Ṛgveda-Saṁhitā - Maṇḍala 6-10

6.001.01a त्वं ह्य॑ग्ने प्रथ॒मो म॒नोता॒स्या धि॒यो अभ॑वो दस्म॒ होता॑ ।
6.001.01c त्वं सीं॑ वृषन्नकृणोर्दु॒ष्टरी॑तु॒ सहो॒ विश्व॑स्मै॒ सह॑से॒ सह॑ध्यै ॥
6.001.01a tvaṁ hy a̍gne pratha̱mo ma̱notā̱syā dhi̱yo abha̍vo dasma̱ hotā̍ |
6.001.01c tvaṁ sī̍ṁ vṛṣann akṛṇor du̱ṣṭarī̍tu̱ saho̱ viśva̍smai̱ saha̍se̱ saha̍dhyai ||
6.001.02a अधा॒ होता॒ न्य॑सीदो॒ यजी॑यानि॒ळस्प॒द इ॒षय॒न्नीड्य॒ः सन् ।
6.001.02c तं त्वा॒ नर॑ः प्रथ॒मं दे॑व॒यन्तो॑ म॒हो रा॒ये चि॒तय॑न्तो॒ अनु॑ ग्मन् ॥
6.001.02a adhā̱ hotā̱ ny a̍sīdo̱ yajī̍yān i̱ḻas pa̱da i̱ṣaya̱nn īḍya̱ḥ san |
6.001.02c taṁ tvā̱ nara̍ḥ pratha̱maṁ de̍va̱yanto̍ ma̱ho rā̱ye ci̱taya̍nto̱ anu̍ gman ||
6.001.03a वृ॒तेव॒ यन्तं॑ ब॒हुभि॑र्वस॒व्यै॒३॒॑स्त्वे र॒यिं जा॑गृ॒वांसो॒ अनु॑ ग्मन् ।
6.001.03c रुश॑न्तम॒ग्निं द॑र्श॒तं बृ॒हन्तं॑ व॒पाव॑न्तं वि॒श्वहा॑ दीदि॒वांस॑म् ॥
6.001.03a vṛ̱teva̱ yanta̍m ba̱hubhi̍r vasa̱vyai̱3̱̍s tve ra̱yiṁ jā̍gṛ̱vāṁso̱ anu̍ gman |
6.001.03c ruśa̍ntam a̱gniṁ da̍rśa̱tam bṛ̱hanta̍ṁ va̱pāva̍ntaṁ vi̱śvahā̍ dīdi̱vāṁsa̍m ||
6.001.04a प॒दं दे॒वस्य॒ नम॑सा॒ व्यन्त॑ः श्रव॒स्यव॒ः श्रव॑ आप॒न्नमृ॑क्तम् ।
6.001.04c नामा॑नि चिद्दधिरे य॒ज्ञिया॑नि भ॒द्रायां॑ ते रणयन्त॒ संदृ॑ष्टौ ॥
6.001.04a pa̱daṁ de̱vasya̱ nama̍sā̱ vyanta̍ḥ śrava̱syava̱ḥ śrava̍ āpa̱nn amṛ̍ktam |
6.001.04c nāmā̍ni cid dadhire ya̱jñiyā̍ni bha̱drāyā̍ṁ te raṇayanta̱ saṁdṛ̍ṣṭau ||
6.001.05a त्वां व॑र्धन्ति क्षि॒तय॑ः पृथि॒व्यां त्वां राय॑ उ॒भया॑सो॒ जना॑नाम् ।
6.001.05c त्वं त्रा॒ता त॑रणे॒ चेत्यो॑ भूः पि॒ता मा॒ता सद॒मिन्मानु॑षाणाम् ॥
6.001.05a tvāṁ va̍rdhanti kṣi̱taya̍ḥ pṛthi̱vyāṁ tvāṁ rāya̍ u̱bhayā̍so̱ janā̍nām |
6.001.05c tvaṁ trā̱tā ta̍raṇe̱ cetyo̍ bhūḥ pi̱tā mā̱tā sada̱m in mānu̍ṣāṇām ||
6.001.06a स॒प॒र्येण्य॒ः स प्रि॒यो वि॒क्ष्व१॒॑ग्निर्होता॑ म॒न्द्रो नि ष॑सादा॒ यजी॑यान् ।
6.001.06c तं त्वा॑ व॒यं दम॒ आ दी॑दि॒वांस॒मुप॑ ज्ञु॒बाधो॒ नम॑सा सदेम ॥
6.001.06a sa̱pa̱ryeṇya̱ḥ sa pri̱yo vi̱kṣv a1̱̍gnir hotā̍ ma̱ndro ni ṣa̍sādā̱ yajī̍yān |
6.001.06c taṁ tvā̍ va̱yaṁ dama̱ ā dī̍di̱vāṁsa̱m upa̍ jñu̱bādho̱ nama̍sā sadema ||
6.001.07a तं त्वा॑ व॒यं सु॒ध्यो॒३॒॑ नव्य॑मग्ने सुम्ना॒यव॑ ईमहे देव॒यन्त॑ः ।
6.001.07c त्वं विशो॑ अनयो॒ दीद्या॑नो दि॒वो अ॑ग्ने बृह॒ता रो॑च॒नेन॑ ॥
6.001.07a taṁ tvā̍ va̱yaṁ su̱dhyo̱3̱̍ navya̍m agne sumnā̱yava̍ īmahe deva̱yanta̍ḥ |
6.001.07c tvaṁ viśo̍ anayo̱ dīdyā̍no di̱vo a̍gne bṛha̱tā ro̍ca̱nena̍ ||
6.001.08a वि॒शां क॒विं वि॒श्पतिं॒ शश्व॑तीनां नि॒तोश॑नं वृष॒भं च॑र्षणी॒नाम् ।
6.001.08c प्रेती॑षणिमि॒षय॑न्तं पाव॒कं राज॑न्तम॒ग्निं य॑ज॒तं र॑यी॒णाम् ॥
6.001.08a vi̱śāṁ ka̱viṁ vi̱śpati̱ṁ śaśva̍tīnāṁ ni̱tośa̍naṁ vṛṣa̱bhaṁ ca̍rṣaṇī̱nām |
6.001.08c pretī̍ṣaṇim i̱ṣaya̍ntam pāva̱kaṁ rāja̍ntam a̱gniṁ ya̍ja̱taṁ ra̍yī̱ṇām ||
6.001.09a सो अ॑ग्न ईजे शश॒मे च॒ मर्तो॒ यस्त॒ आन॑ट् स॒मिधा॑ ह॒व्यदा॑तिम् ।
6.001.09c य आहु॑तिं॒ परि॒ वेदा॒ नमो॑भि॒र्विश्वेत्स वा॒मा द॑धते॒ त्वोत॑ः ॥
6.001.09a so a̍gna īje śaśa̱me ca̱ marto̱ yas ta̱ āna̍ṭ sa̱midhā̍ ha̱vyadā̍tim |
6.001.09c ya āhu̍ti̱m pari̱ vedā̱ namo̍bhi̱r viśvet sa vā̱mā da̍dhate̱ tvota̍ḥ ||
6.001.10a अ॒स्मा उ॑ ते॒ महि॑ म॒हे वि॑धेम॒ नमो॑भिरग्ने स॒मिधो॒त ह॒व्यैः ।
6.001.10c वेदी॑ सूनो सहसो गी॒र्भिरु॒क्थैरा ते॑ भ॒द्रायां॑ सुम॒तौ य॑तेम ॥
6.001.10a a̱smā u̍ te̱ mahi̍ ma̱he vi̍dhema̱ namo̍bhir agne sa̱midho̱ta ha̱vyaiḥ |
6.001.10c vedī̍ sūno sahaso gī̱rbhir u̱kthair ā te̍ bha̱drāyā̍ṁ suma̱tau ya̍tema ||
6.001.11a आ यस्त॒तन्थ॒ रोद॑सी॒ वि भा॒सा श्रवो॑भिश्च श्रव॒स्य१॒॑स्तरु॑त्रः ।
6.001.11c बृ॒हद्भि॒र्वाजै॒ः स्थवि॑रेभिर॒स्मे रे॒वद्भि॑रग्ने वित॒रं वि भा॑हि ॥
6.001.11a ā yas ta̱tantha̱ roda̍sī̱ vi bhā̱sā śravo̍bhiś ca śrava̱sya1̱̍s taru̍traḥ |
6.001.11c bṛ̱hadbhi̱r vājai̱ḥ sthavi̍rebhir a̱sme re̱vadbhi̍r agne vita̱raṁ vi bhā̍hi ||
6.001.12a नृ॒वद्व॑सो॒ सद॒मिद्धे॑ह्य॒स्मे भूरि॑ तो॒काय॒ तन॑याय प॒श्वः ।
6.001.12c पू॒र्वीरिषो॑ बृह॒तीरा॒रेअ॑घा अ॒स्मे भ॒द्रा सौ॑श्रव॒सानि॑ सन्तु ॥
6.001.12a nṛ̱vad va̍so̱ sada̱m id dhe̍hy a̱sme bhūri̍ to̱kāya̱ tana̍yāya pa̱śvaḥ |
6.001.12c pū̱rvīr iṣo̍ bṛha̱tīr ā̱re-a̍ghā a̱sme bha̱drā sau̍śrava̱sāni̍ santu ||
6.001.13a पु॒रूण्य॑ग्ने पुरु॒धा त्वा॒या वसू॑नि राजन्व॒सुता॑ ते अश्याम् ।
6.001.13c पु॒रूणि॒ हि त्वे पु॑रुवार॒ सन्त्यग्ने॒ वसु॑ विध॒ते राज॑नि॒ त्वे ॥
6.001.13a pu̱rūṇy a̍gne puru̱dhā tvā̱yā vasū̍ni rājan va̱sutā̍ te aśyām |
6.001.13c pu̱rūṇi̱ hi tve pu̍ruvāra̱ santy agne̱ vasu̍ vidha̱te rāja̍ni̱ tve ||


6.002.01a त्वं हि क्षैत॑व॒द्यशोऽग्ने॑ मि॒त्रो न पत्य॑से ।
6.002.01c त्वं वि॑चर्षणे॒ श्रवो॒ वसो॑ पु॒ष्टिं न पु॑ष्यसि ॥
6.002.01a tvaṁ hi kṣaita̍va̱d yaśo 'gne̍ mi̱tro na patya̍se |
6.002.01c tvaṁ vi̍carṣaṇe̱ śravo̱ vaso̍ pu̱ṣṭiṁ na pu̍ṣyasi ||
6.002.02a त्वां हि ष्मा॑ चर्ष॒णयो॑ य॒ज्ञेभि॑र्गी॒र्भिरीळ॑ते ।
6.002.02c त्वां वा॒जी या॑त्यवृ॒को र॑ज॒स्तूर्वि॒श्वच॑र्षणिः ॥
6.002.02a tvāṁ hi ṣmā̍ carṣa̱ṇayo̍ ya̱jñebhi̍r gī̱rbhir īḻa̍te |
6.002.02c tvāṁ vā̱jī yā̍ty avṛ̱ko ra̍ja̱stūr vi̱śvaca̍rṣaṇiḥ ||
6.002.03a स॒जोष॑स्त्वा दि॒वो नरो॑ य॒ज्ञस्य॑ के॒तुमि॑न्धते ।
6.002.03c यद्ध॒ स्य मानु॑षो॒ जन॑ः सुम्ना॒युर्जु॒ह्वे अ॑ध्व॒रे ॥
6.002.03a sa̱joṣa̍s tvā di̱vo naro̍ ya̱jñasya̍ ke̱tum i̍ndhate |
6.002.03c yad dha̱ sya mānu̍ṣo̱ jana̍ḥ sumnā̱yur ju̱hve a̍dhva̱re ||
6.002.04a ऋध॒द्यस्ते॑ सु॒दान॑वे धि॒या मर्त॑ः श॒शम॑ते ।
6.002.04c ऊ॒ती ष बृ॑ह॒तो दि॒वो द्वि॒षो अंहो॒ न त॑रति ॥
6.002.04a ṛdha̱d yas te̍ su̱dāna̍ve dhi̱yā marta̍ḥ śa̱śama̍te |
6.002.04c ū̱tī ṣa bṛ̍ha̱to di̱vo dvi̱ṣo aṁho̱ na ta̍rati ||
6.002.05a स॒मिधा॒ यस्त॒ आहु॑तिं॒ निशि॑तिं॒ मर्त्यो॒ नश॑त् ।
6.002.05c व॒याव॑न्तं॒ स पु॑ष्यति॒ क्षय॑मग्ने श॒तायु॑षम् ॥
6.002.05a sa̱midhā̱ yas ta̱ āhu̍ti̱ṁ niśi̍ti̱m martyo̱ naśa̍t |
6.002.05c va̱yāva̍nta̱ṁ sa pu̍ṣyati̱ kṣaya̍m agne śa̱tāyu̍ṣam ||
6.002.06a त्वे॒षस्ते॑ धू॒म ऋ॑ण्वति दि॒वि षञ्छु॒क्र आत॑तः ।
6.002.06c सूरो॒ न हि द्यु॒ता त्वं कृ॒पा पा॑वक॒ रोच॑से ॥
6.002.06a tve̱ṣas te̍ dhū̱ma ṛ̍ṇvati di̱vi ṣañ chu̱kra āta̍taḥ |
6.002.06c sūro̱ na hi dyu̱tā tvaṁ kṛ̱pā pā̍vaka̱ roca̍se ||
6.002.07a अधा॒ हि वि॒क्ष्वीड्योऽसि॑ प्रि॒यो नो॒ अति॑थिः ।
6.002.07c र॒ण्वः पु॒री॑व॒ जूर्य॑ः सू॒नुर्न त्र॑य॒याय्य॑ः ॥
6.002.07a adhā̱ hi vi̱kṣv īḍyo 'si̍ pri̱yo no̱ ati̍thiḥ |
6.002.07c ra̱ṇvaḥ pu̱rī̍va̱ jūrya̍ḥ sū̱nur na tra̍ya̱yāyya̍ḥ ||
6.002.08a क्रत्वा॒ हि द्रोणे॑ अ॒ज्यसेऽग्ने॑ वा॒जी न कृत्व्य॑ः ।
6.002.08c परि॑ज्मेव स्व॒धा गयोऽत्यो॒ न ह्वा॒र्यः शिशु॑ः ॥
6.002.08a kratvā̱ hi droṇe̍ a̱jyase 'gne̍ vā̱jī na kṛtvya̍ḥ |
6.002.08c pari̍jmeva sva̱dhā gayo 'tyo̱ na hvā̱ryaḥ śiśu̍ḥ ||
6.002.09a त्वं त्या चि॒दच्यु॒ताग्ने॑ प॒शुर्न यव॑से ।
6.002.09c धामा॑ ह॒ यत्ते॑ अजर॒ वना॑ वृ॒श्चन्ति॒ शिक्व॑सः ॥
6.002.09a tvaṁ tyā ci̱d acyu̱tāgne̍ pa̱śur na yava̍se |
6.002.09c dhāmā̍ ha̱ yat te̍ ajara̱ vanā̍ vṛ̱ścanti̱ śikva̍saḥ ||
6.002.10a वेषि॒ ह्य॑ध्वरीय॒तामग्ने॒ होता॒ दमे॑ वि॒शाम् ।
6.002.10c स॒मृधो॑ विश्पते कृणु जु॒षस्व॑ ह॒व्यम॑ङ्गिरः ॥
6.002.10a veṣi̱ hy a̍dhvarīya̱tām agne̱ hotā̱ dame̍ vi̱śām |
6.002.10c sa̱mṛdho̍ viśpate kṛṇu ju̱ṣasva̍ ha̱vyam a̍ṅgiraḥ ||
6.002.11a अच्छा॑ नो मित्रमहो देव दे॒वानग्ने॒ वोच॑ः सुम॒तिं रोद॑स्योः ।
6.002.11c वी॒हि स्व॒स्तिं सु॑क्षि॒तिं दि॒वो नॄन्द्वि॒षो अंहां॑सि दुरि॒ता त॑रेम॒ ता त॑रेम॒ तवाव॑सा तरेम ॥
6.002.11a acchā̍ no mitramaho deva de̱vān agne̱ voca̍ḥ suma̱tiṁ roda̍syoḥ |
6.002.11c vī̱hi sva̱stiṁ su̍kṣi̱tiṁ di̱vo nṝn dvi̱ṣo aṁhā̍ṁsi duri̱tā ta̍rema̱ tā ta̍rema̱ tavāva̍sā tarema ||


6.003.01a अग्ने॒ स क्षे॑षदृत॒पा ऋ॑ते॒जा उ॒रु ज्योति॑र्नशते देव॒युष्टे॑ ।
6.003.01c यं त्वं मि॒त्रेण॒ वरु॑णः स॒जोषा॒ देव॒ पासि॒ त्यज॑सा॒ मर्त॒मंह॑ः ॥
6.003.01a agne̱ sa kṣe̍ṣad ṛta̱pā ṛ̍te̱jā u̱ru jyoti̍r naśate deva̱yuṣ ṭe̍ |
6.003.01c yaṁ tvam mi̱treṇa̱ varu̍ṇaḥ sa̱joṣā̱ deva̱ pāsi̱ tyaja̍sā̱ marta̱m aṁha̍ḥ ||
6.003.02a ई॒जे य॒ज्ञेभि॑ः शश॒मे शमी॑भिर्ऋ॑धद्वा॑राया॒ग्नये॑ ददाश ।
6.003.02c ए॒वा च॒न तं य॒शसा॒मजु॑ष्टि॒र्नांहो॒ मर्तं॑ नशते॒ न प्रदृ॑प्तिः ॥
6.003.02a ī̱je ya̱jñebhi̍ḥ śaśa̱me śamī̍bhir ṛ̱dhadvā̍rāyā̱gnaye̍ dadāśa |
6.003.02c e̱vā ca̱na taṁ ya̱śasā̱m aju̍ṣṭi̱r nāṁho̱ marta̍ṁ naśate̱ na pradṛ̍ptiḥ ||
6.003.03a सूरो॒ न यस्य॑ दृश॒तिर॑रे॒पा भी॒मा यदेति॑ शुच॒तस्त॒ आ धीः ।
6.003.03c हेष॑स्वतः शु॒रुधो॒ नायम॒क्तोः कुत्रा॑ चिद्र॒ण्वो व॑स॒तिर्व॑ने॒जाः ॥
6.003.03a sūro̱ na yasya̍ dṛśa̱tir a̍re̱pā bhī̱mā yad eti̍ śuca̱tas ta̱ ā dhīḥ |
6.003.03c heṣa̍svataḥ śu̱rudho̱ nāyam a̱ktoḥ kutrā̍ cid ra̱ṇvo va̍sa̱tir va̍ne̱jāḥ ||
6.003.04a ति॒ग्मं चि॒देम॒ महि॒ वर्पो॑ अस्य॒ भस॒दश्वो॒ न य॑मसा॒न आ॒सा ।
6.003.04c वि॒जेह॑मानः पर॒शुर्न जि॒ह्वां द्र॒विर्न द्रा॑वयति॒ दारु॒ धक्ष॑त् ॥
6.003.04a ti̱gmaṁ ci̱d ema̱ mahi̱ varpo̍ asya̱ bhasa̱d aśvo̱ na ya̍masā̱na ā̱sā |
6.003.04c vi̱jeha̍mānaḥ para̱śur na ji̱hvāṁ dra̱vir na drā̍vayati̱ dāru̱ dhakṣa̍t ||
6.003.05a स इदस्ते॑व॒ प्रति॑ धादसि॒ष्यञ्छिशी॑त॒ तेजोऽय॑सो॒ न धारा॑म् ।
6.003.05c चि॒त्रध्र॑जतिरर॒तिर्यो अ॒क्तोर्वेर्न द्रु॒षद्वा॑ रघु॒पत्म॑जंहाः ॥
6.003.05a sa id aste̍va̱ prati̍ dhād asi̱ṣyañ chiśī̍ta̱ tejo 'ya̍so̱ na dhārā̍m |
6.003.05c ci̱tradhra̍jatir ara̱tir yo a̱ktor ver na dru̱ṣadvā̍ raghu̱patma̍jaṁhāḥ ||
6.003.06a स ईं॑ रे॒भो न प्रति॑ वस्त उ॒स्राः शो॒चिषा॑ रारपीति मि॒त्रम॑हाः ।
6.003.06c नक्तं॒ य ई॑मरु॒षो यो दिवा॒ नॄनम॑र्त्यो अरु॒षो यो दिवा॒ नॄन् ॥
6.003.06a sa ī̍ṁ re̱bho na prati̍ vasta u̱srāḥ śo̱ciṣā̍ rārapīti mi̱trama̍hāḥ |
6.003.06c nakta̱ṁ ya ī̍m aru̱ṣo yo divā̱ nṝn ama̍rtyo aru̱ṣo yo divā̱ nṝn ||
6.003.07a दि॒वो न यस्य॑ विध॒तो नवी॑नो॒द्वृषा॑ रु॒क्ष ओष॑धीषु नूनोत् ।
6.003.07c घृणा॒ न यो ध्रज॑सा॒ पत्म॑ना॒ यन्ना रोद॑सी॒ वसु॑ना॒ दं सु॒पत्नी॑ ॥
6.003.07a di̱vo na yasya̍ vidha̱to navī̍no̱d vṛṣā̍ ru̱kṣa oṣa̍dhīṣu nūnot |
6.003.07c ghṛṇā̱ na yo dhraja̍sā̱ patma̍nā̱ yann ā roda̍sī̱ vasu̍nā̱ daṁ su̱patnī̍ ||
6.003.08a धायो॑भिर्वा॒ यो युज्ये॑भिर॒र्कैर्वि॒द्युन्न द॑विद्यो॒त्स्वेभि॒ः शुष्मै॑ः ।
6.003.08c शर्धो॑ वा॒ यो म॒रुतां॑ त॒तक्ष॑ ऋ॒भुर्न त्वे॒षो र॑भसा॒नो अ॑द्यौत् ॥
6.003.08a dhāyo̍bhir vā̱ yo yujye̍bhir a̱rkair vi̱dyun na da̍vidyo̱t svebhi̱ḥ śuṣmai̍ḥ |
6.003.08c śardho̍ vā̱ yo ma̱rutā̍ṁ ta̱takṣa̍ ṛ̱bhur na tve̱ṣo ra̍bhasā̱no a̍dyaut ||


6.004.01a यथा॑ होत॒र्मनु॑षो दे॒वता॑ता य॒ज्ञेभि॑ः सूनो सहसो॒ यजा॑सि ।
6.004.01c ए॒वा नो॑ अ॒द्य स॑म॒ना स॑मा॒नानु॒शन्न॑ग्न उश॒तो य॑क्षि दे॒वान् ॥
6.004.01a yathā̍ hota̱r manu̍ṣo de̱vatā̍tā ya̱jñebhi̍ḥ sūno sahaso̱ yajā̍si |
6.004.01c e̱vā no̍ a̱dya sa̍ma̱nā sa̍mā̱nān u̱śann a̍gna uśa̱to ya̍kṣi de̱vān ||
6.004.02a स नो॑ वि॒भावा॑ च॒क्षणि॒र्न वस्तो॑र॒ग्निर्व॒न्दारु॒ वेद्य॒श्चनो॑ धात् ।
6.004.02c वि॒श्वायु॒र्यो अ॒मृतो॒ मर्त्ये॑षूष॒र्भुद्भूदति॑थिर्जा॒तवे॑दाः ॥
6.004.02a sa no̍ vi̱bhāvā̍ ca̱kṣaṇi̱r na vasto̍r a̱gnir va̱ndāru̱ vedya̱ś cano̍ dhāt |
6.004.02c vi̱śvāyu̱r yo a̱mṛto̱ martye̍ṣūṣa̱rbhud bhūd ati̍thir jā̱tave̍dāḥ ||
6.004.03a द्यावो॒ न यस्य॑ प॒नय॒न्त्यभ्वं॒ भासां॑सि वस्ते॒ सूर्यो॒ न शु॒क्रः ।
6.004.03c वि य इ॒नोत्य॒जर॑ः पाव॒कोऽश्न॑स्य चिच्छिश्नथत्पू॒र्व्याणि॑ ॥
6.004.03a dyāvo̱ na yasya̍ pa̱naya̱nty abhva̱m bhāsā̍ṁsi vaste̱ sūryo̱ na śu̱kraḥ |
6.004.03c vi ya i̱noty a̱jara̍ḥ pāva̱ko 'śna̍sya cic chiśnathat pū̱rvyāṇi̍ ||
6.004.04a व॒द्मा हि सू॑नो॒ अस्य॑द्म॒सद्वा॑ च॒क्रे अ॒ग्निर्ज॒नुषाज्मान्न॑म् ।
6.004.04c स त्वं न॑ ऊर्जसन॒ ऊर्जं॑ धा॒ राजे॑व जेरवृ॒के क्षे॑ष्य॒न्तः ॥
6.004.04a va̱dmā hi sū̍no̱ asy a̍dma̱sadvā̍ ca̱kre a̱gnir ja̱nuṣājmānna̍m |
6.004.04c sa tvaṁ na̍ ūrjasana̱ ūrja̍ṁ dhā̱ rāje̍va jer avṛ̱ke kṣe̍ṣy a̱ntaḥ ||
6.004.05a निति॑क्ति॒ यो वा॑र॒णमन्न॒मत्ति॑ वा॒युर्न राष्ट्र्यत्ये॑त्य॒क्तून् ।
6.004.05c तु॒र्याम॒ यस्त॑ आ॒दिशा॒मरा॑ती॒रत्यो॒ न ह्रुत॒ः पत॑तः परि॒ह्रुत् ॥
6.004.05a niti̍kti̱ yo vā̍ra̱ṇam anna̱m atti̍ vā̱yur na rāṣṭry aty e̍ty a̱ktūn |
6.004.05c tu̱ryāma̱ yas ta̍ ā̱diśā̱m arā̍tī̱r atyo̱ na hruta̱ḥ pata̍taḥ pari̱hrut ||
6.004.06a आ सूर्यो॒ न भा॑नु॒मद्भि॑र॒र्कैरग्ने॑ त॒तन्थ॒ रोद॑सी॒ वि भा॒सा ।
6.004.06c चि॒त्रो न॑य॒त्परि॒ तमां॑स्य॒क्तः शो॒चिषा॒ पत्म॑न्नौशि॒जो न दीय॑न् ॥
6.004.06a ā sūryo̱ na bhā̍nu̱madbhi̍r a̱rkair agne̍ ta̱tantha̱ roda̍sī̱ vi bhā̱sā |
6.004.06c ci̱tro na̍ya̱t pari̱ tamā̍ṁsy a̱ktaḥ śo̱ciṣā̱ patma̍nn auśi̱jo na dīya̍n ||
6.004.07a त्वां हि म॒न्द्रत॑ममर्कशो॒कैर्व॑वृ॒महे॒ महि॑ न॒ः श्रोष्य॑ग्ने ।
6.004.07c इन्द्रं॒ न त्वा॒ शव॑सा दे॒वता॑ वा॒युं पृ॑णन्ति॒ राध॑सा॒ नृत॑माः ॥
6.004.07a tvāṁ hi ma̱ndrata̍mam arkaśo̱kair va̍vṛ̱mahe̱ mahi̍ na̱ḥ śroṣy a̍gne |
6.004.07c indra̱ṁ na tvā̱ śava̍sā de̱vatā̍ vā̱yum pṛ̍ṇanti̱ rādha̍sā̱ nṛta̍māḥ ||
6.004.08a नू नो॑ अग्नेऽवृ॒केभि॑ः स्व॒स्ति वेषि॑ रा॒यः प॒थिभि॒ः पर्ष्यंह॑ः ।
6.004.08c ता सू॒रिभ्यो॑ गृण॒ते रा॑सि सु॒म्नं मदे॑म श॒तहि॑माः सु॒वीरा॑ः ॥
6.004.08a nū no̍ agne 'vṛ̱kebhi̍ḥ sva̱sti veṣi̍ rā̱yaḥ pa̱thibhi̱ḥ parṣy aṁha̍ḥ |
6.004.08c tā sū̱ribhyo̍ gṛṇa̱te rā̍si su̱mnam made̍ma śa̱tahi̍māḥ su̱vīrā̍ḥ ||


6.005.01a हु॒वे व॑ः सू॒नुं सह॑सो॒ युवा॑न॒मद्रो॑घवाचं म॒तिभि॒र्यवि॑ष्ठम् ।
6.005.01c य इन्व॑ति॒ द्रवि॑णानि॒ प्रचे॑ता वि॒श्ववा॑राणि पुरु॒वारो॑ अ॒ध्रुक् ॥
6.005.01a hu̱ve va̍ḥ sū̱nuṁ saha̍so̱ yuvā̍na̱m adro̍ghavācam ma̱tibhi̱r yavi̍ṣṭham |
6.005.01c ya inva̍ti̱ dravi̍ṇāni̱ prace̍tā vi̱śvavā̍rāṇi puru̱vāro̍ a̱dhruk ||
6.005.02a त्वे वसू॑नि पुर्वणीक होतर्दो॒षा वस्तो॒रेरि॑रे य॒ज्ञिया॑सः ।
6.005.02c क्षामे॑व॒ विश्वा॒ भुव॑नानि॒ यस्मि॒न्सं सौभ॑गानि दधि॒रे पा॑व॒के ॥
6.005.02a tve vasū̍ni purvaṇīka hotar do̱ṣā vasto̱r eri̍re ya̱jñiyā̍saḥ |
6.005.02c kṣāme̍va̱ viśvā̱ bhuva̍nāni̱ yasmi̱n saṁ saubha̍gāni dadhi̱re pā̍va̱ke ||
6.005.03a त्वं वि॒क्षु प्र॒दिव॑ः सीद आ॒सु क्रत्वा॑ र॒थीर॑भवो॒ वार्या॑णाम् ।
6.005.03c अत॑ इनोषि विध॒ते चि॑कित्वो॒ व्या॑नु॒षग्जा॑तवेदो॒ वसू॑नि ॥
6.005.03a tvaṁ vi̱kṣu pra̱diva̍ḥ sīda ā̱su kratvā̍ ra̱thīr a̍bhavo̱ vāryā̍ṇām |
6.005.03c ata̍ inoṣi vidha̱te ci̍kitvo̱ vy ā̍nu̱ṣag jā̍tavedo̱ vasū̍ni ||
6.005.04a यो न॒ः सनु॑त्यो अभि॒दास॑दग्ने॒ यो अन्त॑रो मित्रमहो वनु॒ष्यात् ।
6.005.04c तम॒जरे॑भि॒र्वृष॑भि॒स्तव॒ स्वैस्तपा॑ तपिष्ठ॒ तप॑सा॒ तप॑स्वान् ॥
6.005.04a yo na̱ḥ sanu̍tyo abhi̱dāsa̍d agne̱ yo anta̍ro mitramaho vanu̱ṣyāt |
6.005.04c tam a̱jare̍bhi̱r vṛṣa̍bhi̱s tava̱ svais tapā̍ tapiṣṭha̱ tapa̍sā̱ tapa̍svān ||
6.005.05a यस्ते॑ य॒ज्ञेन॑ स॒मिधा॒ य उ॒क्थैर॒र्केभि॑ः सूनो सहसो॒ ददा॑शत् ।
6.005.05c स मर्त्ये॑ष्वमृत॒ प्रचे॑ता रा॒या द्यु॒म्नेन॒ श्रव॑सा॒ वि भा॑ति ॥
6.005.05a yas te̍ ya̱jñena̍ sa̱midhā̱ ya u̱kthair a̱rkebhi̍ḥ sūno sahaso̱ dadā̍śat |
6.005.05c sa martye̍ṣv amṛta̱ prace̍tā rā̱yā dyu̱mnena̱ śrava̍sā̱ vi bhā̍ti ||
6.005.06a स तत्कृ॑धीषि॒तस्तूय॑मग्ने॒ स्पृधो॑ बाधस्व॒ सह॑सा॒ सह॑स्वान् ।
6.005.06c यच्छ॒स्यसे॒ द्युभि॑र॒क्तो वचो॑भि॒स्तज्जु॑षस्व जरि॒तुर्घोषि॒ मन्म॑ ॥
6.005.06a sa tat kṛ̍dhīṣi̱tas tūya̍m agne̱ spṛdho̍ bādhasva̱ saha̍sā̱ saha̍svān |
6.005.06c yac cha̱syase̱ dyubhi̍r a̱kto vaco̍bhi̱s taj ju̍ṣasva jari̱tur ghoṣi̱ manma̍ ||
6.005.07a अ॒श्याम॒ तं काम॑मग्ने॒ तवो॒ती अ॒श्याम॑ र॒यिं र॑यिवः सु॒वीर॑म् ।
6.005.07c अ॒श्याम॒ वाज॑म॒भि वा॒जय॑न्तो॒ऽश्याम॑ द्यु॒म्नम॑जरा॒जरं॑ ते ॥
6.005.07a a̱śyāma̱ taṁ kāma̍m agne̱ tavo̱tī a̱śyāma̍ ra̱yiṁ ra̍yivaḥ su̱vīra̍m |
6.005.07c a̱śyāma̱ vāja̍m a̱bhi vā̱jaya̍nto̱ 'śyāma̍ dyu̱mnam a̍jarā̱jara̍ṁ te ||


6.006.01a प्र नव्य॑सा॒ सह॑सः सू॒नुमच्छा॑ य॒ज्ञेन॑ गा॒तुमव॑ इ॒च्छमा॑नः ।
6.006.01c वृ॒श्चद्व॑नं कृ॒ष्णया॑मं॒ रुश॑न्तं वी॒ती होता॑रं दि॒व्यं जि॑गाति ॥
6.006.01a pra navya̍sā̱ saha̍saḥ sū̱num acchā̍ ya̱jñena̍ gā̱tum ava̍ i̱cchamā̍naḥ |
6.006.01c vṛ̱ścadva̍naṁ kṛ̱ṣṇayā̍ma̱ṁ ruśa̍ntaṁ vī̱tī hotā̍raṁ di̱vyaṁ ji̍gāti ||
6.006.02a स श्वि॑ता॒नस्त॑न्य॒तू रो॑चन॒स्था अ॒जरे॑भि॒र्नान॑दद्भि॒र्यवि॑ष्ठः ।
6.006.02c यः पा॑व॒कः पु॑रु॒तम॑ः पु॒रूणि॑ पृ॒थून्य॒ग्निर॑नु॒याति॒ भर्व॑न् ॥
6.006.02a sa śvi̍tā̱nas ta̍nya̱tū ro̍cana̱sthā a̱jare̍bhi̱r nāna̍dadbhi̱r yavi̍ṣṭhaḥ |
6.006.02c yaḥ pā̍va̱kaḥ pu̍ru̱tama̍ḥ pu̱rūṇi̍ pṛ̱thūny a̱gnir a̍nu̱yāti̱ bharva̍n ||
6.006.03a वि ते॒ विष्व॒ग्वात॑जूतासो अग्ने॒ भामा॑सः शुचे॒ शुच॑यश्चरन्ति ।
6.006.03c तु॒वि॒म्र॒क्षासो॑ दि॒व्या नव॑ग्वा॒ वना॑ वनन्ति धृष॒ता रु॒जन्त॑ः ॥
6.006.03a vi te̱ viṣva̱g vāta̍jūtāso agne̱ bhāmā̍saḥ śuce̱ śuca̍yaś caranti |
6.006.03c tu̱vi̱mra̱kṣāso̍ di̱vyā nava̍gvā̱ vanā̍ vananti dhṛṣa̱tā ru̱janta̍ḥ ||
6.006.04a ये ते॑ शु॒क्रास॒ः शुच॑यः शुचिष्म॒ः क्षां वप॑न्ति॒ विषि॑तासो॒ अश्वा॑ः ।
6.006.04c अध॑ भ्र॒मस्त॑ उर्वि॒या वि भा॑ति या॒तय॑मानो॒ अधि॒ सानु॒ पृश्ने॑ः ॥
6.006.04a ye te̍ śu̱krāsa̱ḥ śuca̍yaḥ śuciṣma̱ḥ kṣāṁ vapa̍nti̱ viṣi̍tāso̱ aśvā̍ḥ |
6.006.04c adha̍ bhra̱mas ta̍ urvi̱yā vi bhā̍ti yā̱taya̍māno̱ adhi̱ sānu̱ pṛśne̍ḥ ||
6.006.05a अध॑ जि॒ह्वा पा॑पतीति॒ प्र वृष्णो॑ गोषु॒युधो॒ नाशनि॑ः सृजा॒ना ।
6.006.05c शूर॑स्येव॒ प्रसि॑तिः क्षा॒तिर॒ग्नेर्दु॒र्वर्तु॑र्भी॒मो द॑यते॒ वना॑नि ॥
6.006.05a adha̍ ji̱hvā pā̍patīti̱ pra vṛṣṇo̍ goṣu̱yudho̱ nāśani̍ḥ sṛjā̱nā |
6.006.05c śūra̍syeva̱ prasi̍tiḥ kṣā̱tir a̱gner du̱rvartu̍r bhī̱mo da̍yate̱ vanā̍ni ||
6.006.06a आ भा॒नुना॒ पार्थि॑वानि॒ ज्रयां॑सि म॒हस्तो॒दस्य॑ धृष॒ता त॑तन्थ ।
6.006.06c स बा॑ध॒स्वाप॑ भ॒या सहो॑भि॒ः स्पृधो॑ वनु॒ष्यन्व॒नुषो॒ नि जू॑र्व ॥
6.006.06a ā bhā̱nunā̱ pārthi̍vāni̱ jrayā̍ṁsi ma̱has to̱dasya̍ dhṛṣa̱tā ta̍tantha |
6.006.06c sa bā̍dha̱svāpa̍ bha̱yā saho̍bhi̱ḥ spṛdho̍ vanu̱ṣyan va̱nuṣo̱ ni jū̍rva ||
6.006.07a स चि॑त्र चि॒त्रं चि॒तय॑न्तम॒स्मे चित्र॑क्षत्र चि॒त्रत॑मं वयो॒धाम् ।
6.006.07c च॒न्द्रं र॒यिं पु॑रु॒वीरं॑ बृ॒हन्तं॒ चन्द्र॑ च॒न्द्राभि॑र्गृण॒ते यु॑वस्व ॥
6.006.07a sa ci̍tra ci̱traṁ ci̱taya̍ntam a̱sme citra̍kṣatra ci̱trata̍maṁ vayo̱dhām |
6.006.07c ca̱ndraṁ ra̱yim pu̍ru̱vīra̍m bṛ̱hanta̱ṁ candra̍ ca̱ndrābhi̍r gṛṇa̱te yu̍vasva ||


6.007.01a मू॒र्धानं॑ दि॒वो अ॑र॒तिं पृ॑थि॒व्या वै॑श्वान॒रमृ॒त आ जा॒तम॒ग्निम् ।
6.007.01c क॒विं स॒म्राज॒मति॑थिं॒ जना॑नामा॒सन्ना पात्रं॑ जनयन्त दे॒वाः ॥
6.007.01a mū̱rdhāna̍ṁ di̱vo a̍ra̱tim pṛ̍thi̱vyā vai̍śvāna̱ram ṛ̱ta ā jā̱tam a̱gnim |
6.007.01c ka̱viṁ sa̱mrāja̱m ati̍thi̱ṁ janā̍nām ā̱sann ā pātra̍ṁ janayanta de̱vāḥ ||
6.007.02a नाभिं॑ य॒ज्ञानां॒ सद॑नं रयी॒णां म॒हामा॑हा॒वम॒भि सं न॑वन्त ।
6.007.02c वै॒श्वा॒न॒रं र॒थ्य॑मध्व॒राणां॑ य॒ज्ञस्य॑ के॒तुं ज॑नयन्त दे॒वाः ॥
6.007.02a nābhi̍ṁ ya̱jñānā̱ṁ sada̍naṁ rayī̱ṇām ma̱hām ā̍hā̱vam a̱bhi saṁ na̍vanta |
6.007.02c vai̱śvā̱na̱raṁ ra̱thya̍m adhva̱rāṇā̍ṁ ya̱jñasya̍ ke̱tuṁ ja̍nayanta de̱vāḥ ||
6.007.03a त्वद्विप्रो॑ जायते वा॒ज्य॑ग्ने॒ त्वद्वी॒रासो॑ अभिमाति॒षाह॑ः ।
6.007.03c वैश्वा॑नर॒ त्वम॒स्मासु॑ धेहि॒ वसू॑नि राजन्स्पृह॒याय्या॑णि ॥
6.007.03a tvad vipro̍ jāyate vā̱jy a̍gne̱ tvad vī̱rāso̍ abhimāti̱ṣāha̍ḥ |
6.007.03c vaiśvā̍nara̱ tvam a̱smāsu̍ dhehi̱ vasū̍ni rājan spṛha̱yāyyā̍ṇi ||
6.007.04a त्वां विश्वे॑ अमृत॒ जाय॑मानं॒ शिशुं॒ न दे॒वा अ॒भि सं न॑वन्ते ।
6.007.04c तव॒ क्रतु॑भिरमृत॒त्वमा॑य॒न्वैश्वा॑नर॒ यत्पि॒त्रोरदी॑देः ॥
6.007.04a tvāṁ viśve̍ amṛta̱ jāya̍māna̱ṁ śiśu̱ṁ na de̱vā a̱bhi saṁ na̍vante |
6.007.04c tava̱ kratu̍bhir amṛta̱tvam ā̍ya̱n vaiśvā̍nara̱ yat pi̱tror adī̍deḥ ||
6.007.05a वैश्वा॑नर॒ तव॒ तानि॑ व्र॒तानि॑ म॒हान्य॑ग्ने॒ नकि॒रा द॑धर्ष ।
6.007.05c यज्जाय॑मानः पि॒त्रोरु॒पस्थेऽवि॑न्दः के॒तुं व॒युने॒ष्वह्ना॑म् ॥
6.007.05a vaiśvā̍nara̱ tava̱ tāni̍ vra̱tāni̍ ma̱hāny a̍gne̱ naki̱r ā da̍dharṣa |
6.007.05c yaj jāya̍mānaḥ pi̱tror u̱pasthe 'vi̍ndaḥ ke̱tuṁ va̱yune̱ṣv ahnā̍m ||
6.007.06a वै॒श्वा॒न॒रस्य॒ विमि॑तानि॒ चक्ष॑सा॒ सानू॑नि दि॒वो अ॒मृत॑स्य के॒तुना॑ ।
6.007.06c तस्येदु॒ विश्वा॒ भुव॒नाधि॑ मू॒र्धनि॑ व॒या इ॑व रुरुहुः स॒प्त वि॒स्रुह॑ः ॥
6.007.06a vai̱śvā̱na̱rasya̱ vimi̍tāni̱ cakṣa̍sā̱ sānū̍ni di̱vo a̱mṛta̍sya ke̱tunā̍ |
6.007.06c tasyed u̱ viśvā̱ bhuva̱nādhi̍ mū̱rdhani̍ va̱yā i̍va ruruhuḥ sa̱pta vi̱sruha̍ḥ ||
6.007.07a वि यो रजां॒स्यमि॑मीत सु॒क्रतु॑र्वैश्वान॒रो वि दि॒वो रो॑च॒ना क॒विः ।
6.007.07c परि॒ यो विश्वा॒ भुव॑नानि पप्र॒थेऽद॑ब्धो गो॒पा अ॒मृत॑स्य रक्षि॒ता ॥
6.007.07a vi yo rajā̱ṁsy ami̍mīta su̱kratu̍r vaiśvāna̱ro vi di̱vo ro̍ca̱nā ka̱viḥ |
6.007.07c pari̱ yo viśvā̱ bhuva̍nāni papra̱the 'da̍bdho go̱pā a̱mṛta̍sya rakṣi̱tā ||


6.008.01a पृ॒क्षस्य॒ वृष्णो॑ अरु॒षस्य॒ नू सह॒ः प्र नु वो॑चं वि॒दथा॑ जा॒तवे॑दसः ।
6.008.01c वै॒श्वा॒न॒राय॑ म॒तिर्नव्य॑सी॒ शुचि॒ः सोम॑ इव पवते॒ चारु॑र॒ग्नये॑ ॥
6.008.01a pṛ̱kṣasya̱ vṛṣṇo̍ aru̱ṣasya̱ nū saha̱ḥ pra nu vo̍caṁ vi̱dathā̍ jā̱tave̍dasaḥ |
6.008.01c vai̱śvā̱na̱rāya̍ ma̱tir navya̍sī̱ śuci̱ḥ soma̍ iva pavate̱ cāru̍r a̱gnaye̍ ||
6.008.02a स जाय॑मानः पर॒मे व्यो॑मनि व्र॒तान्य॒ग्निर्व्र॑त॒पा अ॑रक्षत ।
6.008.02c व्य१॒॑न्तरि॑क्षममिमीत सु॒क्रतु॑र्वैश्वान॒रो म॑हि॒ना नाक॑मस्पृशत् ॥
6.008.02a sa jāya̍mānaḥ para̱me vyo̍mani vra̱tāny a̱gnir vra̍ta̱pā a̍rakṣata |
6.008.02c vy a1̱̍ntari̍kṣam amimīta su̱kratu̍r vaiśvāna̱ro ma̍hi̱nā nāka̍m aspṛśat ||
6.008.03a व्य॑स्तभ्ना॒द्रोद॑सी मि॒त्रो अद्भु॑तोऽन्त॒र्वाव॑दकृणो॒ज्ज्योति॑षा॒ तम॑ः ।
6.008.03c वि चर्म॑णीव धि॒षणे॑ अवर्तयद्वैश्वान॒रो विश्व॑मधत्त॒ वृष्ण्य॑म् ॥
6.008.03a vy a̍stabhnā̱d roda̍sī mi̱tro adbhu̍to 'nta̱rvāva̍d akṛṇo̱j jyoti̍ṣā̱ tama̍ḥ |
6.008.03c vi carma̍ṇīva dhi̱ṣaṇe̍ avartayad vaiśvāna̱ro viśva̍m adhatta̱ vṛṣṇya̍m ||
6.008.04a अ॒पामु॒पस्थे॑ महि॒षा अ॑गृभ्णत॒ विशो॒ राजा॑न॒मुप॑ तस्थुर्ऋ॑ग्मिय॑म् ।
6.008.04c आ दू॒तो अ॒ग्निम॑भरद्वि॒वस्व॑तो वैश्वान॒रं मा॑त॒रिश्वा॑ परा॒वत॑ः ॥
6.008.04a a̱pām u̱pasthe̍ mahi̱ṣā a̍gṛbhṇata̱ viśo̱ rājā̍na̱m upa̍ tasthur ṛ̱gmiya̍m |
6.008.04c ā dū̱to a̱gnim a̍bharad vi̱vasva̍to vaiśvāna̱ram mā̍ta̱riśvā̍ parā̱vata̍ḥ ||
6.008.05a यु॒गेयु॑गे विद॒थ्यं॑ गृ॒णद्भ्योऽग्ने॑ र॒यिं य॒शसं॑ धेहि॒ नव्य॑सीम् ।
6.008.05c प॒व्येव॑ राजन्न॒घशं॑समजर नी॒चा नि वृ॑श्च व॒निनं॒ न तेज॑सा ॥
6.008.05a yu̱ge-yu̍ge vida̱thya̍ṁ gṛ̱ṇadbhyo 'gne̍ ra̱yiṁ ya̱śasa̍ṁ dhehi̱ navya̍sīm |
6.008.05c pa̱vyeva̍ rājann a̱ghaśa̍ṁsam ajara nī̱cā ni vṛ̍śca va̱nina̱ṁ na teja̍sā ||
6.008.06a अ॒स्माक॑मग्ने म॒घव॑त्सु धार॒याना॑मि क्ष॒त्रम॒जरं॑ सु॒वीर्य॑म् ।
6.008.06c व॒यं ज॑येम श॒तिनं॑ सह॒स्रिणं॒ वैश्वा॑नर॒ वाज॑मग्ने॒ तवो॒तिभि॑ः ॥
6.008.06a a̱smāka̍m agne ma̱ghava̍tsu dhāra̱yānā̍mi kṣa̱tram a̱jara̍ṁ su̱vīrya̍m |
6.008.06c va̱yaṁ ja̍yema śa̱tina̍ṁ saha̱sriṇa̱ṁ vaiśvā̍nara̱ vāja̍m agne̱ tavo̱tibhi̍ḥ ||
6.008.07a अद॑ब्धेभि॒स्तव॑ गो॒पाभि॑रिष्टे॒ऽस्माकं॑ पाहि त्रिषधस्थ सू॒रीन् ।
6.008.07c रक्षा॑ च नो द॒दुषां॒ शर्धो॑ अग्ने॒ वैश्वा॑नर॒ प्र च॑ तारी॒ः स्तवा॑नः ॥
6.008.07a ada̍bdhebhi̱s tava̍ go̱pābhi̍r iṣṭe̱ 'smāka̍m pāhi triṣadhastha sū̱rīn |
6.008.07c rakṣā̍ ca no da̱duṣā̱ṁ śardho̍ agne̱ vaiśvā̍nara̱ pra ca̍ tārī̱ḥ stavā̍naḥ ||


6.009.01a अह॑श्च कृ॒ष्णमह॒रर्जु॑नं च॒ वि व॑र्तेते॒ रज॑सी वे॒द्याभि॑ः ।
6.009.01c वै॒श्वा॒न॒रो जाय॑मानो॒ न राजावा॑तिर॒ज्ज्योति॑षा॒ग्निस्तमां॑सि ॥
6.009.01a aha̍ś ca kṛ̱ṣṇam aha̱r arju̍naṁ ca̱ vi va̍rtete̱ raja̍sī ve̱dyābhi̍ḥ |
6.009.01c vai̱śvā̱na̱ro jāya̍māno̱ na rājāvā̍tira̱j jyoti̍ṣā̱gnis tamā̍ṁsi ||
6.009.02a नाहं तन्तुं॒ न वि जा॑ना॒म्योतुं॒ न यं वय॑न्ति सम॒रेऽत॑मानाः ।
6.009.02c कस्य॑ स्वित्पु॒त्र इ॒ह वक्त्वा॑नि प॒रो व॑दा॒त्यव॑रेण पि॒त्रा ॥
6.009.02a nāhaṁ tantu̱ṁ na vi jā̍nā̱my otu̱ṁ na yaṁ vaya̍nti sama̱re 'ta̍mānāḥ |
6.009.02c kasya̍ svit pu̱tra i̱ha vaktvā̍ni pa̱ro va̍dā̱ty ava̍reṇa pi̱trā ||
6.009.03a स इत्तन्तुं॒ स वि जा॑ना॒त्योतुं॒ स वक्त्वा॑न्यृतु॒था व॑दाति ।
6.009.03c य ईं॒ चिके॑तद॒मृत॑स्य गो॒पा अ॒वश्चर॑न्प॒रो अ॒न्येन॒ पश्य॑न् ॥
6.009.03a sa it tantu̱ṁ sa vi jā̍nā̱ty otu̱ṁ sa vaktvā̍ny ṛtu̱thā va̍dāti |
6.009.03c ya ī̱ṁ cike̍tad a̱mṛta̍sya go̱pā a̱vaś cara̍n pa̱ro a̱nyena̱ paśya̍n ||
6.009.04a अ॒यं होता॑ प्रथ॒मः पश्य॑ते॒ममि॒दं ज्योति॑र॒मृतं॒ मर्त्ये॑षु ।
6.009.04c अ॒यं स ज॑ज्ञे ध्रु॒व आ निष॒त्तोऽम॑र्त्यस्त॒न्वा॒३॒॑ वर्ध॑मानः ॥
6.009.04a a̱yaṁ hotā̍ pratha̱maḥ paśya̍te̱mam i̱daṁ jyoti̍r a̱mṛta̱m martye̍ṣu |
6.009.04c a̱yaṁ sa ja̍jñe dhru̱va ā niṣa̱tto 'ma̍rtyas ta̱nvā̱3̱̍ vardha̍mānaḥ ||
6.009.05a ध्रु॒वं ज्योति॒र्निहि॑तं दृ॒शये॒ कं मनो॒ जवि॑ष्ठं प॒तय॑त्स्व॒न्तः ।
6.009.05c विश्वे॑ दे॒वाः सम॑नस॒ः सके॑ता॒ एकं॒ क्रतु॑म॒भि वि य॑न्ति सा॒धु ॥
6.009.05a dhru̱vaṁ jyoti̱r nihi̍taṁ dṛ̱śaye̱ kam mano̱ javi̍ṣṭham pa̱taya̍tsv a̱ntaḥ |
6.009.05c viśve̍ de̱vāḥ sama̍nasa̱ḥ sake̍tā̱ eka̱ṁ kratu̍m a̱bhi vi ya̍nti sā̱dhu ||
6.009.06a वि मे॒ कर्णा॑ पतयतो॒ वि चक्षु॒र्वी॒३॒॑दं ज्योति॒र्हृद॑य॒ आहि॑तं॒ यत् ।
6.009.06c वि मे॒ मन॑श्चरति दू॒रआ॑धी॒ः किं स्वि॑द्व॒क्ष्यामि॒ किमु॒ नू म॑निष्ये ॥
6.009.06a vi me̱ karṇā̍ patayato̱ vi cakṣu̱r vī̱3̱̍daṁ jyoti̱r hṛda̍ya̱ āhi̍ta̱ṁ yat |
6.009.06c vi me̱ mana̍ś carati dū̱raā̍dhī̱ḥ kiṁ svi̍d va̱kṣyāmi̱ kim u̱ nū ma̍niṣye ||
6.009.07a विश्वे॑ दे॒वा अ॑नमस्यन्भिया॒नास्त्वाम॑ग्ने॒ तम॑सि तस्थि॒वांस॑म् ।
6.009.07c वै॒श्वा॒न॒रो॑ऽवतू॒तये॒ नोऽम॑र्त्योऽवतू॒तये॑ नः ॥
6.009.07a viśve̍ de̱vā a̍namasyan bhiyā̱nās tvām a̍gne̱ tama̍si tasthi̱vāṁsa̍m |
6.009.07c vai̱śvā̱na̱ro̍ 'vatū̱taye̱ no 'ma̍rtyo 'vatū̱taye̍ naḥ ||


6.010.01a पु॒रो वो॑ म॒न्द्रं दि॒व्यं सु॑वृ॒क्तिं प्र॑य॒ति य॒ज्ञे अ॒ग्निम॑ध्व॒रे द॑धिध्वम् ।
6.010.01c पु॒र उ॒क्थेभि॒ः स हि नो॑ वि॒भावा॑ स्वध्व॒रा क॑रति जा॒तवे॑दाः ॥
6.010.01a pu̱ro vo̍ ma̱ndraṁ di̱vyaṁ su̍vṛ̱ktim pra̍ya̱ti ya̱jñe a̱gnim a̍dhva̱re da̍dhidhvam |
6.010.01c pu̱ra u̱kthebhi̱ḥ sa hi no̍ vi̱bhāvā̍ svadhva̱rā ka̍rati jā̱tave̍dāḥ ||
6.010.02a तमु॑ द्युमः पुर्वणीक होत॒रग्ने॑ अ॒ग्निभि॒र्मनु॑ष इधा॒नः ।
6.010.02c स्तोमं॒ यम॑स्मै म॒मते॑व शू॒षं घृ॒तं न शुचि॑ म॒तय॑ः पवन्ते ॥
6.010.02a tam u̍ dyumaḥ purvaṇīka hota̱r agne̍ a̱gnibhi̱r manu̍ṣa idhā̱naḥ |
6.010.02c stoma̱ṁ yam a̍smai ma̱mate̍va śū̱ṣaṁ ghṛ̱taṁ na śuci̍ ma̱taya̍ḥ pavante ||
6.010.03a पी॒पाय॒ स श्रव॑सा॒ मर्त्ये॑षु॒ यो अ॒ग्नये॑ द॒दाश॒ विप्र॑ उ॒क्थैः ।
6.010.03c चि॒त्राभि॒स्तमू॒तिभि॑श्चि॒त्रशो॑चिर्व्र॒जस्य॑ सा॒ता गोम॑तो दधाति ॥
6.010.03a pī̱pāya̱ sa śrava̍sā̱ martye̍ṣu̱ yo a̱gnaye̍ da̱dāśa̱ vipra̍ u̱kthaiḥ |
6.010.03c ci̱trābhi̱s tam ū̱tibhi̍ś ci̱traśo̍cir vra̱jasya̍ sā̱tā goma̍to dadhāti ||
6.010.04a आ यः प॒प्रौ जाय॑मान उ॒र्वी दू॑रे॒दृशा॑ भा॒सा कृ॒ष्णाध्वा॑ ।
6.010.04c अध॑ ब॒हु चि॒त्तम॒ ऊर्म्या॑यास्ति॒रः शो॒चिषा॑ ददृशे पाव॒कः ॥
6.010.04a ā yaḥ pa̱prau jāya̍māna u̱rvī dū̍re̱dṛśā̍ bhā̱sā kṛ̱ṣṇādhvā̍ |
6.010.04c adha̍ ba̱hu ci̱t tama̱ ūrmyā̍yās ti̱raḥ śo̱ciṣā̍ dadṛśe pāva̱kaḥ ||
6.010.05a नू न॑श्चि॒त्रं पु॑रु॒वाजा॑भिरू॒ती अग्ने॑ र॒यिं म॒घव॑द्भ्यश्च धेहि ।
6.010.05c ये राध॑सा॒ श्रव॑सा॒ चात्य॒न्यान्सु॒वीर्ये॑भिश्चा॒भि सन्ति॒ जना॑न् ॥
6.010.05a nū na̍ś ci̱tram pu̍ru̱vājā̍bhir ū̱tī agne̍ ra̱yim ma̱ghava̍dbhyaś ca dhehi |
6.010.05c ye rādha̍sā̱ śrava̍sā̱ cāty a̱nyān su̱vīrye̍bhiś cā̱bhi santi̱ janā̍n ||
6.010.06a इ॒मं य॒ज्ञं चनो॑ धा अग्न उ॒शन्यं त॑ आसा॒नो जु॑हु॒ते ह॒विष्मा॑न् ।
6.010.06c भ॒रद्वा॑जेषु दधिषे सुवृ॒क्तिमवी॒र्वाज॑स्य॒ गध्य॑स्य सा॒तौ ॥
6.010.06a i̱maṁ ya̱jñaṁ cano̍ dhā agna u̱śan yaṁ ta̍ āsā̱no ju̍hu̱te ha̱viṣmā̍n |
6.010.06c bha̱radvā̍jeṣu dadhiṣe suvṛ̱ktim avī̱r vāja̍sya̱ gadhya̍sya sā̱tau ||
6.010.07a वि द्वेषां॑सीनु॒हि व॒र्धयेळां॒ मदे॑म श॒तहि॑माः सु॒वीरा॑ः ॥
6.010.07a vi dveṣā̍ṁsīnu̱hi va̱rdhayeḻā̱m made̍ma śa̱tahi̍māḥ su̱vīrā̍ḥ ||


6.011.01a यज॑स्व होतरिषि॒तो यजी॑या॒नग्ने॒ बाधो॑ म॒रुतां॒ न प्रयु॑क्ति ।
6.011.01c आ नो॑ मि॒त्रावरु॑णा॒ नास॑त्या॒ द्यावा॑ हो॒त्राय॑ पृथि॒वी व॑वृत्याः ॥
6.011.01a yaja̍sva hotar iṣi̱to yajī̍yā̱n agne̱ bādho̍ ma̱rutā̱ṁ na prayu̍kti |
6.011.01c ā no̍ mi̱trāvaru̍ṇā̱ nāsa̍tyā̱ dyāvā̍ ho̱trāya̍ pṛthi̱vī va̍vṛtyāḥ ||
6.011.02a त्वं होता॑ म॒न्द्रत॑मो नो अ॒ध्रुग॒न्तर्दे॒वो वि॒दथा॒ मर्त्ये॑षु ।
6.011.02c पा॒व॒कया॑ जु॒ह्वा॒३॒॑ वह्नि॑रा॒साग्ने॒ यज॑स्व त॒न्वं१॒॑ तव॒ स्वाम् ॥
6.011.02a tvaṁ hotā̍ ma̱ndrata̍mo no a̱dhrug a̱ntar de̱vo vi̱dathā̱ martye̍ṣu |
6.011.02c pā̱va̱kayā̍ ju̱hvā̱3̱̍ vahni̍r ā̱sāgne̱ yaja̍sva ta̱nva1̱̍ṁ tava̱ svām ||
6.011.03a धन्या॑ चि॒द्धि त्वे धि॒षणा॒ वष्टि॒ प्र दे॒वाञ्जन्म॑ गृण॒ते यज॑ध्यै ।
6.011.03c वेपि॑ष्ठो॒ अङ्गि॑रसां॒ यद्ध॒ विप्रो॒ मधु॑ च्छ॒न्दो भन॑ति रे॒भ इ॒ष्टौ ॥
6.011.03a dhanyā̍ ci̱d dhi tve dhi̱ṣaṇā̱ vaṣṭi̱ pra de̱vāñ janma̍ gṛṇa̱te yaja̍dhyai |
6.011.03c vepi̍ṣṭho̱ aṅgi̍rasā̱ṁ yad dha̱ vipro̱ madhu̍ ccha̱ndo bhana̍ti re̱bha i̱ṣṭau ||
6.011.04a अदि॑द्युत॒त्स्वपा॑को वि॒भावाग्ने॒ यज॑स्व॒ रोद॑सी उरू॒ची ।
6.011.04c आ॒युं न यं नम॑सा रा॒तह॑व्या अ॒ञ्जन्ति॑ सुप्र॒यसं॒ पञ्च॒ जना॑ः ॥
6.011.04a adi̍dyuta̱t sv apā̍ko vi̱bhāvāgne̱ yaja̍sva̱ roda̍sī urū̱cī |
6.011.04c ā̱yuṁ na yaṁ nama̍sā rā̱taha̍vyā a̱ñjanti̍ supra̱yasa̱m pañca̱ janā̍ḥ ||
6.011.05a वृ॒ञ्जे ह॒ यन्नम॑सा ब॒र्हिर॒ग्नावया॑मि॒ स्रुग्घृ॒तव॑ती सुवृ॒क्तिः ।
6.011.05c अम्य॑क्षि॒ सद्म॒ सद॑ने पृथि॒व्या अश्रा॑यि य॒ज्ञः सूर्ये॒ न चक्षु॑ः ॥
6.011.05a vṛ̱ñje ha̱ yan nama̍sā ba̱rhir a̱gnāv ayā̍mi̱ srug ghṛ̱tava̍tī suvṛ̱ktiḥ |
6.011.05c amya̍kṣi̱ sadma̱ sada̍ne pṛthi̱vyā aśrā̍yi ya̱jñaḥ sūrye̱ na cakṣu̍ḥ ||
6.011.06a द॒श॒स्या न॑ः पुर्वणीक होतर्दे॒वेभि॑रग्ने अ॒ग्निभि॑रिधा॒नः ।
6.011.06c रा॒यः सू॑नो सहसो वावसा॒ना अति॑ स्रसेम वृ॒जनं॒ नांह॑ः ॥
6.011.06a da̱śa̱syā na̍ḥ purvaṇīka hotar de̱vebhi̍r agne a̱gnibhi̍r idhā̱naḥ |
6.011.06c rā̱yaḥ sū̍no sahaso vāvasā̱nā ati̍ srasema vṛ̱jana̱ṁ nāṁha̍ḥ ||


6.012.01a मध्ये॒ होता॑ दुरो॒णे ब॒र्हिषो॒ राळ॒ग्निस्तो॒दस्य॒ रोद॑सी॒ यज॑ध्यै ।
6.012.01c अ॒यं स सू॒नुः सह॑स ऋ॒तावा॑ दू॒रात्सूर्यो॒ न शो॒चिषा॑ ततान ॥
6.012.01a madhye̱ hotā̍ duro̱ṇe ba̱rhiṣo̱ rāḻ a̱gnis to̱dasya̱ roda̍sī̱ yaja̍dhyai |
6.012.01c a̱yaṁ sa sū̱nuḥ saha̍sa ṛ̱tāvā̍ dū̱rāt sūryo̱ na śo̱ciṣā̍ tatāna ||
6.012.02a आ यस्मि॒न्त्वे स्वपा॑के यजत्र॒ यक्ष॑द्राजन्स॒र्वता॑तेव॒ नु द्यौः ।
6.012.02c त्रि॒ष॒धस्थ॑स्तत॒रुषो॒ न जंहो॑ ह॒व्या म॒घानि॒ मानु॑षा॒ यज॑ध्यै ॥
6.012.02a ā yasmi̱n tve sv apā̍ke yajatra̱ yakṣa̍d rājan sa̱rvatā̍teva̱ nu dyauḥ |
6.012.02c tri̱ṣa̱dhastha̍s tata̱ruṣo̱ na jaṁho̍ ha̱vyā ma̱ghāni̱ mānu̍ṣā̱ yaja̍dhyai ||
6.012.03a तेजि॑ष्ठा॒ यस्या॑र॒तिर्व॑ने॒राट् तो॒दो अध्व॒न्न वृ॑धसा॒नो अ॑द्यौत् ।
6.012.03c अ॒द्रो॒घो न द्र॑वि॒ता चे॑तति॒ त्मन्नम॑र्त्योऽव॒र्त्र ओष॑धीषु ॥
6.012.03a teji̍ṣṭhā̱ yasyā̍ra̱tir va̍ne̱rāṭ to̱do adhva̱n na vṛ̍dhasā̱no a̍dyaut |
6.012.03c a̱dro̱gho na dra̍vi̱tā ce̍tati̱ tmann ama̍rtyo 'va̱rtra oṣa̍dhīṣu ||
6.012.04a सास्माके॑भिरे॒तरी॒ न शू॒षैर॒ग्निः ष्ट॑वे॒ दम॒ आ जा॒तवे॑दाः ।
6.012.04c द्र्व॑न्नो व॒न्वन्क्रत्वा॒ नार्वो॒स्रः पि॒तेव॑ जार॒यायि॑ य॒ज्ञैः ॥
6.012.04a sāsmāke̍bhir e̱tarī̱ na śū̱ṣair a̱gniḥ ṣṭa̍ve̱ dama̱ ā jā̱tave̍dāḥ |
6.012.04c drva̍nno va̱nvan kratvā̱ nārvo̱sraḥ pi̱teva̍ jāra̱yāyi̍ ya̱jñaiḥ ||
6.012.05a अध॑ स्मास्य पनयन्ति॒ भासो॒ वृथा॒ यत्तक्ष॑दनु॒याति॑ पृ॒थ्वीम् ।
6.012.05c स॒द्यो यः स्य॒न्द्रो विषि॑तो॒ धवी॑यानृ॒णो न ता॒युरति॒ धन्वा॑ राट् ॥
6.012.05a adha̍ smāsya panayanti̱ bhāso̱ vṛthā̱ yat takṣa̍d anu̱yāti̍ pṛ̱thvīm |
6.012.05c sa̱dyo yaḥ sya̱ndro viṣi̍to̱ dhavī̍yān ṛ̱ṇo na tā̱yur ati̱ dhanvā̍ rāṭ ||
6.012.06a स त्वं नो॑ अर्व॒न्निदा॑या॒ विश्वे॑भिरग्ने अ॒ग्निभि॑रिधा॒नः ।
6.012.06c वेषि॑ रा॒यो वि या॑सि दु॒च्छुना॒ मदे॑म श॒तहि॑माः सु॒वीरा॑ः ॥
6.012.06a sa tvaṁ no̍ arva̱n nidā̍yā̱ viśve̍bhir agne a̱gnibhi̍r idhā̱naḥ |
6.012.06c veṣi̍ rā̱yo vi yā̍si du̱cchunā̱ made̍ma śa̱tahi̍māḥ su̱vīrā̍ḥ ||


6.013.01a त्वद्विश्वा॑ सुभग॒ सौभ॑गा॒न्यग्ने॒ वि य॑न्ति व॒निनो॒ न व॒याः ।
6.013.01c श्रु॒ष्टी र॒यिर्वाजो॑ वृत्र॒तूर्ये॑ दि॒वो वृ॒ष्टिरीड्यो॑ री॒तिर॒पाम् ॥
6.013.01a tvad viśvā̍ subhaga̱ saubha̍gā̱ny agne̱ vi ya̍nti va̱nino̱ na va̱yāḥ |
6.013.01c śru̱ṣṭī ra̱yir vājo̍ vṛtra̱tūrye̍ di̱vo vṛ̱ṣṭir īḍyo̍ rī̱tir a̱pām ||
6.013.02a त्वं भगो॑ न॒ आ हि रत्न॑मि॒षे परि॑ज्मेव क्षयसि द॒स्मव॑र्चाः ।
6.013.02c अग्ने॑ मि॒त्रो न बृ॑ह॒त ऋ॒तस्यासि॑ क्ष॒त्ता वा॒मस्य॑ देव॒ भूरे॑ः ॥
6.013.02a tvam bhago̍ na̱ ā hi ratna̍m i̱ṣe pari̍jmeva kṣayasi da̱smava̍rcāḥ |
6.013.02c agne̍ mi̱tro na bṛ̍ha̱ta ṛ̱tasyāsi̍ kṣa̱ttā vā̱masya̍ deva̱ bhūre̍ḥ ||
6.013.03a स सत्प॑ति॒ः शव॑सा हन्ति वृ॒त्रमग्ने॒ विप्रो॒ वि प॒णेर्भ॑र्ति॒ वाज॑म् ।
6.013.03c यं त्वं प्र॑चेत ऋतजात रा॒या स॒जोषा॒ नप्त्रा॒पां हि॒नोषि॑ ॥
6.013.03a sa satpa̍ti̱ḥ śava̍sā hanti vṛ̱tram agne̱ vipro̱ vi pa̱ṇer bha̍rti̱ vāja̍m |
6.013.03c yaṁ tvam pra̍ceta ṛtajāta rā̱yā sa̱joṣā̱ naptrā̱pāṁ hi̱noṣi̍ ||
6.013.04a यस्ते॑ सूनो सहसो गी॒र्भिरु॒क्थैर्य॒ज्ञैर्मर्तो॒ निशि॑तिं वे॒द्यान॑ट् ।
6.013.04c विश्वं॒ स दे॑व॒ प्रति॒ वार॑मग्ने ध॒त्ते धा॒न्यं१॒॑ पत्य॑ते वस॒व्यै॑ः ॥
6.013.04a yas te̍ sūno sahaso gī̱rbhir u̱kthair ya̱jñair marto̱ niśi̍tiṁ ve̱dyāna̍ṭ |
6.013.04c viśva̱ṁ sa de̍va̱ prati̱ vāra̍m agne dha̱tte dhā̱nya1̱̍m patya̍te vasa̱vyai̍ḥ ||
6.013.05a ता नृभ्य॒ आ सौ॑श्रव॒सा सु॒वीराग्ने॑ सूनो सहसः पु॒ष्यसे॑ धाः ।
6.013.05c कृ॒णोषि॒ यच्छव॑सा॒ भूरि॑ प॒श्वो वयो॒ वृका॑या॒रये॒ जसु॑रये ॥
6.013.05a tā nṛbhya̱ ā sau̍śrava̱sā su̱vīrāgne̍ sūno sahasaḥ pu̱ṣyase̍ dhāḥ |
6.013.05c kṛ̱ṇoṣi̱ yac chava̍sā̱ bhūri̍ pa̱śvo vayo̱ vṛkā̍yā̱raye̱ jasu̍raye ||
6.013.06a व॒द्मा सू॑नो सहसो नो॒ विहा॑या॒ अग्ने॑ तो॒कं तन॑यं वा॒जि नो॑ दाः ।
6.013.06c विश्वा॑भिर्गी॒र्भिर॒भि पू॒र्तिम॑श्यां॒ मदे॑म श॒तहि॑माः सु॒वीरा॑ः ॥
6.013.06a va̱dmā sū̍no sahaso no̱ vihā̍yā̱ agne̍ to̱kaṁ tana̍yaṁ vā̱ji no̍ dāḥ |
6.013.06c viśvā̍bhir gī̱rbhir a̱bhi pū̱rtim a̍śyā̱m made̍ma śa̱tahi̍māḥ su̱vīrā̍ḥ ||


6.014.01a अ॒ग्ना यो मर्त्यो॒ दुवो॒ धियं॑ जु॒जोष॑ धी॒तिभि॑ः ।
6.014.01c भस॒न्नु ष प्र पू॒र्व्य इषं॑ वुरी॒ताव॑से ॥
6.014.01a a̱gnā yo martyo̱ duvo̱ dhiya̍ṁ ju̱joṣa̍ dhī̱tibhi̍ḥ |
6.014.01c bhasa̱n nu ṣa pra pū̱rvya iṣa̍ṁ vurī̱tāva̍se ||
6.014.02a अ॒ग्निरिद्धि प्रचे॑ता अ॒ग्निर्वे॒धस्त॑म॒ ऋषि॑ः ।
6.014.02c अ॒ग्निं होता॑रमीळते य॒ज्ञेषु॒ मनु॑षो॒ विश॑ः ॥
6.014.02a a̱gnir id dhi prace̍tā a̱gnir ve̱dhasta̍ma̱ ṛṣi̍ḥ |
6.014.02c a̱gniṁ hotā̍ram īḻate ya̱jñeṣu̱ manu̍ṣo̱ viśa̍ḥ ||
6.014.03a नाना॒ ह्य१॒॑ग्नेऽव॑से॒ स्पर्ध॑न्ते॒ रायो॑ अ॒र्यः ।
6.014.03c तूर्व॑न्तो॒ दस्यु॑मा॒यवो॑ व्र॒तैः सीक्ष॑न्तो अव्र॒तम् ॥
6.014.03a nānā̱ hy a1̱̍gne 'va̍se̱ spardha̍nte̱ rāyo̍ a̱ryaḥ |
6.014.03c tūrva̍nto̱ dasyu̍m ā̱yavo̍ vra̱taiḥ sīkṣa̍nto avra̱tam ||
6.014.04a अ॒ग्निर॒प्सामृ॑ती॒षहं॑ वी॒रं द॑दाति॒ सत्प॑तिम् ।
6.014.04c यस्य॒ त्रस॑न्ति॒ शव॑सः सं॒चक्षि॒ शत्र॑वो भि॒या ॥
6.014.04a a̱gnir a̱psām ṛ̍tī̱ṣaha̍ṁ vī̱raṁ da̍dāti̱ satpa̍tim |
6.014.04c yasya̱ trasa̍nti̱ śava̍saḥ sa̱ṁcakṣi̱ śatra̍vo bhi̱yā ||
6.014.05a अ॒ग्निर्हि वि॒द्मना॑ नि॒दो दे॒वो मर्त॑मुरु॒ष्यति॑ ।
6.014.05c स॒हावा॒ यस्यावृ॑तो र॒यिर्वाजे॒ष्ववृ॑तः ॥
6.014.05a a̱gnir hi vi̱dmanā̍ ni̱do de̱vo marta̍m uru̱ṣyati̍ |
6.014.05c sa̱hāvā̱ yasyāvṛ̍to ra̱yir vāje̱ṣv avṛ̍taḥ ||
6.014.06a अच्छा॑ नो मित्रमहो देव दे॒वानग्ने॒ वोच॑ः सुम॒तिं रोद॑स्योः ।
6.014.06c वी॒हि स्व॒स्तिं सु॑क्षि॒तिं दि॒वो नॄन्द्वि॒षो अंहां॑सि दुरि॒ता त॑रेम॒ ता त॑रेम॒ तवाव॑सा तरेम ॥
6.014.06a acchā̍ no mitramaho deva de̱vān agne̱ voca̍ḥ suma̱tiṁ roda̍syoḥ |
6.014.06c vī̱hi sva̱stiṁ su̍kṣi̱tiṁ di̱vo nṝn dvi̱ṣo aṁhā̍ṁsi duri̱tā ta̍rema̱ tā ta̍rema̱ tavāva̍sā tarema ||


6.015.01a इ॒ममू॒ षु वो॒ अति॑थिमुष॒र्बुधं॒ विश्वा॑सां वि॒शां पति॑मृञ्जसे गि॒रा ।
6.015.01c वेतीद्दि॒वो ज॒नुषा॒ कच्चि॒दा शुचि॒र्ज्योक्चि॑दत्ति॒ गर्भो॒ यदच्यु॑तम् ॥
6.015.01a i̱mam ū̱ ṣu vo̱ ati̍thim uṣa̱rbudha̱ṁ viśvā̍sāṁ vi̱śām pati̍m ṛñjase gi̱rā |
6.015.01c vetīd di̱vo ja̱nuṣā̱ kac ci̱d ā śuci̱r jyok ci̍d atti̱ garbho̱ yad acyu̍tam ||
6.015.02a मि॒त्रं न यं सुधि॑तं॒ भृग॑वो द॒धुर्वन॒स्पता॒वीड्य॑मू॒र्ध्वशो॑चिषम् ।
6.015.02c स त्वं सुप्री॑तो वी॒तह॑व्ये अद्भुत॒ प्रश॑स्तिभिर्महयसे दि॒वेदि॑वे ॥
6.015.02a mi̱traṁ na yaṁ sudhi̍ta̱m bhṛga̍vo da̱dhur vana̱spatā̱v īḍya̍m ū̱rdhvaśo̍ciṣam |
6.015.02c sa tvaṁ suprī̍to vī̱taha̍vye adbhuta̱ praśa̍stibhir mahayase di̱ve-di̍ve ||
6.015.03a स त्वं दक्ष॑स्यावृ॒को वृ॒धो भू॑र॒र्यः पर॒स्यान्त॑रस्य॒ तरु॑षः ।
6.015.03c रा॒यः सू॑नो सहसो॒ मर्त्ये॒ष्वा छ॒र्दिर्य॑च्छ वी॒तह॑व्याय स॒प्रथो॑ भ॒रद्वा॑जाय स॒प्रथ॑ः ॥
6.015.03a sa tvaṁ dakṣa̍syāvṛ̱ko vṛ̱dho bhū̍r a̱ryaḥ para̱syānta̍rasya̱ taru̍ṣaḥ |
6.015.03c rā̱yaḥ sū̍no sahaso̱ martye̱ṣv ā cha̱rdir ya̍ccha vī̱taha̍vyāya sa̱pratho̍ bha̱radvā̍jāya sa̱pratha̍ḥ ||
6.015.04a द्यु॒ता॒नं वो॒ अति॑थिं॒ स्व॑र्णरम॒ग्निं होता॑रं॒ मनु॑षः स्वध्व॒रम् ।
6.015.04c विप्रं॒ न द्यु॒क्षव॑चसं सुवृ॒क्तिभि॑र्हव्य॒वाह॑मर॒तिं दे॒वमृ॑ञ्जसे ॥
6.015.04a dyu̱tā̱naṁ vo̱ ati̍thi̱ṁ sva̍rṇaram a̱gniṁ hotā̍ra̱m manu̍ṣaḥ svadhva̱ram |
6.015.04c vipra̱ṁ na dyu̱kṣava̍casaṁ suvṛ̱ktibhi̍r havya̱vāha̍m ara̱tiṁ de̱vam ṛ̍ñjase ||
6.015.05a पा॒व॒कया॒ यश्चि॒तय॑न्त्या कृ॒पा क्षाम॑न्रुरु॒च उ॒षसो॒ न भा॒नुना॑ ।
6.015.05c तूर्व॒न्न याम॒न्नेत॑शस्य॒ नू रण॒ आ यो घृ॒णे न त॑तृषा॒णो अ॒जर॑ः ॥
6.015.05a pā̱va̱kayā̱ yaś ci̱taya̍ntyā kṛ̱pā kṣāma̍n ruru̱ca u̱ṣaso̱ na bhā̱nunā̍ |
6.015.05c tūrva̱n na yāma̱nn eta̍śasya̱ nū raṇa̱ ā yo ghṛ̱ṇe na ta̍tṛṣā̱ṇo a̱jara̍ḥ ||
6.015.06a अ॒ग्निम॑ग्निं वः स॒मिधा॑ दुवस्यत प्रि॒यम्प्रि॑यं वो॒ अति॑थिं गृणी॒षणि॑ ।
6.015.06c उप॑ वो गी॒र्भिर॒मृतं॑ विवासत दे॒वो दे॒वेषु॒ वन॑ते॒ हि वार्यं॑ दे॒वो दे॒वेषु॒ वन॑ते॒ हि नो॒ दुव॑ः ॥
6.015.06a a̱gnim-a̍gniṁ vaḥ sa̱midhā̍ duvasyata pri̱yam-pri̍yaṁ vo̱ ati̍thiṁ gṛṇī̱ṣaṇi̍ |
6.015.06c upa̍ vo gī̱rbhir a̱mṛta̍ṁ vivāsata de̱vo de̱veṣu̱ vana̍te̱ hi vārya̍ṁ de̱vo de̱veṣu̱ vana̍te̱ hi no̱ duva̍ḥ ||
6.015.07a समि॑द्धम॒ग्निं स॒मिधा॑ गि॒रा गृ॑णे॒ शुचिं॑ पाव॒कं पु॒रो अ॑ध्व॒रे ध्रु॒वम् ।
6.015.07c विप्रं॒ होता॑रं पुरु॒वार॑म॒द्रुहं॑ क॒विं सु॒म्नैरी॑महे जा॒तवे॑दसम् ॥
6.015.07a sami̍ddham a̱gniṁ sa̱midhā̍ gi̱rā gṛ̍ṇe̱ śuci̍m pāva̱kam pu̱ro a̍dhva̱re dhru̱vam |
6.015.07c vipra̱ṁ hotā̍ram puru̱vāra̍m a̱druha̍ṁ ka̱viṁ su̱mnair ī̍mahe jā̱tave̍dasam ||
6.015.08a त्वां दू॒तम॑ग्ने अ॒मृतं॑ यु॒गेयु॑गे हव्य॒वाहं॑ दधिरे पा॒युमीड्य॑म् ।
6.015.08c दे॒वास॑श्च॒ मर्ता॑सश्च॒ जागृ॑विं वि॒भुं वि॒श्पतिं॒ नम॑सा॒ नि षे॑दिरे ॥
6.015.08a tvāṁ dū̱tam a̍gne a̱mṛta̍ṁ yu̱ge-yu̍ge havya̱vāha̍ṁ dadhire pā̱yum īḍya̍m |
6.015.08c de̱vāsa̍ś ca̱ martā̍saś ca̱ jāgṛ̍viṁ vi̱bhuṁ vi̱śpati̱ṁ nama̍sā̱ ni ṣe̍dire ||
6.015.09a वि॒भूष॑न्नग्न उ॒भयाँ॒ अनु॑ व्र॒ता दू॒तो दे॒वानां॒ रज॑सी॒ समी॑यसे ।
6.015.09c यत्ते॑ धी॒तिं सु॑म॒तिमा॑वृणी॒महेऽध॑ स्मा नस्त्रि॒वरू॑थः शि॒वो भ॑व ॥
6.015.09a vi̱bhūṣa̍nn agna u̱bhayā̱m̐ anu̍ vra̱tā dū̱to de̱vānā̱ṁ raja̍sī̱ sam ī̍yase |
6.015.09c yat te̍ dhī̱tiṁ su̍ma̱tim ā̍vṛṇī̱mahe 'dha̍ smā nas tri̱varū̍thaḥ śi̱vo bha̍va ||
6.015.10a तं सु॒प्रती॑कं सु॒दृशं॒ स्वञ्च॒मवि॑द्वांसो वि॒दुष्ट॑रं सपेम ।
6.015.10c स य॑क्ष॒द्विश्वा॑ व॒युना॑नि वि॒द्वान्प्र ह॒व्यम॒ग्निर॒मृते॑षु वोचत् ॥
6.015.10a taṁ su̱pratī̍kaṁ su̱dṛśa̱ṁ svañca̱m avi̍dvāṁso vi̱duṣṭa̍raṁ sapema |
6.015.10c sa ya̍kṣa̱d viśvā̍ va̱yunā̍ni vi̱dvān pra ha̱vyam a̱gnir a̱mṛte̍ṣu vocat ||
6.015.11a तम॑ग्ने पास्यु॒त तं पि॑पर्षि॒ यस्त॒ आन॑ट् क॒वये॑ शूर धी॒तिम् ।
6.015.11c य॒ज्ञस्य॑ वा॒ निशि॑तिं॒ वोदि॑तिं वा॒ तमित्पृ॑णक्षि॒ शव॑सो॒त रा॒या ॥
6.015.11a tam a̍gne pāsy u̱ta tam pi̍parṣi̱ yas ta̱ āna̍ṭ ka̱vaye̍ śūra dhī̱tim |
6.015.11c ya̱jñasya̍ vā̱ niśi̍ti̱ṁ vodi̍tiṁ vā̱ tam it pṛ̍ṇakṣi̱ śava̍so̱ta rā̱yā ||
6.015.12a त्वम॑ग्ने वनुष्य॒तो नि पा॑हि॒ त्वमु॑ नः सहसावन्नव॒द्यात् ।
6.015.12c सं त्वा॑ ध्वस्म॒न्वद॒भ्ये॑तु॒ पाथ॒ः सं र॒यिः स्पृ॑ह॒याय्य॑ः सह॒स्री ॥
6.015.12a tvam a̍gne vanuṣya̱to ni pā̍hi̱ tvam u̍ naḥ sahasāvann ava̱dyāt |
6.015.12c saṁ tvā̍ dhvasma̱nvad a̱bhy e̍tu̱ pātha̱ḥ saṁ ra̱yiḥ spṛ̍ha̱yāyya̍ḥ saha̱srī ||
6.015.13a अ॒ग्निर्होता॑ गृ॒हप॑ति॒ः स राजा॒ विश्वा॑ वेद॒ जनि॑मा जा॒तवे॑दाः ।
6.015.13c दे॒वाना॑मु॒त यो मर्त्या॑नां॒ यजि॑ष्ठ॒ः स प्र य॑जतामृ॒तावा॑ ॥
6.015.13a a̱gnir hotā̍ gṛ̱hapa̍ti̱ḥ sa rājā̱ viśvā̍ veda̱ jani̍mā jā̱tave̍dāḥ |
6.015.13c de̱vānā̍m u̱ta yo martyā̍nā̱ṁ yaji̍ṣṭha̱ḥ sa pra ya̍jatām ṛ̱tāvā̍ ||
6.015.14a अग्ने॒ यद॒द्य वि॒शो अ॑ध्वरस्य होत॒ः पाव॑कशोचे॒ वेष्ट्वं हि यज्वा॑ ।
6.015.14c ऋ॒ता य॑जासि महि॒ना वि यद्भूर्ह॒व्या व॑ह यविष्ठ॒ या ते॑ अ॒द्य ॥
6.015.14a agne̱ yad a̱dya vi̱śo a̍dhvarasya hota̱ḥ pāva̍kaśoce̱ veṣ ṭvaṁ hi yajvā̍ |
6.015.14c ṛ̱tā ya̍jāsi mahi̱nā vi yad bhūr ha̱vyā va̍ha yaviṣṭha̱ yā te̍ a̱dya ||
6.015.15a अ॒भि प्रयां॑सि॒ सुधि॑तानि॒ हि ख्यो नि त्वा॑ दधीत॒ रोद॑सी॒ यज॑ध्यै ।
6.015.15c अवा॑ नो मघव॒न्वाज॑साता॒वग्ने॒ विश्वा॑नि दुरि॒ता त॑रेम॒ ता त॑रेम॒ तवाव॑सा तरेम ॥
6.015.15a a̱bhi prayā̍ṁsi̱ sudhi̍tāni̱ hi khyo ni tvā̍ dadhīta̱ roda̍sī̱ yaja̍dhyai |
6.015.15c avā̍ no maghava̱n vāja̍sātā̱v agne̱ viśvā̍ni duri̱tā ta̍rema̱ tā ta̍rema̱ tavāva̍sā tarema ||
6.015.16a अग्ने॒ विश्वे॑भिः स्वनीक दे॒वैरूर्णा॑वन्तं प्रथ॒मः सी॑द॒ योनि॑म् ।
6.015.16c कु॒ला॒यिनं॑ घृ॒तव॑न्तं सवि॒त्रे य॒ज्ञं न॑य॒ यज॑मानाय सा॒धु ॥
6.015.16a agne̱ viśve̍bhiḥ svanīka de̱vair ūrṇā̍vantam pratha̱maḥ sī̍da̱ yoni̍m |
6.015.16c ku̱lā̱yina̍ṁ ghṛ̱tava̍ntaṁ savi̱tre ya̱jñaṁ na̍ya̱ yaja̍mānāya sā̱dhu ||
6.015.17a इ॒ममु॒ त्यम॑थर्व॒वद॒ग्निं म॑न्थन्ति वे॒धस॑ः ।
6.015.17c यम॑ङ्कू॒यन्त॒मान॑य॒न्नमू॑रं श्या॒व्या॑भ्यः ॥
6.015.17a i̱mam u̱ tyam a̍tharva̱vad a̱gnim ma̍nthanti ve̱dhasa̍ḥ |
6.015.17c yam a̍ṅkū̱yanta̱m āna̍ya̱nn amū̍raṁ śyā̱vyā̍bhyaḥ ||
6.015.18a जनि॑ष्वा दे॒ववी॑तये स॒र्वता॑ता स्व॒स्तये॑ ।
6.015.18c आ दे॒वान्व॑क्ष्य॒मृताँ॑ ऋता॒वृधो॑ य॒ज्ञं दे॒वेषु॑ पिस्पृशः ॥
6.015.18a jani̍ṣvā de̱vavī̍taye sa̱rvatā̍tā sva̱staye̍ |
6.015.18c ā de̱vān va̍kṣy a̱mṛtā̍m̐ ṛtā̱vṛdho̍ ya̱jñaṁ de̱veṣu̍ pispṛśaḥ ||
6.015.19a व॒यमु॑ त्वा गृहपते जनाना॒मग्ने॒ अक॑र्म स॒मिधा॑ बृ॒हन्त॑म् ।
6.015.19c अ॒स्थू॒रि नो॒ गार्ह॑पत्यानि सन्तु ति॒ग्मेन॑ न॒स्तेज॑सा॒ सं शि॑शाधि ॥
6.015.19a va̱yam u̍ tvā gṛhapate janānā̱m agne̱ aka̍rma sa̱midhā̍ bṛ̱hanta̍m |
6.015.19c a̱sthū̱ri no̱ gārha̍patyāni santu ti̱gmena̍ na̱s teja̍sā̱ saṁ śi̍śādhi ||


6.016.01a त्वम॑ग्ने य॒ज्ञानां॒ होता॒ विश्वे॑षां हि॒तः ।
6.016.01c दे॒वेभि॒र्मानु॑षे॒ जने॑ ॥
6.016.01a tvam a̍gne ya̱jñānā̱ṁ hotā̱ viśve̍ṣāṁ hi̱taḥ |
6.016.01c de̱vebhi̱r mānu̍ṣe̱ jane̍ ||
6.016.02a स नो॑ म॒न्द्राभि॑रध्व॒रे जि॒ह्वाभि॑र्यजा म॒हः ।
6.016.02c आ दे॒वान्व॑क्षि॒ यक्षि॑ च ॥
6.016.02a sa no̍ ma̱ndrābhi̍r adhva̱re ji̱hvābhi̍r yajā ma̱haḥ |
6.016.02c ā de̱vān va̍kṣi̱ yakṣi̍ ca ||
6.016.03a वेत्था॒ हि वे॑धो॒ अध्व॑नः प॒थश्च॑ दे॒वाञ्ज॑सा ।
6.016.03c अग्ने॑ य॒ज्ञेषु॑ सुक्रतो ॥
6.016.03a vetthā̱ hi ve̍dho̱ adhva̍naḥ pa̱thaś ca̍ de̱vāñja̍sā |
6.016.03c agne̍ ya̱jñeṣu̍ sukrato ||
6.016.04a त्वामी॑ळे॒ अध॑ द्वि॒ता भ॑र॒तो वा॒जिभि॑ः शु॒नम् ।
6.016.04c ई॒जे य॒ज्ञेषु॑ य॒ज्ञिय॑म् ॥
6.016.04a tvām ī̍ḻe̱ adha̍ dvi̱tā bha̍ra̱to vā̱jibhi̍ḥ śu̱nam |
6.016.04c ī̱je ya̱jñeṣu̍ ya̱jñiya̍m ||
6.016.05a त्वमि॒मा वार्या॑ पु॒रु दिवो॑दासाय सुन्व॒ते ।
6.016.05c भ॒रद्वा॑जाय दा॒शुषे॑ ॥
6.016.05a tvam i̱mā vāryā̍ pu̱ru divo̍dāsāya sunva̱te |
6.016.05c bha̱radvā̍jāya dā̱śuṣe̍ ||
6.016.06a त्वं दू॒तो अम॑र्त्य॒ आ व॑हा॒ दैव्यं॒ जन॑म् ।
6.016.06c शृ॒ण्वन्विप्र॑स्य सुष्टु॒तिम् ॥
6.016.06a tvaṁ dū̱to ama̍rtya̱ ā va̍hā̱ daivya̱ṁ jana̍m |
6.016.06c śṛ̱ṇvan vipra̍sya suṣṭu̱tim ||
6.016.07a त्वाम॑ग्ने स्वा॒ध्यो॒३॒॑ मर्ता॑सो दे॒ववी॑तये ।
6.016.07c य॒ज्ञेषु॑ दे॒वमी॑ळते ॥
6.016.07a tvām a̍gne svā̱dhyo̱3̱̍ martā̍so de̱vavī̍taye |
6.016.07c ya̱jñeṣu̍ de̱vam ī̍ḻate ||
6.016.08a तव॒ प्र य॑क्षि सं॒दृश॑मु॒त क्रतुं॑ सु॒दान॑वः ।
6.016.08c विश्वे॑ जुषन्त का॒मिन॑ः ॥
6.016.08a tava̱ pra ya̍kṣi sa̱ṁdṛśa̍m u̱ta kratu̍ṁ su̱dāna̍vaḥ |
6.016.08c viśve̍ juṣanta kā̱mina̍ḥ ||
6.016.09a त्वं होता॒ मनु॑र्हितो॒ वह्नि॑रा॒सा वि॒दुष्ट॑रः ।
6.016.09c अग्ने॒ यक्षि॑ दि॒वो विश॑ः ॥
6.016.09a tvaṁ hotā̱ manu̍rhito̱ vahni̍r ā̱sā vi̱duṣṭa̍raḥ |
6.016.09c agne̱ yakṣi̍ di̱vo viśa̍ḥ ||
6.016.10a अग्न॒ आ या॑हि वी॒तये॑ गृणा॒नो ह॒व्यदा॑तये ।
6.016.10c नि होता॑ सत्सि ब॒र्हिषि॑ ॥
6.016.10a agna̱ ā yā̍hi vī̱taye̍ gṛṇā̱no ha̱vyadā̍taye |
6.016.10c ni hotā̍ satsi ba̱rhiṣi̍ ||
6.016.11a तं त्वा॑ स॒मिद्भि॑रङ्गिरो घृ॒तेन॑ वर्धयामसि ।
6.016.11c बृ॒हच्छो॑चा यविष्ठ्य ॥
6.016.11a taṁ tvā̍ sa̱midbhi̍r aṅgiro ghṛ̱tena̍ vardhayāmasi |
6.016.11c bṛ̱hac cho̍cā yaviṣṭhya ||
6.016.12a स न॑ः पृ॒थु श्र॒वाय्य॒मच्छा॑ देव विवाससि ।
6.016.12c बृ॒हद॑ग्ने सु॒वीर्य॑म् ॥
6.016.12a sa na̍ḥ pṛ̱thu śra̱vāyya̱m acchā̍ deva vivāsasi |
6.016.12c bṛ̱had a̍gne su̱vīrya̍m ||
6.016.13a त्वाम॑ग्ने॒ पुष्क॑रा॒दध्यथ॑र्वा॒ निर॑मन्थत ।
6.016.13c मू॒र्ध्नो विश्व॑स्य वा॒घत॑ः ॥
6.016.13a tvām a̍gne̱ puṣka̍rā̱d adhy atha̍rvā̱ nir a̍manthata |
6.016.13c mū̱rdhno viśva̍sya vā̱ghata̍ḥ ||
6.016.14a तमु॑ त्वा द॒ध्यङ्ङृषि॑ः पु॒त्र ई॑धे॒ अथ॑र्वणः ।
6.016.14c वृ॒त्र॒हणं॑ पुरंद॒रम् ॥
6.016.14a tam u̍ tvā da̱dhyaṅṅ ṛṣi̍ḥ pu̱tra ī̍dhe̱ atha̍rvaṇaḥ |
6.016.14c vṛ̱tra̱haṇa̍m puraṁda̱ram ||
6.016.15a तमु॑ त्वा पा॒थ्यो वृषा॒ समी॑धे दस्यु॒हन्त॑मम् ।
6.016.15c ध॒नं॒ज॒यं रणे॑रणे ॥
6.016.15a tam u̍ tvā pā̱thyo vṛṣā̱ sam ī̍dhe dasyu̱hanta̍mam |
6.016.15c dha̱na̱ṁja̱yaṁ raṇe̍-raṇe ||
6.016.16a एह्यू॒ षु ब्रवा॑णि॒ तेऽग्न॑ इ॒त्थेत॑रा॒ गिर॑ः ।
6.016.16c ए॒भिर्व॑र्धास॒ इन्दु॑भिः ॥
6.016.16a ehy ū̱ ṣu bravā̍ṇi̱ te 'gna̍ i̱ttheta̍rā̱ gira̍ḥ |
6.016.16c e̱bhir va̍rdhāsa̱ indu̍bhiḥ ||
6.016.17a यत्र॒ क्व॑ च ते॒ मनो॒ दक्षं॑ दधस॒ उत्त॑रम् ।
6.016.17c तत्रा॒ सद॑ः कृणवसे ॥
6.016.17a yatra̱ kva̍ ca te̱ mano̱ dakṣa̍ṁ dadhasa̱ utta̍ram |
6.016.17c tatrā̱ sada̍ḥ kṛṇavase ||
6.016.18a न॒हि ते॑ पू॒र्तम॑क्षि॒पद्भुव॑न्नेमानां वसो ।
6.016.18c अथा॒ दुवो॑ वनवसे ॥
6.016.18a na̱hi te̍ pū̱rtam a̍kṣi̱pad bhuva̍n nemānāṁ vaso |
6.016.18c athā̱ duvo̍ vanavase ||
6.016.19a आग्निर॑गामि॒ भार॑तो वृत्र॒हा पु॑रु॒चेत॑नः ।
6.016.19c दिवो॑दासस्य॒ सत्प॑तिः ॥
6.016.19a āgnir a̍gāmi̱ bhāra̍to vṛtra̱hā pu̍ru̱ceta̍naḥ |
6.016.19c divo̍dāsasya̱ satpa̍tiḥ ||
6.016.20a स हि विश्वाति॒ पार्थि॑वा र॒यिं दाश॑न्महित्व॒ना ।
6.016.20c व॒न्वन्नवा॑तो॒ अस्तृ॑तः ॥
6.016.20a sa hi viśvāti̱ pārthi̍vā ra̱yiṁ dāśa̍n mahitva̱nā |
6.016.20c va̱nvann avā̍to̱ astṛ̍taḥ ||
6.016.21a स प्र॑त्न॒वन्नवी॑य॒साग्ने॑ द्यु॒म्नेन॑ सं॒यता॑ ।
6.016.21c बृ॒हत्त॑तन्थ भा॒नुना॑ ॥
6.016.21a sa pra̍tna̱van navī̍ya̱sāgne̍ dyu̱mnena̍ sa̱ṁyatā̍ |
6.016.21c bṛ̱hat ta̍tantha bhā̱nunā̍ ||
6.016.22a प्र व॑ः सखायो अ॒ग्नये॒ स्तोमं॑ य॒ज्ञं च॑ धृष्णु॒या ।
6.016.22c अर्च॒ गाय॑ च वे॒धसे॑ ॥
6.016.22a pra va̍ḥ sakhāyo a̱gnaye̱ stoma̍ṁ ya̱jñaṁ ca̍ dhṛṣṇu̱yā |
6.016.22c arca̱ gāya̍ ca ve̱dhase̍ ||
6.016.23a स हि यो मानु॑षा यु॒गा सीद॒द्धोता॑ क॒विक्र॑तुः ।
6.016.23c दू॒तश्च॑ हव्य॒वाह॑नः ॥
6.016.23a sa hi yo mānu̍ṣā yu̱gā sīda̱d dhotā̍ ka̱vikra̍tuḥ |
6.016.23c dū̱taś ca̍ havya̱vāha̍naḥ ||
6.016.24a ता राजा॑ना॒ शुचि॑व्रतादि॒त्यान्मारु॑तं ग॒णम् ।
6.016.24c वसो॒ यक्षी॒ह रोद॑सी ॥
6.016.24a tā rājā̍nā̱ śuci̍vratādi̱tyān māru̍taṁ ga̱ṇam |
6.016.24c vaso̱ yakṣī̱ha roda̍sī ||
6.016.25a वस्वी॑ ते अग्ने॒ संदृ॑ष्टिरिषय॒ते मर्त्या॑य ।
6.016.25c ऊर्जो॑ नपाद॒मृत॑स्य ॥
6.016.25a vasvī̍ te agne̱ saṁdṛ̍ṣṭir iṣaya̱te martyā̍ya |
6.016.25c ūrjo̍ napād a̱mṛta̍sya ||
6.016.26a क्रत्वा॒ दा अ॑स्तु॒ श्रेष्ठो॒ऽद्य त्वा॑ व॒न्वन्सु॒रेक्णा॑ः ।
6.016.26c मर्त॑ आनाश सुवृ॒क्तिम् ॥
6.016.26a kratvā̱ dā a̍stu̱ śreṣṭho̱ 'dya tvā̍ va̱nvan su̱rekṇā̍ḥ |
6.016.26c marta̍ ānāśa suvṛ̱ktim ||
6.016.27a ते ते॑ अग्ने॒ त्वोता॑ इ॒षय॑न्तो॒ विश्व॒मायु॑ः ।
6.016.27c तर॑न्तो अ॒र्यो अरा॑तीर्व॒न्वन्तो॑ अ॒र्यो अरा॑तीः ॥
6.016.27a te te̍ agne̱ tvotā̍ i̱ṣaya̍nto̱ viśva̱m āyu̍ḥ |
6.016.27c tara̍nto a̱ryo arā̍tīr va̱nvanto̍ a̱ryo arā̍tīḥ ||
6.016.28a अ॒ग्निस्ति॒ग्मेन॑ शो॒चिषा॒ यास॒द्विश्वं॒ न्य१॒॑त्रिण॑म् ।
6.016.28c अ॒ग्निर्नो॑ वनते र॒यिम् ॥
6.016.28a a̱gnis ti̱gmena̍ śo̱ciṣā̱ yāsa̱d viśva̱ṁ ny a1̱̍triṇa̍m |
6.016.28c a̱gnir no̍ vanate ra̱yim ||
6.016.29a सु॒वीरं॑ र॒यिमा भ॑र॒ जात॑वेदो॒ विच॑र्षणे ।
6.016.29c ज॒हि रक्षां॑सि सुक्रतो ॥
6.016.29a su̱vīra̍ṁ ra̱yim ā bha̍ra̱ jāta̍vedo̱ vica̍rṣaṇe |
6.016.29c ja̱hi rakṣā̍ṁsi sukrato ||
6.016.30a त्वं न॑ः पा॒ह्यंह॑सो॒ जात॑वेदो अघाय॒तः ।
6.016.30c रक्षा॑ णो ब्रह्मणस्कवे ॥
6.016.30a tvaṁ na̍ḥ pā̱hy aṁha̍so̱ jāta̍vedo aghāya̱taḥ |
6.016.30c rakṣā̍ ṇo brahmaṇas kave ||
6.016.31a यो नो॑ अग्ने दु॒रेव॒ आ मर्तो॑ व॒धाय॒ दाश॑ति ।
6.016.31c तस्मा॑न्नः पा॒ह्यंह॑सः ॥
6.016.31a yo no̍ agne du̱reva̱ ā marto̍ va̱dhāya̱ dāśa̍ti |
6.016.31c tasmā̍n naḥ pā̱hy aṁha̍saḥ ||
6.016.32a त्वं तं दे॑व जि॒ह्वया॒ परि॑ बाधस्व दु॒ष्कृत॑म् ।
6.016.32c मर्तो॒ यो नो॒ जिघां॑सति ॥
6.016.32a tvaṁ taṁ de̍va ji̱hvayā̱ pari̍ bādhasva du̱ṣkṛta̍m |
6.016.32c marto̱ yo no̱ jighā̍ṁsati ||
6.016.33a भ॒रद्वा॑जाय स॒प्रथ॒ः शर्म॑ यच्छ सहन्त्य ।
6.016.33c अग्ने॒ वरे॑ण्यं॒ वसु॑ ॥
6.016.33a bha̱radvā̍jāya sa̱pratha̱ḥ śarma̍ yaccha sahantya |
6.016.33c agne̱ vare̍ṇya̱ṁ vasu̍ ||
6.016.34a अ॒ग्निर्वृ॒त्राणि॑ जङ्घनद्द्रविण॒स्युर्वि॑प॒न्यया॑ ।
6.016.34c समि॑द्धः शु॒क्र आहु॑तः ॥
6.016.34a a̱gnir vṛ̱trāṇi̍ jaṅghanad draviṇa̱syur vi̍pa̱nyayā̍ |
6.016.34c sami̍ddhaḥ śu̱kra āhu̍taḥ ||
6.016.35a गर्भे॑ मा॒तुः पि॒तुष्पि॒ता वि॑दिद्युता॒नो अ॒क्षरे॑ ।
6.016.35c सीद॑न्नृ॒तस्य॒ योनि॒मा ॥
6.016.35a garbhe̍ mā̱tuḥ pi̱tuṣ pi̱tā vi̍didyutā̱no a̱kṣare̍ |
6.016.35c sīda̍nn ṛ̱tasya̱ yoni̱m ā ||
6.016.36a ब्रह्म॑ प्र॒जाव॒दा भ॑र॒ जात॑वेदो॒ विच॑र्षणे ।
6.016.36c अग्ने॒ यद्दी॒दय॑द्दि॒वि ॥
6.016.36a brahma̍ pra̱jāva̱d ā bha̍ra̱ jāta̍vedo̱ vica̍rṣaṇe |
6.016.36c agne̱ yad dī̱daya̍d di̱vi ||
6.016.37a उप॑ त्वा र॒ण्वसं॑दृशं॒ प्रय॑स्वन्तः सहस्कृत ।
6.016.37c अग्ने॑ ससृ॒ज्महे॒ गिर॑ः ॥
6.016.37a upa̍ tvā ra̱ṇvasa̍ṁdṛśa̱m praya̍svantaḥ sahaskṛta |
6.016.37c agne̍ sasṛ̱jmahe̱ gira̍ḥ ||
6.016.38a उप॑ च्छा॒यामि॑व॒ घृणे॒रग॑न्म॒ शर्म॑ ते व॒यम् ।
6.016.38c अग्ने॒ हिर॑ण्यसंदृशः ॥
6.016.38a upa̍ cchā̱yām i̍va̱ ghṛṇe̱r aga̍nma̱ śarma̍ te va̱yam |
6.016.38c agne̱ hira̍ṇyasaṁdṛśaḥ ||
6.016.39a य उ॒ग्र इ॑व शर्य॒हा ति॒ग्मशृ॑ङ्गो॒ न वंस॑गः ।
6.016.39c अग्ने॒ पुरो॑ रु॒रोजि॑थ ॥
6.016.39a ya u̱gra i̍va śarya̱hā ti̱gmaśṛ̍ṅgo̱ na vaṁsa̍gaḥ |
6.016.39c agne̱ puro̍ ru̱roji̍tha ||
6.016.40a आ यं हस्ते॒ न खा॒दिनं॒ शिशुं॑ जा॒तं न बिभ्र॑ति ।
6.016.40c वि॒शाम॒ग्निं स्व॑ध्व॒रम् ॥
6.016.40a ā yaṁ haste̱ na khā̱dina̱ṁ śiśu̍ṁ jā̱taṁ na bibhra̍ti |
6.016.40c vi̱śām a̱gniṁ sva̍dhva̱ram ||
6.016.41a प्र दे॒वं दे॒ववी॑तये॒ भर॑ता वसु॒वित्त॑मम् ।
6.016.41c आ स्वे योनौ॒ नि षी॑दतु ॥
6.016.41a pra de̱vaṁ de̱vavī̍taye̱ bhara̍tā vasu̱vitta̍mam |
6.016.41c ā sve yonau̱ ni ṣī̍datu ||
6.016.42a आ जा॒तं जा॒तवे॑दसि प्रि॒यं शि॑शी॒ताति॑थिम् ।
6.016.42c स्यो॒न आ गृ॒हप॑तिम् ॥
6.016.42a ā jā̱taṁ jā̱tave̍dasi pri̱yaṁ śi̍śī̱tāti̍thim |
6.016.42c syo̱na ā gṛ̱hapa̍tim ||
6.016.43a अग्ने॑ यु॒क्ष्वा हि ये तवाश्वा॑सो देव सा॒धव॑ः ।
6.016.43c अरं॒ वह॑न्ति म॒न्यवे॑ ॥
6.016.43a agne̍ yu̱kṣvā hi ye tavāśvā̍so deva sā̱dhava̍ḥ |
6.016.43c ara̱ṁ vaha̍nti ma̱nyave̍ ||
6.016.44a अच्छा॑ नो या॒ह्या व॑हा॒भि प्रयां॑सि वी॒तये॑ ।
6.016.44c आ दे॒वान्सोम॑पीतये ॥
6.016.44a acchā̍ no yā̱hy ā va̍hā̱bhi prayā̍ṁsi vī̱taye̍ |
6.016.44c ā de̱vān soma̍pītaye ||
6.016.45a उद॑ग्ने भारत द्यु॒मदज॑स्रेण॒ दवि॑द्युतत् ।
6.016.45c शोचा॒ वि भा॑ह्यजर ॥
6.016.45a ud a̍gne bhārata dyu̱mad aja̍sreṇa̱ davi̍dyutat |
6.016.45c śocā̱ vi bhā̍hy ajara ||
6.016.46a वी॒ती यो दे॒वं मर्तो॑ दुव॒स्येद॒ग्निमी॑ळीताध्व॒रे ह॒विष्मा॑न् ।
6.016.46c होता॑रं सत्य॒यजं॒ रोद॑स्योरुत्ता॒नह॑स्तो॒ नम॒सा वि॑वासेत् ॥
6.016.46a vī̱tī yo de̱vam marto̍ duva̱syed a̱gnim ī̍ḻītādhva̱re ha̱viṣmā̍n |
6.016.46c hotā̍raṁ satya̱yaja̱ṁ roda̍syor uttā̱naha̍sto̱ nama̱sā vi̍vāset ||
6.016.47a आ ते॑ अग्न ऋ॒चा ह॒विर्हृ॒दा त॒ष्टं भ॑रामसि ।
6.016.47c ते ते॑ भवन्तू॒क्षण॑ ऋष॒भासो॑ व॒शा उ॒त ॥
6.016.47a ā te̍ agna ṛ̱cā ha̱vir hṛ̱dā ta̱ṣṭam bha̍rāmasi |
6.016.47c te te̍ bhavantū̱kṣaṇa̍ ṛṣa̱bhāso̍ va̱śā u̱ta ||
6.016.48a अ॒ग्निं दे॒वासो॑ अग्रि॒यमि॒न्धते॑ वृत्र॒हन्त॑मम् ।
6.016.48c येना॒ वसू॒न्याभृ॑ता तृ॒ळ्हा रक्षां॑सि वा॒जिना॑ ॥
6.016.48a a̱gniṁ de̱vāso̍ agri̱yam i̱ndhate̍ vṛtra̱hanta̍mam |
6.016.48c yenā̱ vasū̱ny ābhṛ̍tā tṛ̱ḻhā rakṣā̍ṁsi vā̱jinā̍ ||


6.017.01a पिबा॒ सोम॑म॒भि यमु॑ग्र॒ तर्द॑ ऊ॒र्वं गव्यं॒ महि॑ गृणा॒न इ॑न्द्र ।
6.017.01c वि यो धृ॑ष्णो॒ वधि॑षो वज्रहस्त॒ विश्वा॑ वृ॒त्रम॑मि॒त्रिया॒ शवो॑भिः ॥
6.017.01a pibā̱ soma̍m a̱bhi yam u̍gra̱ tarda̍ ū̱rvaṁ gavya̱m mahi̍ gṛṇā̱na i̍ndra |
6.017.01c vi yo dhṛ̍ṣṇo̱ vadhi̍ṣo vajrahasta̱ viśvā̍ vṛ̱tram a̍mi̱triyā̱ śavo̍bhiḥ ||
6.017.02a स ईं॑ पाहि॒ य ऋ॑जी॒षी तरु॑त्रो॒ यः शिप्र॑वान्वृष॒भो यो म॑ती॒नाम् ।
6.017.02c यो गो॑त्र॒भिद्व॑ज्र॒भृद्यो ह॑रि॒ष्ठाः स इ॑न्द्र चि॒त्राँ अ॒भि तृ॑न्धि॒ वाजा॑न् ॥
6.017.02a sa ī̍m pāhi̱ ya ṛ̍jī̱ṣī taru̍tro̱ yaḥ śipra̍vān vṛṣa̱bho yo ma̍tī̱nām |
6.017.02c yo go̍tra̱bhid va̍jra̱bhṛd yo ha̍ri̱ṣṭhāḥ sa i̍ndra ci̱trām̐ a̱bhi tṛ̍ndhi̱ vājā̍n ||
6.017.03a ए॒वा पा॑हि प्र॒त्नथा॒ मन्द॑तु त्वा श्रु॒धि ब्रह्म॑ वावृ॒धस्वो॒त गी॒र्भिः ।
6.017.03c आ॒विः सूर्यं॑ कृणु॒हि पी॑पि॒हीषो॑ ज॒हि शत्रूँ॑र॒भि गा इ॑न्द्र तृन्धि ॥
6.017.03a e̱vā pā̍hi pra̱tnathā̱ manda̍tu tvā śru̱dhi brahma̍ vāvṛ̱dhasvo̱ta gī̱rbhiḥ |
6.017.03c ā̱viḥ sūrya̍ṁ kṛṇu̱hi pī̍pi̱hīṣo̍ ja̱hi śatrū̍m̐r a̱bhi gā i̍ndra tṛndhi ||
6.017.04a ते त्वा॒ मदा॑ बृ॒हदि॑न्द्र स्वधाव इ॒मे पी॒ता उ॑क्षयन्त द्यु॒मन्त॑म् ।
6.017.04c म॒हामनू॑नं त॒वसं॒ विभू॑तिं मत्स॒रासो॑ जर्हृषन्त प्र॒साह॑म् ॥
6.017.04a te tvā̱ madā̍ bṛ̱had i̍ndra svadhāva i̱me pī̱tā u̍kṣayanta dyu̱manta̍m |
6.017.04c ma̱hām anū̍naṁ ta̱vasa̱ṁ vibhū̍tim matsa̱rāso̍ jarhṛṣanta pra̱sāha̍m ||
6.017.05a येभि॒ः सूर्य॑मु॒षसं॑ मन्दसा॒नोऽवा॑स॒योऽप॑ दृ॒ळ्हानि॒ दर्द्र॑त् ।
6.017.05c म॒हामद्रिं॒ परि॒ गा इ॑न्द्र॒ सन्तं॑ नु॒त्था अच्यु॑तं॒ सद॑स॒स्परि॒ स्वात् ॥
6.017.05a yebhi̱ḥ sūrya̍m u̱ṣasa̍m mandasā̱no 'vā̍sa̱yo 'pa̍ dṛ̱ḻhāni̱ dardra̍t |
6.017.05c ma̱hām adri̱m pari̱ gā i̍ndra̱ santa̍ṁ nu̱tthā acyu̍ta̱ṁ sada̍sa̱s pari̱ svāt ||
6.017.06a तव॒ क्रत्वा॒ तव॒ तद्दं॒सना॑भिरा॒मासु॑ प॒क्वं शच्या॒ नि दी॑धः ।
6.017.06c और्णो॒र्दुर॑ उ॒स्रिया॑भ्यो॒ वि दृ॒ळ्होदू॒र्वाद्गा अ॑सृजो॒ अङ्गि॑रस्वान् ॥
6.017.06a tava̱ kratvā̱ tava̱ tad da̱ṁsanā̍bhir ā̱māsu̍ pa̱kvaṁ śacyā̱ ni dī̍dhaḥ |
6.017.06c aurṇo̱r dura̍ u̱sriyā̍bhyo̱ vi dṛ̱ḻhod ū̱rvād gā a̍sṛjo̱ aṅgi̍rasvān ||
6.017.07a प॒प्राथ॒ क्षां महि॒ दंसो॒ व्यु१॒॑र्वीमुप॒ द्यामृ॒ष्वो बृ॒हदि॑न्द्र स्तभायः ।
6.017.07c अधा॑रयो॒ रोद॑सी दे॒वपु॑त्रे प्र॒त्ने मा॒तरा॑ य॒ह्वी ऋ॒तस्य॑ ॥
6.017.07a pa̱prātha̱ kṣām mahi̱ daṁso̱ vy u1̱̍rvīm upa̱ dyām ṛ̱ṣvo bṛ̱had i̍ndra stabhāyaḥ |
6.017.07c adhā̍rayo̱ roda̍sī de̱vapu̍tre pra̱tne mā̱tarā̍ ya̱hvī ṛ̱tasya̍ ||
6.017.08a अध॑ त्वा॒ विश्वे॑ पु॒र इ॑न्द्र दे॒वा एकं॑ त॒वसं॑ दधिरे॒ भरा॑य ।
6.017.08c अदे॑वो॒ यद॒भ्यौहि॑ष्ट दे॒वान्स्व॑र्षाता वृणत॒ इन्द्र॒मत्र॑ ॥
6.017.08a adha̍ tvā̱ viśve̍ pu̱ra i̍ndra de̱vā eka̍ṁ ta̱vasa̍ṁ dadhire̱ bharā̍ya |
6.017.08c ade̍vo̱ yad a̱bhy auhi̍ṣṭa de̱vān sva̍rṣātā vṛṇata̱ indra̱m atra̍ ||
6.017.09a अध॒ द्यौश्चि॑त्ते॒ अप॒ सा नु वज्रा॑द्द्वि॒तान॑मद्भि॒यसा॒ स्वस्य॑ म॒न्योः ।
6.017.09c अहिं॒ यदिन्द्रो॑ अ॒भ्योह॑सानं॒ नि चि॑द्वि॒श्वायु॑ः श॒यथे॑ ज॒घान॑ ॥
6.017.09a adha̱ dyauś ci̍t te̱ apa̱ sā nu vajrā̍d dvi̱tāna̍mad bhi̱yasā̱ svasya̍ ma̱nyoḥ |
6.017.09c ahi̱ṁ yad indro̍ a̱bhy oha̍sāna̱ṁ ni ci̍d vi̱śvāyu̍ḥ śa̱yathe̍ ja̱ghāna̍ ||
6.017.10a अध॒ त्वष्टा॑ ते म॒ह उ॑ग्र॒ वज्रं॑ स॒हस्र॑भृष्टिं ववृतच्छ॒ताश्रि॑म् ।
6.017.10c निका॑मम॒रम॑णसं॒ येन॒ नव॑न्त॒महिं॒ सं पि॑णगृजीषिन् ॥
6.017.10a adha̱ tvaṣṭā̍ te ma̱ha u̍gra̱ vajra̍ṁ sa̱hasra̍bhṛṣṭiṁ vavṛtac cha̱tāśri̍m |
6.017.10c nikā̍mam a̱rama̍ṇasa̱ṁ yena̱ nava̍nta̱m ahi̱ṁ sam pi̍ṇag ṛjīṣin ||
6.017.11a वर्धा॒न्यं विश्वे॑ म॒रुत॑ः स॒जोषा॒ः पच॑च्छ॒तं म॑हि॒षाँ इ॑न्द्र॒ तुभ्य॑म् ।
6.017.11c पू॒षा विष्णु॒स्त्रीणि॒ सरां॑सि धावन्वृत्र॒हणं॑ मदि॒रमं॒शुम॑स्मै ॥
6.017.11a vardhā̱n yaṁ viśve̍ ma̱ruta̍ḥ sa̱joṣā̱ḥ paca̍c cha̱tam ma̍hi̱ṣām̐ i̍ndra̱ tubhya̍m |
6.017.11c pū̱ṣā viṣṇu̱s trīṇi̱ sarā̍ṁsi dhāvan vṛtra̱haṇa̍m madi̱ram a̱ṁśum a̍smai ||
6.017.12a आ क्षोदो॒ महि॑ वृ॒तं न॒दीनां॒ परि॑ष्ठितमसृज ऊ॒र्मिम॒पाम् ।
6.017.12c तासा॒मनु॑ प्र॒वत॑ इन्द्र॒ पन्थां॒ प्रार्द॑यो॒ नीची॑र॒पस॑ः समु॒द्रम् ॥
6.017.12a ā kṣodo̱ mahi̍ vṛ̱taṁ na̱dīnā̱m pari̍ṣṭhitam asṛja ū̱rmim a̱pām |
6.017.12c tāsā̱m anu̍ pra̱vata̍ indra̱ panthā̱m prārda̍yo̱ nīcī̍r a̱pasa̍ḥ samu̱dram ||
6.017.13a ए॒वा ता विश्वा॑ चकृ॒वांस॒मिन्द्रं॑ म॒हामु॒ग्रम॑जु॒र्यं स॑हो॒दाम् ।
6.017.13c सु॒वीरं॑ त्वा स्वायु॒धं सु॒वज्र॒मा ब्रह्म॒ नव्य॒मव॑से ववृत्यात् ॥
6.017.13a e̱vā tā viśvā̍ cakṛ̱vāṁsa̱m indra̍m ma̱hām u̱gram a̍ju̱ryaṁ sa̍ho̱dām |
6.017.13c su̱vīra̍ṁ tvā svāyu̱dhaṁ su̱vajra̱m ā brahma̱ navya̱m ava̍se vavṛtyāt ||
6.017.14a स नो॒ वाजा॑य॒ श्रव॑स इ॒षे च॑ रा॒ये धे॑हि द्यु॒मत॑ इन्द्र॒ विप्रा॑न् ।
6.017.14c भ॒रद्वा॑जे नृ॒वत॑ इन्द्र सू॒रीन्दि॒वि च॑ स्मैधि॒ पार्ये॑ न इन्द्र ॥
6.017.14a sa no̱ vājā̍ya̱ śrava̍sa i̱ṣe ca̍ rā̱ye dhe̍hi dyu̱mata̍ indra̱ viprā̍n |
6.017.14c bha̱radvā̍je nṛ̱vata̍ indra sū̱rīn di̱vi ca̍ smaidhi̱ pārye̍ na indra ||
6.017.15a अ॒या वाजं॑ दे॒वहि॑तं सनेम॒ मदे॑म श॒तहि॑माः सु॒वीरा॑ः ॥
6.017.15a a̱yā vāja̍ṁ de̱vahi̍taṁ sanema̱ made̍ma śa̱tahi̍māḥ su̱vīrā̍ḥ ||


6.018.01a तमु॑ ष्टुहि॒ यो अ॒भिभू॑त्योजा व॒न्वन्नवा॑तः पुरुहू॒त इन्द्र॑ः ।
6.018.01c अषा॑ळ्हमु॒ग्रं सह॑मानमा॒भिर्गी॒र्भिर्व॑र्ध वृष॒भं च॑र्षणी॒नाम् ॥
6.018.01a tam u̍ ṣṭuhi̱ yo a̱bhibhū̍tyojā va̱nvann avā̍taḥ puruhū̱ta indra̍ḥ |
6.018.01c aṣā̍ḻham u̱graṁ saha̍mānam ā̱bhir gī̱rbhir va̍rdha vṛṣa̱bhaṁ ca̍rṣaṇī̱nām ||
6.018.02a स यु॒ध्मः सत्वा॑ खज॒कृत्स॒मद्वा॑ तुविम्र॒क्षो न॑दनु॒माँ ऋ॑जी॒षी ।
6.018.02c बृ॒हद्रे॑णु॒श्च्यव॑नो॒ मानु॑षीणा॒मेक॑ः कृष्टी॒नाम॑भवत्स॒हावा॑ ॥
6.018.02a sa yu̱dhmaḥ satvā̍ khaja̱kṛt sa̱madvā̍ tuvimra̱kṣo na̍danu̱mām̐ ṛ̍jī̱ṣī |
6.018.02c bṛ̱hadre̍ṇu̱ś cyava̍no̱ mānu̍ṣīṇā̱m eka̍ḥ kṛṣṭī̱nām a̍bhavat sa̱hāvā̍ ||
6.018.03a त्वं ह॒ नु त्यद॑दमायो॒ दस्यूँ॒रेक॑ः कृ॒ष्टीर॑वनो॒रार्या॑य ।
6.018.03c अस्ति॑ स्वि॒न्नु वी॒र्यं१॒॑ तत्त॑ इन्द्र॒ न स्वि॑दस्ति॒ तदृ॑तु॒था वि वो॑चः ॥
6.018.03a tvaṁ ha̱ nu tyad a̍damāyo̱ dasyū̱m̐r eka̍ḥ kṛ̱ṣṭīr a̍vano̱r āryā̍ya |
6.018.03c asti̍ svi̱n nu vī̱rya1̱̍ṁ tat ta̍ indra̱ na svi̍d asti̱ tad ṛ̍tu̱thā vi vo̍caḥ ||
6.018.04a सदिद्धि ते॑ तुविजा॒तस्य॒ मन्ये॒ सह॑ः सहिष्ठ तुर॒तस्तु॒रस्य॑ ।
6.018.04c उ॒ग्रमु॒ग्रस्य॑ त॒वस॒स्तवी॒योऽर॑ध्रस्य रध्र॒तुरो॑ बभूव ॥
6.018.04a sad id dhi te̍ tuvijā̱tasya̱ manye̱ saha̍ḥ sahiṣṭha tura̱tas tu̱rasya̍ |
6.018.04c u̱gram u̱grasya̍ ta̱vasa̱s tavī̱yo 'ra̍dhrasya radhra̱turo̍ babhūva ||
6.018.05a तन्न॑ः प्र॒त्नं स॒ख्यम॑स्तु यु॒ष्मे इ॒त्था वद॑द्भिर्व॒लमङ्गि॑रोभिः ।
6.018.05c हन्न॑च्युतच्युद्दस्मे॒षय॑न्तमृ॒णोः पुरो॒ वि दुरो॑ अस्य॒ विश्वा॑ः ॥
6.018.05a tan na̍ḥ pra̱tnaṁ sa̱khyam a̍stu yu̱ṣme i̱tthā vada̍dbhir va̱lam aṅgi̍robhiḥ |
6.018.05c hann a̍cyutacyud dasme̱ṣaya̍ntam ṛ̱ṇoḥ puro̱ vi duro̍ asya̱ viśvā̍ḥ ||
6.018.06a स हि धी॒भिर्हव्यो॒ अस्त्यु॒ग्र ई॑शान॒कृन्म॑ह॒ति वृ॑त्र॒तूर्ये॑ ।
6.018.06c स तो॒कसा॑ता॒ तन॑ये॒ स व॒ज्री वि॑तन्त॒साय्यो॑ अभवत्स॒मत्सु॑ ॥
6.018.06a sa hi dhī̱bhir havyo̱ asty u̱gra ī̍śāna̱kṛn ma̍ha̱ti vṛ̍tra̱tūrye̍ |
6.018.06c sa to̱kasā̍tā̱ tana̍ye̱ sa va̱jrī vi̍tanta̱sāyyo̍ abhavat sa̱matsu̍ ||
6.018.07a स म॒ज्मना॒ जनि॑म॒ मानु॑षाणा॒मम॑र्त्येन॒ नाम्नाति॒ प्र स॑र्स्रे ।
6.018.07c स द्यु॒म्नेन॒ स शव॑सो॒त रा॒या स वी॒र्ये॑ण॒ नृत॑म॒ः समो॑काः ॥
6.018.07a sa ma̱jmanā̱ jani̍ma̱ mānu̍ṣāṇā̱m ama̍rtyena̱ nāmnāti̱ pra sa̍rsre |
6.018.07c sa dyu̱mnena̱ sa śava̍so̱ta rā̱yā sa vī̱rye̍ṇa̱ nṛta̍ma̱ḥ samo̍kāḥ ||
6.018.08a स यो न मु॒हे न मिथू॒ जनो॒ भूत्सु॒मन्तु॑नामा॒ चुमु॑रिं॒ धुनिं॑ च ।
6.018.08c वृ॒णक्पिप्रुं॒ शम्ब॑रं॒ शुष्ण॒मिन्द्र॑ः पु॒रां च्यौ॒त्नाय॑ श॒यथा॑य॒ नू चि॑त् ॥
6.018.08a sa yo na mu̱he na mithū̱ jano̱ bhūt su̱mantu̍nāmā̱ cumu̍ri̱ṁ dhuni̍ṁ ca |
6.018.08c vṛ̱ṇak pipru̱ṁ śamba̍ra̱ṁ śuṣṇa̱m indra̍ḥ pu̱rāṁ cyau̱tnāya̍ śa̱yathā̍ya̱ nū ci̍t ||
6.018.09a उ॒दाव॑ता॒ त्वक्ष॑सा॒ पन्य॑सा च वृत्र॒हत्या॑य॒ रथ॑मिन्द्र तिष्ठ ।
6.018.09c धि॒ष्व वज्रं॒ हस्त॒ आ द॑क्षिण॒त्राभि प्र म॑न्द पुरुदत्र मा॒याः ॥
6.018.09a u̱dāva̍tā̱ tvakṣa̍sā̱ panya̍sā ca vṛtra̱hatyā̍ya̱ ratha̍m indra tiṣṭha |
6.018.09c dhi̱ṣva vajra̱ṁ hasta̱ ā da̍kṣiṇa̱trābhi pra ma̍nda purudatra mā̱yāḥ ||
6.018.10a अ॒ग्निर्न शुष्कं॒ वन॑मिन्द्र हे॒ती रक्षो॒ नि ध॑क्ष्य॒शनि॒र्न भी॒मा ।
6.018.10c ग॒म्भी॒रय॑ ऋ॒ष्वया॒ यो रु॒रोजाध्वा॑नयद्दुरि॒ता द॒म्भय॑च्च ॥
6.018.10a a̱gnir na śuṣka̱ṁ vana̍m indra he̱tī rakṣo̱ ni dha̍kṣy a̱śani̱r na bhī̱mā |
6.018.10c ga̱mbhī̱raya̍ ṛ̱ṣvayā̱ yo ru̱rojādhvā̍nayad duri̱tā da̱mbhaya̍c ca ||
6.018.11a आ स॒हस्रं॑ प॒थिभि॑रिन्द्र रा॒या तुवि॑द्युम्न तुवि॒वाजे॑भिर॒र्वाक् ।
6.018.11c या॒हि सू॑नो सहसो॒ यस्य॒ नू चि॒ददे॑व॒ ईशे॑ पुरुहूत॒ योतो॑ः ॥
6.018.11a ā sa̱hasra̍m pa̱thibhi̍r indra rā̱yā tuvi̍dyumna tuvi̱vāje̍bhir a̱rvāk |
6.018.11c yā̱hi sū̍no sahaso̱ yasya̱ nū ci̱d ade̍va̱ īśe̍ puruhūta̱ yoto̍ḥ ||
6.018.12a प्र तु॑विद्यु॒म्नस्य॒ स्थवि॑रस्य॒ घृष्वे॑र्दि॒वो र॑रप्शे महि॒मा पृ॑थि॒व्याः ।
6.018.12c नास्य॒ शत्रु॒र्न प्र॑ति॒मान॑मस्ति॒ न प्र॑ति॒ष्ठिः पु॑रुमा॒यस्य॒ सह्यो॑ः ॥
6.018.12a pra tu̍vidyu̱mnasya̱ sthavi̍rasya̱ ghṛṣve̍r di̱vo ra̍rapśe mahi̱mā pṛ̍thi̱vyāḥ |
6.018.12c nāsya̱ śatru̱r na pra̍ti̱māna̍m asti̱ na pra̍ti̱ṣṭhiḥ pu̍rumā̱yasya̱ sahyo̍ḥ ||
6.018.13a प्र तत्ते॑ अ॒द्या कर॑णं कृ॒तं भू॒त्कुत्सं॒ यदा॒युम॑तिथि॒ग्वम॑स्मै ।
6.018.13c पु॒रू स॒हस्रा॒ नि शि॑शा अ॒भि क्षामुत्तूर्व॑याणं धृष॒ता नि॑नेथ ॥
6.018.13a pra tat te̍ a̱dyā kara̍ṇaṁ kṛ̱tam bhū̱t kutsa̱ṁ yad ā̱yum a̍tithi̱gvam a̍smai |
6.018.13c pu̱rū sa̱hasrā̱ ni śi̍śā a̱bhi kṣām ut tūrva̍yāṇaṁ dhṛṣa̱tā ni̍netha ||
6.018.14a अनु॒ त्वाहि॑घ्ने॒ अध॑ देव दे॒वा मद॒न्विश्वे॑ क॒वित॑मं कवी॒नाम् ।
6.018.14c करो॒ यत्र॒ वरि॑वो बाधि॒ताय॑ दि॒वे जना॑य त॒न्वे॑ गृणा॒नः ॥
6.018.14a anu̱ tvāhi̍ghne̱ adha̍ deva de̱vā mada̱n viśve̍ ka̱vita̍maṁ kavī̱nām |
6.018.14c karo̱ yatra̱ vari̍vo bādhi̱tāya̍ di̱ve janā̍ya ta̱nve̍ gṛṇā̱naḥ ||
6.018.15a अनु॒ द्यावा॑पृथि॒वी तत्त॒ ओजोऽम॑र्त्या जिहत इन्द्र दे॒वाः ।
6.018.15c कृ॒ष्वा कृ॑त्नो॒ अकृ॑तं॒ यत्ते॒ अस्त्यु॒क्थं नवी॑यो जनयस्व य॒ज्ञैः ॥
6.018.15a anu̱ dyāvā̍pṛthi̱vī tat ta̱ ojo 'ma̍rtyā jihata indra de̱vāḥ |
6.018.15c kṛ̱ṣvā kṛ̍tno̱ akṛ̍ta̱ṁ yat te̱ asty u̱kthaṁ navī̍yo janayasva ya̱jñaiḥ ||


6.019.01a म॒हाँ इन्द्रो॑ नृ॒वदा च॑र्षणि॒प्रा उ॒त द्वि॒बर्हा॑ अमि॒नः सहो॑भिः ।
6.019.01c अ॒स्म॒द्र्य॑ग्वावृधे वी॒र्या॑यो॒रुः पृ॒थुः सुकृ॑तः क॒र्तृभि॑र्भूत् ॥
6.019.01a ma̱hām̐ indro̍ nṛ̱vad ā ca̍rṣaṇi̱prā u̱ta dvi̱barhā̍ ami̱naḥ saho̍bhiḥ |
6.019.01c a̱sma̱drya̍g vāvṛdhe vī̱ryā̍yo̱ruḥ pṛ̱thuḥ sukṛ̍taḥ ka̱rtṛbhi̍r bhūt ||
6.019.02a इन्द्र॑मे॒व धि॒षणा॑ सा॒तये॑ धाद्बृ॒हन्त॑मृ॒ष्वम॒जरं॒ युवा॑नम् ।
6.019.02c अषा॑ळ्हेन॒ शव॑सा शूशु॒वांसं॑ स॒द्यश्चि॒द्यो वा॑वृ॒धे असा॑मि ॥
6.019.02a indra̍m e̱va dhi̱ṣaṇā̍ sā̱taye̍ dhād bṛ̱hanta̍m ṛ̱ṣvam a̱jara̱ṁ yuvā̍nam |
6.019.02c aṣā̍ḻhena̱ śava̍sā śūśu̱vāṁsa̍ṁ sa̱dyaś ci̱d yo vā̍vṛ̱dhe asā̍mi ||
6.019.03a पृ॒थू क॒रस्ना॑ बहु॒ला गभ॑स्ती अस्म॒द्र्य१॒॑क्सं मि॑मीहि॒ श्रवां॑सि ।
6.019.03c यू॒थेव॑ प॒श्वः प॑शु॒पा दमू॑ना अ॒स्माँ इ॑न्द्रा॒भ्या व॑वृत्स्वा॒जौ ॥
6.019.03a pṛ̱thū ka̱rasnā̍ bahu̱lā gabha̍stī asma̱drya1̱̍k sam mi̍mīhi̱ śravā̍ṁsi |
6.019.03c yū̱theva̍ pa̱śvaḥ pa̍śu̱pā damū̍nā a̱smām̐ i̍ndrā̱bhy ā va̍vṛtsvā̱jau ||
6.019.04a तं व॒ इन्द्रं॑ च॒तिन॑मस्य शा॒कैरि॒ह नू॒नं वा॑ज॒यन्तो॑ हुवेम ।
6.019.04c यथा॑ चि॒त्पूर्वे॑ जरि॒तार॑ आ॒सुरने॑द्या अनव॒द्या अरि॑ष्टाः ॥
6.019.04a taṁ va̱ indra̍ṁ ca̱tina̍m asya śā̱kair i̱ha nū̱naṁ vā̍ja̱yanto̍ huvema |
6.019.04c yathā̍ ci̱t pūrve̍ jari̱tāra̍ ā̱sur ane̍dyā anava̱dyā ari̍ṣṭāḥ ||
6.019.05a धृ॒तव्र॑तो धन॒दाः सोम॑वृद्ध॒ः स हि वा॒मस्य॒ वसु॑नः पुरु॒क्षुः ।
6.019.05c सं ज॑ग्मिरे प॒थ्या॒३॒॑ रायो॑ अस्मिन्समु॒द्रे न सिन्ध॑वो॒ याद॑मानाः ॥
6.019.05a dhṛ̱tavra̍to dhana̱dāḥ soma̍vṛddha̱ḥ sa hi vā̱masya̱ vasu̍naḥ puru̱kṣuḥ |
6.019.05c saṁ ja̍gmire pa̱thyā̱3̱̍ rāyo̍ asmin samu̱dre na sindha̍vo̱ yāda̍mānāḥ ||
6.019.06a शवि॑ष्ठं न॒ आ भ॑र शूर॒ शव॒ ओजि॑ष्ठ॒मोजो॑ अभिभूत उ॒ग्रम् ।
6.019.06c विश्वा॑ द्यु॒म्ना वृष्ण्या॒ मानु॑षाणाम॒स्मभ्यं॑ दा हरिवो माद॒यध्यै॑ ॥
6.019.06a śavi̍ṣṭhaṁ na̱ ā bha̍ra śūra̱ śava̱ oji̍ṣṭha̱m ojo̍ abhibhūta u̱gram |
6.019.06c viśvā̍ dyu̱mnā vṛṣṇyā̱ mānu̍ṣāṇām a̱smabhya̍ṁ dā harivo māda̱yadhyai̍ ||
6.019.07a यस्ते॒ मद॑ः पृतना॒षाळमृ॑ध्र॒ इन्द्र॒ तं न॒ आ भ॑र शूशु॒वांस॑म् ।
6.019.07c येन॑ तो॒कस्य॒ तन॑यस्य सा॒तौ मं॑सी॒महि॑ जिगी॒वांस॒स्त्वोता॑ः ॥
6.019.07a yas te̱ mada̍ḥ pṛtanā̱ṣāḻ amṛ̍dhra̱ indra̱ taṁ na̱ ā bha̍ra śūśu̱vāṁsa̍m |
6.019.07c yena̍ to̱kasya̱ tana̍yasya sā̱tau ma̍ṁsī̱mahi̍ jigī̱vāṁsa̱s tvotā̍ḥ ||
6.019.08a आ नो॑ भर॒ वृष॑णं॒ शुष्म॑मिन्द्र धन॒स्पृतं॑ शूशु॒वांसं॑ सु॒दक्ष॑म् ।
6.019.08c येन॒ वंसा॑म॒ पृत॑नासु॒ शत्रू॒न्तवो॒तिभि॑रु॒त जा॒मीँरजा॑मीन् ॥
6.019.08a ā no̍ bhara̱ vṛṣa̍ṇa̱ṁ śuṣma̍m indra dhana̱spṛta̍ṁ śūśu̱vāṁsa̍ṁ su̱dakṣa̍m |
6.019.08c yena̱ vaṁsā̍ma̱ pṛta̍nāsu̱ śatrū̱n tavo̱tibhi̍r u̱ta jā̱mīm̐r ajā̍mīn ||
6.019.09a आ ते॒ शुष्मो॑ वृष॒भ ए॑तु प॒श्चादोत्त॒राद॑ध॒रादा पु॒रस्ता॑त् ।
6.019.09c आ वि॒श्वतो॑ अ॒भि समे॑त्व॒र्वाङिन्द्र॑ द्यु॒म्नं स्व॑र्वद्धेह्य॒स्मे ॥
6.019.09a ā te̱ śuṣmo̍ vṛṣa̱bha e̍tu pa̱ścād otta̱rād a̍dha̱rād ā pu̱rastā̍t |
6.019.09c ā vi̱śvato̍ a̱bhi sam e̍tv a̱rvāṅ indra̍ dyu̱mnaṁ sva̍rvad dhehy a̱sme ||
6.019.10a नृ॒वत्त॑ इन्द्र॒ नृत॑माभिरू॒ती वं॑सी॒महि॑ वा॒मं श्रोम॑तेभिः ।
6.019.10c ईक्षे॒ हि वस्व॑ उ॒भय॑स्य राज॒न्धा रत्नं॒ महि॑ स्थू॒रं बृ॒हन्त॑म् ॥
6.019.10a nṛ̱vat ta̍ indra̱ nṛta̍mābhir ū̱tī va̍ṁsī̱mahi̍ vā̱maṁ śroma̍tebhiḥ |
6.019.10c īkṣe̱ hi vasva̍ u̱bhaya̍sya rāja̱n dhā ratna̱m mahi̍ sthū̱ram bṛ̱hanta̍m ||
6.019.11a म॒रुत्व॑न्तं वृष॒भं वा॑वृधा॒नमक॑वारिं दि॒व्यं शा॒समिन्द्र॑म् ।
6.019.11c वि॒श्वा॒साह॒मव॑से॒ नूत॑नायो॒ग्रं स॑हो॒दामि॒ह तं हु॑वेम ॥
6.019.11a ma̱rutva̍ntaṁ vṛṣa̱bhaṁ vā̍vṛdhā̱nam aka̍vāriṁ di̱vyaṁ śā̱sam indra̍m |
6.019.11c vi̱śvā̱sāha̱m ava̍se̱ nūta̍nāyo̱graṁ sa̍ho̱dām i̱ha taṁ hu̍vema ||
6.019.12a जनं॑ वज्रि॒न्महि॑ चि॒न्मन्य॑मानमे॒भ्यो नृभ्यो॑ रन्धया॒ येष्वस्मि॑ ।
6.019.12c अधा॒ हि त्वा॑ पृथि॒व्यां शूर॑सातौ॒ हवा॑महे॒ तन॑ये॒ गोष्व॒प्सु ॥
6.019.12a jana̍ṁ vajri̱n mahi̍ ci̱n manya̍mānam e̱bhyo nṛbhyo̍ randhayā̱ yeṣv asmi̍ |
6.019.12c adhā̱ hi tvā̍ pṛthi̱vyāṁ śūra̍sātau̱ havā̍mahe̱ tana̍ye̱ goṣv a̱psu ||
6.019.13a व॒यं त॑ ए॒भिः पु॑रुहूत स॒ख्यैः शत्रो॑ःशत्रो॒रुत्त॑र॒ इत्स्या॑म ।
6.019.13c घ्नन्तो॑ वृ॒त्राण्यु॒भया॑नि शूर रा॒या म॑देम बृह॒ता त्वोता॑ः ॥
6.019.13a va̱yaṁ ta̍ e̱bhiḥ pu̍ruhūta sa̱khyaiḥ śatro̍ḥ-śatro̱r utta̍ra̱ it syā̍ma |
6.019.13c ghnanto̍ vṛ̱trāṇy u̱bhayā̍ni śūra rā̱yā ma̍dema bṛha̱tā tvotā̍ḥ ||


6.020.01a द्यौर्न य इ॑न्द्रा॒भि भूमा॒र्यस्त॒स्थौ र॒यिः शव॑सा पृ॒त्सु जना॑न् ।
6.020.01c तं न॑ः स॒हस्र॑भरमुर्वरा॒सां द॒द्धि सू॑नो सहसो वृत्र॒तुर॑म् ॥
6.020.01a dyaur na ya i̍ndrā̱bhi bhūmā̱ryas ta̱sthau ra̱yiḥ śava̍sā pṛ̱tsu janā̍n |
6.020.01c taṁ na̍ḥ sa̱hasra̍bharam urvarā̱sāṁ da̱ddhi sū̍no sahaso vṛtra̱tura̍m ||
6.020.02a दि॒वो न तुभ्य॒मन्वि॑न्द्र स॒त्रासु॒र्यं॑ दे॒वेभि॑र्धायि॒ विश्व॑म् ।
6.020.02c अहिं॒ यद्वृ॒त्रम॒पो व॑व्रि॒वांसं॒ हन्नृ॑जीषि॒न्विष्णु॑ना सचा॒नः ॥
6.020.02a di̱vo na tubhya̱m anv i̍ndra sa̱trāsu̱rya̍ṁ de̱vebhi̍r dhāyi̱ viśva̍m |
6.020.02c ahi̱ṁ yad vṛ̱tram a̱po va̍vri̱vāṁsa̱ṁ hann ṛ̍jīṣi̱n viṣṇu̍nā sacā̱naḥ ||
6.020.03a तूर्व॒न्नोजी॑यान्त॒वस॒स्तवी॑यान्कृ॒तब्र॒ह्मेन्द्रो॑ वृ॒द्धम॑हाः ।
6.020.03c राजा॑भव॒न्मधु॑नः सो॒म्यस्य॒ विश्वा॑सां॒ यत्पु॒रां द॒र्त्नुमाव॑त् ॥
6.020.03a tūrva̱nn ojī̍yān ta̱vasa̱s tavī̍yān kṛ̱tabra̱hmendro̍ vṛ̱ddhama̍hāḥ |
6.020.03c rājā̍bhava̱n madhu̍naḥ so̱myasya̱ viśvā̍sā̱ṁ yat pu̱rāṁ da̱rtnum āva̍t ||
6.020.04a श॒तैर॑पद्रन्प॒णय॑ इ॒न्द्रात्र॒ दशो॑णये क॒वये॒ऽर्कसा॑तौ ।
6.020.04c व॒धैः शुष्ण॑स्या॒शुष॑स्य मा॒याः पि॒त्वो नारि॑रेची॒त्किं च॒न प्र ॥
6.020.04a śa̱tair a̍padran pa̱ṇaya̍ i̱ndrātra̱ daśo̍ṇaye ka̱vaye̱ 'rkasā̍tau |
6.020.04c va̱dhaiḥ śuṣṇa̍syā̱śuṣa̍sya mā̱yāḥ pi̱tvo nāri̍recī̱t kiṁ ca̱na pra ||
6.020.05a म॒हो द्रु॒हो अप॑ वि॒श्वायु॑ धायि॒ वज्र॑स्य॒ यत्पत॑ने॒ पादि॒ शुष्ण॑ः ।
6.020.05c उ॒रु ष स॒रथं॒ सार॑थये क॒रिन्द्र॒ः कुत्सा॑य॒ सूर्य॑स्य सा॒तौ ॥
6.020.05a ma̱ho dru̱ho apa̍ vi̱śvāyu̍ dhāyi̱ vajra̍sya̱ yat pata̍ne̱ pādi̱ śuṣṇa̍ḥ |
6.020.05c u̱ru ṣa sa̱ratha̱ṁ sāra̍thaye ka̱r indra̱ḥ kutsā̍ya̱ sūrya̍sya sā̱tau ||
6.020.06a प्र श्ये॒नो न म॑दि॒रमं॒शुम॑स्मै॒ शिरो॑ दा॒सस्य॒ नमु॑चेर्मथा॒यन् ।
6.020.06c प्राव॒न्नमीं॑ सा॒प्यं स॒सन्तं॑ पृ॒णग्रा॒या समि॒षा सं स्व॒स्ति ॥
6.020.06a pra śye̱no na ma̍di̱ram a̱ṁśum a̍smai̱ śiro̍ dā̱sasya̱ namu̍cer mathā̱yan |
6.020.06c prāva̱n namī̍ṁ sā̱pyaṁ sa̱santa̍m pṛ̱ṇag rā̱yā sam i̱ṣā saṁ sva̱sti ||
6.020.07a वि पिप्रो॒रहि॑मायस्य दृ॒ळ्हाः पुरो॑ वज्रि॒ञ्छव॑सा॒ न द॑र्दः ।
6.020.07c सुदा॑म॒न्तद्रेक्णो॑ अप्रमृ॒ष्यमृ॒जिश्व॑ने दा॒त्रं दा॒शुषे॑ दाः ॥
6.020.07a vi pipro̱r ahi̍māyasya dṛ̱ḻhāḥ puro̍ vajri̱ñ chava̍sā̱ na da̍rdaḥ |
6.020.07c sudā̍ma̱n tad rekṇo̍ apramṛ̱ṣyam ṛ̱jiśva̍ne dā̱traṁ dā̱śuṣe̍ dāḥ ||
6.020.08a स वे॑त॒सुं दश॑मायं॒ दशो॑णिं॒ तूतु॑जि॒मिन्द्र॑ः स्वभि॒ष्टिसु॑म्नः ।
6.020.08c आ तुग्रं॒ शश्व॒दिभं॒ द्योत॑नाय मा॒तुर्न सी॒मुप॑ सृजा इ॒यध्यै॑ ॥
6.020.08a sa ve̍ta̱suṁ daśa̍māya̱ṁ daśo̍ṇi̱ṁ tūtu̍ji̱m indra̍ḥ svabhi̱ṣṭisu̍mnaḥ |
6.020.08c ā tugra̱ṁ śaśva̱d ibha̱ṁ dyota̍nāya mā̱tur na sī̱m upa̍ sṛjā i̱yadhyai̍ ||
6.020.09a स ईं॒ स्पृधो॑ वनते॒ अप्र॑तीतो॒ बिभ्र॒द्वज्रं॑ वृत्र॒हणं॒ गभ॑स्तौ ।
6.020.09c तिष्ठ॒द्धरी॒ अध्यस्ते॑व॒ गर्ते॑ वचो॒युजा॑ वहत॒ इन्द्र॑मृ॒ष्वम् ॥
6.020.09a sa ī̱ṁ spṛdho̍ vanate̱ apra̍tīto̱ bibhra̱d vajra̍ṁ vṛtra̱haṇa̱ṁ gabha̍stau |
6.020.09c tiṣṭha̱d dharī̱ adhy aste̍va̱ garte̍ vaco̱yujā̍ vahata̱ indra̍m ṛ̱ṣvam ||
6.020.10a स॒नेम॒ तेऽव॑सा॒ नव्य॑ इन्द्र॒ प्र पू॒रव॑ः स्तवन्त ए॒ना य॒ज्ञैः ।
6.020.10c स॒प्त यत्पुर॒ः शर्म॒ शार॑दी॒र्दर्द्धन्दासी॑ः पुरु॒कुत्सा॑य॒ शिक्ष॑न् ॥
6.020.10a sa̱nema̱ te 'va̍sā̱ navya̍ indra̱ pra pū̱rava̍ḥ stavanta e̱nā ya̱jñaiḥ |
6.020.10c sa̱pta yat pura̱ḥ śarma̱ śāra̍dī̱r dard dhan dāsī̍ḥ puru̱kutsā̍ya̱ śikṣa̍n ||
6.020.11a त्वं वृ॒ध इ॑न्द्र पू॒र्व्यो भू॑र्वरिव॒स्यन्नु॒शने॑ का॒व्याय॑ ।
6.020.11c परा॒ नव॑वास्त्वमनु॒देयं॑ म॒हे पि॒त्रे द॑दाथ॒ स्वं नपा॑तम् ॥
6.020.11a tvaṁ vṛ̱dha i̍ndra pū̱rvyo bhū̍r variva̱syann u̱śane̍ kā̱vyāya̍ |
6.020.11c parā̱ nava̍vāstvam anu̱deya̍m ma̱he pi̱tre da̍dātha̱ svaṁ napā̍tam ||
6.020.12a त्वं धुनि॑रिन्द्र॒ धुनि॑मतीर्ऋ॑णोर॒पः सी॒रा न स्रव॑न्तीः ।
6.020.12c प्र यत्स॑मु॒द्रमति॑ शूर॒ पर्षि॑ पा॒रया॑ तु॒र्वशं॒ यदुं॑ स्व॒स्ति ॥
6.020.12a tvaṁ dhuni̍r indra̱ dhuni̍matīr ṛ̱ṇor a̱paḥ sī̱rā na srava̍ntīḥ |
6.020.12c pra yat sa̍mu̱dram ati̍ śūra̱ parṣi̍ pā̱rayā̍ tu̱rvaśa̱ṁ yadu̍ṁ sva̱sti ||
6.020.13a तव॑ ह॒ त्यदि॑न्द्र॒ विश्व॑मा॒जौ स॒स्तो धुनी॒चुमु॑री॒ या ह॒ सिष्व॑प् ।
6.020.13c दी॒दय॒दित्तुभ्यं॒ सोमे॑भिः सु॒न्वन्द॒भीति॑रि॒ध्मभृ॑तिः प॒क्थ्य१॒॑र्कैः ॥
6.020.13a tava̍ ha̱ tyad i̍ndra̱ viśva̍m ā̱jau sa̱sto dhunī̱cumu̍rī̱ yā ha̱ siṣva̍p |
6.020.13c dī̱daya̱d it tubhya̱ṁ some̍bhiḥ su̱nvan da̱bhīti̍r i̱dhmabhṛ̍tiḥ pa̱kthy a1̱̍rkaiḥ ||


6.021.01a इ॒मा उ॑ त्वा पुरु॒तम॑स्य का॒रोर्हव्यं॑ वीर॒ हव्या॑ हवन्ते ।
6.021.01c धियो॑ रथे॒ष्ठाम॒जरं॒ नवी॑यो र॒यिर्विभू॑तिरीयते वच॒स्या ॥
6.021.01a i̱mā u̍ tvā puru̱tama̍sya kā̱ror havya̍ṁ vīra̱ havyā̍ havante |
6.021.01c dhiyo̍ rathe̱ṣṭhām a̱jara̱ṁ navī̍yo ra̱yir vibhū̍tir īyate vaca̱syā ||
6.021.02a तमु॑ स्तुष॒ इन्द्रं॒ यो विदा॑नो॒ गिर्वा॑हसं गी॒र्भिर्य॒ज्ञवृ॑द्धम् ।
6.021.02c यस्य॒ दिव॒मति॑ म॒ह्ना पृ॑थि॒व्याः पु॑रुमा॒यस्य॑ रिरि॒चे म॑हि॒त्वम् ॥
6.021.02a tam u̍ stuṣa̱ indra̱ṁ yo vidā̍no̱ girvā̍hasaṁ gī̱rbhir ya̱jñavṛ̍ddham |
6.021.02c yasya̱ diva̱m ati̍ ma̱hnā pṛ̍thi̱vyāḥ pu̍rumā̱yasya̍ riri̱ce ma̍hi̱tvam ||
6.021.03a स इत्तमो॑ऽवयु॒नं त॑त॒न्वत्सूर्ये॑ण व॒युन॑वच्चकार ।
6.021.03c क॒दा ते॒ मर्ता॑ अ॒मृत॑स्य॒ धामेय॑क्षन्तो॒ न मि॑नन्ति स्वधावः ॥
6.021.03a sa it tamo̍ 'vayu̱naṁ ta̍ta̱nvat sūrye̍ṇa va̱yuna̍vac cakāra |
6.021.03c ka̱dā te̱ martā̍ a̱mṛta̍sya̱ dhāmeya̍kṣanto̱ na mi̍nanti svadhāvaḥ ||
6.021.04a यस्ता च॒कार॒ स कुह॑ स्वि॒दिन्द्र॒ः कमा जनं॑ चरति॒ कासु॑ वि॒क्षु ।
6.021.04c कस्ते॑ य॒ज्ञो मन॑से॒ शं वरा॑य॒ को अ॒र्क इ॑न्द्र कत॒मः स होता॑ ॥
6.021.04a yas tā ca̱kāra̱ sa kuha̍ svi̱d indra̱ḥ kam ā jana̍ṁ carati̱ kāsu̍ vi̱kṣu |
6.021.04c kas te̍ ya̱jño mana̍se̱ śaṁ varā̍ya̱ ko a̱rka i̍ndra kata̱maḥ sa hotā̍ ||
6.021.05a इ॒दा हि ते॒ वेवि॑षतः पुरा॒जाः प्र॒त्नास॑ आ॒सुः पु॑रुकृ॒त्सखा॑यः ।
6.021.05c ये म॑ध्य॒मास॑ उ॒त नूत॑नास उ॒ताव॒मस्य॑ पुरुहूत बोधि ॥
6.021.05a i̱dā hi te̱ vevi̍ṣataḥ purā̱jāḥ pra̱tnāsa̍ ā̱suḥ pu̍rukṛ̱t sakhā̍yaḥ |
6.021.05c ye ma̍dhya̱māsa̍ u̱ta nūta̍nāsa u̱tāva̱masya̍ puruhūta bodhi ||
6.021.06a तं पृ॒च्छन्तोऽव॑रास॒ः परा॑णि प्र॒त्ना त॑ इन्द्र॒ श्रुत्यानु॑ येमुः ।
6.021.06c अर्चा॑मसि वीर ब्रह्मवाहो॒ यादे॒व वि॒द्म तात्त्वा॑ म॒हान्त॑म् ॥
6.021.06a tam pṛ̱cchanto 'va̍rāsa̱ḥ parā̍ṇi pra̱tnā ta̍ indra̱ śrutyānu̍ yemuḥ |
6.021.06c arcā̍masi vīra brahmavāho̱ yād e̱va vi̱dma tāt tvā̍ ma̱hānta̍m ||
6.021.07a अ॒भि त्वा॒ पाजो॑ र॒क्षसो॒ वि त॑स्थे॒ महि॑ जज्ञा॒नम॒भि तत्सु ति॑ष्ठ ।
6.021.07c तव॑ प्र॒त्नेन॒ युज्ये॑न॒ सख्या॒ वज्रे॑ण धृष्णो॒ अप॒ ता नु॑दस्व ॥
6.021.07a a̱bhi tvā̱ pājo̍ ra̱kṣaso̱ vi ta̍sthe̱ mahi̍ jajñā̱nam a̱bhi tat su ti̍ṣṭha |
6.021.07c tava̍ pra̱tnena̱ yujye̍na̱ sakhyā̱ vajre̍ṇa dhṛṣṇo̱ apa̱ tā nu̍dasva ||
6.021.08a स तु श्रु॑धीन्द्र॒ नूत॑नस्य ब्रह्मण्य॒तो वी॑र कारुधायः ।
6.021.08c त्वं ह्या॒३॒॑पिः प्र॒दिवि॑ पितॄ॒णां शश्व॑द्ब॒भूथ॑ सु॒हव॒ एष्टौ॑ ॥
6.021.08a sa tu śru̍dhīndra̱ nūta̍nasya brahmaṇya̱to vī̍ra kārudhāyaḥ |
6.021.08c tvaṁ hy ā̱3̱̍piḥ pra̱divi̍ pitṝ̱ṇāṁ śaśva̍d ba̱bhūtha̍ su̱hava̱ eṣṭau̍ ||
6.021.09a प्रोतये॒ वरु॑णं मि॒त्रमिन्द्रं॑ म॒रुत॑ः कृ॒ष्वाव॑से नो अ॒द्य ।
6.021.09c प्र पू॒षणं॒ विष्णु॑म॒ग्निं पुरं॑धिं सवि॒तार॒मोष॑धी॒ः पर्व॑ताँश्च ॥
6.021.09a protaye̱ varu̍ṇam mi̱tram indra̍m ma̱ruta̍ḥ kṛ̱ṣvāva̍se no a̱dya |
6.021.09c pra pū̱ṣaṇa̱ṁ viṣṇu̍m a̱gnim pura̍ṁdhiṁ savi̱tāra̱m oṣa̍dhī̱ḥ parva̍tām̐ś ca ||
6.021.10a इ॒म उ॑ त्वा पुरुशाक प्रयज्यो जरि॒तारो॑ अ॒भ्य॑र्चन्त्य॒र्कैः ।
6.021.10c श्रु॒धी हव॒मा हु॑व॒तो हु॑वा॒नो न त्वावाँ॑ अ॒न्यो अ॑मृत॒ त्वद॑स्ति ॥
6.021.10a i̱ma u̍ tvā puruśāka prayajyo jari̱tāro̍ a̱bhy a̍rcanty a̱rkaiḥ |
6.021.10c śru̱dhī hava̱m ā hu̍va̱to hu̍vā̱no na tvāvā̍m̐ a̱nyo a̍mṛta̱ tvad a̍sti ||
6.021.11a नू म॒ आ वाच॒मुप॑ याहि वि॒द्वान्विश्वे॑भिः सूनो सहसो॒ यज॑त्रैः ।
6.021.11c ये अ॑ग्निजि॒ह्वा ऋ॑त॒साप॑ आ॒सुर्ये मनुं॑ च॒क्रुरुप॑रं॒ दसा॑य ॥
6.021.11a nū ma̱ ā vāca̱m upa̍ yāhi vi̱dvān viśve̍bhiḥ sūno sahaso̱ yaja̍traiḥ |
6.021.11c ye a̍gniji̱hvā ṛ̍ta̱sāpa̍ ā̱sur ye manu̍ṁ ca̱krur upa̍ra̱ṁ dasā̍ya ||
6.021.12a स नो॑ बोधि पुरए॒ता सु॒गेषू॒त दु॒र्गेषु॑ पथि॒कृद्विदा॑नः ।
6.021.12c ये अश्र॑मास उ॒रवो॒ वहि॑ष्ठा॒स्तेभि॑र्न इन्द्रा॒भि व॑क्षि॒ वाज॑म् ॥
6.021.12a sa no̍ bodhi purae̱tā su̱geṣū̱ta du̱rgeṣu̍ pathi̱kṛd vidā̍naḥ |
6.021.12c ye aśra̍māsa u̱ravo̱ vahi̍ṣṭhā̱s tebhi̍r na indrā̱bhi va̍kṣi̱ vāja̍m ||


6.022.01a य एक॒ इद्धव्य॑श्चर्षणी॒नामिन्द्रं॒ तं गी॒र्भिर॒भ्य॑र्च आ॒भिः ।
6.022.01c यः पत्य॑ते वृष॒भो वृष्ण्या॑वान्स॒त्यः सत्वा॑ पुरुमा॒यः सह॑स्वान् ॥
6.022.01a ya eka̱ id dhavya̍ś carṣaṇī̱nām indra̱ṁ taṁ gī̱rbhir a̱bhy a̍rca ā̱bhiḥ |
6.022.01c yaḥ patya̍te vṛṣa̱bho vṛṣṇyā̍vān sa̱tyaḥ satvā̍ purumā̱yaḥ saha̍svān ||
6.022.02a तमु॑ न॒ः पूर्वे॑ पि॒तरो॒ नव॑ग्वाः स॒प्त विप्रा॑सो अ॒भि वा॒जय॑न्तः ।
6.022.02c न॒क्ष॒द्दा॒भं ततु॑रिं पर्वते॒ष्ठामद्रो॑घवाचं म॒तिभि॒ः शवि॑ष्ठम् ॥
6.022.02a tam u̍ na̱ḥ pūrve̍ pi̱taro̱ nava̍gvāḥ sa̱pta viprā̍so a̱bhi vā̱jaya̍ntaḥ |
6.022.02c na̱kṣa̱ddā̱bhaṁ tatu̍rim parvate̱ṣṭhām adro̍ghavācam ma̱tibhi̱ḥ śavi̍ṣṭham ||
6.022.03a तमी॑मह॒ इन्द्र॑मस्य रा॒यः पु॑रु॒वीर॑स्य नृ॒वत॑ः पुरु॒क्षोः ।
6.022.03c यो अस्कृ॑धोयुर॒जर॒ः स्व॑र्वा॒न्तमा भ॑र हरिवो माद॒यध्यै॑ ॥
6.022.03a tam ī̍maha̱ indra̍m asya rā̱yaḥ pu̍ru̱vīra̍sya nṛ̱vata̍ḥ puru̱kṣoḥ |
6.022.03c yo askṛ̍dhoyur a̱jara̱ḥ sva̍rvā̱n tam ā bha̍ra harivo māda̱yadhyai̍ ||
6.022.04a तन्नो॒ वि वो॑चो॒ यदि॑ ते पु॒रा चि॑ज्जरि॒तार॑ आन॒शुः सु॒म्नमि॑न्द्र ।
6.022.04c कस्ते॑ भा॒गः किं वयो॑ दुध्र खिद्व॒ः पुरु॑हूत पुरूवसोऽसुर॒घ्नः ॥
6.022.04a tan no̱ vi vo̍co̱ yadi̍ te pu̱rā ci̍j jari̱tāra̍ āna̱śuḥ su̱mnam i̍ndra |
6.022.04c kas te̍ bhā̱gaḥ kiṁ vayo̍ dudhra khidva̱ḥ puru̍hūta purūvaso 'sura̱ghnaḥ ||
6.022.05a तं पृ॒च्छन्ती॒ वज्र॑हस्तं रथे॒ष्ठामिन्द्रं॒ वेपी॒ वक्व॑री॒ यस्य॒ नू गीः ।
6.022.05c तु॒वि॒ग्रा॒भं तु॑विकू॒र्मिं र॑भो॒दां गा॒तुमि॑षे॒ नक्ष॑ते॒ तुम्र॒मच्छ॑ ॥
6.022.05a tam pṛ̱cchantī̱ vajra̍hastaṁ rathe̱ṣṭhām indra̱ṁ vepī̱ vakva̍rī̱ yasya̱ nū gīḥ |
6.022.05c tu̱vi̱grā̱bhaṁ tu̍vikū̱rmiṁ ra̍bho̱dāṁ gā̱tum i̍ṣe̱ nakṣa̍te̱ tumra̱m accha̍ ||
6.022.06a अ॒या ह॒ त्यं मा॒यया॑ वावृधा॒नं म॑नो॒जुवा॑ स्वतव॒ः पर्व॑तेन ।
6.022.06c अच्यु॑ता चिद्वीळि॒ता स्वो॑जो रु॒जो वि दृ॒ळ्हा धृ॑ष॒ता वि॑रप्शिन् ॥
6.022.06a a̱yā ha̱ tyam mā̱yayā̍ vāvṛdhā̱nam ma̍no̱juvā̍ svatava̱ḥ parva̍tena |
6.022.06c acyu̍tā cid vīḻi̱tā svo̍jo ru̱jo vi dṛ̱ḻhā dhṛ̍ṣa̱tā vi̍rapśin ||
6.022.07a तं वो॑ धि॒या नव्य॑स्या॒ शवि॑ष्ठं प्र॒त्नं प्र॑त्न॒वत्प॑रितंस॒यध्यै॑ ।
6.022.07c स नो॑ वक्षदनिमा॒नः सु॒वह्मेन्द्रो॒ विश्वा॒न्यति॑ दु॒र्गहा॑णि ॥
6.022.07a taṁ vo̍ dhi̱yā navya̍syā̱ śavi̍ṣṭham pra̱tnam pra̍tna̱vat pa̍ritaṁsa̱yadhyai̍ |
6.022.07c sa no̍ vakṣad animā̱naḥ su̱vahmendro̱ viśvā̱ny ati̍ du̱rgahā̍ṇi ||
6.022.08a आ जना॑य॒ द्रुह्व॑णे॒ पार्थि॑वानि दि॒व्यानि॑ दीपयो॒ऽन्तरि॑क्षा ।
6.022.08c तपा॑ वृषन्वि॒श्वत॑ः शो॒चिषा॒ तान्ब्र॑ह्म॒द्विषे॑ शोचय॒ क्षाम॒पश्च॑ ॥
6.022.08a ā janā̍ya̱ druhva̍ṇe̱ pārthi̍vāni di̱vyāni̍ dīpayo̱ 'ntari̍kṣā |
6.022.08c tapā̍ vṛṣan vi̱śvata̍ḥ śo̱ciṣā̱ tān bra̍hma̱dviṣe̍ śocaya̱ kṣām a̱paś ca̍ ||
6.022.09a भुवो॒ जन॑स्य दि॒व्यस्य॒ राजा॒ पार्थि॑वस्य॒ जग॑तस्त्वेषसंदृक् ।
6.022.09c धि॒ष्व वज्रं॒ दक्षि॑ण इन्द्र॒ हस्ते॒ विश्वा॑ अजुर्य दयसे॒ वि मा॒याः ॥
6.022.09a bhuvo̱ jana̍sya di̱vyasya̱ rājā̱ pārthi̍vasya̱ jaga̍tas tveṣasaṁdṛk |
6.022.09c dhi̱ṣva vajra̱ṁ dakṣi̍ṇa indra̱ haste̱ viśvā̍ ajurya dayase̱ vi mā̱yāḥ ||
6.022.10a आ सं॒यत॑मिन्द्र णः स्व॒स्तिं श॑त्रु॒तूर्या॑य बृह॒तीममृ॑ध्राम् ।
6.022.10c यया॒ दासा॒न्यार्या॑णि वृ॒त्रा करो॑ वज्रिन्सु॒तुका॒ नाहु॑षाणि ॥
6.022.10a ā sa̱ṁyata̍m indra ṇaḥ sva̱stiṁ śa̍tru̱tūryā̍ya bṛha̱tīm amṛ̍dhrām |
6.022.10c yayā̱ dāsā̱ny āryā̍ṇi vṛ̱trā karo̍ vajrin su̱tukā̱ nāhu̍ṣāṇi ||
6.022.11a स नो॑ नि॒युद्भि॑ः पुरुहूत वेधो वि॒श्ववा॑राभि॒रा ग॑हि प्रयज्यो ।
6.022.11c न या अदे॑वो॒ वर॑ते॒ न दे॒व आभि॑र्याहि॒ तूय॒मा म॑द्र्य॒द्रिक् ॥
6.022.11a sa no̍ ni̱yudbhi̍ḥ puruhūta vedho vi̱śvavā̍rābhi̱r ā ga̍hi prayajyo |
6.022.11c na yā ade̍vo̱ vara̍te̱ na de̱va ābhi̍r yāhi̱ tūya̱m ā ma̍drya̱drik ||


6.023.01a सु॒त इत्त्वं निमि॑श्ल इन्द्र॒ सोमे॒ स्तोमे॒ ब्रह्म॑णि श॒स्यमा॑न उ॒क्थे ।
6.023.01c यद्वा॑ यु॒क्ताभ्यां॑ मघव॒न्हरि॑भ्यां॒ बिभ्र॒द्वज्रं॑ बा॒ह्वोरि॑न्द्र॒ यासि॑ ॥
6.023.01a su̱ta it tvaṁ nimi̍śla indra̱ some̱ stome̱ brahma̍ṇi śa̱syamā̍na u̱kthe |
6.023.01c yad vā̍ yu̱ktābhyā̍m maghava̱n hari̍bhyā̱m bibhra̱d vajra̍m bā̱hvor i̍ndra̱ yāsi̍ ||
6.023.02a यद्वा॑ दि॒वि पार्ये॒ सुष्वि॑मिन्द्र वृत्र॒हत्येऽव॑सि॒ शूर॑सातौ ।
6.023.02c यद्वा॒ दक्ष॑स्य बि॒भ्युषो॒ अबि॑भ्य॒दर॑न्धय॒ः शर्ध॑त इन्द्र॒ दस्यू॑न् ॥
6.023.02a yad vā̍ di̱vi pārye̱ suṣvi̍m indra vṛtra̱hatye 'va̍si̱ śūra̍sātau |
6.023.02c yad vā̱ dakṣa̍sya bi̱bhyuṣo̱ abi̍bhya̱d ara̍ndhaya̱ḥ śardha̍ta indra̱ dasyū̍n ||
6.023.03a पाता॑ सु॒तमिन्द्रो॑ अस्तु॒ सोमं॑ प्रणे॒नीरु॒ग्रो ज॑रि॒तार॑मू॒ती ।
6.023.03c कर्ता॑ वी॒राय॒ सुष्व॑य उ लो॒कं दाता॒ वसु॑ स्तुव॒ते की॒रये॑ चित् ॥
6.023.03a pātā̍ su̱tam indro̍ astu̱ soma̍m praṇe̱nīr u̱gro ja̍ri̱tāra̍m ū̱tī |
6.023.03c kartā̍ vī̱rāya̱ suṣva̍ya u lo̱kaṁ dātā̱ vasu̍ stuva̱te kī̱raye̍ cit ||
6.023.04a गन्तेया॑न्ति॒ सव॑ना॒ हरि॑भ्यां ब॒भ्रिर्वज्रं॑ प॒पिः सोमं॑ द॒दिर्गाः ।
6.023.04c कर्ता॑ वी॒रं नर्यं॒ सर्व॑वीरं॒ श्रोता॒ हवं॑ गृण॒तः स्तोम॑वाहाः ॥
6.023.04a ganteyā̍nti̱ sava̍nā̱ hari̍bhyām ba̱bhrir vajra̍m pa̱piḥ soma̍ṁ da̱dir gāḥ |
6.023.04c kartā̍ vī̱raṁ narya̱ṁ sarva̍vīra̱ṁ śrotā̱ hava̍ṁ gṛṇa̱taḥ stoma̍vāhāḥ ||
6.023.05a अस्मै॑ व॒यं यद्वा॒वान॒ तद्वि॑विष्म॒ इन्द्रा॑य॒ यो न॑ः प्र॒दिवो॒ अप॒स्कः ।
6.023.05c सु॒ते सोमे॑ स्तु॒मसि॒ शंस॑दु॒क्थेन्द्रा॑य॒ ब्रह्म॒ वर्ध॑नं॒ यथास॑त् ॥
6.023.05a asmai̍ va̱yaṁ yad vā̱vāna̱ tad vi̍viṣma̱ indrā̍ya̱ yo na̍ḥ pra̱divo̱ apa̱s kaḥ |
6.023.05c su̱te some̍ stu̱masi̱ śaṁsa̍d u̱kthendrā̍ya̱ brahma̱ vardha̍na̱ṁ yathāsa̍t ||
6.023.06a ब्रह्मा॑णि॒ हि च॑कृ॒षे वर्ध॑नानि॒ ताव॑त्त इन्द्र म॒तिभि॑र्विविष्मः ।
6.023.06c सु॒ते सोमे॑ सुतपा॒ः शंत॑मानि॒ राण्ड्या॑ क्रियास्म॒ वक्ष॑णानि य॒ज्ञैः ॥
6.023.06a brahmā̍ṇi̱ hi ca̍kṛ̱ṣe vardha̍nāni̱ tāva̍t ta indra ma̱tibhi̍r viviṣmaḥ |
6.023.06c su̱te some̍ sutapā̱ḥ śaṁta̍māni̱ rāṇḍyā̍ kriyāsma̱ vakṣa̍ṇāni ya̱jñaiḥ ||
6.023.07a स नो॑ बोधि पुरो॒ळाशं॒ ररा॑ण॒ः पिबा॒ तु सोमं॒ गोऋ॑जीकमिन्द्र ।
6.023.07c एदं ब॒र्हिर्यज॑मानस्य सीदो॒रुं कृ॑धि त्वाय॒त उ॑ लो॒कम् ॥
6.023.07a sa no̍ bodhi puro̱ḻāśa̱ṁ rarā̍ṇa̱ḥ pibā̱ tu soma̱ṁ goṛ̍jīkam indra |
6.023.07c edam ba̱rhir yaja̍mānasya sīdo̱ruṁ kṛ̍dhi tvāya̱ta u̍ lo̱kam ||
6.023.08a स म॑न्दस्वा॒ ह्यनु॒ जोष॑मुग्र॒ प्र त्वा॑ य॒ज्ञास॑ इ॒मे अ॑श्नुवन्तु ।
6.023.08c प्रेमे हवा॑सः पुरुहू॒तम॒स्मे आ त्वे॒यं धीरव॑स इन्द्र यम्याः ॥
6.023.08a sa ma̍ndasvā̱ hy anu̱ joṣa̍m ugra̱ pra tvā̍ ya̱jñāsa̍ i̱me a̍śnuvantu |
6.023.08c preme havā̍saḥ puruhū̱tam a̱sme ā tve̱yaṁ dhīr ava̍sa indra yamyāḥ ||
6.023.09a तं व॑ः सखाय॒ः सं यथा॑ सु॒तेषु॒ सोमे॑भिरीं पृणता भो॒जमिन्द्र॑म् ।
6.023.09c कु॒वित्तस्मा॒ अस॑ति नो॒ भरा॑य॒ न सुष्वि॒मिन्द्रोऽव॑से मृधाति ॥
6.023.09a taṁ va̍ḥ sakhāya̱ḥ saṁ yathā̍ su̱teṣu̱ some̍bhir īm pṛṇatā bho̱jam indra̍m |
6.023.09c ku̱vit tasmā̱ asa̍ti no̱ bharā̍ya̱ na suṣvi̱m indro 'va̍se mṛdhāti ||
6.023.10a ए॒वेदिन्द्र॑ः सु॒ते अ॑स्तावि॒ सोमे॑ भ॒रद्वा॑जेषु॒ क्षय॒दिन्म॒घोन॑ः ।
6.023.10c अस॒द्यथा॑ जरि॒त्र उ॒त सू॒रिरिन्द्रो॑ रा॒यो वि॒श्ववा॑रस्य दा॒ता ॥
6.023.10a e̱ved indra̍ḥ su̱te a̍stāvi̱ some̍ bha̱radvā̍jeṣu̱ kṣaya̱d in ma̱ghona̍ḥ |
6.023.10c asa̱d yathā̍ jari̱tra u̱ta sū̱rir indro̍ rā̱yo vi̱śvavā̍rasya dā̱tā ||


6.024.01a वृषा॒ मद॒ इन्द्रे॒ श्लोक॑ उ॒क्था सचा॒ सोमे॑षु सुत॒पा ऋ॑जी॒षी ।
6.024.01c अ॒र्च॒त्र्यो॑ म॒घवा॒ नृभ्य॑ उ॒क्थैर्द्यु॒क्षो राजा॑ गि॒रामक्षि॑तोतिः ॥
6.024.01a vṛṣā̱ mada̱ indre̱ śloka̍ u̱kthā sacā̱ some̍ṣu suta̱pā ṛ̍jī̱ṣī |
6.024.01c a̱rca̱tryo̍ ma̱ghavā̱ nṛbhya̍ u̱kthair dyu̱kṣo rājā̍ gi̱rām akṣi̍totiḥ ||
6.024.02a ततु॑रिर्वी॒रो नर्यो॒ विचे॑ता॒ः श्रोता॒ हवं॑ गृण॒त उ॒र्व्यू॑तिः ।
6.024.02c वसु॒ः शंसो॑ न॒रां का॒रुधा॑या वा॒जी स्तु॒तो वि॒दथे॑ दाति॒ वाज॑म् ॥
6.024.02a tatu̍rir vī̱ro naryo̱ vice̍tā̱ḥ śrotā̱ hava̍ṁ gṛṇa̱ta u̱rvyū̍tiḥ |
6.024.02c vasu̱ḥ śaṁso̍ na̱rāṁ kā̱rudhā̍yā vā̱jī stu̱to vi̱dathe̍ dāti̱ vāja̍m ||
6.024.03a अक्षो॒ न च॒क्र्यो॑ः शूर बृ॒हन्प्र ते॑ म॒ह्ना रि॑रिचे॒ रोद॑स्योः ।
6.024.03c वृ॒क्षस्य॒ नु ते॑ पुरुहूत व॒या व्यू॒३॒॑तयो॑ रुरुहुरिन्द्र पू॒र्वीः ॥
6.024.03a akṣo̱ na ca̱kryo̍ḥ śūra bṛ̱han pra te̍ ma̱hnā ri̍rice̱ roda̍syoḥ |
6.024.03c vṛ̱kṣasya̱ nu te̍ puruhūta va̱yā vy ū̱3̱̍tayo̍ ruruhur indra pū̱rvīḥ ||
6.024.04a शची॑वतस्ते पुरुशाक॒ शाका॒ गवा॑मिव स्रु॒तय॑ः सं॒चर॑णीः ।
6.024.04c व॒त्सानां॒ न त॒न्तय॑स्त इन्द्र॒ दाम॑न्वन्तो अदा॒मान॑ः सुदामन् ॥
6.024.04a śacī̍vatas te puruśāka̱ śākā̱ gavā̍m iva sru̱taya̍ḥ sa̱ṁcara̍ṇīḥ |
6.024.04c va̱tsānā̱ṁ na ta̱ntaya̍s ta indra̱ dāma̍nvanto adā̱māna̍ḥ sudāman ||
6.024.05a अ॒न्यद॒द्य कर्व॑रम॒न्यदु॒ श्वोऽस॑च्च॒ सन्मुहु॑राच॒क्रिरिन्द्र॑ः ।
6.024.05c मि॒त्रो नो॒ अत्र॒ वरु॑णश्च पू॒षार्यो वश॑स्य पर्ये॒तास्ति॑ ॥
6.024.05a a̱nyad a̱dya karva̍ram a̱nyad u̱ śvo 'sa̍c ca̱ san muhu̍r āca̱krir indra̍ḥ |
6.024.05c mi̱tro no̱ atra̱ varu̍ṇaś ca pū̱ṣāryo vaśa̍sya parye̱tāsti̍ ||
6.024.06a वि त्वदापो॒ न पर्व॑तस्य पृ॒ष्ठादु॒क्थेभि॑रिन्द्रानयन्त य॒ज्ञैः ।
6.024.06c तं त्वा॒भिः सु॑ष्टु॒तिभि॑र्वा॒जय॑न्त आ॒जिं न ज॑ग्मुर्गिर्वाहो॒ अश्वा॑ः ॥
6.024.06a vi tvad āpo̱ na parva̍tasya pṛ̱ṣṭhād u̱kthebhi̍r indrānayanta ya̱jñaiḥ |
6.024.06c taṁ tvā̱bhiḥ su̍ṣṭu̱tibhi̍r vā̱jaya̍nta ā̱jiṁ na ja̍gmur girvāho̱ aśvā̍ḥ ||
6.024.07a न यं जर॑न्ति श॒रदो॒ न मासा॒ न द्याव॒ इन्द्र॑मवक॒र्शय॑न्ति ।
6.024.07c वृ॒द्धस्य॑ चिद्वर्धतामस्य त॒नूः स्तोमे॑भिरु॒क्थैश्च॑ श॒स्यमा॑ना ॥
6.024.07a na yaṁ jara̍nti śa̱rado̱ na māsā̱ na dyāva̱ indra̍m avaka̱rśaya̍nti |
6.024.07c vṛ̱ddhasya̍ cid vardhatām asya ta̱nūḥ stome̍bhir u̱kthaiś ca̍ śa̱syamā̍nā ||
6.024.08a न वी॒ळवे॒ नम॑ते॒ न स्थि॒राय॒ न शर्ध॑ते॒ दस्यु॑जूताय स्त॒वान् ।
6.024.08c अज्रा॒ इन्द्र॑स्य गि॒रय॑श्चिदृ॒ष्वा ग॑म्भी॒रे चि॑द्भवति गा॒धम॑स्मै ॥
6.024.08a na vī̱ḻave̱ nama̍te̱ na sthi̱rāya̱ na śardha̍te̱ dasyu̍jūtāya sta̱vān |
6.024.08c ajrā̱ indra̍sya gi̱raya̍ś cid ṛ̱ṣvā ga̍mbhī̱re ci̍d bhavati gā̱dham a̍smai ||
6.024.09a ग॒म्भी॒रेण॑ न उ॒रुणा॑मत्रि॒न्प्रेषो य॑न्धि सुतपाव॒न्वाजा॑न् ।
6.024.09c स्था ऊ॒ षु ऊ॒र्ध्व ऊ॒ती अरि॑षण्यन्न॒क्तोर्व्यु॑ष्टौ॒ परि॑तक्म्यायाम् ॥
6.024.09a ga̱mbhī̱reṇa̍ na u̱ruṇā̍matri̱n preṣo ya̍ndhi sutapāva̱n vājā̍n |
6.024.09c sthā ū̱ ṣu ū̱rdhva ū̱tī ari̍ṣaṇyann a̱ktor vyu̍ṣṭau̱ pari̍takmyāyām ||
6.024.10a सच॑स्व ना॒यमव॑से अ॒भीक॑ इ॒तो वा॒ तमि॑न्द्र पाहि रि॒षः ।
6.024.10c अ॒मा चै॑न॒मर॑ण्ये पाहि रि॒षो मदे॑म श॒तहि॑माः सु॒वीरा॑ः ॥
6.024.10a saca̍sva nā̱yam ava̍se a̱bhīka̍ i̱to vā̱ tam i̍ndra pāhi ri̱ṣaḥ |
6.024.10c a̱mā cai̍na̱m ara̍ṇye pāhi ri̱ṣo made̍ma śa̱tahi̍māḥ su̱vīrā̍ḥ ||


6.025.01a या त॑ ऊ॒तिर॑व॒मा या प॑र॒मा या म॑ध्य॒मेन्द्र॑ शुष्मि॒न्नस्ति॑ ।
6.025.01c ताभि॑रू॒ षु वृ॑त्र॒हत्ये॑ऽवीर्न ए॒भिश्च॒ वाजै॑र्म॒हान्न॑ उग्र ॥
6.025.01a yā ta̍ ū̱tir a̍va̱mā yā pa̍ra̱mā yā ma̍dhya̱mendra̍ śuṣmi̱nn asti̍ |
6.025.01c tābhi̍r ū̱ ṣu vṛ̍tra̱hatye̍ 'vīr na e̱bhiś ca̱ vājai̍r ma̱hān na̍ ugra ||
6.025.02a आभि॒ः स्पृधो॑ मिथ॒तीररि॑षण्यन्न॒मित्र॑स्य व्यथया म॒न्युमि॑न्द्र ।
6.025.02c आभि॒र्विश्वा॑ अभि॒युजो॒ विषू॑ची॒रार्या॑य॒ विशोऽव॑ तारी॒र्दासी॑ः ॥
6.025.02a ābhi̱ḥ spṛdho̍ mitha̱tīr ari̍ṣaṇyann a̱mitra̍sya vyathayā ma̱nyum i̍ndra |
6.025.02c ābhi̱r viśvā̍ abhi̱yujo̱ viṣū̍cī̱r āryā̍ya̱ viśo 'va̍ tārī̱r dāsī̍ḥ ||
6.025.03a इन्द्र॑ जा॒मय॑ उ॒त येऽजा॑मयोऽर्वाची॒नासो॑ व॒नुषो॑ युयु॒ज्रे ।
6.025.03c त्वमे॑षां विथु॒रा शवां॑सि ज॒हि वृष्ण्या॑नि कृणु॒ही परा॑चः ॥
6.025.03a indra̍ jā̱maya̍ u̱ta ye 'jā̍mayo 'rvācī̱nāso̍ va̱nuṣo̍ yuyu̱jre |
6.025.03c tvam e̍ṣāṁ vithu̱rā śavā̍ṁsi ja̱hi vṛṣṇyā̍ni kṛṇu̱hī parā̍caḥ ||
6.025.04a शूरो॑ वा॒ शूरं॑ वनते॒ शरी॑रैस्तनू॒रुचा॒ तरु॑षि॒ यत्कृ॒ण्वैते॑ ।
6.025.04c तो॒के वा॒ गोषु॒ तन॑ये॒ यद॒प्सु वि क्रन्द॑सी उ॒र्वरा॑सु॒ ब्रवै॑ते ॥
6.025.04a śūro̍ vā̱ śūra̍ṁ vanate̱ śarī̍rais tanū̱rucā̱ taru̍ṣi̱ yat kṛ̱ṇvaite̍ |
6.025.04c to̱ke vā̱ goṣu̱ tana̍ye̱ yad a̱psu vi kranda̍sī u̱rvarā̍su̱ bravai̍te ||
6.025.05a न॒हि त्वा॒ शूरो॒ न तु॒रो न धृ॒ष्णुर्न त्वा॑ यो॒धो मन्य॑मानो यु॒योध॑ ।
6.025.05c इन्द्र॒ नकि॑ष्ट्वा॒ प्रत्य॑स्त्येषां॒ विश्वा॑ जा॒तान्य॒भ्य॑सि॒ तानि॑ ॥
6.025.05a na̱hi tvā̱ śūro̱ na tu̱ro na dhṛ̱ṣṇur na tvā̍ yo̱dho manya̍māno yu̱yodha̍ |
6.025.05c indra̱ naki̍ṣ ṭvā̱ praty a̍sty eṣā̱ṁ viśvā̍ jā̱tāny a̱bhy a̍si̱ tāni̍ ||
6.025.06a स प॑त्यत उ॒भयो॑र्नृ॒म्णम॒योर्यदी॑ वे॒धस॑ः समि॒थे हव॑न्ते ।
6.025.06c वृ॒त्रे वा॑ म॒हो नृ॒वति॒ क्षये॑ वा॒ व्यच॑स्वन्ता॒ यदि॑ वितन्त॒सैते॑ ॥
6.025.06a sa pa̍tyata u̱bhayo̍r nṛ̱mṇam a̱yor yadī̍ ve̱dhasa̍ḥ sami̱the hava̍nte |
6.025.06c vṛ̱tre vā̍ ma̱ho nṛ̱vati̱ kṣaye̍ vā̱ vyaca̍svantā̱ yadi̍ vitanta̱saite̍ ||
6.025.07a अध॑ स्मा ते चर्ष॒णयो॒ यदेजा॒निन्द्र॑ त्रा॒तोत भ॑वा वरू॒ता ।
6.025.07c अ॒स्माका॑सो॒ ये नृत॑मासो अ॒र्य इन्द्र॑ सू॒रयो॑ दधि॒रे पु॒रो न॑ः ॥
6.025.07a adha̍ smā te carṣa̱ṇayo̱ yad ejā̱n indra̍ trā̱tota bha̍vā varū̱tā |
6.025.07c a̱smākā̍so̱ ye nṛta̍māso a̱rya indra̍ sū̱rayo̍ dadhi̱re pu̱ro na̍ḥ ||
6.025.08a अनु॑ ते दायि म॒ह इ॑न्द्रि॒याय॑ स॒त्रा ते॒ विश्व॒मनु॑ वृत्र॒हत्ये॑ ।
6.025.08c अनु॑ क्ष॒त्रमनु॒ सहो॑ यज॒त्रेन्द्र॑ दे॒वेभि॒रनु॑ ते नृ॒षह्ये॑ ॥
6.025.08a anu̍ te dāyi ma̱ha i̍ndri̱yāya̍ sa̱trā te̱ viśva̱m anu̍ vṛtra̱hatye̍ |
6.025.08c anu̍ kṣa̱tram anu̱ saho̍ yaja̱trendra̍ de̱vebhi̱r anu̍ te nṛ̱ṣahye̍ ||
6.025.09a ए॒वा न॒ः स्पृध॒ः सम॑जा स॒मत्स्विन्द्र॑ रार॒न्धि मि॑थ॒तीरदे॑वीः ।
6.025.09c वि॒द्याम॒ वस्तो॒रव॑सा गृ॒णन्तो॑ भ॒रद्वा॑जा उ॒त त॑ इन्द्र नू॒नम् ॥
6.025.09a e̱vā na̱ḥ spṛdha̱ḥ sam a̍jā sa̱matsv indra̍ rāra̱ndhi mi̍tha̱tīr ade̍vīḥ |
6.025.09c vi̱dyāma̱ vasto̱r ava̍sā gṛ̱ṇanto̍ bha̱radvā̍jā u̱ta ta̍ indra nū̱nam ||


6.026.01a श्रु॒धी न॑ इन्द्र॒ ह्वया॑मसि त्वा म॒हो वाज॑स्य सा॒तौ वा॑वृषा॒णाः ।
6.026.01c सं यद्विशोऽय॑न्त॒ शूर॑साता उ॒ग्रं नोऽव॒ः पार्ये॒ अह॑न्दाः ॥
6.026.01a śru̱dhī na̍ indra̱ hvayā̍masi tvā ma̱ho vāja̍sya sā̱tau vā̍vṛṣā̱ṇāḥ |
6.026.01c saṁ yad viśo 'ya̍nta̱ śūra̍sātā u̱graṁ no 'va̱ḥ pārye̱ aha̍n dāḥ ||
6.026.02a त्वां वा॒जी ह॑वते वाजिने॒यो म॒हो वाज॑स्य॒ गध्य॑स्य सा॒तौ ।
6.026.02c त्वां वृ॒त्रेष्वि॑न्द्र॒ सत्प॑तिं॒ तरु॑त्रं॒ त्वां च॑ष्टे मुष्टि॒हा गोषु॒ युध्य॑न् ॥
6.026.02a tvāṁ vā̱jī ha̍vate vājine̱yo ma̱ho vāja̍sya̱ gadhya̍sya sā̱tau |
6.026.02c tvāṁ vṛ̱treṣv i̍ndra̱ satpa̍ti̱ṁ taru̍tra̱ṁ tvāṁ ca̍ṣṭe muṣṭi̱hā goṣu̱ yudhya̍n ||
6.026.03a त्वं क॒विं चो॑दयो॒ऽर्कसा॑तौ॒ त्वं कुत्सा॑य॒ शुष्णं॑ दा॒शुषे॑ वर्क् ।
6.026.03c त्वं शिरो॑ अम॒र्मण॒ः परा॑हन्नतिथि॒ग्वाय॒ शंस्यं॑ करि॒ष्यन् ॥
6.026.03a tvaṁ ka̱viṁ co̍dayo̱ 'rkasā̍tau̱ tvaṁ kutsā̍ya̱ śuṣṇa̍ṁ dā̱śuṣe̍ vark |
6.026.03c tvaṁ śiro̍ ama̱rmaṇa̱ḥ parā̍hann atithi̱gvāya̱ śaṁsya̍ṁ kari̱ṣyan ||
6.026.04a त्वं रथं॒ प्र भ॑रो यो॒धमृ॒ष्वमावो॒ युध्य॑न्तं वृष॒भं दश॑द्युम् ।
6.026.04c त्वं तुग्रं॑ वेत॒सवे॒ सचा॑ह॒न्त्वं तुजिं॑ गृ॒णन्त॑मिन्द्र तूतोः ॥
6.026.04a tvaṁ ratha̱m pra bha̍ro yo̱dham ṛ̱ṣvam āvo̱ yudhya̍ntaṁ vṛṣa̱bhaṁ daśa̍dyum |
6.026.04c tvaṁ tugra̍ṁ veta̱save̱ sacā̍ha̱n tvaṁ tuji̍ṁ gṛ̱ṇanta̍m indra tūtoḥ ||
6.026.05a त्वं तदु॒क्थमि॑न्द्र ब॒र्हणा॑ क॒ः प्र यच्छ॒ता स॒हस्रा॑ शूर॒ दर्षि॑ ।
6.026.05c अव॑ गि॒रेर्दासं॒ शम्ब॑रं ह॒न्प्रावो॒ दिवो॑दासं चि॒त्राभि॑रू॒ती ॥
6.026.05a tvaṁ tad u̱ktham i̍ndra ba̱rhaṇā̍ ka̱ḥ pra yac cha̱tā sa̱hasrā̍ śūra̱ darṣi̍ |
6.026.05c ava̍ gi̱rer dāsa̱ṁ śamba̍raṁ ha̱n prāvo̱ divo̍dāsaṁ ci̱trābhi̍r ū̱tī ||
6.026.06a त्वं श्र॒द्धाभि॑र्मन्दसा॒नः सोमै॑र्द॒भीत॑ये॒ चुमु॑रिमिन्द्र सिष्वप् ।
6.026.06c त्वं र॒जिं पिठी॑नसे दश॒स्यन्ष॒ष्टिं स॒हस्रा॒ शच्या॒ सचा॑हन् ॥
6.026.06a tvaṁ śra̱ddhābhi̍r mandasā̱naḥ somai̍r da̱bhīta̍ye̱ cumu̍rim indra siṣvap |
6.026.06c tvaṁ ra̱jim piṭhī̍nase daśa̱syan ṣa̱ṣṭiṁ sa̱hasrā̱ śacyā̱ sacā̍han ||
6.026.07a अ॒हं च॒न तत्सू॒रिभि॑रानश्यां॒ तव॒ ज्याय॑ इन्द्र सु॒म्नमोज॑ः ।
6.026.07c त्वया॒ यत्स्तव॑न्ते सधवीर वी॒रास्त्रि॒वरू॑थेन॒ नहु॑षा शविष्ठ ॥
6.026.07a a̱haṁ ca̱na tat sū̱ribhi̍r ānaśyā̱ṁ tava̱ jyāya̍ indra su̱mnam oja̍ḥ |
6.026.07c tvayā̱ yat stava̍nte sadhavīra vī̱rās tri̱varū̍thena̱ nahu̍ṣā śaviṣṭha ||
6.026.08a व॒यं ते॑ अ॒स्यामि॑न्द्र द्यु॒म्नहू॑तौ॒ सखा॑यः स्याम महिन॒ प्रेष्ठा॑ः ।
6.026.08c प्रात॑र्दनिः क्षत्र॒श्रीर॑स्तु॒ श्रेष्ठो॑ घ॒ने वृ॒त्राणां॑ स॒नये॒ धना॑नाम् ॥
6.026.08a va̱yaṁ te̍ a̱syām i̍ndra dyu̱mnahū̍tau̱ sakhā̍yaḥ syāma mahina̱ preṣṭhā̍ḥ |
6.026.08c prāta̍rdaniḥ kṣatra̱śrīr a̍stu̱ śreṣṭho̍ gha̱ne vṛ̱trāṇā̍ṁ sa̱naye̱ dhanā̍nām ||


6.027.01a किम॑स्य॒ मदे॒ किम्व॑स्य पी॒ताविन्द्र॒ः किम॑स्य स॒ख्ये च॑कार ।
6.027.01c रणा॑ वा॒ ये नि॒षदि॒ किं ते अ॑स्य पु॒रा वि॑विद्रे॒ किमु॒ नूत॑नासः ॥
6.027.01a kim a̍sya̱ made̱ kim v a̍sya pī̱tāv indra̱ḥ kim a̍sya sa̱khye ca̍kāra |
6.027.01c raṇā̍ vā̱ ye ni̱ṣadi̱ kiṁ te a̍sya pu̱rā vi̍vidre̱ kim u̱ nūta̍nāsaḥ ||
6.027.02a सद॑स्य॒ मदे॒ सद्व॑स्य पी॒ताविन्द्र॒ः सद॑स्य स॒ख्ये च॑कार ।
6.027.02c रणा॑ वा॒ ये नि॒षदि॒ सत्ते अ॑स्य पु॒रा वि॑विद्रे॒ सदु॒ नूत॑नासः ॥
6.027.02a sad a̍sya̱ made̱ sad v a̍sya pī̱tāv indra̱ḥ sad a̍sya sa̱khye ca̍kāra |
6.027.02c raṇā̍ vā̱ ye ni̱ṣadi̱ sat te a̍sya pu̱rā vi̍vidre̱ sad u̱ nūta̍nāsaḥ ||
6.027.03a न॒हि नु ते॑ महि॒मन॑ः समस्य॒ न म॑घवन्मघव॒त्त्वस्य॑ वि॒द्म ।
6.027.03c न राध॑सोराधसो॒ नूत॑न॒स्येन्द्र॒ नकि॑र्ददृश इन्द्रि॒यं ते॑ ॥
6.027.03a na̱hi nu te̍ mahi̱mana̍ḥ samasya̱ na ma̍ghavan maghava̱ttvasya̍ vi̱dma |
6.027.03c na rādha̍so-rādhaso̱ nūta̍na̱syendra̱ naki̍r dadṛśa indri̱yaṁ te̍ ||
6.027.04a ए॒तत्त्यत्त॑ इन्द्रि॒यम॑चेति॒ येनाव॑धीर्व॒रशि॑खस्य॒ शेष॑ः ।
6.027.04c वज्र॑स्य॒ यत्ते॒ निह॑तस्य॒ शुष्मा॑त्स्व॒नाच्चि॑दिन्द्र पर॒मो द॒दार॑ ॥
6.027.04a e̱tat tyat ta̍ indri̱yam a̍ceti̱ yenāva̍dhīr va̱raśi̍khasya̱ śeṣa̍ḥ |
6.027.04c vajra̍sya̱ yat te̱ niha̍tasya̱ śuṣmā̍t sva̱nāc ci̍d indra para̱mo da̱dāra̍ ||
6.027.05a वधी॒दिन्द्रो॑ व॒रशि॑खस्य॒ शेषो॑ऽभ्याव॒र्तिने॑ चायमा॒नाय॒ शिक्ष॑न् ।
6.027.05c वृ॒चीव॑तो॒ यद्ध॑रियू॒पीया॑यां॒ हन्पूर्वे॒ अर्धे॑ भि॒यसाप॑रो॒ दर्त् ॥
6.027.05a vadhī̱d indro̍ va̱raśi̍khasya̱ śeṣo̍ 'bhyāva̱rtine̍ cāyamā̱nāya̱ śikṣa̍n |
6.027.05c vṛ̱cīva̍to̱ yad dha̍riyū̱pīyā̍yā̱ṁ han pūrve̱ ardhe̍ bhi̱yasāpa̍ro̱ dart ||
6.027.06a त्रिं॒शच्छ॑तं व॒र्मिण॑ इन्द्र सा॒कं य॒व्याव॑त्यां पुरुहूत श्रव॒स्या ।
6.027.06c वृ॒चीव॑न्त॒ः शर॑वे॒ पत्य॑माना॒ः पात्रा॑ भिन्दा॒ना न्य॒र्थान्या॑यन् ॥
6.027.06a tri̱ṁśaccha̍taṁ va̱rmiṇa̍ indra sā̱kaṁ ya̱vyāva̍tyām puruhūta śrava̱syā |
6.027.06c vṛ̱cīva̍nta̱ḥ śara̍ve̱ patya̍mānā̱ḥ pātrā̍ bhindā̱nā nya̱rthāny ā̍yan ||
6.027.07a यस्य॒ गावा॑वरु॒षा सू॑यव॒स्यू अ॒न्तरू॒ षु चर॑तो॒ रेरि॑हाणा ।
6.027.07c स सृञ्ज॑याय तु॒र्वशं॒ परा॑दाद्वृ॒चीव॑तो दैववा॒ताय॒ शिक्ष॑न् ॥
6.027.07a yasya̱ gāvā̍v aru̱ṣā sū̍yava̱syū a̱ntar ū̱ ṣu cara̍to̱ reri̍hāṇā |
6.027.07c sa sṛñja̍yāya tu̱rvaśa̱m parā̍dād vṛ̱cīva̍to daivavā̱tāya̱ śikṣa̍n ||
6.027.08a द्व॒याँ अ॑ग्ने र॒थिनो॑ विंश॒तिं गा व॒धूम॑तो म॒घवा॒ मह्यं॑ स॒म्राट् ।
6.027.08c अ॒भ्या॒व॒र्ती चा॑यमा॒नो द॑दाति दू॒णाशे॒यं दक्षि॑णा पार्थ॒वाना॑म् ॥
6.027.08a dva̱yām̐ a̍gne ra̱thino̍ viṁśa̱tiṁ gā va̱dhūma̍to ma̱ghavā̱ mahya̍ṁ sa̱mrāṭ |
6.027.08c a̱bhyā̱va̱rtī cā̍yamā̱no da̍dāti dū̱ṇāśe̱yaṁ dakṣi̍ṇā pārtha̱vānā̍m ||


6.028.01a आ गावो॑ अग्मन्नु॒त भ॒द्रम॑क्र॒न्सीद॑न्तु गो॒ष्ठे र॒णय॑न्त्व॒स्मे ।
6.028.01c प्र॒जाव॑तीः पुरु॒रूपा॑ इ॒ह स्यु॒रिन्द्रा॑य पू॒र्वीरु॒षसो॒ दुहा॑नाः ॥
6.028.01a ā gāvo̍ agmann u̱ta bha̱dram a̍kra̱n sīda̍ntu go̱ṣṭhe ra̱ṇaya̍ntv a̱sme |
6.028.01c pra̱jāva̍tīḥ puru̱rūpā̍ i̱ha syu̱r indrā̍ya pū̱rvīr u̱ṣaso̱ duhā̍nāḥ ||
6.028.02a इन्द्रो॒ यज्व॑ने पृण॒ते च॑ शिक्ष॒त्युपेद्द॑दाति॒ न स्वं मु॑षायति ।
6.028.02c भूयो॑भूयो र॒यिमिद॑स्य व॒र्धय॒न्नभि॑न्ने खि॒ल्ये नि द॑धाति देव॒युम् ॥
6.028.02a indro̱ yajva̍ne pṛṇa̱te ca̍ śikṣa̱ty uped da̍dāti̱ na svam mu̍ṣāyati |
6.028.02c bhūyo̍-bhūyo ra̱yim id a̍sya va̱rdhaya̱nn abhi̍nne khi̱lye ni da̍dhāti deva̱yum ||
6.028.03a न ता न॑शन्ति॒ न द॑भाति॒ तस्क॑रो॒ नासा॑मामि॒त्रो व्यथि॒रा द॑धर्षति ।
6.028.03c दे॒वाँश्च॒ याभि॒र्यज॑ते॒ ददा॑ति च॒ ज्योगित्ताभि॑ः सचते॒ गोप॑तिः स॒ह ॥
6.028.03a na tā na̍śanti̱ na da̍bhāti̱ taska̍ro̱ nāsā̍m āmi̱tro vyathi̱r ā da̍dharṣati |
6.028.03c de̱vām̐ś ca̱ yābhi̱r yaja̍te̱ dadā̍ti ca̱ jyog it tābhi̍ḥ sacate̱ gopa̍tiḥ sa̱ha ||
6.028.04a न ता अर्वा॑ रे॒णुक॑काटो अश्नुते॒ न सं॑स्कृत॒त्रमुप॑ यन्ति॒ ता अ॒भि ।
6.028.04c उ॒रु॒गा॒यमभ॑यं॒ तस्य॒ ता अनु॒ गावो॒ मर्त॑स्य॒ वि च॑रन्ति॒ यज्व॑नः ॥
6.028.04a na tā arvā̍ re̱ṇuka̍kāṭo aśnute̱ na sa̍ṁskṛta̱tram upa̍ yanti̱ tā a̱bhi |
6.028.04c u̱ru̱gā̱yam abha̍ya̱ṁ tasya̱ tā anu̱ gāvo̱ marta̍sya̱ vi ca̍ranti̱ yajva̍naḥ ||
6.028.05a गावो॒ भगो॒ गाव॒ इन्द्रो॑ मे अच्छा॒न्गाव॒ः सोम॑स्य प्रथ॒मस्य॑ भ॒क्षः ।
6.028.05c इ॒मा या गाव॒ः स ज॑नास॒ इन्द्र॑ इ॒च्छामीद्धृ॒दा मन॑सा चि॒दिन्द्र॑म् ॥
6.028.05a gāvo̱ bhago̱ gāva̱ indro̍ me acchā̱n gāva̱ḥ soma̍sya pratha̱masya̍ bha̱kṣaḥ |
6.028.05c i̱mā yā gāva̱ḥ sa ja̍nāsa̱ indra̍ i̱cchāmīd dhṛ̱dā mana̍sā ci̱d indra̍m ||
6.028.06a यू॒यं गा॑वो मेदयथा कृ॒शं चि॑दश्री॒रं चि॑त्कृणुथा सु॒प्रती॑कम् ।
6.028.06c भ॒द्रं गृ॒हं कृ॑णुथ भद्रवाचो बृ॒हद्वो॒ वय॑ उच्यते स॒भासु॑ ॥
6.028.06a yū̱yaṁ gā̍vo medayathā kṛ̱śaṁ ci̍d aśrī̱raṁ ci̍t kṛṇuthā su̱pratī̍kam |
6.028.06c bha̱draṁ gṛ̱haṁ kṛ̍ṇutha bhadravāco bṛ̱had vo̱ vaya̍ ucyate sa̱bhāsu̍ ||
6.028.07a प्र॒जाव॑तीः सू॒यव॑सं रि॒शन्ती॑ः शु॒द्धा अ॒पः सु॑प्रपा॒णे पिब॑न्तीः ।
6.028.07c मा व॑ः स्ते॒न ई॑शत॒ माघशं॑स॒ः परि॑ वो हे॒ती रु॒द्रस्य॑ वृज्याः ॥
6.028.07a pra̱jāva̍tīḥ sū̱yava̍saṁ ri̱śantī̍ḥ śu̱ddhā a̱paḥ su̍prapā̱ṇe piba̍ntīḥ |
6.028.07c mā va̍ḥ ste̱na ī̍śata̱ māghaśa̍ṁsa̱ḥ pari̍ vo he̱tī ru̱drasya̍ vṛjyāḥ ||
6.028.08a उपे॒दमु॑प॒पर्च॑नमा॒सु गोषूप॑ पृच्यताम् ।
6.028.08c उप॑ ऋष॒भस्य॒ रेत॒स्युपे॑न्द्र॒ तव॑ वी॒र्ये॑ ॥
6.028.08a upe̱dam u̍pa̱parca̍nam ā̱su goṣūpa̍ pṛcyatām |
6.028.08c upa̍ ṛṣa̱bhasya̱ reta̱sy upe̍ndra̱ tava̍ vī̱rye̍ ||


6.029.01a इन्द्रं॑ वो॒ नर॑ः स॒ख्याय॑ सेपुर्म॒हो यन्त॑ः सुम॒तये॑ चका॒नाः ।
6.029.01c म॒हो हि दा॒ता वज्र॑हस्तो॒ अस्ति॑ म॒हामु॑ र॒ण्वमव॑से यजध्वम् ॥
6.029.01a indra̍ṁ vo̱ nara̍ḥ sa̱khyāya̍ sepur ma̱ho yanta̍ḥ suma̱taye̍ cakā̱nāḥ |
6.029.01c ma̱ho hi dā̱tā vajra̍hasto̱ asti̍ ma̱hām u̍ ra̱ṇvam ava̍se yajadhvam ||
6.029.02a आ यस्मि॒न्हस्ते॒ नर्या॑ मिमि॒क्षुरा रथे॑ हिर॒ण्यये॑ रथे॒ष्ठाः ।
6.029.02c आ र॒श्मयो॒ गभ॑स्त्योः स्थू॒रयो॒राध्व॒न्नश्वा॑सो॒ वृष॑णो युजा॒नाः ॥
6.029.02a ā yasmi̱n haste̱ naryā̍ mimi̱kṣur ā rathe̍ hira̱ṇyaye̍ rathe̱ṣṭhāḥ |
6.029.02c ā ra̱śmayo̱ gabha̍styoḥ sthū̱rayo̱r ādhva̱nn aśvā̍so̱ vṛṣa̍ṇo yujā̱nāḥ ||
6.029.03a श्रि॒ये ते॒ पादा॒ दुव॒ आ मि॑मिक्षुर्धृ॒ष्णुर्व॒ज्री शव॑सा॒ दक्षि॑णावान् ।
6.029.03c वसा॑नो॒ अत्कं॑ सुर॒भिं दृ॒शे कं स्व१॒॑र्ण नृ॑तविषि॒रो ब॑भूथ ॥
6.029.03a śri̱ye te̱ pādā̱ duva̱ ā mi̍mikṣur dhṛ̱ṣṇur va̱jrī śava̍sā̱ dakṣi̍ṇāvān |
6.029.03c vasā̍no̱ atka̍ṁ sura̱bhiṁ dṛ̱śe kaṁ sva1̱̍r ṇa nṛ̍tav iṣi̱ro ba̍bhūtha ||
6.029.04a स सोम॒ आमि॑श्लतमः सु॒तो भू॒द्यस्मि॑न्प॒क्तिः प॒च्यते॒ सन्ति॑ धा॒नाः ।
6.029.04c इन्द्रं॒ नर॑ः स्तु॒वन्तो॑ ब्रह्मका॒रा उ॒क्था शंस॑न्तो दे॒ववा॑ततमाः ॥
6.029.04a sa soma̱ āmi̍ślatamaḥ su̱to bhū̱d yasmi̍n pa̱ktiḥ pa̱cyate̱ santi̍ dhā̱nāḥ |
6.029.04c indra̱ṁ nara̍ḥ stu̱vanto̍ brahmakā̱rā u̱kthā śaṁsa̍nto de̱vavā̍tatamāḥ ||
6.029.05a न ते॒ अन्त॒ः शव॑सो धाय्य॒स्य वि तु बा॑बधे॒ रोद॑सी महि॒त्वा ।
6.029.05c आ ता सू॒रिः पृ॑णति॒ तूतु॑जानो यू॒थेवा॒प्सु स॒मीज॑मान ऊ॒ती ॥
6.029.05a na te̱ anta̱ḥ śava̍so dhāyy a̱sya vi tu bā̍badhe̱ roda̍sī mahi̱tvā |
6.029.05c ā tā sū̱riḥ pṛ̍ṇati̱ tūtu̍jāno yū̱thevā̱psu sa̱mīja̍māna ū̱tī ||
6.029.06a ए॒वेदिन्द्र॑ः सु॒हव॑ ऋ॒ष्वो अ॑स्तू॒ती अनू॑ती हिरिशि॒प्रः सत्वा॑ ।
6.029.06c ए॒वा हि जा॒तो अस॑मात्योजाः पु॒रू च॑ वृ॒त्रा ह॑नति॒ नि दस्यू॑न् ॥
6.029.06a e̱ved indra̍ḥ su̱hava̍ ṛ̱ṣvo a̍stū̱tī anū̍tī hiriśi̱praḥ satvā̍ |
6.029.06c e̱vā hi jā̱to asa̍mātyojāḥ pu̱rū ca̍ vṛ̱trā ha̍nati̱ ni dasyū̍n ||


6.030.01a भूय॒ इद्वा॑वृधे वी॒र्या॑यँ॒ एको॑ अजु॒र्यो द॑यते॒ वसू॑नि ।
6.030.01c प्र रि॑रिचे दि॒व इन्द्र॑ः पृथि॒व्या अ॒र्धमिद॑स्य॒ प्रति॒ रोद॑सी उ॒भे ॥
6.030.01a bhūya̱ id vā̍vṛdhe vī̱ryā̍ya̱m̐ eko̍ aju̱ryo da̍yate̱ vasū̍ni |
6.030.01c pra ri̍rice di̱va indra̍ḥ pṛthi̱vyā a̱rdham id a̍sya̱ prati̱ roda̍sī u̱bhe ||
6.030.02a अधा॑ मन्ये बृ॒हद॑सु॒र्य॑मस्य॒ यानि॑ दा॒धार॒ नकि॒रा मि॑नाति ।
6.030.02c दि॒वेदि॑वे॒ सूर्यो॑ दर्श॒तो भू॒द्वि सद्मा॑न्युर्वि॒या सु॒क्रतु॑र्धात् ॥
6.030.02a adhā̍ manye bṛ̱had a̍su̱rya̍m asya̱ yāni̍ dā̱dhāra̱ naki̱r ā mi̍nāti |
6.030.02c di̱ve-di̍ve̱ sūryo̍ darśa̱to bhū̱d vi sadmā̍ny urvi̱yā su̱kratu̍r dhāt ||
6.030.03a अ॒द्या चि॒न्नू चि॒त्तदपो॑ न॒दीनां॒ यदा॑भ्यो॒ अर॑दो गा॒तुमि॑न्द्र ।
6.030.03c नि पर्व॑ता अद्म॒सदो॒ न से॑दु॒स्त्वया॑ दृ॒ळ्हानि॑ सुक्रतो॒ रजां॑सि ॥
6.030.03a a̱dyā ci̱n nū ci̱t tad apo̍ na̱dīnā̱ṁ yad ā̍bhyo̱ ara̍do gā̱tum i̍ndra |
6.030.03c ni parva̍tā adma̱sado̱ na se̍du̱s tvayā̍ dṛ̱ḻhāni̍ sukrato̱ rajā̍ṁsi ||
6.030.04a स॒त्यमित्तन्न त्वावाँ॑ अ॒न्यो अ॒स्तीन्द्र॑ दे॒वो न मर्त्यो॒ ज्याया॑न् ।
6.030.04c अह॒न्नहिं॑ परि॒शया॑न॒मर्णोऽवा॑सृजो अ॒पो अच्छा॑ समु॒द्रम् ॥
6.030.04a sa̱tyam it tan na tvāvā̍m̐ a̱nyo a̱stīndra̍ de̱vo na martyo̱ jyāyā̍n |
6.030.04c aha̱nn ahi̍m pari̱śayā̍na̱m arṇo 'vā̍sṛjo a̱po acchā̍ samu̱dram ||
6.030.05a त्वम॒पो वि दुरो॒ विषू॑ची॒रिन्द्र॑ दृ॒ळ्हम॑रुज॒ः पर्व॑तस्य ।
6.030.05c राजा॑भवो॒ जग॑तश्चर्षणी॒नां सा॒कं सूर्यं॑ ज॒नय॒न्द्यामु॒षास॑म् ॥
6.030.05a tvam a̱po vi duro̱ viṣū̍cī̱r indra̍ dṛ̱ḻham a̍ruja̱ḥ parva̍tasya |
6.030.05c rājā̍bhavo̱ jaga̍taś carṣaṇī̱nāṁ sā̱kaṁ sūrya̍ṁ ja̱naya̱n dyām u̱ṣāsa̍m ||


6.031.01a अभू॒रेको॑ रयिपते रयी॒णामा हस्त॑योरधिथा इन्द्र कृ॒ष्टीः ।
6.031.01c वि तो॒के अ॒प्सु तन॑ये च॒ सूरेऽवो॑चन्त चर्ष॒णयो॒ विवा॑चः ॥
6.031.01a abhū̱r eko̍ rayipate rayī̱ṇām ā hasta̍yor adhithā indra kṛ̱ṣṭīḥ |
6.031.01c vi to̱ke a̱psu tana̍ye ca̱ sūre 'vo̍canta carṣa̱ṇayo̱ vivā̍caḥ ||
6.031.02a त्वद्भि॒येन्द्र॒ पार्थि॑वानि॒ विश्वाच्यु॑ता चिच्च्यावयन्ते॒ रजां॑सि ।
6.031.02c द्यावा॒क्षामा॒ पर्व॑तासो॒ वना॑नि॒ विश्वं॑ दृ॒ळ्हं भ॑यते॒ अज्म॒न्ना ते॑ ॥
6.031.02a tvad bhi̱yendra̱ pārthi̍vāni̱ viśvācyu̍tā cic cyāvayante̱ rajā̍ṁsi |
6.031.02c dyāvā̱kṣāmā̱ parva̍tāso̱ vanā̍ni̱ viśva̍ṁ dṛ̱ḻham bha̍yate̱ ajma̱nn ā te̍ ||
6.031.03a त्वं कुत्से॑ना॒भि शुष्ण॑मिन्द्रा॒शुषं॑ युध्य॒ कुय॑वं॒ गवि॑ष्टौ ।
6.031.03c दश॑ प्रपि॒त्वे अध॒ सूर्य॑स्य मुषा॒यश्च॒क्रमवि॑वे॒ रपां॑सि ॥
6.031.03a tvaṁ kutse̍nā̱bhi śuṣṇa̍m indrā̱śuṣa̍ṁ yudhya̱ kuya̍va̱ṁ gavi̍ṣṭau |
6.031.03c daśa̍ prapi̱tve adha̱ sūrya̍sya muṣā̱yaś ca̱kram avi̍ve̱ rapā̍ṁsi ||
6.031.04a त्वं श॒तान्यव॒ शम्ब॑रस्य॒ पुरो॑ जघन्थाप्र॒तीनि॒ दस्यो॑ः ।
6.031.04c अशि॑क्षो॒ यत्र॒ शच्या॑ शचीवो॒ दिवो॑दासाय सुन्व॒ते सु॑तक्रे भ॒रद्वा॑जाय गृण॒ते वसू॑नि ॥
6.031.04a tvaṁ śa̱tāny ava̱ śamba̍rasya̱ puro̍ jaghanthāpra̱tīni̱ dasyo̍ḥ |
6.031.04c aśi̍kṣo̱ yatra̱ śacyā̍ śacīvo̱ divo̍dāsāya sunva̱te su̍takre bha̱radvā̍jāya gṛṇa̱te vasū̍ni ||
6.031.05a स स॑त्यसत्वन्मह॒ते रणा॑य॒ रथ॒मा ति॑ष्ठ तुविनृम्ण भी॒मम् ।
6.031.05c या॒हि प्र॑पथि॒न्नव॒सोप॑ म॒द्रिक्प्र च॑ श्रुत श्रावय चर्ष॒णिभ्य॑ः ॥
6.031.05a sa sa̍tyasatvan maha̱te raṇā̍ya̱ ratha̱m ā ti̍ṣṭha tuvinṛmṇa bhī̱mam |
6.031.05c yā̱hi pra̍pathi̱nn ava̱sopa̍ ma̱drik pra ca̍ śruta śrāvaya carṣa̱ṇibhya̍ḥ ||


6.032.01a अपू॑र्व्या पुरु॒तमा॑न्यस्मै म॒हे वी॒राय॑ त॒वसे॑ तु॒राय॑ ।
6.032.01c वि॒र॒प्शिने॑ व॒ज्रिणे॒ शंत॑मानि॒ वचां॑स्या॒सा स्थवि॑राय तक्षम् ॥
6.032.01a apū̍rvyā puru̱tamā̍ny asmai ma̱he vī̱rāya̍ ta̱vase̍ tu̱rāya̍ |
6.032.01c vi̱ra̱pśine̍ va̱jriṇe̱ śaṁta̍māni̱ vacā̍ṁsy ā̱sā sthavi̍rāya takṣam ||
6.032.02a स मा॒तरा॒ सूर्ये॑णा कवी॒नामवा॑सयद्रु॒जदद्रिं॑ गृणा॒नः ।
6.032.02c स्वा॒धीभि॒र्ऋक्व॑भिर्वावशा॒न उदु॒स्रिया॑णामसृजन्नि॒दान॑म् ॥
6.032.02a sa mā̱tarā̱ sūrye̍ṇā kavī̱nām avā̍sayad ru̱jad adri̍ṁ gṛṇā̱naḥ |
6.032.02c svā̱dhībhi̱r ṛkva̍bhir vāvaśā̱na ud u̱sriyā̍ṇām asṛjan ni̱dāna̍m ||
6.032.03a स वह्नि॑भि॒र्ऋक्व॑भि॒र्गोषु॒ शश्व॑न्मि॒तज्ञु॑भिः पुरु॒कृत्वा॑ जिगाय ।
6.032.03c पुर॑ः पुरो॒हा सखि॑भिः सखी॒यन्दृ॒ळ्हा रु॑रोज क॒विभि॑ः क॒विः सन् ॥
6.032.03a sa vahni̍bhi̱r ṛkva̍bhi̱r goṣu̱ śaśva̍n mi̱tajñu̍bhiḥ puru̱kṛtvā̍ jigāya |
6.032.03c pura̍ḥ puro̱hā sakhi̍bhiḥ sakhī̱yan dṛ̱ḻhā ru̍roja ka̱vibhi̍ḥ ka̱viḥ san ||
6.032.04a स नी॒व्या॑भिर्जरि॒तार॒मच्छा॑ म॒हो वाजे॑भिर्म॒हद्भि॑श्च॒ शुष्मै॑ः ।
6.032.04c पु॒रु॒वीरा॑भिर्वृषभ क्षिती॒नामा गि॑र्वणः सुवि॒ताय॒ प्र या॑हि ॥
6.032.04a sa nī̱vyā̍bhir jari̱tāra̱m acchā̍ ma̱ho vāje̍bhir ma̱hadbhi̍ś ca̱ śuṣmai̍ḥ |
6.032.04c pu̱ru̱vīrā̍bhir vṛṣabha kṣitī̱nām ā gi̍rvaṇaḥ suvi̱tāya̱ pra yā̍hi ||
6.032.05a स सर्गे॑ण॒ शव॑सा त॒क्तो अत्यै॑र॒प इन्द्रो॑ दक्षिण॒तस्तु॑रा॒षाट् ।
6.032.05c इ॒त्था सृ॑जा॒ना अन॑पावृ॒दर्थं॑ दि॒वेदि॑वे विविषुरप्रमृ॒ष्यम् ॥
6.032.05a sa sarge̍ṇa̱ śava̍sā ta̱kto atyai̍r a̱pa indro̍ dakṣiṇa̱tas tu̍rā̱ṣāṭ |
6.032.05c i̱tthā sṛ̍jā̱nā ana̍pāvṛ̱d artha̍ṁ di̱ve-di̍ve viviṣur apramṛ̱ṣyam ||


6.033.01a य ओजि॑ष्ठ इन्द्र॒ तं सु नो॑ दा॒ मदो॑ वृषन्स्वभि॒ष्टिर्दास्वा॑न् ।
6.033.01c सौव॑श्व्यं॒ यो व॒नव॒त्स्वश्वो॑ वृ॒त्रा स॒मत्सु॑ सा॒सह॑द॒मित्रा॑न् ॥
6.033.01a ya oji̍ṣṭha indra̱ taṁ su no̍ dā̱ mado̍ vṛṣan svabhi̱ṣṭir dāsvā̍n |
6.033.01c sauva̍śvya̱ṁ yo va̱nava̱t svaśvo̍ vṛ̱trā sa̱matsu̍ sā̱saha̍d a̱mitrā̍n ||
6.033.02a त्वां ही॒३॒॑न्द्राव॑से॒ विवा॑चो॒ हव॑न्ते चर्ष॒णय॒ः शूर॑सातौ ।
6.033.02c त्वं विप्रे॑भि॒र्वि प॒णीँर॑शाय॒स्त्वोत॒ इत्सनि॑ता॒ वाज॒मर्वा॑ ॥
6.033.02a tvāṁ hī̱3̱̍ndrāva̍se̱ vivā̍co̱ hava̍nte carṣa̱ṇaya̱ḥ śūra̍sātau |
6.033.02c tvaṁ vipre̍bhi̱r vi pa̱ṇīm̐r a̍śāya̱s tvota̱ it sani̍tā̱ vāja̱m arvā̍ ||
6.033.03a त्वं ताँ इ॑न्द्रो॒भयाँ॑ अ॒मित्रा॒न्दासा॑ वृ॒त्राण्यार्या॑ च शूर ।
6.033.03c वधी॒र्वने॑व॒ सुधि॑तेभि॒रत्कै॒रा पृ॒त्सु द॑र्षि नृ॒णां नृ॑तम ॥
6.033.03a tvaṁ tām̐ i̍ndro̱bhayā̍m̐ a̱mitrā̱n dāsā̍ vṛ̱trāṇy āryā̍ ca śūra |
6.033.03c vadhī̱r vane̍va̱ sudhi̍tebhi̱r atkai̱r ā pṛ̱tsu da̍rṣi nṛ̱ṇāṁ nṛ̍tama ||
6.033.04a स त्वं न॑ इ॒न्द्राक॑वाभिरू॒ती सखा॑ वि॒श्वायु॑रवि॒ता वृ॒धे भू॑ः ।
6.033.04c स्व॑र्षाता॒ यद्ध्वया॑मसि त्वा॒ युध्य॑न्तो ने॒मधि॑ता पृ॒त्सु शू॑र ॥
6.033.04a sa tvaṁ na̍ i̱ndrāka̍vābhir ū̱tī sakhā̍ vi̱śvāyu̍r avi̱tā vṛ̱dhe bhū̍ḥ |
6.033.04c sva̍rṣātā̱ yad dhvayā̍masi tvā̱ yudhya̍nto ne̱madhi̍tā pṛ̱tsu śū̍ra ||
6.033.05a नू॒नं न॑ इन्द्राप॒राय॑ च स्या॒ भवा॑ मृळी॒क उ॒त नो॑ अ॒भिष्टौ॑ ।
6.033.05c इ॒त्था गृ॒णन्तो॑ म॒हिन॑स्य॒ शर्म॑न्दि॒वि ष्या॑म॒ पार्ये॑ गो॒षत॑माः ॥
6.033.05a nū̱naṁ na̍ indrāpa̱rāya̍ ca syā̱ bhavā̍ mṛḻī̱ka u̱ta no̍ a̱bhiṣṭau̍ |
6.033.05c i̱tthā gṛ̱ṇanto̍ ma̱hina̍sya̱ śarma̍n di̱vi ṣyā̍ma̱ pārye̍ go̱ṣata̍māḥ ||


6.034.01a सं च॒ त्वे ज॒ग्मुर्गिर॑ इन्द्र पू॒र्वीर्वि च॒ त्वद्य॑न्ति वि॒भ्वो॑ मनी॒षाः ।
6.034.01c पु॒रा नू॒नं च॑ स्तु॒तय॒ ऋषी॑णां पस्पृ॒ध्र इन्द्रे॒ अध्यु॑क्था॒र्का ॥
6.034.01a saṁ ca̱ tve ja̱gmur gira̍ indra pū̱rvīr vi ca̱ tvad ya̍nti vi̱bhvo̍ manī̱ṣāḥ |
6.034.01c pu̱rā nū̱naṁ ca̍ stu̱taya̱ ṛṣī̍ṇām paspṛ̱dhra indre̱ adhy u̍kthā̱rkā ||
6.034.02a पु॒रु॒हू॒तो यः पु॑रुगू॒र्त ऋभ्वाँ॒ एक॑ः पुरुप्रश॒स्तो अस्ति॑ य॒ज्ञैः ।
6.034.02c रथो॒ न म॒हे शव॑से युजा॒नो॒३॒॑ऽस्माभि॒रिन्द्रो॑ अनु॒माद्यो॑ भूत् ॥
6.034.02a pu̱ru̱hū̱to yaḥ pu̍rugū̱rta ṛbhvā̱m̐ eka̍ḥ purupraśa̱sto asti̍ ya̱jñaiḥ |
6.034.02c ratho̱ na ma̱he śava̍se yujā̱no̱3̱̍ 'smābhi̱r indro̍ anu̱mādyo̍ bhūt ||
6.034.03a न यं हिंस॑न्ति धी॒तयो॒ न वाणी॒रिन्द्रं॒ नक्ष॒न्तीद॒भि व॒र्धय॑न्तीः ।
6.034.03c यदि॑ स्तो॒तार॑ः श॒तं यत्स॒हस्रं॑ गृ॒णन्ति॒ गिर्व॑णसं॒ शं तद॑स्मै ॥
6.034.03a na yaṁ hiṁsa̍nti dhī̱tayo̱ na vāṇī̱r indra̱ṁ nakṣa̱ntīd a̱bhi va̱rdhaya̍ntīḥ |
6.034.03c yadi̍ sto̱tāra̍ḥ śa̱taṁ yat sa̱hasra̍ṁ gṛ̱ṇanti̱ girva̍ṇasa̱ṁ śaṁ tad a̍smai ||
6.034.04a अस्मा॑ ए॒तद्दि॒व्य१॒॑र्चेव॑ मा॒सा मि॑मि॒क्ष इन्द्रे॒ न्य॑यामि॒ सोम॑ः ।
6.034.04c जनं॒ न धन्व॑न्न॒भि सं यदाप॑ः स॒त्रा वा॑वृधु॒र्हव॑नानि य॒ज्ञैः ॥
6.034.04a asmā̍ e̱tad di̱vy a1̱̍rceva̍ mā̱sā mi̍mi̱kṣa indre̱ ny a̍yāmi̱ soma̍ḥ |
6.034.04c jana̱ṁ na dhanva̍nn a̱bhi saṁ yad āpa̍ḥ sa̱trā vā̍vṛdhu̱r hava̍nāni ya̱jñaiḥ ||
6.034.05a अस्मा॑ ए॒तन्मह्या॑ङ्गू॒षम॑स्मा॒ इन्द्रा॑य स्तो॒त्रं म॒तिभि॑रवाचि ।
6.034.05c अस॒द्यथा॑ मह॒ति वृ॑त्र॒तूर्य॒ इन्द्रो॑ वि॒श्वायु॑रवि॒ता वृ॒धश्च॑ ॥
6.034.05a asmā̍ e̱tan mahy ā̍ṅgū̱ṣam a̍smā̱ indrā̍ya sto̱tram ma̱tibhi̍r avāci |
6.034.05c asa̱d yathā̍ maha̱ti vṛ̍tra̱tūrya̱ indro̍ vi̱śvāyu̍r avi̱tā vṛ̱dhaś ca̍ ||


6.035.01a क॒दा भु॑व॒न्रथ॑क्षयाणि॒ ब्रह्म॑ क॒दा स्तो॒त्रे स॑हस्रपो॒ष्यं॑ दाः ।
6.035.01c क॒दा स्तोमं॑ वासयोऽस्य रा॒या क॒दा धिय॑ः करसि॒ वाज॑रत्नाः ॥
6.035.01a ka̱dā bhu̍va̱n ratha̍kṣayāṇi̱ brahma̍ ka̱dā sto̱tre sa̍hasrapo̱ṣya̍ṁ dāḥ |
6.035.01c ka̱dā stoma̍ṁ vāsayo 'sya rā̱yā ka̱dā dhiya̍ḥ karasi̱ vāja̍ratnāḥ ||
6.035.02a कर्हि॑ स्वि॒त्तदि॑न्द्र॒ यन्नृभि॒र्नॄन्वी॒रैर्वी॒रान्नी॒ळया॑से॒ जया॒जीन् ।
6.035.02c त्रि॒धातु॒ गा अधि॑ जयासि॒ गोष्विन्द्र॑ द्यु॒म्नं स्व॑र्वद्धेह्य॒स्मे ॥
6.035.02a karhi̍ svi̱t tad i̍ndra̱ yan nṛbhi̱r nṝn vī̱rair vī̱rān nī̱ḻayā̍se̱ jayā̱jīn |
6.035.02c tri̱dhātu̱ gā adhi̍ jayāsi̱ goṣv indra̍ dyu̱mnaṁ sva̍rvad dhehy a̱sme ||
6.035.03a कर्हि॑ स्वि॒त्तदि॑न्द्र॒ यज्ज॑रि॒त्रे वि॒श्वप्सु॒ ब्रह्म॑ कृ॒णव॑ः शविष्ठ ।
6.035.03c क॒दा धियो॒ न नि॒युतो॑ युवासे क॒दा गोम॑घा॒ हव॑नानि गच्छाः ॥
6.035.03a karhi̍ svi̱t tad i̍ndra̱ yaj ja̍ri̱tre vi̱śvapsu̱ brahma̍ kṛ̱ṇava̍ḥ śaviṣṭha |
6.035.03c ka̱dā dhiyo̱ na ni̱yuto̍ yuvāse ka̱dā goma̍ghā̱ hava̍nāni gacchāḥ ||
6.035.04a स गोम॑घा जरि॒त्रे अश्व॑श्चन्द्रा॒ वाज॑श्रवसो॒ अधि॑ धेहि॒ पृक्ष॑ः ।
6.035.04c पी॒पि॒हीष॑ः सु॒दुघा॑मिन्द्र धे॒नुं भ॒रद्वा॑जेषु सु॒रुचो॑ रुरुच्याः ॥
6.035.04a sa goma̍ghā jari̱tre aśva̍ścandrā̱ vāja̍śravaso̱ adhi̍ dhehi̱ pṛkṣa̍ḥ |
6.035.04c pī̱pi̱hīṣa̍ḥ su̱dughā̍m indra dhe̱num bha̱radvā̍jeṣu su̱ruco̍ rurucyāḥ ||
6.035.05a तमा नू॒नं वृ॒जन॑म॒न्यथा॑ चि॒च्छूरो॒ यच्छ॑क्र॒ वि दुरो॑ गृणी॒षे ।
6.035.05c मा निर॑रं शुक्र॒दुघ॑स्य धे॒नोरा॑ङ्गिर॒सान्ब्रह्म॑णा विप्र जिन्व ॥
6.035.05a tam ā nū̱naṁ vṛ̱jana̍m a̱nyathā̍ ci̱c chūro̱ yac cha̍kra̱ vi duro̍ gṛṇī̱ṣe |
6.035.05c mā nir a̍raṁ śukra̱dugha̍sya dhe̱nor ā̍ṅgira̱sān brahma̍ṇā vipra jinva ||


6.036.01a स॒त्रा मदा॑स॒स्तव॑ वि॒श्वज॑न्याः स॒त्रा रायोऽध॒ ये पार्थि॑वासः ।
6.036.01c स॒त्रा वाजा॑नामभवो विभ॒क्ता यद्दे॒वेषु॑ धा॒रय॑था असु॒र्य॑म् ॥
6.036.01a sa̱trā madā̍sa̱s tava̍ vi̱śvaja̍nyāḥ sa̱trā rāyo 'dha̱ ye pārthi̍vāsaḥ |
6.036.01c sa̱trā vājā̍nām abhavo vibha̱ktā yad de̱veṣu̍ dhā̱raya̍thā asu̱rya̍m ||
6.036.02a अनु॒ प्र ये॑जे॒ जन॒ ओजो॑ अस्य स॒त्रा द॑धिरे॒ अनु॑ वी॒र्या॑य ।
6.036.02c स्यू॒म॒गृभे॒ दुध॒येऽर्व॑ते च॒ क्रतुं॑ वृञ्ज॒न्त्यपि॑ वृत्र॒हत्ये॑ ॥
6.036.02a anu̱ pra ye̍je̱ jana̱ ojo̍ asya sa̱trā da̍dhire̱ anu̍ vī̱ryā̍ya |
6.036.02c syū̱ma̱gṛbhe̱ dudha̱ye 'rva̍te ca̱ kratu̍ṁ vṛñja̱nty api̍ vṛtra̱hatye̍ ||
6.036.03a तं स॒ध्रीची॑रू॒तयो॒ वृष्ण्या॑नि॒ पौंस्या॑नि नि॒युत॑ः सश्चु॒रिन्द्र॑म् ।
6.036.03c स॒मु॒द्रं न सिन्ध॑व उ॒क्थशु॑ष्मा उरु॒व्यच॑सं॒ गिर॒ आ वि॑शन्ति ॥
6.036.03a taṁ sa̱dhrīcī̍r ū̱tayo̱ vṛṣṇyā̍ni̱ pauṁsyā̍ni ni̱yuta̍ḥ saścu̱r indra̍m |
6.036.03c sa̱mu̱draṁ na sindha̍va u̱kthaśu̍ṣmā uru̱vyaca̍sa̱ṁ gira̱ ā vi̍śanti ||
6.036.04a स रा॒यस्खामुप॑ सृजा गृणा॒नः पु॑रुश्च॒न्द्रस्य॒ त्वमि॑न्द्र॒ वस्व॑ः ।
6.036.04c पति॑र्बभू॒थास॑मो॒ जना॑ना॒मेको॒ विश्व॑स्य॒ भुव॑नस्य॒ राजा॑ ॥
6.036.04a sa rā̱yas khām upa̍ sṛjā gṛṇā̱naḥ pu̍ruśca̱ndrasya̱ tvam i̍ndra̱ vasva̍ḥ |
6.036.04c pati̍r babhū̱thāsa̍mo̱ janā̍nā̱m eko̱ viśva̍sya̱ bhuva̍nasya̱ rājā̍ ||
6.036.05a स तु श्रु॑धि॒ श्रुत्या॒ यो दु॑वो॒युर्द्यौर्न भूमा॒भि रायो॑ अ॒र्यः ।
6.036.05c असो॒ यथा॑ न॒ः शव॑सा चका॒नो यु॒गेयु॑गे॒ वय॑सा॒ चेकि॑तानः ॥
6.036.05a sa tu śru̍dhi̱ śrutyā̱ yo du̍vo̱yur dyaur na bhūmā̱bhi rāyo̍ a̱ryaḥ |
6.036.05c aso̱ yathā̍ na̱ḥ śava̍sā cakā̱no yu̱ge-yu̍ge̱ vaya̍sā̱ ceki̍tānaḥ ||


6.037.01a अ॒र्वाग्रथं॑ वि॒श्ववा॑रं त उ॒ग्रेन्द्र॑ यु॒क्तासो॒ हर॑यो वहन्तु ।
6.037.01c की॒रिश्चि॒द्धि त्वा॒ हव॑ते॒ स्व॑र्वानृधी॒महि॑ सध॒माद॑स्ते अ॒द्य ॥
6.037.01a a̱rvāg ratha̍ṁ vi̱śvavā̍raṁ ta u̱grendra̍ yu̱ktāso̱ hara̍yo vahantu |
6.037.01c kī̱riś ci̱d dhi tvā̱ hava̍te̱ sva̍rvān ṛdhī̱mahi̍ sadha̱māda̍s te a̱dya ||
6.037.02a प्रो द्रोणे॒ हर॑य॒ः कर्मा॑ग्मन्पुना॒नास॒ ऋज्य॑न्तो अभूवन् ।
6.037.02c इन्द्रो॑ नो अ॒स्य पू॒र्व्यः प॑पीयाद्द्यु॒क्षो मद॑स्य सो॒म्यस्य॒ राजा॑ ॥
6.037.02a pro droṇe̱ hara̍ya̱ḥ karmā̍gman punā̱nāsa̱ ṛjya̍nto abhūvan |
6.037.02c indro̍ no a̱sya pū̱rvyaḥ pa̍pīyād dyu̱kṣo mada̍sya so̱myasya̱ rājā̍ ||
6.037.03a आ॒स॒स्रा॒णास॑ः शवसा॒नमच्छेन्द्रं॑ सुच॒क्रे र॒थ्या॑सो॒ अश्वा॑ः ।
6.037.03c अ॒भि श्रव॒ ऋज्य॑न्तो वहेयु॒र्नू चि॒न्नु वा॒योर॒मृतं॒ वि द॑स्येत् ॥
6.037.03a ā̱sa̱srā̱ṇāsa̍ḥ śavasā̱nam acchendra̍ṁ suca̱kre ra̱thyā̍so̱ aśvā̍ḥ |
6.037.03c a̱bhi śrava̱ ṛjya̍nto vaheyu̱r nū ci̱n nu vā̱yor a̱mṛta̱ṁ vi da̍syet ||
6.037.04a वरि॑ष्ठो अस्य॒ दक्षि॑णामिय॒र्तीन्द्रो॑ म॒घोनां॑ तुविकू॒र्मित॑मः ।
6.037.04c यया॑ वज्रिवः परि॒यास्यंहो॑ म॒घा च॑ धृष्णो॒ दय॑से॒ वि सू॒रीन् ॥
6.037.04a vari̍ṣṭho asya̱ dakṣi̍ṇām iya̱rtīndro̍ ma̱ghonā̍ṁ tuvikū̱rmita̍maḥ |
6.037.04c yayā̍ vajrivaḥ pari̱yāsy aṁho̍ ma̱ghā ca̍ dhṛṣṇo̱ daya̍se̱ vi sū̱rīn ||
6.037.05a इन्द्रो॒ वाज॑स्य॒ स्थवि॑रस्य दा॒तेन्द्रो॑ गी॒र्भिर्व॑र्धतां वृ॒द्धम॑हाः ।
6.037.05c इन्द्रो॑ वृ॒त्रं हनि॑ष्ठो अस्तु॒ सत्वा ता सू॒रिः पृ॑णति॒ तूतु॑जानः ॥
6.037.05a indro̱ vāja̍sya̱ sthavi̍rasya dā̱tendro̍ gī̱rbhir va̍rdhatāṁ vṛ̱ddhama̍hāḥ |
6.037.05c indro̍ vṛ̱traṁ hani̍ṣṭho astu̱ satvā tā sū̱riḥ pṛ̍ṇati̱ tūtu̍jānaḥ ||


6.038.01a अपा॑दि॒त उदु॑ नश्चि॒त्रत॑मो म॒हीं भ॑र्षद्द्यु॒मती॒मिन्द्र॑हूतिम् ।
6.038.01c पन्य॑सीं धी॒तिं दैव्य॑स्य॒ याम॒ञ्जन॑स्य रा॒तिं व॑नते सु॒दानु॑ः ॥
6.038.01a apā̍d i̱ta ud u̍ naś ci̱trata̍mo ma̱hīm bha̍rṣad dyu̱matī̱m indra̍hūtim |
6.038.01c panya̍sīṁ dhī̱tiṁ daivya̍sya̱ yāma̱ñ jana̍sya rā̱tiṁ va̍nate su̱dānu̍ḥ ||
6.038.02a दू॒राच्चि॒दा व॑सतो अस्य॒ कर्णा॒ घोषा॒दिन्द्र॑स्य तन्यति ब्रुवा॒णः ।
6.038.02c एयमे॑नं दे॒वहू॑तिर्ववृत्यान्म॒द्र्य१॒॑गिन्द्र॑मि॒यमृ॒च्यमा॑ना ॥
6.038.02a dū̱rāc ci̱d ā va̍sato asya̱ karṇā̱ ghoṣā̱d indra̍sya tanyati bruvā̱ṇaḥ |
6.038.02c eyam e̍naṁ de̱vahū̍tir vavṛtyān ma̱drya1̱̍g indra̍m i̱yam ṛ̱cyamā̍nā ||
6.038.03a तं वो॑ धि॒या प॑र॒मया॑ पुरा॒जाम॒जर॒मिन्द्र॑म॒भ्य॑नूष्य॒र्कैः ।
6.038.03c ब्रह्मा॑ च॒ गिरो॑ दधि॒रे सम॑स्मिन्म॒हाँश्च॒ स्तोमो॒ अधि॑ वर्ध॒दिन्द्रे॑ ॥
6.038.03a taṁ vo̍ dhi̱yā pa̍ra̱mayā̍ purā̱jām a̱jara̱m indra̍m a̱bhy a̍nūṣy a̱rkaiḥ |
6.038.03c brahmā̍ ca̱ giro̍ dadhi̱re sam a̍smin ma̱hām̐ś ca̱ stomo̱ adhi̍ vardha̱d indre̍ ||
6.038.04a वर्धा॒द्यं य॒ज्ञ उ॒त सोम॒ इन्द्रं॒ वर्धा॒द्ब्रह्म॒ गिर॑ उ॒क्था च॒ मन्म॑ ।
6.038.04c वर्धाहै॑नमु॒षसो॒ याम॑न्न॒क्तोर्वर्धा॒न्मासा॑ः श॒रदो॒ द्याव॒ इन्द्र॑म् ॥
6.038.04a vardhā̱d yaṁ ya̱jña u̱ta soma̱ indra̱ṁ vardhā̱d brahma̱ gira̍ u̱kthā ca̱ manma̍ |
6.038.04c vardhāhai̍nam u̱ṣaso̱ yāma̍nn a̱ktor vardhā̱n māsā̍ḥ śa̱rado̱ dyāva̱ indra̍m ||
6.038.05a ए॒वा ज॑ज्ञा॒नं सह॑से॒ असा॑मि वावृधा॒नं राध॑से च श्रु॒ताय॑ ।
6.038.05c म॒हामु॒ग्रमव॑से विप्र नू॒नमा वि॑वासेम वृत्र॒तूर्ये॑षु ॥
6.038.05a e̱vā ja̍jñā̱naṁ saha̍se̱ asā̍mi vāvṛdhā̱naṁ rādha̍se ca śru̱tāya̍ |
6.038.05c ma̱hām u̱gram ava̍se vipra nū̱nam ā vi̍vāsema vṛtra̱tūrye̍ṣu ||


6.039.01a म॒न्द्रस्य॑ क॒वेर्दि॒व्यस्य॒ वह्ने॒र्विप्र॑मन्मनो वच॒नस्य॒ मध्व॑ः ।
6.039.01c अपा॑ न॒स्तस्य॑ सच॒नस्य॑ दे॒वेषो॑ युवस्व गृण॒ते गोअ॑ग्राः ॥
6.039.01a ma̱ndrasya̍ ka̱ver di̱vyasya̱ vahne̱r vipra̍manmano vaca̱nasya̱ madhva̍ḥ |
6.039.01c apā̍ na̱s tasya̍ saca̱nasya̍ de̱veṣo̍ yuvasva gṛṇa̱te goa̍grāḥ ||
6.039.02a अ॒यमु॑शा॒नः पर्यद्रि॑मु॒स्रा ऋ॒तधी॑तिभिर्ऋत॒युग्यु॑जा॒नः ।
6.039.02c रु॒जदरु॑ग्णं॒ वि व॒लस्य॒ सानुं॑ प॒णीँर्वचो॑भिर॒भि यो॑ध॒दिन्द्र॑ः ॥
6.039.02a a̱yam u̍śā̱naḥ pary adri̍m u̱srā ṛ̱tadhī̍tibhir ṛta̱yug yu̍jā̱naḥ |
6.039.02c ru̱jad aru̍gṇa̱ṁ vi va̱lasya̱ sānu̍m pa̱ṇīm̐r vaco̍bhir a̱bhi yo̍dha̱d indra̍ḥ ||
6.039.03a अ॒यं द्यो॑तयद॒द्युतो॒ व्य१॒॑क्तून्दो॒षा वस्तो॑ः श॒रद॒ इन्दु॑रिन्द्र ।
6.039.03c इ॒मं के॒तुम॑दधु॒र्नू चि॒दह्नां॒ शुचि॑जन्मन उ॒षस॑श्चकार ॥
6.039.03a a̱yaṁ dyo̍tayad a̱dyuto̱ vy a1̱̍ktūn do̱ṣā vasto̍ḥ śa̱rada̱ indu̍r indra |
6.039.03c i̱maṁ ke̱tum a̍dadhu̱r nū ci̱d ahnā̱ṁ śuci̍janmana u̱ṣasa̍ś cakāra ||
6.039.04a अ॒यं रो॑चयद॒रुचो॑ रुचा॒नो॒३॒॑ऽयं वा॑सय॒द्व्यृ१॒॑तेन॑ पू॒र्वीः ।
6.039.04c अ॒यमी॑यत ऋत॒युग्भि॒रश्वै॑ः स्व॒र्विदा॒ नाभि॑ना चर्षणि॒प्राः ॥
6.039.04a a̱yaṁ ro̍cayad a̱ruco̍ rucā̱no̱3̱̍ 'yaṁ vā̍saya̱d vy ṛ1̱̍tena̍ pū̱rvīḥ |
6.039.04c a̱yam ī̍yata ṛta̱yugbhi̱r aśvai̍ḥ sva̱rvidā̱ nābhi̍nā carṣaṇi̱prāḥ ||
6.039.05a नू गृ॑णा॒नो गृ॑ण॒ते प्र॑त्न राज॒न्निष॑ः पिन्व वसु॒देया॑य पू॒र्वीः ।
6.039.05c अ॒प ओष॑धीरवि॒षा वना॑नि॒ गा अर्व॑तो॒ नॄनृ॒चसे॑ रिरीहि ॥
6.039.05a nū gṛ̍ṇā̱no gṛ̍ṇa̱te pra̍tna rāja̱nn iṣa̍ḥ pinva vasu̱deyā̍ya pū̱rvīḥ |
6.039.05c a̱pa oṣa̍dhīr avi̱ṣā vanā̍ni̱ gā arva̍to̱ nṝn ṛ̱case̍ rirīhi ||


6.040.01a इन्द्र॒ पिब॒ तुभ्यं॑ सु॒तो मदा॒याव॑ स्य॒ हरी॒ वि मु॑चा॒ सखा॑या ।
6.040.01c उ॒त प्र गा॑य ग॒ण आ नि॒षद्याथा॑ य॒ज्ञाय॑ गृण॒ते वयो॑ धाः ॥
6.040.01a indra̱ piba̱ tubhya̍ṁ su̱to madā̱yāva̍ sya̱ harī̱ vi mu̍cā̱ sakhā̍yā |
6.040.01c u̱ta pra gā̍ya ga̱ṇa ā ni̱ṣadyāthā̍ ya̱jñāya̍ gṛṇa̱te vayo̍ dhāḥ ||
6.040.02a अस्य॑ पिब॒ यस्य॑ जज्ञा॒न इ॑न्द्र॒ मदा॑य॒ क्रत्वे॒ अपि॑बो विरप्शिन् ।
6.040.02c तमु॑ ते॒ गावो॒ नर॒ आपो॒ अद्रि॒रिन्दुं॒ सम॑ह्यन्पी॒तये॒ सम॑स्मै ॥
6.040.02a asya̍ piba̱ yasya̍ jajñā̱na i̍ndra̱ madā̍ya̱ kratve̱ api̍bo virapśin |
6.040.02c tam u̍ te̱ gāvo̱ nara̱ āpo̱ adri̱r indu̱ṁ sam a̍hyan pī̱taye̱ sam a̍smai ||
6.040.03a समि॑द्धे अ॒ग्नौ सु॒त इ॑न्द्र॒ सोम॒ आ त्वा॑ वहन्तु॒ हर॑यो॒ वहि॑ष्ठाः ।
6.040.03c त्वा॒य॒ता मन॑सा जोहवी॒मीन्द्रा या॑हि सुवि॒ताय॑ म॒हे न॑ः ॥
6.040.03a sami̍ddhe a̱gnau su̱ta i̍ndra̱ soma̱ ā tvā̍ vahantu̱ hara̍yo̱ vahi̍ṣṭhāḥ |
6.040.03c tvā̱ya̱tā mana̍sā johavī̱mīndrā yā̍hi suvi̱tāya̍ ma̱he na̍ḥ ||
6.040.04a आ या॑हि॒ शश्व॑दुश॒ता य॑या॒थेन्द्र॑ म॒हा मन॑सा सोम॒पेय॑म् ।
6.040.04c उप॒ ब्रह्मा॑णि शृणव इ॒मा नोऽथा॑ ते य॒ज्ञस्त॒न्वे॒३॒॑ वयो॑ धात् ॥
6.040.04a ā yā̍hi̱ śaśva̍d uśa̱tā ya̍yā̱thendra̍ ma̱hā mana̍sā soma̱peya̍m |
6.040.04c upa̱ brahmā̍ṇi śṛṇava i̱mā no 'thā̍ te ya̱jñas ta̱nve̱3̱̍ vayo̍ dhāt ||
6.040.05a यदि॑न्द्र दि॒वि पार्ये॒ यदृध॒ग्यद्वा॒ स्वे सद॑ने॒ यत्र॒ वासि॑ ।
6.040.05c अतो॑ नो य॒ज्ञमव॑से नि॒युत्वा॑न्स॒जोषा॑ः पाहि गिर्वणो म॒रुद्भि॑ः ॥
6.040.05a yad i̍ndra di̱vi pārye̱ yad ṛdha̱g yad vā̱ sve sada̍ne̱ yatra̱ vāsi̍ |
6.040.05c ato̍ no ya̱jñam ava̍se ni̱yutvā̍n sa̱joṣā̍ḥ pāhi girvaṇo ma̱rudbhi̍ḥ ||


6.041.01a अहे॑ळमान॒ उप॑ याहि य॒ज्ञं तुभ्यं॑ पवन्त॒ इन्द॑वः सु॒तास॑ः ।
6.041.01c गावो॒ न व॑ज्रि॒न्स्वमोको॒ अच्छेन्द्रा ग॑हि प्रथ॒मो य॒ज्ञिया॑नाम् ॥
6.041.01a ahe̍ḻamāna̱ upa̍ yāhi ya̱jñaṁ tubhya̍m pavanta̱ inda̍vaḥ su̱tāsa̍ḥ |
6.041.01c gāvo̱ na va̍jri̱n svam oko̱ acchendrā ga̍hi pratha̱mo ya̱jñiyā̍nām ||
6.041.02a या ते॑ का॒कुत्सुकृ॑ता॒ या वरि॑ष्ठा॒ यया॒ शश्व॒त्पिब॑सि॒ मध्व॑ ऊ॒र्मिम् ।
6.041.02c तया॑ पाहि॒ प्र ते॑ अध्व॒र्युर॑स्था॒त्सं ते॒ वज्रो॑ वर्ततामिन्द्र ग॒व्युः ॥
6.041.02a yā te̍ kā̱kut sukṛ̍tā̱ yā vari̍ṣṭhā̱ yayā̱ śaśva̱t piba̍si̱ madhva̍ ū̱rmim |
6.041.02c tayā̍ pāhi̱ pra te̍ adhva̱ryur a̍sthā̱t saṁ te̱ vajro̍ vartatām indra ga̱vyuḥ ||
6.041.03a ए॒ष द्र॒प्सो वृ॑ष॒भो वि॒श्वरू॑प॒ इन्द्रा॑य॒ वृष्णे॒ सम॑कारि॒ सोम॑ः ।
6.041.03c ए॒तं पि॑ब हरिवः स्थातरुग्र॒ यस्येशि॑षे प्र॒दिवि॒ यस्ते॒ अन्न॑म् ॥
6.041.03a e̱ṣa dra̱pso vṛ̍ṣa̱bho vi̱śvarū̍pa̱ indrā̍ya̱ vṛṣṇe̱ sam a̍kāri̱ soma̍ḥ |
6.041.03c e̱tam pi̍ba harivaḥ sthātar ugra̱ yasyeśi̍ṣe pra̱divi̱ yas te̱ anna̍m ||
6.041.04a सु॒तः सोमो॒ असु॑तादिन्द्र॒ वस्या॑न॒यं श्रेया॑ञ्चिकि॒तुषे॒ रणा॑य ।
6.041.04c ए॒तं ति॑तिर्व॒ उप॑ याहि य॒ज्ञं तेन॒ विश्वा॒स्तवि॑षी॒रा पृ॑णस्व ॥
6.041.04a su̱taḥ somo̱ asu̍tād indra̱ vasyā̍n a̱yaṁ śreyā̍ñ ciki̱tuṣe̱ raṇā̍ya |
6.041.04c e̱taṁ ti̍tirva̱ upa̍ yāhi ya̱jñaṁ tena̱ viśvā̱s tavi̍ṣī̱r ā pṛ̍ṇasva ||
6.041.05a ह्वया॑मसि॒ त्वेन्द्र॑ याह्य॒र्वाङरं॑ ते॒ सोम॑स्त॒न्वे॑ भवाति ।
6.041.05c शत॑क्रतो मा॒दय॑स्वा सु॒तेषु॒ प्रास्माँ अ॑व॒ पृत॑नासु॒ प्र वि॒क्षु ॥
6.041.05a hvayā̍masi̱ tvendra̍ yāhy a̱rvāṅ ara̍ṁ te̱ soma̍s ta̱nve̍ bhavāti |
6.041.05c śata̍krato mā̱daya̍svā su̱teṣu̱ prāsmām̐ a̍va̱ pṛta̍nāsu̱ pra vi̱kṣu ||


6.042.01a प्रत्य॑स्मै॒ पिपी॑षते॒ विश्वा॑नि वि॒दुषे॑ भर ।
6.042.01c अ॒रं॒ग॒माय॒ जग्म॒येऽप॑श्चाद्दघ्वने॒ नरे॑ ॥
6.042.01a praty a̍smai̱ pipī̍ṣate̱ viśvā̍ni vi̱duṣe̍ bhara |
6.042.01c a̱ra̱ṁga̱māya̱ jagma̱ye 'pa̍ścāddaghvane̱ nare̍ ||
6.042.02a एमे॑नं प्र॒त्येत॑न॒ सोमे॑भिः सोम॒पात॑मम् ।
6.042.02c अम॑त्रेभिर्ऋजी॒षिण॒मिन्द्रं॑ सु॒तेभि॒रिन्दु॑भिः ॥
6.042.02a em e̍nam pra̱tyeta̍na̱ some̍bhiḥ soma̱pāta̍mam |
6.042.02c ama̍trebhir ṛjī̱ṣiṇa̱m indra̍ṁ su̱tebhi̱r indu̍bhiḥ ||
6.042.03a यदी॑ सु॒तेभि॒रिन्दु॑भि॒ः सोमे॑भिः प्रति॒भूष॑थ ।
6.042.03c वेदा॒ विश्व॑स्य॒ मेधि॑रो धृ॒षत्तंत॒मिदेष॑ते ॥
6.042.03a yadī̍ su̱tebhi̱r indu̍bhi̱ḥ some̍bhiḥ prati̱bhūṣa̍tha |
6.042.03c vedā̱ viśva̍sya̱ medhi̍ro dhṛ̱ṣat taṁ-ta̱m id eṣa̍te ||
6.042.04a अ॒स्माअ॑स्मा॒ इदन्ध॒सोऽध्व॑र्यो॒ प्र भ॑रा सु॒तम् ।
6.042.04c कु॒वित्स॑मस्य॒ जेन्य॑स्य॒ शर्ध॑तो॒ऽभिश॑स्तेरव॒स्पर॑त् ॥
6.042.04a a̱smā-a̍smā̱ id andha̱so 'dhva̍ryo̱ pra bha̍rā su̱tam |
6.042.04c ku̱vit sa̍masya̱ jenya̍sya̱ śardha̍to̱ 'bhiśa̍ster ava̱spara̍t ||


6.043.01a यस्य॒ त्यच्छम्ब॑रं॒ मदे॒ दिवो॑दासाय र॒न्धय॑ः ।
6.043.01c अ॒यं स सोम॑ इन्द्र ते सु॒तः पिब॑ ॥
6.043.01a yasya̱ tyac chamba̍ra̱m made̱ divo̍dāsāya ra̱ndhaya̍ḥ |
6.043.01c a̱yaṁ sa soma̍ indra te su̱taḥ piba̍ ||
6.043.02a यस्य॑ तीव्र॒सुतं॒ मदं॒ मध्य॒मन्तं॑ च॒ रक्ष॑से ।
6.043.02c अ॒यं स सोम॑ इन्द्र ते सु॒तः पिब॑ ॥
6.043.02a yasya̍ tīvra̱suta̱m mada̱m madhya̱m anta̍ṁ ca̱ rakṣa̍se |
6.043.02c a̱yaṁ sa soma̍ indra te su̱taḥ piba̍ ||
6.043.03a यस्य॒ गा अ॒न्तरश्म॑नो॒ मदे॑ दृ॒ळ्हा अ॒वासृ॑जः ।
6.043.03c अ॒यं स सोम॑ इन्द्र ते सु॒तः पिब॑ ॥
6.043.03a yasya̱ gā a̱ntar aśma̍no̱ made̍ dṛ̱ḻhā a̱vāsṛ̍jaḥ |
6.043.03c a̱yaṁ sa soma̍ indra te su̱taḥ piba̍ ||
6.043.04a यस्य॑ मन्दा॒नो अन्ध॑सो॒ माघो॑नं दधि॒षे शव॑ः ।
6.043.04c अ॒यं स सोम॑ इन्द्र ते सु॒तः पिब॑ ॥
6.043.04a yasya̍ mandā̱no andha̍so̱ māgho̍naṁ dadhi̱ṣe śava̍ḥ |
6.043.04c a̱yaṁ sa soma̍ indra te su̱taḥ piba̍ ||


6.044.01a यो र॑यिवो र॒यिंत॑मो॒ यो द्यु॒म्नैर्द्यु॒म्नव॑त्तमः ।
6.044.01c सोम॑ः सु॒तः स इ॑न्द्र॒ तेऽस्ति॑ स्वधापते॒ मद॑ः ॥
6.044.01a yo ra̍yivo ra̱yiṁta̍mo̱ yo dyu̱mnair dyu̱mnava̍ttamaḥ |
6.044.01c soma̍ḥ su̱taḥ sa i̍ndra̱ te 'sti̍ svadhāpate̱ mada̍ḥ ||
6.044.02a यः श॒ग्मस्तु॑विशग्म ते रा॒यो दा॒मा म॑ती॒नाम् ।
6.044.02c सोम॑ः सु॒तः स इ॑न्द्र॒ तेऽस्ति॑ स्वधापते॒ मद॑ः ॥
6.044.02a yaḥ śa̱gmas tu̍viśagma te rā̱yo dā̱mā ma̍tī̱nām |
6.044.02c soma̍ḥ su̱taḥ sa i̍ndra̱ te 'sti̍ svadhāpate̱ mada̍ḥ ||
6.044.03a येन॑ वृ॒द्धो न शव॑सा तु॒रो न स्वाभि॑रू॒तिभि॑ः ।
6.044.03c सोम॑ः सु॒तः स इ॑न्द्र॒ तेऽस्ति॑ स्वधापते॒ मद॑ः ॥
6.044.03a yena̍ vṛ̱ddho na śava̍sā tu̱ro na svābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ |
6.044.03c soma̍ḥ su̱taḥ sa i̍ndra̱ te 'sti̍ svadhāpate̱ mada̍ḥ ||
6.044.04a त्यमु॑ वो॒ अप्र॑हणं गृणी॒षे शव॑स॒स्पति॑म् ।
6.044.04c इन्द्रं॑ विश्वा॒साहं॒ नरं॒ मंहि॑ष्ठं वि॒श्वच॑र्षणिम् ॥
6.044.04a tyam u̍ vo̱ apra̍haṇaṁ gṛṇī̱ṣe śava̍sa̱s pati̍m |
6.044.04c indra̍ṁ viśvā̱sāha̱ṁ nara̱m maṁhi̍ṣṭhaṁ vi̱śvaca̍rṣaṇim ||
6.044.05a यं व॒र्धय॒न्तीद्गिर॒ः पतिं॑ तु॒रस्य॒ राध॑सः ।
6.044.05c तमिन्न्व॑स्य॒ रोद॑सी दे॒वी शुष्मं॑ सपर्यतः ॥
6.044.05a yaṁ va̱rdhaya̱ntīd gira̱ḥ pati̍ṁ tu̱rasya̱ rādha̍saḥ |
6.044.05c tam in nv a̍sya̱ roda̍sī de̱vī śuṣma̍ṁ saparyataḥ ||
6.044.06a तद्व॑ उ॒क्थस्य॑ ब॒र्हणेन्द्रा॑योपस्तृणी॒षणि॑ ।
6.044.06c विपो॒ न यस्यो॒तयो॒ वि यद्रोह॑न्ति स॒क्षित॑ः ॥
6.044.06a tad va̍ u̱kthasya̍ ba̱rhaṇendrā̍yopastṛṇī̱ṣaṇi̍ |
6.044.06c vipo̱ na yasyo̱tayo̱ vi yad roha̍nti sa̱kṣita̍ḥ ||
6.044.07a अवि॑द॒द्दक्षं॑ मि॒त्रो नवी॑यान्पपा॒नो दे॒वेभ्यो॒ वस्यो॑ अचैत् ।
6.044.07c स॒स॒वान्स्तौ॒लाभि॑र्धौ॒तरी॑भिरुरु॒ष्या पा॒युर॑भव॒त्सखि॑भ्यः ॥
6.044.07a avi̍da̱d dakṣa̍m mi̱tro navī̍yān papā̱no de̱vebhyo̱ vasyo̍ acait |
6.044.07c sa̱sa̱vān stau̱lābhi̍r dhau̱tarī̍bhir uru̱ṣyā pā̱yur a̍bhava̱t sakhi̍bhyaḥ ||
6.044.08a ऋ॒तस्य॑ प॒थि वे॒धा अ॑पायि श्रि॒ये मनां॑सि दे॒वासो॑ अक्रन् ।
6.044.08c दधा॑नो॒ नाम॑ म॒हो वचो॑भि॒र्वपु॑र्दृ॒शये॑ वे॒न्यो व्या॑वः ॥
6.044.08a ṛ̱tasya̍ pa̱thi ve̱dhā a̍pāyi śri̱ye manā̍ṁsi de̱vāso̍ akran |
6.044.08c dadhā̍no̱ nāma̍ ma̱ho vaco̍bhi̱r vapu̍r dṛ̱śaye̍ ve̱nyo vy ā̍vaḥ ||
6.044.09a द्यु॒मत्त॑मं॒ दक्षं॑ धेह्य॒स्मे सेधा॒ जना॑नां पू॒र्वीररा॑तीः ।
6.044.09c वर्षी॑यो॒ वय॑ः कृणुहि॒ शची॑भि॒र्धन॑स्य सा॒ताव॒स्माँ अ॑विड्ढि ॥
6.044.09a dyu̱matta̍ma̱ṁ dakṣa̍ṁ dhehy a̱sme sedhā̱ janā̍nām pū̱rvīr arā̍tīḥ |
6.044.09c varṣī̍yo̱ vaya̍ḥ kṛṇuhi̱ śacī̍bhi̱r dhana̍sya sā̱tāv a̱smām̐ a̍viḍḍhi ||
6.044.10a इन्द्र॒ तुभ्य॒मिन्म॑घवन्नभूम व॒यं दा॒त्रे ह॑रिवो॒ मा वि वे॑नः ।
6.044.10c नकि॑रा॒पिर्द॑दृशे मर्त्य॒त्रा किम॒ङ्ग र॑ध्र॒चोद॑नं त्वाहुः ॥
6.044.10a indra̱ tubhya̱m in ma̍ghavann abhūma va̱yaṁ dā̱tre ha̍rivo̱ mā vi ve̍naḥ |
6.044.10c naki̍r ā̱pir da̍dṛśe martya̱trā kim a̱ṅga ra̍dhra̱coda̍naṁ tvāhuḥ ||
6.044.11a मा जस्व॑ने वृषभ नो ररीथा॒ मा ते॑ रे॒वत॑ः स॒ख्ये रि॑षाम ।
6.044.11c पू॒र्वीष्ट॑ इन्द्र नि॒ष्षिधो॒ जने॑षु ज॒ह्यसु॑ष्वी॒न्प्र वृ॒हापृ॑णतः ॥
6.044.11a mā jasva̍ne vṛṣabha no rarīthā̱ mā te̍ re̱vata̍ḥ sa̱khye ri̍ṣāma |
6.044.11c pū̱rvīṣ ṭa̍ indra ni̱ṣṣidho̱ jane̍ṣu ja̱hy asu̍ṣvī̱n pra vṛ̱hāpṛ̍ṇataḥ ||
6.044.12a उद॒भ्राणी॑व स्त॒नय॑न्निय॒र्तीन्द्रो॒ राधां॒स्यश्व्या॑नि॒ गव्या॑ ।
6.044.12c त्वम॑सि प्र॒दिव॑ः का॒रुधा॑या॒ मा त्वा॑दा॒मान॒ आ द॑भन्म॒घोन॑ः ॥
6.044.12a ud a̱bhrāṇī̍va sta̱naya̍nn iya̱rtīndro̱ rādhā̱ṁsy aśvyā̍ni̱ gavyā̍ |
6.044.12c tvam a̍si pra̱diva̍ḥ kā̱rudhā̍yā̱ mā tvā̍dā̱māna̱ ā da̍bhan ma̱ghona̍ḥ ||
6.044.13a अध्व॑र्यो वीर॒ प्र म॒हे सु॒ताना॒मिन्द्रा॑य भर॒ स ह्य॑स्य॒ राजा॑ ।
6.044.13c यः पू॒र्व्याभि॑रु॒त नूत॑नाभिर्गी॒र्भिर्वा॑वृ॒धे गृ॑ण॒तामृषी॑णाम् ॥
6.044.13a adhva̍ryo vīra̱ pra ma̱he su̱tānā̱m indrā̍ya bhara̱ sa hy a̍sya̱ rājā̍ |
6.044.13c yaḥ pū̱rvyābhi̍r u̱ta nūta̍nābhir gī̱rbhir vā̍vṛ̱dhe gṛ̍ṇa̱tām ṛṣī̍ṇām ||
6.044.14a अ॒स्य मदे॑ पु॒रु वर्पां॑सि वि॒द्वानिन्द्रो॑ वृ॒त्राण्य॑प्र॒ती ज॑घान ।
6.044.14c तमु॒ प्र हो॑षि॒ मधु॑मन्तमस्मै॒ सोमं॑ वी॒राय॑ शि॒प्रिणे॒ पिब॑ध्यै ॥
6.044.14a a̱sya made̍ pu̱ru varpā̍ṁsi vi̱dvān indro̍ vṛ̱trāṇy a̍pra̱tī ja̍ghāna |
6.044.14c tam u̱ pra ho̍ṣi̱ madhu̍mantam asmai̱ soma̍ṁ vī̱rāya̍ śi̱priṇe̱ piba̍dhyai ||
6.044.15a पाता॑ सु॒तमिन्द्रो॑ अस्तु॒ सोमं॒ हन्ता॑ वृ॒त्रं वज्रे॑ण मन्दसा॒नः ।
6.044.15c गन्ता॑ य॒ज्ञं प॑रा॒वत॑श्चि॒दच्छा॒ वसु॑र्धी॒नाम॑वि॒ता का॒रुधा॑याः ॥
6.044.15a pātā̍ su̱tam indro̍ astu̱ soma̱ṁ hantā̍ vṛ̱traṁ vajre̍ṇa mandasā̱naḥ |
6.044.15c gantā̍ ya̱jñam pa̍rā̱vata̍ś ci̱d acchā̱ vasu̍r dhī̱nām a̍vi̱tā kā̱rudhā̍yāḥ ||
6.044.16a इ॒दं त्यत्पात्र॑मिन्द्र॒पान॒मिन्द्र॑स्य प्रि॒यम॒मृत॑मपायि ।
6.044.16c मत्स॒द्यथा॑ सौमन॒साय॑ दे॒वं व्य१॒॑स्मद्द्वेषो॑ यु॒यव॒द्व्यंह॑ः ॥
6.044.16a i̱daṁ tyat pātra̍m indra̱pāna̱m indra̍sya pri̱yam a̱mṛta̍m apāyi |
6.044.16c matsa̱d yathā̍ saumana̱sāya̍ de̱vaṁ vy a1̱̍smad dveṣo̍ yu̱yava̱d vy aṁha̍ḥ ||
6.044.17a ए॒ना म॑न्दा॒नो ज॒हि शू॑र॒ शत्रू॑ञ्जा॒मिमजा॑मिं मघवन्न॒मित्रा॑न् ।
6.044.17c अ॒भि॒षे॒णाँ अ॒भ्या॒३॒॑देदि॑शाना॒न्परा॑च इन्द्र॒ प्र मृ॑णा ज॒ही च॑ ॥
6.044.17a e̱nā ma̍ndā̱no ja̱hi śū̍ra̱ śatrū̍ñ jā̱mim ajā̍mim maghavann a̱mitrā̍n |
6.044.17c a̱bhi̱ṣe̱ṇām̐ a̱bhy ā̱3̱̍dedi̍śānā̱n parā̍ca indra̱ pra mṛ̍ṇā ja̱hī ca̍ ||
6.044.18a आ॒सु ष्मा॑ णो मघवन्निन्द्र पृ॒त्स्व१॒॑स्मभ्यं॒ महि॒ वरि॑वः सु॒गं क॑ः ।
6.044.18c अ॒पां तो॒कस्य॒ तन॑यस्य जे॒ष इन्द्र॑ सू॒रीन्कृ॑णु॒हि स्मा॑ नो अ॒र्धम् ॥
6.044.18a ā̱su ṣmā̍ ṇo maghavann indra pṛ̱tsv a1̱̍smabhya̱m mahi̱ vari̍vaḥ su̱gaṁ ka̍ḥ |
6.044.18c a̱pāṁ to̱kasya̱ tana̍yasya je̱ṣa indra̍ sū̱rīn kṛ̍ṇu̱hi smā̍ no a̱rdham ||
6.044.19a आ त्वा॒ हर॑यो॒ वृष॑णो युजा॒ना वृष॑रथासो॒ वृष॑रश्म॒योऽत्या॑ः ।
6.044.19c अ॒स्म॒त्राञ्चो॒ वृष॑णो वज्र॒वाहो॒ वृष्णे॒ मदा॑य सु॒युजो॑ वहन्तु ॥
6.044.19a ā tvā̱ hara̍yo̱ vṛṣa̍ṇo yujā̱nā vṛṣa̍rathāso̱ vṛṣa̍raśma̱yo 'tyā̍ḥ |
6.044.19c a̱sma̱trāñco̱ vṛṣa̍ṇo vajra̱vāho̱ vṛṣṇe̱ madā̍ya su̱yujo̍ vahantu ||
6.044.20a आ ते॑ वृष॒न्वृष॑णो॒ द्रोण॑मस्थुर्घृत॒प्रुषो॒ नोर्मयो॒ मद॑न्तः ।
6.044.20c इन्द्र॒ प्र तुभ्यं॒ वृष॑भिः सु॒तानां॒ वृष्णे॑ भरन्ति वृष॒भाय॒ सोम॑म् ॥
6.044.20a ā te̍ vṛṣa̱n vṛṣa̍ṇo̱ droṇa̍m asthur ghṛta̱pruṣo̱ normayo̱ mada̍ntaḥ |
6.044.20c indra̱ pra tubhya̱ṁ vṛṣa̍bhiḥ su̱tānā̱ṁ vṛṣṇe̍ bharanti vṛṣa̱bhāya̱ soma̍m ||
6.044.21a वृषा॑सि दि॒वो वृ॑ष॒भः पृ॑थि॒व्या वृषा॒ सिन्धू॑नां वृष॒भः स्तिया॑नाम् ।
6.044.21c वृष्णे॑ त॒ इन्दु॑र्वृषभ पीपाय स्वा॒दू रसो॑ मधु॒पेयो॒ वरा॑य ॥
6.044.21a vṛṣā̍si di̱vo vṛ̍ṣa̱bhaḥ pṛ̍thi̱vyā vṛṣā̱ sindhū̍nāṁ vṛṣa̱bhaḥ stiyā̍nām |
6.044.21c vṛṣṇe̍ ta̱ indu̍r vṛṣabha pīpāya svā̱dū raso̍ madhu̱peyo̱ varā̍ya ||
6.044.22a अ॒यं दे॒वः सह॑सा॒ जाय॑मान॒ इन्द्रे॑ण यु॒जा प॒णिम॑स्तभायत् ।
6.044.22c अ॒यं स्वस्य॑ पि॒तुरायु॑धा॒नीन्दु॑रमुष्णा॒दशि॑वस्य मा॒याः ॥
6.044.22a a̱yaṁ de̱vaḥ saha̍sā̱ jāya̍māna̱ indre̍ṇa yu̱jā pa̱ṇim a̍stabhāyat |
6.044.22c a̱yaṁ svasya̍ pi̱tur āyu̍dhā̱nīndu̍r amuṣṇā̱d aśi̍vasya mā̱yāḥ ||
6.044.23a अ॒यम॑कृणोदु॒षस॑ः सु॒पत्नी॑र॒यं सूर्ये॑ अदधा॒ज्ज्योति॑र॒न्तः ।
6.044.23c अ॒यं त्रि॒धातु॑ दि॒वि रो॑च॒नेषु॑ त्रि॒तेषु॑ विन्दद॒मृतं॒ निगू॑ळ्हम् ॥
6.044.23a a̱yam a̍kṛṇod u̱ṣasa̍ḥ su̱patnī̍r a̱yaṁ sūrye̍ adadhā̱j jyoti̍r a̱ntaḥ |
6.044.23c a̱yaṁ tri̱dhātu̍ di̱vi ro̍ca̱neṣu̍ tri̱teṣu̍ vindad a̱mṛta̱ṁ nigū̍ḻham ||
6.044.24a अ॒यं द्यावा॑पृथि॒वी वि ष्क॑भायद॒यं रथ॑मयुनक्स॒प्तर॑श्मिम् ।
6.044.24c अ॒यं गोषु॒ शच्या॑ प॒क्वम॒न्तः सोमो॑ दाधार॒ दश॑यन्त्र॒मुत्स॑म् ॥
6.044.24a a̱yaṁ dyāvā̍pṛthi̱vī vi ṣka̍bhāyad a̱yaṁ ratha̍m ayunak sa̱ptara̍śmim |
6.044.24c a̱yaṁ goṣu̱ śacyā̍ pa̱kvam a̱ntaḥ somo̍ dādhāra̱ daśa̍yantra̱m utsa̍m ||


6.045.01a य आन॑यत्परा॒वत॒ः सुनी॑ती तु॒र्वशं॒ यदु॑म् ।
6.045.01c इन्द्र॒ः स नो॒ युवा॒ सखा॑ ॥
6.045.01a ya āna̍yat parā̱vata̱ḥ sunī̍tī tu̱rvaśa̱ṁ yadu̍m |
6.045.01c indra̱ḥ sa no̱ yuvā̱ sakhā̍ ||
6.045.02a अ॒वि॒प्रे चि॒द्वयो॒ दध॑दना॒शुना॑ चि॒दर्व॑ता ।
6.045.02c इन्द्रो॒ जेता॑ हि॒तं धन॑म् ॥
6.045.02a a̱vi̱pre ci̱d vayo̱ dadha̍d anā̱śunā̍ ci̱d arva̍tā |
6.045.02c indro̱ jetā̍ hi̱taṁ dhana̍m ||
6.045.03a म॒हीर॑स्य॒ प्रणी॑तयः पू॒र्वीरु॒त प्रश॑स्तयः ।
6.045.03c नास्य॑ क्षीयन्त ऊ॒तय॑ः ॥
6.045.03a ma̱hīr a̍sya̱ praṇī̍tayaḥ pū̱rvīr u̱ta praśa̍stayaḥ |
6.045.03c nāsya̍ kṣīyanta ū̱taya̍ḥ ||
6.045.04a सखा॑यो॒ ब्रह्म॑वाह॒सेऽर्च॑त॒ प्र च॑ गायत ।
6.045.04c स हि न॒ः प्रम॑तिर्म॒ही ॥
6.045.04a sakhā̍yo̱ brahma̍vāha̱se 'rca̍ta̱ pra ca̍ gāyata |
6.045.04c sa hi na̱ḥ prama̍tir ma̱hī ||
6.045.05a त्वमेक॑स्य वृत्रहन्नवि॒ता द्वयो॑रसि ।
6.045.05c उ॒तेदृशे॒ यथा॑ व॒यम् ॥
6.045.05a tvam eka̍sya vṛtrahann avi̱tā dvayo̍r asi |
6.045.05c u̱tedṛśe̱ yathā̍ va̱yam ||
6.045.06a नय॒सीद्वति॒ द्विष॑ः कृ॒णोष्यु॑क्थशं॒सिन॑ः ।
6.045.06c नृभि॑ः सु॒वीर॑ उच्यसे ॥
6.045.06a naya̱sīd v ati̱ dviṣa̍ḥ kṛ̱ṇoṣy u̍kthaśa̱ṁsina̍ḥ |
6.045.06c nṛbhi̍ḥ su̱vīra̍ ucyase ||
6.045.07a ब्र॒ह्माणं॒ ब्रह्म॑वाहसं गी॒र्भिः सखा॑यमृ॒ग्मिय॑म् ।
6.045.07c गां न दो॒हसे॑ हुवे ॥
6.045.07a bra̱hmāṇa̱m brahma̍vāhasaṁ gī̱rbhiḥ sakhā̍yam ṛ̱gmiya̍m |
6.045.07c gāṁ na do̱hase̍ huve ||
6.045.08a यस्य॒ विश्वा॑नि॒ हस्त॑योरू॒चुर्वसू॑नि॒ नि द्वि॒ता ।
6.045.08c वी॒रस्य॑ पृतना॒षह॑ः ॥
6.045.08a yasya̱ viśvā̍ni̱ hasta̍yor ū̱cur vasū̍ni̱ ni dvi̱tā |
6.045.08c vī̱rasya̍ pṛtanā̱ṣaha̍ḥ ||
6.045.09a वि दृ॒ळ्हानि॑ चिदद्रिवो॒ जना॑नां शचीपते ।
6.045.09c वृ॒ह मा॒या अ॑नानत ॥
6.045.09a vi dṛ̱ḻhāni̍ cid adrivo̱ janā̍nāṁ śacīpate |
6.045.09c vṛ̱ha mā̱yā a̍nānata ||
6.045.10a तमु॑ त्वा सत्य सोमपा॒ इन्द्र॑ वाजानां पते ।
6.045.10c अहू॑महि श्रव॒स्यव॑ः ॥
6.045.10a tam u̍ tvā satya somapā̱ indra̍ vājānām pate |
6.045.10c ahū̍mahi śrava̱syava̍ḥ ||
6.045.11a तमु॑ त्वा॒ यः पु॒रासि॑थ॒ यो वा॑ नू॒नं हि॒ते धने॑ ।
6.045.11c हव्य॒ः स श्रु॑धी॒ हव॑म् ॥
6.045.11a tam u̍ tvā̱ yaḥ pu̱rāsi̍tha̱ yo vā̍ nū̱naṁ hi̱te dhane̍ |
6.045.11c havya̱ḥ sa śru̍dhī̱ hava̍m ||
6.045.12a धी॒भिरर्व॑द्भि॒रर्व॑तो॒ वाजाँ॑ इन्द्र श्र॒वाय्या॑न् ।
6.045.12c त्वया॑ जेष्म हि॒तं धन॑म् ॥
6.045.12a dhī̱bhir arva̍dbhi̱r arva̍to̱ vājā̍m̐ indra śra̱vāyyā̍n |
6.045.12c tvayā̍ jeṣma hi̱taṁ dhana̍m ||
6.045.13a अभू॑रु वीर गिर्वणो म॒हाँ इ॑न्द्र॒ धने॑ हि॒ते ।
6.045.13c भरे॑ वितन्त॒साय्य॑ः ॥
6.045.13a abhū̍r u vīra girvaṇo ma̱hām̐ i̍ndra̱ dhane̍ hi̱te |
6.045.13c bhare̍ vitanta̱sāyya̍ḥ ||
6.045.14a या त॑ ऊ॒तिर॑मित्रहन्म॒क्षूज॑वस्त॒मास॑ति ।
6.045.14c तया॑ नो हिनुही॒ रथ॑म् ॥
6.045.14a yā ta̍ ū̱tir a̍mitrahan ma̱kṣūja̍vasta̱māsa̍ti |
6.045.14c tayā̍ no hinuhī̱ ratha̍m ||
6.045.15a स रथे॑न र॒थीत॑मो॒ऽस्माके॑नाभि॒युग्व॑ना ।
6.045.15c जेषि॑ जिष्णो हि॒तं धन॑म् ॥
6.045.15a sa rathe̍na ra̱thīta̍mo̱ 'smāke̍nābhi̱yugva̍nā |
6.045.15c jeṣi̍ jiṣṇo hi̱taṁ dhana̍m ||
6.045.16a य एक॒ इत्तमु॑ ष्टुहि कृष्टी॒नां विच॑र्षणिः ।
6.045.16c पति॑र्ज॒ज्ञे वृष॑क्रतुः ॥
6.045.16a ya eka̱ it tam u̍ ṣṭuhi kṛṣṭī̱nāṁ vica̍rṣaṇiḥ |
6.045.16c pati̍r ja̱jñe vṛṣa̍kratuḥ ||
6.045.17a यो गृ॑ण॒तामिदासि॑था॒पिरू॒ती शि॒वः सखा॑ ।
6.045.17c स त्वं न॑ इन्द्र मृळय ॥
6.045.17a yo gṛ̍ṇa̱tām id āsi̍thā̱pir ū̱tī śi̱vaḥ sakhā̍ |
6.045.17c sa tvaṁ na̍ indra mṛḻaya ||
6.045.18a धि॒ष्व वज्रं॒ गभ॑स्त्यो रक्षो॒हत्या॑य वज्रिवः ।
6.045.18c सा॒स॒ही॒ष्ठा अ॒भि स्पृध॑ः ॥
6.045.18a dhi̱ṣva vajra̱ṁ gabha̍styo rakṣo̱hatyā̍ya vajrivaḥ |
6.045.18c sā̱sa̱hī̱ṣṭhā a̱bhi spṛdha̍ḥ ||
6.045.19a प्र॒त्नं र॑यी॒णां युजं॒ सखा॑यं कीरि॒चोद॑नम् ।
6.045.19c ब्रह्म॑वाहस्तमं हुवे ॥
6.045.19a pra̱tnaṁ ra̍yī̱ṇāṁ yuja̱ṁ sakhā̍yaṁ kīri̱coda̍nam |
6.045.19c brahma̍vāhastamaṁ huve ||
6.045.20a स हि विश्वा॑नि॒ पार्थि॑वाँ॒ एको॒ वसू॑नि॒ पत्य॑ते ।
6.045.20c गिर्व॑णस्तमो॒ अध्रि॑गुः ॥
6.045.20a sa hi viśvā̍ni̱ pārthi̍vā̱m̐ eko̱ vasū̍ni̱ patya̍te |
6.045.20c girva̍ṇastamo̱ adhri̍guḥ ||
6.045.21a स नो॑ नि॒युद्भि॒रा पृ॑ण॒ कामं॒ वाजे॑भिर॒श्विभि॑ः ।
6.045.21c गोम॑द्भिर्गोपते धृ॒षत् ॥
6.045.21a sa no̍ ni̱yudbhi̱r ā pṛ̍ṇa̱ kāma̱ṁ vāje̍bhir a̱śvibhi̍ḥ |
6.045.21c goma̍dbhir gopate dhṛ̱ṣat ||
6.045.22a तद्वो॑ गाय सु॒ते सचा॑ पुरुहू॒ताय॒ सत्व॑ने ।
6.045.22c शं यद्गवे॒ न शा॒किने॑ ॥
6.045.22a tad vo̍ gāya su̱te sacā̍ puruhū̱tāya̱ satva̍ne |
6.045.22c śaṁ yad gave̱ na śā̱kine̍ ||
6.045.23a न घा॒ वसु॒र्नि य॑मते दा॒नं वाज॑स्य॒ गोम॑तः ।
6.045.23c यत्सी॒मुप॒ श्रव॒द्गिर॑ः ॥
6.045.23a na ghā̱ vasu̱r ni ya̍mate dā̱naṁ vāja̍sya̱ goma̍taḥ |
6.045.23c yat sī̱m upa̱ śrava̱d gira̍ḥ ||
6.045.24a कु॒वित्स॑स्य॒ प्र हि व्र॒जं गोम॑न्तं दस्यु॒हा गम॑त् ।
6.045.24c शची॑भि॒रप॑ नो वरत् ॥
6.045.24a ku̱vitsa̍sya̱ pra hi vra̱jaṁ goma̍ntaṁ dasyu̱hā gama̍t |
6.045.24c śacī̍bhi̱r apa̍ no varat ||
6.045.25a इ॒मा उ॑ त्वा शतक्रतो॒ऽभि प्र णो॑नुवु॒र्गिर॑ः ।
6.045.25c इन्द्र॑ व॒त्सं न मा॒तर॑ः ॥
6.045.25a i̱mā u̍ tvā śatakrato̱ 'bhi pra ṇo̍nuvu̱r gira̍ḥ |
6.045.25c indra̍ va̱tsaṁ na mā̱tara̍ḥ ||
6.045.26a दू॒णाशं॑ स॒ख्यं तव॒ गौर॑सि वीर गव्य॒ते ।
6.045.26c अश्वो॑ अश्वाय॒ते भ॑व ॥
6.045.26a dū̱ṇāśa̍ṁ sa̱khyaṁ tava̱ gaur a̍si vīra gavya̱te |
6.045.26c aśvo̍ aśvāya̱te bha̍va ||
6.045.27a स म॑न्दस्वा॒ ह्यन्ध॑सो॒ राध॑से त॒न्वा॑ म॒हे ।
6.045.27c न स्तो॒तारं॑ नि॒दे क॑रः ॥
6.045.27a sa ma̍ndasvā̱ hy andha̍so̱ rādha̍se ta̱nvā̍ ma̱he |
6.045.27c na sto̱tāra̍ṁ ni̱de ka̍raḥ ||
6.045.28a इ॒मा उ॑ त्वा सु॒तेसु॑ते॒ नक्ष॑न्ते गिर्वणो॒ गिर॑ः ।
6.045.28c व॒त्सं गावो॒ न धे॒नव॑ः ॥
6.045.28a i̱mā u̍ tvā su̱te-su̍te̱ nakṣa̍nte girvaṇo̱ gira̍ḥ |
6.045.28c va̱tsaṁ gāvo̱ na dhe̱nava̍ḥ ||
6.045.29a पु॒रू॒तमं॑ पुरू॒णां स्तो॑तॄ॒णां विवा॑चि ।
6.045.29c वाजे॑भिर्वाजय॒ताम् ॥
6.045.29a pu̱rū̱tama̍m purū̱ṇāṁ sto̍tṝ̱ṇāṁ vivā̍ci |
6.045.29c vāje̍bhir vājaya̱tām ||
6.045.30a अ॒स्माक॑मिन्द्र भूतु ते॒ स्तोमो॒ वाहि॑ष्ठो॒ अन्त॑मः ।
6.045.30c अ॒स्मान्रा॒ये म॒हे हि॑नु ॥
6.045.30a a̱smāka̍m indra bhūtu te̱ stomo̱ vāhi̍ṣṭho̱ anta̍maḥ |
6.045.30c a̱smān rā̱ye ma̱he hi̍nu ||
6.045.31a अधि॑ बृ॒बुः प॑णी॒नां वर्षि॑ष्ठे मू॒र्धन्न॑स्थात् ।
6.045.31c उ॒रुः कक्षो॒ न गा॒ङ्ग्यः ॥
6.045.31a adhi̍ bṛ̱buḥ pa̍ṇī̱nāṁ varṣi̍ṣṭhe mū̱rdhann a̍sthāt |
6.045.31c u̱ruḥ kakṣo̱ na gā̱ṅgyaḥ ||
6.045.32a यस्य॑ वा॒योरि॑व द्र॒वद्भ॒द्रा रा॒तिः स॑ह॒स्रिणी॑ ।
6.045.32c स॒द्यो दा॒नाय॒ मंह॑ते ॥
6.045.32a yasya̍ vā̱yor i̍va dra̱vad bha̱drā rā̱tiḥ sa̍ha̱sriṇī̍ |
6.045.32c sa̱dyo dā̱nāya̱ maṁha̍te ||
6.045.33a तत्सु नो॒ विश्वे॑ अ॒र्य आ सदा॑ गृणन्ति का॒रव॑ः ।
6.045.33c बृ॒बुं स॑हस्र॒दात॑मं सू॒रिं स॑हस्र॒सात॑मम् ॥
6.045.33a tat su no̱ viśve̍ a̱rya ā sadā̍ gṛṇanti kā̱rava̍ḥ |
6.045.33c bṛ̱buṁ sa̍hasra̱dāta̍maṁ sū̱riṁ sa̍hasra̱sāta̍mam ||


6.046.01a त्वामिद्धि हवा॑महे सा॒ता वाज॑स्य का॒रव॑ः ।
6.046.01c त्वां वृ॒त्रेष्वि॑न्द्र॒ सत्प॑तिं॒ नर॒स्त्वां काष्ठा॒स्वर्व॑तः ॥
6.046.01a tvām id dhi havā̍mahe sā̱tā vāja̍sya kā̱rava̍ḥ |
6.046.01c tvāṁ vṛ̱treṣv i̍ndra̱ satpa̍ti̱ṁ nara̱s tvāṁ kāṣṭhā̱sv arva̍taḥ ||
6.046.02a स त्वं न॑श्चित्र वज्रहस्त धृष्णु॒या म॒हः स्त॑वा॒नो अ॑द्रिवः ।
6.046.02c गामश्वं॑ र॒थ्य॑मिन्द्र॒ सं कि॑र स॒त्रा वाजं॒ न जि॒ग्युषे॑ ॥
6.046.02a sa tvaṁ na̍ś citra vajrahasta dhṛṣṇu̱yā ma̱haḥ sta̍vā̱no a̍drivaḥ |
6.046.02c gām aśva̍ṁ ra̱thya̍m indra̱ saṁ ki̍ra sa̱trā vāja̱ṁ na ji̱gyuṣe̍ ||
6.046.03a यः स॑त्रा॒हा विच॑र्षणि॒रिन्द्रं॒ तं हू॑महे व॒यम् ।
6.046.03c सह॑स्रमुष्क॒ तुवि॑नृम्ण॒ सत्प॑ते॒ भवा॑ स॒मत्सु॑ नो वृ॒धे ॥
6.046.03a yaḥ sa̍trā̱hā vica̍rṣaṇi̱r indra̱ṁ taṁ hū̍mahe va̱yam |
6.046.03c saha̍sramuṣka̱ tuvi̍nṛmṇa̱ satpa̍te̱ bhavā̍ sa̱matsu̍ no vṛ̱dhe ||
6.046.04a बाध॑से॒ जना॑न्वृष॒भेव॑ म॒न्युना॒ घृषौ॑ मी॒ळ्ह ऋ॑चीषम ।
6.046.04c अ॒स्माकं॑ बोध्यवि॒ता म॑हाध॒ने त॒नूष्व॒प्सु सूर्ये॑ ॥
6.046.04a bādha̍se̱ janā̍n vṛṣa̱bheva̍ ma̱nyunā̱ ghṛṣau̍ mī̱ḻha ṛ̍cīṣama |
6.046.04c a̱smāka̍m bodhy avi̱tā ma̍hādha̱ne ta̱nūṣv a̱psu sūrye̍ ||
6.046.05a इन्द्र॒ ज्येष्ठं॑ न॒ आ भ॑रँ॒ ओजि॑ष्ठं॒ पपु॑रि॒ श्रव॑ः ।
6.046.05c येने॒मे चि॑त्र वज्रहस्त॒ रोद॑सी॒ ओभे सु॑शिप्र॒ प्राः ॥
6.046.05a indra̱ jyeṣṭha̍ṁ na̱ ā bha̍ra̱m̐ oji̍ṣṭha̱m papu̍ri̱ śrava̍ḥ |
6.046.05c yene̱me ci̍tra vajrahasta̱ roda̍sī̱ obhe su̍śipra̱ prāḥ ||
6.046.06a त्वामु॒ग्रमव॑से चर्षणी॒सहं॒ राज॑न्दे॒वेषु॑ हूमहे ।
6.046.06c विश्वा॒ सु नो॑ विथु॒रा पि॑ब्द॒ना व॑सो॒ऽमित्रा॑न्सु॒षहा॑न्कृधि ॥
6.046.06a tvām u̱gram ava̍se carṣaṇī̱saha̱ṁ rāja̍n de̱veṣu̍ hūmahe |
6.046.06c viśvā̱ su no̍ vithu̱rā pi̍bda̱nā va̍so̱ 'mitrā̍n su̱ṣahā̍n kṛdhi ||
6.046.07a यदि॑न्द्र॒ नाहु॑षी॒ष्वाँ ओजो॑ नृ॒म्णं च॑ कृ॒ष्टिषु॑ ।
6.046.07c यद्वा॒ पञ्च॑ क्षिती॒नां द्यु॒म्नमा भ॑र स॒त्रा विश्वा॑नि॒ पौंस्या॑ ॥
6.046.07a yad i̍ndra̱ nāhu̍ṣī̱ṣv ām̐ ojo̍ nṛ̱mṇaṁ ca̍ kṛ̱ṣṭiṣu̍ |
6.046.07c yad vā̱ pañca̍ kṣitī̱nāṁ dyu̱mnam ā bha̍ra sa̱trā viśvā̍ni̱ pauṁsyā̍ ||
6.046.08a यद्वा॑ तृ॒क्षौ म॑घवन्द्रु॒ह्यावा जने॒ यत्पू॒रौ कच्च॒ वृष्ण्य॑म् ।
6.046.08c अ॒स्मभ्यं॒ तद्रि॑रीहि॒ सं नृ॒षाह्ये॒ऽमित्रा॑न्पृ॒त्सु तु॒र्वणे॑ ॥
6.046.08a yad vā̍ tṛ̱kṣau ma̍ghavan dru̱hyāv ā jane̱ yat pū̱rau kac ca̱ vṛṣṇya̍m |
6.046.08c a̱smabhya̱ṁ tad ri̍rīhi̱ saṁ nṛ̱ṣāhye̱ 'mitrā̍n pṛ̱tsu tu̱rvaṇe̍ ||
6.046.09a इन्द्र॑ त्रि॒धातु॑ शर॒णं त्रि॒वरू॑थं स्वस्ति॒मत् ।
6.046.09c छ॒र्दिर्य॑च्छ म॒घव॑द्भ्यश्च॒ मह्यं॑ च या॒वया॑ दि॒द्युमे॑भ्यः ॥
6.046.09a indra̍ tri̱dhātu̍ śara̱ṇaṁ tri̱varū̍thaṁ svasti̱mat |
6.046.09c cha̱rdir ya̍ccha ma̱ghava̍dbhyaś ca̱ mahya̍ṁ ca yā̱vayā̍ di̱dyum e̍bhyaḥ ||
6.046.10a ये ग॑व्य॒ता मन॑सा॒ शत्रु॑माद॒भुर॑भिप्र॒घ्नन्ति॑ धृष्णु॒या ।
6.046.10c अध॑ स्मा नो मघवन्निन्द्र गिर्वणस्तनू॒पा अन्त॑मो भव ॥
6.046.10a ye ga̍vya̱tā mana̍sā̱ śatru̍m āda̱bhur a̍bhipra̱ghnanti̍ dhṛṣṇu̱yā |
6.046.10c adha̍ smā no maghavann indra girvaṇas tanū̱pā anta̍mo bhava ||
6.046.11a अध॑ स्मा नो वृ॒धे भ॒वेन्द्र॑ ना॒यम॑वा यु॒धि ।
6.046.11c यद॒न्तरि॑क्षे प॒तय॑न्ति प॒र्णिनो॑ दि॒द्यव॑स्ति॒ग्ममू॑र्धानः ॥
6.046.11a adha̍ smā no vṛ̱dhe bha̱vendra̍ nā̱yam a̍vā yu̱dhi |
6.046.11c yad a̱ntari̍kṣe pa̱taya̍nti pa̱rṇino̍ di̱dyava̍s ti̱gmamū̍rdhānaḥ ||
6.046.12a यत्र॒ शूरा॑सस्त॒न्वो॑ वितन्व॒ते प्रि॒या शर्म॑ पितॄ॒णाम् ।
6.046.12c अध॑ स्मा यच्छ त॒न्वे॒३॒॑ तने॑ च छ॒र्दिर॒चित्तं॑ या॒वय॒ द्वेष॑ः ॥
6.046.12a yatra̱ śūrā̍sas ta̱nvo̍ vitanva̱te pri̱yā śarma̍ pitṝ̱ṇām |
6.046.12c adha̍ smā yaccha ta̱nve̱3̱̍ tane̍ ca cha̱rdir a̱citta̍ṁ yā̱vaya̱ dveṣa̍ḥ ||
6.046.13a यदि॑न्द्र॒ सर्गे॒ अर्व॑तश्चो॒दया॑से महाध॒ने ।
6.046.13c अ॒स॒म॒ने अध्व॑नि वृजि॒ने प॒थि श्ये॒नाँ इ॑व श्रवस्य॒तः ॥
6.046.13a yad i̍ndra̱ sarge̱ arva̍taś co̱dayā̍se mahādha̱ne |
6.046.13c a̱sa̱ma̱ne adhva̍ni vṛji̱ne pa̱thi śye̱nām̐ i̍va śravasya̱taḥ ||
6.046.14a सिन्धूँ॑रिव प्रव॒ण आ॑शु॒या य॒तो यदि॒ क्लोश॒मनु॒ ष्वणि॑ ।
6.046.14c आ ये वयो॒ न वर्वृ॑त॒त्यामि॑षि गृभी॒ता बा॒ह्वोर्गवि॑ ॥
6.046.14a sindhū̍m̐r iva prava̱ṇa ā̍śu̱yā ya̱to yadi̱ klośa̱m anu̱ ṣvaṇi̍ |
6.046.14c ā ye vayo̱ na varvṛ̍ta̱ty āmi̍ṣi gṛbhī̱tā bā̱hvor gavi̍ ||


6.047.01a स्वा॒दुष्किला॒यं मधु॑माँ उ॒तायं ती॒व्रः किला॒यं रस॑वाँ उ॒तायम् ।
6.047.01c उ॒तो न्व१॒॑स्य प॑पि॒वांस॒मिन्द्रं॒ न कश्च॒न स॑हत आह॒वेषु॑ ॥
6.047.01a svā̱duṣ kilā̱yam madhu̍mām̐ u̱tāyaṁ tī̱vraḥ kilā̱yaṁ rasa̍vām̐ u̱tāyam |
6.047.01c u̱to nv a1̱̍sya pa̍pi̱vāṁsa̱m indra̱ṁ na kaś ca̱na sa̍hata āha̱veṣu̍ ||
6.047.02a अ॒यं स्वा॒दुरि॒ह मदि॑ष्ठ आस॒ यस्येन्द्रो॑ वृत्र॒हत्ये॑ म॒माद॑ ।
6.047.02c पु॒रूणि॒ यश्च्यौ॒त्ना शम्ब॑रस्य॒ वि न॑व॒तिं नव॑ च दे॒ह्यो॒३॒॑ हन् ॥
6.047.02a a̱yaṁ svā̱dur i̱ha madi̍ṣṭha āsa̱ yasyendro̍ vṛtra̱hatye̍ ma̱māda̍ |
6.047.02c pu̱rūṇi̱ yaś cyau̱tnā śamba̍rasya̱ vi na̍va̱tiṁ nava̍ ca de̱hyo̱3̱̍ han ||
6.047.03a अ॒यं मे॑ पी॒त उदि॑यर्ति॒ वाच॑म॒यं म॑नी॒षामु॑श॒तीम॑जीगः ।
6.047.03c अ॒यं षळु॒र्वीर॑मिमीत॒ धीरो॒ न याभ्यो॒ भुव॑नं॒ कच्च॒नारे ॥
6.047.03a a̱yam me̍ pī̱ta ud i̍yarti̱ vāca̍m a̱yam ma̍nī̱ṣām u̍śa̱tīm a̍jīgaḥ |
6.047.03c a̱yaṁ ṣaḻ u̱rvīr a̍mimīta̱ dhīro̱ na yābhyo̱ bhuva̍na̱ṁ kac ca̱nāre ||
6.047.04a अ॒यं स यो व॑रि॒माणं॑ पृथि॒व्या व॒र्ष्माणं॑ दि॒वो अकृ॑णोद॒यं सः ।
6.047.04c अ॒यं पी॒यूषं॑ ति॒सृषु॑ प्र॒वत्सु॒ सोमो॑ दाधारो॒र्व१॒॑न्तरि॑क्षम् ॥
6.047.04a a̱yaṁ sa yo va̍ri̱māṇa̍m pṛthi̱vyā va̱rṣmāṇa̍ṁ di̱vo akṛ̍ṇod a̱yaṁ saḥ |
6.047.04c a̱yam pī̱yūṣa̍ṁ ti̱sṛṣu̍ pra̱vatsu̱ somo̍ dādhāro̱rv a1̱̍ntari̍kṣam ||
6.047.05a अ॒यं वि॑दच्चित्र॒दृशी॑क॒मर्ण॑ः शु॒क्रस॑द्मनामु॒षसा॒मनी॑के ।
6.047.05c अ॒यं म॒हान्म॑ह॒ता स्कम्भ॑ने॒नोद्द्याम॑स्तभ्नाद्वृष॒भो म॒रुत्वा॑न् ॥
6.047.05a a̱yaṁ vi̍dac citra̱dṛśī̍ka̱m arṇa̍ḥ śu̱krasa̍dmanām u̱ṣasā̱m anī̍ke |
6.047.05c a̱yam ma̱hān ma̍ha̱tā skambha̍ne̱nod dyām a̍stabhnād vṛṣa̱bho ma̱rutvā̍n ||
6.047.06a धृ॒षत्पि॑ब क॒लशे॒ सोम॑मिन्द्र वृत्र॒हा शू॑र सम॒रे वसू॑नाम् ।
6.047.06c माध्यं॑दिने॒ सव॑न॒ आ वृ॑षस्व रयि॒स्थानो॑ र॒यिम॒स्मासु॑ धेहि ॥
6.047.06a dhṛ̱ṣat pi̍ba ka̱laśe̱ soma̍m indra vṛtra̱hā śū̍ra sama̱re vasū̍nām |
6.047.06c mādhya̍ṁdine̱ sava̍na̱ ā vṛ̍ṣasva rayi̱sthāno̍ ra̱yim a̱smāsu̍ dhehi ||
6.047.07a इन्द्र॒ प्र ण॑ः पुरए॒तेव॑ पश्य॒ प्र नो॑ नय प्रत॒रं वस्यो॒ अच्छ॑ ।
6.047.07c भवा॑ सुपा॒रो अ॑तिपार॒यो नो॒ भवा॒ सुनी॑तिरु॒त वा॒मनी॑तिः ॥
6.047.07a indra̱ pra ṇa̍ḥ purae̱teva̍ paśya̱ pra no̍ naya prata̱raṁ vasyo̱ accha̍ |
6.047.07c bhavā̍ supā̱ro a̍tipāra̱yo no̱ bhavā̱ sunī̍tir u̱ta vā̱manī̍tiḥ ||
6.047.08a उ॒रुं नो॑ लो॒कमनु॑ नेषि वि॒द्वान्स्व॑र्व॒ज्ज्योति॒रभ॑यं स्व॒स्ति ।
6.047.08c ऋ॒ष्वा त॑ इन्द्र॒ स्थवि॑रस्य बा॒हू उप॑ स्थेयाम शर॒णा बृ॒हन्ता॑ ॥
6.047.08a u̱ruṁ no̍ lo̱kam anu̍ neṣi vi̱dvān sva̍rva̱j jyoti̱r abha̍yaṁ sva̱sti |
6.047.08c ṛ̱ṣvā ta̍ indra̱ sthavi̍rasya bā̱hū upa̍ stheyāma śara̱ṇā bṛ̱hantā̍ ||
6.047.09a वरि॑ष्ठे न इन्द्र व॒न्धुरे॑ धा॒ वहि॑ष्ठयोः शताव॒न्नश्व॑यो॒रा ।
6.047.09c इष॒मा व॑क्षी॒षां वर्षि॑ष्ठां॒ मा न॑स्तारीन्मघव॒न्रायो॑ अ॒र्यः ॥
6.047.09a vari̍ṣṭhe na indra va̱ndhure̍ dhā̱ vahi̍ṣṭhayoḥ śatāva̱nn aśva̍yo̱r ā |
6.047.09c iṣa̱m ā va̍kṣī̱ṣāṁ varṣi̍ṣṭhā̱m mā na̍s tārīn maghava̱n rāyo̍ a̱ryaḥ ||
6.047.10a इन्द्र॑ मृ॒ळ मह्यं॑ जी॒वातु॑मिच्छ चो॒दय॒ धिय॒मय॑सो॒ न धारा॑म् ।
6.047.10c यत्किं चा॒हं त्वा॒युरि॒दं वदा॑मि॒ तज्जु॑षस्व कृ॒धि मा॑ दे॒वव॑न्तम् ॥
6.047.10a indra̍ mṛ̱ḻa mahya̍ṁ jī̱vātu̍m iccha co̱daya̱ dhiya̱m aya̍so̱ na dhārā̍m |
6.047.10c yat kiṁ cā̱haṁ tvā̱yur i̱daṁ vadā̍mi̱ taj ju̍ṣasva kṛ̱dhi mā̍ de̱vava̍ntam ||
6.047.11a त्रा॒तार॒मिन्द्र॑मवि॒तार॒मिन्द्रं॒ हवे॑हवे सु॒हवं॒ शूर॒मिन्द्र॑म् ।
6.047.11c ह्वया॑मि श॒क्रं पु॑रुहू॒तमिन्द्रं॑ स्व॒स्ति नो॑ म॒घवा॑ धा॒त्विन्द्र॑ः ॥
6.047.11a trā̱tāra̱m indra̍m avi̱tāra̱m indra̱ṁ have̍-have su̱hava̱ṁ śūra̱m indra̍m |
6.047.11c hvayā̍mi śa̱kram pu̍ruhū̱tam indra̍ṁ sva̱sti no̍ ma̱ghavā̍ dhā̱tv indra̍ḥ ||
6.047.12a इन्द्र॑ः सु॒त्रामा॒ स्ववाँ॒ अवो॑भिः सुमृळी॒को भ॑वतु वि॒श्ववे॑दाः ।
6.047.12c बाध॑तां॒ द्वेषो॒ अभ॑यं कृणोतु सु॒वीर्य॑स्य॒ पत॑यः स्याम ॥
6.047.12a indra̍ḥ su̱trāmā̱ svavā̱m̐ avo̍bhiḥ sumṛḻī̱ko bha̍vatu vi̱śvave̍dāḥ |
6.047.12c bādha̍tā̱ṁ dveṣo̱ abha̍yaṁ kṛṇotu su̱vīrya̍sya̱ pata̍yaḥ syāma ||
6.047.13a तस्य॑ व॒यं सु॑म॒तौ य॒ज्ञिय॒स्यापि॑ भ॒द्रे सौ॑मन॒से स्या॑म ।
6.047.13c स सु॒त्रामा॒ स्ववाँ॒ इन्द्रो॑ अ॒स्मे आ॒राच्चि॒द्द्वेष॑ः सनु॒तर्यु॑योतु ॥
6.047.13a tasya̍ va̱yaṁ su̍ma̱tau ya̱jñiya̱syāpi̍ bha̱dre sau̍mana̱se syā̍ma |
6.047.13c sa su̱trāmā̱ svavā̱m̐ indro̍ a̱sme ā̱rāc ci̱d dveṣa̍ḥ sanu̱tar yu̍yotu ||
6.047.14a अव॒ त्वे इ॑न्द्र प्र॒वतो॒ नोर्मिर्गिरो॒ ब्रह्मा॑णि नि॒युतो॑ धवन्ते ।
6.047.14c उ॒रू न राध॒ः सव॑ना पु॒रूण्य॒पो गा व॑ज्रिन्युवसे॒ समिन्दू॑न् ॥
6.047.14a ava̱ tve i̍ndra pra̱vato̱ normir giro̱ brahmā̍ṇi ni̱yuto̍ dhavante |
6.047.14c u̱rū na rādha̱ḥ sava̍nā pu̱rūṇy a̱po gā va̍jrin yuvase̱ sam indū̍n ||
6.047.15a क ईं॑ स्तव॒त्कः पृ॑णा॒त्को य॑जाते॒ यदु॒ग्रमिन्म॒घवा॑ वि॒श्वहावे॑त् ।
6.047.15c पादा॑विव प्र॒हर॑न्न॒न्यम॑न्यं कृ॒णोति॒ पूर्व॒मप॑रं॒ शची॑भिः ॥
6.047.15a ka ī̍ṁ stava̱t kaḥ pṛ̍ṇā̱t ko ya̍jāte̱ yad u̱gram in ma̱ghavā̍ vi̱śvahāve̍t |
6.047.15c pādā̍v iva pra̱hara̍nn a̱nyam-a̍nyaṁ kṛ̱ṇoti̱ pūrva̱m apa̍ra̱ṁ śacī̍bhiḥ ||
6.047.16a शृ॒ण्वे वी॒र उ॒ग्रमु॑ग्रं दमा॒यन्न॒न्यम॑न्यमतिनेनी॒यमा॑नः ।
6.047.16c ए॒ध॒मा॒न॒द्विळु॒भय॑स्य॒ राजा॑ चोष्कू॒यते॒ विश॒ इन्द्रो॑ मनु॒ष्या॑न् ॥
6.047.16a śṛ̱ṇve vī̱ra u̱gram-u̍graṁ damā̱yann a̱nyam-a̍nyam atinenī̱yamā̍naḥ |
6.047.16c e̱dha̱mā̱na̱dviḻ u̱bhaya̍sya̱ rājā̍ coṣkū̱yate̱ viśa̱ indro̍ manu̱ṣyā̍n ||
6.047.17a परा॒ पूर्वे॑षां स॒ख्या वृ॑णक्ति वि॒तर्तु॑राणो॒ अप॑रेभिरेति ।
6.047.17c अना॑नुभूतीरवधून्वा॒नः पू॒र्वीरिन्द्र॑ः श॒रद॑स्तर्तरीति ॥
6.047.17a parā̱ pūrve̍ṣāṁ sa̱khyā vṛ̍ṇakti vi̱tartu̍rāṇo̱ apa̍rebhir eti |
6.047.17c anā̍nubhūtīr avadhūnvā̱naḥ pū̱rvīr indra̍ḥ śa̱rada̍s tartarīti ||
6.047.18a रू॒पंरू॑पं॒ प्रति॑रूपो बभूव॒ तद॑स्य रू॒पं प्र॑ति॒चक्ष॑णाय ।
6.047.18c इन्द्रो॑ मा॒याभि॑ः पुरु॒रूप॑ ईयते यु॒क्ता ह्य॑स्य॒ हर॑यः श॒ता दश॑ ॥
6.047.18a rū̱paṁ-rū̍pa̱m prati̍rūpo babhūva̱ tad a̍sya rū̱pam pra̍ti̱cakṣa̍ṇāya |
6.047.18c indro̍ mā̱yābhi̍ḥ puru̱rūpa̍ īyate yu̱ktā hy a̍sya̱ hara̍yaḥ śa̱tā daśa̍ ||
6.047.19a यु॒जा॒नो ह॒रिता॒ रथे॒ भूरि॒ त्वष्टे॒ह रा॑जति ।
6.047.19c को वि॒श्वाहा॑ द्विष॒तः पक्ष॑ आसत उ॒तासी॑नेषु सू॒रिषु॑ ॥
6.047.19a yu̱jā̱no ha̱ritā̱ rathe̱ bhūri̱ tvaṣṭe̱ha rā̍jati |
6.047.19c ko vi̱śvāhā̍ dviṣa̱taḥ pakṣa̍ āsata u̱tāsī̍neṣu sū̱riṣu̍ ||
6.047.20a अ॒ग॒व्यू॒ति क्षेत्र॒माग॑न्म देवा उ॒र्वी स॒ती भूमि॑रंहूर॒णाभू॑त् ।
6.047.20c बृह॑स्पते॒ प्र चि॑कित्सा॒ गवि॑ष्टावि॒त्था स॒ते ज॑रि॒त्र इ॑न्द्र॒ पन्था॑म् ॥
6.047.20a a̱ga̱vyū̱ti kṣetra̱m āga̍nma devā u̱rvī sa̱tī bhūmi̍r aṁhūra̱ṇābhū̍t |
6.047.20c bṛha̍spate̱ pra ci̍kitsā̱ gavi̍ṣṭāv i̱tthā sa̱te ja̍ri̱tra i̍ndra̱ panthā̍m ||
6.047.21a दि॒वेदि॑वे स॒दृशी॑र॒न्यमर्धं॑ कृ॒ष्णा अ॑सेध॒दप॒ सद्म॑नो॒ जाः ।
6.047.21c अह॑न्दा॒सा वृ॑ष॒भो व॑स्न॒यन्तो॒दव्र॑जे व॒र्चिनं॒ शम्ब॑रं च ॥
6.047.21a di̱ve-di̍ve sa̱dṛśī̍r a̱nyam ardha̍ṁ kṛ̱ṣṇā a̍sedha̱d apa̱ sadma̍no̱ jāḥ |
6.047.21c aha̍n dā̱sā vṛ̍ṣa̱bho va̍sna̱yanto̱davra̍je va̱rcina̱ṁ śamba̍raṁ ca ||
6.047.22a प्र॒स्तो॒क इन्नु राध॑सस्त इन्द्र॒ दश॒ कोश॑यी॒र्दश॑ वा॒जिनो॑ऽदात् ।
6.047.22c दिवो॑दासादतिथि॒ग्वस्य॒ राध॑ः शाम्ब॒रं वसु॒ प्रत्य॑ग्रभीष्म ॥
6.047.22a pra̱sto̱ka in nu rādha̍sas ta indra̱ daśa̱ kośa̍yī̱r daśa̍ vā̱jino̍ 'dāt |
6.047.22c divo̍dāsād atithi̱gvasya̱ rādha̍ḥ śāmba̱raṁ vasu̱ praty a̍grabhīṣma ||
6.047.23a दशाश्वा॒न्दश॒ कोशा॒न्दश॒ वस्त्राधि॑भोजना ।
6.047.23c दशो॑ हिरण्यपि॒ण्डान्दिवो॑दासादसानिषम् ॥
6.047.23a daśāśvā̱n daśa̱ kośā̱n daśa̱ vastrādhi̍bhojanā |
6.047.23c daśo̍ hiraṇyapi̱ṇḍān divo̍dāsād asāniṣam ||
6.047.24a दश॒ रथा॒न्प्रष्टि॑मतः श॒तं गा अथ॑र्वभ्यः ।
6.047.24c अ॒श्व॒थः पा॒यवे॑ऽदात् ॥
6.047.24a daśa̱ rathā̱n praṣṭi̍mataḥ śa̱taṁ gā atha̍rvabhyaḥ |
6.047.24c a̱śva̱thaḥ pā̱yave̍ 'dāt ||
6.047.25a महि॒ राधो॑ वि॒श्वज॑न्यं॒ दधा॑नान्भ॒रद्वा॑जान्सार्ञ्ज॒यो अ॒भ्य॑यष्ट ॥
6.047.25a mahi̱ rādho̍ vi̱śvaja̍nya̱ṁ dadhā̍nān bha̱radvā̍jān sārñja̱yo a̱bhy a̍yaṣṭa ||
6.047.26a वन॑स्पते वी॒ड्व॑ङ्गो॒ हि भू॒या अ॒स्मत्स॑खा प्र॒तर॑णः सु॒वीर॑ः ।
6.047.26c गोभि॒ः संन॑द्धो असि वी॒ळय॑स्वास्था॒ता ते॑ जयतु॒ जेत्वा॑नि ॥
6.047.26a vana̍spate vī̱ḍva̍ṅgo̱ hi bhū̱yā a̱smatsa̍khā pra̱tara̍ṇaḥ su̱vīra̍ḥ |
6.047.26c gobhi̱ḥ saṁna̍ddho asi vī̱ḻaya̍svāsthā̱tā te̍ jayatu̱ jetvā̍ni ||
6.047.27a दि॒वस्पृ॑थि॒व्याः पर्योज॒ उद्भृ॑तं॒ वन॒स्पति॑भ्य॒ः पर्याभृ॑तं॒ सह॑ः ।
6.047.27c अ॒पामो॒ज्मानं॒ परि॒ गोभि॒रावृ॑त॒मिन्द्र॑स्य॒ वज्रं॑ ह॒विषा॒ रथं॑ यज ॥
6.047.27a di̱vas pṛ̍thi̱vyāḥ pary oja̱ udbhṛ̍ta̱ṁ vana̱spati̍bhya̱ḥ pary ābhṛ̍ta̱ṁ saha̍ḥ |
6.047.27c a̱pām o̱jmāna̱m pari̱ gobhi̱r āvṛ̍ta̱m indra̍sya̱ vajra̍ṁ ha̱viṣā̱ ratha̍ṁ yaja ||
6.047.28a इन्द्र॑स्य॒ वज्रो॑ म॒रुता॒मनी॑कं मि॒त्रस्य॒ गर्भो॒ वरु॑णस्य॒ नाभि॑ः ।
6.047.28c सेमां नो॑ ह॒व्यदा॑तिं जुषा॒णो देव॑ रथ॒ प्रति॑ ह॒व्या गृ॑भाय ॥
6.047.28a indra̍sya̱ vajro̍ ma̱rutā̱m anī̍kam mi̱trasya̱ garbho̱ varu̍ṇasya̱ nābhi̍ḥ |
6.047.28c semāṁ no̍ ha̱vyadā̍tiṁ juṣā̱ṇo deva̍ ratha̱ prati̍ ha̱vyā gṛ̍bhāya ||
6.047.29a उप॑ श्वासय पृथि॒वीमु॒त द्यां पु॑रु॒त्रा ते॑ मनुतां॒ विष्ठि॑तं॒ जग॑त् ।
6.047.29c स दु॑न्दुभे स॒जूरिन्द्रे॑ण दे॒वैर्दू॒राद्दवी॑यो॒ अप॑ सेध॒ शत्रू॑न् ॥
6.047.29a upa̍ śvāsaya pṛthi̱vīm u̱ta dyām pu̍ru̱trā te̍ manutā̱ṁ viṣṭhi̍ta̱ṁ jaga̍t |
6.047.29c sa du̍ndubhe sa̱jūr indre̍ṇa de̱vair dū̱rād davī̍yo̱ apa̍ sedha̱ śatrū̍n ||
6.047.30a आ क्र॑न्दय॒ बल॒मोजो॑ न॒ आ धा॒ निः ष्ट॑निहि दुरि॒ता बाध॑मानः ।
6.047.30c अप॑ प्रोथ दुन्दुभे दु॒च्छुना॑ इ॒त इन्द्र॑स्य मु॒ष्टिर॑सि वी॒ळय॑स्व ॥
6.047.30a ā kra̍ndaya̱ bala̱m ojo̍ na̱ ā dhā̱ niḥ ṣṭa̍nihi duri̱tā bādha̍mānaḥ |
6.047.30c apa̍ protha dundubhe du̱cchunā̍ i̱ta indra̍sya mu̱ṣṭir a̍si vī̱ḻaya̍sva ||
6.047.31a आमूर॑ज प्र॒त्याव॑र्तये॒माः के॑तु॒मद्दु॑न्दु॒भिर्वा॑वदीति ।
6.047.31c समश्व॑पर्णा॒श्चर॑न्ति नो॒ नरो॒ऽस्माक॑मिन्द्र र॒थिनो॑ जयन्तु ॥
6.047.31a āmūr a̍ja pra̱tyāva̍rtaye̱māḥ ke̍tu̱mad du̍ndu̱bhir vā̍vadīti |
6.047.31c sam aśva̍parṇā̱ś cara̍nti no̱ naro̱ 'smāka̍m indra ra̱thino̍ jayantu ||


6.048.01a य॒ज्ञाय॑ज्ञा वो अ॒ग्नये॑ गि॒रागि॑रा च॒ दक्ष॑से ।
6.048.01c प्रप्र॑ व॒यम॒मृतं॑ जा॒तवे॑दसं प्रि॒यं मि॒त्रं न शं॑सिषम् ॥
6.048.01a ya̱jñā-ya̍jñā vo a̱gnaye̍ gi̱rā-gi̍rā ca̱ dakṣa̍se |
6.048.01c pra-pra̍ va̱yam a̱mṛta̍ṁ jā̱tave̍dasam pri̱yam mi̱traṁ na śa̍ṁsiṣam ||
6.048.02a ऊ॒र्जो नपा॑तं॒ स हि॒नायम॑स्म॒युर्दाशे॑म ह॒व्यदा॑तये ।
6.048.02c भुव॒द्वाजे॑ष्ववि॒ता भुव॑द्वृ॒ध उ॒त त्रा॒ता त॒नूना॑म् ॥
6.048.02a ū̱rjo napā̍ta̱ṁ sa hi̱nāyam a̍sma̱yur dāśe̍ma ha̱vyadā̍taye |
6.048.02c bhuva̱d vāje̍ṣv avi̱tā bhuva̍d vṛ̱dha u̱ta trā̱tā ta̱nūnā̍m ||
6.048.03a वृषा॒ ह्य॑ग्ने अ॒जरो॑ म॒हान्वि॒भास्य॒र्चिषा॑ ।
6.048.03c अज॑स्रेण शो॒चिषा॒ शोशु॑चच्छुचे सुदी॒तिभि॒ः सु दी॑दिहि ॥
6.048.03a vṛṣā̱ hy a̍gne a̱jaro̍ ma̱hān vi̱bhāsy a̱rciṣā̍ |
6.048.03c aja̍sreṇa śo̱ciṣā̱ śośu̍cac chuce sudī̱tibhi̱ḥ su dī̍dihi ||
6.048.04a म॒हो दे॒वान्यज॑सि॒ यक्ष्या॑नु॒षक्तव॒ क्रत्वो॒त दं॒सना॑ ।
6.048.04c अ॒र्वाच॑ः सीं कृणुह्य॒ग्नेऽव॑से॒ रास्व॒ वाजो॒त वं॑स्व ॥
6.048.04a ma̱ho de̱vān yaja̍si̱ yakṣy ā̍nu̱ṣak tava̱ kratvo̱ta da̱ṁsanā̍ |
6.048.04c a̱rvāca̍ḥ sīṁ kṛṇuhy a̱gne 'va̍se̱ rāsva̱ vājo̱ta va̍ṁsva ||
6.048.05a यमापो॒ अद्र॑यो॒ वना॒ गर्भ॑मृ॒तस्य॒ पिप्र॑ति ।
6.048.05c सह॑सा॒ यो म॑थि॒तो जाय॑ते॒ नृभि॑ः पृथि॒व्या अधि॒ सान॑वि ॥
6.048.05a yam āpo̱ adra̍yo̱ vanā̱ garbha̍m ṛ̱tasya̱ pipra̍ti |
6.048.05c saha̍sā̱ yo ma̍thi̱to jāya̍te̱ nṛbhi̍ḥ pṛthi̱vyā adhi̱ sāna̍vi ||
6.048.06a आ यः प॒प्रौ भा॒नुना॒ रोद॑सी उ॒भे धू॒मेन॑ धावते दि॒वि ।
6.048.06c ति॒रस्तमो॑ ददृश॒ ऊर्म्या॒स्वा श्या॒वास्व॑रु॒षो वृषा श्या॒वा अ॑रु॒षो वृषा॑ ॥
6.048.06a ā yaḥ pa̱prau bhā̱nunā̱ roda̍sī u̱bhe dhū̱mena̍ dhāvate di̱vi |
6.048.06c ti̱ras tamo̍ dadṛśa̱ ūrmyā̱sv ā śyā̱vāsv a̍ru̱ṣo vṛṣā śyā̱vā a̍ru̱ṣo vṛṣā̍ ||
6.048.07a बृ॒हद्भि॑रग्ने अ॒र्चिभि॑ः शु॒क्रेण॑ देव शो॒चिषा॑ ।
6.048.07c भ॒रद्वा॑जे समिधा॒नो य॑विष्ठ्य रे॒वन्न॑ः शुक्र दीदिहि द्यु॒मत्पा॑वक दीदिहि ॥
6.048.07a bṛ̱hadbhi̍r agne a̱rcibhi̍ḥ śu̱kreṇa̍ deva śo̱ciṣā̍ |
6.048.07c bha̱radvā̍je samidhā̱no ya̍viṣṭhya re̱van na̍ḥ śukra dīdihi dyu̱mat pā̍vaka dīdihi ||
6.048.08a विश्वा॑सां गृ॒हप॑तिर्वि॒शाम॑सि॒ त्वम॑ग्ने॒ मानु॑षीणाम् ।
6.048.08c श॒तं पू॒र्भिर्य॑विष्ठ पा॒ह्यंह॑सः समे॒द्धारं॑ श॒तं हिमा॑ः स्तो॒तृभ्यो॒ ये च॒ दद॑ति ॥
6.048.08a viśvā̍sāṁ gṛ̱hapa̍tir vi̱śām a̍si̱ tvam a̍gne̱ mānu̍ṣīṇām |
6.048.08c śa̱tam pū̱rbhir ya̍viṣṭha pā̱hy aṁha̍saḥ same̱ddhāra̍ṁ śa̱taṁ himā̍ḥ sto̱tṛbhyo̱ ye ca̱ dada̍ti ||
6.048.09a त्वं न॑श्चि॒त्र ऊ॒त्या वसो॒ राधां॑सि चोदय ।
6.048.09c अ॒स्य रा॒यस्त्वम॑ग्ने र॒थीर॑सि वि॒दा गा॒धं तु॒चे तु न॑ः ॥
6.048.09a tvaṁ na̍ś ci̱tra ū̱tyā vaso̱ rādhā̍ṁsi codaya |
6.048.09c a̱sya rā̱yas tvam a̍gne ra̱thīr a̍si vi̱dā gā̱dhaṁ tu̱ce tu na̍ḥ ||
6.048.10a पर्षि॑ तो॒कं तन॑यं प॒र्तृभि॒ष्ट्वमद॑ब्धै॒रप्र॑युत्वभिः ।
6.048.10c अग्ने॒ हेळां॑सि॒ दैव्या॑ युयोधि॒ नोऽदे॑वानि॒ ह्वरां॑सि च ॥
6.048.10a parṣi̍ to̱kaṁ tana̍yam pa̱rtṛbhi̱ṣ ṭvam ada̍bdhai̱r apra̍yutvabhiḥ |
6.048.10c agne̱ heḻā̍ṁsi̱ daivyā̍ yuyodhi̱ no 'de̍vāni̱ hvarā̍ṁsi ca ||
6.048.11a आ स॑खायः सब॒र्दुघां॑ धे॒नुम॑जध्व॒मुप॒ नव्य॑सा॒ वच॑ः ।
6.048.11c सृ॒जध्व॒मन॑पस्फुराम् ॥
6.048.11a ā sa̍khāyaḥ saba̱rdughā̍ṁ dhe̱num a̍jadhva̱m upa̱ navya̍sā̱ vaca̍ḥ |
6.048.11c sṛ̱jadhva̱m ana̍pasphurām ||
6.048.12a या शर्धा॑य॒ मारु॑ताय॒ स्वभा॑नवे॒ श्रवोऽमृ॑त्यु॒ धुक्ष॑त ।
6.048.12c या मृ॑ळी॒के म॒रुतां॑ तु॒राणां॒ या सु॒म्नैरे॑व॒याव॑री ॥
6.048.12a yā śardhā̍ya̱ māru̍tāya̱ svabhā̍nave̱ śravo 'mṛ̍tyu̱ dhukṣa̍ta |
6.048.12c yā mṛ̍ḻī̱ke ma̱rutā̍ṁ tu̱rāṇā̱ṁ yā su̱mnair e̍va̱yāva̍rī ||
6.048.13a भ॒रद्वा॑जा॒याव॑ धुक्षत द्वि॒ता ।
6.048.13b धे॒नुं च॑ वि॒श्वदो॑हस॒मिषं॑ च वि॒श्वभो॑जसम् ॥
6.048.13a bha̱radvā̍jā̱yāva̍ dhukṣata dvi̱tā |
6.048.13b dhe̱nuṁ ca̍ vi̱śvado̍hasa̱m iṣa̍ṁ ca vi̱śvabho̍jasam ||
6.048.14a तं व॒ इन्द्रं॒ न सु॒क्रतुं॒ वरु॑णमिव मा॒यिन॑म् ।
6.048.14c अ॒र्य॒मणं॒ न म॒न्द्रं सृ॒प्रभो॑जसं॒ विष्णुं॒ न स्तु॑ष आ॒दिशे॑ ॥
6.048.14a taṁ va̱ indra̱ṁ na su̱kratu̱ṁ varu̍ṇam iva mā̱yina̍m |
6.048.14c a̱rya̱maṇa̱ṁ na ma̱ndraṁ sṛ̱prabho̍jasa̱ṁ viṣṇu̱ṁ na stu̍ṣa ā̱diśe̍ ||
6.048.15a त्वे॒षं शर्धो॒ न मारु॑तं तुवि॒ष्वण्य॑न॒र्वाणं॑ पू॒षणं॒ सं यथा॑ श॒ता ।
6.048.15c सं स॒हस्रा॒ कारि॑षच्चर्ष॒णिभ्य॒ आँ आ॒विर्गू॒ळ्हा वसू॑ करत्सु॒वेदा॑ नो॒ वसू॑ करत् ॥
6.048.15a tve̱ṣaṁ śardho̱ na māru̍taṁ tuvi̱ṣvaṇy a̍na̱rvāṇa̍m pū̱ṣaṇa̱ṁ saṁ yathā̍ śa̱tā |
6.048.15c saṁ sa̱hasrā̱ kāri̍ṣac carṣa̱ṇibhya̱ ām̐ ā̱vir gū̱ḻhā vasū̍ karat su̱vedā̍ no̱ vasū̍ karat ||
6.048.16a आ मा॑ पूष॒न्नुप॑ द्रव॒ शंसि॑षं॒ नु ते॑ अपिक॒र्ण आ॑घृणे ।
6.048.16c अ॒घा अ॒र्यो अरा॑तयः ॥
6.048.16a ā mā̍ pūṣa̱nn upa̍ drava̱ śaṁsi̍ṣa̱ṁ nu te̍ apika̱rṇa ā̍ghṛṇe |
6.048.16c a̱ghā a̱ryo arā̍tayaḥ ||
6.048.17a मा का॑क॒म्बीर॒मुद्वृ॑हो॒ वन॒स्पति॒मश॑स्ती॒र्वि हि नीन॑शः ।
6.048.17c मोत सूरो॒ अह॑ ए॒वा च॒न ग्री॒वा आ॒दध॑ते॒ वेः ॥
6.048.17a mā kā̍ka̱mbīra̱m ud vṛ̍ho̱ vana̱spati̱m aśa̍stī̱r vi hi nīna̍śaḥ |
6.048.17c mota sūro̱ aha̍ e̱vā ca̱na grī̱vā ā̱dadha̍te̱ veḥ ||
6.048.18a दृते॑रिव तेऽवृ॒कम॑स्तु स॒ख्यम् ।
6.048.18b अच्छि॑द्रस्य दध॒न्वत॒ः सुपू॑र्णस्य दध॒न्वत॑ः ॥
6.048.18a dṛte̍r iva te 'vṛ̱kam a̍stu sa̱khyam |
6.048.18b acchi̍drasya dadha̱nvata̱ḥ supū̍rṇasya dadha̱nvata̍ḥ ||
6.048.19a प॒रो हि मर्त्यै॒रसि॑ स॒मो दे॒वैरु॒त श्रि॒या ।
6.048.19c अ॒भि ख्य॑ः पूष॒न्पृत॑नासु न॒स्त्वमवा॑ नू॒नं यथा॑ पु॒रा ॥
6.048.19a pa̱ro hi martyai̱r asi̍ sa̱mo de̱vair u̱ta śri̱yā |
6.048.19c a̱bhi khya̍ḥ pūṣa̱n pṛta̍nāsu na̱s tvam avā̍ nū̱naṁ yathā̍ pu̱rā ||
6.048.20a वा॒मी वा॒मस्य॑ धूतय॒ः प्रणी॑तिरस्तु सू॒नृता॑ ।
6.048.20c दे॒वस्य॑ वा मरुतो॒ मर्त्य॑स्य वेजा॒नस्य॑ प्रयज्यवः ॥
6.048.20a vā̱mī vā̱masya̍ dhūtaya̱ḥ praṇī̍tir astu sū̱nṛtā̍ |
6.048.20c de̱vasya̍ vā maruto̱ martya̍sya vejā̱nasya̍ prayajyavaḥ ||
6.048.21a स॒द्यश्चि॒द्यस्य॑ चर्कृ॒तिः परि॒ द्यां दे॒वो नैति॒ सूर्य॑ः ।
6.048.21c त्वे॒षं शवो॑ दधिरे॒ नाम॑ य॒ज्ञियं॑ म॒रुतो॑ वृत्र॒हं शवो॒ ज्येष्ठं॑ वृत्र॒हं शव॑ः ॥
6.048.21a sa̱dyaś ci̱d yasya̍ carkṛ̱tiḥ pari̱ dyāṁ de̱vo naiti̱ sūrya̍ḥ |
6.048.21c tve̱ṣaṁ śavo̍ dadhire̱ nāma̍ ya̱jñiya̍m ma̱ruto̍ vṛtra̱haṁ śavo̱ jyeṣṭha̍ṁ vṛtra̱haṁ śava̍ḥ ||
6.048.22a स॒कृद्ध॒ द्यौर॑जायत स॒कृद्भूमि॑रजायत ।
6.048.22c पृश्न्या॑ दु॒ग्धं स॒कृत्पय॒स्तद॒न्यो नानु॑ जायते ॥
6.048.22a sa̱kṛd dha̱ dyaur a̍jāyata sa̱kṛd bhūmi̍r ajāyata |
6.048.22c pṛśnyā̍ du̱gdhaṁ sa̱kṛt paya̱s tad a̱nyo nānu̍ jāyate ||


6.049.01a स्तु॒षे जनं॑ सुव्र॒तं नव्य॑सीभिर्गी॒र्भिर्मि॒त्रावरु॑णा सुम्न॒यन्ता॑ ।
6.049.01c त आ ग॑मन्तु॒ त इ॒ह श्रु॑वन्तु सुक्ष॒त्रासो॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॒ग्निः ॥
6.049.01a stu̱ṣe jana̍ṁ suvra̱taṁ navya̍sībhir gī̱rbhir mi̱trāvaru̍ṇā sumna̱yantā̍ |
6.049.01c ta ā ga̍mantu̱ ta i̱ha śru̍vantu sukṣa̱trāso̱ varu̍ṇo mi̱tro a̱gniḥ ||
6.049.02a वि॒शोवि॑श॒ ईड्य॑मध्व॒रेष्वदृ॑प्तक्रतुमर॒तिं यु॑व॒त्योः ।
6.049.02c दि॒वः शिशुं॒ सह॑सः सू॒नुम॒ग्निं य॒ज्ञस्य॑ के॒तुम॑रु॒षं यज॑ध्यै ॥
6.049.02a vi̱śo-vi̍śa̱ īḍya̍m adhva̱reṣv adṛ̍ptakratum ara̱tiṁ yu̍va̱tyoḥ |
6.049.02c di̱vaḥ śiśu̱ṁ saha̍saḥ sū̱num a̱gniṁ ya̱jñasya̍ ke̱tum a̍ru̱ṣaṁ yaja̍dhyai ||
6.049.03a अ॒रु॒षस्य॑ दुहि॒तरा॒ विरू॑पे॒ स्तृभि॑र॒न्या पि॑पि॒शे सूरो॑ अ॒न्या ।
6.049.03c मि॒थ॒स्तुरा॑ वि॒चर॑न्ती पाव॒के मन्म॑ श्रु॒तं न॑क्षत ऋ॒च्यमा॑ने ॥
6.049.03a a̱ru̱ṣasya̍ duhi̱tarā̱ virū̍pe̱ stṛbhi̍r a̱nyā pi̍pi̱śe sūro̍ a̱nyā |
6.049.03c mi̱tha̱sturā̍ vi̱cara̍ntī pāva̱ke manma̍ śru̱taṁ na̍kṣata ṛ̱cyamā̍ne ||
6.049.04a प्र वा॒युमच्छा॑ बृह॒ती म॑नी॒षा बृ॒हद्र॑यिं वि॒श्ववा॑रं रथ॒प्राम् ।
6.049.04c द्यु॒तद्या॑मा नि॒युत॒ः पत्य॑मानः क॒विः क॒विमि॑यक्षसि प्रयज्यो ॥
6.049.04a pra vā̱yum acchā̍ bṛha̱tī ma̍nī̱ṣā bṛ̱hadra̍yiṁ vi̱śvavā̍raṁ ratha̱prām |
6.049.04c dyu̱tadyā̍mā ni̱yuta̱ḥ patya̍mānaḥ ka̱viḥ ka̱vim i̍yakṣasi prayajyo ||
6.049.05a स मे॒ वपु॑श्छदयद॒श्विनो॒र्यो रथो॑ वि॒रुक्मा॒न्मन॑सा युजा॒नः ।
6.049.05c येन॑ नरा नासत्येष॒यध्यै॑ व॒र्तिर्या॒थस्तन॑याय॒ त्मने॑ च ॥
6.049.05a sa me̱ vapu̍ś chadayad a̱śvino̱r yo ratho̍ vi̱rukmā̱n mana̍sā yujā̱naḥ |
6.049.05c yena̍ narā nāsatyeṣa̱yadhyai̍ va̱rtir yā̱thas tana̍yāya̱ tmane̍ ca ||
6.049.06a पर्ज॑न्यवाता वृषभा पृथि॒व्याः पुरी॑षाणि जिन्वत॒मप्या॑नि ।
6.049.06c सत्य॑श्रुतः कवयो॒ यस्य॑ गी॒र्भिर्जग॑तः स्थात॒र्जग॒दा कृ॑णुध्वम् ॥
6.049.06a parja̍nyavātā vṛṣabhā pṛthi̱vyāḥ purī̍ṣāṇi jinvata̱m apyā̍ni |
6.049.06c satya̍śrutaḥ kavayo̱ yasya̍ gī̱rbhir jaga̍taḥ sthāta̱r jaga̱d ā kṛ̍ṇudhvam ||
6.049.07a पावी॑रवी क॒न्या॑ चि॒त्रायु॒ः सर॑स्वती वी॒रप॑त्नी॒ धियं॑ धात् ।
6.049.07c ग्नाभि॒रच्छि॑द्रं शर॒णं स॒जोषा॑ दुरा॒धर्षं॑ गृण॒ते शर्म॑ यंसत् ॥
6.049.07a pāvī̍ravī ka̱nyā̍ ci̱trāyu̱ḥ sara̍svatī vī̱rapa̍tnī̱ dhiya̍ṁ dhāt |
6.049.07c gnābhi̱r acchi̍draṁ śara̱ṇaṁ sa̱joṣā̍ durā̱dharṣa̍ṁ gṛṇa̱te śarma̍ yaṁsat ||
6.049.08a प॒थस्प॑थ॒ः परि॑पतिं वच॒स्या कामे॑न कृ॒तो अ॒भ्या॑नळ॒र्कम् ।
6.049.08c स नो॑ रासच्छु॒रुध॑श्च॒न्द्राग्रा॒ धियं॑धियं सीषधाति॒ प्र पू॒षा ॥
6.049.08a pa̱thas-pa̍tha̱ḥ pari̍patiṁ vaca̱syā kāme̍na kṛ̱to a̱bhy ā̍naḻ a̱rkam |
6.049.08c sa no̍ rāsac chu̱rudha̍ś ca̱ndrāgrā̱ dhiya̍ṁ-dhiyaṁ sīṣadhāti̱ pra pū̱ṣā ||
6.049.09a प्र॒थ॒म॒भाजं॑ य॒शसं॑ वयो॒धां सु॑पा॒णिं दे॒वं सु॒गभ॑स्ति॒मृभ्व॑म् ।
6.049.09c होता॑ यक्षद्यज॒तं प॒स्त्या॑नाम॒ग्निस्त्वष्टा॑रं सु॒हवं॑ वि॒भावा॑ ॥
6.049.09a pra̱tha̱ma̱bhāja̍ṁ ya̱śasa̍ṁ vayo̱dhāṁ su̍pā̱ṇiṁ de̱vaṁ su̱gabha̍sti̱m ṛbhva̍m |
6.049.09c hotā̍ yakṣad yaja̱tam pa̱styā̍nām a̱gnis tvaṣṭā̍raṁ su̱hava̍ṁ vi̱bhāvā̍ ||
6.049.10a भुव॑नस्य पि॒तरं॑ गी॒र्भिरा॒भी रु॒द्रं दिवा॑ व॒र्धया॑ रु॒द्रम॒क्तौ ।
6.049.10c बृ॒हन्त॑मृ॒ष्वम॒जरं॑ सुषु॒म्नमृध॑ग्घुवेम क॒विने॑षि॒तास॑ः ॥
6.049.10a bhuva̍nasya pi̱tara̍ṁ gī̱rbhir ā̱bhī ru̱draṁ divā̍ va̱rdhayā̍ ru̱dram a̱ktau |
6.049.10c bṛ̱hanta̍m ṛ̱ṣvam a̱jara̍ṁ suṣu̱mnam ṛdha̍g ghuvema ka̱vine̍ṣi̱tāsa̍ḥ ||
6.049.11a आ यु॑वानः कवयो यज्ञियासो॒ मरु॑तो ग॒न्त गृ॑ण॒तो व॑र॒स्याम् ।
6.049.11c अ॒चि॒त्रं चि॒द्धि जिन्व॑था वृ॒धन्त॑ इ॒त्था नक्ष॑न्तो नरो अङ्गिर॒स्वत् ॥
6.049.11a ā yu̍vānaḥ kavayo yajñiyāso̱ maru̍to ga̱nta gṛ̍ṇa̱to va̍ra̱syām |
6.049.11c a̱ci̱traṁ ci̱d dhi jinva̍thā vṛ̱dhanta̍ i̱tthā nakṣa̍nto naro aṅgira̱svat ||
6.049.12a प्र वी॒राय॒ प्र त॒वसे॑ तु॒रायाजा॑ यू॒थेव॑ पशु॒रक्षि॒रस्त॑म् ।
6.049.12c स पि॑स्पृशति त॒न्वि॑ श्रु॒तस्य॒ स्तृभि॒र्न नाकं॑ वच॒नस्य॒ विप॑ः ॥
6.049.12a pra vī̱rāya̱ pra ta̱vase̍ tu̱rāyājā̍ yū̱theva̍ paśu̱rakṣi̱r asta̍m |
6.049.12c sa pi̍spṛśati ta̱nvi̍ śru̱tasya̱ stṛbhi̱r na nāka̍ṁ vaca̱nasya̱ vipa̍ḥ ||
6.049.13a यो रजां॑सि विम॒मे पार्थि॑वानि॒ त्रिश्चि॒द्विष्णु॒र्मन॑वे बाधि॒ताय॑ ।
6.049.13c तस्य॑ ते॒ शर्म॑न्नुपद॒द्यमा॑ने रा॒या म॑देम त॒न्वा॒३॒॑ तना॑ च ॥
6.049.13a yo rajā̍ṁsi vima̱me pārthi̍vāni̱ triś ci̱d viṣṇu̱r mana̍ve bādhi̱tāya̍ |
6.049.13c tasya̍ te̱ śarma̍nn upada̱dyamā̍ne rā̱yā ma̍dema ta̱nvā̱3̱̍ tanā̍ ca ||
6.049.14a तन्नोऽहि॑र्बु॒ध्न्यो॑ अ॒द्भिर॒र्कैस्तत्पर्व॑त॒स्तत्स॑वि॒ता चनो॑ धात् ।
6.049.14c तदोष॑धीभिर॒भि रा॑ति॒षाचो॒ भग॒ः पुरं॑धिर्जिन्वतु॒ प्र रा॒ये ॥
6.049.14a tan no 'hi̍r bu̱dhnyo̍ a̱dbhir a̱rkais tat parva̍ta̱s tat sa̍vi̱tā cano̍ dhāt |
6.049.14c tad oṣa̍dhībhir a̱bhi rā̍ti̱ṣāco̱ bhaga̱ḥ pura̍ṁdhir jinvatu̱ pra rā̱ye ||
6.049.15a नु नो॑ र॒यिं र॒थ्यं॑ चर्षणि॒प्रां पु॑रु॒वीरं॑ म॒ह ऋ॒तस्य॑ गो॒पाम् ।
6.049.15c क्षयं॑ दाता॒जरं॒ येन॒ जना॒न्स्पृधो॒ अदे॑वीर॒भि च॒ क्रमा॑म॒ विश॒ आदे॑वीर॒भ्य१॒॑श्नवा॑म ॥
6.049.15a nu no̍ ra̱yiṁ ra̱thya̍ṁ carṣaṇi̱prām pu̍ru̱vīra̍m ma̱ha ṛ̱tasya̍ go̱pām |
6.049.15c kṣaya̍ṁ dātā̱jara̱ṁ yena̱ janā̱n spṛdho̱ ade̍vīr a̱bhi ca̱ kramā̍ma̱ viśa̱ āde̍vīr a̱bhy a1̱̍śnavā̍ma ||


6.050.01a हु॒वे वो॑ दे॒वीमदि॑तिं॒ नमो॑भिर्मृळी॒काय॒ वरु॑णं मि॒त्रम॒ग्निम् ।
6.050.01c अ॒भि॒क्ष॒दाम॑र्य॒मणं॑ सु॒शेवं॑ त्रा॒तॄन्दे॒वान्स॑वि॒तारं॒ भगं॑ च ॥
6.050.01a hu̱ve vo̍ de̱vīm adi̍ti̱ṁ namo̍bhir mṛḻī̱kāya̱ varu̍ṇam mi̱tram a̱gnim |
6.050.01c a̱bhi̱kṣa̱dām a̍rya̱maṇa̍ṁ su̱śeva̍ṁ trā̱tṝn de̱vān sa̍vi̱tāra̱m bhaga̍ṁ ca ||
6.050.02a सु॒ज्योति॑षः सूर्य॒ दक्ष॑पितॄननागा॒स्त्वे सु॑महो वीहि दे॒वान् ।
6.050.02c द्वि॒जन्मा॑नो॒ य ऋ॑त॒साप॑ः स॒त्याः स्व॑र्वन्तो यज॒ता अ॑ग्निजि॒ह्वाः ॥
6.050.02a su̱jyoti̍ṣaḥ sūrya̱ dakṣa̍pitṝn anāgā̱stve su̍maho vīhi de̱vān |
6.050.02c dvi̱janmā̍no̱ ya ṛ̍ta̱sāpa̍ḥ sa̱tyāḥ sva̍rvanto yaja̱tā a̍gniji̱hvāḥ ||
6.050.03a उ॒त द्या॑वापृथिवी क्ष॒त्रमु॒रु बृ॒हद्रो॑दसी शर॒णं सु॑षुम्ने ।
6.050.03c म॒हस्क॑रथो॒ वरि॑वो॒ यथा॑ नो॒ऽस्मे क्षया॑य धिषणे अने॒हः ॥
6.050.03a u̱ta dyā̍vāpṛthivī kṣa̱tram u̱ru bṛ̱had ro̍dasī śara̱ṇaṁ su̍ṣumne |
6.050.03c ma̱has ka̍ratho̱ vari̍vo̱ yathā̍ no̱ 'sme kṣayā̍ya dhiṣaṇe ane̱haḥ ||
6.050.04a आ नो॑ रु॒द्रस्य॑ सू॒नवो॑ नमन्ताम॒द्या हू॒तासो॒ वस॒वोऽधृ॑ष्टाः ।
6.050.04c यदी॒मर्भे॑ मह॒ति वा॑ हि॒तासो॑ बा॒धे म॒रुतो॒ अह्वा॑म दे॒वान् ॥
6.050.04a ā no̍ ru̱drasya̍ sū̱navo̍ namantām a̱dyā hū̱tāso̱ vasa̱vo 'dhṛ̍ṣṭāḥ |
6.050.04c yad ī̱m arbhe̍ maha̱ti vā̍ hi̱tāso̍ bā̱dhe ma̱ruto̱ ahvā̍ma de̱vān ||
6.050.05a मि॒म्यक्ष॒ येषु॑ रोद॒सी नु दे॒वी सिष॑क्ति पू॒षा अ॑भ्यर्ध॒यज्वा॑ ।
6.050.05c श्रु॒त्वा हवं॑ मरुतो॒ यद्ध॑ या॒थ भूमा॑ रेजन्ते॒ अध्व॑नि॒ प्रवि॑क्ते ॥
6.050.05a mi̱myakṣa̱ yeṣu̍ roda̱sī nu de̱vī siṣa̍kti pū̱ṣā a̍bhyardha̱yajvā̍ |
6.050.05c śru̱tvā hava̍m maruto̱ yad dha̍ yā̱tha bhūmā̍ rejante̱ adhva̍ni̱ pravi̍kte ||
6.050.06a अ॒भि त्यं वी॒रं गिर्व॑णसम॒र्चेन्द्रं॒ ब्रह्म॑णा जरित॒र्नवे॑न ।
6.050.06c श्रव॒दिद्धव॒मुप॑ च॒ स्तवा॑नो॒ रास॒द्वाजाँ॒ उप॑ म॒हो गृ॑णा॒नः ॥
6.050.06a a̱bhi tyaṁ vī̱raṁ girva̍ṇasam a̱rcendra̱m brahma̍ṇā jarita̱r nave̍na |
6.050.06c śrava̱d id dhava̱m upa̍ ca̱ stavā̍no̱ rāsa̱d vājā̱m̐ upa̍ ma̱ho gṛ̍ṇā̱naḥ ||
6.050.07a ओ॒मान॑मापो मानुषी॒रमृ॑क्तं॒ धात॑ तो॒काय॒ तन॑याय॒ शं योः ।
6.050.07c यू॒यं हि ष्ठा भि॒षजो॑ मा॒तृत॑मा॒ विश्व॑स्य स्था॒तुर्जग॑तो॒ जनि॑त्रीः ॥
6.050.07a o̱māna̍m āpo mānuṣī̱r amṛ̍kta̱ṁ dhāta̍ to̱kāya̱ tana̍yāya̱ śaṁ yoḥ |
6.050.07c yū̱yaṁ hi ṣṭhā bhi̱ṣajo̍ mā̱tṛta̍mā̱ viśva̍sya sthā̱tur jaga̍to̱ jani̍trīḥ ||
6.050.08a आ नो॑ दे॒वः स॑वि॒ता त्राय॑माणो॒ हिर॑ण्यपाणिर्यज॒तो ज॑गम्यात् ।
6.050.08c यो दत्र॑वाँ उ॒षसो॒ न प्रती॑कं व्यूर्णु॒ते दा॒शुषे॒ वार्या॑णि ॥
6.050.08a ā no̍ de̱vaḥ sa̍vi̱tā trāya̍māṇo̱ hira̍ṇyapāṇir yaja̱to ja̍gamyāt |
6.050.08c yo datra̍vām̐ u̱ṣaso̱ na pratī̍kaṁ vyūrṇu̱te dā̱śuṣe̱ vāryā̍ṇi ||
6.050.09a उ॒त त्वं सू॑नो सहसो नो अ॒द्या दे॒वाँ अ॒स्मिन्न॑ध्व॒रे व॑वृत्याः ।
6.050.09c स्याम॒हं ते॒ सद॒मिद्रा॒तौ तव॑ स्याम॒ग्नेऽव॑सा सु॒वीर॑ः ॥
6.050.09a u̱ta tvaṁ sū̍no sahaso no a̱dyā de̱vām̐ a̱sminn a̍dhva̱re va̍vṛtyāḥ |
6.050.09c syām a̱haṁ te̱ sada̱m id rā̱tau tava̍ syām a̱gne 'va̍sā su̱vīra̍ḥ ||
6.050.10a उ॒त त्या मे॒ हव॒मा ज॑ग्म्यातं॒ नास॑त्या धी॒भिर्यु॒वम॒ङ्ग वि॑प्रा ।
6.050.10c अत्रिं॒ न म॒हस्तम॑सोऽमुमुक्तं॒ तूर्व॑तं नरा दुरि॒ताद॒भीके॑ ॥
6.050.10a u̱ta tyā me̱ hava̱m ā ja̍gmyāta̱ṁ nāsa̍tyā dhī̱bhir yu̱vam a̱ṅga vi̍prā |
6.050.10c atri̱ṁ na ma̱has tama̍so 'mumukta̱ṁ tūrva̍taṁ narā duri̱tād a̱bhīke̍ ||
6.050.11a ते नो॑ रा॒यो द्यु॒मतो॒ वाज॑वतो दा॒तारो॑ भूत नृ॒वत॑ः पुरु॒क्षोः ।
6.050.11c द॒श॒स्यन्तो॑ दि॒व्याः पार्थि॑वासो॒ गोजा॑ता॒ अप्या॑ मृ॒ळता॑ च देवाः ॥
6.050.11a te no̍ rā̱yo dyu̱mato̱ vāja̍vato dā̱tāro̍ bhūta nṛ̱vata̍ḥ puru̱kṣoḥ |
6.050.11c da̱śa̱syanto̍ di̱vyāḥ pārthi̍vāso̱ gojā̍tā̱ apyā̍ mṛ̱ḻatā̍ ca devāḥ ||
6.050.12a ते नो॑ रु॒द्रः सर॑स्वती स॒जोषा॑ मी॒ळ्हुष्म॑न्तो॒ विष्णु॑र्मृळन्तु वा॒युः ।
6.050.12c ऋ॒भु॒क्षा वाजो॒ दैव्यो॑ विधा॒ता प॒र्जन्या॒वाता॑ पिप्यता॒मिषं॑ नः ॥
6.050.12a te no̍ ru̱draḥ sara̍svatī sa̱joṣā̍ mī̱ḻhuṣma̍nto̱ viṣṇu̍r mṛḻantu vā̱yuḥ |
6.050.12c ṛ̱bhu̱kṣā vājo̱ daivyo̍ vidhā̱tā pa̱rjanyā̱vātā̍ pipyatā̱m iṣa̍ṁ naḥ ||
6.050.13a उ॒त स्य दे॒वः स॑वि॒ता भगो॑ नो॒ऽपां नपा॑दवतु॒ दानु॒ पप्रि॑ः ।
6.050.13c त्वष्टा॑ दे॒वेभि॒र्जनि॑भिः स॒जोषा॒ द्यौर्दे॒वेभि॑ः पृथि॒वी स॑मु॒द्रैः ॥
6.050.13a u̱ta sya de̱vaḥ sa̍vi̱tā bhago̍ no̱ 'pāṁ napā̍d avatu̱ dānu̱ papri̍ḥ |
6.050.13c tvaṣṭā̍ de̱vebhi̱r jani̍bhiḥ sa̱joṣā̱ dyaur de̱vebhi̍ḥ pṛthi̱vī sa̍mu̱draiḥ ||
6.050.14a उ॒त नोऽहि॑र्बु॒ध्न्य॑ः शृणोत्व॒ज एक॑पात्पृथि॒वी स॑मु॒द्रः ।
6.050.14c विश्वे॑ दे॒वा ऋ॑ता॒वृधो॑ हुवा॒नाः स्तु॒ता मन्त्रा॑ः कविश॒स्ता अ॑वन्तु ॥
6.050.14a u̱ta no 'hi̍r bu̱dhnya̍ḥ śṛṇotv a̱ja eka̍pāt pṛthi̱vī sa̍mu̱draḥ |
6.050.14c viśve̍ de̱vā ṛ̍tā̱vṛdho̍ huvā̱nāḥ stu̱tā mantrā̍ḥ kaviśa̱stā a̍vantu ||
6.050.15a ए॒वा नपा॑तो॒ मम॒ तस्य॑ धी॒भिर्भ॒रद्वा॑जा अ॒भ्य॑र्चन्त्य॒र्कैः ।
6.050.15c ग्ना हु॒तासो॒ वस॒वोऽधृ॑ष्टा॒ विश्वे॑ स्तु॒तासो॑ भूता यजत्राः ॥
6.050.15a e̱vā napā̍to̱ mama̱ tasya̍ dhī̱bhir bha̱radvā̍jā a̱bhy a̍rcanty a̱rkaiḥ |
6.050.15c gnā hu̱tāso̱ vasa̱vo 'dhṛ̍ṣṭā̱ viśve̍ stu̱tāso̍ bhūtā yajatrāḥ ||


6.051.01a उदु॒ त्यच्चक्षु॒र्महि॑ मि॒त्रयो॒राँ एति॑ प्रि॒यं वरु॑णयो॒रद॑ब्धम् ।
6.051.01c ऋ॒तस्य॒ शुचि॑ दर्श॒तमनी॑कं रु॒क्मो न दि॒व उदि॑ता॒ व्य॑द्यौत् ॥
6.051.01a ud u̱ tyac cakṣu̱r mahi̍ mi̱trayo̱r ām̐ eti̍ pri̱yaṁ varu̍ṇayo̱r ada̍bdham |
6.051.01c ṛ̱tasya̱ śuci̍ darśa̱tam anī̍kaṁ ru̱kmo na di̱va udi̍tā̱ vy a̍dyaut ||
6.051.02a वेद॒ यस्त्रीणि॑ वि॒दथा॑न्येषां दे॒वानां॒ जन्म॑ सनु॒तरा च॒ विप्र॑ः ।
6.051.02c ऋ॒जु मर्ते॑षु वृजि॒ना च॒ पश्य॑न्न॒भि च॑ष्टे॒ सूरो॑ अ॒र्य एवा॑न् ॥
6.051.02a veda̱ yas trīṇi̍ vi̱dathā̍ny eṣāṁ de̱vānā̱ṁ janma̍ sanu̱tar ā ca̱ vipra̍ḥ |
6.051.02c ṛ̱ju marte̍ṣu vṛji̱nā ca̱ paśya̍nn a̱bhi ca̍ṣṭe̱ sūro̍ a̱rya evā̍n ||
6.051.03a स्तु॒ष उ॑ वो म॒ह ऋ॒तस्य॑ गो॒पानदि॑तिं मि॒त्रं वरु॑णं सुजा॒तान् ।
6.051.03c अ॒र्य॒मणं॒ भग॒मद॑ब्धधीती॒नच्छा॑ वोचे सध॒न्य॑ः पाव॒कान् ॥
6.051.03a stu̱ṣa u̍ vo ma̱ha ṛ̱tasya̍ go̱pān adi̍tim mi̱traṁ varu̍ṇaṁ sujā̱tān |
6.051.03c a̱rya̱maṇa̱m bhaga̱m ada̍bdhadhītī̱n acchā̍ voce sadha̱nya̍ḥ pāva̱kān ||
6.051.04a रि॒शाद॑स॒ः सत्प॑तीँ॒रद॑ब्धान्म॒हो राज्ञ॑ः सुवस॒नस्य॑ दा॒तॄन् ।
6.051.04c यून॑ः सुक्ष॒त्रान्क्षय॑तो दि॒वो नॄना॑दि॒त्यान्या॒म्यदि॑तिं दुवो॒यु ॥
6.051.04a ri̱śāda̍sa̱ḥ satpa̍tī̱m̐r ada̍bdhān ma̱ho rājña̍ḥ suvasa̱nasya̍ dā̱tṝn |
6.051.04c yūna̍ḥ sukṣa̱trān kṣaya̍to di̱vo nṝn ā̍di̱tyān yā̱my adi̍tiṁ duvo̱yu ||
6.051.05a द्यौ॒३॒॑ष्पित॒ः पृथि॑वि॒ मात॒रध्रु॒गग्ने॑ भ्रातर्वसवो मृ॒ळता॑ नः ।
6.051.05c विश्व॑ आदित्या अदिते स॒जोषा॑ अ॒स्मभ्यं॒ शर्म॑ बहु॒लं वि य॑न्त ॥
6.051.05a dyau̱3̱̍ṣ pita̱ḥ pṛthi̍vi̱ māta̱r adhru̱g agne̍ bhrātar vasavo mṛ̱ḻatā̍ naḥ |
6.051.05c viśva̍ ādityā adite sa̱joṣā̍ a̱smabhya̱ṁ śarma̍ bahu̱laṁ vi ya̍nta ||
6.051.06a मा नो॒ वृका॑य वृ॒क्ये॑ समस्मा अघाय॒ते री॑रधता यजत्राः ।
6.051.06c यू॒यं हि ष्ठा र॒थ्यो॑ नस्त॒नूनां॑ यू॒यं दक्ष॑स्य॒ वच॑सो बभू॒व ॥
6.051.06a mā no̱ vṛkā̍ya vṛ̱kye̍ samasmā aghāya̱te rī̍radhatā yajatrāḥ |
6.051.06c yū̱yaṁ hi ṣṭhā ra̱thyo̍ nas ta̱nūnā̍ṁ yū̱yaṁ dakṣa̍sya̱ vaca̍so babhū̱va ||
6.051.07a मा व॒ एनो॑ अ॒न्यकृ॑तं भुजेम॒ मा तत्क॑र्म वसवो॒ यच्चय॑ध्वे ।
6.051.07c विश्व॑स्य॒ हि क्षय॑थ विश्वदेवाः स्व॒यं रि॒पुस्त॒न्वं॑ रीरिषीष्ट ॥
6.051.07a mā va̱ eno̍ a̱nyakṛ̍tam bhujema̱ mā tat ka̍rma vasavo̱ yac caya̍dhve |
6.051.07c viśva̍sya̱ hi kṣaya̍tha viśvadevāḥ sva̱yaṁ ri̱pus ta̱nva̍ṁ rīriṣīṣṭa ||
6.051.08a नम॒ इदु॒ग्रं नम॒ आ वि॑वासे॒ नमो॑ दाधार पृथि॒वीमु॒त द्याम् ।
6.051.08c नमो॑ दे॒वेभ्यो॒ नम॑ ईश एषां कृ॒तं चि॒देनो॒ नम॒सा वि॑वासे ॥
6.051.08a nama̱ id u̱graṁ nama̱ ā vi̍vāse̱ namo̍ dādhāra pṛthi̱vīm u̱ta dyām |
6.051.08c namo̍ de̱vebhyo̱ nama̍ īśa eṣāṁ kṛ̱taṁ ci̱d eno̱ nama̱sā vi̍vāse ||
6.051.09a ऋ॒तस्य॑ वो र॒थ्य॑ः पू॒तद॑क्षानृ॒तस्य॑ पस्त्य॒सदो॒ अद॑ब्धान् ।
6.051.09c ताँ आ नमो॑भिरुरु॒चक्ष॑सो॒ नॄन्विश्वा॑न्व॒ आ न॑मे म॒हो य॑जत्राः ॥
6.051.09a ṛ̱tasya̍ vo ra̱thya̍ḥ pū̱tada̍kṣān ṛ̱tasya̍ pastya̱sado̱ ada̍bdhān |
6.051.09c tām̐ ā namo̍bhir uru̱cakṣa̍so̱ nṝn viśvā̍n va̱ ā na̍me ma̱ho ya̍jatrāḥ ||
6.051.10a ते हि श्रेष्ठ॑वर्चस॒स्त उ॑ नस्ति॒रो विश्वा॑नि दुरि॒ता नय॑न्ति ।
6.051.10c सु॒क्ष॒त्रासो॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॒ग्निर्ऋ॑तधी॑तयो वक्म॒राज॑सत्याः ॥
6.051.10a te hi śreṣṭha̍varcasa̱s ta u̍ nas ti̱ro viśvā̍ni duri̱tā naya̍nti |
6.051.10c su̱kṣa̱trāso̱ varu̍ṇo mi̱tro a̱gnir ṛ̱tadhī̍tayo vakma̱rāja̍satyāḥ ||
6.051.11a ते न॒ इन्द्र॑ः पृथि॒वी क्षाम॑ वर्धन्पू॒षा भगो॒ अदि॑ति॒ः पञ्च॒ जना॑ः ।
6.051.11c सु॒शर्मा॑ण॒ः स्वव॑सः सुनी॒था भव॑न्तु नः सुत्रा॒त्रास॑ः सुगो॒पाः ॥
6.051.11a te na̱ indra̍ḥ pṛthi̱vī kṣāma̍ vardhan pū̱ṣā bhago̱ adi̍ti̱ḥ pañca̱ janā̍ḥ |
6.051.11c su̱śarmā̍ṇa̱ḥ svava̍saḥ sunī̱thā bhava̍ntu naḥ sutrā̱trāsa̍ḥ sugo̱pāḥ ||
6.051.12a नू स॒द्मानं॑ दि॒व्यं नंशि॑ देवा॒ भार॑द्वाजः सुम॒तिं या॑ति॒ होता॑ ।
6.051.12c आ॒सा॒नेभि॒र्यज॑मानो मि॒येधै॑र्दे॒वानां॒ जन्म॑ वसू॒युर्व॑वन्द ॥
6.051.12a nū sa̱dmāna̍ṁ di̱vyaṁ naṁśi̍ devā̱ bhāra̍dvājaḥ suma̱tiṁ yā̍ti̱ hotā̍ |
6.051.12c ā̱sā̱nebhi̱r yaja̍māno mi̱yedhai̍r de̱vānā̱ṁ janma̍ vasū̱yur va̍vanda ||
6.051.13a अप॒ त्यं वृ॑जि॒नं रि॒पुं स्ते॒नम॑ग्ने दुरा॒ध्य॑म् ।
6.051.13c द॒वि॒ष्ठम॑स्य सत्पते कृ॒धी सु॒गम् ॥
6.051.13a apa̱ tyaṁ vṛ̍ji̱naṁ ri̱puṁ ste̱nam a̍gne durā̱dhya̍m |
6.051.13c da̱vi̱ṣṭham a̍sya satpate kṛ̱dhī su̱gam ||
6.051.14a ग्रावा॑णः सोम नो॒ हि कं॑ सखित्व॒नाय॑ वाव॒शुः ।
6.051.14c ज॒ही न्य१॒॑त्रिणं॑ प॒णिं वृको॒ हि षः ॥
6.051.14a grāvā̍ṇaḥ soma no̱ hi ka̍ṁ sakhitva̱nāya̍ vāva̱śuḥ |
6.051.14c ja̱hī ny a1̱̍triṇa̍m pa̱ṇiṁ vṛko̱ hi ṣaḥ ||
6.051.15a यू॒यं हि ष्ठा सु॑दानव॒ इन्द्र॑ज्येष्ठा अ॒भिद्य॑वः ।
6.051.15c कर्ता॑ नो॒ अध्व॒न्ना सु॒गं गो॒पा अ॒मा ॥
6.051.15a yū̱yaṁ hi ṣṭhā su̍dānava̱ indra̍jyeṣṭhā a̱bhidya̍vaḥ |
6.051.15c kartā̍ no̱ adhva̱nn ā su̱gaṁ go̱pā a̱mā ||
6.051.16a अपि॒ पन्था॑मगन्महि स्वस्ति॒गाम॑ने॒हस॑म् ।
6.051.16c येन॒ विश्वा॒ः परि॒ द्विषो॑ वृ॒णक्ति॑ वि॒न्दते॒ वसु॑ ॥
6.051.16a api̱ panthā̍m aganmahi svasti̱gām a̍ne̱hasa̍m |
6.051.16c yena̱ viśvā̱ḥ pari̱ dviṣo̍ vṛ̱ṇakti̍ vi̱ndate̱ vasu̍ ||


6.052.01a न तद्दि॒वा न पृ॑थि॒व्यानु॑ मन्ये॒ न य॒ज्ञेन॒ नोत शमी॑भिरा॒भिः ।
6.052.01c उ॒ब्जन्तु॒ तं सु॒भ्व१॒॑ः पर्व॑तासो॒ नि ही॑यतामतिया॒जस्य॑ य॒ष्टा ॥
6.052.01a na tad di̱vā na pṛ̍thi̱vyānu̍ manye̱ na ya̱jñena̱ nota śamī̍bhir ā̱bhiḥ |
6.052.01c u̱bjantu̱ taṁ su̱bhva1̱̍ḥ parva̍tāso̱ ni hī̍yatām atiyā̱jasya̍ ya̱ṣṭā ||
6.052.02a अति॑ वा॒ यो म॑रुतो॒ मन्य॑ते नो॒ ब्रह्म॑ वा॒ यः क्रि॒यमा॑णं॒ निनि॑त्सात् ।
6.052.02c तपूं॑षि॒ तस्मै॑ वृजि॒नानि॑ सन्तु ब्रह्म॒द्विष॑म॒भि तं शो॑चतु॒ द्यौः ॥
6.052.02a ati̍ vā̱ yo ma̍ruto̱ manya̍te no̱ brahma̍ vā̱ yaḥ kri̱yamā̍ṇa̱ṁ nini̍tsāt |
6.052.02c tapū̍ṁṣi̱ tasmai̍ vṛji̱nāni̍ santu brahma̱dviṣa̍m a̱bhi taṁ śo̍catu̱ dyauḥ ||
6.052.03a किम॒ङ्ग त्वा॒ ब्रह्म॑णः सोम गो॒पां किम॒ङ्ग त्वा॑हुरभिशस्ति॒पां न॑ः ।
6.052.03c किम॒ङ्ग न॑ः पश्यसि नि॒द्यमा॑नान्ब्रह्म॒द्विषे॒ तपु॑षिं हे॒तिम॑स्य ॥
6.052.03a kim a̱ṅga tvā̱ brahma̍ṇaḥ soma go̱pāṁ kim a̱ṅga tvā̍hur abhiśasti̱pāṁ na̍ḥ |
6.052.03c kim a̱ṅga na̍ḥ paśyasi ni̱dyamā̍nān brahma̱dviṣe̱ tapu̍ṣiṁ he̱tim a̍sya ||
6.052.04a अव॑न्तु॒ मामु॒षसो॒ जाय॑माना॒ अव॑न्तु मा॒ सिन्ध॑व॒ः पिन्व॑मानाः ।
6.052.04c अव॑न्तु मा॒ पर्व॑तासो ध्रु॒वासोऽव॑न्तु मा पि॒तरो॑ दे॒वहू॑तौ ॥
6.052.04a ava̍ntu̱ mām u̱ṣaso̱ jāya̍mānā̱ ava̍ntu mā̱ sindha̍va̱ḥ pinva̍mānāḥ |
6.052.04c ava̍ntu mā̱ parva̍tāso dhru̱vāso 'va̍ntu mā pi̱taro̍ de̱vahū̍tau ||
6.052.05a वि॒श्व॒दानीं॑ सु॒मन॑सः स्याम॒ पश्ये॑म॒ नु सूर्य॑मु॒च्चर॑न्तम् ।
6.052.05c तथा॑ कर॒द्वसु॑पति॒र्वसू॑नां दे॒वाँ ओहा॒नोऽव॒साग॑मिष्ठः ॥
6.052.05a vi̱śva̱dānī̍ṁ su̱mana̍saḥ syāma̱ paśye̍ma̱ nu sūrya̍m u̱ccara̍ntam |
6.052.05c tathā̍ kara̱d vasu̍pati̱r vasū̍nāṁ de̱vām̐ ohā̱no 'va̱sāga̍miṣṭhaḥ ||
6.052.06a इन्द्रो॒ नेदि॑ष्ठ॒मव॒साग॑मिष्ठ॒ः सर॑स्वती॒ सिन्धु॑भि॒ः पिन्व॑माना ।
6.052.06c प॒र्जन्यो॑ न॒ ओष॑धीभिर्मयो॒भुर॒ग्निः सु॒शंस॑ः सु॒हव॑ः पि॒तेव॑ ॥
6.052.06a indro̱ nedi̍ṣṭha̱m ava̱sāga̍miṣṭha̱ḥ sara̍svatī̱ sindhu̍bhi̱ḥ pinva̍mānā |
6.052.06c pa̱rjanyo̍ na̱ oṣa̍dhībhir mayo̱bhur a̱gniḥ su̱śaṁsa̍ḥ su̱hava̍ḥ pi̱teva̍ ||
6.052.07a विश्वे॑ देवास॒ आ ग॑त शृणु॒ता म॑ इ॒मं हव॑म् ।
6.052.07c एदं ब॒र्हिर्नि षी॑दत ॥
6.052.07a viśve̍ devāsa̱ ā ga̍ta śṛṇu̱tā ma̍ i̱maṁ hava̍m |
6.052.07c edam ba̱rhir ni ṣī̍data ||
6.052.08a यो वो॑ देवा घृ॒तस्नु॑ना ह॒व्येन॑ प्रति॒भूष॑ति ।
6.052.08c तं विश्व॒ उप॑ गच्छथ ॥
6.052.08a yo vo̍ devā ghṛ̱tasnu̍nā ha̱vyena̍ prati̱bhūṣa̍ti |
6.052.08c taṁ viśva̱ upa̍ gacchatha ||
6.052.09a उप॑ नः सू॒नवो॒ गिर॑ः शृ॒ण्वन्त्व॒मृत॑स्य॒ ये ।
6.052.09c सु॒मृ॒ळी॒का भ॑वन्तु नः ॥
6.052.09a upa̍ naḥ sū̱navo̱ gira̍ḥ śṛ̱ṇvantv a̱mṛta̍sya̱ ye |
6.052.09c su̱mṛ̱ḻī̱kā bha̍vantu naḥ ||
6.052.10a विश्वे॑ दे॒वा ऋ॑ता॒वृध॑ ऋ॒तुभि॑र्हवन॒श्रुत॑ः ।
6.052.10c जु॒षन्तां॒ युज्यं॒ पय॑ः ॥
6.052.10a viśve̍ de̱vā ṛ̍tā̱vṛdha̍ ṛ̱tubhi̍r havana̱śruta̍ḥ |
6.052.10c ju̱ṣantā̱ṁ yujya̱m paya̍ḥ ||
6.052.11a स्तो॒त्रमिन्द्रो॑ म॒रुद्ग॑ण॒स्त्वष्टृ॑मान्मि॒त्रो अ॑र्य॒मा ।
6.052.11c इ॒मा ह॒व्या जु॑षन्त नः ॥
6.052.11a sto̱tram indro̍ ma̱rudga̍ṇa̱s tvaṣṭṛ̍mān mi̱tro a̍rya̱mā |
6.052.11c i̱mā ha̱vyā ju̍ṣanta naḥ ||
6.052.12a इ॒मं नो॑ अग्ने अध्व॒रं होत॑र्वयुन॒शो य॑ज ।
6.052.12c चि॒कि॒त्वान्दैव्यं॒ जन॑म् ॥
6.052.12a i̱maṁ no̍ agne adhva̱raṁ hota̍r vayuna̱śo ya̍ja |
6.052.12c ci̱ki̱tvān daivya̱ṁ jana̍m ||
6.052.13a विश्वे॑ देवाः शृणु॒तेमं हवं॑ मे॒ ये अ॒न्तरि॑क्षे॒ य उप॒ द्यवि॒ ष्ठ ।
6.052.13c ये अ॑ग्निजि॒ह्वा उ॒त वा॒ यज॑त्रा आ॒सद्या॒स्मिन्ब॒र्हिषि॑ मादयध्वम् ॥
6.052.13a viśve̍ devāḥ śṛṇu̱temaṁ hava̍m me̱ ye a̱ntari̍kṣe̱ ya upa̱ dyavi̱ ṣṭha |
6.052.13c ye a̍gniji̱hvā u̱ta vā̱ yaja̍trā ā̱sadyā̱smin ba̱rhiṣi̍ mādayadhvam ||
6.052.14a विश्वे॑ दे॒वा मम॑ शृण्वन्तु य॒ज्ञिया॑ उ॒भे रोद॑सी अ॒पां नपा॑च्च॒ मन्म॑ ।
6.052.14c मा वो॒ वचां॑सि परि॒चक्ष्या॑णि वोचं सु॒म्नेष्विद्वो॒ अन्त॑मा मदेम ॥
6.052.14a viśve̍ de̱vā mama̍ śṛṇvantu ya̱jñiyā̍ u̱bhe roda̍sī a̱pāṁ napā̍c ca̱ manma̍ |
6.052.14c mā vo̱ vacā̍ṁsi pari̱cakṣyā̍ṇi vocaṁ su̱mneṣv id vo̱ anta̍mā madema ||
6.052.15a ये के च॒ ज्मा म॒हिनो॒ अहि॑माया दि॒वो ज॑ज्ञि॒रे अ॒पां स॒धस्थे॑ ।
6.052.15c ते अ॒स्मभ्य॑मि॒षये॒ विश्व॒मायु॒ः क्षप॑ उ॒स्रा व॑रिवस्यन्तु दे॒वाः ॥
6.052.15a ye ke ca̱ jmā ma̱hino̱ ahi̍māyā di̱vo ja̍jñi̱re a̱pāṁ sa̱dhasthe̍ |
6.052.15c te a̱smabhya̍m i̱ṣaye̱ viśva̱m āyu̱ḥ kṣapa̍ u̱srā va̍rivasyantu de̱vāḥ ||
6.052.16a अग्नी॑पर्जन्या॒वव॑तं॒ धियं॑ मे॒ऽस्मिन्हवे॑ सुहवा सुष्टु॒तिं न॑ः ।
6.052.16c इळा॑म॒न्यो ज॒नय॒द्गर्भ॑म॒न्यः प्र॒जाव॑ती॒रिष॒ आ ध॑त्तम॒स्मे ॥
6.052.16a agnī̍parjanyā̱v ava̍ta̱ṁ dhiya̍m me̱ 'smin have̍ suhavā suṣṭu̱tiṁ na̍ḥ |
6.052.16c iḻā̍m a̱nyo ja̱naya̱d garbha̍m a̱nyaḥ pra̱jāva̍tī̱r iṣa̱ ā dha̍ttam a̱sme ||
6.052.17a स्ती॒र्णे ब॒र्हिषि॑ समिधा॒ने अ॒ग्नौ सू॒क्तेन॑ म॒हा नम॒सा वि॑वासे ।
6.052.17c अ॒स्मिन्नो॑ अ॒द्य वि॒दथे॑ यजत्रा॒ विश्वे॑ देवा ह॒विषि॑ मादयध्वम् ॥
6.052.17a stī̱rṇe ba̱rhiṣi̍ samidhā̱ne a̱gnau sū̱ktena̍ ma̱hā nama̱sā vi̍vāse |
6.052.17c a̱smin no̍ a̱dya vi̱dathe̍ yajatrā̱ viśve̍ devā ha̱viṣi̍ mādayadhvam ||


6.053.01a व॒यमु॑ त्वा पथस्पते॒ रथं॒ न वाज॑सातये ।
6.053.01c धि॒ये पू॑षन्नयुज्महि ॥
6.053.01a va̱yam u̍ tvā pathas pate̱ ratha̱ṁ na vāja̍sātaye |
6.053.01c dhi̱ye pū̍ṣann ayujmahi ||
6.053.02a अ॒भि नो॒ नर्यं॒ वसु॑ वी॒रं प्रय॑तदक्षिणम् ।
6.053.02c वा॒मं गृ॒हप॑तिं नय ॥
6.053.02a a̱bhi no̱ narya̱ṁ vasu̍ vī̱ram praya̍tadakṣiṇam |
6.053.02c vā̱maṁ gṛ̱hapa̍tiṁ naya ||
6.053.03a अदि॑त्सन्तं चिदाघृणे॒ पूष॒न्दाना॑य चोदय ।
6.053.03c प॒णेश्चि॒द्वि म्र॑दा॒ मन॑ः ॥
6.053.03a adi̍tsantaṁ cid āghṛṇe̱ pūṣa̱n dānā̍ya codaya |
6.053.03c pa̱ṇeś ci̱d vi mra̍dā̱ mana̍ḥ ||
6.053.04a वि प॒थो वाज॑सातये चिनु॒हि वि मृधो॑ जहि ।
6.053.04c साध॑न्तामुग्र नो॒ धिय॑ः ॥
6.053.04a vi pa̱tho vāja̍sātaye cinu̱hi vi mṛdho̍ jahi |
6.053.04c sādha̍ntām ugra no̱ dhiya̍ḥ ||
6.053.05a परि॑ तृन्धि पणी॒नामार॑या॒ हृद॑या कवे ।
6.053.05c अथे॑म॒स्मभ्यं॑ रन्धय ॥
6.053.05a pari̍ tṛndhi paṇī̱nām āra̍yā̱ hṛda̍yā kave |
6.053.05c athe̍m a̱smabhya̍ṁ randhaya ||
6.053.06a वि पू॑ष॒न्नार॑या तुद प॒णेरि॑च्छ हृ॒दि प्रि॒यम् ।
6.053.06c अथे॑म॒स्मभ्यं॑ रन्धय ॥
6.053.06a vi pū̍ṣa̱nn āra̍yā tuda pa̱ṇer i̍ccha hṛ̱di pri̱yam |
6.053.06c athe̍m a̱smabhya̍ṁ randhaya ||
6.053.07a आ रि॑ख किकि॒रा कृ॑णु पणी॒नां हृद॑या कवे ।
6.053.07c अथे॑म॒स्मभ्यं॑ रन्धय ॥
6.053.07a ā ri̍kha kiki̱rā kṛ̍ṇu paṇī̱nāṁ hṛda̍yā kave |
6.053.07c athe̍m a̱smabhya̍ṁ randhaya ||
6.053.08a यां पू॑षन्ब्रह्म॒चोद॑नी॒मारां॒ बिभ॑र्ष्याघृणे ।
6.053.08c तया॑ समस्य॒ हृद॑य॒मा रि॑ख किकि॒रा कृ॑णु ॥
6.053.08a yām pū̍ṣan brahma̱coda̍nī̱m ārā̱m bibha̍rṣy āghṛṇe |
6.053.08c tayā̍ samasya̱ hṛda̍ya̱m ā ri̍kha kiki̱rā kṛ̍ṇu ||
6.053.09a या ते॒ अष्ट्रा॒ गोओ॑प॒शाघृ॑णे पशु॒साध॑नी ।
6.053.09c तस्या॑स्ते सु॒म्नमी॑महे ॥
6.053.09a yā te̱ aṣṭrā̱ goo̍pa̱śāghṛ̍ṇe paśu̱sādha̍nī |
6.053.09c tasyā̍s te su̱mnam ī̍mahe ||
6.053.10a उ॒त नो॑ गो॒षणिं॒ धिय॑मश्व॒सां वा॑ज॒सामु॒त ।
6.053.10c नृ॒वत्कृ॑णुहि वी॒तये॑ ॥
6.053.10a u̱ta no̍ go̱ṣaṇi̱ṁ dhiya̍m aśva̱sāṁ vā̍ja̱sām u̱ta |
6.053.10c nṛ̱vat kṛ̍ṇuhi vī̱taye̍ ||


6.054.01a सं पू॑षन्वि॒दुषा॑ नय॒ यो अञ्ज॑सानु॒शास॑ति ।
6.054.01c य ए॒वेदमिति॒ ब्रव॑त् ॥
6.054.01a sam pū̍ṣan vi̱duṣā̍ naya̱ yo añja̍sānu̱śāsa̍ti |
6.054.01c ya e̱vedam iti̱ brava̍t ||
6.054.02a समु॑ पू॒ष्णा ग॑मेमहि॒ यो गृ॒हाँ अ॑भि॒शास॑ति ।
6.054.02c इ॒म ए॒वेति॑ च॒ ब्रव॑त् ॥
6.054.02a sam u̍ pū̱ṣṇā ga̍memahi̱ yo gṛ̱hām̐ a̍bhi̱śāsa̍ti |
6.054.02c i̱ma e̱veti̍ ca̱ brava̍t ||
6.054.03a पू॒ष्णश्च॒क्रं न रि॑ष्यति॒ न कोशोऽव॑ पद्यते ।
6.054.03c नो अ॑स्य व्यथते प॒विः ॥
6.054.03a pū̱ṣṇaś ca̱kraṁ na ri̍ṣyati̱ na kośo 'va̍ padyate |
6.054.03c no a̍sya vyathate pa̱viḥ ||
6.054.04a यो अ॑स्मै ह॒विषावि॑ध॒न्न तं पू॒षापि॑ मृष्यते ।
6.054.04c प्र॒थ॒मो वि॑न्दते॒ वसु॑ ॥
6.054.04a yo a̍smai ha̱viṣāvi̍dha̱n na tam pū̱ṣāpi̍ mṛṣyate |
6.054.04c pra̱tha̱mo vi̍ndate̱ vasu̍ ||
6.054.05a पू॒षा गा अन्वे॑तु नः पू॒षा र॑क्ष॒त्वर्व॑तः ।
6.054.05c पू॒षा वाजं॑ सनोतु नः ॥
6.054.05a pū̱ṣā gā anv e̍tu naḥ pū̱ṣā ra̍kṣa̱tv arva̍taḥ |
6.054.05c pū̱ṣā vāja̍ṁ sanotu naḥ ||
6.054.06a पूष॒न्ननु॒ प्र गा इ॑हि॒ यज॑मानस्य सुन्व॒तः ।
6.054.06c अ॒स्माकं॑ स्तुव॒तामु॒त ॥
6.054.06a pūṣa̱nn anu̱ pra gā i̍hi̱ yaja̍mānasya sunva̱taḥ |
6.054.06c a̱smāka̍ṁ stuva̱tām u̱ta ||
6.054.07a माकि॑र्नेश॒न्माकीं॑ रिष॒न्माकीं॒ सं शा॑रि॒ केव॑टे ।
6.054.07c अथारि॑ष्टाभि॒रा ग॑हि ॥
6.054.07a māki̍r neśa̱n mākī̍ṁ riṣa̱n mākī̱ṁ saṁ śā̍ri̱ keva̍ṭe |
6.054.07c athāri̍ṣṭābhi̱r ā ga̍hi ||
6.054.08a शृ॒ण्वन्तं॑ पू॒षणं॑ व॒यमिर्य॒मन॑ष्टवेदसम् ।
6.054.08c ईशा॑नं रा॒य ई॑महे ॥
6.054.08a śṛ̱ṇvanta̍m pū̱ṣaṇa̍ṁ va̱yam irya̱m ana̍ṣṭavedasam |
6.054.08c īśā̍naṁ rā̱ya ī̍mahe ||
6.054.09a पूष॒न्तव॑ व्र॒ते व॒यं न रि॑ष्येम॒ कदा॑ च॒न ।
6.054.09c स्तो॒तार॑स्त इ॒ह स्म॑सि ॥
6.054.09a pūṣa̱n tava̍ vra̱te va̱yaṁ na ri̍ṣyema̱ kadā̍ ca̱na |
6.054.09c sto̱tāra̍s ta i̱ha sma̍si ||
6.054.10a परि॑ पू॒षा प॒रस्ता॒द्धस्तं॑ दधातु॒ दक्षि॑णम् ।
6.054.10c पुन॑र्नो न॒ष्टमाज॑तु ॥
6.054.10a pari̍ pū̱ṣā pa̱rastā̱d dhasta̍ṁ dadhātu̱ dakṣi̍ṇam |
6.054.10c puna̍r no na̱ṣṭam āja̍tu ||


6.055.01a एहि॒ वां वि॑मुचो नपा॒दाघृ॑णे॒ सं स॑चावहै ।
6.055.01c र॒थीर्ऋ॑तस्य॑ नो भव ॥
6.055.01a ehi̱ vāṁ vi̍muco napā̱d āghṛ̍ṇe̱ saṁ sa̍cāvahai |
6.055.01c ra̱thīr ṛ̱tasya̍ no bhava ||
6.055.02a र॒थीत॑मं कप॒र्दिन॒मीशा॑नं॒ राध॑सो म॒हः ।
6.055.02c रा॒यः सखा॑यमीमहे ॥
6.055.02a ra̱thīta̍maṁ kapa̱rdina̱m īśā̍na̱ṁ rādha̍so ma̱haḥ |
6.055.02c rā̱yaḥ sakhā̍yam īmahe ||
6.055.03a रा॒यो धारा॑स्याघृणे॒ वसो॑ रा॒शिर॑जाश्व ।
6.055.03c धीव॑तोधीवत॒ः सखा॑ ॥
6.055.03a rā̱yo dhārā̍sy āghṛṇe̱ vaso̍ rā̱śir a̍jāśva |
6.055.03c dhīva̍to-dhīvata̱ḥ sakhā̍ ||
6.055.04a पू॒षणं॒ न्व१॒॑जाश्व॒मुप॑ स्तोषाम वा॒जिन॑म् ।
6.055.04c स्वसु॒र्यो जा॒र उ॒च्यते॑ ॥
6.055.04a pū̱ṣaṇa̱ṁ nv a1̱̍jāśva̱m upa̍ stoṣāma vā̱jina̍m |
6.055.04c svasu̱r yo jā̱ra u̱cyate̍ ||
6.055.05a मा॒तुर्दि॑धि॒षुम॑ब्रवं॒ स्वसु॑र्जा॒रः शृ॑णोतु नः ।
6.055.05c भ्रातेन्द्र॑स्य॒ सखा॒ मम॑ ॥
6.055.05a mā̱tur di̍dhi̱ṣum a̍brava̱ṁ svasu̍r jā̱raḥ śṛ̍ṇotu naḥ |
6.055.05c bhrātendra̍sya̱ sakhā̱ mama̍ ||
6.055.06a आजास॑ः पू॒षणं॒ रथे॑ निशृ॒म्भास्ते ज॑न॒श्रिय॑म् ।
6.055.06c दे॒वं व॑हन्तु॒ बिभ्र॑तः ॥
6.055.06a ājāsa̍ḥ pū̱ṣaṇa̱ṁ rathe̍ niśṛ̱mbhās te ja̍na̱śriya̍m |
6.055.06c de̱vaṁ va̍hantu̱ bibhra̍taḥ ||


6.056.01a य ए॑नमा॒दिदे॑शति कर॒म्भादिति॑ पू॒षण॑म् ।
6.056.01c न तेन॑ दे॒व आ॒दिशे॑ ॥
6.056.01a ya e̍nam ā̱dide̍śati kara̱mbhād iti̍ pū̱ṣaṇa̍m |
6.056.01c na tena̍ de̱va ā̱diśe̍ ||
6.056.02a उ॒त घा॒ स र॒थीत॑म॒ः सख्या॒ सत्प॑तिर्यु॒जा ।
6.056.02c इन्द्रो॑ वृ॒त्राणि॑ जिघ्नते ॥
6.056.02a u̱ta ghā̱ sa ra̱thīta̍ma̱ḥ sakhyā̱ satpa̍tir yu̱jā |
6.056.02c indro̍ vṛ̱trāṇi̍ jighnate ||
6.056.03a उ॒तादः प॑रु॒षे गवि॒ सूर॑श्च॒क्रं हि॑र॒ण्यय॑म् ।
6.056.03c न्यै॑रयद्र॒थीत॑मः ॥
6.056.03a u̱tādaḥ pa̍ru̱ṣe gavi̱ sūra̍ś ca̱kraṁ hi̍ra̱ṇyaya̍m |
6.056.03c ny ai̍rayad ra̱thīta̍maḥ ||
6.056.04a यद॒द्य त्वा॑ पुरुष्टुत॒ ब्रवा॑म दस्र मन्तुमः ।
6.056.04c तत्सु नो॒ मन्म॑ साधय ॥
6.056.04a yad a̱dya tvā̍ puruṣṭuta̱ bravā̍ma dasra mantumaḥ |
6.056.04c tat su no̱ manma̍ sādhaya ||
6.056.05a इ॒मं च॑ नो ग॒वेष॑णं सा॒तये॑ सीषधो ग॒णम् ।
6.056.05c आ॒रात्पू॑षन्नसि श्रु॒तः ॥
6.056.05a i̱maṁ ca̍ no ga̱veṣa̍ṇaṁ sā̱taye̍ sīṣadho ga̱ṇam |
6.056.05c ā̱rāt pū̍ṣann asi śru̱taḥ ||
6.056.06a आ ते॑ स्व॒स्तिमी॑मह आ॒रेअ॑घा॒मुपा॑वसुम् ।
6.056.06c अ॒द्या च॑ स॒र्वता॑तये॒ श्वश्च॑ स॒र्वता॑तये ॥
6.056.06a ā te̍ sva̱stim ī̍maha ā̱rea̍ghā̱m upā̍vasum |
6.056.06c a̱dyā ca̍ sa̱rvatā̍taye̱ śvaś ca̍ sa̱rvatā̍taye ||


6.057.01a इन्द्रा॒ नु पू॒षणा॑ व॒यं स॒ख्याय॑ स्व॒स्तये॑ ।
6.057.01c हु॒वेम॒ वाज॑सातये ॥
6.057.01a indrā̱ nu pū̱ṣaṇā̍ va̱yaṁ sa̱khyāya̍ sva̱staye̍ |
6.057.01c hu̱vema̱ vāja̍sātaye ||
6.057.02a सोम॑म॒न्य उपा॑सद॒त्पात॑वे च॒म्वो॑ः सु॒तम् ।
6.057.02c क॒र॒म्भम॒न्य इ॑च्छति ॥
6.057.02a soma̍m a̱nya upā̍sada̱t pāta̍ve ca̱mvo̍ḥ su̱tam |
6.057.02c ka̱ra̱mbham a̱nya i̍cchati ||
6.057.03a अ॒जा अ॒न्यस्य॒ वह्न॑यो॒ हरी॑ अ॒न्यस्य॒ सम्भृ॑ता ।
6.057.03c ताभ्यां॑ वृ॒त्राणि॑ जिघ्नते ॥
6.057.03a a̱jā a̱nyasya̱ vahna̍yo̱ harī̍ a̱nyasya̱ sambhṛ̍tā |
6.057.03c tābhyā̍ṁ vṛ̱trāṇi̍ jighnate ||
6.057.04a यदिन्द्रो॒ अन॑य॒द्रितो॑ म॒हीर॒पो वृष॑न्तमः ।
6.057.04c तत्र॑ पू॒षाभ॑व॒त्सचा॑ ॥
6.057.04a yad indro̱ ana̍ya̱d rito̍ ma̱hīr a̱po vṛṣa̍ntamaḥ |
6.057.04c tatra̍ pū̱ṣābha̍va̱t sacā̍ ||
6.057.05a तां पू॒ष्णः सु॑म॒तिं व॒यं वृ॒क्षस्य॒ प्र व॒यामि॑व ।
6.057.05c इन्द्र॑स्य॒ चा र॑भामहे ॥
6.057.05a tām pū̱ṣṇaḥ su̍ma̱tiṁ va̱yaṁ vṛ̱kṣasya̱ pra va̱yām i̍va |
6.057.05c indra̍sya̱ cā ra̍bhāmahe ||
6.057.06a उत्पू॒षणं॑ युवामहे॒ऽभीशूँ॑रिव॒ सार॑थिः ।
6.057.06c म॒ह्या इन्द्रं॑ स्व॒स्तये॑ ॥
6.057.06a ut pū̱ṣaṇa̍ṁ yuvāmahe̱ 'bhīśū̍m̐r iva̱ sāra̍thiḥ |
6.057.06c ma̱hyā indra̍ṁ sva̱staye̍ ||


6.058.01a शु॒क्रं ते॑ अ॒न्यद्य॑ज॒तं ते॑ अ॒न्यद्विषु॑रूपे॒ अह॑नी॒ द्यौरि॑वासि ।
6.058.01c विश्वा॒ हि मा॒या अव॑सि स्वधावो भ॒द्रा ते॑ पूषन्नि॒ह रा॒तिर॑स्तु ॥
6.058.01a śu̱kraṁ te̍ a̱nyad ya̍ja̱taṁ te̍ a̱nyad viṣu̍rūpe̱ aha̍nī̱ dyaur i̍vāsi |
6.058.01c viśvā̱ hi mā̱yā ava̍si svadhāvo bha̱drā te̍ pūṣann i̱ha rā̱tir a̍stu ||
6.058.02a अ॒जाश्व॑ः पशु॒पा वाज॑पस्त्यो धियंजि॒न्वो भुव॑ने॒ विश्वे॒ अर्पि॑तः ।
6.058.02c अष्ट्रां॑ पू॒षा शि॑थि॒रामु॒द्वरी॑वृजत्सं॒चक्षा॑णो॒ भुव॑ना दे॒व ई॑यते ॥
6.058.02a a̱jāśva̍ḥ paśu̱pā vāja̍pastyo dhiyaṁji̱nvo bhuva̍ne̱ viśve̱ arpi̍taḥ |
6.058.02c aṣṭrā̍m pū̱ṣā śi̍thi̱rām u̱dvarī̍vṛjat sa̱ṁcakṣā̍ṇo̱ bhuva̍nā de̱va ī̍yate ||
6.058.03a यास्ते॑ पूष॒न्नावो॑ अ॒न्तः स॑मु॒द्रे हि॑र॒ण्ययी॑र॒न्तरि॑क्षे॒ चर॑न्ति ।
6.058.03c ताभि॑र्यासि दू॒त्यां सूर्य॑स्य॒ कामे॑न कृत॒ श्रव॑ इ॒च्छमा॑नः ॥
6.058.03a yās te̍ pūṣa̱n nāvo̍ a̱ntaḥ sa̍mu̱dre hi̍ra̱ṇyayī̍r a̱ntari̍kṣe̱ cara̍nti |
6.058.03c tābhi̍r yāsi dū̱tyāṁ sūrya̍sya̱ kāme̍na kṛta̱ śrava̍ i̱cchamā̍naḥ ||
6.058.04a पू॒षा सु॒बन्धु॑र्दि॒व आ पृ॑थि॒व्या इ॒ळस्पति॑र्म॒घवा॑ द॒स्मव॑र्चाः ।
6.058.04c यं दे॒वासो॒ अद॑दुः सू॒र्यायै॒ कामे॑न कृ॒तं त॒वसं॒ स्वञ्च॑म् ॥
6.058.04a pū̱ṣā su̱bandhu̍r di̱va ā pṛ̍thi̱vyā i̱ḻas pati̍r ma̱ghavā̍ da̱smava̍rcāḥ |
6.058.04c yaṁ de̱vāso̱ ada̍duḥ sū̱ryāyai̱ kāme̍na kṛ̱taṁ ta̱vasa̱ṁ svañca̍m ||


6.059.01a प्र नु वो॑चा सु॒तेषु॑ वां वी॒र्या॒३॒॑ यानि॑ च॒क्रथु॑ः ।
6.059.01c ह॒तासो॑ वां पि॒तरो॑ दे॒वश॑त्रव॒ इन्द्रा॑ग्नी॒ जीव॑थो यु॒वम् ॥
6.059.01a pra nu vo̍cā su̱teṣu̍ vāṁ vī̱ryā̱3̱̍ yāni̍ ca̱krathu̍ḥ |
6.059.01c ha̱tāso̍ vām pi̱taro̍ de̱vaśa̍trava̱ indrā̍gnī̱ jīva̍tho yu̱vam ||
6.059.02a बळि॒त्था म॑हि॒मा वा॒मिन्द्रा॑ग्नी॒ पनि॑ष्ठ॒ आ ।
6.059.02c स॒मा॒नो वां॑ जनि॒ता भ्रात॑रा यु॒वं य॒मावि॒हेह॑मातरा ॥
6.059.02a baḻ i̱tthā ma̍hi̱mā vā̱m indrā̍gnī̱ pani̍ṣṭha̱ ā |
6.059.02c sa̱mā̱no vā̍ṁ jani̱tā bhrāta̍rā yu̱vaṁ ya̱māv i̱heha̍mātarā ||
6.059.03a ओ॒कि॒वांसा॑ सु॒ते सचाँ॒ अश्वा॒ सप्ती॑ इ॒वाद॑ने ।
6.059.03c इन्द्रा॒ न्व१॒॑ग्नी अव॑से॒ह व॒ज्रिणा॑ व॒यं दे॒वा ह॑वामहे ॥
6.059.03a o̱ki̱vāṁsā̍ su̱te sacā̱m̐ aśvā̱ saptī̍ i̱vāda̍ne |
6.059.03c indrā̱ nv a1̱̍gnī ava̍se̱ha va̱jriṇā̍ va̱yaṁ de̱vā ha̍vāmahe ||
6.059.04a य इ॑न्द्राग्नी सु॒तेषु॑ वां॒ स्तव॒त्तेष्वृ॑तावृधा ।
6.059.04c जो॒ष॒वा॒कं वद॑तः पज्रहोषिणा॒ न दे॑वा भ॒सथ॑श्च॒न ॥
6.059.04a ya i̍ndrāgnī su̱teṣu̍ vā̱ṁ stava̱t teṣv ṛ̍tāvṛdhā |
6.059.04c jo̱ṣa̱vā̱kaṁ vada̍taḥ pajrahoṣiṇā̱ na de̍vā bha̱satha̍ś ca̱na ||
6.059.05a इन्द्रा॑ग्नी॒ को अ॒स्य वां॒ देवौ॒ मर्त॑श्चिकेतति ।
6.059.05c विषू॑चो॒ अश्वा॑न्युयुजा॒न ई॑यत॒ एक॑ः समा॒न आ रथे॑ ॥
6.059.05a indrā̍gnī̱ ko a̱sya vā̱ṁ devau̱ marta̍ś ciketati |
6.059.05c viṣū̍co̱ aśvā̍n yuyujā̱na ī̍yata̱ eka̍ḥ samā̱na ā rathe̍ ||
6.059.06a इन्द्रा॑ग्नी अ॒पादि॒यं पूर्वागा॑त्प॒द्वती॑भ्यः ।
6.059.06c हि॒त्वी शिरो॑ जि॒ह्वया॒ वाव॑द॒च्चर॑त्त्रिं॒शत्प॒दा न्य॑क्रमीत् ॥
6.059.06a indrā̍gnī a̱pād i̱yam pūrvāgā̍t pa̱dvatī̍bhyaḥ |
6.059.06c hi̱tvī śiro̍ ji̱hvayā̱ vāva̍da̱c cara̍t tri̱ṁśat pa̱dā ny a̍kramīt ||
6.059.07a इन्द्रा॑ग्नी॒ आ हि त॑न्व॒ते नरो॒ धन्वा॑नि बा॒ह्वोः ।
6.059.07c मा नो॑ अ॒स्मिन्म॑हाध॒ने परा॑ वर्क्तं॒ गवि॑ष्टिषु ॥
6.059.07a indrā̍gnī̱ ā hi ta̍nva̱te naro̱ dhanvā̍ni bā̱hvoḥ |
6.059.07c mā no̍ a̱smin ma̍hādha̱ne parā̍ varkta̱ṁ gavi̍ṣṭiṣu ||
6.059.08a इन्द्रा॑ग्नी॒ तप॑न्ति मा॒घा अ॒र्यो अरा॑तयः ।
6.059.08c अप॒ द्वेषां॒स्या कृ॑तं युयु॒तं सूर्या॒दधि॑ ॥
6.059.08a indrā̍gnī̱ tapa̍nti mā̱ghā a̱ryo arā̍tayaḥ |
6.059.08c apa̱ dveṣā̱ṁsy ā kṛ̍taṁ yuyu̱taṁ sūryā̱d adhi̍ ||
6.059.09a इन्द्रा॑ग्नी यु॒वोरपि॒ वसु॑ दि॒व्यानि॒ पार्थि॑वा ।
6.059.09c आ न॑ इ॒ह प्र य॑च्छतं र॒यिं वि॒श्वायु॑पोषसम् ॥
6.059.09a indrā̍gnī yu̱vor api̱ vasu̍ di̱vyāni̱ pārthi̍vā |
6.059.09c ā na̍ i̱ha pra ya̍cchataṁ ra̱yiṁ vi̱śvāyu̍poṣasam ||
6.059.10a इन्द्रा॑ग्नी उक्थवाहसा॒ स्तोमे॑भिर्हवनश्रुता ।
6.059.10c विश्वा॑भिर्गी॒र्भिरा ग॑तम॒स्य सोम॑स्य पी॒तये॑ ॥
6.059.10a indrā̍gnī ukthavāhasā̱ stome̍bhir havanaśrutā |
6.059.10c viśvā̍bhir gī̱rbhir ā ga̍tam a̱sya soma̍sya pī̱taye̍ ||


6.060.01a श्नथ॑द्वृ॒त्रमु॒त स॑नोति॒ वाज॒मिन्द्रा॒ यो अ॒ग्नी सहु॑री सप॒र्यात् ।
6.060.01c इ॒र॒ज्यन्ता॑ वस॒व्य॑स्य॒ भूरे॒ः सह॑स्तमा॒ सह॑सा वाज॒यन्ता॑ ॥
6.060.01a śnatha̍d vṛ̱tram u̱ta sa̍noti̱ vāja̱m indrā̱ yo a̱gnī sahu̍rī sapa̱ryāt |
6.060.01c i̱ra̱jyantā̍ vasa̱vya̍sya̱ bhūre̱ḥ saha̍stamā̱ saha̍sā vāja̱yantā̍ ||
6.060.02a ता यो॑धिष्टम॒भि गा इ॑न्द्र नू॒नम॒पः स्व॑रु॒षसो॑ अग्न ऊ॒ळ्हाः ।
6.060.02c दिश॒ः स्व॑रु॒षस॑ इन्द्र चि॒त्रा अ॒पो गा अ॑ग्ने युवसे नि॒युत्वा॑न् ॥
6.060.02a tā yo̍dhiṣṭam a̱bhi gā i̍ndra nū̱nam a̱paḥ sva̍r u̱ṣaso̍ agna ū̱ḻhāḥ |
6.060.02c diśa̱ḥ sva̍r u̱ṣasa̍ indra ci̱trā a̱po gā a̍gne yuvase ni̱yutvā̍n ||
6.060.03a आ वृ॑त्रहणा वृत्र॒हभि॒ः शुष्मै॒रिन्द्र॑ या॒तं नमो॑भिरग्ने अ॒र्वाक् ।
6.060.03c यु॒वं राधो॑भि॒रक॑वेभिरि॒न्द्राग्ने॑ अ॒स्मे भ॑वतमुत्त॒मेभि॑ः ॥
6.060.03a ā vṛ̍trahaṇā vṛtra̱habhi̱ḥ śuṣmai̱r indra̍ yā̱taṁ namo̍bhir agne a̱rvāk |
6.060.03c yu̱vaṁ rādho̍bhi̱r aka̍vebhir i̱ndrāgne̍ a̱sme bha̍vatam utta̱mebhi̍ḥ ||
6.060.04a ता हु॑वे॒ ययो॑रि॒दं प॒प्ने विश्वं॑ पु॒रा कृ॒तम् ।
6.060.04c इ॒न्द्रा॒ग्नी न म॑र्धतः ॥
6.060.04a tā hu̍ve̱ yayo̍r i̱dam pa̱pne viśva̍m pu̱rā kṛ̱tam |
6.060.04c i̱ndrā̱gnī na ma̍rdhataḥ ||
6.060.05a उ॒ग्रा वि॑घ॒निना॒ मृध॑ इन्द्रा॒ग्नी ह॑वामहे ।
6.060.05c ता नो॑ मृळात ई॒दृशे॑ ॥
6.060.05a u̱grā vi̍gha̱ninā̱ mṛdha̍ indrā̱gnī ha̍vāmahe |
6.060.05c tā no̍ mṛḻāta ī̱dṛśe̍ ||
6.060.06a ह॒तो वृ॒त्राण्यार्या॑ ह॒तो दासा॑नि॒ सत्प॑ती ।
6.060.06c ह॒तो विश्वा॒ अप॒ द्विष॑ः ॥
6.060.06a ha̱to vṛ̱trāṇy āryā̍ ha̱to dāsā̍ni̱ satpa̍tī |
6.060.06c ha̱to viśvā̱ apa̱ dviṣa̍ḥ ||
6.060.07a इन्द्रा॑ग्नी यु॒वामि॒मे॒३॒॑ऽभि स्तोमा॑ अनूषत ।
6.060.07c पिब॑तं शम्भुवा सु॒तम् ॥
6.060.07a indrā̍gnī yu̱vām i̱me̱3̱̍ 'bhi stomā̍ anūṣata |
6.060.07c piba̍taṁ śambhuvā su̱tam ||
6.060.08a या वां॒ सन्ति॑ पुरु॒स्पृहो॑ नि॒युतो॑ दा॒शुषे॑ नरा ।
6.060.08c इन्द्रा॑ग्नी॒ ताभि॒रा ग॑तम् ॥
6.060.08a yā vā̱ṁ santi̍ puru̱spṛho̍ ni̱yuto̍ dā̱śuṣe̍ narā |
6.060.08c indrā̍gnī̱ tābhi̱r ā ga̍tam ||
6.060.09a ताभि॒रा ग॑च्छतं न॒रोपे॒दं सव॑नं सु॒तम् ।
6.060.09c इन्द्रा॑ग्नी॒ सोम॑पीतये ॥
6.060.09a tābhi̱r ā ga̍cchataṁ na̱rope̱daṁ sava̍naṁ su̱tam |
6.060.09c indrā̍gnī̱ soma̍pītaye ||
6.060.10a तमी॑ळिष्व॒ यो अ॒र्चिषा॒ वना॒ विश्वा॑ परि॒ष्वज॑त् ।
6.060.10c कृ॒ष्णा कृ॒णोति॑ जि॒ह्वया॑ ॥
6.060.10a tam ī̍ḻiṣva̱ yo a̱rciṣā̱ vanā̱ viśvā̍ pari̱ṣvaja̍t |
6.060.10c kṛ̱ṣṇā kṛ̱ṇoti̍ ji̱hvayā̍ ||
6.060.11a य इ॒द्ध आ॒विवा॑सति सु॒म्नमिन्द्र॑स्य॒ मर्त्य॑ः ।
6.060.11c द्यु॒म्नाय॑ सु॒तरा॑ अ॒पः ॥
6.060.11a ya i̱ddha ā̱vivā̍sati su̱mnam indra̍sya̱ martya̍ḥ |
6.060.11c dyu̱mnāya̍ su̱tarā̍ a̱paḥ ||
6.060.12a ता नो॒ वाज॑वती॒रिष॑ आ॒शून्पि॑पृत॒मर्व॑तः ।
6.060.12c इन्द्र॑म॒ग्निं च॒ वोळ्ह॑वे ॥
6.060.12a tā no̱ vāja̍vatī̱r iṣa̍ ā̱śūn pi̍pṛta̱m arva̍taḥ |
6.060.12c indra̍m a̱gniṁ ca̱ voḻha̍ve ||
6.060.13a उ॒भा वा॑मिन्द्राग्नी आहु॒वध्या॑ उ॒भा राध॑सः स॒ह मा॑द॒यध्यै॑ ।
6.060.13c उ॒भा दा॒तारा॑वि॒षां र॑यी॒णामु॒भा वाज॑स्य सा॒तये॑ हुवे वाम् ॥
6.060.13a u̱bhā vā̍m indrāgnī āhu̱vadhyā̍ u̱bhā rādha̍saḥ sa̱ha mā̍da̱yadhyai̍ |
6.060.13c u̱bhā dā̱tārā̍v i̱ṣāṁ ra̍yī̱ṇām u̱bhā vāja̍sya sā̱taye̍ huve vām ||
6.060.14a आ नो॒ गव्ये॑भि॒रश्व्यै॑र्वस॒व्यै॒३॒॑रुप॑ गच्छतम् ।
6.060.14c सखा॑यौ दे॒वौ स॒ख्याय॑ श॒म्भुवे॑न्द्रा॒ग्नी ता ह॑वामहे ॥
6.060.14a ā no̱ gavye̍bhi̱r aśvyai̍r vasa̱vyai̱3̱̍r upa̍ gacchatam |
6.060.14c sakhā̍yau de̱vau sa̱khyāya̍ śa̱mbhuve̍ndrā̱gnī tā ha̍vāmahe ||
6.060.15a इन्द्रा॑ग्नी शृणु॒तं हवं॒ यज॑मानस्य सुन्व॒तः ।
6.060.15c वी॒तं ह॒व्यान्या ग॑तं॒ पिब॑तं सो॒म्यं मधु॑ ॥
6.060.15a indrā̍gnī śṛṇu̱taṁ hava̱ṁ yaja̍mānasya sunva̱taḥ |
6.060.15c vī̱taṁ ha̱vyāny ā ga̍ta̱m piba̍taṁ so̱myam madhu̍ ||


6.061.01a इ॒यम॑ददाद्रभ॒समृ॑ण॒च्युतं॒ दिवो॑दासं वध्र्य॒श्वाय॑ दा॒शुषे॑ ।
6.061.01c या शश्व॑न्तमाच॒खादा॑व॒सं प॒णिं ता ते॑ दा॒त्राणि॑ तवि॒षा स॑रस्वति ॥
6.061.01a i̱yam a̍dadād rabha̱sam ṛ̍ṇa̱cyuta̱ṁ divo̍dāsaṁ vadhrya̱śvāya̍ dā̱śuṣe̍ |
6.061.01c yā śaśva̍ntam āca̱khādā̍va̱sam pa̱ṇiṁ tā te̍ dā̱trāṇi̍ tavi̱ṣā sa̍rasvati ||
6.061.02a इ॒यं शुष्मे॑भिर्बिस॒खा इ॑वारुज॒त्सानु॑ गिरी॒णां त॑वि॒षेभि॑रू॒र्मिभि॑ः ।
6.061.02c पा॒रा॒व॒त॒घ्नीमव॑से सुवृ॒क्तिभि॒ः सर॑स्वती॒मा वि॑वासेम धी॒तिभि॑ः ॥
6.061.02a i̱yaṁ śuṣme̍bhir bisa̱khā i̍vāruja̱t sānu̍ girī̱ṇāṁ ta̍vi̱ṣebhi̍r ū̱rmibhi̍ḥ |
6.061.02c pā̱rā̱va̱ta̱ghnīm ava̍se suvṛ̱ktibhi̱ḥ sara̍svatī̱m ā vi̍vāsema dhī̱tibhi̍ḥ ||
6.061.03a सर॑स्वति देव॒निदो॒ नि ब॑र्हय प्र॒जां विश्व॑स्य॒ बृस॑यस्य मा॒यिन॑ः ।
6.061.03c उ॒त क्षि॒तिभ्यो॒ऽवनी॑रविन्दो वि॒षमे॑भ्यो अस्रवो वाजिनीवति ॥
6.061.03a sara̍svati deva̱nido̱ ni ba̍rhaya pra̱jāṁ viśva̍sya̱ bṛsa̍yasya mā̱yina̍ḥ |
6.061.03c u̱ta kṣi̱tibhyo̱ 'vanī̍r avindo vi̱ṣam e̍bhyo asravo vājinīvati ||
6.061.04a प्र णो॑ दे॒वी सर॑स्वती॒ वाजे॑भिर्वा॒जिनी॑वती ।
6.061.04c धी॒नाम॑वि॒त्र्य॑वतु ॥
6.061.04a pra ṇo̍ de̱vī sara̍svatī̱ vāje̍bhir vā̱jinī̍vatī |
6.061.04c dhī̱nām a̍vi̱try a̍vatu ||
6.061.05a यस्त्वा॑ देवि सरस्वत्युपब्रू॒ते धने॑ हि॒ते ।
6.061.05c इन्द्रं॒ न वृ॑त्र॒तूर्ये॑ ॥
6.061.05a yas tvā̍ devi sarasvaty upabrū̱te dhane̍ hi̱te |
6.061.05c indra̱ṁ na vṛ̍tra̱tūrye̍ ||
6.061.06a त्वं दे॑वि सरस्व॒त्यवा॒ वाजे॑षु वाजिनि ।
6.061.06c रदा॑ पू॒षेव॑ नः स॒निम् ॥
6.061.06a tvaṁ de̍vi sarasva̱ty avā̱ vāje̍ṣu vājini |
6.061.06c radā̍ pū̱ṣeva̍ naḥ sa̱nim ||
6.061.07a उ॒त स्या न॒ः सर॑स्वती घो॒रा हिर॑ण्यवर्तनिः ।
6.061.07c वृ॒त्र॒घ्नी व॑ष्टि सुष्टु॒तिम् ॥
6.061.07a u̱ta syā na̱ḥ sara̍svatī gho̱rā hira̍ṇyavartaniḥ |
6.061.07c vṛ̱tra̱ghnī va̍ṣṭi suṣṭu̱tim ||
6.061.08a यस्या॑ अन॒न्तो अह्रु॑तस्त्वे॒षश्च॑रि॒ष्णुर॑र्ण॒वः ।
6.061.08c अम॒श्चर॑ति॒ रोरु॑वत् ॥
6.061.08a yasyā̍ ana̱nto ahru̍tas tve̱ṣaś ca̍ri̱ṣṇur a̍rṇa̱vaḥ |
6.061.08c ama̱ś cara̍ti̱ roru̍vat ||
6.061.09a सा नो॒ विश्वा॒ अति॒ द्विष॒ः स्वसॄ॑र॒न्या ऋ॒ताव॑री ।
6.061.09c अत॒न्नहे॑व॒ सूर्य॑ः ॥
6.061.09a sā no̱ viśvā̱ ati̱ dviṣa̱ḥ svasṝ̍r a̱nyā ṛ̱tāva̍rī |
6.061.09c ata̱nn ahe̍va̱ sūrya̍ḥ ||
6.061.10a उ॒त न॑ः प्रि॒या प्रि॒यासु॑ स॒प्तस्व॑सा॒ सुजु॑ष्टा ।
6.061.10c सर॑स्वती॒ स्तोम्या॑ भूत् ॥
6.061.10a u̱ta na̍ḥ pri̱yā pri̱yāsu̍ sa̱ptasva̍sā̱ suju̍ṣṭā |
6.061.10c sara̍svatī̱ stomyā̍ bhūt ||
6.061.11a आ॒प॒प्रुषी॒ पार्थि॑वान्यु॒रु रजो॑ अ॒न्तरि॑क्षम् ।
6.061.11c सर॑स्वती नि॒दस्पा॑तु ॥
6.061.11a ā̱pa̱pruṣī̱ pārthi̍vāny u̱ru rajo̍ a̱ntari̍kṣam |
6.061.11c sara̍svatī ni̱das pā̍tu ||
6.061.12a त्रि॒ष॒धस्था॑ स॒प्तधा॑तु॒ः पञ्च॑ जा॒ता व॒र्धय॑न्ती ।
6.061.12c वाजे॑वाजे॒ हव्या॑ भूत् ॥
6.061.12a tri̱ṣa̱dhasthā̍ sa̱ptadhā̍tu̱ḥ pañca̍ jā̱tā va̱rdhaya̍ntī |
6.061.12c vāje̍-vāje̱ havyā̍ bhūt ||
6.061.13a प्र या म॑हि॒म्ना म॒हिना॑सु॒ चेकि॑ते द्यु॒म्नेभि॑र॒न्या अ॒पसा॑म॒पस्त॑मा ।
6.061.13c रथ॑ इव बृह॒ती वि॒भ्वने॑ कृ॒तोप॒स्तुत्या॑ चिकि॒तुषा॒ सर॑स्वती ॥
6.061.13a pra yā ma̍hi̱mnā ma̱hinā̍su̱ ceki̍te dyu̱mnebhi̍r a̱nyā a̱pasā̍m a̱pasta̍mā |
6.061.13c ratha̍ iva bṛha̱tī vi̱bhvane̍ kṛ̱topa̱stutyā̍ ciki̱tuṣā̱ sara̍svatī ||
6.061.14a सर॑स्वत्य॒भि नो॑ नेषि॒ वस्यो॒ माप॑ स्फरी॒ः पय॑सा॒ मा न॒ आ ध॑क् ।
6.061.14c जु॒षस्व॑ नः स॒ख्या वे॒श्या॑ च॒ मा त्वत्क्षेत्रा॒ण्यर॑णानि गन्म ॥
6.061.14a sara̍svaty a̱bhi no̍ neṣi̱ vasyo̱ māpa̍ spharī̱ḥ paya̍sā̱ mā na̱ ā dha̍k |
6.061.14c ju̱ṣasva̍ naḥ sa̱khyā ve̱śyā̍ ca̱ mā tvat kṣetrā̱ṇy ara̍ṇāni ganma ||


6.062.01a स्तु॒षे नरा॑ दि॒वो अ॒स्य प्र॒सन्ता॒श्विना॑ हुवे॒ जर॑माणो अ॒र्कैः ।
6.062.01c या स॒द्य उ॒स्रा व्युषि॒ ज्मो अन्ता॒न्युयू॑षत॒ः पर्यु॒रू वरां॑सि ॥
6.062.01a stu̱ṣe narā̍ di̱vo a̱sya pra̱santā̱śvinā̍ huve̱ jara̍māṇo a̱rkaiḥ |
6.062.01c yā sa̱dya u̱srā vyuṣi̱ jmo antā̱n yuyū̍ṣata̱ḥ pary u̱rū varā̍ṁsi ||
6.062.02a ता य॒ज्ञमा शुचि॑भिश्चक्रमा॒णा रथ॑स्य भा॒नुं रु॑रुचू॒ रजो॑भिः ।
6.062.02c पु॒रू वरां॒स्यमि॑ता॒ मिमा॑ना॒पो धन्वा॒न्यति॑ याथो॒ अज्रा॑न् ॥
6.062.02a tā ya̱jñam ā śuci̍bhiś cakramā̱ṇā ratha̍sya bhā̱nuṁ ru̍rucū̱ rajo̍bhiḥ |
6.062.02c pu̱rū varā̱ṁsy ami̍tā̱ mimā̍nā̱po dhanvā̱ny ati̍ yātho̱ ajrā̍n ||
6.062.03a ता ह॒ त्यद्व॒र्तिर्यदर॑ध्रमुग्रे॒त्था धिय॑ ऊहथु॒ः शश्व॒दश्वै॑ः ।
6.062.03c मनो॑जवेभिरिषि॒रैः श॒यध्यै॒ परि॒ व्यथि॑र्दा॒शुषो॒ मर्त्य॑स्य ॥
6.062.03a tā ha̱ tyad va̱rtir yad ara̍dhram ugre̱tthā dhiya̍ ūhathu̱ḥ śaśva̱d aśvai̍ḥ |
6.062.03c mano̍javebhir iṣi̱raiḥ śa̱yadhyai̱ pari̱ vyathi̍r dā̱śuṣo̱ martya̍sya ||
6.062.04a ता नव्य॑सो॒ जर॑माणस्य॒ मन्मोप॑ भूषतो युयुजा॒नस॑प्ती ।
6.062.04c शुभं॒ पृक्ष॒मिष॒मूर्जं॒ वह॑न्ता॒ होता॑ यक्षत्प्र॒त्नो अ॒ध्रुग्युवा॑ना ॥
6.062.04a tā navya̍so̱ jara̍māṇasya̱ manmopa̍ bhūṣato yuyujā̱nasa̍ptī |
6.062.04c śubha̱m pṛkṣa̱m iṣa̱m ūrja̱ṁ vaha̍ntā̱ hotā̍ yakṣat pra̱tno a̱dhrug yuvā̍nā ||
6.062.05a ता व॒ल्गू द॒स्रा पु॑रु॒शाक॑तमा प्र॒त्ना नव्य॑सा॒ वच॒सा वि॑वासे ।
6.062.05c या शंस॑ते स्तुव॒ते शम्भ॑विष्ठा बभू॒वतु॑र्गृण॒ते चि॒त्ररा॑ती ॥
6.062.05a tā va̱lgū da̱srā pu̍ru̱śāka̍tamā pra̱tnā navya̍sā̱ vaca̱sā vi̍vāse |
6.062.05c yā śaṁsa̍te stuva̱te śambha̍viṣṭhā babhū̱vatu̍r gṛṇa̱te ci̱trarā̍tī ||
6.062.06a ता भु॒ज्युं विभि॑र॒द्भ्यः स॑मु॒द्रात्तुग्र॑स्य सू॒नुमू॑हथू॒ रजो॑भिः ।
6.062.06c अ॒रे॒णुभि॒र्योज॑नेभिर्भु॒जन्ता॑ पत॒त्रिभि॒रर्ण॑सो॒ निरु॒पस्था॑त् ॥
6.062.06a tā bhu̱jyuṁ vibhi̍r a̱dbhyaḥ sa̍mu̱drāt tugra̍sya sū̱num ū̍hathū̱ rajo̍bhiḥ |
6.062.06c a̱re̱ṇubhi̱r yoja̍nebhir bhu̱jantā̍ pata̱tribhi̱r arṇa̍so̱ nir u̱pasthā̍t ||
6.062.07a वि ज॒युषा॑ रथ्या यात॒मद्रिं॑ श्रु॒तं हवं॑ वृषणा वध्रिम॒त्याः ।
6.062.07c द॒श॒स्यन्ता॑ श॒यवे॑ पिप्यथु॒र्गामिति॑ च्यवाना सुम॒तिं भु॑रण्यू ॥
6.062.07a vi ja̱yuṣā̍ rathyā yāta̱m adri̍ṁ śru̱taṁ hava̍ṁ vṛṣaṇā vadhrima̱tyāḥ |
6.062.07c da̱śa̱syantā̍ śa̱yave̍ pipyathu̱r gām iti̍ cyavānā suma̱tim bhu̍raṇyū ||
6.062.08a यद्रो॑दसी प्र॒दिवो॒ अस्ति॒ भूमा॒ हेळो॑ दे॒वाना॑मु॒त म॑र्त्य॒त्रा ।
6.062.08c तदा॑दित्या वसवो रुद्रियासो रक्षो॒युजे॒ तपु॑र॒घं द॑धात ॥
6.062.08a yad ro̍dasī pra̱divo̱ asti̱ bhūmā̱ heḻo̍ de̱vānā̍m u̱ta ma̍rtya̱trā |
6.062.08c tad ā̍dityā vasavo rudriyāso rakṣo̱yuje̱ tapu̍r a̱ghaṁ da̍dhāta ||
6.062.09a य ईं॒ राजा॑नावृतु॒था वि॒दध॒द्रज॑सो मि॒त्रो वरु॑ण॒श्चिके॑तत् ।
6.062.09c ग॒म्भी॒राय॒ रक्ष॑से हे॒तिम॑स्य॒ द्रोघा॑य चि॒द्वच॑स॒ आन॑वाय ॥
6.062.09a ya ī̱ṁ rājā̍nāv ṛtu̱thā vi̱dadha̱d raja̍so mi̱tro varu̍ṇa̱ś cike̍tat |
6.062.09c ga̱mbhī̱rāya̱ rakṣa̍se he̱tim a̍sya̱ droghā̍ya ci̱d vaca̍sa̱ āna̍vāya ||
6.062.10a अन्त॑रैश्च॒क्रैस्तन॑याय व॒र्तिर्द्यु॒मता या॑तं नृ॒वता॒ रथे॑न ।
6.062.10c सनु॑त्येन॒ त्यज॑सा॒ मर्त्य॑स्य वनुष्य॒तामपि॑ शी॒र्षा व॑वृक्तम् ॥
6.062.10a anta̍raiś ca̱krais tana̍yāya va̱rtir dyu̱matā yā̍taṁ nṛ̱vatā̱ rathe̍na |
6.062.10c sanu̍tyena̱ tyaja̍sā̱ martya̍sya vanuṣya̱tām api̍ śī̱rṣā va̍vṛktam ||
6.062.11a आ प॑र॒माभि॑रु॒त म॑ध्य॒माभि॑र्नि॒युद्भि॑र्यातमव॒माभि॑र॒र्वाक् ।
6.062.11c दृ॒ळ्हस्य॑ चि॒द्गोम॑तो॒ वि व्र॒जस्य॒ दुरो॑ वर्तं गृण॒ते चि॑त्रराती ॥
6.062.11a ā pa̍ra̱mābhi̍r u̱ta ma̍dhya̱mābhi̍r ni̱yudbhi̍r yātam ava̱mābhi̍r a̱rvāk |
6.062.11c dṛ̱ḻhasya̍ ci̱d goma̍to̱ vi vra̱jasya̱ duro̍ vartaṁ gṛṇa̱te ci̍trarātī ||


6.063.01a क्व१॒॑ त्या व॒ल्गू पु॑रुहू॒ताद्य दू॒तो न स्तोमो॑ऽविद॒न्नम॑स्वान् ।
6.063.01c आ यो अ॒र्वाङ्नास॑त्या व॒वर्त॒ प्रेष्ठा॒ ह्यस॑थो अस्य॒ मन्म॑न् ॥
6.063.01a kva1̱̍ tyā va̱lgū pu̍ruhū̱tādya dū̱to na stomo̍ 'vida̱n nama̍svān |
6.063.01c ā yo a̱rvāṅ nāsa̍tyā va̱varta̱ preṣṭhā̱ hy asa̍tho asya̱ manma̍n ||
6.063.02a अरं॑ मे गन्तं॒ हव॑नाया॒स्मै गृ॑णा॒ना यथा॒ पिबा॑थो॒ अन्ध॑ः ।
6.063.02c परि॑ ह॒ त्यद्व॒र्तिर्या॑थो रि॒षो न यत्परो॒ नान्त॑रस्तुतु॒र्यात् ॥
6.063.02a ara̍m me ganta̱ṁ hava̍nāyā̱smai gṛ̍ṇā̱nā yathā̱ pibā̍tho̱ andha̍ḥ |
6.063.02c pari̍ ha̱ tyad va̱rtir yā̍tho ri̱ṣo na yat paro̱ nānta̍ras tutu̱ryāt ||
6.063.03a अका॑रि वा॒मन्ध॑सो॒ वरी॑म॒न्नस्ता॑रि ब॒र्हिः सु॑प्राय॒णत॑मम् ।
6.063.03c उ॒त्ता॒नह॑स्तो युव॒युर्व॑व॒न्दा वां॒ नक्ष॑न्तो॒ अद्र॑य आञ्जन् ॥
6.063.03a akā̍ri vā̱m andha̍so̱ varī̍ma̱nn astā̍ri ba̱rhiḥ su̍prāya̱ṇata̍mam |
6.063.03c u̱ttā̱naha̍sto yuva̱yur va̍va̱ndā vā̱ṁ nakṣa̍nto̱ adra̍ya āñjan ||
6.063.04a ऊ॒र्ध्वो वा॑म॒ग्निर॑ध्व॒रेष्व॑स्था॒त्प्र रा॒तिरे॑ति जू॒र्णिनी॑ घृ॒ताची॑ ।
6.063.04c प्र होता॑ गू॒र्तम॑ना उरा॒णोऽयु॑क्त॒ यो नास॑त्या॒ हवी॑मन् ॥
6.063.04a ū̱rdhvo vā̍m a̱gnir a̍dhva̱reṣv a̍sthā̱t pra rā̱tir e̍ti jū̱rṇinī̍ ghṛ̱tācī̍ |
6.063.04c pra hotā̍ gū̱rtama̍nā urā̱ṇo 'yu̍kta̱ yo nāsa̍tyā̱ havī̍man ||
6.063.05a अधि॑ श्रि॒ये दु॑हि॒ता सूर्य॑स्य॒ रथं॑ तस्थौ पुरुभुजा श॒तोति॑म् ।
6.063.05c प्र मा॒याभि॑र्मायिना भूत॒मत्र॒ नरा॑ नृतू॒ जनि॑मन्य॒ज्ञिया॑नाम् ॥
6.063.05a adhi̍ śri̱ye du̍hi̱tā sūrya̍sya̱ ratha̍ṁ tasthau purubhujā śa̱toti̍m |
6.063.05c pra mā̱yābhi̍r māyinā bhūta̱m atra̱ narā̍ nṛtū̱ jani̍man ya̱jñiyā̍nām ||
6.063.06a यु॒वं श्री॒भिर्द॑र्श॒ताभि॑रा॒भिः शु॒भे पु॒ष्टिमू॑हथुः सू॒र्याया॑ः ।
6.063.06c प्र वां॒ वयो॒ वपु॒षेऽनु॑ पप्त॒न्नक्ष॒द्वाणी॒ सुष्टु॑ता धिष्ण्या वाम् ॥
6.063.06a yu̱vaṁ śrī̱bhir da̍rśa̱tābhi̍r ā̱bhiḥ śu̱bhe pu̱ṣṭim ū̍hathuḥ sū̱ryāyā̍ḥ |
6.063.06c pra vā̱ṁ vayo̱ vapu̱ṣe 'nu̍ papta̱n nakṣa̱d vāṇī̱ suṣṭu̍tā dhiṣṇyā vām ||
6.063.07a आ वां॒ वयोऽश्वा॑सो॒ वहि॑ष्ठा अ॒भि प्रयो॑ नासत्या वहन्तु ।
6.063.07c प्र वां॒ रथो॒ मनो॑जवा असर्जी॒षः पृ॒क्ष इ॒षिधो॒ अनु॑ पू॒र्वीः ॥
6.063.07a ā vā̱ṁ vayo 'śvā̍so̱ vahi̍ṣṭhā a̱bhi prayo̍ nāsatyā vahantu |
6.063.07c pra vā̱ṁ ratho̱ mano̍javā asarjī̱ṣaḥ pṛ̱kṣa i̱ṣidho̱ anu̍ pū̱rvīḥ ||
6.063.08a पु॒रु हि वां॑ पुरुभुजा दे॒ष्णं धे॒नुं न॒ इषं॑ पिन्वत॒मस॑क्राम् ।
6.063.08c स्तुत॑श्च वां माध्वी सुष्टु॒तिश्च॒ रसा॑श्च॒ ये वा॒मनु॑ रा॒तिमग्म॑न् ॥
6.063.08a pu̱ru hi vā̍m purubhujā de̱ṣṇaṁ dhe̱nuṁ na̱ iṣa̍m pinvata̱m asa̍krām |
6.063.08c stuta̍ś ca vām mādhvī suṣṭu̱tiś ca̱ rasā̍ś ca̱ ye vā̱m anu̍ rā̱tim agma̍n ||
6.063.09a उ॒त म॑ ऋ॒ज्रे पुर॑यस्य र॒घ्वी सु॑मी॒ळ्हे श॒तं पे॑रु॒के च॑ प॒क्वा ।
6.063.09c शा॒ण्डो दा॑द्धिर॒णिन॒ः स्मद्दि॑ष्टी॒न्दश॑ व॒शासो॑ अभि॒षाच॑ ऋ॒ष्वान् ॥
6.063.09a u̱ta ma̍ ṛ̱jre pura̍yasya ra̱ghvī su̍mī̱ḻhe śa̱tam pe̍ru̱ke ca̍ pa̱kvā |
6.063.09c śā̱ṇḍo dā̍d dhira̱ṇina̱ḥ smaddi̍ṣṭī̱n daśa̍ va̱śāso̍ abhi̱ṣāca̍ ṛ̱ṣvān ||
6.063.10a सं वां॑ श॒ता ना॑सत्या स॒हस्राश्वा॑नां पुरु॒पन्था॑ गि॒रे दा॑त् ।
6.063.10c भ॒रद्वा॑जाय वीर॒ नू गि॒रे दा॑द्ध॒ता रक्षां॑सि पुरुदंससा स्युः ॥
6.063.10a saṁ vā̍ṁ śa̱tā nā̍satyā sa̱hasrāśvā̍nām puru̱panthā̍ gi̱re dā̍t |
6.063.10c bha̱radvā̍jāya vīra̱ nū gi̱re dā̍d dha̱tā rakṣā̍ṁsi purudaṁsasā syuḥ ||
6.063.11a आ वां॑ सु॒म्ने वरि॑मन्सू॒रिभि॑ः ष्याम् ॥
6.063.11a ā vā̍ṁ su̱mne vari̍man sū̱ribhi̍ḥ ṣyām ||


6.064.01a उदु॑ श्रि॒य उ॒षसो॒ रोच॑माना॒ अस्थु॑र॒पां नोर्मयो॒ रुश॑न्तः ।
6.064.01c कृ॒णोति॒ विश्वा॑ सु॒पथा॑ सु॒गान्यभू॑दु॒ वस्वी॒ दक्षि॑णा म॒घोनी॑ ॥
6.064.01a ud u̍ śri̱ya u̱ṣaso̱ roca̍mānā̱ asthu̍r a̱pāṁ normayo̱ ruśa̍ntaḥ |
6.064.01c kṛ̱ṇoti̱ viśvā̍ su̱pathā̍ su̱gāny abhū̍d u̱ vasvī̱ dakṣi̍ṇā ma̱ghonī̍ ||
6.064.02a भ॒द्रा द॑दृक्ष उर्वि॒या वि भा॒स्युत्ते॑ शो॒चिर्भा॒नवो॒ द्याम॑पप्तन् ।
6.064.02c आ॒विर्वक्ष॑ः कृणुषे शु॒म्भमा॒नोषो॑ देवि॒ रोच॑माना॒ महो॑भिः ॥
6.064.02a bha̱drā da̍dṛkṣa urvi̱yā vi bhā̱sy ut te̍ śo̱cir bhā̱navo̱ dyām a̍paptan |
6.064.02c ā̱vir vakṣa̍ḥ kṛṇuṣe śu̱mbhamā̱noṣo̍ devi̱ roca̍mānā̱ maho̍bhiḥ ||
6.064.03a वह॑न्ति सीमरु॒णासो॒ रुश॑न्तो॒ गाव॑ः सु॒भगा॑मुर्वि॒या प्र॑था॒नाम् ।
6.064.03c अपे॑जते॒ शूरो॒ अस्ते॑व॒ शत्रू॒न्बाध॑ते॒ तमो॑ अजि॒रो न वोळ्हा॑ ॥
6.064.03a vaha̍nti sīm aru̱ṇāso̱ ruśa̍nto̱ gāva̍ḥ su̱bhagā̍m urvi̱yā pra̍thā̱nām |
6.064.03c ape̍jate̱ śūro̱ aste̍va̱ śatrū̱n bādha̍te̱ tamo̍ aji̱ro na voḻhā̍ ||
6.064.04a सु॒गोत ते॑ सु॒पथा॒ पर्व॑तेष्ववा॒ते अ॒पस्त॑रसि स्वभानो ।
6.064.04c सा न॒ आ व॑ह पृथुयामन्नृष्वे र॒यिं दि॑वो दुहितरिष॒यध्यै॑ ॥
6.064.04a su̱gota te̍ su̱pathā̱ parva̍teṣv avā̱te a̱pas ta̍rasi svabhāno |
6.064.04c sā na̱ ā va̍ha pṛthuyāmann ṛṣve ra̱yiṁ di̍vo duhitar iṣa̱yadhyai̍ ||
6.064.05a सा व॑ह॒ योक्षभि॒रवा॒तोषो॒ वरं॒ वह॑सि॒ जोष॒मनु॑ ।
6.064.05c त्वं दि॑वो दुहित॒र्या ह॑ दे॒वी पू॒र्वहू॑तौ मं॒हना॑ दर्श॒ता भू॑ः ॥
6.064.05a sā va̍ha̱ yokṣabhi̱r avā̱toṣo̱ vara̱ṁ vaha̍si̱ joṣa̱m anu̍ |
6.064.05c tvaṁ di̍vo duhita̱r yā ha̍ de̱vī pū̱rvahū̍tau ma̱ṁhanā̍ darśa̱tā bhū̍ḥ ||
6.064.06a उत्ते॒ वय॑श्चिद्वस॒तेर॑पप्त॒न्नर॑श्च॒ ये पि॑तु॒भाजो॒ व्यु॑ष्टौ ।
6.064.06c अ॒मा स॒ते व॑हसि॒ भूरि॑ वा॒ममुषो॑ देवि दा॒शुषे॒ मर्त्या॑य ॥
6.064.06a ut te̱ vaya̍ś cid vasa̱ter a̍papta̱n nara̍ś ca̱ ye pi̍tu̱bhājo̱ vyu̍ṣṭau |
6.064.06c a̱mā sa̱te va̍hasi̱ bhūri̍ vā̱mam uṣo̍ devi dā̱śuṣe̱ martyā̍ya ||


6.065.01a ए॒षा स्या नो॑ दुहि॒ता दि॑वो॒जाः क्षि॒तीरु॒च्छन्ती॒ मानु॑षीरजीगः ।
6.065.01c या भा॒नुना॒ रुश॑ता रा॒म्यास्वज्ञा॑यि ति॒रस्तम॑सश्चिद॒क्तून् ॥
6.065.01a e̱ṣā syā no̍ duhi̱tā di̍vo̱jāḥ kṣi̱tīr u̱cchantī̱ mānu̍ṣīr ajīgaḥ |
6.065.01c yā bhā̱nunā̱ ruśa̍tā rā̱myāsv ajñā̍yi ti̱ras tama̍saś cid a̱ktūn ||
6.065.02a वि तद्य॑युररुण॒युग्भि॒रश्वै॑श्चि॒त्रं भा॑न्त्यु॒षस॑श्च॒न्द्रर॑थाः ।
6.065.02c अग्रं॑ य॒ज्ञस्य॑ बृह॒तो नय॑न्ती॒र्वि ता बा॑धन्ते॒ तम॒ ऊर्म्या॑याः ॥
6.065.02a vi tad ya̍yur aruṇa̱yugbhi̱r aśvai̍ś ci̱tram bhā̍nty u̱ṣasa̍ś ca̱ndrara̍thāḥ |
6.065.02c agra̍ṁ ya̱jñasya̍ bṛha̱to naya̍ntī̱r vi tā bā̍dhante̱ tama̱ ūrmyā̍yāḥ ||
6.065.03a श्रवो॒ वाज॒मिष॒मूर्जं॒ वह॑न्ती॒र्नि दा॒शुष॑ उषसो॒ मर्त्या॑य ।
6.065.03c म॒घोनी॑र्वी॒रव॒त्पत्य॑माना॒ अवो॑ धात विध॒ते रत्न॑म॒द्य ॥
6.065.03a śravo̱ vāja̱m iṣa̱m ūrja̱ṁ vaha̍ntī̱r ni dā̱śuṣa̍ uṣaso̱ martyā̍ya |
6.065.03c ma̱ghonī̍r vī̱rava̱t patya̍mānā̱ avo̍ dhāta vidha̱te ratna̍m a̱dya ||
6.065.04a इ॒दा हि वो॑ विध॒ते रत्न॒मस्ती॒दा वी॒राय॑ दा॒शुष॑ उषासः ।
6.065.04c इ॒दा विप्रा॑य॒ जर॑ते॒ यदु॒क्था नि ष्म॒ माव॑ते वहथा पु॒रा चि॑त् ॥
6.065.04a i̱dā hi vo̍ vidha̱te ratna̱m astī̱dā vī̱rāya̍ dā̱śuṣa̍ uṣāsaḥ |
6.065.04c i̱dā viprā̍ya̱ jara̍te̱ yad u̱kthā ni ṣma̱ māva̍te vahathā pu̱rā ci̍t ||
6.065.05a इ॒दा हि त॑ उषो अद्रिसानो गो॒त्रा गवा॒मङ्गि॑रसो गृ॒णन्ति॑ ।
6.065.05c व्य१॒॑र्केण॑ बिभिदु॒र्ब्रह्म॑णा च स॒त्या नृ॒णाम॑भवद्दे॒वहू॑तिः ॥
6.065.05a i̱dā hi ta̍ uṣo adrisāno go̱trā gavā̱m aṅgi̍raso gṛ̱ṇanti̍ |
6.065.05c vy a1̱̍rkeṇa̍ bibhidu̱r brahma̍ṇā ca sa̱tyā nṛ̱ṇām a̍bhavad de̱vahū̍tiḥ ||
6.065.06a उ॒च्छा दि॑वो दुहितः प्रत्न॒वन्नो॑ भरद्वाज॒वद्वि॑ध॒ते म॑घोनि ।
6.065.06c सु॒वीरं॑ र॒यिं गृ॑ण॒ते रि॑रीह्युरुगा॒यमधि॑ धेहि॒ श्रवो॑ नः ॥
6.065.06a u̱cchā di̍vo duhitaḥ pratna̱van no̍ bharadvāja̱vad vi̍dha̱te ma̍ghoni |
6.065.06c su̱vīra̍ṁ ra̱yiṁ gṛ̍ṇa̱te ri̍rīhy urugā̱yam adhi̍ dhehi̱ śravo̍ naḥ ||


6.066.01a वपु॒र्नु तच्चि॑कि॒तुषे॑ चिदस्तु समा॒नं नाम॑ धे॒नु पत्य॑मानम् ।
6.066.01c मर्ते॑ष्व॒न्यद्दो॒हसे॑ पी॒पाय॑ स॒कृच्छु॒क्रं दु॑दुहे॒ पृश्नि॒रूध॑ः ॥
6.066.01a vapu̱r nu tac ci̍ki̱tuṣe̍ cid astu samā̱naṁ nāma̍ dhe̱nu patya̍mānam |
6.066.01c marte̍ṣv a̱nyad do̱hase̍ pī̱pāya̍ sa̱kṛc chu̱kraṁ du̍duhe̱ pṛśni̱r ūdha̍ḥ ||
6.066.02a ये अ॒ग्नयो॒ न शोशु॑चन्निधा॒ना द्विर्यत्त्रिर्म॒रुतो॑ वावृ॒धन्त॑ ।
6.066.02c अ॒रे॒णवो॑ हिर॒ण्यया॑स एषां सा॒कं नृ॒म्णैः पौंस्ये॑भिश्च भूवन् ॥
6.066.02a ye a̱gnayo̱ na śośu̍cann idhā̱nā dvir yat trir ma̱ruto̍ vāvṛ̱dhanta̍ |
6.066.02c a̱re̱ṇavo̍ hira̱ṇyayā̍sa eṣāṁ sā̱kaṁ nṛ̱mṇaiḥ pauṁsye̍bhiś ca bhūvan ||
6.066.03a रु॒द्रस्य॒ ये मी॒ळ्हुष॒ः सन्ति॑ पु॒त्रा याँश्चो॒ नु दाधृ॑वि॒र्भर॑ध्यै ।
6.066.03c वि॒दे हि मा॒ता म॒हो म॒ही षा सेत्पृश्नि॑ः सु॒भ्वे॒३॒॑ गर्भ॒माधा॑त् ॥
6.066.03a ru̱drasya̱ ye mī̱ḻhuṣa̱ḥ santi̍ pu̱trā yām̐ś co̱ nu dādhṛ̍vi̱r bhara̍dhyai |
6.066.03c vi̱de hi mā̱tā ma̱ho ma̱hī ṣā set pṛśni̍ḥ su̱bhve̱3̱̍ garbha̱m ādhā̍t ||
6.066.04a न य ईष॑न्ते ज॒नुषोऽया॒ न्व१॒॑न्तः सन्तो॑ऽव॒द्यानि॑ पुना॒नाः ।
6.066.04c निर्यद्दु॒ह्रे शुच॒योऽनु॒ जोष॒मनु॑ श्रि॒या त॒न्व॑मु॒क्षमा॑णाः ॥
6.066.04a na ya īṣa̍nte ja̱nuṣo 'yā̱ nv a1̱̍ntaḥ santo̍ 'va̱dyāni̍ punā̱nāḥ |
6.066.04c nir yad du̱hre śuca̱yo 'nu̱ joṣa̱m anu̍ śri̱yā ta̱nva̍m u̱kṣamā̍ṇāḥ ||
6.066.05a म॒क्षू न येषु॑ दो॒हसे॑ चिद॒या आ नाम॑ धृ॒ष्णु मारु॑तं॒ दधा॑नाः ।
6.066.05c न ये स्तौ॒ना अ॒यासो॑ म॒ह्ना नू चि॑त्सु॒दानु॒रव॑ यासदु॒ग्रान् ॥
6.066.05a ma̱kṣū na yeṣu̍ do̱hase̍ cid a̱yā ā nāma̍ dhṛ̱ṣṇu māru̍ta̱ṁ dadhā̍nāḥ |
6.066.05c na ye stau̱nā a̱yāso̍ ma̱hnā nū ci̍t su̱dānu̱r ava̍ yāsad u̱grān ||
6.066.06a त इदु॒ग्राः शव॑सा धृ॒ष्णुषे॑णा उ॒भे यु॑जन्त॒ रोद॑सी सु॒मेके॑ ।
6.066.06c अध॑ स्मैषु रोद॒सी स्वशो॑चि॒राम॑वत्सु तस्थौ॒ न रोक॑ः ॥
6.066.06a ta id u̱grāḥ śava̍sā dhṛ̱ṣṇuṣe̍ṇā u̱bhe yu̍janta̱ roda̍sī su̱meke̍ |
6.066.06c adha̍ smaiṣu roda̱sī svaśo̍ci̱r āma̍vatsu tasthau̱ na roka̍ḥ ||
6.066.07a अ॒ने॒नो वो॑ मरुतो॒ यामो॑ अस्त्वन॒श्वश्चि॒द्यमज॒त्यर॑थीः ।
6.066.07c अ॒न॒व॒सो अ॑नभी॒शू र॑ज॒स्तूर्वि रोद॑सी प॒थ्या॑ याति॒ साध॑न् ॥
6.066.07a a̱ne̱no vo̍ maruto̱ yāmo̍ astv ana̱śvaś ci̱d yam aja̱ty ara̍thīḥ |
6.066.07c a̱na̱va̱so a̍nabhī̱śū ra̍ja̱stūr vi roda̍sī pa̱thyā̍ yāti̱ sādha̍n ||
6.066.08a नास्य॑ व॒र्ता न त॑रु॒ता न्व॑स्ति॒ मरु॑तो॒ यमव॑थ॒ वाज॑सातौ ।
6.066.08c तो॒के वा॒ गोषु॒ तन॑ये॒ यम॒प्सु स व्र॒जं दर्ता॒ पार्ये॒ अध॒ द्योः ॥
6.066.08a nāsya̍ va̱rtā na ta̍ru̱tā nv a̍sti̱ maru̍to̱ yam ava̍tha̱ vāja̍sātau |
6.066.08c to̱ke vā̱ goṣu̱ tana̍ye̱ yam a̱psu sa vra̱jaṁ dartā̱ pārye̱ adha̱ dyoḥ ||
6.066.09a प्र चि॒त्रम॒र्कं गृ॑ण॒ते तु॒राय॒ मारु॑ताय॒ स्वत॑वसे भरध्वम् ।
6.066.09c ये सहां॑सि॒ सह॑सा॒ सह॑न्ते॒ रेज॑ते अग्ने पृथि॒वी म॒खेभ्य॑ः ॥
6.066.09a pra ci̱tram a̱rkaṁ gṛ̍ṇa̱te tu̱rāya̱ māru̍tāya̱ svata̍vase bharadhvam |
6.066.09c ye sahā̍ṁsi̱ saha̍sā̱ saha̍nte̱ reja̍te agne pṛthi̱vī ma̱khebhya̍ḥ ||
6.066.10a त्विषी॑मन्तो अध्व॒रस्ये॑व दि॒द्युत्तृ॑षु॒च्यव॑सो जु॒ह्वो॒३॒॑ नाग्नेः ।
6.066.10c अ॒र्चत्र॑यो॒ धुन॑यो॒ न वी॒रा भ्राज॑ज्जन्मानो म॒रुतो॒ अधृ॑ष्टाः ॥
6.066.10a tviṣī̍manto adhva̱rasye̍va di̱dyut tṛ̍ṣu̱cyava̍so ju̱hvo̱3̱̍ nāgneḥ |
6.066.10c a̱rcatra̍yo̱ dhuna̍yo̱ na vī̱rā bhrāja̍jjanmāno ma̱ruto̱ adhṛ̍ṣṭāḥ ||
6.066.11a तं वृ॒धन्तं॒ मारु॑तं॒ भ्राज॑दृष्टिं रु॒द्रस्य॑ सू॒नुं ह॒वसा वि॑वासे ।
6.066.11c दि॒वः शर्धा॑य॒ शुच॑यो मनी॒षा गि॒रयो॒ नाप॑ उ॒ग्रा अ॑स्पृध्रन् ॥
6.066.11a taṁ vṛ̱dhanta̱m māru̍ta̱m bhrāja̍dṛṣṭiṁ ru̱drasya̍ sū̱nuṁ ha̱vasā vi̍vāse |
6.066.11c di̱vaḥ śardhā̍ya̱ śuca̍yo manī̱ṣā gi̱rayo̱ nāpa̍ u̱grā a̍spṛdhran ||


6.067.01a विश्वे॑षां वः स॒तां ज्येष्ठ॑तमा गी॒र्भिर्मि॒त्रावरु॑णा वावृ॒धध्यै॑ ।
6.067.01c सं या र॒श्मेव॑ य॒मतु॒र्यमि॑ष्ठा॒ द्वा जनाँ॒ अस॑मा बा॒हुभि॒ः स्वैः ॥
6.067.01a viśve̍ṣāṁ vaḥ sa̱tāṁ jyeṣṭha̍tamā gī̱rbhir mi̱trāvaru̍ṇā vāvṛ̱dhadhyai̍ |
6.067.01c saṁ yā ra̱śmeva̍ ya̱matu̱r yami̍ṣṭhā̱ dvā janā̱m̐ asa̍mā bā̱hubhi̱ḥ svaiḥ ||
6.067.02a इ॒यं मद्वां॒ प्र स्तृ॑णीते मनी॒षोप॑ प्रि॒या नम॑सा ब॒र्हिरच्छ॑ ।
6.067.02c य॒न्तं नो॑ मित्रावरुणा॒वधृ॑ष्टं छ॒र्दिर्यद्वां॑ वरू॒थ्यं॑ सुदानू ॥
6.067.02a i̱yam mad vā̱m pra stṛ̍ṇīte manī̱ṣopa̍ pri̱yā nama̍sā ba̱rhir accha̍ |
6.067.02c ya̱ntaṁ no̍ mitrāvaruṇā̱v adhṛ̍ṣṭaṁ cha̱rdir yad vā̍ṁ varū̱thya̍ṁ sudānū ||
6.067.03a आ या॑तं मित्रावरुणा सुश॒स्त्युप॑ प्रि॒या नम॑सा हू॒यमा॑ना ।
6.067.03c सं याव॑प्न॒ःस्थो अ॒पसे॑व॒ जना॑ञ्छ्रुधीय॒तश्चि॑द्यतथो महि॒त्वा ॥
6.067.03a ā yā̍tam mitrāvaruṇā suśa̱sty upa̍ pri̱yā nama̍sā hū̱yamā̍nā |
6.067.03c saṁ yāv a̍pna̱ḥstho a̱pase̍va̱ janā̍ñ chrudhīya̱taś ci̍d yatatho mahi̱tvā ||
6.067.04a अश्वा॒ न या वा॒जिना॑ पू॒तब॑न्धू ऋ॒ता यद्गर्भ॒मदि॑ति॒र्भर॑ध्यै ।
6.067.04c प्र या महि॑ म॒हान्ता॒ जाय॑माना घो॒रा मर्ता॑य रि॒पवे॒ नि दी॑धः ॥
6.067.04a aśvā̱ na yā vā̱jinā̍ pū̱taba̍ndhū ṛ̱tā yad garbha̱m adi̍ti̱r bhara̍dhyai |
6.067.04c pra yā mahi̍ ma̱hāntā̱ jāya̍mānā gho̱rā martā̍ya ri̱pave̱ ni dī̍dhaḥ ||
6.067.05a विश्वे॒ यद्वां॑ मं॒हना॒ मन्द॑मानाः क्ष॒त्रं दे॒वासो॒ अद॑धुः स॒जोषा॑ः ।
6.067.05c परि॒ यद्भू॒थो रोद॑सी चिदु॒र्वी सन्ति॒ स्पशो॒ अद॑ब्धासो॒ अमू॑राः ॥
6.067.05a viśve̱ yad vā̍m ma̱ṁhanā̱ manda̍mānāḥ kṣa̱traṁ de̱vāso̱ ada̍dhuḥ sa̱joṣā̍ḥ |
6.067.05c pari̱ yad bhū̱tho roda̍sī cid u̱rvī santi̱ spaśo̱ ada̍bdhāso̱ amū̍rāḥ ||
6.067.06a ता हि क्ष॒त्रं धा॒रये॑थे॒ अनु॒ द्यून्दृं॒हेथे॒ सानु॑मुप॒मादि॑व॒ द्योः ।
6.067.06c दृ॒ळ्हो नक्ष॑त्र उ॒त वि॒श्वदे॑वो॒ भूमि॒माता॒न्द्यां धा॒सिना॒योः ॥
6.067.06a tā hi kṣa̱traṁ dhā̱raye̍the̱ anu̱ dyūn dṛ̱ṁhethe̱ sānu̍m upa̱mād i̍va̱ dyoḥ |
6.067.06c dṛ̱ḻho nakṣa̍tra u̱ta vi̱śvade̍vo̱ bhūmi̱m ātā̱n dyāṁ dhā̱sinā̱yoḥ ||
6.067.07a ता वि॒ग्रं धै॑थे ज॒ठरं॑ पृ॒णध्या॒ आ यत्सद्म॒ सभृ॑तयः पृ॒णन्ति॑ ।
6.067.07c न मृ॑ष्यन्ते युव॒तयोऽवा॑ता॒ वि यत्पयो॑ विश्वजिन्वा॒ भर॑न्ते ॥
6.067.07a tā vi̱graṁ dhai̍the ja̱ṭhara̍m pṛ̱ṇadhyā̱ ā yat sadma̱ sabhṛ̍tayaḥ pṛ̱ṇanti̍ |
6.067.07c na mṛ̍ṣyante yuva̱tayo 'vā̍tā̱ vi yat payo̍ viśvajinvā̱ bhara̍nte ||
6.067.08a ता जि॒ह्वया॒ सद॒मेदं सु॑मे॒धा आ यद्वां॑ स॒त्यो अ॑र॒तिर्ऋ॑ते भूत् ।
6.067.08c तद्वां॑ महि॒त्वं घृ॑तान्नावस्तु यु॒वं दा॒शुषे॒ वि च॑यिष्ट॒मंह॑ः ॥
6.067.08a tā ji̱hvayā̱ sada̱m edaṁ su̍me̱dhā ā yad vā̍ṁ sa̱tyo a̍ra̱tir ṛ̱te bhūt |
6.067.08c tad vā̍m mahi̱tvaṁ ghṛ̍tānnāv astu yu̱vaṁ dā̱śuṣe̱ vi ca̍yiṣṭa̱m aṁha̍ḥ ||
6.067.09a प्र यद्वां॑ मित्रावरुणा स्पू॒र्धन्प्रि॒या धाम॑ यु॒वधि॑ता मि॒नन्ति॑ ।
6.067.09c न ये दे॒वास॒ ओह॑सा॒ न मर्ता॒ अय॑ज्ञसाचो॒ अप्यो॒ न पु॒त्राः ॥
6.067.09a pra yad vā̍m mitrāvaruṇā spū̱rdhan pri̱yā dhāma̍ yu̱vadhi̍tā mi̱nanti̍ |
6.067.09c na ye de̱vāsa̱ oha̍sā̱ na martā̱ aya̍jñasāco̱ apyo̱ na pu̱trāḥ ||
6.067.10a वि यद्वाचं॑ की॒स्तासो॒ भर॑न्ते॒ शंस॑न्ति॒ के चि॑न्नि॒विदो॑ मना॒नाः ।
6.067.10c आद्वां॑ ब्रवाम स॒त्यान्यु॒क्था नकि॑र्दे॒वेभि॑र्यतथो महि॒त्वा ॥
6.067.10a vi yad vāca̍ṁ kī̱stāso̱ bhara̍nte̱ śaṁsa̍nti̱ ke ci̍n ni̱vido̍ manā̱nāḥ |
6.067.10c ād vā̍m bravāma sa̱tyāny u̱kthā naki̍r de̱vebhi̍r yatatho mahi̱tvā ||
6.067.11a अ॒वोरि॒त्था वां॑ छ॒र्दिषो॑ अ॒भिष्टौ॑ यु॒वोर्मि॑त्रावरुणा॒वस्कृ॑धोयु ।
6.067.11c अनु॒ यद्गाव॑ः स्फु॒रानृ॑जि॒प्यं धृ॒ष्णुं यद्रणे॒ वृष॑णं यु॒नज॑न् ॥
6.067.11a a̱vor i̱tthā vā̍ṁ cha̱rdiṣo̍ a̱bhiṣṭau̍ yu̱vor mi̍trāvaruṇā̱v askṛ̍dhoyu |
6.067.11c anu̱ yad gāva̍ḥ sphu̱rān ṛ̍ji̱pyaṁ dhṛ̱ṣṇuṁ yad raṇe̱ vṛṣa̍ṇaṁ yu̱naja̍n ||


6.068.01a श्रु॒ष्टी वां॑ य॒ज्ञ उद्य॑तः स॒जोषा॑ मनु॒ष्वद्वृ॒क्तब॑र्हिषो॒ यज॑ध्यै ।
6.068.01c आ य इन्द्रा॒वरु॑णावि॒षे अ॒द्य म॒हे सु॒म्नाय॑ म॒ह आ॑व॒वर्त॑त् ॥
6.068.01a śru̱ṣṭī vā̍ṁ ya̱jña udya̍taḥ sa̱joṣā̍ manu̱ṣvad vṛ̱ktaba̍rhiṣo̱ yaja̍dhyai |
6.068.01c ā ya indrā̱varu̍ṇāv i̱ṣe a̱dya ma̱he su̱mnāya̍ ma̱ha ā̍va̱varta̍t ||
6.068.02a ता हि श्रेष्ठा॑ दे॒वता॑ता तु॒जा शूरा॑णां॒ शवि॑ष्ठा॒ ता हि भू॒तम् ।
6.068.02c म॒घोनां॒ मंहि॑ष्ठा तुवि॒शुष्म॑ ऋ॒तेन॑ वृत्र॒तुरा॒ सर्व॑सेना ॥
6.068.02a tā hi śreṣṭhā̍ de̱vatā̍tā tu̱jā śūrā̍ṇā̱ṁ śavi̍ṣṭhā̱ tā hi bhū̱tam |
6.068.02c ma̱ghonā̱m maṁhi̍ṣṭhā tuvi̱śuṣma̍ ṛ̱tena̍ vṛtra̱turā̱ sarva̍senā ||
6.068.03a ता गृ॑णीहि नम॒स्ये॑भिः शू॒षैः सु॒म्नेभि॒रिन्द्रा॒वरु॑णा चका॒ना ।
6.068.03c वज्रे॑णा॒न्यः शव॑सा॒ हन्ति॑ वृ॒त्रं सिष॑क्त्य॒न्यो वृ॒जने॑षु॒ विप्र॑ः ॥
6.068.03a tā gṛ̍ṇīhi nama̱sye̍bhiḥ śū̱ṣaiḥ su̱mnebhi̱r indrā̱varu̍ṇā cakā̱nā |
6.068.03c vajre̍ṇā̱nyaḥ śava̍sā̱ hanti̍ vṛ̱traṁ siṣa̍kty a̱nyo vṛ̱jane̍ṣu̱ vipra̍ḥ ||
6.068.04a ग्नाश्च॒ यन्नर॑श्च वावृ॒धन्त॒ विश्वे॑ दे॒वासो॑ न॒रां स्वगू॑र्ताः ।
6.068.04c प्रैभ्य॑ इन्द्रावरुणा महि॒त्वा द्यौश्च॑ पृथिवि भूतमु॒र्वी ॥
6.068.04a gnāś ca̱ yan nara̍ś ca vāvṛ̱dhanta̱ viśve̍ de̱vāso̍ na̱rāṁ svagū̍rtāḥ |
6.068.04c praibhya̍ indrāvaruṇā mahi̱tvā dyauś ca̍ pṛthivi bhūtam u̱rvī ||
6.068.05a स इत्सु॒दानु॒ः स्ववाँ॑ ऋ॒तावेन्द्रा॒ यो वां॑ वरुण॒ दाश॑ति॒ त्मन् ।
6.068.05c इ॒षा स द्वि॒षस्त॑रे॒द्दास्वा॒न्वंस॑द्र॒यिं र॑यि॒वत॑श्च॒ जना॑न् ॥
6.068.05a sa it su̱dānu̱ḥ svavā̍m̐ ṛ̱tāvendrā̱ yo vā̍ṁ varuṇa̱ dāśa̍ti̱ tman |
6.068.05c i̱ṣā sa dvi̱ṣas ta̍re̱d dāsvā̱n vaṁsa̍d ra̱yiṁ ra̍yi̱vata̍ś ca̱ janā̍n ||
6.068.06a यं यु॒वं दा॒श्व॑ध्वराय देवा र॒यिं ध॒त्थो वसु॑मन्तं पुरु॒क्षुम् ।
6.068.06c अ॒स्मे स इ॑न्द्रावरुणा॒वपि॑ ष्या॒त्प्र यो भ॒नक्ति॑ व॒नुषा॒मश॑स्तीः ॥
6.068.06a yaṁ yu̱vaṁ dā̱śva̍dhvarāya devā ra̱yiṁ dha̱ttho vasu̍mantam puru̱kṣum |
6.068.06c a̱sme sa i̍ndrāvaruṇā̱v api̍ ṣyā̱t pra yo bha̱nakti̍ va̱nuṣā̱m aśa̍stīḥ ||
6.068.07a उ॒त न॑ः सुत्रा॒त्रो दे॒वगो॑पाः सू॒रिभ्य॑ इन्द्रावरुणा र॒यिः ष्या॑त् ।
6.068.07c येषां॒ शुष्म॒ः पृत॑नासु सा॒ह्वान्प्र स॒द्यो द्यु॒म्ना ति॒रते॒ ततु॑रिः ॥
6.068.07a u̱ta na̍ḥ sutrā̱tro de̱vago̍pāḥ sū̱ribhya̍ indrāvaruṇā ra̱yiḥ ṣyā̍t |
6.068.07c yeṣā̱ṁ śuṣma̱ḥ pṛta̍nāsu sā̱hvān pra sa̱dyo dyu̱mnā ti̱rate̱ tatu̍riḥ ||
6.068.08a नू न॑ इन्द्रावरुणा गृणा॒ना पृ॒ङ्क्तं र॒यिं सौ॑श्रव॒साय॑ देवा ।
6.068.08c इ॒त्था गृ॒णन्तो॑ म॒हिन॑स्य॒ शर्धो॒ऽपो न ना॒वा दु॑रि॒ता त॑रेम ॥
6.068.08a nū na̍ indrāvaruṇā gṛṇā̱nā pṛ̱ṅktaṁ ra̱yiṁ sau̍śrava̱sāya̍ devā |
6.068.08c i̱tthā gṛ̱ṇanto̍ ma̱hina̍sya̱ śardho̱ 'po na nā̱vā du̍ri̱tā ta̍rema ||
6.068.09a प्र स॒म्राजे॑ बृह॒ते मन्म॒ नु प्रि॒यमर्च॑ दे॒वाय॒ वरु॑णाय स॒प्रथ॑ः ।
6.068.09c अ॒यं य उ॒र्वी म॑हि॒ना महि॑व्रत॒ः क्रत्वा॑ वि॒भात्य॒जरो॒ न शो॒चिषा॑ ॥
6.068.09a pra sa̱mrāje̍ bṛha̱te manma̱ nu pri̱yam arca̍ de̱vāya̱ varu̍ṇāya sa̱pratha̍ḥ |
6.068.09c a̱yaṁ ya u̱rvī ma̍hi̱nā mahi̍vrata̱ḥ kratvā̍ vi̱bhāty a̱jaro̱ na śo̱ciṣā̍ ||
6.068.10a इन्द्रा॑वरुणा सुतपावि॒मं सु॒तं सोमं॑ पिबतं॒ मद्यं॑ धृतव्रता ।
6.068.10c यु॒वो रथो॑ अध्व॒रं दे॒ववी॑तये॒ प्रति॒ स्वस॑र॒मुप॑ याति पी॒तये॑ ॥
6.068.10a indrā̍varuṇā sutapāv i̱maṁ su̱taṁ soma̍m pibata̱m madya̍ṁ dhṛtavratā |
6.068.10c yu̱vo ratho̍ adhva̱raṁ de̱vavī̍taye̱ prati̱ svasa̍ra̱m upa̍ yāti pī̱taye̍ ||
6.068.11a इन्द्रा॑वरुणा॒ मधु॑मत्तमस्य॒ वृष्ण॒ः सोम॑स्य वृष॒णा वृ॑षेथाम् ।
6.068.11c इ॒दं वा॒मन्ध॒ः परि॑षिक्तम॒स्मे आ॒सद्या॒स्मिन्ब॒र्हिषि॑ मादयेथाम् ॥
6.068.11a indrā̍varuṇā̱ madhu̍mattamasya̱ vṛṣṇa̱ḥ soma̍sya vṛṣa̱ṇā vṛ̍ṣethām |
6.068.11c i̱daṁ vā̱m andha̱ḥ pari̍ṣiktam a̱sme ā̱sadyā̱smin ba̱rhiṣi̍ mādayethām ||


6.069.01a सं वां॒ कर्म॑णा॒ समि॒षा हि॑नो॒मीन्द्रा॑विष्णू॒ अप॑सस्पा॒रे अ॒स्य ।
6.069.01c जु॒षेथां॑ य॒ज्ञं द्रवि॑णं च धत्त॒मरि॑ष्टैर्नः प॒थिभि॑ः पा॒रय॑न्ता ॥
6.069.01a saṁ vā̱ṁ karma̍ṇā̱ sam i̱ṣā hi̍no̱mīndrā̍viṣṇū̱ apa̍sas pā̱re a̱sya |
6.069.01c ju̱ṣethā̍ṁ ya̱jñaṁ dravi̍ṇaṁ ca dhatta̱m ari̍ṣṭair naḥ pa̱thibhi̍ḥ pā̱raya̍ntā ||
6.069.02a या विश्वा॑सां जनि॒तारा॑ मती॒नामिन्द्रा॒विष्णू॑ क॒लशा॑ सोम॒धाना॑ ।
6.069.02c प्र वां॒ गिर॑ः श॒स्यमा॑ना अवन्तु॒ प्र स्तोमा॑सो गी॒यमा॑नासो अ॒र्कैः ॥
6.069.02a yā viśvā̍sāṁ jani̱tārā̍ matī̱nām indrā̱viṣṇū̍ ka̱laśā̍ soma̱dhānā̍ |
6.069.02c pra vā̱ṁ gira̍ḥ śa̱syamā̍nā avantu̱ pra stomā̍so gī̱yamā̍nāso a̱rkaiḥ ||
6.069.03a इन्द्रा॑विष्णू मदपती मदाना॒मा सोमं॑ यातं॒ द्रवि॑णो॒ दधा॑ना ।
6.069.03c सं वा॑मञ्जन्त्व॒क्तुभि॑र्मती॒नां सं स्तोमा॑सः श॒स्यमा॑नास उ॒क्थैः ॥
6.069.03a indrā̍viṣṇū madapatī madānā̱m ā soma̍ṁ yāta̱ṁ dravi̍ṇo̱ dadhā̍nā |
6.069.03c saṁ vā̍m añjantv a̱ktubhi̍r matī̱nāṁ saṁ stomā̍saḥ śa̱syamā̍nāsa u̱kthaiḥ ||
6.069.04a आ वा॒मश्वा॑सो अभिमाति॒षाह॒ इन्द्रा॑विष्णू सध॒मादो॑ वहन्तु ।
6.069.04c जु॒षेथां॒ विश्वा॒ हव॑ना मती॒नामुप॒ ब्रह्मा॑णि शृणुतं॒ गिरो॑ मे ॥
6.069.04a ā vā̱m aśvā̍so abhimāti̱ṣāha̱ indrā̍viṣṇū sadha̱mādo̍ vahantu |
6.069.04c ju̱ṣethā̱ṁ viśvā̱ hava̍nā matī̱nām upa̱ brahmā̍ṇi śṛṇuta̱ṁ giro̍ me ||
6.069.05a इन्द्रा॑विष्णू॒ तत्प॑न॒याय्यं॑ वां॒ सोम॑स्य॒ मद॑ उ॒रु च॑क्रमाथे ।
6.069.05c अकृ॑णुतम॒न्तरि॑क्षं॒ वरी॒योऽप्र॑थतं जी॒वसे॑ नो॒ रजां॑सि ॥
6.069.05a indrā̍viṣṇū̱ tat pa̍na̱yāyya̍ṁ vā̱ṁ soma̍sya̱ mada̍ u̱ru ca̍kramāthe |
6.069.05c akṛ̍ṇutam a̱ntari̍kṣa̱ṁ varī̱yo 'pra̍thataṁ jī̱vase̍ no̱ rajā̍ṁsi ||
6.069.06a इन्द्रा॑विष्णू ह॒विषा॑ वावृधा॒नाग्रा॑द्वाना॒ नम॑सा रातहव्या ।
6.069.06c घृता॑सुती॒ द्रवि॑णं धत्तम॒स्मे स॑मु॒द्रः स्थ॑ः क॒लश॑ः सोम॒धान॑ः ॥
6.069.06a indrā̍viṣṇū ha̱viṣā̍ vāvṛdhā̱nāgrā̍dvānā̱ nama̍sā rātahavyā |
6.069.06c ghṛtā̍sutī̱ dravi̍ṇaṁ dhattam a̱sme sa̍mu̱draḥ stha̍ḥ ka̱laśa̍ḥ soma̱dhāna̍ḥ ||
6.069.07a इन्द्रा॑विष्णू॒ पिब॑तं॒ मध्वो॑ अ॒स्य सोम॑स्य दस्रा ज॒ठरं॑ पृणेथाम् ।
6.069.07c आ वा॒मन्धां॑सि मदि॒राण्य॑ग्म॒न्नुप॒ ब्रह्मा॑णि शृणुतं॒ हवं॑ मे ॥
6.069.07a indrā̍viṣṇū̱ piba̍ta̱m madhvo̍ a̱sya soma̍sya dasrā ja̱ṭhara̍m pṛṇethām |
6.069.07c ā vā̱m andhā̍ṁsi madi̱rāṇy a̍gma̱nn upa̱ brahmā̍ṇi śṛṇuta̱ṁ hava̍m me ||
6.069.08a उ॒भा जि॑ग्यथु॒र्न परा॑ जयेथे॒ न परा॑ जिग्ये कत॒रश्च॒नैनो॑ः ।
6.069.08c इन्द्र॑श्च विष्णो॒ यदप॑स्पृधेथां त्रे॒धा स॒हस्रं॒ वि तदै॑रयेथाम् ॥
6.069.08a u̱bhā ji̍gyathu̱r na parā̍ jayethe̱ na parā̍ jigye kata̱raś ca̱naino̍ḥ |
6.069.08c indra̍ś ca viṣṇo̱ yad apa̍spṛdhethāṁ tre̱dhā sa̱hasra̱ṁ vi tad ai̍rayethām ||


6.070.01a घृ॒तव॑ती॒ भुव॑नानामभि॒श्रियो॒र्वी पृ॒थ्वी म॑धु॒दुघे॑ सु॒पेश॑सा ।
6.070.01c द्यावा॑पृथि॒वी वरु॑णस्य॒ धर्म॑णा॒ विष्क॑भिते अ॒जरे॒ भूरि॑रेतसा ॥
6.070.01a ghṛ̱tava̍tī̱ bhuva̍nānām abhi̱śriyo̱rvī pṛ̱thvī ma̍dhu̱dughe̍ su̱peśa̍sā |
6.070.01c dyāvā̍pṛthi̱vī varu̍ṇasya̱ dharma̍ṇā̱ viṣka̍bhite a̱jare̱ bhūri̍retasā ||
6.070.02a अस॑श्चन्ती॒ भूरि॑धारे॒ पय॑स्वती घृ॒तं दु॑हाते सु॒कृते॒ शुचि॑व्रते ।
6.070.02c राज॑न्ती अ॒स्य भुव॑नस्य रोदसी अ॒स्मे रेत॑ः सिञ्चतं॒ यन्मनु॑र्हितम् ॥
6.070.02a asa̍ścantī̱ bhūri̍dhāre̱ paya̍svatī ghṛ̱taṁ du̍hāte su̱kṛte̱ śuci̍vrate |
6.070.02c rāja̍ntī a̱sya bhuva̍nasya rodasī a̱sme reta̍ḥ siñcata̱ṁ yan manu̍rhitam ||
6.070.03a यो वा॑मृ॒जवे॒ क्रम॑णाय रोदसी॒ मर्तो॑ द॒दाश॑ धिषणे॒ स सा॑धति ।
6.070.03c प्र प्र॒जाभि॑र्जायते॒ धर्म॑ण॒स्परि॑ यु॒वोः सि॒क्ता विषु॑रूपाणि॒ सव्र॑ता ॥
6.070.03a yo vā̍m ṛ̱jave̱ krama̍ṇāya rodasī̱ marto̍ da̱dāśa̍ dhiṣaṇe̱ sa sā̍dhati |
6.070.03c pra pra̱jābhi̍r jāyate̱ dharma̍ṇa̱s pari̍ yu̱voḥ si̱ktā viṣu̍rūpāṇi̱ savra̍tā ||
6.070.04a घृ॒तेन॒ द्यावा॑पृथि॒वी अ॒भीवृ॑ते घृत॒श्रिया॑ घृत॒पृचा॑ घृता॒वृधा॑ ।
6.070.04c उ॒र्वी पृ॒थ्वी हो॑तृ॒वूर्ये॑ पु॒रोहि॑ते॒ ते इद्विप्रा॑ ईळते सु॒म्नमि॒ष्टये॑ ॥
6.070.04a ghṛ̱tena̱ dyāvā̍pṛthi̱vī a̱bhīvṛ̍te ghṛta̱śriyā̍ ghṛta̱pṛcā̍ ghṛtā̱vṛdhā̍ |
6.070.04c u̱rvī pṛ̱thvī ho̍tṛ̱vūrye̍ pu̱rohi̍te̱ te id viprā̍ īḻate su̱mnam i̱ṣṭaye̍ ||
6.070.05a मधु॑ नो॒ द्यावा॑पृथि॒वी मि॑मिक्षतां मधु॒श्चुता॑ मधु॒दुघे॒ मधु॑व्रते ।
6.070.05c दधा॑ने य॒ज्ञं द्रवि॑णं च दे॒वता॒ महि॒ श्रवो॒ वाज॑म॒स्मे सु॒वीर्य॑म् ॥
6.070.05a madhu̍ no̱ dyāvā̍pṛthi̱vī mi̍mikṣatām madhu̱ścutā̍ madhu̱dughe̱ madhu̍vrate |
6.070.05c dadhā̍ne ya̱jñaṁ dravi̍ṇaṁ ca de̱vatā̱ mahi̱ śravo̱ vāja̍m a̱sme su̱vīrya̍m ||
6.070.06a ऊर्जं॑ नो॒ द्यौश्च॑ पृथि॒वी च॑ पिन्वतां पि॒ता मा॒ता वि॑श्व॒विदा॑ सु॒दंस॑सा ।
6.070.06c सं॒र॒रा॒णे रोद॑सी वि॒श्वश॑म्भुवा स॒निं वाजं॑ र॒यिम॒स्मे समि॑न्वताम् ॥
6.070.06a ūrja̍ṁ no̱ dyauś ca̍ pṛthi̱vī ca̍ pinvatām pi̱tā mā̱tā vi̍śva̱vidā̍ su̱daṁsa̍sā |
6.070.06c sa̱ṁra̱rā̱ṇe roda̍sī vi̱śvaśa̍mbhuvā sa̱niṁ vāja̍ṁ ra̱yim a̱sme sam i̍nvatām ||


6.071.01a उदु॒ ष्य दे॒वः स॑वि॒ता हि॑र॒ण्यया॑ बा॒हू अ॑यंस्त॒ सव॑नाय सु॒क्रतु॑ः ।
6.071.01c घृ॒तेन॑ पा॒णी अ॒भि प्रु॑ष्णुते म॒खो युवा॑ सु॒दक्षो॒ रज॑सो॒ विध॑र्मणि ॥
6.071.01a ud u̱ ṣya de̱vaḥ sa̍vi̱tā hi̍ra̱ṇyayā̍ bā̱hū a̍yaṁsta̱ sava̍nāya su̱kratu̍ḥ |
6.071.01c ghṛ̱tena̍ pā̱ṇī a̱bhi pru̍ṣṇute ma̱kho yuvā̍ su̱dakṣo̱ raja̍so̱ vidha̍rmaṇi ||
6.071.02a दे॒वस्य॑ व॒यं स॑वि॒तुः सवी॑मनि॒ श्रेष्ठे॑ स्याम॒ वसु॑नश्च दा॒वने॑ ।
6.071.02c यो विश्व॑स्य द्वि॒पदो॒ यश्चतु॑ष्पदो नि॒वेश॑ने प्रस॒वे चासि॒ भूम॑नः ॥
6.071.02a de̱vasya̍ va̱yaṁ sa̍vi̱tuḥ savī̍mani̱ śreṣṭhe̍ syāma̱ vasu̍naś ca dā̱vane̍ |
6.071.02c yo viśva̍sya dvi̱pado̱ yaś catu̍ṣpado ni̱veśa̍ne prasa̱ve cāsi̱ bhūma̍naḥ ||
6.071.03a अद॑ब्धेभिः सवितः पा॒युभि॒ष्ट्वं शि॒वेभि॑र॒द्य परि॑ पाहि नो॒ गय॑म् ।
6.071.03c हिर॑ण्यजिह्वः सुवि॒ताय॒ नव्य॑से॒ रक्षा॒ माकि॑र्नो अ॒घशं॑स ईशत ॥
6.071.03a ada̍bdhebhiḥ savitaḥ pā̱yubhi̱ṣ ṭvaṁ śi̱vebhi̍r a̱dya pari̍ pāhi no̱ gaya̍m |
6.071.03c hira̍ṇyajihvaḥ suvi̱tāya̱ navya̍se̱ rakṣā̱ māki̍r no a̱ghaśa̍ṁsa īśata ||
6.071.04a उदु॒ ष्य दे॒वः स॑वि॒ता दमू॑ना॒ हिर॑ण्यपाणिः प्रतिदो॒षम॑स्थात् ।
6.071.04c अयो॑हनुर्यज॒तो म॒न्द्रजि॑ह्व॒ आ दा॒शुषे॑ सुवति॒ भूरि॑ वा॒मम् ॥
6.071.04a ud u̱ ṣya de̱vaḥ sa̍vi̱tā damū̍nā̱ hira̍ṇyapāṇiḥ pratido̱ṣam a̍sthāt |
6.071.04c ayo̍hanur yaja̱to ma̱ndraji̍hva̱ ā dā̱śuṣe̍ suvati̱ bhūri̍ vā̱mam ||
6.071.05a उदू॑ अयाँ उपव॒क्तेव॑ बा॒हू हि॑र॒ण्यया॑ सवि॒ता सु॒प्रती॑का ।
6.071.05c दि॒वो रोहां॑स्यरुहत्पृथि॒व्या अरी॑रमत्प॒तय॒त्कच्चि॒दभ्व॑म् ॥
6.071.05a ud ū̍ ayām̐ upava̱kteva̍ bā̱hū hi̍ra̱ṇyayā̍ savi̱tā su̱pratī̍kā |
6.071.05c di̱vo rohā̍ṁsy aruhat pṛthi̱vyā arī̍ramat pa̱taya̱t kac ci̱d abhva̍m ||
6.071.06a वा॒मम॒द्य स॑वितर्वा॒ममु॒ श्वो दि॒वेदि॑वे वा॒मम॒स्मभ्यं॑ सावीः ।
6.071.06c वा॒मस्य॒ हि क्षय॑स्य देव॒ भूरे॑र॒या धि॒या वा॑म॒भाज॑ः स्याम ॥
6.071.06a vā̱mam a̱dya sa̍vitar vā̱mam u̱ śvo di̱ve-di̍ve vā̱mam a̱smabhya̍ṁ sāvīḥ |
6.071.06c vā̱masya̱ hi kṣaya̍sya deva̱ bhūre̍r a̱yā dhi̱yā vā̍ma̱bhāja̍ḥ syāma ||


6.072.01a इन्द्रा॑सोमा॒ महि॒ तद्वां॑ महि॒त्वं यु॒वं म॒हानि॑ प्रथ॒मानि॑ चक्रथुः ।
6.072.01c यु॒वं सूर्यं॑ विवि॒दथु॑र्यु॒वं स्व१॒॑र्विश्वा॒ तमां॑स्यहतं नि॒दश्च॑ ॥
6.072.01a indrā̍somā̱ mahi̱ tad vā̍m mahi̱tvaṁ yu̱vam ma̱hāni̍ pratha̱māni̍ cakrathuḥ |
6.072.01c yu̱vaṁ sūrya̍ṁ vivi̱dathu̍r yu̱vaṁ sva1̱̍r viśvā̱ tamā̍ṁsy ahataṁ ni̱daś ca̍ ||
6.072.02a इन्द्रा॑सोमा वा॒सय॑थ उ॒षास॒मुत्सूर्यं॑ नयथो॒ ज्योति॑षा स॒ह ।
6.072.02c उप॒ द्यां स्क॒म्भथु॒ः स्कम्भ॑ने॒नाप्र॑थतं पृथि॒वीं मा॒तरं॒ वि ॥
6.072.02a indrā̍somā vā̱saya̍tha u̱ṣāsa̱m ut sūrya̍ṁ nayatho̱ jyoti̍ṣā sa̱ha |
6.072.02c upa̱ dyāṁ ska̱mbhathu̱ḥ skambha̍ne̱nāpra̍thatam pṛthi̱vīm mā̱tara̱ṁ vi ||
6.072.03a इन्द्रा॑सोमा॒वहि॑म॒पः प॑रि॒ष्ठां ह॒थो वृ॒त्रमनु॑ वां॒ द्यौर॑मन्यत ।
6.072.03c प्रार्णां॑स्यैरयतं न॒दीना॒मा स॑मु॒द्राणि॑ पप्रथुः पु॒रूणि॑ ॥
6.072.03a indrā̍somā̱v ahi̍m a̱paḥ pa̍ri̱ṣṭhāṁ ha̱tho vṛ̱tram anu̍ vā̱ṁ dyaur a̍manyata |
6.072.03c prārṇā̍ṁsy airayataṁ na̱dīnā̱m ā sa̍mu̱drāṇi̍ paprathuḥ pu̱rūṇi̍ ||
6.072.04a इन्द्रा॑सोमा प॒क्वमा॒मास्व॒न्तर्नि गवा॒मिद्द॑धथुर्व॒क्षणा॑सु ।
6.072.04c ज॒गृ॒भथु॒रन॑पिनद्धमासु॒ रुश॑च्चि॒त्रासु॒ जग॑तीष्व॒न्तः ॥
6.072.04a indrā̍somā pa̱kvam ā̱māsv a̱ntar ni gavā̱m id da̍dhathur va̱kṣaṇā̍su |
6.072.04c ja̱gṛ̱bhathu̱r ana̍pinaddham āsu̱ ruśa̍c ci̱trāsu̱ jaga̍tīṣv a̱ntaḥ ||
6.072.05a इन्द्रा॑सोमा यु॒वम॒ङ्ग तरु॑त्रमपत्य॒साचं॒ श्रुत्यं॑ रराथे ।
6.072.05c यु॒वं शुष्मं॒ नर्यं॑ चर्ष॒णिभ्य॒ः सं वि॑व्यथुः पृतना॒षाह॑मुग्रा ॥
6.072.05a indrā̍somā yu̱vam a̱ṅga taru̍tram apatya̱sāca̱ṁ śrutya̍ṁ rarāthe |
6.072.05c yu̱vaṁ śuṣma̱ṁ narya̍ṁ carṣa̱ṇibhya̱ḥ saṁ vi̍vyathuḥ pṛtanā̱ṣāha̍m ugrā ||


6.073.01a यो अ॑द्रि॒भित्प्र॑थम॒जा ऋ॒तावा॒ बृह॒स्पति॑राङ्गिर॒सो ह॒विष्मा॑न् ।
6.073.01c द्वि॒बर्ह॑ज्मा प्राघर्म॒सत्पि॒ता न॒ आ रोद॑सी वृष॒भो रो॑रवीति ॥
6.073.01a yo a̍dri̱bhit pra̍thama̱jā ṛ̱tāvā̱ bṛha̱spati̍r āṅgira̱so ha̱viṣmā̍n |
6.073.01c dvi̱barha̍jmā prāgharma̱sat pi̱tā na̱ ā roda̍sī vṛṣa̱bho ro̍ravīti ||
6.073.02a जना॑य चि॒द्य ईव॑त उ लो॒कं बृह॒स्पति॑र्दे॒वहू॑तौ च॒कार॑ ।
6.073.02c घ्नन्वृ॒त्राणि॒ वि पुरो॑ दर्दरीति॒ जय॒ञ्छत्रूँ॑र॒मित्रा॑न्पृ॒त्सु साह॑न् ॥
6.073.02a janā̍ya ci̱d ya īva̍ta u lo̱kam bṛha̱spati̍r de̱vahū̍tau ca̱kāra̍ |
6.073.02c ghnan vṛ̱trāṇi̱ vi puro̍ dardarīti̱ jaya̱ñ chatrū̍m̐r a̱mitrā̍n pṛ̱tsu sāha̍n ||
6.073.03a बृह॒स्पति॒ः सम॑जय॒द्वसू॑नि म॒हो व्र॒जान्गोम॑तो दे॒व ए॒षः ।
6.073.03c अ॒पः सिषा॑स॒न्स्व१॒॑रप्र॑तीतो॒ बृह॒स्पति॒र्हन्त्य॒मित्र॑म॒र्कैः ॥
6.073.03a bṛha̱spati̱ḥ sam a̍jaya̱d vasū̍ni ma̱ho vra̱jān goma̍to de̱va e̱ṣaḥ |
6.073.03c a̱paḥ siṣā̍sa̱n sva1̱̍r apra̍tīto̱ bṛha̱spati̱r hanty a̱mitra̍m a̱rkaiḥ ||


6.074.01a सोमा॑रुद्रा धा॒रये॑थामसु॒र्यं१॒॑ प्र वा॑मि॒ष्टयोऽर॑मश्नुवन्तु ।
6.074.01c दमे॑दमे स॒प्त रत्ना॒ दधा॑ना॒ शं नो॑ भूतं द्वि॒पदे॒ शं चतु॑ष्पदे ॥
6.074.01a somā̍rudrā dhā̱raye̍thām asu̱rya1̱̍m pra vā̍m i̱ṣṭayo 'ra̍m aśnuvantu |
6.074.01c dame̍-dame sa̱pta ratnā̱ dadhā̍nā̱ śaṁ no̍ bhūtaṁ dvi̱pade̱ śaṁ catu̍ṣpade ||
6.074.02a सोमा॑रुद्रा॒ वि वृ॑हतं॒ विषू॑ची॒ममी॑वा॒ या नो॒ गय॑मावि॒वेश॑ ।
6.074.02c आ॒रे बा॑धेथां॒ निर्ऋ॑तिं परा॒चैर॒स्मे भ॒द्रा सौ॑श्रव॒सानि॑ सन्तु ॥
6.074.02a somā̍rudrā̱ vi vṛ̍hata̱ṁ viṣū̍cī̱m amī̍vā̱ yā no̱ gaya̍m āvi̱veśa̍ |
6.074.02c ā̱re bā̍dhethā̱ṁ nirṛ̍tim parā̱cair a̱sme bha̱drā sau̍śrava̱sāni̍ santu ||
6.074.03a सोमा॑रुद्रा यु॒वमे॒तान्य॒स्मे विश्वा॑ त॒नूषु॑ भेष॒जानि॑ धत्तम् ।
6.074.03c अव॑ स्यतं मु॒ञ्चतं॒ यन्नो॒ अस्ति॑ त॒नूषु॑ ब॒द्धं कृ॒तमेनो॑ अ॒स्मत् ॥
6.074.03a somā̍rudrā yu̱vam e̱tāny a̱sme viśvā̍ ta̱nūṣu̍ bheṣa̱jāni̍ dhattam |
6.074.03c ava̍ syatam mu̱ñcata̱ṁ yan no̱ asti̍ ta̱nūṣu̍ ba̱ddhaṁ kṛ̱tam eno̍ a̱smat ||
6.074.04a ति॒ग्मायु॑धौ ति॒ग्महे॑ती सु॒शेवौ॒ सोमा॑रुद्रावि॒ह सु मृ॑ळतं नः ।
6.074.04c प्र नो॑ मुञ्चतं॒ वरु॑णस्य॒ पाशा॑द्गोपा॒यतं॑ नः सुमन॒स्यमा॑ना ॥
6.074.04a ti̱gmāyu̍dhau ti̱gmahe̍tī su̱śevau̱ somā̍rudrāv i̱ha su mṛ̍ḻataṁ naḥ |
6.074.04c pra no̍ muñcata̱ṁ varu̍ṇasya̱ pāśā̍d gopā̱yata̍ṁ naḥ sumana̱syamā̍nā ||


6.075.01a जी॒मूत॑स्येव भवति॒ प्रती॑कं॒ यद्व॒र्मी याति॑ स॒मदा॑मु॒पस्थे॑ ।
6.075.01c अना॑विद्धया त॒न्वा॑ जय॒ त्वं स त्वा॒ वर्म॑णो महि॒मा पि॑पर्तु ॥
6.075.01a jī̱mūta̍syeva bhavati̱ pratī̍ka̱ṁ yad va̱rmī yāti̍ sa̱madā̍m u̱pasthe̍ |
6.075.01c anā̍viddhayā ta̱nvā̍ jaya̱ tvaṁ sa tvā̱ varma̍ṇo mahi̱mā pi̍partu ||
6.075.02a धन्व॑ना॒ गा धन्व॑ना॒जिं ज॑येम॒ धन्व॑ना ती॒व्राः स॒मदो॑ जयेम ।
6.075.02c धनु॒ः शत्रो॑रपका॒मं कृ॑णोति॒ धन्व॑ना॒ सर्वा॑ः प्र॒दिशो॑ जयेम ॥
6.075.02a dhanva̍nā̱ gā dhanva̍nā̱jiṁ ja̍yema̱ dhanva̍nā tī̱vrāḥ sa̱mado̍ jayema |
6.075.02c dhanu̱ḥ śatro̍r apakā̱maṁ kṛ̍ṇoti̱ dhanva̍nā̱ sarvā̍ḥ pra̱diśo̍ jayema ||
6.075.03a व॒क्ष्यन्ती॒वेदा ग॑नीगन्ति॒ कर्णं॑ प्रि॒यं सखा॑यं परिषस्वजा॒ना ।
6.075.03c योषे॑व शिङ्क्ते॒ वित॒ताधि॒ धन्व॒ञ्ज्या इ॒यं सम॑ने पा॒रय॑न्ती ॥
6.075.03a va̱kṣyantī̱ved ā ga̍nīganti̱ karṇa̍m pri̱yaṁ sakhā̍yam pariṣasvajā̱nā |
6.075.03c yoṣe̍va śiṅkte̱ vita̱tādhi̱ dhanva̱ñ jyā i̱yaṁ sama̍ne pā̱raya̍ntī ||
6.075.04a ते आ॒चर॑न्ती॒ सम॑नेव॒ योषा॑ मा॒तेव॑ पु॒त्रं बि॑भृतामु॒पस्थे॑ ।
6.075.04c अप॒ शत्रू॑न्विध्यतां संविदा॒ने आर्त्नी॑ इ॒मे वि॑ष्फु॒रन्ती॑ अ॒मित्रा॑न् ॥
6.075.04a te ā̱cara̍ntī̱ sama̍neva̱ yoṣā̍ mā̱teva̍ pu̱tram bi̍bhṛtām u̱pasthe̍ |
6.075.04c apa̱ śatrū̍n vidhyatāṁ saṁvidā̱ne ārtnī̍ i̱me vi̍ṣphu̱rantī̍ a̱mitrā̍n ||
6.075.05a ब॒ह्वी॒नां पि॒ता ब॒हुर॑स्य पु॒त्रश्चि॒श्चा कृ॑णोति॒ सम॑नाव॒गत्य॑ ।
6.075.05c इ॒षु॒धिः सङ्का॒ः पृत॑नाश्च॒ सर्वा॑ः पृ॒ष्ठे निन॑द्धो जयति॒ प्रसू॑तः ॥
6.075.05a ba̱hvī̱nām pi̱tā ba̱hur a̍sya pu̱traś ci̱ścā kṛ̍ṇoti̱ sama̍nāva̱gatya̍ |
6.075.05c i̱ṣu̱dhiḥ saṅkā̱ḥ pṛta̍nāś ca̱ sarvā̍ḥ pṛ̱ṣṭhe nina̍ddho jayati̱ prasū̍taḥ ||
6.075.06a रथे॒ तिष्ठ॑न्नयति वा॒जिन॑ः पु॒रो यत्र॑यत्र का॒मय॑ते सुषार॒थिः ।
6.075.06c अ॒भीशू॑नां महि॒मानं॑ पनायत॒ मन॑ः प॒श्चादनु॑ यच्छन्ति र॒श्मय॑ः ॥
6.075.06a rathe̱ tiṣṭha̍n nayati vā̱jina̍ḥ pu̱ro yatra̍-yatra kā̱maya̍te suṣāra̱thiḥ |
6.075.06c a̱bhīśū̍nām mahi̱māna̍m panāyata̱ mana̍ḥ pa̱ścād anu̍ yacchanti ra̱śmaya̍ḥ ||
6.075.07a ती॒व्रान्घोषा॑न्कृण्वते॒ वृष॑पाण॒योऽश्वा॒ रथे॑भिः स॒ह वा॒जय॑न्तः ।
6.075.07c अ॒व॒क्राम॑न्त॒ः प्रप॑दैर॒मित्रा॑न्क्षि॒णन्ति॒ शत्रूँ॒रन॑पव्ययन्तः ॥
6.075.07a tī̱vrān ghoṣā̍n kṛṇvate̱ vṛṣa̍pāṇa̱yo 'śvā̱ rathe̍bhiḥ sa̱ha vā̱jaya̍ntaḥ |
6.075.07c a̱va̱krāma̍nta̱ḥ prapa̍dair a̱mitrā̍n kṣi̱ṇanti̱ śatrū̱m̐r ana̍pavyayantaḥ ||
6.075.08a र॒थ॒वाह॑नं ह॒विर॑स्य॒ नाम॒ यत्रायु॑धं॒ निहि॑तमस्य॒ वर्म॑ ।
6.075.08c तत्रा॒ रथ॒मुप॑ श॒ग्मं स॑देम वि॒श्वाहा॑ व॒यं सु॑मन॒स्यमा॑नाः ॥
6.075.08a ra̱tha̱vāha̍naṁ ha̱vir a̍sya̱ nāma̱ yatrāyu̍dha̱ṁ nihi̍tam asya̱ varma̍ |
6.075.08c tatrā̱ ratha̱m upa̍ śa̱gmaṁ sa̍dema vi̱śvāhā̍ va̱yaṁ su̍mana̱syamā̍nāḥ ||
6.075.09a स्वा॒दु॒षं॒सद॑ः पि॒तरो॑ वयो॒धाः कृ॑च्छ्रे॒श्रित॒ः शक्ती॑वन्तो गभी॒राः ।
6.075.09c चि॒त्रसे॑ना॒ इषु॑बला॒ अमृ॑ध्राः स॒तोवी॑रा उ॒रवो॑ व्रातसा॒हाः ॥
6.075.09a svā̱du̱ṣa̱ṁsada̍ḥ pi̱taro̍ vayo̱dhāḥ kṛ̍cchre̱śrita̱ḥ śaktī̍vanto gabhī̱rāḥ |
6.075.09c ci̱trase̍nā̱ iṣu̍balā̱ amṛ̍dhrāḥ sa̱tovī̍rā u̱ravo̍ vrātasā̱hāḥ ||
6.075.10a ब्राह्म॑णास॒ः पित॑र॒ः सोम्या॑सः शि॒वे नो॒ द्यावा॑पृथि॒वी अ॑ने॒हसा॑ ।
6.075.10c पू॒षा न॑ः पातु दुरि॒तादृ॑तावृधो॒ रक्षा॒ माकि॑र्नो अ॒घशं॑स ईशत ॥
6.075.10a brāhma̍ṇāsa̱ḥ pita̍ra̱ḥ somyā̍saḥ śi̱ve no̱ dyāvā̍pṛthi̱vī a̍ne̱hasā̍ |
6.075.10c pū̱ṣā na̍ḥ pātu duri̱tād ṛ̍tāvṛdho̱ rakṣā̱ māki̍r no a̱ghaśa̍ṁsa īśata ||
6.075.11a सु॒प॒र्णं व॑स्ते मृ॒गो अ॑स्या॒ दन्तो॒ गोभि॒ः संन॑द्धा पतति॒ प्रसू॑ता ।
6.075.11c यत्रा॒ नर॒ः सं च॒ वि च॒ द्रव॑न्ति॒ तत्रा॒स्मभ्य॒मिष॑व॒ः शर्म॑ यंसन् ॥
6.075.11a su̱pa̱rṇaṁ va̍ste mṛ̱go a̍syā̱ danto̱ gobhi̱ḥ saṁna̍ddhā patati̱ prasū̍tā |
6.075.11c yatrā̱ nara̱ḥ saṁ ca̱ vi ca̱ drava̍nti̱ tatrā̱smabhya̱m iṣa̍va̱ḥ śarma̍ yaṁsan ||
6.075.12a ऋजी॑ते॒ परि॑ वृङ्धि॒ नोऽश्मा॑ भवतु नस्त॒नूः ।
6.075.12c सोमो॒ अधि॑ ब्रवीतु॒ नोऽदि॑ति॒ः शर्म॑ यच्छतु ॥
6.075.12a ṛjī̍te̱ pari̍ vṛṅdhi̱ no 'śmā̍ bhavatu nas ta̱nūḥ |
6.075.12c somo̱ adhi̍ bravītu̱ no 'di̍ti̱ḥ śarma̍ yacchatu ||
6.075.13a आ ज॑ङ्घन्ति॒ सान्वे॑षां ज॒घनाँ॒ उप॑ जिघ्नते ।
6.075.13c अश्वा॑जनि॒ प्रचे॑त॒सोऽश्वा॑न्स॒मत्सु॑ चोदय ॥
6.075.13a ā ja̍ṅghanti̱ sānv e̍ṣāṁ ja̱ghanā̱m̐ upa̍ jighnate |
6.075.13c aśvā̍jani̱ prace̍ta̱so 'śvā̍n sa̱matsu̍ codaya ||
6.075.14a अहि॑रिव भो॒गैः पर्ये॑ति बा॒हुं ज्याया॑ हे॒तिं प॑रि॒बाध॑मानः ।
6.075.14c ह॒स्त॒घ्नो विश्वा॑ व॒युना॑नि वि॒द्वान्पुमा॒न्पुमां॑सं॒ परि॑ पातु वि॒श्वत॑ः ॥
6.075.14a ahi̍r iva bho̱gaiḥ pary e̍ti bā̱huṁ jyāyā̍ he̱tim pa̍ri̱bādha̍mānaḥ |
6.075.14c ha̱sta̱ghno viśvā̍ va̱yunā̍ni vi̱dvān pumā̱n pumā̍ṁsa̱m pari̍ pātu vi̱śvata̍ḥ ||
6.075.15a आला॑क्ता॒ या रुरु॑शी॒र्ष्ण्यथो॒ यस्या॒ अयो॒ मुख॑म् ।
6.075.15c इ॒दं प॒र्जन्य॑रेतस॒ इष्वै॑ दे॒व्यै बृ॒हन्नम॑ः ॥
6.075.15a ālā̍ktā̱ yā ruru̍śī̱rṣṇy atho̱ yasyā̱ ayo̱ mukha̍m |
6.075.15c i̱dam pa̱rjanya̍retasa̱ iṣvai̍ de̱vyai bṛ̱han nama̍ḥ ||
6.075.16a अव॑सृष्टा॒ परा॑ पत॒ शर॑व्ये॒ ब्रह्म॑संशिते ।
6.075.16c गच्छा॒मित्रा॒न्प्र प॑द्यस्व॒ मामीषां॒ कं च॒नोच्छि॑षः ॥
6.075.16a ava̍sṛṣṭā̱ parā̍ pata̱ śara̍vye̱ brahma̍saṁśite |
6.075.16c gacchā̱mitrā̱n pra pa̍dyasva̱ māmīṣā̱ṁ kaṁ ca̱noc chi̍ṣaḥ ||
6.075.17a यत्र॑ बा॒णाः स॒म्पत॑न्ति कुमा॒रा वि॑शि॒खा इ॑व ।
6.075.17c तत्रा॑ नो॒ ब्रह्म॑ण॒स्पति॒रदि॑ति॒ः शर्म॑ यच्छतु वि॒श्वाहा॒ शर्म॑ यच्छतु ॥
6.075.17a yatra̍ bā̱ṇāḥ sa̱mpata̍nti kumā̱rā vi̍śi̱khā i̍va |
6.075.17c tatrā̍ no̱ brahma̍ṇa̱s pati̱r adi̍ti̱ḥ śarma̍ yacchatu vi̱śvāhā̱ śarma̍ yacchatu ||
6.075.18a मर्मा॑णि ते॒ वर्म॑णा छादयामि॒ सोम॑स्त्वा॒ राजा॒मृते॒नानु॑ वस्ताम् ।
6.075.18c उ॒रोर्वरी॑यो॒ वरु॑णस्ते कृणोतु॒ जय॑न्तं॒ त्वानु॑ दे॒वा म॑दन्तु ॥
6.075.18a marmā̍ṇi te̱ varma̍ṇā chādayāmi̱ soma̍s tvā̱ rājā̱mṛte̱nānu̍ vastām |
6.075.18c u̱ror varī̍yo̱ varu̍ṇas te kṛṇotu̱ jaya̍nta̱ṁ tvānu̍ de̱vā ma̍dantu ||
6.075.19a यो न॒ः स्वो अर॑णो॒ यश्च॒ निष्ट्यो॒ जिघां॑सति ।
6.075.19c दे॒वास्तं सर्वे॑ धूर्वन्तु॒ ब्रह्म॒ वर्म॒ ममान्त॑रम् ॥
6.075.19a yo na̱ḥ svo ara̍ṇo̱ yaś ca̱ niṣṭyo̱ jighā̍ṁsati |
6.075.19c de̱vās taṁ sarve̍ dhūrvantu̱ brahma̱ varma̱ mamānta̍ram ||
7.001.01a अ॒ग्निं नरो॒ दीधि॑तिभिर॒रण्यो॒र्हस्त॑च्युती जनयन्त प्रश॒स्तम् ।
7.001.01c दू॒रे॒दृशं॑ गृ॒हप॑तिमथ॒र्युम् ॥
7.001.01a a̱gniṁ naro̱ dīdhi̍tibhir a̱raṇyo̱r hasta̍cyutī janayanta praśa̱stam |
7.001.01c dū̱re̱dṛśa̍ṁ gṛ̱hapa̍tim atha̱ryum ||
7.001.02a तम॒ग्निमस्ते॒ वस॑वो॒ न्यृ॑ण्वन्सुप्रति॒चक्ष॒मव॑से॒ कुत॑श्चित् ।
7.001.02c द॒क्षाय्यो॒ यो दम॒ आस॒ नित्य॑ः ॥
7.001.02a tam a̱gnim aste̱ vasa̍vo̱ ny ṛ̍ṇvan suprati̱cakṣa̱m ava̍se̱ kuta̍ś cit |
7.001.02c da̱kṣāyyo̱ yo dama̱ āsa̱ nitya̍ḥ ||
7.001.03a प्रेद्धो॑ अग्ने दीदिहि पु॒रो नोऽज॑स्रया सू॒र्म्या॑ यविष्ठ ।
7.001.03c त्वां शश्व॑न्त॒ उप॑ यन्ति॒ वाजा॑ः ॥
7.001.03a preddho̍ agne dīdihi pu̱ro no 'ja̍srayā sū̱rmyā̍ yaviṣṭha |
7.001.03c tvāṁ śaśva̍nta̱ upa̍ yanti̱ vājā̍ḥ ||
7.001.04a प्र ते अ॒ग्नयो॒ऽग्निभ्यो॒ वरं॒ निः सु॒वीरा॑सः शोशुचन्त द्यु॒मन्त॑ः ।
7.001.04c यत्रा॒ नर॑ः स॒मास॑ते सुजा॒ताः ॥
7.001.04a pra te a̱gnayo̱ 'gnibhyo̱ vara̱ṁ niḥ su̱vīrā̍saḥ śośucanta dyu̱manta̍ḥ |
7.001.04c yatrā̱ nara̍ḥ sa̱māsa̍te sujā̱tāḥ ||
7.001.05a दा नो॑ अग्ने धि॒या र॒यिं सु॒वीरं॑ स्वप॒त्यं स॑हस्य प्रश॒स्तम् ।
7.001.05c न यं यावा॒ तर॑ति यातु॒मावा॑न् ॥
7.001.05a dā no̍ agne dhi̱yā ra̱yiṁ su̱vīra̍ṁ svapa̱tyaṁ sa̍hasya praśa̱stam |
7.001.05c na yaṁ yāvā̱ tara̍ti yātu̱māvā̍n ||
7.001.06a उप॒ यमेति॑ युव॒तिः सु॒दक्षं॑ दो॒षा वस्तो॑र्ह॒विष्म॑ती घृ॒ताची॑ ।
7.001.06c उप॒ स्वैन॑म॒रम॑तिर्वसू॒युः ॥
7.001.06a upa̱ yam eti̍ yuva̱tiḥ su̱dakṣa̍ṁ do̱ṣā vasto̍r ha̱viṣma̍tī ghṛ̱tācī̍ |
7.001.06c upa̱ svaina̍m a̱rama̍tir vasū̱yuḥ ||
7.001.07a विश्वा॑ अ॒ग्नेऽप॑ द॒हारा॑ती॒र्येभि॒स्तपो॑भि॒रद॑हो॒ जरू॑थम् ।
7.001.07c प्र नि॑स्व॒रं चा॑तय॒स्वामी॑वाम् ॥
7.001.07a viśvā̍ a̱gne 'pa̍ da̱hārā̍tī̱r yebhi̱s tapo̍bhi̱r ada̍ho̱ jarū̍tham |
7.001.07c pra ni̍sva̱raṁ cā̍taya̱svāmī̍vām ||
7.001.08a आ यस्ते॑ अग्न इध॒ते अनी॑कं॒ वसि॑ष्ठ॒ शुक्र॒ दीदि॑व॒ः पाव॑क ।
7.001.08c उ॒तो न॑ ए॒भिः स्त॒वथै॑रि॒ह स्या॑ः ॥
7.001.08a ā yas te̍ agna idha̱te anī̍ka̱ṁ vasi̍ṣṭha̱ śukra̱ dīdi̍va̱ḥ pāva̍ka |
7.001.08c u̱to na̍ e̱bhiḥ sta̱vathai̍r i̱ha syā̍ḥ ||
7.001.09a वि ये ते॑ अग्ने भेजि॒रे अनी॑कं॒ मर्ता॒ नर॒ः पित्र्या॑सः पुरु॒त्रा ।
7.001.09c उ॒तो न॑ ए॒भिः सु॒मना॑ इ॒ह स्या॑ः ॥
7.001.09a vi ye te̍ agne bheji̱re anī̍ka̱m martā̱ nara̱ḥ pitryā̍saḥ puru̱trā |
7.001.09c u̱to na̍ e̱bhiḥ su̱manā̍ i̱ha syā̍ḥ ||
7.001.10a इ॒मे नरो॑ वृत्र॒हत्ये॑षु॒ शूरा॒ विश्वा॒ अदे॑वीर॒भि स॑न्तु मा॒याः ।
7.001.10c ये मे॒ धियं॑ प॒नय॑न्त प्रश॒स्ताम् ॥
7.001.10a i̱me naro̍ vṛtra̱hatye̍ṣu̱ śūrā̱ viśvā̱ ade̍vīr a̱bhi sa̍ntu mā̱yāḥ |
7.001.10c ye me̱ dhiya̍m pa̱naya̍nta praśa̱stām ||
7.001.11a मा शूने॑ अग्ने॒ नि ष॑दाम नृ॒णां माशेष॑सो॒ऽवीर॑ता॒ परि॑ त्वा ।
7.001.11c प्र॒जाव॑तीषु॒ दुर्या॑सु दुर्य ॥
7.001.11a mā śūne̍ agne̱ ni ṣa̍dāma nṛ̱ṇām māśeṣa̍so̱ 'vīra̍tā̱ pari̍ tvā |
7.001.11c pra̱jāva̍tīṣu̱ duryā̍su durya ||
7.001.12a यम॒श्वी नित्य॑मुप॒याति॑ य॒ज्ञं प्र॒जाव॑न्तं स्वप॒त्यं क्षयं॑ नः ।
7.001.12c स्वज॑न्मना॒ शेष॑सा वावृधा॒नम् ॥
7.001.12a yam a̱śvī nitya̍m upa̱yāti̍ ya̱jñam pra̱jāva̍ntaṁ svapa̱tyaṁ kṣaya̍ṁ naḥ |
7.001.12c svaja̍nmanā̱ śeṣa̍sā vāvṛdhā̱nam ||
7.001.13a पा॒हि नो॑ अग्ने र॒क्षसो॒ अजु॑ष्टात्पा॒हि धू॒र्तेरर॑रुषो अघा॒योः ।
7.001.13c त्वा यु॒जा पृ॑तना॒यूँर॒भि ष्या॑म् ॥
7.001.13a pā̱hi no̍ agne ra̱kṣaso̱ aju̍ṣṭāt pā̱hi dhū̱rter ara̍ruṣo aghā̱yoḥ |
7.001.13c tvā yu̱jā pṛ̍tanā̱yūm̐r a̱bhi ṣyā̍m ||
7.001.14a सेद॒ग्निर॒ग्नीँरत्य॑स्त्व॒न्यान्यत्र॑ वा॒जी तन॑यो वी॒ळुपा॑णिः ।
7.001.14c स॒हस्र॑पाथा अ॒क्षरा॑ स॒मेति॑ ॥
7.001.14a sed a̱gnir a̱gnīm̐r aty a̍stv a̱nyān yatra̍ vā̱jī tana̍yo vī̱ḻupā̍ṇiḥ |
7.001.14c sa̱hasra̍pāthā a̱kṣarā̍ sa̱meti̍ ||
7.001.15a सेद॒ग्निर्यो व॑नुष्य॒तो नि॒पाति॑ समे॒द्धार॒मंह॑स उरु॒ष्यात् ।
7.001.15c सु॒जा॒तास॒ः परि॑ चरन्ति वी॒राः ॥
7.001.15a sed a̱gnir yo va̍nuṣya̱to ni̱pāti̍ same̱ddhāra̱m aṁha̍sa uru̱ṣyāt |
7.001.15c su̱jā̱tāsa̱ḥ pari̍ caranti vī̱rāḥ ||
7.001.16a अ॒यं सो अ॒ग्निराहु॑तः पुरु॒त्रा यमीशा॑न॒ः समिदि॒न्धे ह॒विष्मा॑न् ।
7.001.16c परि॒ यमेत्य॑ध्व॒रेषु॒ होता॑ ॥
7.001.16a a̱yaṁ so a̱gnir āhu̍taḥ puru̱trā yam īśā̍na̱ḥ sam id i̱ndhe ha̱viṣmā̍n |
7.001.16c pari̱ yam ety a̍dhva̱reṣu̱ hotā̍ ||
7.001.17a त्वे अ॑ग्न आ॒हव॑नानि॒ भूरी॑शा॒नास॒ आ जु॑हुयाम॒ नित्या॑ ।
7.001.17c उ॒भा कृ॒ण्वन्तो॑ वह॒तू मि॒येधे॑ ॥
7.001.17a tve a̍gna ā̱hava̍nāni̱ bhūrī̍śā̱nāsa̱ ā ju̍huyāma̱ nityā̍ |
7.001.17c u̱bhā kṛ̱ṇvanto̍ vaha̱tū mi̱yedhe̍ ||
7.001.18a इ॒मो अ॑ग्ने वी॒तत॑मानि ह॒व्याज॑स्रो वक्षि दे॒वता॑ति॒मच्छ॑ ।
7.001.18c प्रति॑ न ईं सुर॒भीणि॑ व्यन्तु ॥
7.001.18a i̱mo a̍gne vī̱tata̍māni ha̱vyāja̍sro vakṣi de̱vatā̍ti̱m accha̍ |
7.001.18c prati̍ na īṁ sura̱bhīṇi̍ vyantu ||
7.001.19a मा नो॑ अग्ने॒ऽवीर॑ते॒ परा॑ दा दु॒र्वास॒सेऽम॑तये॒ मा नो॑ अ॒स्यै ।
7.001.19c मा न॑ः क्षु॒धे मा र॒क्षस॑ ऋतावो॒ मा नो॒ दमे॒ मा वन॒ आ जु॑हूर्थाः ॥
7.001.19a mā no̍ agne̱ 'vīra̍te̱ parā̍ dā du̱rvāsa̱se 'ma̍taye̱ mā no̍ a̱syai |
7.001.19c mā na̍ḥ kṣu̱dhe mā ra̱kṣasa̍ ṛtāvo̱ mā no̱ dame̱ mā vana̱ ā ju̍hūrthāḥ ||
7.001.20a नू मे॒ ब्रह्मा॑ण्यग्न॒ उच्छ॑शाधि॒ त्वं दे॑व म॒घव॑द्भ्यः सुषूदः ।
7.001.20c रा॒तौ स्या॑मो॒भया॑स॒ आ ते॑ यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.001.20a nū me̱ brahmā̍ṇy agna̱ uc cha̍śādhi̱ tvaṁ de̍va ma̱ghava̍dbhyaḥ suṣūdaḥ |
7.001.20c rā̱tau syā̍mo̱bhayā̍sa̱ ā te̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||
7.001.21a त्वम॑ग्ने सु॒हवो॑ र॒ण्वसं॑दृक्सुदी॒ती सू॑नो सहसो दिदीहि ।
7.001.21c मा त्वे सचा॒ तन॑ये॒ नित्य॒ आ ध॒ङ्मा वी॒रो अ॒स्मन्नर्यो॒ वि दा॑सीत् ॥
7.001.21a tvam a̍gne su̱havo̍ ra̱ṇvasa̍ṁdṛk sudī̱tī sū̍no sahaso didīhi |
7.001.21c mā tve sacā̱ tana̍ye̱ nitya̱ ā dha̱ṅ mā vī̱ro a̱sman naryo̱ vi dā̍sīt ||
7.001.22a मा नो॑ अग्ने दुर्भृ॒तये॒ सचै॒षु दे॒वेद्धे॑ष्व॒ग्निषु॒ प्र वो॑चः ।
7.001.22c मा ते॑ अ॒स्मान्दु॑र्म॒तयो॑ भृ॒माच्चि॑द्दे॒वस्य॑ सूनो सहसो नशन्त ॥
7.001.22a mā no̍ agne durbhṛ̱taye̱ sacai̱ṣu de̱veddhe̍ṣv a̱gniṣu̱ pra vo̍caḥ |
7.001.22c mā te̍ a̱smān du̍rma̱tayo̍ bhṛ̱māc ci̍d de̱vasya̍ sūno sahaso naśanta ||
7.001.23a स मर्तो॑ अग्ने स्वनीक रे॒वानम॑र्त्ये॒ य आ॑जु॒होति॑ ह॒व्यम् ।
7.001.23c स दे॒वता॑ वसु॒वनिं॑ दधाति॒ यं सू॒रिर॒र्थी पृ॒च्छमा॑न॒ एति॑ ॥
7.001.23a sa marto̍ agne svanīka re̱vān ama̍rtye̱ ya ā̍ju̱hoti̍ ha̱vyam |
7.001.23c sa de̱vatā̍ vasu̱vani̍ṁ dadhāti̱ yaṁ sū̱rir a̱rthī pṛ̱cchamā̍na̱ eti̍ ||
7.001.24a म॒हो नो॑ अग्ने सुवि॒तस्य॑ वि॒द्वान्र॒यिं सू॒रिभ्य॒ आ व॑हा बृ॒हन्त॑म् ।
7.001.24c येन॑ व॒यं स॑हसाव॒न्मदे॒मावि॑क्षितास॒ आयु॑षा सु॒वीरा॑ः ॥
7.001.24a ma̱ho no̍ agne suvi̱tasya̍ vi̱dvān ra̱yiṁ sū̱ribhya̱ ā va̍hā bṛ̱hanta̍m |
7.001.24c yena̍ va̱yaṁ sa̍hasāva̱n made̱māvi̍kṣitāsa̱ āyu̍ṣā su̱vīrā̍ḥ ||
7.001.25a नू मे॒ ब्रह्मा॑ण्यग्न॒ उच्छ॑शाधि॒ त्वं दे॑व म॒घव॑द्भ्यः सुषूदः ।
7.001.25c रा॒तौ स्या॑मो॒भया॑स॒ आ ते॑ यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.001.25a nū me̱ brahmā̍ṇy agna̱ uc cha̍śādhi̱ tvaṁ de̍va ma̱ghava̍dbhyaḥ suṣūdaḥ |
7.001.25c rā̱tau syā̍mo̱bhayā̍sa̱ ā te̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.002.01a जु॒षस्व॑ नः स॒मिध॑मग्ने अ॒द्य शोचा॑ बृ॒हद्य॑ज॒तं धू॒ममृ॒ण्वन् ।
7.002.01c उप॑ स्पृश दि॒व्यं सानु॒ स्तूपै॒ः सं र॒श्मिभि॑स्ततन॒ः सूर्य॑स्य ॥
7.002.01a ju̱ṣasva̍ naḥ sa̱midha̍m agne a̱dya śocā̍ bṛ̱had ya̍ja̱taṁ dhū̱mam ṛ̱ṇvan |
7.002.01c upa̍ spṛśa di̱vyaṁ sānu̱ stūpai̱ḥ saṁ ra̱śmibhi̍s tatana̱ḥ sūrya̍sya ||
7.002.02a नरा॒शंस॑स्य महि॒मान॑मेषा॒मुप॑ स्तोषाम यज॒तस्य॑ य॒ज्ञैः ।
7.002.02c ये सु॒क्रत॑व॒ः शुच॑यो धियं॒धाः स्वद॑न्ति दे॒वा उ॒भया॑नि ह॒व्या ॥
7.002.02a narā̱śaṁsa̍sya mahi̱māna̍m eṣā̱m upa̍ stoṣāma yaja̱tasya̍ ya̱jñaiḥ |
7.002.02c ye su̱krata̍va̱ḥ śuca̍yo dhiya̱ṁdhāḥ svada̍nti de̱vā u̱bhayā̍ni ha̱vyā ||
7.002.03a ई॒ळेन्यं॑ वो॒ असु॑रं सु॒दक्ष॑म॒न्तर्दू॒तं रोद॑सी सत्य॒वाच॑म् ।
7.002.03c म॒नु॒ष्वद॒ग्निं मनु॑ना॒ समि॑द्धं॒ सम॑ध्व॒राय॒ सद॒मिन्म॑हेम ॥
7.002.03a ī̱ḻenya̍ṁ vo̱ asu̍raṁ su̱dakṣa̍m a̱ntar dū̱taṁ roda̍sī satya̱vāca̍m |
7.002.03c ma̱nu̱ṣvad a̱gnim manu̍nā̱ sami̍ddha̱ṁ sam a̍dhva̱rāya̱ sada̱m in ma̍hema ||
7.002.04a स॒प॒र्यवो॒ भर॑माणा अभि॒ज्ञु प्र वृ॑ञ्जते॒ नम॑सा ब॒र्हिर॒ग्नौ ।
7.002.04c आ॒जुह्वा॑ना घृ॒तपृ॑ष्ठं॒ पृष॑द्व॒दध्व॑र्यवो ह॒विषा॑ मर्जयध्वम् ॥
7.002.04a sa̱pa̱ryavo̱ bhara̍māṇā abhi̱jñu pra vṛ̍ñjate̱ nama̍sā ba̱rhir a̱gnau |
7.002.04c ā̱juhvā̍nā ghṛ̱tapṛ̍ṣṭha̱m pṛṣa̍dva̱d adhva̍ryavo ha̱viṣā̍ marjayadhvam ||
7.002.05a स्वा॒ध्यो॒३॒॑ वि दुरो॑ देव॒यन्तोऽशि॑श्रयू रथ॒युर्दे॒वता॑ता ।
7.002.05c पू॒र्वी शिशुं॒ न मा॒तरा॑ रिहा॒णे सम॒ग्रुवो॒ न सम॑नेष्वञ्जन् ॥
7.002.05a svā̱dhyo̱3̱̍ vi duro̍ deva̱yanto 'śi̍śrayū ratha̱yur de̱vatā̍tā |
7.002.05c pū̱rvī śiśu̱ṁ na mā̱tarā̍ rihā̱ṇe sam a̱gruvo̱ na sama̍neṣv añjan ||
7.002.06a उ॒त योष॑णे दि॒व्ये म॒ही न॑ उ॒षासा॒नक्ता॑ सु॒दुघे॑व धे॒नुः ।
7.002.06c ब॒र्हि॒षदा॑ पुरुहू॒ते म॒घोनी॒ आ य॒ज्ञिये॑ सुवि॒ताय॑ श्रयेताम् ॥
7.002.06a u̱ta yoṣa̍ṇe di̱vye ma̱hī na̍ u̱ṣāsā̱naktā̍ su̱dughe̍va dhe̱nuḥ |
7.002.06c ba̱rhi̱ṣadā̍ puruhū̱te ma̱ghonī̱ ā ya̱jñiye̍ suvi̱tāya̍ śrayetām ||
7.002.07a विप्रा॑ य॒ज्ञेषु॒ मानु॑षेषु का॒रू मन्ये॑ वां जा॒तवे॑दसा॒ यज॑ध्यै ।
7.002.07c ऊ॒र्ध्वं नो॑ अध्व॒रं कृ॑तं॒ हवे॑षु॒ ता दे॒वेषु॑ वनथो॒ वार्या॑णि ॥
7.002.07a viprā̍ ya̱jñeṣu̱ mānu̍ṣeṣu kā̱rū manye̍ vāṁ jā̱tave̍dasā̱ yaja̍dhyai |
7.002.07c ū̱rdhvaṁ no̍ adhva̱raṁ kṛ̍ta̱ṁ have̍ṣu̱ tā de̱veṣu̍ vanatho̱ vāryā̍ṇi ||
7.002.08a आ भार॑ती॒ भार॑तीभिः स॒जोषा॒ इळा॑ दे॒वैर्म॑नु॒ष्ये॑भिर॒ग्निः ।
7.002.08c सर॑स्वती सारस्व॒तेभि॑र॒र्वाक्ति॒स्रो दे॒वीर्ब॒र्हिरेदं स॑दन्तु ॥
7.002.08a ā bhāra̍tī̱ bhāra̍tībhiḥ sa̱joṣā̱ iḻā̍ de̱vair ma̍nu̱ṣye̍bhir a̱gniḥ |
7.002.08c sara̍svatī sārasva̱tebhi̍r a̱rvāk ti̱sro de̱vīr ba̱rhir edaṁ sa̍dantu ||
7.002.09a तन्न॑स्तु॒रीप॒मध॑ पोषयि॒त्नु देव॑ त्वष्ट॒र्वि र॑रा॒णः स्य॑स्व ।
7.002.09c यतो॑ वी॒रः क॑र्म॒ण्य॑ः सु॒दक्षो॑ यु॒क्तग्रा॑वा॒ जाय॑ते दे॒वका॑मः ॥
7.002.09a tan na̍s tu̱rīpa̱m adha̍ poṣayi̱tnu deva̍ tvaṣṭa̱r vi ra̍rā̱ṇaḥ sya̍sva |
7.002.09c yato̍ vī̱raḥ ka̍rma̱ṇya̍ḥ su̱dakṣo̍ yu̱ktagrā̍vā̱ jāya̍te de̱vakā̍maḥ ||
7.002.10a वन॑स्प॒तेऽव॑ सृ॒जोप॑ दे॒वान॒ग्निर्ह॒विः श॑मि॒ता सू॑दयाति ।
7.002.10c सेदु॒ होता॑ स॒त्यत॑रो यजाति॒ यथा॑ दे॒वानां॒ जनि॑मानि॒ वेद॑ ॥
7.002.10a vana̍spa̱te 'va̍ sṛ̱jopa̍ de̱vān a̱gnir ha̱viḥ śa̍mi̱tā sū̍dayāti |
7.002.10c sed u̱ hotā̍ sa̱tyata̍ro yajāti̱ yathā̍ de̱vānā̱ṁ jani̍māni̱ veda̍ ||
7.002.11a आ या॑ह्यग्ने समिधा॒नो अ॒र्वाङिन्द्रे॑ण दे॒वैः स॒रथं॑ तु॒रेभि॑ः ।
7.002.11c ब॒र्हिर्न॑ आस्ता॒मदि॑तिः सुपु॒त्रा स्वाहा॑ दे॒वा अ॒मृता॑ मादयन्ताम् ॥
7.002.11a ā yā̍hy agne samidhā̱no a̱rvāṅ indre̍ṇa de̱vaiḥ sa̱ratha̍ṁ tu̱rebhi̍ḥ |
7.002.11c ba̱rhir na̍ āstā̱m adi̍tiḥ supu̱trā svāhā̍ de̱vā a̱mṛtā̍ mādayantām ||


7.003.01a अ॒ग्निं वो॑ दे॒वम॒ग्निभि॑ः स॒जोषा॒ यजि॑ष्ठं दू॒तम॑ध्व॒रे कृ॑णुध्वम् ।
7.003.01c यो मर्त्ये॑षु॒ निध्रु॑विर्ऋ॑तावा॒ तपु॑र्मूर्धा घृ॒तान्न॑ः पाव॒कः ॥
7.003.01a a̱gniṁ vo̍ de̱vam a̱gnibhi̍ḥ sa̱joṣā̱ yaji̍ṣṭhaṁ dū̱tam a̍dhva̱re kṛ̍ṇudhvam |
7.003.01c yo martye̍ṣu̱ nidhru̍vir ṛ̱tāvā̱ tapu̍rmūrdhā ghṛ̱tānna̍ḥ pāva̱kaḥ ||
7.003.02a प्रोथ॒दश्वो॒ न यव॑सेऽवि॒ष्यन्य॒दा म॒हः सं॒वर॑णा॒द्व्यस्था॑त् ।
7.003.02c आद॑स्य॒ वातो॒ अनु॑ वाति शो॒चिरध॑ स्म ते॒ व्रज॑नं कृ॒ष्णम॑स्ति ॥
7.003.02a protha̱d aśvo̱ na yava̍se 'vi̱ṣyan ya̱dā ma̱haḥ sa̱ṁvara̍ṇā̱d vy asthā̍t |
7.003.02c ād a̍sya̱ vāto̱ anu̍ vāti śo̱cir adha̍ sma te̱ vraja̍naṁ kṛ̱ṣṇam a̍sti ||
7.003.03a उद्यस्य॑ ते॒ नव॑जातस्य॒ वृष्णोऽग्ने॒ चर॑न्त्य॒जरा॑ इधा॒नाः ।
7.003.03c अच्छा॒ द्याम॑रु॒षो धू॒म ए॑ति॒ सं दू॒तो अ॑ग्न॒ ईय॑से॒ हि दे॒वान् ॥
7.003.03a ud yasya̍ te̱ nava̍jātasya̱ vṛṣṇo 'gne̱ cara̍nty a̱jarā̍ idhā̱nāḥ |
7.003.03c acchā̱ dyām a̍ru̱ṣo dhū̱ma e̍ti̱ saṁ dū̱to a̍gna̱ īya̍se̱ hi de̱vān ||
7.003.04a वि यस्य॑ ते पृथि॒व्यां पाजो॒ अश्रे॑त्तृ॒षु यदन्ना॑ स॒मवृ॑क्त॒ जम्भै॑ः ।
7.003.04c सेने॑व सृ॒ष्टा प्रसि॑तिष्ट एति॒ यवं॒ न द॑स्म जु॒ह्वा॑ विवेक्षि ॥
7.003.04a vi yasya̍ te pṛthi̱vyām pājo̱ aśre̍t tṛ̱ṣu yad annā̍ sa̱mavṛ̍kta̱ jambhai̍ḥ |
7.003.04c sene̍va sṛ̱ṣṭā prasi̍tiṣ ṭa eti̱ yava̱ṁ na da̍sma ju̱hvā̍ vivekṣi ||
7.003.05a तमिद्दो॒षा तमु॒षसि॒ यवि॑ष्ठम॒ग्निमत्यं॒ न म॑र्जयन्त॒ नर॑ः ।
7.003.05c नि॒शिशा॑ना॒ अति॑थिमस्य॒ योनौ॑ दी॒दाय॑ शो॒चिराहु॑तस्य॒ वृष्ण॑ः ॥
7.003.05a tam id do̱ṣā tam u̱ṣasi̱ yavi̍ṣṭham a̱gnim atya̱ṁ na ma̍rjayanta̱ nara̍ḥ |
7.003.05c ni̱śiśā̍nā̱ ati̍thim asya̱ yonau̍ dī̱dāya̍ śo̱cir āhu̍tasya̱ vṛṣṇa̍ḥ ||
7.003.06a सु॒सं॒दृक्ते॑ स्वनीक॒ प्रती॑कं॒ वि यद्रु॒क्मो न रोच॑स उपा॒के ।
7.003.06c दि॒वो न ते॑ तन्य॒तुरे॑ति॒ शुष्म॑श्चि॒त्रो न सूर॒ः प्रति॑ चक्षि भा॒नुम् ॥
7.003.06a su̱sa̱ṁdṛk te̍ svanīka̱ pratī̍ka̱ṁ vi yad ru̱kmo na roca̍sa upā̱ke |
7.003.06c di̱vo na te̍ tanya̱tur e̍ti̱ śuṣma̍ś ci̱tro na sūra̱ḥ prati̍ cakṣi bhā̱num ||
7.003.07a यथा॑ व॒ः स्वाहा॒ग्नये॒ दाशे॑म॒ परीळा॑भिर्घृ॒तव॑द्भिश्च ह॒व्यैः ।
7.003.07c तेभि॑र्नो अग्ने॒ अमि॑तै॒र्महो॑भिः श॒तं पू॒र्भिराय॑सीभि॒र्नि पा॑हि ॥
7.003.07a yathā̍ va̱ḥ svāhā̱gnaye̱ dāśe̍ma̱ parīḻā̍bhir ghṛ̱tava̍dbhiś ca ha̱vyaiḥ |
7.003.07c tebhi̍r no agne̱ ami̍tai̱r maho̍bhiḥ śa̱tam pū̱rbhir āya̍sībhi̱r ni pā̍hi ||
7.003.08a या वा॑ ते॒ सन्ति॑ दा॒शुषे॒ अधृ॑ष्टा॒ गिरो॑ वा॒ याभि॑र्नृ॒वती॑रुरु॒ष्याः ।
7.003.08c ताभि॑र्नः सूनो सहसो॒ नि पा॑हि॒ स्मत्सू॒रीञ्ज॑रि॒तॄञ्जा॑तवेदः ॥
7.003.08a yā vā̍ te̱ santi̍ dā̱śuṣe̱ adhṛ̍ṣṭā̱ giro̍ vā̱ yābhi̍r nṛ̱vatī̍r uru̱ṣyāḥ |
7.003.08c tābhi̍r naḥ sūno sahaso̱ ni pā̍hi̱ smat sū̱rīñ ja̍ri̱tṝñ jā̍tavedaḥ ||
7.003.09a निर्यत्पू॒तेव॒ स्वधि॑ति॒ः शुचि॒र्गात्स्वया॑ कृ॒पा त॒न्वा॒३॒॑ रोच॑मानः ।
7.003.09c आ यो मा॒त्रोरु॒शेन्यो॒ जनि॑ष्ट देव॒यज्या॑य सु॒क्रतु॑ः पाव॒कः ॥
7.003.09a nir yat pū̱teva̱ svadhi̍ti̱ḥ śuci̱r gāt svayā̍ kṛ̱pā ta̱nvā̱3̱̍ roca̍mānaḥ |
7.003.09c ā yo mā̱tror u̱śenyo̱ jani̍ṣṭa deva̱yajyā̍ya su̱kratu̍ḥ pāva̱kaḥ ||
7.003.10a ए॒ता नो॑ अग्ने॒ सौभ॑गा दिदी॒ह्यपि॒ क्रतुं॑ सु॒चेत॑सं वतेम ।
7.003.10c विश्वा॑ स्तो॒तृभ्यो॑ गृण॒ते च॑ सन्तु यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.003.10a e̱tā no̍ agne̱ saubha̍gā didī̱hy api̱ kratu̍ṁ su̱ceta̍saṁ vatema |
7.003.10c viśvā̍ sto̱tṛbhyo̍ gṛṇa̱te ca̍ santu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.004.01a प्र व॑ः शु॒क्राय॑ भा॒नवे॑ भरध्वं ह॒व्यं म॒तिं चा॒ग्नये॒ सुपू॑तम् ।
7.004.01c यो दैव्या॑नि॒ मानु॑षा ज॒नूंष्य॒न्तर्विश्वा॑नि वि॒द्मना॒ जिगा॑ति ॥
7.004.01a pra va̍ḥ śu̱krāya̍ bhā̱nave̍ bharadhvaṁ ha̱vyam ma̱tiṁ cā̱gnaye̱ supū̍tam |
7.004.01c yo daivyā̍ni̱ mānu̍ṣā ja̱nūṁṣy a̱ntar viśvā̍ni vi̱dmanā̱ jigā̍ti ||
7.004.02a स गृत्सो॑ अ॒ग्निस्तरु॑णश्चिदस्तु॒ यतो॒ यवि॑ष्ठो॒ अज॑निष्ट मा॒तुः ।
7.004.02c सं यो वना॑ यु॒वते॒ शुचि॑द॒न्भूरि॑ चि॒दन्ना॒ समिद॑त्ति स॒द्यः ॥
7.004.02a sa gṛtso̍ a̱gnis taru̍ṇaś cid astu̱ yato̱ yavi̍ṣṭho̱ aja̍niṣṭa mā̱tuḥ |
7.004.02c saṁ yo vanā̍ yu̱vate̱ śuci̍da̱n bhūri̍ ci̱d annā̱ sam id a̍tti sa̱dyaḥ ||
7.004.03a अ॒स्य दे॒वस्य॑ सं॒सद्यनी॑के॒ यं मर्ता॑सः श्ये॒तं ज॑गृ॒भ्रे ।
7.004.03c नि यो गृभं॒ पौरु॑षेयीमु॒वोच॑ दु॒रोक॑म॒ग्निरा॒यवे॑ शुशोच ॥
7.004.03a a̱sya de̱vasya̍ sa̱ṁsady anī̍ke̱ yam martā̍saḥ śye̱taṁ ja̍gṛ̱bhre |
7.004.03c ni yo gṛbha̱m pauru̍ṣeyīm u̱voca̍ du̱roka̍m a̱gnir ā̱yave̍ śuśoca ||
7.004.04a अ॒यं क॒विरक॑विषु॒ प्रचे॑ता॒ मर्ते॑ष्व॒ग्निर॒मृतो॒ नि धा॑यि ।
7.004.04c स मा नो॒ अत्र॑ जुहुरः सहस्व॒ः सदा॒ त्वे सु॒मन॑सः स्याम ॥
7.004.04a a̱yaṁ ka̱vir aka̍viṣu̱ prace̍tā̱ marte̍ṣv a̱gnir a̱mṛto̱ ni dhā̍yi |
7.004.04c sa mā no̱ atra̍ juhuraḥ sahasva̱ḥ sadā̱ tve su̱mana̍saḥ syāma ||
7.004.05a आ यो योनिं॑ दे॒वकृ॑तं स॒साद॒ क्रत्वा॒ ह्य१॒॑ग्निर॒मृताँ॒ अता॑रीत् ।
7.004.05c तमोष॑धीश्च व॒निन॑श्च॒ गर्भं॒ भूमि॑श्च वि॒श्वधा॑यसं बिभर्ति ॥
7.004.05a ā yo yoni̍ṁ de̱vakṛ̍taṁ sa̱sāda̱ kratvā̱ hy a1̱̍gnir a̱mṛtā̱m̐ atā̍rīt |
7.004.05c tam oṣa̍dhīś ca va̱nina̍ś ca̱ garbha̱m bhūmi̍ś ca vi̱śvadhā̍yasam bibharti ||
7.004.06a ईशे॒ ह्य१॒॑ग्निर॒मृत॑स्य॒ भूरे॒रीशे॑ रा॒यः सु॒वीर्य॑स्य॒ दातो॑ः ।
7.004.06c मा त्वा॑ व॒यं स॑हसावन्न॒वीरा॒ माप्स॑व॒ः परि॑ षदाम॒ मादु॑वः ॥
7.004.06a īśe̱ hy a1̱̍gnir a̱mṛta̍sya̱ bhūre̱r īśe̍ rā̱yaḥ su̱vīrya̍sya̱ dāto̍ḥ |
7.004.06c mā tvā̍ va̱yaṁ sa̍hasāvann a̱vīrā̱ māpsa̍va̱ḥ pari̍ ṣadāma̱ mādu̍vaḥ ||
7.004.07a प॒रि॒षद्यं॒ ह्यर॑णस्य॒ रेक्णो॒ नित्य॑स्य रा॒यः पत॑यः स्याम ।
7.004.07c न शेषो॑ अग्ने अ॒न्यजा॑तम॒स्त्यचे॑तानस्य॒ मा प॒थो वि दु॑क्षः ॥
7.004.07a pa̱ri̱ṣadya̱ṁ hy ara̍ṇasya̱ rekṇo̱ nitya̍sya rā̱yaḥ pata̍yaḥ syāma |
7.004.07c na śeṣo̍ agne a̱nyajā̍tam a̱sty ace̍tānasya̱ mā pa̱tho vi du̍kṣaḥ ||
7.004.08a न॒हि ग्रभा॒यार॑णः सु॒शेवो॒ऽन्योद॑र्यो॒ मन॑सा॒ मन्त॒वा उ॑ ।
7.004.08c अधा॑ चि॒दोक॒ः पुन॒रित्स ए॒त्या नो॑ वा॒ज्य॑भी॒षाळे॑तु॒ नव्य॑ः ॥
7.004.08a na̱hi grabhā̱yāra̍ṇaḥ su̱śevo̱ 'nyoda̍ryo̱ mana̍sā̱ manta̱vā u̍ |
7.004.08c adhā̍ ci̱d oka̱ḥ puna̱r it sa e̱ty ā no̍ vā̱jy a̍bhī̱ṣāḻ e̍tu̱ navya̍ḥ ||
7.004.09a त्वम॑ग्ने वनुष्य॒तो नि पा॑हि॒ त्वमु॑ नः सहसावन्नव॒द्यात् ।
7.004.09c सं त्वा॑ ध्वस्म॒न्वद॒भ्ये॑तु॒ पाथ॒ः सं र॒यिः स्पृ॑ह॒याय्य॑ः सह॒स्री ॥
7.004.09a tvam a̍gne vanuṣya̱to ni pā̍hi̱ tvam u̍ naḥ sahasāvann ava̱dyāt |
7.004.09c saṁ tvā̍ dhvasma̱nvad a̱bhy e̍tu̱ pātha̱ḥ saṁ ra̱yiḥ spṛ̍ha̱yāyya̍ḥ saha̱srī ||
7.004.10a ए॒ता नो॑ अग्ने॒ सौभ॑गा दिदी॒ह्यपि॒ क्रतुं॑ सु॒चेत॑सं वतेम ।
7.004.10c विश्वा॑ स्तो॒तृभ्यो॑ गृण॒ते च॑ सन्तु यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.004.10a e̱tā no̍ agne̱ saubha̍gā didī̱hy api̱ kratu̍ṁ su̱ceta̍saṁ vatema |
7.004.10c viśvā̍ sto̱tṛbhyo̍ gṛṇa̱te ca̍ santu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.005.01a प्राग्नये॑ त॒वसे॑ भरध्वं॒ गिरं॑ दि॒वो अ॑र॒तये॑ पृथि॒व्याः ।
7.005.01c यो विश्वे॑षाम॒मृता॑नामु॒पस्थे॑ वैश्वान॒रो वा॑वृ॒धे जा॑गृ॒वद्भि॑ः ॥
7.005.01a prāgnaye̍ ta̱vase̍ bharadhva̱ṁ gira̍ṁ di̱vo a̍ra̱taye̍ pṛthi̱vyāḥ |
7.005.01c yo viśve̍ṣām a̱mṛtā̍nām u̱pasthe̍ vaiśvāna̱ro vā̍vṛ̱dhe jā̍gṛ̱vadbhi̍ḥ ||
7.005.02a पृ॒ष्टो दि॒वि धाय्य॒ग्निः पृ॑थि॒व्यां ने॒ता सिन्धू॑नां वृष॒भः स्तिया॑नाम् ।
7.005.02c स मानु॑षीर॒भि विशो॒ वि भा॑ति वैश्वान॒रो वा॑वृधा॒नो वरे॑ण ॥
7.005.02a pṛ̱ṣṭo di̱vi dhāyy a̱gniḥ pṛ̍thi̱vyāṁ ne̱tā sindhū̍nāṁ vṛṣa̱bhaḥ stiyā̍nām |
7.005.02c sa mānu̍ṣīr a̱bhi viśo̱ vi bhā̍ti vaiśvāna̱ro vā̍vṛdhā̱no vare̍ṇa ||
7.005.03a त्वद्भि॒या विश॑ आय॒न्नसि॑क्नीरसम॒ना जह॑ती॒र्भोज॑नानि ।
7.005.03c वैश्वा॑नर पू॒रवे॒ शोशु॑चान॒ः पुरो॒ यद॑ग्ने द॒रय॒न्नदी॑देः ॥
7.005.03a tvad bhi̱yā viśa̍ āya̱nn asi̍knīr asama̱nā jaha̍tī̱r bhoja̍nāni |
7.005.03c vaiśvā̍nara pū̱rave̱ śośu̍cāna̱ḥ puro̱ yad a̍gne da̱raya̱nn adī̍deḥ ||
7.005.04a तव॑ त्रि॒धातु॑ पृथि॒वी उ॒त द्यौर्वैश्वा॑नर व्र॒तम॑ग्ने सचन्त ।
7.005.04c त्वं भा॒सा रोद॑सी॒ आ त॑त॒न्थाज॑स्रेण शो॒चिषा॒ शोशु॑चानः ॥
7.005.04a tava̍ tri̱dhātu̍ pṛthi̱vī u̱ta dyaur vaiśvā̍nara vra̱tam a̍gne sacanta |
7.005.04c tvam bhā̱sā roda̍sī̱ ā ta̍ta̱nthāja̍sreṇa śo̱ciṣā̱ śośu̍cānaḥ ||
7.005.05a त्वाम॑ग्ने ह॒रितो॑ वावशा॒ना गिर॑ः सचन्ते॒ धुन॑यो घृ॒ताची॑ः ।
7.005.05c पतिं॑ कृष्टी॒नां र॒थ्यं॑ रयी॒णां वै॑श्वान॒रमु॒षसां॑ के॒तुमह्ना॑म् ॥
7.005.05a tvām a̍gne ha̱rito̍ vāvaśā̱nā gira̍ḥ sacante̱ dhuna̍yo ghṛ̱tācī̍ḥ |
7.005.05c pati̍ṁ kṛṣṭī̱nāṁ ra̱thya̍ṁ rayī̱ṇāṁ vai̍śvāna̱ram u̱ṣasā̍ṁ ke̱tum ahnā̍m ||
7.005.06a त्वे अ॑सु॒र्यं१॒॑ वस॑वो॒ न्यृ॑ण्व॒न्क्रतुं॒ हि ते॑ मित्रमहो जु॒षन्त॑ ।
7.005.06c त्वं दस्यूँ॒रोक॑सो अग्न आज उ॒रु ज्योति॑र्ज॒नय॒न्नार्या॑य ॥
7.005.06a tve a̍su̱rya1̱̍ṁ vasa̍vo̱ ny ṛ̍ṇva̱n kratu̱ṁ hi te̍ mitramaho ju̱ṣanta̍ |
7.005.06c tvaṁ dasyū̱m̐r oka̍so agna āja u̱ru jyoti̍r ja̱naya̱nn āryā̍ya ||
7.005.07a स जाय॑मानः पर॒मे व्यो॑मन्वा॒युर्न पाथ॒ः परि॑ पासि स॒द्यः ।
7.005.07c त्वं भुव॑ना ज॒नय॑न्न॒भि क्र॒न्नप॑त्याय जातवेदो दश॒स्यन् ॥
7.005.07a sa jāya̍mānaḥ para̱me vyo̍man vā̱yur na pātha̱ḥ pari̍ pāsi sa̱dyaḥ |
7.005.07c tvam bhuva̍nā ja̱naya̍nn a̱bhi kra̱nn apa̍tyāya jātavedo daśa̱syan ||
7.005.08a ताम॑ग्ने अ॒स्मे इष॒मेर॑यस्व॒ वैश्वा॑नर द्यु॒मतीं॑ जातवेदः ।
7.005.08c यया॒ राध॒ः पिन्व॑सि विश्ववार पृ॒थु श्रवो॑ दा॒शुषे॒ मर्त्या॑य ॥
7.005.08a tām a̍gne a̱sme iṣa̱m era̍yasva̱ vaiśvā̍nara dyu̱matī̍ṁ jātavedaḥ |
7.005.08c yayā̱ rādha̱ḥ pinva̍si viśvavāra pṛ̱thu śravo̍ dā̱śuṣe̱ martyā̍ya ||
7.005.09a तं नो॑ अग्ने म॒घव॑द्भ्यः पुरु॒क्षुं र॒यिं नि वाजं॒ श्रुत्यं॑ युवस्व ।
7.005.09c वैश्वा॑नर॒ महि॑ न॒ः शर्म॑ यच्छ रु॒द्रेभि॑रग्ने॒ वसु॑भिः स॒जोषा॑ः ॥
7.005.09a taṁ no̍ agne ma̱ghava̍dbhyaḥ puru̱kṣuṁ ra̱yiṁ ni vāja̱ṁ śrutya̍ṁ yuvasva |
7.005.09c vaiśvā̍nara̱ mahi̍ na̱ḥ śarma̍ yaccha ru̱drebhi̍r agne̱ vasu̍bhiḥ sa̱joṣā̍ḥ ||


7.006.01a प्र स॒म्राजो॒ असु॑रस्य॒ प्रश॑स्तिं पुं॒सः कृ॑ष्टी॒नाम॑नु॒माद्य॑स्य ।
7.006.01c इन्द्र॑स्येव॒ प्र त॒वस॑स्कृ॒तानि॒ वन्दे॑ दा॒रुं वन्द॑मानो विवक्मि ॥
7.006.01a pra sa̱mrājo̱ asu̍rasya̱ praśa̍stim pu̱ṁsaḥ kṛ̍ṣṭī̱nām a̍nu̱mādya̍sya |
7.006.01c indra̍syeva̱ pra ta̱vasa̍s kṛ̱tāni̱ vande̍ dā̱ruṁ vanda̍māno vivakmi ||
7.006.02a क॒विं के॒तुं धा॒सिं भा॒नुमद्रे॑र्हि॒न्वन्ति॒ शं रा॒ज्यं रोद॑स्योः ।
7.006.02c पु॒रं॒द॒रस्य॑ गी॒र्भिरा वि॑वासे॒ऽग्नेर्व्र॒तानि॑ पू॒र्व्या म॒हानि॑ ॥
7.006.02a ka̱viṁ ke̱tuṁ dhā̱sim bhā̱num adre̍r hi̱nvanti̱ śaṁ rā̱jyaṁ roda̍syoḥ |
7.006.02c pu̱ra̱ṁda̱rasya̍ gī̱rbhir ā vi̍vāse̱ 'gner vra̱tāni̍ pū̱rvyā ma̱hāni̍ ||
7.006.03a न्य॑क्र॒तून्ग्र॒थिनो॑ मृ॒ध्रवा॑चः प॒णीँर॑श्र॒द्धाँ अ॑वृ॒धाँ अ॑य॒ज्ञान् ।
7.006.03c प्रप्र॒ तान्दस्यूँ॑र॒ग्निर्वि॑वाय॒ पूर्व॑श्चका॒राप॑राँ॒ अय॑ज्यून् ॥
7.006.03a ny a̍kra̱tūn gra̱thino̍ mṛ̱dhravā̍caḥ pa̱ṇīm̐r a̍śra̱ddhām̐ a̍vṛ̱dhām̐ a̍ya̱jñān |
7.006.03c pra-pra̱ tān dasyū̍m̐r a̱gnir vi̍vāya̱ pūrva̍ś cakā̱rāpa̍rā̱m̐ aya̍jyūn ||
7.006.04a यो अ॑पा॒चीने॒ तम॑सि॒ मद॑न्ती॒ः प्राची॑श्च॒कार॒ नृत॑म॒ः शची॑भिः ।
7.006.04c तमीशा॑नं॒ वस्वो॑ अ॒ग्निं गृ॑णी॒षेऽना॑नतं द॒मय॑न्तं पृत॒न्यून् ॥
7.006.04a yo a̍pā̱cīne̱ tama̍si̱ mada̍ntī̱ḥ prācī̍ś ca̱kāra̱ nṛta̍ma̱ḥ śacī̍bhiḥ |
7.006.04c tam īśā̍na̱ṁ vasvo̍ a̱gniṁ gṛ̍ṇī̱ṣe 'nā̍nataṁ da̱maya̍ntam pṛta̱nyūn ||
7.006.05a यो दे॒ह्यो॒३॒॑ अन॑मयद्वध॒स्नैर्यो अ॒र्यप॑त्नीरु॒षस॑श्च॒कार॑ ।
7.006.05c स नि॒रुध्या॒ नहु॑षो य॒ह्वो अ॒ग्निर्विश॑श्चक्रे बलि॒हृत॒ः सहो॑भिः ॥
7.006.05a yo de̱hyo̱3̱̍ ana̍mayad vadha̱snair yo a̱ryapa̍tnīr u̱ṣasa̍ś ca̱kāra̍ |
7.006.05c sa ni̱rudhyā̱ nahu̍ṣo ya̱hvo a̱gnir viśa̍ś cakre bali̱hṛta̱ḥ saho̍bhiḥ ||
7.006.06a यस्य॒ शर्म॒न्नुप॒ विश्वे॒ जना॑स॒ एवै॑स्त॒स्थुः सु॑म॒तिं भिक्ष॑माणाः ।
7.006.06c वै॒श्वा॒न॒रो वर॒मा रोद॑स्यो॒राग्निः स॑साद पि॒त्रोरु॒पस्थ॑म् ॥
7.006.06a yasya̱ śarma̱nn upa̱ viśve̱ janā̍sa̱ evai̍s ta̱sthuḥ su̍ma̱tim bhikṣa̍māṇāḥ |
7.006.06c vai̱śvā̱na̱ro vara̱m ā roda̍syo̱r āgniḥ sa̍sāda pi̱tror u̱pastha̍m ||
7.006.07a आ दे॒वो द॑दे बु॒ध्न्या॒३॒॑ वसू॑नि वैश्वान॒र उदि॑ता॒ सूर्य॑स्य ।
7.006.07c आ स॑मु॒द्रादव॑रा॒दा पर॑स्मा॒दाग्निर्द॑दे दि॒व आ पृ॑थि॒व्याः ॥
7.006.07a ā de̱vo da̍de bu̱dhnyā̱3̱̍ vasū̍ni vaiśvāna̱ra udi̍tā̱ sūrya̍sya |
7.006.07c ā sa̍mu̱drād ava̍rā̱d ā para̍smā̱d āgnir da̍de di̱va ā pṛ̍thi̱vyāḥ ||


7.007.01a प्र वो॑ दे॒वं चि॑त्सहसा॒नम॒ग्निमश्वं॒ न वा॒जिनं॑ हिषे॒ नमो॑भिः ।
7.007.01c भवा॑ नो दू॒तो अ॑ध्व॒रस्य॑ वि॒द्वान्त्मना॑ दे॒वेषु॑ विविदे मि॒तद्रु॑ः ॥
7.007.01a pra vo̍ de̱vaṁ ci̍t sahasā̱nam a̱gnim aśva̱ṁ na vā̱jina̍ṁ hiṣe̱ namo̍bhiḥ |
7.007.01c bhavā̍ no dū̱to a̍dhva̱rasya̍ vi̱dvān tmanā̍ de̱veṣu̍ vivide mi̱tadru̍ḥ ||
7.007.02a आ या॑ह्यग्ने प॒थ्या॒३॒॑ अनु॒ स्वा म॒न्द्रो दे॒वानां॑ स॒ख्यं जु॑षा॒णः ।
7.007.02c आ सानु॒ शुष्मै॑र्न॒दय॑न्पृथि॒व्या जम्भे॑भि॒र्विश्व॑मु॒शध॒ग्वना॑नि ॥
7.007.02a ā yā̍hy agne pa̱thyā̱3̱̍ anu̱ svā ma̱ndro de̱vānā̍ṁ sa̱khyaṁ ju̍ṣā̱ṇaḥ |
7.007.02c ā sānu̱ śuṣmai̍r na̱daya̍n pṛthi̱vyā jambhe̍bhi̱r viśva̍m u̱śadha̱g vanā̍ni ||
7.007.03a प्रा॒चीनो॑ य॒ज्ञः सुधि॑तं॒ हि ब॒र्हिः प्री॑णी॒ते अ॒ग्निरी॑ळि॒तो न होता॑ ।
7.007.03c आ मा॒तरा॑ वि॒श्ववा॑रे हुवा॒नो यतो॑ यविष्ठ जज्ञि॒षे सु॒शेव॑ः ॥
7.007.03a prā̱cīno̍ ya̱jñaḥ sudhi̍ta̱ṁ hi ba̱rhiḥ prī̍ṇī̱te a̱gnir ī̍ḻi̱to na hotā̍ |
7.007.03c ā mā̱tarā̍ vi̱śvavā̍re huvā̱no yato̍ yaviṣṭha jajñi̱ṣe su̱śeva̍ḥ ||
7.007.04a स॒द्यो अ॑ध्व॒रे र॑थि॒रं ज॑नन्त॒ मानु॑षासो॒ विचे॑तसो॒ य ए॑षाम् ।
7.007.04c वि॒शाम॑धायि वि॒श्पति॑र्दुरो॒णे॒३॒॑ऽग्निर्म॒न्द्रो मधु॑वचा ऋ॒तावा॑ ॥
7.007.04a sa̱dyo a̍dhva̱re ra̍thi̱raṁ ja̍nanta̱ mānu̍ṣāso̱ vice̍taso̱ ya e̍ṣām |
7.007.04c vi̱śām a̍dhāyi vi̱śpati̍r duro̱ṇe̱3̱̍ 'gnir ma̱ndro madhu̍vacā ṛ̱tāvā̍ ||
7.007.05a असा॑दि वृ॒तो वह्नि॑राजग॒न्वान॒ग्निर्ब्र॒ह्मा नृ॒षद॑ने विध॒र्ता ।
7.007.05c द्यौश्च॒ यं पृ॑थि॒वी वा॑वृ॒धाते॒ आ यं होता॒ यज॑ति वि॒श्ववा॑रम् ॥
7.007.05a asā̍di vṛ̱to vahni̍r ājaga̱nvān a̱gnir bra̱hmā nṛ̱ṣada̍ne vidha̱rtā |
7.007.05c dyauś ca̱ yam pṛ̍thi̱vī vā̍vṛ̱dhāte̱ ā yaṁ hotā̱ yaja̍ti vi̱śvavā̍ram ||
7.007.06a ए॒ते द्यु॒म्नेभि॒र्विश्व॒माति॑रन्त॒ मन्त्रं॒ ये वारं॒ नर्या॒ अत॑क्षन् ।
7.007.06c प्र ये विश॑स्ति॒रन्त॒ श्रोष॑माणा॒ आ ये मे॑ अ॒स्य दीध॑यन्नृ॒तस्य॑ ॥
7.007.06a e̱te dyu̱mnebhi̱r viśva̱m āti̍ranta̱ mantra̱ṁ ye vāra̱ṁ naryā̱ ata̍kṣan |
7.007.06c pra ye viśa̍s ti̱ranta̱ śroṣa̍māṇā̱ ā ye me̍ a̱sya dīdha̍yann ṛ̱tasya̍ ||
7.007.07a नू त्वाम॑ग्न ईमहे॒ वसि॑ष्ठा ईशा॒नं सू॑नो सहसो॒ वसू॑नाम् ।
7.007.07c इषं॑ स्तो॒तृभ्यो॑ म॒घव॑द्भ्य आनड्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.007.07a nū tvām a̍gna īmahe̱ vasi̍ṣṭhā īśā̱naṁ sū̍no sahaso̱ vasū̍nām |
7.007.07c iṣa̍ṁ sto̱tṛbhyo̍ ma̱ghava̍dbhya ānaḍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.008.01a इ॒न्धे राजा॒ सम॒र्यो नमो॑भि॒र्यस्य॒ प्रती॑क॒माहु॑तं घृ॒तेन॑ ।
7.008.01c नरो॑ ह॒व्येभि॑रीळते स॒बाध॒ आग्निरग्र॑ उ॒षसा॑मशोचि ॥
7.008.01a i̱ndhe rājā̱ sam a̱ryo namo̍bhi̱r yasya̱ pratī̍ka̱m āhu̍taṁ ghṛ̱tena̍ |
7.008.01c naro̍ ha̱vyebhi̍r īḻate sa̱bādha̱ āgnir agra̍ u̱ṣasā̍m aśoci ||
7.008.02a अ॒यमु॒ ष्य सुम॑हाँ अवेदि॒ होता॑ म॒न्द्रो मनु॑षो य॒ह्वो अ॒ग्निः ।
7.008.02c वि भा अ॑कः ससृजा॒नः पृ॑थि॒व्यां कृ॒ष्णप॑वि॒रोष॑धीभिर्ववक्षे ॥
7.008.02a a̱yam u̱ ṣya suma̍hām̐ avedi̱ hotā̍ ma̱ndro manu̍ṣo ya̱hvo a̱gniḥ |
7.008.02c vi bhā a̍kaḥ sasṛjā̱naḥ pṛ̍thi̱vyāṁ kṛ̱ṣṇapa̍vi̱r oṣa̍dhībhir vavakṣe ||
7.008.03a कया॑ नो अग्ने॒ वि व॑सः सुवृ॒क्तिं कामु॑ स्व॒धामृ॑णवः श॒स्यमा॑नः ।
7.008.03c क॒दा भ॑वेम॒ पत॑यः सुदत्र रा॒यो व॒न्तारो॑ दु॒ष्टर॑स्य सा॒धोः ॥
7.008.03a kayā̍ no agne̱ vi va̍saḥ suvṛ̱ktiṁ kām u̍ sva̱dhām ṛ̍ṇavaḥ śa̱syamā̍naḥ |
7.008.03c ka̱dā bha̍vema̱ pata̍yaḥ sudatra rā̱yo va̱ntāro̍ du̱ṣṭara̍sya sā̱dhoḥ ||
7.008.04a प्रप्रा॒यम॒ग्निर्भ॑र॒तस्य॑ शृण्वे॒ वि यत्सूर्यो॒ न रोच॑ते बृ॒हद्भाः ।
7.008.04c अ॒भि यः पू॒रुं पृत॑नासु त॒स्थौ द्यु॑ता॒नो दैव्यो॒ अति॑थिः शुशोच ॥
7.008.04a pra-prā̱yam a̱gnir bha̍ra̱tasya̍ śṛṇve̱ vi yat sūryo̱ na roca̍te bṛ̱had bhāḥ |
7.008.04c a̱bhi yaḥ pū̱rum pṛta̍nāsu ta̱sthau dyu̍tā̱no daivyo̱ ati̍thiḥ śuśoca ||
7.008.05a अस॒न्नित्त्वे आ॒हव॑नानि॒ भूरि॒ भुवो॒ विश्वे॑भिः सु॒मना॒ अनी॑कैः ।
7.008.05c स्तु॒तश्चि॑दग्ने शृण्विषे गृणा॒नः स्व॒यं व॑र्धस्व त॒न्वं॑ सुजात ॥
7.008.05a asa̱nn it tve ā̱hava̍nāni̱ bhūri̱ bhuvo̱ viśve̍bhiḥ su̱manā̱ anī̍kaiḥ |
7.008.05c stu̱taś ci̍d agne śṛṇviṣe gṛṇā̱naḥ sva̱yaṁ va̍rdhasva ta̱nva̍ṁ sujāta ||
7.008.06a इ॒दं वच॑ः शत॒साः संस॑हस्र॒मुद॒ग्नये॑ जनिषीष्ट द्वि॒बर्हा॑ः ।
7.008.06c शं यत्स्तो॒तृभ्य॑ आ॒पये॒ भवा॑ति द्यु॒मद॑मीव॒चात॑नं रक्षो॒हा ॥
7.008.06a i̱daṁ vaca̍ḥ śata̱sāḥ saṁsa̍hasra̱m ud a̱gnaye̍ janiṣīṣṭa dvi̱barhā̍ḥ |
7.008.06c śaṁ yat sto̱tṛbhya̍ ā̱paye̱ bhavā̍ti dyu̱mad a̍mīva̱cāta̍naṁ rakṣo̱hā ||
7.008.07a नू त्वाम॑ग्न ईमहे॒ वसि॑ष्ठा ईशा॒नं सू॑नो सहसो॒ वसू॑नाम् ।
7.008.07c इषं॑ स्तो॒तृभ्यो॑ म॒घव॑द्भ्य आनड्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.008.07a nū tvām a̍gna īmahe̱ vasi̍ṣṭhā īśā̱naṁ sū̍no sahaso̱ vasū̍nām |
7.008.07c iṣa̍ṁ sto̱tṛbhyo̍ ma̱ghava̍dbhya ānaḍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.009.01a अबो॑धि जा॒र उ॒षसा॑मु॒पस्था॒द्धोता॑ म॒न्द्रः क॒वित॑मः पाव॒कः ।
7.009.01c दधा॑ति के॒तुमु॒भय॑स्य ज॒न्तोर्ह॒व्या दे॒वेषु॒ द्रवि॑णं सु॒कृत्सु॑ ॥
7.009.01a abo̍dhi jā̱ra u̱ṣasā̍m u̱pasthā̱d dhotā̍ ma̱ndraḥ ka̱vita̍maḥ pāva̱kaḥ |
7.009.01c dadhā̍ti ke̱tum u̱bhaya̍sya ja̱ntor ha̱vyā de̱veṣu̱ dravi̍ṇaṁ su̱kṛtsu̍ ||
7.009.02a स सु॒क्रतु॒र्यो वि दुर॑ः पणी॒नां पु॑ना॒नो अ॒र्कं पु॑रु॒भोज॑सं नः ।
7.009.02c होता॑ म॒न्द्रो वि॒शां दमू॑नास्ति॒रस्तमो॑ ददृशे रा॒म्याणा॑म् ॥
7.009.02a sa su̱kratu̱r yo vi dura̍ḥ paṇī̱nām pu̍nā̱no a̱rkam pu̍ru̱bhoja̍saṁ naḥ |
7.009.02c hotā̍ ma̱ndro vi̱śāṁ damū̍nās ti̱ras tamo̍ dadṛśe rā̱myāṇā̍m ||
7.009.03a अमू॑रः क॒विरदि॑तिर्वि॒वस्वा॑न्सुसं॒सन्मि॒त्रो अति॑थिः शि॒वो न॑ः ।
7.009.03c चि॒त्रभा॑नुरु॒षसां॑ भा॒त्यग्रे॒ऽपां गर्भ॑ः प्र॒स्व१॒॑ आ वि॑वेश ॥
7.009.03a amū̍raḥ ka̱vir adi̍tir vi̱vasvā̍n susa̱ṁsan mi̱tro ati̍thiḥ śi̱vo na̍ḥ |
7.009.03c ci̱trabhā̍nur u̱ṣasā̍m bhā̱ty agre̱ 'pāṁ garbha̍ḥ pra̱sva1̱̍ ā vi̍veśa ||
7.009.04a ई॒ळेन्यो॑ वो॒ मनु॑षो यु॒गेषु॑ समन॒गा अ॑शुचज्जा॒तवे॑दाः ।
7.009.04c सु॒सं॒दृशा॑ भा॒नुना॒ यो वि॒भाति॒ प्रति॒ गाव॑ः समिधा॒नं बु॑धन्त ॥
7.009.04a ī̱ḻenyo̍ vo̱ manu̍ṣo yu̱geṣu̍ samana̱gā a̍śucaj jā̱tave̍dāḥ |
7.009.04c su̱sa̱ṁdṛśā̍ bhā̱nunā̱ yo vi̱bhāti̱ prati̱ gāva̍ḥ samidhā̱nam bu̍dhanta ||
7.009.05a अग्ने॑ या॒हि दू॒त्यं१॒॑ मा रि॑षण्यो दे॒वाँ अच्छा॑ ब्रह्म॒कृता॑ ग॒णेन॑ ।
7.009.05c सर॑स्वतीं म॒रुतो॑ अ॒श्विना॒पो यक्षि॑ दे॒वान्र॑त्न॒धेया॑य॒ विश्वा॑न् ॥
7.009.05a agne̍ yā̱hi dū̱tya1̱̍m mā ri̍ṣaṇyo de̱vām̐ acchā̍ brahma̱kṛtā̍ ga̱ṇena̍ |
7.009.05c sara̍svatīm ma̱ruto̍ a̱śvinā̱po yakṣi̍ de̱vān ra̍tna̱dheyā̍ya̱ viśvā̍n ||
7.009.06a त्वाम॑ग्ने समिधा॒नो वसि॑ष्ठो॒ जरू॑थं ह॒न्यक्षि॑ रा॒ये पुरं॑धिम् ।
7.009.06c पु॒रु॒णी॒था जा॑तवेदो जरस्व यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.009.06a tvām a̍gne samidhā̱no vasi̍ṣṭho̱ jarū̍thaṁ ha̱n yakṣi̍ rā̱ye pura̍ṁdhim |
7.009.06c pu̱ru̱ṇī̱thā jā̍tavedo jarasva yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.010.01a उ॒षो न जा॒रः पृ॒थु पाजो॑ अश्रे॒द्दवि॑द्युत॒द्दीद्य॒च्छोशु॑चानः ।
7.010.01c वृषा॒ हरि॒ः शुचि॒रा भा॑ति भा॒सा धियो॑ हिन्वा॒न उ॑श॒तीर॑जीगः ॥
7.010.01a u̱ṣo na jā̱raḥ pṛ̱thu pājo̍ aśre̱d davi̍dyuta̱d dīdya̱c chośu̍cānaḥ |
7.010.01c vṛṣā̱ hari̱ḥ śuci̱r ā bhā̍ti bhā̱sā dhiyo̍ hinvā̱na u̍śa̱tīr a̍jīgaḥ ||
7.010.02a स्व१॒॑र्ण वस्तो॑रु॒षसा॑मरोचि य॒ज्ञं त॑न्वा॒ना उ॒शिजो॒ न मन्म॑ ।
7.010.02c अ॒ग्निर्जन्मा॑नि दे॒व आ वि वि॒द्वान्द्र॒वद्दू॒तो दे॑व॒यावा॒ वनि॑ष्ठः ॥
7.010.02a sva1̱̍r ṇa vasto̍r u̱ṣasā̍m aroci ya̱jñaṁ ta̍nvā̱nā u̱śijo̱ na manma̍ |
7.010.02c a̱gnir janmā̍ni de̱va ā vi vi̱dvān dra̱vad dū̱to de̍va̱yāvā̱ vani̍ṣṭhaḥ ||
7.010.03a अच्छा॒ गिरो॑ म॒तयो॑ देव॒यन्ती॑र॒ग्निं य॑न्ति॒ द्रवि॑णं॒ भिक्ष॑माणाः ।
7.010.03c सु॒सं॒दृशं॑ सु॒प्रती॑कं॒ स्वञ्चं॑ हव्य॒वाह॑मर॒तिं मानु॑षाणाम् ॥
7.010.03a acchā̱ giro̍ ma̱tayo̍ deva̱yantī̍r a̱gniṁ ya̍nti̱ dravi̍ṇa̱m bhikṣa̍māṇāḥ |
7.010.03c su̱sa̱ṁdṛśa̍ṁ su̱pratī̍ka̱ṁ svañca̍ṁ havya̱vāha̍m ara̱tim mānu̍ṣāṇām ||
7.010.04a इन्द्रं॑ नो अग्ने॒ वसु॑भिः स॒जोषा॑ रु॒द्रं रु॒द्रेभि॒रा व॑हा बृ॒हन्त॑म् ।
7.010.04c आ॒दि॒त्येभि॒रदि॑तिं वि॒श्वज॑न्यां॒ बृह॒स्पति॒मृक्व॑भिर्वि॒श्ववा॑रम् ॥
7.010.04a indra̍ṁ no agne̱ vasu̍bhiḥ sa̱joṣā̍ ru̱draṁ ru̱drebhi̱r ā va̍hā bṛ̱hanta̍m |
7.010.04c ā̱di̱tyebhi̱r adi̍tiṁ vi̱śvaja̍nyā̱m bṛha̱spati̱m ṛkva̍bhir vi̱śvavā̍ram ||
7.010.05a म॒न्द्रं होता॑रमु॒शिजो॒ यवि॑ष्ठम॒ग्निं विश॑ ईळते अध्व॒रेषु॑ ।
7.010.05c स हि क्षपा॑वाँ॒ अभ॑वद्रयी॒णामत॑न्द्रो दू॒तो य॒जथा॑य दे॒वान् ॥
7.010.05a ma̱ndraṁ hotā̍ram u̱śijo̱ yavi̍ṣṭham a̱gniṁ viśa̍ īḻate adhva̱reṣu̍ |
7.010.05c sa hi kṣapā̍vā̱m̐ abha̍vad rayī̱ṇām ata̍ndro dū̱to ya̱jathā̍ya de̱vān ||


7.011.01a म॒हाँ अ॑स्यध्व॒रस्य॑ प्रके॒तो न ऋ॒ते त्वद॒मृता॑ मादयन्ते ।
7.011.01c आ विश्वे॑भिः स॒रथं॑ याहि दे॒वैर्न्य॑ग्ने॒ होता॑ प्रथ॒मः स॑दे॒ह ॥
7.011.01a ma̱hām̐ a̍sy adhva̱rasya̍ prake̱to na ṛ̱te tvad a̱mṛtā̍ mādayante |
7.011.01c ā viśve̍bhiḥ sa̱ratha̍ṁ yāhi de̱vair ny a̍gne̱ hotā̍ pratha̱maḥ sa̍de̱ha ||
7.011.02a त्वामी॑ळते अजि॒रं दू॒त्या॑य ह॒विष्म॑न्त॒ः सद॒मिन्मानु॑षासः ।
7.011.02c यस्य॑ दे॒वैरास॑दो ब॒र्हिर॒ग्नेऽहा॑न्यस्मै सु॒दिना॑ भवन्ति ॥
7.011.02a tvām ī̍ḻate aji̱raṁ dū̱tyā̍ya ha̱viṣma̍nta̱ḥ sada̱m in mānu̍ṣāsaḥ |
7.011.02c yasya̍ de̱vair āsa̍do ba̱rhir a̱gne 'hā̍ny asmai su̱dinā̍ bhavanti ||
7.011.03a त्रिश्चि॑द॒क्तोः प्र चि॑कितु॒र्वसू॑नि॒ त्वे अ॒न्तर्दा॒शुषे॒ मर्त्या॑य ।
7.011.03c म॒नु॒ष्वद॑ग्न इ॒ह य॑क्षि दे॒वान्भवा॑ नो दू॒तो अ॑भिशस्ति॒पावा॑ ॥
7.011.03a triś ci̍d a̱ktoḥ pra ci̍kitu̱r vasū̍ni̱ tve a̱ntar dā̱śuṣe̱ martyā̍ya |
7.011.03c ma̱nu̱ṣvad a̍gna i̱ha ya̍kṣi de̱vān bhavā̍ no dū̱to a̍bhiśasti̱pāvā̍ ||
7.011.04a अ॒ग्निरी॑शे बृह॒तो अ॑ध्व॒रस्या॒ग्निर्विश्व॑स्य ह॒विष॑ः कृ॒तस्य॑ ।
7.011.04c क्रतुं॒ ह्य॑स्य॒ वस॑वो जु॒षन्ताथा॑ दे॒वा द॑धिरे हव्य॒वाह॑म् ॥
7.011.04a a̱gnir ī̍śe bṛha̱to a̍dhva̱rasyā̱gnir viśva̍sya ha̱viṣa̍ḥ kṛ̱tasya̍ |
7.011.04c kratu̱ṁ hy a̍sya̱ vasa̍vo ju̱ṣantāthā̍ de̱vā da̍dhire havya̱vāha̍m ||
7.011.05a आग्ने॑ वह हवि॒रद्या॑य दे॒वानिन्द्र॑ज्येष्ठास इ॒ह मा॑दयन्ताम् ।
7.011.05c इ॒मं य॒ज्ञं दि॒वि दे॒वेषु॑ धेहि यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.011.05a āgne̍ vaha havi̱radyā̍ya de̱vān indra̍jyeṣṭhāsa i̱ha mā̍dayantām |
7.011.05c i̱maṁ ya̱jñaṁ di̱vi de̱veṣu̍ dhehi yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.012.01a अग॑न्म म॒हा नम॑सा॒ यवि॑ष्ठं॒ यो दी॒दाय॒ समि॑द्ध॒ः स्वे दु॑रो॒णे ।
7.012.01c चि॒त्रभा॑नुं॒ रोद॑सी अ॒न्तरु॒र्वी स्वा॑हुतं वि॒श्वत॑ः प्र॒त्यञ्च॑म् ॥
7.012.01a aga̍nma ma̱hā nama̍sā̱ yavi̍ṣṭha̱ṁ yo dī̱dāya̱ sami̍ddha̱ḥ sve du̍ro̱ṇe |
7.012.01c ci̱trabhā̍nu̱ṁ roda̍sī a̱ntar u̱rvī svā̍hutaṁ vi̱śvata̍ḥ pra̱tyañca̍m ||
7.012.02a स म॒ह्ना विश्वा॑ दुरि॒तानि॑ सा॒ह्वान॒ग्निः ष्ट॑वे॒ दम॒ आ जा॒तवे॑दाः ।
7.012.02c स नो॑ रक्षिषद्दुरि॒ताद॑व॒द्याद॒स्मान्गृ॑ण॒त उ॒त नो॑ म॒घोन॑ः ॥
7.012.02a sa ma̱hnā viśvā̍ duri̱tāni̍ sā̱hvān a̱gniḥ ṣṭa̍ve̱ dama̱ ā jā̱tave̍dāḥ |
7.012.02c sa no̍ rakṣiṣad duri̱tād a̍va̱dyād a̱smān gṛ̍ṇa̱ta u̱ta no̍ ma̱ghona̍ḥ ||
7.012.03a त्वं वरु॑ण उ॒त मि॒त्रो अ॑ग्ने॒ त्वां व॑र्धन्ति म॒तिभि॒र्वसि॑ष्ठाः ।
7.012.03c त्वे वसु॑ सुषण॒नानि॑ सन्तु यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.012.03a tvaṁ varu̍ṇa u̱ta mi̱tro a̍gne̱ tvāṁ va̍rdhanti ma̱tibhi̱r vasi̍ṣṭhāḥ |
7.012.03c tve vasu̍ suṣaṇa̱nāni̍ santu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.013.01a प्राग्नये॑ विश्व॒शुचे॑ धियं॒धे॑ऽसुर॒घ्ने मन्म॑ धी॒तिं भ॑रध्वम् ।
7.013.01c भरे॑ ह॒विर्न ब॒र्हिषि॑ प्रीणा॒नो वै॑श्वान॒राय॒ यत॑ये मती॒नाम् ॥
7.013.01a prāgnaye̍ viśva̱śuce̍ dhiya̱ṁdhe̍ 'sura̱ghne manma̍ dhī̱tim bha̍radhvam |
7.013.01c bhare̍ ha̱vir na ba̱rhiṣi̍ prīṇā̱no vai̍śvāna̱rāya̱ yata̍ye matī̱nām ||
7.013.02a त्वम॑ग्ने शो॒चिषा॒ शोशु॑चान॒ आ रोद॑सी अपृणा॒ जाय॑मानः ।
7.013.02c त्वं दे॒वाँ अ॒भिश॑स्तेरमुञ्चो॒ वैश्वा॑नर जातवेदो महि॒त्वा ॥
7.013.02a tvam a̍gne śo̱ciṣā̱ śośu̍cāna̱ ā roda̍sī apṛṇā̱ jāya̍mānaḥ |
7.013.02c tvaṁ de̱vām̐ a̱bhiśa̍ster amuñco̱ vaiśvā̍nara jātavedo mahi̱tvā ||
7.013.03a जा॒तो यद॑ग्ने॒ भुव॑ना॒ व्यख्य॑ः प॒शून्न गो॒पा इर्य॒ः परि॑ज्मा ।
7.013.03c वैश्वा॑नर॒ ब्रह्म॑णे विन्द गा॒तुं यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.013.03a jā̱to yad a̍gne̱ bhuva̍nā̱ vy akhya̍ḥ pa̱śūn na go̱pā irya̱ḥ pari̍jmā |
7.013.03c vaiśvā̍nara̱ brahma̍ṇe vinda gā̱tuṁ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.014.01a स॒मिधा॑ जा॒तवे॑दसे दे॒वाय॑ दे॒वहू॑तिभिः ।
7.014.01c ह॒विर्भि॑ः शु॒क्रशो॑चिषे नम॒स्विनो॑ व॒यं दा॑शेमा॒ग्नये॑ ॥
7.014.01a sa̱midhā̍ jā̱tave̍dase de̱vāya̍ de̱vahū̍tibhiḥ |
7.014.01c ha̱virbhi̍ḥ śu̱kraśo̍ciṣe nama̱svino̍ va̱yaṁ dā̍śemā̱gnaye̍ ||
7.014.02a व॒यं ते॑ अग्ने स॒मिधा॑ विधेम व॒यं दा॑शेम सुष्टु॒ती य॑जत्र ।
7.014.02c व॒यं घृ॒तेना॑ध्वरस्य होतर्व॒यं दे॑व ह॒विषा॑ भद्रशोचे ॥
7.014.02a va̱yaṁ te̍ agne sa̱midhā̍ vidhema va̱yaṁ dā̍śema suṣṭu̱tī ya̍jatra |
7.014.02c va̱yaṁ ghṛ̱tenā̍dhvarasya hotar va̱yaṁ de̍va ha̱viṣā̍ bhadraśoce ||
7.014.03a आ नो॑ दे॒वेभि॒रुप॑ दे॒वहू॑ति॒मग्ने॑ या॒हि वष॑ट्कृतिं जुषा॒णः ।
7.014.03c तुभ्यं॑ दे॒वाय॒ दाश॑तः स्याम यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.014.03a ā no̍ de̱vebhi̱r upa̍ de̱vahū̍ti̱m agne̍ yā̱hi vaṣa̍ṭkṛtiṁ juṣā̱ṇaḥ |
7.014.03c tubhya̍ṁ de̱vāya̱ dāśa̍taḥ syāma yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.015.01a उ॒प॒सद्या॑य मी॒ळ्हुष॑ आ॒स्ये॑ जुहुता ह॒विः ।
7.015.01c यो नो॒ नेदि॑ष्ठ॒माप्य॑म् ॥
7.015.01a u̱pa̱sadyā̍ya mī̱ḻhuṣa̍ ā̱sye̍ juhutā ha̱viḥ |
7.015.01c yo no̱ nedi̍ṣṭha̱m āpya̍m ||
7.015.02a यः पञ्च॑ चर्ष॒णीर॒भि नि॑ष॒साद॒ दमे॑दमे ।
7.015.02c क॒विर्गृ॒हप॑ति॒र्युवा॑ ॥
7.015.02a yaḥ pañca̍ carṣa̱ṇīr a̱bhi ni̍ṣa̱sāda̱ dame̍-dame |
7.015.02c ka̱vir gṛ̱hapa̍ti̱r yuvā̍ ||
7.015.03a स नो॒ वेदो॑ अ॒मात्य॑म॒ग्नी र॑क्षतु वि॒श्वत॑ः ।
7.015.03c उ॒तास्मान्पा॒त्वंह॑सः ॥
7.015.03a sa no̱ vedo̍ a̱mātya̍m a̱gnī ra̍kṣatu vi̱śvata̍ḥ |
7.015.03c u̱tāsmān pā̱tv aṁha̍saḥ ||
7.015.04a नवं॒ नु स्तोम॑म॒ग्नये॑ दि॒वः श्ये॒नाय॑ जीजनम् ।
7.015.04c वस्व॑ः कु॒विद्व॒नाति॑ नः ॥
7.015.04a nava̱ṁ nu stoma̍m a̱gnaye̍ di̱vaḥ śye̱nāya̍ jījanam |
7.015.04c vasva̍ḥ ku̱vid va̱nāti̍ naḥ ||
7.015.05a स्पा॒र्हा यस्य॒ श्रियो॑ दृ॒शे र॒यिर्वी॒रव॑तो यथा ।
7.015.05c अग्रे॑ य॒ज्ञस्य॒ शोच॑तः ॥
7.015.05a spā̱rhā yasya̱ śriyo̍ dṛ̱śe ra̱yir vī̱rava̍to yathā |
7.015.05c agre̍ ya̱jñasya̱ śoca̍taḥ ||
7.015.06a सेमां वे॑तु॒ वष॑ट्कृतिम॒ग्निर्जु॑षत नो॒ गिर॑ः ।
7.015.06c यजि॑ष्ठो हव्य॒वाह॑नः ॥
7.015.06a semāṁ ve̍tu̱ vaṣa̍ṭkṛtim a̱gnir ju̍ṣata no̱ gira̍ḥ |
7.015.06c yaji̍ṣṭho havya̱vāha̍naḥ ||
7.015.07a नि त्वा॑ नक्ष्य विश्पते द्यु॒मन्तं॑ देव धीमहि ।
7.015.07c सु॒वीर॑मग्न आहुत ॥
7.015.07a ni tvā̍ nakṣya viśpate dyu̱manta̍ṁ deva dhīmahi |
7.015.07c su̱vīra̍m agna āhuta ||
7.015.08a क्षप॑ उ॒स्रश्च॑ दीदिहि स्व॒ग्नय॒स्त्वया॑ व॒यम् ।
7.015.08c सु॒वीर॒स्त्वम॑स्म॒युः ॥
7.015.08a kṣapa̍ u̱sraś ca̍ dīdihi sva̱gnaya̱s tvayā̍ va̱yam |
7.015.08c su̱vīra̱s tvam a̍sma̱yuḥ ||
7.015.09a उप॑ त्वा सा॒तये॒ नरो॒ विप्रा॑सो यन्ति धी॒तिभि॑ः ।
7.015.09c उपाक्ष॑रा सह॒स्रिणी॑ ॥
7.015.09a upa̍ tvā sā̱taye̱ naro̱ viprā̍so yanti dhī̱tibhi̍ḥ |
7.015.09c upākṣa̍rā saha̱sriṇī̍ ||
7.015.10a अ॒ग्नी रक्षां॑सि सेधति शु॒क्रशो॑चि॒रम॑र्त्यः ।
7.015.10c शुचि॑ः पाव॒क ईड्य॑ः ॥
7.015.10a a̱gnī rakṣā̍ṁsi sedhati śu̱kraśo̍ci̱r ama̍rtyaḥ |
7.015.10c śuci̍ḥ pāva̱ka īḍya̍ḥ ||
7.015.11a स नो॒ राधां॒स्या भ॒रेशा॑नः सहसो यहो ।
7.015.11c भग॑श्च दातु॒ वार्य॑म् ॥
7.015.11a sa no̱ rādhā̱ṁsy ā bha̱reśā̍naḥ sahaso yaho |
7.015.11c bhaga̍ś ca dātu̱ vārya̍m ||
7.015.12a त्वम॑ग्ने वी॒रव॒द्यशो॑ दे॒वश्च॑ सवि॒ता भग॑ः ।
7.015.12c दिति॑श्च दाति॒ वार्य॑म् ॥
7.015.12a tvam a̍gne vī̱rava̱d yaśo̍ de̱vaś ca̍ savi̱tā bhaga̍ḥ |
7.015.12c diti̍ś ca dāti̱ vārya̍m ||
7.015.13a अग्ने॒ रक्षा॑ णो॒ अंह॑स॒ः प्रति॑ ष्म देव॒ रीष॑तः ।
7.015.13c तपि॑ष्ठैर॒जरो॑ दह ॥
7.015.13a agne̱ rakṣā̍ ṇo̱ aṁha̍sa̱ḥ prati̍ ṣma deva̱ rīṣa̍taḥ |
7.015.13c tapi̍ṣṭhair a̱jaro̍ daha ||
7.015.14a अधा॑ म॒ही न॒ आय॒स्यना॑धृष्टो॒ नृपी॑तये ।
7.015.14c पूर्भ॑वा श॒तभु॑जिः ॥
7.015.14a adhā̍ ma̱hī na̱ āya̱sy anā̍dhṛṣṭo̱ nṛpī̍taye |
7.015.14c pūr bha̍vā śa̱tabhu̍jiḥ ||
7.015.15a त्वं न॑ः पा॒ह्यंह॑सो॒ दोषा॑वस्तरघाय॒तः ।
7.015.15c दिवा॒ नक्त॑मदाभ्य ॥
7.015.15a tvaṁ na̍ḥ pā̱hy aṁha̍so̱ doṣā̍vastar aghāya̱taḥ |
7.015.15c divā̱ nakta̍m adābhya ||


7.016.01a ए॒ना वो॑ अ॒ग्निं नम॑सो॒र्जो नपा॑त॒मा हु॑वे ।
7.016.01c प्रि॒यं चेति॑ष्ठमर॒तिं स्व॑ध्व॒रं विश्व॑स्य दू॒तम॒मृत॑म् ॥
7.016.01a e̱nā vo̍ a̱gniṁ nama̍so̱rjo napā̍ta̱m ā hu̍ve |
7.016.01c pri̱yaṁ ceti̍ṣṭham ara̱tiṁ sva̍dhva̱raṁ viśva̍sya dū̱tam a̱mṛta̍m ||
7.016.02a स यो॑जते अरु॒षा वि॒श्वभो॑जसा॒ स दु॑द्रव॒त्स्वा॑हुतः ।
7.016.02c सु॒ब्रह्मा॑ य॒ज्ञः सु॒शमी॒ वसू॑नां दे॒वं राधो॒ जना॑नाम् ॥
7.016.02a sa yo̍jate aru̱ṣā vi̱śvabho̍jasā̱ sa du̍drava̱t svā̍hutaḥ |
7.016.02c su̱brahmā̍ ya̱jñaḥ su̱śamī̱ vasū̍nāṁ de̱vaṁ rādho̱ janā̍nām ||
7.016.03a उद॑स्य शो॒चिर॑स्थादा॒जुह्वा॑नस्य मी॒ळ्हुष॑ः ।
7.016.03c उद्धू॒मासो॑ अरु॒षासो॑ दिवि॒स्पृश॒ः सम॒ग्निमि॑न्धते॒ नर॑ः ॥
7.016.03a ud a̍sya śo̱cir a̍sthād ā̱juhvā̍nasya mī̱ḻhuṣa̍ḥ |
7.016.03c ud dhū̱māso̍ aru̱ṣāso̍ divi̱spṛśa̱ḥ sam a̱gnim i̍ndhate̱ nara̍ḥ ||
7.016.04a तं त्वा॑ दू॒तं कृ॑ण्महे य॒शस्त॑मं दे॒वाँ आ वी॒तये॑ वह ।
7.016.04c विश्वा॑ सूनो सहसो मर्त॒भोज॑ना॒ रास्व॒ तद्यत्त्वेम॑हे ॥
7.016.04a taṁ tvā̍ dū̱taṁ kṛ̍ṇmahe ya̱śasta̍maṁ de̱vām̐ ā vī̱taye̍ vaha |
7.016.04c viśvā̍ sūno sahaso marta̱bhoja̍nā̱ rāsva̱ tad yat tvema̍he ||
7.016.05a त्वम॑ग्ने गृ॒हप॑ति॒स्त्वं होता॑ नो अध्व॒रे ।
7.016.05c त्वं पोता॑ विश्ववार॒ प्रचे॑ता॒ यक्षि॒ वेषि॑ च॒ वार्य॑म् ॥
7.016.05a tvam a̍gne gṛ̱hapa̍ti̱s tvaṁ hotā̍ no adhva̱re |
7.016.05c tvam potā̍ viśvavāra̱ prace̍tā̱ yakṣi̱ veṣi̍ ca̱ vārya̍m ||
7.016.06a कृ॒धि रत्नं॒ यज॑मानाय सुक्रतो॒ त्वं हि र॑त्न॒धा असि॑ ।
7.016.06c आ न॑ ऋ॒ते शि॑शीहि॒ विश्व॑मृ॒त्विजं॑ सु॒शंसो॒ यश्च॒ दक्ष॑ते ॥
7.016.06a kṛ̱dhi ratna̱ṁ yaja̍mānāya sukrato̱ tvaṁ hi ra̍tna̱dhā asi̍ |
7.016.06c ā na̍ ṛ̱te śi̍śīhi̱ viśva̍m ṛ̱tvija̍ṁ su̱śaṁso̱ yaś ca̱ dakṣa̍te ||
7.016.07a त्वे अ॑ग्ने स्वाहुत प्रि॒यास॑ः सन्तु सू॒रय॑ः ।
7.016.07c य॒न्तारो॒ ये म॒घवा॑नो॒ जना॑नामू॒र्वान्दय॑न्त॒ गोना॑म् ॥
7.016.07a tve a̍gne svāhuta pri̱yāsa̍ḥ santu sū̱raya̍ḥ |
7.016.07c ya̱ntāro̱ ye ma̱ghavā̍no̱ janā̍nām ū̱rvān daya̍nta̱ gonā̍m ||
7.016.08a येषा॒मिळा॑ घृ॒तह॑स्ता दुरो॒ण आँ अपि॑ प्रा॒ता नि॒षीद॑ति ।
7.016.08c ताँस्त्रा॑यस्व सहस्य द्रु॒हो नि॒दो यच्छा॑ न॒ः शर्म॑ दीर्घ॒श्रुत् ॥
7.016.08a yeṣā̱m iḻā̍ ghṛ̱taha̍stā duro̱ṇa ām̐ api̍ prā̱tā ni̱ṣīda̍ti |
7.016.08c tām̐s trā̍yasva sahasya dru̱ho ni̱do yacchā̍ na̱ḥ śarma̍ dīrgha̱śrut ||
7.016.09a स म॒न्द्रया॑ च जि॒ह्वया॒ वह्नि॑रा॒सा वि॒दुष्ट॑रः ।
7.016.09c अग्ने॑ र॒यिं म॒घव॑द्भ्यो न॒ आ व॑ह ह॒व्यदा॑तिं च सूदय ॥
7.016.09a sa ma̱ndrayā̍ ca ji̱hvayā̱ vahni̍r ā̱sā vi̱duṣṭa̍raḥ |
7.016.09c agne̍ ra̱yim ma̱ghava̍dbhyo na̱ ā va̍ha ha̱vyadā̍tiṁ ca sūdaya ||
7.016.10a ये राधां॑सि॒ दद॒त्यश्व्या॑ म॒घा कामे॑न॒ श्रव॑सो म॒हः ।
7.016.10c ताँ अंह॑सः पिपृहि प॒र्तृभि॒ष्ट्वं श॒तं पू॒र्भिर्य॑विष्ठ्य ॥
7.016.10a ye rādhā̍ṁsi̱ dada̱ty aśvyā̍ ma̱ghā kāme̍na̱ śrava̍so ma̱haḥ |
7.016.10c tām̐ aṁha̍saḥ pipṛhi pa̱rtṛbhi̱ṣ ṭvaṁ śa̱tam pū̱rbhir ya̍viṣṭhya ||
7.016.11a दे॒वो वो॑ द्रविणो॒दाः पू॒र्णां वि॑वष्ट्या॒सिच॑म् ।
7.016.11c उद्वा॑ सि॒ञ्चध्व॒मुप॑ वा पृणध्व॒मादिद्वो॑ दे॒व ओ॑हते ॥
7.016.11a de̱vo vo̍ draviṇo̱dāḥ pū̱rṇāṁ vi̍vaṣṭy ā̱sica̍m |
7.016.11c ud vā̍ si̱ñcadhva̱m upa̍ vā pṛṇadhva̱m ād id vo̍ de̱va o̍hate ||
7.016.12a तं होता॑रमध्व॒रस्य॒ प्रचे॑तसं॒ वह्निं॑ दे॒वा अ॑कृण्वत ।
7.016.12c दधा॑ति॒ रत्नं॑ विध॒ते सु॒वीर्य॑म॒ग्निर्जना॑य दा॒शुषे॑ ॥
7.016.12a taṁ hotā̍ram adhva̱rasya̱ prace̍tasa̱ṁ vahni̍ṁ de̱vā a̍kṛṇvata |
7.016.12c dadhā̍ti̱ ratna̍ṁ vidha̱te su̱vīrya̍m a̱gnir janā̍ya dā̱śuṣe̍ ||


7.017.01 अग्ने॒ भव॑ सुष॒मिधा॒ समि॑द्ध उ॒त ब॒र्हिरु॑र्वि॒या वि स्तृ॑णीताम् ॥
7.017.01 agne̱ bhava̍ suṣa̱midhā̱ sami̍ddha u̱ta ba̱rhir u̍rvi̱yā vi stṛ̍ṇītām ||
7.017.02 उ॒त द्वार॑ उश॒तीर्वि श्र॑यन्तामु॒त दे॒वाँ उ॑श॒त आ व॑हे॒ह ॥
7.017.02 u̱ta dvāra̍ uśa̱tīr vi śra̍yantām u̱ta de̱vām̐ u̍śa̱ta ā va̍he̱ha ||
7.017.03 अग्ने॑ वी॒हि ह॒विषा॒ यक्षि॑ दे॒वान्स्व॑ध्व॒रा कृ॑णुहि जातवेदः ॥
7.017.03 agne̍ vī̱hi ha̱viṣā̱ yakṣi̍ de̱vān sva̍dhva̱rā kṛ̍ṇuhi jātavedaḥ ||
7.017.04 स्व॒ध्व॒रा क॑रति जा॒तवे॑दा॒ यक्ष॑द्दे॒वाँ अ॒मृता॑न्पि॒प्रय॑च्च ॥
7.017.04 sva̱dhva̱rā ka̍rati jā̱tave̍dā̱ yakṣa̍d de̱vām̐ a̱mṛtā̍n pi̱praya̍c ca ||
7.017.05 वंस्व॒ विश्वा॒ वार्या॑णि प्रचेतः स॒त्या भ॑वन्त्वा॒शिषो॑ नो अ॒द्य ॥
7.017.05 vaṁsva̱ viśvā̱ vāryā̍ṇi pracetaḥ sa̱tyā bha̍vantv ā̱śiṣo̍ no a̱dya ||
7.017.06 त्वामु॒ ते द॑धिरे हव्य॒वाहं॑ दे॒वासो॑ अग्न ऊ॒र्ज आ नपा॑तम् ॥
7.017.06 tvām u̱ te da̍dhire havya̱vāha̍ṁ de̱vāso̍ agna ū̱rja ā napā̍tam ||
7.017.07 ते ते॑ दे॒वाय॒ दाश॑तः स्याम म॒हो नो॒ रत्ना॒ वि द॑ध इया॒नः ॥
7.017.07 te te̍ de̱vāya̱ dāśa̍taḥ syāma ma̱ho no̱ ratnā̱ vi da̍dha iyā̱naḥ ||


7.018.01a त्वे ह॒ यत्पि॒तर॑श्चिन्न इन्द्र॒ विश्वा॑ वा॒मा ज॑रि॒तारो॒ अस॑न्वन् ।
7.018.01c त्वे गाव॑ः सु॒दुघा॒स्त्वे ह्यश्वा॒स्त्वं वसु॑ देवय॒ते वनि॑ष्ठः ॥
7.018.01a tve ha̱ yat pi̱tara̍ś cin na indra̱ viśvā̍ vā̱mā ja̍ri̱tāro̱ asa̍nvan |
7.018.01c tve gāva̍ḥ su̱dughā̱s tve hy aśvā̱s tvaṁ vasu̍ devaya̱te vani̍ṣṭhaḥ ||
7.018.02a राजे॑व॒ हि जनि॑भि॒ः क्षेष्ये॒वाव॒ द्युभि॑र॒भि वि॒दुष्क॒विः सन् ।
7.018.02c पि॒शा गिरो॑ मघव॒न्गोभि॒रश्वै॑स्त्वाय॒तः शि॑शीहि रा॒ये अ॒स्मान् ॥
7.018.02a rāje̍va̱ hi jani̍bhi̱ḥ kṣeṣy e̱vāva̱ dyubhi̍r a̱bhi vi̱duṣ ka̱viḥ san |
7.018.02c pi̱śā giro̍ maghava̱n gobhi̱r aśvai̍s tvāya̱taḥ śi̍śīhi rā̱ye a̱smān ||
7.018.03a इ॒मा उ॑ त्वा पस्पृधा॒नासो॒ अत्र॑ म॒न्द्रा गिरो॑ देव॒यन्ती॒रुप॑ स्थुः ।
7.018.03c अ॒र्वाची॑ ते प॒थ्या॑ रा॒य ए॑तु॒ स्याम॑ ते सुम॒तावि॑न्द्र॒ शर्म॑न् ॥
7.018.03a i̱mā u̍ tvā paspṛdhā̱nāso̱ atra̍ ma̱ndrā giro̍ deva̱yantī̱r upa̍ sthuḥ |
7.018.03c a̱rvācī̍ te pa̱thyā̍ rā̱ya e̍tu̱ syāma̍ te suma̱tāv i̍ndra̱ śarma̍n ||
7.018.04a धे॒नुं न त्वा॑ सू॒यव॑से॒ दुदु॑क्ष॒न्नुप॒ ब्रह्मा॑णि ससृजे॒ वसि॑ष्ठः ।
7.018.04c त्वामिन्मे॒ गोप॑तिं॒ विश्व॑ आ॒हा न॒ इन्द्र॑ः सुम॒तिं ग॒न्त्वच्छ॑ ॥
7.018.04a dhe̱nuṁ na tvā̍ sū̱yava̍se̱ dudu̍kṣa̱nn upa̱ brahmā̍ṇi sasṛje̱ vasi̍ṣṭhaḥ |
7.018.04c tvām in me̱ gopa̍ti̱ṁ viśva̍ ā̱hā na̱ indra̍ḥ suma̱tiṁ ga̱ntv accha̍ ||
7.018.05a अर्णां॑सि चित्पप्रथा॒ना सु॒दास॒ इन्द्रो॑ गा॒धान्य॑कृणोत्सुपा॒रा ।
7.018.05c शर्ध॑न्तं शि॒म्युमु॒चथ॑स्य॒ नव्य॒ः शापं॒ सिन्धू॑नामकृणो॒दश॑स्तीः ॥
7.018.05a arṇā̍ṁsi cit paprathā̱nā su̱dāsa̱ indro̍ gā̱dhāny a̍kṛṇot supā̱rā |
7.018.05c śardha̍ntaṁ śi̱myum u̱catha̍sya̱ navya̱ḥ śāpa̱ṁ sindhū̍nām akṛṇo̱d aśa̍stīḥ ||
7.018.06a पु॒रो॒ळा इत्तु॒र्वशो॒ यक्षु॑रासीद्रा॒ये मत्स्या॑सो॒ निशि॑ता॒ अपी॑व ।
7.018.06c श्रु॒ष्टिं च॑क्रु॒र्भृग॑वो द्रु॒ह्यव॑श्च॒ सखा॒ सखा॑यमतर॒द्विषू॑चोः ॥
7.018.06a pu̱ro̱ḻā it tu̱rvaśo̱ yakṣu̍r āsīd rā̱ye matsyā̍so̱ niśi̍tā̱ apī̍va |
7.018.06c śru̱ṣṭiṁ ca̍kru̱r bhṛga̍vo dru̱hyava̍ś ca̱ sakhā̱ sakhā̍yam atara̱d viṣū̍coḥ ||
7.018.07a आ प॒क्थासो॑ भला॒नसो॑ भन॒न्तालि॑नासो विषा॒णिन॑ः शि॒वास॑ः ।
7.018.07c आ योऽन॑यत्सध॒मा आर्य॑स्य ग॒व्या तृत्सु॑भ्यो अजगन्यु॒धा नॄन् ॥
7.018.07a ā pa̱kthāso̍ bhalā̱naso̍ bhana̱ntāli̍nāso viṣā̱ṇina̍ḥ śi̱vāsa̍ḥ |
7.018.07c ā yo 'na̍yat sadha̱mā ārya̍sya ga̱vyā tṛtsu̍bhyo ajagan yu̱dhā nṝn ||
7.018.08a दु॒रा॒ध्यो॒३॒॑ अदि॑तिं स्रे॒वय॑न्तोऽचे॒तसो॒ वि ज॑गृभ्रे॒ परु॑ष्णीम् ।
7.018.08c म॒ह्नावि॑व्यक्पृथि॒वीं पत्य॑मानः प॒शुष्क॒विर॑शय॒च्चाय॑मानः ॥
7.018.08a du̱rā̱dhyo̱3̱̍ adi̍tiṁ sre̱vaya̍nto 'ce̱taso̱ vi ja̍gṛbhre̱ paru̍ṣṇīm |
7.018.08c ma̱hnāvi̍vyak pṛthi̱vīm patya̍mānaḥ pa̱śuṣ ka̱vir a̍śaya̱c cāya̍mānaḥ ||
7.018.09a ई॒युरर्थं॒ न न्य॒र्थं परु॑ष्णीमा॒शुश्च॒नेद॑भिपि॒त्वं ज॑गाम ।
7.018.09c सु॒दास॒ इन्द्र॑ः सु॒तुकाँ॑ अ॒मित्रा॒नर॑न्धय॒न्मानु॑षे॒ वध्रि॑वाचः ॥
7.018.09a ī̱yur artha̱ṁ na nya̱rtham paru̍ṣṇīm ā̱śuś ca̱ned a̍bhipi̱tvaṁ ja̍gāma |
7.018.09c su̱dāsa̱ indra̍ḥ su̱tukā̍m̐ a̱mitrā̱n ara̍ndhaya̱n mānu̍ṣe̱ vadhri̍vācaḥ ||
7.018.10a ई॒युर्गावो॒ न यव॑सा॒दगो॑पा यथाकृ॒तम॒भि मि॒त्रं चि॒तास॑ः ।
7.018.10c पृश्नि॑गाव॒ः पृश्नि॑निप्रेषितासः श्रु॒ष्टिं च॑क्रुर्नि॒युतो॒ रन्त॑यश्च ॥
7.018.10a ī̱yur gāvo̱ na yava̍sā̱d ago̍pā yathākṛ̱tam a̱bhi mi̱traṁ ci̱tāsa̍ḥ |
7.018.10c pṛśni̍gāva̱ḥ pṛśni̍nipreṣitāsaḥ śru̱ṣṭiṁ ca̍krur ni̱yuto̱ ranta̍yaś ca ||
7.018.11a एकं॑ च॒ यो विं॑श॒तिं च॑ श्रव॒स्या वै॑क॒र्णयो॒र्जना॒न्राजा॒ न्यस्त॑ः ।
7.018.11c द॒स्मो न सद्म॒न्नि शि॑शाति ब॒र्हिः शूर॒ः सर्ग॑मकृणो॒दिन्द्र॑ एषाम् ॥
7.018.11a eka̍ṁ ca̱ yo vi̍ṁśa̱tiṁ ca̍ śrava̱syā vai̍ka̱rṇayo̱r janā̱n rājā̱ ny asta̍ḥ |
7.018.11c da̱smo na sadma̱n ni śi̍śāti ba̱rhiḥ śūra̱ḥ sarga̍m akṛṇo̱d indra̍ eṣām ||
7.018.12a अध॑ श्रु॒तं क॒वषं॑ वृ॒द्धम॒प्स्वनु॑ द्रु॒ह्युं नि वृ॑ण॒ग्वज्र॑बाहुः ।
7.018.12c वृ॒णा॒ना अत्र॑ स॒ख्याय॑ स॒ख्यं त्वा॒यन्तो॒ ये अम॑द॒न्ननु॑ त्वा ॥
7.018.12a adha̍ śru̱taṁ ka̱vaṣa̍ṁ vṛ̱ddham a̱psv anu̍ dru̱hyuṁ ni vṛ̍ṇa̱g vajra̍bāhuḥ |
7.018.12c vṛ̱ṇā̱nā atra̍ sa̱khyāya̍ sa̱khyaṁ tvā̱yanto̱ ye ama̍da̱nn anu̍ tvā ||
7.018.13a वि स॒द्यो विश्वा॑ दृंहि॒तान्ये॑षा॒मिन्द्र॒ः पुर॒ः सह॑सा स॒प्त द॑र्दः ।
7.018.13c व्यान॑वस्य॒ तृत्स॑वे॒ गयं॑ भा॒ग्जेष्म॑ पू॒रुं वि॒दथे॑ मृ॒ध्रवा॑चम् ॥
7.018.13a vi sa̱dyo viśvā̍ dṛṁhi̱tāny e̍ṣā̱m indra̱ḥ pura̱ḥ saha̍sā sa̱pta da̍rdaḥ |
7.018.13c vy āna̍vasya̱ tṛtsa̍ve̱ gaya̍m bhā̱g jeṣma̍ pū̱ruṁ vi̱dathe̍ mṛ̱dhravā̍cam ||
7.018.14a नि ग॒व्यवोऽन॑वो द्रु॒ह्यव॑श्च ष॒ष्टिः श॒ता सु॑षुपु॒ः षट् स॒हस्रा॑ ।
7.018.14c ष॒ष्टिर्वी॒रासो॒ अधि॒ षड्दु॑वो॒यु विश्वेदिन्द्र॑स्य वी॒र्या॑ कृ॒तानि॑ ॥
7.018.14a ni ga̱vyavo 'na̍vo dru̱hyava̍ś ca ṣa̱ṣṭiḥ śa̱tā su̍ṣupu̱ḥ ṣaṭ sa̱hasrā̍ |
7.018.14c ṣa̱ṣṭir vī̱rāso̱ adhi̱ ṣaḍ du̍vo̱yu viśved indra̍sya vī̱ryā̍ kṛ̱tāni̍ ||
7.018.15a इन्द्रे॑णै॒ते तृत्स॑वो॒ वेवि॑षाणा॒ आपो॒ न सृ॒ष्टा अ॑धवन्त॒ नीची॑ः ।
7.018.15c दु॒र्मि॒त्रास॑ः प्रकल॒विन्मिमा॑ना ज॒हुर्विश्वा॑नि॒ भोज॑ना सु॒दासे॑ ॥
7.018.15a indre̍ṇai̱te tṛtsa̍vo̱ vevi̍ṣāṇā̱ āpo̱ na sṛ̱ṣṭā a̍dhavanta̱ nīcī̍ḥ |
7.018.15c du̱rmi̱trāsa̍ḥ prakala̱vin mimā̍nā ja̱hur viśvā̍ni̱ bhoja̍nā su̱dāse̍ ||
7.018.16a अ॒र्धं वी॒रस्य॑ शृत॒पाम॑नि॒न्द्रं परा॒ शर्ध॑न्तं नुनुदे अ॒भि क्षाम् ।
7.018.16c इन्द्रो॑ म॒न्युं म॑न्यु॒म्यो॑ मिमाय भे॒जे प॒थो व॑र्त॒निं पत्य॑मानः ॥
7.018.16a a̱rdhaṁ vī̱rasya̍ śṛta̱pām a̍ni̱ndram parā̱ śardha̍ntaṁ nunude a̱bhi kṣām |
7.018.16c indro̍ ma̱nyum ma̍nyu̱myo̍ mimāya bhe̱je pa̱tho va̍rta̱nim patya̍mānaḥ ||
7.018.17a आ॒ध्रेण॑ चि॒त्तद्वेकं॑ चकार सिं॒ह्यं॑ चि॒त्पेत्वे॑ना जघान ।
7.018.17c अव॑ स्र॒क्तीर्वे॒श्या॑वृश्च॒दिन्द्र॒ः प्राय॑च्छ॒द्विश्वा॒ भोज॑ना सु॒दासे॑ ॥
7.018.17a ā̱dhreṇa̍ ci̱t tad v eka̍ṁ cakāra si̱ṁhya̍ṁ ci̱t petve̍nā jaghāna |
7.018.17c ava̍ sra̱ktīr ve̱śyā̍vṛśca̱d indra̱ḥ prāya̍ccha̱d viśvā̱ bhoja̍nā su̱dāse̍ ||
7.018.18a शश्व॑न्तो॒ हि शत्र॑वो रार॒धुष्टे॑ भे॒दस्य॑ चि॒च्छर्ध॑तो विन्द॒ रन्धि॑म् ।
7.018.18c मर्ताँ॒ एन॑ः स्तुव॒तो यः कृ॒णोति॑ ति॒ग्मं तस्मि॒न्नि ज॑हि॒ वज्र॑मिन्द्र ॥
7.018.18a śaśva̍nto̱ hi śatra̍vo rāra̱dhuṣ ṭe̍ bhe̱dasya̍ ci̱c chardha̍to vinda̱ randhi̍m |
7.018.18c martā̱m̐ ena̍ḥ stuva̱to yaḥ kṛ̱ṇoti̍ ti̱gmaṁ tasmi̱n ni ja̍hi̱ vajra̍m indra ||
7.018.19a आव॒दिन्द्रं॑ य॒मुना॒ तृत्स॑वश्च॒ प्रात्र॑ भे॒दं स॒र्वता॑ता मुषायत् ।
7.018.19c अ॒जास॑श्च॒ शिग्र॑वो॒ यक्ष॑वश्च ब॒लिं शी॒र्षाणि॑ जभ्रु॒रश्व्या॑नि ॥
7.018.19a āva̱d indra̍ṁ ya̱munā̱ tṛtsa̍vaś ca̱ prātra̍ bhe̱daṁ sa̱rvatā̍tā muṣāyat |
7.018.19c a̱jāsa̍ś ca̱ śigra̍vo̱ yakṣa̍vaś ca ba̱liṁ śī̱rṣāṇi̍ jabhru̱r aśvyā̍ni ||
7.018.20a न त॑ इन्द्र सुम॒तयो॒ न राय॑ः सं॒चक्षे॒ पूर्वा॑ उ॒षसो॒ न नूत्ना॑ः ।
7.018.20c देव॑कं चिन्मान्यमा॒नं ज॑घ॒न्थाव॒ त्मना॑ बृह॒तः शम्ब॑रं भेत् ॥
7.018.20a na ta̍ indra suma̱tayo̱ na rāya̍ḥ sa̱ṁcakṣe̱ pūrvā̍ u̱ṣaso̱ na nūtnā̍ḥ |
7.018.20c deva̍kaṁ cin mānyamā̱naṁ ja̍gha̱nthāva̱ tmanā̍ bṛha̱taḥ śamba̍ram bhet ||
7.018.21a प्र ये गृ॒हादम॑मदुस्त्वा॒या प॑राश॒रः श॒तया॑तु॒र्वसि॑ष्ठः ।
7.018.21c न ते॑ भो॒जस्य॑ स॒ख्यं मृ॑ष॒न्ताधा॑ सू॒रिभ्य॑ः सु॒दिना॒ व्यु॑च्छान् ॥
7.018.21a pra ye gṛ̱hād ama̍madus tvā̱yā pa̍rāśa̱raḥ śa̱tayā̍tu̱r vasi̍ṣṭhaḥ |
7.018.21c na te̍ bho̱jasya̍ sa̱khyam mṛ̍ṣa̱ntādhā̍ sū̱ribhya̍ḥ su̱dinā̱ vy u̍cchān ||
7.018.22a द्वे नप्तु॑र्दे॒वव॑तः श॒ते गोर्द्वा रथा॑ व॒धूम॑न्ता सु॒दास॑ः ।
7.018.22c अर्ह॑न्नग्ने पैजव॒नस्य॒ दानं॒ होते॑व॒ सद्म॒ पर्ये॑मि॒ रेभ॑न् ॥
7.018.22a dve naptu̍r de̱vava̍taḥ śa̱te gor dvā rathā̍ va̱dhūma̍ntā su̱dāsa̍ḥ |
7.018.22c arha̍nn agne paijava̱nasya̱ dāna̱ṁ hote̍va̱ sadma̱ pary e̍mi̱ rebha̍n ||
7.018.23a च॒त्वारो॑ मा पैजव॒नस्य॒ दाना॒ः स्मद्दि॑ष्टयः कृश॒निनो॑ निरे॒के ।
7.018.23c ऋ॒ज्रासो॑ मा पृथिवि॒ष्ठाः सु॒दास॑स्तो॒कं तो॒काय॒ श्रव॑से वहन्ति ॥
7.018.23a ca̱tvāro̍ mā paijava̱nasya̱ dānā̱ḥ smaddi̍ṣṭayaḥ kṛśa̱nino̍ nire̱ke |
7.018.23c ṛ̱jrāso̍ mā pṛthivi̱ṣṭhāḥ su̱dāsa̍s to̱kaṁ to̱kāya̱ śrava̍se vahanti ||
7.018.24a यस्य॒ श्रवो॒ रोद॑सी अ॒न्तरु॒र्वी शी॒र्ष्णेशी॑र्ष्णे विब॒भाजा॑ विभ॒क्ता ।
7.018.24c स॒प्तेदिन्द्रं॒ न स्र॒वतो॑ गृणन्ति॒ नि यु॑ध्याम॒धिम॑शिशाद॒भीके॑ ॥
7.018.24a yasya̱ śravo̱ roda̍sī a̱ntar u̱rvī śī̱rṣṇe-śī̍rṣṇe viba̱bhājā̍ vibha̱ktā |
7.018.24c sa̱pted indra̱ṁ na sra̱vato̍ gṛṇanti̱ ni yu̍dhyāma̱dhim a̍śiśād a̱bhīke̍ ||
7.018.25a इ॒मं न॑रो मरुतः सश्च॒तानु॒ दिवो॑दासं॒ न पि॒तरं॑ सु॒दास॑ः ।
7.018.25c अ॒वि॒ष्टना॑ पैजव॒नस्य॒ केतं॑ दू॒णाशं॑ क्ष॒त्रम॒जरं॑ दुवो॒यु ॥
7.018.25a i̱maṁ na̍ro marutaḥ saśca̱tānu̱ divo̍dāsa̱ṁ na pi̱tara̍ṁ su̱dāsa̍ḥ |
7.018.25c a̱vi̱ṣṭanā̍ paijava̱nasya̱ keta̍ṁ dū̱ṇāśa̍ṁ kṣa̱tram a̱jara̍ṁ duvo̱yu ||


7.019.01a यस्ति॒ग्मशृ॑ङ्गो वृष॒भो न भी॒म एक॑ः कृ॒ष्टीश्च्या॒वय॑ति॒ प्र विश्वा॑ः ।
7.019.01c यः शश्व॑तो॒ अदा॑शुषो॒ गय॑स्य प्रय॒न्तासि॒ सुष्वि॑तराय॒ वेद॑ः ॥
7.019.01a yas ti̱gmaśṛ̍ṅgo vṛṣa̱bho na bhī̱ma eka̍ḥ kṛ̱ṣṭīś cyā̱vaya̍ti̱ pra viśvā̍ḥ |
7.019.01c yaḥ śaśva̍to̱ adā̍śuṣo̱ gaya̍sya praya̱ntāsi̱ suṣvi̍tarāya̱ veda̍ḥ ||
7.019.02a त्वं ह॒ त्यदि॑न्द्र॒ कुत्स॑माव॒ः शुश्रू॑षमाणस्त॒न्वा॑ सम॒र्ये ।
7.019.02c दासं॒ यच्छुष्णं॒ कुय॑वं॒ न्य॑स्मा॒ अर॑न्धय आर्जुने॒याय॒ शिक्ष॑न् ॥
7.019.02a tvaṁ ha̱ tyad i̍ndra̱ kutsa̍m āva̱ḥ śuśrū̍ṣamāṇas ta̱nvā̍ sama̱rye |
7.019.02c dāsa̱ṁ yac chuṣṇa̱ṁ kuya̍va̱ṁ ny a̍smā̱ ara̍ndhaya ārjune̱yāya̱ śikṣa̍n ||
7.019.03a त्वं धृ॑ष्णो धृष॒ता वी॒तह॑व्यं॒ प्रावो॒ विश्वा॑भिरू॒तिभि॑ः सु॒दास॑म् ।
7.019.03c प्र पौरु॑कुत्सिं त्र॒सद॑स्युमाव॒ः क्षेत्र॑साता वृत्र॒हत्ये॑षु पू॒रुम् ॥
7.019.03a tvaṁ dhṛ̍ṣṇo dhṛṣa̱tā vī̱taha̍vya̱m prāvo̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ su̱dāsa̍m |
7.019.03c pra pauru̍kutsiṁ tra̱sada̍syum āva̱ḥ kṣetra̍sātā vṛtra̱hatye̍ṣu pū̱rum ||
7.019.04a त्वं नृभि॑र्नृमणो दे॒ववी॑तौ॒ भूरी॑णि वृ॒त्रा ह॑र्यश्व हंसि ।
7.019.04c त्वं नि दस्युं॒ चुमु॑रिं॒ धुनिं॒ चास्वा॑पयो द॒भीत॑ये सु॒हन्तु॑ ॥
7.019.04a tvaṁ nṛbhi̍r nṛmaṇo de̱vavī̍tau̱ bhūrī̍ṇi vṛ̱trā ha̍ryaśva haṁsi |
7.019.04c tvaṁ ni dasyu̱ṁ cumu̍ri̱ṁ dhuni̱ṁ cāsvā̍payo da̱bhīta̍ye su̱hantu̍ ||
7.019.05a तव॑ च्यौ॒त्नानि॑ वज्रहस्त॒ तानि॒ नव॒ यत्पुरो॑ नव॒तिं च॑ स॒द्यः ।
7.019.05c नि॒वेश॑ने शतत॒मावि॑वेषी॒रह॑ञ्च वृ॒त्रं नमु॑चिमु॒ताह॑न् ॥
7.019.05a tava̍ cyau̱tnāni̍ vajrahasta̱ tāni̱ nava̱ yat puro̍ nava̱tiṁ ca̍ sa̱dyaḥ |
7.019.05c ni̱veśa̍ne śatata̱māvi̍veṣī̱r aha̍ñ ca vṛ̱traṁ namu̍cim u̱tāha̍n ||
7.019.06a सना॒ ता त॑ इन्द्र॒ भोज॑नानि रा॒तह॑व्याय दा॒शुषे॑ सु॒दासे॑ ।
7.019.06c वृष्णे॑ ते॒ हरी॒ वृष॑णा युनज्मि॒ व्यन्तु॒ ब्रह्मा॑णि पुरुशाक॒ वाज॑म् ॥
7.019.06a sanā̱ tā ta̍ indra̱ bhoja̍nāni rā̱taha̍vyāya dā̱śuṣe̍ su̱dāse̍ |
7.019.06c vṛṣṇe̍ te̱ harī̱ vṛṣa̍ṇā yunajmi̱ vyantu̱ brahmā̍ṇi puruśāka̱ vāja̍m ||
7.019.07a मा ते॑ अ॒स्यां स॑हसाव॒न्परि॑ष्टाव॒घाय॑ भूम हरिवः परा॒दै ।
7.019.07c त्राय॑स्व नोऽवृ॒केभि॒र्वरू॑थै॒स्तव॑ प्रि॒यास॑ः सू॒रिषु॑ स्याम ॥
7.019.07a mā te̍ a̱syāṁ sa̍hasāva̱n pari̍ṣṭāv a̱ghāya̍ bhūma harivaḥ parā̱dai |
7.019.07c trāya̍sva no 'vṛ̱kebhi̱r varū̍thai̱s tava̍ pri̱yāsa̍ḥ sū̱riṣu̍ syāma ||
7.019.08a प्रि॒यास॒ इत्ते॑ मघवन्न॒भिष्टौ॒ नरो॑ मदेम शर॒णे सखा॑यः ।
7.019.08c नि तु॒र्वशं॒ नि याद्वं॑ शिशीह्यतिथि॒ग्वाय॒ शंस्यं॑ करि॒ष्यन् ॥
7.019.08a pri̱yāsa̱ it te̍ maghavann a̱bhiṣṭau̱ naro̍ madema śara̱ṇe sakhā̍yaḥ |
7.019.08c ni tu̱rvaśa̱ṁ ni yādva̍ṁ śiśīhy atithi̱gvāya̱ śaṁsya̍ṁ kari̱ṣyan ||
7.019.09a स॒द्यश्चि॒न्नु ते म॑घवन्न॒भिष्टौ॒ नर॑ः शंसन्त्युक्थ॒शास॑ उ॒क्था ।
7.019.09c ये ते॒ हवे॑भि॒र्वि प॒णीँरदा॑शन्न॒स्मान्वृ॑णीष्व॒ युज्या॑य॒ तस्मै॑ ॥
7.019.09a sa̱dyaś ci̱n nu te ma̍ghavann a̱bhiṣṭau̱ nara̍ḥ śaṁsanty uktha̱śāsa̍ u̱kthā |
7.019.09c ye te̱ have̍bhi̱r vi pa̱ṇīm̐r adā̍śann a̱smān vṛ̍ṇīṣva̱ yujyā̍ya̱ tasmai̍ ||
7.019.10a ए॒ते स्तोमा॑ न॒रां नृ॑तम॒ तुभ्य॑मस्म॒द्र्य॑ञ्चो॒ दद॑तो म॒घानि॑ ।
7.019.10c तेषा॑मिन्द्र वृत्र॒हत्ये॑ शि॒वो भू॒ः सखा॑ च॒ शूरो॑ऽवि॒ता च॑ नृ॒णाम् ॥
7.019.10a e̱te stomā̍ na̱rāṁ nṛ̍tama̱ tubhya̍m asma̱drya̍ñco̱ dada̍to ma̱ghāni̍ |
7.019.10c teṣā̍m indra vṛtra̱hatye̍ śi̱vo bhū̱ḥ sakhā̍ ca̱ śūro̍ 'vi̱tā ca̍ nṛ̱ṇām ||
7.019.11a नू इ॑न्द्र शूर॒ स्तव॑मान ऊ॒ती ब्रह्म॑जूतस्त॒न्वा॑ वावृधस्व ।
7.019.11c उप॑ नो॒ वाजा॑न्मिमी॒ह्युप॒ स्तीन्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.019.11a nū i̍ndra śūra̱ stava̍māna ū̱tī brahma̍jūtas ta̱nvā̍ vāvṛdhasva |
7.019.11c upa̍ no̱ vājā̍n mimī̱hy upa̱ stīn yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.020.01a उ॒ग्रो ज॑ज्ञे वी॒र्या॑य स्व॒धावा॒ञ्चक्रि॒रपो॒ नर्यो॒ यत्क॑रि॒ष्यन् ।
7.020.01c जग्मि॒र्युवा॑ नृ॒षद॑न॒मवो॑भिस्त्रा॒ता न॒ इन्द्र॒ एन॑सो म॒हश्चि॑त् ॥
7.020.01a u̱gro ja̍jñe vī̱ryā̍ya sva̱dhāvā̱ñ cakri̱r apo̱ naryo̱ yat ka̍ri̱ṣyan |
7.020.01c jagmi̱r yuvā̍ nṛ̱ṣada̍na̱m avo̍bhis trā̱tā na̱ indra̱ ena̍so ma̱haś ci̍t ||
7.020.02a हन्ता॑ वृ॒त्रमिन्द्र॒ः शूशु॑वान॒ः प्रावी॒न्नु वी॒रो ज॑रि॒तार॑मू॒ती ।
7.020.02c कर्ता॑ सु॒दासे॒ अह॒ वा उ॑ लो॒कं दाता॒ वसु॒ मुहु॒रा दा॒शुषे॑ भूत् ॥
7.020.02a hantā̍ vṛ̱tram indra̱ḥ śūśu̍vāna̱ḥ prāvī̱n nu vī̱ro ja̍ri̱tāra̍m ū̱tī |
7.020.02c kartā̍ su̱dāse̱ aha̱ vā u̍ lo̱kaṁ dātā̱ vasu̱ muhu̱r ā dā̱śuṣe̍ bhūt ||
7.020.03a यु॒ध्मो अ॑न॒र्वा ख॑ज॒कृत्स॒मद्वा॒ शूर॑ः सत्रा॒षाड्ज॒नुषे॒मषा॑ळ्हः ।
7.020.03c व्या॑स॒ इन्द्र॒ः पृत॑ना॒ः स्वोजा॒ अधा॒ विश्वं॑ शत्रू॒यन्तं॑ जघान ॥
7.020.03a yu̱dhmo a̍na̱rvā kha̍ja̱kṛt sa̱madvā̱ śūra̍ḥ satrā̱ṣāḍ ja̱nuṣe̱m aṣā̍ḻhaḥ |
7.020.03c vy ā̍sa̱ indra̱ḥ pṛta̍nā̱ḥ svojā̱ adhā̱ viśva̍ṁ śatrū̱yanta̍ṁ jaghāna ||
7.020.04a उ॒भे चि॑दिन्द्र॒ रोद॑सी महि॒त्वा प॑प्राथ॒ तवि॑षीभिस्तुविष्मः ।
7.020.04c नि वज्र॒मिन्द्रो॒ हरि॑वा॒न्मिमि॑क्ष॒न्समन्ध॑सा॒ मदे॑षु॒ वा उ॑वोच ॥
7.020.04a u̱bhe ci̍d indra̱ roda̍sī mahi̱tvā pa̍prātha̱ tavi̍ṣībhis tuviṣmaḥ |
7.020.04c ni vajra̱m indro̱ hari̍vā̱n mimi̍kṣa̱n sam andha̍sā̱ made̍ṣu̱ vā u̍voca ||
7.020.05a वृषा॑ जजान॒ वृष॑णं॒ रणा॑य॒ तमु॑ चि॒न्नारी॒ नर्यं॑ ससूव ।
7.020.05c प्र यः से॑ना॒नीरध॒ नृभ्यो॒ अस्ती॒नः सत्वा॑ ग॒वेष॑ण॒ः स धृ॒ष्णुः ॥
7.020.05a vṛṣā̍ jajāna̱ vṛṣa̍ṇa̱ṁ raṇā̍ya̱ tam u̍ ci̱n nārī̱ narya̍ṁ sasūva |
7.020.05c pra yaḥ se̍nā̱nīr adha̱ nṛbhyo̱ astī̱naḥ satvā̍ ga̱veṣa̍ṇa̱ḥ sa dhṛ̱ṣṇuḥ ||
7.020.06a नू चि॒त्स भ्रे॑षते॒ जनो॒ न रे॑ष॒न्मनो॒ यो अ॑स्य घो॒रमा॒विवा॑सात् ।
7.020.06c य॒ज्ञैर्य इन्द्रे॒ दध॑ते॒ दुवां॑सि॒ क्षय॒त्स रा॒य ऋ॑त॒पा ऋ॑ते॒जाः ॥
7.020.06a nū ci̱t sa bhre̍ṣate̱ jano̱ na re̍ṣa̱n mano̱ yo a̍sya gho̱ram ā̱vivā̍sāt |
7.020.06c ya̱jñair ya indre̱ dadha̍te̱ duvā̍ṁsi̱ kṣaya̱t sa rā̱ya ṛ̍ta̱pā ṛ̍te̱jāḥ ||
7.020.07a यदि॑न्द्र॒ पूर्वो॒ अप॑राय॒ शिक्ष॒न्नय॒ज्ज्याया॒न्कनी॑यसो दे॒ष्णम् ।
7.020.07c अ॒मृत॒ इत्पर्या॑सीत दू॒रमा चि॑त्र॒ चित्र्यं॑ भरा र॒यिं न॑ः ॥
7.020.07a yad i̍ndra̱ pūrvo̱ apa̍rāya̱ śikṣa̱nn aya̱j jyāyā̱n kanī̍yaso de̱ṣṇam |
7.020.07c a̱mṛta̱ it pary ā̍sīta dū̱ram ā ci̍tra̱ citrya̍m bharā ra̱yiṁ na̍ḥ ||
7.020.08a यस्त॑ इन्द्र प्रि॒यो जनो॒ ददा॑श॒दस॑न्निरे॒के अ॑द्रिव॒ः सखा॑ ते ।
7.020.08c व॒यं ते॑ अ॒स्यां सु॑म॒तौ चनि॑ष्ठा॒ः स्याम॒ वरू॑थे॒ अघ्न॑तो॒ नृपी॑तौ ॥
7.020.08a yas ta̍ indra pri̱yo jano̱ dadā̍śa̱d asa̍n nire̱ke a̍driva̱ḥ sakhā̍ te |
7.020.08c va̱yaṁ te̍ a̱syāṁ su̍ma̱tau cani̍ṣṭhā̱ḥ syāma̱ varū̍the̱ aghna̍to̱ nṛpī̍tau ||
7.020.09a ए॒ष स्तोमो॑ अचिक्रद॒द्वृषा॑ त उ॒त स्ता॒मुर्म॑घवन्नक्रपिष्ट ।
7.020.09c रा॒यस्कामो॑ जरि॒तारं॑ त॒ आग॒न्त्वम॒ङ्ग श॑क्र॒ वस्व॒ आ श॑को नः ॥
7.020.09a e̱ṣa stomo̍ acikrada̱d vṛṣā̍ ta u̱ta stā̱mur ma̍ghavann akrapiṣṭa |
7.020.09c rā̱yas kāmo̍ jari̱tāra̍ṁ ta̱ āga̱n tvam a̱ṅga śa̍kra̱ vasva̱ ā śa̍ko naḥ ||
7.020.10a स न॑ इन्द्र॒ त्वय॑ताया इ॒षे धा॒स्त्मना॑ च॒ ये म॒घवा॑नो जु॒नन्ति॑ ।
7.020.10c वस्वी॒ षु ते॑ जरि॒त्रे अ॑स्तु श॒क्तिर्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.020.10a sa na̍ indra̱ tvaya̍tāyā i̱ṣe dhā̱s tmanā̍ ca̱ ye ma̱ghavā̍no ju̱nanti̍ |
7.020.10c vasvī̱ ṣu te̍ jari̱tre a̍stu śa̱ktir yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.021.01a असा॑वि दे॒वं गोऋ॑जीक॒मन्धो॒ न्य॑स्मि॒न्निन्द्रो॑ ज॒नुषे॑मुवोच ।
7.021.01c बोधा॑मसि त्वा हर्यश्व य॒ज्ञैर्बोधा॑ न॒ः स्तोम॒मन्ध॑सो॒ मदे॑षु ॥
7.021.01a asā̍vi de̱vaṁ goṛ̍jīka̱m andho̱ ny a̍smi̱nn indro̍ ja̱nuṣe̍m uvoca |
7.021.01c bodhā̍masi tvā haryaśva ya̱jñair bodhā̍ na̱ḥ stoma̱m andha̍so̱ made̍ṣu ||
7.021.02a प्र य॑न्ति य॒ज्ञं वि॒पय॑न्ति ब॒र्हिः सो॑म॒मादो॑ वि॒दथे॑ दु॒ध्रवा॑चः ।
7.021.02c न्यु॑ भ्रियन्ते य॒शसो॑ गृ॒भादा दू॒रउ॑पब्दो॒ वृष॑णो नृ॒षाच॑ः ॥
7.021.02a pra ya̍nti ya̱jñaṁ vi̱paya̍nti ba̱rhiḥ so̍ma̱mādo̍ vi̱dathe̍ du̱dhravā̍caḥ |
7.021.02c ny u̍ bhriyante ya̱śaso̍ gṛ̱bhād ā dū̱raü̍pabdo̱ vṛṣa̍ṇo nṛ̱ṣāca̍ḥ ||
7.021.03a त्वमि॑न्द्र॒ स्रवि॑त॒वा अ॒पस्क॒ः परि॑ष्ठिता॒ अहि॑ना शूर पू॒र्वीः ।
7.021.03c त्वद्वा॑वक्रे र॒थ्यो॒३॒॑ न धेना॒ रेज॑न्ते॒ विश्वा॑ कृ॒त्रिमा॑णि भी॒षा ॥
7.021.03a tvam i̍ndra̱ sravi̍ta̱vā a̱pas ka̱ḥ pari̍ṣṭhitā̱ ahi̍nā śūra pū̱rvīḥ |
7.021.03c tvad vā̍vakre ra̱thyo̱3̱̍ na dhenā̱ reja̍nte̱ viśvā̍ kṛ̱trimā̍ṇi bhī̱ṣā ||
7.021.04a भी॒मो वि॑वे॒षायु॑धेभिरेषा॒मपां॑सि॒ विश्वा॒ नर्या॑णि वि॒द्वान् ।
7.021.04c इन्द्र॒ः पुरो॒ जर्हृ॑षाणो॒ वि दू॑धो॒द्वि वज्र॑हस्तो महि॒ना ज॑घान ॥
7.021.04a bhī̱mo vi̍ve̱ṣāyu̍dhebhir eṣā̱m apā̍ṁsi̱ viśvā̱ naryā̍ṇi vi̱dvān |
7.021.04c indra̱ḥ puro̱ jarhṛ̍ṣāṇo̱ vi dū̍dho̱d vi vajra̍hasto mahi̱nā ja̍ghāna ||
7.021.05a न या॒तव॑ इन्द्र जूजुवुर्नो॒ न वन्द॑ना शविष्ठ वे॒द्याभि॑ः ।
7.021.05c स श॑र्धद॒र्यो विषु॑णस्य ज॒न्तोर्मा शि॒श्नदे॑वा॒ अपि॑ गुर्ऋ॑तं न॑ः ॥
7.021.05a na yā̱tava̍ indra jūjuvur no̱ na vanda̍nā śaviṣṭha ve̱dyābhi̍ḥ |
7.021.05c sa śa̍rdhad a̱ryo viṣu̍ṇasya ja̱ntor mā śi̱śnade̍vā̱ api̍ gur ṛ̱taṁ na̍ḥ ||
7.021.06a अ॒भि क्रत्वे॑न्द्र भू॒रध॒ ज्मन्न ते॑ विव्यङ्महि॒मानं॒ रजां॑सि ।
7.021.06c स्वेना॒ हि वृ॒त्रं शव॑सा ज॒घन्थ॒ न शत्रु॒रन्तं॑ विविदद्यु॒धा ते॑ ॥
7.021.06a a̱bhi kratve̍ndra bhū̱r adha̱ jman na te̍ vivyaṅ mahi̱māna̱ṁ rajā̍ṁsi |
7.021.06c svenā̱ hi vṛ̱traṁ śava̍sā ja̱ghantha̱ na śatru̱r anta̍ṁ vividad yu̱dhā te̍ ||
7.021.07a दे॒वाश्चि॑त्ते असु॒र्या॑य॒ पूर्वेऽनु॑ क्ष॒त्राय॑ ममिरे॒ सहां॑सि ।
7.021.07c इन्द्रो॑ म॒घानि॑ दयते वि॒षह्येन्द्रं॒ वाज॑स्य जोहुवन्त सा॒तौ ॥
7.021.07a de̱vāś ci̍t te asu̱ryā̍ya̱ pūrve 'nu̍ kṣa̱trāya̍ mamire̱ sahā̍ṁsi |
7.021.07c indro̍ ma̱ghāni̍ dayate vi̱ṣahyendra̱ṁ vāja̍sya johuvanta sā̱tau ||
7.021.08a की॒रिश्चि॒द्धि त्वामव॑से जु॒हावेशा॑नमिन्द्र॒ सौभ॑गस्य॒ भूरे॑ः ।
7.021.08c अवो॑ बभूथ शतमूते अ॒स्मे अ॑भिक्ष॒त्तुस्त्वाव॑तो वरू॒ता ॥
7.021.08a kī̱riś ci̱d dhi tvām ava̍se ju̱hāveśā̍nam indra̱ saubha̍gasya̱ bhūre̍ḥ |
7.021.08c avo̍ babhūtha śatamūte a̱sme a̍bhikṣa̱ttus tvāva̍to varū̱tā ||
7.021.09a सखा॑यस्त इन्द्र वि॒श्वह॑ स्याम नमोवृ॒धासो॑ महि॒ना त॑रुत्र ।
7.021.09c व॒न्वन्तु॑ स्मा॒ तेऽव॑सा समी॒के॒३॒॑ऽभी॑तिम॒र्यो व॒नुषां॒ शवां॑सि ॥
7.021.09a sakhā̍yas ta indra vi̱śvaha̍ syāma namovṛ̱dhāso̍ mahi̱nā ta̍rutra |
7.021.09c va̱nvantu̍ smā̱ te 'va̍sā samī̱ke̱3̱̍ 'bhī̍tim a̱ryo va̱nuṣā̱ṁ śavā̍ṁsi ||
7.021.10a स न॑ इन्द्र॒ त्वय॑ताया इ॒षे धा॒स्त्मना॑ च॒ ये म॒घवा॑नो जु॒नन्ति॑ ।
7.021.10c वस्वी॒ षु ते॑ जरि॒त्रे अ॑स्तु श॒क्तिर्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.021.10a sa na̍ indra̱ tvaya̍tāyā i̱ṣe dhā̱s tmanā̍ ca̱ ye ma̱ghavā̍no ju̱nanti̍ |
7.021.10c vasvī̱ ṣu te̍ jari̱tre a̍stu śa̱ktir yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.022.01a पिबा॒ सोम॑मिन्द्र॒ मन्द॑तु त्वा॒ यं ते॑ सु॒षाव॑ हर्य॒श्वाद्रि॑ः ।
7.022.01c सो॒तुर्बा॒हुभ्यां॒ सुय॑तो॒ नार्वा॑ ॥
7.022.01a pibā̱ soma̍m indra̱ manda̍tu tvā̱ yaṁ te̍ su̱ṣāva̍ harya̱śvādri̍ḥ |
7.022.01c so̱tur bā̱hubhyā̱ṁ suya̍to̱ nārvā̍ ||
7.022.02a यस्ते॒ मदो॒ युज्य॒श्चारु॒रस्ति॒ येन॑ वृ॒त्राणि॑ हर्यश्व॒ हंसि॑ ।
7.022.02c स त्वामि॑न्द्र प्रभूवसो ममत्तु ॥
7.022.02a yas te̱ mado̱ yujya̱ś cāru̱r asti̱ yena̍ vṛ̱trāṇi̍ haryaśva̱ haṁsi̍ |
7.022.02c sa tvām i̍ndra prabhūvaso mamattu ||
7.022.03a बोधा॒ सु मे॑ मघव॒न्वाच॒मेमां यां ते॒ वसि॑ष्ठो॒ अर्च॑ति॒ प्रश॑स्तिम् ।
7.022.03c इ॒मा ब्रह्म॑ सध॒मादे॑ जुषस्व ॥
7.022.03a bodhā̱ su me̍ maghava̱n vāca̱m emāṁ yāṁ te̱ vasi̍ṣṭho̱ arca̍ti̱ praśa̍stim |
7.022.03c i̱mā brahma̍ sadha̱māde̍ juṣasva ||
7.022.04a श्रु॒धी हवं॑ विपिपा॒नस्याद्रे॒र्बोधा॒ विप्र॒स्यार्च॑तो मनी॒षाम् ।
7.022.04c कृ॒ष्वा दुवां॒स्यन्त॑मा॒ सचे॒मा ॥
7.022.04a śru̱dhī hava̍ṁ vipipā̱nasyādre̱r bodhā̱ vipra̱syārca̍to manī̱ṣām |
7.022.04c kṛ̱ṣvā duvā̱ṁsy anta̍mā̱ sace̱mā ||
7.022.05a न ते॒ गिरो॒ अपि॑ मृष्ये तु॒रस्य॒ न सु॑ष्टु॒तिम॑सु॒र्य॑स्य वि॒द्वान् ।
7.022.05c सदा॑ ते॒ नाम॑ स्वयशो विवक्मि ॥
7.022.05a na te̱ giro̱ api̍ mṛṣye tu̱rasya̱ na su̍ṣṭu̱tim a̍su̱rya̍sya vi̱dvān |
7.022.05c sadā̍ te̱ nāma̍ svayaśo vivakmi ||
7.022.06a भूरि॒ हि ते॒ सव॑ना॒ मानु॑षेषु॒ भूरि॑ मनी॒षी ह॑वते॒ त्वामित् ।
7.022.06c मारे अ॒स्मन्म॑घव॒ञ्ज्योक्क॑ः ॥
7.022.06a bhūri̱ hi te̱ sava̍nā̱ mānu̍ṣeṣu̱ bhūri̍ manī̱ṣī ha̍vate̱ tvām it |
7.022.06c māre a̱sman ma̍ghava̱ñ jyok ka̍ḥ ||
7.022.07a तुभ्येदि॒मा सव॑ना शूर॒ विश्वा॒ तुभ्यं॒ ब्रह्मा॑णि॒ वर्ध॑ना कृणोमि ।
7.022.07c त्वं नृभि॒र्हव्यो॑ वि॒श्वधा॑सि ॥
7.022.07a tubhyed i̱mā sava̍nā śūra̱ viśvā̱ tubhya̱m brahmā̍ṇi̱ vardha̍nā kṛṇomi |
7.022.07c tvaṁ nṛbhi̱r havyo̍ vi̱śvadhā̍si ||
7.022.08a नू चि॒न्नु ते॒ मन्य॑मानस्य द॒स्मोद॑श्नुवन्ति महि॒मान॑मुग्र ।
7.022.08c न वी॒र्य॑मिन्द्र ते॒ न राध॑ः ॥
7.022.08a nū ci̱n nu te̱ manya̍mānasya da̱smod a̍śnuvanti mahi̱māna̍m ugra |
7.022.08c na vī̱rya̍m indra te̱ na rādha̍ḥ ||
7.022.09a ये च॒ पूर्व॒ ऋष॑यो॒ ये च॒ नूत्ना॒ इन्द्र॒ ब्रह्मा॑णि ज॒नय॑न्त॒ विप्रा॑ः ।
7.022.09c अ॒स्मे ते॑ सन्तु स॒ख्या शि॒वानि॑ यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.022.09a ye ca̱ pūrva̱ ṛṣa̍yo̱ ye ca̱ nūtnā̱ indra̱ brahmā̍ṇi ja̱naya̍nta̱ viprā̍ḥ |
7.022.09c a̱sme te̍ santu sa̱khyā śi̱vāni̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.023.01a उदु॒ ब्रह्मा॑ण्यैरत श्रव॒स्येन्द्रं॑ सम॒र्ये म॑हया वसिष्ठ ।
7.023.01c आ यो विश्वा॑नि॒ शव॑सा त॒तानो॑पश्रो॒ता म॒ ईव॑तो॒ वचां॑सि ॥
7.023.01a ud u̱ brahmā̍ṇy airata śrava̱syendra̍ṁ sama̱rye ma̍hayā vasiṣṭha |
7.023.01c ā yo viśvā̍ni̱ śava̍sā ta̱tāno̍paśro̱tā ma̱ īva̍to̱ vacā̍ṁsi ||
7.023.02a अया॑मि॒ घोष॑ इन्द्र दे॒वजा॑मिरिर॒ज्यन्त॒ यच्छु॒रुधो॒ विवा॑चि ।
7.023.02c न॒हि स्वमायु॑श्चिकि॒ते जने॑षु॒ तानीदंहां॒स्यति॑ पर्ष्य॒स्मान् ॥
7.023.02a ayā̍mi̱ ghoṣa̍ indra de̱vajā̍mir ira̱jyanta̱ yac chu̱rudho̱ vivā̍ci |
7.023.02c na̱hi svam āyu̍ś ciki̱te jane̍ṣu̱ tānīd aṁhā̱ṁsy ati̍ parṣy a̱smān ||
7.023.03a यु॒जे रथं॑ ग॒वेष॑णं॒ हरि॑भ्या॒मुप॒ ब्रह्मा॑णि जुजुषा॒णम॑स्थुः ।
7.023.03c वि बा॑धिष्ट॒ स्य रोद॑सी महि॒त्वेन्द्रो॑ वृ॒त्राण्य॑प्र॒ती ज॑घ॒न्वान् ॥
7.023.03a yu̱je ratha̍ṁ ga̱veṣa̍ṇa̱ṁ hari̍bhyā̱m upa̱ brahmā̍ṇi jujuṣā̱ṇam a̍sthuḥ |
7.023.03c vi bā̍dhiṣṭa̱ sya roda̍sī mahi̱tvendro̍ vṛ̱trāṇy a̍pra̱tī ja̍gha̱nvān ||
7.023.04a आप॑श्चित्पिप्युः स्त॒र्यो॒३॒॑ न गावो॒ नक्ष॑न्नृ॒तं ज॑रि॒तार॑स्त इन्द्र ।
7.023.04c या॒हि वा॒युर्न नि॒युतो॑ नो॒ अच्छा॒ त्वं हि धी॒भिर्दय॑से॒ वि वाजा॑न् ॥
7.023.04a āpa̍ś cit pipyuḥ sta̱ryo̱3̱̍ na gāvo̱ nakṣa̍nn ṛ̱taṁ ja̍ri̱tāra̍s ta indra |
7.023.04c yā̱hi vā̱yur na ni̱yuto̍ no̱ acchā̱ tvaṁ hi dhī̱bhir daya̍se̱ vi vājā̍n ||
7.023.05a ते त्वा॒ मदा॑ इन्द्र मादयन्तु शु॒ष्मिणं॑ तुवि॒राध॑सं जरि॒त्रे ।
7.023.05c एको॑ देव॒त्रा दय॑से॒ हि मर्ता॑न॒स्मिञ्छू॑र॒ सव॑ने मादयस्व ॥
7.023.05a te tvā̱ madā̍ indra mādayantu śu̱ṣmiṇa̍ṁ tuvi̱rādha̍saṁ jari̱tre |
7.023.05c eko̍ deva̱trā daya̍se̱ hi martā̍n a̱smiñ chū̍ra̱ sava̍ne mādayasva ||
7.023.06a ए॒वेदिन्द्रं॒ वृष॑णं॒ वज्र॑बाहुं॒ वसि॑ष्ठासो अ॒भ्य॑र्चन्त्य॒र्कैः ।
7.023.06c स न॑ः स्तु॒तो वी॒रव॑द्धातु॒ गोम॑द्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.023.06a e̱ved indra̱ṁ vṛṣa̍ṇa̱ṁ vajra̍bāhu̱ṁ vasi̍ṣṭhāso a̱bhy a̍rcanty a̱rkaiḥ |
7.023.06c sa na̍ḥ stu̱to vī̱rava̍d dhātu̱ goma̍d yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.024.01a योनि॑ष्ट इन्द्र॒ सद॑ने अकारि॒ तमा नृभि॑ः पुरुहूत॒ प्र या॑हि ।
7.024.01c असो॒ यथा॑ नोऽवि॒ता वृ॒धे च॒ ददो॒ वसू॑नि म॒मद॑श्च॒ सोमै॑ः ॥
7.024.01a yoni̍ṣ ṭa indra̱ sada̍ne akāri̱ tam ā nṛbhi̍ḥ puruhūta̱ pra yā̍hi |
7.024.01c aso̱ yathā̍ no 'vi̱tā vṛ̱dhe ca̱ dado̱ vasū̍ni ma̱mada̍ś ca̱ somai̍ḥ ||
7.024.02a गृ॒भी॒तं ते॒ मन॑ इन्द्र द्वि॒बर्हा॑ः सु॒तः सोम॒ः परि॑षिक्ता॒ मधू॑नि ।
7.024.02c विसृ॑ष्टधेना भरते सुवृ॒क्तिरि॒यमिन्द्रं॒ जोहु॑वती मनी॒षा ॥
7.024.02a gṛ̱bhī̱taṁ te̱ mana̍ indra dvi̱barhā̍ḥ su̱taḥ soma̱ḥ pari̍ṣiktā̱ madhū̍ni |
7.024.02c visṛ̍ṣṭadhenā bharate suvṛ̱ktir i̱yam indra̱ṁ johu̍vatī manī̱ṣā ||
7.024.03a आ नो॑ दि॒व आ पृ॑थि॒व्या ऋ॑जीषिन्नि॒दं ब॒र्हिः सो॑म॒पेया॑य याहि ।
7.024.03c वह॑न्तु त्वा॒ हर॑यो म॒द्र्य॑ञ्चमाङ्गू॒षमच्छा॑ त॒वसं॒ मदा॑य ॥
7.024.03a ā no̍ di̱va ā pṛ̍thi̱vyā ṛ̍jīṣinn i̱dam ba̱rhiḥ so̍ma̱peyā̍ya yāhi |
7.024.03c vaha̍ntu tvā̱ hara̍yo ma̱drya̍ñcam āṅgū̱ṣam acchā̍ ta̱vasa̱m madā̍ya ||
7.024.04a आ नो॒ विश्वा॑भिरू॒तिभि॑ः स॒जोषा॒ ब्रह्म॑ जुषा॒णो ह॑र्यश्व याहि ।
7.024.04c वरी॑वृज॒त्स्थवि॑रेभिः सुशिप्रा॒स्मे दध॒द्वृष॑णं॒ शुष्म॑मिन्द्र ॥
7.024.04a ā no̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ sa̱joṣā̱ brahma̍ juṣā̱ṇo ha̍ryaśva yāhi |
7.024.04c varī̍vṛja̱t sthavi̍rebhiḥ suśiprā̱sme dadha̱d vṛṣa̍ṇa̱ṁ śuṣma̍m indra ||
7.024.05a ए॒ष स्तोमो॑ म॒ह उ॒ग्राय॒ वाहे॑ धु॒री॒३॒॑वात्यो॒ न वा॒जय॑न्नधायि ।
7.024.05c इन्द्र॑ त्वा॒यम॒र्क ई॑ट्टे॒ वसू॑नां दि॒वी॑व॒ द्यामधि॑ न॒ः श्रोम॑तं धाः ॥
7.024.05a e̱ṣa stomo̍ ma̱ha u̱grāya̱ vāhe̍ dhu̱rī̱3̱̍vātyo̱ na vā̱jaya̍nn adhāyi |
7.024.05c indra̍ tvā̱yam a̱rka ī̍ṭṭe̱ vasū̍nāṁ di̱vī̍va̱ dyām adhi̍ na̱ḥ śroma̍taṁ dhāḥ ||
7.024.06a ए॒वा न॑ इन्द्र॒ वार्य॑स्य पूर्धि॒ प्र ते॑ म॒हीं सु॑म॒तिं वे॑विदाम ।
7.024.06c इषं॑ पिन्व म॒घव॑द्भ्यः सु॒वीरां॑ यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.024.06a e̱vā na̍ indra̱ vārya̍sya pūrdhi̱ pra te̍ ma̱hīṁ su̍ma̱tiṁ ve̍vidāma |
7.024.06c iṣa̍m pinva ma̱ghava̍dbhyaḥ su̱vīrā̍ṁ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.025.01a आ ते॑ म॒ह इ॑न्द्रो॒त्यु॑ग्र॒ सम॑न्यवो॒ यत्स॒मर॑न्त॒ सेना॑ः ।
7.025.01c पता॑ति दि॒द्युन्नर्य॑स्य बा॒ह्वोर्मा ते॒ मनो॑ विष्व॒द्र्य१॒॑ग्वि चा॑रीत् ॥
7.025.01a ā te̍ ma̱ha i̍ndro̱ty u̍gra̱ sama̍nyavo̱ yat sa̱mara̍nta̱ senā̍ḥ |
7.025.01c patā̍ti di̱dyun narya̍sya bā̱hvor mā te̱ mano̍ viṣva̱drya1̱̍g vi cā̍rīt ||
7.025.02a नि दु॒र्ग इ॑न्द्र श्नथिह्य॒मित्राँ॑ अ॒भि ये नो॒ मर्ता॑सो अ॒मन्ति॑ ।
7.025.02c आ॒रे तं शंसं॑ कृणुहि निनि॒त्सोरा नो॑ भर स॒म्भर॑णं॒ वसू॑नाम् ॥
7.025.02a ni du̱rga i̍ndra śnathihy a̱mitrā̍m̐ a̱bhi ye no̱ martā̍so a̱manti̍ |
7.025.02c ā̱re taṁ śaṁsa̍ṁ kṛṇuhi nini̱tsor ā no̍ bhara sa̱mbhara̍ṇa̱ṁ vasū̍nām ||
7.025.03a श॒तं ते॑ शिप्रिन्नू॒तय॑ः सु॒दासे॑ स॒हस्रं॒ शंसा॑ उ॒त रा॒तिर॑स्तु ।
7.025.03c ज॒हि वध॑र्व॒नुषो॒ मर्त्य॑स्या॒स्मे द्यु॒म्नमधि॒ रत्नं॑ च धेहि ॥
7.025.03a śa̱taṁ te̍ śiprinn ū̱taya̍ḥ su̱dāse̍ sa̱hasra̱ṁ śaṁsā̍ u̱ta rā̱tir a̍stu |
7.025.03c ja̱hi vadha̍r va̱nuṣo̱ martya̍syā̱sme dyu̱mnam adhi̱ ratna̍ṁ ca dhehi ||
7.025.04a त्वाव॑तो॒ ही॑न्द्र॒ क्रत्वे॒ अस्मि॒ त्वाव॑तोऽवि॒तुः शू॑र रा॒तौ ।
7.025.04c विश्वेदहा॑नि तविषीव उग्रँ॒ ओक॑ः कृणुष्व हरिवो॒ न म॑र्धीः ॥
7.025.04a tvāva̍to̱ hī̍ndra̱ kratve̱ asmi̱ tvāva̍to 'vi̱tuḥ śū̍ra rā̱tau |
7.025.04c viśved ahā̍ni taviṣīva ugra̱m̐ oka̍ḥ kṛṇuṣva harivo̱ na ma̍rdhīḥ ||
7.025.05a कुत्सा॑ ए॒ते हर्य॑श्वाय शू॒षमिन्द्रे॒ सहो॑ दे॒वजू॑तमिया॒नाः ।
7.025.05c स॒त्रा कृ॑धि सु॒हना॑ शूर वृ॒त्रा व॒यं तरु॑त्राः सनुयाम॒ वाज॑म् ॥
7.025.05a kutsā̍ e̱te harya̍śvāya śū̱ṣam indre̱ saho̍ de̱vajū̍tam iyā̱nāḥ |
7.025.05c sa̱trā kṛ̍dhi su̱hanā̍ śūra vṛ̱trā va̱yaṁ taru̍trāḥ sanuyāma̱ vāja̍m ||
7.025.06a ए॒वा न॑ इन्द्र॒ वार्य॑स्य पूर्धि॒ प्र ते॑ म॒हीं सु॑म॒तिं वे॑विदाम ।
7.025.06c इषं॑ पिन्व म॒घव॑द्भ्यः सु॒वीरां॑ यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.025.06a e̱vā na̍ indra̱ vārya̍sya pūrdhi̱ pra te̍ ma̱hīṁ su̍ma̱tiṁ ve̍vidāma |
7.025.06c iṣa̍m pinva ma̱ghava̍dbhyaḥ su̱vīrā̍ṁ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.026.01a न सोम॒ इन्द्र॒मसु॑तो ममाद॒ नाब्र॑ह्माणो म॒घवा॑नं सु॒तास॑ः ।
7.026.01c तस्मा॑ उ॒क्थं ज॑नये॒ यज्जुजो॑षन्नृ॒वन्नवी॑यः शृ॒णव॒द्यथा॑ नः ॥
7.026.01a na soma̱ indra̱m asu̍to mamāda̱ nābra̍hmāṇo ma̱ghavā̍naṁ su̱tāsa̍ḥ |
7.026.01c tasmā̍ u̱kthaṁ ja̍naye̱ yaj jujo̍ṣan nṛ̱van navī̍yaḥ śṛ̱ṇava̱d yathā̍ naḥ ||
7.026.02a उ॒क्थौ॑क्थे॒ सोम॒ इन्द्रं॑ ममाद नी॒थेनी॑थे म॒घवा॑नं सु॒तास॑ः ।
7.026.02c यदीं॑ स॒बाध॑ः पि॒तरं॒ न पु॒त्राः स॑मा॒नद॑क्षा॒ अव॑से॒ हव॑न्ते ॥
7.026.02a u̱ktha-u̍kthe̱ soma̱ indra̍m mamāda nī̱the-nī̍the ma̱ghavā̍naṁ su̱tāsa̍ḥ |
7.026.02c yad ī̍ṁ sa̱bādha̍ḥ pi̱tara̱ṁ na pu̱trāḥ sa̍mā̱nada̍kṣā̱ ava̍se̱ hava̍nte ||
7.026.03a च॒कार॒ ता कृ॒णव॑न्नू॒नम॒न्या यानि॑ ब्रु॒वन्ति॑ वे॒धस॑ः सु॒तेषु॑ ।
7.026.03c जनी॑रिव॒ पति॒रेक॑ः समा॒नो नि मा॑मृजे॒ पुर॒ इन्द्र॒ः सु सर्वा॑ः ॥
7.026.03a ca̱kāra̱ tā kṛ̱ṇava̍n nū̱nam a̱nyā yāni̍ bru̱vanti̍ ve̱dhasa̍ḥ su̱teṣu̍ |
7.026.03c janī̍r iva̱ pati̱r eka̍ḥ samā̱no ni mā̍mṛje̱ pura̱ indra̱ḥ su sarvā̍ḥ ||
7.026.04a ए॒वा तमा॑हुरु॒त शृ॑ण्व॒ इन्द्र॒ एको॑ विभ॒क्ता त॒रणि॑र्म॒घाना॑म् ।
7.026.04c मि॒थ॒स्तुर॑ ऊ॒तयो॒ यस्य॑ पू॒र्वीर॒स्मे भ॒द्राणि॑ सश्चत प्रि॒याणि॑ ॥
7.026.04a e̱vā tam ā̍hur u̱ta śṛ̍ṇva̱ indra̱ eko̍ vibha̱ktā ta̱raṇi̍r ma̱ghānā̍m |
7.026.04c mi̱tha̱stura̍ ū̱tayo̱ yasya̍ pū̱rvīr a̱sme bha̱drāṇi̍ saścata pri̱yāṇi̍ ||
7.026.05a ए॒वा वसि॑ष्ठ॒ इन्द्र॑मू॒तये॒ नॄन्कृ॑ष्टी॒नां वृ॑ष॒भं सु॒ते गृ॑णाति ।
7.026.05c स॒ह॒स्रिण॒ उप॑ नो माहि॒ वाजा॑न्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.026.05a e̱vā vasi̍ṣṭha̱ indra̍m ū̱taye̱ nṝn kṛ̍ṣṭī̱nāṁ vṛ̍ṣa̱bhaṁ su̱te gṛ̍ṇāti |
7.026.05c sa̱ha̱sriṇa̱ upa̍ no māhi̱ vājā̍n yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.027.01a इन्द्रं॒ नरो॑ ने॒मधि॑ता हवन्ते॒ यत्पार्या॑ यु॒नज॑ते॒ धिय॒स्ताः ।
7.027.01c शूरो॒ नृषा॑ता॒ शव॑सश्चका॒न आ गोम॑ति व्र॒जे भ॑जा॒ त्वं न॑ः ॥
7.027.01a indra̱ṁ naro̍ ne̱madhi̍tā havante̱ yat pāryā̍ yu̱naja̍te̱ dhiya̱s tāḥ |
7.027.01c śūro̱ nṛṣā̍tā̱ śava̍saś cakā̱na ā goma̍ti vra̱je bha̍jā̱ tvaṁ na̍ḥ ||
7.027.02a य इ॑न्द्र॒ शुष्मो॑ मघवन्ते॒ अस्ति॒ शिक्षा॒ सखि॑भ्यः पुरुहूत॒ नृभ्य॑ः ।
7.027.02c त्वं हि दृ॒ळ्हा म॑घव॒न्विचे॑ता॒ अपा॑ वृधि॒ परि॑वृतं॒ न राध॑ः ॥
7.027.02a ya i̍ndra̱ śuṣmo̍ maghavan te̱ asti̱ śikṣā̱ sakhi̍bhyaḥ puruhūta̱ nṛbhya̍ḥ |
7.027.02c tvaṁ hi dṛ̱ḻhā ma̍ghava̱n vice̍tā̱ apā̍ vṛdhi̱ pari̍vṛta̱ṁ na rādha̍ḥ ||
7.027.03a इन्द्रो॒ राजा॒ जग॑तश्चर्षणी॒नामधि॒ क्षमि॒ विषु॑रूपं॒ यदस्ति॑ ।
7.027.03c ततो॑ ददाति दा॒शुषे॒ वसू॑नि॒ चोद॒द्राध॒ उप॑स्तुतश्चिद॒र्वाक् ॥
7.027.03a indro̱ rājā̱ jaga̍taś carṣaṇī̱nām adhi̱ kṣami̱ viṣu̍rūpa̱ṁ yad asti̍ |
7.027.03c tato̍ dadāti dā̱śuṣe̱ vasū̍ni̱ coda̱d rādha̱ upa̍stutaś cid a̱rvāk ||
7.027.04a नू चि॑न्न॒ इन्द्रो॑ म॒घवा॒ सहू॑ती दा॒नो वाजं॒ नि य॑मते न ऊ॒ती ।
7.027.04c अनू॑ना॒ यस्य॒ दक्षि॑णा पी॒पाय॑ वा॒मं नृभ्यो॑ अ॒भिवी॑ता॒ सखि॑भ्यः ॥
7.027.04a nū ci̍n na̱ indro̍ ma̱ghavā̱ sahū̍tī dā̱no vāja̱ṁ ni ya̍mate na ū̱tī |
7.027.04c anū̍nā̱ yasya̱ dakṣi̍ṇā pī̱pāya̍ vā̱maṁ nṛbhyo̍ a̱bhivī̍tā̱ sakhi̍bhyaḥ ||
7.027.05a नू इ॑न्द्र रा॒ये वरि॑वस्कृधी न॒ आ ते॒ मनो॑ ववृत्याम म॒घाय॑ ।
7.027.05c गोम॒दश्वा॑व॒द्रथ॑व॒द्व्यन्तो॑ यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.027.05a nū i̍ndra rā̱ye vari̍vas kṛdhī na̱ ā te̱ mano̍ vavṛtyāma ma̱ghāya̍ |
7.027.05c goma̱d aśvā̍va̱d ratha̍va̱d vyanto̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.028.01a ब्रह्मा॑ ण इ॒न्द्रोप॑ याहि वि॒द्वान॒र्वाञ्च॑स्ते॒ हर॑यः सन्तु यु॒क्ताः ।
7.028.01c विश्वे॑ चि॒द्धि त्वा॑ वि॒हव॑न्त॒ मर्ता॑ अ॒स्माक॒मिच्छृ॑णुहि विश्वमिन्व ॥
7.028.01a brahmā̍ ṇa i̱ndropa̍ yāhi vi̱dvān a̱rvāñca̍s te̱ hara̍yaḥ santu yu̱ktāḥ |
7.028.01c viśve̍ ci̱d dhi tvā̍ vi̱hava̍nta̱ martā̍ a̱smāka̱m ic chṛ̍ṇuhi viśvaminva ||
7.028.02a हवं॑ त इन्द्र महि॒मा व्या॑न॒ड्ब्रह्म॒ यत्पासि॑ शवसि॒न्नृषी॑णाम् ।
7.028.02c आ यद्वज्रं॑ दधि॒षे हस्त॑ उग्र घो॒रः सन्क्रत्वा॑ जनिष्ठा॒ अषा॑ळ्हः ॥
7.028.02a hava̍ṁ ta indra mahi̱mā vy ā̍na̱ḍ brahma̱ yat pāsi̍ śavasi̱nn ṛṣī̍ṇām |
7.028.02c ā yad vajra̍ṁ dadhi̱ṣe hasta̍ ugra gho̱raḥ san kratvā̍ janiṣṭhā̱ aṣā̍ḻhaḥ ||
7.028.03a तव॒ प्रणी॑तीन्द्र॒ जोहु॑वाना॒न्सं यन्नॄन्न रोद॑सी नि॒नेथ॑ ।
7.028.03c म॒हे क्ष॒त्राय॒ शव॑से॒ हि ज॒ज्ञेऽतू॑तुजिं चि॒त्तूतु॑जिरशिश्नत् ॥
7.028.03a tava̱ praṇī̍tīndra̱ johu̍vānā̱n saṁ yan nṝn na roda̍sī ni̱netha̍ |
7.028.03c ma̱he kṣa̱trāya̱ śava̍se̱ hi ja̱jñe 'tū̍tujiṁ ci̱t tūtu̍jir aśiśnat ||
7.028.04a ए॒भिर्न॑ इ॒न्द्राह॑भिर्दशस्य दुर्मि॒त्रासो॒ हि क्षि॒तय॒ः पव॑न्ते ।
7.028.04c प्रति॒ यच्चष्टे॒ अनृ॑तमने॒ना अव॑ द्वि॒ता वरु॑णो मा॒यी न॑ः सात् ॥
7.028.04a e̱bhir na̍ i̱ndrāha̍bhir daśasya durmi̱trāso̱ hi kṣi̱taya̱ḥ pava̍nte |
7.028.04c prati̱ yac caṣṭe̱ anṛ̍tam ane̱nā ava̍ dvi̱tā varu̍ṇo mā̱yī na̍ḥ sāt ||
7.028.05a वो॒चेमेदिन्द्रं॑ म॒घवा॑नमेनं म॒हो रा॒यो राध॑सो॒ यद्दद॑न्नः ।
7.028.05c यो अर्च॑तो॒ ब्रह्म॑कृति॒मवि॑ष्ठो यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.028.05a vo̱cemed indra̍m ma̱ghavā̍nam enam ma̱ho rā̱yo rādha̍so̱ yad dada̍n naḥ |
7.028.05c yo arca̍to̱ brahma̍kṛti̱m avi̍ṣṭho yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.029.01a अ॒यं सोम॑ इन्द्र॒ तुभ्यं॑ सुन्व॒ आ तु प्र या॑हि हरिव॒स्तदो॑काः ।
7.029.01c पिबा॒ त्व१॒॑स्य सुषु॑तस्य॒ चारो॒र्ददो॑ म॒घानि॑ मघवन्निया॒नः ॥
7.029.01a a̱yaṁ soma̍ indra̱ tubhya̍ṁ sunva̱ ā tu pra yā̍hi hariva̱s tado̍kāḥ |
7.029.01c pibā̱ tv a1̱̍sya suṣu̍tasya̱ cāro̱r dado̍ ma̱ghāni̍ maghavann iyā̱naḥ ||
7.029.02a ब्रह्म॑न्वीर॒ ब्रह्म॑कृतिं जुषा॒णो॑ऽर्वाची॒नो हरि॑भिर्याहि॒ तूय॑म् ।
7.029.02c अ॒स्मिन्नू॒ षु सव॑ने मादय॒स्वोप॒ ब्रह्मा॑णि शृणव इ॒मा न॑ः ॥
7.029.02a brahma̍n vīra̱ brahma̍kṛtiṁ juṣā̱ṇo̍ 'rvācī̱no hari̍bhir yāhi̱ tūya̍m |
7.029.02c a̱sminn ū̱ ṣu sava̍ne mādaya̱svopa̱ brahmā̍ṇi śṛṇava i̱mā na̍ḥ ||
7.029.03a का ते॑ अ॒स्त्यरं॑कृतिः सू॒क्तैः क॒दा नू॒नं ते॑ मघवन्दाशेम ।
7.029.03c विश्वा॑ म॒तीरा त॑तने त्वा॒याधा॑ म इन्द्र शृणवो॒ हवे॒मा ॥
7.029.03a kā te̍ a̱sty ara̍ṁkṛtiḥ sū̱ktaiḥ ka̱dā nū̱naṁ te̍ maghavan dāśema |
7.029.03c viśvā̍ ma̱tīr ā ta̍tane tvā̱yādhā̍ ma indra śṛṇavo̱ have̱mā ||
7.029.04a उ॒तो घा॒ ते पु॑रु॒ष्या॒३॒॑ इदा॑स॒न्येषां॒ पूर्वे॑षा॒मशृ॑णो॒र्ऋषी॑णाम् ।
7.029.04c अधा॒हं त्वा॑ मघवञ्जोहवीमि॒ त्वं न॑ इन्द्रासि॒ प्रम॑तिः पि॒तेव॑ ॥
7.029.04a u̱to ghā̱ te pu̍ru̱ṣyā̱3̱̍ id ā̍sa̱n yeṣā̱m pūrve̍ṣā̱m aśṛ̍ṇo̱r ṛṣī̍ṇām |
7.029.04c adhā̱haṁ tvā̍ maghavañ johavīmi̱ tvaṁ na̍ indrāsi̱ prama̍tiḥ pi̱teva̍ ||
7.029.05a वो॒चेमेदिन्द्रं॑ म॒घवा॑नमेनं म॒हो रा॒यो राध॑सो॒ यद्दद॑न्नः ।
7.029.05c यो अर्च॑तो॒ ब्रह्म॑कृति॒मवि॑ष्ठो यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.029.05a vo̱cemed indra̍m ma̱ghavā̍nam enam ma̱ho rā̱yo rādha̍so̱ yad dada̍n naḥ |
7.029.05c yo arca̍to̱ brahma̍kṛti̱m avi̍ṣṭho yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.030.01a आ नो॑ देव॒ शव॑सा याहि शुष्मि॒न्भवा॑ वृ॒ध इ॑न्द्र रा॒यो अ॒स्य ।
7.030.01c म॒हे नृ॒म्णाय॑ नृपते सुवज्र॒ महि॑ क्ष॒त्राय॒ पौंस्या॑य शूर ॥
7.030.01a ā no̍ deva̱ śava̍sā yāhi śuṣmi̱n bhavā̍ vṛ̱dha i̍ndra rā̱yo a̱sya |
7.030.01c ma̱he nṛ̱mṇāya̍ nṛpate suvajra̱ mahi̍ kṣa̱trāya̱ pauṁsyā̍ya śūra ||
7.030.02a हव॑न्त उ त्वा॒ हव्यं॒ विवा॑चि त॒नूषु॒ शूरा॒ः सूर्य॑स्य सा॒तौ ।
7.030.02c त्वं विश्वे॑षु॒ सेन्यो॒ जने॑षु॒ त्वं वृ॒त्राणि॑ रन्धया सु॒हन्तु॑ ॥
7.030.02a hava̍nta u tvā̱ havya̱ṁ vivā̍ci ta̱nūṣu̱ śūrā̱ḥ sūrya̍sya sā̱tau |
7.030.02c tvaṁ viśve̍ṣu̱ senyo̱ jane̍ṣu̱ tvaṁ vṛ̱trāṇi̍ randhayā su̱hantu̍ ||
7.030.03a अहा॒ यदि॑न्द्र सु॒दिना॑ व्यु॒च्छान्दधो॒ यत्के॒तुमु॑प॒मं स॒मत्सु॑ ।
7.030.03c न्य१॒॑ग्निः सी॑द॒दसु॑रो॒ न होता॑ हुवा॒नो अत्र॑ सु॒भगा॑य दे॒वान् ॥
7.030.03a ahā̱ yad i̍ndra su̱dinā̍ vyu̱cchān dadho̱ yat ke̱tum u̍pa̱maṁ sa̱matsu̍ |
7.030.03c ny a1̱̍gniḥ sī̍da̱d asu̍ro̱ na hotā̍ huvā̱no atra̍ su̱bhagā̍ya de̱vān ||
7.030.04a व॒यं ते त॑ इन्द्र॒ ये च॑ देव॒ स्तव॑न्त शूर॒ दद॑तो म॒घानि॑ ।
7.030.04c यच्छा॑ सू॒रिभ्य॑ उप॒मं वरू॑थं स्वा॒भुवो॑ जर॒णाम॑श्नवन्त ॥
7.030.04a va̱yaṁ te ta̍ indra̱ ye ca̍ deva̱ stava̍nta śūra̱ dada̍to ma̱ghāni̍ |
7.030.04c yacchā̍ sū̱ribhya̍ upa̱maṁ varū̍thaṁ svā̱bhuvo̍ jara̱ṇām a̍śnavanta ||
7.030.05a वो॒चेमेदिन्द्रं॑ म॒घवा॑नमेनं म॒हो रा॒यो राध॑सो॒ यद्दद॑न्नः ।
7.030.05c यो अर्च॑तो॒ ब्रह्म॑कृति॒मवि॑ष्ठो यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.030.05a vo̱cemed indra̍m ma̱ghavā̍nam enam ma̱ho rā̱yo rādha̍so̱ yad dada̍n naḥ |
7.030.05c yo arca̍to̱ brahma̍kṛti̱m avi̍ṣṭho yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.031.01a प्र व॒ इन्द्रा॑य॒ माद॑नं॒ हर्य॑श्वाय गायत ।
7.031.01c सखा॑यः सोम॒पाव्ने॑ ॥
7.031.01a pra va̱ indrā̍ya̱ māda̍na̱ṁ harya̍śvāya gāyata |
7.031.01c sakhā̍yaḥ soma̱pāvne̍ ||
7.031.02a शंसेदु॒क्थं सु॒दान॑व उ॒त द्यु॒क्षं यथा॒ नर॑ः ।
7.031.02c च॒कृ॒मा स॒त्यरा॑धसे ॥
7.031.02a śaṁsed u̱kthaṁ su̱dāna̍va u̱ta dyu̱kṣaṁ yathā̱ nara̍ḥ |
7.031.02c ca̱kṛ̱mā sa̱tyarā̍dhase ||
7.031.03a त्वं न॑ इन्द्र वाज॒युस्त्वं ग॒व्युः श॑तक्रतो ।
7.031.03c त्वं हि॑रण्य॒युर्व॑सो ॥
7.031.03a tvaṁ na̍ indra vāja̱yus tvaṁ ga̱vyuḥ śa̍takrato |
7.031.03c tvaṁ hi̍raṇya̱yur va̍so ||
7.031.04a व॒यमि॑न्द्र त्वा॒यवो॒ऽभि प्र णो॑नुमो वृषन् ।
7.031.04c वि॒द्धी त्व१॒॑स्य नो॑ वसो ॥
7.031.04a va̱yam i̍ndra tvā̱yavo̱ 'bhi pra ṇo̍numo vṛṣan |
7.031.04c vi̱ddhī tv a1̱̍sya no̍ vaso ||
7.031.05a मा नो॑ नि॒दे च॒ वक्त॑वे॒ऽर्यो र॑न्धी॒ररा॑व्णे ।
7.031.05c त्वे अपि॒ क्रतु॒र्मम॑ ॥
7.031.05a mā no̍ ni̱de ca̱ vakta̍ve̱ 'ryo ra̍ndhī̱r arā̍vṇe |
7.031.05c tve api̱ kratu̱r mama̍ ||
7.031.06a त्वं वर्मा॑सि स॒प्रथ॑ः पुरोयो॒धश्च॑ वृत्रहन् ।
7.031.06c त्वया॒ प्रति॑ ब्रुवे यु॒जा ॥
7.031.06a tvaṁ varmā̍si sa̱pratha̍ḥ puroyo̱dhaś ca̍ vṛtrahan |
7.031.06c tvayā̱ prati̍ bruve yu̱jā ||
7.031.07a म॒हाँ उ॒तासि॒ यस्य॒ तेऽनु॑ स्व॒धाव॑री॒ सह॑ः ।
7.031.07c म॒म्नाते॑ इन्द्र॒ रोद॑सी ॥
7.031.07a ma̱hām̐ u̱tāsi̱ yasya̱ te 'nu̍ sva̱dhāva̍rī̱ saha̍ḥ |
7.031.07c ma̱mnāte̍ indra̱ roda̍sī ||
7.031.08a तं त्वा॑ म॒रुत्व॑ती॒ परि॒ भुव॒द्वाणी॑ स॒याव॑री ।
7.031.08c नक्ष॑माणा स॒ह द्युभि॑ः ॥
7.031.08a taṁ tvā̍ ma̱rutva̍tī̱ pari̱ bhuva̱d vāṇī̍ sa̱yāva̍rī |
7.031.08c nakṣa̍māṇā sa̱ha dyubhi̍ḥ ||
7.031.09a ऊ॒र्ध्वास॒स्त्वान्विन्द॑वो॒ भुव॑न्द॒स्ममुप॒ द्यवि॑ ।
7.031.09c सं ते॑ नमन्त कृ॒ष्टय॑ः ॥
7.031.09a ū̱rdhvāsa̱s tvānv inda̍vo̱ bhuva̍n da̱smam upa̱ dyavi̍ |
7.031.09c saṁ te̍ namanta kṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||
7.031.10a प्र वो॑ म॒हे म॑हि॒वृधे॑ भरध्वं॒ प्रचे॑तसे॒ प्र सु॑म॒तिं कृ॑णुध्वम् ।
7.031.10c विश॑ः पू॒र्वीः प्र च॑रा चर्षणि॒प्राः ॥
7.031.10a pra vo̍ ma̱he ma̍hi̱vṛdhe̍ bharadhva̱m prace̍tase̱ pra su̍ma̱tiṁ kṛ̍ṇudhvam |
7.031.10c viśa̍ḥ pū̱rvīḥ pra ca̍rā carṣaṇi̱prāḥ ||
7.031.11a उ॒रु॒व्यच॑से म॒हिने॑ सुवृ॒क्तिमिन्द्रा॑य॒ ब्रह्म॑ जनयन्त॒ विप्रा॑ः ।
7.031.11c तस्य॑ व्र॒तानि॒ न मि॑नन्ति॒ धीरा॑ः ॥
7.031.11a u̱ru̱vyaca̍se ma̱hine̍ suvṛ̱ktim indrā̍ya̱ brahma̍ janayanta̱ viprā̍ḥ |
7.031.11c tasya̍ vra̱tāni̱ na mi̍nanti̱ dhīrā̍ḥ ||
7.031.12a इन्द्रं॒ वाणी॒रनु॑त्तमन्युमे॒व स॒त्रा राजा॑नं दधिरे॒ सह॑ध्यै ।
7.031.12c हर्य॑श्वाय बर्हया॒ समा॒पीन् ॥
7.031.12a indra̱ṁ vāṇī̱r anu̍ttamanyum e̱va sa̱trā rājā̍naṁ dadhire̱ saha̍dhyai |
7.031.12c harya̍śvāya barhayā̱ sam ā̱pīn ||


7.032.01a मो षु त्वा॑ वा॒घत॑श्च॒नारे अ॒स्मन्नि री॑रमन् ।
7.032.01c आ॒रात्ता॑च्चित्सध॒मादं॑ न॒ आ ग॑ही॒ह वा॒ सन्नुप॑ श्रुधि ॥
7.032.01a mo ṣu tvā̍ vā̱ghata̍ś ca̱nāre a̱sman ni rī̍raman |
7.032.01c ā̱rāttā̍c cit sadha̱māda̍ṁ na̱ ā ga̍hī̱ha vā̱ sann upa̍ śrudhi ||
7.032.02a इ॒मे हि ते॑ ब्रह्म॒कृत॑ः सु॒ते सचा॒ मधौ॒ न मक्ष॒ आस॑ते ।
7.032.02c इन्द्रे॒ कामं॑ जरि॒तारो॑ वसू॒यवो॒ रथे॒ न पाद॒मा द॑धुः ॥
7.032.02a i̱me hi te̍ brahma̱kṛta̍ḥ su̱te sacā̱ madhau̱ na makṣa̱ āsa̍te |
7.032.02c indre̱ kāma̍ṁ jari̱tāro̍ vasū̱yavo̱ rathe̱ na pāda̱m ā da̍dhuḥ ||
7.032.03 रा॒यस्का॑मो॒ वज्र॑हस्तं सु॒दक्षि॑णं पु॒त्रो न पि॒तरं॑ हुवे ॥
7.032.03 rā̱yaskā̍mo̱ vajra̍hastaṁ su̱dakṣi̍ṇam pu̱tro na pi̱tara̍ṁ huve ||
7.032.04a इ॒म इन्द्रा॑य सुन्विरे॒ सोमा॑सो॒ दध्या॑शिरः ।
7.032.04c ताँ आ मदा॑य वज्रहस्त पी॒तये॒ हरि॑भ्यां या॒ह्योक॒ आ ॥
7.032.04a i̱ma indrā̍ya sunvire̱ somā̍so̱ dadhyā̍śiraḥ |
7.032.04c tām̐ ā madā̍ya vajrahasta pī̱taye̱ hari̍bhyāṁ yā̱hy oka̱ ā ||
7.032.05a श्रव॒च्छ्रुत्क॑र्ण ईयते॒ वसू॑नां॒ नू चि॑न्नो मर्धिष॒द्गिर॑ः ।
7.032.05c स॒द्यश्चि॒द्यः स॒हस्रा॑णि श॒ता दद॒न्नकि॒र्दित्स॑न्त॒मा मि॑नत् ॥
7.032.05a śrava̱c chrutka̍rṇa īyate̱ vasū̍nā̱ṁ nū ci̍n no mardhiṣa̱d gira̍ḥ |
7.032.05c sa̱dyaś ci̱d yaḥ sa̱hasrā̍ṇi śa̱tā dada̱n naki̱r ditsa̍nta̱m ā mi̍nat ||
7.032.06a स वी॒रो अप्र॑तिष्कुत॒ इन्द्रे॑ण शूशुवे॒ नृभि॑ः ।
7.032.06c यस्ते॑ गभी॒रा सव॑नानि वृत्रहन्सु॒नोत्या च॒ धाव॑ति ॥
7.032.06a sa vī̱ro apra̍tiṣkuta̱ indre̍ṇa śūśuve̱ nṛbhi̍ḥ |
7.032.06c yas te̍ gabhī̱rā sava̍nāni vṛtrahan su̱noty ā ca̱ dhāva̍ti ||
7.032.07a भवा॒ वरू॑थं मघवन्म॒घोनां॒ यत्स॒मजा॑सि॒ शर्ध॑तः ।
7.032.07c वि त्वाह॑तस्य॒ वेद॑नं भजेम॒ह्या दू॒णाशो॑ भरा॒ गय॑म् ॥
7.032.07a bhavā̱ varū̍tham maghavan ma̱ghonā̱ṁ yat sa̱majā̍si̱ śardha̍taḥ |
7.032.07c vi tvāha̍tasya̱ veda̍nam bhajema̱hy ā dū̱ṇāśo̍ bharā̱ gaya̍m ||
7.032.08a सु॒नोता॑ सोम॒पाव्ने॒ सोम॒मिन्द्रा॑य व॒ज्रिणे॑ ।
7.032.08c पच॑ता प॒क्तीरव॑से कृणु॒ध्वमित्पृ॒णन्नित्पृ॑ण॒ते मय॑ः ॥
7.032.08a su̱notā̍ soma̱pāvne̱ soma̱m indrā̍ya va̱jriṇe̍ |
7.032.08c paca̍tā pa̱ktīr ava̍se kṛṇu̱dhvam it pṛ̱ṇann it pṛ̍ṇa̱te maya̍ḥ ||
7.032.09a मा स्रे॑धत सोमिनो॒ दक्ष॑ता म॒हे कृ॑णु॒ध्वं रा॒य आ॒तुजे॑ ।
7.032.09c त॒रणि॒रिज्ज॑यति॒ क्षेति॒ पुष्य॑ति॒ न दे॒वास॑ः कव॒त्नवे॑ ॥
7.032.09a mā sre̍dhata somino̱ dakṣa̍tā ma̱he kṛ̍ṇu̱dhvaṁ rā̱ya ā̱tuje̍ |
7.032.09c ta̱raṇi̱r ij ja̍yati̱ kṣeti̱ puṣya̍ti̱ na de̱vāsa̍ḥ kava̱tnave̍ ||
7.032.10a नकि॑ः सु॒दासो॒ रथं॒ पर्या॑स॒ न री॑रमत् ।
7.032.10c इन्द्रो॒ यस्या॑वि॒ता यस्य॑ म॒रुतो॒ गम॒त्स गोम॑ति व्र॒जे ॥
7.032.10a naki̍ḥ su̱dāso̱ ratha̱m pary ā̍sa̱ na rī̍ramat |
7.032.10c indro̱ yasyā̍vi̱tā yasya̍ ma̱ruto̱ gama̱t sa goma̍ti vra̱je ||
7.032.11a गम॒द्वाजं॑ वा॒जय॑न्निन्द्र॒ मर्त्यो॒ यस्य॒ त्वम॑वि॒ता भुव॑ः ।
7.032.11c अ॒स्माकं॑ बोध्यवि॒ता रथा॑नाम॒स्माकं॑ शूर नृ॒णाम् ॥
7.032.11a gama̱d vāja̍ṁ vā̱jaya̍nn indra̱ martyo̱ yasya̱ tvam a̍vi̱tā bhuva̍ḥ |
7.032.11c a̱smāka̍m bodhy avi̱tā rathā̍nām a̱smāka̍ṁ śūra nṛ̱ṇām ||
7.032.12a उदिन्न्व॑स्य रिच्य॒तेंऽशो॒ धनं॒ न जि॒ग्युष॑ः ।
7.032.12c य इन्द्रो॒ हरि॑वा॒न्न द॑भन्ति॒ तं रिपो॒ दक्षं॑ दधाति सो॒मिनि॑ ॥
7.032.12a ud in nv a̍sya ricya̱te 'ṁśo̱ dhana̱ṁ na ji̱gyuṣa̍ḥ |
7.032.12c ya indro̱ hari̍vā̱n na da̍bhanti̱ taṁ ripo̱ dakṣa̍ṁ dadhāti so̱mini̍ ||
7.032.13a मन्त्र॒मख॑र्वं॒ सुधि॑तं सु॒पेश॑सं॒ दधा॑त य॒ज्ञिये॒ष्वा ।
7.032.13c पू॒र्वीश्च॒न प्रसि॑तयस्तरन्ति॒ तं य इन्द्रे॒ कर्म॑णा॒ भुव॑त् ॥
7.032.13a mantra̱m akha̍rva̱ṁ sudhi̍taṁ su̱peśa̍sa̱ṁ dadhā̍ta ya̱jñiye̱ṣv ā |
7.032.13c pū̱rvīś ca̱na prasi̍tayas taranti̱ taṁ ya indre̱ karma̍ṇā̱ bhuva̍t ||
7.032.14a कस्तमि॑न्द्र॒ त्वाव॑सु॒मा मर्त्यो॑ दधर्षति ।
7.032.14c श्र॒द्धा इत्ते॑ मघव॒न्पार्ये॑ दि॒वि वा॒जी वाजं॑ सिषासति ॥
7.032.14a kas tam i̍ndra̱ tvāva̍su̱m ā martyo̍ dadharṣati |
7.032.14c śra̱ddhā it te̍ maghava̱n pārye̍ di̱vi vā̱jī vāja̍ṁ siṣāsati ||
7.032.15a म॒घोन॑ः स्म वृत्र॒हत्ये॑षु चोदय॒ ये दद॑ति प्रि॒या वसु॑ ।
7.032.15c तव॒ प्रणी॑ती हर्यश्व सू॒रिभि॒र्विश्वा॑ तरेम दुरि॒ता ॥
7.032.15a ma̱ghona̍ḥ sma vṛtra̱hatye̍ṣu codaya̱ ye dada̍ti pri̱yā vasu̍ |
7.032.15c tava̱ praṇī̍tī haryaśva sū̱ribhi̱r viśvā̍ tarema duri̱tā ||
7.032.16a तवेदि॑न्द्राव॒मं वसु॒ त्वं पु॑ष्यसि मध्य॒मम् ।
7.032.16c स॒त्रा विश्व॑स्य पर॒मस्य॑ राजसि॒ नकि॑ष्ट्वा॒ गोषु॑ वृण्वते ॥
7.032.16a taved i̍ndrāva̱maṁ vasu̱ tvam pu̍ṣyasi madhya̱mam |
7.032.16c sa̱trā viśva̍sya para̱masya̍ rājasi̱ naki̍ṣ ṭvā̱ goṣu̍ vṛṇvate ||
7.032.17a त्वं विश्व॑स्य धन॒दा अ॑सि श्रु॒तो य ईं॒ भव॑न्त्या॒जय॑ः ।
7.032.17c तवा॒यं विश्व॑ः पुरुहूत॒ पार्थि॑वोऽव॒स्युर्नाम॑ भिक्षते ॥
7.032.17a tvaṁ viśva̍sya dhana̱dā a̍si śru̱to ya ī̱m bhava̍nty ā̱jaya̍ḥ |
7.032.17c tavā̱yaṁ viśva̍ḥ puruhūta̱ pārthi̍vo 'va̱syur nāma̍ bhikṣate ||
7.032.18a यदि॑न्द्र॒ याव॑त॒स्त्वमे॒ताव॑द॒हमीशी॑य ।
7.032.18c स्तो॒तार॒मिद्दि॑धिषेय रदावसो॒ न पा॑प॒त्वाय॑ रासीय ॥
7.032.18a yad i̍ndra̱ yāva̍ta̱s tvam e̱tāva̍d a̱ham īśī̍ya |
7.032.18c sto̱tāra̱m id di̍dhiṣeya radāvaso̱ na pā̍pa̱tvāya̍ rāsīya ||
7.032.19a शिक्षे॑य॒मिन्म॑हय॒ते दि॒वेदि॑वे रा॒य आ कु॑हचि॒द्विदे॑ ।
7.032.19c न॒हि त्वद॒न्यन्म॑घवन्न॒ आप्यं॒ वस्यो॒ अस्ति॑ पि॒ता च॒न ॥
7.032.19a śikṣe̍ya̱m in ma̍haya̱te di̱ve-di̍ve rā̱ya ā ku̍haci̱dvide̍ |
7.032.19c na̱hi tvad a̱nyan ma̍ghavan na̱ āpya̱ṁ vasyo̱ asti̍ pi̱tā ca̱na ||
7.032.20a त॒रणि॒रित्सि॑षासति॒ वाजं॒ पुरं॑ध्या यु॒जा ।
7.032.20c आ व॒ इन्द्रं॑ पुरुहू॒तं न॑मे गि॒रा ने॒मिं तष्टे॑व सु॒द्र्व॑म् ॥
7.032.20a ta̱raṇi̱r it si̍ṣāsati̱ vāja̱m pura̍ṁdhyā yu̱jā |
7.032.20c ā va̱ indra̍m puruhū̱taṁ na̍me gi̱rā ne̱miṁ taṣṭe̍va su̱drva̍m ||
7.032.21a न दु॑ष्टु॒ती मर्त्यो॑ विन्दते॒ वसु॒ न स्रेध॑न्तं र॒यिर्न॑शत् ।
7.032.21c सु॒शक्ति॒रिन्म॑घव॒न्तुभ्यं॒ माव॑ते दे॒ष्णं यत्पार्ये॑ दि॒वि ॥
7.032.21a na du̍ṣṭu̱tī martyo̍ vindate̱ vasu̱ na sredha̍ntaṁ ra̱yir na̍śat |
7.032.21c su̱śakti̱r in ma̍ghava̱n tubhya̱m māva̍te de̱ṣṇaṁ yat pārye̍ di̱vi ||
7.032.22a अ॒भि त्वा॑ शूर नोनु॒मोऽदु॑ग्धा इव धे॒नव॑ः ।
7.032.22c ईशा॑नम॒स्य जग॑तः स्व॒र्दृश॒मीशा॑नमिन्द्र त॒स्थुष॑ः ॥
7.032.22a a̱bhi tvā̍ śūra nonu̱mo 'du̍gdhā iva dhe̱nava̍ḥ |
7.032.22c īśā̍nam a̱sya jaga̍taḥ sva̱rdṛśa̱m īśā̍nam indra ta̱sthuṣa̍ḥ ||
7.032.23a न त्वावाँ॑ अ॒न्यो दि॒व्यो न पार्थि॑वो॒ न जा॒तो न ज॑निष्यते ।
7.032.23c अ॒श्वा॒यन्तो॑ मघवन्निन्द्र वा॒जिनो॑ ग॒व्यन्त॑स्त्वा हवामहे ॥
7.032.23a na tvāvā̍m̐ a̱nyo di̱vyo na pārthi̍vo̱ na jā̱to na ja̍niṣyate |
7.032.23c a̱śvā̱yanto̍ maghavann indra vā̱jino̍ ga̱vyanta̍s tvā havāmahe ||
7.032.24a अ॒भी ष॒तस्तदा भ॒रेन्द्र॒ ज्याय॒ः कनी॑यसः ।
7.032.24c पु॒रू॒वसु॒र्हि म॑घवन्स॒नादसि॒ भरे॑भरे च॒ हव्य॑ः ॥
7.032.24a a̱bhī ṣa̱tas tad ā bha̱rendra̱ jyāya̱ḥ kanī̍yasaḥ |
7.032.24c pu̱rū̱vasu̱r hi ma̍ghavan sa̱nād asi̱ bhare̍-bhare ca̱ havya̍ḥ ||
7.032.25a परा॑ णुदस्व मघवन्न॒मित्रा॑न्सु॒वेदा॑ नो॒ वसू॑ कृधि ।
7.032.25c अ॒स्माकं॑ बोध्यवि॒ता म॑हाध॒ने भवा॑ वृ॒धः सखी॑नाम् ॥
7.032.25a parā̍ ṇudasva maghavann a̱mitrā̍n su̱vedā̍ no̱ vasū̍ kṛdhi |
7.032.25c a̱smāka̍m bodhy avi̱tā ma̍hādha̱ne bhavā̍ vṛ̱dhaḥ sakhī̍nām ||
7.032.26a इन्द्र॒ क्रतुं॑ न॒ आ भ॑र पि॒ता पु॒त्रेभ्यो॒ यथा॑ ।
7.032.26c शिक्षा॑ णो अ॒स्मिन्पु॑रुहूत॒ याम॑नि जी॒वा ज्योति॑रशीमहि ॥
7.032.26a indra̱ kratu̍ṁ na̱ ā bha̍ra pi̱tā pu̱trebhyo̱ yathā̍ |
7.032.26c śikṣā̍ ṇo a̱smin pu̍ruhūta̱ yāma̍ni jī̱vā jyoti̍r aśīmahi ||
7.032.27a मा नो॒ अज्ञा॑ता वृ॒जना॑ दुरा॒ध्यो॒३॒॑ माशि॑वासो॒ अव॑ क्रमुः ।
7.032.27c त्वया॑ व॒यं प्र॒वत॒ः शश्व॑तीर॒पोऽति॑ शूर तरामसि ॥
7.032.27a mā no̱ ajñā̍tā vṛ̱janā̍ durā̱dhyo̱3̱̍ māśi̍vāso̱ ava̍ kramuḥ |
7.032.27c tvayā̍ va̱yam pra̱vata̱ḥ śaśva̍tīr a̱po 'ti̍ śūra tarāmasi ||


7.033.01a श्वि॒त्यञ्चो॑ मा दक्षिण॒तस्क॑पर्दा धियंजि॒न्वासो॑ अ॒भि हि प्र॑म॒न्दुः ।
7.033.01c उ॒त्तिष्ठ॑न्वोचे॒ परि॑ ब॒र्हिषो॒ नॄन्न मे॑ दू॒रादवि॑तवे॒ वसि॑ष्ठाः ॥
7.033.01a śvi̱tyañco̍ mā dakṣiṇa̱taska̍pardā dhiyaṁji̱nvāso̍ a̱bhi hi pra̍ma̱nduḥ |
7.033.01c u̱ttiṣṭha̍n voce̱ pari̍ ba̱rhiṣo̱ nṝn na me̍ dū̱rād avi̍tave̱ vasi̍ṣṭhāḥ ||
7.033.02a दू॒रादिन्द्र॑मनय॒न्ना सु॒तेन॑ ति॒रो वै॑श॒न्तमति॒ पान्त॑मु॒ग्रम् ।
7.033.02c पाश॑द्युम्नस्य वाय॒तस्य॒ सोमा॑त्सु॒तादिन्द्रो॑ऽवृणीता॒ वसि॑ष्ठान् ॥
7.033.02a dū̱rād indra̍m anaya̱nn ā su̱tena̍ ti̱ro vai̍śa̱ntam ati̱ pānta̍m u̱gram |
7.033.02c pāśa̍dyumnasya vāya̱tasya̱ somā̍t su̱tād indro̍ 'vṛṇītā̱ vasi̍ṣṭhān ||
7.033.03a ए॒वेन्नु कं॒ सिन्धु॑मेभिस्ततारे॒वेन्नु कं॑ भे॒दमे॑भिर्जघान ।
7.033.03c ए॒वेन्नु कं॑ दाशरा॒ज्ञे सु॒दासं॒ प्राव॒दिन्द्रो॒ ब्रह्म॑णा वो वसिष्ठाः ॥
7.033.03a e̱ven nu ka̱ṁ sindhu̍m ebhis tatāre̱ven nu ka̍m bhe̱dam e̍bhir jaghāna |
7.033.03c e̱ven nu ka̍ṁ dāśarā̱jñe su̱dāsa̱m prāva̱d indro̱ brahma̍ṇā vo vasiṣṭhāḥ ||
7.033.04a जुष्टी॑ नरो॒ ब्रह्म॑णा वः पितॄ॒णामक्ष॑मव्ययं॒ न किला॑ रिषाथ ।
7.033.04c यच्छक्व॑रीषु बृह॒ता रवे॒णेन्द्रे॒ शुष्म॒मद॑धाता वसिष्ठाः ॥
7.033.04a juṣṭī̍ naro̱ brahma̍ṇā vaḥ pitṝ̱ṇām akṣa̍m avyaya̱ṁ na kilā̍ riṣātha |
7.033.04c yac chakva̍rīṣu bṛha̱tā rave̱ṇendre̱ śuṣma̱m ada̍dhātā vasiṣṭhāḥ ||
7.033.05a उद्द्यामि॒वेत्तृ॒ष्णजो॑ नाथि॒तासोऽदी॑धयुर्दाशरा॒ज्ञे वृ॒तास॑ः ।
7.033.05c वसि॑ष्ठस्य स्तुव॒त इन्द्रो॑ अश्रोदु॒रुं तृत्सु॑भ्यो अकृणोदु लो॒कम् ॥
7.033.05a ud dyām i̱vet tṛ̱ṣṇajo̍ nāthi̱tāso 'dī̍dhayur dāśarā̱jñe vṛ̱tāsa̍ḥ |
7.033.05c vasi̍ṣṭhasya stuva̱ta indro̍ aśrod u̱ruṁ tṛtsu̍bhyo akṛṇod u lo̱kam ||
7.033.06a द॒ण्डा इ॒वेद्गो॒अज॑नास आस॒न्परि॑च्छिन्ना भर॒ता अ॑र्भ॒कास॑ः ।
7.033.06c अभ॑वच्च पुरए॒ता वसि॑ष्ठ॒ आदित्तृत्सू॑नां॒ विशो॑ अप्रथन्त ॥
7.033.06a da̱ṇḍā i̱ved go̱aja̍nāsa āsa̱n pari̍cchinnā bhara̱tā a̍rbha̱kāsa̍ḥ |
7.033.06c abha̍vac ca purae̱tā vasi̍ṣṭha̱ ād it tṛtsū̍nā̱ṁ viśo̍ aprathanta ||
7.033.07a त्रय॑ः कृण्वन्ति॒ भुव॑नेषु॒ रेत॑स्ति॒स्रः प्र॒जा आर्या॒ ज्योति॑रग्राः ।
7.033.07c त्रयो॑ घ॒र्मास॑ उ॒षसं॑ सचन्ते॒ सर्वाँ॒ इत्ताँ अनु॑ विदु॒र्वसि॑ष्ठाः ॥
7.033.07a traya̍ḥ kṛṇvanti̱ bhuva̍neṣu̱ reta̍s ti̱sraḥ pra̱jā āryā̱ jyoti̍ragrāḥ |
7.033.07c trayo̍ gha̱rmāsa̍ u̱ṣasa̍ṁ sacante̱ sarvā̱m̐ it tām̐ anu̍ vidu̱r vasi̍ṣṭhāḥ ||
7.033.08a सूर्य॑स्येव व॒क्षथो॒ ज्योति॑रेषां समु॒द्रस्ये॑व महि॒मा ग॑भी॒रः ।
7.033.08c वात॑स्येव प्रज॒वो नान्येन॒ स्तोमो॑ वसिष्ठा॒ अन्वे॑तवे वः ॥
7.033.08a sūrya̍syeva va̱kṣatho̱ jyoti̍r eṣāṁ samu̱drasye̍va mahi̱mā ga̍bhī̱raḥ |
7.033.08c vāta̍syeva praja̱vo nānyena̱ stomo̍ vasiṣṭhā̱ anve̍tave vaḥ ||
7.033.09a त इन्नि॒ण्यं हृद॑यस्य प्रके॒तैः स॒हस्र॑वल्शम॒भि सं च॑रन्ति ।
7.033.09c य॒मेन॑ त॒तं प॑रि॒धिं वय॑न्तोऽप्स॒रस॒ उप॑ सेदु॒र्वसि॑ष्ठाः ॥
7.033.09a ta in ni̱ṇyaṁ hṛda̍yasya prake̱taiḥ sa̱hasra̍valśam a̱bhi saṁ ca̍ranti |
7.033.09c ya̱mena̍ ta̱tam pa̍ri̱dhiṁ vaya̍nto 'psa̱rasa̱ upa̍ sedu̱r vasi̍ṣṭhāḥ ||
7.033.10a वि॒द्युतो॒ ज्योति॒ः परि॑ सं॒जिहा॑नं मि॒त्रावरु॑णा॒ यदप॑श्यतां त्वा ।
7.033.10c तत्ते॒ जन्मो॒तैकं॑ वसिष्ठा॒गस्त्यो॒ यत्त्वा॑ वि॒श आ॑ज॒भार॑ ॥
7.033.10a vi̱dyuto̱ jyoti̱ḥ pari̍ sa̱ṁjihā̍nam mi̱trāvaru̍ṇā̱ yad apa̍śyatāṁ tvā |
7.033.10c tat te̱ janmo̱taika̍ṁ vasiṣṭhā̱gastyo̱ yat tvā̍ vi̱śa ā̍ja̱bhāra̍ ||
7.033.11a उ॒तासि॑ मैत्रावरु॒णो व॑सिष्ठो॒र्वश्या॑ ब्रह्म॒न्मन॒सोऽधि॑ जा॒तः ।
7.033.11c द्र॒प्सं स्क॒न्नं ब्रह्म॑णा॒ दैव्ये॑न॒ विश्वे॑ दे॒वाः पुष्क॑रे त्वाददन्त ॥
7.033.11a u̱tāsi̍ maitrāvaru̱ṇo va̍siṣṭho̱rvaśyā̍ brahma̱n mana̱so 'dhi̍ jā̱taḥ |
7.033.11c dra̱psaṁ ska̱nnam brahma̍ṇā̱ daivye̍na̱ viśve̍ de̱vāḥ puṣka̍re tvādadanta ||
7.033.12a स प्र॑के॒त उ॒भय॑स्य प्रवि॒द्वान्स॒हस्र॑दान उ॒त वा॒ सदा॑नः ।
7.033.12c य॒मेन॑ त॒तं प॑रि॒धिं व॑यि॒ष्यन्न॑प्स॒रस॒ः परि॑ जज्ञे॒ वसि॑ष्ठः ॥
7.033.12a sa pra̍ke̱ta u̱bhaya̍sya pravi̱dvān sa̱hasra̍dāna u̱ta vā̱ sadā̍naḥ |
7.033.12c ya̱mena̍ ta̱tam pa̍ri̱dhiṁ va̍yi̱ṣyann a̍psa̱rasa̱ḥ pari̍ jajñe̱ vasi̍ṣṭhaḥ ||
7.033.13a स॒त्रे ह॑ जा॒तावि॑षि॒ता नमो॑भिः कु॒म्भे रेत॑ः सिषिचतुः समा॒नम् ।
7.033.13c ततो॑ ह॒ मान॒ उदि॑याय॒ मध्या॒त्ततो॑ जा॒तमृषि॑माहु॒र्वसि॑ष्ठम् ॥
7.033.13a sa̱tre ha̍ jā̱tāv i̍ṣi̱tā namo̍bhiḥ ku̱mbhe reta̍ḥ siṣicatuḥ samā̱nam |
7.033.13c tato̍ ha̱ māna̱ ud i̍yāya̱ madhyā̱t tato̍ jā̱tam ṛṣi̍m āhu̱r vasi̍ṣṭham ||
7.033.14a उ॒क्थ॒भृतं॑ साम॒भृतं॑ बिभर्ति॒ ग्रावा॑णं॒ बिभ्र॒त्प्र व॑दा॒त्यग्रे॑ ।
7.033.14c उपै॑नमाध्वं सुमन॒स्यमा॑ना॒ आ वो॑ गच्छाति प्रतृदो॒ वसि॑ष्ठः ॥
7.033.14a u̱ktha̱bhṛta̍ṁ sāma̱bhṛta̍m bibharti̱ grāvā̍ṇa̱m bibhra̱t pra va̍dā̱ty agre̍ |
7.033.14c upai̍nam ādhvaṁ sumana̱syamā̍nā̱ ā vo̍ gacchāti pratṛdo̱ vasi̍ṣṭhaḥ ||


7.034.01 प्र शु॒क्रैतु॑ दे॒वी म॑नी॒षा अ॒स्मत्सुत॑ष्टो॒ रथो॒ न वा॒जी ॥
7.034.01 pra śu̱kraitu̍ de̱vī ma̍nī̱ṣā a̱smat suta̍ṣṭo̱ ratho̱ na vā̱jī ||
7.034.02 वि॒दुः पृ॑थि॒व्या दि॒वो ज॒नित्रं॑ शृ॒ण्वन्त्यापो॒ अध॒ क्षर॑न्तीः ॥
7.034.02 vi̱duḥ pṛ̍thi̱vyā di̱vo ja̱nitra̍ṁ śṛ̱ṇvanty āpo̱ adha̱ kṣara̍ntīḥ ||
7.034.03 आप॑श्चिदस्मै॒ पिन्व॑न्त पृ॒थ्वीर्वृ॒त्रेषु॒ शूरा॒ मंस॑न्त उ॒ग्राः ॥
7.034.03 āpa̍ś cid asmai̱ pinva̍nta pṛ̱thvīr vṛ̱treṣu̱ śūrā̱ maṁsa̍nta u̱grāḥ ||
7.034.04 आ धू॒र्ष्व॑स्मै॒ दधा॒ताश्वा॒निन्द्रो॒ न व॒ज्री हिर॑ण्यबाहुः ॥
7.034.04 ā dhū̱rṣv a̍smai̱ dadhā̱tāśvā̱n indro̱ na va̱jrī hira̍ṇyabāhuḥ ||
7.034.05 अ॒भि प्र स्था॒ताहे॑व य॒ज्ञं याते॑व॒ पत्म॒न्त्मना॑ हिनोत ॥
7.034.05 a̱bhi pra sthā̱tāhe̍va ya̱jñaṁ yāte̍va̱ patma̱n tmanā̍ hinota ||
7.034.06 त्मना॑ स॒मत्सु॑ हि॒नोत॑ य॒ज्ञं दधा॑त के॒तुं जना॑य वी॒रम् ॥
7.034.06 tmanā̍ sa̱matsu̍ hi̱nota̍ ya̱jñaṁ dadhā̍ta ke̱tuṁ janā̍ya vī̱ram ||
7.034.07 उद॑स्य॒ शुष्मा॑द्भा॒नुर्नार्त॒ बिभ॑र्ति भा॒रं पृ॑थि॒वी न भूम॑ ॥
7.034.07 ud a̍sya̱ śuṣmā̍d bhā̱nur nārta̱ bibha̍rti bhā̱ram pṛ̍thi̱vī na bhūma̍ ||
7.034.08 ह्वया॑मि दे॒वाँ अया॑तुरग्ने॒ साध॑न्नृ॒तेन॒ धियं॑ दधामि ॥
7.034.08 hvayā̍mi de̱vām̐ ayā̍tur agne̱ sādha̍nn ṛ̱tena̱ dhiya̍ṁ dadhāmi ||
7.034.09 अ॒भि वो॑ दे॒वीं धियं॑ दधिध्वं॒ प्र वो॑ देव॒त्रा वाचं॑ कृणुध्वम् ॥
7.034.09 a̱bhi vo̍ de̱vīṁ dhiya̍ṁ dadhidhva̱m pra vo̍ deva̱trā vāca̍ṁ kṛṇudhvam ||
7.034.10 आ च॑ष्ट आसां॒ पाथो॑ न॒दीनां॒ वरु॑ण उ॒ग्रः स॒हस्र॑चक्षाः ॥
7.034.10 ā ca̍ṣṭa āsā̱m pātho̍ na̱dīnā̱ṁ varu̍ṇa u̱graḥ sa̱hasra̍cakṣāḥ ||
7.034.11 राजा॑ रा॒ष्ट्रानां॒ पेशो॑ न॒दीना॒मनु॑त्तमस्मै क्ष॒त्रं वि॒श्वायु॑ ॥
7.034.11 rājā̍ rā̱ṣṭrānā̱m peśo̍ na̱dīnā̱m anu̍ttam asmai kṣa̱traṁ vi̱śvāyu̍ ||
7.034.12 अवि॑ष्टो अ॒स्मान्विश्वा॑सु वि॒क्ष्वद्युं॑ कृणोत॒ शंसं॑ निनि॒त्सोः ॥
7.034.12 avi̍ṣṭo a̱smān viśvā̍su vi̱kṣv adyu̍ṁ kṛṇota̱ śaṁsa̍ṁ nini̱tsoḥ ||
7.034.13 व्ये॑तु दि॒द्युद्द्वि॒षामशे॑वा यु॒योत॒ विष्व॒ग्रप॑स्त॒नूना॑म् ॥
7.034.13 vy e̍tu di̱dyud dvi̱ṣām aśe̍vā yu̱yota̱ viṣva̱g rapa̍s ta̱nūnā̍m ||
7.034.14 अवी॑न्नो अ॒ग्निर्ह॒व्यान्नमो॑भि॒ः प्रेष्ठो॑ अस्मा अधायि॒ स्तोम॑ः ॥
7.034.14 avī̍n no a̱gnir ha̱vyān namo̍bhi̱ḥ preṣṭho̍ asmā adhāyi̱ stoma̍ḥ ||
7.034.15 स॒जूर्दे॒वेभि॑र॒पां नपा॑तं॒ सखा॑यं कृध्वं शि॒वो नो॑ अस्तु ॥
7.034.15 sa̱jūr de̱vebhi̍r a̱pāṁ napā̍ta̱ṁ sakhā̍yaṁ kṛdhvaṁ śi̱vo no̍ astu ||
7.034.16 अ॒ब्जामु॒क्थैरहिं॑ गृणीषे बु॒ध्ने न॒दीनां॒ रज॑ःसु॒ षीद॑न् ॥
7.034.16 a̱bjām u̱kthair ahi̍ṁ gṛṇīṣe bu̱dhne na̱dīnā̱ṁ raja̍ḥsu̱ ṣīda̍n ||
7.034.17 मा नोऽहि॑र्बु॒ध्न्यो॑ रि॒षे धा॒न्मा य॒ज्ञो अ॑स्य स्रिधदृता॒योः ॥
7.034.17 mā no 'hi̍r bu̱dhnyo̍ ri̱ṣe dhā̱n mā ya̱jño a̍sya sridhad ṛtā̱yoḥ ||
7.034.18 उ॒त न॑ ए॒षु नृषु॒ श्रवो॑ धु॒ः प्र रा॒ये य॑न्तु॒ शर्ध॑न्तो अ॒र्यः ॥
7.034.18 u̱ta na̍ e̱ṣu nṛṣu̱ śravo̍ dhu̱ḥ pra rā̱ye ya̍ntu̱ śardha̍nto a̱ryaḥ ||
7.034.19 तप॑न्ति॒ शत्रुं॒ स्व१॒॑र्ण भूमा॑ म॒हासे॑नासो॒ अमे॑भिरेषाम् ॥
7.034.19 tapa̍nti̱ śatru̱ṁ sva1̱̍r ṇa bhūmā̍ ma̱hāse̍nāso̱ ame̍bhir eṣām ||
7.034.20 आ यन्न॒ः पत्नी॒र्गम॒न्त्यच्छा॒ त्वष्टा॑ सुपा॒णिर्दधा॑तु वी॒रान् ॥
7.034.20 ā yan na̱ḥ patnī̱r gama̱nty acchā̱ tvaṣṭā̍ supā̱ṇir dadhā̍tu vī̱rān ||
7.034.21 प्रति॑ न॒ः स्तोमं॒ त्वष्टा॑ जुषेत॒ स्याद॒स्मे अ॒रम॑तिर्वसू॒युः ॥
7.034.21 prati̍ na̱ḥ stoma̱ṁ tvaṣṭā̍ juṣeta̱ syād a̱sme a̱rama̍tir vasū̱yuḥ ||
7.034.22a ता नो॑ रासन्राति॒षाचो॒ वसू॒न्या रोद॑सी वरुणा॒नी शृ॑णोतु ।
7.034.22c वरू॑त्रीभिः सुशर॒णो नो॑ अस्तु॒ त्वष्टा॑ सु॒दत्रो॒ वि द॑धातु॒ राय॑ः ॥
7.034.22a tā no̍ rāsan rāti̱ṣāco̱ vasū̱ny ā roda̍sī varuṇā̱nī śṛ̍ṇotu |
7.034.22c varū̍trībhiḥ suśara̱ṇo no̍ astu̱ tvaṣṭā̍ su̱datro̱ vi da̍dhātu̱ rāya̍ḥ ||
7.034.23a तन्नो॒ राय॒ः पर्व॑ता॒स्तन्न॒ आप॒स्तद्रा॑ति॒षाच॒ ओष॑धीरु॒त द्यौः ।
7.034.23c वन॒स्पति॑भिः पृथि॒वी स॒जोषा॑ उ॒भे रोद॑सी॒ परि॑ पासतो नः ॥
7.034.23a tan no̱ rāya̱ḥ parva̍tā̱s tan na̱ āpa̱s tad rā̍ti̱ṣāca̱ oṣa̍dhīr u̱ta dyauḥ |
7.034.23c vana̱spati̍bhiḥ pṛthi̱vī sa̱joṣā̍ u̱bhe roda̍sī̱ pari̍ pāsato naḥ ||
7.034.24a अनु॒ तदु॒र्वी रोद॑सी जिहाता॒मनु॑ द्यु॒क्षो वरु॑ण॒ इन्द्र॑सखा ।
7.034.24c अनु॒ विश्वे॑ म॒रुतो॒ ये स॒हासो॑ रा॒यः स्या॑म ध॒रुणं॑ धि॒यध्यै॑ ॥
7.034.24a anu̱ tad u̱rvī roda̍sī jihātā̱m anu̍ dyu̱kṣo varu̍ṇa̱ indra̍sakhā |
7.034.24c anu̱ viśve̍ ma̱ruto̱ ye sa̱hāso̍ rā̱yaḥ syā̍ma dha̱ruṇa̍ṁ dhi̱yadhyai̍ ||
7.034.25a तन्न॒ इन्द्रो॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॒ग्निराप॒ ओष॑धीर्व॒निनो॑ जुषन्त ।
7.034.25c शर्म॑न्स्याम म॒रुता॑मु॒पस्थे॑ यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.034.25a tan na̱ indro̱ varu̍ṇo mi̱tro a̱gnir āpa̱ oṣa̍dhīr va̱nino̍ juṣanta |
7.034.25c śarma̍n syāma ma̱rutā̍m u̱pasthe̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.035.01a शं न॑ इन्द्रा॒ग्नी भ॑वता॒मवो॑भि॒ः शं न॒ इन्द्रा॒वरु॑णा रा॒तह॑व्या ।
7.035.01c शमिन्द्रा॒सोमा॑ सुवि॒ताय॒ शं योः शं न॒ इन्द्रा॑पू॒षणा॒ वाज॑सातौ ॥
7.035.01a śaṁ na̍ indrā̱gnī bha̍vatā̱m avo̍bhi̱ḥ śaṁ na̱ indrā̱varu̍ṇā rā̱taha̍vyā |
7.035.01c śam indrā̱somā̍ suvi̱tāya̱ śaṁ yoḥ śaṁ na̱ indrā̍pū̱ṣaṇā̱ vāja̍sātau ||
7.035.02a शं नो॒ भग॒ः शमु॑ न॒ः शंसो॑ अस्तु॒ शं न॒ः पुरं॑धि॒ः शमु॑ सन्तु॒ राय॑ः ।
7.035.02c शं न॑ः स॒त्यस्य॑ सु॒यम॑स्य॒ शंस॒ः शं नो॑ अर्य॒मा पु॑रुजा॒तो अ॑स्तु ॥
7.035.02a śaṁ no̱ bhaga̱ḥ śam u̍ na̱ḥ śaṁso̍ astu̱ śaṁ na̱ḥ pura̍ṁdhi̱ḥ śam u̍ santu̱ rāya̍ḥ |
7.035.02c śaṁ na̍ḥ sa̱tyasya̍ su̱yama̍sya̱ śaṁsa̱ḥ śaṁ no̍ arya̱mā pu̍rujā̱to a̍stu ||
7.035.03a शं नो॑ धा॒ता शमु॑ ध॒र्ता नो॑ अस्तु॒ शं न॑ उरू॒ची भ॑वतु स्व॒धाभि॑ः ।
7.035.03c शं रोद॑सी बृह॒ती शं नो॒ अद्रि॒ः शं नो॑ दे॒वानां॑ सु॒हवा॑नि सन्तु ॥
7.035.03a śaṁ no̍ dhā̱tā śam u̍ dha̱rtā no̍ astu̱ śaṁ na̍ urū̱cī bha̍vatu sva̱dhābhi̍ḥ |
7.035.03c śaṁ roda̍sī bṛha̱tī śaṁ no̱ adri̱ḥ śaṁ no̍ de̱vānā̍ṁ su̱havā̍ni santu ||
7.035.04a शं नो॑ अ॒ग्निर्ज्योति॑रनीको अस्तु॒ शं नो॑ मि॒त्रावरु॑णाव॒श्विना॒ शम् ।
7.035.04c शं न॑ः सु॒कृतां॑ सुकृ॒तानि॑ सन्तु॒ शं न॑ इषि॒रो अ॒भि वा॑तु॒ वात॑ः ॥
7.035.04a śaṁ no̍ a̱gnir jyoti̍ranīko astu̱ śaṁ no̍ mi̱trāvaru̍ṇāv a̱śvinā̱ śam |
7.035.04c śaṁ na̍ḥ su̱kṛtā̍ṁ sukṛ̱tāni̍ santu̱ śaṁ na̍ iṣi̱ro a̱bhi vā̍tu̱ vāta̍ḥ ||
7.035.05a शं नो॒ द्यावा॑पृथि॒वी पू॒र्वहू॑तौ॒ शम॒न्तरि॑क्षं दृ॒शये॑ नो अस्तु ।
7.035.05c शं न॒ ओष॑धीर्व॒निनो॑ भवन्तु॒ शं नो॒ रज॑स॒स्पति॑रस्तु जि॒ष्णुः ॥
7.035.05a śaṁ no̱ dyāvā̍pṛthi̱vī pū̱rvahū̍tau̱ śam a̱ntari̍kṣaṁ dṛ̱śaye̍ no astu |
7.035.05c śaṁ na̱ oṣa̍dhīr va̱nino̍ bhavantu̱ śaṁ no̱ raja̍sa̱s pati̍r astu ji̱ṣṇuḥ ||
7.035.06a शं न॒ इन्द्रो॒ वसु॑भिर्दे॒वो अ॑स्तु॒ शमा॑दि॒त्येभि॒र्वरु॑णः सु॒शंस॑ः ।
7.035.06c शं नो॑ रु॒द्रो रु॒द्रेभि॒र्जला॑ष॒ः शं न॒स्त्वष्टा॒ ग्नाभि॑रि॒ह शृ॑णोतु ॥
7.035.06a śaṁ na̱ indro̱ vasu̍bhir de̱vo a̍stu̱ śam ā̍di̱tyebhi̱r varu̍ṇaḥ su̱śaṁsa̍ḥ |
7.035.06c śaṁ no̍ ru̱dro ru̱drebhi̱r jalā̍ṣa̱ḥ śaṁ na̱s tvaṣṭā̱ gnābhi̍r i̱ha śṛ̍ṇotu ||
7.035.07a शं न॒ः सोमो॑ भवतु॒ ब्रह्म॒ शं न॒ः शं नो॒ ग्रावा॑ण॒ः शमु॑ सन्तु य॒ज्ञाः ।
7.035.07c शं न॒ः स्वरू॑णां मि॒तयो॑ भवन्तु॒ शं न॑ः प्र॒स्व१॒॑ः शम्व॑स्तु॒ वेदि॑ः ॥
7.035.07a śaṁ na̱ḥ somo̍ bhavatu̱ brahma̱ śaṁ na̱ḥ śaṁ no̱ grāvā̍ṇa̱ḥ śam u̍ santu ya̱jñāḥ |
7.035.07c śaṁ na̱ḥ svarū̍ṇām mi̱tayo̍ bhavantu̱ śaṁ na̍ḥ pra̱sva1̱̍ḥ śam v a̍stu̱ vedi̍ḥ ||
7.035.08a शं न॒ः सूर्य॑ उरु॒चक्षा॒ उदे॑तु॒ शं न॒श्चत॑स्रः प्र॒दिशो॑ भवन्तु ।
7.035.08c शं न॒ः पर्व॑ता ध्रु॒वयो॑ भवन्तु॒ शं न॒ः सिन्ध॑व॒ः शमु॑ स॒न्त्वाप॑ः ॥
7.035.08a śaṁ na̱ḥ sūrya̍ uru̱cakṣā̱ ud e̍tu̱ śaṁ na̱ś cata̍sraḥ pra̱diśo̍ bhavantu |
7.035.08c śaṁ na̱ḥ parva̍tā dhru̱vayo̍ bhavantu̱ śaṁ na̱ḥ sindha̍va̱ḥ śam u̍ sa̱ntv āpa̍ḥ ||
7.035.09a शं नो॒ अदि॑तिर्भवतु व्र॒तेभि॒ः शं नो॑ भवन्तु म॒रुत॑ः स्व॒र्काः ।
7.035.09c शं नो॒ विष्णु॒ः शमु॑ पू॒षा नो॑ अस्तु॒ शं नो॑ भ॒वित्रं॒ शम्व॑स्तु वा॒युः ॥
7.035.09a śaṁ no̱ adi̍tir bhavatu vra̱tebhi̱ḥ śaṁ no̍ bhavantu ma̱ruta̍ḥ sva̱rkāḥ |
7.035.09c śaṁ no̱ viṣṇu̱ḥ śam u̍ pū̱ṣā no̍ astu̱ śaṁ no̍ bha̱vitra̱ṁ śam v a̍stu vā̱yuḥ ||
7.035.10a शं नो॑ दे॒वः स॑वि॒ता त्राय॑माण॒ः शं नो॑ भवन्तू॒षसो॑ विभा॒तीः ।
7.035.10c शं न॑ः प॒र्जन्यो॑ भवतु प्र॒जाभ्य॒ः शं न॒ः क्षेत्र॑स्य॒ पति॑रस्तु श॒म्भुः ॥
7.035.10a śaṁ no̍ de̱vaḥ sa̍vi̱tā trāya̍māṇa̱ḥ śaṁ no̍ bhavantū̱ṣaso̍ vibhā̱tīḥ |
7.035.10c śaṁ na̍ḥ pa̱rjanyo̍ bhavatu pra̱jābhya̱ḥ śaṁ na̱ḥ kṣetra̍sya̱ pati̍r astu śa̱mbhuḥ ||
7.035.11a शं नो॑ दे॒वा वि॒श्वदे॑वा भवन्तु॒ शं सर॑स्वती स॒ह धी॒भिर॑स्तु ।
7.035.11c शम॑भि॒षाच॒ः शमु॑ राति॒षाच॒ः शं नो॑ दि॒व्याः पार्थि॑वा॒ः शं नो॒ अप्या॑ः ॥
7.035.11a śaṁ no̍ de̱vā vi̱śvade̍vā bhavantu̱ śaṁ sara̍svatī sa̱ha dhī̱bhir a̍stu |
7.035.11c śam a̍bhi̱ṣāca̱ḥ śam u̍ rāti̱ṣāca̱ḥ śaṁ no̍ di̱vyāḥ pārthi̍vā̱ḥ śaṁ no̱ apyā̍ḥ ||
7.035.12a शं न॑ः स॒त्यस्य॒ पत॑यो भवन्तु॒ शं नो॒ अर्व॑न्त॒ः शमु॑ सन्तु॒ गाव॑ः ।
7.035.12c शं न॑ ऋ॒भव॑ः सु॒कृत॑ः सु॒हस्ता॒ः शं नो॑ भवन्तु पि॒तरो॒ हवे॑षु ॥
7.035.12a śaṁ na̍ḥ sa̱tyasya̱ pata̍yo bhavantu̱ śaṁ no̱ arva̍nta̱ḥ śam u̍ santu̱ gāva̍ḥ |
7.035.12c śaṁ na̍ ṛ̱bhava̍ḥ su̱kṛta̍ḥ su̱hastā̱ḥ śaṁ no̍ bhavantu pi̱taro̱ have̍ṣu ||
7.035.13a शं नो॑ अ॒ज एक॑पाद्दे॒वो अ॑स्तु॒ शं नोऽहि॑र्बु॒ध्न्य१॒॑ः शं स॑मु॒द्रः ।
7.035.13c शं नो॑ अ॒पां नपा॑त्पे॒रुर॑स्तु॒ शं न॒ः पृश्नि॑र्भवतु दे॒वगो॑पा ॥
7.035.13a śaṁ no̍ a̱ja eka̍pād de̱vo a̍stu̱ śaṁ no 'hi̍r bu̱dhnya1̱̍ḥ śaṁ sa̍mu̱draḥ |
7.035.13c śaṁ no̍ a̱pāṁ napā̍t pe̱rur a̍stu̱ śaṁ na̱ḥ pṛśni̍r bhavatu de̱vago̍pā ||
7.035.14a आ॒दि॒त्या रु॒द्रा वस॑वो जुषन्ते॒दं ब्रह्म॑ क्रि॒यमा॑णं॒ नवी॑यः ।
7.035.14c शृ॒ण्वन्तु॑ नो दि॒व्याः पार्थि॑वासो॒ गोजा॑ता उ॒त ये य॒ज्ञिया॑सः ॥
7.035.14a ā̱di̱tyā ru̱drā vasa̍vo juṣante̱dam brahma̍ kri̱yamā̍ṇa̱ṁ navī̍yaḥ |
7.035.14c śṛ̱ṇvantu̍ no di̱vyāḥ pārthi̍vāso̱ gojā̍tā u̱ta ye ya̱jñiyā̍saḥ ||
7.035.15a ये दे॒वानां॑ य॒ज्ञिया॑ य॒ज्ञिया॑नां॒ मनो॒र्यज॑त्रा अ॒मृता॑ ऋत॒ज्ञाः ।
7.035.15c ते नो॑ रासन्तामुरुगा॒यम॒द्य यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.035.15a ye de̱vānā̍ṁ ya̱jñiyā̍ ya̱jñiyā̍nā̱m mano̱r yaja̍trā a̱mṛtā̍ ṛta̱jñāḥ |
7.035.15c te no̍ rāsantām urugā̱yam a̱dya yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.036.01a प्र ब्रह्मै॑तु॒ सद॑नादृ॒तस्य॒ वि र॒श्मिभि॑ः ससृजे॒ सूर्यो॒ गाः ।
7.036.01c वि सानु॑ना पृथि॒वी स॑स्र उ॒र्वी पृ॒थु प्रती॑क॒मध्येधे॑ अ॒ग्निः ॥
7.036.01a pra brahmai̍tu̱ sada̍nād ṛ̱tasya̱ vi ra̱śmibhi̍ḥ sasṛje̱ sūryo̱ gāḥ |
7.036.01c vi sānu̍nā pṛthi̱vī sa̍sra u̱rvī pṛ̱thu pratī̍ka̱m adhy edhe̍ a̱gniḥ ||
7.036.02a इ॒मां वां॑ मित्रावरुणा सुवृ॒क्तिमिषं॒ न कृ॑ण्वे असुरा॒ नवी॑यः ।
7.036.02c इ॒नो वा॑म॒न्यः प॑द॒वीरद॑ब्धो॒ जनं॑ च मि॒त्रो य॑तति ब्रुवा॒णः ॥
7.036.02a i̱māṁ vā̍m mitrāvaruṇā suvṛ̱ktim iṣa̱ṁ na kṛ̍ṇve asurā̱ navī̍yaḥ |
7.036.02c i̱no vā̍m a̱nyaḥ pa̍da̱vīr ada̍bdho̱ jana̍ṁ ca mi̱tro ya̍tati bruvā̱ṇaḥ ||
7.036.03a आ वात॑स्य॒ ध्रज॑तो रन्त इ॒त्या अपी॑पयन्त धे॒नवो॒ न सूदा॑ः ।
7.036.03c म॒हो दि॒वः सद॑ने॒ जाय॑मा॒नोऽचि॑क्रदद्वृष॒भः सस्मि॒न्नूध॑न् ॥
7.036.03a ā vāta̍sya̱ dhraja̍to ranta i̱tyā apī̍payanta dhe̱navo̱ na sūdā̍ḥ |
7.036.03c ma̱ho di̱vaḥ sada̍ne̱ jāya̍mā̱no 'ci̍kradad vṛṣa̱bhaḥ sasmi̱nn ūdha̍n ||
7.036.04a गि॒रा य ए॒ता यु॒नज॒द्धरी॑ त॒ इन्द्र॑ प्रि॒या सु॒रथा॑ शूर धा॒यू ।
7.036.04c प्र यो म॒न्युं रिरि॑क्षतो मि॒नात्या सु॒क्रतु॑मर्य॒मणं॑ ववृत्याम् ॥
7.036.04a gi̱rā ya e̱tā yu̱naja̱d dharī̍ ta̱ indra̍ pri̱yā su̱rathā̍ śūra dhā̱yū |
7.036.04c pra yo ma̱nyuṁ riri̍kṣato mi̱nāty ā su̱kratu̍m arya̱maṇa̍ṁ vavṛtyām ||
7.036.05a यज॑न्ते अस्य स॒ख्यं वय॑श्च नम॒स्विन॒ः स्व ऋ॒तस्य॒ धाम॑न् ।
7.036.05c वि पृक्षो॑ बाबधे॒ नृभि॒ः स्तवा॑न इ॒दं नमो॑ रु॒द्राय॒ प्रेष्ठ॑म् ॥
7.036.05a yaja̍nte asya sa̱khyaṁ vaya̍ś ca nama̱svina̱ḥ sva ṛ̱tasya̱ dhāma̍n |
7.036.05c vi pṛkṣo̍ bābadhe̱ nṛbhi̱ḥ stavā̍na i̱daṁ namo̍ ru̱drāya̱ preṣṭha̍m ||
7.036.06a आ यत्सा॒कं य॒शसो॑ वावशा॒नाः सर॑स्वती स॒प्तथी॒ सिन्धु॑माता ।
7.036.06c याः सु॒ष्वय॑न्त सु॒दुघा॑ः सुधा॒रा अ॒भि स्वेन॒ पय॑सा॒ पीप्या॑नाः ॥
7.036.06a ā yat sā̱kaṁ ya̱śaso̍ vāvaśā̱nāḥ sara̍svatī sa̱ptathī̱ sindhu̍mātā |
7.036.06c yāḥ su̱ṣvaya̍nta su̱dughā̍ḥ sudhā̱rā a̱bhi svena̱ paya̍sā̱ pīpyā̍nāḥ ||
7.036.07a उ॒त त्ये नो॑ म॒रुतो॑ मन्दसा॒ना धियं॑ तो॒कं च॑ वा॒जिनो॑ऽवन्तु ।
7.036.07c मा न॒ः परि॑ ख्य॒दक्ष॑रा॒ चर॒न्त्यवी॑वृध॒न्युज्यं॒ ते र॒यिं न॑ः ॥
7.036.07a u̱ta tye no̍ ma̱ruto̍ mandasā̱nā dhiya̍ṁ to̱kaṁ ca̍ vā̱jino̍ 'vantu |
7.036.07c mā na̱ḥ pari̍ khya̱d akṣa̍rā̱ cara̱nty avī̍vṛdha̱n yujya̱ṁ te ra̱yiṁ na̍ḥ ||
7.036.08a प्र वो॑ म॒हीम॒रम॑तिं कृणुध्वं॒ प्र पू॒षणं॑ विद॒थ्यं१॒॑ न वी॒रम् ।
7.036.08c भगं॑ धि॒यो॑ऽवि॒तारं॑ नो अ॒स्याः सा॒तौ वाजं॑ राति॒षाचं॒ पुरं॑धिम् ॥
7.036.08a pra vo̍ ma̱hīm a̱rama̍tiṁ kṛṇudhva̱m pra pū̱ṣaṇa̍ṁ vida̱thya1̱̍ṁ na vī̱ram |
7.036.08c bhaga̍ṁ dhi̱yo̍ 'vi̱tāra̍ṁ no a̱syāḥ sā̱tau vāja̍ṁ rāti̱ṣāca̱m pura̍ṁdhim ||
7.036.09a अच्छा॒यं वो॑ मरुत॒ः श्लोक॑ ए॒त्वच्छा॒ विष्णुं॑ निषिक्त॒पामवो॑भिः ।
7.036.09c उ॒त प्र॒जायै॑ गृण॒ते वयो॑ धुर्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.036.09a acchā̱yaṁ vo̍ maruta̱ḥ śloka̍ e̱tv acchā̱ viṣṇu̍ṁ niṣikta̱pām avo̍bhiḥ |
7.036.09c u̱ta pra̱jāyai̍ gṛṇa̱te vayo̍ dhur yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.037.01a आ वो॒ वाहि॑ष्ठो वहतु स्त॒वध्यै॒ रथो॑ वाजा ऋभुक्षणो॒ अमृ॑क्तः ।
7.037.01c अ॒भि त्रि॑पृ॒ष्ठैः सव॑नेषु॒ सोमै॒र्मदे॑ सुशिप्रा म॒हभि॑ः पृणध्वम् ॥
7.037.01a ā vo̱ vāhi̍ṣṭho vahatu sta̱vadhyai̱ ratho̍ vājā ṛbhukṣaṇo̱ amṛ̍ktaḥ |
7.037.01c a̱bhi tri̍pṛ̱ṣṭhaiḥ sava̍neṣu̱ somai̱r made̍ suśiprā ma̱habhi̍ḥ pṛṇadhvam ||
7.037.02a यू॒यं ह॒ रत्नं॑ म॒घव॑त्सु धत्थ स्व॒र्दृश॑ ऋभुक्षणो॒ अमृ॑क्तम् ।
7.037.02c सं य॒ज्ञेषु॑ स्वधावन्तः पिबध्वं॒ वि नो॒ राधां॑सि म॒तिभि॑र्दयध्वम् ॥
7.037.02a yū̱yaṁ ha̱ ratna̍m ma̱ghava̍tsu dhattha sva̱rdṛśa̍ ṛbhukṣaṇo̱ amṛ̍ktam |
7.037.02c saṁ ya̱jñeṣu̍ svadhāvantaḥ pibadhva̱ṁ vi no̱ rādhā̍ṁsi ma̱tibhi̍r dayadhvam ||
7.037.03a उ॒वोचि॑थ॒ हि म॑घवन्दे॒ष्णं म॒हो अर्भ॑स्य॒ वसु॑नो विभा॒गे ।
7.037.03c उ॒भा ते॑ पू॒र्णा वसु॑ना॒ गभ॑स्ती॒ न सू॒नृता॒ नि य॑मते वस॒व्या॑ ॥
7.037.03a u̱voci̍tha̱ hi ma̍ghavan de̱ṣṇam ma̱ho arbha̍sya̱ vasu̍no vibhā̱ge |
7.037.03c u̱bhā te̍ pū̱rṇā vasu̍nā̱ gabha̍stī̱ na sū̱nṛtā̱ ni ya̍mate vasa̱vyā̍ ||
7.037.04a त्वमि॑न्द्र॒ स्वय॑शा ऋभु॒क्षा वाजो॒ न सा॒धुरस्त॑मे॒ष्यृक्वा॑ ।
7.037.04c व॒यं नु ते॑ दा॒श्वांस॑ः स्याम॒ ब्रह्म॑ कृ॒ण्वन्तो॑ हरिवो॒ वसि॑ष्ठाः ॥
7.037.04a tvam i̍ndra̱ svaya̍śā ṛbhu̱kṣā vājo̱ na sā̱dhur asta̍m e̱ṣy ṛkvā̍ |
7.037.04c va̱yaṁ nu te̍ dā̱śvāṁsa̍ḥ syāma̱ brahma̍ kṛ̱ṇvanto̍ harivo̱ vasi̍ṣṭhāḥ ||
7.037.05a सनि॑तासि प्र॒वतो॑ दा॒शुषे॑ चि॒द्याभि॒र्विवे॑षो हर्यश्व धी॒भिः ।
7.037.05c व॒व॒न्मा नु ते॒ युज्या॑भिरू॒ती क॒दा न॑ इन्द्र रा॒य आ द॑शस्येः ॥
7.037.05a sani̍tāsi pra̱vato̍ dā̱śuṣe̍ ci̱d yābhi̱r vive̍ṣo haryaśva dhī̱bhiḥ |
7.037.05c va̱va̱nmā nu te̱ yujyā̍bhir ū̱tī ka̱dā na̍ indra rā̱ya ā da̍śasyeḥ ||
7.037.06a वा॒सय॑सीव वे॒धस॒स्त्वं न॑ः क॒दा न॑ इन्द्र॒ वच॑सो बुबोधः ।
7.037.06c अस्तं॑ ता॒त्या धि॒या र॒यिं सु॒वीरं॑ पृ॒क्षो नो॒ अर्वा॒ न्यु॑हीत वा॒जी ॥
7.037.06a vā̱saya̍sīva ve̱dhasa̱s tvaṁ na̍ḥ ka̱dā na̍ indra̱ vaca̍so bubodhaḥ |
7.037.06c asta̍ṁ tā̱tyā dhi̱yā ra̱yiṁ su̱vīra̍m pṛ̱kṣo no̱ arvā̱ ny u̍hīta vā̱jī ||
7.037.07a अ॒भि यं दे॒वी निर्ऋ॑तिश्चि॒दीशे॒ नक्ष॑न्त॒ इन्द्रं॑ श॒रद॑ः सु॒पृक्ष॑ः ।
7.037.07c उप॑ त्रिब॒न्धुर्ज॒रद॑ष्टिमे॒त्यस्व॑वेशं॒ यं कृ॒णव॑न्त॒ मर्ता॑ः ॥
7.037.07a a̱bhi yaṁ de̱vī nirṛ̍tiś ci̱d īśe̱ nakṣa̍nta̱ indra̍ṁ śa̱rada̍ḥ su̱pṛkṣa̍ḥ |
7.037.07c upa̍ triba̱ndhur ja̱rada̍ṣṭim e̱ty asva̍veśa̱ṁ yaṁ kṛ̱ṇava̍nta̱ martā̍ḥ ||
7.037.08a आ नो॒ राधां॑सि सवितः स्त॒वध्या॒ आ रायो॑ यन्तु॒ पर्व॑तस्य रा॒तौ ।
7.037.08c सदा॑ नो दि॒व्यः पा॒युः सि॑षक्तु यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.037.08a ā no̱ rādhā̍ṁsi savitaḥ sta̱vadhyā̱ ā rāyo̍ yantu̱ parva̍tasya rā̱tau |
7.037.08c sadā̍ no di̱vyaḥ pā̱yuḥ si̍ṣaktu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.038.01a उदु॒ ष्य दे॒वः स॑वि॒ता य॑याम हिर॒ण्ययी॑म॒मतिं॒ यामशि॑श्रेत् ।
7.038.01c नू॒नं भगो॒ हव्यो॒ मानु॑षेभि॒र्वि यो रत्ना॑ पुरू॒वसु॒र्दधा॑ति ॥
7.038.01a ud u̱ ṣya de̱vaḥ sa̍vi̱tā ya̍yāma hira̱ṇyayī̍m a̱mati̱ṁ yām aśi̍śret |
7.038.01c nū̱nam bhago̱ havyo̱ mānu̍ṣebhi̱r vi yo ratnā̍ purū̱vasu̱r dadhā̍ti ||
7.038.02a उदु॑ तिष्ठ सवितः श्रु॒ध्य१॒॑स्य हिर॑ण्यपाणे॒ प्रभृ॑तावृ॒तस्य॑ ।
7.038.02c व्यु१॒॑र्वीं पृ॒थ्वीम॒मतिं॑ सृजा॒न आ नृभ्यो॑ मर्त॒भोज॑नं सुवा॒नः ॥
7.038.02a ud u̍ tiṣṭha savitaḥ śru̱dhy a1̱̍sya hira̍ṇyapāṇe̱ prabhṛ̍tāv ṛ̱tasya̍ |
7.038.02c vy u1̱̍rvīm pṛ̱thvīm a̱mati̍ṁ sṛjā̱na ā nṛbhyo̍ marta̱bhoja̍naṁ suvā̱naḥ ||
7.038.03a अपि॑ ष्टु॒तः स॑वि॒ता दे॒वो अ॑स्तु॒ यमा चि॒द्विश्वे॒ वस॑वो गृ॒णन्ति॑ ।
7.038.03c स न॒ः स्तोमा॑न्नम॒स्य१॒॑श्चनो॑ धा॒द्विश्वे॑भिः पातु पा॒युभि॒र्नि सू॒रीन् ॥
7.038.03a api̍ ṣṭu̱taḥ sa̍vi̱tā de̱vo a̍stu̱ yam ā ci̱d viśve̱ vasa̍vo gṛ̱ṇanti̍ |
7.038.03c sa na̱ḥ stomā̍n nama̱sya1̱̍ś cano̍ dhā̱d viśve̍bhiḥ pātu pā̱yubhi̱r ni sū̱rīn ||
7.038.04a अ॒भि यं दे॒व्यदि॑तिर्गृ॒णाति॑ स॒वं दे॒वस्य॑ सवि॒तुर्जु॑षा॒णा ।
7.038.04c अ॒भि स॒म्राजो॒ वरु॑णो गृणन्त्य॒भि मि॒त्रासो॑ अर्य॒मा स॒जोषा॑ः ॥
7.038.04a a̱bhi yaṁ de̱vy adi̍tir gṛ̱ṇāti̍ sa̱vaṁ de̱vasya̍ savi̱tur ju̍ṣā̱ṇā |
7.038.04c a̱bhi sa̱mrājo̱ varu̍ṇo gṛṇanty a̱bhi mi̱trāso̍ arya̱mā sa̱joṣā̍ḥ ||
7.038.05a अ॒भि ये मि॒थो व॒नुष॒ः सप॑न्ते रा॒तिं दि॒वो रा॑ति॒षाच॑ः पृथि॒व्याः ।
7.038.05c अहि॑र्बु॒ध्न्य॑ उ॒त न॑ः शृणोतु॒ वरू॒त्र्येक॑धेनुभि॒र्नि पा॑तु ॥
7.038.05a a̱bhi ye mi̱tho va̱nuṣa̱ḥ sapa̍nte rā̱tiṁ di̱vo rā̍ti̱ṣāca̍ḥ pṛthi̱vyāḥ |
7.038.05c ahi̍r bu̱dhnya̍ u̱ta na̍ḥ śṛṇotu̱ varū̱try eka̍dhenubhi̱r ni pā̍tu ||
7.038.06a अनु॒ तन्नो॒ जास्पति॑र्मंसीष्ट॒ रत्नं॑ दे॒वस्य॑ सवि॒तुरि॑या॒नः ।
7.038.06c भग॑मु॒ग्रोऽव॑से॒ जोह॑वीति॒ भग॒मनु॑ग्रो॒ अध॑ याति॒ रत्न॑म् ॥
7.038.06a anu̱ tan no̱ jāspati̍r maṁsīṣṭa̱ ratna̍ṁ de̱vasya̍ savi̱tur i̍yā̱naḥ |
7.038.06c bhaga̍m u̱gro 'va̍se̱ joha̍vīti̱ bhaga̱m anu̍gro̱ adha̍ yāti̱ ratna̍m ||
7.038.07a शं नो॑ भवन्तु वा॒जिनो॒ हवे॑षु दे॒वता॑ता मि॒तद्र॑वः स्व॒र्काः ।
7.038.07c ज॒म्भय॒न्तोऽहिं॒ वृकं॒ रक्षां॑सि॒ सने॑म्य॒स्मद्यु॑यव॒न्नमी॑वाः ॥
7.038.07a śaṁ no̍ bhavantu vā̱jino̱ have̍ṣu de̱vatā̍tā mi̱tadra̍vaḥ sva̱rkāḥ |
7.038.07c ja̱mbhaya̱nto 'hi̱ṁ vṛka̱ṁ rakṣā̍ṁsi̱ sane̍my a̱smad yu̍yava̱nn amī̍vāḥ ||
7.038.08a वाजे॑वाजेऽवत वाजिनो नो॒ धने॑षु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः ।
7.038.08c अ॒स्य मध्व॑ः पिबत मा॒दय॑ध्वं तृ॒प्ता या॑त प॒थिभि॑र्देव॒यानै॑ः ॥
7.038.08a vāje̍-vāje 'vata vājino no̱ dhane̍ṣu viprā amṛtā ṛtajñāḥ |
7.038.08c a̱sya madhva̍ḥ pibata mā̱daya̍dhvaṁ tṛ̱ptā yā̍ta pa̱thibhi̍r deva̱yānai̍ḥ ||


7.039.01a ऊ॒र्ध्वो अ॒ग्निः सु॑म॒तिं वस्वो॑ अश्रेत्प्रती॒ची जू॒र्णिर्दे॒वता॑तिमेति ।
7.039.01c भे॒जाते॒ अद्री॑ र॒थ्ये॑व॒ पन्था॑मृ॒तं होता॑ न इषि॒तो य॑जाति ॥
7.039.01a ū̱rdhvo a̱gniḥ su̍ma̱tiṁ vasvo̍ aśret pratī̱cī jū̱rṇir de̱vatā̍tim eti |
7.039.01c bhe̱jāte̱ adrī̍ ra̱thye̍va̱ panthā̍m ṛ̱taṁ hotā̍ na iṣi̱to ya̍jāti ||
7.039.02a प्र वा॑वृजे सुप्र॒या ब॒र्हिरे॑षा॒मा वि॒श्पती॑व॒ बीरि॑ट इयाते ।
7.039.02c वि॒शाम॒क्तोरु॒षस॑ः पू॒र्वहू॑तौ वा॒युः पू॒षा स्व॒स्तये॑ नि॒युत्वा॑न् ॥
7.039.02a pra vā̍vṛje supra̱yā ba̱rhir e̍ṣā̱m ā vi̱śpatī̍va̱ bīri̍ṭa iyāte |
7.039.02c vi̱śām a̱ktor u̱ṣasa̍ḥ pū̱rvahū̍tau vā̱yuḥ pū̱ṣā sva̱staye̍ ni̱yutvā̍n ||
7.039.03a ज्म॒या अत्र॒ वस॑वो रन्त दे॒वा उ॒राव॒न्तरि॑क्षे मर्जयन्त शु॒भ्राः ।
7.039.03c अ॒र्वाक्प॒थ उ॑रुज्रयः कृणुध्वं॒ श्रोता॑ दू॒तस्य॑ ज॒ग्मुषो॑ नो अ॒स्य ॥
7.039.03a jma̱yā atra̱ vasa̍vo ranta de̱vā u̱rāv a̱ntari̍kṣe marjayanta śu̱bhrāḥ |
7.039.03c a̱rvāk pa̱tha u̍rujrayaḥ kṛṇudhva̱ṁ śrotā̍ dū̱tasya̍ ja̱gmuṣo̍ no a̱sya ||
7.039.04a ते हि य॒ज्ञेषु॑ य॒ज्ञिया॑स॒ ऊमा॑ः स॒धस्थं॒ विश्वे॑ अ॒भि सन्ति॑ दे॒वाः ।
7.039.04c ताँ अ॑ध्व॒र उ॑श॒तो य॑क्ष्यग्ने श्रु॒ष्टी भगं॒ नास॑त्या॒ पुरं॑धिम् ॥
7.039.04a te hi ya̱jñeṣu̍ ya̱jñiyā̍sa̱ ūmā̍ḥ sa̱dhastha̱ṁ viśve̍ a̱bhi santi̍ de̱vāḥ |
7.039.04c tām̐ a̍dhva̱ra u̍śa̱to ya̍kṣy agne śru̱ṣṭī bhaga̱ṁ nāsa̍tyā̱ pura̍ṁdhim ||
7.039.05a आग्ने॒ गिरो॑ दि॒व आ पृ॑थि॒व्या मि॒त्रं व॑ह॒ वरु॑ण॒मिन्द्र॑म॒ग्निम् ।
7.039.05c आर्य॒मण॒मदि॑तिं॒ विष्णु॑मेषां॒ सर॑स्वती म॒रुतो॑ मादयन्ताम् ॥
7.039.05a āgne̱ giro̍ di̱va ā pṛ̍thi̱vyā mi̱traṁ va̍ha̱ varu̍ṇa̱m indra̍m a̱gnim |
7.039.05c ārya̱maṇa̱m adi̍ti̱ṁ viṣṇu̍m eṣā̱ṁ sara̍svatī ma̱ruto̍ mādayantām ||
7.039.06a र॒रे ह॒व्यं म॒तिभि॑र्य॒ज्ञिया॑नां॒ नक्ष॒त्कामं॒ मर्त्या॑ना॒मसि॑न्वन् ।
7.039.06c धाता॑ र॒यिम॑विद॒स्यं स॑दा॒सां स॑क्षी॒महि॒ युज्ये॑भि॒र्नु दे॒वैः ॥
7.039.06a ra̱re ha̱vyam ma̱tibhi̍r ya̱jñiyā̍nā̱ṁ nakṣa̱t kāma̱m martyā̍nā̱m asi̍nvan |
7.039.06c dhātā̍ ra̱yim a̍vida̱syaṁ sa̍dā̱sāṁ sa̍kṣī̱mahi̱ yujye̍bhi̱r nu de̱vaiḥ ||
7.039.07a नू रोद॑सी अ॒भिष्टु॑ते॒ वसि॑ष्ठैर्ऋ॑तावा॑नो॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॒ग्निः ।
7.039.07c यच्छ॑न्तु च॒न्द्रा उ॑प॒मं नो॑ अ॒र्कं यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.039.07a nū roda̍sī a̱bhiṣṭu̍te̱ vasi̍ṣṭhair ṛ̱tāvā̍no̱ varu̍ṇo mi̱tro a̱gniḥ |
7.039.07c yaccha̍ntu ca̱ndrā u̍pa̱maṁ no̍ a̱rkaṁ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.040.01a ओ श्रु॒ष्टिर्वि॑द॒थ्या॒३॒॑ समे॑तु॒ प्रति॒ स्तोमं॑ दधीमहि तु॒राणा॑म् ।
7.040.01c यद॒द्य दे॒वः स॑वि॒ता सु॒वाति॒ स्यामा॑स्य र॒त्निनो॑ विभा॒गे ॥
7.040.01a o śru̱ṣṭir vi̍da̱thyā̱3̱̍ sam e̍tu̱ prati̱ stoma̍ṁ dadhīmahi tu̱rāṇā̍m |
7.040.01c yad a̱dya de̱vaḥ sa̍vi̱tā su̱vāti̱ syāmā̍sya ra̱tnino̍ vibhā̱ge ||
7.040.02a मि॒त्रस्तन्नो॒ वरु॑णो॒ रोद॑सी च॒ द्युभ॑क्त॒मिन्द्रो॑ अर्य॒मा द॑दातु ।
7.040.02c दिदे॑ष्टु दे॒व्यदि॑ती॒ रेक्णो॑ वा॒युश्च॒ यन्नि॑यु॒वैते॒ भग॑श्च ॥
7.040.02a mi̱tras tan no̱ varu̍ṇo̱ roda̍sī ca̱ dyubha̍kta̱m indro̍ arya̱mā da̍dātu |
7.040.02c dide̍ṣṭu de̱vy adi̍tī̱ rekṇo̍ vā̱yuś ca̱ yan ni̍yu̱vaite̱ bhaga̍ś ca ||
7.040.03a सेदु॒ग्रो अ॑स्तु मरुत॒ः स शु॒ष्मी यं मर्त्यं॑ पृषदश्वा॒ अवा॑थ ।
7.040.03c उ॒तेम॒ग्निः सर॑स्वती जु॒नन्ति॒ न तस्य॑ रा॒यः प॑र्ये॒तास्ति॑ ॥
7.040.03a sed u̱gro a̍stu maruta̱ḥ sa śu̱ṣmī yam martya̍m pṛṣadaśvā̱ avā̍tha |
7.040.03c u̱tem a̱gniḥ sara̍svatī ju̱nanti̱ na tasya̍ rā̱yaḥ pa̍rye̱tāsti̍ ||
7.040.04a अ॒यं हि ने॒ता वरु॑ण ऋ॒तस्य॑ मि॒त्रो राजा॑नो अर्य॒मापो॒ धुः ।
7.040.04c सु॒हवा॑ दे॒व्यदि॑तिरन॒र्वा ते नो॒ अंहो॒ अति॑ पर्ष॒न्नरि॑ष्टान् ॥
7.040.04a a̱yaṁ hi ne̱tā varu̍ṇa ṛ̱tasya̍ mi̱tro rājā̍no arya̱māpo̱ dhuḥ |
7.040.04c su̱havā̍ de̱vy adi̍tir ana̱rvā te no̱ aṁho̱ ati̍ parṣa̱nn ari̍ṣṭān ||
7.040.05a अ॒स्य दे॒वस्य॑ मी॒ळ्हुषो॑ व॒या विष्णो॑रे॒षस्य॑ प्रभृ॒थे ह॒विर्भि॑ः ।
7.040.05c वि॒दे हि रु॒द्रो रु॒द्रियं॑ महि॒त्वं या॑सि॒ष्टं व॒र्तिर॑श्विना॒विरा॑वत् ॥
7.040.05a a̱sya de̱vasya̍ mī̱ḻhuṣo̍ va̱yā viṣṇo̍r e̱ṣasya̍ prabhṛ̱the ha̱virbhi̍ḥ |
7.040.05c vi̱de hi ru̱dro ru̱driya̍m mahi̱tvaṁ yā̍si̱ṣṭaṁ va̱rtir a̍śvinā̱v irā̍vat ||
7.040.06a मात्र॑ पूषन्नाघृण इरस्यो॒ वरू॑त्री॒ यद्रा॑ति॒षाच॑श्च॒ रास॑न् ।
7.040.06c म॒यो॒भुवो॑ नो॒ अर्व॑न्तो॒ नि पा॑न्तु वृ॒ष्टिं परि॑ज्मा॒ वातो॑ ददातु ॥
7.040.06a mātra̍ pūṣann āghṛṇa irasyo̱ varū̍trī̱ yad rā̍ti̱ṣāca̍ś ca̱ rāsa̍n |
7.040.06c ma̱yo̱bhuvo̍ no̱ arva̍nto̱ ni pā̍ntu vṛ̱ṣṭim pari̍jmā̱ vāto̍ dadātu ||
7.040.07a नू रोद॑सी अ॒भिष्टु॑ते॒ वसि॑ष्ठैर्ऋ॑तावा॑नो॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॒ग्निः ।
7.040.07c यच्छ॑न्तु च॒न्द्रा उ॑प॒मं नो॑ अ॒र्कं यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.040.07a nū roda̍sī a̱bhiṣṭu̍te̱ vasi̍ṣṭhair ṛ̱tāvā̍no̱ varu̍ṇo mi̱tro a̱gniḥ |
7.040.07c yaccha̍ntu ca̱ndrā u̍pa̱maṁ no̍ a̱rkaṁ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.041.01a प्रा॒तर॒ग्निं प्रा॒तरिन्द्रं॑ हवामहे प्रा॒तर्मि॒त्रावरु॑णा प्रा॒तर॒श्विना॑ ।
7.041.01c प्रा॒तर्भगं॑ पू॒षणं॒ ब्रह्म॑ण॒स्पतिं॑ प्रा॒तः सोम॑मु॒त रु॒द्रं हु॑वेम ॥
7.041.01a prā̱tar a̱gnim prā̱tar indra̍ṁ havāmahe prā̱tar mi̱trāvaru̍ṇā prā̱tar a̱śvinā̍ |
7.041.01c prā̱tar bhaga̍m pū̱ṣaṇa̱m brahma̍ṇa̱s pati̍m prā̱taḥ soma̍m u̱ta ru̱draṁ hu̍vema ||
7.041.02a प्रा॒त॒र्जितं॒ भग॑मु॒ग्रं हु॑वेम व॒यं पु॒त्रमदि॑ते॒र्यो वि॑ध॒र्ता ।
7.041.02c आ॒ध्रश्चि॒द्यं मन्य॑मानस्तु॒रश्चि॒द्राजा॑ चि॒द्यं भगं॑ भ॒क्षीत्याह॑ ॥
7.041.02a prā̱ta̱rjita̱m bhaga̍m u̱graṁ hu̍vema va̱yam pu̱tram adi̍te̱r yo vi̍dha̱rtā |
7.041.02c ā̱dhraś ci̱d yam manya̍mānas tu̱raś ci̱d rājā̍ ci̱d yam bhaga̍m bha̱kṣīty āha̍ ||
7.041.03a भग॒ प्रणे॑त॒र्भग॒ सत्य॑राधो॒ भगे॒मां धिय॒मुद॑वा॒ दद॑न्नः ।
7.041.03c भग॒ प्र णो॑ जनय॒ गोभि॒रश्वै॒र्भग॒ प्र नृभि॑र्नृ॒वन्त॑ः स्याम ॥
7.041.03a bhaga̱ praṇe̍ta̱r bhaga̱ satya̍rādho̱ bhage̱māṁ dhiya̱m ud a̍vā̱ dada̍n naḥ |
7.041.03c bhaga̱ pra ṇo̍ janaya̱ gobhi̱r aśvai̱r bhaga̱ pra nṛbhi̍r nṛ̱vanta̍ḥ syāma ||
7.041.04a उ॒तेदानीं॒ भग॑वन्तः स्यामो॒त प्र॑पि॒त्व उ॒त मध्ये॒ अह्ना॑म् ।
7.041.04c उ॒तोदि॑ता मघव॒न्सूर्य॑स्य व॒यं दे॒वानां॑ सुम॒तौ स्या॑म ॥
7.041.04a u̱tedānī̱m bhaga̍vantaḥ syāmo̱ta pra̍pi̱tva u̱ta madhye̱ ahnā̍m |
7.041.04c u̱todi̍tā maghava̱n sūrya̍sya va̱yaṁ de̱vānā̍ṁ suma̱tau syā̍ma ||
7.041.05a भग॑ ए॒व भग॑वाँ अस्तु देवा॒स्तेन॑ व॒यं भग॑वन्तः स्याम ।
7.041.05c तं त्वा॑ भग॒ सर्व॒ इज्जो॑हवीति॒ स नो॑ भग पुरए॒ता भ॑वे॒ह ॥
7.041.05a bhaga̍ e̱va bhaga̍vām̐ astu devā̱s tena̍ va̱yam bhaga̍vantaḥ syāma |
7.041.05c taṁ tvā̍ bhaga̱ sarva̱ ij jo̍havīti̱ sa no̍ bhaga purae̱tā bha̍ve̱ha ||
7.041.06a सम॑ध्व॒रायो॒षसो॑ नमन्त दधि॒क्रावे॑व॒ शुच॑ये प॒दाय॑ ।
7.041.06c अ॒र्वा॒ची॒नं व॑सु॒विदं॒ भगं॑ नो॒ रथ॑मि॒वाश्वा॑ वा॒जिन॒ आ व॑हन्तु ॥
7.041.06a sam a̍dhva̱rāyo̱ṣaso̍ namanta dadhi̱krāve̍va̱ śuca̍ye pa̱dāya̍ |
7.041.06c a̱rvā̱cī̱naṁ va̍su̱vida̱m bhaga̍ṁ no̱ ratha̍m i̱vāśvā̍ vā̱jina̱ ā va̍hantu ||
7.041.07a अश्वा॑वती॒र्गोम॑तीर्न उ॒षासो॑ वी॒रव॑ती॒ः सद॑मुच्छन्तु भ॒द्राः ।
7.041.07c घृ॒तं दुहा॑ना वि॒श्वत॒ः प्रपी॑ता यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.041.07a aśvā̍vatī̱r goma̍tīr na u̱ṣāso̍ vī̱rava̍tī̱ḥ sada̍m ucchantu bha̱drāḥ |
7.041.07c ghṛ̱taṁ duhā̍nā vi̱śvata̱ḥ prapī̍tā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.042.01a प्र ब्र॒ह्माणो॒ अङ्गि॑रसो नक्षन्त॒ प्र क्र॑न्द॒नुर्न॑भ॒न्य॑स्य वेतु ।
7.042.01c प्र धे॒नव॑ उद॒प्रुतो॑ नवन्त यु॒ज्याता॒मद्री॑ अध्व॒रस्य॒ पेश॑ः ॥
7.042.01a pra bra̱hmāṇo̱ aṅgi̍raso nakṣanta̱ pra kra̍nda̱nur na̍bha̱nya̍sya vetu |
7.042.01c pra dhe̱nava̍ uda̱pruto̍ navanta yu̱jyātā̱m adrī̍ adhva̱rasya̱ peśa̍ḥ ||
7.042.02a सु॒गस्ते॑ अग्ने॒ सन॑वित्तो॒ अध्वा॑ यु॒क्ष्वा सु॒ते ह॒रितो॑ रो॒हित॑श्च ।
7.042.02c ये वा॒ सद्म॑न्नरु॒षा वी॑र॒वाहो॑ हु॒वे दे॒वानां॒ जनि॑मानि स॒त्तः ॥
7.042.02a su̱gas te̍ agne̱ sana̍vitto̱ adhvā̍ yu̱kṣvā su̱te ha̱rito̍ ro̱hita̍ś ca |
7.042.02c ye vā̱ sadma̍nn aru̱ṣā vī̍ra̱vāho̍ hu̱ve de̱vānā̱ṁ jani̍māni sa̱ttaḥ ||
7.042.03a समु॑ वो य॒ज्ञं म॑हय॒न्नमो॑भि॒ः प्र होता॑ म॒न्द्रो रि॑रिच उपा॒के ।
7.042.03c यज॑स्व॒ सु पु॑र्वणीक दे॒वाना य॒ज्ञिया॑म॒रम॑तिं ववृत्याः ॥
7.042.03a sam u̍ vo ya̱jñam ma̍haya̱n namo̍bhi̱ḥ pra hotā̍ ma̱ndro ri̍rica upā̱ke |
7.042.03c yaja̍sva̱ su pu̍rvaṇīka de̱vān ā ya̱jñiyā̍m a̱rama̍tiṁ vavṛtyāḥ ||
7.042.04a य॒दा वी॒रस्य॑ रे॒वतो॑ दुरो॒णे स्यो॑न॒शीरति॑थिरा॒चिके॑तत् ।
7.042.04c सुप्री॑तो अ॒ग्निः सुधि॑तो॒ दम॒ आ स वि॒शे दा॑ति॒ वार्य॒मिय॑त्यै ॥
7.042.04a ya̱dā vī̱rasya̍ re̱vato̍ duro̱ṇe syo̍na̱śīr ati̍thir ā̱cike̍tat |
7.042.04c suprī̍to a̱gniḥ sudhi̍to̱ dama̱ ā sa vi̱śe dā̍ti̱ vārya̱m iya̍tyai ||
7.042.05a इ॒मं नो॑ अग्ने अध्व॒रं जु॑षस्व म॒रुत्स्विन्द्रे॑ य॒शसं॑ कृधी नः ।
7.042.05c आ नक्ता॑ ब॒र्हिः स॑दतामु॒षासो॒शन्ता॑ मि॒त्रावरु॑णा यजे॒ह ॥
7.042.05a i̱maṁ no̍ agne adhva̱raṁ ju̍ṣasva ma̱rutsv indre̍ ya̱śasa̍ṁ kṛdhī naḥ |
7.042.05c ā naktā̍ ba̱rhiḥ sa̍datām u̱ṣāso̱śantā̍ mi̱trāvaru̍ṇā yaje̱ha ||
7.042.06a ए॒वाग्निं स॑ह॒स्यं१॒॑ वसि॑ष्ठो रा॒यस्का॑मो वि॒श्वप्स्न्य॑स्य स्तौत् ।
7.042.06c इषं॑ र॒यिं प॑प्रथ॒द्वाज॑म॒स्मे यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.042.06a e̱vāgniṁ sa̍ha̱sya1̱̍ṁ vasi̍ṣṭho rā̱yaskā̍mo vi̱śvapsnya̍sya staut |
7.042.06c iṣa̍ṁ ra̱yim pa̍pratha̱d vāja̍m a̱sme yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.043.01a प्र वो॑ य॒ज्ञेषु॑ देव॒यन्तो॑ अर्च॒न्द्यावा॒ नमो॑भिः पृथि॒वी इ॒षध्यै॑ ।
7.043.01c येषां॒ ब्रह्मा॒ण्यस॑मानि॒ विप्रा॒ विष्व॑ग्वि॒यन्ति॑ व॒निनो॒ न शाखा॑ः ॥
7.043.01a pra vo̍ ya̱jñeṣu̍ deva̱yanto̍ arca̱n dyāvā̱ namo̍bhiḥ pṛthi̱vī i̱ṣadhyai̍ |
7.043.01c yeṣā̱m brahmā̱ṇy asa̍māni̱ viprā̱ viṣva̍g vi̱yanti̍ va̱nino̱ na śākhā̍ḥ ||
7.043.02a प्र य॒ज्ञ ए॑तु॒ हेत्वो॒ न सप्ति॒रुद्य॑च्छध्वं॒ सम॑नसो घृ॒ताची॑ः ।
7.043.02c स्तृ॒णी॒त ब॒र्हिर॑ध्व॒राय॑ सा॒धूर्ध्वा शो॒चींषि॑ देव॒यून्य॑स्थुः ॥
7.043.02a pra ya̱jña e̍tu̱ hetvo̱ na sapti̱r ud ya̍cchadhva̱ṁ sama̍naso ghṛ̱tācī̍ḥ |
7.043.02c stṛ̱ṇī̱ta ba̱rhir a̍dhva̱rāya̍ sā̱dhūrdhvā śo̱cīṁṣi̍ deva̱yūny a̍sthuḥ ||
7.043.03a आ पु॒त्रासो॒ न मा॒तरं॒ विभृ॑त्रा॒ः सानौ॑ दे॒वासो॑ ब॒र्हिष॑ः सदन्तु ।
7.043.03c आ वि॒श्वाची॑ विद॒थ्या॑मन॒क्त्वग्ने॒ मा नो॑ दे॒वता॑ता॒ मृध॑स्कः ॥
7.043.03a ā pu̱trāso̱ na mā̱tara̱ṁ vibhṛ̍trā̱ḥ sānau̍ de̱vāso̍ ba̱rhiṣa̍ḥ sadantu |
7.043.03c ā vi̱śvācī̍ vida̱thyā̍m ana̱ktv agne̱ mā no̍ de̱vatā̍tā̱ mṛdha̍s kaḥ ||
7.043.04a ते सी॑षपन्त॒ जोष॒मा यज॑त्रा ऋ॒तस्य॒ धारा॑ः सु॒दुघा॒ दुहा॑नाः ।
7.043.04c ज्येष्ठं॑ वो अ॒द्य मह॒ आ वसू॑ना॒मा ग॑न्तन॒ सम॑नसो॒ यति॒ ष्ठ ॥
7.043.04a te sī̍ṣapanta̱ joṣa̱m ā yaja̍trā ṛ̱tasya̱ dhārā̍ḥ su̱dughā̱ duhā̍nāḥ |
7.043.04c jyeṣṭha̍ṁ vo a̱dya maha̱ ā vasū̍nā̱m ā ga̍ntana̱ sama̍naso̱ yati̱ ṣṭha ||
7.043.05a ए॒वा नो॑ अग्ने वि॒क्ष्वा द॑शस्य॒ त्वया॑ व॒यं स॑हसाव॒न्नास्क्रा॑ः ।
7.043.05c रा॒या यु॒जा स॑ध॒मादो॒ अरि॑ष्टा यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.043.05a e̱vā no̍ agne vi̱kṣv ā da̍śasya̱ tvayā̍ va̱yaṁ sa̍hasāva̱nn āskrā̍ḥ |
7.043.05c rā̱yā yu̱jā sa̍dha̱mādo̱ ari̍ṣṭā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.044.01a द॒धि॒क्रां व॑ः प्रथ॒मम॒श्विनो॒षस॑म॒ग्निं समि॑द्धं॒ भग॑मू॒तये॑ हुवे ।
7.044.01c इन्द्रं॒ विष्णुं॑ पू॒षणं॒ ब्रह्म॑ण॒स्पति॑मादि॒त्यान्द्यावा॑पृथि॒वी अ॒पः स्व॑ः ॥
7.044.01a da̱dhi̱krāṁ va̍ḥ pratha̱mam a̱śvino̱ṣasa̍m a̱gniṁ sami̍ddha̱m bhaga̍m ū̱taye̍ huve |
7.044.01c indra̱ṁ viṣṇu̍m pū̱ṣaṇa̱m brahma̍ṇa̱s pati̍m ādi̱tyān dyāvā̍pṛthi̱vī a̱paḥ sva̍ḥ ||
7.044.02a द॒धि॒क्रामु॒ नम॑सा बो॒धय॑न्त उ॒दीरा॑णा य॒ज्ञमु॑पप्र॒यन्त॑ः ।
7.044.02c इळां॑ दे॒वीं ब॒र्हिषि॑ सा॒दय॑न्तो॒ऽश्विना॒ विप्रा॑ सु॒हवा॑ हुवेम ॥
7.044.02a da̱dhi̱krām u̱ nama̍sā bo̱dhaya̍nta u̱dīrā̍ṇā ya̱jñam u̍papra̱yanta̍ḥ |
7.044.02c iḻā̍ṁ de̱vīm ba̱rhiṣi̍ sā̱daya̍nto̱ 'śvinā̱ viprā̍ su̱havā̍ huvema ||
7.044.03a द॒धि॒क्रावा॑णं बुबुधा॒नो अ॒ग्निमुप॑ ब्रुव उ॒षसं॒ सूर्यं॒ गाम् ।
7.044.03c ब्र॒ध्नं माँ॑श्च॒तोर्वरु॑णस्य ब॒भ्रुं ते विश्वा॒स्मद्दु॑रि॒ता या॑वयन्तु ॥
7.044.03a da̱dhi̱krāvā̍ṇam bubudhā̱no a̱gnim upa̍ bruva u̱ṣasa̱ṁ sūrya̱ṁ gām |
7.044.03c bra̱dhnam ma̍m̐śca̱tor varu̍ṇasya ba̱bhruṁ te viśvā̱smad du̍ri̱tā yā̍vayantu ||
7.044.04a द॒धि॒क्रावा॑ प्रथ॒मो वा॒ज्यर्वाग्रे॒ रथा॑नां भवति प्रजा॒नन् ।
7.044.04c सं॒वि॒दा॒न उ॒षसा॒ सूर्ये॑णादि॒त्येभि॒र्वसु॑भि॒रङ्गि॑रोभिः ॥
7.044.04a da̱dhi̱krāvā̍ pratha̱mo vā̱jy arvāgre̱ rathā̍nām bhavati prajā̱nan |
7.044.04c sa̱ṁvi̱dā̱na u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇādi̱tyebhi̱r vasu̍bhi̱r aṅgi̍robhiḥ ||
7.044.05a आ नो॑ दधि॒क्राः प॒थ्या॑मनक्त्वृ॒तस्य॒ पन्था॒मन्वे॑त॒वा उ॑ ।
7.044.05c शृ॒णोतु॑ नो॒ दैव्यं॒ शर्धो॑ अ॒ग्निः शृ॒ण्वन्तु॒ विश्वे॑ महि॒षा अमू॑राः ॥
7.044.05a ā no̍ dadhi̱krāḥ pa̱thyā̍m anaktv ṛ̱tasya̱ panthā̱m anve̍ta̱vā u̍ |
7.044.05c śṛ̱ṇotu̍ no̱ daivya̱ṁ śardho̍ a̱gniḥ śṛ̱ṇvantu̱ viśve̍ mahi̱ṣā amū̍rāḥ ||


7.045.01a आ दे॒वो या॑तु सवि॒ता सु॒रत्नो॑ऽन्तरिक्ष॒प्रा वह॑मानो॒ अश्वै॑ः ।
7.045.01c हस्ते॒ दधा॑नो॒ नर्या॑ पु॒रूणि॑ निवे॒शय॑ञ्च प्रसु॒वञ्च॒ भूम॑ ॥
7.045.01a ā de̱vo yā̍tu savi̱tā su̱ratno̍ 'ntarikṣa̱prā vaha̍māno̱ aśvai̍ḥ |
7.045.01c haste̱ dadhā̍no̱ naryā̍ pu̱rūṇi̍ nive̱śaya̍ñ ca prasu̱vañ ca̱ bhūma̍ ||
7.045.02a उद॑स्य बा॒हू शि॑थि॒रा बृ॒हन्ता॑ हिर॒ण्यया॑ दि॒वो अन्ताँ॑ अनष्टाम् ।
7.045.02c नू॒नं सो अ॑स्य महि॒मा प॑निष्ट॒ सूर॑श्चिदस्मा॒ अनु॑ दादप॒स्याम् ॥
7.045.02a ud a̍sya bā̱hū śi̍thi̱rā bṛ̱hantā̍ hira̱ṇyayā̍ di̱vo antā̍m̐ anaṣṭām |
7.045.02c nū̱naṁ so a̍sya mahi̱mā pa̍niṣṭa̱ sūra̍ś cid asmā̱ anu̍ dād apa̱syām ||
7.045.03a स घा॑ नो दे॒वः स॑वि॒ता स॒हावा सा॑विष॒द्वसु॑पति॒र्वसू॑नि ।
7.045.03c वि॒श्रय॑माणो अ॒मति॑मुरू॒चीं म॑र्त॒भोज॑न॒मध॑ रासते नः ॥
7.045.03a sa ghā̍ no de̱vaḥ sa̍vi̱tā sa̱hāvā sā̍viṣa̱d vasu̍pati̱r vasū̍ni |
7.045.03c vi̱śraya̍māṇo a̱mati̍m urū̱cīm ma̍rta̱bhoja̍na̱m adha̍ rāsate naḥ ||
7.045.04a इ॒मा गिर॑ः सवि॒तारं॑ सुजि॒ह्वं पू॒र्णग॑भस्तिमीळते सुपा॒णिम् ।
7.045.04c चि॒त्रं वयो॑ बृ॒हद॒स्मे द॑धातु यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.045.04a i̱mā gira̍ḥ savi̱tāra̍ṁ suji̱hvam pū̱rṇaga̍bhastim īḻate supā̱ṇim |
7.045.04c ci̱traṁ vayo̍ bṛ̱had a̱sme da̍dhātu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.046.01a इ॒मा रु॒द्राय॑ स्थि॒रध॑न्वने॒ गिर॑ः क्षि॒प्रेष॑वे दे॒वाय॑ स्व॒धाव्ने॑ ।
7.046.01c अषा॑ळ्हाय॒ सह॑मानाय वे॒धसे॑ ति॒ग्मायु॑धाय भरता शृ॒णोतु॑ नः ॥
7.046.01a i̱mā ru̱drāya̍ sthi̱radha̍nvane̱ gira̍ḥ kṣi̱preṣa̍ve de̱vāya̍ sva̱dhāvne̍ |
7.046.01c aṣā̍ḻhāya̱ saha̍mānāya ve̱dhase̍ ti̱gmāyu̍dhāya bharatā śṛ̱ṇotu̍ naḥ ||
7.046.02a स हि क्षये॑ण॒ क्षम्य॑स्य॒ जन्म॑न॒ः साम्रा॑ज्येन दि॒व्यस्य॒ चेत॑ति ।
7.046.02c अव॒न्नव॑न्ती॒रुप॑ नो॒ दुर॑श्चरानमी॒वो रु॑द्र॒ जासु॑ नो भव ॥
7.046.02a sa hi kṣaye̍ṇa̱ kṣamya̍sya̱ janma̍na̱ḥ sāmrā̍jyena di̱vyasya̱ ceta̍ti |
7.046.02c ava̱nn ava̍ntī̱r upa̍ no̱ dura̍ś carānamī̱vo ru̍dra̱ jāsu̍ no bhava ||
7.046.03a या ते॑ दि॒द्युदव॑सृष्टा दि॒वस्परि॑ क्ष्म॒या चर॑ति॒ परि॒ सा वृ॑णक्तु नः ।
7.046.03c स॒हस्रं॑ ते स्वपिवात भेष॒जा मा न॑स्तो॒केषु॒ तन॑येषु रीरिषः ॥
7.046.03a yā te̍ di̱dyud ava̍sṛṣṭā di̱vas pari̍ kṣma̱yā cara̍ti̱ pari̱ sā vṛ̍ṇaktu naḥ |
7.046.03c sa̱hasra̍ṁ te svapivāta bheṣa̱jā mā na̍s to̱keṣu̱ tana̍yeṣu rīriṣaḥ ||
7.046.04a मा नो॑ वधी रुद्र॒ मा परा॑ दा॒ मा ते॑ भूम॒ प्रसि॑तौ हीळि॒तस्य॑ ।
7.046.04c आ नो॑ भज ब॒र्हिषि॑ जीवशं॒से यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.046.04a mā no̍ vadhī rudra̱ mā parā̍ dā̱ mā te̍ bhūma̱ prasi̍tau hīḻi̱tasya̍ |
7.046.04c ā no̍ bhaja ba̱rhiṣi̍ jīvaśa̱ṁse yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.047.01a आपो॒ यं व॑ः प्रथ॒मं दे॑व॒यन्त॑ इन्द्र॒पान॑मू॒र्मिमकृ॑ण्वते॒ळः ।
7.047.01c तं वो॑ व॒यं शुचि॑मरि॒प्रम॒द्य घृ॑त॒प्रुषं॒ मधु॑मन्तं वनेम ॥
7.047.01a āpo̱ yaṁ va̍ḥ pratha̱maṁ de̍va̱yanta̍ indra̱pāna̍m ū̱rmim akṛ̍ṇvate̱ḻaḥ |
7.047.01c taṁ vo̍ va̱yaṁ śuci̍m ari̱pram a̱dya ghṛ̍ta̱pruṣa̱m madhu̍mantaṁ vanema ||
7.047.02a तमू॒र्मिमा॑पो॒ मधु॑मत्तमं वो॒ऽपां नपा॑दवत्वाशु॒हेमा॑ ।
7.047.02c यस्मि॒न्निन्द्रो॒ वसु॑भिर्मा॒दया॑ते॒ तम॑श्याम देव॒यन्तो॑ वो अ॒द्य ॥
7.047.02a tam ū̱rmim ā̍po̱ madhu̍mattamaṁ vo̱ 'pāṁ napā̍d avatv āśu̱hemā̍ |
7.047.02c yasmi̱nn indro̱ vasu̍bhir mā̱dayā̍te̱ tam a̍śyāma deva̱yanto̍ vo a̱dya ||
7.047.03a श॒तप॑वित्राः स्व॒धया॒ मद॑न्तीर्दे॒वीर्दे॒वाना॒मपि॑ यन्ति॒ पाथ॑ः ।
7.047.03c ता इन्द्र॑स्य॒ न मि॑नन्ति व्र॒तानि॒ सिन्धु॑भ्यो ह॒व्यं घृ॒तव॑ज्जुहोत ॥
7.047.03a śa̱tapa̍vitrāḥ sva̱dhayā̱ mada̍ntīr de̱vīr de̱vānā̱m api̍ yanti̱ pātha̍ḥ |
7.047.03c tā indra̍sya̱ na mi̍nanti vra̱tāni̱ sindhu̍bhyo ha̱vyaṁ ghṛ̱tava̍j juhota ||
7.047.04a याः सूर्यो॑ र॒श्मिभि॑रात॒तान॒ याभ्य॒ इन्द्रो॒ अर॑दद्गा॒तुमू॒र्मिम् ।
7.047.04c ते सि॑न्धवो॒ वरि॑वो धातना नो यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.047.04a yāḥ sūryo̍ ra̱śmibhi̍r āta̱tāna̱ yābhya̱ indro̱ ara̍dad gā̱tum ū̱rmim |
7.047.04c te si̍ndhavo̱ vari̍vo dhātanā no yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.048.01a ऋभु॑क्षणो वाजा मा॒दय॑ध्वम॒स्मे न॑रो मघवानः सु॒तस्य॑ ।
7.048.01c आ वो॒ऽर्वाच॒ः क्रत॑वो॒ न या॒तां विभ्वो॒ रथं॒ नर्यं॑ वर्तयन्तु ॥
7.048.01a ṛbhu̍kṣaṇo vājā mā̱daya̍dhvam a̱sme na̍ro maghavānaḥ su̱tasya̍ |
7.048.01c ā vo̱ 'rvāca̱ḥ krata̍vo̱ na yā̱tāṁ vibhvo̱ ratha̱ṁ narya̍ṁ vartayantu ||
7.048.02a ऋ॒भुर्ऋ॑भुभि॑र॒भि व॑ः स्याम॒ विभ्वो॑ वि॒भुभि॒ः शव॑सा॒ शवां॑सि ।
7.048.02c वाजो॑ अ॒स्माँ अ॑वतु॒ वाज॑साता॒विन्द्रे॑ण यु॒जा त॑रुषेम वृ॒त्रम् ॥
7.048.02a ṛ̱bhur ṛ̱bhubhi̍r a̱bhi va̍ḥ syāma̱ vibhvo̍ vi̱bhubhi̱ḥ śava̍sā̱ śavā̍ṁsi |
7.048.02c vājo̍ a̱smām̐ a̍vatu̱ vāja̍sātā̱v indre̍ṇa yu̱jā ta̍ruṣema vṛ̱tram ||
7.048.03a ते चि॒द्धि पू॒र्वीर॒भि सन्ति॑ शा॒सा विश्वाँ॑ अ॒र्य उ॑प॒रता॑ति वन्वन् ।
7.048.03c इन्द्रो॒ विभ्वाँ॑ ऋभु॒क्षा वाजो॑ अ॒र्यः शत्रो॑र्मिथ॒त्या कृ॑णव॒न्वि नृ॒म्णम् ॥
7.048.03a te ci̱d dhi pū̱rvīr a̱bhi santi̍ śā̱sā viśvā̍m̐ a̱rya u̍pa̱ratā̍ti vanvan |
7.048.03c indro̱ vibhvā̍m̐ ṛbhu̱kṣā vājo̍ a̱ryaḥ śatro̍r mitha̱tyā kṛ̍ṇava̱n vi nṛ̱mṇam ||
7.048.04a नू दे॑वासो॒ वरि॑वः कर्तना नो भू॒त नो॒ विश्वेऽव॑से स॒जोषा॑ः ।
7.048.04c सम॒स्मे इषं॒ वस॑वो ददीरन्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.048.04a nū de̍vāso̱ vari̍vaḥ kartanā no bhū̱ta no̱ viśve 'va̍se sa̱joṣā̍ḥ |
7.048.04c sam a̱sme iṣa̱ṁ vasa̍vo dadīran yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.049.01a स॒मु॒द्रज्ये॑ष्ठाः सलि॒लस्य॒ मध्या॑त्पुना॒ना य॒न्त्यनि॑विशमानाः ।
7.049.01c इन्द्रो॒ या व॒ज्री वृ॑ष॒भो र॒राद॒ ता आपो॑ दे॒वीरि॒ह माम॑वन्तु ॥
7.049.01a sa̱mu̱drajye̍ṣṭhāḥ sali̱lasya̱ madhyā̍t punā̱nā ya̱nty ani̍viśamānāḥ |
7.049.01c indro̱ yā va̱jrī vṛ̍ṣa̱bho ra̱rāda̱ tā āpo̍ de̱vīr i̱ha mām a̍vantu ||
7.049.02a या आपो॑ दि॒व्या उ॒त वा॒ स्रव॑न्ति ख॒नित्रि॑मा उ॒त वा॒ याः स्व॑यं॒जाः ।
7.049.02c स॒मु॒द्रार्था॒ याः शुच॑यः पाव॒कास्ता आपो॑ दे॒वीरि॒ह माम॑वन्तु ॥
7.049.02a yā āpo̍ di̱vyā u̱ta vā̱ srava̍nti kha̱nitri̍mā u̱ta vā̱ yāḥ sva̍ya̱ṁjāḥ |
7.049.02c sa̱mu̱drārthā̱ yāḥ śuca̍yaḥ pāva̱kās tā āpo̍ de̱vīr i̱ha mām a̍vantu ||
7.049.03a यासां॒ राजा॒ वरु॑णो॒ याति॒ मध्ये॑ सत्यानृ॒ते अ॑व॒पश्य॒ञ्जना॑नाम् ।
7.049.03c म॒धु॒श्चुत॒ः शुच॑यो॒ याः पा॑व॒कास्ता आपो॑ दे॒वीरि॒ह माम॑वन्तु ॥
7.049.03a yāsā̱ṁ rājā̱ varu̍ṇo̱ yāti̱ madhye̍ satyānṛ̱te a̍va̱paśya̱ñ janā̍nām |
7.049.03c ma̱dhu̱ścuta̱ḥ śuca̍yo̱ yāḥ pā̍va̱kās tā āpo̍ de̱vīr i̱ha mām a̍vantu ||
7.049.04a यासु॒ राजा॒ वरु॑णो॒ यासु॒ सोमो॒ विश्वे॑ दे॒वा यासूर्जं॒ मद॑न्ति ।
7.049.04c वै॒श्वा॒न॒रो यास्व॒ग्निः प्रवि॑ष्ट॒स्ता आपो॑ दे॒वीरि॒ह माम॑वन्तु ॥
7.049.04a yāsu̱ rājā̱ varu̍ṇo̱ yāsu̱ somo̱ viśve̍ de̱vā yāsūrja̱m mada̍nti |
7.049.04c vai̱śvā̱na̱ro yāsv a̱gniḥ pravi̍ṣṭa̱s tā āpo̍ de̱vīr i̱ha mām a̍vantu ||


7.050.01a आ मां मि॑त्रावरुणे॒ह र॑क्षतं कुला॒यय॑द्वि॒श्वय॒न्मा न॒ आ ग॑न् ।
7.050.01c अ॒ज॒का॒वं दु॒र्दृशी॑कं ति॒रो द॑धे॒ मा मां पद्ये॑न॒ रप॑सा विद॒त्त्सरु॑ः ॥
7.050.01a ā mām mi̍trāvaruṇe̱ha ra̍kṣataṁ kulā̱yaya̍d vi̱śvaya̱n mā na̱ ā ga̍n |
7.050.01c a̱ja̱kā̱vaṁ du̱rdṛśī̍kaṁ ti̱ro da̍dhe̱ mā mām padye̍na̱ rapa̍sā vida̱t tsaru̍ḥ ||
7.050.02a यद्वि॒जाम॒न्परु॑षि॒ वन्द॑नं॒ भुव॑दष्ठी॒वन्तौ॒ परि॑ कु॒ल्फौ च॒ देह॑त् ।
7.050.02c अ॒ग्निष्टच्छोच॒न्नप॑ बाधतामि॒तो मा मां पद्ये॑न॒ रप॑सा विद॒त्त्सरु॑ः ॥
7.050.02a yad vi̱jāma̱n paru̍ṣi̱ vanda̍na̱m bhuva̍d aṣṭhī̱vantau̱ pari̍ ku̱lphau ca̱ deha̍t |
7.050.02c a̱gniṣ ṭac choca̱nn apa̍ bādhatām i̱to mā mām padye̍na̱ rapa̍sā vida̱t tsaru̍ḥ ||
7.050.03a यच्छ॑ल्म॒लौ भव॑ति॒ यन्न॒दीषु॒ यदोष॑धीभ्य॒ः परि॒ जाय॑ते वि॒षम् ।
7.050.03c विश्वे॑ दे॒वा निरि॒तस्तत्सु॑वन्तु॒ मा मां पद्ये॑न॒ रप॑सा विद॒त्त्सरु॑ः ॥
7.050.03a yac cha̍lma̱lau bhava̍ti̱ yan na̱dīṣu̱ yad oṣa̍dhībhya̱ḥ pari̱ jāya̍te vi̱ṣam |
7.050.03c viśve̍ de̱vā nir i̱tas tat su̍vantu̱ mā mām padye̍na̱ rapa̍sā vida̱t tsaru̍ḥ ||
7.050.04a याः प्र॒वतो॑ नि॒वत॑ उ॒द्वत॑ उद॒न्वती॑रनुद॒काश्च॒ याः ।
7.050.04c ता अ॒स्मभ्यं॒ पय॑सा॒ पिन्व॑मानाः शि॒वा दे॒वीर॑शिप॒दा भ॑वन्तु॒ सर्वा॑ न॒द्यो॑ अशिमि॒दा भ॑वन्तु ॥
7.050.04a yāḥ pra̱vato̍ ni̱vata̍ u̱dvata̍ uda̱nvatī̍r anuda̱kāś ca̱ yāḥ |
7.050.04c tā a̱smabhya̱m paya̍sā̱ pinva̍mānāḥ śi̱vā de̱vīr a̍śipa̱dā bha̍vantu̱ sarvā̍ na̱dyo̍ aśimi̱dā bha̍vantu ||


7.051.01a आ॒दि॒त्याना॒मव॑सा॒ नूत॑नेन सक्षी॒महि॒ शर्म॑णा॒ शंत॑मेन ।
7.051.01c अ॒ना॒गा॒स्त्वे अ॑दिति॒त्वे तु॒रास॑ इ॒मं य॒ज्ञं द॑धतु॒ श्रोष॑माणाः ॥
7.051.01a ā̱di̱tyānā̱m ava̍sā̱ nūta̍nena sakṣī̱mahi̱ śarma̍ṇā̱ śaṁta̍mena |
7.051.01c a̱nā̱gā̱stve a̍diti̱tve tu̱rāsa̍ i̱maṁ ya̱jñaṁ da̍dhatu̱ śroṣa̍māṇāḥ ||
7.051.02a आ॒दि॒त्यासो॒ अदि॑तिर्मादयन्तां मि॒त्रो अ॑र्य॒मा वरु॑णो॒ रजि॑ष्ठाः ।
7.051.02c अ॒स्माकं॑ सन्तु॒ भुव॑नस्य गो॒पाः पिब॑न्तु॒ सोम॒मव॑से नो अ॒द्य ॥
7.051.02a ā̱di̱tyāso̱ adi̍tir mādayantām mi̱tro a̍rya̱mā varu̍ṇo̱ raji̍ṣṭhāḥ |
7.051.02c a̱smāka̍ṁ santu̱ bhuva̍nasya go̱pāḥ piba̍ntu̱ soma̱m ava̍se no a̱dya ||
7.051.03a आ॒दि॒त्या विश्वे॑ म॒रुत॑श्च॒ विश्वे॑ दे॒वाश्च॒ विश्व॑ ऋ॒भव॑श्च॒ विश्वे॑ ।
7.051.03c इन्द्रो॑ अ॒ग्निर॒श्विना॑ तुष्टुवा॒ना यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.051.03a ā̱di̱tyā viśve̍ ma̱ruta̍ś ca̱ viśve̍ de̱vāś ca̱ viśva̍ ṛ̱bhava̍ś ca̱ viśve̍ |
7.051.03c indro̍ a̱gnir a̱śvinā̍ tuṣṭuvā̱nā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.052.01a आ॒दि॒त्यासो॒ अदि॑तयः स्याम॒ पूर्दे॑व॒त्रा व॑सवो मर्त्य॒त्रा ।
7.052.01c सने॑म मित्रावरुणा॒ सन॑न्तो॒ भवे॑म द्यावापृथिवी॒ भव॑न्तः ॥
7.052.01a ā̱di̱tyāso̱ adi̍tayaḥ syāma̱ pūr de̍va̱trā va̍savo martya̱trā |
7.052.01c sane̍ma mitrāvaruṇā̱ sana̍nto̱ bhave̍ma dyāvāpṛthivī̱ bhava̍ntaḥ ||
7.052.02a मि॒त्रस्तन्नो॒ वरु॑णो मामहन्त॒ शर्म॑ तो॒काय॒ तन॑याय गो॒पाः ।
7.052.02c मा वो॑ भुजेमा॒न्यजा॑त॒मेनो॒ मा तत्क॑र्म वसवो॒ यच्चय॑ध्वे ॥
7.052.02a mi̱tras tan no̱ varu̍ṇo māmahanta̱ śarma̍ to̱kāya̱ tana̍yāya go̱pāḥ |
7.052.02c mā vo̍ bhujemā̱nyajā̍ta̱m eno̱ mā tat ka̍rma vasavo̱ yac caya̍dhve ||
7.052.03a तु॒र॒ण्यवोऽङ्गि॑रसो नक्षन्त॒ रत्नं॑ दे॒वस्य॑ सवि॒तुरि॑या॒नाः ।
7.052.03c पि॒ता च॒ तन्नो॑ म॒हान्यज॑त्रो॒ विश्वे॑ दे॒वाः सम॑नसो जुषन्त ॥
7.052.03a tu̱ra̱ṇyavo 'ṅgi̍raso nakṣanta̱ ratna̍ṁ de̱vasya̍ savi̱tur i̍yā̱nāḥ |
7.052.03c pi̱tā ca̱ tan no̍ ma̱hān yaja̍tro̱ viśve̍ de̱vāḥ sama̍naso juṣanta ||


7.053.01a प्र द्यावा॑ य॒ज्ञैः पृ॑थि॒वी नमो॑भिः स॒बाध॑ ईळे बृह॒ती यज॑त्रे ।
7.053.01c ते चि॒द्धि पूर्वे॑ क॒वयो॑ गृ॒णन्त॑ः पु॒रो म॒ही द॑धि॒रे दे॒वपु॑त्रे ॥
7.053.01a pra dyāvā̍ ya̱jñaiḥ pṛ̍thi̱vī namo̍bhiḥ sa̱bādha̍ īḻe bṛha̱tī yaja̍tre |
7.053.01c te ci̱d dhi pūrve̍ ka̱vayo̍ gṛ̱ṇanta̍ḥ pu̱ro ma̱hī da̍dhi̱re de̱vapu̍tre ||
7.053.02a प्र पू॑र्व॒जे पि॒तरा॒ नव्य॑सीभिर्गी॒र्भिः कृ॑णुध्वं॒ सद॑ने ऋ॒तस्य॑ ।
7.053.02c आ नो॑ द्यावापृथिवी॒ दैव्ये॑न॒ जने॑न यातं॒ महि॑ वां॒ वरू॑थम् ॥
7.053.02a pra pū̍rva̱je pi̱tarā̱ navya̍sībhir gī̱rbhiḥ kṛ̍ṇudhva̱ṁ sada̍ne ṛ̱tasya̍ |
7.053.02c ā no̍ dyāvāpṛthivī̱ daivye̍na̱ jane̍na yāta̱m mahi̍ vā̱ṁ varū̍tham ||
7.053.03a उ॒तो हि वां॑ रत्न॒धेया॑नि॒ सन्ति॑ पु॒रूणि॑ द्यावापृथिवी सु॒दासे॑ ।
7.053.03c अ॒स्मे ध॑त्तं॒ यदस॒दस्कृ॑धोयु यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.053.03a u̱to hi vā̍ṁ ratna̱dheyā̍ni̱ santi̍ pu̱rūṇi̍ dyāvāpṛthivī su̱dāse̍ |
7.053.03c a̱sme dha̍tta̱ṁ yad asa̱d askṛ̍dhoyu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.054.01a वास्तो॑ष्पते॒ प्रति॑ जानीह्य॒स्मान्स्वा॑वे॒शो अ॑नमी॒वो भ॑वा नः ।
7.054.01c यत्त्वेम॑हे॒ प्रति॒ तन्नो॑ जुषस्व॒ शं नो॑ भव द्वि॒पदे॒ शं चतु॑ष्पदे ॥
7.054.01a vāsto̍ṣ pate̱ prati̍ jānīhy a̱smān svā̍ve̱śo a̍namī̱vo bha̍vā naḥ |
7.054.01c yat tvema̍he̱ prati̱ tan no̍ juṣasva̱ śaṁ no̍ bhava dvi̱pade̱ śaṁ catu̍ṣpade ||
7.054.02a वास्तो॑ष्पते प्र॒तर॑णो न एधि गय॒स्फानो॒ गोभि॒रश्वे॑भिरिन्दो ।
7.054.02c अ॒जरा॑सस्ते स॒ख्ये स्या॑म पि॒तेव॑ पु॒त्रान्प्रति॑ नो जुषस्व ॥
7.054.02a vāsto̍ṣ pate pra̱tara̍ṇo na edhi gaya̱sphāno̱ gobhi̱r aśve̍bhir indo |
7.054.02c a̱jarā̍sas te sa̱khye syā̍ma pi̱teva̍ pu̱trān prati̍ no juṣasva ||
7.054.03a वास्तो॑ष्पते श॒ग्मया॑ सं॒सदा॑ ते सक्षी॒महि॑ र॒ण्वया॑ गातु॒मत्या॑ ।
7.054.03c पा॒हि क्षेम॑ उ॒त योगे॒ वरं॑ नो यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.054.03a vāsto̍ṣ pate śa̱gmayā̍ sa̱ṁsadā̍ te sakṣī̱mahi̍ ra̱ṇvayā̍ gātu̱matyā̍ |
7.054.03c pā̱hi kṣema̍ u̱ta yoge̱ vara̍ṁ no yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.055.01a अ॒मी॒व॒हा वा॑स्तोष्पते॒ विश्वा॑ रू॒पाण्या॑वि॒शन् ।
7.055.01c सखा॑ सु॒शेव॑ एधि नः ॥
7.055.01a a̱mī̱va̱hā vā̍stoṣ pate̱ viśvā̍ rū̱pāṇy ā̍vi̱śan |
7.055.01c sakhā̍ su̱śeva̍ edhi naḥ ||
7.055.02a यद॑र्जुन सारमेय द॒तः पि॑शङ्ग॒ यच्छ॑से ।
7.055.02c वी॑व भ्राजन्त ऋ॒ष्टय॒ उप॒ स्रक्वे॑षु॒ बप्स॑तो॒ नि षु स्व॑प ॥
7.055.02a yad a̍rjuna sārameya da̱taḥ pi̍śaṅga̱ yaccha̍se |
7.055.02c vī̍va bhrājanta ṛ̱ṣṭaya̱ upa̱ srakve̍ṣu̱ bapsa̍to̱ ni ṣu sva̍pa ||
7.055.03a स्ते॒नं रा॑य सारमेय॒ तस्क॑रं वा पुनःसर ।
7.055.03c स्तो॒तॄनिन्द्र॑स्य रायसि॒ किम॒स्मान्दु॑च्छुनायसे॒ नि षु स्व॑प ॥
7.055.03a ste̱naṁ rā̍ya sārameya̱ taska̍raṁ vā punaḥsara |
7.055.03c sto̱tṝn indra̍sya rāyasi̱ kim a̱smān du̍cchunāyase̱ ni ṣu sva̍pa ||
7.055.04a त्वं सू॑क॒रस्य॑ दर्दृहि॒ तव॑ दर्दर्तु सूक॒रः ।
7.055.04c स्तो॒तॄनिन्द्र॑स्य रायसि॒ किम॒स्मान्दु॑च्छुनायसे॒ नि षु स्व॑प ॥
7.055.04a tvaṁ sū̍ka̱rasya̍ dardṛhi̱ tava̍ dardartu sūka̱raḥ |
7.055.04c sto̱tṝn indra̍sya rāyasi̱ kim a̱smān du̍cchunāyase̱ ni ṣu sva̍pa ||
7.055.05a सस्तु॑ मा॒ता सस्तु॑ पि॒ता सस्तु॒ श्वा सस्तु॑ वि॒श्पति॑ः ।
7.055.05c स॒सन्तु॒ सर्वे॑ ज्ञा॒तय॒ः सस्त्व॒यम॒भितो॒ जन॑ः ॥
7.055.05a sastu̍ mā̱tā sastu̍ pi̱tā sastu̱ śvā sastu̍ vi̱śpati̍ḥ |
7.055.05c sa̱santu̱ sarve̍ jñā̱taya̱ḥ sastv a̱yam a̱bhito̱ jana̍ḥ ||
7.055.06a य आस्ते॒ यश्च॒ चर॑ति॒ यश्च॒ पश्य॑ति नो॒ जन॑ः ।
7.055.06c तेषां॒ सं ह॑न्मो अ॒क्षाणि॒ यथे॒दं ह॒र्म्यं तथा॑ ॥
7.055.06a ya āste̱ yaś ca̱ cara̍ti̱ yaś ca̱ paśya̍ti no̱ jana̍ḥ |
7.055.06c teṣā̱ṁ saṁ ha̍nmo a̱kṣāṇi̱ yathe̱daṁ ha̱rmyaṁ tathā̍ ||
7.055.07a स॒हस्र॑शृङ्गो वृष॒भो यः स॑मु॒द्रादु॒दाच॑रत् ।
7.055.07c तेना॑ सह॒स्ये॑ना व॒यं नि जना॑न्स्वापयामसि ॥
7.055.07a sa̱hasra̍śṛṅgo vṛṣa̱bho yaḥ sa̍mu̱drād u̱dāca̍rat |
7.055.07c tenā̍ saha̱sye̍nā va̱yaṁ ni janā̍n svāpayāmasi ||
7.055.08a प्रो॒ष्ठे॒श॒या व॑ह्येश॒या नारी॒र्यास्त॑ल्प॒शीव॑रीः ।
7.055.08c स्त्रियो॒ याः पुण्य॑गन्धा॒स्ताः सर्वा॑ः स्वापयामसि ॥
7.055.08a pro̱ṣṭhe̱śa̱yā va̍hyeśa̱yā nārī̱r yās ta̍lpa̱śīva̍rīḥ |
7.055.08c striyo̱ yāḥ puṇya̍gandhā̱s tāḥ sarvā̍ḥ svāpayāmasi ||


7.056.01a क ईं॒ व्य॑क्ता॒ नर॒ः सनी॑ळा रु॒द्रस्य॒ मर्या॒ अध॒ स्वश्वा॑ः ॥
7.056.01a ka ī̱ṁ vya̍ktā̱ nara̱ḥ sanī̍ḻā ru̱drasya̱ maryā̱ adha̱ svaśvā̍ḥ ||
7.056.02a नकि॒र्ह्ये॑षां ज॒नूंषि॒ वेद॒ ते अ॒ङ्ग वि॑द्रे मि॒थो ज॒नित्र॑म् ॥
7.056.02a naki̱r hy e̍ṣāṁ ja̱nūṁṣi̱ veda̱ te a̱ṅga vi̍dre mi̱tho ja̱nitra̍m ||
7.056.03a अ॒भि स्व॒पूभि॑र्मि॒थो व॑पन्त॒ वात॑स्वनसः श्ये॒ना अ॑स्पृध्रन् ॥
7.056.03a a̱bhi sva̱pūbhi̍r mi̱tho va̍panta̱ vāta̍svanasaḥ śye̱nā a̍spṛdhran ||
7.056.04a ए॒तानि॒ धीरो॑ नि॒ण्या चि॑केत॒ पृश्नि॒र्यदूधो॑ म॒ही ज॒भार॑ ॥
7.056.04a e̱tāni̱ dhīro̍ ni̱ṇyā ci̍keta̱ pṛśni̱r yad ūdho̍ ma̱hī ja̱bhāra̍ ||
7.056.05a सा विट् सु॒वीरा॑ म॒रुद्भि॑रस्तु स॒नात्सह॑न्ती॒ पुष्य॑न्ती नृ॒म्णम् ॥
7.056.05a sā viṭ su̱vīrā̍ ma̱rudbhi̍r astu sa̱nāt saha̍ntī̱ puṣya̍ntī nṛ̱mṇam ||
7.056.06a यामं॒ येष्ठा॑ः शु॒भा शोभि॑ष्ठाः श्रि॒या सम्मि॑श्ला॒ ओजो॑भिरु॒ग्राः ॥
7.056.06a yāma̱ṁ yeṣṭhā̍ḥ śu̱bhā śobhi̍ṣṭhāḥ śri̱yā sammi̍ślā̱ ojo̍bhir u̱grāḥ ||
7.056.07a उ॒ग्रं व॒ ओज॑ः स्थि॒रा शवां॒स्यधा॑ म॒रुद्भि॑र्ग॒णस्तुवि॑ष्मान् ॥
7.056.07a u̱graṁ va̱ oja̍ḥ sthi̱rā śavā̱ṁsy adhā̍ ma̱rudbhi̍r ga̱ṇas tuvi̍ṣmān ||
7.056.08a शु॒भ्रो व॒ः शुष्म॒ः क्रुध्मी॒ मनां॑सि॒ धुनि॒र्मुनि॑रिव॒ शर्ध॑स्य धृ॒ष्णोः ॥
7.056.08a śu̱bhro va̱ḥ śuṣma̱ḥ krudhmī̱ manā̍ṁsi̱ dhuni̱r muni̍r iva̱ śardha̍sya dhṛ̱ṣṇoḥ ||
7.056.09a सने॑म्य॒स्मद्यु॒योत॑ दि॒द्युं मा वो॑ दुर्म॒तिरि॒ह प्रण॑ङ्नः ॥
7.056.09a sane̍my a̱smad yu̱yota̍ di̱dyum mā vo̍ durma̱tir i̱ha praṇa̍ṅ naḥ ||
7.056.10a प्रि॒या वो॒ नाम॑ हुवे तु॒राणा॒मा यत्तृ॒पन्म॑रुतो वावशा॒नाः ॥
7.056.10a pri̱yā vo̱ nāma̍ huve tu̱rāṇā̱m ā yat tṛ̱pan ma̍ruto vāvaśā̱nāḥ ||
7.056.11a स्वा॒यु॒धास॑ इ॒ष्मिण॑ः सुनि॒ष्का उ॒त स्व॒यं त॒न्व१॒॑ः शुम्भ॑मानाः ॥
7.056.11a svā̱yu̱dhāsa̍ i̱ṣmiṇa̍ḥ suni̱ṣkā u̱ta sva̱yaṁ ta̱nva1̱̍ḥ śumbha̍mānāḥ ||
7.056.12a शुची॑ वो ह॒व्या म॑रुत॒ः शुची॑नां॒ शुचिं॑ हिनोम्यध्व॒रं शुचि॑भ्यः ।
7.056.12c ऋ॒तेन॑ स॒त्यमृ॑त॒साप॑ आय॒ञ्छुचि॑जन्मान॒ः शुच॑यः पाव॒काः ॥
7.056.12a śucī̍ vo ha̱vyā ma̍ruta̱ḥ śucī̍nā̱ṁ śuci̍ṁ hinomy adhva̱raṁ śuci̍bhyaḥ |
7.056.12c ṛ̱tena̍ sa̱tyam ṛ̍ta̱sāpa̍ āya̱ñ chuci̍janmāna̱ḥ śuca̍yaḥ pāva̱kāḥ ||
7.056.13a अंसे॒ष्वा म॑रुतः खा॒दयो॑ वो॒ वक्ष॑ःसु रु॒क्मा उ॑पशिश्रिया॒णाः ।
7.056.13c वि वि॒द्युतो॒ न वृ॒ष्टिभी॑ रुचा॒ना अनु॑ स्व॒धामायु॑धै॒र्यच्छ॑मानाः ॥
7.056.13a aṁse̱ṣv ā ma̍rutaḥ khā̱dayo̍ vo̱ vakṣa̍ḥsu ru̱kmā u̍paśiśriyā̱ṇāḥ |
7.056.13c vi vi̱dyuto̱ na vṛ̱ṣṭibhī̍ rucā̱nā anu̍ sva̱dhām āyu̍dhai̱r yaccha̍mānāḥ ||
7.056.14a प्र बु॒ध्न्या॑ व ईरते॒ महां॑सि॒ प्र नामा॑नि प्रयज्यवस्तिरध्वम् ।
7.056.14c स॒ह॒स्रियं॒ दम्यं॑ भा॒गमे॒तं गृ॑हमे॒धीयं॑ मरुतो जुषध्वम् ॥
7.056.14a pra bu̱dhnyā̍ va īrate̱ mahā̍ṁsi̱ pra nāmā̍ni prayajyavas tiradhvam |
7.056.14c sa̱ha̱sriya̱ṁ damya̍m bhā̱gam e̱taṁ gṛ̍hame̱dhīya̍m maruto juṣadhvam ||
7.056.15a यदि॑ स्तु॒तस्य॑ मरुतो अधी॒थेत्था विप्र॑स्य वा॒जिनो॒ हवी॑मन् ।
7.056.15c म॒क्षू रा॒यः सु॒वीर्य॑स्य दात॒ नू चि॒द्यम॒न्य आ॒दभ॒दरा॑वा ॥
7.056.15a yadi̍ stu̱tasya̍ maruto adhī̱thetthā vipra̍sya vā̱jino̱ havī̍man |
7.056.15c ma̱kṣū rā̱yaḥ su̱vīrya̍sya dāta̱ nū ci̱d yam a̱nya ā̱dabha̱d arā̍vā ||
7.056.16a अत्या॑सो॒ न ये म॒रुत॒ः स्वञ्चो॑ यक्ष॒दृशो॒ न शु॒भय॑न्त॒ मर्या॑ः ।
7.056.16c ते ह॑र्म्ये॒ष्ठाः शिश॑वो॒ न शु॒भ्रा व॒त्सासो॒ न प्र॑क्री॒ळिन॑ः पयो॒धाः ॥
7.056.16a atyā̍so̱ na ye ma̱ruta̱ḥ svañco̍ yakṣa̱dṛśo̱ na śu̱bhaya̍nta̱ maryā̍ḥ |
7.056.16c te ha̍rmye̱ṣṭhāḥ śiśa̍vo̱ na śu̱bhrā va̱tsāso̱ na pra̍krī̱ḻina̍ḥ payo̱dhāḥ ||
7.056.17a द॒श॒स्यन्तो॑ नो म॒रुतो॑ मृळन्तु वरिव॒स्यन्तो॒ रोद॑सी सु॒मेके॑ ।
7.056.17c आ॒रे गो॒हा नृ॒हा व॒धो वो॑ अस्तु सु॒म्नेभि॑र॒स्मे व॑सवो नमध्वम् ॥
7.056.17a da̱śa̱syanto̍ no ma̱ruto̍ mṛḻantu variva̱syanto̱ roda̍sī su̱meke̍ |
7.056.17c ā̱re go̱hā nṛ̱hā va̱dho vo̍ astu su̱mnebhi̍r a̱sme va̍savo namadhvam ||
7.056.18a आ वो॒ होता॑ जोहवीति स॒त्तः स॒त्राचीं॑ रा॒तिं म॑रुतो गृणा॒नः ।
7.056.18c य ईव॑तो वृषणो॒ अस्ति॑ गो॒पाः सो अद्व॑यावी हवते व उ॒क्थैः ॥
7.056.18a ā vo̱ hotā̍ johavīti sa̱ttaḥ sa̱trācī̍ṁ rā̱tim ma̍ruto gṛṇā̱naḥ |
7.056.18c ya īva̍to vṛṣaṇo̱ asti̍ go̱pāḥ so adva̍yāvī havate va u̱kthaiḥ ||
7.056.19a इ॒मे तु॒रं म॒रुतो॑ रामयन्ती॒मे सह॒ः सह॑स॒ आ न॑मन्ति ।
7.056.19c इ॒मे शंसं॑ वनुष्य॒तो नि पा॑न्ति गु॒रु द्वेषो॒ अर॑रुषे दधन्ति ॥
7.056.19a i̱me tu̱ram ma̱ruto̍ rāmayantī̱me saha̱ḥ saha̍sa̱ ā na̍manti |
7.056.19c i̱me śaṁsa̍ṁ vanuṣya̱to ni pā̍nti gu̱ru dveṣo̱ ara̍ruṣe dadhanti ||
7.056.20a इ॒मे र॒ध्रं चि॑न्म॒रुतो॑ जुनन्ति॒ भृमिं॑ चि॒द्यथा॒ वस॑वो जु॒षन्त॑ ।
7.056.20c अप॑ बाधध्वं वृषण॒स्तमां॑सि ध॒त्त विश्वं॒ तन॑यं तो॒कम॒स्मे ॥
7.056.20a i̱me ra̱dhraṁ ci̍n ma̱ruto̍ junanti̱ bhṛmi̍ṁ ci̱d yathā̱ vasa̍vo ju̱ṣanta̍ |
7.056.20c apa̍ bādhadhvaṁ vṛṣaṇa̱s tamā̍ṁsi dha̱tta viśva̱ṁ tana̍yaṁ to̱kam a̱sme ||
7.056.21a मा वो॑ दा॒त्रान्म॑रुतो॒ निर॑राम॒ मा प॒श्चाद्द॑घ्म रथ्यो विभा॒गे ।
7.056.21c आ न॑ः स्पा॒र्हे भ॑जतना वस॒व्ये॒३॒॑ यदीं॑ सुजा॒तं वृ॑षणो वो॒ अस्ति॑ ॥
7.056.21a mā vo̍ dā̱trān ma̍ruto̱ nir a̍rāma̱ mā pa̱ścād da̍ghma rathyo vibhā̱ge |
7.056.21c ā na̍ḥ spā̱rhe bha̍jatanā vasa̱vye̱3̱̍ yad ī̍ṁ sujā̱taṁ vṛ̍ṣaṇo vo̱ asti̍ ||
7.056.22a सं यद्धन॑न्त म॒न्युभि॒र्जना॑स॒ः शूरा॑ य॒ह्वीष्वोष॑धीषु वि॒क्षु ।
7.056.22c अध॑ स्मा नो मरुतो रुद्रियासस्त्रा॒तारो॑ भूत॒ पृत॑नास्व॒र्यः ॥
7.056.22a saṁ yad dhana̍nta ma̱nyubhi̱r janā̍sa̱ḥ śūrā̍ ya̱hvīṣv oṣa̍dhīṣu vi̱kṣu |
7.056.22c adha̍ smā no maruto rudriyāsas trā̱tāro̍ bhūta̱ pṛta̍nāsv a̱ryaḥ ||
7.056.23a भूरि॑ चक्र मरुत॒ः पित्र्या॑ण्यु॒क्थानि॒ या व॑ः श॒स्यन्ते॑ पु॒रा चि॑त् ।
7.056.23c म॒रुद्भि॑रु॒ग्रः पृत॑नासु॒ साळ्हा॑ म॒रुद्भि॒रित्सनि॑ता॒ वाज॒मर्वा॑ ॥
7.056.23a bhūri̍ cakra maruta̱ḥ pitryā̍ṇy u̱kthāni̱ yā va̍ḥ śa̱syante̍ pu̱rā ci̍t |
7.056.23c ma̱rudbhi̍r u̱graḥ pṛta̍nāsu̱ sāḻhā̍ ma̱rudbhi̱r it sani̍tā̱ vāja̱m arvā̍ ||
7.056.24a अ॒स्मे वी॒रो म॑रुतः शु॒ष्म्य॑स्तु॒ जना॑नां॒ यो असु॑रो विध॒र्ता ।
7.056.24c अ॒पो येन॑ सुक्षि॒तये॒ तरे॒माध॒ स्वमोको॑ अ॒भि व॑ः स्याम ॥
7.056.24a a̱sme vī̱ro ma̍rutaḥ śu̱ṣmy a̍stu̱ janā̍nā̱ṁ yo asu̍ro vidha̱rtā |
7.056.24c a̱po yena̍ sukṣi̱taye̱ tare̱mādha̱ svam oko̍ a̱bhi va̍ḥ syāma ||
7.056.25a तन्न॒ इन्द्रो॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॒ग्निराप॒ ओष॑धीर्व॒निनो॑ जुषन्त ।
7.056.25c शर्म॑न्स्याम म॒रुता॑मु॒पस्थे॑ यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.056.25a tan na̱ indro̱ varu̍ṇo mi̱tro a̱gnir āpa̱ oṣa̍dhīr va̱nino̍ juṣanta |
7.056.25c śarma̍n syāma ma̱rutā̍m u̱pasthe̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.057.01a मध्वो॑ वो॒ नाम॒ मारु॑तं यजत्रा॒ः प्र य॒ज्ञेषु॒ शव॑सा मदन्ति ।
7.057.01c ये रे॒जय॑न्ति॒ रोद॑सी चिदु॒र्वी पिन्व॒न्त्युत्सं॒ यदया॑सुरु॒ग्राः ॥
7.057.01a madhvo̍ vo̱ nāma̱ māru̍taṁ yajatrā̱ḥ pra ya̱jñeṣu̱ śava̍sā madanti |
7.057.01c ye re̱jaya̍nti̱ roda̍sī cid u̱rvī pinva̱nty utsa̱ṁ yad ayā̍sur u̱grāḥ ||
7.057.02a नि॒चे॒तारो॒ हि म॒रुतो॑ गृ॒णन्तं॑ प्रणे॒तारो॒ यज॑मानस्य॒ मन्म॑ ।
7.057.02c अ॒स्माक॑म॒द्य वि॒दथे॑षु ब॒र्हिरा वी॒तये॑ सदत पिप्रिया॒णाः ॥
7.057.02a ni̱ce̱tāro̱ hi ma̱ruto̍ gṛ̱ṇanta̍m praṇe̱tāro̱ yaja̍mānasya̱ manma̍ |
7.057.02c a̱smāka̍m a̱dya vi̱dathe̍ṣu ba̱rhir ā vī̱taye̍ sadata pipriyā̱ṇāḥ ||
7.057.03a नैताव॑द॒न्ये म॒रुतो॒ यथे॒मे भ्राज॑न्ते रु॒क्मैरायु॑धैस्त॒नूभि॑ः ।
7.057.03c आ रोद॑सी विश्व॒पिश॑ः पिशा॒नाः स॑मा॒नम॒ञ्ज्य॑ञ्जते शु॒भे कम् ॥
7.057.03a naitāva̍d a̱nye ma̱ruto̱ yathe̱me bhrāja̍nte ru̱kmair āyu̍dhais ta̱nūbhi̍ḥ |
7.057.03c ā roda̍sī viśva̱piśa̍ḥ piśā̱nāḥ sa̍mā̱nam a̱ñjy a̍ñjate śu̱bhe kam ||
7.057.04a ऋध॒क्सा वो॑ मरुतो दि॒द्युद॑स्तु॒ यद्व॒ आग॑ः पुरु॒षता॒ करा॑म ।
7.057.04c मा व॒स्तस्या॒मपि॑ भूमा यजत्रा अ॒स्मे वो॑ अस्तु सुम॒तिश्चनि॑ष्ठा ॥
7.057.04a ṛdha̱k sā vo̍ maruto di̱dyud a̍stu̱ yad va̱ āga̍ḥ puru̱ṣatā̱ karā̍ma |
7.057.04c mā va̱s tasyā̱m api̍ bhūmā yajatrā a̱sme vo̍ astu suma̱tiś cani̍ṣṭhā ||
7.057.05a कृ॒ते चि॒दत्र॑ म॒रुतो॑ रणन्तानव॒द्यास॒ः शुच॑यः पाव॒काः ।
7.057.05c प्र णो॑ऽवत सुम॒तिभि॑र्यजत्रा॒ः प्र वाजे॑भिस्तिरत पु॒ष्यसे॑ नः ॥
7.057.05a kṛ̱te ci̱d atra̍ ma̱ruto̍ raṇantānava̱dyāsa̱ḥ śuca̍yaḥ pāva̱kāḥ |
7.057.05c pra ṇo̍ 'vata suma̱tibhi̍r yajatrā̱ḥ pra vāje̍bhis tirata pu̱ṣyase̍ naḥ ||
7.057.06a उ॒त स्तु॒तासो॑ म॒रुतो॑ व्यन्तु॒ विश्वे॑भि॒र्नाम॑भि॒र्नरो॑ ह॒वींषि॑ ।
7.057.06c ददा॑त नो अ॒मृत॑स्य प्र॒जायै॑ जिगृ॒त रा॒यः सू॒नृता॑ म॒घानि॑ ॥
7.057.06a u̱ta stu̱tāso̍ ma̱ruto̍ vyantu̱ viśve̍bhi̱r nāma̍bhi̱r naro̍ ha̱vīṁṣi̍ |
7.057.06c dadā̍ta no a̱mṛta̍sya pra̱jāyai̍ jigṛ̱ta rā̱yaḥ sū̱nṛtā̍ ma̱ghāni̍ ||
7.057.07a आ स्तु॒तासो॑ मरुतो॒ विश्व॑ ऊ॒ती अच्छा॑ सू॒रीन्स॒र्वता॑ता जिगात ।
7.057.07c ये न॒स्त्मना॑ श॒तिनो॑ व॒र्धय॑न्ति यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.057.07a ā stu̱tāso̍ maruto̱ viśva̍ ū̱tī acchā̍ sū̱rīn sa̱rvatā̍tā jigāta |
7.057.07c ye na̱s tmanā̍ śa̱tino̍ va̱rdhaya̍nti yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.058.01a प्र सा॑क॒मुक्षे॑ अर्चता ग॒णाय॒ यो दैव्य॑स्य॒ धाम्न॒स्तुवि॑ष्मान् ।
7.058.01c उ॒त क्षो॑दन्ति॒ रोद॑सी महि॒त्वा नक्ष॑न्ते॒ नाकं॒ निर्ऋ॑तेरवं॒शात् ॥
7.058.01a pra sā̍ka̱mukṣe̍ arcatā ga̱ṇāya̱ yo daivya̍sya̱ dhāmna̱s tuvi̍ṣmān |
7.058.01c u̱ta kṣo̍danti̱ roda̍sī mahi̱tvā nakṣa̍nte̱ nāka̱ṁ nirṛ̍ter ava̱ṁśāt ||
7.058.02a ज॒नूश्चि॑द्वो मरुतस्त्वे॒ष्ये॑ण॒ भीमा॑स॒स्तुवि॑मन्य॒वोऽया॑सः ।
7.058.02c प्र ये महो॑भि॒रोज॑सो॒त सन्ति॒ विश्वो॑ वो॒ याम॑न्भयते स्व॒र्दृक् ॥
7.058.02a ja̱nūś ci̍d vo marutas tve̱ṣye̍ṇa̱ bhīmā̍sa̱s tuvi̍manya̱vo 'yā̍saḥ |
7.058.02c pra ye maho̍bhi̱r oja̍so̱ta santi̱ viśvo̍ vo̱ yāma̍n bhayate sva̱rdṛk ||
7.058.03a बृ॒हद्वयो॑ म॒घव॑द्भ्यो दधात॒ जुजो॑ष॒न्निन्म॒रुत॑ः सुष्टु॒तिं न॑ः ।
7.058.03c ग॒तो नाध्वा॒ वि ति॑राति ज॒न्तुं प्र ण॑ः स्पा॒र्हाभि॑रू॒तिभि॑स्तिरेत ॥
7.058.03a bṛ̱had vayo̍ ma̱ghava̍dbhyo dadhāta̱ jujo̍ṣa̱nn in ma̱ruta̍ḥ suṣṭu̱tiṁ na̍ḥ |
7.058.03c ga̱to nādhvā̱ vi ti̍rāti ja̱ntum pra ṇa̍ḥ spā̱rhābhi̍r ū̱tibhi̍s tireta ||
7.058.04a यु॒ष्मोतो॒ विप्रो॑ मरुतः शत॒स्वी यु॒ष्मोतो॒ अर्वा॒ सहु॑रिः सह॒स्री ।
7.058.04c यु॒ष्मोत॑ः स॒म्राळु॒त ह॑न्ति वृ॒त्रं प्र तद्वो॑ अस्तु धूतयो दे॒ष्णम् ॥
7.058.04a yu̱ṣmoto̱ vipro̍ marutaḥ śata̱svī yu̱ṣmoto̱ arvā̱ sahu̍riḥ saha̱srī |
7.058.04c yu̱ṣmota̍ḥ sa̱mrāḻ u̱ta ha̍nti vṛ̱tram pra tad vo̍ astu dhūtayo de̱ṣṇam ||
7.058.05a ताँ आ रु॒द्रस्य॑ मी॒ळ्हुषो॑ विवासे कु॒विन्नंस॑न्ते म॒रुत॒ः पुन॑र्नः ।
7.058.05c यत्स॒स्वर्ता॑ जिहीळि॒रे यदा॒विरव॒ तदेन॑ ईमहे तु॒राणा॑म् ॥
7.058.05a tām̐ ā ru̱drasya̍ mī̱ḻhuṣo̍ vivāse ku̱vin naṁsa̍nte ma̱ruta̱ḥ puna̍r naḥ |
7.058.05c yat sa̱svartā̍ jihīḻi̱re yad ā̱vir ava̱ tad ena̍ īmahe tu̱rāṇā̍m ||
7.058.06a प्र सा वा॑चि सुष्टु॒तिर्म॒घोना॑मि॒दं सू॒क्तं म॒रुतो॑ जुषन्त ।
7.058.06c आ॒राच्चि॒द्द्वेषो॑ वृषणो युयोत यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.058.06a pra sā vā̍ci suṣṭu̱tir ma̱ghonā̍m i̱daṁ sū̱ktam ma̱ruto̍ juṣanta |
7.058.06c ā̱rāc ci̱d dveṣo̍ vṛṣaṇo yuyota yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.059.01a यं त्राय॑ध्व इ॒दमि॑दं॒ देवा॑सो॒ यं च॒ नय॑थ ।
7.059.01c तस्मा॑ अग्ने॒ वरु॑ण॒ मित्रार्य॑म॒न्मरु॑त॒ः शर्म॑ यच्छत ॥
7.059.01a yaṁ trāya̍dhva i̱dam-i̍da̱ṁ devā̍so̱ yaṁ ca̱ naya̍tha |
7.059.01c tasmā̍ agne̱ varu̍ṇa̱ mitrārya̍ma̱n maru̍ta̱ḥ śarma̍ yacchata ||
7.059.02a यु॒ष्माकं॑ देवा॒ अव॒साह॑नि प्रि॒य ई॑जा॒नस्त॑रति॒ द्विष॑ः ।
7.059.02c प्र स क्षयं॑ तिरते॒ वि म॒हीरिषो॒ यो वो॒ वरा॑य॒ दाश॑ति ॥
7.059.02a yu̱ṣmāka̍ṁ devā̱ ava̱sāha̍ni pri̱ya ī̍jā̱nas ta̍rati̱ dviṣa̍ḥ |
7.059.02c pra sa kṣaya̍ṁ tirate̱ vi ma̱hīr iṣo̱ yo vo̱ varā̍ya̱ dāśa̍ti ||
7.059.03a न॒हि व॑श्चर॒मं च॒न वसि॑ष्ठः परि॒मंस॑ते ।
7.059.03c अ॒स्माक॑म॒द्य म॑रुतः सु॒ते सचा॒ विश्वे॑ पिबत का॒मिन॑ः ॥
7.059.03a na̱hi va̍ś cara̱maṁ ca̱na vasi̍ṣṭhaḥ pari̱maṁsa̍te |
7.059.03c a̱smāka̍m a̱dya ma̍rutaḥ su̱te sacā̱ viśve̍ pibata kā̱mina̍ḥ ||
7.059.04a न॒हि व॑ ऊ॒तिः पृत॑नासु॒ मर्ध॑ति॒ यस्मा॒ अरा॑ध्वं नरः ।
7.059.04c अ॒भि व॒ आव॑र्त्सुम॒तिर्नवी॑यसी॒ तूयं॑ यात पिपीषवः ॥
7.059.04a na̱hi va̍ ū̱tiḥ pṛta̍nāsu̱ mardha̍ti̱ yasmā̱ arā̍dhvaṁ naraḥ |
7.059.04c a̱bhi va̱ āva̍rt suma̱tir navī̍yasī̱ tūya̍ṁ yāta pipīṣavaḥ ||
7.059.05a ओ षु घृ॑ष्विराधसो या॒तनान्धां॑सि पी॒तये॑ ।
7.059.05c इ॒मा वो॑ ह॒व्या म॑रुतो र॒रे हि कं॒ मो ष्व१॒॑न्यत्र॑ गन्तन ॥
7.059.05a o ṣu ghṛ̍ṣvirādhaso yā̱tanāndhā̍ṁsi pī̱taye̍ |
7.059.05c i̱mā vo̍ ha̱vyā ma̍ruto ra̱re hi ka̱m mo ṣv a1̱̍nyatra̍ gantana ||
7.059.06a आ च॑ नो ब॒र्हिः सद॑तावि॒ता च॑ नः स्पा॒र्हाणि॒ दात॑वे॒ वसु॑ ।
7.059.06c अस्रे॑धन्तो मरुतः सो॒म्ये मधौ॒ स्वाहे॒ह मा॑दयाध्वै ॥
7.059.06a ā ca̍ no ba̱rhiḥ sada̍tāvi̱tā ca̍ naḥ spā̱rhāṇi̱ dāta̍ve̱ vasu̍ |
7.059.06c asre̍dhanto marutaḥ so̱mye madhau̱ svāhe̱ha mā̍dayādhvai ||
7.059.07a स॒स्वश्चि॒द्धि त॒न्व१॒॑ः शुम्भ॑माना॒ आ हं॒सासो॒ नील॑पृष्ठा अपप्तन् ।
7.059.07c विश्वं॒ शर्धो॑ अ॒भितो॑ मा॒ नि षे॑द॒ नरो॒ न र॒ण्वाः सव॑ने॒ मद॑न्तः ॥
7.059.07a sa̱svaś ci̱d dhi ta̱nva1̱̍ḥ śumbha̍mānā̱ ā ha̱ṁsāso̱ nīla̍pṛṣṭhā apaptan |
7.059.07c viśva̱ṁ śardho̍ a̱bhito̍ mā̱ ni ṣe̍da̱ naro̱ na ra̱ṇvāḥ sava̍ne̱ mada̍ntaḥ ||
7.059.08a यो नो॑ मरुतो अ॒भि दु॑र्हृणा॒युस्ति॒रश्चि॒त्तानि॑ वसवो॒ जिघां॑सति ।
7.059.08c द्रु॒हः पाशा॒न्प्रति॒ स मु॑चीष्ट॒ तपि॑ष्ठेन॒ हन्म॑ना हन्तना॒ तम् ॥
7.059.08a yo no̍ maruto a̱bhi du̍rhṛṇā̱yus ti̱raś ci̱ttāni̍ vasavo̱ jighā̍ṁsati |
7.059.08c dru̱haḥ pāśā̱n prati̱ sa mu̍cīṣṭa̱ tapi̍ṣṭhena̱ hanma̍nā hantanā̱ tam ||
7.059.09a सांत॑पना इ॒दं ह॒विर्मरु॑त॒स्तज्जु॑जुष्टन ।
7.059.09c यु॒ष्माको॒ती रि॑शादसः ॥
7.059.09a sāṁta̍panā i̱daṁ ha̱vir maru̍ta̱s taj ju̍juṣṭana |
7.059.09c yu̱ṣmāko̱tī ri̍śādasaḥ ||
7.059.10a गृह॑मेधास॒ आ ग॑त॒ मरु॑तो॒ माप॑ भूतन ।
7.059.10c यु॒ष्माको॒ती सु॑दानवः ॥
7.059.10a gṛha̍medhāsa̱ ā ga̍ta̱ maru̍to̱ māpa̍ bhūtana |
7.059.10c yu̱ṣmāko̱tī su̍dānavaḥ ||
7.059.11a इ॒हेह॑ वः स्वतवस॒ः कव॑य॒ः सूर्य॑त्वचः ।
7.059.11c य॒ज्ञं म॑रुत॒ आ वृ॑णे ॥
7.059.11a i̱heha̍ vaḥ svatavasa̱ḥ kava̍ya̱ḥ sūrya̍tvacaḥ |
7.059.11c ya̱jñam ma̍ruta̱ ā vṛ̍ṇe ||
7.059.12a त्र्य॑म्बकं यजामहे सु॒गन्धिं॑ पुष्टि॒वर्ध॑नम् ।
7.059.12c उ॒र्वा॒रु॒कमि॑व॒ बन्ध॑नान्मृ॒त्योर्मु॑क्षीय॒ मामृता॑त् ॥
7.059.12a trya̍mbakaṁ yajāmahe su̱gandhi̍m puṣṭi̱vardha̍nam |
7.059.12c u̱rvā̱ru̱kam i̍va̱ bandha̍nān mṛ̱tyor mu̍kṣīya̱ māmṛtā̍t ||


7.060.01a यद॒द्य सू॑र्य॒ ब्रवोऽना॑गा उ॒द्यन्मि॒त्राय॒ वरु॑णाय स॒त्यम् ।
7.060.01c व॒यं दे॑व॒त्रादि॑ते स्याम॒ तव॑ प्रि॒यासो॑ अर्यमन्गृ॒णन्त॑ः ॥
7.060.01a yad a̱dya sū̍rya̱ bravo 'nā̍gā u̱dyan mi̱trāya̱ varu̍ṇāya sa̱tyam |
7.060.01c va̱yaṁ de̍va̱trādi̍te syāma̱ tava̍ pri̱yāso̍ aryaman gṛ̱ṇanta̍ḥ ||
7.060.02a ए॒ष स्य मि॑त्रावरुणा नृ॒चक्षा॑ उ॒भे उदे॑ति॒ सूर्यो॑ अ॒भि ज्मन् ।
7.060.02c विश्व॑स्य स्था॒तुर्जग॑तश्च गो॒पा ऋ॒जु मर्ते॑षु वृजि॒ना च॒ पश्य॑न् ॥
7.060.02a e̱ṣa sya mi̍trāvaruṇā nṛ̱cakṣā̍ u̱bhe ud e̍ti̱ sūryo̍ a̱bhi jman |
7.060.02c viśva̍sya sthā̱tur jaga̍taś ca go̱pā ṛ̱ju marte̍ṣu vṛji̱nā ca̱ paśya̍n ||
7.060.03a अयु॑क्त स॒प्त ह॒रित॑ः स॒धस्था॒द्या ईं॒ वह॑न्ति॒ सूर्यं॑ घृ॒ताची॑ः ।
7.060.03c धामा॑नि मित्रावरुणा यु॒वाकु॒ः सं यो यू॒थेव॒ जनि॑मानि॒ चष्टे॑ ॥
7.060.03a ayu̍kta sa̱pta ha̱rita̍ḥ sa̱dhasthā̱d yā ī̱ṁ vaha̍nti̱ sūrya̍ṁ ghṛ̱tācī̍ḥ |
7.060.03c dhāmā̍ni mitrāvaruṇā yu̱vāku̱ḥ saṁ yo yū̱theva̱ jani̍māni̱ caṣṭe̍ ||
7.060.04a उद्वां॑ पृ॒क्षासो॒ मधु॑मन्तो अस्थु॒रा सूर्यो॑ अरुहच्छु॒क्रमर्ण॑ः ।
7.060.04c यस्मा॑ आदि॒त्या अध्व॑नो॒ रद॑न्ति मि॒त्रो अ॑र्य॒मा वरु॑णः स॒जोषा॑ः ॥
7.060.04a ud vā̍m pṛ̱kṣāso̱ madhu̍manto asthu̱r ā sūryo̍ aruhac chu̱kram arṇa̍ḥ |
7.060.04c yasmā̍ ādi̱tyā adhva̍no̱ rada̍nti mi̱tro a̍rya̱mā varu̍ṇaḥ sa̱joṣā̍ḥ ||
7.060.05a इ॒मे चे॒तारो॒ अनृ॑तस्य॒ भूरे॑र्मि॒त्रो अ॑र्य॒मा वरु॑णो॒ हि सन्ति॑ ।
7.060.05c इ॒म ऋ॒तस्य॑ वावृधुर्दुरो॒णे श॒ग्मास॑ः पु॒त्रा अदि॑ते॒रद॑ब्धाः ॥
7.060.05a i̱me ce̱tāro̱ anṛ̍tasya̱ bhūre̍r mi̱tro a̍rya̱mā varu̍ṇo̱ hi santi̍ |
7.060.05c i̱ma ṛ̱tasya̍ vāvṛdhur duro̱ṇe śa̱gmāsa̍ḥ pu̱trā adi̍te̱r ada̍bdhāḥ ||
7.060.06a इ॒मे मि॒त्रो वरु॑णो दू॒ळभा॑सोऽचे॒तसं॑ चिच्चितयन्ति॒ दक्षै॑ः ।
7.060.06c अपि॒ क्रतुं॑ सु॒चेत॑सं॒ वत॑न्तस्ति॒रश्चि॒दंह॑ः सु॒पथा॑ नयन्ति ॥
7.060.06a i̱me mi̱tro varu̍ṇo dū̱ḻabhā̍so 'ce̱tasa̍ṁ cic citayanti̱ dakṣai̍ḥ |
7.060.06c api̱ kratu̍ṁ su̱ceta̍sa̱ṁ vata̍ntas ti̱raś ci̱d aṁha̍ḥ su̱pathā̍ nayanti ||
7.060.07a इ॒मे दि॒वो अनि॑मिषा पृथि॒व्याश्चि॑कि॒त्वांसो॑ अचे॒तसं॑ नयन्ति ।
7.060.07c प्र॒व्रा॒जे चि॑न्न॒द्यो॑ गा॒धम॑स्ति पा॒रं नो॑ अ॒स्य वि॑ष्पि॒तस्य॑ पर्षन् ॥
7.060.07a i̱me di̱vo ani̍miṣā pṛthi̱vyāś ci̍ki̱tvāṁso̍ ace̱tasa̍ṁ nayanti |
7.060.07c pra̱vrā̱je ci̍n na̱dyo̍ gā̱dham a̍sti pā̱raṁ no̍ a̱sya vi̍ṣpi̱tasya̍ parṣan ||
7.060.08a यद्गो॒पाव॒ददि॑ति॒ः शर्म॑ भ॒द्रं मि॒त्रो यच्छ॑न्ति॒ वरु॑णः सु॒दासे॑ ।
7.060.08c तस्मि॒न्ना तो॒कं तन॑यं॒ दधा॑ना॒ मा क॑र्म देव॒हेळ॑नं तुरासः ॥
7.060.08a yad go̱pāva̱d adi̍ti̱ḥ śarma̍ bha̱dram mi̱tro yaccha̍nti̱ varu̍ṇaḥ su̱dāse̍ |
7.060.08c tasmi̱nn ā to̱kaṁ tana̍ya̱ṁ dadhā̍nā̱ mā ka̍rma deva̱heḻa̍naṁ turāsaḥ ||
7.060.09a अव॒ वेदिं॒ होत्रा॑भिर्यजेत॒ रिप॒ः काश्चि॑द्वरुण॒ध्रुत॒ः सः ।
7.060.09c परि॒ द्वेषो॑भिरर्य॒मा वृ॑णक्तू॒रुं सु॒दासे॑ वृषणा उ लो॒कम् ॥
7.060.09a ava̱ vedi̱ṁ hotrā̍bhir yajeta̱ ripa̱ḥ kāś ci̍d varuṇa̱dhruta̱ḥ saḥ |
7.060.09c pari̱ dveṣo̍bhir arya̱mā vṛ̍ṇaktū̱ruṁ su̱dāse̍ vṛṣaṇā u lo̱kam ||
7.060.10a स॒स्वश्चि॒द्धि समृ॑तिस्त्वे॒ष्ये॑षामपी॒च्ये॑न॒ सह॑सा॒ सह॑न्ते ।
7.060.10c यु॒ष्मद्भि॒या वृ॑षणो॒ रेज॑माना॒ दक्ष॑स्य चिन्महि॒ना मृ॒ळता॑ नः ॥
7.060.10a sa̱svaś ci̱d dhi samṛ̍tis tve̱ṣy e̍ṣām apī̱cye̍na̱ saha̍sā̱ saha̍nte |
7.060.10c yu̱ṣmad bhi̱yā vṛ̍ṣaṇo̱ reja̍mānā̱ dakṣa̍sya cin mahi̱nā mṛ̱ḻatā̍ naḥ ||
7.060.11a यो ब्रह्म॑णे सुम॒तिमा॒यजा॑ते॒ वाज॑स्य सा॒तौ प॑र॒मस्य॑ रा॒यः ।
7.060.11c सीक्ष॑न्त म॒न्युं म॒घवा॑नो अ॒र्य उ॒रु क्षया॑य चक्रिरे सु॒धातु॑ ॥
7.060.11a yo brahma̍ṇe suma̱tim ā̱yajā̍te̱ vāja̍sya sā̱tau pa̍ra̱masya̍ rā̱yaḥ |
7.060.11c sīkṣa̍nta ma̱nyum ma̱ghavā̍no a̱rya u̱ru kṣayā̍ya cakrire su̱dhātu̍ ||
7.060.12a इ॒यं दे॑व पु॒रोहि॑तिर्यु॒वभ्यां॑ य॒ज्ञेषु॑ मित्रावरुणावकारि ।
7.060.12c विश्वा॑नि दु॒र्गा पि॑पृतं ति॒रो नो॑ यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.060.12a i̱yaṁ de̍va pu̱rohi̍tir yu̱vabhyā̍ṁ ya̱jñeṣu̍ mitrāvaruṇāv akāri |
7.060.12c viśvā̍ni du̱rgā pi̍pṛtaṁ ti̱ro no̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.061.01a उद्वां॒ चक्षु॑र्वरुण सु॒प्रती॑कं दे॒वयो॑रेति॒ सूर्य॑स्तत॒न्वान् ।
7.061.01c अ॒भि यो विश्वा॒ भुव॑नानि॒ चष्टे॒ स म॒न्युं मर्त्ये॒ष्वा चि॑केत ॥
7.061.01a ud vā̱ṁ cakṣu̍r varuṇa su̱pratī̍kaṁ de̱vayo̍r eti̱ sūrya̍s tata̱nvān |
7.061.01c a̱bhi yo viśvā̱ bhuva̍nāni̱ caṣṭe̱ sa ma̱nyum martye̱ṣv ā ci̍keta ||
7.061.02a प्र वां॒ स मि॑त्रावरुणावृ॒तावा॒ विप्रो॒ मन्मा॑नि दीर्घ॒श्रुदि॑यर्ति ।
7.061.02c यस्य॒ ब्रह्मा॑णि सुक्रतू॒ अवा॑थ॒ आ यत्क्रत्वा॒ न श॒रद॑ः पृ॒णैथे॑ ॥
7.061.02a pra vā̱ṁ sa mi̍trāvaruṇāv ṛ̱tāvā̱ vipro̱ manmā̍ni dīrgha̱śrud i̍yarti |
7.061.02c yasya̱ brahmā̍ṇi sukratū̱ avā̍tha̱ ā yat kratvā̱ na śa̱rada̍ḥ pṛ̱ṇaithe̍ ||
7.061.03a प्रोरोर्मि॑त्रावरुणा पृथि॒व्याः प्र दि॒व ऋ॒ष्वाद्बृ॑ह॒तः सु॑दानू ।
7.061.03c स्पशो॑ दधाथे॒ ओष॑धीषु वि॒क्ष्वृध॑ग्य॒तो अनि॑मिषं॒ रक्ष॑माणा ॥
7.061.03a proror mi̍trāvaruṇā pṛthi̱vyāḥ pra di̱va ṛ̱ṣvād bṛ̍ha̱taḥ su̍dānū |
7.061.03c spaśo̍ dadhāthe̱ oṣa̍dhīṣu vi̱kṣv ṛdha̍g ya̱to ani̍miṣa̱ṁ rakṣa̍māṇā ||
7.061.04a शंसा॑ मि॒त्रस्य॒ वरु॑णस्य॒ धाम॒ शुष्मो॒ रोद॑सी बद्बधे महि॒त्वा ।
7.061.04c अय॒न्मासा॒ अय॑ज्वनाम॒वीरा॒ः प्र य॒ज्ञम॑न्मा वृ॒जनं॑ तिराते ॥
7.061.04a śaṁsā̍ mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ dhāma̱ śuṣmo̱ roda̍sī badbadhe mahi̱tvā |
7.061.04c aya̱n māsā̱ aya̍jvanām a̱vīrā̱ḥ pra ya̱jñama̍nmā vṛ̱jana̍ṁ tirāte ||
7.061.05a अमू॑रा॒ विश्वा॑ वृषणावि॒मा वां॒ न यासु॑ चि॒त्रं ददृ॑शे॒ न य॒क्षम् ।
7.061.05c द्रुह॑ः सचन्ते॒ अनृ॑ता॒ जना॑नां॒ न वां॑ नि॒ण्यान्य॒चिते॑ अभूवन् ॥
7.061.05a amū̍rā̱ viśvā̍ vṛṣaṇāv i̱mā vā̱ṁ na yāsu̍ ci̱traṁ dadṛ̍śe̱ na ya̱kṣam |
7.061.05c druha̍ḥ sacante̱ anṛ̍tā̱ janā̍nā̱ṁ na vā̍ṁ ni̱ṇyāny a̱cite̍ abhūvan ||
7.061.06a समु॑ वां य॒ज्ञं म॑हयं॒ नमो॑भिर्हु॒वे वां॑ मित्रावरुणा स॒बाध॑ः ।
7.061.06c प्र वां॒ मन्मा॑न्यृ॒चसे॒ नवा॑नि कृ॒तानि॒ ब्रह्म॑ जुजुषन्नि॒मानि॑ ॥
7.061.06a sam u̍ vāṁ ya̱jñam ma̍haya̱ṁ namo̍bhir hu̱ve vā̍m mitrāvaruṇā sa̱bādha̍ḥ |
7.061.06c pra vā̱m manmā̍ny ṛ̱case̱ navā̍ni kṛ̱tāni̱ brahma̍ jujuṣann i̱māni̍ ||
7.061.07a इ॒यं दे॑व पु॒रोहि॑तिर्यु॒वभ्यां॑ य॒ज्ञेषु॑ मित्रावरुणावकारि ।
7.061.07c विश्वा॑नि दु॒र्गा पि॑पृतं ति॒रो नो॑ यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.061.07a i̱yaṁ de̍va pu̱rohi̍tir yu̱vabhyā̍ṁ ya̱jñeṣu̍ mitrāvaruṇāv akāri |
7.061.07c viśvā̍ni du̱rgā pi̍pṛtaṁ ti̱ro no̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.062.01a उत्सूर्यो॑ बृ॒हद॒र्चींष्य॑श्रेत्पु॒रु विश्वा॒ जनि॑म॒ मानु॑षाणाम् ।
7.062.01c स॒मो दि॒वा द॑दृशे॒ रोच॑मान॒ः क्रत्वा॑ कृ॒तः सुकृ॑तः क॒र्तृभि॑र्भूत् ॥
7.062.01a ut sūryo̍ bṛ̱had a̱rcīṁṣy a̍śret pu̱ru viśvā̱ jani̍ma̱ mānu̍ṣāṇām |
7.062.01c sa̱mo di̱vā da̍dṛśe̱ roca̍māna̱ḥ kratvā̍ kṛ̱taḥ sukṛ̍taḥ ka̱rtṛbhi̍r bhūt ||
7.062.02a स सू॑र्य॒ प्रति॑ पु॒रो न॒ उद्गा॑ ए॒भिः स्तोमे॑भिरेत॒शेभि॒रेवै॑ः ।
7.062.02c प्र नो॑ मि॒त्राय॒ वरु॑णाय वो॒चोऽना॑गसो अर्य॒म्णे अ॒ग्नये॑ च ॥
7.062.02a sa sū̍rya̱ prati̍ pu̱ro na̱ ud gā̍ e̱bhiḥ stome̍bhir eta̱śebhi̱r evai̍ḥ |
7.062.02c pra no̍ mi̱trāya̱ varu̍ṇāya vo̱co 'nā̍gaso arya̱mṇe a̱gnaye̍ ca ||
7.062.03a वि न॑ः स॒हस्रं॑ शु॒रुधो॑ रदन्त्वृ॒तावा॑नो॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॒ग्निः ।
7.062.03c यच्छ॑न्तु च॒न्द्रा उ॑प॒मं नो॑ अ॒र्कमा न॒ः कामं॑ पूपुरन्तु॒ स्तवा॑नाः ॥
7.062.03a vi na̍ḥ sa̱hasra̍ṁ śu̱rudho̍ radantv ṛ̱tāvā̍no̱ varu̍ṇo mi̱tro a̱gniḥ |
7.062.03c yaccha̍ntu ca̱ndrā u̍pa̱maṁ no̍ a̱rkam ā na̱ḥ kāma̍m pūpurantu̱ stavā̍nāḥ ||
7.062.04a द्यावा॑भूमी अदिते॒ त्रासी॑थां नो॒ ये वां॑ ज॒ज्ञुः सु॒जनि॑मान ऋष्वे ।
7.062.04c मा हेळे॑ भूम॒ वरु॑णस्य वा॒योर्मा मि॒त्रस्य॑ प्रि॒यत॑मस्य नृ॒णाम् ॥
7.062.04a dyāvā̍bhūmī adite̱ trāsī̍thāṁ no̱ ye vā̍ṁ ja̱jñuḥ su̱jani̍māna ṛṣve |
7.062.04c mā heḻe̍ bhūma̱ varu̍ṇasya vā̱yor mā mi̱trasya̍ pri̱yata̍masya nṛ̱ṇām ||
7.062.05a प्र बा॒हवा॑ सिसृतं जी॒वसे॑ न॒ आ नो॒ गव्यू॑तिमुक्षतं घृ॒तेन॑ ।
7.062.05c आ नो॒ जने॑ श्रवयतं युवाना श्रु॒तं मे॑ मित्रावरुणा॒ हवे॒मा ॥
7.062.05a pra bā̱havā̍ sisṛtaṁ jī̱vase̍ na̱ ā no̱ gavyū̍tim ukṣataṁ ghṛ̱tena̍ |
7.062.05c ā no̱ jane̍ śravayataṁ yuvānā śru̱tam me̍ mitrāvaruṇā̱ have̱mā ||
7.062.06a नू मि॒त्रो वरु॑णो अर्य॒मा न॒स्त्मने॑ तो॒काय॒ वरि॑वो दधन्तु ।
7.062.06c सु॒गा नो॒ विश्वा॑ सु॒पथा॑नि सन्तु यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.062.06a nū mi̱tro varu̍ṇo arya̱mā na̱s tmane̍ to̱kāya̱ vari̍vo dadhantu |
7.062.06c su̱gā no̱ viśvā̍ su̱pathā̍ni santu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.063.01a उद्वे॑ति सु॒भगो॑ वि॒श्वच॑क्षा॒ः साधा॑रण॒ः सूर्यो॒ मानु॑षाणाम् ।
7.063.01c चक्षु॑र्मि॒त्रस्य॒ वरु॑णस्य दे॒वश्चर्मे॑व॒ यः स॒मवि॑व्य॒क्तमां॑सि ॥
7.063.01a ud v e̍ti su̱bhago̍ vi̱śvaca̍kṣā̱ḥ sādhā̍raṇa̱ḥ sūryo̱ mānu̍ṣāṇām |
7.063.01c cakṣu̍r mi̱trasya̱ varu̍ṇasya de̱vaś carme̍va̱ yaḥ sa̱mavi̍vya̱k tamā̍ṁsi ||
7.063.02a उद्वे॑ति प्रसवी॒ता जना॑नां म॒हान्के॒तुर॑र्ण॒वः सूर्य॑स्य ।
7.063.02c स॒मा॒नं च॒क्रं प॑र्या॒विवृ॑त्स॒न्यदे॑त॒शो वह॑ति धू॒र्षु यु॒क्तः ॥
7.063.02a ud v e̍ti prasavī̱tā janā̍nām ma̱hān ke̱tur a̍rṇa̱vaḥ sūrya̍sya |
7.063.02c sa̱mā̱naṁ ca̱kram pa̍ryā̱vivṛ̍tsa̱n yad e̍ta̱śo vaha̍ti dhū̱rṣu yu̱ktaḥ ||
7.063.03a वि॒भ्राज॑मान उ॒षसा॑मु॒पस्था॑द्रे॒भैरुदे॑त्यनुम॒द्यमा॑नः ।
7.063.03c ए॒ष मे॑ दे॒वः स॑वि॒ता च॑च्छन्द॒ यः स॑मा॒नं न प्र॑मि॒नाति॒ धाम॑ ॥
7.063.03a vi̱bhrāja̍māna u̱ṣasā̍m u̱pasthā̍d re̱bhair ud e̍ty anuma̱dyamā̍naḥ |
7.063.03c e̱ṣa me̍ de̱vaḥ sa̍vi̱tā ca̍cchanda̱ yaḥ sa̍mā̱naṁ na pra̍mi̱nāti̱ dhāma̍ ||
7.063.04a दि॒वो रु॒क्म उ॑रु॒चक्षा॒ उदे॑ति दू॒रेअ॑र्थस्त॒रणि॒र्भ्राज॑मानः ।
7.063.04c नू॒नं जना॒ः सूर्ये॑ण॒ प्रसू॑ता॒ अय॒न्नर्था॑नि कृ॒णव॒न्नपां॑सि ॥
7.063.04a di̱vo ru̱kma u̍ru̱cakṣā̱ ud e̍ti dū̱rea̍rthas ta̱raṇi̱r bhrāja̍mānaḥ |
7.063.04c nū̱naṁ janā̱ḥ sūrye̍ṇa̱ prasū̍tā̱ aya̱nn arthā̍ni kṛ̱ṇava̱nn apā̍ṁsi ||
7.063.05a यत्रा॑ च॒क्रुर॒मृता॑ गा॒तुम॑स्मै श्ये॒नो न दीय॒न्नन्वे॑ति॒ पाथ॑ः ।
7.063.05c प्रति॑ वां॒ सूर॒ उदि॑ते विधेम॒ नमो॑भिर्मित्रावरुणो॒त ह॒व्यैः ॥
7.063.05a yatrā̍ ca̱krur a̱mṛtā̍ gā̱tum a̍smai śye̱no na dīya̱nn anv e̍ti̱ pātha̍ḥ |
7.063.05c prati̍ vā̱ṁ sūra̱ udi̍te vidhema̱ namo̍bhir mitrāvaruṇo̱ta ha̱vyaiḥ ||
7.063.06a नू मि॒त्रो वरु॑णो अर्य॒मा न॒स्त्मने॑ तो॒काय॒ वरि॑वो दधन्तु ।
7.063.06c सु॒गा नो॒ विश्वा॑ सु॒पथा॑नि सन्तु यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.063.06a nū mi̱tro varu̍ṇo arya̱mā na̱s tmane̍ to̱kāya̱ vari̍vo dadhantu |
7.063.06c su̱gā no̱ viśvā̍ su̱pathā̍ni santu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.064.01a दि॒वि क्षय॑न्ता॒ रज॑सः पृथि॒व्यां प्र वां॑ घृ॒तस्य॑ नि॒र्णिजो॑ ददीरन् ।
7.064.01c ह॒व्यं नो॑ मि॒त्रो अ॑र्य॒मा सुजा॑तो॒ राजा॑ सुक्ष॒त्रो वरु॑णो जुषन्त ॥
7.064.01a di̱vi kṣaya̍ntā̱ raja̍saḥ pṛthi̱vyām pra vā̍ṁ ghṛ̱tasya̍ ni̱rṇijo̍ dadīran |
7.064.01c ha̱vyaṁ no̍ mi̱tro a̍rya̱mā sujā̍to̱ rājā̍ sukṣa̱tro varu̍ṇo juṣanta ||
7.064.02a आ रा॑जाना मह ऋतस्य गोपा॒ सिन्धु॑पती क्षत्रिया यातम॒र्वाक् ।
7.064.02c इळां॑ नो मित्रावरुणो॒त वृ॒ष्टिमव॑ दि॒व इ॑न्वतं जीरदानू ॥
7.064.02a ā rā̍jānā maha ṛtasya gopā̱ sindhu̍patī kṣatriyā yātam a̱rvāk |
7.064.02c iḻā̍ṁ no mitrāvaruṇo̱ta vṛ̱ṣṭim ava̍ di̱va i̍nvataṁ jīradānū ||
7.064.03a मि॒त्रस्तन्नो॒ वरु॑णो दे॒वो अ॒र्यः प्र साधि॑ष्ठेभिः प॒थिभि॑र्नयन्तु ।
7.064.03c ब्रव॒द्यथा॑ न॒ आद॒रिः सु॒दास॑ इ॒षा म॑देम स॒ह दे॒वगो॑पाः ॥
7.064.03a mi̱tras tan no̱ varu̍ṇo de̱vo a̱ryaḥ pra sādhi̍ṣṭhebhiḥ pa̱thibhi̍r nayantu |
7.064.03c brava̱d yathā̍ na̱ ād a̱riḥ su̱dāsa̍ i̱ṣā ma̍dema sa̱ha de̱vago̍pāḥ ||
7.064.04a यो वां॒ गर्तं॒ मन॑सा॒ तक्ष॑दे॒तमू॒र्ध्वां धी॒तिं कृ॒णव॑द्धा॒रय॑च्च ।
7.064.04c उ॒क्षेथां॑ मित्रावरुणा घृ॒तेन॒ ता रा॑जाना सुक्षि॒तीस्त॑र्पयेथाम् ॥
7.064.04a yo vā̱ṁ garta̱m mana̍sā̱ takṣa̍d e̱tam ū̱rdhvāṁ dhī̱tiṁ kṛ̱ṇava̍d dhā̱raya̍c ca |
7.064.04c u̱kṣethā̍m mitrāvaruṇā ghṛ̱tena̱ tā rā̍jānā sukṣi̱tīs ta̍rpayethām ||
7.064.05a ए॒ष स्तोमो॑ वरुण मित्र॒ तुभ्यं॒ सोम॑ः शु॒क्रो न वा॒यवे॑ऽयामि ।
7.064.05c अ॒वि॒ष्टं धियो॑ जिगृ॒तं पुरं॑धीर्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.064.05a e̱ṣa stomo̍ varuṇa mitra̱ tubhya̱ṁ soma̍ḥ śu̱kro na vā̱yave̍ 'yāmi |
7.064.05c a̱vi̱ṣṭaṁ dhiyo̍ jigṛ̱tam pura̍ṁdhīr yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.065.01a प्रति॑ वां॒ सूर॒ उदि॑ते सू॒क्तैर्मि॒त्रं हु॑वे॒ वरु॑णं पू॒तद॑क्षम् ।
7.065.01c ययो॑रसु॒र्य१॒॑मक्षि॑तं॒ ज्येष्ठं॒ विश्व॑स्य॒ याम॑न्ना॒चिता॑ जिग॒त्नु ॥
7.065.01a prati̍ vā̱ṁ sūra̱ udi̍te sū̱ktair mi̱traṁ hu̍ve̱ varu̍ṇam pū̱tada̍kṣam |
7.065.01c yayo̍r asu̱rya1̱̍m akṣi̍ta̱ṁ jyeṣṭha̱ṁ viśva̍sya̱ yāma̍nn ā̱citā̍ jiga̱tnu ||
7.065.02a ता हि दे॒वाना॒मसु॑रा॒ ताव॒र्या ता न॑ः क्षि॒तीः क॑रतमू॒र्जय॑न्तीः ।
7.065.02c अ॒श्याम॑ मित्रावरुणा व॒यं वां॒ द्यावा॑ च॒ यत्र॑ पी॒पय॒न्नहा॑ च ॥
7.065.02a tā hi de̱vānā̱m asu̍rā̱ tāv a̱ryā tā na̍ḥ kṣi̱tīḥ ka̍ratam ū̱rjaya̍ntīḥ |
7.065.02c a̱śyāma̍ mitrāvaruṇā va̱yaṁ vā̱ṁ dyāvā̍ ca̱ yatra̍ pī̱paya̱nn ahā̍ ca ||
7.065.03a ता भूरि॑पाशा॒वनृ॑तस्य॒ सेतू॑ दुर॒त्येतू॑ रि॒पवे॒ मर्त्या॑य ।
7.065.03c ऋ॒तस्य॑ मित्रावरुणा प॒था वा॑म॒पो न ना॒वा दु॑रि॒ता त॑रेम ॥
7.065.03a tā bhūri̍pāśā̱v anṛ̍tasya̱ setū̍ dura̱tyetū̍ ri̱pave̱ martyā̍ya |
7.065.03c ṛ̱tasya̍ mitrāvaruṇā pa̱thā vā̍m a̱po na nā̱vā du̍ri̱tā ta̍rema ||
7.065.04a आ नो॑ मित्रावरुणा ह॒व्यजु॑ष्टिं घृ॒तैर्गव्यू॑तिमुक्षत॒मिळा॑भिः ।
7.065.04c प्रति॑ वा॒मत्र॒ वर॒मा जना॑य पृणी॒तमु॒द्नो दि॒व्यस्य॒ चारो॑ः ॥
7.065.04a ā no̍ mitrāvaruṇā ha̱vyaju̍ṣṭiṁ ghṛ̱tair gavyū̍tim ukṣata̱m iḻā̍bhiḥ |
7.065.04c prati̍ vā̱m atra̱ vara̱m ā janā̍ya pṛṇī̱tam u̱dno di̱vyasya̱ cāro̍ḥ ||
7.065.05a ए॒ष स्तोमो॑ वरुण मित्र॒ तुभ्यं॒ सोम॑ः शु॒क्रो न वा॒यवे॑ऽयामि ।
7.065.05c अ॒वि॒ष्टं धियो॑ जिगृ॒तं पुरं॑धीर्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.065.05a e̱ṣa stomo̍ varuṇa mitra̱ tubhya̱ṁ soma̍ḥ śu̱kro na vā̱yave̍ 'yāmi |
7.065.05c a̱vi̱ṣṭaṁ dhiyo̍ jigṛ̱tam pura̍ṁdhīr yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.066.01a प्र मि॒त्रयो॒र्वरु॑णयो॒ः स्तोमो॑ न एतु शू॒ष्य॑ः ।
7.066.01c नम॑स्वान्तुविजा॒तयो॑ः ॥
7.066.01a pra mi̱trayo̱r varu̍ṇayo̱ḥ stomo̍ na etu śū̱ṣya̍ḥ |
7.066.01c nama̍svān tuvijā̱tayo̍ḥ ||
7.066.02a या धा॒रय॑न्त दे॒वाः सु॒दक्षा॒ दक्ष॑पितरा ।
7.066.02c अ॒सु॒र्या॑य॒ प्रम॑हसा ॥
7.066.02a yā dhā̱raya̍nta de̱vāḥ su̱dakṣā̱ dakṣa̍pitarā |
7.066.02c a̱su̱ryā̍ya̱ prama̍hasā ||
7.066.03a ता न॑ः स्ति॒पा त॑नू॒पा वरु॑ण जरितॄ॒णाम् ।
7.066.03c मित्र॑ सा॒धय॑तं॒ धिय॑ः ॥
7.066.03a tā na̍ḥ sti̱pā ta̍nū̱pā varu̍ṇa jaritṝ̱ṇām |
7.066.03c mitra̍ sā̱dhaya̍ta̱ṁ dhiya̍ḥ ||
7.066.04a यद॒द्य सूर॒ उदि॒तेऽना॑गा मि॒त्रो अ॑र्य॒मा ।
7.066.04c सु॒वाति॑ सवि॒ता भग॑ः ॥
7.066.04a yad a̱dya sūra̱ udi̱te 'nā̍gā mi̱tro a̍rya̱mā |
7.066.04c su̱vāti̍ savi̱tā bhaga̍ḥ ||
7.066.05a सु॒प्रा॒वीर॑स्तु॒ स क्षय॒ः प्र नु याम॑न्सुदानवः ।
7.066.05c ये नो॒ अंहो॑ऽति॒पिप्र॑ति ॥
7.066.05a su̱prā̱vīr a̍stu̱ sa kṣaya̱ḥ pra nu yāma̍n sudānavaḥ |
7.066.05c ye no̱ aṁho̍ 'ti̱pipra̍ti ||
7.066.06a उ॒त स्व॒राजो॒ अदि॑ति॒रद॑ब्धस्य व्र॒तस्य॒ ये ।
7.066.06c म॒हो राजा॑न ईशते ॥
7.066.06a u̱ta sva̱rājo̱ adi̍ti̱r ada̍bdhasya vra̱tasya̱ ye |
7.066.06c ma̱ho rājā̍na īśate ||
7.066.07a प्रति॑ वां॒ सूर॒ उदि॑ते मि॒त्रं गृ॑णीषे॒ वरु॑णम् ।
7.066.07c अ॒र्य॒मणं॑ रि॒शाद॑सम् ॥
7.066.07a prati̍ vā̱ṁ sūra̱ udi̍te mi̱traṁ gṛ̍ṇīṣe̱ varu̍ṇam |
7.066.07c a̱rya̱maṇa̍ṁ ri̱śāda̍sam ||
7.066.08a रा॒या हि॑रण्य॒या म॒तिरि॒यम॑वृ॒काय॒ शव॑से ।
7.066.08c इ॒यं विप्रा॑ मे॒धसा॑तये ॥
7.066.08a rā̱yā hi̍raṇya̱yā ma̱tir i̱yam a̍vṛ̱kāya̱ śava̍se |
7.066.08c i̱yaṁ viprā̍ me̱dhasā̍taye ||
7.066.09a ते स्या॑म देव वरुण॒ ते मि॑त्र सू॒रिभि॑ः स॒ह ।
7.066.09c इषं॒ स्व॑श्च धीमहि ॥
7.066.09a te syā̍ma deva varuṇa̱ te mi̍tra sū̱ribhi̍ḥ sa̱ha |
7.066.09c iṣa̱ṁ sva̍ś ca dhīmahi ||
7.066.10a ब॒हव॒ः सूर॑चक्षसोऽग्निजि॒ह्वा ऋ॑ता॒वृध॑ः ।
7.066.10c त्रीणि॒ ये ये॒मुर्वि॒दथा॑नि धी॒तिभि॒र्विश्वा॑नि॒ परि॑भूतिभिः ॥
7.066.10a ba̱hava̱ḥ sūra̍cakṣaso 'gniji̱hvā ṛ̍tā̱vṛdha̍ḥ |
7.066.10c trīṇi̱ ye ye̱mur vi̱dathā̍ni dhī̱tibhi̱r viśvā̍ni̱ pari̍bhūtibhiḥ ||
7.066.11a वि ये द॒धुः श॒रदं॒ मास॒मादह॑र्य॒ज्ञम॒क्तुं चादृच॑म् ।
7.066.11c अ॒ना॒प्यं वरु॑णो मि॒त्रो अ॑र्य॒मा क्ष॒त्रं राजा॑न आशत ॥
7.066.11a vi ye da̱dhuḥ śa̱rada̱m māsa̱m ād aha̍r ya̱jñam a̱ktuṁ cād ṛca̍m |
7.066.11c a̱nā̱pyaṁ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā kṣa̱traṁ rājā̍na āśata ||
7.066.12a तद्वो॑ अ॒द्य म॑नामहे सू॒क्तैः सूर॒ उदि॑ते ।
7.066.12c यदोह॑ते॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॑र्य॒मा यू॒यमृ॒तस्य॑ रथ्यः ॥
7.066.12a tad vo̍ a̱dya ma̍nāmahe sū̱ktaiḥ sūra̱ udi̍te |
7.066.12c yad oha̍te̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā yū̱yam ṛ̱tasya̍ rathyaḥ ||
7.066.13a ऋ॒तावा॑न ऋ॒तजा॑ता ऋता॒वृधो॑ घो॒रासो॑ अनृत॒द्विष॑ः ।
7.066.13c तेषां॑ वः सु॒म्ने सु॑च्छ॒र्दिष्ट॑मे नर॒ः स्याम॒ ये च॑ सू॒रय॑ः ॥
7.066.13a ṛ̱tāvā̍na ṛ̱tajā̍tā ṛtā̱vṛdho̍ gho̱rāso̍ anṛta̱dviṣa̍ḥ |
7.066.13c teṣā̍ṁ vaḥ su̱mne su̍ccha̱rdiṣṭa̍me nara̱ḥ syāma̱ ye ca̍ sū̱raya̍ḥ ||
7.066.14a उदु॒ त्यद्द॑र्श॒तं वपु॑र्दि॒व ए॑ति प्रतिह्व॒रे ।
7.066.14c यदी॑मा॒शुर्वह॑ति दे॒व एत॑शो॒ विश्व॑स्मै॒ चक्ष॑से॒ अर॑म् ॥
7.066.14a ud u̱ tyad da̍rśa̱taṁ vapu̍r di̱va e̍ti pratihva̱re |
7.066.14c yad ī̍m ā̱śur vaha̍ti de̱va eta̍śo̱ viśva̍smai̱ cakṣa̍se̱ ara̍m ||
7.066.15a शी॒र्ष्णःशी॑र्ष्णो॒ जग॑तस्त॒स्थुष॒स्पतिं॑ स॒मया॒ विश्व॒मा रज॑ः ।
7.066.15c स॒प्त स्वसा॑रः सुवि॒ताय॒ सूर्यं॒ वह॑न्ति ह॒रितो॒ रथे॑ ॥
7.066.15a śī̱rṣṇaḥ-śī̍rṣṇo̱ jaga̍tas ta̱sthuṣa̱s pati̍ṁ sa̱mayā̱ viśva̱m ā raja̍ḥ |
7.066.15c sa̱pta svasā̍raḥ suvi̱tāya̱ sūrya̱ṁ vaha̍nti ha̱rito̱ rathe̍ ||
7.066.16a तच्चक्षु॑र्दे॒वहि॑तं शु॒क्रमु॒च्चर॑त् ।
7.066.16b पश्ये॑म श॒रद॑ः श॒तं जीवे॑म श॒रद॑ः श॒तम् ॥
7.066.16a tac cakṣu̍r de̱vahi̍taṁ śu̱kram u̱ccara̍t |
7.066.16b paśye̍ma śa̱rada̍ḥ śa̱taṁ jīve̍ma śa̱rada̍ḥ śa̱tam ||
7.066.17a काव्ये॑भिरदा॒भ्या या॑तं वरुण द्यु॒मत् ।
7.066.17c मि॒त्रश्च॒ सोम॑पीतये ॥
7.066.17a kāvye̍bhir adā̱bhyā yā̍taṁ varuṇa dyu̱mat |
7.066.17c mi̱traś ca̱ soma̍pītaye ||
7.066.18a दि॒वो धाम॑भिर्वरुण मि॒त्रश्चा या॑तम॒द्रुहा॑ ।
7.066.18c पिब॑तं॒ सोम॑मातु॒जी ॥
7.066.18a di̱vo dhāma̍bhir varuṇa mi̱traś cā yā̍tam a̱druhā̍ |
7.066.18c piba̍ta̱ṁ soma̍m ātu̱jī ||
7.066.19a आ या॑तं मित्रावरुणा जुषा॒णावाहु॑तिं नरा ।
7.066.19c पा॒तं सोम॑मृतावृधा ॥
7.066.19a ā yā̍tam mitrāvaruṇā juṣā̱ṇāv āhu̍tiṁ narā |
7.066.19c pā̱taṁ soma̍m ṛtāvṛdhā ||


7.067.01a प्रति॑ वां॒ रथं॑ नृपती ज॒रध्यै॑ ह॒विष्म॑ता॒ मन॑सा य॒ज्ञिये॑न ।
7.067.01c यो वां॑ दू॒तो न धि॑ष्ण्या॒वजी॑ग॒रच्छा॑ सू॒नुर्न पि॒तरा॑ विवक्मि ॥
7.067.01a prati̍ vā̱ṁ ratha̍ṁ nṛpatī ja̱radhyai̍ ha̱viṣma̍tā̱ mana̍sā ya̱jñiye̍na |
7.067.01c yo vā̍ṁ dū̱to na dhi̍ṣṇyā̱v ajī̍ga̱r acchā̍ sū̱nur na pi̱tarā̍ vivakmi ||
7.067.02a अशो॑च्य॒ग्निः स॑मिधा॒नो अ॒स्मे उपो॑ अदृश्र॒न्तम॑सश्चि॒दन्ता॑ः ।
7.067.02c अचे॑ति के॒तुरु॒षस॑ः पु॒रस्ता॑च्छ्रि॒ये दि॒वो दु॑हि॒तुर्जाय॑मानः ॥
7.067.02a aśo̍cy a̱gniḥ sa̍midhā̱no a̱sme upo̍ adṛśra̱n tama̍saś ci̱d antā̍ḥ |
7.067.02c ace̍ti ke̱tur u̱ṣasa̍ḥ pu̱rastā̍c chri̱ye di̱vo du̍hi̱tur jāya̍mānaḥ ||
7.067.03a अ॒भि वां॑ नू॒नम॑श्विना॒ सुहो॑ता॒ स्तोमै॑ः सिषक्ति नासत्या विव॒क्वान् ।
7.067.03c पू॒र्वीभि॑र्यातं प॒थ्या॑भिर॒र्वाक्स्व॒र्विदा॒ वसु॑मता॒ रथे॑न ॥
7.067.03a a̱bhi vā̍ṁ nū̱nam a̍śvinā̱ suho̍tā̱ stomai̍ḥ siṣakti nāsatyā viva̱kvān |
7.067.03c pū̱rvībhi̍r yātam pa̱thyā̍bhir a̱rvāk sva̱rvidā̱ vasu̍matā̱ rathe̍na ||
7.067.04a अ॒वोर्वां॑ नू॒नम॑श्विना यु॒वाकु॑र्हु॒वे यद्वां॑ सु॒ते मा॑ध्वी वसू॒युः ।
7.067.04c आ वां॑ वहन्तु॒ स्थवि॑रासो॒ अश्वा॒ः पिबा॑थो अ॒स्मे सुषु॑ता॒ मधू॑नि ॥
7.067.04a a̱vor vā̍ṁ nū̱nam a̍śvinā yu̱vāku̍r hu̱ve yad vā̍ṁ su̱te mā̍dhvī vasū̱yuḥ |
7.067.04c ā vā̍ṁ vahantu̱ sthavi̍rāso̱ aśvā̱ḥ pibā̍tho a̱sme suṣu̍tā̱ madhū̍ni ||
7.067.05a प्राची॑मु देवाश्विना॒ धियं॒ मेऽमृ॑ध्रां सा॒तये॑ कृतं वसू॒युम् ।
7.067.05c विश्वा॑ अविष्टं॒ वाज॒ आ पुरं॑धी॒स्ता न॑ः शक्तं शचीपती॒ शची॑भिः ॥
7.067.05a prācī̍m u devāśvinā̱ dhiya̱m me 'mṛ̍dhrāṁ sā̱taye̍ kṛtaṁ vasū̱yum |
7.067.05c viśvā̍ aviṣṭa̱ṁ vāja̱ ā pura̍ṁdhī̱s tā na̍ḥ śaktaṁ śacīpatī̱ śacī̍bhiḥ ||
7.067.06a अ॒वि॒ष्टं धी॒ष्व॑श्विना न आ॒सु प्र॒जाव॒द्रेतो॒ अह्र॑यं नो अस्तु ।
7.067.06c आ वां॑ तो॒के तन॑ये॒ तूतु॑जानाः सु॒रत्ना॑सो दे॒ववी॑तिं गमेम ॥
7.067.06a a̱vi̱ṣṭaṁ dhī̱ṣv a̍śvinā na ā̱su pra̱jāva̱d reto̱ ahra̍yaṁ no astu |
7.067.06c ā vā̍ṁ to̱ke tana̍ye̱ tūtu̍jānāḥ su̱ratnā̍so de̱vavī̍tiṁ gamema ||
7.067.07a ए॒ष स्य वां॑ पूर्व॒गत्वे॑व॒ सख्ये॑ नि॒धिर्हि॒तो मा॑ध्वी रा॒तो अ॒स्मे ।
7.067.07c अहे॑ळता॒ मन॒सा या॑तम॒र्वाग॒श्नन्ता॑ ह॒व्यं मानु॑षीषु वि॒क्षु ॥
7.067.07a e̱ṣa sya vā̍m pūrva̱gatve̍va̱ sakhye̍ ni̱dhir hi̱to mā̍dhvī rā̱to a̱sme |
7.067.07c ahe̍ḻatā̱ mana̱sā yā̍tam a̱rvāg a̱śnantā̍ ha̱vyam mānu̍ṣīṣu vi̱kṣu ||
7.067.08a एक॑स्मि॒न्योगे॑ भुरणा समा॒ने परि॑ वां स॒प्त स्र॒वतो॒ रथो॑ गात् ।
7.067.08c न वा॑यन्ति सु॒भ्वो॑ दे॒वयु॑क्ता॒ ये वां॑ धू॒र्षु त॒रण॑यो॒ वह॑न्ति ॥
7.067.08a eka̍smi̱n yoge̍ bhuraṇā samā̱ne pari̍ vāṁ sa̱pta sra̱vato̱ ratho̍ gāt |
7.067.08c na vā̍yanti su̱bhvo̍ de̱vayu̍ktā̱ ye vā̍ṁ dhū̱rṣu ta̱raṇa̍yo̱ vaha̍nti ||
7.067.09a अ॒स॒श्चता॑ म॒घव॑द्भ्यो॒ हि भू॒तं ये रा॒या म॑घ॒देयं॑ जु॒नन्ति॑ ।
7.067.09c प्र ये बन्धुं॑ सू॒नृता॑भिस्ति॒रन्ते॒ गव्या॑ पृ॒ञ्चन्तो॒ अश्व्या॑ म॒घानि॑ ॥
7.067.09a a̱sa̱ścatā̍ ma̱ghava̍dbhyo̱ hi bhū̱taṁ ye rā̱yā ma̍gha̱deya̍ṁ ju̱nanti̍ |
7.067.09c pra ye bandhu̍ṁ sū̱nṛtā̍bhis ti̱rante̱ gavyā̍ pṛ̱ñcanto̱ aśvyā̍ ma̱ghāni̍ ||
7.067.10a नू मे॒ हव॒मा शृ॑णुतं युवाना यासि॒ष्टं व॒र्तिर॑श्विना॒विरा॑वत् ।
7.067.10c ध॒त्तं रत्ना॑नि॒ जर॑तं च सू॒रीन्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.067.10a nū me̱ hava̱m ā śṛ̍ṇutaṁ yuvānā yāsi̱ṣṭaṁ va̱rtir a̍śvinā̱v irā̍vat |
7.067.10c dha̱ttaṁ ratnā̍ni̱ jara̍taṁ ca sū̱rīn yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.068.01a आ शु॑भ्रा यातमश्विना॒ स्वश्वा॒ गिरो॑ दस्रा जुजुषा॒णा यु॒वाको॑ः ।
7.068.01c ह॒व्यानि॑ च॒ प्रति॑भृता वी॒तं न॑ः ॥
7.068.01a ā śu̍bhrā yātam aśvinā̱ svaśvā̱ giro̍ dasrā jujuṣā̱ṇā yu̱vāko̍ḥ |
7.068.01c ha̱vyāni̍ ca̱ prati̍bhṛtā vī̱taṁ na̍ḥ ||
7.068.02a प्र वा॒मन्धां॑सि॒ मद्या॑न्यस्थु॒ररं॑ गन्तं ह॒विषो॑ वी॒तये॑ मे ।
7.068.02c ति॒रो अ॒र्यो हव॑नानि श्रु॒तं न॑ः ॥
7.068.02a pra vā̱m andhā̍ṁsi̱ madyā̍ny asthu̱r ara̍ṁ gantaṁ ha̱viṣo̍ vī̱taye̍ me |
7.068.02c ti̱ro a̱ryo hava̍nāni śru̱taṁ na̍ḥ ||
7.068.03a प्र वां॒ रथो॒ मनो॑जवा इयर्ति ति॒रो रजां॑स्यश्विना श॒तोति॑ः ।
7.068.03c अ॒स्मभ्यं॑ सूर्यावसू इया॒नः ॥
7.068.03a pra vā̱ṁ ratho̱ mano̍javā iyarti ti̱ro rajā̍ṁsy aśvinā śa̱toti̍ḥ |
7.068.03c a̱smabhya̍ṁ sūryāvasū iyā̱naḥ ||
7.068.04a अ॒यं ह॒ यद्वां॑ देव॒या उ॒ अद्रि॑रू॒र्ध्वो विव॑क्ति सोम॒सुद्यु॒वभ्या॑म् ।
7.068.04c आ व॒ल्गू विप्रो॑ ववृतीत ह॒व्यैः ॥
7.068.04a a̱yaṁ ha̱ yad vā̍ṁ deva̱yā u̱ adri̍r ū̱rdhvo viva̍kti soma̱sud yu̱vabhyā̍m |
7.068.04c ā va̱lgū vipro̍ vavṛtīta ha̱vyaiḥ ||
7.068.05a चि॒त्रं ह॒ यद्वां॒ भोज॑नं॒ न्वस्ति॒ न्यत्र॑ये॒ महि॑ष्वन्तं युयोतम् ।
7.068.05c यो वा॑मो॒मानं॒ दध॑ते प्रि॒यः सन् ॥
7.068.05a ci̱traṁ ha̱ yad vā̱m bhoja̍na̱ṁ nv asti̱ ny atra̍ye̱ mahi̍ṣvantaṁ yuyotam |
7.068.05c yo vā̍m o̱māna̱ṁ dadha̍te pri̱yaḥ san ||
7.068.06a उ॒त त्यद्वां॑ जुर॒ते अ॑श्विना भू॒च्च्यवा॑नाय प्र॒तीत्यं॑ हवि॒र्दे ।
7.068.06c अधि॒ यद्वर्प॑ इ॒तऊ॑ति ध॒त्थः ॥
7.068.06a u̱ta tyad vā̍ṁ jura̱te a̍śvinā bhū̱c cyavā̍nāya pra̱tītya̍ṁ havi̱rde |
7.068.06c adhi̱ yad varpa̍ i̱taū̍ti dha̱tthaḥ ||
7.068.07a उ॒त त्यं भु॒ज्युम॑श्विना॒ सखा॑यो॒ मध्ये॑ जहुर्दु॒रेवा॑सः समु॒द्रे ।
7.068.07c निरीं॑ पर्ष॒दरा॑वा॒ यो यु॒वाकु॑ः ॥
7.068.07a u̱ta tyam bhu̱jyum a̍śvinā̱ sakhā̍yo̱ madhye̍ jahur du̱revā̍saḥ samu̱dre |
7.068.07c nir ī̍m parṣa̱d arā̍vā̱ yo yu̱vāku̍ḥ ||
7.068.08a वृका॑य चि॒ज्जस॑मानाय शक्तमु॒त श्रु॑तं श॒यवे॑ हू॒यमा॑ना ।
7.068.08c याव॒घ्न्यामपि॑न्वतम॒पो न स्त॒र्यं॑ चिच्छ॒क्त्य॑श्विना॒ शची॑भिः ॥
7.068.08a vṛkā̍ya ci̱j jasa̍mānāya śaktam u̱ta śru̍taṁ śa̱yave̍ hū̱yamā̍nā |
7.068.08c yāv a̱ghnyām api̍nvatam a̱po na sta̱rya̍ṁ cic cha̱kty a̍śvinā̱ śacī̍bhiḥ ||
7.068.09a ए॒ष स्य का॒रुर्ज॑रते सू॒क्तैरग्रे॑ बुधा॒न उ॒षसां॑ सु॒मन्मा॑ ।
7.068.09c इ॒षा तं व॑र्धद॒घ्न्या पयो॑भिर्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.068.09a e̱ṣa sya kā̱rur ja̍rate sū̱ktair agre̍ budhā̱na u̱ṣasā̍ṁ su̱manmā̍ |
7.068.09c i̱ṣā taṁ va̍rdhad a̱ghnyā payo̍bhir yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.069.01a आ वां॒ रथो॒ रोद॑सी बद्बधा॒नो हि॑र॒ण्ययो॒ वृष॑भिर्या॒त्वश्वै॑ः ।
7.069.01c घृ॒तव॑र्तनिः प॒विभी॑ रुचा॒न इ॒षां वो॒ळ्हा नृ॒पति॑र्वा॒जिनी॑वान् ॥
7.069.01a ā vā̱ṁ ratho̱ roda̍sī badbadhā̱no hi̍ra̱ṇyayo̱ vṛṣa̍bhir yā̱tv aśvai̍ḥ |
7.069.01c ghṛ̱tava̍rtaniḥ pa̱vibhī̍ rucā̱na i̱ṣāṁ vo̱ḻhā nṛ̱pati̍r vā̱jinī̍vān ||
7.069.02a स प॑प्रथा॒नो अ॒भि पञ्च॒ भूमा॑ त्रिवन्धु॒रो मन॒सा या॑तु यु॒क्तः ।
7.069.02c विशो॒ येन॒ गच्छ॑थो देव॒यन्ती॒ः कुत्रा॑ चि॒द्याम॑मश्विना॒ दधा॑ना ॥
7.069.02a sa pa̍prathā̱no a̱bhi pañca̱ bhūmā̍ trivandhu̱ro mana̱sā yā̍tu yu̱ktaḥ |
7.069.02c viśo̱ yena̱ gaccha̍tho deva̱yantī̱ḥ kutrā̍ ci̱d yāma̍m aśvinā̱ dadhā̍nā ||
7.069.03a स्वश्वा॑ य॒शसा या॑तम॒र्वाग्दस्रा॑ नि॒धिं मधु॑मन्तं पिबाथः ।
7.069.03c वि वां॒ रथो॑ व॒ध्वा॒३॒॑ याद॑मा॒नोऽन्ता॑न्दि॒वो बा॑धते वर्त॒निभ्या॑म् ॥
7.069.03a svaśvā̍ ya̱śasā yā̍tam a̱rvāg dasrā̍ ni̱dhim madhu̍mantam pibāthaḥ |
7.069.03c vi vā̱ṁ ratho̍ va̱dhvā̱3̱̍ yāda̍mā̱no 'ntā̍n di̱vo bā̍dhate varta̱nibhyā̍m ||
7.069.04a यु॒वोः श्रियं॒ परि॒ योषा॑वृणीत॒ सूरो॑ दुहि॒ता परि॑तक्म्यायाम् ।
7.069.04c यद्दे॑व॒यन्त॒मव॑थ॒ः शची॑भि॒ः परि॑ घ्रं॒समो॒मना॑ वां॒ वयो॑ गात् ॥
7.069.04a yu̱voḥ śriya̱m pari̱ yoṣā̍vṛṇīta̱ sūro̍ duhi̱tā pari̍takmyāyām |
7.069.04c yad de̍va̱yanta̱m ava̍tha̱ḥ śacī̍bhi̱ḥ pari̍ ghra̱ṁsam o̱manā̍ vā̱ṁ vayo̍ gāt ||
7.069.05a यो ह॒ स्य वां॑ रथिरा॒ वस्त॑ उ॒स्रा रथो॑ युजा॒नः प॑रि॒याति॑ व॒र्तिः ।
7.069.05c तेन॑ न॒ः शं योरु॒षसो॒ व्यु॑ष्टौ॒ न्य॑श्विना वहतं य॒ज्ञे अ॒स्मिन् ॥
7.069.05a yo ha̱ sya vā̍ṁ rathirā̱ vasta̍ u̱srā ratho̍ yujā̱naḥ pa̍ri̱yāti̍ va̱rtiḥ |
7.069.05c tena̍ na̱ḥ śaṁ yor u̱ṣaso̱ vyu̍ṣṭau̱ ny a̍śvinā vahataṁ ya̱jñe a̱smin ||
7.069.06a नरा॑ गौ॒रेव॑ वि॒द्युतं॑ तृषा॒णास्माक॑म॒द्य सव॒नोप॑ यातम् ।
7.069.06c पु॒रु॒त्रा हि वां॑ म॒तिभि॒र्हव॑न्ते॒ मा वा॑म॒न्ये नि य॑मन्देव॒यन्त॑ः ॥
7.069.06a narā̍ gau̱reva̍ vi̱dyuta̍ṁ tṛṣā̱ṇāsmāka̍m a̱dya sava̱nopa̍ yātam |
7.069.06c pu̱ru̱trā hi vā̍m ma̱tibhi̱r hava̍nte̱ mā vā̍m a̱nye ni ya̍man deva̱yanta̍ḥ ||
7.069.07a यु॒वं भु॒ज्युमव॑विद्धं समु॒द्र उदू॑हथु॒रर्ण॑सो॒ अस्रि॑धानैः ।
7.069.07c प॒त॒त्रिभि॑रश्र॒मैर॑व्य॒थिभि॑र्दं॒सना॑भिरश्विना पा॒रय॑न्ता ॥
7.069.07a yu̱vam bhu̱jyum ava̍viddhaṁ samu̱dra ud ū̍hathu̱r arṇa̍so̱ asri̍dhānaiḥ |
7.069.07c pa̱ta̱tribhi̍r aśra̱mair a̍vya̱thibhi̍r da̱ṁsanā̍bhir aśvinā pā̱raya̍ntā ||
7.069.08a नू मे॒ हव॒मा शृ॑णुतं युवाना यासि॒ष्टं व॒र्तिर॑श्विना॒विरा॑वत् ।
7.069.08c ध॒त्तं रत्ना॑नि॒ जर॑तं च सू॒रीन्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.069.08a nū me̱ hava̱m ā śṛ̍ṇutaṁ yuvānā yāsi̱ṣṭaṁ va̱rtir a̍śvinā̱v irā̍vat |
7.069.08c dha̱ttaṁ ratnā̍ni̱ jara̍taṁ ca sū̱rīn yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.070.01a आ वि॑श्ववाराश्विना गतं न॒ः प्र तत्स्थान॑मवाचि वां पृथि॒व्याम् ।
7.070.01c अश्वो॒ न वा॒जी शु॒नपृ॑ष्ठो अस्था॒दा यत्से॒दथु॑र्ध्रु॒वसे॒ न योनि॑म् ॥
7.070.01a ā vi̍śvavārāśvinā gataṁ na̱ḥ pra tat sthāna̍m avāci vām pṛthi̱vyām |
7.070.01c aśvo̱ na vā̱jī śu̱napṛ̍ṣṭho asthā̱d ā yat se̱dathu̍r dhru̱vase̱ na yoni̍m ||
7.070.02a सिष॑क्ति॒ सा वां॑ सुम॒तिश्चनि॒ष्ठाता॑पि घ॒र्मो मनु॑षो दुरो॒णे ।
7.070.02c यो वां॑ समु॒द्रान्स॒रित॒ः पिप॒र्त्येत॑ग्वा चि॒न्न सु॒युजा॑ युजा॒नः ॥
7.070.02a siṣa̍kti̱ sā vā̍ṁ suma̱tiś cani̱ṣṭhātā̍pi gha̱rmo manu̍ṣo duro̱ṇe |
7.070.02c yo vā̍ṁ samu̱drān sa̱rita̱ḥ pipa̱rty eta̍gvā ci̱n na su̱yujā̍ yujā̱naḥ ||
7.070.03a यानि॒ स्थाना॑न्यश्विना द॒धाथे॑ दि॒वो य॒ह्वीष्वोष॑धीषु वि॒क्षु ।
7.070.03c नि पर्व॑तस्य मू॒र्धनि॒ सद॒न्तेषं॒ जना॑य दा॒शुषे॒ वह॑न्ता ॥
7.070.03a yāni̱ sthānā̍ny aśvinā da̱dhāthe̍ di̱vo ya̱hvīṣv oṣa̍dhīṣu vi̱kṣu |
7.070.03c ni parva̍tasya mū̱rdhani̱ sada̱nteṣa̱ṁ janā̍ya dā̱śuṣe̱ vaha̍ntā ||
7.070.04a च॒नि॒ष्टं दे॑वा॒ ओष॑धीष्व॒प्सु यद्यो॒ग्या अ॒श्नवै॑थे॒ ऋषी॑णाम् ।
7.070.04c पु॒रूणि॒ रत्ना॒ दध॑तौ॒ न्य१॒॑स्मे अनु॒ पूर्वा॑णि चख्यथुर्यु॒गानि॑ ॥
7.070.04a ca̱ni̱ṣṭaṁ de̍vā̱ oṣa̍dhīṣv a̱psu yad yo̱gyā a̱śnavai̍the̱ ṛṣī̍ṇām |
7.070.04c pu̱rūṇi̱ ratnā̱ dadha̍tau̱ ny a1̱̍sme anu̱ pūrvā̍ṇi cakhyathur yu̱gāni̍ ||
7.070.05a शु॒श्रु॒वांसा॑ चिदश्विना पु॒रूण्य॒भि ब्रह्मा॑णि चक्षाथे॒ ऋषी॑णाम् ।
7.070.05c प्रति॒ प्र या॑तं॒ वर॒मा जना॑या॒स्मे वा॑मस्तु सुम॒तिश्चनि॑ष्ठा ॥
7.070.05a śu̱śru̱vāṁsā̍ cid aśvinā pu̱rūṇy a̱bhi brahmā̍ṇi cakṣāthe̱ ṛṣī̍ṇām |
7.070.05c prati̱ pra yā̍ta̱ṁ vara̱m ā janā̍yā̱sme vā̍m astu suma̱tiś cani̍ṣṭhā ||
7.070.06a यो वां॑ य॒ज्ञो ना॑सत्या ह॒विष्मा॑न्कृ॒तब्र॑ह्मा सम॒र्यो॒३॒॑ भवा॑ति ।
7.070.06c उप॒ प्र या॑तं॒ वर॒मा वसि॑ष्ठमि॒मा ब्रह्मा॑ण्यृच्यन्ते यु॒वभ्या॑म् ॥
7.070.06a yo vā̍ṁ ya̱jño nā̍satyā ha̱viṣmā̍n kṛ̱tabra̍hmā sama̱ryo̱3̱̍ bhavā̍ti |
7.070.06c upa̱ pra yā̍ta̱ṁ vara̱m ā vasi̍ṣṭham i̱mā brahmā̍ṇy ṛcyante yu̱vabhyā̍m ||
7.070.07a इ॒यं म॑नी॒षा इ॒यम॑श्विना॒ गीरि॒मां सु॑वृ॒क्तिं वृ॑षणा जुषेथाम् ।
7.070.07c इ॒मा ब्रह्मा॑णि युव॒यून्य॑ग्मन्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.070.07a i̱yam ma̍nī̱ṣā i̱yam a̍śvinā̱ gīr i̱māṁ su̍vṛ̱ktiṁ vṛ̍ṣaṇā juṣethām |
7.070.07c i̱mā brahmā̍ṇi yuva̱yūny a̍gman yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.071.01a अप॒ स्वसु॑रु॒षसो॒ नग्जि॑हीते रि॒णक्ति॑ कृ॒ष्णीर॑रु॒षाय॒ पन्था॑म् ।
7.071.01c अश्वा॑मघा॒ गोम॑घा वां हुवेम॒ दिवा॒ नक्तं॒ शरु॑म॒स्मद्यु॑योतम् ॥
7.071.01a apa̱ svasu̍r u̱ṣaso̱ nag ji̍hīte ri̱ṇakti̍ kṛ̱ṣṇīr a̍ru̱ṣāya̱ panthā̍m |
7.071.01c aśvā̍maghā̱ goma̍ghā vāṁ huvema̱ divā̱ nakta̱ṁ śaru̍m a̱smad yu̍yotam ||
7.071.02a उ॒पाया॑तं दा॒शुषे॒ मर्त्या॑य॒ रथे॑न वा॒मम॑श्विना॒ वह॑न्ता ।
7.071.02c यु॒यु॒तम॒स्मदनि॑रा॒ममी॑वां॒ दिवा॒ नक्तं॑ माध्वी॒ त्रासी॑थां नः ॥
7.071.02a u̱pāyā̍taṁ dā̱śuṣe̱ martyā̍ya̱ rathe̍na vā̱mam a̍śvinā̱ vaha̍ntā |
7.071.02c yu̱yu̱tam a̱smad ani̍rā̱m amī̍vā̱ṁ divā̱ nakta̍m mādhvī̱ trāsī̍thāṁ naḥ ||
7.071.03a आ वां॒ रथ॑मव॒मस्यां॒ व्यु॑ष्टौ सुम्ना॒यवो॒ वृष॑णो वर्तयन्तु ।
7.071.03c स्यूम॑गभस्तिमृत॒युग्भि॒रश्वै॒राश्वि॑ना॒ वसु॑मन्तं वहेथाम् ॥
7.071.03a ā vā̱ṁ ratha̍m ava̱masyā̱ṁ vyu̍ṣṭau sumnā̱yavo̱ vṛṣa̍ṇo vartayantu |
7.071.03c syūma̍gabhastim ṛta̱yugbhi̱r aśvai̱r āśvi̍nā̱ vasu̍mantaṁ vahethām ||
7.071.04a यो वां॒ रथो॑ नृपती॒ अस्ति॑ वो॒ळ्हा त्रि॑वन्धु॒रो वसु॑माँ उ॒स्रया॑मा ।
7.071.04c आ न॑ ए॒ना ना॑स॒त्योप॑ यातम॒भि यद्वां॑ वि॒श्वप्स्न्यो॒ जिगा॑ति ॥
7.071.04a yo vā̱ṁ ratho̍ nṛpatī̱ asti̍ vo̱ḻhā tri̍vandhu̱ro vasu̍mām̐ u̱srayā̍mā |
7.071.04c ā na̍ e̱nā nā̍sa̱tyopa̍ yātam a̱bhi yad vā̍ṁ vi̱śvapsnyo̱ jigā̍ti ||
7.071.05a यु॒वं च्यवा॑नं ज॒रसो॑ऽमुमुक्तं॒ नि पे॒दव॑ ऊहथुरा॒शुमश्व॑म् ।
7.071.05c निरंह॑स॒स्तम॑सः स्पर्त॒मत्रिं॒ नि जा॑हु॒षं शि॑थि॒रे धा॑तम॒न्तः ॥
7.071.05a yu̱vaṁ cyavā̍naṁ ja̱raso̍ 'mumukta̱ṁ ni pe̱dava̍ ūhathur ā̱śum aśva̍m |
7.071.05c nir aṁha̍sa̱s tama̍saḥ sparta̱m atri̱ṁ ni jā̍hu̱ṣaṁ śi̍thi̱re dhā̍tam a̱ntaḥ ||
7.071.06a इ॒यं म॑नी॒षा इ॒यम॑श्विना॒ गीरि॒मां सु॑वृ॒क्तिं वृ॑षणा जुषेथाम् ।
7.071.06c इ॒मा ब्रह्मा॑णि युव॒यून्य॑ग्मन्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.071.06a i̱yam ma̍nī̱ṣā i̱yam a̍śvinā̱ gīr i̱māṁ su̍vṛ̱ktiṁ vṛ̍ṣaṇā juṣethām |
7.071.06c i̱mā brahmā̍ṇi yuva̱yūny a̍gman yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.072.01a आ गोम॑ता नासत्या॒ रथे॒नाश्वा॑वता पुरुश्च॒न्द्रेण॑ यातम् ।
7.072.01c अ॒भि वां॒ विश्वा॑ नि॒युत॑ः सचन्ते स्पा॒र्हया॑ श्रि॒या त॒न्वा॑ शुभा॒ना ॥
7.072.01a ā goma̍tā nāsatyā̱ rathe̱nāśvā̍vatā puruśca̱ndreṇa̍ yātam |
7.072.01c a̱bhi vā̱ṁ viśvā̍ ni̱yuta̍ḥ sacante spā̱rhayā̍ śri̱yā ta̱nvā̍ śubhā̱nā ||
7.072.02a आ नो॑ दे॒वेभि॒रुप॑ यातम॒र्वाक्स॒जोष॑सा नासत्या॒ रथे॑न ।
7.072.02c यु॒वोर्हि न॑ः स॒ख्या पित्र्या॑णि समा॒नो बन्धु॑रु॒त तस्य॑ वित्तम् ॥
7.072.02a ā no̍ de̱vebhi̱r upa̍ yātam a̱rvāk sa̱joṣa̍sā nāsatyā̱ rathe̍na |
7.072.02c yu̱vor hi na̍ḥ sa̱khyā pitryā̍ṇi samā̱no bandhu̍r u̱ta tasya̍ vittam ||
7.072.03a उदु॒ स्तोमा॑सो अ॒श्विनो॑रबुध्रञ्जा॒मि ब्रह्मा॑ण्यु॒षस॑श्च दे॒वीः ।
7.072.03c आ॒विवा॑स॒न्रोद॑सी॒ धिष्ण्ये॒मे अच्छा॒ विप्रो॒ नास॑त्या विवक्ति ॥
7.072.03a ud u̱ stomā̍so a̱śvino̍r abudhrañ jā̱mi brahmā̍ṇy u̱ṣasa̍ś ca de̱vīḥ |
7.072.03c ā̱vivā̍sa̱n roda̍sī̱ dhiṣṇye̱me acchā̱ vipro̱ nāsa̍tyā vivakti ||
7.072.04a वि चेदु॒च्छन्त्य॑श्विना उ॒षास॒ः प्र वां॒ ब्रह्मा॑णि का॒रवो॑ भरन्ते ।
7.072.04c ऊ॒र्ध्वं भा॒नुं स॑वि॒ता दे॒वो अ॑श्रेद्बृ॒हद॒ग्नय॑ः स॒मिधा॑ जरन्ते ॥
7.072.04a vi ced u̱cchanty a̍śvinā u̱ṣāsa̱ḥ pra vā̱m brahmā̍ṇi kā̱ravo̍ bharante |
7.072.04c ū̱rdhvam bhā̱nuṁ sa̍vi̱tā de̱vo a̍śred bṛ̱had a̱gnaya̍ḥ sa̱midhā̍ jarante ||
7.072.05a आ प॒श्चाता॑न्नास॒त्या पु॒रस्ता॒दाश्वि॑ना यातमध॒रादुद॑क्तात् ।
7.072.05c आ वि॒श्वत॒ः पाञ्च॑जन्येन रा॒या यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.072.05a ā pa̱ścātā̍n nāsa̱tyā pu̱rastā̱d āśvi̍nā yātam adha̱rād uda̍ktāt |
7.072.05c ā vi̱śvata̱ḥ pāñca̍janyena rā̱yā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.073.01a अता॑रिष्म॒ तम॑सस्पा॒रम॒स्य प्रति॒ स्तोमं॑ देव॒यन्तो॒ दधा॑नाः ।
7.073.01c पु॒रु॒दंसा॑ पुरु॒तमा॑ पुरा॒जाम॑र्त्या हवते अ॒श्विना॒ गीः ॥
7.073.01a atā̍riṣma̱ tama̍sas pā̱ram a̱sya prati̱ stoma̍ṁ deva̱yanto̱ dadhā̍nāḥ |
7.073.01c pu̱ru̱daṁsā̍ puru̱tamā̍ purā̱jāma̍rtyā havate a̱śvinā̱ gīḥ ||
7.073.02a न्यु॑ प्रि॒यो मनु॑षः सादि॒ होता॒ नास॑त्या॒ यो यज॑ते॒ वन्द॑ते च ।
7.073.02c अ॒श्नी॒तं मध्वो॑ अश्विना उपा॒क आ वां॑ वोचे वि॒दथे॑षु॒ प्रय॑स्वान् ॥
7.073.02a ny u̍ pri̱yo manu̍ṣaḥ sādi̱ hotā̱ nāsa̍tyā̱ yo yaja̍te̱ vanda̍te ca |
7.073.02c a̱śnī̱tam madhvo̍ aśvinā upā̱ka ā vā̍ṁ voce vi̱dathe̍ṣu̱ praya̍svān ||
7.073.03a अहे॑म य॒ज्ञं प॒थामु॑रा॒णा इ॒मां सु॑वृ॒क्तिं वृ॑षणा जुषेथाम् ।
7.073.03c श्रु॒ष्टी॒वेव॒ प्रेषि॑तो वामबोधि॒ प्रति॒ स्तोमै॒र्जर॑माणो॒ वसि॑ष्ठः ॥
7.073.03a ahe̍ma ya̱jñam pa̱thām u̍rā̱ṇā i̱māṁ su̍vṛ̱ktiṁ vṛ̍ṣaṇā juṣethām |
7.073.03c śru̱ṣṭī̱veva̱ preṣi̍to vām abodhi̱ prati̱ stomai̱r jara̍māṇo̱ vasi̍ṣṭhaḥ ||
7.073.04a उप॒ त्या वह्नी॑ गमतो॒ विशं॑ नो रक्षो॒हणा॒ सम्भृ॑ता वी॒ळुपा॑णी ।
7.073.04c समन्धां॑स्यग्मत मत्स॒राणि॒ मा नो॑ मर्धिष्ट॒मा ग॑तं शि॒वेन॑ ॥
7.073.04a upa̱ tyā vahnī̍ gamato̱ viśa̍ṁ no rakṣo̱haṇā̱ sambhṛ̍tā vī̱ḻupā̍ṇī |
7.073.04c sam andhā̍ṁsy agmata matsa̱rāṇi̱ mā no̍ mardhiṣṭa̱m ā ga̍taṁ śi̱vena̍ ||
7.073.05a आ प॒श्चाता॑न्नास॒त्या पु॒रस्ता॒दाश्वि॑ना यातमध॒रादुद॑क्तात् ।
7.073.05c आ वि॒श्वत॒ः पाञ्च॑जन्येन रा॒या यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.073.05a ā pa̱ścātā̍n nāsa̱tyā pu̱rastā̱d āśvi̍nā yātam adha̱rād uda̍ktāt |
7.073.05c ā vi̱śvata̱ḥ pāñca̍janyena rā̱yā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.074.01a इ॒मा उ॑ वां॒ दिवि॑ष्टय उ॒स्रा ह॑वन्ते अश्विना ।
7.074.01c अ॒यं वा॑म॒ह्वेऽव॑से शचीवसू॒ विशं॑विशं॒ हि गच्छ॑थः ॥
7.074.01a i̱mā u̍ vā̱ṁ divi̍ṣṭaya u̱srā ha̍vante aśvinā |
7.074.01c a̱yaṁ vā̍m a̱hve 'va̍se śacīvasū̱ viśa̍ṁ-viśa̱ṁ hi gaccha̍thaḥ ||
7.074.02a यु॒वं चि॒त्रं द॑दथु॒र्भोज॑नं नरा॒ चोदे॑थां सू॒नृता॑वते ।
7.074.02c अ॒र्वाग्रथं॒ सम॑नसा॒ नि य॑च्छतं॒ पिब॑तं सो॒म्यं मधु॑ ॥
7.074.02a yu̱vaṁ ci̱traṁ da̍dathu̱r bhoja̍naṁ narā̱ code̍thāṁ sū̱nṛtā̍vate |
7.074.02c a̱rvāg ratha̱ṁ sama̍nasā̱ ni ya̍cchata̱m piba̍taṁ so̱myam madhu̍ ||
7.074.03a आ या॑त॒मुप॑ भूषतं॒ मध्व॑ः पिबतमश्विना ।
7.074.03c दु॒ग्धं पयो॑ वृषणा जेन्यावसू॒ मा नो॑ मर्धिष्ट॒मा ग॑तम् ॥
7.074.03a ā yā̍ta̱m upa̍ bhūṣata̱m madhva̍ḥ pibatam aśvinā |
7.074.03c du̱gdham payo̍ vṛṣaṇā jenyāvasū̱ mā no̍ mardhiṣṭa̱m ā ga̍tam ||
7.074.04a अश्वा॑सो॒ ये वा॒मुप॑ दा॒शुषो॑ गृ॒हं यु॒वां दीय॑न्ति॒ बिभ्र॑तः ।
7.074.04c म॒क्षू॒युभि॑र्नरा॒ हये॑भिरश्वि॒ना दे॑वा यातमस्म॒यू ॥
7.074.04a aśvā̍so̱ ye vā̱m upa̍ dā̱śuṣo̍ gṛ̱haṁ yu̱vāṁ dīya̍nti̱ bibhra̍taḥ |
7.074.04c ma̱kṣū̱yubhi̍r narā̱ haye̍bhir aśvi̱nā de̍vā yātam asma̱yū ||
7.074.05a अधा॑ ह॒ यन्तो॑ अ॒श्विना॒ पृक्ष॑ः सचन्त सू॒रय॑ः ।
7.074.05c ता यं॑सतो म॒घव॑द्भ्यो ध्रु॒वं यश॑श्छ॒र्दिर॒स्मभ्यं॒ नास॑त्या ॥
7.074.05a adhā̍ ha̱ yanto̍ a̱śvinā̱ pṛkṣa̍ḥ sacanta sū̱raya̍ḥ |
7.074.05c tā ya̍ṁsato ma̱ghava̍dbhyo dhru̱vaṁ yaśa̍ś cha̱rdir a̱smabhya̱ṁ nāsa̍tyā ||
7.074.06a प्र ये य॒युर॑वृ॒कासो॒ रथा॑ इव नृपा॒तारो॒ जना॑नाम् ।
7.074.06c उ॒त स्वेन॒ शव॑सा शूशुवु॒र्नर॑ उ॒त क्षि॑यन्ति सुक्षि॒तिम् ॥
7.074.06a pra ye ya̱yur a̍vṛ̱kāso̱ rathā̍ iva nṛpā̱tāro̱ janā̍nām |
7.074.06c u̱ta svena̱ śava̍sā śūśuvu̱r nara̍ u̱ta kṣi̍yanti sukṣi̱tim ||


7.075.01a व्यु१॒॑षा आ॑वो दिवि॒जा ऋ॒तेना॑विष्कृण्वा॒ना म॑हि॒मान॒मागा॑त् ।
7.075.01c अप॒ द्रुह॒स्तम॑ आव॒रजु॑ष्ट॒मङ्गि॑रस्तमा प॒थ्या॑ अजीगः ॥
7.075.01a vy u1̱̍ṣā ā̍vo divi̱jā ṛ̱tenā̍viṣkṛṇvā̱nā ma̍hi̱māna̱m āgā̍t |
7.075.01c apa̱ druha̱s tama̍ āva̱r aju̍ṣṭa̱m aṅgi̍rastamā pa̱thyā̍ ajīgaḥ ||
7.075.02a म॒हे नो॑ अ॒द्य सु॑वि॒ताय॑ बो॒ध्युषो॑ म॒हे सौभ॑गाय॒ प्र य॑न्धि ।
7.075.02c चि॒त्रं र॒यिं य॒शसं॑ धेह्य॒स्मे देवि॒ मर्ते॑षु मानुषि श्रव॒स्युम् ॥
7.075.02a ma̱he no̍ a̱dya su̍vi̱tāya̍ bo̱dhy uṣo̍ ma̱he saubha̍gāya̱ pra ya̍ndhi |
7.075.02c ci̱traṁ ra̱yiṁ ya̱śasa̍ṁ dhehy a̱sme devi̱ marte̍ṣu mānuṣi śrava̱syum ||
7.075.03a ए॒ते त्ये भा॒नवो॑ दर्श॒ताया॑श्चि॒त्रा उ॒षसो॑ अ॒मृता॑स॒ आगु॑ः ।
7.075.03c ज॒नय॑न्तो॒ दैव्या॑नि व्र॒तान्या॑पृ॒णन्तो॑ अ॒न्तरि॑क्षा॒ व्य॑स्थुः ॥
7.075.03a e̱te tye bhā̱navo̍ darśa̱tāyā̍ś ci̱trā u̱ṣaso̍ a̱mṛtā̍sa̱ āgu̍ḥ |
7.075.03c ja̱naya̍nto̱ daivyā̍ni vra̱tāny ā̍pṛ̱ṇanto̍ a̱ntari̍kṣā̱ vy a̍sthuḥ ||
7.075.04a ए॒षा स्या यु॑जा॒ना प॑रा॒कात्पञ्च॑ क्षि॒तीः परि॑ स॒द्यो जि॑गाति ।
7.075.04c अ॒भि॒पश्य॑न्ती व॒युना॒ जना॑नां दि॒वो दु॑हि॒ता भुव॑नस्य॒ पत्नी॑ ॥
7.075.04a e̱ṣā syā yu̍jā̱nā pa̍rā̱kāt pañca̍ kṣi̱tīḥ pari̍ sa̱dyo ji̍gāti |
7.075.04c a̱bhi̱paśya̍ntī va̱yunā̱ janā̍nāṁ di̱vo du̍hi̱tā bhuva̍nasya̱ patnī̍ ||
7.075.05a वा॒जिनी॑वती॒ सूर्य॑स्य॒ योषा॑ चि॒त्राम॑घा रा॒य ई॑शे॒ वसू॑नाम् ।
7.075.05c ऋषि॑ष्टुता ज॒रय॑न्ती म॒घोन्यु॒षा उ॑च्छति॒ वह्नि॑भिर्गृणा॒ना ॥
7.075.05a vā̱jinī̍vatī̱ sūrya̍sya̱ yoṣā̍ ci̱trāma̍ghā rā̱ya ī̍śe̱ vasū̍nām |
7.075.05c ṛṣi̍ṣṭutā ja̱raya̍ntī ma̱ghony u̱ṣā u̍cchati̱ vahni̍bhir gṛṇā̱nā ||
7.075.06a प्रति॑ द्युता॒नाम॑रु॒षासो॒ अश्वा॑श्चि॒त्रा अ॑दृश्रन्नु॒षसं॒ वह॑न्तः ।
7.075.06c याति॑ शु॒भ्रा वि॑श्व॒पिशा॒ रथे॑न॒ दधा॑ति॒ रत्नं॑ विध॒ते जना॑य ॥
7.075.06a prati̍ dyutā̱nām a̍ru̱ṣāso̱ aśvā̍ś ci̱trā a̍dṛśrann u̱ṣasa̱ṁ vaha̍ntaḥ |
7.075.06c yāti̍ śu̱bhrā vi̍śva̱piśā̱ rathe̍na̱ dadhā̍ti̱ ratna̍ṁ vidha̱te janā̍ya ||
7.075.07a स॒त्या स॒त्येभि॑र्मह॒ती म॒हद्भि॑र्दे॒वी दे॒वेभि॑र्यज॒ता यज॑त्रैः ।
7.075.07c रु॒जद्दृ॒ळ्हानि॒ दद॑दु॒स्रिया॑णां॒ प्रति॒ गाव॑ उ॒षसं॑ वावशन्त ॥
7.075.07a sa̱tyā sa̱tyebhi̍r maha̱tī ma̱hadbhi̍r de̱vī de̱vebhi̍r yaja̱tā yaja̍traiḥ |
7.075.07c ru̱jad dṛ̱ḻhāni̱ dada̍d u̱sriyā̍ṇā̱m prati̱ gāva̍ u̱ṣasa̍ṁ vāvaśanta ||
7.075.08a नू नो॒ गोम॑द्वी॒रव॑द्धेहि॒ रत्न॒मुषो॒ अश्वा॑वत्पुरु॒भोजो॑ अ॒स्मे ।
7.075.08c मा नो॑ ब॒र्हिः पु॑रु॒षता॑ नि॒दे क॑र्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.075.08a nū no̱ goma̍d vī̱rava̍d dhehi̱ ratna̱m uṣo̱ aśvā̍vat puru̱bhojo̍ a̱sme |
7.075.08c mā no̍ ba̱rhiḥ pu̍ru̱ṣatā̍ ni̱de ka̍r yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.076.01a उदु॒ ज्योति॑र॒मृतं॑ वि॒श्वज॑न्यं वि॒श्वान॑रः सवि॒ता दे॒वो अ॑श्रेत् ।
7.076.01c क्रत्वा॑ दे॒वाना॑मजनिष्ट॒ चक्षु॑रा॒विर॑क॒र्भुव॑नं॒ विश्व॑मु॒षाः ॥
7.076.01a ud u̱ jyoti̍r a̱mṛta̍ṁ vi̱śvaja̍nyaṁ vi̱śvāna̍raḥ savi̱tā de̱vo a̍śret |
7.076.01c kratvā̍ de̱vānā̍m ajaniṣṭa̱ cakṣu̍r ā̱vir a̍ka̱r bhuva̍na̱ṁ viśva̍m u̱ṣāḥ ||
7.076.02a प्र मे॒ पन्था॑ देव॒याना॑ अदृश्र॒न्नम॑र्धन्तो॒ वसु॑भि॒रिष्कृ॑तासः ।
7.076.02c अभू॑दु के॒तुरु॒षस॑ः पु॒रस्ता॑त्प्रती॒च्यागा॒दधि॑ ह॒र्म्येभ्य॑ः ॥
7.076.02a pra me̱ panthā̍ deva̱yānā̍ adṛśra̱nn ama̍rdhanto̱ vasu̍bhi̱r iṣkṛ̍tāsaḥ |
7.076.02c abhū̍d u ke̱tur u̱ṣasa̍ḥ pu̱rastā̍t pratī̱cy āgā̱d adhi̍ ha̱rmyebhya̍ḥ ||
7.076.03a तानीदहा॑नि बहु॒लान्या॑स॒न्या प्रा॒चीन॒मुदि॑ता॒ सूर्य॑स्य ।
7.076.03c यत॒ः परि॑ जा॒र इ॑वा॒चर॒न्त्युषो॑ ददृ॒क्षे न पुन॑र्य॒तीव॑ ॥
7.076.03a tānīd ahā̍ni bahu̱lāny ā̍sa̱n yā prā̱cīna̱m udi̍tā̱ sūrya̍sya |
7.076.03c yata̱ḥ pari̍ jā̱ra i̍vā̱cara̱nty uṣo̍ dadṛ̱kṣe na puna̍r ya̱tīva̍ ||
7.076.04a त इद्दे॒वानां॑ सध॒माद॑ आसन्नृ॒तावा॑नः क॒वय॑ः पू॒र्व्यास॑ः ।
7.076.04c गू॒ळ्हं ज्योति॑ः पि॒तरो॒ अन्व॑विन्दन्स॒त्यम॑न्त्रा अजनयन्नु॒षास॑म् ॥
7.076.04a ta id de̱vānā̍ṁ sadha̱māda̍ āsann ṛ̱tāvā̍naḥ ka̱vaya̍ḥ pū̱rvyāsa̍ḥ |
7.076.04c gū̱ḻhaṁ jyoti̍ḥ pi̱taro̱ anv a̍vindan sa̱tyama̍ntrā ajanayann u̱ṣāsa̍m ||
7.076.05a स॒मा॒न ऊ॒र्वे अधि॒ संग॑तास॒ः सं जा॑नते॒ न य॑तन्ते मि॒थस्ते ।
7.076.05c ते दे॒वानां॒ न मि॑नन्ति व्र॒तान्यम॑र्धन्तो॒ वसु॑भि॒र्याद॑मानाः ॥
7.076.05a sa̱mā̱na ū̱rve adhi̱ saṁga̍tāsa̱ḥ saṁ jā̍nate̱ na ya̍tante mi̱thas te |
7.076.05c te de̱vānā̱ṁ na mi̍nanti vra̱tāny ama̍rdhanto̱ vasu̍bhi̱r yāda̍mānāḥ ||
7.076.06a प्रति॑ त्वा॒ स्तोमै॑रीळते॒ वसि॑ष्ठा उष॒र्बुध॑ः सुभगे तुष्टु॒वांस॑ः ।
7.076.06c गवां॑ ने॒त्री वाज॑पत्नी न उ॒च्छोष॑ः सुजाते प्रथ॒मा ज॑रस्व ॥
7.076.06a prati̍ tvā̱ stomai̍r īḻate̱ vasi̍ṣṭhā uṣa̱rbudha̍ḥ subhage tuṣṭu̱vāṁsa̍ḥ |
7.076.06c gavā̍ṁ ne̱trī vāja̍patnī na u̱cchoṣa̍ḥ sujāte pratha̱mā ja̍rasva ||
7.076.07a ए॒षा ने॒त्री राध॑सः सू॒नृता॑नामु॒षा उ॒च्छन्ती॑ रिभ्यते॒ वसि॑ष्ठैः ।
7.076.07c दी॒र्घ॒श्रुतं॑ र॒यिम॒स्मे दधा॑ना यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.076.07a e̱ṣā ne̱trī rādha̍saḥ sū̱nṛtā̍nām u̱ṣā u̱cchantī̍ ribhyate̱ vasi̍ṣṭhaiḥ |
7.076.07c dī̱rgha̱śruta̍ṁ ra̱yim a̱sme dadhā̍nā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.077.01a उपो॑ रुरुचे युव॒तिर्न योषा॒ विश्वं॑ जी॒वं प्र॑सु॒वन्ती॑ च॒रायै॑ ।
7.077.01c अभू॑द॒ग्निः स॒मिधे॒ मानु॑षाणा॒मक॒र्ज्योति॒र्बाध॑माना॒ तमां॑सि ॥
7.077.01a upo̍ ruruce yuva̱tir na yoṣā̱ viśva̍ṁ jī̱vam pra̍su̱vantī̍ ca̱rāyai̍ |
7.077.01c abhū̍d a̱gniḥ sa̱midhe̱ mānu̍ṣāṇā̱m aka̱r jyoti̱r bādha̍mānā̱ tamā̍ṁsi ||
7.077.02a विश्वं॑ प्रती॒ची स॒प्रथा॒ उद॑स्था॒द्रुश॒द्वासो॒ बिभ्र॑ती शु॒क्रम॑श्वैत् ।
7.077.02c हिर॑ण्यवर्णा सु॒दृशी॑कसंदृ॒ग्गवां॑ मा॒ता ने॒त्र्यह्ना॑मरोचि ॥
7.077.02a viśva̍m pratī̱cī sa̱prathā̱ ud a̍sthā̱d ruśa̱d vāso̱ bibhra̍tī śu̱kram a̍śvait |
7.077.02c hira̍ṇyavarṇā su̱dṛśī̍kasaṁdṛ̱g gavā̍m mā̱tā ne̱try ahnā̍m aroci ||
7.077.03a दे॒वानां॒ चक्षु॑ः सु॒भगा॒ वह॑न्ती श्वे॒तं नय॑न्ती सु॒दृशी॑क॒मश्व॑म् ।
7.077.03c उ॒षा अ॑दर्शि र॒श्मिभि॒र्व्य॑क्ता चि॒त्राम॑घा॒ विश्व॒मनु॒ प्रभू॑ता ॥
7.077.03a de̱vānā̱ṁ cakṣu̍ḥ su̱bhagā̱ vaha̍ntī śve̱taṁ naya̍ntī su̱dṛśī̍ka̱m aśva̍m |
7.077.03c u̱ṣā a̍darśi ra̱śmibhi̱r vya̍ktā ci̱trāma̍ghā̱ viśva̱m anu̱ prabhū̍tā ||
7.077.04a अन्ति॑वामा दू॒रे अ॒मित्र॑मुच्छो॒र्वीं गव्यू॑ति॒मभ॑यं कृधी नः ।
7.077.04c या॒वय॒ द्वेष॒ आ भ॑रा॒ वसू॑नि चो॒दय॒ राधो॑ गृण॒ते म॑घोनि ॥
7.077.04a anti̍vāmā dū̱re a̱mitra̍m uccho̱rvīṁ gavyū̍ti̱m abha̍yaṁ kṛdhī naḥ |
7.077.04c yā̱vaya̱ dveṣa̱ ā bha̍rā̱ vasū̍ni co̱daya̱ rādho̍ gṛṇa̱te ma̍ghoni ||
7.077.05a अ॒स्मे श्रेष्ठे॑भिर्भा॒नुभि॒र्वि भा॒ह्युषो॑ देवि प्रति॒रन्ती॑ न॒ आयु॑ः ।
7.077.05c इषं॑ च नो॒ दध॑ती विश्ववारे॒ गोम॒दश्वा॑व॒द्रथ॑वच्च॒ राध॑ः ॥
7.077.05a a̱sme śreṣṭhe̍bhir bhā̱nubhi̱r vi bhā̱hy uṣo̍ devi prati̱rantī̍ na̱ āyu̍ḥ |
7.077.05c iṣa̍ṁ ca no̱ dadha̍tī viśvavāre̱ goma̱d aśvā̍va̱d ratha̍vac ca̱ rādha̍ḥ ||
7.077.06a यां त्वा॑ दिवो दुहितर्व॒र्धय॒न्त्युष॑ः सुजाते म॒तिभि॒र्वसि॑ष्ठाः ।
7.077.06c सास्मासु॑ धा र॒यिमृ॒ष्वं बृ॒हन्तं॑ यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.077.06a yāṁ tvā̍ divo duhitar va̱rdhaya̱nty uṣa̍ḥ sujāte ma̱tibhi̱r vasi̍ṣṭhāḥ |
7.077.06c sāsmāsu̍ dhā ra̱yim ṛ̱ṣvam bṛ̱hanta̍ṁ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.078.01a प्रति॑ के॒तव॑ः प्रथ॒मा अ॑दृश्रन्नू॒र्ध्वा अ॑स्या अ॒ञ्जयो॒ वि श्र॑यन्ते ।
7.078.01c उषो॑ अ॒र्वाचा॑ बृह॒ता रथे॑न॒ ज्योति॑ष्मता वा॒मम॒स्मभ्यं॑ वक्षि ॥
7.078.01a prati̍ ke̱tava̍ḥ pratha̱mā a̍dṛśrann ū̱rdhvā a̍syā a̱ñjayo̱ vi śra̍yante |
7.078.01c uṣo̍ a̱rvācā̍ bṛha̱tā rathe̍na̱ jyoti̍ṣmatā vā̱mam a̱smabhya̍ṁ vakṣi ||
7.078.02a प्रति॑ षीम॒ग्निर्ज॑रते॒ समि॑द्ध॒ः प्रति॒ विप्रा॑सो म॒तिभि॑र्गृ॒णन्त॑ः ।
7.078.02c उ॒षा या॑ति॒ ज्योति॑षा॒ बाध॑माना॒ विश्वा॒ तमां॑सि दुरि॒ताप॑ दे॒वी ॥
7.078.02a prati̍ ṣīm a̱gnir ja̍rate̱ sami̍ddha̱ḥ prati̱ viprā̍so ma̱tibhi̍r gṛ̱ṇanta̍ḥ |
7.078.02c u̱ṣā yā̍ti̱ jyoti̍ṣā̱ bādha̍mānā̱ viśvā̱ tamā̍ṁsi duri̱tāpa̍ de̱vī ||
7.078.03a ए॒ता उ॒ त्याः प्रत्य॑दृश्रन्पु॒रस्ता॒ज्ज्योति॒र्यच्छ॑न्तीरु॒षसो॑ विभा॒तीः ।
7.078.03c अजी॑जन॒न्सूर्यं॑ य॒ज्ञम॒ग्निम॑पा॒चीनं॒ तमो॑ अगा॒दजु॑ष्टम् ॥
7.078.03a e̱tā u̱ tyāḥ praty a̍dṛśran pu̱rastā̱j jyoti̱r yaccha̍ntīr u̱ṣaso̍ vibhā̱tīḥ |
7.078.03c ajī̍jana̱n sūrya̍ṁ ya̱jñam a̱gnim a̍pā̱cīna̱ṁ tamo̍ agā̱d aju̍ṣṭam ||
7.078.04a अचे॑ति दि॒वो दु॑हि॒ता म॒घोनी॒ विश्वे॑ पश्यन्त्यु॒षसं॑ विभा॒तीम् ।
7.078.04c आस्था॒द्रथं॑ स्व॒धया॑ यु॒ज्यमा॑न॒मा यमश्वा॑सः सु॒युजो॒ वह॑न्ति ॥
7.078.04a ace̍ti di̱vo du̍hi̱tā ma̱ghonī̱ viśve̍ paśyanty u̱ṣasa̍ṁ vibhā̱tīm |
7.078.04c āsthā̱d ratha̍ṁ sva̱dhayā̍ yu̱jyamā̍na̱m ā yam aśvā̍saḥ su̱yujo̱ vaha̍nti ||
7.078.05a प्रति॑ त्वा॒द्य सु॒मन॑सो बुधन्ता॒स्माका॑सो म॒घवा॑नो व॒यं च॑ ।
7.078.05c ति॒ल्वि॒ला॒यध्व॑मुषसो विभा॒तीर्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.078.05a prati̍ tvā̱dya su̱mana̍so budhantā̱smākā̍so ma̱ghavā̍no va̱yaṁ ca̍ |
7.078.05c ti̱lvi̱lā̱yadhva̍m uṣaso vibhā̱tīr yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.079.01a व्यु१॒॑षा आ॑वः प॒थ्या॒३॒॑ जना॑नां॒ पञ्च॑ क्षि॒तीर्मानु॑षीर्बो॒धय॑न्ती ।
7.079.01c सु॒सं॒दृग्भि॑रु॒क्षभि॑र्भा॒नुम॑श्रे॒द्वि सूर्यो॒ रोद॑सी॒ चक्ष॑सावः ॥
7.079.01a vy u1̱̍ṣā ā̍vaḥ pa̱thyā̱3̱̍ janā̍nā̱m pañca̍ kṣi̱tīr mānu̍ṣīr bo̱dhaya̍ntī |
7.079.01c su̱sa̱ṁdṛgbhi̍r u̱kṣabhi̍r bhā̱num a̍śre̱d vi sūryo̱ roda̍sī̱ cakṣa̍sāvaḥ ||
7.079.02a व्य॑ञ्जते दि॒वो अन्ते॑ष्व॒क्तून्विशो॒ न यु॒क्ता उ॒षसो॑ यतन्ते ।
7.079.02c सं ते॒ गाव॒स्तम॒ आ व॑र्तयन्ति॒ ज्योति॑र्यच्छन्ति सवि॒तेव॑ बा॒हू ॥
7.079.02a vy a̍ñjate di̱vo ante̍ṣv a̱ktūn viśo̱ na yu̱ktā u̱ṣaso̍ yatante |
7.079.02c saṁ te̱ gāva̱s tama̱ ā va̍rtayanti̱ jyoti̍r yacchanti savi̱teva̍ bā̱hū ||
7.079.03a अभू॑दु॒षा इन्द्र॑तमा म॒घोन्यजी॑जनत्सुवि॒ताय॒ श्रवां॑सि ।
7.079.03c वि दि॒वो दे॒वी दु॑हि॒ता द॑धा॒त्यङ्गि॑रस्तमा सु॒कृते॒ वसू॑नि ॥
7.079.03a abhū̍d u̱ṣā indra̍tamā ma̱ghony ajī̍janat suvi̱tāya̱ śravā̍ṁsi |
7.079.03c vi di̱vo de̱vī du̍hi̱tā da̍dhā̱ty aṅgi̍rastamā su̱kṛte̱ vasū̍ni ||
7.079.04a ताव॑दुषो॒ राधो॑ अ॒स्मभ्यं॑ रास्व॒ याव॑त्स्तो॒तृभ्यो॒ अर॑दो गृणा॒ना ।
7.079.04c यां त्वा॑ ज॒ज्ञुर्वृ॑ष॒भस्या॒ रवे॑ण॒ वि दृ॒ळ्हस्य॒ दुरो॒ अद्रे॑रौर्णोः ॥
7.079.04a tāva̍d uṣo̱ rādho̍ a̱smabhya̍ṁ rāsva̱ yāva̍t sto̱tṛbhyo̱ ara̍do gṛṇā̱nā |
7.079.04c yāṁ tvā̍ ja̱jñur vṛ̍ṣa̱bhasyā̱ rave̍ṇa̱ vi dṛ̱ḻhasya̱ duro̱ adre̍r aurṇoḥ ||
7.079.05a दे॒वंदे॑वं॒ राध॑से चो॒दय॑न्त्यस्म॒द्र्य॑क्सू॒नृता॑ ई॒रय॑न्ती ।
7.079.05c व्यु॒च्छन्ती॑ नः स॒नये॒ धियो॑ धा यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.079.05a de̱vaṁ-de̍va̱ṁ rādha̍se co̱daya̍nty asma̱drya̍k sū̱nṛtā̍ ī̱raya̍ntī |
7.079.05c vyu̱cchantī̍ naḥ sa̱naye̱ dhiyo̍ dhā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.080.01a प्रति॒ स्तोमे॑भिरु॒षसं॒ वसि॑ष्ठा गी॒र्भिर्विप्रा॑सः प्रथ॒मा अ॑बुध्रन् ।
7.080.01c वि॒व॒र्तय॑न्तीं॒ रज॑सी॒ सम॑न्ते आविष्कृण्व॒तीं भुव॑नानि॒ विश्वा॑ ॥
7.080.01a prati̱ stome̍bhir u̱ṣasa̱ṁ vasi̍ṣṭhā gī̱rbhir viprā̍saḥ pratha̱mā a̍budhran |
7.080.01c vi̱va̱rtaya̍ntī̱ṁ raja̍sī̱ sama̍nte āviṣkṛṇva̱tīm bhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||
7.080.02a ए॒षा स्या नव्य॒मायु॒र्दधा॑ना गू॒ढ्वी तमो॒ ज्योति॑षो॒षा अ॑बोधि ।
7.080.02c अग्र॑ एति युव॒तिरह्र॑याणा॒ प्राचि॑कित॒त्सूर्यं॑ य॒ज्ञम॒ग्निम् ॥
7.080.02a e̱ṣā syā navya̱m āyu̱r dadhā̍nā gū̱ḍhvī tamo̱ jyoti̍ṣo̱ṣā a̍bodhi |
7.080.02c agra̍ eti yuva̱tir ahra̍yāṇā̱ prāci̍kita̱t sūrya̍ṁ ya̱jñam a̱gnim ||
7.080.03a अश्वा॑वती॒र्गोम॑तीर्न उ॒षासो॑ वी॒रव॑ती॒ः सद॑मुच्छन्तु भ॒द्राः ।
7.080.03c घृ॒तं दुहा॑ना वि॒श्वत॒ः प्रपी॑ता यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.080.03a aśvā̍vatī̱r goma̍tīr na u̱ṣāso̍ vī̱rava̍tī̱ḥ sada̍m ucchantu bha̱drāḥ |
7.080.03c ghṛ̱taṁ duhā̍nā vi̱śvata̱ḥ prapī̍tā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.081.01a प्रत्यु॑ अदर्श्याय॒त्यु१॒॑च्छन्ती॑ दुहि॒ता दि॒वः ।
7.081.01c अपो॒ महि॑ व्ययति॒ चक्ष॑से॒ तमो॒ ज्योति॑ष्कृणोति सू॒नरी॑ ॥
7.081.01a praty u̍ adarśy āya̱ty u1̱̍cchantī̍ duhi̱tā di̱vaḥ |
7.081.01c apo̱ mahi̍ vyayati̱ cakṣa̍se̱ tamo̱ jyoti̍ṣ kṛṇoti sū̱narī̍ ||
7.081.02a उदु॒स्रिया॑ः सृजते॒ सूर्य॒ः सचाँ॑ उ॒द्यन्नक्ष॑त्रमर्चि॒वत् ।
7.081.02c तवेदु॑षो॒ व्युषि॒ सूर्य॑स्य च॒ सं भ॒क्तेन॑ गमेमहि ॥
7.081.02a ud u̱sriyā̍ḥ sṛjate̱ sūrya̱ḥ sacā̍m̐ u̱dyan nakṣa̍tram arci̱vat |
7.081.02c taved u̍ṣo̱ vyuṣi̱ sūrya̍sya ca̱ sam bha̱ktena̍ gamemahi ||
7.081.03a प्रति॑ त्वा दुहितर्दिव॒ उषो॑ जी॒रा अ॑भुत्स्महि ।
7.081.03c या वह॑सि पु॒रु स्पा॒र्हं व॑नन्वति॒ रत्नं॒ न दा॒शुषे॒ मय॑ः ॥
7.081.03a prati̍ tvā duhitar diva̱ uṣo̍ jī̱rā a̍bhutsmahi |
7.081.03c yā vaha̍si pu̱ru spā̱rhaṁ va̍nanvati̱ ratna̱ṁ na dā̱śuṣe̱ maya̍ḥ ||
7.081.04a उ॒च्छन्ती॒ या कृ॒णोषि॑ मं॒हना॑ महि प्र॒ख्यै दे॑वि॒ स्व॑र्दृ॒शे ।
7.081.04c तस्या॑स्ते रत्न॒भाज॑ ईमहे व॒यं स्याम॑ मा॒तुर्न सू॒नव॑ः ॥
7.081.04a u̱cchantī̱ yā kṛ̱ṇoṣi̍ ma̱ṁhanā̍ mahi pra̱khyai de̍vi̱ sva̍r dṛ̱śe |
7.081.04c tasyā̍s te ratna̱bhāja̍ īmahe va̱yaṁ syāma̍ mā̱tur na sū̱nava̍ḥ ||
7.081.05a तच्चि॒त्रं राध॒ आ भ॒रोषो॒ यद्दी॑र्घ॒श्रुत्त॑मम् ।
7.081.05c यत्ते॑ दिवो दुहितर्मर्त॒भोज॑नं॒ तद्रा॑स्व भु॒नजा॑महै ॥
7.081.05a tac ci̱traṁ rādha̱ ā bha̱roṣo̱ yad dī̍rgha̱śrutta̍mam |
7.081.05c yat te̍ divo duhitar marta̱bhoja̍na̱ṁ tad rā̍sva bhu̱najā̍mahai ||
7.081.06a श्रव॑ः सू॒रिभ्यो॑ अ॒मृतं॑ वसुत्व॒नं वाजाँ॑ अ॒स्मभ्यं॒ गोम॑तः ।
7.081.06c चो॒द॒यि॒त्री म॒घोन॑ः सू॒नृता॑वत्यु॒षा उ॑च्छ॒दप॒ स्रिध॑ः ॥
7.081.06a śrava̍ḥ sū̱ribhyo̍ a̱mṛta̍ṁ vasutva̱naṁ vājā̍m̐ a̱smabhya̱ṁ goma̍taḥ |
7.081.06c co̱da̱yi̱trī ma̱ghona̍ḥ sū̱nṛtā̍vaty u̱ṣā u̍ccha̱d apa̱ sridha̍ḥ ||


7.082.01a इन्द्रा॑वरुणा यु॒वम॑ध्व॒राय॑ नो वि॒शे जना॑य॒ महि॒ शर्म॑ यच्छतम् ।
7.082.01c दी॒र्घप्र॑यज्यु॒मति॒ यो व॑नु॒ष्यति॑ व॒यं ज॑येम॒ पृत॑नासु दू॒ढ्य॑ः ॥
7.082.01a indrā̍varuṇā yu̱vam a̍dhva̱rāya̍ no vi̱śe janā̍ya̱ mahi̱ śarma̍ yacchatam |
7.082.01c dī̱rghapra̍yajyu̱m ati̱ yo va̍nu̱ṣyati̍ va̱yaṁ ja̍yema̱ pṛta̍nāsu dū̱ḍhya̍ḥ ||
7.082.02a स॒म्राळ॒न्यः स्व॒राळ॒न्य उ॑च्यते वां म॒हान्ता॒विन्द्रा॒वरु॑णा म॒हाव॑सू ।
7.082.02c विश्वे॑ दे॒वास॑ः पर॒मे व्यो॑मनि॒ सं वा॒मोजो॑ वृषणा॒ सं बलं॑ दधुः ॥
7.082.02a sa̱mrāḻ a̱nyaḥ sva̱rāḻ a̱nya u̍cyate vām ma̱hāntā̱v indrā̱varu̍ṇā ma̱hāva̍sū |
7.082.02c viśve̍ de̱vāsa̍ḥ para̱me vyo̍mani̱ saṁ vā̱m ojo̍ vṛṣaṇā̱ sam bala̍ṁ dadhuḥ ||
7.082.03a अन्व॒पां खान्य॑तृन्त॒मोज॒सा सूर्य॑मैरयतं दि॒वि प्र॒भुम् ।
7.082.03c इन्द्रा॑वरुणा॒ मदे॑ अस्य मा॒यिनोऽपि॑न्वतम॒पित॒ः पिन्व॑तं॒ धिय॑ः ॥
7.082.03a anv a̱pāṁ khāny a̍tṛnta̱m oja̱sā sūrya̍m airayataṁ di̱vi pra̱bhum |
7.082.03c indrā̍varuṇā̱ made̍ asya mā̱yino 'pi̍nvatam a̱pita̱ḥ pinva̍ta̱ṁ dhiya̍ḥ ||
7.082.04a यु॒वामिद्यु॒त्सु पृत॑नासु॒ वह्न॑यो यु॒वां क्षेम॑स्य प्रस॒वे मि॒तज्ञ॑वः ।
7.082.04c ई॒शा॒ना वस्व॑ उ॒भय॑स्य का॒रव॒ इन्द्रा॑वरुणा सु॒हवा॑ हवामहे ॥
7.082.04a yu̱vām id yu̱tsu pṛta̍nāsu̱ vahna̍yo yu̱vāṁ kṣema̍sya prasa̱ve mi̱tajña̍vaḥ |
7.082.04c ī̱śā̱nā vasva̍ u̱bhaya̍sya kā̱rava̱ indrā̍varuṇā su̱havā̍ havāmahe ||
7.082.05a इन्द्रा॑वरुणा॒ यदि॒मानि॑ च॒क्रथु॒र्विश्वा॑ जा॒तानि॒ भुव॑नस्य म॒ज्मना॑ ।
7.082.05c क्षेमे॑ण मि॒त्रो वरु॑णं दुव॒स्यति॑ म॒रुद्भि॑रु॒ग्रः शुभ॑म॒न्य ई॑यते ॥
7.082.05a indrā̍varuṇā̱ yad i̱māni̍ ca̱krathu̱r viśvā̍ jā̱tāni̱ bhuva̍nasya ma̱jmanā̍ |
7.082.05c kṣeme̍ṇa mi̱tro varu̍ṇaṁ duva̱syati̍ ma̱rudbhi̍r u̱graḥ śubha̍m a̱nya ī̍yate ||
7.082.06a म॒हे शु॒ल्काय॒ वरु॑णस्य॒ नु त्वि॒ष ओजो॑ मिमाते ध्रु॒वम॑स्य॒ यत्स्वम् ।
7.082.06c अजा॑मिम॒न्यः श्न॒थय॑न्त॒माति॑रद्द॒भ्रेभि॑र॒न्यः प्र वृ॑णोति॒ भूय॑सः ॥
7.082.06a ma̱he śu̱lkāya̱ varu̍ṇasya̱ nu tvi̱ṣa ojo̍ mimāte dhru̱vam a̍sya̱ yat svam |
7.082.06c ajā̍mim a̱nyaḥ śna̱thaya̍nta̱m āti̍rad da̱bhrebhi̍r a̱nyaḥ pra vṛ̍ṇoti̱ bhūya̍saḥ ||
7.082.07a न तमंहो॒ न दु॑रि॒तानि॒ मर्त्य॒मिन्द्रा॑वरुणा॒ न तप॒ः कुत॑श्च॒न ।
7.082.07c यस्य॑ देवा॒ गच्छ॑थो वी॒थो अ॑ध्व॒रं न तं मर्त॑स्य नशते॒ परि॑ह्वृतिः ॥
7.082.07a na tam aṁho̱ na du̍ri̱tāni̱ martya̱m indrā̍varuṇā̱ na tapa̱ḥ kuta̍ś ca̱na |
7.082.07c yasya̍ devā̱ gaccha̍tho vī̱tho a̍dhva̱raṁ na tam marta̍sya naśate̱ pari̍hvṛtiḥ ||
7.082.08a अ॒र्वाङ्न॑रा॒ दैव्ये॒नाव॒सा ग॑तं शृणु॒तं हवं॒ यदि॑ मे॒ जुजो॑षथः ।
7.082.08c यु॒वोर्हि स॒ख्यमु॒त वा॒ यदाप्यं॑ मार्डी॒कमि॑न्द्रावरुणा॒ नि य॑च्छतम् ॥
7.082.08a a̱rvāṅ na̍rā̱ daivye̱nāva̱sā ga̍taṁ śṛṇu̱taṁ hava̱ṁ yadi̍ me̱ jujo̍ṣathaḥ |
7.082.08c yu̱vor hi sa̱khyam u̱ta vā̱ yad āpya̍m mārḍī̱kam i̍ndrāvaruṇā̱ ni ya̍cchatam ||
7.082.09a अ॒स्माक॑मिन्द्रावरुणा॒ भरे॑भरे पुरोयो॒धा भ॑वतं कृष्ट्योजसा ।
7.082.09c यद्वां॒ हव॑न्त उ॒भये॒ अध॑ स्पृ॒धि नर॑स्तो॒कस्य॒ तन॑यस्य सा॒तिषु॑ ॥
7.082.09a a̱smāka̍m indrāvaruṇā̱ bhare̍-bhare puroyo̱dhā bha̍vataṁ kṛṣṭyojasā |
7.082.09c yad vā̱ṁ hava̍nta u̱bhaye̱ adha̍ spṛ̱dhi nara̍s to̱kasya̱ tana̍yasya sā̱tiṣu̍ ||
7.082.10a अ॒स्मे इन्द्रो॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॑र्य॒मा द्यु॒म्नं य॑च्छन्तु॒ महि॒ शर्म॑ स॒प्रथ॑ः ।
7.082.10c अ॒व॒ध्रं ज्योति॒रदि॑तेर्ऋता॒वृधो॑ दे॒वस्य॒ श्लोकं॑ सवि॒तुर्म॑नामहे ॥
7.082.10a a̱sme indro̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā dyu̱mnaṁ ya̍cchantu̱ mahi̱ śarma̍ sa̱pratha̍ḥ |
7.082.10c a̱va̱dhraṁ jyoti̱r adi̍ter ṛtā̱vṛdho̍ de̱vasya̱ śloka̍ṁ savi̱tur ma̍nāmahe ||


7.083.01a यु॒वां न॑रा॒ पश्य॑मानास॒ आप्यं॑ प्रा॒चा ग॒व्यन्त॑ः पृथु॒पर्श॑वो ययुः ।
7.083.01c दासा॑ च वृ॒त्रा ह॒तमार्या॑णि च सु॒दास॑मिन्द्रावरु॒णाव॑सावतम् ॥
7.083.01a yu̱vāṁ na̍rā̱ paśya̍mānāsa̱ āpya̍m prā̱cā ga̱vyanta̍ḥ pṛthu̱parśa̍vo yayuḥ |
7.083.01c dāsā̍ ca vṛ̱trā ha̱tam āryā̍ṇi ca su̱dāsa̍m indrāvaru̱ṇāva̍sāvatam ||
7.083.02a यत्रा॒ नर॑ः स॒मय॑न्ते कृ॒तध्व॑जो॒ यस्मि॑न्ना॒जा भव॑ति॒ किं च॒न प्रि॒यम् ।
7.083.02c यत्रा॒ भय॑न्ते॒ भुव॑ना स्व॒र्दृश॒स्तत्रा॑ न इन्द्रावरु॒णाधि॑ वोचतम् ॥
7.083.02a yatrā̱ nara̍ḥ sa̱maya̍nte kṛ̱tadhva̍jo̱ yasmi̍nn ā̱jā bhava̍ti̱ kiṁ ca̱na pri̱yam |
7.083.02c yatrā̱ bhaya̍nte̱ bhuva̍nā sva̱rdṛśa̱s tatrā̍ na indrāvaru̱ṇādhi̍ vocatam ||
7.083.03a सं भूम्या॒ अन्ता॑ ध्वसि॒रा अ॑दृक्ष॒तेन्द्रा॑वरुणा दि॒वि घोष॒ आरु॑हत् ।
7.083.03c अस्थु॒र्जना॑ना॒मुप॒ मामरा॑तयो॒ऽर्वागव॑सा हवनश्रु॒ता ग॑तम् ॥
7.083.03a sam bhūmyā̱ antā̍ dhvasi̱rā a̍dṛkṣa̱tendrā̍varuṇā di̱vi ghoṣa̱ āru̍hat |
7.083.03c asthu̱r janā̍nā̱m upa̱ mām arā̍tayo̱ 'rvāg ava̍sā havanaśru̱tā ga̍tam ||
7.083.04a इन्द्रा॑वरुणा व॒धना॑भिरप्र॒ति भे॒दं व॒न्वन्ता॒ प्र सु॒दास॑मावतम् ।
7.083.04c ब्रह्मा॑ण्येषां शृणुतं॒ हवी॑मनि स॒त्या तृत्सू॑नामभवत्पु॒रोहि॑तिः ॥
7.083.04a indrā̍varuṇā va̱dhanā̍bhir apra̱ti bhe̱daṁ va̱nvantā̱ pra su̱dāsa̍m āvatam |
7.083.04c brahmā̍ṇy eṣāṁ śṛṇuta̱ṁ havī̍mani sa̱tyā tṛtsū̍nām abhavat pu̱rohi̍tiḥ ||
7.083.05a इन्द्रा॑वरुणाव॒भ्या त॑पन्ति मा॒घान्य॒र्यो व॒नुषा॒मरा॑तयः ।
7.083.05c यु॒वं हि वस्व॑ उ॒भय॑स्य॒ राज॒थोऽध॑ स्मा नोऽवतं॒ पार्ये॑ दि॒वि ॥
7.083.05a indrā̍varuṇāv a̱bhy ā ta̍panti mā̱ghāny a̱ryo va̱nuṣā̱m arā̍tayaḥ |
7.083.05c yu̱vaṁ hi vasva̍ u̱bhaya̍sya̱ rāja̱tho 'dha̍ smā no 'vata̱m pārye̍ di̱vi ||
7.083.06a यु॒वां ह॑वन्त उ॒भया॑स आ॒जिष्विन्द्रं॑ च॒ वस्वो॒ वरु॑णं च सा॒तये॑ ।
7.083.06c यत्र॒ राज॑भिर्द॒शभि॒र्निबा॑धितं॒ प्र सु॒दास॒माव॑तं॒ तृत्सु॑भिः स॒ह ॥
7.083.06a yu̱vāṁ ha̍vanta u̱bhayā̍sa ā̱jiṣv indra̍ṁ ca̱ vasvo̱ varu̍ṇaṁ ca sā̱taye̍ |
7.083.06c yatra̱ rāja̍bhir da̱śabhi̱r nibā̍dhita̱m pra su̱dāsa̱m āva̍ta̱ṁ tṛtsu̍bhiḥ sa̱ha ||
7.083.07a दश॒ राजा॑न॒ः समि॑ता॒ अय॑ज्यवः सु॒दास॑मिन्द्रावरुणा॒ न यु॑युधुः ।
7.083.07c स॒त्या नृ॒णाम॑द्म॒सदा॒मुप॑स्तुतिर्दे॒वा ए॑षामभवन्दे॒वहू॑तिषु ॥
7.083.07a daśa̱ rājā̍na̱ḥ sami̍tā̱ aya̍jyavaḥ su̱dāsa̍m indrāvaruṇā̱ na yu̍yudhuḥ |
7.083.07c sa̱tyā nṛ̱ṇām a̍dma̱sadā̱m upa̍stutir de̱vā e̍ṣām abhavan de̱vahū̍tiṣu ||
7.083.08a दा॒श॒रा॒ज्ञे परि॑यत्ताय वि॒श्वत॑ः सु॒दास॑ इन्द्रावरुणावशिक्षतम् ।
7.083.08c श्वि॒त्यञ्चो॒ यत्र॒ नम॑सा कप॒र्दिनो॑ धि॒या धीव॑न्तो॒ अस॑पन्त॒ तृत्स॑वः ॥
7.083.08a dā̱śa̱rā̱jñe pari̍yattāya vi̱śvata̍ḥ su̱dāsa̍ indrāvaruṇāv aśikṣatam |
7.083.08c śvi̱tyañco̱ yatra̱ nama̍sā kapa̱rdino̍ dhi̱yā dhīva̍nto̱ asa̍panta̱ tṛtsa̍vaḥ ||
7.083.09a वृ॒त्राण्य॒न्यः स॑मि॒थेषु॒ जिघ्न॑ते व्र॒तान्य॒न्यो अ॒भि र॑क्षते॒ सदा॑ ।
7.083.09c हवा॑महे वां वृषणा सुवृ॒क्तिभि॑र॒स्मे इ॑न्द्रावरुणा॒ शर्म॑ यच्छतम् ॥
7.083.09a vṛ̱trāṇy a̱nyaḥ sa̍mi̱theṣu̱ jighna̍te vra̱tāny a̱nyo a̱bhi ra̍kṣate̱ sadā̍ |
7.083.09c havā̍mahe vāṁ vṛṣaṇā suvṛ̱ktibhi̍r a̱sme i̍ndrāvaruṇā̱ śarma̍ yacchatam ||
7.083.10a अ॒स्मे इन्द्रो॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॑र्य॒मा द्यु॒म्नं य॑च्छन्तु॒ महि॒ शर्म॑ स॒प्रथ॑ः ।
7.083.10c अ॒व॒ध्रं ज्योति॒रदि॑तेर्ऋता॒वृधो॑ दे॒वस्य॒ श्लोकं॑ सवि॒तुर्म॑नामहे ॥
7.083.10a a̱sme indro̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā dyu̱mnaṁ ya̍cchantu̱ mahi̱ śarma̍ sa̱pratha̍ḥ |
7.083.10c a̱va̱dhraṁ jyoti̱r adi̍ter ṛtā̱vṛdho̍ de̱vasya̱ śloka̍ṁ savi̱tur ma̍nāmahe ||


7.084.01a आ वां॑ राजानावध्व॒रे व॑वृत्यां ह॒व्येभि॑रिन्द्रावरुणा॒ नमो॑भिः ।
7.084.01c प्र वां॑ घृ॒ताची॑ बा॒ह्वोर्दधा॑ना॒ परि॒ त्मना॒ विषु॑रूपा जिगाति ॥
7.084.01a ā vā̍ṁ rājānāv adhva̱re va̍vṛtyāṁ ha̱vyebhi̍r indrāvaruṇā̱ namo̍bhiḥ |
7.084.01c pra vā̍ṁ ghṛ̱tācī̍ bā̱hvor dadhā̍nā̱ pari̱ tmanā̱ viṣu̍rūpā jigāti ||
7.084.02a यु॒वो रा॒ष्ट्रं बृ॒हदि॑न्वति॒ द्यौर्यौ से॒तृभि॑रर॒ज्जुभि॑ः सिनी॒थः ।
7.084.02c परि॑ नो॒ हेळो॒ वरु॑णस्य वृज्या उ॒रुं न॒ इन्द्र॑ः कृणवदु लो॒कम् ॥
7.084.02a yu̱vo rā̱ṣṭram bṛ̱had i̍nvati̱ dyaur yau se̱tṛbhi̍r ara̱jjubhi̍ḥ sinī̱thaḥ |
7.084.02c pari̍ no̱ heḻo̱ varu̍ṇasya vṛjyā u̱ruṁ na̱ indra̍ḥ kṛṇavad u lo̱kam ||
7.084.03a कृ॒तं नो॑ य॒ज्ञं वि॒दथे॑षु॒ चारुं॑ कृ॒तं ब्रह्मा॑णि सू॒रिषु॑ प्रश॒स्ता ।
7.084.03c उपो॑ र॒यिर्दे॒वजू॑तो न एतु॒ प्र ण॑ः स्पा॒र्हाभि॑रू॒तिभि॑स्तिरेतम् ॥
7.084.03a kṛ̱taṁ no̍ ya̱jñaṁ vi̱dathe̍ṣu̱ cāru̍ṁ kṛ̱tam brahmā̍ṇi sū̱riṣu̍ praśa̱stā |
7.084.03c upo̍ ra̱yir de̱vajū̍to na etu̱ pra ṇa̍ḥ spā̱rhābhi̍r ū̱tibhi̍s tiretam ||
7.084.04a अ॒स्मे इ॑न्द्रावरुणा वि॒श्ववा॑रं र॒यिं ध॑त्तं॒ वसु॑मन्तं पुरु॒क्षुम् ।
7.084.04c प्र य आ॑दि॒त्यो अनृ॑ता मि॒नात्यमि॑ता॒ शूरो॑ दयते॒ वसू॑नि ॥
7.084.04a a̱sme i̍ndrāvaruṇā vi̱śvavā̍raṁ ra̱yiṁ dha̍tta̱ṁ vasu̍mantam puru̱kṣum |
7.084.04c pra ya ā̍di̱tyo anṛ̍tā mi̱nāty ami̍tā̱ śūro̍ dayate̱ vasū̍ni ||
7.084.05a इ॒यमिन्द्रं॒ वरु॑णमष्ट मे॒ गीः प्राव॑त्तो॒के तन॑ये॒ तूतु॑जाना ।
7.084.05c सु॒रत्ना॑सो दे॒ववी॑तिं गमेम यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.084.05a i̱yam indra̱ṁ varu̍ṇam aṣṭa me̱ gīḥ prāva̍t to̱ke tana̍ye̱ tūtu̍jānā |
7.084.05c su̱ratnā̍so de̱vavī̍tiṁ gamema yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.085.01a पु॒नी॒षे वा॑मर॒क्षसं॑ मनी॒षां सोम॒मिन्द्रा॑य॒ वरु॑णाय॒ जुह्व॑त् ।
7.085.01c घृ॒तप्र॑तीकामु॒षसं॒ न दे॒वीं ता नो॒ याम॑न्नुरुष्यताम॒भीके॑ ॥
7.085.01a pu̱nī̱ṣe vā̍m ara̱kṣasa̍m manī̱ṣāṁ soma̱m indrā̍ya̱ varu̍ṇāya̱ juhva̍t |
7.085.01c ghṛ̱tapra̍tīkām u̱ṣasa̱ṁ na de̱vīṁ tā no̱ yāma̍nn uruṣyatām a̱bhīke̍ ||
7.085.02a स्पर्ध॑न्ते॒ वा उ॑ देव॒हूये॒ अत्र॒ येषु॑ ध्व॒जेषु॑ दि॒द्यव॒ः पत॑न्ति ।
7.085.02c यु॒वं ताँ इ॑न्द्रावरुणाव॒मित्रा॑न्ह॒तं परा॑च॒ः शर्वा॒ विषू॑चः ॥
7.085.02a spardha̍nte̱ vā u̍ deva̱hūye̱ atra̱ yeṣu̍ dhva̱jeṣu̍ di̱dyava̱ḥ pata̍nti |
7.085.02c yu̱vaṁ tām̐ i̍ndrāvaruṇāv a̱mitrā̍n ha̱tam parā̍ca̱ḥ śarvā̱ viṣū̍caḥ ||
7.085.03a आप॑श्चि॒द्धि स्वय॑शस॒ः सद॑ःसु दे॒वीरिन्द्रं॒ वरु॑णं दे॒वता॒ धुः ।
7.085.03c कृ॒ष्टीर॒न्यो धा॒रय॑ति॒ प्रवि॑क्ता वृ॒त्राण्य॒न्यो अ॑प्र॒तीनि॑ हन्ति ॥
7.085.03a āpa̍ś ci̱d dhi svaya̍śasa̱ḥ sada̍ḥsu de̱vīr indra̱ṁ varu̍ṇaṁ de̱vatā̱ dhuḥ |
7.085.03c kṛ̱ṣṭīr a̱nyo dhā̱raya̍ti̱ pravi̍ktā vṛ̱trāṇy a̱nyo a̍pra̱tīni̍ hanti ||
7.085.04a स सु॒क्रतु॑र्ऋत॒चिद॑स्तु॒ होता॒ य आ॑दित्य॒ शव॑सा वां॒ नम॑स्वान् ।
7.085.04c आ॒व॒वर्त॒दव॑से वां ह॒विष्मा॒नस॒दित्स सु॑वि॒ताय॒ प्रय॑स्वान् ॥
7.085.04a sa su̱kratu̍r ṛta̱cid a̍stu̱ hotā̱ ya ā̍ditya̱ śava̍sā vā̱ṁ nama̍svān |
7.085.04c ā̱va̱varta̱d ava̍se vāṁ ha̱viṣmā̱n asa̱d it sa su̍vi̱tāya̱ praya̍svān ||
7.085.05a इ॒यमिन्द्रं॒ वरु॑णमष्ट मे॒ गीः प्राव॑त्तो॒के तन॑ये॒ तूतु॑जाना ।
7.085.05c सु॒रत्ना॑सो दे॒ववी॑तिं गमेम यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.085.05a i̱yam indra̱ṁ varu̍ṇam aṣṭa me̱ gīḥ prāva̍t to̱ke tana̍ye̱ tūtu̍jānā |
7.085.05c su̱ratnā̍so de̱vavī̍tiṁ gamema yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.086.01a धीरा॒ त्व॑स्य महि॒ना ज॒नूंषि॒ वि यस्त॒स्तम्भ॒ रोद॑सी चिदु॒र्वी ।
7.086.01c प्र नाक॑मृ॒ष्वं नु॑नुदे बृ॒हन्तं॑ द्वि॒ता नक्ष॑त्रं प॒प्रथ॑च्च॒ भूम॑ ॥
7.086.01a dhīrā̱ tv a̍sya mahi̱nā ja̱nūṁṣi̱ vi yas ta̱stambha̱ roda̍sī cid u̱rvī |
7.086.01c pra nāka̍m ṛ̱ṣvaṁ nu̍nude bṛ̱hanta̍ṁ dvi̱tā nakṣa̍tram pa̱pratha̍c ca̱ bhūma̍ ||
7.086.02a उ॒त स्वया॑ त॒न्वा॒३॒॑ सं व॑दे॒ तत्क॒दा न्व१॒॑न्तर्वरु॑णे भुवानि ।
7.086.02c किं मे॑ ह॒व्यमहृ॑णानो जुषेत क॒दा मृ॑ळी॒कं सु॒मना॑ अ॒भि ख्य॑म् ॥
7.086.02a u̱ta svayā̍ ta̱nvā̱3̱̍ saṁ va̍de̱ tat ka̱dā nv a1̱̍ntar varu̍ṇe bhuvāni |
7.086.02c kim me̍ ha̱vyam ahṛ̍ṇāno juṣeta ka̱dā mṛ̍ḻī̱kaṁ su̱manā̍ a̱bhi khya̍m ||
7.086.03a पृ॒च्छे तदेनो॑ वरुण दि॒दृक्षूपो॑ एमि चिकि॒तुषो॑ वि॒पृच्छ॑म् ।
7.086.03c स॒मा॒नमिन्मे॑ क॒वय॑श्चिदाहुर॒यं ह॒ तुभ्यं॒ वरु॑णो हृणीते ॥
7.086.03a pṛ̱cche tad eno̍ varuṇa di̱dṛkṣūpo̍ emi ciki̱tuṣo̍ vi̱pṛccha̍m |
7.086.03c sa̱mā̱nam in me̍ ka̱vaya̍ś cid āhur a̱yaṁ ha̱ tubhya̱ṁ varu̍ṇo hṛṇīte ||
7.086.04a किमाग॑ आस वरुण॒ ज्येष्ठं॒ यत्स्तो॒तारं॒ जिघां॑ससि॒ सखा॑यम् ।
7.086.04c प्र तन्मे॑ वोचो दूळभ स्वधा॒वोऽव॑ त्वाने॒ना नम॑सा तु॒र इ॑याम् ॥
7.086.04a kim āga̍ āsa varuṇa̱ jyeṣṭha̱ṁ yat sto̱tāra̱ṁ jighā̍ṁsasi̱ sakhā̍yam |
7.086.04c pra tan me̍ voco dūḻabha svadhā̱vo 'va̍ tvāne̱nā nama̍sā tu̱ra i̍yām ||
7.086.05a अव॑ द्रु॒ग्धानि॒ पित्र्या॑ सृजा॒ नोऽव॒ या व॒यं च॑कृ॒मा त॒नूभि॑ः ।
7.086.05c अव॑ राजन्पशु॒तृपं॒ न ता॒युं सृ॒जा व॒त्सं न दाम्नो॒ वसि॑ष्ठम् ॥
7.086.05a ava̍ dru̱gdhāni̱ pitryā̍ sṛjā̱ no 'va̱ yā va̱yaṁ ca̍kṛ̱mā ta̱nūbhi̍ḥ |
7.086.05c ava̍ rājan paśu̱tṛpa̱ṁ na tā̱yuṁ sṛ̱jā va̱tsaṁ na dāmno̱ vasi̍ṣṭham ||
7.086.06a न स स्वो दक्षो॑ वरुण॒ ध्रुति॒ः सा सुरा॑ म॒न्युर्वि॒भीद॑को॒ अचि॑त्तिः ।
7.086.06c अस्ति॒ ज्याया॒न्कनी॑यस उपा॒रे स्वप्न॑श्च॒नेदनृ॑तस्य प्रयो॒ता ॥
7.086.06a na sa svo dakṣo̍ varuṇa̱ dhruti̱ḥ sā surā̍ ma̱nyur vi̱bhīda̍ko̱ aci̍ttiḥ |
7.086.06c asti̱ jyāyā̱n kanī̍yasa upā̱re svapna̍ś ca̱ned anṛ̍tasya prayo̱tā ||
7.086.07a अरं॑ दा॒सो न मी॒ळ्हुषे॑ कराण्य॒हं दे॒वाय॒ भूर्ण॒येऽना॑गाः ।
7.086.07c अचे॑तयद॒चितो॑ दे॒वो अ॒र्यो गृत्सं॑ रा॒ये क॒वित॑रो जुनाति ॥
7.086.07a ara̍ṁ dā̱so na mī̱ḻhuṣe̍ karāṇy a̱haṁ de̱vāya̱ bhūrṇa̱ye 'nā̍gāḥ |
7.086.07c ace̍tayad a̱cito̍ de̱vo a̱ryo gṛtsa̍ṁ rā̱ye ka̱vita̍ro junāti ||
7.086.08a अ॒यं सु तुभ्यं॑ वरुण स्वधावो हृ॒दि स्तोम॒ उप॑श्रितश्चिदस्तु ।
7.086.08c शं न॒ः क्षेमे॒ शमु॒ योगे॑ नो अस्तु यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.086.08a a̱yaṁ su tubhya̍ṁ varuṇa svadhāvo hṛ̱di stoma̱ upa̍śritaś cid astu |
7.086.08c śaṁ na̱ḥ kṣeme̱ śam u̱ yoge̍ no astu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.087.01a रद॑त्प॒थो वरु॑ण॒ः सूर्या॑य॒ प्रार्णां॑सि समु॒द्रिया॑ न॒दीना॑म् ।
7.087.01c सर्गो॒ न सृ॒ष्टो अर्व॑तीर्ऋता॒यञ्च॒कार॑ म॒हीर॒वनी॒रह॑भ्यः ॥
7.087.01a rada̍t pa̱tho varu̍ṇa̱ḥ sūryā̍ya̱ prārṇā̍ṁsi samu̱driyā̍ na̱dīnā̍m |
7.087.01c sargo̱ na sṛ̱ṣṭo arva̍tīr ṛtā̱yañ ca̱kāra̍ ma̱hīr a̱vanī̱r aha̍bhyaḥ ||
7.087.02a आ॒त्मा ते॒ वातो॒ रज॒ आ न॑वीनोत्प॒शुर्न भूर्णि॒र्यव॑से सस॒वान् ।
7.087.02c अ॒न्तर्म॒ही बृ॑ह॒ती रोद॑सी॒मे विश्वा॑ ते॒ धाम॑ वरुण प्रि॒याणि॑ ॥
7.087.02a ā̱tmā te̱ vāto̱ raja̱ ā na̍vīnot pa̱śur na bhūrṇi̱r yava̍se sasa̱vān |
7.087.02c a̱ntar ma̱hī bṛ̍ha̱tī roda̍sī̱me viśvā̍ te̱ dhāma̍ varuṇa pri̱yāṇi̍ ||
7.087.03a परि॒ स्पशो॒ वरु॑णस्य॒ स्मदि॑ष्टा उ॒भे प॑श्यन्ति॒ रोद॑सी सु॒मेके॑ ।
7.087.03c ऋ॒तावा॑नः क॒वयो॑ य॒ज्ञधी॑रा॒ः प्रचे॑तसो॒ य इ॒षय॑न्त॒ मन्म॑ ॥
7.087.03a pari̱ spaśo̱ varu̍ṇasya̱ smadi̍ṣṭā u̱bhe pa̍śyanti̱ roda̍sī su̱meke̍ |
7.087.03c ṛ̱tāvā̍naḥ ka̱vayo̍ ya̱jñadhī̍rā̱ḥ prace̍taso̱ ya i̱ṣaya̍nta̱ manma̍ ||
7.087.04a उ॒वाच॑ मे॒ वरु॑णो॒ मेधि॑राय॒ त्रिः स॒प्त नामाघ्न्या॑ बिभर्ति ।
7.087.04c वि॒द्वान्प॒दस्य॒ गुह्या॒ न वो॑चद्यु॒गाय॒ विप्र॒ उप॑राय॒ शिक्ष॑न् ॥
7.087.04a u̱vāca̍ me̱ varu̍ṇo̱ medhi̍rāya̱ triḥ sa̱pta nāmāghnyā̍ bibharti |
7.087.04c vi̱dvān pa̱dasya̱ guhyā̱ na vo̍cad yu̱gāya̱ vipra̱ upa̍rāya̱ śikṣa̍n ||
7.087.05a ति॒स्रो द्यावो॒ निहि॑ता अ॒न्तर॑स्मिन्ति॒स्रो भूमी॒रुप॑रा॒ः षड्वि॑धानाः ।
7.087.05c गृत्सो॒ राजा॒ वरु॑णश्चक्र ए॒तं दि॒वि प्रे॒ङ्खं हि॑र॒ण्ययं॑ शु॒भे कम् ॥
7.087.05a ti̱sro dyāvo̱ nihi̍tā a̱ntar a̍smin ti̱sro bhūmī̱r upa̍rā̱ḥ ṣaḍvi̍dhānāḥ |
7.087.05c gṛtso̱ rājā̱ varu̍ṇaś cakra e̱taṁ di̱vi pre̱ṅkhaṁ hi̍ra̱ṇyaya̍ṁ śu̱bhe kam ||
7.087.06a अव॒ सिन्धुं॒ वरु॑णो॒ द्यौरि॑व स्थाद्द्र॒प्सो न श्वे॒तो मृ॒गस्तुवि॑ष्मान् ।
7.087.06c ग॒म्भी॒रशं॑सो॒ रज॑सो वि॒मान॑ः सुपा॒रक्ष॑त्रः स॒तो अ॒स्य राजा॑ ॥
7.087.06a ava̱ sindhu̱ṁ varu̍ṇo̱ dyaur i̍va sthād dra̱pso na śve̱to mṛ̱gas tuvi̍ṣmān |
7.087.06c ga̱mbhī̱raśa̍ṁso̱ raja̍so vi̱māna̍ḥ supā̱rakṣa̍traḥ sa̱to a̱sya rājā̍ ||
7.087.07a यो मृ॒ळया॑ति च॒क्रुषे॑ चि॒दागो॑ व॒यं स्या॑म॒ वरु॑णे॒ अना॑गाः ।
7.087.07c अनु॑ व्र॒तान्यदि॑तेर्ऋ॑धन्तो॑ यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.087.07a yo mṛ̱ḻayā̍ti ca̱kruṣe̍ ci̱d āgo̍ va̱yaṁ syā̍ma̱ varu̍ṇe̱ anā̍gāḥ |
7.087.07c anu̍ vra̱tāny adi̍ter ṛ̱dhanto̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.088.01a प्र शु॒न्ध्युवं॒ वरु॑णाय॒ प्रेष्ठां॑ म॒तिं व॑सिष्ठ मी॒ळ्हुषे॑ भरस्व ।
7.088.01c य ई॑म॒र्वाञ्चं॒ कर॑ते॒ यज॑त्रं स॒हस्रा॑मघं॒ वृष॑णं बृ॒हन्त॑म् ॥
7.088.01a pra śu̱ndhyuva̱ṁ varu̍ṇāya̱ preṣṭhā̍m ma̱tiṁ va̍siṣṭha mī̱ḻhuṣe̍ bharasva |
7.088.01c ya ī̍m a̱rvāñca̱ṁ kara̍te̱ yaja̍traṁ sa̱hasrā̍magha̱ṁ vṛṣa̍ṇam bṛ̱hanta̍m ||
7.088.02a अधा॒ न्व॑स्य सं॒दृशं॑ जग॒न्वान॒ग्नेरनी॑कं॒ वरु॑णस्य मंसि ।
7.088.02c स्व१॒॑र्यदश्म॑न्नधि॒पा उ॒ अन्धो॒ऽभि मा॒ वपु॑र्दृ॒शये॑ निनीयात् ॥
7.088.02a adhā̱ nv a̍sya sa̱ṁdṛśa̍ṁ jaga̱nvān a̱gner anī̍ka̱ṁ varu̍ṇasya maṁsi |
7.088.02c sva1̱̍r yad aśma̍nn adhi̱pā u̱ andho̱ 'bhi mā̱ vapu̍r dṛ̱śaye̍ ninīyāt ||
7.088.03a आ यद्रु॒हाव॒ वरु॑णश्च॒ नावं॒ प्र यत्स॑मु॒द्रमी॒रया॑व॒ मध्य॑म् ।
7.088.03c अधि॒ यद॒पां स्नुभि॒श्चरा॑व॒ प्र प्रे॒ङ्ख ई॑ङ्खयावहै शु॒भे कम् ॥
7.088.03a ā yad ru̱hāva̱ varu̍ṇaś ca̱ nāva̱m pra yat sa̍mu̱dram ī̱rayā̍va̱ madhya̍m |
7.088.03c adhi̱ yad a̱pāṁ snubhi̱ś carā̍va̱ pra pre̱ṅkha ī̍ṅkhayāvahai śu̱bhe kam ||
7.088.04a वसि॑ष्ठं ह॒ वरु॑णो ना॒व्याधा॒दृषिं॑ चकार॒ स्वपा॒ महो॑भिः ।
7.088.04c स्तो॒तारं॒ विप्र॑ः सुदिन॒त्वे अह्नां॒ यान्नु द्याव॑स्त॒तन॒न्यादु॒षास॑ः ॥
7.088.04a vasi̍ṣṭhaṁ ha̱ varu̍ṇo nā̱vy ādhā̱d ṛṣi̍ṁ cakāra̱ svapā̱ maho̍bhiḥ |
7.088.04c sto̱tāra̱ṁ vipra̍ḥ sudina̱tve ahnā̱ṁ yān nu dyāva̍s ta̱tana̱n yād u̱ṣāsa̍ḥ ||
7.088.05a क्व१॒॑ त्यानि॑ नौ स॒ख्या ब॑भूवु॒ः सचा॑वहे॒ यद॑वृ॒कं पु॒रा चि॑त् ।
7.088.05c बृ॒हन्तं॒ मानं॑ वरुण स्वधावः स॒हस्र॑द्वारं जगमा गृ॒हं ते॑ ॥
7.088.05a kva1̱̍ tyāni̍ nau sa̱khyā ba̍bhūvu̱ḥ sacā̍vahe̱ yad a̍vṛ̱kam pu̱rā ci̍t |
7.088.05c bṛ̱hanta̱m māna̍ṁ varuṇa svadhāvaḥ sa̱hasra̍dvāraṁ jagamā gṛ̱haṁ te̍ ||
7.088.06a य आ॒पिर्नित्यो॑ वरुण प्रि॒यः सन्त्वामागां॑सि कृ॒णव॒त्सखा॑ ते ।
7.088.06c मा त॒ एन॑स्वन्तो यक्षिन्भुजेम य॒न्धि ष्मा॒ विप्र॑ः स्तुव॒ते वरू॑थम् ॥
7.088.06a ya ā̱pir nityo̍ varuṇa pri̱yaḥ san tvām āgā̍ṁsi kṛ̱ṇava̱t sakhā̍ te |
7.088.06c mā ta̱ ena̍svanto yakṣin bhujema ya̱ndhi ṣmā̱ vipra̍ḥ stuva̱te varū̍tham ||
7.088.07a ध्रु॒वासु॑ त्वा॒सु क्षि॒तिषु॑ क्षि॒यन्तो॒ व्य१॒॑स्मत्पाशं॒ वरु॑णो मुमोचत् ।
7.088.07c अवो॑ वन्वा॒ना अदि॑तेरु॒पस्था॑द्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.088.07a dhru̱vāsu̍ tvā̱su kṣi̱tiṣu̍ kṣi̱yanto̱ vy a1̱̍smat pāśa̱ṁ varu̍ṇo mumocat |
7.088.07c avo̍ vanvā̱nā adi̍ter u̱pasthā̍d yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.089.01a मो षु व॑रुण मृ॒न्मयं॑ गृ॒हं रा॑जन्न॒हं ग॑मम् ।
7.089.01c मृ॒ळा सु॑क्षत्र मृ॒ळय॑ ॥
7.089.01a mo ṣu va̍ruṇa mṛ̱nmaya̍ṁ gṛ̱haṁ rā̍jann a̱haṁ ga̍mam |
7.089.01c mṛ̱ḻā su̍kṣatra mṛ̱ḻaya̍ ||
7.089.02a यदेमि॑ प्रस्फु॒रन्नि॑व॒ दृति॒र्न ध्मा॒तो अ॑द्रिवः ।
7.089.02c मृ॒ळा सु॑क्षत्र मृ॒ळय॑ ॥
7.089.02a yad emi̍ prasphu̱rann i̍va̱ dṛti̱r na dhmā̱to a̍drivaḥ |
7.089.02c mṛ̱ḻā su̍kṣatra mṛ̱ḻaya̍ ||
7.089.03a क्रत्व॑ः समह दी॒नता॑ प्रती॒पं ज॑गमा शुचे ।
7.089.03c मृ॒ळा सु॑क्षत्र मृ॒ळय॑ ॥
7.089.03a kratva̍ḥ samaha dī̱natā̍ pratī̱paṁ ja̍gamā śuce |
7.089.03c mṛ̱ḻā su̍kṣatra mṛ̱ḻaya̍ ||
7.089.04a अ॒पां मध्ये॑ तस्थि॒वांसं॒ तृष्णा॑विदज्जरि॒तार॑म् ।
7.089.04c मृ॒ळा सु॑क्षत्र मृ॒ळय॑ ॥
7.089.04a a̱pām madhye̍ tasthi̱vāṁsa̱ṁ tṛṣṇā̍vidaj jari̱tāra̍m |
7.089.04c mṛ̱ḻā su̍kṣatra mṛ̱ḻaya̍ ||
7.089.05a यत्किं चे॒दं व॑रुण॒ दैव्ये॒ जने॑ऽभिद्रो॒हं म॑नु॒ष्या॒३॒॑श्चरा॑मसि ।
7.089.05c अचि॑त्ती॒ यत्तव॒ धर्मा॑ युयोपि॒म मा न॒स्तस्मा॒देन॑सो देव रीरिषः ॥
7.089.05a yat kiṁ ce̱daṁ va̍ruṇa̱ daivye̱ jane̍ 'bhidro̱ham ma̍nu̱ṣyā̱3̱̍ś carā̍masi |
7.089.05c aci̍ttī̱ yat tava̱ dharmā̍ yuyopi̱ma mā na̱s tasmā̱d ena̍so deva rīriṣaḥ ||


7.090.01a प्र वी॑र॒या शुच॑यो दद्रिरे वामध्व॒र्युभि॒र्मधु॑मन्तः सु॒तास॑ः ।
7.090.01c वह॑ वायो नि॒युतो॑ या॒ह्यच्छा॒ पिबा॑ सु॒तस्यान्ध॑सो॒ मदा॑य ॥
7.090.01a pra vī̍ra̱yā śuca̍yo dadrire vām adhva̱ryubhi̱r madhu̍mantaḥ su̱tāsa̍ḥ |
7.090.01c vaha̍ vāyo ni̱yuto̍ yā̱hy acchā̱ pibā̍ su̱tasyāndha̍so̱ madā̍ya ||
7.090.02a ई॒शा॒नाय॒ प्रहु॑तिं॒ यस्त॒ आन॒ट् छुचिं॒ सोमं॑ शुचिपा॒स्तुभ्यं॑ वायो ।
7.090.02c कृ॒णोषि॒ तं मर्त्ये॑षु प्रश॒स्तं जा॒तोजा॑तो जायते वा॒ज्य॑स्य ॥
7.090.02a ī̱śā̱nāya̱ prahu̍ti̱ṁ yas ta̱ āna̱ṭ chuci̱ṁ soma̍ṁ śucipā̱s tubhya̍ṁ vāyo |
7.090.02c kṛ̱ṇoṣi̱ tam martye̍ṣu praśa̱staṁ jā̱to-jā̍to jāyate vā̱jy a̍sya ||
7.090.03a रा॒ये नु यं ज॒ज्ञतू॒ रोद॑सी॒मे रा॒ये दे॒वी धि॒षणा॑ धाति दे॒वम् ।
7.090.03c अध॑ वा॒युं नि॒युत॑ः सश्चत॒ स्वा उ॒त श्वे॒तं वसु॑धितिं निरे॒के ॥
7.090.03a rā̱ye nu yaṁ ja̱jñatū̱ roda̍sī̱me rā̱ye de̱vī dhi̱ṣaṇā̍ dhāti de̱vam |
7.090.03c adha̍ vā̱yuṁ ni̱yuta̍ḥ saścata̱ svā u̱ta śve̱taṁ vasu̍dhitiṁ nire̱ke ||
7.090.04a उ॒च्छन्नु॒षस॑ः सु॒दिना॑ अरि॒प्रा उ॒रु ज्योति॑र्विविदु॒र्दीध्या॑नाः ।
7.090.04c गव्यं॑ चिदू॒र्वमु॒शिजो॒ वि व॑व्रु॒स्तेषा॒मनु॑ प्र॒दिव॑ः सस्रु॒राप॑ः ॥
7.090.04a u̱cchann u̱ṣasa̍ḥ su̱dinā̍ ari̱prā u̱ru jyoti̍r vividu̱r dīdhyā̍nāḥ |
7.090.04c gavya̍ṁ cid ū̱rvam u̱śijo̱ vi va̍vru̱s teṣā̱m anu̍ pra̱diva̍ḥ sasru̱r āpa̍ḥ ||
7.090.05a ते स॒त्येन॒ मन॑सा॒ दीध्या॑ना॒ः स्वेन॑ यु॒क्तास॒ः क्रतु॑ना वहन्ति ।
7.090.05c इन्द्र॑वायू वीर॒वाहं॒ रथं॑ वामीशा॒नयो॑र॒भि पृक्ष॑ः सचन्ते ॥
7.090.05a te sa̱tyena̱ mana̍sā̱ dīdhyā̍nā̱ḥ svena̍ yu̱ktāsa̱ḥ kratu̍nā vahanti |
7.090.05c indra̍vāyū vīra̱vāha̱ṁ ratha̍ṁ vām īśā̱nayo̍r a̱bhi pṛkṣa̍ḥ sacante ||
7.090.06a ई॒शा॒नासो॒ ये दध॑ते॒ स्व॑र्णो॒ गोभि॒रश्वे॑भि॒र्वसु॑भि॒र्हिर॑ण्यैः ।
7.090.06c इन्द्र॑वायू सू॒रयो॒ विश्व॒मायु॒रर्व॑द्भिर्वी॒रैः पृत॑नासु सह्युः ॥
7.090.06a ī̱śā̱nāso̱ ye dadha̍te̱ sva̍r ṇo̱ gobhi̱r aśve̍bhi̱r vasu̍bhi̱r hira̍ṇyaiḥ |
7.090.06c indra̍vāyū sū̱rayo̱ viśva̱m āyu̱r arva̍dbhir vī̱raiḥ pṛta̍nāsu sahyuḥ ||
7.090.07a अर्व॑न्तो॒ न श्रव॑सो॒ भिक्ष॑माणा इन्द्रवा॒यू सु॑ष्टु॒तिभि॒र्वसि॑ष्ठाः ।
7.090.07c वा॒ज॒यन्त॒ः स्वव॑से हुवेम यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.090.07a arva̍nto̱ na śrava̍so̱ bhikṣa̍māṇā indravā̱yū su̍ṣṭu̱tibhi̱r vasi̍ṣṭhāḥ |
7.090.07c vā̱ja̱yanta̱ḥ sv ava̍se huvema yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.091.01a कु॒विद॒ङ्ग नम॑सा॒ ये वृ॒धास॑ः पु॒रा दे॒वा अ॑नव॒द्यास॒ आस॑न् ।
7.091.01c ते वा॒यवे॒ मन॑वे बाधि॒तायावा॑सयन्नु॒षसं॒ सूर्ये॑ण ॥
7.091.01a ku̱vid a̱ṅga nama̍sā̱ ye vṛ̱dhāsa̍ḥ pu̱rā de̱vā a̍nava̱dyāsa̱ āsa̍n |
7.091.01c te vā̱yave̱ mana̍ve bādhi̱tāyāvā̍sayann u̱ṣasa̱ṁ sūrye̍ṇa ||
7.091.02a उ॒शन्ता॑ दू॒ता न दभा॑य गो॒पा मा॒सश्च॑ पा॒थः श॒रद॑श्च पू॒र्वीः ।
7.091.02c इन्द्र॑वायू सुष्टु॒तिर्वा॑मिया॒ना मा॑र्डी॒कमी॑ट्टे सुवि॒तं च॒ नव्य॑म् ॥
7.091.02a u̱śantā̍ dū̱tā na dabhā̍ya go̱pā mā̱saś ca̍ pā̱thaḥ śa̱rada̍ś ca pū̱rvīḥ |
7.091.02c indra̍vāyū suṣṭu̱tir vā̍m iyā̱nā mā̍rḍī̱kam ī̍ṭṭe suvi̱taṁ ca̱ navya̍m ||
7.091.03a पीवो॑अन्नाँ रयि॒वृध॑ः सुमे॒धाः श्वे॒तः सि॑षक्ति नि॒युता॑मभि॒श्रीः ।
7.091.03c ते वा॒यवे॒ सम॑नसो॒ वि त॑स्थु॒र्विश्वेन्नर॑ः स्वप॒त्यानि॑ चक्रुः ॥
7.091.03a pīvo̍annām̐ rayi̱vṛdha̍ḥ sume̱dhāḥ śve̱taḥ si̍ṣakti ni̱yutā̍m abhi̱śrīḥ |
7.091.03c te vā̱yave̱ sama̍naso̱ vi ta̍sthu̱r viśven nara̍ḥ svapa̱tyāni̍ cakruḥ ||
7.091.04a याव॒त्तर॑स्त॒न्वो॒३॒॑ याव॒दोजो॒ याव॒न्नर॒श्चक्ष॑सा॒ दीध्या॑नाः ।
7.091.04c शुचिं॒ सोमं॑ शुचिपा पातम॒स्मे इन्द्र॑वायू॒ सद॑तं ब॒र्हिरेदम् ॥
7.091.04a yāva̱t tara̍s ta̱nvo̱3̱̍ yāva̱d ojo̱ yāva̱n nara̱ś cakṣa̍sā̱ dīdhyā̍nāḥ |
7.091.04c śuci̱ṁ soma̍ṁ śucipā pātam a̱sme indra̍vāyū̱ sada̍tam ba̱rhir edam ||
7.091.05a नि॒यु॒वा॒ना नि॒युत॑ः स्पा॒र्हवी॑रा॒ इन्द्र॑वायू स॒रथं॑ यातम॒र्वाक् ।
7.091.05c इ॒दं हि वां॒ प्रभृ॑तं॒ मध्वो॒ अग्र॒मध॑ प्रीणा॒ना वि मु॑मुक्तम॒स्मे ॥
7.091.05a ni̱yu̱vā̱nā ni̱yuta̍ḥ spā̱rhavī̍rā̱ indra̍vāyū sa̱ratha̍ṁ yātam a̱rvāk |
7.091.05c i̱daṁ hi vā̱m prabhṛ̍ta̱m madhvo̱ agra̱m adha̍ prīṇā̱nā vi mu̍muktam a̱sme ||
7.091.06a या वां॑ श॒तं नि॒युतो॒ याः स॒हस्र॒मिन्द्र॑वायू वि॒श्ववा॑रा॒ः सच॑न्ते ।
7.091.06c आभि॑र्यातं सुवि॒दत्रा॑भिर॒र्वाक्पा॒तं न॑रा॒ प्रति॑भृतस्य॒ मध्व॑ः ॥
7.091.06a yā vā̍ṁ śa̱taṁ ni̱yuto̱ yāḥ sa̱hasra̱m indra̍vāyū vi̱śvavā̍rā̱ḥ saca̍nte |
7.091.06c ābhi̍r yātaṁ suvi̱datrā̍bhir a̱rvāk pā̱taṁ na̍rā̱ prati̍bhṛtasya̱ madhva̍ḥ ||
7.091.07a अर्व॑न्तो॒ न श्रव॑सो॒ भिक्ष॑माणा इन्द्रवा॒यू सु॑ष्टु॒तिभि॒र्वसि॑ष्ठाः ।
7.091.07c वा॒ज॒यन्त॒ः स्वव॑से हुवेम यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.091.07a arva̍nto̱ na śrava̍so̱ bhikṣa̍māṇā indravā̱yū su̍ṣṭu̱tibhi̱r vasi̍ṣṭhāḥ |
7.091.07c vā̱ja̱yanta̱ḥ sv ava̍se huvema yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.092.01a आ वा॑यो भूष शुचिपा॒ उप॑ नः स॒हस्रं॑ ते नि॒युतो॑ विश्ववार ।
7.092.01c उपो॑ ते॒ अन्धो॒ मद्य॑मयामि॒ यस्य॑ देव दधि॒षे पू॑र्व॒पेय॑म् ॥
7.092.01a ā vā̍yo bhūṣa śucipā̱ upa̍ naḥ sa̱hasra̍ṁ te ni̱yuto̍ viśvavāra |
7.092.01c upo̍ te̱ andho̱ madya̍m ayāmi̱ yasya̍ deva dadhi̱ṣe pū̍rva̱peya̍m ||
7.092.02a प्र सोता॑ जी॒रो अ॑ध्व॒रेष्व॑स्था॒त्सोम॒मिन्द्रा॑य वा॒यवे॒ पिब॑ध्यै ।
7.092.02c प्र यद्वां॒ मध्वो॑ अग्रि॒यं भर॑न्त्यध्व॒र्यवो॑ देव॒यन्त॒ः शची॑भिः ॥
7.092.02a pra sotā̍ jī̱ro a̍dhva̱reṣv a̍sthā̱t soma̱m indrā̍ya vā̱yave̱ piba̍dhyai |
7.092.02c pra yad vā̱m madhvo̍ agri̱yam bhara̍nty adhva̱ryavo̍ deva̱yanta̱ḥ śacī̍bhiḥ ||
7.092.03a प्र याभि॒र्यासि॑ दा॒श्वांस॒मच्छा॑ नि॒युद्भि॑र्वायवि॒ष्टये॑ दुरो॒णे ।
7.092.03c नि नो॑ र॒यिं सु॒भोज॑सं युवस्व॒ नि वी॒रं गव्य॒मश्व्यं॑ च॒ राध॑ः ॥
7.092.03a pra yābhi̱r yāsi̍ dā̱śvāṁsa̱m acchā̍ ni̱yudbhi̍r vāyav i̱ṣṭaye̍ duro̱ṇe |
7.092.03c ni no̍ ra̱yiṁ su̱bhoja̍saṁ yuvasva̱ ni vī̱raṁ gavya̱m aśvya̍ṁ ca̱ rādha̍ḥ ||
7.092.04a ये वा॒यव॑ इन्द्र॒माद॑नास॒ आदे॑वासो नि॒तोश॑नासो अ॒र्यः ।
7.092.04c घ्नन्तो॑ वृ॒त्राणि॑ सू॒रिभि॑ः ष्याम सास॒ह्वांसो॑ यु॒धा नृभि॑र॒मित्रा॑न् ॥
7.092.04a ye vā̱yava̍ indra̱māda̍nāsa̱ āde̍vāso ni̱tośa̍nāso a̱ryaḥ |
7.092.04c ghnanto̍ vṛ̱trāṇi̍ sū̱ribhi̍ḥ ṣyāma sāsa̱hvāṁso̍ yu̱dhā nṛbhi̍r a̱mitrā̍n ||
7.092.05a आ नो॑ नि॒युद्भि॑ः श॒तिनी॑भिरध्व॒रं स॑ह॒स्रिणी॑भि॒रुप॑ याहि य॒ज्ञम् ।
7.092.05c वायो॑ अ॒स्मिन्सव॑ने मादयस्व यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.092.05a ā no̍ ni̱yudbhi̍ḥ śa̱tinī̍bhir adhva̱raṁ sa̍ha̱sriṇī̍bhi̱r upa̍ yāhi ya̱jñam |
7.092.05c vāyo̍ a̱smin sava̍ne mādayasva yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.093.01a शुचिं॒ नु स्तोमं॒ नव॑जातम॒द्येन्द्रा॑ग्नी वृत्रहणा जु॒षेथा॑म् ।
7.093.01c उ॒भा हि वां॑ सु॒हवा॒ जोह॑वीमि॒ ता वाजं॑ स॒द्य उ॑श॒ते धेष्ठा॑ ॥
7.093.01a śuci̱ṁ nu stoma̱ṁ nava̍jātam a̱dyendrā̍gnī vṛtrahaṇā ju̱ṣethā̍m |
7.093.01c u̱bhā hi vā̍ṁ su̱havā̱ joha̍vīmi̱ tā vāja̍ṁ sa̱dya u̍śa̱te dheṣṭhā̍ ||
7.093.02a ता सा॑न॒सी श॑वसाना॒ हि भू॒तं सा॑कं॒वृधा॒ शव॑सा शूशु॒वांसा॑ ।
7.093.02c क्षय॑न्तौ रा॒यो यव॑सस्य॒ भूरे॑ः पृ॒ङ्क्तं वाज॑स्य॒ स्थवि॑रस्य॒ घृष्वे॑ः ॥
7.093.02a tā sā̍na̱sī śa̍vasānā̱ hi bhū̱taṁ sā̍ka̱ṁvṛdhā̱ śava̍sā śūśu̱vāṁsā̍ |
7.093.02c kṣaya̍ntau rā̱yo yava̍sasya̱ bhūre̍ḥ pṛ̱ṅktaṁ vāja̍sya̱ sthavi̍rasya̱ ghṛṣve̍ḥ ||
7.093.03a उपो॑ ह॒ यद्वि॒दथं॑ वा॒जिनो॒ गुर्धी॒भिर्विप्रा॒ः प्रम॑तिमि॒च्छमा॑नाः ।
7.093.03c अर्व॑न्तो॒ न काष्ठां॒ नक्ष॑माणा इन्द्रा॒ग्नी जोहु॑वतो॒ नर॒स्ते ॥
7.093.03a upo̍ ha̱ yad vi̱datha̍ṁ vā̱jino̱ gur dhī̱bhir viprā̱ḥ prama̍tim i̱cchamā̍nāḥ |
7.093.03c arva̍nto̱ na kāṣṭhā̱ṁ nakṣa̍māṇā indrā̱gnī johu̍vato̱ nara̱s te ||
7.093.04a गी॒र्भिर्विप्र॒ः प्रम॑तिमि॒च्छमा॑न॒ ईट्टे॑ र॒यिं य॒शसं॑ पूर्व॒भाज॑म् ।
7.093.04c इन्द्रा॑ग्नी वृत्रहणा सुवज्रा॒ प्र नो॒ नव्ये॑भिस्तिरतं दे॒ष्णैः ॥
7.093.04a gī̱rbhir vipra̱ḥ prama̍tim i̱cchamā̍na̱ īṭṭe̍ ra̱yiṁ ya̱śasa̍m pūrva̱bhāja̍m |
7.093.04c indrā̍gnī vṛtrahaṇā suvajrā̱ pra no̱ navye̍bhis tirataṁ de̱ṣṇaiḥ ||
7.093.05a सं यन्म॒ही मि॑थ॒ती स्पर्ध॑माने तनू॒रुचा॒ शूर॑साता॒ यतै॑ते ।
7.093.05c अदे॑वयुं वि॒दथे॑ देव॒युभि॑ः स॒त्रा ह॑तं सोम॒सुता॒ जने॑न ॥
7.093.05a saṁ yan ma̱hī mi̍tha̱tī spardha̍māne tanū̱rucā̱ śūra̍sātā̱ yatai̍te |
7.093.05c ade̍vayuṁ vi̱dathe̍ deva̱yubhi̍ḥ sa̱trā ha̍taṁ soma̱sutā̱ jane̍na ||
7.093.06a इ॒मामु॒ षु सोम॑सुति॒मुप॑ न॒ एन्द्रा॑ग्नी सौमन॒साय॑ यातम् ।
7.093.06c नू चि॒द्धि प॑रिम॒म्नाथे॑ अ॒स्माना वां॒ शश्व॑द्भिर्ववृतीय॒ वाजै॑ः ॥
7.093.06a i̱mām u̱ ṣu soma̍suti̱m upa̍ na̱ endrā̍gnī saumana̱sāya̍ yātam |
7.093.06c nū ci̱d dhi pa̍rima̱mnāthe̍ a̱smān ā vā̱ṁ śaśva̍dbhir vavṛtīya̱ vājai̍ḥ ||
7.093.07a सो अ॑ग्न ए॒ना नम॑सा॒ समि॒द्धोऽच्छा॑ मि॒त्रं वरु॑ण॒मिन्द्रं॑ वोचेः ।
7.093.07c यत्सी॒माग॑श्चकृ॒मा तत्सु मृ॑ळ॒ तद॑र्य॒मादि॑तिः शिश्रथन्तु ॥
7.093.07a so a̍gna e̱nā nama̍sā̱ sami̱ddho 'cchā̍ mi̱traṁ varu̍ṇa̱m indra̍ṁ voceḥ |
7.093.07c yat sī̱m āga̍ś cakṛ̱mā tat su mṛ̍ḻa̱ tad a̍rya̱mādi̍tiḥ śiśrathantu ||
7.093.08a ए॒ता अ॑ग्न आशुषा॒णास॑ इ॒ष्टीर्यु॒वोः सचा॒भ्य॑श्याम॒ वाजा॑न् ।
7.093.08c मेन्द्रो॑ नो॒ विष्णु॑र्म॒रुत॒ः परि॑ ख्यन्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.093.08a e̱tā a̍gna āśuṣā̱ṇāsa̍ i̱ṣṭīr yu̱voḥ sacā̱bhy a̍śyāma̱ vājā̍n |
7.093.08c mendro̍ no̱ viṣṇu̍r ma̱ruta̱ḥ pari̍ khyan yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.094.01a इ॒यं वा॑म॒स्य मन्म॑न॒ इन्द्रा॑ग्नी पू॒र्व्यस्तु॑तिः ।
7.094.01c अ॒भ्राद्वृ॒ष्टिरि॑वाजनि ॥
7.094.01a i̱yaṁ vā̍m a̱sya manma̍na̱ indrā̍gnī pū̱rvyastu̍tiḥ |
7.094.01c a̱bhrād vṛ̱ṣṭir i̍vājani ||
7.094.02a शृ॒णु॒तं ज॑रि॒तुर्हव॒मिन्द्रा॑ग्नी॒ वन॑तं॒ गिर॑ः ।
7.094.02c ई॒शा॒ना पि॑प्यतं॒ धिय॑ः ॥
7.094.02a śṛ̱ṇu̱taṁ ja̍ri̱tur hava̱m indrā̍gnī̱ vana̍ta̱ṁ gira̍ḥ |
7.094.02c ī̱śā̱nā pi̍pyata̱ṁ dhiya̍ḥ ||
7.094.03a मा पा॑प॒त्वाय॑ नो न॒रेन्द्रा॑ग्नी॒ माभिश॑स्तये ।
7.094.03c मा नो॑ रीरधतं नि॒दे ॥
7.094.03a mā pā̍pa̱tvāya̍ no na̱rendrā̍gnī̱ mābhiśa̍staye |
7.094.03c mā no̍ rīradhataṁ ni̱de ||
7.094.04a इन्द्रे॑ अ॒ग्ना नमो॑ बृ॒हत्सु॑वृ॒क्तिमेर॑यामहे ।
7.094.04c धि॒या धेना॑ अव॒स्यव॑ः ॥
7.094.04a indre̍ a̱gnā namo̍ bṛ̱hat su̍vṛ̱ktim era̍yāmahe |
7.094.04c dhi̱yā dhenā̍ ava̱syava̍ḥ ||
7.094.05a ता हि शश्व॑न्त॒ ईळ॑त इ॒त्था विप्रा॑स ऊ॒तये॑ ।
7.094.05c स॒बाधो॒ वाज॑सातये ॥
7.094.05a tā hi śaśva̍nta̱ īḻa̍ta i̱tthā viprā̍sa ū̱taye̍ |
7.094.05c sa̱bādho̱ vāja̍sātaye ||
7.094.06a ता वां॑ गी॒र्भिर्वि॑प॒न्यव॒ः प्रय॑स्वन्तो हवामहे ।
7.094.06c मे॒धसा॑ता सनि॒ष्यव॑ः ॥
7.094.06a tā vā̍ṁ gī̱rbhir vi̍pa̱nyava̱ḥ praya̍svanto havāmahe |
7.094.06c me̱dhasā̍tā sani̱ṣyava̍ḥ ||
7.094.07a इन्द्रा॑ग्नी॒ अव॒सा ग॑तम॒स्मभ्यं॑ चर्षणीसहा ।
7.094.07c मा नो॑ दु॒ःशंस॑ ईशत ॥
7.094.07a indrā̍gnī̱ ava̱sā ga̍tam a̱smabhya̍ṁ carṣaṇīsahā |
7.094.07c mā no̍ du̱ḥśaṁsa̍ īśata ||
7.094.08a मा कस्य॑ नो॒ अर॑रुषो धू॒र्तिः प्रण॒ङ्मर्त्य॑स्य ।
7.094.08c इन्द्रा॑ग्नी॒ शर्म॑ यच्छतम् ॥
7.094.08a mā kasya̍ no̱ ara̍ruṣo dhū̱rtiḥ praṇa̱ṅ martya̍sya |
7.094.08c indrā̍gnī̱ śarma̍ yacchatam ||
7.094.09a गोम॒द्धिर॑ण्यव॒द्वसु॒ यद्वा॒मश्वा॑व॒दीम॑हे ।
7.094.09c इन्द्रा॑ग्नी॒ तद्व॑नेमहि ॥
7.094.09a goma̱d dhira̍ṇyava̱d vasu̱ yad vā̱m aśvā̍va̱d īma̍he |
7.094.09c indrā̍gnī̱ tad va̍nemahi ||
7.094.10a यत्सोम॒ आ सु॒ते नर॑ इन्द्रा॒ग्नी अजो॑हवुः ।
7.094.10c सप्ती॑वन्ता सप॒र्यव॑ः ॥
7.094.10a yat soma̱ ā su̱te nara̍ indrā̱gnī ajo̍havuḥ |
7.094.10c saptī̍vantā sapa̱ryava̍ḥ ||
7.094.11a उ॒क्थेभि॑र्वृत्र॒हन्त॑मा॒ या म॑न्दा॒ना चि॒दा गि॒रा ।
7.094.11c आ॒ङ्गू॒षैरा॒विवा॑सतः ॥
7.094.11a u̱kthebhi̍r vṛtra̱hanta̍mā̱ yā ma̍ndā̱nā ci̱d ā gi̱rā |
7.094.11c ā̱ṅgū̱ṣair ā̱vivā̍sataḥ ||
7.094.12a ताविद्दु॒ःशंसं॒ मर्त्यं॒ दुर्वि॑द्वांसं रक्ष॒स्विन॑म् ।
7.094.12c आ॒भो॒गं हन्म॑ना हतमुद॒धिं हन्म॑ना हतम् ॥
7.094.12a tāv id du̱ḥśaṁsa̱m martya̱ṁ durvi̍dvāṁsaṁ rakṣa̱svina̍m |
7.094.12c ā̱bho̱gaṁ hanma̍nā hatam uda̱dhiṁ hanma̍nā hatam ||


7.095.01a प्र क्षोद॑सा॒ धाय॑सा सस्र ए॒षा सर॑स्वती ध॒रुण॒माय॑सी॒ पूः ।
7.095.01c प्र॒बाब॑धाना र॒थ्ये॑व याति॒ विश्वा॑ अ॒पो म॑हि॒ना सिन्धु॑र॒न्याः ॥
7.095.01a pra kṣoda̍sā̱ dhāya̍sā sasra e̱ṣā sara̍svatī dha̱ruṇa̱m āya̍sī̱ pūḥ |
7.095.01c pra̱bāba̍dhānā ra̱thye̍va yāti̱ viśvā̍ a̱po ma̍hi̱nā sindhu̍r a̱nyāḥ ||
7.095.02a एका॑चेत॒त्सर॑स्वती न॒दीनां॒ शुचि॑र्य॒ती गि॒रिभ्य॒ आ स॑मु॒द्रात् ।
7.095.02c रा॒यश्चेत॑न्ती॒ भुव॑नस्य॒ भूरे॑र्घृ॒तं पयो॑ दुदुहे॒ नाहु॑षाय ॥
7.095.02a ekā̍ceta̱t sara̍svatī na̱dīnā̱ṁ śuci̍r ya̱tī gi̱ribhya̱ ā sa̍mu̱drāt |
7.095.02c rā̱yaś ceta̍ntī̱ bhuva̍nasya̱ bhūre̍r ghṛ̱tam payo̍ duduhe̱ nāhu̍ṣāya ||
7.095.03a स वा॑वृधे॒ नर्यो॒ योष॑णासु॒ वृषा॒ शिशु॑र्वृष॒भो य॒ज्ञिया॑सु ।
7.095.03c स वा॒जिनं॑ म॒घव॑द्भ्यो दधाति॒ वि सा॒तये॑ त॒न्वं॑ मामृजीत ॥
7.095.03a sa vā̍vṛdhe̱ naryo̱ yoṣa̍ṇāsu̱ vṛṣā̱ śiśu̍r vṛṣa̱bho ya̱jñiyā̍su |
7.095.03c sa vā̱jina̍m ma̱ghava̍dbhyo dadhāti̱ vi sā̱taye̍ ta̱nva̍m māmṛjīta ||
7.095.04a उ॒त स्या न॒ः सर॑स्वती जुषा॒णोप॑ श्रवत्सु॒भगा॑ य॒ज्णे अ॒स्मिन् ।
7.095.04c मि॒तज्ञु॑भिर्नम॒स्यै॑रिया॒ना रा॒या यु॒जा चि॒दुत्त॑रा॒ सखि॑भ्यः ॥
7.095.04a u̱ta syā na̱ḥ sara̍svatī juṣā̱ṇopa̍ śravat su̱bhagā̍ ya̱jṇe a̱smin |
7.095.04c mi̱tajñu̍bhir nama̱syai̍r iyā̱nā rā̱yā yu̱jā ci̱d utta̍rā̱ sakhi̍bhyaḥ ||
7.095.05a इ॒मा जुह्वा॑ना यु॒ष्मदा नमो॑भि॒ः प्रति॒ स्तोमं॑ सरस्वति जुषस्व ।
7.095.05c तव॒ शर्म॑न्प्रि॒यत॑मे॒ दधा॑ना॒ उप॑ स्थेयाम शर॒णं न वृ॒क्षम् ॥
7.095.05a i̱mā juhvā̍nā yu̱ṣmad ā namo̍bhi̱ḥ prati̱ stoma̍ṁ sarasvati juṣasva |
7.095.05c tava̱ śarma̍n pri̱yata̍me̱ dadhā̍nā̱ upa̍ stheyāma śara̱ṇaṁ na vṛ̱kṣam ||
7.095.06a अ॒यमु॑ ते सरस्वति॒ वसि॑ष्ठो॒ द्वारा॑वृ॒तस्य॑ सुभगे॒ व्या॑वः ।
7.095.06c वर्ध॑ शुभ्रे स्तुव॒ते रा॑सि॒ वाजा॑न्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.095.06a a̱yam u̍ te sarasvati̱ vasi̍ṣṭho̱ dvārā̍v ṛ̱tasya̍ subhage̱ vy ā̍vaḥ |
7.095.06c vardha̍ śubhre stuva̱te rā̍si̱ vājā̍n yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.096.01a बृ॒हदु॑ गायिषे॒ वचो॑ऽसु॒र्या॑ न॒दीना॑म् ।
7.096.01c सर॑स्वती॒मिन्म॑हया सुवृ॒क्तिभि॒ः स्तोमै॑र्वसिष्ठ॒ रोद॑सी ॥
7.096.01a bṛ̱had u̍ gāyiṣe̱ vaco̍ 'su̱ryā̍ na̱dīnā̍m |
7.096.01c sara̍svatī̱m in ma̍hayā suvṛ̱ktibhi̱ḥ stomai̍r vasiṣṭha̱ roda̍sī ||
7.096.02a उ॒भे यत्ते॑ महि॒ना शु॑भ्रे॒ अन्ध॑सी अधिक्षि॒यन्ति॑ पू॒रव॑ः ।
7.096.02c सा नो॑ बोध्यवि॒त्री म॒रुत्स॑खा॒ चोद॒ राधो॑ म॒घोना॑म् ॥
7.096.02a u̱bhe yat te̍ mahi̱nā śu̍bhre̱ andha̍sī adhikṣi̱yanti̍ pū̱rava̍ḥ |
7.096.02c sā no̍ bodhy avi̱trī ma̱rutsa̍khā̱ coda̱ rādho̍ ma̱ghonā̍m ||
7.096.03a भ॒द्रमिद्भ॒द्रा कृ॑णव॒त्सर॑स्व॒त्यक॑वारी चेतति वा॒जिनी॑वती ।
7.096.03c गृ॒णा॒ना ज॑मदग्नि॒वत्स्तु॑वा॒ना च॑ वसिष्ठ॒वत् ॥
7.096.03a bha̱dram id bha̱drā kṛ̍ṇava̱t sara̍sva̱ty aka̍vārī cetati vā̱jinī̍vatī |
7.096.03c gṛ̱ṇā̱nā ja̍madagni̱vat stu̍vā̱nā ca̍ vasiṣṭha̱vat ||
7.096.04a ज॒नी॒यन्तो॒ न्वग्र॑वः पुत्री॒यन्त॑ः सु॒दान॑वः ।
7.096.04c सर॑स्वन्तं हवामहे ॥
7.096.04a ja̱nī̱yanto̱ nv agra̍vaḥ putrī̱yanta̍ḥ su̱dāna̍vaḥ |
7.096.04c sara̍svantaṁ havāmahe ||
7.096.05a ये ते॑ सरस्व ऊ॒र्मयो॒ मधु॑मन्तो घृत॒श्चुत॑ः ।
7.096.05c तेभि॑र्नोऽवि॒ता भ॑व ॥
7.096.05a ye te̍ sarasva ū̱rmayo̱ madhu̍manto ghṛta̱ścuta̍ḥ |
7.096.05c tebhi̍r no 'vi̱tā bha̍va ||
7.096.06a पी॒पि॒वांसं॒ सर॑स्वत॒ः स्तनं॒ यो वि॒श्वद॑र्शतः ।
7.096.06c भ॒क्षी॒महि॑ प्र॒जामिष॑म् ॥
7.096.06a pī̱pi̱vāṁsa̱ṁ sara̍svata̱ḥ stana̱ṁ yo vi̱śvada̍rśataḥ |
7.096.06c bha̱kṣī̱mahi̍ pra̱jām iṣa̍m ||


7.097.01a य॒ज्ञे दि॒वो नृ॒षद॑ने पृथि॒व्या नरो॒ यत्र॑ देव॒यवो॒ मद॑न्ति ।
7.097.01c इन्द्रा॑य॒ यत्र॒ सव॑नानि सु॒न्वे गम॒न्मदा॑य प्रथ॒मं वय॑श्च ॥
7.097.01a ya̱jñe di̱vo nṛ̱ṣada̍ne pṛthi̱vyā naro̱ yatra̍ deva̱yavo̱ mada̍nti |
7.097.01c indrā̍ya̱ yatra̱ sava̍nāni su̱nve gama̱n madā̍ya pratha̱maṁ vaya̍ś ca ||
7.097.02a आ दैव्या॑ वृणीम॒हेऽवां॑सि॒ बृह॒स्पति॑र्नो मह॒ आ स॑खायः ।
7.097.02c यथा॒ भवे॑म मी॒ळ्हुषे॒ अना॑गा॒ यो नो॑ दा॒ता प॑रा॒वत॑ः पि॒तेव॑ ॥
7.097.02a ā daivyā̍ vṛṇīma̱he 'vā̍ṁsi̱ bṛha̱spati̍r no maha̱ ā sa̍khāyaḥ |
7.097.02c yathā̱ bhave̍ma mī̱ḻhuṣe̱ anā̍gā̱ yo no̍ dā̱tā pa̍rā̱vata̍ḥ pi̱teva̍ ||
7.097.03a तमु॒ ज्येष्ठं॒ नम॑सा ह॒विर्भि॑ः सु॒शेवं॒ ब्रह्म॑ण॒स्पतिं॑ गृणीषे ।
7.097.03c इन्द्रं॒ श्लोको॒ महि॒ दैव्य॑ः सिषक्तु॒ यो ब्रह्म॑णो दे॒वकृ॑तस्य॒ राजा॑ ॥
7.097.03a tam u̱ jyeṣṭha̱ṁ nama̍sā ha̱virbhi̍ḥ su̱śeva̱m brahma̍ṇa̱s pati̍ṁ gṛṇīṣe |
7.097.03c indra̱ṁ śloko̱ mahi̱ daivya̍ḥ siṣaktu̱ yo brahma̍ṇo de̱vakṛ̍tasya̱ rājā̍ ||
7.097.04a स आ नो॒ योनिं॑ सदतु॒ प्रेष्ठो॒ बृह॒स्पति॑र्वि॒श्ववा॑रो॒ यो अस्ति॑ ।
7.097.04c कामो॑ रा॒यः सु॒वीर्य॑स्य॒ तं दा॒त्पर्ष॑न्नो॒ अति॑ स॒श्चतो॒ अरि॑ष्टान् ॥
7.097.04a sa ā no̱ yoni̍ṁ sadatu̱ preṣṭho̱ bṛha̱spati̍r vi̱śvavā̍ro̱ yo asti̍ |
7.097.04c kāmo̍ rā̱yaḥ su̱vīrya̍sya̱ taṁ dā̱t parṣa̍n no̱ ati̍ sa̱ścato̱ ari̍ṣṭān ||
7.097.05a तमा नो॑ अ॒र्कम॒मृता॑य॒ जुष्ट॑मि॒मे धा॑सुर॒मृता॑सः पुरा॒जाः ।
7.097.05c शुचि॑क्रन्दं यज॒तं प॒स्त्या॑नां॒ बृह॒स्पति॑मन॒र्वाणं॑ हुवेम ॥
7.097.05a tam ā no̍ a̱rkam a̱mṛtā̍ya̱ juṣṭa̍m i̱me dhā̍sur a̱mṛtā̍saḥ purā̱jāḥ |
7.097.05c śuci̍krandaṁ yaja̱tam pa̱styā̍nā̱m bṛha̱spati̍m ana̱rvāṇa̍ṁ huvema ||
7.097.06a तं श॒ग्मासो॑ अरु॒षासो॒ अश्वा॒ बृह॒स्पतिं॑ सह॒वाहो॑ वहन्ति ।
7.097.06c सह॑श्चि॒द्यस्य॒ नील॑वत्स॒धस्थं॒ नभो॒ न रू॒पम॑रु॒षं वसा॑नाः ॥
7.097.06a taṁ śa̱gmāso̍ aru̱ṣāso̱ aśvā̱ bṛha̱spati̍ṁ saha̱vāho̍ vahanti |
7.097.06c saha̍ś ci̱d yasya̱ nīla̍vat sa̱dhastha̱ṁ nabho̱ na rū̱pam a̍ru̱ṣaṁ vasā̍nāḥ ||
7.097.07a स हि शुचि॑ः श॒तप॑त्र॒ः स शु॒न्ध्युर्हिर॑ण्यवाशीरिषि॒रः स्व॒र्षाः ।
7.097.07c बृह॒स्पति॒ः स स्वा॑वे॒श ऋ॒ष्वः पु॒रू सखि॑भ्य आसु॒तिं करि॑ष्ठः ॥
7.097.07a sa hi śuci̍ḥ śa̱tapa̍tra̱ḥ sa śu̱ndhyur hira̍ṇyavāśīr iṣi̱raḥ sva̱rṣāḥ |
7.097.07c bṛha̱spati̱ḥ sa svā̍ve̱śa ṛ̱ṣvaḥ pu̱rū sakhi̍bhya āsu̱tiṁ kari̍ṣṭhaḥ ||
7.097.08a दे॒वी दे॒वस्य॒ रोद॑सी॒ जनि॑त्री॒ बृह॒स्पतिं॑ वावृधतुर्महि॒त्वा ।
7.097.08c द॒क्षाय्या॑य दक्षता सखाय॒ः कर॒द्ब्रह्म॑णे सु॒तरा॑ सुगा॒धा ॥
7.097.08a de̱vī de̱vasya̱ roda̍sī̱ jani̍trī̱ bṛha̱spati̍ṁ vāvṛdhatur mahi̱tvā |
7.097.08c da̱kṣāyyā̍ya dakṣatā sakhāya̱ḥ kara̱d brahma̍ṇe su̱tarā̍ sugā̱dhā ||
7.097.09a इ॒यं वां॑ ब्रह्मणस्पते सुवृ॒क्तिर्ब्रह्मेन्द्रा॑य व॒ज्रिणे॑ अकारि ।
7.097.09c अ॒वि॒ष्टं धियो॑ जिगृ॒तं पुरं॑धीर्जज॒स्तम॒र्यो व॒नुषा॒मरा॑तीः ॥
7.097.09a i̱yaṁ vā̍m brahmaṇas pate suvṛ̱ktir brahmendrā̍ya va̱jriṇe̍ akāri |
7.097.09c a̱vi̱ṣṭaṁ dhiyo̍ jigṛ̱tam pura̍ṁdhīr jaja̱stam a̱ryo va̱nuṣā̱m arā̍tīḥ ||
7.097.10a बृह॑स्पते यु॒वमिन्द्र॑श्च॒ वस्वो॑ दि॒व्यस्ये॑शाथे उ॒त पार्थि॑वस्य ।
7.097.10c ध॒त्तं र॒यिं स्तु॑व॒ते की॒रये॑ चिद्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.097.10a bṛha̍spate yu̱vam indra̍ś ca̱ vasvo̍ di̱vyasye̍śāthe u̱ta pārthi̍vasya |
7.097.10c dha̱ttaṁ ra̱yiṁ stu̍va̱te kī̱raye̍ cid yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.098.01a अध्व॑र्यवोऽरु॒णं दु॒ग्धमं॒शुं जु॒होत॑न वृष॒भाय॑ क्षिती॒नाम् ।
7.098.01c गौ॒राद्वेदी॑याँ अव॒पान॒मिन्द्रो॑ वि॒श्वाहेद्या॑ति सु॒तसो॑ममि॒च्छन् ॥
7.098.01a adhva̍ryavo 'ru̱ṇaṁ du̱gdham a̱ṁśuṁ ju̱hota̍na vṛṣa̱bhāya̍ kṣitī̱nām |
7.098.01c gau̱rād vedī̍yām̐ ava̱pāna̱m indro̍ vi̱śvāhed yā̍ti su̱taso̍mam i̱cchan ||
7.098.02a यद्द॑धि॒षे प्र॒दिवि॒ चार्वन्नं॑ दि॒वेदि॑वे पी॒तिमिद॑स्य वक्षि ।
7.098.02c उ॒त हृ॒दोत मन॑सा जुषा॒ण उ॒शन्नि॑न्द्र॒ प्रस्थि॑तान्पाहि॒ सोमा॑न् ॥
7.098.02a yad da̍dhi̱ṣe pra̱divi̱ cārv anna̍ṁ di̱ve-di̍ve pī̱tim id a̍sya vakṣi |
7.098.02c u̱ta hṛ̱dota mana̍sā juṣā̱ṇa u̱śann i̍ndra̱ prasthi̍tān pāhi̱ somā̍n ||
7.098.03a ज॒ज्ञा॒नः सोमं॒ सह॑से पपाथ॒ प्र ते॑ मा॒ता म॑हि॒मान॑मुवाच ।
7.098.03c एन्द्र॑ पप्राथो॒र्व१॒॑न्तरि॑क्षं यु॒धा दे॒वेभ्यो॒ वरि॑वश्चकर्थ ॥
7.098.03a ja̱jñā̱naḥ soma̱ṁ saha̍se papātha̱ pra te̍ mā̱tā ma̍hi̱māna̍m uvāca |
7.098.03c endra̍ paprātho̱rv a1̱̍ntari̍kṣaṁ yu̱dhā de̱vebhyo̱ vari̍vaś cakartha ||
7.098.04a यद्यो॒धया॑ मह॒तो मन्य॑माना॒न्साक्षा॑म॒ तान्बा॒हुभि॒ः शाश॑दानान् ।
7.098.04c यद्वा॒ नृभि॒र्वृत॑ इन्द्राभि॒युध्या॒स्तं त्वया॒जिं सौ॑श्रव॒सं ज॑येम ॥
7.098.04a yad yo̱dhayā̍ maha̱to manya̍mānā̱n sākṣā̍ma̱ tān bā̱hubhi̱ḥ śāśa̍dānān |
7.098.04c yad vā̱ nṛbhi̱r vṛta̍ indrābhi̱yudhyā̱s taṁ tvayā̱jiṁ sau̍śrava̱saṁ ja̍yema ||
7.098.05a प्रेन्द्र॑स्य वोचं प्रथ॒मा कृ॒तानि॒ प्र नूत॑ना म॒घवा॒ या च॒कार॑ ।
7.098.05c य॒देददे॑वी॒रस॑हिष्ट मा॒या अथा॑भव॒त्केव॑ल॒ः सोमो॑ अस्य ॥
7.098.05a prendra̍sya vocam pratha̱mā kṛ̱tāni̱ pra nūta̍nā ma̱ghavā̱ yā ca̱kāra̍ |
7.098.05c ya̱ded ade̍vī̱r asa̍hiṣṭa mā̱yā athā̍bhava̱t keva̍la̱ḥ somo̍ asya ||
7.098.06a तवे॒दं विश्व॑म॒भित॑ः पश॒व्यं१॒॑ यत्पश्य॑सि॒ चक्ष॑सा॒ सूर्य॑स्य ।
7.098.06c गवा॑मसि॒ गोप॑ति॒रेक॑ इन्द्र भक्षी॒महि॑ ते॒ प्रय॑तस्य॒ वस्व॑ः ॥
7.098.06a tave̱daṁ viśva̍m a̱bhita̍ḥ paśa̱vya1̱̍ṁ yat paśya̍si̱ cakṣa̍sā̱ sūrya̍sya |
7.098.06c gavā̍m asi̱ gopa̍ti̱r eka̍ indra bhakṣī̱mahi̍ te̱ praya̍tasya̱ vasva̍ḥ ||
7.098.07a बृह॑स्पते यु॒वमिन्द्र॑श्च॒ वस्वो॑ दि॒व्यस्ये॑शाथे उ॒त पार्थि॑वस्य ।
7.098.07c ध॒त्तं र॒यिं स्तु॑व॒ते की॒रये॑ चिद्यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.098.07a bṛha̍spate yu̱vam indra̍ś ca̱ vasvo̍ di̱vyasye̍śāthe u̱ta pārthi̍vasya |
7.098.07c dha̱ttaṁ ra̱yiṁ stu̍va̱te kī̱raye̍ cid yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.099.01a प॒रो मात्र॑या त॒न्वा॑ वृधान॒ न ते॑ महि॒त्वमन्व॑श्नुवन्ति ।
7.099.01c उ॒भे ते॑ विद्म॒ रज॑सी पृथि॒व्या विष्णो॑ देव॒ त्वं प॑र॒मस्य॑ वित्से ॥
7.099.01a pa̱ro mātra̍yā ta̱nvā̍ vṛdhāna̱ na te̍ mahi̱tvam anv a̍śnuvanti |
7.099.01c u̱bhe te̍ vidma̱ raja̍sī pṛthi̱vyā viṣṇo̍ deva̱ tvam pa̍ra̱masya̍ vitse ||
7.099.02a न ते॑ विष्णो॒ जाय॑मानो॒ न जा॒तो देव॑ महि॒म्नः पर॒मन्त॑माप ।
7.099.02c उद॑स्तभ्ना॒ नाक॑मृ॒ष्वं बृ॒हन्तं॑ दा॒धर्थ॒ प्राचीं॑ क॒कुभं॑ पृथि॒व्याः ॥
7.099.02a na te̍ viṣṇo̱ jāya̍māno̱ na jā̱to deva̍ mahi̱mnaḥ para̱m anta̍m āpa |
7.099.02c ud a̍stabhnā̱ nāka̍m ṛ̱ṣvam bṛ̱hanta̍ṁ dā̱dhartha̱ prācī̍ṁ ka̱kubha̍m pṛthi̱vyāḥ ||
7.099.03a इरा॑वती धेनु॒मती॒ हि भू॒तं सू॑यव॒सिनी॒ मनु॑षे दश॒स्या ।
7.099.03c व्य॑स्तभ्ना॒ रोद॑सी विष्णवे॒ते दा॒धर्थ॑ पृथि॒वीम॒भितो॑ म॒यूखै॑ः ॥
7.099.03a irā̍vatī dhenu̱matī̱ hi bhū̱taṁ sū̍yava̱sinī̱ manu̍ṣe daśa̱syā |
7.099.03c vy a̍stabhnā̱ roda̍sī viṣṇav e̱te dā̱dhartha̍ pṛthi̱vīm a̱bhito̍ ma̱yūkhai̍ḥ ||
7.099.04a उ॒रुं य॒ज्ञाय॑ चक्रथुरु लो॒कं ज॒नय॑न्ता॒ सूर्य॑मु॒षास॑म॒ग्निम् ।
7.099.04c दास॑स्य चिद्वृषशि॒प्रस्य॑ मा॒या ज॒घ्नथु॑र्नरा पृत॒नाज्ये॑षु ॥
7.099.04a u̱ruṁ ya̱jñāya̍ cakrathur u lo̱kaṁ ja̱naya̍ntā̱ sūrya̍m u̱ṣāsa̍m a̱gnim |
7.099.04c dāsa̍sya cid vṛṣaśi̱prasya̍ mā̱yā ja̱ghnathu̍r narā pṛta̱nājye̍ṣu ||
7.099.05a इन्द्रा॑विष्णू दृंहि॒ताः शम्ब॑रस्य॒ नव॒ पुरो॑ नव॒तिं च॑ श्नथिष्टम् ।
7.099.05c श॒तं व॒र्चिन॑ः स॒हस्रं॑ च सा॒कं ह॒थो अ॑प्र॒त्यसु॑रस्य वी॒रान् ॥
7.099.05a indrā̍viṣṇū dṛṁhi̱tāḥ śamba̍rasya̱ nava̱ puro̍ nava̱tiṁ ca̍ śnathiṣṭam |
7.099.05c śa̱taṁ va̱rcina̍ḥ sa̱hasra̍ṁ ca sā̱kaṁ ha̱tho a̍pra̱ty asu̍rasya vī̱rān ||
7.099.06a इ॒यं म॑नी॒षा बृ॑ह॒ती बृ॒हन्तो॑रुक्र॒मा त॒वसा॑ व॒र्धय॑न्ती ।
7.099.06c र॒रे वां॒ स्तोमं॑ वि॒दथे॑षु विष्णो॒ पिन्व॑त॒मिषो॑ वृ॒जने॑ष्विन्द्र ॥
7.099.06a i̱yam ma̍nī̱ṣā bṛ̍ha̱tī bṛ̱hanto̍rukra̱mā ta̱vasā̍ va̱rdhaya̍ntī |
7.099.06c ra̱re vā̱ṁ stoma̍ṁ vi̱dathe̍ṣu viṣṇo̱ pinva̍ta̱m iṣo̍ vṛ̱jane̍ṣv indra ||
7.099.07a वष॑ट् ते विष्णवा॒स आ कृ॑णोमि॒ तन्मे॑ जुषस्व शिपिविष्ट ह॒व्यम् ।
7.099.07c वर्ध॑न्तु त्वा सुष्टु॒तयो॒ गिरो॑ मे यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.099.07a vaṣa̍ṭ te viṣṇav ā̱sa ā kṛ̍ṇomi̱ tan me̍ juṣasva śipiviṣṭa ha̱vyam |
7.099.07c vardha̍ntu tvā suṣṭu̱tayo̱ giro̍ me yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.100.01a नू मर्तो॑ दयते सनि॒ष्यन्यो विष्ण॑व उरुगा॒याय॒ दाश॑त् ।
7.100.01c प्र यः स॒त्राचा॒ मन॑सा॒ यजा॑त ए॒ताव॑न्तं॒ नर्य॑मा॒विवा॑सात् ॥
7.100.01a nū marto̍ dayate sani̱ṣyan yo viṣṇa̍va urugā̱yāya̱ dāśa̍t |
7.100.01c pra yaḥ sa̱trācā̱ mana̍sā̱ yajā̍ta e̱tāva̍nta̱ṁ narya̍m ā̱vivā̍sāt ||
7.100.02a त्वं वि॑ष्णो सुम॒तिं वि॒श्वज॑न्या॒मप्र॑युतामेवयावो म॒तिं दा॑ः ।
7.100.02c पर्चो॒ यथा॑ नः सुवि॒तस्य॒ भूरे॒रश्वा॑वतः पुरुश्च॒न्द्रस्य॑ रा॒यः ॥
7.100.02a tvaṁ vi̍ṣṇo suma̱tiṁ vi̱śvaja̍nyā̱m apra̍yutām evayāvo ma̱tiṁ dā̍ḥ |
7.100.02c parco̱ yathā̍ naḥ suvi̱tasya̱ bhūre̱r aśvā̍vataḥ puruśca̱ndrasya̍ rā̱yaḥ ||
7.100.03a त्रिर्दे॒वः पृ॑थि॒वीमे॒ष ए॒तां वि च॑क्रमे श॒तर्च॑सं महि॒त्वा ।
7.100.03c प्र विष्णु॑रस्तु त॒वस॒स्तवी॑यान्त्वे॒षं ह्य॑स्य॒ स्थवि॑रस्य॒ नाम॑ ॥
7.100.03a trir de̱vaḥ pṛ̍thi̱vīm e̱ṣa e̱tāṁ vi ca̍krame śa̱tarca̍sam mahi̱tvā |
7.100.03c pra viṣṇu̍r astu ta̱vasa̱s tavī̍yān tve̱ṣaṁ hy a̍sya̱ sthavi̍rasya̱ nāma̍ ||
7.100.04a वि च॑क्रमे पृथि॒वीमे॒ष ए॒तां क्षेत्रा॑य॒ विष्णु॒र्मनु॑षे दश॒स्यन् ।
7.100.04c ध्रु॒वासो॑ अस्य की॒रयो॒ जना॑स उरुक्षि॒तिं सु॒जनि॑मा चकार ॥
7.100.04a vi ca̍krame pṛthi̱vīm e̱ṣa e̱tāṁ kṣetrā̍ya̱ viṣṇu̱r manu̍ṣe daśa̱syan |
7.100.04c dhru̱vāso̍ asya kī̱rayo̱ janā̍sa urukṣi̱tiṁ su̱jani̍mā cakāra ||
7.100.05a प्र तत्ते॑ अ॒द्य शि॑पिविष्ट॒ नामा॒र्यः शं॑सामि व॒युना॑नि वि॒द्वान् ।
7.100.05c तं त्वा॑ गृणामि त॒वस॒मत॑व्या॒न्क्षय॑न्तम॒स्य रज॑सः परा॒के ॥
7.100.05a pra tat te̍ a̱dya śi̍piviṣṭa̱ nāmā̱ryaḥ śa̍ṁsāmi va̱yunā̍ni vi̱dvān |
7.100.05c taṁ tvā̍ gṛṇāmi ta̱vasa̱m ata̍vyā̱n kṣaya̍ntam a̱sya raja̍saḥ parā̱ke ||
7.100.06a किमित्ते॑ विष्णो परि॒चक्ष्यं॑ भू॒त्प्र यद्व॑व॒क्षे शि॑पिवि॒ष्टो अ॑स्मि ।
7.100.06c मा वर्पो॑ अ॒स्मदप॑ गूह ए॒तद्यद॒न्यरू॑पः समि॒थे ब॒भूथ॑ ॥
7.100.06a kim it te̍ viṣṇo pari̱cakṣya̍m bhū̱t pra yad va̍va̱kṣe śi̍pivi̱ṣṭo a̍smi |
7.100.06c mā varpo̍ a̱smad apa̍ gūha e̱tad yad a̱nyarū̍paḥ sami̱the ba̱bhūtha̍ ||
7.100.07a वष॑ट् ते विष्णवा॒स आ कृ॑णोमि॒ तन्मे॑ जुषस्व शिपिविष्ट ह॒व्यम् ।
7.100.07c वर्ध॑न्तु त्वा सुष्टु॒तयो॒ गिरो॑ मे यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.100.07a vaṣa̍ṭ te viṣṇav ā̱sa ā kṛ̍ṇomi̱ tan me̍ juṣasva śipiviṣṭa ha̱vyam |
7.100.07c vardha̍ntu tvā suṣṭu̱tayo̱ giro̍ me yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.101.01a ति॒स्रो वाच॒ः प्र व॑द॒ ज्योति॑रग्रा॒ या ए॒तद्दु॒ह्रे म॑धुदो॒घमूध॑ः ।
7.101.01c स व॒त्सं कृ॒ण्वन्गर्भ॒मोष॑धीनां स॒द्यो जा॒तो वृ॑ष॒भो रो॑रवीति ॥
7.101.01a ti̱sro vāca̱ḥ pra va̍da̱ jyoti̍ragrā̱ yā e̱tad du̱hre ma̍dhudo̱gham ūdha̍ḥ |
7.101.01c sa va̱tsaṁ kṛ̱ṇvan garbha̱m oṣa̍dhīnāṁ sa̱dyo jā̱to vṛ̍ṣa̱bho ro̍ravīti ||
7.101.02a यो वर्ध॑न॒ ओष॑धीनां॒ यो अ॒पां यो विश्व॑स्य॒ जग॑तो दे॒व ईशे॑ ।
7.101.02c स त्रि॒धातु॑ शर॒णं शर्म॑ यंसत्त्रि॒वर्तु॒ ज्योति॑ः स्वभि॒ष्ट्य१॒॑स्मे ॥
7.101.02a yo vardha̍na̱ oṣa̍dhīnā̱ṁ yo a̱pāṁ yo viśva̍sya̱ jaga̍to de̱va īśe̍ |
7.101.02c sa tri̱dhātu̍ śara̱ṇaṁ śarma̍ yaṁsat tri̱vartu̱ jyoti̍ḥ svabhi̱ṣṭy a1̱̍sme ||
7.101.03a स्त॒रीरु॑ त्व॒द्भव॑ति॒ सूत॑ उ त्वद्यथाव॒शं त॒न्वं॑ चक्र ए॒षः ।
7.101.03c पि॒तुः पय॒ः प्रति॑ गृभ्णाति मा॒ता तेन॑ पि॒ता व॑र्धते॒ तेन॑ पु॒त्रः ॥
7.101.03a sta̱rīr u̍ tva̱d bhava̍ti̱ sūta̍ u tvad yathāva̱śaṁ ta̱nva̍ṁ cakra e̱ṣaḥ |
7.101.03c pi̱tuḥ paya̱ḥ prati̍ gṛbhṇāti mā̱tā tena̍ pi̱tā va̍rdhate̱ tena̍ pu̱traḥ ||
7.101.04a यस्मि॒न्विश्वा॑नि॒ भुव॑नानि त॒स्थुस्ति॒स्रो द्याव॑स्त्रे॒धा स॒स्रुराप॑ः ।
7.101.04c त्रय॒ः कोशा॑स उप॒सेच॑नासो॒ मध्व॑ः श्चोतन्त्य॒भितो॑ विर॒प्शम् ॥
7.101.04a yasmi̱n viśvā̍ni̱ bhuva̍nāni ta̱sthus ti̱sro dyāva̍s tre̱dhā sa̱srur āpa̍ḥ |
7.101.04c traya̱ḥ kośā̍sa upa̱seca̍nāso̱ madhva̍ḥ ścotanty a̱bhito̍ vira̱pśam ||
7.101.05a इ॒दं वच॑ः प॒र्जन्या॑य स्व॒राजे॑ हृ॒दो अ॒स्त्वन्त॑रं॒ तज्जु॑जोषत् ।
7.101.05c म॒यो॒भुवो॑ वृ॒ष्टय॑ः सन्त्व॒स्मे सु॑पिप्प॒ला ओष॑धीर्दे॒वगो॑पाः ॥
7.101.05a i̱daṁ vaca̍ḥ pa̱rjanyā̍ya sva̱rāje̍ hṛ̱do a̱stv anta̍ra̱ṁ taj ju̍joṣat |
7.101.05c ma̱yo̱bhuvo̍ vṛ̱ṣṭaya̍ḥ santv a̱sme su̍pippa̱lā oṣa̍dhīr de̱vago̍pāḥ ||
7.101.06a स रे॑तो॒धा वृ॑ष॒भः शश्व॑तीनां॒ तस्मि॑न्ना॒त्मा जग॑तस्त॒स्थुष॑श्च ।
7.101.06c तन्म॑ ऋ॒तं पा॑तु श॒तशा॑रदाय यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒ः सदा॑ नः ॥
7.101.06a sa re̍to̱dhā vṛ̍ṣa̱bhaḥ śaśva̍tīnā̱ṁ tasmi̍nn ā̱tmā jaga̍tas ta̱sthuṣa̍ś ca |
7.101.06c tan ma̍ ṛ̱tam pā̍tu śa̱taśā̍radāya yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||


7.102.01a प॒र्जन्या॑य॒ प्र गा॑यत दि॒वस्पु॒त्राय॑ मी॒ळ्हुषे॑ ।
7.102.01c स नो॒ यव॑समिच्छतु ॥
7.102.01a pa̱rjanyā̍ya̱ pra gā̍yata di̱vas pu̱trāya̍ mī̱ḻhuṣe̍ |
7.102.01c sa no̱ yava̍sam icchatu ||
7.102.02a यो गर्भ॒मोष॑धीनां॒ गवां॑ कृ॒णोत्यर्व॑ताम् ।
7.102.02c प॒र्जन्य॑ः पुरु॒षीणा॑म् ॥
7.102.02a yo garbha̱m oṣa̍dhīnā̱ṁ gavā̍ṁ kṛ̱ṇoty arva̍tām |
7.102.02c pa̱rjanya̍ḥ puru̱ṣīṇā̍m ||
7.102.03a तस्मा॒ इदा॒स्ये॑ ह॒विर्जु॒होता॒ मधु॑मत्तमम् ।
7.102.03c इळां॑ नः सं॒यतं॑ करत् ॥
7.102.03a tasmā̱ id ā̱sye̍ ha̱vir ju̱hotā̱ madhu̍mattamam |
7.102.03c iḻā̍ṁ naḥ sa̱ṁyata̍ṁ karat ||


7.103.01a सं॒व॒त्स॒रं श॑शया॒ना ब्रा॑ह्म॒णा व्र॑तचा॒रिण॑ः ।
7.103.01c वाचं॑ प॒र्जन्य॑जिन्वितां॒ प्र म॒ण्डूका॑ अवादिषुः ॥
7.103.01a sa̱ṁva̱tsa̱raṁ śa̍śayā̱nā brā̍hma̱ṇā vra̍tacā̱riṇa̍ḥ |
7.103.01c vāca̍m pa̱rjanya̍jinvitā̱m pra ma̱ṇḍūkā̍ avādiṣuḥ ||
7.103.02a दि॒व्या आपो॑ अ॒भि यदे॑न॒माय॒न्दृतिं॒ न शुष्कं॑ सर॒सी शया॑नम् ।
7.103.02c गवा॒मह॒ न मा॒युर्व॒त्सिनी॑नां म॒ण्डूका॑नां व॒ग्नुरत्रा॒ समे॑ति ॥
7.103.02a di̱vyā āpo̍ a̱bhi yad e̍na̱m āya̱n dṛti̱ṁ na śuṣka̍ṁ sara̱sī śayā̍nam |
7.103.02c gavā̱m aha̱ na mā̱yur va̱tsinī̍nām ma̱ṇḍūkā̍nāṁ va̱gnur atrā̱ sam e̍ti ||
7.103.03a यदी॑मेनाँ उश॒तो अ॒भ्यव॑र्षीत्तृ॒ष्याव॑तः प्रा॒वृष्याग॑तायाम् ।
7.103.03c अ॒ख्ख॒ली॒कृत्या॑ पि॒तरं॒ न पु॒त्रो अ॒न्यो अ॒न्यमुप॒ वद॑न्तमेति ॥
7.103.03a yad ī̍m enām̐ uśa̱to a̱bhy ava̍rṣīt tṛ̱ṣyāva̍taḥ prā̱vṛṣy āga̍tāyām |
7.103.03c a̱khkha̱lī̱kṛtyā̍ pi̱tara̱ṁ na pu̱tro a̱nyo a̱nyam upa̱ vada̍ntam eti ||
7.103.04a अ॒न्यो अ॒न्यमनु॑ गृभ्णात्येनोर॒पां प्र॑स॒र्गे यदम॑न्दिषाताम् ।
7.103.04c म॒ण्डूको॒ यद॒भिवृ॑ष्ट॒ः कनि॑ष्क॒न्पृश्नि॑ः सम्पृ॒ङ्क्ते हरि॑तेन॒ वाच॑म् ॥
7.103.04a a̱nyo a̱nyam anu̍ gṛbhṇāty enor a̱pām pra̍sa̱rge yad ama̍ndiṣātām |
7.103.04c ma̱ṇḍūko̱ yad a̱bhivṛ̍ṣṭa̱ḥ kani̍ṣka̱n pṛśni̍ḥ sampṛ̱ṅkte hari̍tena̱ vāca̍m ||
7.103.05a यदे॑षाम॒न्यो अ॒न्यस्य॒ वाचं॑ शा॒क्तस्ये॑व॒ वद॑ति॒ शिक्ष॑माणः ।
7.103.05c सर्वं॒ तदे॑षां स॒मृधे॑व॒ पर्व॒ यत्सु॒वाचो॒ वद॑थ॒नाध्य॒प्सु ॥
7.103.05a yad e̍ṣām a̱nyo a̱nyasya̱ vāca̍ṁ śā̱ktasye̍va̱ vada̍ti̱ śikṣa̍māṇaḥ |
7.103.05c sarva̱ṁ tad e̍ṣāṁ sa̱mṛdhe̍va̱ parva̱ yat su̱vāco̱ vada̍tha̱nādhy a̱psu ||
7.103.06a गोमा॑यु॒रेको॑ अ॒जमा॑यु॒रेक॒ः पृश्नि॒रेको॒ हरि॑त॒ एक॑ एषाम् ।
7.103.06c स॒मा॒नं नाम॒ बिभ्र॑तो॒ विरू॑पाः पुरु॒त्रा वाचं॑ पिपिशु॒र्वद॑न्तः ॥
7.103.06a gomā̍yu̱r eko̍ a̱jamā̍yu̱r eka̱ḥ pṛśni̱r eko̱ hari̍ta̱ eka̍ eṣām |
7.103.06c sa̱mā̱naṁ nāma̱ bibhra̍to̱ virū̍pāḥ puru̱trā vāca̍m pipiśu̱r vada̍ntaḥ ||
7.103.07a ब्रा॒ह्म॒णासो॑ अतिरा॒त्रे न सोमे॒ सरो॒ न पू॒र्णम॒भितो॒ वद॑न्तः ।
7.103.07c सं॒व॒त्स॒रस्य॒ तदह॒ः परि॑ ष्ठ॒ यन्म॑ण्डूकाः प्रावृ॒षीणं॑ ब॒भूव॑ ॥
7.103.07a brā̱hma̱ṇāso̍ atirā̱tre na some̱ saro̱ na pū̱rṇam a̱bhito̱ vada̍ntaḥ |
7.103.07c sa̱ṁva̱tsa̱rasya̱ tad aha̱ḥ pari̍ ṣṭha̱ yan ma̍ṇḍūkāḥ prāvṛ̱ṣīṇa̍m ba̱bhūva̍ ||
7.103.08a ब्रा॒ह्म॒णास॑ः सो॒मिनो॒ वाच॑मक्रत॒ ब्रह्म॑ कृ॒ण्वन्त॑ः परिवत्स॒रीण॑म् ।
7.103.08c अ॒ध्व॒र्यवो॑ घ॒र्मिण॑ः सिष्विदा॒ना आ॒विर्भ॑वन्ति॒ गुह्या॒ न के चि॑त् ॥
7.103.08a brā̱hma̱ṇāsa̍ḥ so̱mino̱ vāca̍m akrata̱ brahma̍ kṛ̱ṇvanta̍ḥ parivatsa̱rīṇa̍m |
7.103.08c a̱dhva̱ryavo̍ gha̱rmiṇa̍ḥ siṣvidā̱nā ā̱vir bha̍vanti̱ guhyā̱ na ke ci̍t ||
7.103.09a दे॒वहि॑तिं जुगुपुर्द्वाद॒शस्य॑ ऋ॒तुं नरो॒ न प्र मि॑नन्त्ये॒ते ।
7.103.09c सं॒व॒त्स॒रे प्रा॒वृष्याग॑तायां त॒प्ता घ॒र्मा अ॑श्नुवते विस॒र्गम् ॥
7.103.09a de̱vahi̍tiṁ jugupur dvāda̱śasya̍ ṛ̱tuṁ naro̱ na pra mi̍nanty e̱te |
7.103.09c sa̱ṁva̱tsa̱re prā̱vṛṣy āga̍tāyāṁ ta̱ptā gha̱rmā a̍śnuvate visa̱rgam ||
7.103.10a गोमा॑युरदाद॒जमा॑युरदा॒त्पृश्नि॑रदा॒द्धरि॑तो नो॒ वसू॑नि ।
7.103.10c गवां॑ म॒ण्डूका॒ दद॑तः श॒तानि॑ सहस्रसा॒वे प्र ति॑रन्त॒ आयु॑ः ॥
7.103.10a gomā̍yur adād a̱jamā̍yur adā̱t pṛśni̍r adā̱d dhari̍to no̱ vasū̍ni |
7.103.10c gavā̍m ma̱ṇḍūkā̱ dada̍taḥ śa̱tāni̍ sahasrasā̱ve pra ti̍ranta̱ āyu̍ḥ ||


7.104.01a इन्द्रा॑सोमा॒ तप॑तं॒ रक्ष॑ उ॒ब्जतं॒ न्य॑र्पयतं वृषणा तमो॒वृध॑ः ।
7.104.01c परा॑ शृणीतम॒चितो॒ न्यो॑षतं ह॒तं नु॒देथां॒ नि शि॑शीतम॒त्रिण॑ः ॥
7.104.01a indrā̍somā̱ tapa̍ta̱ṁ rakṣa̍ u̱bjata̱ṁ ny a̍rpayataṁ vṛṣaṇā tamo̱vṛdha̍ḥ |
7.104.01c parā̍ śṛṇītam a̱cito̱ ny o̍ṣataṁ ha̱taṁ nu̱dethā̱ṁ ni śi̍śītam a̱triṇa̍ḥ ||
7.104.02a इन्द्रा॑सोमा॒ सम॒घशं॑सम॒भ्य१॒॑घं तपु॑र्ययस्तु च॒रुर॑ग्नि॒वाँ इ॑व ।
7.104.02c ब्र॒ह्म॒द्विषे॑ क्र॒व्यादे॑ घो॒रच॑क्षसे॒ द्वेषो॑ धत्तमनवा॒यं कि॑मी॒दिने॑ ॥
7.104.02a indrā̍somā̱ sam a̱ghaśa̍ṁsam a̱bhy a1̱̍ghaṁ tapu̍r yayastu ca̱rur a̍gni̱vām̐ i̍va |
7.104.02c bra̱hma̱dviṣe̍ kra̱vyāde̍ gho̱raca̍kṣase̱ dveṣo̍ dhattam anavā̱yaṁ ki̍mī̱dine̍ ||
7.104.03a इन्द्रा॑सोमा दु॒ष्कृतो॑ व॒व्रे अ॒न्तर॑नारम्भ॒णे तम॑सि॒ प्र वि॑ध्यतम् ।
7.104.03c यथा॒ नात॒ः पुन॒रेक॑श्च॒नोदय॒त्तद्वा॑मस्तु॒ सह॑से मन्यु॒मच्छव॑ः ॥
7.104.03a indrā̍somā du̱ṣkṛto̍ va̱vre a̱ntar a̍nārambha̱ṇe tama̍si̱ pra vi̍dhyatam |
7.104.03c yathā̱ nāta̱ḥ puna̱r eka̍ś ca̱nodaya̱t tad vā̍m astu̱ saha̍se manyu̱mac chava̍ḥ ||
7.104.04a इन्द्रा॑सोमा व॒र्तय॑तं दि॒वो व॒धं सं पृ॑थि॒व्या अ॒घशं॑साय॒ तर्ह॑णम् ।
7.104.04c उत्त॑क्षतं स्व॒र्यं१॒॑ पर्व॑तेभ्यो॒ येन॒ रक्षो॑ वावृधा॒नं नि॒जूर्व॑थः ॥
7.104.04a indrā̍somā va̱rtaya̍taṁ di̱vo va̱dhaṁ sam pṛ̍thi̱vyā a̱ghaśa̍ṁsāya̱ tarha̍ṇam |
7.104.04c ut ta̍kṣataṁ sva̱rya1̱̍m parva̍tebhyo̱ yena̱ rakṣo̍ vāvṛdhā̱naṁ ni̱jūrva̍thaḥ ||
7.104.05a इन्द्रा॑सोमा व॒र्तय॑तं दि॒वस्पर्य॑ग्नित॒प्तेभि॑र्यु॒वमश्म॑हन्मभिः ।
7.104.05c तपु॑र्वधेभिर॒जरे॑भिर॒त्रिणो॒ नि पर्शा॑ने विध्यतं॒ यन्तु॑ निस्व॒रम् ॥
7.104.05a indrā̍somā va̱rtaya̍taṁ di̱vas pary a̍gnita̱ptebhi̍r yu̱vam aśma̍hanmabhiḥ |
7.104.05c tapu̍rvadhebhir a̱jare̍bhir a̱triṇo̱ ni parśā̍ne vidhyata̱ṁ yantu̍ nisva̱ram ||
7.104.06a इन्द्रा॑सोमा॒ परि॑ वां भूतु वि॒श्वत॑ इ॒यं म॒तिः क॒क्ष्याश्वे॑व वा॒जिना॑ ।
7.104.06c यां वां॒ होत्रां॑ परिहि॒नोमि॑ मे॒धये॒मा ब्रह्मा॑णि नृ॒पती॑व जिन्वतम् ॥
7.104.06a indrā̍somā̱ pari̍ vām bhūtu vi̱śvata̍ i̱yam ma̱tiḥ ka̱kṣyāśve̍va vā̱jinā̍ |
7.104.06c yāṁ vā̱ṁ hotrā̍m parihi̱nomi̍ me̱dhaye̱mā brahmā̍ṇi nṛ̱patī̍va jinvatam ||
7.104.07a प्रति॑ स्मरेथां तु॒जय॑द्भि॒रेवै॑र्ह॒तं द्रु॒हो र॒क्षसो॑ भङ्गु॒राव॑तः ।
7.104.07c इन्द्रा॑सोमा दु॒ष्कृते॒ मा सु॒गं भू॒द्यो न॑ः क॒दा चि॑दभि॒दास॑ति द्रु॒हा ॥
7.104.07a prati̍ smarethāṁ tu̱jaya̍dbhi̱r evai̍r ha̱taṁ dru̱ho ra̱kṣaso̍ bhaṅgu̱rāva̍taḥ |
7.104.07c indrā̍somā du̱ṣkṛte̱ mā su̱gam bhū̱d yo na̍ḥ ka̱dā ci̍d abhi̱dāsa̍ti dru̱hā ||
7.104.08a यो मा॒ पाके॑न॒ मन॑सा॒ चर॑न्तमभि॒चष्टे॒ अनृ॑तेभि॒र्वचो॑भिः ।
7.104.08c आप॑ इव का॒शिना॒ संगृ॑भीता॒ अस॑न्न॒स्त्वास॑त इन्द्र व॒क्ता ॥
7.104.08a yo mā̱ pāke̍na̱ mana̍sā̱ cara̍ntam abhi̱caṣṭe̱ anṛ̍tebhi̱r vaco̍bhiḥ |
7.104.08c āpa̍ iva kā̱śinā̱ saṁgṛ̍bhītā̱ asa̍nn a̱stv āsa̍ta indra va̱ktā ||
7.104.09a ये पा॑कशं॒सं वि॒हर॑न्त॒ एवै॒र्ये वा॑ भ॒द्रं दू॒षय॑न्ति स्व॒धाभि॑ः ।
7.104.09c अह॑ये वा॒ तान्प्र॒ददा॑तु॒ सोम॒ आ वा॑ दधातु॒ निर्ऋ॑तेरु॒पस्थे॑ ॥
7.104.09a ye pā̍kaśa̱ṁsaṁ vi̱hara̍nta̱ evai̱r ye vā̍ bha̱draṁ dū̱ṣaya̍nti sva̱dhābhi̍ḥ |
7.104.09c aha̍ye vā̱ tān pra̱dadā̍tu̱ soma̱ ā vā̍ dadhātu̱ nirṛ̍ter u̱pasthe̍ ||
7.104.10a यो नो॒ रसं॒ दिप्स॑ति पि॒त्वो अ॑ग्ने॒ यो अश्वा॑नां॒ यो गवां॒ यस्त॒नूना॑म् ।
7.104.10c रि॒पुः स्ते॒नः स्ते॑य॒कृद्द॒भ्रमे॑तु॒ नि ष ही॑यतां त॒न्वा॒३॒॑ तना॑ च ॥
7.104.10a yo no̱ rasa̱ṁ dipsa̍ti pi̱tvo a̍gne̱ yo aśvā̍nā̱ṁ yo gavā̱ṁ yas ta̱nūnā̍m |
7.104.10c ri̱puḥ ste̱naḥ ste̍ya̱kṛd da̱bhram e̍tu̱ ni ṣa hī̍yatāṁ ta̱nvā̱3̱̍ tanā̍ ca ||
7.104.11a प॒रः सो अ॑स्तु त॒न्वा॒३॒॑ तना॑ च ति॒स्रः पृ॑थि॒वीर॒धो अ॑स्तु॒ विश्वा॑ः ।
7.104.11c प्रति॑ शुष्यतु॒ यशो॑ अस्य देवा॒ यो नो॒ दिवा॒ दिप्स॑ति॒ यश्च॒ नक्त॑म् ॥
7.104.11a pa̱raḥ so a̍stu ta̱nvā̱3̱̍ tanā̍ ca ti̱sraḥ pṛ̍thi̱vīr a̱dho a̍stu̱ viśvā̍ḥ |
7.104.11c prati̍ śuṣyatu̱ yaśo̍ asya devā̱ yo no̱ divā̱ dipsa̍ti̱ yaś ca̱ nakta̍m ||
7.104.12a सु॒वि॒ज्ञा॒नं चि॑कि॒तुषे॒ जना॑य॒ सच्चास॑च्च॒ वच॑सी पस्पृधाते ।
7.104.12c तयो॒र्यत्स॒त्यं य॑त॒रदृजी॑य॒स्तदित्सोमो॑ऽवति॒ हन्त्यास॑त् ॥
7.104.12a su̱vi̱jñā̱naṁ ci̍ki̱tuṣe̱ janā̍ya̱ sac cāsa̍c ca̱ vaca̍sī paspṛdhāte |
7.104.12c tayo̱r yat sa̱tyaṁ ya̍ta̱rad ṛjī̍ya̱s tad it somo̍ 'vati̱ hanty āsa̍t ||
7.104.13a न वा उ॒ सोमो॑ वृजि॒नं हि॑नोति॒ न क्ष॒त्रियं॑ मिथु॒या धा॒रय॑न्तम् ।
7.104.13c हन्ति॒ रक्षो॒ हन्त्यास॒द्वद॑न्तमु॒भाविन्द्र॑स्य॒ प्रसि॑तौ शयाते ॥
7.104.13a na vā u̱ somo̍ vṛji̱naṁ hi̍noti̱ na kṣa̱triya̍m mithu̱yā dhā̱raya̍ntam |
7.104.13c hanti̱ rakṣo̱ hanty āsa̱d vada̍ntam u̱bhāv indra̍sya̱ prasi̍tau śayāte ||
7.104.14a यदि॑ वा॒हमनृ॑तदेव॒ आस॒ मोघं॑ वा दे॒वाँ अ॑प्यू॒हे अ॑ग्ने ।
7.104.14c किम॒स्मभ्यं॑ जातवेदो हृणीषे द्रोघ॒वाच॑स्ते निर्ऋ॑थं स॑चन्ताम् ॥
7.104.14a yadi̍ vā̱ham anṛ̍tadeva̱ āsa̱ mogha̍ṁ vā de̱vām̐ a̍pyū̱he a̍gne |
7.104.14c kim a̱smabhya̍ṁ jātavedo hṛṇīṣe drogha̱vāca̍s te nirṛ̱thaṁ sa̍cantām ||
7.104.15a अ॒द्या मु॑रीय॒ यदि॑ यातु॒धानो॒ अस्मि॒ यदि॒ वायु॑स्त॒तप॒ पूरु॑षस्य ।
7.104.15c अधा॒ स वी॒रैर्द॒शभि॒र्वि यू॑या॒ यो मा॒ मोघं॒ यातु॑धा॒नेत्याह॑ ॥
7.104.15a a̱dyā mu̍rīya̱ yadi̍ yātu̱dhāno̱ asmi̱ yadi̱ vāyu̍s ta̱tapa̱ pūru̍ṣasya |
7.104.15c adhā̱ sa vī̱rair da̱śabhi̱r vi yū̍yā̱ yo mā̱ mogha̱ṁ yātu̍dhā̱nety āha̍ ||
7.104.16a यो माया॑तुं॒ यातु॑धा॒नेत्याह॒ यो वा॑ र॒क्षाः शुचि॑र॒स्मीत्याह॑ ।
7.104.16c इन्द्र॒स्तं ह॑न्तु मह॒ता व॒धेन॒ विश्व॑स्य ज॒न्तोर॑ध॒मस्प॑दीष्ट ॥
7.104.16a yo māyā̍tu̱ṁ yātu̍dhā̱nety āha̱ yo vā̍ ra̱kṣāḥ śuci̍r a̱smīty āha̍ |
7.104.16c indra̱s taṁ ha̍ntu maha̱tā va̱dhena̱ viśva̍sya ja̱ntor a̍dha̱mas pa̍dīṣṭa ||
7.104.17a प्र या जिगा॑ति ख॒र्गले॑व॒ नक्त॒मप॑ द्रु॒हा त॒न्वं१॒॑ गूह॑माना ।
7.104.17c व॒व्राँ अ॑न॒न्ताँ अव॒ सा प॑दीष्ट॒ ग्रावा॑णो घ्नन्तु र॒क्षस॑ उप॒ब्दैः ॥
7.104.17a pra yā jigā̍ti kha̱rgale̍va̱ nakta̱m apa̍ dru̱hā ta̱nva1̱̍ṁ gūha̍mānā |
7.104.17c va̱vrām̐ a̍na̱ntām̐ ava̱ sā pa̍dīṣṭa̱ grāvā̍ṇo ghnantu ra̱kṣasa̍ upa̱bdaiḥ ||
7.104.18a वि ति॑ष्ठध्वं मरुतो वि॒क्ष्वि१॒॑च्छत॑ गृभा॒यत॑ र॒क्षस॒ः सं पि॑नष्टन ।
7.104.18c वयो॒ ये भू॒त्वी प॒तय॑न्ति न॒क्तभि॒र्ये वा॒ रिपो॑ दधि॒रे दे॒वे अ॑ध्व॒रे ॥
7.104.18a vi ti̍ṣṭhadhvam maruto vi̱kṣv i1̱̍cchata̍ gṛbhā̱yata̍ ra̱kṣasa̱ḥ sam pi̍naṣṭana |
7.104.18c vayo̱ ye bhū̱tvī pa̱taya̍nti na̱ktabhi̱r ye vā̱ ripo̍ dadhi̱re de̱ve a̍dhva̱re ||
7.104.19a प्र व॑र्तय दि॒वो अश्मा॑नमिन्द्र॒ सोम॑शितं मघव॒न्सं शि॑शाधि ।
7.104.19c प्राक्ता॒दपा॑क्तादध॒रादुद॑क्ताद॒भि ज॑हि र॒क्षस॒ः पर्व॑तेन ॥
7.104.19a pra va̍rtaya di̱vo aśmā̍nam indra̱ soma̍śitam maghava̱n saṁ śi̍śādhi |
7.104.19c prāktā̱d apā̍ktād adha̱rād uda̍ktād a̱bhi ja̍hi ra̱kṣasa̱ḥ parva̍tena ||
7.104.20a ए॒त उ॒ त्ये प॑तयन्ति॒ श्वया॑तव॒ इन्द्रं॑ दिप्सन्ति दि॒प्सवोऽदा॑भ्यम् ।
7.104.20c शिशी॑ते श॒क्रः पिशु॑नेभ्यो व॒धं नू॒नं सृ॑जद॒शनिं॑ यातु॒मद्भ्य॑ः ॥
7.104.20a e̱ta u̱ tye pa̍tayanti̱ śvayā̍tava̱ indra̍ṁ dipsanti di̱psavo 'dā̍bhyam |
7.104.20c śiśī̍te śa̱kraḥ piśu̍nebhyo va̱dhaṁ nū̱naṁ sṛ̍jad a̱śani̍ṁ yātu̱madbhya̍ḥ ||
7.104.21a इन्द्रो॑ यातू॒नाम॑भवत्पराश॒रो ह॑वि॒र्मथी॑नाम॒भ्या॒३॒॑विवा॑सताम् ।
7.104.21c अ॒भीदु॑ श॒क्रः प॑र॒शुर्यथा॒ वनं॒ पात्रे॑व भि॒न्दन्स॒त ए॑ति र॒क्षस॑ः ॥
7.104.21a indro̍ yātū̱nām a̍bhavat parāśa̱ro ha̍vi̱rmathī̍nām a̱bhy ā̱3̱̍vivā̍satām |
7.104.21c a̱bhīd u̍ śa̱kraḥ pa̍ra̱śur yathā̱ vana̱m pātre̍va bhi̱ndan sa̱ta e̍ti ra̱kṣasa̍ḥ ||
7.104.22a उलू॑कयातुं शुशु॒लूक॑यातुं ज॒हि श्वया॑तुमु॒त कोक॑यातुम् ।
7.104.22c सु॒प॒र्णया॑तुमु॒त गृध्र॑यातुं दृ॒षदे॑व॒ प्र मृ॑ण॒ रक्ष॑ इन्द्र ॥
7.104.22a ulū̍kayātuṁ śuśu̱lūka̍yātuṁ ja̱hi śvayā̍tum u̱ta koka̍yātum |
7.104.22c su̱pa̱rṇayā̍tum u̱ta gṛdhra̍yātuṁ dṛ̱ṣade̍va̱ pra mṛ̍ṇa̱ rakṣa̍ indra ||
7.104.23a मा नो॒ रक्षो॑ अ॒भि न॑ड्यातु॒माव॑ता॒मपो॑च्छतु मिथु॒ना या कि॑मी॒दिना॑ ।
7.104.23c पृ॒थि॒वी न॒ः पार्थि॑वात्पा॒त्वंह॑सो॒ऽन्तरि॑क्षं दि॒व्यात्पा॑त्व॒स्मान् ॥
7.104.23a mā no̱ rakṣo̍ a̱bhi na̍ḍ yātu̱māva̍tā̱m apo̍cchatu mithu̱nā yā ki̍mī̱dinā̍ |
7.104.23c pṛ̱thi̱vī na̱ḥ pārthi̍vāt pā̱tv aṁha̍so̱ 'ntari̍kṣaṁ di̱vyāt pā̍tv a̱smān ||
7.104.24a इन्द्र॑ ज॒हि पुमां॑सं यातु॒धान॑मु॒त स्त्रियं॑ मा॒यया॒ शाश॑दानाम् ।
7.104.24c विग्री॑वासो॒ मूर॑देवा ऋदन्तु॒ मा ते दृ॑श॒न्सूर्य॑मु॒च्चर॑न्तम् ॥
7.104.24a indra̍ ja̱hi pumā̍ṁsaṁ yātu̱dhāna̍m u̱ta striya̍m mā̱yayā̱ śāśa̍dānām |
7.104.24c vigrī̍vāso̱ mūra̍devā ṛdantu̱ mā te dṛ̍śa̱n sūrya̍m u̱ccara̍ntam ||
7.104.25a प्रति॑ चक्ष्व॒ वि च॒क्ष्वेन्द्र॑श्च सोम जागृतम् ।
7.104.25c रक्षो॑भ्यो व॒धम॑स्यतम॒शनिं॑ यातु॒मद्भ्य॑ः ॥
7.104.25a prati̍ cakṣva̱ vi ca̱kṣvendra̍ś ca soma jāgṛtam |
7.104.25c rakṣo̍bhyo va̱dham a̍syatam a̱śani̍ṁ yātu̱madbhya̍ḥ ||
8.001.01a मा चि॑द॒न्यद्वि शं॑सत॒ सखा॑यो॒ मा रि॑षण्यत ।
8.001.01c इन्द्र॒मित्स्तो॑ता॒ वृष॑णं॒ सचा॑ सु॒ते मुहु॑रु॒क्था च॑ शंसत ॥
8.001.01a mā ci̍d a̱nyad vi śa̍ṁsata̱ sakhā̍yo̱ mā ri̍ṣaṇyata |
8.001.01c indra̱m it sto̍tā̱ vṛṣa̍ṇa̱ṁ sacā̍ su̱te muhu̍r u̱kthā ca̍ śaṁsata ||
8.001.02a अ॒व॒क्र॒क्षिणं॑ वृष॒भं य॑था॒जुरं॒ गां न च॑र्षणी॒सह॑म् ।
8.001.02c वि॒द्वेष॑णं सं॒वन॑नोभयंक॒रं मंहि॑ष्ठमुभया॒विन॑म् ॥
8.001.02a a̱va̱kra̱kṣiṇa̍ṁ vṛṣa̱bhaṁ ya̍thā̱jura̱ṁ gāṁ na ca̍rṣaṇī̱saha̍m |
8.001.02c vi̱dveṣa̍ṇaṁ sa̱ṁvana̍nobhayaṁka̱ram maṁhi̍ṣṭham ubhayā̱vina̍m ||
8.001.03a यच्चि॒द्धि त्वा॒ जना॑ इ॒मे नाना॒ हव॑न्त ऊ॒तये॑ ।
8.001.03c अ॒स्माकं॒ ब्रह्मे॒दमि॑न्द्र भूतु॒ तेऽहा॒ विश्वा॑ च॒ वर्ध॑नम् ॥
8.001.03a yac ci̱d dhi tvā̱ janā̍ i̱me nānā̱ hava̍nta ū̱taye̍ |
8.001.03c a̱smāka̱m brahme̱dam i̍ndra bhūtu̱ te 'hā̱ viśvā̍ ca̱ vardha̍nam ||
8.001.04a वि त॑र्तूर्यन्ते मघवन्विप॒श्चितो॒ऽर्यो विपो॒ जना॑नाम् ।
8.001.04c उप॑ क्रमस्व पुरु॒रूप॒मा भ॑र॒ वाजं॒ नेदि॑ष्ठमू॒तये॑ ॥
8.001.04a vi ta̍rtūryante maghavan vipa̱ścito̱ 'ryo vipo̱ janā̍nām |
8.001.04c upa̍ kramasva puru̱rūpa̱m ā bha̍ra̱ vāja̱ṁ nedi̍ṣṭham ū̱taye̍ ||
8.001.05a म॒हे च॒न त्वाम॑द्रिव॒ः परा॑ शु॒ल्काय॑ देयाम् ।
8.001.05c न स॒हस्रा॑य॒ नायुता॑य वज्रिवो॒ न श॒ताय॑ शतामघ ॥
8.001.05a ma̱he ca̱na tvām a̍driva̱ḥ parā̍ śu̱lkāya̍ deyām |
8.001.05c na sa̱hasrā̍ya̱ nāyutā̍ya vajrivo̱ na śa̱tāya̍ śatāmagha ||
8.001.06a वस्याँ॑ इन्द्रासि मे पि॒तुरु॒त भ्रातु॒रभु॑ञ्जतः ।
8.001.06c मा॒ता च॑ मे छदयथः स॒मा व॑सो वसुत्व॒नाय॒ राध॑से ॥
8.001.06a vasyā̍m̐ indrāsi me pi̱tur u̱ta bhrātu̱r abhu̍ñjataḥ |
8.001.06c mā̱tā ca̍ me chadayathaḥ sa̱mā va̍so vasutva̱nāya̱ rādha̍se ||
8.001.07a क्वे॑यथ॒ क्वेद॑सि पुरु॒त्रा चि॒द्धि ते॒ मन॑ः ।
8.001.07c अल॑र्षि युध्म खजकृत्पुरंदर॒ प्र गा॑य॒त्रा अ॑गासिषुः ॥
8.001.07a kve̍yatha̱ kved a̍si puru̱trā ci̱d dhi te̱ mana̍ḥ |
8.001.07c ala̍rṣi yudhma khajakṛt puraṁdara̱ pra gā̍ya̱trā a̍gāsiṣuḥ ||
8.001.08a प्रास्मै॑ गाय॒त्रम॑र्चत वा॒वातु॒र्यः पु॑रंद॒रः ।
8.001.08c याभि॑ः का॒ण्वस्योप॑ ब॒र्हिरा॒सदं॒ यास॑द्व॒ज्री भि॒नत्पुर॑ः ॥
8.001.08a prāsmai̍ gāya̱tram a̍rcata vā̱vātu̱r yaḥ pu̍raṁda̱raḥ |
8.001.08c yābhi̍ḥ kā̱ṇvasyopa̍ ba̱rhir ā̱sada̱ṁ yāsa̍d va̱jrī bhi̱nat pura̍ḥ ||
8.001.09a ये ते॒ सन्ति॑ दश॒ग्विन॑ः श॒तिनो॒ ये स॑ह॒स्रिण॑ः ।
8.001.09c अश्वा॑सो॒ ये ते॒ वृष॑णो रघु॒द्रुव॒स्तेभि॑र्न॒स्तूय॒मा ग॑हि ॥
8.001.09a ye te̱ santi̍ daśa̱gvina̍ḥ śa̱tino̱ ye sa̍ha̱sriṇa̍ḥ |
8.001.09c aśvā̍so̱ ye te̱ vṛṣa̍ṇo raghu̱druva̱s tebhi̍r na̱s tūya̱m ā ga̍hi ||
8.001.10a आ त्व१॒॑द्य स॑ब॒र्दुघां॑ हु॒वे गा॑य॒त्रवे॑पसम् ।
8.001.10c इन्द्रं॑ धे॒नुं सु॒दुघा॒मन्या॒मिष॑मु॒रुधा॑रामरं॒कृत॑म् ॥
8.001.10a ā tv a1̱̍dya sa̍ba̱rdughā̍ṁ hu̱ve gā̍ya̱trave̍pasam |
8.001.10c indra̍ṁ dhe̱nuṁ su̱dughā̱m anyā̱m iṣa̍m u̱rudhā̍rām ara̱ṁkṛta̍m ||
8.001.11a यत्तु॒दत्सूर॒ एत॑शं व॒ङ्कू वात॑स्य प॒र्णिना॑ ।
8.001.11c वह॒त्कुत्स॑मार्जुने॒यं श॒तक्र॑तु॒ः त्सर॑द्गन्ध॒र्वमस्तृ॑तम् ॥
8.001.11a yat tu̱dat sūra̱ eta̍śaṁ va̱ṅkū vāta̍sya pa̱rṇinā̍ |
8.001.11c vaha̱t kutsa̍m ārjune̱yaṁ śa̱takra̍tu̱ḥ tsara̍d gandha̱rvam astṛ̍tam ||
8.001.12a य ऋ॒ते चि॑दभि॒श्रिष॑ः पु॒रा ज॒त्रुभ्य॑ आ॒तृद॑ः ।
8.001.12c संधा॑ता सं॒धिं म॒घवा॑ पुरू॒वसु॒रिष्क॑र्ता॒ विह्रु॑तं॒ पुन॑ः ॥
8.001.12a ya ṛ̱te ci̍d abhi̱śriṣa̍ḥ pu̱rā ja̱trubhya̍ ā̱tṛda̍ḥ |
8.001.12c saṁdhā̍tā sa̱ṁdhim ma̱ghavā̍ purū̱vasu̱r iṣka̍rtā̱ vihru̍ta̱m puna̍ḥ ||
8.001.13a मा भू॑म॒ निष्ट्या॑ इ॒वेन्द्र॒ त्वदर॑णा इव ।
8.001.13c वना॑नि॒ न प्र॑जहि॒तान्य॑द्रिवो दु॒रोषा॑सो अमन्महि ॥
8.001.13a mā bhū̍ma̱ niṣṭyā̍ i̱vendra̱ tvad ara̍ṇā iva |
8.001.13c vanā̍ni̱ na pra̍jahi̱tāny a̍drivo du̱roṣā̍so amanmahi ||
8.001.14a अम॑न्म॒हीद॑ना॒शवो॑ऽनु॒ग्रास॑श्च वृत्रहन् ।
8.001.14c स॒कृत्सु ते॑ मह॒ता शू॑र॒ राध॑सा॒ अनु॒ स्तोमं॑ मुदीमहि ॥
8.001.14a ama̍nma̱hīd a̍nā̱śavo̍ 'nu̱grāsa̍ś ca vṛtrahan |
8.001.14c sa̱kṛt su te̍ maha̱tā śū̍ra̱ rādha̍sā̱ anu̱ stoma̍m mudīmahi ||
8.001.15a यदि॒ स्तोमं॒ मम॒ श्रव॑द॒स्माक॒मिन्द्र॒मिन्द॑वः ।
8.001.15c ति॒रः प॒वित्रं॑ ससृ॒वांस॑ आ॒शवो॒ मन्द॑न्तु तुग्र्या॒वृध॑ः ॥
8.001.15a yadi̱ stoma̱m mama̱ śrava̍d a̱smāka̱m indra̱m inda̍vaḥ |
8.001.15c ti̱raḥ pa̱vitra̍ṁ sasṛ̱vāṁsa̍ ā̱śavo̱ manda̍ntu tugryā̱vṛdha̍ḥ ||
8.001.16a आ त्व१॒॑द्य स॒धस्तु॑तिं वा॒वातु॒ः सख्यु॒रा ग॑हि ।
8.001.16c उप॑स्तुतिर्म॒घोनां॒ प्र त्वा॑व॒त्वधा॑ ते वश्मि सुष्टु॒तिम् ॥
8.001.16a ā tv a1̱̍dya sa̱dhastu̍tiṁ vā̱vātu̱ḥ sakhyu̱r ā ga̍hi |
8.001.16c upa̍stutir ma̱ghonā̱m pra tvā̍va̱tv adhā̍ te vaśmi suṣṭu̱tim ||
8.001.17a सोता॒ हि सोम॒मद्रि॑भि॒रेमे॑नम॒प्सु धा॑वत ।
8.001.17c ग॒व्या वस्त्रे॑व वा॒सय॑न्त॒ इन्नरो॒ निर्धु॑क्षन्व॒क्षणा॑भ्यः ॥
8.001.17a sotā̱ hi soma̱m adri̍bhi̱r em e̍nam a̱psu dhā̍vata |
8.001.17c ga̱vyā vastre̍va vā̱saya̍nta̱ in naro̱ nir dhu̍kṣan va̱kṣaṇā̍bhyaḥ ||
8.001.18a अध॒ ज्मो अध॑ वा दि॒वो बृ॑ह॒तो रो॑च॒नादधि॑ ।
8.001.18c अ॒या व॑र्धस्व त॒न्वा॑ गि॒रा ममा जा॒ता सु॑क्रतो पृण ॥
8.001.18a adha̱ jmo adha̍ vā di̱vo bṛ̍ha̱to ro̍ca̱nād adhi̍ |
8.001.18c a̱yā va̍rdhasva ta̱nvā̍ gi̱rā mamā jā̱tā su̍krato pṛṇa ||
8.001.19a इन्द्रा॑य॒ सु म॒दिन्त॑मं॒ सोमं॑ सोता॒ वरे॑ण्यम् ।
8.001.19c श॒क्र ए॑णं पीपय॒द्विश्व॑या धि॒या हि॑न्वा॒नं न वा॑ज॒युम् ॥
8.001.19a indrā̍ya̱ su ma̱dinta̍ma̱ṁ soma̍ṁ sotā̱ vare̍ṇyam |
8.001.19c śa̱kra e̍ṇam pīpaya̱d viśva̍yā dhi̱yā hi̍nvā̱naṁ na vā̍ja̱yum ||
8.001.20a मा त्वा॒ सोम॑स्य॒ गल्द॑या॒ सदा॒ याच॑न्न॒हं गि॒रा ।
8.001.20c भूर्णिं॑ मृ॒गं न सव॑नेषु चुक्रुधं॒ क ईशा॑नं॒ न या॑चिषत् ॥
8.001.20a mā tvā̱ soma̍sya̱ galda̍yā̱ sadā̱ yāca̍nn a̱haṁ gi̱rā |
8.001.20c bhūrṇi̍m mṛ̱gaṁ na sava̍neṣu cukrudha̱ṁ ka īśā̍na̱ṁ na yā̍ciṣat ||
8.001.21a मदे॑नेषि॒तं मद॑मु॒ग्रमु॒ग्रेण॒ शव॑सा ।
8.001.21c विश्वे॑षां तरु॒तारं॑ मद॒च्युतं॒ मदे॒ हि ष्मा॒ ददा॑ति नः ॥
8.001.21a made̍neṣi̱tam mada̍m u̱gram u̱greṇa̱ śava̍sā |
8.001.21c viśve̍ṣāṁ taru̱tāra̍m mada̱cyuta̱m made̱ hi ṣmā̱ dadā̍ti naḥ ||
8.001.22a शेवा॑रे॒ वार्या॑ पु॒रु दे॒वो मर्ता॑य दा॒शुषे॑ ।
8.001.22c स सु॑न्व॒ते च॑ स्तुव॒ते च॑ रासते वि॒श्वगू॑र्तो अरिष्टु॒तः ॥
8.001.22a śevā̍re̱ vāryā̍ pu̱ru de̱vo martā̍ya dā̱śuṣe̍ |
8.001.22c sa su̍nva̱te ca̍ stuva̱te ca̍ rāsate vi̱śvagū̍rto ariṣṭu̱taḥ ||
8.001.23a एन्द्र॑ याहि॒ मत्स्व॑ चि॒त्रेण॑ देव॒ राध॑सा ।
8.001.23c सरो॒ न प्रा॑स्यु॒दरं॒ सपी॑तिभि॒रा सोमे॑भिरु॒रु स्फि॒रम् ॥
8.001.23a endra̍ yāhi̱ matsva̍ ci̱treṇa̍ deva̱ rādha̍sā |
8.001.23c saro̱ na prā̍sy u̱dara̱ṁ sapī̍tibhi̱r ā some̍bhir u̱ru sphi̱ram ||
8.001.24a आ त्वा॑ स॒हस्र॒मा श॒तं यु॒क्ता रथे॑ हिर॒ण्यये॑ ।
8.001.24c ब्र॒ह्म॒युजो॒ हर॑य इन्द्र के॒शिनो॒ वह॑न्तु॒ सोम॑पीतये ॥
8.001.24a ā tvā̍ sa̱hasra̱m ā śa̱taṁ yu̱ktā rathe̍ hira̱ṇyaye̍ |
8.001.24c bra̱hma̱yujo̱ hara̍ya indra ke̱śino̱ vaha̍ntu̱ soma̍pītaye ||
8.001.25a आ त्वा॒ रथे॑ हिर॒ण्यये॒ हरी॑ म॒यूर॑शेप्या ।
8.001.25c शि॒ति॒पृ॒ष्ठा व॑हतां॒ मध्वो॒ अन्ध॑सो वि॒वक्ष॑णस्य पी॒तये॑ ॥
8.001.25a ā tvā̱ rathe̍ hira̱ṇyaye̱ harī̍ ma̱yūra̍śepyā |
8.001.25c śi̱ti̱pṛ̱ṣṭhā va̍hatā̱m madhvo̱ andha̍so vi̱vakṣa̍ṇasya pī̱taye̍ ||
8.001.26a पिबा॒ त्व१॒॑स्य गि॑र्वणः सु॒तस्य॑ पूर्व॒पा इ॑व ।
8.001.26c परि॑ष्कृतस्य र॒सिन॑ इ॒यमा॑सु॒तिश्चारु॒र्मदा॑य पत्यते ॥
8.001.26a pibā̱ tv a1̱̍sya gi̍rvaṇaḥ su̱tasya̍ pūrva̱pā i̍va |
8.001.26c pari̍ṣkṛtasya ra̱sina̍ i̱yam ā̍su̱tiś cāru̱r madā̍ya patyate ||
8.001.27a य एको॒ अस्ति॑ दं॒सना॑ म॒हाँ उ॒ग्रो अ॒भि व्र॒तैः ।
8.001.27c गम॒त्स शि॒प्री न स यो॑ष॒दा ग॑म॒द्धवं॒ न परि॑ वर्जति ॥
8.001.27a ya eko̱ asti̍ da̱ṁsanā̍ ma̱hām̐ u̱gro a̱bhi vra̱taiḥ |
8.001.27c gama̱t sa śi̱prī na sa yo̍ṣa̱d ā ga̍ma̱d dhava̱ṁ na pari̍ varjati ||
8.001.28a त्वं पुरं॑ चरि॒ष्ण्वं॑ व॒धैः शुष्ण॑स्य॒ सं पि॑णक् ।
8.001.28c त्वं भा अनु॑ चरो॒ अध॑ द्वि॒ता यदि॑न्द्र॒ हव्यो॒ भुव॑ः ॥
8.001.28a tvam pura̍ṁ cari̱ṣṇva̍ṁ va̱dhaiḥ śuṣṇa̍sya̱ sam pi̍ṇak |
8.001.28c tvam bhā anu̍ caro̱ adha̍ dvi̱tā yad i̍ndra̱ havyo̱ bhuva̍ḥ ||
8.001.29a मम॑ त्वा॒ सूर॒ उदि॑ते॒ मम॑ म॒ध्यंदि॑ने दि॒वः ।
8.001.29c मम॑ प्रपि॒त्वे अ॑पिशर्व॒रे व॑स॒वा स्तोमा॑सो अवृत्सत ॥
8.001.29a mama̍ tvā̱ sūra̱ udi̍te̱ mama̍ ma̱dhyaṁdi̍ne di̱vaḥ |
8.001.29c mama̍ prapi̱tve a̍piśarva̱re va̍sa̱v ā stomā̍so avṛtsata ||
8.001.30a स्तु॒हि स्तु॒हीदे॒ते घा॑ ते॒ मंहि॑ष्ठासो म॒घोना॑म् ।
8.001.30c नि॒न्दि॒ताश्व॑ः प्रप॒थी प॑रम॒ज्या म॒घस्य॑ मेध्यातिथे ॥
8.001.30a stu̱hi stu̱hīd e̱te ghā̍ te̱ maṁhi̍ṣṭhāso ma̱ghonā̍m |
8.001.30c ni̱ndi̱tāśva̍ḥ prapa̱thī pa̍rama̱jyā ma̱ghasya̍ medhyātithe ||
8.001.31a आ यदश्वा॒न्वन॑न्वतः श्र॒द्धया॒हं रथे॑ रु॒हम् ।
8.001.31c उ॒त वा॒मस्य॒ वसु॑नश्चिकेतति॒ यो अस्ति॒ याद्व॑ः प॒शुः ॥
8.001.31a ā yad aśvā̱n vana̍nvataḥ śra̱ddhayā̱haṁ rathe̍ ru̱ham |
8.001.31c u̱ta vā̱masya̱ vasu̍naś ciketati̱ yo asti̱ yādva̍ḥ pa̱śuḥ ||
8.001.32a य ऋ॒ज्रा मह्यं॑ माम॒हे स॒ह त्व॒चा हि॑र॒ण्यया॑ ।
8.001.32c ए॒ष विश्वा॑न्य॒भ्य॑स्तु॒ सौभ॑गास॒ङ्गस्य॑ स्व॒नद्र॑थः ॥
8.001.32a ya ṛ̱jrā mahya̍m māma̱he sa̱ha tva̱cā hi̍ra̱ṇyayā̍ |
8.001.32c e̱ṣa viśvā̍ny a̱bhy a̍stu̱ saubha̍gāsa̱ṅgasya̍ sva̱nadra̍thaḥ ||
8.001.33a अध॒ प्लायो॑गि॒रति॑ दासद॒न्याना॑स॒ङ्गो अ॑ग्ने द॒शभि॑ः स॒हस्रै॑ः ।
8.001.33c अधो॒क्षणो॒ दश॒ मह्यं॒ रुश॑न्तो न॒ळा इ॑व॒ सर॑सो॒ निर॑तिष्ठन् ॥
8.001.33a adha̱ plāyo̍gi̱r ati̍ dāsad a̱nyān ā̍sa̱ṅgo a̍gne da̱śabhi̍ḥ sa̱hasrai̍ḥ |
8.001.33c adho̱kṣaṇo̱ daśa̱ mahya̱ṁ ruśa̍nto na̱ḻā i̍va̱ sara̍so̱ nir a̍tiṣṭhan ||
8.001.34a अन्व॑स्य स्थू॒रं द॑दृशे पु॒रस्ता॑दन॒स्थ ऊ॒रुर॑व॒रम्ब॑माणः ।
8.001.34c शश्व॑ती॒ नार्य॑भि॒चक्ष्या॑ह॒ सुभ॑द्रमर्य॒ भोज॑नं बिभर्षि ॥
8.001.34a anv a̍sya sthū̱raṁ da̍dṛśe pu̱rastā̍d ana̱stha ū̱rur a̍va̱ramba̍māṇaḥ |
8.001.34c śaśva̍tī̱ nāry a̍bhi̱cakṣyā̍ha̱ subha̍dram arya̱ bhoja̍nam bibharṣi ||


8.002.01a इ॒दं व॑सो सु॒तमन्ध॒ः पिबा॒ सुपू॑र्णमु॒दर॑म् ।
8.002.01c अना॑भयिन्ररि॒मा ते॑ ॥
8.002.01a i̱daṁ va̍so su̱tam andha̱ḥ pibā̱ supū̍rṇam u̱dara̍m |
8.002.01c anā̍bhayin rari̱mā te̍ ||
8.002.02a नृभि॑र्धू॒तः सु॒तो अश्नै॒रव्यो॒ वारै॒ः परि॑पूतः ।
8.002.02c अश्वो॒ न नि॒क्तो न॒दीषु॑ ॥
8.002.02a nṛbhi̍r dhū̱taḥ su̱to aśnai̱r avyo̱ vārai̱ḥ pari̍pūtaḥ |
8.002.02c aśvo̱ na ni̱kto na̱dīṣu̍ ||
8.002.03a तं ते॒ यवं॒ यथा॒ गोभि॑ः स्वा॒दुम॑कर्म श्री॒णन्त॑ः ।
8.002.03c इन्द्र॑ त्वा॒स्मिन्स॑ध॒मादे॑ ॥
8.002.03a taṁ te̱ yava̱ṁ yathā̱ gobhi̍ḥ svā̱dum a̍karma śrī̱ṇanta̍ḥ |
8.002.03c indra̍ tvā̱smin sa̍dha̱māde̍ ||
8.002.04a इन्द्र॒ इत्सो॑म॒पा एक॒ इन्द्र॑ः सुत॒पा वि॒श्वायु॑ः ।
8.002.04c अ॒न्तर्दे॒वान्मर्त्याँ॑श्च ॥
8.002.04a indra̱ it so̍ma̱pā eka̱ indra̍ḥ suta̱pā vi̱śvāyu̍ḥ |
8.002.04c a̱ntar de̱vān martyā̍m̐ś ca ||
8.002.05a न यं शु॒क्रो न दुरा॑शी॒र्न तृ॒प्रा उ॑रु॒व्यच॑सम् ।
8.002.05c अ॒प॒स्पृ॒ण्व॒ते सु॒हार्द॑म् ॥
8.002.05a na yaṁ śu̱kro na durā̍śī̱r na tṛ̱prā u̍ru̱vyaca̍sam |
8.002.05c a̱pa̱spṛ̱ṇva̱te su̱hārda̍m ||
8.002.06a गोभि॒र्यदी॑म॒न्ये अ॒स्मन्मृ॒गं न व्रा मृ॒गय॑न्ते ।
8.002.06c अ॒भि॒त्सर॑न्ति धे॒नुभि॑ः ॥
8.002.06a gobhi̱r yad ī̍m a̱nye a̱sman mṛ̱gaṁ na vrā mṛ̱gaya̍nte |
8.002.06c a̱bhi̱tsara̍nti dhe̱nubhi̍ḥ ||
8.002.07a त्रय॒ इन्द्र॑स्य॒ सोमा॑ः सु॒तास॑ः सन्तु दे॒वस्य॑ ।
8.002.07c स्वे क्षये॑ सुत॒पाव्न॑ः ॥
8.002.07a traya̱ indra̍sya̱ somā̍ḥ su̱tāsa̍ḥ santu de̱vasya̍ |
8.002.07c sve kṣaye̍ suta̱pāvna̍ḥ ||
8.002.08a त्रय॒ः कोशा॑सः श्चोतन्ति ति॒स्रश्च॒म्व१॒॑ः सुपू॑र्णाः ।
8.002.08c स॒मा॒ने अधि॒ भार्म॑न् ॥
8.002.08a traya̱ḥ kośā̍saḥ ścotanti ti̱sraś ca̱mva1̱̍ḥ supū̍rṇāḥ |
8.002.08c sa̱mā̱ne adhi̱ bhārma̍n ||
8.002.09a शुचि॑रसि पुरुनि॒ःष्ठाः क्षी॒रैर्म॑ध्य॒त आशी॑र्तः ।
8.002.09c द॒ध्ना मन्दि॑ष्ठ॒ः शूर॑स्य ॥
8.002.09a śuci̍r asi puruni̱ḥṣṭhāḥ kṣī̱rair ma̍dhya̱ta āśī̍rtaḥ |
8.002.09c da̱dhnā mandi̍ṣṭha̱ḥ śūra̍sya ||
8.002.10a इ॒मे त॑ इन्द्र॒ सोमा॑स्ती॒व्रा अ॒स्मे सु॒तास॑ः ।
8.002.10c शु॒क्रा आ॒शिरं॑ याचन्ते ॥
8.002.10a i̱me ta̍ indra̱ somā̍s tī̱vrā a̱sme su̱tāsa̍ḥ |
8.002.10c śu̱krā ā̱śira̍ṁ yācante ||
8.002.11a ताँ आ॒शिरं॑ पुरो॒ळाश॒मिन्द्रे॒मं सोमं॑ श्रीणीहि ।
8.002.11c रे॒वन्तं॒ हि त्वा॑ शृ॒णोमि॑ ॥
8.002.11a tām̐ ā̱śira̍m puro̱ḻāśa̱m indre̱maṁ soma̍ṁ śrīṇīhi |
8.002.11c re̱vanta̱ṁ hi tvā̍ śṛ̱ṇomi̍ ||
8.002.12a हृ॒त्सु पी॒तासो॑ युध्यन्ते दु॒र्मदा॑सो॒ न सुरा॑याम् ।
8.002.12c ऊध॒र्न न॒ग्ना ज॑रन्ते ॥
8.002.12a hṛ̱tsu pī̱tāso̍ yudhyante du̱rmadā̍so̱ na surā̍yām |
8.002.12c ūdha̱r na na̱gnā ja̍rante ||
8.002.13a रे॒वाँ इद्रे॒वत॑ः स्तो॒ता स्यात्त्वाव॑तो म॒घोन॑ः ।
8.002.13c प्रेदु॑ हरिवः श्रु॒तस्य॑ ॥
8.002.13a re̱vām̐ id re̱vata̍ḥ sto̱tā syāt tvāva̍to ma̱ghona̍ḥ |
8.002.13c pred u̍ harivaḥ śru̱tasya̍ ||
8.002.14a उ॒क्थं च॒न श॒स्यमा॑न॒मगो॑र॒रिरा चि॑केत ।
8.002.14c न गा॑य॒त्रं गी॒यमा॑नम् ॥
8.002.14a u̱kthaṁ ca̱na śa̱syamā̍na̱m ago̍r a̱rir ā ci̍keta |
8.002.14c na gā̍ya̱traṁ gī̱yamā̍nam ||
8.002.15a मा न॑ इन्द्र पीय॒त्नवे॒ मा शर्ध॑ते॒ परा॑ दाः ।
8.002.15c शिक्षा॑ शचीव॒ः शची॑भिः ॥
8.002.15a mā na̍ indra pīya̱tnave̱ mā śardha̍te̱ parā̍ dāḥ |
8.002.15c śikṣā̍ śacīva̱ḥ śacī̍bhiḥ ||
8.002.16a व॒यमु॑ त्वा त॒दिद॑र्था॒ इन्द्र॑ त्वा॒यन्त॒ः सखा॑यः ।
8.002.16c कण्वा॑ उ॒क्थेभि॑र्जरन्ते ॥
8.002.16a va̱yam u̍ tvā ta̱dida̍rthā̱ indra̍ tvā̱yanta̱ḥ sakhā̍yaḥ |
8.002.16c kaṇvā̍ u̱kthebhi̍r jarante ||
8.002.17a न घे॑म॒न्यदा प॑पन॒ वज्रि॑न्न॒पसो॒ नवि॑ष्टौ ।
8.002.17c तवेदु॒ स्तोमं॑ चिकेत ॥
8.002.17a na ghe̍m a̱nyad ā pa̍pana̱ vajri̍nn a̱paso̱ navi̍ṣṭau |
8.002.17c taved u̱ stoma̍ṁ ciketa ||
8.002.18a इ॒च्छन्ति॑ दे॒वाः सु॒न्वन्तं॒ न स्वप्ना॑य स्पृहयन्ति ।
8.002.18c यन्ति॑ प्र॒माद॒मत॑न्द्राः ॥
8.002.18a i̱cchanti̍ de̱vāḥ su̱nvanta̱ṁ na svapnā̍ya spṛhayanti |
8.002.18c yanti̍ pra̱māda̱m ata̍ndrāḥ ||
8.002.19a ओ षु प्र या॑हि॒ वाजे॑भि॒र्मा हृ॑णीथा अ॒भ्य१॒॑स्मान् ।
8.002.19c म॒हाँ इ॑व॒ युव॑जानिः ॥
8.002.19a o ṣu pra yā̍hi̱ vāje̍bhi̱r mā hṛ̍ṇīthā a̱bhy a1̱̍smān |
8.002.19c ma̱hām̐ i̍va̱ yuva̍jāniḥ ||
8.002.20a मो ष्व१॒॑द्य दु॒र्हणा॑वान्सा॒यं क॑रदा॒रे अ॒स्मत् ।
8.002.20c अ॒श्री॒र इ॑व॒ जामा॑ता ॥
8.002.20a mo ṣv a1̱̍dya du̱rhaṇā̍vān sā̱yaṁ ka̍rad ā̱re a̱smat |
8.002.20c a̱śrī̱ra i̍va̱ jāmā̍tā ||
8.002.21a वि॒द्मा ह्य॑स्य वी॒रस्य॑ भूरि॒दाव॑रीं सुम॒तिम् ।
8.002.21c त्रि॒षु जा॒तस्य॒ मनां॑सि ॥
8.002.21a vi̱dmā hy a̍sya vī̱rasya̍ bhūri̱dāva̍rīṁ suma̱tim |
8.002.21c tri̱ṣu jā̱tasya̱ manā̍ṁsi ||
8.002.22a आ तू षि॑ञ्च॒ कण्व॑मन्तं॒ न घा॑ विद्म शवसा॒नात् ।
8.002.22c य॒शस्त॑रं श॒तमू॑तेः ॥
8.002.22a ā tū ṣi̍ñca̱ kaṇva̍manta̱ṁ na ghā̍ vidma śavasā̱nāt |
8.002.22c ya̱śasta̍raṁ śa̱tamū̍teḥ ||
8.002.23a ज्येष्ठे॑न सोत॒रिन्द्रा॑य॒ सोमं॑ वी॒राय॑ श॒क्राय॑ ।
8.002.23c भरा॒ पिब॒न्नर्या॑य ॥
8.002.23a jyeṣṭhe̍na sota̱r indrā̍ya̱ soma̍ṁ vī̱rāya̍ śa̱krāya̍ |
8.002.23c bharā̱ piba̱n naryā̍ya ||
8.002.24a यो वेदि॑ष्ठो अव्य॒थिष्वश्वा॑वन्तं जरि॒तृभ्य॑ः ।
8.002.24c वाजं॑ स्तो॒तृभ्यो॒ गोम॑न्तम् ॥
8.002.24a yo vedi̍ṣṭho avya̱thiṣv aśvā̍vantaṁ jari̱tṛbhya̍ḥ |
8.002.24c vāja̍ṁ sto̱tṛbhyo̱ goma̍ntam ||
8.002.25a पन्य॑म्पन्य॒मित्सो॑तार॒ आ धा॑वत॒ मद्या॑य ।
8.002.25c सोमं॑ वी॒राय॒ शूरा॑य ॥
8.002.25a panya̍m-panya̱m it so̍tāra̱ ā dhā̍vata̱ madyā̍ya |
8.002.25c soma̍ṁ vī̱rāya̱ śūrā̍ya ||
8.002.26a पाता॑ वृत्र॒हा सु॒तमा घा॑ गम॒न्नारे अ॒स्मत् ।
8.002.26c नि य॑मते श॒तमू॑तिः ॥
8.002.26a pātā̍ vṛtra̱hā su̱tam ā ghā̍ gama̱n nāre a̱smat |
8.002.26c ni ya̍mate śa̱tamū̍tiḥ ||
8.002.27a एह हरी॑ ब्रह्म॒युजा॑ श॒ग्मा व॑क्षत॒ः सखा॑यम् ।
8.002.27c गी॒र्भिः श्रु॒तं गिर्व॑णसम् ॥
8.002.27a eha harī̍ brahma̱yujā̍ śa̱gmā va̍kṣata̱ḥ sakhā̍yam |
8.002.27c gī̱rbhiḥ śru̱taṁ girva̍ṇasam ||
8.002.28a स्वा॒दव॒ः सोमा॒ आ या॑हि श्री॒ताः सोमा॒ आ या॑हि ।
8.002.28c शिप्रि॒न्नृषी॑व॒ः शची॑वो॒ नायमच्छा॑ सध॒माद॑म् ॥
8.002.28a svā̱dava̱ḥ somā̱ ā yā̍hi śrī̱tāḥ somā̱ ā yā̍hi |
8.002.28c śipri̱nn ṛṣī̍va̱ḥ śacī̍vo̱ nāyam acchā̍ sadha̱māda̍m ||
8.002.29a स्तुत॑श्च॒ यास्त्वा॒ वर्ध॑न्ति म॒हे राध॑से नृ॒म्णाय॑ ।
8.002.29c इन्द्र॑ का॒रिणं॑ वृ॒धन्त॑ः ॥
8.002.29a stuta̍ś ca̱ yās tvā̱ vardha̍nti ma̱he rādha̍se nṛ̱mṇāya̍ |
8.002.29c indra̍ kā̱riṇa̍ṁ vṛ̱dhanta̍ḥ ||
8.002.30a गिर॑श्च॒ यास्ते॑ गिर्वाह उ॒क्था च॒ तुभ्यं॒ तानि॑ ।
8.002.30c स॒त्रा द॑धि॒रे शवां॑सि ॥
8.002.30a gira̍ś ca̱ yās te̍ girvāha u̱kthā ca̱ tubhya̱ṁ tāni̍ |
8.002.30c sa̱trā da̍dhi̱re śavā̍ṁsi ||
8.002.31a ए॒वेदे॒ष तु॑विकू॒र्मिर्वाजाँ॒ एको॒ वज्र॑हस्तः ।
8.002.31c स॒नादमृ॑क्तो दयते ॥
8.002.31a e̱ved e̱ṣa tu̍vikū̱rmir vājā̱m̐ eko̱ vajra̍hastaḥ |
8.002.31c sa̱nād amṛ̍kto dayate ||
8.002.32a हन्ता॑ वृ॒त्रं दक्षि॑णे॒नेन्द्र॑ः पु॒रू पु॑रुहू॒तः ।
8.002.32c म॒हान्म॒हीभि॒ः शची॑भिः ॥
8.002.32a hantā̍ vṛ̱traṁ dakṣi̍ṇe̱nendra̍ḥ pu̱rū pu̍ruhū̱taḥ |
8.002.32c ma̱hān ma̱hībhi̱ḥ śacī̍bhiḥ ||
8.002.33a यस्मि॒न्विश्वा॑श्चर्ष॒णय॑ उ॒त च्यौ॒त्ना ज्रयां॑सि च ।
8.002.33c अनु॒ घेन्म॒न्दी म॒घोन॑ः ॥
8.002.33a yasmi̱n viśvā̍ś carṣa̱ṇaya̍ u̱ta cyau̱tnā jrayā̍ṁsi ca |
8.002.33c anu̱ ghen ma̱ndī ma̱ghona̍ḥ ||
8.002.34a ए॒ष ए॒तानि॑ चका॒रेन्द्रो॒ विश्वा॒ योऽति॑ शृ॒ण्वे ।
8.002.34c वा॒ज॒दावा॑ म॒घोना॑म् ॥
8.002.34a e̱ṣa e̱tāni̍ cakā̱rendro̱ viśvā̱ yo 'ti̍ śṛ̱ṇve |
8.002.34c vā̱ja̱dāvā̍ ma̱ghonā̍m ||
8.002.35a प्रभ॑र्ता॒ रथं॑ ग॒व्यन्त॑मपा॒काच्चि॒द्यमव॑ति ।
8.002.35c इ॒नो वसु॒ स हि वोळ्हा॑ ॥
8.002.35a prabha̍rtā̱ ratha̍ṁ ga̱vyanta̍m apā̱kāc ci̱d yam ava̍ti |
8.002.35c i̱no vasu̱ sa hi voḻhā̍ ||
8.002.36a सनि॑ता॒ विप्रो॒ अर्व॑द्भि॒र्हन्ता॑ वृ॒त्रं नृभि॒ः शूर॑ः ।
8.002.36c स॒त्यो॑ऽवि॒ता वि॒धन्त॑म् ॥
8.002.36a sani̍tā̱ vipro̱ arva̍dbhi̱r hantā̍ vṛ̱traṁ nṛbhi̱ḥ śūra̍ḥ |
8.002.36c sa̱tyo̍ 'vi̱tā vi̱dhanta̍m ||
8.002.37a यज॑ध्वैनं प्रियमेधा॒ इन्द्रं॑ स॒त्राचा॒ मन॑सा ।
8.002.37c यो भूत्सोमै॑ः स॒त्यम॑द्वा ॥
8.002.37a yaja̍dhvainam priyamedhā̱ indra̍ṁ sa̱trācā̱ mana̍sā |
8.002.37c yo bhūt somai̍ḥ sa̱tyama̍dvā ||
8.002.38a गा॒थश्र॑वसं॒ सत्प॑तिं॒ श्रव॑स्कामं पुरु॒त्मान॑म् ।
8.002.38c कण्वा॑सो गा॒त वा॒जिन॑म् ॥
8.002.38a gā̱thaśra̍vasa̱ṁ satpa̍ti̱ṁ śrava̍skāmam puru̱tmāna̍m |
8.002.38c kaṇvā̍so gā̱ta vā̱jina̍m ||
8.002.39a य ऋ॒ते चि॒द्गास्प॒देभ्यो॒ दात्सखा॒ नृभ्य॒ः शची॑वान् ।
8.002.39c ये अ॑स्मि॒न्काम॒मश्रि॑यन् ॥
8.002.39a ya ṛ̱te ci̱d gās pa̱debhyo̱ dāt sakhā̱ nṛbhya̱ḥ śacī̍vān |
8.002.39c ye a̍smi̱n kāma̱m aśri̍yan ||
8.002.40a इ॒त्था धीव॑न्तमद्रिवः का॒ण्वं मेध्या॑तिथिम् ।
8.002.40c मे॒षो भू॒तो॒३॒॑ऽभि यन्नय॑ः ॥
8.002.40a i̱tthā dhīva̍ntam adrivaḥ kā̱ṇvam medhyā̍tithim |
8.002.40c me̱ṣo bhū̱to̱3̱̍ 'bhi yann aya̍ḥ ||
8.002.41a शिक्षा॑ विभिन्दो अस्मै च॒त्वार्य॒युता॒ दद॑त् ।
8.002.41c अ॒ष्टा प॒रः स॒हस्रा॑ ॥
8.002.41a śikṣā̍ vibhindo asmai ca̱tvāry a̱yutā̱ dada̍t |
8.002.41c a̱ṣṭā pa̱raḥ sa̱hasrā̍ ||
8.002.42a उ॒त सु त्ये प॑यो॒वृधा॑ मा॒की रण॑स्य न॒प्त्या॑ ।
8.002.42c ज॒नि॒त्व॒नाय॑ मामहे ॥
8.002.42a u̱ta su tye pa̍yo̱vṛdhā̍ mā̱kī raṇa̍sya na̱ptyā̍ |
8.002.42c ja̱ni̱tva̱nāya̍ māmahe ||


8.003.01a पिबा॑ सु॒तस्य॑ र॒सिनो॒ मत्स्वा॑ न इन्द्र॒ गोम॑तः ।
8.003.01c आ॒पिर्नो॑ बोधि सध॒माद्यो॑ वृ॒धे॒३॒॑ऽस्माँ अ॑वन्तु ते॒ धिय॑ः ॥
8.003.01a pibā̍ su̱tasya̍ ra̱sino̱ matsvā̍ na indra̱ goma̍taḥ |
8.003.01c ā̱pir no̍ bodhi sadha̱mādyo̍ vṛ̱dhe̱3̱̍ 'smām̐ a̍vantu te̱ dhiya̍ḥ ||
8.003.02a भू॒याम॑ ते सुम॒तौ वा॒जिनो॑ व॒यं मा न॑ः स्तर॒भिमा॑तये ।
8.003.02c अ॒स्माञ्चि॒त्राभि॑रवताद॒भिष्टि॑भि॒रा न॑ः सु॒म्नेषु॑ यामय ॥
8.003.02a bhū̱yāma̍ te suma̱tau vā̱jino̍ va̱yam mā na̍ḥ star a̱bhimā̍taye |
8.003.02c a̱smāñ ci̱trābhi̍r avatād a̱bhiṣṭi̍bhi̱r ā na̍ḥ su̱mneṣu̍ yāmaya ||
8.003.03a इ॒मा उ॑ त्वा पुरूवसो॒ गिरो॑ वर्धन्तु॒ या मम॑ ।
8.003.03c पा॒व॒कव॑र्णा॒ः शुच॑यो विप॒श्चितो॒ऽभि स्तोमै॑रनूषत ॥
8.003.03a i̱mā u̍ tvā purūvaso̱ giro̍ vardhantu̱ yā mama̍ |
8.003.03c pā̱va̱kava̍rṇā̱ḥ śuca̍yo vipa̱ścito̱ 'bhi stomai̍r anūṣata ||
8.003.04a अ॒यं स॒हस्र॒मृषि॑भि॒ः सह॑स्कृतः समु॒द्र इ॑व पप्रथे ।
8.003.04c स॒त्यः सो अ॑स्य महि॒मा गृ॑णे॒ शवो॑ य॒ज्ञेषु॑ विप्र॒राज्ये॑ ॥
8.003.04a a̱yaṁ sa̱hasra̱m ṛṣi̍bhi̱ḥ saha̍skṛtaḥ samu̱dra i̍va paprathe |
8.003.04c sa̱tyaḥ so a̍sya mahi̱mā gṛ̍ṇe̱ śavo̍ ya̱jñeṣu̍ vipra̱rājye̍ ||
8.003.05a इन्द्र॒मिद्दे॒वता॑तय॒ इन्द्रं॑ प्रय॒त्य॑ध्व॒रे ।
8.003.05c इन्द्रं॑ समी॒के व॒निनो॑ हवामह॒ इन्द्रं॒ धन॑स्य सा॒तये॑ ॥
8.003.05a indra̱m id de̱vatā̍taya̱ indra̍m praya̱ty a̍dhva̱re |
8.003.05c indra̍ṁ samī̱ke va̱nino̍ havāmaha̱ indra̱ṁ dhana̍sya sā̱taye̍ ||
8.003.06a इन्द्रो॑ म॒ह्ना रोद॑सी पप्रथ॒च्छव॒ इन्द्र॒ः सूर्य॑मरोचयत् ।
8.003.06c इन्द्रे॑ ह॒ विश्वा॒ भुव॑नानि येमिर॒ इन्द्रे॑ सुवा॒नास॒ इन्द॑वः ॥
8.003.06a indro̍ ma̱hnā roda̍sī papratha̱c chava̱ indra̱ḥ sūrya̍m arocayat |
8.003.06c indre̍ ha̱ viśvā̱ bhuva̍nāni yemira̱ indre̍ suvā̱nāsa̱ inda̍vaḥ ||
8.003.07a अ॒भि त्वा॑ पू॒र्वपी॑तय॒ इन्द्र॒ स्तोमे॑भिरा॒यव॑ः ।
8.003.07c स॒मी॒ची॒नास॑ ऋ॒भव॒ः सम॑स्वरन्रु॒द्रा गृ॑णन्त॒ पूर्व्य॑म् ॥
8.003.07a a̱bhi tvā̍ pū̱rvapī̍taya̱ indra̱ stome̍bhir ā̱yava̍ḥ |
8.003.07c sa̱mī̱cī̱nāsa̍ ṛ̱bhava̱ḥ sam a̍svaran ru̱drā gṛ̍ṇanta̱ pūrvya̍m ||
8.003.08a अ॒स्येदिन्द्रो॑ वावृधे॒ वृष्ण्यं॒ शवो॒ मदे॑ सु॒तस्य॒ विष्ण॑वि ।
8.003.08c अ॒द्या तम॑स्य महि॒मान॑मा॒यवोऽनु॑ ष्टुवन्ति पू॒र्वथा॑ ॥
8.003.08a a̱syed indro̍ vāvṛdhe̱ vṛṣṇya̱ṁ śavo̱ made̍ su̱tasya̱ viṣṇa̍vi |
8.003.08c a̱dyā tam a̍sya mahi̱māna̍m ā̱yavo 'nu̍ ṣṭuvanti pū̱rvathā̍ ||
8.003.09a तत्त्वा॑ यामि सु॒वीर्यं॒ तद्ब्रह्म॑ पू॒र्वचि॑त्तये ।
8.003.09c येना॒ यति॑भ्यो॒ भृग॑वे॒ धने॑ हि॒ते येन॒ प्रस्क॑ण्व॒मावि॑थ ॥
8.003.09a tat tvā̍ yāmi su̱vīrya̱ṁ tad brahma̍ pū̱rvaci̍ttaye |
8.003.09c yenā̱ yati̍bhyo̱ bhṛga̍ve̱ dhane̍ hi̱te yena̱ praska̍ṇva̱m āvi̍tha ||
8.003.10a येना॑ समु॒द्रमसृ॑जो म॒हीर॒पस्तदि॑न्द्र॒ वृष्णि॑ ते॒ शव॑ः ।
8.003.10c स॒द्यः सो अ॑स्य महि॒मा न सं॒नशे॒ यं क्षो॒णीर॑नुचक्र॒दे ॥
8.003.10a yenā̍ samu̱dram asṛ̍jo ma̱hīr a̱pas tad i̍ndra̱ vṛṣṇi̍ te̱ śava̍ḥ |
8.003.10c sa̱dyaḥ so a̍sya mahi̱mā na sa̱ṁnaśe̱ yaṁ kṣo̱ṇīr a̍nucakra̱de ||
8.003.11a श॒ग्धी न॑ इन्द्र॒ यत्त्वा॑ र॒यिं यामि॑ सु॒वीर्य॑म् ।
8.003.11c श॒ग्धि वाजा॑य प्रथ॒मं सिषा॑सते श॒ग्धि स्तोमा॑य पूर्व्य ॥
8.003.11a śa̱gdhī na̍ indra̱ yat tvā̍ ra̱yiṁ yāmi̍ su̱vīrya̍m |
8.003.11c śa̱gdhi vājā̍ya pratha̱maṁ siṣā̍sate śa̱gdhi stomā̍ya pūrvya ||
8.003.12a श॒ग्धी नो॑ अ॒स्य यद्ध॑ पौ॒रमावि॑थ॒ धिय॑ इन्द्र॒ सिषा॑सतः ।
8.003.12c श॒ग्धि यथा॒ रुश॑मं॒ श्याव॑कं॒ कृप॒मिन्द्र॒ प्राव॒ः स्व॑र्णरम् ॥
8.003.12a śa̱gdhī no̍ a̱sya yad dha̍ pau̱ram āvi̍tha̱ dhiya̍ indra̱ siṣā̍sataḥ |
8.003.12c śa̱gdhi yathā̱ ruśa̍ma̱ṁ śyāva̍ka̱ṁ kṛpa̱m indra̱ prāva̱ḥ sva̍rṇaram ||
8.003.13a कन्नव्यो॑ अत॒सीनां॑ तु॒रो गृ॑णीत॒ मर्त्य॑ः ।
8.003.13c न॒ही न्व॑स्य महि॒मान॑मिन्द्रि॒यं स्व॑र्गृ॒णन्त॑ आन॒शुः ॥
8.003.13a kan navyo̍ ata̱sīnā̍ṁ tu̱ro gṛ̍ṇīta̱ martya̍ḥ |
8.003.13c na̱hī nv a̍sya mahi̱māna̍m indri̱yaṁ sva̍r gṛ̱ṇanta̍ āna̱śuḥ ||
8.003.14a कदु॑ स्तु॒वन्त॑ ऋतयन्त दे॒वत॒ ऋषि॒ः को विप्र॑ ओहते ।
8.003.14c क॒दा हवं॑ मघवन्निन्द्र सुन्व॒तः कदु॑ स्तुव॒त आ ग॑मः ॥
8.003.14a kad u̍ stu̱vanta̍ ṛtayanta de̱vata̱ ṛṣi̱ḥ ko vipra̍ ohate |
8.003.14c ka̱dā hava̍m maghavann indra sunva̱taḥ kad u̍ stuva̱ta ā ga̍maḥ ||
8.003.15a उदु॒ त्ये मधु॑मत्तमा॒ गिर॒ः स्तोमा॑स ईरते ।
8.003.15c स॒त्रा॒जितो॑ धन॒सा अक्षि॑तोतयो वाज॒यन्तो॒ रथा॑ इव ॥
8.003.15a ud u̱ tye madhu̍mattamā̱ gira̱ḥ stomā̍sa īrate |
8.003.15c sa̱trā̱jito̍ dhana̱sā akṣi̍totayo vāja̱yanto̱ rathā̍ iva ||
8.003.16a कण्वा॑ इव॒ भृग॑व॒ः सूर्या॑ इव॒ विश्व॒मिद्धी॒तमा॑नशुः ।
8.003.16c इन्द्रं॒ स्तोमे॑भिर्म॒हय॑न्त आ॒यव॑ः प्रि॒यमे॑धासो अस्वरन् ॥
8.003.16a kaṇvā̍ iva̱ bhṛga̍va̱ḥ sūryā̍ iva̱ viśva̱m id dhī̱tam ā̍naśuḥ |
8.003.16c indra̱ṁ stome̍bhir ma̱haya̍nta ā̱yava̍ḥ pri̱yame̍dhāso asvaran ||
8.003.17a यु॒क्ष्वा हि वृ॑त्रहन्तम॒ हरी॑ इन्द्र परा॒वत॑ः ।
8.003.17c अ॒र्वा॒ची॒नो म॑घव॒न्सोम॑पीतय उ॒ग्र ऋ॒ष्वेभि॒रा ग॑हि ॥
8.003.17a yu̱kṣvā hi vṛ̍trahantama̱ harī̍ indra parā̱vata̍ḥ |
8.003.17c a̱rvā̱cī̱no ma̍ghava̱n soma̍pītaya u̱gra ṛ̱ṣvebhi̱r ā ga̍hi ||
8.003.18a इ॒मे हि ते॑ का॒रवो॑ वाव॒शुर्धि॒या विप्रा॑सो मे॒धसा॑तये ।
8.003.18c स त्वं नो॑ मघवन्निन्द्र गिर्वणो वे॒नो न शृ॑णुधी॒ हव॑म् ॥
8.003.18a i̱me hi te̍ kā̱ravo̍ vāva̱śur dhi̱yā viprā̍so me̱dhasā̍taye |
8.003.18c sa tvaṁ no̍ maghavann indra girvaṇo ve̱no na śṛ̍ṇudhī̱ hava̍m ||
8.003.19a निरि॑न्द्र बृह॒तीभ्यो॑ वृ॒त्रं धनु॑भ्यो अस्फुरः ।
8.003.19c निरर्बु॑दस्य॒ मृग॑यस्य मा॒यिनो॒ निः पर्व॑तस्य॒ गा आ॑जः ॥
8.003.19a nir i̍ndra bṛha̱tībhyo̍ vṛ̱traṁ dhanu̍bhyo asphuraḥ |
8.003.19c nir arbu̍dasya̱ mṛga̍yasya mā̱yino̱ niḥ parva̍tasya̱ gā ā̍jaḥ ||
8.003.20a निर॒ग्नयो॑ रुरुचु॒र्निरु॒ सूर्यो॒ निः सोम॑ इन्द्रि॒यो रस॑ः ।
8.003.20c निर॒न्तरि॑क्षादधमो म॒हामहिं॑ कृ॒षे तदि॑न्द्र॒ पौंस्य॑म् ॥
8.003.20a nir a̱gnayo̍ rurucu̱r nir u̱ sūryo̱ niḥ soma̍ indri̱yo rasa̍ḥ |
8.003.20c nir a̱ntari̍kṣād adhamo ma̱hām ahi̍ṁ kṛ̱ṣe tad i̍ndra̱ pauṁsya̍m ||
8.003.21a यं मे॒ दुरिन्द्रो॑ म॒रुत॒ः पाक॑स्थामा॒ कौर॑याणः ।
8.003.21c विश्वे॑षां॒ त्मना॒ शोभि॑ष्ठ॒मुपे॑व दि॒वि धाव॑मानम् ॥
8.003.21a yam me̱ dur indro̍ ma̱ruta̱ḥ pāka̍sthāmā̱ kaura̍yāṇaḥ |
8.003.21c viśve̍ṣā̱ṁ tmanā̱ śobhi̍ṣṭha̱m upe̍va di̱vi dhāva̍mānam ||
8.003.22a रोहि॑तं मे॒ पाक॑स्थामा सु॒धुरं॑ कक्ष्य॒प्राम् ।
8.003.22c अदा॑द्रा॒यो वि॒बोध॑नम् ॥
8.003.22a rohi̍tam me̱ pāka̍sthāmā su̱dhura̍ṁ kakṣya̱prām |
8.003.22c adā̍d rā̱yo vi̱bodha̍nam ||
8.003.23a यस्मा॑ अ॒न्ये दश॒ प्रति॒ धुरं॒ वह॑न्ति॒ वह्न॑यः ।
8.003.23c अस्तं॒ वयो॒ न तुग्र्य॑म् ॥
8.003.23a yasmā̍ a̱nye daśa̱ prati̱ dhura̱ṁ vaha̍nti̱ vahna̍yaḥ |
8.003.23c asta̱ṁ vayo̱ na tugrya̍m ||
8.003.24a आ॒त्मा पि॒तुस्त॒नूर्वास॑ ओजो॒दा अ॒भ्यञ्ज॑नम् ।
8.003.24c तु॒रीय॒मिद्रोहि॑तस्य॒ पाक॑स्थामानं भो॒जं दा॒तार॑मब्रवम् ॥
8.003.24a ā̱tmā pi̱tus ta̱nūr vāsa̍ ojo̱dā a̱bhyañja̍nam |
8.003.24c tu̱rīya̱m id rohi̍tasya̱ pāka̍sthāmānam bho̱jaṁ dā̱tāra̍m abravam ||


8.004.01a यदि॑न्द्र॒ प्रागपा॒गुद॒ङ्न्य॑ग्वा हू॒यसे॒ नृभि॑ः ।
8.004.01c सिमा॑ पु॒रू नृषू॑तो अ॒स्यान॒वेऽसि॑ प्रशर्ध तु॒र्वशे॑ ॥
8.004.01a yad i̍ndra̱ prāg apā̱g uda̱ṅ nya̍g vā hū̱yase̱ nṛbhi̍ḥ |
8.004.01c simā̍ pu̱rū nṛṣū̍to a̱sy āna̱ve 'si̍ praśardha tu̱rvaśe̍ ||
8.004.02a यद्वा॒ रुमे॒ रुश॑मे॒ श्याव॑के॒ कृप॒ इन्द्र॑ मा॒दय॑से॒ सचा॑ ।
8.004.02c कण्वा॑सस्त्वा॒ ब्रह्म॑भि॒ः स्तोम॑वाहस॒ इन्द्रा य॑च्छ॒न्त्या ग॑हि ॥
8.004.02a yad vā̱ rume̱ ruśa̍me̱ śyāva̍ke̱ kṛpa̱ indra̍ mā̱daya̍se̱ sacā̍ |
8.004.02c kaṇvā̍sas tvā̱ brahma̍bhi̱ḥ stoma̍vāhasa̱ indrā ya̍ccha̱nty ā ga̍hi ||
8.004.03a यथा॑ गौ॒रो अ॒पा कृ॒तं तृष्य॒न्नेत्यवेरि॑णम् ।
8.004.03c आ॒पि॒त्वे न॑ः प्रपि॒त्वे तूय॒मा ग॑हि॒ कण्वे॑षु॒ सु सचा॒ पिब॑ ॥
8.004.03a yathā̍ gau̱ro a̱pā kṛ̱taṁ tṛṣya̱nn ety averi̍ṇam |
8.004.03c ā̱pi̱tve na̍ḥ prapi̱tve tūya̱m ā ga̍hi̱ kaṇve̍ṣu̱ su sacā̱ piba̍ ||
8.004.04a मन्द॑न्तु त्वा मघवन्नि॒न्द्रेन्द॑वो राधो॒देया॑य सुन्व॒ते ।
8.004.04c आ॒मुष्या॒ सोम॑मपिबश्च॒मू सु॒तं ज्येष्ठं॒ तद्द॑धिषे॒ सह॑ः ॥
8.004.04a manda̍ntu tvā maghavann i̱ndrenda̍vo rādho̱deyā̍ya sunva̱te |
8.004.04c ā̱muṣyā̱ soma̍m apibaś ca̱mū su̱taṁ jyeṣṭha̱ṁ tad da̍dhiṣe̱ saha̍ḥ ||
8.004.05a प्र च॑क्रे॒ सह॑सा॒ सहो॑ ब॒भञ्ज॑ म॒न्युमोज॑सा ।
8.004.05c विश्वे॑ त इन्द्र पृतना॒यवो॑ यहो॒ नि वृ॒क्षा इ॑व येमिरे ॥
8.004.05a pra ca̍kre̱ saha̍sā̱ saho̍ ba̱bhañja̍ ma̱nyum oja̍sā |
8.004.05c viśve̍ ta indra pṛtanā̱yavo̍ yaho̱ ni vṛ̱kṣā i̍va yemire ||
8.004.06a स॒हस्रे॑णेव सचते यवी॒युधा॒ यस्त॒ आन॒ळुप॑स्तुतिम् ।
8.004.06c पु॒त्रं प्रा॑व॒र्गं कृ॑णुते सु॒वीर्ये॑ दा॒श्नोति॒ नम॑उक्तिभिः ॥
8.004.06a sa̱hasre̍ṇeva sacate yavī̱yudhā̱ yas ta̱ āna̱ḻ upa̍stutim |
8.004.06c pu̱tram prā̍va̱rgaṁ kṛ̍ṇute su̱vīrye̍ dā̱śnoti̱ nama̍üktibhiḥ ||
8.004.07a मा भे॑म॒ मा श्र॑मिष्मो॒ग्रस्य॑ स॒ख्ये तव॑ ।
8.004.07c म॒हत्ते॒ वृष्णो॑ अभि॒चक्ष्यं॑ कृ॒तं पश्ये॑म तु॒र्वशं॒ यदु॑म् ॥
8.004.07a mā bhe̍ma̱ mā śra̍miṣmo̱grasya̍ sa̱khye tava̍ |
8.004.07c ma̱hat te̱ vṛṣṇo̍ abhi̱cakṣya̍ṁ kṛ̱tam paśye̍ma tu̱rvaśa̱ṁ yadu̍m ||
8.004.08a स॒व्यामनु॑ स्फि॒ग्यं॑ वावसे॒ वृषा॒ न दा॒नो अ॑स्य रोषति ।
8.004.08c मध्वा॒ सम्पृ॑क्ताः सार॒घेण॑ धे॒नव॒स्तूय॒मेहि॒ द्रवा॒ पिब॑ ॥
8.004.08a sa̱vyām anu̍ sphi̱gya̍ṁ vāvase̱ vṛṣā̱ na dā̱no a̍sya roṣati |
8.004.08c madhvā̱ sampṛ̍ktāḥ sāra̱gheṇa̍ dhe̱nava̱s tūya̱m ehi̱ dravā̱ piba̍ ||
8.004.09a अ॒श्वी र॒थी सु॑रू॒प इद्गोमाँ॒ इदि॑न्द्र ते॒ सखा॑ ।
8.004.09c श्वा॒त्र॒भाजा॒ वय॑सा सचते॒ सदा॑ च॒न्द्रो या॑ति स॒भामुप॑ ॥
8.004.09a a̱śvī ra̱thī su̍rū̱pa id gomā̱m̐ id i̍ndra te̱ sakhā̍ |
8.004.09c śvā̱tra̱bhājā̱ vaya̍sā sacate̱ sadā̍ ca̱ndro yā̍ti sa̱bhām upa̍ ||
8.004.10a ऋश्यो॒ न तृष्य॑न्नव॒पान॒मा ग॑हि॒ पिबा॒ सोमं॒ वशाँ॒ अनु॑ ।
8.004.10c नि॒मेघ॑मानो मघवन्दि॒वेदि॑व॒ ओजि॑ष्ठं दधिषे॒ सह॑ः ॥
8.004.10a ṛśyo̱ na tṛṣya̍nn ava̱pāna̱m ā ga̍hi̱ pibā̱ soma̱ṁ vaśā̱m̐ anu̍ |
8.004.10c ni̱megha̍māno maghavan di̱ve-di̍va̱ oji̍ṣṭhaṁ dadhiṣe̱ saha̍ḥ ||
8.004.11a अध्व॑र्यो द्रा॒वया॒ त्वं सोम॒मिन्द्र॑ः पिपासति ।
8.004.11c उप॑ नू॒नं यु॑युजे॒ वृष॑णा॒ हरी॒ आ च॑ जगाम वृत्र॒हा ॥
8.004.11a adhva̍ryo drā̱vayā̱ tvaṁ soma̱m indra̍ḥ pipāsati |
8.004.11c upa̍ nū̱naṁ yu̍yuje̱ vṛṣa̍ṇā̱ harī̱ ā ca̍ jagāma vṛtra̱hā ||
8.004.12a स्व॒यं चि॒त्स म॑न्यते॒ दाशु॑रि॒र्जनो॒ यत्रा॒ सोम॑स्य तृ॒म्पसि॑ ।
8.004.12c इ॒दं ते॒ अन्नं॒ युज्यं॒ समु॑क्षितं॒ तस्येहि॒ प्र द्र॑वा॒ पिब॑ ॥
8.004.12a sva̱yaṁ ci̱t sa ma̍nyate̱ dāśu̍ri̱r jano̱ yatrā̱ soma̍sya tṛ̱mpasi̍ |
8.004.12c i̱daṁ te̱ anna̱ṁ yujya̱ṁ samu̍kṣita̱ṁ tasyehi̱ pra dra̍vā̱ piba̍ ||
8.004.13a र॒थे॒ष्ठाया॑ध्वर्यव॒ः सोम॒मिन्द्रा॑य सोतन ।
8.004.13c अधि॑ ब्र॒ध्नस्याद्र॑यो॒ वि च॑क्षते सु॒न्वन्तो॑ दा॒श्व॑ध्वरम् ॥
8.004.13a ra̱the̱ṣṭhāyā̍dhvaryava̱ḥ soma̱m indrā̍ya sotana |
8.004.13c adhi̍ bra̱dhnasyādra̍yo̱ vi ca̍kṣate su̱nvanto̍ dā̱śva̍dhvaram ||
8.004.14a उप॑ ब्र॒ध्नं वा॒वाता॒ वृष॑णा॒ हरी॒ इन्द्र॑म॒पसु॑ वक्षतः ।
8.004.14c अ॒र्वाञ्चं॑ त्वा॒ सप्त॑योऽध्वर॒श्रियो॒ वह॑न्तु॒ सव॒नेदुप॑ ॥
8.004.14a upa̍ bra̱dhnaṁ vā̱vātā̱ vṛṣa̍ṇā̱ harī̱ indra̍m a̱pasu̍ vakṣataḥ |
8.004.14c a̱rvāñca̍ṁ tvā̱ sapta̍yo 'dhvara̱śriyo̱ vaha̍ntu̱ sava̱ned upa̍ ||
8.004.15a प्र पू॒षणं॑ वृणीमहे॒ युज्या॑य पुरू॒वसु॑म् ।
8.004.15c स श॑क्र शिक्ष पुरुहूत नो धि॒या तुजे॑ रा॒ये वि॑मोचन ॥
8.004.15a pra pū̱ṣaṇa̍ṁ vṛṇīmahe̱ yujyā̍ya purū̱vasu̍m |
8.004.15c sa śa̍kra śikṣa puruhūta no dhi̱yā tuje̍ rā̱ye vi̍mocana ||
8.004.16a सं न॑ः शिशीहि भु॒रिजो॑रिव क्षु॒रं रास्व॑ रा॒यो वि॑मोचन ।
8.004.16c त्वे तन्न॑ः सु॒वेद॑मु॒स्रियं॒ वसु॒ यं त्वं हि॒नोषि॒ मर्त्य॑म् ॥
8.004.16a saṁ na̍ḥ śiśīhi bhu̱rijo̍r iva kṣu̱raṁ rāsva̍ rā̱yo vi̍mocana |
8.004.16c tve tan na̍ḥ su̱veda̍m u̱sriya̱ṁ vasu̱ yaṁ tvaṁ hi̱noṣi̱ martya̍m ||
8.004.17a वेमि॑ त्वा पूषन्नृ॒ञ्जसे॒ वेमि॒ स्तोत॑व आघृणे ।
8.004.17c न तस्य॑ वे॒म्यर॑णं॒ हि तद्व॑सो स्तु॒षे प॒ज्राय॒ साम्ने॑ ॥
8.004.17a vemi̍ tvā pūṣann ṛ̱ñjase̱ vemi̱ stota̍va āghṛṇe |
8.004.17c na tasya̍ ve̱my ara̍ṇa̱ṁ hi tad va̍so stu̱ṣe pa̱jrāya̱ sāmne̍ ||
8.004.18a परा॒ गावो॒ यव॑सं॒ कच्चि॑दाघृणे॒ नित्यं॒ रेक्णो॑ अमर्त्य ।
8.004.18c अ॒स्माकं॑ पूषन्नवि॒ता शि॒वो भ॑व॒ मंहि॑ष्ठो॒ वाज॑सातये ॥
8.004.18a parā̱ gāvo̱ yava̍sa̱ṁ kac ci̍d āghṛṇe̱ nitya̱ṁ rekṇo̍ amartya |
8.004.18c a̱smāka̍m pūṣann avi̱tā śi̱vo bha̍va̱ maṁhi̍ṣṭho̱ vāja̍sātaye ||
8.004.19a स्थू॒रं राध॑ः श॒ताश्वं॑ कुरु॒ङ्गस्य॒ दिवि॑ष्टिषु ।
8.004.19c राज्ञ॑स्त्वे॒षस्य॑ सु॒भग॑स्य रा॒तिषु॑ तु॒र्वशे॑ष्वमन्महि ॥
8.004.19a sthū̱raṁ rādha̍ḥ śa̱tāśva̍ṁ kuru̱ṅgasya̱ divi̍ṣṭiṣu |
8.004.19c rājña̍s tve̱ṣasya̍ su̱bhaga̍sya rā̱tiṣu̍ tu̱rvaśe̍ṣv amanmahi ||
8.004.20a धी॒भिः सा॒तानि॑ का॒ण्वस्य॑ वा॒जिन॑ः प्रि॒यमे॑धैर॒भिद्यु॑भिः ।
8.004.20c ष॒ष्टिं स॒हस्रानु॒ निर्म॑जामजे॒ निर्यू॒थानि॒ गवा॒मृषि॑ः ॥
8.004.20a dhī̱bhiḥ sā̱tāni̍ kā̱ṇvasya̍ vā̱jina̍ḥ pri̱yame̍dhair a̱bhidyu̍bhiḥ |
8.004.20c ṣa̱ṣṭiṁ sa̱hasrānu̱ nirma̍jām aje̱ nir yū̱thāni̱ gavā̱m ṛṣi̍ḥ ||
8.004.21a वृ॒क्षाश्चि॑न्मे अभिपि॒त्वे अ॑रारणुः ।
8.004.21c गां भ॑जन्त मे॒हनाश्वं॑ भजन्त मे॒हना॑ ॥
8.004.21a vṛ̱kṣāś ci̍n me abhipi̱tve a̍rāraṇuḥ |
8.004.21c gām bha̍janta me̱hanāśva̍m bhajanta me̱hanā̍ ||


8.005.01a दू॒रादि॒हेव॒ यत्स॒त्य॑रु॒णप्सु॒रशि॑श्वितत् ।
8.005.01c वि भा॒नुं वि॒श्वधा॑तनत् ॥
8.005.01a dū̱rād i̱heva̱ yat sa̱ty a̍ru̱ṇapsu̱r aśi̍śvitat |
8.005.01c vi bhā̱nuṁ vi̱śvadhā̍tanat ||
8.005.02a नृ॒वद्द॑स्रा मनो॒युजा॒ रथे॑न पृथु॒पाज॑सा ।
8.005.02c सचे॑थे अश्विनो॒षस॑म् ॥
8.005.02a nṛ̱vad da̍srā mano̱yujā̱ rathe̍na pṛthu̱pāja̍sā |
8.005.02c sace̍the aśvino̱ṣasa̍m ||
8.005.03a यु॒वाभ्यां॑ वाजिनीवसू॒ प्रति॒ स्तोमा॑ अदृक्षत ।
8.005.03c वाचं॑ दू॒तो यथो॑हिषे ॥
8.005.03a yu̱vābhyā̍ṁ vājinīvasū̱ prati̱ stomā̍ adṛkṣata |
8.005.03c vāca̍ṁ dū̱to yatho̍hiṣe ||
8.005.04a पु॒रु॒प्रि॒या ण॑ ऊ॒तये॑ पुरुम॒न्द्रा पु॑रू॒वसू॑ ।
8.005.04c स्तु॒षे कण्वा॑सो अ॒श्विना॑ ॥
8.005.04a pu̱ru̱pri̱yā ṇa̍ ū̱taye̍ puruma̱ndrā pu̍rū̱vasū̍ |
8.005.04c stu̱ṣe kaṇvā̍so a̱śvinā̍ ||
8.005.05a मंहि॑ष्ठा वाज॒सात॑मे॒षय॑न्ता शु॒भस्पती॑ ।
8.005.05c गन्ता॑रा दा॒शुषो॑ गृ॒हम् ॥
8.005.05a maṁhi̍ṣṭhā vāja̱sāta̍me̱ṣaya̍ntā śu̱bhas patī̍ |
8.005.05c gantā̍rā dā̱śuṣo̍ gṛ̱ham ||
8.005.06a ता सु॑दे॒वाय॑ दा॒शुषे॑ सुमे॒धामवि॑तारिणीम् ।
8.005.06c घृ॒तैर्गव्यू॑तिमुक्षतम् ॥
8.005.06a tā su̍de̱vāya̍ dā̱śuṣe̍ sume̱dhām avi̍tāriṇīm |
8.005.06c ghṛ̱tair gavyū̍tim ukṣatam ||
8.005.07a आ न॒ः स्तोम॒मुप॑ द्र॒वत्तूयं॑ श्ये॒नेभि॑रा॒शुभि॑ः ।
8.005.07c या॒तमश्वे॑भिरश्विना ॥
8.005.07a ā na̱ḥ stoma̱m upa̍ dra̱vat tūya̍ṁ śye̱nebhi̍r ā̱śubhi̍ḥ |
8.005.07c yā̱tam aśve̍bhir aśvinā ||
8.005.08a येभि॑स्ति॒स्रः प॑रा॒वतो॑ दि॒वो विश्वा॑नि रोच॒ना ।
8.005.08c त्रीँर॒क्तून्प॑रि॒दीय॑थः ॥
8.005.08a yebhi̍s ti̱sraḥ pa̍rā̱vato̍ di̱vo viśvā̍ni roca̱nā |
8.005.08c trīm̐r a̱ktūn pa̍ri̱dīya̍thaḥ ||
8.005.09a उ॒त नो॒ गोम॑ती॒रिष॑ उ॒त सा॒तीर॑हर्विदा ।
8.005.09c वि प॒थः सा॒तये॑ सितम् ॥
8.005.09a u̱ta no̱ goma̍tī̱r iṣa̍ u̱ta sā̱tīr a̍harvidā |
8.005.09c vi pa̱thaḥ sā̱taye̍ sitam ||
8.005.10a आ नो॒ गोम॑न्तमश्विना सु॒वीरं॑ सु॒रथं॑ र॒यिम् ।
8.005.10c वो॒ळ्हमश्वा॑वती॒रिष॑ः ॥
8.005.10a ā no̱ goma̍ntam aśvinā su̱vīra̍ṁ su̱ratha̍ṁ ra̱yim |
8.005.10c vo̱ḻham aśvā̍vatī̱r iṣa̍ḥ ||
8.005.11a वा॒वृ॒धा॒ना शु॑भस्पती दस्रा॒ हिर॑ण्यवर्तनी ।
8.005.11c पिब॑तं सो॒म्यं मधु॑ ॥
8.005.11a vā̱vṛ̱dhā̱nā śu̍bhas patī dasrā̱ hira̍ṇyavartanī |
8.005.11c piba̍taṁ so̱myam madhu̍ ||
8.005.12a अ॒स्मभ्यं॑ वाजिनीवसू म॒घव॑द्भ्यश्च स॒प्रथ॑ः ।
8.005.12c छ॒र्दिर्य॑न्त॒मदा॑भ्यम् ॥
8.005.12a a̱smabhya̍ṁ vājinīvasū ma̱ghava̍dbhyaś ca sa̱pratha̍ḥ |
8.005.12c cha̱rdir ya̍nta̱m adā̍bhyam ||
8.005.13a नि षु ब्रह्म॒ जना॑नां॒ यावि॑ष्टं॒ तूय॒मा ग॑तम् ।
8.005.13c मो ष्व१॒॑न्याँ उपा॑रतम् ॥
8.005.13a ni ṣu brahma̱ janā̍nā̱ṁ yāvi̍ṣṭa̱ṁ tūya̱m ā ga̍tam |
8.005.13c mo ṣv a1̱̍nyām̐ upā̍ratam ||
8.005.14a अ॒स्य पि॑बतमश्विना यु॒वं मद॑स्य॒ चारु॑णः ।
8.005.14c मध्वो॑ रा॒तस्य॑ धिष्ण्या ॥
8.005.14a a̱sya pi̍batam aśvinā yu̱vam mada̍sya̱ cāru̍ṇaḥ |
8.005.14c madhvo̍ rā̱tasya̍ dhiṣṇyā ||
8.005.15a अ॒स्मे आ व॑हतं र॒यिं श॒तव॑न्तं सह॒स्रिण॑म् ।
8.005.15c पु॒रु॒क्षुं वि॒श्वधा॑यसम् ॥
8.005.15a a̱sme ā va̍hataṁ ra̱yiṁ śa̱tava̍ntaṁ saha̱sriṇa̍m |
8.005.15c pu̱ru̱kṣuṁ vi̱śvadhā̍yasam ||
8.005.16a पु॒रु॒त्रा चि॒द्धि वां॑ नरा वि॒ह्वय॑न्ते मनी॒षिण॑ः ।
8.005.16c वा॒घद्भि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
8.005.16a pu̱ru̱trā ci̱d dhi vā̍ṁ narā vi̱hvaya̍nte manī̱ṣiṇa̍ḥ |
8.005.16c vā̱ghadbhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
8.005.17a जना॑सो वृ॒क्तब॑र्हिषो ह॒विष्म॑न्तो अरं॒कृत॑ः ।
8.005.17c यु॒वां ह॑वन्ते अश्विना ॥
8.005.17a janā̍so vṛ̱ktaba̍rhiṣo ha̱viṣma̍nto ara̱ṁkṛta̍ḥ |
8.005.17c yu̱vāṁ ha̍vante aśvinā ||
8.005.18a अ॒स्माक॑म॒द्य वा॑म॒यं स्तोमो॒ वाहि॑ष्ठो॒ अन्त॑मः ।
8.005.18c यु॒वाभ्यां॑ भूत्वश्विना ॥
8.005.18a a̱smāka̍m a̱dya vā̍m a̱yaṁ stomo̱ vāhi̍ṣṭho̱ anta̍maḥ |
8.005.18c yu̱vābhyā̍m bhūtv aśvinā ||
8.005.19a यो ह॑ वां॒ मधु॑नो॒ दृति॒राहि॑तो रथ॒चर्ष॑णे ।
8.005.19c तत॑ः पिबतमश्विना ॥
8.005.19a yo ha̍ vā̱m madhu̍no̱ dṛti̱r āhi̍to ratha̱carṣa̍ṇe |
8.005.19c tata̍ḥ pibatam aśvinā ||
8.005.20a तेन॑ नो वाजिनीवसू॒ पश्वे॑ तो॒काय॒ शं गवे॑ ।
8.005.20c वह॑तं॒ पीव॑री॒रिष॑ः ॥
8.005.20a tena̍ no vājinīvasū̱ paśve̍ to̱kāya̱ śaṁ gave̍ |
8.005.20c vaha̍ta̱m pīva̍rī̱r iṣa̍ḥ ||
8.005.21a उ॒त नो॑ दि॒व्या इष॑ उ॒त सिन्धूँ॑रहर्विदा ।
8.005.21c अप॒ द्वारे॑व वर्षथः ॥
8.005.21a u̱ta no̍ di̱vyā iṣa̍ u̱ta sindhū̍m̐r aharvidā |
8.005.21c apa̱ dvāre̍va varṣathaḥ ||
8.005.22a क॒दा वां॑ तौ॒ग्र्यो वि॑धत्समु॒द्रे ज॑हि॒तो न॑रा ।
8.005.22c यद्वां॒ रथो॒ विभि॒ष्पता॑त् ॥
8.005.22a ka̱dā vā̍ṁ tau̱gryo vi̍dhat samu̱dre ja̍hi̱to na̍rā |
8.005.22c yad vā̱ṁ ratho̱ vibhi̱ṣ patā̍t ||
8.005.23a यु॒वं कण्वा॑य नासत्या॒ ऋपि॑रिप्ताय ह॒र्म्ये ।
8.005.23c शश्व॑दू॒तीर्द॑शस्यथः ॥
8.005.23a yu̱vaṁ kaṇvā̍ya nāsatyā̱ ṛpi̍riptāya ha̱rmye |
8.005.23c śaśva̍d ū̱tīr da̍śasyathaḥ ||
8.005.24a ताभि॒रा या॑तमू॒तिभि॒र्नव्य॑सीभिः सुश॒स्तिभि॑ः ।
8.005.24c यद्वां॑ वृषण्वसू हु॒वे ॥
8.005.24a tābhi̱r ā yā̍tam ū̱tibhi̱r navya̍sībhiḥ suśa̱stibhi̍ḥ |
8.005.24c yad vā̍ṁ vṛṣaṇvasū hu̱ve ||
8.005.25a यथा॑ चि॒त्कण्व॒माव॑तं प्रि॒यमे॑धमुपस्तु॒तम् ।
8.005.25c अत्रिं॑ शि॒ञ्जार॑मश्विना ॥
8.005.25a yathā̍ ci̱t kaṇva̱m āva̍tam pri̱yame̍dham upastu̱tam |
8.005.25c atri̍ṁ śi̱ñjāra̍m aśvinā ||
8.005.26a यथो॒त कृत्व्ये॒ धनें॒ऽशुं गोष्व॒गस्त्य॑म् ।
8.005.26c यथा॒ वाजे॑षु॒ सोभ॑रिम् ॥
8.005.26a yatho̱ta kṛtvye̱ dhane̱ 'ṁśuṁ goṣv a̱gastya̍m |
8.005.26c yathā̱ vāje̍ṣu̱ sobha̍rim ||
8.005.27a ए॒ताव॑द्वां वृषण्वसू॒ अतो॑ वा॒ भूयो॑ अश्विना ।
8.005.27c गृ॒णन्त॑ः सु॒म्नमी॑महे ॥
8.005.27a e̱tāva̍d vāṁ vṛṣaṇvasū̱ ato̍ vā̱ bhūyo̍ aśvinā |
8.005.27c gṛ̱ṇanta̍ḥ su̱mnam ī̍mahe ||
8.005.28a रथं॒ हिर॑ण्यवन्धुरं॒ हिर॑ण्याभीशुमश्विना ।
8.005.28c आ हि स्थाथो॑ दिवि॒स्पृश॑म् ॥
8.005.28a ratha̱ṁ hira̍ṇyavandhura̱ṁ hira̍ṇyābhīśum aśvinā |
8.005.28c ā hi sthātho̍ divi̱spṛśa̍m ||
8.005.29a हि॒र॒ण्ययी॑ वां॒ रभि॑री॒षा अक्षो॑ हिर॒ण्यय॑ः ।
8.005.29c उ॒भा च॒क्रा हि॑र॒ण्यया॑ ॥
8.005.29a hi̱ra̱ṇyayī̍ vā̱ṁ rabhi̍r ī̱ṣā akṣo̍ hira̱ṇyaya̍ḥ |
8.005.29c u̱bhā ca̱krā hi̍ra̱ṇyayā̍ ||
8.005.30a तेन॑ नो वाजिनीवसू परा॒वत॑श्चि॒दा ग॑तम् ।
8.005.30c उपे॒मां सु॑ष्टु॒तिं मम॑ ॥
8.005.30a tena̍ no vājinīvasū parā̱vata̍ś ci̱d ā ga̍tam |
8.005.30c upe̱māṁ su̍ṣṭu̱tim mama̍ ||
8.005.31a आ व॑हेथे परा॒कात्पू॒र्वीर॒श्नन्ता॑वश्विना ।
8.005.31c इषो॒ दासी॑रमर्त्या ॥
8.005.31a ā va̍hethe parā̱kāt pū̱rvīr a̱śnantā̍v aśvinā |
8.005.31c iṣo̱ dāsī̍r amartyā ||
8.005.32a आ नो॑ द्यु॒म्नैरा श्रवो॑भि॒रा रा॒या या॑तमश्विना ।
8.005.32c पुरु॑श्चन्द्रा॒ नास॑त्या ॥
8.005.32a ā no̍ dyu̱mnair ā śravo̍bhi̱r ā rā̱yā yā̍tam aśvinā |
8.005.32c puru̍ścandrā̱ nāsa̍tyā ||
8.005.33a एह वां॑ प्रुषि॒तप्स॑वो॒ वयो॑ वहन्तु प॒र्णिन॑ः ।
8.005.33c अच्छा॑ स्वध्व॒रं जन॑म् ॥
8.005.33a eha vā̍m pruṣi̱tapsa̍vo̱ vayo̍ vahantu pa̱rṇina̍ḥ |
8.005.33c acchā̍ svadhva̱raṁ jana̍m ||
8.005.34a रथं॑ वा॒मनु॑गायसं॒ य इ॒षा वर्त॑ते स॒ह ।
8.005.34c न च॒क्रम॒भि बा॑धते ॥
8.005.34a ratha̍ṁ vā̱m anu̍gāyasa̱ṁ ya i̱ṣā varta̍te sa̱ha |
8.005.34c na ca̱kram a̱bhi bā̍dhate ||
8.005.35a हि॒र॒ण्यये॑न॒ रथे॑न द्र॒वत्पा॑णिभि॒रश्वै॑ः ।
8.005.35c धीज॑वना॒ नास॑त्या ॥
8.005.35a hi̱ra̱ṇyaye̍na̱ rathe̍na dra̱vatpā̍ṇibhi̱r aśvai̍ḥ |
8.005.35c dhīja̍vanā̱ nāsa̍tyā ||
8.005.36a यु॒वं मृ॒गं जा॑गृ॒वांसं॒ स्वद॑थो वा वृषण्वसू ।
8.005.36c ता न॑ः पृङ्क्तमि॒षा र॒यिम् ॥
8.005.36a yu̱vam mṛ̱gaṁ jā̍gṛ̱vāṁsa̱ṁ svada̍tho vā vṛṣaṇvasū |
8.005.36c tā na̍ḥ pṛṅktam i̱ṣā ra̱yim ||
8.005.37a ता मे॑ अश्विना सनी॒नां वि॒द्यातं॒ नवा॑नाम् ।
8.005.37c यथा॑ चिच्चै॒द्यः क॒शुः श॒तमुष्ट्रा॑नां॒ दद॑त्स॒हस्रा॒ दश॒ गोना॑म् ॥
8.005.37a tā me̍ aśvinā sanī̱nāṁ vi̱dyāta̱ṁ navā̍nām |
8.005.37c yathā̍ cic cai̱dyaḥ ka̱śuḥ śa̱tam uṣṭrā̍nā̱ṁ dada̍t sa̱hasrā̱ daśa̱ gonā̍m ||
8.005.38a यो मे॒ हिर॑ण्यसंदृशो॒ दश॒ राज्ञो॒ अमं॑हत ।
8.005.38c अ॒ध॒स्प॒दा इच्चै॒द्यस्य॑ कृ॒ष्टय॑श्चर्म॒म्ना अ॒भितो॒ जना॑ः ॥
8.005.38a yo me̱ hira̍ṇyasaṁdṛśo̱ daśa̱ rājño̱ ama̍ṁhata |
8.005.38c a̱dha̱spa̱dā ic cai̱dyasya̍ kṛ̱ṣṭaya̍ś carma̱mnā a̱bhito̱ janā̍ḥ ||
8.005.39a माकि॑रे॒ना प॒था गा॒द्येने॒मे यन्ति॑ चे॒दय॑ः ।
8.005.39c अ॒न्यो नेत्सू॒रिरोह॑ते भूरि॒दाव॑त्तरो॒ जन॑ः ॥
8.005.39a māki̍r e̱nā pa̱thā gā̱d yene̱me yanti̍ ce̱daya̍ḥ |
8.005.39c a̱nyo net sū̱rir oha̍te bhūri̱dāva̍ttaro̱ jana̍ḥ ||


8.006.01a म॒हाँ इन्द्रो॒ य ओज॑सा प॒र्जन्यो॑ वृष्टि॒माँ इ॑व ।
8.006.01c स्तोमै॑र्व॒त्सस्य॑ वावृधे ॥
8.006.01a ma̱hām̐ indro̱ ya oja̍sā pa̱rjanyo̍ vṛṣṭi̱mām̐ i̍va |
8.006.01c stomai̍r va̱tsasya̍ vāvṛdhe ||
8.006.02a प्र॒जामृ॒तस्य॒ पिप्र॑त॒ः प्र यद्भर॑न्त॒ वह्न॑यः ।
8.006.02c विप्रा॑ ऋ॒तस्य॒ वाह॑सा ॥
8.006.02a pra̱jām ṛ̱tasya̱ pipra̍ta̱ḥ pra yad bhara̍nta̱ vahna̍yaḥ |
8.006.02c viprā̍ ṛ̱tasya̱ vāha̍sā ||
8.006.03a कण्वा॒ इन्द्रं॒ यदक्र॑त॒ स्तोमै॑र्य॒ज्ञस्य॒ साध॑नम् ।
8.006.03c जा॒मि ब्रु॑वत॒ आयु॑धम् ॥
8.006.03a kaṇvā̱ indra̱ṁ yad akra̍ta̱ stomai̍r ya̱jñasya̱ sādha̍nam |
8.006.03c jā̱mi bru̍vata̱ āyu̍dham ||
8.006.04a सम॑स्य म॒न्यवे॒ विशो॒ विश्वा॑ नमन्त कृ॒ष्टय॑ः ।
8.006.04c स॒मु॒द्राये॑व॒ सिन्ध॑वः ॥
8.006.04a sam a̍sya ma̱nyave̱ viśo̱ viśvā̍ namanta kṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
8.006.04c sa̱mu̱drāye̍va̱ sindha̍vaḥ ||
8.006.05a ओज॒स्तद॑स्य तित्विष उ॒भे यत्स॒मव॑र्तयत् ।
8.006.05c इन्द्र॒श्चर्मे॑व॒ रोद॑सी ॥
8.006.05a oja̱s tad a̍sya titviṣa u̱bhe yat sa̱mava̍rtayat |
8.006.05c indra̱ś carme̍va̱ roda̍sī ||
8.006.06a वि चि॑द्वृ॒त्रस्य॒ दोध॑तो॒ वज्रे॑ण श॒तप॑र्वणा ।
8.006.06c शिरो॑ बिभेद वृ॒ष्णिना॑ ॥
8.006.06a vi ci̍d vṛ̱trasya̱ dodha̍to̱ vajre̍ṇa śa̱tapa̍rvaṇā |
8.006.06c śiro̍ bibheda vṛ̱ṣṇinā̍ ||
8.006.07a इ॒मा अ॒भि प्र णो॑नुमो वि॒पामग्रे॑षु धी॒तय॑ः ।
8.006.07c अ॒ग्नेः शो॒चिर्न दि॒द्युत॑ः ॥
8.006.07a i̱mā a̱bhi pra ṇo̍numo vi̱pām agre̍ṣu dhī̱taya̍ḥ |
8.006.07c a̱gneḥ śo̱cir na di̱dyuta̍ḥ ||
8.006.08a गुहा॑ स॒तीरुप॒ त्मना॒ प्र यच्छोच॑न्त धी॒तय॑ः ।
8.006.08c कण्वा॑ ऋ॒तस्य॒ धार॑या ॥
8.006.08a guhā̍ sa̱tīr upa̱ tmanā̱ pra yac choca̍nta dhī̱taya̍ḥ |
8.006.08c kaṇvā̍ ṛ̱tasya̱ dhāra̍yā ||
8.006.09a प्र तमि॑न्द्र नशीमहि र॒यिं गोम॑न्तम॒श्विन॑म् ।
8.006.09c प्र ब्रह्म॑ पू॒र्वचि॑त्तये ॥
8.006.09a pra tam i̍ndra naśīmahi ra̱yiṁ goma̍ntam a̱śvina̍m |
8.006.09c pra brahma̍ pū̱rvaci̍ttaye ||
8.006.10a अ॒हमिद्धि पि॒तुष्परि॑ मे॒धामृ॒तस्य॑ ज॒ग्रभ॑ ।
8.006.10c अ॒हं सूर्य॑ इवाजनि ॥
8.006.10a a̱ham id dhi pi̱tuṣ pari̍ me̱dhām ṛ̱tasya̍ ja̱grabha̍ |
8.006.10c a̱haṁ sūrya̍ ivājani ||
8.006.11a अ॒हं प्र॒त्नेन॒ मन्म॑ना॒ गिर॑ः शुम्भामि कण्व॒वत् ।
8.006.11c येनेन्द्र॒ः शुष्म॒मिद्द॒धे ॥
8.006.11a a̱ham pra̱tnena̱ manma̍nā̱ gira̍ḥ śumbhāmi kaṇva̱vat |
8.006.11c yenendra̱ḥ śuṣma̱m id da̱dhe ||
8.006.12a ये त्वामि॑न्द्र॒ न तु॑ष्टु॒वुर्ऋष॑यो॒ ये च॑ तुष्टु॒वुः ।
8.006.12c ममेद्व॑र्धस्व॒ सुष्टु॑तः ॥
8.006.12a ye tvām i̍ndra̱ na tu̍ṣṭu̱vur ṛṣa̍yo̱ ye ca̍ tuṣṭu̱vuḥ |
8.006.12c mamed va̍rdhasva̱ suṣṭu̍taḥ ||
8.006.13a यद॑स्य म॒न्युरध्व॑नी॒द्वि वृ॒त्रं प॑र्व॒शो रु॒जन् ।
8.006.13c अ॒पः स॑मु॒द्रमैर॑यत् ॥
8.006.13a yad a̍sya ma̱nyur adhva̍nī̱d vi vṛ̱tram pa̍rva̱śo ru̱jan |
8.006.13c a̱paḥ sa̍mu̱dram aira̍yat ||
8.006.14a नि शुष्ण॑ इन्द्र धर्ण॒सिं वज्रं॑ जघन्थ॒ दस्य॑वि ।
8.006.14c वृषा॒ ह्यु॑ग्र शृण्वि॒षे ॥
8.006.14a ni śuṣṇa̍ indra dharṇa̱siṁ vajra̍ṁ jaghantha̱ dasya̍vi |
8.006.14c vṛṣā̱ hy u̍gra śṛṇvi̱ṣe ||
8.006.15a न द्याव॒ इन्द्र॒मोज॑सा॒ नान्तरि॑क्षाणि व॒ज्रिण॑म् ।
8.006.15c न वि॑व्यचन्त॒ भूम॑यः ॥
8.006.15a na dyāva̱ indra̱m oja̍sā̱ nāntari̍kṣāṇi va̱jriṇa̍m |
8.006.15c na vi̍vyacanta̱ bhūma̍yaḥ ||
8.006.16a यस्त॑ इन्द्र म॒हीर॒पः स्त॑भू॒यमा॑न॒ आश॑यत् ।
8.006.16c नि तं पद्या॑सु शिश्नथः ॥
8.006.16a yas ta̍ indra ma̱hīr a̱paḥ sta̍bhū̱yamā̍na̱ āśa̍yat |
8.006.16c ni tam padyā̍su śiśnathaḥ ||
8.006.17a य इ॒मे रोद॑सी म॒ही स॑मी॒ची स॒मज॑ग्रभीत् ।
8.006.17c तमो॑भिरिन्द्र॒ तं गु॑हः ॥
8.006.17a ya i̱me roda̍sī ma̱hī sa̍mī̱cī sa̱maja̍grabhīt |
8.006.17c tamo̍bhir indra̱ taṁ gu̍haḥ ||
8.006.18a य इ॑न्द्र॒ यत॑यस्त्वा॒ भृग॑वो॒ ये च॑ तुष्टु॒वुः ।
8.006.18c ममेदु॑ग्र श्रुधी॒ हव॑म् ॥
8.006.18a ya i̍ndra̱ yata̍yas tvā̱ bhṛga̍vo̱ ye ca̍ tuṣṭu̱vuḥ |
8.006.18c mamed u̍gra śrudhī̱ hava̍m ||
8.006.19a इ॒मास्त॑ इन्द्र॒ पृश्न॑यो घृ॒तं दु॑हत आ॒शिर॑म् ।
8.006.19c ए॒नामृ॒तस्य॑ पि॒प्युषी॑ः ॥
8.006.19a i̱mās ta̍ indra̱ pṛśna̍yo ghṛ̱taṁ du̍hata ā̱śira̍m |
8.006.19c e̱nām ṛ̱tasya̍ pi̱pyuṣī̍ḥ ||
8.006.20a या इ॑न्द्र प्र॒स्व॑स्त्वा॒सा गर्भ॒मच॑क्रिरन् ।
8.006.20c परि॒ धर्मे॑व॒ सूर्य॑म् ॥
8.006.20a yā i̍ndra pra̱sva̍s tvā̱sā garbha̱m aca̍kriran |
8.006.20c pari̱ dharme̍va̱ sūrya̍m ||
8.006.21a त्वामिच्छ॑वसस्पते॒ कण्वा॑ उ॒क्थेन॑ वावृधुः ।
8.006.21c त्वां सु॒तास॒ इन्द॑वः ॥
8.006.21a tvām ic cha̍vasas pate̱ kaṇvā̍ u̱kthena̍ vāvṛdhuḥ |
8.006.21c tvāṁ su̱tāsa̱ inda̍vaḥ ||
8.006.22a तवेदि॑न्द्र॒ प्रणी॑तिषू॒त प्रश॑स्तिरद्रिवः ।
8.006.22c य॒ज्ञो वि॑तन्त॒साय्य॑ः ॥
8.006.22a taved i̍ndra̱ praṇī̍tiṣū̱ta praśa̍stir adrivaḥ |
8.006.22c ya̱jño vi̍tanta̱sāyya̍ḥ ||
8.006.23a आ न॑ इन्द्र म॒हीमिषं॒ पुरं॒ न द॑र्षि॒ गोम॑तीम् ।
8.006.23c उ॒त प्र॒जां सु॒वीर्य॑म् ॥
8.006.23a ā na̍ indra ma̱hīm iṣa̱m pura̱ṁ na da̍rṣi̱ goma̍tīm |
8.006.23c u̱ta pra̱jāṁ su̱vīrya̍m ||
8.006.24a उ॒त त्यदा॒श्वश्व्यं॒ यदि॑न्द्र॒ नाहु॑षी॒ष्वा ।
8.006.24c अग्रे॑ वि॒क्षु प्र॒दीद॑यत् ॥
8.006.24a u̱ta tyad ā̱śvaśvya̱ṁ yad i̍ndra̱ nāhu̍ṣī̱ṣv ā |
8.006.24c agre̍ vi̱kṣu pra̱dīda̍yat ||
8.006.25a अ॒भि व्र॒जं न त॑त्निषे॒ सूर॑ उपा॒कच॑क्षसम् ।
8.006.25c यदि॑न्द्र मृ॒ळया॑सि नः ॥
8.006.25a a̱bhi vra̱jaṁ na ta̍tniṣe̱ sūra̍ upā̱kaca̍kṣasam |
8.006.25c yad i̍ndra mṛ̱ḻayā̍si naḥ ||
8.006.26a यद॒ङ्ग त॑विषी॒यस॒ इन्द्र॑ प्र॒राज॑सि क्षि॒तीः ।
8.006.26c म॒हाँ अ॑पा॒र ओज॑सा ॥
8.006.26a yad a̱ṅga ta̍viṣī̱yasa̱ indra̍ pra̱rāja̍si kṣi̱tīḥ |
8.006.26c ma̱hām̐ a̍pā̱ra oja̍sā ||
8.006.27a तं त्वा॑ ह॒विष्म॑ती॒र्विश॒ उप॑ ब्रुवत ऊ॒तये॑ ।
8.006.27c उ॒रु॒ज्रय॑स॒मिन्दु॑भिः ॥
8.006.27a taṁ tvā̍ ha̱viṣma̍tī̱r viśa̱ upa̍ bruvata ū̱taye̍ |
8.006.27c u̱ru̱jraya̍sa̱m indu̍bhiḥ ||
8.006.28a उ॒प॒ह्व॒रे गि॑री॒णां सं॑ग॒थे च॑ न॒दीना॑म् ।
8.006.28c धि॒या विप्रो॑ अजायत ॥
8.006.28a u̱pa̱hva̱re gi̍rī̱ṇāṁ sa̍ṁga̱the ca̍ na̱dīnā̍m |
8.006.28c dhi̱yā vipro̍ ajāyata ||
8.006.29a अत॑ः समु॒द्रमु॒द्वत॑श्चिकि॒त्वाँ अव॑ पश्यति ।
8.006.29c यतो॑ विपा॒न एज॑ति ॥
8.006.29a ata̍ḥ samu̱dram u̱dvata̍ś ciki̱tvām̐ ava̍ paśyati |
8.006.29c yato̍ vipā̱na eja̍ti ||
8.006.30a आदित्प्र॒त्नस्य॒ रेत॑सो॒ ज्योति॑ष्पश्यन्ति वास॒रम् ।
8.006.30c प॒रो यदि॒ध्यते॑ दि॒वा ॥
8.006.30a ād it pra̱tnasya̱ reta̍so̱ jyoti̍ṣ paśyanti vāsa̱ram |
8.006.30c pa̱ro yad i̱dhyate̍ di̱vā ||
8.006.31a कण्वा॑स इन्द्र ते म॒तिं विश्वे॑ वर्धन्ति॒ पौंस्य॑म् ।
8.006.31c उ॒तो श॑विष्ठ॒ वृष्ण्य॑म् ॥
8.006.31a kaṇvā̍sa indra te ma̱tiṁ viśve̍ vardhanti̱ pauṁsya̍m |
8.006.31c u̱to śa̍viṣṭha̱ vṛṣṇya̍m ||
8.006.32a इ॒मां म॑ इन्द्र सुष्टु॒तिं जु॒षस्व॒ प्र सु माम॑व ।
8.006.32c उ॒त प्र व॑र्धया म॒तिम् ॥
8.006.32a i̱mām ma̍ indra suṣṭu̱tiṁ ju̱ṣasva̱ pra su mām a̍va |
8.006.32c u̱ta pra va̍rdhayā ma̱tim ||
8.006.33a उ॒त ब्र॑ह्म॒ण्या व॒यं तुभ्यं॑ प्रवृद्ध वज्रिवः ।
8.006.33c विप्रा॑ अतक्ष्म जी॒वसे॑ ॥
8.006.33a u̱ta bra̍hma̱ṇyā va̱yaṁ tubhya̍m pravṛddha vajrivaḥ |
8.006.33c viprā̍ atakṣma jī̱vase̍ ||
8.006.34a अ॒भि कण्वा॑ अनूष॒तापो॒ न प्र॒वता॑ य॒तीः ।
8.006.34c इन्द्रं॒ वन॑न्वती म॒तिः ॥
8.006.34a a̱bhi kaṇvā̍ anūṣa̱tāpo̱ na pra̱vatā̍ ya̱tīḥ |
8.006.34c indra̱ṁ vana̍nvatī ma̱tiḥ ||
8.006.35a इन्द्र॑मु॒क्थानि॑ वावृधुः समु॒द्रमि॑व॒ सिन्ध॑वः ।
8.006.35c अनु॑त्तमन्युम॒जर॑म् ॥
8.006.35a indra̍m u̱kthāni̍ vāvṛdhuḥ samu̱dram i̍va̱ sindha̍vaḥ |
8.006.35c anu̍ttamanyum a̱jara̍m ||
8.006.36a आ नो॑ याहि परा॒वतो॒ हरि॑भ्यां हर्य॒ताभ्या॑म् ।
8.006.36c इ॒ममि॑न्द्र सु॒तं पि॑ब ॥
8.006.36a ā no̍ yāhi parā̱vato̱ hari̍bhyāṁ harya̱tābhyā̍m |
8.006.36c i̱mam i̍ndra su̱tam pi̍ba ||
8.006.37a त्वामिद्वृ॑त्रहन्तम॒ जना॑सो वृ॒क्तब॑र्हिषः ।
8.006.37c हव॑न्ते॒ वाज॑सातये ॥
8.006.37a tvām id vṛ̍trahantama̱ janā̍so vṛ̱ktaba̍rhiṣaḥ |
8.006.37c hava̍nte̱ vāja̍sātaye ||
8.006.38a अनु॑ त्वा॒ रोद॑सी उ॒भे च॒क्रं न व॒र्त्येत॑शम् ।
8.006.38c अनु॑ सुवा॒नास॒ इन्द॑वः ॥
8.006.38a anu̍ tvā̱ roda̍sī u̱bhe ca̱kraṁ na va̱rty eta̍śam |
8.006.38c anu̍ suvā̱nāsa̱ inda̍vaḥ ||
8.006.39a मन्द॑स्वा॒ सु स्व॑र्णर उ॒तेन्द्र॑ शर्य॒णाव॑ति ।
8.006.39c मत्स्वा॒ विव॑स्वतो म॒ती ॥
8.006.39a manda̍svā̱ su sva̍rṇara u̱tendra̍ śarya̱ṇāva̍ti |
8.006.39c matsvā̱ viva̍svato ma̱tī ||
8.006.40a वा॒वृ॒धा॒न उप॒ द्यवि॒ वृषा॑ व॒ज्र्य॑रोरवीत् ।
8.006.40c वृ॒त्र॒हा सो॑म॒पात॑मः ॥
8.006.40a vā̱vṛ̱dhā̱na upa̱ dyavi̱ vṛṣā̍ va̱jry a̍roravīt |
8.006.40c vṛ̱tra̱hā so̍ma̱pāta̍maḥ ||
8.006.41a ऋषि॒र्हि पू॑र्व॒जा अस्येक॒ ईशा॑न॒ ओज॑सा ।
8.006.41c इन्द्र॑ चोष्कू॒यसे॒ वसु॑ ॥
8.006.41a ṛṣi̱r hi pū̍rva̱jā asy eka̱ īśā̍na̱ oja̍sā |
8.006.41c indra̍ coṣkū̱yase̱ vasu̍ ||
8.006.42a अ॒स्माकं॑ त्वा सु॒ताँ उप॑ वी॒तपृ॑ष्ठा अ॒भि प्रय॑ः ।
8.006.42c श॒तं व॑हन्तु॒ हर॑यः ॥
8.006.42a a̱smāka̍ṁ tvā su̱tām̐ upa̍ vī̱tapṛ̍ṣṭhā a̱bhi praya̍ḥ |
8.006.42c śa̱taṁ va̍hantu̱ hara̍yaḥ ||
8.006.43a इ॒मां सु पू॒र्व्यां धियं॒ मधो॑र्घृ॒तस्य॑ पि॒प्युषी॑म् ।
8.006.43c कण्वा॑ उ॒क्थेन॑ वावृधुः ॥
8.006.43a i̱māṁ su pū̱rvyāṁ dhiya̱m madho̍r ghṛ̱tasya̍ pi̱pyuṣī̍m |
8.006.43c kaṇvā̍ u̱kthena̍ vāvṛdhuḥ ||
8.006.44a इन्द्र॒मिद्विम॑हीनां॒ मेधे॑ वृणीत॒ मर्त्य॑ः ।
8.006.44c इन्द्रं॑ सनि॒ष्युरू॒तये॑ ॥
8.006.44a indra̱m id vima̍hīnā̱m medhe̍ vṛṇīta̱ martya̍ḥ |
8.006.44c indra̍ṁ sani̱ṣyur ū̱taye̍ ||
8.006.45a अ॒र्वाञ्चं॑ त्वा पुरुष्टुत प्रि॒यमे॑धस्तुता॒ हरी॑ ।
8.006.45c सो॒म॒पेया॑य वक्षतः ॥
8.006.45a a̱rvāñca̍ṁ tvā puruṣṭuta pri̱yame̍dhastutā̱ harī̍ |
8.006.45c so̱ma̱peyā̍ya vakṣataḥ ||
8.006.46a श॒तम॒हं ति॒रिन्दि॑रे स॒हस्रं॒ पर्शा॒वा द॑दे ।
8.006.46c राधां॑सि॒ याद्वा॑नाम् ॥
8.006.46a śa̱tam a̱haṁ ti̱rindi̍re sa̱hasra̱m parśā̱v ā da̍de |
8.006.46c rādhā̍ṁsi̱ yādvā̍nām ||
8.006.47a त्रीणि॑ श॒तान्यर्व॑तां स॒हस्रा॒ दश॒ गोना॑म् ।
8.006.47c द॒दुष्प॒ज्राय॒ साम्ने॑ ॥
8.006.47a trīṇi̍ śa̱tāny arva̍tāṁ sa̱hasrā̱ daśa̱ gonā̍m |
8.006.47c da̱duṣ pa̱jrāya̱ sāmne̍ ||
8.006.48a उदा॑नट् ककु॒हो दिव॒मुष्ट्रा॑ञ्चतु॒र्युजो॒ दद॑त् ।
8.006.48c श्रव॑सा॒ याद्वं॒ जन॑म् ॥
8.006.48a ud ā̍naṭ kaku̱ho diva̱m uṣṭrā̍ñ catu̱ryujo̱ dada̍t |
8.006.48c śrava̍sā̱ yādva̱ṁ jana̍m ||


8.007.01a प्र यद्व॑स्त्रि॒ष्टुभ॒मिषं॒ मरु॑तो॒ विप्रो॒ अक्ष॑रत् ।
8.007.01c वि पर्व॑तेषु राजथ ॥
8.007.01a pra yad va̍s tri̱ṣṭubha̱m iṣa̱m maru̍to̱ vipro̱ akṣa̍rat |
8.007.01c vi parva̍teṣu rājatha ||
8.007.02a यद॒ङ्ग त॑विषीयवो॒ यामं॑ शुभ्रा॒ अचि॑ध्वम् ।
8.007.02c नि पर्व॑ता अहासत ॥
8.007.02a yad a̱ṅga ta̍viṣīyavo̱ yāma̍ṁ śubhrā̱ aci̍dhvam |
8.007.02c ni parva̍tā ahāsata ||
8.007.03a उदी॑रयन्त वा॒युभि॑र्वा॒श्रास॒ः पृश्नि॑मातरः ।
8.007.03c धु॒क्षन्त॑ पि॒प्युषी॒मिष॑म् ॥
8.007.03a ud ī̍rayanta vā̱yubhi̍r vā̱śrāsa̱ḥ pṛśni̍mātaraḥ |
8.007.03c dhu̱kṣanta̍ pi̱pyuṣī̱m iṣa̍m ||
8.007.04a वप॑न्ति म॒रुतो॒ मिहं॒ प्र वे॑पयन्ति॒ पर्व॑तान् ।
8.007.04c यद्यामं॒ यान्ति॑ वा॒युभि॑ः ॥
8.007.04a vapa̍nti ma̱ruto̱ miha̱m pra ve̍payanti̱ parva̍tān |
8.007.04c yad yāma̱ṁ yānti̍ vā̱yubhi̍ḥ ||
8.007.05a नि यद्यामा॑य वो गि॒रिर्नि सिन्ध॑वो॒ विध॑र्मणे ।
8.007.05c म॒हे शुष्मा॑य येमि॒रे ॥
8.007.05a ni yad yāmā̍ya vo gi̱rir ni sindha̍vo̱ vidha̍rmaṇe |
8.007.05c ma̱he śuṣmā̍ya yemi̱re ||
8.007.06a यु॒ष्माँ उ॒ नक्त॑मू॒तये॑ यु॒ष्मान्दिवा॑ हवामहे ।
8.007.06c यु॒ष्मान्प्र॑य॒त्य॑ध्व॒रे ॥
8.007.06a yu̱ṣmām̐ u̱ nakta̍m ū̱taye̍ yu̱ṣmān divā̍ havāmahe |
8.007.06c yu̱ṣmān pra̍ya̱ty a̍dhva̱re ||
8.007.07a उदु॒ त्ये अ॑रु॒णप्स॑वश्चि॒त्रा यामे॑भिरीरते ।
8.007.07c वा॒श्रा अधि॒ ष्णुना॑ दि॒वः ॥
8.007.07a ud u̱ tye a̍ru̱ṇapsa̍vaś ci̱trā yāme̍bhir īrate |
8.007.07c vā̱śrā adhi̱ ṣṇunā̍ di̱vaḥ ||
8.007.08a सृ॒जन्ति॑ र॒श्मिमोज॑सा॒ पन्थां॒ सूर्या॑य॒ यात॑वे ।
8.007.08c ते भा॒नुभि॒र्वि त॑स्थिरे ॥
8.007.08a sṛ̱janti̍ ra̱śmim oja̍sā̱ panthā̱ṁ sūryā̍ya̱ yāta̍ve |
8.007.08c te bhā̱nubhi̱r vi ta̍sthire ||
8.007.09a इ॒मां मे॑ मरुतो॒ गिर॑मि॒मं स्तोम॑मृभुक्षणः ।
8.007.09c इ॒मं मे॑ वनता॒ हव॑म् ॥
8.007.09a i̱mām me̍ maruto̱ gira̍m i̱maṁ stoma̍m ṛbhukṣaṇaḥ |
8.007.09c i̱mam me̍ vanatā̱ hava̍m ||
8.007.10a त्रीणि॒ सरां॑सि॒ पृश्न॑यो दुदु॒ह्रे व॒ज्रिणे॒ मधु॑ ।
8.007.10c उत्सं॒ कव॑न्धमु॒द्रिण॑म् ॥
8.007.10a trīṇi̱ sarā̍ṁsi̱ pṛśna̍yo dudu̱hre va̱jriṇe̱ madhu̍ |
8.007.10c utsa̱ṁ kava̍ndham u̱driṇa̍m ||
8.007.11a मरु॑तो॒ यद्ध॑ वो दि॒वः सु॑म्ना॒यन्तो॒ हवा॑महे ।
8.007.11c आ तू न॒ उप॑ गन्तन ॥
8.007.11a maru̍to̱ yad dha̍ vo di̱vaḥ su̍mnā̱yanto̱ havā̍mahe |
8.007.11c ā tū na̱ upa̍ gantana ||
8.007.12a यू॒यं हि ष्ठा सु॑दानवो॒ रुद्रा॑ ऋभुक्षणो॒ दमे॑ ।
8.007.12c उ॒त प्रचे॑तसो॒ मदे॑ ॥
8.007.12a yū̱yaṁ hi ṣṭhā su̍dānavo̱ rudrā̍ ṛbhukṣaṇo̱ dame̍ |
8.007.12c u̱ta prace̍taso̱ made̍ ||
8.007.13a आ नो॑ र॒यिं म॑द॒च्युतं॑ पुरु॒क्षुं वि॒श्वधा॑यसम् ।
8.007.13c इय॑र्ता मरुतो दि॒वः ॥
8.007.13a ā no̍ ra̱yim ma̍da̱cyuta̍m puru̱kṣuṁ vi̱śvadhā̍yasam |
8.007.13c iya̍rtā maruto di̱vaḥ ||
8.007.14a अधी॑व॒ यद्गि॑री॒णां यामं॑ शुभ्रा॒ अचि॑ध्वम् ।
8.007.14c सु॒वा॒नैर्म॑न्दध्व॒ इन्दु॑भिः ॥
8.007.14a adhī̍va̱ yad gi̍rī̱ṇāṁ yāma̍ṁ śubhrā̱ aci̍dhvam |
8.007.14c su̱vā̱nair ma̍ndadhva̱ indu̍bhiḥ ||
8.007.15a ए॒ताव॑तश्चिदेषां सु॒म्नं भि॑क्षेत॒ मर्त्य॑ः ।
8.007.15c अदा॑भ्यस्य॒ मन्म॑भिः ॥
8.007.15a e̱tāva̍taś cid eṣāṁ su̱mnam bhi̍kṣeta̱ martya̍ḥ |
8.007.15c adā̍bhyasya̱ manma̍bhiḥ ||
8.007.16a ये द्र॒प्सा इ॑व॒ रोद॑सी॒ धम॒न्त्यनु॑ वृ॒ष्टिभि॑ः ।
8.007.16c उत्सं॑ दु॒हन्तो॒ अक्षि॑तम् ॥
8.007.16a ye dra̱psā i̍va̱ roda̍sī̱ dhama̱nty anu̍ vṛ̱ṣṭibhi̍ḥ |
8.007.16c utsa̍ṁ du̱hanto̱ akṣi̍tam ||
8.007.17a उदु॑ स्वा॒नेभि॑रीरत॒ उद्रथै॒रुदु॑ वा॒युभि॑ः ।
8.007.17c उत्स्तोमै॒ः पृश्नि॑मातरः ॥
8.007.17a ud u̍ svā̱nebhi̍r īrata̱ ud rathai̱r ud u̍ vā̱yubhi̍ḥ |
8.007.17c ut stomai̱ḥ pṛśni̍mātaraḥ ||
8.007.18a येना॒व तु॒र्वशं॒ यदुं॒ येन॒ कण्वं॑ धन॒स्पृत॑म् ।
8.007.18c रा॒ये सु तस्य॑ धीमहि ॥
8.007.18a yenā̱va tu̱rvaśa̱ṁ yadu̱ṁ yena̱ kaṇva̍ṁ dhana̱spṛta̍m |
8.007.18c rā̱ye su tasya̍ dhīmahi ||
8.007.19a इ॒मा उ॑ वः सुदानवो घृ॒तं न पि॒प्युषी॒रिष॑ः ।
8.007.19c वर्धा॑न्का॒ण्वस्य॒ मन्म॑भिः ॥
8.007.19a i̱mā u̍ vaḥ sudānavo ghṛ̱taṁ na pi̱pyuṣī̱r iṣa̍ḥ |
8.007.19c vardhā̍n kā̱ṇvasya̱ manma̍bhiḥ ||
8.007.20a क्व॑ नू॒नं सु॑दानवो॒ मद॑था वृक्तबर्हिषः ।
8.007.20c ब्र॒ह्मा को व॑ः सपर्यति ॥
8.007.20a kva̍ nū̱naṁ su̍dānavo̱ mada̍thā vṛktabarhiṣaḥ |
8.007.20c bra̱hmā ko va̍ḥ saparyati ||
8.007.21a न॒हि ष्म॒ यद्ध॑ वः पु॒रा स्तोमे॑भिर्वृक्तबर्हिषः ।
8.007.21c शर्धाँ॑ ऋ॒तस्य॒ जिन्व॑थ ॥
8.007.21a na̱hi ṣma̱ yad dha̍ vaḥ pu̱rā stome̍bhir vṛktabarhiṣaḥ |
8.007.21c śardhā̍m̐ ṛ̱tasya̱ jinva̍tha ||
8.007.22a समु॒ त्ये म॑ह॒तीर॒पः सं क्षो॒णी समु॒ सूर्य॑म् ।
8.007.22c सं वज्रं॑ पर्व॒शो द॑धुः ॥
8.007.22a sam u̱ tye ma̍ha̱tīr a̱paḥ saṁ kṣo̱ṇī sam u̱ sūrya̍m |
8.007.22c saṁ vajra̍m parva̱śo da̍dhuḥ ||
8.007.23a वि वृ॒त्रं प॑र्व॒शो य॑यु॒र्वि पर्व॑ताँ अरा॒जिन॑ः ।
8.007.23c च॒क्रा॒णा वृष्णि॒ पौंस्य॑म् ॥
8.007.23a vi vṛ̱tram pa̍rva̱śo ya̍yu̱r vi parva̍tām̐ arā̱jina̍ḥ |
8.007.23c ca̱krā̱ṇā vṛṣṇi̱ pauṁsya̍m ||
8.007.24a अनु॑ त्रि॒तस्य॒ युध्य॑त॒ः शुष्म॑मावन्नु॒त क्रतु॑म् ।
8.007.24c अन्विन्द्रं॑ वृत्र॒तूर्ये॑ ॥
8.007.24a anu̍ tri̱tasya̱ yudhya̍ta̱ḥ śuṣma̍m āvann u̱ta kratu̍m |
8.007.24c anv indra̍ṁ vṛtra̱tūrye̍ ||
8.007.25a वि॒द्युद्ध॑स्ता अ॒भिद्य॑व॒ः शिप्रा॑ः शी॒र्षन्हि॑र॒ण्ययी॑ः ।
8.007.25c शु॒भ्रा व्य॑ञ्जत श्रि॒ये ॥
8.007.25a vi̱dyuddha̍stā a̱bhidya̍va̱ḥ śiprā̍ḥ śī̱rṣan hi̍ra̱ṇyayī̍ḥ |
8.007.25c śu̱bhrā vy a̍ñjata śri̱ye ||
8.007.26a उ॒शना॒ यत्प॑रा॒वत॑ उ॒क्ष्णो रन्ध्र॒मया॑तन ।
8.007.26c द्यौर्न च॑क्रदद्भि॒या ॥
8.007.26a u̱śanā̱ yat pa̍rā̱vata̍ u̱kṣṇo randhra̱m ayā̍tana |
8.007.26c dyaur na ca̍kradad bhi̱yā ||
8.007.27a आ नो॑ म॒खस्य॑ दा॒वनेऽश्वै॒र्हिर॑ण्यपाणिभिः ।
8.007.27c देवा॑स॒ उप॑ गन्तन ॥
8.007.27a ā no̍ ma̱khasya̍ dā̱vane 'śvai̱r hira̍ṇyapāṇibhiḥ |
8.007.27c devā̍sa̱ upa̍ gantana ||
8.007.28a यदे॑षां॒ पृष॑ती॒ रथे॒ प्रष्टि॒र्वह॑ति॒ रोहि॑तः ।
8.007.28c यान्ति॑ शु॒भ्रा रि॒णन्न॒पः ॥
8.007.28a yad e̍ṣā̱m pṛṣa̍tī̱ rathe̱ praṣṭi̱r vaha̍ti̱ rohi̍taḥ |
8.007.28c yānti̍ śu̱bhrā ri̱ṇann a̱paḥ ||
8.007.29a सु॒षोमे॑ शर्य॒णाव॑त्यार्जी॒के प॒स्त्या॑वति ।
8.007.29c य॒युर्निच॑क्रया॒ नर॑ः ॥
8.007.29a su̱ṣome̍ śarya̱ṇāva̍ty ārjī̱ke pa̱styā̍vati |
8.007.29c ya̱yur nica̍krayā̱ nara̍ḥ ||
8.007.30a क॒दा ग॑च्छाथ मरुत इ॒त्था विप्रं॒ हव॑मानम् ।
8.007.30c मा॒र्डी॒केभि॒र्नाध॑मानम् ॥
8.007.30a ka̱dā ga̍cchātha maruta i̱tthā vipra̱ṁ hava̍mānam |
8.007.30c mā̱rḍī̱kebhi̱r nādha̍mānam ||
8.007.31a कद्ध॑ नू॒नं क॑धप्रियो॒ यदिन्द्र॒मज॑हातन ।
8.007.31c को व॑ः सखि॒त्व ओ॑हते ॥
8.007.31a kad dha̍ nū̱naṁ ka̍dhapriyo̱ yad indra̱m aja̍hātana |
8.007.31c ko va̍ḥ sakhi̱tva o̍hate ||
8.007.32a स॒हो षु णो॒ वज्र॑हस्तै॒ः कण्वा॑सो अ॒ग्निं म॒रुद्भि॑ः ।
8.007.32c स्तु॒षे हिर॑ण्यवाशीभिः ॥
8.007.32a sa̱ho ṣu ṇo̱ vajra̍hastai̱ḥ kaṇvā̍so a̱gnim ma̱rudbhi̍ḥ |
8.007.32c stu̱ṣe hira̍ṇyavāśībhiḥ ||
8.007.33a ओ षु वृष्ण॒ः प्रय॑ज्यू॒ना नव्य॑से सुवि॒ताय॑ ।
8.007.33c व॒वृ॒त्यां चि॒त्रवा॑जान् ॥
8.007.33a o ṣu vṛṣṇa̱ḥ praya̍jyū̱n ā navya̍se suvi̱tāya̍ |
8.007.33c va̱vṛ̱tyāṁ ci̱travā̍jān ||
8.007.34a गि॒रय॑श्चि॒न्नि जि॑हते॒ पर्शा॑नासो॒ मन्य॑मानाः ।
8.007.34c पर्व॑ताश्चि॒न्नि ये॑मिरे ॥
8.007.34a gi̱raya̍ś ci̱n ni ji̍hate̱ parśā̍nāso̱ manya̍mānāḥ |
8.007.34c parva̍tāś ci̱n ni ye̍mire ||
8.007.35a आक्ष्ण॒यावा॑नो वहन्त्य॒न्तरि॑क्षेण॒ पत॑तः ।
8.007.35c धाता॑रः स्तुव॒ते वय॑ः ॥
8.007.35a ākṣṇa̱yāvā̍no vahanty a̱ntari̍kṣeṇa̱ pata̍taḥ |
8.007.35c dhātā̍raḥ stuva̱te vaya̍ḥ ||
8.007.36a अ॒ग्निर्हि जानि॑ पू॒र्व्यश्छन्दो॒ न सूरो॑ अ॒र्चिषा॑ ।
8.007.36c ते भा॒नुभि॒र्वि त॑स्थिरे ॥
8.007.36a a̱gnir hi jāni̍ pū̱rvyaś chando̱ na sūro̍ a̱rciṣā̍ |
8.007.36c te bhā̱nubhi̱r vi ta̍sthire ||


8.008.01a आ नो॒ विश्वा॑भिरू॒तिभि॒रश्वि॑ना॒ गच्छ॑तं यु॒वम् ।
8.008.01c दस्रा॒ हिर॑ण्यवर्तनी॒ पिब॑तं सो॒म्यं मधु॑ ॥
8.008.01a ā no̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̱r aśvi̍nā̱ gaccha̍taṁ yu̱vam |
8.008.01c dasrā̱ hira̍ṇyavartanī̱ piba̍taṁ so̱myam madhu̍ ||
8.008.02a आ नू॒नं या॑तमश्विना॒ रथे॑न॒ सूर्य॑त्वचा ।
8.008.02c भुजी॒ हिर॑ण्यपेशसा॒ कवी॒ गम्भी॑रचेतसा ॥
8.008.02a ā nū̱naṁ yā̍tam aśvinā̱ rathe̍na̱ sūrya̍tvacā |
8.008.02c bhujī̱ hira̍ṇyapeśasā̱ kavī̱ gambhī̍racetasā ||
8.008.03a आ या॑तं॒ नहु॑ष॒स्पर्यान्तरि॑क्षात्सुवृ॒क्तिभि॑ः ।
8.008.03c पिबा॑थो अश्विना॒ मधु॒ कण्वा॑नां॒ सव॑ने सु॒तम् ॥
8.008.03a ā yā̍ta̱ṁ nahu̍ṣa̱s pary āntari̍kṣāt suvṛ̱ktibhi̍ḥ |
8.008.03c pibā̍tho aśvinā̱ madhu̱ kaṇvā̍nā̱ṁ sava̍ne su̱tam ||
8.008.04a आ नो॑ यातं दि॒वस्पर्यान्तरि॑क्षादधप्रिया ।
8.008.04c पु॒त्रः कण्व॑स्य वामि॒ह सु॒षाव॑ सो॒म्यं मधु॑ ॥
8.008.04a ā no̍ yātaṁ di̱vas pary āntari̍kṣād adhapriyā |
8.008.04c pu̱traḥ kaṇva̍sya vām i̱ha su̱ṣāva̍ so̱myam madhu̍ ||
8.008.05a आ नो॑ यात॒मुप॑श्रु॒त्यश्वि॑ना॒ सोम॑पीतये ।
8.008.05c स्वाहा॒ स्तोम॑स्य वर्धना॒ प्र क॑वी धी॒तिभि॑र्नरा ॥
8.008.05a ā no̍ yāta̱m upa̍śru̱ty aśvi̍nā̱ soma̍pītaye |
8.008.05c svāhā̱ stoma̍sya vardhanā̱ pra ka̍vī dhī̱tibhi̍r narā ||
8.008.06a यच्चि॒द्धि वां॑ पु॒र ऋष॑यो जुहू॒रेऽव॑से नरा ।
8.008.06c आ या॑तमश्वि॒ना ग॑त॒मुपे॒मां सु॑ष्टु॒तिं मम॑ ॥
8.008.06a yac ci̱d dhi vā̍m pu̱ra ṛṣa̍yo juhū̱re 'va̍se narā |
8.008.06c ā yā̍tam aśvi̱nā ga̍ta̱m upe̱māṁ su̍ṣṭu̱tim mama̍ ||
8.008.07a दि॒वश्चि॑द्रोच॒नादध्या नो॑ गन्तं स्वर्विदा ।
8.008.07c धी॒भिर्व॑त्सप्रचेतसा॒ स्तोमे॑भिर्हवनश्रुता ॥
8.008.07a di̱vaś ci̍d roca̱nād adhy ā no̍ gantaṁ svarvidā |
8.008.07c dhī̱bhir va̍tsapracetasā̱ stome̍bhir havanaśrutā ||
8.008.08a किम॒न्ये पर्या॑सते॒ऽस्मत्स्तोमे॑भिर॒श्विना॑ ।
8.008.08c पु॒त्रः कण्व॑स्य वा॒मृषि॑र्गी॒र्भिर्व॒त्सो अ॑वीवृधत् ॥
8.008.08a kim a̱nye pary ā̍sate̱ 'smat stome̍bhir a̱śvinā̍ |
8.008.08c pu̱traḥ kaṇva̍sya vā̱m ṛṣi̍r gī̱rbhir va̱tso a̍vīvṛdhat ||
8.008.09a आ वां॒ विप्र॑ इ॒हाव॒सेऽह्व॒त्स्तोमे॑भिरश्विना ।
8.008.09c अरि॑प्रा॒ वृत्र॑हन्तमा॒ ता नो॑ भूतं मयो॒भुवा॑ ॥
8.008.09a ā vā̱ṁ vipra̍ i̱hāva̱se 'hva̱t stome̍bhir aśvinā |
8.008.09c ari̍prā̱ vṛtra̍hantamā̱ tā no̍ bhūtam mayo̱bhuvā̍ ||
8.008.10a आ यद्वां॒ योष॑णा॒ रथ॒मति॑ष्ठद्वाजिनीवसू ।
8.008.10c विश्वा॑न्यश्विना यु॒वं प्र धी॒तान्य॑गच्छतम् ॥
8.008.10a ā yad vā̱ṁ yoṣa̍ṇā̱ ratha̱m ati̍ṣṭhad vājinīvasū |
8.008.10c viśvā̍ny aśvinā yu̱vam pra dhī̱tāny a̍gacchatam ||
8.008.11a अत॑ः स॒हस्र॑निर्णिजा॒ रथे॒ना या॑तमश्विना ।
8.008.11c व॒त्सो वां॒ मधु॑म॒द्वचोऽशं॑सीत्का॒व्यः क॒विः ॥
8.008.11a ata̍ḥ sa̱hasra̍nirṇijā̱ rathe̱nā yā̍tam aśvinā |
8.008.11c va̱tso vā̱m madhu̍ma̱d vaco 'śa̍ṁsīt kā̱vyaḥ ka̱viḥ ||
8.008.12a पु॒रु॒म॒न्द्रा पु॑रू॒वसू॑ मनो॒तरा॑ रयी॒णाम् ।
8.008.12c स्तोमं॑ मे अ॒श्विना॑वि॒मम॒भि वह्नी॑ अनूषाताम् ॥
8.008.12a pu̱ru̱ma̱ndrā pu̍rū̱vasū̍ mano̱tarā̍ rayī̱ṇām |
8.008.12c stoma̍m me a̱śvinā̍v i̱mam a̱bhi vahnī̍ anūṣātām ||
8.008.13a आ नो॒ विश्वा॑न्यश्विना ध॒त्तं राधां॒स्यह्र॑या ।
8.008.13c कृ॒तं न॑ ऋ॒त्विया॑वतो॒ मा नो॑ रीरधतं नि॒दे ॥
8.008.13a ā no̱ viśvā̍ny aśvinā dha̱ttaṁ rādhā̱ṁsy ahra̍yā |
8.008.13c kṛ̱taṁ na̍ ṛ̱tviyā̍vato̱ mā no̍ rīradhataṁ ni̱de ||
8.008.14a यन्ना॑सत्या परा॒वति॒ यद्वा॒ स्थो अध्यम्ब॑रे ।
8.008.14c अत॑ः स॒हस्र॑निर्णिजा॒ रथे॒ना या॑तमश्विना ॥
8.008.14a yan nā̍satyā parā̱vati̱ yad vā̱ stho adhy amba̍re |
8.008.14c ata̍ḥ sa̱hasra̍nirṇijā̱ rathe̱nā yā̍tam aśvinā ||
8.008.15a यो वां॑ नासत्या॒वृषि॑र्गी॒र्भिर्व॒त्सो अवी॑वृधत् ।
8.008.15c तस्मै॑ स॒हस्र॑निर्णिज॒मिषं॑ धत्तं घृत॒श्चुत॑म् ॥
8.008.15a yo vā̍ṁ nāsatyā̱v ṛṣi̍r gī̱rbhir va̱tso avī̍vṛdhat |
8.008.15c tasmai̍ sa̱hasra̍nirṇija̱m iṣa̍ṁ dhattaṁ ghṛta̱ścuta̍m ||
8.008.16a प्रास्मा॒ ऊर्जं॑ घृत॒श्चुत॒मश्वि॑ना॒ यच्छ॑तं यु॒वम् ।
8.008.16c यो वां॑ सु॒म्नाय॑ तु॒ष्टव॑द्वसू॒याद्दा॑नुनस्पती ॥
8.008.16a prāsmā̱ ūrja̍ṁ ghṛta̱ścuta̱m aśvi̍nā̱ yaccha̍taṁ yu̱vam |
8.008.16c yo vā̍ṁ su̱mnāya̍ tu̱ṣṭava̍d vasū̱yād dā̍nunas patī ||
8.008.17a आ नो॑ गन्तं रिशादसे॒मं स्तोमं॑ पुरुभुजा ।
8.008.17c कृ॒तं न॑ः सु॒श्रियो॑ नरे॒मा दा॑तम॒भिष्ट॑ये ॥
8.008.17a ā no̍ gantaṁ riśādase̱maṁ stoma̍m purubhujā |
8.008.17c kṛ̱taṁ na̍ḥ su̱śriyo̍ nare̱mā dā̍tam a̱bhiṣṭa̍ye ||
8.008.18a आ वां॒ विश्वा॑भिरू॒तिभि॑ः प्रि॒यमे॑धा अहूषत ।
8.008.18c राज॑न्तावध्व॒राणा॒मश्वि॑ना॒ याम॑हूतिषु ॥
8.008.18a ā vā̱ṁ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ pri̱yame̍dhā ahūṣata |
8.008.18c rāja̍ntāv adhva̱rāṇā̱m aśvi̍nā̱ yāma̍hūtiṣu ||
8.008.19a आ नो॑ गन्तं मयो॒भुवाश्वि॑ना श॒म्भुवा॑ यु॒वम् ।
8.008.19c यो वां॑ विपन्यू धी॒तिभि॑र्गी॒र्भिर्व॒त्सो अवी॑वृधत् ॥
8.008.19a ā no̍ gantam mayo̱bhuvāśvi̍nā śa̱mbhuvā̍ yu̱vam |
8.008.19c yo vā̍ṁ vipanyū dhī̱tibhi̍r gī̱rbhir va̱tso avī̍vṛdhat ||
8.008.20a याभि॒ः कण्वं॒ मेधा॑तिथिं॒ याभि॒र्वशं॒ दश॑व्रजम् ।
8.008.20c याभि॒र्गोश॑र्य॒माव॑तं॒ ताभि॑र्नोऽवतं नरा ॥
8.008.20a yābhi̱ḥ kaṇva̱m medhā̍tithi̱ṁ yābhi̱r vaśa̱ṁ daśa̍vrajam |
8.008.20c yābhi̱r gośa̍rya̱m āva̍ta̱ṁ tābhi̍r no 'vataṁ narā ||
8.008.21a याभि॑र्नरा त्र॒सद॑स्यु॒माव॑तं॒ कृत्व्ये॒ धने॑ ।
8.008.21c ताभि॒ः ष्व१॒॑स्माँ अ॑श्विना॒ प्राव॑तं॒ वाज॑सातये ॥
8.008.21a yābhi̍r narā tra̱sada̍syu̱m āva̍ta̱ṁ kṛtvye̱ dhane̍ |
8.008.21c tābhi̱ḥ ṣv a1̱̍smām̐ a̍śvinā̱ prāva̍ta̱ṁ vāja̍sātaye ||
8.008.22a प्र वां॒ स्तोमा॑ः सुवृ॒क्तयो॒ गिरो॑ वर्धन्त्वश्विना ।
8.008.22c पुरु॑त्रा॒ वृत्र॑हन्तमा॒ ता नो॑ भूतं पुरु॒स्पृहा॑ ॥
8.008.22a pra vā̱ṁ stomā̍ḥ suvṛ̱ktayo̱ giro̍ vardhantv aśvinā |
8.008.22c puru̍trā̱ vṛtra̍hantamā̱ tā no̍ bhūtam puru̱spṛhā̍ ||
8.008.23a त्रीणि॑ प॒दान्य॒श्विनो॑रा॒विः सान्ति॒ गुहा॑ प॒रः ।
8.008.23c क॒वी ऋ॒तस्य॒ पत्म॑भिर॒र्वाग्जी॒वेभ्य॒स्परि॑ ॥
8.008.23a trīṇi̍ pa̱dāny a̱śvino̍r ā̱viḥ sānti̱ guhā̍ pa̱raḥ |
8.008.23c ka̱vī ṛ̱tasya̱ patma̍bhir a̱rvāg jī̱vebhya̱s pari̍ ||


8.009.01a आ नू॒नम॑श्विना यु॒वं व॒त्सस्य॑ गन्त॒मव॑से ।
8.009.01c प्रास्मै॑ यच्छतमवृ॒कं पृ॒थु च्छ॒र्दिर्यु॑यु॒तं या अरा॑तयः ॥
8.009.01a ā nū̱nam a̍śvinā yu̱vaṁ va̱tsasya̍ ganta̱m ava̍se |
8.009.01c prāsmai̍ yacchatam avṛ̱kam pṛ̱thu ccha̱rdir yu̍yu̱taṁ yā arā̍tayaḥ ||
8.009.02a यद॒न्तरि॑क्षे॒ यद्दि॒वि यत्पञ्च॒ मानु॑षाँ॒ अनु॑ ।
8.009.02c नृ॒म्णं तद्ध॑त्तमश्विना ॥
8.009.02a yad a̱ntari̍kṣe̱ yad di̱vi yat pañca̱ mānu̍ṣā̱m̐ anu̍ |
8.009.02c nṛ̱mṇaṁ tad dha̍ttam aśvinā ||
8.009.03a ये वां॒ दंसां॑स्यश्विना॒ विप्रा॑सः परिमामृ॒शुः ।
8.009.03c ए॒वेत्का॒ण्वस्य॑ बोधतम् ॥
8.009.03a ye vā̱ṁ daṁsā̍ṁsy aśvinā̱ viprā̍saḥ parimāmṛ̱śuḥ |
8.009.03c e̱vet kā̱ṇvasya̍ bodhatam ||
8.009.04a अ॒यं वां॑ घ॒र्मो अ॑श्विना॒ स्तोमे॑न॒ परि॑ षिच्यते ।
8.009.04c अ॒यं सोमो॒ मधु॑मान्वाजिनीवसू॒ येन॑ वृ॒त्रं चिके॑तथः ॥
8.009.04a a̱yaṁ vā̍ṁ gha̱rmo a̍śvinā̱ stome̍na̱ pari̍ ṣicyate |
8.009.04c a̱yaṁ somo̱ madhu̍mān vājinīvasū̱ yena̍ vṛ̱traṁ cike̍tathaḥ ||
8.009.05a यद॒प्सु यद्वन॒स्पतौ॒ यदोष॑धीषु पुरुदंससा कृ॒तम् ।
8.009.05c तेन॑ माविष्टमश्विना ॥
8.009.05a yad a̱psu yad vana̱spatau̱ yad oṣa̍dhīṣu purudaṁsasā kṛ̱tam |
8.009.05c tena̍ māviṣṭam aśvinā ||
8.009.06a यन्ना॑सत्या भुर॒ण्यथो॒ यद्वा॑ देव भिष॒ज्यथ॑ः ।
8.009.06c अ॒यं वां॑ व॒त्सो म॒तिभि॒र्न वि॑न्धते ह॒विष्म॑न्तं॒ हि गच्छ॑थः ॥
8.009.06a yan nā̍satyā bhura̱ṇyatho̱ yad vā̍ deva bhiṣa̱jyatha̍ḥ |
8.009.06c a̱yaṁ vā̍ṁ va̱tso ma̱tibhi̱r na vi̍ndhate ha̱viṣma̍nta̱ṁ hi gaccha̍thaḥ ||
8.009.07a आ नू॒नम॒श्विनो॒र्ऋषि॒ः स्तोमं॑ चिकेत वा॒मया॑ ।
8.009.07c आ सोमं॒ मधु॑मत्तमं घ॒र्मं सि॑ञ्चा॒दथ॑र्वणि ॥
8.009.07a ā nū̱nam a̱śvino̱r ṛṣi̱ḥ stoma̍ṁ ciketa vā̱mayā̍ |
8.009.07c ā soma̱m madhu̍mattamaṁ gha̱rmaṁ si̍ñcā̱d atha̍rvaṇi ||
8.009.08a आ नू॒नं र॒घुव॑र्तनिं॒ रथं॑ तिष्ठाथो अश्विना ।
8.009.08c आ वां॒ स्तोमा॑ इ॒मे मम॒ नभो॒ न चु॑च्यवीरत ॥
8.009.08a ā nū̱naṁ ra̱ghuva̍rtani̱ṁ ratha̍ṁ tiṣṭhātho aśvinā |
8.009.08c ā vā̱ṁ stomā̍ i̱me mama̱ nabho̱ na cu̍cyavīrata ||
8.009.09a यद॒द्य वां॑ नासत्यो॒क्थैरा॑चुच्युवी॒महि॑ ।
8.009.09c यद्वा॒ वाणी॑भिरश्विने॒वेत्का॒ण्वस्य॑ बोधतम् ॥
8.009.09a yad a̱dya vā̍ṁ nāsatyo̱kthair ā̍cucyuvī̱mahi̍ |
8.009.09c yad vā̱ vāṇī̍bhir aśvine̱vet kā̱ṇvasya̍ bodhatam ||
8.009.10a यद्वां॑ क॒क्षीवाँ॑ उ॒त यद्व्य॑श्व॒ ऋषि॒र्यद्वां॑ दी॒र्घत॑मा जु॒हाव॑ ।
8.009.10c पृथी॒ यद्वां॑ वै॒न्यः साद॑नेष्वे॒वेदतो॑ अश्विना चेतयेथाम् ॥
8.009.10a yad vā̍ṁ ka̱kṣīvā̍m̐ u̱ta yad vya̍śva̱ ṛṣi̱r yad vā̍ṁ dī̱rghata̍mā ju̱hāva̍ |
8.009.10c pṛthī̱ yad vā̍ṁ vai̱nyaḥ sāda̍neṣv e̱ved ato̍ aśvinā cetayethām ||
8.009.11a या॒तं छ॑र्दि॒ष्पा उ॒त न॑ः पर॒स्पा भू॒तं ज॑ग॒त्पा उ॒त न॑स्तनू॒पा ।
8.009.11c व॒र्तिस्तो॒काय॒ तन॑याय यातम् ॥
8.009.11a yā̱taṁ cha̍rdi̱ṣpā u̱ta na̍ḥ para̱spā bhū̱taṁ ja̍ga̱tpā u̱ta na̍s tanū̱pā |
8.009.11c va̱rtis to̱kāya̱ tana̍yāya yātam ||
8.009.12a यदिन्द्रे॑ण स॒रथं॑ या॒थो अ॑श्विना॒ यद्वा॑ वा॒युना॒ भव॑थ॒ः समो॑कसा ।
8.009.12c यदा॑दि॒त्येभि॑र्ऋ॑भुभि॑ः स॒जोष॑सा॒ यद्वा॒ विष्णो॑र्वि॒क्रम॑णेषु॒ तिष्ठ॑थः ॥
8.009.12a yad indre̍ṇa sa̱ratha̍ṁ yā̱tho a̍śvinā̱ yad vā̍ vā̱yunā̱ bhava̍tha̱ḥ samo̍kasā |
8.009.12c yad ā̍di̱tyebhi̍r ṛ̱bhubhi̍ḥ sa̱joṣa̍sā̱ yad vā̱ viṣṇo̍r vi̱krama̍ṇeṣu̱ tiṣṭha̍thaḥ ||
8.009.13a यद॒द्याश्विना॑व॒हं हु॒वेय॒ वाज॑सातये ।
8.009.13c यत्पृ॒त्सु तु॒र्वणे॒ सह॒स्तच्छ्रेष्ठ॑म॒श्विनो॒रव॑ः ॥
8.009.13a yad a̱dyāśvinā̍v a̱haṁ hu̱veya̱ vāja̍sātaye |
8.009.13c yat pṛ̱tsu tu̱rvaṇe̱ saha̱s tac chreṣṭha̍m a̱śvino̱r ava̍ḥ ||
8.009.14a आ नू॒नं या॑तमश्विने॒मा ह॒व्यानि॑ वां हि॒ता ।
8.009.14c इ॒मे सोमा॑सो॒ अधि॑ तु॒र्वशे॒ यदा॑वि॒मे कण्वे॑षु वा॒मथ॑ ॥
8.009.14a ā nū̱naṁ yā̍tam aśvine̱mā ha̱vyāni̍ vāṁ hi̱tā |
8.009.14c i̱me somā̍so̱ adhi̍ tu̱rvaśe̱ yadā̍v i̱me kaṇve̍ṣu vā̱m atha̍ ||
8.009.15a यन्ना॑सत्या परा॒के अ॑र्वा॒के अस्ति॑ भेष॒जम् ।
8.009.15c तेन॑ नू॒नं वि॑म॒दाय॑ प्रचेतसा छ॒र्दिर्व॒त्साय॑ यच्छतम् ॥
8.009.15a yan nā̍satyā parā̱ke a̍rvā̱ke asti̍ bheṣa̱jam |
8.009.15c tena̍ nū̱naṁ vi̍ma̱dāya̍ pracetasā cha̱rdir va̱tsāya̍ yacchatam ||
8.009.16a अभु॑त्स्यु॒ प्र दे॒व्या सा॒कं वा॒चाहम॒श्विनो॑ः ।
8.009.16c व्या॑वर्दे॒व्या म॒तिं वि रा॒तिं मर्त्ये॑भ्यः ॥
8.009.16a abhu̍tsy u̱ pra de̱vyā sā̱kaṁ vā̱cāham a̱śvino̍ḥ |
8.009.16c vy ā̍var de̱vy ā ma̱tiṁ vi rā̱tim martye̍bhyaḥ ||
8.009.17a प्र बो॑धयोषो अ॒श्विना॒ प्र दे॑वि सूनृते महि ।
8.009.17c प्र य॑ज्ञहोतरानु॒षक्प्र मदा॑य॒ श्रवो॑ बृ॒हत् ॥
8.009.17a pra bo̍dhayoṣo a̱śvinā̱ pra de̍vi sūnṛte mahi |
8.009.17c pra ya̍jñahotar ānu̱ṣak pra madā̍ya̱ śravo̍ bṛ̱hat ||
8.009.18a यदु॑षो॒ यासि॑ भा॒नुना॒ सं सूर्ये॑ण रोचसे ।
8.009.18c आ हा॒यम॒श्विनो॒ रथो॑ व॒र्तिर्या॑ति नृ॒पाय्य॑म् ॥
8.009.18a yad u̍ṣo̱ yāsi̍ bhā̱nunā̱ saṁ sūrye̍ṇa rocase |
8.009.18c ā hā̱yam a̱śvino̱ ratho̍ va̱rtir yā̍ti nṛ̱pāyya̍m ||
8.009.19a यदापी॑तासो अं॒शवो॒ गावो॒ न दु॒ह्र ऊध॑भिः ।
8.009.19c यद्वा॒ वाणी॒रनू॑षत॒ प्र दे॑व॒यन्तो॑ अ॒श्विना॑ ॥
8.009.19a yad āpī̍tāso a̱ṁśavo̱ gāvo̱ na du̱hra ūdha̍bhiḥ |
8.009.19c yad vā̱ vāṇī̱r anū̍ṣata̱ pra de̍va̱yanto̍ a̱śvinā̍ ||
8.009.20a प्र द्यु॒म्नाय॒ प्र शव॑से॒ प्र नृ॒षाह्या॑य॒ शर्म॑णे ।
8.009.20c प्र दक्षा॑य प्रचेतसा ॥
8.009.20a pra dyu̱mnāya̱ pra śava̍se̱ pra nṛ̱ṣāhyā̍ya̱ śarma̍ṇe |
8.009.20c pra dakṣā̍ya pracetasā ||
8.009.21a यन्नू॒नं धी॒भिर॑श्विना पि॒तुर्योना॑ नि॒षीद॑थः ।
8.009.21c यद्वा॑ सु॒म्नेभि॑रुक्थ्या ॥
8.009.21a yan nū̱naṁ dhī̱bhir a̍śvinā pi̱tur yonā̍ ni̱ṣīda̍thaḥ |
8.009.21c yad vā̍ su̱mnebhi̍r ukthyā ||


8.010.01a यत्स्थो दी॒र्घप्र॑सद्मनि॒ यद्वा॒दो रो॑च॒ने दि॒वः ।
8.010.01c यद्वा॑ समु॒द्रे अध्याकृ॑ते गृ॒हेऽत॒ आ या॑तमश्विना ॥
8.010.01a yat stho dī̱rghapra̍sadmani̱ yad vā̱do ro̍ca̱ne di̱vaḥ |
8.010.01c yad vā̍ samu̱dre adhy ākṛ̍te gṛ̱he 'ta̱ ā yā̍tam aśvinā ||
8.010.02a यद्वा॑ य॒ज्ञं मन॑वे सम्मिमि॒क्षथु॑रे॒वेत्का॒ण्वस्य॑ बोधतम् ।
8.010.02c बृह॒स्पतिं॒ विश्वा॑न्दे॒वाँ अ॒हं हु॑व॒ इन्द्रा॒विष्णू॑ अ॒श्विना॑वाशु॒हेष॑सा ॥
8.010.02a yad vā̍ ya̱jñam mana̍ve sammimi̱kṣathu̍r e̱vet kā̱ṇvasya̍ bodhatam |
8.010.02c bṛha̱spati̱ṁ viśvā̍n de̱vām̐ a̱haṁ hu̍va̱ indrā̱viṣṇū̍ a̱śvinā̍v āśu̱heṣa̍sā ||
8.010.03a त्या न्व१॒॑श्विना॑ हुवे सु॒दंस॑सा गृ॒भे कृ॒ता ।
8.010.03c ययो॒रस्ति॒ प्र ण॑ः स॒ख्यं दे॒वेष्वध्याप्य॑म् ॥
8.010.03a tyā nv a1̱̍śvinā̍ huve su̱daṁsa̍sā gṛ̱bhe kṛ̱tā |
8.010.03c yayo̱r asti̱ pra ṇa̍ḥ sa̱khyaṁ de̱veṣv adhy āpya̍m ||
8.010.04a ययो॒रधि॒ प्र य॒ज्ञा अ॑सू॒रे सन्ति॑ सू॒रय॑ः ।
8.010.04c ता य॒ज्ञस्या॑ध्व॒रस्य॒ प्रचे॑तसा स्व॒धाभि॒र्या पिब॑तः सो॒म्यं मधु॑ ॥
8.010.04a yayo̱r adhi̱ pra ya̱jñā a̍sū̱re santi̍ sū̱raya̍ḥ |
8.010.04c tā ya̱jñasyā̍dhva̱rasya̱ prace̍tasā sva̱dhābhi̱r yā piba̍taḥ so̱myam madhu̍ ||
8.010.05a यद॒द्याश्वि॑ना॒वपा॒ग्यत्प्राक्स्थो वा॑जिनीवसू ।
8.010.05c यद्द्रु॒ह्यव्यन॑वि तु॒र्वशे॒ यदौ॑ हु॒वे वा॒मथ॒ मा ग॑तम् ॥
8.010.05a yad a̱dyāśvi̍nā̱v apā̱g yat prāk stho vā̍jinīvasū |
8.010.05c yad dru̱hyavy ana̍vi tu̱rvaśe̱ yadau̍ hu̱ve vā̱m atha̱ mā ga̍tam ||
8.010.06a यद॒न्तरि॑क्षे॒ पत॑थः पुरुभुजा॒ यद्वे॒मे रोद॑सी॒ अनु॑ ।
8.010.06c यद्वा॑ स्व॒धाभि॑रधि॒तिष्ठ॑थो॒ रथ॒मत॒ आ या॑तमश्विना ॥
8.010.06a yad a̱ntari̍kṣe̱ pata̍thaḥ purubhujā̱ yad ve̱me roda̍sī̱ anu̍ |
8.010.06c yad vā̍ sva̱dhābhi̍r adhi̱tiṣṭha̍tho̱ ratha̱m ata̱ ā yā̍tam aśvinā ||


8.011.01a त्वम॑ग्ने व्रत॒पा अ॑सि दे॒व आ मर्त्ये॒ष्वा ।
8.011.01c त्वं य॒ज्ञेष्वीड्य॑ः ॥
8.011.01a tvam a̍gne vrata̱pā a̍si de̱va ā martye̱ṣv ā |
8.011.01c tvaṁ ya̱jñeṣv īḍya̍ḥ ||
8.011.02a त्वम॑सि प्र॒शस्यो॑ वि॒दथे॑षु सहन्त्य ।
8.011.02c अग्ने॑ र॒थीर॑ध्व॒राणा॑म् ॥
8.011.02a tvam a̍si pra̱śasyo̍ vi̱dathe̍ṣu sahantya |
8.011.02c agne̍ ra̱thīr a̍dhva̱rāṇā̍m ||
8.011.03a स त्वम॒स्मदप॒ द्विषो॑ युयो॒धि जा॑तवेदः ।
8.011.03c अदे॑वीरग्ने॒ अरा॑तीः ॥
8.011.03a sa tvam a̱smad apa̱ dviṣo̍ yuyo̱dhi jā̍tavedaḥ |
8.011.03c ade̍vīr agne̱ arā̍tīḥ ||
8.011.04a अन्ति॑ चि॒त्सन्त॒मह॑ य॒ज्ञं मर्त॑स्य रि॒पोः ।
8.011.04c नोप॑ वेषि जातवेदः ॥
8.011.04a anti̍ ci̱t santa̱m aha̍ ya̱jñam marta̍sya ri̱poḥ |
8.011.04c nopa̍ veṣi jātavedaḥ ||
8.011.05a मर्ता॒ अम॑र्त्यस्य ते॒ भूरि॒ नाम॑ मनामहे ।
8.011.05c विप्रा॑सो जा॒तवे॑दसः ॥
8.011.05a martā̱ ama̍rtyasya te̱ bhūri̱ nāma̍ manāmahe |
8.011.05c viprā̍so jā̱tave̍dasaḥ ||
8.011.06a विप्रं॒ विप्रा॒सोऽव॑से दे॒वं मर्ता॑स ऊ॒तये॑ ।
8.011.06c अ॒ग्निं गी॒र्भिर्ह॑वामहे ॥
8.011.06a vipra̱ṁ viprā̱so 'va̍se de̱vam martā̍sa ū̱taye̍ |
8.011.06c a̱gniṁ gī̱rbhir ha̍vāmahe ||
8.011.07a आ ते॑ व॒त्सो मनो॑ यमत्पर॒माच्चि॑त्स॒धस्था॑त् ।
8.011.07c अग्ने॒ त्वांका॑मया गि॒रा ॥
8.011.07a ā te̍ va̱tso mano̍ yamat para̱māc ci̍t sa̱dhasthā̍t |
8.011.07c agne̱ tvāṁkā̍mayā gi̱rā ||
8.011.08a पु॒रु॒त्रा हि स॒दृङ्ङसि॒ विशो॒ विश्वा॒ अनु॑ प्र॒भुः ।
8.011.08c स॒मत्सु॑ त्वा हवामहे ॥
8.011.08a pu̱ru̱trā hi sa̱dṛṅṅ asi̱ viśo̱ viśvā̱ anu̍ pra̱bhuḥ |
8.011.08c sa̱matsu̍ tvā havāmahe ||
8.011.09a स॒मत्स्व॒ग्निमव॑से वाज॒यन्तो॑ हवामहे ।
8.011.09c वाजे॑षु चि॒त्ररा॑धसम् ॥
8.011.09a sa̱matsv a̱gnim ava̍se vāja̱yanto̍ havāmahe |
8.011.09c vāje̍ṣu ci̱trarā̍dhasam ||
8.011.10a प्र॒त्नो हि क॒मीड्यो॑ अध्व॒रेषु॑ स॒नाच्च॒ होता॒ नव्य॑श्च॒ सत्सि॑ ।
8.011.10c स्वां चा॑ग्ने त॒न्वं॑ पि॒प्रय॑स्वा॒स्मभ्यं॑ च॒ सौभ॑ग॒मा य॑जस्व ॥
8.011.10a pra̱tno hi ka̱m īḍyo̍ adhva̱reṣu̍ sa̱nāc ca̱ hotā̱ navya̍ś ca̱ satsi̍ |
8.011.10c svāṁ cā̍gne ta̱nva̍m pi̱praya̍svā̱smabhya̍ṁ ca̱ saubha̍ga̱m ā ya̍jasva ||


8.012.01a य इ॑न्द्र सोम॒पात॑मो॒ मद॑ः शविष्ठ॒ चेत॑ति ।
8.012.01c येना॒ हंसि॒ न्य१॒॑त्रिणं॒ तमी॑महे ॥
8.012.01a ya i̍ndra soma̱pāta̍mo̱ mada̍ḥ śaviṣṭha̱ ceta̍ti |
8.012.01c yenā̱ haṁsi̱ ny a1̱̍triṇa̱ṁ tam ī̍mahe ||
8.012.02a येना॒ दश॑ग्व॒मध्रि॑गुं वे॒पय॑न्तं॒ स्व॑र्णरम् ।
8.012.02c येना॑ समु॒द्रमावि॑था॒ तमी॑महे ॥
8.012.02a yenā̱ daśa̍gva̱m adhri̍guṁ ve̱paya̍nta̱ṁ sva̍rṇaram |
8.012.02c yenā̍ samu̱dram āvi̍thā̱ tam ī̍mahe ||
8.012.03a येन॒ सिन्धुं॑ म॒हीर॒पो रथाँ॑ इव प्रचो॒दय॑ः ।
8.012.03c पन्था॑मृ॒तस्य॒ यात॑वे॒ तमी॑महे ॥
8.012.03a yena̱ sindhu̍m ma̱hīr a̱po rathā̍m̐ iva praco̱daya̍ḥ |
8.012.03c panthā̍m ṛ̱tasya̱ yāta̍ve̱ tam ī̍mahe ||
8.012.04a इ॒मं स्तोम॑म॒भिष्ट॑ये घृ॒तं न पू॒तम॑द्रिवः ।
8.012.04c येना॒ नु स॒द्य ओज॑सा व॒वक्षि॑थ ॥
8.012.04a i̱maṁ stoma̍m a̱bhiṣṭa̍ye ghṛ̱taṁ na pū̱tam a̍drivaḥ |
8.012.04c yenā̱ nu sa̱dya oja̍sā va̱vakṣi̍tha ||
8.012.05a इ॒मं जु॑षस्व गिर्वणः समु॒द्र इ॑व पिन्वते ।
8.012.05c इन्द्र॒ विश्वा॑भिरू॒तिभि॑र्व॒वक्षि॑थ ॥
8.012.05a i̱maṁ ju̍ṣasva girvaṇaḥ samu̱dra i̍va pinvate |
8.012.05c indra̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍r va̱vakṣi̍tha ||
8.012.06a यो नो॑ दे॒वः प॑रा॒वत॑ः सखित्व॒नाय॑ माम॒हे ।
8.012.06c दि॒वो न वृ॒ष्टिं प्र॒थय॑न्व॒वक्षि॑थ ॥
8.012.06a yo no̍ de̱vaḥ pa̍rā̱vata̍ḥ sakhitva̱nāya̍ māma̱he |
8.012.06c di̱vo na vṛ̱ṣṭim pra̱thaya̍n va̱vakṣi̍tha ||
8.012.07a व॒व॒क्षुर॑स्य के॒तव॑ उ॒त वज्रो॒ गभ॑स्त्योः ।
8.012.07c यत्सूर्यो॒ न रोद॑सी॒ अव॑र्धयत् ॥
8.012.07a va̱va̱kṣur a̍sya ke̱tava̍ u̱ta vajro̱ gabha̍styoḥ |
8.012.07c yat sūryo̱ na roda̍sī̱ ava̍rdhayat ||
8.012.08a यदि॑ प्रवृद्ध सत्पते स॒हस्रं॑ महि॒षाँ अघ॑ः ।
8.012.08c आदित्त॑ इन्द्रि॒यं महि॒ प्र वा॑वृधे ॥
8.012.08a yadi̍ pravṛddha satpate sa̱hasra̍m mahi̱ṣām̐ agha̍ḥ |
8.012.08c ād it ta̍ indri̱yam mahi̱ pra vā̍vṛdhe ||
8.012.09a इन्द्र॒ः सूर्य॑स्य र॒श्मिभि॒र्न्य॑र्शसा॒नमो॑षति ।
8.012.09c अ॒ग्निर्वने॑व सास॒हिः प्र वा॑वृधे ॥
8.012.09a indra̱ḥ sūrya̍sya ra̱śmibhi̱r ny a̍rśasā̱nam o̍ṣati |
8.012.09c a̱gnir vane̍va sāsa̱hiḥ pra vā̍vṛdhe ||
8.012.10a इ॒यं त॑ ऋ॒त्विया॑वती धी॒तिरे॑ति॒ नवी॑यसी ।
8.012.10c स॒प॒र्यन्ती॑ पुरुप्रि॒या मिमी॑त॒ इत् ॥
8.012.10a i̱yaṁ ta̍ ṛ̱tviyā̍vatī dhī̱tir e̍ti̱ navī̍yasī |
8.012.10c sa̱pa̱ryantī̍ purupri̱yā mimī̍ta̱ it ||
8.012.11a गर्भो॑ य॒ज्ञस्य॑ देव॒युः क्रतुं॑ पुनीत आनु॒षक् ।
8.012.11c स्तोमै॒रिन्द्र॑स्य वावृधे॒ मिमी॑त॒ इत् ॥
8.012.11a garbho̍ ya̱jñasya̍ deva̱yuḥ kratu̍m punīta ānu̱ṣak |
8.012.11c stomai̱r indra̍sya vāvṛdhe̱ mimī̍ta̱ it ||
8.012.12a स॒निर्मि॒त्रस्य॑ पप्रथ॒ इन्द्र॒ः सोम॑स्य पी॒तये॑ ।
8.012.12c प्राची॒ वाशी॑व सुन्व॒ते मिमी॑त॒ इत् ॥
8.012.12a sa̱nir mi̱trasya̍ papratha̱ indra̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ |
8.012.12c prācī̱ vāśī̍va sunva̱te mimī̍ta̱ it ||
8.012.13a यं विप्रा॑ उ॒क्थवा॑हसोऽभिप्रम॒न्दुरा॒यव॑ः ।
8.012.13c घृ॒तं न पि॑प्य आ॒सन्यृ॒तस्य॒ यत् ॥
8.012.13a yaṁ viprā̍ u̱kthavā̍haso 'bhiprama̱ndur ā̱yava̍ḥ |
8.012.13c ghṛ̱taṁ na pi̍pya ā̱sany ṛ̱tasya̱ yat ||
8.012.14a उ॒त स्व॒राजे॒ अदि॑ति॒ः स्तोम॒मिन्द्रा॑य जीजनत् ।
8.012.14c पु॒रु॒प्र॒श॒स्तमू॒तय॑ ऋ॒तस्य॒ यत् ॥
8.012.14a u̱ta sva̱rāje̱ adi̍ti̱ḥ stoma̱m indrā̍ya jījanat |
8.012.14c pu̱ru̱pra̱śa̱stam ū̱taya̍ ṛ̱tasya̱ yat ||
8.012.15a अ॒भि वह्न॑य ऊ॒तयेऽनू॑षत॒ प्रश॑स्तये ।
8.012.15c न दे॑व॒ विव्र॑ता॒ हरी॑ ऋ॒तस्य॒ यत् ॥
8.012.15a a̱bhi vahna̍ya ū̱taye 'nū̍ṣata̱ praśa̍staye |
8.012.15c na de̍va̱ vivra̍tā̱ harī̍ ṛ̱tasya̱ yat ||
8.012.16a यत्सोम॑मिन्द्र॒ विष्ण॑वि॒ यद्वा॑ घ त्रि॒त आ॒प्त्ये ।
8.012.16c यद्वा॑ म॒रुत्सु॒ मन्द॑से॒ समिन्दु॑भिः ॥
8.012.16a yat soma̍m indra̱ viṣṇa̍vi̱ yad vā̍ gha tri̱ta ā̱ptye |
8.012.16c yad vā̍ ma̱rutsu̱ manda̍se̱ sam indu̍bhiḥ ||
8.012.17a यद्वा॑ शक्र परा॒वति॑ समु॒द्रे अधि॒ मन्द॑से ।
8.012.17c अ॒स्माक॒मित्सु॒ते र॑णा॒ समिन्दु॑भिः ॥
8.012.17a yad vā̍ śakra parā̱vati̍ samu̱dre adhi̱ manda̍se |
8.012.17c a̱smāka̱m it su̱te ra̍ṇā̱ sam indu̍bhiḥ ||
8.012.18a यद्वासि॑ सुन्व॒तो वृ॒धो यज॑मानस्य सत्पते ।
8.012.18c उ॒क्थे वा॒ यस्य॒ रण्य॑सि॒ समिन्दु॑भिः ॥
8.012.18a yad vāsi̍ sunva̱to vṛ̱dho yaja̍mānasya satpate |
8.012.18c u̱kthe vā̱ yasya̱ raṇya̍si̱ sam indu̍bhiḥ ||
8.012.19a दे॒वंदे॑वं॒ वोऽव॑स॒ इन्द्र॑मिन्द्रं गृणी॒षणि॑ ।
8.012.19c अधा॑ य॒ज्ञाय॑ तु॒र्वणे॒ व्या॑नशुः ॥
8.012.19a de̱vaṁ-de̍va̱ṁ vo 'va̍sa̱ indra̍m-indraṁ gṛṇī̱ṣaṇi̍ |
8.012.19c adhā̍ ya̱jñāya̍ tu̱rvaṇe̱ vy ā̍naśuḥ ||
8.012.20a य॒ज्ञेभि॑र्य॒ज्ञवा॑हसं॒ सोमे॑भिः सोम॒पात॑मम् ।
8.012.20c होत्रा॑भि॒रिन्द्रं॑ वावृधु॒र्व्या॑नशुः ॥
8.012.20a ya̱jñebhi̍r ya̱jñavā̍hasa̱ṁ some̍bhiḥ soma̱pāta̍mam |
8.012.20c hotrā̍bhi̱r indra̍ṁ vāvṛdhu̱r vy ā̍naśuḥ ||
8.012.21a म॒हीर॑स्य॒ प्रणी॑तयः पू॒र्वीरु॒त प्रश॑स्तयः ।
8.012.21c विश्वा॒ वसू॑नि दा॒शुषे॒ व्या॑नशुः ॥
8.012.21a ma̱hīr a̍sya̱ praṇī̍tayaḥ pū̱rvīr u̱ta praśa̍stayaḥ |
8.012.21c viśvā̱ vasū̍ni dā̱śuṣe̱ vy ā̍naśuḥ ||
8.012.22a इन्द्रं॑ वृ॒त्राय॒ हन्त॑वे दे॒वासो॑ दधिरे पु॒रः ।
8.012.22c इन्द्रं॒ वाणी॑रनूषता॒ समोज॑से ॥
8.012.22a indra̍ṁ vṛ̱trāya̱ hanta̍ve de̱vāso̍ dadhire pu̱raḥ |
8.012.22c indra̱ṁ vāṇī̍r anūṣatā̱ sam oja̍se ||
8.012.23a म॒हान्तं॑ महि॒ना व॒यं स्तोमे॑भिर्हवन॒श्रुत॑म् ।
8.012.23c अ॒र्कैर॒भि प्र णो॑नुम॒ः समोज॑से ॥
8.012.23a ma̱hānta̍m mahi̱nā va̱yaṁ stome̍bhir havana̱śruta̍m |
8.012.23c a̱rkair a̱bhi pra ṇo̍numa̱ḥ sam oja̍se ||
8.012.24a न यं वि॑वि॒क्तो रोद॑सी॒ नान्तरि॑क्षाणि व॒ज्रिण॑म् ।
8.012.24c अमा॒दिद॑स्य तित्विषे॒ समोज॑सः ॥
8.012.24a na yaṁ vi̍vi̱kto roda̍sī̱ nāntari̍kṣāṇi va̱jriṇa̍m |
8.012.24c amā̱d id a̍sya titviṣe̱ sam oja̍saḥ ||
8.012.25a यदि॑न्द्र पृत॒नाज्ये॑ दे॒वास्त्वा॑ दधि॒रे पु॒रः ।
8.012.25c आदित्ते॑ हर्य॒ता हरी॑ ववक्षतुः ॥
8.012.25a yad i̍ndra pṛta̱nājye̍ de̱vās tvā̍ dadhi̱re pu̱raḥ |
8.012.25c ād it te̍ harya̱tā harī̍ vavakṣatuḥ ||
8.012.26a य॒दा वृ॒त्रं न॑दी॒वृतं॒ शव॑सा वज्रि॒न्नव॑धीः ।
8.012.26c आदित्ते॑ हर्य॒ता हरी॑ ववक्षतुः ॥
8.012.26a ya̱dā vṛ̱traṁ na̍dī̱vṛta̱ṁ śava̍sā vajri̱nn ava̍dhīḥ |
8.012.26c ād it te̍ harya̱tā harī̍ vavakṣatuḥ ||
8.012.27a य॒दा ते॒ विष्णु॒रोज॑सा॒ त्रीणि॑ प॒दा वि॑चक्र॒मे ।
8.012.27c आदित्ते॑ हर्य॒ता हरी॑ ववक्षतुः ॥
8.012.27a ya̱dā te̱ viṣṇu̱r oja̍sā̱ trīṇi̍ pa̱dā vi̍cakra̱me |
8.012.27c ād it te̍ harya̱tā harī̍ vavakṣatuḥ ||
8.012.28a य॒दा ते॑ हर्य॒ता हरी॑ वावृ॒धाते॑ दि॒वेदि॑वे ।
8.012.28c आदित्ते॒ विश्वा॒ भुव॑नानि येमिरे ॥
8.012.28a ya̱dā te̍ harya̱tā harī̍ vāvṛ̱dhāte̍ di̱ve-di̍ve |
8.012.28c ād it te̱ viśvā̱ bhuva̍nāni yemire ||
8.012.29a य॒दा ते॒ मारु॑ती॒र्विश॒स्तुभ्य॑मिन्द्र नियेमि॒रे ।
8.012.29c आदित्ते॒ विश्वा॒ भुव॑नानि येमिरे ॥
8.012.29a ya̱dā te̱ māru̍tī̱r viśa̱s tubhya̍m indra niyemi̱re |
8.012.29c ād it te̱ viśvā̱ bhuva̍nāni yemire ||
8.012.30a य॒दा सूर्य॑म॒मुं दि॒वि शु॒क्रं ज्योति॒रधा॑रयः ।
8.012.30c आदित्ते॒ विश्वा॒ भुव॑नानि येमिरे ॥
8.012.30a ya̱dā sūrya̍m a̱muṁ di̱vi śu̱kraṁ jyoti̱r adhā̍rayaḥ |
8.012.30c ād it te̱ viśvā̱ bhuva̍nāni yemire ||
8.012.31a इ॒मां त॑ इन्द्र सुष्टु॒तिं विप्र॑ इयर्ति धी॒तिभि॑ः ।
8.012.31c जा॒मिं प॒देव॒ पिप्र॑तीं॒ प्राध्व॒रे ॥
8.012.31a i̱māṁ ta̍ indra suṣṭu̱tiṁ vipra̍ iyarti dhī̱tibhi̍ḥ |
8.012.31c jā̱mim pa̱deva̱ pipra̍tī̱m prādhva̱re ||
8.012.32a यद॑स्य॒ धाम॑नि प्रि॒ये स॑मीची॒नासो॒ अस्व॑रन् ।
8.012.32c नाभा॑ य॒ज्ञस्य॑ दो॒हना॒ प्राध्व॒रे ॥
8.012.32a yad a̍sya̱ dhāma̍ni pri̱ye sa̍mīcī̱nāso̱ asva̍ran |
8.012.32c nābhā̍ ya̱jñasya̍ do̱hanā̱ prādhva̱re ||
8.012.33a सु॒वीर्यं॒ स्वश्व्यं॑ सु॒गव्य॑मिन्द्र दद्धि नः ।
8.012.33c होते॑व पू॒र्वचि॑त्तये॒ प्राध्व॒रे ॥
8.012.33a su̱vīrya̱ṁ svaśvya̍ṁ su̱gavya̍m indra daddhi naḥ |
8.012.33c hote̍va pū̱rvaci̍ttaye̱ prādhva̱re ||


8.013.01a इन्द्र॑ः सु॒तेषु॒ सोमे॑षु॒ क्रतुं॑ पुनीत उ॒क्थ्य॑म् ।
8.013.01c वि॒दे वृ॒धस्य॒ दक्ष॑सो म॒हान्हि षः ॥
8.013.01a indra̍ḥ su̱teṣu̱ some̍ṣu̱ kratu̍m punīta u̱kthya̍m |
8.013.01c vi̱de vṛ̱dhasya̱ dakṣa̍so ma̱hān hi ṣaḥ ||
8.013.02a स प्र॑थ॒मे व्यो॑मनि दे॒वानां॒ सद॑ने वृ॒धः ।
8.013.02c सु॒पा॒रः सु॒श्रव॑स्तम॒ः सम॑प्सु॒जित् ॥
8.013.02a sa pra̍tha̱me vyo̍mani de̱vānā̱ṁ sada̍ne vṛ̱dhaḥ |
8.013.02c su̱pā̱raḥ su̱śrava̍stama̱ḥ sam a̍psu̱jit ||
8.013.03a तम॑ह्वे॒ वाज॑सातय॒ इन्द्रं॒ भरा॑य शु॒ष्मिण॑म् ।
8.013.03c भवा॑ नः सु॒म्ने अन्त॑म॒ः सखा॑ वृ॒धे ॥
8.013.03a tam a̍hve̱ vāja̍sātaya̱ indra̱m bharā̍ya śu̱ṣmiṇa̍m |
8.013.03c bhavā̍ naḥ su̱mne anta̍ma̱ḥ sakhā̍ vṛ̱dhe ||
8.013.04a इ॒यं त॑ इन्द्र गिर्वणो रा॒तिः क्ष॑रति सुन्व॒तः ।
8.013.04c म॒न्दा॒नो अ॒स्य ब॒र्हिषो॒ वि रा॑जसि ॥
8.013.04a i̱yaṁ ta̍ indra girvaṇo rā̱tiḥ kṣa̍rati sunva̱taḥ |
8.013.04c ma̱ndā̱no a̱sya ba̱rhiṣo̱ vi rā̍jasi ||
8.013.05a नू॒नं तदि॑न्द्र दद्धि नो॒ यत्त्वा॑ सु॒न्वन्त॒ ईम॑हे ।
8.013.05c र॒यिं न॑श्चि॒त्रमा भ॑रा स्व॒र्विद॑म् ॥
8.013.05a nū̱naṁ tad i̍ndra daddhi no̱ yat tvā̍ su̱nvanta̱ īma̍he |
8.013.05c ra̱yiṁ na̍ś ci̱tram ā bha̍rā sva̱rvida̍m ||
8.013.06a स्तो॒ता यत्ते॒ विच॑र्षणिरतिप्रश॒र्धय॒द्गिर॑ः ।
8.013.06c व॒या इ॒वानु॑ रोहते जु॒षन्त॒ यत् ॥
8.013.06a sto̱tā yat te̱ vica̍rṣaṇir atipraśa̱rdhaya̱d gira̍ḥ |
8.013.06c va̱yā i̱vānu̍ rohate ju̱ṣanta̱ yat ||
8.013.07a प्र॒त्न॒वज्ज॑नया॒ गिर॑ः शृणु॒धी ज॑रि॒तुर्हव॑म् ।
8.013.07c मदे॑मदे ववक्षिथा सु॒कृत्व॑ने ॥
8.013.07a pra̱tna̱vaj ja̍nayā̱ gira̍ḥ śṛṇu̱dhī ja̍ri̱tur hava̍m |
8.013.07c made̍-made vavakṣithā su̱kṛtva̍ne ||
8.013.08a क्रीळ॑न्त्यस्य सू॒नृता॒ आपो॒ न प्र॒वता॑ य॒तीः ।
8.013.08c अ॒या धि॒या य उ॒च्यते॒ पति॑र्दि॒वः ॥
8.013.08a krīḻa̍nty asya sū̱nṛtā̱ āpo̱ na pra̱vatā̍ ya̱tīḥ |
8.013.08c a̱yā dhi̱yā ya u̱cyate̱ pati̍r di̱vaḥ ||
8.013.09a उ॒तो पति॒र्य उ॒च्यते॑ कृष्टी॒नामेक॒ इद्व॒शी ।
8.013.09c न॒मो॒वृ॒धैर॑व॒स्युभि॑ः सु॒ते र॑ण ॥
8.013.09a u̱to pati̱r ya u̱cyate̍ kṛṣṭī̱nām eka̱ id va̱śī |
8.013.09c na̱mo̱vṛ̱dhair a̍va̱syubhi̍ḥ su̱te ra̍ṇa ||
8.013.10a स्तु॒हि श्रु॒तं वि॑प॒श्चितं॒ हरी॒ यस्य॑ प्रस॒क्षिणा॑ ।
8.013.10c गन्ता॑रा दा॒शुषो॑ गृ॒हं न॑म॒स्विन॑ः ॥
8.013.10a stu̱hi śru̱taṁ vi̍pa̱ścita̱ṁ harī̱ yasya̍ prasa̱kṣiṇā̍ |
8.013.10c gantā̍rā dā̱śuṣo̍ gṛ̱haṁ na̍ma̱svina̍ḥ ||
8.013.11a तू॒तु॒जा॒नो म॑हेम॒तेऽश्वे॑भिः प्रुषि॒तप्सु॑भिः ।
8.013.11c आ या॑हि य॒ज्ञमा॒शुभि॒ः शमिद्धि ते॑ ॥
8.013.11a tū̱tu̱jā̱no ma̍hema̱te 'śve̍bhiḥ pruṣi̱tapsu̍bhiḥ |
8.013.11c ā yā̍hi ya̱jñam ā̱śubhi̱ḥ śam id dhi te̍ ||
8.013.12a इन्द्र॑ शविष्ठ सत्पते र॒यिं गृ॒णत्सु॑ धारय ।
8.013.12c श्रव॑ः सू॒रिभ्यो॑ अ॒मृतं॑ वसुत्व॒नम् ॥
8.013.12a indra̍ śaviṣṭha satpate ra̱yiṁ gṛ̱ṇatsu̍ dhāraya |
8.013.12c śrava̍ḥ sū̱ribhyo̍ a̱mṛta̍ṁ vasutva̱nam ||
8.013.13a हवे॑ त्वा॒ सूर॒ उदि॑ते॒ हवे॑ म॒ध्यंदि॑ने दि॒वः ।
8.013.13c जु॒षा॒ण इ॑न्द्र॒ सप्ति॑भिर्न॒ आ ग॑हि ॥
8.013.13a have̍ tvā̱ sūra̱ udi̍te̱ have̍ ma̱dhyaṁdi̍ne di̱vaḥ |
8.013.13c ju̱ṣā̱ṇa i̍ndra̱ sapti̍bhir na̱ ā ga̍hi ||
8.013.14a आ तू ग॑हि॒ प्र तु द्र॑व॒ मत्स्वा॑ सु॒तस्य॒ गोम॑तः ।
8.013.14c तन्तुं॑ तनुष्व पू॒र्व्यं यथा॑ वि॒दे ॥
8.013.14a ā tū ga̍hi̱ pra tu dra̍va̱ matsvā̍ su̱tasya̱ goma̍taḥ |
8.013.14c tantu̍ṁ tanuṣva pū̱rvyaṁ yathā̍ vi̱de ||
8.013.15a यच्छ॒क्रासि॑ परा॒वति॒ यद॑र्वा॒वति॑ वृत्रहन् ।
8.013.15c यद्वा॑ समु॒द्रे अन्ध॑सोऽवि॒तेद॑सि ॥
8.013.15a yac cha̱krāsi̍ parā̱vati̱ yad a̍rvā̱vati̍ vṛtrahan |
8.013.15c yad vā̍ samu̱dre andha̍so 'vi̱ted a̍si ||
8.013.16a इन्द्रं॑ वर्धन्तु नो॒ गिर॒ इन्द्रं॑ सु॒तास॒ इन्द॑वः ।
8.013.16c इन्द्रे॑ ह॒विष्म॑ती॒र्विशो॑ अराणिषुः ॥
8.013.16a indra̍ṁ vardhantu no̱ gira̱ indra̍ṁ su̱tāsa̱ inda̍vaḥ |
8.013.16c indre̍ ha̱viṣma̍tī̱r viśo̍ arāṇiṣuḥ ||
8.013.17a तमिद्विप्रा॑ अव॒स्यव॑ः प्र॒वत्व॑तीभिरू॒तिभि॑ः ।
8.013.17c इन्द्रं॑ क्षो॒णीर॑वर्धयन्व॒या इ॑व ॥
8.013.17a tam id viprā̍ ava̱syava̍ḥ pra̱vatva̍tībhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.013.17c indra̍ṁ kṣo̱ṇīr a̍vardhayan va̱yā i̍va ||
8.013.18a त्रिक॑द्रुकेषु॒ चेत॑नं दे॒वासो॑ य॒ज्ञम॑त्नत ।
8.013.18c तमिद्व॑र्धन्तु नो॒ गिर॑ः स॒दावृ॑धम् ॥
8.013.18a trika̍drukeṣu̱ ceta̍naṁ de̱vāso̍ ya̱jñam a̍tnata |
8.013.18c tam id va̍rdhantu no̱ gira̍ḥ sa̱dāvṛ̍dham ||
8.013.19a स्तो॒ता यत्ते॒ अनु॑व्रत उ॒क्थान्यृ॑तु॒था द॒धे ।
8.013.19c शुचि॑ः पाव॒क उ॑च्यते॒ सो अद्भु॑तः ॥
8.013.19a sto̱tā yat te̱ anu̍vrata u̱kthāny ṛ̍tu̱thā da̱dhe |
8.013.19c śuci̍ḥ pāva̱ka u̍cyate̱ so adbhu̍taḥ ||
8.013.20a तदिद्रु॒द्रस्य॑ चेतति य॒ह्वं प्र॒त्नेषु॒ धाम॑सु ।
8.013.20c मनो॒ यत्रा॒ वि तद्द॒धुर्विचे॑तसः ॥
8.013.20a tad id ru̱drasya̍ cetati ya̱hvam pra̱tneṣu̱ dhāma̍su |
8.013.20c mano̱ yatrā̱ vi tad da̱dhur vice̍tasaḥ ||
8.013.21a यदि॑ मे स॒ख्यमा॒वर॑ इ॒मस्य॑ पा॒ह्यन्ध॑सः ।
8.013.21c येन॒ विश्वा॒ अति॒ द्विषो॒ अता॑रिम ॥
8.013.21a yadi̍ me sa̱khyam ā̱vara̍ i̱masya̍ pā̱hy andha̍saḥ |
8.013.21c yena̱ viśvā̱ ati̱ dviṣo̱ atā̍rima ||
8.013.22a क॒दा त॑ इन्द्र गिर्वणः स्तो॒ता भ॑वाति॒ शंत॑मः ।
8.013.22c क॒दा नो॒ गव्ये॒ अश्व्ये॒ वसौ॑ दधः ॥
8.013.22a ka̱dā ta̍ indra girvaṇaḥ sto̱tā bha̍vāti̱ śaṁta̍maḥ |
8.013.22c ka̱dā no̱ gavye̱ aśvye̱ vasau̍ dadhaḥ ||
8.013.23a उ॒त ते॒ सुष्टु॑ता॒ हरी॒ वृष॑णा वहतो॒ रथ॑म् ।
8.013.23c अ॒जु॒र्यस्य॑ म॒दिन्त॑मं॒ यमीम॑हे ॥
8.013.23a u̱ta te̱ suṣṭu̍tā̱ harī̱ vṛṣa̍ṇā vahato̱ ratha̍m |
8.013.23c a̱ju̱ryasya̍ ma̱dinta̍ma̱ṁ yam īma̍he ||
8.013.24a तमी॑महे पुरुष्टु॒तं य॒ह्वं प्र॒त्नाभि॑रू॒तिभि॑ः ।
8.013.24c नि ब॒र्हिषि॑ प्रि॒ये स॑द॒दध॑ द्वि॒ता ॥
8.013.24a tam ī̍mahe puruṣṭu̱taṁ ya̱hvam pra̱tnābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ |
8.013.24c ni ba̱rhiṣi̍ pri̱ye sa̍da̱d adha̍ dvi̱tā ||
8.013.25a वर्ध॑स्वा॒ सु पु॑रुष्टुत॒ ऋषि॑ष्टुताभिरू॒तिभि॑ः ।
8.013.25c धु॒क्षस्व॑ पि॒प्युषी॒मिष॒मवा॑ च नः ॥
8.013.25a vardha̍svā̱ su pu̍ruṣṭuta̱ ṛṣi̍ṣṭutābhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.013.25c dhu̱kṣasva̍ pi̱pyuṣī̱m iṣa̱m avā̍ ca naḥ ||
8.013.26a इन्द्र॒ त्वम॑वि॒तेद॑सी॒त्था स्तु॑व॒तो अ॑द्रिवः ।
8.013.26c ऋ॒तादि॑यर्मि ते॒ धियं॑ मनो॒युज॑म् ॥
8.013.26a indra̱ tvam a̍vi̱ted a̍sī̱tthā stu̍va̱to a̍drivaḥ |
8.013.26c ṛ̱tād i̍yarmi te̱ dhiya̍m mano̱yuja̍m ||
8.013.27a इ॒ह त्या स॑ध॒माद्या॑ युजा॒नः सोम॑पीतये ।
8.013.27c हरी॑ इन्द्र प्र॒तद्व॑सू अ॒भि स्व॑र ॥
8.013.27a i̱ha tyā sa̍dha̱mādyā̍ yujā̱naḥ soma̍pītaye |
8.013.27c harī̍ indra pra̱tadva̍sū a̱bhi sva̍ra ||
8.013.28a अ॒भि स्व॑रन्तु॒ ये तव॑ रु॒द्रास॑ः सक्षत॒ श्रिय॑म् ।
8.013.28c उ॒तो म॒रुत्व॑ती॒र्विशो॑ अ॒भि प्रय॑ः ॥
8.013.28a a̱bhi sva̍rantu̱ ye tava̍ ru̱drāsa̍ḥ sakṣata̱ śriya̍m |
8.013.28c u̱to ma̱rutva̍tī̱r viśo̍ a̱bhi praya̍ḥ ||
8.013.29a इ॒मा अ॑स्य॒ प्रतू॑र्तयः प॒दं जु॑षन्त॒ यद्दि॒वि ।
8.013.29c नाभा॑ य॒ज्ञस्य॒ सं द॑धु॒र्यथा॑ वि॒दे ॥
8.013.29a i̱mā a̍sya̱ pratū̍rtayaḥ pa̱daṁ ju̍ṣanta̱ yad di̱vi |
8.013.29c nābhā̍ ya̱jñasya̱ saṁ da̍dhu̱r yathā̍ vi̱de ||
8.013.30a अ॒यं दी॒र्घाय॒ चक्ष॑से॒ प्राचि॑ प्रय॒त्य॑ध्व॒रे ।
8.013.30c मिमी॑ते य॒ज्ञमा॑नु॒षग्वि॒चक्ष्य॑ ॥
8.013.30a a̱yaṁ dī̱rghāya̱ cakṣa̍se̱ prāci̍ praya̱ty a̍dhva̱re |
8.013.30c mimī̍te ya̱jñam ā̍nu̱ṣag vi̱cakṣya̍ ||
8.013.31a वृषा॒यमि॑न्द्र ते॒ रथ॑ उ॒तो ते॒ वृष॑णा॒ हरी॑ ।
8.013.31c वृषा॒ त्वं श॑तक्रतो॒ वृषा॒ हव॑ः ॥
8.013.31a vṛṣā̱yam i̍ndra te̱ ratha̍ u̱to te̱ vṛṣa̍ṇā̱ harī̍ |
8.013.31c vṛṣā̱ tvaṁ śa̍takrato̱ vṛṣā̱ hava̍ḥ ||
8.013.32a वृषा॒ ग्रावा॒ वृषा॒ मदो॒ वृषा॒ सोमो॑ अ॒यं सु॒तः ।
8.013.32c वृषा॑ य॒ज्ञो यमिन्व॑सि॒ वृषा॒ हव॑ः ॥
8.013.32a vṛṣā̱ grāvā̱ vṛṣā̱ mado̱ vṛṣā̱ somo̍ a̱yaṁ su̱taḥ |
8.013.32c vṛṣā̍ ya̱jño yam inva̍si̱ vṛṣā̱ hava̍ḥ ||
8.013.33a वृषा॑ त्वा॒ वृष॑णं हुवे॒ वज्रि॑ञ्चि॒त्राभि॑रू॒तिभि॑ः ।
8.013.33c वा॒वन्थ॒ हि प्रति॑ष्टुतिं॒ वृषा॒ हव॑ः ॥
8.013.33a vṛṣā̍ tvā̱ vṛṣa̍ṇaṁ huve̱ vajri̍ñ ci̱trābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ |
8.013.33c vā̱vantha̱ hi prati̍ṣṭuti̱ṁ vṛṣā̱ hava̍ḥ ||


8.014.01a यदि॑न्द्रा॒हं यथा॒ त्वमीशी॑य॒ वस्व॒ एक॒ इत् ।
8.014.01c स्तो॒ता मे॒ गोष॑खा स्यात् ॥
8.0