Ṛgveda-Saṁhitā - Maṇḍala 6-10

6.001.01a tvaṁ hy a̍gne pratha̱mo ma̱notā̱syā dhi̱yo abha̍vo dasma̱ hotā̍ |
6.001.01c tvaṁ sī̍ṁ vṛṣann akṛṇor du̱ṣṭarī̍tu̱ saho̱ viśva̍smai̱ saha̍se̱ saha̍dhyai ||
6.001.02a adhā̱ hotā̱ ny a̍sīdo̱ yajī̍yān i̱ḻas pa̱da i̱ṣaya̱nn īḍya̱ḥ san |
6.001.02c taṁ tvā̱ nara̍ḥ pratha̱maṁ de̍va̱yanto̍ ma̱ho rā̱ye ci̱taya̍nto̱ anu̍ gman ||
6.001.03a vṛ̱teva̱ yanta̍m ba̱hubhi̍r vasa̱vyai̱3̱̍s tve ra̱yiṁ jā̍gṛ̱vāṁso̱ anu̍ gman |
6.001.03c ruśa̍ntam a̱gniṁ da̍rśa̱tam bṛ̱hanta̍ṁ va̱pāva̍ntaṁ vi̱śvahā̍ dīdi̱vāṁsa̍m ||
6.001.04a pa̱daṁ de̱vasya̱ nama̍sā̱ vyanta̍ḥ śrava̱syava̱ḥ śrava̍ āpa̱nn amṛ̍ktam |
6.001.04c nāmā̍ni cid dadhire ya̱jñiyā̍ni bha̱drāyā̍ṁ te raṇayanta̱ saṁdṛ̍ṣṭau ||
6.001.05a tvāṁ va̍rdhanti kṣi̱taya̍ḥ pṛthi̱vyāṁ tvāṁ rāya̍ u̱bhayā̍so̱ janā̍nām |
6.001.05c tvaṁ trā̱tā ta̍raṇe̱ cetyo̍ bhūḥ pi̱tā mā̱tā sada̱m in mānu̍ṣāṇām ||
6.001.06a sa̱pa̱ryeṇya̱ḥ sa pri̱yo vi̱kṣv a1̱̍gnir hotā̍ ma̱ndro ni ṣa̍sādā̱ yajī̍yān |
6.001.06c taṁ tvā̍ va̱yaṁ dama̱ ā dī̍di̱vāṁsa̱m upa̍ jñu̱bādho̱ nama̍sā sadema ||
6.001.07a taṁ tvā̍ va̱yaṁ su̱dhyo̱3̱̍ navya̍m agne sumnā̱yava̍ īmahe deva̱yanta̍ḥ |
6.001.07c tvaṁ viśo̍ anayo̱ dīdyā̍no di̱vo a̍gne bṛha̱tā ro̍ca̱nena̍ ||
6.001.08a vi̱śāṁ ka̱viṁ vi̱śpati̱ṁ śaśva̍tīnāṁ ni̱tośa̍naṁ vṛṣa̱bhaṁ ca̍rṣaṇī̱nām |
6.001.08c pretī̍ṣaṇim i̱ṣaya̍ntam pāva̱kaṁ rāja̍ntam a̱gniṁ ya̍ja̱taṁ ra̍yī̱ṇām ||
6.001.09a so a̍gna īje śaśa̱me ca̱ marto̱ yas ta̱ āna̍ṭ sa̱midhā̍ ha̱vyadā̍tim |
6.001.09c ya āhu̍ti̱m pari̱ vedā̱ namo̍bhi̱r viśvet sa vā̱mā da̍dhate̱ tvota̍ḥ ||
6.001.10a a̱smā u̍ te̱ mahi̍ ma̱he vi̍dhema̱ namo̍bhir agne sa̱midho̱ta ha̱vyaiḥ |
6.001.10c vedī̍ sūno sahaso gī̱rbhir u̱kthair ā te̍ bha̱drāyā̍ṁ suma̱tau ya̍tema ||
6.001.11a ā yas ta̱tantha̱ roda̍sī̱ vi bhā̱sā śravo̍bhiś ca śrava̱sya1̱̍s taru̍traḥ |
6.001.11c bṛ̱hadbhi̱r vājai̱ḥ sthavi̍rebhir a̱sme re̱vadbhi̍r agne vita̱raṁ vi bhā̍hi ||
6.001.12a nṛ̱vad va̍so̱ sada̱m id dhe̍hy a̱sme bhūri̍ to̱kāya̱ tana̍yāya pa̱śvaḥ |
6.001.12c pū̱rvīr iṣo̍ bṛha̱tīr ā̱re-a̍ghā a̱sme bha̱drā sau̍śrava̱sāni̍ santu ||
6.001.13a pu̱rūṇy a̍gne puru̱dhā tvā̱yā vasū̍ni rājan va̱sutā̍ te aśyām |
6.001.13c pu̱rūṇi̱ hi tve pu̍ruvāra̱ santy agne̱ vasu̍ vidha̱te rāja̍ni̱ tve ||

6.002.01a tvaṁ hi kṣaita̍va̱d yaśo 'gne̍ mi̱tro na patya̍se |
6.002.01c tvaṁ vi̍carṣaṇe̱ śravo̱ vaso̍ pu̱ṣṭiṁ na pu̍ṣyasi ||
6.002.02a tvāṁ hi ṣmā̍ carṣa̱ṇayo̍ ya̱jñebhi̍r gī̱rbhir īḻa̍te |
6.002.02c tvāṁ vā̱jī yā̍ty avṛ̱ko ra̍ja̱stūr vi̱śvaca̍rṣaṇiḥ ||
6.002.03a sa̱joṣa̍s tvā di̱vo naro̍ ya̱jñasya̍ ke̱tum i̍ndhate |
6.002.03c yad dha̱ sya mānu̍ṣo̱ jana̍ḥ sumnā̱yur ju̱hve a̍dhva̱re ||
6.002.04a ṛdha̱d yas te̍ su̱dāna̍ve dhi̱yā marta̍ḥ śa̱śama̍te |
6.002.04c ū̱tī ṣa bṛ̍ha̱to di̱vo dvi̱ṣo aṁho̱ na ta̍rati ||
6.002.05a sa̱midhā̱ yas ta̱ āhu̍ti̱ṁ niśi̍ti̱m martyo̱ naśa̍t |
6.002.05c va̱yāva̍nta̱ṁ sa pu̍ṣyati̱ kṣaya̍m agne śa̱tāyu̍ṣam ||
6.002.06a tve̱ṣas te̍ dhū̱ma ṛ̍ṇvati di̱vi ṣañ chu̱kra āta̍taḥ |
6.002.06c sūro̱ na hi dyu̱tā tvaṁ kṛ̱pā pā̍vaka̱ roca̍se ||
6.002.07a adhā̱ hi vi̱kṣv īḍyo 'si̍ pri̱yo no̱ ati̍thiḥ |
6.002.07c ra̱ṇvaḥ pu̱rī̍va̱ jūrya̍ḥ sū̱nur na tra̍ya̱yāyya̍ḥ ||
6.002.08a kratvā̱ hi droṇe̍ a̱jyase 'gne̍ vā̱jī na kṛtvya̍ḥ |
6.002.08c pari̍jmeva sva̱dhā gayo 'tyo̱ na hvā̱ryaḥ śiśu̍ḥ ||
6.002.09a tvaṁ tyā ci̱d acyu̱tāgne̍ pa̱śur na yava̍se |
6.002.09c dhāmā̍ ha̱ yat te̍ ajara̱ vanā̍ vṛ̱ścanti̱ śikva̍saḥ ||
6.002.10a veṣi̱ hy a̍dhvarīya̱tām agne̱ hotā̱ dame̍ vi̱śām |
6.002.10c sa̱mṛdho̍ viśpate kṛṇu ju̱ṣasva̍ ha̱vyam a̍ṅgiraḥ ||
6.002.11a acchā̍ no mitramaho deva de̱vān agne̱ voca̍ḥ suma̱tiṁ roda̍syoḥ |
6.002.11c vī̱hi sva̱stiṁ su̍kṣi̱tiṁ di̱vo nṝn dvi̱ṣo aṁhā̍ṁsi duri̱tā ta̍rema̱ tā ta̍rema̱ tavāva̍sā tarema ||

6.003.01a agne̱ sa kṣe̍ṣad ṛta̱pā ṛ̍te̱jā u̱ru jyoti̍r naśate deva̱yuṣ ṭe̍ |
6.003.01c yaṁ tvam mi̱treṇa̱ varu̍ṇaḥ sa̱joṣā̱ deva̱ pāsi̱ tyaja̍sā̱ marta̱m aṁha̍ḥ ||
6.003.02a ī̱je ya̱jñebhi̍ḥ śaśa̱me śamī̍bhir ṛ̱dhadvā̍rāyā̱gnaye̍ dadāśa |
6.003.02c e̱vā ca̱na taṁ ya̱śasā̱m aju̍ṣṭi̱r nāṁho̱ marta̍ṁ naśate̱ na pradṛ̍ptiḥ ||
6.003.03a sūro̱ na yasya̍ dṛśa̱tir a̍re̱pā bhī̱mā yad eti̍ śuca̱tas ta̱ ā dhīḥ |
6.003.03c heṣa̍svataḥ śu̱rudho̱ nāyam a̱ktoḥ kutrā̍ cid ra̱ṇvo va̍sa̱tir va̍ne̱jāḥ ||
6.003.04a ti̱gmaṁ ci̱d ema̱ mahi̱ varpo̍ asya̱ bhasa̱d aśvo̱ na ya̍masā̱na ā̱sā |
6.003.04c vi̱jeha̍mānaḥ para̱śur na ji̱hvāṁ dra̱vir na drā̍vayati̱ dāru̱ dhakṣa̍t ||
6.003.05a sa id aste̍va̱ prati̍ dhād asi̱ṣyañ chiśī̍ta̱ tejo 'ya̍so̱ na dhārā̍m |
6.003.05c ci̱tradhra̍jatir ara̱tir yo a̱ktor ver na dru̱ṣadvā̍ raghu̱patma̍jaṁhāḥ ||
6.003.06a sa ī̍ṁ re̱bho na prati̍ vasta u̱srāḥ śo̱ciṣā̍ rārapīti mi̱trama̍hāḥ |
6.003.06c nakta̱ṁ ya ī̍m aru̱ṣo yo divā̱ nṝn ama̍rtyo aru̱ṣo yo divā̱ nṝn ||
6.003.07a di̱vo na yasya̍ vidha̱to navī̍no̱d vṛṣā̍ ru̱kṣa oṣa̍dhīṣu nūnot |
6.003.07c ghṛṇā̱ na yo dhraja̍sā̱ patma̍nā̱ yann ā roda̍sī̱ vasu̍nā̱ daṁ su̱patnī̍ ||
6.003.08a dhāyo̍bhir vā̱ yo yujye̍bhir a̱rkair vi̱dyun na da̍vidyo̱t svebhi̱ḥ śuṣmai̍ḥ |
6.003.08c śardho̍ vā̱ yo ma̱rutā̍ṁ ta̱takṣa̍ ṛ̱bhur na tve̱ṣo ra̍bhasā̱no a̍dyaut ||

6.004.01a yathā̍ hota̱r manu̍ṣo de̱vatā̍tā ya̱jñebhi̍ḥ sūno sahaso̱ yajā̍si |
6.004.01c e̱vā no̍ a̱dya sa̍ma̱nā sa̍mā̱nān u̱śann a̍gna uśa̱to ya̍kṣi de̱vān ||
6.004.02a sa no̍ vi̱bhāvā̍ ca̱kṣaṇi̱r na vasto̍r a̱gnir va̱ndāru̱ vedya̱ś cano̍ dhāt |
6.004.02c vi̱śvāyu̱r yo a̱mṛto̱ martye̍ṣūṣa̱rbhud bhūd ati̍thir jā̱tave̍dāḥ ||
6.004.03a dyāvo̱ na yasya̍ pa̱naya̱nty abhva̱m bhāsā̍ṁsi vaste̱ sūryo̱ na śu̱kraḥ |
6.004.03c vi ya i̱noty a̱jara̍ḥ pāva̱ko 'śna̍sya cic chiśnathat pū̱rvyāṇi̍ ||
6.004.04a va̱dmā hi sū̍no̱ asy a̍dma̱sadvā̍ ca̱kre a̱gnir ja̱nuṣājmānna̍m |
6.004.04c sa tvaṁ na̍ ūrjasana̱ ūrja̍ṁ dhā̱ rāje̍va jer avṛ̱ke kṣe̍ṣy a̱ntaḥ ||
6.004.05a niti̍kti̱ yo vā̍ra̱ṇam anna̱m atti̍ vā̱yur na rāṣṭry aty e̍ty a̱ktūn |
6.004.05c tu̱ryāma̱ yas ta̍ ā̱diśā̱m arā̍tī̱r atyo̱ na hruta̱ḥ pata̍taḥ pari̱hrut ||
6.004.06a ā sūryo̱ na bhā̍nu̱madbhi̍r a̱rkair agne̍ ta̱tantha̱ roda̍sī̱ vi bhā̱sā |
6.004.06c ci̱tro na̍ya̱t pari̱ tamā̍ṁsy a̱ktaḥ śo̱ciṣā̱ patma̍nn auśi̱jo na dīya̍n ||
6.004.07a tvāṁ hi ma̱ndrata̍mam arkaśo̱kair va̍vṛ̱mahe̱ mahi̍ na̱ḥ śroṣy a̍gne |
6.004.07c indra̱ṁ na tvā̱ śava̍sā de̱vatā̍ vā̱yum pṛ̍ṇanti̱ rādha̍sā̱ nṛta̍māḥ ||
6.004.08a nū no̍ agne 'vṛ̱kebhi̍ḥ sva̱sti veṣi̍ rā̱yaḥ pa̱thibhi̱ḥ parṣy aṁha̍ḥ |
6.004.08c tā sū̱ribhyo̍ gṛṇa̱te rā̍si su̱mnam made̍ma śa̱tahi̍māḥ su̱vīrā̍ḥ ||

6.005.01a hu̱ve va̍ḥ sū̱nuṁ saha̍so̱ yuvā̍na̱m adro̍ghavācam ma̱tibhi̱r yavi̍ṣṭham |
6.005.01c ya inva̍ti̱ dravi̍ṇāni̱ prace̍tā vi̱śvavā̍rāṇi puru̱vāro̍ a̱dhruk ||
6.005.02a tve vasū̍ni purvaṇīka hotar do̱ṣā vasto̱r eri̍re ya̱jñiyā̍saḥ |
6.005.02c kṣāme̍va̱ viśvā̱ bhuva̍nāni̱ yasmi̱n saṁ saubha̍gāni dadhi̱re pā̍va̱ke ||
6.005.03a tvaṁ vi̱kṣu pra̱diva̍ḥ sīda ā̱su kratvā̍ ra̱thīr a̍bhavo̱ vāryā̍ṇām |
6.005.03c ata̍ inoṣi vidha̱te ci̍kitvo̱ vy ā̍nu̱ṣag jā̍tavedo̱ vasū̍ni ||
6.005.04a yo na̱ḥ sanu̍tyo abhi̱dāsa̍d agne̱ yo anta̍ro mitramaho vanu̱ṣyāt |
6.005.04c tam a̱jare̍bhi̱r vṛṣa̍bhi̱s tava̱ svais tapā̍ tapiṣṭha̱ tapa̍sā̱ tapa̍svān ||
6.005.05a yas te̍ ya̱jñena̍ sa̱midhā̱ ya u̱kthair a̱rkebhi̍ḥ sūno sahaso̱ dadā̍śat |
6.005.05c sa martye̍ṣv amṛta̱ prace̍tā rā̱yā dyu̱mnena̱ śrava̍sā̱ vi bhā̍ti ||
6.005.06a sa tat kṛ̍dhīṣi̱tas tūya̍m agne̱ spṛdho̍ bādhasva̱ saha̍sā̱ saha̍svān |
6.005.06c yac cha̱syase̱ dyubhi̍r a̱kto vaco̍bhi̱s taj ju̍ṣasva jari̱tur ghoṣi̱ manma̍ ||
6.005.07a a̱śyāma̱ taṁ kāma̍m agne̱ tavo̱tī a̱śyāma̍ ra̱yiṁ ra̍yivaḥ su̱vīra̍m |
6.005.07c a̱śyāma̱ vāja̍m a̱bhi vā̱jaya̍nto̱ 'śyāma̍ dyu̱mnam a̍jarā̱jara̍ṁ te ||

6.006.01a pra navya̍sā̱ saha̍saḥ sū̱num acchā̍ ya̱jñena̍ gā̱tum ava̍ i̱cchamā̍naḥ |
6.006.01c vṛ̱ścadva̍naṁ kṛ̱ṣṇayā̍ma̱ṁ ruśa̍ntaṁ vī̱tī hotā̍raṁ di̱vyaṁ ji̍gāti ||
6.006.02a sa śvi̍tā̱nas ta̍nya̱tū ro̍cana̱sthā a̱jare̍bhi̱r nāna̍dadbhi̱r yavi̍ṣṭhaḥ |
6.006.02c yaḥ pā̍va̱kaḥ pu̍ru̱tama̍ḥ pu̱rūṇi̍ pṛ̱thūny a̱gnir a̍nu̱yāti̱ bharva̍n ||
6.006.03a vi te̱ viṣva̱g vāta̍jūtāso agne̱ bhāmā̍saḥ śuce̱ śuca̍yaś caranti |
6.006.03c tu̱vi̱mra̱kṣāso̍ di̱vyā nava̍gvā̱ vanā̍ vananti dhṛṣa̱tā ru̱janta̍ḥ ||
6.006.04a ye te̍ śu̱krāsa̱ḥ śuca̍yaḥ śuciṣma̱ḥ kṣāṁ vapa̍nti̱ viṣi̍tāso̱ aśvā̍ḥ |
6.006.04c adha̍ bhra̱mas ta̍ urvi̱yā vi bhā̍ti yā̱taya̍māno̱ adhi̱ sānu̱ pṛśne̍ḥ ||
6.006.05a adha̍ ji̱hvā pā̍patīti̱ pra vṛṣṇo̍ goṣu̱yudho̱ nāśani̍ḥ sṛjā̱nā |
6.006.05c śūra̍syeva̱ prasi̍tiḥ kṣā̱tir a̱gner du̱rvartu̍r bhī̱mo da̍yate̱ vanā̍ni ||
6.006.06a ā bhā̱nunā̱ pārthi̍vāni̱ jrayā̍ṁsi ma̱has to̱dasya̍ dhṛṣa̱tā ta̍tantha |
6.006.06c sa bā̍dha̱svāpa̍ bha̱yā saho̍bhi̱ḥ spṛdho̍ vanu̱ṣyan va̱nuṣo̱ ni jū̍rva ||
6.006.07a sa ci̍tra ci̱traṁ ci̱taya̍ntam a̱sme citra̍kṣatra ci̱trata̍maṁ vayo̱dhām |
6.006.07c ca̱ndraṁ ra̱yim pu̍ru̱vīra̍m bṛ̱hanta̱ṁ candra̍ ca̱ndrābhi̍r gṛṇa̱te yu̍vasva ||

6.007.01a mū̱rdhāna̍ṁ di̱vo a̍ra̱tim pṛ̍thi̱vyā vai̍śvāna̱ram ṛ̱ta ā jā̱tam a̱gnim |
6.007.01c ka̱viṁ sa̱mrāja̱m ati̍thi̱ṁ janā̍nām ā̱sann ā pātra̍ṁ janayanta de̱vāḥ ||
6.007.02a nābhi̍ṁ ya̱jñānā̱ṁ sada̍naṁ rayī̱ṇām ma̱hām ā̍hā̱vam a̱bhi saṁ na̍vanta |
6.007.02c vai̱śvā̱na̱raṁ ra̱thya̍m adhva̱rāṇā̍ṁ ya̱jñasya̍ ke̱tuṁ ja̍nayanta de̱vāḥ ||
6.007.03a tvad vipro̍ jāyate vā̱jy a̍gne̱ tvad vī̱rāso̍ abhimāti̱ṣāha̍ḥ |
6.007.03c vaiśvā̍nara̱ tvam a̱smāsu̍ dhehi̱ vasū̍ni rājan spṛha̱yāyyā̍ṇi ||
6.007.04a tvāṁ viśve̍ amṛta̱ jāya̍māna̱ṁ śiśu̱ṁ na de̱vā a̱bhi saṁ na̍vante |
6.007.04c tava̱ kratu̍bhir amṛta̱tvam ā̍ya̱n vaiśvā̍nara̱ yat pi̱tror adī̍deḥ ||
6.007.05a vaiśvā̍nara̱ tava̱ tāni̍ vra̱tāni̍ ma̱hāny a̍gne̱ naki̱r ā da̍dharṣa |
6.007.05c yaj jāya̍mānaḥ pi̱tror u̱pasthe 'vi̍ndaḥ ke̱tuṁ va̱yune̱ṣv ahnā̍m ||
6.007.06a vai̱śvā̱na̱rasya̱ vimi̍tāni̱ cakṣa̍sā̱ sānū̍ni di̱vo a̱mṛta̍sya ke̱tunā̍ |
6.007.06c tasyed u̱ viśvā̱ bhuva̱nādhi̍ mū̱rdhani̍ va̱yā i̍va ruruhuḥ sa̱pta vi̱sruha̍ḥ ||
6.007.07a vi yo rajā̱ṁsy ami̍mīta su̱kratu̍r vaiśvāna̱ro vi di̱vo ro̍ca̱nā ka̱viḥ |
6.007.07c pari̱ yo viśvā̱ bhuva̍nāni papra̱the 'da̍bdho go̱pā a̱mṛta̍sya rakṣi̱tā ||

6.008.01a pṛ̱kṣasya̱ vṛṣṇo̍ aru̱ṣasya̱ nū saha̱ḥ pra nu vo̍caṁ vi̱dathā̍ jā̱tave̍dasaḥ |
6.008.01c vai̱śvā̱na̱rāya̍ ma̱tir navya̍sī̱ śuci̱ḥ soma̍ iva pavate̱ cāru̍r a̱gnaye̍ ||
6.008.02a sa jāya̍mānaḥ para̱me vyo̍mani vra̱tāny a̱gnir vra̍ta̱pā a̍rakṣata |
6.008.02c vy a1̱̍ntari̍kṣam amimīta su̱kratu̍r vaiśvāna̱ro ma̍hi̱nā nāka̍m aspṛśat ||
6.008.03a vy a̍stabhnā̱d roda̍sī mi̱tro adbhu̍to 'nta̱rvāva̍d akṛṇo̱j jyoti̍ṣā̱ tama̍ḥ |
6.008.03c vi carma̍ṇīva dhi̱ṣaṇe̍ avartayad vaiśvāna̱ro viśva̍m adhatta̱ vṛṣṇya̍m ||
6.008.04a a̱pām u̱pasthe̍ mahi̱ṣā a̍gṛbhṇata̱ viśo̱ rājā̍na̱m upa̍ tasthur ṛ̱gmiya̍m |
6.008.04c ā dū̱to a̱gnim a̍bharad vi̱vasva̍to vaiśvāna̱ram mā̍ta̱riśvā̍ parā̱vata̍ḥ ||
6.008.05a yu̱ge-yu̍ge vida̱thya̍ṁ gṛ̱ṇadbhyo 'gne̍ ra̱yiṁ ya̱śasa̍ṁ dhehi̱ navya̍sīm |
6.008.05c pa̱vyeva̍ rājann a̱ghaśa̍ṁsam ajara nī̱cā ni vṛ̍śca va̱nina̱ṁ na teja̍sā ||
6.008.06a a̱smāka̍m agne ma̱ghava̍tsu dhāra̱yānā̍mi kṣa̱tram a̱jara̍ṁ su̱vīrya̍m |
6.008.06c va̱yaṁ ja̍yema śa̱tina̍ṁ saha̱sriṇa̱ṁ vaiśvā̍nara̱ vāja̍m agne̱ tavo̱tibhi̍ḥ ||
6.008.07a ada̍bdhebhi̱s tava̍ go̱pābhi̍r iṣṭe̱ 'smāka̍m pāhi triṣadhastha sū̱rīn |
6.008.07c rakṣā̍ ca no da̱duṣā̱ṁ śardho̍ agne̱ vaiśvā̍nara̱ pra ca̍ tārī̱ḥ stavā̍naḥ ||

6.009.01a aha̍ś ca kṛ̱ṣṇam aha̱r arju̍naṁ ca̱ vi va̍rtete̱ raja̍sī ve̱dyābhi̍ḥ |
6.009.01c vai̱śvā̱na̱ro jāya̍māno̱ na rājāvā̍tira̱j jyoti̍ṣā̱gnis tamā̍ṁsi ||
6.009.02a nāhaṁ tantu̱ṁ na vi jā̍nā̱my otu̱ṁ na yaṁ vaya̍nti sama̱re 'ta̍mānāḥ |
6.009.02c kasya̍ svit pu̱tra i̱ha vaktvā̍ni pa̱ro va̍dā̱ty ava̍reṇa pi̱trā ||
6.009.03a sa it tantu̱ṁ sa vi jā̍nā̱ty otu̱ṁ sa vaktvā̍ny ṛtu̱thā va̍dāti |
6.009.03c ya ī̱ṁ cike̍tad a̱mṛta̍sya go̱pā a̱vaś cara̍n pa̱ro a̱nyena̱ paśya̍n ||
6.009.04a a̱yaṁ hotā̍ pratha̱maḥ paśya̍te̱mam i̱daṁ jyoti̍r a̱mṛta̱m martye̍ṣu |
6.009.04c a̱yaṁ sa ja̍jñe dhru̱va ā niṣa̱tto 'ma̍rtyas ta̱nvā̱3̱̍ vardha̍mānaḥ ||
6.009.05a dhru̱vaṁ jyoti̱r nihi̍taṁ dṛ̱śaye̱ kam mano̱ javi̍ṣṭham pa̱taya̍tsv a̱ntaḥ |
6.009.05c viśve̍ de̱vāḥ sama̍nasa̱ḥ sake̍tā̱ eka̱ṁ kratu̍m a̱bhi vi ya̍nti sā̱dhu ||
6.009.06a vi me̱ karṇā̍ patayato̱ vi cakṣu̱r vī̱3̱̍daṁ jyoti̱r hṛda̍ya̱ āhi̍ta̱ṁ yat |
6.009.06c vi me̱ mana̍ś carati dū̱raā̍dhī̱ḥ kiṁ svi̍d va̱kṣyāmi̱ kim u̱ nū ma̍niṣye ||
6.009.07a viśve̍ de̱vā a̍namasyan bhiyā̱nās tvām a̍gne̱ tama̍si tasthi̱vāṁsa̍m |
6.009.07c vai̱śvā̱na̱ro̍ 'vatū̱taye̱ no 'ma̍rtyo 'vatū̱taye̍ naḥ ||

6.010.01a pu̱ro vo̍ ma̱ndraṁ di̱vyaṁ su̍vṛ̱ktim pra̍ya̱ti ya̱jñe a̱gnim a̍dhva̱re da̍dhidhvam |
6.010.01c pu̱ra u̱kthebhi̱ḥ sa hi no̍ vi̱bhāvā̍ svadhva̱rā ka̍rati jā̱tave̍dāḥ ||
6.010.02a tam u̍ dyumaḥ purvaṇīka hota̱r agne̍ a̱gnibhi̱r manu̍ṣa idhā̱naḥ |
6.010.02c stoma̱ṁ yam a̍smai ma̱mate̍va śū̱ṣaṁ ghṛ̱taṁ na śuci̍ ma̱taya̍ḥ pavante ||
6.010.03a pī̱pāya̱ sa śrava̍sā̱ martye̍ṣu̱ yo a̱gnaye̍ da̱dāśa̱ vipra̍ u̱kthaiḥ |
6.010.03c ci̱trābhi̱s tam ū̱tibhi̍ś ci̱traśo̍cir vra̱jasya̍ sā̱tā goma̍to dadhāti ||
6.010.04a ā yaḥ pa̱prau jāya̍māna u̱rvī dū̍re̱dṛśā̍ bhā̱sā kṛ̱ṣṇādhvā̍ |
6.010.04c adha̍ ba̱hu ci̱t tama̱ ūrmyā̍yās ti̱raḥ śo̱ciṣā̍ dadṛśe pāva̱kaḥ ||
6.010.05a nū na̍ś ci̱tram pu̍ru̱vājā̍bhir ū̱tī agne̍ ra̱yim ma̱ghava̍dbhyaś ca dhehi |
6.010.05c ye rādha̍sā̱ śrava̍sā̱ cāty a̱nyān su̱vīrye̍bhiś cā̱bhi santi̱ janā̍n ||
6.010.06a i̱maṁ ya̱jñaṁ cano̍ dhā agna u̱śan yaṁ ta̍ āsā̱no ju̍hu̱te ha̱viṣmā̍n |
6.010.06c bha̱radvā̍jeṣu dadhiṣe suvṛ̱ktim avī̱r vāja̍sya̱ gadhya̍sya sā̱tau ||
6.010.07a vi dveṣā̍ṁsīnu̱hi va̱rdhayeḻā̱m made̍ma śa̱tahi̍māḥ su̱vīrā̍ḥ ||

6.011.01a yaja̍sva hotar iṣi̱to yajī̍yā̱n agne̱ bādho̍ ma̱rutā̱ṁ na prayu̍kti |
6.011.01c ā no̍ mi̱trāvaru̍ṇā̱ nāsa̍tyā̱ dyāvā̍ ho̱trāya̍ pṛthi̱vī va̍vṛtyāḥ ||
6.011.02a tvaṁ hotā̍ ma̱ndrata̍mo no a̱dhrug a̱ntar de̱vo vi̱dathā̱ martye̍ṣu |
6.011.02c pā̱va̱kayā̍ ju̱hvā̱3̱̍ vahni̍r ā̱sāgne̱ yaja̍sva ta̱nva1̱̍ṁ tava̱ svām ||
6.011.03a dhanyā̍ ci̱d dhi tve dhi̱ṣaṇā̱ vaṣṭi̱ pra de̱vāñ janma̍ gṛṇa̱te yaja̍dhyai |
6.011.03c vepi̍ṣṭho̱ aṅgi̍rasā̱ṁ yad dha̱ vipro̱ madhu̍ ccha̱ndo bhana̍ti re̱bha i̱ṣṭau ||
6.011.04a adi̍dyuta̱t sv apā̍ko vi̱bhāvāgne̱ yaja̍sva̱ roda̍sī urū̱cī |
6.011.04c ā̱yuṁ na yaṁ nama̍sā rā̱taha̍vyā a̱ñjanti̍ supra̱yasa̱m pañca̱ janā̍ḥ ||
6.011.05a vṛ̱ñje ha̱ yan nama̍sā ba̱rhir a̱gnāv ayā̍mi̱ srug ghṛ̱tava̍tī suvṛ̱ktiḥ |
6.011.05c amya̍kṣi̱ sadma̱ sada̍ne pṛthi̱vyā aśrā̍yi ya̱jñaḥ sūrye̱ na cakṣu̍ḥ ||
6.011.06a da̱śa̱syā na̍ḥ purvaṇīka hotar de̱vebhi̍r agne a̱gnibhi̍r idhā̱naḥ |
6.011.06c rā̱yaḥ sū̍no sahaso vāvasā̱nā ati̍ srasema vṛ̱jana̱ṁ nāṁha̍ḥ ||

6.012.01a madhye̱ hotā̍ duro̱ṇe ba̱rhiṣo̱ rāḻ a̱gnis to̱dasya̱ roda̍sī̱ yaja̍dhyai |
6.012.01c a̱yaṁ sa sū̱nuḥ saha̍sa ṛ̱tāvā̍ dū̱rāt sūryo̱ na śo̱ciṣā̍ tatāna ||
6.012.02a ā yasmi̱n tve sv apā̍ke yajatra̱ yakṣa̍d rājan sa̱rvatā̍teva̱ nu dyauḥ |
6.012.02c tri̱ṣa̱dhastha̍s tata̱ruṣo̱ na jaṁho̍ ha̱vyā ma̱ghāni̱ mānu̍ṣā̱ yaja̍dhyai ||
6.012.03a teji̍ṣṭhā̱ yasyā̍ra̱tir va̍ne̱rāṭ to̱do adhva̱n na vṛ̍dhasā̱no a̍dyaut |
6.012.03c a̱dro̱gho na dra̍vi̱tā ce̍tati̱ tmann ama̍rtyo 'va̱rtra oṣa̍dhīṣu ||
6.012.04a sāsmāke̍bhir e̱tarī̱ na śū̱ṣair a̱gniḥ ṣṭa̍ve̱ dama̱ ā jā̱tave̍dāḥ |
6.012.04c drva̍nno va̱nvan kratvā̱ nārvo̱sraḥ pi̱teva̍ jāra̱yāyi̍ ya̱jñaiḥ ||
6.012.05a adha̍ smāsya panayanti̱ bhāso̱ vṛthā̱ yat takṣa̍d anu̱yāti̍ pṛ̱thvīm |
6.012.05c sa̱dyo yaḥ sya̱ndro viṣi̍to̱ dhavī̍yān ṛ̱ṇo na tā̱yur ati̱ dhanvā̍ rāṭ ||
6.012.06a sa tvaṁ no̍ arva̱n nidā̍yā̱ viśve̍bhir agne a̱gnibhi̍r idhā̱naḥ |
6.012.06c veṣi̍ rā̱yo vi yā̍si du̱cchunā̱ made̍ma śa̱tahi̍māḥ su̱vīrā̍ḥ ||

6.013.01a tvad viśvā̍ subhaga̱ saubha̍gā̱ny agne̱ vi ya̍nti va̱nino̱ na va̱yāḥ |
6.013.01c śru̱ṣṭī ra̱yir vājo̍ vṛtra̱tūrye̍ di̱vo vṛ̱ṣṭir īḍyo̍ rī̱tir a̱pām ||
6.013.02a tvam bhago̍ na̱ ā hi ratna̍m i̱ṣe pari̍jmeva kṣayasi da̱smava̍rcāḥ |
6.013.02c agne̍ mi̱tro na bṛ̍ha̱ta ṛ̱tasyāsi̍ kṣa̱ttā vā̱masya̍ deva̱ bhūre̍ḥ ||
6.013.03a sa satpa̍ti̱ḥ śava̍sā hanti vṛ̱tram agne̱ vipro̱ vi pa̱ṇer bha̍rti̱ vāja̍m |
6.013.03c yaṁ tvam pra̍ceta ṛtajāta rā̱yā sa̱joṣā̱ naptrā̱pāṁ hi̱noṣi̍ ||
6.013.04a yas te̍ sūno sahaso gī̱rbhir u̱kthair ya̱jñair marto̱ niśi̍tiṁ ve̱dyāna̍ṭ |
6.013.04c viśva̱ṁ sa de̍va̱ prati̱ vāra̍m agne dha̱tte dhā̱nya1̱̍m patya̍te vasa̱vyai̍ḥ ||
6.013.05a tā nṛbhya̱ ā sau̍śrava̱sā su̱vīrāgne̍ sūno sahasaḥ pu̱ṣyase̍ dhāḥ |
6.013.05c kṛ̱ṇoṣi̱ yac chava̍sā̱ bhūri̍ pa̱śvo vayo̱ vṛkā̍yā̱raye̱ jasu̍raye ||
6.013.06a va̱dmā sū̍no sahaso no̱ vihā̍yā̱ agne̍ to̱kaṁ tana̍yaṁ vā̱ji no̍ dāḥ |
6.013.06c viśvā̍bhir gī̱rbhir a̱bhi pū̱rtim a̍śyā̱m made̍ma śa̱tahi̍māḥ su̱vīrā̍ḥ ||

6.014.01a a̱gnā yo martyo̱ duvo̱ dhiya̍ṁ ju̱joṣa̍ dhī̱tibhi̍ḥ |
6.014.01c bhasa̱n nu ṣa pra pū̱rvya iṣa̍ṁ vurī̱tāva̍se ||
6.014.02a a̱gnir id dhi prace̍tā a̱gnir ve̱dhasta̍ma̱ ṛṣi̍ḥ |
6.014.02c a̱gniṁ hotā̍ram īḻate ya̱jñeṣu̱ manu̍ṣo̱ viśa̍ḥ ||
6.014.03a nānā̱ hy a1̱̍gne 'va̍se̱ spardha̍nte̱ rāyo̍ a̱ryaḥ |
6.014.03c tūrva̍nto̱ dasyu̍m ā̱yavo̍ vra̱taiḥ sīkṣa̍nto avra̱tam ||
6.014.04a a̱gnir a̱psām ṛ̍tī̱ṣaha̍ṁ vī̱raṁ da̍dāti̱ satpa̍tim |
6.014.04c yasya̱ trasa̍nti̱ śava̍saḥ sa̱ṁcakṣi̱ śatra̍vo bhi̱yā ||
6.014.05a a̱gnir hi vi̱dmanā̍ ni̱do de̱vo marta̍m uru̱ṣyati̍ |
6.014.05c sa̱hāvā̱ yasyāvṛ̍to ra̱yir vāje̱ṣv avṛ̍taḥ ||
6.014.06a acchā̍ no mitramaho deva de̱vān agne̱ voca̍ḥ suma̱tiṁ roda̍syoḥ |
6.014.06c vī̱hi sva̱stiṁ su̍kṣi̱tiṁ di̱vo nṝn dvi̱ṣo aṁhā̍ṁsi duri̱tā ta̍rema̱ tā ta̍rema̱ tavāva̍sā tarema ||

6.015.01a i̱mam ū̱ ṣu vo̱ ati̍thim uṣa̱rbudha̱ṁ viśvā̍sāṁ vi̱śām pati̍m ṛñjase gi̱rā |
6.015.01c vetīd di̱vo ja̱nuṣā̱ kac ci̱d ā śuci̱r jyok ci̍d atti̱ garbho̱ yad acyu̍tam ||
6.015.02a mi̱traṁ na yaṁ sudhi̍ta̱m bhṛga̍vo da̱dhur vana̱spatā̱v īḍya̍m ū̱rdhvaśo̍ciṣam |
6.015.02c sa tvaṁ suprī̍to vī̱taha̍vye adbhuta̱ praśa̍stibhir mahayase di̱ve-di̍ve ||
6.015.03a sa tvaṁ dakṣa̍syāvṛ̱ko vṛ̱dho bhū̍r a̱ryaḥ para̱syānta̍rasya̱ taru̍ṣaḥ |
6.015.03c rā̱yaḥ sū̍no sahaso̱ martye̱ṣv ā cha̱rdir ya̍ccha vī̱taha̍vyāya sa̱pratho̍ bha̱radvā̍jāya sa̱pratha̍ḥ ||
6.015.04a dyu̱tā̱naṁ vo̱ ati̍thi̱ṁ sva̍rṇaram a̱gniṁ hotā̍ra̱m manu̍ṣaḥ svadhva̱ram |
6.015.04c vipra̱ṁ na dyu̱kṣava̍casaṁ suvṛ̱ktibhi̍r havya̱vāha̍m ara̱tiṁ de̱vam ṛ̍ñjase ||
6.015.05a pā̱va̱kayā̱ yaś ci̱taya̍ntyā kṛ̱pā kṣāma̍n ruru̱ca u̱ṣaso̱ na bhā̱nunā̍ |
6.015.05c tūrva̱n na yāma̱nn eta̍śasya̱ nū raṇa̱ ā yo ghṛ̱ṇe na ta̍tṛṣā̱ṇo a̱jara̍ḥ ||
6.015.06a a̱gnim-a̍gniṁ vaḥ sa̱midhā̍ duvasyata pri̱yam-pri̍yaṁ vo̱ ati̍thiṁ gṛṇī̱ṣaṇi̍ |
6.015.06c upa̍ vo gī̱rbhir a̱mṛta̍ṁ vivāsata de̱vo de̱veṣu̱ vana̍te̱ hi vārya̍ṁ de̱vo de̱veṣu̱ vana̍te̱ hi no̱ duva̍ḥ ||
6.015.07a sami̍ddham a̱gniṁ sa̱midhā̍ gi̱rā gṛ̍ṇe̱ śuci̍m pāva̱kam pu̱ro a̍dhva̱re dhru̱vam |
6.015.07c vipra̱ṁ hotā̍ram puru̱vāra̍m a̱druha̍ṁ ka̱viṁ su̱mnair ī̍mahe jā̱tave̍dasam ||
6.015.08a tvāṁ dū̱tam a̍gne a̱mṛta̍ṁ yu̱ge-yu̍ge havya̱vāha̍ṁ dadhire pā̱yum īḍya̍m |
6.015.08c de̱vāsa̍ś ca̱ martā̍saś ca̱ jāgṛ̍viṁ vi̱bhuṁ vi̱śpati̱ṁ nama̍sā̱ ni ṣe̍dire ||
6.015.09a vi̱bhūṣa̍nn agna u̱bhayā̱m̐ anu̍ vra̱tā dū̱to de̱vānā̱ṁ raja̍sī̱ sam ī̍yase |
6.015.09c yat te̍ dhī̱tiṁ su̍ma̱tim ā̍vṛṇī̱mahe 'dha̍ smā nas tri̱varū̍thaḥ śi̱vo bha̍va ||
6.015.10a taṁ su̱pratī̍kaṁ su̱dṛśa̱ṁ svañca̱m avi̍dvāṁso vi̱duṣṭa̍raṁ sapema |
6.015.10c sa ya̍kṣa̱d viśvā̍ va̱yunā̍ni vi̱dvān pra ha̱vyam a̱gnir a̱mṛte̍ṣu vocat ||
6.015.11a tam a̍gne pāsy u̱ta tam pi̍parṣi̱ yas ta̱ āna̍ṭ ka̱vaye̍ śūra dhī̱tim |
6.015.11c ya̱jñasya̍ vā̱ niśi̍ti̱ṁ vodi̍tiṁ vā̱ tam it pṛ̍ṇakṣi̱ śava̍so̱ta rā̱yā ||
6.015.12a tvam a̍gne vanuṣya̱to ni pā̍hi̱ tvam u̍ naḥ sahasāvann ava̱dyāt |
6.015.12c saṁ tvā̍ dhvasma̱nvad a̱bhy e̍tu̱ pātha̱ḥ saṁ ra̱yiḥ spṛ̍ha̱yāyya̍ḥ saha̱srī ||
6.015.13a a̱gnir hotā̍ gṛ̱hapa̍ti̱ḥ sa rājā̱ viśvā̍ veda̱ jani̍mā jā̱tave̍dāḥ |
6.015.13c de̱vānā̍m u̱ta yo martyā̍nā̱ṁ yaji̍ṣṭha̱ḥ sa pra ya̍jatām ṛ̱tāvā̍ ||
6.015.14a agne̱ yad a̱dya vi̱śo a̍dhvarasya hota̱ḥ pāva̍kaśoce̱ veṣ ṭvaṁ hi yajvā̍ |
6.015.14c ṛ̱tā ya̍jāsi mahi̱nā vi yad bhūr ha̱vyā va̍ha yaviṣṭha̱ yā te̍ a̱dya ||
6.015.15a a̱bhi prayā̍ṁsi̱ sudhi̍tāni̱ hi khyo ni tvā̍ dadhīta̱ roda̍sī̱ yaja̍dhyai |
6.015.15c avā̍ no maghava̱n vāja̍sātā̱v agne̱ viśvā̍ni duri̱tā ta̍rema̱ tā ta̍rema̱ tavāva̍sā tarema ||
6.015.16a agne̱ viśve̍bhiḥ svanīka de̱vair ūrṇā̍vantam pratha̱maḥ sī̍da̱ yoni̍m |
6.015.16c ku̱lā̱yina̍ṁ ghṛ̱tava̍ntaṁ savi̱tre ya̱jñaṁ na̍ya̱ yaja̍mānāya sā̱dhu ||
6.015.17a i̱mam u̱ tyam a̍tharva̱vad a̱gnim ma̍nthanti ve̱dhasa̍ḥ |
6.015.17c yam a̍ṅkū̱yanta̱m āna̍ya̱nn amū̍raṁ śyā̱vyā̍bhyaḥ ||
6.015.18a jani̍ṣvā de̱vavī̍taye sa̱rvatā̍tā sva̱staye̍ |
6.015.18c ā de̱vān va̍kṣy a̱mṛtā̍m̐ ṛtā̱vṛdho̍ ya̱jñaṁ de̱veṣu̍ pispṛśaḥ ||
6.015.19a va̱yam u̍ tvā gṛhapate janānā̱m agne̱ aka̍rma sa̱midhā̍ bṛ̱hanta̍m |
6.015.19c a̱sthū̱ri no̱ gārha̍patyāni santu ti̱gmena̍ na̱s teja̍sā̱ saṁ śi̍śādhi ||

6.016.01a tvam a̍gne ya̱jñānā̱ṁ hotā̱ viśve̍ṣāṁ hi̱taḥ |
6.016.01c de̱vebhi̱r mānu̍ṣe̱ jane̍ ||
6.016.02a sa no̍ ma̱ndrābhi̍r adhva̱re ji̱hvābhi̍r yajā ma̱haḥ |
6.016.02c ā de̱vān va̍kṣi̱ yakṣi̍ ca ||
6.016.03a vetthā̱ hi ve̍dho̱ adhva̍naḥ pa̱thaś ca̍ de̱vāñja̍sā |
6.016.03c agne̍ ya̱jñeṣu̍ sukrato ||
6.016.04a tvām ī̍ḻe̱ adha̍ dvi̱tā bha̍ra̱to vā̱jibhi̍ḥ śu̱nam |
6.016.04c ī̱je ya̱jñeṣu̍ ya̱jñiya̍m ||
6.016.05a tvam i̱mā vāryā̍ pu̱ru divo̍dāsāya sunva̱te |
6.016.05c bha̱radvā̍jāya dā̱śuṣe̍ ||
6.016.06a tvaṁ dū̱to ama̍rtya̱ ā va̍hā̱ daivya̱ṁ jana̍m |
6.016.06c śṛ̱ṇvan vipra̍sya suṣṭu̱tim ||
6.016.07a tvām a̍gne svā̱dhyo̱3̱̍ martā̍so de̱vavī̍taye |
6.016.07c ya̱jñeṣu̍ de̱vam ī̍ḻate ||
6.016.08a tava̱ pra ya̍kṣi sa̱ṁdṛśa̍m u̱ta kratu̍ṁ su̱dāna̍vaḥ |
6.016.08c viśve̍ juṣanta kā̱mina̍ḥ ||
6.016.09a tvaṁ hotā̱ manu̍rhito̱ vahni̍r ā̱sā vi̱duṣṭa̍raḥ |
6.016.09c agne̱ yakṣi̍ di̱vo viśa̍ḥ ||
6.016.10a agna̱ ā yā̍hi vī̱taye̍ gṛṇā̱no ha̱vyadā̍taye |
6.016.10c ni hotā̍ satsi ba̱rhiṣi̍ ||
6.016.11a taṁ tvā̍ sa̱midbhi̍r aṅgiro ghṛ̱tena̍ vardhayāmasi |
6.016.11c bṛ̱hac cho̍cā yaviṣṭhya ||
6.016.12a sa na̍ḥ pṛ̱thu śra̱vāyya̱m acchā̍ deva vivāsasi |
6.016.12c bṛ̱had a̍gne su̱vīrya̍m ||
6.016.13a tvām a̍gne̱ puṣka̍rā̱d adhy atha̍rvā̱ nir a̍manthata |
6.016.13c mū̱rdhno viśva̍sya vā̱ghata̍ḥ ||
6.016.14a tam u̍ tvā da̱dhyaṅṅ ṛṣi̍ḥ pu̱tra ī̍dhe̱ atha̍rvaṇaḥ |
6.016.14c vṛ̱tra̱haṇa̍m puraṁda̱ram ||
6.016.15a tam u̍ tvā pā̱thyo vṛṣā̱ sam ī̍dhe dasyu̱hanta̍mam |
6.016.15c dha̱na̱ṁja̱yaṁ raṇe̍-raṇe ||
6.016.16a ehy ū̱ ṣu bravā̍ṇi̱ te 'gna̍ i̱ttheta̍rā̱ gira̍ḥ |
6.016.16c e̱bhir va̍rdhāsa̱ indu̍bhiḥ ||
6.016.17a yatra̱ kva̍ ca te̱ mano̱ dakṣa̍ṁ dadhasa̱ utta̍ram |
6.016.17c tatrā̱ sada̍ḥ kṛṇavase ||
6.016.18a na̱hi te̍ pū̱rtam a̍kṣi̱pad bhuva̍n nemānāṁ vaso |
6.016.18c athā̱ duvo̍ vanavase ||
6.016.19a āgnir a̍gāmi̱ bhāra̍to vṛtra̱hā pu̍ru̱ceta̍naḥ |
6.016.19c divo̍dāsasya̱ satpa̍tiḥ ||
6.016.20a sa hi viśvāti̱ pārthi̍vā ra̱yiṁ dāśa̍n mahitva̱nā |
6.016.20c va̱nvann avā̍to̱ astṛ̍taḥ ||
6.016.21a sa pra̍tna̱van navī̍ya̱sāgne̍ dyu̱mnena̍ sa̱ṁyatā̍ |
6.016.21c bṛ̱hat ta̍tantha bhā̱nunā̍ ||
6.016.22a pra va̍ḥ sakhāyo a̱gnaye̱ stoma̍ṁ ya̱jñaṁ ca̍ dhṛṣṇu̱yā |
6.016.22c arca̱ gāya̍ ca ve̱dhase̍ ||
6.016.23a sa hi yo mānu̍ṣā yu̱gā sīda̱d dhotā̍ ka̱vikra̍tuḥ |
6.016.23c dū̱taś ca̍ havya̱vāha̍naḥ ||
6.016.24a tā rājā̍nā̱ śuci̍vratādi̱tyān māru̍taṁ ga̱ṇam |
6.016.24c vaso̱ yakṣī̱ha roda̍sī ||
6.016.25a vasvī̍ te agne̱ saṁdṛ̍ṣṭir iṣaya̱te martyā̍ya |
6.016.25c ūrjo̍ napād a̱mṛta̍sya ||
6.016.26a kratvā̱ dā a̍stu̱ śreṣṭho̱ 'dya tvā̍ va̱nvan su̱rekṇā̍ḥ |
6.016.26c marta̍ ānāśa suvṛ̱ktim ||
6.016.27a te te̍ agne̱ tvotā̍ i̱ṣaya̍nto̱ viśva̱m āyu̍ḥ |
6.016.27c tara̍nto a̱ryo arā̍tīr va̱nvanto̍ a̱ryo arā̍tīḥ ||
6.016.28a a̱gnis ti̱gmena̍ śo̱ciṣā̱ yāsa̱d viśva̱ṁ ny a1̱̍triṇa̍m |
6.016.28c a̱gnir no̍ vanate ra̱yim ||
6.016.29a su̱vīra̍ṁ ra̱yim ā bha̍ra̱ jāta̍vedo̱ vica̍rṣaṇe |
6.016.29c ja̱hi rakṣā̍ṁsi sukrato ||
6.016.30a tvaṁ na̍ḥ pā̱hy aṁha̍so̱ jāta̍vedo aghāya̱taḥ |
6.016.30c rakṣā̍ ṇo brahmaṇas kave ||
6.016.31a yo no̍ agne du̱reva̱ ā marto̍ va̱dhāya̱ dāśa̍ti |
6.016.31c tasmā̍n naḥ pā̱hy aṁha̍saḥ ||
6.016.32a tvaṁ taṁ de̍va ji̱hvayā̱ pari̍ bādhasva du̱ṣkṛta̍m |
6.016.32c marto̱ yo no̱ jighā̍ṁsati ||
6.016.33a bha̱radvā̍jāya sa̱pratha̱ḥ śarma̍ yaccha sahantya |
6.016.33c agne̱ vare̍ṇya̱ṁ vasu̍ ||
6.016.34a a̱gnir vṛ̱trāṇi̍ jaṅghanad draviṇa̱syur vi̍pa̱nyayā̍ |
6.016.34c sami̍ddhaḥ śu̱kra āhu̍taḥ ||
6.016.35a garbhe̍ mā̱tuḥ pi̱tuṣ pi̱tā vi̍didyutā̱no a̱kṣare̍ |
6.016.35c sīda̍nn ṛ̱tasya̱ yoni̱m ā ||
6.016.36a brahma̍ pra̱jāva̱d ā bha̍ra̱ jāta̍vedo̱ vica̍rṣaṇe |
6.016.36c agne̱ yad dī̱daya̍d di̱vi ||
6.016.37a upa̍ tvā ra̱ṇvasa̍ṁdṛśa̱m praya̍svantaḥ sahaskṛta |
6.016.37c agne̍ sasṛ̱jmahe̱ gira̍ḥ ||
6.016.38a upa̍ cchā̱yām i̍va̱ ghṛṇe̱r aga̍nma̱ śarma̍ te va̱yam |
6.016.38c agne̱ hira̍ṇyasaṁdṛśaḥ ||
6.016.39a ya u̱gra i̍va śarya̱hā ti̱gmaśṛ̍ṅgo̱ na vaṁsa̍gaḥ |
6.016.39c agne̱ puro̍ ru̱roji̍tha ||
6.016.40a ā yaṁ haste̱ na khā̱dina̱ṁ śiśu̍ṁ jā̱taṁ na bibhra̍ti |
6.016.40c vi̱śām a̱gniṁ sva̍dhva̱ram ||
6.016.41a pra de̱vaṁ de̱vavī̍taye̱ bhara̍tā vasu̱vitta̍mam |
6.016.41c ā sve yonau̱ ni ṣī̍datu ||
6.016.42a ā jā̱taṁ jā̱tave̍dasi pri̱yaṁ śi̍śī̱tāti̍thim |
6.016.42c syo̱na ā gṛ̱hapa̍tim ||
6.016.43a agne̍ yu̱kṣvā hi ye tavāśvā̍so deva sā̱dhava̍ḥ |
6.016.43c ara̱ṁ vaha̍nti ma̱nyave̍ ||
6.016.44a acchā̍ no yā̱hy ā va̍hā̱bhi prayā̍ṁsi vī̱taye̍ |
6.016.44c ā de̱vān soma̍pītaye ||
6.016.45a ud a̍gne bhārata dyu̱mad aja̍sreṇa̱ davi̍dyutat |
6.016.45c śocā̱ vi bhā̍hy ajara ||
6.016.46a vī̱tī yo de̱vam marto̍ duva̱syed a̱gnim ī̍ḻītādhva̱re ha̱viṣmā̍n |
6.016.46c hotā̍raṁ satya̱yaja̱ṁ roda̍syor uttā̱naha̍sto̱ nama̱sā vi̍vāset ||
6.016.47a ā te̍ agna ṛ̱cā ha̱vir hṛ̱dā ta̱ṣṭam bha̍rāmasi |
6.016.47c te te̍ bhavantū̱kṣaṇa̍ ṛṣa̱bhāso̍ va̱śā u̱ta ||
6.016.48a a̱gniṁ de̱vāso̍ agri̱yam i̱ndhate̍ vṛtra̱hanta̍mam |
6.016.48c yenā̱ vasū̱ny ābhṛ̍tā tṛ̱ḻhā rakṣā̍ṁsi vā̱jinā̍ ||

6.017.01a pibā̱ soma̍m a̱bhi yam u̍gra̱ tarda̍ ū̱rvaṁ gavya̱m mahi̍ gṛṇā̱na i̍ndra |
6.017.01c vi yo dhṛ̍ṣṇo̱ vadhi̍ṣo vajrahasta̱ viśvā̍ vṛ̱tram a̍mi̱triyā̱ śavo̍bhiḥ ||
6.017.02a sa ī̍m pāhi̱ ya ṛ̍jī̱ṣī taru̍tro̱ yaḥ śipra̍vān vṛṣa̱bho yo ma̍tī̱nām |
6.017.02c yo go̍tra̱bhid va̍jra̱bhṛd yo ha̍ri̱ṣṭhāḥ sa i̍ndra ci̱trām̐ a̱bhi tṛ̍ndhi̱ vājā̍n ||
6.017.03a e̱vā pā̍hi pra̱tnathā̱ manda̍tu tvā śru̱dhi brahma̍ vāvṛ̱dhasvo̱ta gī̱rbhiḥ |
6.017.03c ā̱viḥ sūrya̍ṁ kṛṇu̱hi pī̍pi̱hīṣo̍ ja̱hi śatrū̍m̐r a̱bhi gā i̍ndra tṛndhi ||
6.017.04a te tvā̱ madā̍ bṛ̱had i̍ndra svadhāva i̱me pī̱tā u̍kṣayanta dyu̱manta̍m |
6.017.04c ma̱hām anū̍naṁ ta̱vasa̱ṁ vibhū̍tim matsa̱rāso̍ jarhṛṣanta pra̱sāha̍m ||
6.017.05a yebhi̱ḥ sūrya̍m u̱ṣasa̍m mandasā̱no 'vā̍sa̱yo 'pa̍ dṛ̱ḻhāni̱ dardra̍t |
6.017.05c ma̱hām adri̱m pari̱ gā i̍ndra̱ santa̍ṁ nu̱tthā acyu̍ta̱ṁ sada̍sa̱s pari̱ svāt ||
6.017.06a tava̱ kratvā̱ tava̱ tad da̱ṁsanā̍bhir ā̱māsu̍ pa̱kvaṁ śacyā̱ ni dī̍dhaḥ |
6.017.06c aurṇo̱r dura̍ u̱sriyā̍bhyo̱ vi dṛ̱ḻhod ū̱rvād gā a̍sṛjo̱ aṅgi̍rasvān ||
6.017.07a pa̱prātha̱ kṣām mahi̱ daṁso̱ vy u1̱̍rvīm upa̱ dyām ṛ̱ṣvo bṛ̱had i̍ndra stabhāyaḥ |
6.017.07c adhā̍rayo̱ roda̍sī de̱vapu̍tre pra̱tne mā̱tarā̍ ya̱hvī ṛ̱tasya̍ ||
6.017.08a adha̍ tvā̱ viśve̍ pu̱ra i̍ndra de̱vā eka̍ṁ ta̱vasa̍ṁ dadhire̱ bharā̍ya |
6.017.08c ade̍vo̱ yad a̱bhy auhi̍ṣṭa de̱vān sva̍rṣātā vṛṇata̱ indra̱m atra̍ ||
6.017.09a adha̱ dyauś ci̍t te̱ apa̱ sā nu vajrā̍d dvi̱tāna̍mad bhi̱yasā̱ svasya̍ ma̱nyoḥ |
6.017.09c ahi̱ṁ yad indro̍ a̱bhy oha̍sāna̱ṁ ni ci̍d vi̱śvāyu̍ḥ śa̱yathe̍ ja̱ghāna̍ ||
6.017.10a adha̱ tvaṣṭā̍ te ma̱ha u̍gra̱ vajra̍ṁ sa̱hasra̍bhṛṣṭiṁ vavṛtac cha̱tāśri̍m |
6.017.10c nikā̍mam a̱rama̍ṇasa̱ṁ yena̱ nava̍nta̱m ahi̱ṁ sam pi̍ṇag ṛjīṣin ||
6.017.11a vardhā̱n yaṁ viśve̍ ma̱ruta̍ḥ sa̱joṣā̱ḥ paca̍c cha̱tam ma̍hi̱ṣām̐ i̍ndra̱ tubhya̍m |
6.017.11c pū̱ṣā viṣṇu̱s trīṇi̱ sarā̍ṁsi dhāvan vṛtra̱haṇa̍m madi̱ram a̱ṁśum a̍smai ||
6.017.12a ā kṣodo̱ mahi̍ vṛ̱taṁ na̱dīnā̱m pari̍ṣṭhitam asṛja ū̱rmim a̱pām |
6.017.12c tāsā̱m anu̍ pra̱vata̍ indra̱ panthā̱m prārda̍yo̱ nīcī̍r a̱pasa̍ḥ samu̱dram ||
6.017.13a e̱vā tā viśvā̍ cakṛ̱vāṁsa̱m indra̍m ma̱hām u̱gram a̍ju̱ryaṁ sa̍ho̱dām |
6.017.13c su̱vīra̍ṁ tvā svāyu̱dhaṁ su̱vajra̱m ā brahma̱ navya̱m ava̍se vavṛtyāt ||
6.017.14a sa no̱ vājā̍ya̱ śrava̍sa i̱ṣe ca̍ rā̱ye dhe̍hi dyu̱mata̍ indra̱ viprā̍n |
6.017.14c bha̱radvā̍je nṛ̱vata̍ indra sū̱rīn di̱vi ca̍ smaidhi̱ pārye̍ na indra ||
6.017.15a a̱yā vāja̍ṁ de̱vahi̍taṁ sanema̱ made̍ma śa̱tahi̍māḥ su̱vīrā̍ḥ ||

6.018.01a tam u̍ ṣṭuhi̱ yo a̱bhibhū̍tyojā va̱nvann avā̍taḥ puruhū̱ta indra̍ḥ |
6.018.01c aṣā̍ḻham u̱graṁ saha̍mānam ā̱bhir gī̱rbhir va̍rdha vṛṣa̱bhaṁ ca̍rṣaṇī̱nām ||
6.018.02a sa yu̱dhmaḥ satvā̍ khaja̱kṛt sa̱madvā̍ tuvimra̱kṣo na̍danu̱mām̐ ṛ̍jī̱ṣī |
6.018.02c bṛ̱hadre̍ṇu̱ś cyava̍no̱ mānu̍ṣīṇā̱m eka̍ḥ kṛṣṭī̱nām a̍bhavat sa̱hāvā̍ ||
6.018.03a tvaṁ ha̱ nu tyad a̍damāyo̱ dasyū̱m̐r eka̍ḥ kṛ̱ṣṭīr a̍vano̱r āryā̍ya |
6.018.03c asti̍ svi̱n nu vī̱rya1̱̍ṁ tat ta̍ indra̱ na svi̍d asti̱ tad ṛ̍tu̱thā vi vo̍caḥ ||
6.018.04a sad id dhi te̍ tuvijā̱tasya̱ manye̱ saha̍ḥ sahiṣṭha tura̱tas tu̱rasya̍ |
6.018.04c u̱gram u̱grasya̍ ta̱vasa̱s tavī̱yo 'ra̍dhrasya radhra̱turo̍ babhūva ||
6.018.05a tan na̍ḥ pra̱tnaṁ sa̱khyam a̍stu yu̱ṣme i̱tthā vada̍dbhir va̱lam aṅgi̍robhiḥ |
6.018.05c hann a̍cyutacyud dasme̱ṣaya̍ntam ṛ̱ṇoḥ puro̱ vi duro̍ asya̱ viśvā̍ḥ ||
6.018.06a sa hi dhī̱bhir havyo̱ asty u̱gra ī̍śāna̱kṛn ma̍ha̱ti vṛ̍tra̱tūrye̍ |
6.018.06c sa to̱kasā̍tā̱ tana̍ye̱ sa va̱jrī vi̍tanta̱sāyyo̍ abhavat sa̱matsu̍ ||
6.018.07a sa ma̱jmanā̱ jani̍ma̱ mānu̍ṣāṇā̱m ama̍rtyena̱ nāmnāti̱ pra sa̍rsre |
6.018.07c sa dyu̱mnena̱ sa śava̍so̱ta rā̱yā sa vī̱rye̍ṇa̱ nṛta̍ma̱ḥ samo̍kāḥ ||
6.018.08a sa yo na mu̱he na mithū̱ jano̱ bhūt su̱mantu̍nāmā̱ cumu̍ri̱ṁ dhuni̍ṁ ca |
6.018.08c vṛ̱ṇak pipru̱ṁ śamba̍ra̱ṁ śuṣṇa̱m indra̍ḥ pu̱rāṁ cyau̱tnāya̍ śa̱yathā̍ya̱ nū ci̍t ||
6.018.09a u̱dāva̍tā̱ tvakṣa̍sā̱ panya̍sā ca vṛtra̱hatyā̍ya̱ ratha̍m indra tiṣṭha |
6.018.09c dhi̱ṣva vajra̱ṁ hasta̱ ā da̍kṣiṇa̱trābhi pra ma̍nda purudatra mā̱yāḥ ||
6.018.10a a̱gnir na śuṣka̱ṁ vana̍m indra he̱tī rakṣo̱ ni dha̍kṣy a̱śani̱r na bhī̱mā |
6.018.10c ga̱mbhī̱raya̍ ṛ̱ṣvayā̱ yo ru̱rojādhvā̍nayad duri̱tā da̱mbhaya̍c ca ||
6.018.11a ā sa̱hasra̍m pa̱thibhi̍r indra rā̱yā tuvi̍dyumna tuvi̱vāje̍bhir a̱rvāk |
6.018.11c yā̱hi sū̍no sahaso̱ yasya̱ nū ci̱d ade̍va̱ īśe̍ puruhūta̱ yoto̍ḥ ||
6.018.12a pra tu̍vidyu̱mnasya̱ sthavi̍rasya̱ ghṛṣve̍r di̱vo ra̍rapśe mahi̱mā pṛ̍thi̱vyāḥ |
6.018.12c nāsya̱ śatru̱r na pra̍ti̱māna̍m asti̱ na pra̍ti̱ṣṭhiḥ pu̍rumā̱yasya̱ sahyo̍ḥ ||
6.018.13a pra tat te̍ a̱dyā kara̍ṇaṁ kṛ̱tam bhū̱t kutsa̱ṁ yad ā̱yum a̍tithi̱gvam a̍smai |
6.018.13c pu̱rū sa̱hasrā̱ ni śi̍śā a̱bhi kṣām ut tūrva̍yāṇaṁ dhṛṣa̱tā ni̍netha ||
6.018.14a anu̱ tvāhi̍ghne̱ adha̍ deva de̱vā mada̱n viśve̍ ka̱vita̍maṁ kavī̱nām |
6.018.14c karo̱ yatra̱ vari̍vo bādhi̱tāya̍ di̱ve janā̍ya ta̱nve̍ gṛṇā̱naḥ ||
6.018.15a anu̱ dyāvā̍pṛthi̱vī tat ta̱ ojo 'ma̍rtyā jihata indra de̱vāḥ |
6.018.15c kṛ̱ṣvā kṛ̍tno̱ akṛ̍ta̱ṁ yat te̱ asty u̱kthaṁ navī̍yo janayasva ya̱jñaiḥ ||

6.019.01a ma̱hām̐ indro̍ nṛ̱vad ā ca̍rṣaṇi̱prā u̱ta dvi̱barhā̍ ami̱naḥ saho̍bhiḥ |
6.019.01c a̱sma̱drya̍g vāvṛdhe vī̱ryā̍yo̱ruḥ pṛ̱thuḥ sukṛ̍taḥ ka̱rtṛbhi̍r bhūt ||
6.019.02a indra̍m e̱va dhi̱ṣaṇā̍ sā̱taye̍ dhād bṛ̱hanta̍m ṛ̱ṣvam a̱jara̱ṁ yuvā̍nam |
6.019.02c aṣā̍ḻhena̱ śava̍sā śūśu̱vāṁsa̍ṁ sa̱dyaś ci̱d yo vā̍vṛ̱dhe asā̍mi ||
6.019.03a pṛ̱thū ka̱rasnā̍ bahu̱lā gabha̍stī asma̱drya1̱̍k sam mi̍mīhi̱ śravā̍ṁsi |
6.019.03c yū̱theva̍ pa̱śvaḥ pa̍śu̱pā damū̍nā a̱smām̐ i̍ndrā̱bhy ā va̍vṛtsvā̱jau ||
6.019.04a taṁ va̱ indra̍ṁ ca̱tina̍m asya śā̱kair i̱ha nū̱naṁ vā̍ja̱yanto̍ huvema |
6.019.04c yathā̍ ci̱t pūrve̍ jari̱tāra̍ ā̱sur ane̍dyā anava̱dyā ari̍ṣṭāḥ ||
6.019.05a dhṛ̱tavra̍to dhana̱dāḥ soma̍vṛddha̱ḥ sa hi vā̱masya̱ vasu̍naḥ puru̱kṣuḥ |
6.019.05c saṁ ja̍gmire pa̱thyā̱3̱̍ rāyo̍ asmin samu̱dre na sindha̍vo̱ yāda̍mānāḥ ||
6.019.06a śavi̍ṣṭhaṁ na̱ ā bha̍ra śūra̱ śava̱ oji̍ṣṭha̱m ojo̍ abhibhūta u̱gram |
6.019.06c viśvā̍ dyu̱mnā vṛṣṇyā̱ mānu̍ṣāṇām a̱smabhya̍ṁ dā harivo māda̱yadhyai̍ ||
6.019.07a yas te̱ mada̍ḥ pṛtanā̱ṣāḻ amṛ̍dhra̱ indra̱ taṁ na̱ ā bha̍ra śūśu̱vāṁsa̍m |
6.019.07c yena̍ to̱kasya̱ tana̍yasya sā̱tau ma̍ṁsī̱mahi̍ jigī̱vāṁsa̱s tvotā̍ḥ ||
6.019.08a ā no̍ bhara̱ vṛṣa̍ṇa̱ṁ śuṣma̍m indra dhana̱spṛta̍ṁ śūśu̱vāṁsa̍ṁ su̱dakṣa̍m |
6.019.08c yena̱ vaṁsā̍ma̱ pṛta̍nāsu̱ śatrū̱n tavo̱tibhi̍r u̱ta jā̱mīm̐r ajā̍mīn ||
6.019.09a ā te̱ śuṣmo̍ vṛṣa̱bha e̍tu pa̱ścād otta̱rād a̍dha̱rād ā pu̱rastā̍t |
6.019.09c ā vi̱śvato̍ a̱bhi sam e̍tv a̱rvāṅ indra̍ dyu̱mnaṁ sva̍rvad dhehy a̱sme ||
6.019.10a nṛ̱vat ta̍ indra̱ nṛta̍mābhir ū̱tī va̍ṁsī̱mahi̍ vā̱maṁ śroma̍tebhiḥ |
6.019.10c īkṣe̱ hi vasva̍ u̱bhaya̍sya rāja̱n dhā ratna̱m mahi̍ sthū̱ram bṛ̱hanta̍m ||
6.019.11a ma̱rutva̍ntaṁ vṛṣa̱bhaṁ vā̍vṛdhā̱nam aka̍vāriṁ di̱vyaṁ śā̱sam indra̍m |
6.019.11c vi̱śvā̱sāha̱m ava̍se̱ nūta̍nāyo̱graṁ sa̍ho̱dām i̱ha taṁ hu̍vema ||
6.019.12a jana̍ṁ vajri̱n mahi̍ ci̱n manya̍mānam e̱bhyo nṛbhyo̍ randhayā̱ yeṣv asmi̍ |
6.019.12c adhā̱ hi tvā̍ pṛthi̱vyāṁ śūra̍sātau̱ havā̍mahe̱ tana̍ye̱ goṣv a̱psu ||
6.019.13a va̱yaṁ ta̍ e̱bhiḥ pu̍ruhūta sa̱khyaiḥ śatro̍ḥ-śatro̱r utta̍ra̱ it syā̍ma |
6.019.13c ghnanto̍ vṛ̱trāṇy u̱bhayā̍ni śūra rā̱yā ma̍dema bṛha̱tā tvotā̍ḥ ||

6.020.01a dyaur na ya i̍ndrā̱bhi bhūmā̱ryas ta̱sthau ra̱yiḥ śava̍sā pṛ̱tsu janā̍n |
6.020.01c taṁ na̍ḥ sa̱hasra̍bharam urvarā̱sāṁ da̱ddhi sū̍no sahaso vṛtra̱tura̍m ||
6.020.02a di̱vo na tubhya̱m anv i̍ndra sa̱trāsu̱rya̍ṁ de̱vebhi̍r dhāyi̱ viśva̍m |
6.020.02c ahi̱ṁ yad vṛ̱tram a̱po va̍vri̱vāṁsa̱ṁ hann ṛ̍jīṣi̱n viṣṇu̍nā sacā̱naḥ ||
6.020.03a tūrva̱nn ojī̍yān ta̱vasa̱s tavī̍yān kṛ̱tabra̱hmendro̍ vṛ̱ddhama̍hāḥ |
6.020.03c rājā̍bhava̱n madhu̍naḥ so̱myasya̱ viśvā̍sā̱ṁ yat pu̱rāṁ da̱rtnum āva̍t ||
6.020.04a śa̱tair a̍padran pa̱ṇaya̍ i̱ndrātra̱ daśo̍ṇaye ka̱vaye̱ 'rkasā̍tau |
6.020.04c va̱dhaiḥ śuṣṇa̍syā̱śuṣa̍sya mā̱yāḥ pi̱tvo nāri̍recī̱t kiṁ ca̱na pra ||
6.020.05a ma̱ho dru̱ho apa̍ vi̱śvāyu̍ dhāyi̱ vajra̍sya̱ yat pata̍ne̱ pādi̱ śuṣṇa̍ḥ |
6.020.05c u̱ru ṣa sa̱ratha̱ṁ sāra̍thaye ka̱r indra̱ḥ kutsā̍ya̱ sūrya̍sya sā̱tau ||
6.020.06a pra śye̱no na ma̍di̱ram a̱ṁśum a̍smai̱ śiro̍ dā̱sasya̱ namu̍cer mathā̱yan |
6.020.06c prāva̱n namī̍ṁ sā̱pyaṁ sa̱santa̍m pṛ̱ṇag rā̱yā sam i̱ṣā saṁ sva̱sti ||
6.020.07a vi pipro̱r ahi̍māyasya dṛ̱ḻhāḥ puro̍ vajri̱ñ chava̍sā̱ na da̍rdaḥ |
6.020.07c sudā̍ma̱n tad rekṇo̍ apramṛ̱ṣyam ṛ̱jiśva̍ne dā̱traṁ dā̱śuṣe̍ dāḥ ||
6.020.08a sa ve̍ta̱suṁ daśa̍māya̱ṁ daśo̍ṇi̱ṁ tūtu̍ji̱m indra̍ḥ svabhi̱ṣṭisu̍mnaḥ |
6.020.08c ā tugra̱ṁ śaśva̱d ibha̱ṁ dyota̍nāya mā̱tur na sī̱m upa̍ sṛjā i̱yadhyai̍ ||
6.020.09a sa ī̱ṁ spṛdho̍ vanate̱ apra̍tīto̱ bibhra̱d vajra̍ṁ vṛtra̱haṇa̱ṁ gabha̍stau |
6.020.09c tiṣṭha̱d dharī̱ adhy aste̍va̱ garte̍ vaco̱yujā̍ vahata̱ indra̍m ṛ̱ṣvam ||
6.020.10a sa̱nema̱ te 'va̍sā̱ navya̍ indra̱ pra pū̱rava̍ḥ stavanta e̱nā ya̱jñaiḥ |
6.020.10c sa̱pta yat pura̱ḥ śarma̱ śāra̍dī̱r dard dhan dāsī̍ḥ puru̱kutsā̍ya̱ śikṣa̍n ||
6.020.11a tvaṁ vṛ̱dha i̍ndra pū̱rvyo bhū̍r variva̱syann u̱śane̍ kā̱vyāya̍ |
6.020.11c parā̱ nava̍vāstvam anu̱deya̍m ma̱he pi̱tre da̍dātha̱ svaṁ napā̍tam ||
6.020.12a tvaṁ dhuni̍r indra̱ dhuni̍matīr ṛ̱ṇor a̱paḥ sī̱rā na srava̍ntīḥ |
6.020.12c pra yat sa̍mu̱dram ati̍ śūra̱ parṣi̍ pā̱rayā̍ tu̱rvaśa̱ṁ yadu̍ṁ sva̱sti ||
6.020.13a tava̍ ha̱ tyad i̍ndra̱ viśva̍m ā̱jau sa̱sto dhunī̱cumu̍rī̱ yā ha̱ siṣva̍p |
6.020.13c dī̱daya̱d it tubhya̱ṁ some̍bhiḥ su̱nvan da̱bhīti̍r i̱dhmabhṛ̍tiḥ pa̱kthy a1̱̍rkaiḥ ||

6.021.01a i̱mā u̍ tvā puru̱tama̍sya kā̱ror havya̍ṁ vīra̱ havyā̍ havante |
6.021.01c dhiyo̍ rathe̱ṣṭhām a̱jara̱ṁ navī̍yo ra̱yir vibhū̍tir īyate vaca̱syā ||
6.021.02a tam u̍ stuṣa̱ indra̱ṁ yo vidā̍no̱ girvā̍hasaṁ gī̱rbhir ya̱jñavṛ̍ddham |
6.021.02c yasya̱ diva̱m ati̍ ma̱hnā pṛ̍thi̱vyāḥ pu̍rumā̱yasya̍ riri̱ce ma̍hi̱tvam ||
6.021.03a sa it tamo̍ 'vayu̱naṁ ta̍ta̱nvat sūrye̍ṇa va̱yuna̍vac cakāra |
6.021.03c ka̱dā te̱ martā̍ a̱mṛta̍sya̱ dhāmeya̍kṣanto̱ na mi̍nanti svadhāvaḥ ||
6.021.04a yas tā ca̱kāra̱ sa kuha̍ svi̱d indra̱ḥ kam ā jana̍ṁ carati̱ kāsu̍ vi̱kṣu |
6.021.04c kas te̍ ya̱jño mana̍se̱ śaṁ varā̍ya̱ ko a̱rka i̍ndra kata̱maḥ sa hotā̍ ||
6.021.05a i̱dā hi te̱ vevi̍ṣataḥ purā̱jāḥ pra̱tnāsa̍ ā̱suḥ pu̍rukṛ̱t sakhā̍yaḥ |
6.021.05c ye ma̍dhya̱māsa̍ u̱ta nūta̍nāsa u̱tāva̱masya̍ puruhūta bodhi ||
6.021.06a tam pṛ̱cchanto 'va̍rāsa̱ḥ parā̍ṇi pra̱tnā ta̍ indra̱ śrutyānu̍ yemuḥ |
6.021.06c arcā̍masi vīra brahmavāho̱ yād e̱va vi̱dma tāt tvā̍ ma̱hānta̍m ||
6.021.07a a̱bhi tvā̱ pājo̍ ra̱kṣaso̱ vi ta̍sthe̱ mahi̍ jajñā̱nam a̱bhi tat su ti̍ṣṭha |
6.021.07c tava̍ pra̱tnena̱ yujye̍na̱ sakhyā̱ vajre̍ṇa dhṛṣṇo̱ apa̱ tā nu̍dasva ||
6.021.08a sa tu śru̍dhīndra̱ nūta̍nasya brahmaṇya̱to vī̍ra kārudhāyaḥ |
6.021.08c tvaṁ hy ā̱3̱̍piḥ pra̱divi̍ pitṝ̱ṇāṁ śaśva̍d ba̱bhūtha̍ su̱hava̱ eṣṭau̍ ||
6.021.09a protaye̱ varu̍ṇam mi̱tram indra̍m ma̱ruta̍ḥ kṛ̱ṣvāva̍se no a̱dya |
6.021.09c pra pū̱ṣaṇa̱ṁ viṣṇu̍m a̱gnim pura̍ṁdhiṁ savi̱tāra̱m oṣa̍dhī̱ḥ parva̍tām̐ś ca ||
6.021.10a i̱ma u̍ tvā puruśāka prayajyo jari̱tāro̍ a̱bhy a̍rcanty a̱rkaiḥ |
6.021.10c śru̱dhī hava̱m ā hu̍va̱to hu̍vā̱no na tvāvā̍m̐ a̱nyo a̍mṛta̱ tvad a̍sti ||
6.021.11a nū ma̱ ā vāca̱m upa̍ yāhi vi̱dvān viśve̍bhiḥ sūno sahaso̱ yaja̍traiḥ |
6.021.11c ye a̍gniji̱hvā ṛ̍ta̱sāpa̍ ā̱sur ye manu̍ṁ ca̱krur upa̍ra̱ṁ dasā̍ya ||
6.021.12a sa no̍ bodhi purae̱tā su̱geṣū̱ta du̱rgeṣu̍ pathi̱kṛd vidā̍naḥ |
6.021.12c ye aśra̍māsa u̱ravo̱ vahi̍ṣṭhā̱s tebhi̍r na indrā̱bhi va̍kṣi̱ vāja̍m ||

6.022.01a ya eka̱ id dhavya̍ś carṣaṇī̱nām indra̱ṁ taṁ gī̱rbhir a̱bhy a̍rca ā̱bhiḥ |
6.022.01c yaḥ patya̍te vṛṣa̱bho vṛṣṇyā̍vān sa̱tyaḥ satvā̍ purumā̱yaḥ saha̍svān ||
6.022.02a tam u̍ na̱ḥ pūrve̍ pi̱taro̱ nava̍gvāḥ sa̱pta viprā̍so a̱bhi vā̱jaya̍ntaḥ |
6.022.02c na̱kṣa̱ddā̱bhaṁ tatu̍rim parvate̱ṣṭhām adro̍ghavācam ma̱tibhi̱ḥ śavi̍ṣṭham ||
6.022.03a tam ī̍maha̱ indra̍m asya rā̱yaḥ pu̍ru̱vīra̍sya nṛ̱vata̍ḥ puru̱kṣoḥ |
6.022.03c yo askṛ̍dhoyur a̱jara̱ḥ sva̍rvā̱n tam ā bha̍ra harivo māda̱yadhyai̍ ||
6.022.04a tan no̱ vi vo̍co̱ yadi̍ te pu̱rā ci̍j jari̱tāra̍ āna̱śuḥ su̱mnam i̍ndra |
6.022.04c kas te̍ bhā̱gaḥ kiṁ vayo̍ dudhra khidva̱ḥ puru̍hūta purūvaso 'sura̱ghnaḥ ||
6.022.05a tam pṛ̱cchantī̱ vajra̍hastaṁ rathe̱ṣṭhām indra̱ṁ vepī̱ vakva̍rī̱ yasya̱ nū gīḥ |
6.022.05c tu̱vi̱grā̱bhaṁ tu̍vikū̱rmiṁ ra̍bho̱dāṁ gā̱tum i̍ṣe̱ nakṣa̍te̱ tumra̱m accha̍ ||
6.022.06a a̱yā ha̱ tyam mā̱yayā̍ vāvṛdhā̱nam ma̍no̱juvā̍ svatava̱ḥ parva̍tena |
6.022.06c acyu̍tā cid vīḻi̱tā svo̍jo ru̱jo vi dṛ̱ḻhā dhṛ̍ṣa̱tā vi̍rapśin ||
6.022.07a taṁ vo̍ dhi̱yā navya̍syā̱ śavi̍ṣṭham pra̱tnam pra̍tna̱vat pa̍ritaṁsa̱yadhyai̍ |
6.022.07c sa no̍ vakṣad animā̱naḥ su̱vahmendro̱ viśvā̱ny ati̍ du̱rgahā̍ṇi ||
6.022.08a ā janā̍ya̱ druhva̍ṇe̱ pārthi̍vāni di̱vyāni̍ dīpayo̱ 'ntari̍kṣā |
6.022.08c tapā̍ vṛṣan vi̱śvata̍ḥ śo̱ciṣā̱ tān bra̍hma̱dviṣe̍ śocaya̱ kṣām a̱paś ca̍ ||
6.022.09a bhuvo̱ jana̍sya di̱vyasya̱ rājā̱ pārthi̍vasya̱ jaga̍tas tveṣasaṁdṛk |
6.022.09c dhi̱ṣva vajra̱ṁ dakṣi̍ṇa indra̱ haste̱ viśvā̍ ajurya dayase̱ vi mā̱yāḥ ||
6.022.10a ā sa̱ṁyata̍m indra ṇaḥ sva̱stiṁ śa̍tru̱tūryā̍ya bṛha̱tīm amṛ̍dhrām |
6.022.10c yayā̱ dāsā̱ny āryā̍ṇi vṛ̱trā karo̍ vajrin su̱tukā̱ nāhu̍ṣāṇi ||
6.022.11a sa no̍ ni̱yudbhi̍ḥ puruhūta vedho vi̱śvavā̍rābhi̱r ā ga̍hi prayajyo |
6.022.11c na yā ade̍vo̱ vara̍te̱ na de̱va ābhi̍r yāhi̱ tūya̱m ā ma̍drya̱drik ||

6.023.01a su̱ta it tvaṁ nimi̍śla indra̱ some̱ stome̱ brahma̍ṇi śa̱syamā̍na u̱kthe |
6.023.01c yad vā̍ yu̱ktābhyā̍m maghava̱n hari̍bhyā̱m bibhra̱d vajra̍m bā̱hvor i̍ndra̱ yāsi̍ ||
6.023.02a yad vā̍ di̱vi pārye̱ suṣvi̍m indra vṛtra̱hatye 'va̍si̱ śūra̍sātau |
6.023.02c yad vā̱ dakṣa̍sya bi̱bhyuṣo̱ abi̍bhya̱d ara̍ndhaya̱ḥ śardha̍ta indra̱ dasyū̍n ||
6.023.03a pātā̍ su̱tam indro̍ astu̱ soma̍m praṇe̱nīr u̱gro ja̍ri̱tāra̍m ū̱tī |
6.023.03c kartā̍ vī̱rāya̱ suṣva̍ya u lo̱kaṁ dātā̱ vasu̍ stuva̱te kī̱raye̍ cit ||
6.023.04a ganteyā̍nti̱ sava̍nā̱ hari̍bhyām ba̱bhrir vajra̍m pa̱piḥ soma̍ṁ da̱dir gāḥ |
6.023.04c kartā̍ vī̱raṁ narya̱ṁ sarva̍vīra̱ṁ śrotā̱ hava̍ṁ gṛṇa̱taḥ stoma̍vāhāḥ ||
6.023.05a asmai̍ va̱yaṁ yad vā̱vāna̱ tad vi̍viṣma̱ indrā̍ya̱ yo na̍ḥ pra̱divo̱ apa̱s kaḥ |
6.023.05c su̱te some̍ stu̱masi̱ śaṁsa̍d u̱kthendrā̍ya̱ brahma̱ vardha̍na̱ṁ yathāsa̍t ||
6.023.06a brahmā̍ṇi̱ hi ca̍kṛ̱ṣe vardha̍nāni̱ tāva̍t ta indra ma̱tibhi̍r viviṣmaḥ |
6.023.06c su̱te some̍ sutapā̱ḥ śaṁta̍māni̱ rāṇḍyā̍ kriyāsma̱ vakṣa̍ṇāni ya̱jñaiḥ ||
6.023.07a sa no̍ bodhi puro̱ḻāśa̱ṁ rarā̍ṇa̱ḥ pibā̱ tu soma̱ṁ goṛ̍jīkam indra |
6.023.07c edam ba̱rhir yaja̍mānasya sīdo̱ruṁ kṛ̍dhi tvāya̱ta u̍ lo̱kam ||
6.023.08a sa ma̍ndasvā̱ hy anu̱ joṣa̍m ugra̱ pra tvā̍ ya̱jñāsa̍ i̱me a̍śnuvantu |
6.023.08c preme havā̍saḥ puruhū̱tam a̱sme ā tve̱yaṁ dhīr ava̍sa indra yamyāḥ ||
6.023.09a taṁ va̍ḥ sakhāya̱ḥ saṁ yathā̍ su̱teṣu̱ some̍bhir īm pṛṇatā bho̱jam indra̍m |
6.023.09c ku̱vit tasmā̱ asa̍ti no̱ bharā̍ya̱ na suṣvi̱m indro 'va̍se mṛdhāti ||
6.023.10a e̱ved indra̍ḥ su̱te a̍stāvi̱ some̍ bha̱radvā̍jeṣu̱ kṣaya̱d in ma̱ghona̍ḥ |
6.023.10c asa̱d yathā̍ jari̱tra u̱ta sū̱rir indro̍ rā̱yo vi̱śvavā̍rasya dā̱tā ||

6.024.01a vṛṣā̱ mada̱ indre̱ śloka̍ u̱kthā sacā̱ some̍ṣu suta̱pā ṛ̍jī̱ṣī |
6.024.01c a̱rca̱tryo̍ ma̱ghavā̱ nṛbhya̍ u̱kthair dyu̱kṣo rājā̍ gi̱rām akṣi̍totiḥ ||
6.024.02a tatu̍rir vī̱ro naryo̱ vice̍tā̱ḥ śrotā̱ hava̍ṁ gṛṇa̱ta u̱rvyū̍tiḥ |
6.024.02c vasu̱ḥ śaṁso̍ na̱rāṁ kā̱rudhā̍yā vā̱jī stu̱to vi̱dathe̍ dāti̱ vāja̍m ||
6.024.03a akṣo̱ na ca̱kryo̍ḥ śūra bṛ̱han pra te̍ ma̱hnā ri̍rice̱ roda̍syoḥ |
6.024.03c vṛ̱kṣasya̱ nu te̍ puruhūta va̱yā vy ū̱3̱̍tayo̍ ruruhur indra pū̱rvīḥ ||
6.024.04a śacī̍vatas te puruśāka̱ śākā̱ gavā̍m iva sru̱taya̍ḥ sa̱ṁcara̍ṇīḥ |
6.024.04c va̱tsānā̱ṁ na ta̱ntaya̍s ta indra̱ dāma̍nvanto adā̱māna̍ḥ sudāman ||
6.024.05a a̱nyad a̱dya karva̍ram a̱nyad u̱ śvo 'sa̍c ca̱ san muhu̍r āca̱krir indra̍ḥ |
6.024.05c mi̱tro no̱ atra̱ varu̍ṇaś ca pū̱ṣāryo vaśa̍sya parye̱tāsti̍ ||
6.024.06a vi tvad āpo̱ na parva̍tasya pṛ̱ṣṭhād u̱kthebhi̍r indrānayanta ya̱jñaiḥ |
6.024.06c taṁ tvā̱bhiḥ su̍ṣṭu̱tibhi̍r vā̱jaya̍nta ā̱jiṁ na ja̍gmur girvāho̱ aśvā̍ḥ ||
6.024.07a na yaṁ jara̍nti śa̱rado̱ na māsā̱ na dyāva̱ indra̍m avaka̱rśaya̍nti |
6.024.07c vṛ̱ddhasya̍ cid vardhatām asya ta̱nūḥ stome̍bhir u̱kthaiś ca̍ śa̱syamā̍nā ||
6.024.08a na vī̱ḻave̱ nama̍te̱ na sthi̱rāya̱ na śardha̍te̱ dasyu̍jūtāya sta̱vān |
6.024.08c ajrā̱ indra̍sya gi̱raya̍ś cid ṛ̱ṣvā ga̍mbhī̱re ci̍d bhavati gā̱dham a̍smai ||
6.024.09a ga̱mbhī̱reṇa̍ na u̱ruṇā̍matri̱n preṣo ya̍ndhi sutapāva̱n vājā̍n |
6.024.09c sthā ū̱ ṣu ū̱rdhva ū̱tī ari̍ṣaṇyann a̱ktor vyu̍ṣṭau̱ pari̍takmyāyām ||
6.024.10a saca̍sva nā̱yam ava̍se a̱bhīka̍ i̱to vā̱ tam i̍ndra pāhi ri̱ṣaḥ |
6.024.10c a̱mā cai̍na̱m ara̍ṇye pāhi ri̱ṣo made̍ma śa̱tahi̍māḥ su̱vīrā̍ḥ ||

6.025.01a yā ta̍ ū̱tir a̍va̱mā yā pa̍ra̱mā yā ma̍dhya̱mendra̍ śuṣmi̱nn asti̍ |
6.025.01c tābhi̍r ū̱ ṣu vṛ̍tra̱hatye̍ 'vīr na e̱bhiś ca̱ vājai̍r ma̱hān na̍ ugra ||
6.025.02a ābhi̱ḥ spṛdho̍ mitha̱tīr ari̍ṣaṇyann a̱mitra̍sya vyathayā ma̱nyum i̍ndra |
6.025.02c ābhi̱r viśvā̍ abhi̱yujo̱ viṣū̍cī̱r āryā̍ya̱ viśo 'va̍ tārī̱r dāsī̍ḥ ||
6.025.03a indra̍ jā̱maya̍ u̱ta ye 'jā̍mayo 'rvācī̱nāso̍ va̱nuṣo̍ yuyu̱jre |
6.025.03c tvam e̍ṣāṁ vithu̱rā śavā̍ṁsi ja̱hi vṛṣṇyā̍ni kṛṇu̱hī parā̍caḥ ||
6.025.04a śūro̍ vā̱ śūra̍ṁ vanate̱ śarī̍rais tanū̱rucā̱ taru̍ṣi̱ yat kṛ̱ṇvaite̍ |
6.025.04c to̱ke vā̱ goṣu̱ tana̍ye̱ yad a̱psu vi kranda̍sī u̱rvarā̍su̱ bravai̍te ||
6.025.05a na̱hi tvā̱ śūro̱ na tu̱ro na dhṛ̱ṣṇur na tvā̍ yo̱dho manya̍māno yu̱yodha̍ |
6.025.05c indra̱ naki̍ṣ ṭvā̱ praty a̍sty eṣā̱ṁ viśvā̍ jā̱tāny a̱bhy a̍si̱ tāni̍ ||
6.025.06a sa pa̍tyata u̱bhayo̍r nṛ̱mṇam a̱yor yadī̍ ve̱dhasa̍ḥ sami̱the hava̍nte |
6.025.06c vṛ̱tre vā̍ ma̱ho nṛ̱vati̱ kṣaye̍ vā̱ vyaca̍svantā̱ yadi̍ vitanta̱saite̍ ||
6.025.07a adha̍ smā te carṣa̱ṇayo̱ yad ejā̱n indra̍ trā̱tota bha̍vā varū̱tā |
6.025.07c a̱smākā̍so̱ ye nṛta̍māso a̱rya indra̍ sū̱rayo̍ dadhi̱re pu̱ro na̍ḥ ||
6.025.08a anu̍ te dāyi ma̱ha i̍ndri̱yāya̍ sa̱trā te̱ viśva̱m anu̍ vṛtra̱hatye̍ |
6.025.08c anu̍ kṣa̱tram anu̱ saho̍ yaja̱trendra̍ de̱vebhi̱r anu̍ te nṛ̱ṣahye̍ ||
6.025.09a e̱vā na̱ḥ spṛdha̱ḥ sam a̍jā sa̱matsv indra̍ rāra̱ndhi mi̍tha̱tīr ade̍vīḥ |
6.025.09c vi̱dyāma̱ vasto̱r ava̍sā gṛ̱ṇanto̍ bha̱radvā̍jā u̱ta ta̍ indra nū̱nam ||

6.026.01a śru̱dhī na̍ indra̱ hvayā̍masi tvā ma̱ho vāja̍sya sā̱tau vā̍vṛṣā̱ṇāḥ |
6.026.01c saṁ yad viśo 'ya̍nta̱ śūra̍sātā u̱graṁ no 'va̱ḥ pārye̱ aha̍n dāḥ ||
6.026.02a tvāṁ vā̱jī ha̍vate vājine̱yo ma̱ho vāja̍sya̱ gadhya̍sya sā̱tau |
6.026.02c tvāṁ vṛ̱treṣv i̍ndra̱ satpa̍ti̱ṁ taru̍tra̱ṁ tvāṁ ca̍ṣṭe muṣṭi̱hā goṣu̱ yudhya̍n ||
6.026.03a tvaṁ ka̱viṁ co̍dayo̱ 'rkasā̍tau̱ tvaṁ kutsā̍ya̱ śuṣṇa̍ṁ dā̱śuṣe̍ vark |
6.026.03c tvaṁ śiro̍ ama̱rmaṇa̱ḥ parā̍hann atithi̱gvāya̱ śaṁsya̍ṁ kari̱ṣyan ||
6.026.04a tvaṁ ratha̱m pra bha̍ro yo̱dham ṛ̱ṣvam āvo̱ yudhya̍ntaṁ vṛṣa̱bhaṁ daśa̍dyum |
6.026.04c tvaṁ tugra̍ṁ veta̱save̱ sacā̍ha̱n tvaṁ tuji̍ṁ gṛ̱ṇanta̍m indra tūtoḥ ||
6.026.05a tvaṁ tad u̱ktham i̍ndra ba̱rhaṇā̍ ka̱ḥ pra yac cha̱tā sa̱hasrā̍ śūra̱ darṣi̍ |
6.026.05c ava̍ gi̱rer dāsa̱ṁ śamba̍raṁ ha̱n prāvo̱ divo̍dāsaṁ ci̱trābhi̍r ū̱tī ||
6.026.06a tvaṁ śra̱ddhābhi̍r mandasā̱naḥ somai̍r da̱bhīta̍ye̱ cumu̍rim indra siṣvap |
6.026.06c tvaṁ ra̱jim piṭhī̍nase daśa̱syan ṣa̱ṣṭiṁ sa̱hasrā̱ śacyā̱ sacā̍han ||
6.026.07a a̱haṁ ca̱na tat sū̱ribhi̍r ānaśyā̱ṁ tava̱ jyāya̍ indra su̱mnam oja̍ḥ |
6.026.07c tvayā̱ yat stava̍nte sadhavīra vī̱rās tri̱varū̍thena̱ nahu̍ṣā śaviṣṭha ||
6.026.08a va̱yaṁ te̍ a̱syām i̍ndra dyu̱mnahū̍tau̱ sakhā̍yaḥ syāma mahina̱ preṣṭhā̍ḥ |
6.026.08c prāta̍rdaniḥ kṣatra̱śrīr a̍stu̱ śreṣṭho̍ gha̱ne vṛ̱trāṇā̍ṁ sa̱naye̱ dhanā̍nām ||

6.027.01a kim a̍sya̱ made̱ kim v a̍sya pī̱tāv indra̱ḥ kim a̍sya sa̱khye ca̍kāra |
6.027.01c raṇā̍ vā̱ ye ni̱ṣadi̱ kiṁ te a̍sya pu̱rā vi̍vidre̱ kim u̱ nūta̍nāsaḥ ||
6.027.02a sad a̍sya̱ made̱ sad v a̍sya pī̱tāv indra̱ḥ sad a̍sya sa̱khye ca̍kāra |
6.027.02c raṇā̍ vā̱ ye ni̱ṣadi̱ sat te a̍sya pu̱rā vi̍vidre̱ sad u̱ nūta̍nāsaḥ ||
6.027.03a na̱hi nu te̍ mahi̱mana̍ḥ samasya̱ na ma̍ghavan maghava̱ttvasya̍ vi̱dma |
6.027.03c na rādha̍so-rādhaso̱ nūta̍na̱syendra̱ naki̍r dadṛśa indri̱yaṁ te̍ ||
6.027.04a e̱tat tyat ta̍ indri̱yam a̍ceti̱ yenāva̍dhīr va̱raśi̍khasya̱ śeṣa̍ḥ |
6.027.04c vajra̍sya̱ yat te̱ niha̍tasya̱ śuṣmā̍t sva̱nāc ci̍d indra para̱mo da̱dāra̍ ||
6.027.05a vadhī̱d indro̍ va̱raśi̍khasya̱ śeṣo̍ 'bhyāva̱rtine̍ cāyamā̱nāya̱ śikṣa̍n |
6.027.05c vṛ̱cīva̍to̱ yad dha̍riyū̱pīyā̍yā̱ṁ han pūrve̱ ardhe̍ bhi̱yasāpa̍ro̱ dart ||
6.027.06a tri̱ṁśaccha̍taṁ va̱rmiṇa̍ indra sā̱kaṁ ya̱vyāva̍tyām puruhūta śrava̱syā |
6.027.06c vṛ̱cīva̍nta̱ḥ śara̍ve̱ patya̍mānā̱ḥ pātrā̍ bhindā̱nā nya̱rthāny ā̍yan ||
6.027.07a yasya̱ gāvā̍v aru̱ṣā sū̍yava̱syū a̱ntar ū̱ ṣu cara̍to̱ reri̍hāṇā |
6.027.07c sa sṛñja̍yāya tu̱rvaśa̱m parā̍dād vṛ̱cīva̍to daivavā̱tāya̱ śikṣa̍n ||
6.027.08a dva̱yām̐ a̍gne ra̱thino̍ viṁśa̱tiṁ gā va̱dhūma̍to ma̱ghavā̱ mahya̍ṁ sa̱mrāṭ |
6.027.08c a̱bhyā̱va̱rtī cā̍yamā̱no da̍dāti dū̱ṇāśe̱yaṁ dakṣi̍ṇā pārtha̱vānā̍m ||

6.028.01a ā gāvo̍ agmann u̱ta bha̱dram a̍kra̱n sīda̍ntu go̱ṣṭhe ra̱ṇaya̍ntv a̱sme |
6.028.01c pra̱jāva̍tīḥ puru̱rūpā̍ i̱ha syu̱r indrā̍ya pū̱rvīr u̱ṣaso̱ duhā̍nāḥ ||
6.028.02a indro̱ yajva̍ne pṛṇa̱te ca̍ śikṣa̱ty uped da̍dāti̱ na svam mu̍ṣāyati |
6.028.02c bhūyo̍-bhūyo ra̱yim id a̍sya va̱rdhaya̱nn abhi̍nne khi̱lye ni da̍dhāti deva̱yum ||
6.028.03a na tā na̍śanti̱ na da̍bhāti̱ taska̍ro̱ nāsā̍m āmi̱tro vyathi̱r ā da̍dharṣati |
6.028.03c de̱vām̐ś ca̱ yābhi̱r yaja̍te̱ dadā̍ti ca̱ jyog it tābhi̍ḥ sacate̱ gopa̍tiḥ sa̱ha ||
6.028.04a na tā arvā̍ re̱ṇuka̍kāṭo aśnute̱ na sa̍ṁskṛta̱tram upa̍ yanti̱ tā a̱bhi |
6.028.04c u̱ru̱gā̱yam abha̍ya̱ṁ tasya̱ tā anu̱ gāvo̱ marta̍sya̱ vi ca̍ranti̱ yajva̍naḥ ||
6.028.05a gāvo̱ bhago̱ gāva̱ indro̍ me acchā̱n gāva̱ḥ soma̍sya pratha̱masya̍ bha̱kṣaḥ |
6.028.05c i̱mā yā gāva̱ḥ sa ja̍nāsa̱ indra̍ i̱cchāmīd dhṛ̱dā mana̍sā ci̱d indra̍m ||
6.028.06a yū̱yaṁ gā̍vo medayathā kṛ̱śaṁ ci̍d aśrī̱raṁ ci̍t kṛṇuthā su̱pratī̍kam |
6.028.06c bha̱draṁ gṛ̱haṁ kṛ̍ṇutha bhadravāco bṛ̱had vo̱ vaya̍ ucyate sa̱bhāsu̍ ||
6.028.07a pra̱jāva̍tīḥ sū̱yava̍saṁ ri̱śantī̍ḥ śu̱ddhā a̱paḥ su̍prapā̱ṇe piba̍ntīḥ |
6.028.07c mā va̍ḥ ste̱na ī̍śata̱ māghaśa̍ṁsa̱ḥ pari̍ vo he̱tī ru̱drasya̍ vṛjyāḥ ||
6.028.08a upe̱dam u̍pa̱parca̍nam ā̱su goṣūpa̍ pṛcyatām |
6.028.08c upa̍ ṛṣa̱bhasya̱ reta̱sy upe̍ndra̱ tava̍ vī̱rye̍ ||

6.029.01a indra̍ṁ vo̱ nara̍ḥ sa̱khyāya̍ sepur ma̱ho yanta̍ḥ suma̱taye̍ cakā̱nāḥ |
6.029.01c ma̱ho hi dā̱tā vajra̍hasto̱ asti̍ ma̱hām u̍ ra̱ṇvam ava̍se yajadhvam ||
6.029.02a ā yasmi̱n haste̱ naryā̍ mimi̱kṣur ā rathe̍ hira̱ṇyaye̍ rathe̱ṣṭhāḥ |
6.029.02c ā ra̱śmayo̱ gabha̍styoḥ sthū̱rayo̱r ādhva̱nn aśvā̍so̱ vṛṣa̍ṇo yujā̱nāḥ ||
6.029.03a śri̱ye te̱ pādā̱ duva̱ ā mi̍mikṣur dhṛ̱ṣṇur va̱jrī śava̍sā̱ dakṣi̍ṇāvān |
6.029.03c vasā̍no̱ atka̍ṁ sura̱bhiṁ dṛ̱śe kaṁ sva1̱̍r ṇa nṛ̍tav iṣi̱ro ba̍bhūtha ||
6.029.04a sa soma̱ āmi̍ślatamaḥ su̱to bhū̱d yasmi̍n pa̱ktiḥ pa̱cyate̱ santi̍ dhā̱nāḥ |
6.029.04c indra̱ṁ nara̍ḥ stu̱vanto̍ brahmakā̱rā u̱kthā śaṁsa̍nto de̱vavā̍tatamāḥ ||
6.029.05a na te̱ anta̱ḥ śava̍so dhāyy a̱sya vi tu bā̍badhe̱ roda̍sī mahi̱tvā |
6.029.05c ā tā sū̱riḥ pṛ̍ṇati̱ tūtu̍jāno yū̱thevā̱psu sa̱mīja̍māna ū̱tī ||
6.029.06a e̱ved indra̍ḥ su̱hava̍ ṛ̱ṣvo a̍stū̱tī anū̍tī hiriśi̱praḥ satvā̍ |
6.029.06c e̱vā hi jā̱to asa̍mātyojāḥ pu̱rū ca̍ vṛ̱trā ha̍nati̱ ni dasyū̍n ||

6.030.01a bhūya̱ id vā̍vṛdhe vī̱ryā̍ya̱m̐ eko̍ aju̱ryo da̍yate̱ vasū̍ni |
6.030.01c pra ri̍rice di̱va indra̍ḥ pṛthi̱vyā a̱rdham id a̍sya̱ prati̱ roda̍sī u̱bhe ||
6.030.02a adhā̍ manye bṛ̱had a̍su̱rya̍m asya̱ yāni̍ dā̱dhāra̱ naki̱r ā mi̍nāti |
6.030.02c di̱ve-di̍ve̱ sūryo̍ darśa̱to bhū̱d vi sadmā̍ny urvi̱yā su̱kratu̍r dhāt ||
6.030.03a a̱dyā ci̱n nū ci̱t tad apo̍ na̱dīnā̱ṁ yad ā̍bhyo̱ ara̍do gā̱tum i̍ndra |
6.030.03c ni parva̍tā adma̱sado̱ na se̍du̱s tvayā̍ dṛ̱ḻhāni̍ sukrato̱ rajā̍ṁsi ||
6.030.04a sa̱tyam it tan na tvāvā̍m̐ a̱nyo a̱stīndra̍ de̱vo na martyo̱ jyāyā̍n |
6.030.04c aha̱nn ahi̍m pari̱śayā̍na̱m arṇo 'vā̍sṛjo a̱po acchā̍ samu̱dram ||
6.030.05a tvam a̱po vi duro̱ viṣū̍cī̱r indra̍ dṛ̱ḻham a̍ruja̱ḥ parva̍tasya |
6.030.05c rājā̍bhavo̱ jaga̍taś carṣaṇī̱nāṁ sā̱kaṁ sūrya̍ṁ ja̱naya̱n dyām u̱ṣāsa̍m ||

6.031.01a abhū̱r eko̍ rayipate rayī̱ṇām ā hasta̍yor adhithā indra kṛ̱ṣṭīḥ |
6.031.01c vi to̱ke a̱psu tana̍ye ca̱ sūre 'vo̍canta carṣa̱ṇayo̱ vivā̍caḥ ||
6.031.02a tvad bhi̱yendra̱ pārthi̍vāni̱ viśvācyu̍tā cic cyāvayante̱ rajā̍ṁsi |
6.031.02c dyāvā̱kṣāmā̱ parva̍tāso̱ vanā̍ni̱ viśva̍ṁ dṛ̱ḻham bha̍yate̱ ajma̱nn ā te̍ ||
6.031.03a tvaṁ kutse̍nā̱bhi śuṣṇa̍m indrā̱śuṣa̍ṁ yudhya̱ kuya̍va̱ṁ gavi̍ṣṭau |
6.031.03c daśa̍ prapi̱tve adha̱ sūrya̍sya muṣā̱yaś ca̱kram avi̍ve̱ rapā̍ṁsi ||
6.031.04a tvaṁ śa̱tāny ava̱ śamba̍rasya̱ puro̍ jaghanthāpra̱tīni̱ dasyo̍ḥ |
6.031.04c aśi̍kṣo̱ yatra̱ śacyā̍ śacīvo̱ divo̍dāsāya sunva̱te su̍takre bha̱radvā̍jāya gṛṇa̱te vasū̍ni ||
6.031.05a sa sa̍tyasatvan maha̱te raṇā̍ya̱ ratha̱m ā ti̍ṣṭha tuvinṛmṇa bhī̱mam |
6.031.05c yā̱hi pra̍pathi̱nn ava̱sopa̍ ma̱drik pra ca̍ śruta śrāvaya carṣa̱ṇibhya̍ḥ ||

6.032.01a apū̍rvyā puru̱tamā̍ny asmai ma̱he vī̱rāya̍ ta̱vase̍ tu̱rāya̍ |
6.032.01c vi̱ra̱pśine̍ va̱jriṇe̱ śaṁta̍māni̱ vacā̍ṁsy ā̱sā sthavi̍rāya takṣam ||
6.032.02a sa mā̱tarā̱ sūrye̍ṇā kavī̱nām avā̍sayad ru̱jad adri̍ṁ gṛṇā̱naḥ |
6.032.02c svā̱dhībhi̱r ṛkva̍bhir vāvaśā̱na ud u̱sriyā̍ṇām asṛjan ni̱dāna̍m ||
6.032.03a sa vahni̍bhi̱r ṛkva̍bhi̱r goṣu̱ śaśva̍n mi̱tajñu̍bhiḥ puru̱kṛtvā̍ jigāya |
6.032.03c pura̍ḥ puro̱hā sakhi̍bhiḥ sakhī̱yan dṛ̱ḻhā ru̍roja ka̱vibhi̍ḥ ka̱viḥ san ||
6.032.04a sa nī̱vyā̍bhir jari̱tāra̱m acchā̍ ma̱ho vāje̍bhir ma̱hadbhi̍ś ca̱ śuṣmai̍ḥ |
6.032.04c pu̱ru̱vīrā̍bhir vṛṣabha kṣitī̱nām ā gi̍rvaṇaḥ suvi̱tāya̱ pra yā̍hi ||
6.032.05a sa sarge̍ṇa̱ śava̍sā ta̱kto atyai̍r a̱pa indro̍ dakṣiṇa̱tas tu̍rā̱ṣāṭ |
6.032.05c i̱tthā sṛ̍jā̱nā ana̍pāvṛ̱d artha̍ṁ di̱ve-di̍ve viviṣur apramṛ̱ṣyam ||

6.033.01a ya oji̍ṣṭha indra̱ taṁ su no̍ dā̱ mado̍ vṛṣan svabhi̱ṣṭir dāsvā̍n |
6.033.01c sauva̍śvya̱ṁ yo va̱nava̱t svaśvo̍ vṛ̱trā sa̱matsu̍ sā̱saha̍d a̱mitrā̍n ||
6.033.02a tvāṁ hī̱3̱̍ndrāva̍se̱ vivā̍co̱ hava̍nte carṣa̱ṇaya̱ḥ śūra̍sātau |
6.033.02c tvaṁ vipre̍bhi̱r vi pa̱ṇīm̐r a̍śāya̱s tvota̱ it sani̍tā̱ vāja̱m arvā̍ ||
6.033.03a tvaṁ tām̐ i̍ndro̱bhayā̍m̐ a̱mitrā̱n dāsā̍ vṛ̱trāṇy āryā̍ ca śūra |
6.033.03c vadhī̱r vane̍va̱ sudhi̍tebhi̱r atkai̱r ā pṛ̱tsu da̍rṣi nṛ̱ṇāṁ nṛ̍tama ||
6.033.04a sa tvaṁ na̍ i̱ndrāka̍vābhir ū̱tī sakhā̍ vi̱śvāyu̍r avi̱tā vṛ̱dhe bhū̍ḥ |
6.033.04c sva̍rṣātā̱ yad dhvayā̍masi tvā̱ yudhya̍nto ne̱madhi̍tā pṛ̱tsu śū̍ra ||
6.033.05a nū̱naṁ na̍ indrāpa̱rāya̍ ca syā̱ bhavā̍ mṛḻī̱ka u̱ta no̍ a̱bhiṣṭau̍ |
6.033.05c i̱tthā gṛ̱ṇanto̍ ma̱hina̍sya̱ śarma̍n di̱vi ṣyā̍ma̱ pārye̍ go̱ṣata̍māḥ ||

6.034.01a saṁ ca̱ tve ja̱gmur gira̍ indra pū̱rvīr vi ca̱ tvad ya̍nti vi̱bhvo̍ manī̱ṣāḥ |
6.034.01c pu̱rā nū̱naṁ ca̍ stu̱taya̱ ṛṣī̍ṇām paspṛ̱dhra indre̱ adhy u̍kthā̱rkā ||
6.034.02a pu̱ru̱hū̱to yaḥ pu̍rugū̱rta ṛbhvā̱m̐ eka̍ḥ purupraśa̱sto asti̍ ya̱jñaiḥ |
6.034.02c ratho̱ na ma̱he śava̍se yujā̱no̱3̱̍ 'smābhi̱r indro̍ anu̱mādyo̍ bhūt ||
6.034.03a na yaṁ hiṁsa̍nti dhī̱tayo̱ na vāṇī̱r indra̱ṁ nakṣa̱ntīd a̱bhi va̱rdhaya̍ntīḥ |
6.034.03c yadi̍ sto̱tāra̍ḥ śa̱taṁ yat sa̱hasra̍ṁ gṛ̱ṇanti̱ girva̍ṇasa̱ṁ śaṁ tad a̍smai ||
6.034.04a asmā̍ e̱tad di̱vy a1̱̍rceva̍ mā̱sā mi̍mi̱kṣa indre̱ ny a̍yāmi̱ soma̍ḥ |
6.034.04c jana̱ṁ na dhanva̍nn a̱bhi saṁ yad āpa̍ḥ sa̱trā vā̍vṛdhu̱r hava̍nāni ya̱jñaiḥ ||
6.034.05a asmā̍ e̱tan mahy ā̍ṅgū̱ṣam a̍smā̱ indrā̍ya sto̱tram ma̱tibhi̍r avāci |
6.034.05c asa̱d yathā̍ maha̱ti vṛ̍tra̱tūrya̱ indro̍ vi̱śvāyu̍r avi̱tā vṛ̱dhaś ca̍ ||

6.035.01a ka̱dā bhu̍va̱n ratha̍kṣayāṇi̱ brahma̍ ka̱dā sto̱tre sa̍hasrapo̱ṣya̍ṁ dāḥ |
6.035.01c ka̱dā stoma̍ṁ vāsayo 'sya rā̱yā ka̱dā dhiya̍ḥ karasi̱ vāja̍ratnāḥ ||
6.035.02a karhi̍ svi̱t tad i̍ndra̱ yan nṛbhi̱r nṝn vī̱rair vī̱rān nī̱ḻayā̍se̱ jayā̱jīn |
6.035.02c tri̱dhātu̱ gā adhi̍ jayāsi̱ goṣv indra̍ dyu̱mnaṁ sva̍rvad dhehy a̱sme ||
6.035.03a karhi̍ svi̱t tad i̍ndra̱ yaj ja̍ri̱tre vi̱śvapsu̱ brahma̍ kṛ̱ṇava̍ḥ śaviṣṭha |
6.035.03c ka̱dā dhiyo̱ na ni̱yuto̍ yuvāse ka̱dā goma̍ghā̱ hava̍nāni gacchāḥ ||
6.035.04a sa goma̍ghā jari̱tre aśva̍ścandrā̱ vāja̍śravaso̱ adhi̍ dhehi̱ pṛkṣa̍ḥ |
6.035.04c pī̱pi̱hīṣa̍ḥ su̱dughā̍m indra dhe̱num bha̱radvā̍jeṣu su̱ruco̍ rurucyāḥ ||
6.035.05a tam ā nū̱naṁ vṛ̱jana̍m a̱nyathā̍ ci̱c chūro̱ yac cha̍kra̱ vi duro̍ gṛṇī̱ṣe |
6.035.05c mā nir a̍raṁ śukra̱dugha̍sya dhe̱nor ā̍ṅgira̱sān brahma̍ṇā vipra jinva ||

6.036.01a sa̱trā madā̍sa̱s tava̍ vi̱śvaja̍nyāḥ sa̱trā rāyo 'dha̱ ye pārthi̍vāsaḥ |
6.036.01c sa̱trā vājā̍nām abhavo vibha̱ktā yad de̱veṣu̍ dhā̱raya̍thā asu̱rya̍m ||
6.036.02a anu̱ pra ye̍je̱ jana̱ ojo̍ asya sa̱trā da̍dhire̱ anu̍ vī̱ryā̍ya |
6.036.02c syū̱ma̱gṛbhe̱ dudha̱ye 'rva̍te ca̱ kratu̍ṁ vṛñja̱nty api̍ vṛtra̱hatye̍ ||
6.036.03a taṁ sa̱dhrīcī̍r ū̱tayo̱ vṛṣṇyā̍ni̱ pauṁsyā̍ni ni̱yuta̍ḥ saścu̱r indra̍m |
6.036.03c sa̱mu̱draṁ na sindha̍va u̱kthaśu̍ṣmā uru̱vyaca̍sa̱ṁ gira̱ ā vi̍śanti ||
6.036.04a sa rā̱yas khām upa̍ sṛjā gṛṇā̱naḥ pu̍ruśca̱ndrasya̱ tvam i̍ndra̱ vasva̍ḥ |
6.036.04c pati̍r babhū̱thāsa̍mo̱ janā̍nā̱m eko̱ viśva̍sya̱ bhuva̍nasya̱ rājā̍ ||
6.036.05a sa tu śru̍dhi̱ śrutyā̱ yo du̍vo̱yur dyaur na bhūmā̱bhi rāyo̍ a̱ryaḥ |
6.036.05c aso̱ yathā̍ na̱ḥ śava̍sā cakā̱no yu̱ge-yu̍ge̱ vaya̍sā̱ ceki̍tānaḥ ||

6.037.01a a̱rvāg ratha̍ṁ vi̱śvavā̍raṁ ta u̱grendra̍ yu̱ktāso̱ hara̍yo vahantu |
6.037.01c kī̱riś ci̱d dhi tvā̱ hava̍te̱ sva̍rvān ṛdhī̱mahi̍ sadha̱māda̍s te a̱dya ||
6.037.02a pro droṇe̱ hara̍ya̱ḥ karmā̍gman punā̱nāsa̱ ṛjya̍nto abhūvan |
6.037.02c indro̍ no a̱sya pū̱rvyaḥ pa̍pīyād dyu̱kṣo mada̍sya so̱myasya̱ rājā̍ ||
6.037.03a ā̱sa̱srā̱ṇāsa̍ḥ śavasā̱nam acchendra̍ṁ suca̱kre ra̱thyā̍so̱ aśvā̍ḥ |
6.037.03c a̱bhi śrava̱ ṛjya̍nto vaheyu̱r nū ci̱n nu vā̱yor a̱mṛta̱ṁ vi da̍syet ||
6.037.04a vari̍ṣṭho asya̱ dakṣi̍ṇām iya̱rtīndro̍ ma̱ghonā̍ṁ tuvikū̱rmita̍maḥ |
6.037.04c yayā̍ vajrivaḥ pari̱yāsy aṁho̍ ma̱ghā ca̍ dhṛṣṇo̱ daya̍se̱ vi sū̱rīn ||
6.037.05a indro̱ vāja̍sya̱ sthavi̍rasya dā̱tendro̍ gī̱rbhir va̍rdhatāṁ vṛ̱ddhama̍hāḥ |
6.037.05c indro̍ vṛ̱traṁ hani̍ṣṭho astu̱ satvā tā sū̱riḥ pṛ̍ṇati̱ tūtu̍jānaḥ ||

6.038.01a apā̍d i̱ta ud u̍ naś ci̱trata̍mo ma̱hīm bha̍rṣad dyu̱matī̱m indra̍hūtim |
6.038.01c panya̍sīṁ dhī̱tiṁ daivya̍sya̱ yāma̱ñ jana̍sya rā̱tiṁ va̍nate su̱dānu̍ḥ ||
6.038.02a dū̱rāc ci̱d ā va̍sato asya̱ karṇā̱ ghoṣā̱d indra̍sya tanyati bruvā̱ṇaḥ |
6.038.02c eyam e̍naṁ de̱vahū̍tir vavṛtyān ma̱drya1̱̍g indra̍m i̱yam ṛ̱cyamā̍nā ||
6.038.03a taṁ vo̍ dhi̱yā pa̍ra̱mayā̍ purā̱jām a̱jara̱m indra̍m a̱bhy a̍nūṣy a̱rkaiḥ |
6.038.03c brahmā̍ ca̱ giro̍ dadhi̱re sam a̍smin ma̱hām̐ś ca̱ stomo̱ adhi̍ vardha̱d indre̍ ||
6.038.04a vardhā̱d yaṁ ya̱jña u̱ta soma̱ indra̱ṁ vardhā̱d brahma̱ gira̍ u̱kthā ca̱ manma̍ |
6.038.04c vardhāhai̍nam u̱ṣaso̱ yāma̍nn a̱ktor vardhā̱n māsā̍ḥ śa̱rado̱ dyāva̱ indra̍m ||
6.038.05a e̱vā ja̍jñā̱naṁ saha̍se̱ asā̍mi vāvṛdhā̱naṁ rādha̍se ca śru̱tāya̍ |
6.038.05c ma̱hām u̱gram ava̍se vipra nū̱nam ā vi̍vāsema vṛtra̱tūrye̍ṣu ||

6.039.01a ma̱ndrasya̍ ka̱ver di̱vyasya̱ vahne̱r vipra̍manmano vaca̱nasya̱ madhva̍ḥ |
6.039.01c apā̍ na̱s tasya̍ saca̱nasya̍ de̱veṣo̍ yuvasva gṛṇa̱te goa̍grāḥ ||
6.039.02a a̱yam u̍śā̱naḥ pary adri̍m u̱srā ṛ̱tadhī̍tibhir ṛta̱yug yu̍jā̱naḥ |
6.039.02c ru̱jad aru̍gṇa̱ṁ vi va̱lasya̱ sānu̍m pa̱ṇīm̐r vaco̍bhir a̱bhi yo̍dha̱d indra̍ḥ ||
6.039.03a a̱yaṁ dyo̍tayad a̱dyuto̱ vy a1̱̍ktūn do̱ṣā vasto̍ḥ śa̱rada̱ indu̍r indra |
6.039.03c i̱maṁ ke̱tum a̍dadhu̱r nū ci̱d ahnā̱ṁ śuci̍janmana u̱ṣasa̍ś cakāra ||
6.039.04a a̱yaṁ ro̍cayad a̱ruco̍ rucā̱no̱3̱̍ 'yaṁ vā̍saya̱d vy ṛ1̱̍tena̍ pū̱rvīḥ |
6.039.04c a̱yam ī̍yata ṛta̱yugbhi̱r aśvai̍ḥ sva̱rvidā̱ nābhi̍nā carṣaṇi̱prāḥ ||
6.039.05a nū gṛ̍ṇā̱no gṛ̍ṇa̱te pra̍tna rāja̱nn iṣa̍ḥ pinva vasu̱deyā̍ya pū̱rvīḥ |
6.039.05c a̱pa oṣa̍dhīr avi̱ṣā vanā̍ni̱ gā arva̍to̱ nṝn ṛ̱case̍ rirīhi ||

6.040.01a indra̱ piba̱ tubhya̍ṁ su̱to madā̱yāva̍ sya̱ harī̱ vi mu̍cā̱ sakhā̍yā |
6.040.01c u̱ta pra gā̍ya ga̱ṇa ā ni̱ṣadyāthā̍ ya̱jñāya̍ gṛṇa̱te vayo̍ dhāḥ ||
6.040.02a asya̍ piba̱ yasya̍ jajñā̱na i̍ndra̱ madā̍ya̱ kratve̱ api̍bo virapśin |
6.040.02c tam u̍ te̱ gāvo̱ nara̱ āpo̱ adri̱r indu̱ṁ sam a̍hyan pī̱taye̱ sam a̍smai ||
6.040.03a sami̍ddhe a̱gnau su̱ta i̍ndra̱ soma̱ ā tvā̍ vahantu̱ hara̍yo̱ vahi̍ṣṭhāḥ |
6.040.03c tvā̱ya̱tā mana̍sā johavī̱mīndrā yā̍hi suvi̱tāya̍ ma̱he na̍ḥ ||
6.040.04a ā yā̍hi̱ śaśva̍d uśa̱tā ya̍yā̱thendra̍ ma̱hā mana̍sā soma̱peya̍m |
6.040.04c upa̱ brahmā̍ṇi śṛṇava i̱mā no 'thā̍ te ya̱jñas ta̱nve̱3̱̍ vayo̍ dhāt ||
6.040.05a yad i̍ndra di̱vi pārye̱ yad ṛdha̱g yad vā̱ sve sada̍ne̱ yatra̱ vāsi̍ |
6.040.05c ato̍ no ya̱jñam ava̍se ni̱yutvā̍n sa̱joṣā̍ḥ pāhi girvaṇo ma̱rudbhi̍ḥ ||

6.041.01a ahe̍ḻamāna̱ upa̍ yāhi ya̱jñaṁ tubhya̍m pavanta̱ inda̍vaḥ su̱tāsa̍ḥ |
6.041.01c gāvo̱ na va̍jri̱n svam oko̱ acchendrā ga̍hi pratha̱mo ya̱jñiyā̍nām ||
6.041.02a yā te̍ kā̱kut sukṛ̍tā̱ yā vari̍ṣṭhā̱ yayā̱ śaśva̱t piba̍si̱ madhva̍ ū̱rmim |
6.041.02c tayā̍ pāhi̱ pra te̍ adhva̱ryur a̍sthā̱t saṁ te̱ vajro̍ vartatām indra ga̱vyuḥ ||
6.041.03a e̱ṣa dra̱pso vṛ̍ṣa̱bho vi̱śvarū̍pa̱ indrā̍ya̱ vṛṣṇe̱ sam a̍kāri̱ soma̍ḥ |
6.041.03c e̱tam pi̍ba harivaḥ sthātar ugra̱ yasyeśi̍ṣe pra̱divi̱ yas te̱ anna̍m ||
6.041.04a su̱taḥ somo̱ asu̍tād indra̱ vasyā̍n a̱yaṁ śreyā̍ñ ciki̱tuṣe̱ raṇā̍ya |
6.041.04c e̱taṁ ti̍tirva̱ upa̍ yāhi ya̱jñaṁ tena̱ viśvā̱s tavi̍ṣī̱r ā pṛ̍ṇasva ||
6.041.05a hvayā̍masi̱ tvendra̍ yāhy a̱rvāṅ ara̍ṁ te̱ soma̍s ta̱nve̍ bhavāti |
6.041.05c śata̍krato mā̱daya̍svā su̱teṣu̱ prāsmām̐ a̍va̱ pṛta̍nāsu̱ pra vi̱kṣu ||

6.042.01a praty a̍smai̱ pipī̍ṣate̱ viśvā̍ni vi̱duṣe̍ bhara |
6.042.01c a̱ra̱ṁga̱māya̱ jagma̱ye 'pa̍ścāddaghvane̱ nare̍ ||
6.042.02a em e̍nam pra̱tyeta̍na̱ some̍bhiḥ soma̱pāta̍mam |
6.042.02c ama̍trebhir ṛjī̱ṣiṇa̱m indra̍ṁ su̱tebhi̱r indu̍bhiḥ ||
6.042.03a yadī̍ su̱tebhi̱r indu̍bhi̱ḥ some̍bhiḥ prati̱bhūṣa̍tha |
6.042.03c vedā̱ viśva̍sya̱ medhi̍ro dhṛ̱ṣat taṁ-ta̱m id eṣa̍te ||
6.042.04a a̱smā-a̍smā̱ id andha̱so 'dhva̍ryo̱ pra bha̍rā su̱tam |
6.042.04c ku̱vit sa̍masya̱ jenya̍sya̱ śardha̍to̱ 'bhiśa̍ster ava̱spara̍t ||

6.043.01a yasya̱ tyac chamba̍ra̱m made̱ divo̍dāsāya ra̱ndhaya̍ḥ |
6.043.01c a̱yaṁ sa soma̍ indra te su̱taḥ piba̍ ||
6.043.02a yasya̍ tīvra̱suta̱m mada̱m madhya̱m anta̍ṁ ca̱ rakṣa̍se |
6.043.02c a̱yaṁ sa soma̍ indra te su̱taḥ piba̍ ||
6.043.03a yasya̱ gā a̱ntar aśma̍no̱ made̍ dṛ̱ḻhā a̱vāsṛ̍jaḥ |
6.043.03c a̱yaṁ sa soma̍ indra te su̱taḥ piba̍ ||
6.043.04a yasya̍ mandā̱no andha̍so̱ māgho̍naṁ dadhi̱ṣe śava̍ḥ |
6.043.04c a̱yaṁ sa soma̍ indra te su̱taḥ piba̍ ||

6.044.01a yo ra̍yivo ra̱yiṁta̍mo̱ yo dyu̱mnair dyu̱mnava̍ttamaḥ |
6.044.01c soma̍ḥ su̱taḥ sa i̍ndra̱ te 'sti̍ svadhāpate̱ mada̍ḥ ||
6.044.02a yaḥ śa̱gmas tu̍viśagma te rā̱yo dā̱mā ma̍tī̱nām |
6.044.02c soma̍ḥ su̱taḥ sa i̍ndra̱ te 'sti̍ svadhāpate̱ mada̍ḥ ||
6.044.03a yena̍ vṛ̱ddho na śava̍sā tu̱ro na svābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ |
6.044.03c soma̍ḥ su̱taḥ sa i̍ndra̱ te 'sti̍ svadhāpate̱ mada̍ḥ ||
6.044.04a tyam u̍ vo̱ apra̍haṇaṁ gṛṇī̱ṣe śava̍sa̱s pati̍m |
6.044.04c indra̍ṁ viśvā̱sāha̱ṁ nara̱m maṁhi̍ṣṭhaṁ vi̱śvaca̍rṣaṇim ||
6.044.05a yaṁ va̱rdhaya̱ntīd gira̱ḥ pati̍ṁ tu̱rasya̱ rādha̍saḥ |
6.044.05c tam in nv a̍sya̱ roda̍sī de̱vī śuṣma̍ṁ saparyataḥ ||
6.044.06a tad va̍ u̱kthasya̍ ba̱rhaṇendrā̍yopastṛṇī̱ṣaṇi̍ |
6.044.06c vipo̱ na yasyo̱tayo̱ vi yad roha̍nti sa̱kṣita̍ḥ ||
6.044.07a avi̍da̱d dakṣa̍m mi̱tro navī̍yān papā̱no de̱vebhyo̱ vasyo̍ acait |
6.044.07c sa̱sa̱vān stau̱lābhi̍r dhau̱tarī̍bhir uru̱ṣyā pā̱yur a̍bhava̱t sakhi̍bhyaḥ ||
6.044.08a ṛ̱tasya̍ pa̱thi ve̱dhā a̍pāyi śri̱ye manā̍ṁsi de̱vāso̍ akran |
6.044.08c dadhā̍no̱ nāma̍ ma̱ho vaco̍bhi̱r vapu̍r dṛ̱śaye̍ ve̱nyo vy ā̍vaḥ ||
6.044.09a dyu̱matta̍ma̱ṁ dakṣa̍ṁ dhehy a̱sme sedhā̱ janā̍nām pū̱rvīr arā̍tīḥ |
6.044.09c varṣī̍yo̱ vaya̍ḥ kṛṇuhi̱ śacī̍bhi̱r dhana̍sya sā̱tāv a̱smām̐ a̍viḍḍhi ||
6.044.10a indra̱ tubhya̱m in ma̍ghavann abhūma va̱yaṁ dā̱tre ha̍rivo̱ mā vi ve̍naḥ |
6.044.10c naki̍r ā̱pir da̍dṛśe martya̱trā kim a̱ṅga ra̍dhra̱coda̍naṁ tvāhuḥ ||
6.044.11a mā jasva̍ne vṛṣabha no rarīthā̱ mā te̍ re̱vata̍ḥ sa̱khye ri̍ṣāma |
6.044.11c pū̱rvīṣ ṭa̍ indra ni̱ṣṣidho̱ jane̍ṣu ja̱hy asu̍ṣvī̱n pra vṛ̱hāpṛ̍ṇataḥ ||
6.044.12a ud a̱bhrāṇī̍va sta̱naya̍nn iya̱rtīndro̱ rādhā̱ṁsy aśvyā̍ni̱ gavyā̍ |
6.044.12c tvam a̍si pra̱diva̍ḥ kā̱rudhā̍yā̱ mā tvā̍dā̱māna̱ ā da̍bhan ma̱ghona̍ḥ ||
6.044.13a adhva̍ryo vīra̱ pra ma̱he su̱tānā̱m indrā̍ya bhara̱ sa hy a̍sya̱ rājā̍ |
6.044.13c yaḥ pū̱rvyābhi̍r u̱ta nūta̍nābhir gī̱rbhir vā̍vṛ̱dhe gṛ̍ṇa̱tām ṛṣī̍ṇām ||
6.044.14a a̱sya made̍ pu̱ru varpā̍ṁsi vi̱dvān indro̍ vṛ̱trāṇy a̍pra̱tī ja̍ghāna |
6.044.14c tam u̱ pra ho̍ṣi̱ madhu̍mantam asmai̱ soma̍ṁ vī̱rāya̍ śi̱priṇe̱ piba̍dhyai ||
6.044.15a pātā̍ su̱tam indro̍ astu̱ soma̱ṁ hantā̍ vṛ̱traṁ vajre̍ṇa mandasā̱naḥ |
6.044.15c gantā̍ ya̱jñam pa̍rā̱vata̍ś ci̱d acchā̱ vasu̍r dhī̱nām a̍vi̱tā kā̱rudhā̍yāḥ ||
6.044.16a i̱daṁ tyat pātra̍m indra̱pāna̱m indra̍sya pri̱yam a̱mṛta̍m apāyi |
6.044.16c matsa̱d yathā̍ saumana̱sāya̍ de̱vaṁ vy a1̱̍smad dveṣo̍ yu̱yava̱d vy aṁha̍ḥ ||
6.044.17a e̱nā ma̍ndā̱no ja̱hi śū̍ra̱ śatrū̍ñ jā̱mim ajā̍mim maghavann a̱mitrā̍n |
6.044.17c a̱bhi̱ṣe̱ṇām̐ a̱bhy ā̱3̱̍dedi̍śānā̱n parā̍ca indra̱ pra mṛ̍ṇā ja̱hī ca̍ ||
6.044.18a ā̱su ṣmā̍ ṇo maghavann indra pṛ̱tsv a1̱̍smabhya̱m mahi̱ vari̍vaḥ su̱gaṁ ka̍ḥ |
6.044.18c a̱pāṁ to̱kasya̱ tana̍yasya je̱ṣa indra̍ sū̱rīn kṛ̍ṇu̱hi smā̍ no a̱rdham ||
6.044.19a ā tvā̱ hara̍yo̱ vṛṣa̍ṇo yujā̱nā vṛṣa̍rathāso̱ vṛṣa̍raśma̱yo 'tyā̍ḥ |
6.044.19c a̱sma̱trāñco̱ vṛṣa̍ṇo vajra̱vāho̱ vṛṣṇe̱ madā̍ya su̱yujo̍ vahantu ||
6.044.20a ā te̍ vṛṣa̱n vṛṣa̍ṇo̱ droṇa̍m asthur ghṛta̱pruṣo̱ normayo̱ mada̍ntaḥ |
6.044.20c indra̱ pra tubhya̱ṁ vṛṣa̍bhiḥ su̱tānā̱ṁ vṛṣṇe̍ bharanti vṛṣa̱bhāya̱ soma̍m ||
6.044.21a vṛṣā̍si di̱vo vṛ̍ṣa̱bhaḥ pṛ̍thi̱vyā vṛṣā̱ sindhū̍nāṁ vṛṣa̱bhaḥ stiyā̍nām |
6.044.21c vṛṣṇe̍ ta̱ indu̍r vṛṣabha pīpāya svā̱dū raso̍ madhu̱peyo̱ varā̍ya ||
6.044.22a a̱yaṁ de̱vaḥ saha̍sā̱ jāya̍māna̱ indre̍ṇa yu̱jā pa̱ṇim a̍stabhāyat |
6.044.22c a̱yaṁ svasya̍ pi̱tur āyu̍dhā̱nīndu̍r amuṣṇā̱d aśi̍vasya mā̱yāḥ ||
6.044.23a a̱yam a̍kṛṇod u̱ṣasa̍ḥ su̱patnī̍r a̱yaṁ sūrye̍ adadhā̱j jyoti̍r a̱ntaḥ |
6.044.23c a̱yaṁ tri̱dhātu̍ di̱vi ro̍ca̱neṣu̍ tri̱teṣu̍ vindad a̱mṛta̱ṁ nigū̍ḻham ||
6.044.24a a̱yaṁ dyāvā̍pṛthi̱vī vi ṣka̍bhāyad a̱yaṁ ratha̍m ayunak sa̱ptara̍śmim |
6.044.24c a̱yaṁ goṣu̱ śacyā̍ pa̱kvam a̱ntaḥ somo̍ dādhāra̱ daśa̍yantra̱m utsa̍m ||

6.045.01a ya āna̍yat parā̱vata̱ḥ sunī̍tī tu̱rvaśa̱ṁ yadu̍m |
6.045.01c indra̱ḥ sa no̱ yuvā̱ sakhā̍ ||
6.045.02a a̱vi̱pre ci̱d vayo̱ dadha̍d anā̱śunā̍ ci̱d arva̍tā |
6.045.02c indro̱ jetā̍ hi̱taṁ dhana̍m ||
6.045.03a ma̱hīr a̍sya̱ praṇī̍tayaḥ pū̱rvīr u̱ta praśa̍stayaḥ |
6.045.03c nāsya̍ kṣīyanta ū̱taya̍ḥ ||
6.045.04a sakhā̍yo̱ brahma̍vāha̱se 'rca̍ta̱ pra ca̍ gāyata |
6.045.04c sa hi na̱ḥ prama̍tir ma̱hī ||
6.045.05a tvam eka̍sya vṛtrahann avi̱tā dvayo̍r asi |
6.045.05c u̱tedṛśe̱ yathā̍ va̱yam ||
6.045.06a naya̱sīd v ati̱ dviṣa̍ḥ kṛ̱ṇoṣy u̍kthaśa̱ṁsina̍ḥ |
6.045.06c nṛbhi̍ḥ su̱vīra̍ ucyase ||
6.045.07a bra̱hmāṇa̱m brahma̍vāhasaṁ gī̱rbhiḥ sakhā̍yam ṛ̱gmiya̍m |
6.045.07c gāṁ na do̱hase̍ huve ||
6.045.08a yasya̱ viśvā̍ni̱ hasta̍yor ū̱cur vasū̍ni̱ ni dvi̱tā |
6.045.08c vī̱rasya̍ pṛtanā̱ṣaha̍ḥ ||
6.045.09a vi dṛ̱ḻhāni̍ cid adrivo̱ janā̍nāṁ śacīpate |
6.045.09c vṛ̱ha mā̱yā a̍nānata ||
6.045.10a tam u̍ tvā satya somapā̱ indra̍ vājānām pate |
6.045.10c ahū̍mahi śrava̱syava̍ḥ ||
6.045.11a tam u̍ tvā̱ yaḥ pu̱rāsi̍tha̱ yo vā̍ nū̱naṁ hi̱te dhane̍ |
6.045.11c havya̱ḥ sa śru̍dhī̱ hava̍m ||
6.045.12a dhī̱bhir arva̍dbhi̱r arva̍to̱ vājā̍m̐ indra śra̱vāyyā̍n |
6.045.12c tvayā̍ jeṣma hi̱taṁ dhana̍m ||
6.045.13a abhū̍r u vīra girvaṇo ma̱hām̐ i̍ndra̱ dhane̍ hi̱te |
6.045.13c bhare̍ vitanta̱sāyya̍ḥ ||
6.045.14a yā ta̍ ū̱tir a̍mitrahan ma̱kṣūja̍vasta̱māsa̍ti |
6.045.14c tayā̍ no hinuhī̱ ratha̍m ||
6.045.15a sa rathe̍na ra̱thīta̍mo̱ 'smāke̍nābhi̱yugva̍nā |
6.045.15c jeṣi̍ jiṣṇo hi̱taṁ dhana̍m ||
6.045.16a ya eka̱ it tam u̍ ṣṭuhi kṛṣṭī̱nāṁ vica̍rṣaṇiḥ |
6.045.16c pati̍r ja̱jñe vṛṣa̍kratuḥ ||
6.045.17a yo gṛ̍ṇa̱tām id āsi̍thā̱pir ū̱tī śi̱vaḥ sakhā̍ |
6.045.17c sa tvaṁ na̍ indra mṛḻaya ||
6.045.18a dhi̱ṣva vajra̱ṁ gabha̍styo rakṣo̱hatyā̍ya vajrivaḥ |
6.045.18c sā̱sa̱hī̱ṣṭhā a̱bhi spṛdha̍ḥ ||
6.045.19a pra̱tnaṁ ra̍yī̱ṇāṁ yuja̱ṁ sakhā̍yaṁ kīri̱coda̍nam |
6.045.19c brahma̍vāhastamaṁ huve ||
6.045.20a sa hi viśvā̍ni̱ pārthi̍vā̱m̐ eko̱ vasū̍ni̱ patya̍te |
6.045.20c girva̍ṇastamo̱ adhri̍guḥ ||
6.045.21a sa no̍ ni̱yudbhi̱r ā pṛ̍ṇa̱ kāma̱ṁ vāje̍bhir a̱śvibhi̍ḥ |
6.045.21c goma̍dbhir gopate dhṛ̱ṣat ||
6.045.22a tad vo̍ gāya su̱te sacā̍ puruhū̱tāya̱ satva̍ne |
6.045.22c śaṁ yad gave̱ na śā̱kine̍ ||
6.045.23a na ghā̱ vasu̱r ni ya̍mate dā̱naṁ vāja̍sya̱ goma̍taḥ |
6.045.23c yat sī̱m upa̱ śrava̱d gira̍ḥ ||
6.045.24a ku̱vitsa̍sya̱ pra hi vra̱jaṁ goma̍ntaṁ dasyu̱hā gama̍t |
6.045.24c śacī̍bhi̱r apa̍ no varat ||
6.045.25a i̱mā u̍ tvā śatakrato̱ 'bhi pra ṇo̍nuvu̱r gira̍ḥ |
6.045.25c indra̍ va̱tsaṁ na mā̱tara̍ḥ ||
6.045.26a dū̱ṇāśa̍ṁ sa̱khyaṁ tava̱ gaur a̍si vīra gavya̱te |
6.045.26c aśvo̍ aśvāya̱te bha̍va ||
6.045.27a sa ma̍ndasvā̱ hy andha̍so̱ rādha̍se ta̱nvā̍ ma̱he |
6.045.27c na sto̱tāra̍ṁ ni̱de ka̍raḥ ||
6.045.28a i̱mā u̍ tvā su̱te-su̍te̱ nakṣa̍nte girvaṇo̱ gira̍ḥ |
6.045.28c va̱tsaṁ gāvo̱ na dhe̱nava̍ḥ ||
6.045.29a pu̱rū̱tama̍m purū̱ṇāṁ sto̍tṝ̱ṇāṁ vivā̍ci |
6.045.29c vāje̍bhir vājaya̱tām ||
6.045.30a a̱smāka̍m indra bhūtu te̱ stomo̱ vāhi̍ṣṭho̱ anta̍maḥ |
6.045.30c a̱smān rā̱ye ma̱he hi̍nu ||
6.045.31a adhi̍ bṛ̱buḥ pa̍ṇī̱nāṁ varṣi̍ṣṭhe mū̱rdhann a̍sthāt |
6.045.31c u̱ruḥ kakṣo̱ na gā̱ṅgyaḥ ||
6.045.32a yasya̍ vā̱yor i̍va dra̱vad bha̱drā rā̱tiḥ sa̍ha̱sriṇī̍ |
6.045.32c sa̱dyo dā̱nāya̱ maṁha̍te ||
6.045.33a tat su no̱ viśve̍ a̱rya ā sadā̍ gṛṇanti kā̱rava̍ḥ |
6.045.33c bṛ̱buṁ sa̍hasra̱dāta̍maṁ sū̱riṁ sa̍hasra̱sāta̍mam ||

6.046.01a tvām id dhi havā̍mahe sā̱tā vāja̍sya kā̱rava̍ḥ |
6.046.01c tvāṁ vṛ̱treṣv i̍ndra̱ satpa̍ti̱ṁ nara̱s tvāṁ kāṣṭhā̱sv arva̍taḥ ||
6.046.02a sa tvaṁ na̍ś citra vajrahasta dhṛṣṇu̱yā ma̱haḥ sta̍vā̱no a̍drivaḥ |
6.046.02c gām aśva̍ṁ ra̱thya̍m indra̱ saṁ ki̍ra sa̱trā vāja̱ṁ na ji̱gyuṣe̍ ||
6.046.03a yaḥ sa̍trā̱hā vica̍rṣaṇi̱r indra̱ṁ taṁ hū̍mahe va̱yam |
6.046.03c saha̍sramuṣka̱ tuvi̍nṛmṇa̱ satpa̍te̱ bhavā̍ sa̱matsu̍ no vṛ̱dhe ||
6.046.04a bādha̍se̱ janā̍n vṛṣa̱bheva̍ ma̱nyunā̱ ghṛṣau̍ mī̱ḻha ṛ̍cīṣama |
6.046.04c a̱smāka̍m bodhy avi̱tā ma̍hādha̱ne ta̱nūṣv a̱psu sūrye̍ ||
6.046.05a indra̱ jyeṣṭha̍ṁ na̱ ā bha̍ra̱m̐ oji̍ṣṭha̱m papu̍ri̱ śrava̍ḥ |
6.046.05c yene̱me ci̍tra vajrahasta̱ roda̍sī̱ obhe su̍śipra̱ prāḥ ||
6.046.06a tvām u̱gram ava̍se carṣaṇī̱saha̱ṁ rāja̍n de̱veṣu̍ hūmahe |
6.046.06c viśvā̱ su no̍ vithu̱rā pi̍bda̱nā va̍so̱ 'mitrā̍n su̱ṣahā̍n kṛdhi ||
6.046.07a yad i̍ndra̱ nāhu̍ṣī̱ṣv ām̐ ojo̍ nṛ̱mṇaṁ ca̍ kṛ̱ṣṭiṣu̍ |
6.046.07c yad vā̱ pañca̍ kṣitī̱nāṁ dyu̱mnam ā bha̍ra sa̱trā viśvā̍ni̱ pauṁsyā̍ ||
6.046.08a yad vā̍ tṛ̱kṣau ma̍ghavan dru̱hyāv ā jane̱ yat pū̱rau kac ca̱ vṛṣṇya̍m |
6.046.08c a̱smabhya̱ṁ tad ri̍rīhi̱ saṁ nṛ̱ṣāhye̱ 'mitrā̍n pṛ̱tsu tu̱rvaṇe̍ ||
6.046.09a indra̍ tri̱dhātu̍ śara̱ṇaṁ tri̱varū̍thaṁ svasti̱mat |
6.046.09c cha̱rdir ya̍ccha ma̱ghava̍dbhyaś ca̱ mahya̍ṁ ca yā̱vayā̍ di̱dyum e̍bhyaḥ ||
6.046.10a ye ga̍vya̱tā mana̍sā̱ śatru̍m āda̱bhur a̍bhipra̱ghnanti̍ dhṛṣṇu̱yā |
6.046.10c adha̍ smā no maghavann indra girvaṇas tanū̱pā anta̍mo bhava ||
6.046.11a adha̍ smā no vṛ̱dhe bha̱vendra̍ nā̱yam a̍vā yu̱dhi |
6.046.11c yad a̱ntari̍kṣe pa̱taya̍nti pa̱rṇino̍ di̱dyava̍s ti̱gmamū̍rdhānaḥ ||
6.046.12a yatra̱ śūrā̍sas ta̱nvo̍ vitanva̱te pri̱yā śarma̍ pitṝ̱ṇām |
6.046.12c adha̍ smā yaccha ta̱nve̱3̱̍ tane̍ ca cha̱rdir a̱citta̍ṁ yā̱vaya̱ dveṣa̍ḥ ||
6.046.13a yad i̍ndra̱ sarge̱ arva̍taś co̱dayā̍se mahādha̱ne |
6.046.13c a̱sa̱ma̱ne adhva̍ni vṛji̱ne pa̱thi śye̱nām̐ i̍va śravasya̱taḥ ||
6.046.14a sindhū̍m̐r iva prava̱ṇa ā̍śu̱yā ya̱to yadi̱ klośa̱m anu̱ ṣvaṇi̍ |
6.046.14c ā ye vayo̱ na varvṛ̍ta̱ty āmi̍ṣi gṛbhī̱tā bā̱hvor gavi̍ ||

6.047.01a svā̱duṣ kilā̱yam madhu̍mām̐ u̱tāyaṁ tī̱vraḥ kilā̱yaṁ rasa̍vām̐ u̱tāyam |
6.047.01c u̱to nv a1̱̍sya pa̍pi̱vāṁsa̱m indra̱ṁ na kaś ca̱na sa̍hata āha̱veṣu̍ ||
6.047.02a a̱yaṁ svā̱dur i̱ha madi̍ṣṭha āsa̱ yasyendro̍ vṛtra̱hatye̍ ma̱māda̍ |
6.047.02c pu̱rūṇi̱ yaś cyau̱tnā śamba̍rasya̱ vi na̍va̱tiṁ nava̍ ca de̱hyo̱3̱̍ han ||
6.047.03a a̱yam me̍ pī̱ta ud i̍yarti̱ vāca̍m a̱yam ma̍nī̱ṣām u̍śa̱tīm a̍jīgaḥ |
6.047.03c a̱yaṁ ṣaḻ u̱rvīr a̍mimīta̱ dhīro̱ na yābhyo̱ bhuva̍na̱ṁ kac ca̱nāre ||
6.047.04a a̱yaṁ sa yo va̍ri̱māṇa̍m pṛthi̱vyā va̱rṣmāṇa̍ṁ di̱vo akṛ̍ṇod a̱yaṁ saḥ |
6.047.04c a̱yam pī̱yūṣa̍ṁ ti̱sṛṣu̍ pra̱vatsu̱ somo̍ dādhāro̱rv a1̱̍ntari̍kṣam ||
6.047.05a a̱yaṁ vi̍dac citra̱dṛśī̍ka̱m arṇa̍ḥ śu̱krasa̍dmanām u̱ṣasā̱m anī̍ke |
6.047.05c a̱yam ma̱hān ma̍ha̱tā skambha̍ne̱nod dyām a̍stabhnād vṛṣa̱bho ma̱rutvā̍n ||
6.047.06a dhṛ̱ṣat pi̍ba ka̱laśe̱ soma̍m indra vṛtra̱hā śū̍ra sama̱re vasū̍nām |
6.047.06c mādhya̍ṁdine̱ sava̍na̱ ā vṛ̍ṣasva rayi̱sthāno̍ ra̱yim a̱smāsu̍ dhehi ||
6.047.07a indra̱ pra ṇa̍ḥ purae̱teva̍ paśya̱ pra no̍ naya prata̱raṁ vasyo̱ accha̍ |
6.047.07c bhavā̍ supā̱ro a̍tipāra̱yo no̱ bhavā̱ sunī̍tir u̱ta vā̱manī̍tiḥ ||
6.047.08a u̱ruṁ no̍ lo̱kam anu̍ neṣi vi̱dvān sva̍rva̱j jyoti̱r abha̍yaṁ sva̱sti |
6.047.08c ṛ̱ṣvā ta̍ indra̱ sthavi̍rasya bā̱hū upa̍ stheyāma śara̱ṇā bṛ̱hantā̍ ||
6.047.09a vari̍ṣṭhe na indra va̱ndhure̍ dhā̱ vahi̍ṣṭhayoḥ śatāva̱nn aśva̍yo̱r ā |
6.047.09c iṣa̱m ā va̍kṣī̱ṣāṁ varṣi̍ṣṭhā̱m mā na̍s tārīn maghava̱n rāyo̍ a̱ryaḥ ||
6.047.10a indra̍ mṛ̱ḻa mahya̍ṁ jī̱vātu̍m iccha co̱daya̱ dhiya̱m aya̍so̱ na dhārā̍m |
6.047.10c yat kiṁ cā̱haṁ tvā̱yur i̱daṁ vadā̍mi̱ taj ju̍ṣasva kṛ̱dhi mā̍ de̱vava̍ntam ||
6.047.11a trā̱tāra̱m indra̍m avi̱tāra̱m indra̱ṁ have̍-have su̱hava̱ṁ śūra̱m indra̍m |
6.047.11c hvayā̍mi śa̱kram pu̍ruhū̱tam indra̍ṁ sva̱sti no̍ ma̱ghavā̍ dhā̱tv indra̍ḥ ||
6.047.12a indra̍ḥ su̱trāmā̱ svavā̱m̐ avo̍bhiḥ sumṛḻī̱ko bha̍vatu vi̱śvave̍dāḥ |
6.047.12c bādha̍tā̱ṁ dveṣo̱ abha̍yaṁ kṛṇotu su̱vīrya̍sya̱ pata̍yaḥ syāma ||
6.047.13a tasya̍ va̱yaṁ su̍ma̱tau ya̱jñiya̱syāpi̍ bha̱dre sau̍mana̱se syā̍ma |
6.047.13c sa su̱trāmā̱ svavā̱m̐ indro̍ a̱sme ā̱rāc ci̱d dveṣa̍ḥ sanu̱tar yu̍yotu ||
6.047.14a ava̱ tve i̍ndra pra̱vato̱ normir giro̱ brahmā̍ṇi ni̱yuto̍ dhavante |
6.047.14c u̱rū na rādha̱ḥ sava̍nā pu̱rūṇy a̱po gā va̍jrin yuvase̱ sam indū̍n ||
6.047.15a ka ī̍ṁ stava̱t kaḥ pṛ̍ṇā̱t ko ya̍jāte̱ yad u̱gram in ma̱ghavā̍ vi̱śvahāve̍t |
6.047.15c pādā̍v iva pra̱hara̍nn a̱nyam-a̍nyaṁ kṛ̱ṇoti̱ pūrva̱m apa̍ra̱ṁ śacī̍bhiḥ ||
6.047.16a śṛ̱ṇve vī̱ra u̱gram-u̍graṁ damā̱yann a̱nyam-a̍nyam atinenī̱yamā̍naḥ |
6.047.16c e̱dha̱mā̱na̱dviḻ u̱bhaya̍sya̱ rājā̍ coṣkū̱yate̱ viśa̱ indro̍ manu̱ṣyā̍n ||
6.047.17a parā̱ pūrve̍ṣāṁ sa̱khyā vṛ̍ṇakti vi̱tartu̍rāṇo̱ apa̍rebhir eti |
6.047.17c anā̍nubhūtīr avadhūnvā̱naḥ pū̱rvīr indra̍ḥ śa̱rada̍s tartarīti ||
6.047.18a rū̱paṁ-rū̍pa̱m prati̍rūpo babhūva̱ tad a̍sya rū̱pam pra̍ti̱cakṣa̍ṇāya |
6.047.18c indro̍ mā̱yābhi̍ḥ puru̱rūpa̍ īyate yu̱ktā hy a̍sya̱ hara̍yaḥ śa̱tā daśa̍ ||
6.047.19a yu̱jā̱no ha̱ritā̱ rathe̱ bhūri̱ tvaṣṭe̱ha rā̍jati |
6.047.19c ko vi̱śvāhā̍ dviṣa̱taḥ pakṣa̍ āsata u̱tāsī̍neṣu sū̱riṣu̍ ||
6.047.20a a̱ga̱vyū̱ti kṣetra̱m āga̍nma devā u̱rvī sa̱tī bhūmi̍r aṁhūra̱ṇābhū̍t |
6.047.20c bṛha̍spate̱ pra ci̍kitsā̱ gavi̍ṣṭāv i̱tthā sa̱te ja̍ri̱tra i̍ndra̱ panthā̍m ||
6.047.21a di̱ve-di̍ve sa̱dṛśī̍r a̱nyam ardha̍ṁ kṛ̱ṣṇā a̍sedha̱d apa̱ sadma̍no̱ jāḥ |
6.047.21c aha̍n dā̱sā vṛ̍ṣa̱bho va̍sna̱yanto̱davra̍je va̱rcina̱ṁ śamba̍raṁ ca ||
6.047.22a pra̱sto̱ka in nu rādha̍sas ta indra̱ daśa̱ kośa̍yī̱r daśa̍ vā̱jino̍ 'dāt |
6.047.22c divo̍dāsād atithi̱gvasya̱ rādha̍ḥ śāmba̱raṁ vasu̱ praty a̍grabhīṣma ||
6.047.23a daśāśvā̱n daśa̱ kośā̱n daśa̱ vastrādhi̍bhojanā |
6.047.23c daśo̍ hiraṇyapi̱ṇḍān divo̍dāsād asāniṣam ||
6.047.24a daśa̱ rathā̱n praṣṭi̍mataḥ śa̱taṁ gā atha̍rvabhyaḥ |
6.047.24c a̱śva̱thaḥ pā̱yave̍ 'dāt ||
6.047.25a mahi̱ rādho̍ vi̱śvaja̍nya̱ṁ dadhā̍nān bha̱radvā̍jān sārñja̱yo a̱bhy a̍yaṣṭa ||
6.047.26a vana̍spate vī̱ḍva̍ṅgo̱ hi bhū̱yā a̱smatsa̍khā pra̱tara̍ṇaḥ su̱vīra̍ḥ |
6.047.26c gobhi̱ḥ saṁna̍ddho asi vī̱ḻaya̍svāsthā̱tā te̍ jayatu̱ jetvā̍ni ||
6.047.27a di̱vas pṛ̍thi̱vyāḥ pary oja̱ udbhṛ̍ta̱ṁ vana̱spati̍bhya̱ḥ pary ābhṛ̍ta̱ṁ saha̍ḥ |
6.047.27c a̱pām o̱jmāna̱m pari̱ gobhi̱r āvṛ̍ta̱m indra̍sya̱ vajra̍ṁ ha̱viṣā̱ ratha̍ṁ yaja ||
6.047.28a indra̍sya̱ vajro̍ ma̱rutā̱m anī̍kam mi̱trasya̱ garbho̱ varu̍ṇasya̱ nābhi̍ḥ |
6.047.28c semāṁ no̍ ha̱vyadā̍tiṁ juṣā̱ṇo deva̍ ratha̱ prati̍ ha̱vyā gṛ̍bhāya ||
6.047.29a upa̍ śvāsaya pṛthi̱vīm u̱ta dyām pu̍ru̱trā te̍ manutā̱ṁ viṣṭhi̍ta̱ṁ jaga̍t |
6.047.29c sa du̍ndubhe sa̱jūr indre̍ṇa de̱vair dū̱rād davī̍yo̱ apa̍ sedha̱ śatrū̍n ||
6.047.30a ā kra̍ndaya̱ bala̱m ojo̍ na̱ ā dhā̱ niḥ ṣṭa̍nihi duri̱tā bādha̍mānaḥ |
6.047.30c apa̍ protha dundubhe du̱cchunā̍ i̱ta indra̍sya mu̱ṣṭir a̍si vī̱ḻaya̍sva ||
6.047.31a āmūr a̍ja pra̱tyāva̍rtaye̱māḥ ke̍tu̱mad du̍ndu̱bhir vā̍vadīti |
6.047.31c sam aśva̍parṇā̱ś cara̍nti no̱ naro̱ 'smāka̍m indra ra̱thino̍ jayantu ||

6.048.01a ya̱jñā-ya̍jñā vo a̱gnaye̍ gi̱rā-gi̍rā ca̱ dakṣa̍se |
6.048.01c pra-pra̍ va̱yam a̱mṛta̍ṁ jā̱tave̍dasam pri̱yam mi̱traṁ na śa̍ṁsiṣam ||
6.048.02a ū̱rjo napā̍ta̱ṁ sa hi̱nāyam a̍sma̱yur dāśe̍ma ha̱vyadā̍taye |
6.048.02c bhuva̱d vāje̍ṣv avi̱tā bhuva̍d vṛ̱dha u̱ta trā̱tā ta̱nūnā̍m ||
6.048.03a vṛṣā̱ hy a̍gne a̱jaro̍ ma̱hān vi̱bhāsy a̱rciṣā̍ |
6.048.03c aja̍sreṇa śo̱ciṣā̱ śośu̍cac chuce sudī̱tibhi̱ḥ su dī̍dihi ||
6.048.04a ma̱ho de̱vān yaja̍si̱ yakṣy ā̍nu̱ṣak tava̱ kratvo̱ta da̱ṁsanā̍ |
6.048.04c a̱rvāca̍ḥ sīṁ kṛṇuhy a̱gne 'va̍se̱ rāsva̱ vājo̱ta va̍ṁsva ||
6.048.05a yam āpo̱ adra̍yo̱ vanā̱ garbha̍m ṛ̱tasya̱ pipra̍ti |
6.048.05c saha̍sā̱ yo ma̍thi̱to jāya̍te̱ nṛbhi̍ḥ pṛthi̱vyā adhi̱ sāna̍vi ||
6.048.06a ā yaḥ pa̱prau bhā̱nunā̱ roda̍sī u̱bhe dhū̱mena̍ dhāvate di̱vi |
6.048.06c ti̱ras tamo̍ dadṛśa̱ ūrmyā̱sv ā śyā̱vāsv a̍ru̱ṣo vṛṣā śyā̱vā a̍ru̱ṣo vṛṣā̍ ||
6.048.07a bṛ̱hadbhi̍r agne a̱rcibhi̍ḥ śu̱kreṇa̍ deva śo̱ciṣā̍ |
6.048.07c bha̱radvā̍je samidhā̱no ya̍viṣṭhya re̱van na̍ḥ śukra dīdihi dyu̱mat pā̍vaka dīdihi ||
6.048.08a viśvā̍sāṁ gṛ̱hapa̍tir vi̱śām a̍si̱ tvam a̍gne̱ mānu̍ṣīṇām |
6.048.08c śa̱tam pū̱rbhir ya̍viṣṭha pā̱hy aṁha̍saḥ same̱ddhāra̍ṁ śa̱taṁ himā̍ḥ sto̱tṛbhyo̱ ye ca̱ dada̍ti ||
6.048.09a tvaṁ na̍ś ci̱tra ū̱tyā vaso̱ rādhā̍ṁsi codaya |
6.048.09c a̱sya rā̱yas tvam a̍gne ra̱thīr a̍si vi̱dā gā̱dhaṁ tu̱ce tu na̍ḥ ||
6.048.10a parṣi̍ to̱kaṁ tana̍yam pa̱rtṛbhi̱ṣ ṭvam ada̍bdhai̱r apra̍yutvabhiḥ |
6.048.10c agne̱ heḻā̍ṁsi̱ daivyā̍ yuyodhi̱ no 'de̍vāni̱ hvarā̍ṁsi ca ||
6.048.11a ā sa̍khāyaḥ saba̱rdughā̍ṁ dhe̱num a̍jadhva̱m upa̱ navya̍sā̱ vaca̍ḥ |
6.048.11c sṛ̱jadhva̱m ana̍pasphurām ||
6.048.12a yā śardhā̍ya̱ māru̍tāya̱ svabhā̍nave̱ śravo 'mṛ̍tyu̱ dhukṣa̍ta |
6.048.12c yā mṛ̍ḻī̱ke ma̱rutā̍ṁ tu̱rāṇā̱ṁ yā su̱mnair e̍va̱yāva̍rī ||
6.048.13a bha̱radvā̍jā̱yāva̍ dhukṣata dvi̱tā |
6.048.13b dhe̱nuṁ ca̍ vi̱śvado̍hasa̱m iṣa̍ṁ ca vi̱śvabho̍jasam ||
6.048.14a taṁ va̱ indra̱ṁ na su̱kratu̱ṁ varu̍ṇam iva mā̱yina̍m |
6.048.14c a̱rya̱maṇa̱ṁ na ma̱ndraṁ sṛ̱prabho̍jasa̱ṁ viṣṇu̱ṁ na stu̍ṣa ā̱diśe̍ ||
6.048.15a tve̱ṣaṁ śardho̱ na māru̍taṁ tuvi̱ṣvaṇy a̍na̱rvāṇa̍m pū̱ṣaṇa̱ṁ saṁ yathā̍ śa̱tā |
6.048.15c saṁ sa̱hasrā̱ kāri̍ṣac carṣa̱ṇibhya̱ ām̐ ā̱vir gū̱ḻhā vasū̍ karat su̱vedā̍ no̱ vasū̍ karat ||
6.048.16a ā mā̍ pūṣa̱nn upa̍ drava̱ śaṁsi̍ṣa̱ṁ nu te̍ apika̱rṇa ā̍ghṛṇe |
6.048.16c a̱ghā a̱ryo arā̍tayaḥ ||
6.048.17a mā kā̍ka̱mbīra̱m ud vṛ̍ho̱ vana̱spati̱m aśa̍stī̱r vi hi nīna̍śaḥ |
6.048.17c mota sūro̱ aha̍ e̱vā ca̱na grī̱vā ā̱dadha̍te̱ veḥ ||
6.048.18a dṛte̍r iva te 'vṛ̱kam a̍stu sa̱khyam |
6.048.18b acchi̍drasya dadha̱nvata̱ḥ supū̍rṇasya dadha̱nvata̍ḥ ||
6.048.19a pa̱ro hi martyai̱r asi̍ sa̱mo de̱vair u̱ta śri̱yā |
6.048.19c a̱bhi khya̍ḥ pūṣa̱n pṛta̍nāsu na̱s tvam avā̍ nū̱naṁ yathā̍ pu̱rā ||
6.048.20a vā̱mī vā̱masya̍ dhūtaya̱ḥ praṇī̍tir astu sū̱nṛtā̍ |
6.048.20c de̱vasya̍ vā maruto̱ martya̍sya vejā̱nasya̍ prayajyavaḥ ||
6.048.21a sa̱dyaś ci̱d yasya̍ carkṛ̱tiḥ pari̱ dyāṁ de̱vo naiti̱ sūrya̍ḥ |
6.048.21c tve̱ṣaṁ śavo̍ dadhire̱ nāma̍ ya̱jñiya̍m ma̱ruto̍ vṛtra̱haṁ śavo̱ jyeṣṭha̍ṁ vṛtra̱haṁ śava̍ḥ ||
6.048.22a sa̱kṛd dha̱ dyaur a̍jāyata sa̱kṛd bhūmi̍r ajāyata |
6.048.22c pṛśnyā̍ du̱gdhaṁ sa̱kṛt paya̱s tad a̱nyo nānu̍ jāyate ||

6.049.01a stu̱ṣe jana̍ṁ suvra̱taṁ navya̍sībhir gī̱rbhir mi̱trāvaru̍ṇā sumna̱yantā̍ |
6.049.01c ta ā ga̍mantu̱ ta i̱ha śru̍vantu sukṣa̱trāso̱ varu̍ṇo mi̱tro a̱gniḥ ||
6.049.02a vi̱śo-vi̍śa̱ īḍya̍m adhva̱reṣv adṛ̍ptakratum ara̱tiṁ yu̍va̱tyoḥ |
6.049.02c di̱vaḥ śiśu̱ṁ saha̍saḥ sū̱num a̱gniṁ ya̱jñasya̍ ke̱tum a̍ru̱ṣaṁ yaja̍dhyai ||
6.049.03a a̱ru̱ṣasya̍ duhi̱tarā̱ virū̍pe̱ stṛbhi̍r a̱nyā pi̍pi̱śe sūro̍ a̱nyā |
6.049.03c mi̱tha̱sturā̍ vi̱cara̍ntī pāva̱ke manma̍ śru̱taṁ na̍kṣata ṛ̱cyamā̍ne ||
6.049.04a pra vā̱yum acchā̍ bṛha̱tī ma̍nī̱ṣā bṛ̱hadra̍yiṁ vi̱śvavā̍raṁ ratha̱prām |
6.049.04c dyu̱tadyā̍mā ni̱yuta̱ḥ patya̍mānaḥ ka̱viḥ ka̱vim i̍yakṣasi prayajyo ||
6.049.05a sa me̱ vapu̍ś chadayad a̱śvino̱r yo ratho̍ vi̱rukmā̱n mana̍sā yujā̱naḥ |
6.049.05c yena̍ narā nāsatyeṣa̱yadhyai̍ va̱rtir yā̱thas tana̍yāya̱ tmane̍ ca ||
6.049.06a parja̍nyavātā vṛṣabhā pṛthi̱vyāḥ purī̍ṣāṇi jinvata̱m apyā̍ni |
6.049.06c satya̍śrutaḥ kavayo̱ yasya̍ gī̱rbhir jaga̍taḥ sthāta̱r jaga̱d ā kṛ̍ṇudhvam ||
6.049.07a pāvī̍ravī ka̱nyā̍ ci̱trāyu̱ḥ sara̍svatī vī̱rapa̍tnī̱ dhiya̍ṁ dhāt |
6.049.07c gnābhi̱r acchi̍draṁ śara̱ṇaṁ sa̱joṣā̍ durā̱dharṣa̍ṁ gṛṇa̱te śarma̍ yaṁsat ||
6.049.08a pa̱thas-pa̍tha̱ḥ pari̍patiṁ vaca̱syā kāme̍na kṛ̱to a̱bhy ā̍naḻ a̱rkam |
6.049.08c sa no̍ rāsac chu̱rudha̍ś ca̱ndrāgrā̱ dhiya̍ṁ-dhiyaṁ sīṣadhāti̱ pra pū̱ṣā ||
6.049.09a pra̱tha̱ma̱bhāja̍ṁ ya̱śasa̍ṁ vayo̱dhāṁ su̍pā̱ṇiṁ de̱vaṁ su̱gabha̍sti̱m ṛbhva̍m |
6.049.09c hotā̍ yakṣad yaja̱tam pa̱styā̍nām a̱gnis tvaṣṭā̍raṁ su̱hava̍ṁ vi̱bhāvā̍ ||
6.049.10a bhuva̍nasya pi̱tara̍ṁ gī̱rbhir ā̱bhī ru̱draṁ divā̍ va̱rdhayā̍ ru̱dram a̱ktau |
6.049.10c bṛ̱hanta̍m ṛ̱ṣvam a̱jara̍ṁ suṣu̱mnam ṛdha̍g ghuvema ka̱vine̍ṣi̱tāsa̍ḥ ||
6.049.11a ā yu̍vānaḥ kavayo yajñiyāso̱ maru̍to ga̱nta gṛ̍ṇa̱to va̍ra̱syām |
6.049.11c a̱ci̱traṁ ci̱d dhi jinva̍thā vṛ̱dhanta̍ i̱tthā nakṣa̍nto naro aṅgira̱svat ||
6.049.12a pra vī̱rāya̱ pra ta̱vase̍ tu̱rāyājā̍ yū̱theva̍ paśu̱rakṣi̱r asta̍m |
6.049.12c sa pi̍spṛśati ta̱nvi̍ śru̱tasya̱ stṛbhi̱r na nāka̍ṁ vaca̱nasya̱ vipa̍ḥ ||
6.049.13a yo rajā̍ṁsi vima̱me pārthi̍vāni̱ triś ci̱d viṣṇu̱r mana̍ve bādhi̱tāya̍ |
6.049.13c tasya̍ te̱ śarma̍nn upada̱dyamā̍ne rā̱yā ma̍dema ta̱nvā̱3̱̍ tanā̍ ca ||
6.049.14a tan no 'hi̍r bu̱dhnyo̍ a̱dbhir a̱rkais tat parva̍ta̱s tat sa̍vi̱tā cano̍ dhāt |
6.049.14c tad oṣa̍dhībhir a̱bhi rā̍ti̱ṣāco̱ bhaga̱ḥ pura̍ṁdhir jinvatu̱ pra rā̱ye ||
6.049.15a nu no̍ ra̱yiṁ ra̱thya̍ṁ carṣaṇi̱prām pu̍ru̱vīra̍m ma̱ha ṛ̱tasya̍ go̱pām |
6.049.15c kṣaya̍ṁ dātā̱jara̱ṁ yena̱ janā̱n spṛdho̱ ade̍vīr a̱bhi ca̱ kramā̍ma̱ viśa̱ āde̍vīr a̱bhy a1̱̍śnavā̍ma ||

6.050.01a hu̱ve vo̍ de̱vīm adi̍ti̱ṁ namo̍bhir mṛḻī̱kāya̱ varu̍ṇam mi̱tram a̱gnim |
6.050.01c a̱bhi̱kṣa̱dām a̍rya̱maṇa̍ṁ su̱śeva̍ṁ trā̱tṝn de̱vān sa̍vi̱tāra̱m bhaga̍ṁ ca ||
6.050.02a su̱jyoti̍ṣaḥ sūrya̱ dakṣa̍pitṝn anāgā̱stve su̍maho vīhi de̱vān |
6.050.02c dvi̱janmā̍no̱ ya ṛ̍ta̱sāpa̍ḥ sa̱tyāḥ sva̍rvanto yaja̱tā a̍gniji̱hvāḥ ||
6.050.03a u̱ta dyā̍vāpṛthivī kṣa̱tram u̱ru bṛ̱had ro̍dasī śara̱ṇaṁ su̍ṣumne |
6.050.03c ma̱has ka̍ratho̱ vari̍vo̱ yathā̍ no̱ 'sme kṣayā̍ya dhiṣaṇe ane̱haḥ ||
6.050.04a ā no̍ ru̱drasya̍ sū̱navo̍ namantām a̱dyā hū̱tāso̱ vasa̱vo 'dhṛ̍ṣṭāḥ |
6.050.04c yad ī̱m arbhe̍ maha̱ti vā̍ hi̱tāso̍ bā̱dhe ma̱ruto̱ ahvā̍ma de̱vān ||
6.050.05a mi̱myakṣa̱ yeṣu̍ roda̱sī nu de̱vī siṣa̍kti pū̱ṣā a̍bhyardha̱yajvā̍ |
6.050.05c śru̱tvā hava̍m maruto̱ yad dha̍ yā̱tha bhūmā̍ rejante̱ adhva̍ni̱ pravi̍kte ||
6.050.06a a̱bhi tyaṁ vī̱raṁ girva̍ṇasam a̱rcendra̱m brahma̍ṇā jarita̱r nave̍na |
6.050.06c śrava̱d id dhava̱m upa̍ ca̱ stavā̍no̱ rāsa̱d vājā̱m̐ upa̍ ma̱ho gṛ̍ṇā̱naḥ ||
6.050.07a o̱māna̍m āpo mānuṣī̱r amṛ̍kta̱ṁ dhāta̍ to̱kāya̱ tana̍yāya̱ śaṁ yoḥ |
6.050.07c yū̱yaṁ hi ṣṭhā bhi̱ṣajo̍ mā̱tṛta̍mā̱ viśva̍sya sthā̱tur jaga̍to̱ jani̍trīḥ ||
6.050.08a ā no̍ de̱vaḥ sa̍vi̱tā trāya̍māṇo̱ hira̍ṇyapāṇir yaja̱to ja̍gamyāt |
6.050.08c yo datra̍vām̐ u̱ṣaso̱ na pratī̍kaṁ vyūrṇu̱te dā̱śuṣe̱ vāryā̍ṇi ||
6.050.09a u̱ta tvaṁ sū̍no sahaso no a̱dyā de̱vām̐ a̱sminn a̍dhva̱re va̍vṛtyāḥ |
6.050.09c syām a̱haṁ te̱ sada̱m id rā̱tau tava̍ syām a̱gne 'va̍sā su̱vīra̍ḥ ||
6.050.10a u̱ta tyā me̱ hava̱m ā ja̍gmyāta̱ṁ nāsa̍tyā dhī̱bhir yu̱vam a̱ṅga vi̍prā |
6.050.10c atri̱ṁ na ma̱has tama̍so 'mumukta̱ṁ tūrva̍taṁ narā duri̱tād a̱bhīke̍ ||
6.050.11a te no̍ rā̱yo dyu̱mato̱ vāja̍vato dā̱tāro̍ bhūta nṛ̱vata̍ḥ puru̱kṣoḥ |
6.050.11c da̱śa̱syanto̍ di̱vyāḥ pārthi̍vāso̱ gojā̍tā̱ apyā̍ mṛ̱ḻatā̍ ca devāḥ ||
6.050.12a te no̍ ru̱draḥ sara̍svatī sa̱joṣā̍ mī̱ḻhuṣma̍nto̱ viṣṇu̍r mṛḻantu vā̱yuḥ |
6.050.12c ṛ̱bhu̱kṣā vājo̱ daivyo̍ vidhā̱tā pa̱rjanyā̱vātā̍ pipyatā̱m iṣa̍ṁ naḥ ||
6.050.13a u̱ta sya de̱vaḥ sa̍vi̱tā bhago̍ no̱ 'pāṁ napā̍d avatu̱ dānu̱ papri̍ḥ |
6.050.13c tvaṣṭā̍ de̱vebhi̱r jani̍bhiḥ sa̱joṣā̱ dyaur de̱vebhi̍ḥ pṛthi̱vī sa̍mu̱draiḥ ||
6.050.14a u̱ta no 'hi̍r bu̱dhnya̍ḥ śṛṇotv a̱ja eka̍pāt pṛthi̱vī sa̍mu̱draḥ |
6.050.14c viśve̍ de̱vā ṛ̍tā̱vṛdho̍ huvā̱nāḥ stu̱tā mantrā̍ḥ kaviśa̱stā a̍vantu ||
6.050.15a e̱vā napā̍to̱ mama̱ tasya̍ dhī̱bhir bha̱radvā̍jā a̱bhy a̍rcanty a̱rkaiḥ |
6.050.15c gnā hu̱tāso̱ vasa̱vo 'dhṛ̍ṣṭā̱ viśve̍ stu̱tāso̍ bhūtā yajatrāḥ ||

6.051.01a ud u̱ tyac cakṣu̱r mahi̍ mi̱trayo̱r ām̐ eti̍ pri̱yaṁ varu̍ṇayo̱r ada̍bdham |
6.051.01c ṛ̱tasya̱ śuci̍ darśa̱tam anī̍kaṁ ru̱kmo na di̱va udi̍tā̱ vy a̍dyaut ||
6.051.02a veda̱ yas trīṇi̍ vi̱dathā̍ny eṣāṁ de̱vānā̱ṁ janma̍ sanu̱tar ā ca̱ vipra̍ḥ |
6.051.02c ṛ̱ju marte̍ṣu vṛji̱nā ca̱ paśya̍nn a̱bhi ca̍ṣṭe̱ sūro̍ a̱rya evā̍n ||
6.051.03a stu̱ṣa u̍ vo ma̱ha ṛ̱tasya̍ go̱pān adi̍tim mi̱traṁ varu̍ṇaṁ sujā̱tān |
6.051.03c a̱rya̱maṇa̱m bhaga̱m ada̍bdhadhītī̱n acchā̍ voce sadha̱nya̍ḥ pāva̱kān ||
6.051.04a ri̱śāda̍sa̱ḥ satpa̍tī̱m̐r ada̍bdhān ma̱ho rājña̍ḥ suvasa̱nasya̍ dā̱tṝn |
6.051.04c yūna̍ḥ sukṣa̱trān kṣaya̍to di̱vo nṝn ā̍di̱tyān yā̱my adi̍tiṁ duvo̱yu ||
6.051.05a dyau̱3̱̍ṣ pita̱ḥ pṛthi̍vi̱ māta̱r adhru̱g agne̍ bhrātar vasavo mṛ̱ḻatā̍ naḥ |
6.051.05c viśva̍ ādityā adite sa̱joṣā̍ a̱smabhya̱ṁ śarma̍ bahu̱laṁ vi ya̍nta ||
6.051.06a mā no̱ vṛkā̍ya vṛ̱kye̍ samasmā aghāya̱te rī̍radhatā yajatrāḥ |
6.051.06c yū̱yaṁ hi ṣṭhā ra̱thyo̍ nas ta̱nūnā̍ṁ yū̱yaṁ dakṣa̍sya̱ vaca̍so babhū̱va ||
6.051.07a mā va̱ eno̍ a̱nyakṛ̍tam bhujema̱ mā tat ka̍rma vasavo̱ yac caya̍dhve |
6.051.07c viśva̍sya̱ hi kṣaya̍tha viśvadevāḥ sva̱yaṁ ri̱pus ta̱nva̍ṁ rīriṣīṣṭa ||
6.051.08a nama̱ id u̱graṁ nama̱ ā vi̍vāse̱ namo̍ dādhāra pṛthi̱vīm u̱ta dyām |
6.051.08c namo̍ de̱vebhyo̱ nama̍ īśa eṣāṁ kṛ̱taṁ ci̱d eno̱ nama̱sā vi̍vāse ||
6.051.09a ṛ̱tasya̍ vo ra̱thya̍ḥ pū̱tada̍kṣān ṛ̱tasya̍ pastya̱sado̱ ada̍bdhān |
6.051.09c tām̐ ā namo̍bhir uru̱cakṣa̍so̱ nṝn viśvā̍n va̱ ā na̍me ma̱ho ya̍jatrāḥ ||
6.051.10a te hi śreṣṭha̍varcasa̱s ta u̍ nas ti̱ro viśvā̍ni duri̱tā naya̍nti |
6.051.10c su̱kṣa̱trāso̱ varu̍ṇo mi̱tro a̱gnir ṛ̱tadhī̍tayo vakma̱rāja̍satyāḥ ||
6.051.11a te na̱ indra̍ḥ pṛthi̱vī kṣāma̍ vardhan pū̱ṣā bhago̱ adi̍ti̱ḥ pañca̱ janā̍ḥ |
6.051.11c su̱śarmā̍ṇa̱ḥ svava̍saḥ sunī̱thā bhava̍ntu naḥ sutrā̱trāsa̍ḥ sugo̱pāḥ ||
6.051.12a nū sa̱dmāna̍ṁ di̱vyaṁ naṁśi̍ devā̱ bhāra̍dvājaḥ suma̱tiṁ yā̍ti̱ hotā̍ |
6.051.12c ā̱sā̱nebhi̱r yaja̍māno mi̱yedhai̍r de̱vānā̱ṁ janma̍ vasū̱yur va̍vanda ||
6.051.13a apa̱ tyaṁ vṛ̍ji̱naṁ ri̱puṁ ste̱nam a̍gne durā̱dhya̍m |
6.051.13c da̱vi̱ṣṭham a̍sya satpate kṛ̱dhī su̱gam ||
6.051.14a grāvā̍ṇaḥ soma no̱ hi ka̍ṁ sakhitva̱nāya̍ vāva̱śuḥ |
6.051.14c ja̱hī ny a1̱̍triṇa̍m pa̱ṇiṁ vṛko̱ hi ṣaḥ ||
6.051.15a yū̱yaṁ hi ṣṭhā su̍dānava̱ indra̍jyeṣṭhā a̱bhidya̍vaḥ |
6.051.15c kartā̍ no̱ adhva̱nn ā su̱gaṁ go̱pā a̱mā ||
6.051.16a api̱ panthā̍m aganmahi svasti̱gām a̍ne̱hasa̍m |
6.051.16c yena̱ viśvā̱ḥ pari̱ dviṣo̍ vṛ̱ṇakti̍ vi̱ndate̱ vasu̍ ||

6.052.01a na tad di̱vā na pṛ̍thi̱vyānu̍ manye̱ na ya̱jñena̱ nota śamī̍bhir ā̱bhiḥ |
6.052.01c u̱bjantu̱ taṁ su̱bhva1̱̍ḥ parva̍tāso̱ ni hī̍yatām atiyā̱jasya̍ ya̱ṣṭā ||
6.052.02a ati̍ vā̱ yo ma̍ruto̱ manya̍te no̱ brahma̍ vā̱ yaḥ kri̱yamā̍ṇa̱ṁ nini̍tsāt |
6.052.02c tapū̍ṁṣi̱ tasmai̍ vṛji̱nāni̍ santu brahma̱dviṣa̍m a̱bhi taṁ śo̍catu̱ dyauḥ ||
6.052.03a kim a̱ṅga tvā̱ brahma̍ṇaḥ soma go̱pāṁ kim a̱ṅga tvā̍hur abhiśasti̱pāṁ na̍ḥ |
6.052.03c kim a̱ṅga na̍ḥ paśyasi ni̱dyamā̍nān brahma̱dviṣe̱ tapu̍ṣiṁ he̱tim a̍sya ||
6.052.04a ava̍ntu̱ mām u̱ṣaso̱ jāya̍mānā̱ ava̍ntu mā̱ sindha̍va̱ḥ pinva̍mānāḥ |
6.052.04c ava̍ntu mā̱ parva̍tāso dhru̱vāso 'va̍ntu mā pi̱taro̍ de̱vahū̍tau ||
6.052.05a vi̱śva̱dānī̍ṁ su̱mana̍saḥ syāma̱ paśye̍ma̱ nu sūrya̍m u̱ccara̍ntam |
6.052.05c tathā̍ kara̱d vasu̍pati̱r vasū̍nāṁ de̱vām̐ ohā̱no 'va̱sāga̍miṣṭhaḥ ||
6.052.06a indro̱ nedi̍ṣṭha̱m ava̱sāga̍miṣṭha̱ḥ sara̍svatī̱ sindhu̍bhi̱ḥ pinva̍mānā |
6.052.06c pa̱rjanyo̍ na̱ oṣa̍dhībhir mayo̱bhur a̱gniḥ su̱śaṁsa̍ḥ su̱hava̍ḥ pi̱teva̍ ||
6.052.07a viśve̍ devāsa̱ ā ga̍ta śṛṇu̱tā ma̍ i̱maṁ hava̍m |
6.052.07c edam ba̱rhir ni ṣī̍data ||
6.052.08a yo vo̍ devā ghṛ̱tasnu̍nā ha̱vyena̍ prati̱bhūṣa̍ti |
6.052.08c taṁ viśva̱ upa̍ gacchatha ||
6.052.09a upa̍ naḥ sū̱navo̱ gira̍ḥ śṛ̱ṇvantv a̱mṛta̍sya̱ ye |
6.052.09c su̱mṛ̱ḻī̱kā bha̍vantu naḥ ||
6.052.10a viśve̍ de̱vā ṛ̍tā̱vṛdha̍ ṛ̱tubhi̍r havana̱śruta̍ḥ |
6.052.10c ju̱ṣantā̱ṁ yujya̱m paya̍ḥ ||
6.052.11a sto̱tram indro̍ ma̱rudga̍ṇa̱s tvaṣṭṛ̍mān mi̱tro a̍rya̱mā |
6.052.11c i̱mā ha̱vyā ju̍ṣanta naḥ ||
6.052.12a i̱maṁ no̍ agne adhva̱raṁ hota̍r vayuna̱śo ya̍ja |
6.052.12c ci̱ki̱tvān daivya̱ṁ jana̍m ||
6.052.13a viśve̍ devāḥ śṛṇu̱temaṁ hava̍m me̱ ye a̱ntari̍kṣe̱ ya upa̱ dyavi̱ ṣṭha |
6.052.13c ye a̍gniji̱hvā u̱ta vā̱ yaja̍trā ā̱sadyā̱smin ba̱rhiṣi̍ mādayadhvam ||
6.052.14a viśve̍ de̱vā mama̍ śṛṇvantu ya̱jñiyā̍ u̱bhe roda̍sī a̱pāṁ napā̍c ca̱ manma̍ |
6.052.14c mā vo̱ vacā̍ṁsi pari̱cakṣyā̍ṇi vocaṁ su̱mneṣv id vo̱ anta̍mā madema ||
6.052.15a ye ke ca̱ jmā ma̱hino̱ ahi̍māyā di̱vo ja̍jñi̱re a̱pāṁ sa̱dhasthe̍ |
6.052.15c te a̱smabhya̍m i̱ṣaye̱ viśva̱m āyu̱ḥ kṣapa̍ u̱srā va̍rivasyantu de̱vāḥ ||
6.052.16a agnī̍parjanyā̱v ava̍ta̱ṁ dhiya̍m me̱ 'smin have̍ suhavā suṣṭu̱tiṁ na̍ḥ |
6.052.16c iḻā̍m a̱nyo ja̱naya̱d garbha̍m a̱nyaḥ pra̱jāva̍tī̱r iṣa̱ ā dha̍ttam a̱sme ||
6.052.17a stī̱rṇe ba̱rhiṣi̍ samidhā̱ne a̱gnau sū̱ktena̍ ma̱hā nama̱sā vi̍vāse |
6.052.17c a̱smin no̍ a̱dya vi̱dathe̍ yajatrā̱ viśve̍ devā ha̱viṣi̍ mādayadhvam ||

6.053.01a va̱yam u̍ tvā pathas pate̱ ratha̱ṁ na vāja̍sātaye |
6.053.01c dhi̱ye pū̍ṣann ayujmahi ||
6.053.02a a̱bhi no̱ narya̱ṁ vasu̍ vī̱ram praya̍tadakṣiṇam |
6.053.02c vā̱maṁ gṛ̱hapa̍tiṁ naya ||
6.053.03a adi̍tsantaṁ cid āghṛṇe̱ pūṣa̱n dānā̍ya codaya |
6.053.03c pa̱ṇeś ci̱d vi mra̍dā̱ mana̍ḥ ||
6.053.04a vi pa̱tho vāja̍sātaye cinu̱hi vi mṛdho̍ jahi |
6.053.04c sādha̍ntām ugra no̱ dhiya̍ḥ ||
6.053.05a pari̍ tṛndhi paṇī̱nām āra̍yā̱ hṛda̍yā kave |
6.053.05c athe̍m a̱smabhya̍ṁ randhaya ||
6.053.06a vi pū̍ṣa̱nn āra̍yā tuda pa̱ṇer i̍ccha hṛ̱di pri̱yam |
6.053.06c athe̍m a̱smabhya̍ṁ randhaya ||
6.053.07a ā ri̍kha kiki̱rā kṛ̍ṇu paṇī̱nāṁ hṛda̍yā kave |
6.053.07c athe̍m a̱smabhya̍ṁ randhaya ||
6.053.08a yām pū̍ṣan brahma̱coda̍nī̱m ārā̱m bibha̍rṣy āghṛṇe |
6.053.08c tayā̍ samasya̱ hṛda̍ya̱m ā ri̍kha kiki̱rā kṛ̍ṇu ||
6.053.09a yā te̱ aṣṭrā̱ goo̍pa̱śāghṛ̍ṇe paśu̱sādha̍nī |
6.053.09c tasyā̍s te su̱mnam ī̍mahe ||
6.053.10a u̱ta no̍ go̱ṣaṇi̱ṁ dhiya̍m aśva̱sāṁ vā̍ja̱sām u̱ta |
6.053.10c nṛ̱vat kṛ̍ṇuhi vī̱taye̍ ||

6.054.01a sam pū̍ṣan vi̱duṣā̍ naya̱ yo añja̍sānu̱śāsa̍ti |
6.054.01c ya e̱vedam iti̱ brava̍t ||
6.054.02a sam u̍ pū̱ṣṇā ga̍memahi̱ yo gṛ̱hām̐ a̍bhi̱śāsa̍ti |
6.054.02c i̱ma e̱veti̍ ca̱ brava̍t ||
6.054.03a pū̱ṣṇaś ca̱kraṁ na ri̍ṣyati̱ na kośo 'va̍ padyate |
6.054.03c no a̍sya vyathate pa̱viḥ ||
6.054.04a yo a̍smai ha̱viṣāvi̍dha̱n na tam pū̱ṣāpi̍ mṛṣyate |
6.054.04c pra̱tha̱mo vi̍ndate̱ vasu̍ ||
6.054.05a pū̱ṣā gā anv e̍tu naḥ pū̱ṣā ra̍kṣa̱tv arva̍taḥ |
6.054.05c pū̱ṣā vāja̍ṁ sanotu naḥ ||
6.054.06a pūṣa̱nn anu̱ pra gā i̍hi̱ yaja̍mānasya sunva̱taḥ |
6.054.06c a̱smāka̍ṁ stuva̱tām u̱ta ||
6.054.07a māki̍r neśa̱n mākī̍ṁ riṣa̱n mākī̱ṁ saṁ śā̍ri̱ keva̍ṭe |
6.054.07c athāri̍ṣṭābhi̱r ā ga̍hi ||
6.054.08a śṛ̱ṇvanta̍m pū̱ṣaṇa̍ṁ va̱yam irya̱m ana̍ṣṭavedasam |
6.054.08c īśā̍naṁ rā̱ya ī̍mahe ||
6.054.09a pūṣa̱n tava̍ vra̱te va̱yaṁ na ri̍ṣyema̱ kadā̍ ca̱na |
6.054.09c sto̱tāra̍s ta i̱ha sma̍si ||
6.054.10a pari̍ pū̱ṣā pa̱rastā̱d dhasta̍ṁ dadhātu̱ dakṣi̍ṇam |
6.054.10c puna̍r no na̱ṣṭam āja̍tu ||

6.055.01a ehi̱ vāṁ vi̍muco napā̱d āghṛ̍ṇe̱ saṁ sa̍cāvahai |
6.055.01c ra̱thīr ṛ̱tasya̍ no bhava ||
6.055.02a ra̱thīta̍maṁ kapa̱rdina̱m īśā̍na̱ṁ rādha̍so ma̱haḥ |
6.055.02c rā̱yaḥ sakhā̍yam īmahe ||
6.055.03a rā̱yo dhārā̍sy āghṛṇe̱ vaso̍ rā̱śir a̍jāśva |
6.055.03c dhīva̍to-dhīvata̱ḥ sakhā̍ ||
6.055.04a pū̱ṣaṇa̱ṁ nv a1̱̍jāśva̱m upa̍ stoṣāma vā̱jina̍m |
6.055.04c svasu̱r yo jā̱ra u̱cyate̍ ||
6.055.05a mā̱tur di̍dhi̱ṣum a̍brava̱ṁ svasu̍r jā̱raḥ śṛ̍ṇotu naḥ |
6.055.05c bhrātendra̍sya̱ sakhā̱ mama̍ ||
6.055.06a ājāsa̍ḥ pū̱ṣaṇa̱ṁ rathe̍ niśṛ̱mbhās te ja̍na̱śriya̍m |
6.055.06c de̱vaṁ va̍hantu̱ bibhra̍taḥ ||

6.056.01a ya e̍nam ā̱dide̍śati kara̱mbhād iti̍ pū̱ṣaṇa̍m |
6.056.01c na tena̍ de̱va ā̱diśe̍ ||
6.056.02a u̱ta ghā̱ sa ra̱thīta̍ma̱ḥ sakhyā̱ satpa̍tir yu̱jā |
6.056.02c indro̍ vṛ̱trāṇi̍ jighnate ||
6.056.03a u̱tādaḥ pa̍ru̱ṣe gavi̱ sūra̍ś ca̱kraṁ hi̍ra̱ṇyaya̍m |
6.056.03c ny ai̍rayad ra̱thīta̍maḥ ||
6.056.04a yad a̱dya tvā̍ puruṣṭuta̱ bravā̍ma dasra mantumaḥ |
6.056.04c tat su no̱ manma̍ sādhaya ||
6.056.05a i̱maṁ ca̍ no ga̱veṣa̍ṇaṁ sā̱taye̍ sīṣadho ga̱ṇam |
6.056.05c ā̱rāt pū̍ṣann asi śru̱taḥ ||
6.056.06a ā te̍ sva̱stim ī̍maha ā̱rea̍ghā̱m upā̍vasum |
6.056.06c a̱dyā ca̍ sa̱rvatā̍taye̱ śvaś ca̍ sa̱rvatā̍taye ||

6.057.01a indrā̱ nu pū̱ṣaṇā̍ va̱yaṁ sa̱khyāya̍ sva̱staye̍ |
6.057.01c hu̱vema̱ vāja̍sātaye ||
6.057.02a soma̍m a̱nya upā̍sada̱t pāta̍ve ca̱mvo̍ḥ su̱tam |
6.057.02c ka̱ra̱mbham a̱nya i̍cchati ||
6.057.03a a̱jā a̱nyasya̱ vahna̍yo̱ harī̍ a̱nyasya̱ sambhṛ̍tā |
6.057.03c tābhyā̍ṁ vṛ̱trāṇi̍ jighnate ||
6.057.04a yad indro̱ ana̍ya̱d rito̍ ma̱hīr a̱po vṛṣa̍ntamaḥ |
6.057.04c tatra̍ pū̱ṣābha̍va̱t sacā̍ ||
6.057.05a tām pū̱ṣṇaḥ su̍ma̱tiṁ va̱yaṁ vṛ̱kṣasya̱ pra va̱yām i̍va |
6.057.05c indra̍sya̱ cā ra̍bhāmahe ||
6.057.06a ut pū̱ṣaṇa̍ṁ yuvāmahe̱ 'bhīśū̍m̐r iva̱ sāra̍thiḥ |
6.057.06c ma̱hyā indra̍ṁ sva̱staye̍ ||

6.058.01a śu̱kraṁ te̍ a̱nyad ya̍ja̱taṁ te̍ a̱nyad viṣu̍rūpe̱ aha̍nī̱ dyaur i̍vāsi |
6.058.01c viśvā̱ hi mā̱yā ava̍si svadhāvo bha̱drā te̍ pūṣann i̱ha rā̱tir a̍stu ||
6.058.02a a̱jāśva̍ḥ paśu̱pā vāja̍pastyo dhiyaṁji̱nvo bhuva̍ne̱ viśve̱ arpi̍taḥ |
6.058.02c aṣṭrā̍m pū̱ṣā śi̍thi̱rām u̱dvarī̍vṛjat sa̱ṁcakṣā̍ṇo̱ bhuva̍nā de̱va ī̍yate ||
6.058.03a yās te̍ pūṣa̱n nāvo̍ a̱ntaḥ sa̍mu̱dre hi̍ra̱ṇyayī̍r a̱ntari̍kṣe̱ cara̍nti |
6.058.03c tābhi̍r yāsi dū̱tyāṁ sūrya̍sya̱ kāme̍na kṛta̱ śrava̍ i̱cchamā̍naḥ ||
6.058.04a pū̱ṣā su̱bandhu̍r di̱va ā pṛ̍thi̱vyā i̱ḻas pati̍r ma̱ghavā̍ da̱smava̍rcāḥ |
6.058.04c yaṁ de̱vāso̱ ada̍duḥ sū̱ryāyai̱ kāme̍na kṛ̱taṁ ta̱vasa̱ṁ svañca̍m ||

6.059.01a pra nu vo̍cā su̱teṣu̍ vāṁ vī̱ryā̱3̱̍ yāni̍ ca̱krathu̍ḥ |
6.059.01c ha̱tāso̍ vām pi̱taro̍ de̱vaśa̍trava̱ indrā̍gnī̱ jīva̍tho yu̱vam ||
6.059.02a baḻ i̱tthā ma̍hi̱mā vā̱m indrā̍gnī̱ pani̍ṣṭha̱ ā |
6.059.02c sa̱mā̱no vā̍ṁ jani̱tā bhrāta̍rā yu̱vaṁ ya̱māv i̱heha̍mātarā ||
6.059.03a o̱ki̱vāṁsā̍ su̱te sacā̱m̐ aśvā̱ saptī̍ i̱vāda̍ne |
6.059.03c indrā̱ nv a1̱̍gnī ava̍se̱ha va̱jriṇā̍ va̱yaṁ de̱vā ha̍vāmahe ||
6.059.04a ya i̍ndrāgnī su̱teṣu̍ vā̱ṁ stava̱t teṣv ṛ̍tāvṛdhā |
6.059.04c jo̱ṣa̱vā̱kaṁ vada̍taḥ pajrahoṣiṇā̱ na de̍vā bha̱satha̍ś ca̱na ||
6.059.05a indrā̍gnī̱ ko a̱sya vā̱ṁ devau̱ marta̍ś ciketati |
6.059.05c viṣū̍co̱ aśvā̍n yuyujā̱na ī̍yata̱ eka̍ḥ samā̱na ā rathe̍ ||
6.059.06a indrā̍gnī a̱pād i̱yam pūrvāgā̍t pa̱dvatī̍bhyaḥ |
6.059.06c hi̱tvī śiro̍ ji̱hvayā̱ vāva̍da̱c cara̍t tri̱ṁśat pa̱dā ny a̍kramīt ||
6.059.07a indrā̍gnī̱ ā hi ta̍nva̱te naro̱ dhanvā̍ni bā̱hvoḥ |
6.059.07c mā no̍ a̱smin ma̍hādha̱ne parā̍ varkta̱ṁ gavi̍ṣṭiṣu ||
6.059.08a indrā̍gnī̱ tapa̍nti mā̱ghā a̱ryo arā̍tayaḥ |
6.059.08c apa̱ dveṣā̱ṁsy ā kṛ̍taṁ yuyu̱taṁ sūryā̱d adhi̍ ||
6.059.09a indrā̍gnī yu̱vor api̱ vasu̍ di̱vyāni̱ pārthi̍vā |
6.059.09c ā na̍ i̱ha pra ya̍cchataṁ ra̱yiṁ vi̱śvāyu̍poṣasam ||
6.059.10a indrā̍gnī ukthavāhasā̱ stome̍bhir havanaśrutā |
6.059.10c viśvā̍bhir gī̱rbhir ā ga̍tam a̱sya soma̍sya pī̱taye̍ ||

6.060.01a śnatha̍d vṛ̱tram u̱ta sa̍noti̱ vāja̱m indrā̱ yo a̱gnī sahu̍rī sapa̱ryāt |
6.060.01c i̱ra̱jyantā̍ vasa̱vya̍sya̱ bhūre̱ḥ saha̍stamā̱ saha̍sā vāja̱yantā̍ ||
6.060.02a tā yo̍dhiṣṭam a̱bhi gā i̍ndra nū̱nam a̱paḥ sva̍r u̱ṣaso̍ agna ū̱ḻhāḥ |
6.060.02c diśa̱ḥ sva̍r u̱ṣasa̍ indra ci̱trā a̱po gā a̍gne yuvase ni̱yutvā̍n ||
6.060.03a ā vṛ̍trahaṇā vṛtra̱habhi̱ḥ śuṣmai̱r indra̍ yā̱taṁ namo̍bhir agne a̱rvāk |
6.060.03c yu̱vaṁ rādho̍bhi̱r aka̍vebhir i̱ndrāgne̍ a̱sme bha̍vatam utta̱mebhi̍ḥ ||
6.060.04a tā hu̍ve̱ yayo̍r i̱dam pa̱pne viśva̍m pu̱rā kṛ̱tam |
6.060.04c i̱ndrā̱gnī na ma̍rdhataḥ ||
6.060.05a u̱grā vi̍gha̱ninā̱ mṛdha̍ indrā̱gnī ha̍vāmahe |
6.060.05c tā no̍ mṛḻāta ī̱dṛśe̍ ||
6.060.06a ha̱to vṛ̱trāṇy āryā̍ ha̱to dāsā̍ni̱ satpa̍tī |
6.060.06c ha̱to viśvā̱ apa̱ dviṣa̍ḥ ||
6.060.07a indrā̍gnī yu̱vām i̱me̱3̱̍ 'bhi stomā̍ anūṣata |
6.060.07c piba̍taṁ śambhuvā su̱tam ||
6.060.08a yā vā̱ṁ santi̍ puru̱spṛho̍ ni̱yuto̍ dā̱śuṣe̍ narā |
6.060.08c indrā̍gnī̱ tābhi̱r ā ga̍tam ||
6.060.09a tābhi̱r ā ga̍cchataṁ na̱rope̱daṁ sava̍naṁ su̱tam |
6.060.09c indrā̍gnī̱ soma̍pītaye ||
6.060.10a tam ī̍ḻiṣva̱ yo a̱rciṣā̱ vanā̱ viśvā̍ pari̱ṣvaja̍t |
6.060.10c kṛ̱ṣṇā kṛ̱ṇoti̍ ji̱hvayā̍ ||
6.060.11a ya i̱ddha ā̱vivā̍sati su̱mnam indra̍sya̱ martya̍ḥ |
6.060.11c dyu̱mnāya̍ su̱tarā̍ a̱paḥ ||
6.060.12a tā no̱ vāja̍vatī̱r iṣa̍ ā̱śūn pi̍pṛta̱m arva̍taḥ |
6.060.12c indra̍m a̱gniṁ ca̱ voḻha̍ve ||
6.060.13a u̱bhā vā̍m indrāgnī āhu̱vadhyā̍ u̱bhā rādha̍saḥ sa̱ha mā̍da̱yadhyai̍ |
6.060.13c u̱bhā dā̱tārā̍v i̱ṣāṁ ra̍yī̱ṇām u̱bhā vāja̍sya sā̱taye̍ huve vām ||
6.060.14a ā no̱ gavye̍bhi̱r aśvyai̍r vasa̱vyai̱3̱̍r upa̍ gacchatam |
6.060.14c sakhā̍yau de̱vau sa̱khyāya̍ śa̱mbhuve̍ndrā̱gnī tā ha̍vāmahe ||
6.060.15a indrā̍gnī śṛṇu̱taṁ hava̱ṁ yaja̍mānasya sunva̱taḥ |
6.060.15c vī̱taṁ ha̱vyāny ā ga̍ta̱m piba̍taṁ so̱myam madhu̍ ||

6.061.01a i̱yam a̍dadād rabha̱sam ṛ̍ṇa̱cyuta̱ṁ divo̍dāsaṁ vadhrya̱śvāya̍ dā̱śuṣe̍ |
6.061.01c yā śaśva̍ntam āca̱khādā̍va̱sam pa̱ṇiṁ tā te̍ dā̱trāṇi̍ tavi̱ṣā sa̍rasvati ||
6.061.02a i̱yaṁ śuṣme̍bhir bisa̱khā i̍vāruja̱t sānu̍ girī̱ṇāṁ ta̍vi̱ṣebhi̍r ū̱rmibhi̍ḥ |
6.061.02c pā̱rā̱va̱ta̱ghnīm ava̍se suvṛ̱ktibhi̱ḥ sara̍svatī̱m ā vi̍vāsema dhī̱tibhi̍ḥ ||
6.061.03a sara̍svati deva̱nido̱ ni ba̍rhaya pra̱jāṁ viśva̍sya̱ bṛsa̍yasya mā̱yina̍ḥ |
6.061.03c u̱ta kṣi̱tibhyo̱ 'vanī̍r avindo vi̱ṣam e̍bhyo asravo vājinīvati ||
6.061.04a pra ṇo̍ de̱vī sara̍svatī̱ vāje̍bhir vā̱jinī̍vatī |
6.061.04c dhī̱nām a̍vi̱try a̍vatu ||
6.061.05a yas tvā̍ devi sarasvaty upabrū̱te dhane̍ hi̱te |
6.061.05c indra̱ṁ na vṛ̍tra̱tūrye̍ ||
6.061.06a tvaṁ de̍vi sarasva̱ty avā̱ vāje̍ṣu vājini |
6.061.06c radā̍ pū̱ṣeva̍ naḥ sa̱nim ||
6.061.07a u̱ta syā na̱ḥ sara̍svatī gho̱rā hira̍ṇyavartaniḥ |
6.061.07c vṛ̱tra̱ghnī va̍ṣṭi suṣṭu̱tim ||
6.061.08a yasyā̍ ana̱nto ahru̍tas tve̱ṣaś ca̍ri̱ṣṇur a̍rṇa̱vaḥ |
6.061.08c ama̱ś cara̍ti̱ roru̍vat ||
6.061.09a sā no̱ viśvā̱ ati̱ dviṣa̱ḥ svasṝ̍r a̱nyā ṛ̱tāva̍rī |
6.061.09c ata̱nn ahe̍va̱ sūrya̍ḥ ||
6.061.10a u̱ta na̍ḥ pri̱yā pri̱yāsu̍ sa̱ptasva̍sā̱ suju̍ṣṭā |
6.061.10c sara̍svatī̱ stomyā̍ bhūt ||
6.061.11a ā̱pa̱pruṣī̱ pārthi̍vāny u̱ru rajo̍ a̱ntari̍kṣam |
6.061.11c sara̍svatī ni̱das pā̍tu ||
6.061.12a tri̱ṣa̱dhasthā̍ sa̱ptadhā̍tu̱ḥ pañca̍ jā̱tā va̱rdhaya̍ntī |
6.061.12c vāje̍-vāje̱ havyā̍ bhūt ||
6.061.13a pra yā ma̍hi̱mnā ma̱hinā̍su̱ ceki̍te dyu̱mnebhi̍r a̱nyā a̱pasā̍m a̱pasta̍mā |
6.061.13c ratha̍ iva bṛha̱tī vi̱bhvane̍ kṛ̱topa̱stutyā̍ ciki̱tuṣā̱ sara̍svatī ||
6.061.14a sara̍svaty a̱bhi no̍ neṣi̱ vasyo̱ māpa̍ spharī̱ḥ paya̍sā̱ mā na̱ ā dha̍k |
6.061.14c ju̱ṣasva̍ naḥ sa̱khyā ve̱śyā̍ ca̱ mā tvat kṣetrā̱ṇy ara̍ṇāni ganma ||

6.062.01a stu̱ṣe narā̍ di̱vo a̱sya pra̱santā̱śvinā̍ huve̱ jara̍māṇo a̱rkaiḥ |
6.062.01c yā sa̱dya u̱srā vyuṣi̱ jmo antā̱n yuyū̍ṣata̱ḥ pary u̱rū varā̍ṁsi ||
6.062.02a tā ya̱jñam ā śuci̍bhiś cakramā̱ṇā ratha̍sya bhā̱nuṁ ru̍rucū̱ rajo̍bhiḥ |
6.062.02c pu̱rū varā̱ṁsy ami̍tā̱ mimā̍nā̱po dhanvā̱ny ati̍ yātho̱ ajrā̍n ||
6.062.03a tā ha̱ tyad va̱rtir yad ara̍dhram ugre̱tthā dhiya̍ ūhathu̱ḥ śaśva̱d aśvai̍ḥ |
6.062.03c mano̍javebhir iṣi̱raiḥ śa̱yadhyai̱ pari̱ vyathi̍r dā̱śuṣo̱ martya̍sya ||
6.062.04a tā navya̍so̱ jara̍māṇasya̱ manmopa̍ bhūṣato yuyujā̱nasa̍ptī |
6.062.04c śubha̱m pṛkṣa̱m iṣa̱m ūrja̱ṁ vaha̍ntā̱ hotā̍ yakṣat pra̱tno a̱dhrug yuvā̍nā ||
6.062.05a tā va̱lgū da̱srā pu̍ru̱śāka̍tamā pra̱tnā navya̍sā̱ vaca̱sā vi̍vāse |
6.062.05c yā śaṁsa̍te stuva̱te śambha̍viṣṭhā babhū̱vatu̍r gṛṇa̱te ci̱trarā̍tī ||
6.062.06a tā bhu̱jyuṁ vibhi̍r a̱dbhyaḥ sa̍mu̱drāt tugra̍sya sū̱num ū̍hathū̱ rajo̍bhiḥ |
6.062.06c a̱re̱ṇubhi̱r yoja̍nebhir bhu̱jantā̍ pata̱tribhi̱r arṇa̍so̱ nir u̱pasthā̍t ||
6.062.07a vi ja̱yuṣā̍ rathyā yāta̱m adri̍ṁ śru̱taṁ hava̍ṁ vṛṣaṇā vadhrima̱tyāḥ |
6.062.07c da̱śa̱syantā̍ śa̱yave̍ pipyathu̱r gām iti̍ cyavānā suma̱tim bhu̍raṇyū ||
6.062.08a yad ro̍dasī pra̱divo̱ asti̱ bhūmā̱ heḻo̍ de̱vānā̍m u̱ta ma̍rtya̱trā |
6.062.08c tad ā̍dityā vasavo rudriyāso rakṣo̱yuje̱ tapu̍r a̱ghaṁ da̍dhāta ||
6.062.09a ya ī̱ṁ rājā̍nāv ṛtu̱thā vi̱dadha̱d raja̍so mi̱tro varu̍ṇa̱ś cike̍tat |
6.062.09c ga̱mbhī̱rāya̱ rakṣa̍se he̱tim a̍sya̱ droghā̍ya ci̱d vaca̍sa̱ āna̍vāya ||
6.062.10a anta̍raiś ca̱krais tana̍yāya va̱rtir dyu̱matā yā̍taṁ nṛ̱vatā̱ rathe̍na |
6.062.10c sanu̍tyena̱ tyaja̍sā̱ martya̍sya vanuṣya̱tām api̍ śī̱rṣā va̍vṛktam ||
6.062.11a ā pa̍ra̱mābhi̍r u̱ta ma̍dhya̱mābhi̍r ni̱yudbhi̍r yātam ava̱mābhi̍r a̱rvāk |
6.062.11c dṛ̱ḻhasya̍ ci̱d goma̍to̱ vi vra̱jasya̱ duro̍ vartaṁ gṛṇa̱te ci̍trarātī ||

6.063.01a kva1̱̍ tyā va̱lgū pu̍ruhū̱tādya dū̱to na stomo̍ 'vida̱n nama̍svān |
6.063.01c ā yo a̱rvāṅ nāsa̍tyā va̱varta̱ preṣṭhā̱ hy asa̍tho asya̱ manma̍n ||
6.063.02a ara̍m me ganta̱ṁ hava̍nāyā̱smai gṛ̍ṇā̱nā yathā̱ pibā̍tho̱ andha̍ḥ |
6.063.02c pari̍ ha̱ tyad va̱rtir yā̍tho ri̱ṣo na yat paro̱ nānta̍ras tutu̱ryāt ||
6.063.03a akā̍ri vā̱m andha̍so̱ varī̍ma̱nn astā̍ri ba̱rhiḥ su̍prāya̱ṇata̍mam |
6.063.03c u̱ttā̱naha̍sto yuva̱yur va̍va̱ndā vā̱ṁ nakṣa̍nto̱ adra̍ya āñjan ||
6.063.04a ū̱rdhvo vā̍m a̱gnir a̍dhva̱reṣv a̍sthā̱t pra rā̱tir e̍ti jū̱rṇinī̍ ghṛ̱tācī̍ |
6.063.04c pra hotā̍ gū̱rtama̍nā urā̱ṇo 'yu̍kta̱ yo nāsa̍tyā̱ havī̍man ||
6.063.05a adhi̍ śri̱ye du̍hi̱tā sūrya̍sya̱ ratha̍ṁ tasthau purubhujā śa̱toti̍m |
6.063.05c pra mā̱yābhi̍r māyinā bhūta̱m atra̱ narā̍ nṛtū̱ jani̍man ya̱jñiyā̍nām ||
6.063.06a yu̱vaṁ śrī̱bhir da̍rśa̱tābhi̍r ā̱bhiḥ śu̱bhe pu̱ṣṭim ū̍hathuḥ sū̱ryāyā̍ḥ |
6.063.06c pra vā̱ṁ vayo̱ vapu̱ṣe 'nu̍ papta̱n nakṣa̱d vāṇī̱ suṣṭu̍tā dhiṣṇyā vām ||
6.063.07a ā vā̱ṁ vayo 'śvā̍so̱ vahi̍ṣṭhā a̱bhi prayo̍ nāsatyā vahantu |
6.063.07c pra vā̱ṁ ratho̱ mano̍javā asarjī̱ṣaḥ pṛ̱kṣa i̱ṣidho̱ anu̍ pū̱rvīḥ ||
6.063.08a pu̱ru hi vā̍m purubhujā de̱ṣṇaṁ dhe̱nuṁ na̱ iṣa̍m pinvata̱m asa̍krām |
6.063.08c stuta̍ś ca vām mādhvī suṣṭu̱tiś ca̱ rasā̍ś ca̱ ye vā̱m anu̍ rā̱tim agma̍n ||
6.063.09a u̱ta ma̍ ṛ̱jre pura̍yasya ra̱ghvī su̍mī̱ḻhe śa̱tam pe̍ru̱ke ca̍ pa̱kvā |
6.063.09c śā̱ṇḍo dā̍d dhira̱ṇina̱ḥ smaddi̍ṣṭī̱n daśa̍ va̱śāso̍ abhi̱ṣāca̍ ṛ̱ṣvān ||
6.063.10a saṁ vā̍ṁ śa̱tā nā̍satyā sa̱hasrāśvā̍nām puru̱panthā̍ gi̱re dā̍t |
6.063.10c bha̱radvā̍jāya vīra̱ nū gi̱re dā̍d dha̱tā rakṣā̍ṁsi purudaṁsasā syuḥ ||
6.063.11a ā vā̍ṁ su̱mne vari̍man sū̱ribhi̍ḥ ṣyām ||

6.064.01a ud u̍ śri̱ya u̱ṣaso̱ roca̍mānā̱ asthu̍r a̱pāṁ normayo̱ ruśa̍ntaḥ |
6.064.01c kṛ̱ṇoti̱ viśvā̍ su̱pathā̍ su̱gāny abhū̍d u̱ vasvī̱ dakṣi̍ṇā ma̱ghonī̍ ||
6.064.02a bha̱drā da̍dṛkṣa urvi̱yā vi bhā̱sy ut te̍ śo̱cir bhā̱navo̱ dyām a̍paptan |
6.064.02c ā̱vir vakṣa̍ḥ kṛṇuṣe śu̱mbhamā̱noṣo̍ devi̱ roca̍mānā̱ maho̍bhiḥ ||
6.064.03a vaha̍nti sīm aru̱ṇāso̱ ruśa̍nto̱ gāva̍ḥ su̱bhagā̍m urvi̱yā pra̍thā̱nām |
6.064.03c ape̍jate̱ śūro̱ aste̍va̱ śatrū̱n bādha̍te̱ tamo̍ aji̱ro na voḻhā̍ ||
6.064.04a su̱gota te̍ su̱pathā̱ parva̍teṣv avā̱te a̱pas ta̍rasi svabhāno |
6.064.04c sā na̱ ā va̍ha pṛthuyāmann ṛṣve ra̱yiṁ di̍vo duhitar iṣa̱yadhyai̍ ||
6.064.05a sā va̍ha̱ yokṣabhi̱r avā̱toṣo̱ vara̱ṁ vaha̍si̱ joṣa̱m anu̍ |
6.064.05c tvaṁ di̍vo duhita̱r yā ha̍ de̱vī pū̱rvahū̍tau ma̱ṁhanā̍ darśa̱tā bhū̍ḥ ||
6.064.06a ut te̱ vaya̍ś cid vasa̱ter a̍papta̱n nara̍ś ca̱ ye pi̍tu̱bhājo̱ vyu̍ṣṭau |
6.064.06c a̱mā sa̱te va̍hasi̱ bhūri̍ vā̱mam uṣo̍ devi dā̱śuṣe̱ martyā̍ya ||

6.065.01a e̱ṣā syā no̍ duhi̱tā di̍vo̱jāḥ kṣi̱tīr u̱cchantī̱ mānu̍ṣīr ajīgaḥ |
6.065.01c yā bhā̱nunā̱ ruśa̍tā rā̱myāsv ajñā̍yi ti̱ras tama̍saś cid a̱ktūn ||
6.065.02a vi tad ya̍yur aruṇa̱yugbhi̱r aśvai̍ś ci̱tram bhā̍nty u̱ṣasa̍ś ca̱ndrara̍thāḥ |
6.065.02c agra̍ṁ ya̱jñasya̍ bṛha̱to naya̍ntī̱r vi tā bā̍dhante̱ tama̱ ūrmyā̍yāḥ ||
6.065.03a śravo̱ vāja̱m iṣa̱m ūrja̱ṁ vaha̍ntī̱r ni dā̱śuṣa̍ uṣaso̱ martyā̍ya |
6.065.03c ma̱ghonī̍r vī̱rava̱t patya̍mānā̱ avo̍ dhāta vidha̱te ratna̍m a̱dya ||
6.065.04a i̱dā hi vo̍ vidha̱te ratna̱m astī̱dā vī̱rāya̍ dā̱śuṣa̍ uṣāsaḥ |
6.065.04c i̱dā viprā̍ya̱ jara̍te̱ yad u̱kthā ni ṣma̱ māva̍te vahathā pu̱rā ci̍t ||
6.065.05a i̱dā hi ta̍ uṣo adrisāno go̱trā gavā̱m aṅgi̍raso gṛ̱ṇanti̍ |
6.065.05c vy a1̱̍rkeṇa̍ bibhidu̱r brahma̍ṇā ca sa̱tyā nṛ̱ṇām a̍bhavad de̱vahū̍tiḥ ||
6.065.06a u̱cchā di̍vo duhitaḥ pratna̱van no̍ bharadvāja̱vad vi̍dha̱te ma̍ghoni |
6.065.06c su̱vīra̍ṁ ra̱yiṁ gṛ̍ṇa̱te ri̍rīhy urugā̱yam adhi̍ dhehi̱ śravo̍ naḥ ||

6.066.01a vapu̱r nu tac ci̍ki̱tuṣe̍ cid astu samā̱naṁ nāma̍ dhe̱nu patya̍mānam |
6.066.01c marte̍ṣv a̱nyad do̱hase̍ pī̱pāya̍ sa̱kṛc chu̱kraṁ du̍duhe̱ pṛśni̱r ūdha̍ḥ ||
6.066.02a ye a̱gnayo̱ na śośu̍cann idhā̱nā dvir yat trir ma̱ruto̍ vāvṛ̱dhanta̍ |
6.066.02c a̱re̱ṇavo̍ hira̱ṇyayā̍sa eṣāṁ sā̱kaṁ nṛ̱mṇaiḥ pauṁsye̍bhiś ca bhūvan ||
6.066.03a ru̱drasya̱ ye mī̱ḻhuṣa̱ḥ santi̍ pu̱trā yām̐ś co̱ nu dādhṛ̍vi̱r bhara̍dhyai |
6.066.03c vi̱de hi mā̱tā ma̱ho ma̱hī ṣā set pṛśni̍ḥ su̱bhve̱3̱̍ garbha̱m ādhā̍t ||
6.066.04a na ya īṣa̍nte ja̱nuṣo 'yā̱ nv a1̱̍ntaḥ santo̍ 'va̱dyāni̍ punā̱nāḥ |
6.066.04c nir yad du̱hre śuca̱yo 'nu̱ joṣa̱m anu̍ śri̱yā ta̱nva̍m u̱kṣamā̍ṇāḥ ||
6.066.05a ma̱kṣū na yeṣu̍ do̱hase̍ cid a̱yā ā nāma̍ dhṛ̱ṣṇu māru̍ta̱ṁ dadhā̍nāḥ |
6.066.05c na ye stau̱nā a̱yāso̍ ma̱hnā nū ci̍t su̱dānu̱r ava̍ yāsad u̱grān ||
6.066.06a ta id u̱grāḥ śava̍sā dhṛ̱ṣṇuṣe̍ṇā u̱bhe yu̍janta̱ roda̍sī su̱meke̍ |
6.066.06c adha̍ smaiṣu roda̱sī svaśo̍ci̱r āma̍vatsu tasthau̱ na roka̍ḥ ||
6.066.07a a̱ne̱no vo̍ maruto̱ yāmo̍ astv ana̱śvaś ci̱d yam aja̱ty ara̍thīḥ |
6.066.07c a̱na̱va̱so a̍nabhī̱śū ra̍ja̱stūr vi roda̍sī pa̱thyā̍ yāti̱ sādha̍n ||
6.066.08a nāsya̍ va̱rtā na ta̍ru̱tā nv a̍sti̱ maru̍to̱ yam ava̍tha̱ vāja̍sātau |
6.066.08c to̱ke vā̱ goṣu̱ tana̍ye̱ yam a̱psu sa vra̱jaṁ dartā̱ pārye̱ adha̱ dyoḥ ||
6.066.09a pra ci̱tram a̱rkaṁ gṛ̍ṇa̱te tu̱rāya̱ māru̍tāya̱ svata̍vase bharadhvam |
6.066.09c ye sahā̍ṁsi̱ saha̍sā̱ saha̍nte̱ reja̍te agne pṛthi̱vī ma̱khebhya̍ḥ ||
6.066.10a tviṣī̍manto adhva̱rasye̍va di̱dyut tṛ̍ṣu̱cyava̍so ju̱hvo̱3̱̍ nāgneḥ |
6.066.10c a̱rcatra̍yo̱ dhuna̍yo̱ na vī̱rā bhrāja̍jjanmāno ma̱ruto̱ adhṛ̍ṣṭāḥ ||
6.066.11a taṁ vṛ̱dhanta̱m māru̍ta̱m bhrāja̍dṛṣṭiṁ ru̱drasya̍ sū̱nuṁ ha̱vasā vi̍vāse |
6.066.11c di̱vaḥ śardhā̍ya̱ śuca̍yo manī̱ṣā gi̱rayo̱ nāpa̍ u̱grā a̍spṛdhran ||

6.067.01a viśve̍ṣāṁ vaḥ sa̱tāṁ jyeṣṭha̍tamā gī̱rbhir mi̱trāvaru̍ṇā vāvṛ̱dhadhyai̍ |
6.067.01c saṁ yā ra̱śmeva̍ ya̱matu̱r yami̍ṣṭhā̱ dvā janā̱m̐ asa̍mā bā̱hubhi̱ḥ svaiḥ ||
6.067.02a i̱yam mad vā̱m pra stṛ̍ṇīte manī̱ṣopa̍ pri̱yā nama̍sā ba̱rhir accha̍ |
6.067.02c ya̱ntaṁ no̍ mitrāvaruṇā̱v adhṛ̍ṣṭaṁ cha̱rdir yad vā̍ṁ varū̱thya̍ṁ sudānū ||
6.067.03a ā yā̍tam mitrāvaruṇā suśa̱sty upa̍ pri̱yā nama̍sā hū̱yamā̍nā |
6.067.03c saṁ yāv a̍pna̱ḥstho a̱pase̍va̱ janā̍ñ chrudhīya̱taś ci̍d yatatho mahi̱tvā ||
6.067.04a aśvā̱ na yā vā̱jinā̍ pū̱taba̍ndhū ṛ̱tā yad garbha̱m adi̍ti̱r bhara̍dhyai |
6.067.04c pra yā mahi̍ ma̱hāntā̱ jāya̍mānā gho̱rā martā̍ya ri̱pave̱ ni dī̍dhaḥ ||
6.067.05a viśve̱ yad vā̍m ma̱ṁhanā̱ manda̍mānāḥ kṣa̱traṁ de̱vāso̱ ada̍dhuḥ sa̱joṣā̍ḥ |
6.067.05c pari̱ yad bhū̱tho roda̍sī cid u̱rvī santi̱ spaśo̱ ada̍bdhāso̱ amū̍rāḥ ||
6.067.06a tā hi kṣa̱traṁ dhā̱raye̍the̱ anu̱ dyūn dṛ̱ṁhethe̱ sānu̍m upa̱mād i̍va̱ dyoḥ |
6.067.06c dṛ̱ḻho nakṣa̍tra u̱ta vi̱śvade̍vo̱ bhūmi̱m ātā̱n dyāṁ dhā̱sinā̱yoḥ ||
6.067.07a tā vi̱graṁ dhai̍the ja̱ṭhara̍m pṛ̱ṇadhyā̱ ā yat sadma̱ sabhṛ̍tayaḥ pṛ̱ṇanti̍ |
6.067.07c na mṛ̍ṣyante yuva̱tayo 'vā̍tā̱ vi yat payo̍ viśvajinvā̱ bhara̍nte ||
6.067.08a tā ji̱hvayā̱ sada̱m edaṁ su̍me̱dhā ā yad vā̍ṁ sa̱tyo a̍ra̱tir ṛ̱te bhūt |
6.067.08c tad vā̍m mahi̱tvaṁ ghṛ̍tānnāv astu yu̱vaṁ dā̱śuṣe̱ vi ca̍yiṣṭa̱m aṁha̍ḥ ||
6.067.09a pra yad vā̍m mitrāvaruṇā spū̱rdhan pri̱yā dhāma̍ yu̱vadhi̍tā mi̱nanti̍ |
6.067.09c na ye de̱vāsa̱ oha̍sā̱ na martā̱ aya̍jñasāco̱ apyo̱ na pu̱trāḥ ||
6.067.10a vi yad vāca̍ṁ kī̱stāso̱ bhara̍nte̱ śaṁsa̍nti̱ ke ci̍n ni̱vido̍ manā̱nāḥ |
6.067.10c ād vā̍m bravāma sa̱tyāny u̱kthā naki̍r de̱vebhi̍r yatatho mahi̱tvā ||
6.067.11a a̱vor i̱tthā vā̍ṁ cha̱rdiṣo̍ a̱bhiṣṭau̍ yu̱vor mi̍trāvaruṇā̱v askṛ̍dhoyu |
6.067.11c anu̱ yad gāva̍ḥ sphu̱rān ṛ̍ji̱pyaṁ dhṛ̱ṣṇuṁ yad raṇe̱ vṛṣa̍ṇaṁ yu̱naja̍n ||

6.068.01a śru̱ṣṭī vā̍ṁ ya̱jña udya̍taḥ sa̱joṣā̍ manu̱ṣvad vṛ̱ktaba̍rhiṣo̱ yaja̍dhyai |
6.068.01c ā ya indrā̱varu̍ṇāv i̱ṣe a̱dya ma̱he su̱mnāya̍ ma̱ha ā̍va̱varta̍t ||
6.068.02a tā hi śreṣṭhā̍ de̱vatā̍tā tu̱jā śūrā̍ṇā̱ṁ śavi̍ṣṭhā̱ tā hi bhū̱tam |
6.068.02c ma̱ghonā̱m maṁhi̍ṣṭhā tuvi̱śuṣma̍ ṛ̱tena̍ vṛtra̱turā̱ sarva̍senā ||
6.068.03a tā gṛ̍ṇīhi nama̱sye̍bhiḥ śū̱ṣaiḥ su̱mnebhi̱r indrā̱varu̍ṇā cakā̱nā |
6.068.03c vajre̍ṇā̱nyaḥ śava̍sā̱ hanti̍ vṛ̱traṁ siṣa̍kty a̱nyo vṛ̱jane̍ṣu̱ vipra̍ḥ ||
6.068.04a gnāś ca̱ yan nara̍ś ca vāvṛ̱dhanta̱ viśve̍ de̱vāso̍ na̱rāṁ svagū̍rtāḥ |
6.068.04c praibhya̍ indrāvaruṇā mahi̱tvā dyauś ca̍ pṛthivi bhūtam u̱rvī ||
6.068.05a sa it su̱dānu̱ḥ svavā̍m̐ ṛ̱tāvendrā̱ yo vā̍ṁ varuṇa̱ dāśa̍ti̱ tman |
6.068.05c i̱ṣā sa dvi̱ṣas ta̍re̱d dāsvā̱n vaṁsa̍d ra̱yiṁ ra̍yi̱vata̍ś ca̱ janā̍n ||
6.068.06a yaṁ yu̱vaṁ dā̱śva̍dhvarāya devā ra̱yiṁ dha̱ttho vasu̍mantam puru̱kṣum |
6.068.06c a̱sme sa i̍ndrāvaruṇā̱v api̍ ṣyā̱t pra yo bha̱nakti̍ va̱nuṣā̱m aśa̍stīḥ ||
6.068.07a u̱ta na̍ḥ sutrā̱tro de̱vago̍pāḥ sū̱ribhya̍ indrāvaruṇā ra̱yiḥ ṣyā̍t |
6.068.07c yeṣā̱ṁ śuṣma̱ḥ pṛta̍nāsu sā̱hvān pra sa̱dyo dyu̱mnā ti̱rate̱ tatu̍riḥ ||
6.068.08a nū na̍ indrāvaruṇā gṛṇā̱nā pṛ̱ṅktaṁ ra̱yiṁ sau̍śrava̱sāya̍ devā |
6.068.08c i̱tthā gṛ̱ṇanto̍ ma̱hina̍sya̱ śardho̱ 'po na nā̱vā du̍ri̱tā ta̍rema ||
6.068.09a pra sa̱mrāje̍ bṛha̱te manma̱ nu pri̱yam arca̍ de̱vāya̱ varu̍ṇāya sa̱pratha̍ḥ |
6.068.09c a̱yaṁ ya u̱rvī ma̍hi̱nā mahi̍vrata̱ḥ kratvā̍ vi̱bhāty a̱jaro̱ na śo̱ciṣā̍ ||
6.068.10a indrā̍varuṇā sutapāv i̱maṁ su̱taṁ soma̍m pibata̱m madya̍ṁ dhṛtavratā |
6.068.10c yu̱vo ratho̍ adhva̱raṁ de̱vavī̍taye̱ prati̱ svasa̍ra̱m upa̍ yāti pī̱taye̍ ||
6.068.11a indrā̍varuṇā̱ madhu̍mattamasya̱ vṛṣṇa̱ḥ soma̍sya vṛṣa̱ṇā vṛ̍ṣethām |
6.068.11c i̱daṁ vā̱m andha̱ḥ pari̍ṣiktam a̱sme ā̱sadyā̱smin ba̱rhiṣi̍ mādayethām ||

6.069.01a saṁ vā̱ṁ karma̍ṇā̱ sam i̱ṣā hi̍no̱mīndrā̍viṣṇū̱ apa̍sas pā̱re a̱sya |
6.069.01c ju̱ṣethā̍ṁ ya̱jñaṁ dravi̍ṇaṁ ca dhatta̱m ari̍ṣṭair naḥ pa̱thibhi̍ḥ pā̱raya̍ntā ||
6.069.02a yā viśvā̍sāṁ jani̱tārā̍ matī̱nām indrā̱viṣṇū̍ ka̱laśā̍ soma̱dhānā̍ |
6.069.02c pra vā̱ṁ gira̍ḥ śa̱syamā̍nā avantu̱ pra stomā̍so gī̱yamā̍nāso a̱rkaiḥ ||
6.069.03a indrā̍viṣṇū madapatī madānā̱m ā soma̍ṁ yāta̱ṁ dravi̍ṇo̱ dadhā̍nā |
6.069.03c saṁ vā̍m añjantv a̱ktubhi̍r matī̱nāṁ saṁ stomā̍saḥ śa̱syamā̍nāsa u̱kthaiḥ ||
6.069.04a ā vā̱m aśvā̍so abhimāti̱ṣāha̱ indrā̍viṣṇū sadha̱mādo̍ vahantu |
6.069.04c ju̱ṣethā̱ṁ viśvā̱ hava̍nā matī̱nām upa̱ brahmā̍ṇi śṛṇuta̱ṁ giro̍ me ||
6.069.05a indrā̍viṣṇū̱ tat pa̍na̱yāyya̍ṁ vā̱ṁ soma̍sya̱ mada̍ u̱ru ca̍kramāthe |
6.069.05c akṛ̍ṇutam a̱ntari̍kṣa̱ṁ varī̱yo 'pra̍thataṁ jī̱vase̍ no̱ rajā̍ṁsi ||
6.069.06a indrā̍viṣṇū ha̱viṣā̍ vāvṛdhā̱nāgrā̍dvānā̱ nama̍sā rātahavyā |
6.069.06c ghṛtā̍sutī̱ dravi̍ṇaṁ dhattam a̱sme sa̍mu̱draḥ stha̍ḥ ka̱laśa̍ḥ soma̱dhāna̍ḥ ||
6.069.07a indrā̍viṣṇū̱ piba̍ta̱m madhvo̍ a̱sya soma̍sya dasrā ja̱ṭhara̍m pṛṇethām |
6.069.07c ā vā̱m andhā̍ṁsi madi̱rāṇy a̍gma̱nn upa̱ brahmā̍ṇi śṛṇuta̱ṁ hava̍m me ||
6.069.08a u̱bhā ji̍gyathu̱r na parā̍ jayethe̱ na parā̍ jigye kata̱raś ca̱naino̍ḥ |
6.069.08c indra̍ś ca viṣṇo̱ yad apa̍spṛdhethāṁ tre̱dhā sa̱hasra̱ṁ vi tad ai̍rayethām ||

6.070.01a ghṛ̱tava̍tī̱ bhuva̍nānām abhi̱śriyo̱rvī pṛ̱thvī ma̍dhu̱dughe̍ su̱peśa̍sā |
6.070.01c dyāvā̍pṛthi̱vī varu̍ṇasya̱ dharma̍ṇā̱ viṣka̍bhite a̱jare̱ bhūri̍retasā ||
6.070.02a asa̍ścantī̱ bhūri̍dhāre̱ paya̍svatī ghṛ̱taṁ du̍hāte su̱kṛte̱ śuci̍vrate |
6.070.02c rāja̍ntī a̱sya bhuva̍nasya rodasī a̱sme reta̍ḥ siñcata̱ṁ yan manu̍rhitam ||
6.070.03a yo vā̍m ṛ̱jave̱ krama̍ṇāya rodasī̱ marto̍ da̱dāśa̍ dhiṣaṇe̱ sa sā̍dhati |
6.070.03c pra pra̱jābhi̍r jāyate̱ dharma̍ṇa̱s pari̍ yu̱voḥ si̱ktā viṣu̍rūpāṇi̱ savra̍tā ||
6.070.04a ghṛ̱tena̱ dyāvā̍pṛthi̱vī a̱bhīvṛ̍te ghṛta̱śriyā̍ ghṛta̱pṛcā̍ ghṛtā̱vṛdhā̍ |
6.070.04c u̱rvī pṛ̱thvī ho̍tṛ̱vūrye̍ pu̱rohi̍te̱ te id viprā̍ īḻate su̱mnam i̱ṣṭaye̍ ||
6.070.05a madhu̍ no̱ dyāvā̍pṛthi̱vī mi̍mikṣatām madhu̱ścutā̍ madhu̱dughe̱ madhu̍vrate |
6.070.05c dadhā̍ne ya̱jñaṁ dravi̍ṇaṁ ca de̱vatā̱ mahi̱ śravo̱ vāja̍m a̱sme su̱vīrya̍m ||
6.070.06a ūrja̍ṁ no̱ dyauś ca̍ pṛthi̱vī ca̍ pinvatām pi̱tā mā̱tā vi̍śva̱vidā̍ su̱daṁsa̍sā |
6.070.06c sa̱ṁra̱rā̱ṇe roda̍sī vi̱śvaśa̍mbhuvā sa̱niṁ vāja̍ṁ ra̱yim a̱sme sam i̍nvatām ||

6.071.01a ud u̱ ṣya de̱vaḥ sa̍vi̱tā hi̍ra̱ṇyayā̍ bā̱hū a̍yaṁsta̱ sava̍nāya su̱kratu̍ḥ |
6.071.01c ghṛ̱tena̍ pā̱ṇī a̱bhi pru̍ṣṇute ma̱kho yuvā̍ su̱dakṣo̱ raja̍so̱ vidha̍rmaṇi ||
6.071.02a de̱vasya̍ va̱yaṁ sa̍vi̱tuḥ savī̍mani̱ śreṣṭhe̍ syāma̱ vasu̍naś ca dā̱vane̍ |
6.071.02c yo viśva̍sya dvi̱pado̱ yaś catu̍ṣpado ni̱veśa̍ne prasa̱ve cāsi̱ bhūma̍naḥ ||
6.071.03a ada̍bdhebhiḥ savitaḥ pā̱yubhi̱ṣ ṭvaṁ śi̱vebhi̍r a̱dya pari̍ pāhi no̱ gaya̍m |
6.071.03c hira̍ṇyajihvaḥ suvi̱tāya̱ navya̍se̱ rakṣā̱ māki̍r no a̱ghaśa̍ṁsa īśata ||
6.071.04a ud u̱ ṣya de̱vaḥ sa̍vi̱tā damū̍nā̱ hira̍ṇyapāṇiḥ pratido̱ṣam a̍sthāt |
6.071.04c ayo̍hanur yaja̱to ma̱ndraji̍hva̱ ā dā̱śuṣe̍ suvati̱ bhūri̍ vā̱mam ||
6.071.05a ud ū̍ ayām̐ upava̱kteva̍ bā̱hū hi̍ra̱ṇyayā̍ savi̱tā su̱pratī̍kā |
6.071.05c di̱vo rohā̍ṁsy aruhat pṛthi̱vyā arī̍ramat pa̱taya̱t kac ci̱d abhva̍m ||
6.071.06a vā̱mam a̱dya sa̍vitar vā̱mam u̱ śvo di̱ve-di̍ve vā̱mam a̱smabhya̍ṁ sāvīḥ |
6.071.06c vā̱masya̱ hi kṣaya̍sya deva̱ bhūre̍r a̱yā dhi̱yā vā̍ma̱bhāja̍ḥ syāma ||

6.072.01a indrā̍somā̱ mahi̱ tad vā̍m mahi̱tvaṁ yu̱vam ma̱hāni̍ pratha̱māni̍ cakrathuḥ |
6.072.01c yu̱vaṁ sūrya̍ṁ vivi̱dathu̍r yu̱vaṁ sva1̱̍r viśvā̱ tamā̍ṁsy ahataṁ ni̱daś ca̍ ||
6.072.02a indrā̍somā vā̱saya̍tha u̱ṣāsa̱m ut sūrya̍ṁ nayatho̱ jyoti̍ṣā sa̱ha |
6.072.02c upa̱ dyāṁ ska̱mbhathu̱ḥ skambha̍ne̱nāpra̍thatam pṛthi̱vīm mā̱tara̱ṁ vi ||
6.072.03a indrā̍somā̱v ahi̍m a̱paḥ pa̍ri̱ṣṭhāṁ ha̱tho vṛ̱tram anu̍ vā̱ṁ dyaur a̍manyata |
6.072.03c prārṇā̍ṁsy airayataṁ na̱dīnā̱m ā sa̍mu̱drāṇi̍ paprathuḥ pu̱rūṇi̍ ||
6.072.04a indrā̍somā pa̱kvam ā̱māsv a̱ntar ni gavā̱m id da̍dhathur va̱kṣaṇā̍su |
6.072.04c ja̱gṛ̱bhathu̱r ana̍pinaddham āsu̱ ruśa̍c ci̱trāsu̱ jaga̍tīṣv a̱ntaḥ ||
6.072.05a indrā̍somā yu̱vam a̱ṅga taru̍tram apatya̱sāca̱ṁ śrutya̍ṁ rarāthe |
6.072.05c yu̱vaṁ śuṣma̱ṁ narya̍ṁ carṣa̱ṇibhya̱ḥ saṁ vi̍vyathuḥ pṛtanā̱ṣāha̍m ugrā ||

6.073.01a yo a̍dri̱bhit pra̍thama̱jā ṛ̱tāvā̱ bṛha̱spati̍r āṅgira̱so ha̱viṣmā̍n |
6.073.01c dvi̱barha̍jmā prāgharma̱sat pi̱tā na̱ ā roda̍sī vṛṣa̱bho ro̍ravīti ||
6.073.02a janā̍ya ci̱d ya īva̍ta u lo̱kam bṛha̱spati̍r de̱vahū̍tau ca̱kāra̍ |
6.073.02c ghnan vṛ̱trāṇi̱ vi puro̍ dardarīti̱ jaya̱ñ chatrū̍m̐r a̱mitrā̍n pṛ̱tsu sāha̍n ||
6.073.03a bṛha̱spati̱ḥ sam a̍jaya̱d vasū̍ni ma̱ho vra̱jān goma̍to de̱va e̱ṣaḥ |
6.073.03c a̱paḥ siṣā̍sa̱n sva1̱̍r apra̍tīto̱ bṛha̱spati̱r hanty a̱mitra̍m a̱rkaiḥ ||

6.074.01a somā̍rudrā dhā̱raye̍thām asu̱rya1̱̍m pra vā̍m i̱ṣṭayo 'ra̍m aśnuvantu |
6.074.01c dame̍-dame sa̱pta ratnā̱ dadhā̍nā̱ śaṁ no̍ bhūtaṁ dvi̱pade̱ śaṁ catu̍ṣpade ||
6.074.02a somā̍rudrā̱ vi vṛ̍hata̱ṁ viṣū̍cī̱m amī̍vā̱ yā no̱ gaya̍m āvi̱veśa̍ |
6.074.02c ā̱re bā̍dhethā̱ṁ nirṛ̍tim parā̱cair a̱sme bha̱drā sau̍śrava̱sāni̍ santu ||
6.074.03a somā̍rudrā yu̱vam e̱tāny a̱sme viśvā̍ ta̱nūṣu̍ bheṣa̱jāni̍ dhattam |
6.074.03c ava̍ syatam mu̱ñcata̱ṁ yan no̱ asti̍ ta̱nūṣu̍ ba̱ddhaṁ kṛ̱tam eno̍ a̱smat ||
6.074.04a ti̱gmāyu̍dhau ti̱gmahe̍tī su̱śevau̱ somā̍rudrāv i̱ha su mṛ̍ḻataṁ naḥ |
6.074.04c pra no̍ muñcata̱ṁ varu̍ṇasya̱ pāśā̍d gopā̱yata̍ṁ naḥ sumana̱syamā̍nā ||

6.075.01a jī̱mūta̍syeva bhavati̱ pratī̍ka̱ṁ yad va̱rmī yāti̍ sa̱madā̍m u̱pasthe̍ |
6.075.01c anā̍viddhayā ta̱nvā̍ jaya̱ tvaṁ sa tvā̱ varma̍ṇo mahi̱mā pi̍partu ||
6.075.02a dhanva̍nā̱ gā dhanva̍nā̱jiṁ ja̍yema̱ dhanva̍nā tī̱vrāḥ sa̱mado̍ jayema |
6.075.02c dhanu̱ḥ śatro̍r apakā̱maṁ kṛ̍ṇoti̱ dhanva̍nā̱ sarvā̍ḥ pra̱diśo̍ jayema ||
6.075.03a va̱kṣyantī̱ved ā ga̍nīganti̱ karṇa̍m pri̱yaṁ sakhā̍yam pariṣasvajā̱nā |
6.075.03c yoṣe̍va śiṅkte̱ vita̱tādhi̱ dhanva̱ñ jyā i̱yaṁ sama̍ne pā̱raya̍ntī ||
6.075.04a te ā̱cara̍ntī̱ sama̍neva̱ yoṣā̍ mā̱teva̍ pu̱tram bi̍bhṛtām u̱pasthe̍ |
6.075.04c apa̱ śatrū̍n vidhyatāṁ saṁvidā̱ne ārtnī̍ i̱me vi̍ṣphu̱rantī̍ a̱mitrā̍n ||
6.075.05a ba̱hvī̱nām pi̱tā ba̱hur a̍sya pu̱traś ci̱ścā kṛ̍ṇoti̱ sama̍nāva̱gatya̍ |
6.075.05c i̱ṣu̱dhiḥ saṅkā̱ḥ pṛta̍nāś ca̱ sarvā̍ḥ pṛ̱ṣṭhe nina̍ddho jayati̱ prasū̍taḥ ||
6.075.06a rathe̱ tiṣṭha̍n nayati vā̱jina̍ḥ pu̱ro yatra̍-yatra kā̱maya̍te suṣāra̱thiḥ |
6.075.06c a̱bhīśū̍nām mahi̱māna̍m panāyata̱ mana̍ḥ pa̱ścād anu̍ yacchanti ra̱śmaya̍ḥ ||
6.075.07a tī̱vrān ghoṣā̍n kṛṇvate̱ vṛṣa̍pāṇa̱yo 'śvā̱ rathe̍bhiḥ sa̱ha vā̱jaya̍ntaḥ |
6.075.07c a̱va̱krāma̍nta̱ḥ prapa̍dair a̱mitrā̍n kṣi̱ṇanti̱ śatrū̱m̐r ana̍pavyayantaḥ ||
6.075.08a ra̱tha̱vāha̍naṁ ha̱vir a̍sya̱ nāma̱ yatrāyu̍dha̱ṁ nihi̍tam asya̱ varma̍ |
6.075.08c tatrā̱ ratha̱m upa̍ śa̱gmaṁ sa̍dema vi̱śvāhā̍ va̱yaṁ su̍mana̱syamā̍nāḥ ||
6.075.09a svā̱du̱ṣa̱ṁsada̍ḥ pi̱taro̍ vayo̱dhāḥ kṛ̍cchre̱śrita̱ḥ śaktī̍vanto gabhī̱rāḥ |
6.075.09c ci̱trase̍nā̱ iṣu̍balā̱ amṛ̍dhrāḥ sa̱tovī̍rā u̱ravo̍ vrātasā̱hāḥ ||
6.075.10a brāhma̍ṇāsa̱ḥ pita̍ra̱ḥ somyā̍saḥ śi̱ve no̱ dyāvā̍pṛthi̱vī a̍ne̱hasā̍ |
6.075.10c pū̱ṣā na̍ḥ pātu duri̱tād ṛ̍tāvṛdho̱ rakṣā̱ māki̍r no a̱ghaśa̍ṁsa īśata ||
6.075.11a su̱pa̱rṇaṁ va̍ste mṛ̱go a̍syā̱ danto̱ gobhi̱ḥ saṁna̍ddhā patati̱ prasū̍tā |
6.075.11c yatrā̱ nara̱ḥ saṁ ca̱ vi ca̱ drava̍nti̱ tatrā̱smabhya̱m iṣa̍va̱ḥ śarma̍ yaṁsan ||
6.075.12a ṛjī̍te̱ pari̍ vṛṅdhi̱ no 'śmā̍ bhavatu nas ta̱nūḥ |
6.075.12c somo̱ adhi̍ bravītu̱ no 'di̍ti̱ḥ śarma̍ yacchatu ||
6.075.13a ā ja̍ṅghanti̱ sānv e̍ṣāṁ ja̱ghanā̱m̐ upa̍ jighnate |
6.075.13c aśvā̍jani̱ prace̍ta̱so 'śvā̍n sa̱matsu̍ codaya ||
6.075.14a ahi̍r iva bho̱gaiḥ pary e̍ti bā̱huṁ jyāyā̍ he̱tim pa̍ri̱bādha̍mānaḥ |
6.075.14c ha̱sta̱ghno viśvā̍ va̱yunā̍ni vi̱dvān pumā̱n pumā̍ṁsa̱m pari̍ pātu vi̱śvata̍ḥ ||
6.075.15a ālā̍ktā̱ yā ruru̍śī̱rṣṇy atho̱ yasyā̱ ayo̱ mukha̍m |
6.075.15c i̱dam pa̱rjanya̍retasa̱ iṣvai̍ de̱vyai bṛ̱han nama̍ḥ ||
6.075.16a ava̍sṛṣṭā̱ parā̍ pata̱ śara̍vye̱ brahma̍saṁśite |
6.075.16c gacchā̱mitrā̱n pra pa̍dyasva̱ māmīṣā̱ṁ kaṁ ca̱noc chi̍ṣaḥ ||
6.075.17a yatra̍ bā̱ṇāḥ sa̱mpata̍nti kumā̱rā vi̍śi̱khā i̍va |
6.075.17c tatrā̍ no̱ brahma̍ṇa̱s pati̱r adi̍ti̱ḥ śarma̍ yacchatu vi̱śvāhā̱ śarma̍ yacchatu ||
6.075.18a marmā̍ṇi te̱ varma̍ṇā chādayāmi̱ soma̍s tvā̱ rājā̱mṛte̱nānu̍ vastām |
6.075.18c u̱ror varī̍yo̱ varu̍ṇas te kṛṇotu̱ jaya̍nta̱ṁ tvānu̍ de̱vā ma̍dantu ||
6.075.19a yo na̱ḥ svo ara̍ṇo̱ yaś ca̱ niṣṭyo̱ jighā̍ṁsati |
6.075.19c de̱vās taṁ sarve̍ dhūrvantu̱ brahma̱ varma̱ mamānta̍ram ||


7.001.01a a̱gniṁ naro̱ dīdhi̍tibhir a̱raṇyo̱r hasta̍cyutī janayanta praśa̱stam |
7.001.01c dū̱re̱dṛśa̍ṁ gṛ̱hapa̍tim atha̱ryum ||
7.001.02a tam a̱gnim aste̱ vasa̍vo̱ ny ṛ̍ṇvan suprati̱cakṣa̱m ava̍se̱ kuta̍ś cit |
7.001.02c da̱kṣāyyo̱ yo dama̱ āsa̱ nitya̍ḥ ||
7.001.03a preddho̍ agne dīdihi pu̱ro no 'ja̍srayā sū̱rmyā̍ yaviṣṭha |
7.001.03c tvāṁ śaśva̍nta̱ upa̍ yanti̱ vājā̍ḥ ||
7.001.04a pra te a̱gnayo̱ 'gnibhyo̱ vara̱ṁ niḥ su̱vīrā̍saḥ śośucanta dyu̱manta̍ḥ |
7.001.04c yatrā̱ nara̍ḥ sa̱māsa̍te sujā̱tāḥ ||
7.001.05a dā no̍ agne dhi̱yā ra̱yiṁ su̱vīra̍ṁ svapa̱tyaṁ sa̍hasya praśa̱stam |
7.001.05c na yaṁ yāvā̱ tara̍ti yātu̱māvā̍n ||
7.001.06a upa̱ yam eti̍ yuva̱tiḥ su̱dakṣa̍ṁ do̱ṣā vasto̍r ha̱viṣma̍tī ghṛ̱tācī̍ |
7.001.06c upa̱ svaina̍m a̱rama̍tir vasū̱yuḥ ||
7.001.07a viśvā̍ a̱gne 'pa̍ da̱hārā̍tī̱r yebhi̱s tapo̍bhi̱r ada̍ho̱ jarū̍tham |
7.001.07c pra ni̍sva̱raṁ cā̍taya̱svāmī̍vām ||
7.001.08a ā yas te̍ agna idha̱te anī̍ka̱ṁ vasi̍ṣṭha̱ śukra̱ dīdi̍va̱ḥ pāva̍ka |
7.001.08c u̱to na̍ e̱bhiḥ sta̱vathai̍r i̱ha syā̍ḥ ||
7.001.09a vi ye te̍ agne bheji̱re anī̍ka̱m martā̱ nara̱ḥ pitryā̍saḥ puru̱trā |
7.001.09c u̱to na̍ e̱bhiḥ su̱manā̍ i̱ha syā̍ḥ ||
7.001.10a i̱me naro̍ vṛtra̱hatye̍ṣu̱ śūrā̱ viśvā̱ ade̍vīr a̱bhi sa̍ntu mā̱yāḥ |
7.001.10c ye me̱ dhiya̍m pa̱naya̍nta praśa̱stām ||
7.001.11a mā śūne̍ agne̱ ni ṣa̍dāma nṛ̱ṇām māśeṣa̍so̱ 'vīra̍tā̱ pari̍ tvā |
7.001.11c pra̱jāva̍tīṣu̱ duryā̍su durya ||
7.001.12a yam a̱śvī nitya̍m upa̱yāti̍ ya̱jñam pra̱jāva̍ntaṁ svapa̱tyaṁ kṣaya̍ṁ naḥ |
7.001.12c svaja̍nmanā̱ śeṣa̍sā vāvṛdhā̱nam ||
7.001.13a pā̱hi no̍ agne ra̱kṣaso̱ aju̍ṣṭāt pā̱hi dhū̱rter ara̍ruṣo aghā̱yoḥ |
7.001.13c tvā yu̱jā pṛ̍tanā̱yūm̐r a̱bhi ṣyā̍m ||
7.001.14a sed a̱gnir a̱gnīm̐r aty a̍stv a̱nyān yatra̍ vā̱jī tana̍yo vī̱ḻupā̍ṇiḥ |
7.001.14c sa̱hasra̍pāthā a̱kṣarā̍ sa̱meti̍ ||
7.001.15a sed a̱gnir yo va̍nuṣya̱to ni̱pāti̍ same̱ddhāra̱m aṁha̍sa uru̱ṣyāt |
7.001.15c su̱jā̱tāsa̱ḥ pari̍ caranti vī̱rāḥ ||
7.001.16a a̱yaṁ so a̱gnir āhu̍taḥ puru̱trā yam īśā̍na̱ḥ sam id i̱ndhe ha̱viṣmā̍n |
7.001.16c pari̱ yam ety a̍dhva̱reṣu̱ hotā̍ ||
7.001.17a tve a̍gna ā̱hava̍nāni̱ bhūrī̍śā̱nāsa̱ ā ju̍huyāma̱ nityā̍ |
7.001.17c u̱bhā kṛ̱ṇvanto̍ vaha̱tū mi̱yedhe̍ ||
7.001.18a i̱mo a̍gne vī̱tata̍māni ha̱vyāja̍sro vakṣi de̱vatā̍ti̱m accha̍ |
7.001.18c prati̍ na īṁ sura̱bhīṇi̍ vyantu ||
7.001.19a mā no̍ agne̱ 'vīra̍te̱ parā̍ dā du̱rvāsa̱se 'ma̍taye̱ mā no̍ a̱syai |
7.001.19c mā na̍ḥ kṣu̱dhe mā ra̱kṣasa̍ ṛtāvo̱ mā no̱ dame̱ mā vana̱ ā ju̍hūrthāḥ ||
7.001.20a nū me̱ brahmā̍ṇy agna̱ uc cha̍śādhi̱ tvaṁ de̍va ma̱ghava̍dbhyaḥ suṣūdaḥ |
7.001.20c rā̱tau syā̍mo̱bhayā̍sa̱ ā te̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||
7.001.21a tvam a̍gne su̱havo̍ ra̱ṇvasa̍ṁdṛk sudī̱tī sū̍no sahaso didīhi |
7.001.21c mā tve sacā̱ tana̍ye̱ nitya̱ ā dha̱ṅ mā vī̱ro a̱sman naryo̱ vi dā̍sīt ||
7.001.22a mā no̍ agne durbhṛ̱taye̱ sacai̱ṣu de̱veddhe̍ṣv a̱gniṣu̱ pra vo̍caḥ |
7.001.22c mā te̍ a̱smān du̍rma̱tayo̍ bhṛ̱māc ci̍d de̱vasya̍ sūno sahaso naśanta ||
7.001.23a sa marto̍ agne svanīka re̱vān ama̍rtye̱ ya ā̍ju̱hoti̍ ha̱vyam |
7.001.23c sa de̱vatā̍ vasu̱vani̍ṁ dadhāti̱ yaṁ sū̱rir a̱rthī pṛ̱cchamā̍na̱ eti̍ ||
7.001.24a ma̱ho no̍ agne suvi̱tasya̍ vi̱dvān ra̱yiṁ sū̱ribhya̱ ā va̍hā bṛ̱hanta̍m |
7.001.24c yena̍ va̱yaṁ sa̍hasāva̱n made̱māvi̍kṣitāsa̱ āyu̍ṣā su̱vīrā̍ḥ ||
7.001.25a nū me̱ brahmā̍ṇy agna̱ uc cha̍śādhi̱ tvaṁ de̍va ma̱ghava̍dbhyaḥ suṣūdaḥ |
7.001.25c rā̱tau syā̍mo̱bhayā̍sa̱ ā te̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.002.01a ju̱ṣasva̍ naḥ sa̱midha̍m agne a̱dya śocā̍ bṛ̱had ya̍ja̱taṁ dhū̱mam ṛ̱ṇvan |
7.002.01c upa̍ spṛśa di̱vyaṁ sānu̱ stūpai̱ḥ saṁ ra̱śmibhi̍s tatana̱ḥ sūrya̍sya ||
7.002.02a narā̱śaṁsa̍sya mahi̱māna̍m eṣā̱m upa̍ stoṣāma yaja̱tasya̍ ya̱jñaiḥ |
7.002.02c ye su̱krata̍va̱ḥ śuca̍yo dhiya̱ṁdhāḥ svada̍nti de̱vā u̱bhayā̍ni ha̱vyā ||
7.002.03a ī̱ḻenya̍ṁ vo̱ asu̍raṁ su̱dakṣa̍m a̱ntar dū̱taṁ roda̍sī satya̱vāca̍m |
7.002.03c ma̱nu̱ṣvad a̱gnim manu̍nā̱ sami̍ddha̱ṁ sam a̍dhva̱rāya̱ sada̱m in ma̍hema ||
7.002.04a sa̱pa̱ryavo̱ bhara̍māṇā abhi̱jñu pra vṛ̍ñjate̱ nama̍sā ba̱rhir a̱gnau |
7.002.04c ā̱juhvā̍nā ghṛ̱tapṛ̍ṣṭha̱m pṛṣa̍dva̱d adhva̍ryavo ha̱viṣā̍ marjayadhvam ||
7.002.05a svā̱dhyo̱3̱̍ vi duro̍ deva̱yanto 'śi̍śrayū ratha̱yur de̱vatā̍tā |
7.002.05c pū̱rvī śiśu̱ṁ na mā̱tarā̍ rihā̱ṇe sam a̱gruvo̱ na sama̍neṣv añjan ||
7.002.06a u̱ta yoṣa̍ṇe di̱vye ma̱hī na̍ u̱ṣāsā̱naktā̍ su̱dughe̍va dhe̱nuḥ |
7.002.06c ba̱rhi̱ṣadā̍ puruhū̱te ma̱ghonī̱ ā ya̱jñiye̍ suvi̱tāya̍ śrayetām ||
7.002.07a viprā̍ ya̱jñeṣu̱ mānu̍ṣeṣu kā̱rū manye̍ vāṁ jā̱tave̍dasā̱ yaja̍dhyai |
7.002.07c ū̱rdhvaṁ no̍ adhva̱raṁ kṛ̍ta̱ṁ have̍ṣu̱ tā de̱veṣu̍ vanatho̱ vāryā̍ṇi ||
7.002.08a ā bhāra̍tī̱ bhāra̍tībhiḥ sa̱joṣā̱ iḻā̍ de̱vair ma̍nu̱ṣye̍bhir a̱gniḥ |
7.002.08c sara̍svatī sārasva̱tebhi̍r a̱rvāk ti̱sro de̱vīr ba̱rhir edaṁ sa̍dantu ||
7.002.09a tan na̍s tu̱rīpa̱m adha̍ poṣayi̱tnu deva̍ tvaṣṭa̱r vi ra̍rā̱ṇaḥ sya̍sva |
7.002.09c yato̍ vī̱raḥ ka̍rma̱ṇya̍ḥ su̱dakṣo̍ yu̱ktagrā̍vā̱ jāya̍te de̱vakā̍maḥ ||
7.002.10a vana̍spa̱te 'va̍ sṛ̱jopa̍ de̱vān a̱gnir ha̱viḥ śa̍mi̱tā sū̍dayāti |
7.002.10c sed u̱ hotā̍ sa̱tyata̍ro yajāti̱ yathā̍ de̱vānā̱ṁ jani̍māni̱ veda̍ ||
7.002.11a ā yā̍hy agne samidhā̱no a̱rvāṅ indre̍ṇa de̱vaiḥ sa̱ratha̍ṁ tu̱rebhi̍ḥ |
7.002.11c ba̱rhir na̍ āstā̱m adi̍tiḥ supu̱trā svāhā̍ de̱vā a̱mṛtā̍ mādayantām ||

7.003.01a a̱gniṁ vo̍ de̱vam a̱gnibhi̍ḥ sa̱joṣā̱ yaji̍ṣṭhaṁ dū̱tam a̍dhva̱re kṛ̍ṇudhvam |
7.003.01c yo martye̍ṣu̱ nidhru̍vir ṛ̱tāvā̱ tapu̍rmūrdhā ghṛ̱tānna̍ḥ pāva̱kaḥ ||
7.003.02a protha̱d aśvo̱ na yava̍se 'vi̱ṣyan ya̱dā ma̱haḥ sa̱ṁvara̍ṇā̱d vy asthā̍t |
7.003.02c ād a̍sya̱ vāto̱ anu̍ vāti śo̱cir adha̍ sma te̱ vraja̍naṁ kṛ̱ṣṇam a̍sti ||
7.003.03a ud yasya̍ te̱ nava̍jātasya̱ vṛṣṇo 'gne̱ cara̍nty a̱jarā̍ idhā̱nāḥ |
7.003.03c acchā̱ dyām a̍ru̱ṣo dhū̱ma e̍ti̱ saṁ dū̱to a̍gna̱ īya̍se̱ hi de̱vān ||
7.003.04a vi yasya̍ te pṛthi̱vyām pājo̱ aśre̍t tṛ̱ṣu yad annā̍ sa̱mavṛ̍kta̱ jambhai̍ḥ |
7.003.04c sene̍va sṛ̱ṣṭā prasi̍tiṣ ṭa eti̱ yava̱ṁ na da̍sma ju̱hvā̍ vivekṣi ||
7.003.05a tam id do̱ṣā tam u̱ṣasi̱ yavi̍ṣṭham a̱gnim atya̱ṁ na ma̍rjayanta̱ nara̍ḥ |
7.003.05c ni̱śiśā̍nā̱ ati̍thim asya̱ yonau̍ dī̱dāya̍ śo̱cir āhu̍tasya̱ vṛṣṇa̍ḥ ||
7.003.06a su̱sa̱ṁdṛk te̍ svanīka̱ pratī̍ka̱ṁ vi yad ru̱kmo na roca̍sa upā̱ke |
7.003.06c di̱vo na te̍ tanya̱tur e̍ti̱ śuṣma̍ś ci̱tro na sūra̱ḥ prati̍ cakṣi bhā̱num ||
7.003.07a yathā̍ va̱ḥ svāhā̱gnaye̱ dāśe̍ma̱ parīḻā̍bhir ghṛ̱tava̍dbhiś ca ha̱vyaiḥ |
7.003.07c tebhi̍r no agne̱ ami̍tai̱r maho̍bhiḥ śa̱tam pū̱rbhir āya̍sībhi̱r ni pā̍hi ||
7.003.08a yā vā̍ te̱ santi̍ dā̱śuṣe̱ adhṛ̍ṣṭā̱ giro̍ vā̱ yābhi̍r nṛ̱vatī̍r uru̱ṣyāḥ |
7.003.08c tābhi̍r naḥ sūno sahaso̱ ni pā̍hi̱ smat sū̱rīñ ja̍ri̱tṝñ jā̍tavedaḥ ||
7.003.09a nir yat pū̱teva̱ svadhi̍ti̱ḥ śuci̱r gāt svayā̍ kṛ̱pā ta̱nvā̱3̱̍ roca̍mānaḥ |
7.003.09c ā yo mā̱tror u̱śenyo̱ jani̍ṣṭa deva̱yajyā̍ya su̱kratu̍ḥ pāva̱kaḥ ||
7.003.10a e̱tā no̍ agne̱ saubha̍gā didī̱hy api̱ kratu̍ṁ su̱ceta̍saṁ vatema |
7.003.10c viśvā̍ sto̱tṛbhyo̍ gṛṇa̱te ca̍ santu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.004.01a pra va̍ḥ śu̱krāya̍ bhā̱nave̍ bharadhvaṁ ha̱vyam ma̱tiṁ cā̱gnaye̱ supū̍tam |
7.004.01c yo daivyā̍ni̱ mānu̍ṣā ja̱nūṁṣy a̱ntar viśvā̍ni vi̱dmanā̱ jigā̍ti ||
7.004.02a sa gṛtso̍ a̱gnis taru̍ṇaś cid astu̱ yato̱ yavi̍ṣṭho̱ aja̍niṣṭa mā̱tuḥ |
7.004.02c saṁ yo vanā̍ yu̱vate̱ śuci̍da̱n bhūri̍ ci̱d annā̱ sam id a̍tti sa̱dyaḥ ||
7.004.03a a̱sya de̱vasya̍ sa̱ṁsady anī̍ke̱ yam martā̍saḥ śye̱taṁ ja̍gṛ̱bhre |
7.004.03c ni yo gṛbha̱m pauru̍ṣeyīm u̱voca̍ du̱roka̍m a̱gnir ā̱yave̍ śuśoca ||
7.004.04a a̱yaṁ ka̱vir aka̍viṣu̱ prace̍tā̱ marte̍ṣv a̱gnir a̱mṛto̱ ni dhā̍yi |
7.004.04c sa mā no̱ atra̍ juhuraḥ sahasva̱ḥ sadā̱ tve su̱mana̍saḥ syāma ||
7.004.05a ā yo yoni̍ṁ de̱vakṛ̍taṁ sa̱sāda̱ kratvā̱ hy a1̱̍gnir a̱mṛtā̱m̐ atā̍rīt |
7.004.05c tam oṣa̍dhīś ca va̱nina̍ś ca̱ garbha̱m bhūmi̍ś ca vi̱śvadhā̍yasam bibharti ||
7.004.06a īśe̱ hy a1̱̍gnir a̱mṛta̍sya̱ bhūre̱r īśe̍ rā̱yaḥ su̱vīrya̍sya̱ dāto̍ḥ |
7.004.06c mā tvā̍ va̱yaṁ sa̍hasāvann a̱vīrā̱ māpsa̍va̱ḥ pari̍ ṣadāma̱ mādu̍vaḥ ||
7.004.07a pa̱ri̱ṣadya̱ṁ hy ara̍ṇasya̱ rekṇo̱ nitya̍sya rā̱yaḥ pata̍yaḥ syāma |
7.004.07c na śeṣo̍ agne a̱nyajā̍tam a̱sty ace̍tānasya̱ mā pa̱tho vi du̍kṣaḥ ||
7.004.08a na̱hi grabhā̱yāra̍ṇaḥ su̱śevo̱ 'nyoda̍ryo̱ mana̍sā̱ manta̱vā u̍ |
7.004.08c adhā̍ ci̱d oka̱ḥ puna̱r it sa e̱ty ā no̍ vā̱jy a̍bhī̱ṣāḻ e̍tu̱ navya̍ḥ ||
7.004.09a tvam a̍gne vanuṣya̱to ni pā̍hi̱ tvam u̍ naḥ sahasāvann ava̱dyāt |
7.004.09c saṁ tvā̍ dhvasma̱nvad a̱bhy e̍tu̱ pātha̱ḥ saṁ ra̱yiḥ spṛ̍ha̱yāyya̍ḥ saha̱srī ||
7.004.10a e̱tā no̍ agne̱ saubha̍gā didī̱hy api̱ kratu̍ṁ su̱ceta̍saṁ vatema |
7.004.10c viśvā̍ sto̱tṛbhyo̍ gṛṇa̱te ca̍ santu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.005.01a prāgnaye̍ ta̱vase̍ bharadhva̱ṁ gira̍ṁ di̱vo a̍ra̱taye̍ pṛthi̱vyāḥ |
7.005.01c yo viśve̍ṣām a̱mṛtā̍nām u̱pasthe̍ vaiśvāna̱ro vā̍vṛ̱dhe jā̍gṛ̱vadbhi̍ḥ ||
7.005.02a pṛ̱ṣṭo di̱vi dhāyy a̱gniḥ pṛ̍thi̱vyāṁ ne̱tā sindhū̍nāṁ vṛṣa̱bhaḥ stiyā̍nām |
7.005.02c sa mānu̍ṣīr a̱bhi viśo̱ vi bhā̍ti vaiśvāna̱ro vā̍vṛdhā̱no vare̍ṇa ||
7.005.03a tvad bhi̱yā viśa̍ āya̱nn asi̍knīr asama̱nā jaha̍tī̱r bhoja̍nāni |
7.005.03c vaiśvā̍nara pū̱rave̱ śośu̍cāna̱ḥ puro̱ yad a̍gne da̱raya̱nn adī̍deḥ ||
7.005.04a tava̍ tri̱dhātu̍ pṛthi̱vī u̱ta dyaur vaiśvā̍nara vra̱tam a̍gne sacanta |
7.005.04c tvam bhā̱sā roda̍sī̱ ā ta̍ta̱nthāja̍sreṇa śo̱ciṣā̱ śośu̍cānaḥ ||
7.005.05a tvām a̍gne ha̱rito̍ vāvaśā̱nā gira̍ḥ sacante̱ dhuna̍yo ghṛ̱tācī̍ḥ |
7.005.05c pati̍ṁ kṛṣṭī̱nāṁ ra̱thya̍ṁ rayī̱ṇāṁ vai̍śvāna̱ram u̱ṣasā̍ṁ ke̱tum ahnā̍m ||
7.005.06a tve a̍su̱rya1̱̍ṁ vasa̍vo̱ ny ṛ̍ṇva̱n kratu̱ṁ hi te̍ mitramaho ju̱ṣanta̍ |
7.005.06c tvaṁ dasyū̱m̐r oka̍so agna āja u̱ru jyoti̍r ja̱naya̱nn āryā̍ya ||
7.005.07a sa jāya̍mānaḥ para̱me vyo̍man vā̱yur na pātha̱ḥ pari̍ pāsi sa̱dyaḥ |
7.005.07c tvam bhuva̍nā ja̱naya̍nn a̱bhi kra̱nn apa̍tyāya jātavedo daśa̱syan ||
7.005.08a tām a̍gne a̱sme iṣa̱m era̍yasva̱ vaiśvā̍nara dyu̱matī̍ṁ jātavedaḥ |
7.005.08c yayā̱ rādha̱ḥ pinva̍si viśvavāra pṛ̱thu śravo̍ dā̱śuṣe̱ martyā̍ya ||
7.005.09a taṁ no̍ agne ma̱ghava̍dbhyaḥ puru̱kṣuṁ ra̱yiṁ ni vāja̱ṁ śrutya̍ṁ yuvasva |
7.005.09c vaiśvā̍nara̱ mahi̍ na̱ḥ śarma̍ yaccha ru̱drebhi̍r agne̱ vasu̍bhiḥ sa̱joṣā̍ḥ ||

7.006.01a pra sa̱mrājo̱ asu̍rasya̱ praśa̍stim pu̱ṁsaḥ kṛ̍ṣṭī̱nām a̍nu̱mādya̍sya |
7.006.01c indra̍syeva̱ pra ta̱vasa̍s kṛ̱tāni̱ vande̍ dā̱ruṁ vanda̍māno vivakmi ||
7.006.02a ka̱viṁ ke̱tuṁ dhā̱sim bhā̱num adre̍r hi̱nvanti̱ śaṁ rā̱jyaṁ roda̍syoḥ |
7.006.02c pu̱ra̱ṁda̱rasya̍ gī̱rbhir ā vi̍vāse̱ 'gner vra̱tāni̍ pū̱rvyā ma̱hāni̍ ||
7.006.03a ny a̍kra̱tūn gra̱thino̍ mṛ̱dhravā̍caḥ pa̱ṇīm̐r a̍śra̱ddhām̐ a̍vṛ̱dhām̐ a̍ya̱jñān |
7.006.03c pra-pra̱ tān dasyū̍m̐r a̱gnir vi̍vāya̱ pūrva̍ś cakā̱rāpa̍rā̱m̐ aya̍jyūn ||
7.006.04a yo a̍pā̱cīne̱ tama̍si̱ mada̍ntī̱ḥ prācī̍ś ca̱kāra̱ nṛta̍ma̱ḥ śacī̍bhiḥ |
7.006.04c tam īśā̍na̱ṁ vasvo̍ a̱gniṁ gṛ̍ṇī̱ṣe 'nā̍nataṁ da̱maya̍ntam pṛta̱nyūn ||
7.006.05a yo de̱hyo̱3̱̍ ana̍mayad vadha̱snair yo a̱ryapa̍tnīr u̱ṣasa̍ś ca̱kāra̍ |
7.006.05c sa ni̱rudhyā̱ nahu̍ṣo ya̱hvo a̱gnir viśa̍ś cakre bali̱hṛta̱ḥ saho̍bhiḥ ||
7.006.06a yasya̱ śarma̱nn upa̱ viśve̱ janā̍sa̱ evai̍s ta̱sthuḥ su̍ma̱tim bhikṣa̍māṇāḥ |
7.006.06c vai̱śvā̱na̱ro vara̱m ā roda̍syo̱r āgniḥ sa̍sāda pi̱tror u̱pastha̍m ||
7.006.07a ā de̱vo da̍de bu̱dhnyā̱3̱̍ vasū̍ni vaiśvāna̱ra udi̍tā̱ sūrya̍sya |
7.006.07c ā sa̍mu̱drād ava̍rā̱d ā para̍smā̱d āgnir da̍de di̱va ā pṛ̍thi̱vyāḥ ||

7.007.01a pra vo̍ de̱vaṁ ci̍t sahasā̱nam a̱gnim aśva̱ṁ na vā̱jina̍ṁ hiṣe̱ namo̍bhiḥ |
7.007.01c bhavā̍ no dū̱to a̍dhva̱rasya̍ vi̱dvān tmanā̍ de̱veṣu̍ vivide mi̱tadru̍ḥ ||
7.007.02a ā yā̍hy agne pa̱thyā̱3̱̍ anu̱ svā ma̱ndro de̱vānā̍ṁ sa̱khyaṁ ju̍ṣā̱ṇaḥ |
7.007.02c ā sānu̱ śuṣmai̍r na̱daya̍n pṛthi̱vyā jambhe̍bhi̱r viśva̍m u̱śadha̱g vanā̍ni ||
7.007.03a prā̱cīno̍ ya̱jñaḥ sudhi̍ta̱ṁ hi ba̱rhiḥ prī̍ṇī̱te a̱gnir ī̍ḻi̱to na hotā̍ |
7.007.03c ā mā̱tarā̍ vi̱śvavā̍re huvā̱no yato̍ yaviṣṭha jajñi̱ṣe su̱śeva̍ḥ ||
7.007.04a sa̱dyo a̍dhva̱re ra̍thi̱raṁ ja̍nanta̱ mānu̍ṣāso̱ vice̍taso̱ ya e̍ṣām |
7.007.04c vi̱śām a̍dhāyi vi̱śpati̍r duro̱ṇe̱3̱̍ 'gnir ma̱ndro madhu̍vacā ṛ̱tāvā̍ ||
7.007.05a asā̍di vṛ̱to vahni̍r ājaga̱nvān a̱gnir bra̱hmā nṛ̱ṣada̍ne vidha̱rtā |
7.007.05c dyauś ca̱ yam pṛ̍thi̱vī vā̍vṛ̱dhāte̱ ā yaṁ hotā̱ yaja̍ti vi̱śvavā̍ram ||
7.007.06a e̱te dyu̱mnebhi̱r viśva̱m āti̍ranta̱ mantra̱ṁ ye vāra̱ṁ naryā̱ ata̍kṣan |
7.007.06c pra ye viśa̍s ti̱ranta̱ śroṣa̍māṇā̱ ā ye me̍ a̱sya dīdha̍yann ṛ̱tasya̍ ||
7.007.07a nū tvām a̍gna īmahe̱ vasi̍ṣṭhā īśā̱naṁ sū̍no sahaso̱ vasū̍nām |
7.007.07c iṣa̍ṁ sto̱tṛbhyo̍ ma̱ghava̍dbhya ānaḍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.008.01a i̱ndhe rājā̱ sam a̱ryo namo̍bhi̱r yasya̱ pratī̍ka̱m āhu̍taṁ ghṛ̱tena̍ |
7.008.01c naro̍ ha̱vyebhi̍r īḻate sa̱bādha̱ āgnir agra̍ u̱ṣasā̍m aśoci ||
7.008.02a a̱yam u̱ ṣya suma̍hām̐ avedi̱ hotā̍ ma̱ndro manu̍ṣo ya̱hvo a̱gniḥ |
7.008.02c vi bhā a̍kaḥ sasṛjā̱naḥ pṛ̍thi̱vyāṁ kṛ̱ṣṇapa̍vi̱r oṣa̍dhībhir vavakṣe ||
7.008.03a kayā̍ no agne̱ vi va̍saḥ suvṛ̱ktiṁ kām u̍ sva̱dhām ṛ̍ṇavaḥ śa̱syamā̍naḥ |
7.008.03c ka̱dā bha̍vema̱ pata̍yaḥ sudatra rā̱yo va̱ntāro̍ du̱ṣṭara̍sya sā̱dhoḥ ||
7.008.04a pra-prā̱yam a̱gnir bha̍ra̱tasya̍ śṛṇve̱ vi yat sūryo̱ na roca̍te bṛ̱had bhāḥ |
7.008.04c a̱bhi yaḥ pū̱rum pṛta̍nāsu ta̱sthau dyu̍tā̱no daivyo̱ ati̍thiḥ śuśoca ||
7.008.05a asa̱nn it tve ā̱hava̍nāni̱ bhūri̱ bhuvo̱ viśve̍bhiḥ su̱manā̱ anī̍kaiḥ |
7.008.05c stu̱taś ci̍d agne śṛṇviṣe gṛṇā̱naḥ sva̱yaṁ va̍rdhasva ta̱nva̍ṁ sujāta ||
7.008.06a i̱daṁ vaca̍ḥ śata̱sāḥ saṁsa̍hasra̱m ud a̱gnaye̍ janiṣīṣṭa dvi̱barhā̍ḥ |
7.008.06c śaṁ yat sto̱tṛbhya̍ ā̱paye̱ bhavā̍ti dyu̱mad a̍mīva̱cāta̍naṁ rakṣo̱hā ||
7.008.07a nū tvām a̍gna īmahe̱ vasi̍ṣṭhā īśā̱naṁ sū̍no sahaso̱ vasū̍nām |
7.008.07c iṣa̍ṁ sto̱tṛbhyo̍ ma̱ghava̍dbhya ānaḍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.009.01a abo̍dhi jā̱ra u̱ṣasā̍m u̱pasthā̱d dhotā̍ ma̱ndraḥ ka̱vita̍maḥ pāva̱kaḥ |
7.009.01c dadhā̍ti ke̱tum u̱bhaya̍sya ja̱ntor ha̱vyā de̱veṣu̱ dravi̍ṇaṁ su̱kṛtsu̍ ||
7.009.02a sa su̱kratu̱r yo vi dura̍ḥ paṇī̱nām pu̍nā̱no a̱rkam pu̍ru̱bhoja̍saṁ naḥ |
7.009.02c hotā̍ ma̱ndro vi̱śāṁ damū̍nās ti̱ras tamo̍ dadṛśe rā̱myāṇā̍m ||
7.009.03a amū̍raḥ ka̱vir adi̍tir vi̱vasvā̍n susa̱ṁsan mi̱tro ati̍thiḥ śi̱vo na̍ḥ |
7.009.03c ci̱trabhā̍nur u̱ṣasā̍m bhā̱ty agre̱ 'pāṁ garbha̍ḥ pra̱sva1̱̍ ā vi̍veśa ||
7.009.04a ī̱ḻenyo̍ vo̱ manu̍ṣo yu̱geṣu̍ samana̱gā a̍śucaj jā̱tave̍dāḥ |
7.009.04c su̱sa̱ṁdṛśā̍ bhā̱nunā̱ yo vi̱bhāti̱ prati̱ gāva̍ḥ samidhā̱nam bu̍dhanta ||
7.009.05a agne̍ yā̱hi dū̱tya1̱̍m mā ri̍ṣaṇyo de̱vām̐ acchā̍ brahma̱kṛtā̍ ga̱ṇena̍ |
7.009.05c sara̍svatīm ma̱ruto̍ a̱śvinā̱po yakṣi̍ de̱vān ra̍tna̱dheyā̍ya̱ viśvā̍n ||
7.009.06a tvām a̍gne samidhā̱no vasi̍ṣṭho̱ jarū̍thaṁ ha̱n yakṣi̍ rā̱ye pura̍ṁdhim |
7.009.06c pu̱ru̱ṇī̱thā jā̍tavedo jarasva yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.010.01a u̱ṣo na jā̱raḥ pṛ̱thu pājo̍ aśre̱d davi̍dyuta̱d dīdya̱c chośu̍cānaḥ |
7.010.01c vṛṣā̱ hari̱ḥ śuci̱r ā bhā̍ti bhā̱sā dhiyo̍ hinvā̱na u̍śa̱tīr a̍jīgaḥ ||
7.010.02a sva1̱̍r ṇa vasto̍r u̱ṣasā̍m aroci ya̱jñaṁ ta̍nvā̱nā u̱śijo̱ na manma̍ |
7.010.02c a̱gnir janmā̍ni de̱va ā vi vi̱dvān dra̱vad dū̱to de̍va̱yāvā̱ vani̍ṣṭhaḥ ||
7.010.03a acchā̱ giro̍ ma̱tayo̍ deva̱yantī̍r a̱gniṁ ya̍nti̱ dravi̍ṇa̱m bhikṣa̍māṇāḥ |
7.010.03c su̱sa̱ṁdṛśa̍ṁ su̱pratī̍ka̱ṁ svañca̍ṁ havya̱vāha̍m ara̱tim mānu̍ṣāṇām ||
7.010.04a indra̍ṁ no agne̱ vasu̍bhiḥ sa̱joṣā̍ ru̱draṁ ru̱drebhi̱r ā va̍hā bṛ̱hanta̍m |
7.010.04c ā̱di̱tyebhi̱r adi̍tiṁ vi̱śvaja̍nyā̱m bṛha̱spati̱m ṛkva̍bhir vi̱śvavā̍ram ||
7.010.05a ma̱ndraṁ hotā̍ram u̱śijo̱ yavi̍ṣṭham a̱gniṁ viśa̍ īḻate adhva̱reṣu̍ |
7.010.05c sa hi kṣapā̍vā̱m̐ abha̍vad rayī̱ṇām ata̍ndro dū̱to ya̱jathā̍ya de̱vān ||

7.011.01a ma̱hām̐ a̍sy adhva̱rasya̍ prake̱to na ṛ̱te tvad a̱mṛtā̍ mādayante |
7.011.01c ā viśve̍bhiḥ sa̱ratha̍ṁ yāhi de̱vair ny a̍gne̱ hotā̍ pratha̱maḥ sa̍de̱ha ||
7.011.02a tvām ī̍ḻate aji̱raṁ dū̱tyā̍ya ha̱viṣma̍nta̱ḥ sada̱m in mānu̍ṣāsaḥ |
7.011.02c yasya̍ de̱vair āsa̍do ba̱rhir a̱gne 'hā̍ny asmai su̱dinā̍ bhavanti ||
7.011.03a triś ci̍d a̱ktoḥ pra ci̍kitu̱r vasū̍ni̱ tve a̱ntar dā̱śuṣe̱ martyā̍ya |
7.011.03c ma̱nu̱ṣvad a̍gna i̱ha ya̍kṣi de̱vān bhavā̍ no dū̱to a̍bhiśasti̱pāvā̍ ||
7.011.04a a̱gnir ī̍śe bṛha̱to a̍dhva̱rasyā̱gnir viśva̍sya ha̱viṣa̍ḥ kṛ̱tasya̍ |
7.011.04c kratu̱ṁ hy a̍sya̱ vasa̍vo ju̱ṣantāthā̍ de̱vā da̍dhire havya̱vāha̍m ||
7.011.05a āgne̍ vaha havi̱radyā̍ya de̱vān indra̍jyeṣṭhāsa i̱ha mā̍dayantām |
7.011.05c i̱maṁ ya̱jñaṁ di̱vi de̱veṣu̍ dhehi yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.012.01a aga̍nma ma̱hā nama̍sā̱ yavi̍ṣṭha̱ṁ yo dī̱dāya̱ sami̍ddha̱ḥ sve du̍ro̱ṇe |
7.012.01c ci̱trabhā̍nu̱ṁ roda̍sī a̱ntar u̱rvī svā̍hutaṁ vi̱śvata̍ḥ pra̱tyañca̍m ||
7.012.02a sa ma̱hnā viśvā̍ duri̱tāni̍ sā̱hvān a̱gniḥ ṣṭa̍ve̱ dama̱ ā jā̱tave̍dāḥ |
7.012.02c sa no̍ rakṣiṣad duri̱tād a̍va̱dyād a̱smān gṛ̍ṇa̱ta u̱ta no̍ ma̱ghona̍ḥ ||
7.012.03a tvaṁ varu̍ṇa u̱ta mi̱tro a̍gne̱ tvāṁ va̍rdhanti ma̱tibhi̱r vasi̍ṣṭhāḥ |
7.012.03c tve vasu̍ suṣaṇa̱nāni̍ santu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.013.01a prāgnaye̍ viśva̱śuce̍ dhiya̱ṁdhe̍ 'sura̱ghne manma̍ dhī̱tim bha̍radhvam |
7.013.01c bhare̍ ha̱vir na ba̱rhiṣi̍ prīṇā̱no vai̍śvāna̱rāya̱ yata̍ye matī̱nām ||
7.013.02a tvam a̍gne śo̱ciṣā̱ śośu̍cāna̱ ā roda̍sī apṛṇā̱ jāya̍mānaḥ |
7.013.02c tvaṁ de̱vām̐ a̱bhiśa̍ster amuñco̱ vaiśvā̍nara jātavedo mahi̱tvā ||
7.013.03a jā̱to yad a̍gne̱ bhuva̍nā̱ vy akhya̍ḥ pa̱śūn na go̱pā irya̱ḥ pari̍jmā |
7.013.03c vaiśvā̍nara̱ brahma̍ṇe vinda gā̱tuṁ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.014.01a sa̱midhā̍ jā̱tave̍dase de̱vāya̍ de̱vahū̍tibhiḥ |
7.014.01c ha̱virbhi̍ḥ śu̱kraśo̍ciṣe nama̱svino̍ va̱yaṁ dā̍śemā̱gnaye̍ ||
7.014.02a va̱yaṁ te̍ agne sa̱midhā̍ vidhema va̱yaṁ dā̍śema suṣṭu̱tī ya̍jatra |
7.014.02c va̱yaṁ ghṛ̱tenā̍dhvarasya hotar va̱yaṁ de̍va ha̱viṣā̍ bhadraśoce ||
7.014.03a ā no̍ de̱vebhi̱r upa̍ de̱vahū̍ti̱m agne̍ yā̱hi vaṣa̍ṭkṛtiṁ juṣā̱ṇaḥ |
7.014.03c tubhya̍ṁ de̱vāya̱ dāśa̍taḥ syāma yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.015.01a u̱pa̱sadyā̍ya mī̱ḻhuṣa̍ ā̱sye̍ juhutā ha̱viḥ |
7.015.01c yo no̱ nedi̍ṣṭha̱m āpya̍m ||
7.015.02a yaḥ pañca̍ carṣa̱ṇīr a̱bhi ni̍ṣa̱sāda̱ dame̍-dame |
7.015.02c ka̱vir gṛ̱hapa̍ti̱r yuvā̍ ||
7.015.03a sa no̱ vedo̍ a̱mātya̍m a̱gnī ra̍kṣatu vi̱śvata̍ḥ |
7.015.03c u̱tāsmān pā̱tv aṁha̍saḥ ||
7.015.04a nava̱ṁ nu stoma̍m a̱gnaye̍ di̱vaḥ śye̱nāya̍ jījanam |
7.015.04c vasva̍ḥ ku̱vid va̱nāti̍ naḥ ||
7.015.05a spā̱rhā yasya̱ śriyo̍ dṛ̱śe ra̱yir vī̱rava̍to yathā |
7.015.05c agre̍ ya̱jñasya̱ śoca̍taḥ ||
7.015.06a semāṁ ve̍tu̱ vaṣa̍ṭkṛtim a̱gnir ju̍ṣata no̱ gira̍ḥ |
7.015.06c yaji̍ṣṭho havya̱vāha̍naḥ ||
7.015.07a ni tvā̍ nakṣya viśpate dyu̱manta̍ṁ deva dhīmahi |
7.015.07c su̱vīra̍m agna āhuta ||
7.015.08a kṣapa̍ u̱sraś ca̍ dīdihi sva̱gnaya̱s tvayā̍ va̱yam |
7.015.08c su̱vīra̱s tvam a̍sma̱yuḥ ||
7.015.09a upa̍ tvā sā̱taye̱ naro̱ viprā̍so yanti dhī̱tibhi̍ḥ |
7.015.09c upākṣa̍rā saha̱sriṇī̍ ||
7.015.10a a̱gnī rakṣā̍ṁsi sedhati śu̱kraśo̍ci̱r ama̍rtyaḥ |
7.015.10c śuci̍ḥ pāva̱ka īḍya̍ḥ ||
7.015.11a sa no̱ rādhā̱ṁsy ā bha̱reśā̍naḥ sahaso yaho |
7.015.11c bhaga̍ś ca dātu̱ vārya̍m ||
7.015.12a tvam a̍gne vī̱rava̱d yaśo̍ de̱vaś ca̍ savi̱tā bhaga̍ḥ |
7.015.12c diti̍ś ca dāti̱ vārya̍m ||
7.015.13a agne̱ rakṣā̍ ṇo̱ aṁha̍sa̱ḥ prati̍ ṣma deva̱ rīṣa̍taḥ |
7.015.13c tapi̍ṣṭhair a̱jaro̍ daha ||
7.015.14a adhā̍ ma̱hī na̱ āya̱sy anā̍dhṛṣṭo̱ nṛpī̍taye |
7.015.14c pūr bha̍vā śa̱tabhu̍jiḥ ||
7.015.15a tvaṁ na̍ḥ pā̱hy aṁha̍so̱ doṣā̍vastar aghāya̱taḥ |
7.015.15c divā̱ nakta̍m adābhya ||

7.016.01a e̱nā vo̍ a̱gniṁ nama̍so̱rjo napā̍ta̱m ā hu̍ve |
7.016.01c pri̱yaṁ ceti̍ṣṭham ara̱tiṁ sva̍dhva̱raṁ viśva̍sya dū̱tam a̱mṛta̍m ||
7.016.02a sa yo̍jate aru̱ṣā vi̱śvabho̍jasā̱ sa du̍drava̱t svā̍hutaḥ |
7.016.02c su̱brahmā̍ ya̱jñaḥ su̱śamī̱ vasū̍nāṁ de̱vaṁ rādho̱ janā̍nām ||
7.016.03a ud a̍sya śo̱cir a̍sthād ā̱juhvā̍nasya mī̱ḻhuṣa̍ḥ |
7.016.03c ud dhū̱māso̍ aru̱ṣāso̍ divi̱spṛśa̱ḥ sam a̱gnim i̍ndhate̱ nara̍ḥ ||
7.016.04a taṁ tvā̍ dū̱taṁ kṛ̍ṇmahe ya̱śasta̍maṁ de̱vām̐ ā vī̱taye̍ vaha |
7.016.04c viśvā̍ sūno sahaso marta̱bhoja̍nā̱ rāsva̱ tad yat tvema̍he ||
7.016.05a tvam a̍gne gṛ̱hapa̍ti̱s tvaṁ hotā̍ no adhva̱re |
7.016.05c tvam potā̍ viśvavāra̱ prace̍tā̱ yakṣi̱ veṣi̍ ca̱ vārya̍m ||
7.016.06a kṛ̱dhi ratna̱ṁ yaja̍mānāya sukrato̱ tvaṁ hi ra̍tna̱dhā asi̍ |
7.016.06c ā na̍ ṛ̱te śi̍śīhi̱ viśva̍m ṛ̱tvija̍ṁ su̱śaṁso̱ yaś ca̱ dakṣa̍te ||
7.016.07a tve a̍gne svāhuta pri̱yāsa̍ḥ santu sū̱raya̍ḥ |
7.016.07c ya̱ntāro̱ ye ma̱ghavā̍no̱ janā̍nām ū̱rvān daya̍nta̱ gonā̍m ||
7.016.08a yeṣā̱m iḻā̍ ghṛ̱taha̍stā duro̱ṇa ām̐ api̍ prā̱tā ni̱ṣīda̍ti |
7.016.08c tām̐s trā̍yasva sahasya dru̱ho ni̱do yacchā̍ na̱ḥ śarma̍ dīrgha̱śrut ||
7.016.09a sa ma̱ndrayā̍ ca ji̱hvayā̱ vahni̍r ā̱sā vi̱duṣṭa̍raḥ |
7.016.09c agne̍ ra̱yim ma̱ghava̍dbhyo na̱ ā va̍ha ha̱vyadā̍tiṁ ca sūdaya ||
7.016.10a ye rādhā̍ṁsi̱ dada̱ty aśvyā̍ ma̱ghā kāme̍na̱ śrava̍so ma̱haḥ |
7.016.10c tām̐ aṁha̍saḥ pipṛhi pa̱rtṛbhi̱ṣ ṭvaṁ śa̱tam pū̱rbhir ya̍viṣṭhya ||
7.016.11a de̱vo vo̍ draviṇo̱dāḥ pū̱rṇāṁ vi̍vaṣṭy ā̱sica̍m |
7.016.11c ud vā̍ si̱ñcadhva̱m upa̍ vā pṛṇadhva̱m ād id vo̍ de̱va o̍hate ||
7.016.12a taṁ hotā̍ram adhva̱rasya̱ prace̍tasa̱ṁ vahni̍ṁ de̱vā a̍kṛṇvata |
7.016.12c dadhā̍ti̱ ratna̍ṁ vidha̱te su̱vīrya̍m a̱gnir janā̍ya dā̱śuṣe̍ ||

7.017.01 agne̱ bhava̍ suṣa̱midhā̱ sami̍ddha u̱ta ba̱rhir u̍rvi̱yā vi stṛ̍ṇītām ||
7.017.02 u̱ta dvāra̍ uśa̱tīr vi śra̍yantām u̱ta de̱vām̐ u̍śa̱ta ā va̍he̱ha ||
7.017.03 agne̍ vī̱hi ha̱viṣā̱ yakṣi̍ de̱vān sva̍dhva̱rā kṛ̍ṇuhi jātavedaḥ ||
7.017.04 sva̱dhva̱rā ka̍rati jā̱tave̍dā̱ yakṣa̍d de̱vām̐ a̱mṛtā̍n pi̱praya̍c ca ||
7.017.05 vaṁsva̱ viśvā̱ vāryā̍ṇi pracetaḥ sa̱tyā bha̍vantv ā̱śiṣo̍ no a̱dya ||
7.017.06 tvām u̱ te da̍dhire havya̱vāha̍ṁ de̱vāso̍ agna ū̱rja ā napā̍tam ||
7.017.07 te te̍ de̱vāya̱ dāśa̍taḥ syāma ma̱ho no̱ ratnā̱ vi da̍dha iyā̱naḥ ||

7.018.01a tve ha̱ yat pi̱tara̍ś cin na indra̱ viśvā̍ vā̱mā ja̍ri̱tāro̱ asa̍nvan |
7.018.01c tve gāva̍ḥ su̱dughā̱s tve hy aśvā̱s tvaṁ vasu̍ devaya̱te vani̍ṣṭhaḥ ||
7.018.02a rāje̍va̱ hi jani̍bhi̱ḥ kṣeṣy e̱vāva̱ dyubhi̍r a̱bhi vi̱duṣ ka̱viḥ san |
7.018.02c pi̱śā giro̍ maghava̱n gobhi̱r aśvai̍s tvāya̱taḥ śi̍śīhi rā̱ye a̱smān ||
7.018.03a i̱mā u̍ tvā paspṛdhā̱nāso̱ atra̍ ma̱ndrā giro̍ deva̱yantī̱r upa̍ sthuḥ |
7.018.03c a̱rvācī̍ te pa̱thyā̍ rā̱ya e̍tu̱ syāma̍ te suma̱tāv i̍ndra̱ śarma̍n ||
7.018.04a dhe̱nuṁ na tvā̍ sū̱yava̍se̱ dudu̍kṣa̱nn upa̱ brahmā̍ṇi sasṛje̱ vasi̍ṣṭhaḥ |
7.018.04c tvām in me̱ gopa̍ti̱ṁ viśva̍ ā̱hā na̱ indra̍ḥ suma̱tiṁ ga̱ntv accha̍ ||
7.018.05a arṇā̍ṁsi cit paprathā̱nā su̱dāsa̱ indro̍ gā̱dhāny a̍kṛṇot supā̱rā |
7.018.05c śardha̍ntaṁ śi̱myum u̱catha̍sya̱ navya̱ḥ śāpa̱ṁ sindhū̍nām akṛṇo̱d aśa̍stīḥ ||
7.018.06a pu̱ro̱ḻā it tu̱rvaśo̱ yakṣu̍r āsīd rā̱ye matsyā̍so̱ niśi̍tā̱ apī̍va |
7.018.06c śru̱ṣṭiṁ ca̍kru̱r bhṛga̍vo dru̱hyava̍ś ca̱ sakhā̱ sakhā̍yam atara̱d viṣū̍coḥ ||
7.018.07a ā pa̱kthāso̍ bhalā̱naso̍ bhana̱ntāli̍nāso viṣā̱ṇina̍ḥ śi̱vāsa̍ḥ |
7.018.07c ā yo 'na̍yat sadha̱mā ārya̍sya ga̱vyā tṛtsu̍bhyo ajagan yu̱dhā nṝn ||
7.018.08a du̱rā̱dhyo̱3̱̍ adi̍tiṁ sre̱vaya̍nto 'ce̱taso̱ vi ja̍gṛbhre̱ paru̍ṣṇīm |
7.018.08c ma̱hnāvi̍vyak pṛthi̱vīm patya̍mānaḥ pa̱śuṣ ka̱vir a̍śaya̱c cāya̍mānaḥ ||
7.018.09a ī̱yur artha̱ṁ na nya̱rtham paru̍ṣṇīm ā̱śuś ca̱ned a̍bhipi̱tvaṁ ja̍gāma |
7.018.09c su̱dāsa̱ indra̍ḥ su̱tukā̍m̐ a̱mitrā̱n ara̍ndhaya̱n mānu̍ṣe̱ vadhri̍vācaḥ ||
7.018.10a ī̱yur gāvo̱ na yava̍sā̱d ago̍pā yathākṛ̱tam a̱bhi mi̱traṁ ci̱tāsa̍ḥ |
7.018.10c pṛśni̍gāva̱ḥ pṛśni̍nipreṣitāsaḥ śru̱ṣṭiṁ ca̍krur ni̱yuto̱ ranta̍yaś ca ||
7.018.11a eka̍ṁ ca̱ yo vi̍ṁśa̱tiṁ ca̍ śrava̱syā vai̍ka̱rṇayo̱r janā̱n rājā̱ ny asta̍ḥ |
7.018.11c da̱smo na sadma̱n ni śi̍śāti ba̱rhiḥ śūra̱ḥ sarga̍m akṛṇo̱d indra̍ eṣām ||
7.018.12a adha̍ śru̱taṁ ka̱vaṣa̍ṁ vṛ̱ddham a̱psv anu̍ dru̱hyuṁ ni vṛ̍ṇa̱g vajra̍bāhuḥ |
7.018.12c vṛ̱ṇā̱nā atra̍ sa̱khyāya̍ sa̱khyaṁ tvā̱yanto̱ ye ama̍da̱nn anu̍ tvā ||
7.018.13a vi sa̱dyo viśvā̍ dṛṁhi̱tāny e̍ṣā̱m indra̱ḥ pura̱ḥ saha̍sā sa̱pta da̍rdaḥ |
7.018.13c vy āna̍vasya̱ tṛtsa̍ve̱ gaya̍m bhā̱g jeṣma̍ pū̱ruṁ vi̱dathe̍ mṛ̱dhravā̍cam ||
7.018.14a ni ga̱vyavo 'na̍vo dru̱hyava̍ś ca ṣa̱ṣṭiḥ śa̱tā su̍ṣupu̱ḥ ṣaṭ sa̱hasrā̍ |
7.018.14c ṣa̱ṣṭir vī̱rāso̱ adhi̱ ṣaḍ du̍vo̱yu viśved indra̍sya vī̱ryā̍ kṛ̱tāni̍ ||
7.018.15a indre̍ṇai̱te tṛtsa̍vo̱ vevi̍ṣāṇā̱ āpo̱ na sṛ̱ṣṭā a̍dhavanta̱ nīcī̍ḥ |
7.018.15c du̱rmi̱trāsa̍ḥ prakala̱vin mimā̍nā ja̱hur viśvā̍ni̱ bhoja̍nā su̱dāse̍ ||
7.018.16a a̱rdhaṁ vī̱rasya̍ śṛta̱pām a̍ni̱ndram parā̱ śardha̍ntaṁ nunude a̱bhi kṣām |
7.018.16c indro̍ ma̱nyum ma̍nyu̱myo̍ mimāya bhe̱je pa̱tho va̍rta̱nim patya̍mānaḥ ||
7.018.17a ā̱dhreṇa̍ ci̱t tad v eka̍ṁ cakāra si̱ṁhya̍ṁ ci̱t petve̍nā jaghāna |
7.018.17c ava̍ sra̱ktīr ve̱śyā̍vṛśca̱d indra̱ḥ prāya̍ccha̱d viśvā̱ bhoja̍nā su̱dāse̍ ||
7.018.18a śaśva̍nto̱ hi śatra̍vo rāra̱dhuṣ ṭe̍ bhe̱dasya̍ ci̱c chardha̍to vinda̱ randhi̍m |
7.018.18c martā̱m̐ ena̍ḥ stuva̱to yaḥ kṛ̱ṇoti̍ ti̱gmaṁ tasmi̱n ni ja̍hi̱ vajra̍m indra ||
7.018.19a āva̱d indra̍ṁ ya̱munā̱ tṛtsa̍vaś ca̱ prātra̍ bhe̱daṁ sa̱rvatā̍tā muṣāyat |
7.018.19c a̱jāsa̍ś ca̱ śigra̍vo̱ yakṣa̍vaś ca ba̱liṁ śī̱rṣāṇi̍ jabhru̱r aśvyā̍ni ||
7.018.20a na ta̍ indra suma̱tayo̱ na rāya̍ḥ sa̱ṁcakṣe̱ pūrvā̍ u̱ṣaso̱ na nūtnā̍ḥ |
7.018.20c deva̍kaṁ cin mānyamā̱naṁ ja̍gha̱nthāva̱ tmanā̍ bṛha̱taḥ śamba̍ram bhet ||
7.018.21a pra ye gṛ̱hād ama̍madus tvā̱yā pa̍rāśa̱raḥ śa̱tayā̍tu̱r vasi̍ṣṭhaḥ |
7.018.21c na te̍ bho̱jasya̍ sa̱khyam mṛ̍ṣa̱ntādhā̍ sū̱ribhya̍ḥ su̱dinā̱ vy u̍cchān ||
7.018.22a dve naptu̍r de̱vava̍taḥ śa̱te gor dvā rathā̍ va̱dhūma̍ntā su̱dāsa̍ḥ |
7.018.22c arha̍nn agne paijava̱nasya̱ dāna̱ṁ hote̍va̱ sadma̱ pary e̍mi̱ rebha̍n ||
7.018.23a ca̱tvāro̍ mā paijava̱nasya̱ dānā̱ḥ smaddi̍ṣṭayaḥ kṛśa̱nino̍ nire̱ke |
7.018.23c ṛ̱jrāso̍ mā pṛthivi̱ṣṭhāḥ su̱dāsa̍s to̱kaṁ to̱kāya̱ śrava̍se vahanti ||
7.018.24a yasya̱ śravo̱ roda̍sī a̱ntar u̱rvī śī̱rṣṇe-śī̍rṣṇe viba̱bhājā̍ vibha̱ktā |
7.018.24c sa̱pted indra̱ṁ na sra̱vato̍ gṛṇanti̱ ni yu̍dhyāma̱dhim a̍śiśād a̱bhīke̍ ||
7.018.25a i̱maṁ na̍ro marutaḥ saśca̱tānu̱ divo̍dāsa̱ṁ na pi̱tara̍ṁ su̱dāsa̍ḥ |
7.018.25c a̱vi̱ṣṭanā̍ paijava̱nasya̱ keta̍ṁ dū̱ṇāśa̍ṁ kṣa̱tram a̱jara̍ṁ duvo̱yu ||

7.019.01a yas ti̱gmaśṛ̍ṅgo vṛṣa̱bho na bhī̱ma eka̍ḥ kṛ̱ṣṭīś cyā̱vaya̍ti̱ pra viśvā̍ḥ |
7.019.01c yaḥ śaśva̍to̱ adā̍śuṣo̱ gaya̍sya praya̱ntāsi̱ suṣvi̍tarāya̱ veda̍ḥ ||
7.019.02a tvaṁ ha̱ tyad i̍ndra̱ kutsa̍m āva̱ḥ śuśrū̍ṣamāṇas ta̱nvā̍ sama̱rye |
7.019.02c dāsa̱ṁ yac chuṣṇa̱ṁ kuya̍va̱ṁ ny a̍smā̱ ara̍ndhaya ārjune̱yāya̱ śikṣa̍n ||
7.019.03a tvaṁ dhṛ̍ṣṇo dhṛṣa̱tā vī̱taha̍vya̱m prāvo̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ su̱dāsa̍m |
7.019.03c pra pauru̍kutsiṁ tra̱sada̍syum āva̱ḥ kṣetra̍sātā vṛtra̱hatye̍ṣu pū̱rum ||
7.019.04a tvaṁ nṛbhi̍r nṛmaṇo de̱vavī̍tau̱ bhūrī̍ṇi vṛ̱trā ha̍ryaśva haṁsi |
7.019.04c tvaṁ ni dasyu̱ṁ cumu̍ri̱ṁ dhuni̱ṁ cāsvā̍payo da̱bhīta̍ye su̱hantu̍ ||
7.019.05a tava̍ cyau̱tnāni̍ vajrahasta̱ tāni̱ nava̱ yat puro̍ nava̱tiṁ ca̍ sa̱dyaḥ |
7.019.05c ni̱veśa̍ne śatata̱māvi̍veṣī̱r aha̍ñ ca vṛ̱traṁ namu̍cim u̱tāha̍n ||
7.019.06a sanā̱ tā ta̍ indra̱ bhoja̍nāni rā̱taha̍vyāya dā̱śuṣe̍ su̱dāse̍ |
7.019.06c vṛṣṇe̍ te̱ harī̱ vṛṣa̍ṇā yunajmi̱ vyantu̱ brahmā̍ṇi puruśāka̱ vāja̍m ||
7.019.07a mā te̍ a̱syāṁ sa̍hasāva̱n pari̍ṣṭāv a̱ghāya̍ bhūma harivaḥ parā̱dai |
7.019.07c trāya̍sva no 'vṛ̱kebhi̱r varū̍thai̱s tava̍ pri̱yāsa̍ḥ sū̱riṣu̍ syāma ||
7.019.08a pri̱yāsa̱ it te̍ maghavann a̱bhiṣṭau̱ naro̍ madema śara̱ṇe sakhā̍yaḥ |
7.019.08c ni tu̱rvaśa̱ṁ ni yādva̍ṁ śiśīhy atithi̱gvāya̱ śaṁsya̍ṁ kari̱ṣyan ||
7.019.09a sa̱dyaś ci̱n nu te ma̍ghavann a̱bhiṣṭau̱ nara̍ḥ śaṁsanty uktha̱śāsa̍ u̱kthā |
7.019.09c ye te̱ have̍bhi̱r vi pa̱ṇīm̐r adā̍śann a̱smān vṛ̍ṇīṣva̱ yujyā̍ya̱ tasmai̍ ||
7.019.10a e̱te stomā̍ na̱rāṁ nṛ̍tama̱ tubhya̍m asma̱drya̍ñco̱ dada̍to ma̱ghāni̍ |
7.019.10c teṣā̍m indra vṛtra̱hatye̍ śi̱vo bhū̱ḥ sakhā̍ ca̱ śūro̍ 'vi̱tā ca̍ nṛ̱ṇām ||
7.019.11a nū i̍ndra śūra̱ stava̍māna ū̱tī brahma̍jūtas ta̱nvā̍ vāvṛdhasva |
7.019.11c upa̍ no̱ vājā̍n mimī̱hy upa̱ stīn yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.020.01a u̱gro ja̍jñe vī̱ryā̍ya sva̱dhāvā̱ñ cakri̱r apo̱ naryo̱ yat ka̍ri̱ṣyan |
7.020.01c jagmi̱r yuvā̍ nṛ̱ṣada̍na̱m avo̍bhis trā̱tā na̱ indra̱ ena̍so ma̱haś ci̍t ||
7.020.02a hantā̍ vṛ̱tram indra̱ḥ śūśu̍vāna̱ḥ prāvī̱n nu vī̱ro ja̍ri̱tāra̍m ū̱tī |
7.020.02c kartā̍ su̱dāse̱ aha̱ vā u̍ lo̱kaṁ dātā̱ vasu̱ muhu̱r ā dā̱śuṣe̍ bhūt ||
7.020.03a yu̱dhmo a̍na̱rvā kha̍ja̱kṛt sa̱madvā̱ śūra̍ḥ satrā̱ṣāḍ ja̱nuṣe̱m aṣā̍ḻhaḥ |
7.020.03c vy ā̍sa̱ indra̱ḥ pṛta̍nā̱ḥ svojā̱ adhā̱ viśva̍ṁ śatrū̱yanta̍ṁ jaghāna ||
7.020.04a u̱bhe ci̍d indra̱ roda̍sī mahi̱tvā pa̍prātha̱ tavi̍ṣībhis tuviṣmaḥ |
7.020.04c ni vajra̱m indro̱ hari̍vā̱n mimi̍kṣa̱n sam andha̍sā̱ made̍ṣu̱ vā u̍voca ||
7.020.05a vṛṣā̍ jajāna̱ vṛṣa̍ṇa̱ṁ raṇā̍ya̱ tam u̍ ci̱n nārī̱ narya̍ṁ sasūva |
7.020.05c pra yaḥ se̍nā̱nīr adha̱ nṛbhyo̱ astī̱naḥ satvā̍ ga̱veṣa̍ṇa̱ḥ sa dhṛ̱ṣṇuḥ ||
7.020.06a nū ci̱t sa bhre̍ṣate̱ jano̱ na re̍ṣa̱n mano̱ yo a̍sya gho̱ram ā̱vivā̍sāt |
7.020.06c ya̱jñair ya indre̱ dadha̍te̱ duvā̍ṁsi̱ kṣaya̱t sa rā̱ya ṛ̍ta̱pā ṛ̍te̱jāḥ ||
7.020.07a yad i̍ndra̱ pūrvo̱ apa̍rāya̱ śikṣa̱nn aya̱j jyāyā̱n kanī̍yaso de̱ṣṇam |
7.020.07c a̱mṛta̱ it pary ā̍sīta dū̱ram ā ci̍tra̱ citrya̍m bharā ra̱yiṁ na̍ḥ ||
7.020.08a yas ta̍ indra pri̱yo jano̱ dadā̍śa̱d asa̍n nire̱ke a̍driva̱ḥ sakhā̍ te |
7.020.08c va̱yaṁ te̍ a̱syāṁ su̍ma̱tau cani̍ṣṭhā̱ḥ syāma̱ varū̍the̱ aghna̍to̱ nṛpī̍tau ||
7.020.09a e̱ṣa stomo̍ acikrada̱d vṛṣā̍ ta u̱ta stā̱mur ma̍ghavann akrapiṣṭa |
7.020.09c rā̱yas kāmo̍ jari̱tāra̍ṁ ta̱ āga̱n tvam a̱ṅga śa̍kra̱ vasva̱ ā śa̍ko naḥ ||
7.020.10a sa na̍ indra̱ tvaya̍tāyā i̱ṣe dhā̱s tmanā̍ ca̱ ye ma̱ghavā̍no ju̱nanti̍ |
7.020.10c vasvī̱ ṣu te̍ jari̱tre a̍stu śa̱ktir yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.021.01a asā̍vi de̱vaṁ goṛ̍jīka̱m andho̱ ny a̍smi̱nn indro̍ ja̱nuṣe̍m uvoca |
7.021.01c bodhā̍masi tvā haryaśva ya̱jñair bodhā̍ na̱ḥ stoma̱m andha̍so̱ made̍ṣu ||
7.021.02a pra ya̍nti ya̱jñaṁ vi̱paya̍nti ba̱rhiḥ so̍ma̱mādo̍ vi̱dathe̍ du̱dhravā̍caḥ |
7.021.02c ny u̍ bhriyante ya̱śaso̍ gṛ̱bhād ā dū̱raü̍pabdo̱ vṛṣa̍ṇo nṛ̱ṣāca̍ḥ ||
7.021.03a tvam i̍ndra̱ sravi̍ta̱vā a̱pas ka̱ḥ pari̍ṣṭhitā̱ ahi̍nā śūra pū̱rvīḥ |
7.021.03c tvad vā̍vakre ra̱thyo̱3̱̍ na dhenā̱ reja̍nte̱ viśvā̍ kṛ̱trimā̍ṇi bhī̱ṣā ||
7.021.04a bhī̱mo vi̍ve̱ṣāyu̍dhebhir eṣā̱m apā̍ṁsi̱ viśvā̱ naryā̍ṇi vi̱dvān |
7.021.04c indra̱ḥ puro̱ jarhṛ̍ṣāṇo̱ vi dū̍dho̱d vi vajra̍hasto mahi̱nā ja̍ghāna ||
7.021.05a na yā̱tava̍ indra jūjuvur no̱ na vanda̍nā śaviṣṭha ve̱dyābhi̍ḥ |
7.021.05c sa śa̍rdhad a̱ryo viṣu̍ṇasya ja̱ntor mā śi̱śnade̍vā̱ api̍ gur ṛ̱taṁ na̍ḥ ||
7.021.06a a̱bhi kratve̍ndra bhū̱r adha̱ jman na te̍ vivyaṅ mahi̱māna̱ṁ rajā̍ṁsi |
7.021.06c svenā̱ hi vṛ̱traṁ śava̍sā ja̱ghantha̱ na śatru̱r anta̍ṁ vividad yu̱dhā te̍ ||
7.021.07a de̱vāś ci̍t te asu̱ryā̍ya̱ pūrve 'nu̍ kṣa̱trāya̍ mamire̱ sahā̍ṁsi |
7.021.07c indro̍ ma̱ghāni̍ dayate vi̱ṣahyendra̱ṁ vāja̍sya johuvanta sā̱tau ||
7.021.08a kī̱riś ci̱d dhi tvām ava̍se ju̱hāveśā̍nam indra̱ saubha̍gasya̱ bhūre̍ḥ |
7.021.08c avo̍ babhūtha śatamūte a̱sme a̍bhikṣa̱ttus tvāva̍to varū̱tā ||
7.021.09a sakhā̍yas ta indra vi̱śvaha̍ syāma namovṛ̱dhāso̍ mahi̱nā ta̍rutra |
7.021.09c va̱nvantu̍ smā̱ te 'va̍sā samī̱ke̱3̱̍ 'bhī̍tim a̱ryo va̱nuṣā̱ṁ śavā̍ṁsi ||
7.021.10a sa na̍ indra̱ tvaya̍tāyā i̱ṣe dhā̱s tmanā̍ ca̱ ye ma̱ghavā̍no ju̱nanti̍ |
7.021.10c vasvī̱ ṣu te̍ jari̱tre a̍stu śa̱ktir yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.022.01a pibā̱ soma̍m indra̱ manda̍tu tvā̱ yaṁ te̍ su̱ṣāva̍ harya̱śvādri̍ḥ |
7.022.01c so̱tur bā̱hubhyā̱ṁ suya̍to̱ nārvā̍ ||
7.022.02a yas te̱ mado̱ yujya̱ś cāru̱r asti̱ yena̍ vṛ̱trāṇi̍ haryaśva̱ haṁsi̍ |
7.022.02c sa tvām i̍ndra prabhūvaso mamattu ||
7.022.03a bodhā̱ su me̍ maghava̱n vāca̱m emāṁ yāṁ te̱ vasi̍ṣṭho̱ arca̍ti̱ praśa̍stim |
7.022.03c i̱mā brahma̍ sadha̱māde̍ juṣasva ||
7.022.04a śru̱dhī hava̍ṁ vipipā̱nasyādre̱r bodhā̱ vipra̱syārca̍to manī̱ṣām |
7.022.04c kṛ̱ṣvā duvā̱ṁsy anta̍mā̱ sace̱mā ||
7.022.05a na te̱ giro̱ api̍ mṛṣye tu̱rasya̱ na su̍ṣṭu̱tim a̍su̱rya̍sya vi̱dvān |
7.022.05c sadā̍ te̱ nāma̍ svayaśo vivakmi ||
7.022.06a bhūri̱ hi te̱ sava̍nā̱ mānu̍ṣeṣu̱ bhūri̍ manī̱ṣī ha̍vate̱ tvām it |
7.022.06c māre a̱sman ma̍ghava̱ñ jyok ka̍ḥ ||
7.022.07a tubhyed i̱mā sava̍nā śūra̱ viśvā̱ tubhya̱m brahmā̍ṇi̱ vardha̍nā kṛṇomi |
7.022.07c tvaṁ nṛbhi̱r havyo̍ vi̱śvadhā̍si ||
7.022.08a nū ci̱n nu te̱ manya̍mānasya da̱smod a̍śnuvanti mahi̱māna̍m ugra |
7.022.08c na vī̱rya̍m indra te̱ na rādha̍ḥ ||
7.022.09a ye ca̱ pūrva̱ ṛṣa̍yo̱ ye ca̱ nūtnā̱ indra̱ brahmā̍ṇi ja̱naya̍nta̱ viprā̍ḥ |
7.022.09c a̱sme te̍ santu sa̱khyā śi̱vāni̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.023.01a ud u̱ brahmā̍ṇy airata śrava̱syendra̍ṁ sama̱rye ma̍hayā vasiṣṭha |
7.023.01c ā yo viśvā̍ni̱ śava̍sā ta̱tāno̍paśro̱tā ma̱ īva̍to̱ vacā̍ṁsi ||
7.023.02a ayā̍mi̱ ghoṣa̍ indra de̱vajā̍mir ira̱jyanta̱ yac chu̱rudho̱ vivā̍ci |
7.023.02c na̱hi svam āyu̍ś ciki̱te jane̍ṣu̱ tānīd aṁhā̱ṁsy ati̍ parṣy a̱smān ||
7.023.03a yu̱je ratha̍ṁ ga̱veṣa̍ṇa̱ṁ hari̍bhyā̱m upa̱ brahmā̍ṇi jujuṣā̱ṇam a̍sthuḥ |
7.023.03c vi bā̍dhiṣṭa̱ sya roda̍sī mahi̱tvendro̍ vṛ̱trāṇy a̍pra̱tī ja̍gha̱nvān ||
7.023.04a āpa̍ś cit pipyuḥ sta̱ryo̱3̱̍ na gāvo̱ nakṣa̍nn ṛ̱taṁ ja̍ri̱tāra̍s ta indra |
7.023.04c yā̱hi vā̱yur na ni̱yuto̍ no̱ acchā̱ tvaṁ hi dhī̱bhir daya̍se̱ vi vājā̍n ||
7.023.05a te tvā̱ madā̍ indra mādayantu śu̱ṣmiṇa̍ṁ tuvi̱rādha̍saṁ jari̱tre |
7.023.05c eko̍ deva̱trā daya̍se̱ hi martā̍n a̱smiñ chū̍ra̱ sava̍ne mādayasva ||
7.023.06a e̱ved indra̱ṁ vṛṣa̍ṇa̱ṁ vajra̍bāhu̱ṁ vasi̍ṣṭhāso a̱bhy a̍rcanty a̱rkaiḥ |
7.023.06c sa na̍ḥ stu̱to vī̱rava̍d dhātu̱ goma̍d yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.024.01a yoni̍ṣ ṭa indra̱ sada̍ne akāri̱ tam ā nṛbhi̍ḥ puruhūta̱ pra yā̍hi |
7.024.01c aso̱ yathā̍ no 'vi̱tā vṛ̱dhe ca̱ dado̱ vasū̍ni ma̱mada̍ś ca̱ somai̍ḥ ||
7.024.02a gṛ̱bhī̱taṁ te̱ mana̍ indra dvi̱barhā̍ḥ su̱taḥ soma̱ḥ pari̍ṣiktā̱ madhū̍ni |
7.024.02c visṛ̍ṣṭadhenā bharate suvṛ̱ktir i̱yam indra̱ṁ johu̍vatī manī̱ṣā ||
7.024.03a ā no̍ di̱va ā pṛ̍thi̱vyā ṛ̍jīṣinn i̱dam ba̱rhiḥ so̍ma̱peyā̍ya yāhi |
7.024.03c vaha̍ntu tvā̱ hara̍yo ma̱drya̍ñcam āṅgū̱ṣam acchā̍ ta̱vasa̱m madā̍ya ||
7.024.04a ā no̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ sa̱joṣā̱ brahma̍ juṣā̱ṇo ha̍ryaśva yāhi |
7.024.04c varī̍vṛja̱t sthavi̍rebhiḥ suśiprā̱sme dadha̱d vṛṣa̍ṇa̱ṁ śuṣma̍m indra ||
7.024.05a e̱ṣa stomo̍ ma̱ha u̱grāya̱ vāhe̍ dhu̱rī̱3̱̍vātyo̱ na vā̱jaya̍nn adhāyi |
7.024.05c indra̍ tvā̱yam a̱rka ī̍ṭṭe̱ vasū̍nāṁ di̱vī̍va̱ dyām adhi̍ na̱ḥ śroma̍taṁ dhāḥ ||
7.024.06a e̱vā na̍ indra̱ vārya̍sya pūrdhi̱ pra te̍ ma̱hīṁ su̍ma̱tiṁ ve̍vidāma |
7.024.06c iṣa̍m pinva ma̱ghava̍dbhyaḥ su̱vīrā̍ṁ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.025.01a ā te̍ ma̱ha i̍ndro̱ty u̍gra̱ sama̍nyavo̱ yat sa̱mara̍nta̱ senā̍ḥ |
7.025.01c patā̍ti di̱dyun narya̍sya bā̱hvor mā te̱ mano̍ viṣva̱drya1̱̍g vi cā̍rīt ||
7.025.02a ni du̱rga i̍ndra śnathihy a̱mitrā̍m̐ a̱bhi ye no̱ martā̍so a̱manti̍ |
7.025.02c ā̱re taṁ śaṁsa̍ṁ kṛṇuhi nini̱tsor ā no̍ bhara sa̱mbhara̍ṇa̱ṁ vasū̍nām ||
7.025.03a śa̱taṁ te̍ śiprinn ū̱taya̍ḥ su̱dāse̍ sa̱hasra̱ṁ śaṁsā̍ u̱ta rā̱tir a̍stu |
7.025.03c ja̱hi vadha̍r va̱nuṣo̱ martya̍syā̱sme dyu̱mnam adhi̱ ratna̍ṁ ca dhehi ||
7.025.04a tvāva̍to̱ hī̍ndra̱ kratve̱ asmi̱ tvāva̍to 'vi̱tuḥ śū̍ra rā̱tau |
7.025.04c viśved ahā̍ni taviṣīva ugra̱m̐ oka̍ḥ kṛṇuṣva harivo̱ na ma̍rdhīḥ ||
7.025.05a kutsā̍ e̱te harya̍śvāya śū̱ṣam indre̱ saho̍ de̱vajū̍tam iyā̱nāḥ |
7.025.05c sa̱trā kṛ̍dhi su̱hanā̍ śūra vṛ̱trā va̱yaṁ taru̍trāḥ sanuyāma̱ vāja̍m ||
7.025.06a e̱vā na̍ indra̱ vārya̍sya pūrdhi̱ pra te̍ ma̱hīṁ su̍ma̱tiṁ ve̍vidāma |
7.025.06c iṣa̍m pinva ma̱ghava̍dbhyaḥ su̱vīrā̍ṁ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.026.01a na soma̱ indra̱m asu̍to mamāda̱ nābra̍hmāṇo ma̱ghavā̍naṁ su̱tāsa̍ḥ |
7.026.01c tasmā̍ u̱kthaṁ ja̍naye̱ yaj jujo̍ṣan nṛ̱van navī̍yaḥ śṛ̱ṇava̱d yathā̍ naḥ ||
7.026.02a u̱ktha-u̍kthe̱ soma̱ indra̍m mamāda nī̱the-nī̍the ma̱ghavā̍naṁ su̱tāsa̍ḥ |
7.026.02c yad ī̍ṁ sa̱bādha̍ḥ pi̱tara̱ṁ na pu̱trāḥ sa̍mā̱nada̍kṣā̱ ava̍se̱ hava̍nte ||
7.026.03a ca̱kāra̱ tā kṛ̱ṇava̍n nū̱nam a̱nyā yāni̍ bru̱vanti̍ ve̱dhasa̍ḥ su̱teṣu̍ |
7.026.03c janī̍r iva̱ pati̱r eka̍ḥ samā̱no ni mā̍mṛje̱ pura̱ indra̱ḥ su sarvā̍ḥ ||
7.026.04a e̱vā tam ā̍hur u̱ta śṛ̍ṇva̱ indra̱ eko̍ vibha̱ktā ta̱raṇi̍r ma̱ghānā̍m |
7.026.04c mi̱tha̱stura̍ ū̱tayo̱ yasya̍ pū̱rvīr a̱sme bha̱drāṇi̍ saścata pri̱yāṇi̍ ||
7.026.05a e̱vā vasi̍ṣṭha̱ indra̍m ū̱taye̱ nṝn kṛ̍ṣṭī̱nāṁ vṛ̍ṣa̱bhaṁ su̱te gṛ̍ṇāti |
7.026.05c sa̱ha̱sriṇa̱ upa̍ no māhi̱ vājā̍n yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.027.01a indra̱ṁ naro̍ ne̱madhi̍tā havante̱ yat pāryā̍ yu̱naja̍te̱ dhiya̱s tāḥ |
7.027.01c śūro̱ nṛṣā̍tā̱ śava̍saś cakā̱na ā goma̍ti vra̱je bha̍jā̱ tvaṁ na̍ḥ ||
7.027.02a ya i̍ndra̱ śuṣmo̍ maghavan te̱ asti̱ śikṣā̱ sakhi̍bhyaḥ puruhūta̱ nṛbhya̍ḥ |
7.027.02c tvaṁ hi dṛ̱ḻhā ma̍ghava̱n vice̍tā̱ apā̍ vṛdhi̱ pari̍vṛta̱ṁ na rādha̍ḥ ||
7.027.03a indro̱ rājā̱ jaga̍taś carṣaṇī̱nām adhi̱ kṣami̱ viṣu̍rūpa̱ṁ yad asti̍ |
7.027.03c tato̍ dadāti dā̱śuṣe̱ vasū̍ni̱ coda̱d rādha̱ upa̍stutaś cid a̱rvāk ||
7.027.04a nū ci̍n na̱ indro̍ ma̱ghavā̱ sahū̍tī dā̱no vāja̱ṁ ni ya̍mate na ū̱tī |
7.027.04c anū̍nā̱ yasya̱ dakṣi̍ṇā pī̱pāya̍ vā̱maṁ nṛbhyo̍ a̱bhivī̍tā̱ sakhi̍bhyaḥ ||
7.027.05a nū i̍ndra rā̱ye vari̍vas kṛdhī na̱ ā te̱ mano̍ vavṛtyāma ma̱ghāya̍ |
7.027.05c goma̱d aśvā̍va̱d ratha̍va̱d vyanto̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.028.01a brahmā̍ ṇa i̱ndropa̍ yāhi vi̱dvān a̱rvāñca̍s te̱ hara̍yaḥ santu yu̱ktāḥ |
7.028.01c viśve̍ ci̱d dhi tvā̍ vi̱hava̍nta̱ martā̍ a̱smāka̱m ic chṛ̍ṇuhi viśvaminva ||
7.028.02a hava̍ṁ ta indra mahi̱mā vy ā̍na̱ḍ brahma̱ yat pāsi̍ śavasi̱nn ṛṣī̍ṇām |
7.028.02c ā yad vajra̍ṁ dadhi̱ṣe hasta̍ ugra gho̱raḥ san kratvā̍ janiṣṭhā̱ aṣā̍ḻhaḥ ||
7.028.03a tava̱ praṇī̍tīndra̱ johu̍vānā̱n saṁ yan nṝn na roda̍sī ni̱netha̍ |
7.028.03c ma̱he kṣa̱trāya̱ śava̍se̱ hi ja̱jñe 'tū̍tujiṁ ci̱t tūtu̍jir aśiśnat ||
7.028.04a e̱bhir na̍ i̱ndrāha̍bhir daśasya durmi̱trāso̱ hi kṣi̱taya̱ḥ pava̍nte |
7.028.04c prati̱ yac caṣṭe̱ anṛ̍tam ane̱nā ava̍ dvi̱tā varu̍ṇo mā̱yī na̍ḥ sāt ||
7.028.05a vo̱cemed indra̍m ma̱ghavā̍nam enam ma̱ho rā̱yo rādha̍so̱ yad dada̍n naḥ |
7.028.05c yo arca̍to̱ brahma̍kṛti̱m avi̍ṣṭho yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.029.01a a̱yaṁ soma̍ indra̱ tubhya̍ṁ sunva̱ ā tu pra yā̍hi hariva̱s tado̍kāḥ |
7.029.01c pibā̱ tv a1̱̍sya suṣu̍tasya̱ cāro̱r dado̍ ma̱ghāni̍ maghavann iyā̱naḥ ||
7.029.02a brahma̍n vīra̱ brahma̍kṛtiṁ juṣā̱ṇo̍ 'rvācī̱no hari̍bhir yāhi̱ tūya̍m |
7.029.02c a̱sminn ū̱ ṣu sava̍ne mādaya̱svopa̱ brahmā̍ṇi śṛṇava i̱mā na̍ḥ ||
7.029.03a kā te̍ a̱sty ara̍ṁkṛtiḥ sū̱ktaiḥ ka̱dā nū̱naṁ te̍ maghavan dāśema |
7.029.03c viśvā̍ ma̱tīr ā ta̍tane tvā̱yādhā̍ ma indra śṛṇavo̱ have̱mā ||
7.029.04a u̱to ghā̱ te pu̍ru̱ṣyā̱3̱̍ id ā̍sa̱n yeṣā̱m pūrve̍ṣā̱m aśṛ̍ṇo̱r ṛṣī̍ṇām |
7.029.04c adhā̱haṁ tvā̍ maghavañ johavīmi̱ tvaṁ na̍ indrāsi̱ prama̍tiḥ pi̱teva̍ ||
7.029.05a vo̱cemed indra̍m ma̱ghavā̍nam enam ma̱ho rā̱yo rādha̍so̱ yad dada̍n naḥ |
7.029.05c yo arca̍to̱ brahma̍kṛti̱m avi̍ṣṭho yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.030.01a ā no̍ deva̱ śava̍sā yāhi śuṣmi̱n bhavā̍ vṛ̱dha i̍ndra rā̱yo a̱sya |
7.030.01c ma̱he nṛ̱mṇāya̍ nṛpate suvajra̱ mahi̍ kṣa̱trāya̱ pauṁsyā̍ya śūra ||
7.030.02a hava̍nta u tvā̱ havya̱ṁ vivā̍ci ta̱nūṣu̱ śūrā̱ḥ sūrya̍sya sā̱tau |
7.030.02c tvaṁ viśve̍ṣu̱ senyo̱ jane̍ṣu̱ tvaṁ vṛ̱trāṇi̍ randhayā su̱hantu̍ ||
7.030.03a ahā̱ yad i̍ndra su̱dinā̍ vyu̱cchān dadho̱ yat ke̱tum u̍pa̱maṁ sa̱matsu̍ |
7.030.03c ny a1̱̍gniḥ sī̍da̱d asu̍ro̱ na hotā̍ huvā̱no atra̍ su̱bhagā̍ya de̱vān ||
7.030.04a va̱yaṁ te ta̍ indra̱ ye ca̍ deva̱ stava̍nta śūra̱ dada̍to ma̱ghāni̍ |
7.030.04c yacchā̍ sū̱ribhya̍ upa̱maṁ varū̍thaṁ svā̱bhuvo̍ jara̱ṇām a̍śnavanta ||
7.030.05a vo̱cemed indra̍m ma̱ghavā̍nam enam ma̱ho rā̱yo rādha̍so̱ yad dada̍n naḥ |
7.030.05c yo arca̍to̱ brahma̍kṛti̱m avi̍ṣṭho yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.031.01a pra va̱ indrā̍ya̱ māda̍na̱ṁ harya̍śvāya gāyata |
7.031.01c sakhā̍yaḥ soma̱pāvne̍ ||
7.031.02a śaṁsed u̱kthaṁ su̱dāna̍va u̱ta dyu̱kṣaṁ yathā̱ nara̍ḥ |
7.031.02c ca̱kṛ̱mā sa̱tyarā̍dhase ||
7.031.03a tvaṁ na̍ indra vāja̱yus tvaṁ ga̱vyuḥ śa̍takrato |
7.031.03c tvaṁ hi̍raṇya̱yur va̍so ||
7.031.04a va̱yam i̍ndra tvā̱yavo̱ 'bhi pra ṇo̍numo vṛṣan |
7.031.04c vi̱ddhī tv a1̱̍sya no̍ vaso ||
7.031.05a mā no̍ ni̱de ca̱ vakta̍ve̱ 'ryo ra̍ndhī̱r arā̍vṇe |
7.031.05c tve api̱ kratu̱r mama̍ ||
7.031.06a tvaṁ varmā̍si sa̱pratha̍ḥ puroyo̱dhaś ca̍ vṛtrahan |
7.031.06c tvayā̱ prati̍ bruve yu̱jā ||
7.031.07a ma̱hām̐ u̱tāsi̱ yasya̱ te 'nu̍ sva̱dhāva̍rī̱ saha̍ḥ |
7.031.07c ma̱mnāte̍ indra̱ roda̍sī ||
7.031.08a taṁ tvā̍ ma̱rutva̍tī̱ pari̱ bhuva̱d vāṇī̍ sa̱yāva̍rī |
7.031.08c nakṣa̍māṇā sa̱ha dyubhi̍ḥ ||
7.031.09a ū̱rdhvāsa̱s tvānv inda̍vo̱ bhuva̍n da̱smam upa̱ dyavi̍ |
7.031.09c saṁ te̍ namanta kṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||
7.031.10a pra vo̍ ma̱he ma̍hi̱vṛdhe̍ bharadhva̱m prace̍tase̱ pra su̍ma̱tiṁ kṛ̍ṇudhvam |
7.031.10c viśa̍ḥ pū̱rvīḥ pra ca̍rā carṣaṇi̱prāḥ ||
7.031.11a u̱ru̱vyaca̍se ma̱hine̍ suvṛ̱ktim indrā̍ya̱ brahma̍ janayanta̱ viprā̍ḥ |
7.031.11c tasya̍ vra̱tāni̱ na mi̍nanti̱ dhīrā̍ḥ ||
7.031.12a indra̱ṁ vāṇī̱r anu̍ttamanyum e̱va sa̱trā rājā̍naṁ dadhire̱ saha̍dhyai |
7.031.12c harya̍śvāya barhayā̱ sam ā̱pīn ||

7.032.01a mo ṣu tvā̍ vā̱ghata̍ś ca̱nāre a̱sman ni rī̍raman |
7.032.01c ā̱rāttā̍c cit sadha̱māda̍ṁ na̱ ā ga̍hī̱ha vā̱ sann upa̍ śrudhi ||
7.032.02a i̱me hi te̍ brahma̱kṛta̍ḥ su̱te sacā̱ madhau̱ na makṣa̱ āsa̍te |
7.032.02c indre̱ kāma̍ṁ jari̱tāro̍ vasū̱yavo̱ rathe̱ na pāda̱m ā da̍dhuḥ ||
7.032.03 rā̱yaskā̍mo̱ vajra̍hastaṁ su̱dakṣi̍ṇam pu̱tro na pi̱tara̍ṁ huve ||
7.032.04a i̱ma indrā̍ya sunvire̱ somā̍so̱ dadhyā̍śiraḥ |
7.032.04c tām̐ ā madā̍ya vajrahasta pī̱taye̱ hari̍bhyāṁ yā̱hy oka̱ ā ||
7.032.05a śrava̱c chrutka̍rṇa īyate̱ vasū̍nā̱ṁ nū ci̍n no mardhiṣa̱d gira̍ḥ |
7.032.05c sa̱dyaś ci̱d yaḥ sa̱hasrā̍ṇi śa̱tā dada̱n naki̱r ditsa̍nta̱m ā mi̍nat ||
7.032.06a sa vī̱ro apra̍tiṣkuta̱ indre̍ṇa śūśuve̱ nṛbhi̍ḥ |
7.032.06c yas te̍ gabhī̱rā sava̍nāni vṛtrahan su̱noty ā ca̱ dhāva̍ti ||
7.032.07a bhavā̱ varū̍tham maghavan ma̱ghonā̱ṁ yat sa̱majā̍si̱ śardha̍taḥ |
7.032.07c vi tvāha̍tasya̱ veda̍nam bhajema̱hy ā dū̱ṇāśo̍ bharā̱ gaya̍m ||
7.032.08a su̱notā̍ soma̱pāvne̱ soma̱m indrā̍ya va̱jriṇe̍ |
7.032.08c paca̍tā pa̱ktīr ava̍se kṛṇu̱dhvam it pṛ̱ṇann it pṛ̍ṇa̱te maya̍ḥ ||
7.032.09a mā sre̍dhata somino̱ dakṣa̍tā ma̱he kṛ̍ṇu̱dhvaṁ rā̱ya ā̱tuje̍ |
7.032.09c ta̱raṇi̱r ij ja̍yati̱ kṣeti̱ puṣya̍ti̱ na de̱vāsa̍ḥ kava̱tnave̍ ||
7.032.10a naki̍ḥ su̱dāso̱ ratha̱m pary ā̍sa̱ na rī̍ramat |
7.032.10c indro̱ yasyā̍vi̱tā yasya̍ ma̱ruto̱ gama̱t sa goma̍ti vra̱je ||
7.032.11a gama̱d vāja̍ṁ vā̱jaya̍nn indra̱ martyo̱ yasya̱ tvam a̍vi̱tā bhuva̍ḥ |
7.032.11c a̱smāka̍m bodhy avi̱tā rathā̍nām a̱smāka̍ṁ śūra nṛ̱ṇām ||
7.032.12a ud in nv a̍sya ricya̱te 'ṁśo̱ dhana̱ṁ na ji̱gyuṣa̍ḥ |
7.032.12c ya indro̱ hari̍vā̱n na da̍bhanti̱ taṁ ripo̱ dakṣa̍ṁ dadhāti so̱mini̍ ||
7.032.13a mantra̱m akha̍rva̱ṁ sudhi̍taṁ su̱peśa̍sa̱ṁ dadhā̍ta ya̱jñiye̱ṣv ā |
7.032.13c pū̱rvīś ca̱na prasi̍tayas taranti̱ taṁ ya indre̱ karma̍ṇā̱ bhuva̍t ||
7.032.14a kas tam i̍ndra̱ tvāva̍su̱m ā martyo̍ dadharṣati |
7.032.14c śra̱ddhā it te̍ maghava̱n pārye̍ di̱vi vā̱jī vāja̍ṁ siṣāsati ||
7.032.15a ma̱ghona̍ḥ sma vṛtra̱hatye̍ṣu codaya̱ ye dada̍ti pri̱yā vasu̍ |
7.032.15c tava̱ praṇī̍tī haryaśva sū̱ribhi̱r viśvā̍ tarema duri̱tā ||
7.032.16a taved i̍ndrāva̱maṁ vasu̱ tvam pu̍ṣyasi madhya̱mam |
7.032.16c sa̱trā viśva̍sya para̱masya̍ rājasi̱ naki̍ṣ ṭvā̱ goṣu̍ vṛṇvate ||
7.032.17a tvaṁ viśva̍sya dhana̱dā a̍si śru̱to ya ī̱m bhava̍nty ā̱jaya̍ḥ |
7.032.17c tavā̱yaṁ viśva̍ḥ puruhūta̱ pārthi̍vo 'va̱syur nāma̍ bhikṣate ||
7.032.18a yad i̍ndra̱ yāva̍ta̱s tvam e̱tāva̍d a̱ham īśī̍ya |
7.032.18c sto̱tāra̱m id di̍dhiṣeya radāvaso̱ na pā̍pa̱tvāya̍ rāsīya ||
7.032.19a śikṣe̍ya̱m in ma̍haya̱te di̱ve-di̍ve rā̱ya ā ku̍haci̱dvide̍ |
7.032.19c na̱hi tvad a̱nyan ma̍ghavan na̱ āpya̱ṁ vasyo̱ asti̍ pi̱tā ca̱na ||
7.032.20a ta̱raṇi̱r it si̍ṣāsati̱ vāja̱m pura̍ṁdhyā yu̱jā |
7.032.20c ā va̱ indra̍m puruhū̱taṁ na̍me gi̱rā ne̱miṁ taṣṭe̍va su̱drva̍m ||
7.032.21a na du̍ṣṭu̱tī martyo̍ vindate̱ vasu̱ na sredha̍ntaṁ ra̱yir na̍śat |
7.032.21c su̱śakti̱r in ma̍ghava̱n tubhya̱m māva̍te de̱ṣṇaṁ yat pārye̍ di̱vi ||
7.032.22a a̱bhi tvā̍ śūra nonu̱mo 'du̍gdhā iva dhe̱nava̍ḥ |
7.032.22c īśā̍nam a̱sya jaga̍taḥ sva̱rdṛśa̱m īśā̍nam indra ta̱sthuṣa̍ḥ ||
7.032.23a na tvāvā̍m̐ a̱nyo di̱vyo na pārthi̍vo̱ na jā̱to na ja̍niṣyate |
7.032.23c a̱śvā̱yanto̍ maghavann indra vā̱jino̍ ga̱vyanta̍s tvā havāmahe ||
7.032.24a a̱bhī ṣa̱tas tad ā bha̱rendra̱ jyāya̱ḥ kanī̍yasaḥ |
7.032.24c pu̱rū̱vasu̱r hi ma̍ghavan sa̱nād asi̱ bhare̍-bhare ca̱ havya̍ḥ ||
7.032.25a parā̍ ṇudasva maghavann a̱mitrā̍n su̱vedā̍ no̱ vasū̍ kṛdhi |
7.032.25c a̱smāka̍m bodhy avi̱tā ma̍hādha̱ne bhavā̍ vṛ̱dhaḥ sakhī̍nām ||
7.032.26a indra̱ kratu̍ṁ na̱ ā bha̍ra pi̱tā pu̱trebhyo̱ yathā̍ |
7.032.26c śikṣā̍ ṇo a̱smin pu̍ruhūta̱ yāma̍ni jī̱vā jyoti̍r aśīmahi ||
7.032.27a mā no̱ ajñā̍tā vṛ̱janā̍ durā̱dhyo̱3̱̍ māśi̍vāso̱ ava̍ kramuḥ |
7.032.27c tvayā̍ va̱yam pra̱vata̱ḥ śaśva̍tīr a̱po 'ti̍ śūra tarāmasi ||

7.033.01a śvi̱tyañco̍ mā dakṣiṇa̱taska̍pardā dhiyaṁji̱nvāso̍ a̱bhi hi pra̍ma̱nduḥ |
7.033.01c u̱ttiṣṭha̍n voce̱ pari̍ ba̱rhiṣo̱ nṝn na me̍ dū̱rād avi̍tave̱ vasi̍ṣṭhāḥ ||
7.033.02a dū̱rād indra̍m anaya̱nn ā su̱tena̍ ti̱ro vai̍śa̱ntam ati̱ pānta̍m u̱gram |
7.033.02c pāśa̍dyumnasya vāya̱tasya̱ somā̍t su̱tād indro̍ 'vṛṇītā̱ vasi̍ṣṭhān ||
7.033.03a e̱ven nu ka̱ṁ sindhu̍m ebhis tatāre̱ven nu ka̍m bhe̱dam e̍bhir jaghāna |
7.033.03c e̱ven nu ka̍ṁ dāśarā̱jñe su̱dāsa̱m prāva̱d indro̱ brahma̍ṇā vo vasiṣṭhāḥ ||
7.033.04a juṣṭī̍ naro̱ brahma̍ṇā vaḥ pitṝ̱ṇām akṣa̍m avyaya̱ṁ na kilā̍ riṣātha |
7.033.04c yac chakva̍rīṣu bṛha̱tā rave̱ṇendre̱ śuṣma̱m ada̍dhātā vasiṣṭhāḥ ||
7.033.05a ud dyām i̱vet tṛ̱ṣṇajo̍ nāthi̱tāso 'dī̍dhayur dāśarā̱jñe vṛ̱tāsa̍ḥ |
7.033.05c vasi̍ṣṭhasya stuva̱ta indro̍ aśrod u̱ruṁ tṛtsu̍bhyo akṛṇod u lo̱kam ||
7.033.06a da̱ṇḍā i̱ved go̱aja̍nāsa āsa̱n pari̍cchinnā bhara̱tā a̍rbha̱kāsa̍ḥ |
7.033.06c abha̍vac ca purae̱tā vasi̍ṣṭha̱ ād it tṛtsū̍nā̱ṁ viśo̍ aprathanta ||
7.033.07a traya̍ḥ kṛṇvanti̱ bhuva̍neṣu̱ reta̍s ti̱sraḥ pra̱jā āryā̱ jyoti̍ragrāḥ |
7.033.07c trayo̍ gha̱rmāsa̍ u̱ṣasa̍ṁ sacante̱ sarvā̱m̐ it tām̐ anu̍ vidu̱r vasi̍ṣṭhāḥ ||
7.033.08a sūrya̍syeva va̱kṣatho̱ jyoti̍r eṣāṁ samu̱drasye̍va mahi̱mā ga̍bhī̱raḥ |
7.033.08c vāta̍syeva praja̱vo nānyena̱ stomo̍ vasiṣṭhā̱ anve̍tave vaḥ ||
7.033.09a ta in ni̱ṇyaṁ hṛda̍yasya prake̱taiḥ sa̱hasra̍valśam a̱bhi saṁ ca̍ranti |
7.033.09c ya̱mena̍ ta̱tam pa̍ri̱dhiṁ vaya̍nto 'psa̱rasa̱ upa̍ sedu̱r vasi̍ṣṭhāḥ ||
7.033.10a vi̱dyuto̱ jyoti̱ḥ pari̍ sa̱ṁjihā̍nam mi̱trāvaru̍ṇā̱ yad apa̍śyatāṁ tvā |
7.033.10c tat te̱ janmo̱taika̍ṁ vasiṣṭhā̱gastyo̱ yat tvā̍ vi̱śa ā̍ja̱bhāra̍ ||
7.033.11a u̱tāsi̍ maitrāvaru̱ṇo va̍siṣṭho̱rvaśyā̍ brahma̱n mana̱so 'dhi̍ jā̱taḥ |
7.033.11c dra̱psaṁ ska̱nnam brahma̍ṇā̱ daivye̍na̱ viśve̍ de̱vāḥ puṣka̍re tvādadanta ||
7.033.12a sa pra̍ke̱ta u̱bhaya̍sya pravi̱dvān sa̱hasra̍dāna u̱ta vā̱ sadā̍naḥ |
7.033.12c ya̱mena̍ ta̱tam pa̍ri̱dhiṁ va̍yi̱ṣyann a̍psa̱rasa̱ḥ pari̍ jajñe̱ vasi̍ṣṭhaḥ ||
7.033.13a sa̱tre ha̍ jā̱tāv i̍ṣi̱tā namo̍bhiḥ ku̱mbhe reta̍ḥ siṣicatuḥ samā̱nam |
7.033.13c tato̍ ha̱ māna̱ ud i̍yāya̱ madhyā̱t tato̍ jā̱tam ṛṣi̍m āhu̱r vasi̍ṣṭham ||
7.033.14a u̱ktha̱bhṛta̍ṁ sāma̱bhṛta̍m bibharti̱ grāvā̍ṇa̱m bibhra̱t pra va̍dā̱ty agre̍ |
7.033.14c upai̍nam ādhvaṁ sumana̱syamā̍nā̱ ā vo̍ gacchāti pratṛdo̱ vasi̍ṣṭhaḥ ||

7.034.01 pra śu̱kraitu̍ de̱vī ma̍nī̱ṣā a̱smat suta̍ṣṭo̱ ratho̱ na vā̱jī ||
7.034.02 vi̱duḥ pṛ̍thi̱vyā di̱vo ja̱nitra̍ṁ śṛ̱ṇvanty āpo̱ adha̱ kṣara̍ntīḥ ||
7.034.03 āpa̍ś cid asmai̱ pinva̍nta pṛ̱thvīr vṛ̱treṣu̱ śūrā̱ maṁsa̍nta u̱grāḥ ||
7.034.04 ā dhū̱rṣv a̍smai̱ dadhā̱tāśvā̱n indro̱ na va̱jrī hira̍ṇyabāhuḥ ||
7.034.05 a̱bhi pra sthā̱tāhe̍va ya̱jñaṁ yāte̍va̱ patma̱n tmanā̍ hinota ||
7.034.06 tmanā̍ sa̱matsu̍ hi̱nota̍ ya̱jñaṁ dadhā̍ta ke̱tuṁ janā̍ya vī̱ram ||
7.034.07 ud a̍sya̱ śuṣmā̍d bhā̱nur nārta̱ bibha̍rti bhā̱ram pṛ̍thi̱vī na bhūma̍ ||
7.034.08 hvayā̍mi de̱vām̐ ayā̍tur agne̱ sādha̍nn ṛ̱tena̱ dhiya̍ṁ dadhāmi ||
7.034.09 a̱bhi vo̍ de̱vīṁ dhiya̍ṁ dadhidhva̱m pra vo̍ deva̱trā vāca̍ṁ kṛṇudhvam ||
7.034.10 ā ca̍ṣṭa āsā̱m pātho̍ na̱dīnā̱ṁ varu̍ṇa u̱graḥ sa̱hasra̍cakṣāḥ ||
7.034.11 rājā̍ rā̱ṣṭrānā̱m peśo̍ na̱dīnā̱m anu̍ttam asmai kṣa̱traṁ vi̱śvāyu̍ ||
7.034.12 avi̍ṣṭo a̱smān viśvā̍su vi̱kṣv adyu̍ṁ kṛṇota̱ śaṁsa̍ṁ nini̱tsoḥ ||
7.034.13 vy e̍tu di̱dyud dvi̱ṣām aśe̍vā yu̱yota̱ viṣva̱g rapa̍s ta̱nūnā̍m ||
7.034.14 avī̍n no a̱gnir ha̱vyān namo̍bhi̱ḥ preṣṭho̍ asmā adhāyi̱ stoma̍ḥ ||
7.034.15 sa̱jūr de̱vebhi̍r a̱pāṁ napā̍ta̱ṁ sakhā̍yaṁ kṛdhvaṁ śi̱vo no̍ astu ||
7.034.16 a̱bjām u̱kthair ahi̍ṁ gṛṇīṣe bu̱dhne na̱dīnā̱ṁ raja̍ḥsu̱ ṣīda̍n ||
7.034.17 mā no 'hi̍r bu̱dhnyo̍ ri̱ṣe dhā̱n mā ya̱jño a̍sya sridhad ṛtā̱yoḥ ||
7.034.18 u̱ta na̍ e̱ṣu nṛṣu̱ śravo̍ dhu̱ḥ pra rā̱ye ya̍ntu̱ śardha̍nto a̱ryaḥ ||
7.034.19 tapa̍nti̱ śatru̱ṁ sva1̱̍r ṇa bhūmā̍ ma̱hāse̍nāso̱ ame̍bhir eṣām ||
7.034.20 ā yan na̱ḥ patnī̱r gama̱nty acchā̱ tvaṣṭā̍ supā̱ṇir dadhā̍tu vī̱rān ||
7.034.21 prati̍ na̱ḥ stoma̱ṁ tvaṣṭā̍ juṣeta̱ syād a̱sme a̱rama̍tir vasū̱yuḥ ||
7.034.22a tā no̍ rāsan rāti̱ṣāco̱ vasū̱ny ā roda̍sī varuṇā̱nī śṛ̍ṇotu |
7.034.22c varū̍trībhiḥ suśara̱ṇo no̍ astu̱ tvaṣṭā̍ su̱datro̱ vi da̍dhātu̱ rāya̍ḥ ||
7.034.23a tan no̱ rāya̱ḥ parva̍tā̱s tan na̱ āpa̱s tad rā̍ti̱ṣāca̱ oṣa̍dhīr u̱ta dyauḥ |
7.034.23c vana̱spati̍bhiḥ pṛthi̱vī sa̱joṣā̍ u̱bhe roda̍sī̱ pari̍ pāsato naḥ ||
7.034.24a anu̱ tad u̱rvī roda̍sī jihātā̱m anu̍ dyu̱kṣo varu̍ṇa̱ indra̍sakhā |
7.034.24c anu̱ viśve̍ ma̱ruto̱ ye sa̱hāso̍ rā̱yaḥ syā̍ma dha̱ruṇa̍ṁ dhi̱yadhyai̍ ||
7.034.25a tan na̱ indro̱ varu̍ṇo mi̱tro a̱gnir āpa̱ oṣa̍dhīr va̱nino̍ juṣanta |
7.034.25c śarma̍n syāma ma̱rutā̍m u̱pasthe̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.035.01a śaṁ na̍ indrā̱gnī bha̍vatā̱m avo̍bhi̱ḥ śaṁ na̱ indrā̱varu̍ṇā rā̱taha̍vyā |
7.035.01c śam indrā̱somā̍ suvi̱tāya̱ śaṁ yoḥ śaṁ na̱ indrā̍pū̱ṣaṇā̱ vāja̍sātau ||
7.035.02a śaṁ no̱ bhaga̱ḥ śam u̍ na̱ḥ śaṁso̍ astu̱ śaṁ na̱ḥ pura̍ṁdhi̱ḥ śam u̍ santu̱ rāya̍ḥ |
7.035.02c śaṁ na̍ḥ sa̱tyasya̍ su̱yama̍sya̱ śaṁsa̱ḥ śaṁ no̍ arya̱mā pu̍rujā̱to a̍stu ||
7.035.03a śaṁ no̍ dhā̱tā śam u̍ dha̱rtā no̍ astu̱ śaṁ na̍ urū̱cī bha̍vatu sva̱dhābhi̍ḥ |
7.035.03c śaṁ roda̍sī bṛha̱tī śaṁ no̱ adri̱ḥ śaṁ no̍ de̱vānā̍ṁ su̱havā̍ni santu ||
7.035.04a śaṁ no̍ a̱gnir jyoti̍ranīko astu̱ śaṁ no̍ mi̱trāvaru̍ṇāv a̱śvinā̱ śam |
7.035.04c śaṁ na̍ḥ su̱kṛtā̍ṁ sukṛ̱tāni̍ santu̱ śaṁ na̍ iṣi̱ro a̱bhi vā̍tu̱ vāta̍ḥ ||
7.035.05a śaṁ no̱ dyāvā̍pṛthi̱vī pū̱rvahū̍tau̱ śam a̱ntari̍kṣaṁ dṛ̱śaye̍ no astu |
7.035.05c śaṁ na̱ oṣa̍dhīr va̱nino̍ bhavantu̱ śaṁ no̱ raja̍sa̱s pati̍r astu ji̱ṣṇuḥ ||
7.035.06a śaṁ na̱ indro̱ vasu̍bhir de̱vo a̍stu̱ śam ā̍di̱tyebhi̱r varu̍ṇaḥ su̱śaṁsa̍ḥ |
7.035.06c śaṁ no̍ ru̱dro ru̱drebhi̱r jalā̍ṣa̱ḥ śaṁ na̱s tvaṣṭā̱ gnābhi̍r i̱ha śṛ̍ṇotu ||
7.035.07a śaṁ na̱ḥ somo̍ bhavatu̱ brahma̱ śaṁ na̱ḥ śaṁ no̱ grāvā̍ṇa̱ḥ śam u̍ santu ya̱jñāḥ |
7.035.07c śaṁ na̱ḥ svarū̍ṇām mi̱tayo̍ bhavantu̱ śaṁ na̍ḥ pra̱sva1̱̍ḥ śam v a̍stu̱ vedi̍ḥ ||
7.035.08a śaṁ na̱ḥ sūrya̍ uru̱cakṣā̱ ud e̍tu̱ śaṁ na̱ś cata̍sraḥ pra̱diśo̍ bhavantu |
7.035.08c śaṁ na̱ḥ parva̍tā dhru̱vayo̍ bhavantu̱ śaṁ na̱ḥ sindha̍va̱ḥ śam u̍ sa̱ntv āpa̍ḥ ||
7.035.09a śaṁ no̱ adi̍tir bhavatu vra̱tebhi̱ḥ śaṁ no̍ bhavantu ma̱ruta̍ḥ sva̱rkāḥ |
7.035.09c śaṁ no̱ viṣṇu̱ḥ śam u̍ pū̱ṣā no̍ astu̱ śaṁ no̍ bha̱vitra̱ṁ śam v a̍stu vā̱yuḥ ||
7.035.10a śaṁ no̍ de̱vaḥ sa̍vi̱tā trāya̍māṇa̱ḥ śaṁ no̍ bhavantū̱ṣaso̍ vibhā̱tīḥ |
7.035.10c śaṁ na̍ḥ pa̱rjanyo̍ bhavatu pra̱jābhya̱ḥ śaṁ na̱ḥ kṣetra̍sya̱ pati̍r astu śa̱mbhuḥ ||
7.035.11a śaṁ no̍ de̱vā vi̱śvade̍vā bhavantu̱ śaṁ sara̍svatī sa̱ha dhī̱bhir a̍stu |
7.035.11c śam a̍bhi̱ṣāca̱ḥ śam u̍ rāti̱ṣāca̱ḥ śaṁ no̍ di̱vyāḥ pārthi̍vā̱ḥ śaṁ no̱ apyā̍ḥ ||
7.035.12a śaṁ na̍ḥ sa̱tyasya̱ pata̍yo bhavantu̱ śaṁ no̱ arva̍nta̱ḥ śam u̍ santu̱ gāva̍ḥ |
7.035.12c śaṁ na̍ ṛ̱bhava̍ḥ su̱kṛta̍ḥ su̱hastā̱ḥ śaṁ no̍ bhavantu pi̱taro̱ have̍ṣu ||
7.035.13a śaṁ no̍ a̱ja eka̍pād de̱vo a̍stu̱ śaṁ no 'hi̍r bu̱dhnya1̱̍ḥ śaṁ sa̍mu̱draḥ |
7.035.13c śaṁ no̍ a̱pāṁ napā̍t pe̱rur a̍stu̱ śaṁ na̱ḥ pṛśni̍r bhavatu de̱vago̍pā ||
7.035.14a ā̱di̱tyā ru̱drā vasa̍vo juṣante̱dam brahma̍ kri̱yamā̍ṇa̱ṁ navī̍yaḥ |
7.035.14c śṛ̱ṇvantu̍ no di̱vyāḥ pārthi̍vāso̱ gojā̍tā u̱ta ye ya̱jñiyā̍saḥ ||
7.035.15a ye de̱vānā̍ṁ ya̱jñiyā̍ ya̱jñiyā̍nā̱m mano̱r yaja̍trā a̱mṛtā̍ ṛta̱jñāḥ |
7.035.15c te no̍ rāsantām urugā̱yam a̱dya yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.036.01a pra brahmai̍tu̱ sada̍nād ṛ̱tasya̱ vi ra̱śmibhi̍ḥ sasṛje̱ sūryo̱ gāḥ |
7.036.01c vi sānu̍nā pṛthi̱vī sa̍sra u̱rvī pṛ̱thu pratī̍ka̱m adhy edhe̍ a̱gniḥ ||
7.036.02a i̱māṁ vā̍m mitrāvaruṇā suvṛ̱ktim iṣa̱ṁ na kṛ̍ṇve asurā̱ navī̍yaḥ |
7.036.02c i̱no vā̍m a̱nyaḥ pa̍da̱vīr ada̍bdho̱ jana̍ṁ ca mi̱tro ya̍tati bruvā̱ṇaḥ ||
7.036.03a ā vāta̍sya̱ dhraja̍to ranta i̱tyā apī̍payanta dhe̱navo̱ na sūdā̍ḥ |
7.036.03c ma̱ho di̱vaḥ sada̍ne̱ jāya̍mā̱no 'ci̍kradad vṛṣa̱bhaḥ sasmi̱nn ūdha̍n ||
7.036.04a gi̱rā ya e̱tā yu̱naja̱d dharī̍ ta̱ indra̍ pri̱yā su̱rathā̍ śūra dhā̱yū |
7.036.04c pra yo ma̱nyuṁ riri̍kṣato mi̱nāty ā su̱kratu̍m arya̱maṇa̍ṁ vavṛtyām ||
7.036.05a yaja̍nte asya sa̱khyaṁ vaya̍ś ca nama̱svina̱ḥ sva ṛ̱tasya̱ dhāma̍n |
7.036.05c vi pṛkṣo̍ bābadhe̱ nṛbhi̱ḥ stavā̍na i̱daṁ namo̍ ru̱drāya̱ preṣṭha̍m ||
7.036.06a ā yat sā̱kaṁ ya̱śaso̍ vāvaśā̱nāḥ sara̍svatī sa̱ptathī̱ sindhu̍mātā |
7.036.06c yāḥ su̱ṣvaya̍nta su̱dughā̍ḥ sudhā̱rā a̱bhi svena̱ paya̍sā̱ pīpyā̍nāḥ ||
7.036.07a u̱ta tye no̍ ma̱ruto̍ mandasā̱nā dhiya̍ṁ to̱kaṁ ca̍ vā̱jino̍ 'vantu |
7.036.07c mā na̱ḥ pari̍ khya̱d akṣa̍rā̱ cara̱nty avī̍vṛdha̱n yujya̱ṁ te ra̱yiṁ na̍ḥ ||
7.036.08a pra vo̍ ma̱hīm a̱rama̍tiṁ kṛṇudhva̱m pra pū̱ṣaṇa̍ṁ vida̱thya1̱̍ṁ na vī̱ram |
7.036.08c bhaga̍ṁ dhi̱yo̍ 'vi̱tāra̍ṁ no a̱syāḥ sā̱tau vāja̍ṁ rāti̱ṣāca̱m pura̍ṁdhim ||
7.036.09a acchā̱yaṁ vo̍ maruta̱ḥ śloka̍ e̱tv acchā̱ viṣṇu̍ṁ niṣikta̱pām avo̍bhiḥ |
7.036.09c u̱ta pra̱jāyai̍ gṛṇa̱te vayo̍ dhur yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.037.01a ā vo̱ vāhi̍ṣṭho vahatu sta̱vadhyai̱ ratho̍ vājā ṛbhukṣaṇo̱ amṛ̍ktaḥ |
7.037.01c a̱bhi tri̍pṛ̱ṣṭhaiḥ sava̍neṣu̱ somai̱r made̍ suśiprā ma̱habhi̍ḥ pṛṇadhvam ||
7.037.02a yū̱yaṁ ha̱ ratna̍m ma̱ghava̍tsu dhattha sva̱rdṛśa̍ ṛbhukṣaṇo̱ amṛ̍ktam |
7.037.02c saṁ ya̱jñeṣu̍ svadhāvantaḥ pibadhva̱ṁ vi no̱ rādhā̍ṁsi ma̱tibhi̍r dayadhvam ||
7.037.03a u̱voci̍tha̱ hi ma̍ghavan de̱ṣṇam ma̱ho arbha̍sya̱ vasu̍no vibhā̱ge |
7.037.03c u̱bhā te̍ pū̱rṇā vasu̍nā̱ gabha̍stī̱ na sū̱nṛtā̱ ni ya̍mate vasa̱vyā̍ ||
7.037.04a tvam i̍ndra̱ svaya̍śā ṛbhu̱kṣā vājo̱ na sā̱dhur asta̍m e̱ṣy ṛkvā̍ |
7.037.04c va̱yaṁ nu te̍ dā̱śvāṁsa̍ḥ syāma̱ brahma̍ kṛ̱ṇvanto̍ harivo̱ vasi̍ṣṭhāḥ ||
7.037.05a sani̍tāsi pra̱vato̍ dā̱śuṣe̍ ci̱d yābhi̱r vive̍ṣo haryaśva dhī̱bhiḥ |
7.037.05c va̱va̱nmā nu te̱ yujyā̍bhir ū̱tī ka̱dā na̍ indra rā̱ya ā da̍śasyeḥ ||
7.037.06a vā̱saya̍sīva ve̱dhasa̱s tvaṁ na̍ḥ ka̱dā na̍ indra̱ vaca̍so bubodhaḥ |
7.037.06c asta̍ṁ tā̱tyā dhi̱yā ra̱yiṁ su̱vīra̍m pṛ̱kṣo no̱ arvā̱ ny u̍hīta vā̱jī ||
7.037.07a a̱bhi yaṁ de̱vī nirṛ̍tiś ci̱d īśe̱ nakṣa̍nta̱ indra̍ṁ śa̱rada̍ḥ su̱pṛkṣa̍ḥ |
7.037.07c upa̍ triba̱ndhur ja̱rada̍ṣṭim e̱ty asva̍veśa̱ṁ yaṁ kṛ̱ṇava̍nta̱ martā̍ḥ ||
7.037.08a ā no̱ rādhā̍ṁsi savitaḥ sta̱vadhyā̱ ā rāyo̍ yantu̱ parva̍tasya rā̱tau |
7.037.08c sadā̍ no di̱vyaḥ pā̱yuḥ si̍ṣaktu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.038.01a ud u̱ ṣya de̱vaḥ sa̍vi̱tā ya̍yāma hira̱ṇyayī̍m a̱mati̱ṁ yām aśi̍śret |
7.038.01c nū̱nam bhago̱ havyo̱ mānu̍ṣebhi̱r vi yo ratnā̍ purū̱vasu̱r dadhā̍ti ||
7.038.02a ud u̍ tiṣṭha savitaḥ śru̱dhy a1̱̍sya hira̍ṇyapāṇe̱ prabhṛ̍tāv ṛ̱tasya̍ |
7.038.02c vy u1̱̍rvīm pṛ̱thvīm a̱mati̍ṁ sṛjā̱na ā nṛbhyo̍ marta̱bhoja̍naṁ suvā̱naḥ ||
7.038.03a api̍ ṣṭu̱taḥ sa̍vi̱tā de̱vo a̍stu̱ yam ā ci̱d viśve̱ vasa̍vo gṛ̱ṇanti̍ |
7.038.03c sa na̱ḥ stomā̍n nama̱sya1̱̍ś cano̍ dhā̱d viśve̍bhiḥ pātu pā̱yubhi̱r ni sū̱rīn ||
7.038.04a a̱bhi yaṁ de̱vy adi̍tir gṛ̱ṇāti̍ sa̱vaṁ de̱vasya̍ savi̱tur ju̍ṣā̱ṇā |
7.038.04c a̱bhi sa̱mrājo̱ varu̍ṇo gṛṇanty a̱bhi mi̱trāso̍ arya̱mā sa̱joṣā̍ḥ ||
7.038.05a a̱bhi ye mi̱tho va̱nuṣa̱ḥ sapa̍nte rā̱tiṁ di̱vo rā̍ti̱ṣāca̍ḥ pṛthi̱vyāḥ |
7.038.05c ahi̍r bu̱dhnya̍ u̱ta na̍ḥ śṛṇotu̱ varū̱try eka̍dhenubhi̱r ni pā̍tu ||
7.038.06a anu̱ tan no̱ jāspati̍r maṁsīṣṭa̱ ratna̍ṁ de̱vasya̍ savi̱tur i̍yā̱naḥ |
7.038.06c bhaga̍m u̱gro 'va̍se̱ joha̍vīti̱ bhaga̱m anu̍gro̱ adha̍ yāti̱ ratna̍m ||
7.038.07a śaṁ no̍ bhavantu vā̱jino̱ have̍ṣu de̱vatā̍tā mi̱tadra̍vaḥ sva̱rkāḥ |
7.038.07c ja̱mbhaya̱nto 'hi̱ṁ vṛka̱ṁ rakṣā̍ṁsi̱ sane̍my a̱smad yu̍yava̱nn amī̍vāḥ ||
7.038.08a vāje̍-vāje 'vata vājino no̱ dhane̍ṣu viprā amṛtā ṛtajñāḥ |
7.038.08c a̱sya madhva̍ḥ pibata mā̱daya̍dhvaṁ tṛ̱ptā yā̍ta pa̱thibhi̍r deva̱yānai̍ḥ ||

7.039.01a ū̱rdhvo a̱gniḥ su̍ma̱tiṁ vasvo̍ aśret pratī̱cī jū̱rṇir de̱vatā̍tim eti |
7.039.01c bhe̱jāte̱ adrī̍ ra̱thye̍va̱ panthā̍m ṛ̱taṁ hotā̍ na iṣi̱to ya̍jāti ||
7.039.02a pra vā̍vṛje supra̱yā ba̱rhir e̍ṣā̱m ā vi̱śpatī̍va̱ bīri̍ṭa iyāte |
7.039.02c vi̱śām a̱ktor u̱ṣasa̍ḥ pū̱rvahū̍tau vā̱yuḥ pū̱ṣā sva̱staye̍ ni̱yutvā̍n ||
7.039.03a jma̱yā atra̱ vasa̍vo ranta de̱vā u̱rāv a̱ntari̍kṣe marjayanta śu̱bhrāḥ |
7.039.03c a̱rvāk pa̱tha u̍rujrayaḥ kṛṇudhva̱ṁ śrotā̍ dū̱tasya̍ ja̱gmuṣo̍ no a̱sya ||
7.039.04a te hi ya̱jñeṣu̍ ya̱jñiyā̍sa̱ ūmā̍ḥ sa̱dhastha̱ṁ viśve̍ a̱bhi santi̍ de̱vāḥ |
7.039.04c tām̐ a̍dhva̱ra u̍śa̱to ya̍kṣy agne śru̱ṣṭī bhaga̱ṁ nāsa̍tyā̱ pura̍ṁdhim ||
7.039.05a āgne̱ giro̍ di̱va ā pṛ̍thi̱vyā mi̱traṁ va̍ha̱ varu̍ṇa̱m indra̍m a̱gnim |
7.039.05c ārya̱maṇa̱m adi̍ti̱ṁ viṣṇu̍m eṣā̱ṁ sara̍svatī ma̱ruto̍ mādayantām ||
7.039.06a ra̱re ha̱vyam ma̱tibhi̍r ya̱jñiyā̍nā̱ṁ nakṣa̱t kāma̱m martyā̍nā̱m asi̍nvan |
7.039.06c dhātā̍ ra̱yim a̍vida̱syaṁ sa̍dā̱sāṁ sa̍kṣī̱mahi̱ yujye̍bhi̱r nu de̱vaiḥ ||
7.039.07a nū roda̍sī a̱bhiṣṭu̍te̱ vasi̍ṣṭhair ṛ̱tāvā̍no̱ varu̍ṇo mi̱tro a̱gniḥ |
7.039.07c yaccha̍ntu ca̱ndrā u̍pa̱maṁ no̍ a̱rkaṁ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.040.01a o śru̱ṣṭir vi̍da̱thyā̱3̱̍ sam e̍tu̱ prati̱ stoma̍ṁ dadhīmahi tu̱rāṇā̍m |
7.040.01c yad a̱dya de̱vaḥ sa̍vi̱tā su̱vāti̱ syāmā̍sya ra̱tnino̍ vibhā̱ge ||
7.040.02a mi̱tras tan no̱ varu̍ṇo̱ roda̍sī ca̱ dyubha̍kta̱m indro̍ arya̱mā da̍dātu |
7.040.02c dide̍ṣṭu de̱vy adi̍tī̱ rekṇo̍ vā̱yuś ca̱ yan ni̍yu̱vaite̱ bhaga̍ś ca ||
7.040.03a sed u̱gro a̍stu maruta̱ḥ sa śu̱ṣmī yam martya̍m pṛṣadaśvā̱ avā̍tha |
7.040.03c u̱tem a̱gniḥ sara̍svatī ju̱nanti̱ na tasya̍ rā̱yaḥ pa̍rye̱tāsti̍ ||
7.040.04a a̱yaṁ hi ne̱tā varu̍ṇa ṛ̱tasya̍ mi̱tro rājā̍no arya̱māpo̱ dhuḥ |
7.040.04c su̱havā̍ de̱vy adi̍tir ana̱rvā te no̱ aṁho̱ ati̍ parṣa̱nn ari̍ṣṭān ||
7.040.05a a̱sya de̱vasya̍ mī̱ḻhuṣo̍ va̱yā viṣṇo̍r e̱ṣasya̍ prabhṛ̱the ha̱virbhi̍ḥ |
7.040.05c vi̱de hi ru̱dro ru̱driya̍m mahi̱tvaṁ yā̍si̱ṣṭaṁ va̱rtir a̍śvinā̱v irā̍vat ||
7.040.06a mātra̍ pūṣann āghṛṇa irasyo̱ varū̍trī̱ yad rā̍ti̱ṣāca̍ś ca̱ rāsa̍n |
7.040.06c ma̱yo̱bhuvo̍ no̱ arva̍nto̱ ni pā̍ntu vṛ̱ṣṭim pari̍jmā̱ vāto̍ dadātu ||
7.040.07a nū roda̍sī a̱bhiṣṭu̍te̱ vasi̍ṣṭhair ṛ̱tāvā̍no̱ varu̍ṇo mi̱tro a̱gniḥ |
7.040.07c yaccha̍ntu ca̱ndrā u̍pa̱maṁ no̍ a̱rkaṁ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.041.01a prā̱tar a̱gnim prā̱tar indra̍ṁ havāmahe prā̱tar mi̱trāvaru̍ṇā prā̱tar a̱śvinā̍ |
7.041.01c prā̱tar bhaga̍m pū̱ṣaṇa̱m brahma̍ṇa̱s pati̍m prā̱taḥ soma̍m u̱ta ru̱draṁ hu̍vema ||
7.041.02a prā̱ta̱rjita̱m bhaga̍m u̱graṁ hu̍vema va̱yam pu̱tram adi̍te̱r yo vi̍dha̱rtā |
7.041.02c ā̱dhraś ci̱d yam manya̍mānas tu̱raś ci̱d rājā̍ ci̱d yam bhaga̍m bha̱kṣīty āha̍ ||
7.041.03a bhaga̱ praṇe̍ta̱r bhaga̱ satya̍rādho̱ bhage̱māṁ dhiya̱m ud a̍vā̱ dada̍n naḥ |
7.041.03c bhaga̱ pra ṇo̍ janaya̱ gobhi̱r aśvai̱r bhaga̱ pra nṛbhi̍r nṛ̱vanta̍ḥ syāma ||
7.041.04a u̱tedānī̱m bhaga̍vantaḥ syāmo̱ta pra̍pi̱tva u̱ta madhye̱ ahnā̍m |
7.041.04c u̱todi̍tā maghava̱n sūrya̍sya va̱yaṁ de̱vānā̍ṁ suma̱tau syā̍ma ||
7.041.05a bhaga̍ e̱va bhaga̍vām̐ astu devā̱s tena̍ va̱yam bhaga̍vantaḥ syāma |
7.041.05c taṁ tvā̍ bhaga̱ sarva̱ ij jo̍havīti̱ sa no̍ bhaga purae̱tā bha̍ve̱ha ||
7.041.06a sam a̍dhva̱rāyo̱ṣaso̍ namanta dadhi̱krāve̍va̱ śuca̍ye pa̱dāya̍ |
7.041.06c a̱rvā̱cī̱naṁ va̍su̱vida̱m bhaga̍ṁ no̱ ratha̍m i̱vāśvā̍ vā̱jina̱ ā va̍hantu ||
7.041.07a aśvā̍vatī̱r goma̍tīr na u̱ṣāso̍ vī̱rava̍tī̱ḥ sada̍m ucchantu bha̱drāḥ |
7.041.07c ghṛ̱taṁ duhā̍nā vi̱śvata̱ḥ prapī̍tā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.042.01a pra bra̱hmāṇo̱ aṅgi̍raso nakṣanta̱ pra kra̍nda̱nur na̍bha̱nya̍sya vetu |
7.042.01c pra dhe̱nava̍ uda̱pruto̍ navanta yu̱jyātā̱m adrī̍ adhva̱rasya̱ peśa̍ḥ ||
7.042.02a su̱gas te̍ agne̱ sana̍vitto̱ adhvā̍ yu̱kṣvā su̱te ha̱rito̍ ro̱hita̍ś ca |
7.042.02c ye vā̱ sadma̍nn aru̱ṣā vī̍ra̱vāho̍ hu̱ve de̱vānā̱ṁ jani̍māni sa̱ttaḥ ||
7.042.03a sam u̍ vo ya̱jñam ma̍haya̱n namo̍bhi̱ḥ pra hotā̍ ma̱ndro ri̍rica upā̱ke |
7.042.03c yaja̍sva̱ su pu̍rvaṇīka de̱vān ā ya̱jñiyā̍m a̱rama̍tiṁ vavṛtyāḥ ||
7.042.04a ya̱dā vī̱rasya̍ re̱vato̍ duro̱ṇe syo̍na̱śīr ati̍thir ā̱cike̍tat |
7.042.04c suprī̍to a̱gniḥ sudhi̍to̱ dama̱ ā sa vi̱śe dā̍ti̱ vārya̱m iya̍tyai ||
7.042.05a i̱maṁ no̍ agne adhva̱raṁ ju̍ṣasva ma̱rutsv indre̍ ya̱śasa̍ṁ kṛdhī naḥ |
7.042.05c ā naktā̍ ba̱rhiḥ sa̍datām u̱ṣāso̱śantā̍ mi̱trāvaru̍ṇā yaje̱ha ||
7.042.06a e̱vāgniṁ sa̍ha̱sya1̱̍ṁ vasi̍ṣṭho rā̱yaskā̍mo vi̱śvapsnya̍sya staut |
7.042.06c iṣa̍ṁ ra̱yim pa̍pratha̱d vāja̍m a̱sme yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.043.01a pra vo̍ ya̱jñeṣu̍ deva̱yanto̍ arca̱n dyāvā̱ namo̍bhiḥ pṛthi̱vī i̱ṣadhyai̍ |
7.043.01c yeṣā̱m brahmā̱ṇy asa̍māni̱ viprā̱ viṣva̍g vi̱yanti̍ va̱nino̱ na śākhā̍ḥ ||
7.043.02a pra ya̱jña e̍tu̱ hetvo̱ na sapti̱r ud ya̍cchadhva̱ṁ sama̍naso ghṛ̱tācī̍ḥ |
7.043.02c stṛ̱ṇī̱ta ba̱rhir a̍dhva̱rāya̍ sā̱dhūrdhvā śo̱cīṁṣi̍ deva̱yūny a̍sthuḥ ||
7.043.03a ā pu̱trāso̱ na mā̱tara̱ṁ vibhṛ̍trā̱ḥ sānau̍ de̱vāso̍ ba̱rhiṣa̍ḥ sadantu |
7.043.03c ā vi̱śvācī̍ vida̱thyā̍m ana̱ktv agne̱ mā no̍ de̱vatā̍tā̱ mṛdha̍s kaḥ ||
7.043.04a te sī̍ṣapanta̱ joṣa̱m ā yaja̍trā ṛ̱tasya̱ dhārā̍ḥ su̱dughā̱ duhā̍nāḥ |
7.043.04c jyeṣṭha̍ṁ vo a̱dya maha̱ ā vasū̍nā̱m ā ga̍ntana̱ sama̍naso̱ yati̱ ṣṭha ||
7.043.05a e̱vā no̍ agne vi̱kṣv ā da̍śasya̱ tvayā̍ va̱yaṁ sa̍hasāva̱nn āskrā̍ḥ |
7.043.05c rā̱yā yu̱jā sa̍dha̱mādo̱ ari̍ṣṭā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.044.01a da̱dhi̱krāṁ va̍ḥ pratha̱mam a̱śvino̱ṣasa̍m a̱gniṁ sami̍ddha̱m bhaga̍m ū̱taye̍ huve |
7.044.01c indra̱ṁ viṣṇu̍m pū̱ṣaṇa̱m brahma̍ṇa̱s pati̍m ādi̱tyān dyāvā̍pṛthi̱vī a̱paḥ sva̍ḥ ||
7.044.02a da̱dhi̱krām u̱ nama̍sā bo̱dhaya̍nta u̱dīrā̍ṇā ya̱jñam u̍papra̱yanta̍ḥ |
7.044.02c iḻā̍ṁ de̱vīm ba̱rhiṣi̍ sā̱daya̍nto̱ 'śvinā̱ viprā̍ su̱havā̍ huvema ||
7.044.03a da̱dhi̱krāvā̍ṇam bubudhā̱no a̱gnim upa̍ bruva u̱ṣasa̱ṁ sūrya̱ṁ gām |
7.044.03c bra̱dhnam ma̍m̐śca̱tor varu̍ṇasya ba̱bhruṁ te viśvā̱smad du̍ri̱tā yā̍vayantu ||
7.044.04a da̱dhi̱krāvā̍ pratha̱mo vā̱jy arvāgre̱ rathā̍nām bhavati prajā̱nan |
7.044.04c sa̱ṁvi̱dā̱na u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇādi̱tyebhi̱r vasu̍bhi̱r aṅgi̍robhiḥ ||
7.044.05a ā no̍ dadhi̱krāḥ pa̱thyā̍m anaktv ṛ̱tasya̱ panthā̱m anve̍ta̱vā u̍ |
7.044.05c śṛ̱ṇotu̍ no̱ daivya̱ṁ śardho̍ a̱gniḥ śṛ̱ṇvantu̱ viśve̍ mahi̱ṣā amū̍rāḥ ||

7.045.01a ā de̱vo yā̍tu savi̱tā su̱ratno̍ 'ntarikṣa̱prā vaha̍māno̱ aśvai̍ḥ |
7.045.01c haste̱ dadhā̍no̱ naryā̍ pu̱rūṇi̍ nive̱śaya̍ñ ca prasu̱vañ ca̱ bhūma̍ ||
7.045.02a ud a̍sya bā̱hū śi̍thi̱rā bṛ̱hantā̍ hira̱ṇyayā̍ di̱vo antā̍m̐ anaṣṭām |
7.045.02c nū̱naṁ so a̍sya mahi̱mā pa̍niṣṭa̱ sūra̍ś cid asmā̱ anu̍ dād apa̱syām ||
7.045.03a sa ghā̍ no de̱vaḥ sa̍vi̱tā sa̱hāvā sā̍viṣa̱d vasu̍pati̱r vasū̍ni |
7.045.03c vi̱śraya̍māṇo a̱mati̍m urū̱cīm ma̍rta̱bhoja̍na̱m adha̍ rāsate naḥ ||
7.045.04a i̱mā gira̍ḥ savi̱tāra̍ṁ suji̱hvam pū̱rṇaga̍bhastim īḻate supā̱ṇim |
7.045.04c ci̱traṁ vayo̍ bṛ̱had a̱sme da̍dhātu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.046.01a i̱mā ru̱drāya̍ sthi̱radha̍nvane̱ gira̍ḥ kṣi̱preṣa̍ve de̱vāya̍ sva̱dhāvne̍ |
7.046.01c aṣā̍ḻhāya̱ saha̍mānāya ve̱dhase̍ ti̱gmāyu̍dhāya bharatā śṛ̱ṇotu̍ naḥ ||
7.046.02a sa hi kṣaye̍ṇa̱ kṣamya̍sya̱ janma̍na̱ḥ sāmrā̍jyena di̱vyasya̱ ceta̍ti |
7.046.02c ava̱nn ava̍ntī̱r upa̍ no̱ dura̍ś carānamī̱vo ru̍dra̱ jāsu̍ no bhava ||
7.046.03a yā te̍ di̱dyud ava̍sṛṣṭā di̱vas pari̍ kṣma̱yā cara̍ti̱ pari̱ sā vṛ̍ṇaktu naḥ |
7.046.03c sa̱hasra̍ṁ te svapivāta bheṣa̱jā mā na̍s to̱keṣu̱ tana̍yeṣu rīriṣaḥ ||
7.046.04a mā no̍ vadhī rudra̱ mā parā̍ dā̱ mā te̍ bhūma̱ prasi̍tau hīḻi̱tasya̍ |
7.046.04c ā no̍ bhaja ba̱rhiṣi̍ jīvaśa̱ṁse yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.047.01a āpo̱ yaṁ va̍ḥ pratha̱maṁ de̍va̱yanta̍ indra̱pāna̍m ū̱rmim akṛ̍ṇvate̱ḻaḥ |
7.047.01c taṁ vo̍ va̱yaṁ śuci̍m ari̱pram a̱dya ghṛ̍ta̱pruṣa̱m madhu̍mantaṁ vanema ||
7.047.02a tam ū̱rmim ā̍po̱ madhu̍mattamaṁ vo̱ 'pāṁ napā̍d avatv āśu̱hemā̍ |
7.047.02c yasmi̱nn indro̱ vasu̍bhir mā̱dayā̍te̱ tam a̍śyāma deva̱yanto̍ vo a̱dya ||
7.047.03a śa̱tapa̍vitrāḥ sva̱dhayā̱ mada̍ntīr de̱vīr de̱vānā̱m api̍ yanti̱ pātha̍ḥ |
7.047.03c tā indra̍sya̱ na mi̍nanti vra̱tāni̱ sindhu̍bhyo ha̱vyaṁ ghṛ̱tava̍j juhota ||
7.047.04a yāḥ sūryo̍ ra̱śmibhi̍r āta̱tāna̱ yābhya̱ indro̱ ara̍dad gā̱tum ū̱rmim |
7.047.04c te si̍ndhavo̱ vari̍vo dhātanā no yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.048.01a ṛbhu̍kṣaṇo vājā mā̱daya̍dhvam a̱sme na̍ro maghavānaḥ su̱tasya̍ |
7.048.01c ā vo̱ 'rvāca̱ḥ krata̍vo̱ na yā̱tāṁ vibhvo̱ ratha̱ṁ narya̍ṁ vartayantu ||
7.048.02a ṛ̱bhur ṛ̱bhubhi̍r a̱bhi va̍ḥ syāma̱ vibhvo̍ vi̱bhubhi̱ḥ śava̍sā̱ śavā̍ṁsi |
7.048.02c vājo̍ a̱smām̐ a̍vatu̱ vāja̍sātā̱v indre̍ṇa yu̱jā ta̍ruṣema vṛ̱tram ||
7.048.03a te ci̱d dhi pū̱rvīr a̱bhi santi̍ śā̱sā viśvā̍m̐ a̱rya u̍pa̱ratā̍ti vanvan |
7.048.03c indro̱ vibhvā̍m̐ ṛbhu̱kṣā vājo̍ a̱ryaḥ śatro̍r mitha̱tyā kṛ̍ṇava̱n vi nṛ̱mṇam ||
7.048.04a nū de̍vāso̱ vari̍vaḥ kartanā no bhū̱ta no̱ viśve 'va̍se sa̱joṣā̍ḥ |
7.048.04c sam a̱sme iṣa̱ṁ vasa̍vo dadīran yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.049.01a sa̱mu̱drajye̍ṣṭhāḥ sali̱lasya̱ madhyā̍t punā̱nā ya̱nty ani̍viśamānāḥ |
7.049.01c indro̱ yā va̱jrī vṛ̍ṣa̱bho ra̱rāda̱ tā āpo̍ de̱vīr i̱ha mām a̍vantu ||
7.049.02a yā āpo̍ di̱vyā u̱ta vā̱ srava̍nti kha̱nitri̍mā u̱ta vā̱ yāḥ sva̍ya̱ṁjāḥ |
7.049.02c sa̱mu̱drārthā̱ yāḥ śuca̍yaḥ pāva̱kās tā āpo̍ de̱vīr i̱ha mām a̍vantu ||
7.049.03a yāsā̱ṁ rājā̱ varu̍ṇo̱ yāti̱ madhye̍ satyānṛ̱te a̍va̱paśya̱ñ janā̍nām |
7.049.03c ma̱dhu̱ścuta̱ḥ śuca̍yo̱ yāḥ pā̍va̱kās tā āpo̍ de̱vīr i̱ha mām a̍vantu ||
7.049.04a yāsu̱ rājā̱ varu̍ṇo̱ yāsu̱ somo̱ viśve̍ de̱vā yāsūrja̱m mada̍nti |
7.049.04c vai̱śvā̱na̱ro yāsv a̱gniḥ pravi̍ṣṭa̱s tā āpo̍ de̱vīr i̱ha mām a̍vantu ||

7.050.01a ā mām mi̍trāvaruṇe̱ha ra̍kṣataṁ kulā̱yaya̍d vi̱śvaya̱n mā na̱ ā ga̍n |
7.050.01c a̱ja̱kā̱vaṁ du̱rdṛśī̍kaṁ ti̱ro da̍dhe̱ mā mām padye̍na̱ rapa̍sā vida̱t tsaru̍ḥ ||
7.050.02a yad vi̱jāma̱n paru̍ṣi̱ vanda̍na̱m bhuva̍d aṣṭhī̱vantau̱ pari̍ ku̱lphau ca̱ deha̍t |
7.050.02c a̱gniṣ ṭac choca̱nn apa̍ bādhatām i̱to mā mām padye̍na̱ rapa̍sā vida̱t tsaru̍ḥ ||
7.050.03a yac cha̍lma̱lau bhava̍ti̱ yan na̱dīṣu̱ yad oṣa̍dhībhya̱ḥ pari̱ jāya̍te vi̱ṣam |
7.050.03c viśve̍ de̱vā nir i̱tas tat su̍vantu̱ mā mām padye̍na̱ rapa̍sā vida̱t tsaru̍ḥ ||
7.050.04a yāḥ pra̱vato̍ ni̱vata̍ u̱dvata̍ uda̱nvatī̍r anuda̱kāś ca̱ yāḥ |
7.050.04c tā a̱smabhya̱m paya̍sā̱ pinva̍mānāḥ śi̱vā de̱vīr a̍śipa̱dā bha̍vantu̱ sarvā̍ na̱dyo̍ aśimi̱dā bha̍vantu ||

7.051.01a ā̱di̱tyānā̱m ava̍sā̱ nūta̍nena sakṣī̱mahi̱ śarma̍ṇā̱ śaṁta̍mena |
7.051.01c a̱nā̱gā̱stve a̍diti̱tve tu̱rāsa̍ i̱maṁ ya̱jñaṁ da̍dhatu̱ śroṣa̍māṇāḥ ||
7.051.02a ā̱di̱tyāso̱ adi̍tir mādayantām mi̱tro a̍rya̱mā varu̍ṇo̱ raji̍ṣṭhāḥ |
7.051.02c a̱smāka̍ṁ santu̱ bhuva̍nasya go̱pāḥ piba̍ntu̱ soma̱m ava̍se no a̱dya ||
7.051.03a ā̱di̱tyā viśve̍ ma̱ruta̍ś ca̱ viśve̍ de̱vāś ca̱ viśva̍ ṛ̱bhava̍ś ca̱ viśve̍ |
7.051.03c indro̍ a̱gnir a̱śvinā̍ tuṣṭuvā̱nā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.052.01a ā̱di̱tyāso̱ adi̍tayaḥ syāma̱ pūr de̍va̱trā va̍savo martya̱trā |
7.052.01c sane̍ma mitrāvaruṇā̱ sana̍nto̱ bhave̍ma dyāvāpṛthivī̱ bhava̍ntaḥ ||
7.052.02a mi̱tras tan no̱ varu̍ṇo māmahanta̱ śarma̍ to̱kāya̱ tana̍yāya go̱pāḥ |
7.052.02c mā vo̍ bhujemā̱nyajā̍ta̱m eno̱ mā tat ka̍rma vasavo̱ yac caya̍dhve ||
7.052.03a tu̱ra̱ṇyavo 'ṅgi̍raso nakṣanta̱ ratna̍ṁ de̱vasya̍ savi̱tur i̍yā̱nāḥ |
7.052.03c pi̱tā ca̱ tan no̍ ma̱hān yaja̍tro̱ viśve̍ de̱vāḥ sama̍naso juṣanta ||

7.053.01a pra dyāvā̍ ya̱jñaiḥ pṛ̍thi̱vī namo̍bhiḥ sa̱bādha̍ īḻe bṛha̱tī yaja̍tre |
7.053.01c te ci̱d dhi pūrve̍ ka̱vayo̍ gṛ̱ṇanta̍ḥ pu̱ro ma̱hī da̍dhi̱re de̱vapu̍tre ||
7.053.02a pra pū̍rva̱je pi̱tarā̱ navya̍sībhir gī̱rbhiḥ kṛ̍ṇudhva̱ṁ sada̍ne ṛ̱tasya̍ |
7.053.02c ā no̍ dyāvāpṛthivī̱ daivye̍na̱ jane̍na yāta̱m mahi̍ vā̱ṁ varū̍tham ||
7.053.03a u̱to hi vā̍ṁ ratna̱dheyā̍ni̱ santi̍ pu̱rūṇi̍ dyāvāpṛthivī su̱dāse̍ |
7.053.03c a̱sme dha̍tta̱ṁ yad asa̱d askṛ̍dhoyu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.054.01a vāsto̍ṣ pate̱ prati̍ jānīhy a̱smān svā̍ve̱śo a̍namī̱vo bha̍vā naḥ |
7.054.01c yat tvema̍he̱ prati̱ tan no̍ juṣasva̱ śaṁ no̍ bhava dvi̱pade̱ śaṁ catu̍ṣpade ||
7.054.02a vāsto̍ṣ pate pra̱tara̍ṇo na edhi gaya̱sphāno̱ gobhi̱r aśve̍bhir indo |
7.054.02c a̱jarā̍sas te sa̱khye syā̍ma pi̱teva̍ pu̱trān prati̍ no juṣasva ||
7.054.03a vāsto̍ṣ pate śa̱gmayā̍ sa̱ṁsadā̍ te sakṣī̱mahi̍ ra̱ṇvayā̍ gātu̱matyā̍ |
7.054.03c pā̱hi kṣema̍ u̱ta yoge̱ vara̍ṁ no yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.055.01a a̱mī̱va̱hā vā̍stoṣ pate̱ viśvā̍ rū̱pāṇy ā̍vi̱śan |
7.055.01c sakhā̍ su̱śeva̍ edhi naḥ ||
7.055.02a yad a̍rjuna sārameya da̱taḥ pi̍śaṅga̱ yaccha̍se |
7.055.02c vī̍va bhrājanta ṛ̱ṣṭaya̱ upa̱ srakve̍ṣu̱ bapsa̍to̱ ni ṣu sva̍pa ||
7.055.03a ste̱naṁ rā̍ya sārameya̱ taska̍raṁ vā punaḥsara |
7.055.03c sto̱tṝn indra̍sya rāyasi̱ kim a̱smān du̍cchunāyase̱ ni ṣu sva̍pa ||
7.055.04a tvaṁ sū̍ka̱rasya̍ dardṛhi̱ tava̍ dardartu sūka̱raḥ |
7.055.04c sto̱tṝn indra̍sya rāyasi̱ kim a̱smān du̍cchunāyase̱ ni ṣu sva̍pa ||
7.055.05a sastu̍ mā̱tā sastu̍ pi̱tā sastu̱ śvā sastu̍ vi̱śpati̍ḥ |
7.055.05c sa̱santu̱ sarve̍ jñā̱taya̱ḥ sastv a̱yam a̱bhito̱ jana̍ḥ ||
7.055.06a ya āste̱ yaś ca̱ cara̍ti̱ yaś ca̱ paśya̍ti no̱ jana̍ḥ |
7.055.06c teṣā̱ṁ saṁ ha̍nmo a̱kṣāṇi̱ yathe̱daṁ ha̱rmyaṁ tathā̍ ||
7.055.07a sa̱hasra̍śṛṅgo vṛṣa̱bho yaḥ sa̍mu̱drād u̱dāca̍rat |
7.055.07c tenā̍ saha̱sye̍nā va̱yaṁ ni janā̍n svāpayāmasi ||
7.055.08a pro̱ṣṭhe̱śa̱yā va̍hyeśa̱yā nārī̱r yās ta̍lpa̱śīva̍rīḥ |
7.055.08c striyo̱ yāḥ puṇya̍gandhā̱s tāḥ sarvā̍ḥ svāpayāmasi ||

7.056.01a ka ī̱ṁ vya̍ktā̱ nara̱ḥ sanī̍ḻā ru̱drasya̱ maryā̱ adha̱ svaśvā̍ḥ ||
7.056.02a naki̱r hy e̍ṣāṁ ja̱nūṁṣi̱ veda̱ te a̱ṅga vi̍dre mi̱tho ja̱nitra̍m ||
7.056.03a a̱bhi sva̱pūbhi̍r mi̱tho va̍panta̱ vāta̍svanasaḥ śye̱nā a̍spṛdhran ||
7.056.04a e̱tāni̱ dhīro̍ ni̱ṇyā ci̍keta̱ pṛśni̱r yad ūdho̍ ma̱hī ja̱bhāra̍ ||
7.056.05a sā viṭ su̱vīrā̍ ma̱rudbhi̍r astu sa̱nāt saha̍ntī̱ puṣya̍ntī nṛ̱mṇam ||
7.056.06a yāma̱ṁ yeṣṭhā̍ḥ śu̱bhā śobhi̍ṣṭhāḥ śri̱yā sammi̍ślā̱ ojo̍bhir u̱grāḥ ||
7.056.07a u̱graṁ va̱ oja̍ḥ sthi̱rā śavā̱ṁsy adhā̍ ma̱rudbhi̍r ga̱ṇas tuvi̍ṣmān ||
7.056.08a śu̱bhro va̱ḥ śuṣma̱ḥ krudhmī̱ manā̍ṁsi̱ dhuni̱r muni̍r iva̱ śardha̍sya dhṛ̱ṣṇoḥ ||
7.056.09a sane̍my a̱smad yu̱yota̍ di̱dyum mā vo̍ durma̱tir i̱ha praṇa̍ṅ naḥ ||
7.056.10a pri̱yā vo̱ nāma̍ huve tu̱rāṇā̱m ā yat tṛ̱pan ma̍ruto vāvaśā̱nāḥ ||
7.056.11a svā̱yu̱dhāsa̍ i̱ṣmiṇa̍ḥ suni̱ṣkā u̱ta sva̱yaṁ ta̱nva1̱̍ḥ śumbha̍mānāḥ ||
7.056.12a śucī̍ vo ha̱vyā ma̍ruta̱ḥ śucī̍nā̱ṁ śuci̍ṁ hinomy adhva̱raṁ śuci̍bhyaḥ |
7.056.12c ṛ̱tena̍ sa̱tyam ṛ̍ta̱sāpa̍ āya̱ñ chuci̍janmāna̱ḥ śuca̍yaḥ pāva̱kāḥ ||
7.056.13a aṁse̱ṣv ā ma̍rutaḥ khā̱dayo̍ vo̱ vakṣa̍ḥsu ru̱kmā u̍paśiśriyā̱ṇāḥ |
7.056.13c vi vi̱dyuto̱ na vṛ̱ṣṭibhī̍ rucā̱nā anu̍ sva̱dhām āyu̍dhai̱r yaccha̍mānāḥ ||
7.056.14a pra bu̱dhnyā̍ va īrate̱ mahā̍ṁsi̱ pra nāmā̍ni prayajyavas tiradhvam |
7.056.14c sa̱ha̱sriya̱ṁ damya̍m bhā̱gam e̱taṁ gṛ̍hame̱dhīya̍m maruto juṣadhvam ||
7.056.15a yadi̍ stu̱tasya̍ maruto adhī̱thetthā vipra̍sya vā̱jino̱ havī̍man |
7.056.15c ma̱kṣū rā̱yaḥ su̱vīrya̍sya dāta̱ nū ci̱d yam a̱nya ā̱dabha̱d arā̍vā ||
7.056.16a atyā̍so̱ na ye ma̱ruta̱ḥ svañco̍ yakṣa̱dṛśo̱ na śu̱bhaya̍nta̱ maryā̍ḥ |
7.056.16c te ha̍rmye̱ṣṭhāḥ śiśa̍vo̱ na śu̱bhrā va̱tsāso̱ na pra̍krī̱ḻina̍ḥ payo̱dhāḥ ||
7.056.17a da̱śa̱syanto̍ no ma̱ruto̍ mṛḻantu variva̱syanto̱ roda̍sī su̱meke̍ |
7.056.17c ā̱re go̱hā nṛ̱hā va̱dho vo̍ astu su̱mnebhi̍r a̱sme va̍savo namadhvam ||
7.056.18a ā vo̱ hotā̍ johavīti sa̱ttaḥ sa̱trācī̍ṁ rā̱tim ma̍ruto gṛṇā̱naḥ |
7.056.18c ya īva̍to vṛṣaṇo̱ asti̍ go̱pāḥ so adva̍yāvī havate va u̱kthaiḥ ||
7.056.19a i̱me tu̱ram ma̱ruto̍ rāmayantī̱me saha̱ḥ saha̍sa̱ ā na̍manti |
7.056.19c i̱me śaṁsa̍ṁ vanuṣya̱to ni pā̍nti gu̱ru dveṣo̱ ara̍ruṣe dadhanti ||
7.056.20a i̱me ra̱dhraṁ ci̍n ma̱ruto̍ junanti̱ bhṛmi̍ṁ ci̱d yathā̱ vasa̍vo ju̱ṣanta̍ |
7.056.20c apa̍ bādhadhvaṁ vṛṣaṇa̱s tamā̍ṁsi dha̱tta viśva̱ṁ tana̍yaṁ to̱kam a̱sme ||
7.056.21a mā vo̍ dā̱trān ma̍ruto̱ nir a̍rāma̱ mā pa̱ścād da̍ghma rathyo vibhā̱ge |
7.056.21c ā na̍ḥ spā̱rhe bha̍jatanā vasa̱vye̱3̱̍ yad ī̍ṁ sujā̱taṁ vṛ̍ṣaṇo vo̱ asti̍ ||
7.056.22a saṁ yad dhana̍nta ma̱nyubhi̱r janā̍sa̱ḥ śūrā̍ ya̱hvīṣv oṣa̍dhīṣu vi̱kṣu |
7.056.22c adha̍ smā no maruto rudriyāsas trā̱tāro̍ bhūta̱ pṛta̍nāsv a̱ryaḥ ||
7.056.23a bhūri̍ cakra maruta̱ḥ pitryā̍ṇy u̱kthāni̱ yā va̍ḥ śa̱syante̍ pu̱rā ci̍t |
7.056.23c ma̱rudbhi̍r u̱graḥ pṛta̍nāsu̱ sāḻhā̍ ma̱rudbhi̱r it sani̍tā̱ vāja̱m arvā̍ ||
7.056.24a a̱sme vī̱ro ma̍rutaḥ śu̱ṣmy a̍stu̱ janā̍nā̱ṁ yo asu̍ro vidha̱rtā |
7.056.24c a̱po yena̍ sukṣi̱taye̱ tare̱mādha̱ svam oko̍ a̱bhi va̍ḥ syāma ||
7.056.25a tan na̱ indro̱ varu̍ṇo mi̱tro a̱gnir āpa̱ oṣa̍dhīr va̱nino̍ juṣanta |
7.056.25c śarma̍n syāma ma̱rutā̍m u̱pasthe̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.057.01a madhvo̍ vo̱ nāma̱ māru̍taṁ yajatrā̱ḥ pra ya̱jñeṣu̱ śava̍sā madanti |
7.057.01c ye re̱jaya̍nti̱ roda̍sī cid u̱rvī pinva̱nty utsa̱ṁ yad ayā̍sur u̱grāḥ ||
7.057.02a ni̱ce̱tāro̱ hi ma̱ruto̍ gṛ̱ṇanta̍m praṇe̱tāro̱ yaja̍mānasya̱ manma̍ |
7.057.02c a̱smāka̍m a̱dya vi̱dathe̍ṣu ba̱rhir ā vī̱taye̍ sadata pipriyā̱ṇāḥ ||
7.057.03a naitāva̍d a̱nye ma̱ruto̱ yathe̱me bhrāja̍nte ru̱kmair āyu̍dhais ta̱nūbhi̍ḥ |
7.057.03c ā roda̍sī viśva̱piśa̍ḥ piśā̱nāḥ sa̍mā̱nam a̱ñjy a̍ñjate śu̱bhe kam ||
7.057.04a ṛdha̱k sā vo̍ maruto di̱dyud a̍stu̱ yad va̱ āga̍ḥ puru̱ṣatā̱ karā̍ma |
7.057.04c mā va̱s tasyā̱m api̍ bhūmā yajatrā a̱sme vo̍ astu suma̱tiś cani̍ṣṭhā ||
7.057.05a kṛ̱te ci̱d atra̍ ma̱ruto̍ raṇantānava̱dyāsa̱ḥ śuca̍yaḥ pāva̱kāḥ |
7.057.05c pra ṇo̍ 'vata suma̱tibhi̍r yajatrā̱ḥ pra vāje̍bhis tirata pu̱ṣyase̍ naḥ ||
7.057.06a u̱ta stu̱tāso̍ ma̱ruto̍ vyantu̱ viśve̍bhi̱r nāma̍bhi̱r naro̍ ha̱vīṁṣi̍ |
7.057.06c dadā̍ta no a̱mṛta̍sya pra̱jāyai̍ jigṛ̱ta rā̱yaḥ sū̱nṛtā̍ ma̱ghāni̍ ||
7.057.07a ā stu̱tāso̍ maruto̱ viśva̍ ū̱tī acchā̍ sū̱rīn sa̱rvatā̍tā jigāta |
7.057.07c ye na̱s tmanā̍ śa̱tino̍ va̱rdhaya̍nti yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.058.01a pra sā̍ka̱mukṣe̍ arcatā ga̱ṇāya̱ yo daivya̍sya̱ dhāmna̱s tuvi̍ṣmān |
7.058.01c u̱ta kṣo̍danti̱ roda̍sī mahi̱tvā nakṣa̍nte̱ nāka̱ṁ nirṛ̍ter ava̱ṁśāt ||
7.058.02a ja̱nūś ci̍d vo marutas tve̱ṣye̍ṇa̱ bhīmā̍sa̱s tuvi̍manya̱vo 'yā̍saḥ |
7.058.02c pra ye maho̍bhi̱r oja̍so̱ta santi̱ viśvo̍ vo̱ yāma̍n bhayate sva̱rdṛk ||
7.058.03a bṛ̱had vayo̍ ma̱ghava̍dbhyo dadhāta̱ jujo̍ṣa̱nn in ma̱ruta̍ḥ suṣṭu̱tiṁ na̍ḥ |
7.058.03c ga̱to nādhvā̱ vi ti̍rāti ja̱ntum pra ṇa̍ḥ spā̱rhābhi̍r ū̱tibhi̍s tireta ||
7.058.04a yu̱ṣmoto̱ vipro̍ marutaḥ śata̱svī yu̱ṣmoto̱ arvā̱ sahu̍riḥ saha̱srī |
7.058.04c yu̱ṣmota̍ḥ sa̱mrāḻ u̱ta ha̍nti vṛ̱tram pra tad vo̍ astu dhūtayo de̱ṣṇam ||
7.058.05a tām̐ ā ru̱drasya̍ mī̱ḻhuṣo̍ vivāse ku̱vin naṁsa̍nte ma̱ruta̱ḥ puna̍r naḥ |
7.058.05c yat sa̱svartā̍ jihīḻi̱re yad ā̱vir ava̱ tad ena̍ īmahe tu̱rāṇā̍m ||
7.058.06a pra sā vā̍ci suṣṭu̱tir ma̱ghonā̍m i̱daṁ sū̱ktam ma̱ruto̍ juṣanta |
7.058.06c ā̱rāc ci̱d dveṣo̍ vṛṣaṇo yuyota yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.059.01a yaṁ trāya̍dhva i̱dam-i̍da̱ṁ devā̍so̱ yaṁ ca̱ naya̍tha |
7.059.01c tasmā̍ agne̱ varu̍ṇa̱ mitrārya̍ma̱n maru̍ta̱ḥ śarma̍ yacchata ||
7.059.02a yu̱ṣmāka̍ṁ devā̱ ava̱sāha̍ni pri̱ya ī̍jā̱nas ta̍rati̱ dviṣa̍ḥ |
7.059.02c pra sa kṣaya̍ṁ tirate̱ vi ma̱hīr iṣo̱ yo vo̱ varā̍ya̱ dāśa̍ti ||
7.059.03a na̱hi va̍ś cara̱maṁ ca̱na vasi̍ṣṭhaḥ pari̱maṁsa̍te |
7.059.03c a̱smāka̍m a̱dya ma̍rutaḥ su̱te sacā̱ viśve̍ pibata kā̱mina̍ḥ ||
7.059.04a na̱hi va̍ ū̱tiḥ pṛta̍nāsu̱ mardha̍ti̱ yasmā̱ arā̍dhvaṁ naraḥ |
7.059.04c a̱bhi va̱ āva̍rt suma̱tir navī̍yasī̱ tūya̍ṁ yāta pipīṣavaḥ ||
7.059.05a o ṣu ghṛ̍ṣvirādhaso yā̱tanāndhā̍ṁsi pī̱taye̍ |
7.059.05c i̱mā vo̍ ha̱vyā ma̍ruto ra̱re hi ka̱m mo ṣv a1̱̍nyatra̍ gantana ||
7.059.06a ā ca̍ no ba̱rhiḥ sada̍tāvi̱tā ca̍ naḥ spā̱rhāṇi̱ dāta̍ve̱ vasu̍ |
7.059.06c asre̍dhanto marutaḥ so̱mye madhau̱ svāhe̱ha mā̍dayādhvai ||
7.059.07a sa̱svaś ci̱d dhi ta̱nva1̱̍ḥ śumbha̍mānā̱ ā ha̱ṁsāso̱ nīla̍pṛṣṭhā apaptan |
7.059.07c viśva̱ṁ śardho̍ a̱bhito̍ mā̱ ni ṣe̍da̱ naro̱ na ra̱ṇvāḥ sava̍ne̱ mada̍ntaḥ ||
7.059.08a yo no̍ maruto a̱bhi du̍rhṛṇā̱yus ti̱raś ci̱ttāni̍ vasavo̱ jighā̍ṁsati |
7.059.08c dru̱haḥ pāśā̱n prati̱ sa mu̍cīṣṭa̱ tapi̍ṣṭhena̱ hanma̍nā hantanā̱ tam ||
7.059.09a sāṁta̍panā i̱daṁ ha̱vir maru̍ta̱s taj ju̍juṣṭana |
7.059.09c yu̱ṣmāko̱tī ri̍śādasaḥ ||
7.059.10a gṛha̍medhāsa̱ ā ga̍ta̱ maru̍to̱ māpa̍ bhūtana |
7.059.10c yu̱ṣmāko̱tī su̍dānavaḥ ||
7.059.11a i̱heha̍ vaḥ svatavasa̱ḥ kava̍ya̱ḥ sūrya̍tvacaḥ |
7.059.11c ya̱jñam ma̍ruta̱ ā vṛ̍ṇe ||
7.059.12a trya̍mbakaṁ yajāmahe su̱gandhi̍m puṣṭi̱vardha̍nam |
7.059.12c u̱rvā̱ru̱kam i̍va̱ bandha̍nān mṛ̱tyor mu̍kṣīya̱ māmṛtā̍t ||

7.060.01a yad a̱dya sū̍rya̱ bravo 'nā̍gā u̱dyan mi̱trāya̱ varu̍ṇāya sa̱tyam |
7.060.01c va̱yaṁ de̍va̱trādi̍te syāma̱ tava̍ pri̱yāso̍ aryaman gṛ̱ṇanta̍ḥ ||
7.060.02a e̱ṣa sya mi̍trāvaruṇā nṛ̱cakṣā̍ u̱bhe ud e̍ti̱ sūryo̍ a̱bhi jman |
7.060.02c viśva̍sya sthā̱tur jaga̍taś ca go̱pā ṛ̱ju marte̍ṣu vṛji̱nā ca̱ paśya̍n ||
7.060.03a ayu̍kta sa̱pta ha̱rita̍ḥ sa̱dhasthā̱d yā ī̱ṁ vaha̍nti̱ sūrya̍ṁ ghṛ̱tācī̍ḥ |
7.060.03c dhāmā̍ni mitrāvaruṇā yu̱vāku̱ḥ saṁ yo yū̱theva̱ jani̍māni̱ caṣṭe̍ ||
7.060.04a ud vā̍m pṛ̱kṣāso̱ madhu̍manto asthu̱r ā sūryo̍ aruhac chu̱kram arṇa̍ḥ |
7.060.04c yasmā̍ ādi̱tyā adhva̍no̱ rada̍nti mi̱tro a̍rya̱mā varu̍ṇaḥ sa̱joṣā̍ḥ ||
7.060.05a i̱me ce̱tāro̱ anṛ̍tasya̱ bhūre̍r mi̱tro a̍rya̱mā varu̍ṇo̱ hi santi̍ |
7.060.05c i̱ma ṛ̱tasya̍ vāvṛdhur duro̱ṇe śa̱gmāsa̍ḥ pu̱trā adi̍te̱r ada̍bdhāḥ ||
7.060.06a i̱me mi̱tro varu̍ṇo dū̱ḻabhā̍so 'ce̱tasa̍ṁ cic citayanti̱ dakṣai̍ḥ |
7.060.06c api̱ kratu̍ṁ su̱ceta̍sa̱ṁ vata̍ntas ti̱raś ci̱d aṁha̍ḥ su̱pathā̍ nayanti ||
7.060.07a i̱me di̱vo ani̍miṣā pṛthi̱vyāś ci̍ki̱tvāṁso̍ ace̱tasa̍ṁ nayanti |
7.060.07c pra̱vrā̱je ci̍n na̱dyo̍ gā̱dham a̍sti pā̱raṁ no̍ a̱sya vi̍ṣpi̱tasya̍ parṣan ||
7.060.08a yad go̱pāva̱d adi̍ti̱ḥ śarma̍ bha̱dram mi̱tro yaccha̍nti̱ varu̍ṇaḥ su̱dāse̍ |
7.060.08c tasmi̱nn ā to̱kaṁ tana̍ya̱ṁ dadhā̍nā̱ mā ka̍rma deva̱heḻa̍naṁ turāsaḥ ||
7.060.09a ava̱ vedi̱ṁ hotrā̍bhir yajeta̱ ripa̱ḥ kāś ci̍d varuṇa̱dhruta̱ḥ saḥ |
7.060.09c pari̱ dveṣo̍bhir arya̱mā vṛ̍ṇaktū̱ruṁ su̱dāse̍ vṛṣaṇā u lo̱kam ||
7.060.10a sa̱svaś ci̱d dhi samṛ̍tis tve̱ṣy e̍ṣām apī̱cye̍na̱ saha̍sā̱ saha̍nte |
7.060.10c yu̱ṣmad bhi̱yā vṛ̍ṣaṇo̱ reja̍mānā̱ dakṣa̍sya cin mahi̱nā mṛ̱ḻatā̍ naḥ ||
7.060.11a yo brahma̍ṇe suma̱tim ā̱yajā̍te̱ vāja̍sya sā̱tau pa̍ra̱masya̍ rā̱yaḥ |
7.060.11c sīkṣa̍nta ma̱nyum ma̱ghavā̍no a̱rya u̱ru kṣayā̍ya cakrire su̱dhātu̍ ||
7.060.12a i̱yaṁ de̍va pu̱rohi̍tir yu̱vabhyā̍ṁ ya̱jñeṣu̍ mitrāvaruṇāv akāri |
7.060.12c viśvā̍ni du̱rgā pi̍pṛtaṁ ti̱ro no̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.061.01a ud vā̱ṁ cakṣu̍r varuṇa su̱pratī̍kaṁ de̱vayo̍r eti̱ sūrya̍s tata̱nvān |
7.061.01c a̱bhi yo viśvā̱ bhuva̍nāni̱ caṣṭe̱ sa ma̱nyum martye̱ṣv ā ci̍keta ||
7.061.02a pra vā̱ṁ sa mi̍trāvaruṇāv ṛ̱tāvā̱ vipro̱ manmā̍ni dīrgha̱śrud i̍yarti |
7.061.02c yasya̱ brahmā̍ṇi sukratū̱ avā̍tha̱ ā yat kratvā̱ na śa̱rada̍ḥ pṛ̱ṇaithe̍ ||
7.061.03a proror mi̍trāvaruṇā pṛthi̱vyāḥ pra di̱va ṛ̱ṣvād bṛ̍ha̱taḥ su̍dānū |
7.061.03c spaśo̍ dadhāthe̱ oṣa̍dhīṣu vi̱kṣv ṛdha̍g ya̱to ani̍miṣa̱ṁ rakṣa̍māṇā ||
7.061.04a śaṁsā̍ mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ dhāma̱ śuṣmo̱ roda̍sī badbadhe mahi̱tvā |
7.061.04c aya̱n māsā̱ aya̍jvanām a̱vīrā̱ḥ pra ya̱jñama̍nmā vṛ̱jana̍ṁ tirāte ||
7.061.05a amū̍rā̱ viśvā̍ vṛṣaṇāv i̱mā vā̱ṁ na yāsu̍ ci̱traṁ dadṛ̍śe̱ na ya̱kṣam |
7.061.05c druha̍ḥ sacante̱ anṛ̍tā̱ janā̍nā̱ṁ na vā̍ṁ ni̱ṇyāny a̱cite̍ abhūvan ||
7.061.06a sam u̍ vāṁ ya̱jñam ma̍haya̱ṁ namo̍bhir hu̱ve vā̍m mitrāvaruṇā sa̱bādha̍ḥ |
7.061.06c pra vā̱m manmā̍ny ṛ̱case̱ navā̍ni kṛ̱tāni̱ brahma̍ jujuṣann i̱māni̍ ||
7.061.07a i̱yaṁ de̍va pu̱rohi̍tir yu̱vabhyā̍ṁ ya̱jñeṣu̍ mitrāvaruṇāv akāri |
7.061.07c viśvā̍ni du̱rgā pi̍pṛtaṁ ti̱ro no̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.062.01a ut sūryo̍ bṛ̱had a̱rcīṁṣy a̍śret pu̱ru viśvā̱ jani̍ma̱ mānu̍ṣāṇām |
7.062.01c sa̱mo di̱vā da̍dṛśe̱ roca̍māna̱ḥ kratvā̍ kṛ̱taḥ sukṛ̍taḥ ka̱rtṛbhi̍r bhūt ||
7.062.02a sa sū̍rya̱ prati̍ pu̱ro na̱ ud gā̍ e̱bhiḥ stome̍bhir eta̱śebhi̱r evai̍ḥ |
7.062.02c pra no̍ mi̱trāya̱ varu̍ṇāya vo̱co 'nā̍gaso arya̱mṇe a̱gnaye̍ ca ||
7.062.03a vi na̍ḥ sa̱hasra̍ṁ śu̱rudho̍ radantv ṛ̱tāvā̍no̱ varu̍ṇo mi̱tro a̱gniḥ |
7.062.03c yaccha̍ntu ca̱ndrā u̍pa̱maṁ no̍ a̱rkam ā na̱ḥ kāma̍m pūpurantu̱ stavā̍nāḥ ||
7.062.04a dyāvā̍bhūmī adite̱ trāsī̍thāṁ no̱ ye vā̍ṁ ja̱jñuḥ su̱jani̍māna ṛṣve |
7.062.04c mā heḻe̍ bhūma̱ varu̍ṇasya vā̱yor mā mi̱trasya̍ pri̱yata̍masya nṛ̱ṇām ||
7.062.05a pra bā̱havā̍ sisṛtaṁ jī̱vase̍ na̱ ā no̱ gavyū̍tim ukṣataṁ ghṛ̱tena̍ |
7.062.05c ā no̱ jane̍ śravayataṁ yuvānā śru̱tam me̍ mitrāvaruṇā̱ have̱mā ||
7.062.06a nū mi̱tro varu̍ṇo arya̱mā na̱s tmane̍ to̱kāya̱ vari̍vo dadhantu |
7.062.06c su̱gā no̱ viśvā̍ su̱pathā̍ni santu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.063.01a ud v e̍ti su̱bhago̍ vi̱śvaca̍kṣā̱ḥ sādhā̍raṇa̱ḥ sūryo̱ mānu̍ṣāṇām |
7.063.01c cakṣu̍r mi̱trasya̱ varu̍ṇasya de̱vaś carme̍va̱ yaḥ sa̱mavi̍vya̱k tamā̍ṁsi ||
7.063.02a ud v e̍ti prasavī̱tā janā̍nām ma̱hān ke̱tur a̍rṇa̱vaḥ sūrya̍sya |
7.063.02c sa̱mā̱naṁ ca̱kram pa̍ryā̱vivṛ̍tsa̱n yad e̍ta̱śo vaha̍ti dhū̱rṣu yu̱ktaḥ ||
7.063.03a vi̱bhrāja̍māna u̱ṣasā̍m u̱pasthā̍d re̱bhair ud e̍ty anuma̱dyamā̍naḥ |
7.063.03c e̱ṣa me̍ de̱vaḥ sa̍vi̱tā ca̍cchanda̱ yaḥ sa̍mā̱naṁ na pra̍mi̱nāti̱ dhāma̍ ||
7.063.04a di̱vo ru̱kma u̍ru̱cakṣā̱ ud e̍ti dū̱rea̍rthas ta̱raṇi̱r bhrāja̍mānaḥ |
7.063.04c nū̱naṁ janā̱ḥ sūrye̍ṇa̱ prasū̍tā̱ aya̱nn arthā̍ni kṛ̱ṇava̱nn apā̍ṁsi ||
7.063.05a yatrā̍ ca̱krur a̱mṛtā̍ gā̱tum a̍smai śye̱no na dīya̱nn anv e̍ti̱ pātha̍ḥ |
7.063.05c prati̍ vā̱ṁ sūra̱ udi̍te vidhema̱ namo̍bhir mitrāvaruṇo̱ta ha̱vyaiḥ ||
7.063.06a nū mi̱tro varu̍ṇo arya̱mā na̱s tmane̍ to̱kāya̱ vari̍vo dadhantu |
7.063.06c su̱gā no̱ viśvā̍ su̱pathā̍ni santu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.064.01a di̱vi kṣaya̍ntā̱ raja̍saḥ pṛthi̱vyām pra vā̍ṁ ghṛ̱tasya̍ ni̱rṇijo̍ dadīran |
7.064.01c ha̱vyaṁ no̍ mi̱tro a̍rya̱mā sujā̍to̱ rājā̍ sukṣa̱tro varu̍ṇo juṣanta ||
7.064.02a ā rā̍jānā maha ṛtasya gopā̱ sindhu̍patī kṣatriyā yātam a̱rvāk |
7.064.02c iḻā̍ṁ no mitrāvaruṇo̱ta vṛ̱ṣṭim ava̍ di̱va i̍nvataṁ jīradānū ||
7.064.03a mi̱tras tan no̱ varu̍ṇo de̱vo a̱ryaḥ pra sādhi̍ṣṭhebhiḥ pa̱thibhi̍r nayantu |
7.064.03c brava̱d yathā̍ na̱ ād a̱riḥ su̱dāsa̍ i̱ṣā ma̍dema sa̱ha de̱vago̍pāḥ ||
7.064.04a yo vā̱ṁ garta̱m mana̍sā̱ takṣa̍d e̱tam ū̱rdhvāṁ dhī̱tiṁ kṛ̱ṇava̍d dhā̱raya̍c ca |
7.064.04c u̱kṣethā̍m mitrāvaruṇā ghṛ̱tena̱ tā rā̍jānā sukṣi̱tīs ta̍rpayethām ||
7.064.05a e̱ṣa stomo̍ varuṇa mitra̱ tubhya̱ṁ soma̍ḥ śu̱kro na vā̱yave̍ 'yāmi |
7.064.05c a̱vi̱ṣṭaṁ dhiyo̍ jigṛ̱tam pura̍ṁdhīr yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.065.01a prati̍ vā̱ṁ sūra̱ udi̍te sū̱ktair mi̱traṁ hu̍ve̱ varu̍ṇam pū̱tada̍kṣam |
7.065.01c yayo̍r asu̱rya1̱̍m akṣi̍ta̱ṁ jyeṣṭha̱ṁ viśva̍sya̱ yāma̍nn ā̱citā̍ jiga̱tnu ||
7.065.02a tā hi de̱vānā̱m asu̍rā̱ tāv a̱ryā tā na̍ḥ kṣi̱tīḥ ka̍ratam ū̱rjaya̍ntīḥ |
7.065.02c a̱śyāma̍ mitrāvaruṇā va̱yaṁ vā̱ṁ dyāvā̍ ca̱ yatra̍ pī̱paya̱nn ahā̍ ca ||
7.065.03a tā bhūri̍pāśā̱v anṛ̍tasya̱ setū̍ dura̱tyetū̍ ri̱pave̱ martyā̍ya |
7.065.03c ṛ̱tasya̍ mitrāvaruṇā pa̱thā vā̍m a̱po na nā̱vā du̍ri̱tā ta̍rema ||
7.065.04a ā no̍ mitrāvaruṇā ha̱vyaju̍ṣṭiṁ ghṛ̱tair gavyū̍tim ukṣata̱m iḻā̍bhiḥ |
7.065.04c prati̍ vā̱m atra̱ vara̱m ā janā̍ya pṛṇī̱tam u̱dno di̱vyasya̱ cāro̍ḥ ||
7.065.05a e̱ṣa stomo̍ varuṇa mitra̱ tubhya̱ṁ soma̍ḥ śu̱kro na vā̱yave̍ 'yāmi |
7.065.05c a̱vi̱ṣṭaṁ dhiyo̍ jigṛ̱tam pura̍ṁdhīr yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.066.01a pra mi̱trayo̱r varu̍ṇayo̱ḥ stomo̍ na etu śū̱ṣya̍ḥ |
7.066.01c nama̍svān tuvijā̱tayo̍ḥ ||
7.066.02a yā dhā̱raya̍nta de̱vāḥ su̱dakṣā̱ dakṣa̍pitarā |
7.066.02c a̱su̱ryā̍ya̱ prama̍hasā ||
7.066.03a tā na̍ḥ sti̱pā ta̍nū̱pā varu̍ṇa jaritṝ̱ṇām |
7.066.03c mitra̍ sā̱dhaya̍ta̱ṁ dhiya̍ḥ ||
7.066.04a yad a̱dya sūra̱ udi̱te 'nā̍gā mi̱tro a̍rya̱mā |
7.066.04c su̱vāti̍ savi̱tā bhaga̍ḥ ||
7.066.05a su̱prā̱vīr a̍stu̱ sa kṣaya̱ḥ pra nu yāma̍n sudānavaḥ |
7.066.05c ye no̱ aṁho̍ 'ti̱pipra̍ti ||
7.066.06a u̱ta sva̱rājo̱ adi̍ti̱r ada̍bdhasya vra̱tasya̱ ye |
7.066.06c ma̱ho rājā̍na īśate ||
7.066.07a prati̍ vā̱ṁ sūra̱ udi̍te mi̱traṁ gṛ̍ṇīṣe̱ varu̍ṇam |
7.066.07c a̱rya̱maṇa̍ṁ ri̱śāda̍sam ||
7.066.08a rā̱yā hi̍raṇya̱yā ma̱tir i̱yam a̍vṛ̱kāya̱ śava̍se |
7.066.08c i̱yaṁ viprā̍ me̱dhasā̍taye ||
7.066.09a te syā̍ma deva varuṇa̱ te mi̍tra sū̱ribhi̍ḥ sa̱ha |
7.066.09c iṣa̱ṁ sva̍ś ca dhīmahi ||
7.066.10a ba̱hava̱ḥ sūra̍cakṣaso 'gniji̱hvā ṛ̍tā̱vṛdha̍ḥ |
7.066.10c trīṇi̱ ye ye̱mur vi̱dathā̍ni dhī̱tibhi̱r viśvā̍ni̱ pari̍bhūtibhiḥ ||
7.066.11a vi ye da̱dhuḥ śa̱rada̱m māsa̱m ād aha̍r ya̱jñam a̱ktuṁ cād ṛca̍m |
7.066.11c a̱nā̱pyaṁ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā kṣa̱traṁ rājā̍na āśata ||
7.066.12a tad vo̍ a̱dya ma̍nāmahe sū̱ktaiḥ sūra̱ udi̍te |
7.066.12c yad oha̍te̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā yū̱yam ṛ̱tasya̍ rathyaḥ ||
7.066.13a ṛ̱tāvā̍na ṛ̱tajā̍tā ṛtā̱vṛdho̍ gho̱rāso̍ anṛta̱dviṣa̍ḥ |
7.066.13c teṣā̍ṁ vaḥ su̱mne su̍ccha̱rdiṣṭa̍me nara̱ḥ syāma̱ ye ca̍ sū̱raya̍ḥ ||
7.066.14a ud u̱ tyad da̍rśa̱taṁ vapu̍r di̱va e̍ti pratihva̱re |
7.066.14c yad ī̍m ā̱śur vaha̍ti de̱va eta̍śo̱ viśva̍smai̱ cakṣa̍se̱ ara̍m ||
7.066.15a śī̱rṣṇaḥ-śī̍rṣṇo̱ jaga̍tas ta̱sthuṣa̱s pati̍ṁ sa̱mayā̱ viśva̱m ā raja̍ḥ |
7.066.15c sa̱pta svasā̍raḥ suvi̱tāya̱ sūrya̱ṁ vaha̍nti ha̱rito̱ rathe̍ ||
7.066.16a tac cakṣu̍r de̱vahi̍taṁ śu̱kram u̱ccara̍t |
7.066.16b paśye̍ma śa̱rada̍ḥ śa̱taṁ jīve̍ma śa̱rada̍ḥ śa̱tam ||
7.066.17a kāvye̍bhir adā̱bhyā yā̍taṁ varuṇa dyu̱mat |
7.066.17c mi̱traś ca̱ soma̍pītaye ||
7.066.18a di̱vo dhāma̍bhir varuṇa mi̱traś cā yā̍tam a̱druhā̍ |
7.066.18c piba̍ta̱ṁ soma̍m ātu̱jī ||
7.066.19a ā yā̍tam mitrāvaruṇā juṣā̱ṇāv āhu̍tiṁ narā |
7.066.19c pā̱taṁ soma̍m ṛtāvṛdhā ||

7.067.01a prati̍ vā̱ṁ ratha̍ṁ nṛpatī ja̱radhyai̍ ha̱viṣma̍tā̱ mana̍sā ya̱jñiye̍na |
7.067.01c yo vā̍ṁ dū̱to na dhi̍ṣṇyā̱v ajī̍ga̱r acchā̍ sū̱nur na pi̱tarā̍ vivakmi ||
7.067.02a aśo̍cy a̱gniḥ sa̍midhā̱no a̱sme upo̍ adṛśra̱n tama̍saś ci̱d antā̍ḥ |
7.067.02c ace̍ti ke̱tur u̱ṣasa̍ḥ pu̱rastā̍c chri̱ye di̱vo du̍hi̱tur jāya̍mānaḥ ||
7.067.03a a̱bhi vā̍ṁ nū̱nam a̍śvinā̱ suho̍tā̱ stomai̍ḥ siṣakti nāsatyā viva̱kvān |
7.067.03c pū̱rvībhi̍r yātam pa̱thyā̍bhir a̱rvāk sva̱rvidā̱ vasu̍matā̱ rathe̍na ||
7.067.04a a̱vor vā̍ṁ nū̱nam a̍śvinā yu̱vāku̍r hu̱ve yad vā̍ṁ su̱te mā̍dhvī vasū̱yuḥ |
7.067.04c ā vā̍ṁ vahantu̱ sthavi̍rāso̱ aśvā̱ḥ pibā̍tho a̱sme suṣu̍tā̱ madhū̍ni ||
7.067.05a prācī̍m u devāśvinā̱ dhiya̱m me 'mṛ̍dhrāṁ sā̱taye̍ kṛtaṁ vasū̱yum |
7.067.05c viśvā̍ aviṣṭa̱ṁ vāja̱ ā pura̍ṁdhī̱s tā na̍ḥ śaktaṁ śacīpatī̱ śacī̍bhiḥ ||
7.067.06a a̱vi̱ṣṭaṁ dhī̱ṣv a̍śvinā na ā̱su pra̱jāva̱d reto̱ ahra̍yaṁ no astu |
7.067.06c ā vā̍ṁ to̱ke tana̍ye̱ tūtu̍jānāḥ su̱ratnā̍so de̱vavī̍tiṁ gamema ||
7.067.07a e̱ṣa sya vā̍m pūrva̱gatve̍va̱ sakhye̍ ni̱dhir hi̱to mā̍dhvī rā̱to a̱sme |
7.067.07c ahe̍ḻatā̱ mana̱sā yā̍tam a̱rvāg a̱śnantā̍ ha̱vyam mānu̍ṣīṣu vi̱kṣu ||
7.067.08a eka̍smi̱n yoge̍ bhuraṇā samā̱ne pari̍ vāṁ sa̱pta sra̱vato̱ ratho̍ gāt |
7.067.08c na vā̍yanti su̱bhvo̍ de̱vayu̍ktā̱ ye vā̍ṁ dhū̱rṣu ta̱raṇa̍yo̱ vaha̍nti ||
7.067.09a a̱sa̱ścatā̍ ma̱ghava̍dbhyo̱ hi bhū̱taṁ ye rā̱yā ma̍gha̱deya̍ṁ ju̱nanti̍ |
7.067.09c pra ye bandhu̍ṁ sū̱nṛtā̍bhis ti̱rante̱ gavyā̍ pṛ̱ñcanto̱ aśvyā̍ ma̱ghāni̍ ||
7.067.10a nū me̱ hava̱m ā śṛ̍ṇutaṁ yuvānā yāsi̱ṣṭaṁ va̱rtir a̍śvinā̱v irā̍vat |
7.067.10c dha̱ttaṁ ratnā̍ni̱ jara̍taṁ ca sū̱rīn yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.068.01a ā śu̍bhrā yātam aśvinā̱ svaśvā̱ giro̍ dasrā jujuṣā̱ṇā yu̱vāko̍ḥ |
7.068.01c ha̱vyāni̍ ca̱ prati̍bhṛtā vī̱taṁ na̍ḥ ||
7.068.02a pra vā̱m andhā̍ṁsi̱ madyā̍ny asthu̱r ara̍ṁ gantaṁ ha̱viṣo̍ vī̱taye̍ me |
7.068.02c ti̱ro a̱ryo hava̍nāni śru̱taṁ na̍ḥ ||
7.068.03a pra vā̱ṁ ratho̱ mano̍javā iyarti ti̱ro rajā̍ṁsy aśvinā śa̱toti̍ḥ |
7.068.03c a̱smabhya̍ṁ sūryāvasū iyā̱naḥ ||
7.068.04a a̱yaṁ ha̱ yad vā̍ṁ deva̱yā u̱ adri̍r ū̱rdhvo viva̍kti soma̱sud yu̱vabhyā̍m |
7.068.04c ā va̱lgū vipro̍ vavṛtīta ha̱vyaiḥ ||
7.068.05a ci̱traṁ ha̱ yad vā̱m bhoja̍na̱ṁ nv asti̱ ny atra̍ye̱ mahi̍ṣvantaṁ yuyotam |
7.068.05c yo vā̍m o̱māna̱ṁ dadha̍te pri̱yaḥ san ||
7.068.06a u̱ta tyad vā̍ṁ jura̱te a̍śvinā bhū̱c cyavā̍nāya pra̱tītya̍ṁ havi̱rde |
7.068.06c adhi̱ yad varpa̍ i̱taū̍ti dha̱tthaḥ ||
7.068.07a u̱ta tyam bhu̱jyum a̍śvinā̱ sakhā̍yo̱ madhye̍ jahur du̱revā̍saḥ samu̱dre |
7.068.07c nir ī̍m parṣa̱d arā̍vā̱ yo yu̱vāku̍ḥ ||
7.068.08a vṛkā̍ya ci̱j jasa̍mānāya śaktam u̱ta śru̍taṁ śa̱yave̍ hū̱yamā̍nā |
7.068.08c yāv a̱ghnyām api̍nvatam a̱po na sta̱rya̍ṁ cic cha̱kty a̍śvinā̱ śacī̍bhiḥ ||
7.068.09a e̱ṣa sya kā̱rur ja̍rate sū̱ktair agre̍ budhā̱na u̱ṣasā̍ṁ su̱manmā̍ |
7.068.09c i̱ṣā taṁ va̍rdhad a̱ghnyā payo̍bhir yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.069.01a ā vā̱ṁ ratho̱ roda̍sī badbadhā̱no hi̍ra̱ṇyayo̱ vṛṣa̍bhir yā̱tv aśvai̍ḥ |
7.069.01c ghṛ̱tava̍rtaniḥ pa̱vibhī̍ rucā̱na i̱ṣāṁ vo̱ḻhā nṛ̱pati̍r vā̱jinī̍vān ||
7.069.02a sa pa̍prathā̱no a̱bhi pañca̱ bhūmā̍ trivandhu̱ro mana̱sā yā̍tu yu̱ktaḥ |
7.069.02c viśo̱ yena̱ gaccha̍tho deva̱yantī̱ḥ kutrā̍ ci̱d yāma̍m aśvinā̱ dadhā̍nā ||
7.069.03a svaśvā̍ ya̱śasā yā̍tam a̱rvāg dasrā̍ ni̱dhim madhu̍mantam pibāthaḥ |
7.069.03c vi vā̱ṁ ratho̍ va̱dhvā̱3̱̍ yāda̍mā̱no 'ntā̍n di̱vo bā̍dhate varta̱nibhyā̍m ||
7.069.04a yu̱voḥ śriya̱m pari̱ yoṣā̍vṛṇīta̱ sūro̍ duhi̱tā pari̍takmyāyām |
7.069.04c yad de̍va̱yanta̱m ava̍tha̱ḥ śacī̍bhi̱ḥ pari̍ ghra̱ṁsam o̱manā̍ vā̱ṁ vayo̍ gāt ||
7.069.05a yo ha̱ sya vā̍ṁ rathirā̱ vasta̍ u̱srā ratho̍ yujā̱naḥ pa̍ri̱yāti̍ va̱rtiḥ |
7.069.05c tena̍ na̱ḥ śaṁ yor u̱ṣaso̱ vyu̍ṣṭau̱ ny a̍śvinā vahataṁ ya̱jñe a̱smin ||
7.069.06a narā̍ gau̱reva̍ vi̱dyuta̍ṁ tṛṣā̱ṇāsmāka̍m a̱dya sava̱nopa̍ yātam |
7.069.06c pu̱ru̱trā hi vā̍m ma̱tibhi̱r hava̍nte̱ mā vā̍m a̱nye ni ya̍man deva̱yanta̍ḥ ||
7.069.07a yu̱vam bhu̱jyum ava̍viddhaṁ samu̱dra ud ū̍hathu̱r arṇa̍so̱ asri̍dhānaiḥ |
7.069.07c pa̱ta̱tribhi̍r aśra̱mair a̍vya̱thibhi̍r da̱ṁsanā̍bhir aśvinā pā̱raya̍ntā ||
7.069.08a nū me̱ hava̱m ā śṛ̍ṇutaṁ yuvānā yāsi̱ṣṭaṁ va̱rtir a̍śvinā̱v irā̍vat |
7.069.08c dha̱ttaṁ ratnā̍ni̱ jara̍taṁ ca sū̱rīn yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.070.01a ā vi̍śvavārāśvinā gataṁ na̱ḥ pra tat sthāna̍m avāci vām pṛthi̱vyām |
7.070.01c aśvo̱ na vā̱jī śu̱napṛ̍ṣṭho asthā̱d ā yat se̱dathu̍r dhru̱vase̱ na yoni̍m ||
7.070.02a siṣa̍kti̱ sā vā̍ṁ suma̱tiś cani̱ṣṭhātā̍pi gha̱rmo manu̍ṣo duro̱ṇe |
7.070.02c yo vā̍ṁ samu̱drān sa̱rita̱ḥ pipa̱rty eta̍gvā ci̱n na su̱yujā̍ yujā̱naḥ ||
7.070.03a yāni̱ sthānā̍ny aśvinā da̱dhāthe̍ di̱vo ya̱hvīṣv oṣa̍dhīṣu vi̱kṣu |
7.070.03c ni parva̍tasya mū̱rdhani̱ sada̱nteṣa̱ṁ janā̍ya dā̱śuṣe̱ vaha̍ntā ||
7.070.04a ca̱ni̱ṣṭaṁ de̍vā̱ oṣa̍dhīṣv a̱psu yad yo̱gyā a̱śnavai̍the̱ ṛṣī̍ṇām |
7.070.04c pu̱rūṇi̱ ratnā̱ dadha̍tau̱ ny a1̱̍sme anu̱ pūrvā̍ṇi cakhyathur yu̱gāni̍ ||
7.070.05a śu̱śru̱vāṁsā̍ cid aśvinā pu̱rūṇy a̱bhi brahmā̍ṇi cakṣāthe̱ ṛṣī̍ṇām |
7.070.05c prati̱ pra yā̍ta̱ṁ vara̱m ā janā̍yā̱sme vā̍m astu suma̱tiś cani̍ṣṭhā ||
7.070.06a yo vā̍ṁ ya̱jño nā̍satyā ha̱viṣmā̍n kṛ̱tabra̍hmā sama̱ryo̱3̱̍ bhavā̍ti |
7.070.06c upa̱ pra yā̍ta̱ṁ vara̱m ā vasi̍ṣṭham i̱mā brahmā̍ṇy ṛcyante yu̱vabhyā̍m ||
7.070.07a i̱yam ma̍nī̱ṣā i̱yam a̍śvinā̱ gīr i̱māṁ su̍vṛ̱ktiṁ vṛ̍ṣaṇā juṣethām |
7.070.07c i̱mā brahmā̍ṇi yuva̱yūny a̍gman yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.071.01a apa̱ svasu̍r u̱ṣaso̱ nag ji̍hīte ri̱ṇakti̍ kṛ̱ṣṇīr a̍ru̱ṣāya̱ panthā̍m |
7.071.01c aśvā̍maghā̱ goma̍ghā vāṁ huvema̱ divā̱ nakta̱ṁ śaru̍m a̱smad yu̍yotam ||
7.071.02a u̱pāyā̍taṁ dā̱śuṣe̱ martyā̍ya̱ rathe̍na vā̱mam a̍śvinā̱ vaha̍ntā |
7.071.02c yu̱yu̱tam a̱smad ani̍rā̱m amī̍vā̱ṁ divā̱ nakta̍m mādhvī̱ trāsī̍thāṁ naḥ ||
7.071.03a ā vā̱ṁ ratha̍m ava̱masyā̱ṁ vyu̍ṣṭau sumnā̱yavo̱ vṛṣa̍ṇo vartayantu |
7.071.03c syūma̍gabhastim ṛta̱yugbhi̱r aśvai̱r āśvi̍nā̱ vasu̍mantaṁ vahethām ||
7.071.04a yo vā̱ṁ ratho̍ nṛpatī̱ asti̍ vo̱ḻhā tri̍vandhu̱ro vasu̍mām̐ u̱srayā̍mā |
7.071.04c ā na̍ e̱nā nā̍sa̱tyopa̍ yātam a̱bhi yad vā̍ṁ vi̱śvapsnyo̱ jigā̍ti ||
7.071.05a yu̱vaṁ cyavā̍naṁ ja̱raso̍ 'mumukta̱ṁ ni pe̱dava̍ ūhathur ā̱śum aśva̍m |
7.071.05c nir aṁha̍sa̱s tama̍saḥ sparta̱m atri̱ṁ ni jā̍hu̱ṣaṁ śi̍thi̱re dhā̍tam a̱ntaḥ ||
7.071.06a i̱yam ma̍nī̱ṣā i̱yam a̍śvinā̱ gīr i̱māṁ su̍vṛ̱ktiṁ vṛ̍ṣaṇā juṣethām |
7.071.06c i̱mā brahmā̍ṇi yuva̱yūny a̍gman yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.072.01a ā goma̍tā nāsatyā̱ rathe̱nāśvā̍vatā puruśca̱ndreṇa̍ yātam |
7.072.01c a̱bhi vā̱ṁ viśvā̍ ni̱yuta̍ḥ sacante spā̱rhayā̍ śri̱yā ta̱nvā̍ śubhā̱nā ||
7.072.02a ā no̍ de̱vebhi̱r upa̍ yātam a̱rvāk sa̱joṣa̍sā nāsatyā̱ rathe̍na |
7.072.02c yu̱vor hi na̍ḥ sa̱khyā pitryā̍ṇi samā̱no bandhu̍r u̱ta tasya̍ vittam ||
7.072.03a ud u̱ stomā̍so a̱śvino̍r abudhrañ jā̱mi brahmā̍ṇy u̱ṣasa̍ś ca de̱vīḥ |
7.072.03c ā̱vivā̍sa̱n roda̍sī̱ dhiṣṇye̱me acchā̱ vipro̱ nāsa̍tyā vivakti ||
7.072.04a vi ced u̱cchanty a̍śvinā u̱ṣāsa̱ḥ pra vā̱m brahmā̍ṇi kā̱ravo̍ bharante |
7.072.04c ū̱rdhvam bhā̱nuṁ sa̍vi̱tā de̱vo a̍śred bṛ̱had a̱gnaya̍ḥ sa̱midhā̍ jarante ||
7.072.05a ā pa̱ścātā̍n nāsa̱tyā pu̱rastā̱d āśvi̍nā yātam adha̱rād uda̍ktāt |
7.072.05c ā vi̱śvata̱ḥ pāñca̍janyena rā̱yā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.073.01a atā̍riṣma̱ tama̍sas pā̱ram a̱sya prati̱ stoma̍ṁ deva̱yanto̱ dadhā̍nāḥ |
7.073.01c pu̱ru̱daṁsā̍ puru̱tamā̍ purā̱jāma̍rtyā havate a̱śvinā̱ gīḥ ||
7.073.02a ny u̍ pri̱yo manu̍ṣaḥ sādi̱ hotā̱ nāsa̍tyā̱ yo yaja̍te̱ vanda̍te ca |
7.073.02c a̱śnī̱tam madhvo̍ aśvinā upā̱ka ā vā̍ṁ voce vi̱dathe̍ṣu̱ praya̍svān ||
7.073.03a ahe̍ma ya̱jñam pa̱thām u̍rā̱ṇā i̱māṁ su̍vṛ̱ktiṁ vṛ̍ṣaṇā juṣethām |
7.073.03c śru̱ṣṭī̱veva̱ preṣi̍to vām abodhi̱ prati̱ stomai̱r jara̍māṇo̱ vasi̍ṣṭhaḥ ||
7.073.04a upa̱ tyā vahnī̍ gamato̱ viśa̍ṁ no rakṣo̱haṇā̱ sambhṛ̍tā vī̱ḻupā̍ṇī |
7.073.04c sam andhā̍ṁsy agmata matsa̱rāṇi̱ mā no̍ mardhiṣṭa̱m ā ga̍taṁ śi̱vena̍ ||
7.073.05a ā pa̱ścātā̍n nāsa̱tyā pu̱rastā̱d āśvi̍nā yātam adha̱rād uda̍ktāt |
7.073.05c ā vi̱śvata̱ḥ pāñca̍janyena rā̱yā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.074.01a i̱mā u̍ vā̱ṁ divi̍ṣṭaya u̱srā ha̍vante aśvinā |
7.074.01c a̱yaṁ vā̍m a̱hve 'va̍se śacīvasū̱ viśa̍ṁ-viśa̱ṁ hi gaccha̍thaḥ ||
7.074.02a yu̱vaṁ ci̱traṁ da̍dathu̱r bhoja̍naṁ narā̱ code̍thāṁ sū̱nṛtā̍vate |
7.074.02c a̱rvāg ratha̱ṁ sama̍nasā̱ ni ya̍cchata̱m piba̍taṁ so̱myam madhu̍ ||
7.074.03a ā yā̍ta̱m upa̍ bhūṣata̱m madhva̍ḥ pibatam aśvinā |
7.074.03c du̱gdham payo̍ vṛṣaṇā jenyāvasū̱ mā no̍ mardhiṣṭa̱m ā ga̍tam ||
7.074.04a aśvā̍so̱ ye vā̱m upa̍ dā̱śuṣo̍ gṛ̱haṁ yu̱vāṁ dīya̍nti̱ bibhra̍taḥ |
7.074.04c ma̱kṣū̱yubhi̍r narā̱ haye̍bhir aśvi̱nā de̍vā yātam asma̱yū ||
7.074.05a adhā̍ ha̱ yanto̍ a̱śvinā̱ pṛkṣa̍ḥ sacanta sū̱raya̍ḥ |
7.074.05c tā ya̍ṁsato ma̱ghava̍dbhyo dhru̱vaṁ yaśa̍ś cha̱rdir a̱smabhya̱ṁ nāsa̍tyā ||
7.074.06a pra ye ya̱yur a̍vṛ̱kāso̱ rathā̍ iva nṛpā̱tāro̱ janā̍nām |
7.074.06c u̱ta svena̱ śava̍sā śūśuvu̱r nara̍ u̱ta kṣi̍yanti sukṣi̱tim ||

7.075.01a vy u1̱̍ṣā ā̍vo divi̱jā ṛ̱tenā̍viṣkṛṇvā̱nā ma̍hi̱māna̱m āgā̍t |
7.075.01c apa̱ druha̱s tama̍ āva̱r aju̍ṣṭa̱m aṅgi̍rastamā pa̱thyā̍ ajīgaḥ ||
7.075.02a ma̱he no̍ a̱dya su̍vi̱tāya̍ bo̱dhy uṣo̍ ma̱he saubha̍gāya̱ pra ya̍ndhi |
7.075.02c ci̱traṁ ra̱yiṁ ya̱śasa̍ṁ dhehy a̱sme devi̱ marte̍ṣu mānuṣi śrava̱syum ||
7.075.03a e̱te tye bhā̱navo̍ darśa̱tāyā̍ś ci̱trā u̱ṣaso̍ a̱mṛtā̍sa̱ āgu̍ḥ |
7.075.03c ja̱naya̍nto̱ daivyā̍ni vra̱tāny ā̍pṛ̱ṇanto̍ a̱ntari̍kṣā̱ vy a̍sthuḥ ||
7.075.04a e̱ṣā syā yu̍jā̱nā pa̍rā̱kāt pañca̍ kṣi̱tīḥ pari̍ sa̱dyo ji̍gāti |
7.075.04c a̱bhi̱paśya̍ntī va̱yunā̱ janā̍nāṁ di̱vo du̍hi̱tā bhuva̍nasya̱ patnī̍ ||
7.075.05a vā̱jinī̍vatī̱ sūrya̍sya̱ yoṣā̍ ci̱trāma̍ghā rā̱ya ī̍śe̱ vasū̍nām |
7.075.05c ṛṣi̍ṣṭutā ja̱raya̍ntī ma̱ghony u̱ṣā u̍cchati̱ vahni̍bhir gṛṇā̱nā ||
7.075.06a prati̍ dyutā̱nām a̍ru̱ṣāso̱ aśvā̍ś ci̱trā a̍dṛśrann u̱ṣasa̱ṁ vaha̍ntaḥ |
7.075.06c yāti̍ śu̱bhrā vi̍śva̱piśā̱ rathe̍na̱ dadhā̍ti̱ ratna̍ṁ vidha̱te janā̍ya ||
7.075.07a sa̱tyā sa̱tyebhi̍r maha̱tī ma̱hadbhi̍r de̱vī de̱vebhi̍r yaja̱tā yaja̍traiḥ |
7.075.07c ru̱jad dṛ̱ḻhāni̱ dada̍d u̱sriyā̍ṇā̱m prati̱ gāva̍ u̱ṣasa̍ṁ vāvaśanta ||
7.075.08a nū no̱ goma̍d vī̱rava̍d dhehi̱ ratna̱m uṣo̱ aśvā̍vat puru̱bhojo̍ a̱sme |
7.075.08c mā no̍ ba̱rhiḥ pu̍ru̱ṣatā̍ ni̱de ka̍r yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.076.01a ud u̱ jyoti̍r a̱mṛta̍ṁ vi̱śvaja̍nyaṁ vi̱śvāna̍raḥ savi̱tā de̱vo a̍śret |
7.076.01c kratvā̍ de̱vānā̍m ajaniṣṭa̱ cakṣu̍r ā̱vir a̍ka̱r bhuva̍na̱ṁ viśva̍m u̱ṣāḥ ||
7.076.02a pra me̱ panthā̍ deva̱yānā̍ adṛśra̱nn ama̍rdhanto̱ vasu̍bhi̱r iṣkṛ̍tāsaḥ |
7.076.02c abhū̍d u ke̱tur u̱ṣasa̍ḥ pu̱rastā̍t pratī̱cy āgā̱d adhi̍ ha̱rmyebhya̍ḥ ||
7.076.03a tānīd ahā̍ni bahu̱lāny ā̍sa̱n yā prā̱cīna̱m udi̍tā̱ sūrya̍sya |
7.076.03c yata̱ḥ pari̍ jā̱ra i̍vā̱cara̱nty uṣo̍ dadṛ̱kṣe na puna̍r ya̱tīva̍ ||
7.076.04a ta id de̱vānā̍ṁ sadha̱māda̍ āsann ṛ̱tāvā̍naḥ ka̱vaya̍ḥ pū̱rvyāsa̍ḥ |
7.076.04c gū̱ḻhaṁ jyoti̍ḥ pi̱taro̱ anv a̍vindan sa̱tyama̍ntrā ajanayann u̱ṣāsa̍m ||
7.076.05a sa̱mā̱na ū̱rve adhi̱ saṁga̍tāsa̱ḥ saṁ jā̍nate̱ na ya̍tante mi̱thas te |
7.076.05c te de̱vānā̱ṁ na mi̍nanti vra̱tāny ama̍rdhanto̱ vasu̍bhi̱r yāda̍mānāḥ ||
7.076.06a prati̍ tvā̱ stomai̍r īḻate̱ vasi̍ṣṭhā uṣa̱rbudha̍ḥ subhage tuṣṭu̱vāṁsa̍ḥ |
7.076.06c gavā̍ṁ ne̱trī vāja̍patnī na u̱cchoṣa̍ḥ sujāte pratha̱mā ja̍rasva ||
7.076.07a e̱ṣā ne̱trī rādha̍saḥ sū̱nṛtā̍nām u̱ṣā u̱cchantī̍ ribhyate̱ vasi̍ṣṭhaiḥ |
7.076.07c dī̱rgha̱śruta̍ṁ ra̱yim a̱sme dadhā̍nā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.077.01a upo̍ ruruce yuva̱tir na yoṣā̱ viśva̍ṁ jī̱vam pra̍su̱vantī̍ ca̱rāyai̍ |
7.077.01c abhū̍d a̱gniḥ sa̱midhe̱ mānu̍ṣāṇā̱m aka̱r jyoti̱r bādha̍mānā̱ tamā̍ṁsi ||
7.077.02a viśva̍m pratī̱cī sa̱prathā̱ ud a̍sthā̱d ruśa̱d vāso̱ bibhra̍tī śu̱kram a̍śvait |
7.077.02c hira̍ṇyavarṇā su̱dṛśī̍kasaṁdṛ̱g gavā̍m mā̱tā ne̱try ahnā̍m aroci ||
7.077.03a de̱vānā̱ṁ cakṣu̍ḥ su̱bhagā̱ vaha̍ntī śve̱taṁ naya̍ntī su̱dṛśī̍ka̱m aśva̍m |
7.077.03c u̱ṣā a̍darśi ra̱śmibhi̱r vya̍ktā ci̱trāma̍ghā̱ viśva̱m anu̱ prabhū̍tā ||
7.077.04a anti̍vāmā dū̱re a̱mitra̍m uccho̱rvīṁ gavyū̍ti̱m abha̍yaṁ kṛdhī naḥ |
7.077.04c yā̱vaya̱ dveṣa̱ ā bha̍rā̱ vasū̍ni co̱daya̱ rādho̍ gṛṇa̱te ma̍ghoni ||
7.077.05a a̱sme śreṣṭhe̍bhir bhā̱nubhi̱r vi bhā̱hy uṣo̍ devi prati̱rantī̍ na̱ āyu̍ḥ |
7.077.05c iṣa̍ṁ ca no̱ dadha̍tī viśvavāre̱ goma̱d aśvā̍va̱d ratha̍vac ca̱ rādha̍ḥ ||
7.077.06a yāṁ tvā̍ divo duhitar va̱rdhaya̱nty uṣa̍ḥ sujāte ma̱tibhi̱r vasi̍ṣṭhāḥ |
7.077.06c sāsmāsu̍ dhā ra̱yim ṛ̱ṣvam bṛ̱hanta̍ṁ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.078.01a prati̍ ke̱tava̍ḥ pratha̱mā a̍dṛśrann ū̱rdhvā a̍syā a̱ñjayo̱ vi śra̍yante |
7.078.01c uṣo̍ a̱rvācā̍ bṛha̱tā rathe̍na̱ jyoti̍ṣmatā vā̱mam a̱smabhya̍ṁ vakṣi ||
7.078.02a prati̍ ṣīm a̱gnir ja̍rate̱ sami̍ddha̱ḥ prati̱ viprā̍so ma̱tibhi̍r gṛ̱ṇanta̍ḥ |
7.078.02c u̱ṣā yā̍ti̱ jyoti̍ṣā̱ bādha̍mānā̱ viśvā̱ tamā̍ṁsi duri̱tāpa̍ de̱vī ||
7.078.03a e̱tā u̱ tyāḥ praty a̍dṛśran pu̱rastā̱j jyoti̱r yaccha̍ntīr u̱ṣaso̍ vibhā̱tīḥ |
7.078.03c ajī̍jana̱n sūrya̍ṁ ya̱jñam a̱gnim a̍pā̱cīna̱ṁ tamo̍ agā̱d aju̍ṣṭam ||
7.078.04a ace̍ti di̱vo du̍hi̱tā ma̱ghonī̱ viśve̍ paśyanty u̱ṣasa̍ṁ vibhā̱tīm |
7.078.04c āsthā̱d ratha̍ṁ sva̱dhayā̍ yu̱jyamā̍na̱m ā yam aśvā̍saḥ su̱yujo̱ vaha̍nti ||
7.078.05a prati̍ tvā̱dya su̱mana̍so budhantā̱smākā̍so ma̱ghavā̍no va̱yaṁ ca̍ |
7.078.05c ti̱lvi̱lā̱yadhva̍m uṣaso vibhā̱tīr yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.079.01a vy u1̱̍ṣā ā̍vaḥ pa̱thyā̱3̱̍ janā̍nā̱m pañca̍ kṣi̱tīr mānu̍ṣīr bo̱dhaya̍ntī |
7.079.01c su̱sa̱ṁdṛgbhi̍r u̱kṣabhi̍r bhā̱num a̍śre̱d vi sūryo̱ roda̍sī̱ cakṣa̍sāvaḥ ||
7.079.02a vy a̍ñjate di̱vo ante̍ṣv a̱ktūn viśo̱ na yu̱ktā u̱ṣaso̍ yatante |
7.079.02c saṁ te̱ gāva̱s tama̱ ā va̍rtayanti̱ jyoti̍r yacchanti savi̱teva̍ bā̱hū ||
7.079.03a abhū̍d u̱ṣā indra̍tamā ma̱ghony ajī̍janat suvi̱tāya̱ śravā̍ṁsi |
7.079.03c vi di̱vo de̱vī du̍hi̱tā da̍dhā̱ty aṅgi̍rastamā su̱kṛte̱ vasū̍ni ||
7.079.04a tāva̍d uṣo̱ rādho̍ a̱smabhya̍ṁ rāsva̱ yāva̍t sto̱tṛbhyo̱ ara̍do gṛṇā̱nā |
7.079.04c yāṁ tvā̍ ja̱jñur vṛ̍ṣa̱bhasyā̱ rave̍ṇa̱ vi dṛ̱ḻhasya̱ duro̱ adre̍r aurṇoḥ ||
7.079.05a de̱vaṁ-de̍va̱ṁ rādha̍se co̱daya̍nty asma̱drya̍k sū̱nṛtā̍ ī̱raya̍ntī |
7.079.05c vyu̱cchantī̍ naḥ sa̱naye̱ dhiyo̍ dhā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.080.01a prati̱ stome̍bhir u̱ṣasa̱ṁ vasi̍ṣṭhā gī̱rbhir viprā̍saḥ pratha̱mā a̍budhran |
7.080.01c vi̱va̱rtaya̍ntī̱ṁ raja̍sī̱ sama̍nte āviṣkṛṇva̱tīm bhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||
7.080.02a e̱ṣā syā navya̱m āyu̱r dadhā̍nā gū̱ḍhvī tamo̱ jyoti̍ṣo̱ṣā a̍bodhi |
7.080.02c agra̍ eti yuva̱tir ahra̍yāṇā̱ prāci̍kita̱t sūrya̍ṁ ya̱jñam a̱gnim ||
7.080.03a aśvā̍vatī̱r goma̍tīr na u̱ṣāso̍ vī̱rava̍tī̱ḥ sada̍m ucchantu bha̱drāḥ |
7.080.03c ghṛ̱taṁ duhā̍nā vi̱śvata̱ḥ prapī̍tā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.081.01a praty u̍ adarśy āya̱ty u1̱̍cchantī̍ duhi̱tā di̱vaḥ |
7.081.01c apo̱ mahi̍ vyayati̱ cakṣa̍se̱ tamo̱ jyoti̍ṣ kṛṇoti sū̱narī̍ ||
7.081.02a ud u̱sriyā̍ḥ sṛjate̱ sūrya̱ḥ sacā̍m̐ u̱dyan nakṣa̍tram arci̱vat |
7.081.02c taved u̍ṣo̱ vyuṣi̱ sūrya̍sya ca̱ sam bha̱ktena̍ gamemahi ||
7.081.03a prati̍ tvā duhitar diva̱ uṣo̍ jī̱rā a̍bhutsmahi |
7.081.03c yā vaha̍si pu̱ru spā̱rhaṁ va̍nanvati̱ ratna̱ṁ na dā̱śuṣe̱ maya̍ḥ ||
7.081.04a u̱cchantī̱ yā kṛ̱ṇoṣi̍ ma̱ṁhanā̍ mahi pra̱khyai de̍vi̱ sva̍r dṛ̱śe |
7.081.04c tasyā̍s te ratna̱bhāja̍ īmahe va̱yaṁ syāma̍ mā̱tur na sū̱nava̍ḥ ||
7.081.05a tac ci̱traṁ rādha̱ ā bha̱roṣo̱ yad dī̍rgha̱śrutta̍mam |
7.081.05c yat te̍ divo duhitar marta̱bhoja̍na̱ṁ tad rā̍sva bhu̱najā̍mahai ||
7.081.06a śrava̍ḥ sū̱ribhyo̍ a̱mṛta̍ṁ vasutva̱naṁ vājā̍m̐ a̱smabhya̱ṁ goma̍taḥ |
7.081.06c co̱da̱yi̱trī ma̱ghona̍ḥ sū̱nṛtā̍vaty u̱ṣā u̍ccha̱d apa̱ sridha̍ḥ ||

7.082.01a indrā̍varuṇā yu̱vam a̍dhva̱rāya̍ no vi̱śe janā̍ya̱ mahi̱ śarma̍ yacchatam |
7.082.01c dī̱rghapra̍yajyu̱m ati̱ yo va̍nu̱ṣyati̍ va̱yaṁ ja̍yema̱ pṛta̍nāsu dū̱ḍhya̍ḥ ||
7.082.02a sa̱mrāḻ a̱nyaḥ sva̱rāḻ a̱nya u̍cyate vām ma̱hāntā̱v indrā̱varu̍ṇā ma̱hāva̍sū |
7.082.02c viśve̍ de̱vāsa̍ḥ para̱me vyo̍mani̱ saṁ vā̱m ojo̍ vṛṣaṇā̱ sam bala̍ṁ dadhuḥ ||
7.082.03a anv a̱pāṁ khāny a̍tṛnta̱m oja̱sā sūrya̍m airayataṁ di̱vi pra̱bhum |
7.082.03c indrā̍varuṇā̱ made̍ asya mā̱yino 'pi̍nvatam a̱pita̱ḥ pinva̍ta̱ṁ dhiya̍ḥ ||
7.082.04a yu̱vām id yu̱tsu pṛta̍nāsu̱ vahna̍yo yu̱vāṁ kṣema̍sya prasa̱ve mi̱tajña̍vaḥ |
7.082.04c ī̱śā̱nā vasva̍ u̱bhaya̍sya kā̱rava̱ indrā̍varuṇā su̱havā̍ havāmahe ||
7.082.05a indrā̍varuṇā̱ yad i̱māni̍ ca̱krathu̱r viśvā̍ jā̱tāni̱ bhuva̍nasya ma̱jmanā̍ |
7.082.05c kṣeme̍ṇa mi̱tro varu̍ṇaṁ duva̱syati̍ ma̱rudbhi̍r u̱graḥ śubha̍m a̱nya ī̍yate ||
7.082.06a ma̱he śu̱lkāya̱ varu̍ṇasya̱ nu tvi̱ṣa ojo̍ mimāte dhru̱vam a̍sya̱ yat svam |
7.082.06c ajā̍mim a̱nyaḥ śna̱thaya̍nta̱m āti̍rad da̱bhrebhi̍r a̱nyaḥ pra vṛ̍ṇoti̱ bhūya̍saḥ ||
7.082.07a na tam aṁho̱ na du̍ri̱tāni̱ martya̱m indrā̍varuṇā̱ na tapa̱ḥ kuta̍ś ca̱na |
7.082.07c yasya̍ devā̱ gaccha̍tho vī̱tho a̍dhva̱raṁ na tam marta̍sya naśate̱ pari̍hvṛtiḥ ||
7.082.08a a̱rvāṅ na̍rā̱ daivye̱nāva̱sā ga̍taṁ śṛṇu̱taṁ hava̱ṁ yadi̍ me̱ jujo̍ṣathaḥ |
7.082.08c yu̱vor hi sa̱khyam u̱ta vā̱ yad āpya̍m mārḍī̱kam i̍ndrāvaruṇā̱ ni ya̍cchatam ||
7.082.09a a̱smāka̍m indrāvaruṇā̱ bhare̍-bhare puroyo̱dhā bha̍vataṁ kṛṣṭyojasā |
7.082.09c yad vā̱ṁ hava̍nta u̱bhaye̱ adha̍ spṛ̱dhi nara̍s to̱kasya̱ tana̍yasya sā̱tiṣu̍ ||
7.082.10a a̱sme indro̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā dyu̱mnaṁ ya̍cchantu̱ mahi̱ śarma̍ sa̱pratha̍ḥ |
7.082.10c a̱va̱dhraṁ jyoti̱r adi̍ter ṛtā̱vṛdho̍ de̱vasya̱ śloka̍ṁ savi̱tur ma̍nāmahe ||

7.083.01a yu̱vāṁ na̍rā̱ paśya̍mānāsa̱ āpya̍m prā̱cā ga̱vyanta̍ḥ pṛthu̱parśa̍vo yayuḥ |
7.083.01c dāsā̍ ca vṛ̱trā ha̱tam āryā̍ṇi ca su̱dāsa̍m indrāvaru̱ṇāva̍sāvatam ||
7.083.02a yatrā̱ nara̍ḥ sa̱maya̍nte kṛ̱tadhva̍jo̱ yasmi̍nn ā̱jā bhava̍ti̱ kiṁ ca̱na pri̱yam |
7.083.02c yatrā̱ bhaya̍nte̱ bhuva̍nā sva̱rdṛśa̱s tatrā̍ na indrāvaru̱ṇādhi̍ vocatam ||
7.083.03a sam bhūmyā̱ antā̍ dhvasi̱rā a̍dṛkṣa̱tendrā̍varuṇā di̱vi ghoṣa̱ āru̍hat |
7.083.03c asthu̱r janā̍nā̱m upa̱ mām arā̍tayo̱ 'rvāg ava̍sā havanaśru̱tā ga̍tam ||
7.083.04a indrā̍varuṇā va̱dhanā̍bhir apra̱ti bhe̱daṁ va̱nvantā̱ pra su̱dāsa̍m āvatam |
7.083.04c brahmā̍ṇy eṣāṁ śṛṇuta̱ṁ havī̍mani sa̱tyā tṛtsū̍nām abhavat pu̱rohi̍tiḥ ||
7.083.05a indrā̍varuṇāv a̱bhy ā ta̍panti mā̱ghāny a̱ryo va̱nuṣā̱m arā̍tayaḥ |
7.083.05c yu̱vaṁ hi vasva̍ u̱bhaya̍sya̱ rāja̱tho 'dha̍ smā no 'vata̱m pārye̍ di̱vi ||
7.083.06a yu̱vāṁ ha̍vanta u̱bhayā̍sa ā̱jiṣv indra̍ṁ ca̱ vasvo̱ varu̍ṇaṁ ca sā̱taye̍ |
7.083.06c yatra̱ rāja̍bhir da̱śabhi̱r nibā̍dhita̱m pra su̱dāsa̱m āva̍ta̱ṁ tṛtsu̍bhiḥ sa̱ha ||
7.083.07a daśa̱ rājā̍na̱ḥ sami̍tā̱ aya̍jyavaḥ su̱dāsa̍m indrāvaruṇā̱ na yu̍yudhuḥ |
7.083.07c sa̱tyā nṛ̱ṇām a̍dma̱sadā̱m upa̍stutir de̱vā e̍ṣām abhavan de̱vahū̍tiṣu ||
7.083.08a dā̱śa̱rā̱jñe pari̍yattāya vi̱śvata̍ḥ su̱dāsa̍ indrāvaruṇāv aśikṣatam |
7.083.08c śvi̱tyañco̱ yatra̱ nama̍sā kapa̱rdino̍ dhi̱yā dhīva̍nto̱ asa̍panta̱ tṛtsa̍vaḥ ||
7.083.09a vṛ̱trāṇy a̱nyaḥ sa̍mi̱theṣu̱ jighna̍te vra̱tāny a̱nyo a̱bhi ra̍kṣate̱ sadā̍ |
7.083.09c havā̍mahe vāṁ vṛṣaṇā suvṛ̱ktibhi̍r a̱sme i̍ndrāvaruṇā̱ śarma̍ yacchatam ||
7.083.10a a̱sme indro̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā dyu̱mnaṁ ya̍cchantu̱ mahi̱ śarma̍ sa̱pratha̍ḥ |
7.083.10c a̱va̱dhraṁ jyoti̱r adi̍ter ṛtā̱vṛdho̍ de̱vasya̱ śloka̍ṁ savi̱tur ma̍nāmahe ||

7.084.01a ā vā̍ṁ rājānāv adhva̱re va̍vṛtyāṁ ha̱vyebhi̍r indrāvaruṇā̱ namo̍bhiḥ |
7.084.01c pra vā̍ṁ ghṛ̱tācī̍ bā̱hvor dadhā̍nā̱ pari̱ tmanā̱ viṣu̍rūpā jigāti ||
7.084.02a yu̱vo rā̱ṣṭram bṛ̱had i̍nvati̱ dyaur yau se̱tṛbhi̍r ara̱jjubhi̍ḥ sinī̱thaḥ |
7.084.02c pari̍ no̱ heḻo̱ varu̍ṇasya vṛjyā u̱ruṁ na̱ indra̍ḥ kṛṇavad u lo̱kam ||
7.084.03a kṛ̱taṁ no̍ ya̱jñaṁ vi̱dathe̍ṣu̱ cāru̍ṁ kṛ̱tam brahmā̍ṇi sū̱riṣu̍ praśa̱stā |
7.084.03c upo̍ ra̱yir de̱vajū̍to na etu̱ pra ṇa̍ḥ spā̱rhābhi̍r ū̱tibhi̍s tiretam ||
7.084.04a a̱sme i̍ndrāvaruṇā vi̱śvavā̍raṁ ra̱yiṁ dha̍tta̱ṁ vasu̍mantam puru̱kṣum |
7.084.04c pra ya ā̍di̱tyo anṛ̍tā mi̱nāty ami̍tā̱ śūro̍ dayate̱ vasū̍ni ||
7.084.05a i̱yam indra̱ṁ varu̍ṇam aṣṭa me̱ gīḥ prāva̍t to̱ke tana̍ye̱ tūtu̍jānā |
7.084.05c su̱ratnā̍so de̱vavī̍tiṁ gamema yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.085.01a pu̱nī̱ṣe vā̍m ara̱kṣasa̍m manī̱ṣāṁ soma̱m indrā̍ya̱ varu̍ṇāya̱ juhva̍t |
7.085.01c ghṛ̱tapra̍tīkām u̱ṣasa̱ṁ na de̱vīṁ tā no̱ yāma̍nn uruṣyatām a̱bhīke̍ ||
7.085.02a spardha̍nte̱ vā u̍ deva̱hūye̱ atra̱ yeṣu̍ dhva̱jeṣu̍ di̱dyava̱ḥ pata̍nti |
7.085.02c yu̱vaṁ tām̐ i̍ndrāvaruṇāv a̱mitrā̍n ha̱tam parā̍ca̱ḥ śarvā̱ viṣū̍caḥ ||
7.085.03a āpa̍ś ci̱d dhi svaya̍śasa̱ḥ sada̍ḥsu de̱vīr indra̱ṁ varu̍ṇaṁ de̱vatā̱ dhuḥ |
7.085.03c kṛ̱ṣṭīr a̱nyo dhā̱raya̍ti̱ pravi̍ktā vṛ̱trāṇy a̱nyo a̍pra̱tīni̍ hanti ||
7.085.04a sa su̱kratu̍r ṛta̱cid a̍stu̱ hotā̱ ya ā̍ditya̱ śava̍sā vā̱ṁ nama̍svān |
7.085.04c ā̱va̱varta̱d ava̍se vāṁ ha̱viṣmā̱n asa̱d it sa su̍vi̱tāya̱ praya̍svān ||
7.085.05a i̱yam indra̱ṁ varu̍ṇam aṣṭa me̱ gīḥ prāva̍t to̱ke tana̍ye̱ tūtu̍jānā |
7.085.05c su̱ratnā̍so de̱vavī̍tiṁ gamema yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.086.01a dhīrā̱ tv a̍sya mahi̱nā ja̱nūṁṣi̱ vi yas ta̱stambha̱ roda̍sī cid u̱rvī |
7.086.01c pra nāka̍m ṛ̱ṣvaṁ nu̍nude bṛ̱hanta̍ṁ dvi̱tā nakṣa̍tram pa̱pratha̍c ca̱ bhūma̍ ||
7.086.02a u̱ta svayā̍ ta̱nvā̱3̱̍ saṁ va̍de̱ tat ka̱dā nv a1̱̍ntar varu̍ṇe bhuvāni |
7.086.02c kim me̍ ha̱vyam ahṛ̍ṇāno juṣeta ka̱dā mṛ̍ḻī̱kaṁ su̱manā̍ a̱bhi khya̍m ||
7.086.03a pṛ̱cche tad eno̍ varuṇa di̱dṛkṣūpo̍ emi ciki̱tuṣo̍ vi̱pṛccha̍m |
7.086.03c sa̱mā̱nam in me̍ ka̱vaya̍ś cid āhur a̱yaṁ ha̱ tubhya̱ṁ varu̍ṇo hṛṇīte ||
7.086.04a kim āga̍ āsa varuṇa̱ jyeṣṭha̱ṁ yat sto̱tāra̱ṁ jighā̍ṁsasi̱ sakhā̍yam |
7.086.04c pra tan me̍ voco dūḻabha svadhā̱vo 'va̍ tvāne̱nā nama̍sā tu̱ra i̍yām ||
7.086.05a ava̍ dru̱gdhāni̱ pitryā̍ sṛjā̱ no 'va̱ yā va̱yaṁ ca̍kṛ̱mā ta̱nūbhi̍ḥ |
7.086.05c ava̍ rājan paśu̱tṛpa̱ṁ na tā̱yuṁ sṛ̱jā va̱tsaṁ na dāmno̱ vasi̍ṣṭham ||
7.086.06a na sa svo dakṣo̍ varuṇa̱ dhruti̱ḥ sā surā̍ ma̱nyur vi̱bhīda̍ko̱ aci̍ttiḥ |
7.086.06c asti̱ jyāyā̱n kanī̍yasa upā̱re svapna̍ś ca̱ned anṛ̍tasya prayo̱tā ||
7.086.07a ara̍ṁ dā̱so na mī̱ḻhuṣe̍ karāṇy a̱haṁ de̱vāya̱ bhūrṇa̱ye 'nā̍gāḥ |
7.086.07c ace̍tayad a̱cito̍ de̱vo a̱ryo gṛtsa̍ṁ rā̱ye ka̱vita̍ro junāti ||
7.086.08a a̱yaṁ su tubhya̍ṁ varuṇa svadhāvo hṛ̱di stoma̱ upa̍śritaś cid astu |
7.086.08c śaṁ na̱ḥ kṣeme̱ śam u̱ yoge̍ no astu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.087.01a rada̍t pa̱tho varu̍ṇa̱ḥ sūryā̍ya̱ prārṇā̍ṁsi samu̱driyā̍ na̱dīnā̍m |
7.087.01c sargo̱ na sṛ̱ṣṭo arva̍tīr ṛtā̱yañ ca̱kāra̍ ma̱hīr a̱vanī̱r aha̍bhyaḥ ||
7.087.02a ā̱tmā te̱ vāto̱ raja̱ ā na̍vīnot pa̱śur na bhūrṇi̱r yava̍se sasa̱vān |
7.087.02c a̱ntar ma̱hī bṛ̍ha̱tī roda̍sī̱me viśvā̍ te̱ dhāma̍ varuṇa pri̱yāṇi̍ ||
7.087.03a pari̱ spaśo̱ varu̍ṇasya̱ smadi̍ṣṭā u̱bhe pa̍śyanti̱ roda̍sī su̱meke̍ |
7.087.03c ṛ̱tāvā̍naḥ ka̱vayo̍ ya̱jñadhī̍rā̱ḥ prace̍taso̱ ya i̱ṣaya̍nta̱ manma̍ ||
7.087.04a u̱vāca̍ me̱ varu̍ṇo̱ medhi̍rāya̱ triḥ sa̱pta nāmāghnyā̍ bibharti |
7.087.04c vi̱dvān pa̱dasya̱ guhyā̱ na vo̍cad yu̱gāya̱ vipra̱ upa̍rāya̱ śikṣa̍n ||
7.087.05a ti̱sro dyāvo̱ nihi̍tā a̱ntar a̍smin ti̱sro bhūmī̱r upa̍rā̱ḥ ṣaḍvi̍dhānāḥ |
7.087.05c gṛtso̱ rājā̱ varu̍ṇaś cakra e̱taṁ di̱vi pre̱ṅkhaṁ hi̍ra̱ṇyaya̍ṁ śu̱bhe kam ||
7.087.06a ava̱ sindhu̱ṁ varu̍ṇo̱ dyaur i̍va sthād dra̱pso na śve̱to mṛ̱gas tuvi̍ṣmān |
7.087.06c ga̱mbhī̱raśa̍ṁso̱ raja̍so vi̱māna̍ḥ supā̱rakṣa̍traḥ sa̱to a̱sya rājā̍ ||
7.087.07a yo mṛ̱ḻayā̍ti ca̱kruṣe̍ ci̱d āgo̍ va̱yaṁ syā̍ma̱ varu̍ṇe̱ anā̍gāḥ |
7.087.07c anu̍ vra̱tāny adi̍ter ṛ̱dhanto̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.088.01a pra śu̱ndhyuva̱ṁ varu̍ṇāya̱ preṣṭhā̍m ma̱tiṁ va̍siṣṭha mī̱ḻhuṣe̍ bharasva |
7.088.01c ya ī̍m a̱rvāñca̱ṁ kara̍te̱ yaja̍traṁ sa̱hasrā̍magha̱ṁ vṛṣa̍ṇam bṛ̱hanta̍m ||
7.088.02a adhā̱ nv a̍sya sa̱ṁdṛśa̍ṁ jaga̱nvān a̱gner anī̍ka̱ṁ varu̍ṇasya maṁsi |
7.088.02c sva1̱̍r yad aśma̍nn adhi̱pā u̱ andho̱ 'bhi mā̱ vapu̍r dṛ̱śaye̍ ninīyāt ||
7.088.03a ā yad ru̱hāva̱ varu̍ṇaś ca̱ nāva̱m pra yat sa̍mu̱dram ī̱rayā̍va̱ madhya̍m |
7.088.03c adhi̱ yad a̱pāṁ snubhi̱ś carā̍va̱ pra pre̱ṅkha ī̍ṅkhayāvahai śu̱bhe kam ||
7.088.04a vasi̍ṣṭhaṁ ha̱ varu̍ṇo nā̱vy ādhā̱d ṛṣi̍ṁ cakāra̱ svapā̱ maho̍bhiḥ |
7.088.04c sto̱tāra̱ṁ vipra̍ḥ sudina̱tve ahnā̱ṁ yān nu dyāva̍s ta̱tana̱n yād u̱ṣāsa̍ḥ ||
7.088.05a kva1̱̍ tyāni̍ nau sa̱khyā ba̍bhūvu̱ḥ sacā̍vahe̱ yad a̍vṛ̱kam pu̱rā ci̍t |
7.088.05c bṛ̱hanta̱m māna̍ṁ varuṇa svadhāvaḥ sa̱hasra̍dvāraṁ jagamā gṛ̱haṁ te̍ ||
7.088.06a ya ā̱pir nityo̍ varuṇa pri̱yaḥ san tvām āgā̍ṁsi kṛ̱ṇava̱t sakhā̍ te |
7.088.06c mā ta̱ ena̍svanto yakṣin bhujema ya̱ndhi ṣmā̱ vipra̍ḥ stuva̱te varū̍tham ||
7.088.07a dhru̱vāsu̍ tvā̱su kṣi̱tiṣu̍ kṣi̱yanto̱ vy a1̱̍smat pāśa̱ṁ varu̍ṇo mumocat |
7.088.07c avo̍ vanvā̱nā adi̍ter u̱pasthā̍d yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.089.01a mo ṣu va̍ruṇa mṛ̱nmaya̍ṁ gṛ̱haṁ rā̍jann a̱haṁ ga̍mam |
7.089.01c mṛ̱ḻā su̍kṣatra mṛ̱ḻaya̍ ||
7.089.02a yad emi̍ prasphu̱rann i̍va̱ dṛti̱r na dhmā̱to a̍drivaḥ |
7.089.02c mṛ̱ḻā su̍kṣatra mṛ̱ḻaya̍ ||
7.089.03a kratva̍ḥ samaha dī̱natā̍ pratī̱paṁ ja̍gamā śuce |
7.089.03c mṛ̱ḻā su̍kṣatra mṛ̱ḻaya̍ ||
7.089.04a a̱pām madhye̍ tasthi̱vāṁsa̱ṁ tṛṣṇā̍vidaj jari̱tāra̍m |
7.089.04c mṛ̱ḻā su̍kṣatra mṛ̱ḻaya̍ ||
7.089.05a yat kiṁ ce̱daṁ va̍ruṇa̱ daivye̱ jane̍ 'bhidro̱ham ma̍nu̱ṣyā̱3̱̍ś carā̍masi |
7.089.05c aci̍ttī̱ yat tava̱ dharmā̍ yuyopi̱ma mā na̱s tasmā̱d ena̍so deva rīriṣaḥ ||

7.090.01a pra vī̍ra̱yā śuca̍yo dadrire vām adhva̱ryubhi̱r madhu̍mantaḥ su̱tāsa̍ḥ |
7.090.01c vaha̍ vāyo ni̱yuto̍ yā̱hy acchā̱ pibā̍ su̱tasyāndha̍so̱ madā̍ya ||
7.090.02a ī̱śā̱nāya̱ prahu̍ti̱ṁ yas ta̱ āna̱ṭ chuci̱ṁ soma̍ṁ śucipā̱s tubhya̍ṁ vāyo |
7.090.02c kṛ̱ṇoṣi̱ tam martye̍ṣu praśa̱staṁ jā̱to-jā̍to jāyate vā̱jy a̍sya ||
7.090.03a rā̱ye nu yaṁ ja̱jñatū̱ roda̍sī̱me rā̱ye de̱vī dhi̱ṣaṇā̍ dhāti de̱vam |
7.090.03c adha̍ vā̱yuṁ ni̱yuta̍ḥ saścata̱ svā u̱ta śve̱taṁ vasu̍dhitiṁ nire̱ke ||
7.090.04a u̱cchann u̱ṣasa̍ḥ su̱dinā̍ ari̱prā u̱ru jyoti̍r vividu̱r dīdhyā̍nāḥ |
7.090.04c gavya̍ṁ cid ū̱rvam u̱śijo̱ vi va̍vru̱s teṣā̱m anu̍ pra̱diva̍ḥ sasru̱r āpa̍ḥ ||
7.090.05a te sa̱tyena̱ mana̍sā̱ dīdhyā̍nā̱ḥ svena̍ yu̱ktāsa̱ḥ kratu̍nā vahanti |
7.090.05c indra̍vāyū vīra̱vāha̱ṁ ratha̍ṁ vām īśā̱nayo̍r a̱bhi pṛkṣa̍ḥ sacante ||
7.090.06a ī̱śā̱nāso̱ ye dadha̍te̱ sva̍r ṇo̱ gobhi̱r aśve̍bhi̱r vasu̍bhi̱r hira̍ṇyaiḥ |
7.090.06c indra̍vāyū sū̱rayo̱ viśva̱m āyu̱r arva̍dbhir vī̱raiḥ pṛta̍nāsu sahyuḥ ||
7.090.07a arva̍nto̱ na śrava̍so̱ bhikṣa̍māṇā indravā̱yū su̍ṣṭu̱tibhi̱r vasi̍ṣṭhāḥ |
7.090.07c vā̱ja̱yanta̱ḥ sv ava̍se huvema yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.091.01a ku̱vid a̱ṅga nama̍sā̱ ye vṛ̱dhāsa̍ḥ pu̱rā de̱vā a̍nava̱dyāsa̱ āsa̍n |
7.091.01c te vā̱yave̱ mana̍ve bādhi̱tāyāvā̍sayann u̱ṣasa̱ṁ sūrye̍ṇa ||
7.091.02a u̱śantā̍ dū̱tā na dabhā̍ya go̱pā mā̱saś ca̍ pā̱thaḥ śa̱rada̍ś ca pū̱rvīḥ |
7.091.02c indra̍vāyū suṣṭu̱tir vā̍m iyā̱nā mā̍rḍī̱kam ī̍ṭṭe suvi̱taṁ ca̱ navya̍m ||
7.091.03a pīvo̍annām̐ rayi̱vṛdha̍ḥ sume̱dhāḥ śve̱taḥ si̍ṣakti ni̱yutā̍m abhi̱śrīḥ |
7.091.03c te vā̱yave̱ sama̍naso̱ vi ta̍sthu̱r viśven nara̍ḥ svapa̱tyāni̍ cakruḥ ||
7.091.04a yāva̱t tara̍s ta̱nvo̱3̱̍ yāva̱d ojo̱ yāva̱n nara̱ś cakṣa̍sā̱ dīdhyā̍nāḥ |
7.091.04c śuci̱ṁ soma̍ṁ śucipā pātam a̱sme indra̍vāyū̱ sada̍tam ba̱rhir edam ||
7.091.05a ni̱yu̱vā̱nā ni̱yuta̍ḥ spā̱rhavī̍rā̱ indra̍vāyū sa̱ratha̍ṁ yātam a̱rvāk |
7.091.05c i̱daṁ hi vā̱m prabhṛ̍ta̱m madhvo̱ agra̱m adha̍ prīṇā̱nā vi mu̍muktam a̱sme ||
7.091.06a yā vā̍ṁ śa̱taṁ ni̱yuto̱ yāḥ sa̱hasra̱m indra̍vāyū vi̱śvavā̍rā̱ḥ saca̍nte |
7.091.06c ābhi̍r yātaṁ suvi̱datrā̍bhir a̱rvāk pā̱taṁ na̍rā̱ prati̍bhṛtasya̱ madhva̍ḥ ||
7.091.07a arva̍nto̱ na śrava̍so̱ bhikṣa̍māṇā indravā̱yū su̍ṣṭu̱tibhi̱r vasi̍ṣṭhāḥ |
7.091.07c vā̱ja̱yanta̱ḥ sv ava̍se huvema yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.092.01a ā vā̍yo bhūṣa śucipā̱ upa̍ naḥ sa̱hasra̍ṁ te ni̱yuto̍ viśvavāra |
7.092.01c upo̍ te̱ andho̱ madya̍m ayāmi̱ yasya̍ deva dadhi̱ṣe pū̍rva̱peya̍m ||
7.092.02a pra sotā̍ jī̱ro a̍dhva̱reṣv a̍sthā̱t soma̱m indrā̍ya vā̱yave̱ piba̍dhyai |
7.092.02c pra yad vā̱m madhvo̍ agri̱yam bhara̍nty adhva̱ryavo̍ deva̱yanta̱ḥ śacī̍bhiḥ ||
7.092.03a pra yābhi̱r yāsi̍ dā̱śvāṁsa̱m acchā̍ ni̱yudbhi̍r vāyav i̱ṣṭaye̍ duro̱ṇe |
7.092.03c ni no̍ ra̱yiṁ su̱bhoja̍saṁ yuvasva̱ ni vī̱raṁ gavya̱m aśvya̍ṁ ca̱ rādha̍ḥ ||
7.092.04a ye vā̱yava̍ indra̱māda̍nāsa̱ āde̍vāso ni̱tośa̍nāso a̱ryaḥ |
7.092.04c ghnanto̍ vṛ̱trāṇi̍ sū̱ribhi̍ḥ ṣyāma sāsa̱hvāṁso̍ yu̱dhā nṛbhi̍r a̱mitrā̍n ||
7.092.05a ā no̍ ni̱yudbhi̍ḥ śa̱tinī̍bhir adhva̱raṁ sa̍ha̱sriṇī̍bhi̱r upa̍ yāhi ya̱jñam |
7.092.05c vāyo̍ a̱smin sava̍ne mādayasva yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.093.01a śuci̱ṁ nu stoma̱ṁ nava̍jātam a̱dyendrā̍gnī vṛtrahaṇā ju̱ṣethā̍m |
7.093.01c u̱bhā hi vā̍ṁ su̱havā̱ joha̍vīmi̱ tā vāja̍ṁ sa̱dya u̍śa̱te dheṣṭhā̍ ||
7.093.02a tā sā̍na̱sī śa̍vasānā̱ hi bhū̱taṁ sā̍ka̱ṁvṛdhā̱ śava̍sā śūśu̱vāṁsā̍ |
7.093.02c kṣaya̍ntau rā̱yo yava̍sasya̱ bhūre̍ḥ pṛ̱ṅktaṁ vāja̍sya̱ sthavi̍rasya̱ ghṛṣve̍ḥ ||
7.093.03a upo̍ ha̱ yad vi̱datha̍ṁ vā̱jino̱ gur dhī̱bhir viprā̱ḥ prama̍tim i̱cchamā̍nāḥ |
7.093.03c arva̍nto̱ na kāṣṭhā̱ṁ nakṣa̍māṇā indrā̱gnī johu̍vato̱ nara̱s te ||
7.093.04a gī̱rbhir vipra̱ḥ prama̍tim i̱cchamā̍na̱ īṭṭe̍ ra̱yiṁ ya̱śasa̍m pūrva̱bhāja̍m |
7.093.04c indrā̍gnī vṛtrahaṇā suvajrā̱ pra no̱ navye̍bhis tirataṁ de̱ṣṇaiḥ ||
7.093.05a saṁ yan ma̱hī mi̍tha̱tī spardha̍māne tanū̱rucā̱ śūra̍sātā̱ yatai̍te |
7.093.05c ade̍vayuṁ vi̱dathe̍ deva̱yubhi̍ḥ sa̱trā ha̍taṁ soma̱sutā̱ jane̍na ||
7.093.06a i̱mām u̱ ṣu soma̍suti̱m upa̍ na̱ endrā̍gnī saumana̱sāya̍ yātam |
7.093.06c nū ci̱d dhi pa̍rima̱mnāthe̍ a̱smān ā vā̱ṁ śaśva̍dbhir vavṛtīya̱ vājai̍ḥ ||
7.093.07a so a̍gna e̱nā nama̍sā̱ sami̱ddho 'cchā̍ mi̱traṁ varu̍ṇa̱m indra̍ṁ voceḥ |
7.093.07c yat sī̱m āga̍ś cakṛ̱mā tat su mṛ̍ḻa̱ tad a̍rya̱mādi̍tiḥ śiśrathantu ||
7.093.08a e̱tā a̍gna āśuṣā̱ṇāsa̍ i̱ṣṭīr yu̱voḥ sacā̱bhy a̍śyāma̱ vājā̍n |
7.093.08c mendro̍ no̱ viṣṇu̍r ma̱ruta̱ḥ pari̍ khyan yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.094.01a i̱yaṁ vā̍m a̱sya manma̍na̱ indrā̍gnī pū̱rvyastu̍tiḥ |
7.094.01c a̱bhrād vṛ̱ṣṭir i̍vājani ||
7.094.02a śṛ̱ṇu̱taṁ ja̍ri̱tur hava̱m indrā̍gnī̱ vana̍ta̱ṁ gira̍ḥ |
7.094.02c ī̱śā̱nā pi̍pyata̱ṁ dhiya̍ḥ ||
7.094.03a mā pā̍pa̱tvāya̍ no na̱rendrā̍gnī̱ mābhiśa̍staye |
7.094.03c mā no̍ rīradhataṁ ni̱de ||
7.094.04a indre̍ a̱gnā namo̍ bṛ̱hat su̍vṛ̱ktim era̍yāmahe |
7.094.04c dhi̱yā dhenā̍ ava̱syava̍ḥ ||
7.094.05a tā hi śaśva̍nta̱ īḻa̍ta i̱tthā viprā̍sa ū̱taye̍ |
7.094.05c sa̱bādho̱ vāja̍sātaye ||
7.094.06a tā vā̍ṁ gī̱rbhir vi̍pa̱nyava̱ḥ praya̍svanto havāmahe |
7.094.06c me̱dhasā̍tā sani̱ṣyava̍ḥ ||
7.094.07a indrā̍gnī̱ ava̱sā ga̍tam a̱smabhya̍ṁ carṣaṇīsahā |
7.094.07c mā no̍ du̱ḥśaṁsa̍ īśata ||
7.094.08a mā kasya̍ no̱ ara̍ruṣo dhū̱rtiḥ praṇa̱ṅ martya̍sya |
7.094.08c indrā̍gnī̱ śarma̍ yacchatam ||
7.094.09a goma̱d dhira̍ṇyava̱d vasu̱ yad vā̱m aśvā̍va̱d īma̍he |
7.094.09c indrā̍gnī̱ tad va̍nemahi ||
7.094.10a yat soma̱ ā su̱te nara̍ indrā̱gnī ajo̍havuḥ |
7.094.10c saptī̍vantā sapa̱ryava̍ḥ ||
7.094.11a u̱kthebhi̍r vṛtra̱hanta̍mā̱ yā ma̍ndā̱nā ci̱d ā gi̱rā |
7.094.11c ā̱ṅgū̱ṣair ā̱vivā̍sataḥ ||
7.094.12a tāv id du̱ḥśaṁsa̱m martya̱ṁ durvi̍dvāṁsaṁ rakṣa̱svina̍m |
7.094.12c ā̱bho̱gaṁ hanma̍nā hatam uda̱dhiṁ hanma̍nā hatam ||

7.095.01a pra kṣoda̍sā̱ dhāya̍sā sasra e̱ṣā sara̍svatī dha̱ruṇa̱m āya̍sī̱ pūḥ |
7.095.01c pra̱bāba̍dhānā ra̱thye̍va yāti̱ viśvā̍ a̱po ma̍hi̱nā sindhu̍r a̱nyāḥ ||
7.095.02a ekā̍ceta̱t sara̍svatī na̱dīnā̱ṁ śuci̍r ya̱tī gi̱ribhya̱ ā sa̍mu̱drāt |
7.095.02c rā̱yaś ceta̍ntī̱ bhuva̍nasya̱ bhūre̍r ghṛ̱tam payo̍ duduhe̱ nāhu̍ṣāya ||
7.095.03a sa vā̍vṛdhe̱ naryo̱ yoṣa̍ṇāsu̱ vṛṣā̱ śiśu̍r vṛṣa̱bho ya̱jñiyā̍su |
7.095.03c sa vā̱jina̍m ma̱ghava̍dbhyo dadhāti̱ vi sā̱taye̍ ta̱nva̍m māmṛjīta ||
7.095.04a u̱ta syā na̱ḥ sara̍svatī juṣā̱ṇopa̍ śravat su̱bhagā̍ ya̱jṇe a̱smin |
7.095.04c mi̱tajñu̍bhir nama̱syai̍r iyā̱nā rā̱yā yu̱jā ci̱d utta̍rā̱ sakhi̍bhyaḥ ||
7.095.05a i̱mā juhvā̍nā yu̱ṣmad ā namo̍bhi̱ḥ prati̱ stoma̍ṁ sarasvati juṣasva |
7.095.05c tava̱ śarma̍n pri̱yata̍me̱ dadhā̍nā̱ upa̍ stheyāma śara̱ṇaṁ na vṛ̱kṣam ||
7.095.06a a̱yam u̍ te sarasvati̱ vasi̍ṣṭho̱ dvārā̍v ṛ̱tasya̍ subhage̱ vy ā̍vaḥ |
7.095.06c vardha̍ śubhre stuva̱te rā̍si̱ vājā̍n yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.096.01a bṛ̱had u̍ gāyiṣe̱ vaco̍ 'su̱ryā̍ na̱dīnā̍m |
7.096.01c sara̍svatī̱m in ma̍hayā suvṛ̱ktibhi̱ḥ stomai̍r vasiṣṭha̱ roda̍sī ||
7.096.02a u̱bhe yat te̍ mahi̱nā śu̍bhre̱ andha̍sī adhikṣi̱yanti̍ pū̱rava̍ḥ |
7.096.02c sā no̍ bodhy avi̱trī ma̱rutsa̍khā̱ coda̱ rādho̍ ma̱ghonā̍m ||
7.096.03a bha̱dram id bha̱drā kṛ̍ṇava̱t sara̍sva̱ty aka̍vārī cetati vā̱jinī̍vatī |
7.096.03c gṛ̱ṇā̱nā ja̍madagni̱vat stu̍vā̱nā ca̍ vasiṣṭha̱vat ||
7.096.04a ja̱nī̱yanto̱ nv agra̍vaḥ putrī̱yanta̍ḥ su̱dāna̍vaḥ |
7.096.04c sara̍svantaṁ havāmahe ||
7.096.05a ye te̍ sarasva ū̱rmayo̱ madhu̍manto ghṛta̱ścuta̍ḥ |
7.096.05c tebhi̍r no 'vi̱tā bha̍va ||
7.096.06a pī̱pi̱vāṁsa̱ṁ sara̍svata̱ḥ stana̱ṁ yo vi̱śvada̍rśataḥ |
7.096.06c bha̱kṣī̱mahi̍ pra̱jām iṣa̍m ||

7.097.01a ya̱jñe di̱vo nṛ̱ṣada̍ne pṛthi̱vyā naro̱ yatra̍ deva̱yavo̱ mada̍nti |
7.097.01c indrā̍ya̱ yatra̱ sava̍nāni su̱nve gama̱n madā̍ya pratha̱maṁ vaya̍ś ca ||
7.097.02a ā daivyā̍ vṛṇīma̱he 'vā̍ṁsi̱ bṛha̱spati̍r no maha̱ ā sa̍khāyaḥ |
7.097.02c yathā̱ bhave̍ma mī̱ḻhuṣe̱ anā̍gā̱ yo no̍ dā̱tā pa̍rā̱vata̍ḥ pi̱teva̍ ||
7.097.03a tam u̱ jyeṣṭha̱ṁ nama̍sā ha̱virbhi̍ḥ su̱śeva̱m brahma̍ṇa̱s pati̍ṁ gṛṇīṣe |
7.097.03c indra̱ṁ śloko̱ mahi̱ daivya̍ḥ siṣaktu̱ yo brahma̍ṇo de̱vakṛ̍tasya̱ rājā̍ ||
7.097.04a sa ā no̱ yoni̍ṁ sadatu̱ preṣṭho̱ bṛha̱spati̍r vi̱śvavā̍ro̱ yo asti̍ |
7.097.04c kāmo̍ rā̱yaḥ su̱vīrya̍sya̱ taṁ dā̱t parṣa̍n no̱ ati̍ sa̱ścato̱ ari̍ṣṭān ||
7.097.05a tam ā no̍ a̱rkam a̱mṛtā̍ya̱ juṣṭa̍m i̱me dhā̍sur a̱mṛtā̍saḥ purā̱jāḥ |
7.097.05c śuci̍krandaṁ yaja̱tam pa̱styā̍nā̱m bṛha̱spati̍m ana̱rvāṇa̍ṁ huvema ||
7.097.06a taṁ śa̱gmāso̍ aru̱ṣāso̱ aśvā̱ bṛha̱spati̍ṁ saha̱vāho̍ vahanti |
7.097.06c saha̍ś ci̱d yasya̱ nīla̍vat sa̱dhastha̱ṁ nabho̱ na rū̱pam a̍ru̱ṣaṁ vasā̍nāḥ ||
7.097.07a sa hi śuci̍ḥ śa̱tapa̍tra̱ḥ sa śu̱ndhyur hira̍ṇyavāśīr iṣi̱raḥ sva̱rṣāḥ |
7.097.07c bṛha̱spati̱ḥ sa svā̍ve̱śa ṛ̱ṣvaḥ pu̱rū sakhi̍bhya āsu̱tiṁ kari̍ṣṭhaḥ ||
7.097.08a de̱vī de̱vasya̱ roda̍sī̱ jani̍trī̱ bṛha̱spati̍ṁ vāvṛdhatur mahi̱tvā |
7.097.08c da̱kṣāyyā̍ya dakṣatā sakhāya̱ḥ kara̱d brahma̍ṇe su̱tarā̍ sugā̱dhā ||
7.097.09a i̱yaṁ vā̍m brahmaṇas pate suvṛ̱ktir brahmendrā̍ya va̱jriṇe̍ akāri |
7.097.09c a̱vi̱ṣṭaṁ dhiyo̍ jigṛ̱tam pura̍ṁdhīr jaja̱stam a̱ryo va̱nuṣā̱m arā̍tīḥ ||
7.097.10a bṛha̍spate yu̱vam indra̍ś ca̱ vasvo̍ di̱vyasye̍śāthe u̱ta pārthi̍vasya |
7.097.10c dha̱ttaṁ ra̱yiṁ stu̍va̱te kī̱raye̍ cid yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.098.01a adhva̍ryavo 'ru̱ṇaṁ du̱gdham a̱ṁśuṁ ju̱hota̍na vṛṣa̱bhāya̍ kṣitī̱nām |
7.098.01c gau̱rād vedī̍yām̐ ava̱pāna̱m indro̍ vi̱śvāhed yā̍ti su̱taso̍mam i̱cchan ||
7.098.02a yad da̍dhi̱ṣe pra̱divi̱ cārv anna̍ṁ di̱ve-di̍ve pī̱tim id a̍sya vakṣi |
7.098.02c u̱ta hṛ̱dota mana̍sā juṣā̱ṇa u̱śann i̍ndra̱ prasthi̍tān pāhi̱ somā̍n ||
7.098.03a ja̱jñā̱naḥ soma̱ṁ saha̍se papātha̱ pra te̍ mā̱tā ma̍hi̱māna̍m uvāca |
7.098.03c endra̍ paprātho̱rv a1̱̍ntari̍kṣaṁ yu̱dhā de̱vebhyo̱ vari̍vaś cakartha ||
7.098.04a yad yo̱dhayā̍ maha̱to manya̍mānā̱n sākṣā̍ma̱ tān bā̱hubhi̱ḥ śāśa̍dānān |
7.098.04c yad vā̱ nṛbhi̱r vṛta̍ indrābhi̱yudhyā̱s taṁ tvayā̱jiṁ sau̍śrava̱saṁ ja̍yema ||
7.098.05a prendra̍sya vocam pratha̱mā kṛ̱tāni̱ pra nūta̍nā ma̱ghavā̱ yā ca̱kāra̍ |
7.098.05c ya̱ded ade̍vī̱r asa̍hiṣṭa mā̱yā athā̍bhava̱t keva̍la̱ḥ somo̍ asya ||
7.098.06a tave̱daṁ viśva̍m a̱bhita̍ḥ paśa̱vya1̱̍ṁ yat paśya̍si̱ cakṣa̍sā̱ sūrya̍sya |
7.098.06c gavā̍m asi̱ gopa̍ti̱r eka̍ indra bhakṣī̱mahi̍ te̱ praya̍tasya̱ vasva̍ḥ ||
7.098.07a bṛha̍spate yu̱vam indra̍ś ca̱ vasvo̍ di̱vyasye̍śāthe u̱ta pārthi̍vasya |
7.098.07c dha̱ttaṁ ra̱yiṁ stu̍va̱te kī̱raye̍ cid yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.099.01a pa̱ro mātra̍yā ta̱nvā̍ vṛdhāna̱ na te̍ mahi̱tvam anv a̍śnuvanti |
7.099.01c u̱bhe te̍ vidma̱ raja̍sī pṛthi̱vyā viṣṇo̍ deva̱ tvam pa̍ra̱masya̍ vitse ||
7.099.02a na te̍ viṣṇo̱ jāya̍māno̱ na jā̱to deva̍ mahi̱mnaḥ para̱m anta̍m āpa |
7.099.02c ud a̍stabhnā̱ nāka̍m ṛ̱ṣvam bṛ̱hanta̍ṁ dā̱dhartha̱ prācī̍ṁ ka̱kubha̍m pṛthi̱vyāḥ ||
7.099.03a irā̍vatī dhenu̱matī̱ hi bhū̱taṁ sū̍yava̱sinī̱ manu̍ṣe daśa̱syā |
7.099.03c vy a̍stabhnā̱ roda̍sī viṣṇav e̱te dā̱dhartha̍ pṛthi̱vīm a̱bhito̍ ma̱yūkhai̍ḥ ||
7.099.04a u̱ruṁ ya̱jñāya̍ cakrathur u lo̱kaṁ ja̱naya̍ntā̱ sūrya̍m u̱ṣāsa̍m a̱gnim |
7.099.04c dāsa̍sya cid vṛṣaśi̱prasya̍ mā̱yā ja̱ghnathu̍r narā pṛta̱nājye̍ṣu ||
7.099.05a indrā̍viṣṇū dṛṁhi̱tāḥ śamba̍rasya̱ nava̱ puro̍ nava̱tiṁ ca̍ śnathiṣṭam |
7.099.05c śa̱taṁ va̱rcina̍ḥ sa̱hasra̍ṁ ca sā̱kaṁ ha̱tho a̍pra̱ty asu̍rasya vī̱rān ||
7.099.06a i̱yam ma̍nī̱ṣā bṛ̍ha̱tī bṛ̱hanto̍rukra̱mā ta̱vasā̍ va̱rdhaya̍ntī |
7.099.06c ra̱re vā̱ṁ stoma̍ṁ vi̱dathe̍ṣu viṣṇo̱ pinva̍ta̱m iṣo̍ vṛ̱jane̍ṣv indra ||
7.099.07a vaṣa̍ṭ te viṣṇav ā̱sa ā kṛ̍ṇomi̱ tan me̍ juṣasva śipiviṣṭa ha̱vyam |
7.099.07c vardha̍ntu tvā suṣṭu̱tayo̱ giro̍ me yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.100.01a nū marto̍ dayate sani̱ṣyan yo viṣṇa̍va urugā̱yāya̱ dāśa̍t |
7.100.01c pra yaḥ sa̱trācā̱ mana̍sā̱ yajā̍ta e̱tāva̍nta̱ṁ narya̍m ā̱vivā̍sāt ||
7.100.02a tvaṁ vi̍ṣṇo suma̱tiṁ vi̱śvaja̍nyā̱m apra̍yutām evayāvo ma̱tiṁ dā̍ḥ |
7.100.02c parco̱ yathā̍ naḥ suvi̱tasya̱ bhūre̱r aśvā̍vataḥ puruśca̱ndrasya̍ rā̱yaḥ ||
7.100.03a trir de̱vaḥ pṛ̍thi̱vīm e̱ṣa e̱tāṁ vi ca̍krame śa̱tarca̍sam mahi̱tvā |
7.100.03c pra viṣṇu̍r astu ta̱vasa̱s tavī̍yān tve̱ṣaṁ hy a̍sya̱ sthavi̍rasya̱ nāma̍ ||
7.100.04a vi ca̍krame pṛthi̱vīm e̱ṣa e̱tāṁ kṣetrā̍ya̱ viṣṇu̱r manu̍ṣe daśa̱syan |
7.100.04c dhru̱vāso̍ asya kī̱rayo̱ janā̍sa urukṣi̱tiṁ su̱jani̍mā cakāra ||
7.100.05a pra tat te̍ a̱dya śi̍piviṣṭa̱ nāmā̱ryaḥ śa̍ṁsāmi va̱yunā̍ni vi̱dvān |
7.100.05c taṁ tvā̍ gṛṇāmi ta̱vasa̱m ata̍vyā̱n kṣaya̍ntam a̱sya raja̍saḥ parā̱ke ||
7.100.06a kim it te̍ viṣṇo pari̱cakṣya̍m bhū̱t pra yad va̍va̱kṣe śi̍pivi̱ṣṭo a̍smi |
7.100.06c mā varpo̍ a̱smad apa̍ gūha e̱tad yad a̱nyarū̍paḥ sami̱the ba̱bhūtha̍ ||
7.100.07a vaṣa̍ṭ te viṣṇav ā̱sa ā kṛ̍ṇomi̱ tan me̍ juṣasva śipiviṣṭa ha̱vyam |
7.100.07c vardha̍ntu tvā suṣṭu̱tayo̱ giro̍ me yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.101.01a ti̱sro vāca̱ḥ pra va̍da̱ jyoti̍ragrā̱ yā e̱tad du̱hre ma̍dhudo̱gham ūdha̍ḥ |
7.101.01c sa va̱tsaṁ kṛ̱ṇvan garbha̱m oṣa̍dhīnāṁ sa̱dyo jā̱to vṛ̍ṣa̱bho ro̍ravīti ||
7.101.02a yo vardha̍na̱ oṣa̍dhīnā̱ṁ yo a̱pāṁ yo viśva̍sya̱ jaga̍to de̱va īśe̍ |
7.101.02c sa tri̱dhātu̍ śara̱ṇaṁ śarma̍ yaṁsat tri̱vartu̱ jyoti̍ḥ svabhi̱ṣṭy a1̱̍sme ||
7.101.03a sta̱rīr u̍ tva̱d bhava̍ti̱ sūta̍ u tvad yathāva̱śaṁ ta̱nva̍ṁ cakra e̱ṣaḥ |
7.101.03c pi̱tuḥ paya̱ḥ prati̍ gṛbhṇāti mā̱tā tena̍ pi̱tā va̍rdhate̱ tena̍ pu̱traḥ ||
7.101.04a yasmi̱n viśvā̍ni̱ bhuva̍nāni ta̱sthus ti̱sro dyāva̍s tre̱dhā sa̱srur āpa̍ḥ |
7.101.04c traya̱ḥ kośā̍sa upa̱seca̍nāso̱ madhva̍ḥ ścotanty a̱bhito̍ vira̱pśam ||
7.101.05a i̱daṁ vaca̍ḥ pa̱rjanyā̍ya sva̱rāje̍ hṛ̱do a̱stv anta̍ra̱ṁ taj ju̍joṣat |
7.101.05c ma̱yo̱bhuvo̍ vṛ̱ṣṭaya̍ḥ santv a̱sme su̍pippa̱lā oṣa̍dhīr de̱vago̍pāḥ ||
7.101.06a sa re̍to̱dhā vṛ̍ṣa̱bhaḥ śaśva̍tīnā̱ṁ tasmi̍nn ā̱tmā jaga̍tas ta̱sthuṣa̍ś ca |
7.101.06c tan ma̍ ṛ̱tam pā̍tu śa̱taśā̍radāya yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

7.102.01a pa̱rjanyā̍ya̱ pra gā̍yata di̱vas pu̱trāya̍ mī̱ḻhuṣe̍ |
7.102.01c sa no̱ yava̍sam icchatu ||
7.102.02a yo garbha̱m oṣa̍dhīnā̱ṁ gavā̍ṁ kṛ̱ṇoty arva̍tām |
7.102.02c pa̱rjanya̍ḥ puru̱ṣīṇā̍m ||
7.102.03a tasmā̱ id ā̱sye̍ ha̱vir ju̱hotā̱ madhu̍mattamam |
7.102.03c iḻā̍ṁ naḥ sa̱ṁyata̍ṁ karat ||

7.103.01a sa̱ṁva̱tsa̱raṁ śa̍śayā̱nā brā̍hma̱ṇā vra̍tacā̱riṇa̍ḥ |
7.103.01c vāca̍m pa̱rjanya̍jinvitā̱m pra ma̱ṇḍūkā̍ avādiṣuḥ ||
7.103.02a di̱vyā āpo̍ a̱bhi yad e̍na̱m āya̱n dṛti̱ṁ na śuṣka̍ṁ sara̱sī śayā̍nam |
7.103.02c gavā̱m aha̱ na mā̱yur va̱tsinī̍nām ma̱ṇḍūkā̍nāṁ va̱gnur atrā̱ sam e̍ti ||
7.103.03a yad ī̍m enām̐ uśa̱to a̱bhy ava̍rṣīt tṛ̱ṣyāva̍taḥ prā̱vṛṣy āga̍tāyām |
7.103.03c a̱khkha̱lī̱kṛtyā̍ pi̱tara̱ṁ na pu̱tro a̱nyo a̱nyam upa̱ vada̍ntam eti ||
7.103.04a a̱nyo a̱nyam anu̍ gṛbhṇāty enor a̱pām pra̍sa̱rge yad ama̍ndiṣātām |
7.103.04c ma̱ṇḍūko̱ yad a̱bhivṛ̍ṣṭa̱ḥ kani̍ṣka̱n pṛśni̍ḥ sampṛ̱ṅkte hari̍tena̱ vāca̍m ||
7.103.05a yad e̍ṣām a̱nyo a̱nyasya̱ vāca̍ṁ śā̱ktasye̍va̱ vada̍ti̱ śikṣa̍māṇaḥ |
7.103.05c sarva̱ṁ tad e̍ṣāṁ sa̱mṛdhe̍va̱ parva̱ yat su̱vāco̱ vada̍tha̱nādhy a̱psu ||
7.103.06a gomā̍yu̱r eko̍ a̱jamā̍yu̱r eka̱ḥ pṛśni̱r eko̱ hari̍ta̱ eka̍ eṣām |
7.103.06c sa̱mā̱naṁ nāma̱ bibhra̍to̱ virū̍pāḥ puru̱trā vāca̍m pipiśu̱r vada̍ntaḥ ||
7.103.07a brā̱hma̱ṇāso̍ atirā̱tre na some̱ saro̱ na pū̱rṇam a̱bhito̱ vada̍ntaḥ |
7.103.07c sa̱ṁva̱tsa̱rasya̱ tad aha̱ḥ pari̍ ṣṭha̱ yan ma̍ṇḍūkāḥ prāvṛ̱ṣīṇa̍m ba̱bhūva̍ ||
7.103.08a brā̱hma̱ṇāsa̍ḥ so̱mino̱ vāca̍m akrata̱ brahma̍ kṛ̱ṇvanta̍ḥ parivatsa̱rīṇa̍m |
7.103.08c a̱dhva̱ryavo̍ gha̱rmiṇa̍ḥ siṣvidā̱nā ā̱vir bha̍vanti̱ guhyā̱ na ke ci̍t ||
7.103.09a de̱vahi̍tiṁ jugupur dvāda̱śasya̍ ṛ̱tuṁ naro̱ na pra mi̍nanty e̱te |
7.103.09c sa̱ṁva̱tsa̱re prā̱vṛṣy āga̍tāyāṁ ta̱ptā gha̱rmā a̍śnuvate visa̱rgam ||
7.103.10a gomā̍yur adād a̱jamā̍yur adā̱t pṛśni̍r adā̱d dhari̍to no̱ vasū̍ni |
7.103.10c gavā̍m ma̱ṇḍūkā̱ dada̍taḥ śa̱tāni̍ sahasrasā̱ve pra ti̍ranta̱ āyu̍ḥ ||

7.104.01a indrā̍somā̱ tapa̍ta̱ṁ rakṣa̍ u̱bjata̱ṁ ny a̍rpayataṁ vṛṣaṇā tamo̱vṛdha̍ḥ |
7.104.01c parā̍ śṛṇītam a̱cito̱ ny o̍ṣataṁ ha̱taṁ nu̱dethā̱ṁ ni śi̍śītam a̱triṇa̍ḥ ||
7.104.02a indrā̍somā̱ sam a̱ghaśa̍ṁsam a̱bhy a1̱̍ghaṁ tapu̍r yayastu ca̱rur a̍gni̱vām̐ i̍va |
7.104.02c bra̱hma̱dviṣe̍ kra̱vyāde̍ gho̱raca̍kṣase̱ dveṣo̍ dhattam anavā̱yaṁ ki̍mī̱dine̍ ||
7.104.03a indrā̍somā du̱ṣkṛto̍ va̱vre a̱ntar a̍nārambha̱ṇe tama̍si̱ pra vi̍dhyatam |
7.104.03c yathā̱ nāta̱ḥ puna̱r eka̍ś ca̱nodaya̱t tad vā̍m astu̱ saha̍se manyu̱mac chava̍ḥ ||
7.104.04a indrā̍somā va̱rtaya̍taṁ di̱vo va̱dhaṁ sam pṛ̍thi̱vyā a̱ghaśa̍ṁsāya̱ tarha̍ṇam |
7.104.04c ut ta̍kṣataṁ sva̱rya1̱̍m parva̍tebhyo̱ yena̱ rakṣo̍ vāvṛdhā̱naṁ ni̱jūrva̍thaḥ ||
7.104.05a indrā̍somā va̱rtaya̍taṁ di̱vas pary a̍gnita̱ptebhi̍r yu̱vam aśma̍hanmabhiḥ |
7.104.05c tapu̍rvadhebhir a̱jare̍bhir a̱triṇo̱ ni parśā̍ne vidhyata̱ṁ yantu̍ nisva̱ram ||
7.104.06a indrā̍somā̱ pari̍ vām bhūtu vi̱śvata̍ i̱yam ma̱tiḥ ka̱kṣyāśve̍va vā̱jinā̍ |
7.104.06c yāṁ vā̱ṁ hotrā̍m parihi̱nomi̍ me̱dhaye̱mā brahmā̍ṇi nṛ̱patī̍va jinvatam ||
7.104.07a prati̍ smarethāṁ tu̱jaya̍dbhi̱r evai̍r ha̱taṁ dru̱ho ra̱kṣaso̍ bhaṅgu̱rāva̍taḥ |
7.104.07c indrā̍somā du̱ṣkṛte̱ mā su̱gam bhū̱d yo na̍ḥ ka̱dā ci̍d abhi̱dāsa̍ti dru̱hā ||
7.104.08a yo mā̱ pāke̍na̱ mana̍sā̱ cara̍ntam abhi̱caṣṭe̱ anṛ̍tebhi̱r vaco̍bhiḥ |
7.104.08c āpa̍ iva kā̱śinā̱ saṁgṛ̍bhītā̱ asa̍nn a̱stv āsa̍ta indra va̱ktā ||
7.104.09a ye pā̍kaśa̱ṁsaṁ vi̱hara̍nta̱ evai̱r ye vā̍ bha̱draṁ dū̱ṣaya̍nti sva̱dhābhi̍ḥ |
7.104.09c aha̍ye vā̱ tān pra̱dadā̍tu̱ soma̱ ā vā̍ dadhātu̱ nirṛ̍ter u̱pasthe̍ ||
7.104.10a yo no̱ rasa̱ṁ dipsa̍ti pi̱tvo a̍gne̱ yo aśvā̍nā̱ṁ yo gavā̱ṁ yas ta̱nūnā̍m |
7.104.10c ri̱puḥ ste̱naḥ ste̍ya̱kṛd da̱bhram e̍tu̱ ni ṣa hī̍yatāṁ ta̱nvā̱3̱̍ tanā̍ ca ||
7.104.11a pa̱raḥ so a̍stu ta̱nvā̱3̱̍ tanā̍ ca ti̱sraḥ pṛ̍thi̱vīr a̱dho a̍stu̱ viśvā̍ḥ |
7.104.11c prati̍ śuṣyatu̱ yaśo̍ asya devā̱ yo no̱ divā̱ dipsa̍ti̱ yaś ca̱ nakta̍m ||
7.104.12a su̱vi̱jñā̱naṁ ci̍ki̱tuṣe̱ janā̍ya̱ sac cāsa̍c ca̱ vaca̍sī paspṛdhāte |
7.104.12c tayo̱r yat sa̱tyaṁ ya̍ta̱rad ṛjī̍ya̱s tad it somo̍ 'vati̱ hanty āsa̍t ||
7.104.13a na vā u̱ somo̍ vṛji̱naṁ hi̍noti̱ na kṣa̱triya̍m mithu̱yā dhā̱raya̍ntam |
7.104.13c hanti̱ rakṣo̱ hanty āsa̱d vada̍ntam u̱bhāv indra̍sya̱ prasi̍tau śayāte ||
7.104.14a yadi̍ vā̱ham anṛ̍tadeva̱ āsa̱ mogha̍ṁ vā de̱vām̐ a̍pyū̱he a̍gne |
7.104.14c kim a̱smabhya̍ṁ jātavedo hṛṇīṣe drogha̱vāca̍s te nirṛ̱thaṁ sa̍cantām ||
7.104.15a a̱dyā mu̍rīya̱ yadi̍ yātu̱dhāno̱ asmi̱ yadi̱ vāyu̍s ta̱tapa̱ pūru̍ṣasya |
7.104.15c adhā̱ sa vī̱rair da̱śabhi̱r vi yū̍yā̱ yo mā̱ mogha̱ṁ yātu̍dhā̱nety āha̍ ||
7.104.16a yo māyā̍tu̱ṁ yātu̍dhā̱nety āha̱ yo vā̍ ra̱kṣāḥ śuci̍r a̱smīty āha̍ |
7.104.16c indra̱s taṁ ha̍ntu maha̱tā va̱dhena̱ viśva̍sya ja̱ntor a̍dha̱mas pa̍dīṣṭa ||
7.104.17a pra yā jigā̍ti kha̱rgale̍va̱ nakta̱m apa̍ dru̱hā ta̱nva1̱̍ṁ gūha̍mānā |
7.104.17c va̱vrām̐ a̍na̱ntām̐ ava̱ sā pa̍dīṣṭa̱ grāvā̍ṇo ghnantu ra̱kṣasa̍ upa̱bdaiḥ ||
7.104.18a vi ti̍ṣṭhadhvam maruto vi̱kṣv i1̱̍cchata̍ gṛbhā̱yata̍ ra̱kṣasa̱ḥ sam pi̍naṣṭana |
7.104.18c vayo̱ ye bhū̱tvī pa̱taya̍nti na̱ktabhi̱r ye vā̱ ripo̍ dadhi̱re de̱ve a̍dhva̱re ||
7.104.19a pra va̍rtaya di̱vo aśmā̍nam indra̱ soma̍śitam maghava̱n saṁ śi̍śādhi |
7.104.19c prāktā̱d apā̍ktād adha̱rād uda̍ktād a̱bhi ja̍hi ra̱kṣasa̱ḥ parva̍tena ||
7.104.20a e̱ta u̱ tye pa̍tayanti̱ śvayā̍tava̱ indra̍ṁ dipsanti di̱psavo 'dā̍bhyam |
7.104.20c śiśī̍te śa̱kraḥ piśu̍nebhyo va̱dhaṁ nū̱naṁ sṛ̍jad a̱śani̍ṁ yātu̱madbhya̍ḥ ||
7.104.21a indro̍ yātū̱nām a̍bhavat parāśa̱ro ha̍vi̱rmathī̍nām a̱bhy ā̱3̱̍vivā̍satām |
7.104.21c a̱bhīd u̍ śa̱kraḥ pa̍ra̱śur yathā̱ vana̱m pātre̍va bhi̱ndan sa̱ta e̍ti ra̱kṣasa̍ḥ ||
7.104.22a ulū̍kayātuṁ śuśu̱lūka̍yātuṁ ja̱hi śvayā̍tum u̱ta koka̍yātum |
7.104.22c su̱pa̱rṇayā̍tum u̱ta gṛdhra̍yātuṁ dṛ̱ṣade̍va̱ pra mṛ̍ṇa̱ rakṣa̍ indra ||
7.104.23a mā no̱ rakṣo̍ a̱bhi na̍ḍ yātu̱māva̍tā̱m apo̍cchatu mithu̱nā yā ki̍mī̱dinā̍ |
7.104.23c pṛ̱thi̱vī na̱ḥ pārthi̍vāt pā̱tv aṁha̍so̱ 'ntari̍kṣaṁ di̱vyāt pā̍tv a̱smān ||
7.104.24a indra̍ ja̱hi pumā̍ṁsaṁ yātu̱dhāna̍m u̱ta striya̍m mā̱yayā̱ śāśa̍dānām |
7.104.24c vigrī̍vāso̱ mūra̍devā ṛdantu̱ mā te dṛ̍śa̱n sūrya̍m u̱ccara̍ntam ||
7.104.25a prati̍ cakṣva̱ vi ca̱kṣvendra̍ś ca soma jāgṛtam |
7.104.25c rakṣo̍bhyo va̱dham a̍syatam a̱śani̍ṁ yātu̱madbhya̍ḥ ||


8.001.01a mā ci̍d a̱nyad vi śa̍ṁsata̱ sakhā̍yo̱ mā ri̍ṣaṇyata |
8.001.01c indra̱m it sto̍tā̱ vṛṣa̍ṇa̱ṁ sacā̍ su̱te muhu̍r u̱kthā ca̍ śaṁsata ||
8.001.02a a̱va̱kra̱kṣiṇa̍ṁ vṛṣa̱bhaṁ ya̍thā̱jura̱ṁ gāṁ na ca̍rṣaṇī̱saha̍m |
8.001.02c vi̱dveṣa̍ṇaṁ sa̱ṁvana̍nobhayaṁka̱ram maṁhi̍ṣṭham ubhayā̱vina̍m ||
8.001.03a yac ci̱d dhi tvā̱ janā̍ i̱me nānā̱ hava̍nta ū̱taye̍ |
8.001.03c a̱smāka̱m brahme̱dam i̍ndra bhūtu̱ te 'hā̱ viśvā̍ ca̱ vardha̍nam ||
8.001.04a vi ta̍rtūryante maghavan vipa̱ścito̱ 'ryo vipo̱ janā̍nām |
8.001.04c upa̍ kramasva puru̱rūpa̱m ā bha̍ra̱ vāja̱ṁ nedi̍ṣṭham ū̱taye̍ ||
8.001.05a ma̱he ca̱na tvām a̍driva̱ḥ parā̍ śu̱lkāya̍ deyām |
8.001.05c na sa̱hasrā̍ya̱ nāyutā̍ya vajrivo̱ na śa̱tāya̍ śatāmagha ||
8.001.06a vasyā̍m̐ indrāsi me pi̱tur u̱ta bhrātu̱r abhu̍ñjataḥ |
8.001.06c mā̱tā ca̍ me chadayathaḥ sa̱mā va̍so vasutva̱nāya̱ rādha̍se ||
8.001.07a kve̍yatha̱ kved a̍si puru̱trā ci̱d dhi te̱ mana̍ḥ |
8.001.07c ala̍rṣi yudhma khajakṛt puraṁdara̱ pra gā̍ya̱trā a̍gāsiṣuḥ ||
8.001.08a prāsmai̍ gāya̱tram a̍rcata vā̱vātu̱r yaḥ pu̍raṁda̱raḥ |
8.001.08c yābhi̍ḥ kā̱ṇvasyopa̍ ba̱rhir ā̱sada̱ṁ yāsa̍d va̱jrī bhi̱nat pura̍ḥ ||
8.001.09a ye te̱ santi̍ daśa̱gvina̍ḥ śa̱tino̱ ye sa̍ha̱sriṇa̍ḥ |
8.001.09c aśvā̍so̱ ye te̱ vṛṣa̍ṇo raghu̱druva̱s tebhi̍r na̱s tūya̱m ā ga̍hi ||
8.001.10a ā tv a1̱̍dya sa̍ba̱rdughā̍ṁ hu̱ve gā̍ya̱trave̍pasam |
8.001.10c indra̍ṁ dhe̱nuṁ su̱dughā̱m anyā̱m iṣa̍m u̱rudhā̍rām ara̱ṁkṛta̍m ||
8.001.11a yat tu̱dat sūra̱ eta̍śaṁ va̱ṅkū vāta̍sya pa̱rṇinā̍ |
8.001.11c vaha̱t kutsa̍m ārjune̱yaṁ śa̱takra̍tu̱ḥ tsara̍d gandha̱rvam astṛ̍tam ||
8.001.12a ya ṛ̱te ci̍d abhi̱śriṣa̍ḥ pu̱rā ja̱trubhya̍ ā̱tṛda̍ḥ |
8.001.12c saṁdhā̍tā sa̱ṁdhim ma̱ghavā̍ purū̱vasu̱r iṣka̍rtā̱ vihru̍ta̱m puna̍ḥ ||
8.001.13a mā bhū̍ma̱ niṣṭyā̍ i̱vendra̱ tvad ara̍ṇā iva |
8.001.13c vanā̍ni̱ na pra̍jahi̱tāny a̍drivo du̱roṣā̍so amanmahi ||
8.001.14a ama̍nma̱hīd a̍nā̱śavo̍ 'nu̱grāsa̍ś ca vṛtrahan |
8.001.14c sa̱kṛt su te̍ maha̱tā śū̍ra̱ rādha̍sā̱ anu̱ stoma̍m mudīmahi ||
8.001.15a yadi̱ stoma̱m mama̱ śrava̍d a̱smāka̱m indra̱m inda̍vaḥ |
8.001.15c ti̱raḥ pa̱vitra̍ṁ sasṛ̱vāṁsa̍ ā̱śavo̱ manda̍ntu tugryā̱vṛdha̍ḥ ||
8.001.16a ā tv a1̱̍dya sa̱dhastu̍tiṁ vā̱vātu̱ḥ sakhyu̱r ā ga̍hi |
8.001.16c upa̍stutir ma̱ghonā̱m pra tvā̍va̱tv adhā̍ te vaśmi suṣṭu̱tim ||
8.001.17a sotā̱ hi soma̱m adri̍bhi̱r em e̍nam a̱psu dhā̍vata |
8.001.17c ga̱vyā vastre̍va vā̱saya̍nta̱ in naro̱ nir dhu̍kṣan va̱kṣaṇā̍bhyaḥ ||
8.001.18a adha̱ jmo adha̍ vā di̱vo bṛ̍ha̱to ro̍ca̱nād adhi̍ |
8.001.18c a̱yā va̍rdhasva ta̱nvā̍ gi̱rā mamā jā̱tā su̍krato pṛṇa ||
8.001.19a indrā̍ya̱ su ma̱dinta̍ma̱ṁ soma̍ṁ sotā̱ vare̍ṇyam |
8.001.19c śa̱kra e̍ṇam pīpaya̱d viśva̍yā dhi̱yā hi̍nvā̱naṁ na vā̍ja̱yum ||
8.001.20a mā tvā̱ soma̍sya̱ galda̍yā̱ sadā̱ yāca̍nn a̱haṁ gi̱rā |
8.001.20c bhūrṇi̍m mṛ̱gaṁ na sava̍neṣu cukrudha̱ṁ ka īśā̍na̱ṁ na yā̍ciṣat ||
8.001.21a made̍neṣi̱tam mada̍m u̱gram u̱greṇa̱ śava̍sā |
8.001.21c viśve̍ṣāṁ taru̱tāra̍m mada̱cyuta̱m made̱ hi ṣmā̱ dadā̍ti naḥ ||
8.001.22a śevā̍re̱ vāryā̍ pu̱ru de̱vo martā̍ya dā̱śuṣe̍ |
8.001.22c sa su̍nva̱te ca̍ stuva̱te ca̍ rāsate vi̱śvagū̍rto ariṣṭu̱taḥ ||
8.001.23a endra̍ yāhi̱ matsva̍ ci̱treṇa̍ deva̱ rādha̍sā |
8.001.23c saro̱ na prā̍sy u̱dara̱ṁ sapī̍tibhi̱r ā some̍bhir u̱ru sphi̱ram ||
8.001.24a ā tvā̍ sa̱hasra̱m ā śa̱taṁ yu̱ktā rathe̍ hira̱ṇyaye̍ |
8.001.24c bra̱hma̱yujo̱ hara̍ya indra ke̱śino̱ vaha̍ntu̱ soma̍pītaye ||
8.001.25a ā tvā̱ rathe̍ hira̱ṇyaye̱ harī̍ ma̱yūra̍śepyā |
8.001.25c śi̱ti̱pṛ̱ṣṭhā va̍hatā̱m madhvo̱ andha̍so vi̱vakṣa̍ṇasya pī̱taye̍ ||
8.001.26a pibā̱ tv a1̱̍sya gi̍rvaṇaḥ su̱tasya̍ pūrva̱pā i̍va |
8.001.26c pari̍ṣkṛtasya ra̱sina̍ i̱yam ā̍su̱tiś cāru̱r madā̍ya patyate ||
8.001.27a ya eko̱ asti̍ da̱ṁsanā̍ ma̱hām̐ u̱gro a̱bhi vra̱taiḥ |
8.001.27c gama̱t sa śi̱prī na sa yo̍ṣa̱d ā ga̍ma̱d dhava̱ṁ na pari̍ varjati ||
8.001.28a tvam pura̍ṁ cari̱ṣṇva̍ṁ va̱dhaiḥ śuṣṇa̍sya̱ sam pi̍ṇak |
8.001.28c tvam bhā anu̍ caro̱ adha̍ dvi̱tā yad i̍ndra̱ havyo̱ bhuva̍ḥ ||
8.001.29a mama̍ tvā̱ sūra̱ udi̍te̱ mama̍ ma̱dhyaṁdi̍ne di̱vaḥ |
8.001.29c mama̍ prapi̱tve a̍piśarva̱re va̍sa̱v ā stomā̍so avṛtsata ||
8.001.30a stu̱hi stu̱hīd e̱te ghā̍ te̱ maṁhi̍ṣṭhāso ma̱ghonā̍m |
8.001.30c ni̱ndi̱tāśva̍ḥ prapa̱thī pa̍rama̱jyā ma̱ghasya̍ medhyātithe ||
8.001.31a ā yad aśvā̱n vana̍nvataḥ śra̱ddhayā̱haṁ rathe̍ ru̱ham |
8.001.31c u̱ta vā̱masya̱ vasu̍naś ciketati̱ yo asti̱ yādva̍ḥ pa̱śuḥ ||
8.001.32a ya ṛ̱jrā mahya̍m māma̱he sa̱ha tva̱cā hi̍ra̱ṇyayā̍ |
8.001.32c e̱ṣa viśvā̍ny a̱bhy a̍stu̱ saubha̍gāsa̱ṅgasya̍ sva̱nadra̍thaḥ ||
8.001.33a adha̱ plāyo̍gi̱r ati̍ dāsad a̱nyān ā̍sa̱ṅgo a̍gne da̱śabhi̍ḥ sa̱hasrai̍ḥ |
8.001.33c adho̱kṣaṇo̱ daśa̱ mahya̱ṁ ruśa̍nto na̱ḻā i̍va̱ sara̍so̱ nir a̍tiṣṭhan ||
8.001.34a anv a̍sya sthū̱raṁ da̍dṛśe pu̱rastā̍d ana̱stha ū̱rur a̍va̱ramba̍māṇaḥ |
8.001.34c śaśva̍tī̱ nāry a̍bhi̱cakṣyā̍ha̱ subha̍dram arya̱ bhoja̍nam bibharṣi ||

8.002.01a i̱daṁ va̍so su̱tam andha̱ḥ pibā̱ supū̍rṇam u̱dara̍m |
8.002.01c anā̍bhayin rari̱mā te̍ ||
8.002.02a nṛbhi̍r dhū̱taḥ su̱to aśnai̱r avyo̱ vārai̱ḥ pari̍pūtaḥ |
8.002.02c aśvo̱ na ni̱kto na̱dīṣu̍ ||
8.002.03a taṁ te̱ yava̱ṁ yathā̱ gobhi̍ḥ svā̱dum a̍karma śrī̱ṇanta̍ḥ |
8.002.03c indra̍ tvā̱smin sa̍dha̱māde̍ ||
8.002.04a indra̱ it so̍ma̱pā eka̱ indra̍ḥ suta̱pā vi̱śvāyu̍ḥ |
8.002.04c a̱ntar de̱vān martyā̍m̐ś ca ||
8.002.05a na yaṁ śu̱kro na durā̍śī̱r na tṛ̱prā u̍ru̱vyaca̍sam |
8.002.05c a̱pa̱spṛ̱ṇva̱te su̱hārda̍m ||
8.002.06a gobhi̱r yad ī̍m a̱nye a̱sman mṛ̱gaṁ na vrā mṛ̱gaya̍nte |
8.002.06c a̱bhi̱tsara̍nti dhe̱nubhi̍ḥ ||
8.002.07a traya̱ indra̍sya̱ somā̍ḥ su̱tāsa̍ḥ santu de̱vasya̍ |
8.002.07c sve kṣaye̍ suta̱pāvna̍ḥ ||
8.002.08a traya̱ḥ kośā̍saḥ ścotanti ti̱sraś ca̱mva1̱̍ḥ supū̍rṇāḥ |
8.002.08c sa̱mā̱ne adhi̱ bhārma̍n ||
8.002.09a śuci̍r asi puruni̱ḥṣṭhāḥ kṣī̱rair ma̍dhya̱ta āśī̍rtaḥ |
8.002.09c da̱dhnā mandi̍ṣṭha̱ḥ śūra̍sya ||
8.002.10a i̱me ta̍ indra̱ somā̍s tī̱vrā a̱sme su̱tāsa̍ḥ |
8.002.10c śu̱krā ā̱śira̍ṁ yācante ||
8.002.11a tām̐ ā̱śira̍m puro̱ḻāśa̱m indre̱maṁ soma̍ṁ śrīṇīhi |
8.002.11c re̱vanta̱ṁ hi tvā̍ śṛ̱ṇomi̍ ||
8.002.12a hṛ̱tsu pī̱tāso̍ yudhyante du̱rmadā̍so̱ na surā̍yām |
8.002.12c ūdha̱r na na̱gnā ja̍rante ||
8.002.13a re̱vām̐ id re̱vata̍ḥ sto̱tā syāt tvāva̍to ma̱ghona̍ḥ |
8.002.13c pred u̍ harivaḥ śru̱tasya̍ ||
8.002.14a u̱kthaṁ ca̱na śa̱syamā̍na̱m ago̍r a̱rir ā ci̍keta |
8.002.14c na gā̍ya̱traṁ gī̱yamā̍nam ||
8.002.15a mā na̍ indra pīya̱tnave̱ mā śardha̍te̱ parā̍ dāḥ |
8.002.15c śikṣā̍ śacīva̱ḥ śacī̍bhiḥ ||
8.002.16a va̱yam u̍ tvā ta̱dida̍rthā̱ indra̍ tvā̱yanta̱ḥ sakhā̍yaḥ |
8.002.16c kaṇvā̍ u̱kthebhi̍r jarante ||
8.002.17a na ghe̍m a̱nyad ā pa̍pana̱ vajri̍nn a̱paso̱ navi̍ṣṭau |
8.002.17c taved u̱ stoma̍ṁ ciketa ||
8.002.18a i̱cchanti̍ de̱vāḥ su̱nvanta̱ṁ na svapnā̍ya spṛhayanti |
8.002.18c yanti̍ pra̱māda̱m ata̍ndrāḥ ||
8.002.19a o ṣu pra yā̍hi̱ vāje̍bhi̱r mā hṛ̍ṇīthā a̱bhy a1̱̍smān |
8.002.19c ma̱hām̐ i̍va̱ yuva̍jāniḥ ||
8.002.20a mo ṣv a1̱̍dya du̱rhaṇā̍vān sā̱yaṁ ka̍rad ā̱re a̱smat |
8.002.20c a̱śrī̱ra i̍va̱ jāmā̍tā ||
8.002.21a vi̱dmā hy a̍sya vī̱rasya̍ bhūri̱dāva̍rīṁ suma̱tim |
8.002.21c tri̱ṣu jā̱tasya̱ manā̍ṁsi ||
8.002.22a ā tū ṣi̍ñca̱ kaṇva̍manta̱ṁ na ghā̍ vidma śavasā̱nāt |
8.002.22c ya̱śasta̍raṁ śa̱tamū̍teḥ ||
8.002.23a jyeṣṭhe̍na sota̱r indrā̍ya̱ soma̍ṁ vī̱rāya̍ śa̱krāya̍ |
8.002.23c bharā̱ piba̱n naryā̍ya ||
8.002.24a yo vedi̍ṣṭho avya̱thiṣv aśvā̍vantaṁ jari̱tṛbhya̍ḥ |
8.002.24c vāja̍ṁ sto̱tṛbhyo̱ goma̍ntam ||
8.002.25a panya̍m-panya̱m it so̍tāra̱ ā dhā̍vata̱ madyā̍ya |
8.002.25c soma̍ṁ vī̱rāya̱ śūrā̍ya ||
8.002.26a pātā̍ vṛtra̱hā su̱tam ā ghā̍ gama̱n nāre a̱smat |
8.002.26c ni ya̍mate śa̱tamū̍tiḥ ||
8.002.27a eha harī̍ brahma̱yujā̍ śa̱gmā va̍kṣata̱ḥ sakhā̍yam |
8.002.27c gī̱rbhiḥ śru̱taṁ girva̍ṇasam ||
8.002.28a svā̱dava̱ḥ somā̱ ā yā̍hi śrī̱tāḥ somā̱ ā yā̍hi |
8.002.28c śipri̱nn ṛṣī̍va̱ḥ śacī̍vo̱ nāyam acchā̍ sadha̱māda̍m ||
8.002.29a stuta̍ś ca̱ yās tvā̱ vardha̍nti ma̱he rādha̍se nṛ̱mṇāya̍ |
8.002.29c indra̍ kā̱riṇa̍ṁ vṛ̱dhanta̍ḥ ||
8.002.30a gira̍ś ca̱ yās te̍ girvāha u̱kthā ca̱ tubhya̱ṁ tāni̍ |
8.002.30c sa̱trā da̍dhi̱re śavā̍ṁsi ||
8.002.31a e̱ved e̱ṣa tu̍vikū̱rmir vājā̱m̐ eko̱ vajra̍hastaḥ |
8.002.31c sa̱nād amṛ̍kto dayate ||
8.002.32a hantā̍ vṛ̱traṁ dakṣi̍ṇe̱nendra̍ḥ pu̱rū pu̍ruhū̱taḥ |
8.002.32c ma̱hān ma̱hībhi̱ḥ śacī̍bhiḥ ||
8.002.33a yasmi̱n viśvā̍ś carṣa̱ṇaya̍ u̱ta cyau̱tnā jrayā̍ṁsi ca |
8.002.33c anu̱ ghen ma̱ndī ma̱ghona̍ḥ ||
8.002.34a e̱ṣa e̱tāni̍ cakā̱rendro̱ viśvā̱ yo 'ti̍ śṛ̱ṇve |
8.002.34c vā̱ja̱dāvā̍ ma̱ghonā̍m ||
8.002.35a prabha̍rtā̱ ratha̍ṁ ga̱vyanta̍m apā̱kāc ci̱d yam ava̍ti |
8.002.35c i̱no vasu̱ sa hi voḻhā̍ ||
8.002.36a sani̍tā̱ vipro̱ arva̍dbhi̱r hantā̍ vṛ̱traṁ nṛbhi̱ḥ śūra̍ḥ |
8.002.36c sa̱tyo̍ 'vi̱tā vi̱dhanta̍m ||
8.002.37a yaja̍dhvainam priyamedhā̱ indra̍ṁ sa̱trācā̱ mana̍sā |
8.002.37c yo bhūt somai̍ḥ sa̱tyama̍dvā ||
8.002.38a gā̱thaśra̍vasa̱ṁ satpa̍ti̱ṁ śrava̍skāmam puru̱tmāna̍m |
8.002.38c kaṇvā̍so gā̱ta vā̱jina̍m ||
8.002.39a ya ṛ̱te ci̱d gās pa̱debhyo̱ dāt sakhā̱ nṛbhya̱ḥ śacī̍vān |
8.002.39c ye a̍smi̱n kāma̱m aśri̍yan ||
8.002.40a i̱tthā dhīva̍ntam adrivaḥ kā̱ṇvam medhyā̍tithim |
8.002.40c me̱ṣo bhū̱to̱3̱̍ 'bhi yann aya̍ḥ ||
8.002.41a śikṣā̍ vibhindo asmai ca̱tvāry a̱yutā̱ dada̍t |
8.002.41c a̱ṣṭā pa̱raḥ sa̱hasrā̍ ||
8.002.42a u̱ta su tye pa̍yo̱vṛdhā̍ mā̱kī raṇa̍sya na̱ptyā̍ |
8.002.42c ja̱ni̱tva̱nāya̍ māmahe ||

8.003.01a pibā̍ su̱tasya̍ ra̱sino̱ matsvā̍ na indra̱ goma̍taḥ |
8.003.01c ā̱pir no̍ bodhi sadha̱mādyo̍ vṛ̱dhe̱3̱̍ 'smām̐ a̍vantu te̱ dhiya̍ḥ ||
8.003.02a bhū̱yāma̍ te suma̱tau vā̱jino̍ va̱yam mā na̍ḥ star a̱bhimā̍taye |
8.003.02c a̱smāñ ci̱trābhi̍r avatād a̱bhiṣṭi̍bhi̱r ā na̍ḥ su̱mneṣu̍ yāmaya ||
8.003.03a i̱mā u̍ tvā purūvaso̱ giro̍ vardhantu̱ yā mama̍ |
8.003.03c pā̱va̱kava̍rṇā̱ḥ śuca̍yo vipa̱ścito̱ 'bhi stomai̍r anūṣata ||
8.003.04a a̱yaṁ sa̱hasra̱m ṛṣi̍bhi̱ḥ saha̍skṛtaḥ samu̱dra i̍va paprathe |
8.003.04c sa̱tyaḥ so a̍sya mahi̱mā gṛ̍ṇe̱ śavo̍ ya̱jñeṣu̍ vipra̱rājye̍ ||
8.003.05a indra̱m id de̱vatā̍taya̱ indra̍m praya̱ty a̍dhva̱re |
8.003.05c indra̍ṁ samī̱ke va̱nino̍ havāmaha̱ indra̱ṁ dhana̍sya sā̱taye̍ ||
8.003.06a indro̍ ma̱hnā roda̍sī papratha̱c chava̱ indra̱ḥ sūrya̍m arocayat |
8.003.06c indre̍ ha̱ viśvā̱ bhuva̍nāni yemira̱ indre̍ suvā̱nāsa̱ inda̍vaḥ ||
8.003.07a a̱bhi tvā̍ pū̱rvapī̍taya̱ indra̱ stome̍bhir ā̱yava̍ḥ |
8.003.07c sa̱mī̱cī̱nāsa̍ ṛ̱bhava̱ḥ sam a̍svaran ru̱drā gṛ̍ṇanta̱ pūrvya̍m ||
8.003.08a a̱syed indro̍ vāvṛdhe̱ vṛṣṇya̱ṁ śavo̱ made̍ su̱tasya̱ viṣṇa̍vi |
8.003.08c a̱dyā tam a̍sya mahi̱māna̍m ā̱yavo 'nu̍ ṣṭuvanti pū̱rvathā̍ ||
8.003.09a tat tvā̍ yāmi su̱vīrya̱ṁ tad brahma̍ pū̱rvaci̍ttaye |
8.003.09c yenā̱ yati̍bhyo̱ bhṛga̍ve̱ dhane̍ hi̱te yena̱ praska̍ṇva̱m āvi̍tha ||
8.003.10a yenā̍ samu̱dram asṛ̍jo ma̱hīr a̱pas tad i̍ndra̱ vṛṣṇi̍ te̱ śava̍ḥ |
8.003.10c sa̱dyaḥ so a̍sya mahi̱mā na sa̱ṁnaśe̱ yaṁ kṣo̱ṇīr a̍nucakra̱de ||
8.003.11a śa̱gdhī na̍ indra̱ yat tvā̍ ra̱yiṁ yāmi̍ su̱vīrya̍m |
8.003.11c śa̱gdhi vājā̍ya pratha̱maṁ siṣā̍sate śa̱gdhi stomā̍ya pūrvya ||
8.003.12a śa̱gdhī no̍ a̱sya yad dha̍ pau̱ram āvi̍tha̱ dhiya̍ indra̱ siṣā̍sataḥ |
8.003.12c śa̱gdhi yathā̱ ruśa̍ma̱ṁ śyāva̍ka̱ṁ kṛpa̱m indra̱ prāva̱ḥ sva̍rṇaram ||
8.003.13a kan navyo̍ ata̱sīnā̍ṁ tu̱ro gṛ̍ṇīta̱ martya̍ḥ |
8.003.13c na̱hī nv a̍sya mahi̱māna̍m indri̱yaṁ sva̍r gṛ̱ṇanta̍ āna̱śuḥ ||
8.003.14a kad u̍ stu̱vanta̍ ṛtayanta de̱vata̱ ṛṣi̱ḥ ko vipra̍ ohate |
8.003.14c ka̱dā hava̍m maghavann indra sunva̱taḥ kad u̍ stuva̱ta ā ga̍maḥ ||
8.003.15a ud u̱ tye madhu̍mattamā̱ gira̱ḥ stomā̍sa īrate |
8.003.15c sa̱trā̱jito̍ dhana̱sā akṣi̍totayo vāja̱yanto̱ rathā̍ iva ||
8.003.16a kaṇvā̍ iva̱ bhṛga̍va̱ḥ sūryā̍ iva̱ viśva̱m id dhī̱tam ā̍naśuḥ |
8.003.16c indra̱ṁ stome̍bhir ma̱haya̍nta ā̱yava̍ḥ pri̱yame̍dhāso asvaran ||
8.003.17a yu̱kṣvā hi vṛ̍trahantama̱ harī̍ indra parā̱vata̍ḥ |
8.003.17c a̱rvā̱cī̱no ma̍ghava̱n soma̍pītaya u̱gra ṛ̱ṣvebhi̱r ā ga̍hi ||
8.003.18a i̱me hi te̍ kā̱ravo̍ vāva̱śur dhi̱yā viprā̍so me̱dhasā̍taye |
8.003.18c sa tvaṁ no̍ maghavann indra girvaṇo ve̱no na śṛ̍ṇudhī̱ hava̍m ||
8.003.19a nir i̍ndra bṛha̱tībhyo̍ vṛ̱traṁ dhanu̍bhyo asphuraḥ |
8.003.19c nir arbu̍dasya̱ mṛga̍yasya mā̱yino̱ niḥ parva̍tasya̱ gā ā̍jaḥ ||
8.003.20a nir a̱gnayo̍ rurucu̱r nir u̱ sūryo̱ niḥ soma̍ indri̱yo rasa̍ḥ |
8.003.20c nir a̱ntari̍kṣād adhamo ma̱hām ahi̍ṁ kṛ̱ṣe tad i̍ndra̱ pauṁsya̍m ||
8.003.21a yam me̱ dur indro̍ ma̱ruta̱ḥ pāka̍sthāmā̱ kaura̍yāṇaḥ |
8.003.21c viśve̍ṣā̱ṁ tmanā̱ śobhi̍ṣṭha̱m upe̍va di̱vi dhāva̍mānam ||
8.003.22a rohi̍tam me̱ pāka̍sthāmā su̱dhura̍ṁ kakṣya̱prām |
8.003.22c adā̍d rā̱yo vi̱bodha̍nam ||
8.003.23a yasmā̍ a̱nye daśa̱ prati̱ dhura̱ṁ vaha̍nti̱ vahna̍yaḥ |
8.003.23c asta̱ṁ vayo̱ na tugrya̍m ||
8.003.24a ā̱tmā pi̱tus ta̱nūr vāsa̍ ojo̱dā a̱bhyañja̍nam |
8.003.24c tu̱rīya̱m id rohi̍tasya̱ pāka̍sthāmānam bho̱jaṁ dā̱tāra̍m abravam ||

8.004.01a yad i̍ndra̱ prāg apā̱g uda̱ṅ nya̍g vā hū̱yase̱ nṛbhi̍ḥ |
8.004.01c simā̍ pu̱rū nṛṣū̍to a̱sy āna̱ve 'si̍ praśardha tu̱rvaśe̍ ||
8.004.02a yad vā̱ rume̱ ruśa̍me̱ śyāva̍ke̱ kṛpa̱ indra̍ mā̱daya̍se̱ sacā̍ |
8.004.02c kaṇvā̍sas tvā̱ brahma̍bhi̱ḥ stoma̍vāhasa̱ indrā ya̍ccha̱nty ā ga̍hi ||
8.004.03a yathā̍ gau̱ro a̱pā kṛ̱taṁ tṛṣya̱nn ety averi̍ṇam |
8.004.03c ā̱pi̱tve na̍ḥ prapi̱tve tūya̱m ā ga̍hi̱ kaṇve̍ṣu̱ su sacā̱ piba̍ ||
8.004.04a manda̍ntu tvā maghavann i̱ndrenda̍vo rādho̱deyā̍ya sunva̱te |
8.004.04c ā̱muṣyā̱ soma̍m apibaś ca̱mū su̱taṁ jyeṣṭha̱ṁ tad da̍dhiṣe̱ saha̍ḥ ||
8.004.05a pra ca̍kre̱ saha̍sā̱ saho̍ ba̱bhañja̍ ma̱nyum oja̍sā |
8.004.05c viśve̍ ta indra pṛtanā̱yavo̍ yaho̱ ni vṛ̱kṣā i̍va yemire ||
8.004.06a sa̱hasre̍ṇeva sacate yavī̱yudhā̱ yas ta̱ āna̱ḻ upa̍stutim |
8.004.06c pu̱tram prā̍va̱rgaṁ kṛ̍ṇute su̱vīrye̍ dā̱śnoti̱ nama̍üktibhiḥ ||
8.004.07a mā bhe̍ma̱ mā śra̍miṣmo̱grasya̍ sa̱khye tava̍ |
8.004.07c ma̱hat te̱ vṛṣṇo̍ abhi̱cakṣya̍ṁ kṛ̱tam paśye̍ma tu̱rvaśa̱ṁ yadu̍m ||
8.004.08a sa̱vyām anu̍ sphi̱gya̍ṁ vāvase̱ vṛṣā̱ na dā̱no a̍sya roṣati |
8.004.08c madhvā̱ sampṛ̍ktāḥ sāra̱gheṇa̍ dhe̱nava̱s tūya̱m ehi̱ dravā̱ piba̍ ||
8.004.09a a̱śvī ra̱thī su̍rū̱pa id gomā̱m̐ id i̍ndra te̱ sakhā̍ |
8.004.09c śvā̱tra̱bhājā̱ vaya̍sā sacate̱ sadā̍ ca̱ndro yā̍ti sa̱bhām upa̍ ||
8.004.10a ṛśyo̱ na tṛṣya̍nn ava̱pāna̱m ā ga̍hi̱ pibā̱ soma̱ṁ vaśā̱m̐ anu̍ |
8.004.10c ni̱megha̍māno maghavan di̱ve-di̍va̱ oji̍ṣṭhaṁ dadhiṣe̱ saha̍ḥ ||
8.004.11a adhva̍ryo drā̱vayā̱ tvaṁ soma̱m indra̍ḥ pipāsati |
8.004.11c upa̍ nū̱naṁ yu̍yuje̱ vṛṣa̍ṇā̱ harī̱ ā ca̍ jagāma vṛtra̱hā ||
8.004.12a sva̱yaṁ ci̱t sa ma̍nyate̱ dāśu̍ri̱r jano̱ yatrā̱ soma̍sya tṛ̱mpasi̍ |
8.004.12c i̱daṁ te̱ anna̱ṁ yujya̱ṁ samu̍kṣita̱ṁ tasyehi̱ pra dra̍vā̱ piba̍ ||
8.004.13a ra̱the̱ṣṭhāyā̍dhvaryava̱ḥ soma̱m indrā̍ya sotana |
8.004.13c adhi̍ bra̱dhnasyādra̍yo̱ vi ca̍kṣate su̱nvanto̍ dā̱śva̍dhvaram ||
8.004.14a upa̍ bra̱dhnaṁ vā̱vātā̱ vṛṣa̍ṇā̱ harī̱ indra̍m a̱pasu̍ vakṣataḥ |
8.004.14c a̱rvāñca̍ṁ tvā̱ sapta̍yo 'dhvara̱śriyo̱ vaha̍ntu̱ sava̱ned upa̍ ||
8.004.15a pra pū̱ṣaṇa̍ṁ vṛṇīmahe̱ yujyā̍ya purū̱vasu̍m |
8.004.15c sa śa̍kra śikṣa puruhūta no dhi̱yā tuje̍ rā̱ye vi̍mocana ||
8.004.16a saṁ na̍ḥ śiśīhi bhu̱rijo̍r iva kṣu̱raṁ rāsva̍ rā̱yo vi̍mocana |
8.004.16c tve tan na̍ḥ su̱veda̍m u̱sriya̱ṁ vasu̱ yaṁ tvaṁ hi̱noṣi̱ martya̍m ||
8.004.17a vemi̍ tvā pūṣann ṛ̱ñjase̱ vemi̱ stota̍va āghṛṇe |
8.004.17c na tasya̍ ve̱my ara̍ṇa̱ṁ hi tad va̍so stu̱ṣe pa̱jrāya̱ sāmne̍ ||
8.004.18a parā̱ gāvo̱ yava̍sa̱ṁ kac ci̍d āghṛṇe̱ nitya̱ṁ rekṇo̍ amartya |
8.004.18c a̱smāka̍m pūṣann avi̱tā śi̱vo bha̍va̱ maṁhi̍ṣṭho̱ vāja̍sātaye ||
8.004.19a sthū̱raṁ rādha̍ḥ śa̱tāśva̍ṁ kuru̱ṅgasya̱ divi̍ṣṭiṣu |
8.004.19c rājña̍s tve̱ṣasya̍ su̱bhaga̍sya rā̱tiṣu̍ tu̱rvaśe̍ṣv amanmahi ||
8.004.20a dhī̱bhiḥ sā̱tāni̍ kā̱ṇvasya̍ vā̱jina̍ḥ pri̱yame̍dhair a̱bhidyu̍bhiḥ |
8.004.20c ṣa̱ṣṭiṁ sa̱hasrānu̱ nirma̍jām aje̱ nir yū̱thāni̱ gavā̱m ṛṣi̍ḥ ||
8.004.21a vṛ̱kṣāś ci̍n me abhipi̱tve a̍rāraṇuḥ |
8.004.21c gām bha̍janta me̱hanāśva̍m bhajanta me̱hanā̍ ||

8.005.01a dū̱rād i̱heva̱ yat sa̱ty a̍ru̱ṇapsu̱r aśi̍śvitat |
8.005.01c vi bhā̱nuṁ vi̱śvadhā̍tanat ||
8.005.02a nṛ̱vad da̍srā mano̱yujā̱ rathe̍na pṛthu̱pāja̍sā |
8.005.02c sace̍the aśvino̱ṣasa̍m ||
8.005.03a yu̱vābhyā̍ṁ vājinīvasū̱ prati̱ stomā̍ adṛkṣata |
8.005.03c vāca̍ṁ dū̱to yatho̍hiṣe ||
8.005.04a pu̱ru̱pri̱yā ṇa̍ ū̱taye̍ puruma̱ndrā pu̍rū̱vasū̍ |
8.005.04c stu̱ṣe kaṇvā̍so a̱śvinā̍ ||
8.005.05a maṁhi̍ṣṭhā vāja̱sāta̍me̱ṣaya̍ntā śu̱bhas patī̍ |
8.005.05c gantā̍rā dā̱śuṣo̍ gṛ̱ham ||
8.005.06a tā su̍de̱vāya̍ dā̱śuṣe̍ sume̱dhām avi̍tāriṇīm |
8.005.06c ghṛ̱tair gavyū̍tim ukṣatam ||
8.005.07a ā na̱ḥ stoma̱m upa̍ dra̱vat tūya̍ṁ śye̱nebhi̍r ā̱śubhi̍ḥ |
8.005.07c yā̱tam aśve̍bhir aśvinā ||
8.005.08a yebhi̍s ti̱sraḥ pa̍rā̱vato̍ di̱vo viśvā̍ni roca̱nā |
8.005.08c trīm̐r a̱ktūn pa̍ri̱dīya̍thaḥ ||
8.005.09a u̱ta no̱ goma̍tī̱r iṣa̍ u̱ta sā̱tīr a̍harvidā |
8.005.09c vi pa̱thaḥ sā̱taye̍ sitam ||
8.005.10a ā no̱ goma̍ntam aśvinā su̱vīra̍ṁ su̱ratha̍ṁ ra̱yim |
8.005.10c vo̱ḻham aśvā̍vatī̱r iṣa̍ḥ ||
8.005.11a vā̱vṛ̱dhā̱nā śu̍bhas patī dasrā̱ hira̍ṇyavartanī |
8.005.11c piba̍taṁ so̱myam madhu̍ ||
8.005.12a a̱smabhya̍ṁ vājinīvasū ma̱ghava̍dbhyaś ca sa̱pratha̍ḥ |
8.005.12c cha̱rdir ya̍nta̱m adā̍bhyam ||
8.005.13a ni ṣu brahma̱ janā̍nā̱ṁ yāvi̍ṣṭa̱ṁ tūya̱m ā ga̍tam |
8.005.13c mo ṣv a1̱̍nyām̐ upā̍ratam ||
8.005.14a a̱sya pi̍batam aśvinā yu̱vam mada̍sya̱ cāru̍ṇaḥ |
8.005.14c madhvo̍ rā̱tasya̍ dhiṣṇyā ||
8.005.15a a̱sme ā va̍hataṁ ra̱yiṁ śa̱tava̍ntaṁ saha̱sriṇa̍m |
8.005.15c pu̱ru̱kṣuṁ vi̱śvadhā̍yasam ||
8.005.16a pu̱ru̱trā ci̱d dhi vā̍ṁ narā vi̱hvaya̍nte manī̱ṣiṇa̍ḥ |
8.005.16c vā̱ghadbhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
8.005.17a janā̍so vṛ̱ktaba̍rhiṣo ha̱viṣma̍nto ara̱ṁkṛta̍ḥ |
8.005.17c yu̱vāṁ ha̍vante aśvinā ||
8.005.18a a̱smāka̍m a̱dya vā̍m a̱yaṁ stomo̱ vāhi̍ṣṭho̱ anta̍maḥ |
8.005.18c yu̱vābhyā̍m bhūtv aśvinā ||
8.005.19a yo ha̍ vā̱m madhu̍no̱ dṛti̱r āhi̍to ratha̱carṣa̍ṇe |
8.005.19c tata̍ḥ pibatam aśvinā ||
8.005.20a tena̍ no vājinīvasū̱ paśve̍ to̱kāya̱ śaṁ gave̍ |
8.005.20c vaha̍ta̱m pīva̍rī̱r iṣa̍ḥ ||
8.005.21a u̱ta no̍ di̱vyā iṣa̍ u̱ta sindhū̍m̐r aharvidā |
8.005.21c apa̱ dvāre̍va varṣathaḥ ||
8.005.22a ka̱dā vā̍ṁ tau̱gryo vi̍dhat samu̱dre ja̍hi̱to na̍rā |
8.005.22c yad vā̱ṁ ratho̱ vibhi̱ṣ patā̍t ||
8.005.23a yu̱vaṁ kaṇvā̍ya nāsatyā̱ ṛpi̍riptāya ha̱rmye |
8.005.23c śaśva̍d ū̱tīr da̍śasyathaḥ ||
8.005.24a tābhi̱r ā yā̍tam ū̱tibhi̱r navya̍sībhiḥ suśa̱stibhi̍ḥ |
8.005.24c yad vā̍ṁ vṛṣaṇvasū hu̱ve ||
8.005.25a yathā̍ ci̱t kaṇva̱m āva̍tam pri̱yame̍dham upastu̱tam |
8.005.25c atri̍ṁ śi̱ñjāra̍m aśvinā ||
8.005.26a yatho̱ta kṛtvye̱ dhane̱ 'ṁśuṁ goṣv a̱gastya̍m |
8.005.26c yathā̱ vāje̍ṣu̱ sobha̍rim ||
8.005.27a e̱tāva̍d vāṁ vṛṣaṇvasū̱ ato̍ vā̱ bhūyo̍ aśvinā |
8.005.27c gṛ̱ṇanta̍ḥ su̱mnam ī̍mahe ||
8.005.28a ratha̱ṁ hira̍ṇyavandhura̱ṁ hira̍ṇyābhīśum aśvinā |
8.005.28c ā hi sthātho̍ divi̱spṛśa̍m ||
8.005.29a hi̱ra̱ṇyayī̍ vā̱ṁ rabhi̍r ī̱ṣā akṣo̍ hira̱ṇyaya̍ḥ |
8.005.29c u̱bhā ca̱krā hi̍ra̱ṇyayā̍ ||
8.005.30a tena̍ no vājinīvasū parā̱vata̍ś ci̱d ā ga̍tam |
8.005.30c upe̱māṁ su̍ṣṭu̱tim mama̍ ||
8.005.31a ā va̍hethe parā̱kāt pū̱rvīr a̱śnantā̍v aśvinā |
8.005.31c iṣo̱ dāsī̍r amartyā ||
8.005.32a ā no̍ dyu̱mnair ā śravo̍bhi̱r ā rā̱yā yā̍tam aśvinā |
8.005.32c puru̍ścandrā̱ nāsa̍tyā ||
8.005.33a eha vā̍m pruṣi̱tapsa̍vo̱ vayo̍ vahantu pa̱rṇina̍ḥ |
8.005.33c acchā̍ svadhva̱raṁ jana̍m ||
8.005.34a ratha̍ṁ vā̱m anu̍gāyasa̱ṁ ya i̱ṣā varta̍te sa̱ha |
8.005.34c na ca̱kram a̱bhi bā̍dhate ||
8.005.35a hi̱ra̱ṇyaye̍na̱ rathe̍na dra̱vatpā̍ṇibhi̱r aśvai̍ḥ |
8.005.35c dhīja̍vanā̱ nāsa̍tyā ||
8.005.36a yu̱vam mṛ̱gaṁ jā̍gṛ̱vāṁsa̱ṁ svada̍tho vā vṛṣaṇvasū |
8.005.36c tā na̍ḥ pṛṅktam i̱ṣā ra̱yim ||
8.005.37a tā me̍ aśvinā sanī̱nāṁ vi̱dyāta̱ṁ navā̍nām |
8.005.37c yathā̍ cic cai̱dyaḥ ka̱śuḥ śa̱tam uṣṭrā̍nā̱ṁ dada̍t sa̱hasrā̱ daśa̱ gonā̍m ||
8.005.38a yo me̱ hira̍ṇyasaṁdṛśo̱ daśa̱ rājño̱ ama̍ṁhata |
8.005.38c a̱dha̱spa̱dā ic cai̱dyasya̍ kṛ̱ṣṭaya̍ś carma̱mnā a̱bhito̱ janā̍ḥ ||
8.005.39a māki̍r e̱nā pa̱thā gā̱d yene̱me yanti̍ ce̱daya̍ḥ |
8.005.39c a̱nyo net sū̱rir oha̍te bhūri̱dāva̍ttaro̱ jana̍ḥ ||

8.006.01a ma̱hām̐ indro̱ ya oja̍sā pa̱rjanyo̍ vṛṣṭi̱mām̐ i̍va |
8.006.01c stomai̍r va̱tsasya̍ vāvṛdhe ||
8.006.02a pra̱jām ṛ̱tasya̱ pipra̍ta̱ḥ pra yad bhara̍nta̱ vahna̍yaḥ |
8.006.02c viprā̍ ṛ̱tasya̱ vāha̍sā ||
8.006.03a kaṇvā̱ indra̱ṁ yad akra̍ta̱ stomai̍r ya̱jñasya̱ sādha̍nam |
8.006.03c jā̱mi bru̍vata̱ āyu̍dham ||
8.006.04a sam a̍sya ma̱nyave̱ viśo̱ viśvā̍ namanta kṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
8.006.04c sa̱mu̱drāye̍va̱ sindha̍vaḥ ||
8.006.05a oja̱s tad a̍sya titviṣa u̱bhe yat sa̱mava̍rtayat |
8.006.05c indra̱ś carme̍va̱ roda̍sī ||
8.006.06a vi ci̍d vṛ̱trasya̱ dodha̍to̱ vajre̍ṇa śa̱tapa̍rvaṇā |
8.006.06c śiro̍ bibheda vṛ̱ṣṇinā̍ ||
8.006.07a i̱mā a̱bhi pra ṇo̍numo vi̱pām agre̍ṣu dhī̱taya̍ḥ |
8.006.07c a̱gneḥ śo̱cir na di̱dyuta̍ḥ ||
8.006.08a guhā̍ sa̱tīr upa̱ tmanā̱ pra yac choca̍nta dhī̱taya̍ḥ |
8.006.08c kaṇvā̍ ṛ̱tasya̱ dhāra̍yā ||
8.006.09a pra tam i̍ndra naśīmahi ra̱yiṁ goma̍ntam a̱śvina̍m |
8.006.09c pra brahma̍ pū̱rvaci̍ttaye ||
8.006.10a a̱ham id dhi pi̱tuṣ pari̍ me̱dhām ṛ̱tasya̍ ja̱grabha̍ |
8.006.10c a̱haṁ sūrya̍ ivājani ||
8.006.11a a̱ham pra̱tnena̱ manma̍nā̱ gira̍ḥ śumbhāmi kaṇva̱vat |
8.006.11c yenendra̱ḥ śuṣma̱m id da̱dhe ||
8.006.12a ye tvām i̍ndra̱ na tu̍ṣṭu̱vur ṛṣa̍yo̱ ye ca̍ tuṣṭu̱vuḥ |
8.006.12c mamed va̍rdhasva̱ suṣṭu̍taḥ ||
8.006.13a yad a̍sya ma̱nyur adhva̍nī̱d vi vṛ̱tram pa̍rva̱śo ru̱jan |
8.006.13c a̱paḥ sa̍mu̱dram aira̍yat ||
8.006.14a ni śuṣṇa̍ indra dharṇa̱siṁ vajra̍ṁ jaghantha̱ dasya̍vi |
8.006.14c vṛṣā̱ hy u̍gra śṛṇvi̱ṣe ||
8.006.15a na dyāva̱ indra̱m oja̍sā̱ nāntari̍kṣāṇi va̱jriṇa̍m |
8.006.15c na vi̍vyacanta̱ bhūma̍yaḥ ||
8.006.16a yas ta̍ indra ma̱hīr a̱paḥ sta̍bhū̱yamā̍na̱ āśa̍yat |
8.006.16c ni tam padyā̍su śiśnathaḥ ||
8.006.17a ya i̱me roda̍sī ma̱hī sa̍mī̱cī sa̱maja̍grabhīt |
8.006.17c tamo̍bhir indra̱ taṁ gu̍haḥ ||
8.006.18a ya i̍ndra̱ yata̍yas tvā̱ bhṛga̍vo̱ ye ca̍ tuṣṭu̱vuḥ |
8.006.18c mamed u̍gra śrudhī̱ hava̍m ||
8.006.19a i̱mās ta̍ indra̱ pṛśna̍yo ghṛ̱taṁ du̍hata ā̱śira̍m |
8.006.19c e̱nām ṛ̱tasya̍ pi̱pyuṣī̍ḥ ||
8.006.20a yā i̍ndra pra̱sva̍s tvā̱sā garbha̱m aca̍kriran |
8.006.20c pari̱ dharme̍va̱ sūrya̍m ||
8.006.21a tvām ic cha̍vasas pate̱ kaṇvā̍ u̱kthena̍ vāvṛdhuḥ |
8.006.21c tvāṁ su̱tāsa̱ inda̍vaḥ ||
8.006.22a taved i̍ndra̱ praṇī̍tiṣū̱ta praśa̍stir adrivaḥ |
8.006.22c ya̱jño vi̍tanta̱sāyya̍ḥ ||
8.006.23a ā na̍ indra ma̱hīm iṣa̱m pura̱ṁ na da̍rṣi̱ goma̍tīm |
8.006.23c u̱ta pra̱jāṁ su̱vīrya̍m ||
8.006.24a u̱ta tyad ā̱śvaśvya̱ṁ yad i̍ndra̱ nāhu̍ṣī̱ṣv ā |
8.006.24c agre̍ vi̱kṣu pra̱dīda̍yat ||
8.006.25a a̱bhi vra̱jaṁ na ta̍tniṣe̱ sūra̍ upā̱kaca̍kṣasam |
8.006.25c yad i̍ndra mṛ̱ḻayā̍si naḥ ||
8.006.26a yad a̱ṅga ta̍viṣī̱yasa̱ indra̍ pra̱rāja̍si kṣi̱tīḥ |
8.006.26c ma̱hām̐ a̍pā̱ra oja̍sā ||
8.006.27a taṁ tvā̍ ha̱viṣma̍tī̱r viśa̱ upa̍ bruvata ū̱taye̍ |
8.006.27c u̱ru̱jraya̍sa̱m indu̍bhiḥ ||
8.006.28a u̱pa̱hva̱re gi̍rī̱ṇāṁ sa̍ṁga̱the ca̍ na̱dīnā̍m |
8.006.28c dhi̱yā vipro̍ ajāyata ||
8.006.29a ata̍ḥ samu̱dram u̱dvata̍ś ciki̱tvām̐ ava̍ paśyati |
8.006.29c yato̍ vipā̱na eja̍ti ||
8.006.30a ād it pra̱tnasya̱ reta̍so̱ jyoti̍ṣ paśyanti vāsa̱ram |
8.006.30c pa̱ro yad i̱dhyate̍ di̱vā ||
8.006.31a kaṇvā̍sa indra te ma̱tiṁ viśve̍ vardhanti̱ pauṁsya̍m |
8.006.31c u̱to śa̍viṣṭha̱ vṛṣṇya̍m ||
8.006.32a i̱mām ma̍ indra suṣṭu̱tiṁ ju̱ṣasva̱ pra su mām a̍va |
8.006.32c u̱ta pra va̍rdhayā ma̱tim ||
8.006.33a u̱ta bra̍hma̱ṇyā va̱yaṁ tubhya̍m pravṛddha vajrivaḥ |
8.006.33c viprā̍ atakṣma jī̱vase̍ ||
8.006.34a a̱bhi kaṇvā̍ anūṣa̱tāpo̱ na pra̱vatā̍ ya̱tīḥ |
8.006.34c indra̱ṁ vana̍nvatī ma̱tiḥ ||
8.006.35a indra̍m u̱kthāni̍ vāvṛdhuḥ samu̱dram i̍va̱ sindha̍vaḥ |
8.006.35c anu̍ttamanyum a̱jara̍m ||
8.006.36a ā no̍ yāhi parā̱vato̱ hari̍bhyāṁ harya̱tābhyā̍m |
8.006.36c i̱mam i̍ndra su̱tam pi̍ba ||
8.006.37a tvām id vṛ̍trahantama̱ janā̍so vṛ̱ktaba̍rhiṣaḥ |
8.006.37c hava̍nte̱ vāja̍sātaye ||
8.006.38a anu̍ tvā̱ roda̍sī u̱bhe ca̱kraṁ na va̱rty eta̍śam |
8.006.38c anu̍ suvā̱nāsa̱ inda̍vaḥ ||
8.006.39a manda̍svā̱ su sva̍rṇara u̱tendra̍ śarya̱ṇāva̍ti |
8.006.39c matsvā̱ viva̍svato ma̱tī ||
8.006.40a vā̱vṛ̱dhā̱na upa̱ dyavi̱ vṛṣā̍ va̱jry a̍roravīt |
8.006.40c vṛ̱tra̱hā so̍ma̱pāta̍maḥ ||
8.006.41a ṛṣi̱r hi pū̍rva̱jā asy eka̱ īśā̍na̱ oja̍sā |
8.006.41c indra̍ coṣkū̱yase̱ vasu̍ ||
8.006.42a a̱smāka̍ṁ tvā su̱tām̐ upa̍ vī̱tapṛ̍ṣṭhā a̱bhi praya̍ḥ |
8.006.42c śa̱taṁ va̍hantu̱ hara̍yaḥ ||
8.006.43a i̱māṁ su pū̱rvyāṁ dhiya̱m madho̍r ghṛ̱tasya̍ pi̱pyuṣī̍m |
8.006.43c kaṇvā̍ u̱kthena̍ vāvṛdhuḥ ||
8.006.44a indra̱m id vima̍hīnā̱m medhe̍ vṛṇīta̱ martya̍ḥ |
8.006.44c indra̍ṁ sani̱ṣyur ū̱taye̍ ||
8.006.45a a̱rvāñca̍ṁ tvā puruṣṭuta pri̱yame̍dhastutā̱ harī̍ |
8.006.45c so̱ma̱peyā̍ya vakṣataḥ ||
8.006.46a śa̱tam a̱haṁ ti̱rindi̍re sa̱hasra̱m parśā̱v ā da̍de |
8.006.46c rādhā̍ṁsi̱ yādvā̍nām ||
8.006.47a trīṇi̍ śa̱tāny arva̍tāṁ sa̱hasrā̱ daśa̱ gonā̍m |
8.006.47c da̱duṣ pa̱jrāya̱ sāmne̍ ||
8.006.48a ud ā̍naṭ kaku̱ho diva̱m uṣṭrā̍ñ catu̱ryujo̱ dada̍t |
8.006.48c śrava̍sā̱ yādva̱ṁ jana̍m ||

8.007.01a pra yad va̍s tri̱ṣṭubha̱m iṣa̱m maru̍to̱ vipro̱ akṣa̍rat |
8.007.01c vi parva̍teṣu rājatha ||
8.007.02a yad a̱ṅga ta̍viṣīyavo̱ yāma̍ṁ śubhrā̱ aci̍dhvam |
8.007.02c ni parva̍tā ahāsata ||
8.007.03a ud ī̍rayanta vā̱yubhi̍r vā̱śrāsa̱ḥ pṛśni̍mātaraḥ |
8.007.03c dhu̱kṣanta̍ pi̱pyuṣī̱m iṣa̍m ||
8.007.04a vapa̍nti ma̱ruto̱ miha̱m pra ve̍payanti̱ parva̍tān |
8.007.04c yad yāma̱ṁ yānti̍ vā̱yubhi̍ḥ ||
8.007.05a ni yad yāmā̍ya vo gi̱rir ni sindha̍vo̱ vidha̍rmaṇe |
8.007.05c ma̱he śuṣmā̍ya yemi̱re ||
8.007.06a yu̱ṣmām̐ u̱ nakta̍m ū̱taye̍ yu̱ṣmān divā̍ havāmahe |
8.007.06c yu̱ṣmān pra̍ya̱ty a̍dhva̱re ||
8.007.07a ud u̱ tye a̍ru̱ṇapsa̍vaś ci̱trā yāme̍bhir īrate |
8.007.07c vā̱śrā adhi̱ ṣṇunā̍ di̱vaḥ ||
8.007.08a sṛ̱janti̍ ra̱śmim oja̍sā̱ panthā̱ṁ sūryā̍ya̱ yāta̍ve |
8.007.08c te bhā̱nubhi̱r vi ta̍sthire ||
8.007.09a i̱mām me̍ maruto̱ gira̍m i̱maṁ stoma̍m ṛbhukṣaṇaḥ |
8.007.09c i̱mam me̍ vanatā̱ hava̍m ||
8.007.10a trīṇi̱ sarā̍ṁsi̱ pṛśna̍yo dudu̱hre va̱jriṇe̱ madhu̍ |
8.007.10c utsa̱ṁ kava̍ndham u̱driṇa̍m ||
8.007.11a maru̍to̱ yad dha̍ vo di̱vaḥ su̍mnā̱yanto̱ havā̍mahe |
8.007.11c ā tū na̱ upa̍ gantana ||
8.007.12a yū̱yaṁ hi ṣṭhā su̍dānavo̱ rudrā̍ ṛbhukṣaṇo̱ dame̍ |
8.007.12c u̱ta prace̍taso̱ made̍ ||
8.007.13a ā no̍ ra̱yim ma̍da̱cyuta̍m puru̱kṣuṁ vi̱śvadhā̍yasam |
8.007.13c iya̍rtā maruto di̱vaḥ ||
8.007.14a adhī̍va̱ yad gi̍rī̱ṇāṁ yāma̍ṁ śubhrā̱ aci̍dhvam |
8.007.14c su̱vā̱nair ma̍ndadhva̱ indu̍bhiḥ ||
8.007.15a e̱tāva̍taś cid eṣāṁ su̱mnam bhi̍kṣeta̱ martya̍ḥ |
8.007.15c adā̍bhyasya̱ manma̍bhiḥ ||
8.007.16a ye dra̱psā i̍va̱ roda̍sī̱ dhama̱nty anu̍ vṛ̱ṣṭibhi̍ḥ |
8.007.16c utsa̍ṁ du̱hanto̱ akṣi̍tam ||
8.007.17a ud u̍ svā̱nebhi̍r īrata̱ ud rathai̱r ud u̍ vā̱yubhi̍ḥ |
8.007.17c ut stomai̱ḥ pṛśni̍mātaraḥ ||
8.007.18a yenā̱va tu̱rvaśa̱ṁ yadu̱ṁ yena̱ kaṇva̍ṁ dhana̱spṛta̍m |
8.007.18c rā̱ye su tasya̍ dhīmahi ||
8.007.19a i̱mā u̍ vaḥ sudānavo ghṛ̱taṁ na pi̱pyuṣī̱r iṣa̍ḥ |
8.007.19c vardhā̍n kā̱ṇvasya̱ manma̍bhiḥ ||
8.007.20a kva̍ nū̱naṁ su̍dānavo̱ mada̍thā vṛktabarhiṣaḥ |
8.007.20c bra̱hmā ko va̍ḥ saparyati ||
8.007.21a na̱hi ṣma̱ yad dha̍ vaḥ pu̱rā stome̍bhir vṛktabarhiṣaḥ |
8.007.21c śardhā̍m̐ ṛ̱tasya̱ jinva̍tha ||
8.007.22a sam u̱ tye ma̍ha̱tīr a̱paḥ saṁ kṣo̱ṇī sam u̱ sūrya̍m |
8.007.22c saṁ vajra̍m parva̱śo da̍dhuḥ ||
8.007.23a vi vṛ̱tram pa̍rva̱śo ya̍yu̱r vi parva̍tām̐ arā̱jina̍ḥ |
8.007.23c ca̱krā̱ṇā vṛṣṇi̱ pauṁsya̍m ||
8.007.24a anu̍ tri̱tasya̱ yudhya̍ta̱ḥ śuṣma̍m āvann u̱ta kratu̍m |
8.007.24c anv indra̍ṁ vṛtra̱tūrye̍ ||
8.007.25a vi̱dyuddha̍stā a̱bhidya̍va̱ḥ śiprā̍ḥ śī̱rṣan hi̍ra̱ṇyayī̍ḥ |
8.007.25c śu̱bhrā vy a̍ñjata śri̱ye ||
8.007.26a u̱śanā̱ yat pa̍rā̱vata̍ u̱kṣṇo randhra̱m ayā̍tana |
8.007.26c dyaur na ca̍kradad bhi̱yā ||
8.007.27a ā no̍ ma̱khasya̍ dā̱vane 'śvai̱r hira̍ṇyapāṇibhiḥ |
8.007.27c devā̍sa̱ upa̍ gantana ||
8.007.28a yad e̍ṣā̱m pṛṣa̍tī̱ rathe̱ praṣṭi̱r vaha̍ti̱ rohi̍taḥ |
8.007.28c yānti̍ śu̱bhrā ri̱ṇann a̱paḥ ||
8.007.29a su̱ṣome̍ śarya̱ṇāva̍ty ārjī̱ke pa̱styā̍vati |
8.007.29c ya̱yur nica̍krayā̱ nara̍ḥ ||
8.007.30a ka̱dā ga̍cchātha maruta i̱tthā vipra̱ṁ hava̍mānam |
8.007.30c mā̱rḍī̱kebhi̱r nādha̍mānam ||
8.007.31a kad dha̍ nū̱naṁ ka̍dhapriyo̱ yad indra̱m aja̍hātana |
8.007.31c ko va̍ḥ sakhi̱tva o̍hate ||
8.007.32a sa̱ho ṣu ṇo̱ vajra̍hastai̱ḥ kaṇvā̍so a̱gnim ma̱rudbhi̍ḥ |
8.007.32c stu̱ṣe hira̍ṇyavāśībhiḥ ||
8.007.33a o ṣu vṛṣṇa̱ḥ praya̍jyū̱n ā navya̍se suvi̱tāya̍ |
8.007.33c va̱vṛ̱tyāṁ ci̱travā̍jān ||
8.007.34a gi̱raya̍ś ci̱n ni ji̍hate̱ parśā̍nāso̱ manya̍mānāḥ |
8.007.34c parva̍tāś ci̱n ni ye̍mire ||
8.007.35a ākṣṇa̱yāvā̍no vahanty a̱ntari̍kṣeṇa̱ pata̍taḥ |
8.007.35c dhātā̍raḥ stuva̱te vaya̍ḥ ||
8.007.36a a̱gnir hi jāni̍ pū̱rvyaś chando̱ na sūro̍ a̱rciṣā̍ |
8.007.36c te bhā̱nubhi̱r vi ta̍sthire ||

8.008.01a ā no̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̱r aśvi̍nā̱ gaccha̍taṁ yu̱vam |
8.008.01c dasrā̱ hira̍ṇyavartanī̱ piba̍taṁ so̱myam madhu̍ ||
8.008.02a ā nū̱naṁ yā̍tam aśvinā̱ rathe̍na̱ sūrya̍tvacā |
8.008.02c bhujī̱ hira̍ṇyapeśasā̱ kavī̱ gambhī̍racetasā ||
8.008.03a ā yā̍ta̱ṁ nahu̍ṣa̱s pary āntari̍kṣāt suvṛ̱ktibhi̍ḥ |
8.008.03c pibā̍tho aśvinā̱ madhu̱ kaṇvā̍nā̱ṁ sava̍ne su̱tam ||
8.008.04a ā no̍ yātaṁ di̱vas pary āntari̍kṣād adhapriyā |
8.008.04c pu̱traḥ kaṇva̍sya vām i̱ha su̱ṣāva̍ so̱myam madhu̍ ||
8.008.05a ā no̍ yāta̱m upa̍śru̱ty aśvi̍nā̱ soma̍pītaye |
8.008.05c svāhā̱ stoma̍sya vardhanā̱ pra ka̍vī dhī̱tibhi̍r narā ||
8.008.06a yac ci̱d dhi vā̍m pu̱ra ṛṣa̍yo juhū̱re 'va̍se narā |
8.008.06c ā yā̍tam aśvi̱nā ga̍ta̱m upe̱māṁ su̍ṣṭu̱tim mama̍ ||
8.008.07a di̱vaś ci̍d roca̱nād adhy ā no̍ gantaṁ svarvidā |
8.008.07c dhī̱bhir va̍tsapracetasā̱ stome̍bhir havanaśrutā ||
8.008.08a kim a̱nye pary ā̍sate̱ 'smat stome̍bhir a̱śvinā̍ |
8.008.08c pu̱traḥ kaṇva̍sya vā̱m ṛṣi̍r gī̱rbhir va̱tso a̍vīvṛdhat ||
8.008.09a ā vā̱ṁ vipra̍ i̱hāva̱se 'hva̱t stome̍bhir aśvinā |
8.008.09c ari̍prā̱ vṛtra̍hantamā̱ tā no̍ bhūtam mayo̱bhuvā̍ ||
8.008.10a ā yad vā̱ṁ yoṣa̍ṇā̱ ratha̱m ati̍ṣṭhad vājinīvasū |
8.008.10c viśvā̍ny aśvinā yu̱vam pra dhī̱tāny a̍gacchatam ||
8.008.11a ata̍ḥ sa̱hasra̍nirṇijā̱ rathe̱nā yā̍tam aśvinā |
8.008.11c va̱tso vā̱m madhu̍ma̱d vaco 'śa̍ṁsīt kā̱vyaḥ ka̱viḥ ||
8.008.12a pu̱ru̱ma̱ndrā pu̍rū̱vasū̍ mano̱tarā̍ rayī̱ṇām |
8.008.12c stoma̍m me a̱śvinā̍v i̱mam a̱bhi vahnī̍ anūṣātām ||
8.008.13a ā no̱ viśvā̍ny aśvinā dha̱ttaṁ rādhā̱ṁsy ahra̍yā |
8.008.13c kṛ̱taṁ na̍ ṛ̱tviyā̍vato̱ mā no̍ rīradhataṁ ni̱de ||
8.008.14a yan nā̍satyā parā̱vati̱ yad vā̱ stho adhy amba̍re |
8.008.14c ata̍ḥ sa̱hasra̍nirṇijā̱ rathe̱nā yā̍tam aśvinā ||
8.008.15a yo vā̍ṁ nāsatyā̱v ṛṣi̍r gī̱rbhir va̱tso avī̍vṛdhat |
8.008.15c tasmai̍ sa̱hasra̍nirṇija̱m iṣa̍ṁ dhattaṁ ghṛta̱ścuta̍m ||
8.008.16a prāsmā̱ ūrja̍ṁ ghṛta̱ścuta̱m aśvi̍nā̱ yaccha̍taṁ yu̱vam |
8.008.16c yo vā̍ṁ su̱mnāya̍ tu̱ṣṭava̍d vasū̱yād dā̍nunas patī ||
8.008.17a ā no̍ gantaṁ riśādase̱maṁ stoma̍m purubhujā |
8.008.17c kṛ̱taṁ na̍ḥ su̱śriyo̍ nare̱mā dā̍tam a̱bhiṣṭa̍ye ||
8.008.18a ā vā̱ṁ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ pri̱yame̍dhā ahūṣata |
8.008.18c rāja̍ntāv adhva̱rāṇā̱m aśvi̍nā̱ yāma̍hūtiṣu ||
8.008.19a ā no̍ gantam mayo̱bhuvāśvi̍nā śa̱mbhuvā̍ yu̱vam |
8.008.19c yo vā̍ṁ vipanyū dhī̱tibhi̍r gī̱rbhir va̱tso avī̍vṛdhat ||
8.008.20a yābhi̱ḥ kaṇva̱m medhā̍tithi̱ṁ yābhi̱r vaśa̱ṁ daśa̍vrajam |
8.008.20c yābhi̱r gośa̍rya̱m āva̍ta̱ṁ tābhi̍r no 'vataṁ narā ||
8.008.21a yābhi̍r narā tra̱sada̍syu̱m āva̍ta̱ṁ kṛtvye̱ dhane̍ |
8.008.21c tābhi̱ḥ ṣv a1̱̍smām̐ a̍śvinā̱ prāva̍ta̱ṁ vāja̍sātaye ||
8.008.22a pra vā̱ṁ stomā̍ḥ suvṛ̱ktayo̱ giro̍ vardhantv aśvinā |
8.008.22c puru̍trā̱ vṛtra̍hantamā̱ tā no̍ bhūtam puru̱spṛhā̍ ||
8.008.23a trīṇi̍ pa̱dāny a̱śvino̍r ā̱viḥ sānti̱ guhā̍ pa̱raḥ |
8.008.23c ka̱vī ṛ̱tasya̱ patma̍bhir a̱rvāg jī̱vebhya̱s pari̍ ||

8.009.01a ā nū̱nam a̍śvinā yu̱vaṁ va̱tsasya̍ ganta̱m ava̍se |
8.009.01c prāsmai̍ yacchatam avṛ̱kam pṛ̱thu ccha̱rdir yu̍yu̱taṁ yā arā̍tayaḥ ||
8.009.02a yad a̱ntari̍kṣe̱ yad di̱vi yat pañca̱ mānu̍ṣā̱m̐ anu̍ |
8.009.02c nṛ̱mṇaṁ tad dha̍ttam aśvinā ||
8.009.03a ye vā̱ṁ daṁsā̍ṁsy aśvinā̱ viprā̍saḥ parimāmṛ̱śuḥ |
8.009.03c e̱vet kā̱ṇvasya̍ bodhatam ||
8.009.04a a̱yaṁ vā̍ṁ gha̱rmo a̍śvinā̱ stome̍na̱ pari̍ ṣicyate |
8.009.04c a̱yaṁ somo̱ madhu̍mān vājinīvasū̱ yena̍ vṛ̱traṁ cike̍tathaḥ ||
8.009.05a yad a̱psu yad vana̱spatau̱ yad oṣa̍dhīṣu purudaṁsasā kṛ̱tam |
8.009.05c tena̍ māviṣṭam aśvinā ||
8.009.06a yan nā̍satyā bhura̱ṇyatho̱ yad vā̍ deva bhiṣa̱jyatha̍ḥ |
8.009.06c a̱yaṁ vā̍ṁ va̱tso ma̱tibhi̱r na vi̍ndhate ha̱viṣma̍nta̱ṁ hi gaccha̍thaḥ ||
8.009.07a ā nū̱nam a̱śvino̱r ṛṣi̱ḥ stoma̍ṁ ciketa vā̱mayā̍ |
8.009.07c ā soma̱m madhu̍mattamaṁ gha̱rmaṁ si̍ñcā̱d atha̍rvaṇi ||
8.009.08a ā nū̱naṁ ra̱ghuva̍rtani̱ṁ ratha̍ṁ tiṣṭhātho aśvinā |
8.009.08c ā vā̱ṁ stomā̍ i̱me mama̱ nabho̱ na cu̍cyavīrata ||
8.009.09a yad a̱dya vā̍ṁ nāsatyo̱kthair ā̍cucyuvī̱mahi̍ |
8.009.09c yad vā̱ vāṇī̍bhir aśvine̱vet kā̱ṇvasya̍ bodhatam ||
8.009.10a yad vā̍ṁ ka̱kṣīvā̍m̐ u̱ta yad vya̍śva̱ ṛṣi̱r yad vā̍ṁ dī̱rghata̍mā ju̱hāva̍ |
8.009.10c pṛthī̱ yad vā̍ṁ vai̱nyaḥ sāda̍neṣv e̱ved ato̍ aśvinā cetayethām ||
8.009.11a yā̱taṁ cha̍rdi̱ṣpā u̱ta na̍ḥ para̱spā bhū̱taṁ ja̍ga̱tpā u̱ta na̍s tanū̱pā |
8.009.11c va̱rtis to̱kāya̱ tana̍yāya yātam ||
8.009.12a yad indre̍ṇa sa̱ratha̍ṁ yā̱tho a̍śvinā̱ yad vā̍ vā̱yunā̱ bhava̍tha̱ḥ samo̍kasā |
8.009.12c yad ā̍di̱tyebhi̍r ṛ̱bhubhi̍ḥ sa̱joṣa̍sā̱ yad vā̱ viṣṇo̍r vi̱krama̍ṇeṣu̱ tiṣṭha̍thaḥ ||
8.009.13a yad a̱dyāśvinā̍v a̱haṁ hu̱veya̱ vāja̍sātaye |
8.009.13c yat pṛ̱tsu tu̱rvaṇe̱ saha̱s tac chreṣṭha̍m a̱śvino̱r ava̍ḥ ||
8.009.14a ā nū̱naṁ yā̍tam aśvine̱mā ha̱vyāni̍ vāṁ hi̱tā |
8.009.14c i̱me somā̍so̱ adhi̍ tu̱rvaśe̱ yadā̍v i̱me kaṇve̍ṣu vā̱m atha̍ ||
8.009.15a yan nā̍satyā parā̱ke a̍rvā̱ke asti̍ bheṣa̱jam |
8.009.15c tena̍ nū̱naṁ vi̍ma̱dāya̍ pracetasā cha̱rdir va̱tsāya̍ yacchatam ||
8.009.16a abhu̍tsy u̱ pra de̱vyā sā̱kaṁ vā̱cāham a̱śvino̍ḥ |
8.009.16c vy ā̍var de̱vy ā ma̱tiṁ vi rā̱tim martye̍bhyaḥ ||
8.009.17a pra bo̍dhayoṣo a̱śvinā̱ pra de̍vi sūnṛte mahi |
8.009.17c pra ya̍jñahotar ānu̱ṣak pra madā̍ya̱ śravo̍ bṛ̱hat ||
8.009.18a yad u̍ṣo̱ yāsi̍ bhā̱nunā̱ saṁ sūrye̍ṇa rocase |
8.009.18c ā hā̱yam a̱śvino̱ ratho̍ va̱rtir yā̍ti nṛ̱pāyya̍m ||
8.009.19a yad āpī̍tāso a̱ṁśavo̱ gāvo̱ na du̱hra ūdha̍bhiḥ |
8.009.19c yad vā̱ vāṇī̱r anū̍ṣata̱ pra de̍va̱yanto̍ a̱śvinā̍ ||
8.009.20a pra dyu̱mnāya̱ pra śava̍se̱ pra nṛ̱ṣāhyā̍ya̱ śarma̍ṇe |
8.009.20c pra dakṣā̍ya pracetasā ||
8.009.21a yan nū̱naṁ dhī̱bhir a̍śvinā pi̱tur yonā̍ ni̱ṣīda̍thaḥ |
8.009.21c yad vā̍ su̱mnebhi̍r ukthyā ||

8.010.01a yat stho dī̱rghapra̍sadmani̱ yad vā̱do ro̍ca̱ne di̱vaḥ |
8.010.01c yad vā̍ samu̱dre adhy ākṛ̍te gṛ̱he 'ta̱ ā yā̍tam aśvinā ||
8.010.02a yad vā̍ ya̱jñam mana̍ve sammimi̱kṣathu̍r e̱vet kā̱ṇvasya̍ bodhatam |
8.010.02c bṛha̱spati̱ṁ viśvā̍n de̱vām̐ a̱haṁ hu̍va̱ indrā̱viṣṇū̍ a̱śvinā̍v āśu̱heṣa̍sā ||
8.010.03a tyā nv a1̱̍śvinā̍ huve su̱daṁsa̍sā gṛ̱bhe kṛ̱tā |
8.010.03c yayo̱r asti̱ pra ṇa̍ḥ sa̱khyaṁ de̱veṣv adhy āpya̍m ||
8.010.04a yayo̱r adhi̱ pra ya̱jñā a̍sū̱re santi̍ sū̱raya̍ḥ |
8.010.04c tā ya̱jñasyā̍dhva̱rasya̱ prace̍tasā sva̱dhābhi̱r yā piba̍taḥ so̱myam madhu̍ ||
8.010.05a yad a̱dyāśvi̍nā̱v apā̱g yat prāk stho vā̍jinīvasū |
8.010.05c yad dru̱hyavy ana̍vi tu̱rvaśe̱ yadau̍ hu̱ve vā̱m atha̱ mā ga̍tam ||
8.010.06a yad a̱ntari̍kṣe̱ pata̍thaḥ purubhujā̱ yad ve̱me roda̍sī̱ anu̍ |
8.010.06c yad vā̍ sva̱dhābhi̍r adhi̱tiṣṭha̍tho̱ ratha̱m ata̱ ā yā̍tam aśvinā ||

8.011.01a tvam a̍gne vrata̱pā a̍si de̱va ā martye̱ṣv ā |
8.011.01c tvaṁ ya̱jñeṣv īḍya̍ḥ ||
8.011.02a tvam a̍si pra̱śasyo̍ vi̱dathe̍ṣu sahantya |
8.011.02c agne̍ ra̱thīr a̍dhva̱rāṇā̍m ||
8.011.03a sa tvam a̱smad apa̱ dviṣo̍ yuyo̱dhi jā̍tavedaḥ |
8.011.03c ade̍vīr agne̱ arā̍tīḥ ||
8.011.04a anti̍ ci̱t santa̱m aha̍ ya̱jñam marta̍sya ri̱poḥ |
8.011.04c nopa̍ veṣi jātavedaḥ ||
8.011.05a martā̱ ama̍rtyasya te̱ bhūri̱ nāma̍ manāmahe |
8.011.05c viprā̍so jā̱tave̍dasaḥ ||
8.011.06a vipra̱ṁ viprā̱so 'va̍se de̱vam martā̍sa ū̱taye̍ |
8.011.06c a̱gniṁ gī̱rbhir ha̍vāmahe ||
8.011.07a ā te̍ va̱tso mano̍ yamat para̱māc ci̍t sa̱dhasthā̍t |
8.011.07c agne̱ tvāṁkā̍mayā gi̱rā ||
8.011.08a pu̱ru̱trā hi sa̱dṛṅṅ asi̱ viśo̱ viśvā̱ anu̍ pra̱bhuḥ |
8.011.08c sa̱matsu̍ tvā havāmahe ||
8.011.09a sa̱matsv a̱gnim ava̍se vāja̱yanto̍ havāmahe |
8.011.09c vāje̍ṣu ci̱trarā̍dhasam ||
8.011.10a pra̱tno hi ka̱m īḍyo̍ adhva̱reṣu̍ sa̱nāc ca̱ hotā̱ navya̍ś ca̱ satsi̍ |
8.011.10c svāṁ cā̍gne ta̱nva̍m pi̱praya̍svā̱smabhya̍ṁ ca̱ saubha̍ga̱m ā ya̍jasva ||

8.012.01a ya i̍ndra soma̱pāta̍mo̱ mada̍ḥ śaviṣṭha̱ ceta̍ti |
8.012.01c yenā̱ haṁsi̱ ny a1̱̍triṇa̱ṁ tam ī̍mahe ||
8.012.02a yenā̱ daśa̍gva̱m adhri̍guṁ ve̱paya̍nta̱ṁ sva̍rṇaram |
8.012.02c yenā̍ samu̱dram āvi̍thā̱ tam ī̍mahe ||
8.012.03a yena̱ sindhu̍m ma̱hīr a̱po rathā̍m̐ iva praco̱daya̍ḥ |
8.012.03c panthā̍m ṛ̱tasya̱ yāta̍ve̱ tam ī̍mahe ||
8.012.04a i̱maṁ stoma̍m a̱bhiṣṭa̍ye ghṛ̱taṁ na pū̱tam a̍drivaḥ |
8.012.04c yenā̱ nu sa̱dya oja̍sā va̱vakṣi̍tha ||
8.012.05a i̱maṁ ju̍ṣasva girvaṇaḥ samu̱dra i̍va pinvate |
8.012.05c indra̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍r va̱vakṣi̍tha ||
8.012.06a yo no̍ de̱vaḥ pa̍rā̱vata̍ḥ sakhitva̱nāya̍ māma̱he |
8.012.06c di̱vo na vṛ̱ṣṭim pra̱thaya̍n va̱vakṣi̍tha ||
8.012.07a va̱va̱kṣur a̍sya ke̱tava̍ u̱ta vajro̱ gabha̍styoḥ |
8.012.07c yat sūryo̱ na roda̍sī̱ ava̍rdhayat ||
8.012.08a yadi̍ pravṛddha satpate sa̱hasra̍m mahi̱ṣām̐ agha̍ḥ |
8.012.08c ād it ta̍ indri̱yam mahi̱ pra vā̍vṛdhe ||
8.012.09a indra̱ḥ sūrya̍sya ra̱śmibhi̱r ny a̍rśasā̱nam o̍ṣati |
8.012.09c a̱gnir vane̍va sāsa̱hiḥ pra vā̍vṛdhe ||
8.012.10a i̱yaṁ ta̍ ṛ̱tviyā̍vatī dhī̱tir e̍ti̱ navī̍yasī |
8.012.10c sa̱pa̱ryantī̍ purupri̱yā mimī̍ta̱ it ||
8.012.11a garbho̍ ya̱jñasya̍ deva̱yuḥ kratu̍m punīta ānu̱ṣak |
8.012.11c stomai̱r indra̍sya vāvṛdhe̱ mimī̍ta̱ it ||
8.012.12a sa̱nir mi̱trasya̍ papratha̱ indra̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ |
8.012.12c prācī̱ vāśī̍va sunva̱te mimī̍ta̱ it ||
8.012.13a yaṁ viprā̍ u̱kthavā̍haso 'bhiprama̱ndur ā̱yava̍ḥ |
8.012.13c ghṛ̱taṁ na pi̍pya ā̱sany ṛ̱tasya̱ yat ||
8.012.14a u̱ta sva̱rāje̱ adi̍ti̱ḥ stoma̱m indrā̍ya jījanat |
8.012.14c pu̱ru̱pra̱śa̱stam ū̱taya̍ ṛ̱tasya̱ yat ||
8.012.15a a̱bhi vahna̍ya ū̱taye 'nū̍ṣata̱ praśa̍staye |
8.012.15c na de̍va̱ vivra̍tā̱ harī̍ ṛ̱tasya̱ yat ||
8.012.16a yat soma̍m indra̱ viṣṇa̍vi̱ yad vā̍ gha tri̱ta ā̱ptye |
8.012.16c yad vā̍ ma̱rutsu̱ manda̍se̱ sam indu̍bhiḥ ||
8.012.17a yad vā̍ śakra parā̱vati̍ samu̱dre adhi̱ manda̍se |
8.012.17c a̱smāka̱m it su̱te ra̍ṇā̱ sam indu̍bhiḥ ||
8.012.18a yad vāsi̍ sunva̱to vṛ̱dho yaja̍mānasya satpate |
8.012.18c u̱kthe vā̱ yasya̱ raṇya̍si̱ sam indu̍bhiḥ ||
8.012.19a de̱vaṁ-de̍va̱ṁ vo 'va̍sa̱ indra̍m-indraṁ gṛṇī̱ṣaṇi̍ |
8.012.19c adhā̍ ya̱jñāya̍ tu̱rvaṇe̱ vy ā̍naśuḥ ||
8.012.20a ya̱jñebhi̍r ya̱jñavā̍hasa̱ṁ some̍bhiḥ soma̱pāta̍mam |
8.012.20c hotrā̍bhi̱r indra̍ṁ vāvṛdhu̱r vy ā̍naśuḥ ||
8.012.21a ma̱hīr a̍sya̱ praṇī̍tayaḥ pū̱rvīr u̱ta praśa̍stayaḥ |
8.012.21c viśvā̱ vasū̍ni dā̱śuṣe̱ vy ā̍naśuḥ ||
8.012.22a indra̍ṁ vṛ̱trāya̱ hanta̍ve de̱vāso̍ dadhire pu̱raḥ |
8.012.22c indra̱ṁ vāṇī̍r anūṣatā̱ sam oja̍se ||
8.012.23a ma̱hānta̍m mahi̱nā va̱yaṁ stome̍bhir havana̱śruta̍m |
8.012.23c a̱rkair a̱bhi pra ṇo̍numa̱ḥ sam oja̍se ||
8.012.24a na yaṁ vi̍vi̱kto roda̍sī̱ nāntari̍kṣāṇi va̱jriṇa̍m |
8.012.24c amā̱d id a̍sya titviṣe̱ sam oja̍saḥ ||
8.012.25a yad i̍ndra pṛta̱nājye̍ de̱vās tvā̍ dadhi̱re pu̱raḥ |
8.012.25c ād it te̍ harya̱tā harī̍ vavakṣatuḥ ||
8.012.26a ya̱dā vṛ̱traṁ na̍dī̱vṛta̱ṁ śava̍sā vajri̱nn ava̍dhīḥ |
8.012.26c ād it te̍ harya̱tā harī̍ vavakṣatuḥ ||
8.012.27a ya̱dā te̱ viṣṇu̱r oja̍sā̱ trīṇi̍ pa̱dā vi̍cakra̱me |
8.012.27c ād it te̍ harya̱tā harī̍ vavakṣatuḥ ||
8.012.28a ya̱dā te̍ harya̱tā harī̍ vāvṛ̱dhāte̍ di̱ve-di̍ve |
8.012.28c ād it te̱ viśvā̱ bhuva̍nāni yemire ||
8.012.29a ya̱dā te̱ māru̍tī̱r viśa̱s tubhya̍m indra niyemi̱re |
8.012.29c ād it te̱ viśvā̱ bhuva̍nāni yemire ||
8.012.30a ya̱dā sūrya̍m a̱muṁ di̱vi śu̱kraṁ jyoti̱r adhā̍rayaḥ |
8.012.30c ād it te̱ viśvā̱ bhuva̍nāni yemire ||
8.012.31a i̱māṁ ta̍ indra suṣṭu̱tiṁ vipra̍ iyarti dhī̱tibhi̍ḥ |
8.012.31c jā̱mim pa̱deva̱ pipra̍tī̱m prādhva̱re ||
8.012.32a yad a̍sya̱ dhāma̍ni pri̱ye sa̍mīcī̱nāso̱ asva̍ran |
8.012.32c nābhā̍ ya̱jñasya̍ do̱hanā̱ prādhva̱re ||
8.012.33a su̱vīrya̱ṁ svaśvya̍ṁ su̱gavya̍m indra daddhi naḥ |
8.012.33c hote̍va pū̱rvaci̍ttaye̱ prādhva̱re ||

8.013.01a indra̍ḥ su̱teṣu̱ some̍ṣu̱ kratu̍m punīta u̱kthya̍m |
8.013.01c vi̱de vṛ̱dhasya̱ dakṣa̍so ma̱hān hi ṣaḥ ||
8.013.02a sa pra̍tha̱me vyo̍mani de̱vānā̱ṁ sada̍ne vṛ̱dhaḥ |
8.013.02c su̱pā̱raḥ su̱śrava̍stama̱ḥ sam a̍psu̱jit ||
8.013.03a tam a̍hve̱ vāja̍sātaya̱ indra̱m bharā̍ya śu̱ṣmiṇa̍m |
8.013.03c bhavā̍ naḥ su̱mne anta̍ma̱ḥ sakhā̍ vṛ̱dhe ||
8.013.04a i̱yaṁ ta̍ indra girvaṇo rā̱tiḥ kṣa̍rati sunva̱taḥ |
8.013.04c ma̱ndā̱no a̱sya ba̱rhiṣo̱ vi rā̍jasi ||
8.013.05a nū̱naṁ tad i̍ndra daddhi no̱ yat tvā̍ su̱nvanta̱ īma̍he |
8.013.05c ra̱yiṁ na̍ś ci̱tram ā bha̍rā sva̱rvida̍m ||
8.013.06a sto̱tā yat te̱ vica̍rṣaṇir atipraśa̱rdhaya̱d gira̍ḥ |
8.013.06c va̱yā i̱vānu̍ rohate ju̱ṣanta̱ yat ||
8.013.07a pra̱tna̱vaj ja̍nayā̱ gira̍ḥ śṛṇu̱dhī ja̍ri̱tur hava̍m |
8.013.07c made̍-made vavakṣithā su̱kṛtva̍ne ||
8.013.08a krīḻa̍nty asya sū̱nṛtā̱ āpo̱ na pra̱vatā̍ ya̱tīḥ |
8.013.08c a̱yā dhi̱yā ya u̱cyate̱ pati̍r di̱vaḥ ||
8.013.09a u̱to pati̱r ya u̱cyate̍ kṛṣṭī̱nām eka̱ id va̱śī |
8.013.09c na̱mo̱vṛ̱dhair a̍va̱syubhi̍ḥ su̱te ra̍ṇa ||
8.013.10a stu̱hi śru̱taṁ vi̍pa̱ścita̱ṁ harī̱ yasya̍ prasa̱kṣiṇā̍ |
8.013.10c gantā̍rā dā̱śuṣo̍ gṛ̱haṁ na̍ma̱svina̍ḥ ||
8.013.11a tū̱tu̱jā̱no ma̍hema̱te 'śve̍bhiḥ pruṣi̱tapsu̍bhiḥ |
8.013.11c ā yā̍hi ya̱jñam ā̱śubhi̱ḥ śam id dhi te̍ ||
8.013.12a indra̍ śaviṣṭha satpate ra̱yiṁ gṛ̱ṇatsu̍ dhāraya |
8.013.12c śrava̍ḥ sū̱ribhyo̍ a̱mṛta̍ṁ vasutva̱nam ||
8.013.13a have̍ tvā̱ sūra̱ udi̍te̱ have̍ ma̱dhyaṁdi̍ne di̱vaḥ |
8.013.13c ju̱ṣā̱ṇa i̍ndra̱ sapti̍bhir na̱ ā ga̍hi ||
8.013.14a ā tū ga̍hi̱ pra tu dra̍va̱ matsvā̍ su̱tasya̱ goma̍taḥ |
8.013.14c tantu̍ṁ tanuṣva pū̱rvyaṁ yathā̍ vi̱de ||
8.013.15a yac cha̱krāsi̍ parā̱vati̱ yad a̍rvā̱vati̍ vṛtrahan |
8.013.15c yad vā̍ samu̱dre andha̍so 'vi̱ted a̍si ||
8.013.16a indra̍ṁ vardhantu no̱ gira̱ indra̍ṁ su̱tāsa̱ inda̍vaḥ |
8.013.16c indre̍ ha̱viṣma̍tī̱r viśo̍ arāṇiṣuḥ ||
8.013.17a tam id viprā̍ ava̱syava̍ḥ pra̱vatva̍tībhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.013.17c indra̍ṁ kṣo̱ṇīr a̍vardhayan va̱yā i̍va ||
8.013.18a trika̍drukeṣu̱ ceta̍naṁ de̱vāso̍ ya̱jñam a̍tnata |
8.013.18c tam id va̍rdhantu no̱ gira̍ḥ sa̱dāvṛ̍dham ||
8.013.19a sto̱tā yat te̱ anu̍vrata u̱kthāny ṛ̍tu̱thā da̱dhe |
8.013.19c śuci̍ḥ pāva̱ka u̍cyate̱ so adbhu̍taḥ ||
8.013.20a tad id ru̱drasya̍ cetati ya̱hvam pra̱tneṣu̱ dhāma̍su |
8.013.20c mano̱ yatrā̱ vi tad da̱dhur vice̍tasaḥ ||
8.013.21a yadi̍ me sa̱khyam ā̱vara̍ i̱masya̍ pā̱hy andha̍saḥ |
8.013.21c yena̱ viśvā̱ ati̱ dviṣo̱ atā̍rima ||
8.013.22a ka̱dā ta̍ indra girvaṇaḥ sto̱tā bha̍vāti̱ śaṁta̍maḥ |
8.013.22c ka̱dā no̱ gavye̱ aśvye̱ vasau̍ dadhaḥ ||
8.013.23a u̱ta te̱ suṣṭu̍tā̱ harī̱ vṛṣa̍ṇā vahato̱ ratha̍m |
8.013.23c a̱ju̱ryasya̍ ma̱dinta̍ma̱ṁ yam īma̍he ||
8.013.24a tam ī̍mahe puruṣṭu̱taṁ ya̱hvam pra̱tnābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ |
8.013.24c ni ba̱rhiṣi̍ pri̱ye sa̍da̱d adha̍ dvi̱tā ||
8.013.25a vardha̍svā̱ su pu̍ruṣṭuta̱ ṛṣi̍ṣṭutābhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.013.25c dhu̱kṣasva̍ pi̱pyuṣī̱m iṣa̱m avā̍ ca naḥ ||
8.013.26a indra̱ tvam a̍vi̱ted a̍sī̱tthā stu̍va̱to a̍drivaḥ |
8.013.26c ṛ̱tād i̍yarmi te̱ dhiya̍m mano̱yuja̍m ||
8.013.27a i̱ha tyā sa̍dha̱mādyā̍ yujā̱naḥ soma̍pītaye |
8.013.27c harī̍ indra pra̱tadva̍sū a̱bhi sva̍ra ||
8.013.28a a̱bhi sva̍rantu̱ ye tava̍ ru̱drāsa̍ḥ sakṣata̱ śriya̍m |
8.013.28c u̱to ma̱rutva̍tī̱r viśo̍ a̱bhi praya̍ḥ ||
8.013.29a i̱mā a̍sya̱ pratū̍rtayaḥ pa̱daṁ ju̍ṣanta̱ yad di̱vi |
8.013.29c nābhā̍ ya̱jñasya̱ saṁ da̍dhu̱r yathā̍ vi̱de ||
8.013.30a a̱yaṁ dī̱rghāya̱ cakṣa̍se̱ prāci̍ praya̱ty a̍dhva̱re |
8.013.30c mimī̍te ya̱jñam ā̍nu̱ṣag vi̱cakṣya̍ ||
8.013.31a vṛṣā̱yam i̍ndra te̱ ratha̍ u̱to te̱ vṛṣa̍ṇā̱ harī̍ |
8.013.31c vṛṣā̱ tvaṁ śa̍takrato̱ vṛṣā̱ hava̍ḥ ||
8.013.32a vṛṣā̱ grāvā̱ vṛṣā̱ mado̱ vṛṣā̱ somo̍ a̱yaṁ su̱taḥ |
8.013.32c vṛṣā̍ ya̱jño yam inva̍si̱ vṛṣā̱ hava̍ḥ ||
8.013.33a vṛṣā̍ tvā̱ vṛṣa̍ṇaṁ huve̱ vajri̍ñ ci̱trābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ |
8.013.33c vā̱vantha̱ hi prati̍ṣṭuti̱ṁ vṛṣā̱ hava̍ḥ ||

8.014.01a yad i̍ndrā̱haṁ yathā̱ tvam īśī̍ya̱ vasva̱ eka̱ it |
8.014.01c sto̱tā me̱ goṣa̍khā syāt ||
8.014.02a śikṣe̍yam asmai̱ ditse̍ya̱ṁ śacī̍pate manī̱ṣiṇe̍ |
8.014.02c yad a̱haṁ gopa̍ti̱ḥ syām ||
8.014.03a dhe̱nuṣ ṭa̍ indra sū̱nṛtā̱ yaja̍mānāya sunva̱te |
8.014.03c gām aśva̍m pi̱pyuṣī̍ duhe ||
8.014.04a na te̍ va̱rtāsti̱ rādha̍sa̱ indra̍ de̱vo na martya̍ḥ |
8.014.04c yad ditsa̍si stu̱to ma̱gham ||
8.014.05a ya̱jña indra̍m avardhaya̱d yad bhūmi̱ṁ vy ava̍rtayat |
8.014.05c ca̱krā̱ṇa o̍pa̱śaṁ di̱vi ||
8.014.06a vā̱vṛ̱dhā̱nasya̍ te va̱yaṁ viśvā̱ dhanā̍ni ji̱gyuṣa̍ḥ |
8.014.06c ū̱tim i̱ndrā vṛ̍ṇīmahe ||
8.014.07a vy a1̱̍ntari̍kṣam atira̱n made̱ soma̍sya roca̱nā |
8.014.07c indro̱ yad abhi̍nad va̱lam ||
8.014.08a ud gā ā̍ja̱d aṅgi̍robhya ā̱viṣ kṛ̱ṇvan guhā̍ sa̱tīḥ |
8.014.08c a̱rvāñca̍ṁ nunude va̱lam ||
8.014.09a indre̍ṇa roca̱nā di̱vo dṛ̱ḻhāni̍ dṛṁhi̱tāni̍ ca |
8.014.09c sthi̱rāṇi̱ na pa̍rā̱ṇude̍ ||
8.014.10a a̱pām ū̱rmir mada̍nn iva̱ stoma̍ indrājirāyate |
8.014.10c vi te̱ madā̍ arājiṣuḥ ||
8.014.11a tvaṁ hi sto̍ma̱vardha̍na̱ indrāsy u̍ktha̱vardha̍naḥ |
8.014.11c sto̱tṝ̱ṇām u̱ta bha̍dra̱kṛt ||
8.014.12a indra̱m it ke̱śinā̱ harī̍ soma̱peyā̍ya vakṣataḥ |
8.014.12c upa̍ ya̱jñaṁ su̱rādha̍sam ||
8.014.13a a̱pām phene̍na̱ namu̍ce̱ḥ śira̍ i̱ndrod a̍vartayaḥ |
8.014.13c viśvā̱ yad aja̍ya̱ḥ spṛdha̍ḥ ||
8.014.14a mā̱yābhi̍r u̱tsisṛ̍psata̱ indra̱ dyām ā̱ruru̍kṣataḥ |
8.014.14c ava̱ dasyū̍m̐r adhūnuthāḥ ||
8.014.15a a̱su̱nvām i̍ndra sa̱ṁsada̱ṁ viṣū̍cī̱ṁ vy a̍nāśayaḥ |
8.014.15c so̱ma̱pā utta̍ro̱ bhava̍n ||

8.015.01a tam v a̱bhi pra gā̍yata puruhū̱tam pu̍ruṣṭu̱tam |
8.015.01c indra̍ṁ gī̱rbhis ta̍vi̱ṣam ā vi̍vāsata ||
8.015.02a yasya̍ dvi̱barha̍so bṛ̱hat saho̍ dā̱dhāra̱ roda̍sī |
8.015.02c gi̱rīm̐r ajrā̍m̐ a̱paḥ sva̍r vṛṣatva̱nā ||
8.015.03a sa rā̍jasi puruṣṭuta̱m̐ eko̍ vṛ̱trāṇi̍ jighnase |
8.015.03c indra̱ jaitrā̍ śrava̱syā̍ ca̱ yanta̍ve ||
8.015.04a taṁ te̱ mada̍ṁ gṛṇīmasi̱ vṛṣa̍ṇam pṛ̱tsu sā̍sa̱him |
8.015.04c u̱ lo̱ka̱kṛ̱tnum a̍drivo hari̱śriya̍m ||
8.015.05a yena̱ jyotī̍ṁṣy ā̱yave̱ mana̍ve ca vi̱vedi̍tha |
8.015.05c ma̱ndā̱no a̱sya ba̱rhiṣo̱ vi rā̍jasi ||
8.015.06a tad a̱dyā ci̍t ta u̱kthino 'nu̍ ṣṭuvanti pū̱rvathā̍ |
8.015.06c vṛṣa̍patnīr a̱po ja̍yā di̱ve-di̍ve ||
8.015.07a tava̱ tyad i̍ndri̱yam bṛ̱hat tava̱ śuṣma̍m u̱ta kratu̍m |
8.015.07c vajra̍ṁ śiśāti dhi̱ṣaṇā̱ vare̍ṇyam ||
8.015.08a tava̱ dyaur i̍ndra̱ pauṁsya̍m pṛthi̱vī va̍rdhati̱ śrava̍ḥ |
8.015.08c tvām āpa̱ḥ parva̍tāsaś ca hinvire ||
8.015.09a tvāṁ viṣṇu̍r bṛ̱han kṣayo̍ mi̱tro gṛ̍ṇāti̱ varu̍ṇaḥ |
8.015.09c tvāṁ śardho̍ mada̱ty anu̱ māru̍tam ||
8.015.10a tvaṁ vṛṣā̱ janā̍nā̱m maṁhi̍ṣṭha indra jajñiṣe |
8.015.10c sa̱trā viśvā̍ svapa̱tyāni̍ dadhiṣe ||
8.015.11a sa̱trā tvam pu̍ruṣṭuta̱m̐ eko̍ vṛ̱trāṇi̍ tośase |
8.015.11c nānya indrā̱t kara̍ṇa̱m bhūya̍ invati ||
8.015.12a yad i̍ndra manma̱śas tvā̱ nānā̱ hava̍nta ū̱taye̍ |
8.015.12c a̱smāke̍bhi̱r nṛbhi̱r atrā̱ sva̍r jaya ||
8.015.13a ara̱ṁ kṣayā̍ya no ma̱he viśvā̍ rū̱pāṇy ā̍vi̱śan |
8.015.13c indra̱ṁ jaitrā̍ya harṣayā̱ śacī̱pati̍m ||

8.016.01a pra sa̱mrāja̍ṁ carṣaṇī̱nām indra̍ṁ stotā̱ navya̍ṁ gī̱rbhiḥ |
8.016.01c nara̍ṁ nṛ̱ṣāha̱m maṁhi̍ṣṭham ||
8.016.02a yasmi̍nn u̱kthāni̱ raṇya̍nti̱ viśvā̍ni ca śrava̱syā̍ |
8.016.02c a̱pām avo̱ na sa̍mu̱dre ||
8.016.03a taṁ su̍ṣṭu̱tyā vi̍vāse jyeṣṭha̱rāja̱m bhare̍ kṛ̱tnum |
8.016.03c ma̱ho vā̱jina̍ṁ sa̱nibhya̍ḥ ||
8.016.04a yasyānū̍nā gabhī̱rā madā̍ u̱rava̱s taru̍trāḥ |
8.016.04c ha̱rṣu̱manta̱ḥ śūra̍sātau ||
8.016.05a tam id dhane̍ṣu hi̱teṣv a̍dhivā̱kāya̍ havante |
8.016.05c yeṣā̱m indra̱s te ja̍yanti ||
8.016.06a tam ic cyau̱tnair ārya̍nti̱ taṁ kṛ̱tebhi̍ś carṣa̱ṇaya̍ḥ |
8.016.06c e̱ṣa indro̍ variva̱skṛt ||
8.016.07a indro̍ bra̱hmendra̱ ṛṣi̱r indra̍ḥ pu̱rū pu̍ruhū̱taḥ |
8.016.07c ma̱hān ma̱hībhi̱ḥ śacī̍bhiḥ ||
8.016.08a sa stomya̱ḥ sa havya̍ḥ sa̱tyaḥ satvā̍ tuvikū̱rmiḥ |
8.016.08c eka̍ś ci̱t sann a̱bhibhū̍tiḥ ||
8.016.09a tam a̱rkebhi̱s taṁ sāma̍bhi̱s taṁ gā̍ya̱traiś ca̍rṣa̱ṇaya̍ḥ |
8.016.09c indra̍ṁ vardhanti kṣi̱taya̍ḥ ||
8.016.10a pra̱ṇe̱tāra̱ṁ vasyo̱ acchā̱ kartā̍ra̱ṁ jyoti̍ḥ sa̱matsu̍ |
8.016.10c sā̱sa̱hvāṁsa̍ṁ yu̱dhāmitrā̍n ||
8.016.11a sa na̱ḥ papri̍ḥ pārayāti sva̱sti nā̱vā pu̍ruhū̱taḥ |
8.016.11c indro̱ viśvā̱ ati̱ dviṣa̍ḥ ||
8.016.12a sa tvaṁ na̍ indra̱ vāje̍bhir daśa̱syā ca̍ gātu̱yā ca̍ |
8.016.12c acchā̍ ca naḥ su̱mnaṁ ne̍ṣi ||

8.017.01a ā yā̍hi suṣu̱mā hi ta̱ indra̱ soma̱m pibā̍ i̱mam |
8.017.01c edam ba̱rhiḥ sa̍do̱ mama̍ ||
8.017.02a ā tvā̍ brahma̱yujā̱ harī̱ vaha̍tām indra ke̱śinā̍ |
8.017.02c upa̱ brahmā̍ṇi naḥ śṛṇu ||
8.017.03a bra̱hmāṇa̍s tvā va̱yaṁ yu̱jā so̍ma̱pām i̍ndra so̱mina̍ḥ |
8.017.03c su̱tāva̍nto havāmahe ||
8.017.04a ā no̍ yāhi su̱tāva̍to̱ 'smāka̍ṁ suṣṭu̱tīr upa̍ |
8.017.04c pibā̱ su śi̍pri̱nn andha̍saḥ ||
8.017.05a ā te̍ siñcāmi ku̱kṣyor anu̱ gātrā̱ vi dhā̍vatu |
8.017.05c gṛ̱bhā̱ya ji̱hvayā̱ madhu̍ ||
8.017.06a svā̱duṣ ṭe̍ astu sa̱ṁsude̱ madhu̍mān ta̱nve̱3̱̍ tava̍ |
8.017.06c soma̱ḥ śam a̍stu te hṛ̱de ||
8.017.07a a̱yam u̍ tvā vicarṣaṇe̱ janī̍r ivā̱bhi saṁvṛ̍taḥ |
8.017.07c pra soma̍ indra sarpatu ||
8.017.08a tu̱vi̱grīvo̍ va̱poda̍raḥ subā̱hur andha̍so̱ made̍ |
8.017.08c indro̍ vṛ̱trāṇi̍ jighnate ||
8.017.09a indra̱ prehi̍ pu̱ras tvaṁ viśva̱syeśā̍na̱ oja̍sā |
8.017.09c vṛ̱trāṇi̍ vṛtrahañ jahi ||
8.017.10a dī̱rghas te̍ astv aṅku̱śo yenā̱ vasu̍ pra̱yaccha̍si |
8.017.10c yaja̍mānāya sunva̱te ||
8.017.11a a̱yaṁ ta̍ indra̱ somo̱ nipū̍to̱ adhi̍ ba̱rhiṣi̍ |
8.017.11c ehī̍m a̱sya dravā̱ piba̍ ||
8.017.12a śāci̍go̱ śāci̍pūjanā̱yaṁ raṇā̍ya te su̱taḥ |
8.017.12c ākha̍ṇḍala̱ pra hū̍yase ||
8.017.13a yas te̍ śṛṅgavṛṣo napā̱t praṇa̍pāt kuṇḍa̱pāyya̍ḥ |
8.017.13c ny a̍smin dadhra̱ ā mana̍ḥ ||
8.017.14a vāsto̍ṣ pate dhru̱vā sthūṇāṁsa̍traṁ so̱myānā̍m |
8.017.14c dra̱pso bhe̱ttā pu̱rāṁ śaśva̍tīnā̱m indro̱ munī̍nā̱ṁ sakhā̍ ||
8.017.15a pṛdā̍kusānur yaja̱to ga̱veṣa̍ṇa̱ eka̱ḥ sann a̱bhi bhūya̍saḥ |
8.017.15c bhūrṇi̱m aśva̍ṁ nayat tu̱jā pu̱ro gṛ̱bhendra̱ṁ soma̍sya pī̱taye̍ ||

8.018.01a i̱daṁ ha̍ nū̱nam e̍ṣāṁ su̱mnam bhi̍kṣeta̱ martya̍ḥ |
8.018.01c ā̱di̱tyānā̱m apū̍rvya̱ṁ savī̍mani ||
8.018.02a a̱na̱rvāṇo̱ hy e̍ṣā̱m panthā̍ ādi̱tyānā̍m |
8.018.02c ada̍bdhā̱ḥ santi̍ pā̱yava̍ḥ suge̱vṛdha̍ḥ ||
8.018.03a tat su na̍ḥ savi̱tā bhago̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā |
8.018.03c śarma̍ yacchantu sa̱pratho̱ yad īma̍he ||
8.018.04a de̱vebhi̍r devy adi̱te 'ri̍ṣṭabharma̱nn ā ga̍hi |
8.018.04c smat sū̱ribhi̍ḥ purupriye su̱śarma̍bhiḥ ||
8.018.05a te hi pu̱trāso̱ adi̍ter vi̱dur dveṣā̍ṁsi̱ yota̍ve |
8.018.05c a̱ṁhoś ci̍d uru̱cakra̍yo 'ne̱hasa̍ḥ ||
8.018.06a adi̍tir no̱ divā̍ pa̱śum adi̍ti̱r nakta̱m adva̍yāḥ |
8.018.06c adi̍tiḥ pā̱tv aṁha̍saḥ sa̱dāvṛ̍dhā ||
8.018.07a u̱ta syā no̱ divā̍ ma̱tir adi̍tir ū̱tyā ga̍mat |
8.018.07c sā śaṁtā̍ti̱ maya̍s kara̱d apa̱ sridha̍ḥ ||
8.018.08a u̱ta tyā daivyā̍ bhi̱ṣajā̱ śaṁ na̍ḥ karato a̱śvinā̍ |
8.018.08c yu̱yu̱yātā̍m i̱to rapo̱ apa̱ sridha̍ḥ ||
8.018.09a śam a̱gnir a̱gnibhi̍ḥ kara̱c chaṁ na̍s tapatu̱ sūrya̍ḥ |
8.018.09c śaṁ vāto̍ vātv ara̱pā apa̱ sridha̍ḥ ||
8.018.10a apāmī̍vā̱m apa̱ sridha̱m apa̍ sedhata durma̱tim |
8.018.10c ādi̍tyāso yu̱yota̍nā no̱ aṁha̍saḥ ||
8.018.11a yu̱yotā̱ śaru̍m a̱smad ām̐ ādi̍tyāsa u̱tāma̍tim |
8.018.11c ṛdha̱g dveṣa̍ḥ kṛṇuta viśvavedasaḥ ||
8.018.12a tat su na̱ḥ śarma̍ yaccha̱tādi̍tyā̱ yan mumo̍cati |
8.018.12c ena̍svantaṁ ci̱d ena̍saḥ sudānavaḥ ||
8.018.13a yo na̱ḥ kaś ci̱d riri̍kṣati rakṣa̱stvena̱ martya̍ḥ |
8.018.13c svaiḥ ṣa evai̍ ririṣīṣṭa̱ yur jana̍ḥ ||
8.018.14a sam it tam a̱gham a̍śnavad du̱ḥśaṁsa̱m martya̍ṁ ri̱pum |
8.018.14c yo a̍sma̱trā du̱rhaṇā̍vā̱m̐ upa̍ dva̱yuḥ ||
8.018.15a pā̱ka̱trā stha̍na devā hṛ̱tsu jā̍nītha̱ martya̍m |
8.018.15c upa̍ dva̱yuṁ cādva̍yuṁ ca vasavaḥ ||
8.018.16a ā śarma̱ parva̍tānā̱m otāpāṁ vṛ̍ṇīmahe |
8.018.16c dyāvā̍kṣāmā̱re a̱smad rapa̍s kṛtam ||
8.018.17a te no̍ bha̱dreṇa̱ śarma̍ṇā yu̱ṣmāka̍ṁ nā̱vā va̍savaḥ |
8.018.17c ati̱ viśvā̍ni duri̱tā pi̍partana ||
8.018.18a tu̱ce tanā̍ya̱ tat su no̱ drāghī̍ya̱ āyu̍r jī̱vase̍ |
8.018.18c ādi̍tyāsaḥ sumahasaḥ kṛ̱ṇota̍na ||
8.018.19a ya̱jño hī̱ḻo vo̱ anta̍ra̱ ādi̍tyā̱ asti̍ mṛ̱ḻata̍ |
8.018.19c yu̱ṣme id vo̱ api̍ ṣmasi sajā̱tye̍ ||
8.018.20a bṛ̱had varū̍tham ma̱rutā̍ṁ de̱vaṁ trā̱tāra̍m a̱śvinā̍ |
8.018.20c mi̱tram ī̍mahe̱ varu̍ṇaṁ sva̱staye̍ ||
8.018.21a a̱ne̱ho mi̍trāryaman nṛ̱vad va̍ruṇa̱ śaṁsya̍m |
8.018.21c tri̱varū̍tham maruto yanta naś cha̱rdiḥ ||
8.018.22a ye ci̱d dhi mṛ̱tyuba̍ndhava̱ ādi̍tyā̱ mana̍va̱ḥ smasi̍ |
8.018.22c pra sū na̱ āyu̍r jī̱vase̍ tiretana ||

8.019.01a taṁ gū̍rdhayā̱ sva̍rṇaraṁ de̱vāso̍ de̱vam a̍ra̱tiṁ da̍dhanvire |
8.019.01c de̱va̱trā ha̱vyam ohi̍re ||
8.019.02a vibhū̍tarātiṁ vipra ci̱traśo̍ciṣam a̱gnim ī̍ḻiṣva ya̱ntura̍m |
8.019.02c a̱sya medha̍sya so̱myasya̍ sobhare̱ prem a̍dhva̱rāya̱ pūrvya̍m ||
8.019.03a yaji̍ṣṭhaṁ tvā vavṛmahe de̱vaṁ de̍va̱trā hotā̍ra̱m ama̍rtyam |
8.019.03c a̱sya ya̱jñasya̍ su̱kratu̍m ||
8.019.04a ū̱rjo napā̍taṁ su̱bhaga̍ṁ su̱dīdi̍tim a̱gniṁ śreṣṭha̍śociṣam |
8.019.04c sa no̍ mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ so a̱pām ā su̱mnaṁ ya̍kṣate di̱vi ||
8.019.05a yaḥ sa̱midhā̱ ya āhu̍tī̱ yo vede̍na da̱dāśa̱ marto̍ a̱gnaye̍ |
8.019.05c yo nama̍sā svadhva̱raḥ ||
8.019.06a tasyed arva̍nto raṁhayanta ā̱śava̱s tasya̍ dyu̱mnita̍ma̱ṁ yaśa̍ḥ |
8.019.06c na tam aṁho̍ de̱vakṛ̍ta̱ṁ kuta̍ś ca̱na na martya̍kṛtaṁ naśat ||
8.019.07a sva̱gnayo̍ vo a̱gnibhi̱ḥ syāma̍ sūno sahasa ūrjām pate |
8.019.07c su̱vīra̱s tvam a̍sma̱yuḥ ||
8.019.08a pra̱śaṁsa̍māno̱ ati̍thi̱r na mi̱triyo̱ 'gnī ratho̱ na vedya̍ḥ |
8.019.08c tve kṣemā̍so̱ api̍ santi sā̱dhava̱s tvaṁ rājā̍ rayī̱ṇām ||
8.019.09a so a̱ddhā dā̱śva̍dhva̱ro 'gne̱ marta̍ḥ subhaga̱ sa pra̱śaṁsya̍ḥ |
8.019.09c sa dhī̱bhir a̍stu̱ sani̍tā ||
8.019.10a yasya̱ tvam ū̱rdhvo a̍dhva̱rāya̱ tiṣṭha̍si kṣa̱yadvī̍ra̱ḥ sa sā̍dhate |
8.019.10c so arva̍dbhi̱ḥ sani̍tā̱ sa vi̍pa̱nyubhi̱ḥ sa śūrai̱ḥ sani̍tā kṛ̱tam ||
8.019.11a yasyā̱gnir vapu̍r gṛ̱he stoma̱ṁ cano̱ dadhī̍ta vi̱śvavā̍ryaḥ |
8.019.11c ha̱vyā vā̱ vevi̍ṣa̱d viṣa̍ḥ ||
8.019.12a vipra̍sya vā stuva̱taḥ sa̍haso yaho ma̱kṣūta̍masya rā̱tiṣu̍ |
8.019.12c a̱vode̍vam u̱pari̍martyaṁ kṛdhi̱ vaso̍ vivi̱duṣo̱ vaca̍ḥ ||
8.019.13a yo a̱gniṁ ha̱vyadā̍tibhi̱r namo̍bhir vā su̱dakṣa̍m ā̱vivā̍sati |
8.019.13c gi̱rā vā̍ji̱raśo̍ciṣam ||
8.019.14a sa̱midhā̱ yo niśi̍tī̱ dāśa̱d adi̍ti̱ṁ dhāma̍bhir asya̱ martya̍ḥ |
8.019.14c viśvet sa dhī̱bhiḥ su̱bhago̱ janā̱m̐ ati̍ dyu̱mnair u̱dna i̍va tāriṣat ||
8.019.15a tad a̍gne dyu̱mnam ā bha̍ra̱ yat sā̱saha̱t sada̍ne̱ kaṁ ci̍d a̱triṇa̍m |
8.019.15c ma̱nyuṁ jana̍sya dū̱ḍhya̍ḥ ||
8.019.16a yena̱ caṣṭe̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā yena̱ nāsa̍tyā̱ bhaga̍ḥ |
8.019.16c va̱yaṁ tat te̱ śava̍sā gātu̱vitta̍mā̱ indra̍tvotā vidhemahi ||
8.019.17a te ghed a̍gne svā̱dhyo̱3̱̍ ye tvā̍ vipra nidadhi̱re nṛ̱cakṣa̍sam |
8.019.17c viprā̍so deva su̱kratu̍m ||
8.019.18a ta id vedi̍ṁ subhaga̱ ta āhu̍ti̱ṁ te sotu̍ṁ cakrire di̱vi |
8.019.18c ta id vāje̍bhir jigyur ma̱had dhana̱ṁ ye tve kāma̍ṁ nyeri̱re ||
8.019.19a bha̱dro no̍ a̱gnir āhu̍to bha̱drā rā̱tiḥ su̍bhaga bha̱dro a̍dhva̱raḥ |
8.019.19c bha̱drā u̱ta praśa̍stayaḥ ||
8.019.20a bha̱dram mana̍ḥ kṛṇuṣva vṛtra̱tūrye̱ yenā̍ sa̱matsu̍ sā̱saha̍ḥ |
8.019.20c ava̍ sthi̱rā ta̍nuhi̱ bhūri̱ śardha̍tāṁ va̱nemā̍ te a̱bhiṣṭi̍bhiḥ ||
8.019.21a īḻe̍ gi̱rā manu̍rhita̱ṁ yaṁ de̱vā dū̱tam a̍ra̱tiṁ nye̍ri̱re |
8.019.21c yaji̍ṣṭhaṁ havya̱vāha̍nam ||
8.019.22a ti̱gmaja̍mbhāya̱ taru̍ṇāya̱ rāja̍te̱ prayo̍ gāyasy a̱gnaye̍ |
8.019.22c yaḥ pi̱ṁśate̍ sū̱nṛtā̍bhiḥ su̱vīrya̍m a̱gnir ghṛ̱tebhi̱r āhu̍taḥ ||
8.019.23a yadī̍ ghṛ̱tebhi̱r āhu̍to̱ vāśī̍m a̱gnir bhara̍ta̱ uc cāva̍ ca |
8.019.23c asu̍ra iva ni̱rṇija̍m ||
8.019.24a yo ha̱vyāny aira̍yatā̱ manu̍rhito de̱va ā̱sā su̍ga̱ndhinā̍ |
8.019.24c vivā̍sate̱ vāryā̍ṇi svadhva̱ro hotā̍ de̱vo ama̍rtyaḥ ||
8.019.25a yad a̍gne̱ martya̱s tvaṁ syām a̱ham mi̍tramaho̱ ama̍rtyaḥ |
8.019.25c saha̍saḥ sūnav āhuta ||
8.019.26a na tvā̍ rāsīyā̱bhiśa̍staye vaso̱ na pā̍pa̱tvāya̍ santya |
8.019.26c na me̍ sto̱tāma̍tī̱vā na durhi̍ta̱ḥ syād a̍gne̱ na pā̱payā̍ ||
8.019.27a pi̱tur na pu̱traḥ subhṛ̍to duro̱ṇa ā de̱vām̐ e̍tu̱ pra ṇo̍ ha̱viḥ ||
8.019.28a tavā̱ham a̍gna ū̱tibhi̱r nedi̍ṣṭhābhiḥ saceya̱ joṣa̱m ā va̍so |
8.019.28c sadā̍ de̱vasya̱ martya̍ḥ ||
8.019.29a tava̱ kratvā̍ saneya̱ṁ tava̍ rā̱tibhi̱r agne̱ tava̱ praśa̍stibhiḥ |
8.019.29c tvām id ā̍hu̱ḥ prama̍tiṁ vaso̱ mamāgne̱ harṣa̍sva̱ dāta̍ve ||
8.019.30a pra so a̍gne̱ tavo̱tibhi̍ḥ su̱vīrā̍bhis tirate̱ vāja̍bharmabhiḥ |
8.019.30c yasya̱ tvaṁ sa̱khyam ā̱vara̍ḥ ||
8.019.31a tava̍ dra̱pso nīla̍vān vā̱śa ṛ̱tviya̱ indhā̍naḥ siṣṇa̱v ā da̍de |
8.019.31c tvam ma̍hī̱nām u̱ṣasā̍m asi pri̱yaḥ kṣa̱po vastu̍ṣu rājasi ||
8.019.32a tam āga̍nma̱ sobha̍rayaḥ sa̱hasra̍muṣkaṁ svabhi̱ṣṭim ava̍se |
8.019.32c sa̱mrāja̱ṁ trāsa̍dasyavam ||
8.019.33a yasya̍ te agne a̱nye a̱gnaya̍ upa̱kṣito̍ va̱yā i̍va |
8.019.33c vipo̱ na dyu̱mnā ni yu̍ve̱ janā̍nā̱ṁ tava̍ kṣa̱trāṇi̍ va̱rdhaya̍n ||
8.019.34a yam ā̍dityāso adruhaḥ pā̱raṁ naya̍tha̱ martya̍m |
8.019.34c ma̱ghonā̱ṁ viśve̍ṣāṁ sudānavaḥ ||
8.019.35a yū̱yaṁ rā̍jāna̱ḥ kaṁ ci̍c carṣaṇīsaha̱ḥ kṣaya̍nta̱m mānu̍ṣā̱m̐ anu̍ |
8.019.35c va̱yaṁ te vo̱ varu̍ṇa̱ mitrārya̍ma̱n syāmed ṛ̱tasya̍ ra̱thya̍ḥ ||
8.019.36a adā̍n me pauruku̱tsyaḥ pa̍ñcā̱śata̍ṁ tra̱sada̍syur va̱dhūnā̍m |
8.019.36c maṁhi̍ṣṭho a̱ryaḥ satpa̍tiḥ ||
8.019.37a u̱ta me̍ pra̱yiyo̍r va̱yiyo̍ḥ su̱vāstvā̱ adhi̱ tugva̍ni |
8.019.37c ti̱sṝ̱ṇāṁ sa̍ptatī̱nāṁ śyā̱vaḥ pra̍ṇe̱tā bhu̍va̱d vasu̱r diyā̍nā̱m pati̍ḥ ||

8.020.01a ā ga̍ntā̱ mā ri̍ṣaṇyata̱ prasthā̍vāno̱ māpa̍ sthātā samanyavaḥ |
8.020.01c sthi̱rā ci̍n namayiṣṇavaḥ ||
8.020.02a vī̱ḻu̱pa̱vibhi̍r maruta ṛbhukṣaṇa̱ ā ru̍drāsaḥ sudī̱tibhi̍ḥ |
8.020.02c i̱ṣā no̍ a̱dyā ga̍tā puruspṛho ya̱jñam ā so̍bharī̱yava̍ḥ ||
8.020.03a vi̱dmā hi ru̱driyā̍ṇā̱ṁ śuṣma̍m u̱gram ma̱rutā̱ṁ śimī̍vatām |
8.020.03c viṣṇo̍r e̱ṣasya̍ mī̱ḻhuṣā̍m ||
8.020.04a vi dvī̱pāni̱ pāpa̍ta̱n tiṣṭha̍d du̱cchuno̱bhe yu̍janta̱ roda̍sī |
8.020.04c pra dhanvā̍ny airata śubhrakhādayo̱ yad eja̍tha svabhānavaḥ ||
8.020.05a acyu̍tā cid vo̱ ajma̱nn ā nāna̍dati̱ parva̍tāso̱ vana̱spati̍ḥ |
8.020.05c bhūmi̱r yāme̍ṣu rejate ||
8.020.06a amā̍ya vo maruto̱ yāta̍ve̱ dyaur jihī̍ta̱ utta̍rā bṛ̱hat |
8.020.06c yatrā̱ naro̱ dedi̍śate ta̱nūṣv ā tvakṣā̍ṁsi bā̱hvo̍jasaḥ ||
8.020.07a sva̱dhām anu̱ śriya̱ṁ naro̱ mahi̍ tve̱ṣā ama̍vanto̱ vṛṣa̍psavaḥ |
8.020.07c vaha̍nte̱ ahru̍tapsavaḥ ||
8.020.08a gobhi̍r vā̱ṇo a̍jyate̱ sobha̍rīṇā̱ṁ rathe̱ kośe̍ hira̱ṇyaye̍ |
8.020.08c goba̍ndhavaḥ sujā̱tāsa̍ i̱ṣe bhu̱je ma̱hānto̍ na̱ḥ spara̍se̱ nu ||
8.020.09a prati̍ vo vṛṣadañjayo̱ vṛṣṇe̱ śardhā̍ya̱ māru̍tāya bharadhvam |
8.020.09c ha̱vyā vṛṣa̍prayāvṇe ||
8.020.10a vṛ̱ṣa̱ṇa̱śvena̍ maruto̱ vṛṣa̍psunā̱ rathe̍na̱ vṛṣa̍nābhinā |
8.020.10c ā śye̱nāso̱ na pa̱kṣiṇo̱ vṛthā̍ naro ha̱vyā no̍ vī̱taye̍ gata ||
8.020.11a sa̱mā̱nam a̱ñjy e̍ṣā̱ṁ vi bhrā̍jante ru̱kmāso̱ adhi̍ bā̱huṣu̍ |
8.020.11c davi̍dyutaty ṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||
8.020.12a ta u̱grāso̱ vṛṣa̍ṇa u̱grabā̍havo̱ naki̍ṣ ṭa̱nūṣu̍ yetire |
8.020.12c sthi̱rā dhanvā̱ny āyu̍dhā̱ rathe̍ṣu̱ vo 'nī̍ke̱ṣv adhi̱ śriya̍ḥ ||
8.020.13a yeṣā̱m arṇo̱ na sa̱pratho̱ nāma̍ tve̱ṣaṁ śaśva̍tā̱m eka̱m id bhu̱je |
8.020.13c vayo̱ na pitrya̱ṁ saha̍ḥ ||
8.020.14a tān va̍ndasva ma̱ruta̱s tām̐ upa̍ stuhi̱ teṣā̱ṁ hi dhunī̍nām |
8.020.14c a̱rāṇā̱ṁ na ca̍ra̱mas tad e̍ṣāṁ dā̱nā ma̱hnā tad e̍ṣām ||
8.020.15a su̱bhaga̱ḥ sa va̍ ū̱tiṣv āsa̱ pūrvā̍su maruto̱ vyu̍ṣṭiṣu |
8.020.15c yo vā̍ nū̱nam u̱tāsa̍ti ||
8.020.16a yasya̍ vā yū̱yam prati̍ vā̱jino̍ nara̱ ā ha̱vyā vī̱taye̍ ga̱tha |
8.020.16c a̱bhi ṣa dyu̱mnair u̱ta vāja̍sātibhiḥ su̱mnā vo̍ dhūtayo naśat ||
8.020.17a yathā̍ ru̱drasya̍ sū̱navo̍ di̱vo vaśa̱nty asu̍rasya ve̱dhasa̍ḥ |
8.020.17c yuvā̍na̱s tathed a̍sat ||
8.020.18a ye cārha̍nti ma̱ruta̍ḥ su̱dāna̍va̱ḥ sman mī̱ḻhuṣa̱ś cara̍nti̱ ye |
8.020.18c ata̍ś ci̱d ā na̱ upa̱ vasya̍sā hṛ̱dā yuvā̍na̱ ā va̍vṛdhvam ||
8.020.19a yūna̍ ū̱ ṣu navi̍ṣṭhayā̱ vṛṣṇa̍ḥ pāva̱kām̐ a̱bhi so̍bhare gi̱rā |
8.020.19c gāya̱ gā i̍va̱ carkṛ̍ṣat ||
8.020.20a sā̱hā ye santi̍ muṣṭi̱heva̱ havyo̱ viśvā̍su pṛ̱tsu hotṛ̍ṣu |
8.020.20c vṛṣṇa̍ś ca̱ndrān na su̱śrava̍stamān gi̱rā vanda̍sva ma̱ruto̱ aha̍ ||
8.020.21a gāva̍ś cid ghā samanyavaḥ sajā̱tye̍na maruta̱ḥ saba̍ndhavaḥ |
8.020.21c ri̱ha̱te ka̱kubho̍ mi̱thaḥ ||
8.020.22a marta̍ś cid vo nṛtavo rukmavakṣasa̱ upa̍ bhrātṛ̱tvam āya̍ti |
8.020.22c adhi̍ no gāta maruta̱ḥ sadā̱ hi va̍ āpi̱tvam asti̱ nidhru̍vi ||
8.020.23a maru̍to̱ māru̍tasya na̱ ā bhe̍ṣa̱jasya̍ vahatā sudānavaḥ |
8.020.23c yū̱yaṁ sa̍khāyaḥ saptayaḥ ||
8.020.24a yābhi̱ḥ sindhu̱m ava̍tha̱ yābhi̱s tūrva̍tha̱ yābhi̍r daśa̱syathā̱ krivi̍m |
8.020.24c mayo̍ no bhūto̱tibhi̍r mayobhuvaḥ śi̱vābhi̍r asacadviṣaḥ ||
8.020.25a yat sindhau̱ yad asi̍knyā̱ṁ yat sa̍mu̱dreṣu̍ marutaḥ subarhiṣaḥ |
8.020.25c yat parva̍teṣu bheṣa̱jam ||
8.020.26a viśva̱m paśya̍nto bibhṛthā ta̱nūṣv ā tenā̍ no̱ adhi̍ vocata |
8.020.26c kṣa̱mā rapo̍ maruta̱ ātu̍rasya na̱ iṣka̍rtā̱ vihru̍ta̱m puna̍ḥ ||

8.021.01a va̱yam u̱ tvām a̍pūrvya sthū̱raṁ na kac ci̱d bhara̍nto 'va̱syava̍ḥ |
8.021.01c vāje̍ ci̱traṁ ha̍vāmahe ||
8.021.02a upa̍ tvā̱ karma̍nn ū̱taye̱ sa no̱ yuvo̱graś ca̍krāma̱ yo dhṛ̱ṣat |
8.021.02c tvām id dhy a̍vi̱tāra̍ṁ vavṛ̱mahe̱ sakhā̍ya indra sāna̱sim ||
8.021.03a ā yā̍hī̱ma inda̱vo 'śva̍pate̱ gopa̍ta̱ urva̍rāpate |
8.021.03c soma̍ṁ somapate piba ||
8.021.04a va̱yaṁ hi tvā̱ bandhu̍mantam aba̱ndhavo̱ viprā̍sa indra yemi̱ma |
8.021.04c yā te̱ dhāmā̍ni vṛṣabha̱ tebhi̱r ā ga̍hi̱ viśve̍bhi̱ḥ soma̍pītaye ||
8.021.05a sīda̍ntas te̱ vayo̍ yathā̱ gośrī̍te̱ madhau̍ madi̱re vi̱vakṣa̍ṇe |
8.021.05c a̱bhi tvām i̍ndra nonumaḥ ||
8.021.06a acchā̍ ca tvai̱nā nama̍sā̱ vadā̍masi̱ kim muhu̍ś ci̱d vi dī̍dhayaḥ |
8.021.06c santi̱ kāmā̍so harivo da̱diṣ ṭvaṁ smo va̱yaṁ santi̍ no̱ dhiya̍ḥ ||
8.021.07a nūtnā̱ id i̍ndra te va̱yam ū̱tī a̍bhūma na̱hi nū te̍ adrivaḥ |
8.021.07c vi̱dmā pu̱rā parī̍ṇasaḥ ||
8.021.08a vi̱dmā sa̍khi̱tvam u̱ta śū̍ra bho̱jya1̱̍m ā te̱ tā va̍jrinn īmahe |
8.021.08c u̱to sa̍masmi̱nn ā śi̍śīhi no vaso̱ vāje̍ suśipra̱ goma̍ti ||
8.021.09a yo na̍ i̱dam-i̍dam pu̱rā pra vasya̍ āni̱nāya̱ tam u̍ vaḥ stuṣe |
8.021.09c sakhā̍ya̱ indra̍m ū̱taye̍ ||
8.021.10a harya̍śva̱ṁ satpa̍tiṁ carṣaṇī̱saha̱ṁ sa hi ṣmā̱ yo ama̍ndata |
8.021.10c ā tu na̱ḥ sa va̍yati̱ gavya̱m aśvya̍ṁ sto̱tṛbhyo̍ ma̱ghavā̍ śa̱tam ||
8.021.11a tvayā̍ ha svid yu̱jā va̱yam prati̍ śva̱santa̍ṁ vṛṣabha bruvīmahi |
8.021.11c sa̱ṁsthe jana̍sya̱ goma̍taḥ ||
8.021.12a jaye̍ma kā̱re pu̍ruhūta kā̱riṇo̱ 'bhi ti̍ṣṭhema dū̱ḍhya̍ḥ |
8.021.12c nṛbhi̍r vṛ̱traṁ ha̱nyāma̍ śūśu̱yāma̱ cāve̍r indra̱ pra ṇo̱ dhiya̍ḥ ||
8.021.13a a̱bhrā̱tṛ̱vyo a̱nā tvam anā̍pir indra ja̱nuṣā̍ sa̱nād a̍si |
8.021.13c yu̱dhed ā̍pi̱tvam i̍cchase ||
8.021.14a nakī̍ re̱vanta̍ṁ sa̱khyāya̍ vindase̱ pīya̍nti te surā̱śva̍ḥ |
8.021.14c ya̱dā kṛ̱ṇoṣi̍ nada̱nuṁ sam ū̍ha̱sy ād it pi̱teva̍ hūyase ||
8.021.15a mā te̍ amā̱juro̍ yathā mū̱rāsa̍ indra sa̱khye tvāva̍taḥ |
8.021.15c ni ṣa̍dāma̱ sacā̍ su̱te ||
8.021.16a mā te̍ godatra̱ nir a̍rāma̱ rādha̍sa̱ indra̱ mā te̍ gṛhāmahi |
8.021.16c dṛ̱ḻhā ci̍d a̱ryaḥ pra mṛ̍śā̱bhy ā bha̍ra̱ na te̍ dā̱māna̍ ā̱dabhe̍ ||
8.021.17a indro̍ vā̱ ghed iya̍n ma̱ghaṁ sara̍svatī vā su̱bhagā̍ da̱dir vasu̍ |
8.021.17c tvaṁ vā̍ citra dā̱śuṣe̍ ||
8.021.18a citra̱ id rājā̍ rāja̱kā id a̍nya̱ke ya̱ke sara̍svatī̱m anu̍ |
8.021.18c pa̱rjanya̍ iva ta̱tana̱d dhi vṛ̱ṣṭyā sa̱hasra̍m a̱yutā̱ dada̍t ||

8.022.01a o tyam a̍hva̱ ā ratha̍m a̱dyā daṁsi̍ṣṭham ū̱taye̍ |
8.022.01c yam a̍śvinā suhavā rudravartanī̱ ā sū̱ryāyai̍ ta̱sthathu̍ḥ ||
8.022.02a pū̱rvā̱yuṣa̍ṁ su̱hava̍m puru̱spṛha̍m bhu̱jyuṁ vāje̍ṣu̱ pūrvya̍m |
8.022.02c sa̱ca̱nāva̍ntaṁ suma̱tibhi̍ḥ sobhare̱ vidve̍ṣasam ane̱hasa̍m ||
8.022.03a i̱ha tyā pu̍ru̱bhūta̍mā de̱vā namo̍bhir a̱śvinā̍ |
8.022.03c a̱rvā̱cī̱nā sv ava̍se karāmahe̱ gantā̍rā dā̱śuṣo̍ gṛ̱ham ||
8.022.04a yu̱vo ratha̍sya̱ pari̍ ca̱kram ī̍yata ī̱rmānyad vā̍m iṣaṇyati |
8.022.04c a̱smām̐ acchā̍ suma̱tir vā̍ṁ śubhas patī̱ ā dhe̱nur i̍va dhāvatu ||
8.022.05a ratho̱ yo vā̍ṁ trivandhu̱ro hira̍ṇyābhīśur aśvinā |
8.022.05c pari̱ dyāvā̍pṛthi̱vī bhūṣa̍ti śru̱tas tena̍ nāsa̱tyā ga̍tam ||
8.022.06a da̱śa̱syantā̱ mana̍ve pū̱rvyaṁ di̱vi yava̱ṁ vṛke̍ṇa karṣathaḥ |
8.022.06c tā vā̍m a̱dya su̍ma̱tibhi̍ḥ śubhas patī̱ aśvi̍nā̱ pra stu̍vīmahi ||
8.022.07a upa̍ no vājinīvasū yā̱tam ṛ̱tasya̍ pa̱thibhi̍ḥ |
8.022.07c yebhi̍s tṛ̱kṣiṁ vṛ̍ṣaṇā trāsadasya̱vam ma̱he kṣa̱trāya̱ jinva̍thaḥ ||
8.022.08a a̱yaṁ vā̱m adri̍bhiḥ su̱taḥ somo̍ narā vṛṣaṇvasū |
8.022.08c ā yā̍ta̱ṁ soma̍pītaye̱ piba̍taṁ dā̱śuṣo̍ gṛ̱he ||
8.022.09a ā hi ru̱hata̍m aśvinā̱ rathe̱ kośe̍ hira̱ṇyaye̍ vṛṣaṇvasū |
8.022.09c yu̱ñjāthā̱m pīva̍rī̱r iṣa̍ḥ ||
8.022.10a yābhi̍ḥ pa̱ktham ava̍tho̱ yābhi̱r adhri̍gu̱ṁ yābhi̍r ba̱bhruṁ vijo̍ṣasam |
8.022.10c tābhi̍r no ma̱kṣū tūya̍m aśvi̱nā ga̍tam bhiṣa̱jyata̱ṁ yad ātu̍ram ||
8.022.11a yad adhri̍gāvo̱ adhri̍gū i̱dā ci̱d ahno̍ a̱śvinā̱ havā̍mahe |
8.022.11c va̱yaṁ gī̱rbhir vi̍pa̱nyava̍ḥ ||
8.022.12a tābhi̱r ā yā̍taṁ vṛṣa̱ṇopa̍ me̱ hava̍ṁ vi̱śvapsu̍ṁ vi̱śvavā̍ryam |
8.022.12c i̱ṣā maṁhi̍ṣṭhā puru̱bhūta̍mā narā̱ yābhi̱ḥ krivi̍ṁ vāvṛ̱dhus tābhi̱r ā ga̍tam ||
8.022.13a tāv i̱dā ci̱d ahā̍nā̱ṁ tāv a̱śvinā̱ vanda̍māna̱ upa̍ bruve |
8.022.13c tā u̱ namo̍bhir īmahe ||
8.022.14a tāv id do̱ṣā tā u̱ṣasi̍ śu̱bhas patī̱ tā yāma̍n ru̱drava̍rtanī |
8.022.14c mā no̱ martā̍ya ri̱pave̍ vājinīvasū pa̱ro ru̍drā̱v ati̍ khyatam ||
8.022.15a ā sugmyā̍ya̱ sugmya̍m prā̱tā rathe̍nā̱śvinā̍ vā sa̱kṣaṇī̍ |
8.022.15c hu̱ve pi̱teva̱ sobha̍rī ||
8.022.16a mano̍javasā vṛṣaṇā madacyutā makṣuṁga̱mābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ |
8.022.16c ā̱rāttā̍c cid bhūtam a̱sme ava̍se pū̱rvībhi̍ḥ purubhojasā ||
8.022.17a ā no̱ aśvā̍vad aśvinā va̱rtir yā̍siṣṭam madhupātamā narā |
8.022.17c goma̍d dasrā̱ hira̍ṇyavat ||
8.022.18a su̱prā̱va̱rgaṁ su̱vīrya̍ṁ su̱ṣṭhu vārya̱m anā̍dhṛṣṭaṁ rakṣa̱svinā̍ |
8.022.18c a̱sminn ā vā̍m ā̱yāne̍ vājinīvasū̱ viśvā̍ vā̱māni̍ dhīmahi ||

8.023.01a īḻi̍ṣvā̱ hi pra̍tī̱vya1̱̍ṁ yaja̍sva jā̱tave̍dasam |
8.023.01c ca̱ri̱ṣṇudhū̍ma̱m agṛ̍bhītaśociṣam ||
8.023.02a dā̱māna̍ṁ viśvacarṣaṇe̱ 'gniṁ vi̍śvamano gi̱rā |
8.023.02c u̱ta stu̍ṣe̱ viṣpa̍rdhaso̱ rathā̍nām ||
8.023.03a yeṣā̍m ābā̱dha ṛ̱gmiya̍ i̱ṣaḥ pṛ̱kṣaś ca̍ ni̱grabhe̍ |
8.023.03c u̱pa̱vidā̱ vahni̍r vindate̱ vasu̍ ||
8.023.04a ud a̍sya śo̱cir a̍sthād dīdi̱yuṣo̱ vy a1̱̍jara̍m |
8.023.04c tapu̍rjambhasya su̱dyuto̍ gaṇa̱śriya̍ḥ ||
8.023.05a ud u̍ tiṣṭha svadhvara̱ stavā̍no de̱vyā kṛ̱pā |
8.023.05c a̱bhi̱khyā bhā̱sā bṛ̍ha̱tā śu̍śu̱kvani̍ḥ ||
8.023.06a agne̍ yā̱hi su̍śa̱stibhi̍r ha̱vyā juhvā̍na ānu̱ṣak |
8.023.06c yathā̍ dū̱to ba̱bhūtha̍ havya̱vāha̍naḥ ||
8.023.07a a̱gniṁ va̍ḥ pū̱rvyaṁ hu̍ve̱ hotā̍raṁ carṣaṇī̱nām |
8.023.07c tam a̱yā vā̱cā gṛ̍ṇe̱ tam u̍ vaḥ stuṣe ||
8.023.08a ya̱jñebhi̱r adbhu̍takratu̱ṁ yaṁ kṛ̱pā sū̱daya̍nta̱ it |
8.023.08c mi̱traṁ na jane̱ sudhi̍tam ṛ̱tāva̍ni ||
8.023.09a ṛ̱tāvā̍nam ṛtāyavo ya̱jñasya̱ sādha̍naṁ gi̱rā |
8.023.09c upo̍ enaṁ jujuṣu̱r nama̍sas pa̱de ||
8.023.10a acchā̍ no̱ aṅgi̍rastamaṁ ya̱jñāso̍ yantu sa̱ṁyata̍ḥ |
8.023.10c hotā̱ yo asti̍ vi̱kṣv ā ya̱śasta̍maḥ ||
8.023.11a agne̱ tava̱ tye a̍ja̱rendhā̍nāso bṛ̱had bhāḥ |
8.023.11c aśvā̍ iva̱ vṛṣa̍ṇas taviṣī̱yava̍ḥ ||
8.023.12a sa tvaṁ na̍ ūrjām pate ra̱yiṁ rā̍sva su̱vīrya̍m |
8.023.12c prāva̍ nas to̱ke tana̍ye sa̱matsv ā ||
8.023.13a yad vā u̍ vi̱śpati̍ḥ śi̱taḥ suprī̍to̱ manu̍ṣo vi̱śi |
8.023.13c viśved a̱gniḥ prati̱ rakṣā̍ṁsi sedhati ||
8.023.14a śru̱ṣṭy a̍gne̱ nava̍sya me̱ stoma̍sya vīra viśpate |
8.023.14c ni mā̱yina̱s tapu̍ṣā ra̱kṣaso̍ daha ||
8.023.15a na tasya̍ mā̱yayā̍ ca̱na ri̱pur ī̍śīta̱ martya̍ḥ |
8.023.15c yo a̱gnaye̍ da̱dāśa̍ ha̱vyadā̍tibhiḥ ||
8.023.16a vya̍śvas tvā vasu̱vida̍m ukṣa̱ṇyur a̍prīṇā̱d ṛṣi̍ḥ |
8.023.16c ma̱ho rā̱ye tam u̍ tvā̱ sam i̍dhīmahi ||
8.023.17a u̱śanā̍ kā̱vyas tvā̱ ni hotā̍ram asādayat |
8.023.17c ā̱ya̱jiṁ tvā̱ mana̍ve jā̱tave̍dasam ||
8.023.18a viśve̱ hi tvā̍ sa̱joṣa̍so de̱vāso̍ dū̱tam akra̍ta |
8.023.18c śru̱ṣṭī de̍va pratha̱mo ya̱jñiyo̍ bhuvaḥ ||
8.023.19a i̱maṁ ghā̍ vī̱ro a̱mṛta̍ṁ dū̱taṁ kṛ̍ṇvīta̱ martya̍ḥ |
8.023.19c pā̱va̱kaṁ kṛ̱ṣṇava̍rtani̱ṁ vihā̍yasam ||
8.023.20a taṁ hu̍vema ya̱tasru̍caḥ su̱bhāsa̍ṁ śu̱kraśo̍ciṣam |
8.023.20c vi̱śām a̱gnim a̱jara̍m pra̱tnam īḍya̍m ||
8.023.21a yo a̍smai ha̱vyadā̍tibhi̱r āhu̍ti̱m marto 'vi̍dhat |
8.023.21c bhūri̱ poṣa̱ṁ sa dha̍tte vī̱rava̱d yaśa̍ḥ ||
8.023.22a pra̱tha̱maṁ jā̱tave̍dasam a̱gniṁ ya̱jñeṣu̍ pū̱rvyam |
8.023.22c prati̱ srug e̍ti̱ nama̍sā ha̱viṣma̍tī ||
8.023.23a ābhi̍r vidhemā̱gnaye̱ jyeṣṭhā̍bhir vyaśva̱vat |
8.023.23c maṁhi̍ṣṭhābhir ma̱tibhi̍ḥ śu̱kraśo̍ciṣe ||
8.023.24a nū̱nam a̍rca̱ vihā̍yase̱ stome̍bhiḥ sthūrayūpa̱vat |
8.023.24c ṛṣe̍ vaiyaśva̱ damyā̍yā̱gnaye̍ ||
8.023.25a ati̍thi̱m mānu̍ṣāṇāṁ sū̱nuṁ vana̱spatī̍nām |
8.023.25c viprā̍ a̱gnim ava̍se pra̱tnam ī̍ḻate ||
8.023.26a ma̱ho viśvā̍m̐ a̱bhi ṣa̱to̱3̱̍ 'bhi ha̱vyāni̱ mānu̍ṣā |
8.023.26c agne̱ ni ṣa̍tsi̱ nama̱sādhi̍ ba̱rhiṣi̍ ||
8.023.27a vaṁsvā̍ no̱ vāryā̍ pu̱ru vaṁsva̍ rā̱yaḥ pu̍ru̱spṛha̍ḥ |
8.023.27c su̱vīrya̍sya pra̱jāva̍to̱ yaśa̍svataḥ ||
8.023.28a tvaṁ va̍ro su̱ṣāmṇe 'gne̱ janā̍ya codaya |
8.023.28c sadā̍ vaso rā̱tiṁ ya̍viṣṭha̱ śaśva̍te ||
8.023.29a tvaṁ hi su̍pra̱tūr asi̱ tvaṁ no̱ goma̍tī̱r iṣa̍ḥ |
8.023.29c ma̱ho rā̱yaḥ sā̱tim a̍gne̱ apā̍ vṛdhi ||
8.023.30a agne̱ tvaṁ ya̱śā a̱sy ā mi̱trāvaru̍ṇā vaha |
8.023.30c ṛ̱tāvā̍nā sa̱mrājā̍ pū̱tada̍kṣasā ||

8.024.01a sakhā̍ya̱ ā śi̍ṣāmahi̱ brahmendrā̍ya va̱jriṇe̍ |
8.024.01c stu̱ṣa ū̱ ṣu vo̱ nṛta̍māya dhṛ̱ṣṇave̍ ||
8.024.02a śava̍sā̱ hy asi̍ śru̱to vṛ̍tra̱hatye̍na vṛtra̱hā |
8.024.02c ma̱ghair ma̱ghono̱ ati̍ śūra dāśasi ||
8.024.03a sa na̱ḥ stavā̍na̱ ā bha̍ra ra̱yiṁ ci̱traśra̍vastamam |
8.024.03c ni̱re̱ke ci̱d yo ha̍rivo̱ vasu̍r da̱diḥ ||
8.024.04a ā ni̍re̱kam u̱ta pri̱yam indra̱ darṣi̱ janā̍nām |
8.024.04c dhṛ̱ṣa̱tā dhṛ̍ṣṇo̱ stava̍māna̱ ā bha̍ra ||
8.024.05a na te̍ sa̱vyaṁ na dakṣi̍ṇa̱ṁ hasta̍ṁ varanta ā̱mura̍ḥ |
8.024.05c na pa̍ri̱bādho̍ harivo̱ gavi̍ṣṭiṣu ||
8.024.06a ā tvā̱ gobhi̍r iva vra̱jaṁ gī̱rbhir ṛ̍ṇomy adrivaḥ |
8.024.06c ā smā̱ kāma̍ṁ jari̱tur ā mana̍ḥ pṛṇa ||
8.024.07a viśvā̍ni vi̱śvama̍naso dhi̱yā no̍ vṛtrahantama |
8.024.07c ugra̍ praṇeta̱r adhi̱ ṣū va̍so gahi ||
8.024.08a va̱yaṁ te̍ a̱sya vṛ̍trahan vi̱dyāma̍ śūra̱ navya̍saḥ |
8.024.08c vaso̍ḥ spā̱rhasya̍ puruhūta̱ rādha̍saḥ ||
8.024.09a indra̱ yathā̱ hy asti̱ te 'pa̍rītaṁ nṛto̱ śava̍ḥ |
8.024.09c amṛ̍ktā rā̱tiḥ pu̍ruhūta dā̱śuṣe̍ ||
8.024.10a ā vṛ̍ṣasva mahāmaha ma̱he nṛ̍tama̱ rādha̍se |
8.024.10c dṛ̱ḻhaś ci̍d dṛhya maghavan ma̱ghatta̍ye ||
8.024.11a nū a̱nyatrā̍ cid adriva̱s tvan no̍ jagmur ā̱śasa̍ḥ |
8.024.11c magha̍vañ cha̱gdhi tava̱ tan na̍ ū̱tibhi̍ḥ ||
8.024.12a na̱hy a1̱̍ṅga nṛ̍to̱ tvad a̱nyaṁ vi̱ndāmi̱ rādha̍se |
8.024.12c rā̱ye dyu̱mnāya̱ śava̍se ca girvaṇaḥ ||
8.024.13a endu̱m indrā̍ya siñcata̱ pibā̍ti so̱myam madhu̍ |
8.024.13c pra rādha̍sā codayāte mahitva̱nā ||
8.024.14a upo̱ harī̍ṇā̱m pati̱ṁ dakṣa̍m pṛ̱ñcanta̍m abravam |
8.024.14c nū̱naṁ śru̍dhi stuva̱to a̱śvyasya̍ ||
8.024.15a na̱hy a1̱̍ṅga pu̱rā ca̱na ja̱jñe vī̱rata̍ra̱s tvat |
8.024.15c nakī̍ rā̱yā naivathā̱ na bha̱ndanā̍ ||
8.024.16a ed u̱ madhvo̍ ma̱dinta̍raṁ si̱ñca vā̍dhvaryo̱ andha̍saḥ |
8.024.16c e̱vā hi vī̱raḥ stava̍te sa̱dāvṛ̍dhaḥ ||
8.024.17a indra̍ sthātar harīṇā̱ṁ naki̍ṣ ṭe pū̱rvyastu̍tim |
8.024.17c ud ā̍naṁśa̱ śava̍sā̱ na bha̱ndanā̍ ||
8.024.18a taṁ vo̱ vājā̍nā̱m pati̱m ahū̍mahi śrava̱syava̍ḥ |
8.024.18c aprā̍yubhir ya̱jñebhi̍r vāvṛ̱dhenya̍m ||
8.024.19a eto̱ nv indra̱ṁ stavā̍ma̱ sakhā̍ya̱ḥ stomya̱ṁ nara̍m |
8.024.19c kṛ̱ṣṭīr yo viśvā̍ a̱bhy asty eka̱ it ||
8.024.20a ago̍rudhāya ga̱viṣe̍ dyu̱kṣāya̱ dasmya̱ṁ vaca̍ḥ |
8.024.20c ghṛ̱tāt svādī̍yo̱ madhu̍naś ca vocata ||
8.024.21a yasyāmi̍tāni vī̱ryā̱3̱̍ na rādha̱ḥ parye̍tave |
8.024.21c jyoti̱r na viśva̍m a̱bhy asti̱ dakṣi̍ṇā ||
8.024.22a stu̱hīndra̍ṁ vyaśva̱vad anū̍rmiṁ vā̱jina̱ṁ yama̍m |
8.024.22c a̱ryo gaya̱m maṁha̍māna̱ṁ vi dā̱śuṣe̍ ||
8.024.23a e̱vā nū̱nam upa̍ stuhi̱ vaiya̍śva daśa̱maṁ nava̍m |
8.024.23c suvi̍dvāṁsaṁ ca̱rkṛtya̍ṁ ca̱raṇī̍nām ||
8.024.24a vetthā̱ hi nirṛ̍tīnā̱ṁ vajra̍hasta pari̱vṛja̍m |
8.024.24c aha̍r-ahaḥ śu̱ndhyuḥ pa̍ri̱padā̍m iva ||
8.024.25a tad i̱ndrāva̱ ā bha̍ra̱ yenā̍ daṁsiṣṭha̱ kṛtva̍ne |
8.024.25c dvi̱tā kutsā̍ya śiśnatho̱ ni co̍daya ||
8.024.26a tam u̍ tvā nū̱nam ī̍mahe̱ navya̍ṁ daṁsiṣṭha̱ sanya̍se |
8.024.26c sa tvaṁ no̱ viśvā̍ a̱bhimā̍tīḥ sa̱kṣaṇi̍ḥ ||
8.024.27a ya ṛkṣā̱d aṁha̍so mu̱cad yo vāryā̍t sa̱pta sindhu̍ṣu |
8.024.27c vadha̍r dā̱sasya̍ tuvinṛmṇa nīnamaḥ ||
8.024.28a yathā̍ varo su̱ṣāmṇe̍ sa̱nibhya̱ āva̍ho ra̱yim |
8.024.28c vya̍śvebhyaḥ subhage vājinīvati ||
8.024.29a ā nā̱ryasya̱ dakṣi̍ṇā̱ vya̍śvām̐ etu so̱mina̍ḥ |
8.024.29c sthū̱raṁ ca̱ rādha̍ḥ śa̱tava̍t sa̱hasra̍vat ||
8.024.30a yat tvā̍ pṛ̱cchād ī̍jā̱naḥ ku̍ha̱yā ku̍hayākṛte |
8.024.30c e̱ṣo apa̍śrito va̱lo go̍ma̱tīm ava̍ tiṣṭhati ||

8.025.01a tā vā̱ṁ viśva̍sya go̱pā de̱vā de̱veṣu̍ ya̱jñiyā̍ |
8.025.01c ṛ̱tāvā̍nā yajase pū̱tada̍kṣasā ||
8.025.02a mi̱trā tanā̱ na ra̱thyā̱3̱̍ varu̍ṇo̱ yaś ca̍ su̱kratu̍ḥ |
8.025.02c sa̱nāt su̍jā̱tā tana̍yā dhṛ̱tavra̍tā ||
8.025.03a tā mā̱tā vi̱śvave̍dasāsu̱ryā̍ya̱ prama̍hasā |
8.025.03c ma̱hī ja̍jā̱nādi̍tir ṛ̱tāva̍rī ||
8.025.04a ma̱hāntā̍ mi̱trāvaru̍ṇā sa̱mrājā̍ de̱vāv asu̍rā |
8.025.04c ṛ̱tāvā̍nāv ṛ̱tam ā gho̍ṣato bṛ̱hat ||
8.025.05a napā̍tā̱ śava̍so ma̱haḥ sū̱nū dakṣa̍sya su̱kratū̍ |
8.025.05c sṛ̱pradā̍nū i̱ṣo vāstv adhi̍ kṣitaḥ ||
8.025.06a saṁ yā dānū̍ni ye̱mathu̍r di̱vyāḥ pārthi̍vī̱r iṣa̍ḥ |
8.025.06c nabha̍svatī̱r ā vā̍ṁ carantu vṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||
8.025.07a adhi̱ yā bṛ̍ha̱to di̱vo̱3̱̍ 'bhi yū̱theva̱ paśya̍taḥ |
8.025.07c ṛ̱tāvā̍nā sa̱mrājā̱ nama̍se hi̱tā ||
8.025.08a ṛ̱tāvā̍nā̱ ni ṣe̍datu̱ḥ sāmrā̍jyāya su̱kratū̍ |
8.025.08c dhṛ̱tavra̍tā kṣa̱triyā̍ kṣa̱tram ā̍śatuḥ ||
8.025.09a a̱kṣṇaś ci̍d gātu̱vitta̍rānulba̱ṇena̱ cakṣa̍sā |
8.025.09c ni ci̍n mi̱ṣantā̍ nici̱rā ni ci̍kyatuḥ ||
8.025.10a u̱ta no̍ de̱vy adi̍tir uru̱ṣyatā̱ṁ nāsa̍tyā |
8.025.10c u̱ru̱ṣyantu̍ ma̱ruto̍ vṛ̱ddhaśa̍vasaḥ ||
8.025.11a te no̍ nā̱vam u̍ruṣyata̱ divā̱ nakta̍ṁ sudānavaḥ |
8.025.11c ari̍ṣyanto̱ ni pā̱yubhi̍ḥ sacemahi ||
8.025.12a aghna̍te̱ viṣṇa̍ve va̱yam ari̍ṣyantaḥ su̱dāna̍ve |
8.025.12c śru̱dhi sva̍yāvan sindho pū̱rvaci̍ttaye ||
8.025.13a tad vārya̍ṁ vṛṇīmahe̱ vari̍ṣṭhaṁ gopa̱yatya̍m |
8.025.13c mi̱tro yat pānti̱ varu̍ṇo̱ yad a̍rya̱mā ||
8.025.14a u̱ta na̱ḥ sindhu̍r a̱pāṁ tan ma̱ruta̱s tad a̱śvinā̍ |
8.025.14c indro̱ viṣṇu̍r mī̱ḍhvāṁsa̍ḥ sa̱joṣa̍saḥ ||
8.025.15a te hi ṣmā̍ va̱nuṣo̱ naro̱ 'bhimā̍ti̱ṁ kaya̍sya cit |
8.025.15c ti̱gmaṁ na kṣoda̍ḥ prati̱ghnanti̱ bhūrṇa̍yaḥ ||
8.025.16a a̱yam eka̍ i̱tthā pu̱rūru ca̍ṣṭe̱ vi vi̱śpati̍ḥ |
8.025.16c tasya̍ vra̱tāny anu̍ vaś carāmasi ||
8.025.17a anu̱ pūrvā̍ṇy o̱kyā̍ sāmrā̱jyasya̍ saścima |
8.025.17c mi̱trasya̍ vra̱tā varu̍ṇasya dīrgha̱śrut ||
8.025.18a pari̱ yo ra̱śminā̍ di̱vo 'ntā̍n ma̱me pṛ̍thi̱vyāḥ |
8.025.18c u̱bhe ā pa̍prau̱ roda̍sī mahi̱tvā ||
8.025.19a ud u̱ ṣya śa̍ra̱ṇe di̱vo jyoti̍r ayaṁsta̱ sūrya̍ḥ |
8.025.19c a̱gnir na śu̱kraḥ sa̍midhā̱na āhu̍taḥ ||
8.025.20a vaco̍ dī̱rghapra̍sadma̱nīśe̱ vāja̍sya̱ goma̍taḥ |
8.025.20c īśe̱ hi pi̱tvo̍ 'vi̱ṣasya̍ dā̱vane̍ ||
8.025.21a tat sūrya̱ṁ roda̍sī u̱bhe do̱ṣā vasto̱r upa̍ bruve |
8.025.21c bho̱jeṣv a̱smām̐ a̱bhy uc ca̍rā̱ sadā̍ ||
8.025.22a ṛ̱jram u̍kṣa̱ṇyāya̍ne raja̱taṁ hara̍yāṇe |
8.025.22c ratha̍ṁ yu̱ktam a̍sanāma su̱ṣāma̍ṇi ||
8.025.23a tā me̱ aśvyā̍nā̱ṁ harī̍ṇāṁ ni̱tośa̍nā |
8.025.23c u̱to nu kṛtvyā̍nāṁ nṛ̱vāha̍sā ||
8.025.24a smada̍bhīśū̱ kaśā̍vantā̱ viprā̱ navi̍ṣṭhayā ma̱tī |
8.025.24c ma̱ho vā̱jinā̱v arva̍ntā̱ sacā̍sanam ||

8.026.01a yu̱vor u̱ ṣū ratha̍ṁ huve sa̱dhastu̍tyāya sū̱riṣu̍ |
8.026.01c atū̍rtadakṣā vṛṣaṇā vṛṣaṇvasū ||
8.026.02a yu̱vaṁ va̍ro su̱ṣāmṇe̍ ma̱he tane̍ nāsatyā |
8.026.02c avo̍bhir yātho vṛṣaṇā vṛṣaṇvasū ||
8.026.03a tā vā̍m a̱dya ha̍vāmahe ha̱vyebhi̍r vājinīvasū |
8.026.03c pū̱rvīr i̱ṣa i̱ṣaya̍ntā̱v ati̍ kṣa̱paḥ ||
8.026.04a ā vā̱ṁ vāhi̍ṣṭho aśvinā̱ ratho̍ yātu śru̱to na̍rā |
8.026.04c upa̱ stomā̍n tu̱rasya̍ darśathaḥ śri̱ye ||
8.026.05a ju̱hu̱rā̱ṇā ci̍d aśvi̱nā ma̍nyethāṁ vṛṣaṇvasū |
8.026.05c yu̱vaṁ hi ru̍drā̱ parṣa̍tho̱ ati̱ dviṣa̍ḥ ||
8.026.06a da̱srā hi viśva̍m ānu̱ṣaṅ ma̱kṣūbhi̍ḥ pari̱dīya̍thaḥ |
8.026.06c dhi̱ya̱ṁji̱nvā madhu̍varṇā śu̱bhas patī̍ ||
8.026.07a upa̍ no yātam aśvinā rā̱yā vi̍śva̱puṣā̍ sa̱ha |
8.026.07c ma̱ghavā̍nā su̱vīrā̱v ana̍pacyutā ||
8.026.08a ā me̍ a̱sya pra̍tī̱vya1̱̍m indra̍nāsatyā gatam |
8.026.08c de̱vā de̱vebhi̍r a̱dya sa̱cana̍stamā ||
8.026.09a va̱yaṁ hi vā̱ṁ havā̍maha ukṣa̱ṇyanto̍ vyaśva̱vat |
8.026.09c su̱ma̱tibhi̱r upa̍ viprāv i̱hā ga̍tam ||
8.026.10a a̱śvinā̱ sv ṛ̍ṣe stuhi ku̱vit te̱ śrava̍to̱ hava̍m |
8.026.10c nedī̍yasaḥ kūḻayātaḥ pa̱ṇīm̐r u̱ta ||
8.026.11a vai̱ya̱śvasya̍ śrutaṁ naro̱to me̍ a̱sya ve̍dathaḥ |
8.026.11c sa̱joṣa̍sā̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā ||
8.026.12a yu̱vāda̍ttasya dhiṣṇyā yu̱vānī̍tasya sū̱ribhi̍ḥ |
8.026.12c aha̍r-ahar vṛṣaṇa̱ mahya̍ṁ śikṣatam ||
8.026.13a yo vā̍ṁ ya̱jñebhi̱r āvṛ̱to 'dhi̍vastrā va̱dhūr i̍va |
8.026.13c sa̱pa̱ryantā̍ śu̱bhe ca̍krāte a̱śvinā̍ ||
8.026.14a yo vā̍m uru̱vyaca̍stama̱ṁ cike̍tati nṛ̱pāyya̍m |
8.026.14c va̱rtir a̍śvinā̱ pari̍ yātam asma̱yū ||
8.026.15a a̱smabhya̱ṁ su vṛ̍ṣaṇvasū yā̱taṁ va̱rtir nṛ̱pāyya̍m |
8.026.15c vi̱ṣu̱druhe̍va ya̱jñam ū̍hathur gi̱rā ||
8.026.16a vāhi̍ṣṭho vā̱ṁ havā̍nā̱ṁ stomo̍ dū̱to hu̍van narā |
8.026.16c yu̱vābhyā̍m bhūtv aśvinā ||
8.026.17a yad a̱do di̱vo a̍rṇa̱va i̱ṣo vā̱ mada̍tho gṛ̱he |
8.026.17c śru̱tam in me̍ amartyā ||
8.026.18a u̱ta syā śve̍ta̱yāva̍rī̱ vāhi̍ṣṭhā vāṁ na̱dīnā̍m |
8.026.18c sindhu̱r hira̍ṇyavartaniḥ ||
8.026.19a smad e̱tayā̍ sukī̱rtyāśvi̍nā śve̱tayā̍ dhi̱yā |
8.026.19c vahe̍the śubhrayāvānā ||
8.026.20a yu̱kṣvā hi tvaṁ ra̍thā̱sahā̍ yu̱vasva̱ poṣyā̍ vaso |
8.026.20c ān no̍ vāyo̱ madhu̍ pibā̱smāka̱ṁ sava̱nā ga̍hi ||
8.026.21a tava̍ vāyav ṛtaspate̱ tvaṣṭu̍r jāmātar adbhuta |
8.026.21c avā̱ṁsy ā vṛ̍ṇīmahe ||
8.026.22a tvaṣṭu̱r jāmā̍taraṁ va̱yam īśā̍naṁ rā̱ya ī̍mahe |
8.026.22c su̱tāva̍nto vā̱yuṁ dyu̱mnā janā̍saḥ ||
8.026.23a vāyo̍ yā̱hi śi̱vā di̱vo vaha̍svā̱ su svaśvya̍m |
8.026.23c vaha̍sva ma̱haḥ pṛ̍thu̱pakṣa̍sā̱ rathe̍ ||
8.026.24a tvāṁ hi su̱psara̍stamaṁ nṛ̱ṣada̍neṣu hū̱mahe̍ |
8.026.24c grāvā̍ṇa̱ṁ nāśva̍pṛṣṭham ma̱ṁhanā̍ ||
8.026.25a sa tvaṁ no̍ deva̱ mana̍sā̱ vāyo̍ mandā̱no a̍gri̱yaḥ |
8.026.25c kṛ̱dhi vājā̍m̐ a̱po dhiya̍ḥ ||

8.027.01a a̱gnir u̱kthe pu̱rohi̍to̱ grāvā̍ṇo ba̱rhir a̍dhva̱re |
8.027.01c ṛ̱cā yā̍mi ma̱ruto̱ brahma̍ṇa̱s pati̍ṁ de̱vām̐ avo̱ vare̍ṇyam ||
8.027.02a ā pa̱śuṁ gā̍si pṛthi̱vīṁ vana̱spatī̍n u̱ṣāsā̱ nakta̱m oṣa̍dhīḥ |
8.027.02c viśve̍ ca no vasavo viśvavedaso dhī̱nām bhū̍ta prāvi̱tāra̍ḥ ||
8.027.03a pra sū na̍ etv adhva̱ro̱3̱̍ 'gnā de̱veṣu̍ pū̱rvyaḥ |
8.027.03c ā̱di̱tyeṣu̱ pra varu̍ṇe dhṛ̱tavra̍te ma̱rutsu̍ vi̱śvabhā̍nuṣu ||
8.027.04a viśve̱ hi ṣmā̱ mana̍ve vi̱śvave̍daso̱ bhuva̍n vṛ̱dhe ri̱śāda̍saḥ |
8.027.04c ari̍ṣṭebhiḥ pā̱yubhi̍r viśvavedaso̱ yantā̍ no 'vṛ̱kaṁ cha̱rdiḥ ||
8.027.05a ā no̍ a̱dya sama̍naso̱ gantā̱ viśve̍ sa̱joṣa̍saḥ |
8.027.05c ṛ̱cā gi̱rā maru̍to̱ devy adi̍te̱ sada̍ne̱ pastye̍ mahi ||
8.027.06a a̱bhi pri̱yā ma̍ruto̱ yā vo̱ aśvyā̍ ha̱vyā mi̍tra prayā̱thana̍ |
8.027.06c ā ba̱rhir indro̱ varu̍ṇas tu̱rā nara̍ ādi̱tyāsa̍ḥ sadantu naḥ ||
8.027.07a va̱yaṁ vo̍ vṛ̱ktaba̍rhiṣo hi̱tapra̍yasa ānu̱ṣak |
8.027.07c su̱taso̍māso varuṇa havāmahe manu̱ṣvad i̱ddhāgna̍yaḥ ||
8.027.08a ā pra yā̍ta̱ maru̍to̱ viṣṇo̱ aśvi̍nā̱ pūṣa̱n mākī̍nayā dhi̱yā |
8.027.08c indra̱ ā yā̍tu pratha̱maḥ sa̍ni̱ṣyubhi̱r vṛṣā̱ yo vṛ̍tra̱hā gṛ̱ṇe ||
8.027.09a vi no̍ devāso adru̱ho 'cchi̍dra̱ṁ śarma̍ yacchata |
8.027.09c na yad dū̱rād va̍savo̱ nū ci̱d anti̍to̱ varū̍tham āda̱dharṣa̍ti ||
8.027.10a asti̱ hi va̍ḥ sajā̱tya̍ṁ riśādaso̱ devā̍so̱ asty āpya̍m |
8.027.10c pra ṇa̱ḥ pūrva̍smai suvi̱tāya̍ vocata ma̱kṣū su̱mnāya̱ navya̍se ||
8.027.11a i̱dā hi va̱ upa̍stutim i̱dā vā̱masya̍ bha̱ktaye̍ |
8.027.11c upa̍ vo viśvavedaso nama̱syur ām̐ asṛ̱kṣy anyā̍m iva ||
8.027.12a ud u̱ ṣya va̍ḥ savi̱tā su̍praṇīta̱yo 'sthā̍d ū̱rdhvo vare̍ṇyaḥ |
8.027.12c ni dvi̱pāda̱ś catu̍ṣpādo a̱rthino 'vi̍śran patayi̱ṣṇava̍ḥ ||
8.027.13a de̱vaṁ-de̍va̱ṁ vo 'va̍se de̱vaṁ-de̍vam a̱bhiṣṭa̍ye |
8.027.13c de̱vaṁ-de̍vaṁ huvema̱ vāja̍sātaye gṛ̱ṇanto̍ de̱vyā dhi̱yā ||
8.027.14a de̱vāso̱ hi ṣmā̱ mana̍ve̱ sama̍nyavo̱ viśve̍ sā̱kaṁ sarā̍tayaḥ |
8.027.14c te no̍ a̱dya te a̍pa̱raṁ tu̱ce tu no̱ bhava̍ntu varivo̱vida̍ḥ ||
8.027.15a pra va̍ḥ śaṁsāmy adruhaḥ sa̱ṁstha upa̍stutīnām |
8.027.15c na taṁ dhū̱rtir va̍ruṇa mitra̱ martya̱ṁ yo vo̱ dhāma̱bhyo 'vi̍dhat ||
8.027.16a pra sa kṣaya̍ṁ tirate̱ vi ma̱hīr iṣo̱ yo vo̱ varā̍ya̱ dāśa̍ti |
8.027.16c pra pra̱jābhi̍r jāyate̱ dharma̍ṇa̱s pary ari̍ṣṭa̱ḥ sarva̍ edhate ||
8.027.17a ṛ̱te sa vi̍ndate yu̱dhaḥ su̱gebhi̍r yā̱ty adhva̍naḥ |
8.027.17c a̱rya̱mā mi̱tro varu̍ṇa̱ḥ sarā̍tayo̱ yaṁ trāya̍nte sa̱joṣa̍saḥ ||
8.027.18a ajre̍ cid asmai kṛṇuthā̱ nyañca̍naṁ du̱rge ci̱d ā su̍sara̱ṇam |
8.027.18c e̱ṣā ci̍d asmād a̱śani̍ḥ pa̱ro nu sāsre̍dhantī̱ vi na̍śyatu ||
8.027.19a yad a̱dya sūrya̍ udya̱ti priya̍kṣatrā ṛ̱taṁ da̱dha |
8.027.19c yan ni̱mruci̍ pra̱budhi̍ viśvavedaso̱ yad vā̍ ma̱dhyaṁdi̍ne di̱vaḥ ||
8.027.20a yad vā̍bhipi̱tve a̍surā ṛ̱taṁ ya̱te cha̱rdir ye̱ma vi dā̱śuṣe̍ |
8.027.20c va̱yaṁ tad vo̍ vasavo viśvavedasa̱ upa̍ stheyāma̱ madhya̱ ā ||
8.027.21a yad a̱dya sūra̱ udi̍te̱ yan ma̱dhyaṁdi̍na ā̱tuci̍ |
8.027.21c vā̱maṁ dha̱ttha mana̍ve viśvavedaso̱ juhvā̍nāya̱ prace̍tase ||
8.027.22a va̱yaṁ tad va̍ḥ samrāja̱ ā vṛ̍ṇīmahe pu̱tro na ba̍hu̱pāyya̍m |
8.027.22c a̱śyāma̱ tad ā̍dityā̱ juhva̍to ha̱vir yena̱ vasyo̱ 'naśā̍mahai ||

8.028.01a ye tri̱ṁśati̱ traya̍s pa̱ro de̱vāso̍ ba̱rhir āsa̍dan |
8.028.01c vi̱dann aha̍ dvi̱tāsa̍nan ||
8.028.02a varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā smadrā̍tiṣāco a̱gnaya̍ḥ |
8.028.02c patnī̍vanto̱ vaṣa̍ṭkṛtāḥ ||
8.028.03a te no̍ go̱pā a̍pā̱cyās ta uda̱k ta i̱tthā nya̍k |
8.028.03c pu̱rastā̱t sarva̍yā vi̱śā ||
8.028.04a yathā̱ vaśa̍nti de̱vās tathed a̍sa̱t tad e̍ṣā̱ṁ naki̱r ā mi̍nat |
8.028.04c arā̍vā ca̱na martya̍ḥ ||
8.028.05a sa̱ptā̱nāṁ sa̱pta ṛ̱ṣṭaya̍ḥ sa̱pta dyu̱mnāny e̍ṣām |
8.028.05c sa̱pto adhi̱ śriyo̍ dhire ||

8.029.01a ba̱bhrur eko̱ viṣu̍ṇaḥ sū̱naro̱ yuvā̱ñjy a̍ṅkte hira̱ṇyaya̍m ||
8.029.02a yoni̱m eka̱ ā sa̍sāda̱ dyota̍no̱ 'ntar de̱veṣu̱ medhi̍raḥ ||
8.029.03a vāśī̱m eko̍ bibharti̱ hasta̍ āya̱sīm a̱ntar de̱veṣu̱ nidhru̍viḥ ||
8.029.04a vajra̱m eko̍ bibharti̱ hasta̱ āhi̍ta̱ṁ tena̍ vṛ̱trāṇi̍ jighnate ||
8.029.05a ti̱gmam eko̍ bibharti̱ hasta̱ āyu̍dha̱ṁ śuci̍r u̱gro jalā̍ṣabheṣajaḥ ||
8.029.06a pa̱tha eka̍ḥ pīpāya̱ taska̍ro yathām̐ e̱ṣa ve̍da nidhī̱nām ||
8.029.07a trīṇy eka̍ urugā̱yo vi ca̍krame̱ yatra̍ de̱vāso̱ mada̍nti ||
8.029.08a vibhi̱r dvā ca̍rata̱ eka̍yā sa̱ha pra pra̍vā̱seva̍ vasataḥ ||
8.029.09a sado̱ dvā ca̍krāte upa̱mā di̱vi sa̱mrājā̍ sa̱rpirā̍sutī ||
8.029.10a arca̍nta̱ eke̱ mahi̱ sāma̍ manvata̱ tena̱ sūrya̍m arocayan ||

8.030.01a na̱hi vo̱ asty a̍rbha̱ko devā̍so̱ na ku̍māra̱kaḥ |
8.030.01c viśve̍ sa̱toma̍hānta̱ it ||
8.030.02a iti̍ stu̱tāso̍ asathā riśādaso̱ ye stha traya̍ś ca tri̱ṁśac ca̍ |
8.030.02c mano̍r devā yajñiyāsaḥ ||
8.030.03a te na̍s trādhva̱ṁ te̍ 'vata̱ ta u̍ no̱ adhi̍ vocata |
8.030.03c mā na̍ḥ pa̱thaḥ pitryā̍n māna̱vād adhi̍ dū̱raṁ nai̍ṣṭa parā̱vata̍ḥ ||
8.030.04a ye de̍vāsa i̱ha sthana̱ viśve̍ vaiśvāna̱rā u̱ta |
8.030.04c a̱smabhya̱ṁ śarma̍ sa̱pratho̱ gave 'śvā̍ya yacchata ||

8.031.01a yo yajā̍ti̱ yajā̍ta̱ it su̱nava̍c ca̱ pacā̍ti ca |
8.031.01c bra̱hmed indra̍sya cākanat ||
8.031.02a pu̱ro̱ḻāśa̱ṁ yo a̍smai̱ soma̱ṁ rara̍ta ā̱śira̍m |
8.031.02c pād it taṁ śa̱kro aṁha̍saḥ ||
8.031.03a tasya̍ dyu̱mām̐ a̍sa̱d ratho̍ de̱vajū̍ta̱ḥ sa śū̍śuvat |
8.031.03c viśvā̍ va̱nvann a̍mi̱triyā̍ ||
8.031.04a asya̍ pra̱jāva̍tī gṛ̱he 'sa̍ścantī di̱ve-di̍ve |
8.031.04c iḻā̍ dhenu̱matī̍ duhe ||
8.031.05a yā dampa̍tī̱ sama̍nasā sunu̱ta ā ca̱ dhāva̍taḥ |
8.031.05c devā̍so̱ nitya̍yā̱śirā̍ ||
8.031.06a prati̍ prāśa̱vyā̍m̐ itaḥ sa̱myañcā̍ ba̱rhir ā̍śāte |
8.031.06c na tā vāje̍ṣu vāyataḥ ||
8.031.07a na de̱vānā̱m api̍ hnutaḥ suma̱tiṁ na ju̍gukṣataḥ |
8.031.07c śravo̍ bṛ̱had vi̍vāsataḥ ||
8.031.08a pu̱triṇā̱ tā ku̍mā̱riṇā̱ viśva̱m āyu̱r vy a̍śnutaḥ |
8.031.08c u̱bhā hira̍ṇyapeśasā ||
8.031.09a vī̱tiho̍trā kṛ̱tadva̍sū daśa̱syantā̱mṛtā̍ya̱ kam |
8.031.09c sam ūdho̍ roma̱śaṁ ha̍to de̱veṣu̍ kṛṇuto̱ duva̍ḥ ||
8.031.10a ā śarma̱ parva̍tānāṁ vṛṇī̱mahe̍ na̱dīnā̍m |
8.031.10c ā viṣṇo̍ḥ sacā̱bhuva̍ḥ ||
8.031.11a aitu̍ pū̱ṣā ra̱yir bhaga̍ḥ sva̱sti sa̍rva̱dhāta̍maḥ |
8.031.11c u̱rur adhvā̍ sva̱staye̍ ||
8.031.12a a̱rama̍tir ana̱rvaṇo̱ viśvo̍ de̱vasya̱ mana̍sā |
8.031.12c ā̱di̱tyānā̍m ane̱ha it ||
8.031.13a yathā̍ no mi̱tro a̍rya̱mā varu̍ṇa̱ḥ santi̍ go̱pāḥ |
8.031.13c su̱gā ṛ̱tasya̱ panthā̍ḥ ||
8.031.14a a̱gniṁ va̍ḥ pū̱rvyaṁ gi̱rā de̱vam ī̍ḻe̱ vasū̍nām |
8.031.14c sa̱pa̱ryanta̍ḥ purupri̱yam mi̱traṁ na kṣe̍tra̱sādha̍sam ||
8.031.15a ma̱kṣū de̱vava̍to̱ ratha̱ḥ śūro̍ vā pṛ̱tsu kāsu̍ cit |
8.031.15c de̱vānā̱ṁ ya in mano̱ yaja̍māna̱ iya̍kṣaty a̱bhīd aya̍jvano bhuvat ||
8.031.16a na ya̍jamāna riṣyasi̱ na su̍nvāna̱ na de̍vayo |
8.031.16c de̱vānā̱ṁ ya in mano̱ yaja̍māna̱ iya̍kṣaty a̱bhīd aya̍jvano bhuvat ||
8.031.17a naki̱ṣ ṭaṁ karma̍ṇā naśa̱n na pra yo̍ṣa̱n na yo̍ṣati |
8.031.17c de̱vānā̱ṁ ya in mano̱ yaja̍māna̱ iya̍kṣaty a̱bhīd aya̍jvano bhuvat ||
8.031.18a asa̱d atra̍ su̱vīrya̍m u̱ta tyad ā̱śvaśvya̍m |
8.031.18c de̱vānā̱ṁ ya in mano̱ yaja̍māna̱ iya̍kṣaty a̱bhīd aya̍jvano bhuvat ||

8.032.01a pra kṛ̱tāny ṛ̍jī̱ṣiṇa̱ḥ kaṇvā̱ indra̍sya̱ gātha̍yā |
8.032.01c made̱ soma̍sya vocata ||
8.032.02a yaḥ sṛbi̍nda̱m ana̍rśani̱m pipru̍ṁ dā̱sam a̍hī̱śuva̍m |
8.032.02c vadhī̍d u̱gro ri̱ṇann a̱paḥ ||
8.032.03a ny arbu̍dasya vi̱ṣṭapa̍ṁ va̱rṣmāṇa̍m bṛha̱tas ti̍ra |
8.032.03c kṛ̱ṣe tad i̍ndra̱ pauṁsya̍m ||
8.032.04a prati̍ śru̱tāya̍ vo dhṛ̱ṣat tūrṇā̍śa̱ṁ na gi̱rer adhi̍ |
8.032.04c hu̱ve su̍śi̱pram ū̱taye̍ ||
8.032.05a sa gor aśva̍sya̱ vi vra̱jam ma̍ndā̱naḥ so̱myebhya̍ḥ |
8.032.05c pura̱ṁ na śū̍ra darṣasi ||
8.032.06a yadi̍ me rā̱raṇa̍ḥ su̱ta u̱kthe vā̱ dadha̍se̱ cana̍ḥ |
8.032.06c ā̱rād upa̍ sva̱dhā ga̍hi ||
8.032.07a va̱yaṁ ghā̍ te̱ api̍ ṣmasi sto̱tāra̍ indra girvaṇaḥ |
8.032.07c tvaṁ no̍ jinva somapāḥ ||
8.032.08a u̱ta na̍ḥ pi̱tum ā bha̍ra saṁrarā̱ṇo avi̍kṣitam |
8.032.08c magha̍va̱n bhūri̍ te̱ vasu̍ ||
8.032.09a u̱ta no̱ goma̍tas kṛdhi̱ hira̍ṇyavato a̱śvina̍ḥ |
8.032.09c iḻā̍bhi̱ḥ saṁ ra̍bhemahi ||
8.032.10a bṛ̱badu̍kthaṁ havāmahe sṛ̱praka̍rasnam ū̱taye̍ |
8.032.10c sādhu̍ kṛ̱ṇvanta̱m ava̍se ||
8.032.11a yaḥ sa̱ṁsthe ci̍c cha̱takra̍tu̱r ād ī̍ṁ kṛ̱ṇoti̍ vṛtra̱hā |
8.032.11c ja̱ri̱tṛbhya̍ḥ purū̱vasu̍ḥ ||
8.032.12a sa na̍ḥ śa̱kraś ci̱d ā śa̍ka̱d dāna̍vām̐ antarābha̱raḥ |
8.032.12c indro̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ ||
8.032.13a yo rā̱yo̱3̱̍ 'vani̍r ma̱hān su̍pā̱raḥ su̍nva̱taḥ sakhā̍ |
8.032.13c tam indra̍m a̱bhi gā̍yata ||
8.032.14a ā̱ya̱ntāra̱m mahi̍ sthi̱ram pṛta̍nāsu śravo̱jita̍m |
8.032.14c bhūre̱r īśā̍na̱m oja̍sā ||
8.032.15a naki̍r asya̱ śacī̍nāṁ niya̱ntā sū̱nṛtā̍nām |
8.032.15c naki̍r va̱ktā na dā̱d iti̍ ||
8.032.16a na nū̱nam bra̱hmaṇā̍m ṛ̱ṇam prā̍śū̱nām a̍sti sunva̱tām |
8.032.16c na somo̍ apra̱tā pa̍pe ||
8.032.17a panya̱ id upa̍ gāyata̱ panya̍ u̱kthāni̍ śaṁsata |
8.032.17c brahmā̍ kṛṇota̱ panya̱ it ||
8.032.18a panya̱ ā da̍rdirac cha̱tā sa̱hasrā̍ vā̱jy avṛ̍taḥ |
8.032.18c indro̱ yo yajva̍no vṛ̱dhaḥ ||
8.032.19a vi ṣū ca̍ra sva̱dhā anu̍ kṛṣṭī̱nām anv ā̱huva̍ḥ |
8.032.19c indra̱ piba̍ su̱tānā̍m ||
8.032.20a piba̱ svadhai̍navānām u̱ta yas tugrye̱ sacā̍ |
8.032.20c u̱tāyam i̍ndra̱ yas tava̍ ||
8.032.21a atī̍hi manyuṣā̱viṇa̍ṁ suṣu̱vāṁsa̍m u̱pāra̍ṇe |
8.032.21c i̱maṁ rā̱taṁ su̱tam pi̍ba ||
8.032.22a i̱hi ti̱sraḥ pa̍rā̱vata̍ i̱hi pañca̱ janā̱m̐ ati̍ |
8.032.22c dhenā̍ indrāva̱cāka̍śat ||
8.032.23a sūryo̍ ra̱śmiṁ yathā̍ sṛ̱jā tvā̍ yacchantu me̱ gira̍ḥ |
8.032.23c ni̱mnam āpo̱ na sa̱dhrya̍k ||
8.032.24a adhva̍rya̱v ā tu hi ṣi̱ñca soma̍ṁ vī̱rāya̍ śi̱priṇe̍ |
8.032.24c bharā̍ su̱tasya̍ pī̱taye̍ ||
8.032.25a ya u̱dnaḥ pha̍li̱gam bhi̱nan nya1̱̍k sindhū̍m̐r a̱vāsṛ̍jat |
8.032.25c yo goṣu̍ pa̱kvaṁ dhā̱raya̍t ||
8.032.26a aha̍n vṛ̱tram ṛcī̍ṣama aurṇavā̱bham a̍hī̱śuva̍m |
8.032.26c hi̱menā̍vidhya̱d arbu̍dam ||
8.032.27a pra va̍ u̱grāya̍ ni̱ṣṭure 'ṣā̍ḻhāya prasa̱kṣiṇe̍ |
8.032.27c de̱vatta̱m brahma̍ gāyata ||
8.032.28a yo viśvā̍ny a̱bhi vra̱tā soma̍sya̱ made̱ andha̍saḥ |
8.032.28c indro̍ de̱veṣu̱ ceta̍ti ||
8.032.29a i̱ha tyā sa̍dha̱mādyā̱ harī̱ hira̍ṇyakeśyā |
8.032.29c vo̱ḻhām a̱bhi prayo̍ hi̱tam ||
8.032.30a a̱rvāñca̍ṁ tvā puruṣṭuta pri̱yame̍dhastutā̱ harī̍ |
8.032.30c so̱ma̱peyā̍ya vakṣataḥ ||

8.033.01a va̱yaṁ gha̍ tvā su̱tāva̍nta̱ āpo̱ na vṛ̱ktaba̍rhiṣaḥ |
8.033.01c pa̱vitra̍sya pra̱srava̍ṇeṣu vṛtraha̱n pari̍ sto̱tāra̍ āsate ||
8.033.02a svara̍nti tvā su̱te naro̱ vaso̍ nire̱ka u̱kthina̍ḥ |
8.033.02c ka̱dā su̱taṁ tṛ̍ṣā̱ṇa oka̱ ā ga̍ma̱ indra̍ sva̱bdīva̱ vaṁsa̍gaḥ ||
8.033.03a kaṇve̍bhir dhṛṣṇa̱v ā dhṛ̱ṣad vāja̍ṁ darṣi saha̱sriṇa̍m |
8.033.03c pi̱śaṅga̍rūpam maghavan vicarṣaṇe ma̱kṣū goma̍ntam īmahe ||
8.033.04a pā̱hi gāyāndha̍so̱ mada̱ indrā̍ya medhyātithe |
8.033.04c yaḥ sammi̍ślo̱ haryo̱r yaḥ su̱te sacā̍ va̱jrī ratho̍ hira̱ṇyaya̍ḥ ||
8.033.05a yaḥ su̍ṣa̱vyaḥ su̱dakṣi̍ṇa i̱no yaḥ su̱kratu̍r gṛ̱ṇe |
8.033.05c ya ā̍ka̱raḥ sa̱hasrā̱ yaḥ śa̱tāma̍gha̱ indro̱ yaḥ pū̱rbhid ā̍ri̱taḥ ||
8.033.06a yo dhṛ̍ṣi̱to yo 'vṛ̍to̱ yo asti̱ śmaśru̍ṣu śri̱taḥ |
8.033.06c vibhū̍tadyumna̱ś cyava̍naḥ puruṣṭu̱taḥ kratvā̱ gaur i̍va śāki̱naḥ ||
8.033.07a ka ī̍ṁ veda su̱te sacā̱ piba̍nta̱ṁ kad vayo̍ dadhe |
8.033.07c a̱yaṁ yaḥ puro̍ vibhi̱natty oja̍sā mandā̱naḥ śi̱pry andha̍saḥ ||
8.033.08a dā̱nā mṛ̱go na vā̍ra̱ṇaḥ pu̍ru̱trā ca̱ratha̍ṁ dadhe |
8.033.08c naki̍ṣ ṭvā̱ ni ya̍ma̱d ā su̱te ga̍mo ma̱hām̐ś ca̍ra̱sy oja̍sā ||
8.033.09a ya u̱graḥ sann ani̍ṣṭṛtaḥ sthi̱ro raṇā̍ya̱ saṁskṛ̍taḥ |
8.033.09c yadi̍ sto̱tur ma̱ghavā̍ śṛ̱ṇava̱d dhava̱ṁ nendro̍ yoṣa̱ty ā ga̍mat ||
8.033.10a sa̱tyam i̱tthā vṛṣed a̍si̱ vṛṣa̍jūti̱r no 'vṛ̍taḥ |
8.033.10c vṛṣā̱ hy u̍gra śṛṇvi̱ṣe pa̍rā̱vati̱ vṛṣo̍ arvā̱vati̍ śru̱taḥ ||
8.033.11a vṛṣa̍ṇas te a̱bhīśa̍vo̱ vṛṣā̱ kaśā̍ hira̱ṇyayī̍ |
8.033.11c vṛṣā̱ ratho̍ maghava̱n vṛṣa̍ṇā̱ harī̱ vṛṣā̱ tvaṁ śa̍takrato ||
8.033.12a vṛṣā̱ sotā̍ sunotu te̱ vṛṣa̍nn ṛjīpi̱nn ā bha̍ra |
8.033.12c vṛṣā̍ dadhanve̱ vṛṣa̍ṇaṁ na̱dīṣv ā tubhya̍ṁ sthātar harīṇām ||
8.033.13a endra̍ yāhi pī̱taye̱ madhu̍ śaviṣṭha so̱myam |
8.033.13c nāyam acchā̍ ma̱ghavā̍ śṛ̱ṇava̱d giro̱ brahmo̱kthā ca̍ su̱kratu̍ḥ ||
8.033.14a vaha̍ntu tvā rathe̱ṣṭhām ā hara̍yo ratha̱yuja̍ḥ |
8.033.14c ti̱raś ci̍d a̱ryaṁ sava̍nāni vṛtrahann a̱nyeṣā̱ṁ yā śa̍takrato ||
8.033.15a a̱smāka̍m a̱dyānta̍ma̱ṁ stoma̍ṁ dhiṣva mahāmaha |
8.033.15c a̱smāka̍ṁ te̱ sava̍nā santu̱ śaṁta̍mā̱ madā̍ya dyukṣa somapāḥ ||
8.033.16a na̱hi ṣas tava̱ no mama̍ śā̱stre a̱nyasya̱ raṇya̍ti |
8.033.16c yo a̱smān vī̱ra āna̍yat ||
8.033.17a indra̍ś cid ghā̱ tad a̍bravīt stri̱yā a̍śā̱syam mana̍ḥ |
8.033.17c u̱to aha̱ kratu̍ṁ ra̱ghum ||
8.033.18a saptī̍ cid ghā mada̱cyutā̍ mithu̱nā va̍hato̱ ratha̍m |
8.033.18c e̱ved dhūr vṛṣṇa̱ utta̍rā ||
8.033.19a a̱dhaḥ pa̍śyasva̱ mopari̍ saṁta̱rām pā̍da̱kau ha̍ra |
8.033.19c mā te̍ kaśapla̱kau dṛ̍śa̱n strī hi bra̱hmā ba̱bhūvi̍tha ||

8.034.01a endra̍ yāhi̱ hari̍bhi̱r upa̱ kaṇva̍sya suṣṭu̱tim |
8.034.01c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||
8.034.02a ā tvā̱ grāvā̱ vada̍nn i̱ha so̱mī ghoṣe̍ṇa yacchatu |
8.034.02c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||
8.034.03a atrā̱ vi ne̱mir e̍ṣā̱m urā̱ṁ na dhū̍nute̱ vṛka̍ḥ |
8.034.03c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||
8.034.04a ā tvā̱ kaṇvā̍ i̱hāva̍se̱ hava̍nte̱ vāja̍sātaye |
8.034.04c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||
8.034.05a dadhā̍mi te su̱tānā̱ṁ vṛṣṇe̱ na pū̍rva̱pāyya̍m |
8.034.05c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||
8.034.06a smatpu̍raṁdhir na̱ ā ga̍hi vi̱śvato̍dhīr na ū̱taye̍ |
8.034.06c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||
8.034.07a ā no̍ yāhi mahemate̱ saha̍srote̱ śatā̍magha |
8.034.07c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||
8.034.08a ā tvā̱ hotā̱ manu̍rhito deva̱trā va̍kṣa̱d īḍya̍ḥ |
8.034.08c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||
8.034.09a ā tvā̍ mada̱cyutā̱ harī̍ śye̱nam pa̱kṣeva̍ vakṣataḥ |
8.034.09c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||
8.034.10a ā yā̍hy a̱rya ā pari̱ svāhā̱ soma̍sya pī̱taye̍ |
8.034.10c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||
8.034.11a ā no̍ yā̱hy upa̍śruty u̱ktheṣu̍ raṇayā i̱ha |
8.034.11c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||
8.034.12a sarū̍pai̱r ā su no̍ gahi̱ sambhṛ̍tai̱ḥ sambhṛ̍tāśvaḥ |
8.034.12c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||
8.034.13a ā yā̍hi̱ parva̍tebhyaḥ samu̱drasyādhi̍ vi̱ṣṭapa̍ḥ |
8.034.13c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||
8.034.14a ā no̱ gavyā̱ny aśvyā̍ sa̱hasrā̍ śūra dardṛhi |
8.034.14c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||
8.034.15a ā na̍ḥ sahasra̱śo bha̍rā̱yutā̍ni śa̱tāni̍ ca |
8.034.15c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||
8.034.16a ā yad indra̍ś ca̱ dadva̍he sa̱hasra̱ṁ vasu̍rociṣaḥ |
8.034.16c oji̍ṣṭha̱m aśvya̍m pa̱śum ||
8.034.17a ya ṛ̱jrā vāta̍raṁhaso 'ru̱ṣāso̍ raghu̱ṣyada̍ḥ |
8.034.17c bhrāja̍nte̱ sūryā̍ iva ||
8.034.18a pārā̍vatasya rā̱tiṣu̍ dra̱vacca̍kreṣv ā̱śuṣu̍ |
8.034.18c tiṣṭha̱ṁ vana̍sya̱ madhya̱ ā ||

8.035.01a a̱gninendre̍ṇa̱ varu̍ṇena̱ viṣṇu̍nādi̱tyai ru̱drair vasu̍bhiḥ sacā̱bhuvā̍ |
8.035.01c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa ca̱ soma̍m pibatam aśvinā ||
8.035.02a viśvā̍bhir dhī̱bhir bhuva̍nena vājinā di̱vā pṛ̍thi̱vyādri̍bhiḥ sacā̱bhuvā̍ |
8.035.02c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa ca̱ soma̍m pibatam aśvinā ||
8.035.03a viśvai̍r de̱vais tri̱bhir e̍kāda̱śair i̱hādbhir ma̱rudbhi̱r bhṛgu̍bhiḥ sacā̱bhuvā̍ |
8.035.03c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa ca̱ soma̍m pibatam aśvinā ||
8.035.04a ju̱ṣethā̍ṁ ya̱jñam bodha̍ta̱ṁ hava̍sya me̱ viśve̱ha de̍vau̱ sava̱nāva̍ gacchatam |
8.035.04c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ ceṣa̍ṁ no voḻham aśvinā ||
8.035.05a stoma̍ṁ juṣethāṁ yuva̱śeva̍ ka̱nyanā̱ṁ viśve̱ha de̍vau̱ sava̱nāva̍ gacchatam |
8.035.05c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ ceṣa̍ṁ no voḻham aśvinā ||
8.035.06a giro̍ juṣethām adhva̱raṁ ju̍ṣethā̱ṁ viśve̱ha de̍vau̱ sava̱nāva̍ gacchatam |
8.035.06c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ ceṣa̍ṁ no voḻham aśvinā ||
8.035.07a hā̱ri̱dra̱veva̍ patatho̱ vaned upa̱ soma̍ṁ su̱tam ma̍hi̱ṣevāva̍ gacchathaḥ |
8.035.07c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa ca̱ trir va̱rtir yā̍tam aśvinā ||
8.035.08a ha̱ṁsāv i̍va patatho adhva̱gāv i̍va̱ soma̍ṁ su̱tam ma̍hi̱ṣevāva̍ gacchathaḥ |
8.035.08c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa ca̱ trir va̱rtir yā̍tam aśvinā ||
8.035.09a śye̱nāv i̍va patatho ha̱vyadā̍taye̱ soma̍ṁ su̱tam ma̍hi̱ṣevāva̍ gacchathaḥ |
8.035.09c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa ca̱ trir va̱rtir yā̍tam aśvinā ||
8.035.10a piba̍taṁ ca tṛpṇu̱taṁ cā ca̍ gacchatam pra̱jāṁ ca̍ dha̱ttaṁ dravi̍ṇaṁ ca dhattam |
8.035.10c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ corja̍ṁ no dhattam aśvinā ||
8.035.11a jaya̍taṁ ca̱ pra stu̍taṁ ca̱ pra cā̍vatam pra̱jāṁ ca̍ dha̱ttaṁ dravi̍ṇaṁ ca dhattam |
8.035.11c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ corja̍ṁ no dhattam aśvinā ||
8.035.12a ha̱taṁ ca̱ śatrū̱n yata̍taṁ ca mi̱triṇa̍ḥ pra̱jāṁ ca̍ dha̱ttaṁ dravi̍ṇaṁ ca dhattam |
8.035.12c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ corja̍ṁ no dhattam aśvinā ||
8.035.13a mi̱trāvaru̍ṇavantā u̱ta dharma̍vantā ma̱rutva̍ntā jari̱tur ga̍cchatho̱ hava̍m |
8.035.13c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa cādi̱tyair yā̍tam aśvinā ||
8.035.14a aṅgi̍rasvantā u̱ta viṣṇu̍vantā ma̱rutva̍ntā jari̱tur ga̍cchatho̱ hava̍m |
8.035.14c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa cādi̱tyair yā̍tam aśvinā ||
8.035.15a ṛ̱bhu̱mantā̍ vṛṣaṇā̱ vāja̍vantā ma̱rutva̍ntā jari̱tur ga̍cchatho̱ hava̍m |
8.035.15c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa cādi̱tyair yā̍tam aśvinā ||
8.035.16a brahma̍ jinvatam u̱ta ji̍nvata̱ṁ dhiyo̍ ha̱taṁ rakṣā̍ṁsi̱ sedha̍ta̱m amī̍vāḥ |
8.035.16c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa ca̱ soma̍ṁ sunva̱to a̍śvinā ||
8.035.17a kṣa̱traṁ ji̍nvatam u̱ta ji̍nvata̱ṁ nṝn ha̱taṁ rakṣā̍ṁsi̱ sedha̍ta̱m amī̍vāḥ |
8.035.17c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa ca̱ soma̍ṁ sunva̱to a̍śvinā ||
8.035.18a dhe̱nūr ji̍nvatam u̱ta ji̍nvata̱ṁ viśo̍ ha̱taṁ rakṣā̍ṁsi̱ sedha̍ta̱m amī̍vāḥ |
8.035.18c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa ca̱ soma̍ṁ sunva̱to a̍śvinā ||
8.035.19a atre̍r iva śṛṇutam pū̱rvyastu̍tiṁ śyā̱vāśva̍sya sunva̱to ma̍dacyutā |
8.035.19c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ cāśvi̍nā ti̱roa̍hnyam ||
8.035.20a sargā̍m̐ iva sṛjataṁ suṣṭu̱tīr upa̍ śyā̱vāśva̍sya sunva̱to ma̍dacyutā |
8.035.20c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ cāśvi̍nā ti̱roa̍hnyam ||
8.035.21a ra̱śmīm̐r i̍va yacchatam adhva̱rām̐ upa̍ śyā̱vāśva̍sya sunva̱to ma̍dacyutā |
8.035.21c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ cāśvi̍nā ti̱roa̍hnyam ||
8.035.22a a̱rvāg ratha̱ṁ ni ya̍cchata̱m piba̍taṁ so̱myam madhu̍ |
8.035.22c ā yā̍tam aśvi̱nā ga̍tam ava̱syur vā̍m a̱haṁ hu̍ve dha̱ttaṁ ratnā̍ni dā̱śuṣe̍ ||
8.035.23a na̱mo̱vā̱ke prasthi̍te adhva̱re na̍rā vi̱vakṣa̍ṇasya pī̱taye̍ |
8.035.23c ā yā̍tam aśvi̱nā ga̍tam ava̱syur vā̍m a̱haṁ hu̍ve dha̱ttaṁ ratnā̍ni dā̱śuṣe̍ ||
8.035.24a svāhā̍kṛtasya tṛmpataṁ su̱tasya̍ devā̱v andha̍saḥ |
8.035.24c ā yā̍tam aśvi̱nā ga̍tam ava̱syur vā̍m a̱haṁ hu̍ve dha̱ttaṁ ratnā̍ni dā̱śuṣe̍ ||

8.036.01a a̱vi̱tāsi̍ sunva̱to vṛ̱ktaba̍rhiṣa̱ḥ pibā̱ soma̱m madā̍ya̱ kaṁ śa̍takrato |
8.036.01c yaṁ te̍ bhā̱gam adhā̍raya̱n viśvā̍ḥ sehā̱naḥ pṛta̍nā u̱ru jraya̱ḥ sam a̍psu̱jin ma̱rutvā̍m̐ indra satpate ||
8.036.02a prāva̍ sto̱tāra̍m maghava̱nn ava̱ tvām pibā̱ soma̱m madā̍ya̱ kaṁ śa̍takrato |
8.036.02c yaṁ te̍ bhā̱gam adhā̍raya̱n viśvā̍ḥ sehā̱naḥ pṛta̍nā u̱ru jraya̱ḥ sam a̍psu̱jin ma̱rutvā̍m̐ indra satpate ||
8.036.03a ū̱rjā de̱vām̐ ava̱sy oja̍sā̱ tvām pibā̱ soma̱m madā̍ya̱ kaṁ śa̍takrato |
8.036.03c yaṁ te̍ bhā̱gam adhā̍raya̱n viśvā̍ḥ sehā̱naḥ pṛta̍nā u̱ru jraya̱ḥ sam a̍psu̱jin ma̱rutvā̍m̐ indra satpate ||
8.036.04a ja̱ni̱tā di̱vo ja̍ni̱tā pṛ̍thi̱vyāḥ pibā̱ soma̱m madā̍ya̱ kaṁ śa̍takrato |
8.036.04c yaṁ te̍ bhā̱gam adhā̍raya̱n viśvā̍ḥ sehā̱naḥ pṛta̍nā u̱ru jraya̱ḥ sam a̍psu̱jin ma̱rutvā̍m̐ indra satpate ||
8.036.05a ja̱ni̱tāśvā̍nāṁ jani̱tā gavā̍m asi̱ pibā̱ soma̱m madā̍ya̱ kaṁ śa̍takrato |
8.036.05c yaṁ te̍ bhā̱gam adhā̍raya̱n viśvā̍ḥ sehā̱naḥ pṛta̍nā u̱ru jraya̱ḥ sam a̍psu̱jin ma̱rutvā̍m̐ indra satpate ||
8.036.06a atrī̍ṇā̱ṁ stoma̍m adrivo ma̱has kṛ̍dhi̱ pibā̱ soma̱m madā̍ya̱ kaṁ śa̍takrato |
8.036.06c yaṁ te̍ bhā̱gam adhā̍raya̱n viśvā̍ḥ sehā̱naḥ pṛta̍nā u̱ru jraya̱ḥ sam a̍psu̱jin ma̱rutvā̍m̐ indra satpate ||
8.036.07a śyā̱vāśva̍sya sunva̱tas tathā̍ śṛṇu̱ yathāśṛ̍ṇo̱r atre̱ḥ karmā̍ṇi kṛṇva̱taḥ |
8.036.07c pra tra̱sada̍syum āvitha̱ tvam eka̱ in nṛ̱ṣāhya̱ indra̱ brahmā̍ṇi va̱rdhaya̍n ||

8.037.01a predam brahma̍ vṛtra̱tūrye̍ṣv āvitha̱ pra su̍nva̱taḥ śa̍cīpata̱ indra̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.037.01d mādhya̍ṁdinasya̱ sava̍nasya vṛtrahann anedya̱ pibā̱ soma̍sya vajrivaḥ ||
8.037.02a se̱hā̱na u̍gra̱ pṛta̍nā a̱bhi druha̍ḥ śacīpata̱ indra̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.037.02d mādhya̍ṁdinasya̱ sava̍nasya vṛtrahann anedya̱ pibā̱ soma̍sya vajrivaḥ ||
8.037.03a e̱ka̱rāḻ a̱sya bhuva̍nasya rājasi śacīpata̱ indra̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.037.03d mādhya̍ṁdinasya̱ sava̍nasya vṛtrahann anedya̱ pibā̱ soma̍sya vajrivaḥ ||
8.037.04a sa̱sthāvā̍nā yavayasi̱ tvam eka̱ ic cha̍cīpata̱ indra̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.037.04d mādhya̍ṁdinasya̱ sava̍nasya vṛtrahann anedya̱ pibā̱ soma̍sya vajrivaḥ ||
8.037.05a kṣema̍sya ca pra̱yuja̍ś ca̱ tvam ī̍śiṣe śacīpata̱ indra̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.037.05d mādhya̍ṁdinasya̱ sava̍nasya vṛtrahann anedya̱ pibā̱ soma̍sya vajrivaḥ ||
8.037.06a kṣa̱trāya̍ tva̱m ava̍si̱ na tva̍m āvitha śacīpata̱ indra̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.037.06d mādhya̍ṁdinasya̱ sava̍nasya vṛtrahann anedya̱ pibā̱ soma̍sya vajrivaḥ ||
8.037.07a śyā̱vāśva̍sya̱ rebha̍ta̱s tathā̍ śṛṇu̱ yathāśṛ̍ṇo̱r atre̱ḥ karmā̍ṇi kṛṇva̱taḥ |
8.037.07c pra tra̱sada̍syum āvitha̱ tvam eka̱ in nṛ̱ṣāhya̱ indra̍ kṣa̱trāṇi̍ va̱rdhaya̍n ||

8.038.01a ya̱jñasya̱ hi stha ṛ̱tvijā̱ sasnī̱ vāje̍ṣu̱ karma̍su |
8.038.01c indrā̍gnī̱ tasya̍ bodhatam ||
8.038.02a to̱śāsā̍ ratha̱yāvā̍nā vṛtra̱haṇāpa̍rājitā |
8.038.02c indrā̍gnī̱ tasya̍ bodhatam ||
8.038.03a i̱daṁ vā̍m madi̱ram madhv adhu̍kṣa̱nn adri̍bhi̱r nara̍ḥ |
8.038.03c indrā̍gnī̱ tasya̍ bodhatam ||
8.038.04a ju̱ṣethā̍ṁ ya̱jñam i̱ṣṭaye̍ su̱taṁ soma̍ṁ sadhastutī |
8.038.04c indrā̍gnī̱ ā ga̍taṁ narā ||
8.038.05a i̱mā ju̍ṣethā̱ṁ sava̍nā̱ yebhi̍r ha̱vyāny ū̱hathu̍ḥ |
8.038.05c indrā̍gnī̱ ā ga̍taṁ narā ||
8.038.06a i̱māṁ gā̍ya̱trava̍rtaniṁ ju̱ṣethā̍ṁ suṣṭu̱tim mama̍ |
8.038.06c indrā̍gnī̱ ā ga̍taṁ narā ||
8.038.07a prā̱ta̱ryāva̍bhi̱r ā ga̍taṁ de̱vebhi̍r jenyāvasū |
8.038.07c indrā̍gnī̱ soma̍pītaye ||
8.038.08a śyā̱vāśva̍sya sunva̱to 'trī̍ṇāṁ śṛṇuta̱ṁ hava̍m |
8.038.08c indrā̍gnī̱ soma̍pītaye ||
8.038.09a e̱vā vā̍m ahva ū̱taye̱ yathāhu̍vanta̱ medhi̍rāḥ |
8.038.09c indrā̍gnī̱ soma̍pītaye ||
8.038.10a āhaṁ sara̍svatīvator indrā̱gnyor avo̍ vṛṇe |
8.038.10c yābhyā̍ṁ gāya̱tram ṛ̱cyate̍ ||

8.039.01a a̱gnim a̍stoṣy ṛ̱gmiya̍m a̱gnim ī̱ḻā ya̱jadhyai̍ |
8.039.01c a̱gnir de̱vām̐ a̍naktu na u̱bhe hi vi̱dathe̍ ka̱vir a̱ntaś cara̍ti dū̱tya1̱̍ṁ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.039.02a ny a̍gne̱ navya̍sā̱ vaca̍s ta̱nūṣu̱ śaṁsa̍m eṣām |
8.039.02c ny arā̍tī̱ rarā̍vṇā̱ṁ viśvā̍ a̱ryo arā̍tīr i̱to yu̍cchantv ā̱muro̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.039.03a agne̱ manmā̍ni̱ tubhya̱ṁ kaṁ ghṛ̱taṁ na ju̍hva ā̱sani̍ |
8.039.03c sa de̱veṣu̱ pra ci̍kiddhi̱ tvaṁ hy asi̍ pū̱rvyaḥ śi̱vo dū̱to vi̱vasva̍to̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.039.04a tat-ta̍d a̱gnir vayo̍ dadhe̱ yathā̍-yathā kṛpa̱ṇyati̍ |
8.039.04c ū̱rjāhu̍ti̱r vasū̍nā̱ṁ śaṁ ca̱ yoś ca̱ mayo̍ dadhe̱ viśva̍syai de̱vahū̍tyai̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.039.05a sa ci̍keta̱ sahī̍yasā̱gniś ci̱treṇa̱ karma̍ṇā |
8.039.05c sa hotā̱ śaśva̍tīnā̱ṁ dakṣi̍ṇābhir a̱bhīvṛ̍ta i̱noti̍ ca pratī̱vya1̱̍ṁ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.039.06a a̱gnir jā̱tā de̱vānā̍m a̱gnir ve̍da̱ martā̍nām apī̱cya̍m |
8.039.06c a̱gniḥ sa dra̍viṇo̱dā a̱gnir dvārā̱ vy ū̍rṇute̱ svā̍huto̱ navī̍yasā̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.039.07a a̱gnir de̱veṣu̱ saṁva̍su̱ḥ sa vi̱kṣu ya̱jñiyā̱sv ā |
8.039.07c sa mu̱dā kāvyā̍ pu̱ru viśva̱m bhūme̍va puṣyati de̱vo de̱veṣu̍ ya̱jñiyo̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.039.08a yo a̱gniḥ sa̱ptamā̍nuṣaḥ śri̱to viśve̍ṣu̱ sindhu̍ṣu |
8.039.08c tam āga̍nma tripa̱styam ma̍ndhā̱tur da̍syu̱hanta̍mam a̱gniṁ ya̱jñeṣu̍ pū̱rvyaṁ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.039.09a a̱gnis trīṇi̍ tri̱dhātū̱ny ā kṣe̍ti vi̱dathā̍ ka̱viḥ |
8.039.09c sa trīm̐r e̍kāda̱śām̐ i̱ha yakṣa̍c ca pi̱praya̍c ca no̱ vipro̍ dū̱taḥ pari̍ṣkṛto̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.039.10a tvaṁ no̍ agna ā̱yuṣu̱ tvaṁ de̱veṣu̍ pūrvya̱ vasva̱ eka̍ irajyasi |
8.039.10d tvām āpa̍ḥ pari̱sruta̱ḥ pari̍ yanti̱ svase̍tavo̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

8.040.01a indrā̍gnī yu̱vaṁ su na̱ḥ saha̍ntā̱ dāsa̍tho ra̱yim |
8.040.01c yena̍ dṛ̱ḻhā sa̱matsv ā vī̱ḻu ci̍t sāhiṣī̱mahy a̱gnir vane̍va̱ vāta̱ in nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.040.02a na̱hi vā̍ṁ va̱vrayā̍ma̱he 'thendra̱m id ya̍jāmahe̱ śavi̍ṣṭhaṁ nṛ̱ṇāṁ nara̍m |
8.040.02d sa na̍ḥ ka̱dā ci̱d arva̍tā̱ gama̱d ā vāja̍sātaye̱ gama̱d ā me̱dhasā̍taye̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.040.03a tā hi madhya̱m bharā̍ṇām indrā̱gnī a̍dhikṣi̱taḥ |
8.040.03c tā u̍ kavitva̱nā ka̱vī pṛ̱cchyamā̍nā sakhīya̱te saṁ dhī̱tam a̍śnutaṁ narā̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.040.04a a̱bhy a̍rca nabhāka̱vad i̍ndrā̱gnī ya̱jasā̍ gi̱rā |
8.040.04c yayo̱r viśva̍m i̱daṁ jaga̍d i̱yaṁ dyauḥ pṛ̍thi̱vī ma̱hy u1̱̍pasthe̍ bibhṛ̱to vasu̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.040.05a pra brahmā̍ṇi nabhāka̱vad i̍ndrā̱gnibhyā̍m irajyata |
8.040.05c yā sa̱ptabu̍dhnam arṇa̱vaṁ ji̱hmabā̍ram aporṇu̱ta indra̱ īśā̍na̱ oja̍sā̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.040.06a api̍ vṛśca purāṇa̱vad vra̱tate̍r iva guṣpi̱tam ojo̍ dā̱sasya̍ dambhaya |
8.040.06d va̱yaṁ tad a̍sya̱ sambhṛ̍ta̱ṁ vasv indre̍ṇa̱ vi bha̍jemahi̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.040.07a yad i̍ndrā̱gnī janā̍ i̱me vi̱hvaya̍nte̱ tanā̍ gi̱rā |
8.040.07c a̱smāke̍bhi̱r nṛbhi̍r va̱yaṁ sā̍sa̱hyāma̍ pṛtanya̱to va̍nu̱yāma̍ vanuṣya̱to nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.040.08a yā nu śve̱tāv a̱vo di̱va u̱ccarā̍ta̱ upa̱ dyubhi̍ḥ |
8.040.08c i̱ndrā̱gnyor anu̍ vra̱tam uhā̍nā yanti̱ sindha̍vo̱ yān sī̍m ba̱ndhād amu̍ñcatā̱ṁ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.040.09a pū̱rvīṣ ṭa̍ i̱ndropa̍mātayaḥ pū̱rvīr u̱ta praśa̍staya̱ḥ sūno̍ hi̱nvasya̍ harivaḥ |
8.040.09d vasvo̍ vī̱rasyā̱pṛco̱ yā nu sādha̍nta no̱ dhiyo̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.040.10a taṁ śi̍śītā suvṛ̱ktibhi̍s tve̱ṣaṁ satvā̍nam ṛ̱gmiya̍m |
8.040.10c u̱to nu ci̱d ya oja̍sā̱ śuṣṇa̍syā̱ṇḍāni̱ bheda̍ti̱ jeṣa̱t sva̍rvatīr a̱po nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.040.11a taṁ śi̍śītā svadhva̱raṁ sa̱tyaṁ satvā̍nam ṛ̱tviya̍m |
8.040.11c u̱to nu ci̱d ya oha̍ta ā̱ṇḍā śuṣṇa̍sya̱ bheda̱ty ajai̱ḥ sva̍rvatīr a̱po nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.040.12a e̱vendrā̱gnibhyā̍m pitṛ̱van navī̍yo mandhātṛ̱vad a̍ṅgira̱svad a̍vāci |
8.040.12c tri̱dhātu̍nā̱ śarma̍ṇā pātam a̱smān va̱yaṁ syā̍ma̱ pata̍yo rayī̱ṇām ||

8.041.01a a̱smā ū̱ ṣu prabhū̍taye̱ varu̍ṇāya ma̱rudbhyo 'rcā̍ vi̱duṣṭa̍rebhyaḥ |
8.041.01d yo dhī̱tā mānu̍ṣāṇām pa̱śvo gā i̍va̱ rakṣa̍ti̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.041.02a tam ū̱ ṣu sa̍ma̱nā gi̱rā pi̍tṝ̱ṇāṁ ca̱ manma̍bhiḥ |
8.041.02c nā̱bhā̱kasya̱ praśa̍stibhi̱r yaḥ sindhū̍nā̱m upo̍da̱ye sa̱ptasva̍sā̱ sa ma̍dhya̱mo nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.041.03a sa kṣapa̱ḥ pari̍ ṣasvaje̱ ny u1̱̍sro mā̱yayā̍ dadhe̱ sa viśva̱m pari̍ darśa̱taḥ |
8.041.03d tasya̱ venī̱r anu̍ vra̱tam u̱ṣas ti̱sro a̍vardhaya̱n nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.041.04a yaḥ ka̱kubho̍ nidhāra̱yaḥ pṛ̍thi̱vyām adhi̍ darśa̱taḥ |
8.041.04c sa mātā̍ pū̱rvyam pa̱daṁ tad varu̍ṇasya̱ saptya̱ṁ sa hi go̱pā i̱veryo̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.041.05a yo dha̱rtā bhuva̍nānā̱ṁ ya u̱srāṇā̍m apī̱cyā̱3̱̍ veda̱ nāmā̍ni̱ guhyā̍ |
8.041.05d sa ka̱viḥ kāvyā̍ pu̱ru rū̱paṁ dyaur i̍va puṣyati̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.041.06a yasmi̱n viśvā̍ni̱ kāvyā̍ ca̱kre nābhi̍r iva śri̱tā |
8.041.06c tri̱taṁ jū̱tī sa̍paryata vra̱je gāvo̱ na sa̱ṁyuje̍ yu̱je aśvā̍m̐ ayukṣata̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.041.07a ya ā̱sv atka̍ ā̱śaye̱ viśvā̍ jā̱tāny e̍ṣām |
8.041.07c pari̱ dhāmā̍ni̱ marmṛ̍śa̱d varu̍ṇasya pu̱ro gaye̱ viśve̍ de̱vā anu̍ vra̱taṁ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.041.08a sa sa̍mu̱dro a̍pī̱cya̍s tu̱ro dyām i̍va rohati̱ ni yad ā̍su̱ yaju̍r da̱dhe |
8.041.08d sa mā̱yā a̱rcinā̍ pa̱dāstṛ̍ṇā̱n nāka̱m āru̍ha̱n nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.041.09a yasya̍ śve̱tā vi̍cakṣa̱ṇā ti̱sro bhūmī̍r adhikṣi̱taḥ |
8.041.09c trir utta̍rāṇi pa̱pratu̱r varu̍ṇasya dhru̱vaṁ sada̱ḥ sa sa̍ptā̱nām i̍rajyati̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.041.10a yaḥ śve̱tām̐ adhi̍nirṇijaś ca̱kre kṛ̱ṣṇām̐ anu̍ vra̱tā |
8.041.10c sa dhāma̍ pū̱rvyam ma̍me̱ yaḥ ska̱mbhena̱ vi roda̍sī a̱jo na dyām adhā̍raya̱n nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

8.042.01a asta̍bhnā̱d dyām asu̍ro vi̱śvave̍dā̱ ami̍mīta vari̱māṇa̍m pṛthi̱vyāḥ |
8.042.01c āsī̍da̱d viśvā̱ bhuva̍nāni sa̱mrāḍ viśvet tāni̱ varu̍ṇasya vra̱tāni̍ ||
8.042.02a e̱vā va̍ndasva̱ varu̍ṇam bṛ̱hanta̍ṁ nama̱syā dhīra̍m a̱mṛta̍sya go̱pām |
8.042.02c sa na̱ḥ śarma̍ tri̱varū̍tha̱ṁ vi ya̍ṁsat pā̱taṁ no̍ dyāvāpṛthivī u̱pasthe̍ ||
8.042.03a i̱māṁ dhiya̱ṁ śikṣa̍māṇasya deva̱ kratu̱ṁ dakṣa̍ṁ varuṇa̱ saṁ śi̍śādhi |
8.042.03c yayāti̱ viśvā̍ duri̱tā tare̍ma su̱tarmā̍ṇa̱m adhi̱ nāva̍ṁ ruhema ||
8.042.04a ā vā̱ṁ grāvā̍ṇo aśvinā dhī̱bhir viprā̍ acucyavuḥ |
8.042.04c nāsa̍tyā̱ soma̍pītaye̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.042.05a yathā̍ vā̱m atri̍r aśvinā gī̱rbhir vipro̱ ajo̍havīt |
8.042.05c nāsa̍tyā̱ soma̍pītaye̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||
8.042.06a e̱vā vā̍m ahva ū̱taye̱ yathāhu̍vanta̱ medhi̍rāḥ |
8.042.06c nāsa̍tyā̱ soma̍pītaye̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

8.043.01a i̱me vipra̍sya ve̱dhaso̱ 'gner astṛ̍tayajvanaḥ |
8.043.01c gira̱ḥ stomā̍sa īrate ||
8.043.02a asmai̍ te prati̱harya̍te̱ jāta̍vedo̱ vica̍rṣaṇe |
8.043.02c agne̱ janā̍mi suṣṭu̱tim ||
8.043.03a ā̱ro̱kā i̍va̱ ghed aha̍ ti̱gmā a̍gne̱ tava̱ tviṣa̍ḥ |
8.043.03c da̱dbhir vanā̍ni bapsati ||
8.043.04a hara̍yo dhū̱make̍tavo̱ vāta̍jūtā̱ upa̱ dyavi̍ |
8.043.04c yata̍nte̱ vṛtha̍g a̱gnaya̍ḥ ||
8.043.05a e̱te tye vṛtha̍g a̱gnaya̍ i̱ddhāsa̱ḥ sam a̍dṛkṣata |
8.043.05c u̱ṣasā̍m iva ke̱tava̍ḥ ||
8.043.06a kṛ̱ṣṇā rajā̍ṁsi patsu̱taḥ pra̱yāṇe̍ jā̱tave̍dasaḥ |
8.043.06c a̱gnir yad rodha̍ti̱ kṣami̍ ||
8.043.07a dhā̱siṁ kṛ̍ṇvā̱na oṣa̍dhī̱r bapsa̍d a̱gnir na vā̍yati |
8.043.07c puna̱r yan taru̍ṇī̱r api̍ ||
8.043.08a ji̱hvābhi̱r aha̱ nanna̍mad a̱rciṣā̍ jañjaṇā̱bhava̍n |
8.043.08c a̱gnir vane̍ṣu rocate ||
8.043.09a a̱psv a̍gne̱ sadhi̱ṣ ṭava̱ sauṣa̍dhī̱r anu̍ rudhyase |
8.043.09c garbhe̱ sañ jā̍yase̱ puna̍ḥ ||
8.043.10a ud a̍gne̱ tava̱ tad ghṛ̱tād a̱rcī ro̍cata̱ āhu̍tam |
8.043.10c niṁsā̍naṁ ju̱hvo̱3̱̍ mukhe̍ ||
8.043.11a u̱kṣānnā̍ya va̱śānnā̍ya̱ soma̍pṛṣṭhāya ve̱dhase̍ |
8.043.11c stomai̍r vidhemā̱gnaye̍ ||
8.043.12a u̱ta tvā̱ nama̍sā va̱yaṁ hota̱r vare̍ṇyakrato |
8.043.12c agne̍ sa̱midbhi̍r īmahe ||
8.043.13a u̱ta tvā̍ bhṛgu̱vac chu̍ce manu̱ṣvad a̍gna āhuta |
8.043.13c a̱ṅgi̱ra̱svad dha̍vāmahe ||
8.043.14a tvaṁ hy a̍gne a̱gninā̱ vipro̱ vipre̍ṇa̱ san sa̱tā |
8.043.14c sakhā̱ sakhyā̍ sami̱dhyase̍ ||
8.043.15a sa tvaṁ viprā̍ya dā̱śuṣe̍ ra̱yiṁ de̍hi saha̱sriṇa̍m |
8.043.15c agne̍ vī̱rava̍tī̱m iṣa̍m ||
8.043.16a agne̱ bhrāta̱ḥ saha̍skṛta̱ rohi̍daśva̱ śuci̍vrata |
8.043.16c i̱maṁ stoma̍ṁ juṣasva me ||
8.043.17a u̱ta tvā̍gne̱ mama̱ stuto̍ vā̱śrāya̍ prati̱harya̍te |
8.043.17c go̱ṣṭhaṁ gāva̍ ivāśata ||
8.043.18a tubhya̱ṁ tā a̍ṅgirastama̱ viśvā̍ḥ sukṣi̱taya̱ḥ pṛtha̍k |
8.043.18c agne̱ kāmā̍ya yemire ||
8.043.19a a̱gniṁ dhī̱bhir ma̍nī̱ṣiṇo̱ medhi̍rāso vipa̱ścita̍ḥ |
8.043.19c a̱dma̱sadyā̍ya hinvire ||
8.043.20a taṁ tvām ajme̍ṣu vā̱jina̍ṁ tanvā̱nā a̍gne adhva̱ram |
8.043.20c vahni̱ṁ hotā̍ram īḻate ||
8.043.21a pu̱ru̱trā hi sa̱dṛṅṅ asi̱ viśo̱ viśvā̱ anu̍ pra̱bhuḥ |
8.043.21c sa̱matsu̍ tvā havāmahe ||
8.043.22a tam ī̍ḻiṣva̱ ya āhu̍to̱ 'gnir vi̱bhrāja̍te ghṛ̱taiḥ |
8.043.22c i̱maṁ na̍ḥ śṛṇava̱d dhava̍m ||
8.043.23a taṁ tvā̍ va̱yaṁ ha̍vāmahe śṛ̱ṇvanta̍ṁ jā̱tave̍dasam |
8.043.23c agne̱ ghnanta̱m apa̱ dviṣa̍ḥ ||
8.043.24a vi̱śāṁ rājā̍na̱m adbhu̍ta̱m adhya̍kṣa̱ṁ dharma̍ṇām i̱mam |
8.043.24c a̱gnim ī̍ḻe̱ sa u̍ śravat ||
8.043.25a a̱gniṁ vi̱śvāyu̍vepasa̱m marya̱ṁ na vā̱jina̍ṁ hi̱tam |
8.043.25c sapti̱ṁ na vā̍jayāmasi ||
8.043.26a ghnan mṛ̱dhrāṇy apa̱ dviṣo̱ daha̱n rakṣā̍ṁsi vi̱śvahā̍ |
8.043.26c agne̍ ti̱gmena̍ dīdihi ||
8.043.27a yaṁ tvā̱ janā̍sa indha̱te ma̍nu̱ṣvad a̍ṅgirastama |
8.043.27c agne̱ sa bo̍dhi me̱ vaca̍ḥ ||
8.043.28a yad a̍gne divi̱jā asy a̍psu̱jā vā̍ sahaskṛta |
8.043.28c taṁ tvā̍ gī̱rbhir ha̍vāmahe ||
8.043.29a tubhya̱ṁ ghet te janā̍ i̱me viśvā̍ḥ sukṣi̱taya̱ḥ pṛtha̍k |
8.043.29c dhā̱siṁ hi̍nva̱nty atta̍ve ||
8.043.30a te ghed a̍gne svā̱dhyo 'hā̱ viśvā̍ nṛ̱cakṣa̍saḥ |
8.043.30c tara̍ntaḥ syāma du̱rgahā̍ ||
8.043.31a a̱gnim ma̱ndram pu̍rupri̱yaṁ śī̱ram pā̍va̱kaśo̍ciṣam |
8.043.31c hṛ̱dbhir ma̱ndrebhi̍r īmahe ||
8.043.32a sa tvam a̍gne vi̱bhāva̍suḥ sṛ̱jan sūryo̱ na ra̱śmibhi̍ḥ |
8.043.32c śardha̱n tamā̍ṁsi jighnase ||
8.043.33a tat te̍ sahasva īmahe dā̱traṁ yan nopa̱dasya̍ti |
8.043.33c tvad a̍gne̱ vārya̱ṁ vasu̍ ||

8.044.01a sa̱midhā̱gniṁ du̍vasyata ghṛ̱tair bo̍dhaya̱tāti̍thim |
8.044.01c āsmi̍n ha̱vyā ju̍hotana ||
8.044.02a agne̱ stoma̍ṁ juṣasva me̱ vardha̍svā̱nena̱ manma̍nā |
8.044.02c prati̍ sū̱ktāni̍ harya naḥ ||
8.044.03a a̱gniṁ dū̱tam pu̱ro da̍dhe havya̱vāha̱m upa̍ bruve |
8.044.03c de̱vām̐ ā sā̍dayād i̱ha ||
8.044.04a ut te̍ bṛ̱hanto̍ a̱rcaya̍ḥ samidhā̱nasya̍ dīdivaḥ |
8.044.04c agne̍ śu̱krāsa̍ īrate ||
8.044.05a upa̍ tvā ju̱hvo̱3̱̍ mama̍ ghṛ̱tācī̍r yantu haryata |
8.044.05c agne̍ ha̱vyā ju̍ṣasva naḥ ||
8.044.06a ma̱ndraṁ hotā̍ram ṛ̱tvija̍ṁ ci̱trabhā̍nuṁ vi̱bhāva̍sum |
8.044.06c a̱gnim ī̍ḻe̱ sa u̍ śravat ||
8.044.07a pra̱tnaṁ hotā̍ra̱m īḍya̱ṁ juṣṭa̍m a̱gniṁ ka̱vikra̍tum |
8.044.07c a̱dhva̱rāṇā̍m abhi̱śriya̍m ||
8.044.08a ju̱ṣā̱ṇo a̍ṅgirastame̱mā ha̱vyāny ā̍nu̱ṣak |
8.044.08c agne̍ ya̱jñaṁ na̍ya ṛtu̱thā ||
8.044.09a sa̱mi̱dhā̱na u̍ santya̱ śukra̍śoca i̱hā va̍ha |
8.044.09c ci̱ki̱tvān daivya̱ṁ jana̍m ||
8.044.10a vipra̱ṁ hotā̍ram a̱druha̍ṁ dhū̱make̍tuṁ vi̱bhāva̍sum |
8.044.10c ya̱jñānā̍ṁ ke̱tum ī̍mahe ||
8.044.11a agne̱ ni pā̍hi na̱s tvam prati̍ ṣma deva̱ rīṣa̍taḥ |
8.044.11c bhi̱ndhi dveṣa̍ḥ sahaskṛta ||
8.044.12a a̱gniḥ pra̱tnena̱ manma̍nā̱ śumbhā̍nas ta̱nva1̱̍ṁ svām |
8.044.12c ka̱vir vipre̍ṇa vāvṛdhe ||
8.044.13a ū̱rjo napā̍ta̱m ā hu̍ve̱ 'gnim pā̍va̱kaśo̍ciṣam |
8.044.13c a̱smin ya̱jñe sva̍dhva̱re ||
8.044.14a sa no̍ mitramaha̱s tvam agne̍ śu̱kreṇa̍ śo̱ciṣā̍ |
8.044.14c de̱vair ā sa̍tsi ba̱rhiṣi̍ ||
8.044.15a yo a̱gniṁ ta̱nvo̱3̱̍ dame̍ de̱vam marta̍ḥ sapa̱ryati̍ |
8.044.15c tasmā̱ id dī̍daya̱d vasu̍ ||
8.044.16a a̱gnir mū̱rdhā di̱vaḥ ka̱kut pati̍ḥ pṛthi̱vyā a̱yam |
8.044.16c a̱pāṁ retā̍ṁsi jinvati ||
8.044.17a ud a̍gne̱ śuca̍ya̱s tava̍ śu̱krā bhrāja̍nta īrate |
8.044.17c tava̱ jyotī̍ṁṣy a̱rcaya̍ḥ ||
8.044.18a īśi̍ṣe̱ vārya̍sya̱ hi dā̱trasyā̍gne̱ sva̍rpatiḥ |
8.044.18c sto̱tā syā̱ṁ tava̱ śarma̍ṇi ||
8.044.19a tvām a̍gne manī̱ṣiṇa̱s tvāṁ hi̍nvanti̱ citti̍bhiḥ |
8.044.19c tvāṁ va̍rdhantu no̱ gira̍ḥ ||
8.044.20a ada̍bdhasya sva̱dhāva̍to dū̱tasya̱ rebha̍ta̱ḥ sadā̍ |
8.044.20c a̱gneḥ sa̱khyaṁ vṛ̍ṇīmahe ||
8.044.21a a̱gniḥ śuci̍vratatama̱ḥ śuci̱r vipra̱ḥ śuci̍ḥ ka̱viḥ |
8.044.21c śucī̍ rocata̱ āhu̍taḥ ||
8.044.22a u̱ta tvā̍ dhī̱tayo̱ mama̱ giro̍ vardhantu vi̱śvahā̍ |
8.044.22c agne̍ sa̱khyasya̍ bodhi naḥ ||
8.044.23a yad a̍gne̱ syām a̱haṁ tvaṁ tvaṁ vā̍ ghā̱ syā a̱ham |
8.044.23c syuṣ ṭe̍ sa̱tyā i̱hāśiṣa̍ḥ ||
8.044.24a vasu̱r vasu̍pati̱r hi ka̱m asy a̍gne vi̱bhāva̍suḥ |
8.044.24c syāma̍ te suma̱tāv api̍ ||
8.044.25a agne̍ dhṛ̱tavra̍tāya te samu̱drāye̍va̱ sindha̍vaḥ |
8.044.25c giro̍ vā̱śrāsa̍ īrate ||
8.044.26a yuvā̍naṁ vi̱śpati̍ṁ ka̱viṁ vi̱śvāda̍m puru̱vepa̍sam |
8.044.26c a̱gniṁ śu̍mbhāmi̱ manma̍bhiḥ ||
8.044.27a ya̱jñānā̍ṁ ra̱thye̍ va̱yaṁ ti̱gmaja̍mbhāya vī̱ḻave̍ |
8.044.27c stomai̍r iṣemā̱gnaye̍ ||
8.044.28a a̱yam a̍gne̱ tve api̍ jari̱tā bhū̍tu santya |
8.044.28c tasmai̍ pāvaka mṛḻaya ||
8.044.29a dhīro̱ hy asy a̍dma̱sad vipro̱ na jāgṛ̍vi̱ḥ sadā̍ |
8.044.29c agne̍ dī̱daya̍si̱ dyavi̍ ||
8.044.30a pu̱rāgne̍ duri̱tebhya̍ḥ pu̱rā mṛ̱dhrebhya̍ḥ kave |
8.044.30c pra ṇa̱ āyu̍r vaso tira ||

8.045.01a ā ghā̱ ye a̱gnim i̍ndha̱te stṛ̱ṇanti̍ ba̱rhir ā̍nu̱ṣak |
8.045.01c yeṣā̱m indro̱ yuvā̱ sakhā̍ ||
8.045.02a bṛ̱hann id i̱dhma e̍ṣā̱m bhūri̍ śa̱stam pṛ̱thuḥ svaru̍ḥ |
8.045.02c yeṣā̱m indro̱ yuvā̱ sakhā̍ ||
8.045.03a ayu̍ddha̱ id yu̱dhā vṛta̱ṁ śūra̱ āja̍ti̱ satva̍bhiḥ |
8.045.03c yeṣā̱m indro̱ yuvā̱ sakhā̍ ||
8.045.04a ā bu̱ndaṁ vṛ̍tra̱hā da̍de jā̱taḥ pṛ̍ccha̱d vi mā̱tara̍m |
8.045.04c ka u̱grāḥ ke ha̍ śṛṇvire ||
8.045.05a prati̍ tvā śava̱sī va̍dad gi̱rāv apso̱ na yo̍dhiṣat |
8.045.05c yas te̍ śatru̱tvam ā̍ca̱ke ||
8.045.06a u̱ta tvam ma̍ghavañ chṛṇu̱ yas te̱ vaṣṭi̍ va̱vakṣi̱ tat |
8.045.06c yad vī̱ḻayā̍si vī̱ḻu tat ||
8.045.07a yad ā̱jiṁ yāty ā̍ji̱kṛd indra̍ḥ svaśva̱yur upa̍ |
8.045.07c ra̱thīta̍mo ra̱thīnā̍m ||
8.045.08a vi ṣu viśvā̍ abhi̱yujo̱ vajri̱n viṣva̱g yathā̍ vṛha |
8.045.08c bhavā̍ naḥ su̱śrava̍stamaḥ ||
8.045.09a a̱smāka̱ṁ su ratha̍m pu̱ra indra̍ḥ kṛṇotu sā̱taye̍ |
8.045.09c na yaṁ dhūrva̍nti dhū̱rtaya̍ḥ ||
8.045.10a vṛ̱jyāma̍ te̱ pari̱ dviṣo 'ra̍ṁ te śakra dā̱vane̍ |
8.045.10c ga̱memed i̍ndra̱ goma̍taḥ ||
8.045.11a śanai̍ś ci̱d yanto̍ adri̱vo 'śvā̍vantaḥ śata̱gvina̍ḥ |
8.045.11c vi̱vakṣa̍ṇā ane̱hasa̍ḥ ||
8.045.12a ū̱rdhvā hi te̍ di̱ve-di̍ve sa̱hasrā̍ sū̱nṛtā̍ śa̱tā |
8.045.12c ja̱ri̱tṛbhyo̍ vi̱maṁha̍te ||
8.045.13a vi̱dmā hi tvā̍ dhanaṁja̱yam indra̍ dṛ̱ḻhā ci̍d āru̱jam |
8.045.13c ā̱dā̱riṇa̱ṁ yathā̱ gaya̍m ||
8.045.14a ka̱ku̱haṁ ci̍t tvā kave̱ manda̍ntu dhṛṣṇa̱v inda̍vaḥ |
8.045.14c ā tvā̍ pa̱ṇiṁ yad īma̍he ||
8.045.15a yas te̍ re̱vām̐ adā̍śuriḥ prama̱marṣa̍ ma̱ghatta̍ye |
8.045.15c tasya̍ no̱ veda̱ ā bha̍ra ||
8.045.16a i̱ma u̍ tvā̱ vi ca̍kṣate̱ sakhā̍ya indra so̱mina̍ḥ |
8.045.16c pu̱ṣṭāva̍nto̱ yathā̍ pa̱śum ||
8.045.17a u̱ta tvāba̍dhiraṁ va̱yaṁ śrutka̍rṇa̱ṁ santa̍m ū̱taye̍ |
8.045.17c dū̱rād i̱ha ha̍vāmahe ||
8.045.18a yac chu̍śrū̱yā i̱maṁ hava̍ṁ du̱rmarṣa̍ṁ cakriyā u̱ta |
8.045.18c bhave̍r ā̱pir no̱ anta̍maḥ ||
8.045.19a yac ci̱d dhi te̱ api̱ vyathi̍r jaga̱nvāṁso̱ ama̍nmahi |
8.045.19c go̱dā id i̍ndra bodhi naḥ ||
8.045.20a ā tvā̍ ra̱mbhaṁ na jivra̍yo rara̱bhmā śa̍vasas pate |
8.045.20c u̱śmasi̍ tvā sa̱dhastha̱ ā ||
8.045.21a sto̱tram indrā̍ya gāyata purunṛ̱mṇāya̱ satva̍ne |
8.045.21c naki̱r yaṁ vṛ̍ṇva̱te yu̱dhi ||
8.045.22a a̱bhi tvā̍ vṛṣabhā su̱te su̱taṁ sṛ̍jāmi pī̱taye̍ |
8.045.22c tṛ̱mpā vy a̍śnuhī̱ mada̍m ||
8.045.23a mā tvā̍ mū̱rā a̍vi̱ṣyavo̱ mopa̱hasvā̍na̱ ā da̍bhan |
8.045.23c mākī̍m brahma̱dviṣo̍ vanaḥ ||
8.045.24a i̱ha tvā̱ gopa̍rīṇasā ma̱he ma̍ndantu̱ rādha̍se |
8.045.24c saro̍ gau̱ro yathā̍ piba ||
8.045.25a yā vṛ̍tra̱hā pa̍rā̱vati̱ sanā̱ navā̍ ca cucyu̱ve |
8.045.25c tā sa̱ṁsatsu̱ pra vo̍cata ||
8.045.26a api̍bat ka̱druva̍ḥ su̱tam indra̍ḥ sa̱hasra̍bāhve |
8.045.26c atrā̍dediṣṭa̱ pauṁsya̍m ||
8.045.27a sa̱tyaṁ tat tu̱rvaśe̱ yadau̱ vidā̍no ahnavā̱yyam |
8.045.27c vy ā̍naṭ tu̱rvaṇe̱ śami̍ ||
8.045.28a ta̱raṇi̍ṁ vo̱ janā̍nāṁ tra̱daṁ vāja̍sya̱ goma̍taḥ |
8.045.28c sa̱mā̱nam u̱ pra śa̍ṁsiṣam ||
8.045.29a ṛ̱bhu̱kṣaṇa̱ṁ na varta̍va u̱ktheṣu̍ tugryā̱vṛdha̍m |
8.045.29c indra̱ṁ some̱ sacā̍ su̱te ||
8.045.30a yaḥ kṛ̱ntad id vi yo̱nyaṁ tri̱śokā̍ya gi̱rim pṛ̱thum |
8.045.30c gobhyo̍ gā̱tuṁ nire̍tave ||
8.045.31a yad da̍dhi̱ṣe ma̍na̱syasi̍ mandā̱naḥ pred iya̍kṣasi |
8.045.31c mā tat ka̍r indra mṛ̱ḻaya̍ ||
8.045.32a da̱bhraṁ ci̱d dhi tvāva̍taḥ kṛ̱taṁ śṛ̱ṇve adhi̱ kṣami̍ |
8.045.32c jigā̍tv indra te̱ mana̍ḥ ||
8.045.33a taved u̱ tāḥ su̍kī̱rtayo 'sa̍nn u̱ta praśa̍stayaḥ |
8.045.33c yad i̍ndra mṛ̱ḻayā̍si naḥ ||
8.045.34a mā na̱ eka̍smi̱nn āga̍si̱ mā dvayo̍r u̱ta tri̱ṣu |
8.045.34c vadhī̱r mā śū̍ra̱ bhūri̍ṣu ||
8.045.35a bi̱bhayā̱ hi tvāva̍ta u̱grād a̍bhiprabha̱ṅgiṇa̍ḥ |
8.045.35c da̱smād a̱ham ṛ̍tī̱ṣaha̍ḥ ||
8.045.36a mā sakhyu̱ḥ śūna̱m ā vi̍de̱ mā pu̱trasya̍ prabhūvaso |
8.045.36c ā̱vṛtva̍d bhūtu te̱ mana̍ḥ ||
8.045.37a ko nu ma̍ryā̱ ami̍thita̱ḥ sakhā̱ sakhā̍yam abravīt |
8.045.37c ja̱hā ko a̱smad ī̍ṣate ||
8.045.38a e̱vāre̍ vṛṣabhā su̱te 'si̍nva̱n bhūry ā̍vayaḥ |
8.045.38c śva̱ghnīva̍ ni̱vatā̱ cara̍n ||
8.045.39a ā ta̍ e̱tā va̍co̱yujā̱ harī̍ gṛbhṇe su̱madra̍thā |
8.045.39c yad ī̍m bra̱hmabhya̱ id dada̍ḥ ||
8.045.40a bhi̱ndhi viśvā̱ apa̱ dviṣa̱ḥ pari̱ bādho̍ ja̱hī mṛdha̍ḥ |
8.045.40c vasu̍ spā̱rhaṁ tad ā bha̍ra ||
8.045.41a yad vī̱ḻāv i̍ndra̱ yat sthi̱re yat parśā̍ne̱ parā̍bhṛtam |
8.045.41c vasu̍ spā̱rhaṁ tad ā bha̍ra ||
8.045.42a yasya̍ te vi̱śvamā̍nuṣo̱ bhūre̍r da̱ttasya̱ veda̍ti |
8.045.42c vasu̍ spā̱rhaṁ tad ā bha̍ra ||

8.046.01a tvāva̍taḥ purūvaso va̱yam i̍ndra praṇetaḥ |
8.046.01c smasi̍ sthātar harīṇām ||
8.046.02a tvāṁ hi sa̱tyam a̍drivo vi̱dma dā̱tāra̍m i̱ṣām |
8.046.02c vi̱dma dā̱tāra̍ṁ rayī̱ṇām ||
8.046.03a ā yasya̍ te mahi̱māna̱ṁ śata̍mūte̱ śata̍krato |
8.046.03c gī̱rbhir gṛ̱ṇanti̍ kā̱rava̍ḥ ||
8.046.04a su̱nī̱tho ghā̱ sa martyo̱ yam ma̱ruto̱ yam a̍rya̱mā |
8.046.04c mi̱traḥ pānty a̱druha̍ḥ ||
8.046.05a dadhā̍no̱ goma̱d aśva̍vat su̱vīrya̍m ādi̱tyajū̍ta edhate |
8.046.05c sadā̍ rā̱yā pu̍ru̱spṛhā̍ ||
8.046.06a tam indra̱ṁ dāna̍m īmahe śavasā̱nam abhī̍rvam |
8.046.06c īśā̍naṁ rā̱ya ī̍mahe ||
8.046.07a tasmi̱n hi santy ū̱tayo̱ viśvā̱ abhī̍rava̱ḥ sacā̍ |
8.046.07c tam ā va̍hantu̱ sapta̍yaḥ purū̱vasu̱m madā̍ya̱ hara̍yaḥ su̱tam ||
8.046.08a yas te̱ mado̱ vare̍ṇyo̱ ya i̍ndra vṛtra̱hanta̍maḥ |
8.046.08c ya ā̍da̱diḥ sva1̱̍r nṛbhi̱r yaḥ pṛta̍nāsu du̱ṣṭara̍ḥ ||
8.046.09a yo du̱ṣṭaro̍ viśvavāra śra̱vāyyo̱ vāje̱ṣv asti̍ taru̱tā |
8.046.09c sa na̍ḥ śaviṣṭha̱ sava̱nā va̍so gahi ga̱mema̱ goma̍ti vra̱je ||
8.046.10a ga̱vyo ṣu ṇo̱ yathā̍ pu̱rāśva̱yota ra̍tha̱yā |
8.046.10c va̱ri̱va̱sya ma̍hāmaha ||
8.046.11a na̱hi te̍ śūra̱ rādha̱so 'nta̍ṁ vi̱ndāmi̍ sa̱trā |
8.046.11c da̱śa̱syā no̍ maghava̱n nū ci̍d adrivo̱ dhiyo̱ vāje̍bhir āvitha ||
8.046.12a ya ṛ̱ṣvaḥ śrā̍va̱yatsa̍khā̱ viśvet sa ve̍da̱ jani̍mā puruṣṭu̱taḥ |
8.046.12c taṁ viśve̱ mānu̍ṣā yu̱gendra̍ṁ havante tavi̱ṣaṁ ya̱tasru̍caḥ ||
8.046.13a sa no̱ vāje̍ṣv avi̱tā pu̍rū̱vasu̍ḥ puraḥsthā̱tā ma̱ghavā̍ vṛtra̱hā bhu̍vat ||
8.046.14a a̱bhi vo̍ vī̱ram andha̍so̱ made̍ṣu gāya gi̱rā ma̱hā vice̍tasam |
8.046.14c indra̱ṁ nāma̱ śrutya̍ṁ śā̱kina̱ṁ vaco̱ yathā̍ ||
8.046.15a da̱dī rekṇa̍s ta̱nve̍ da̱dir vasu̍ da̱dir vāje̍ṣu puruhūta vā̱jina̍m |
8.046.15c nū̱nam atha̍ ||
8.046.16a viśve̍ṣām ira̱jyanta̱ṁ vasū̍nāṁ sāsa̱hvāṁsa̍ṁ cid a̱sya varpa̍saḥ |
8.046.16c kṛ̱pa̱ya̱to nū̱nam aty atha̍ ||
8.046.17a ma̱haḥ su vo̱ ara̍m iṣe̱ stavā̍mahe mī̱ḻhuṣe̍ araṁga̱māya̱ jagma̍ye |
8.046.17c ya̱jñebhi̍r gī̱rbhir vi̱śvama̍nuṣām ma̱rutā̍m iyakṣasi̱ gāye̍ tvā̱ nama̍sā gi̱rā ||
8.046.18a ye pā̱taya̍nte̱ ajma̍bhir girī̱ṇāṁ snubhi̍r eṣām |
8.046.18c ya̱jñam ma̍hi̱ṣvaṇī̍nāṁ su̱mnaṁ tu̍vi̱ṣvaṇī̍nā̱m prādhva̱re ||
8.046.19a pra̱bha̱ṅgaṁ du̍rmatī̱nām indra̍ śavi̱ṣṭhā bha̍ra |
8.046.19c ra̱yim a̱smabhya̱ṁ yujya̍ṁ codayanmate̱ jyeṣṭha̍ṁ codayanmate ||
8.046.20a sani̍ta̱ḥ susa̍nita̱r ugra̱ citra̱ ceti̍ṣṭha̱ sūnṛ̍ta |
8.046.20c prā̱sahā̍ samrā̱ṭ sahu̍ri̱ṁ saha̍ntam bhu̱jyuṁ vāje̍ṣu̱ pūrvya̍m ||
8.046.21a ā sa e̍tu̱ ya īva̱d ām̐ ade̍vaḥ pū̱rtam ā̍da̱de |
8.046.21c yathā̍ ci̱d vaśo̍ a̱śvyaḥ pṛ̍thu̱śrava̍si kānī̱te̱3̱̍ 'syā vyuṣy ā̍da̱de ||
8.046.22a ṣa̱ṣṭiṁ sa̱hasrāśvya̍syā̱yutā̍sana̱m uṣṭrā̍nāṁ viṁśa̱tiṁ śa̱tā |
8.046.22c daśa̱ śyāvī̍nāṁ śa̱tā daśa̱ trya̍ruṣīṇā̱ṁ daśa̱ gavā̍ṁ sa̱hasrā̍ ||
8.046.23a daśa̍ śyā̱vā ṛ̱dhadra̍yo vī̱tavā̍rāsa ā̱śava̍ḥ |
8.046.23c ma̱thrā ne̱miṁ ni vā̍vṛtuḥ ||
8.046.24a dānā̍saḥ pṛthu̱śrava̍saḥ kānī̱tasya̍ su̱rādha̍saḥ |
8.046.24c ratha̍ṁ hira̱ṇyaya̱ṁ dada̱n maṁhi̍ṣṭhaḥ sū̱rir a̍bhū̱d varṣi̍ṣṭham akṛta̱ śrava̍ḥ ||
8.046.25a ā no̍ vāyo ma̱he tane̍ yā̱hi ma̱khāya̱ pāja̍se |
8.046.25c va̱yaṁ hi te̍ cakṛ̱mā bhūri̍ dā̱vane̍ sa̱dyaś ci̱n mahi̍ dā̱vane̍ ||
8.046.26a yo aśve̍bhi̱r vaha̍te̱ vasta̍ u̱srās triḥ sa̱pta sa̍ptatī̱nām |
8.046.26c e̱bhiḥ some̍bhiḥ soma̱sudbhi̍ḥ somapā dā̱nāya̍ śukrapūtapāḥ ||
8.046.27a yo ma̍ i̱maṁ ci̍d u̱ tmanāma̍ndac ci̱traṁ dā̱vane̍ |
8.046.27c a̱ra̱ṭve akṣe̱ nahu̍ṣe su̱kṛtva̍ni su̱kṛtta̍rāya su̱kratu̍ḥ ||
8.046.28a u̱ca̱thye̱3̱̍ vapu̍ṣi̱ yaḥ sva̱rāḻ u̱ta vā̍yo ghṛta̱snāḥ |
8.046.28c aśve̍ṣita̱ṁ raje̍ṣita̱ṁ śune̍ṣita̱m prājma̱ tad i̱daṁ nu tat ||
8.046.29a adha̍ pri̱yam i̍ṣi̱rāya̍ ṣa̱ṣṭiṁ sa̱hasrā̍sanam |
8.046.29c aśvā̍nā̱m in na vṛṣṇā̍m ||
8.046.30a gāvo̱ na yū̱tham upa̍ yanti̱ vadhra̍ya̱ upa̱ mā ya̍nti̱ vadhra̍yaḥ ||
8.046.31a adha̱ yac cāra̍the ga̱ṇe śa̱tam uṣṭrā̱m̐ aci̍kradat |
8.046.31c adha̱ śvitne̍ṣu viṁśa̱tiṁ śa̱tā ||
8.046.32a śa̱taṁ dā̱se ba̍lbū̱the vipra̱s taru̍kṣa̱ ā da̍de |
8.046.32c te te̍ vāyav i̱me janā̱ mada̱ntīndra̍gopā̱ mada̍nti de̱vago̍pāḥ ||
8.046.33a adha̱ syā yoṣa̍ṇā ma̱hī pra̍tī̱cī vaśa̍m a̱śvyam |
8.046.33c adhi̍rukmā̱ vi nī̍yate ||

8.047.01a mahi̍ vo maha̱tām avo̱ varu̍ṇa̱ mitra̍ dā̱śuṣe̍ |
8.047.01c yam ā̍dityā a̱bhi dru̱ho rakṣa̍thā̱ nem a̱ghaṁ na̍śad ane̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||
8.047.02a vi̱dā de̍vā a̱ghānā̱m ādi̍tyāso a̱pākṛ̍tim |
8.047.02c pa̱kṣā vayo̱ yatho̱pari̱ vy a1̱̍sme śarma̍ yacchatāne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||
8.047.03a vy a1̱̍sme adhi̱ śarma̱ tat pa̱kṣā vayo̱ na ya̍ntana |
8.047.03c viśvā̍ni viśvavedaso varū̱thyā̍ manāmahe 'ne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||
8.047.04a yasmā̱ arā̍sata̱ kṣaya̍ṁ jī̱vātu̍ṁ ca̱ prace̍tasaḥ |
8.047.04c mano̱r viśva̍sya̱ ghed i̱ma ā̍di̱tyā rā̱ya ī̍śate 'ne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||
8.047.05a pari̍ ṇo vṛṇajann a̱ghā du̱rgāṇi̍ ra̱thyo̍ yathā |
8.047.05c syāmed indra̍sya̱ śarma̍ṇy ādi̱tyānā̍m u̱tāva̍sy ane̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||
8.047.06a pa̱ri̱hvṛ̱ted a̱nā jano̍ yu̱ṣmāda̍ttasya vāyati |
8.047.06c devā̱ ada̍bhram āśa vo̱ yam ā̍dityā̱ ahe̍tanāne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||
8.047.07a na taṁ ti̱gmaṁ ca̱na tyajo̱ na drā̍sad a̱bhi taṁ gu̱ru |
8.047.07c yasmā̍ u̱ śarma̍ sa̱pratha̱ ādi̍tyāso̱ arā̍dhvam ane̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||
8.047.08a yu̱ṣme de̍vā̱ api̍ ṣmasi̱ yudhya̍nta iva̱ varma̍su |
8.047.08c yū̱yam ma̱ho na̱ ena̍so yū̱yam arbhā̍d uruṣyatāne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||
8.047.09a adi̍tir na uruṣya̱tv adi̍ti̱ḥ śarma̍ yacchatu |
8.047.09c mā̱tā mi̱trasya̍ re̱vato̍ 'rya̱mṇo varu̍ṇasya cāne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||
8.047.10a yad de̍vā̱ḥ śarma̍ śara̱ṇaṁ yad bha̱draṁ yad a̍nātu̱ram |
8.047.10c tri̱dhātu̱ yad va̍rū̱thya1̱̍ṁ tad a̱smāsu̱ vi ya̍ntanāne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||
8.047.11a ādi̍tyā̱ ava̱ hi khyatādhi̱ kūlā̍d iva̱ spaśa̍ḥ |
8.047.11c su̱tī̱rtham arva̍to ya̱thānu̍ no neṣathā su̱gam a̍ne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||
8.047.12a neha bha̱draṁ ra̍kṣa̱svine̱ nāva̱yai nopa̱yā u̱ta |
8.047.12c gave̍ ca bha̱draṁ dhe̱nave̍ vī̱rāya̍ ca śravasya̱te̍ 'ne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||
8.047.13a yad ā̱vir yad a̍pī̱cya1̱̍ṁ devā̍so̱ asti̍ duṣkṛ̱tam |
8.047.13c tri̱te tad viśva̍m ā̱ptya ā̱re a̱smad da̍dhātanāne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||
8.047.14a yac ca̱ goṣu̍ du̱ṣṣvapnya̱ṁ yac cā̱sme du̍hitar divaḥ |
8.047.14c tri̱tāya̱ tad vi̍bhāvary ā̱ptyāya̱ parā̍ vahāne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||
8.047.15a ni̱ṣkaṁ vā̍ ghā kṛ̱ṇava̍te̱ sraja̍ṁ vā duhitar divaḥ |
8.047.15c tri̱te du̱ṣṣvapnya̱ṁ sarva̍m ā̱ptye pari̍ dadmasy ane̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||
8.047.16a tada̍nnāya̱ tada̍pase̱ tam bhā̱gam u̍pase̱duṣe̍ |
8.047.16c tri̱tāya̍ ca dvi̱tāya̱ coṣo̍ du̱ṣṣvapnya̍ṁ vahāne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||
8.047.17a yathā̍ ka̱lāṁ yathā̍ śa̱phaṁ yatha̍ ṛ̱ṇaṁ sa̱ṁnayā̍masi |
8.047.17c e̱vā du̱ṣṣvapnya̱ṁ sarva̍m ā̱ptye saṁ na̍yāmasy ane̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||
8.047.18a ajai̍ṣmā̱dyāsa̍nāma̱ cābhū̱mānā̍gaso va̱yam |
8.047.18c uṣo̱ yasmā̍d du̱ṣṣvapnyā̱d abhai̱ṣmāpa̱ tad u̍cchatv ane̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||

8.048.01a svā̱dor a̍bhakṣi̱ vaya̍saḥ sume̱dhāḥ svā̱dhyo̍ varivo̱vitta̍rasya |
8.048.01c viśve̱ yaṁ de̱vā u̱ta martyā̍so̱ madhu̍ bru̱vanto̍ a̱bhi sa̱ṁcara̍nti ||
8.048.02a a̱ntaś ca̱ prāgā̱ adi̍tir bhavāsy avayā̱tā hara̍so̱ daivya̍sya |
8.048.02c inda̱v indra̍sya sa̱khyaṁ ju̍ṣā̱ṇaḥ śrauṣṭī̍va̱ dhura̱m anu̍ rā̱ya ṛ̍dhyāḥ ||
8.048.03a apā̍ma̱ soma̍m a̱mṛtā̍ abhū̱māga̍nma̱ jyoti̱r avi̍dāma de̱vān |
8.048.03c kiṁ nū̱nam a̱smān kṛ̍ṇava̱d arā̍ti̱ḥ kim u̍ dhū̱rtir a̍mṛta̱ martya̍sya ||
8.048.04a śaṁ no̍ bhava hṛ̱da ā pī̱ta i̍ndo pi̱teva̍ soma sū̱nave̍ su̱śeva̍ḥ |
8.048.04c sakhe̍va̱ sakhya̍ uruśaṁsa̱ dhīra̱ḥ pra ṇa̱ āyu̍r jī̱vase̍ soma tārīḥ ||
8.048.05a i̱me mā̍ pī̱tā ya̱śasa̍ uru̱ṣyavo̱ ratha̱ṁ na gāva̱ḥ sam a̍nāha̱ parva̍su |
8.048.05c te mā̍ rakṣantu vi̱srasa̍ś ca̱ritrā̍d u̱ta mā̱ srāmā̍d yavaya̱ntv inda̍vaḥ ||
8.048.06a a̱gniṁ na mā̍ mathi̱taṁ saṁ di̍dīpa̱ḥ pra ca̍kṣaya kṛṇu̱hi vasya̍so naḥ |
8.048.06c athā̱ hi te̱ mada̱ ā so̍ma̱ manye̍ re̱vām̐ i̍va̱ pra ca̍rā pu̱ṣṭim accha̍ ||
8.048.07a i̱ṣi̱reṇa̍ te̱ mana̍sā su̱tasya̍ bhakṣī̱mahi̱ pitrya̍syeva rā̱yaḥ |
8.048.07c soma̍ rāja̱n pra ṇa̱ āyū̍ṁṣi tārī̱r ahā̍nīva̱ sūryo̍ vāsa̱rāṇi̍ ||
8.048.08a soma̍ rājan mṛ̱ḻayā̍ naḥ sva̱sti tava̍ smasi vra̱tyā̱3̱̍s tasya̍ viddhi |
8.048.08c ala̍rti̱ dakṣa̍ u̱ta ma̱nyur i̍ndo̱ mā no̍ a̱ryo a̍nukā̱mam parā̍ dāḥ ||
8.048.09a tvaṁ hi na̍s ta̱nva̍ḥ soma go̱pā gātre̍-gātre niṣa̱satthā̍ nṛ̱cakṣā̍ḥ |
8.048.09c yat te̍ va̱yam pra̍mi̱nāma̍ vra̱tāni̱ sa no̍ mṛḻa suṣa̱khā de̍va̱ vasya̍ḥ ||
8.048.10a ṛ̱dū̱dare̍ṇa̱ sakhyā̍ saceya̱ yo mā̱ na riṣye̍d dharyaśva pī̱taḥ |
8.048.10c a̱yaṁ yaḥ somo̱ ny adhā̍yy a̱sme tasmā̱ indra̍m pra̱tira̍m e̱my āyu̍ḥ ||
8.048.11a apa̱ tyā a̍sthu̱r ani̍rā̱ amī̍vā̱ nir a̍trasa̱n tami̍ṣīcī̱r abhai̍ṣuḥ |
8.048.11c ā somo̍ a̱smām̐ a̍ruha̱d vihā̍yā̱ aga̍nma̱ yatra̍ prati̱ranta̱ āyu̍ḥ ||
8.048.12a yo na̱ indu̍ḥ pitaro hṛ̱tsu pī̱to 'ma̍rtyo̱ martyā̍m̐ āvi̱veśa̍ |
8.048.12c tasmai̱ somā̍ya ha̱viṣā̍ vidhema mṛḻī̱ke a̍sya suma̱tau syā̍ma ||
8.048.13a tvaṁ so̍ma pi̱tṛbhi̍ḥ saṁvidā̱no 'nu̱ dyāvā̍pṛthi̱vī ā ta̍tantha |
8.048.13c tasmai̍ ta indo ha̱viṣā̍ vidhema va̱yaṁ syā̍ma̱ pata̍yo rayī̱ṇām ||
8.048.14a trātā̍ro devā̱ adhi̍ vocatā no̱ mā no̍ ni̱drā ī̍śata̱ mota jalpi̍ḥ |
8.048.14c va̱yaṁ soma̍sya vi̱śvaha̍ pri̱yāsa̍ḥ su̱vīrā̍so vi̱datha̱m ā va̍dema ||
8.048.15a tvaṁ na̍ḥ soma vi̱śvato̍ vayo̱dhās tvaṁ sva̱rvid ā vi̍śā nṛ̱cakṣā̍ḥ |
8.048.15c tvaṁ na̍ inda ū̱tibhi̍ḥ sa̱joṣā̍ḥ pā̱hi pa̱ścātā̍d u̱ta vā̍ pu̱rastā̍t ||

8.049.01a a̱bhi pra va̍ḥ su̱rādha̍sa̱m indra̍m arca̱ yathā̍ vi̱de |
8.049.01c yo ja̍ri̱tṛbhyo̍ ma̱ghavā̍ purū̱vasu̍ḥ sa̱hasre̍ṇeva̱ śikṣa̍ti ||
8.049.02a śa̱tānī̍keva̱ pra ji̍gāti dhṛṣṇu̱yā hanti̍ vṛ̱trāṇi̍ dā̱śuṣe̍ |
8.049.02c gi̱rer i̍va̱ pra rasā̍ asya pinvire̱ datrā̍ṇi puru̱bhoja̍saḥ ||
8.049.03a ā tvā̍ su̱tāsa̱ inda̍vo̱ madā̱ ya i̍ndra girvaṇaḥ |
8.049.03c āpo̱ na va̍jri̱nn anv o̱kya1̱̍ṁ sara̍ḥ pṛ̱ṇanti̍ śūra̱ rādha̍se ||
8.049.04a a̱ne̱hasa̍m pra̱tara̍ṇaṁ vi̱vakṣa̍ṇa̱m madhva̱ḥ svādi̍ṣṭham īm piba |
8.049.04c ā yathā̍ mandasā̱naḥ ki̱rāsi̍ na̱ḥ pra kṣu̱dreva̱ tmanā̍ dhṛ̱ṣat ||
8.049.05a ā na̱ḥ stoma̱m upa̍ dra̱vad dhi̍yā̱no aśvo̱ na sotṛ̍bhiḥ |
8.049.05c yaṁ te̍ svadhāvan sva̱daya̍nti dhe̱nava̱ indra̱ kaṇve̍ṣu rā̱taya̍ḥ ||
8.049.06a u̱graṁ na vī̱raṁ nama̱sopa̍ sedima̱ vibhū̍ti̱m akṣi̍tāvasum |
8.049.06c u̱drīva̍ vajrinn ava̱to na si̍ñca̱te kṣara̍ntīndra dhī̱taya̍ḥ ||
8.049.07a yad dha̍ nū̱naṁ yad vā̍ ya̱jñe yad vā̍ pṛthi̱vyām adhi̍ |
8.049.07c ato̍ no ya̱jñam ā̱śubhi̍r mahemata u̱gra u̱grebhi̱r ā ga̍hi ||
8.049.08a a̱ji̱rāso̱ hara̍yo̱ ye ta̍ ā̱śavo̱ vātā̍ iva prasa̱kṣiṇa̍ḥ |
8.049.08c yebhi̱r apa̍tya̱m manu̍ṣaḥ pa̱rīya̍se̱ yebhi̱r viśva̱ṁ sva̍r dṛ̱śe ||
8.049.09a e̱tāva̍tas ta īmaha̱ indra̍ su̱mnasya̱ goma̍taḥ |
8.049.09c yathā̱ prāvo̍ maghava̱n medhyā̍tithi̱ṁ yathā̱ nīpā̍tithi̱ṁ dhane̍ ||
8.049.10a yathā̱ kaṇve̍ maghavan tra̱sada̍syavi̱ yathā̍ pa̱kthe daśa̍vraje |
8.049.10c yathā̱ gośa̍rye̱ asa̍nor ṛ̱jiśva̱nīndra̱ goma̱d dhira̍ṇyavat ||

8.050.01a pra su śru̱taṁ su̱rādha̍sa̱m arcā̍ śa̱kram a̱bhiṣṭa̍ye |
8.050.01c yaḥ su̍nva̱te stu̍va̱te kāmya̱ṁ vasu̍ sa̱hasre̍ṇeva̱ maṁha̍te ||
8.050.02a śa̱tānī̍kā he̱tayo̍ asya du̱ṣṭarā̱ indra̍sya sa̱miṣo̍ ma̱hīḥ |
8.050.02c gi̱rir na bhu̱jmā ma̱ghava̍tsu pinvate̱ yad ī̍ṁ su̱tā ama̍ndiṣuḥ ||
8.050.03a yad ī̍ṁ su̱tāsa̱ inda̍vo̱ 'bhi pri̱yam ama̍ndiṣuḥ |
8.050.03c āpo̱ na dhā̍yi̱ sava̍nam ma̱ ā va̍so̱ dughā̍ i̱vopa̍ dā̱śuṣe̍ ||
8.050.04a a̱ne̱hasa̍ṁ vo̱ hava̍mānam ū̱taye̱ madhva̍ḥ kṣaranti dhī̱taya̍ḥ |
8.050.04c ā tvā̍ vaso̱ hava̍mānāsa̱ inda̍va̱ upa̍ sto̱treṣu̍ dadhire ||
8.050.05a ā na̱ḥ some̍ svadhva̱ra i̍yā̱no atyo̱ na to̍śate |
8.050.05c yaṁ te̍ svadāva̱n svada̍nti gū̱rtaya̍ḥ pau̱re cha̍ndayase̱ hava̍m ||
8.050.06a pra vī̱ram u̱graṁ vivi̍ciṁ dhana̱spṛta̱ṁ vibhū̍ti̱ṁ rādha̍so ma̱haḥ |
8.050.06c u̱drīva̍ vajrinn ava̱to va̍sutva̱nā sadā̍ pīpetha dā̱śuṣe̍ ||
8.050.07a yad dha̍ nū̱nam pa̍rā̱vati̱ yad vā̍ pṛthi̱vyāṁ di̱vi |
8.050.07c yu̱jā̱na i̍ndra̱ hari̍bhir mahemata ṛ̱ṣva ṛ̱ṣvebhi̱r ā ga̍hi ||
8.050.08a ra̱thi̱rāso̱ hara̍yo̱ ye te̍ a̱sridha̱ ojo̱ vāta̍sya̱ pipra̍ti |
8.050.08c yebhi̱r ni dasyu̱m manu̍ṣo ni̱ghoṣa̍yo̱ yebhi̱ḥ sva̍ḥ pa̱rīya̍se ||
8.050.09a e̱tāva̍tas te vaso vi̱dyāma̍ śūra̱ navya̍saḥ |
8.050.09c yathā̱ prāva̱ eta̍śa̱ṁ kṛtvye̱ dhane̱ yathā̱ vaśa̱ṁ daśa̍vraje ||
8.050.10a yathā̱ kaṇve̍ maghava̱n medhe̍ adhva̱re dī̱rghanī̍the̱ damū̍nasi |
8.050.10c yathā̱ gośa̍rye̱ asi̍ṣāso adrivo̱ mayi̍ go̱traṁ ha̍ri̱śriya̍m ||

8.051.01a yathā̱ manau̱ sāṁva̍raṇau̱ soma̍m i̱ndrāpi̍baḥ su̱tam |
8.051.01c nīpā̍tithau maghava̱n medhyā̍tithau̱ puṣṭi̍gau̱ śruṣṭi̍gau̱ sacā̍ ||
8.051.02a pā̱rṣa̱dvā̱ṇaḥ praska̍ṇva̱ṁ sam a̍sādaya̱c chayā̍na̱ṁ jivri̱m uddhi̍tam |
8.051.02c sa̱hasrā̍ṇy asiṣāsa̱d gavā̱m ṛṣi̱s tvoto̱ dasya̍ve̱ vṛka̍ḥ ||
8.051.03a ya u̱kthebhi̱r na vi̱ndhate̍ ci̱kid ya ṛ̍ṣi̱coda̍naḥ |
8.051.03c indra̱ṁ tam acchā̍ vada̱ navya̍syā ma̱ty ari̍ṣyanta̱ṁ na bhoja̍se ||
8.051.04a yasmā̍ a̱rkaṁ sa̱ptaśī̍rṣāṇam ānṛ̱cus tri̱dhātu̍m utta̱me pa̱de |
8.051.04c sa tv i1̱̍mā viśvā̱ bhuva̍nāni cikrada̱d ād ij ja̍niṣṭa̱ pauṁsya̍m ||
8.051.05a yo no̍ dā̱tā vasū̍nā̱m indra̱ṁ taṁ hū̍mahe va̱yam |
8.051.05c vi̱dmā hy a̍sya suma̱tiṁ navī̍yasīṁ ga̱mema̱ goma̍ti vra̱je ||
8.051.06a yasmai̱ tvaṁ va̍so dā̱nāya̱ śikṣa̍si̱ sa rā̱yas poṣa̍m aśnute |
8.051.06c taṁ tvā̍ va̱yam ma̍ghavann indra girvaṇaḥ su̱tāva̍nto havāmahe ||
8.051.07a ka̱dā ca̱na sta̱rīr a̍si̱ nendra̍ saścasi dā̱śuṣe̍ |
8.051.07c upo̱pen nu ma̍ghava̱n bhūya̱ in nu te̱ dāna̍ṁ de̱vasya̍ pṛcyate ||
8.051.08a pra yo na̍na̱kṣe a̱bhy oja̍sā̱ krivi̍ṁ va̱dhaiḥ śuṣṇa̍ṁ nigho̱ṣaya̍n |
8.051.08c ya̱ded asta̍mbhīt pra̱thaya̍nn a̱mūṁ diva̱m ād ij ja̍niṣṭa̱ pārthi̍vaḥ ||
8.051.09a yasyā̱yaṁ viśva̱ āryo̱ dāsa̍ḥ śevadhi̱pā a̱riḥ |
8.051.09c ti̱raś ci̍d a̱rye ruśa̍me̱ parī̍ravi̱ tubhyet so a̍jyate ra̱yiḥ ||
8.051.10a tu̱ra̱ṇyavo̱ madhu̍mantaṁ ghṛta̱ścuta̱ṁ viprā̍so a̱rkam ā̍nṛcuḥ |
8.051.10c a̱sme ra̱yiḥ pa̍prathe̱ vṛṣṇya̱ṁ śavo̱ 'sme su̍vā̱nāsa̱ inda̍vaḥ ||

8.052.01a yathā̱ manau̱ viva̍svati̱ soma̍ṁ śa̱krāpi̍baḥ su̱tam |
8.052.01c yathā̍ tri̱te chanda̍ indra̱ jujo̍ṣasy ā̱yau mā̍dayase̱ sacā̍ ||
8.052.02a pṛṣa̍dhre̱ medhye̍ māta̱riśva̱nīndra̍ suvā̱ne ama̍ndathāḥ |
8.052.02c yathā̱ soma̱ṁ daśa̍śipre̱ daśo̍ṇye̱ syūma̍raśmā̱v ṛjū̍nasi ||
8.052.03a ya u̱kthā keva̍lā da̱dhe yaḥ soma̍ṁ dhṛṣi̱tāpi̍bat |
8.052.03c yasmai̱ viṣṇu̱s trīṇi̍ pa̱dā vi̍cakra̱ma upa̍ mi̱trasya̱ dharma̍bhiḥ ||
8.052.04a yasya̱ tvam i̍ndra̱ stome̍ṣu cā̱kano̱ vāje̍ vājiñ chatakrato |
8.052.04c taṁ tvā̍ va̱yaṁ su̱dughā̍m iva go̱duho̍ juhū̱masi̍ śrava̱syava̍ḥ ||
8.052.05a yo no̍ dā̱tā sa na̍ḥ pi̱tā ma̱hām̐ u̱gra ī̍śāna̱kṛt |
8.052.05c ayā̍mann u̱gro ma̱ghavā̍ purū̱vasu̱r gor aśva̍sya̱ pra dā̍tu naḥ ||
8.052.06a yasmai̱ tvaṁ va̍so dā̱nāya̱ maṁha̍se̱ sa rā̱yas poṣa̍m invati |
8.052.06c va̱sū̱yavo̱ vasu̍patiṁ śa̱takra̍tu̱ṁ stomai̱r indra̍ṁ havāmahe ||
8.052.07a ka̱dā ca̱na pra yu̍cchasy u̱bhe ni pā̍si̱ janma̍nī |
8.052.07c turī̍yāditya̱ hava̍naṁ ta indri̱yam ā ta̍sthāv a̱mṛta̍ṁ di̱vi ||
8.052.08a yasmai̱ tvam ma̍ghavann indra girvaṇa̱ḥ śikṣo̱ śikṣa̍si dā̱śuṣe̍ |
8.052.08c a̱smāka̱ṁ gira̍ u̱ta su̍ṣṭu̱tiṁ va̍so kaṇva̱vac chṛ̍ṇudhī̱ hava̍m ||
8.052.09a astā̍vi̱ manma̍ pū̱rvyam brahmendrā̍ya vocata |
8.052.09c pū̱rvīr ṛ̱tasya̍ bṛha̱tīr a̍nūṣata sto̱tur me̱dhā a̍sṛkṣata ||
8.052.10a sam indro̱ rāyo̍ bṛha̱tīr a̍dhūnuta̱ saṁ kṣo̱ṇī sam u̱ sūrya̍m |
8.052.10c saṁ śu̱krāsa̱ḥ śuca̍ya̱ḥ saṁ gavā̍śira̱ḥ somā̱ indra̍m amandiṣuḥ ||

8.053.01a u̱pa̱maṁ tvā̍ ma̱ghonā̱ṁ jyeṣṭha̍ṁ ca vṛṣa̱bhāṇā̍m |
8.053.01c pū̱rbhitta̍mam maghavann indra go̱vida̱m īśā̍naṁ rā̱ya ī̍mahe ||
8.053.02a ya ā̱yuṁ kutsa̍m atithi̱gvam arda̍yo vāvṛdhā̱no di̱ve-di̍ve |
8.053.02c taṁ tvā̍ va̱yaṁ harya̍śvaṁ śa̱takra̍tuṁ vāja̱yanto̍ havāmahe ||
8.053.03a ā no̱ viśve̍ṣā̱ṁ rasa̱m madhva̍ḥ siñca̱ntv adra̍yaḥ |
8.053.03c ye pa̍rā̱vati̍ sunvi̱re jane̱ṣv ā ye a̍rvā̱vatīnda̍vaḥ ||
8.053.04a viśvā̱ dveṣā̍ṁsi ja̱hi cāva̱ cā kṛ̍dhi̱ viśve̍ sanva̱ntv ā vasu̍ |
8.053.04c śīṣṭe̍ṣu cit te madi̱rāso̍ a̱ṁśavo̱ yatrā̱ soma̍sya tṛ̱mpasi̍ ||
8.053.05a indra̱ nedī̍ya̱ ed i̍hi mi̱tame̍dhābhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.053.05c ā śa̍ṁtama̱ śaṁta̍mābhir a̱bhiṣṭi̍bhi̱r ā svā̍pe svā̱pibhi̍ḥ ||
8.053.06a ā̱ji̱tura̱ṁ satpa̍tiṁ vi̱śvaca̍rṣaṇiṁ kṛ̱dhi pra̱jāsv ābha̍gam |
8.053.06c pra sū ti̍rā̱ śacī̍bhi̱r ye ta̍ u̱kthina̱ḥ kratu̍m puna̱ta ā̍nu̱ṣak ||
8.053.07a yas te̱ sādhi̱ṣṭho 'va̍se̱ te syā̍ma̱ bhare̍ṣu te |
8.053.07c va̱yaṁ hotrā̍bhir u̱ta de̱vahū̍tibhiḥ sasa̱vāṁso̍ manāmahe ||
8.053.08a a̱haṁ hi te̍ harivo̱ brahma̍ vāja̱yur ā̱jiṁ yāmi̱ sado̱tibhi̍ḥ |
8.053.08c tvām id e̱va tam ame̱ sam a̍śva̱yur ga̱vyur agre̍ mathī̱nām ||

8.054.01a e̱tat ta̍ indra vī̱rya̍ṁ gī̱rbhir gṛ̱ṇanti̍ kā̱rava̍ḥ |
8.054.01c te stobha̍nta̱ ūrja̍m āvan ghṛta̱ścuta̍m pau̱rāso̍ nakṣan dhī̱tibhi̍ḥ ||
8.054.02a nakṣa̍nta̱ indra̱m ava̍se sukṛ̱tyayā̱ yeṣā̍ṁ su̱teṣu̱ manda̍se |
8.054.02c yathā̍ saṁva̱rte ama̍do̱ yathā̍ kṛ̱śa e̱vāsme i̍ndra matsva ||
8.054.03a ā no̱ viśve̍ sa̱joṣa̍so̱ devā̍so̱ ganta̱nopa̍ naḥ |
8.054.03c vasa̍vo ru̱drā ava̍se na̱ ā ga̍mañ chṛ̱ṇvantu̍ ma̱ruto̱ hava̍m ||
8.054.04a pū̱ṣā viṣṇu̱r hava̍nam me̱ sara̍sva̱ty ava̍ntu sa̱pta sindha̍vaḥ |
8.054.04c āpo̱ vāta̱ḥ parva̍tāso̱ vana̱spati̍ḥ śṛ̱ṇotu̍ pṛthi̱vī hava̍m ||
8.054.05a yad i̍ndra̱ rādho̱ asti̍ te̱ māgho̍nam maghavattama |
8.054.05c tena̍ no bodhi sadha̱mādyo̍ vṛ̱dhe bhago̍ dā̱nāya̍ vṛtrahan ||
8.054.06a āji̍pate nṛpate̱ tvam id dhi no̱ vāja̱ ā va̍kṣi sukrato |
8.054.06c vī̱tī hotrā̍bhir u̱ta de̱vavī̍tibhiḥ sasa̱vāṁso̱ vi śṛ̍ṇvire ||
8.054.07a santi̱ hy a1̱̍rya ā̱śiṣa̱ indra̱ āyu̱r janā̍nām |
8.054.07c a̱smān na̍kṣasva maghava̱nn upāva̍se dhu̱kṣasva̍ pi̱pyuṣī̱m iṣa̍m ||
8.054.08a va̱yaṁ ta̍ indra̱ stome̍bhir vidhema̱ tvam a̱smāka̍ṁ śatakrato |
8.054.08c mahi̍ sthū̱raṁ śa̍śa̱yaṁ rādho̱ ahra̍ya̱m praska̍ṇvāya̱ ni to̍śaya ||

8.055.01a bhūrīd indra̍sya vī̱rya1̱̍ṁ vy akhya̍m a̱bhy āya̍ti |
8.055.01c rādha̍s te dasyave vṛka ||
8.055.02a śa̱taṁ śve̱tāsa̍ u̱kṣaṇo̍ di̱vi tāro̱ na ro̍cante |
8.055.02c ma̱hnā diva̱ṁ na ta̍stabhuḥ ||
8.055.03a śa̱taṁ ve̱ṇūñ cha̱taṁ śuna̍ḥ śa̱taṁ carmā̍ṇi mlā̱tāni̍ |
8.055.03c śa̱tam me̍ balbajastu̱kā aru̍ṣīṇā̱ṁ catu̍ḥśatam ||
8.055.04a su̱de̱vāḥ stha̍ kāṇvāyanā̱ vayo̍-vayo vica̱ranta̍ḥ |
8.055.04c aśvā̍so̱ na ca̍ṅkramata ||
8.055.05a ād it sā̱ptasya̍ carkira̱nn ānū̍nasya̱ mahi̱ śrava̍ḥ |
8.055.05c śyāvī̍r atidhva̱san pa̱thaś cakṣu̍ṣā ca̱na sa̱ṁnaśe̍ ||

8.056.01a prati̍ te dasyave vṛka̱ rādho̍ ada̱rśy ahra̍yam |
8.056.01c dyaur na pra̍thi̱nā śava̍ḥ ||
8.056.02a daśa̱ mahya̍m pautakra̱taḥ sa̱hasrā̱ dasya̍ve̱ vṛka̍ḥ |
8.056.02c nityā̍d rā̱yo a̍maṁhata ||
8.056.03a śa̱tam me̍ garda̱bhānā̍ṁ śa̱tam ūrṇā̍vatīnām |
8.056.03c śa̱taṁ dā̱sām̐ ati̱ sraja̍ḥ ||
8.056.04a tatro̱ api̱ prāṇī̍yata pū̱takra̍tāyai̱ vya̍ktā |
8.056.04c aśvā̍nā̱m in na yū̱thyā̍m ||
8.056.05a ace̍ty a̱gniś ci̍ki̱tur ha̍vya̱vāṭ sa su̱madra̍thaḥ |
8.056.05c a̱gniḥ śu̱kreṇa̍ śo̱ciṣā̍ bṛ̱hat sūro̍ arocata di̱vi sūryo̍ arocata ||

8.057.01a yu̱vaṁ de̍vā̱ kratu̍nā pū̱rvyeṇa̍ yu̱ktā rathe̍na tavi̱ṣaṁ ya̍jatrā |
8.057.01c āga̍cchataṁ nāsatyā̱ śacī̍bhir i̱daṁ tṛ̱tīya̱ṁ sava̍nam pibāthaḥ ||
8.057.02a yu̱vāṁ de̱vās traya̍ ekāda̱śāsa̍ḥ sa̱tyāḥ sa̱tyasya̍ dadṛśe pu̱rastā̍t |
8.057.02c a̱smāka̍ṁ ya̱jñaṁ sava̍naṁ juṣā̱ṇā pā̱taṁ soma̍m aśvinā̱ dīdya̍gnī ||
8.057.03a pa̱nāyya̱ṁ tad a̍śvinā kṛ̱taṁ vā̍ṁ vṛṣa̱bho di̱vo raja̍saḥ pṛthi̱vyāḥ |
8.057.03c sa̱hasra̱ṁ śaṁsā̍ u̱ta ye gavi̍ṣṭau̱ sarvā̱m̐ it tām̐ upa̍ yātā̱ piba̍dhyai ||
8.057.04a a̱yaṁ vā̍m bhā̱go nihi̍to yajatre̱mā giro̍ nāsa̱tyopa̍ yātam |
8.057.04c piba̍ta̱ṁ soma̱m madhu̍mantam a̱sme pra dā̱śvāṁsa̍m avata̱ṁ śacī̍bhiḥ ||

8.058.01a yam ṛ̱tvijo̍ bahu̱dhā ka̱lpaya̍nta̱ḥ sace̍taso ya̱jñam i̱maṁ vaha̍nti |
8.058.01c yo a̍nūcā̱no brā̍hma̱ṇo yu̱kta ā̍sī̱t kā svi̱t tatra̱ yaja̍mānasya sa̱ṁvit ||
8.058.02a eka̍ e̱vāgnir ba̍hu̱dhā sami̍ddha̱ eka̱ḥ sūryo̱ viśva̱m anu̱ prabhū̍taḥ |
8.058.02c ekai̱voṣāḥ sarva̍m i̱daṁ vi bhā̱ty eka̱ṁ vā i̱daṁ vi ba̍bhūva̱ sarva̍m ||
8.058.03a jyoti̍ṣmantaṁ ketu̱manta̍ṁ trica̱kraṁ su̱khaṁ ratha̍ṁ su̱ṣada̱m bhūri̍vāram |
8.058.03c ci̱trāma̍ghā̱ yasya̱ yoge̍ 'dhijajñe̱ taṁ vā̍ṁ hu̱ve ati̍ rikta̱m piba̍dhyai ||

8.059.01a i̱māni̍ vām bhāga̱dheyā̍ni sisrata̱ indrā̍varuṇā̱ pra ma̱he su̱teṣu̍ vām |
8.059.01c ya̱jñe-ya̍jñe ha̱ sava̍nā bhura̱ṇyatho̱ yat su̍nva̱te yaja̍mānāya̱ śikṣa̍thaḥ ||
8.059.02a ni̱ṣṣidhva̍rī̱r oṣa̍dhī̱r āpa̍ āstā̱m indrā̍varuṇā mahi̱māna̱m āśa̍ta |
8.059.02c yā sisra̍tū̱ raja̍saḥ pā̱re adhva̍no̱ yayo̱ḥ śatru̱r naki̱r āde̍va̱ oha̍te ||
8.059.03a sa̱tyaṁ tad i̍ndrāvaruṇā kṛ̱śasya̍ vā̱m madhva̍ ū̱rmiṁ du̍hate sa̱pta vāṇī̍ḥ |
8.059.03c tābhi̍r dā̱śvāṁsa̍m avataṁ śubhas patī̱ yo vā̱m ada̍bdho a̱bhi pāti̱ citti̍bhiḥ ||
8.059.04a ghṛ̱ta̱pruṣa̱ḥ saumyā̍ jī̱radā̍navaḥ sa̱pta svasā̍ra̱ḥ sada̍na ṛ̱tasya̍ |
8.059.04c yā ha̍ vām indrāvaruṇā ghṛta̱ścuta̱s tābhi̍r dhatta̱ṁ yaja̍mānāya śikṣatam ||
8.059.05a avo̍cāma maha̱te saubha̍gāya sa̱tyaṁ tve̱ṣābhyā̍m mahi̱māna̍m indri̱yam |
8.059.05c a̱smān sv i̍ndrāvaruṇā ghṛta̱ścuta̱s tribhi̍ḥ sā̱ptebhi̍r avataṁ śubhas patī ||
8.059.06a indrā̍varuṇā̱ yad ṛ̱ṣibhyo̍ manī̱ṣāṁ vā̱co ma̱tiṁ śru̱tam a̍datta̱m agre̍ |
8.059.06c yāni̱ sthānā̍ny asṛjanta̱ dhīrā̍ ya̱jñaṁ ta̍nvā̱nās tapa̍sā̱bhy a̍paśyam ||
8.059.07a indrā̍varuṇā saumana̱sam adṛ̍ptaṁ rā̱yas poṣa̱ṁ yaja̍māneṣu dhattam |
8.059.07c pra̱jām pu̱ṣṭim bhū̍tim a̱smāsu̍ dhattaṁ dīrghāyu̱tvāya̱ pra ti̍rataṁ na̱ āyu̍ḥ ||

8.060.01a agna̱ ā yā̍hy a̱gnibhi̱r hotā̍raṁ tvā vṛṇīmahe |
8.060.01c ā tvām a̍naktu̱ praya̍tā ha̱viṣma̍tī̱ yaji̍ṣṭham ba̱rhir ā̱sade̍ ||
8.060.02a acchā̱ hi tvā̍ sahasaḥ sūno aṅgira̱ḥ sruca̱ś cara̍nty adhva̱re |
8.060.02c ū̱rjo napā̍taṁ ghṛ̱take̍śam īmahe̱ 'gniṁ ya̱jñeṣu̍ pū̱rvyam ||
8.060.03a agne̍ ka̱vir ve̱dhā a̍si̱ hotā̍ pāvaka̱ yakṣya̍ḥ |
8.060.03c ma̱ndro yaji̍ṣṭho adhva̱reṣv īḍyo̱ vipre̍bhiḥ śukra̱ manma̍bhiḥ ||
8.060.04a adro̍gha̱m ā va̍hośa̱to ya̍viṣṭhya de̱vām̐ a̍jasra vī̱taye̍ |
8.060.04c a̱bhi prayā̍ṁsi̱ sudhi̱tā va̍so gahi̱ manda̍sva dhī̱tibhi̍r hi̱taḥ ||
8.060.05a tvam it sa̱prathā̍ a̱sy agne̍ trātar ṛ̱tas ka̱viḥ |
8.060.05c tvāṁ viprā̍saḥ samidhāna dīdiva̱ ā vi̍vāsanti ve̱dhasa̍ḥ ||
8.060.06a śocā̍ śociṣṭha dīdi̱hi vi̱śe mayo̱ rāsva̍ sto̱tre ma̱hām̐ a̍si |
8.060.06c de̱vānā̱ṁ śarma̱n mama̍ santu sū̱raya̍ḥ śatrū̱ṣāha̍ḥ sva̱gnaya̍ḥ ||
8.060.07a yathā̍ cid vṛ̱ddham a̍ta̱sam agne̍ sa̱ṁjūrva̍si̱ kṣami̍ |
8.060.07c e̱vā da̍ha mitramaho̱ yo a̍sma̱dhrug du̱rmanmā̱ kaś ca̱ vena̍ti ||
8.060.08a mā no̱ martā̍ya ri̱pave̍ rakṣa̱svine̱ māghaśa̍ṁsāya rīradhaḥ |
8.060.08c asre̍dhadbhis ta̱raṇi̍bhir yaviṣṭhya śi̱vebhi̍ḥ pāhi pā̱yubhi̍ḥ ||
8.060.09a pā̱hi no̍ agna̱ eka̍yā pā̱hy u1̱̍ta dvi̱tīya̍yā |
8.060.09c pā̱hi gī̱rbhis ti̱sṛbhi̍r ūrjām pate pā̱hi ca̍ta̱sṛbhi̍r vaso ||
8.060.10a pā̱hi viśva̍smād ra̱kṣaso̱ arā̍vṇa̱ḥ pra sma̱ vāje̍ṣu no 'va |
8.060.10c tvām id dhi nedi̍ṣṭhaṁ de̱vatā̍taya ā̱piṁ nakṣā̍mahe vṛ̱dhe ||
8.060.11a ā no̍ agne vayo̱vṛdha̍ṁ ra̱yim pā̍vaka̱ śaṁsya̍m |
8.060.11c rāsvā̍ ca na upamāte puru̱spṛha̱ṁ sunī̍tī̱ svaya̍śastaram ||
8.060.12a yena̱ vaṁsā̍ma̱ pṛta̍nāsu̱ śardha̍ta̱s tara̍nto a̱rya ā̱diśa̍ḥ |
8.060.12c sa tvaṁ no̍ vardha̱ praya̍sā śacīvaso̱ jinvā̱ dhiyo̍ vasu̱vida̍ḥ ||
8.060.13a śiśā̍no vṛṣa̱bho ya̍thā̱gniḥ śṛṅge̱ davi̍dhvat |
8.060.13c ti̱gmā a̍sya̱ hana̍vo̱ na pra̍ti̱dhṛṣe̍ su̱jambha̱ḥ saha̍so ya̱huḥ ||
8.060.14a na̱hi te̍ agne vṛṣabha prati̱dhṛṣe̱ jambhā̍so̱ yad vi̱tiṣṭha̍se |
8.060.14c sa tvaṁ no̍ hota̱ḥ suhu̍taṁ ha̱viṣ kṛ̍dhi̱ vaṁsvā̍ no̱ vāryā̍ pu̱ru ||
8.060.15a śeṣe̱ vane̍ṣu mā̱troḥ saṁ tvā̱ martā̍sa indhate |
8.060.15c ata̍ndro ha̱vyā va̍hasi havi̱ṣkṛta̱ ād id de̱veṣu̍ rājasi ||
8.060.16a sa̱pta hotā̍ra̱s tam id ī̍ḻate̱ tvāgne̍ su̱tyaja̱m ahra̍yam |
8.060.16c bhi̱natsy adri̱ṁ tapa̍sā̱ vi śo̱ciṣā̱ prāgne̍ tiṣṭha̱ janā̱m̐ ati̍ ||
8.060.17a a̱gnim-a̍gniṁ vo̱ adhri̍guṁ hu̱vema̍ vṛ̱ktaba̍rhiṣaḥ |
8.060.17c a̱gniṁ hi̱tapra̍yasaḥ śaśva̱tīṣv ā hotā̍raṁ carṣaṇī̱nām ||
8.060.18a kete̍na̱ śarma̍n sacate suṣā̱maṇy agne̱ tubhya̍ṁ ciki̱tvanā̍ |
8.060.18c i̱ṣa̱ṇyayā̍ naḥ puru̱rūpa̱m ā bha̍ra̱ vāja̱ṁ nedi̍ṣṭham ū̱taye̍ ||
8.060.19a agne̱ jari̍tar vi̱śpati̍s tepā̱no de̍va ra̱kṣasa̍ḥ |
8.060.19c apro̍ṣivān gṛ̱hapa̍tir ma̱hām̐ a̍si di̱vas pā̱yur du̍roṇa̱yuḥ ||
8.060.20a mā no̱ rakṣa̱ ā ve̍śīd āghṛṇīvaso̱ mā yā̱tur yā̍tu̱māva̍tām |
8.060.20c pa̱ro̱ga̱vyū̱ty ani̍rā̱m apa̱ kṣudha̱m agne̱ sedha̍ rakṣa̱svina̍ḥ ||

8.061.01a u̱bhaya̍ṁ śṛ̱ṇava̍c ca na̱ indro̍ a̱rvāg i̱daṁ vaca̍ḥ |
8.061.01c sa̱trācyā̍ ma̱ghavā̱ soma̍pītaye dhi̱yā śavi̍ṣṭha̱ ā ga̍mat ||
8.061.02a taṁ hi sva̱rāja̍ṁ vṛṣa̱bhaṁ tam oja̍se dhi̱ṣaṇe̍ niṣṭata̱kṣatu̍ḥ |
8.061.02c u̱topa̱mānā̍m pratha̱mo ni ṣī̍dasi̱ soma̍kāma̱ṁ hi te̱ mana̍ḥ ||
8.061.03a ā vṛ̍ṣasva purūvaso su̱tasye̱ndrāndha̍saḥ |
8.061.03c vi̱dmā hi tvā̍ harivaḥ pṛ̱tsu sā̍sa̱him adhṛ̍ṣṭaṁ cid dadhṛ̱ṣvaṇi̍m ||
8.061.04a aprā̍misatya maghava̱n tathed a̍sa̱d indra̱ kratvā̱ yathā̱ vaśa̍ḥ |
8.061.04c sa̱nema̱ vāja̱ṁ tava̍ śipri̱nn ava̍sā ma̱kṣū ci̱d yanto̍ adrivaḥ ||
8.061.05a śa̱gdhy ū̱3̱̍ ṣu śa̍cīpata̱ indra̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.061.05c bhaga̱ṁ na hi tvā̍ ya̱śasa̍ṁ vasu̱vida̱m anu̍ śūra̱ carā̍masi ||
8.061.06a pau̱ro aśva̍sya puru̱kṛd gavā̍m a̱sy utso̍ deva hira̱ṇyaya̍ḥ |
8.061.06c naki̱r hi dāna̍m pari̱mardhi̍ṣa̱t tve yad-ya̱d yāmi̱ tad ā bha̍ra ||
8.061.07a tvaṁ hy ehi̱ cera̍ve vi̱dā bhaga̱ṁ vasu̍ttaye |
8.061.07c ud vā̍vṛṣasva maghava̱n gavi̍ṣṭaya̱ ud i̱ndrāśva̍miṣṭaye ||
8.061.08a tvam pu̱rū sa̱hasrā̍ṇi śa̱tāni̍ ca yū̱thā dā̱nāya̍ maṁhase |
8.061.08c ā pu̍raṁda̱raṁ ca̍kṛma̱ vipra̍vacasa̱ indra̱ṁ gāya̱nto 'va̍se ||
8.061.09a a̱vi̱pro vā̱ yad avi̍dha̱d vipro̍ vendra te̱ vaca̍ḥ |
8.061.09c sa pra ma̍mandat tvā̱yā śa̍takrato̱ prācā̍manyo̱ aha̍ṁsana ||
8.061.10a u̱grabā̍hur mrakṣa̱kṛtvā̍ puraṁda̱ro yadi̍ me śṛ̱ṇava̱d dhava̍m |
8.061.10c va̱sū̱yavo̱ vasu̍patiṁ śa̱takra̍tu̱ṁ stomai̱r indra̍ṁ havāmahe ||
8.061.11a na pā̱pāso̍ manāmahe̱ nārā̍yāso̱ na jaḻha̍vaḥ |
8.061.11c yad in nv indra̱ṁ vṛṣa̍ṇa̱ṁ sacā̍ su̱te sakhā̍yaṁ kṛ̱ṇavā̍mahai ||
8.061.12a u̱graṁ yu̍yujma̱ pṛta̍nāsu sāsa̱him ṛ̱ṇakā̍ti̱m adā̍bhyam |
8.061.12c vedā̍ bhṛ̱maṁ ci̱t sani̍tā ra̱thīta̍mo vā̱jina̱ṁ yam id ū̱ naśa̍t ||
8.061.13a yata̍ indra̱ bhayā̍mahe̱ tato̍ no̱ abha̍yaṁ kṛdhi |
8.061.13c magha̍vañ cha̱gdhi tava̱ tan na̍ ū̱tibhi̱r vi dviṣo̱ vi mṛdho̍ jahi ||
8.061.14a tvaṁ hi rā̍dhaspate̱ rādha̍so ma̱haḥ kṣaya̱syāsi̍ vidha̱taḥ |
8.061.14c taṁ tvā̍ va̱yam ma̍ghavann indra girvaṇaḥ su̱tāva̍nto havāmahe ||
8.061.15a indra̱ḥ spaḻ u̱ta vṛ̍tra̱hā pa̍ra̱spā no̱ vare̍ṇyaḥ |
8.061.15c sa no̍ rakṣiṣac cara̱maṁ sa ma̍dhya̱maṁ sa pa̱ścāt pā̍tu naḥ pu̱raḥ ||
8.061.16a tvaṁ na̍ḥ pa̱ścād a̍dha̱rād u̍tta̱rāt pu̱ra indra̱ ni pā̍hi vi̱śvata̍ḥ |
8.061.16c ā̱re a̱smat kṛ̍ṇuhi̱ daivya̍m bha̱yam ā̱re he̱tīr ade̍vīḥ ||
8.061.17a a̱dyādyā̱ śvaḥ-śva̱ indra̱ trāsva̍ pa̱re ca̍ naḥ |
8.061.17c viśvā̍ ca no jari̱tṝn sa̍tpate̱ ahā̱ divā̱ nakta̍ṁ ca rakṣiṣaḥ ||
8.061.18a pra̱bha̱ṅgī śūro̍ ma̱ghavā̍ tu̱vīma̍gha̱ḥ sammi̍ślo vi̱ryā̍ya̱ kam |
8.061.18c u̱bhā te̍ bā̱hū vṛṣa̍ṇā śatakrato̱ ni yā vajra̍m mimi̱kṣatu̍ḥ ||

8.062.01a pro a̍smā̱ upa̍stuti̱m bhara̍tā̱ yaj jujo̍ṣati |
8.062.01c u̱kthair indra̍sya̱ māhi̍na̱ṁ vayo̍ vardhanti so̱mino̍ bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||
8.062.02a a̱yu̱jo asa̍mo̱ nṛbhi̱r eka̍ḥ kṛ̱ṣṭīr a̱yāsya̍ḥ |
8.062.02c pū̱rvīr ati̱ pra vā̍vṛdhe̱ viśvā̍ jā̱tāny oja̍sā bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||
8.062.03a ahi̍tena ci̱d arva̍tā jī̱radā̍nuḥ siṣāsati |
8.062.03c pra̱vācya̍m indra̱ tat tava̍ vī̱ryā̍ṇi kariṣya̱to bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||
8.062.04a ā yā̍hi kṛ̱ṇavā̍ma ta̱ indra̱ brahmā̍ṇi̱ vardha̍nā |
8.062.04c yebhi̍ḥ śaviṣṭha cā̱kano̍ bha̱dram i̱ha śra̍vasya̱te bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||
8.062.05a dhṛ̱ṣa̱taś ci̍d dhṛ̱ṣan mana̍ḥ kṛ̱ṇoṣī̍ndra̱ yat tvam |
8.062.05c tī̱vraiḥ somai̍ḥ saparya̱to namo̍bhiḥ prati̱bhūṣa̍to bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||
8.062.06a ava̍ caṣṭa̱ ṛcī̍ṣamo 'va̱tām̐ i̍va̱ mānu̍ṣaḥ |
8.062.06c ju̱ṣṭvī dakṣa̍sya so̱mina̱ḥ sakhā̍yaṁ kṛṇute̱ yuja̍m bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||
8.062.07a viśve̍ ta indra vī̱rya̍ṁ de̱vā anu̱ kratu̍ṁ daduḥ |
8.062.07c bhuvo̱ viśva̍sya̱ gopa̍tiḥ puruṣṭuta bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||
8.062.08a gṛ̱ṇe tad i̍ndra te̱ śava̍ upa̱maṁ de̱vatā̍taye |
8.062.08c yad dhaṁsi̍ vṛ̱tram oja̍sā śacīpate bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||
8.062.09a sama̍neva vapuṣya̱taḥ kṛ̱ṇava̱n mānu̍ṣā yu̱gā |
8.062.09c vi̱de tad indra̱ś ceta̍na̱m adha̍ śru̱to bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||
8.062.10a uj jā̱tam i̍ndra te̱ śava̱ ut tvām ut tava̱ kratu̍m |
8.062.10c bhūri̍go̱ bhūri̍ vāvṛdhu̱r magha̍va̱n tava̱ śarma̍ṇi bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||
8.062.11a a̱haṁ ca̱ tvaṁ ca̍ vṛtraha̱n saṁ yu̍jyāva sa̱nibhya̱ ā |
8.062.11c a̱rā̱tī̱vā ci̍d adri̱vo 'nu̍ nau śūra maṁsate bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||
8.062.12a sa̱tyam id vā u̱ taṁ va̱yam indra̍ṁ stavāma̱ nānṛ̍tam |
8.062.12c ma̱hām̐ asu̍nvato va̱dho bhūri̱ jyotī̍ṁṣi sunva̱to bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||

8.063.01a sa pū̱rvyo ma̱hānā̍ṁ ve̱naḥ kratu̍bhir ānaje |
8.063.01c yasya̱ dvārā̱ manu̍ṣ pi̱tā de̱veṣu̱ dhiya̍ āna̱je ||
8.063.02a di̱vo māna̱ṁ not sa̍da̱n soma̍pṛṣṭhāso̱ adra̍yaḥ |
8.063.02c u̱kthā brahma̍ ca̱ śaṁsyā̍ ||
8.063.03a sa vi̱dvām̐ aṅgi̍robhya̱ indro̱ gā a̍vṛṇo̱d apa̍ |
8.063.03c stu̱ṣe tad a̍sya̱ pauṁsya̍m ||
8.063.04a sa pra̱tnathā̍ kavivṛ̱dha indro̍ vā̱kasya̍ va̱kṣaṇi̍ḥ |
8.063.04c śi̱vo a̱rkasya̱ homa̍ny asma̱trā ga̱ntv ava̍se ||
8.063.05a ād ū̱ nu te̱ anu̱ kratu̱ṁ svāhā̱ vara̍sya̱ yajya̍vaḥ |
8.063.05c śvā̱tram a̱rkā a̍nūṣa̱tendra̍ go̱trasya̍ dā̱vane̍ ||
8.063.06a indre̱ viśvā̍ni vī̱ryā̍ kṛ̱tāni̱ kartvā̍ni ca |
8.063.06c yam a̱rkā a̍dhva̱raṁ vi̱duḥ ||
8.063.07a yat pāñca̍janyayā vi̱śendre̱ ghoṣā̱ asṛ̍kṣata |
8.063.07c astṛ̍ṇād ba̱rhaṇā̍ vi̱po̱3̱̍ 'ryo māna̍sya̱ sa kṣaya̍ḥ ||
8.063.08a i̱yam u̍ te̱ anu̍ṣṭutiś cakṛ̱ṣe tāni̱ pauṁsyā̍ |
8.063.08c prāva̍ś ca̱krasya̍ varta̱nim ||
8.063.09a a̱sya vṛṣṇo̱ vyoda̍na u̱ru kra̍miṣṭa jī̱vase̍ |
8.063.09c yava̱ṁ na pa̱śva ā da̍de ||
8.063.10a tad dadhā̍nā ava̱syavo̍ yu̱ṣmābhi̱r dakṣa̍pitaraḥ |
8.063.10c syāma̍ ma̱rutva̍to vṛ̱dhe ||
8.063.11a baḻ ṛ̱tviyā̍ya̱ dhāmna̱ ṛkva̍bhiḥ śūra nonumaḥ |
8.063.11c jeṣā̍mendra̱ tvayā̍ yu̱jā ||
8.063.12a a̱sme ru̱drā me̱hanā̱ parva̍tāso vṛtra̱hatye̱ bhara̍hūtau sa̱joṣā̍ḥ |
8.063.12c yaḥ śaṁsa̍te stuva̱te dhāyi̍ pa̱jra indra̍jyeṣṭhā a̱smām̐ a̍vantu de̱vāḥ ||

8.064.01a ut tvā̍ mandantu̱ stomā̍ḥ kṛṇu̱ṣva rādho̍ adrivaḥ |
8.064.01c ava̍ brahma̱dviṣo̍ jahi ||
8.064.02a pa̱dā pa̱ṇīm̐r a̍rā̱dhaso̱ ni bā̍dhasva ma̱hām̐ a̍si |
8.064.02c na̱hi tvā̱ kaś ca̱na prati̍ ||
8.064.03a tvam ī̍śiṣe su̱tānā̱m indra̱ tvam asu̍tānām |
8.064.03c tvaṁ rājā̱ janā̍nām ||
8.064.04a ehi̱ prehi̱ kṣayo̍ di̱vy ā̱3̱̍ghoṣa̍ñ carṣaṇī̱nām |
8.064.04c obhe pṛ̍ṇāsi̱ roda̍sī ||
8.064.05a tyaṁ ci̱t parva̍taṁ gi̱riṁ śa̱tava̍ntaṁ saha̱sriṇa̍m |
8.064.05c vi sto̱tṛbhyo̍ rurojitha ||
8.064.06a va̱yam u̍ tvā̱ divā̍ su̱te va̱yaṁ nakta̍ṁ havāmahe |
8.064.06c a̱smāka̱ṁ kāma̱m ā pṛ̍ṇa ||
8.064.07a kva1̱̍ sya vṛ̍ṣa̱bho yuvā̍ tuvi̱grīvo̱ anā̍nataḥ |
8.064.07c bra̱hmā kas taṁ sa̍paryati ||
8.064.08a kasya̍ svi̱t sava̍na̱ṁ vṛṣā̍ juju̱ṣvām̐ ava̍ gacchati |
8.064.08c indra̱ṁ ka u̍ svi̱d ā ca̍ke ||
8.064.09a kaṁ te̍ dā̱nā a̍sakṣata̱ vṛtra̍ha̱n kaṁ su̱vīryā̍ |
8.064.09c u̱kthe ka u̍ svi̱d anta̍maḥ ||
8.064.10a a̱yaṁ te̱ mānu̍ṣe̱ jane̱ soma̍ḥ pū̱ruṣu̍ sūyate |
8.064.10c tasyehi̱ pra dra̍vā̱ piba̍ ||
8.064.11a a̱yaṁ te̍ śarya̱ṇāva̍ti su̱ṣomā̍yā̱m adhi̍ pri̱yaḥ |
8.064.11c ā̱rjī̱kīye̍ ma̱dinta̍maḥ ||
8.064.12a tam a̱dya rādha̍se ma̱he cāru̱m madā̍ya̱ ghṛṣva̍ye |
8.064.12c ehī̍m indra̱ dravā̱ piba̍ ||

8.065.01a yad i̍ndra̱ prāg apā̱g uda̱ṅ nya̍g vā hū̱yase̱ nṛbhi̍ḥ |
8.065.01c ā yā̍hi̱ tūya̍m ā̱śubhi̍ḥ ||
8.065.02a yad vā̍ pra̱srava̍ṇe di̱vo mā̱dayā̍se̱ sva̍rṇare |
8.065.02c yad vā̍ samu̱dre andha̍saḥ ||
8.065.03a ā tvā̍ gī̱rbhir ma̱hām u̱ruṁ hu̱ve gām i̍va̱ bhoja̍se |
8.065.03c indra̱ soma̍sya pī̱taye̍ ||
8.065.04a ā ta̍ indra mahi̱māna̱ṁ hara̍yo deva te̱ maha̍ḥ |
8.065.04c rathe̍ vahantu̱ bibhra̍taḥ ||
8.065.05a indra̍ gṛṇī̱ṣa u̍ stu̱ṣe ma̱hām̐ u̱gra ī̍śāna̱kṛt |
8.065.05c ehi̍ naḥ su̱tam piba̍ ||
8.065.06a su̱tāva̍ntas tvā va̱yam praya̍svanto havāmahe |
8.065.06c i̱daṁ no̍ ba̱rhir ā̱sade̍ ||
8.065.07a yac ci̱d dhi śaśva̍tā̱m asīndra̱ sādhā̍raṇa̱s tvam |
8.065.07c taṁ tvā̍ va̱yaṁ ha̍vāmahe ||
8.065.08a i̱daṁ te̍ so̱myam madhv adhu̍kṣa̱nn adri̍bhi̱r nara̍ḥ |
8.065.08c ju̱ṣā̱ṇa i̍ndra̱ tat pi̍ba ||
8.065.09a viśvā̍m̐ a̱ryo vi̍pa̱ścito 'ti̍ khya̱s tūya̱m ā ga̍hi |
8.065.09c a̱sme dhe̍hi̱ śravo̍ bṛ̱hat ||
8.065.10a dā̱tā me̱ pṛṣa̍tīnā̱ṁ rājā̍ hiraṇya̱vīnā̍m |
8.065.10c mā de̍vā ma̱ghavā̍ riṣat ||
8.065.11a sa̱hasre̱ pṛṣa̍tīnā̱m adhi̍ śca̱ndram bṛ̱hat pṛ̱thu |
8.065.11c śu̱kraṁ hira̍ṇya̱m ā da̍de ||
8.065.12a napā̍to du̱rgaha̍sya me sa̱hasre̍ṇa su̱rādha̍saḥ |
8.065.12c śravo̍ de̱veṣv a̍krata ||

8.066.01a taro̍bhir vo vi̱dadva̍su̱m indra̍ṁ sa̱bādha̍ ū̱taye̍ |
8.066.01c bṛ̱had gāya̍ntaḥ su̱taso̍me adhva̱re hu̱ve bhara̱ṁ na kā̱riṇa̍m ||
8.066.02a na yaṁ du̱dhrā vara̍nte̱ na sthi̱rā muro̱ made̍ suśi̱pram andha̍saḥ |
8.066.02c ya ā̱dṛtyā̍ śaśamā̱nāya̍ sunva̱te dātā̍ jari̱tra u̱kthya̍m ||
8.066.03a yaḥ śa̱kro mṛ̱kṣo aśvyo̱ yo vā̱ kījo̍ hira̱ṇyaya̍ḥ |
8.066.03c sa ū̱rvasya̍ rejaya̱ty apā̍vṛti̱m indro̱ gavya̍sya vṛtra̱hā ||
8.066.04a nikhā̍taṁ ci̱d yaḥ pu̍rusambhṛ̱taṁ vasūd id vapa̍ti dā̱śuṣe̍ |
8.066.04c va̱jrī su̍śi̱pro harya̍śva̱ it ka̍ra̱d indra̱ḥ kratvā̱ yathā̱ vaśa̍t ||
8.066.05a yad vā̱vantha̍ puruṣṭuta pu̱rā ci̍c chūra nṛ̱ṇām |
8.066.05c va̱yaṁ tat ta̍ indra̱ sam bha̍rāmasi ya̱jñam u̱kthaṁ tu̱raṁ vaca̍ḥ ||
8.066.06a sacā̱ some̍ṣu puruhūta vajrivo̱ madā̍ya dyukṣa somapāḥ |
8.066.06c tvam id dhi bra̍hma̱kṛte̱ kāmya̱ṁ vasu̱ deṣṭha̍ḥ sunva̱te bhuva̍ḥ ||
8.066.07a va̱yam e̍nam i̱dā hyo 'pī̍peme̱ha va̱jriṇa̍m |
8.066.07c tasmā̍ u a̱dya sa̍ma̱nā su̱tam bha̱rā nū̱nam bhū̍ṣata śru̱te ||
8.066.08a vṛka̍ś cid asya vāra̱ṇa u̍rā̱mathi̱r ā va̱yune̍ṣu bhūṣati |
8.066.08c semaṁ na̱ḥ stoma̍ṁ jujuṣā̱ṇa ā ga̱hīndra̱ pra ci̱trayā̍ dhi̱yā ||
8.066.09a kad ū̱ nv a1̱̍syākṛ̍ta̱m indra̍syāsti̱ pauṁsya̍m |
8.066.09c keno̱ nu ka̱ṁ śroma̍tena̱ na śu̍śruve ja̱nuṣa̱ḥ pari̍ vṛtra̱hā ||
8.066.10a kad ū̍ ma̱hīr adhṛ̍ṣṭā asya̱ tavi̍ṣī̱ḥ kad u̍ vṛtra̱ghno astṛ̍tam |
8.066.10c indro̱ viśvā̍n beka̱nāṭā̍m̐ aha̱rdṛśa̍ u̱ta kratvā̍ pa̱ṇīm̐r a̱bhi ||
8.066.11a va̱yaṁ ghā̍ te̱ apū̱rvyendra̱ brahmā̍ṇi vṛtrahan |
8.066.11c pu̱rū̱tamā̍saḥ puruhūta vajrivo bhṛ̱tiṁ na pra bha̍rāmasi ||
8.066.12a pū̱rvīś ci̱d dhi tve tu̍vikūrminn ā̱śaso̱ hava̍nta indro̱taya̍ḥ |
8.066.12c ti̱raś ci̍d a̱ryaḥ sava̱nā va̍so gahi̱ śavi̍ṣṭha śru̱dhi me̱ hava̍m ||
8.066.13a va̱yaṁ ghā̍ te̱ tve id v indra̱ viprā̱ api̍ ṣmasi |
8.066.13c na̱hi tvad a̱nyaḥ pu̍ruhūta̱ kaś ca̱na magha̍va̱nn asti̍ marḍi̱tā ||
8.066.14a tvaṁ no̍ a̱syā ama̍ter u̱ta kṣu̱dho̱3̱̍ 'bhiśa̍ste̱r ava̍ spṛdhi |
8.066.14c tvaṁ na̍ ū̱tī tava̍ ci̱trayā̍ dhi̱yā śikṣā̍ śaciṣṭha gātu̱vit ||
8.066.15a soma̱ id va̍ḥ su̱to a̍stu̱ kala̍yo̱ mā bi̍bhītana |
8.066.15c aped e̱ṣa dhva̱smāya̍ti sva̱yaṁ ghai̱ṣo apā̍yati ||

8.067.01a tyān nu kṣa̱triyā̱m̐ ava̍ ādi̱tyān yā̍ciṣāmahe |
8.067.01c su̱mṛ̱ḻī̱kām̐ a̱bhiṣṭa̍ye ||
8.067.02a mi̱tro no̱ aty a̍ṁha̱tiṁ varu̍ṇaḥ parṣad arya̱mā |
8.067.02c ā̱di̱tyāso̱ yathā̍ vi̱duḥ ||
8.067.03a teṣā̱ṁ hi ci̱tram u̱kthya1̱̍ṁ varū̍tha̱m asti̍ dā̱śuṣe̍ |
8.067.03c ā̱di̱tyānā̍m ara̱ṁkṛte̍ ||
8.067.04a mahi̍ vo maha̱tām avo̱ varu̍ṇa̱ mitrārya̍man |
8.067.04c avā̱ṁsy ā vṛ̍ṇīmahe ||
8.067.05a jī̱vān no̍ a̱bhi dhe̍ta̱nādi̍tyāsaḥ pu̱rā hathā̍t |
8.067.05c kad dha̍ stha havanaśrutaḥ ||
8.067.06a yad va̍ḥ śrā̱ntāya̍ sunva̱te varū̍tha̱m asti̱ yac cha̱rdiḥ |
8.067.06c tenā̍ no̱ adhi̍ vocata ||
8.067.07a asti̍ devā a̱ṁhor u̱rv asti̱ ratna̱m anā̍gasaḥ |
8.067.07c ādi̍tyā̱ adbhu̍tainasaḥ ||
8.067.08a mā na̱ḥ setu̍ḥ siṣed a̱yam ma̱he vṛ̍ṇaktu na̱s pari̍ |
8.067.08c indra̱ id dhi śru̱to va̱śī ||
8.067.09a mā no̍ mṛ̱cā ri̍pū̱ṇāṁ vṛ̍ji̱nānā̍m aviṣyavaḥ |
8.067.09c devā̍ a̱bhi pra mṛ̍kṣata ||
8.067.10a u̱ta tvām a̍dite mahy a̱haṁ de̱vy upa̍ bruve |
8.067.10c su̱mṛ̱ḻī̱kām a̱bhiṣṭa̍ye ||
8.067.11a parṣi̍ dī̱ne ga̍bhī̱ra ām̐ ugra̍putre̱ jighā̍ṁsataḥ |
8.067.11c māki̍s to̱kasya̍ no riṣat ||
8.067.12a a̱ne̱ho na̍ uruvraja̱ urū̍ci̱ vi prasa̍rtave |
8.067.12c kṛ̱dhi to̱kāya̍ jī̱vase̍ ||
8.067.13a ye mū̱rdhāna̍ḥ kṣitī̱nām ada̍bdhāsa̱ḥ svaya̍śasaḥ |
8.067.13c vra̱tā rakṣa̍nte a̱druha̍ḥ ||
8.067.14a te na̍ ā̱sno vṛkā̍ṇā̱m ādi̍tyāso mu̱moca̍ta |
8.067.14c ste̱nam ba̱ddham i̍vādite ||
8.067.15a apo̱ ṣu ṇa̍ i̱yaṁ śaru̱r ādi̍tyā̱ apa̍ durma̱tiḥ |
8.067.15c a̱smad e̱tv aja̍ghnuṣī ||
8.067.16a śaśva̱d dhi va̍ḥ sudānava̱ ādi̍tyā ū̱tibhi̍r va̱yam |
8.067.16c pu̱rā nū̱nam bu̍bhu̱jmahe̍ ||
8.067.17a śaśva̍nta̱ṁ hi pra̍cetasaḥ prati̱yanta̍ṁ ci̱d ena̍saḥ |
8.067.17c devā̍ḥ kṛṇu̱tha jī̱vase̍ ||
8.067.18a tat su no̱ navya̱ṁ sanya̍sa̱ ādi̍tyā̱ yan mumo̍cati |
8.067.18c ba̱ndhād ba̱ddham i̍vādite ||
8.067.19a nāsmāka̍m asti̱ tat tara̱ ādi̍tyāso ati̱ṣkade̍ |
8.067.19c yū̱yam a̱smabhya̍m mṛḻata ||
8.067.20a mā no̍ he̱tir vi̱vasva̍ta̱ ādi̍tyāḥ kṛ̱trimā̱ śaru̍ḥ |
8.067.20c pu̱rā nu ja̱raso̍ vadhīt ||
8.067.21a vi ṣu dveṣo̱ vy a̍ṁha̱tim ādi̍tyāso̱ vi saṁhi̍tam |
8.067.21c viṣva̱g vi vṛ̍hatā̱ rapa̍ḥ ||

8.068.01a ā tvā̱ ratha̱ṁ yatho̱taye̍ su̱mnāya̍ vartayāmasi |
8.068.01c tu̱vi̱kū̱rmim ṛ̍tī̱ṣaha̱m indra̱ śavi̍ṣṭha̱ satpa̍te ||
8.068.02a tuvi̍śuṣma̱ tuvi̍krato̱ śacī̍vo̱ viśva̍yā mate |
8.068.02c ā pa̍prātha mahitva̱nā ||
8.068.03a yasya̍ te mahi̱nā ma̱haḥ pari̍ jmā̱yanta̍m ī̱yatu̍ḥ |
8.068.03c hastā̱ vajra̍ṁ hira̱ṇyaya̍m ||
8.068.04a vi̱śvāna̍rasya va̱s pati̱m anā̍natasya̱ śava̍saḥ |
8.068.04c evai̍ś ca carṣaṇī̱nām ū̱tī hu̍ve̱ rathā̍nām ||
8.068.05a a̱bhiṣṭa̍ye sa̱dāvṛ̍dha̱ṁ sva̍rmīḻheṣu̱ yaṁ nara̍ḥ |
8.068.05c nānā̱ hava̍nta ū̱taye̍ ||
8.068.06a pa̱romā̍tra̱m ṛcī̍ṣama̱m indra̍m u̱graṁ su̱rādha̍sam |
8.068.06c īśā̍naṁ ci̱d vasū̍nām ||
8.068.07a taṁ-ta̱m id rādha̍se ma̱ha indra̍ṁ codāmi pī̱taye̍ |
8.068.07c yaḥ pū̱rvyām anu̍ṣṭuti̱m īśe̍ kṛṣṭī̱nāṁ nṛ̱tuḥ ||
8.068.08a na yasya̍ te śavasāna sa̱khyam ā̱naṁśa̱ martya̍ḥ |
8.068.08c naki̱ḥ śavā̍ṁsi te naśat ||
8.068.09a tvotā̍sa̱s tvā yu̱jāpsu sūrye̍ ma̱had dhana̍m |
8.068.09c jaye̍ma pṛ̱tsu va̍jrivaḥ ||
8.068.10a taṁ tvā̍ ya̱jñebhi̍r īmahe̱ taṁ gī̱rbhir gi̍rvaṇastama |
8.068.10c indra̱ yathā̍ ci̱d āvi̍tha̱ vāje̍ṣu puru̱māyya̍m ||
8.068.11a yasya̍ te svā̱du sa̱khyaṁ svā̱dvī praṇī̍tir adrivaḥ |
8.068.11c ya̱jño vi̍tanta̱sāyya̍ḥ ||
8.068.12a u̱ru ṇa̍s ta̱nve̱3̱̍ tana̍ u̱ru kṣayā̍ya nas kṛdhi |
8.068.12c u̱ru ṇo̍ yandhi jī̱vase̍ ||
8.068.13a u̱ruṁ nṛbhya̍ u̱ruṁ gava̍ u̱ruṁ rathā̍ya̱ panthā̍m |
8.068.13c de̱vavī̍tim manāmahe ||
8.068.14a upa̍ mā̱ ṣaḍ dvā-dvā̱ nara̱ḥ soma̍sya̱ harṣyā̍ |
8.068.14c tiṣṭha̍nti svādurā̱taya̍ḥ ||
8.068.15a ṛ̱jrāv i̍ndro̱ta ā da̍de̱ harī̱ ṛkṣa̍sya sū̱navi̍ |
8.068.15c ā̱śva̱me̱dhasya̱ rohi̍tā ||
8.068.16a su̱rathā̍m̐ ātithi̱gve sva̍bhī̱śūm̐r ā̱rkṣe |
8.068.16c ā̱śva̱me̱dhe su̱peśa̍saḥ ||
8.068.17a ṣaḻ aśvā̍m̐ ātithi̱gva i̍ndro̱te va̱dhūma̍taḥ |
8.068.17c sacā̍ pū̱takra̍tau sanam ||
8.068.18a aiṣu̍ ceta̱d vṛṣa̍ṇvaty a̱ntar ṛ̱jreṣv aru̍ṣī |
8.068.18c sva̱bhī̱śuḥ kaśā̍vatī ||
8.068.19a na yu̱ṣme vā̍jabandhavo nini̱tsuś ca̱na martya̍ḥ |
8.068.19c a̱va̱dyam adhi̍ dīdharat ||

8.069.01a pra-pra̍ vas tri̱ṣṭubha̱m iṣa̍m ma̱ndadvī̍rā̱yenda̍ve |
8.069.01c dhi̱yā vo̍ me̱dhasā̍taye̱ pura̱ṁdhyā vi̍vāsati ||
8.069.02a na̱daṁ va̱ oda̍tīnāṁ na̱daṁ yoyu̍vatīnām |
8.069.02c pati̍ṁ vo̱ aghnyā̍nāṁ dhenū̱nām i̍ṣudhyasi ||
8.069.03a tā a̍sya̱ sūda̍dohasa̱ḥ soma̍ṁ śrīṇanti̱ pṛśna̍yaḥ |
8.069.03c janma̍n de̱vānā̱ṁ viśa̍s tri̱ṣv ā ro̍ca̱ne di̱vaḥ ||
8.069.04a a̱bhi pra gopa̍tiṁ gi̱rendra̍m arca̱ yathā̍ vi̱de |
8.069.04c sū̱nuṁ sa̱tyasya̱ satpa̍tim ||
8.069.05a ā hara̍yaḥ sasṛjri̱re 'ru̍ṣī̱r adhi̍ ba̱rhiṣi̍ |
8.069.05c yatrā̱bhi sa̱ṁnavā̍mahe ||
8.069.06a indrā̍ya̱ gāva̍ ā̱śira̍ṁ dudu̱hre va̱jriṇe̱ madhu̍ |
8.069.06c yat sī̍m upahva̱re vi̱dat ||
8.069.07a ud yad bra̱dhnasya̍ vi̱ṣṭapa̍ṁ gṛ̱ham indra̍ś ca̱ ganva̍hi |
8.069.07c madhva̍ḥ pī̱tvā sa̍cevahi̱ triḥ sa̱pta sakhyu̍ḥ pa̱de ||
8.069.08a arca̍ta̱ prārca̍ta̱ priya̍medhāso̱ arca̍ta |
8.069.08c arca̍ntu putra̱kā u̱ta pura̱ṁ na dhṛ̱ṣṇv a̍rcata ||
8.069.09a ava̍ svarāti̱ garga̍ro go̱dhā pari̍ saniṣvaṇat |
8.069.09c piṅgā̱ pari̍ caniṣkada̱d indrā̍ya̱ brahmodya̍tam ||
8.069.10a ā yat pata̍nty e̱nya̍ḥ su̱dughā̱ ana̍pasphuraḥ |
8.069.10c a̱pa̱sphura̍ṁ gṛbhāyata̱ soma̱m indrā̍ya̱ pāta̍ve ||
8.069.11a apā̱d indro̱ apā̍d a̱gnir viśve̍ de̱vā a̍matsata |
8.069.11c varu̍ṇa̱ id i̱ha kṣa̍ya̱t tam āpo̍ a̱bhy a̍nūṣata va̱tsaṁ sa̱ṁśiśva̍rīr iva ||
8.069.12a su̱de̱vo a̍si varuṇa̱ yasya̍ te sa̱pta sindha̍vaḥ |
8.069.12c a̱nu̱kṣara̍nti kā̱kuda̍ṁ sū̱rmya̍ṁ suṣi̱rām i̍va ||
8.069.13a yo vyatī̱m̐r aphā̍ṇaya̱t suyu̍ktā̱m̐ upa̍ dā̱śuṣe̍ |
8.069.13c ta̱kvo ne̱tā tad id vapu̍r upa̱mā yo amu̍cyata ||
8.069.14a atīd u̍ śa̱kra o̍hata̱ indro̱ viśvā̱ ati̱ dviṣa̍ḥ |
8.069.14c bhi̱nat ka̱nīna̍ oda̱nam pa̱cyamā̍nam pa̱ro gi̱rā ||
8.069.15a a̱rbha̱ko na ku̍māra̱ko 'dhi̍ tiṣṭha̱n nava̱ṁ ratha̍m |
8.069.15c sa pa̍kṣan mahi̱ṣam mṛ̱gam pi̱tre mā̱tre vi̍bhu̱kratu̍m ||
8.069.16a ā tū su̍śipra dampate̱ ratha̍ṁ tiṣṭhā hira̱ṇyaya̍m |
8.069.16c adha̍ dyu̱kṣaṁ sa̍cevahi sa̱hasra̍pādam aru̱ṣaṁ sva̍sti̱gām a̍ne̱hasa̍m ||
8.069.17a taṁ ghe̍m i̱tthā na̍ma̱svina̱ upa̍ sva̱rāja̍m āsate |
8.069.17c artha̍ṁ cid asya̱ sudhi̍ta̱ṁ yad eta̍va āva̱rtaya̍nti dā̱vane̍ ||
8.069.18a anu̍ pra̱tnasyauka̍saḥ pri̱yame̍dhāsa eṣām |
8.069.18c pūrvā̱m anu̱ praya̍tiṁ vṛ̱ktaba̍rhiṣo hi̱tapra̍yasa āśata ||

8.070.01a yo rājā̍ carṣaṇī̱nāṁ yātā̱ rathe̍bhi̱r adhri̍guḥ |
8.070.01c viśvā̍sāṁ taru̱tā pṛta̍nānā̱ṁ jyeṣṭho̱ yo vṛ̍tra̱hā gṛ̱ṇe ||
8.070.02a indra̱ṁ taṁ śu̍mbha puruhanma̱nn ava̍se̱ yasya̍ dvi̱tā vi̍dha̱rtari̍ |
8.070.02c hastā̍ya̱ vajra̱ḥ prati̍ dhāyi darśa̱to ma̱ho di̱ve na sūrya̍ḥ ||
8.070.03a naki̱ṣ ṭaṁ karma̍ṇā naśa̱d yaś ca̱kāra̍ sa̱dāvṛ̍dham |
8.070.03c indra̱ṁ na ya̱jñair vi̱śvagū̍rta̱m ṛbhva̍sa̱m adhṛ̍ṣṭaṁ dhṛ̱ṣṇvo̍jasam ||
8.070.04a aṣā̍ḻham u̱gram pṛta̍nāsu sāsa̱hiṁ yasmi̍n ma̱hīr u̍ru̱jraya̍ḥ |
8.070.04c saṁ dhe̱navo̱ jāya̍māne anonavu̱r dyāva̱ḥ kṣāmo̍ anonavuḥ ||
8.070.05a yad dyāva̍ indra te śa̱taṁ śa̱tam bhūmī̍r u̱ta syuḥ |
8.070.05c na tvā̍ vajrin sa̱hasra̱ṁ sūryā̱ anu̱ na jā̱tam a̍ṣṭa̱ roda̍sī ||
8.070.06a ā pa̍prātha mahi̱nā vṛṣṇyā̍ vṛṣa̱n viśvā̍ śaviṣṭha̱ śava̍sā |
8.070.06c a̱smām̐ a̍va maghava̱n goma̍ti vra̱je vajri̍ñ ci̱trābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ ||
8.070.07a na sī̱m ade̍va āpa̱d iṣa̍ṁ dīrghāyo̱ martya̍ḥ |
8.070.07c eta̍gvā ci̱d ya eta̍śā yu̱yoja̍te̱ harī̱ indro̍ yu̱yoja̍te ||
8.070.08a taṁ vo̍ ma̱ho ma̱hāyya̱m indra̍ṁ dā̱nāya̍ sa̱kṣaṇi̍m |
8.070.08c yo gā̱dheṣu̱ ya āra̍ṇeṣu̱ havyo̱ vāje̱ṣv asti̱ havya̍ḥ ||
8.070.09a ud ū̱ ṣu ṇo̍ vaso ma̱he mṛ̱śasva̍ śūra̱ rādha̍se |
8.070.09c ud ū̱ ṣu ma̱hyai ma̍ghavan ma̱ghatta̍ya̱ ud i̍ndra̱ śrava̍se ma̱he ||
8.070.10a tvaṁ na̍ indra ṛta̱yus tvā̱nido̱ ni tṛ̍mpasi |
8.070.10c madhye̍ vasiṣva tuvinṛmṇo̱rvor ni dā̱saṁ śi̍śnatho̱ hathai̍ḥ ||
8.070.11a a̱nyavra̍ta̱m amā̍nuṣa̱m aya̍jvāna̱m ade̍vayum |
8.070.11c ava̱ svaḥ sakhā̍ dudhuvīta̱ parva̍taḥ su̱ghnāya̱ dasyu̱m parva̍taḥ ||
8.070.12a tvaṁ na̍ indrāsā̱ṁ haste̍ śaviṣṭha dā̱vane̍ |
8.070.12c dhā̱nānā̱ṁ na saṁ gṛ̍bhāyāsma̱yur dviḥ saṁ gṛ̍bhāyāsma̱yuḥ ||
8.070.13a sakhā̍ya̱ḥ kratu̍m icchata ka̱thā rā̍dhāma śa̱rasya̍ |
8.070.13c upa̍stutim bho̱jaḥ sū̱rir yo ahra̍yaḥ ||
8.070.14a bhūri̍bhiḥ samaha̱ ṛṣi̍bhir ba̱rhiṣma̍dbhiḥ staviṣyase |
8.070.14c yad i̱ttham eka̍m-eka̱m ic chara̍ va̱tsān pa̍rā̱dada̍ḥ ||
8.070.15a ka̱rṇa̱gṛhyā̍ ma̱ghavā̍ śaurade̱vyo va̱tsaṁ na̍s tri̱bhya āna̍yat |
8.070.15c a̱jāṁ sū̱rir na dhāta̍ve ||

8.071.01a tvaṁ no̍ agne̱ maho̍bhiḥ pā̱hi viśva̍syā̱ arā̍teḥ |
8.071.01c u̱ta dvi̱ṣo martya̍sya ||
8.071.02a na̱hi ma̱nyuḥ pauru̍ṣeya̱ īśe̱ hi va̍ḥ priyajāta |
8.071.02c tvam id a̍si̱ kṣapā̍vān ||
8.071.03a sa no̱ viśve̍bhir de̱vebhi̱r ūrjo̍ napā̱d bhadra̍śoce |
8.071.03c ra̱yiṁ de̍hi vi̱śvavā̍ram ||
8.071.04a na tam a̍gne̱ arā̍tayo̱ marta̍ṁ yuvanta rā̱yaḥ |
8.071.04c yaṁ trāya̍se dā̱śvāṁsa̍m ||
8.071.05a yaṁ tvaṁ vi̍pra me̱dhasā̍tā̱v agne̍ hi̱noṣi̱ dhanā̍ya |
8.071.05c sa tavo̱tī goṣu̱ gantā̍ ||
8.071.06a tvaṁ ra̱yim pu̍ru̱vīra̱m agne̍ dā̱śuṣe̱ martā̍ya |
8.071.06c pra ṇo̍ naya̱ vasyo̱ accha̍ ||
8.071.07a u̱ru̱ṣyā ṇo̱ mā parā̍ dā aghāya̱te jā̍tavedaḥ |
8.071.07c du̱rā̱dhye̱3̱̍ martā̍ya ||
8.071.08a agne̱ māki̍ṣ ṭe de̱vasya̍ rā̱tim ade̍vo yuyota |
8.071.08c tvam ī̍śiṣe̱ vasū̍nām ||
8.071.09a sa no̱ vasva̱ upa̍ mā̱sy ūrjo̍ napā̱n māhi̍nasya |
8.071.09c sakhe̍ vaso jari̱tṛbhya̍ḥ ||
8.071.10a acchā̍ naḥ śī̱raśo̍ciṣa̱ṁ giro̍ yantu darśa̱tam |
8.071.10c acchā̍ ya̱jñāso̱ nama̍sā purū̱vasu̍m purupraśa̱stam ū̱taye̍ ||
8.071.11a a̱gniṁ sū̱nuṁ saha̍so jā̱tave̍dasaṁ dā̱nāya̱ vāryā̍ṇām |
8.071.11c dvi̱tā yo bhūd a̱mṛto̱ martye̱ṣv ā hotā̍ ma̱ndrata̍mo vi̱śi ||
8.071.12a a̱gniṁ vo̍ devaya̱jyayā̱gnim pra̍ya̱ty a̍dhva̱re |
8.071.12c a̱gniṁ dhī̱ṣu pra̍tha̱mam a̱gnim arva̍ty a̱gniṁ kṣaitrā̍ya̱ sādha̍se ||
8.071.13a a̱gnir i̱ṣāṁ sa̱khye da̍dātu na̱ īśe̱ yo vāryā̍ṇām |
8.071.13c a̱gniṁ to̱ke tana̍ye̱ śaśva̍d īmahe̱ vasu̱ṁ santa̍ṁ tanū̱pām ||
8.071.14a a̱gnim ī̍ḻi̱ṣvāva̍se̱ gāthā̍bhiḥ śī̱raśo̍ciṣam |
8.071.14c a̱gniṁ rā̱ye pu̍rumīḻha śru̱taṁ naro̱ 'gniṁ su̍dī̱taye̍ cha̱rdiḥ ||
8.071.15a a̱gniṁ dveṣo̱ yota̱vai no̍ gṛṇīmasy a̱gniṁ śaṁ yoś ca̱ dāta̍ve |
8.071.15c viśvā̍su vi̱kṣv a̍vi̱teva̱ havyo̱ bhuva̱d vastu̍r ṛṣū̱ṇām ||

8.072.01a ha̱viṣ kṛ̍ṇudhva̱m ā ga̍mad adhva̱ryur va̍nate̱ puna̍ḥ |
8.072.01c vi̱dvām̐ a̍sya pra̱śāsa̍nam ||
8.072.02a ni ti̱gmam a̱bhy a1̱̍ṁśuṁ sīda̱d dhotā̍ ma̱nāv adhi̍ |
8.072.02c ju̱ṣā̱ṇo a̍sya sa̱khyam ||
8.072.03a a̱ntar i̍cchanti̱ taṁ jane̍ ru̱dram pa̱ro ma̍nī̱ṣayā̍ |
8.072.03c gṛ̱bhṇanti̍ ji̱hvayā̍ sa̱sam ||
8.072.04a jā̱my a̍tītape̱ dhanu̍r vayo̱dhā a̍ruha̱d vana̍m |
8.072.04c dṛ̱ṣada̍ṁ ji̱hvayāva̍dhīt ||
8.072.05a cara̍n va̱tso ruśa̍nn i̱ha ni̍dā̱tāra̱ṁ na vi̍ndate |
8.072.05c veti̱ stota̍va a̱mbya̍m ||
8.072.06a u̱to nv a̍sya̱ yan ma̱had aśvā̍va̱d yoja̍nam bṛ̱had |
8.072.06c dā̱mā ratha̍sya̱ dadṛ̍śe ||
8.072.07a du̱hanti̍ sa̱ptaikā̱m upa̱ dvā pañca̍ sṛjataḥ |
8.072.07c tī̱rthe sindho̱r adhi̍ sva̱re ||
8.072.08a ā da̱śabhi̍r vi̱vasva̍ta̱ indra̱ḥ kośa̍m acucyavīt |
8.072.08c kheda̍yā tri̱vṛtā̍ di̱vaḥ ||
8.072.09a pari̍ tri̱dhātu̍r adhva̱raṁ jū̱rṇir e̍ti̱ navī̍yasī |
8.072.09c madhvā̱ hotā̍ro añjate ||
8.072.10a si̱ñcanti̱ nama̍sāva̱tam u̱ccāca̍kra̱m pari̍jmānam |
8.072.10c nī̱cīna̍bāra̱m akṣi̍tam ||
8.072.11a a̱bhyāra̱m id adra̍yo̱ niṣi̍kta̱m puṣka̍re̱ madhu̍ |
8.072.11c a̱va̱tasya̍ vi̱sarja̍ne ||
8.072.12a gāva̱ upā̍vatāva̱tam ma̱hī ya̱jñasya̍ ra̱psudā̍ |
8.072.12c u̱bhā karṇā̍ hira̱ṇyayā̍ ||
8.072.13a ā su̱te si̍ñcata̱ śriya̱ṁ roda̍syor abhi̱śriya̍m |
8.072.13c ra̱sā da̍dhīta vṛṣa̱bham ||
8.072.14a te jā̍nata̱ svam o̱kya1̱̍ṁ saṁ va̱tsāso̱ na mā̱tṛbhi̍ḥ |
8.072.14c mi̱tho na̍santa jā̱mibhi̍ḥ ||
8.072.15a upa̱ srakve̍ṣu̱ bapsa̍taḥ kṛṇva̱te dha̱ruṇa̍ṁ di̱vi |
8.072.15c indre̍ a̱gnā nama̱ḥ sva̍ḥ ||
8.072.16a adhu̍kṣat pi̱pyuṣī̱m iṣa̱m ūrja̍ṁ sa̱ptapa̍dīm a̱riḥ |
8.072.16c sūrya̍sya sa̱pta ra̱śmibhi̍ḥ ||
8.072.17a soma̍sya mitrāvaru̱ṇodi̍tā̱ sūra̱ ā da̍de |
8.072.17c tad ātu̍rasya bheṣa̱jam ||
8.072.18a u̱to nv a̍sya̱ yat pa̱daṁ ha̍rya̱tasya̍ nidhā̱nya̍m |
8.072.18c pari̱ dyāṁ ji̱hvayā̍tanat ||

8.073.01a ud ī̍rāthām ṛtāya̱te yu̱ñjāthā̍m aśvinā̱ ratha̍m |
8.073.01c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||
8.073.02a ni̱miṣa̍ś ci̱j javī̍yasā̱ rathe̱nā yā̍tam aśvinā |
8.073.02c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||
8.073.03a upa̍ stṛṇīta̱m atra̍ye hi̱mena̍ gha̱rmam a̍śvinā |
8.073.03c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||
8.073.04a kuha̍ stha̱ḥ kuha̍ jagmathu̱ḥ kuha̍ śye̱neva̍ petathuḥ |
8.073.04c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||
8.073.05a yad a̱dya karhi̱ karhi̍ cic chuśrū̱yāta̍m i̱maṁ hava̍m |
8.073.05c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||
8.073.06a a̱śvinā̍ yāma̱hūta̍mā̱ nedi̍ṣṭhaṁ yā̱my āpya̍m |
8.073.06c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||
8.073.07a ava̍nta̱m atra̍ye gṛ̱haṁ kṛ̍ṇu̱taṁ yu̱vam a̍śvinā |
8.073.07c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||
8.073.08a vare̍the a̱gnim ā̱tapo̱ vada̍te va̱lgv atra̍ye |
8.073.08c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||
8.073.09a pra sa̱ptava̍dhrir ā̱śasā̱ dhārā̍m a̱gner a̍śāyata |
8.073.09c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||
8.073.10a i̱hā ga̍taṁ vṛṣaṇvasū śṛṇu̱tam ma̍ i̱maṁ hava̍m |
8.073.10c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||
8.073.11a kim i̱daṁ vā̍m purāṇa̱vaj jara̍tor iva śasyate |
8.073.11c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||
8.073.12a sa̱mā̱naṁ vā̍ṁ sajā̱tya̍ṁ samā̱no bandhu̍r aśvinā |
8.073.12c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||
8.073.13a yo vā̱ṁ rajā̍ṁsy aśvinā̱ ratho̍ vi̱yāti̱ roda̍sī |
8.073.13c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||
8.073.14a ā no̱ gavye̍bhi̱r aśvyai̍ḥ sa̱hasrai̱r upa̍ gacchatam |
8.073.14c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||
8.073.15a mā no̱ gavye̍bhi̱r aśvyai̍ḥ sa̱hasre̍bhi̱r ati̍ khyatam |
8.073.15c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||
8.073.16a a̱ru̱ṇapsu̍r u̱ṣā a̍bhū̱d aka̱r jyoti̍r ṛ̱tāva̍rī |
8.073.16c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||
8.073.17a a̱śvinā̱ su vi̱cāka̍śad vṛ̱kṣam pa̍raśu̱mām̐ i̍va |
8.073.17c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||
8.073.18a pura̱ṁ na dhṛ̍ṣṇa̱v ā ru̍ja kṛ̱ṣṇayā̍ bādhi̱to vi̱śā |
8.073.18c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||

8.074.01a vi̱śo-vi̍śo vo̱ ati̍thiṁ vāja̱yanta̍ḥ purupri̱yam |
8.074.01c a̱gniṁ vo̱ durya̱ṁ vaca̍ḥ stu̱ṣe śū̱ṣasya̱ manma̍bhiḥ ||
8.074.02a yaṁ janā̍so ha̱viṣma̍nto mi̱traṁ na sa̱rpirā̍sutim |
8.074.02c pra̱śaṁsa̍nti̱ praśa̍stibhiḥ ||
8.074.03a panyā̍ṁsaṁ jā̱tave̍dasa̱ṁ yo de̱vatā̱ty udya̍tā |
8.074.03c ha̱vyāny aira̍yad di̱vi ||
8.074.04a āga̍nma vṛtra̱hanta̍ma̱ṁ jyeṣṭha̍m a̱gnim āna̍vam |
8.074.04c yasya̍ śru̱tarvā̍ bṛ̱hann ā̱rkṣo anī̍ka̱ edha̍te ||
8.074.05a a̱mṛta̍ṁ jā̱tave̍dasaṁ ti̱ras tamā̍ṁsi darśa̱tam |
8.074.05c ghṛ̱tāha̍vana̱m īḍya̍m ||
8.074.06a sa̱bādho̱ yaṁ janā̍ i̱me̱3̱̍ 'gniṁ ha̱vyebhi̱r īḻa̍te |
8.074.06c juhvā̍nāso ya̱tasru̍caḥ ||
8.074.07a i̱yaṁ te̱ navya̍sī ma̱tir agne̱ adhā̍yy a̱smad ā |
8.074.07c mandra̱ sujā̍ta̱ sukra̱to 'mū̍ra̱ dasmāti̍the ||
8.074.08a sā te̍ agne̱ śaṁta̍mā̱ cani̍ṣṭhā bhavatu pri̱yā |
8.074.08c tayā̍ vardhasva̱ suṣṭu̍taḥ ||
8.074.09a sā dyu̱mnair dyu̱mninī̍ bṛ̱had upo̍pa̱ śrava̍si̱ śrava̍ḥ |
8.074.09c dadhī̍ta vṛtra̱tūrye̍ ||
8.074.10a aśva̱m id gāṁ ra̍tha̱prāṁ tve̱ṣam indra̱ṁ na satpa̍tim |
8.074.10c yasya̱ śravā̍ṁsi̱ tūrva̍tha̱ panya̍m-panyaṁ ca kṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||
8.074.11a yaṁ tvā̍ go̱pava̍no gi̱rā cani̍ṣṭhad agne aṅgiraḥ |
8.074.11c sa pā̍vaka śrudhī̱ hava̍m ||
8.074.12a yaṁ tvā̱ janā̍sa̱ īḻa̍te sa̱bādho̱ vāja̍sātaye |
8.074.12c sa bo̍dhi vṛtra̱tūrye̍ ||
8.074.13a a̱haṁ hu̍vā̱na ā̱rkṣe śru̱tarva̍ṇi mada̱cyuti̍ |
8.074.13c śardhā̍ṁsīva stukā̱vinā̍m mṛ̱kṣā śī̱rṣā ca̍tu̱rṇām ||
8.074.14a māṁ ca̱tvāra̍ ā̱śava̱ḥ śavi̍ṣṭhasya dravi̱tnava̍ḥ |
8.074.14c su̱rathā̍so a̱bhi prayo̱ vakṣa̱n vayo̱ na tugrya̍m ||
8.074.15a sa̱tyam it tvā̍ mahenadi̱ paru̱ṣṇy ava̍ dediśam |
8.074.15c nem ā̍po aśva̱dāta̍ra̱ḥ śavi̍ṣṭhād asti̱ martya̍ḥ ||

8.075.01a yu̱kṣvā hi de̍va̱hūta̍mā̱m̐ aśvā̍m̐ agne ra̱thīr i̍va |
8.075.01c ni hotā̍ pū̱rvyaḥ sa̍daḥ ||
8.075.02a u̱ta no̍ deva de̱vām̐ acchā̍ voco vi̱duṣṭa̍raḥ |
8.075.02c śrad viśvā̱ vāryā̍ kṛdhi ||
8.075.03a tvaṁ ha̱ yad ya̍viṣṭhya̱ saha̍saḥ sūnav āhuta |
8.075.03c ṛ̱tāvā̍ ya̱jñiyo̱ bhuva̍ḥ ||
8.075.04a a̱yam a̱gniḥ sa̍ha̱sriṇo̱ vāja̍sya śa̱tina̱s pati̍ḥ |
8.075.04c mū̱rdhā ka̱vī ra̍yī̱ṇām ||
8.075.05a taṁ ne̱mim ṛ̱bhavo̍ ya̱thā na̍masva̱ sahū̍tibhiḥ |
8.075.05c nedī̍yo ya̱jñam a̍ṅgiraḥ ||
8.075.06a tasmai̍ nū̱nam a̱bhidya̍ve vā̱cā vi̍rūpa̱ nitya̍yā |
8.075.06c vṛṣṇe̍ codasva suṣṭu̱tim ||
8.075.07a kam u̍ ṣvid asya̱ sena̍yā̱gner apā̍kacakṣasaḥ |
8.075.07c pa̱ṇiṁ goṣu̍ starāmahe ||
8.075.08a mā no̍ de̱vānā̱ṁ viśa̍ḥ prasnā̱tīr i̍vo̱srāḥ |
8.075.08c kṛ̱śaṁ na hā̍su̱r aghnyā̍ḥ ||
8.075.09a mā na̍ḥ samasya dū̱ḍhya1̱̍ḥ pari̍dveṣaso aṁha̱tiḥ |
8.075.09c ū̱rmir na nāva̱m ā va̍dhīt ||
8.075.10a nama̍s te agna̱ oja̍se gṛ̱ṇanti̍ deva kṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
8.075.10c amai̍r a̱mitra̍m ardaya ||
8.075.11a ku̱vit su no̱ gavi̍ṣṭa̱ye 'gne̍ sa̱ṁveṣi̍ṣo ra̱yim |
8.075.11c uru̍kṛd u̱ru ṇa̍s kṛdhi ||
8.075.12a mā no̍ a̱smin ma̍hādha̱ne parā̍ varg bhāra̱bhṛd ya̍thā |
8.075.12c sa̱ṁvarga̱ṁ saṁ ra̱yiṁ ja̍ya ||
8.075.13a a̱nyam a̱smad bhi̱yā i̱yam agne̱ siṣa̍ktu du̱cchunā̍ |
8.075.13c vardhā̍ no̱ ama̍va̱c chava̍ḥ ||
8.075.14a yasyāju̍ṣan nama̱svina̱ḥ śamī̱m adu̍rmakhasya vā |
8.075.14c taṁ ghed a̱gnir vṛ̱dhāva̍ti ||
8.075.15a para̍syā̱ adhi̍ sa̱ṁvato 'va̍rām̐ a̱bhy ā ta̍ra |
8.075.15c yatrā̱ham asmi̱ tām̐ a̍va ||
8.075.16a vi̱dmā hi te̍ pu̱rā va̱yam agne̍ pi̱tur yathāva̍saḥ |
8.075.16c adhā̍ te su̱mnam ī̍mahe ||

8.076.01a i̱maṁ nu mā̱yina̍ṁ huva̱ indra̱m īśā̍na̱m oja̍sā |
8.076.01c ma̱rutva̍nta̱ṁ na vṛ̱ñjase̍ ||
8.076.02a a̱yam indro̍ ma̱rutsa̍khā̱ vi vṛ̱trasyā̍bhina̱c chira̍ḥ |
8.076.02c vajre̍ṇa śa̱tapa̍rvaṇā ||
8.076.03a vā̱vṛ̱dhā̱no ma̱rutsa̱khendro̱ vi vṛ̱tram ai̍rayat |
8.076.03c sṛ̱jan sa̍mu̱driyā̍ a̱paḥ ||
8.076.04a a̱yaṁ ha̱ yena̱ vā i̱daṁ sva̍r ma̱rutva̍tā ji̱tam |
8.076.04c indre̍ṇa̱ soma̍pītaye ||
8.076.05a ma̱rutva̍ntam ṛjī̱ṣiṇa̱m oja̍svantaṁ vira̱pśina̍m |
8.076.05c indra̍ṁ gī̱rbhir ha̍vāmahe ||
8.076.06a indra̍m pra̱tnena̱ manma̍nā ma̱rutva̍ntaṁ havāmahe |
8.076.06c a̱sya soma̍sya pī̱taye̍ ||
8.076.07a ma̱rutvā̍m̐ indra mīḍhva̱ḥ pibā̱ soma̍ṁ śatakrato |
8.076.07c a̱smin ya̱jñe pu̍ruṣṭuta ||
8.076.08a tubhyed i̍ndra ma̱rutva̍te su̱tāḥ somā̍so adrivaḥ |
8.076.08c hṛ̱dā hū̍yanta u̱kthina̍ḥ ||
8.076.09a pibed i̍ndra ma̱rutsa̍khā su̱taṁ soma̱ṁ divi̍ṣṭiṣu |
8.076.09c vajra̱ṁ śiśā̍na̱ oja̍sā ||
8.076.10a u̱ttiṣṭha̱nn oja̍sā sa̱ha pī̱tvī śipre̍ avepayaḥ |
8.076.10c soma̍m indra ca̱mū su̱tam ||
8.076.11a anu̍ tvā̱ roda̍sī u̱bhe krakṣa̍māṇam akṛpetām |
8.076.11c indra̱ yad da̍syu̱hābha̍vaḥ ||
8.076.12a vāca̍m a̱ṣṭāpa̍dīm a̱haṁ nava̍sraktim ṛta̱spṛśa̍m |
8.076.12c indrā̱t pari̍ ta̱nva̍m mame ||

8.077.01a ja̱jñā̱no nu śa̱takra̍tu̱r vi pṛ̍ccha̱d iti̍ mā̱tara̍m |
8.077.01c ka u̱grāḥ ke ha̍ śṛṇvire ||
8.077.02a ād ī̍ṁ śava̱sy a̍bravīd aurṇavā̱bham a̍hī̱śuva̍m |
8.077.02c te pu̍tra santu ni̱ṣṭura̍ḥ ||
8.077.03a sam it tān vṛ̍tra̱hākhi̍da̱t khe a̱rām̐ i̍va̱ kheda̍yā |
8.077.03c pravṛ̍ddho dasyu̱hābha̍vat ||
8.077.04a eka̍yā prati̱dhāpi̍bat sā̱kaṁ sarā̍ṁsi tri̱ṁśata̍m |
8.077.04c indra̱ḥ soma̍sya kāṇu̱kā ||
8.077.05a a̱bhi ga̍ndha̱rvam a̍tṛṇad abu̱dhneṣu̱ raja̱ḥsv ā |
8.077.05c indro̍ bra̱hmabhya̱ id vṛ̱dhe ||
8.077.06a nir ā̍vidhyad gi̱ribhya̱ ā dhā̱raya̍t pa̱kvam o̍da̱nam |
8.077.06c indro̍ bu̱ndaṁ svā̍tatam ||
8.077.07a śa̱tabra̍dhna̱ iṣu̱s tava̍ sa̱hasra̍parṇa̱ eka̱ it |
8.077.07c yam i̍ndra cakṛ̱ṣe yuja̍m ||
8.077.08a tena̍ sto̱tṛbhya̱ ā bha̍ra̱ nṛbhyo̱ nāri̍bhyo̱ atta̍ve |
8.077.08c sa̱dyo jā̱ta ṛ̍bhuṣṭhira ||
8.077.09a e̱tā cyau̱tnāni̍ te kṛ̱tā varṣi̍ṣṭhāni̱ parī̍ṇasā |
8.077.09c hṛ̱dā vī̱ḍv a̍dhārayaḥ ||
8.077.10a viśvet tā viṣṇu̱r ābha̍rad urukra̱mas tveṣi̍taḥ |
8.077.10c śa̱tam ma̍hi̱ṣān kṣī̍rapā̱kam o̍da̱naṁ va̍rā̱ham indra̍ emu̱ṣam ||
8.077.11a tu̱vi̱kṣaṁ te̱ sukṛ̍taṁ sū̱maya̱ṁ dhanu̍ḥ sā̱dhur bu̱ndo hi̍ra̱ṇyaya̍ḥ |
8.077.11c u̱bhā te̍ bā̱hū raṇyā̱ susa̍ṁskṛta ṛdū̱pe ci̍d ṛdū̱vṛdhā̍ ||

8.078.01a pu̱ro̱ḻāśa̍ṁ no̱ andha̍sa̱ indra̍ sa̱hasra̱m ā bha̍ra |
8.078.01c śa̱tā ca̍ śūra̱ gonā̍m ||
8.078.02a ā no̍ bhara̱ vyañja̍na̱ṁ gām aśva̍m a̱bhyañja̍nam |
8.078.02c sacā̍ ma̱nā hi̍ra̱ṇyayā̍ ||
8.078.03a u̱ta na̍ḥ karṇa̱śobha̍nā pu̱rūṇi̍ dhṛṣṇa̱v ā bha̍ra |
8.078.03c tvaṁ hi śṛ̍ṇvi̱ṣe va̍so ||
8.078.04a nakī̍ṁ vṛdhī̱ka i̍ndra te̱ na su̱ṣā na su̱dā u̱ta |
8.078.04c nānyas tvac chū̍ra vā̱ghata̍ḥ ||
8.078.05a nakī̱m indro̱ nika̍rtave̱ na śa̱kraḥ pari̍śaktave |
8.078.05c viśva̍ṁ śṛṇoti̱ paśya̍ti ||
8.078.06a sa ma̱nyum martyā̍nā̱m ada̍bdho̱ ni ci̍kīṣate |
8.078.06c pu̱rā ni̱daś ci̍kīṣate ||
8.078.07a kratva̱ it pū̱rṇam u̱dara̍ṁ tu̱rasyā̍sti vidha̱taḥ |
8.078.07c vṛ̱tra̱ghnaḥ so̍ma̱pāvna̍ḥ ||
8.078.08a tve vasū̍ni̱ saṁga̍tā̱ viśvā̍ ca soma̱ saubha̍gā |
8.078.08c su̱dātv apa̍rihvṛtā ||
8.078.09a tvām id ya̍va̱yur mama̱ kāmo̍ ga̱vyur hi̍raṇya̱yuḥ |
8.078.09c tvām a̍śva̱yur eṣa̍te ||
8.078.10a taved i̍ndrā̱ham ā̱śasā̱ haste̱ dātra̍ṁ ca̱nā da̍de |
8.078.10c di̱nasya̍ vā maghava̱n sambhṛ̍tasya vā pū̱rdhi yava̍sya kā̱śinā̍ ||

8.079.01a a̱yaṁ kṛ̱tnur agṛ̍bhīto viśva̱jid u̱dbhid it soma̍ḥ |
8.079.01c ṛṣi̱r vipra̱ḥ kāvye̍na ||
8.079.02a a̱bhy ū̍rṇoti̱ yan na̱gnam bhi̱ṣakti̱ viśva̱ṁ yat tu̱ram |
8.079.02c prem a̱ndhaḥ khya̱n niḥ śro̱ṇo bhū̍t ||
8.079.03a tvaṁ so̍ma tanū̱kṛdbhyo̱ dveṣo̍bhyo̱ 'nyakṛ̍tebhyaḥ |
8.079.03c u̱ru ya̱ntāsi̱ varū̍tham ||
8.079.04a tvaṁ ci̱ttī tava̱ dakṣai̍r di̱va ā pṛ̍thi̱vyā ṛ̍jīṣin |
8.079.04c yāvī̍r a̱ghasya̍ ci̱d dveṣa̍ḥ ||
8.079.05a a̱rthino̱ yanti̱ ced artha̱ṁ gacchā̱n id da̱duṣo̍ rā̱tim |
8.079.05c va̱vṛ̱jyus tṛṣya̍ta̱ḥ kāma̍m ||
8.079.06a vi̱dad yat pū̱rvyaṁ na̱ṣṭam ud ī̍m ṛtā̱yum ī̍rayat |
8.079.06c prem āyu̍s tārī̱d atī̍rṇam ||
8.079.07a su̱śevo̍ no mṛḻa̱yāku̱r adṛ̍ptakratur avā̱taḥ |
8.079.07c bhavā̍ naḥ soma̱ śaṁ hṛ̱de ||
8.079.08a mā na̍ḥ soma̱ saṁ vī̍vijo̱ mā vi bī̍bhiṣathā rājan |
8.079.08c mā no̱ hārdi̍ tvi̱ṣā va̍dhīḥ ||
8.079.09a ava̱ yat sve sa̱dhasthe̍ de̱vānā̍ṁ durma̱tīr īkṣe̍ |
8.079.09c rāja̱nn apa̱ dviṣa̍ḥ sedha̱ mīḍhvo̱ apa̱ sridha̍ḥ sedha ||

8.080.01a na̱hy a1̱̍nyam ba̱ḻāka̍ram marḍi̱tāra̍ṁ śatakrato |
8.080.01c tvaṁ na̍ indra mṛḻaya ||
8.080.02a yo na̱ḥ śaśva̍t pu̱rāvi̱thāmṛ̍dhro̱ vāja̍sātaye |
8.080.02c sa tvaṁ na̍ indra mṛḻaya ||
8.080.03a kim a̱ṅga ra̍dhra̱coda̍naḥ sunvā̱nasyā̍vi̱ted a̍si |
8.080.03c ku̱vit sv i̍ndra ṇa̱ḥ śaka̍ḥ ||
8.080.04a indra̱ pra ṇo̱ ratha̍m ava pa̱ścāc ci̱t santa̍m adrivaḥ |
8.080.04c pu̱rastā̍d enam me kṛdhi ||
8.080.05a hanto̱ nu kim ā̍sase pratha̱maṁ no̱ ratha̍ṁ kṛdhi |
8.080.05c u̱pa̱maṁ vā̍ja̱yu śrava̍ḥ ||
8.080.06a avā̍ no vāja̱yuṁ ratha̍ṁ su̱kara̍ṁ te̱ kim it pari̍ |
8.080.06c a̱smān su ji̱gyuṣa̍s kṛdhi ||
8.080.07a indra̱ dṛhya̍sva̱ pūr a̍si bha̱drā ta̍ eti niṣkṛ̱tam |
8.080.07c i̱yaṁ dhīr ṛ̱tviyā̍vatī ||
8.080.08a mā sī̍m ava̱dya ā bhā̍g u̱rvī kāṣṭhā̍ hi̱taṁ dhana̍m |
8.080.08c a̱pāvṛ̍ktā ara̱tnaya̍ḥ ||
8.080.09a tu̱rīya̱ṁ nāma̍ ya̱jñiya̍ṁ ya̱dā kara̱s tad u̍śmasi |
8.080.09c ād it pati̍r na ohase ||
8.080.10a avī̍vṛdhad vo amṛtā̱ ama̍ndīd eka̱dyūr de̍vā u̱ta yāś ca̍ devīḥ |
8.080.10c tasmā̍ u̱ rādha̍ḥ kṛṇuta praśa̱stam prā̱tar ma̱kṣū dhi̱yāva̍sur jagamyāt ||

8.081.01a ā tū na̍ indra kṣu̱manta̍ṁ ci̱traṁ grā̱bhaṁ saṁ gṛ̍bhāya |
8.081.01c ma̱hā̱ha̱stī dakṣi̍ṇena ||
8.081.02a vi̱dmā hi tvā̍ tuvikū̱rmiṁ tu̱vide̍ṣṇaṁ tu̱vīma̍gham |
8.081.02c tu̱vi̱mā̱tram avo̍bhiḥ ||
8.081.03a na̱hi tvā̍ śūra de̱vā na martā̍so̱ ditsa̍ntam |
8.081.03c bhī̱maṁ na gāṁ vā̱raya̍nte ||
8.081.04a eto̱ nv indra̱ṁ stavā̱meśā̍na̱ṁ vasva̍ḥ sva̱rāja̍m |
8.081.04c na rādha̍sā mardhiṣan naḥ ||
8.081.05a pra sto̍ṣa̱d upa̍ gāsiṣa̱c chrava̱t sāma̍ gī̱yamā̍nam |
8.081.05c a̱bhi rādha̍sā jugurat ||
8.081.06a ā no̍ bhara̱ dakṣi̍ṇenā̱bhi sa̱vyena̱ pra mṛ̍śa |
8.081.06c indra̱ mā no̱ vaso̱r nir bhā̍k ||
8.081.07a upa̍ krama̱svā bha̍ra dhṛṣa̱tā dhṛ̍ṣṇo̱ janā̍nām |
8.081.07c adā̍śūṣṭarasya̱ veda̍ḥ ||
8.081.08a indra̱ ya u̱ nu te̱ asti̱ vājo̱ vipre̍bhi̱ḥ sani̍tvaḥ |
8.081.08c a̱smābhi̱ḥ su taṁ sa̍nuhi ||
8.081.09a sa̱dyo̱juva̍s te̱ vājā̍ a̱smabhya̍ṁ vi̱śvaśca̍ndrāḥ |
8.081.09c vaśai̍ś ca ma̱kṣū ja̍rante ||

8.082.01a ā pra dra̍va parā̱vato̍ 'rvā̱vata̍ś ca vṛtrahan |
8.082.01c madhva̱ḥ prati̱ prabha̍rmaṇi ||
8.082.02a tī̱vrāḥ somā̍sa̱ ā ga̍hi su̱tāso̍ mādayi̱ṣṇava̍ḥ |
8.082.02c pibā̍ da̱dhṛg yatho̍ci̱ṣe ||
8.082.03a i̱ṣā ma̍nda̱svād u̱ te 'ra̱ṁ varā̍ya ma̱nyave̍ |
8.082.03c bhuva̍t ta indra̱ śaṁ hṛ̱de ||
8.082.04a ā tv a̍śatra̱v ā ga̍hi̱ ny u1̱̍kthāni̍ ca hūyase |
8.082.04c u̱pa̱me ro̍ca̱ne di̱vaḥ ||
8.082.05a tubhyā̱yam adri̍bhiḥ su̱to gobhi̍ḥ śrī̱to madā̍ya̱ kam |
8.082.05c pra soma̍ indra hūyate ||
8.082.06a indra̍ śru̱dhi su me̱ hava̍m a̱sme su̱tasya̱ goma̍taḥ |
8.082.06c vi pī̱tiṁ tṛ̱ptim a̍śnuhi ||
8.082.07a ya i̍ndra cama̱seṣv ā soma̍ś ca̱mūṣu̍ te su̱taḥ |
8.082.07c pibed a̍sya̱ tvam ī̍śiṣe ||
8.082.08a yo a̱psu ca̱ndramā̍ iva̱ soma̍ś ca̱mūṣu̱ dadṛ̍śe |
8.082.08c pibed a̍sya̱ tvam ī̍śiṣe ||
8.082.09a yaṁ te̍ śye̱naḥ pa̱dābha̍rat ti̱ro rajā̱ṁsy aspṛ̍tam |
8.082.09c pibed a̍sya̱ tvam ī̍śiṣe ||

8.083.01a de̱vānā̱m id avo̍ ma̱hat tad ā vṛ̍ṇīmahe va̱yam |
8.083.01c vṛṣṇā̍m a̱smabhya̍m ū̱taye̍ ||
8.083.02a te na̍ḥ santu̱ yuja̱ḥ sadā̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā |
8.083.02c vṛ̱dhāsa̍ś ca̱ prace̍tasaḥ ||
8.083.03a ati̍ no viṣpi̱tā pu̱ru nau̱bhir a̱po na pa̍rṣatha |
8.083.03c yū̱yam ṛ̱tasya̍ rathyaḥ ||
8.083.04a vā̱maṁ no̍ astv aryaman vā̱maṁ va̍ruṇa̱ śaṁsya̍m |
8.083.04c vā̱maṁ hy ā̍vṛṇī̱mahe̍ ||
8.083.05a vā̱masya̱ hi pra̍cetasa̱ īśā̍nāśo riśādasaḥ |
8.083.05c nem ā̍dityā a̱ghasya̱ yat ||
8.083.06a va̱yam id va̍ḥ sudānavaḥ kṣi̱yanto̱ yānto̱ adhva̱nn ā |
8.083.06c devā̍ vṛ̱dhāya̍ hūmahe ||
8.083.07a adhi̍ na indraiṣā̱ṁ viṣṇo̍ sajā̱tyā̍nām |
8.083.07c i̱tā maru̍to̱ aśvi̍nā ||
8.083.08a pra bhrā̍tṛ̱tvaṁ su̍dāna̱vo 'dha̍ dvi̱tā sa̍mā̱nyā |
8.083.08c mā̱tur garbhe̍ bharāmahe ||
8.083.09a yū̱yaṁ hi ṣṭhā su̍dānava̱ indra̍jyeṣṭhā a̱bhidya̍vaḥ |
8.083.09c adhā̍ cid va u̱ta bru̍ve ||

8.084.01a preṣṭha̍ṁ vo̱ ati̍thiṁ stu̱ṣe mi̱tram i̍va pri̱yam |
8.084.01c a̱gniṁ ratha̱ṁ na vedya̍m ||
8.084.02a ka̱vim i̍va̱ prace̍tasa̱ṁ yaṁ de̱vāso̱ adha̍ dvi̱tā |
8.084.02c ni martye̍ṣv āda̱dhuḥ ||
8.084.03a tvaṁ ya̍viṣṭha dā̱śuṣo̱ nṝm̐ḥ pā̍hi śṛṇu̱dhī gira̍ḥ |
8.084.03c rakṣā̍ to̱kam u̱ta tmanā̍ ||
8.084.04a kayā̍ te agne aṅgira̱ ūrjo̍ napā̱d upa̍stutim |
8.084.04c varā̍ya deva ma̱nyave̍ ||
8.084.05a dāśe̍ma̱ kasya̱ mana̍sā ya̱jñasya̍ sahaso yaho |
8.084.05c kad u̍ voca i̱daṁ nama̍ḥ ||
8.084.06a adhā̱ tvaṁ hi na̱s karo̱ viśvā̍ a̱smabhya̍ṁ sukṣi̱tīḥ |
8.084.06c vāja̍draviṇaso̱ gira̍ḥ ||
8.084.07a kasya̍ nū̱nam parī̍ṇaso̱ dhiyo̍ jinvasi dampate |
8.084.07c goṣā̍tā̱ yasya̍ te̱ gira̍ḥ ||
8.084.08a tam ma̍rjayanta su̱kratu̍m puro̱yāvā̍nam ā̱jiṣu̍ |
8.084.08c sveṣu̱ kṣaye̍ṣu vā̱jina̍m ||
8.084.09a kṣeti̱ kṣeme̍bhiḥ sā̱dhubhi̱r naki̱r yaṁ ghnanti̱ hanti̱ yaḥ |
8.084.09c agne̍ su̱vīra̍ edhate ||

8.085.01a ā me̱ hava̍ṁ nāsa̱tyāśvi̍nā̱ gaccha̍taṁ yu̱vam |
8.085.01c madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||
8.085.02a i̱mam me̱ stoma̍m aśvine̱mam me̍ śṛṇuta̱ṁ hava̍m |
8.085.02c madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||
8.085.03a a̱yaṁ vā̱ṁ kṛṣṇo̍ aśvinā̱ hava̍te vājinīvasū |
8.085.03c madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||
8.085.04a śṛ̱ṇu̱taṁ ja̍ri̱tur hava̱ṁ kṛṣṇa̍sya stuva̱to na̍rā |
8.085.04c madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||
8.085.05a cha̱rdir ya̍nta̱m adā̍bhya̱ṁ viprā̍ya stuva̱te na̍rā |
8.085.05c madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||
8.085.06a gaccha̍taṁ dā̱śuṣo̍ gṛ̱ham i̱tthā stu̍va̱to a̍śvinā |
8.085.06c madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||
8.085.07a yu̱ñjāthā̱ṁ rāsa̍bha̱ṁ rathe̍ vī̱ḍva̍ṅge vṛṣaṇvasū |
8.085.07c madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||
8.085.08a tri̱va̱ndhu̱reṇa̍ tri̱vṛtā̱ rathe̱nā yā̍tam aśvinā |
8.085.08c madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||
8.085.09a nū me̱ giro̍ nāsa̱tyāśvi̍nā̱ prāva̍taṁ yu̱vam |
8.085.09c madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||

8.086.01a u̱bhā hi da̱srā bhi̱ṣajā̍ mayo̱bhuvo̱bhā dakṣa̍sya̱ vaca̍so babhū̱vathu̍ḥ |
8.086.01c tā vā̱ṁ viśva̍ko havate tanūkṛ̱the mā no̱ vi yau̍ṣṭaṁ sa̱khyā mu̱moca̍tam ||
8.086.02a ka̱thā nū̱naṁ vā̱ṁ vima̍nā̱ upa̍ stavad yu̱vaṁ dhiya̍ṁ dadathu̱r vasya̍ïṣṭaye |
8.086.02c tā vā̱ṁ viśva̍ko havate tanūkṛ̱the mā no̱ vi yau̍ṣṭaṁ sa̱khyā mu̱moca̍tam ||
8.086.03a yu̱vaṁ hi ṣmā̍ purubhuje̱mam e̍dha̱tuṁ vi̍ṣṇā̱pve̍ da̱dathu̱r vasya̍ïṣṭaye |
8.086.03c tā vā̱ṁ viśva̍ko havate tanūkṛ̱the mā no̱ vi yau̍ṣṭaṁ sa̱khyā mu̱moca̍tam ||
8.086.04a u̱ta tyaṁ vī̱raṁ dha̍na̱sām ṛ̍jī̱ṣiṇa̍ṁ dū̱re ci̱t santa̱m ava̍se havāmahe |
8.086.04c yasya̱ svādi̍ṣṭhā suma̱tiḥ pi̱tur ya̍thā̱ mā no̱ vi yau̍ṣṭaṁ sa̱khyā mu̱moca̍tam ||
8.086.05a ṛ̱tena̍ de̱vaḥ sa̍vi̱tā śa̍māyata ṛ̱tasya̱ śṛṅga̍m urvi̱yā vi pa̍prathe |
8.086.05c ṛ̱taṁ sā̍sāha̱ mahi̍ cit pṛtanya̱to mā no̱ vi yau̍ṣṭaṁ sa̱khyā mu̱moca̍tam ||

8.087.01a dyu̱mnī vā̱ṁ stomo̍ aśvinā̱ krivi̱r na seka̱ ā ga̍tam |
8.087.01c madhva̍ḥ su̱tasya̱ sa di̱vi pri̱yo na̍rā pā̱taṁ gau̱rāv i̱veri̍ṇe ||
8.087.02a piba̍taṁ gha̱rmam madhu̍mantam aśvi̱nā ba̱rhiḥ sī̍dataṁ narā |
8.087.02c tā ma̍ndasā̱nā manu̍ṣo duro̱ṇa ā ni pā̍ta̱ṁ veda̍sā̱ vaya̍ḥ ||
8.087.03a ā vā̱ṁ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ pri̱yame̍dhā ahūṣata |
8.087.03c tā va̱rtir yā̍ta̱m upa̍ vṛ̱ktaba̍rhiṣo̱ juṣṭa̍ṁ ya̱jñaṁ divi̍ṣṭiṣu ||
8.087.04a piba̍ta̱ṁ soma̱m madhu̍mantam aśvi̱nā ba̱rhiḥ sī̍dataṁ su̱mat |
8.087.04c tā vā̍vṛdhā̱nā upa̍ suṣṭu̱tiṁ di̱vo ga̱ntaṁ gau̱rāv i̱veri̍ṇam ||
8.087.05a ā nū̱naṁ yā̍tam aśvi̱nāśve̍bhiḥ pruṣi̱tapsu̍bhiḥ |
8.087.05c dasrā̱ hira̍ṇyavartanī śubhas patī pā̱taṁ soma̍m ṛtāvṛdhā ||
8.087.06a va̱yaṁ hi vā̱ṁ havā̍mahe vipa̱nyavo̱ viprā̍so̱ vāja̍sātaye |
8.087.06c tā va̱lgū da̱srā pu̍ru̱daṁsa̍sā dhi̱yāśvi̍nā śru̱ṣṭy ā ga̍tam ||

8.088.01a taṁ vo̍ da̱smam ṛ̍tī̱ṣaha̱ṁ vaso̍r mandā̱nam andha̍saḥ |
8.088.01c a̱bhi va̱tsaṁ na svasa̍reṣu dhe̱nava̱ indra̍ṁ gī̱rbhir na̍vāmahe ||
8.088.02a dyu̱kṣaṁ su̱dānu̱ṁ tavi̍ṣībhi̱r āvṛ̍taṁ gi̱riṁ na pu̍ru̱bhoja̍sam |
8.088.02c kṣu̱manta̱ṁ vāja̍ṁ śa̱tina̍ṁ saha̱sriṇa̍m ma̱kṣū goma̍ntam īmahe ||
8.088.03a na tvā̍ bṛ̱hanto̱ adra̍yo̱ vara̍nta indra vī̱ḻava̍ḥ |
8.088.03c yad ditsa̍si stuva̱te māva̍te̱ vasu̱ naki̱ṣ ṭad ā mi̍nāti te ||
8.088.04a yoddhā̍si̱ kratvā̱ śava̍so̱ta da̱ṁsanā̱ viśvā̍ jā̱tābhi ma̱jmanā̍ |
8.088.04c ā tvā̱yam a̱rka ū̱taye̍ vavartati̱ yaṁ gota̍mā̱ ajī̍janan ||
8.088.05a pra hi ri̍ri̱kṣa oja̍sā di̱vo ante̍bhya̱s pari̍ |
8.088.05c na tvā̍ vivyāca̱ raja̍ indra̱ pārthi̍va̱m anu̍ sva̱dhāṁ va̍vakṣitha ||
8.088.06a naki̱ḥ pari̍ṣṭir maghavan ma̱ghasya̍ te̱ yad dā̱śuṣe̍ daśa̱syasi̍ |
8.088.06c a̱smāka̍m bodhy u̱catha̍sya codi̱tā maṁhi̍ṣṭho̱ vāja̍sātaye ||

8.089.01a bṛ̱had indrā̍ya gāyata̱ maru̍to vṛtra̱haṁta̍mam |
8.089.01c yena̱ jyoti̱r aja̍nayann ṛtā̱vṛdho̍ de̱vaṁ de̱vāya̱ jāgṛ̍vi ||
8.089.02a apā̍dhamad a̱bhiśa̍stīr aśasti̱hāthendro̍ dyu̱mny ābha̍vat |
8.089.02c de̱vās ta̍ indra sa̱khyāya̍ yemire̱ bṛha̍dbhāno̱ maru̍dgaṇa ||
8.089.03a pra va̱ indrā̍ya bṛha̱te maru̍to̱ brahmā̍rcata |
8.089.03c vṛ̱traṁ ha̍nati vṛtra̱hā śa̱takra̍tu̱r vajre̍ṇa śa̱tapa̍rvaṇā ||
8.089.04a a̱bhi pra bha̍ra dhṛṣa̱tā dhṛ̍ṣanmana̱ḥ śrava̍ś cit te asad bṛ̱hat |
8.089.04c arṣa̱ntv āpo̱ java̍sā̱ vi mā̱taro̱ hano̍ vṛ̱traṁ jayā̱ sva̍ḥ ||
8.089.05a yaj jāya̍thā apūrvya̱ magha̍van vṛtra̱hatyā̍ya |
8.089.05c tat pṛ̍thi̱vīm a̍prathaya̱s tad a̍stabhnā u̱ta dyām ||
8.089.06a tat te̍ ya̱jño a̍jāyata̱ tad a̱rka u̱ta haskṛ̍tiḥ |
8.089.06c tad viśva̍m abhi̱bhūr a̍si̱ yaj jā̱taṁ yac ca̱ jantva̍m ||
8.089.07a ā̱māsu̍ pa̱kvam aira̍ya̱ ā sūrya̍ṁ rohayo di̱vi |
8.089.07c gha̱rmaṁ na sāma̍n tapatā suvṛ̱ktibhi̱r juṣṭa̱ṁ girva̍ṇase bṛ̱hat ||

8.090.01a ā no̱ viśvā̍su̱ havya̱ indra̍ḥ sa̱matsu̍ bhūṣatu |
8.090.01c upa̱ brahmā̍ṇi̱ sava̍nāni vṛtra̱hā pa̍rama̱jyā ṛcī̍ṣamaḥ ||
8.090.02a tvaṁ dā̱tā pra̍tha̱mo rādha̍sām a̱sy asi̍ sa̱tya ī̍śāna̱kṛt |
8.090.02c tu̱vi̱dyu̱mnasya̱ yujyā vṛ̍ṇīmahe pu̱trasya̱ śava̍so ma̱haḥ ||
8.090.03a brahmā̍ ta indra girvaṇaḥ kri̱yante̱ ana̍tidbhutā |
8.090.03c i̱mā ju̍ṣasva haryaśva̱ yoja̱nendra̱ yā te̱ ama̍nmahi ||
8.090.04a tvaṁ hi sa̱tyo ma̍ghava̱nn anā̍nato vṛ̱trā bhūri̍ nyṛ̱ñjase̍ |
8.090.04c sa tvaṁ śa̍viṣṭha vajrahasta dā̱śuṣe̱ 'rvāñca̍ṁ ra̱yim ā kṛ̍dhi ||
8.090.05a tvam i̍ndra ya̱śā a̍sy ṛjī̱ṣī śa̍vasas pate |
8.090.05c tvaṁ vṛ̱trāṇi̍ haṁsy apra̱tīny eka̱ id anu̍ttā carṣaṇī̱dhṛtā̍ ||
8.090.06a tam u̍ tvā nū̱nam a̍sura̱ prace̍tasa̱ṁ rādho̍ bhā̱gam i̍vemahe |
8.090.06c ma̱hīva̱ kṛtti̍ḥ śara̱ṇā ta̍ indra̱ pra te̍ su̱mnā no̍ aśnavan ||

8.091.01a ka̱nyā̱3̱̍ vār a̍vāya̱tī soma̱m api̍ sru̱tāvi̍dat |
8.091.01c asta̱m bhara̍nty abravī̱d indrā̍ya sunavai tvā śa̱krāya̍ sunavai tvā ||
8.091.02a a̱sau ya eṣi̍ vīra̱ko gṛ̱haṁ-gṛ̍haṁ vi̱cāka̍śad |
8.091.02c i̱maṁ jambha̍sutam piba dhā̱nāva̍ntaṁ kara̱mbhiṇa̍m apū̱pava̍ntam u̱kthina̍m ||
8.091.03a ā ca̱na tvā̍ cikitsā̱mo 'dhi̍ ca̱na tvā̱ nema̍si |
8.091.03c śanai̍r iva śana̱kair i̱vendrā̍yendo̱ pari̍ srava ||
8.091.04a ku̱vic chaka̍t ku̱vit kara̍t ku̱vin no̱ vasya̍sa̱s kara̍t |
8.091.04c ku̱vit pa̍ti̱dviṣo̍ ya̱tīr indre̍ṇa sa̱ṁgamā̍mahai ||
8.091.05a i̱māni̱ trīṇi̍ vi̱ṣṭapā̱ tānī̍ndra̱ vi ro̍haya |
8.091.05c śira̍s ta̱tasyo̱rvarā̱m ād i̱dam ma̱ upo̱dare̍ ||
8.091.06a a̱sau ca̱ yā na̍ u̱rvarād i̱māṁ ta̱nva1̱̍m mama̍ |
8.091.06c atho̍ ta̱tasya̱ yac chira̱ḥ sarvā̱ tā ro̍ma̱śā kṛ̍dhi ||
8.091.07a khe ratha̍sya̱ khe 'na̍sa̱ḥ khe yu̱gasya̍ śatakrato |
8.091.07c a̱pā̱lām i̍ndra̱ triṣ pū̱tvy akṛ̍ṇo̱ḥ sūrya̍tvacam ||

8.092.01a pānta̱m ā vo̱ andha̍sa̱ indra̍m a̱bhi pra gā̍yata |
8.092.01c vi̱śvā̱sāha̍ṁ śa̱takra̍tu̱m maṁhi̍ṣṭhaṁ carṣaṇī̱nām ||
8.092.02a pu̱ru̱hū̱tam pu̍ruṣṭu̱taṁ gā̍thā̱nya1̱̍ṁ sana̍śrutam |
8.092.02c indra̱ iti̍ bravītana ||
8.092.03a indra̱ in no̍ ma̱hānā̍ṁ dā̱tā vājā̍nāṁ nṛ̱tuḥ |
8.092.03c ma̱hām̐ a̍bhi̱jñv ā ya̍mat ||
8.092.04a apā̍d u śi̱pry andha̍saḥ su̱dakṣa̍sya praho̱ṣiṇa̍ḥ |
8.092.04c indo̱r indro̱ yavā̍śiraḥ ||
8.092.05a tam v a̱bhi prārca̱tendra̱ṁ soma̍sya pī̱taye̍ |
8.092.05c tad id dhy a̍sya̱ vardha̍nam ||
8.092.06a a̱sya pī̱tvā madā̍nāṁ de̱vo de̱vasyauja̍sā |
8.092.06c viśvā̱bhi bhuva̍nā bhuvat ||
8.092.07a tyam u̍ vaḥ satrā̱sāha̱ṁ viśvā̍su gī̱rṣv āya̍tam |
8.092.07c ā cyā̍vayasy ū̱taye̍ ||
8.092.08a yu̱dhmaṁ santa̍m ana̱rvāṇa̍ṁ soma̱pām ana̍pacyutam |
8.092.08c nara̍m avā̱ryakra̍tum ||
8.092.09a śikṣā̍ ṇa indra rā̱ya ā pu̱ru vi̱dvām̐ ṛ̍cīṣama |
8.092.09c avā̍ na̱ḥ pārye̱ dhane̍ ||
8.092.10a ata̍ś cid indra ṇa̱ upā yā̍hi śa̱tavā̍jayā |
8.092.10c i̱ṣā sa̱hasra̍vājayā ||
8.092.11a ayā̍ma̱ dhīva̍to̱ dhiyo 'rva̍dbhiḥ śakra godare |
8.092.11c jaye̍ma pṛ̱tsu va̍jrivaḥ ||
8.092.12a va̱yam u̍ tvā śatakrato̱ gāvo̱ na yava̍se̱ṣv ā |
8.092.12c u̱ktheṣu̍ raṇayāmasi ||
8.092.13a viśvā̱ hi ma̍rtyatva̱nānu̍kā̱mā śa̍takrato |
8.092.13c aga̍nma vajrinn ā̱śasa̍ḥ ||
8.092.14a tve su pu̍tra śava̱so 'vṛ̍tra̱n kāma̍kātayaḥ |
8.092.14c na tvām i̱ndrāti̍ ricyate ||
8.092.15a sa no̍ vṛṣa̱n sani̍ṣṭhayā̱ saṁ gho̱rayā̍ dravi̱tnvā |
8.092.15c dhi̱yāvi̍ḍḍhi̱ pura̍ṁdhyā ||
8.092.16a yas te̍ nū̱naṁ śa̍takrata̱v indra̍ dyu̱mnita̍mo̱ mada̍ḥ |
8.092.16c tena̍ nū̱nam made̍ madeḥ ||
8.092.17a yas te̍ ci̱traśra̍vastamo̱ ya i̍ndra vṛtra̱hanta̍maḥ |
8.092.17c ya o̍jo̱dāta̍mo̱ mada̍ḥ ||
8.092.18a vi̱dmā hi yas te̍ adriva̱s tvāda̍ttaḥ satya somapāḥ |
8.092.18c viśvā̍su dasma kṛ̱ṣṭiṣu̍ ||
8.092.19a indrā̍ya̱ madva̍ne su̱tam pari̍ ṣṭobhantu no̱ gira̍ḥ |
8.092.19c a̱rkam a̍rcantu kā̱rava̍ḥ ||
8.092.20a yasmi̱n viśvā̱ adhi̱ śriyo̱ raṇa̍nti sa̱pta sa̱ṁsada̍ḥ |
8.092.20c indra̍ṁ su̱te ha̍vāmahe ||
8.092.21a trika̍drukeṣu̱ ceta̍naṁ de̱vāso̍ ya̱jñam a̍tnata |
8.092.21c tam id va̍rdhantu no̱ gira̍ḥ ||
8.092.22a ā tvā̍ viśa̱ntv inda̍vaḥ samu̱dram i̍va̱ sindha̍vaḥ |
8.092.22c na tvām i̱ndrāti̍ ricyate ||
8.092.23a vi̱vyaktha̍ mahi̱nā vṛ̍ṣan bha̱kṣaṁ soma̍sya jāgṛve |
8.092.23c ya i̍ndra ja̱ṭhare̍ṣu te ||
8.092.24a ara̍ṁ ta indra ku̱kṣaye̱ somo̍ bhavatu vṛtrahan |
8.092.24c ara̱ṁ dhāma̍bhya̱ inda̍vaḥ ||
8.092.25a ara̱m aśvā̍ya gāyati śru̱taka̍kṣo̱ ara̱ṁ gave̍ |
8.092.25c ara̱m indra̍sya̱ dhāmne̍ ||
8.092.26a ara̱ṁ hi ṣma̍ su̱teṣu̍ ṇa̱ḥ some̍ṣv indra̱ bhūṣa̍si |
8.092.26c ara̍ṁ te śakra dā̱vane̍ ||
8.092.27a pa̱rā̱kāttā̍c cid adriva̱s tvāṁ na̍kṣanta no̱ gira̍ḥ |
8.092.27c ara̍ṁ gamāma te va̱yam ||
8.092.28a e̱vā hy asi̍ vīra̱yur e̱vā śūra̍ u̱ta sthi̱raḥ |
8.092.28c e̱vā te̱ rādhya̱m mana̍ḥ ||
8.092.29a e̱vā rā̱tis tu̍vīmagha̱ viśve̍bhir dhāyi dhā̱tṛbhi̍ḥ |
8.092.29c adhā̍ cid indra me̱ sacā̍ ||
8.092.30a mo ṣu bra̱hmeva̍ tandra̱yur bhuvo̍ vājānām pate |
8.092.30c matsvā̍ su̱tasya̱ goma̍taḥ ||
8.092.31a mā na̍ indrā̱bhy ā̱3̱̍diśa̱ḥ sūro̍ a̱ktuṣv ā ya̍man |
8.092.31c tvā yu̱jā va̍nema̱ tat ||
8.092.32a tvayed i̍ndra yu̱jā va̱yam prati̍ bruvīmahi̱ spṛdha̍ḥ |
8.092.32c tvam a̱smāka̱ṁ tava̍ smasi ||
8.092.33a tvām id dhi tvā̱yavo̍ 'nu̱nonu̍vata̱ś carā̍n |
8.092.33c sakhā̍ya indra kā̱rava̍ḥ ||

8.093.01a ud ghed a̱bhi śru̱tāma̍ghaṁ vṛṣa̱bhaṁ naryā̍pasam |
8.093.01c astā̍ram eṣi sūrya ||
8.093.02a nava̱ yo na̍va̱tim puro̍ bi̱bheda̍ bā̱hvo̍jasā |
8.093.02c ahi̍ṁ ca vṛtra̱hāva̍dhīt ||
8.093.03a sa na̱ indra̍ḥ śi̱vaḥ sakhāśvā̍va̱d goma̱d yava̍mat |
8.093.03c u̱rudhā̍reva dohate ||
8.093.04a yad a̱dya kac ca̍ vṛtrahann u̱dagā̍ a̱bhi sū̍rya |
8.093.04c sarva̱ṁ tad i̍ndra te̱ vaśe̍ ||
8.093.05a yad vā̍ pravṛddha satpate̱ na ma̍rā̱ iti̱ manya̍se |
8.093.05c u̱to tat sa̱tyam it tava̍ ||
8.093.06a ye somā̍saḥ parā̱vati̱ ye a̍rvā̱vati̍ sunvi̱re |
8.093.06c sarvā̱m̐s tām̐ i̍ndra gacchasi ||
8.093.07a tam indra̍ṁ vājayāmasi ma̱he vṛ̱trāya̱ hanta̍ve |
8.093.07c sa vṛṣā̍ vṛṣa̱bho bhu̍vat ||
8.093.08a indra̱ḥ sa dāma̍ne kṛ̱ta oji̍ṣṭha̱ḥ sa made̍ hi̱taḥ |
8.093.08c dyu̱mnī ślo̱kī sa so̱myaḥ ||
8.093.09a gi̱rā vajro̱ na sambhṛ̍ta̱ḥ saba̍lo̱ ana̍pacyutaḥ |
8.093.09c va̱va̱kṣa ṛ̱ṣvo astṛ̍taḥ ||
8.093.10a du̱rge ci̍n naḥ su̱gaṁ kṛ̍dhi gṛṇā̱na i̍ndra girvaṇaḥ |
8.093.10c tvaṁ ca̍ maghava̱n vaśa̍ḥ ||
8.093.11a yasya̍ te̱ nū ci̍d ā̱diśa̱ṁ na mi̱nanti̍ sva̱rājya̍m |
8.093.11c na de̱vo nādhri̍gu̱r jana̍ḥ ||
8.093.12a adhā̍ te̱ apra̍tiṣkutaṁ de̱vī śuṣma̍ṁ saparyataḥ |
8.093.12c u̱bhe su̍śipra̱ roda̍sī ||
8.093.13a tvam e̱tad a̍dhārayaḥ kṛ̱ṣṇāsu̱ rohi̍ṇīṣu ca |
8.093.13c paru̍ṣṇīṣu̱ ruśa̱t paya̍ḥ ||
8.093.14a vi yad ahe̱r adha̍ tvi̱ṣo viśve̍ de̱vāso̱ akra̍muḥ |
8.093.14c vi̱dan mṛ̱gasya̱ tām̐ ama̍ḥ ||
8.093.15a ād u̍ me niva̱ro bhu̍vad vṛtra̱hādi̍ṣṭa̱ pauṁsya̍m |
8.093.15c ajā̍taśatru̱r astṛ̍taḥ ||
8.093.16a śru̱taṁ vo̍ vṛtra̱hanta̍ma̱m pra śardha̍ṁ carṣaṇī̱nām |
8.093.16c ā śu̍ṣe̱ rādha̍se ma̱he ||
8.093.17a a̱yā dhi̱yā ca̍ gavya̱yā puru̍ṇāma̱n puru̍ṣṭuta |
8.093.17c yat some̍-soma̱ ābha̍vaḥ ||
8.093.18a bo̱dhinma̍nā̱ id a̍stu no vṛtra̱hā bhūryā̍sutiḥ |
8.093.18c śṛ̱ṇotu̍ śa̱kra ā̱śiṣa̍m ||
8.093.19a kayā̱ tvaṁ na̍ ū̱tyābhi pra ma̍ndase vṛṣan |
8.093.19c kayā̍ sto̱tṛbhya̱ ā bha̍ra ||
8.093.20a kasya̱ vṛṣā̍ su̱te sacā̍ ni̱yutvā̍n vṛṣa̱bho ra̍ṇat |
8.093.20c vṛ̱tra̱hā soma̍pītaye ||
8.093.21a a̱bhī ṣu ṇa̱s tvaṁ ra̱yim ma̍ndasā̱naḥ sa̍ha̱sriṇa̍m |
8.093.21c pra̱ya̱ntā bo̍dhi dā̱śuṣe̍ ||
8.093.22a patnī̍vantaḥ su̱tā i̱ma u̱śanto̍ yanti vī̱taye̍ |
8.093.22c a̱pāṁ jagmi̍r nicumpu̱ṇaḥ ||
8.093.23a i̱ṣṭā hotrā̍ asṛkṣa̱tendra̍ṁ vṛ̱dhāso̍ adhva̱re |
8.093.23c acchā̍vabhṛ̱tham oja̍sā ||
8.093.24a i̱ha tyā sa̍dha̱mādyā̱ harī̱ hira̍ṇyakeśyā |
8.093.24c vo̱ḻhām a̱bhi prayo̍ hi̱tam ||
8.093.25a tubhya̱ṁ somā̍ḥ su̱tā i̱me stī̱rṇam ba̱rhir vi̍bhāvaso |
8.093.25c sto̱tṛbhya̱ indra̱m ā va̍ha ||
8.093.26a ā te̱ dakṣa̱ṁ vi ro̍ca̱nā dadha̱d ratnā̱ vi dā̱śuṣe̍ |
8.093.26c sto̱tṛbhya̱ indra̍m arcata ||
8.093.27a ā te̍ dadhāmīndri̱yam u̱kthā viśvā̍ śatakrato |
8.093.27c sto̱tṛbhya̍ indra mṛḻaya ||
8.093.28a bha̱dram-bha̍draṁ na̱ ā bha̱reṣa̱m ūrja̍ṁ śatakrato |
8.093.28c yad i̍ndra mṛ̱ḻayā̍si naḥ ||
8.093.29a sa no̱ viśvā̱ny ā bha̍ra suvi̱tāni̍ śatakrato |
8.093.29c yad i̍ndra mṛ̱ḻayā̍si naḥ ||
8.093.30a tvām id vṛ̍trahantama su̱tāva̍nto havāmahe |
8.093.30c yad i̍ndra mṛ̱ḻayā̍si naḥ ||
8.093.31a upa̍ no̱ hari̍bhiḥ su̱taṁ yā̱hi ma̍dānām pate |
8.093.31c upa̍ no̱ hari̍bhiḥ su̱tam ||
8.093.32a dvi̱tā yo vṛ̍tra̱hanta̍mo vi̱da indra̍ḥ śa̱takra̍tuḥ |
8.093.32c upa̍ no̱ hari̍bhiḥ su̱tam ||
8.093.33a tvaṁ hi vṛ̍trahann eṣām pā̱tā somā̍nā̱m asi̍ |
8.093.33c upa̍ no̱ hari̍bhiḥ su̱tam ||
8.093.34a indra̍ i̱ṣe da̍dātu na ṛbhu̱kṣaṇa̍m ṛ̱bhuṁ ra̱yim |
8.093.34c vā̱jī da̍dātu vā̱jina̍m ||

8.094.01a gaur dha̍yati ma̱rutā̍ṁ śrava̱syur mā̱tā ma̱ghonā̍m |
8.094.01c yu̱ktā vahnī̱ rathā̍nām ||
8.094.02a yasyā̍ de̱vā u̱pasthe̍ vra̱tā viśve̍ dhā̱raya̍nte |
8.094.02c sūryā̱māsā̍ dṛ̱śe kam ||
8.094.03a tat su no̱ viśve̍ a̱rya ā sadā̍ gṛṇanti kā̱rava̍ḥ |
8.094.03c ma̱ruta̱ḥ soma̍pītaye ||
8.094.04a asti̱ somo̍ a̱yaṁ su̱taḥ piba̍nty asya ma̱ruta̍ḥ |
8.094.04c u̱ta sva̱rājo̍ a̱śvinā̍ ||
8.094.05a piba̍nti mi̱tro a̍rya̱mā tanā̍ pū̱tasya̱ varu̍ṇaḥ |
8.094.05c tri̱ṣa̱dha̱sthasya̱ jāva̍taḥ ||
8.094.06a u̱to nv a̍sya̱ joṣa̱m ām̐ indra̍ḥ su̱tasya̱ goma̍taḥ |
8.094.06c prā̱tar hote̍va matsati ||
8.094.07a kad a̍tviṣanta sū̱raya̍s ti̱ra āpa̍ iva̱ sridha̍ḥ |
8.094.07c arṣa̍nti pū̱tada̍kṣasaḥ ||
8.094.08a kad vo̍ a̱dya ma̱hānā̍ṁ de̱vānā̱m avo̍ vṛṇe |
8.094.08c tmanā̍ ca da̱smava̍rcasām ||
8.094.09a ā ye viśvā̱ pārthi̍vāni pa̱pratha̍n roca̱nā di̱vaḥ |
8.094.09c ma̱ruta̱ḥ soma̍pītaye ||
8.094.10a tyān nu pū̱tada̍kṣaso di̱vo vo̍ maruto huve |
8.094.10c a̱sya soma̍sya pī̱taye̍ ||
8.094.11a tyān nu ye vi roda̍sī tasta̱bhur ma̱ruto̍ huve |
8.094.11c a̱sya soma̍sya pī̱taye̍ ||
8.094.12a tyaṁ nu māru̍taṁ ga̱ṇaṁ gi̍ri̱ṣṭhāṁ vṛṣa̍ṇaṁ huve |
8.094.12c a̱sya soma̍sya pī̱taye̍ ||

8.095.01a ā tvā̱ giro̍ ra̱thīr i̱vāsthu̍ḥ su̱teṣu̍ girvaṇaḥ |
8.095.01c a̱bhi tvā̱ sam a̍nūṣa̱tendra̍ va̱tsaṁ na mā̱tara̍ḥ ||
8.095.02a ā tvā̍ śu̱krā a̍cucyavuḥ su̱tāsa̍ indra girvaṇaḥ |
8.095.02c pibā̱ tv a1̱̍syāndha̍sa̱ indra̱ viśvā̍su te hi̱tam ||
8.095.03a pibā̱ soma̱m madā̍ya̱ kam indra̍ śye̱nābhṛ̍taṁ su̱tam |
8.095.03c tvaṁ hi śaśva̍tīnā̱m patī̱ rājā̍ vi̱śām asi̍ ||
8.095.04a śru̱dhī hava̍ṁ tira̱ścyā indra̱ yas tvā̍ sapa̱ryati̍ |
8.095.04c su̱vīrya̍sya̱ goma̍to rā̱yas pū̍rdhi ma̱hām̐ a̍si ||
8.095.05a indra̱ yas te̱ navī̍yasī̱ṁ gira̍m ma̱ndrām ajī̍janat |
8.095.05c ci̱ki̱tvinma̍nasa̱ṁ dhiya̍m pra̱tnām ṛ̱tasya̍ pi̱pyuṣī̍m ||
8.095.06a tam u̍ ṣṭavāma̱ yaṁ gira̱ indra̍m u̱kthāni̍ vāvṛ̱dhuḥ |
8.095.06c pu̱rūṇy a̍sya̱ pauṁsyā̱ siṣā̍santo vanāmahe ||
8.095.07a eto̱ nv indra̱ṁ stavā̍ma śu̱ddhaṁ śu̱ddhena̱ sāmnā̍ |
8.095.07c śu̱ddhair u̱kthair vā̍vṛ̱dhvāṁsa̍ṁ śu̱ddha ā̱śīrvā̍n mamattu ||
8.095.08a indra̍ śu̱ddho na̱ ā ga̍hi śu̱ddhaḥ śu̱ddhābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ |
8.095.08c śu̱ddho ra̱yiṁ ni dhā̍raya śu̱ddho ma̍maddhi so̱myaḥ ||
8.095.09a indra̍ śu̱ddho hi no̍ ra̱yiṁ śu̱ddho ratnā̍ni dā̱śuṣe̍ |
8.095.09c śu̱ddho vṛ̱trāṇi̍ jighnase śu̱ddho vāja̍ṁ siṣāsasi ||

8.096.01a a̱smā u̱ṣāsa̱ āti̍ranta̱ yāma̱m indrā̍ya̱ nakta̱m ūrmyā̍ḥ su̱vāca̍ḥ |
8.096.01c a̱smā āpo̍ mā̱tara̍ḥ sa̱pta ta̍sthu̱r nṛbhya̱s tarā̍ya̱ sindha̍vaḥ supā̱rāḥ ||
8.096.02a ati̍viddhā vithu̱reṇā̍ ci̱d astrā̱ triḥ sa̱pta sānu̱ saṁhi̍tā girī̱ṇām |
8.096.02c na tad de̱vo na martya̍s tuturyā̱d yāni̱ pravṛ̍ddho vṛṣa̱bhaś ca̱kāra̍ ||
8.096.03a indra̍sya̱ vajra̍ āya̱so nimi̍śla̱ indra̍sya bā̱hvor bhūyi̍ṣṭha̱m oja̍ḥ |
8.096.03c śī̱rṣann indra̍sya̱ krata̍vo nire̱ka ā̱sann eṣa̍nta̱ śrutyā̍ upā̱ke ||
8.096.04a manye̍ tvā ya̱jñiya̍ṁ ya̱jñiyā̍nā̱m manye̍ tvā̱ cyava̍na̱m acyu̍tānām |
8.096.04c manye̍ tvā̱ satva̍nām indra ke̱tum manye̍ tvā vṛṣa̱bhaṁ ca̍rṣaṇī̱nām ||
8.096.05a ā yad vajra̍m bā̱hvor i̍ndra̱ dhatse̍ mada̱cyuta̱m aha̍ye̱ hanta̱vā u̍ |
8.096.05c pra parva̍tā̱ ana̍vanta̱ pra gāva̱ḥ pra bra̱hmāṇo̍ abhi̱nakṣa̍nta̱ indra̍m ||
8.096.06a tam u̍ ṣṭavāma̱ ya i̱mā ja̱jāna̱ viśvā̍ jā̱tāny ava̍rāṇy asmāt |
8.096.06c indre̍ṇa mi̱traṁ di̍dhiṣema gī̱rbhir upo̱ namo̍bhir vṛṣa̱bhaṁ vi̍śema ||
8.096.07a vṛ̱trasya̍ tvā śva̱sathā̱d īṣa̍māṇā̱ viśve̍ de̱vā a̍jahu̱r ye sakhā̍yaḥ |
8.096.07c ma̱rudbhi̍r indra sa̱khyaṁ te̍ a̱stv athe̱mā viśvā̱ḥ pṛta̍nā jayāsi ||
8.096.08a triḥ ṣa̱ṣṭis tvā̍ ma̱ruto̍ vāvṛdhā̱nā u̱srā i̍va rā̱śayo̍ ya̱jñiyā̍saḥ |
8.096.08c upa̱ tvema̍ḥ kṛ̱dhi no̍ bhāga̱dheya̱ṁ śuṣma̍ṁ ta e̱nā ha̱viṣā̍ vidhema ||
8.096.09a ti̱gmam āyu̍dham ma̱rutā̱m anī̍ka̱ṁ kas ta̍ indra̱ prati̱ vajra̍ṁ dadharṣa |
8.096.09c a̱nā̱yu̱dhāso̱ asu̍rā ade̱vāś ca̱kreṇa̱ tām̐ apa̍ vapa ṛjīṣin ||
8.096.10a ma̱ha u̱grāya̍ ta̱vase̍ suvṛ̱ktim prera̍ya śi̱vata̍māya pa̱śvaḥ |
8.096.10c girvā̍hase̱ gira̱ indrā̍ya pū̱rvīr dhe̱hi ta̱nve̍ ku̱vid a̱ṅga veda̍t ||
8.096.11a u̱kthavā̍hase vi̱bhve̍ manī̱ṣāṁ druṇā̱ na pā̱ram ī̍rayā na̱dīnā̍m |
8.096.11c ni spṛ̍śa dhi̱yā ta̱nvi̍ śru̱tasya̱ juṣṭa̍tarasya ku̱vid a̱ṅga veda̍t ||
8.096.12a tad vi̍viḍḍhi̱ yat ta̱ indro̱ jujo̍ṣat stu̱hi su̍ṣṭu̱tiṁ nama̱sā vi̍vāsa |
8.096.12c upa̍ bhūṣa jarita̱r mā ru̍vaṇyaḥ śrā̱vayā̱ vāca̍ṁ ku̱vid a̱ṅga veda̍t ||
8.096.13a ava̍ dra̱pso a̍ṁśu̱matī̍m atiṣṭhad iyā̱naḥ kṛ̱ṣṇo da̱śabhi̍ḥ sa̱hasrai̍ḥ |
8.096.13c āva̱t tam indra̱ḥ śacyā̱ dhama̍nta̱m apa̱ snehi̍tīr nṛ̱maṇā̍ adhatta ||
8.096.14a dra̱psam a̍paśya̱ṁ viṣu̍ṇe̱ cara̍ntam upahva̱re na̱dyo̍ aṁśu̱matyā̍ḥ |
8.096.14c nabho̱ na kṛ̱ṣṇam a̍vatasthi̱vāṁsa̱m iṣyā̍mi vo vṛṣaṇo̱ yudhya̍tā̱jau ||
8.096.15a adha̍ dra̱pso a̍ṁśu̱matyā̍ u̱pasthe 'dhā̍rayat ta̱nva̍ṁ titviṣā̱ṇaḥ |
8.096.15c viśo̱ ade̍vīr a̱bhy ā̱3̱̍cara̍ntī̱r bṛha̱spati̍nā yu̱jendra̍ḥ sasāhe ||
8.096.16a tvaṁ ha̱ tyat sa̱ptabhyo̱ jāya̍māno 'śa̱trubhyo̍ abhava̱ḥ śatru̍r indra |
8.096.16c gū̱ḻhe dyāvā̍pṛthi̱vī anv a̍vindo vibhu̱madbhyo̱ bhuva̍nebhyo̱ raṇa̍ṁ dhāḥ ||
8.096.17a tvaṁ ha̱ tyad a̍pratimā̱nam ojo̱ vajre̍ṇa vajrin dhṛṣi̱to ja̍ghantha |
8.096.17c tvaṁ śuṣṇa̱syāvā̍tiro̱ vadha̍trai̱s tvaṁ gā i̍ndra̱ śacyed a̍vindaḥ ||
8.096.18a tvaṁ ha̱ tyad vṛ̍ṣabha carṣaṇī̱nāṁ gha̱no vṛ̱trāṇā̍ṁ tavi̱ṣo ba̍bhūtha |
8.096.18c tvaṁ sindhū̍m̐r asṛjas tastabhā̱nān tvam a̱po a̍jayo dā̱sapa̍tnīḥ ||
8.096.19a sa su̱kratū̱ raṇi̍tā̱ yaḥ su̱teṣv anu̍ttamanyu̱r yo ahe̍va re̱vān |
8.096.19c ya eka̱ in nary apā̍ṁsi̱ kartā̱ sa vṛ̍tra̱hā pratīd a̱nyam ā̍huḥ ||
8.096.20a sa vṛ̍tra̱hendra̍ś carṣaṇī̱dhṛt taṁ su̍ṣṭu̱tyā havya̍ṁ huvema |
8.096.20c sa prā̍vi̱tā ma̱ghavā̍ no 'dhiva̱ktā sa vāja̍sya śrava̱sya̍sya dā̱tā ||
8.096.21a sa vṛ̍tra̱hendra̍ ṛbhu̱kṣāḥ sa̱dyo ja̍jñā̱no havyo̍ babhūva |
8.096.21c kṛ̱ṇvann apā̍ṁsi̱ naryā̍ pu̱rūṇi̱ somo̱ na pī̱to havya̱ḥ sakhi̍bhyaḥ ||

8.097.01a yā i̍ndra̱ bhuja̱ ābha̍ra̱ḥ sva̍rvā̱m̐ asu̍rebhyaḥ |
8.097.01c sto̱tāra̱m in ma̍ghavann asya vardhaya̱ ye ca̱ tve vṛ̱ktaba̍rhiṣaḥ ||
8.097.02a yam i̍ndra dadhi̱ṣe tvam aśva̱ṁ gām bhā̱gam avya̍yam |
8.097.02c yaja̍māne sunva̱ti dakṣi̍ṇāvati̱ tasmi̱n taṁ dhe̍hi̱ mā pa̱ṇau ||
8.097.03a ya i̍ndra̱ sasty a̍vra̱to̍ 'nu̱ṣvāpa̱m ade̍vayuḥ |
8.097.03c svaiḥ ṣa evai̍r mumura̱t poṣya̍ṁ ra̱yiṁ sa̍nu̱tar dhe̍hi̱ taṁ tata̍ḥ ||
8.097.04a yac cha̱krāsi̍ parā̱vati̱ yad a̍rvā̱vati̍ vṛtrahan |
8.097.04c ata̍s tvā gī̱rbhir dyu̱gad i̍ndra ke̱śibhi̍ḥ su̱tāvā̱m̐ ā vi̍vāsati ||
8.097.05a yad vāsi̍ roca̱ne di̱vaḥ sa̍mu̱drasyādhi̍ vi̱ṣṭapi̍ |
8.097.05c yat pārthi̍ve̱ sada̍ne vṛtrahantama̱ yad a̱ntari̍kṣa̱ ā ga̍hi ||
8.097.06a sa na̱ḥ some̍ṣu somapāḥ su̱teṣu̍ śavasas pate |
8.097.06c mā̱daya̍sva̱ rādha̍sā sū̱nṛtā̍va̱tendra̍ rā̱yā parī̍ṇasā ||
8.097.07a mā na̍ indra̱ parā̍ vṛṇa̱g bhavā̍ naḥ sadha̱mādya̍ḥ |
8.097.07c tvaṁ na̍ ū̱tī tvam in na̱ āpya̱m mā na̍ indra̱ parā̍ vṛṇak ||
8.097.08a a̱sme i̍ndra̱ sacā̍ su̱te ni ṣa̍dā pī̱taye̱ madhu̍ |
8.097.08c kṛ̱dhī ja̍ri̱tre ma̍ghava̱nn avo̍ ma̱had a̱sme i̍ndra̱ sacā̍ su̱te ||
8.097.09a na tvā̍ de̱vāsa̍ āśata̱ na martyā̍so adrivaḥ |
8.097.09c viśvā̍ jā̱tāni̱ śava̍sābhi̱bhūr a̍si̱ na tvā̍ de̱vāsa̍ āśata ||
8.097.10a viśvā̱ḥ pṛta̍nā abhi̱bhūta̍ra̱ṁ nara̍ṁ sa̱jūs ta̍takṣu̱r indra̍ṁ jaja̱nuś ca̍ rā̱jase̍ |
8.097.10c kratvā̱ vari̍ṣṭha̱ṁ vara̍ ā̱muri̍m u̱togram oji̍ṣṭhaṁ ta̱vasa̍ṁ tara̱svina̍m ||
8.097.11a sam ī̍ṁ re̱bhāso̍ asvara̱nn indra̱ṁ soma̍sya pī̱taye̍ |
8.097.11c sva̍rpati̱ṁ yad ī̍ṁ vṛ̱dhe dhṛ̱tavra̍to̱ hy oja̍sā̱ sam ū̱tibhi̍ḥ ||
8.097.12a ne̱miṁ na̍manti̱ cakṣa̍sā me̱ṣaṁ viprā̍ abhi̱svarā̍ |
8.097.12c su̱dī̱tayo̍ vo a̱druho 'pi̱ karṇe̍ tara̱svina̱ḥ sam ṛkva̍bhiḥ ||
8.097.13a tam indra̍ṁ johavīmi ma̱ghavā̍nam u̱graṁ sa̱trā dadhā̍na̱m apra̍tiṣkuta̱ṁ śavā̍ṁsi |
8.097.13c maṁhi̍ṣṭho gī̱rbhir ā ca̍ ya̱jñiyo̍ va̱varta̍d rā̱ye no̱ viśvā̍ su̱pathā̍ kṛṇotu va̱jrī ||
8.097.14a tvam pura̍ indra ci̱kid e̍nā̱ vy oja̍sā śaviṣṭha śakra nāśa̱yadhyai̍ |
8.097.14c tvad viśvā̍ni̱ bhuva̍nāni vajri̱n dyāvā̍ rejete pṛthi̱vī ca̍ bhī̱ṣā ||
8.097.15a tan ma̍ ṛ̱tam i̍ndra śūra citra pātv a̱po na va̍jrin duri̱tāti̍ parṣi̱ bhūri̍ |
8.097.15c ka̱dā na̍ indra rā̱ya ā da̍śasyer vi̱śvapsnya̍sya spṛha̱yāyya̍sya rājan ||

8.098.01a indrā̍ya̱ sāma̍ gāyata̱ viprā̍ya bṛha̱te bṛ̱hat |
8.098.01c dha̱rma̱kṛte̍ vipa̱ścite̍ pana̱syave̍ ||
8.098.02a tvam i̍ndrābhi̱bhūr a̍si̱ tvaṁ sūrya̍m arocayaḥ |
8.098.02c vi̱śvaka̍rmā vi̱śvade̍vo ma̱hām̐ a̍si ||
8.098.03a vi̱bhrāja̱ñ jyoti̍ṣā̱ sva1̱̍r aga̍ccho roca̱naṁ di̱vaḥ |
8.098.03c de̱vās ta̍ indra sa̱khyāya̍ yemire ||
8.098.04a endra̍ no gadhi pri̱yaḥ sa̍trā̱jid ago̍hyaḥ |
8.098.04c gi̱rir na vi̱śvata̍s pṛ̱thuḥ pati̍r di̱vaḥ ||
8.098.05a a̱bhi hi sa̍tya somapā u̱bhe ba̱bhūtha̱ roda̍sī |
8.098.05c indrāsi̍ sunva̱to vṛ̱dhaḥ pati̍r di̱vaḥ ||
8.098.06a tvaṁ hi śaśva̍tīnā̱m indra̍ da̱rtā pu̱rām asi̍ |
8.098.06c ha̱ntā dasyo̱r mano̍r vṛ̱dhaḥ pati̍r di̱vaḥ ||
8.098.07a adhā̱ hī̍ndra girvaṇa̱ upa̍ tvā̱ kāmā̍n ma̱haḥ sa̍sṛ̱jmahe̍ |
8.098.07c u̱deva̱ yanta̍ u̱dabhi̍ḥ ||
8.098.08a vār ṇa tvā̍ ya̱vyābhi̱r vardha̍nti śūra̱ brahmā̍ṇi |
8.098.08c vā̱vṛ̱dhvāṁsa̍ṁ cid adrivo di̱ve-di̍ve ||
8.098.09a yu̱ñjanti̱ harī̍ iṣi̱rasya̱ gātha̍yo̱rau ratha̍ u̱ruyu̍ge |
8.098.09c i̱ndra̱vāhā̍ vaco̱yujā̍ ||
8.098.10a tvaṁ na̍ i̱ndrā bha̍ra̱m̐ ojo̍ nṛ̱mṇaṁ śa̍takrato vicarṣaṇe |
8.098.10c ā vī̱ram pṛ̍tanā̱ṣaha̍m ||
8.098.11a tvaṁ hi na̍ḥ pi̱tā va̍so̱ tvam mā̱tā śa̍takrato ba̱bhūvi̍tha |
8.098.11c adhā̍ te su̱mnam ī̍mahe ||
8.098.12a tvāṁ śu̍ṣmin puruhūta vāja̱yanta̱m upa̍ bruve śatakrato |
8.098.12c sa no̍ rāsva su̱vīrya̍m ||

8.099.01a tvām i̱dā hyo naro 'pī̍pyan vajri̱n bhūrṇa̍yaḥ |
8.099.01c sa i̍ndra̱ stoma̍vāhasām i̱ha śru̱dhy upa̱ svasa̍ra̱m ā ga̍hi ||
8.099.02a matsvā̍ suśipra hariva̱s tad ī̍mahe̱ tve ā bhū̍ṣanti ve̱dhasa̍ḥ |
8.099.02c tava̱ śravā̍ṁsy upa̱māny u̱kthyā̍ su̱teṣv i̍ndra girvaṇaḥ ||
8.099.03a śrāya̍nta iva̱ sūrya̱ṁ viśved indra̍sya bhakṣata |
8.099.03c vasū̍ni jā̱te jana̍māna̱ oja̍sā̱ prati̍ bhā̱gaṁ na dī̍dhima ||
8.099.04a ana̍rśarātiṁ vasu̱dām upa̍ stuhi bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ |
8.099.04c so a̍sya̱ kāma̍ṁ vidha̱to na ro̍ṣati̱ mano̍ dā̱nāya̍ co̱daya̍n ||
8.099.05a tvam i̍ndra̱ pratū̍rtiṣv a̱bhi viśvā̍ asi̱ spṛdha̍ḥ |
8.099.05c a̱śa̱sti̱hā ja̍ni̱tā vi̍śva̱tūr a̍si̱ tvaṁ tū̍rya taruṣya̱taḥ ||
8.099.06a anu̍ te̱ śuṣma̍ṁ tu̱raya̍ntam īyatuḥ kṣo̱ṇī śiśu̱ṁ na mā̱tarā̍ |
8.099.06c viśvā̍s te̱ spṛdha̍ḥ śnathayanta ma̱nyave̍ vṛ̱traṁ yad i̍ndra̱ tūrva̍si ||
8.099.07a i̱ta ū̱tī vo̍ a̱jara̍m prahe̱tāra̱m apra̍hitam |
8.099.07c ā̱śuṁ jetā̍ra̱ṁ hetā̍raṁ ra̱thīta̍ma̱m atū̍rtaṁ tugryā̱vṛdha̍m ||
8.099.08a i̱ṣka̱rtāra̱m ani̍ṣkṛta̱ṁ saha̍skṛtaṁ śa̱tamū̍tiṁ śa̱takra̍tum |
8.099.08c sa̱mā̱nam indra̱m ava̍se havāmahe̱ vasa̍vānaṁ vasū̱juva̍m ||

8.100.01a a̱yaṁ ta̍ emi ta̱nvā̍ pu̱rastā̱d viśve̍ de̱vā a̱bhi mā̍ yanti pa̱ścāt |
8.100.01c ya̱dā mahya̱ṁ dīdha̍ro bhā̱gam i̱ndrād in mayā̍ kṛṇavo vī̱ryā̍ṇi ||
8.100.02a dadhā̍mi te̱ madhu̍no bha̱kṣam agre̍ hi̱tas te̍ bhā̱gaḥ su̱to a̍stu̱ soma̍ḥ |
8.100.02c asa̍ś ca̱ tvaṁ da̍kṣiṇa̱taḥ sakhā̱ me 'dhā̍ vṛ̱trāṇi̍ jaṅghanāva̱ bhūri̍ ||
8.100.03a pra su stoma̍m bharata vāja̱yanta̱ indrā̍ya sa̱tyaṁ yadi̍ sa̱tyam asti̍ |
8.100.03c nendro̍ a̱stīti̱ nema̍ u tva āha̱ ka ī̍ṁ dadarśa̱ kam a̱bhi ṣṭa̍vāma ||
8.100.04a a̱yam a̍smi jarita̱ḥ paśya̍ me̱ha viśvā̍ jā̱tāny a̱bhy a̍smi ma̱hnā |
8.100.04c ṛ̱tasya̍ mā pra̱diśo̍ vardhayanty ādardi̱ro bhuva̍nā dardarīmi ||
8.100.05a ā yan mā̍ ve̱nā aru̍hann ṛ̱tasya̱m̐ eka̱m āsī̍naṁ harya̱tasya̍ pṛ̱ṣṭhe |
8.100.05c mana̍ś cin me hṛ̱da ā praty a̍voca̱d aci̍krada̱ñ chiśu̍manta̱ḥ sakhā̍yaḥ ||
8.100.06a viśvet tā te̱ sava̍neṣu pra̱vācyā̱ yā ca̱kartha̍ maghavann indra sunva̱te |
8.100.06c pārā̍vata̱ṁ yat pu̍rusambhṛ̱taṁ vasv a̱pāvṛ̍ṇoḥ śara̱bhāya̱ ṛṣi̍bandhave ||
8.100.07a pra nū̱naṁ dhā̍vatā̱ pṛtha̱ṅ neha yo vo̱ avā̍varīt |
8.100.07c ni ṣī̍ṁ vṛ̱trasya̱ marma̍ṇi̱ vajra̱m indro̍ apīpatat ||
8.100.08a mano̍javā̱ aya̍māna āya̱sīm a̍tara̱t pura̍m |
8.100.08c diva̍ṁ supa̱rṇo ga̱tvāya̱ soma̍ṁ va̱jriṇa̱ ābha̍rat ||
8.100.09a sa̱mu̱dre a̱ntaḥ śa̍yata u̱dnā vajro̍ a̱bhīvṛ̍taḥ |
8.100.09c bhara̍nty asmai sa̱ṁyata̍ḥ pu̱raḥpra̍sravaṇā ba̱lim ||
8.100.10a yad vāg vada̍nty aviceta̱nāni̱ rāṣṭrī̍ de̱vānā̍ṁ niṣa̱sāda̍ ma̱ndrā |
8.100.10c cata̍sra̱ ūrja̍ṁ duduhe̱ payā̍ṁsi̱ kva̍ svid asyāḥ para̱maṁ ja̍gāma ||
8.100.11a de̱vīṁ vāca̍m ajanayanta de̱vās tāṁ vi̱śvarū̍pāḥ pa̱śavo̍ vadanti |
8.100.11c sā no̍ ma̱ndreṣa̱m ūrja̱ṁ duhā̍nā dhe̱nur vāg a̱smān upa̱ suṣṭu̱taitu̍ ||
8.100.12a sakhe̍ viṣṇo vita̱raṁ vi kra̍masva̱ dyaur de̱hi lo̱kaṁ vajrā̍ya vi̱ṣkabhe̍ |
8.100.12c hanā̍va vṛ̱traṁ ri̱ṇacā̍va̱ sindhū̱n indra̍sya yantu prasa̱ve visṛ̍ṣṭāḥ ||

8.101.01a ṛdha̍g i̱tthā sa martya̍ḥ śaśa̱me de̱vatā̍taye |
8.101.01c yo nū̱nam mi̱trāvaru̍ṇāv a̱bhiṣṭa̍ya āca̱kre ha̱vyadā̍taye ||
8.101.02a varṣi̍ṣṭhakṣatrā uru̱cakṣa̍sā̱ narā̱ rājā̍nā dīrgha̱śrutta̍mā |
8.101.02c tā bā̱hutā̱ na da̱ṁsanā̍ ratharyataḥ sā̱kaṁ sūrya̍sya ra̱śmibhi̍ḥ ||
8.101.03a pra yo vā̍m mitrāvaruṇāji̱ro dū̱to adra̍vat |
8.101.03c aya̍ḥśīrṣā̱ made̍raghuḥ ||
8.101.04a na yaḥ sa̱mpṛcche̱ na puna̱r havī̍tave̱ na sa̍ṁvā̱dāya̱ rama̍te |
8.101.04c tasmā̍n no a̱dya samṛ̍ter uruṣyatam bā̱hubhyā̍ṁ na uruṣyatam ||
8.101.05a pra mi̱trāya̱ prārya̱mṇe sa̍ca̱thya̍m ṛtāvaso |
8.101.05c va̱rū̱thya1̱̍ṁ varu̍ṇe̱ chandya̱ṁ vaca̍ḥ sto̱traṁ rāja̍su gāyata ||
8.101.06a te hi̍nvire aru̱ṇaṁ jenya̱ṁ vasv eka̍m pu̱traṁ ti̍sṝ̱ṇām |
8.101.06c te dhāmā̍ny a̱mṛtā̱ martyā̍nā̱m ada̍bdhā a̱bhi ca̍kṣate ||
8.101.07a ā me̱ vacā̱ṁsy udya̍tā dyu̱matta̍māni̱ kartvā̍ |
8.101.07c u̱bhā yā̍taṁ nāsatyā sa̱joṣa̍sā̱ prati̍ ha̱vyāni̍ vī̱taye̍ ||
8.101.08a rā̱tiṁ yad vā̍m ara̱kṣasa̱ṁ havā̍mahe yu̱vābhyā̍ṁ vājinīvasū |
8.101.08c prācī̱ṁ hotrā̍m prati̱rantā̍v itaṁ narā gṛṇā̱nā ja̱mada̍gninā ||
8.101.09a ā no̍ ya̱jñaṁ di̍vi̱spṛśa̱ṁ vāyo̍ yā̱hi su̱manma̍bhiḥ |
8.101.09c a̱ntaḥ pa̱vitra̍ u̱pari̍ śrīṇā̱no̱3̱̍ 'yaṁ śu̱kro a̍yāmi te ||
8.101.10a vety a̍dhva̱ryuḥ pa̱thibhī̱ raji̍ṣṭhai̱ḥ prati̍ ha̱vyāni̍ vī̱taye̍ |
8.101.10c adhā̍ niyutva u̱bhaya̍sya naḥ piba̱ śuci̱ṁ soma̱ṁ gavā̍śiram ||
8.101.11a baṇ ma̱hām̐ a̍si sūrya̱ baḻ ā̍ditya ma̱hām̐ a̍si |
8.101.11c ma̱has te̍ sa̱to ma̍hi̱mā pa̍nasyate̱ 'ddhā de̍va ma̱hām̐ a̍si ||
8.101.12a baṭ sū̍rya̱ śrava̍sā ma̱hām̐ a̍si sa̱trā de̍va ma̱hām̐ a̍si |
8.101.12c ma̱hnā de̱vānā̍m asu̱rya̍ḥ pu̱rohi̍to vi̱bhu jyoti̱r adā̍bhyam ||
8.101.13a i̱yaṁ yā nīcy a̱rkiṇī̍ rū̱pā rohi̍ṇyā kṛ̱tā |
8.101.13c ci̱treva̱ praty a̍darśy āya̱ty a1̱̍ntar da̱śasu̍ bā̱huṣu̍ ||
8.101.14a pra̱jā ha̍ ti̱sro a̱tyāya̍m īyu̱r ny a1̱̍nyā a̱rkam a̱bhito̍ viviśre |
8.101.14c bṛ̱had dha̍ tasthau̱ bhuva̍neṣv a̱ntaḥ pava̍māno ha̱rita̱ ā vi̍veśa ||
8.101.15a mā̱tā ru̱drāṇā̍ṁ duhi̱tā vasū̍nā̱ṁ svasā̍di̱tyānā̍m a̱mṛta̍sya̱ nābhi̍ḥ |
8.101.15c pra nu vo̍caṁ ciki̱tuṣe̱ janā̍ya̱ mā gām anā̍gā̱m adi̍tiṁ vadhiṣṭa ||
8.101.16a va̱co̱vida̱ṁ vāca̍m udī̱raya̍ntī̱ṁ viśvā̍bhir dhī̱bhir u̍pa̱tiṣṭha̍mānām |
8.101.16c de̱vīṁ de̱vebhya̱ḥ pary e̱yuṣī̱ṁ gām ā mā̍vṛkta̱ martyo̍ da̱bhrace̍tāḥ ||

8.102.01a tvam a̍gne bṛ̱had vayo̱ dadhā̍si deva dā̱śuṣe̍ |
8.102.01c ka̱vir gṛ̱hapa̍ti̱r yuvā̍ ||
8.102.02a sa na̱ īḻā̍nayā sa̱ha de̱vām̐ a̍gne duva̱syuvā̍ |
8.102.02c ci̱kid vi̍bhāna̱v ā va̍ha ||
8.102.03a tvayā̍ ha svid yu̱jā va̱yaṁ codi̍ṣṭhena yaviṣṭhya |
8.102.03c a̱bhi ṣmo̱ vāja̍sātaye ||
8.102.04a au̱rva̱bhṛ̱gu̱vac chuci̍m apnavāna̱vad ā hu̍ve |
8.102.04c a̱gniṁ sa̍mu̱dravā̍sasam ||
8.102.05a hu̱ve vāta̍svanaṁ ka̱vim pa̱rjanya̍krandya̱ṁ saha̍ḥ |
8.102.05c a̱gniṁ sa̍mu̱dravā̍sasam ||
8.102.06a ā sa̱vaṁ sa̍vi̱tur ya̍thā̱ bhaga̍syeva bhu̱jiṁ hu̍ve |
8.102.06c a̱gniṁ sa̍mu̱dravā̍sasam ||
8.102.07a a̱gniṁ vo̍ vṛ̱dhanta̍m adhva̱rāṇā̍m purū̱tama̍m |
8.102.07c acchā̱ naptre̱ saha̍svate ||
8.102.08a a̱yaṁ yathā̍ na ā̱bhuva̱t tvaṣṭā̍ rū̱peva̱ takṣyā̍ |
8.102.08c a̱sya kratvā̱ yaśa̍svataḥ ||
8.102.09a a̱yaṁ viśvā̍ a̱bhi śriyo̱ 'gnir de̱veṣu̍ patyate |
8.102.09c ā vājai̱r upa̍ no gamat ||
8.102.10a viśve̍ṣām i̱ha stu̍hi̱ hotṝ̍ṇāṁ ya̱śasta̍mam |
8.102.10c a̱gniṁ ya̱jñeṣu̍ pū̱rvyam ||
8.102.11a śī̱ram pā̍va̱kaśo̍ciṣa̱ṁ jyeṣṭho̱ yo dame̱ṣv ā |
8.102.11c dī̱dāya̍ dīrgha̱śrutta̍maḥ ||
8.102.12a tam arva̍nta̱ṁ na sā̍na̱siṁ gṛ̍ṇī̱hi vi̍pra śu̱ṣmiṇa̍m |
8.102.12c mi̱traṁ na yā̍ta̱yajja̍nam ||
8.102.13a upa̍ tvā jā̱mayo̱ giro̱ dedi̍śatīr havi̱ṣkṛta̍ḥ |
8.102.13c vā̱yor anī̍ke asthiran ||
8.102.14a yasya̍ tri̱dhātv avṛ̍tam ba̱rhis ta̱sthāv asa̍ṁdinam |
8.102.14c āpa̍ś ci̱n ni da̍dhā pa̱dam ||
8.102.15a pa̱daṁ de̱vasya̍ mī̱ḻhuṣo 'nā̍dhṛṣṭābhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.102.15c bha̱drā sūrya̍ ivopa̱dṛk ||
8.102.16a agne̍ ghṛ̱tasya̍ dhī̱tibhi̍s tepā̱no de̍va śo̱ciṣā̍ |
8.102.16c ā de̱vān va̍kṣi̱ yakṣi̍ ca ||
8.102.17a taṁ tvā̍jananta mā̱tara̍ḥ ka̱viṁ de̱vāso̍ aṅgiraḥ |
8.102.17c ha̱vya̱vāha̱m ama̍rtyam ||
8.102.18a prace̍tasaṁ tvā ka̱ve 'gne̍ dū̱taṁ vare̍ṇyam |
8.102.18c ha̱vya̱vāha̱ṁ ni ṣe̍dire ||
8.102.19a na̱hi me̱ asty aghnyā̱ na svadhi̍ti̱r vana̍nvati |
8.102.19c athai̍tā̱dṛg bha̍rāmi te ||
8.102.20a yad a̍gne̱ kāni̱ kāni̍ ci̱d ā te̱ dārū̍ṇi da̱dhmasi̍ |
8.102.20c tā ju̍ṣasva yaviṣṭhya ||
8.102.21a yad atty u̍pa̱jihvi̍kā̱ yad va̱mro a̍ti̱sarpa̍ti |
8.102.21c sarva̱ṁ tad a̍stu te ghṛ̱tam ||
8.102.22a a̱gnim indhā̍no̱ mana̍sā̱ dhiya̍ṁ saceta̱ martya̍ḥ |
8.102.22c a̱gnim ī̍dhe vi̱vasva̍bhiḥ ||

8.103.01a ada̍rśi gātu̱vitta̍mo̱ yasmi̍n vra̱tāny ā̍da̱dhuḥ |
8.103.01c upo̱ ṣu jā̱tam ārya̍sya̱ vardha̍nam a̱gniṁ na̍kṣanta no̱ gira̍ḥ ||
8.103.02a pra daivo̍dāso a̱gnir de̱vām̐ acchā̱ na ma̱jmanā̍ |
8.103.02c anu̍ mā̱tara̍m pṛthi̱vīṁ vi vā̍vṛte ta̱sthau nāka̍sya̱ sāna̍vi ||
8.103.03a yasmā̱d reja̍nta kṛ̱ṣṭaya̍ś ca̱rkṛtyā̍ni kṛṇva̱taḥ |
8.103.03c sa̱ha̱sra̱sām me̱dhasā̍tāv iva̱ tmanā̱gniṁ dhī̱bhiḥ sa̍paryata ||
8.103.04a pra yaṁ rā̱ye ninī̍ṣasi̱ marto̱ yas te̍ vaso̱ dāśa̍t |
8.103.04c sa vī̱raṁ dha̍tte agna ukthaśa̱ṁsina̱ṁ tmanā̍ sahasrapo̱ṣiṇa̍m ||
8.103.05a sa dṛ̱ḻhe ci̍d a̱bhi tṛ̍ṇatti̱ vāja̱m arva̍tā̱ sa dha̍tte̱ akṣi̍ti̱ śrava̍ḥ |
8.103.05c tve de̍va̱trā sadā̍ purūvaso̱ viśvā̍ vā̱māni̍ dhīmahi ||
8.103.06a yo viśvā̱ daya̍te̱ vasu̱ hotā̍ ma̱ndro janā̍nām |
8.103.06c madho̱r na pātrā̍ pratha̱māny a̍smai̱ pra stomā̍ yanty a̱gnaye̍ ||
8.103.07a aśva̱ṁ na gī̱rbhī ra̱thya̍ṁ su̱dāna̍vo marmṛ̱jyante̍ deva̱yava̍ḥ |
8.103.07c u̱bhe to̱ke tana̍ye dasma viśpate̱ parṣi̱ rādho̍ ma̱ghonā̍m ||
8.103.08a pra maṁhi̍ṣṭhāya gāyata ṛ̱tāvne̍ bṛha̱te śu̱kraśo̍ciṣe |
8.103.08c upa̍stutāso a̱gnaye̍ ||
8.103.09a ā va̍ṁsate ma̱ghavā̍ vī̱rava̱d yaśa̱ḥ sami̍ddho dyu̱mny āhu̍taḥ |
8.103.09c ku̱vin no̍ asya suma̱tir navī̍ya̱sy acchā̱ vāje̍bhir ā̱gama̍t ||
8.103.10a preṣṭha̍m u pri̱yāṇā̍ṁ stu̱hy ā̍sā̱vāti̍thim |
8.103.10c a̱gniṁ rathā̍nā̱ṁ yama̍m ||
8.103.11a udi̍tā̱ yo nidi̍tā̱ vedi̍tā̱ vasv ā ya̱jñiyo̍ va̱varta̍ti |
8.103.11c du̱ṣṭarā̱ yasya̍ prava̱ṇe normayo̍ dhi̱yā vāja̱ṁ siṣā̍sataḥ ||
8.103.12a mā no̍ hṛṇītā̱m ati̍thi̱r vasu̍r a̱gniḥ pu̍rupraśa̱sta e̱ṣaḥ |
8.103.12c yaḥ su̱hotā̍ svadhva̱raḥ ||
8.103.13a mo te ri̍ṣa̱n ye accho̍ktibhir va̱so 'gne̱ kebhi̍ś ci̱d evai̍ḥ |
8.103.13c kī̱riś ci̱d dhi tvām īṭṭe̍ dū̱tyā̍ya rā̱taha̍vyaḥ svadhva̱raḥ ||
8.103.14a āgne̍ yāhi ma̱rutsa̍khā ru̱drebhi̱ḥ soma̍pītaye |
8.103.14c sobha̍ryā̱ upa̍ suṣṭu̱tim mā̱daya̍sva̱ sva̍rṇare ||


9.001.01a svādi̍ṣṭhayā̱ madi̍ṣṭhayā̱ pava̍sva soma̱ dhāra̍yā |
9.001.01c indrā̍ya̱ pāta̍ve su̱taḥ ||
9.001.02a ra̱kṣo̱hā vi̱śvaca̍rṣaṇir a̱bhi yoni̱m ayo̍hatam |
9.001.02c druṇā̍ sa̱dhastha̱m āsa̍dat ||
9.001.03a va̱ri̱vo̱dhāta̍mo bhava̱ maṁhi̍ṣṭho vṛtra̱hanta̍maḥ |
9.001.03c parṣi̱ rādho̍ ma̱ghonā̍m ||
9.001.04a a̱bhy a̍rṣa ma̱hānā̍ṁ de̱vānā̍ṁ vī̱tim andha̍sā |
9.001.04c a̱bhi vāja̍m u̱ta śrava̍ḥ ||
9.001.05a tvām acchā̍ carāmasi̱ tad id artha̍ṁ di̱ve-di̍ve |
9.001.05c indo̱ tve na̍ ā̱śasa̍ḥ ||
9.001.06a pu̱nāti̍ te pari̱sruta̱ṁ soma̱ṁ sūrya̍sya duhi̱tā |
9.001.06c vāre̍ṇa̱ śaśva̍tā̱ tanā̍ ||
9.001.07a tam ī̱m aṇvī̍ḥ sama̱rya ā gṛ̱bhṇanti̱ yoṣa̍ṇo̱ daśa̍ |
9.001.07c svasā̍ra̱ḥ pārye̍ di̱vi ||
9.001.08a tam ī̍ṁ hinvanty a̱gruvo̱ dhama̍nti bāku̱raṁ dṛti̍m |
9.001.08c tri̱dhātu̍ vāra̱ṇam madhu̍ ||
9.001.09a a̱bhī̱3̱̍mam aghnyā̍ u̱ta śrī̱ṇanti̍ dhe̱nava̱ḥ śiśu̍m |
9.001.09c soma̱m indrā̍ya̱ pāta̍ve ||
9.001.10a a̱syed indro̱ made̱ṣv ā viśvā̍ vṛ̱trāṇi̍ jighnate |
9.001.10c śūro̍ ma̱ghā ca̍ maṁhate ||

9.002.01a pava̍sva deva̱vīr ati̍ pa̱vitra̍ṁ soma̱ raṁhyā̍ |
9.002.01c indra̍m indo̱ vṛṣā vi̍śa ||
9.002.02a ā va̍cyasva̱ mahi̱ psaro̱ vṛṣe̍ndo dyu̱mnava̍ttamaḥ |
9.002.02c ā yoni̍ṁ dharṇa̱siḥ sa̍daḥ ||
9.002.03a adhu̍kṣata pri̱yam madhu̱ dhārā̍ su̱tasya̍ ve̱dhasa̍ḥ |
9.002.03c a̱po va̍siṣṭa su̱kratu̍ḥ ||
9.002.04a ma̱hānta̍ṁ tvā ma̱hīr anv āpo̍ arṣanti̱ sindha̍vaḥ |
9.002.04c yad gobhi̍r vāsayi̱ṣyase̍ ||
9.002.05a sa̱mu̱dro a̱psu mā̍mṛje viṣṭa̱mbho dha̱ruṇo̍ di̱vaḥ |
9.002.05c soma̍ḥ pa̱vitre̍ asma̱yuḥ ||
9.002.06a aci̍krada̱d vṛṣā̱ hari̍r ma̱hān mi̱tro na da̍rśa̱taḥ |
9.002.06c saṁ sūrye̍ṇa rocate ||
9.002.07a gira̍s ta inda̱ oja̍sā marmṛ̱jyante̍ apa̱syuva̍ḥ |
9.002.07c yābhi̱r madā̍ya̱ śumbha̍se ||
9.002.08a taṁ tvā̱ madā̍ya̱ ghṛṣva̍ya u lokakṛ̱tnum ī̍mahe |
9.002.08c tava̱ praśa̍stayo ma̱hīḥ ||
9.002.09a a̱smabhya̍m indav indra̱yur madhva̍ḥ pavasva̱ dhāra̍yā |
9.002.09c pa̱rjanyo̍ vṛṣṭi̱mām̐ i̍va ||
9.002.10a go̱ṣā i̍ndo nṛ̱ṣā a̍sy aśva̱sā vā̍ja̱sā u̱ta |
9.002.10c ā̱tmā ya̱jñasya̍ pū̱rvyaḥ ||

9.003.01a e̱ṣa de̱vo ama̍rtyaḥ parṇa̱vīr i̍va dīyati |
9.003.01c a̱bhi droṇā̍ny ā̱sada̍m ||
9.003.02a e̱ṣa de̱vo vi̱pā kṛ̱to 'ti̱ hvarā̍ṁsi dhāvati |
9.003.02c pava̍māno̱ adā̍bhyaḥ ||
9.003.03a e̱ṣa de̱vo vi̍pa̱nyubhi̱ḥ pava̍māna ṛtā̱yubhi̍ḥ |
9.003.03c hari̱r vājā̍ya mṛjyate ||
9.003.04a e̱ṣa viśvā̍ni̱ vāryā̱ śūro̱ yann i̍va̱ satva̍bhiḥ |
9.003.04c pava̍mānaḥ siṣāsati ||
9.003.05a e̱ṣa de̱vo ra̍tharyati̱ pava̍māno daśasyati |
9.003.05c ā̱viṣ kṛ̍ṇoti vagva̱num ||
9.003.06a e̱ṣa viprai̍r a̱bhiṣṭu̍to̱ 'po de̱vo vi gā̍hate |
9.003.06c dadha̱d ratnā̍ni dā̱śuṣe̍ ||
9.003.07a e̱ṣa diva̱ṁ vi dhā̍vati ti̱ro rajā̍ṁsi̱ dhāra̍yā |
9.003.07c pava̍māna̱ḥ kani̍kradat ||
9.003.08a e̱ṣa diva̱ṁ vy āsa̍rat ti̱ro rajā̱ṁsy aspṛ̍taḥ |
9.003.08c pava̍mānaḥ svadhva̱raḥ ||
9.003.09a e̱ṣa pra̱tnena̱ janma̍nā de̱vo de̱vebhya̍ḥ su̱taḥ |
9.003.09c hari̍ḥ pa̱vitre̍ arṣati ||
9.003.10a e̱ṣa u̱ sya pu̍ruvra̱to ja̍jñā̱no ja̱naya̱nn iṣa̍ḥ |
9.003.10c dhāra̍yā pavate su̱taḥ ||

9.004.01a sanā̍ ca soma̱ jeṣi̍ ca̱ pava̍māna̱ mahi̱ śrava̍ḥ |
9.004.01c athā̍ no̱ vasya̍sas kṛdhi ||
9.004.02a sanā̱ jyoti̱ḥ sanā̱ sva1̱̍r viśvā̍ ca soma̱ saubha̍gā |
9.004.02c athā̍ no̱ vasya̍sas kṛdhi ||
9.004.03a sanā̱ dakṣa̍m u̱ta kratu̱m apa̍ soma̱ mṛdho̍ jahi |
9.004.03c athā̍ no̱ vasya̍sas kṛdhi ||
9.004.04a pavī̍tāraḥ punī̱tana̱ soma̱m indrā̍ya̱ pāta̍ve |
9.004.04c athā̍ no̱ vasya̍sas kṛdhi ||
9.004.05a tvaṁ sūrye̍ na̱ ā bha̍ja̱ tava̱ kratvā̱ tavo̱tibhi̍ḥ |
9.004.05c athā̍ no̱ vasya̍sas kṛdhi ||
9.004.06a tava̱ kratvā̱ tavo̱tibhi̱r jyok pa̍śyema̱ sūrya̍m |
9.004.06c athā̍ no̱ vasya̍sas kṛdhi ||
9.004.07a a̱bhy a̍rṣa svāyudha̱ soma̍ dvi̱barha̍saṁ ra̱yim |
9.004.07c athā̍ no̱ vasya̍sas kṛdhi ||
9.004.08a a̱bhy a1̱̍rṣāna̍pacyuto ra̱yiṁ sa̱matsu̍ sāsa̱hiḥ |
9.004.08c athā̍ no̱ vasya̍sas kṛdhi ||
9.004.09a tvāṁ ya̱jñair a̍vīvṛdha̱n pava̍māna̱ vidha̍rmaṇi |
9.004.09c athā̍ no̱ vasya̍sas kṛdhi ||
9.004.10a ra̱yiṁ na̍ś ci̱tram a̱śvina̱m indo̍ vi̱śvāyu̱m ā bha̍ra |
9.004.10c athā̍ no̱ vasya̍sas kṛdhi ||

9.005.01a sami̍ddho vi̱śvata̱s pati̱ḥ pava̍māno̱ vi rā̍jati |
9.005.01c prī̱ṇan vṛṣā̱ kani̍kradat ||
9.005.02a tanū̱napā̱t pava̍māna̱ḥ śṛṅge̱ śiśā̍no arṣati |
9.005.02c a̱ntari̍kṣeṇa̱ rāra̍jat ||
9.005.03a ī̱ḻenya̱ḥ pava̍māno ra̱yir vi rā̍jati dyu̱mān |
9.005.03c madho̱r dhārā̍bhi̱r oja̍sā ||
9.005.04a ba̱rhiḥ prā̱cīna̱m oja̍sā̱ pava̍mānaḥ stṛ̱ṇan hari̍ḥ |
9.005.04c de̱veṣu̍ de̱va ī̍yate ||
9.005.05a ud ātai̍r jihate bṛ̱had dvāro̍ de̱vīr hi̍ra̱ṇyayī̍ḥ |
9.005.05c pava̍mānena̱ suṣṭu̍tāḥ ||
9.005.06a su̱śi̱lpe bṛ̍ha̱tī ma̱hī pava̍māno vṛṣaṇyati |
9.005.06c nakto̱ṣāsā̱ na da̍rśa̱te ||
9.005.07a u̱bhā de̱vā nṛ̱cakṣa̍sā̱ hotā̍rā̱ daivyā̍ huve |
9.005.07c pava̍māna̱ indro̱ vṛṣā̍ ||
9.005.08a bhāra̍tī̱ pava̍mānasya̱ sara̍sva̱tīḻā̍ ma̱hī |
9.005.08c i̱maṁ no̍ ya̱jñam ā ga̍man ti̱sro de̱vīḥ su̱peśa̍saḥ ||
9.005.09a tvaṣṭā̍ram agra̱jāṁ go̱pām pu̍ro̱yāvā̍na̱m ā hu̍ve |
9.005.09c indu̱r indro̱ vṛṣā̱ hari̱ḥ pava̍mānaḥ pra̱jāpa̍tiḥ ||
9.005.10a vana̱spati̍m pavamāna̱ madhvā̱ sam a̍ṅgdhi̱ dhāra̍yā |
9.005.10c sa̱hasra̍valśa̱ṁ hari̍ta̱m bhrāja̍mānaṁ hira̱ṇyaya̍m ||
9.005.11a viśve̍ devā̱ḥ svāhā̍kṛti̱m pava̍māna̱syā ga̍ta |
9.005.11c vā̱yur bṛha̱spati̱ḥ sūryo̱ 'gnir indra̍ḥ sa̱joṣa̍saḥ ||

9.006.01a ma̱ndrayā̍ soma̱ dhāra̍yā̱ vṛṣā̍ pavasva deva̱yuḥ |
9.006.01c avyo̱ vāre̍ṣv asma̱yuḥ ||
9.006.02a a̱bhi tyam madya̱m mada̱m inda̱v indra̱ iti̍ kṣara |
9.006.02c a̱bhi vā̱jino̱ arva̍taḥ ||
9.006.03a a̱bhi tyam pū̱rvyam mada̍ṁ suvā̱no a̍rṣa pa̱vitra̱ ā |
9.006.03c a̱bhi vāja̍m u̱ta śrava̍ḥ ||
9.006.04a anu̍ dra̱psāsa̱ inda̍va̱ āpo̱ na pra̱vatā̍saran |
9.006.04c pu̱nā̱nā indra̍m āśata ||
9.006.05a yam atya̍m iva vā̱jina̍m mṛ̱janti̱ yoṣa̍ṇo̱ daśa̍ |
9.006.05c vane̱ krīḻa̍nta̱m atya̍vim ||
9.006.06a taṁ gobhi̱r vṛṣa̍ṇa̱ṁ rasa̱m madā̍ya de̱vavī̍taye |
9.006.06c su̱tam bharā̍ya̱ saṁ sṛ̍ja ||
9.006.07a de̱vo de̱vāya̱ dhāra̱yendrā̍ya pavate su̱taḥ |
9.006.07c payo̱ yad a̍sya pī̱paya̍t ||
9.006.08a ā̱tmā ya̱jñasya̱ raṁhyā̍ suṣvā̱ṇaḥ pa̍vate su̱taḥ |
9.006.08c pra̱tnaṁ ni pā̍ti̱ kāvya̍m ||
9.006.09a e̱vā pu̍nā̱na i̍ndra̱yur mada̍m madiṣṭha vī̱taye̍ |
9.006.09c guhā̍ cid dadhiṣe̱ gira̍ḥ ||

9.007.01a asṛ̍gra̱m inda̍vaḥ pa̱thā dharma̍nn ṛ̱tasya̍ su̱śriya̍ḥ |
9.007.01c vi̱dā̱nā a̍sya̱ yoja̍nam ||
9.007.02a pra dhārā̱ madhvo̍ agri̱yo ma̱hīr a̱po vi gā̍hate |
9.007.02c ha̱vir ha̱viṣṣu̱ vandya̍ḥ ||
9.007.03a pra yu̱jo vā̱co a̍gri̱yo vṛṣāva̍ cakrada̱d vane̍ |
9.007.03c sadmā̱bhi sa̱tyo a̍dhva̱raḥ ||
9.007.04a pari̱ yat kāvyā̍ ka̱vir nṛ̱mṇā vasā̍no̱ arṣa̍ti |
9.007.04c sva̍r vā̱jī si̍ṣāsati ||
9.007.05a pava̍māno a̱bhi spṛdho̱ viśo̱ rāje̍va sīdati |
9.007.05c yad ī̍m ṛ̱ṇvanti̍ ve̱dhasa̍ḥ ||
9.007.06a avyo̱ vāre̱ pari̍ pri̱yo hari̱r vane̍ṣu sīdati |
9.007.06c re̱bho va̍nuṣyate ma̱tī ||
9.007.07a sa vā̱yum indra̍m a̱śvinā̍ sā̱kam made̍na gacchati |
9.007.07c raṇā̱ yo a̍sya̱ dharma̍bhiḥ ||
9.007.08a ā mi̱trāvaru̍ṇā̱ bhaga̱m madhva̍ḥ pavanta ū̱rmaya̍ḥ |
9.007.08c vi̱dā̱nā a̍sya̱ śakma̍bhiḥ ||
9.007.09a a̱smabhya̍ṁ rodasī ra̱yim madhvo̱ vāja̍sya sā̱taye̍ |
9.007.09c śravo̱ vasū̍ni̱ saṁ ji̍tam ||

9.008.01a e̱te somā̍ a̱bhi pri̱yam indra̍sya̱ kāma̍m akṣaran |
9.008.01c vardha̍nto asya vī̱rya̍m ||
9.008.02a pu̱nā̱nāsa̍ś camū̱ṣado̱ gaccha̍nto vā̱yum a̱śvinā̍ |
9.008.02c te no̍ dhāntu su̱vīrya̍m ||
9.008.03a indra̍sya soma̱ rādha̍se punā̱no hārdi̍ codaya |
9.008.03c ṛ̱tasya̱ yoni̍m ā̱sada̍m ||
9.008.04a mṛ̱janti̍ tvā̱ daśa̱ kṣipo̍ hi̱nvanti̍ sa̱pta dhī̱taya̍ḥ |
9.008.04c anu̱ viprā̍ amādiṣuḥ ||
9.008.05a de̱vebhya̍s tvā̱ madā̍ya̱ kaṁ sṛ̍jā̱nam ati̍ me̱ṣya̍ḥ |
9.008.05c saṁ gobhi̍r vāsayāmasi ||
9.008.06a pu̱nā̱naḥ ka̱laśe̱ṣv ā vastrā̍ṇy aru̱ṣo hari̍ḥ |
9.008.06c pari̱ gavyā̍ny avyata ||
9.008.07a ma̱ghona̱ ā pa̍vasva no ja̱hi viśvā̱ apa̱ dviṣa̍ḥ |
9.008.07c indo̱ sakhā̍ya̱m ā vi̍śa ||
9.008.08a vṛ̱ṣṭiṁ di̱vaḥ pari̍ srava dyu̱mnam pṛ̍thi̱vyā adhi̍ |
9.008.08c saho̍ naḥ soma pṛ̱tsu dhā̍ḥ ||
9.008.09a nṛ̱cakṣa̍saṁ tvā va̱yam indra̍pītaṁ sva̱rvida̍m |
9.008.09c bha̱kṣī̱mahi̍ pra̱jām iṣa̍m ||

9.009.01a pari̍ pri̱yā di̱vaḥ ka̱vir vayā̍ṁsi na̱ptyo̍r hi̱taḥ |
9.009.01c su̱vā̱no yā̍ti ka̱vikra̍tuḥ ||
9.009.02a pra-pra̱ kṣayā̍ya̱ panya̍se̱ janā̍ya̱ juṣṭo̍ a̱druhe̍ |
9.009.02c vī̱ty a̍rṣa̱ cani̍ṣṭhayā ||
9.009.03a sa sū̱nur mā̱tarā̱ śuci̍r jā̱to jā̱te a̍rocayat |
9.009.03c ma̱hān ma̱hī ṛ̍tā̱vṛdhā̍ ||
9.009.04a sa sa̱pta dhī̱tibhi̍r hi̱to na̱dyo̍ ajinvad a̱druha̍ḥ |
9.009.04c yā eka̱m akṣi̍ vāvṛ̱dhuḥ ||
9.009.05a tā a̱bhi santa̱m astṛ̍tam ma̱he yuvā̍na̱m ā da̍dhuḥ |
9.009.05c indu̍m indra̱ tava̍ vra̱te ||
9.009.06a a̱bhi vahni̱r ama̍rtyaḥ sa̱pta pa̍śyati̱ vāva̍hiḥ |
9.009.06c krivi̍r de̱vīr a̍tarpayat ||
9.009.07a avā̱ kalpe̍ṣu naḥ puma̱s tamā̍ṁsi soma̱ yodhyā̍ |
9.009.07c tāni̍ punāna jaṅghanaḥ ||
9.009.08a nū navya̍se̱ navī̍yase sū̱ktāya̍ sādhayā pa̱thaḥ |
9.009.08c pra̱tna̱vad ro̍cayā̱ ruca̍ḥ ||
9.009.09a pava̍māna̱ mahi̱ śravo̱ gām aśva̍ṁ rāsi vī̱rava̍t |
9.009.09c sanā̍ me̱dhāṁ sanā̱ sva̍ḥ ||

9.010.01a pra svā̱nāso̱ rathā̍ i̱vārva̍nto̱ na śra̍va̱syava̍ḥ |
9.010.01c somā̍so rā̱ye a̍kramuḥ ||
9.010.02a hi̱nvā̱nāso̱ rathā̍ iva dadhanvi̱re gabha̍styoḥ |
9.010.02c bharā̍saḥ kā̱riṇā̍m iva ||
9.010.03a rājā̍no̱ na praśa̍stibhi̱ḥ somā̍so̱ gobhi̍r añjate |
9.010.03c ya̱jño na sa̱pta dhā̱tṛbhi̍ḥ ||
9.010.04a pari̍ suvā̱nāsa̱ inda̍vo̱ madā̍ya ba̱rhaṇā̍ gi̱rā |
9.010.04c su̱tā a̍rṣanti̱ dhāra̍yā ||
9.010.05a ā̱pā̱nāso̍ vi̱vasva̍to̱ jana̍nta u̱ṣaso̱ bhaga̍m |
9.010.05c sūrā̱ aṇva̱ṁ vi ta̍nvate ||
9.010.06a apa̱ dvārā̍ matī̱nām pra̱tnā ṛ̍ṇvanti kā̱rava̍ḥ |
9.010.06c vṛṣṇo̱ hara̍sa ā̱yava̍ḥ ||
9.010.07a sa̱mī̱cī̱nāsa̍ āsate̱ hotā̍raḥ sa̱ptajā̍mayaḥ |
9.010.07c pa̱dam eka̍sya̱ pipra̍taḥ ||
9.010.08a nābhā̱ nābhi̍ṁ na̱ ā da̍de̱ cakṣu̍ś ci̱t sūrye̱ sacā̍ |
9.010.08c ka̱ver apa̍tya̱m ā du̍he ||
9.010.09a a̱bhi pri̱yā di̱vas pa̱dam a̍dhva̱ryubhi̱r guhā̍ hi̱tam |
9.010.09c sūra̍ḥ paśyati̱ cakṣa̍sā ||

9.011.01a upā̍smai gāyatā nara̱ḥ pava̍mānā̱yenda̍ve |
9.011.01c a̱bhi de̱vām̐ iya̍kṣate ||
9.011.02a a̱bhi te̱ madhu̍nā̱ payo 'tha̍rvāṇo aśiśrayuḥ |
9.011.02c de̱vaṁ de̱vāya̍ deva̱yu ||
9.011.03a sa na̍ḥ pavasva̱ śaṁ gave̱ śaṁ janā̍ya̱ śam arva̍te |
9.011.03c śaṁ rā̍ja̱nn oṣa̍dhībhyaḥ ||
9.011.04a ba̱bhrave̱ nu svata̍vase 'ru̱ṇāya̍ divi̱spṛśe̍ |
9.011.04c somā̍ya gā̱tham a̍rcata ||
9.011.05a hasta̍cyutebhi̱r adri̍bhiḥ su̱taṁ soma̍m punītana |
9.011.05c madhā̱v ā dhā̍vatā̱ madhu̍ ||
9.011.06a nama̱sed upa̍ sīdata da̱dhned a̱bhi śrī̍ṇītana |
9.011.06c indu̱m indre̍ dadhātana ||
9.011.07a a̱mi̱tra̱hā vica̍rṣaṇi̱ḥ pava̍sva soma̱ śaṁ gave̍ |
9.011.07c de̱vebhyo̍ anukāma̱kṛt ||
9.011.08a indrā̍ya soma̱ pāta̍ve̱ madā̍ya̱ pari̍ ṣicyase |
9.011.08c ma̱na̱ścin mana̍sa̱s pati̍ḥ ||
9.011.09a pava̍māna su̱vīrya̍ṁ ra̱yiṁ so̍ma rirīhi naḥ |
9.011.09c inda̱v indre̍ṇa no yu̱jā ||

9.012.01a somā̍ asṛgra̱m inda̍vaḥ su̱tā ṛ̱tasya̱ sāda̍ne |
9.012.01c indrā̍ya̱ madhu̍mattamāḥ ||
9.012.02a a̱bhi viprā̍ anūṣata̱ gāvo̍ va̱tsaṁ na mā̱tara̍ḥ |
9.012.02c indra̱ṁ soma̍sya pī̱taye̍ ||
9.012.03a ma̱da̱cyut kṣe̍ti̱ sāda̍ne̱ sindho̍r ū̱rmā vi̍pa̱ścit |
9.012.03c somo̍ gau̱rī adhi̍ śri̱taḥ ||
9.012.04a di̱vo nābhā̍ vicakṣa̱ṇo 'vyo̱ vāre̍ mahīyate |
9.012.04c somo̱ yaḥ su̱kratu̍ḥ ka̱viḥ ||
9.012.05a yaḥ soma̍ḥ ka̱laśe̱ṣv ām̐ a̱ntaḥ pa̱vitra̱ āhi̍taḥ |
9.012.05c tam indu̱ḥ pari̍ ṣasvaje ||
9.012.06a pra vāca̱m indu̍r iṣyati samu̱drasyādhi̍ vi̱ṣṭapi̍ |
9.012.06c jinva̱n kośa̍m madhu̱ścuta̍m ||
9.012.07a nitya̍stotro̱ vana̱spati̍r dhī̱nām a̱ntaḥ sa̍ba̱rdugha̍ḥ |
9.012.07c hi̱nvā̱no mānu̍ṣā yu̱gā ||
9.012.08a a̱bhi pri̱yā di̱vas pa̱dā somo̍ hinvā̱no a̍rṣati |
9.012.08c vipra̍sya̱ dhāra̍yā ka̱viḥ ||
9.012.09a ā pa̍vamāna dhāraya ra̱yiṁ sa̱hasra̍varcasam |
9.012.09c a̱sme i̍ndo svā̱bhuva̍m ||

9.013.01a soma̍ḥ punā̱no a̍rṣati sa̱hasra̍dhāro̱ atya̍viḥ |
9.013.01c vā̱yor indra̍sya niṣkṛ̱tam ||
9.013.02a pava̍mānam avasyavo̱ vipra̍m a̱bhi pra gā̍yata |
9.013.02c su̱ṣvā̱ṇaṁ de̱vavī̍taye ||
9.013.03a pava̍nte̱ vāja̍sātaye̱ somā̍ḥ sa̱hasra̍pājasaḥ |
9.013.03c gṛ̱ṇā̱nā de̱vavī̍taye ||
9.013.04a u̱ta no̱ vāja̍sātaye̱ pava̍sva bṛha̱tīr iṣa̍ḥ |
9.013.04c dyu̱mad i̍ndo su̱vīrya̍m ||
9.013.05a te na̍ḥ saha̱sriṇa̍ṁ ra̱yim pava̍ntā̱m ā su̱vīrya̍m |
9.013.05c su̱vā̱nā de̱vāsa̱ inda̍vaḥ ||
9.013.06a atyā̍ hiyā̱nā na he̱tṛbhi̱r asṛ̍gra̱ṁ vāja̍sātaye |
9.013.06c vi vāra̱m avya̍m ā̱śava̍ḥ ||
9.013.07a vā̱śrā a̍rṣa̱ntīnda̍vo̱ 'bhi va̱tsaṁ na dhe̱nava̍ḥ |
9.013.07c da̱dha̱nvi̱re gabha̍styoḥ ||
9.013.08a juṣṭa̱ indrā̍ya matsa̱raḥ pava̍māna̱ kani̍kradat |
9.013.08c viśvā̱ apa̱ dviṣo̍ jahi ||
9.013.09a a̱pa̱ghnanto̱ arā̍vṇa̱ḥ pava̍mānāḥ sva̱rdṛśa̍ḥ |
9.013.09c yonā̍v ṛ̱tasya̍ sīdata ||

9.014.01a pari̱ prāsi̍ṣyadat ka̱viḥ sindho̍r ū̱rmāv adhi̍ śri̱taḥ |
9.014.01c kā̱ram bibhra̍t puru̱spṛha̍m ||
9.014.02a gi̱rā yadī̱ saba̍ndhava̱ḥ pañca̱ vrātā̍ apa̱syava̍ḥ |
9.014.02c pa̱ri̱ṣkṛ̱ṇvanti̍ dharṇa̱sim ||
9.014.03a ād a̍sya śu̱ṣmiṇo̱ rase̱ viśve̍ de̱vā a̍matsata |
9.014.03c yadī̱ gobhi̍r vasā̱yate̍ ||
9.014.04a ni̱ri̱ṇā̱no vi dhā̍vati̱ jaha̱c charyā̍ṇi̱ tānvā̍ |
9.014.04c atrā̱ saṁ ji̍ghnate yu̱jā ||
9.014.05a na̱ptībhi̱r yo vi̱vasva̍taḥ śu̱bhro na mā̍mṛ̱je yuvā̍ |
9.014.05c gāḥ kṛ̍ṇvā̱no na ni̱rṇija̍m ||
9.014.06a ati̍ śri̱tī ti̍ra̱ścatā̍ ga̱vyā ji̍gā̱ty aṇvyā̍ |
9.014.06c va̱gnum i̍yarti̱ yaṁ vi̱de ||
9.014.07a a̱bhi kṣipa̱ḥ sam a̍gmata ma̱rjaya̍ntīr i̱ṣas pati̍m |
9.014.07c pṛ̱ṣṭhā gṛ̍bhṇata vā̱jina̍ḥ ||
9.014.08a pari̍ di̱vyāni̱ marmṛ̍śa̱d viśvā̍ni soma̱ pārthi̍vā |
9.014.08c vasū̍ni yāhy asma̱yuḥ ||

9.015.01a e̱ṣa dhi̱yā yā̱ty aṇvyā̱ śūro̱ rathe̍bhir ā̱śubhi̍ḥ |
9.015.01c gaccha̱nn indra̍sya niṣkṛ̱tam ||
9.015.02a e̱ṣa pu̱rū dhi̍yāyate bṛha̱te de̱vatā̍taye |
9.015.02c yatrā̱mṛtā̍sa̱ āsa̍te ||
9.015.03a e̱ṣa hi̱to vi nī̍yate̱ 'ntaḥ śu̱bhrāva̍tā pa̱thā |
9.015.03c yadī̍ tu̱ñjanti̱ bhūrṇa̍yaḥ ||
9.015.04a e̱ṣa śṛṅgā̍ṇi̱ dodhu̍va̱c chiśī̍te yū̱thyo̱3̱̍ vṛṣā̍ |
9.015.04c nṛ̱mṇā dadhā̍na̱ oja̍sā ||
9.015.05a e̱ṣa ru̱kmibhi̍r īyate vā̱jī śu̱bhrebhi̍r a̱ṁśubhi̍ḥ |
9.015.05c pati̱ḥ sindhū̍nā̱m bhava̍n ||
9.015.06a e̱ṣa vasū̍ni pibda̱nā paru̍ṣā yayi̱vām̐ ati̍ |
9.015.06c ava̱ śāde̍ṣu gacchati ||
9.015.07a e̱tam mṛ̍janti̱ marjya̱m upa̱ droṇe̍ṣv ā̱yava̍ḥ |
9.015.07c pra̱ca̱krā̱ṇam ma̱hīr iṣa̍ḥ ||
9.015.08a e̱tam u̱ tyaṁ daśa̱ kṣipo̍ mṛ̱janti̍ sa̱pta dhī̱taya̍ḥ |
9.015.08c svā̱yu̱dham ma̱dinta̍mam ||

9.016.01a pra te̍ so̱tāra̍ o̱ṇyo̱3̱̍ rasa̱m madā̍ya̱ ghṛṣva̍ye |
9.016.01c sargo̱ na ta̱kty eta̍śaḥ ||
9.016.02a kratvā̱ dakṣa̍sya ra̱thya̍m a̱po vasā̍na̱m andha̍sā |
9.016.02c go̱ṣām aṇve̍ṣu saścima ||
9.016.03a ana̍ptam a̱psu du̱ṣṭara̱ṁ soma̍m pa̱vitra̱ ā sṛ̍ja |
9.016.03c pu̱nī̱hīndrā̍ya̱ pāta̍ve ||
9.016.04a pra pu̍nā̱nasya̱ ceta̍sā̱ soma̍ḥ pa̱vitre̍ arṣati |
9.016.04c kratvā̍ sa̱dhastha̱m āsa̍dat ||
9.016.05a pra tvā̱ namo̍bhi̱r inda̍va̱ indra̱ somā̍ asṛkṣata |
9.016.05c ma̱he bharā̍ya kā̱riṇa̍ḥ ||
9.016.06a pu̱nā̱no rū̱pe a̱vyaye̱ viśvā̱ arṣa̍nn a̱bhi śriya̍ḥ |
9.016.06c śūro̱ na goṣu̍ tiṣṭhati ||
9.016.07a di̱vo na sānu̍ pi̱pyuṣī̱ dhārā̍ su̱tasya̍ ve̱dhasa̍ḥ |
9.016.07c vṛthā̍ pa̱vitre̍ arṣati ||
9.016.08a tvaṁ so̍ma vipa̱ścita̱ṁ tanā̍ punā̱na ā̱yuṣu̍ |
9.016.08c avyo̱ vāra̱ṁ vi dhā̍vasi ||

9.017.01a pra ni̱mnene̍va̱ sindha̍vo̱ ghnanto̍ vṛ̱trāṇi̱ bhūrṇa̍yaḥ |
9.017.01c somā̍ asṛgram ā̱śava̍ḥ ||
9.017.02a a̱bhi su̍vā̱nāsa̱ inda̍vo vṛ̱ṣṭaya̍ḥ pṛthi̱vīm i̍va |
9.017.02c indra̱ṁ somā̍so akṣaran ||
9.017.03a atyū̍rmir matsa̱ro mada̱ḥ soma̍ḥ pa̱vitre̍ arṣati |
9.017.03c vi̱ghnan rakṣā̍ṁsi deva̱yuḥ ||
9.017.04a ā ka̱laśe̍ṣu dhāvati pa̱vitre̱ pari̍ ṣicyate |
9.017.04c u̱kthair ya̱jñeṣu̍ vardhate ||
9.017.05a ati̱ trī so̍ma roca̱nā roha̱n na bhrā̍jase̱ diva̍m |
9.017.05c i̱ṣṇan sūrya̱ṁ na co̍dayaḥ ||
9.017.06a a̱bhi viprā̍ anūṣata mū̱rdhan ya̱jñasya̍ kā̱rava̍ḥ |
9.017.06c dadhā̍nā̱ś cakṣa̍si pri̱yam ||
9.017.07a tam u̍ tvā vā̱jina̱ṁ naro̍ dhī̱bhir viprā̍ ava̱syava̍ḥ |
9.017.07c mṛ̱janti̍ de̱vatā̍taye ||
9.017.08a madho̱r dhārā̱m anu̍ kṣara tī̱vraḥ sa̱dhastha̱m āsa̍daḥ |
9.017.08c cāru̍r ṛ̱tāya̍ pī̱taye̍ ||

9.018.01a pari̍ suvā̱no gi̍ri̱ṣṭhāḥ pa̱vitre̱ somo̍ akṣāḥ |
9.018.01c made̍ṣu sarva̱dhā a̍si ||
9.018.02a tvaṁ vipra̱s tvaṁ ka̱vir madhu̱ pra jā̱tam andha̍saḥ |
9.018.02c made̍ṣu sarva̱dhā a̍si ||
9.018.03a tava̱ viśve̍ sa̱joṣa̍so de̱vāsa̍ḥ pī̱tim ā̍śata |
9.018.03c made̍ṣu sarva̱dhā a̍si ||
9.018.04a ā yo viśvā̍ni̱ vāryā̱ vasū̍ni̱ hasta̍yor da̱dhe |
9.018.04c made̍ṣu sarva̱dhā a̍si ||
9.018.05a ya i̱me roda̍sī ma̱hī sam mā̱tare̍va̱ doha̍te |
9.018.05c made̍ṣu sarva̱dhā a̍si ||
9.018.06a pari̱ yo roda̍sī u̱bhe sa̱dyo vāje̍bhi̱r arṣa̍ti |
9.018.06c made̍ṣu sarva̱dhā a̍si ||
9.018.07a sa śu̱ṣmī ka̱laśe̱ṣv ā pu̍nā̱no a̍cikradat |
9.018.07c made̍ṣu sarva̱dhā a̍si ||

9.019.01a yat so̍ma ci̱tram u̱kthya̍ṁ di̱vyam pārthi̍va̱ṁ vasu̍ |
9.019.01c tan na̍ḥ punā̱na ā bha̍ra ||
9.019.02a yu̱vaṁ hi sthaḥ sva̍rpatī̱ indra̍ś ca soma̱ gopa̍tī |
9.019.02c ī̱śā̱nā pi̍pyata̱ṁ dhiya̍ḥ ||
9.019.03a vṛṣā̍ punā̱na ā̱yuṣu̍ sta̱naya̱nn adhi̍ ba̱rhiṣi̍ |
9.019.03c hari̱ḥ san yoni̱m āsa̍dat ||
9.019.04a avā̍vaśanta dhī̱tayo̍ vṛṣa̱bhasyādhi̱ reta̍si |
9.019.04c sū̱nor va̱tsasya̍ mā̱tara̍ḥ ||
9.019.05a ku̱vid vṛ̍ṣa̱ṇyantī̍bhyaḥ punā̱no garbha̍m ā̱dadha̍t |
9.019.05c yāḥ śu̱kraṁ du̍ha̱te paya̍ḥ ||
9.019.06a upa̍ śikṣāpata̱sthuṣo̍ bhi̱yasa̱m ā dhe̍hi̱ śatru̍ṣu |
9.019.06c pava̍māna vi̱dā ra̱yim ||
9.019.07a ni śatro̍ḥ soma̱ vṛṣṇya̱ṁ ni śuṣma̱ṁ ni vaya̍s tira |
9.019.07c dū̱re vā̍ sa̱to anti̍ vā ||

9.020.01a pra ka̱vir de̱vavī̍ta̱ye 'vyo̱ vāre̍bhir arṣati |
9.020.01c sā̱hvān viśvā̍ a̱bhi spṛdha̍ḥ ||
9.020.02a sa hi ṣmā̍ jari̱tṛbhya̱ ā vāja̱ṁ goma̍nta̱m inva̍ti |
9.020.02c pava̍mānaḥ saha̱sriṇa̍m ||
9.020.03a pari̱ viśvā̍ni̱ ceta̍sā mṛ̱śase̱ pava̍se ma̱tī |
9.020.03c sa na̍ḥ soma̱ śravo̍ vidaḥ ||
9.020.04a a̱bhy a̍rṣa bṛ̱had yaśo̍ ma̱ghava̍dbhyo dhru̱vaṁ ra̱yim |
9.020.04c iṣa̍ṁ sto̱tṛbhya̱ ā bha̍ra ||
9.020.05a tvaṁ rāje̍va suvra̱to gira̍ḥ so̱mā vi̍veśitha |
9.020.05c pu̱nā̱no va̍hne adbhuta ||
9.020.06a sa vahni̍r a̱psu du̱ṣṭaro̍ mṛ̱jyamā̍no̱ gabha̍styoḥ |
9.020.06c soma̍ś ca̱mūṣu̍ sīdati ||
9.020.07a krī̱ḻur ma̱kho na ma̍ṁha̱yuḥ pa̱vitra̍ṁ soma gacchasi |
9.020.07c dadha̍t sto̱tre su̱vīrya̍m ||

9.021.01a e̱te dhā̍va̱ntīnda̍va̱ḥ somā̱ indrā̍ya̱ ghṛṣva̍yaḥ |
9.021.01c ma̱tsa̱rāsa̍ḥ sva̱rvida̍ḥ ||
9.021.02a pra̱vṛ̱ṇvanto̍ abhi̱yuja̱ḥ suṣva̍ye varivo̱vida̍ḥ |
9.021.02c sva̱yaṁ sto̱tre va̍ya̱skṛta̍ḥ ||
9.021.03a vṛthā̱ krīḻa̍nta̱ inda̍vaḥ sa̱dhastha̍m a̱bhy eka̱m it |
9.021.03c sindho̍r ū̱rmā vy a̍kṣaran ||
9.021.04a e̱te viśvā̍ni̱ vāryā̱ pava̍mānāsa āśata |
9.021.04c hi̱tā na sapta̍yo̱ rathe̍ ||
9.021.05a āsmi̍n pi̱śaṅga̍m indavo̱ dadhā̍tā ve̱nam ā̱diśe̍ |
9.021.05c yo a̱smabhya̱m arā̍vā ||
9.021.06a ṛ̱bhur na rathya̱ṁ nava̱ṁ dadhā̍tā̱ keta̍m ā̱diśe̍ |
9.021.06c śu̱krāḥ pa̍vadhva̱m arṇa̍sā ||
9.021.07a e̱ta u̱ tye a̍vīvaśa̱n kāṣṭhā̍ṁ vā̱jino̍ akrata |
9.021.07c sa̱taḥ prāsā̍viṣur ma̱tim ||

9.022.01a e̱te somā̍sa ā̱śavo̱ rathā̍ iva̱ pra vā̱jina̍ḥ |
9.022.01c sargā̍ḥ sṛ̱ṣṭā a̍heṣata ||
9.022.02a e̱te vātā̍ ivo̱rava̍ḥ pa̱rjanya̍syeva vṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
9.022.02c a̱gner i̍va bhra̱mā vṛthā̍ ||
9.022.03a e̱te pū̱tā vi̍pa̱ścita̱ḥ somā̍so̱ dadhyā̍śiraḥ |
9.022.03c vi̱pā vy ā̍naśu̱r dhiya̍ḥ ||
9.022.04a e̱te mṛ̱ṣṭā ama̍rtyāḥ sasṛ̱vāṁso̱ na śa̍śramuḥ |
9.022.04c iya̍kṣantaḥ pa̱tho raja̍ḥ ||
9.022.05a e̱te pṛ̱ṣṭhāni̱ roda̍sor vipra̱yanto̱ vy ā̍naśuḥ |
9.022.05c u̱tedam u̍tta̱maṁ raja̍ḥ ||
9.022.06a tantu̍ṁ tanvā̱nam u̍tta̱mam anu̍ pra̱vata̍ āśata |
9.022.06c u̱tedam u̍tta̱māyya̍m ||
9.022.07a tvaṁ so̍ma pa̱ṇibhya̱ ā vasu̱ gavyā̍ni dhārayaḥ |
9.022.07c ta̱taṁ tantu̍m acikradaḥ ||

9.023.01a somā̍ asṛgram ā̱śavo̱ madho̱r mada̍sya̱ dhāra̍yā |
9.023.01c a̱bhi viśvā̍ni̱ kāvyā̍ ||
9.023.02a anu̍ pra̱tnāsa̍ ā̱yava̍ḥ pa̱daṁ navī̍yo akramuḥ |
9.023.02c ru̱ce ja̍nanta̱ sūrya̍m ||
9.023.03a ā pa̍vamāna no bharā̱ryo adā̍śuṣo̱ gaya̍m |
9.023.03c kṛ̱dhi pra̱jāva̍tī̱r iṣa̍ḥ ||
9.023.04a a̱bhi somā̍sa ā̱yava̱ḥ pava̍nte̱ madya̱m mada̍m |
9.023.04c a̱bhi kośa̍m madhu̱ścuta̍m ||
9.023.05a somo̍ arṣati dharṇa̱sir dadhā̍na indri̱yaṁ rasa̍m |
9.023.05c su̱vīro̍ abhiśasti̱pāḥ ||
9.023.06a indrā̍ya soma pavase de̱vebhya̍ḥ sadha̱mādya̍ḥ |
9.023.06c indo̱ vāja̍ṁ siṣāsasi ||
9.023.07a a̱sya pī̱tvā madā̍nā̱m indro̍ vṛ̱trāṇy a̍pra̱ti |
9.023.07c ja̱ghāna̍ ja̱ghana̍c ca̱ nu ||

9.024.01a pra somā̍so adhanviṣu̱ḥ pava̍mānāsa̱ inda̍vaḥ |
9.024.01c śrī̱ṇā̱nā a̱psu mṛ̍ñjata ||
9.024.02a a̱bhi gāvo̍ adhanviṣu̱r āpo̱ na pra̱vatā̍ ya̱tīḥ |
9.024.02c pu̱nā̱nā indra̍m āśata ||
9.024.03a pra pa̍vamāna dhanvasi̱ somendrā̍ya̱ pāta̍ve |
9.024.03c nṛbhi̍r ya̱to vi nī̍yase ||
9.024.04a tvaṁ so̍ma nṛ̱māda̍na̱ḥ pava̍sva carṣaṇī̱sahe̍ |
9.024.04c sasni̱r yo a̍nu̱mādya̍ḥ ||
9.024.05a indo̱ yad adri̍bhiḥ su̱taḥ pa̱vitra̍m pari̱dhāva̍si |
9.024.05c ara̱m indra̍sya̱ dhāmne̍ ||
9.024.06a pava̍sva vṛtrahantamo̱kthebhi̍r anu̱mādya̍ḥ |
9.024.06c śuci̍ḥ pāva̱ko adbhu̍taḥ ||
9.024.07a śuci̍ḥ pāva̱ka u̍cyate̱ soma̍ḥ su̱tasya̱ madhva̍ḥ |
9.024.07c de̱vā̱vīr a̍ghaśaṁsa̱hā ||

9.025.01a pava̍sva dakṣa̱sādha̍no de̱vebhya̍ḥ pī̱taye̍ hare |
9.025.01c ma̱rudbhyo̍ vā̱yave̱ mada̍ḥ ||
9.025.02a pava̍māna dhi̱yā hi̱to̱3̱̍ 'bhi yoni̱ṁ kani̍kradat |
9.025.02c dharma̍ṇā vā̱yum ā vi̍śa ||
9.025.03a saṁ de̱vaiḥ śo̍bhate̱ vṛṣā̍ ka̱vir yonā̱v adhi̍ pri̱yaḥ |
9.025.03c vṛ̱tra̱hā de̍va̱vīta̍maḥ ||
9.025.04a viśvā̍ rū̱pāṇy ā̍vi̱śan pu̍nā̱no yā̍ti harya̱taḥ |
9.025.04c yatrā̱mṛtā̍sa̱ āsa̍te ||
9.025.05a a̱ru̱ṣo ja̱naya̱n gira̱ḥ soma̍ḥ pavata āyu̱ṣak |
9.025.05c indra̱ṁ gaccha̍n ka̱vikra̍tuḥ ||
9.025.06a ā pa̍vasva madintama pa̱vitra̱ṁ dhāra̍yā kave |
9.025.06c a̱rkasya̱ yoni̍m ā̱sada̍m ||

9.026.01a tam a̍mṛkṣanta vā̱jina̍m u̱pasthe̱ adi̍te̱r adhi̍ |
9.026.01c viprā̍so̱ aṇvyā̍ dhi̱yā ||
9.026.02a taṁ gāvo̍ a̱bhy a̍nūṣata sa̱hasra̍dhāra̱m akṣi̍tam |
9.026.02c indu̍ṁ dha̱rtāra̱m ā di̱vaḥ ||
9.026.03a taṁ ve̱dhām me̱dhayā̍hya̱n pava̍māna̱m adhi̱ dyavi̍ |
9.026.03c dha̱rṇa̱sim bhūri̍dhāyasam ||
9.026.04a tam a̍hyan bhu̱rijo̍r dhi̱yā sa̱ṁvasā̍naṁ vi̱vasva̍taḥ |
9.026.04c pati̍ṁ vā̱co adā̍bhyam ||
9.026.05a taṁ sānā̱v adhi̍ jā̱mayo̱ hari̍ṁ hinva̱nty adri̍bhiḥ |
9.026.05c ha̱rya̱tam bhūri̍cakṣasam ||
9.026.06a taṁ tvā̍ hinvanti ve̱dhasa̱ḥ pava̍māna girā̱vṛdha̍m |
9.026.06c inda̱v indrā̍ya matsa̱ram ||

9.027.01a e̱ṣa ka̱vir a̱bhiṣṭu̍taḥ pa̱vitre̱ adhi̍ tośate |
9.027.01c pu̱nā̱no ghnann apa̱ sridha̍ḥ ||
9.027.02a e̱ṣa indrā̍ya vā̱yave̍ sva̱rjit pari̍ ṣicyate |
9.027.02c pa̱vitre̍ dakṣa̱sādha̍naḥ ||
9.027.03a e̱ṣa nṛbhi̱r vi nī̍yate di̱vo mū̱rdhā vṛṣā̍ su̱taḥ |
9.027.03c somo̱ vane̍ṣu viśva̱vit ||
9.027.04a e̱ṣa ga̱vyur a̍cikrada̱t pava̍māno hiraṇya̱yuḥ |
9.027.04c indu̍ḥ satrā̱jid astṛ̍taḥ ||
9.027.05a e̱ṣa sūrye̍ṇa hāsate̱ pava̍māno̱ adhi̱ dyavi̍ |
9.027.05c pa̱vitre̍ matsa̱ro mada̍ḥ ||
9.027.06a e̱ṣa śu̱ṣmy a̍siṣyadad a̱ntari̍kṣe̱ vṛṣā̱ hari̍ḥ |
9.027.06c pu̱nā̱na indu̱r indra̱m ā ||

9.028.01a e̱ṣa vā̱jī hi̱to nṛbhi̍r viśva̱vin mana̍sa̱s pati̍ḥ |
9.028.01c avyo̱ vāra̱ṁ vi dhā̍vati ||
9.028.02a e̱ṣa pa̱vitre̍ akṣara̱t somo̍ de̱vebhya̍ḥ su̱taḥ |
9.028.02c viśvā̱ dhāmā̍ny āvi̱śan ||
9.028.03a e̱ṣa de̱vaḥ śu̍bhāya̱te 'dhi̱ yonā̱v ama̍rtyaḥ |
9.028.03c vṛ̱tra̱hā de̍va̱vīta̍maḥ ||
9.028.04a e̱ṣa vṛṣā̱ kani̍kradad da̱śabhi̍r jā̱mibhi̍r ya̱taḥ |
9.028.04c a̱bhi droṇā̍ni dhāvati ||
9.028.05a e̱ṣa sūrya̍m arocaya̱t pava̍māno̱ vica̍rṣaṇiḥ |
9.028.05c viśvā̱ dhāmā̍ni viśva̱vit ||
9.028.06a e̱ṣa śu̱ṣmy adā̍bhya̱ḥ soma̍ḥ punā̱no a̍rṣati |
9.028.06c de̱vā̱vīr a̍ghaśaṁsa̱hā ||

9.029.01a prāsya̱ dhārā̍ akṣara̱n vṛṣṇa̍ḥ su̱tasyauja̍sā |
9.029.01c de̱vām̐ anu̍ pra̱bhūṣa̍taḥ ||
9.029.02a sapti̍m mṛjanti ve̱dhaso̍ gṛ̱ṇanta̍ḥ kā̱ravo̍ gi̱rā |
9.029.02c jyoti̍r jajñā̱nam u̱kthya̍m ||
9.029.03a su̱ṣahā̍ soma̱ tāni̍ te punā̱nāya̍ prabhūvaso |
9.029.03c vardhā̍ samu̱dram u̱kthya̍m ||
9.029.04a viśvā̱ vasū̍ni sa̱ṁjaya̱n pava̍sva soma̱ dhāra̍yā |
9.029.04c i̱nu dveṣā̍ṁsi sa̱dhrya̍k ||
9.029.05a rakṣā̱ su no̱ ara̍ruṣaḥ sva̱nāt sa̍masya̱ kasya̍ cit |
9.029.05c ni̱do yatra̍ mumu̱cmahe̍ ||
9.029.06a endo̱ pārthi̍vaṁ ra̱yiṁ di̱vyam pa̍vasva̱ dhāra̍yā |
9.029.06c dyu̱manta̱ṁ śuṣma̱m ā bha̍ra ||

9.030.01a pra dhārā̍ asya śu̱ṣmiṇo̱ vṛthā̍ pa̱vitre̍ akṣaran |
9.030.01c pu̱nā̱no vāca̍m iṣyati ||
9.030.02a indu̍r hiyā̱naḥ so̱tṛbhi̍r mṛ̱jyamā̍na̱ḥ kani̍kradat |
9.030.02c iya̍rti va̱gnum i̍ndri̱yam ||
9.030.03a ā na̱ḥ śuṣma̍ṁ nṛ̱ṣāhya̍ṁ vī̱rava̍ntam puru̱spṛha̍m |
9.030.03c pava̍sva soma̱ dhāra̍yā ||
9.030.04a pra somo̱ ati̱ dhāra̍yā̱ pava̍māno asiṣyadat |
9.030.04c a̱bhi droṇā̍ny ā̱sada̍m ||
9.030.05a a̱psu tvā̱ madhu̍mattama̱ṁ hari̍ṁ hinva̱nty adri̍bhiḥ |
9.030.05c inda̱v indrā̍ya pī̱taye̍ ||
9.030.06a su̱notā̱ madhu̍mattama̱ṁ soma̱m indrā̍ya va̱jriṇe̍ |
9.030.06c cāru̱ṁ śardhā̍ya matsa̱ram ||

9.031.01a pra somā̍saḥ svā̱dhya1̱̍ḥ pava̍mānāso akramuḥ |
9.031.01c ra̱yiṁ kṛ̍ṇvanti̱ ceta̍nam ||
9.031.02a di̱vas pṛ̍thi̱vyā adhi̱ bhave̍ndo dyumna̱vardha̍naḥ |
9.031.02c bhavā̱ vājā̍nā̱m pati̍ḥ ||
9.031.03a tubhya̱ṁ vātā̍ abhi̱priya̱s tubhya̍m arṣanti̱ sindha̍vaḥ |
9.031.03c soma̱ vardha̍nti te̱ maha̍ḥ ||
9.031.04a ā pyā̍yasva̱ sam e̍tu te vi̱śvata̍ḥ soma̱ vṛṣṇya̍m |
9.031.04c bhavā̱ vāja̍sya saṁga̱the ||
9.031.05a tubhya̱ṁ gāvo̍ ghṛ̱tam payo̱ babhro̍ dudu̱hre akṣi̍tam |
9.031.05c varṣi̍ṣṭhe̱ adhi̱ sāna̍vi ||
9.031.06a svā̱yu̱dhasya̍ te sa̱to bhuva̍nasya pate va̱yam |
9.031.06c indo̍ sakhi̱tvam u̍śmasi ||

9.032.01a pra somā̍so mada̱cyuta̱ḥ śrava̍se no ma̱ghona̍ḥ |
9.032.01c su̱tā vi̱dathe̍ akramuḥ ||
9.032.02a ād ī̍ṁ tri̱tasya̱ yoṣa̍ṇo̱ hari̍ṁ hinva̱nty adri̍bhiḥ |
9.032.02c indu̱m indrā̍ya pī̱taye̍ ||
9.032.03a ād ī̍ṁ ha̱ṁso yathā̍ ga̱ṇaṁ viśva̍syāvīvaśan ma̱tim |
9.032.03c atyo̱ na gobhi̍r ajyate ||
9.032.04a u̱bhe so̍māva̱cāka̍śan mṛ̱go na ta̱kto a̍rṣasi |
9.032.04c sīda̍nn ṛ̱tasya̱ yoni̱m ā ||
9.032.05a a̱bhi gāvo̍ anūṣata̱ yoṣā̍ jā̱ram i̍va pri̱yam |
9.032.05c aga̍nn ā̱jiṁ yathā̍ hi̱tam ||
9.032.06a a̱sme dhe̍hi dyu̱mad yaśo̍ ma̱ghava̍dbhyaś ca̱ mahya̍ṁ ca |
9.032.06c sa̱nim me̱dhām u̱ta śrava̍ḥ ||

9.033.01a pra somā̍so vipa̱ścito̱ 'pāṁ na ya̍nty ū̱rmaya̍ḥ |
9.033.01c vanā̍ni mahi̱ṣā i̍va ||
9.033.02a a̱bhi droṇā̍ni ba̱bhrava̍ḥ śu̱krā ṛ̱tasya̱ dhāra̍yā |
9.033.02c vāja̱ṁ goma̍ntam akṣaran ||
9.033.03a su̱tā indrā̍ya vā̱yave̱ varu̍ṇāya ma̱rudbhya̍ḥ |
9.033.03c somā̍ arṣanti̱ viṣṇa̍ve ||
9.033.04a ti̱sro vāca̱ ud ī̍rate̱ gāvo̍ mimanti dhe̱nava̍ḥ |
9.033.04c hari̍r eti̱ kani̍kradat ||
9.033.05a a̱bhi brahmī̍r anūṣata ya̱hvīr ṛ̱tasya̍ mā̱tara̍ḥ |
9.033.05c ma̱rmṛ̱jyante̍ di̱vaḥ śiśu̍m ||
9.033.06a rā̱yaḥ sa̍mu̱drām̐ś ca̱turo̱ 'smabhya̍ṁ soma vi̱śvata̍ḥ |
9.033.06c ā pa̍vasva saha̱sriṇa̍ḥ ||

9.034.01a pra su̍vā̱no dhāra̍yā̱ tanendu̍r hinvā̱no a̍rṣati |
9.034.01c ru̱jad dṛ̱ḻhā vy oja̍sā ||
9.034.02a su̱ta indrā̍ya vā̱yave̱ varu̍ṇāya ma̱rudbhya̍ḥ |
9.034.02c somo̍ arṣati̱ viṣṇa̍ve ||
9.034.03a vṛṣā̍ṇa̱ṁ vṛṣa̍bhir ya̱taṁ su̱nvanti̱ soma̱m adri̍bhiḥ |
9.034.03c du̱hanti̱ śakma̍nā̱ paya̍ḥ ||
9.034.04a bhuva̍t tri̱tasya̱ marjyo̱ bhuva̱d indrā̍ya matsa̱raḥ |
9.034.04c saṁ rū̱pair a̍jyate̱ hari̍ḥ ||
9.034.05a a̱bhīm ṛ̱tasya̍ vi̱ṣṭapa̍ṁ duha̱te pṛśni̍mātaraḥ |
9.034.05c cāru̍ pri̱yata̍maṁ ha̱viḥ ||
9.034.06a sam e̍na̱m ahru̍tā i̱mā giro̍ arṣanti sa̱sruta̍ḥ |
9.034.06c dhe̱nūr vā̱śro a̍vīvaśat ||

9.035.01a ā na̍ḥ pavasva̱ dhāra̍yā̱ pava̍māna ra̱yim pṛ̱thum |
9.035.01c yayā̱ jyoti̍r vi̱dāsi̍ naḥ ||
9.035.02a indo̍ samudramīṅkhaya̱ pava̍sva viśvamejaya |
9.035.02c rā̱yo dha̱rtā na̱ oja̍sā ||
9.035.03a tvayā̍ vī̱reṇa̍ vīravo̱ 'bhi ṣyā̍ma pṛtanya̱taḥ |
9.035.03c kṣarā̍ ṇo a̱bhi vārya̍m ||
9.035.04a pra vāja̱m indu̍r iṣyati̱ siṣā̍san vāja̱sā ṛṣi̍ḥ |
9.035.04c vra̱tā vi̍dā̱na āyu̍dhā ||
9.035.05a taṁ gī̱rbhir vā̍camīṅkha̱yam pu̍nā̱naṁ vā̍sayāmasi |
9.035.05c soma̱ṁ jana̍sya̱ gopa̍tim ||
9.035.06a viśvo̱ yasya̍ vra̱te jano̍ dā̱dhāra̱ dharma̍ṇa̱s pate̍ḥ |
9.035.06c pu̱nā̱nasya̍ pra̱bhūva̍soḥ ||

9.036.01a asa̍rji̱ rathyo̍ yathā pa̱vitre̍ ca̱mvo̍ḥ su̱taḥ |
9.036.01c kārṣma̍n vā̱jī ny a̍kramīt ||
9.036.02a sa vahni̍ḥ soma̱ jāgṛ̍vi̱ḥ pava̍sva deva̱vīr ati̍ |
9.036.02c a̱bhi kośa̍m madhu̱ścuta̍m ||
9.036.03a sa no̱ jyotī̍ṁṣi pūrvya̱ pava̍māna̱ vi ro̍caya |
9.036.03c kratve̱ dakṣā̍ya no hinu ||
9.036.04a śu̱mbhamā̍na ṛtā̱yubhi̍r mṛ̱jyamā̍no̱ gabha̍styoḥ |
9.036.04c pava̍te̱ vāre̍ a̱vyaye̍ ||
9.036.05a sa viśvā̍ dā̱śuṣe̱ vasu̱ somo̍ di̱vyāni̱ pārthi̍vā |
9.036.05c pava̍tā̱m āntari̍kṣyā ||
9.036.06a ā di̱vas pṛ̱ṣṭham a̍śva̱yur ga̍vya̱yuḥ so̍ma rohasi |
9.036.06c vī̱ra̱yuḥ śa̍vasas pate ||

9.037.01a sa su̱taḥ pī̱taye̱ vṛṣā̱ soma̍ḥ pa̱vitre̍ arṣati |
9.037.01c vi̱ghnan rakṣā̍ṁsi deva̱yuḥ ||
9.037.02a sa pa̱vitre̍ vicakṣa̱ṇo hari̍r arṣati dharṇa̱siḥ |
9.037.02c a̱bhi yoni̱ṁ kani̍kradat ||
9.037.03a sa vā̱jī ro̍ca̱nā di̱vaḥ pava̍māno̱ vi dhā̍vati |
9.037.03c ra̱kṣo̱hā vāra̍m a̱vyaya̍m ||
9.037.04a sa tri̱tasyādhi̱ sāna̍vi̱ pava̍māno arocayat |
9.037.04c jā̱mibhi̱ḥ sūrya̍ṁ sa̱ha ||
9.037.05a sa vṛ̍tra̱hā vṛṣā̍ su̱to va̍rivo̱vid adā̍bhyaḥ |
9.037.05c somo̱ vāja̍m ivāsarat ||
9.037.06a sa de̱vaḥ ka̱vine̍ṣi̱to̱3̱̍ 'bhi droṇā̍ni dhāvati |
9.037.06c indu̱r indrā̍ya ma̱ṁhanā̍ ||

9.038.01a e̱ṣa u̱ sya vṛṣā̱ ratho 'vyo̱ vāre̍bhir arṣati |
9.038.01c gaccha̱n vāja̍ṁ saha̱sriṇa̍m ||
9.038.02a e̱taṁ tri̱tasya̱ yoṣa̍ṇo̱ hari̍ṁ hinva̱nty adri̍bhiḥ |
9.038.02c indu̱m indrā̍ya pī̱taye̍ ||
9.038.03a e̱taṁ tyaṁ ha̱rito̱ daśa̍ marmṛ̱jyante̍ apa̱syuva̍ḥ |
9.038.03c yābhi̱r madā̍ya̱ śumbha̍te ||
9.038.04a e̱ṣa sya mānu̍ṣī̱ṣv ā śye̱no na vi̱kṣu sī̍dati |
9.038.04c gaccha̍ñ jā̱ro na yo̱ṣita̍m ||
9.038.05a e̱ṣa sya madyo̱ raso 'va̍ caṣṭe di̱vaḥ śiśu̍ḥ |
9.038.05c ya indu̱r vāra̱m āvi̍śat ||
9.038.06a e̱ṣa sya pī̱taye̍ su̱to hari̍r arṣati dharṇa̱siḥ |
9.038.06c kranda̱n yoni̍m a̱bhi pri̱yam ||

9.039.01a ā̱śur a̍rṣa bṛhanmate̱ pari̍ pri̱yeṇa̱ dhāmnā̍ |
9.039.01c yatra̍ de̱vā iti̱ brava̍n ||
9.039.02a pa̱ri̱ṣkṛ̱ṇvann ani̍ṣkṛta̱ṁ janā̍ya yā̱taya̱nn iṣa̍ḥ |
9.039.02c vṛ̱ṣṭiṁ di̱vaḥ pari̍ srava ||
9.039.03a su̱ta e̍ti pa̱vitra̱ ā tviṣi̱ṁ dadhā̍na̱ oja̍sā |
9.039.03c vi̱cakṣā̍ṇo viro̱caya̍n ||
9.039.04a a̱yaṁ sa yo di̱vas pari̍ raghu̱yāmā̍ pa̱vitra̱ ā |
9.039.04c sindho̍r ū̱rmā vy akṣa̍rat ||
9.039.05a ā̱vivā̍san parā̱vato̱ atho̍ arvā̱vata̍ḥ su̱taḥ |
9.039.05c indrā̍ya sicyate̱ madhu̍ ||
9.039.06a sa̱mī̱cī̱nā a̍nūṣata̱ hari̍ṁ hinva̱nty adri̍bhiḥ |
9.039.06c yonā̍v ṛ̱tasya̍ sīdata ||

9.040.01a pu̱nā̱no a̍kramīd a̱bhi viśvā̱ mṛdho̱ vica̍rṣaṇiḥ |
9.040.01c śu̱mbhanti̱ vipra̍ṁ dhī̱tibhi̍ḥ ||
9.040.02a ā yoni̍m aru̱ṇo ru̍ha̱d gama̱d indra̱ṁ vṛṣā̍ su̱taḥ |
9.040.02c dhru̱ve sada̍si sīdati ||
9.040.03a nū no̍ ra̱yim ma̱hām i̍ndo̱ 'smabhya̍ṁ soma vi̱śvata̍ḥ |
9.040.03c ā pa̍vasva saha̱sriṇa̍m ||
9.040.04a viśvā̍ soma pavamāna dyu̱mnānī̍nda̱v ā bha̍ra |
9.040.04c vi̱dāḥ sa̍ha̱sriṇī̱r iṣa̍ḥ ||
9.040.05a sa na̍ḥ punā̱na ā bha̍ra ra̱yiṁ sto̱tre su̱vīrya̍m |
9.040.05c ja̱ri̱tur va̍rdhayā̱ gira̍ḥ ||
9.040.06a pu̱nā̱na i̍nda̱v ā bha̍ra̱ soma̍ dvi̱barha̍saṁ ra̱yim |
9.040.06c vṛṣa̍nn indo na u̱kthya̍m ||

9.041.01a pra ye gāvo̱ na bhūrṇa̍yas tve̱ṣā a̱yāso̱ akra̍muḥ |
9.041.01c ghnanta̍ḥ kṛ̱ṣṇām apa̱ tvaca̍m ||
9.041.02a su̱vi̱tasya̍ manāma̱he 'ti̱ setu̍ṁ durā̱vya̍m |
9.041.02c sā̱hvāṁso̱ dasyu̍m avra̱tam ||
9.041.03a śṛ̱ṇve vṛ̱ṣṭer i̍va sva̱naḥ pava̍mānasya śu̱ṣmiṇa̍ḥ |
9.041.03c cara̍nti vi̱dyuto̍ di̱vi ||
9.041.04a ā pa̍vasva ma̱hīm iṣa̱ṁ goma̍d indo̱ hira̍ṇyavat |
9.041.04c aśvā̍va̱d vāja̍vat su̱taḥ ||
9.041.05a sa pa̍vasva vicarṣaṇa̱ ā ma̱hī roda̍sī pṛṇa |
9.041.05c u̱ṣāḥ sūryo̱ na ra̱śmibhi̍ḥ ||
9.041.06a pari̍ ṇaḥ śarma̱yantyā̱ dhāra̍yā soma vi̱śvata̍ḥ |
9.041.06c sarā̍ ra̱seva̍ vi̱ṣṭapa̍m ||

9.042.01a ja̱naya̍n roca̱nā di̱vo ja̱naya̍nn a̱psu sūrya̍m |
9.042.01c vasā̍no̱ gā a̱po hari̍ḥ ||
9.042.02a e̱ṣa pra̱tnena̱ manma̍nā de̱vo de̱vebhya̱s pari̍ |
9.042.02c dhāra̍yā pavate su̱taḥ ||
9.042.03a vā̱vṛ̱dhā̱nāya̱ tūrva̍ye̱ pava̍nte̱ vāja̍sātaye |
9.042.03c somā̍ḥ sa̱hasra̍pājasaḥ ||
9.042.04a du̱hā̱naḥ pra̱tnam it paya̍ḥ pa̱vitre̱ pari̍ ṣicyate |
9.042.04c kranda̍n de̱vām̐ a̍jījanat ||
9.042.05a a̱bhi viśvā̍ni̱ vāryā̱bhi de̱vām̐ ṛ̍tā̱vṛdha̍ḥ |
9.042.05c soma̍ḥ punā̱no a̍rṣati ||
9.042.06a goma̍n naḥ soma vī̱rava̱d aśvā̍va̱d vāja̍vat su̱taḥ |
9.042.06c pava̍sva bṛha̱tīr iṣa̍ḥ ||

9.043.01a yo atya̍ iva mṛ̱jyate̱ gobhi̱r madā̍ya harya̱taḥ |
9.043.01c taṁ gī̱rbhir vā̍sayāmasi ||
9.043.02a taṁ no̱ viśvā̍ ava̱syuvo̱ gira̍ḥ śumbhanti pū̱rvathā̍ |
9.043.02c indu̱m indrā̍ya pī̱taye̍ ||
9.043.03a pu̱nā̱no yā̍ti harya̱taḥ somo̍ gī̱rbhiḥ pari̍ṣkṛtaḥ |
9.043.03c vipra̍sya̱ medhyā̍titheḥ ||
9.043.04a pava̍māna vi̱dā ra̱yim a̱smabhya̍ṁ soma su̱śriya̍m |
9.043.04c indo̍ sa̱hasra̍varcasam ||
9.043.05a indu̱r atyo̱ na vā̍ja̱sṛt kani̍kranti pa̱vitra̱ ā |
9.043.05c yad akṣā̱r ati̍ deva̱yuḥ ||
9.043.06a pava̍sva̱ vāja̍sātaye̱ vipra̍sya gṛṇa̱to vṛ̱dhe |
9.043.06c soma̱ rāsva̍ su̱vīrya̍m ||

9.044.01a pra ṇa̍ indo ma̱he tana̍ ū̱rmiṁ na bibhra̍d arṣasi |
9.044.01c a̱bhi de̱vām̐ a̱yāsya̍ḥ ||
9.044.02a ma̱tī ju̱ṣṭo dhi̱yā hi̱taḥ somo̍ hinve parā̱vati̍ |
9.044.02c vipra̍sya̱ dhāra̍yā ka̱viḥ ||
9.044.03a a̱yaṁ de̱veṣu̱ jāgṛ̍viḥ su̱ta e̍ti pa̱vitra̱ ā |
9.044.03c somo̍ yāti̱ vica̍rṣaṇiḥ ||
9.044.04a sa na̍ḥ pavasva vāja̱yuś ca̍krā̱ṇaś cāru̍m adhva̱ram |
9.044.04c ba̱rhiṣmā̱m̐ ā vi̍vāsati ||
9.044.05a sa no̱ bhagā̍ya vā̱yave̱ vipra̍vīraḥ sa̱dāvṛ̍dhaḥ |
9.044.05c somo̍ de̱veṣv ā ya̍mat ||
9.044.06a sa no̍ a̱dya vasu̍ttaye kratu̱vid gā̍tu̱vitta̍maḥ |
9.044.06c vāja̍ṁ jeṣi̱ śravo̍ bṛ̱hat ||

9.045.01a sa pa̍vasva̱ madā̍ya̱ kaṁ nṛ̱cakṣā̍ de̱vavī̍taye |
9.045.01c inda̱v indrā̍ya pī̱taye̍ ||
9.045.02a sa no̍ arṣā̱bhi dū̱tya1̱̍ṁ tvam indrā̍ya tośase |
9.045.02c de̱vān sakhi̍bhya̱ ā vara̍m ||
9.045.03a u̱ta tvām a̍ru̱ṇaṁ va̱yaṁ gobhi̍r añjmo̱ madā̍ya̱ kam |
9.045.03c vi no̍ rā̱ye duro̍ vṛdhi ||
9.045.04a aty ū̍ pa̱vitra̍m akramīd vā̱jī dhura̱ṁ na yāma̍ni |
9.045.04c indu̍r de̱veṣu̍ patyate ||
9.045.05a sam ī̱ sakhā̍yo asvara̱n vane̱ krīḻa̍nta̱m atya̍vim |
9.045.05c indu̍ṁ nā̱vā a̍nūṣata ||
9.045.06a tayā̍ pavasva̱ dhāra̍yā̱ yayā̍ pī̱to vi̱cakṣa̍se |
9.045.06c indo̍ sto̱tre su̱vīrya̍m ||

9.046.01a asṛ̍gran de̱vavī̍ta̱ye 'tyā̍sa̱ḥ kṛtvyā̍ iva |
9.046.01c kṣara̍ntaḥ parvatā̱vṛdha̍ḥ ||
9.046.02a pari̍ṣkṛtāsa̱ inda̍vo̱ yoṣe̍va̱ pitryā̍vatī |
9.046.02c vā̱yuṁ somā̍ asṛkṣata ||
9.046.03a e̱te somā̍sa̱ inda̍va̱ḥ praya̍svantaś ca̱mū su̱tāḥ |
9.046.03c indra̍ṁ vardhanti̱ karma̍bhiḥ ||
9.046.04a ā dhā̍vatā suhastyaḥ śu̱krā gṛ̍bhṇīta ma̱nthinā̍ |
9.046.04c gobhi̍ḥ śrīṇīta matsa̱ram ||
9.046.05a sa pa̍vasva dhanaṁjaya praya̱ntā rādha̍so ma̱haḥ |
9.046.05c a̱smabhya̍ṁ soma gātu̱vit ||
9.046.06a e̱tam mṛ̍janti̱ marjya̱m pava̍māna̱ṁ daśa̱ kṣipa̍ḥ |
9.046.06c indrā̍ya matsa̱ram mada̍m ||

9.047.01a a̱yā soma̍ḥ sukṛ̱tyayā̍ ma̱haś ci̍d a̱bhy a̍vardhata |
9.047.01c ma̱ndā̱na ud vṛ̍ṣāyate ||
9.047.02a kṛ̱tānīd a̍sya̱ kartvā̱ ceta̍nte dasyu̱tarha̍ṇā |
9.047.02c ṛ̱ṇā ca̍ dhṛ̱ṣṇuś ca̍yate ||
9.047.03a āt soma̍ indri̱yo raso̱ vajra̍ḥ sahasra̱sā bhu̍vat |
9.047.03c u̱kthaṁ yad a̍sya̱ jāya̍te ||
9.047.04a sva̱yaṁ ka̱vir vi̍dha̱rtari̱ viprā̍ya̱ ratna̍m icchati |
9.047.04c yadī̍ marmṛ̱jyate̱ dhiya̍ḥ ||
9.047.05a si̱ṣā̱satū̍ rayī̱ṇāṁ vāje̱ṣv arva̍tām iva |
9.047.05c bhare̍ṣu ji̱gyuṣā̍m asi ||

9.048.01a taṁ tvā̍ nṛ̱mṇāni̱ bibhra̍taṁ sa̱dhasthe̍ṣu ma̱ho di̱vaḥ |
9.048.01c cāru̍ṁ sukṛ̱tyaye̍mahe ||
9.048.02a saṁvṛ̍ktadhṛṣṇum u̱kthya̍m ma̱hāma̍hivrata̱m mada̍m |
9.048.02c śa̱tam puro̍ ruru̱kṣaṇi̍m ||
9.048.03a ata̍s tvā ra̱yim a̱bhi rājā̍naṁ sukrato di̱vaḥ |
9.048.03c su̱pa̱rṇo a̍vya̱thir bha̍rat ||
9.048.04a viśva̍smā̱ it sva̍r dṛ̱śe sādhā̍raṇaṁ raja̱stura̍m |
9.048.04c go̱pām ṛ̱tasya̱ vir bha̍rat ||
9.048.05a adhā̍ hinvā̱na i̍ndri̱yaṁ jyāyo̍ mahi̱tvam ā̍naśe |
9.048.05c a̱bhi̱ṣṭi̱kṛd vica̍rṣaṇiḥ ||

9.049.01a pava̍sva vṛ̱ṣṭim ā su no̱ 'pām ū̱rmiṁ di̱vas pari̍ |
9.049.01c a̱ya̱kṣmā bṛ̍ha̱tīr iṣa̍ḥ ||
9.049.02a tayā̍ pavasva̱ dhāra̍yā̱ yayā̱ gāva̍ i̱hāgama̍n |
9.049.02c janyā̍sa̱ upa̍ no gṛ̱ham ||
9.049.03a ghṛ̱tam pa̍vasva̱ dhāra̍yā ya̱jñeṣu̍ deva̱vīta̍maḥ |
9.049.03c a̱smabhya̍ṁ vṛ̱ṣṭim ā pa̍va ||
9.049.04a sa na̍ ū̱rje vy a1̱̍vyaya̍m pa̱vitra̍ṁ dhāva̱ dhāra̍yā |
9.049.04c de̱vāsa̍ḥ śṛ̱ṇava̱n hi ka̍m ||
9.049.05a pava̍māno asiṣyada̱d rakṣā̍ṁsy apa̱jaṅgha̍nat |
9.049.05c pra̱tna̱vad ro̱caya̱n ruca̍ḥ ||

9.050.01a ut te̱ śuṣmā̍sa īrate̱ sindho̍r ū̱rmer i̍va sva̱naḥ |
9.050.01c vā̱ṇasya̍ codayā pa̱vim ||
9.050.02a pra̱sa̱ve ta̱ ud ī̍rate ti̱sro vāco̍ makha̱syuva̍ḥ |
9.050.02c yad avya̱ eṣi̱ sāna̍vi ||
9.050.03a avyo̱ vāre̱ pari̍ pri̱yaṁ hari̍ṁ hinva̱nty adri̍bhiḥ |
9.050.03c pava̍mānam madhu̱ścuta̍m ||
9.050.04a ā pa̍vasva madintama pa̱vitra̱ṁ dhāra̍yā kave |
9.050.04c a̱rkasya̱ yoni̍m ā̱sada̍m ||
9.050.05a sa pa̍vasva madintama̱ gobhi̍r añjā̱no a̱ktubhi̍ḥ |
9.050.05c inda̱v indrā̍ya pī̱taye̍ ||

9.051.01a adhva̍ryo̱ adri̍bhiḥ su̱taṁ soma̍m pa̱vitra̱ ā sṛ̍ja |
9.051.01c pu̱nī̱hīndrā̍ya̱ pāta̍ve ||
9.051.02a di̱vaḥ pī̱yūṣa̍m utta̱maṁ soma̱m indrā̍ya va̱jriṇe̍ |
9.051.02c su̱notā̱ madhu̍mattamam ||
9.051.03a tava̱ tya i̍ndo̱ andha̍so de̱vā madho̱r vy a̍śnate |
9.051.03c pava̍mānasya ma̱ruta̍ḥ ||
9.051.04a tvaṁ hi so̍ma va̱rdhaya̍n su̱to madā̍ya̱ bhūrṇa̍ye |
9.051.04c vṛṣa̍n sto̱tāra̍m ū̱taye̍ ||
9.051.05a a̱bhy a̍rṣa vicakṣaṇa pa̱vitra̱ṁ dhāra̍yā su̱taḥ |
9.051.05c a̱bhi vāja̍m u̱ta śrava̍ḥ ||

9.052.01a pari̍ dyu̱kṣaḥ sa̱nadra̍yi̱r bhara̱d vāja̍ṁ no̱ andha̍sā |
9.052.01c su̱vā̱no a̍rṣa pa̱vitra̱ ā ||
9.052.02a tava̍ pra̱tnebhi̱r adhva̍bhi̱r avyo̱ vāre̱ pari̍ pri̱yaḥ |
9.052.02c sa̱hasra̍dhāro yā̱t tanā̍ ||
9.052.03a ca̱rur na yas tam ī̍ṅkha̱yendo̱ na dāna̍m īṅkhaya |
9.052.03c va̱dhair va̍dhasnav īṅkhaya ||
9.052.04a ni śuṣma̍m indav eṣā̱m puru̍hūta̱ janā̍nām |
9.052.04c yo a̱smām̐ ā̱dide̍śati ||
9.052.05a śa̱taṁ na̍ inda ū̱tibhi̍ḥ sa̱hasra̍ṁ vā̱ śucī̍nām |
9.052.05c pava̍sva maṁha̱yadra̍yiḥ ||

9.053.01a ut te̱ śuṣmā̍so asthū̱ rakṣo̍ bhi̱ndanto̍ adrivaḥ |
9.053.01c nu̱dasva̱ yāḥ pa̍ri̱spṛdha̍ḥ ||
9.053.02a a̱yā ni̍ja̱ghnir oja̍sā rathasa̱ṁge dhane̍ hi̱te |
9.053.02c stavā̱ abi̍bhyuṣā hṛ̱dā ||
9.053.03a asya̍ vra̱tāni̱ nādhṛṣe̱ pava̍mānasya dū̱ḍhyā̍ |
9.053.03c ru̱ja yas tvā̍ pṛta̱nyati̍ ||
9.053.04a taṁ hi̍nvanti mada̱cyuta̱ṁ hari̍ṁ na̱dīṣu̍ vā̱jina̍m |
9.053.04c indu̱m indrā̍ya matsa̱ram ||

9.054.01a a̱sya pra̱tnām anu̱ dyuta̍ṁ śu̱kraṁ du̍duhre̱ ahra̍yaḥ |
9.054.01c paya̍ḥ sahasra̱sām ṛṣi̍m ||
9.054.02a a̱yaṁ sūrya̍ ivopa̱dṛg a̱yaṁ sarā̍ṁsi dhāvati |
9.054.02c sa̱pta pra̱vata̱ ā diva̍m ||
9.054.03a a̱yaṁ viśvā̍ni tiṣṭhati punā̱no bhuva̍no̱pari̍ |
9.054.03c somo̍ de̱vo na sūrya̍ḥ ||
9.054.04a pari̍ ṇo de̱vavī̍taye̱ vājā̍m̐ arṣasi̱ goma̍taḥ |
9.054.04c pu̱nā̱na i̍ndav indra̱yuḥ ||

9.055.01a yava̍ṁ-yavaṁ no̱ andha̍sā pu̱ṣṭam-pu̍ṣṭa̱m pari̍ srava |
9.055.01c soma̱ viśvā̍ ca̱ saubha̍gā ||
9.055.02a indo̱ yathā̱ tava̱ stavo̱ yathā̍ te jā̱tam andha̍saḥ |
9.055.02c ni ba̱rhiṣi̍ pri̱ye sa̍daḥ ||
9.055.03a u̱ta no̍ go̱vid a̍śva̱vit pava̍sva so̱māndha̍sā |
9.055.03c ma̱kṣūta̍mebhi̱r aha̍bhiḥ ||
9.055.04a yo ji̱nāti̱ na jīya̍te̱ hanti̱ śatru̍m a̱bhītya̍ |
9.055.04c sa pa̍vasva sahasrajit ||

9.056.01a pari̱ soma̍ ṛ̱tam bṛ̱had ā̱śuḥ pa̱vitre̍ arṣati |
9.056.01c vi̱ghnan rakṣā̍ṁsi deva̱yuḥ ||
9.056.02a yat somo̱ vāja̱m arṣa̍ti śa̱taṁ dhārā̍ apa̱syuva̍ḥ |
9.056.02c indra̍sya sa̱khyam ā̍vi̱śan ||
9.056.03a a̱bhi tvā̱ yoṣa̍ṇo̱ daśa̍ jā̱raṁ na ka̱nyā̍nūṣata |
9.056.03c mṛ̱jyase̍ soma sā̱taye̍ ||
9.056.04a tvam indrā̍ya̱ viṣṇa̍ve svā̱dur i̍ndo̱ pari̍ srava |
9.056.04c nṝn sto̱tṝn pā̱hy aṁha̍saḥ ||

9.057.01a pra te̱ dhārā̍ asa̱ścato̍ di̱vo na ya̍nti vṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
9.057.01c acchā̱ vāja̍ṁ saha̱sriṇa̍m ||
9.057.02a a̱bhi pri̱yāṇi̱ kāvyā̱ viśvā̱ cakṣā̍ṇo arṣati |
9.057.02c hari̍s tuñjā̱na āyu̍dhā ||
9.057.03a sa ma̍rmṛjā̱na ā̱yubhi̱r ibho̱ rāje̍va suvra̱taḥ |
9.057.03c śye̱no na vaṁsu̍ ṣīdati ||
9.057.04a sa no̱ viśvā̍ di̱vo vasū̱to pṛ̍thi̱vyā adhi̍ |
9.057.04c pu̱nā̱na i̍nda̱v ā bha̍ra ||

9.058.01a tara̱t sa ma̱ndī dhā̍vati̱ dhārā̍ su̱tasyāndha̍saḥ |
9.058.01c tara̱t sa ma̱ndī dhā̍vati ||
9.058.02a u̱srā ve̍da̱ vasū̍nā̱m marta̍sya de̱vy ava̍saḥ |
9.058.02c tara̱t sa ma̱ndī dhā̍vati ||
9.058.03a dhva̱srayo̍ḥ puru̱ṣantyo̱r ā sa̱hasrā̍ṇi dadmahe |
9.058.03c tara̱t sa ma̱ndī dhā̍vati ||
9.058.04a ā yayo̍s tri̱ṁśata̱ṁ tanā̍ sa̱hasrā̍ṇi ca̱ dadma̍he |
9.058.04c tara̱t sa ma̱ndī dhā̍vati ||

9.059.01a pava̍sva go̱jid a̍śva̱jid vi̍śva̱jit so̍ma raṇya̱jit |
9.059.01c pra̱jāva̱d ratna̱m ā bha̍ra ||
9.059.02a pava̍svā̱dbhyo adā̍bhya̱ḥ pava̱svauṣa̍dhībhyaḥ |
9.059.02c pava̍sva dhi̱ṣaṇā̍bhyaḥ ||
9.059.03a tvaṁ so̍ma̱ pava̍māno̱ viśvā̍ni duri̱tā ta̍ra |
9.059.03c ka̱viḥ sī̍da̱ ni ba̱rhiṣi̍ ||
9.059.04a pava̍māna̱ sva̍r vido̱ jāya̍māno 'bhavo ma̱hān |
9.059.04c indo̱ viśvā̍m̐ a̱bhīd a̍si ||

9.060.01a pra gā̍ya̱treṇa̍ gāyata̱ pava̍māna̱ṁ vica̍rṣaṇim |
9.060.01c indu̍ṁ sa̱hasra̍cakṣasam ||
9.060.02a taṁ tvā̍ sa̱hasra̍cakṣasa̱m atho̍ sa̱hasra̍bharṇasam |
9.060.02c ati̱ vāra̍m apāviṣuḥ ||
9.060.03a ati̱ vārā̱n pava̍māno asiṣyadat ka̱laśā̍m̐ a̱bhi dhā̍vati |
9.060.03c indra̍sya̱ hārdy ā̍vi̱śan ||
9.060.04a indra̍sya soma̱ rādha̍se̱ śam pa̍vasva vicarṣaṇe |
9.060.04c pra̱jāva̱d reta̱ ā bha̍ra ||

9.061.01a a̱yā vī̱tī pari̍ srava̱ yas ta̍ indo̱ made̱ṣv ā |
9.061.01c a̱vāha̍n nava̱tīr nava̍ ||
9.061.02a pura̍ḥ sa̱dya i̱tthādhi̍ye̱ divo̍dāsāya̱ śamba̍ram |
9.061.02c adha̱ tyaṁ tu̱rvaśa̱ṁ yadu̍m ||
9.061.03a pari̍ ṇo̱ aśva̍m aśva̱vid goma̍d indo̱ hira̍ṇyavat |
9.061.03c kṣarā̍ saha̱sriṇī̱r iṣa̍ḥ ||
9.061.04a pava̍mānasya te va̱yam pa̱vitra̍m abhyunda̱taḥ |
9.061.04c sa̱khi̱tvam ā vṛ̍ṇīmahe ||
9.061.05a ye te̍ pa̱vitra̍m ū̱rmayo̍ 'bhi̱kṣara̍nti̱ dhāra̍yā |
9.061.05c tebhi̍r naḥ soma mṛḻaya ||
9.061.06a sa na̍ḥ punā̱na ā bha̍ra ra̱yiṁ vī̱rava̍tī̱m iṣa̍m |
9.061.06c īśā̍naḥ soma vi̱śvata̍ḥ ||
9.061.07a e̱tam u̱ tyaṁ daśa̱ kṣipo̍ mṛ̱janti̱ sindhu̍mātaram |
9.061.07c sam ā̍di̱tyebhi̍r akhyata ||
9.061.08a sam indre̍ṇo̱ta vā̱yunā̍ su̱ta e̍ti pa̱vitra̱ ā |
9.061.08c saṁ sūrya̍sya ra̱śmibhi̍ḥ ||
9.061.09a sa no̱ bhagā̍ya vā̱yave̍ pū̱ṣṇe pa̍vasva̱ madhu̍mān |
9.061.09c cāru̍r mi̱tre varu̍ṇe ca ||
9.061.10a u̱ccā te̍ jā̱tam andha̍so di̱vi ṣad bhūmy ā da̍de |
9.061.10c u̱graṁ śarma̱ mahi̱ śrava̍ḥ ||
9.061.11a e̱nā viśvā̍ny a̱rya ā dyu̱mnāni̱ mānu̍ṣāṇām |
9.061.11c siṣā̍santo vanāmahe ||
9.061.12a sa na̱ indrā̍ya̱ yajya̍ve̱ varu̍ṇāya ma̱rudbhya̍ḥ |
9.061.12c va̱ri̱vo̱vit pari̍ srava ||
9.061.13a upo̱ ṣu jā̱tam a̱ptura̱ṁ gobhi̍r bha̱ṅgam pari̍ṣkṛtam |
9.061.13c indu̍ṁ de̱vā a̍yāsiṣuḥ ||
9.061.14a tam id va̍rdhantu no̱ giro̍ va̱tsaṁ sa̱ṁśiśva̍rīr iva |
9.061.14c ya indra̍sya hṛda̱ṁsani̍ḥ ||
9.061.15a arṣā̍ ṇaḥ soma̱ śaṁ gave̍ dhu̱kṣasva̍ pi̱pyuṣī̱m iṣa̍m |
9.061.15c vardhā̍ samu̱dram u̱kthya̍m ||
9.061.16a pava̍māno ajījanad di̱vaś ci̱traṁ na ta̍nya̱tum |
9.061.16c jyoti̍r vaiśvāna̱ram bṛ̱hat ||
9.061.17a pava̍mānasya te̱ raso̱ mado̍ rājann aducchu̱naḥ |
9.061.17c vi vāra̱m avya̍m arṣati ||
9.061.18a pava̍māna̱ rasa̱s tava̱ dakṣo̱ vi rā̍jati dyu̱mān |
9.061.18c jyoti̱r viśva̱ṁ sva̍r dṛ̱śe ||
9.061.19a yas te̱ mado̱ vare̍ṇya̱s tenā̍ pava̱svāndha̍sā |
9.061.19c de̱vā̱vīr a̍ghaśaṁsa̱hā ||
9.061.20a jaghni̍r vṛ̱tram a̍mi̱triya̱ṁ sasni̱r vāja̍ṁ di̱ve-di̍ve |
9.061.20c go̱ṣā u̍ aśva̱sā a̍si ||
9.061.21a sammi̍ślo aru̱ṣo bha̍va sūpa̱sthābhi̱r na dhe̱nubhi̍ḥ |
9.061.21c sīda̍ñ chye̱no na yoni̱m ā ||
9.061.22a sa pa̍vasva̱ ya āvi̱thendra̍ṁ vṛ̱trāya̱ hanta̍ve |
9.061.22c va̱vri̱vāṁsa̍m ma̱hīr a̱paḥ ||
9.061.23a su̱vīrā̍so va̱yaṁ dhanā̱ jaye̍ma soma mīḍhvaḥ |
9.061.23c pu̱nā̱no va̍rdha no̱ gira̍ḥ ||
9.061.24a tvotā̍sa̱s tavāva̍sā̱ syāma̍ va̱nvanta̍ ā̱mura̍ḥ |
9.061.24c soma̍ vra̱teṣu̍ jāgṛhi ||
9.061.25a a̱pa̱ghnan pa̍vate̱ mṛdho 'pa̱ somo̱ arā̍vṇaḥ |
9.061.25c gaccha̱nn indra̍sya niṣkṛ̱tam ||
9.061.26a ma̱ho no̍ rā̱ya ā bha̍ra̱ pava̍māna ja̱hī mṛdha̍ḥ |
9.061.26c rāsve̍ndo vī̱rava̱d yaśa̍ḥ ||
9.061.27a na tvā̍ śa̱taṁ ca̱na hruto̱ rādho̱ ditsa̍nta̱m ā mi̍nan |
9.061.27c yat pu̍nā̱no ma̍kha̱syase̍ ||
9.061.28a pava̍svendo̱ vṛṣā̍ su̱taḥ kṛ̱dhī no̍ ya̱śaso̱ jane̍ |
9.061.28c viśvā̱ apa̱ dviṣo̍ jahi ||
9.061.29a asya̍ te sa̱khye va̱yaṁ tave̍ndo dyu̱mna u̍tta̱me |
9.061.29c sā̱sa̱hyāma̍ pṛtanya̱taḥ ||
9.061.30a yā te̍ bhī̱māny āyu̍dhā ti̱gmāni̱ santi̱ dhūrva̍ṇe |
9.061.30c rakṣā̍ samasya no ni̱daḥ ||

9.062.01a e̱te a̍sṛgra̱m inda̍vas ti̱raḥ pa̱vitra̍m ā̱śava̍ḥ |
9.062.01c viśvā̍ny a̱bhi saubha̍gā ||
9.062.02a vi̱ghnanto̍ duri̱tā pu̱ru su̱gā to̱kāya̍ vā̱jina̍ḥ |
9.062.02c tanā̍ kṛ̱ṇvanto̱ arva̍te ||
9.062.03a kṛ̱ṇvanto̱ vari̍vo̱ gave̱ 'bhy a̍rṣanti suṣṭu̱tim |
9.062.03c iḻā̍m a̱smabhya̍ṁ sa̱ṁyata̍m ||
9.062.04a asā̍vy a̱ṁśur madā̍yā̱psu dakṣo̍ giri̱ṣṭhāḥ |
9.062.04c śye̱no na yoni̱m āsa̍dat ||
9.062.05a śu̱bhram andho̍ de̱vavā̍tam a̱psu dhū̱to nṛbhi̍ḥ su̱taḥ |
9.062.05c svada̍nti̱ gāva̱ḥ payo̍bhiḥ ||
9.062.06a ād ī̱m aśva̱ṁ na hetā̱ro 'śū̍śubhann a̱mṛtā̍ya |
9.062.06c madhvo̱ rasa̍ṁ sadha̱māde̍ ||
9.062.07a yās te̱ dhārā̍ madhu̱ścuto 'sṛ̍gram inda ū̱taye̍ |
9.062.07c tābhi̍ḥ pa̱vitra̱m āsa̍daḥ ||
9.062.08a so a̱rṣendrā̍ya pī̱taye̍ ti̱ro romā̍ṇy a̱vyayā̍ |
9.062.08c sīda̱n yonā̱ vane̱ṣv ā ||
9.062.09a tvam i̍ndo̱ pari̍ srava̱ svādi̍ṣṭho̱ aṅgi̍robhyaḥ |
9.062.09c va̱ri̱vo̱vid ghṛ̱tam paya̍ḥ ||
9.062.10a a̱yaṁ vica̍rṣaṇir hi̱taḥ pava̍māna̱ḥ sa ce̍tati |
9.062.10c hi̱nvā̱na āpya̍m bṛ̱hat ||
9.062.11a e̱ṣa vṛṣā̱ vṛṣa̍vrata̱ḥ pava̍māno aśasti̱hā |
9.062.11c kara̱d vasū̍ni dā̱śuṣe̍ ||
9.062.12a ā pa̍vasva saha̱sriṇa̍ṁ ra̱yiṁ goma̍ntam a̱śvina̍m |
9.062.12c pu̱ru̱śca̱ndram pu̍ru̱spṛha̍m ||
9.062.13a e̱ṣa sya pari̍ ṣicyate marmṛ̱jyamā̍na ā̱yubhi̍ḥ |
9.062.13c u̱ru̱gā̱yaḥ ka̱vikra̍tuḥ ||
9.062.14a sa̱hasro̍tiḥ śa̱tāma̍gho vi̱māno̱ raja̍saḥ ka̱viḥ |
9.062.14c indrā̍ya pavate̱ mada̍ḥ ||
9.062.15a gi̱rā jā̱ta i̱ha stu̱ta indu̱r indrā̍ya dhīyate |
9.062.15c vir yonā̍ vasa̱tāv i̍va ||
9.062.16a pava̍mānaḥ su̱to nṛbhi̱ḥ somo̱ vāja̍m ivāsarat |
9.062.16c ca̱mūṣu̱ śakma̍nā̱sada̍m ||
9.062.17a taṁ tri̍pṛ̱ṣṭhe tri̍vandhu̱re rathe̍ yuñjanti̱ yāta̍ve |
9.062.17c ṛṣī̍ṇāṁ sa̱pta dhī̱tibhi̍ḥ ||
9.062.18a taṁ so̍tāro dhana̱spṛta̍m ā̱śuṁ vājā̍ya̱ yāta̍ve |
9.062.18c hari̍ṁ hinota vā̱jina̍m ||
9.062.19a ā̱vi̱śan ka̱laśa̍ṁ su̱to viśvā̱ arṣa̍nn a̱bhi śriya̍ḥ |
9.062.19c śūro̱ na goṣu̍ tiṣṭhati ||
9.062.20a ā ta̍ indo̱ madā̍ya̱ kam payo̍ duhanty ā̱yava̍ḥ |
9.062.20c de̱vā de̱vebhyo̱ madhu̍ ||
9.062.21a ā na̱ḥ soma̍m pa̱vitra̱ ā sṛ̱jatā̱ madhu̍mattamam |
9.062.21c de̱vebhyo̍ deva̱śrutta̍mam ||
9.062.22a e̱te somā̍ asṛkṣata gṛṇā̱nāḥ śrava̍se ma̱he |
9.062.22c ma̱dinta̍masya̱ dhāra̍yā ||
9.062.23a a̱bhi gavyā̍ni vī̱taye̍ nṛ̱mṇā pu̍nā̱no a̍rṣasi |
9.062.23c sa̱nadvā̍ja̱ḥ pari̍ srava ||
9.062.24a u̱ta no̱ goma̍tī̱r iṣo̱ viśvā̍ arṣa pari̱ṣṭubha̍ḥ |
9.062.24c gṛ̱ṇā̱no ja̱mada̍gninā ||
9.062.25a pava̍sva vā̱co a̍gri̱yaḥ soma̍ ci̱trābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ |
9.062.25c a̱bhi viśvā̍ni̱ kāvyā̍ ||
9.062.26a tvaṁ sa̍mu̱driyā̍ a̱po̍ 'gri̱yo vāca̍ ī̱raya̍n |
9.062.26c pava̍sva viśvamejaya ||
9.062.27a tubhye̱mā bhuva̍nā kave mahi̱mne so̍ma tasthire |
9.062.27c tubhya̍m arṣanti̱ sindha̍vaḥ ||
9.062.28a pra te̍ di̱vo na vṛ̱ṣṭayo̱ dhārā̍ yanty asa̱ścata̍ḥ |
9.062.28c a̱bhi śu̱krām u̍pa̱stira̍m ||
9.062.29a indrā̱yendu̍m punītano̱graṁ dakṣā̍ya̱ sādha̍nam |
9.062.29c ī̱śā̱naṁ vī̱tirā̍dhasam ||
9.062.30a pava̍māna ṛ̱taḥ ka̱viḥ soma̍ḥ pa̱vitra̱m āsa̍dat |
9.062.30c dadha̍t sto̱tre su̱vīrya̍m ||

9.063.01a ā pa̍vasva saha̱sriṇa̍ṁ ra̱yiṁ so̍ma su̱vīrya̍m |
9.063.01c a̱sme śravā̍ṁsi dhāraya ||
9.063.02a iṣa̱m ūrja̍ṁ ca pinvasa̱ indrā̍ya matsa̱rinta̍maḥ |
9.063.02c ca̱mūṣv ā ni ṣī̍dasi ||
9.063.03a su̱ta indrā̍ya̱ viṣṇa̍ve̱ soma̍ḥ ka̱laśe̍ akṣarat |
9.063.03c madhu̍mām̐ astu vā̱yave̍ ||
9.063.04a e̱te a̍sṛgram ā̱śavo 'ti̱ hvarā̍ṁsi ba̱bhrava̍ḥ |
9.063.04c somā̍ ṛ̱tasya̱ dhāra̍yā ||
9.063.05a indra̱ṁ vardha̍nto a̱ptura̍ḥ kṛ̱ṇvanto̱ viśva̱m ārya̍m |
9.063.05c a̱pa̱ghnanto̱ arā̍vṇaḥ ||
9.063.06a su̱tā anu̱ svam ā rajo̱ 'bhy a̍rṣanti ba̱bhrava̍ḥ |
9.063.06c indra̱ṁ gaccha̍nta̱ inda̍vaḥ ||
9.063.07a a̱yā pa̍vasva̱ dhāra̍yā̱ yayā̱ sūrya̱m aro̍cayaḥ |
9.063.07c hi̱nvā̱no mānu̍ṣīr a̱paḥ ||
9.063.08a ayu̍kta̱ sūra̱ eta̍śa̱m pava̍māno ma̱nāv adhi̍ |
9.063.08c a̱ntari̍kṣeṇa̱ yāta̍ve ||
9.063.09a u̱ta tyā ha̱rito̱ daśa̱ sūro̍ ayukta̱ yāta̍ve |
9.063.09c indu̱r indra̱ iti̍ bru̱van ||
9.063.10a parī̱to vā̱yave̍ su̱taṁ gira̱ indrā̍ya matsa̱ram |
9.063.10c avyo̱ vāre̍ṣu siñcata ||
9.063.11a pava̍māna vi̱dā ra̱yim a̱smabhya̍ṁ soma du̱ṣṭara̍m |
9.063.11c yo dū̱ṇāśo̍ vanuṣya̱tā ||
9.063.12a a̱bhy a̍rṣa saha̱sriṇa̍ṁ ra̱yiṁ goma̍ntam a̱śvina̍m |
9.063.12c a̱bhi vāja̍m u̱ta śrava̍ḥ ||
9.063.13a somo̍ de̱vo na sūryo 'dri̍bhiḥ pavate su̱taḥ |
9.063.13c dadhā̍naḥ ka̱laśe̱ rasa̍m ||
9.063.14a e̱te dhāmā̱ny āryā̍ śu̱krā ṛ̱tasya̱ dhāra̍yā |
9.063.14c vāja̱ṁ goma̍ntam akṣaran ||
9.063.15a su̱tā indrā̍ya va̱jriṇe̱ somā̍so̱ dadhyā̍śiraḥ |
9.063.15c pa̱vitra̱m aty a̍kṣaran ||
9.063.16a pra so̍ma̱ madhu̍mattamo rā̱ye a̍rṣa pa̱vitra̱ ā |
9.063.16c mado̱ yo de̍va̱vīta̍maḥ ||
9.063.17a tam ī̍ mṛjanty ā̱yavo̱ hari̍ṁ na̱dīṣu̍ vā̱jina̍m |
9.063.17c indu̱m indrā̍ya matsa̱ram ||
9.063.18a ā pa̍vasva̱ hira̍ṇyava̱d aśvā̍vat soma vī̱rava̍t |
9.063.18c vāja̱ṁ goma̍nta̱m ā bha̍ra ||
9.063.19a pari̱ vāje̱ na vā̍ja̱yum avyo̱ vāre̍ṣu siñcata |
9.063.19c indrā̍ya̱ madhu̍mattamam ||
9.063.20a ka̱vim mṛ̍janti̱ marjya̍ṁ dhī̱bhir viprā̍ ava̱syava̍ḥ |
9.063.20c vṛṣā̱ kani̍krad arṣati ||
9.063.21a vṛṣa̍ṇaṁ dhī̱bhir a̱ptura̱ṁ soma̍m ṛ̱tasya̱ dhāra̍yā |
9.063.21c ma̱tī viprā̱ḥ sam a̍svaran ||
9.063.22a pava̍sva devāyu̱ṣag indra̍ṁ gacchatu te̱ mada̍ḥ |
9.063.22c vā̱yum ā ro̍ha̱ dharma̍ṇā ||
9.063.23a pava̍māna̱ ni to̍śase ra̱yiṁ so̍ma śra̱vāyya̍m |
9.063.23c pri̱yaḥ sa̍mu̱dram ā vi̍śa ||
9.063.24a a̱pa̱ghnan pa̍vase̱ mṛdha̍ḥ kratu̱vit so̍ma matsa̱raḥ |
9.063.24c nu̱dasvāde̍vayu̱ṁ jana̍m ||
9.063.25a pava̍mānā asṛkṣata̱ somā̍ḥ śu̱krāsa̱ inda̍vaḥ |
9.063.25c a̱bhi viśvā̍ni̱ kāvyā̍ ||
9.063.26a pava̍mānāsa ā̱śava̍ḥ śu̱bhrā a̍sṛgra̱m inda̍vaḥ |
9.063.26c ghnanto̱ viśvā̱ apa̱ dviṣa̍ḥ ||
9.063.27a pava̍mānā di̱vas pary a̱ntari̍kṣād asṛkṣata |
9.063.27c pṛ̱thi̱vyā adhi̱ sāna̍vi ||
9.063.28a pu̱nā̱naḥ so̍ma̱ dhāra̱yendo̱ viśvā̱ apa̱ sridha̍ḥ |
9.063.28c ja̱hi rakṣā̍ṁsi sukrato ||
9.063.29a a̱pa̱ghnan so̍ma ra̱kṣaso̱ 'bhy a̍rṣa̱ kani̍kradat |
9.063.29c dyu̱manta̱ṁ śuṣma̍m utta̱mam ||
9.063.30a a̱sme vasū̍ni dhāraya̱ soma̍ di̱vyāni̱ pārthi̍vā |
9.063.30c indo̱ viśvā̍ni̱ vāryā̍ ||

9.064.01a vṛṣā̍ soma dyu̱mām̐ a̍si̱ vṛṣā̍ deva̱ vṛṣa̍vrataḥ |
9.064.01c vṛṣā̱ dharmā̍ṇi dadhiṣe ||
9.064.02a vṛṣṇa̍s te̱ vṛṣṇya̱ṁ śavo̱ vṛṣā̱ vana̱ṁ vṛṣā̱ mada̍ḥ |
9.064.02c sa̱tyaṁ vṛ̍ṣa̱n vṛṣed a̍si ||
9.064.03a aśvo̱ na ca̍krado̱ vṛṣā̱ saṁ gā i̍ndo̱ sam arva̍taḥ |
9.064.03c vi no̍ rā̱ye duro̍ vṛdhi ||
9.064.04a asṛ̍kṣata̱ pra vā̱jino̍ ga̱vyā somā̍so aśva̱yā |
9.064.04c śu̱krāso̍ vīra̱yāśava̍ḥ ||
9.064.05a śu̱mbhamā̍nā ṛtā̱yubhi̍r mṛ̱jyamā̍nā̱ gabha̍styoḥ |
9.064.05c pava̍nte̱ vāre̍ a̱vyaye̍ ||
9.064.06a te viśvā̍ dā̱śuṣe̱ vasu̱ somā̍ di̱vyāni̱ pārthi̍vā |
9.064.06c pava̍ntā̱m āntari̍kṣyā ||
9.064.07a pava̍mānasya viśvavi̱t pra te̱ sargā̍ asṛkṣata |
9.064.07c sūrya̍syeva̱ na ra̱śmaya̍ḥ ||
9.064.08a ke̱tuṁ kṛ̱ṇvan di̱vas pari̱ viśvā̍ rū̱pābhy a̍rṣasi |
9.064.08c sa̱mu̱draḥ so̍ma pinvase ||
9.064.09a hi̱nvā̱no vāca̍m iṣyasi̱ pava̍māna̱ vidha̍rmaṇi |
9.064.09c akrā̍n de̱vo na sūrya̍ḥ ||
9.064.10a indu̍ḥ paviṣṭa̱ ceta̍naḥ pri̱yaḥ ka̍vī̱nām ma̱tī |
9.064.10c sṛ̱jad aśva̍ṁ ra̱thīr i̍va ||
9.064.11a ū̱rmir yas te̍ pa̱vitra̱ ā de̍vā̱vīḥ pa̱ryakṣa̍rat |
9.064.11c sīda̍nn ṛ̱tasya̱ yoni̱m ā ||
9.064.12a sa no̍ arṣa pa̱vitra̱ ā mado̱ yo de̍va̱vīta̍maḥ |
9.064.12c inda̱v indrā̍ya pī̱taye̍ ||
9.064.13a i̱ṣe pa̍vasva̱ dhāra̍yā mṛ̱jyamā̍no manī̱ṣibhi̍ḥ |
9.064.13c indo̍ ru̱cābhi gā i̍hi ||
9.064.14a pu̱nā̱no vari̍vas kṛ̱dhy ūrja̱ṁ janā̍ya girvaṇaḥ |
9.064.14c hare̍ sṛjā̱na ā̱śira̍m ||
9.064.15a pu̱nā̱no de̱vavī̍taya̱ indra̍sya yāhi niṣkṛ̱tam |
9.064.15c dyu̱tā̱no vā̱jibhi̍r ya̱taḥ ||
9.064.16a pra hi̍nvā̱nāsa̱ inda̱vo 'cchā̍ samu̱dram ā̱śava̍ḥ |
9.064.16c dhi̱yā jū̱tā a̍sṛkṣata ||
9.064.17a ma̱rmṛ̱jā̱nāsa̍ ā̱yavo̱ vṛthā̍ samu̱dram inda̍vaḥ |
9.064.17c agma̍nn ṛ̱tasya̱ yoni̱m ā ||
9.064.18a pari̍ ṇo yāhy asma̱yur viśvā̱ vasū̱ny oja̍sā |
9.064.18c pā̱hi na̱ḥ śarma̍ vī̱rava̍t ||
9.064.19a mimā̍ti̱ vahni̱r eta̍śaḥ pa̱daṁ yu̍jā̱na ṛkva̍bhiḥ |
9.064.19c pra yat sa̍mu̱dra āhi̍taḥ ||
9.064.20a ā yad yoni̍ṁ hira̱ṇyaya̍m ā̱śur ṛ̱tasya̱ sīda̍ti |
9.064.20c jahā̱ty apra̍cetasaḥ ||
9.064.21a a̱bhi ve̱nā a̍nūṣa̱teya̍kṣanti̱ prace̍tasaḥ |
9.064.21c majja̱nty avi̍cetasaḥ ||
9.064.22a indrā̍yendo ma̱rutva̍te̱ pava̍sva̱ madhu̍mattamaḥ |
9.064.22c ṛ̱tasya̱ yoni̍m ā̱sada̍m ||
9.064.23a taṁ tvā̱ viprā̍ vaco̱vida̱ḥ pari̍ ṣkṛṇvanti ve̱dhasa̍ḥ |
9.064.23c saṁ tvā̍ mṛjanty ā̱yava̍ḥ ||
9.064.24a rasa̍ṁ te mi̱tro a̍rya̱mā piba̍nti̱ varu̍ṇaḥ kave |
9.064.24c pava̍mānasya ma̱ruta̍ḥ ||
9.064.25a tvaṁ so̍ma vipa̱ścita̍m punā̱no vāca̍m iṣyasi |
9.064.25c indo̍ sa̱hasra̍bharṇasam ||
9.064.26a u̱to sa̱hasra̍bharṇasa̱ṁ vāca̍ṁ soma makha̱syuva̍m |
9.064.26c pu̱nā̱na i̍nda̱v ā bha̍ra ||
9.064.27a pu̱nā̱na i̍ndav eṣā̱m puru̍hūta̱ janā̍nām |
9.064.27c pri̱yaḥ sa̍mu̱dram ā vi̍śa ||
9.064.28a davi̍dyutatyā ru̱cā pa̍ri̱ṣṭobha̍ntyā kṛ̱pā |
9.064.28c somā̍ḥ śu̱krā gavā̍śiraḥ ||
9.064.29a hi̱nvā̱no he̱tṛbhi̍r ya̱ta ā vāja̍ṁ vā̱jy a̍kramīt |
9.064.29c sīda̍nto va̱nuṣo̍ yathā ||
9.064.30a ṛ̱dhak so̍ma sva̱staye̍ saṁjagmā̱no di̱vaḥ ka̱viḥ |
9.064.30c pava̍sva̱ sūryo̍ dṛ̱śe ||

9.065.01a hi̱nvanti̱ sūra̱m usra̍ya̱ḥ svasā̍ro jā̱maya̱s pati̍m |
9.065.01c ma̱hām indu̍m mahī̱yuva̍ḥ ||
9.065.02a pava̍māna ru̱cā-ru̍cā de̱vo de̱vebhya̱s pari̍ |
9.065.02c viśvā̱ vasū̱ny ā vi̍śa ||
9.065.03a ā pa̍vamāna suṣṭu̱tiṁ vṛ̱ṣṭiṁ de̱vebhyo̱ duva̍ḥ |
9.065.03c i̱ṣe pa̍vasva sa̱ṁyata̍m ||
9.065.04a vṛṣā̱ hy asi̍ bhā̱nunā̍ dyu̱manta̍ṁ tvā havāmahe |
9.065.04c pava̍māna svā̱dhya̍ḥ ||
9.065.05a ā pa̍vasva su̱vīrya̱m manda̍mānaḥ svāyudha |
9.065.05c i̱ho ṣv i̍nda̱v ā ga̍hi ||
9.065.06a yad a̱dbhiḥ pa̍riṣi̱cyase̍ mṛ̱jyamā̍no̱ gabha̍styoḥ |
9.065.06c druṇā̍ sa̱dhastha̍m aśnuṣe ||
9.065.07a pra somā̍ya vyaśva̱vat pava̍mānāya gāyata |
9.065.07c ma̱he sa̱hasra̍cakṣase ||
9.065.08a yasya̱ varṇa̍m madhu̱ścuta̱ṁ hari̍ṁ hi̱nvanty adri̍bhiḥ |
9.065.08c indu̱m indrā̍ya pī̱taye̍ ||
9.065.09a tasya̍ te vā̱jino̍ va̱yaṁ viśvā̱ dhanā̍ni ji̱gyuṣa̍ḥ |
9.065.09c sa̱khi̱tvam ā vṛ̍ṇīmahe ||
9.065.10a vṛṣā̍ pavasva̱ dhāra̍yā ma̱rutva̍te ca matsa̱raḥ |
9.065.10c viśvā̱ dadhā̍na̱ oja̍sā ||
9.065.11a taṁ tvā̍ dha̱rtāra̍m o̱ṇyo̱3̱̍ḥ pava̍māna sva̱rdṛśa̍m |
9.065.11c hi̱nve vāje̍ṣu vā̱jina̍m ||
9.065.12a a̱yā ci̱tto vi̱pānayā̱ hari̍ḥ pavasva̱ dhāra̍yā |
9.065.12c yuja̱ṁ vāje̍ṣu codaya ||
9.065.13a ā na̍ indo ma̱hīm iṣa̱m pava̍sva vi̱śvada̍rśataḥ |
9.065.13c a̱smabhya̍ṁ soma gātu̱vit ||
9.065.14a ā ka̱laśā̍ anūṣa̱tendo̱ dhārā̍bhi̱r oja̍sā |
9.065.14c endra̍sya pī̱taye̍ viśa ||
9.065.15a yasya̍ te̱ madya̱ṁ rasa̍ṁ tī̱vraṁ du̱hanty adri̍bhiḥ |
9.065.15c sa pa̍vasvābhimāti̱hā ||
9.065.16a rājā̍ me̱dhābhi̍r īyate̱ pava̍māno ma̱nāv adhi̍ |
9.065.16c a̱ntari̍kṣeṇa̱ yāta̍ve ||
9.065.17a ā na̍ indo śata̱gvina̱ṁ gavā̱m poṣa̱ṁ svaśvya̍m |
9.065.17c vahā̱ bhaga̍ttim ū̱taye̍ ||
9.065.18a ā na̍ḥ soma̱ saho̱ juvo̍ rū̱paṁ na varca̍se bhara |
9.065.18c su̱ṣvā̱ṇo de̱vavī̍taye ||
9.065.19a arṣā̍ soma dyu̱matta̍mo̱ 'bhi droṇā̍ni̱ roru̍vat |
9.065.19c sīda̍ñ chye̱no na yoni̱m ā ||
9.065.20a a̱psā indrā̍ya vā̱yave̱ varu̍ṇāya ma̱rudbhya̍ḥ |
9.065.20c somo̍ arṣati̱ viṣṇa̍ve ||
9.065.21a iṣa̍ṁ to̱kāya̍ no̱ dadha̍d a̱smabhya̍ṁ soma vi̱śvata̍ḥ |
9.065.21c ā pa̍vasva saha̱sriṇa̍m ||
9.065.22a ye somā̍saḥ parā̱vati̱ ye a̍rvā̱vati̍ sunvi̱re |
9.065.22c ye vā̱daḥ śa̍rya̱ṇāva̍ti ||
9.065.23a ya ā̍rjī̱keṣu̱ kṛtva̍su̱ ye madhye̍ pa̱styā̍nām |
9.065.23c ye vā̱ jane̍ṣu pa̱ñcasu̍ ||
9.065.24a te no̍ vṛ̱ṣṭiṁ di̱vas pari̱ pava̍ntā̱m ā su̱vīrya̍m |
9.065.24c su̱vā̱nā de̱vāsa̱ inda̍vaḥ ||
9.065.25a pava̍te harya̱to hari̍r gṛṇā̱no ja̱mada̍gninā |
9.065.25c hi̱nvā̱no gor adhi̍ tva̱ci ||
9.065.26a pra śu̱krāso̍ vayo̱juvo̍ hinvā̱nāso̱ na sapta̍yaḥ |
9.065.26c śrī̱ṇā̱nā a̱psu mṛ̍ñjata ||
9.065.27a taṁ tvā̍ su̱teṣv ā̱bhuvo̍ hinvi̱re de̱vatā̍taye |
9.065.27c sa pa̍vasvā̱nayā̍ ru̱cā ||
9.065.28a ā te̱ dakṣa̍m mayo̱bhuva̱ṁ vahni̍m a̱dyā vṛ̍ṇīmahe |
9.065.28c pānta̱m ā pu̍ru̱spṛha̍m ||
9.065.29a ā ma̱ndram ā vare̍ṇya̱m ā vipra̱m ā ma̍nī̱ṣiṇa̍m |
9.065.29c pānta̱m ā pu̍ru̱spṛha̍m ||
9.065.30a ā ra̱yim ā su̍ce̱tuna̱m ā su̍krato ta̱nūṣv ā |
9.065.30c pānta̱m ā pu̍ru̱spṛha̍m ||

9.066.01a pava̍sva viśvacarṣaṇe̱ 'bhi viśvā̍ni̱ kāvyā̍ |
9.066.01c sakhā̱ sakhi̍bhya̱ īḍya̍ḥ ||
9.066.02a tābhyā̱ṁ viśva̍sya rājasi̱ ye pa̍vamāna̱ dhāma̍nī |
9.066.02c pra̱tī̱cī so̍ma ta̱sthatu̍ḥ ||
9.066.03a pari̱ dhāmā̍ni̱ yāni̍ te̱ tvaṁ so̍māsi vi̱śvata̍ḥ |
9.066.03c pava̍māna ṛ̱tubhi̍ḥ kave ||
9.066.04a pava̍sva ja̱naya̱nn iṣo̱ 'bhi viśvā̍ni̱ vāryā̍ |
9.066.04c sakhā̱ sakhi̍bhya ū̱taye̍ ||
9.066.05a tava̍ śu̱krāso̍ a̱rcayo̍ di̱vas pṛ̱ṣṭhe vi ta̍nvate |
9.066.05c pa̱vitra̍ṁ soma̱ dhāma̍bhiḥ ||
9.066.06a tave̱me sa̱pta sindha̍vaḥ pra̱śiṣa̍ṁ soma sisrate |
9.066.06c tubhya̍ṁ dhāvanti dhe̱nava̍ḥ ||
9.066.07a pra so̍ma yāhi̱ dhāra̍yā su̱ta indrā̍ya matsa̱raḥ |
9.066.07c dadhā̍no̱ akṣi̍ti̱ śrava̍ḥ ||
9.066.08a sam u̍ tvā dhī̱bhir a̍svaran hinva̱tīḥ sa̱pta jā̱maya̍ḥ |
9.066.08c vipra̍m ā̱jā vi̱vasva̍taḥ ||
9.066.09a mṛ̱janti̍ tvā̱ sam a̱gruvo 'vye̍ jī̱rāv adhi̱ ṣvaṇi̍ |
9.066.09c re̱bho yad a̱jyase̱ vane̍ ||
9.066.10a pava̍mānasya te kave̱ vāji̱n sargā̍ asṛkṣata |
9.066.10c arva̍nto̱ na śra̍va̱syava̍ḥ ||
9.066.11a acchā̱ kośa̍m madhu̱ścuta̱m asṛ̍gra̱ṁ vāre̍ a̱vyaye̍ |
9.066.11c avā̍vaśanta dhī̱taya̍ḥ ||
9.066.12a acchā̍ samu̱dram inda̱vo 'sta̱ṁ gāvo̱ na dhe̱nava̍ḥ |
9.066.12c agma̍nn ṛ̱tasya̱ yoni̱m ā ||
9.066.13a pra ṇa̍ indo ma̱he raṇa̱ āpo̍ arṣanti̱ sindha̍vaḥ |
9.066.13c yad gobhi̍r vāsayi̱ṣyase̍ ||
9.066.14a asya̍ te sa̱khye va̱yam iya̍kṣanta̱s tvota̍yaḥ |
9.066.14c indo̍ sakhi̱tvam u̍śmasi ||
9.066.15a ā pa̍vasva̱ gavi̍ṣṭaye ma̱he so̍ma nṛ̱cakṣa̍se |
9.066.15c endra̍sya ja̱ṭhare̍ viśa ||
9.066.16a ma̱hām̐ a̍si soma̱ jyeṣṭha̍ u̱grāṇā̍m inda̱ oji̍ṣṭhaḥ |
9.066.16c yudhvā̱ sañ chaśva̍j jigetha ||
9.066.17a ya u̱grebhya̍ś ci̱d ojī̍yā̱ñ chūre̍bhyaś ci̱c chūra̍taraḥ |
9.066.17c bhū̱ri̱dābhya̍ś ci̱n maṁhī̍yān ||
9.066.18a tvaṁ so̍ma̱ sūra̱ eṣa̍s to̱kasya̍ sā̱tā ta̱nūnā̍m |
9.066.18c vṛ̱ṇī̱mahe̍ sa̱khyāya̍ vṛṇī̱mahe̱ yujyā̍ya ||
9.066.19a agna̱ āyū̍ṁṣi pavasa̱ ā su̱vorja̱m iṣa̍ṁ ca naḥ |
9.066.19c ā̱re bā̍dhasva du̱cchunā̍m ||
9.066.20a a̱gnir ṛṣi̱ḥ pava̍māna̱ḥ pāñca̍janyaḥ pu̱rohi̍taḥ |
9.066.20c tam ī̍mahe mahāga̱yam ||
9.066.21a agne̱ pava̍sva̱ svapā̍ a̱sme varca̍ḥ su̱vīrya̍m |
9.066.21c dadha̍d ra̱yim mayi̱ poṣa̍m ||
9.066.22a pava̍māno̱ ati̱ sridho̱ 'bhy a̍rṣati suṣṭu̱tim |
9.066.22c sūro̱ na vi̱śvada̍rśataḥ ||
9.066.23a sa ma̍rmṛjā̱na ā̱yubhi̱ḥ praya̍svā̱n praya̍se hi̱taḥ |
9.066.23c indu̱r atyo̍ vicakṣa̱ṇaḥ ||
9.066.24a pava̍māna ṛ̱tam bṛ̱hac chu̱kraṁ jyoti̍r ajījanat |
9.066.24c kṛ̱ṣṇā tamā̍ṁsi̱ jaṅgha̍nat ||
9.066.25a pava̍mānasya̱ jaṅghna̍to̱ hare̍ś ca̱ndrā a̍sṛkṣata |
9.066.25c jī̱rā a̍ji̱raśo̍ciṣaḥ ||
9.066.26a pava̍māno ra̱thīta̍maḥ śu̱bhrebhi̍ḥ śu̱bhraśa̍stamaḥ |
9.066.26c hari̍ścandro ma̱rudga̍ṇaḥ ||
9.066.27a pava̍māno̱ vy a̍śnavad ra̱śmibhi̍r vāja̱sāta̍maḥ |
9.066.27c dadha̍t sto̱tre su̱vīrya̍m ||
9.066.28a pra su̍vā̱na indu̍r akṣāḥ pa̱vitra̱m aty a̱vyaya̍m |
9.066.28c pu̱nā̱na indu̱r indra̱m ā ||
9.066.29a e̱ṣa somo̱ adhi̍ tva̱ci gavā̍ṁ krīḻa̱ty adri̍bhiḥ |
9.066.29c indra̱m madā̍ya̱ johu̍vat ||
9.066.30a yasya̍ te dyu̱mnava̱t paya̱ḥ pava̍mā̱nābhṛ̍taṁ di̱vaḥ |
9.066.30c tena̍ no mṛḻa jī̱vase̍ ||

9.067.01a tvaṁ so̍māsi dhāra̱yur ma̱ndra oji̍ṣṭho adhva̱re |
9.067.01c pava̍sva maṁha̱yadra̍yiḥ ||
9.067.02a tvaṁ su̱to nṛ̱māda̍no dadha̱nvān ma̍tsa̱rinta̍maḥ |
9.067.02c indrā̍ya sū̱rir andha̍sā ||
9.067.03a tvaṁ su̍ṣvā̱ṇo adri̍bhir a̱bhy a̍rṣa̱ kani̍kradat |
9.067.03c dyu̱manta̱ṁ śuṣma̍m utta̱mam ||
9.067.04a indu̍r hinvā̱no a̍rṣati ti̱ro vārā̍ṇy a̱vyayā̍ |
9.067.04c hari̱r vāja̍m acikradat ||
9.067.05a indo̱ vy avya̍m arṣasi̱ vi śravā̍ṁsi̱ vi saubha̍gā |
9.067.05c vi vājā̍n soma̱ goma̍taḥ ||
9.067.06a ā na̍ indo śata̱gvina̍ṁ ra̱yiṁ goma̍ntam a̱śvina̍m |
9.067.06c bharā̍ soma saha̱sriṇa̍m ||
9.067.07a pava̍mānāsa̱ inda̍vas ti̱raḥ pa̱vitra̍m ā̱śava̍ḥ |
9.067.07c indra̱ṁ yāme̍bhir āśata ||
9.067.08a ka̱ku̱haḥ so̱myo rasa̱ indu̱r indrā̍ya pū̱rvyaḥ |
9.067.08c ā̱yuḥ pa̍vata ā̱yave̍ ||
9.067.09a hi̱nvanti̱ sūra̱m usra̍ya̱ḥ pava̍mānam madhu̱ścuta̍m |
9.067.09c a̱bhi gi̱rā sam a̍svaran ||
9.067.10a a̱vi̱tā no̍ a̱jāśva̍ḥ pū̱ṣā yāma̍ni-yāmani |
9.067.10c ā bha̍kṣat ka̱nyā̍su naḥ ||
9.067.11a a̱yaṁ soma̍ḥ kapa̱rdine̍ ghṛ̱taṁ na pa̍vate̱ madhu̍ |
9.067.11c ā bha̍kṣat ka̱nyā̍su naḥ ||
9.067.12a a̱yaṁ ta̍ āghṛṇe su̱to ghṛ̱taṁ na pa̍vate̱ śuci̍ |
9.067.12c ā bha̍kṣat ka̱nyā̍su naḥ ||
9.067.13a vā̱co ja̱ntuḥ ka̍vī̱nām pava̍sva soma̱ dhāra̍yā |
9.067.13c de̱veṣu̍ ratna̱dhā a̍si ||
9.067.14a ā ka̱laśe̍ṣu dhāvati śye̱no varma̱ vi gā̍hate |
9.067.14c a̱bhi droṇā̱ kani̍kradat ||
9.067.15a pari̱ pra so̍ma te̱ raso 'sa̍rji ka̱laśe̍ su̱taḥ |
9.067.15c śye̱no na ta̱kto a̍rṣati ||
9.067.16a pava̍sva soma ma̱ndaya̱nn indrā̍ya̱ madhu̍mattamaḥ ||
9.067.17a asṛ̍gran de̱vavī̍taye vāja̱yanto̱ rathā̍ iva ||
9.067.18a te su̱tāso̍ ma̱dinta̍māḥ śu̱krā vā̱yum a̍sṛkṣata ||
9.067.19a grāvṇā̍ tu̱nno a̱bhiṣṭu̍taḥ pa̱vitra̍ṁ soma gacchasi |
9.067.19c dadha̍t sto̱tre su̱vīrya̍m ||
9.067.20a e̱ṣa tu̱nno a̱bhiṣṭu̍taḥ pa̱vitra̱m ati̍ gāhate |
9.067.20c ra̱kṣo̱hā vāra̍m a̱vyaya̍m ||
9.067.21a yad anti̱ yac ca̍ dūra̱ke bha̱yaṁ vi̱ndati̱ mām i̱ha |
9.067.21c pava̍māna̱ vi taj ja̍hi ||
9.067.22a pava̍māna̱ḥ so a̱dya na̍ḥ pa̱vitre̍ṇa̱ vica̍rṣaṇiḥ |
9.067.22c yaḥ po̱tā sa pu̍nātu naḥ ||
9.067.23a yat te̍ pa̱vitra̍m a̱rciṣy agne̱ vita̍tam a̱ntar ā |
9.067.23c brahma̱ tena̍ punīhi naḥ ||
9.067.24a yat te̍ pa̱vitra̍m arci̱vad agne̱ tena̍ punīhi naḥ |
9.067.24c bra̱hma̱sa̱vaiḥ pu̍nīhi naḥ ||
9.067.25a u̱bhābhyā̍ṁ deva savitaḥ pa̱vitre̍ṇa sa̱vena̍ ca |
9.067.25c mām pu̍nīhi vi̱śvata̍ḥ ||
9.067.26a tri̱bhiṣ ṭvaṁ de̍va savita̱r varṣi̍ṣṭhaiḥ soma̱ dhāma̍bhiḥ |
9.067.26c agne̱ dakṣai̍ḥ punīhi naḥ ||
9.067.27a pu̱nantu̱ māṁ de̍vaja̱nāḥ pu̱nantu̱ vasa̍vo dhi̱yā |
9.067.27c viśve̍ devāḥ punī̱ta mā̱ jāta̍vedaḥ punī̱hi mā̍ ||
9.067.28a pra pyā̍yasva̱ pra sya̍ndasva̱ soma̱ viśve̍bhir a̱ṁśubhi̍ḥ |
9.067.28c de̱vebhya̍ utta̱maṁ ha̱viḥ ||
9.067.29a upa̍ pri̱yam pani̍pnata̱ṁ yuvā̍nam āhutī̱vṛdha̍m |
9.067.29c aga̍nma̱ bibhra̍to̱ nama̍ḥ ||
9.067.30a a̱lāyya̍sya para̱śur na̍nāśa̱ tam ā pa̍vasva deva soma |
9.067.30c ā̱khuṁ ci̍d e̱va de̍va soma ||
9.067.31a yaḥ pā̍vamā̱nīr a̱dhyety ṛṣi̍bhi̱ḥ sambhṛ̍ta̱ṁ rasa̍m |
9.067.31c sarva̱ṁ sa pū̱tam a̍śnāti svadi̱tam mā̍ta̱riśva̍nā ||
9.067.32a pā̱va̱mā̱nīr yo a̱dhyety ṛṣi̍bhi̱ḥ sambhṛ̍ta̱ṁ rasa̍m |
9.067.32c tasmai̱ sara̍svatī duhe kṣī̱raṁ sa̱rpir madhū̍da̱kam ||

9.068.01a pra de̱vam acchā̱ madhu̍manta̱ inda̱vo 'si̍ṣyadanta̱ gāva̱ ā na dhe̱nava̍ḥ |
9.068.01c ba̱rhi̱ṣado̍ vaca̱nāva̍nta̱ ūdha̍bhiḥ pari̱sruta̍m u̱sriyā̍ ni̱rṇija̍ṁ dhire ||
9.068.02a sa roru̍vad a̱bhi pūrvā̍ acikradad upā̱ruha̍ḥ śra̱thaya̍n svādate̱ hari̍ḥ |
9.068.02c ti̱raḥ pa̱vitra̍m pari̱yann u̱ru jrayo̱ ni śaryā̍ṇi dadhate de̱va ā vara̍m ||
9.068.03a vi yo ma̱me ya̱myā̍ saṁya̱tī mada̍ḥ sāka̱ṁvṛdhā̱ paya̍sā pinva̱d akṣi̍tā |
9.068.03c ma̱hī a̍pā̱re raja̍sī vi̱vevi̍dad abhi̱vraja̱nn akṣi̍ta̱m pāja̱ ā da̍de ||
9.068.04a sa mā̱tarā̍ vi̱cara̍n vā̱jaya̍nn a̱paḥ pra medhi̍raḥ sva̱dhayā̍ pinvate pa̱dam |
9.068.04c a̱ṁśur yave̍na pipiśe ya̱to nṛbhi̱ḥ saṁ jā̱mibhi̱r nasa̍te̱ rakṣa̍te̱ śira̍ḥ ||
9.068.05a saṁ dakṣe̍ṇa̱ mana̍sā jāyate ka̱vir ṛ̱tasya̱ garbho̱ nihi̍to ya̱mā pa̱raḥ |
9.068.05c yūnā̍ ha̱ santā̍ pratha̱maṁ vi ja̍jñatu̱r guhā̍ hi̱taṁ jani̍ma̱ nema̱m udya̍tam ||
9.068.06a ma̱ndrasya̍ rū̱paṁ vi̍vidur manī̱ṣiṇa̍ḥ śye̱no yad andho̱ abha̍rat parā̱vata̍ḥ |
9.068.06c tam ma̍rjayanta su̱vṛdha̍ṁ na̱dīṣv ām̐ u̱śanta̍m a̱ṁśum pa̍ri̱yanta̍m ṛ̱gmiya̍m ||
9.068.07a tvām mṛ̍janti̱ daśa̱ yoṣa̍ṇaḥ su̱taṁ soma̱ ṛṣi̍bhir ma̱tibhi̍r dhī̱tibhi̍r hi̱tam |
9.068.07c avyo̱ vāre̍bhir u̱ta de̱vahū̍tibhi̱r nṛbhi̍r ya̱to vāja̱m ā da̍rṣi sā̱taye̍ ||
9.068.08a pa̱ri̱pra̱yanta̍ṁ va̱yya̍ṁ suṣa̱ṁsada̱ṁ soma̍m manī̱ṣā a̱bhy a̍nūṣata̱ stubha̍ḥ |
9.068.08c yo dhāra̍yā̱ madhu̍mām̐ ū̱rmiṇā̍ di̱va iya̍rti̱ vāca̍ṁ rayi̱ṣāḻ ama̍rtyaḥ ||
9.068.09a a̱yaṁ di̱va i̍yarti̱ viśva̱m ā raja̱ḥ soma̍ḥ punā̱naḥ ka̱laśe̍ṣu sīdati |
9.068.09c a̱dbhir gobhi̍r mṛjyate̱ adri̍bhiḥ su̱taḥ pu̍nā̱na indu̱r vari̍vo vidat pri̱yam ||
9.068.10a e̱vā na̍ḥ soma pariṣi̱cyamā̍no̱ vayo̱ dadha̍c ci̱trata̍mam pavasva |
9.068.10c a̱dve̱ṣe dyāvā̍pṛthi̱vī hu̍vema̱ devā̍ dha̱tta ra̱yim a̱sme su̱vīra̍m ||

9.069.01a iṣu̱r na dhanva̱n prati̍ dhīyate ma̱tir va̱tso na mā̱tur upa̍ sa̱rjy ūdha̍ni |
9.069.01c u̱rudhā̍reva duhe̱ agra̍ āya̱ty asya̍ vra̱teṣv api̱ soma̍ iṣyate ||
9.069.02a upo̍ ma̱tiḥ pṛ̱cyate̍ si̱cyate̱ madhu̍ ma̱ndrāja̍nī codate a̱ntar ā̱sani̍ |
9.069.02c pava̍mānaḥ saṁta̱niḥ pra̍ghna̱tām i̍va̱ madhu̍mān dra̱psaḥ pari̱ vāra̍m arṣati ||
9.069.03a avye̍ vadhū̱yuḥ pa̍vate̱ pari̍ tva̱ci śra̍thnī̱te na̱ptīr adi̍ter ṛ̱taṁ ya̱te |
9.069.03c hari̍r akrān yaja̱taḥ sa̍ṁya̱to mado̍ nṛ̱mṇā śiśā̍no mahi̱ṣo na śo̍bhate ||
9.069.04a u̱kṣā mi̍māti̱ prati̍ yanti dhe̱navo̍ de̱vasya̍ de̱vīr upa̍ yanti niṣkṛ̱tam |
9.069.04c aty a̍kramī̱d arju̍na̱ṁ vāra̍m a̱vyaya̱m atka̱ṁ na ni̱ktam pari̱ somo̍ avyata ||
9.069.05a amṛ̍ktena̱ ruśa̍tā̱ vāsa̍sā̱ hari̱r ama̍rtyo nirṇijā̱naḥ pari̍ vyata |
9.069.05c di̱vas pṛ̱ṣṭham ba̱rhaṇā̍ ni̱rṇije̍ kṛtopa̱stara̍ṇaṁ ca̱mvo̍r nabha̱smaya̍m ||
9.069.06a sūrya̍syeva ra̱śmayo̍ drāvayi̱tnavo̍ matsa̱rāsa̍ḥ pra̱supa̍ḥ sā̱kam ī̍rate |
9.069.06c tantu̍ṁ ta̱tam pari̱ sargā̍sa ā̱śavo̱ nendrā̍d ṛ̱te pa̍vate̱ dhāma̱ kiṁ ca̱na ||
9.069.07a sindho̍r iva prava̱ṇe ni̱mna ā̱śavo̱ vṛṣa̍cyutā̱ madā̍so gā̱tum ā̍śata |
9.069.07c śaṁ no̍ nive̱śe dvi̱pade̱ catu̍ṣpade̱ 'sme vājā̍ḥ soma tiṣṭhantu kṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||
9.069.08a ā na̍ḥ pavasva̱ vasu̍ma̱d dhira̍ṇyava̱d aśvā̍va̱d goma̱d yava̍mat su̱vīrya̍m |
9.069.08c yū̱yaṁ hi so̍ma pi̱taro̱ mama̱ sthana̍ di̱vo mū̱rdhāna̱ḥ prasthi̍tā vaya̱skṛta̍ḥ ||
9.069.09a e̱te somā̱ḥ pava̍mānāsa̱ indra̱ṁ rathā̍ iva̱ pra ya̍yuḥ sā̱tim accha̍ |
9.069.09c su̱tāḥ pa̱vitra̱m ati̍ ya̱nty avya̍ṁ hi̱tvī va̱vriṁ ha̱rito̍ vṛ̱ṣṭim accha̍ ||
9.069.10a inda̱v indrā̍ya bṛha̱te pa̍vasva sumṛḻī̱ko a̍nava̱dyo ri̱śādā̍ḥ |
9.069.10c bharā̍ ca̱ndrāṇi̍ gṛṇa̱te vasū̍ni de̱vair dyā̍vāpṛthivī̱ prāva̍taṁ naḥ ||

9.070.01a trir a̍smai sa̱pta dhe̱navo̍ duduhre sa̱tyām ā̱śira̍m pū̱rvye vyo̍mani |
9.070.01c ca̱tvāry a̱nyā bhuva̍nāni ni̱rṇije̱ cārū̍ṇi cakre̱ yad ṛ̱tair ava̍rdhata ||
9.070.02a sa bhikṣa̍māṇo a̱mṛta̍sya̱ cāru̍ṇa u̱bhe dyāvā̱ kāvye̍nā̱ vi śa̍śrathe |
9.070.02c teji̍ṣṭhā a̱po ma̱ṁhanā̱ pari̍ vyata̱ yadī̍ de̱vasya̱ śrava̍sā̱ sado̍ vi̱duḥ ||
9.070.03a te a̍sya santu ke̱tavo 'mṛ̍tya̱vo 'dā̍bhyāso ja̱nuṣī̍ u̱bhe anu̍ |
9.070.03c yebhi̍r nṛ̱mṇā ca̍ de̱vyā̍ ca puna̱ta ād id rājā̍nam ma̱nanā̍ agṛbhṇata ||
9.070.04a sa mṛ̱jyamā̍no da̱śabhi̍ḥ su̱karma̍bhi̱ḥ pra ma̍dhya̱māsu̍ mā̱tṛṣu̍ pra̱me sacā̍ |
9.070.04c vra̱tāni̍ pā̱no a̱mṛta̍sya̱ cāru̍ṇa u̱bhe nṛ̱cakṣā̱ anu̍ paśyate̱ viśau̍ ||
9.070.05a sa ma̍rmṛjā̱na i̍ndri̱yāya̱ dhāya̍sa̱ obhe a̱ntā roda̍sī harṣate hi̱taḥ |
9.070.05c vṛṣā̱ śuṣme̍ṇa bādhate̱ vi du̍rma̱tīr ā̱dedi̍śānaḥ śarya̱heva̍ śu̱rudha̍ḥ ||
9.070.06a sa mā̱tarā̱ na dadṛ̍śāna u̱sriyo̱ nāna̍dad eti ma̱rutā̍m iva sva̱naḥ |
9.070.06c jā̱nann ṛ̱tam pra̍tha̱maṁ yat sva̍rṇara̱m praśa̍staye̱ kam a̍vṛṇīta su̱kratu̍ḥ ||
9.070.07a ru̱vati̍ bhī̱mo vṛ̍ṣa̱bhas ta̍vi̱ṣyayā̱ śṛṅge̱ śiśā̍no̱ hari̍ṇī vicakṣa̱ṇaḥ |
9.070.07c ā yoni̱ṁ soma̱ḥ sukṛ̍ta̱ṁ ni ṣī̍dati ga̱vyayī̱ tvag bha̍vati ni̱rṇig a̱vyayī̍ ||
9.070.08a śuci̍ḥ punā̱nas ta̱nva̍m are̱pasa̱m avye̱ hari̱r ny a̍dhāviṣṭa̱ sāna̍vi |
9.070.08c juṣṭo̍ mi̱trāya̱ varu̍ṇāya vā̱yave̍ tri̱dhātu̱ madhu̍ kriyate su̱karma̍bhiḥ ||
9.070.09a pava̍sva soma de̱vavī̍taye̱ vṛṣendra̍sya̱ hārdi̍ soma̱dhāna̱m ā vi̍śa |
9.070.09c pu̱rā no̍ bā̱dhād du̍ri̱tāti̍ pāraya kṣetra̱vid dhi diśa̱ āhā̍ vipṛccha̱te ||
9.070.10a hi̱to na sapti̍r a̱bhi vāja̍m a̱rṣendra̍syendo ja̱ṭhara̱m ā pa̍vasva |
9.070.10c nā̱vā na sindhu̱m ati̍ parṣi vi̱dvāñ chūro̱ na yudhya̱nn ava̍ no ni̱daḥ spa̍ḥ ||

9.071.01a ā dakṣi̍ṇā sṛjyate śu̱ṣmy ā̱3̱̍sada̱ṁ veti̍ dru̱ho ra̱kṣasa̍ḥ pāti̱ jāgṛ̍viḥ |
9.071.01c hari̍r opa̱śaṁ kṛ̍ṇute̱ nabha̱s paya̍ upa̱stire̍ ca̱mvo̱3̱̍r brahma̍ ni̱rṇije̍ ||
9.071.02a pra kṛ̍ṣṭi̱heva̍ śū̱ṣa e̍ti̱ roru̍vad asu̱rya1̱̍ṁ varṇa̱ṁ ni ri̍ṇīte asya̱ tam |
9.071.02c jahā̍ti va̱vrim pi̱tur e̍ti niṣkṛ̱tam u̍pa̱pruta̍ṁ kṛṇute ni̱rṇija̱ṁ tanā̍ ||
9.071.03a adri̍bhiḥ su̱taḥ pa̍vate̱ gabha̍styor vṛṣā̱yate̱ nabha̍sā̱ vepa̍te ma̱tī |
9.071.03c sa mo̍date̱ nasa̍te̱ sādha̍te gi̱rā ne̍ni̱kte a̱psu yaja̍te̱ parī̍maṇi ||
9.071.04a pari̍ dyu̱kṣaṁ saha̍saḥ parvatā̱vṛdha̱m madhva̍ḥ siñcanti ha̱rmyasya̍ sa̱kṣaṇi̍m |
9.071.04c ā yasmi̱n gāva̍ḥ suhu̱tāda̱ ūdha̍ni mū̱rdhañ chrī̱ṇanty a̍gri̱yaṁ varī̍mabhiḥ ||
9.071.05a sam ī̱ ratha̱ṁ na bhu̱rijo̍r aheṣata̱ daśa̱ svasā̍ro̱ adi̍ter u̱pastha̱ ā |
9.071.05c jigā̱d upa̍ jrayati̱ gor a̍pī̱cya̍m pa̱daṁ yad a̍sya ma̱tuthā̱ ajī̍janan ||
9.071.06a śye̱no na yoni̱ṁ sada̍naṁ dhi̱yā kṛ̱taṁ hi̍ra̱ṇyaya̍m ā̱sada̍ṁ de̱va eṣa̍ti |
9.071.06c e ri̍ṇanti ba̱rhiṣi̍ pri̱yaṁ gi̱rāśvo̱ na de̱vām̐ apy e̍ti ya̱jñiya̍ḥ ||
9.071.07a parā̱ vya̍kto aru̱ṣo di̱vaḥ ka̱vir vṛṣā̍ tripṛ̱ṣṭho a̍naviṣṭa̱ gā a̱bhi |
9.071.07c sa̱hasra̍ṇīti̱r yati̍ḥ parā̱yatī̍ re̱bho na pū̱rvīr u̱ṣaso̱ vi rā̍jati ||
9.071.08a tve̱ṣaṁ rū̱paṁ kṛ̍ṇute̱ varṇo̍ asya̱ sa yatrāśa̍ya̱t samṛ̍tā̱ sedha̍ti sri̱dhaḥ |
9.071.08c a̱psā yā̍ti sva̱dhayā̱ daivya̱ṁ jana̱ṁ saṁ su̍ṣṭu̱tī nasa̍te̱ saṁ goa̍grayā ||
9.071.09a u̱kṣeva̍ yū̱thā pa̍ri̱yann a̍rāvī̱d adhi̱ tviṣī̍r adhita̱ sūrya̍sya |
9.071.09c di̱vyaḥ su̍pa̱rṇo 'va̍ cakṣata̱ kṣāṁ soma̱ḥ pari̱ kratu̍nā paśyate̱ jāḥ ||

9.072.01a hari̍m mṛjanty aru̱ṣo na yu̍jyate̱ saṁ dhe̱nubhi̍ḥ ka̱laśe̱ somo̍ ajyate |
9.072.01c ud vāca̍m ī̱raya̍ti hi̱nvate̍ ma̱tī pu̍ruṣṭu̱tasya̱ kati̍ cit pari̱priya̍ḥ ||
9.072.02a sā̱kaṁ va̍danti ba̱havo̍ manī̱ṣiṇa̱ indra̍sya̱ soma̍ṁ ja̱ṭhare̱ yad ā̍du̱huḥ |
9.072.02c yadī̍ mṛ̱janti̱ suga̍bhastayo̱ nara̱ḥ sanī̍ḻābhir da̱śabhi̱ḥ kāmya̱m madhu̍ ||
9.072.03a ara̍mamāṇo̱ aty e̍ti̱ gā a̱bhi sūrya̍sya pri̱yaṁ du̍hi̱tus ti̱ro rava̍m |
9.072.03c anv a̍smai̱ joṣa̍m abharad vinaṁgṛ̱saḥ saṁ dva̱yībhi̱ḥ svasṛ̍bhiḥ kṣeti jā̱mibhi̍ḥ ||
9.072.04a nṛdhū̍to̱ adri̍ṣuto ba̱rhiṣi̍ pri̱yaḥ pati̱r gavā̍m pra̱diva̱ indu̍r ṛ̱tviya̍ḥ |
9.072.04c pura̍ṁdhivā̱n manu̍ṣo yajña̱sādha̍na̱ḥ śuci̍r dhi̱yā pa̍vate̱ soma̍ indra te ||
9.072.05a nṛbā̱hubhyā̍ṁ codi̱to dhāra̍yā su̱to̍ 'nuṣva̱dham pa̍vate̱ soma̍ indra te |
9.072.05c āprā̱ḥ kratū̱n sam a̍jair adhva̱re ma̱tīr ver na dru̱ṣac ca̱mvo̱3̱̍r āsa̍da̱d dhari̍ḥ ||
9.072.06a a̱ṁśuṁ du̍hanti sta̱naya̍nta̱m akṣi̍taṁ ka̱viṁ ka̱vayo̱ 'paso̍ manī̱ṣiṇa̍ḥ |
9.072.06c sam ī̱ gāvo̍ ma̱tayo̍ yanti sa̱ṁyata̍ ṛ̱tasya̱ yonā̱ sada̍ne puna̱rbhuva̍ḥ ||
9.072.07a nābhā̍ pṛthi̱vyā dha̱ruṇo̍ ma̱ho di̱vo̱3̱̍ 'pām ū̱rmau sindhu̍ṣv a̱ntar u̍kṣi̱taḥ |
9.072.07c indra̍sya̱ vajro̍ vṛṣa̱bho vi̱bhūva̍su̱ḥ somo̍ hṛ̱de pa̍vate̱ cāru̍ matsa̱raḥ ||
9.072.08a sa tū pa̍vasva̱ pari̱ pārthi̍va̱ṁ raja̍ḥ sto̱tre śikṣa̍nn ādhūnva̱te ca̍ sukrato |
9.072.08c mā no̱ nir bhā̱g vasu̍naḥ sādana̱spṛśo̍ ra̱yim pi̱śaṅga̍m bahu̱laṁ va̍sīmahi ||
9.072.09a ā tū na̍ indo śa̱tadā̱tv aśvya̍ṁ sa̱hasra̍dātu paśu̱mad dhira̍ṇyavat |
9.072.09c upa̍ māsva bṛha̱tī re̱vatī̱r iṣo 'dhi̍ sto̱trasya̍ pavamāna no gahi ||

9.073.01a srakve̍ dra̱psasya̱ dhama̍ta̱ḥ sam a̍svarann ṛ̱tasya̱ yonā̱ sam a̍ranta̱ nābha̍yaḥ |
9.073.01c trīn sa mū̱rdhno asu̍raś cakra ā̱rabhe̍ sa̱tyasya̱ nāva̍ḥ su̱kṛta̍m apīparan ||
9.073.02a sa̱myak sa̱myañco̍ mahi̱ṣā a̍heṣata̱ sindho̍r ū̱rmāv adhi̍ ve̱nā a̍vīvipan |
9.073.02c madho̱r dhārā̍bhir ja̱naya̍nto a̱rkam it pri̱yām indra̍sya ta̱nva̍m avīvṛdhan ||
9.073.03a pa̱vitra̍vanta̱ḥ pari̱ vāca̍m āsate pi̱taiṣā̍m pra̱tno a̱bhi ra̍kṣati vra̱tam |
9.073.03c ma̱haḥ sa̍mu̱draṁ varu̍ṇas ti̱ro da̍dhe̱ dhīrā̱ ic che̍kur dha̱ruṇe̍ṣv ā̱rabha̍m ||
9.073.04a sa̱hasra̍dhā̱re 'va̱ te sam a̍svaran di̱vo nāke̱ madhu̍jihvā asa̱ścata̍ḥ |
9.073.04c asya̱ spaśo̱ na ni mi̍ṣanti̱ bhūrṇa̍yaḥ pa̱de-pa̍de pā̱śina̍ḥ santi̱ seta̍vaḥ ||
9.073.05a pi̱tur mā̱tur adhy ā ye sa̱masva̍rann ṛ̱cā śoca̍ntaḥ sa̱ṁdaha̍nto avra̱tān |
9.073.05c indra̍dviṣṭā̱m apa̍ dhamanti mā̱yayā̱ tvaca̱m asi̍knī̱m bhūma̍no di̱vas pari̍ ||
9.073.06a pra̱tnān mānā̱d adhy ā ye sa̱masva̍ra̱ñ chloka̍yantrāso rabha̱sasya̱ manta̍vaḥ |
9.073.06c apā̍na̱kṣāso̍ badhi̱rā a̍hāsata ṛ̱tasya̱ panthā̱ṁ na ta̍ranti du̱ṣkṛta̍ḥ ||
9.073.07a sa̱hasra̍dhāre̱ vita̍te pa̱vitra̱ ā vāca̍m punanti ka̱vayo̍ manī̱ṣiṇa̍ḥ |
9.073.07c ru̱drāsa̍ eṣām iṣi̱rāso̍ a̱druha̱ḥ spaśa̱ḥ svañca̍ḥ su̱dṛśo̍ nṛ̱cakṣa̍saḥ ||
9.073.08a ṛ̱tasya̍ go̱pā na dabhā̍ya su̱kratu̱s trī ṣa pa̱vitrā̍ hṛ̱dy a1̱̍ntar ā da̍dhe |
9.073.08c vi̱dvān sa viśvā̱ bhuva̍nā̱bhi pa̍śya̱ty avāju̍ṣṭān vidhyati ka̱rte a̍vra̱tān ||
9.073.09a ṛ̱tasya̱ tantu̱r vita̍taḥ pa̱vitra̱ ā ji̱hvāyā̱ agre̱ varu̍ṇasya mā̱yayā̍ |
9.073.09c dhīrā̍ś ci̱t tat sa̱mina̍kṣanta āśa̱tātrā̍ ka̱rtam ava̍ padā̱ty apra̍bhuḥ ||

9.074.01a śiśu̱r na jā̱to 'va̍ cakrada̱d vane̱ sva1̱̍r yad vā̱jy a̍ru̱ṣaḥ siṣā̍sati |
9.074.01c di̱vo reta̍sā sacate payo̱vṛdhā̱ tam ī̍mahe suma̱tī śarma̍ sa̱pratha̍ḥ ||
9.074.02a di̱vo yaḥ ska̱mbho dha̱ruṇa̱ḥ svā̍tata̱ āpū̍rṇo a̱ṁśuḥ pa̱ryeti̍ vi̱śvata̍ḥ |
9.074.02c seme ma̱hī roda̍sī yakṣad ā̱vṛtā̍ samīcī̱ne dā̍dhāra̱ sam iṣa̍ḥ ka̱viḥ ||
9.074.03a mahi̱ psara̱ḥ sukṛ̍taṁ so̱myam madhū̱rvī gavyū̍ti̱r adi̍ter ṛ̱taṁ ya̱te |
9.074.03c īśe̱ yo vṛ̱ṣṭer i̱ta u̱sriyo̱ vṛṣā̱pāṁ ne̱tā ya i̱taū̍tir ṛ̱gmiya̍ḥ ||
9.074.04a ā̱tma̱nvan nabho̍ duhyate ghṛ̱tam paya̍ ṛ̱tasya̱ nābhi̍r a̱mṛta̱ṁ vi jā̍yate |
9.074.04c sa̱mī̱cī̱nāḥ su̱dāna̍vaḥ prīṇanti̱ taṁ naro̍ hi̱tam ava̍ mehanti̱ pera̍vaḥ ||
9.074.05a arā̍vīd a̱ṁśuḥ saca̍māna ū̱rmiṇā̍ devā̱vya1̱̍m manu̍ṣe pinvati̱ tvaca̍m |
9.074.05c dadhā̍ti̱ garbha̱m adi̍ter u̱pastha̱ ā yena̍ to̱kaṁ ca̱ tana̍yaṁ ca̱ dhāma̍he ||
9.074.06a sa̱hasra̍dhā̱re 'va̱ tā a̍sa̱ścata̍s tṛ̱tīye̍ santu̱ raja̍si pra̱jāva̍tīḥ |
9.074.06c cata̍sro̱ nābho̱ nihi̍tā a̱vo di̱vo ha̱vir bha̍ranty a̱mṛta̍ṁ ghṛta̱ścuta̍ḥ ||
9.074.07a śve̱taṁ rū̱paṁ kṛ̍ṇute̱ yat siṣā̍sati̱ somo̍ mī̱ḍhvām̐ asu̍ro veda̱ bhūma̍naḥ |
9.074.07c dhi̱yā śamī̍ sacate̱ sem a̱bhi pra̱vad di̱vas kava̍ndha̱m ava̍ darṣad u̱driṇa̍m ||
9.074.08a adha̍ śve̱taṁ ka̱laśa̱ṁ gobhi̍r a̱ktaṁ kārṣma̱nn ā vā̱jy a̍kramīt sasa̱vān |
9.074.08c ā hi̍nvire̱ mana̍sā deva̱yanta̍ḥ ka̱kṣīva̍te śa̱tahi̍māya̱ gonā̍m ||
9.074.09a a̱dbhiḥ so̍ma papṛcā̱nasya̍ te̱ raso 'vyo̱ vāra̱ṁ vi pa̍vamāna dhāvati |
9.074.09c sa mṛ̱jyamā̍naḥ ka̱vibhi̍r madintama̱ svada̱svendrā̍ya pavamāna pī̱taye̍ ||

9.075.01a a̱bhi pri̱yāṇi̍ pavate̱ cano̍hito̱ nāmā̍ni ya̱hvo adhi̱ yeṣu̱ vardha̍te |
9.075.01c ā sūrya̍sya bṛha̱to bṛ̱hann adhi̱ ratha̱ṁ viṣva̍ñcam aruhad vicakṣa̱ṇaḥ ||
9.075.02a ṛ̱tasya̍ ji̱hvā pa̍vate̱ madhu̍ pri̱yaṁ va̱ktā pati̍r dhi̱yo a̱syā adā̍bhyaḥ |
9.075.02c dadhā̍ti pu̱traḥ pi̱tror a̍pī̱cya1̱̍ṁ nāma̍ tṛ̱tīya̱m adhi̍ roca̱ne di̱vaḥ ||
9.075.03a ava̍ dyutā̱naḥ ka̱laśā̍m̐ acikrada̱n nṛbhi̍r yemā̱naḥ kośa̱ ā hi̍ra̱ṇyaye̍ |
9.075.03c a̱bhīm ṛ̱tasya̍ do̱hanā̍ anūṣa̱tādhi̍ tripṛ̱ṣṭha u̱ṣaso̱ vi rā̍jati ||
9.075.04a adri̍bhiḥ su̱to ma̱tibhi̱ś cano̍hitaḥ praro̱caya̱n roda̍sī mā̱tarā̱ śuci̍ḥ |
9.075.04c romā̱ṇy avyā̍ sa̱mayā̱ vi dhā̍vati̱ madho̱r dhārā̱ pinva̍mānā di̱ve-di̍ve ||
9.075.05a pari̍ soma̱ pra dha̍nvā sva̱staye̱ nṛbhi̍ḥ punā̱no a̱bhi vā̍sayā̱śira̍m |
9.075.05c ye te̱ madā̍ āha̱naso̱ vihā̍yasa̱s tebhi̱r indra̍ṁ codaya̱ dāta̍ve ma̱gham ||

9.076.01a dha̱rtā di̱vaḥ pa̍vate̱ kṛtvyo̱ raso̱ dakṣo̍ de̱vānā̍m anu̱mādyo̱ nṛbhi̍ḥ |
9.076.01c hari̍ḥ sṛjā̱no atyo̱ na satva̍bhi̱r vṛthā̱ pājā̍ṁsi kṛṇute na̱dīṣv ā ||
9.076.02a śūro̱ na dha̍tta̱ āyu̍dhā̱ gabha̍styo̱ḥ sva1̱̍ḥ siṣā̍san rathi̱ro gavi̍ṣṭiṣu |
9.076.02c indra̍sya̱ śuṣma̍m ī̱raya̍nn apa̱syubhi̱r indu̍r hinvā̱no a̍jyate manī̱ṣibhi̍ḥ ||
9.076.03a indra̍sya soma̱ pava̍māna ū̱rmiṇā̍ tavi̱ṣyamā̍ṇo ja̱ṭhare̱ṣv ā vi̍śa |
9.076.03c pra ṇa̍ḥ pinva vi̱dyud a̱bhreva̱ roda̍sī dhi̱yā na vājā̱m̐ upa̍ māsi̱ śaśva̍taḥ ||
9.076.04a viśva̍sya̱ rājā̍ pavate sva̱rdṛśa̍ ṛ̱tasya̍ dhī̱tim ṛ̍ṣi̱ṣāḻ a̍vīvaśat |
9.076.04c yaḥ sūrya̱syāsi̍reṇa mṛ̱jyate̍ pi̱tā ma̍tī̱nām asa̍maṣṭakāvyaḥ ||
9.076.05a vṛṣe̍va yū̱thā pari̱ kośa̍m arṣasy a̱pām u̱pasthe̍ vṛṣa̱bhaḥ kani̍kradat |
9.076.05c sa indrā̍ya pavase matsa̱rinta̍mo̱ yathā̱ jeṣā̍ma sami̱the tvota̍yaḥ ||

9.077.01a e̱ṣa pra kośe̱ madhu̍mām̐ acikrada̱d indra̍sya̱ vajro̱ vapu̍ṣo̱ vapu̍ṣṭaraḥ |
9.077.01c a̱bhīm ṛ̱tasya̍ su̱dughā̍ ghṛta̱ścuto̍ vā̱śrā a̍rṣanti̱ paya̍seva dhe̱nava̍ḥ ||
9.077.02a sa pū̱rvyaḥ pa̍vate̱ yaṁ di̱vas pari̍ śye̱no ma̍thā̱yad i̍ṣi̱tas ti̱ro raja̍ḥ |
9.077.02c sa madhva̱ ā yu̍vate̱ vevi̍jāna̱ it kṛ̱śāno̱r astu̱r mana̱sāha̍ bi̱bhyuṣā̍ ||
9.077.03a te na̱ḥ pūrvā̍sa̱ upa̍rāsa̱ inda̍vo ma̱he vājā̍ya dhanvantu̱ goma̍te |
9.077.03c ī̱kṣe̱ṇyā̍so a̱hyo̱3̱̍ na cāra̍vo̱ brahma̍-brahma̱ ye ju̍ju̱ṣur ha̱vir-ha̍viḥ ||
9.077.04a a̱yaṁ no̍ vi̱dvān va̍navad vanuṣya̱ta indu̍ḥ sa̱trācā̱ mana̍sā puruṣṭu̱taḥ |
9.077.04c i̱nasya̱ yaḥ sada̍ne̱ garbha̍m āda̱dhe gavā̍m uru̱bjam a̱bhy arṣa̍ti vra̱jam ||
9.077.05a cakri̍r di̱vaḥ pa̍vate̱ kṛtvyo̱ raso̍ ma̱hām̐ ada̍bdho̱ varu̍ṇo hu̱rug ya̱te |
9.077.05c asā̍vi mi̱tro vṛ̱jane̍ṣu ya̱jñiyo 'tyo̱ na yū̱the vṛ̍ṣa̱yuḥ kani̍kradat ||

9.078.01a pra rājā̱ vāca̍ṁ ja̱naya̍nn asiṣyadad a̱po vasā̍no a̱bhi gā i̍yakṣati |
9.078.01c gṛ̱bhṇāti̍ ri̱pram avi̍r asya̱ tānvā̍ śu̱ddho de̱vānā̱m upa̍ yāti niṣkṛ̱tam ||
9.078.02a indrā̍ya soma̱ pari̍ ṣicyase̱ nṛbhi̍r nṛ̱cakṣā̍ ū̱rmiḥ ka̱vir a̍jyase̱ vane̍ |
9.078.02c pū̱rvīr hi te̍ sru̱taya̱ḥ santi̱ yāta̍ve sa̱hasra̱m aśvā̱ hara̍yaś camū̱ṣada̍ḥ ||
9.078.03a sa̱mu̱driyā̍ apsa̱raso̍ manī̱ṣiṇa̱m āsī̍nā a̱ntar a̱bhi soma̍m akṣaran |
9.078.03c tā ī̍ṁ hinvanti ha̱rmyasya̍ sa̱kṣaṇi̱ṁ yāca̍nte su̱mnam pava̍māna̱m akṣi̍tam ||
9.078.04a go̱jin na̱ḥ somo̍ ratha̱jid dhi̍raṇya̱jit sva̱rjid a̱bjit pa̍vate sahasra̱jit |
9.078.04c yaṁ de̱vāsa̍ś cakri̱re pī̱taye̱ mada̱ṁ svādi̍ṣṭhaṁ dra̱psam a̍ru̱ṇam ma̍yo̱bhuva̍m ||
9.078.05a e̱tāni̍ soma̱ pava̍māno asma̱yuḥ sa̱tyāni̍ kṛ̱ṇvan dravi̍ṇāny arṣasi |
9.078.05c ja̱hi śatru̍m anti̱ke dū̍ra̱ke ca̱ ya u̱rvīṁ gavyū̍ti̱m abha̍yaṁ ca nas kṛdhi ||

9.079.01a a̱co̱daso̍ no dhanva̱ntv inda̍va̱ḥ pra su̍vā̱nāso̍ bṛ̱haddi̍veṣu̱ hara̍yaḥ |
9.079.01c vi ca̱ naśa̍n na i̱ṣo arā̍tayo̱ 'ryo na̍śanta̱ sani̍ṣanta no̱ dhiya̍ḥ ||
9.079.02a pra ṇo̍ dhanva̱ntv inda̍vo mada̱cyuto̱ dhanā̍ vā̱ yebhi̱r arva̍to junī̱masi̍ |
9.079.02c ti̱ro marta̍sya̱ kasya̍ ci̱t pari̍hvṛtiṁ va̱yaṁ dhanā̍ni vi̱śvadhā̍ bharemahi ||
9.079.03a u̱ta svasyā̱ arā̍tyā a̱rir hi ṣa u̱tānyasyā̱ arā̍tyā̱ vṛko̱ hi ṣaḥ |
9.079.03c dhanva̱n na tṛṣṇā̱ sam a̍rīta̱ tām̐ a̱bhi soma̍ ja̱hi pa̍vamāna durā̱dhya̍ḥ ||
9.079.04a di̱vi te̱ nābhā̍ para̱mo ya ā̍da̱de pṛ̍thi̱vyās te̍ ruruhu̱ḥ sāna̍vi̱ kṣipa̍ḥ |
9.079.04c adra̍yas tvā bapsati̱ gor adhi̍ tva̱cy a1̱̍psu tvā̱ hastai̍r duduhur manī̱ṣiṇa̍ḥ ||
9.079.05a e̱vā ta̍ indo su̱bhva̍ṁ su̱peśa̍sa̱ṁ rasa̍ṁ tuñjanti pratha̱mā a̍bhi̱śriya̍ḥ |
9.079.05c nida̍ṁ-nidam pavamāna̱ ni tā̍riṣa ā̱vis te̱ śuṣmo̍ bhavatu pri̱yo mada̍ḥ ||

9.080.01a soma̍sya̱ dhārā̍ pavate nṛ̱cakṣa̍sa ṛ̱tena̍ de̱vān ha̍vate di̱vas pari̍ |
9.080.01c bṛha̱spate̍ ra̱vathe̍nā̱ vi di̍dyute samu̱drāso̱ na sava̍nāni vivyacuḥ ||
9.080.02a yaṁ tvā̍ vājinn a̱ghnyā a̱bhy anū̍ṣa̱tāyo̍hata̱ṁ yoni̱m ā ro̍hasi dyu̱mān |
9.080.02c ma̱ghonā̱m āyu̍ḥ prati̱ran mahi̱ śrava̱ indrā̍ya soma pavase̱ vṛṣā̱ mada̍ḥ ||
9.080.03a endra̍sya ku̱kṣā pa̍vate ma̱dinta̍ma̱ ūrja̱ṁ vasā̍na̱ḥ śrava̍se suma̱ṅgala̍ḥ |
9.080.03c pra̱tyaṅ sa viśvā̱ bhuva̍nā̱bhi pa̍prathe̱ krīḻa̱n hari̱r atya̍ḥ syandate̱ vṛṣā̍ ||
9.080.04a taṁ tvā̍ de̱vebhyo̱ madhu̍mattama̱ṁ nara̍ḥ sa̱hasra̍dhāraṁ duhate̱ daśa̱ kṣipa̍ḥ |
9.080.04c nṛbhi̍ḥ soma̱ pracyu̍to̱ grāva̍bhiḥ su̱to viśvā̍n de̱vām̐ ā pa̍vasvā sahasrajit ||
9.080.05a taṁ tvā̍ ha̱stino̱ madhu̍manta̱m adri̍bhir du̱hanty a̱psu vṛ̍ṣa̱bhaṁ daśa̱ kṣipa̍ḥ |
9.080.05c indra̍ṁ soma mā̱daya̱n daivya̱ṁ jana̱ṁ sindho̍r ivo̱rmiḥ pava̍māno arṣasi ||

9.081.01a pra soma̍sya̱ pava̍mānasyo̱rmaya̱ indra̍sya yanti ja̱ṭhara̍ṁ su̱peśa̍saḥ |
9.081.01c da̱dhnā yad ī̱m unnī̍tā ya̱śasā̱ gavā̍ṁ dā̱nāya̱ śūra̍m u̱dama̍ndiṣuḥ su̱tāḥ ||
9.081.02a acchā̱ hi soma̍ḥ ka̱laśā̱m̐ asi̍ṣyada̱d atyo̱ na voḻhā̍ ra̱ghuva̍rtani̱r vṛṣā̍ |
9.081.02c athā̍ de̱vānā̍m u̱bhaya̍sya̱ janma̍no vi̱dvām̐ a̍śnoty a̱muta̍ i̱taś ca̱ yat ||
9.081.03a ā na̍ḥ soma̱ pava̍mānaḥ kirā̱ vasv indo̱ bhava̍ ma̱ghavā̱ rādha̍so ma̱haḥ |
9.081.03c śikṣā̍ vayodho̱ vasa̍ve̱ su ce̱tunā̱ mā no̱ gaya̍m ā̱re a̱smat parā̍ sicaḥ ||
9.081.04a ā na̍ḥ pū̱ṣā pava̍mānaḥ surā̱tayo̍ mi̱tro ga̍cchantu̱ varu̍ṇaḥ sa̱joṣa̍saḥ |
9.081.04c bṛha̱spati̍r ma̱ruto̍ vā̱yur a̱śvinā̱ tvaṣṭā̍ savi̱tā su̱yamā̱ sara̍svatī ||
9.081.05a u̱bhe dyāvā̍pṛthi̱vī vi̍śvami̱nve a̍rya̱mā de̱vo adi̍tir vidhā̱tā |
9.081.05c bhago̱ nṛśaṁsa̍ u̱rv a1̱̍ntari̍kṣa̱ṁ viśve̍ de̱vāḥ pava̍mānaṁ juṣanta ||

9.082.01a asā̍vi̱ somo̍ aru̱ṣo vṛṣā̱ harī̱ rāje̍va da̱smo a̱bhi gā a̍cikradat |
9.082.01c pu̱nā̱no vāra̱m pary e̍ty a̱vyaya̍ṁ śye̱no na yoni̍ṁ ghṛ̱tava̍ntam ā̱sada̍m ||
9.082.02a ka̱vir ve̍dha̱syā pary e̍ṣi̱ māhi̍na̱m atyo̱ na mṛ̱ṣṭo a̱bhi vāja̍m arṣasi |
9.082.02c a̱pa̱sedha̍n duri̱tā so̍ma mṛḻaya ghṛ̱taṁ vasā̍na̱ḥ pari̍ yāsi ni̱rṇija̍m ||
9.082.03a pa̱rjanya̍ḥ pi̱tā ma̍hi̱ṣasya̍ pa̱rṇino̱ nābhā̍ pṛthi̱vyā gi̱riṣu̱ kṣaya̍ṁ dadhe |
9.082.03c svasā̍ra̱ āpo̍ a̱bhi gā u̱tāsa̍ra̱n saṁ grāva̍bhir nasate vī̱te a̍dhva̱re ||
9.082.04a jā̱yeva̱ patyā̱v adhi̱ śeva̍ maṁhase̱ pajrā̍yā garbha śṛṇu̱hi bravī̍mi te |
9.082.04c a̱ntar vāṇī̍ṣu̱ pra ca̍rā̱ su jī̱vase̍ 'ni̱ndyo vṛ̱jane̍ soma jāgṛhi ||
9.082.05a yathā̱ pūrve̍bhyaḥ śata̱sā amṛ̍dhraḥ sahasra̱sāḥ pa̱ryayā̱ vāja̍m indo |
9.082.05c e̱vā pa̍vasva suvi̱tāya̱ navya̍se̱ tava̍ vra̱tam anv āpa̍ḥ sacante ||

9.083.01a pa̱vitra̍ṁ te̱ vita̍tam brahmaṇas pate pra̱bhur gātrā̍ṇi̱ pary e̍ṣi vi̱śvata̍ḥ |
9.083.01c ata̍ptatanū̱r na tad ā̱mo a̍śnute śṛ̱tāsa̱ id vaha̍nta̱s tat sam ā̍śata ||
9.083.02a tapo̍ṣ pa̱vitra̱ṁ vita̍taṁ di̱vas pa̱de śoca̍nto asya̱ tanta̍vo̱ vy a̍sthiran |
9.083.02c ava̍nty asya pavī̱tāra̍m ā̱śavo̍ di̱vas pṛ̱ṣṭham adhi̍ tiṣṭhanti̱ ceta̍sā ||
9.083.03a arū̍rucad u̱ṣasa̱ḥ pṛśni̍r agri̱ya u̱kṣā bi̍bharti̱ bhuva̍nāni vāja̱yuḥ |
9.083.03c mā̱yā̱vino̍ mamire asya mā̱yayā̍ nṛ̱cakṣa̍saḥ pi̱taro̱ garbha̱m ā da̍dhuḥ ||
9.083.04a ga̱ndha̱rva i̱tthā pa̱dam a̍sya rakṣati̱ pāti̍ de̱vānā̱ṁ jani̍mā̱ny adbhu̍taḥ |
9.083.04c gṛ̱bhṇāti̍ ri̱puṁ ni̱dhayā̍ ni̱dhāpa̍tiḥ su̱kṛtta̍mā̱ madhu̍no bha̱kṣam ā̍śata ||
9.083.05a ha̱vir ha̍viṣmo̱ mahi̱ sadma̱ daivya̱ṁ nabho̱ vasā̍na̱ḥ pari̍ yāsy adhva̱ram |
9.083.05c rājā̍ pa̱vitra̍ratho̱ vāja̱m āru̍haḥ sa̱hasra̍bhṛṣṭir jayasi̱ śravo̍ bṛ̱hat ||

9.084.01a pava̍sva deva̱māda̍no̱ vica̍rṣaṇir a̱psā indrā̍ya̱ varu̍ṇāya vā̱yave̍ |
9.084.01c kṛ̱dhī no̍ a̱dya vari̍vaḥ svasti̱mad u̍rukṣi̱tau gṛ̍ṇīhi̱ daivya̱ṁ jana̍m ||
9.084.02a ā yas ta̱sthau bhuva̍nā̱ny ama̍rtyo̱ viśvā̍ni̱ soma̱ḥ pari̱ tāny a̍rṣati |
9.084.02c kṛ̱ṇvan sa̱ṁcṛta̍ṁ vi̱cṛta̍m a̱bhiṣṭa̍ya̱ indu̍ḥ siṣakty u̱ṣasa̱ṁ na sūrya̍ḥ ||
9.084.03a ā yo gobhi̍ḥ sṛ̱jyata̱ oṣa̍dhī̱ṣv ā de̱vānā̍ṁ su̱mna i̱ṣaya̱nn upā̍vasuḥ |
9.084.03c ā vi̱dyutā̍ pavate̱ dhāra̍yā su̱ta indra̱ṁ somo̍ mā̱daya̱n daivya̱ṁ jana̍m ||
9.084.04a e̱ṣa sya soma̍ḥ pavate sahasra̱jid dhi̍nvā̱no vāca̍m iṣi̱rām u̍ṣa̱rbudha̍m |
9.084.04c indu̍ḥ samu̱dram ud i̍yarti vā̱yubhi̱r endra̍sya̱ hārdi̍ ka̱laśe̍ṣu sīdati ||
9.084.05a a̱bhi tyaṁ gāva̱ḥ paya̍sā payo̱vṛdha̱ṁ soma̍ṁ śrīṇanti ma̱tibhi̍ḥ sva̱rvida̍m |
9.084.05c dha̱na̱ṁja̱yaḥ pa̍vate̱ kṛtvyo̱ raso̱ vipra̍ḥ ka̱viḥ kāvye̍nā̱ sva̍rcanāḥ ||

9.085.01a indrā̍ya soma̱ suṣu̍ta̱ḥ pari̍ sra̱vāpāmī̍vā bhavatu̱ rakṣa̍sā sa̱ha |
9.085.01c mā te̱ rasa̍sya matsata dvayā̱vino̱ dravi̍ṇasvanta i̱ha sa̱ntv inda̍vaḥ ||
9.085.02a a̱smān sa̍ma̱rye pa̍vamāna codaya̱ dakṣo̍ de̱vānā̱m asi̱ hi pri̱yo mada̍ḥ |
9.085.02c ja̱hi śatrū̍m̐r a̱bhy ā bha̍ndanāya̱taḥ pibe̍ndra̱ soma̱m ava̍ no̱ mṛdho̍ jahi ||
9.085.03a ada̍bdha indo pavase ma̱dinta̍ma ā̱tmendra̍sya bhavasi dhā̱sir u̍tta̱maḥ |
9.085.03c a̱bhi sva̍ranti ba̱havo̍ manī̱ṣiṇo̱ rājā̍nam a̱sya bhuva̍nasya niṁsate ||
9.085.04a sa̱hasra̍ṇīthaḥ śa̱tadhā̍ro̱ adbhu̍ta̱ indrā̱yendu̍ḥ pavate̱ kāmya̱m madhu̍ |
9.085.04c jaya̱n kṣetra̍m a̱bhy a̍rṣā̱ jaya̍nn a̱pa u̱ruṁ no̍ gā̱tuṁ kṛ̍ṇu soma mīḍhvaḥ ||
9.085.05a kani̍kradat ka̱laśe̱ gobhi̍r ajyase̱ vy a1̱̍vyaya̍ṁ sa̱mayā̱ vāra̍m arṣasi |
9.085.05c ma̱rmṛ̱jyamā̍no̱ atyo̱ na sā̍na̱sir indra̍sya soma ja̱ṭhare̱ sam a̍kṣaraḥ ||
9.085.06a svā̱duḥ pa̍vasva di̱vyāya̱ janma̍ne svā̱dur indrā̍ya su̱havī̍tunāmne |
9.085.06c svā̱dur mi̱trāya̱ varu̍ṇāya vā̱yave̱ bṛha̱spata̍ye̱ madhu̍mā̱m̐ adā̍bhyaḥ ||
9.085.07a atya̍m mṛjanti ka̱laśe̱ daśa̱ kṣipa̱ḥ pra viprā̍ṇām ma̱tayo̱ vāca̍ īrate |
9.085.07c pava̍mānā a̱bhy a̍rṣanti suṣṭu̱tim endra̍ṁ viśanti madi̱rāsa̱ inda̍vaḥ ||
9.085.08a pava̍māno a̱bhy a̍rṣā su̱vīrya̍m u̱rvīṁ gavyū̍ti̱m mahi̱ śarma̍ sa̱pratha̍ḥ |
9.085.08c māki̍r no a̱sya pari̍ṣūtir īśa̱tendo̱ jaye̍ma̱ tvayā̱ dhana̍ṁ-dhanam ||
9.085.09a adhi̱ dyām a̍sthād vṛṣa̱bho vi̍cakṣa̱ṇo 'rū̍ruca̱d vi di̱vo ro̍ca̱nā ka̱viḥ |
9.085.09c rājā̍ pa̱vitra̱m aty e̍ti̱ roru̍vad di̱vaḥ pī̱yūṣa̍ṁ duhate nṛ̱cakṣa̍saḥ ||
9.085.10a di̱vo nāke̱ madhu̍jihvā asa̱ścato̍ ve̱nā du̍hanty u̱kṣaṇa̍ṁ giri̱ṣṭhām |
9.085.10c a̱psu dra̱psaṁ vā̍vṛdhā̱naṁ sa̍mu̱dra ā sindho̍r ū̱rmā madhu̍mantam pa̱vitra̱ ā ||
9.085.11a nāke̍ supa̱rṇam u̍papapti̱vāṁsa̱ṁ giro̍ ve̱nānā̍m akṛpanta pū̱rvīḥ |
9.085.11c śiśu̍ṁ rihanti ma̱taya̱ḥ pani̍pnataṁ hira̱ṇyaya̍ṁ śaku̱naṁ kṣāma̍ṇi̱ sthām ||
9.085.12a ū̱rdhvo ga̍ndha̱rvo adhi̱ nāke̍ asthā̱d viśvā̍ rū̱pā pra̍ti̱cakṣā̍ṇo asya |
9.085.12c bhā̱nuḥ śu̱kreṇa̍ śo̱ciṣā̱ vy a̍dyau̱t prārū̍ruca̱d roda̍sī mā̱tarā̱ śuci̍ḥ ||

9.086.01a pra ta̍ ā̱śava̍ḥ pavamāna dhī̱javo̱ madā̍ arṣanti raghu̱jā i̍va̱ tmanā̍ |
9.086.01c di̱vyāḥ su̍pa̱rṇā madhu̍manta̱ inda̍vo ma̱dinta̍māsa̱ḥ pari̱ kośa̍m āsate ||
9.086.02a pra te̱ madā̍so madi̱rāsa̍ ā̱śavo 'sṛ̍kṣata̱ rathyā̍so̱ yathā̱ pṛtha̍k |
9.086.02c dhe̱nur na va̱tsam paya̍sā̱bhi va̱jriṇa̱m indra̱m inda̍vo̱ madhu̍manta ū̱rmaya̍ḥ ||
9.086.03a atyo̱ na hi̍yā̱no a̱bhi vāja̍m arṣa sva̱rvit kośa̍ṁ di̱vo adri̍mātaram |
9.086.03c vṛṣā̍ pa̱vitre̱ adhi̱ sāno̍ a̱vyaye̱ soma̍ḥ punā̱na i̍ndri̱yāya̱ dhāya̍se ||
9.086.04a pra ta̱ āśvi̍nīḥ pavamāna dhī̱juvo̍ di̱vyā a̍sṛgra̱n paya̍sā̱ dharī̍maṇi |
9.086.04c prāntar ṛṣa̍ya̱ḥ sthāvi̍rīr asṛkṣata̱ ye tvā̍ mṛ̱janty ṛ̍ṣiṣāṇa ve̱dhasa̍ḥ ||
9.086.05a viśvā̱ dhāmā̍ni viśvacakṣa̱ ṛbhva̍saḥ pra̱bhos te̍ sa̱taḥ pari̍ yanti ke̱tava̍ḥ |
9.086.05c vyā̱na̱śiḥ pa̍vase soma̱ dharma̍bhi̱ḥ pati̱r viśva̍sya̱ bhuva̍nasya rājasi ||
9.086.06a u̱bha̱yata̱ḥ pava̍mānasya ra̱śmayo̍ dhru̱vasya̍ sa̱taḥ pari̍ yanti ke̱tava̍ḥ |
9.086.06c yadī̍ pa̱vitre̱ adhi̍ mṛ̱jyate̱ hari̱ḥ sattā̱ ni yonā̍ ka̱laśe̍ṣu sīdati ||
9.086.07a ya̱jñasya̍ ke̱tuḥ pa̍vate svadhva̱raḥ somo̍ de̱vānā̱m upa̍ yāti niṣkṛ̱tam |
9.086.07c sa̱hasra̍dhāra̱ḥ pari̱ kośa̍m arṣati̱ vṛṣā̍ pa̱vitra̱m aty e̍ti̱ roru̍vat ||
9.086.08a rājā̍ samu̱draṁ na̱dyo̱3̱̍ vi gā̍hate̱ 'pām ū̱rmiṁ sa̍cate̱ sindhu̍ṣu śri̱taḥ |
9.086.08c adhy a̍sthā̱t sānu̱ pava̍māno a̱vyaya̱ṁ nābhā̍ pṛthi̱vyā dha̱ruṇo̍ ma̱ho di̱vaḥ ||
9.086.09a di̱vo na sānu̍ sta̱naya̍nn acikrada̱d dyauś ca̱ yasya̍ pṛthi̱vī ca̱ dharma̍bhiḥ |
9.086.09c indra̍sya sa̱khyam pa̍vate vi̱vevi̍da̱t soma̍ḥ punā̱naḥ ka̱laśe̍ṣu sīdati ||
9.086.10a jyoti̍r ya̱jñasya̍ pavate̱ madhu̍ pri̱yam pi̱tā de̱vānā̍ṁ jani̱tā vi̱bhūva̍suḥ |
9.086.10c dadhā̍ti̱ ratna̍ṁ sva̱dhayo̍r apī̱cya̍m ma̱dinta̍mo matsa̱ra i̍ndri̱yo rasa̍ḥ ||
9.086.11a a̱bhi̱kranda̍n ka̱laśa̍ṁ vā̱jy a̍rṣati̱ pati̍r di̱vaḥ śa̱tadhā̍ro vicakṣa̱ṇaḥ |
9.086.11c hari̍r mi̱trasya̱ sada̍neṣu sīdati marmṛjā̱no 'vi̍bhi̱ḥ sindhu̍bhi̱r vṛṣā̍ ||
9.086.12a agre̱ sindhū̍nā̱m pava̍māno arṣa̱ty agre̍ vā̱co a̍gri̱yo goṣu̍ gacchati |
9.086.12c agre̱ vāja̍sya bhajate mahādha̱naṁ svā̍yu̱dhaḥ so̱tṛbhi̍ḥ pūyate̱ vṛṣā̍ ||
9.086.13a a̱yam ma̱tavā̍ñ chaku̱no yathā̍ hi̱to 'vye̍ sasāra̱ pava̍māna ū̱rmiṇā̍ |
9.086.13c tava̱ kratvā̱ roda̍sī anta̱rā ka̍ve̱ śuci̍r dhi̱yā pa̍vate̱ soma̍ indra te ||
9.086.14a drā̱piṁ vasā̍no yaja̱to di̍vi̱spṛśa̍m antarikṣa̱prā bhuva̍ne̱ṣv arpi̍taḥ |
9.086.14c sva̍r jajñā̱no nabha̍sā̱bhy a̍kramīt pra̱tnam a̍sya pi̱tara̱m ā vi̍vāsati ||
9.086.15a so a̍sya vi̱śe mahi̱ śarma̍ yacchati̱ yo a̍sya̱ dhāma̍ pratha̱maṁ vyā̍na̱śe |
9.086.15c pa̱daṁ yad a̍sya para̱me vyo̍ma̱ny ato̱ viśvā̍ a̱bhi saṁ yā̍ti sa̱ṁyata̍ḥ ||
9.086.16a pro a̍yāsī̱d indu̱r indra̍sya niṣkṛ̱taṁ sakhā̱ sakhyu̱r na pra mi̍nāti sa̱ṁgira̍m |
9.086.16c marya̍ iva yuva̱tibhi̱ḥ sam a̍rṣati̱ soma̍ḥ ka̱laśe̍ śa̱tayā̍mnā pa̱thā ||
9.086.17a pra vo̱ dhiyo̍ mandra̱yuvo̍ vipa̱nyuva̍ḥ pana̱syuva̍ḥ sa̱ṁvasa̍neṣv akramuḥ |
9.086.17c soma̍m manī̱ṣā a̱bhy a̍nūṣata̱ stubho̱ 'bhi dhe̱nava̱ḥ paya̍sem aśiśrayuḥ ||
9.086.18a ā na̍ḥ soma sa̱ṁyata̍m pi̱pyuṣī̱m iṣa̱m indo̱ pava̍sva̱ pava̍māno a̱sridha̍m |
9.086.18c yā no̱ doha̍te̱ trir aha̱nn asa̍ścuṣī kṣu̱mad vāja̍va̱n madhu̍mat su̱vīrya̍m ||
9.086.19a vṛṣā̍ matī̱nām pa̍vate vicakṣa̱ṇaḥ somo̱ ahna̍ḥ pratarī̱toṣaso̍ di̱vaḥ |
9.086.19c krā̱ṇā sindhū̍nāṁ ka̱laśā̍m̐ avīvaśa̱d indra̍sya̱ hārdy ā̍vi̱śan ma̍nī̱ṣibhi̍ḥ ||
9.086.20a ma̱nī̱ṣibhi̍ḥ pavate pū̱rvyaḥ ka̱vir nṛbhi̍r ya̱taḥ pari̱ kośā̍m̐ acikradat |
9.086.20c tri̱tasya̱ nāma̍ ja̱naya̱n madhu̍ kṣara̱d indra̍sya vā̱yoḥ sa̱khyāya̱ karta̍ve ||
9.086.21a a̱yam pu̍nā̱na u̱ṣaso̱ vi ro̍cayad a̱yaṁ sindhu̍bhyo abhavad u loka̱kṛt |
9.086.21c a̱yaṁ triḥ sa̱pta du̍duhā̱na ā̱śira̱ṁ somo̍ hṛ̱de pa̍vate̱ cāru̍ matsa̱raḥ ||
9.086.22a pava̍sva soma di̱vyeṣu̱ dhāma̍su sṛjā̱na i̍ndo ka̱laśe̍ pa̱vitra̱ ā |
9.086.22c sīda̱nn indra̍sya ja̱ṭhare̱ kani̍krada̱n nṛbhi̍r ya̱taḥ sūrya̱m āro̍hayo di̱vi ||
9.086.23a adri̍bhiḥ su̱taḥ pa̍vase pa̱vitra̱ ām̐ inda̱v indra̍sya ja̱ṭhare̍ṣv āvi̱śan |
9.086.23c tvaṁ nṛ̱cakṣā̍ abhavo vicakṣaṇa̱ soma̍ go̱tram aṅgi̍robhyo 'vṛṇo̱r apa̍ ||
9.086.24a tvāṁ so̍ma̱ pava̍mānaṁ svā̱dhyo 'nu̱ viprā̍so amadann ava̱syava̍ḥ |
9.086.24c tvāṁ su̍pa̱rṇa ābha̍rad di̱vas parīndo̱ viśvā̍bhir ma̱tibhi̱ḥ pari̍ṣkṛtam ||
9.086.25a avye̍ punā̱nam pari̱ vāra̍ ū̱rmiṇā̱ hari̍ṁ navante a̱bhi sa̱pta dhe̱nava̍ḥ |
9.086.25c a̱pām u̱pasthe̱ adhy ā̱yava̍ḥ ka̱vim ṛ̱tasya̱ yonā̍ mahi̱ṣā a̍heṣata ||
9.086.26a indu̍ḥ punā̱no ati̍ gāhate̱ mṛdho̱ viśvā̍ni kṛ̱ṇvan su̱pathā̍ni̱ yajya̍ve |
9.086.26c gāḥ kṛ̍ṇvā̱no ni̱rṇija̍ṁ harya̱taḥ ka̱vir atyo̱ na krīḻa̱n pari̱ vāra̍m arṣati ||
9.086.27a a̱sa̱ścata̍ḥ śa̱tadhā̍rā abhi̱śriyo̱ hari̍ṁ nava̱nte 'va̱ tā u̍da̱nyuva̍ḥ |
9.086.27c kṣipo̍ mṛjanti̱ pari̱ gobhi̱r āvṛ̍taṁ tṛ̱tīye̍ pṛ̱ṣṭhe adhi̍ roca̱ne di̱vaḥ ||
9.086.28a tave̱māḥ pra̱jā di̱vyasya̱ reta̍sa̱s tvaṁ viśva̍sya̱ bhuva̍nasya rājasi |
9.086.28c athe̱daṁ viśva̍m pavamāna te̱ vaśe̱ tvam i̍ndo pratha̱mo dhā̍ma̱dhā a̍si ||
9.086.29a tvaṁ sa̍mu̱dro a̍si viśva̱vit ka̍ve̱ tave̱māḥ pañca̍ pra̱diśo̱ vidha̍rmaṇi |
9.086.29c tvaṁ dyāṁ ca̍ pṛthi̱vīṁ cāti̍ jabhriṣe̱ tava̱ jyotī̍ṁṣi pavamāna̱ sūrya̍ḥ ||
9.086.30a tvam pa̱vitre̱ raja̍so̱ vidha̍rmaṇi de̱vebhya̍ḥ soma pavamāna pūyase |
9.086.30c tvām u̱śija̍ḥ pratha̱mā a̍gṛbhṇata̱ tubhye̱mā viśvā̱ bhuva̍nāni yemire ||
9.086.31a pra re̱bha e̱ty ati̱ vāra̍m a̱vyaya̱ṁ vṛṣā̱ vane̱ṣv ava̍ cakrada̱d dhari̍ḥ |
9.086.31c saṁ dhī̱tayo̍ vāvaśā̱nā a̍nūṣata̱ śiśu̍ṁ rihanti ma̱taya̱ḥ pani̍pnatam ||
9.086.32a sa sūrya̍sya ra̱śmibhi̱ḥ pari̍ vyata̱ tantu̍ṁ tanvā̱nas tri̱vṛta̱ṁ yathā̍ vi̱de |
9.086.32c naya̍nn ṛ̱tasya̍ pra̱śiṣo̱ navī̍yasī̱ḥ pati̱r janī̍nā̱m upa̍ yāti niṣkṛ̱tam ||
9.086.33a rājā̱ sindhū̍nām pavate̱ pati̍r di̱va ṛ̱tasya̍ yāti pa̱thibhi̱ḥ kani̍kradat |
9.086.33c sa̱hasra̍dhāra̱ḥ pari̍ ṣicyate̱ hari̍ḥ punā̱no vāca̍ṁ ja̱naya̱nn upā̍vasuḥ ||
9.086.34a pava̍māna̱ mahy arṇo̱ vi dhā̍vasi̱ sūro̱ na ci̱tro avya̍yāni̱ pavya̍yā |
9.086.34c gabha̍stipūto̱ nṛbhi̱r adri̍bhiḥ su̱to ma̱he vājā̍ya̱ dhanyā̍ya dhanvasi ||
9.086.35a iṣa̱m ūrja̍m pavamānā̱bhy a̍rṣasi śye̱no na vaṁsu̍ ka̱laśe̍ṣu sīdasi |
9.086.35c indrā̍ya̱ madvā̱ madyo̱ mada̍ḥ su̱to di̱vo vi̍ṣṭa̱mbha u̍pa̱mo vi̍cakṣa̱ṇaḥ ||
9.086.36a sa̱pta svasā̍ro a̱bhi mā̱tara̱ḥ śiśu̱ṁ nava̍ṁ jajñā̱naṁ jenya̍ṁ vipa̱ścita̍m |
9.086.36c a̱pāṁ ga̍ndha̱rvaṁ di̱vyaṁ nṛ̱cakṣa̍sa̱ṁ soma̱ṁ viśva̍sya̱ bhuva̍nasya rā̱jase̍ ||
9.086.37a ī̱śā̱na i̱mā bhuva̍nāni̱ vīya̍se yujā̱na i̍ndo ha̱rita̍ḥ supa̱rṇya̍ḥ |
9.086.37c tās te̍ kṣarantu̱ madhu̍mad ghṛ̱tam paya̱s tava̍ vra̱te so̍ma tiṣṭhantu kṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||
9.086.38a tvaṁ nṛ̱cakṣā̍ asi soma vi̱śvata̱ḥ pava̍māna vṛṣabha̱ tā vi dhā̍vasi |
9.086.38c sa na̍ḥ pavasva̱ vasu̍ma̱d dhira̍ṇyavad va̱yaṁ syā̍ma̱ bhuva̍neṣu jī̱vase̍ ||
9.086.39a go̱vit pa̍vasva vasu̱vid dhi̍raṇya̱vid re̍to̱dhā i̍ndo̱ bhuva̍ne̱ṣv arpi̍taḥ |
9.086.39c tvaṁ su̱vīro̍ asi soma viśva̱vit taṁ tvā̱ viprā̱ upa̍ gi̱rema ā̍sate ||
9.086.40a un madhva̍ ū̱rmir va̱nanā̍ atiṣṭhipad a̱po vasā̍no mahi̱ṣo vi gā̍hate |
9.086.40c rājā̍ pa̱vitra̍ratho̱ vāja̱m āru̍hat sa̱hasra̍bhṛṣṭir jayati̱ śravo̍ bṛ̱hat ||
9.086.41a sa bha̱ndanā̱ ud i̍yarti pra̱jāva̍tīr vi̱śvāyu̱r viśvā̍ḥ su̱bharā̱ aha̍rdivi |
9.086.41c brahma̍ pra̱jāva̍d ra̱yim aśva̍pastyam pī̱ta i̍nda̱v indra̍m a̱smabhya̍ṁ yācatāt ||
9.086.42a so agre̱ ahnā̱ṁ hari̍r harya̱to mada̱ḥ pra ceta̍sā cetayate̱ anu̱ dyubhi̍ḥ |
9.086.42c dvā janā̍ yā̱taya̍nn a̱ntar ī̍yate̱ narā̍ ca̱ śaṁsa̱ṁ daivya̍ṁ ca dha̱rtari̍ ||
9.086.43a a̱ñjate̱ vy a̍ñjate̱ sam a̍ñjate̱ kratu̍ṁ rihanti̱ madhu̍nā̱bhy a̍ñjate |
9.086.43c sindho̍r ucchvā̱se pa̱taya̍ntam u̱kṣaṇa̍ṁ hiraṇyapā̱vāḥ pa̱śum ā̍su gṛbhṇate ||
9.086.44a vi̱pa̱ścite̱ pava̍mānāya gāyata ma̱hī na dhārāty andho̍ arṣati |
9.086.44c ahi̱r na jū̱rṇām ati̍ sarpati̱ tvaca̱m atyo̱ na krīḻa̍nn asara̱d vṛṣā̱ hari̍ḥ ||
9.086.45a a̱gre̱go rājāpya̍s taviṣyate vi̱māno̱ ahnā̱m bhuva̍ne̱ṣv arpi̍taḥ |
9.086.45c hari̍r ghṛ̱tasnu̍ḥ su̱dṛśī̍ko arṇa̱vo jyo̱tīra̍thaḥ pavate rā̱ya o̱kya̍ḥ ||
9.086.46a asa̍rji ska̱mbho di̱va udya̍to̱ mada̱ḥ pari̍ tri̱dhātu̱r bhuva̍nāny arṣati |
9.086.46c a̱ṁśuṁ ri̍hanti ma̱taya̱ḥ pani̍pnataṁ gi̱rā yadi̍ ni̱rṇija̍m ṛ̱gmiṇo̍ ya̱yuḥ ||
9.086.47a pra te̱ dhārā̱ aty aṇvā̍ni me̱ṣya̍ḥ punā̱nasya̍ sa̱ṁyato̍ yanti̱ raṁha̍yaḥ |
9.086.47c yad gobhi̍r indo ca̱mvo̍ḥ sama̱jyasa̱ ā su̍vā̱naḥ so̍ma ka̱laśe̍ṣu sīdasi ||
9.086.48a pava̍sva soma kratu̱vin na̍ u̱kthyo 'vyo̱ vāre̱ pari̍ dhāva̱ madhu̍ pri̱yam |
9.086.48c ja̱hi viśvā̍n ra̱kṣasa̍ indo a̱triṇo̍ bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

9.087.01a pra tu dra̍va̱ pari̱ kośa̱ṁ ni ṣī̍da̱ nṛbhi̍ḥ punā̱no a̱bhi vāja̍m arṣa |
9.087.01c aśva̱ṁ na tvā̍ vā̱jina̍m ma̱rjaya̱nto 'cchā̍ ba̱rhī ra̍śa̱nābhi̍r nayanti ||
9.087.02a svā̱yu̱dhaḥ pa̍vate de̱va indu̍r aśasti̱hā vṛ̱jana̱ṁ rakṣa̍māṇaḥ |
9.087.02c pi̱tā de̱vānā̍ṁ jani̱tā su̱dakṣo̍ viṣṭa̱mbho di̱vo dha̱ruṇa̍ḥ pṛthi̱vyāḥ ||
9.087.03a ṛṣi̱r vipra̍ḥ purae̱tā janā̍nām ṛ̱bhur dhīra̍ u̱śanā̱ kāvye̍na |
9.087.03c sa ci̍d viveda̱ nihi̍ta̱ṁ yad ā̍sām apī̱cya1̱̍ṁ guhya̱ṁ nāma̱ gonā̍m ||
9.087.04a e̱ṣa sya te̱ madhu̍mām̐ indra̱ somo̱ vṛṣā̱ vṛṣṇe̱ pari̍ pa̱vitre̍ akṣāḥ |
9.087.04c sa̱ha̱sra̱sāḥ śa̍ta̱sā bhū̍ri̱dāvā̍ śaśvatta̱mam ba̱rhir ā vā̱jy a̍sthāt ||
9.087.05a e̱te somā̍ a̱bhi ga̱vyā sa̱hasrā̍ ma̱he vājā̍yā̱mṛtā̍ya̱ śravā̍ṁsi |
9.087.05c pa̱vitre̍bhi̱ḥ pava̍mānā asṛgrañ chrava̱syavo̱ na pṛ̍ta̱nājo̱ atyā̍ḥ ||
9.087.06a pari̱ hi ṣmā̍ puruhū̱to janā̍nā̱ṁ viśvāsa̍ra̱d bhoja̍nā pū̱yamā̍naḥ |
9.087.06c athā bha̍ra śyenabhṛta̱ prayā̍ṁsi ra̱yiṁ tuñjā̍no a̱bhi vāja̍m arṣa ||
9.087.07a e̱ṣa su̍vā̱naḥ pari̱ soma̍ḥ pa̱vitre̱ sargo̱ na sṛ̱ṣṭo a̍dadhāva̱d arvā̍ |
9.087.07c ti̱gme śiśā̍no mahi̱ṣo na śṛṅge̱ gā ga̱vyann a̱bhi śūro̱ na satvā̍ ||
9.087.08a e̱ṣā ya̍yau para̱mād a̱ntar adre̱ḥ kūci̍t sa̱tīr ū̱rve gā vi̍veda |
9.087.08c di̱vo na vi̱dyut sta̱naya̍nty a̱bhraiḥ soma̍sya te pavata indra̱ dhārā̍ ||
9.087.09a u̱ta sma̍ rā̱śim pari̍ yāsi̱ gonā̱m indre̍ṇa soma sa̱ratha̍m punā̱naḥ |
9.087.09c pū̱rvīr iṣo̍ bṛha̱tīr jī̍radāno̱ śikṣā̍ śacīva̱s tava̱ tā u̍pa̱ṣṭut ||

9.088.01a a̱yaṁ soma̍ indra̱ tubhya̍ṁ sunve̱ tubhya̍m pavate̱ tvam a̍sya pāhi |
9.088.01c tvaṁ ha̱ yaṁ ca̍kṛ̱ṣe tvaṁ va̍vṛ̱ṣa indu̱m madā̍ya̱ yujyā̍ya̱ soma̍m ||
9.088.02a sa ī̱ṁ ratho̱ na bhu̍ri̱ṣāḻ a̍yoji ma̱haḥ pu̱rūṇi̍ sā̱taye̱ vasū̍ni |
9.088.02c ād ī̱ṁ viśvā̍ nahu̱ṣyā̍ṇi jā̱tā sva̍rṣātā̱ vana̍ ū̱rdhvā na̍vanta ||
9.088.03a vā̱yur na yo ni̱yutvā̍m̐ i̱ṣṭayā̍mā̱ nāsa̍tyeva̱ hava̱ ā śambha̍viṣṭhaḥ |
9.088.03c vi̱śvavā̍ro draviṇo̱dā i̍va̱ tman pū̱ṣeva̍ dhī̱java̍no 'si soma ||
9.088.04a indro̱ na yo ma̱hā karmā̍ṇi̱ cakri̍r ha̱ntā vṛ̱trāṇā̍m asi soma pū̱rbhit |
9.088.04c pai̱dvo na hi tvam ahi̍nāmnāṁ ha̱ntā viśva̍syāsi soma̱ dasyo̍ḥ ||
9.088.05a a̱gnir na yo vana̱ ā sṛ̱jyamā̍no̱ vṛthā̱ pājā̍ṁsi kṛṇute na̱dīṣu̍ |
9.088.05c jano̱ na yudhvā̍ maha̱ta u̍pa̱bdir iya̍rti̱ soma̱ḥ pava̍māna ū̱rmim ||
9.088.06a e̱te somā̱ ati̱ vārā̱ṇy avyā̍ di̱vyā na kośā̍so a̱bhrava̍rṣāḥ |
9.088.06c vṛthā̍ samu̱draṁ sindha̍vo̱ na nīcī̍ḥ su̱tāso̍ a̱bhi ka̱laśā̍m̐ asṛgran ||
9.088.07a śu̱ṣmī śardho̱ na māru̍tam pava̱svāna̍bhiśastā di̱vyā yathā̱ viṭ |
9.088.07c āpo̱ na ma̱kṣū su̍ma̱tir bha̍vā naḥ sa̱hasrā̍psāḥ pṛtanā̱ṣāṇ na ya̱jñaḥ ||
9.088.08a rājño̱ nu te̱ varu̍ṇasya vra̱tāni̍ bṛ̱had ga̍bhī̱raṁ tava̍ soma̱ dhāma̍ |
9.088.08c śuci̱ṣ ṭvam a̍si pri̱yo na mi̱tro da̱kṣāyyo̍ arya̱mevā̍si soma ||

9.089.01a pro sya vahni̍ḥ pa̱thyā̍bhir asyān di̱vo na vṛ̱ṣṭiḥ pava̍māno akṣāḥ |
9.089.01c sa̱hasra̍dhāro asada̱n ny a1̱̍sme mā̱tur u̱pasthe̱ vana̱ ā ca̱ soma̍ḥ ||
9.089.02a rājā̱ sindhū̍nām avasiṣṭa̱ vāsa̍ ṛ̱tasya̱ nāva̱m āru̍ha̱d raji̍ṣṭhām |
9.089.02c a̱psu dra̱pso vā̍vṛdhe śye̱najū̍to du̱ha ī̍m pi̱tā du̱ha ī̍m pi̱tur jām ||
9.089.03a si̱ṁhaṁ na̍santa̱ madhvo̍ a̱yāsa̱ṁ hari̍m aru̱ṣaṁ di̱vo a̱sya pati̍m |
9.089.03c śūro̍ yu̱tsu pra̍tha̱maḥ pṛ̍cchate̱ gā asya̱ cakṣa̍sā̱ pari̍ pāty u̱kṣā ||
9.089.04a madhu̍pṛṣṭhaṁ gho̱ram a̱yāsa̱m aśva̱ṁ rathe̍ yuñjanty uruca̱kra ṛ̱ṣvam |
9.089.04c svasā̍ra īṁ jā̱mayo̍ marjayanti̱ sanā̍bhayo vā̱jina̍m ūrjayanti ||
9.089.05a cata̍sra īṁ ghṛta̱duha̍ḥ sacante samā̱ne a̱ntar dha̱ruṇe̱ niṣa̍ttāḥ |
9.089.05c tā ī̍m arṣanti̱ nama̍sā punā̱nās tā ī̍ṁ vi̱śvata̱ḥ pari̍ ṣanti pū̱rvīḥ ||
9.089.06a vi̱ṣṭa̱mbho di̱vo dha̱ruṇa̍ḥ pṛthi̱vyā viśvā̍ u̱ta kṣi̱tayo̱ haste̍ asya |
9.089.06c asa̍t ta̱ utso̍ gṛṇa̱te ni̱yutvā̱n madhvo̍ a̱ṁśuḥ pa̍vata indri̱yāya̍ ||
9.089.07a va̱nvann avā̍to a̱bhi de̱vavī̍ti̱m indrā̍ya soma vṛtra̱hā pa̍vasva |
9.089.07c śa̱gdhi ma̱haḥ pu̍ruśca̱ndrasya̍ rā̱yaḥ su̱vīrya̍sya̱ pata̍yaḥ syāma ||

9.090.01a pra hi̍nvā̱no ja̍ni̱tā roda̍syo̱ ratho̱ na vāja̍ṁ sani̱ṣyann a̍yāsīt |
9.090.01c indra̱ṁ gaccha̱nn āyu̍dhā sa̱ṁśiśā̍no̱ viśvā̱ vasu̱ hasta̍yor ā̱dadhā̍naḥ ||
9.090.02a a̱bhi tri̍pṛ̱ṣṭhaṁ vṛṣa̍ṇaṁ vayo̱dhām ā̍ṅgū̱ṣāṇā̍m avāvaśanta̱ vāṇī̍ḥ |
9.090.02c vanā̱ vasā̍no̱ varu̍ṇo̱ na sindhū̱n vi ra̍tna̱dhā da̍yate̱ vāryā̍ṇi ||
9.090.03a śūra̍grāma̱ḥ sarva̍vīra̱ḥ sahā̍vā̱ñ jetā̍ pavasva̱ sani̍tā̱ dhanā̍ni |
9.090.03c ti̱gmāyu̍dhaḥ kṣi̱pradha̍nvā sa̱matsv aṣā̍ḻhaḥ sā̱hvān pṛta̍nāsu̱ śatrū̍n ||
9.090.04a u̱ruga̍vyūti̱r abha̍yāni kṛ̱ṇvan sa̍mīcī̱ne ā pa̍vasvā̱ pura̍ṁdhī |
9.090.04c a̱paḥ siṣā̍sann u̱ṣasa̱ḥ sva1̱̍r gāḥ saṁ ci̍krado ma̱ho a̱smabhya̱ṁ vājā̍n ||
9.090.05a matsi̍ soma̱ varu̍ṇa̱m matsi̍ mi̱tram matsīndra̍m indo pavamāna̱ viṣṇu̍m |
9.090.05c matsi̱ śardho̱ māru̍ta̱m matsi̍ de̱vān matsi̍ ma̱hām indra̍m indo̱ madā̍ya ||
9.090.06a e̱vā rāje̍va̱ kratu̍mā̱m̐ ame̍na̱ viśvā̱ ghani̍ghnad duri̱tā pa̍vasva |
9.090.06c indo̍ sū̱ktāya̱ vaca̍se̱ vayo̍ dhā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

9.091.01a asa̍rji̱ vakvā̱ rathye̱ yathā̱jau dhi̱yā ma̱notā̍ pratha̱mo ma̍nī̱ṣī |
9.091.01c daśa̱ svasā̍ro̱ adhi̱ sāno̱ avye 'ja̍nti̱ vahni̱ṁ sada̍nā̱ny accha̍ ||
9.091.02a vī̱tī jana̍sya di̱vyasya̍ ka̱vyair adhi̍ suvā̱no na̍hu̱ṣye̍bhi̱r indu̍ḥ |
9.091.02c pra yo nṛbhi̍r a̱mṛto̱ martye̍bhir marmṛjā̱no 'vi̍bhi̱r gobhi̍r a̱dbhiḥ ||
9.091.03a vṛṣā̱ vṛṣṇe̱ roru̍vad a̱ṁśur a̍smai̱ pava̍māno̱ ruśa̍d īrte̱ payo̱ goḥ |
9.091.03c sa̱hasra̱m ṛkvā̍ pa̱thibhi̍r vaco̱vid a̍dhva̱smabhi̱ḥ sūro̱ aṇva̱ṁ vi yā̍ti ||
9.091.04a ru̱jā dṛ̱ḻhā ci̍d ra̱kṣasa̱ḥ sadā̍ṁsi punā̱na i̍nda ūrṇuhi̱ vi vājā̍n |
9.091.04c vṛ̱ścopari̍ṣṭāt tuja̱tā va̱dhena̱ ye anti̍ dū̱rād u̍panā̱yam e̍ṣām ||
9.091.05a sa pra̍tna̱van navya̍se viśvavāra sū̱ktāya̍ pa̱thaḥ kṛ̍ṇuhi̱ prāca̍ḥ |
9.091.05c ye du̱ḥṣahā̍so va̱nuṣā̍ bṛ̱hanta̱s tām̐s te̍ aśyāma purukṛt purukṣo ||
9.091.06a e̱vā pu̍nā̱no a̱paḥ sva1̱̍r gā a̱smabhya̍ṁ to̱kā tana̍yāni̱ bhūri̍ |
9.091.06c śaṁ na̱ḥ kṣetra̍m u̱ru jyotī̍ṁṣi soma̱ jyoṅ na̱ḥ sūrya̍ṁ dṛ̱śaye̍ rirīhi ||

9.092.01a pari̍ suvā̱no hari̍r a̱ṁśuḥ pa̱vitre̱ ratho̱ na sa̍rji sa̱naye̍ hiyā̱naḥ |
9.092.01c āpa̱c chloka̍m indri̱yam pū̱yamā̍na̱ḥ prati̍ de̱vām̐ a̍juṣata̱ prayo̍bhiḥ ||
9.092.02a acchā̍ nṛ̱cakṣā̍ asarat pa̱vitre̱ nāma̱ dadhā̍naḥ ka̱vir a̍sya̱ yonau̍ |
9.092.02c sīda̱n hote̍va̱ sada̍ne ca̱mūṣūpe̍m agma̱nn ṛṣa̍yaḥ sa̱pta viprā̍ḥ ||
9.092.03a pra su̍me̱dhā gā̍tu̱vid vi̱śvade̍va̱ḥ soma̍ḥ punā̱naḥ sada̍ eti̱ nitya̍m |
9.092.03c bhuva̱d viśve̍ṣu̱ kāvye̍ṣu̱ rantānu̱ janā̍n yatate̱ pañca̱ dhīra̍ḥ ||
9.092.04a tava̱ tye so̍ma pavamāna ni̱ṇye viśve̍ de̱vās traya̍ ekāda̱śāsa̍ḥ |
9.092.04c daśa̍ sva̱dhābhi̱r adhi̱ sāno̱ avye̍ mṛ̱janti̍ tvā na̱dya̍ḥ sa̱pta ya̱hvīḥ ||
9.092.05a tan nu sa̱tyam pava̍mānasyāstu̱ yatra̱ viśve̍ kā̱rava̍ḥ sa̱ṁnasa̍nta |
9.092.05c jyoti̱r yad ahne̱ akṛ̍ṇod u lo̱kam prāva̱n manu̱ṁ dasya̍ve kar a̱bhīka̍m ||
9.092.06a pari̱ sadme̍va paśu̱mānti̱ hotā̱ rājā̱ na sa̱tyaḥ sami̍tīr iyā̱naḥ |
9.092.06c soma̍ḥ punā̱naḥ ka̱laśā̍m̐ ayāsī̱t sīda̍n mṛ̱go na ma̍hi̱ṣo vane̍ṣu ||

9.093.01a sā̱ka̱mukṣo̍ marjayanta̱ svasā̍ro̱ daśa̱ dhīra̍sya dhī̱tayo̱ dhanu̍trīḥ |
9.093.01c hari̱ḥ pary a̍drava̱j jāḥ sūrya̍sya̱ droṇa̍ṁ nanakṣe̱ atyo̱ na vā̱jī ||
9.093.02a sam mā̱tṛbhi̱r na śiśu̍r vāvaśā̱no vṛṣā̍ dadhanve puru̱vāro̍ a̱dbhiḥ |
9.093.02c maryo̱ na yoṣā̍m a̱bhi ni̍ṣkṛ̱taṁ yan saṁ ga̍cchate ka̱laśa̍ u̱sriyā̍bhiḥ ||
9.093.03a u̱ta pra pi̍pya̱ ūdha̱r aghnyā̍yā̱ indu̱r dhārā̍bhiḥ sacate sume̱dhāḥ |
9.093.03c mū̱rdhāna̱ṁ gāva̱ḥ paya̍sā ca̱mūṣv a̱bhi śrī̍ṇanti̱ vasu̍bhi̱r na ni̱ktaiḥ ||
9.093.04a sa no̍ de̱vebhi̍ḥ pavamāna ra̱dendo̍ ra̱yim a̱śvina̍ṁ vāvaśā̱naḥ |
9.093.04c ra̱thi̱rā̱yatā̍m uśa̱tī pura̍ṁdhir asma̱drya1̱̍g ā dā̱vane̱ vasū̍nām ||
9.093.05a nū no̍ ra̱yim upa̍ māsva nṛ̱vanta̍m punā̱no vā̱tāpya̍ṁ vi̱śvaśca̍ndram |
9.093.05c pra va̍ndi̱tur i̍ndo tā̱ry āyu̍ḥ prā̱tar ma̱kṣū dhi̱yāva̍sur jagamyāt ||

9.094.01a adhi̱ yad a̍smin vā̱jinī̍va̱ śubha̱ḥ spardha̍nte̱ dhiya̱ḥ sūrye̱ na viśa̍ḥ |
9.094.01c a̱po vṛ̍ṇā̱naḥ pa̍vate kavī̱yan vra̱jaṁ na pa̍śu̱vardha̍nāya̱ manma̍ ||
9.094.02a dvi̱tā vyū̱rṇvann a̱mṛta̍sya̱ dhāma̍ sva̱rvide̱ bhuva̍nāni prathanta |
9.094.02c dhiya̍ḥ pinvā̱nāḥ svasa̍re̱ na gāva̍ ṛtā̱yantī̍r a̱bhi vā̍vaśra̱ indu̍m ||
9.094.03a pari̱ yat ka̱viḥ kāvyā̱ bhara̍te̱ śūro̱ na ratho̱ bhuva̍nāni̱ viśvā̍ |
9.094.03c de̱veṣu̱ yaśo̱ martā̍ya̱ bhūṣa̱n dakṣā̍ya rā̱yaḥ pu̍ru̱bhūṣu̱ navya̍ḥ ||
9.094.04a śri̱ye jā̱taḥ śri̱ya ā nir i̍yāya̱ śriya̱ṁ vayo̍ jari̱tṛbhyo̍ dadhāti |
9.094.04c śriya̱ṁ vasā̍nā amṛta̱tvam ā̍ya̱n bhava̍nti sa̱tyā sa̍mi̱thā mi̱tadrau̍ ||
9.094.05a iṣa̱m ūrja̍m a̱bhy a1̱̍rṣāśva̱ṁ gām u̱ru jyoti̍ḥ kṛṇuhi̱ matsi̍ de̱vān |
9.094.05c viśvā̍ni̱ hi su̱ṣahā̱ tāni̱ tubhya̱m pava̍māna̱ bādha̍se soma̱ śatrū̍n ||

9.095.01a kani̍kranti̱ hari̱r ā sṛ̱jyamā̍na̱ḥ sīda̱n vana̍sya ja̱ṭhare̍ punā̱naḥ |
9.095.01c nṛbhi̍r ya̱taḥ kṛ̍ṇute ni̱rṇija̱ṁ gā ato̍ ma̱tīr ja̍nayata sva̱dhābhi̍ḥ ||
9.095.02a hari̍ḥ sṛjā̱naḥ pa̱thyā̍m ṛ̱tasyeya̍rti̱ vāca̍m ari̱teva̱ nāva̍m |
9.095.02c de̱vo de̱vānā̱ṁ guhyā̍ni̱ nāmā̱viṣ kṛ̍ṇoti ba̱rhiṣi̍ pra̱vāce̍ ||
9.095.03a a̱pām i̱ved ū̱rmaya̱s tartu̍rāṇā̱ḥ pra ma̍nī̱ṣā ī̍rate̱ soma̱m accha̍ |
9.095.03c na̱ma̱syantī̱r upa̍ ca̱ yanti̱ saṁ cā ca̍ viśanty uśa̱tīr u̱śanta̍m ||
9.095.04a tam ma̍rmṛjā̱nam ma̍hi̱ṣaṁ na sānā̍v a̱ṁśuṁ du̍hanty u̱kṣaṇa̍ṁ giri̱ṣṭhām |
9.095.04c taṁ vā̍vaśā̱nam ma̱taya̍ḥ sacante tri̱to bi̍bharti̱ varu̍ṇaṁ samu̱dre ||
9.095.05a iṣya̱n vāca̍m upava̱kteva̱ hotu̍ḥ punā̱na i̍ndo̱ vi ṣyā̍ manī̱ṣām |
9.095.05c indra̍ś ca̱ yat kṣaya̍tha̱ḥ saubha̍gāya su̱vīrya̍sya̱ pata̍yaḥ syāma ||

9.096.01a pra se̍nā̱nīḥ śūro̱ agre̱ rathā̍nāṁ ga̱vyann e̍ti̱ harṣa̍te asya̱ senā̍ |
9.096.01c bha̱drān kṛ̱ṇvann i̍ndraha̱vān sakhi̍bhya̱ ā somo̱ vastrā̍ rabha̱sāni̍ datte ||
9.096.02a sam a̍sya̱ hari̱ṁ hara̍yo mṛjanty aśvaha̱yair ani̍śita̱ṁ namo̍bhiḥ |
9.096.02c ā ti̍ṣṭhati̱ ratha̱m indra̍sya̱ sakhā̍ vi̱dvām̐ e̍nā suma̱tiṁ yā̱ty accha̍ ||
9.096.03a sa no̍ deva de̱vatā̍te pavasva ma̱he so̍ma̱ psara̍sa indra̱pāna̍ḥ |
9.096.03c kṛ̱ṇvann a̱po va̱rṣaya̱n dyām u̱temām u̱ror ā no̍ varivasyā punā̱naḥ ||
9.096.04a ajī̍ta̱ye 'ha̍taye pavasva sva̱staye̍ sa̱rvatā̍taye bṛha̱te |
9.096.04c tad u̍śanti̱ viśva̍ i̱me sakhā̍ya̱s tad a̱haṁ va̍śmi pavamāna soma ||
9.096.05a soma̍ḥ pavate jani̱tā ma̍tī̱nāṁ ja̍ni̱tā di̱vo ja̍ni̱tā pṛ̍thi̱vyāḥ |
9.096.05c ja̱ni̱tāgner ja̍ni̱tā sūrya̍sya jani̱tendra̍sya jani̱tota viṣṇo̍ḥ ||
9.096.06a bra̱hmā de̱vānā̍m pada̱vīḥ ka̍vī̱nām ṛṣi̱r viprā̍ṇām mahi̱ṣo mṛ̱gāṇā̍m |
9.096.06c śye̱no gṛdhrā̍ṇā̱ṁ svadhi̍ti̱r vanā̍nā̱ṁ soma̍ḥ pa̱vitra̱m aty e̍ti̱ rebha̍n ||
9.096.07a prāvī̍vipad vā̱ca ū̱rmiṁ na sindhu̱r gira̱ḥ soma̱ḥ pava̍māno manī̱ṣāḥ |
9.096.07c a̱ntaḥ paśya̍n vṛ̱jane̱māva̍rā̱ṇy ā ti̍ṣṭhati vṛṣa̱bho goṣu̍ jā̱nan ||
9.096.08a sa ma̍tsa̱raḥ pṛ̱tsu va̱nvann avā̍taḥ sa̱hasra̍retā a̱bhi vāja̍m arṣa |
9.096.08c indrā̍yendo̱ pava̍māno manī̱ṣy a1̱̍ṁśor ū̱rmim ī̍raya̱ gā i̍ṣa̱ṇyan ||
9.096.09a pari̍ pri̱yaḥ ka̱laśe̍ de̱vavā̍ta̱ indrā̍ya̱ somo̱ raṇyo̱ madā̍ya |
9.096.09c sa̱hasra̍dhāraḥ śa̱tavā̍ja̱ indu̍r vā̱jī na sapti̱ḥ sama̍nā jigāti ||
9.096.10a sa pū̱rvyo va̍su̱vij jāya̍māno mṛjā̱no a̱psu du̍duhā̱no adrau̍ |
9.096.10c a̱bhi̱śa̱sti̱pā bhuva̍nasya̱ rājā̍ vi̱dad gā̱tum brahma̍ṇe pū̱yamā̍naḥ ||
9.096.11a tvayā̱ hi na̍ḥ pi̱tara̍ḥ soma̱ pūrve̱ karmā̍ṇi ca̱kruḥ pa̍vamāna̱ dhīrā̍ḥ |
9.096.11c va̱nvann avā̍taḥ pari̱dhīm̐r apo̍rṇu vī̱rebhi̱r aśvai̍r ma̱ghavā̍ bhavā naḥ ||
9.096.12a yathāpa̍vathā̱ mana̍ve vayo̱dhā a̍mitra̱hā va̍rivo̱vid dha̱viṣmā̍n |
9.096.12c e̱vā pa̍vasva̱ dravi̍ṇa̱ṁ dadhā̍na̱ indre̱ saṁ ti̍ṣṭha ja̱nayāyu̍dhāni ||
9.096.13a pava̍sva soma̱ madhu̍mām̐ ṛ̱tāvā̱po vasā̍no̱ adhi̱ sāno̱ avye̍ |
9.096.13c ava̱ droṇā̍ni ghṛ̱tavā̍nti sīda ma̱dinta̍mo matsa̱ra i̍ndra̱pāna̍ḥ ||
9.096.14a vṛ̱ṣṭiṁ di̱vaḥ śa̱tadhā̍raḥ pavasva sahasra̱sā vā̍ja̱yur de̱vavī̍tau |
9.096.14c saṁ sindhu̍bhiḥ ka̱laśe̍ vāvaśā̱naḥ sam u̱sriyā̍bhiḥ prati̱ran na̱ āyu̍ḥ ||
9.096.15a e̱ṣa sya somo̍ ma̱tibhi̍ḥ punā̱no 'tyo̱ na vā̱jī tara̱tīd arā̍tīḥ |
9.096.15c payo̱ na du̱gdham adi̍ter iṣi̱ram u̱rv i̍va gā̱tuḥ su̱yamo̱ na voḻhā̍ ||
9.096.16a svā̱yu̱dhaḥ so̱tṛbhi̍ḥ pū̱yamā̍no̱ 'bhy a̍rṣa̱ guhya̱ṁ cāru̱ nāma̍ |
9.096.16c a̱bhi vāja̱ṁ sapti̍r iva śrava̱syābhi vā̱yum a̱bhi gā de̍va soma ||
9.096.17a śiśu̍ṁ jajñā̱naṁ ha̍rya̱tam mṛ̍janti śu̱mbhanti̱ vahni̍m ma̱ruto̍ ga̱ṇena̍ |
9.096.17c ka̱vir gī̱rbhiḥ kāvye̍nā ka̱viḥ san soma̍ḥ pa̱vitra̱m aty e̍ti̱ rebha̍n ||
9.096.18a ṛṣi̍manā̱ ya ṛ̍ṣi̱kṛt sva̱rṣāḥ sa̱hasra̍ṇīthaḥ pada̱vīḥ ka̍vī̱nām |
9.096.18c tṛ̱tīya̱ṁ dhāma̍ mahi̱ṣaḥ siṣā̍sa̱n somo̍ vi̱rāja̱m anu̍ rājati̱ ṣṭup ||
9.096.19a ca̱mū̱ṣac chye̱naḥ śa̍ku̱no vi̱bhṛtvā̍ govi̱ndur dra̱psa āyu̍dhāni̱ bibhra̍t |
9.096.19c a̱pām ū̱rmiṁ saca̍mānaḥ samu̱draṁ tu̱rīya̱ṁ dhāma̍ mahi̱ṣo vi̍vakti ||
9.096.20a maryo̱ na śu̱bhras ta̱nva̍m mṛjā̱no 'tyo̱ na sṛtvā̍ sa̱naye̱ dhanā̍nām |
9.096.20c vṛṣe̍va yū̱thā pari̱ kośa̱m arṣa̱n kani̍kradac ca̱mvo̱3̱̍r ā vi̍veśa ||
9.096.21a pava̍svendo̱ pava̍māno̱ maho̍bhi̱ḥ kani̍krada̱t pari̱ vārā̍ṇy arṣa |
9.096.21c krīḻa̍ñ ca̱mvo̱3̱̍r ā vi̍śa pū̱yamā̍na̱ indra̍ṁ te̱ raso̍ madi̱ro ma̍mattu ||
9.096.22a prāsya̱ dhārā̍ bṛha̱tīr a̍sṛgrann a̱kto gobhi̍ḥ ka̱laśā̱m̐ ā vi̍veśa |
9.096.22c sāma̍ kṛ̱ṇvan sā̍ma̱nyo̍ vipa̱ścit kranda̍nn ety a̱bhi sakhyu̱r na jā̱mim ||
9.096.23a a̱pa̱ghnann e̍ṣi pavamāna̱ śatrū̍n pri̱yāṁ na jā̱ro a̱bhigī̍ta̱ indu̍ḥ |
9.096.23c sīda̱n vane̍ṣu śaku̱no na patvā̱ soma̍ḥ punā̱naḥ ka̱laśe̍ṣu̱ sattā̍ ||
9.096.24a ā te̱ ruca̱ḥ pava̍mānasya soma̱ yoṣe̍va yanti su̱dughā̍ḥ sudhā̱rāḥ |
9.096.24c hari̱r ānī̍taḥ puru̱vāro̍ a̱psv aci̍kradat ka̱laśe̍ devayū̱nām ||

9.097.01a a̱sya pre̱ṣā he̱manā̍ pū̱yamā̍no de̱vo de̱vebhi̱ḥ sam a̍pṛkta̱ rasa̍m |
9.097.01c su̱taḥ pa̱vitra̱m pary e̍ti̱ rebha̍n mi̱teva̱ sadma̍ paśu̱mānti̱ hotā̍ ||
9.097.02a bha̱drā vastrā̍ sama̱nyā̱3̱̍ vasā̍no ma̱hān ka̱vir ni̱vaca̍nāni̱ śaṁsa̍n |
9.097.02c ā va̍cyasva ca̱mvo̍ḥ pū̱yamā̍no vicakṣa̱ṇo jāgṛ̍vir de̱vavī̍tau ||
9.097.03a sam u̍ pri̱yo mṛ̍jyate̱ sāno̱ avye̍ ya̱śasta̍ro ya̱śasā̱ṁ kṣaito̍ a̱sme |
9.097.03c a̱bhi sva̍ra̱ dhanvā̍ pū̱yamā̍no yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||
9.097.04a pra gā̍yatā̱bhy a̍rcāma de̱vān soma̍ṁ hinota maha̱te dhanā̍ya |
9.097.04c svā̱duḥ pa̍vāte̱ ati̱ vāra̱m avya̱m ā sī̍dāti ka̱laśa̍ṁ deva̱yur na̍ḥ ||
9.097.05a indu̍r de̱vānā̱m upa̍ sa̱khyam ā̱yan sa̱hasra̍dhāraḥ pavate̱ madā̍ya |
9.097.05c nṛbhi̱ḥ stavā̍no̱ anu̱ dhāma̱ pūrva̱m aga̱nn indra̍m maha̱te saubha̍gāya ||
9.097.06a sto̱tre rā̱ye hari̍r arṣā punā̱na indra̱m mado̍ gacchatu te̱ bharā̍ya |
9.097.06c de̱vair yā̍hi sa̱ratha̱ṁ rādho̱ acchā̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||
9.097.07a pra kāvya̍m u̱śane̍va bruvā̱ṇo de̱vo de̱vānā̱ṁ jani̍mā vivakti |
9.097.07c mahi̍vrata̱ḥ śuci̍bandhuḥ pāva̱kaḥ pa̱dā va̍rā̱ho a̱bhy e̍ti̱ rebha̍n ||
9.097.08a pra ha̱ṁsāsa̍s tṛ̱pala̍m ma̱nyum acchā̱mād asta̱ṁ vṛṣa̍gaṇā ayāsuḥ |
9.097.08c ā̱ṅgū̱ṣya1̱̍m pava̍māna̱ṁ sakhā̍yo du̱rmarṣa̍ṁ sā̱kam pra va̍danti vā̱ṇam ||
9.097.09a sa ra̍ṁhata urugā̱yasya̍ jū̱tiṁ vṛthā̱ krīḻa̍ntam mimate̱ na gāva̍ḥ |
9.097.09c pa̱rī̱ṇa̱saṁ kṛ̍ṇute ti̱gmaśṛ̍ṅgo̱ divā̱ hari̱r dadṛ̍śe̱ nakta̍m ṛ̱jraḥ ||
9.097.10a indu̍r vā̱jī pa̍vate̱ gonyo̍ghā̱ indre̱ soma̱ḥ saha̱ inva̱n madā̍ya |
9.097.10c hanti̱ rakṣo̱ bādha̍te̱ pary arā̍tī̱r vari̍vaḥ kṛ̱ṇvan vṛ̱jana̍sya̱ rājā̍ ||
9.097.11a adha̱ dhāra̍yā̱ madhvā̍ pṛcā̱nas ti̱ro roma̍ pavate̱ adri̍dugdhaḥ |
9.097.11c indu̱r indra̍sya sa̱khyaṁ ju̍ṣā̱ṇo de̱vo de̱vasya̍ matsa̱ro madā̍ya ||
9.097.12a a̱bhi pri̱yāṇi̍ pavate punā̱no de̱vo de̱vān svena̱ rase̍na pṛ̱ñcan |
9.097.12c indu̱r dharmā̍ṇy ṛtu̱thā vasā̍no̱ daśa̱ kṣipo̍ avyata̱ sāno̱ avye̍ ||
9.097.13a vṛṣā̱ śoṇo̍ abhi̱kani̍krada̱d gā na̱daya̍nn eti pṛthi̱vīm u̱ta dyām |
9.097.13c indra̍syeva va̱gnur ā śṛ̍ṇva ā̱jau pra̍ce̱taya̍nn arṣati̱ vāca̱m emām ||
9.097.14a ra̱sāyya̱ḥ paya̍sā̱ pinva̍māna ī̱raya̍nn eṣi̱ madhu̍mantam a̱ṁśum |
9.097.14c pava̍mānaḥ saṁta̱nim e̍ṣi kṛ̱ṇvann indrā̍ya soma pariṣi̱cyamā̍naḥ ||
9.097.15a e̱vā pa̍vasva madi̱ro madā̍yodagrā̱bhasya̍ na̱maya̍n vadha̱snaiḥ |
9.097.15c pari̱ varṇa̱m bhara̍māṇo̱ ruśa̍ntaṁ ga̱vyur no̍ arṣa̱ pari̍ soma si̱ktaḥ ||
9.097.16a ju̱ṣṭvī na̍ indo su̱pathā̍ su̱gāny u̱rau pa̍vasva̱ vari̍vāṁsi kṛ̱ṇvan |
9.097.16c gha̱neva̱ viṣva̍g duri̱tāni̍ vi̱ghnann adhi̱ ṣṇunā̍ dhanva̱ sāno̱ avye̍ ||
9.097.17a vṛ̱ṣṭiṁ no̍ arṣa di̱vyāṁ ji̍ga̱tnum iḻā̍vatīṁ śa̱ṁgayī̍ṁ jī̱radā̍num |
9.097.17c stuke̍va vī̱tā dha̍nvā vici̱nvan bandhū̍m̐r i̱mām̐ ava̍rām̐ indo vā̱yūn ||
9.097.18a gra̱nthiṁ na vi ṣya̍ grathi̱tam pu̍nā̱na ṛ̱juṁ ca̍ gā̱tuṁ vṛ̍ji̱naṁ ca̍ soma |
9.097.18c atyo̱ na kra̍do̱ hari̱r ā sṛ̍jā̱no maryo̍ deva dhanva pa̱styā̍vān ||
9.097.19a juṣṭo̱ madā̍ya de̱vatā̍ta indo̱ pari̱ ṣṇunā̍ dhanva̱ sāno̱ avye̍ |
9.097.19c sa̱hasra̍dhāraḥ sura̱bhir ada̍bdha̱ḥ pari̍ srava̱ vāja̍sātau nṛ̱ṣahye̍ ||
9.097.20a a̱ra̱śmāno̱ ye̍ 'ra̱thā ayu̍ktā̱ atyā̍so̱ na sa̍sṛjā̱nāsa̍ ā̱jau |
9.097.20c e̱te śu̱krāso̍ dhanvanti̱ somā̱ devā̍sa̱s tām̐ upa̍ yātā̱ piba̍dhyai ||
9.097.21a e̱vā na̍ indo a̱bhi de̱vavī̍ti̱m pari̍ srava̱ nabho̱ arṇa̍ś ca̱mūṣu̍ |
9.097.21c somo̍ a̱smabhya̱ṁ kāmya̍m bṛ̱hanta̍ṁ ra̱yiṁ da̍dātu vī̱rava̍ntam u̱gram ||
9.097.22a takṣa̱d yadī̱ mana̍so̱ vena̍to̱ vāg jyeṣṭha̍sya vā̱ dharma̍ṇi̱ kṣor anī̍ke |
9.097.22c ād ī̍m āya̱n vara̱m ā vā̍vaśā̱nā juṣṭa̱m pati̍ṁ ka̱laśe̱ gāva̱ indu̍m ||
9.097.23a pra dā̍nu̱do di̱vyo dā̍nupi̱nva ṛ̱tam ṛ̱tāya̍ pavate sume̱dhāḥ |
9.097.23c dha̱rmā bhu̍vad vṛja̱nya̍sya̱ rājā̱ pra ra̱śmibhi̍r da̱śabhi̍r bhāri̱ bhūma̍ ||
9.097.24a pa̱vitre̍bhi̱ḥ pava̍māno nṛ̱cakṣā̱ rājā̍ de̱vānā̍m u̱ta martyā̍nām |
9.097.24c dvi̱tā bhu̍vad rayi̱patī̍ rayī̱ṇām ṛ̱tam bha̍ra̱t subhṛ̍ta̱ṁ cārv indu̍ḥ ||
9.097.25a arvā̍m̐ iva̱ śrava̍se sā̱tim acchendra̍sya vā̱yor a̱bhi vī̱tim a̍rṣa |
9.097.25c sa na̍ḥ sa̱hasrā̍ bṛha̱tīr iṣo̍ dā̱ bhavā̍ soma draviṇo̱vit pu̍nā̱naḥ ||
9.097.26a de̱vā̱vyo̍ naḥ pariṣi̱cyamā̍nā̱ḥ kṣaya̍ṁ su̱vīra̍ṁ dhanvantu̱ somā̍ḥ |
9.097.26c ā̱ya̱jyava̍ḥ suma̱tiṁ vi̱śvavā̍rā̱ hotā̍ro̱ na di̍vi̱yajo̍ ma̱ndrata̍māḥ ||
9.097.27a e̱vā de̍va de̱vatā̍te pavasva ma̱he so̍ma̱ psara̍se deva̱pāna̍ḥ |
9.097.27c ma̱haś ci̱d dhi ṣmasi̍ hi̱tāḥ sa̍ma̱rye kṛ̱dhi su̍ṣṭhā̱ne roda̍sī punā̱naḥ ||
9.097.28a aśvo̱ no kra̍do̱ vṛṣa̍bhir yujā̱naḥ si̱ṁho na bhī̱mo mana̍so̱ javī̍yān |
9.097.28c a̱rvā̱cīnai̍ḥ pa̱thibhi̱r ye raji̍ṣṭhā̱ ā pa̍vasva saumana̱saṁ na̍ indo ||
9.097.29a śa̱taṁ dhārā̍ de̱vajā̍tā asṛgran sa̱hasra̍m enāḥ ka̱vayo̍ mṛjanti |
9.097.29c indo̍ sa̱nitra̍ṁ di̱va ā pa̍vasva purae̱tāsi̍ maha̱to dhana̍sya ||
9.097.30a di̱vo na sargā̍ asasṛgra̱m ahnā̱ṁ rājā̱ na mi̱tram pra mi̍nāti̱ dhīra̍ḥ |
9.097.30c pi̱tur na pu̱traḥ kratu̍bhir yatā̱na ā pa̍vasva vi̱śe a̱syā ajī̍tim ||
9.097.31a pra te̱ dhārā̱ madhu̍matīr asṛgra̱n vārā̱n yat pū̱to a̱tyeṣy avyā̍n |
9.097.31c pava̍māna̱ pava̍se̱ dhāma̱ gonā̍ṁ jajñā̱naḥ sūrya̍m apinvo a̱rkaiḥ ||
9.097.32a kani̍krada̱d anu̱ panthā̍m ṛ̱tasya̍ śu̱kro vi bhā̍sy a̱mṛta̍sya̱ dhāma̍ |
9.097.32c sa indrā̍ya pavase matsa̱ravā̍n hinvā̱no vāca̍m ma̱tibhi̍ḥ kavī̱nām ||
9.097.33a di̱vyaḥ su̍pa̱rṇo 'va̍ cakṣi soma̱ pinva̱n dhārā̱ḥ karma̍ṇā de̱vavī̍tau |
9.097.33c endo̍ viśa ka̱laśa̍ṁ soma̱dhāna̱ṁ kranda̍nn ihi̱ sūrya̱syopa̍ ra̱śmim ||
9.097.34a ti̱sro vāca̍ īrayati̱ pra vahni̍r ṛ̱tasya̍ dhī̱tim brahma̍ṇo manī̱ṣām |
9.097.34c gāvo̍ yanti̱ gopa̍tim pṛ̱cchamā̍nā̱ḥ soma̍ṁ yanti ma̱tayo̍ vāvaśā̱nāḥ ||
9.097.35a soma̱ṁ gāvo̍ dhe̱navo̍ vāvaśā̱nāḥ soma̱ṁ viprā̍ ma̱tibhi̍ḥ pṛ̱cchamā̍nāḥ |
9.097.35c soma̍ḥ su̱taḥ pū̍yate a̱jyamā̍na̱ḥ some̍ a̱rkās tri̱ṣṭubha̱ḥ saṁ na̍vante ||
9.097.36a e̱vā na̍ḥ soma pariṣi̱cyamā̍na̱ ā pa̍vasva pū̱yamā̍naḥ sva̱sti |
9.097.36c indra̱m ā vi̍śa bṛha̱tā rave̍ṇa va̱rdhayā̱ vāca̍ṁ ja̱nayā̱ pura̍ṁdhim ||
9.097.37a ā jāgṛ̍vi̱r vipra̍ ṛ̱tā ma̍tī̱nāṁ soma̍ḥ punā̱no a̍sadac ca̱mūṣu̍ |
9.097.37c sapa̍nti̱ yam mi̍thu̱nāso̱ nikā̍mā adhva̱ryavo̍ rathi̱rāsa̍ḥ su̱hastā̍ḥ ||
9.097.38a sa pu̍nā̱na upa̱ sūre̱ na dhātobhe a̍prā̱ roda̍sī̱ vi ṣa ā̍vaḥ |
9.097.38c pri̱yā ci̱d yasya̍ priya̱sāsa̍ ū̱tī sa tū dhana̍ṁ kā̱riṇe̱ na pra ya̍ṁsat ||
9.097.39a sa va̍rdhi̱tā vardha̍naḥ pū̱yamā̍na̱ḥ somo̍ mī̱ḍhvām̐ a̱bhi no̱ jyoti̍ṣāvīt |
9.097.39c yenā̍ na̱ḥ pūrve̍ pi̱tara̍ḥ pada̱jñāḥ sva̱rvido̍ a̱bhi gā adri̍m u̱ṣṇan ||
9.097.40a akrā̍n samu̱draḥ pra̍tha̱me vidha̍rmañ ja̱naya̍n pra̱jā bhuva̍nasya̱ rājā̍ |
9.097.40c vṛṣā̍ pa̱vitre̱ adhi̱ sāno̱ avye̍ bṛ̱hat somo̍ vāvṛdhe suvā̱na indu̍ḥ ||
9.097.41a ma̱hat tat somo̍ mahi̱ṣaś ca̍kārā̱pāṁ yad garbho 'vṛ̍ṇīta de̱vān |
9.097.41c ada̍dhā̱d indre̱ pava̍māna̱ ojo 'ja̍naya̱t sūrye̱ jyoti̱r indu̍ḥ ||
9.097.42a matsi̍ vā̱yum i̱ṣṭaye̱ rādha̍se ca̱ matsi̍ mi̱trāvaru̍ṇā pū̱yamā̍naḥ |
9.097.42c matsi̱ śardho̱ māru̍ta̱m matsi̍ de̱vān matsi̱ dyāvā̍pṛthi̱vī de̍va soma ||
9.097.43a ṛ̱juḥ pa̍vasva vṛji̱nasya̍ ha̱ntāpāmī̍vā̱m bādha̍māno̱ mṛdha̍ś ca |
9.097.43c a̱bhi̱śrī̱ṇan paya̱ḥ paya̍sā̱bhi gonā̱m indra̍sya̱ tvaṁ tava̍ va̱yaṁ sakhā̍yaḥ ||
9.097.44a madhva̱ḥ sūda̍m pavasva̱ vasva̱ utsa̍ṁ vī̱raṁ ca̍ na̱ ā pa̍vasvā̱ bhaga̍ṁ ca |
9.097.44c svada̱svendrā̍ya̱ pava̍māna indo ra̱yiṁ ca̍ na̱ ā pa̍vasvā samu̱drāt ||
9.097.45a soma̍ḥ su̱to dhāra̱yātyo̱ na hitvā̱ sindhu̱r na ni̱mnam a̱bhi vā̱jy a̍kṣāḥ |
9.097.45c ā yoni̱ṁ vanya̍m asadat punā̱naḥ sam indu̱r gobhi̍r asara̱t sam a̱dbhiḥ ||
9.097.46a e̱ṣa sya te̍ pavata indra̱ soma̍ś ca̱mūṣu̱ dhīra̍ uśa̱te tava̍svān |
9.097.46c sva̍rcakṣā rathi̱raḥ sa̱tyaśu̍ṣma̱ḥ kāmo̱ na yo de̍vaya̱tām asa̍rji ||
9.097.47a e̱ṣa pra̱tnena̱ vaya̍sā punā̱nas ti̱ro varpā̍ṁsi duhi̱tur dadhā̍naḥ |
9.097.47c vasā̍na̱ḥ śarma̍ tri̱varū̍tham a̱psu hote̍va yāti̱ sama̍neṣu̱ rebha̍n ||
9.097.48a nū na̱s tvaṁ ra̍thi̱ro de̍va soma̱ pari̍ srava ca̱mvo̍ḥ pū̱yamā̍naḥ |
9.097.48c a̱psu svādi̍ṣṭho̱ madhu̍mām̐ ṛ̱tāvā̍ de̱vo na yaḥ sa̍vi̱tā sa̱tyama̍nmā ||
9.097.49a a̱bhi vā̱yuṁ vī̱ty a̍rṣā gṛṇā̱no̱3̱̍ 'bhi mi̱trāvaru̍ṇā pū̱yamā̍naḥ |
9.097.49c a̱bhī nara̍ṁ dhī̱java̍naṁ rathe̱ṣṭhām a̱bhīndra̱ṁ vṛṣa̍ṇa̱ṁ vajra̍bāhum ||
9.097.50a a̱bhi vastrā̍ suvasa̱nāny a̍rṣā̱bhi dhe̱nūḥ su̱dughā̍ḥ pū̱yamā̍naḥ |
9.097.50c a̱bhi ca̱ndrā bharta̍ve no̱ hira̍ṇyā̱bhy aśvā̍n ra̱thino̍ deva soma ||
9.097.51a a̱bhī no̍ arṣa di̱vyā vasū̍ny a̱bhi viśvā̱ pārthi̍vā pū̱yamā̍naḥ |
9.097.51c a̱bhi yena̱ dravi̍ṇam a̱śnavā̍mā̱bhy ā̍rṣe̱yaṁ ja̍madagni̱van na̍ḥ ||
9.097.52a a̱yā pa̱vā pa̍vasvai̱nā vasū̍ni mām̐śca̱tva i̍ndo̱ sara̍si̱ pra dha̍nva |
9.097.52c bra̱dhnaś ci̱d atra̱ vāto̱ na jū̱taḥ pu̍ru̱medha̍ś ci̱t taka̍ve̱ nara̍ṁ dāt ||
9.097.53a u̱ta na̍ e̱nā pa̍va̱yā pa̍va̱svādhi̍ śru̱te śra̱vāyya̍sya tī̱rthe |
9.097.53c ṣa̱ṣṭiṁ sa̱hasrā̍ naigu̱to vasū̍ni vṛ̱kṣaṁ na pa̱kvaṁ dhū̍nava̱d raṇā̍ya ||
9.097.54a mahī̱me a̍sya̱ vṛṣa̱nāma̍ śū̱ṣe mām̐śca̍tve vā̱ pṛśa̍ne vā̱ vadha̍tre |
9.097.54c asvā̍payan ni̱guta̍ḥ sne̱haya̱c cāpā̱mitrā̱m̐ apā̱cito̍ ace̱taḥ ||
9.097.55a saṁ trī pa̱vitrā̱ vita̍tāny e̱ṣy anv eka̍ṁ dhāvasi pū̱yamā̍naḥ |
9.097.55c asi̱ bhago̱ asi̍ dā̱trasya̍ dā̱tāsi̍ ma̱ghavā̍ ma̱ghava̍dbhya indo ||
9.097.56a e̱ṣa vi̍śva̱vit pa̍vate manī̱ṣī somo̱ viśva̍sya̱ bhuva̍nasya̱ rājā̍ |
9.097.56c dra̱psām̐ ī̱raya̍n vi̱dathe̱ṣv indu̱r vi vāra̱m avya̍ṁ sa̱mayāti̍ yāti ||
9.097.57a indu̍ṁ rihanti mahi̱ṣā ada̍bdhāḥ pa̱de re̍bhanti ka̱vayo̱ na gṛdhrā̍ḥ |
9.097.57c hi̱nvanti̱ dhīrā̍ da̱śabhi̱ḥ kṣipā̍bhi̱ḥ sam a̍ñjate rū̱pam a̱pāṁ rase̍na ||
9.097.58a tvayā̍ va̱yam pava̍mānena soma̱ bhare̍ kṛ̱taṁ vi ci̍nuyāma̱ śaśva̍t |
9.097.58c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

9.098.01a a̱bhi no̍ vāja̱sāta̍maṁ ra̱yim a̍rṣa puru̱spṛha̍m |
9.098.01c indo̍ sa̱hasra̍bharṇasaṁ tuvidyu̱mnaṁ vi̍bhvā̱saha̍m ||
9.098.02a pari̱ ṣya su̍vā̱no a̱vyaya̱ṁ rathe̱ na varmā̍vyata |
9.098.02c indu̍r a̱bhi druṇā̍ hi̱to hi̍yā̱no dhārā̍bhir akṣāḥ ||
9.098.03a pari̱ ṣya su̍vā̱no a̍kṣā̱ indu̱r avye̱ mada̍cyutaḥ |
9.098.03c dhārā̱ ya ū̱rdhvo a̍dhva̱re bhrā̱jā naiti̍ gavya̱yuḥ ||
9.098.04a sa hi tvaṁ de̍va̱ śaśva̍te̱ vasu̱ martā̍ya dā̱śuṣe̍ |
9.098.04c indo̍ saha̱sriṇa̍ṁ ra̱yiṁ śa̱tātmā̍naṁ vivāsasi ||
9.098.05a va̱yaṁ te̍ a̱sya vṛ̍traha̱n vaso̱ vasva̍ḥ puru̱spṛha̍ḥ |
9.098.05c ni nedi̍ṣṭhatamā i̱ṣaḥ syāma̍ su̱mnasyā̍dhrigo ||
9.098.06a dvir yam pañca̱ svaya̍śasa̱ṁ svasā̍ro̱ adri̍saṁhatam |
9.098.06c pri̱yam indra̍sya̱ kāmya̍m prasnā̱paya̍nty ū̱rmiṇa̍m ||
9.098.07a pari̱ tyaṁ ha̍rya̱taṁ hari̍m ba̱bhrum pu̍nanti̱ vāre̍ṇa |
9.098.07c yo de̱vān viśvā̱m̐ it pari̱ made̍na sa̱ha gaccha̍ti ||
9.098.08a a̱sya vo̱ hy ava̍sā̱ pānto̍ dakṣa̱sādha̍nam |
9.098.08c yaḥ sū̱riṣu̱ śravo̍ bṛ̱had da̱dhe sva1̱̍r ṇa ha̍rya̱taḥ ||
9.098.09a sa vā̍ṁ ya̱jñeṣu̍ mānavī̱ indu̍r janiṣṭa rodasī |
9.098.09c de̱vo de̍vī giri̱ṣṭhā asre̍dha̱n taṁ tu̍vi̱ṣvaṇi̍ ||
9.098.10a indrā̍ya soma̱ pāta̍ve vṛtra̱ghne pari̍ ṣicyase |
9.098.10c nare̍ ca̱ dakṣi̍ṇāvate de̱vāya̍ sadanā̱sade̍ ||
9.098.11a te pra̱tnāso̱ vyu̍ṣṭiṣu̱ somā̍ḥ pa̱vitre̍ akṣaran |
9.098.11c a̱pa̱protha̍ntaḥ sanu̱tar hu̍ra̱ścita̍ḥ prā̱tas tām̐ apra̍cetasaḥ ||
9.098.12a taṁ sa̍khāyaḥ puro̱ruca̍ṁ yū̱yaṁ va̱yaṁ ca̍ sū̱raya̍ḥ |
9.098.12c a̱śyāma̱ vāja̍gandhyaṁ sa̱nema̱ vāja̍pastyam ||

9.099.01a ā ha̍rya̱tāya̍ dhṛ̱ṣṇave̱ dhanu̍s tanvanti̱ pauṁsya̍m |
9.099.01c śu̱krāṁ va̍ya̱nty asu̍rāya ni̱rṇija̍ṁ vi̱pām agre̍ mahī̱yuva̍ḥ ||
9.099.02a adha̍ kṣa̱pā pari̍ṣkṛto̱ vājā̍m̐ a̱bhi pra gā̍hate |
9.099.02c yadī̍ vi̱vasva̍to̱ dhiyo̱ hari̍ṁ hi̱nvanti̱ yāta̍ve ||
9.099.03a tam a̍sya marjayāmasi̱ mado̱ ya i̍ndra̱pāta̍maḥ |
9.099.03c yaṁ gāva̍ ā̱sabhi̍r da̱dhuḥ pu̱rā nū̱naṁ ca̍ sū̱raya̍ḥ ||
9.099.04a taṁ gātha̍yā purā̱ṇyā pu̍nā̱nam a̱bhy a̍nūṣata |
9.099.04c u̱to kṛ̍panta dhī̱tayo̍ de̱vānā̱ṁ nāma̱ bibhra̍tīḥ ||
9.099.05a tam u̱kṣamā̍ṇam a̱vyaye̱ vāre̍ punanti dharṇa̱sim |
9.099.05c dū̱taṁ na pū̱rvaci̍ttaya̱ ā śā̍sate manī̱ṣiṇa̍ḥ ||
9.099.06a sa pu̍nā̱no ma̱dinta̍ma̱ḥ soma̍ś ca̱mūṣu̍ sīdati |
9.099.06c pa̱śau na reta̍ ā̱dadha̱t pati̍r vacasyate dhi̱yaḥ ||
9.099.07a sa mṛ̍jyate su̱karma̍bhir de̱vo de̱vebhya̍ḥ su̱taḥ |
9.099.07c vi̱de yad ā̍su saṁda̱dir ma̱hīr a̱po vi gā̍hate ||
9.099.08a su̱ta i̍ndo pa̱vitra̱ ā nṛbhi̍r ya̱to vi nī̍yase |
9.099.08c indrā̍ya matsa̱rinta̍maś ca̱mūṣv ā ni ṣī̍dasi ||

9.100.01a a̱bhī na̍vante a̱druha̍ḥ pri̱yam indra̍sya̱ kāmya̍m |
9.100.01c va̱tsaṁ na pūrva̱ āyu̍ni jā̱taṁ ri̍hanti mā̱tara̍ḥ ||
9.100.02a pu̱nā̱na i̍nda̱v ā bha̍ra̱ soma̍ dvi̱barha̍saṁ ra̱yim |
9.100.02c tvaṁ vasū̍ni puṣyasi̱ viśvā̍ni dā̱śuṣo̍ gṛ̱he ||
9.100.03a tvaṁ dhiya̍m mano̱yuja̍ṁ sṛ̱jā vṛ̱ṣṭiṁ na ta̍nya̱tuḥ |
9.100.03c tvaṁ vasū̍ni̱ pārthi̍vā di̱vyā ca̍ soma puṣyasi ||
9.100.04a pari̍ te ji̱gyuṣo̍ yathā̱ dhārā̍ su̱tasya̍ dhāvati |
9.100.04c raṁha̍māṇā̱ vy a1̱̍vyaya̱ṁ vāra̍ṁ vā̱jīva̍ sāna̱siḥ ||
9.100.05a kratve̱ dakṣā̍ya naḥ kave̱ pava̍sva soma̱ dhāra̍yā |
9.100.05c indrā̍ya̱ pāta̍ve su̱to mi̱trāya̱ varu̍ṇāya ca ||
9.100.06a pava̍sva vāja̱sāta̍maḥ pa̱vitre̱ dhāra̍yā su̱taḥ |
9.100.06c indrā̍ya soma̱ viṣṇa̍ve de̱vebhyo̱ madhu̍mattamaḥ ||
9.100.07a tvāṁ ri̍hanti mā̱taro̱ hari̍m pa̱vitre̍ a̱druha̍ḥ |
9.100.07c va̱tsaṁ jā̱taṁ na dhe̱nava̱ḥ pava̍māna̱ vidha̍rmaṇi ||
9.100.08a pava̍māna̱ mahi̱ śrava̍ś ci̱trebhi̍r yāsi ra̱śmibhi̍ḥ |
9.100.08c śardha̱n tamā̍ṁsi jighnase̱ viśvā̍ni dā̱śuṣo̍ gṛ̱he ||
9.100.09a tvaṁ dyāṁ ca̍ mahivrata pṛthi̱vīṁ cāti̍ jabhriṣe |
9.100.09c prati̍ drā̱pim a̍muñcathā̱ḥ pava̍māna mahitva̱nā ||

9.101.01a pu̱roji̍tī vo̱ andha̍saḥ su̱tāya̍ mādayi̱tnave̍ |
9.101.01c apa̱ śvāna̍ṁ śnathiṣṭana̱ sakhā̍yo dīrghaji̱hvya̍m ||
9.101.02a yo dhāra̍yā pāva̱kayā̍ paripra̱syanda̍te su̱taḥ |
9.101.02c indu̱r aśvo̱ na kṛtvya̍ḥ ||
9.101.03a taṁ du̱roṣa̍m a̱bhī nara̱ḥ soma̍ṁ vi̱śvācyā̍ dhi̱yā |
9.101.03c ya̱jñaṁ hi̍nva̱nty adri̍bhiḥ ||
9.101.04a su̱tāso̱ madhu̍mattamā̱ḥ somā̱ indrā̍ya ma̱ndina̍ḥ |
9.101.04c pa̱vitra̍vanto akṣaran de̱vān ga̍cchantu vo̱ madā̍ḥ ||
9.101.05a indu̱r indrā̍ya pavata̱ iti̍ de̱vāso̍ abruvan |
9.101.05c vā̱cas pati̍r makhasyate̱ viśva̱syeśā̍na̱ oja̍sā ||
9.101.06a sa̱hasra̍dhāraḥ pavate samu̱dro vā̍camīṅkha̱yaḥ |
9.101.06c soma̱ḥ patī̍ rayī̱ṇāṁ sakhendra̍sya di̱ve-di̍ve ||
9.101.07a a̱yam pū̱ṣā ra̱yir bhaga̱ḥ soma̍ḥ punā̱no a̍rṣati |
9.101.07c pati̱r viśva̍sya̱ bhūma̍no̱ vy a̍khya̱d roda̍sī u̱bhe ||
9.101.08a sam u̍ pri̱yā a̍nūṣata̱ gāvo̱ madā̍ya̱ ghṛṣva̍yaḥ |
9.101.08c somā̍saḥ kṛṇvate pa̱thaḥ pava̍mānāsa̱ inda̍vaḥ ||
9.101.09a ya oji̍ṣṭha̱s tam ā bha̍ra̱ pava̍māna śra̱vāyya̍m |
9.101.09c yaḥ pañca̍ carṣa̱ṇīr a̱bhi ra̱yiṁ yena̱ vanā̍mahai ||
9.101.10a somā̍ḥ pavanta̱ inda̍vo̱ 'smabhya̍ṁ gātu̱vitta̍māḥ |
9.101.10c mi̱trāḥ su̍vā̱nā a̍re̱pasa̍ḥ svā̱dhya̍ḥ sva̱rvida̍ḥ ||
9.101.11a su̱ṣvā̱ṇāso̱ vy adri̍bhi̱ś citā̍nā̱ gor adhi̍ tva̱ci |
9.101.11c iṣa̍m a̱smabhya̍m a̱bhita̱ḥ sam a̍svaran vasu̱vida̍ḥ ||
9.101.12a e̱te pū̱tā vi̍pa̱ścita̱ḥ somā̍so̱ dadhyā̍śiraḥ |
9.101.12c sūryā̍so̱ na da̍rśa̱tāso̍ jiga̱tnavo̍ dhru̱vā ghṛ̱te ||
9.101.13a pra su̍nvā̱nasyāndha̍so̱ marto̱ na vṛ̍ta̱ tad vaca̍ḥ |
9.101.13c apa̱ śvāna̍m arā̱dhasa̍ṁ ha̱tā ma̱khaṁ na bhṛga̍vaḥ ||
9.101.14a ā jā̱mir atke̍ avyata bhu̱je na pu̱tra o̱ṇyo̍ḥ |
9.101.14c sara̍j jā̱ro na yoṣa̍ṇāṁ va̱ro na yoni̍m ā̱sada̍m ||
9.101.15a sa vī̱ro da̍kṣa̱sādha̍no̱ vi yas ta̱stambha̱ roda̍sī |
9.101.15c hari̍ḥ pa̱vitre̍ avyata ve̱dhā na yoni̍m ā̱sada̍m ||
9.101.16a avyo̱ vāre̍bhiḥ pavate̱ somo̱ gavye̱ adhi̍ tva̱ci |
9.101.16c kani̍krada̱d vṛṣā̱ hari̱r indra̍syā̱bhy e̍ti niṣkṛ̱tam ||

9.102.01a krā̱ṇā śiśu̍r ma̱hīnā̍ṁ hi̱nvann ṛ̱tasya̱ dīdhi̍tim |
9.102.01c viśvā̱ pari̍ pri̱yā bhu̍va̱d adha̍ dvi̱tā ||
9.102.02a upa̍ tri̱tasya̍ pā̱ṣyo̱3̱̍r abha̍kta̱ yad guhā̍ pa̱dam |
9.102.02c ya̱jñasya̍ sa̱pta dhāma̍bhi̱r adha̍ pri̱yam ||
9.102.03a trīṇi̍ tri̱tasya̱ dhāra̍yā pṛ̱ṣṭheṣv era̍yā ra̱yim |
9.102.03c mimī̍te asya̱ yoja̍nā̱ vi su̱kratu̍ḥ ||
9.102.04a ja̱jñā̱naṁ sa̱pta mā̱taro̍ ve̱dhām a̍śāsata śri̱ye |
9.102.04c a̱yaṁ dhru̱vo ra̍yī̱ṇāṁ cike̍ta̱ yat ||
9.102.05a a̱sya vra̱te sa̱joṣa̍so̱ viśve̍ de̱vāso̍ a̱druha̍ḥ |
9.102.05c spā̱rhā bha̍vanti̱ ranta̍yo ju̱ṣanta̱ yat ||
9.102.06a yam ī̱ garbha̍m ṛtā̱vṛdho̍ dṛ̱śe cāru̱m ajī̍janan |
9.102.06c ka̱vim maṁhi̍ṣṭham adhva̱re pu̍ru̱spṛha̍m ||
9.102.07a sa̱mī̱cī̱ne a̱bhi tmanā̍ ya̱hvī ṛ̱tasya̍ mā̱tarā̍ |
9.102.07c ta̱nvā̱nā ya̱jñam ā̍nu̱ṣag yad a̍ñja̱te ||
9.102.08a kratvā̍ śu̱krebhi̍r a̱kṣabhi̍r ṛ̱ṇor apa̍ vra̱jaṁ di̱vaḥ |
9.102.08c hi̱nvann ṛ̱tasya̱ dīdhi̍ti̱m prādhva̱re ||

9.103.01a pra pu̍nā̱nāya̍ ve̱dhase̱ somā̍ya̱ vaca̱ udya̍tam |
9.103.01c bhṛ̱tiṁ na bha̍rā ma̱tibhi̱r jujo̍ṣate ||
9.103.02a pari̱ vārā̍ṇy a̱vyayā̱ gobhi̍r añjā̱no a̍rṣati |
9.103.02c trī ṣa̱dhasthā̍ punā̱naḥ kṛ̍ṇute̱ hari̍ḥ ||
9.103.03a pari̱ kośa̍m madhu̱ścuta̍m a̱vyaye̱ vāre̍ arṣati |
9.103.03c a̱bhi vāṇī̱r ṛṣī̍ṇāṁ sa̱pta nū̍ṣata ||
9.103.04a pari̍ ṇe̱tā ma̍tī̱nāṁ vi̱śvade̍vo̱ adā̍bhyaḥ |
9.103.04c soma̍ḥ punā̱naś ca̱mvo̍r viśa̱d dhari̍ḥ ||
9.103.05a pari̱ daivī̱r anu̍ sva̱dhā indre̍ṇa yāhi sa̱ratha̍m |
9.103.05c pu̱nā̱no vā̱ghad vā̱ghadbhi̱r ama̍rtyaḥ ||
9.103.06a pari̱ sapti̱r na vā̍ja̱yur de̱vo de̱vebhya̍ḥ su̱taḥ |
9.103.06c vyā̱na̱śiḥ pava̍māno̱ vi dhā̍vati ||

9.104.01a sakhā̍ya̱ ā ni ṣī̍data punā̱nāya̱ pra gā̍yata |
9.104.01c śiśu̱ṁ na ya̱jñaiḥ pari̍ bhūṣata śri̱ye ||
9.104.02a sam ī̍ va̱tsaṁ na mā̱tṛbhi̍ḥ sṛ̱jatā̍ gaya̱sādha̍nam |
9.104.02c de̱vā̱vya1̱̍m mada̍m a̱bhi dviśa̍vasam ||
9.104.03a pu̱nātā̍ dakṣa̱sādha̍na̱ṁ yathā̱ śardhā̍ya vī̱taye̍ |
9.104.03c yathā̍ mi̱trāya̱ varu̍ṇāya̱ śaṁta̍maḥ ||
9.104.04a a̱smabhya̍ṁ tvā vasu̱vida̍m a̱bhi vāṇī̍r anūṣata |
9.104.04c gobhi̍ṣ ṭe̱ varṇa̍m a̱bhi vā̍sayāmasi ||
9.104.05a sa no̍ madānām pata̱ indo̍ de̱vapsa̍rā asi |
9.104.05c sakhe̍va̱ sakhye̍ gātu̱vitta̍mo bhava ||
9.104.06a sane̍mi kṛ̱dhy a1̱̍smad ā ra̱kṣasa̱ṁ kaṁ ci̍d a̱triṇa̍m |
9.104.06c apāde̍vaṁ dva̱yum aṁho̍ yuyodhi naḥ ||

9.105.01a taṁ va̍ḥ sakhāyo̱ madā̍ya punā̱nam a̱bhi gā̍yata |
9.105.01c śiśu̱ṁ na ya̱jñaiḥ sva̍dayanta gū̱rtibhi̍ḥ ||
9.105.02a saṁ va̱tsa i̍va mā̱tṛbhi̱r indu̍r hinvā̱no a̍jyate |
9.105.02c de̱vā̱vīr mado̍ ma̱tibhi̱ḥ pari̍ṣkṛtaḥ ||
9.105.03a a̱yaṁ dakṣā̍ya̱ sādha̍no̱ 'yaṁ śardhā̍ya vī̱taye̍ |
9.105.03c a̱yaṁ de̱vebhyo̱ madhu̍mattamaḥ su̱taḥ ||
9.105.04a goma̍n na indo̱ aśva̍vat su̱taḥ su̍dakṣa dhanva |
9.105.04c śuci̍ṁ te̱ varṇa̱m adhi̱ goṣu̍ dīdharam ||
9.105.05a sa no̍ harīṇām pata̱ indo̍ de̱vapsa̍rastamaḥ |
9.105.05c sakhe̍va̱ sakhye̱ naryo̍ ru̱ce bha̍va ||
9.105.06a sane̍mi̱ tvam a̱smad ām̐ ade̍va̱ṁ kaṁ ci̍d a̱triṇa̍m |
9.105.06c sā̱hvām̐ i̍ndo̱ pari̱ bādho̱ apa̍ dva̱yum ||

9.106.01a indra̱m accha̍ su̱tā i̱me vṛṣa̍ṇaṁ yantu̱ hara̍yaḥ |
9.106.01c śru̱ṣṭī jā̱tāsa̱ inda̍vaḥ sva̱rvida̍ḥ ||
9.106.02a a̱yam bharā̍ya sāna̱sir indrā̍ya pavate su̱taḥ |
9.106.02c somo̱ jaitra̍sya cetati̱ yathā̍ vi̱de ||
9.106.03a a̱syed indro̱ made̱ṣv ā grā̱bhaṁ gṛ̍bhṇīta sāna̱sim |
9.106.03c vajra̍ṁ ca̱ vṛṣa̍ṇam bhara̱t sam a̍psu̱jit ||
9.106.04a pra dha̍nvā soma̱ jāgṛ̍vi̱r indrā̍yendo̱ pari̍ srava |
9.106.04c dyu̱manta̱ṁ śuṣma̱m ā bha̍rā sva̱rvida̍m ||
9.106.05a indrā̍ya̱ vṛṣa̍ṇa̱m mada̱m pava̍sva vi̱śvada̍rśataḥ |
9.106.05c sa̱hasra̍yāmā pathi̱kṛd vi̍cakṣa̱ṇaḥ ||
9.106.06a a̱smabhya̍ṁ gātu̱vitta̍mo de̱vebhyo̱ madhu̍mattamaḥ |
9.106.06c sa̱hasra̍ṁ yāhi pa̱thibhi̱ḥ kani̍kradat ||
9.106.07a pava̍sva de̱vavī̍taya̱ indo̱ dhārā̍bhi̱r oja̍sā |
9.106.07c ā ka̱laśa̱m madhu̍mān soma naḥ sadaḥ ||
9.106.08a tava̍ dra̱psā u̍da̱pruta̱ indra̱m madā̍ya vāvṛdhuḥ |
9.106.08c tvāṁ de̱vāso̍ a̱mṛtā̍ya̱ kam pa̍puḥ ||
9.106.09a ā na̍ḥ sutāsa indavaḥ punā̱nā dhā̍vatā ra̱yim |
9.106.09c vṛ̱ṣṭidyā̍vo rītyāpaḥ sva̱rvida̍ḥ ||
9.106.10a soma̍ḥ punā̱na ū̱rmiṇāvyo̱ vāra̱ṁ vi dhā̍vati |
9.106.10c agre̍ vā̱caḥ pava̍māna̱ḥ kani̍kradat ||
9.106.11a dhī̱bhir hi̍nvanti vā̱jina̱ṁ vane̱ krīḻa̍nta̱m atya̍vim |
9.106.11c a̱bhi tri̍pṛ̱ṣṭham ma̱taya̱ḥ sam a̍svaran ||
9.106.12a asa̍rji ka̱laśā̍m̐ a̱bhi mī̱ḻhe sapti̱r na vā̍ja̱yuḥ |
9.106.12c pu̱nā̱no vāca̍ṁ ja̱naya̍nn asiṣyadat ||
9.106.13a pava̍te harya̱to hari̱r ati̱ hvarā̍ṁsi̱ raṁhyā̍ |
9.106.13c a̱bhyarṣa̍n sto̱tṛbhyo̍ vī̱rava̱d yaśa̍ḥ ||
9.106.14a a̱yā pa̍vasva deva̱yur madho̱r dhārā̍ asṛkṣata |
9.106.14c rebha̍n pa̱vitra̱m pary e̍ṣi vi̱śvata̍ḥ ||

9.107.01a parī̱to ṣi̍ñcatā su̱taṁ somo̱ ya u̍tta̱maṁ ha̱viḥ |
9.107.01c da̱dha̱nvām̐ yo naryo̍ a̱psv a1̱̍ntar ā su̱ṣāva̱ soma̱m adri̍bhiḥ ||
9.107.02a nū̱nam pu̍nā̱no 'vi̍bhi̱ḥ pari̍ sra̱vāda̍bdhaḥ sura̱bhiṁta̍raḥ |
9.107.02c su̱te ci̍t tvā̱psu ma̍dāmo̱ andha̍sā śrī̱ṇanto̱ gobhi̱r utta̍ram ||
9.107.03a pari̍ suvā̱naś cakṣa̍se deva̱māda̍na̱ḥ kratu̱r indu̍r vicakṣa̱ṇaḥ ||
9.107.04a pu̱nā̱naḥ so̍ma̱ dhāra̍yā̱po vasā̍no arṣasi |
9.107.04c ā ra̍tna̱dhā yoni̍m ṛ̱tasya̍ sīda̱sy utso̍ deva hira̱ṇyaya̍ḥ ||
9.107.05a du̱hā̱na ūdha̍r di̱vyam madhu̍ pri̱yam pra̱tnaṁ sa̱dhastha̱m āsa̍dat |
9.107.05c ā̱pṛcchya̍ṁ dha̱ruṇa̍ṁ vā̱jy a̍rṣati̱ nṛbhi̍r dhū̱to vi̍cakṣa̱ṇaḥ ||
9.107.06a pu̱nā̱naḥ so̍ma̱ jāgṛ̍vi̱r avyo̱ vāre̱ pari̍ pri̱yaḥ |
9.107.06c tvaṁ vipro̍ abha̱vo 'ṅgi̍rastamo̱ madhvā̍ ya̱jñam mi̍mikṣa naḥ ||
9.107.07a somo̍ mī̱ḍhvān pa̍vate gātu̱vitta̍ma̱ ṛṣi̱r vipro̍ vicakṣa̱ṇaḥ |
9.107.07c tvaṁ ka̱vir a̍bhavo deva̱vīta̍ma̱ ā sūrya̍ṁ rohayo di̱vi ||
9.107.08a soma̍ u ṣuvā̱ṇaḥ so̱tṛbhi̱r adhi̱ ṣṇubhi̱r avī̍nām |
9.107.08c aśva̍yeva ha̱ritā̍ yāti̱ dhāra̍yā ma̱ndrayā̍ yāti̱ dhāra̍yā ||
9.107.09a a̱nū̱pe gomā̱n gobhi̍r akṣā̱ḥ somo̍ du̱gdhābhi̍r akṣāḥ |
9.107.09c sa̱mu̱draṁ na sa̱ṁvara̍ṇāny agman ma̱ndī madā̍ya tośate ||
9.107.10a ā so̍ma suvā̱no adri̍bhis ti̱ro vārā̍ṇy a̱vyayā̍ |
9.107.10c jano̱ na pu̱ri ca̱mvo̍r viśa̱d dhari̱ḥ sado̱ vane̍ṣu dadhiṣe ||
9.107.11a sa mā̍mṛje ti̱ro aṇvā̍ni me̱ṣyo̍ mī̱ḻhe sapti̱r na vā̍ja̱yuḥ |
9.107.11c a̱nu̱mādya̱ḥ pava̍māno manī̱ṣibhi̱ḥ somo̱ vipre̍bhi̱r ṛkva̍bhiḥ ||
9.107.12a pra so̍ma de̱vavī̍taye̱ sindhu̱r na pi̍pye̱ arṇa̍sā |
9.107.12c a̱ṁśoḥ paya̍sā madi̱ro na jāgṛ̍vi̱r acchā̱ kośa̍m madhu̱ścuta̍m ||
9.107.13a ā ha̍rya̱to arju̍ne̱ atke̍ avyata pri̱yaḥ sū̱nur na marjya̍ḥ |
9.107.13c tam ī̍ṁ hinvanty a̱paso̱ yathā̱ ratha̍ṁ na̱dīṣv ā gabha̍styoḥ ||
9.107.14a a̱bhi somā̍sa ā̱yava̱ḥ pava̍nte̱ madya̱m mada̍m |
9.107.14c sa̱mu̱drasyādhi̍ vi̱ṣṭapi̍ manī̱ṣiṇo̍ matsa̱rāsa̍ḥ sva̱rvida̍ḥ ||
9.107.15a tara̍t samu̱dram pava̍māna ū̱rmiṇā̱ rājā̍ de̱va ṛ̱tam bṛ̱hat |
9.107.15c arṣa̍n mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ dharma̍ṇā̱ pra hi̍nvā̱na ṛ̱tam bṛ̱hat ||
9.107.16a nṛbhi̍r yemā̱no ha̍rya̱to vi̍cakṣa̱ṇo rājā̍ de̱vaḥ sa̍mu̱driya̍ḥ ||
9.107.17a indrā̍ya pavate̱ mada̱ḥ somo̍ ma̱rutva̍te su̱taḥ |
9.107.17c sa̱hasra̍dhāro̱ aty avya̍m arṣati̱ tam ī̍ mṛjanty ā̱yava̍ḥ ||
9.107.18a pu̱nā̱naś ca̱mū ja̱naya̍n ma̱tiṁ ka̱viḥ somo̍ de̱veṣu̍ raṇyati |
9.107.18c a̱po vasā̍na̱ḥ pari̱ gobhi̱r utta̍ra̱ḥ sīda̱n vane̍ṣv avyata ||
9.107.19a tavā̱haṁ so̍ma rāraṇa sa̱khya i̍ndo di̱ve-di̍ve |
9.107.19c pu̱rūṇi̍ babhro̱ ni ca̍ranti̱ mām ava̍ pari̱dhīm̐r ati̱ tām̐ i̍hi ||
9.107.20a u̱tāhaṁ nakta̍m u̱ta so̍ma te̱ divā̍ sa̱khyāya̍ babhra̱ ūdha̍ni |
9.107.20c ghṛ̱ṇā tapa̍nta̱m ati̱ sūrya̍m pa̱raḥ śa̍ku̱nā i̍va paptima ||
9.107.21a mṛ̱jyamā̍naḥ suhastya samu̱dre vāca̍m invasi |
9.107.21c ra̱yim pi̱śaṅga̍m bahu̱lam pu̍ru̱spṛha̱m pava̍mānā̱bhy a̍rṣasi ||
9.107.22a mṛ̱jā̱no vāre̱ pava̍māno a̱vyaye̱ vṛṣāva̍ cakrado̱ vane̍ |
9.107.22c de̱vānā̍ṁ soma pavamāna niṣkṛ̱taṁ gobhi̍r añjā̱no a̍rṣasi ||
9.107.23a pava̍sva̱ vāja̍sātaye̱ 'bhi viśvā̍ni̱ kāvyā̍ |
9.107.23c tvaṁ sa̍mu̱dram pra̍tha̱mo vi dhā̍rayo de̱vebhya̍ḥ soma matsa̱raḥ ||
9.107.24a sa tū pa̍vasva̱ pari̱ pārthi̍va̱ṁ rajo̍ di̱vyā ca̍ soma̱ dharma̍bhiḥ |
9.107.24c tvāṁ viprā̍so ma̱tibhi̍r vicakṣaṇa śu̱bhraṁ hi̍nvanti dhī̱tibhi̍ḥ ||
9.107.25a pava̍mānā asṛkṣata pa̱vitra̱m ati̱ dhāra̍yā |
9.107.25c ma̱rutva̍nto matsa̱rā i̍ndri̱yā hayā̍ me̱dhām a̱bhi prayā̍ṁsi ca ||
9.107.26a a̱po vasā̍na̱ḥ pari̱ kośa̍m arṣa̱tīndu̍r hiyā̱naḥ so̱tṛbhi̍ḥ |
9.107.26c ja̱naya̱ñ jyoti̍r ma̱ndanā̍ avīvaśa̱d gāḥ kṛ̍ṇvā̱no na ni̱rṇija̍m ||

9.108.01a pava̍sva̱ madhu̍mattama̱ indrā̍ya soma kratu̱vitta̍mo̱ mada̍ḥ |
9.108.01c mahi̍ dyu̱kṣata̍mo̱ mada̍ḥ ||
9.108.02a yasya̍ te pī̱tvā vṛ̍ṣa̱bho vṛ̍ṣā̱yate̱ 'sya pī̱tā sva̱rvida̍ḥ |
9.108.02c sa su̱prake̍to a̱bhy a̍kramī̱d iṣo 'cchā̱ vāja̱ṁ naita̍śaḥ ||
9.108.03a tvaṁ hy a1̱̍ṅga daivyā̱ pava̍māna̱ jani̍māni dyu̱matta̍maḥ |
9.108.03c a̱mṛ̱ta̱tvāya̍ gho̱ṣaya̍ḥ ||
9.108.04a yenā̱ nava̍gvo da̱dhyaṅṅ a̍porṇu̱te yena̱ viprā̍sa āpi̱re |
9.108.04c de̱vānā̍ṁ su̱mne a̱mṛta̍sya̱ cāru̍ṇo̱ yena̱ śravā̍ṁsy āna̱śuḥ ||
9.108.05a e̱ṣa sya dhāra̍yā su̱to 'vyo̱ vāre̍bhiḥ pavate ma̱dinta̍maḥ |
9.108.05c krīḻa̍nn ū̱rmir a̱pām i̍va ||
9.108.06a ya u̱sriyā̱ apyā̍ a̱ntar aśma̍no̱ nir gā akṛ̍nta̱d oja̍sā |
9.108.06c a̱bhi vra̱jaṁ ta̍tniṣe̱ gavya̱m aśvya̍ṁ va̱rmīva̍ dhṛṣṇa̱v ā ru̍ja ||
9.108.07a ā so̍tā̱ pari̍ ṣiñca̱tāśva̱ṁ na stoma̍m a̱ptura̍ṁ raja̱stura̍m |
9.108.07c va̱na̱kra̱kṣam u̍da̱pruta̍m ||
9.108.08a sa̱hasra̍dhāraṁ vṛṣa̱bham pa̍yo̱vṛdha̍m pri̱yaṁ de̱vāya̱ janma̍ne |
9.108.08c ṛ̱tena̱ ya ṛ̱tajā̍to vivāvṛ̱dhe rājā̍ de̱va ṛ̱tam bṛ̱hat ||
9.108.09a a̱bhi dyu̱mnam bṛ̱had yaśa̱ iṣa̍s pate didī̱hi de̍va deva̱yuḥ |
9.108.09c vi kośa̍m madhya̱maṁ yu̍va ||
9.108.10a ā va̍cyasva sudakṣa ca̱mvo̍ḥ su̱to vi̱śāṁ vahni̱r na vi̱śpati̍ḥ |
9.108.10c vṛ̱ṣṭiṁ di̱vaḥ pa̍vasva rī̱tim a̱pāṁ jinvā̱ gavi̍ṣṭaye̱ dhiya̍ḥ ||
9.108.11a e̱tam u̱ tyam ma̍da̱cyuta̍ṁ sa̱hasra̍dhāraṁ vṛṣa̱bhaṁ divo̍ duhuḥ |
9.108.11c viśvā̱ vasū̍ni̱ bibhra̍tam ||
9.108.12a vṛṣā̱ vi ja̍jñe ja̱naya̱nn ama̍rtyaḥ pra̱tapa̱ñ jyoti̍ṣā̱ tama̍ḥ |
9.108.12c sa suṣṭu̍taḥ ka̱vibhi̍r ni̱rṇija̍ṁ dadhe tri̱dhātv a̍sya̱ daṁsa̍sā ||
9.108.13a sa su̍nve̱ yo vasū̍nā̱ṁ yo rā̱yām ā̍ne̱tā ya iḻā̍nām |
9.108.13c somo̱ yaḥ su̍kṣitī̱nām ||
9.108.14a yasya̍ na̱ indra̱ḥ pibā̱d yasya̍ ma̱ruto̱ yasya̍ vārya̱maṇā̱ bhaga̍ḥ |
9.108.14c ā yena̍ mi̱trāvaru̍ṇā̱ karā̍maha̱ endra̱m ava̍se ma̱he ||
9.108.15a indrā̍ya soma̱ pāta̍ve̱ nṛbhi̍r ya̱taḥ svā̍yu̱dho ma̱dinta̍maḥ |
9.108.15c pava̍sva̱ madhu̍mattamaḥ ||
9.108.16a indra̍sya̱ hārdi̍ soma̱dhāna̱m ā vi̍śa samu̱dram i̍va̱ sindha̍vaḥ |
9.108.16c juṣṭo̍ mi̱trāya̱ varu̍ṇāya vā̱yave̍ di̱vo vi̍ṣṭa̱mbha u̍tta̱maḥ ||

9.109.01a pari̱ pra dha̱nvendrā̍ya soma svā̱dur mi̱trāya̍ pū̱ṣṇe bhagā̍ya ||
9.109.02a indra̍s te soma su̱tasya̍ peyā̱ḥ kratve̱ dakṣā̍ya̱ viśve̍ ca de̱vāḥ ||
9.109.03a e̱vāmṛtā̍ya ma̱he kṣayā̍ya̱ sa śu̱kro a̍rṣa di̱vyaḥ pī̱yūṣa̍ḥ ||
9.109.04a pava̍sva soma ma̱hān sa̍mu̱draḥ pi̱tā de̱vānā̱ṁ viśvā̱bhi dhāma̍ ||
9.109.05a śu̱kraḥ pa̍vasva de̱vebhya̍ḥ soma di̱ve pṛ̍thi̱vyai śaṁ ca̍ pra̱jāyai̍ ||
9.109.06a di̱vo dha̱rtāsi̍ śu̱kraḥ pī̱yūṣa̍ḥ sa̱tye vidha̍rman vā̱jī pa̍vasva ||
9.109.07a pava̍sva soma dyu̱mnī su̍dhā̱ro ma̱hām avī̍nā̱m anu̍ pū̱rvyaḥ ||
9.109.08a nṛbhi̍r yemā̱no ja̍jñā̱naḥ pū̱taḥ kṣara̱d viśvā̍ni ma̱ndraḥ sva̱rvit ||
9.109.09a indu̍ḥ punā̱naḥ pra̱jām u̍rā̱ṇaḥ kara̱d viśvā̍ni̱ dravi̍ṇāni naḥ ||
9.109.10a pava̍sva soma̱ kratve̱ dakṣā̱yāśvo̱ na ni̱kto vā̱jī dhanā̍ya ||
9.109.11a taṁ te̍ so̱tāro̱ rasa̱m madā̍ya pu̱nanti̱ soma̍m ma̱he dyu̱mnāya̍ ||
9.109.12a śiśu̍ṁ jajñā̱naṁ hari̍m mṛjanti pa̱vitre̱ soma̍ṁ de̱vebhya̱ indu̍m ||
9.109.13a indu̍ḥ paviṣṭa̱ cāru̱r madā̍yā̱pām u̱pasthe̍ ka̱vir bhagā̍ya ||
9.109.14a bibha̍rti̱ cārv indra̍sya̱ nāma̱ yena̱ viśvā̍ni vṛ̱trā ja̱ghāna̍ ||
9.109.15a piba̍nty asya̱ viśve̍ de̱vāso̱ gobhi̍ḥ śrī̱tasya̱ nṛbhi̍ḥ su̱tasya̍ ||
9.109.16a pra su̍vā̱no a̍kṣāḥ sa̱hasra̍dhāras ti̱raḥ pa̱vitra̱ṁ vi vāra̱m avya̍m ||
9.109.17a sa vā̱jy a̍kṣāḥ sa̱hasra̍retā a̱dbhir mṛ̍jā̱no gobhi̍ḥ śrīṇā̱naḥ ||
9.109.18a pra so̍ma yā̱hīndra̍sya ku̱kṣā nṛbhi̍r yemā̱no adri̍bhiḥ su̱taḥ ||
9.109.19a asa̍rji vā̱jī ti̱raḥ pa̱vitra̱m indrā̍ya̱ soma̍ḥ sa̱hasra̍dhāraḥ ||
9.109.20a a̱ñjanty e̍na̱m madhvo̱ rase̱nendrā̍ya̱ vṛṣṇa̱ indu̱m madā̍ya ||
9.109.21a de̱vebhya̍s tvā̱ vṛthā̱ pāja̍se̱ 'po vasā̍na̱ṁ hari̍m mṛjanti ||
9.109.22a indu̱r indrā̍ya tośate̱ ni to̍śate śrī̱ṇann u̱gro ri̱ṇann a̱paḥ ||

9.110.01a pary ū̱ ṣu pra dha̍nva̱ vāja̍sātaye̱ pari̍ vṛ̱trāṇi̍ sa̱kṣaṇi̍ḥ |
9.110.01c dvi̱ṣas ta̱radhyā̍ ṛṇa̱yā na̍ īyase ||
9.110.02a anu̱ hi tvā̍ su̱taṁ so̍ma̱ madā̍masi ma̱he sa̍marya̱rājye̍ |
9.110.02c vājā̍m̐ a̱bhi pa̍vamāna̱ pra gā̍hase ||
9.110.03a ajī̍jano̱ hi pa̍vamāna̱ sūrya̍ṁ vi̱dhāre̱ śakma̍nā̱ paya̍ḥ |
9.110.03c gojī̍rayā̱ raṁha̍māṇa̱ḥ pura̍ṁdhyā ||
9.110.04a ajī̍jano amṛta̱ martye̱ṣv ām̐ ṛ̱tasya̱ dharma̍nn a̱mṛta̍sya̱ cāru̍ṇaḥ |
9.110.04c sadā̍saro̱ vāja̱m acchā̱ sani̍ṣyadat ||
9.110.05a a̱bhy-a̍bhi̱ hi śrava̍sā ta̱tardi̱thotsa̱ṁ na kaṁ ci̍j jana̱pāna̱m akṣi̍tam |
9.110.05c śaryā̍bhi̱r na bhara̍māṇo̱ gabha̍styoḥ ||
9.110.06a ād ī̱ṁ ke ci̱t paśya̍mānāsa̱ āpya̍ṁ vasu̱ruco̍ di̱vyā a̱bhy a̍nūṣata |
9.110.06c vāra̱ṁ na de̱vaḥ sa̍vi̱tā vy ū̍rṇute ||
9.110.07a tve so̍ma pratha̱mā vṛ̱ktaba̍rhiṣo ma̱he vājā̍ya̱ śrava̍se̱ dhiya̍ṁ dadhuḥ |
9.110.07c sa tvaṁ no̍ vīra vī̱ryā̍ya codaya ||
9.110.08a di̱vaḥ pī̱yūṣa̍m pū̱rvyaṁ yad u̱kthya̍m ma̱ho gā̱hād di̱va ā nir a̍dhukṣata |
9.110.08c indra̍m a̱bhi jāya̍māna̱ṁ sam a̍svaran ||
9.110.09a adha̱ yad i̱me pa̍vamāna̱ roda̍sī i̱mā ca̱ viśvā̱ bhuva̍nā̱bhi ma̱jmanā̍ |
9.110.09c yū̱the na ni̱ṣṭhā vṛ̍ṣa̱bho vi ti̍ṣṭhase ||
9.110.10a soma̍ḥ punā̱no a̱vyaye̱ vāre̱ śiśu̱r na krīḻa̱n pava̍māno akṣāḥ |
9.110.10c sa̱hasra̍dhāraḥ śa̱tavā̍ja̱ indu̍ḥ ||
9.110.11a e̱ṣa pu̍nā̱no madhu̍mām̐ ṛ̱tāvendrā̱yendu̍ḥ pavate svā̱dur ū̱rmiḥ |
9.110.11c vā̱ja̱sani̍r varivo̱vid va̍yo̱dhāḥ ||
9.110.12a sa pa̍vasva̱ saha̍mānaḥ pṛta̱nyūn sedha̱n rakṣā̱ṁsy apa̍ du̱rgahā̍ṇi |
9.110.12c svā̱yu̱dhaḥ sā̍sa̱hvān so̍ma̱ śatrū̍n ||

9.111.01a a̱yā ru̱cā hari̍ṇyā punā̱no viśvā̱ dveṣā̍ṁsi tarati sva̱yugva̍bhi̱ḥ sūro̱ na sva̱yugva̍bhiḥ |
9.111.01d dhārā̍ su̱tasya̍ rocate punā̱no a̍ru̱ṣo hari̍ḥ |
9.111.01f viśvā̱ yad rū̱pā pa̍ri̱yāty ṛkva̍bhiḥ sa̱ptāsye̍bhi̱r ṛkva̍bhiḥ ||
9.111.02a tvaṁ tyat pa̍ṇī̱nāṁ vi̍do̱ vasu̱ sam mā̱tṛbhi̍r marjayasi̱ sva ā dama̍ ṛ̱tasya̍ dhī̱tibhi̱r dame̍ |
9.111.02d pa̱rā̱vato̱ na sāma̱ tad yatrā̱ raṇa̍nti dhī̱taya̍ḥ |
9.111.02f tri̱dhātu̍bhi̱r aru̍ṣībhi̱r vayo̍ dadhe̱ roca̍māno̱ vayo̍ dadhe ||
9.111.03a pūrvā̱m anu̍ pra̱diśa̍ṁ yāti̱ ceki̍ta̱t saṁ ra̱śmibhi̍r yatate darśa̱to ratho̱ daivyo̍ darśa̱to ratha̍ḥ |
9.111.03d agma̍nn u̱kthāni̱ pauṁsyendra̱ṁ jaitrā̍ya harṣayan |
9.111.03f vajra̍ś ca̱ yad bhava̍tho̱ ana̍pacyutā sa̱matsv ana̍pacyutā ||

9.112.01a nā̱nā̱naṁ vā u̍ no̱ dhiyo̱ vi vra̱tāni̱ janā̍nām |
9.112.01c takṣā̍ ri̱ṣṭaṁ ru̱tam bhi̱ṣag bra̱hmā su̱nvanta̍m iccha̱tīndrā̍yendo̱ pari̍ srava ||
9.112.02a jara̍tībhi̱r oṣa̍dhībhiḥ pa̱rṇebhi̍ḥ śaku̱nānā̍m |
9.112.02c kā̱rmā̱ro aśma̍bhi̱r dyubhi̱r hira̍ṇyavantam iccha̱tīndrā̍yendo̱ pari̍ srava ||
9.112.03a kā̱rur a̱haṁ ta̱to bhi̱ṣag u̍palapra̱kṣiṇī̍ na̱nā |
9.112.03c nānā̍dhiyo vasū̱yavo 'nu̱ gā i̍va tasthi̱mendrā̍yendo̱ pari̍ srava ||
9.112.04a aśvo̱ voḻhā̍ su̱khaṁ ratha̍ṁ hasa̱nām u̍pama̱ntriṇa̍ḥ |
9.112.04c śepo̱ roma̍ṇvantau bhe̱dau vār in ma̱ṇḍūka̍ iccha̱tīndrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

9.113.01a śa̱rya̱ṇāva̍ti̱ soma̱m indra̍ḥ pibatu vṛtra̱hā |
9.113.01c bala̱ṁ dadhā̍na ā̱tmani̍ kari̱ṣyan vī̱rya̍m ma̱had indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||
9.113.02a ā pa̍vasva diśām pata ārjī̱kāt so̍ma mīḍhvaḥ |
9.113.02c ṛ̱ta̱vā̱kena̍ sa̱tyena̍ śra̱ddhayā̱ tapa̍sā su̱ta indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||
9.113.03a pa̱rjanya̍vṛddham mahi̱ṣaṁ taṁ sūrya̍sya duhi̱tābha̍rat |
9.113.03c taṁ ga̍ndha̱rvāḥ praty a̍gṛbhṇa̱n taṁ some̱ rasa̱m āda̍dhu̱r indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||
9.113.04a ṛ̱taṁ vada̍nn ṛtadyumna sa̱tyaṁ vada̍n satyakarman |
9.113.04c śra̱ddhāṁ vada̍n soma rājan dhā̱trā so̍ma̱ pari̍ṣkṛta̱ indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||
9.113.05a sa̱tyamu̍grasya bṛha̱taḥ saṁ sra̍vanti saṁsra̱vāḥ |
9.113.05c saṁ ya̍nti ra̱sino̱ rasā̍ḥ punā̱no brahma̍ṇā hara̱ indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||
9.113.06a yatra̍ bra̱hmā pa̍vamāna chanda̱syā̱3̱̍ṁ vāca̱ṁ vada̍n |
9.113.06c grāvṇā̱ some̍ mahī̱yate̱ some̍nāna̱ndaṁ ja̱naya̱nn indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||
9.113.07a yatra̱ jyoti̱r aja̍sra̱ṁ yasmi̍m̐l lo̱ke sva̍r hi̱tam |
9.113.07c tasmi̱n māṁ dhe̍hi pavamānā̱mṛte̍ lo̱ke akṣi̍ta̱ indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||
9.113.08a yatra̱ rājā̍ vaivasva̱to yatrā̍va̱rodha̍naṁ di̱vaḥ |
9.113.08c yatrā̱mūr ya̱hvatī̱r āpa̱s tatra̱ mām a̱mṛta̍ṁ kṛ̱dhīndrā̍yendo̱ pari̍ srava ||
9.113.09a yatrā̍nukā̱maṁ cara̍ṇaṁ trinā̱ke tri̍di̱ve di̱vaḥ |
9.113.09c lo̱kā yatra̱ jyoti̍ṣmanta̱s tatra̱ mām a̱mṛta̍ṁ kṛ̱dhīndrā̍yendo̱ pari̍ srava ||
9.113.10a yatra̱ kāmā̍ nikā̱māś ca̱ yatra̍ bra̱dhnasya̍ vi̱ṣṭapa̍m |
9.113.10c sva̱dhā ca̱ yatra̱ tṛpti̍ś ca̱ tatra̱ mām a̱mṛta̍ṁ kṛ̱dhīndrā̍yendo̱ pari̍ srava ||
9.113.11a yatrā̍na̱ndāś ca̱ modā̍ś ca̱ muda̍ḥ pra̱muda̱ āsa̍te |
9.113.11c kāma̍sya̱ yatrā̱ptāḥ kāmā̱s tatra̱ mām a̱mṛta̍ṁ kṛ̱dhīndrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

9.114.01a ya indo̱ḥ pava̍māna̱syānu̱ dhāmā̱ny akra̍mīt |
9.114.01c tam ā̍huḥ supra̱jā iti̱ yas te̍ so̱māvi̍dha̱n mana̱ indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||
9.114.02a ṛṣe̍ mantra̱kṛtā̱ṁ stomai̱ḥ kaśya̍podva̱rdhaya̱n gira̍ḥ |
9.114.02c soma̍ṁ namasya̱ rājā̍na̱ṁ yo ja̱jñe vī̱rudhā̱m pati̱r indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||
9.114.03a sa̱pta diśo̱ nānā̍sūryāḥ sa̱pta hotā̍ra ṛ̱tvija̍ḥ |
9.114.03c de̱vā ā̍di̱tyā ye sa̱pta tebhi̍ḥ somā̱bhi ra̍kṣa na̱ indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||
9.114.04a yat te̍ rājañ chṛ̱taṁ ha̱vis tena̍ somā̱bhi ra̍kṣa naḥ |
9.114.04c a̱rā̱tī̱vā mā na̍s tārī̱n mo ca̍ na̱ḥ kiṁ ca̱nāma̍ma̱d indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||


10.001.01a agre̍ bṛ̱hann u̱ṣasā̍m ū̱rdhvo a̍sthān nirjaga̱nvān tama̍so̱ jyoti̱ṣāgā̍t |
10.001.01c a̱gnir bhā̱nunā̱ ruśa̍tā̱ svaṅga̱ ā jā̱to viśvā̱ sadmā̍ny aprāḥ ||
10.001.02a sa jā̱to garbho̍ asi̱ roda̍syo̱r agne̱ cāru̱r vibhṛ̍ta̱ oṣa̍dhīṣu |
10.001.02c ci̱traḥ śiśu̱ḥ pari̱ tamā̍ṁsy a̱ktūn pra mā̱tṛbhyo̱ adhi̱ kani̍kradad gāḥ ||
10.001.03a viṣṇu̍r i̱tthā pa̍ra̱mam a̍sya vi̱dvāñ jā̱to bṛ̱hann a̱bhi pā̍ti tṛ̱tīya̍m |
10.001.03c ā̱sā yad a̍sya̱ payo̱ akra̍ta̱ svaṁ sace̍taso a̱bhy a̍rca̱nty atra̍ ||
10.001.04a ata̍ u tvā pitu̱bhṛto̱ jani̍trīr annā̱vṛdha̱m prati̍ cara̱nty annai̍ḥ |
10.001.04c tā ī̱m praty e̍ṣi̱ puna̍r a̱nyarū̍pā̱ asi̱ tvaṁ vi̱kṣu mānu̍ṣīṣu̱ hotā̍ ||
10.001.05a hotā̍raṁ ci̱trara̍tham adhva̱rasya̍ ya̱jñasya̍-yajñasya ke̱tuṁ ruśa̍ntam |
10.001.05c pratya̍rdhiṁ de̱vasya̍-devasya ma̱hnā śri̱yā tv a1̱̍gnim ati̍thi̱ṁ janā̍nām ||
10.001.06a sa tu vastrā̱ṇy adha̱ peśa̍nāni̱ vasā̍no a̱gnir nābhā̍ pṛthi̱vyāḥ |
10.001.06c a̱ru̱ṣo jā̱taḥ pa̱da iḻā̍yāḥ pu̱rohi̍to rājan yakṣī̱ha de̱vān ||
10.001.07a ā hi dyāvā̍pṛthi̱vī a̍gna u̱bhe sadā̍ pu̱tro na mā̱tarā̍ ta̱tantha̍ |
10.001.07c pra yā̱hy accho̍śa̱to ya̍vi̱ṣṭhāthā va̍ha sahasye̱ha de̱vān ||

10.002.01a pi̱prī̱hi de̱vām̐ u̍śa̱to ya̍viṣṭha vi̱dvām̐ ṛ̱tūm̐r ṛ̍tupate yaje̱ha |
10.002.01c ye daivyā̍ ṛ̱tvija̱s tebhi̍r agne̱ tvaṁ hotṝ̍ṇām a̱sy āya̍jiṣṭhaḥ ||
10.002.02a veṣi̍ ho̱tram u̱ta po̱traṁ janā̍nām mandhā̱tāsi̍ draviṇo̱dā ṛ̱tāvā̍ |
10.002.02c svāhā̍ va̱yaṁ kṛ̱ṇavā̍mā ha̱vīṁṣi̍ de̱vo de̱vān ya̍jatv a̱gnir arha̍n ||
10.002.03a ā de̱vānā̱m api̱ panthā̍m aganma̱ yac cha̱knavā̍ma̱ tad anu̱ pravo̍ḻhum |
10.002.03c a̱gnir vi̱dvān sa ya̍jā̱t sed u̱ hotā̱ so a̍dhva̱rān sa ṛ̱tūn ka̍lpayāti ||
10.002.04a yad vo̍ va̱yam pra̍mi̱nāma̍ vra̱tāni̍ vi̱duṣā̍ṁ devā̱ avi̍duṣṭarāsaḥ |
10.002.04c a̱gniṣ ṭad viśva̱m ā pṛ̍ṇāti vi̱dvān yebhi̍r de̱vām̐ ṛ̱tubhi̍ḥ ka̱lpayā̍ti ||
10.002.05a yat pā̍ka̱trā mana̍sā dī̱nada̍kṣā̱ na ya̱jñasya̍ manva̱te martyā̍saḥ |
10.002.05c a̱gniṣ ṭad dhotā̍ kratu̱vid vi̍jā̱nan yaji̍ṣṭho de̱vām̐ ṛ̍tu̱śo ya̍jāti ||
10.002.06a viśve̍ṣā̱ṁ hy a̍dhva̱rāṇā̱m anī̍kaṁ ci̱traṁ ke̱tuṁ jani̍tā tvā ja̱jāna̍ |
10.002.06c sa ā ya̍jasva nṛ̱vatī̱r anu̱ kṣāḥ spā̱rhā iṣa̍ḥ kṣu̱matī̍r vi̱śvaja̍nyāḥ ||
10.002.07a yaṁ tvā̱ dyāvā̍pṛthi̱vī yaṁ tvāpa̱s tvaṣṭā̱ yaṁ tvā̍ su̱jani̍mā ja̱jāna̍ |
10.002.07c panthā̱m anu̍ pravi̱dvān pi̍tṛ̱yāṇa̍ṁ dyu̱mad a̍gne samidhā̱no vi bhā̍hi ||

10.003.01a i̱no rā̍jann ara̱tiḥ sami̍ddho̱ raudro̱ dakṣā̍ya suṣu̱mām̐ a̍darśi |
10.003.01c ci̱kid vi bhā̍ti bhā̱sā bṛ̍ha̱tāsi̍knīm eti̱ ruśa̍tīm a̱pāja̍n ||
10.003.02a kṛ̱ṣṇāṁ yad enī̍m a̱bhi varpa̍sā̱ bhūj ja̱naya̱n yoṣā̍m bṛha̱taḥ pi̱tur jām |
10.003.02c ū̱rdhvam bhā̱nuṁ sūrya̍sya stabhā̱yan di̱vo vasu̍bhir ara̱tir vi bhā̍ti ||
10.003.03a bha̱dro bha̱drayā̱ saca̍māna̱ āgā̱t svasā̍raṁ jā̱ro a̱bhy e̍ti pa̱ścāt |
10.003.03c su̱pra̱ke̱tair dyubhi̍r a̱gnir vi̱tiṣṭha̱n ruśa̍dbhi̱r varṇai̍r a̱bhi rā̱mam a̍sthāt ||
10.003.04a a̱sya yāmā̍so bṛha̱to na va̱gnūn indhā̍nā a̱gneḥ sakhyu̍ḥ śi̱vasya̍ |
10.003.04c īḍya̍sya̱ vṛṣṇo̍ bṛha̱taḥ svāso̱ bhāmā̍so̱ yāma̍nn a̱ktava̍ś cikitre ||
10.003.05a sva̱nā na yasya̱ bhāmā̍sa̱ḥ pava̍nte̱ roca̍mānasya bṛha̱taḥ su̱diva̍ḥ |
10.003.05c jyeṣṭhe̍bhi̱r yas teji̍ṣṭhaiḥ krīḻu̱madbhi̱r varṣi̍ṣṭhebhir bhā̱nubhi̱r nakṣa̍ti̱ dyām ||
10.003.06a a̱sya śuṣmā̍so dadṛśā̱napa̍ve̱r jeha̍mānasya svanayan ni̱yudbhi̍ḥ |
10.003.06c pra̱tnebhi̱r yo ruśa̍dbhir de̱vata̍mo̱ vi rebha̍dbhir ara̱tir bhāti̱ vibhvā̍ ||
10.003.07a sa ā va̍kṣi̱ mahi̍ na̱ ā ca̍ satsi di̱vaspṛ̍thi̱vyor a̍ra̱tir yu̍va̱tyoḥ |
10.003.07c a̱gniḥ su̱tuka̍ḥ su̱tuke̍bhi̱r aśvai̱ rabha̍svadbhī̱ rabha̍svā̱m̐ eha ga̍myāḥ ||

10.004.01a pra te̍ yakṣi̱ pra ta̍ iyarmi̱ manma̱ bhuvo̱ yathā̱ vandyo̍ no̱ have̍ṣu |
10.004.01c dhanva̍nn iva pra̱pā a̍si̱ tvam a̍gna iya̱kṣave̍ pū̱rave̍ pratna rājan ||
10.004.02a yaṁ tvā̱ janā̍so a̱bhi sa̱ṁcara̍nti̱ gāva̍ u̱ṣṇam i̍va vra̱jaṁ ya̍viṣṭha |
10.004.02c dū̱to de̱vānā̍m asi̱ martyā̍nām a̱ntar ma̱hām̐ś ca̍rasi roca̱nena̍ ||
10.004.03a śiśu̱ṁ na tvā̱ jenya̍ṁ va̱rdhaya̍ntī mā̱tā bi̍bharti sacana̱syamā̍nā |
10.004.03c dhano̱r adhi̍ pra̱vatā̍ yāsi̱ harya̱ñ jigī̍ṣase pa̱śur i̱vāva̍sṛṣṭaḥ ||
10.004.04a mū̱rā a̍mūra̱ na va̱yaṁ ci̍kitvo mahi̱tvam a̍gne̱ tvam a̱ṅga vi̍tse |
10.004.04c śaye̍ va̱vriś cara̍ti ji̱hvayā̱dan re̍ri̱hyate̍ yuva̱tiṁ vi̱śpati̱ḥ san ||
10.004.05a kūci̍j jāyate̱ sana̍yāsu̱ navyo̱ vane̍ tasthau pali̱to dhū̱make̍tuḥ |
10.004.05c a̱snā̱tāpo̍ vṛṣa̱bho na pra ve̍ti̱ sace̍taso̱ yam pra̱ṇaya̍nta̱ martā̍ḥ ||
10.004.06a ta̱nū̱tyaje̍va̱ taska̍rā vana̱rgū ra̍śa̱nābhi̍r da̱śabhi̍r a̱bhy a̍dhītām |
10.004.06c i̱yaṁ te̍ agne̱ navya̍sī manī̱ṣā yu̱kṣvā ratha̱ṁ na śu̱caya̍dbhi̱r aṅgai̍ḥ ||
10.004.07a brahma̍ ca te jātavedo̱ nama̍ś ce̱yaṁ ca̱ gīḥ sada̱m id vardha̍nī bhūt |
10.004.07c rakṣā̍ ṇo agne̱ tana̍yāni to̱kā rakṣo̱ta na̍s ta̱nvo̱3̱̍ apra̍yucchan ||

10.005.01a eka̍ḥ samu̱dro dha̱ruṇo̍ rayī̱ṇām a̱smad dhṛ̱do bhūri̍janmā̱ vi ca̍ṣṭe |
10.005.01c siṣa̱kty ūdha̍r ni̱ṇyor u̱pastha̱ utsa̍sya̱ madhye̱ nihi̍tam pa̱daṁ veḥ ||
10.005.02a sa̱mā̱naṁ nī̱ḻaṁ vṛṣa̍ṇo̱ vasā̍nā̱ḥ saṁ ja̍gmire mahi̱ṣā arva̍tībhiḥ |
10.005.02c ṛ̱tasya̍ pa̱daṁ ka̱vayo̱ ni pā̍nti̱ guhā̱ nāmā̍ni dadhire̱ parā̍ṇi ||
10.005.03a ṛ̱tā̱yinī̍ mā̱yinī̱ saṁ da̍dhāte mi̱tvā śiśu̍ṁ jajñatur va̱rdhaya̍ntī |
10.005.03c viśva̍sya̱ nābhi̱ṁ cara̍to dhru̱vasya̍ ka̱veś ci̱t tantu̱m mana̍sā vi̱yanta̍ḥ ||
10.005.04a ṛ̱tasya̱ hi va̍rta̱naya̱ḥ sujā̍ta̱m iṣo̱ vājā̍ya pra̱diva̱ḥ saca̍nte |
10.005.04c a̱dhī̱vā̱saṁ roda̍sī vāvasā̱ne ghṛ̱tair annai̍r vāvṛdhāte̱ madhū̍nām ||
10.005.05a sa̱pta svasṝ̱r aru̍ṣīr vāvaśā̱no vi̱dvān madhva̱ uj ja̍bhārā dṛ̱śe kam |
10.005.05c a̱ntar ye̍me a̱ntari̍kṣe purā̱jā i̱cchan va̱vrim a̍vidat pūṣa̱ṇasya̍ ||
10.005.06a sa̱pta ma̱ryādā̍ḥ ka̱vaya̍s tatakṣu̱s tāsā̱m ekā̱m id a̱bhy a̍ṁhu̱ro gā̍t |
10.005.06c ā̱yor ha̍ ska̱mbha u̍pa̱masya̍ nī̱ḻe pa̱thāṁ vi̍sa̱rge dha̱ruṇe̍ṣu tasthau ||
10.005.07a asa̍c ca̱ sac ca̍ para̱me vyo̍ma̱n dakṣa̍sya̱ janma̱nn adi̍ter u̱pasthe̍ |
10.005.07c a̱gnir ha̍ naḥ prathama̱jā ṛ̱tasya̱ pūrva̱ āyu̍ni vṛṣa̱bhaś ca̍ dhe̱nuḥ ||

10.006.01a a̱yaṁ sa yasya̱ śarma̱nn avo̍bhir a̱gner edha̍te jari̱tābhiṣṭau̍ |
10.006.01c jyeṣṭhe̍bhi̱r yo bhā̱nubhi̍r ṛṣū̱ṇām pa̱ryeti̱ pari̍vīto vi̱bhāvā̍ ||
10.006.02a yo bhā̱nubhi̍r vi̱bhāvā̍ vi̱bhāty a̱gnir de̱vebhi̍r ṛ̱tāvāja̍sraḥ |
10.006.02c ā yo vi̱vāya̍ sa̱khyā sakhi̱bhyo 'pa̍rihvṛto̱ atyo̱ na sapti̍ḥ ||
10.006.03a īśe̱ yo viśva̍syā de̱vavī̍te̱r īśe̍ vi̱śvāyu̍r u̱ṣaso̱ vyu̍ṣṭau |
10.006.03c ā yasmi̍n ma̱nā ha̱vīṁṣy a̱gnāv ari̍ṣṭarathaḥ ska̱bhnāti̍ śū̱ṣaiḥ ||
10.006.04a śū̱ṣebhi̍r vṛ̱dho ju̍ṣā̱ṇo a̱rkair de̱vām̐ acchā̍ raghu̱patvā̍ jigāti |
10.006.04c ma̱ndro hotā̱ sa ju̱hvā̱3̱̍ yaji̍ṣṭha̱ḥ sammi̍ślo a̱gnir ā ji̍gharti de̱vān ||
10.006.05a tam u̱srām indra̱ṁ na reja̍mānam a̱gniṁ gī̱rbhir namo̍bhi̱r ā kṛ̍ṇudhvam |
10.006.05c ā yaṁ viprā̍so ma̱tibhi̍r gṛ̱ṇanti̍ jā̱tave̍dasaṁ ju̱hva̍ṁ sa̱hānā̍m ||
10.006.06a saṁ yasmi̱n viśvā̱ vasū̍ni ja̱gmur vāje̱ nāśvā̱ḥ saptī̍vanta̱ evai̍ḥ |
10.006.06c a̱sme ū̱tīr indra̍vātatamā arvācī̱nā a̍gna̱ ā kṛ̍ṇuṣva ||
10.006.07a adhā̱ hy a̍gne ma̱hnā ni̱ṣadyā̍ sa̱dyo ja̍jñā̱no havyo̍ ba̱bhūtha̍ |
10.006.07c taṁ te̍ de̱vāso̱ anu̱ keta̍m āya̱nn adhā̍vardhanta pratha̱māsa̱ ūmā̍ḥ ||

10.007.01a sva̱sti no̍ di̱vo a̍gne pṛthi̱vyā vi̱śvāyu̍r dhehi ya̱jathā̍ya deva |
10.007.01c sace̍mahi̱ tava̍ dasma prake̱tair u̍ru̱ṣyā ṇa̍ u̱rubhi̍r deva̱ śaṁsai̍ḥ ||
10.007.02a i̱mā a̍gne ma̱taya̱s tubhya̍ṁ jā̱tā gobhi̱r aśvai̍r a̱bhi gṛ̍ṇanti̱ rādha̍ḥ |
10.007.02c ya̱dā te̱ marto̱ anu̱ bhoga̱m āna̱ḍ vaso̱ dadhā̍no ma̱tibhi̍ḥ sujāta ||
10.007.03a a̱gnim ma̍nye pi̱tara̍m a̱gnim ā̱pim a̱gnim bhrāta̍ra̱ṁ sada̱m it sakhā̍yam |
10.007.03c a̱gner anī̍kam bṛha̱taḥ sa̍paryaṁ di̱vi śu̱kraṁ ya̍ja̱taṁ sūrya̍sya ||
10.007.04a si̱dhrā a̍gne̱ dhiyo̍ a̱sme sanu̍trī̱r yaṁ trāya̍se̱ dama̱ ā nitya̍hotā |
10.007.04c ṛ̱tāvā̱ sa ro̱hida̍śvaḥ puru̱kṣur dyubhi̍r asmā̱ aha̍bhir vā̱mam a̍stu ||
10.007.05a dyubhi̍r hi̱tam mi̱tram i̍va pra̱yoga̍m pra̱tnam ṛ̱tvija̍m adhva̱rasya̍ jā̱ram |
10.007.05c bā̱hubhyā̍m a̱gnim ā̱yavo̍ 'jananta vi̱kṣu hotā̍ra̱ṁ ny a̍sādayanta ||
10.007.06a sva̱yaṁ ya̍jasva di̱vi de̍va de̱vān kiṁ te̱ pāka̍ḥ kṛṇava̱d apra̍cetāḥ |
10.007.06c yathāya̍ja ṛ̱tubhi̍r deva de̱vān e̱vā ya̍jasva ta̱nva̍ṁ sujāta ||
10.007.07a bhavā̍ no agne 'vi̱tota go̱pā bhavā̍ vaya̱skṛd u̱ta no̍ vayo̱dhāḥ |
10.007.07c rāsvā̍ ca naḥ sumaho ha̱vyadā̍ti̱ṁ trāsvo̱ta na̍s ta̱nvo̱3̱̍ apra̍yucchan ||

10.008.01a pra ke̱tunā̍ bṛha̱tā yā̍ty a̱gnir ā roda̍sī vṛṣa̱bho ro̍ravīti |
10.008.01c di̱vaś ci̱d antā̍m̐ upa̱mām̐ ud ā̍naḻ a̱pām u̱pasthe̍ mahi̱ṣo va̍vardha ||
10.008.02a mu̱moda̱ garbho̍ vṛṣa̱bhaḥ ka̱kudmā̍n asre̱mā va̱tsaḥ śimī̍vām̐ arāvīt |
10.008.02c sa de̱vatā̱ty udya̍tāni kṛ̱ṇvan sveṣu̱ kṣaye̍ṣu pratha̱mo ji̍gāti ||
10.008.03a ā yo mū̱rdhāna̍m pi̱tror ara̍bdha̱ ny a̍dhva̱re da̍dhire̱ sūro̱ arṇa̍ḥ |
10.008.03c asya̱ patma̱nn aru̍ṣī̱r aśva̍budhnā ṛ̱tasya̱ yonau̍ ta̱nvo̍ juṣanta ||
10.008.04a u̱ṣa-u̍ṣo̱ hi va̍so̱ agra̱m eṣi̱ tvaṁ ya̱mayo̍r abhavo vi̱bhāvā̍ |
10.008.04c ṛ̱tāya̍ sa̱pta da̍dhiṣe pa̱dāni̍ ja̱naya̍n mi̱traṁ ta̱nve̱3̱̍ svāyai̍ ||
10.008.05a bhuva̱ś cakṣu̍r ma̱ha ṛ̱tasya̍ go̱pā bhuvo̱ varu̍ṇo̱ yad ṛ̱tāya̱ veṣi̍ |
10.008.05c bhuvo̍ a̱pāṁ napā̍j jātavedo̱ bhuvo̍ dū̱to yasya̍ ha̱vyaṁ jujo̍ṣaḥ ||
10.008.06a bhuvo̍ ya̱jñasya̱ raja̍saś ca ne̱tā yatrā̍ ni̱yudbhi̱ḥ saca̍se śi̱vābhi̍ḥ |
10.008.06c di̱vi mū̱rdhāna̍ṁ dadhiṣe sva̱rṣāṁ ji̱hvām a̍gne cakṛṣe havya̱vāha̍m ||
10.008.07a a̱sya tri̱taḥ kratu̍nā va̱vre a̱ntar i̱cchan dhī̱tim pi̱tur evai̱ḥ para̍sya |
10.008.07c sa̱ca̱syamā̍naḥ pi̱tror u̱pasthe̍ jā̱mi bru̍vā̱ṇa āyu̍dhāni veti ||
10.008.08a sa pitryā̱ṇy āyu̍dhāni vi̱dvān indre̍ṣita ā̱ptyo a̱bhy a̍yudhyat |
10.008.08c tri̱śī̱rṣāṇa̍ṁ sa̱ptara̍śmiṁ jagha̱nvān tvā̱ṣṭrasya̍ ci̱n niḥ sa̍sṛje tri̱to gāḥ ||
10.008.09a bhūrīd indra̍ u̱dina̍kṣanta̱m ojo 'vā̍bhina̱t satpa̍ti̱r manya̍mānam |
10.008.09c tvā̱ṣṭrasya̍ cid vi̱śvarū̍pasya̱ gonā̍m ācakrā̱ṇas trīṇi̍ śī̱rṣā parā̍ vark ||

10.009.01a āpo̱ hi ṣṭhā ma̍yo̱bhuva̱s tā na̍ ū̱rje da̍dhātana |
10.009.01c ma̱he raṇā̍ya̱ cakṣa̍se ||
10.009.02a yo va̍ḥ śi̱vata̍mo̱ rasa̱s tasya̍ bhājayate̱ha na̍ḥ |
10.009.02c u̱śa̱tīr i̍va mā̱tara̍ḥ ||
10.009.03a tasmā̱ ara̍ṁ gamāma vo̱ yasya̱ kṣayā̍ya̱ jinva̍tha |
10.009.03c āpo̍ ja̱naya̍thā ca naḥ ||
10.009.04a śaṁ no̍ de̱vīr a̱bhiṣṭa̍ya̱ āpo̍ bhavantu pī̱taye̍ |
10.009.04c śaṁ yor a̱bhi sra̍vantu naḥ ||
10.009.05a īśā̍nā̱ vāryā̍ṇā̱ṁ kṣaya̍ntīś carṣaṇī̱nām |
10.009.05c a̱po yā̍cāmi bheṣa̱jam ||
10.009.06a a̱psu me̱ somo̍ abravīd a̱ntar viśvā̍ni bheṣa̱jā |
10.009.06c a̱gniṁ ca̍ vi̱śvaśa̍mbhuvam ||
10.009.07a āpa̍ḥ pṛṇī̱ta bhe̍ṣa̱jaṁ varū̍thaṁ ta̱nve̱3̱̍ mama̍ |
10.009.07c jyok ca̱ sūrya̍ṁ dṛ̱śe ||
10.009.08a i̱dam ā̍pa̱ḥ pra va̍hata̱ yat kiṁ ca̍ duri̱tam mayi̍ |
10.009.08c yad vā̱ham a̍bhidu̱droha̱ yad vā̍ śe̱pa u̱tānṛ̍tam ||
10.009.09a āpo̍ a̱dyānv a̍cāriṣa̱ṁ rase̍na̱ sam a̍gasmahi |
10.009.09c paya̍svān agna̱ ā ga̍hi̱ tam mā̱ saṁ sṛ̍ja̱ varca̍sā ||

10.010.01a o ci̱t sakhā̍yaṁ sa̱khyā va̍vṛtyāṁ ti̱raḥ pu̱rū ci̍d arṇa̱vaṁ ja̍ga̱nvān |
10.010.01c pi̱tur napā̍ta̱m ā da̍dhīta ve̱dhā adhi̱ kṣami̍ prata̱raṁ dīdhyā̍naḥ ||
10.010.02a na te̱ sakhā̍ sa̱khyaṁ va̍ṣṭy e̱tat sala̍kṣmā̱ yad viṣu̍rūpā̱ bhavā̍ti |
10.010.02c ma̱has pu̱trāso̱ asu̍rasya vī̱rā di̱vo dha̱rtāra̍ urvi̱yā pari̍ khyan ||
10.010.03a u̱śanti̍ ghā̱ te a̱mṛtā̍sa e̱tad eka̍sya cit tya̱jasa̱m martya̍sya |
10.010.03c ni te̱ mano̱ mana̍si dhāyy a̱sme janyu̱ḥ pati̍s ta̱nva1̱̍m ā vi̍viśyāḥ ||
10.010.04a na yat pu̱rā ca̍kṛ̱mā kad dha̍ nū̱nam ṛ̱tā vada̍nto̱ anṛ̍taṁ rapema |
10.010.04c ga̱ndha̱rvo a̱psv apyā̍ ca̱ yoṣā̱ sā no̱ nābhi̍ḥ para̱maṁ jā̱mi tan nau̍ ||
10.010.05a garbhe̱ nu nau̍ jani̱tā dampa̍tī kar de̱vas tvaṣṭā̍ savi̱tā vi̱śvarū̍paḥ |
10.010.05c naki̍r asya̱ pra mi̍nanti vra̱tāni̱ veda̍ nāv a̱sya pṛ̍thi̱vī u̱ta dyauḥ ||
10.010.06a ko a̱sya ve̍da pratha̱masyāhna̱ḥ ka ī̍ṁ dadarśa̱ ka i̱ha pra vo̍cat |
10.010.06c bṛ̱han mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ dhāma̱ kad u̍ brava āhano̱ vīcyā̱ nṝn ||
10.010.07a ya̱masya̍ mā ya̱mya1̱̍ṁ kāma̱ āga̍n samā̱ne yonau̍ saha̱śeyyā̍ya |
10.010.07c jā̱yeva̱ patye̍ ta̱nva̍ṁ riricyā̱ṁ vi ci̍d vṛheva̱ rathye̍va ca̱krā ||
10.010.08a na ti̍ṣṭhanti̱ na ni mi̍ṣanty e̱te de̱vānā̱ṁ spaśa̍ i̱ha ye cara̍nti |
10.010.08c a̱nyena̱ mad ā̍hano yāhi̱ tūya̱ṁ tena̱ vi vṛ̍ha̱ rathye̍va ca̱krā ||
10.010.09a rātrī̍bhir asmā̱ aha̍bhir daśasye̱t sūrya̍sya̱ cakṣu̱r muhu̱r un mi̍mīyāt |
10.010.09c di̱vā pṛ̍thi̱vyā mi̍thu̱nā saba̍ndhū ya̱mīr ya̱masya̍ bibhṛyā̱d ajā̍mi ||
10.010.10a ā ghā̱ tā ga̍cchā̱n utta̍rā yu̱gāni̱ yatra̍ jā̱maya̍ḥ kṛ̱ṇava̱nn ajā̍mi |
10.010.10c upa̍ barbṛhi vṛṣa̱bhāya̍ bā̱hum a̱nyam i̍cchasva subhage̱ pati̱m mat ||
10.010.11a kim bhrātā̍sa̱d yad a̍nā̱tham bhavā̍ti̱ kim u̱ svasā̱ yan nirṛ̍tir ni̱gacchā̍t |
10.010.11c kāma̍mūtā ba̱hv e̱3̱̍tad ra̍pāmi ta̱nvā̍ me ta̱nva1̱̍ṁ sam pi̍pṛgdhi ||
10.010.12a na vā u̍ te ta̱nvā̍ ta̱nva1̱̍ṁ sam pa̍pṛcyām pā̱pam ā̍hu̱r yaḥ svasā̍raṁ ni̱gacchā̍t |
10.010.12c a̱nyena̱ mat pra̱muda̍ḥ kalpayasva̱ na te̱ bhrātā̍ subhage vaṣṭy e̱tat ||
10.010.13a ba̱to ba̍tāsi yama̱ naiva te̱ mano̱ hṛda̍yaṁ cāvidāma |
10.010.13c a̱nyā kila̱ tvāṁ ka̱kṣye̍va yu̱ktam pari̍ ṣvajāte̱ libu̍jeva vṛ̱kṣam ||
10.010.14a a̱nyam ū̱ ṣu tvaṁ ya̍my a̱nya u̱ tvām pari̍ ṣvajāte̱ libu̍jeva vṛ̱kṣam |
10.010.14c tasya̍ vā̱ tvam mana̍ i̱cchā sa vā̱ tavādhā̍ kṛṇuṣva sa̱ṁvida̱ṁ subha̍drām ||

10.011.01a vṛṣā̱ vṛṣṇe̍ duduhe̱ doha̍sā di̱vaḥ payā̍ṁsi ya̱hvo adi̍te̱r adā̍bhyaḥ |
10.011.01c viśva̱ṁ sa ve̍da̱ varu̍ṇo̱ yathā̍ dhi̱yā sa ya̱jñiyo̍ yajatu ya̱jñiyā̍m̐ ṛ̱tūn ||
10.011.02a rapa̍d gandha̱rvīr apyā̍ ca̱ yoṣa̍ṇā na̱dasya̍ nā̱de pari̍ pātu me̱ mana̍ḥ |
10.011.02c i̱ṣṭasya̱ madhye̱ adi̍ti̱r ni dhā̍tu no̱ bhrātā̍ no jye̱ṣṭhaḥ pra̍tha̱mo vi vo̍cati ||
10.011.03a so ci̱n nu bha̱drā kṣu̱matī̱ yaśa̍svaty u̱ṣā u̍vāsa̱ mana̍ve̱ sva̍rvatī |
10.011.03c yad ī̍m u̱śanta̍m uśa̱tām anu̱ kratu̍m a̱gniṁ hotā̍raṁ vi̱dathā̍ya̱ jīja̍nan ||
10.011.04a adha̱ tyaṁ dra̱psaṁ vi̱bhva̍ṁ vicakṣa̱ṇaṁ vir ābha̍rad iṣi̱taḥ śye̱no a̍dhva̱re |
10.011.04c yadī̱ viśo̍ vṛ̱ṇate̍ da̱smam āryā̍ a̱gniṁ hotā̍ra̱m adha̱ dhīr a̍jāyata ||
10.011.05a sadā̍si ra̱ṇvo yava̍seva̱ puṣya̍te̱ hotrā̍bhir agne̱ manu̍ṣaḥ svadhva̱raḥ |
10.011.05c vipra̍sya vā̱ yac cha̍śamā̱na u̱kthya1̱̍ṁ vāja̍ṁ sasa̱vām̐ u̍pa̱yāsi̱ bhūri̍bhiḥ ||
10.011.06a ud ī̍raya pi̱tarā̍ jā̱ra ā bhaga̱m iya̍kṣati harya̱to hṛ̱tta i̍ṣyati |
10.011.06c viva̍kti̱ vahni̍ḥ svapa̱syate̍ ma̱khas ta̍vi̱ṣyate̱ asu̍ro̱ vepa̍te ma̱tī ||
10.011.07a yas te̍ agne suma̱tim marto̱ akṣa̱t saha̍saḥ sūno̱ ati̱ sa pra śṛ̍ṇve |
10.011.07c iṣa̱ṁ dadhā̍no̱ vaha̍māno̱ aśvai̱r ā sa dyu̱mām̐ ama̍vān bhūṣati̱ dyūn ||
10.011.08a yad a̍gna e̱ṣā sami̍ti̱r bhavā̍ti de̱vī de̱veṣu̍ yaja̱tā ya̍jatra |
10.011.08c ratnā̍ ca̱ yad vi̱bhajā̍si svadhāvo bhā̱gaṁ no̱ atra̱ vasu̍mantaṁ vītāt ||
10.011.09a śru̱dhī no̍ agne̱ sada̍ne sa̱dhasthe̍ yu̱kṣvā ratha̍m a̱mṛta̍sya dravi̱tnum |
10.011.09c ā no̍ vaha̱ roda̍sī de̱vapu̍tre̱ māki̍r de̱vānā̱m apa̍ bhūr i̱ha syā̍ḥ ||

10.012.01a dyāvā̍ ha̱ kṣāmā̍ pratha̱me ṛ̱tenā̍bhiśrā̱ve bha̍vataḥ satya̱vācā̍ |
10.012.01c de̱vo yan martā̍n ya̱jathā̍ya kṛ̱ṇvan sīda̱d dhotā̍ pra̱tyaṅ svam asu̱ṁ yan ||
10.012.02a de̱vo de̱vān pa̍ri̱bhūr ṛ̱tena̱ vahā̍ no ha̱vyam pra̍tha̱maś ci̍ki̱tvān |
10.012.02c dhū̱make̍tuḥ sa̱midhā̱ bhāṛ̍jīko ma̱ndro hotā̱ nityo̍ vā̱cā yajī̍yān ||
10.012.03a svāvṛ̍g de̱vasyā̱mṛta̱ṁ yadī̱ gor ato̍ jā̱tāso̍ dhārayanta u̱rvī |
10.012.03c viśve̍ de̱vā anu̱ tat te̱ yaju̍r gur du̱he yad enī̍ di̱vyaṁ ghṛ̱taṁ vāḥ ||
10.012.04a arcā̍mi vā̱ṁ vardhā̱yāpo̍ ghṛtasnū̱ dyāvā̍bhūmī śṛṇu̱taṁ ro̍dasī me |
10.012.04c ahā̱ yad dyāvo 'su̍nīti̱m aya̱n madhvā̍ no̱ atra̍ pi̱tarā̍ śiśītām ||
10.012.05a kiṁ svi̍n no̱ rājā̍ jagṛhe̱ kad a̱syāti̍ vra̱taṁ ca̍kṛmā̱ ko vi ve̍da |
10.012.05c mi̱traś ci̱d dhi ṣmā̍ juhurā̱ṇo de̱vāñ chloko̱ na yā̱tām api̱ vājo̱ asti̍ ||
10.012.06a du̱rmantv atrā̱mṛta̍sya̱ nāma̱ sala̍kṣmā̱ yad viṣu̍rūpā̱ bhavā̍ti |
10.012.06c ya̱masya̱ yo ma̱nava̍te su̱mantv agne̱ tam ṛ̍ṣva pā̱hy apra̍yucchan ||
10.012.07a yasmi̍n de̱vā vi̱dathe̍ mā̱daya̍nte vi̱vasva̍ta̱ḥ sada̍ne dhā̱raya̍nte |
10.012.07c sūrye̱ jyoti̱r ada̍dhur mā̱sy a1̱̍ktūn pari̍ dyota̱niṁ ca̍rato̱ aja̍srā ||
10.012.08a yasmi̍n de̱vā manma̍ni sa̱ṁcara̍nty apī̱cye̱3̱̍ na va̱yam a̍sya vidma |
10.012.08c mi̱tro no̱ atrādi̍ti̱r anā̍gān savi̱tā de̱vo varu̍ṇāya vocat ||
10.012.09a śru̱dhī no̍ agne̱ sada̍ne sa̱dhasthe̍ yu̱kṣvā ratha̍m a̱mṛta̍sya dravi̱tnum |
10.012.09c ā no̍ vaha̱ roda̍sī de̱vapu̍tre̱ māki̍r de̱vānā̱m apa̍ bhūr i̱ha syā̍ḥ ||

10.013.01a yu̱je vā̱m brahma̍ pū̱rvyaṁ namo̍bhi̱r vi śloka̍ etu pa̱thye̍va sū̱reḥ |
10.013.01c śṛ̱ṇvantu̱ viśve̍ a̱mṛta̍sya pu̱trā ā ye dhāmā̍ni di̱vyāni̍ ta̱sthuḥ ||
10.013.02a ya̱me i̍va̱ yata̍māne̱ yad aita̱m pra vā̍m bhara̱n mānu̍ṣā deva̱yanta̍ḥ |
10.013.02c ā sī̍data̱ṁ svam u̍ lo̱kaṁ vidā̍ne svāsa̱sthe bha̍vata̱m inda̍ve naḥ ||
10.013.03a pañca̍ pa̱dāni̍ ru̱po anv a̍roha̱ṁ catu̍ṣpadī̱m anv e̍mi vra̱tena̍ |
10.013.03c a̱kṣare̍ṇa̱ prati̍ mima e̱tām ṛ̱tasya̱ nābhā̱v adhi̱ sam pu̍nāmi ||
10.013.04a de̱vebhya̱ḥ kam a̍vṛṇīta mṛ̱tyum pra̱jāyai̱ kam a̱mṛta̱ṁ nāvṛ̍ṇīta |
10.013.04c bṛha̱spati̍ṁ ya̱jñam a̍kṛṇvata̱ ṛṣi̍m pri̱yāṁ ya̱mas ta̱nva1̱̍m prāri̍recīt ||
10.013.05a sa̱pta kṣa̍ranti̱ śiśa̍ve ma̱rutva̍te pi̱tre pu̱trāso̱ apy a̍vīvatann ṛ̱tam |
10.013.05c u̱bhe id a̍syo̱bhaya̍sya rājata u̱bhe ya̍tete u̱bhaya̍sya puṣyataḥ ||

10.014.01a pa̱re̱yi̱vāṁsa̍m pra̱vato̍ ma̱hīr anu̍ ba̱hubhya̱ḥ panthā̍m anupaspaśā̱nam |
10.014.01c vai̱va̱sva̱taṁ sa̱ṁgama̍na̱ṁ janā̍nāṁ ya̱maṁ rājā̍naṁ ha̱viṣā̍ duvasya ||
10.014.02a ya̱mo no̍ gā̱tum pra̍tha̱mo vi̍veda̱ naiṣā gavyū̍ti̱r apa̍bharta̱vā u̍ |
10.014.02c yatrā̍ na̱ḥ pūrve̍ pi̱tara̍ḥ pare̱yur e̱nā ja̍jñā̱nāḥ pa̱thyā̱3̱̍ anu̱ svāḥ ||
10.014.03a māta̍lī ka̱vyair ya̱mo aṅgi̍robhi̱r bṛha̱spati̱r ṛkva̍bhir vāvṛdhā̱naḥ |
10.014.03c yām̐ś ca̍ de̱vā vā̍vṛ̱dhur ye ca̍ de̱vān svāhā̱nye sva̱dhayā̱nye ma̍danti ||
10.014.04a i̱maṁ ya̍ma prasta̱ram ā hi sīdāṅgi̍robhiḥ pi̱tṛbhi̍ḥ saṁvidā̱naḥ |
10.014.04c ā tvā̱ mantrā̍ḥ kaviśa̱stā va̍hantv e̱nā rā̍jan ha̱viṣā̍ mādayasva ||
10.014.05a aṅgi̍robhi̱r ā ga̍hi ya̱jñiye̍bhi̱r yama̍ vairū̱pair i̱ha mā̍dayasva |
10.014.05c viva̍svantaṁ huve̱ yaḥ pi̱tā te̱ 'smin ya̱jñe ba̱rhiṣy ā ni̱ṣadya̍ ||
10.014.06a aṅgi̍raso naḥ pi̱taro̱ nava̍gvā̱ atha̍rvāṇo̱ bhṛga̍vaḥ so̱myāsa̍ḥ |
10.014.06c teṣā̍ṁ va̱yaṁ su̍ma̱tau ya̱jñiyā̍nā̱m api̍ bha̱dre sau̍mana̱se syā̍ma ||
10.014.07a prehi̱ prehi̍ pa̱thibhi̍ḥ pū̱rvyebhi̱r yatrā̍ na̱ḥ pūrve̍ pi̱tara̍ḥ pare̱yuḥ |
10.014.07c u̱bhā rājā̍nā sva̱dhayā̱ mada̍ntā ya̱mam pa̍śyāsi̱ varu̍ṇaṁ ca de̱vam ||
10.014.08a saṁ ga̍cchasva pi̱tṛbhi̱ḥ saṁ ya̱mene̍ṣṭāpū̱rtena̍ para̱me vyo̍man |
10.014.08c hi̱tvāyā̍va̱dyam puna̱r asta̱m ehi̱ saṁ ga̍cchasva ta̱nvā̍ su̱varcā̍ḥ ||
10.014.09a ape̍ta̱ vī̍ta̱ vi ca̍ sarpa̱tāto̱ 'smā e̱tam pi̱taro̍ lo̱kam a̍kran |
10.014.09c aho̍bhir a̱dbhir a̱ktubhi̱r vya̍ktaṁ ya̱mo da̍dāty ava̱sāna̍m asmai ||
10.014.10a ati̍ drava sārame̱yau śvānau̍ catura̱kṣau śa̱balau̍ sā̱dhunā̍ pa̱thā |
10.014.10c athā̍ pi̱tṝn su̍vi̱datrā̱m̐ upe̍hi ya̱mena̱ ye sa̍dha̱māda̱m mada̍nti ||
10.014.11a yau te̱ śvānau̍ yama rakṣi̱tārau̍ catura̱kṣau pa̍thi̱rakṣī̍ nṛ̱cakṣa̍sau |
10.014.11c tābhyā̍m ena̱m pari̍ dehi rājan sva̱sti cā̍smā anamī̱vaṁ ca̍ dhehi ||
10.014.12a u̱rū̱ṇa̱sāv a̍su̱tṛpā̍ udumba̱lau ya̱masya̍ dū̱tau ca̍rato̱ janā̱m̐ anu̍ |
10.014.12c tāv a̱smabhya̍ṁ dṛ̱śaye̱ sūryā̍ya̱ puna̍r dātā̱m asu̍m a̱dyeha bha̱dram ||
10.014.13a ya̱māya̱ soma̍ṁ sunuta ya̱māya̍ juhutā ha̱viḥ |
10.014.13c ya̱maṁ ha̍ ya̱jño ga̍cchaty a̱gnidū̍to̱ ara̍ṁkṛtaḥ ||
10.014.14a ya̱māya̍ ghṛ̱tava̍d dha̱vir ju̱hota̱ pra ca̍ tiṣṭhata |
10.014.14c sa no̍ de̱veṣv ā ya̍mad dī̱rgham āyu̱ḥ pra jī̱vase̍ ||
10.014.15a ya̱māya̱ madhu̍mattama̱ṁ rājñe̍ ha̱vyaṁ ju̍hotana |
10.014.15c i̱daṁ nama̱ ṛṣi̍bhyaḥ pūrva̱jebhya̱ḥ pūrve̍bhyaḥ pathi̱kṛdbhya̍ḥ ||
10.014.16a trika̍drukebhiḥ patati̱ ṣaḻ u̱rvīr eka̱m id bṛ̱hat |
10.014.16c tri̱ṣṭub gā̍ya̱trī chandā̍ṁsi̱ sarvā̱ tā ya̱ma āhi̍tā ||

10.015.01a ud ī̍ratā̱m ava̍ra̱ ut parā̍sa̱ un ma̍dhya̱māḥ pi̱tara̍ḥ so̱myāsa̍ḥ |
10.015.01c asu̱ṁ ya ī̱yur a̍vṛ̱kā ṛ̍ta̱jñās te no̍ 'vantu pi̱taro̱ have̍ṣu ||
10.015.02a i̱dam pi̱tṛbhyo̱ namo̍ astv a̱dya ye pūrvā̍so̱ ya upa̍rāsa ī̱yuḥ |
10.015.02c ye pārthi̍ve̱ raja̱sy ā niṣa̍ttā̱ ye vā̍ nū̱naṁ su̍vṛ̱janā̍su vi̱kṣu ||
10.015.03a āham pi̱tṝn su̍vi̱datrā̍m̐ avitsi̱ napā̍taṁ ca vi̱krama̍ṇaṁ ca̱ viṣṇo̍ḥ |
10.015.03c ba̱rhi̱ṣado̱ ye sva̱dhayā̍ su̱tasya̱ bhaja̍nta pi̱tvas ta i̱hāga̍miṣṭhāḥ ||
10.015.04a barhi̍ṣadaḥ pitara ū̱ty a1̱̍rvāg i̱mā vo̍ ha̱vyā ca̍kṛmā ju̱ṣadhva̍m |
10.015.04c ta ā ga̱tāva̍sā̱ śaṁta̍me̱nāthā̍ na̱ḥ śaṁ yor a̍ra̱po da̍dhāta ||
10.015.05a upa̍hūtāḥ pi̱tara̍ḥ so̱myāso̍ barhi̱ṣye̍ṣu ni̱dhiṣu̍ pri̱yeṣu̍ |
10.015.05c ta ā ga̍mantu̱ ta i̱ha śru̍va̱ntv adhi̍ bruvantu̱ te̍ 'vantv a̱smān ||
10.015.06a ācyā̱ jānu̍ dakṣiṇa̱to ni̱ṣadye̱maṁ ya̱jñam a̱bhi gṛ̍ṇīta̱ viśve̍ |
10.015.06c mā hi̍ṁsiṣṭa pitara̱ḥ kena̍ cin no̱ yad va̱ āga̍ḥ puru̱ṣatā̱ karā̍ma ||
10.015.07a āsī̍nāso aru̱ṇīnā̍m u̱pasthe̍ ra̱yiṁ dha̍tta dā̱śuṣe̱ martyā̍ya |
10.015.07c pu̱trebhya̍ḥ pitara̱s tasya̱ vasva̱ḥ pra ya̍cchata̱ ta i̱horja̍ṁ dadhāta ||
10.015.08a ye na̱ḥ pūrve̍ pi̱tara̍ḥ so̱myāso̍ 'nūhi̱re so̍mapī̱thaṁ vasi̍ṣṭhāḥ |
10.015.08c tebhi̍r ya̱maḥ sa̍ṁrarā̱ṇo ha̱vīṁṣy u̱śann u̱śadbhi̍ḥ pratikā̱mam a̍ttu ||
10.015.09a ye tā̍tṛ̱ṣur de̍va̱trā jeha̍mānā hotrā̱vida̱ḥ stoma̍taṣṭāso a̱rkaiḥ |
10.015.09c āgne̍ yāhi suvi̱datre̍bhir a̱rvāṅ sa̱tyaiḥ ka̱vyaiḥ pi̱tṛbhi̍r gharma̱sadbhi̍ḥ ||
10.015.10a ye sa̱tyāso̍ havi̱rado̍ havi̱ṣpā indre̍ṇa de̱vaiḥ sa̱ratha̱ṁ dadhā̍nāḥ |
10.015.10c āgne̍ yāhi sa̱hasra̍ṁ devava̱ndaiḥ parai̱ḥ pūrvai̍ḥ pi̱tṛbhi̍r gharma̱sadbhi̍ḥ ||
10.015.11a agni̍ṣvāttāḥ pitara̱ eha ga̍cchata̱ sada̍ḥ-sadaḥ sadata supraṇītayaḥ |
10.015.11c a̱ttā ha̱vīṁṣi̱ praya̍tāni ba̱rhiṣy athā̍ ra̱yiṁ sarva̍vīraṁ dadhātana ||
10.015.12a tvam a̍gna īḻi̱to jā̍tave̱do 'vā̍ḍ ḍha̱vyāni̍ sura̱bhīṇi̍ kṛ̱tvī |
10.015.12c prādā̍ḥ pi̱tṛbhya̍ḥ sva̱dhayā̱ te a̍kṣann a̱ddhi tvaṁ de̍va̱ praya̍tā ha̱vīṁṣi̍ ||
10.015.13a ye ce̱ha pi̱taro̱ ye ca̱ neha yām̐ś ca̍ vi̱dma yām̐ u̍ ca̱ na pra̍vi̱dma |
10.015.13c tvaṁ ve̍ttha̱ yati̱ te jā̍tavedaḥ sva̱dhābhi̍r ya̱jñaṁ sukṛ̍taṁ juṣasva ||
10.015.14a ye a̍gnida̱gdhā ye ana̍gnidagdhā̱ madhye̍ di̱vaḥ sva̱dhayā̍ mā̱daya̍nte |
10.015.14c tebhi̍ḥ sva̱rāḻ asu̍nītim e̱tāṁ ya̍thāva̱śaṁ ta̱nva̍ṁ kalpayasva ||

10.016.01a maina̍m agne̱ vi da̍ho̱ mābhi śo̍co̱ māsya̱ tvaca̍ṁ cikṣipo̱ mā śarī̍ram |
10.016.01c ya̱dā śṛ̱taṁ kṛ̱ṇavo̍ jātave̱do 'the̍m ena̱m pra hi̍ṇutāt pi̱tṛbhya̍ḥ ||
10.016.02a śṛ̱taṁ ya̱dā kara̍si jātave̱do 'the̍m ena̱m pari̍ dattāt pi̱tṛbhya̍ḥ |
10.016.02c ya̱dā gacchā̱ty asu̍nītim e̱tām athā̍ de̱vānā̍ṁ vaśa̱nīr bha̍vāti ||
10.016.03a sūrya̱ṁ cakṣu̍r gacchatu̱ vāta̍m ā̱tmā dyāṁ ca̍ gaccha pṛthi̱vīṁ ca̱ dharma̍ṇā |
10.016.03c a̱po vā̍ gaccha̱ yadi̱ tatra̍ te hi̱tam oṣa̍dhīṣu̱ prati̍ tiṣṭhā̱ śarī̍raiḥ ||
10.016.04a a̱jo bhā̱gas tapa̍sā̱ taṁ ta̍pasva̱ taṁ te̍ śo̱cis ta̍patu̱ taṁ te̍ a̱rciḥ |
10.016.04c yās te̍ śi̱vās ta̱nvo̍ jātaveda̱s tābhi̍r vahainaṁ su̱kṛtā̍m u lo̱kam ||
10.016.05a ava̍ sṛja̱ puna̍r agne pi̱tṛbhyo̱ yas ta̱ āhu̍ta̱ś cara̍ti sva̱dhābhi̍ḥ |
10.016.05c āyu̱r vasā̍na̱ upa̍ vetu̱ śeṣa̱ḥ saṁ ga̍cchatāṁ ta̱nvā̍ jātavedaḥ ||
10.016.06a yat te̍ kṛ̱ṣṇaḥ śa̍ku̱na ā̍tu̱toda̍ pipī̱laḥ sa̱rpa u̱ta vā̱ śvāpa̍daḥ |
10.016.06c a̱gniṣ ṭad vi̱śvād a̍ga̱daṁ kṛ̍ṇotu̱ soma̍ś ca̱ yo brā̍hma̱ṇām̐ ā̍vi̱veśa̍ ||
10.016.07a a̱gner varma̱ pari̱ gobhi̍r vyayasva̱ sam prorṇu̍ṣva̱ pīva̍sā̱ meda̍sā ca |
10.016.07c net tvā̍ dhṛ̱ṣṇur hara̍sā̱ jarhṛ̍ṣāṇo da̱dhṛg vi̍dha̱kṣyan pa̍rya̱ṅkhayā̍te ||
10.016.08a i̱mam a̍gne cama̱sam mā vi ji̍hvaraḥ pri̱yo de̱vānā̍m u̱ta so̱myānā̍m |
10.016.08c e̱ṣa yaś ca̍ma̱so de̍va̱pāna̱s tasmi̍n de̱vā a̱mṛtā̍ mādayante ||
10.016.09a kra̱vyāda̍m a̱gnim pra hi̍ṇomi dū̱raṁ ya̱marā̍jño gacchatu ripravā̱haḥ |
10.016.09c i̱haivāyam ita̍ro jā̱tave̍dā de̱vebhyo̍ ha̱vyaṁ va̍hatu prajā̱nan ||
10.016.10a yo a̱gniḥ kra̱vyāt pra̍vi̱veśa̍ vo gṛ̱ham i̱mam paśya̱nn ita̍raṁ jā̱tave̍dasam |
10.016.10c taṁ ha̍rāmi pitṛya̱jñāya̍ de̱vaṁ sa gha̱rmam i̍nvāt para̱me sa̱dhasthe̍ ||
10.016.11a yo a̱gniḥ kra̍vya̱vāha̍naḥ pi̱tṝn yakṣa̍d ṛtā̱vṛdha̍ḥ |
10.016.11c pred u̍ ha̱vyāni̍ vocati de̱vebhya̍ś ca pi̱tṛbhya̱ ā ||
10.016.12a u̱śanta̍s tvā̱ ni dhī̍mahy u̱śanta̱ḥ sam i̍dhīmahi |
10.016.12c u̱śann u̍śa̱ta ā va̍ha pi̱tṝn ha̱viṣe̱ atta̍ve ||
10.016.13a yaṁ tvam a̍gne sa̱mada̍ha̱s tam u̱ nir vā̍payā̱ puna̍ḥ |
10.016.13c ki̱yāmbv atra̍ rohatu pākadū̱rvā vya̍lkaśā ||
10.016.14a śīti̍ke̱ śīti̍kāvati̱ hlādi̍ke̱ hlādi̍kāvati |
10.016.14c ma̱ṇḍū̱kyā̱3̱̍ su saṁ ga̍ma i̱maṁ sv a1̱̍gniṁ ha̍rṣaya ||

10.017.01a tvaṣṭā̍ duhi̱tre va̍ha̱tuṁ kṛ̍ṇo̱tītī̱daṁ viśva̱m bhuva̍na̱ṁ sam e̍ti |
10.017.01c ya̱masya̍ mā̱tā pa̍ryu̱hyamā̍nā ma̱ho jā̱yā viva̍svato nanāśa ||
10.017.02a apā̍gūhann a̱mṛtā̱m martye̍bhyaḥ kṛ̱tvī sava̍rṇām adadu̱r viva̍svate |
10.017.02c u̱tāśvinā̍v abhara̱d yat tad āsī̱d aja̍hād u̱ dvā mi̍thu̱nā sa̍ra̱ṇyūḥ ||
10.017.03a pū̱ṣā tve̱taś cyā̍vayatu̱ pra vi̱dvān ana̍ṣṭapaśu̱r bhuva̍nasya go̱pāḥ |
10.017.03c sa tvai̱tebhya̱ḥ pari̍ dadat pi̱tṛbhyo̱ 'gnir de̱vebhya̍ḥ suvida̱triye̍bhyaḥ ||
10.017.04a āyu̍r vi̱śvāyu̱ḥ pari̍ pāsati tvā pū̱ṣā tvā̍ pātu̱ prapa̍the pu̱rastā̍t |
10.017.04c yatrāsa̍te su̱kṛto̱ yatra̱ te ya̱yus tatra̍ tvā de̱vaḥ sa̍vi̱tā da̍dhātu ||
10.017.05a pū̱ṣemā āśā̱ anu̍ veda̱ sarvā̱ḥ so a̱smām̐ abha̍yatamena neṣat |
10.017.05c sva̱sti̱dā āghṛ̍ṇi̱ḥ sarva̍vī̱ro 'pra̍yucchan pu̱ra e̍tu prajā̱nan ||
10.017.06a prapa̍the pa̱thām a̍janiṣṭa pū̱ṣā prapa̍the di̱vaḥ prapa̍the pṛthi̱vyāḥ |
10.017.06c u̱bhe a̱bhi pri̱yata̍me sa̱dhasthe̱ ā ca̱ parā̍ ca carati prajā̱nan ||
10.017.07a sara̍svatīṁ deva̱yanto̍ havante̱ sara̍svatīm adhva̱re tā̱yamā̍ne |
10.017.07c sara̍svatīṁ su̱kṛto̍ ahvayanta̱ sara̍svatī dā̱śuṣe̱ vārya̍ṁ dāt ||
10.017.08a sara̍svati̱ yā sa̱ratha̍ṁ ya̱yātha̍ sva̱dhābhi̍r devi pi̱tṛbhi̱r mada̍ntī |
10.017.08c ā̱sadyā̱smin ba̱rhiṣi̍ mādayasvānamī̱vā iṣa̱ ā dhe̍hy a̱sme ||
10.017.09a sara̍svatī̱ṁ yām pi̱taro̱ hava̍nte dakṣi̱ṇā ya̱jñam a̍bhi̱nakṣa̍māṇāḥ |
10.017.09c sa̱ha̱srā̱rgham i̱ḻo atra̍ bhā̱gaṁ rā̱yas poṣa̱ṁ yaja̍māneṣu dhehi ||
10.017.10a āpo̍ a̱smān mā̱tara̍ḥ śundhayantu ghṛ̱tena̍ no ghṛta̱pva̍ḥ punantu |
10.017.10c viśva̱ṁ hi ri̱pram pra̱vaha̍nti de̱vīr ud id ā̍bhya̱ḥ śuci̱r ā pū̱ta e̍mi ||
10.017.11a dra̱psaś ca̍skanda pratha̱mām̐ anu̱ dyūn i̱maṁ ca̱ yoni̱m anu̱ yaś ca̱ pūrva̍ḥ |
10.017.11c sa̱mā̱naṁ yoni̱m anu̍ sa̱ṁcara̍ntaṁ dra̱psaṁ ju̍ho̱my anu̍ sa̱pta hotrā̍ḥ ||
10.017.12a yas te̍ dra̱psaḥ skanda̍ti̱ yas te̍ a̱ṁśur bā̱hucyu̍to dhi̱ṣaṇā̍yā u̱pasthā̍t |
10.017.12c a̱dhva̱ryor vā̱ pari̍ vā̱ yaḥ pa̱vitrā̱t taṁ te̍ juhomi̱ mana̍sā̱ vaṣa̍ṭkṛtam ||
10.017.13a yas te̍ dra̱psaḥ ska̱nno yas te̍ a̱ṁśur a̱vaś ca̱ yaḥ pa̱raḥ sru̱cā |
10.017.13c a̱yaṁ de̱vo bṛha̱spati̱ḥ saṁ taṁ si̍ñcatu̱ rādha̍se ||
10.017.14a paya̍svatī̱r oṣa̍dhaya̱ḥ paya̍svan māma̱kaṁ vaca̍ḥ |
10.017.14c a̱pām paya̍sva̱d it paya̱s tena̍ mā sa̱ha śu̍ndhata ||

10.018.01a para̍m mṛtyo̱ anu̱ pare̍hi̱ panthā̱ṁ yas te̱ sva ita̍ro deva̱yānā̍t |
10.018.01c cakṣu̍ṣmate śṛṇva̱te te̍ bravīmi̱ mā na̍ḥ pra̱jāṁ rī̍riṣo̱ mota vī̱rān ||
10.018.02a mṛ̱tyoḥ pa̱daṁ yo̱paya̍nto̱ yad aita̱ drāghī̍ya̱ āyu̍ḥ prata̱raṁ dadhā̍nāḥ |
10.018.02c ā̱pyāya̍mānāḥ pra̱jayā̱ dhane̍na śu̱ddhāḥ pū̱tā bha̍vata yajñiyāsaḥ ||
10.018.03a i̱me jī̱vā vi mṛ̱tair āva̍vṛtra̱nn abhū̍d bha̱drā de̱vahū̍tir no a̱dya |
10.018.03c prāñco̍ agāma nṛ̱taye̱ hasā̍ya̱ drāghī̍ya̱ āyu̍ḥ prata̱raṁ dadhā̍nāḥ ||
10.018.04a i̱maṁ jī̱vebhya̍ḥ pari̱dhiṁ da̍dhāmi̱ maiṣā̱ṁ nu gā̱d apa̍ro̱ artha̍m e̱tam |
10.018.04c śa̱taṁ jī̍vantu śa̱rada̍ḥ purū̱cīr a̱ntar mṛ̱tyuṁ da̍dhatā̱m parva̍tena ||
10.018.05a yathāhā̍ny anupū̱rvam bhava̍nti̱ yatha̍ ṛ̱tava̍ ṛ̱tubhi̱r yanti̍ sā̱dhu |
10.018.05c yathā̱ na pūrva̱m apa̍ro̱ jahā̍ty e̱vā dhā̍ta̱r āyū̍ṁṣi kalpayaiṣām ||
10.018.06a ā ro̍ha̱tāyu̍r ja̱rasa̍ṁ vṛṇā̱nā a̍nupū̱rvaṁ yata̍mānā̱ yati̱ ṣṭha |
10.018.06c i̱ha tvaṣṭā̍ su̱jani̍mā sa̱joṣā̍ dī̱rgham āyu̍ḥ karati jī̱vase̍ vaḥ ||
10.018.07a i̱mā nārī̍r avidha̱vāḥ su̱patnī̱r āñja̍nena sa̱rpiṣā̱ saṁ vi̍śantu |
10.018.07c a̱na̱śravo̍ 'namī̱vāḥ su̱ratnā̱ ā ro̍hantu̱ jana̍yo̱ yoni̱m agre̍ ||
10.018.08a ud ī̍rṣva nāry a̱bhi jī̍valo̱kaṁ ga̱tāsu̍m e̱tam upa̍ śeṣa̱ ehi̍ |
10.018.08c ha̱sta̱grā̱bhasya̍ didhi̱ṣos tave̱dam patyu̍r jani̱tvam a̱bhi sam ba̍bhūtha ||
10.018.09a dhanu̱r hastā̍d ā̱dadā̍no mṛ̱tasyā̱sme kṣa̱trāya̱ varca̍se̱ balā̍ya |
10.018.09c atrai̱va tvam i̱ha va̱yaṁ su̱vīrā̱ viśvā̱ḥ spṛdho̍ a̱bhimā̍tīr jayema ||
10.018.10a upa̍ sarpa mā̱tara̱m bhūmi̍m e̱tām u̍ru̱vyaca̍sam pṛthi̱vīṁ su̱śevā̍m |
10.018.10c ūrṇa̍mradā yuva̱tir dakṣi̍ṇāvata e̱ṣā tvā̍ pātu̱ nirṛ̍ter u̱pasthā̍t ||
10.018.11a uc chva̍ñcasva pṛthivi̱ mā ni bā̍dhathāḥ sūpāya̱nāsmai̍ bhava sūpavañca̱nā |
10.018.11c mā̱tā pu̱traṁ yathā̍ si̱cābhy e̍nam bhūma ūrṇuhi ||
10.018.12a u̱cchvañca̍mānā pṛthi̱vī su ti̍ṣṭhatu sa̱hasra̱m mita̱ upa̱ hi śraya̍ntām |
10.018.12c te gṛ̱hāso̍ ghṛta̱ścuto̍ bhavantu vi̱śvāhā̍smai śara̱ṇāḥ sa̱ntv atra̍ ||
10.018.13a ut te̍ stabhnāmi pṛthi̱vīṁ tvat parī̱maṁ lo̱gaṁ ni̱dadha̱n mo a̱haṁ ri̍ṣam |
10.018.13c e̱tāṁ sthūṇā̍m pi̱taro̍ dhārayantu̱ te 'trā̍ ya̱maḥ sāda̍nā te minotu ||
10.018.14a pra̱tī̱cīne̱ mām aha̱nīṣvā̍ḥ pa̱rṇam i̱vā da̍dhuḥ |
10.018.14c pra̱tīcī̍ṁ jagrabhā̱ vāca̱m aśva̍ṁ raśa̱nayā̍ yathā ||

10.019.01a ni va̍rtadhva̱m mānu̍ gātā̱smān si̍ṣakta revatīḥ |
10.019.01c agnī̍ṣomā punarvasū a̱sme dhā̍rayataṁ ra̱yim ||
10.019.02a puna̍r enā̱ ni va̍rtaya̱ puna̍r enā̱ ny ā ku̍ru |
10.019.02c indra̍ eṇā̱ ni ya̍cchatv a̱gnir e̍nā u̱pāja̍tu ||
10.019.03a puna̍r e̱tā ni va̍rtantām a̱smin pu̍ṣyantu̱ gopa̍tau |
10.019.03c i̱haivāgne̱ ni dhā̍raye̱ha ti̍ṣṭhatu̱ yā ra̱yiḥ ||
10.019.04a yan ni̱yāna̱ṁ nyaya̍naṁ sa̱ṁjñāna̱ṁ yat pa̱rāya̍ṇam |
10.019.04c ā̱varta̍naṁ ni̱varta̍na̱ṁ yo go̱pā api̱ taṁ hu̍ve ||
10.019.05a ya u̱dāna̱ḍ vyaya̍na̱ṁ ya u̱dāna̍ṭ pa̱rāya̍ṇam |
10.019.05c ā̱varta̍naṁ ni̱varta̍na̱m api̍ go̱pā ni va̍rtatām ||
10.019.06a ā ni̍varta̱ ni va̍rtaya̱ puna̍r na indra̱ gā de̍hi |
10.019.06c jī̱vābhi̍r bhunajāmahai ||
10.019.07a pari̍ vo vi̱śvato̍ dadha ū̱rjā ghṛ̱tena̱ paya̍sā |
10.019.07c ye de̱vāḥ ke ca̍ ya̱jñiyā̱s te ra̱yyā saṁ sṛ̍jantu naḥ ||
10.019.08a ā ni̍vartana vartaya̱ ni ni̍vartana vartaya |
10.019.08c bhūmyā̱ś cata̍sraḥ pra̱diśa̱s tābhya̍ enā̱ ni va̍rtaya ||

10.020.01a bha̱draṁ no̱ api̍ vātaya̱ mana̍ḥ ||
10.020.02a a̱gnim ī̍ḻe bhu̱jāṁ yavi̍ṣṭhaṁ śā̱sā mi̱traṁ du̱rdharī̍tum |
10.020.02c yasya̱ dharma̱n sva1̱̍r enī̍ḥ sapa̱ryanti̍ mā̱tur ūdha̍ḥ ||
10.020.03a yam ā̱sā kṛ̱panī̍ḻam bhā̱sāke̍tuṁ va̱rdhaya̍nti |
10.020.03c bhrāja̍te̱ śreṇi̍dan ||
10.020.04a a̱ryo vi̱śāṁ gā̱tur e̍ti̱ pra yad āna̍ḍ di̱vo antā̍n |
10.020.04c ka̱vir a̱bhraṁ dīdyā̍naḥ ||
10.020.05a ju̱ṣad dha̱vyā mānu̍ṣasyo̱rdhvas ta̍sthā̱v ṛbhvā̍ ya̱jñe |
10.020.05c mi̱nvan sadma̍ pu̱ra e̍ti ||
10.020.06a sa hi kṣemo̍ ha̱vir ya̱jñaḥ śru̱ṣṭīd a̍sya gā̱tur e̍ti |
10.020.06c a̱gniṁ de̱vā vāśī̍mantam ||
10.020.07a ya̱jñā̱sāha̱ṁ duva̍ iṣe̱ 'gnim pūrva̍sya̱ śeva̍sya |
10.020.07c adre̍ḥ sū̱num ā̱yum ā̍huḥ ||
10.020.08a naro̱ ye ke cā̱smad ā viśvet te vā̱ma ā syu̍ḥ |
10.020.08c a̱gniṁ ha̱viṣā̱ vardha̍ntaḥ ||
10.020.09a kṛ̱ṣṇaḥ śve̱to̍ 'ru̱ṣo yāmo̍ asya bra̱dhna ṛ̱jra u̱ta śoṇo̱ yaśa̍svān |
10.020.09c hira̍ṇyarūpa̱ṁ jani̍tā jajāna ||
10.020.10a e̱vā te̍ agne vima̱do ma̍nī̱ṣām ūrjo̍ napād a̱mṛte̍bhiḥ sa̱joṣā̍ḥ |
10.020.10c gira̱ ā va̍kṣat suma̱tīr i̍yā̱na iṣa̱m ūrja̍ṁ sukṣi̱tiṁ viśva̱m ābhā̍ḥ ||

10.021.01a āgniṁ na svavṛ̍ktibhi̱r hotā̍raṁ tvā vṛṇīmahe |
10.021.01c ya̱jñāya̍ stī̱rṇaba̍rhiṣe̱ vi vo̱ made̍ śī̱ram pā̍va̱kaśo̍ciṣa̱ṁ viva̍kṣase ||
10.021.02a tvām u̱ te svā̱bhuva̍ḥ śu̱mbhanty aśva̍rādhasaḥ |
10.021.02c veti̱ tvām u̍pa̱seca̍nī̱ vi vo̱ mada̱ ṛjī̍tir agna̱ āhu̍ti̱r viva̍kṣase ||
10.021.03a tve dha̱rmāṇa̍ āsate ju̱hūbhi̍ḥ siñca̱tīr i̍va |
10.021.03c kṛ̱ṣṇā rū̱pāṇy arju̍nā̱ vi vo̱ made̱ viśvā̱ adhi̱ śriyo̍ dhiṣe̱ viva̍kṣase ||
10.021.04a yam a̍gne̱ manya̍se ra̱yiṁ saha̍sāvann amartya |
10.021.04c tam ā no̱ vāja̍sātaye̱ vi vo̱ made̍ ya̱jñeṣu̍ ci̱tram ā bha̍rā̱ viva̍kṣase ||
10.021.05a a̱gnir jā̱to atha̍rvaṇā vi̱dad viśvā̍ni̱ kāvyā̍ |
10.021.05c bhuva̍d dū̱to vi̱vasva̍to̱ vi vo̱ made̍ pri̱yo ya̱masya̱ kāmyo̱ viva̍kṣase ||
10.021.06a tvāṁ ya̱jñeṣv ī̍ḻa̱te 'gne̍ praya̱ty a̍dhva̱re |
10.021.06c tvaṁ vasū̍ni̱ kāmyā̱ vi vo̱ made̱ viśvā̍ dadhāsi dā̱śuṣe̱ viva̍kṣase ||
10.021.07a tvāṁ ya̱jñeṣv ṛ̱tvija̱ṁ cāru̍m agne̱ ni ṣe̍dire |
10.021.07c ghṛ̱tapra̍tīka̱m manu̍ṣo̱ vi vo̱ made̍ śu̱kraṁ ceti̍ṣṭham a̱kṣabhi̱r viva̍kṣase ||
10.021.08a agne̍ śu̱kreṇa̍ śo̱ciṣo̱ru pra̍thayase bṛ̱hat |
10.021.08c a̱bhi̱kranda̍n vṛṣāyase̱ vi vo̱ made̱ garbha̍ṁ dadhāsi jā̱miṣu̱ viva̍kṣase ||

10.022.01a kuha̍ śru̱ta indra̱ḥ kasmi̍nn a̱dya jane̍ mi̱tro na śrū̍yate |
10.022.01c ṛṣī̍ṇāṁ vā̱ yaḥ kṣaye̱ guhā̍ vā̱ carkṛ̍ṣe gi̱rā ||
10.022.02a i̱ha śru̱ta indro̍ a̱sme a̱dya stave̍ va̱jry ṛcī̍ṣamaḥ |
10.022.02c mi̱tro na yo jane̱ṣv ā yaśa̍ś ca̱kre asā̱my ā ||
10.022.03a ma̱ho yas pati̱ḥ śava̍so̱ asā̱my ā ma̱ho nṛ̱mṇasya̍ tūtu̱jiḥ |
10.022.03c bha̱rtā vajra̍sya dhṛ̱ṣṇoḥ pi̱tā pu̱tram i̍va pri̱yam ||
10.022.04a yu̱jā̱no aśvā̱ vāta̍sya̱ dhunī̍ de̱vo de̱vasya̍ vajrivaḥ |
10.022.04c syantā̍ pa̱thā vi̱rukma̍tā sṛjā̱naḥ sto̱ṣy adhva̍naḥ ||
10.022.05a tvaṁ tyā ci̱d vāta̱syāśvāgā̍ ṛ̱jrā tmanā̱ vaha̍dhyai |
10.022.05c yayo̍r de̱vo na martyo̍ ya̱ntā naki̍r vi̱dāyya̍ḥ ||
10.022.06a adha̱ gmanto̱śanā̍ pṛcchate vā̱ṁ kada̍rthā na̱ ā gṛ̱ham |
10.022.06c ā ja̍gmathuḥ parā̱kād di̱vaś ca̱ gmaś ca̱ martya̍m ||
10.022.07a ā na̍ indra pṛkṣase̱ 'smāka̱m brahmodya̍tam |
10.022.07c tat tvā̍ yācāma̱he 'va̱ḥ śuṣṇa̱ṁ yad dhann amā̍nuṣam ||
10.022.08a a̱ka̱rmā dasyu̍r a̱bhi no̍ ama̱ntur a̱nyavra̍to̱ amā̍nuṣaḥ |
10.022.08c tvaṁ tasyā̍mitraha̱n vadha̍r dā̱sasya̍ dambhaya ||
10.022.09a tvaṁ na̍ indra śūra̱ śūrai̍r u̱ta tvotā̍so ba̱rhaṇā̍ |
10.022.09c pu̱ru̱trā te̱ vi pū̱rtayo̱ nava̍nta kṣo̱ṇayo̍ yathā ||
10.022.10a tvaṁ tān vṛ̍tra̱hatye̍ codayo̱ nṝn kā̍rpā̱ṇe śū̍ra vajrivaḥ |
10.022.10c guhā̱ yadī̍ kavī̱nāṁ vi̱śāṁ nakṣa̍traśavasām ||
10.022.11a ma̱kṣū tā ta̍ indra dā̱nāpna̍sa ākṣā̱ṇe śū̍ra vajrivaḥ |
10.022.11c yad dha̱ śuṣṇa̍sya da̱mbhayo̍ jā̱taṁ viśva̍ṁ sa̱yāva̍bhiḥ ||
10.022.12a māku̱dhrya̍g indra śūra̱ vasvī̍r a̱sme bhū̍vann a̱bhiṣṭa̍yaḥ |
10.022.12c va̱yaṁ-va̍yaṁ ta āsāṁ su̱mne syā̍ma vajrivaḥ ||
10.022.13a a̱sme tā ta̍ indra santu sa̱tyāhi̍ṁsantīr upa̱spṛśa̍ḥ |
10.022.13c vi̱dyāma̱ yāsā̱m bhujo̍ dhenū̱nāṁ na va̍jrivaḥ ||
10.022.14a a̱ha̱stā yad a̱padī̱ vardha̍ta̱ kṣāḥ śacī̍bhir ve̱dyānā̍m |
10.022.14c śuṣṇa̱m pari̍ pradakṣi̱ṇid vi̱śvāya̍ve̱ ni śi̍śnathaḥ ||
10.022.15a pibā̍-pi̱bed i̍ndra śūra̱ soma̱m mā ri̍ṣaṇyo vasavāna̱ vasu̱ḥ san |
10.022.15c u̱ta trā̍yasva gṛṇa̱to ma̱ghono̍ ma̱haś ca̍ rā̱yo re̱vata̍s kṛdhī naḥ ||

10.023.01a yajā̍maha̱ indra̱ṁ vajra̍dakṣiṇa̱ṁ harī̍ṇāṁ ra̱thya1̱̍ṁ vivra̍tānām |
10.023.01c pra śmaśru̱ dodhu̍vad ū̱rdhvathā̍ bhū̱d vi senā̍bhi̱r daya̍māno̱ vi rādha̍sā ||
10.023.02a harī̱ nv a̍sya̱ yā vane̍ vi̱de vasv indro̍ ma̱ghair ma̱ghavā̍ vṛtra̱hā bhu̍vat |
10.023.02c ṛ̱bhur vāja̍ ṛbhu̱kṣāḥ pa̍tyate̱ śavo 'va̍ kṣṇaumi̱ dāsa̍sya̱ nāma̍ cit ||
10.023.03a ya̱dā vajra̱ṁ hira̍ṇya̱m id athā̱ ratha̱ṁ harī̱ yam a̍sya̱ vaha̍to̱ vi sū̱ribhi̍ḥ |
10.023.03c ā ti̍ṣṭhati ma̱ghavā̱ sana̍śruta̱ indro̱ vāja̍sya dī̱rghaśra̍vasa̱s pati̍ḥ ||
10.023.04a so ci̱n nu vṛ̱ṣṭir yū̱thyā̱3̱̍ svā sacā̱m̐ indra̱ḥ śmaśrū̍ṇi̱ hari̍tā̱bhi pru̍ṣṇute |
10.023.04c ava̍ veti su̱kṣaya̍ṁ su̱te madhūd id dhū̍noti̱ vāto̱ yathā̱ vana̍m ||
10.023.05a yo vā̱cā vivā̍co mṛ̱dhravā̍caḥ pu̱rū sa̱hasrāśi̍vā ja̱ghāna̍ |
10.023.05c tat-ta̱d id a̍sya̱ pauṁsya̍ṁ gṛṇīmasi pi̱teva̱ yas tavi̍ṣīṁ vāvṛ̱dhe śava̍ḥ ||
10.023.06a stoma̍ṁ ta indra vima̱dā a̍jījana̱nn apū̍rvyam puru̱tama̍ṁ su̱dāna̍ve |
10.023.06c vi̱dmā hy a̍sya̱ bhoja̍nam i̱nasya̱ yad ā pa̱śuṁ na go̱pāḥ ka̍rāmahe ||
10.023.07a māki̍r na e̱nā sa̱khyā vi yau̍ṣu̱s tava̍ cendra vima̱dasya̍ ca̱ ṛṣe̍ḥ |
10.023.07c vi̱dmā hi te̱ prama̍tiṁ deva jāmi̱vad a̱sme te̍ santu sa̱khyā śi̱vāni̍ ||

10.024.01a indra̱ soma̍m i̱mam pi̍ba̱ madhu̍mantaṁ ca̱mū su̱tam |
10.024.01c a̱sme ra̱yiṁ ni dhā̍raya̱ vi vo̱ made̍ saha̱sriṇa̍m purūvaso̱ viva̍kṣase ||
10.024.02a tvāṁ ya̱jñebhi̍r u̱kthair upa̍ ha̱vyebhi̍r īmahe |
10.024.02c śacī̍pate śacīnā̱ṁ vi vo̱ made̱ śreṣṭha̍ṁ no dhehi̱ vārya̱ṁ viva̍kṣase ||
10.024.03a yas pati̱r vāryā̍ṇā̱m asi̍ ra̱dhrasya̍ codi̱tā |
10.024.03c indra̍ stotṝ̱ṇām a̍vi̱tā vi vo̱ made̍ dvi̱ṣo na̍ḥ pā̱hy aṁha̍so̱ viva̍kṣase ||
10.024.04a yu̱vaṁ śa̍krā māyā̱vinā̍ samī̱cī nir a̍manthatam |
10.024.04c vi̱ma̱dena̱ yad ī̍ḻi̱tā nāsa̍tyā ni̱rama̍nthatam ||
10.024.05a viśve̍ de̱vā a̍kṛpanta samī̱cyor ni̱ṣpata̍ntyoḥ |
10.024.05c nāsa̍tyāv abruvan de̱vāḥ puna̱r ā va̍hatā̱d iti̍ ||
10.024.06a madhu̍man me pa̱rāya̍ṇa̱m madhu̍ma̱t puna̱r āya̍nam |
10.024.06c tā no̍ devā de̱vata̍yā yu̱vam madhu̍matas kṛtam ||

10.025.01a bha̱draṁ no̱ api̍ vātaya̱ mano̱ dakṣa̍m u̱ta kratu̍m |
10.025.01c adhā̍ te sa̱khye andha̍so̱ vi vo̱ made̱ raṇa̱n gāvo̱ na yava̍se̱ viva̍kṣase ||
10.025.02a hṛ̱di̱spṛśa̍s ta āsate̱ viśve̍ṣu soma̱ dhāma̍su |
10.025.02c adhā̱ kāmā̍ i̱me mama̱ vi vo̱ made̱ vi ti̍ṣṭhante vasū̱yavo̱ viva̍kṣase ||
10.025.03a u̱ta vra̱tāni̍ soma te̱ prāham mi̍nāmi pā̱kyā̍ |
10.025.03c adhā̍ pi̱teva̍ sū̱nave̱ vi vo̱ made̍ mṛ̱ḻā no̍ a̱bhi ci̍d va̱dhād viva̍kṣase ||
10.025.04a sam u̱ pra ya̍nti dhī̱taya̱ḥ sargā̍so 'va̱tām̐ i̍va |
10.025.04c kratu̍ṁ naḥ soma jī̱vase̱ vi vo̱ made̍ dhā̱rayā̍ cama̱sām̐ i̍va̱ viva̍kṣase ||
10.025.05a tava̱ tye so̍ma̱ śakti̍bhi̱r nikā̍māso̱ vy ṛ̍ṇvire |
10.025.05c gṛtsa̍sya̱ dhīrā̍s ta̱vaso̱ vi vo̱ made̍ vra̱jaṁ goma̍ntam a̱śvina̱ṁ viva̍kṣase ||
10.025.06a pa̱śuṁ na̍ḥ soma rakṣasi puru̱trā viṣṭhi̍ta̱ṁ jaga̍t |
10.025.06c sa̱mākṛ̍ṇoṣi jī̱vase̱ vi vo̱ made̱ viśvā̍ sa̱mpaśya̱n bhuva̍nā̱ viva̍kṣase ||
10.025.07a tvaṁ na̍ḥ soma vi̱śvato̍ go̱pā adā̍bhyo bhava |
10.025.07c sedha̍ rāja̱nn apa̱ sridho̱ vi vo̱ made̱ mā no̍ du̱ḥśaṁsa̍ īśatā̱ viva̍kṣase ||
10.025.08a tvaṁ na̍ḥ soma su̱kratu̍r vayo̱dheyā̍ya jāgṛhi |
10.025.08c kṣe̱tra̱vitta̍ro̱ manu̍ṣo̱ vi vo̱ made̍ dru̱ho na̍ḥ pā̱hy aṁha̍so̱ viva̍kṣase ||
10.025.09a tvaṁ no̍ vṛtrahanta̱mendra̍syendo śi̱vaḥ sakhā̍ |
10.025.09c yat sī̱ṁ hava̍nte sami̱the vi vo̱ made̱ yudhya̍mānās to̱kasā̍tau̱ viva̍kṣase ||
10.025.10a a̱yaṁ gha̱ sa tu̱ro mada̱ indra̍sya vardhata pri̱yaḥ |
10.025.10c a̱yaṁ ka̱kṣīva̍to ma̱ho vi vo̱ made̍ ma̱tiṁ vipra̍sya vardhaya̱d viva̍kṣase ||
10.025.11a a̱yaṁ viprā̍ya dā̱śuṣe̱ vājā̍m̐ iyarti̱ goma̍taḥ |
10.025.11c a̱yaṁ sa̱ptabhya̱ ā vara̱ṁ vi vo̱ made̱ prāndhaṁ śro̱ṇaṁ ca̍ tāriṣa̱d viva̍kṣase ||

10.026.01a pra hy acchā̍ manī̱ṣāḥ spā̱rhā yanti̍ ni̱yuta̍ḥ |
10.026.01c pra da̱srā ni̱yudra̍thaḥ pū̱ṣā a̍viṣṭu̱ māhi̍naḥ ||
10.026.02a yasya̱ tyan ma̍hi̱tvaṁ vā̱tāpya̍m a̱yaṁ jana̍ḥ |
10.026.02c vipra̱ ā va̍ṁsad dhī̱tibhi̱ś cike̍ta suṣṭutī̱nām ||
10.026.03a sa ve̍da suṣṭutī̱nām indu̱r na pū̱ṣā vṛṣā̍ |
10.026.03c a̱bhi psura̍ḥ pruṣāyati vra̱jaṁ na̱ ā pru̍ṣāyati ||
10.026.04a ma̱ṁsī̱mahi̍ tvā va̱yam a̱smāka̍ṁ deva pūṣan |
10.026.04c ma̱tī̱nāṁ ca̱ sādha̍na̱ṁ viprā̍ṇāṁ cādha̱vam ||
10.026.05a pratya̍rdhir ya̱jñānā̍m aśvaha̱yo rathā̍nām |
10.026.05c ṛṣi̱ḥ sa yo manu̍rhito̱ vipra̍sya yāvayatsa̱khaḥ ||
10.026.06a ā̱dhīṣa̍māṇāyā̱ḥ pati̍ḥ śu̱cāyā̍ś ca śu̱casya̍ ca |
10.026.06c vā̱so̱vā̱yo 'vī̍nā̱m ā vāsā̍ṁsi̱ marmṛ̍jat ||
10.026.07a i̱no vājā̍nā̱m pati̍r i̱naḥ pu̍ṣṭī̱nāṁ sakhā̍ |
10.026.07c pra śmaśru̍ harya̱to dū̍dho̱d vi vṛthā̱ yo adā̍bhyaḥ ||
10.026.08a ā te̱ ratha̍sya pūṣann a̱jā dhura̍ṁ vavṛtyuḥ |
10.026.08c viśva̍syā̱rthina̱ḥ sakhā̍ sano̱jā ana̍pacyutaḥ ||
10.026.09a a̱smāka̍m ū̱rjā ratha̍m pū̱ṣā a̍viṣṭu̱ māhi̍naḥ |
10.026.09c bhuva̱d vājā̍nāṁ vṛ̱dha i̱maṁ na̍ḥ śṛṇava̱d dhava̍m ||

10.027.01a asa̱t su me̍ jarita̱ḥ sābhi̍ve̱go yat su̍nva̱te yaja̍mānāya̱ śikṣa̍m |
10.027.01c anā̍śīrdām a̱ham a̍smi praha̱ntā sa̍tya̱dhvṛta̍ṁ vṛjinā̱yanta̍m ā̱bhum ||
10.027.02a yadīd a̱haṁ yu̱dhaye̍ sa̱ṁnayā̱ny ade̍vayūn ta̱nvā̱3̱̍ śūśu̍jānān |
10.027.02c a̱mā te̱ tumra̍ṁ vṛṣa̱bham pa̍cāni tī̱vraṁ su̱tam pa̍ñcada̱śaṁ ni ṣi̍ñcam ||
10.027.03a nāhaṁ taṁ ve̍da̱ ya iti̱ bravī̱ty ade̍vayūn sa̱mara̍ṇe jagha̱nvān |
10.027.03c ya̱dāvākhya̍t sa̱mara̍ṇa̱m ṛghā̍va̱d ād id dha̍ me vṛṣa̱bhā pra bru̍vanti ||
10.027.04a yad ajñā̍teṣu vṛ̱jane̱ṣv āsa̱ṁ viśve̍ sa̱to ma̱ghavā̍no ma āsan |
10.027.04c ji̱nāmi̱ vet kṣema̱ ā santa̍m ā̱bhum pra taṁ kṣi̍ṇā̱m parva̍te pāda̱gṛhya̍ ||
10.027.05a na vā u̱ māṁ vṛ̱jane̍ vārayante̱ na parva̍tāso̱ yad a̱ham ma̍na̱sye |
10.027.05c mama̍ sva̱nāt kṛ̍dhu̱karṇo̍ bhayāta e̱ved anu̱ dyūn ki̱raṇa̱ḥ sam e̍jāt ||
10.027.06a darśa̱n nv atra̍ śṛta̱pām̐ a̍ni̱ndrān bā̍hu̱kṣada̱ḥ śara̍ve̱ patya̍mānān |
10.027.06c ghṛṣu̍ṁ vā̱ ye ni̍ni̱duḥ sakhā̍ya̱m adhy ū̱ nv e̍ṣu pa̱vayo̍ vavṛtyuḥ ||
10.027.07a abhū̱r v aukṣī̱r vy u1̱̍ āyu̍r āna̱ḍ darṣa̱n nu pūrvo̱ apa̍ro̱ nu da̍rṣat |
10.027.07c dve pa̱vaste̱ pari̱ taṁ na bhū̍to̱ yo a̱sya pā̱re raja̍so vi̱veṣa̍ ||
10.027.08a gāvo̱ yava̱m prayu̍tā a̱ryo a̍kṣa̱n tā a̍paśyaṁ sa̱hago̍pā̱ś cara̍ntīḥ |
10.027.08c havā̱ id a̱ryo a̱bhita̱ḥ sam ā̍ya̱n kiya̍d āsu̱ svapa̍tiś chandayāte ||
10.027.09a saṁ yad vaya̍ṁ yava̱sādo̱ janā̍nām a̱haṁ ya̱vāda̍ u̱rvajre̍ a̱ntaḥ |
10.027.09c atrā̍ yu̱kto̍ 'vasā̱tāra̍m icchā̱d atho̱ ayu̍ktaṁ yunajad vava̱nvān ||
10.027.10a atred u̍ me maṁsase sa̱tyam u̱ktaṁ dvi̱pāc ca̱ yac catu̍ṣpāt saṁsṛ̱jāni̍ |
10.027.10c strī̱bhir yo atra̱ vṛṣa̍ṇam pṛta̱nyād ayu̍ddho asya̱ vi bha̍jāni̱ veda̍ḥ ||
10.027.11a yasyā̍na̱kṣā du̍hi̱tā jātv āsa̱ kas tāṁ vi̱dvām̐ a̱bhi ma̍nyāte a̱ndhām |
10.027.11c ka̱ta̱ro me̱nim prati̱ tam mu̍cāte̱ ya ī̱ṁ vahā̍te̱ ya ī̍ṁ vā vare̱yāt ||
10.027.12a kiya̍tī̱ yoṣā̍ marya̱to va̍dhū̱yoḥ pari̍prītā̱ panya̍sā̱ vārye̍ṇa |
10.027.12c bha̱drā va̱dhūr bha̍vati̱ yat su̱peśā̍ḥ sva̱yaṁ sā mi̱traṁ va̍nute̱ jane̍ cit ||
10.027.13a pa̱tto ja̍gāra pra̱tyañca̍m atti śī̱rṣṇā śira̱ḥ prati̍ dadhau̱ varū̍tham |
10.027.13c āsī̍na ū̱rdhvām u̱pasi̍ kṣiṇāti̱ nya̍ṅṅ uttā̱nām anv e̍ti̱ bhūmi̍m ||
10.027.14a bṛ̱hann a̍cchā̱yo a̍palā̱śo arvā̍ ta̱sthau mā̱tā viṣi̍to atti̱ garbha̍ḥ |
10.027.14c a̱nyasyā̍ va̱tsaṁ ri̍ha̱tī mi̍māya̱ kayā̍ bhu̱vā ni da̍dhe dhe̱nur ūdha̍ḥ ||
10.027.15a sa̱pta vī̱rāso̍ adha̱rād ud ā̍yann a̱ṣṭotta̱rāttā̱t sam a̍jagmira̱n te |
10.027.15c nava̍ pa̱ścātā̍t sthivi̱manta̍ āya̱n daśa̱ prāk sānu̱ vi ti̍ra̱nty aśna̍ḥ ||
10.027.16a da̱śā̱nām eka̍ṁ kapi̱laṁ sa̍mā̱naṁ taṁ hi̍nvanti̱ krata̍ve̱ pāryā̍ya |
10.027.16c garbha̍m mā̱tā sudhi̍taṁ va̱kṣaṇā̱sv ave̍nantaṁ tu̱ṣaya̍ntī bibharti ||
10.027.17a pīvā̍nam me̱ṣam a̍pacanta vī̱rā nyu̍ptā a̱kṣā anu̍ dī̱va ā̍san |
10.027.17c dvā dhanu̍m bṛha̱tīm a̱psv a1̱̍ntaḥ pa̱vitra̍vantā carataḥ pu̱nantā̍ ||
10.027.18a vi kro̍śa̱nāso̱ viṣva̍ñca āya̱n pacā̍ti̱ nemo̍ na̱hi pakṣa̍d a̱rdhaḥ |
10.027.18c a̱yam me̍ de̱vaḥ sa̍vi̱tā tad ā̍ha̱ drva̍nna̱ id va̍navat sa̱rpira̍nnaḥ ||
10.027.19a apa̍śya̱ṁ grāma̱ṁ vaha̍mānam ā̱rād a̍ca̱krayā̍ sva̱dhayā̱ varta̍mānam |
10.027.19c siṣa̍kty a̱ryaḥ pra yu̱gā janā̍nāṁ sa̱dyaḥ śi̱śnā pra̍minā̱no navī̍yān ||
10.027.20a e̱tau me̱ gāvau̍ prama̱rasya̍ yu̱ktau mo ṣu pra se̍dhī̱r muhu̱r in ma̍mandhi |
10.027.20c āpa̍ś cid asya̱ vi na̍śa̱nty artha̱ṁ sūra̍ś ca ma̱rka upa̍ro babhū̱vān ||
10.027.21a a̱yaṁ yo vajra̍ḥ puru̱dhā vivṛ̍tto̱ 'vaḥ sūrya̍sya bṛha̱taḥ purī̍ṣāt |
10.027.21c śrava̱ id e̱nā pa̱ro a̱nyad a̍sti̱ tad a̍vya̱thī ja̍ri̱māṇa̍s taranti ||
10.027.22a vṛ̱kṣe-vṛ̍kṣe̱ niya̍tā mīmaya̱d gaus tato̱ vaya̱ḥ pra pa̍tān pūru̱ṣāda̍ḥ |
10.027.22c athe̱daṁ viśva̱m bhuva̍nam bhayāta̱ indrā̍ya su̱nvad ṛṣa̍ye ca̱ śikṣa̍t ||
10.027.23a de̱vānā̱m māne̍ pratha̱mā a̍tiṣṭhan kṛ̱ntatrā̍d eṣā̱m upa̍rā̱ ud ā̍yan |
10.027.23c traya̍s tapanti pṛthi̱vīm a̍nū̱pā dvā bṛbū̍kaṁ vahata̱ḥ purī̍ṣam ||
10.027.24a sā te̍ jī̱vātu̍r u̱ta tasya̍ viddhi̱ mā smai̍tā̱dṛg apa̍ gūhaḥ sama̱rye |
10.027.24c ā̱viḥ sva̍ḥ kṛṇu̱te gūha̍te bu̱saṁ sa pā̱dur a̍sya ni̱rṇijo̱ na mu̍cyate ||

10.028.01a viśvo̱ hy a1̱̍nyo a̱rir ā̍ja̱gāma̱ mamed aha̱ śvaśu̍ro̱ nā ja̍gāma |
10.028.01c ja̱kṣī̱yād dhā̱nā u̱ta soma̍m papīyā̱t svā̍śita̱ḥ puna̱r asta̍ṁ jagāyāt ||
10.028.02a sa roru̍vad vṛṣa̱bhas ti̱gmaśṛ̍ṅgo̱ varṣma̍n tasthau̱ vari̍ma̱nn ā pṛ̍thi̱vyāḥ |
10.028.02c viśve̍ṣv enaṁ vṛ̱jane̍ṣu pāmi̱ yo me̍ ku̱kṣī su̱taso̍maḥ pṛ̱ṇāti̍ ||
10.028.03a adri̍ṇā te ma̱ndina̍ indra̱ tūyā̍n su̱nvanti̱ somā̱n piba̍si̱ tvam e̍ṣām |
10.028.03c paca̍nti te vṛṣa̱bhām̐ atsi̱ teṣā̍m pṛ̱kṣeṇa̱ yan ma̍ghavan hū̱yamā̍naḥ ||
10.028.04a i̱daṁ su me̍ jarita̱r ā ci̍kiddhi pratī̱paṁ śāpa̍ṁ na̱dyo̍ vahanti |
10.028.04c lo̱pā̱śaḥ si̱ṁham pra̱tyañca̍m atsāḥ kro̱ṣṭā va̍rā̱haṁ nir a̍takta̱ kakṣā̍t ||
10.028.05a ka̱thā ta̍ e̱tad a̱ham ā ci̍keta̱ṁ gṛtsa̍sya̱ pāka̍s ta̱vaso̍ manī̱ṣām |
10.028.05c tvaṁ no̍ vi̱dvām̐ ṛ̍tu̱thā vi vo̍co̱ yam ardha̍ṁ te maghavan kṣe̱myā dhūḥ ||
10.028.06a e̱vā hi māṁ ta̱vasa̍ṁ va̱rdhaya̍nti di̱vaś ci̍n me bṛha̱ta utta̍rā̱ dhūḥ |
10.028.06c pu̱rū sa̱hasrā̱ ni śi̍śāmi sā̱kam a̍śa̱truṁ hi mā̱ jani̍tā ja̱jāna̍ ||
10.028.07a e̱vā hi māṁ ta̱vasa̍ṁ ja̱jñur u̱graṁ karma̍n-karma̱n vṛṣa̍ṇam indra de̱vāḥ |
10.028.07c vadhī̍ṁ vṛ̱traṁ vajre̍ṇa mandasā̱no 'pa̍ vra̱jam ma̍hi̱nā dā̱śuṣe̍ vam ||
10.028.08a de̱vāsa̍ āyan para̱śūm̐r a̍bibhra̱n vanā̍ vṛ̱ścanto̍ a̱bhi vi̱ḍbhir ā̍yan |
10.028.08c ni su̱drva1̱̍ṁ dadha̍to va̱kṣaṇā̍su̱ yatrā̱ kṛpī̍ṭa̱m anu̱ tad da̍hanti ||
10.028.09a śa̱śaḥ kṣu̱ram pra̱tyañca̍ṁ jagā̱rādri̍ṁ lo̱gena̱ vy a̍bhedam ā̱rāt |
10.028.09c bṛ̱hanta̍ṁ cid ṛha̱te ra̍ndhayāni̱ vaya̍d va̱tso vṛ̍ṣa̱bhaṁ śūśu̍vānaḥ ||
10.028.10a su̱pa̱rṇa i̱tthā na̱kham ā si̍ṣā̱yāva̍ruddhaḥ pari̱pada̱ṁ na si̱ṁhaḥ |
10.028.10c ni̱ru̱ddhaś ci̍n mahi̱ṣas ta̱rṣyāvā̍n go̱dhā tasmā̍ a̱yatha̍ṁ karṣad e̱tat ||
10.028.11a tebhyo̍ go̱dhā a̱yatha̍ṁ karṣad e̱tad ye bra̱hmaṇa̍ḥ prati̱pīya̱nty annai̍ḥ |
10.028.11c si̱ma u̱kṣṇo̍ 'vasṛ̱ṣṭām̐ a̍danti sva̱yam balā̍ni ta̱nva̍ḥ śṛṇā̱nāḥ ||
10.028.12a e̱te śamī̍bhiḥ su̱śamī̍ abhūva̱n ye hi̍nvi̱re ta̱nva1̱̍ḥ soma̍ u̱kthaiḥ |
10.028.12c nṛ̱vad vada̱nn upa̍ no māhi̱ vājā̍n di̱vi śravo̍ dadhiṣe̱ nāma̍ vī̱raḥ ||

10.029.01a vane̱ na vā̱ yo ny a̍dhāyi cā̱kañ chuci̍r vā̱ṁ stomo̍ bhuraṇāv ajīgaḥ |
10.029.01c yasyed indra̍ḥ puru̱dine̍ṣu̱ hotā̍ nṛ̱ṇāṁ naryo̱ nṛta̍maḥ kṣa̱pāvā̍n ||
10.029.02a pra te̍ a̱syā u̱ṣasa̱ḥ prāpa̍rasyā nṛ̱tau syā̍ma̱ nṛta̍masya nṛ̱ṇām |
10.029.02c anu̍ tri̱śoka̍ḥ śa̱tam āva̍ha̱n nṝn kutse̍na̱ ratho̱ yo asa̍t sasa̱vān ||
10.029.03a kas te̱ mada̍ indra̱ rantyo̍ bhū̱d duro̱ giro̍ a̱bhy u1̱̍gro vi dhā̍va |
10.029.03c kad vāho̍ a̱rvāg upa̍ mā manī̱ṣā ā tvā̍ śakyām upa̱maṁ rādho̱ annai̍ḥ ||
10.029.04a kad u̍ dyu̱mnam i̍ndra̱ tvāva̍to̱ nṝn kayā̍ dhi̱yā ka̍rase̱ kan na̱ āga̍n |
10.029.04c mi̱tro na sa̱tya u̍rugāya bhṛ̱tyā anne̍ samasya̱ yad asa̍n manī̱ṣāḥ ||
10.029.05a prera̍ya̱ sūro̱ artha̱ṁ na pā̱raṁ ye a̍sya̱ kāma̍ṁ jani̱dhā i̍va̱ gman |
10.029.05c gira̍ś ca̱ ye te̍ tuvijāta pū̱rvīr nara̍ indra prati̱śikṣa̱nty annai̍ḥ ||
10.029.06a mātre̱ nu te̱ sumi̍te indra pū̱rvī dyaur ma̱jmanā̍ pṛthi̱vī kāvye̍na |
10.029.06c varā̍ya te ghṛ̱tava̍ntaḥ su̱tāsa̱ḥ svādma̍n bhavantu pī̱taye̱ madhū̍ni ||
10.029.07a ā madhvo̍ asmā asica̱nn ama̍tra̱m indrā̍ya pū̱rṇaṁ sa hi sa̱tyarā̍dhāḥ |
10.029.07c sa vā̍vṛdhe̱ vari̍ma̱nn ā pṛ̍thi̱vyā a̱bhi kratvā̱ narya̱ḥ pauṁsyai̍ś ca ||
10.029.08a vy ā̍na̱ḻ indra̱ḥ pṛta̍nā̱ḥ svojā̱ āsmai̍ yatante sa̱khyāya̍ pū̱rvīḥ |
10.029.08c ā smā̱ ratha̱ṁ na pṛta̍nāsu tiṣṭha̱ yam bha̱drayā̍ suma̱tyā co̱dayā̍se ||

10.030.01a pra de̍va̱trā brahma̍ṇe gā̱tur e̍tv a̱po acchā̱ mana̍so̱ na prayu̍kti |
10.030.01c ma̱hīm mi̱trasya̱ varu̍ṇasya dhā̱sim pṛ̍thu̱jraya̍se rīradhā suvṛ̱ktim ||
10.030.02a adhva̍ryavo ha̱viṣma̍nto̱ hi bhū̱tācchā̱pa i̍tośa̱tīr u̍śantaḥ |
10.030.02c ava̱ yāś caṣṭe̍ aru̱ṇaḥ su̍pa̱rṇas tam āsya̍dhvam ū̱rmim a̱dyā su̍hastāḥ ||
10.030.03a adhva̍ryavo̱ 'pa i̍tā samu̱dram a̱pāṁ napā̍taṁ ha̱viṣā̍ yajadhvam |
10.030.03c sa vo̍ dadad ū̱rmim a̱dyā supū̍ta̱ṁ tasmai̱ soma̱m madhu̍mantaṁ sunota ||
10.030.04a yo a̍ni̱dhmo dīda̍yad a̱psv a1̱̍ntar yaṁ viprā̍sa̱ īḻa̍te adhva̱reṣu̍ |
10.030.04c apā̍ṁ napā̱n madhu̍matīr a̱po dā̱ yābhi̱r indro̍ vāvṛ̱dhe vī̱ryā̍ya ||
10.030.05a yābhi̱ḥ somo̱ moda̍te̱ harṣa̍te ca kalyā̱ṇībhi̍r yuva̱tibhi̱r na marya̍ḥ |
10.030.05c tā a̍dhvaryo a̱po acchā̱ pare̍hi̱ yad ā̍si̱ñcā oṣa̍dhībhiḥ punītāt ||
10.030.06a e̱ved yūne̍ yuva̱tayo̍ namanta̱ yad ī̍m u̱śann u̍śa̱tīr ety accha̍ |
10.030.06c saṁ jā̍nate̱ mana̍sā̱ saṁ ci̍kitre 'dhva̱ryavo̍ dhi̱ṣaṇāpa̍ś ca de̱vīḥ ||
10.030.07a yo vo̍ vṛ̱tābhyo̱ akṛ̍ṇod u lo̱kaṁ yo vo̍ ma̱hyā a̱bhiśa̍ste̱r amu̍ñcat |
10.030.07c tasmā̱ indrā̍ya̱ madhu̍mantam ū̱rmiṁ de̍va̱māda̍na̱m pra hi̍ṇotanāpaḥ ||
10.030.08a prāsmai̍ hinota̱ madhu̍mantam ū̱rmiṁ garbho̱ yo va̍ḥ sindhavo̱ madhva̱ utsa̍ḥ |
10.030.08c ghṛ̱tapṛ̍ṣṭha̱m īḍya̍m adhva̱reṣv āpo̍ revatīḥ śṛṇu̱tā hava̍m me ||
10.030.09a taṁ si̍ndhavo matsa̱ram i̍ndra̱pāna̍m ū̱rmim pra he̍ta̱ ya u̱bhe iya̍rti |
10.030.09c ma̱da̱cyuta̍m auśā̱naṁ na̍bho̱jām pari̍ tri̱tantu̍ṁ vi̱cara̍nta̱m utsa̍m ||
10.030.10a ā̱varvṛ̍tatī̱r adha̱ nu dvi̱dhārā̍ goṣu̱yudho̱ na ni̍ya̱vaṁ cara̍ntīḥ |
10.030.10c ṛṣe̱ jani̍trī̱r bhuva̍nasya̱ patnī̍r a̱po va̍ndasva sa̱vṛdha̱ḥ sayo̍nīḥ ||
10.030.11a hi̱notā̍ no adhva̱raṁ de̍vaya̱jyā hi̱nota̱ brahma̍ sa̱naye̱ dhanā̍nām |
10.030.11c ṛ̱tasya̱ yoge̱ vi ṣya̍dhva̱m ūdha̍ḥ śruṣṭī̱varī̍r bhūtanā̱smabhya̍m āpaḥ ||
10.030.12a āpo̍ revatī̱ḥ kṣaya̍thā̱ hi vasva̱ḥ kratu̍ṁ ca bha̱dram bi̍bhṛ̱thāmṛta̍ṁ ca |
10.030.12c rā̱yaś ca̱ stha sva̍pa̱tyasya̱ patnī̱ḥ sara̍svatī̱ tad gṛ̍ṇa̱te vayo̍ dhāt ||
10.030.13a prati̱ yad āpo̱ adṛ̍śram āya̱tīr ghṛ̱tam payā̍ṁsi̱ bibhra̍tī̱r madhū̍ni |
10.030.13c a̱dhva̱ryubhi̱r mana̍sā saṁvidā̱nā indrā̍ya̱ soma̱ṁ suṣu̍ta̱m bhara̍ntīḥ ||
10.030.14a emā a̍gman re̱vatī̍r jī̱vadha̍nyā̱ adhva̍ryavaḥ sā̱daya̍tā sakhāyaḥ |
10.030.14c ni ba̱rhiṣi̍ dhattana somyāso̱ 'pāṁ naptrā̍ saṁvidā̱nāsa̍ enāḥ ||
10.030.15a āgma̱nn āpa̍ uśa̱tīr ba̱rhir edaṁ ny a̍dhva̱re a̍sadan deva̱yantī̍ḥ |
10.030.15c adhva̍ryavaḥ sunu̱tendrā̍ya̱ soma̱m abhū̍d u vaḥ su̱śakā̍ devaya̱jyā ||

10.031.01a ā no̍ de̱vānā̱m upa̍ vetu̱ śaṁso̱ viśve̍bhis tu̱rair ava̍se̱ yaja̍traḥ |
10.031.01c tebhi̍r va̱yaṁ su̍ṣa̱khāyo̍ bhavema̱ tara̍nto̱ viśvā̍ duri̱tā syā̍ma ||
10.031.02a pari̍ ci̱n marto̱ dravi̍ṇam mamanyād ṛ̱tasya̍ pa̱thā nama̱sā vi̍vāset |
10.031.02c u̱ta svena̱ kratu̍nā̱ saṁ va̍deta̱ śreyā̍ṁsa̱ṁ dakṣa̱m mana̍sā jagṛbhyāt ||
10.031.03a adhā̍yi dhī̱tir asa̍sṛgra̱m aṁśā̍s tī̱rthe na da̱smam upa̍ ya̱nty ūmā̍ḥ |
10.031.03c a̱bhy ā̍naśma suvi̱tasya̍ śū̱ṣaṁ nave̍daso a̱mṛtā̍nām abhūma ||
10.031.04a nitya̍ś cākanyā̱t svapa̍ti̱r damū̍nā̱ yasmā̍ u de̱vaḥ sa̍vi̱tā ja̱jāna̍ |
10.031.04c bhago̍ vā̱ gobhi̍r arya̱mem a̍najyā̱t so a̍smai̱ cāru̍ś chadayad u̱ta syā̍t ||
10.031.05a i̱yaṁ sā bhū̍yā u̱ṣasā̍m iva̱ kṣā yad dha̍ kṣu̱manta̱ḥ śava̍sā sa̱māya̍n |
10.031.05c a̱sya stu̱tiṁ ja̍ri̱tur bhikṣa̍māṇā̱ ā na̍ḥ śa̱gmāsa̱ upa̍ yantu̱ vājā̍ḥ ||
10.031.06a a̱syed e̱ṣā su̍ma̱tiḥ pa̍prathā̱nābha̍vat pū̱rvyā bhūma̍nā̱ gauḥ |
10.031.06c a̱sya sanī̍ḻā̱ asu̍rasya̱ yonau̍ samā̱na ā bhara̍ṇe̱ bibhra̍māṇāḥ ||
10.031.07a kiṁ svi̱d vana̱ṁ ka u̱ sa vṛ̱kṣa ā̍sa̱ yato̱ dyāvā̍pṛthi̱vī ni̍ṣṭata̱kṣuḥ |
10.031.07c sa̱ṁta̱sthā̱ne a̱jare̍ i̱taū̍tī̱ ahā̍ni pū̱rvīr u̱ṣaso̍ jaranta ||
10.031.08a naitāva̍d e̱nā pa̱ro a̱nyad a̍sty u̱kṣā sa dyāvā̍pṛthi̱vī bi̍bharti |
10.031.08c tvaca̍m pa̱vitra̍ṁ kṛṇuta sva̱dhāvā̱n yad ī̱ṁ sūrya̱ṁ na ha̱rito̱ vaha̍nti ||
10.031.09a ste̱go na kṣām aty e̍ti pṛ̱thvīm miha̱ṁ na vāto̱ vi ha̍ vāti̱ bhūma̍ |
10.031.09c mi̱tro yatra̱ varu̍ṇo a̱jyamā̍no̱ 'gnir vane̱ na vy asṛ̍ṣṭa̱ śoka̍m ||
10.031.10a sta̱rīr yat sūta̍ sa̱dyo a̱jyamā̍nā̱ vyathi̍r avya̱thīḥ kṛ̍ṇuta̱ svago̍pā |
10.031.10c pu̱tro yat pūrva̍ḥ pi̱tror jani̍ṣṭa śa̱myāṁ gaur ja̍gāra̱ yad dha̍ pṛ̱cchān ||
10.031.11a u̱ta kaṇva̍ṁ nṛ̱ṣada̍ḥ pu̱tram ā̍hur u̱ta śyā̱vo dhana̱m āda̍tta vā̱jī |
10.031.11c pra kṛ̱ṣṇāya̱ ruśa̍d apinva̱todha̍r ṛ̱tam atra̱ naki̍r asmā apīpet ||

10.032.01a pra su gmantā̍ dhiyasā̱nasya̍ sa̱kṣaṇi̍ va̱rebhi̍r va̱rām̐ a̱bhi ṣu pra̱sīda̍taḥ |
10.032.01c a̱smāka̱m indra̍ u̱bhaya̍ṁ jujoṣati̱ yat so̱myasyāndha̍so̱ bubo̍dhati ||
10.032.02a vī̍ndra yāsi di̱vyāni̍ roca̱nā vi pārthi̍vāni̱ raja̍sā puruṣṭuta |
10.032.02c ye tvā̱ vaha̍nti̱ muhu̍r adhva̱rām̐ upa̱ te su va̍nvantu vagva̱nām̐ a̍rā̱dhasa̍ḥ ||
10.032.03a tad in me̍ chantsa̱d vapu̍ṣo̱ vapu̍ṣṭaram pu̱tro yaj jāna̍m pi̱tror a̱dhīya̍ti |
10.032.03c jā̱yā pati̍ṁ vahati va̱gnunā̍ su̱mat pu̱ṁsa id bha̱dro va̍ha̱tuḥ pari̍ṣkṛtaḥ ||
10.032.04a tad it sa̱dhastha̍m a̱bhi cāru̍ dīdhaya̱ gāvo̱ yac chāsa̍n vaha̱tuṁ na dhe̱nava̍ḥ |
10.032.04c mā̱tā yan mantu̍r yū̱thasya̍ pū̱rvyābhi vā̱ṇasya̍ sa̱ptadhā̍tu̱r ij jana̍ḥ ||
10.032.05a pra vo 'cchā̍ ririce deva̱yuṣ pa̱dam eko̍ ru̱drebhi̍r yāti tu̱rvaṇi̍ḥ |
10.032.05c ja̱rā vā̱ yeṣv a̱mṛte̍ṣu dā̱vane̱ pari̍ va̱ ūme̍bhyaḥ siñcatā̱ madhu̍ ||
10.032.06a ni̱dhī̱yamā̍na̱m apa̍gūḻham a̱psu pra me̍ de̱vānā̍ṁ vrata̱pā u̍vāca |
10.032.06c indro̍ vi̱dvām̐ anu̱ hi tvā̍ ca̱cakṣa̱ tenā̱ham a̍gne̱ anu̍śiṣṭa̱ āgā̍m ||
10.032.07a akṣe̍travit kṣetra̱vida̱ṁ hy aprā̱ṭ sa praiti̍ kṣetra̱vidānu̍śiṣṭaḥ |
10.032.07c e̱tad vai bha̱dram a̍nu̱śāsa̍nasyo̱ta sru̱tiṁ vi̍ndaty añja̱sīnā̍m ||
10.032.08a a̱dyed u̱ prāṇī̱d ama̍mann i̱māhāpī̍vṛto adhayan mā̱tur ūdha̍ḥ |
10.032.08c em e̍nam āpa jari̱mā yuvā̍na̱m ahe̍ḻa̱n vasu̍ḥ su̱manā̍ babhūva ||
10.032.09a e̱tāni̍ bha̱drā ka̍laśa kriyāma̱ kuru̍śravaṇa̱ dada̍to ma̱ghāni̍ |
10.032.09c dā̱na id vo̍ maghavāna̱ḥ so a̍stv a̱yaṁ ca̱ somo̍ hṛ̱di yam bibha̍rmi ||

10.033.01a pra mā̍ yuyujre pra̱yujo̱ janā̍nā̱ṁ vahā̍mi sma pū̱ṣaṇa̱m anta̍reṇa |
10.033.01c viśve̍ de̱vāso̱ adha̱ mām a̍rakṣan du̱ḥśāsu̱r āgā̱d iti̱ ghoṣa̍ āsīt ||
10.033.02a sam mā̍ tapanty a̱bhita̍ḥ sa̱patnī̍r iva̱ parśa̍vaḥ |
10.033.02c ni bā̍dhate̱ ama̍tir na̱gnatā̱ jasu̱r ver na ve̍vīyate ma̱tiḥ ||
10.033.03a mūṣo̱ na śi̱śnā vy a̍danti mā̱dhya̍ḥ sto̱tāra̍ṁ te śatakrato |
10.033.03c sa̱kṛt su no̍ maghavann indra mṛḻa̱yādhā̍ pi̱teva̍ no bhava ||
10.033.04a ku̱ru̱śrava̍ṇam āvṛṇi̱ rājā̍na̱ṁ trāsa̍dasyavam |
10.033.04c maṁhi̍ṣṭhaṁ vā̱ghatā̱m ṛṣi̍ḥ ||
10.033.05a yasya̍ mā ha̱rito̱ rathe̍ ti̱sro vaha̍nti sādhu̱yā |
10.033.05c stavai̍ sa̱hasra̍dakṣiṇe ||
10.033.06a yasya̱ prasvā̍daso̱ gira̍ upa̱maśra̍vasaḥ pi̱tuḥ |
10.033.06c kṣetra̱ṁ na ra̱ṇvam ū̱cuṣe̍ ||
10.033.07a adhi̍ putropamaśravo̱ napā̍n mitrātither ihi |
10.033.07c pi̱tuṣ ṭe̍ asmi vandi̱tā ||
10.033.08a yad īśī̍yā̱mṛtā̍nām u̱ta vā̱ martyā̍nām |
10.033.08c jīve̱d in ma̱ghavā̱ mama̍ ||
10.033.09a na de̱vānā̱m ati̍ vra̱taṁ śa̱tātmā̍ ca̱na jī̍vati |
10.033.09c tathā̍ yu̱jā vi vā̍vṛte ||

10.034.01a prā̱ve̱pā mā̍ bṛha̱to mā̍dayanti pravāte̱jā iri̍ṇe̱ varvṛ̍tānāḥ |
10.034.01c soma̍syeva maujava̱tasya̍ bha̱kṣo vi̱bhīda̍ko̱ jāgṛ̍vi̱r mahya̍m acchān ||
10.034.02a na mā̍ mimetha̱ na ji̍hīḻa e̱ṣā śi̱vā sakhi̍bhya u̱ta mahya̍m āsīt |
10.034.02c a̱kṣasyā̱ham e̍kapa̱rasya̍ he̱tor anu̍vratā̱m apa̍ jā̱yām a̍rodham ||
10.034.03a dveṣṭi̍ śva̱śrūr apa̍ jā̱yā ru̍ṇaddhi̱ na nā̍thi̱to vi̍ndate marḍi̱tāra̍m |
10.034.03c aśva̍syeva̱ jara̍to̱ vasnya̍sya̱ nāhaṁ vi̍ndāmi kita̱vasya̱ bhoga̍m ||
10.034.04a a̱nye jā̱yām pari̍ mṛśanty asya̱ yasyāgṛ̍dha̱d veda̍ne vā̱jy a1̱̍kṣaḥ |
10.034.04c pi̱tā mā̱tā bhrāta̍ra enam āhu̱r na jā̍nīmo̱ naya̍tā ba̱ddham e̱tam ||
10.034.05a yad ā̱dīdhye̱ na da̍viṣāṇy ebhiḥ parā̱yadbhyo 'va̍ hīye̱ sakhi̍bhyaḥ |
10.034.05c nyu̍ptāś ca ba̱bhravo̱ vāca̱m akra̍ta̱m̐ emīd e̍ṣāṁ niṣkṛ̱taṁ jā̱riṇī̍va ||
10.034.06a sa̱bhām e̍ti kita̱vaḥ pṛ̱cchamā̍no je̱ṣyāmīti̍ ta̱nvā̱3̱̍ śūśu̍jānaḥ |
10.034.06c a̱kṣāso̍ asya̱ vi ti̍ranti̱ kāma̍m prati̱dīvne̱ dadha̍ta̱ ā kṛ̱tāni̍ ||
10.034.07a a̱kṣāsa̱ id a̍ṅku̱śino̍ nito̱dino̍ ni̱kṛtvā̍na̱s tapa̍nās tāpayi̱ṣṇava̍ḥ |
10.034.07c ku̱mā̱rade̍ṣṇā̱ jaya̍taḥ puna̱rhaṇo̱ madhvā̱ sampṛ̍ktāḥ kita̱vasya̍ ba̱rhaṇā̍ ||
10.034.08a tri̱pa̱ñcā̱śaḥ krī̍ḻati̱ vrāta̍ eṣāṁ de̱va i̍va savi̱tā sa̱tyadha̍rmā |
10.034.08c u̱grasya̍ cin ma̱nyave̱ nā na̍mante̱ rājā̍ cid ebhyo̱ nama̱ it kṛ̍ṇoti ||
10.034.09a nī̱cā va̍rtanta u̱pari̍ sphuranty aha̱stāso̱ hasta̍vantaṁ sahante |
10.034.09c di̱vyā aṅgā̍rā̱ iri̍ṇe̱ nyu̍ptāḥ śī̱tāḥ santo̱ hṛda̍ya̱ṁ nir da̍hanti ||
10.034.10a jā̱yā ta̍pyate kita̱vasya̍ hī̱nā mā̱tā pu̱trasya̱ cara̍ta̱ḥ kva̍ svit |
10.034.10c ṛ̱ṇā̱vā bibhya̱d dhana̍m i̱cchamā̍no̱ 'nyeṣā̱m asta̱m upa̱ nakta̍m eti ||
10.034.11a striya̍ṁ dṛ̱ṣṭvāya̍ kita̱vaṁ ta̍tāpā̱nyeṣā̍ṁ jā̱yāṁ sukṛ̍taṁ ca̱ yoni̍m |
10.034.11c pū̱rvā̱hṇe aśvā̍n yuyu̱je hi ba̱bhrūn so a̱gner ante̍ vṛṣa̱laḥ pa̍pāda ||
10.034.12a yo va̍ḥ senā̱nīr ma̍ha̱to ga̱ṇasya̱ rājā̱ vrāta̍sya pratha̱mo ba̱bhūva̍ |
10.034.12c tasmai̍ kṛṇomi̱ na dhanā̍ ruṇadhmi̱ daśā̱ham prācī̱s tad ṛ̱taṁ va̍dāmi ||
10.034.13a a̱kṣair mā dī̍vyaḥ kṛ̱ṣim it kṛ̍ṣasva vi̱tte ra̍masva ba̱hu manya̍mānaḥ |
10.034.13c tatra̱ gāva̍ḥ kitava̱ tatra̍ jā̱yā tan me̱ vi ca̍ṣṭe savi̱tāyam a̱ryaḥ ||
10.034.14a mi̱traṁ kṛ̍ṇudhva̱ṁ khalu̍ mṛ̱ḻatā̍ no̱ mā no̍ gho̱reṇa̍ caratā̱bhi dhṛ̱ṣṇu |
10.034.14c ni vo̱ nu ma̱nyur vi̍śatā̱m arā̍tir a̱nyo ba̍bhrū̱ṇām prasi̍tau̱ nv a̍stu ||

10.035.01a abu̍dhram u̱ tya indra̍vanto a̱gnayo̱ jyoti̱r bhara̍nta u̱ṣaso̱ vyu̍ṣṭiṣu |
10.035.01c ma̱hī dyāvā̍pṛthi̱vī ce̍tatā̱m apo̱ 'dyā de̱vānā̱m ava̱ ā vṛ̍ṇīmahe ||
10.035.02a di̱vaspṛ̍thi̱vyor ava̱ ā vṛ̍ṇīmahe mā̱tṝn sindhū̱n parva̍tāñ charya̱ṇāva̍taḥ |
10.035.02c a̱nā̱gā̱stvaṁ sūrya̍m u̱ṣāsa̍m īmahe bha̱draṁ soma̍ḥ suvā̱no a̱dyā kṛ̍ṇotu naḥ ||
10.035.03a dyāvā̍ no a̱dya pṛ̍thi̱vī anā̍gaso ma̱hī trā̍yetāṁ suvi̱tāya̍ mā̱tarā̍ |
10.035.03c u̱ṣā u̱cchanty apa̍ bādhatām a̱ghaṁ sva̱sty a1̱̍gniṁ sa̍midhā̱nam ī̍mahe ||
10.035.04a i̱yaṁ na̍ u̱srā pra̍tha̱mā su̍de̱vya̍ṁ re̱vat sa̱nibhyo̍ re̱vatī̱ vy u̍cchatu |
10.035.04c ā̱re ma̱nyuṁ du̍rvi̱datra̍sya dhīmahi sva̱sty a1̱̍gniṁ sa̍midhā̱nam ī̍mahe ||
10.035.05a pra yāḥ sisra̍te̱ sūrya̍sya ra̱śmibhi̱r jyoti̱r bhara̍ntīr u̱ṣaso̱ vyu̍ṣṭiṣu |
10.035.05c bha̱drā no̍ a̱dya śrava̍se̱ vy u̍cchata sva̱sty a1̱̍gniṁ sa̍midhā̱nam ī̍mahe ||
10.035.06a a̱na̱mī̱vā u̱ṣasa̱ ā ca̍rantu na̱ ud a̱gnayo̍ jihatā̱ṁ jyoti̍ṣā bṛ̱hat |
10.035.06c āyu̍kṣātām a̱śvinā̱ tūtu̍ji̱ṁ ratha̍ṁ sva̱sty a1̱̍gniṁ sa̍midhā̱nam ī̍mahe ||
10.035.07a śreṣṭha̍ṁ no a̱dya sa̍vita̱r vare̍ṇyam bhā̱gam ā su̍va̱ sa hi ra̍tna̱dhā asi̍ |
10.035.07c rā̱yo jani̍trīṁ dhi̱ṣaṇā̱m upa̍ bruve sva̱sty a1̱̍gniṁ sa̍midhā̱nam ī̍mahe ||
10.035.08a pipa̍rtu mā̱ tad ṛ̱tasya̍ pra̱vāca̍naṁ de̱vānā̱ṁ yan ma̍nu̱ṣyā̱3̱̍ ama̍nmahi |
10.035.08c viśvā̱ id u̱srāḥ spaḻ ud e̍ti̱ sūrya̍ḥ sva̱sty a1̱̍gniṁ sa̍midhā̱nam ī̍mahe ||
10.035.09a a̱dve̱ṣo a̱dya ba̱rhiṣa̱ḥ starī̍maṇi̱ grāvṇā̱ṁ yoge̱ manma̍na̱ḥ sādha̍ īmahe |
10.035.09c ā̱di̱tyānā̱ṁ śarma̍ṇi̱ sthā bhu̍raṇyasi sva̱sty a1̱̍gniṁ sa̍midhā̱nam ī̍mahe ||
10.035.10a ā no̍ ba̱rhiḥ sa̍dha̱māde̍ bṛ̱had di̱vi de̱vām̐ ī̍ḻe sā̱dayā̍ sa̱pta hotṝ̍n |
10.035.10c indra̍m mi̱traṁ varu̍ṇaṁ sā̱taye̱ bhaga̍ṁ sva̱sty a1̱̍gniṁ sa̍midhā̱nam ī̍mahe ||
10.035.11a ta ā̍dityā̱ ā ga̍tā sa̱rvatā̍taye vṛ̱dhe no̍ ya̱jñam a̍vatā sajoṣasaḥ |
10.035.11c bṛha̱spati̍m pū̱ṣaṇa̍m a̱śvinā̱ bhaga̍ṁ sva̱sty a1̱̍gniṁ sa̍midhā̱nam ī̍mahe ||
10.035.12a tan no̍ devā yacchata supravāca̱naṁ cha̱rdir ā̍dityāḥ su̱bhara̍ṁ nṛ̱pāyya̍m |
10.035.12c paśve̍ to̱kāya̱ tana̍yāya jī̱vase̍ sva̱sty a1̱̍gniṁ sa̍midhā̱nam ī̍mahe ||
10.035.13a viśve̍ a̱dya ma̱ruto̱ viśva̍ ū̱tī viśve̍ bhavantv a̱gnaya̱ḥ sami̍ddhāḥ |
10.035.13c viśve̍ no de̱vā ava̱sā ga̍mantu̱ viśva̍m astu̱ dravi̍ṇa̱ṁ vājo̍ a̱sme ||
10.035.14a yaṁ de̍vā̱so 'va̍tha̱ vāja̍sātau̱ yaṁ trāya̍dhve̱ yam pi̍pṛ̱thāty aṁha̍ḥ |
10.035.14c yo vo̍ gopī̱the na bha̱yasya̱ veda̱ te syā̍ma de̱vavī̍taye turāsaḥ ||

10.036.01a u̱ṣāsā̱naktā̍ bṛha̱tī su̱peśa̍sā̱ dyāvā̱kṣāmā̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā |
10.036.01c indra̍ṁ huve ma̱ruta̱ḥ parva̍tām̐ a̱pa ā̍di̱tyān dyāvā̍pṛthi̱vī a̱paḥ sva̍ḥ ||
10.036.02a dyauś ca̍ naḥ pṛthi̱vī ca̱ prace̍tasa ṛ̱tāva̍rī rakṣatā̱m aṁha̍so ri̱ṣaḥ |
10.036.02c mā du̍rvi̱datrā̱ nirṛ̍tir na īśata̱ tad de̱vānā̱m avo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe ||
10.036.03a viśva̍smān no̱ adi̍tiḥ pā̱tv aṁha̍so mā̱tā mi̱trasya̱ varu̍ṇasya re̱vata̍ḥ |
10.036.03c sva̍rva̱j jyoti̍r avṛ̱kaṁ na̍śīmahi̱ tad de̱vānā̱m avo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe ||
10.036.04a grāvā̱ vada̱nn apa̱ rakṣā̍ṁsi sedhatu du̱ṣṣvapnya̱ṁ nirṛ̍ti̱ṁ viśva̍m a̱triṇa̍m |
10.036.04c ā̱di̱tyaṁ śarma̍ ma̱rutā̍m aśīmahi̱ tad de̱vānā̱m avo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe ||
10.036.05a endro̍ ba̱rhiḥ sīda̍tu̱ pinva̍tā̱m iḻā̱ bṛha̱spati̱ḥ sāma̍bhir ṛ̱kvo a̍rcatu |
10.036.05c su̱pra̱ke̱taṁ jī̱vase̱ manma̍ dhīmahi̱ tad de̱vānā̱m avo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe ||
10.036.06a di̱vi̱spṛśa̍ṁ ya̱jñam a̱smāka̍m aśvinā jī̱rādhva̍raṁ kṛṇutaṁ su̱mnam i̱ṣṭaye̍ |
10.036.06c prā̱cīna̍raśmi̱m āhu̍taṁ ghṛ̱tena̱ tad de̱vānā̱m avo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe ||
10.036.07a upa̍ hvaye su̱hava̱m māru̍taṁ ga̱ṇam pā̍va̱kam ṛ̱ṣvaṁ sa̱khyāya̍ śa̱mbhuva̍m |
10.036.07c rā̱yas poṣa̍ṁ sauśrava̱sāya̍ dhīmahi̱ tad de̱vānā̱m avo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe ||
10.036.08a a̱pām peru̍ṁ jī̱vadha̍nyam bharāmahe devā̱vya̍ṁ su̱hava̍m adhvara̱śriya̍m |
10.036.08c su̱ra̱śmiṁ soma̍m indri̱yaṁ ya̍mīmahi̱ tad de̱vānā̱m avo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe ||
10.036.09a sa̱nema̱ tat su̍sa̱nitā̍ sa̱nitva̍bhir va̱yaṁ jī̱vā jī̱vapu̍trā̱ anā̍gasaḥ |
10.036.09c bra̱hma̱dviṣo̱ viṣva̱g eno̍ bharerata̱ tad de̱vānā̱m avo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe ||
10.036.10a ye sthā mano̍r ya̱jñiyā̱s te śṛ̍ṇotana̱ yad vo̍ devā̱ īma̍he̱ tad da̍dātana |
10.036.10c jaitra̱ṁ kratu̍ṁ rayi̱mad vī̱rava̱d yaśa̱s tad de̱vānā̱m avo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe ||
10.036.11a ma̱had a̱dya ma̍ha̱tām ā vṛ̍ṇīma̱he 'vo̍ de̱vānā̍m bṛha̱tām a̍na̱rvaṇā̍m |
10.036.11c yathā̱ vasu̍ vī̱rajā̍ta̱ṁ naśā̍mahai̱ tad de̱vānā̱m avo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe ||
10.036.12a ma̱ho a̱gneḥ sa̍midhā̱nasya̱ śarma̱ṇy anā̍gā mi̱tre varu̍ṇe sva̱staye̍ |
10.036.12c śreṣṭhe̍ syāma savi̱tuḥ savī̍mani̱ tad de̱vānā̱m avo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe ||
10.036.13a ye sa̍vi̱tuḥ sa̱tyasa̍vasya̱ viśve̍ mi̱trasya̍ vra̱te varu̍ṇasya de̱vāḥ |
10.036.13c te saubha̍gaṁ vī̱rava̱d goma̱d apno̱ dadhā̍tana̱ dravi̍ṇaṁ ci̱tram a̱sme ||
10.036.14a sa̱vi̱tā pa̱ścātā̍t savi̱tā pu̱rastā̍t savi̱totta̱rāttā̍t savi̱tādha̱rāttā̍t |
10.036.14c sa̱vi̱tā na̍ḥ suvatu sa̱rvatā̍tiṁ savi̱tā no̍ rāsatāṁ dī̱rgham āyu̍ḥ ||

10.037.01a namo̍ mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ cakṣa̍se ma̱ho de̱vāya̱ tad ṛ̱taṁ sa̍paryata |
10.037.01c dū̱re̱dṛśe̍ de̱vajā̍tāya ke̱tave̍ di̱vas pu̱trāya̱ sūryā̍ya śaṁsata ||
10.037.02a sā mā̍ sa̱tyokti̱ḥ pari̍ pātu vi̱śvato̱ dyāvā̍ ca̱ yatra̍ ta̱tana̱nn ahā̍ni ca |
10.037.02c viśva̍m a̱nyan ni vi̍śate̱ yad eja̍ti vi̱śvāhāpo̍ vi̱śvāhod e̍ti̱ sūrya̍ḥ ||
10.037.03a na te̱ ade̍vaḥ pra̱divo̱ ni vā̍sate̱ yad e̍ta̱śebhi̍ḥ pata̱rai ra̍tha̱ryasi̍ |
10.037.03c prā̱cīna̍m a̱nyad anu̍ vartate̱ raja̱ ud a̱nyena̱ jyoti̍ṣā yāsi sūrya ||
10.037.04a yena̍ sūrya̱ jyoti̍ṣā̱ bādha̍se̱ tamo̱ jaga̍c ca̱ viśva̍m udi̱yarṣi̍ bhā̱nunā̍ |
10.037.04c tenā̱smad viśvā̱m ani̍rā̱m anā̍huti̱m apāmī̍vā̱m apa̍ du̱ṣṣvapnya̍ṁ suva ||
10.037.05a viśva̍sya̱ hi preṣi̍to̱ rakṣa̍si vra̱tam ahe̍ḻayann u̱ccara̍si sva̱dhā anu̍ |
10.037.05c yad a̱dya tvā̍ sūryopa̱bravā̍mahai̱ taṁ no̍ de̱vā anu̍ maṁsīrata̱ kratu̍m ||
10.037.06a taṁ no̱ dyāvā̍pṛthi̱vī tan na̱ āpa̱ indra̍ḥ śṛṇvantu ma̱ruto̱ hava̱ṁ vaca̍ḥ |
10.037.06c mā śūne̍ bhūma̱ sūrya̍sya sa̱ṁdṛśi̍ bha̱draṁ jīva̍nto jara̱ṇām a̍śīmahi ||
10.037.07a vi̱śvāhā̍ tvā su̱mana̍saḥ su̱cakṣa̍saḥ pra̱jāva̍nto anamī̱vā anā̍gasaḥ |
10.037.07c u̱dyanta̍ṁ tvā mitramaho di̱ve-di̍ve̱ jyog jī̱vāḥ prati̍ paśyema sūrya ||
10.037.08a mahi̱ jyoti̱r bibhra̍taṁ tvā vicakṣaṇa̱ bhāsva̍nta̱ṁ cakṣu̍ṣe-cakṣuṣe̱ maya̍ḥ |
10.037.08c ā̱roha̍ntam bṛha̱taḥ pāja̍sa̱s pari̍ va̱yaṁ jī̱vāḥ prati̍ paśyema sūrya ||
10.037.09a yasya̍ te̱ viśvā̱ bhuva̍nāni ke̱tunā̱ pra cera̍te̱ ni ca̍ vi̱śante̍ a̱ktubhi̍ḥ |
10.037.09c a̱nā̱gā̱stvena̍ harikeśa sū̱ryāhnā̍hnā no̱ vasya̍sā-vasya̱sod i̍hi ||
10.037.10a śaṁ no̍ bhava̱ cakṣa̍sā̱ śaṁ no̱ ahnā̱ śam bhā̱nunā̱ śaṁ hi̱mā śaṁ ghṛ̱ṇena̍ |
10.037.10c yathā̱ śam adhva̱ñ cham asa̍d duro̱ṇe tat sū̍rya̱ dravi̍ṇaṁ dhehi ci̱tram ||
10.037.11a a̱smāka̍ṁ devā u̱bhayā̍ya̱ janma̍ne̱ śarma̍ yacchata dvi̱pade̱ catu̍ṣpade |
10.037.11c a̱dat piba̍d ū̱rjaya̍māna̱m āśi̍ta̱ṁ tad a̱sme śaṁ yor a̍ra̱po da̍dhātana ||
10.037.12a yad vo̍ devāś cakṛ̱ma ji̱hvayā̍ gu̱ru mana̍so vā̱ prayu̍tī deva̱heḻa̍nam |
10.037.12c arā̍vā̱ yo no̍ a̱bhi du̍cchunā̱yate̱ tasmi̱n tad eno̍ vasavo̱ ni dhe̍tana ||

10.038.01a a̱smin na̍ indra pṛtsu̱tau yaśa̍svati̱ śimī̍vati̱ kranda̍si̱ prāva̍ sā̱taye̍ |
10.038.01c yatra̱ goṣā̍tā dhṛṣi̱teṣu̍ khā̱diṣu̱ viṣva̱k pata̍nti di̱dyavo̍ nṛ̱ṣāhye̍ ||
10.038.02a sa na̍ḥ kṣu̱manta̱ṁ sada̍ne̱ vy ū̍rṇuhi̱ goa̍rṇasaṁ ra̱yim i̍ndra śra̱vāyya̍m |
10.038.02c syāma̍ te̱ jaya̍taḥ śakra me̱dino̱ yathā̍ va̱yam u̱śmasi̱ tad va̍so kṛdhi ||
10.038.03a yo no̱ dāsa̱ āryo̍ vā puruṣṭu̱tāde̍va indra yu̱dhaye̱ cike̍tati |
10.038.03c a̱smābhi̍ṣ ṭe su̱ṣahā̍ḥ santu̱ śatra̍va̱s tvayā̍ va̱yaṁ tān va̍nuyāma saṁga̱me ||
10.038.04a yo da̱bhrebhi̱r havyo̱ yaś ca̱ bhūri̍bhi̱r yo a̱bhīke̍ varivo̱vin nṛ̱ṣāhye̍ |
10.038.04c taṁ vi̍khā̱de sasni̍m a̱dya śru̱taṁ nara̍m a̱rvāñca̱m indra̱m ava̍se karāmahe ||
10.038.05a sva̱vṛja̱ṁ hi tvām a̱ham i̍ndra śu̱śravā̍nānu̱daṁ vṛ̍ṣabha radhra̱coda̍nam |
10.038.05c pra mu̍ñcasva̱ pari̱ kutsā̍d i̱hā ga̍hi̱ kim u̱ tvāvā̍n mu̱ṣkayo̍r ba̱ddha ā̍sate ||

10.039.01a yo vā̱m pari̍jmā su̱vṛd a̍śvinā̱ ratho̍ do̱ṣām u̱ṣāso̱ havyo̍ ha̱viṣma̍tā |
10.039.01c śa̱śva̱tta̱māsa̱s tam u̍ vām i̱daṁ va̱yam pi̱tur na nāma̍ su̱hava̍ṁ havāmahe ||
10.039.02a co̱daya̍taṁ sū̱nṛtā̱ḥ pinva̍ta̱ṁ dhiya̱ ut pura̍ṁdhīr īrayata̱ṁ tad u̍śmasi |
10.039.02c ya̱śasa̍m bhā̱gaṁ kṛ̍ṇutaṁ no aśvinā̱ soma̱ṁ na cāru̍m ma̱ghava̍tsu nas kṛtam ||
10.039.03a a̱mā̱jura̍ś cid bhavatho yu̱vam bhago̍ 'nā̱śoś ci̍d avi̱tārā̍pa̱masya̍ cit |
10.039.03c a̱ndhasya̍ cin nāsatyā kṛ̱śasya̍ cid yu̱vām id ā̍hur bhi̱ṣajā̍ ru̱tasya̍ cit ||
10.039.04a yu̱vaṁ cyavā̍naṁ sa̱naya̱ṁ yathā̱ ratha̱m puna̱r yuvā̍naṁ ca̱rathā̍ya takṣathuḥ |
10.039.04c niṣ ṭau̱gryam ū̍hathur a̱dbhyas pari̱ viśvet tā vā̱ṁ sava̍neṣu pra̱vācyā̍ ||
10.039.05a pu̱rā̱ṇā vā̍ṁ vī̱ryā̱3̱̍ pra bra̍vā̱ jane 'tho̍ hāsathur bhi̱ṣajā̍ mayo̱bhuvā̍ |
10.039.05c tā vā̱ṁ nu navyā̱v ava̍se karāmahe̱ 'yaṁ nā̍satyā̱ śrad a̱rir yathā̱ dadha̍t ||
10.039.06a i̱yaṁ vā̍m ahve śṛṇu̱tam me̍ aśvinā pu̱trāye̍va pi̱tarā̱ mahya̍ṁ śikṣatam |
10.039.06c anā̍pi̱r ajñā̍ asajā̱tyāma̍tiḥ pu̱rā tasyā̍ a̱bhiśa̍ste̱r ava̍ spṛtam ||
10.039.07a yu̱vaṁ rathe̍na vima̱dāya̍ śu̱ndhyuva̱ṁ ny ū̍hathuḥ purumi̱trasya̱ yoṣa̍ṇām |
10.039.07c yu̱vaṁ hava̍ṁ vadhrima̱tyā a̍gacchataṁ yu̱vaṁ suṣu̍tiṁ cakrathu̱ḥ pura̍ṁdhaye ||
10.039.08a yu̱vaṁ vipra̍sya jara̱ṇām u̍pe̱yuṣa̱ḥ puna̍ḥ ka̱ler a̍kṛṇuta̱ṁ yuva̱d vaya̍ḥ |
10.039.08c yu̱vaṁ vanda̍nam ṛśya̱dād ud ū̍pathur yu̱vaṁ sa̱dyo vi̱śpalā̱m eta̍ve kṛthaḥ ||
10.039.09a yu̱vaṁ ha̍ re̱bhaṁ vṛ̍ṣaṇā̱ guhā̍ hi̱tam ud ai̍rayatam mamṛ̱vāṁsa̍m aśvinā |
10.039.09c yu̱vam ṛ̱bīsa̍m u̱ta ta̱ptam atra̍ya̱ oma̍nvantaṁ cakrathuḥ sa̱ptava̍dhraye ||
10.039.10a yu̱vaṁ śve̱tam pe̱dave̍ 'śvi̱nāśva̍ṁ na̱vabhi̱r vājai̍r nava̱tī ca̍ vā̱jina̍m |
10.039.10c ca̱rkṛtya̍ṁ dadathur drāva̱yatsa̍kha̱m bhaga̱ṁ na nṛbhyo̱ havya̍m mayo̱bhuva̍m ||
10.039.11a na taṁ rā̍jānāv adite̱ kuta̍ś ca̱na nāṁho̍ aśnoti duri̱taṁ naki̍r bha̱yam |
10.039.11c yam a̍śvinā suhavā rudravartanī purora̱thaṁ kṛ̍ṇu̱thaḥ patnyā̍ sa̱ha ||
10.039.12a ā tena̍ yāta̱m mana̍so̱ javī̍yasā̱ ratha̱ṁ yaṁ vā̍m ṛ̱bhava̍ś ca̱krur a̍śvinā |
10.039.12c yasya̱ yoge̍ duhi̱tā jāya̍te di̱va u̱bhe aha̍nī su̱dine̍ vi̱vasva̍taḥ ||
10.039.13a tā va̱rtir yā̍taṁ ja̱yuṣā̱ vi parva̍ta̱m api̍nvataṁ śa̱yave̍ dhe̱num a̍śvinā |
10.039.13c vṛka̍sya ci̱d varti̍kām a̱ntar ā̱syā̍d yu̱vaṁ śacī̍bhir grasi̱tām a̍muñcatam ||
10.039.14a e̱taṁ vā̱ṁ stoma̍m aśvināv aka̱rmāta̍kṣāma̱ bhṛga̍vo̱ na ratha̍m |
10.039.14c ny a̍mṛkṣāma̱ yoṣa̍ṇā̱ṁ na marye̱ nitya̱ṁ na sū̱nuṁ tana̍ya̱ṁ dadhā̍nāḥ ||

10.040.01a ratha̱ṁ yānta̱ṁ kuha̱ ko ha̍ vāṁ narā̱ prati̍ dyu̱manta̍ṁ suvi̱tāya̍ bhūṣati |
10.040.01c prā̱ta̱ryāvā̍ṇaṁ vi̱bhva̍ṁ vi̱śe-vi̍śe̱ vasto̍r-vasto̱r vaha̍mānaṁ dhi̱yā śami̍ ||
10.040.02a kuha̍ svid do̱ṣā kuha̱ vasto̍r a̱śvinā̱ kuhā̍bhipi̱tvaṁ ka̍rata̱ḥ kuho̍ṣatuḥ |
10.040.02c ko vā̍ṁ śayu̱trā vi̱dhave̍va de̱vara̱m marya̱ṁ na yoṣā̍ kṛṇute sa̱dhastha̱ ā ||
10.040.03a prā̱tar ja̍rethe jara̱ṇeva̱ kāpa̍yā̱ vasto̍r-vastor yaja̱tā ga̍cchatho gṛ̱ham |
10.040.03c kasya̍ dhva̱srā bha̍vatha̱ḥ kasya̍ vā narā rājapu̱treva̱ sava̱nāva̍ gacchathaḥ ||
10.040.04a yu̱vām mṛ̱geva̍ vāra̱ṇā mṛ̍ga̱ṇyavo̍ do̱ṣā vasto̍r ha̱viṣā̱ ni hva̍yāmahe |
10.040.04c yu̱vaṁ hotrā̍m ṛtu̱thā juhva̍te na̱reṣa̱ṁ janā̍ya vahathaḥ śubhas patī ||
10.040.05a yu̱vāṁ ha̱ ghoṣā̱ pary a̍śvinā ya̱tī rājña̍ ūce duhi̱tā pṛ̱cche vā̍ṁ narā |
10.040.05c bhū̱tam me̱ ahna̍ u̱ta bhū̍tam a̱ktave 'śvā̍vate ra̱thine̍ śakta̱m arva̍te ||
10.040.06a yu̱vaṁ ka̱vī ṣṭha̱ḥ pary a̍śvinā̱ ratha̱ṁ viśo̱ na kutso̍ jari̱tur na̍śāyathaḥ |
10.040.06c yu̱vor ha̱ makṣā̱ pary a̍śvinā̱ madhv ā̱sā bha̍rata niṣkṛ̱taṁ na yoṣa̍ṇā ||
10.040.07a yu̱vaṁ ha̍ bhu̱jyuṁ yu̱vam a̍śvinā̱ vaśa̍ṁ yu̱vaṁ śi̱ñjāra̍m u̱śanā̱m upā̍rathuḥ |
10.040.07c yu̱vo rarā̍vā̱ pari̍ sa̱khyam ā̍sate yu̱vor a̱ham ava̍sā su̱mnam ā ca̍ke ||
10.040.08a yu̱vaṁ ha̍ kṛ̱śaṁ yu̱vam a̍śvinā śa̱yuṁ yu̱vaṁ vi̱dhanta̍ṁ vi̱dhavā̍m uruṣyathaḥ |
10.040.08c yu̱vaṁ sa̱nibhya̍ḥ sta̱naya̍ntam aśvi̱nāpa̍ vra̱jam ū̍rṇuthaḥ sa̱ptāsya̍m ||
10.040.09a jani̍ṣṭa̱ yoṣā̍ pa̱taya̍t kanīna̱ko vi cāru̍han vī̱rudho̍ da̱ṁsanā̱ anu̍ |
10.040.09c āsmai̍ rīyante niva̱neva̱ sindha̍vo̱ 'smā ahne̍ bhavati̱ tat pa̍titva̱nam ||
10.040.10a jī̱vaṁ ru̍danti̱ vi ma̍yante adhva̱re dī̱rghām anu̱ prasi̍tiṁ dīdhiyu̱r nara̍ḥ |
10.040.10c vā̱mam pi̱tṛbhyo̱ ya i̱daṁ sa̍meri̱re maya̱ḥ pati̍bhyo̱ jana̍yaḥ pari̱ṣvaje̍ ||
10.040.11a na tasya̍ vidma̱ tad u̱ ṣu pra vo̍cata̱ yuvā̍ ha̱ yad yu̍va̱tyāḥ kṣeti̱ yoni̍ṣu |
10.040.11c pri̱yosri̍yasya vṛṣa̱bhasya̍ re̱tino̍ gṛ̱haṁ ga̍memāśvinā̱ tad u̍śmasi ||
10.040.12a ā vā̍m agan suma̱tir vā̍jinīvasū̱ ny a̍śvinā hṛ̱tsu kāmā̍ ayaṁsata |
10.040.12c abhū̍taṁ go̱pā mi̍thu̱nā śu̍bhas patī pri̱yā a̍rya̱mṇo duryā̍m̐ aśīmahi ||
10.040.13a tā ma̍ndasā̱nā manu̍ṣo duro̱ṇa ā dha̱ttaṁ ra̱yiṁ sa̱havī̍raṁ vaca̱syave̍ |
10.040.13c kṛ̱taṁ tī̱rthaṁ su̍prapā̱ṇaṁ śu̍bhas patī sthā̱ṇum pa̍the̱ṣṭhām apa̍ durma̱tiṁ ha̍tam ||
10.040.14a kva̍ svid a̱dya ka̍ta̱māsv a̱śvinā̍ vi̱kṣu da̱srā mā̍dayete śu̱bhas patī̍ |
10.040.14c ka ī̱ṁ ni ye̍me kata̱masya̍ jagmatu̱r vipra̍sya vā̱ yaja̍mānasya vā gṛ̱ham ||

10.041.01a sa̱mā̱nam u̱ tyam pu̍ruhū̱tam u̱kthya1̱̍ṁ ratha̍ṁ trica̱kraṁ sava̍nā̱ gani̍gmatam |
10.041.01c pari̍jmānaṁ vida̱thya̍ṁ suvṛ̱ktibhi̍r va̱yaṁ vyu̍ṣṭā u̱ṣaso̍ havāmahe ||
10.041.02a prā̱ta̱ryuja̍ṁ nāsa̱tyādhi̍ tiṣṭhathaḥ prāta̱ryāvā̍ṇam madhu̱vāha̍na̱ṁ ratha̍m |
10.041.02c viśo̱ yena̱ gaccha̍tho̱ yajva̍rīr narā kī̱reś ci̍d ya̱jñaṁ hotṛ̍mantam aśvinā ||
10.041.03a a̱dhva̱ryuṁ vā̱ madhu̍pāṇiṁ su̱hastya̍m a̱gnidha̍ṁ vā dhṛ̱tada̍kṣa̱ṁ damū̍nasam |
10.041.03c vipra̍sya vā̱ yat sava̍nāni̱ gaccha̱tho 'ta̱ ā yā̍tam madhu̱peya̍m aśvinā ||

10.042.01a aste̍va̱ su pra̍ta̱raṁ lāya̱m asya̱n bhūṣa̍nn iva̱ pra bha̍rā̱ stoma̍m asmai |
10.042.01c vā̱cā vi̍prās tarata̱ vāca̍m a̱ryo ni rā̍maya jarita̱ḥ soma̱ indra̍m ||
10.042.02a dohe̍na̱ gām upa̍ śikṣā̱ sakhā̍ya̱m pra bo̍dhaya jaritar jā̱ram indra̍m |
10.042.02c kośa̱ṁ na pū̱rṇaṁ vasu̍nā̱ nyṛ̍ṣṭa̱m ā cyā̍vaya magha̱deyā̍ya̱ śūra̍m ||
10.042.03a kim a̱ṅga tvā̍ maghavan bho̱jam ā̍huḥ śiśī̱hi mā̍ śiśa̱yaṁ tvā̍ śṛṇomi |
10.042.03c apna̍svatī̱ mama̱ dhīr a̍stu śakra vasu̱vida̱m bhaga̍m i̱ndrā bha̍rā naḥ ||
10.042.04a tvāṁ janā̍ mamasa̱tyeṣv i̍ndra saṁtasthā̱nā vi hva̍yante samī̱ke |
10.042.04c atrā̱ yuja̍ṁ kṛṇute̱ yo ha̱viṣmā̱n nāsu̍nvatā sa̱khyaṁ va̍ṣṭi̱ śūra̍ḥ ||
10.042.05a dhana̱ṁ na sya̱ndram ba̍hu̱laṁ yo a̍smai tī̱vrān somā̍m̐ āsu̱noti̱ praya̍svān |
10.042.05c tasmai̱ śatrū̍n su̱tukā̍n prā̱tar ahno̱ ni svaṣṭrā̍n yu̱vati̱ hanti̍ vṛ̱tram ||
10.042.06a yasmi̍n va̱yaṁ da̍dhi̱mā śaṁsa̱m indre̱ yaḥ śi̱śrāya̍ ma̱ghavā̱ kāma̍m a̱sme |
10.042.06c ā̱rāc ci̱t san bha̍yatām asya̱ śatru̱r ny a̍smai dyu̱mnā janyā̍ namantām ||
10.042.07a ā̱rāc chatru̱m apa̍ bādhasva dū̱ram u̱gro yaḥ śamba̍ḥ puruhūta̱ tena̍ |
10.042.07c a̱sme dhe̍hi̱ yava̍ma̱d goma̍d indra kṛ̱dhī dhiya̍ṁ jari̱tre vāja̍ratnām ||
10.042.08a pra yam a̱ntar vṛ̍ṣasa̱vāso̱ agma̍n tī̱vrāḥ somā̍ bahu̱lāntā̍sa̱ indra̍m |
10.042.08c nāha̍ dā̱māna̍m ma̱ghavā̱ ni ya̍ṁsa̱n ni su̍nva̱te va̍hati̱ bhūri̍ vā̱mam ||
10.042.09a u̱ta pra̱hām a̍ti̱dīvyā̍ jayāti kṛ̱taṁ yac chva̱ghnī vi̍ci̱noti̍ kā̱le |
10.042.09c yo de̱vakā̍mo̱ na dhanā̍ ruṇaddhi̱ sam it taṁ rā̱yā sṛ̍jati sva̱dhāvā̍n ||
10.042.10a gobhi̍ṣ ṭare̱māma̍tiṁ du̱revā̱ṁ yave̍na̱ kṣudha̍m puruhūta̱ viśvā̍m |
10.042.10c va̱yaṁ rāja̍bhiḥ pratha̱mā dhanā̍ny a̱smāke̍na vṛ̱jane̍nā jayema ||
10.042.11a bṛha̱spati̍r na̱ḥ pari̍ pātu pa̱ścād u̱totta̍rasmā̱d adha̍rād aghā̱yoḥ |
10.042.11c indra̍ḥ pu̱rastā̍d u̱ta ma̍dhya̱to na̱ḥ sakhā̱ sakhi̍bhyo̱ vari̍vaḥ kṛṇotu ||

10.043.01a acchā̍ ma̱ indra̍m ma̱taya̍ḥ sva̱rvida̍ḥ sa̱dhrīcī̱r viśvā̍ uśa̱tīr a̍nūṣata |
10.043.01c pari̍ ṣvajante̱ jana̍yo̱ yathā̱ pati̱m marya̱ṁ na śu̱ndhyum ma̱ghavā̍nam ū̱taye̍ ||
10.043.02a na ghā̍ tva̱drig apa̍ veti me̱ mana̱s tve it kāma̍m puruhūta śiśraya |
10.043.02c rāje̍va dasma̱ ni ṣa̱do 'dhi̍ ba̱rhiṣy a̱smin su some̍ 'va̱pāna̍m astu te ||
10.043.03a vi̱ṣū̱vṛd indro̱ ama̍ter u̱ta kṣu̱dhaḥ sa id rā̱yo ma̱ghavā̱ vasva̍ īśate |
10.043.03c tasyed i̱me pra̍va̱ṇe sa̱pta sindha̍vo̱ vayo̍ vardhanti vṛṣa̱bhasya̍ śu̱ṣmiṇa̍ḥ ||
10.043.04a vayo̱ na vṛ̱kṣaṁ su̍palā̱śam āsa̍da̱n somā̍sa̱ indra̍m ma̱ndina̍ś camū̱ṣada̍ḥ |
10.043.04c praiṣā̱m anī̍ka̱ṁ śava̍sā̱ davi̍dyutad vi̱dat sva1̱̍r mana̍ve̱ jyoti̱r ārya̍m ||
10.043.05a kṛ̱taṁ na śva̱ghnī vi ci̍noti̱ deva̍ne sa̱ṁvarga̱ṁ yan ma̱ghavā̱ sūrya̱ṁ jaya̍t |
10.043.05c na tat te̍ a̱nyo anu̍ vī̱rya̍ṁ śaka̱n na pu̍rā̱ṇo ma̍ghava̱n nota nūta̍naḥ ||
10.043.06a viśa̍ṁ-viśam ma̱ghavā̱ pary a̍śāyata̱ janā̍nā̱ṁ dhenā̍ ava̱cāka̍śa̱d vṛṣā̍ |
10.043.06c yasyāha̍ śa̱kraḥ sava̍neṣu̱ raṇya̍ti̱ sa tī̱vraiḥ somai̍ḥ sahate pṛtanya̱taḥ ||
10.043.07a āpo̱ na sindhu̍m a̱bhi yat sa̱makṣa̍ra̱n somā̍sa̱ indra̍ṁ ku̱lyā i̍va hra̱dam |
10.043.07c vardha̍nti̱ viprā̱ maho̍ asya̱ sāda̍ne̱ yava̱ṁ na vṛ̱ṣṭir di̱vyena̱ dānu̍nā ||
10.043.08a vṛṣā̱ na kru̱ddhaḥ pa̍taya̱d raja̱ḥsv ā yo a̱ryapa̍tnī̱r akṛ̍ṇod i̱mā a̱paḥ |
10.043.08c sa su̍nva̱te ma̱ghavā̍ jī̱radā̍na̱ve 'vi̍nda̱j jyoti̱r mana̍ve ha̱viṣma̍te ||
10.043.09a uj jā̍yatām para̱śur jyoti̍ṣā sa̱ha bhū̱yā ṛ̱tasya̍ su̱dughā̍ purāṇa̱vat |
10.043.09c vi ro̍catām aru̱ṣo bhā̱nunā̱ śuci̱ḥ sva1̱̍r ṇa śu̱kraṁ śu̍śucīta̱ satpa̍tiḥ ||
10.043.10a gobhi̍ṣ ṭare̱māma̍tiṁ du̱revā̱ṁ yave̍na̱ kṣudha̍m puruhūta̱ viśvā̍m |
10.043.10c va̱yaṁ rāja̍bhiḥ pratha̱mā dhanā̍ny a̱smāke̍na vṛ̱jane̍nā jayema ||
10.043.11a bṛha̱spati̍r na̱ḥ pari̍ pātu pa̱ścād u̱totta̍rasmā̱d adha̍rād aghā̱yoḥ |
10.043.11c indra̍ḥ pu̱rastā̍d u̱ta ma̍dhya̱to na̱ḥ sakhā̱ sakhi̍bhyo̱ vari̍vaḥ kṛṇotu ||

10.044.01a ā yā̱tv indra̱ḥ svapa̍ti̱r madā̍ya̱ yo dharma̍ṇā tūtujā̱nas tuvi̍ṣmān |
10.044.01c pra̱tva̱kṣā̱ṇo ati̱ viśvā̱ sahā̍ṁsy apā̱reṇa̍ maha̱tā vṛṣṇye̍na ||
10.044.02a su̱ṣṭhāmā̱ ratha̍ḥ su̱yamā̱ harī̍ te mi̱myakṣa̱ vajro̍ nṛpate̱ gabha̍stau |
10.044.02c śībha̍ṁ rājan su̱pathā yā̍hy a̱rvāṅ vardhā̍ma te pa̱puṣo̱ vṛṣṇyā̍ni ||
10.044.03a endra̱vāho̍ nṛ̱pati̱ṁ vajra̍bāhum u̱gram u̱grāsa̍s tavi̱ṣāsa̍ enam |
10.044.03c pratva̍kṣasaṁ vṛṣa̱bhaṁ sa̱tyaśu̍ṣma̱m em a̍sma̱trā sa̍dha̱mādo̍ vahantu ||
10.044.04a e̱vā pati̍ṁ droṇa̱sāca̱ṁ sace̍tasam ū̱rjaḥ ska̱mbhaṁ dha̱ruṇa̱ ā vṛ̍ṣāyase |
10.044.04c oja̍ḥ kṛṣva̱ saṁ gṛ̍bhāya̱ tve apy aso̱ yathā̍ keni̱pānā̍m i̱no vṛ̱dhe ||
10.044.05a gama̍nn a̱sme vasū̱ny ā hi śaṁsi̍ṣaṁ svā̱śiṣa̱m bhara̱m ā yā̍hi so̱mina̍ḥ |
10.044.05c tvam ī̍śiṣe̱ sāsminn ā sa̍tsi ba̱rhiṣy a̍nādhṛ̱ṣyā tava̱ pātrā̍ṇi̱ dharma̍ṇā ||
10.044.06a pṛtha̱k prāya̍n pratha̱mā de̱vahū̍ta̱yo 'kṛ̍ṇvata śrava̱syā̍ni du̱ṣṭarā̍ |
10.044.06c na ye śe̱kur ya̱jñiyā̱ṁ nāva̍m ā̱ruha̍m ī̱rmaiva te ny a̍viśanta̱ kepa̍yaḥ ||
10.044.07a e̱vaivāpā̱g apa̍re santu dū̱ḍhyo 'śvā̱ yeṣā̍ṁ du̱ryuja̍ āyuyu̱jre |
10.044.07c i̱tthā ye prāg upa̍re̱ santi̍ dā̱vane̍ pu̱rūṇi̱ yatra̍ va̱yunā̍ni̱ bhoja̍nā ||
10.044.08a gi̱rīm̐r ajrā̱n reja̍mānām̐ adhāraya̱d dyauḥ kra̍ndad a̱ntari̍kṣāṇi kopayat |
10.044.08c sa̱mī̱cī̱ne dhi̱ṣaṇe̱ vi ṣka̍bhāyati̱ vṛṣṇa̍ḥ pī̱tvā mada̍ u̱kthāni̍ śaṁsati ||
10.044.09a i̱mam bi̍bharmi̱ sukṛ̍taṁ te aṅku̱śaṁ yenā̍ru̱jāsi̍ maghavañ chaphā̱ruja̍ḥ |
10.044.09c a̱smin su te̱ sava̍ne astv o̱kya̍ṁ su̱ta i̱ṣṭau ma̍ghavan bo̱dhy ābha̍gaḥ ||
10.044.10a gobhi̍ṣ ṭare̱māma̍tiṁ du̱revā̱ṁ yave̍na̱ kṣudha̍m puruhūta̱ viśvā̍m |
10.044.10c va̱yaṁ rāja̍bhiḥ pratha̱mā dhanā̍ny a̱smāke̍na vṛ̱jane̍nā jayema ||
10.044.11a bṛha̱spati̍r na̱ḥ pari̍ pātu pa̱ścād u̱totta̍rasmā̱d adha̍rād aghā̱yoḥ |
10.044.11c indra̍ḥ pu̱rastā̍d u̱ta ma̍dhya̱to na̱ḥ sakhā̱ sakhi̍bhyo̱ vari̍vaḥ kṛṇotu ||

10.045.01a di̱vas pari̍ pratha̱maṁ ja̍jñe a̱gnir a̱smad dvi̱tīya̱m pari̍ jā̱tave̍dāḥ |
10.045.01c tṛ̱tīya̍m a̱psu nṛ̱maṇā̱ aja̍sra̱m indhā̍na enaṁ jarate svā̱dhīḥ ||
10.045.02a vi̱dmā te̍ agne tre̱dhā tra̱yāṇi̍ vi̱dmā te̱ dhāma̱ vibhṛ̍tā puru̱trā |
10.045.02c vi̱dmā te̱ nāma̍ para̱maṁ guhā̱ yad vi̱dmā tam utsa̱ṁ yata̍ āja̱gantha̍ ||
10.045.03a sa̱mu̱dre tvā̍ nṛ̱maṇā̍ a̱psv a1̱̍ntar nṛ̱cakṣā̍ īdhe di̱vo a̍gna̱ ūdha̍n |
10.045.03c tṛ̱tīye̍ tvā̱ raja̍si tasthi̱vāṁsa̍m a̱pām u̱pasthe̍ mahi̱ṣā a̍vardhan ||
10.045.04a akra̍ndad a̱gniḥ sta̱naya̍nn iva̱ dyauḥ kṣāmā̱ reri̍had vī̱rudha̍ḥ sama̱ñjan |
10.045.04c sa̱dyo ja̍jñā̱no vi hīm i̱ddho akhya̱d ā roda̍sī bhā̱nunā̍ bhāty a̱ntaḥ ||
10.045.05a śrī̱ṇām u̍dā̱ro dha̱ruṇo̍ rayī̱ṇām ma̍nī̱ṣāṇā̱m prārpa̍ṇa̱ḥ soma̍gopāḥ |
10.045.05c vasu̍ḥ sū̱nuḥ saha̍so a̱psu rājā̱ vi bhā̱ty agra̍ u̱ṣasā̍m idhā̱naḥ ||
10.045.06a viśva̍sya ke̱tur bhuva̍nasya̱ garbha̱ ā roda̍sī apṛṇā̱j jāya̍mānaḥ |
10.045.06c vī̱ḻuṁ ci̱d adri̍m abhinat parā̱yañ janā̱ yad a̱gnim aya̍janta̱ pañca̍ ||
10.045.07a u̱śik pā̍va̱ko a̍ra̱tiḥ su̍me̱dhā marte̍ṣv a̱gnir a̱mṛto̱ ni dhā̍yi |
10.045.07c iya̍rti dhū̱mam a̍ru̱ṣam bhari̍bhra̱d uc chu̱kreṇa̍ śo̱ciṣā̱ dyām ina̍kṣan ||
10.045.08a dṛ̱śā̱no ru̱kma u̍rvi̱yā vy a̍dyaud du̱rmarṣa̱m āyu̍ḥ śri̱ye ru̍cā̱naḥ |
10.045.08c a̱gnir a̱mṛto̍ abhava̱d vayo̍bhi̱r yad e̍na̱ṁ dyaur ja̱naya̍t su̱retā̍ḥ ||
10.045.09a yas te̍ a̱dya kṛ̱ṇava̍d bhadraśoce 'pū̱paṁ de̍va ghṛ̱tava̍ntam agne |
10.045.09c pra taṁ na̍ya prata̱raṁ vasyo̱ acchā̱bhi su̱mnaṁ de̱vabha̍ktaṁ yaviṣṭha ||
10.045.10a ā tam bha̍ja sauśrava̱seṣv a̍gna u̱ktha-u̍ktha̱ ā bha̍ja śa̱syamā̍ne |
10.045.10c pri̱yaḥ sūrye̍ pri̱yo a̱gnā bha̍vā̱ty uj jā̱tena̍ bhi̱nada̱d uj jani̍tvaiḥ ||
10.045.11a tvām a̍gne̱ yaja̍mānā̱ anu̱ dyūn viśvā̱ vasu̍ dadhire̱ vāryā̍ṇi |
10.045.11c tvayā̍ sa̱ha dravi̍ṇam i̱cchamā̍nā vra̱jaṁ goma̍ntam u̱śijo̱ vi va̍vruḥ ||
10.045.12a astā̍vy a̱gnir na̱rāṁ su̱śevo̍ vaiśvāna̱ra ṛṣi̍bhi̱ḥ soma̍gopāḥ |
10.045.12c a̱dve̱ṣe dyāvā̍pṛthi̱vī hu̍vema̱ devā̍ dha̱tta ra̱yim a̱sme su̱vīra̍m ||

10.046.01a pra hotā̍ jā̱to ma̱hān na̍bho̱vin nṛ̱ṣadvā̍ sīdad a̱pām u̱pasthe̍ |
10.046.01c dadhi̱r yo dhāyi̱ sa te̱ vayā̍ṁsi ya̱ntā vasū̍ni vidha̱te ta̍nū̱pāḥ ||
10.046.02a i̱maṁ vi̱dhanto̍ a̱pāṁ sa̱dhasthe̍ pa̱śuṁ na na̱ṣṭam pa̱dair anu̍ gman |
10.046.02c guhā̱ cata̍ntam u̱śijo̱ namo̍bhir i̱cchanto̱ dhīrā̱ bhṛga̍vo 'vindan ||
10.046.03a i̱maṁ tri̱to bhūry a̍vindad i̱cchan vai̍bhūva̱so mū̱rdhany aghnyā̍yāḥ |
10.046.03c sa śevṛ̍dho jā̱ta ā ha̱rmyeṣu̱ nābhi̱r yuvā̍ bhavati roca̱nasya̍ ||
10.046.04a ma̱ndraṁ hotā̍ram u̱śijo̱ namo̍bhi̱ḥ prāñca̍ṁ ya̱jñaṁ ne̱tāra̍m adhva̱rāṇā̍m |
10.046.04c vi̱śām a̍kṛṇvann ara̱tim pā̍va̱kaṁ ha̍vya̱vāha̱ṁ dadha̍to̱ mānu̍ṣeṣu ||
10.046.05a pra bhū̱r jaya̍ntam ma̱hāṁ vi̍po̱dhām mū̱rā amū̍ram pu̱rāṁ da̱rmāṇa̍m |
10.046.05c naya̍nto̱ garbha̍ṁ va̱nāṁ dhiya̍ṁ dhu̱r hiri̍śmaśru̱ṁ nārvā̍ṇa̱ṁ dhana̍rcam ||
10.046.06a ni pa̱styā̍su tri̱taḥ sta̍bhū̱yan pari̍vīto̱ yonau̍ sīdad a̱ntaḥ |
10.046.06c ata̍ḥ sa̱ṁgṛbhyā̍ vi̱śāṁ damū̍nā̱ vidha̍rmaṇāya̱ntrair ī̍yate̱ nṝn ||
10.046.07a a̱syājarā̍so da̱mām a̱ritrā̍ a̱rcaddhū̍māso a̱gnaya̍ḥ pāva̱kāḥ |
10.046.07c śvi̱tī̱caya̍ḥ śvā̱trāso̍ bhura̱ṇyavo̍ vana̱rṣado̍ vā̱yavo̱ na somā̍ḥ ||
10.046.08a pra ji̱hvayā̍ bharate̱ vepo̍ a̱gniḥ pra va̱yunā̍ni̱ ceta̍sā pṛthi̱vyāḥ |
10.046.08c tam ā̱yava̍ḥ śu̱caya̍ntam pāva̱kam ma̱ndraṁ hotā̍raṁ dadhire̱ yaji̍ṣṭham ||
10.046.09a dyāvā̱ yam a̱gnim pṛ̍thi̱vī jani̍ṣṭā̱m āpa̱s tvaṣṭā̱ bhṛga̍vo̱ yaṁ saho̍bhiḥ |
10.046.09c ī̱ḻenya̍m pratha̱mam mā̍ta̱riśvā̍ de̱vās ta̍takṣu̱r mana̍ve̱ yaja̍tram ||
10.046.10a yaṁ tvā̍ de̱vā da̍dhi̱re ha̍vya̱vāha̍m puru̱spṛho̱ mānu̍ṣāso̱ yaja̍tram |
10.046.10c sa yāma̍nn agne stuva̱te vayo̍ dhā̱ḥ pra de̍va̱yan ya̱śasa̱ḥ saṁ hi pū̱rvīḥ ||

10.047.01a ja̱gṛ̱bhmā te̱ dakṣi̍ṇam indra̱ hasta̍ṁ vasū̱yavo̍ vasupate̱ vasū̍nām |
10.047.01c vi̱dmā hi tvā̱ gopa̍tiṁ śūra̱ gonā̍m a̱smabhya̍ṁ ci̱traṁ vṛṣa̍ṇaṁ ra̱yiṁ dā̍ḥ ||
10.047.02a svā̱yu̱dhaṁ svava̍saṁ sunī̱thaṁ catu̍ḥsamudraṁ dha̱ruṇa̍ṁ rayī̱ṇām |
10.047.02c ca̱rkṛtya̱ṁ śaṁsya̱m bhūri̍vāram a̱smabhya̍ṁ ci̱traṁ vṛṣa̍ṇaṁ ra̱yiṁ dā̍ḥ ||
10.047.03a su̱brahmā̍ṇaṁ de̱vava̍ntam bṛ̱hanta̍m u̱ruṁ ga̍bhī̱ram pṛ̱thubu̍dhnam indra |
10.047.03c śru̱taṛ̍ṣim u̱gram a̍bhimāti̱ṣāha̍m a̱smabhya̍ṁ ci̱traṁ vṛṣa̍ṇaṁ ra̱yiṁ dā̍ḥ ||
10.047.04a sa̱nadvā̍ja̱ṁ vipra̍vīra̱ṁ taru̍traṁ dhana̱spṛta̍ṁ śūśu̱vāṁsa̍ṁ su̱dakṣa̍m |
10.047.04c da̱syu̱hana̍m pū̱rbhida̍m indra sa̱tyam a̱smabhya̍ṁ ci̱traṁ vṛṣa̍ṇaṁ ra̱yiṁ dā̍ḥ ||
10.047.05a aśvā̍vantaṁ ra̱thina̍ṁ vī̱rava̍ntaṁ saha̱sriṇa̍ṁ śa̱tina̱ṁ vāja̍m indra |
10.047.05c bha̱dravrā̍ta̱ṁ vipra̍vīraṁ sva̱rṣām a̱smabhya̍ṁ ci̱traṁ vṛṣa̍ṇaṁ ra̱yiṁ dā̍ḥ ||
10.047.06a pra sa̱ptagu̍m ṛ̱tadhī̍tiṁ sume̱dhām bṛha̱spati̍m ma̱tir acchā̍ jigāti |
10.047.06c ya ā̍ṅgira̱so nama̍sopa̱sadyo̱ 'smabhya̍ṁ ci̱traṁ vṛṣa̍ṇaṁ ra̱yiṁ dā̍ḥ ||
10.047.07a vanī̍vāno̱ mama̍ dū̱tāsa̱ indra̱ṁ stomā̍ś caranti suma̱tīr i̍yā̱nāḥ |
10.047.07c hṛ̱di̱spṛśo̱ mana̍sā va̱cyamā̍nā a̱smabhya̍ṁ ci̱traṁ vṛṣa̍ṇaṁ ra̱yiṁ dā̍ḥ ||
10.047.08a yat tvā̱ yāmi̍ da̱ddhi tan na̍ indra bṛ̱hanta̱ṁ kṣaya̱m asa̍ma̱ṁ janā̍nām |
10.047.08c a̱bhi tad dyāvā̍pṛthi̱vī gṛ̍ṇītām a̱smabhya̍ṁ ci̱traṁ vṛṣa̍ṇaṁ ra̱yiṁ dā̍ḥ ||

10.048.01a a̱ham bhu̍va̱ṁ vasu̍naḥ pū̱rvyas pati̍r a̱haṁ dhanā̍ni̱ saṁ ja̍yāmi̱ śaśva̍taḥ |
10.048.01c māṁ ha̍vante pi̱tara̱ṁ na ja̱ntavo̱ 'haṁ dā̱śuṣe̱ vi bha̍jāmi̱ bhoja̍nam ||
10.048.02a a̱ham indro̱ rodho̱ vakṣo̱ atha̍rvaṇas tri̱tāya̱ gā a̍janaya̱m ahe̱r adhi̍ |
10.048.02c a̱haṁ dasyu̍bhya̱ḥ pari̍ nṛ̱mṇam ā da̍de go̱trā śikṣa̍n dadhī̱ce mā̍ta̱riśva̍ne ||
10.048.03a mahya̱ṁ tvaṣṭā̱ vajra̍m atakṣad āya̱sam mayi̍ de̱vāso̍ 'vṛja̱nn api̱ kratu̍m |
10.048.03c mamānī̍ka̱ṁ sūrya̍syeva du̱ṣṭara̱m mām ārya̍nti kṛ̱tena̱ kartve̍na ca ||
10.048.04a a̱ham e̱taṁ ga̱vyaya̱m aśvya̍m pa̱śum pu̍rī̱ṣiṇa̱ṁ sāya̍kenā hira̱ṇyaya̍m |
10.048.04c pu̱rū sa̱hasrā̱ ni śi̍śāmi dā̱śuṣe̱ yan mā̱ somā̍sa u̱kthino̱ ama̍ndiṣuḥ ||
10.048.05a a̱ham indro̱ na parā̍ jigya̱ id dhana̱ṁ na mṛ̱tyave 'va̍ tasthe̱ kadā̍ ca̱na |
10.048.05c soma̱m in mā̍ su̱nvanto̍ yācatā̱ vasu̱ na me̍ pūravaḥ sa̱khye ri̍ṣāthana ||
10.048.06a a̱ham e̱tāñ chāśva̍sato̱ dvā-dvendra̱ṁ ye vajra̍ṁ yu̱dhaye 'kṛ̍ṇvata |
10.048.06c ā̱hvaya̍mānā̱m̐ ava̱ hanma̍nāhanaṁ dṛ̱ḻhā vada̱nn ana̍masyur nama̱svina̍ḥ ||
10.048.07a a̱bhī̱3̱̍dam eka̱m eko̍ asmi ni̱ṣṣāḻ a̱bhī dvā kim u̱ traya̍ḥ karanti |
10.048.07c khale̱ na pa̱rṣān prati̍ hanmi̱ bhūri̱ kim mā̍ nindanti̱ śatra̍vo 'ni̱ndrāḥ ||
10.048.08a a̱haṁ gu̱ṅgubhyo̍ atithi̱gvam iṣka̍ra̱m iṣa̱ṁ na vṛ̍tra̱tura̍ṁ vi̱kṣu dhā̍rayam |
10.048.08c yat pa̍rṇaya̱ghna u̱ta vā̍ karañja̱he prāham ma̱he vṛ̍tra̱hatye̱ aśu̍śravi ||
10.048.09a pra me̱ namī̍ sā̱pya i̱ṣe bhu̱je bhū̱d gavā̱m eṣe̍ sa̱khyā kṛ̍ṇuta dvi̱tā |
10.048.09c di̱dyuṁ yad a̍sya sami̱theṣu̍ ma̱ṁhaya̱m ād id e̍na̱ṁ śaṁsya̍m u̱kthya̍ṁ karam ||
10.048.10a pra nema̍smin dadṛśe̱ somo̍ a̱ntar go̱pā nema̍m ā̱vir a̱sthā kṛ̍ṇoti |
10.048.10c sa ti̱gmaśṛ̍ṅgaṁ vṛṣa̱bhaṁ yuyu̍tsan dru̱has ta̍sthau bahu̱le ba̱ddho a̱ntaḥ ||
10.048.11a ā̱di̱tyānā̱ṁ vasū̍nāṁ ru̱driyā̍ṇāṁ de̱vo de̱vānā̱ṁ na mi̍nāmi̱ dhāma̍ |
10.048.11c te mā̍ bha̱drāya̱ śava̍se tatakṣu̱r apa̍rājita̱m astṛ̍ta̱m aṣā̍ḻham ||

10.049.01a a̱haṁ dā̍ṁ gṛṇa̱te pūrvya̱ṁ vasv a̱ham brahma̍ kṛṇava̱m mahya̱ṁ vardha̍nam |
10.049.01c a̱ham bhu̍va̱ṁ yaja̍mānasya codi̱tāya̍jvanaḥ sākṣi̱ viśva̍smi̱n bhare̍ ||
10.049.02a māṁ dhu̱r indra̱ṁ nāma̍ de̱vatā̍ di̱vaś ca̱ gmaś cā̱pāṁ ca̍ ja̱ntava̍ḥ |
10.049.02c a̱haṁ harī̱ vṛṣa̍ṇā̱ vivra̍tā ra̱ghū a̱haṁ vajra̱ṁ śava̍se dhṛ̱ṣṇv ā da̍de ||
10.049.03a a̱ham atka̍ṁ ka̱vaye̍ śiśnatha̱ṁ hathai̍r a̱haṁ kutsa̍m āvam ā̱bhir ū̱tibhi̍ḥ |
10.049.03c a̱haṁ śuṣṇa̍sya̱ śnathi̍tā̱ vadha̍r yama̱ṁ na yo ra̱ra ārya̱ṁ nāma̱ dasya̍ve ||
10.049.04a a̱ham pi̱teva̍ veta̱sūm̐r a̱bhiṣṭa̍ye̱ tugra̱ṁ kutsā̍ya̱ smadi̍bhaṁ ca randhayam |
10.049.04c a̱ham bhu̍va̱ṁ yaja̍mānasya rā̱jani̱ pra yad bhare̱ tuja̍ye̱ na pri̱yādhṛṣe̍ ||
10.049.05a a̱haṁ ra̍ndhaya̱m mṛga̍yaṁ śru̱tarva̍ṇe̱ yan māji̍hīta va̱yunā̍ ca̱nānu̱ṣak |
10.049.05c a̱haṁ ve̱śaṁ na̱mram ā̱yave̍ 'karam a̱haṁ savyā̍ya̱ paḍgṛ̍bhim arandhayam ||
10.049.06a a̱haṁ sa yo nava̍vāstvam bṛ̱hadra̍tha̱ṁ saṁ vṛ̱treva̱ dāsa̍ṁ vṛtra̱hāru̍jam |
10.049.06c yad va̱rdhaya̍ntam pra̱thaya̍ntam ānu̱ṣag dū̱re pā̱re raja̍so roca̱nāka̍ram ||
10.049.07a a̱haṁ sūrya̍sya̱ pari̍ yāmy ā̱śubhi̱ḥ praita̱śebhi̱r vaha̍māna̱ oja̍sā |
10.049.07c yan mā̍ sā̱vo manu̍ṣa̱ āha̍ ni̱rṇija̱ ṛdha̍k kṛṣe̱ dāsa̱ṁ kṛtvya̱ṁ hathai̍ḥ ||
10.049.08a a̱haṁ sa̍pta̱hā nahu̍ṣo̱ nahu̍ṣṭara̱ḥ prāśrā̍vaya̱ṁ śava̍sā tu̱rvaśa̱ṁ yadu̍m |
10.049.08c a̱haṁ ny a1̱̍nyaṁ saha̍sā̱ saha̍s kara̱ṁ nava̱ vrādha̍to nava̱tiṁ ca̍ vakṣayam ||
10.049.09a a̱haṁ sa̱pta sra̱vato̍ dhāraya̱ṁ vṛṣā̍ dravi̱tnva̍ḥ pṛthi̱vyāṁ sī̱rā adhi̍ |
10.049.09c a̱ham arṇā̍ṁsi̱ vi ti̍rāmi su̱kratu̍r yu̱dhā vi̍da̱m mana̍ve gā̱tum i̱ṣṭaye̍ ||
10.049.10a a̱haṁ tad ā̍su dhāraya̱ṁ yad ā̍su̱ na de̱vaś ca̱na tvaṣṭādhā̍raya̱d ruśa̍t |
10.049.10c spā̱rhaṁ gavā̱m ūdha̍ḥsu va̱kṣaṇā̱sv ā madho̱r madhu̱ śvātrya̱ṁ soma̍m ā̱śira̍m ||
10.049.11a e̱vā de̱vām̐ indro̍ vivye̱ nṝn pra cyau̱tnena̍ ma̱ghavā̍ sa̱tyarā̍dhāḥ |
10.049.11c viśvet tā te̍ harivaḥ śacīvo̱ 'bhi tu̱rāsa̍ḥ svayaśo gṛṇanti ||

10.050.01a pra vo̍ ma̱he manda̍mānā̱yāndha̱so 'rcā̍ vi̱śvāna̍rāya viśvā̱bhuve̍ |
10.050.01c indra̍sya̱ yasya̱ suma̍kha̱ṁ saho̱ mahi̱ śravo̍ nṛ̱mṇaṁ ca̱ roda̍sī sapa̱ryata̍ḥ ||
10.050.02a so ci̱n nu sakhyā̱ narya̍ i̱naḥ stu̱taś ca̱rkṛtya̱ indro̱ māva̍te̱ nare̍ |
10.050.02c viśvā̍su dhū̱rṣu vā̍ja̱kṛtye̍ṣu satpate vṛ̱tre vā̱psv a1̱̍bhi śū̍ra mandase ||
10.050.03a ke te nara̍ indra̱ ye ta̍ i̱ṣe ye te̍ su̱mnaṁ sa̍dha̱nya1̱̍m iya̍kṣān |
10.050.03c ke te̱ vājā̍yāsu̱ryā̍ya hinvire̱ ke a̱psu svāsū̱rvarā̍su̱ pauṁsye̍ ||
10.050.04a bhuva̱s tvam i̍ndra̱ brahma̍ṇā ma̱hān bhuvo̱ viśve̍ṣu̱ sava̍neṣu ya̱jñiya̍ḥ |
10.050.04c bhuvo̱ nṝm̐ś cyau̱tno viśva̍smi̱n bhare̱ jyeṣṭha̍ś ca̱ mantro̍ viśvacarṣaṇe ||
10.050.05a avā̱ nu ka̱ṁ jyāyā̍n ya̱jñava̍naso ma̱hīṁ ta̱ omā̍trāṁ kṛ̱ṣṭayo̍ viduḥ |
10.050.05c aso̱ nu ka̍m a̱jaro̱ vardhā̍ś ca̱ viśved e̱tā sava̍nā tūtu̱mā kṛ̍ṣe ||
10.050.06a e̱tā viśvā̱ sava̍nā tūtu̱mā kṛ̍ṣe sva̱yaṁ sū̍no sahaso̱ yāni̍ dadhi̱ṣe |
10.050.06c varā̍ya te̱ pātra̱ṁ dharma̍ṇe̱ tanā̍ ya̱jño mantro̱ brahmodya̍ta̱ṁ vaca̍ḥ ||
10.050.07a ye te̍ vipra brahma̱kṛta̍ḥ su̱te sacā̱ vasū̍nāṁ ca̱ vasu̍naś ca dā̱vane̍ |
10.050.07c pra te su̱mnasya̱ mana̍sā pa̱thā bhu̍va̱n made̍ su̱tasya̍ so̱myasyāndha̍saḥ ||

10.051.01a ma̱hat tad ulba̱ṁ sthavi̍ra̱ṁ tad ā̍sī̱d yenāvi̍ṣṭitaḥ pravi̱veśi̍thā̱paḥ |
10.051.01c viśvā̍ apaśyad bahu̱dhā te̍ agne̱ jāta̍vedas ta̱nvo̍ de̱va eka̍ḥ ||
10.051.02a ko mā̍ dadarśa kata̱maḥ sa de̱vo yo me̍ ta̱nvo̍ bahu̱dhā pa̱ryapa̍śyat |
10.051.02c kvāha̍ mitrāvaruṇā kṣiyanty a̱gner viśvā̍ḥ sa̱midho̍ deva̱yānī̍ḥ ||
10.051.03a aicchā̍ma tvā bahu̱dhā jā̍taveda̱ḥ pravi̍ṣṭam agne a̱psv oṣa̍dhīṣu |
10.051.03c taṁ tvā̍ ya̱mo a̍cikec citrabhāno daśāntaru̱ṣyād a̍ti̱roca̍mānam ||
10.051.04a ho̱trād a̱haṁ va̍ruṇa̱ bibhya̍d āya̱ṁ ned e̱va mā̍ yu̱naja̱nn atra̍ de̱vāḥ |
10.051.04c tasya̍ me ta̱nvo̍ bahu̱dhā nivi̍ṣṭā e̱tam artha̱ṁ na ci̍ketā̱ham a̱gniḥ ||
10.051.05a ehi̱ manu̍r deva̱yur ya̱jñakā̍mo 'ra̱ṁkṛtyā̱ tama̍si kṣeṣy agne |
10.051.05c su̱gān pa̱thaḥ kṛ̍ṇuhi deva̱yānā̱n vaha̍ ha̱vyāni̍ sumana̱syamā̍naḥ ||
10.051.06a a̱gneḥ pūrve̱ bhrāta̍ro̱ artha̍m e̱taṁ ra̱thīvādhvā̍na̱m anv āva̍rīvuḥ |
10.051.06c tasmā̍d bhi̱yā va̍ruṇa dū̱ram ā̍yaṁ gau̱ro na kṣe̱pnor a̍vije̱ jyāyā̍ḥ ||
10.051.07a ku̱rmas ta̱ āyu̍r a̱jara̱ṁ yad a̍gne̱ yathā̍ yu̱kto jā̍tavedo̱ na riṣyā̍ḥ |
10.051.07c athā̍ vahāsi sumana̱syamā̍no bhā̱gaṁ de̱vebhyo̍ ha̱viṣa̍ḥ sujāta ||
10.051.08a pra̱yā̱jān me̍ anuyā̱jām̐ś ca̱ keva̍lā̱n ūrja̍svantaṁ ha̱viṣo̍ datta bhā̱gam |
10.051.08c ghṛ̱taṁ cā̱pām puru̍ṣa̱ṁ cauṣa̍dhīnām a̱gneś ca̍ dī̱rgham āyu̍r astu devāḥ ||
10.051.09a tava̍ prayā̱jā a̍nuyā̱jāś ca̱ keva̍la̱ ūrja̍svanto ha̱viṣa̍ḥ santu bhā̱gāḥ |
10.051.09c tavā̍gne ya̱jño̱3̱̍ 'yam a̍stu̱ sarva̱s tubhya̍ṁ namantām pra̱diśa̱ś cata̍sraḥ ||

10.052.01a viśve̍ devāḥ śā̱stana̍ mā̱ yathe̱ha hotā̍ vṛ̱to ma̱navai̱ yan ni̱ṣadya̍ |
10.052.01c pra me̍ brūta bhāga̱dheya̱ṁ yathā̍ vo̱ yena̍ pa̱thā ha̱vyam ā vo̱ vahā̍ni ||
10.052.02a a̱haṁ hotā̱ ny a̍sīda̱ṁ yajī̍yā̱n viśve̍ de̱vā ma̱ruto̍ mā junanti |
10.052.02c aha̍r-ahar aśvi̱nādhva̍ryavaṁ vām bra̱hmā sa̱mid bha̍vati̱ sāhu̍tir vām ||
10.052.03a a̱yaṁ yo hotā̱ kir u̱ sa ya̱masya̱ kam apy ū̍he̱ yat sa̍ma̱ñjanti̍ de̱vāḥ |
10.052.03c aha̍r-ahar jāyate mā̱si-mā̱sy athā̍ de̱vā da̍dhire havya̱vāha̍m ||
10.052.04a māṁ de̱vā da̍dhire havya̱vāha̱m apa̍mluktam ba̱hu kṛ̱cchrā cara̍ntam |
10.052.04c a̱gnir vi̱dvān ya̱jñaṁ na̍ḥ kalpayāti̱ pañca̍yāmaṁ tri̱vṛta̍ṁ sa̱ptata̍ntum ||
10.052.05a ā vo̍ yakṣy amṛta̱tvaṁ su̱vīra̱ṁ yathā̍ vo devā̱ vari̍va̱ḥ karā̍ṇi |
10.052.05c ā bā̱hvor vajra̱m indra̍sya dheyā̱m athe̱mā viśvā̱ḥ pṛta̍nā jayāti ||
10.052.06a trīṇi̍ śa̱tā trī sa̱hasrā̍ṇy a̱gniṁ tri̱ṁśac ca̍ de̱vā nava̍ cāsaparyan |
10.052.06c aukṣa̍n ghṛ̱tair astṛ̍ṇan ba̱rhir a̍smā̱ ād id dhotā̍ra̱ṁ ny a̍sādayanta ||

10.053.01a yam aicchā̍ma̱ mana̍sā̱ so̱3̱̍ 'yam āgā̍d ya̱jñasya̍ vi̱dvān paru̍ṣaś ciki̱tvān |
10.053.01c sa no̍ yakṣad de̱vatā̍tā̱ yajī̍yā̱n ni hi ṣatsa̱d anta̍ra̱ḥ pūrvo̍ a̱smat ||
10.053.02a arā̍dhi̱ hotā̍ ni̱ṣadā̱ yajī̍yān a̱bhi prayā̍ṁsi̱ sudhi̍tāni̱ hi khyat |
10.053.02c yajā̍mahai ya̱jñiyā̱n hanta̍ de̱vām̐ īḻā̍mahā̱ īḍyā̱m̐ ājye̍na ||
10.053.03a sā̱dhvīm a̍kar de̱vavī̍tiṁ no a̱dya ya̱jñasya̍ ji̱hvām a̍vidāma̱ guhyā̍m |
10.053.03c sa āyu̱r āgā̍t sura̱bhir vasā̍no bha̱drām a̍kar de̱vahū̍tiṁ no a̱dya ||
10.053.04a tad a̱dya vā̱caḥ pra̍tha̱mam ma̍sīya̱ yenāsu̍rām̐ a̱bhi de̱vā asā̍ma |
10.053.04c ūrjā̍da u̱ta ya̍jñiyāsa̱ḥ pañca̍ janā̱ mama̍ ho̱traṁ ju̍ṣadhvam ||
10.053.05a pañca̱ janā̱ mama̍ ho̱traṁ ju̍ṣantā̱ṁ gojā̍tā u̱ta ye ya̱jñiyā̍saḥ |
10.053.05c pṛ̱thi̱vī na̱ḥ pārthi̍vāt pā̱tv aṁha̍so̱ 'ntari̍kṣaṁ di̱vyāt pā̍tv a̱smān ||
10.053.06a tantu̍ṁ ta̱nvan raja̍so bhā̱num anv i̍hi̱ jyoti̍ṣmataḥ pa̱tho ra̍kṣa dhi̱yā kṛ̱tān |
10.053.06c a̱nu̱lba̱ṇaṁ va̍yata̱ jogu̍vā̱m apo̱ manu̍r bhava ja̱nayā̱ daivya̱ṁ jana̍m ||
10.053.07a a̱kṣā̱naho̍ nahyatano̱ta so̍myā̱ iṣkṛ̍ṇudhvaṁ raśa̱nā ota pi̍ṁśata |
10.053.07c a̱ṣṭāva̍ndhuraṁ vahatā̱bhito̱ ratha̱ṁ yena̍ de̱vāso̱ ana̍yann a̱bhi pri̱yam ||
10.053.08a aśma̍nvatī rīyate̱ saṁ ra̍bhadhva̱m ut ti̍ṣṭhata̱ pra ta̍ratā sakhāyaḥ |
10.053.08c atrā̍ jahāma̱ ye asa̱nn aśe̍vāḥ śi̱vān va̱yam ut ta̍remā̱bhi vājā̍n ||
10.053.09a tvaṣṭā̍ mā̱yā ve̍d a̱pasā̍m a̱pasta̍mo̱ bibhra̱t pātrā̍ deva̱pānā̍ni̱ śaṁta̍mā |
10.053.09c śiśī̍te nū̱nam pa̍ra̱śuṁ svā̍ya̱saṁ yena̍ vṛ̱ścād eta̍śo̱ brahma̍ṇa̱s pati̍ḥ ||
10.053.10a sa̱to nū̱naṁ ka̍vaya̱ḥ saṁ śi̍śīta̱ vāśī̍bhi̱r yābhi̍r a̱mṛtā̍ya̱ takṣa̍tha |
10.053.10c vi̱dvāṁsa̍ḥ pa̱dā guhyā̍ni kartana̱ yena̍ de̱vāso̍ amṛta̱tvam ā̍na̱śuḥ ||
10.053.11a garbhe̱ yoṣā̱m ada̍dhur va̱tsam ā̱sany a̍pī̱cye̍na̱ mana̍so̱ta ji̱hvayā̍ |
10.053.11c sa vi̱śvāhā̍ su̱manā̍ yo̱gyā a̱bhi si̍ṣā̱sani̍r vanate kā̱ra ij jiti̍m ||

10.054.01a tāṁ su te̍ kī̱rtim ma̍ghavan mahi̱tvā yat tvā̍ bhī̱te roda̍sī̱ ahva̍yetām |
10.054.01c prāvo̍ de̱vām̐ āti̍ro̱ dāsa̱m oja̍ḥ pra̱jāyai̍ tvasyai̱ yad aśi̍kṣa indra ||
10.054.02a yad aca̍ras ta̱nvā̍ vāvṛdhā̱no balā̍nīndra prabruvā̱ṇo jane̍ṣu |
10.054.02c mā̱yet sā te̱ yāni̍ yu̱ddhāny ā̱hur nādya śatru̍ṁ na̱nu pu̱rā vi̍vitse ||
10.054.03a ka u̱ nu te̍ mahi̱mana̍ḥ samasyā̱smat pūrva̱ ṛṣa̱yo 'nta̍m āpuḥ |
10.054.03c yan mā̱tara̍ṁ ca pi̱tara̍ṁ ca sā̱kam aja̍nayathās ta̱nva1̱̍ḥ svāyā̍ḥ ||
10.054.04a ca̱tvāri̍ te asu̱ryā̍ṇi̱ nāmādā̍bhyāni mahi̱ṣasya̍ santi |
10.054.04c tvam a̱ṅga tāni̱ viśvā̍ni vitse̱ yebhi̱ḥ karmā̍ṇi maghavañ ca̱kartha̍ ||
10.054.05a tvaṁ viśvā̍ dadhiṣe̱ keva̍lāni̱ yāny ā̱vir yā ca̱ guhā̱ vasū̍ni |
10.054.05c kāma̱m in me̍ maghava̱n mā vi tā̍rī̱s tvam ā̍jñā̱tā tvam i̍ndrāsi dā̱tā ||
10.054.06a yo ada̍dhā̱j jyoti̍ṣi̱ jyoti̍r a̱ntar yo asṛ̍ja̱n madhu̍nā̱ sam madhū̍ni |
10.054.06c adha̍ pri̱yaṁ śū̱ṣam indrā̍ya̱ manma̍ brahma̱kṛto̍ bṛ̱hadu̍kthād avāci ||

10.055.01a dū̱re tan nāma̱ guhya̍m parā̱cair yat tvā̍ bhī̱te ahva̍yetāṁ vayo̱dhai |
10.055.01c ud a̍stabhnāḥ pṛthi̱vīṁ dyām a̱bhīke̱ bhrātu̍ḥ pu̱trān ma̍ghavan titviṣā̱ṇaḥ ||
10.055.02a ma̱hat tan nāma̱ guhya̍m puru̱spṛg yena̍ bhū̱taṁ ja̱nayo̱ yena̱ bhavya̍m |
10.055.02c pra̱tnaṁ jā̱taṁ jyoti̱r yad a̍sya pri̱yam pri̱yāḥ sam a̍viśanta̱ pañca̍ ||
10.055.03a ā roda̍sī apṛṇā̱d ota madhya̱m pañca̍ de̱vām̐ ṛ̍tu̱śaḥ sa̱pta-sa̍pta |
10.055.03c catu̍striṁśatā puru̱dhā vi ca̍ṣṭe̱ sarū̍peṇa̱ jyoti̍ṣā̱ vivra̍tena ||
10.055.04a yad u̍ṣa̱ auccha̍ḥ pratha̱mā vi̱bhānā̱m aja̍nayo̱ yena̍ pu̱ṣṭasya̍ pu̱ṣṭam |
10.055.04c yat te̍ jāmi̱tvam ava̍ra̱m para̍syā ma̱han ma̍ha̱tyā a̍sura̱tvam eka̍m ||
10.055.05a vi̱dhuṁ da̍drā̱ṇaṁ sama̍ne bahū̱nāṁ yuvā̍na̱ṁ santa̍m pali̱to ja̍gāra |
10.055.05c de̱vasya̍ paśya̱ kāvya̍m mahi̱tvādyā ma̱māra̱ sa hyaḥ sam ā̍na ||
10.055.06a śākma̍nā śā̱ko a̍ru̱ṇaḥ su̍pa̱rṇa ā yo ma̱haḥ śūra̍ḥ sa̱nād anī̍ḻaḥ |
10.055.06c yac ci̱keta̍ sa̱tyam it tan na mogha̱ṁ vasu̍ spā̱rham u̱ta jeto̱ta dātā̍ ||
10.055.07a aibhi̍r dade̱ vṛṣṇyā̱ pauṁsyā̍ni̱ yebhi̱r aukṣa̍d vṛtra̱hatyā̍ya va̱jrī |
10.055.07c ye karma̍ṇaḥ kri̱yamā̍ṇasya ma̱hna ṛ̍teka̱rmam u̱dajā̍yanta de̱vāḥ ||
10.055.08a yu̱jā karmā̍ṇi ja̱naya̍n vi̱śvaujā̍ aśasti̱hā vi̱śvama̍nās turā̱ṣāṭ |
10.055.08c pī̱tvī soma̍sya di̱va ā vṛ̍dhā̱naḥ śūro̱ nir yu̱dhādha̍ma̱d dasyū̍n ||

10.056.01a i̱daṁ ta̱ eka̍m pa̱ra ū̍ ta̱ eka̍ṁ tṛ̱tīye̍na̱ jyoti̍ṣā̱ saṁ vi̍śasva |
10.056.01c sa̱ṁveśa̍ne ta̱nva1̱̍ś cāru̍r edhi pri̱yo de̱vānā̍m para̱me ja̱nitre̍ ||
10.056.02a ta̱nūṣ ṭe̍ vājin ta̱nva1̱̍ṁ naya̍ntī vā̱mam a̱smabhya̱ṁ dhātu̱ śarma̱ tubhya̍m |
10.056.02c ahru̍to ma̱ho dha̱ruṇā̍ya de̱vān di̱vī̍va̱ jyoti̱ḥ svam ā mi̍mīyāḥ ||
10.056.03a vā̱jy a̍si̱ vāji̍nenā suve̱nīḥ su̍vi̱taḥ stoma̍ṁ suvi̱to diva̍ṁ gāḥ |
10.056.03c su̱vi̱to dharma̍ pratha̱mānu̍ sa̱tyā su̍vi̱to de̱vān su̍vi̱to 'nu̱ patma̍ ||
10.056.04a ma̱hi̱mna e̍ṣām pi̱tara̍ś ca̱neśi̍re de̱vā de̱veṣv a̍dadhu̱r api̱ kratu̍m |
10.056.04c sam a̍vivyacur u̱ta yāny atvi̍ṣu̱r aiṣā̍ṁ ta̱nūṣu̱ ni vi̍viśu̱ḥ puna̍ḥ ||
10.056.05a saho̍bhi̱r viśva̱m pari̍ cakramū̱ raja̱ḥ pūrvā̱ dhāmā̱ny ami̍tā̱ mimā̍nāḥ |
10.056.05c ta̱nūṣu̱ viśvā̱ bhuva̍nā̱ ni ye̍mire̱ prāsā̍rayanta puru̱dha pra̱jā anu̍ ||
10.056.06a dvidhā̍ sū̱navo 'su̍raṁ sva̱rvida̱m āsthā̍payanta tṛ̱tīye̍na̱ karma̍ṇā |
10.056.06c svām pra̱jām pi̱tara̱ḥ pitrya̱ṁ saha̱ āva̍reṣv adadhu̱s tantu̱m āta̍tam ||
10.056.07a nā̱vā na kṣoda̍ḥ pra̱diśa̍ḥ pṛthi̱vyāḥ sva̱stibhi̱r ati̍ du̱rgāṇi̱ viśvā̍ |
10.056.07c svām pra̱jām bṛ̱hadu̍ktho mahi̱tvāva̍reṣv adadhā̱d ā pare̍ṣu ||

10.057.01a mā pra gā̍ma pa̱tho va̱yam mā ya̱jñād i̍ndra so̱mina̍ḥ |
10.057.01c māntaḥ sthu̍r no̱ arā̍tayaḥ ||
10.057.02a yo ya̱jñasya̍ pra̱sādha̍na̱s tantu̍r de̱veṣv āta̍taḥ |
10.057.02c tam āhu̍taṁ naśīmahi ||
10.057.03a mano̱ nv ā hu̍vāmahe nārāśa̱ṁsena̱ some̍na |
10.057.03c pi̱tṝ̱ṇāṁ ca̱ manma̍bhiḥ ||
10.057.04a ā ta̍ etu̱ mana̱ḥ puna̱ḥ kratve̱ dakṣā̍ya jī̱vase̍ |
10.057.04c jyok ca̱ sūrya̍ṁ dṛ̱śe ||
10.057.05a puna̍r naḥ pitaro̱ mano̱ dadā̍tu̱ daivyo̱ jana̍ḥ |
10.057.05c jī̱vaṁ vrāta̍ṁ sacemahi ||
10.057.06a va̱yaṁ so̍ma vra̱te tava̱ mana̍s ta̱nūṣu̱ bibhra̍taḥ |
10.057.06c pra̱jāva̍ntaḥ sacemahi ||

10.058.01a yat te̍ ya̱maṁ vai̍vasva̱tam mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam |
10.058.01c tat ta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ ||
10.058.02a yat te̱ diva̱ṁ yat pṛ̍thi̱vīm mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam |
10.058.02c tat ta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ ||
10.058.03a yat te̱ bhūmi̱ṁ catu̍rbhṛṣṭi̱m mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam |
10.058.03c tat ta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ ||
10.058.04a yat te̱ cata̍sraḥ pra̱diśo̱ mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam |
10.058.04c tat ta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ ||
10.058.05a yat te̍ samu̱dram a̍rṇa̱vam mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam |
10.058.05c tat ta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ ||
10.058.06a yat te̱ marī̍cīḥ pra̱vato̱ mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam |
10.058.06c tat ta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ ||
10.058.07a yat te̍ a̱po yad oṣa̍dhī̱r mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam |
10.058.07c tat ta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ ||
10.058.08a yat te̱ sūrya̱ṁ yad u̱ṣasa̱m mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam |
10.058.08c tat ta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ ||
10.058.09a yat te̱ parva̍tān bṛha̱to mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam |
10.058.09c tat ta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ ||
10.058.10a yat te̱ viśva̍m i̱daṁ jaga̱n mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam |
10.058.10c tat ta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ ||
10.058.11a yat te̱ parā̍ḥ parā̱vato̱ mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam |
10.058.11c tat ta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ ||
10.058.12a yat te̍ bhū̱taṁ ca̱ bhavya̍ṁ ca̱ mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam |
10.058.12c tat ta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ ||

10.059.01a pra tā̱ry āyu̍ḥ prata̱raṁ navī̍ya̱ḥ sthātā̍reva̱ kratu̍matā̱ ratha̍sya |
10.059.01c adha̱ cyavā̍na̱ ut ta̍vī̱ty artha̍m parāta̱raṁ su nirṛ̍tir jihītām ||
10.059.02a sāma̱n nu rā̱ye ni̍dhi̱man nv anna̱ṁ karā̍mahe̱ su pu̍ru̱dha śravā̍ṁsi |
10.059.02c tā no̱ viśvā̍ni jari̱tā ma̍mattu parāta̱raṁ su nirṛ̍tir jihītām ||
10.059.03a a̱bhī ṣv a1̱̍ryaḥ pauṁsyai̍r bhavema̱ dyaur na bhūmi̍ṁ gi̱rayo̱ nājrā̍n |
10.059.03c tā no̱ viśvā̍ni jari̱tā ci̍keta parāta̱raṁ su nirṛ̍tir jihītām ||
10.059.04a mo ṣu ṇa̍ḥ soma mṛ̱tyave̱ parā̍ dā̱ḥ paśye̍ma̱ nu sūrya̍m u̱ccara̍ntam |
10.059.04c dyubhi̍r hi̱to ja̍ri̱mā sū no̍ astu parāta̱raṁ su nirṛ̍tir jihītām ||
10.059.05a asu̍nīte̱ mano̍ a̱smāsu̍ dhāraya jī̱vāta̍ve̱ su pra ti̍rā na̱ āyu̍ḥ |
10.059.05c rā̱ra̱ndhi na̱ḥ sūrya̍sya sa̱ṁdṛśi̍ ghṛ̱tena̱ tvaṁ ta̱nva̍ṁ vardhayasva ||
10.059.06a asu̍nīte̱ puna̍r a̱smāsu̱ cakṣu̱ḥ puna̍ḥ prā̱ṇam i̱ha no̍ dhehi̱ bhoga̍m |
10.059.06c jyok pa̍śyema̱ sūrya̍m u̱ccara̍nta̱m anu̍mate mṛ̱ḻayā̍ naḥ sva̱sti ||
10.059.07a puna̍r no̱ asu̍m pṛthi̱vī da̍dātu̱ puna̱r dyaur de̱vī puna̍r a̱ntari̍kṣam |
10.059.07c puna̍r na̱ḥ soma̍s ta̱nva̍ṁ dadātu̱ puna̍ḥ pū̱ṣā pa̱thyā̱3̱̍ṁ yā sva̱stiḥ ||
10.059.08a śaṁ roda̍sī su̱bandha̍ve ya̱hvī ṛ̱tasya̍ mā̱tarā̍ |
10.059.08c bhara̍tā̱m apa̱ yad rapo̱ dyauḥ pṛ̍thivi kṣa̱mā rapo̱ mo ṣu te̱ kiṁ ca̱nāma̍mat ||
10.059.09a ava̍ dva̱ke ava̍ tri̱kā di̱vaś ca̍ranti bheṣa̱jā |
10.059.09c kṣa̱mā ca̍ri̱ṣṇv e̍ka̱kam bhara̍tā̱m apa̱ yad rapo̱ dyauḥ pṛ̍thivi kṣa̱mā rapo̱ mo ṣu te̱ kiṁ ca̱nāma̍mat ||
10.059.10a sam i̍ndreraya̱ gām a̍na̱ḍvāha̱ṁ ya āva̍had uśī̱narā̍ṇyā̱ ana̍ḥ |
10.059.10c bhara̍tā̱m apa̱ yad rapo̱ dyauḥ pṛ̍thivi kṣa̱mā rapo̱ mo ṣu te̱ kiṁ ca̱nāma̍mat ||

10.060.01a ā jana̍ṁ tve̱ṣasa̍ṁdṛśa̱m māhī̍nānā̱m upa̍stutam |
10.060.01c aga̍nma̱ bibhra̍to̱ nama̍ḥ ||
10.060.02a asa̍mātiṁ ni̱tośa̍naṁ tve̱ṣaṁ ni̍ya̱yina̱ṁ ratha̍m |
10.060.02c bha̱jera̍thasya̱ satpa̍tim ||
10.060.03a yo janā̍n mahi̱ṣām̐ i̍vātita̱sthau pavī̍ravān |
10.060.03c u̱tāpa̍vīravān yu̱dhā ||
10.060.04a yasye̍kṣvā̱kur upa̍ vra̱te re̱vān ma̍rā̱yy edha̍te |
10.060.04c di̱vī̍va̱ pañca̍ kṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||
10.060.05a indra̍ kṣa̱trāsa̍mātiṣu̱ ratha̍proṣṭheṣu dhāraya |
10.060.05c di̱vī̍va̱ sūrya̍ṁ dṛ̱śe ||
10.060.06a a̱gastya̍sya̱ nadbhya̱ḥ saptī̍ yunakṣi̱ rohi̍tā |
10.060.06c pa̱ṇīn ny a̍kramīr a̱bhi viśvā̍n rājann arā̱dhasa̍ḥ ||
10.060.07a a̱yam mā̱tāyam pi̱tāyaṁ jī̱vātu̱r āga̍mat |
10.060.07c i̱daṁ tava̍ pra̱sarpa̍ṇa̱ṁ suba̍ndha̱v ehi̱ nir i̍hi ||
10.060.08a yathā̍ yu̱gaṁ va̍ra̱trayā̱ nahya̍nti dha̱ruṇā̍ya̱ kam |
10.060.08c e̱vā dā̍dhāra te̱ mano̍ jī̱vāta̍ve̱ na mṛ̱tyave 'tho̍ ari̱ṣṭatā̍taye ||
10.060.09a yathe̱yam pṛ̍thi̱vī ma̱hī dā̱dhāre̱mān vana̱spatī̍n |
10.060.09c e̱vā dā̍dhāra te̱ mano̍ jī̱vāta̍ve̱ na mṛ̱tyave 'tho̍ ari̱ṣṭatā̍taye ||
10.060.10a ya̱mād a̱haṁ vai̍vasva̱tāt su̱bandho̱r mana̱ ābha̍ram |
10.060.10c jī̱vāta̍ve̱ na mṛ̱tyave 'tho̍ ari̱ṣṭatā̍taye ||
10.060.11a nya1̱̍g vāto 'va̍ vāti̱ nya̍k tapati̱ sūrya̍ḥ |
10.060.11c nī̱cīna̍m a̱ghnyā du̍he̱ nya̍g bhavatu te̱ rapa̍ḥ ||
10.060.12a a̱yam me̱ hasto̱ bhaga̍vān a̱yam me̱ bhaga̍vattaraḥ |
10.060.12c a̱yam me̍ vi̱śvabhe̍ṣajo̱ 'yaṁ śi̱vābhi̍marśanaḥ ||

10.061.01a i̱dam i̱tthā raudra̍ṁ gū̱rtava̍cā̱ brahma̱ kratvā̱ śacyā̍m a̱ntar ā̱jau |
10.061.01c krā̱ṇā yad a̍sya pi̱tarā̍ maṁhane̱ṣṭhāḥ parṣa̍t pa̱kthe aha̱nn ā sa̱pta hotṝ̍n ||
10.061.02a sa id dā̱nāya̱ dabhyā̍ya va̱nvañ cyavā̍na̱ḥ sūdai̍r amimīta̱ vedi̍m |
10.061.02c tūrva̍yāṇo gū̱rtava̍castama̱ḥ kṣodo̱ na reta̍ i̱taū̍ti siñcat ||
10.061.03a mano̱ na yeṣu̱ hava̍neṣu ti̱gmaṁ vipa̱ḥ śacyā̍ vanu̱tho drava̍ntā |
10.061.03c ā yaḥ śaryā̍bhis tuvinṛ̱mṇo a̱syāśrī̍ṇītā̱diśa̱ṁ gabha̍stau ||
10.061.04a kṛ̱ṣṇā yad goṣv a̍ru̱ṇīṣu̱ sīda̍d di̱vo napā̍tāśvinā huve vām |
10.061.04c vī̱tam me̍ ya̱jñam ā ga̍tam me̱ anna̍ṁ vava̱nvāṁsā̱ neṣa̱m asmṛ̍tadhrū ||
10.061.05a prathi̍ṣṭa̱ yasya̍ vī̱raka̍rmam i̱ṣṇad anu̍ṣṭhita̱ṁ nu naryo̱ apau̍hat |
10.061.05c puna̱s tad ā vṛ̍hati̱ yat ka̱nāyā̍ duhi̱tur ā anu̍bhṛtam ana̱rvā ||
10.061.06a ma̱dhyā yat kartva̱m abha̍vad a̱bhīke̱ kāma̍ṁ kṛṇvā̱ne pi̱tari̍ yuva̱tyām |
10.061.06c ma̱nā̱nag reto̍ jahatur vi̱yantā̱ sānau̱ niṣi̍ktaṁ sukṛ̱tasya̱ yonau̍ ||
10.061.07a pi̱tā yat svāṁ du̍hi̱tara̍m adhi̱ṣkan kṣma̱yā reta̍ḥ saṁjagmā̱no ni ṣi̍ñcat |
10.061.07c svā̱dhyo̍ 'janaya̱n brahma̍ de̱vā vāsto̱ṣ pati̍ṁ vrata̱pāṁ nir a̍takṣan ||
10.061.08a sa ī̱ṁ vṛṣā̱ na phena̍m asyad ā̱jau smad ā parai̱d apa̍ da̱bhrace̍tāḥ |
10.061.08c sara̍t pa̱dā na dakṣi̍ṇā parā̱vṛṅ na tā nu me̍ pṛśa̱nyo̍ jagṛbhre ||
10.061.09a ma̱kṣū na vahni̍ḥ pra̱jāyā̍ upa̱bdir a̱gniṁ na na̱gna upa̍ sīda̱d ūdha̍ḥ |
10.061.09c sani̍te̱dhmaṁ sani̍to̱ta vāja̱ṁ sa dha̱rtā ja̍jñe̱ saha̍sā yavī̱yut ||
10.061.10a ma̱kṣū ka̱nāyā̍ḥ sa̱khyaṁ nava̍gvā ṛ̱taṁ vada̍nta ṛ̱tayu̍ktim agman |
10.061.10c dvi̱barha̍so̱ ya upa̍ go̱pam āgu̍r adakṣi̱ṇāso̱ acyu̍tā dudukṣan ||
10.061.11a ma̱kṣū ka̱nāyā̍ḥ sa̱khyaṁ navī̍yo̱ rādho̱ na reta̍ ṛ̱tam it tu̍raṇyan |
10.061.11c śuci̱ yat te̱ rekṇa̱ āya̍janta saba̱rdughā̍yā̱ḥ paya̍ u̱sriyā̍yāḥ ||
10.061.12a pa̱śvā yat pa̱ścā viyu̍tā bu̱dhanteti̍ bravīti va̱ktarī̱ rarā̍ṇaḥ |
10.061.12c vaso̍r vasu̱tvā kā̱ravo̍ 'ne̱hā viśva̍ṁ viveṣṭi̱ dravi̍ṇa̱m upa̱ kṣu ||
10.061.13a tad in nv a̍sya pari̱ṣadvā̍no agman pu̱rū sada̍nto nārṣa̱dam bi̍bhitsan |
10.061.13c vi śuṣṇa̍sya̱ saṁgra̍thitam ana̱rvā vi̱dat pu̍ruprajā̱tasya̱ guhā̱ yat ||
10.061.14a bhargo̍ ha̱ nāmo̱ta yasya̍ de̱vāḥ sva1̱̍r ṇa ye tri̍ṣadha̱sthe ni̍ṣe̱duḥ |
10.061.14c a̱gnir ha̱ nāmo̱ta jā̱tave̍dāḥ śru̱dhī no̍ hotar ṛ̱tasya̱ hotā̱dhruk ||
10.061.15a u̱ta tyā me̱ raudrā̍v arci̱mantā̱ nāsa̍tyāv indra gū̱rtaye̱ yaja̍dhyai |
10.061.15c ma̱nu̱ṣvad vṛ̱ktaba̍rhiṣe̱ rarā̍ṇā ma̱ndū hi̱tapra̍yasā vi̱kṣu yajyū̍ ||
10.061.16a a̱yaṁ stu̱to rājā̍ vandi ve̱dhā a̱paś ca̱ vipra̍s tarati̱ svase̍tuḥ |
10.061.16c sa ka̱kṣīva̍ntaṁ rejaya̱t so a̱gniṁ ne̱miṁ na ca̱kram arva̍to raghu̱dru ||
10.061.17a sa dvi̱bandhu̍r vaitara̱ṇo yaṣṭā̍ saba̱rdhuṁ dhe̱num a̱sva̍ṁ du̱hadhyai̍ |
10.061.17c saṁ yan mi̱trāvaru̍ṇā vṛ̱ñja u̱kthair jyeṣṭhe̍bhir arya̱maṇa̱ṁ varū̍thaiḥ ||
10.061.18a tadba̍ndhuḥ sū̱rir di̱vi te̍ dhiya̱ṁdhā nābhā̱nedi̍ṣṭho rapati̱ pra vena̍n |
10.061.18c sā no̱ nābhi̍ḥ para̱māsya vā̍ ghā̱haṁ tat pa̱ścā ka̍ti̱thaś ci̍d āsa ||
10.061.19a i̱yam me̱ nābhi̍r i̱ha me̍ sa̱dhastha̍m i̱me me̍ de̱vā a̱yam a̍smi̱ sarva̍ḥ |
10.061.19c dvi̱jā aha̍ prathama̱jā ṛ̱tasye̱daṁ dhe̱nur a̍duha̱j jāya̍mānā ||
10.061.20a adhā̍su ma̱ndro a̍ra̱tir vi̱bhāvāva̍ syati dvivarta̱nir va̍ne̱ṣāṭ |
10.061.20c ū̱rdhvā yac chreṇi̱r na śiśu̱r dan ma̱kṣū sthi̱raṁ śe̍vṛ̱dhaṁ sū̍ta mā̱tā ||
10.061.21a adhā̱ gāva̱ upa̍mātiṁ ka̱nāyā̱ anu̍ śvā̱ntasya̱ kasya̍ ci̱t pare̍yuḥ |
10.061.21c śru̱dhi tvaṁ su̍draviṇo na̱s tvaṁ yā̍ḻ āśva̱ghnasya̍ vāvṛdhe sū̱nṛtā̍bhiḥ ||
10.061.22a adha̱ tvam i̍ndra vi̱ddhy a1̱̍smān ma̱ho rā̱ye nṛ̍pate̱ vajra̍bāhuḥ |
10.061.22c rakṣā̍ ca no ma̱ghona̍ḥ pā̱hi sū̱rīn a̍ne̱hasa̍s te harivo a̱bhiṣṭau̍ ||
10.061.23a adha̱ yad rā̍jānā̱ gavi̍ṣṭau̱ sara̍t sara̱ṇyuḥ kā̱rave̍ jara̱ṇyuḥ |
10.061.23c vipra̱ḥ preṣṭha̱ḥ sa hy e̍ṣām ba̱bhūva̱ parā̍ ca̱ vakṣa̍d u̱ta pa̍rṣad enān ||
10.061.24a adhā̱ nv a̍sya̱ jenya̍sya pu̱ṣṭau vṛthā̱ rebha̍nta īmahe̱ tad ū̱ nu |
10.061.24c sa̱ra̱ṇyur a̍sya sū̱nur aśvo̱ vipra̍ś cāsi̱ śrava̍saś ca sā̱tau ||
10.061.25a yu̱vor yadi̍ sa̱khyāyā̱sme śardhā̍ya̱ stoma̍ṁ juju̱ṣe nama̍svān |
10.061.25c vi̱śvatra̱ yasmi̱nn ā gira̍ḥ samī̱cīḥ pū̱rvīva̍ gā̱tur dāśa̍t sū̱nṛtā̍yai ||
10.061.26a sa gṛ̍ṇā̱no a̱dbhir de̱vavā̱n iti̍ su̱bandhu̱r nama̍sā sū̱ktaiḥ |
10.061.26c vardha̍d u̱kthair vaco̍bhi̱r ā hi nū̱naṁ vy adhvai̍ti̱ paya̍sa u̱sriyā̍yāḥ ||
10.061.27a ta ū̱ ṣu ṇo̍ ma̱ho ya̍jatrā bhū̱ta de̍vāsa ū̱taye̍ sa̱joṣā̍ḥ |
10.061.27c ye vājā̱m̐ ana̍yatā vi̱yanto̱ ye sthā ni̍ce̱tāro̱ amū̍rāḥ ||

10.062.01a ye ya̱jñena̱ dakṣi̍ṇayā̱ sama̍ktā̱ indra̍sya sa̱khyam a̍mṛta̱tvam ā̍na̱śa |
10.062.01c tebhyo̍ bha̱dram a̍ṅgiraso vo astu̱ prati̍ gṛbhṇīta māna̱vaṁ su̍medhasaḥ ||
10.062.02a ya u̱dāja̍n pi̱taro̍ go̱maya̱ṁ vasv ṛ̱tenābhi̍ndan parivatsa̱re va̱lam |
10.062.02c dī̱rghā̱yu̱tvam a̍ṅgiraso vo astu̱ prati̍ gṛbhṇīta māna̱vaṁ su̍medhasaḥ ||
10.062.03a ya ṛ̱tena̱ sūrya̱m āro̍hayan di̱vy apra̍thayan pṛthi̱vīm mā̱tara̱ṁ vi |
10.062.03c su̱pra̱jā̱stvam a̍ṅgiraso vo astu̱ prati̍ gṛbhṇīta māna̱vaṁ su̍medhasaḥ ||
10.062.04a a̱yaṁ nābhā̍ vadati va̱lgu vo̍ gṛ̱he deva̍putrā ṛṣaya̱s tac chṛ̍ṇotana |
10.062.04c su̱bra̱hma̱ṇyam a̍ṅgiraso vo astu̱ prati̍ gṛbhṇīta māna̱vaṁ su̍medhasaḥ ||
10.062.05a virū̍pāsa̱ id ṛṣa̍ya̱s ta id ga̍mbhī̱rave̍pasaḥ |
10.062.05c te aṅgi̍rasaḥ sū̱nava̱s te a̱gneḥ pari̍ jajñire ||
10.062.06a ye a̱gneḥ pari̍ jajñi̱re virū̍pāso di̱vas pari̍ |
10.062.06c nava̍gvo̱ nu daśa̍gvo̱ aṅgi̍rastamo̱ sacā̍ de̱veṣu̍ maṁhate ||
10.062.07a indre̍ṇa yu̱jā niḥ sṛ̍janta vā̱ghato̍ vra̱jaṁ goma̍ntam a̱śvina̍m |
10.062.07c sa̱hasra̍m me̱ dada̍to aṣṭaka̱rṇya1̱̍ḥ śravo̍ de̱veṣv a̍krata ||
10.062.08a pra nū̱naṁ jā̍yatām a̱yam manu̱s tokme̍va rohatu |
10.062.08c yaḥ sa̱hasra̍ṁ śa̱tāśva̍ṁ sa̱dyo dā̱nāya̱ maṁha̍te ||
10.062.09a na tam a̍śnoti̱ kaś ca̱na di̱va i̍va̱ sānv ā̱rabha̍m |
10.062.09c sā̱va̱rṇyasya̱ dakṣi̍ṇā̱ vi sindhu̍r iva paprathe ||
10.062.10a u̱ta dā̱sā pa̍ri̱viṣe̱ smaddi̍ṣṭī̱ gopa̍rīṇasā |
10.062.10c yadu̍s tu̱rvaś ca̍ māmahe ||
10.062.11a sa̱ha̱sra̱dā grā̍ma̱ṇīr mā ri̍ṣa̱n manu̱ḥ sūrye̍ṇāsya̱ yata̍mānaitu̱ dakṣi̍ṇā |
10.062.11c sāva̍rṇer de̱vāḥ pra ti̍ra̱ntv āyu̱r yasmi̱nn aśrā̍ntā̱ asa̍nāma̱ vāja̍m ||

10.063.01a pa̱rā̱vato̱ ye didhi̍ṣanta̱ āpya̱m manu̍prītāso̱ jani̍mā vi̱vasva̍taḥ |
10.063.01c ya̱yāte̱r ye na̍hu̱ṣya̍sya ba̱rhiṣi̍ de̱vā āsa̍te̱ te adhi̍ bruvantu naḥ ||
10.063.02a viśvā̱ hi vo̍ nama̱syā̍ni̱ vandyā̱ nāmā̍ni devā u̱ta ya̱jñiyā̍ni vaḥ |
10.063.02c ye stha jā̱tā adi̍ter a̱dbhyas pari̱ ye pṛ̍thi̱vyās te ma̍ i̱ha śru̍tā̱ hava̍m ||
10.063.03a yebhyo̍ mā̱tā madhu̍ma̱t pinva̍te̱ paya̍ḥ pī̱yūṣa̱ṁ dyaur adi̍ti̱r adri̍barhāḥ |
10.063.03c u̱kthaśu̍ṣmān vṛṣabha̱rān svapna̍sa̱s tām̐ ā̍di̱tyām̐ anu̍ madā sva̱staye̍ ||
10.063.04a nṛ̱cakṣa̍so̱ ani̍miṣanto a̱rhaṇā̍ bṛ̱had de̱vāso̍ amṛta̱tvam ā̍naśuḥ |
10.063.04c jyo̱tīra̍thā̱ ahi̍māyā̱ anā̍gaso di̱vo va̱rṣmāṇa̍ṁ vasate sva̱staye̍ ||
10.063.05a sa̱mrājo̱ ye su̱vṛdho̍ ya̱jñam ā̍ya̱yur apa̍rihvṛtā dadhi̱re di̱vi kṣaya̍m |
10.063.05c tām̐ ā vi̍vāsa̱ nama̍sā suvṛ̱ktibhi̍r ma̱ho ā̍di̱tyām̐ adi̍tiṁ sva̱staye̍ ||
10.063.06a ko va̱ḥ stoma̍ṁ rādhati̱ yaṁ jujo̍ṣatha̱ viśve̍ devāso manuṣo̱ yati̱ ṣṭhana̍ |
10.063.06c ko vo̍ 'dhva̱raṁ tu̍vijātā̱ ara̍ṁ kara̱d yo na̱ḥ parṣa̱d aty aṁha̍ḥ sva̱staye̍ ||
10.063.07a yebhyo̱ hotrā̍m pratha̱mām ā̍ye̱je manu̱ḥ sami̍ddhāgni̱r mana̍sā sa̱pta hotṛ̍bhiḥ |
10.063.07c ta ā̍dityā̱ abha̍ya̱ṁ śarma̍ yacchata su̱gā na̍ḥ karta su̱pathā̍ sva̱staye̍ ||
10.063.08a ya īśi̍re̱ bhuva̍nasya̱ prace̍taso̱ viśva̍sya sthā̱tur jaga̍taś ca̱ manta̍vaḥ |
10.063.08c te na̍ḥ kṛ̱tād akṛ̍tā̱d ena̍sa̱s pary a̱dyā de̍vāsaḥ pipṛtā sva̱staye̍ ||
10.063.09a bhare̱ṣv indra̍ṁ su̱hava̍ṁ havāmahe 'ṁho̱muca̍ṁ su̱kṛta̱ṁ daivya̱ṁ jana̍m |
10.063.09c a̱gnim mi̱traṁ varu̍ṇaṁ sā̱taye̱ bhaga̱ṁ dyāvā̍pṛthi̱vī ma̱ruta̍ḥ sva̱staye̍ ||
10.063.10a su̱trāmā̍ṇam pṛthi̱vīṁ dyām a̍ne̱hasa̍ṁ su̱śarmā̍ṇa̱m adi̍tiṁ su̱praṇī̍tim |
10.063.10c daivī̱ṁ nāva̍ṁ svari̱trām anā̍gasa̱m asra̍vantī̱m ā ru̍hemā sva̱staye̍ ||
10.063.11a viśve̍ yajatrā̱ adhi̍ vocato̱taye̱ trāya̍dhvaṁ no du̱revā̍yā abhi̱hruta̍ḥ |
10.063.11c sa̱tyayā̍ vo de̱vahū̍tyā huvema śṛṇva̱to de̍vā̱ ava̍se sva̱staye̍ ||
10.063.12a apāmī̍vā̱m apa̱ viśvā̱m anā̍huti̱m apārā̍tiṁ durvi̱datrā̍m aghāya̱taḥ |
10.063.12c ā̱re de̍vā̱ dveṣo̍ a̱smad yu̍yotano̱ru ṇa̱ḥ śarma̍ yacchatā sva̱staye̍ ||
10.063.13a ari̍ṣṭa̱ḥ sa marto̱ viśva̍ edhate̱ pra pra̱jābhi̍r jāyate̱ dharma̍ṇa̱s pari̍ |
10.063.13c yam ā̍dityāso̱ naya̍thā sunī̱tibhi̱r ati̱ viśvā̍ni duri̱tā sva̱staye̍ ||
10.063.14a yaṁ de̍vā̱so 'va̍tha̱ vāja̍sātau̱ yaṁ śūra̍sātā maruto hi̱te dhane̍ |
10.063.14c prā̱ta̱ryāvā̍ṇa̱ṁ ratha̍m indra sāna̱sim ari̍ṣyanta̱m ā ru̍hemā sva̱staye̍ ||
10.063.15a sva̱sti na̍ḥ pa̱thyā̍su̱ dhanva̍su sva̱sty a1̱̍psu vṛ̱jane̱ sva̍rvati |
10.063.15c sva̱sti na̍ḥ putrakṛ̱theṣu̱ yoni̍ṣu sva̱sti rā̱ye ma̍ruto dadhātana ||
10.063.16a sva̱stir id dhi prapa̍the̱ śreṣṭhā̱ rekṇa̍svaty a̱bhi yā vā̱mam eti̍ |
10.063.16c sā no̍ a̱mā so ara̍ṇe̱ ni pā̍tu svāve̱śā bha̍vatu de̱vago̍pā ||
10.063.17a e̱vā pla̱teḥ sū̱nur a̍vīvṛdhad vo̱ viśva̍ ādityā adite manī̱ṣī |
10.063.17c ī̱śā̱nāso̱ naro̱ ama̍rtye̱nāstā̍vi̱ jano̍ di̱vyo gaye̍na ||

10.064.01a ka̱thā de̱vānā̍ṁ kata̱masya̱ yāma̍ni su̱mantu̱ nāma̍ śṛṇva̱tām ma̍nāmahe |
10.064.01c ko mṛ̍ḻāti kata̱mo no̱ maya̍s karat kata̱ma ū̱tī a̱bhy ā va̍vartati ||
10.064.02a kra̱tū̱yanti̱ krata̍vo hṛ̱tsu dhī̱tayo̱ vena̍nti ve̱nāḥ pa̱taya̱nty ā diśa̍ḥ |
10.064.02c na ma̍rḍi̱tā vi̍dyate a̱nya e̍bhyo de̱veṣu̍ me̱ adhi̱ kāmā̍ ayaṁsata ||
10.064.03a narā̍ vā̱ śaṁsa̍m pū̱ṣaṇa̱m ago̍hyam a̱gniṁ de̱veddha̍m a̱bhy a̍rcase gi̱rā |
10.064.03c sūryā̱māsā̍ ca̱ndrama̍sā ya̱maṁ di̱vi tri̱taṁ vāta̍m u̱ṣasa̍m a̱ktum a̱śvinā̍ ||
10.064.04a ka̱thā ka̱vis tu̍vī̱ravā̱n kayā̍ gi̱rā bṛha̱spati̍r vāvṛdhate suvṛ̱ktibhi̍ḥ |
10.064.04c a̱ja eka̍pāt su̱have̍bhi̱r ṛkva̍bhi̱r ahi̍ḥ śṛṇotu bu̱dhnyo̱3̱̍ havī̍mani ||
10.064.05a dakṣa̍sya vādite̱ janma̍ni vra̱te rājā̍nā mi̱trāvaru̱ṇā vi̍vāsasi |
10.064.05c atū̍rtapanthāḥ puru̱ratho̍ arya̱mā sa̱ptaho̍tā̱ viṣu̍rūpeṣu̱ janma̍su ||
10.064.06a te no̱ arva̍nto havana̱śruto̱ hava̱ṁ viśve̍ śṛṇvantu vā̱jino̍ mi̱tadra̍vaḥ |
10.064.06c sa̱ha̱sra̱sā me̱dhasā̍tāv iva̱ tmanā̍ ma̱ho ye dhana̍ṁ sami̱theṣu̍ jabhri̱re ||
10.064.07a pra vo̍ vā̱yuṁ ra̍tha̱yuja̱m pura̍ṁdhi̱ṁ stomai̍ḥ kṛṇudhvaṁ sa̱khyāya̍ pū̱ṣaṇa̍m |
10.064.07c te hi de̱vasya̍ savi̱tuḥ savī̍mani̱ kratu̱ṁ saca̍nte sa̱cita̱ḥ sace̍tasaḥ ||
10.064.08a triḥ sa̱pta sa̱srā na̱dyo̍ ma̱hīr a̱po vana̱spatī̱n parva̍tām̐ a̱gnim ū̱taye̍ |
10.064.08c kṛ̱śānu̱m astṝ̍n ti̱ṣya̍ṁ sa̱dhastha̱ ā ru̱draṁ ru̱dreṣu̍ ru̱driya̍ṁ havāmahe ||
10.064.09a sara̍svatī sa̱rayu̱ḥ sindhu̍r ū̱rmibhi̍r ma̱ho ma̱hīr ava̱sā ya̍ntu̱ vakṣa̍ṇīḥ |
10.064.09c de̱vīr āpo̍ mā̱tara̍ḥ sūdayi̱tnvo̍ ghṛ̱tava̱t payo̱ madhu̍man no arcata ||
10.064.10a u̱ta mā̱tā bṛ̍haddi̱vā śṛ̍ṇotu na̱s tvaṣṭā̍ de̱vebhi̱r jani̍bhiḥ pi̱tā vaca̍ḥ |
10.064.10c ṛ̱bhu̱kṣā vājo̱ ratha̱spati̱r bhago̍ ra̱ṇvaḥ śaṁsa̍ḥ śaśamā̱nasya̍ pātu naḥ ||
10.064.11a ra̱ṇvaḥ saṁdṛ̍ṣṭau pitu̱mām̐ i̍va̱ kṣayo̍ bha̱drā ru̱drāṇā̍m ma̱rutā̱m upa̍stutiḥ |
10.064.11c gobhi̍ḥ ṣyāma ya̱śaso̱ jane̱ṣv ā sadā̍ devāsa̱ iḻa̍yā sacemahi ||
10.064.12a yām me̱ dhiya̱m maru̍ta̱ indra̱ devā̱ ada̍dāta varuṇa mitra yū̱yam |
10.064.12c tām pī̍payata̱ paya̍seva dhe̱nuṁ ku̱vid giro̱ adhi̱ rathe̱ vahā̍tha ||
10.064.13a ku̱vid a̱ṅga prati̱ yathā̍ cid a̱sya na̍ḥ sajā̱tya̍sya maruto̱ bubo̍dhatha |
10.064.13c nābhā̱ yatra̍ pratha̱maṁ sa̱ṁnasā̍mahe̱ tatra̍ jāmi̱tvam adi̍tir dadhātu naḥ ||
10.064.14a te hi dyāvā̍pṛthi̱vī mā̱tarā̍ ma̱hī de̱vī de̱vāñ janma̍nā ya̱jñiye̍ i̱taḥ |
10.064.14c u̱bhe bi̍bhṛta u̱bhaya̱m bharī̍mabhiḥ pu̱rū retā̍ṁsi pi̱tṛbhi̍ś ca siñcataḥ ||
10.064.15a vi ṣā hotrā̱ viśva̍m aśnoti̱ vārya̱m bṛha̱spati̍r a̱rama̍ti̱ḥ panī̍yasī |
10.064.15c grāvā̱ yatra̍ madhu̱ṣud u̱cyate̍ bṛ̱had avī̍vaśanta ma̱tibhi̍r manī̱ṣiṇa̍ḥ ||
10.064.16a e̱vā ka̱vis tu̍vī̱ravā̍m̐ ṛta̱jñā dra̍viṇa̱syur dravi̍ṇasaś cakā̱naḥ |
10.064.16c u̱kthebhi̱r atra̍ ma̱tibhi̍ś ca̱ vipro 'pī̍paya̱d gayo̍ di̱vyāni̱ janma̍ ||
10.064.17a e̱vā pla̱teḥ sū̱nur a̍vīvṛdhad vo̱ viśva̍ ādityā adite manī̱ṣī |
10.064.17c ī̱śā̱nāso̱ naro̱ ama̍rtye̱nāstā̍vi̱ jano̍ di̱vyo gaye̍na ||

10.065.01a a̱gnir indro̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā vā̱yuḥ pū̱ṣā sara̍svatī sa̱joṣa̍saḥ |
10.065.01c ā̱di̱tyā viṣṇu̍r ma̱ruta̱ḥ sva̍r bṛ̱hat somo̍ ru̱dro adi̍ti̱r brahma̍ṇa̱s pati̍ḥ ||
10.065.02a i̱ndrā̱gnī vṛ̍tra̱hatye̍ṣu̱ satpa̍tī mi̱tho hi̍nvā̱nā ta̱nvā̱3̱̍ samo̍kasā |
10.065.02c a̱ntari̍kṣa̱m mahy ā pa̍pru̱r oja̍sā̱ somo̍ ghṛta̱śrīr ma̍hi̱māna̍m ī̱raya̍n ||
10.065.03a teṣā̱ṁ hi ma̱hnā ma̍ha̱tām a̍na̱rvaṇā̱ṁ stomā̱m̐ iya̍rmy ṛta̱jñā ṛ̍tā̱vṛdhā̍m |
10.065.03c ye a̍psa̱vam a̍rṇa̱vaṁ ci̱trarā̍dhasa̱s te no̍ rāsantām ma̱haye̍ sumi̱tryāḥ ||
10.065.04a sva̍rṇaram a̱ntari̍kṣāṇi roca̱nā dyāvā̱bhūmī̍ pṛthi̱vīṁ ska̍mbhu̱r oja̍sā |
10.065.04c pṛ̱kṣā i̍va ma̱haya̍ntaḥ surā̱tayo̍ de̱vāḥ sta̍vante̱ manu̍ṣāya sū̱raya̍ḥ ||
10.065.05a mi̱trāya̍ śikṣa̱ varu̍ṇāya dā̱śuṣe̱ yā sa̱mrājā̱ mana̍sā̱ na pra̱yuccha̍taḥ |
10.065.05c yayo̱r dhāma̱ dharma̍ṇā̱ roca̍te bṛ̱had yayo̍r u̱bhe roda̍sī̱ nādha̍sī̱ vṛtau̍ ||
10.065.06a yā gaur va̍rta̱nim pa̱ryeti̍ niṣkṛ̱tam payo̱ duhā̍nā vrata̱nīr a̍vā̱rata̍ḥ |
10.065.06c sā pra̍bruvā̱ṇā varu̍ṇāya dā̱śuṣe̍ de̱vebhyo̍ dāśad dha̱viṣā̍ vi̱vasva̍te ||
10.065.07a di̱vakṣa̍so agniji̱hvā ṛ̍tā̱vṛdha̍ ṛ̱tasya̱ yoni̍ṁ vimṛ̱śanta̍ āsate |
10.065.07c dyāṁ ska̍bhi̱tvy a1̱̍pa ā ca̍kru̱r oja̍sā ya̱jñaṁ ja̍ni̱tvī ta̱nvī̱3̱̍ ni mā̍mṛjuḥ ||
10.065.08a pa̱ri̱kṣitā̍ pi̱tarā̍ pūrva̱jāva̍rī ṛ̱tasya̱ yonā̍ kṣayata̱ḥ samo̍kasā |
10.065.08c dyāvā̍pṛthi̱vī varu̍ṇāya̱ savra̍te ghṛ̱tava̱t payo̍ mahi̱ṣāya̍ pinvataḥ ||
10.065.09a pa̱rjanyā̱vātā̍ vṛṣa̱bhā pu̍rī̱ṣiṇe̍ndravā̱yū varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā |
10.065.09c de̱vām̐ ā̍di̱tyām̐ adi̍tiṁ havāmahe̱ ye pārthi̍vāso di̱vyāso̍ a̱psu ye ||
10.065.10a tvaṣṭā̍raṁ vā̱yum ṛ̍bhavo̱ ya oha̍te̱ daivyā̱ hotā̍rā u̱ṣasa̍ṁ sva̱staye̍ |
10.065.10c bṛha̱spati̍ṁ vṛtrakhā̱daṁ su̍me̱dhasa̍m indri̱yaṁ soma̍ṁ dhana̱sā u̍ īmahe ||
10.065.11a brahma̱ gām aśva̍ṁ ja̱naya̍nta̱ oṣa̍dhī̱r vana̱spatī̍n pṛthi̱vīm parva̍tām̐ a̱paḥ |
10.065.11c sūrya̍ṁ di̱vi ro̱haya̍ntaḥ su̱dāna̍va̱ āryā̍ vra̱tā vi̍sṛ̱janto̱ adhi̱ kṣami̍ ||
10.065.12a bhu̱jyum aṁha̍saḥ pipṛtho̱ nir a̍śvinā̱ śyāva̍m pu̱traṁ va̍dhrima̱tyā a̍jinvatam |
10.065.12c ka̱ma̱dyuva̍ṁ vima̱dāyo̍hathur yu̱vaṁ vi̍ṣṇā̱pva1̱̍ṁ viśva̍kā̱yāva̍ sṛjathaḥ ||
10.065.13a pāvī̍ravī tanya̱tur eka̍pād a̱jo di̱vo dha̱rtā sindhu̱r āpa̍ḥ samu̱driya̍ḥ |
10.065.13c viśve̍ de̱vāsa̍ḥ śṛṇava̱n vacā̍ṁsi me̱ sara̍svatī sa̱ha dhī̱bhiḥ pura̍ṁdhyā ||
10.065.14a viśve̍ de̱vāḥ sa̱ha dhī̱bhiḥ pura̍ṁdhyā̱ mano̱r yaja̍trā a̱mṛtā̍ ṛta̱jñāḥ |
10.065.14c rā̱ti̱ṣāco̍ abhi̱ṣāca̍ḥ sva̱rvida̱ḥ sva1̱̍r giro̱ brahma̍ sū̱ktaṁ ju̍ṣerata ||
10.065.15a de̱vān vasi̍ṣṭho a̱mṛtā̍n vavande̱ ye viśvā̱ bhuva̍nā̱bhi pra̍ta̱sthuḥ |
10.065.15c te no̍ rāsantām urugā̱yam a̱dya yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

10.066.01a de̱vān hu̍ve bṛ̱hacchra̍vasaḥ sva̱staye̍ jyoti̱ṣkṛto̍ adhva̱rasya̱ prace̍tasaḥ |
10.066.01c ye vā̍vṛ̱dhuḥ pra̍ta̱raṁ vi̱śvave̍dasa̱ indra̍jyeṣṭhāso a̱mṛtā̍ ṛtā̱vṛdha̍ḥ ||
10.066.02a indra̍prasūtā̱ varu̍ṇapraśiṣṭā̱ ye sūrya̍sya̱ jyoti̍ṣo bhā̱gam ā̍na̱śuḥ |
10.066.02c ma̱rudga̍ṇe vṛ̱jane̱ manma̍ dhīmahi̱ māgho̍ne ya̱jñaṁ ja̍nayanta sū̱raya̍ḥ ||
10.066.03a indro̱ vasu̍bhi̱ḥ pari̍ pātu no̱ gaya̍m ādi̱tyair no̱ adi̍ti̱ḥ śarma̍ yacchatu |
10.066.03c ru̱dro ru̱drebhi̍r de̱vo mṛ̍ḻayāti na̱s tvaṣṭā̍ no̱ gnābhi̍ḥ suvi̱tāya̍ jinvatu ||
10.066.04a adi̍ti̱r dyāvā̍pṛthi̱vī ṛ̱tam ma̱had indrā̱viṣṇū̍ ma̱ruta̱ḥ sva̍r bṛ̱hat |
10.066.04c de̱vām̐ ā̍di̱tyām̐ ava̍se havāmahe̱ vasū̍n ru̱drān sa̍vi̱tāra̍ṁ su̱daṁsa̍sam ||
10.066.05a sara̍svān dhī̱bhir varu̍ṇo dhṛ̱tavra̍taḥ pū̱ṣā viṣṇu̍r mahi̱mā vā̱yur a̱śvinā̍ |
10.066.05c bra̱hma̱kṛto̍ a̱mṛtā̍ vi̱śvave̍dasa̱ḥ śarma̍ no yaṁsan tri̱varū̍tha̱m aṁha̍saḥ ||
10.066.06a vṛṣā̍ ya̱jño vṛṣa̍ṇaḥ santu ya̱jñiyā̱ vṛṣa̍ṇo de̱vā vṛṣa̍ṇo havi̱ṣkṛta̍ḥ |
10.066.06c vṛṣa̍ṇā̱ dyāvā̍pṛthi̱vī ṛ̱tāva̍rī̱ vṛṣā̍ pa̱rjanyo̱ vṛṣa̍ṇo vṛṣa̱stubha̍ḥ ||
10.066.07a a̱gnīṣomā̱ vṛṣa̍ṇā̱ vāja̍sātaye purupraśa̱stā vṛṣa̍ṇā̱ upa̍ bruve |
10.066.07c yāv ī̍ji̱re vṛṣa̍ṇo devaya̱jyayā̱ tā na̱ḥ śarma̍ tri̱varū̍tha̱ṁ vi ya̍ṁsataḥ ||
10.066.08a dhṛ̱tavra̍tāḥ kṣa̱triyā̍ yajñani̱ṣkṛto̍ bṛhaddi̱vā a̍dhva̱rāṇā̍m abhi̱śriya̍ḥ |
10.066.08c a̱gniho̍tāra ṛta̱sāpo̍ a̱druho̱ 'po a̍sṛja̱nn anu̍ vṛtra̱tūrye̍ ||
10.066.09a dyāvā̍pṛthi̱vī ja̍nayann a̱bhi vra̱tāpa̱ oṣa̍dhīr va̱ninā̍ni ya̱jñiyā̍ |
10.066.09c a̱ntari̍kṣa̱ṁ sva1̱̍r ā pa̍prur ū̱taye̱ vaśa̍ṁ de̱vāsa̍s ta̱nvī̱3̱̍ ni mā̍mṛjuḥ ||
10.066.10a dha̱rtāro̍ di̱va ṛ̱bhava̍ḥ su̱hastā̍ vātāparja̱nyā ma̍hi̱ṣasya̍ tanya̱toḥ |
10.066.10c āpa̱ oṣa̍dhī̱ḥ pra ti̍rantu no̱ giro̱ bhago̍ rā̱tir vā̱jino̍ yantu me̱ hava̍m ||
10.066.11a sa̱mu̱draḥ sindhū̱ rajo̍ a̱ntari̍kṣam a̱ja eka̍pāt tanayi̱tnur a̍rṇa̱vaḥ |
10.066.11c ahi̍r bu̱dhnya̍ḥ śṛṇava̱d vacā̍ṁsi me̱ viśve̍ de̱vāsa̍ u̱ta sū̱rayo̱ mama̍ ||
10.066.12a syāma̍ vo̱ mana̍vo de̱vavī̍taye̱ prāñca̍ṁ no ya̱jñam pra ṇa̍yata sādhu̱yā |
10.066.12c ādi̍tyā̱ rudrā̱ vasa̍va̱ḥ sudā̍nava i̱mā brahma̍ śa̱syamā̍nāni jinvata ||
10.066.13a daivyā̱ hotā̍rā pratha̱mā pu̱rohi̍ta ṛ̱tasya̱ panthā̱m anv e̍mi sādhu̱yā |
10.066.13c kṣetra̍sya̱ pati̱m prati̍veśam īmahe̱ viśvā̍n de̱vām̐ a̱mṛtā̱m̐ apra̍yucchataḥ ||
10.066.14a vasi̍ṣṭhāsaḥ pitṛ̱vad vāca̍m akrata de̱vām̐ īḻā̍nā ṛṣi̱vat sva̱staye̍ |
10.066.14c prī̱tā i̍va jñā̱taya̱ḥ kāma̱m etyā̱sme de̍vā̱so 'va̍ dhūnutā̱ vasu̍ ||
10.066.15a de̱vān vasi̍ṣṭho a̱mṛtā̍n vavande̱ ye viśvā̱ bhuva̍nā̱bhi pra̍ta̱sthuḥ |
10.066.15c te no̍ rāsantām urugā̱yam a̱dya yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

10.067.01a i̱māṁ dhiya̍ṁ sa̱ptaśī̍rṣṇīm pi̱tā na̍ ṛ̱tapra̍jātām bṛha̱tīm a̍vindat |
10.067.01c tu̱rīya̍ṁ svij janayad vi̱śvaja̍nyo̱ 'yāsya̍ u̱ktham indrā̍ya̱ śaṁsa̍n ||
10.067.02a ṛ̱taṁ śaṁsa̍nta ṛ̱ju dīdhyā̍nā di̱vas pu̱trāso̱ asu̍rasya vī̱rāḥ |
10.067.02c vipra̍m pa̱dam aṅgi̍raso̱ dadhā̍nā ya̱jñasya̱ dhāma̍ pratha̱mam ma̍nanta ||
10.067.03a ha̱ṁsair i̍va̱ sakhi̍bhi̱r vāva̍dadbhir aśma̱nmayā̍ni̱ naha̍nā̱ vyasya̍n |
10.067.03c bṛha̱spati̍r abhi̱kani̍krada̱d gā u̱ta prāstau̱d uc ca̍ vi̱dvām̐ a̍gāyat ||
10.067.04a a̱vo dvābhyā̍m pa̱ra eka̍yā̱ gā guhā̱ tiṣṭha̍ntī̱r anṛ̍tasya̱ setau̍ |
10.067.04c bṛha̱spati̱s tama̍si̱ jyoti̍r i̱cchann ud u̱srā āka̱r vi hi ti̱sra āva̍ḥ ||
10.067.05a vi̱bhidyā̱ pura̍ṁ śa̱yathe̱m apā̍cī̱ṁ nis trīṇi̍ sā̱kam u̍da̱dher a̍kṛntat |
10.067.05c bṛha̱spati̍r u̱ṣasa̱ṁ sūrya̱ṁ gām a̱rkaṁ vi̍veda sta̱naya̍nn iva̱ dyauḥ ||
10.067.06a indro̍ va̱laṁ ra̍kṣi̱tāra̱ṁ dughā̍nāṁ ka̱reṇe̍va̱ vi ca̍kartā̱ rave̍ṇa |
10.067.06c svedā̍ñjibhir ā̱śira̍m i̱cchamā̱no 'ro̍dayat pa̱ṇim ā gā a̍muṣṇāt ||
10.067.07a sa ī̍ṁ sa̱tyebhi̱ḥ sakhi̍bhiḥ śu̱cadbhi̱r godhā̍yasa̱ṁ vi dha̍na̱sair a̍dardaḥ |
10.067.07c brahma̍ṇa̱s pati̱r vṛṣa̍bhir va̱rāhai̍r gha̱rmasve̍debhi̱r dravi̍ṇa̱ṁ vy ā̍naṭ ||
10.067.08a te sa̱tyena̱ mana̍sā̱ gopa̍ti̱ṁ gā i̍yā̱nāsa̍ iṣaṇayanta dhī̱bhiḥ |
10.067.08c bṛha̱spati̍r mi̱thoa̍vadyapebhi̱r ud u̱sriyā̍ asṛjata sva̱yugbhi̍ḥ ||
10.067.09a taṁ va̱rdhaya̍nto ma̱tibhi̍ḥ śi̱vābhi̍ḥ si̱ṁham i̍va̱ nāna̍dataṁ sa̱dhasthe̍ |
10.067.09c bṛha̱spati̱ṁ vṛṣa̍ṇa̱ṁ śūra̍sātau̱ bhare̍-bhare̱ anu̍ madema ji̱ṣṇum ||
10.067.10a ya̱dā vāja̱m asa̍nad vi̱śvarū̍pa̱m ā dyām aru̍kṣa̱d utta̍rāṇi̱ sadma̍ |
10.067.10c bṛha̱spati̱ṁ vṛṣa̍ṇaṁ va̱rdhaya̍nto̱ nānā̱ santo̱ bibhra̍to̱ jyoti̍r ā̱sā ||
10.067.11a sa̱tyām ā̱śiṣa̍ṁ kṛṇutā vayo̱dhai kī̱riṁ ci̱d dhy ava̍tha̱ svebhi̱r evai̍ḥ |
10.067.11c pa̱ścā mṛdho̱ apa̍ bhavantu̱ viśvā̱s tad ro̍dasī śṛṇutaṁ viśvami̱nve ||
10.067.12a indro̍ ma̱hnā ma̍ha̱to a̍rṇa̱vasya̱ vi mū̱rdhāna̍m abhinad arbu̱dasya̍ |
10.067.12c aha̱nn ahi̱m ari̍ṇāt sa̱pta sindhū̍n de̱vair dyā̍vāpṛthivī̱ prāva̍taṁ naḥ ||

10.068.01a u̱da̱pruto̱ na vayo̱ rakṣa̍māṇā̱ vāva̍dato a̱bhriya̍syeva̱ ghoṣā̍ḥ |
10.068.01c gi̱ri̱bhrajo̱ normayo̱ mada̍nto̱ bṛha̱spati̍m a̱bhy a1̱̍rkā a̍nāvan ||
10.068.02a saṁ gobhi̍r āṅgira̱so nakṣa̍māṇo̱ bhaga̍ i̱ved a̍rya̱maṇa̍ṁ nināya |
10.068.02c jane̍ mi̱tro na dampa̍tī anakti̱ bṛha̍spate vā̱jayā̱śūm̐r i̍vā̱jau ||
10.068.03a sā̱dhva̱ryā a̍ti̱thinī̍r iṣi̱rāḥ spā̱rhāḥ su̱varṇā̍ anava̱dyarū̍pāḥ |
10.068.03c bṛha̱spati̱ḥ parva̍tebhyo vi̱tūryā̱ nir gā ū̍pe̱ yava̍m iva sthi̱vibhya̍ḥ ||
10.068.04a ā̱pru̱ṣā̱yan madhu̍na ṛ̱tasya̱ yoni̍m avakṣi̱pann a̱rka u̱lkām i̍va̱ dyoḥ |
10.068.04c bṛha̱spati̍r u̱ddhara̱nn aśma̍no̱ gā bhūmyā̍ u̱dneva̱ vi tvaca̍m bibheda ||
10.068.05a apa̱ jyoti̍ṣā̱ tamo̍ a̱ntari̍kṣād u̱dnaḥ śīpā̍lam iva̱ vāta̍ ājat |
10.068.05c bṛha̱spati̍r anu̱mṛśyā̍ va̱lasyā̱bhram i̍va̱ vāta̱ ā ca̍kra̱ ā gāḥ ||
10.068.06a ya̱dā va̱lasya̱ pīya̍to̱ jasu̱m bhed bṛha̱spati̍r agni̱tapo̍bhir a̱rkaiḥ |
10.068.06c da̱dbhir na ji̱hvā pari̍viṣṭa̱m āda̍d ā̱vir ni̱dhīm̐r a̍kṛṇod u̱sriyā̍ṇām ||
10.068.07a bṛha̱spati̱r ama̍ta̱ hi tyad ā̍sā̱ṁ nāma̍ sva̱rīṇā̱ṁ sada̍ne̱ guhā̱ yat |
10.068.07c ā̱ṇḍeva̍ bhi̱ttvā śa̍ku̱nasya̱ garbha̱m ud u̱sriyā̱ḥ parva̍tasya̱ tmanā̍jat ||
10.068.08a aśnāpi̍naddha̱m madhu̱ pary a̍paśya̱n matsya̱ṁ na dī̱na u̱dani̍ kṣi̱yanta̍m |
10.068.08c niṣ ṭaj ja̍bhāra cama̱saṁ na vṛ̱kṣād bṛha̱spati̍r vira̱veṇā̍ vi̱kṛtya̍ ||
10.068.09a soṣām a̍vinda̱t sa sva1̱̍ḥ so a̱gniṁ so a̱rkeṇa̱ vi ba̍bādhe̱ tamā̍ṁsi |
10.068.09c bṛha̱spati̱r gova̍puṣo va̱lasya̱ nir ma̱jjāna̱ṁ na parva̍ṇo jabhāra ||
10.068.10a hi̱meva̍ pa̱rṇā mu̍ṣi̱tā vanā̍ni̱ bṛha̱spati̍nākṛpayad va̱lo gāḥ |
10.068.10c a̱nā̱nu̱kṛ̱tyam a̍pu̱naś ca̍kāra̱ yāt sūryā̱māsā̍ mi̱tha u̱ccarā̍taḥ ||
10.068.11a a̱bhi śyā̱vaṁ na kṛśa̍nebhi̱r aśva̱ṁ nakṣa̍trebhiḥ pi̱taro̱ dyām a̍piṁśan |
10.068.11c rātryā̱ṁ tamo̱ ada̍dhu̱r jyoti̱r aha̱n bṛha̱spati̍r bhi̱nad adri̍ṁ vi̱dad gāḥ ||
10.068.12a i̱dam a̍karma̱ namo̍ abhri̱yāya̱ yaḥ pū̱rvīr anv ā̱nona̍vīti |
10.068.12c bṛha̱spati̱ḥ sa hi gobhi̱ḥ so aśvai̱ḥ sa vī̱rebhi̱ḥ sa nṛbhi̍r no̱ vayo̍ dhāt ||

10.069.01a bha̱drā a̱gner va̍dhrya̱śvasya̍ sa̱ṁdṛśo̍ vā̱mī praṇī̍tiḥ su̱raṇā̱ upe̍tayaḥ |
10.069.01c yad ī̍ṁ sumi̱trā viśo̱ agra̍ i̱ndhate̍ ghṛ̱tenāhu̍to jarate̱ davi̍dyutat ||
10.069.02a ghṛ̱tam a̱gner va̍dhrya̱śvasya̱ vardha̍naṁ ghṛ̱tam anna̍ṁ ghṛ̱tam v a̍sya̱ meda̍nam |
10.069.02c ghṛ̱tenāhu̍ta urvi̱yā vi pa̍prathe̱ sūrya̍ iva rocate sa̱rpirā̍sutiḥ ||
10.069.03a yat te̱ manu̱r yad anī̍kaṁ sumi̱traḥ sa̍mī̱dhe a̍gne̱ tad i̱daṁ navī̍yaḥ |
10.069.03c sa re̱vac cho̍ca̱ sa giro̍ juṣasva̱ sa vāja̍ṁ darṣi̱ sa i̱ha śravo̍ dhāḥ ||
10.069.04a yaṁ tvā̱ pūrva̍m īḻi̱to va̍dhrya̱śvaḥ sa̍mī̱dhe a̍gne̱ sa i̱daṁ ju̍ṣasva |
10.069.04c sa na̍ḥ sti̱pā u̱ta bha̍vā tanū̱pā dā̱traṁ ra̍kṣasva̱ yad i̱daṁ te̍ a̱sme ||
10.069.05a bhavā̍ dyu̱mnī vā̍dhryaśvo̱ta go̱pā mā tvā̍ tārīd a̱bhimā̍ti̱r janā̍nām |
10.069.05c śūra̍ iva dhṛ̱ṣṇuś cyava̍naḥ sumi̱traḥ pra nu vo̍ca̱ṁ vādhrya̍śvasya̱ nāma̍ ||
10.069.06a sam a̱jryā̍ parva̱tyā̱3̱̍ vasū̍ni̱ dāsā̍ vṛ̱trāṇy āryā̍ jigetha |
10.069.06c śūra̍ iva dhṛ̱ṣṇuś cyava̍no̱ janā̍nā̱ṁ tvam a̍gne pṛtanā̱yūm̐r a̱bhi ṣyā̍ḥ ||
10.069.07a dī̱rghata̍ntur bṛ̱hadu̍kṣā̱yam a̱gniḥ sa̱hasra̍starīḥ śa̱tanī̍tha̱ ṛbhvā̍ |
10.069.07c dyu̱mān dyu̱matsu̱ nṛbhi̍r mṛ̱jyamā̍naḥ sumi̱treṣu̍ dīdayo deva̱yatsu̍ ||
10.069.08a tve dhe̱nuḥ su̱dughā̍ jātavedo 'sa̱ścate̍va sama̱nā sa̍ba̱rdhuk |
10.069.08c tvaṁ nṛbhi̱r dakṣi̍ṇāvadbhir agne sumi̱trebhi̍r idhyase deva̱yadbhi̍ḥ ||
10.069.09a de̱vāś ci̍t te a̱mṛtā̍ jātavedo mahi̱māna̍ṁ vādhryaśva̱ pra vo̍can |
10.069.09c yat sa̱mpṛccha̱m mānu̍ṣī̱r viśa̱ āya̱n tvaṁ nṛbhi̍r ajaya̱s tvāvṛ̍dhebhiḥ ||
10.069.10a pi̱teva̍ pu̱tram a̍bibhar u̱pasthe̱ tvām a̍gne vadhrya̱śvaḥ sa̍pa̱ryan |
10.069.10c ju̱ṣā̱ṇo a̍sya sa̱midha̍ṁ yaviṣṭho̱ta pūrvā̍m̐ avano̱r vrādha̍taś cit ||
10.069.11a śaśva̍d a̱gnir va̍dhrya̱śvasya̱ śatrū̱n nṛbhi̍r jigāya su̱taso̍mavadbhiḥ |
10.069.11c sama̍naṁ cid adahaś citrabhā̱no 'va̱ vrādha̍ntam abhinad vṛ̱dhaś ci̍t ||
10.069.12a a̱yam a̱gnir va̍dhrya̱śvasya̍ vṛtra̱hā sa̍na̱kāt preddho̱ nama̍sopavā̱kya̍ḥ |
10.069.12c sa no̱ ajā̍mīm̐r u̱ta vā̱ vijā̍mīn a̱bhi ti̍ṣṭha̱ śardha̍to vādhryaśva ||

10.070.01a i̱mām me̍ agne sa̱midha̍ṁ juṣasve̱ḻas pa̱de prati̍ haryā ghṛ̱tācī̍m |
10.070.01c varṣma̍n pṛthi̱vyāḥ su̍dina̱tve ahnā̍m ū̱rdhvo bha̍va sukrato devaya̱jyā ||
10.070.02a ā de̱vānā̍m agra̱yāve̱ha yā̍tu̱ narā̱śaṁso̍ vi̱śvarū̍pebhi̱r aśvai̍ḥ |
10.070.02c ṛ̱tasya̍ pa̱thā nama̍sā mi̱yedho̍ de̱vebhyo̍ de̱vata̍maḥ suṣūdat ||
10.070.03a śa̱śva̱tta̱mam ī̍ḻate dū̱tyā̍ya ha̱viṣma̍nto manu̱ṣyā̍so a̱gnim |
10.070.03c vahi̍ṣṭhai̱r aśvai̍ḥ su̱vṛtā̱ rathe̱nā de̱vān va̍kṣi̱ ni ṣa̍de̱ha hotā̍ ||
10.070.04a vi pra̍thatāṁ de̱vaju̍ṣṭaṁ tira̱ścā dī̱rghaṁ drā̱ghmā su̍ra̱bhi bhū̍tv a̱sme |
10.070.04c ahe̍ḻatā̱ mana̍sā deva barhi̱r indra̍jyeṣṭhām̐ uśa̱to ya̍kṣi de̱vān ||
10.070.05a di̱vo vā̱ sānu̍ spṛ̱śatā̱ varī̍yaḥ pṛthi̱vyā vā̱ mātra̍yā̱ vi śra̍yadhvam |
10.070.05c u̱śa̱tīr dvā̍ro mahi̱nā ma̱hadbhi̍r de̱vaṁ ratha̍ṁ ratha̱yur dhā̍rayadhvam ||
10.070.06a de̱vī di̱vo du̍hi̱tarā̍ suśi̱lpe u̱ṣāsā̱naktā̍ sadatā̱ṁ ni yonau̍ |
10.070.06c ā vā̍ṁ de̱vāsa̍ uśatī u̱śanta̍ u̱rau sī̍dantu subhage u̱pasthe̍ ||
10.070.07a ū̱rdhvo grāvā̍ bṛ̱had a̱gniḥ sami̍ddhaḥ pri̱yā dhāmā̱ny adi̍ter u̱pasthe̍ |
10.070.07c pu̱rohi̍tāv ṛtvijā ya̱jñe a̱smin vi̱duṣṭa̍rā̱ dravi̍ṇa̱m ā ya̍jethām ||
10.070.08a tisro̍ devīr ba̱rhir i̱daṁ varī̍ya̱ ā sī̍data cakṛ̱mā va̍ḥ syo̱nam |
10.070.08c ma̱nu̱ṣvad ya̱jñaṁ sudhi̍tā ha̱vīṁṣīḻā̍ de̱vī ghṛ̱tapa̍dī juṣanta ||
10.070.09a deva̍ tvaṣṭa̱r yad dha̍ cāru̱tvam āna̱ḍ yad aṅgi̍rasā̱m abha̍vaḥ sacā̱bhūḥ |
10.070.09c sa de̱vānā̱m pātha̱ upa̱ pra vi̱dvām̐ u̱śan ya̍kṣi draviṇodaḥ su̱ratna̍ḥ ||
10.070.10a vana̍spate raśa̱nayā̍ ni̱yūyā̍ de̱vānā̱m pātha̱ upa̍ vakṣi vi̱dvān |
10.070.10c svadā̍ti de̱vaḥ kṛ̱ṇava̍d dha̱vīṁṣy ava̍tā̱ṁ dyāvā̍pṛthi̱vī hava̍m me ||
10.070.11a āgne̍ vaha̱ varu̍ṇam i̱ṣṭaye̍ na̱ indra̍ṁ di̱vo ma̱ruto̍ a̱ntari̍kṣāt |
10.070.11c sīda̍ntu ba̱rhir viśva̱ ā yaja̍trā̱ḥ svāhā̍ de̱vā a̱mṛtā̍ mādayantām ||

10.071.01a bṛha̍spate pratha̱maṁ vā̱co agra̱ṁ yat praira̍ta nāma̱dheya̱ṁ dadhā̍nāḥ |
10.071.01c yad e̍ṣā̱ṁ śreṣṭha̱ṁ yad a̍ri̱pram āsī̍t pre̱ṇā tad e̍ṣā̱ṁ nihi̍ta̱ṁ guhā̱viḥ ||
10.071.02a saktu̍m iva̱ tita̍ünā pu̱nanto̱ yatra̱ dhīrā̱ mana̍sā̱ vāca̱m akra̍ta |
10.071.02c atrā̱ sakhā̍yaḥ sa̱khyāni̍ jānate bha̱draiṣā̍ṁ la̱kṣmīr nihi̱tādhi̍ vā̱ci ||
10.071.03a ya̱jñena̍ vā̱caḥ pa̍da̱vīya̍m āya̱n tām anv a̍vinda̱nn ṛṣi̍ṣu̱ pravi̍ṣṭām |
10.071.03c tām ā̱bhṛtyā̱ vy a̍dadhuḥ puru̱trā tāṁ sa̱pta re̱bhā a̱bhi saṁ na̍vante ||
10.071.04a u̱ta tva̱ḥ paśya̱n na da̍darśa̱ vāca̍m u̱ta tva̍ḥ śṛ̱ṇvan na śṛ̍ṇoty enām |
10.071.04c u̱to tva̍smai ta̱nva1̱̍ṁ vi sa̍sre jā̱yeva̱ patya̍ uśa̱tī su̱vāsā̍ḥ ||
10.071.05a u̱ta tva̍ṁ sa̱khye sthi̱rapī̍tam āhu̱r naina̍ṁ hinva̱nty api̱ vāji̍neṣu |
10.071.05c adhe̍nvā carati mā̱yayai̱ṣa vāca̍ṁ śuśru̱vām̐ a̍pha̱lām a̍pu̱ṣpām ||
10.071.06a yas ti̱tyāja̍ saci̱vida̱ṁ sakhā̍ya̱ṁ na tasya̍ vā̱cy api̍ bhā̱go a̍sti |
10.071.06c yad ī̍ṁ śṛ̱ṇoty ala̍kaṁ śṛṇoti na̱hi pra̱veda̍ sukṛ̱tasya̱ panthā̍m ||
10.071.07a a̱kṣa̱ṇvanta̱ḥ karṇa̍vanta̱ḥ sakhā̍yo manoja̱veṣv asa̍mā babhūvuḥ |
10.071.07c ā̱da̱ghnāsa̍ upaka̱kṣāsa̍ u tve hra̱dā i̍va̱ snātvā̍ u tve dadṛśre ||
10.071.08a hṛ̱dā ta̱ṣṭeṣu̱ mana̍so ja̱veṣu̱ yad brā̍hma̱ṇāḥ sa̱ṁyaja̍nte̱ sakhā̍yaḥ |
10.071.08c atrāha̍ tva̱ṁ vi ja̍hur ve̱dyābhi̱r oha̍brahmāṇo̱ vi ca̍ranty u tve ||
10.071.09a i̱me ye nārvāṅ na pa̱raś cara̍nti̱ na brā̍hma̱ṇāso̱ na su̱teka̍rāsaḥ |
10.071.09c ta e̱te vāca̍m abhi̱padya̍ pā̱payā̍ si̱rīs tantra̍ṁ tanvate̱ apra̍jajñayaḥ ||
10.071.10a sarve̍ nandanti ya̱śasāga̍tena sabhāsā̱hena̱ sakhyā̱ sakhā̍yaḥ |
10.071.10c ki̱lbi̱ṣa̱spṛt pi̍tu̱ṣaṇi̱r hy e̍ṣā̱m ara̍ṁ hi̱to bhava̍ti̱ vāji̍nāya ||
10.071.11a ṛ̱cāṁ tva̱ḥ poṣa̍m āste pupu̱ṣvān gā̍ya̱traṁ tvo̍ gāyati̱ śakva̍rīṣu |
10.071.11c bra̱hmā tvo̱ vada̍ti jātavi̱dyāṁ ya̱jñasya̱ mātrā̱ṁ vi mi̍mīta u tvaḥ ||

10.072.01a de̱vānā̱ṁ nu va̱yaṁ jānā̱ pra vo̍cāma vipa̱nyayā̍ |
10.072.01c u̱ktheṣu̍ śa̱syamā̍neṣu̱ yaḥ paśyā̱d utta̍re yu̱ge ||
10.072.02a brahma̍ṇa̱s pati̍r e̱tā saṁ ka̱rmāra̍ ivādhamat |
10.072.02c de̱vānā̍m pū̱rvye yu̱ge 'sa̍ta̱ḥ sad a̍jāyata ||
10.072.03a de̱vānā̍ṁ yu̱ge pra̍tha̱me 'sa̍ta̱ḥ sad a̍jāyata |
10.072.03c tad āśā̱ anv a̍jāyanta̱ tad u̍ttā̱napa̍da̱s pari̍ ||
10.072.04a bhūr ja̍jña uttā̱napa̍do bhu̱va āśā̍ ajāyanta |
10.072.04c adi̍te̱r dakṣo̍ ajāyata̱ dakṣā̱d v adi̍ti̱ḥ pari̍ ||
10.072.05a adi̍ti̱r hy aja̍niṣṭa̱ dakṣa̱ yā du̍hi̱tā tava̍ |
10.072.05c tāṁ de̱vā anv a̍jāyanta bha̱drā a̱mṛta̍bandhavaḥ ||
10.072.06a yad de̍vā a̱daḥ sa̍li̱le susa̍ṁrabdhā̱ ati̍ṣṭhata |
10.072.06c atrā̍ vo̱ nṛtya̍tām iva tī̱vro re̱ṇur apā̍yata ||
10.072.07a yad de̍vā̱ yata̍yo yathā̱ bhuva̍nā̱ny api̍nvata |
10.072.07c atrā̍ samu̱dra ā gū̱ḻham ā sūrya̍m ajabhartana ||
10.072.08a a̱ṣṭau pu̱trāso̱ adi̍te̱r ye jā̱tās ta̱nva1̱̍s pari̍ |
10.072.08c de̱vām̐ upa̱ prait sa̱ptabhi̱ḥ parā̍ mārtā̱ṇḍam ā̍syat ||
10.072.09a sa̱ptabhi̍ḥ pu̱trair adi̍ti̱r upa̱ prait pū̱rvyaṁ yu̱gam |
10.072.09c pra̱jāyai̍ mṛ̱tyave̍ tva̱t puna̍r mārtā̱ṇḍam ābha̍rat ||

10.073.01a jani̍ṣṭhā u̱graḥ saha̍se tu̱rāya̍ ma̱ndra oji̍ṣṭho bahu̱lābhi̍mānaḥ |
10.073.01c ava̍rdha̱nn indra̍m ma̱ruta̍ś ci̱d atra̍ mā̱tā yad vī̱raṁ da̱dhana̱d dhani̍ṣṭhā ||
10.073.02a dru̱ho niṣa̍ttā pṛśa̱nī ci̱d evai̍ḥ pu̱rū śaṁse̍na vāvṛdhu̱ṣ ṭa indra̍m |
10.073.02c a̱bhīvṛ̍teva̱ tā ma̍hāpa̱dena̍ dhvā̱ntāt pra̍pi̱tvād ud a̍ranta̱ garbhā̍ḥ ||
10.073.03a ṛ̱ṣvā te̱ pādā̱ pra yaj jigā̱sy ava̍rdha̱n vājā̍ u̱ta ye ci̱d atra̍ |
10.073.03c tvam i̍ndra sālāvṛ̱kān sa̱hasra̍m ā̱san da̍dhiṣe a̱śvinā va̍vṛtyāḥ ||
10.073.04a sa̱ma̱nā tūrṇi̱r upa̍ yāsi ya̱jñam ā nāsa̍tyā sa̱khyāya̍ vakṣi |
10.073.04c va̱sāvyā̍m indra dhārayaḥ sa̱hasrā̱śvinā̍ śūra dadatur ma̱ghāni̍ ||
10.073.05a manda̍māna ṛ̱tād adhi̍ pra̱jāyai̱ sakhi̍bhi̱r indra̍ iṣi̱rebhi̱r artha̍m |
10.073.05c ābhi̱r hi mā̱yā upa̱ dasyu̱m āgā̱n miha̱ḥ pra ta̱mrā a̍vapa̱t tamā̍ṁsi ||
10.073.06a sanā̍mānā cid dhvasayo̱ ny a̍smā̱ avā̍ha̱nn indra̍ u̱ṣaso̱ yathāna̍ḥ |
10.073.06c ṛ̱ṣvair a̍gaccha̱ḥ sakhi̍bhi̱r nikā̍maiḥ sā̱kam pra̍ti̱ṣṭhā hṛdyā̍ jaghantha ||
10.073.07a tvaṁ ja̍ghantha̱ namu̍cim makha̱syuṁ dāsa̍ṁ kṛṇvā̱na ṛṣa̍ye̱ vimā̍yam |
10.073.07c tvaṁ ca̍kartha̱ mana̍ve syo̱nān pa̱tho de̍va̱trāñja̍seva̱ yānā̍n ||
10.073.08a tvam e̱tāni̍ papriṣe̱ vi nāmeśā̍na indra dadhiṣe̱ gabha̍stau |
10.073.08c anu̍ tvā de̱vāḥ śava̍sā madanty u̱pari̍budhnān va̱nina̍ś cakartha ||
10.073.09a ca̱kraṁ yad a̍syā̱psv ā niṣa̍ttam u̱to tad a̍smai̱ madhv ic ca̍cchadyāt |
10.073.09c pṛ̱thi̱vyām ati̍ṣita̱ṁ yad ūdha̱ḥ payo̱ goṣv ada̍dhā̱ oṣa̍dhīṣu ||
10.073.10a aśvā̍d iyā̱yeti̱ yad vada̱nty oja̍so jā̱tam u̱ta ma̍nya enam |
10.073.10c ma̱nyor i̍yāya ha̱rmyeṣu̍ tasthau̱ yata̍ḥ praja̱jña indro̍ asya veda ||
10.073.11a vaya̍ḥ supa̱rṇā upa̍ sedu̱r indra̍m pri̱yame̍dhā̱ ṛṣa̍yo̱ nādha̍mānāḥ |
10.073.11c apa̍ dhvā̱ntam ū̍rṇu̱hi pū̱rdhi cakṣu̍r mumu̱gdhy a1̱̍smān ni̱dhaye̍va ba̱ddhān ||

10.074.01a vasū̍nāṁ vā carkṛṣa̱ iya̍kṣan dhi̱yā vā̍ ya̱jñair vā̱ roda̍syoḥ |
10.074.01c arva̍nto vā̱ ye ra̍yi̱manta̍ḥ sā̱tau va̱nuṁ vā̱ ye su̱śruṇa̍ṁ su̱śruto̱ dhuḥ ||
10.074.02a hava̍ eṣā̱m asu̍ro nakṣata̱ dyāṁ śra̍vasya̱tā mana̍sā niṁsata̱ kṣām |
10.074.02c cakṣā̍ṇā̱ yatra̍ suvi̱tāya̍ de̱vā dyaur na vāre̍bhiḥ kṛ̱ṇava̍nta̱ svaiḥ ||
10.074.03a i̱yam e̍ṣām a̱mṛtā̍nā̱ṁ gīḥ sa̱rvatā̍tā̱ ye kṛ̱paṇa̍nta̱ ratna̍m |
10.074.03c dhiya̍ṁ ca ya̱jñaṁ ca̱ sādha̍nta̱s te no̍ dhāntu vasa̱vya1̱̍m asā̍mi ||
10.074.04a ā tat ta̍ indrā̱yava̍ḥ panantā̱bhi ya ū̱rvaṁ goma̍nta̱ṁ titṛ̍tsān |
10.074.04c sa̱kṛ̱tsva1̱̍ṁ ye pu̍rupu̱trām ma̱hīṁ sa̱hasra̍dhārām bṛha̱tīṁ dudu̍kṣan ||
10.074.05a śacī̍va̱ indra̱m ava̍se kṛṇudhva̱m anā̍nataṁ da̱maya̍ntam pṛta̱nyūn |
10.074.05c ṛ̱bhu̱kṣaṇa̍m ma̱ghavā̍naṁ suvṛ̱ktim bhartā̱ yo vajra̱ṁ narya̍m puru̱kṣuḥ ||
10.074.06a yad vā̱vāna̍ puru̱tama̍m purā̱ṣāḻ ā vṛ̍tra̱hendro̱ nāmā̍ny aprāḥ |
10.074.06c ace̍ti prā̱saha̱s pati̱s tuvi̍ṣmā̱n yad ī̍m u̱śmasi̱ karta̍ve̱ kara̱t tat ||

10.075.01a pra su va̍ āpo mahi̱māna̍m utta̱maṁ kā̱rur vo̍cāti̱ sada̍ne vi̱vasva̍taḥ |
10.075.01c pra sa̱pta-sa̍pta tre̱dhā hi ca̍kra̱muḥ pra sṛtva̍rīṇā̱m ati̱ sindhu̱r oja̍sā ||
10.075.02a pra te̍ 'rada̱d varu̍ṇo̱ yāta̍ve pa̱thaḥ sindho̱ yad vājā̍m̐ a̱bhy adra̍va̱s tvam |
10.075.02c bhūmyā̱ adhi̍ pra̱vatā̍ yāsi̱ sānu̍nā̱ yad e̍ṣā̱m agra̱ṁ jaga̍tām ira̱jyasi̍ ||
10.075.03a di̱vi sva̱no ya̍tate̱ bhūmyo̱pary a̍na̱ntaṁ śuṣma̱m ud i̍yarti bhā̱nunā̍ |
10.075.03c a̱bhrād i̍va̱ pra sta̍nayanti vṛ̱ṣṭaya̱ḥ sindhu̱r yad eti̍ vṛṣa̱bho na roru̍vat ||
10.075.04a a̱bhi tvā̍ sindho̱ śiśu̱m in na mā̱taro̍ vā̱śrā a̍rṣanti̱ paya̍seva dhe̱nava̍ḥ |
10.075.04c rāje̍va̱ yudhvā̍ nayasi̱ tvam it sicau̱ yad ā̍sā̱m agra̍m pra̱vatā̱m ina̍kṣasi ||
10.075.05a i̱mam me̍ gaṅge yamune sarasvati̱ śutu̍dri̱ stoma̍ṁ sacatā̱ paru̱ṣṇy ā |
10.075.05c a̱si̱knyā ma̍rudvṛdhe vi̱tasta̱yārjī̍kīye śṛṇu̱hy ā su̱ṣoma̍yā ||
10.075.06a tṛ̱ṣṭāma̍yā pratha̱maṁ yāta̍ve sa̱jūḥ su̱sartvā̍ ra̱sayā̍ śve̱tyā tyā |
10.075.06c tvaṁ si̍ndho̱ kubha̍yā goma̱tīṁ krumu̍m meha̱tnvā sa̱ratha̱ṁ yābhi̱r īya̍se ||
10.075.07a ṛjī̱ty enī̱ ruśa̍tī mahi̱tvā pari̱ jrayā̍ṁsi bharate̱ rajā̍ṁsi |
10.075.07c ada̍bdhā̱ sindhu̍r a̱pasā̍m a̱pasta̱māśvā̱ na ci̱trā vapu̍ṣīva darśa̱tā ||
10.075.08a svaśvā̱ sindhu̍ḥ su̱rathā̍ su̱vāsā̍ hira̱ṇyayī̱ sukṛ̍tā vā̱jinī̍vatī |
10.075.08c ūrṇā̍vatī yuva̱tiḥ sī̱lamā̍vaty u̱tādhi̍ vaste su̱bhagā̍ madhu̱vṛdha̍m ||
10.075.09a su̱khaṁ ratha̍ṁ yuyuje̱ sindhu̍r a̱śvina̱ṁ tena̱ vāja̍ṁ saniṣad a̱sminn ā̱jau |
10.075.09c ma̱hān hy a̍sya mahi̱mā pa̍na̱syate 'da̍bdhasya̱ svaya̍śaso vira̱pśina̍ḥ ||

10.076.01a ā va̍ ṛñjasa ū̱rjāṁ vyu̍ṣṭi̱ṣv indra̍m ma̱ruto̱ roda̍sī anaktana |
10.076.01c u̱bhe yathā̍ no̱ aha̍nī sacā̱bhuvā̱ sada̍ḥ-sado variva̱syāta̍ u̱dbhidā̍ ||
10.076.02a tad u̱ śreṣṭha̱ṁ sava̍naṁ sunota̱nātyo̱ na hasta̍yato̱ adri̍ḥ so̱tari̍ |
10.076.02c vi̱dad dhy a1̱̍ryo a̱bhibhū̍ti̱ pauṁsya̍m ma̱ho rā̱ye ci̍t tarute̱ yad arva̍taḥ ||
10.076.03a tad id dhy a̍sya̱ sava̍naṁ vi̱ver a̱po yathā̍ pu̱rā mana̍ve gā̱tum aśre̍t |
10.076.03c goa̍rṇasi tvā̱ṣṭre aśva̍nirṇiji̱ prem a̍dhva̱reṣv a̍dhva̱rām̐ a̍śiśrayuḥ ||
10.076.04a apa̍ hata ra̱kṣaso̍ bhaṅgu̱rāva̍taḥ skabhā̱yata̱ nirṛ̍ti̱ṁ sedha̱tāma̍tim |
10.076.04c ā no̍ ra̱yiṁ sarva̍vīraṁ sunotana devā̱vya̍m bharata̱ śloka̍m adrayaḥ ||
10.076.05a di̱vaś ci̱d ā vo 'ma̍vattarebhyo vi̱bhvanā̍ cid ā̱śva̍pastarebhyaḥ |
10.076.05c vā̱yoś ci̱d ā soma̍rabhastarebhyo̱ 'gneś ci̍d arca pitu̱kṛtta̍rebhyaḥ ||
10.076.06a bhu̱rantu̍ no ya̱śasa̱ḥ sotv andha̍so̱ grāvā̍ṇo vā̱cā di̱vitā̍ di̱vitma̍tā |
10.076.06c naro̱ yatra̍ duha̱te kāmya̱m madhv ā̍gho̱ṣaya̍nto a̱bhito̍ mitha̱stura̍ḥ ||
10.076.07a su̱nvanti̱ soma̍ṁ rathi̱rāso̱ adra̍yo̱ nir a̍sya̱ rasa̍ṁ ga̱viṣo̍ duhanti̱ te |
10.076.07c du̱hanty ūdha̍r upa̱seca̍nāya̱ kaṁ naro̍ ha̱vyā na ma̍rjayanta ā̱sabhi̍ḥ ||
10.076.08a e̱te na̍ra̱ḥ svapa̍so abhūtana̱ ya indrā̍ya sunu̱tha soma̍m adrayaḥ |
10.076.08c vā̱maṁ-vā̍maṁ vo di̱vyāya̱ dhāmne̱ vasu̍-vasu va̱ḥ pārthi̍vāya sunva̱te ||

10.077.01a a̱bhra̱pruṣo̱ na vā̱cā pru̍ṣā̱ vasu̍ ha̱viṣma̍nto̱ na ya̱jñā vi̍jā̱nuṣa̍ḥ |
10.077.01c su̱māru̍ta̱ṁ na bra̱hmāṇa̍m a̱rhase̍ ga̱ṇam a̍stoṣy eṣā̱ṁ na śo̱bhase̍ ||
10.077.02a śri̱ye maryā̍so a̱ñjīm̐r a̍kṛṇvata su̱māru̍ta̱ṁ na pū̱rvīr ati̱ kṣapa̍ḥ |
10.077.02c di̱vas pu̱trāsa̱ etā̱ na ye̍tira ādi̱tyāsa̱s te a̱krā na vā̍vṛdhuḥ ||
10.077.03a pra ye di̱vaḥ pṛ̍thi̱vyā na ba̱rhaṇā̱ tmanā̍ riri̱cre a̱bhrān na sūrya̍ḥ |
10.077.03c pāja̍svanto̱ na vī̱rāḥ pa̍na̱syavo̍ ri̱śāda̍so̱ na maryā̍ a̱bhidya̍vaḥ ||
10.077.04a yu̱ṣmāka̍m bu̱dhne a̱pāṁ na yāma̍ni vithu̱ryati̱ na ma̱hī śra̍tha̱ryati̍ |
10.077.04c vi̱śvapsu̍r ya̱jño a̱rvāg a̱yaṁ su va̱ḥ praya̍svanto̱ na sa̱trāca̱ ā ga̍ta ||
10.077.05a yū̱yaṁ dhū̱rṣu pra̱yujo̱ na ra̱śmibhi̱r jyoti̍ṣmanto̱ na bhā̱sā vyu̍ṣṭiṣu |
10.077.05c śye̱nāso̱ na svaya̍śaso ri̱śāda̍saḥ pra̱vāso̱ na prasi̍tāsaḥ pari̱pruṣa̍ḥ ||
10.077.06a pra yad vaha̍dhve marutaḥ parā̱kād yū̱yam ma̱haḥ sa̱ṁvara̍ṇasya̱ vasva̍ḥ |
10.077.06c vi̱dā̱nāso̍ vasavo̱ rādhya̍syā̱rāc ci̱d dveṣa̍ḥ sanu̱tar yu̍yota ||
10.077.07a ya u̱dṛci̍ ya̱jñe a̍dhvare̱ṣṭhā ma̱rudbhyo̱ na mānu̍ṣo̱ dadā̍śat |
10.077.07c re̱vat sa vayo̍ dadhate su̱vīra̱ṁ sa de̱vānā̱m api̍ gopī̱the a̍stu ||
10.077.08a te hi ya̱jñeṣu̍ ya̱jñiyā̍sa̱ ūmā̍ ādi̱tyena̱ nāmnā̱ śambha̍viṣṭhāḥ |
10.077.08c te no̍ 'vantu ratha̱tūr ma̍nī̱ṣām ma̱haś ca̱ yāma̍nn adhva̱re ca̍kā̱nāḥ ||

10.078.01a viprā̍so̱ na manma̍bhiḥ svā̱dhyo̍ devā̱vyo̱3̱̍ na ya̱jñaiḥ svapna̍saḥ |
10.078.01c rājā̍no̱ na ci̱trāḥ su̍sa̱ṁdṛśa̍ḥ kṣitī̱nāṁ na maryā̍ are̱pasa̍ḥ ||
10.078.02a a̱gnir na ye bhrāja̍sā ru̱kmava̍kṣaso̱ vātā̍so̱ na sva̱yuja̍ḥ sa̱dyaū̍tayaḥ |
10.078.02c pra̱jñā̱tāro̱ na jyeṣṭhā̍ḥ sunī̱taya̍ḥ su̱śarmā̍ṇo̱ na somā̍ ṛ̱taṁ ya̱te ||
10.078.03a vātā̍so̱ na ye dhuna̍yo jiga̱tnavo̍ 'gnī̱nāṁ na ji̱hvā vi̍ro̱kiṇa̍ḥ |
10.078.03c varma̍ṇvanto̱ na yo̱dhāḥ śimī̍vantaḥ pitṝ̱ṇāṁ na śaṁsā̍ḥ surā̱taya̍ḥ ||
10.078.04a rathā̍nā̱ṁ na ye1̱̍ 'rāḥ sanā̍bhayo jigī̱vāṁso̱ na śūrā̍ a̱bhidya̍vaḥ |
10.078.04c va̱re̱yavo̱ na maryā̍ ghṛta̱pruṣo̍ 'bhisva̱rtāro̍ a̱rkaṁ na su̱ṣṭubha̍ḥ ||
10.078.05a aśvā̍so̱ na ye jyeṣṭhā̍sa ā̱śavo̍ didhi̱ṣavo̱ na ra̱thya̍ḥ su̱dāna̍vaḥ |
10.078.05c āpo̱ na ni̱mnair u̱dabhi̍r jiga̱tnavo̍ vi̱śvarū̍pā̱ aṅgi̍raso̱ na sāma̍bhiḥ ||
10.078.06a grāvā̍ṇo̱ na sū̱raya̱ḥ sindhu̍mātara ādardi̱rāso̱ adra̍yo̱ na vi̱śvahā̍ |
10.078.06c śi̱śūlā̱ na krī̱ḻaya̍ḥ sumā̱taro̍ mahāgrā̱mo na yāma̍nn u̱ta tvi̱ṣā ||
10.078.07a u̱ṣasā̱ṁ na ke̱tavo̍ 'dhvara̱śriya̍ḥ śubha̱ṁyavo̱ nāñjibhi̱r vy a̍śvitan |
10.078.07c sindha̍vo̱ na ya̱yiyo̱ bhrāja̍dṛṣṭayaḥ parā̱vato̱ na yoja̍nāni mamire ||
10.078.08a su̱bhā̱gān no̍ devāḥ kṛṇutā su̱ratnā̍n a̱smān sto̱tṝn ma̍ruto vāvṛdhā̱nāḥ |
10.078.08c adhi̍ sto̱trasya̍ sa̱khyasya̍ gāta sa̱nād dhi vo̍ ratna̱dheyā̍ni̱ santi̍ ||

10.079.01a apa̍śyam asya maha̱to ma̍hi̱tvam ama̍rtyasya̱ martyā̍su vi̱kṣu |
10.079.01c nānā̱ hanū̱ vibhṛ̍te̱ sam bha̍rete̱ asi̍nvatī̱ bapsa̍tī̱ bhūry a̍ttaḥ ||
10.079.02a guhā̱ śiro̱ nihi̍ta̱m ṛdha̍g a̱kṣī asi̍nvann atti ji̱hvayā̱ vanā̍ni |
10.079.02c atrā̍ṇy asmai pa̱ḍbhiḥ sam bha̍ranty uttā̱naha̍stā̱ nama̱sādhi̍ vi̱kṣu ||
10.079.03a pra mā̱tuḥ pra̍ta̱raṁ guhya̍m i̱cchan ku̍mā̱ro na vī̱rudha̍ḥ sarpad u̱rvīḥ |
10.079.03c sa̱saṁ na pa̱kvam a̍vidac chu̱canta̍ṁ riri̱hvāṁsa̍ṁ ri̱pa u̱pasthe̍ a̱ntaḥ ||
10.079.04a tad vā̍m ṛ̱taṁ ro̍dasī̱ pra bra̍vīmi̱ jāya̍māno mā̱tarā̱ garbho̍ atti |
10.079.04c nāhaṁ de̱vasya̱ martya̍ś ciketā̱gnir a̱ṅga vice̍tā̱ḥ sa prace̍tāḥ ||
10.079.05a yo a̍smā̱ anna̍ṁ tṛ̱ṣv ā̱3̱̍dadhā̱ty ājyai̍r ghṛ̱tair ju̱hoti̱ puṣya̍ti |
10.079.05c tasmai̍ sa̱hasra̍m a̱kṣabhi̱r vi ca̱kṣe 'gne̍ vi̱śvata̍ḥ pra̱tyaṅṅ a̍si̱ tvam ||
10.079.06a kiṁ de̱veṣu̱ tyaja̱ ena̍ś caka̱rthāgne̍ pṛ̱cchāmi̱ nu tvām avi̍dvān |
10.079.06c akrī̍ḻa̱n krīḻa̱n hari̱r atta̍ve̱ 'dan vi pa̍rva̱śaś ca̍karta̱ gām i̍vā̱siḥ ||
10.079.07a viṣū̍co̱ aśvā̍n yuyuje vane̱jā ṛjī̍tibhī raśa̱nābhi̍r gṛbhī̱tān |
10.079.07c ca̱kṣa̱de mi̱tro vasu̍bhi̱ḥ sujā̍ta̱ḥ sam ā̍nṛdhe̱ parva̍bhir vāvṛdhā̱naḥ ||

10.080.01a a̱gniḥ sapti̍ṁ vājambha̱raṁ da̍dāty a̱gnir vī̱raṁ śrutya̍ṁ karmani̱ḥṣṭhām |
10.080.01c a̱gnī roda̍sī̱ vi ca̍rat sama̱ñjann a̱gnir nārī̍ṁ vī̱raku̍kṣi̱m pura̍ṁdhim ||
10.080.02a a̱gner apna̍saḥ sa̱mid a̍stu bha̱drāgnir ma̱hī roda̍sī̱ ā vi̍veśa |
10.080.02c a̱gnir eka̍ṁ codayat sa̱matsv a̱gnir vṛ̱trāṇi̍ dayate pu̱rūṇi̍ ||
10.080.03a a̱gnir ha̱ tyaṁ jara̍ta̱ḥ karṇa̍m āvā̱gnir a̱dbhyo nir a̍daha̱j jarū̍tham |
10.080.03c a̱gnir atri̍ṁ gha̱rma u̍ruṣyad a̱ntar a̱gnir nṛ̱medha̍m pra̱jayā̍sṛja̱t sam ||
10.080.04a a̱gnir dā̱d dravi̍ṇaṁ vī̱rape̍śā a̱gnir ṛṣi̱ṁ yaḥ sa̱hasrā̍ sa̱noti̍ |
10.080.04c a̱gnir di̱vi ha̱vyam ā ta̍tānā̱gner dhāmā̍ni̱ vibhṛ̍tā puru̱trā ||
10.080.05a a̱gnim u̱kthair ṛṣa̍yo̱ vi hva̍yante̱ 'gniṁ naro̱ yāma̍ni bādhi̱tāsa̍ḥ |
10.080.05c a̱gniṁ vayo̍ a̱ntari̍kṣe̱ pata̍nto̱ 'gniḥ sa̱hasrā̱ pari̍ yāti̱ gonā̍m ||
10.080.06a a̱gniṁ viśa̍ īḻate̱ mānu̍ṣī̱r yā a̱gnim manu̍ṣo̱ nahu̍ṣo̱ vi jā̱tāḥ |
10.080.06c a̱gnir gāndha̍rvīm pa̱thyā̍m ṛ̱tasyā̱gner gavyū̍tir ghṛ̱ta ā niṣa̍ttā ||
10.080.07a a̱gnaye̱ brahma̍ ṛ̱bhava̍s tatakṣur a̱gnim ma̱hām a̍vocāmā suvṛ̱ktim |
10.080.07c agne̱ prāva̍ jari̱tāra̍ṁ yavi̱ṣṭhāgne̱ mahi̱ dravi̍ṇa̱m ā ya̍jasva ||

10.081.01a ya i̱mā viśvā̱ bhuva̍nāni̱ juhva̱d ṛṣi̱r hotā̱ ny asī̍dat pi̱tā na̍ḥ |
10.081.01c sa ā̱śiṣā̱ dravi̍ṇam i̱cchamā̍naḥ prathama̱cchad ava̍rā̱m̐ ā vi̍veśa ||
10.081.02a kiṁ svi̍d āsīd adhi̱ṣṭhāna̍m ā̱rambha̍ṇaṁ kata̱mat svi̍t ka̱thāsī̍t |
10.081.02c yato̱ bhūmi̍ṁ ja̱naya̍n vi̱śvaka̍rmā̱ vi dyām aurṇo̍n mahi̱nā vi̱śvaca̍kṣāḥ ||
10.081.03a vi̱śvata̍ścakṣur u̱ta vi̱śvato̍mukho vi̱śvato̍bāhur u̱ta vi̱śvata̍spāt |
10.081.03c sam bā̱hubhyā̱ṁ dhama̍ti̱ sam pata̍trai̱r dyāvā̱bhūmī̍ ja̱naya̍n de̱va eka̍ḥ ||
10.081.04a kiṁ svi̱d vana̱ṁ ka u̱ sa vṛ̱kṣa ā̍sa̱ yato̱ dyāvā̍pṛthi̱vī ni̍ṣṭata̱kṣuḥ |
10.081.04c manī̍ṣiṇo̱ mana̍sā pṛ̱cchated u̱ tad yad a̱dhyati̍ṣṭha̱d bhuva̍nāni dhā̱raya̍n ||
10.081.05a yā te̱ dhāmā̍ni para̱māṇi̱ yāva̱mā yā ma̍dhya̱mā vi̍śvakarmann u̱temā |
10.081.05c śikṣā̱ sakhi̍bhyo ha̱viṣi̍ svadhāvaḥ sva̱yaṁ ya̍jasva ta̱nva̍ṁ vṛdhā̱naḥ ||
10.081.06a viśva̍karman ha̱viṣā̍ vāvṛdhā̱naḥ sva̱yaṁ ya̍jasva pṛthi̱vīm u̱ta dyām |
10.081.06c muhya̍ntv a̱nye a̱bhito̱ janā̍sa i̱hāsmāka̍m ma̱ghavā̍ sū̱rir a̍stu ||
10.081.07a vā̱cas pati̍ṁ vi̱śvaka̍rmāṇam ū̱taye̍ mano̱juva̱ṁ vāje̍ a̱dyā hu̍vema |
10.081.07c sa no̱ viśvā̍ni̱ hava̍nāni joṣad vi̱śvaśa̍mbhū̱r ava̍se sā̱dhuka̍rmā ||

10.082.01a cakṣu̍ṣaḥ pi̱tā mana̍sā̱ hi dhīro̍ ghṛ̱tam e̍ne ajana̱n nanna̍māne |
10.082.01c ya̱ded antā̱ ada̍dṛhanta̱ pūrva̱ ād id dyāvā̍pṛthi̱vī a̍prathetām ||
10.082.02a vi̱śvaka̍rmā̱ vima̍nā̱ ād vihā̍yā dhā̱tā vi̍dhā̱tā pa̍ra̱mota sa̱ṁdṛk |
10.082.02c teṣā̍m i̱ṣṭāni̱ sam i̱ṣā ma̍danti̱ yatrā̍ saptaṛ̱ṣīn pa̱ra eka̍m ā̱huḥ ||
10.082.03a yo na̍ḥ pi̱tā ja̍ni̱tā yo vi̍dhā̱tā dhāmā̍ni̱ veda̱ bhuva̍nāni̱ viśvā̍ |
10.082.03c yo de̱vānā̍ṁ nāma̱dhā eka̍ e̱va taṁ sa̍mpra̱śnam bhuva̍nā yanty a̱nyā ||
10.082.04a ta āya̍janta̱ dravi̍ṇa̱ṁ sam a̍smā̱ ṛṣa̍ya̱ḥ pūrve̍ jari̱tāro̱ na bhū̱nā |
10.082.04c a̱sūrte̱ sūrte̱ raja̍si niṣa̱tte ye bhū̱tāni̍ sa̱makṛ̍ṇvann i̱māni̍ ||
10.082.05a pa̱ro di̱vā pa̱ra e̱nā pṛ̍thi̱vyā pa̱ro de̱vebhi̱r asu̍rai̱r yad asti̍ |
10.082.05c kaṁ svi̱d garbha̍m pratha̱maṁ da̍dhra̱ āpo̱ yatra̍ de̱vāḥ sa̱mapa̍śyanta̱ viśve̍ ||
10.082.06a tam id garbha̍m pratha̱maṁ da̍dhra̱ āpo̱ yatra̍ de̱vāḥ sa̱maga̍cchanta̱ viśve̍ |
10.082.06c a̱jasya̱ nābhā̱v adhy eka̱m arpi̍ta̱ṁ yasmi̱n viśvā̍ni̱ bhuva̍nāni ta̱sthuḥ ||
10.082.07a na taṁ vi̍dātha̱ ya i̱mā ja̱jānā̱nyad yu̱ṣmāka̱m anta̍ram babhūva |
10.082.07c nī̱hā̱reṇa̱ prāvṛ̍tā̱ jalpyā̍ cāsu̱tṛpa̍ uktha̱śāsa̍ś caranti ||

10.083.01a yas te̍ ma̱nyo 'vi̍dhad vajra sāyaka̱ saha̱ oja̍ḥ puṣyati̱ viśva̍m ānu̱ṣak |
10.083.01c sā̱hyāma̱ dāsa̱m ārya̱ṁ tvayā̍ yu̱jā saha̍skṛtena̱ saha̍sā̱ saha̍svatā ||
10.083.02a ma̱nyur indro̍ ma̱nyur e̱vāsa̍ de̱vo ma̱nyur hotā̱ varu̍ṇo jā̱tave̍dāḥ |
10.083.02c ma̱nyuṁ viśa̍ īḻate̱ mānu̍ṣī̱r yāḥ pā̱hi no̍ manyo̱ tapa̍sā sa̱joṣā̍ḥ ||
10.083.03a a̱bhī̍hi manyo ta̱vasa̱s tavī̍yā̱n tapa̍sā yu̱jā vi ja̍hi̱ śatrū̍n |
10.083.03c a̱mi̱tra̱hā vṛ̍tra̱hā da̍syu̱hā ca̱ viśvā̱ vasū̱ny ā bha̍rā̱ tvaṁ na̍ḥ ||
10.083.04a tvaṁ hi ma̍nyo a̱bhibhū̍tyojāḥ svaya̱mbhūr bhāmo̍ abhimātiṣā̱haḥ |
10.083.04c vi̱śvaca̍rṣaṇi̱ḥ sahu̍ri̱ḥ sahā̍vān a̱smāsv oja̱ḥ pṛta̍nāsu dhehi ||
10.083.05a a̱bhā̱gaḥ sann apa̱ pare̍to asmi̱ tava̱ kratvā̍ tavi̱ṣasya̍ pracetaḥ |
10.083.05c taṁ tvā̍ manyo akra̱tur ji̍hīḻā̱haṁ svā ta̱nūr ba̍la̱deyā̍ya̱ mehi̍ ||
10.083.06a a̱yaṁ te̍ a̱smy upa̱ mehy a̱rvāṅ pra̍tīcī̱naḥ sa̍hure viśvadhāyaḥ |
10.083.06c manyo̍ vajrinn a̱bhi mām ā va̍vṛtsva̱ hanā̍va̱ dasyū̍m̐r u̱ta bo̍dhy ā̱peḥ ||
10.083.07a a̱bhi prehi̍ dakṣiṇa̱to bha̍vā̱ me 'dhā̍ vṛ̱trāṇi̍ jaṅghanāva̱ bhūri̍ |
10.083.07c ju̱homi̍ te dha̱ruṇa̱m madhvo̱ agra̍m u̱bhā u̍pā̱ṁśu pra̍tha̱mā pi̍bāva ||

10.084.01a tvayā̍ manyo sa̱ratha̍m āru̱janto̱ harṣa̍māṇāso dhṛṣi̱tā ma̍rutvaḥ |
10.084.01c ti̱gmeṣa̍va̱ āyu̍dhā sa̱ṁśiśā̍nā a̱bhi pra ya̍ntu̱ naro̍ a̱gnirū̍pāḥ ||
10.084.02a a̱gnir i̍va manyo tviṣi̱taḥ sa̍hasva senā̱nīr na̍ḥ sahure hū̱ta e̍dhi |
10.084.02c ha̱tvāya̱ śatrū̱n vi bha̍jasva̱ veda̱ ojo̱ mimā̍no̱ vi mṛdho̍ nudasva ||
10.084.03a saha̍sva manyo a̱bhimā̍tim a̱sme ru̱jan mṛ̱ṇan pra̍mṛ̱ṇan prehi̱ śatrū̍n |
10.084.03c u̱graṁ te̱ pājo̍ na̱nv ā ru̍rudhre va̱śī vaśa̍ṁ nayasa ekaja̱ tvam ||
10.084.04a eko̍ bahū̱nām a̍si manyav īḻi̱to viśa̍ṁ-viśaṁ yu̱dhaye̱ saṁ śi̍śādhi |
10.084.04c akṛ̍ttaru̱k tvayā̍ yu̱jā va̱yaṁ dyu̱manta̱ṁ ghoṣa̍ṁ vija̱yāya̍ kṛṇmahe ||
10.084.05a vi̱je̱ṣa̱kṛd indra̍ ivānavabra̱vo̱3̱̍ 'smāka̍m manyo adhi̱pā bha̍ve̱ha |
10.084.05c pri̱yaṁ te̱ nāma̍ sahure gṛṇīmasi vi̱dmā tam utsa̱ṁ yata̍ āba̱bhūtha̍ ||
10.084.06a ābhū̍tyā saha̱jā va̍jra sāyaka̱ saho̍ bibharṣy abhibhūta̱ utta̍ram |
10.084.06c kratvā̍ no manyo sa̱ha me̱dy e̍dhi mahādha̱nasya̍ puruhūta sa̱ṁsṛji̍ ||
10.084.07a saṁsṛ̍ṣṭa̱ṁ dhana̍m u̱bhaya̍ṁ sa̱mākṛ̍tam a̱smabhya̍ṁ dattā̱ṁ varu̍ṇaś ca ma̱nyuḥ |
10.084.07c bhiya̱ṁ dadhā̍nā̱ hṛda̍yeṣu̱ śatra̍va̱ḥ parā̍jitāso̱ apa̱ ni la̍yantām ||

10.085.01a sa̱tyenotta̍bhitā̱ bhūmi̱ḥ sūrye̱ṇotta̍bhitā̱ dyauḥ |
10.085.01c ṛ̱tenā̍di̱tyās ti̍ṣṭhanti di̱vi somo̱ adhi̍ śri̱taḥ ||
10.085.02a some̍nādi̱tyā ba̱lina̱ḥ some̍na pṛthi̱vī ma̱hī |
10.085.02c atho̱ nakṣa̍trāṇām e̱ṣām u̱pasthe̱ soma̱ āhi̍taḥ ||
10.085.03a soma̍m manyate papi̱vān yat sa̍mpi̱ṁṣanty oṣa̍dhim |
10.085.03c soma̱ṁ yam bra̱hmāṇo̍ vi̱dur na tasyā̍śnāti̱ kaś ca̱na ||
10.085.04a ā̱cchadvi̍dhānair gupi̱to bārha̍taiḥ soma rakṣi̱taḥ |
10.085.04c grāvṇā̱m ic chṛ̱ṇvan ti̍ṣṭhasi̱ na te̍ aśnāti̱ pārthi̍vaḥ ||
10.085.05a yat tvā̍ deva pra̱piba̍nti̱ tata̱ ā pyā̍yase̱ puna̍ḥ |
10.085.05c vā̱yuḥ soma̍sya rakṣi̱tā samā̍nā̱m māsa̱ ākṛ̍tiḥ ||
10.085.06a raibhy ā̍sīd anu̱deyī̍ nārāśa̱ṁsī nyoca̍nī |
10.085.06c sū̱ryāyā̍ bha̱dram id vāso̱ gātha̍yaiti̱ pari̍ṣkṛtam ||
10.085.07a citti̍r ā upa̱barha̍ṇa̱ṁ cakṣu̍r ā a̱bhyañja̍nam |
10.085.07c dyaur bhūmi̱ḥ kośa̍ āsī̱d yad ayā̍t sū̱ryā pati̍m ||
10.085.08a stomā̍ āsan prati̱dhaya̍ḥ ku̱rīra̱ṁ chanda̍ opa̱śaḥ |
10.085.08c sū̱ryāyā̍ a̱śvinā̍ va̱rāgnir ā̍sīt puroga̱vaḥ ||
10.085.09a somo̍ vadhū̱yur a̍bhavad a̱śvinā̍stām u̱bhā va̱rā |
10.085.09c sū̱ryāṁ yat patye̱ śaṁsa̍ntī̱m mana̍sā savi̱tāda̍dāt ||
10.085.10a mano̍ asyā̱ ana̍ āsī̱d dyaur ā̍sīd u̱ta ccha̱diḥ |
10.085.10c śu̱krāv a̍na̱ḍvāhā̍v āstā̱ṁ yad ayā̍t sū̱ryā gṛ̱ham ||
10.085.11a ṛ̱ksā̱mābhyā̍m a̱bhihi̍tau̱ gāvau̍ te sāma̱nāv i̍taḥ |
10.085.11c śrotra̍ṁ te ca̱kre ā̍stāṁ di̱vi panthā̍ś carācā̱raḥ ||
10.085.12a śucī̍ te ca̱kre yā̱tyā vyā̱no akṣa̱ āha̍taḥ |
10.085.12c ano̍ mana̱smaya̍ṁ sū̱ryāro̍hat praya̱tī pati̍m ||
10.085.13a sū̱ryāyā̍ vaha̱tuḥ prāgā̍t savi̱tā yam a̱vāsṛ̍jat |
10.085.13c a̱ghāsu̍ hanyante̱ gāvo 'rju̍nyo̱ḥ pary u̍hyate ||
10.085.14a yad a̍śvinā pṛ̱cchamā̍nā̱v ayā̍taṁ trica̱kreṇa̍ vaha̱tuṁ sū̱ryāyā̍ḥ |
10.085.14c viśve̍ de̱vā anu̱ tad vā̍m ajānan pu̱traḥ pi̱tarā̍v avṛṇīta pū̱ṣā ||
10.085.15a yad ayā̍taṁ śubhas patī vare̱yaṁ sū̱ryām upa̍ |
10.085.15c kvaika̍ṁ ca̱kraṁ vā̍m āsī̱t kva̍ de̱ṣṭrāya̍ tasthathuḥ ||
10.085.16a dve te̍ ca̱kre sū̍rye bra̱hmāṇa̍ ṛtu̱thā vi̍duḥ |
10.085.16c athaika̍ṁ ca̱kraṁ yad guhā̱ tad a̍ddhā̱taya̱ id vi̍duḥ ||
10.085.17a sū̱ryāyai̍ de̱vebhyo̍ mi̱trāya̱ varu̍ṇāya ca |
10.085.17c ye bhū̱tasya̱ prace̍tasa i̱daṁ tebhyo̍ 'kara̱ṁ nama̍ḥ ||
10.085.18a pū̱rvā̱pa̱raṁ ca̍rato mā̱yayai̱tau śiśū̱ krīḻa̍ntau̱ pari̍ yāto adhva̱ram |
10.085.18c viśvā̍ny a̱nyo bhuva̍nābhi̱caṣṭa̍ ṛ̱tūm̐r a̱nyo vi̱dadha̍j jāyate̱ puna̍ḥ ||
10.085.19a navo̍-navo bhavati̱ jāya̍mā̱no 'hnā̍ṁ ke̱tur u̱ṣasā̍m e̱ty agra̍m |
10.085.19c bhā̱gaṁ de̱vebhyo̱ vi da̍dhāty ā̱yan pra ca̱ndramā̍s tirate dī̱rgham āyu̍ḥ ||
10.085.20a su̱ki̱ṁśu̱kaṁ śa̍lma̱liṁ vi̱śvarū̍pa̱ṁ hira̍ṇyavarṇaṁ su̱vṛta̍ṁ suca̱kram |
10.085.20c ā ro̍ha sūrye a̱mṛta̍sya lo̱kaṁ syo̱nam patye̍ vaha̱tuṁ kṛ̍ṇuṣva ||
10.085.21a ud ī̱rṣvāta̱ḥ pati̍vatī̱ hy e̱3̱̍ṣā vi̱śvāva̍su̱ṁ nama̍sā gī̱rbhir ī̍ḻe |
10.085.21c a̱nyām i̍ccha pitṛ̱ṣada̱ṁ vya̍ktā̱ṁ sa te̍ bhā̱go ja̱nuṣā̱ tasya̍ viddhi ||
10.085.22a ud ī̱rṣvāto̍ viśvāvaso̱ nama̍seḻā mahe tvā |
10.085.22c a̱nyām i̍ccha prapha̱rvya1̱̍ṁ saṁ jā̱yām patyā̍ sṛja ||
10.085.23a a̱nṛ̱kṣa̱rā ṛ̱java̍ḥ santu̱ panthā̱ yebhi̱ḥ sakhā̍yo̱ yanti̍ no vare̱yam |
10.085.23c sam a̍rya̱mā sam bhago̍ no ninīyā̱t saṁ jā̍spa̱tyaṁ su̱yama̍m astu devāḥ ||
10.085.24a pra tvā̍ muñcāmi̱ varu̍ṇasya̱ pāśā̱d yena̱ tvāba̍dhnāt savi̱tā su̱śeva̍ḥ |
10.085.24c ṛ̱tasya̱ yonau̍ sukṛ̱tasya̍ lo̱ke 'ri̍ṣṭāṁ tvā sa̱ha patyā̍ dadhāmi ||
10.085.25a preto mu̱ñcāmi̱ nāmuta̍ḥ suba̱ddhām a̱muta̍s karam |
10.085.25c yathe̱yam i̍ndra mīḍhvaḥ supu̱trā su̱bhagāsa̍ti ||
10.085.26a pū̱ṣā tve̱to na̍yatu hasta̱gṛhyā̱śvinā̍ tvā̱ pra va̍hatā̱ṁ rathe̍na |
10.085.26c gṛ̱hān ga̍ccha gṛ̱hapa̍tnī̱ yathāso̍ va̱śinī̱ tvaṁ vi̱datha̱m ā va̍dāsi ||
10.085.27a i̱ha pri̱yam pra̱jayā̍ te̱ sam ṛ̍dhyatām a̱smin gṛ̱he gārha̍patyāya jāgṛhi |
10.085.27c e̱nā patyā̍ ta̱nva1̱̍ṁ saṁ sṛ̍ja̱svādhā̱ jivrī̍ vi̱datha̱m ā va̍dāthaḥ ||
10.085.28a nī̱la̱lo̱hi̱tam bha̍vati kṛ̱tyāsa̱ktir vy a̍jyate |
10.085.28c edha̍nte asyā jñā̱taya̱ḥ pati̍r ba̱ndheṣu̍ badhyate ||
10.085.29a parā̍ dehi śāmu̱lya̍m bra̱hmabhyo̱ vi bha̍jā̱ vasu̍ |
10.085.29c kṛ̱tyaiṣā pa̱dvatī̍ bhū̱tvy ā jā̱yā vi̍śate̱ pati̍m ||
10.085.30a a̱śrī̱rā ta̱nūr bha̍vati̱ ruśa̍tī pā̱payā̍mu̱yā |
10.085.30c pati̱r yad va̱dhvo̱3̱̍ vāsa̍sā̱ svam aṅga̍m abhi̱dhitsa̍te ||
10.085.31a ye va̱dhva̍ś ca̱ndraṁ va̍ha̱tuṁ yakṣmā̱ yanti̱ janā̱d anu̍ |
10.085.31c puna̱s tān ya̱jñiyā̍ de̱vā naya̍ntu̱ yata̱ āga̍tāḥ ||
10.085.32a mā vi̍dan paripa̱nthino̱ ya ā̱sīda̍nti̱ dampa̍tī |
10.085.32c su̱gebhi̍r du̱rgam atī̍tā̱m apa̍ drā̱ntv arā̍tayaḥ ||
10.085.33a su̱ma̱ṅga̱līr i̱yaṁ va̱dhūr i̱māṁ sa̱meta̱ paśya̍ta |
10.085.33c saubhā̍gyam asyai da̱ttvāyāthāsta̱ṁ vi pare̍tana ||
10.085.34a tṛ̱ṣṭam e̱tat kaṭu̍kam e̱tad a̍pā̱ṣṭhava̍d vi̱ṣava̱n naitad atta̍ve |
10.085.34c sū̱ryāṁ yo bra̱hmā vi̱dyāt sa id vādhū̍yam arhati ||
10.085.35a ā̱śasa̍naṁ vi̱śasa̍na̱m atho̍ adhivi̱karta̍nam |
10.085.35c sū̱ryāyā̍ḥ paśya rū̱pāṇi̱ tāni̍ bra̱hmā tu śu̍ndhati ||
10.085.36a gṛ̱bhṇāmi̍ te saubhaga̱tvāya̱ hasta̱m mayā̱ patyā̍ ja̱rada̍ṣṭi̱r yathāsa̍ḥ |
10.085.36c bhago̍ arya̱mā sa̍vi̱tā pura̍ṁdhi̱r mahya̍ṁ tvādu̱r gārha̍patyāya de̱vāḥ ||
10.085.37a tām pū̍ṣañ chi̱vata̍mā̱m era̍yasva̱ yasyā̱m bīja̍m manu̱ṣyā̱3̱̍ vapa̍nti |
10.085.37c yā na̍ ū̱rū u̍śa̱tī vi̱śrayā̍te̱ yasyā̍m u̱śanta̍ḥ pra̱harā̍ma̱ śepa̍m ||
10.085.38a tubhya̱m agre̱ pary a̍vahan sū̱ryāṁ va̍ha̱tunā̍ sa̱ha |
10.085.38c puna̱ḥ pati̍bhyo jā̱yāṁ dā a̍gne pra̱jayā̍ sa̱ha ||
10.085.39a puna̱ḥ patnī̍m a̱gnir a̍dā̱d āyu̍ṣā sa̱ha varca̍sā |
10.085.39c dī̱rghāyu̍r asyā̱ yaḥ pati̱r jīvā̍ti śa̱rada̍ḥ śa̱tam ||
10.085.40a soma̍ḥ pratha̱mo vi̍vide gandha̱rvo vi̍vida̱ utta̍raḥ |
10.085.40c tṛ̱tīyo̍ a̱gniṣ ṭe̱ pati̍s tu̱rīya̍s te manuṣya̱jāḥ ||
10.085.41a somo̍ dadad gandha̱rvāya̍ gandha̱rvo da̍dad a̱gnaye̍ |
10.085.41c ra̱yiṁ ca̍ pu̱trām̐ś cā̍dād a̱gnir mahya̱m atho̍ i̱mām ||
10.085.42a i̱haiva sta̱m mā vi yau̍ṣṭa̱ṁ viśva̱m āyu̱r vy a̍śnutam |
10.085.42c krīḻa̍ntau pu̱trair naptṛ̍bhi̱r moda̍mānau̱ sve gṛ̱he ||
10.085.43a ā na̍ḥ pra̱jāṁ ja̍nayatu pra̱jāpa̍tir ājara̱sāya̱ sam a̍naktv arya̱mā |
10.085.43c adu̍rmaṅgalīḥ patilo̱kam ā vi̍śa̱ śaṁ no̍ bhava dvi̱pade̱ śaṁ catu̍ṣpade ||
10.085.44a agho̍racakṣu̱r apa̍tighny edhi śi̱vā pa̱śubhya̍ḥ su̱manā̍ḥ su̱varcā̍ḥ |
10.085.44c vī̱ra̱sūr de̱vakā̍mā syo̱nā śaṁ no̍ bhava dvi̱pade̱ śaṁ catu̍ṣpade ||
10.085.45a i̱māṁ tvam i̍ndra mīḍhvaḥ supu̱trāṁ su̱bhagā̍ṁ kṛṇu |
10.085.45c daśā̍syām pu̱trān ā dhe̍hi̱ pati̍m ekāda̱śaṁ kṛ̍dhi ||
10.085.46a sa̱mrājñī̱ śvaśu̍re bhava sa̱mrājñī̍ śva̱śrvām bha̍va |
10.085.46c nanā̍ndari sa̱mrājñī̍ bhava sa̱mrājñī̱ adhi̍ de̱vṛṣu̍ ||
10.085.47a sam a̍ñjantu̱ viśve̍ de̱vāḥ sam āpo̱ hṛda̍yāni nau |
10.085.47c sam mā̍ta̱riśvā̱ saṁ dhā̱tā sam u̱ deṣṭrī̍ dadhātu nau ||

10.086.01a vi hi soto̱r asṛ̍kṣata̱ nendra̍ṁ de̱vam a̍maṁsata |
10.086.01c yatrāma̍dad vṛ̱ṣāka̍pir a̱ryaḥ pu̱ṣṭeṣu̱ matsa̍khā̱ viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.02a parā̱ hī̍ndra̱ dhāva̍si vṛ̱ṣāka̍pe̱r ati̱ vyathi̍ḥ |
10.086.02c no aha̱ pra vi̍ndasy a̱nyatra̱ soma̍pītaye̱ viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.03a kim a̱yaṁ tvāṁ vṛ̱ṣāka̍piś ca̱kāra̱ hari̍to mṛ̱gaḥ |
10.086.03c yasmā̍ ira̱syasīd u̱ nv a1̱̍ryo vā̍ puṣṭi̱mad vasu̱ viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.04a yam i̱maṁ tvaṁ vṛ̱ṣāka̍pim pri̱yam i̍ndrābhi̱rakṣa̍si |
10.086.04c śvā nv a̍sya jambhiṣa̱d api̱ karṇe̍ varāha̱yur viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.05a pri̱yā ta̱ṣṭāni̍ me ka̱pir vya̍ktā̱ vy a̍dūduṣat |
10.086.05c śiro̱ nv a̍sya rāviṣa̱ṁ na su̱gaṁ du̱ṣkṛte̍ bhuva̱ṁ viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.06a na mat strī su̍bha̱satta̍rā̱ na su̱yāśu̍tarā bhuvat |
10.086.06c na mat prati̍cyavīyasī̱ na sakthy udya̍mīyasī̱ viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.07a u̱ve a̍mba sulābhike̱ yathe̍vā̱ṅga bha̍vi̱ṣyati̍ |
10.086.07c bha̱san me̍ amba̱ sakthi̍ me̱ śiro̍ me̱ vī̍va hṛṣyati̱ viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.08a kiṁ su̍bāho svaṅgure̱ pṛthu̍ṣṭo̱ pṛthu̍jāghane |
10.086.08c kiṁ śū̍rapatni na̱s tvam a̱bhy a̍mīṣi vṛ̱ṣāka̍pi̱ṁ viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.09a a̱vīrā̍m iva̱ mām a̱yaṁ śa̱rāru̍r a̱bhi ma̍nyate |
10.086.09c u̱tāham a̍smi vī̱riṇīndra̍patnī ma̱rutsa̍khā̱ viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.10a sa̱ṁho̱traṁ sma̍ pu̱rā nārī̱ sama̍na̱ṁ vāva̍ gacchati |
10.086.10c ve̱dhā ṛ̱tasya̍ vī̱riṇīndra̍patnī mahīyate̱ viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.11a i̱ndrā̱ṇīm ā̱su nāri̍ṣu su̱bhagā̍m a̱ham a̍śravam |
10.086.11c na̱hy a̍syā apa̱raṁ ca̱na ja̱rasā̱ mara̍te̱ pati̱r viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.12a nāham i̍ndrāṇi rāraṇa̱ sakhyu̍r vṛ̱ṣāka̍per ṛ̱te |
10.086.12c yasye̱dam apya̍ṁ ha̱viḥ pri̱yaṁ de̱veṣu̱ gaccha̍ti̱ viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.13a vṛṣā̍kapāyi̱ reva̍ti̱ supu̍tra̱ ād u̱ susnu̍ṣe |
10.086.13c ghasa̍t ta̱ indra̍ u̱kṣaṇa̍ḥ pri̱yaṁ kā̍citka̱raṁ ha̱vir viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.14a u̱kṣṇo hi me̱ pañca̍daśa sā̱kam paca̍nti viṁśa̱tim |
10.086.14c u̱tāham a̍dmi̱ pīva̱ id u̱bhā ku̱kṣī pṛ̍ṇanti me̱ viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.15a vṛ̱ṣa̱bho na ti̱gmaśṛ̍ṅgo̱ 'ntar yū̱theṣu̱ roru̍vat |
10.086.15c ma̱nthas ta̍ indra̱ śaṁ hṛ̱de yaṁ te̍ su̱noti̍ bhāva̱yur viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.16a na seśe̱ yasya̱ ramba̍te 'nta̱rā sa̱kthyā̱3̱̍ kapṛ̍t |
10.086.16c sed ī̍śe̱ yasya̍ roma̱śaṁ ni̍ṣe̱duṣo̍ vi̱jṛmbha̍te̱ viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.17a na seśe̱ yasya̍ roma̱śaṁ ni̍ṣe̱duṣo̍ vi̱jṛmbha̍te |
10.086.17c sed ī̍śe̱ yasya̱ ramba̍te 'nta̱rā sa̱kthyā̱3̱̍ kapṛ̱d viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.18a a̱yam i̍ndra vṛ̱ṣāka̍pi̱ḥ para̍svantaṁ ha̱taṁ vi̍dat |
10.086.18c a̱siṁ sū̱nāṁ nava̍ṁ ca̱rum ād edha̱syāna̱ āci̍ta̱ṁ viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.19a a̱yam e̍mi vi̱cāka̍śad vici̱nvan dāsa̱m ārya̍m |
10.086.19c pibā̍mi pāka̱sutva̍no̱ 'bhi dhīra̍m acākaśa̱ṁ viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.20a dhanva̍ ca̱ yat kṛ̱ntatra̍ṁ ca̱ kati̍ svi̱t tā vi yoja̍nā |
10.086.20c nedī̍yaso vṛṣāka̱pe 'sta̱m ehi̍ gṛ̱hām̐ upa̱ viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.21a puna̱r ehi̍ vṛṣākape suvi̱tā ka̍lpayāvahai |
10.086.21c ya e̱ṣa sva̍pna̱naṁśa̱no 'sta̱m eṣi̍ pa̱thā puna̱r viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.22a yad uda̍ñco vṛṣākape gṛ̱ham i̱ndrāja̍gantana |
10.086.22c kva1̱̍ sya pu̍lva̱gho mṛ̱gaḥ kam a̍gañ jana̱yopa̍no̱ viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||
10.086.23a parśu̍r ha̱ nāma̍ māna̱vī sā̱kaṁ sa̍sūva viṁśa̱tim |
10.086.23c bha̱dram bha̍la̱ tyasyā̍ abhū̱d yasyā̍ u̱dara̱m āma̍ya̱d viśva̍smā̱d indra̱ utta̍raḥ ||

10.087.01a ra̱kṣo̱haṇa̍ṁ vā̱jina̱m ā ji̍gharmi mi̱tram prathi̍ṣṭha̱m upa̍ yāmi̱ śarma̍ |
10.087.01c śiśā̍no a̱gniḥ kratu̍bhi̱ḥ sami̍ddha̱ḥ sa no̱ divā̱ sa ri̱ṣaḥ pā̍tu̱ nakta̍m ||
10.087.02a ayo̍daṁṣṭro a̱rciṣā̍ yātu̱dhānā̱n upa̍ spṛśa jātaveda̱ḥ sami̍ddhaḥ |
10.087.02c ā ji̱hvayā̱ mūra̍devān rabhasva kra̱vyādo̍ vṛ̱ktvy api̍ dhatsvā̱san ||
10.087.03a u̱bhobha̍yāvi̱nn upa̍ dhehi̱ daṁṣṭrā̍ hi̱ṁsraḥ śiśā̱no 'va̍ra̱m para̍ṁ ca |
10.087.03c u̱tāntari̍kṣe̱ pari̍ yāhi rāja̱ñ jambhai̱ḥ saṁ dhe̍hy a̱bhi yā̍tu̱dhānā̍n ||
10.087.04a ya̱jñair iṣū̍ḥ sa̱ṁnama̍māno agne vā̱cā śa̱lyām̐ a̱śani̍bhir dihā̱naḥ |
10.087.04c tābhi̍r vidhya̱ hṛda̍ye yātu̱dhānā̍n pratī̱co bā̱hūn prati̍ bhaṅdhy eṣām ||
10.087.05a agne̱ tvaca̍ṁ yātu̱dhāna̍sya bhindhi hi̱ṁsrāśani̱r hara̍sā hantv enam |
10.087.05c pra parvā̍ṇi jātavedaḥ śṛṇīhi kra̱vyāt kra̍vi̱ṣṇur vi ci̍notu vṛ̱kṇam ||
10.087.06a yatre̱dānī̱m paśya̍si jātaveda̱s tiṣṭha̍ntam agna u̱ta vā̱ cara̍ntam |
10.087.06c yad vā̱ntari̍kṣe pa̱thibhi̱ḥ pata̍nta̱ṁ tam astā̍ vidhya̱ śarvā̱ śiśā̍naḥ ||
10.087.07a u̱tāla̍bdhaṁ spṛṇuhi jātaveda ālebhā̱nād ṛ̱ṣṭibhi̍r yātu̱dhānā̍t |
10.087.07c agne̱ pūrvo̱ ni ja̍hi̱ śośu̍cāna ā̱māda̱ḥ kṣviṅkā̱s tam a̍da̱ntv enī̍ḥ ||
10.087.08a i̱ha pra brū̍hi yata̱maḥ so a̍gne̱ yo yā̍tu̱dhāno̱ ya i̱daṁ kṛ̱ṇoti̍ |
10.087.08c tam ā ra̍bhasva sa̱midhā̍ yaviṣṭha nṛ̱cakṣa̍sa̱ś cakṣu̍ṣe randhayainam ||
10.087.09a tī̱kṣṇenā̍gne̱ cakṣu̍ṣā rakṣa ya̱jñam prāñca̱ṁ vasu̍bhya̱ḥ pra ṇa̍ya pracetaḥ |
10.087.09c hi̱ṁsraṁ rakṣā̍ṁsy a̱bhi śośu̍cāna̱m mā tvā̍ dabhan yātu̱dhānā̍ nṛcakṣaḥ ||
10.087.10a nṛ̱cakṣā̱ rakṣa̱ḥ pari̍ paśya vi̱kṣu tasya̱ trīṇi̱ prati̍ śṛṇī̱hy agrā̍ |
10.087.10c tasyā̍gne pṛ̱ṣṭīr hara̍sā śṛṇīhi tre̱dhā mūla̍ṁ yātu̱dhāna̍sya vṛśca ||
10.087.11a trir yā̍tu̱dhāna̱ḥ prasi̍tiṁ ta etv ṛ̱taṁ yo a̍gne̱ anṛ̍tena̱ hanti̍ |
10.087.11c tam a̱rciṣā̍ sphū̱rjaya̍ñ jātavedaḥ sama̱kṣam e̍naṁ gṛṇa̱te ni vṛ̍ṅdhi ||
10.087.12a tad a̍gne̱ cakṣu̱ḥ prati̍ dhehi re̱bhe śa̍phā̱ruja̱ṁ yena̱ paśya̍si yātu̱dhāna̍m |
10.087.12c a̱tha̱rva̱vaj jyoti̍ṣā̱ daivye̍na sa̱tyaṁ dhūrva̍ntam a̱cita̱ṁ ny o̍ṣa ||
10.087.13a yad a̍gne a̱dya mi̍thu̱nā śapā̍to̱ yad vā̱cas tṛ̱ṣṭaṁ ja̱naya̍nta re̱bhāḥ |
10.087.13c ma̱nyor mana̍saḥ śara̱vyā̱3̱̍ jāya̍te̱ yā tayā̍ vidhya̱ hṛda̍ye yātu̱dhānā̍n ||
10.087.14a parā̍ śṛṇīhi̱ tapa̍sā yātu̱dhānā̱n parā̍gne̱ rakṣo̱ hara̍sā śṛṇīhi |
10.087.14c parā̱rciṣā̱ mūra̍devāñ chṛṇīhi̱ parā̍su̱tṛpo̍ a̱bhi śośu̍cānaḥ ||
10.087.15a parā̱dya de̱vā vṛ̍ji̱naṁ śṛ̍ṇantu pra̱tyag e̍naṁ śa̱pathā̍ yantu tṛ̱ṣṭāḥ |
10.087.15c vā̱cāste̍na̱ṁ śara̍va ṛcchantu̱ marma̱n viśva̍syaitu̱ prasi̍tiṁ yātu̱dhāna̍ḥ ||
10.087.16a yaḥ pauru̍ṣeyeṇa kra̱viṣā̍ sama̱ṅkte yo aśvye̍na pa̱śunā̍ yātu̱dhāna̍ḥ |
10.087.16c yo a̱ghnyāyā̱ bhara̍ti kṣī̱ram a̍gne̱ teṣā̍ṁ śī̱rṣāṇi̱ hara̱sāpi̍ vṛśca ||
10.087.17a sa̱ṁva̱tsa̱rīṇa̱m paya̍ u̱sriyā̍yā̱s tasya̱ māśī̍d yātu̱dhāno̍ nṛcakṣaḥ |
10.087.17c pī̱yūṣa̍m agne yata̱mas titṛ̍psā̱t tam pra̱tyañca̍m a̱rciṣā̍ vidhya̱ marma̍n ||
10.087.18a vi̱ṣaṁ gavā̍ṁ yātu̱dhānā̍ḥ piba̱ntv ā vṛ̍ścyantā̱m adi̍taye du̱revā̍ḥ |
10.087.18c parai̍nān de̱vaḥ sa̍vi̱tā da̍dātu̱ parā̍ bhā̱gam oṣa̍dhīnāṁ jayantām ||
10.087.19a sa̱nād a̍gne mṛṇasi yātu̱dhānā̱n na tvā̱ rakṣā̍ṁsi̱ pṛta̍nāsu jigyuḥ |
10.087.19c anu̍ daha sa̱hamū̍rān kra̱vyādo̱ mā te̍ he̱tyā mu̍kṣata̱ daivyā̍yāḥ ||
10.087.20a tvaṁ no̍ agne adha̱rād uda̍ktā̱t tvam pa̱ścād u̱ta ra̍kṣā pu̱rastā̍t |
10.087.20c prati̱ te te̍ a̱jarā̍sa̱s tapi̍ṣṭhā a̱ghaśa̍ṁsa̱ṁ śośu̍cato dahantu ||
10.087.21a pa̱ścāt pu̱rastā̍d adha̱rād uda̍ktāt ka̱viḥ kāvye̍na̱ pari̍ pāhi rājan |
10.087.21c sakhe̱ sakhā̍yam a̱jaro̍ jari̱mṇe 'gne̱ martā̱m̐ ama̍rtya̱s tvaṁ na̍ḥ ||
10.087.22a pari̍ tvāgne̱ pura̍ṁ va̱yaṁ vipra̍ṁ sahasya dhīmahi |
10.087.22c dhṛ̱ṣadva̍rṇaṁ di̱ve-di̍ve ha̱ntāra̍m bhaṅgu̱rāva̍tām ||
10.087.23a vi̱ṣeṇa̍ bhaṅgu̱rāva̍ta̱ḥ prati̍ ṣma ra̱kṣaso̍ daha |
10.087.23c agne̍ ti̱gmena̍ śo̱ciṣā̱ tapu̍ragrābhir ṛ̱ṣṭibhi̍ḥ ||
10.087.24a praty a̍gne mithu̱nā da̍ha yātu̱dhānā̍ kimī̱dinā̍ |
10.087.24c saṁ tvā̍ śiśāmi jāgṛ̱hy ada̍bdhaṁ vipra̱ manma̍bhiḥ ||
10.087.25a praty a̍gne̱ hara̍sā̱ hara̍ḥ śṛṇī̱hi vi̱śvata̱ḥ prati̍ |
10.087.25c yā̱tu̱dhāna̍sya ra̱kṣaso̱ bala̱ṁ vi ru̍ja vī̱rya̍m ||

10.088.01a ha̱viṣ pānta̍m a̱jara̍ṁ sva̱rvidi̍ divi̱spṛśy āhu̍ta̱ṁ juṣṭa̍m a̱gnau |
10.088.01c tasya̱ bharma̍ṇe̱ bhuva̍nāya de̱vā dharma̍ṇe̱ kaṁ sva̱dhayā̍ paprathanta ||
10.088.02a gī̱rṇam bhuva̍na̱ṁ tama̱sāpa̍gūḻham ā̱viḥ sva̍r abhavaj jā̱te a̱gnau |
10.088.02c tasya̍ de̱vāḥ pṛ̍thi̱vī dyaur u̱tāpo 'ra̍ṇaya̱nn oṣa̍dhīḥ sa̱khye a̍sya ||
10.088.03a de̱vebhi̱r nv i̍ṣi̱to ya̱jñiye̍bhir a̱gniṁ sto̍ṣāṇy a̱jara̍m bṛ̱hanta̍m |
10.088.03c yo bhā̱nunā̍ pṛthi̱vīṁ dyām u̱temām ā̍ta̱tāna̱ roda̍sī a̱ntari̍kṣam ||
10.088.04a yo hotāsī̍t pratha̱mo de̱vaju̍ṣṭo̱ yaṁ sa̱māñja̱nn ājye̍nā vṛṇā̱nāḥ |
10.088.04c sa pa̍ta̱trī̍tva̱raṁ sthā jaga̱d yac chvā̱tram a̱gnir a̍kṛṇoj jā̱tave̍dāḥ ||
10.088.05a yaj jā̍tavedo̱ bhuva̍nasya mū̱rdhann ati̍ṣṭho agne sa̱ha ro̍ca̱nena̍ |
10.088.05c taṁ tvā̍hema ma̱tibhi̍r gī̱rbhir u̱kthaiḥ sa ya̱jñiyo̍ abhavo rodasi̱prāḥ ||
10.088.06a mū̱rdhā bhu̱vo bha̍vati̱ nakta̍m a̱gnis tata̱ḥ sūryo̍ jāyate prā̱tar u̱dyan |
10.088.06c mā̱yām ū̱ tu ya̱jñiyā̍nām e̱tām apo̱ yat tūrṇi̱ś cara̍ti prajā̱nan ||
10.088.07a dṛ̱śenyo̱ yo ma̍hi̱nā sami̱ddho 'ro̍cata di̱viyo̍nir vi̱bhāvā̍ |
10.088.07c tasmi̍nn a̱gnau sū̍ktavā̱kena̍ de̱vā ha̱vir viśva̱ āju̍havus tanū̱pāḥ ||
10.088.08a sū̱kta̱vā̱kam pra̍tha̱mam ād id a̱gnim ād id dha̱vir a̍janayanta de̱vāḥ |
10.088.08c sa e̍ṣāṁ ya̱jño a̍bhavat tanū̱pās taṁ dyaur ve̍da̱ tam pṛ̍thi̱vī tam āpa̍ḥ ||
10.088.09a yaṁ de̱vāso 'ja̍nayantā̱gniṁ yasmi̱nn āju̍havu̱r bhuva̍nāni̱ viśvā̍ |
10.088.09c so a̱rciṣā̍ pṛthi̱vīṁ dyām u̱temām ṛ̍jū̱yamā̍no atapan mahi̱tvā ||
10.088.10a stome̍na̱ hi di̱vi de̱vāso̍ a̱gnim ajī̍jana̱ñ chakti̍bhī rodasi̱prām |
10.088.10c tam ū̍ akṛṇvan tre̱dhā bhu̱ve kaṁ sa oṣa̍dhīḥ pacati vi̱śvarū̍pāḥ ||
10.088.11a ya̱ded e̍na̱m ada̍dhur ya̱jñiyā̍so di̱vi de̱vāḥ sūrya̍m ādite̱yam |
10.088.11c ya̱dā ca̍ri̱ṣṇū mi̍thu̱nāv abhū̍tā̱m ād it prāpa̍śya̱n bhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||
10.088.12a viśva̍smā a̱gnim bhuva̍nāya de̱vā vai̍śvāna̱raṁ ke̱tum ahnā̍m akṛṇvan |
10.088.12c ā yas ta̱tāno̱ṣaso̍ vibhā̱tīr apo̍ ūrṇoti̱ tamo̍ a̱rciṣā̱ yan ||
10.088.13a vai̱śvā̱na̱raṁ ka̱vayo̍ ya̱jñiyā̍so̱ 'gniṁ de̱vā a̍janayann aju̱ryam |
10.088.13c nakṣa̍tram pra̱tnam ami̍nac cari̱ṣṇu ya̱kṣasyādhya̍kṣaṁ tavi̱ṣam bṛ̱hanta̍m ||
10.088.14a vai̱śvā̱na̱raṁ vi̱śvahā̍ dīdi̱vāṁsa̱m mantrai̍r a̱gniṁ ka̱vim acchā̍ vadāmaḥ |
10.088.14c yo ma̍hi̱mnā pa̍riba̱bhūvo̱rvī u̱tāvastā̍d u̱ta de̱vaḥ pa̱rastā̍t ||
10.088.15a dve sru̱tī a̍śṛṇavam pitṝ̱ṇām a̱haṁ de̱vānā̍m u̱ta martyā̍nām |
10.088.15c tābhyā̍m i̱daṁ viśva̱m eja̱t sam e̍ti̱ yad a̍nta̱rā pi̱tara̍m mā̱tara̍ṁ ca ||
10.088.16a dve sa̍mī̱cī bi̍bhṛta̱ś cara̍ntaṁ śīrṣa̱to jā̱tam mana̍sā̱ vimṛ̍ṣṭam |
10.088.16c sa pra̱tyaṅ viśvā̱ bhuva̍nāni tasthā̱v apra̍yucchan ta̱raṇi̱r bhrāja̍mānaḥ ||
10.088.17a yatrā̱ vade̍te̱ ava̍ra̱ḥ para̍ś ca yajña̱nyo̍ḥ kata̱ro nau̱ vi ve̍da |
10.088.17c ā śe̍ku̱r it sa̍dha̱māda̱ṁ sakhā̍yo̱ nakṣa̍nta ya̱jñaṁ ka i̱daṁ vi vo̍cat ||
10.088.18a katy a̱gnaya̱ḥ kati̱ sūryā̍sa̱ḥ katy u̱ṣāsa̱ḥ katy u̍ svi̱d āpa̍ḥ |
10.088.18c nopa̱spija̍ṁ vaḥ pitaro vadāmi pṛ̱cchāmi̍ vaḥ kavayo vi̱dmane̱ kam ||
10.088.19a yā̱va̱nmā̱tram u̱ṣaso̱ na pratī̍kaṁ supa̱rṇyo̱3̱̍ vasa̍te mātariśvaḥ |
10.088.19c tāva̍d dadhā̱ty upa̍ ya̱jñam ā̱yan brā̍hma̱ṇo hotu̱r ava̍ro ni̱ṣīda̍n ||

10.089.01a indra̍ṁ stavā̱ nṛta̍ma̱ṁ yasya̍ ma̱hnā vi̍babā̱dhe ro̍ca̱nā vi jmo antā̍n |
10.089.01c ā yaḥ pa̱prau ca̍rṣaṇī̱dhṛd varo̍bhi̱ḥ pra sindhu̍bhyo riricā̱no ma̍hi̱tvā ||
10.089.02a sa sūrya̱ḥ pary u̱rū varā̱ṁsy endro̍ vavṛtyā̱d rathye̍va ca̱krā |
10.089.02c ati̍ṣṭhantam apa̱sya1̱̍ṁ na sarga̍ṁ kṛ̱ṣṇā tamā̍ṁsi̱ tviṣyā̍ jaghāna ||
10.089.03a sa̱mā̱nam a̍smā̱ ana̍pāvṛd arca kṣma̱yā di̱vo asa̍ma̱m brahma̱ navya̍m |
10.089.03c vi yaḥ pṛ̱ṣṭheva̱ jani̍māny a̱rya indra̍ś ci̱kāya̱ na sakhā̍yam ī̱ṣe ||
10.089.04a indrā̍ya̱ giro̱ ani̍śitasargā a̱paḥ prera̍ya̱ṁ saga̍rasya bu̱dhnāt |
10.089.04c yo akṣe̍ṇeva ca̱kriyā̱ śacī̍bhi̱r viṣva̍k ta̱stambha̍ pṛthi̱vīm u̱ta dyām ||
10.089.05a āpā̍ntamanyus tṛ̱pala̍prabharmā̱ dhuni̱ḥ śimī̍vā̱ñ charu̍mām̐ ṛjī̱ṣī |
10.089.05c somo̱ viśvā̍ny ata̱sā vanā̍ni̱ nārvāg indra̍m prati̱mānā̍ni debhuḥ ||
10.089.06a na yasya̱ dyāvā̍pṛthi̱vī na dhanva̱ nāntari̍kṣa̱ṁ nādra̍ya̱ḥ somo̍ akṣāḥ |
10.089.06c yad a̍sya ma̱nyur a̍dhinī̱yamā̍naḥ śṛ̱ṇāti̍ vī̱ḻu ru̱jati̍ sthi̱rāṇi̍ ||
10.089.07a ja̱ghāna̍ vṛ̱traṁ svadhi̍ti̱r vane̍va ru̱roja̱ puro̱ ara̍da̱n na sindhū̍n |
10.089.07c bi̱bheda̍ gi̱riṁ nava̱m in na ku̱mbham ā gā indro̍ akṛṇuta sva̱yugbhi̍ḥ ||
10.089.08a tvaṁ ha̱ tyad ṛ̍ṇa̱yā i̍ndra̱ dhīro̱ 'sir na parva̍ vṛji̱nā śṛ̍ṇāsi |
10.089.08c pra ye mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ dhāma̱ yuja̱ṁ na janā̍ mi̱nanti̍ mi̱tram ||
10.089.09a pra ye mi̱tram prārya̱maṇa̍ṁ du̱revā̱ḥ pra sa̱ṁgira̱ḥ pra varu̍ṇam mi̱nanti̍ |
10.089.09c ny a1̱̍mitre̍ṣu va̱dham i̍ndra̱ tumra̱ṁ vṛṣa̱n vṛṣā̍ṇam aru̱ṣaṁ śi̍śīhi ||
10.089.10a indro̍ di̱va indra̍ īśe pṛthi̱vyā indro̍ a̱pām indra̱ it parva̍tānām |
10.089.10c indro̍ vṛ̱dhām indra̱ in medhi̍rāṇā̱m indra̱ḥ kṣeme̱ yoge̱ havya̱ indra̍ḥ ||
10.089.11a prāktubhya̱ indra̱ḥ pra vṛ̱dho aha̍bhya̱ḥ prāntari̍kṣā̱t pra sa̍mu̱drasya̍ dhā̱seḥ |
10.089.11c pra vāta̍sya̱ pratha̍sa̱ḥ pra jmo antā̱t pra sindhu̍bhyo ririce̱ pra kṣi̱tibhya̍ḥ ||
10.089.12a pra śośu̍catyā u̱ṣaso̱ na ke̱tur a̍si̱nvā te̍ vartatām indra he̱tiḥ |
10.089.12c aśme̍va vidhya di̱va ā sṛ̍jā̱nas tapi̍ṣṭhena̱ heṣa̍sā̱ drogha̍mitrān ||
10.089.13a anv aha̱ māsā̱ anv id vanā̱ny anv oṣa̍dhī̱r anu̱ parva̍tāsaḥ |
10.089.13c anv indra̱ṁ roda̍sī vāvaśā̱ne anv āpo̍ ajihata̱ jāya̍mānam ||
10.089.14a karhi̍ svi̱t sā ta̍ indra ce̱tyāsa̍d a̱ghasya̱ yad bhi̱nado̱ rakṣa̱ eṣa̍t |
10.089.14c mi̱tra̱kruvo̱ yac chasa̍ne̱ na gāva̍ḥ pṛthi̱vyā ā̱pṛg a̍mu̱yā śaya̍nte ||
10.089.15a śa̱trū̱yanto̍ a̱bhi ye na̍s tata̱sre mahi̱ vrādha̍nta oga̱ṇāsa̍ indra |
10.089.15c a̱ndhenā̱mitrā̱s tama̍sā sacantāṁ sujyo̱tiṣo̍ a̱ktava̱s tām̐ a̱bhi ṣyu̍ḥ ||
10.089.16a pu̱rūṇi̱ hi tvā̱ sava̍nā̱ janā̍nā̱m brahmā̍ṇi̱ manda̍n gṛṇa̱tām ṛṣī̍ṇām |
10.089.16c i̱mām ā̱ghoṣa̱nn ava̍sā̱ sahū̍tiṁ ti̱ro viśvā̱m̐ arca̍to yāhy a̱rvāṅ ||
10.089.17a e̱vā te̍ va̱yam i̍ndra bhuñjatī̱nāṁ vi̱dyāma̍ sumatī̱nāṁ navā̍nām |
10.089.17c vi̱dyāma̱ vasto̱r ava̍sā gṛ̱ṇanto̍ vi̱śvāmi̍trā u̱ta ta̍ indra nū̱nam ||
10.089.18a śu̱naṁ hu̍vema ma̱ghavā̍na̱m indra̍m a̱smin bhare̱ nṛta̍ma̱ṁ vāja̍sātau |
10.089.18c śṛ̱ṇvanta̍m u̱gram ū̱taye̍ sa̱matsu̱ ghnanta̍ṁ vṛ̱trāṇi̍ sa̱ṁjita̱ṁ dhanā̍nām ||

10.090.01a sa̱hasra̍śīrṣā̱ puru̍ṣaḥ sahasrā̱kṣaḥ sa̱hasra̍pāt |
10.090.01c sa bhūmi̍ṁ vi̱śvato̍ vṛ̱tvāty a̍tiṣṭhad daśāṅgu̱lam ||
10.090.02a puru̍ṣa e̱vedaṁ sarva̱ṁ yad bhū̱taṁ yac ca̱ bhavya̍m |
10.090.02c u̱tāmṛ̍ta̱tvasyeśā̍no̱ yad anne̍nāti̱roha̍ti ||
10.090.03a e̱tāvā̍n asya mahi̱māto̱ jyāyā̍m̐ś ca̱ pūru̍ṣaḥ |
10.090.03c pādo̍ 'sya̱ viśvā̍ bhū̱tāni̍ tri̱pād a̍syā̱mṛta̍ṁ di̱vi ||
10.090.04a tri̱pād ū̱rdhva ud ai̱t puru̍ṣa̱ḥ pādo̍ 'sye̱hābha̍va̱t puna̍ḥ |
10.090.04c tato̱ viṣva̱ṅ vy a̍krāmat sāśanānaśa̱ne a̱bhi ||
10.090.05a tasmā̍d vi̱rāḻ a̍jāyata vi̱rājo̱ adhi̱ pūru̍ṣaḥ |
10.090.05c sa jā̱to aty a̍ricyata pa̱ścād bhūmi̱m atho̍ pu̱raḥ ||
10.090.06a yat puru̍ṣeṇa ha̱viṣā̍ de̱vā ya̱jñam ata̍nvata |
10.090.06c va̱sa̱nto a̍syāsī̱d ājya̍ṁ grī̱ṣma i̱dhmaḥ śa̱rad dha̱viḥ ||
10.090.07a taṁ ya̱jñam ba̱rhiṣi̱ praukṣa̱n puru̍ṣaṁ jā̱tam a̍gra̱taḥ |
10.090.07c tena̍ de̱vā a̍yajanta sā̱dhyā ṛṣa̍yaś ca̱ ye ||
10.090.08a tasmā̍d ya̱jñāt sa̍rva̱huta̱ḥ sambhṛ̍tam pṛṣadā̱jyam |
10.090.08c pa̱śūn tām̐ś ca̍kre vāya̱vyā̍n āra̱ṇyān grā̱myāś ca̱ ye ||
10.090.09a tasmā̍d ya̱jñāt sa̍rva̱huta̱ ṛca̱ḥ sāmā̍ni jajñire |
10.090.09c chandā̍ṁsi jajñire̱ tasmā̱d yaju̱s tasmā̍d ajāyata ||
10.090.10a tasmā̱d aśvā̍ ajāyanta̱ ye ke co̍bha̱yāda̍taḥ |
10.090.10c gāvo̍ ha jajñire̱ tasmā̱t tasmā̍j jā̱tā a̍jā̱vaya̍ḥ ||
10.090.11a yat puru̍ṣa̱ṁ vy ada̍dhuḥ kati̱dhā vy a̍kalpayan |
10.090.11c mukha̱ṁ kim a̍sya̱ kau bā̱hū kā ū̱rū pādā̍ ucyete ||
10.090.12a brā̱hma̱ṇo̍ 'sya̱ mukha̍m āsīd bā̱hū rā̍ja̱nya̍ḥ kṛ̱taḥ |
10.090.12c ū̱rū tad a̍sya̱ yad vaiśya̍ḥ pa̱dbhyāṁ śū̱dro a̍jāyata ||
10.090.13a ca̱ndramā̱ mana̍so jā̱taś cakṣo̱ḥ sūryo̍ ajāyata |
10.090.13c mukhā̱d indra̍ś cā̱gniś ca̍ prā̱ṇād vā̱yur a̍jāyata ||
10.090.14a nābhyā̍ āsīd a̱ntari̍kṣaṁ śī̱rṣṇo dyauḥ sam a̍vartata |
10.090.14c pa̱dbhyām bhūmi̱r diśa̱ḥ śrotrā̱t tathā̍ lo̱kām̐ a̍kalpayan ||
10.090.15a sa̱ptāsyā̍san pari̱dhaya̱s triḥ sa̱pta sa̱midha̍ḥ kṛ̱tāḥ |
10.090.15c de̱vā yad ya̱jñaṁ ta̍nvā̱nā aba̍dhna̱n puru̍ṣam pa̱śum ||
10.090.16a ya̱jñena̍ ya̱jñam a̍yajanta de̱vās tāni̱ dharmā̍ṇi pratha̱māny ā̍san |
10.090.16c te ha̱ nāka̍m mahi̱māna̍ḥ sacanta̱ yatra̱ pūrve̍ sā̱dhyāḥ santi̍ de̱vāḥ ||

10.091.01a saṁ jā̍gṛ̱vadbhi̱r jara̍māṇa idhyate̱ dame̱ damū̍nā i̱ṣaya̍nn i̱ḻas pa̱de |
10.091.01c viśva̍sya̱ hotā̍ ha̱viṣo̱ vare̍ṇyo vi̱bhur vi̱bhāvā̍ su̱ṣakhā̍ sakhīya̱te ||
10.091.02a sa da̍rśata̱śrīr ati̍thir gṛ̱he-gṛ̍he̱ vane̍-vane śiśriye takva̱vīr i̍va |
10.091.02c jana̍ṁ-jana̱ṁ janyo̱ nāti̍ manyate̱ viśa̱ ā kṣe̍ti vi̱śyo̱3̱̍ viśa̍ṁ-viśam ||
10.091.03a su̱dakṣo̱ dakṣai̱ḥ kratu̍nāsi su̱kratu̱r agne̍ ka̱viḥ kāvye̍nāsi viśva̱vit |
10.091.03c vasu̱r vasū̍nāṁ kṣayasi̱ tvam eka̱ id dyāvā̍ ca̱ yāni̍ pṛthi̱vī ca̱ puṣya̍taḥ ||
10.091.04a pra̱jā̱nann a̍gne̱ tava̱ yoni̍m ṛ̱tviya̱m iḻā̍yās pa̱de ghṛ̱tava̍nta̱m āsa̍daḥ |
10.091.04c ā te̍ cikitra u̱ṣasā̍m i̱veta̍yo 're̱pasa̱ḥ sūrya̍syeva ra̱śmaya̍ḥ ||
10.091.05a tava̱ śriyo̍ va̱rṣya̍syeva vi̱dyuta̍ś ci̱trāś ci̍kitra u̱ṣasā̱ṁ na ke̱tava̍ḥ |
10.091.05c yad oṣa̍dhīr a̱bhisṛ̍ṣṭo̱ vanā̍ni ca̱ pari̍ sva̱yaṁ ci̍nu̱ṣe anna̍m ā̱sye̍ ||
10.091.06a tam oṣa̍dhīr dadhire̱ garbha̍m ṛ̱tviya̱ṁ tam āpo̍ a̱gniṁ ja̍nayanta mā̱tara̍ḥ |
10.091.06c tam it sa̍mā̱naṁ va̱nina̍ś ca vī̱rudho̱ 'ntarva̍tīś ca̱ suva̍te ca vi̱śvahā̍ ||
10.091.07a vāto̍padhūta iṣi̱to vaśā̱m̐ anu̍ tṛ̱ṣu yad annā̱ vevi̍ṣad vi̱tiṣṭha̍se |
10.091.07c ā te̍ yatante ra̱thyo̱3̱̍ yathā̱ pṛtha̱k chardhā̍ṁsy agne a̱jarā̍ṇi̱ dhakṣa̍taḥ ||
10.091.08a me̱dhā̱kā̱raṁ vi̱datha̍sya pra̱sādha̍nam a̱gniṁ hotā̍ram pari̱bhūta̍mam ma̱tim |
10.091.08c tam id arbhe̍ ha̱viṣy ā sa̍mā̱nam it tam in ma̱he vṛ̍ṇate̱ nānyaṁ tvat ||
10.091.09a tvām id atra̍ vṛṇate tvā̱yavo̱ hotā̍ram agne vi̱dathe̍ṣu ve̱dhasa̍ḥ |
10.091.09c yad de̍va̱yanto̱ dadha̍ti̱ prayā̍ṁsi te ha̱viṣma̍nto̱ mana̍vo vṛ̱ktaba̍rhiṣaḥ ||
10.091.10a tavā̍gne ho̱traṁ tava̍ po̱tram ṛ̱tviya̱ṁ tava̍ ne̱ṣṭraṁ tvam a̱gnid ṛ̍tāya̱taḥ |
10.091.10c tava̍ praśā̱straṁ tvam a̍dhvarīyasi bra̱hmā cāsi̍ gṛ̱hapa̍tiś ca no̱ dame̍ ||
10.091.11a yas tubhya̍m agne a̱mṛtā̍ya̱ martya̍ḥ sa̱midhā̱ dāśa̍d u̱ta vā̍ ha̱viṣkṛ̍ti |
10.091.11c tasya̱ hotā̍ bhavasi̱ yāsi̍ dū̱tya1̱̍m upa̍ brūṣe̱ yaja̍sy adhvarī̱yasi̍ ||
10.091.12a i̱mā a̍smai ma̱tayo̱ vāco̍ a̱smad ām̐ ṛco̱ gira̍ḥ suṣṭu̱taya̱ḥ sam a̍gmata |
10.091.12c va̱sū̱yavo̱ vasa̍ve jā̱tave̍dase vṛ̱ddhāsu̍ ci̱d vardha̍no̱ yāsu̍ cā̱kana̍t ||
10.091.13a i̱mām pra̱tnāya̍ suṣṭu̱tiṁ navī̍yasīṁ vo̱ceya̍m asmā uśa̱te śṛ̱ṇotu̍ naḥ |
10.091.13c bhū̱yā anta̍rā hṛ̱dy a̍sya ni̱spṛśe̍ jā̱yeva̱ patya̍ uśa̱tī su̱vāsā̍ḥ ||
10.091.14a yasmi̱nn aśvā̍sa ṛṣa̱bhāsa̍ u̱kṣaṇo̍ va̱śā me̱ṣā a̍vasṛ̱ṣṭāsa̱ āhu̍tāḥ |
10.091.14c kī̱lā̱la̱pe soma̍pṛṣṭhāya ve̱dhase̍ hṛ̱dā ma̱tiṁ ja̍naye̱ cāru̍m a̱gnaye̍ ||
10.091.15a ahā̍vy agne ha̱vir ā̱sye̍ te sru̱cī̍va ghṛ̱taṁ ca̱mvī̍va̱ soma̍ḥ |
10.091.15c vā̱ja̱sani̍ṁ ra̱yim a̱sme su̱vīra̍m praśa̱staṁ dhe̍hi ya̱śasa̍m bṛ̱hanta̍m ||

10.092.01a ya̱jñasya̍ vo ra̱thya̍ṁ vi̱śpati̍ṁ vi̱śāṁ hotā̍ram a̱ktor ati̍thiṁ vi̱bhāva̍sum |
10.092.01c śoca̱ñ chuṣkā̍su̱ hari̍ṇīṣu̱ jarbhu̍ra̱d vṛṣā̍ ke̱tur ya̍ja̱to dyām a̍śāyata ||
10.092.02a i̱mam a̍ñja̱spām u̱bhaye̍ akṛṇvata dha̱rmāṇa̍m a̱gniṁ vi̱datha̍sya̱ sādha̍nam |
10.092.02c a̱ktuṁ na ya̱hvam u̱ṣasa̍ḥ pu̱rohi̍ta̱ṁ tanū̱napā̍tam aru̱ṣasya̍ niṁsate ||
10.092.03a baḻ a̍sya nī̱thā vi pa̱ṇeś ca̍ manmahe va̱yā a̍sya̱ prahu̍tā āsu̱r atta̍ve |
10.092.03c ya̱dā gho̱rāso̍ amṛta̱tvam āśa̱tād ij jana̍sya̱ daivya̍sya carkiran ||
10.092.04a ṛ̱tasya̱ hi prasi̍ti̱r dyaur u̱ru vyaco̱ namo̍ ma̱hy a1̱̍rama̍ti̱ḥ panī̍yasī |
10.092.04c indro̍ mi̱tro varu̍ṇa̱ḥ saṁ ci̍kitri̱re 'tho̱ bhaga̍ḥ savi̱tā pū̱tada̍kṣasaḥ ||
10.092.05a pra ru̱dreṇa̍ ya̱yinā̍ yanti̱ sindha̍vas ti̱ro ma̱hīm a̱rama̍tiṁ dadhanvire |
10.092.05c yebhi̱ḥ pari̍jmā pari̱yann u̱ru jrayo̱ vi roru̍vaj ja̱ṭhare̱ viśva̍m u̱kṣate̍ ||
10.092.06a krā̱ṇā ru̱drā ma̱ruto̍ vi̱śvakṛ̍ṣṭayo di̱vaḥ śye̱nāso̱ asu̍rasya nī̱ḻaya̍ḥ |
10.092.06c tebhi̍ś caṣṭe̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mendro̍ de̱vebhi̍r arva̱śebhi̱r arva̍śaḥ ||
10.092.07a indre̱ bhuja̍ṁ śaśamā̱nāsa̍ āśata̱ sūro̱ dṛśī̍ke̱ vṛṣa̍ṇaś ca̱ pauṁsye̍ |
10.092.07c pra ye nv a̍syā̱rhaṇā̍ tatakṣi̱re yuja̱ṁ vajra̍ṁ nṛ̱ṣada̍neṣu kā̱rava̍ḥ ||
10.092.08a sūra̍ś ci̱d ā ha̱rito̍ asya rīrama̱d indrā̱d ā kaś ci̍d bhayate̱ tavī̍yasaḥ |
10.092.08c bhī̱masya̱ vṛṣṇo̍ ja̱ṭharā̍d abhi̱śvaso̍ di̱ve-di̍ve̱ sahu̍riḥ sta̱nn abā̍dhitaḥ ||
10.092.09a stoma̍ṁ vo a̱dya ru̱drāya̱ śikva̍se kṣa̱yadvī̍rāya̱ nama̍sā didiṣṭana |
10.092.09c yebhi̍ḥ śi̱vaḥ svavā̍m̐ eva̱yāva̍bhir di̱vaḥ siṣa̍kti̱ svaya̍śā̱ nikā̍mabhiḥ ||
10.092.10a te hi pra̱jāyā̱ abha̍ranta̱ vi śravo̱ bṛha̱spati̍r vṛṣa̱bhaḥ soma̍jāmayaḥ |
10.092.10c ya̱jñair atha̍rvā pratha̱mo vi dhā̍rayad de̱vā dakṣai̱r bhṛga̍va̱ḥ saṁ ci̍kitrire ||
10.092.11a te hi dyāvā̍pṛthi̱vī bhūri̍retasā̱ narā̱śaṁsa̱ś catu̍raṅgo ya̱mo 'di̍tiḥ |
10.092.11c de̱vas tvaṣṭā̍ draviṇo̱dā ṛ̍bhu̱kṣaṇa̱ḥ pra ro̍da̱sī ma̱ruto̱ viṣṇu̍r arhire ||
10.092.12a u̱ta sya na̍ u̱śijā̍m urvi̱yā ka̱vir ahi̍ḥ śṛṇotu bu̱dhnyo̱3̱̍ havī̍mani |
10.092.12c sūryā̱māsā̍ vi̱cara̍ntā divi̱kṣitā̍ dhi̱yā śa̍mīnahuṣī a̱sya bo̍dhatam ||
10.092.13a pra na̍ḥ pū̱ṣā ca̱ratha̍ṁ vi̱śvade̍vyo̱ 'pāṁ napā̍d avatu vā̱yur i̱ṣṭaye̍ |
10.092.13c ā̱tmāna̱ṁ vasyo̍ a̱bhi vāta̍m arcata̱ tad a̍śvinā suhavā̱ yāma̍ni śrutam ||
10.092.14a vi̱śām ā̱sām abha̍yānām adhi̱kṣita̍ṁ gī̱rbhir u̱ svaya̍śasaṁ gṛṇīmasi |
10.092.14c gnābhi̱r viśvā̍bhi̱r adi̍tim ana̱rvaṇa̍m a̱ktor yuvā̍naṁ nṛ̱maṇā̱ adhā̱ pati̍m ||
10.092.15a rebha̱d atra̍ ja̱nuṣā̱ pūrvo̱ aṅgi̍rā̱ grāvā̍ṇa ū̱rdhvā a̱bhi ca̍kṣur adhva̱ram |
10.092.15c yebhi̱r vihā̍yā̱ abha̍vad vicakṣa̱ṇaḥ pātha̍ḥ su̱meka̱ṁ svadhi̍ti̱r vana̍nvati ||

10.093.01a mahi̍ dyāvāpṛthivī bhūtam u̱rvī nārī̍ ya̱hvī na roda̍sī̱ sada̍ṁ naḥ |
10.093.01c tebhi̍r naḥ pāta̱ṁ sahya̍sa e̱bhir na̍ḥ pātaṁ śū̱ṣaṇi̍ ||
10.093.02a ya̱jñe-ya̍jñe̱ sa martyo̍ de̱vān sa̍paryati |
10.093.02c yaḥ su̱mnair dī̍rgha̱śrutta̍ma ā̱vivā̍saty enān ||
10.093.03a viśve̍ṣām irajyavo de̱vānā̱ṁ vār ma̱haḥ |
10.093.03c viśve̱ hi vi̱śvama̍haso̱ viśve̍ ya̱jñeṣu̍ ya̱jñiyā̍ḥ ||
10.093.04a te ghā̱ rājā̍no a̱mṛta̍sya ma̱ndrā a̍rya̱mā mi̱tro varu̍ṇa̱ḥ pari̍jmā |
10.093.04c kad ru̱dro nṛ̱ṇāṁ stu̱to ma̱ruta̍ḥ pū̱ṣaṇo̱ bhaga̍ḥ ||
10.093.05a u̱ta no̱ nakta̍m a̱pāṁ vṛ̍ṣaṇvasū̱ sūryā̱māsā̱ sada̍nāya sadha̱nyā̍ |
10.093.05c sacā̱ yat sādy e̍ṣā̱m ahi̍r bu̱dhneṣu̍ bu̱dhnya̍ḥ ||
10.093.06a u̱ta no̍ de̱vāv a̱śvinā̍ śu̱bhas patī̱ dhāma̍bhir mi̱trāvaru̍ṇā uruṣyatām |
10.093.06c ma̱haḥ sa rā̱ya eṣa̱te 'ti̱ dhanve̍va duri̱tā ||
10.093.07a u̱ta no̍ ru̱drā ci̍n mṛḻatām a̱śvinā̱ viśve̍ de̱vāso̱ ratha̱spati̱r bhaga̍ḥ |
10.093.07c ṛ̱bhur vāja̍ ṛbhukṣaṇa̱ḥ pari̍jmā viśvavedasaḥ ||
10.093.08a ṛ̱bhur ṛ̍bhu̱kṣā ṛ̱bhur vi̍dha̱to mada̱ ā te̱ harī̍ jūjuvā̱nasya̍ vā̱jinā̍ |
10.093.08c du̱ṣṭara̱ṁ yasya̱ sāma̍ ci̱d ṛdha̍g ya̱jño na mānu̍ṣaḥ ||
10.093.09a kṛ̱dhī no̱ ahra̍yo deva savita̱ḥ sa ca̍ stuṣe ma̱ghonā̍m |
10.093.09c sa̱ho na̱ indro̱ vahni̍bhi̱r ny e̍ṣāṁ carṣaṇī̱nāṁ ca̱kraṁ ra̱śmiṁ na yo̍yuve ||
10.093.10a aiṣu̍ dyāvāpṛthivī dhātam ma̱had a̱sme vī̱reṣu̍ vi̱śvaca̍rṣaṇi̱ śrava̍ḥ |
10.093.10c pṛ̱kṣaṁ vāja̍sya sā̱taye̍ pṛ̱kṣaṁ rā̱yota tu̱rvaṇe̍ ||
10.093.11a e̱taṁ śaṁsa̍m indrāsma̱yuṣ ṭvaṁ kūci̱t santa̍ṁ sahasāvann a̱bhiṣṭa̍ye |
10.093.11c sadā̍ pāhy a̱bhiṣṭa̍ye me̱datā̍ṁ ve̱datā̍ vaso ||
10.093.12a e̱tam me̱ stoma̍ṁ ta̱nā na sūrye̍ dyu̱tadyā̍mānaṁ vāvṛdhanta nṛ̱ṇām |
10.093.12c sa̱ṁvana̍na̱ṁ nāśvya̱ṁ taṣṭe̱vāna̍pacyutam ||
10.093.13a vā̱varta̱ yeṣā̍ṁ rā̱yā yu̱ktaiṣā̍ṁ hira̱ṇyayī̍ |
10.093.13c ne̱madhi̍tā̱ na pauṁsyā̱ vṛthe̍va vi̱ṣṭāntā̍ ||
10.093.14a pra tad du̱ḥśīme̱ pṛtha̍vāne ve̱ne pra rā̱me vo̍ca̱m asu̍re ma̱ghava̍tsu |
10.093.14c ye yu̱ktvāya̱ pañca̍ śa̱tāsma̱yu pa̱thā vi̱śrāvy e̍ṣām ||
10.093.15a adhīn nv atra̍ sapta̱tiṁ ca̍ sa̱pta ca̍ |
10.093.15b sa̱dyo di̍diṣṭa̱ tānva̍ḥ sa̱dyo di̍diṣṭa pā̱rthyaḥ sa̱dyo di̍diṣṭa māya̱vaḥ ||

10.094.01a praite va̍dantu̱ pra va̱yaṁ va̍dāma̱ grāva̍bhyo̱ vāca̍ṁ vadatā̱ vada̍dbhyaḥ |
10.094.01c yad a̍drayaḥ parvatāḥ sā̱kam ā̱śava̱ḥ śloka̱ṁ ghoṣa̱m bhara̱thendrā̍ya so̱mina̍ḥ ||
10.094.02a e̱te va̍danti śa̱tava̍t sa̱hasra̍vad a̱bhi kra̍ndanti̱ hari̍tebhir ā̱sabhi̍ḥ |
10.094.02c vi̱ṣṭvī grāvā̍ṇaḥ su̱kṛta̍ḥ sukṛ̱tyayā̱ hotu̍ś ci̱t pūrve̍ havi̱radya̍m āśata ||
10.094.03a e̱te va̍da̱nty avi̍dann a̱nā madhu̱ ny ū̍ṅkhayante̱ adhi̍ pa̱kva āmi̍ṣi |
10.094.03c vṛ̱kṣasya̱ śākhā̍m aru̱ṇasya̱ bapsa̍ta̱s te sūbha̍rvā vṛṣa̱bhāḥ prem a̍rāviṣuḥ ||
10.094.04a bṛ̱had va̍danti madi̱reṇa̍ ma̱ndinendra̱ṁ krośa̍nto 'vidann a̱nā madhu̍ |
10.094.04c sa̱ṁrabhyā̱ dhīrā̱ḥ svasṛ̍bhir anartiṣur āgho̱ṣaya̍ntaḥ pṛthi̱vīm u̍pa̱bdibhi̍ḥ ||
10.094.05a su̱pa̱rṇā vāca̍m akra̱topa̱ dyavy ā̍kha̱re kṛṣṇā̍ iṣi̱rā a̍nartiṣuḥ |
10.094.05c nya1̱̍ṅ ni ya̱nty upa̍rasya niṣkṛ̱tam pu̱rū reto̍ dadhire sūrya̱śvita̍ḥ ||
10.094.06a u̱grā i̍va pra̱vaha̍ntaḥ sa̱māya̍muḥ sā̱kaṁ yu̱ktā vṛṣa̍ṇo̱ bibhra̍to̱ dhura̍ḥ |
10.094.06c yac chva̱santo̍ jagrasā̱nā arā̍viṣuḥ śṛ̱ṇva e̍ṣām pro̱thatho̱ arva̍tām iva ||
10.094.07a daśā̍vanibhyo̱ daśa̍kakṣyebhyo̱ daśa̍yoktrebhyo̱ daśa̍yojanebhyaḥ |
10.094.07c daśā̍bhīśubhyo arcatā̱jare̍bhyo̱ daśa̱ dhuro̱ daśa̍ yu̱ktā vaha̍dbhyaḥ ||
10.094.08a te adra̍yo̱ daśa̍yantrāsa ā̱śava̱s teṣā̍m ā̱dhāna̱m pary e̍ti harya̱tam |
10.094.08c ta ū̍ su̱tasya̍ so̱myasyāndha̍so̱ 'ṁśoḥ pī̱yūṣa̍m pratha̱masya̍ bhejire ||
10.094.09a te so̱mādo̱ harī̱ indra̍sya niṁsate̱ 'ṁśuṁ du̱hanto̱ adhy ā̍sate̱ gavi̍ |
10.094.09c tebhi̍r du̱gdham pa̍pi̱vān so̱myam madhv indro̍ vardhate̱ pratha̍te vṛṣā̱yate̍ ||
10.094.10a vṛṣā̍ vo a̱ṁśur na kilā̍ riṣātha̱neḻā̍vanta̱ḥ sada̱m it stha̱nāśi̍tāḥ |
10.094.10c rai̱va̱tyeva̱ maha̍sā̱ cāra̍vaḥ sthana̱ yasya̍ grāvāṇo̱ aju̍ṣadhvam adhva̱ram ||
10.094.11a tṛ̱di̱lā atṛ̍dilāso̱ adra̍yo 'śrama̱ṇā aśṛ̍thitā̱ amṛ̍tyavaḥ |
10.094.11c a̱nā̱tu̱rā a̱jarā̱ḥ sthāma̍viṣṇavaḥ supī̱vaso̱ atṛ̍ṣitā̱ atṛ̍ṣṇajaḥ ||
10.094.12a dhru̱vā e̱va va̍ḥ pi̱taro̍ yu̱ge-yu̍ge̱ kṣema̍kāmāsa̱ḥ sada̍so̱ na yu̍ñjate |
10.094.12c a̱ju̱ryāso̍ hari̱ṣāco̍ ha̱ridra̍va̱ ā dyāṁ rave̍ṇa pṛthi̱vīm a̍śuśravuḥ ||
10.094.13a tad id va̍da̱nty adra̍yo vi̱moca̍ne̱ yāma̍nn añja̱spā i̍va̱ ghed u̍pa̱bdibhi̍ḥ |
10.094.13c vapa̍nto̱ bīja̍m iva dhānyā̱kṛta̍ḥ pṛ̱ñcanti̱ soma̱ṁ na mi̍nanti̱ bapsa̍taḥ ||
10.094.14a su̱te a̍dhva̱re adhi̱ vāca̍m akra̱tā krī̱ḻayo̱ na mā̱tara̍ṁ tu̱danta̍ḥ |
10.094.14c vi ṣū mu̍ñcā suṣu̱vuṣo̍ manī̱ṣāṁ vi va̍rtantā̱m adra̍ya̱ś cāya̍mānāḥ ||

10.095.01a ha̱ye jāye̱ mana̍sā̱ tiṣṭha̍ ghore̱ vacā̍ṁsi mi̱śrā kṛ̍ṇavāvahai̱ nu |
10.095.01c na nau̱ mantrā̱ anu̍ditāsa e̱te maya̍s kara̱n para̍tare ca̱nāha̍n ||
10.095.02a kim e̱tā vā̱cā kṛ̍ṇavā̱ tavā̱ham prākra̍miṣam u̱ṣasā̍m agri̱yeva̍ |
10.095.02c purū̍rava̱ḥ puna̱r asta̱m pare̍hi durāpa̱nā vāta̍ ivā̱ham a̍smi ||
10.095.03a iṣu̱r na śri̱ya i̍ṣu̱dher a̍sa̱nā go̱ṣāḥ śa̍ta̱sā na raṁhi̍ḥ |
10.095.03c a̱vīre̱ kratau̱ vi da̍vidyuta̱n norā̱ na mā̱yuṁ ci̍tayanta̱ dhuna̍yaḥ ||
10.095.04a sā vasu̱ dadha̍tī̱ śvaśu̍rāya̱ vaya̱ uṣo̱ yadi̱ vaṣṭy anti̍gṛhāt |
10.095.04c asta̍ṁ nanakṣe̱ yasmi̍ñ cā̱kan divā̱ nakta̍ṁ śnathi̱tā vai̍ta̱sena̍ ||
10.095.05a triḥ sma̱ māhna̍ḥ śnathayo vaita̱seno̱ta sma̱ me 'vya̍tyai pṛṇāsi |
10.095.05c purū̍ra̱vo 'nu̍ te̱ keta̍m āya̱ṁ rājā̍ me vīra ta̱nva1̱̍s tad ā̍sīḥ ||
10.095.06a yā su̍jū̱rṇiḥ śreṇi̍ḥ su̱mnaā̍pir hra̱deca̍kṣu̱r na gra̱nthinī̍ cara̱ṇyuḥ |
10.095.06c tā a̱ñjayo̍ 'ru̱ṇayo̱ na sa̍sruḥ śri̱ye gāvo̱ na dhe̱navo̍ 'navanta ||
10.095.07a sam a̍smi̱ñ jāya̍māna āsata̱ gnā u̱tem a̍vardhan na̱dya1̱̍ḥ svagū̍rtāḥ |
10.095.07c ma̱he yat tvā̍ purūravo̱ raṇā̱yāva̍rdhayan dasyu̱hatyā̍ya de̱vāḥ ||
10.095.08a sacā̱ yad ā̍su̱ jaha̍tī̱ṣv atka̱m amā̍nuṣīṣu̱ mānu̍ṣo ni̱ṣeve̍ |
10.095.08c apa̍ sma̱ mat ta̱rasa̍ntī̱ na bhu̱jyus tā a̍trasan ratha̱spṛśo̱ nāśvā̍ḥ ||
10.095.09a yad ā̍su̱ marto̍ a̱mṛtā̍su ni̱spṛk saṁ kṣo̱ṇībhi̱ḥ kratu̍bhi̱r na pṛ̱ṅkte |
10.095.09c tā ā̱tayo̱ na ta̱nva̍ḥ śumbhata̱ svā aśvā̍so̱ na krī̱ḻayo̱ danda̍śānāḥ ||
10.095.10a vi̱dyun na yā pata̍ntī̱ davi̍dyo̱d bhara̍ntī me̱ apyā̱ kāmyā̍ni |
10.095.10c jani̍ṣṭo a̱po narya̱ḥ sujā̍ta̱ḥ prorvaśī̍ tirata dī̱rgham āyu̍ḥ ||
10.095.11a ja̱jñi̱ṣa i̱tthā go̱pīthyā̍ya̱ hi da̱dhātha̱ tat pu̍rūravo ma̱ oja̍ḥ |
10.095.11c aśā̍saṁ tvā vi̱duṣī̱ sasmi̱nn aha̱n na ma̱ āśṛ̍ṇo̱ḥ kim a̱bhug va̍dāsi ||
10.095.12a ka̱dā sū̱nuḥ pi̱tara̍ṁ jā̱ta i̍cchāc ca̱kran nāśru̍ vartayad vijā̱nan |
10.095.12c ko dampa̍tī̱ sama̍nasā̱ vi yū̍yo̱d adha̱ yad a̱gniḥ śvaśu̍reṣu̱ dīda̍yat ||
10.095.13a prati̍ bravāṇi va̱rtaya̍te̱ aśru̍ ca̱kran na kra̍ndad ā̱dhye̍ śi̱vāyai̍ |
10.095.13c pra tat te̍ hinavā̱ yat te̍ a̱sme pare̱hy asta̍ṁ na̱hi mū̍ra̱ māpa̍ḥ ||
10.095.14a su̱de̱vo a̱dya pra̱pate̱d anā̍vṛt parā̱vata̍m para̱māṁ ganta̱vā u̍ |
10.095.14c adhā̱ śayī̍ta̱ nirṛ̍ter u̱pasthe 'dhai̍na̱ṁ vṛkā̍ rabha̱sāso̍ a̱dyuḥ ||
10.095.15a purū̍ravo̱ mā mṛ̍thā̱ mā pra pa̍pto̱ mā tvā̱ vṛkā̍so̱ aśi̍vāsa u kṣan |
10.095.15c na vai straiṇā̍ni sa̱khyāni̍ santi sālāvṛ̱kāṇā̱ṁ hṛda̍yāny e̱tā ||
10.095.16a yad virū̱pāca̍ra̱m martye̱ṣv ava̍sa̱ṁ rātrī̍ḥ śa̱rada̱ś cata̍sraḥ |
10.095.16c ghṛ̱tasya̍ sto̱kaṁ sa̱kṛd ahna̍ āśnā̱ṁ tād e̱vedaṁ tā̍tṛpā̱ṇā ca̍rāmi ||
10.095.17a a̱nta̱ri̱kṣa̱prāṁ raja̍so vi̱mānī̱m upa̍ śikṣāmy u̱rvaśī̱ṁ vasi̍ṣṭhaḥ |
10.095.17c upa̍ tvā rā̱tiḥ su̍kṛ̱tasya̱ tiṣṭhā̱n ni va̍rtasva̱ hṛda̍yaṁ tapyate me ||
10.095.18a iti̍ tvā de̱vā i̱ma ā̍hur aiḻa̱ yathe̍m e̱tad bhava̍si mṛ̱tyuba̍ndhuḥ |
10.095.18c pra̱jā te̍ de̱vān ha̱viṣā̍ yajāti sva̱rga u̱ tvam api̍ mādayāse ||

10.096.01a pra te̍ ma̱he vi̱dathe̍ śaṁsiṣa̱ṁ harī̱ pra te̍ vanve va̱nuṣo̍ harya̱tam mada̍m |
10.096.01c ghṛ̱taṁ na yo hari̍bhi̱ś cāru̱ seca̍ta̱ ā tvā̍ viśantu̱ hari̍varpasa̱ṁ gira̍ḥ ||
10.096.02a hari̱ṁ hi yoni̍m a̱bhi ye sa̱masva̍ran hi̱nvanto̱ harī̍ di̱vyaṁ yathā̱ sada̍ḥ |
10.096.02c ā yam pṛ̱ṇanti̱ hari̍bhi̱r na dhe̱nava̱ indrā̍ya śū̱ṣaṁ hari̍vantam arcata ||
10.096.03a so a̍sya̱ vajro̱ hari̍to̱ ya ā̍ya̱so hari̱r nikā̍mo̱ hari̱r ā gabha̍styoḥ |
10.096.03c dyu̱mnī su̍śi̱pro hari̍manyusāyaka̱ indre̱ ni rū̱pā hari̍tā mimikṣire ||
10.096.04a di̱vi na ke̱tur adhi̍ dhāyi harya̱to vi̱vyaca̱d vajro̱ hari̍to̱ na raṁhyā̍ |
10.096.04c tu̱dad ahi̱ṁ hari̍śipro̱ ya ā̍ya̱saḥ sa̱hasra̍śokā abhavad dharimbha̱raḥ ||
10.096.05a tvaṁ-tva̍m aharyathā̱ upa̍stuta̱ḥ pūrve̍bhir indra harikeśa̱ yajva̍bhiḥ |
10.096.05c tvaṁ ha̍ryasi̱ tava̱ viśva̍m u̱kthya1̱̍m asā̍mi̱ rādho̍ harijāta harya̱tam ||
10.096.06a tā va̱jriṇa̍m ma̱ndina̱ṁ stomya̱m mada̱ indra̱ṁ rathe̍ vahato harya̱tā harī̍ |
10.096.06c pu̱rūṇy a̍smai̱ sava̍nāni̱ harya̍ta̱ indrā̍ya̱ somā̱ hara̍yo dadhanvire ||
10.096.07a ara̱ṁ kāmā̍ya̱ hara̍yo dadhanvire sthi̱rāya̍ hinva̱n hara̍yo̱ harī̍ tu̱rā |
10.096.07c arva̍dbhi̱r yo hari̍bhi̱r joṣa̱m īya̍te̱ so a̍sya̱ kāma̱ṁ hari̍vantam ānaśe ||
10.096.08a hari̍śmaśāru̱r hari̍keśa āya̱sas tu̍ra̱speye̱ yo ha̍ri̱pā ava̍rdhata |
10.096.08c arva̍dbhi̱r yo hari̍bhir vā̱jinī̍vasu̱r ati̱ viśvā̍ duri̱tā pāri̍ṣa̱d dharī̍ ||
10.096.09a sruve̍va̱ yasya̱ hari̍ṇī vipe̱tatu̱ḥ śipre̱ vājā̍ya̱ hari̍ṇī̱ davi̍dhvataḥ |
10.096.09c pra yat kṛ̱te ca̍ma̱se marmṛ̍ja̱d dharī̍ pī̱tvā mada̍sya harya̱tasyāndha̍saḥ ||
10.096.10a u̱ta sma̱ sadma̍ harya̱tasya̍ pa̱styo̱3̱̍r atyo̱ na vāja̱ṁ hari̍vām̐ acikradat |
10.096.10c ma̱hī ci̱d dhi dhi̱ṣaṇāha̍rya̱d oja̍sā bṛ̱had vayo̍ dadhiṣe harya̱taś ci̱d ā ||
10.096.11a ā roda̍sī̱ harya̍māṇo mahi̱tvā navya̍ṁ-navyaṁ haryasi̱ manma̱ nu pri̱yam |
10.096.11c pra pa̱stya̍m asura harya̱taṁ gor ā̱viṣ kṛ̍dhi̱ hara̍ye̱ sūryā̍ya ||
10.096.12a ā tvā̍ ha̱ryanta̍m pra̱yujo̱ janā̍nā̱ṁ rathe̍ vahantu̱ hari̍śipram indra |
10.096.12c pibā̱ yathā̱ prati̍bhṛtasya̱ madhvo̱ harya̍n ya̱jñaṁ sa̍dha̱māde̱ daśo̍ṇim ||
10.096.13a apā̱ḥ pūrve̍ṣāṁ harivaḥ su̱tānā̱m atho̍ i̱daṁ sava̍na̱ṁ keva̍laṁ te |
10.096.13c ma̱ma̱ddhi soma̱m madhu̍mantam indra sa̱trā vṛ̍ṣañ ja̱ṭhara̱ ā vṛ̍ṣasva ||

10.097.01a yā oṣa̍dhī̱ḥ pūrvā̍ jā̱tā de̱vebhya̍s triyu̱gam pu̱rā |
10.097.01c manai̱ nu ba̱bhrūṇā̍m a̱haṁ śa̱taṁ dhāmā̍ni sa̱pta ca̍ ||
10.097.02a śa̱taṁ vo̍ amba̱ dhāmā̍ni sa̱hasra̍m u̱ta vo̱ ruha̍ḥ |
10.097.02c adhā̍ śatakratvo yū̱yam i̱mam me̍ aga̱daṁ kṛ̍ta ||
10.097.03a oṣa̍dhī̱ḥ prati̍ modadhva̱m puṣpa̍vatīḥ pra̱sūva̍rīḥ |
10.097.03c aśvā̍ iva sa̱jitva̍rīr vī̱rudha̍ḥ pārayi̱ṣṇva̍ḥ ||
10.097.04a oṣa̍dhī̱r iti̍ mātara̱s tad vo̍ devī̱r upa̍ bruve |
10.097.04c sa̱neya̱m aśva̱ṁ gāṁ vāsa̍ ā̱tmāna̱ṁ tava̍ pūruṣa ||
10.097.05a a̱śva̱tthe vo̍ ni̱ṣada̍nam pa̱rṇe vo̍ vasa̱tiṣ kṛ̱tā |
10.097.05c go̱bhāja̱ it kilā̍satha̱ yat sa̱nava̍tha̱ pūru̍ṣam ||
10.097.06a yatrauṣa̍dhīḥ sa̱magma̍ta̱ rājā̍na̱ḥ sami̍tāv iva |
10.097.06c vipra̱ḥ sa u̍cyate bhi̱ṣag ra̍kṣo̱hāmī̍va̱cāta̍naḥ ||
10.097.07a a̱śvā̱va̱tīṁ so̍māva̱tīm ū̱rjaya̍ntī̱m udo̍jasam |
10.097.07c āvi̍tsi̱ sarvā̱ oṣa̍dhīr a̱smā a̍ri̱ṣṭatā̍taye ||
10.097.08a uc chuṣmā̱ oṣa̍dhīnā̱ṁ gāvo̍ go̱ṣṭhād i̍verate |
10.097.08c dhana̍ṁ sani̱ṣyantī̍nām ā̱tmāna̱ṁ tava̍ pūruṣa ||
10.097.09a iṣkṛ̍ti̱r nāma̍ vo mā̱tātho̍ yū̱yaṁ stha̱ niṣkṛ̍tīḥ |
10.097.09c sī̱rāḥ pa̍ta̱triṇī̍ḥ sthana̱ yad ā̱maya̍ti̱ niṣ kṛ̍tha ||
10.097.10a ati̱ viśvā̍ḥ pari̱ṣṭhāḥ ste̱na i̍va vra̱jam a̍kramuḥ |
10.097.10c oṣa̍dhī̱ḥ prācu̍cyavu̱r yat kiṁ ca̍ ta̱nvo̱3̱̍ rapa̍ḥ ||
10.097.11a yad i̱mā vā̱jaya̍nn a̱ham oṣa̍dhī̱r hasta̍ āda̱dhe |
10.097.11c ā̱tmā yakṣma̍sya naśyati pu̱rā jī̍va̱gṛbho̍ yathā ||
10.097.12a yasyau̍ṣadhīḥ pra̱sarpa̱thāṅga̍m-aṅga̱m paru̍ṣ-paruḥ |
10.097.12c tato̱ yakṣma̱ṁ vi bā̍dhadhva u̱gro ma̍dhyama̱śīr i̍va ||
10.097.13a sā̱kaṁ ya̍kṣma̱ pra pa̍ta̱ cāṣe̍ṇa kikidī̱vinā̍ |
10.097.13c sā̱kaṁ vāta̍sya̱ dhrājyā̍ sā̱kaṁ na̍śya ni̱hāka̍yā ||
10.097.14a a̱nyā vo̍ a̱nyām a̍vatv a̱nyānyasyā̱ upā̍vata |
10.097.14c tāḥ sarvā̍ḥ saṁvidā̱nā i̱dam me̱ prāva̍tā̱ vaca̍ḥ ||
10.097.15a yāḥ pha̱linī̱r yā a̍pha̱lā a̍pu̱ṣpā yāś ca̍ pu̱ṣpiṇī̍ḥ |
10.097.15c bṛha̱spati̍prasūtā̱s tā no̍ muñca̱ntv aṁha̍saḥ ||
10.097.16a mu̱ñcantu̍ mā śapa̱thyā̱3̱̍d atho̍ varu̱ṇyā̍d u̱ta |
10.097.16c atho̍ ya̱masya̱ paḍbī̍śā̱t sarva̍smād devakilbi̱ṣāt ||
10.097.17a a̱va̱pata̍ntīr avadan di̱va oṣa̍dhaya̱s pari̍ |
10.097.17c yaṁ jī̱vam a̱śnavā̍mahai̱ na sa ri̍ṣyāti̱ pūru̍ṣaḥ ||
10.097.18a yā oṣa̍dhī̱ḥ soma̍rājñīr ba̱hvīḥ śa̱tavi̍cakṣaṇāḥ |
10.097.18c tāsā̱ṁ tvam a̍sy utta̱māra̱ṁ kāmā̍ya̱ śaṁ hṛ̱de ||
10.097.19a yā oṣa̍dhī̱ḥ soma̍rājñī̱r viṣṭhi̍tāḥ pṛthi̱vīm anu̍ |
10.097.19c bṛha̱spati̍prasūtā a̱syai saṁ da̍tta vī̱rya̍m ||
10.097.20a mā vo̍ riṣat khani̱tā yasmai̍ cā̱haṁ khanā̍mi vaḥ |
10.097.20c dvi̱pac catu̍ṣpad a̱smāka̱ṁ sarva̍m astv anātu̱ram ||
10.097.21a yāś ce̱dam u̍paśṛ̱ṇvanti̱ yāś ca̍ dū̱ram parā̍gatāḥ |
10.097.21c sarvā̍ḥ sa̱ṁgatya̍ vīrudho̱ 'syai saṁ da̍tta vī̱rya̍m ||
10.097.22a oṣa̍dhaya̱ḥ saṁ va̍dante̱ some̍na sa̱ha rājñā̍ |
10.097.22c yasmai̍ kṛ̱ṇoti̍ brāhma̱ṇas taṁ rā̍jan pārayāmasi ||
10.097.23a tvam u̍tta̱māsy o̍ṣadhe̱ tava̍ vṛ̱kṣā upa̍stayaḥ |
10.097.23c upa̍stir astu̱ so̱3̱̍ 'smāka̱ṁ yo a̱smām̐ a̍bhi̱dāsa̍ti ||

10.098.01a bṛha̍spate̱ prati̍ me de̱vatā̍m ihi mi̱tro vā̱ yad varu̍ṇo̱ vāsi̍ pū̱ṣā |
10.098.01c ā̱di̱tyair vā̱ yad vasu̍bhir ma̱rutvā̱n sa pa̱rjanya̱ṁ śaṁta̍nave vṛṣāya ||
10.098.02a ā de̱vo dū̱to a̍ji̱raś ci̍ki̱tvān tvad de̍vāpe a̱bhi mām a̍gacchat |
10.098.02c pra̱tī̱cī̱naḥ prati̱ mām ā va̍vṛtsva̱ dadhā̍mi te dyu̱matī̱ṁ vāca̍m ā̱san ||
10.098.03a a̱sme dhe̍hi dyu̱matī̱ṁ vāca̍m ā̱san bṛha̍spate anamī̱vām i̍ṣi̱rām |
10.098.03c yayā̍ vṛ̱ṣṭiṁ śaṁta̍nave̱ vanā̍va di̱vo dra̱pso madhu̍mā̱m̐ ā vi̍veśa ||
10.098.04a ā no̍ dra̱psā madhu̍manto viśa̱ntv indra̍ de̱hy adhi̍rathaṁ sa̱hasra̍m |
10.098.04c ni ṣī̍da ho̱tram ṛ̍tu̱thā ya̍jasva de̱vān de̍vāpe ha̱viṣā̍ saparya ||
10.098.05a ā̱rṣṭi̱ṣe̱ṇo ho̱tram ṛṣi̍r ni̱ṣīda̍n de̱vāpi̍r devasuma̱tiṁ ci̍ki̱tvān |
10.098.05c sa utta̍rasmā̱d adha̍raṁ samu̱dram a̱po di̱vyā a̍sṛjad va̱rṣyā̍ a̱bhi ||
10.098.06a a̱smin sa̍mu̱dre adhy utta̍rasmi̱nn āpo̍ de̱vebhi̱r nivṛ̍tā atiṣṭhan |
10.098.06c tā a̍dravann ārṣṭiṣe̱ṇena̍ sṛ̱ṣṭā de̱vāpi̍nā̱ preṣi̍tā mṛ̱kṣiṇī̍ṣu ||
10.098.07a yad de̱vāpi̱ḥ śaṁta̍nave pu̱rohi̍to ho̱trāya̍ vṛ̱taḥ kṛ̱paya̱nn adī̍dhet |
10.098.07c de̱va̱śruta̍ṁ vṛṣṭi̱vani̱ṁ rarā̍ṇo̱ bṛha̱spati̱r vāca̍m asmā ayacchat ||
10.098.08a yaṁ tvā̍ de̱vāpi̍ḥ śuśucā̱no a̍gna ārṣṭiṣe̱ṇo ma̍nu̱ṣya̍ḥ samī̱dhe |
10.098.08c viśve̍bhir de̱vair a̍numa̱dyamā̍na̱ḥ pra pa̱rjanya̍m īrayā vṛṣṭi̱manta̍m ||
10.098.09a tvām pūrva̱ ṛṣa̍yo gī̱rbhir ā̍ya̱n tvām a̍dhva̱reṣu̍ puruhūta̱ viśve̍ |
10.098.09c sa̱hasrā̱ṇy adhi̍rathāny a̱sme ā no̍ ya̱jñaṁ ro̍hida̱śvopa̍ yāhi ||
10.098.10a e̱tāny a̍gne nava̱tir nava̱ tve āhu̍tā̱ny adhi̍rathā sa̱hasrā̍ |
10.098.10c tebhi̍r vardhasva ta̱nva̍ḥ śūra pū̱rvīr di̱vo no̍ vṛ̱ṣṭim i̍ṣi̱to ri̍rīhi ||
10.098.11a e̱tāny a̍gne nava̱tiṁ sa̱hasrā̱ sam pra ya̍ccha̱ vṛṣṇa̱ indrā̍ya bhā̱gam |
10.098.11c vi̱dvān pa̱tha ṛ̍tu̱śo de̍va̱yānā̱n apy au̍lā̱naṁ di̱vi de̱veṣu̍ dhehi ||
10.098.12a agne̱ bādha̍sva̱ vi mṛdho̱ vi du̱rgahāpāmī̍vā̱m apa̱ rakṣā̍ṁsi sedha |
10.098.12c a̱smāt sa̍mu̱drād bṛ̍ha̱to di̱vo no̱ 'pām bhū̱māna̱m upa̍ naḥ sṛje̱ha ||

10.099.01a kaṁ na̍ś ci̱tram i̍ṣaṇyasi ciki̱tvān pṛ̍thu̱gmāna̍ṁ vā̱śraṁ vā̍vṛ̱dhadhyai̍ |
10.099.01c kat tasya̱ dātu̱ śava̍so̱ vyu̍ṣṭau̱ takṣa̱d vajra̍ṁ vṛtra̱tura̱m api̍nvat ||
10.099.02a sa hi dyu̱tā vi̱dyutā̱ veti̱ sāma̍ pṛ̱thuṁ yoni̍m asura̱tvā sa̍sāda |
10.099.02c sa sanī̍ḻebhiḥ prasahā̱no a̍sya̱ bhrātu̱r na ṛ̱te sa̱ptatha̍sya mā̱yāḥ ||
10.099.03a sa vāja̱ṁ yātāpa̍duṣpadā̱ yan sva̍rṣātā̱ pari̍ ṣadat sani̱ṣyan |
10.099.03c a̱na̱rvā yac cha̱tadu̍rasya̱ vedo̱ ghnañ chi̱śnade̍vām̐ a̱bhi varpa̍sā̱ bhūt ||
10.099.04a sa ya̱hvyo̱3̱̍ 'vanī̱r goṣv arvā ju̍hoti pradha̱nyā̍su̱ sasri̍ḥ |
10.099.04c a̱pādo̱ yatra̱ yujyā̍so 'ra̱thā dro̱ṇya̍śvāsa̱ īra̍te ghṛ̱taṁ vāḥ ||
10.099.05a sa ru̱drebhi̱r aśa̍stavāra̱ ṛbhvā̍ hi̱tvī gaya̍m ā̱rea̍vadya̱ āgā̍t |
10.099.05c va̱mrasya̍ manye mithu̱nā viva̍vrī̱ anna̍m a̱bhītyā̍rodayan muṣā̱yan ||
10.099.06a sa id dāsa̍ṁ tuvī̱rava̱m pati̱r dan ṣa̍ḻa̱kṣaṁ tri̍śī̱rṣāṇa̍ṁ damanyat |
10.099.06c a̱sya tri̱to nv oja̍sā vṛdhā̱no vi̱pā va̍rā̱ham ayo̍agrayā han ||
10.099.07a sa druhva̍ṇe̱ manu̍ṣa ūrdhvasā̱na ā sā̍viṣad arśasā̱nāya̱ śaru̍m |
10.099.07c sa nṛta̍mo̱ nahu̍ṣo̱ 'smat sujā̍ta̱ḥ puro̍ 'bhina̱d arha̍n dasyu̱hatye̍ ||
10.099.08a so a̱bhriyo̱ na yava̍sa uda̱nyan kṣayā̍ya gā̱tuṁ vi̱dan no̍ a̱sme |
10.099.08c upa̱ yat sīda̱d indu̱ṁ śarī̍raiḥ śye̱no 'yo̍pāṣṭir hanti̱ dasyū̍n ||
10.099.09a sa vrādha̍taḥ śavasā̱nebhi̍r asya̱ kutsā̍ya̱ śuṣṇa̍ṁ kṛ̱paṇe̱ parā̍dāt |
10.099.09c a̱yaṁ ka̱vim a̍nayac cha̱syamā̍na̱m atka̱ṁ yo a̍sya̱ sani̍to̱ta nṛ̱ṇām ||
10.099.10a a̱yaṁ da̍śa̱syan narye̍bhir asya da̱smo de̱vebhi̱r varu̍ṇo̱ na mā̱yī |
10.099.10c a̱yaṁ ka̱nīna̍ ṛtu̱pā a̍ve̱dy ami̍mītā̱raru̱ṁ yaś catu̍ṣpāt ||
10.099.11a a̱sya stome̍bhir auśi̱ja ṛ̱jiśvā̍ vra̱jaṁ da̍rayad vṛṣa̱bheṇa̱ pipro̍ḥ |
10.099.11c sutvā̱ yad ya̍ja̱to dī̱daya̱d gīḥ pura̍ iyā̱no a̱bhi varpa̍sā̱ bhūt ||
10.099.12a e̱vā ma̱ho a̍sura va̱kṣathā̍ya vamra̱kaḥ pa̱ḍbhir upa̍ sarpa̱d indra̍m |
10.099.12c sa i̍yā̱naḥ ka̍rati sva̱stim a̍smā̱ iṣa̱m ūrja̍ṁ sukṣi̱tiṁ viśva̱m ābhā̍ḥ ||

10.100.01a indra̱ dṛhya̍ maghava̱n tvāva̱d id bhu̱ja i̱ha stu̱taḥ su̍ta̱pā bo̍dhi no vṛ̱dhe |
10.100.01c de̱vebhi̍r naḥ savi̱tā prāva̍tu śru̱tam ā sa̱rvatā̍ti̱m adi̍tiṁ vṛṇīmahe ||
10.100.02a bharā̍ya̱ su bha̍rata bhā̱gam ṛ̱tviya̱m pra vā̱yave̍ śuci̱pe kra̱ndadi̍ṣṭaye |
10.100.02c gau̱rasya̱ yaḥ paya̍saḥ pī̱tim ā̍na̱śa ā sa̱rvatā̍ti̱m adi̍tiṁ vṛṇīmahe ||
10.100.03a ā no̍ de̱vaḥ sa̍vi̱tā sā̍viṣa̱d vaya̍ ṛjūya̱te yaja̍mānāya sunva̱te |
10.100.03c yathā̍ de̱vān pra̍ti̱bhūṣe̍ma pāka̱vad ā sa̱rvatā̍ti̱m adi̍tiṁ vṛṇīmahe ||
10.100.04a indro̍ a̱sme su̱manā̍ astu vi̱śvahā̱ rājā̱ soma̍ḥ suvi̱tasyādhy e̍tu naḥ |
10.100.04c yathā̍-yathā mi̱tradhi̍tāni saṁda̱dhur ā sa̱rvatā̍ti̱m adi̍tiṁ vṛṇīmahe ||
10.100.05a indra̍ u̱kthena̱ śava̍sā̱ paru̍r dadhe̱ bṛha̍spate pratarī̱tāsy āyu̍ṣaḥ |
10.100.05c ya̱jño manu̱ḥ prama̍tir naḥ pi̱tā hi ka̱m ā sa̱rvatā̍ti̱m adi̍tiṁ vṛṇīmahe ||
10.100.06a indra̍sya̱ nu sukṛ̍ta̱ṁ daivya̱ṁ saho̱ 'gnir gṛ̱he ja̍ri̱tā medhi̍raḥ ka̱viḥ |
10.100.06c ya̱jñaś ca̍ bhūd vi̱dathe̱ cāru̱r anta̍ma̱ ā sa̱rvatā̍ti̱m adi̍tiṁ vṛṇīmahe ||
10.100.07a na vo̱ guhā̍ cakṛma̱ bhūri̍ duṣkṛ̱taṁ nāviṣṭya̍ṁ vasavo deva̱heḻa̍nam |
10.100.07c māki̍r no devā̱ anṛ̍tasya̱ varpa̍sa̱ ā sa̱rvatā̍ti̱m adi̍tiṁ vṛṇīmahe ||
10.100.08a apāmī̍vāṁ savi̱tā sā̍viṣa̱n nya1̱̍g varī̍ya̱ id apa̍ sedha̱ntv adra̍yaḥ |
10.100.08c grāvā̱ yatra̍ madhu̱ṣud u̱cyate̍ bṛ̱had ā sa̱rvatā̍ti̱m adi̍tiṁ vṛṇīmahe ||
10.100.09a ū̱rdhvo grāvā̍ vasavo 'stu so̱tari̱ viśvā̱ dveṣā̍ṁsi sanu̱tar yu̍yota |
10.100.09c sa no̍ de̱vaḥ sa̍vi̱tā pā̱yur īḍya̱ ā sa̱rvatā̍ti̱m adi̍tiṁ vṛṇīmahe ||
10.100.10a ūrja̍ṁ gāvo̱ yava̍se̱ pīvo̍ attana ṛ̱tasya̱ yāḥ sada̍ne̱ kośe̍ a̱ṅgdhve |
10.100.10c ta̱nūr e̱va ta̱nvo̍ astu bheṣa̱jam ā sa̱rvatā̍ti̱m adi̍tiṁ vṛṇīmahe ||
10.100.11a kra̱tu̱prāvā̍ jari̱tā śaśva̍tā̱m ava̱ indra̱ id bha̱drā prama̍tiḥ su̱tāva̍tām |
10.100.11c pū̱rṇam ūdha̍r di̱vyaṁ yasya̍ si̱ktaya̱ ā sa̱rvatā̍ti̱m adi̍tiṁ vṛṇīmahe ||
10.100.12a ci̱tras te̍ bhā̱nuḥ kra̍tu̱prā a̍bhi̱ṣṭiḥ santi̱ spṛdho̍ jaraṇi̱prā adhṛ̍ṣṭāḥ |
10.100.12c raji̍ṣṭhayā̱ rajyā̍ pa̱śva ā gos tūtū̍rṣati̱ pary agra̍ṁ duva̱syuḥ ||

10.101.01a ud bu̍dhyadhva̱ṁ sama̍nasaḥ sakhāya̱ḥ sam a̱gnim i̍ndhvam ba̱hava̱ḥ sanī̍ḻāḥ |
10.101.01c da̱dhi̱krām a̱gnim u̱ṣasa̍ṁ ca de̱vīm indrā̍va̱to 'va̍se̱ ni hva̍ye vaḥ ||
10.101.02a ma̱ndrā kṛ̍ṇudhva̱ṁ dhiya̱ ā ta̍nudhva̱ṁ nāva̍m aritra̱para̍ṇīṁ kṛṇudhvam |
10.101.02c iṣkṛ̍ṇudhva̱m āyu̱dhāra̍ṁ kṛṇudhva̱m prāñca̍ṁ ya̱jñam pra ṇa̍yatā sakhāyaḥ ||
10.101.03a yu̱nakta̱ sīrā̱ vi yu̱gā ta̍nudhvaṁ kṛ̱te yonau̍ vapate̱ha bīja̍m |
10.101.03c gi̱rā ca̍ śru̱ṣṭiḥ sabha̍rā̱ asa̍n no̱ nedī̍ya̱ it sṛ̱ṇya̍ḥ pa̱kvam eyā̍t ||
10.101.04a sīrā̍ yuñjanti ka̱vayo̍ yu̱gā vi ta̍nvate̱ pṛtha̍k |
10.101.04c dhīrā̍ de̱veṣu̍ sumna̱yā ||
10.101.05a nir ā̍hā̱vān kṛ̍ṇotana̱ saṁ va̍ra̱trā da̍dhātana |
10.101.05c si̱ñcāma̍hā ava̱tam u̱driṇa̍ṁ va̱yaṁ su̱ṣeka̱m anu̍pakṣitam ||
10.101.06a iṣkṛ̍tāhāvam ava̱taṁ su̍vara̱traṁ su̍ṣeca̱nam |
10.101.06c u̱driṇa̍ṁ siñce̱ akṣi̍tam ||
10.101.07a prī̱ṇī̱tāśvā̍n hi̱taṁ ja̍yātha svasti̱vāha̱ṁ ratha̱m it kṛ̍ṇudhvam |
10.101.07c droṇā̍hāvam ava̱tam aśma̍cakra̱m aṁsa̍trakośaṁ siñcatā nṛ̱pāṇa̍m ||
10.101.08a vra̱jaṁ kṛ̍ṇudhva̱ṁ sa hi vo̍ nṛ̱pāṇo̱ varma̍ sīvyadhvam bahu̱lā pṛ̱thūni̍ |
10.101.08c pura̍ḥ kṛṇudhva̱m āya̍sī̱r adhṛ̍ṣṭā̱ mā va̍ḥ susroc cama̱so dṛṁha̍tā̱ tam ||
10.101.09a ā vo̱ dhiya̍ṁ ya̱jñiyā̍ṁ varta ū̱taye̱ devā̍ de̱vīṁ ya̍ja̱tāṁ ya̱jñiyā̍m i̱ha |
10.101.09c sā no̍ duhīya̱d yava̍seva ga̱tvī sa̱hasra̍dhārā̱ paya̍sā ma̱hī gauḥ ||
10.101.10a ā tū ṣi̍ñca̱ hari̍m ī̱ṁ dror u̱pasthe̱ vāśī̍bhis takṣatāśma̱nmayī̍bhiḥ |
10.101.10c pari̍ ṣvajadhva̱ṁ daśa̍ ka̱kṣyā̍bhir u̱bhe dhurau̱ prati̱ vahni̍ṁ yunakta ||
10.101.11a u̱bhe dhurau̱ vahni̍r ā̱pibda̍māno̱ 'ntar yone̍va carati dvi̱jāni̍ḥ |
10.101.11c vana̱spati̱ṁ vana̱ āsthā̍payadhva̱ṁ ni ṣū da̍dhidhva̱m akha̍nanta̱ utsa̍m ||
10.101.12a kapṛ̍n naraḥ kapṛ̱tham ud da̍dhātana co̱daya̍ta khu̱data̱ vāja̍sātaye |
10.101.12c ni̱ṣṭi̱grya̍ḥ pu̱tram ā cyā̍vayo̱taya̱ indra̍ṁ sa̱bādha̍ i̱ha soma̍pītaye ||

10.102.01a pra te̱ ratha̍m mithū̱kṛta̱m indro̍ 'vatu dhṛṣṇu̱yā |
10.102.01c a̱sminn ā̱jau pu̍ruhūta śra̱vāyye̍ dhanabha̱kṣeṣu̍ no 'va ||
10.102.02a ut sma̱ vāto̍ vahati̱ vāso̍ 'syā̱ adhi̍ratha̱ṁ yad aja̍yat sa̱hasra̍m |
10.102.02c ra̱thīr a̍bhūn mudga̱lānī̱ gavi̍ṣṭau̱ bhare̍ kṛ̱taṁ vy a̍ced indrase̱nā ||
10.102.03a a̱ntar ya̍ccha̱ jighā̍ṁsato̱ vajra̍m indrābhi̱dāsa̍taḥ |
10.102.03c dāsa̍sya vā maghava̱nn ārya̍sya vā sanu̱tar ya̍vayā va̱dham ||
10.102.04a u̱dno hra̱dam a̍piba̱j jarhṛ̍ṣāṇa̱ḥ kūṭa̍ṁ sma tṛ̱ṁhad a̱bhimā̍tim eti |
10.102.04c pra mu̱ṣkabhā̍ra̱ḥ śrava̍ i̱cchamā̍no 'ji̱ram bā̱hū a̍bhara̱t siṣā̍san ||
10.102.05a ny a̍krandayann upa̱yanta̍ ena̱m ame̍hayan vṛṣa̱bham madhya̍ ā̱jeḥ |
10.102.05c tena̱ sūbha̍rvaṁ śa̱tava̍t sa̱hasra̱ṁ gavā̱m mudga̍laḥ pra̱dhane̍ jigāya ||
10.102.06a ka̱karda̍ve vṛṣa̱bho yu̱kta ā̍sī̱d avā̍vacī̱t sāra̍thir asya ke̱śī |
10.102.06c dudhe̍r yu̱ktasya̱ drava̍taḥ sa̱hāna̍sa ṛ̱cchanti̍ ṣmā ni̱ṣpado̍ mudga̱lānī̍m ||
10.102.07a u̱ta pra̱dhim ud a̍hann asya vi̱dvān upā̍yuna̱g vaṁsa̍ga̱m atra̱ śikṣa̍n |
10.102.07c indra̱ ud ā̍va̱t pati̱m aghnyā̍nā̱m ara̍ṁhata̱ padyā̍bhiḥ ka̱kudmā̍n ||
10.102.08a śu̱nam a̍ṣṭrā̱vy a̍carat kapa̱rdī va̍ra̱trāyā̱ṁ dārv ā̱nahya̍mānaḥ |
10.102.08c nṛ̱mṇāni̍ kṛ̱ṇvan ba̱have̱ janā̍ya̱ gāḥ pa̍spaśā̱nas tavi̍ṣīr adhatta ||
10.102.09a i̱maṁ tam pa̍śya vṛṣa̱bhasya̱ yuñja̱ṁ kāṣṭhā̍yā̱ madhye̍ drugha̱ṇaṁ śayā̍nam |
10.102.09c yena̍ ji̱gāya̍ śa̱tava̍t sa̱hasra̱ṁ gavā̱m mudga̍laḥ pṛta̱nājye̍ṣu ||
10.102.10a ā̱re a̱ghā ko nv i1̱̍tthā da̍darśa̱ yaṁ yu̱ñjanti̱ tam v ā sthā̍payanti |
10.102.10c nāsmai̱ tṛṇa̱ṁ noda̱kam ā bha̍ra̱nty utta̍ro dhu̱ro va̍hati pra̱dedi̍śat ||
10.102.11a pa̱ri̱vṛ̱kteva̍ pati̱vidya̍m āna̱ṭ pīpyā̍nā̱ kūca̍kreṇeva si̱ñcan |
10.102.11c e̱ṣai̱ṣyā̍ cid ra̱thyā̍ jayema suma̱ṅgala̱ṁ sina̍vad astu sā̱tam ||
10.102.12a tvaṁ viśva̍sya̱ jaga̍ta̱ś cakṣu̍r indrāsi̱ cakṣu̍ṣaḥ |
10.102.12c vṛṣā̱ yad ā̱jiṁ vṛṣa̍ṇā̱ siṣā̍sasi co̱daya̱n vadhri̍ṇā yu̱jā ||

10.103.01a ā̱śuḥ śiśā̍no vṛṣa̱bho na bhī̱mo gha̍nāgha̱naḥ kṣobha̍ṇaś carṣaṇī̱nām |
10.103.01c sa̱ṁkranda̍no 'nimi̱ṣa e̍kavī̱raḥ śa̱taṁ senā̍ ajayat sā̱kam indra̍ḥ ||
10.103.02a sa̱ṁkranda̍nenānimi̱ṣeṇa̍ ji̱ṣṇunā̍ yutkā̱reṇa̍ duścyava̱nena̍ dhṛ̱ṣṇunā̍ |
10.103.02c tad indre̍ṇa jayata̱ tat sa̍hadhva̱ṁ yudho̍ nara̱ iṣu̍hastena̱ vṛṣṇā̍ ||
10.103.03a sa iṣu̍hastai̱ḥ sa ni̍ṣa̱ṅgibhi̍r va̱śī saṁsra̍ṣṭā̱ sa yudha̱ indro̍ ga̱ṇena̍ |
10.103.03c sa̱ṁsṛ̱ṣṭa̱jit so̍ma̱pā bā̍huśa̱rdhy u1̱̍gradha̍nvā̱ prati̍hitābhi̱r astā̍ ||
10.103.04a bṛha̍spate̱ pari̍ dīyā̱ rathe̍na rakṣo̱hāmitrā̍m̐ apa̱bādha̍mānaḥ |
10.103.04c pra̱bha̱ñjan senā̍ḥ pramṛ̱ṇo yu̱dhā jaya̍nn a̱smāka̍m edhy avi̱tā rathā̍nām ||
10.103.05a ba̱la̱vi̱jñā̱yaḥ sthavi̍ra̱ḥ pravī̍ra̱ḥ saha̍svān vā̱jī saha̍māna u̱graḥ |
10.103.05c a̱bhivī̍ro a̱bhisa̍tvā saho̱jā jaitra̍m indra̱ ratha̱m ā ti̍ṣṭha go̱vit ||
10.103.06a go̱tra̱bhida̍ṁ go̱vida̱ṁ vajra̍bāhu̱ṁ jaya̍nta̱m ajma̍ pramṛ̱ṇanta̱m oja̍sā |
10.103.06c i̱maṁ sa̍jātā̱ anu̍ vīrayadhva̱m indra̍ṁ sakhāyo̱ anu̱ saṁ ra̍bhadhvam ||
10.103.07a a̱bhi go̱trāṇi̱ saha̍sā̱ gāha̍māno 'da̱yo vī̱raḥ śa̱tama̍nyu̱r indra̍ḥ |
10.103.07c du̱ścya̱va̱naḥ pṛ̍tanā̱ṣāḻ a̍yu̱dhyo̱3̱̍ 'smāka̱ṁ senā̍ avatu̱ pra yu̱tsu ||
10.103.08a indra̍ āsāṁ ne̱tā bṛha̱spati̱r dakṣi̍ṇā ya̱jñaḥ pu̱ra e̍tu̱ soma̍ḥ |
10.103.08c de̱va̱se̱nānā̍m abhibhañjatī̱nāṁ jaya̍ntīnām ma̱ruto̍ ya̱ntv agra̍m ||
10.103.09a indra̍sya̱ vṛṣṇo̱ varu̍ṇasya̱ rājña̍ ādi̱tyānā̍m ma̱rutā̱ṁ śardha̍ u̱gram |
10.103.09c ma̱hāma̍nasām bhuvanacya̱vānā̱ṁ ghoṣo̍ de̱vānā̱ṁ jaya̍tā̱m ud a̍sthāt ||
10.103.10a ud dha̍rṣaya maghava̱nn āyu̍dhā̱ny ut satva̍nām māma̱kānā̱m manā̍ṁsi |
10.103.10c ud vṛ̍trahan vā̱jinā̱ṁ vāji̍nā̱ny ud rathā̍nā̱ṁ jaya̍tāṁ yantu̱ ghoṣā̍ḥ ||
10.103.11a a̱smāka̱m indra̱ḥ samṛ̍teṣu dhva̱jeṣv a̱smāka̱ṁ yā iṣa̍va̱s tā ja̍yantu |
10.103.11c a̱smāka̍ṁ vī̱rā utta̍re bhavantv a̱smām̐ u̍ devā avatā̱ have̍ṣu ||
10.103.12a a̱mīṣā̍ṁ ci̱ttam pra̍tilo̱bhaya̍ntī gṛhā̱ṇāṅgā̍ny apve̱ pare̍hi |
10.103.12c a̱bhi prehi̱ nir da̍ha hṛ̱tsu śokai̍r a̱ndhenā̱mitrā̱s tama̍sā sacantām ||
10.103.13a pretā̱ jaya̍tā nara̱ indro̍ va̱ḥ śarma̍ yacchatu |
10.103.13c u̱grā va̍ḥ santu bā̱havo̍ 'nādhṛ̱ṣyā yathāsa̍tha ||

10.104.01a asā̍vi̱ soma̍ḥ puruhūta̱ tubhya̱ṁ hari̍bhyāṁ ya̱jñam upa̍ yāhi̱ tūya̍m |
10.104.01c tubhya̱ṁ giro̱ vipra̍vīrā iyā̱nā da̍dhanvi̱ra i̍ndra̱ pibā̍ su̱tasya̍ ||
10.104.02a a̱psu dhū̱tasya̍ hariva̱ḥ pibe̱ha nṛbhi̍ḥ su̱tasya̍ ja̱ṭhara̍m pṛṇasva |
10.104.02c mi̱mi̱kṣur yam adra̍ya indra̱ tubhya̱ṁ tebhi̍r vardhasva̱ mada̍m ukthavāhaḥ ||
10.104.03a progrām pī̱tiṁ vṛṣṇa̍ iyarmi sa̱tyām pra̱yai su̱tasya̍ haryaśva̱ tubhya̍m |
10.104.03c indra̱ dhenā̍bhir i̱ha mā̍dayasva dhī̱bhir viśvā̍bhi̱ḥ śacyā̍ gṛṇā̱naḥ ||
10.104.04a ū̱tī śa̍cīva̱s tava̍ vī̱rye̍ṇa̱ vayo̱ dadhā̍nā u̱śija̍ ṛta̱jñāḥ |
10.104.04c pra̱jāva̍d indra̱ manu̍ṣo duro̱ṇe ta̱sthur gṛ̱ṇanta̍ḥ sadha̱mādyā̍saḥ ||
10.104.05a praṇī̍tibhiṣ ṭe haryaśva su̱ṣṭoḥ su̍ṣu̱mnasya̍ puru̱ruco̱ janā̍saḥ |
10.104.05c maṁhi̍ṣṭhām ū̱tiṁ vi̱tire̱ dadhā̍nāḥ sto̱tāra̍ indra̱ tava̍ sū̱nṛtā̍bhiḥ ||
10.104.06a upa̱ brahmā̍ṇi harivo̱ hari̍bhyā̱ṁ soma̍sya yāhi pī̱taye̍ su̱tasya̍ |
10.104.06c indra̍ tvā ya̱jñaḥ kṣama̍māṇam ānaḍ dā̱śvām̐ a̍sy adhva̱rasya̍ prake̱taḥ ||
10.104.07a sa̱hasra̍vājam abhimāti̱ṣāha̍ṁ su̱tera̍ṇam ma̱ghavā̍naṁ suvṛ̱ktim |
10.104.07c upa̍ bhūṣanti̱ giro̱ apra̍tīta̱m indra̍ṁ nama̱syā ja̍ri̱tuḥ pa̍nanta ||
10.104.08a sa̱ptāpo̍ de̱vīḥ su̱raṇā̱ amṛ̍ktā̱ yābhi̱ḥ sindhu̱m ata̍ra indra pū̱rbhit |
10.104.08c na̱va̱tiṁ sro̱tyā nava̍ ca̱ srava̍ntīr de̱vebhyo̍ gā̱tum manu̍ṣe ca vindaḥ ||
10.104.09a a̱po ma̱hīr a̱bhiśa̍ster amu̱ñco 'jā̍gar ā̱sv adhi̍ de̱va eka̍ḥ |
10.104.09c indra̱ yās tvaṁ vṛ̍tra̱tūrye̍ ca̱kartha̱ tābhi̍r vi̱śvāyu̍s ta̱nva̍m pupuṣyāḥ ||
10.104.10a vī̱reṇya̱ḥ kratu̱r indra̍ḥ suśa̱stir u̱tāpi̱ dhenā̍ puruhū̱tam ī̍ṭṭe |
10.104.10c ārda̍yad vṛ̱tram akṛ̍ṇod u lo̱kaṁ sa̍sā̱he śa̱kraḥ pṛta̍nā abhi̱ṣṭiḥ ||
10.104.11a śu̱naṁ hu̍vema ma̱ghavā̍na̱m indra̍m a̱smin bhare̱ nṛta̍ma̱ṁ vāja̍sātau |
10.104.11c śṛ̱ṇvanta̍m u̱gram ū̱taye̍ sa̱matsu̱ ghnanta̍ṁ vṛ̱trāṇi̍ sa̱ṁjita̱ṁ dhanā̍nām ||

10.105.01a ka̱dā va̍so sto̱traṁ harya̍ta̱ āva̍ śma̱śā ru̍dha̱d vāḥ |
10.105.01c dī̱rghaṁ su̱taṁ vā̱tāpyā̍ya ||
10.105.02a harī̱ yasya̍ su̱yujā̱ vivra̍tā̱ ver arva̱ntānu̱ śepā̍ |
10.105.02c u̱bhā ra̱jī na ke̱śinā̱ pati̱r dan ||
10.105.03a apa̱ yor indra̱ḥ pāpa̍ja̱ ā marto̱ na śa̍śramā̱ṇo bi̍bhī̱vān |
10.105.03c śu̱bhe yad yu̍yu̱je tavi̍ṣīvān ||
10.105.04a sacā̱yor indra̱ś carkṛ̍ṣa̱ ām̐ u̍pāna̱saḥ sa̍pa̱ryan |
10.105.04c na̱dayo̱r vivra̍tayo̱ḥ śūra̱ indra̍ḥ ||
10.105.05a adhi̱ yas ta̱sthau keśa̍vantā̱ vyaca̍svantā̱ na pu̱ṣṭyai |
10.105.05c va̱noti̱ śiprā̍bhyāṁ śi̱priṇī̍vān ||
10.105.06a prāstau̍d ṛ̱ṣvaujā̍ ṛ̱ṣvebhi̍s ta̱takṣa̱ śūra̱ḥ śava̍sā |
10.105.06c ṛ̱bhur na kratu̍bhir māta̱riśvā̍ ||
10.105.07a vajra̱ṁ yaś ca̱kre su̱hanā̍ya̱ dasya̍ve hirīma̱śo hirī̍mān |
10.105.07c aru̍tahanu̱r adbhu̍ta̱ṁ na raja̍ḥ ||
10.105.08a ava̍ no vṛji̱nā śi̍śīhy ṛ̱cā va̍nemā̱nṛca̍ḥ |
10.105.08c nābra̍hmā ya̱jña ṛdha̱g joṣa̍ti̱ tve ||
10.105.09a ū̱rdhvā yat te̍ tre̱tinī̱ bhūd ya̱jñasya̍ dhū̱rṣu sadma̍n |
10.105.09c sa̱jūr nāva̱ṁ svaya̍śasa̱ṁ sacā̱yoḥ ||
10.105.10a śri̱ye te̱ pṛśni̍r upa̱seca̍nī bhūc chri̱ye darvi̍r are̱pāḥ |
10.105.10c yayā̱ sve pātre̍ si̱ñcasa̱ ut ||
10.105.11a śa̱taṁ vā̱ yad a̍surya̱ prati̍ tvā sumi̱tra i̱tthāstau̍d durmi̱tra i̱tthāstau̍t |
10.105.11c āvo̱ yad da̍syu̱hatye̍ kutsapu̱tram prāvo̱ yad da̍syu̱hatye̍ kutsava̱tsam ||

10.106.01a u̱bhā u̍ nū̱naṁ tad id a̍rthayethe̱ vi ta̍nvāthe̱ dhiyo̱ vastrā̱pase̍va |
10.106.01c sa̱dhrī̱cī̱nā yāta̍ve̱ prem a̍jīgaḥ su̱dine̍va̱ pṛkṣa̱ ā ta̍ṁsayethe ||
10.106.02a u̱ṣṭāre̍va̱ pharva̍reṣu śrayethe prāyo̱geva̱ śvātryā̱ śāsu̱r etha̍ḥ |
10.106.02c dū̱teva̱ hi ṣṭho ya̱śasā̱ jane̍ṣu̱ māpa̍ sthātam mahi̱ṣevā̍va̱pānā̍t ||
10.106.03a sā̱ka̱ṁyujā̍ śaku̱nasye̍va pa̱kṣā pa̱śveva̍ ci̱trā yaju̱r ā ga̍miṣṭam |
10.106.03c a̱gnir i̍va deva̱yor dī̍di̱vāṁsā̱ pari̍jmāneva yajathaḥ puru̱trā ||
10.106.04a ā̱pī vo̍ a̱sme pi̱tare̍va pu̱trogreva̍ ru̱cā nṛ̱patī̍va tu̱ryai |
10.106.04c irye̍va pu̱ṣṭyai ki̱raṇe̍va bhu̱jyai śru̍ṣṭī̱vāne̍va̱ hava̱m ā ga̍miṣṭam ||
10.106.05a vaṁsa̍geva pūṣa̱ryā̍ śi̱mbātā̍ mi̱treva̍ ṛ̱tā śa̱tarā̱ śāta̍pantā |
10.106.05c vāje̍vo̱ccā vaya̍sā gharmye̱ṣṭhā meṣe̍ve̱ṣā sa̍pa̱ryā̱3̱̍ purī̍ṣā ||
10.106.06a sṛ̱ṇye̍va ja̱rbharī̍ tu̱rpharī̍tū naito̱śeva̍ tu̱rpharī̍ parpha̱rīkā̍ |
10.106.06c u̱da̱nya̱jeva̱ jema̍nā made̱rū tā me̍ ja̱rāyv a̱jara̍m ma̱rāyu̍ ||
10.106.07a pa̱jreva̱ carca̍ra̱ṁ jāra̍m ma̱rāyu̱ kṣadme̱vārthe̍ṣu tartarītha ugrā |
10.106.07c ṛ̱bhū nāpa̍t kharama̱jrā kha̱rajru̍r vā̱yur na pa̍rpharat kṣayad rayī̱ṇām ||
10.106.08a gha̱rmeva̱ madhu̍ ja̱ṭhare̍ sa̱nerū̱ bhage̍vitā tu̱rpharī̱ phāri̱vāra̍m |
10.106.08c pa̱ta̱reva̍ caca̱rā ca̱ndrani̍rṇi̱ṅ mana̍ṛṅgā mana̱nyā̱3̱̍ na jagmī̍ ||
10.106.09a bṛ̱hante̍va ga̱mbhare̍ṣu prati̱ṣṭhām pāde̍va gā̱dhaṁ tara̍te vidāthaḥ |
10.106.09c karṇe̍va̱ śāsu̱r anu̱ hi smarā̱tho 'ṁśe̍va no bhajataṁ ci̱tram apna̍ḥ ||
10.106.10a ā̱ra̱ṅga̱reva̱ madh