Ṛgveda-Saṁhitā - Maṇḍala 1-5

1.001.01a अ॒ग्निमी॑ळे पु॒रोहि॑तं य॒ज्ञस्य॑ दे॒वमृ॒त्विज॑म् ।
1.001.01c होता॑रं रत्न॒धात॑मम् ॥
1.001.01a a̱gnim ī̍ḻe pu̱rohi̍taṁ ya̱jñasya̍ de̱vam ṛ̱tvija̍m |
1.001.01c hotā̍raṁ ratna̱dhāta̍mam ||
1.001.02a अ॒ग्निः पूर्वे॑भि॒र्ऋषि॑भि॒रीड्यो॒ नूत॑नैरु॒त ।
1.001.02c स दे॒वाँ एह व॑क्षति ॥
1.001.02a a̱gniḥ pūrve̍bhi̱r ṛṣi̍bhi̱r īḍyo̱ nūta̍nair u̱ta |
1.001.02c sa de̱vām̐ eha va̍kṣati ||
1.001.03a अ॒ग्निना॑ र॒यिम॑श्नव॒त्पोष॑मे॒व दि॒वेदि॑वे ।
1.001.03c य॒शसं॑ वी॒रव॑त्तमम् ॥
1.001.03a a̱gninā̍ ra̱yim a̍śnava̱t poṣa̍m e̱va di̱ve-di̍ve |
1.001.03c ya̱śasa̍ṁ vī̱rava̍ttamam ||
1.001.04a अग्ने॒ यं य॒ज्ञम॑ध्व॒रं वि॒श्वत॑ः परि॒भूरसि॑ ।
1.001.04c स इद्दे॒वेषु॑ गच्छति ॥
1.001.04a agne̱ yaṁ ya̱jñam a̍dhva̱raṁ vi̱śvata̍ḥ pari̱bhūr asi̍ |
1.001.04c sa id de̱veṣu̍ gacchati ||
1.001.05a अ॒ग्निर्होता॑ क॒विक्र॑तुः स॒त्यश्चि॒त्रश्र॑वस्तमः ।
1.001.05c दे॒वो दे॒वेभि॒रा ग॑मत् ॥
1.001.05a a̱gnir hotā̍ ka̱vikra̍tuḥ sa̱tyaś ci̱traśra̍vastamaḥ |
1.001.05c de̱vo de̱vebhi̱r ā ga̍mat ||
1.001.06a यद॒ङ्ग दा॒शुषे॒ त्वमग्ने॑ भ॒द्रं क॑रि॒ष्यसि॑ ।
1.001.06c तवेत्तत्स॒त्यम॑ङ्गिरः ॥
1.001.06a yad a̱ṅga dā̱śuṣe̱ tvam agne̍ bha̱draṁ ka̍ri̱ṣyasi̍ |
1.001.06c tavet tat sa̱tyam a̍ṅgiraḥ ||
1.001.07a उप॑ त्वाग्ने दि॒वेदि॑वे॒ दोषा॑वस्तर्धि॒या व॒यम् ।
1.001.07c नमो॒ भर॑न्त॒ एम॑सि ॥
1.001.07a upa̍ tvāgne di̱ve-di̍ve̱ doṣā̍vastar dhi̱yā va̱yam |
1.001.07c namo̱ bhara̍nta̱ ema̍si ||
1.001.08a राज॑न्तमध्व॒राणां॑ गो॒पामृ॒तस्य॒ दीदि॑विम् ।
1.001.08c वर्ध॑मानं॒ स्वे दमे॑ ॥
1.001.08a rāja̍ntam adhva̱rāṇā̍ṁ go̱pām ṛ̱tasya̱ dīdi̍vim |
1.001.08c vardha̍māna̱ṁ sve dame̍ ||
1.001.09a स न॑ः पि॒तेव॑ सू॒नवेऽग्ने॑ सूपाय॒नो भ॑व ।
1.001.09c सच॑स्वा नः स्व॒स्तये॑ ॥
1.001.09a sa na̍ḥ pi̱teva̍ sū̱nave 'gne̍ sūpāya̱no bha̍va |
1.001.09c saca̍svā naḥ sva̱staye̍ ||


1.002.01a वाय॒वा या॑हि दर्शते॒मे सोमा॒ अरं॑कृताः ।
1.002.01c तेषां॑ पाहि श्रु॒धी हव॑म् ॥
1.002.01a vāya̱v ā yā̍hi darśate̱me somā̱ ara̍ṁkṛtāḥ |
1.002.01c teṣā̍m pāhi śru̱dhī hava̍m ||
1.002.02a वाय॑ उ॒क्थेभि॑र्जरन्ते॒ त्वामच्छा॑ जरि॒तार॑ः ।
1.002.02c सु॒तसो॑मा अह॒र्विद॑ः ॥
1.002.02a vāya̍ u̱kthebhi̍r jarante̱ tvām acchā̍ jari̱tāra̍ḥ |
1.002.02c su̱taso̍mā aha̱rvida̍ḥ ||
1.002.03a वायो॒ तव॑ प्रपृञ्च॒ती धेना॑ जिगाति दा॒शुषे॑ ।
1.002.03c उ॒रू॒ची सोम॑पीतये ॥
1.002.03a vāyo̱ tava̍ prapṛñca̱tī dhenā̍ jigāti dā̱śuṣe̍ |
1.002.03c u̱rū̱cī soma̍pītaye ||
1.002.04a इन्द्र॑वायू इ॒मे सु॒ता उप॒ प्रयो॑भि॒रा ग॑तम् ।
1.002.04c इन्द॑वो वामु॒शन्ति॒ हि ॥
1.002.04a indra̍vāyū i̱me su̱tā upa̱ prayo̍bhi̱r ā ga̍tam |
1.002.04c inda̍vo vām u̱śanti̱ hi ||
1.002.05a वाय॒विन्द्र॑श्च चेतथः सु॒तानां॑ वाजिनीवसू ।
1.002.05c तावा या॑त॒मुप॑ द्र॒वत् ॥
1.002.05a vāya̱v indra̍ś ca cetathaḥ su̱tānā̍ṁ vājinīvasū |
1.002.05c tāv ā yā̍ta̱m upa̍ dra̱vat ||
1.002.06a वाय॒विन्द्र॑श्च सुन्व॒त आ या॑त॒मुप॑ निष्कृ॒तम् ।
1.002.06c म॒क्ष्वि१॒॑त्था धि॒या न॑रा ॥
1.002.06a vāya̱v indra̍ś ca sunva̱ta ā yā̍ta̱m upa̍ niṣkṛ̱tam |
1.002.06c ma̱kṣv i1̱̍tthā dhi̱yā na̍rā ||
1.002.07a मि॒त्रं हु॑वे पू॒तद॑क्षं॒ वरु॑णं च रि॒शाद॑सम् ।
1.002.07c धियं॑ घृ॒ताचीं॒ साध॑न्ता ॥
1.002.07a mi̱traṁ hu̍ve pū̱tada̍kṣa̱ṁ varu̍ṇaṁ ca ri̱śāda̍sam |
1.002.07c dhiya̍ṁ ghṛ̱tācī̱ṁ sādha̍ntā ||
1.002.08a ऋ॒तेन॑ मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा ।
1.002.08c क्रतुं॑ बृ॒हन्त॑माशाथे ॥
1.002.08a ṛ̱tena̍ mitrāvaruṇāv ṛtāvṛdhāv ṛtaspṛśā |
1.002.08c kratu̍m bṛ̱hanta̍m āśāthe ||
1.002.09a क॒वी नो॑ मि॒त्रावरु॑णा तुविजा॒ता उ॑रु॒क्षया॑ ।
1.002.09c दक्षं॑ दधाते अ॒पस॑म् ॥
1.002.09a ka̱vī no̍ mi̱trāvaru̍ṇā tuvijā̱tā u̍ru̱kṣayā̍ |
1.002.09c dakṣa̍ṁ dadhāte a̱pasa̍m ||


1.003.01a अश्वि॑ना॒ यज्व॑री॒रिषो॒ द्रव॑त्पाणी॒ शुभ॑स्पती ।
1.003.01c पुरु॑भुजा चन॒स्यत॑म् ॥
1.003.01a aśvi̍nā̱ yajva̍rī̱r iṣo̱ drava̍tpāṇī̱ śubha̍s patī |
1.003.01c puru̍bhujā cana̱syata̍m ||
1.003.02a अश्वि॑ना॒ पुरु॑दंससा॒ नरा॒ शवी॑रया धि॒या ।
1.003.02c धिष्ण्या॒ वन॑तं॒ गिर॑ः ॥
1.003.02a aśvi̍nā̱ puru̍daṁsasā̱ narā̱ śavī̍rayā dhi̱yā |
1.003.02c dhiṣṇyā̱ vana̍ta̱ṁ gira̍ḥ ||
1.003.03a दस्रा॑ यु॒वाक॑वः सु॒ता नास॑त्या वृ॒क्तब॑र्हिषः ।
1.003.03c आ या॑तं रुद्रवर्तनी ॥
1.003.03a dasrā̍ yu̱vāka̍vaḥ su̱tā nāsa̍tyā vṛ̱ktaba̍rhiṣaḥ |
1.003.03c ā yā̍taṁ rudravartanī ||
1.003.04a इन्द्रा या॑हि चित्रभानो सु॒ता इ॒मे त्वा॒यव॑ः ।
1.003.04c अण्वी॑भि॒स्तना॑ पू॒तास॑ः ॥
1.003.04a indrā yā̍hi citrabhāno su̱tā i̱me tvā̱yava̍ḥ |
1.003.04c aṇvī̍bhi̱s tanā̍ pū̱tāsa̍ḥ ||
1.003.05a इन्द्रा या॑हि धि॒येषि॒तो विप्र॑जूतः सु॒ताव॑तः ।
1.003.05c उप॒ ब्रह्मा॑णि वा॒घत॑ः ॥
1.003.05a indrā yā̍hi dhi̱yeṣi̱to vipra̍jūtaḥ su̱tāva̍taḥ |
1.003.05c upa̱ brahmā̍ṇi vā̱ghata̍ḥ ||
1.003.06a इन्द्रा या॑हि॒ तूतु॑जान॒ उप॒ ब्रह्मा॑णि हरिवः ।
1.003.06c सु॒ते द॑धिष्व न॒श्चन॑ः ॥
1.003.06a indrā yā̍hi̱ tūtu̍jāna̱ upa̱ brahmā̍ṇi harivaḥ |
1.003.06c su̱te da̍dhiṣva na̱ś cana̍ḥ ||
1.003.07a ओमा॑सश्चर्षणीधृतो॒ विश्वे॑ देवास॒ आ ग॑त ।
1.003.07c दा॒श्वांसो॑ दा॒शुष॑ः सु॒तम् ॥
1.003.07a omā̍saś carṣaṇīdhṛto̱ viśve̍ devāsa̱ ā ga̍ta |
1.003.07c dā̱śvāṁso̍ dā̱śuṣa̍ḥ su̱tam ||
1.003.08a विश्वे॑ दे॒वासो॑ अ॒प्तुर॑ः सु॒तमा ग॑न्त॒ तूर्ण॑यः ।
1.003.08c उ॒स्रा इ॑व॒ स्वस॑राणि ॥
1.003.08a viśve̍ de̱vāso̍ a̱ptura̍ḥ su̱tam ā ga̍nta̱ tūrṇa̍yaḥ |
1.003.08c u̱srā i̍va̱ svasa̍rāṇi ||
1.003.09a विश्वे॑ दे॒वासो॑ अ॒स्रिध॒ एहि॑मायासो अ॒द्रुह॑ः ।
1.003.09c मेधं॑ जुषन्त॒ वह्न॑यः ॥
1.003.09a viśve̍ de̱vāso̍ a̱sridha̱ ehi̍māyāso a̱druha̍ḥ |
1.003.09c medha̍ṁ juṣanta̱ vahna̍yaḥ ||
1.003.10a पा॒व॒का न॒ः सर॑स्वती॒ वाजे॑भिर्वा॒जिनी॑वती ।
1.003.10c य॒ज्ञं व॑ष्टु धि॒याव॑सुः ॥
1.003.10a pā̱va̱kā na̱ḥ sara̍svatī̱ vāje̍bhir vā̱jinī̍vatī |
1.003.10c ya̱jñaṁ va̍ṣṭu dhi̱yāva̍suḥ ||
1.003.11a चो॒द॒यि॒त्री सू॒नृता॑नां॒ चेत॑न्ती सुमती॒नाम् ।
1.003.11c य॒ज्ञं द॑धे॒ सर॑स्वती ॥
1.003.11a co̱da̱yi̱trī sū̱nṛtā̍nā̱ṁ ceta̍ntī sumatī̱nām |
1.003.11c ya̱jñaṁ da̍dhe̱ sara̍svatī ||
1.003.12a म॒हो अर्ण॒ः सर॑स्वती॒ प्र चे॑तयति के॒तुना॑ ।
1.003.12c धियो॒ विश्वा॒ वि रा॑जति ॥
1.003.12a ma̱ho arṇa̱ḥ sara̍svatī̱ pra ce̍tayati ke̱tunā̍ |
1.003.12c dhiyo̱ viśvā̱ vi rā̍jati ||


1.004.01a सु॒रू॒प॒कृ॒त्नुमू॒तये॑ सु॒दुघा॑मिव गो॒दुहे॑ ।
1.004.01c जु॒हू॒मसि॒ द्यवि॑द्यवि ॥
1.004.01a su̱rū̱pa̱kṛ̱tnum ū̱taye̍ su̱dughā̍m iva go̱duhe̍ |
1.004.01c ju̱hū̱masi̱ dyavi̍-dyavi ||
1.004.02a उप॑ न॒ः सव॒ना ग॑हि॒ सोम॑स्य सोमपाः पिब ।
1.004.02c गो॒दा इद्रे॒वतो॒ मद॑ः ॥
1.004.02a upa̍ na̱ḥ sava̱nā ga̍hi̱ soma̍sya somapāḥ piba |
1.004.02c go̱dā id re̱vato̱ mada̍ḥ ||
1.004.03a अथा॑ ते॒ अन्त॑मानां वि॒द्याम॑ सुमती॒नाम् ।
1.004.03c मा नो॒ अति॑ ख्य॒ आ ग॑हि ॥
1.004.03a athā̍ te̱ anta̍mānāṁ vi̱dyāma̍ sumatī̱nām |
1.004.03c mā no̱ ati̍ khya̱ ā ga̍hi ||
1.004.04a परे॑हि॒ विग्र॒मस्तृ॑त॒मिन्द्रं॑ पृच्छा विप॒श्चित॑म् ।
1.004.04c यस्ते॒ सखि॑भ्य॒ आ वर॑म् ॥
1.004.04a pare̍hi̱ vigra̱m astṛ̍ta̱m indra̍m pṛcchā vipa̱ścita̍m |
1.004.04c yas te̱ sakhi̍bhya̱ ā vara̍m ||
1.004.05a उ॒त ब्रु॑वन्तु नो॒ निदो॒ निर॒न्यत॑श्चिदारत ।
1.004.05c दधा॑ना॒ इन्द्र॒ इद्दुव॑ः ॥
1.004.05a u̱ta bru̍vantu no̱ nido̱ nir a̱nyata̍ś cid ārata |
1.004.05c dadhā̍nā̱ indra̱ id duva̍ḥ ||
1.004.06a उ॒त न॑ः सु॒भगाँ॑ अ॒रिर्वो॒चेयु॑र्दस्म कृ॒ष्टय॑ः ।
1.004.06c स्यामेदिन्द्र॑स्य॒ शर्म॑णि ॥
1.004.06a u̱ta na̍ḥ su̱bhagā̍m̐ a̱rir vo̱ceyu̍r dasma kṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
1.004.06c syāmed indra̍sya̱ śarma̍ṇi ||
1.004.07a एमा॒शुमा॒शवे॑ भर यज्ञ॒श्रियं॑ नृ॒माद॑नम् ।
1.004.07c प॒त॒यन्म॑न्द॒यत्स॑खम् ॥
1.004.07a em ā̱śum ā̱śave̍ bhara yajña̱śriya̍ṁ nṛ̱māda̍nam |
1.004.07c pa̱ta̱yan ma̍nda̱yatsa̍kham ||
1.004.08a अ॒स्य पी॒त्वा श॑तक्रतो घ॒नो वृ॒त्राणा॑मभवः ।
1.004.08c प्रावो॒ वाजे॑षु वा॒जिन॑म् ॥
1.004.08a a̱sya pī̱tvā śa̍takrato gha̱no vṛ̱trāṇā̍m abhavaḥ |
1.004.08c prāvo̱ vāje̍ṣu vā̱jina̍m ||
1.004.09a तं त्वा॒ वाजे॑षु वा॒जिनं॑ वा॒जया॑मः शतक्रतो ।
1.004.09c धना॑नामिन्द्र सा॒तये॑ ॥
1.004.09a taṁ tvā̱ vāje̍ṣu vā̱jina̍ṁ vā̱jayā̍maḥ śatakrato |
1.004.09c dhanā̍nām indra sā̱taye̍ ||
1.004.10a यो रा॒यो॒३॒॑ऽवनि॑र्म॒हान्सु॑पा॒रः सु॑न्व॒तः सखा॑ ।
1.004.10c तस्मा॒ इन्द्रा॑य गायत ॥
1.004.10a yo rā̱yo̱3̱̍ 'vani̍r ma̱hān su̍pā̱raḥ su̍nva̱taḥ sakhā̍ |
1.004.10c tasmā̱ indrā̍ya gāyata ||


1.005.01a आ त्वेता॒ नि षी॑द॒तेन्द्र॑म॒भि प्र गा॑यत ।
1.005.01c सखा॑य॒ः स्तोम॑वाहसः ॥
1.005.01a ā tv etā̱ ni ṣī̍da̱tendra̍m a̱bhi pra gā̍yata |
1.005.01c sakhā̍ya̱ḥ stoma̍vāhasaḥ ||
1.005.02a पु॒रू॒तमं॑ पुरू॒णामीशा॑नं॒ वार्या॑णाम् ।
1.005.02c इन्द्रं॒ सोमे॒ सचा॑ सु॒ते ॥
1.005.02a pu̱rū̱tama̍m purū̱ṇām īśā̍na̱ṁ vāryā̍ṇām |
1.005.02c indra̱ṁ some̱ sacā̍ su̱te ||
1.005.03a स घा॑ नो॒ योग॒ आ भु॑व॒त्स रा॒ये स पुरं॑ध्याम् ।
1.005.03c गम॒द्वाजे॑भि॒रा स न॑ः ॥
1.005.03a sa ghā̍ no̱ yoga̱ ā bhu̍va̱t sa rā̱ye sa pura̍ṁdhyām |
1.005.03c gama̱d vāje̍bhi̱r ā sa na̍ḥ ||
1.005.04a यस्य॑ सं॒स्थे न वृ॒ण्वते॒ हरी॑ स॒मत्सु॒ शत्र॑वः ।
1.005.04c तस्मा॒ इन्द्रा॑य गायत ॥
1.005.04a yasya̍ sa̱ṁsthe na vṛ̱ṇvate̱ harī̍ sa̱matsu̱ śatra̍vaḥ |
1.005.04c tasmā̱ indrā̍ya gāyata ||
1.005.05a सु॒त॒पाव्ने॑ सु॒ता इ॒मे शुच॑यो यन्ति वी॒तये॑ ।
1.005.05c सोमा॑सो॒ दध्या॑शिरः ॥
1.005.05a su̱ta̱pāvne̍ su̱tā i̱me śuca̍yo yanti vī̱taye̍ |
1.005.05c somā̍so̱ dadhyā̍śiraḥ ||
1.005.06a त्वं सु॒तस्य॑ पी॒तये॑ स॒द्यो वृ॒द्धो अ॑जायथाः ।
1.005.06c इन्द्र॒ ज्यैष्ठ्या॑य सुक्रतो ॥
1.005.06a tvaṁ su̱tasya̍ pī̱taye̍ sa̱dyo vṛ̱ddho a̍jāyathāḥ |
1.005.06c indra̱ jyaiṣṭhyā̍ya sukrato ||
1.005.07a आ त्वा॑ विशन्त्वा॒शव॒ः सोमा॑स इन्द्र गिर्वणः ।
1.005.07c शं ते॑ सन्तु॒ प्रचे॑तसे ॥
1.005.07a ā tvā̍ viśantv ā̱śava̱ḥ somā̍sa indra girvaṇaḥ |
1.005.07c śaṁ te̍ santu̱ prace̍tase ||
1.005.08a त्वां स्तोमा॑ अवीवृध॒न्त्वामु॒क्था श॑तक्रतो ।
1.005.08c त्वां व॑र्धन्तु नो॒ गिर॑ः ॥
1.005.08a tvāṁ stomā̍ avīvṛdha̱n tvām u̱kthā śa̍takrato |
1.005.08c tvāṁ va̍rdhantu no̱ gira̍ḥ ||
1.005.09a अक्षि॑तोतिः सनेदि॒मं वाज॒मिन्द्र॑ः सह॒स्रिण॑म् ।
1.005.09c यस्मि॒न्विश्वा॑नि॒ पौंस्या॑ ॥
1.005.09a akṣi̍totiḥ saned i̱maṁ vāja̱m indra̍ḥ saha̱sriṇa̍m |
1.005.09c yasmi̱n viśvā̍ni̱ pauṁsyā̍ ||
1.005.10a मा नो॒ मर्ता॑ अ॒भि द्रु॑हन्त॒नूना॑मिन्द्र गिर्वणः ।
1.005.10c ईशा॑नो यवया व॒धम् ॥
1.005.10a mā no̱ martā̍ a̱bhi dru̍han ta̱nūnā̍m indra girvaṇaḥ |
1.005.10c īśā̍no yavayā va̱dham ||


1.006.01a यु॒ञ्जन्ति॑ ब्र॒ध्नम॑रु॒षं चर॑न्तं॒ परि॑ त॒स्थुष॑ः ।
1.006.01c रोच॑न्ते रोच॒ना दि॒वि ॥
1.006.01a yu̱ñjanti̍ bra̱dhnam a̍ru̱ṣaṁ cara̍nta̱m pari̍ ta̱sthuṣa̍ḥ |
1.006.01c roca̍nte roca̱nā di̱vi ||
1.006.02a यु॒ञ्जन्त्य॑स्य॒ काम्या॒ हरी॒ विप॑क्षसा॒ रथे॑ ।
1.006.02c शोणा॑ धृ॒ष्णू नृ॒वाह॑सा ॥
1.006.02a yu̱ñjanty a̍sya̱ kāmyā̱ harī̱ vipa̍kṣasā̱ rathe̍ |
1.006.02c śoṇā̍ dhṛ̱ṣṇū nṛ̱vāha̍sā ||
1.006.03a के॒तुं कृ॒ण्वन्न॑के॒तवे॒ पेशो॑ मर्या अपे॒शसे॑ ।
1.006.03c समु॒षद्भि॑रजायथाः ॥
1.006.03a ke̱tuṁ kṛ̱ṇvann a̍ke̱tave̱ peśo̍ maryā ape̱śase̍ |
1.006.03c sam u̱ṣadbhi̍r ajāyathāḥ ||
1.006.04a आदह॑ स्व॒धामनु॒ पुन॑र्गर्भ॒त्वमे॑रि॒रे ।
1.006.04c दधा॑ना॒ नाम॑ य॒ज्ञिय॑म् ॥
1.006.04a ād aha̍ sva̱dhām anu̱ puna̍r garbha̱tvam e̍ri̱re |
1.006.04c dadhā̍nā̱ nāma̍ ya̱jñiya̍m ||
1.006.05a वी॒ळु चि॑दारुज॒त्नुभि॒र्गुहा॑ चिदिन्द्र॒ वह्नि॑भिः ।
1.006.05c अवि॑न्द उ॒स्रिया॒ अनु॑ ॥
1.006.05a vī̱ḻu ci̍d āruja̱tnubhi̱r guhā̍ cid indra̱ vahni̍bhiḥ |
1.006.05c avi̍nda u̱sriyā̱ anu̍ ||
1.006.06a दे॒व॒यन्तो॒ यथा॑ म॒तिमच्छा॑ वि॒दद्व॑सुं॒ गिर॑ः ।
1.006.06c म॒हाम॑नूषत श्रु॒तम् ॥
1.006.06a de̱va̱yanto̱ yathā̍ ma̱tim acchā̍ vi̱dadva̍su̱ṁ gira̍ḥ |
1.006.06c ma̱hām a̍nūṣata śru̱tam ||
1.006.07a इन्द्रे॑ण॒ सं हि दृक्ष॑से संजग्मा॒नो अबि॑भ्युषा ।
1.006.07c म॒न्दू स॑मा॒नव॑र्चसा ॥
1.006.07a indre̍ṇa̱ saṁ hi dṛkṣa̍se saṁjagmā̱no abi̍bhyuṣā |
1.006.07c ma̱ndū sa̍mā̱nava̍rcasā ||
1.006.08a अ॒न॒व॒द्यैर॒भिद्यु॑भिर्म॒खः सह॑स्वदर्चति ।
1.006.08c ग॒णैरिन्द्र॑स्य॒ काम्यै॑ः ॥
1.006.08a a̱na̱va̱dyair a̱bhidyu̍bhir ma̱khaḥ saha̍svad arcati |
1.006.08c ga̱ṇair indra̍sya̱ kāmyai̍ḥ ||
1.006.09a अत॑ः परिज्म॒न्ना ग॑हि दि॒वो वा॑ रोच॒नादधि॑ ।
1.006.09c सम॑स्मिन्नृञ्जते॒ गिर॑ः ॥
1.006.09a ata̍ḥ parijma̱nn ā ga̍hi di̱vo vā̍ roca̱nād adhi̍ |
1.006.09c sam a̍sminn ṛñjate̱ gira̍ḥ ||
1.006.10a इ॒तो वा॑ सा॒तिमीम॑हे दि॒वो वा॒ पार्थि॑वा॒दधि॑ ।
1.006.10c इन्द्रं॑ म॒हो वा॒ रज॑सः ॥
1.006.10a i̱to vā̍ sā̱tim īma̍he di̱vo vā̱ pārthi̍vā̱d adhi̍ |
1.006.10c indra̍m ma̱ho vā̱ raja̍saḥ ||


1.007.01a इन्द्र॒मिद्गा॒थिनो॑ बृ॒हदिन्द्र॑म॒र्केभि॑र॒र्किण॑ः ।
1.007.01c इन्द्रं॒ वाणी॑रनूषत ॥
1.007.01a indra̱m id gā̱thino̍ bṛ̱had indra̍m a̱rkebhi̍r a̱rkiṇa̍ḥ |
1.007.01c indra̱ṁ vāṇī̍r anūṣata ||
1.007.02a इन्द्र॒ इद्धर्यो॒ः सचा॒ सम्मि॑श्ल॒ आ व॑चो॒युजा॑ ।
1.007.02c इन्द्रो॑ व॒ज्री हि॑र॒ण्यय॑ः ॥
1.007.02a indra̱ id dharyo̱ḥ sacā̱ sammi̍śla̱ ā va̍co̱yujā̍ |
1.007.02c indro̍ va̱jrī hi̍ra̱ṇyaya̍ḥ ||
1.007.03a इन्द्रो॑ दी॒र्घाय॒ चक्ष॑स॒ आ सूर्यं॑ रोहयद्दि॒वि ।
1.007.03c वि गोभि॒रद्रि॑मैरयत् ॥
1.007.03a indro̍ dī̱rghāya̱ cakṣa̍sa̱ ā sūrya̍ṁ rohayad di̱vi |
1.007.03c vi gobhi̱r adri̍m airayat ||
1.007.04a इन्द्र॒ वाजे॑षु नोऽव स॒हस्र॑प्रधनेषु च ।
1.007.04c उ॒ग्र उ॒ग्राभि॑रू॒तिभि॑ः ॥
1.007.04a indra̱ vāje̍ṣu no 'va sa̱hasra̍pradhaneṣu ca |
1.007.04c u̱gra u̱grābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ ||
1.007.05a इन्द्रं॑ व॒यं म॑हाध॒न इन्द्र॒मर्भे॑ हवामहे ।
1.007.05c युजं॑ वृ॒त्रेषु॑ व॒ज्रिण॑म् ॥
1.007.05a indra̍ṁ va̱yam ma̍hādha̱na indra̱m arbhe̍ havāmahe |
1.007.05c yuja̍ṁ vṛ̱treṣu̍ va̱jriṇa̍m ||
1.007.06a स नो॑ वृषन्न॒मुं च॒रुं सत्रा॑दाव॒न्नपा॑ वृधि ।
1.007.06c अ॒स्मभ्य॒मप्र॑तिष्कुतः ॥
1.007.06a sa no̍ vṛṣann a̱muṁ ca̱ruṁ satrā̍dāva̱nn apā̍ vṛdhi |
1.007.06c a̱smabhya̱m apra̍tiṣkutaḥ ||
1.007.07a तु॒ञ्जेतु॑ञ्जे॒ य उत्त॑रे॒ स्तोमा॒ इन्द्र॑स्य व॒ज्रिण॑ः ।
1.007.07c न वि॑न्धे अस्य सुष्टु॒तिम् ॥
1.007.07a tu̱ñje-tu̍ñje̱ ya utta̍re̱ stomā̱ indra̍sya va̱jriṇa̍ḥ |
1.007.07c na vi̍ndhe asya suṣṭu̱tim ||
1.007.08a वृषा॑ यू॒थेव॒ वंस॑गः कृ॒ष्टीरि॑य॒र्त्योज॑सा ।
1.007.08c ईशा॑नो॒ अप्र॑तिष्कुतः ॥
1.007.08a vṛṣā̍ yū̱theva̱ vaṁsa̍gaḥ kṛ̱ṣṭīr i̍ya̱rty oja̍sā |
1.007.08c īśā̍no̱ apra̍tiṣkutaḥ ||
1.007.09a य एक॑श्चर्षणी॒नां वसू॑नामिर॒ज्यति॑ ।
1.007.09c इन्द्र॒ः पञ्च॑ क्षिती॒नाम् ॥
1.007.09a ya eka̍ś carṣaṇī̱nāṁ vasū̍nām ira̱jyati̍ |
1.007.09c indra̱ḥ pañca̍ kṣitī̱nām ||
1.007.10a इन्द्रं॑ वो वि॒श्वत॒स्परि॒ हवा॑महे॒ जने॑भ्यः ।
1.007.10c अ॒स्माक॑मस्तु॒ केव॑लः ॥
1.007.10a indra̍ṁ vo vi̱śvata̱s pari̱ havā̍mahe̱ jane̍bhyaḥ |
1.007.10c a̱smāka̍m astu̱ keva̍laḥ ||


1.008.01a एन्द्र॑ सान॒सिं र॒यिं स॒जित्वा॑नं सदा॒सह॑म् ।
1.008.01c वर्षि॑ष्ठमू॒तये॑ भर ॥
1.008.01a endra̍ sāna̱siṁ ra̱yiṁ sa̱jitvā̍naṁ sadā̱saha̍m |
1.008.01c varṣi̍ṣṭham ū̱taye̍ bhara ||
1.008.02a नि येन॑ मुष्टिह॒त्यया॒ नि वृ॒त्रा रु॒णधा॑महै ।
1.008.02c त्वोता॑सो॒ न्यर्व॑ता ॥
1.008.02a ni yena̍ muṣṭiha̱tyayā̱ ni vṛ̱trā ru̱ṇadhā̍mahai |
1.008.02c tvotā̍so̱ ny arva̍tā ||
1.008.03a इन्द्र॒ त्वोता॑स॒ आ व॒यं वज्रं॑ घ॒ना द॑दीमहि ।
1.008.03c जये॑म॒ सं यु॒धि स्पृध॑ः ॥
1.008.03a indra̱ tvotā̍sa̱ ā va̱yaṁ vajra̍ṁ gha̱nā da̍dīmahi |
1.008.03c jaye̍ma̱ saṁ yu̱dhi spṛdha̍ḥ ||
1.008.04a व॒यं शूरे॑भि॒रस्तृ॑भि॒रिन्द्र॒ त्वया॑ यु॒जा व॒यम् ।
1.008.04c सा॒स॒ह्याम॑ पृतन्य॒तः ॥
1.008.04a va̱yaṁ śūre̍bhi̱r astṛ̍bhi̱r indra̱ tvayā̍ yu̱jā va̱yam |
1.008.04c sā̱sa̱hyāma̍ pṛtanya̱taḥ ||
1.008.05a म॒हाँ इन्द्र॑ः प॒रश्च॒ नु म॑हि॒त्वम॑स्तु व॒ज्रिणे॑ ।
1.008.05c द्यौर्न प्र॑थि॒ना शव॑ः ॥
1.008.05a ma̱hām̐ indra̍ḥ pa̱raś ca̱ nu ma̍hi̱tvam a̍stu va̱jriṇe̍ |
1.008.05c dyaur na pra̍thi̱nā śava̍ḥ ||
1.008.06a स॒मो॒हे वा॒ य आश॑त॒ नर॑स्तो॒कस्य॒ सनि॑तौ ।
1.008.06c विप्रा॑सो वा धिया॒यव॑ः ॥
1.008.06a sa̱mo̱he vā̱ ya āśa̍ta̱ nara̍s to̱kasya̱ sani̍tau |
1.008.06c viprā̍so vā dhiyā̱yava̍ḥ ||
1.008.07a यः कु॒क्षिः सो॑म॒पात॑मः समु॒द्र इ॑व॒ पिन्व॑ते ।
1.008.07c उ॒र्वीरापो॒ न का॒कुद॑ः ॥
1.008.07a yaḥ ku̱kṣiḥ so̍ma̱pāta̍maḥ samu̱dra i̍va̱ pinva̍te |
1.008.07c u̱rvīr āpo̱ na kā̱kuda̍ḥ ||
1.008.08a ए॒वा ह्य॑स्य सू॒नृता॑ विर॒प्शी गोम॑ती म॒ही ।
1.008.08c प॒क्वा शाखा॒ न दा॒शुषे॑ ॥
1.008.08a e̱vā hy a̍sya sū̱nṛtā̍ vira̱pśī goma̍tī ma̱hī |
1.008.08c pa̱kvā śākhā̱ na dā̱śuṣe̍ ||
1.008.09a ए॒वा हि ते॒ विभू॑तय ऊ॒तय॑ इन्द्र॒ माव॑ते ।
1.008.09c स॒द्यश्चि॒त्सन्ति॑ दा॒शुषे॑ ॥
1.008.09a e̱vā hi te̱ vibhū̍taya ū̱taya̍ indra̱ māva̍te |
1.008.09c sa̱dyaś ci̱t santi̍ dā̱śuṣe̍ ||
1.008.10a ए॒वा ह्य॑स्य॒ काम्या॒ स्तोम॑ उ॒क्थं च॒ शंस्या॑ ।
1.008.10c इन्द्रा॑य॒ सोम॑पीतये ॥
1.008.10a e̱vā hy a̍sya̱ kāmyā̱ stoma̍ u̱kthaṁ ca̱ śaṁsyā̍ |
1.008.10c indrā̍ya̱ soma̍pītaye ||


1.009.01a इन्द्रेहि॒ मत्स्यन्ध॑सो॒ विश्वे॑भिः सोम॒पर्व॑भिः ।
1.009.01c म॒हाँ अ॑भि॒ष्टिरोज॑सा ॥
1.009.01a indrehi̱ matsy andha̍so̱ viśve̍bhiḥ soma̱parva̍bhiḥ |
1.009.01c ma̱hām̐ a̍bhi̱ṣṭir oja̍sā ||
1.009.02a एमे॑नं सृजता सु॒ते म॒न्दिमिन्द्रा॑य म॒न्दिने॑ ।
1.009.02c चक्रिं॒ विश्वा॑नि॒ चक्र॑ये ॥
1.009.02a em e̍naṁ sṛjatā su̱te ma̱ndim indrā̍ya ma̱ndine̍ |
1.009.02c cakri̱ṁ viśvā̍ni̱ cakra̍ye ||
1.009.03a मत्स्वा॑ सुशिप्र म॒न्दिभि॒ः स्तोमे॑भिर्विश्वचर्षणे ।
1.009.03c सचै॒षु सव॑ने॒ष्वा ॥
1.009.03a matsvā̍ suśipra ma̱ndibhi̱ḥ stome̍bhir viśvacarṣaṇe |
1.009.03c sacai̱ṣu sava̍ne̱ṣv ā ||
1.009.04a असृ॑ग्रमिन्द्र ते॒ गिर॒ः प्रति॒ त्वामुद॑हासत ।
1.009.04c अजो॑षा वृष॒भं पति॑म् ॥
1.009.04a asṛ̍gram indra te̱ gira̱ḥ prati̱ tvām ud a̍hāsata |
1.009.04c ajo̍ṣā vṛṣa̱bham pati̍m ||
1.009.05a सं चो॑दय चि॒त्रम॒र्वाग्राध॑ इन्द्र॒ वरे॑ण्यम् ।
1.009.05c अस॒दित्ते॑ वि॒भु प्र॒भु ॥
1.009.05a saṁ co̍daya ci̱tram a̱rvāg rādha̍ indra̱ vare̍ṇyam |
1.009.05c asa̱d it te̍ vi̱bhu pra̱bhu ||
1.009.06a अ॒स्मान्सु तत्र॑ चोद॒येन्द्र॑ रा॒ये रभ॑स्वतः ।
1.009.06c तुवि॑द्युम्न॒ यश॑स्वतः ॥
1.009.06a a̱smān su tatra̍ coda̱yendra̍ rā̱ye rabha̍svataḥ |
1.009.06c tuvi̍dyumna̱ yaśa̍svataḥ ||
1.009.07a सं गोम॑दिन्द्र॒ वाज॑वद॒स्मे पृ॒थु श्रवो॑ बृ॒हत् ।
1.009.07c वि॒श्वायु॑र्धे॒ह्यक्षि॑तम् ॥
1.009.07a saṁ goma̍d indra̱ vāja̍vad a̱sme pṛ̱thu śravo̍ bṛ̱hat |
1.009.07c vi̱śvāyu̍r dhe̱hy akṣi̍tam ||
1.009.08a अ॒स्मे धे॑हि॒ श्रवो॑ बृ॒हद्द्यु॒म्नं स॑हस्र॒सात॑मम् ।
1.009.08c इन्द्र॒ ता र॒थिनी॒रिष॑ः ॥
1.009.08a a̱sme dhe̍hi̱ śravo̍ bṛ̱had dyu̱mnaṁ sa̍hasra̱sāta̍mam |
1.009.08c indra̱ tā ra̱thinī̱r iṣa̍ḥ ||
1.009.09a वसो॒रिन्द्रं॒ वसु॑पतिं गी॒र्भिर्गृ॒णन्त॑ ऋ॒ग्मिय॑म् ।
1.009.09c होम॒ गन्ता॑रमू॒तये॑ ॥
1.009.09a vaso̱r indra̱ṁ vasu̍patiṁ gī̱rbhir gṛ̱ṇanta̍ ṛ̱gmiya̍m |
1.009.09c homa̱ gantā̍ram ū̱taye̍ ||
1.009.10a सु॒तेसु॑ते॒ न्यो॑कसे बृ॒हद्बृ॑ह॒त एद॒रिः ।
1.009.10c इन्द्रा॑य शू॒षम॑र्चति ॥
1.009.10a su̱te-su̍te̱ nyo̍kase bṛ̱had bṛ̍ha̱ta ed a̱riḥ |
1.009.10c indrā̍ya śū̱ṣam a̍rcati ||


1.010.01a गाय॑न्ति त्वा गाय॒त्रिणोऽर्च॑न्त्य॒र्कम॒र्किण॑ः ।
1.010.01c ब्र॒ह्माण॑स्त्वा शतक्रत॒ उद्वं॒शमि॑व येमिरे ॥
1.010.01a gāya̍nti tvā gāya̱triṇo 'rca̍nty a̱rkam a̱rkiṇa̍ḥ |
1.010.01c bra̱hmāṇa̍s tvā śatakrata̱ ud va̱ṁśam i̍va yemire ||
1.010.02a यत्सानो॒ः सानु॒मारु॑ह॒द्भूर्यस्प॑ष्ट॒ कर्त्व॑म् ।
1.010.02c तदिन्द्रो॒ अर्थं॑ चेतति यू॒थेन॑ वृ॒ष्णिरे॑जति ॥
1.010.02a yat sāno̱ḥ sānu̱m āru̍ha̱d bhūry aspa̍ṣṭa̱ kartva̍m |
1.010.02c tad indro̱ artha̍ṁ cetati yū̱thena̍ vṛ̱ṣṇir e̍jati ||
1.010.03a यु॒क्ष्वा हि के॒शिना॒ हरी॒ वृष॑णा कक्ष्य॒प्रा ।
1.010.03c अथा॑ न इन्द्र सोमपा गि॒रामुप॑श्रुतिं चर ॥
1.010.03a yu̱kṣvā hi ke̱śinā̱ harī̱ vṛṣa̍ṇā kakṣya̱prā |
1.010.03c athā̍ na indra somapā gi̱rām upa̍śrutiṁ cara ||
1.010.04a एहि॒ स्तोमाँ॑ अ॒भि स्व॑रा॒भि गृ॑णी॒ह्या रु॑व ।
1.010.04c ब्रह्म॑ च नो वसो॒ सचेन्द्र॑ य॒ज्ञं च॑ वर्धय ॥
1.010.04a ehi̱ stomā̍m̐ a̱bhi sva̍rā̱bhi gṛ̍ṇī̱hy ā ru̍va |
1.010.04c brahma̍ ca no vaso̱ sacendra̍ ya̱jñaṁ ca̍ vardhaya ||
1.010.05a उ॒क्थमिन्द्रा॑य॒ शंस्यं॒ वर्ध॑नं पुरुनि॒ष्षिधे॑ ।
1.010.05c श॒क्रो यथा॑ सु॒तेषु॑ णो रा॒रण॑त्स॒ख्येषु॑ च ॥
1.010.05a u̱ktham indrā̍ya̱ śaṁsya̱ṁ vardha̍nam puruni̱ṣṣidhe̍ |
1.010.05c śa̱kro yathā̍ su̱teṣu̍ ṇo rā̱raṇa̍t sa̱khyeṣu̍ ca ||
1.010.06a तमित्स॑खि॒त्व ई॑महे॒ तं रा॒ये तं सु॒वीर्ये॑ ।
1.010.06c स श॒क्र उ॒त न॑ः शक॒दिन्द्रो॒ वसु॒ दय॑मानः ॥
1.010.06a tam it sa̍khi̱tva ī̍mahe̱ taṁ rā̱ye taṁ su̱vīrye̍ |
1.010.06c sa śa̱kra u̱ta na̍ḥ śaka̱d indro̱ vasu̱ daya̍mānaḥ ||
1.010.07a सु॒वि॒वृतं॑ सुनि॒रज॒मिन्द्र॒ त्वादा॑त॒मिद्यश॑ः ।
1.010.07c गवा॒मप॑ व्र॒जं वृ॑धि कृणु॒ष्व राधो॑ अद्रिवः ॥
1.010.07a su̱vi̱vṛta̍ṁ suni̱raja̱m indra̱ tvādā̍ta̱m id yaśa̍ḥ |
1.010.07c gavā̱m apa̍ vra̱jaṁ vṛ̍dhi kṛṇu̱ṣva rādho̍ adrivaḥ ||
1.010.08a न॒हि त्वा॒ रोद॑सी उ॒भे ऋ॑घा॒यमा॑ण॒मिन्व॑तः ।
1.010.08c जेष॒ः स्व॑र्वतीर॒पः सं गा अ॒स्मभ्यं॑ धूनुहि ॥
1.010.08a na̱hi tvā̱ roda̍sī u̱bhe ṛ̍ghā̱yamā̍ṇa̱m inva̍taḥ |
1.010.08c jeṣa̱ḥ sva̍rvatīr a̱paḥ saṁ gā a̱smabhya̍ṁ dhūnuhi ||
1.010.09a आश्रु॑त्कर्ण श्रु॒धी हवं॒ नू चि॑द्दधिष्व मे॒ गिर॑ः ।
1.010.09c इन्द्र॒ स्तोम॑मि॒मं मम॑ कृ॒ष्वा यु॒जश्चि॒दन्त॑रम् ॥
1.010.09a āśru̍tkarṇa śru̱dhī hava̱ṁ nū ci̍d dadhiṣva me̱ gira̍ḥ |
1.010.09c indra̱ stoma̍m i̱mam mama̍ kṛ̱ṣvā yu̱jaś ci̱d anta̍ram ||
1.010.10a वि॒द्मा हि त्वा॒ वृष॑न्तमं॒ वाजे॑षु हवन॒श्रुत॑म् ।
1.010.10c वृष॑न्तमस्य हूमह ऊ॒तिं स॑हस्र॒सात॑माम् ॥
1.010.10a vi̱dmā hi tvā̱ vṛṣa̍ntama̱ṁ vāje̍ṣu havana̱śruta̍m |
1.010.10c vṛṣa̍ntamasya hūmaha ū̱tiṁ sa̍hasra̱sāta̍mām ||
1.010.11a आ तू न॑ इन्द्र कौशिक मन्दसा॒नः सु॒तं पि॑ब ।
1.010.11c नव्य॒मायु॒ः प्र सू ति॑र कृ॒धी स॑हस्र॒सामृषि॑म् ॥
1.010.11a ā tū na̍ indra kauśika mandasā̱naḥ su̱tam pi̍ba |
1.010.11c navya̱m āyu̱ḥ pra sū ti̍ra kṛ̱dhī sa̍hasra̱sām ṛṣi̍m ||
1.010.12a परि॑ त्वा गिर्वणो॒ गिर॑ इ॒मा भ॑वन्तु वि॒श्वत॑ः ।
1.010.12c वृ॒द्धायु॒मनु॒ वृद्ध॑यो॒ जुष्टा॑ भवन्तु॒ जुष्ट॑यः ॥
1.010.12a pari̍ tvā girvaṇo̱ gira̍ i̱mā bha̍vantu vi̱śvata̍ḥ |
1.010.12c vṛ̱ddhāyu̱m anu̱ vṛddha̍yo̱ juṣṭā̍ bhavantu̱ juṣṭa̍yaḥ ||


1.011.01a इन्द्रं॒ विश्वा॑ अवीवृधन्समु॒द्रव्य॑चसं॒ गिर॑ः ।
1.011.01c र॒थीत॑मं र॒थीनां॒ वाजा॑नां॒ सत्प॑तिं॒ पति॑म् ॥
1.011.01a indra̱ṁ viśvā̍ avīvṛdhan samu̱dravya̍casa̱ṁ gira̍ḥ |
1.011.01c ra̱thīta̍maṁ ra̱thīnā̱ṁ vājā̍nā̱ṁ satpa̍ti̱m pati̍m ||
1.011.02a स॒ख्ये त॑ इन्द्र वा॒जिनो॒ मा भे॑म शवसस्पते ।
1.011.02c त्वाम॒भि प्र णो॑नुमो॒ जेता॑र॒मप॑राजितम् ॥
1.011.02a sa̱khye ta̍ indra vā̱jino̱ mā bhe̍ma śavasas pate |
1.011.02c tvām a̱bhi pra ṇo̍numo̱ jetā̍ra̱m apa̍rājitam ||
1.011.03a पू॒र्वीरिन्द्र॑स्य रा॒तयो॒ न वि द॑स्यन्त्यू॒तय॑ः ।
1.011.03c यदी॒ वाज॑स्य॒ गोम॑तः स्तो॒तृभ्यो॒ मंह॑ते म॒घम् ॥
1.011.03a pū̱rvīr indra̍sya rā̱tayo̱ na vi da̍syanty ū̱taya̍ḥ |
1.011.03c yadī̱ vāja̍sya̱ goma̍taḥ sto̱tṛbhyo̱ maṁha̍te ma̱gham ||
1.011.04a पु॒रां भि॒न्दुर्युवा॑ क॒विरमि॑तौजा अजायत ।
1.011.04c इन्द्रो॒ विश्व॑स्य॒ कर्म॑णो ध॒र्ता व॒ज्री पु॑रुष्टु॒तः ॥
1.011.04a pu̱rām bhi̱ndur yuvā̍ ka̱vir ami̍taujā ajāyata |
1.011.04c indro̱ viśva̍sya̱ karma̍ṇo dha̱rtā va̱jrī pu̍ruṣṭu̱taḥ ||
1.011.05a त्वं व॒लस्य॒ गोम॒तोऽपा॑वरद्रिवो॒ बिल॑म् ।
1.011.05c त्वां दे॒वा अबि॑भ्युषस्तु॒ज्यमा॑नास आविषुः ॥
1.011.05a tvaṁ va̱lasya̱ goma̱to 'pā̍var adrivo̱ bila̍m |
1.011.05c tvāṁ de̱vā abi̍bhyuṣas tu̱jyamā̍nāsa āviṣuḥ ||
1.011.06a तवा॒हं शू॑र रा॒तिभि॒ः प्रत्या॑यं॒ सिन्धु॑मा॒वद॑न् ।
1.011.06c उपा॑तिष्ठन्त गिर्वणो वि॒दुष्टे॒ तस्य॑ का॒रव॑ः ॥
1.011.06a tavā̱haṁ śū̍ra rā̱tibhi̱ḥ praty ā̍ya̱ṁ sindhu̍m ā̱vada̍n |
1.011.06c upā̍tiṣṭhanta girvaṇo vi̱duṣ ṭe̱ tasya̍ kā̱rava̍ḥ ||
1.011.07a मा॒याभि॑रिन्द्र मा॒यिनं॒ त्वं शुष्ण॒मवा॑तिरः ।
1.011.07c वि॒दुष्टे॒ तस्य॒ मेधि॑रा॒स्तेषां॒ श्रवां॒स्युत्ति॑र ॥
1.011.07a mā̱yābhi̍r indra mā̱yina̱ṁ tvaṁ śuṣṇa̱m avā̍tiraḥ |
1.011.07c vi̱duṣ ṭe̱ tasya̱ medhi̍rā̱s teṣā̱ṁ śravā̱ṁsy ut ti̍ra ||
1.011.08a इन्द्र॒मीशा॑न॒मोज॑सा॒भि स्तोमा॑ अनूषत ।
1.011.08c स॒हस्रं॒ यस्य॑ रा॒तय॑ उ॒त वा॒ सन्ति॒ भूय॑सीः ॥
1.011.08a indra̱m īśā̍na̱m oja̍sā̱bhi stomā̍ anūṣata |
1.011.08c sa̱hasra̱ṁ yasya̍ rā̱taya̍ u̱ta vā̱ santi̱ bhūya̍sīḥ ||


1.012.01a अ॒ग्निं दू॒तं वृ॑णीमहे॒ होता॑रं वि॒श्ववे॑दसम् ।
1.012.01c अ॒स्य य॒ज्ञस्य॑ सु॒क्रतु॑म् ॥
1.012.01a a̱gniṁ dū̱taṁ vṛ̍ṇīmahe̱ hotā̍raṁ vi̱śvave̍dasam |
1.012.01c a̱sya ya̱jñasya̍ su̱kratu̍m ||
1.012.02a अ॒ग्निम॑ग्निं॒ हवी॑मभि॒ः सदा॑ हवन्त वि॒श्पति॑म् ।
1.012.02c ह॒व्य॒वाहं॑ पुरुप्रि॒यम् ॥
1.012.02a a̱gnim-a̍gni̱ṁ havī̍mabhi̱ḥ sadā̍ havanta vi̱śpati̍m |
1.012.02c ha̱vya̱vāha̍m purupri̱yam ||
1.012.03a अग्ने॑ दे॒वाँ इ॒हा व॑ह जज्ञा॒नो वृ॒क्तब॑र्हिषे ।
1.012.03c असि॒ होता॑ न॒ ईड्य॑ः ॥
1.012.03a agne̍ de̱vām̐ i̱hā va̍ha jajñā̱no vṛ̱ktaba̍rhiṣe |
1.012.03c asi̱ hotā̍ na̱ īḍya̍ḥ ||
1.012.04a ताँ उ॑श॒तो वि बो॑धय॒ यद॑ग्ने॒ यासि॑ दू॒त्य॑म् ।
1.012.04c दे॒वैरा स॑त्सि ब॒र्हिषि॑ ॥
1.012.04a tām̐ u̍śa̱to vi bo̍dhaya̱ yad a̍gne̱ yāsi̍ dū̱tya̍m |
1.012.04c de̱vair ā sa̍tsi ba̱rhiṣi̍ ||
1.012.05a घृता॑हवन दीदिव॒ः प्रति॑ ष्म॒ रिष॑तो दह ।
1.012.05c अग्ने॒ त्वं र॑क्ष॒स्विन॑ः ॥
1.012.05a ghṛtā̍havana dīdiva̱ḥ prati̍ ṣma̱ riṣa̍to daha |
1.012.05c agne̱ tvaṁ ra̍kṣa̱svina̍ḥ ||
1.012.06a अ॒ग्निना॒ग्निः समि॑ध्यते क॒विर्गृ॒हप॑ति॒र्युवा॑ ।
1.012.06c ह॒व्य॒वाड्जु॒ह्वा॑स्यः ॥
1.012.06a a̱gninā̱gniḥ sam i̍dhyate ka̱vir gṛ̱hapa̍ti̱r yuvā̍ |
1.012.06c ha̱vya̱vāḍ ju̱hvā̍syaḥ ||
1.012.07a क॒विम॒ग्निमुप॑ स्तुहि स॒त्यध॑र्माणमध्व॒रे ।
1.012.07c दे॒वम॑मीव॒चात॑नम् ॥
1.012.07a ka̱vim a̱gnim upa̍ stuhi sa̱tyadha̍rmāṇam adhva̱re |
1.012.07c de̱vam a̍mīva̱cāta̍nam ||
1.012.08a यस्त्वाम॑ग्ने ह॒विष्प॑तिर्दू॒तं दे॑व सप॒र्यति॑ ।
1.012.08c तस्य॑ स्म प्रावि॒ता भ॑व ॥
1.012.08a yas tvām a̍gne ha̱viṣpa̍tir dū̱taṁ de̍va sapa̱ryati̍ |
1.012.08c tasya̍ sma prāvi̱tā bha̍va ||
1.012.09a यो अ॒ग्निं दे॒ववी॑तये ह॒विष्माँ॑ आ॒विवा॑सति ।
1.012.09c तस्मै॑ पावक मृळय ॥
1.012.09a yo a̱gniṁ de̱vavī̍taye ha̱viṣmā̍m̐ ā̱vivā̍sati |
1.012.09c tasmai̍ pāvaka mṛḻaya ||
1.012.10a स न॑ः पावक दीदि॒वोऽग्ने॑ दे॒वाँ इ॒हा व॑ह ।
1.012.10c उप॑ य॒ज्ञं ह॒विश्च॑ नः ॥
1.012.10a sa na̍ḥ pāvaka dīdi̱vo 'gne̍ de̱vām̐ i̱hā va̍ha |
1.012.10c upa̍ ya̱jñaṁ ha̱viś ca̍ naḥ ||
1.012.11a स न॒ः स्तवा॑न॒ आ भ॑र गाय॒त्रेण॒ नवी॑यसा ।
1.012.11c र॒यिं वी॒रव॑ती॒मिष॑म् ॥
1.012.11a sa na̱ḥ stavā̍na̱ ā bha̍ra gāya̱treṇa̱ navī̍yasā |
1.012.11c ra̱yiṁ vī̱rava̍tī̱m iṣa̍m ||
1.012.12a अग्ने॑ शु॒क्रेण॑ शो॒चिषा॒ विश्वा॑भिर्दे॒वहू॑तिभिः ।
1.012.12c इ॒मं स्तोमं॑ जुषस्व नः ॥
1.012.12a agne̍ śu̱kreṇa̍ śo̱ciṣā̱ viśvā̍bhir de̱vahū̍tibhiḥ |
1.012.12c i̱maṁ stoma̍ṁ juṣasva naḥ ||


1.013.01a सुस॑मिद्धो न॒ आ व॑ह दे॒वाँ अ॑ग्ने ह॒विष्म॑ते ।
1.013.01c होत॑ः पावक॒ यक्षि॑ च ॥
1.013.01a susa̍middho na̱ ā va̍ha de̱vām̐ a̍gne ha̱viṣma̍te |
1.013.01c hota̍ḥ pāvaka̱ yakṣi̍ ca ||
1.013.02a मधु॑मन्तं तनूनपाद्य॒ज्ञं दे॒वेषु॑ नः कवे ।
1.013.02c अ॒द्या कृ॑णुहि वी॒तये॑ ॥
1.013.02a madhu̍mantaṁ tanūnapād ya̱jñaṁ de̱veṣu̍ naḥ kave |
1.013.02c a̱dyā kṛ̍ṇuhi vī̱taye̍ ||
1.013.03a नरा॒शंस॑मि॒ह प्रि॒यम॒स्मिन्य॒ज्ञ उप॑ ह्वये ।
1.013.03c मधु॑जिह्वं हवि॒ष्कृत॑म् ॥
1.013.03a narā̱śaṁsa̍m i̱ha pri̱yam a̱smin ya̱jña upa̍ hvaye |
1.013.03c madhu̍jihvaṁ havi̱ṣkṛta̍m ||
1.013.04a अग्ने॑ सु॒खत॑मे॒ रथे॑ दे॒वाँ ई॑ळि॒त आ व॑ह ।
1.013.04c असि॒ होता॒ मनु॑र्हितः ॥
1.013.04a agne̍ su̱khata̍me̱ rathe̍ de̱vām̐ ī̍ḻi̱ta ā va̍ha |
1.013.04c asi̱ hotā̱ manu̍rhitaḥ ||
1.013.05a स्तृ॒णी॒त ब॒र्हिरा॑नु॒षग्घृ॒तपृ॑ष्ठं मनीषिणः ।
1.013.05c यत्रा॒मृत॑स्य॒ चक्ष॑णम् ॥
1.013.05a stṛ̱ṇī̱ta ba̱rhir ā̍nu̱ṣag ghṛ̱tapṛ̍ṣṭham manīṣiṇaḥ |
1.013.05c yatrā̱mṛta̍sya̱ cakṣa̍ṇam ||
1.013.06a वि श्र॑यन्तामृता॒वृधो॒ द्वारो॑ दे॒वीर॑स॒श्चत॑ः ।
1.013.06c अ॒द्या नू॒नं च॒ यष्ट॑वे ॥
1.013.06a vi śra̍yantām ṛtā̱vṛdho̱ dvāro̍ de̱vīr a̍sa̱ścata̍ḥ |
1.013.06c a̱dyā nū̱naṁ ca̱ yaṣṭa̍ve ||
1.013.07a नक्तो॒षासा॑ सु॒पेश॑सा॒स्मिन्य॒ज्ञ उप॑ ह्वये ।
1.013.07c इ॒दं नो॑ ब॒र्हिरा॒सदे॑ ॥
1.013.07a nakto̱ṣāsā̍ su̱peśa̍sā̱smin ya̱jña upa̍ hvaye |
1.013.07c i̱daṁ no̍ ba̱rhir ā̱sade̍ ||
1.013.08a ता सु॑जि॒ह्वा उप॑ ह्वये॒ होता॑रा॒ दैव्या॑ क॒वी ।
1.013.08c य॒ज्ञं नो॑ यक्षतामि॒मम् ॥
1.013.08a tā su̍ji̱hvā upa̍ hvaye̱ hotā̍rā̱ daivyā̍ ka̱vī |
1.013.08c ya̱jñaṁ no̍ yakṣatām i̱mam ||
1.013.09a इळा॒ सर॑स्वती म॒ही ति॒स्रो दे॒वीर्म॑यो॒भुव॑ः ।
1.013.09c ब॒र्हिः सी॑दन्त्व॒स्रिध॑ः ॥
1.013.09a iḻā̱ sara̍svatī ma̱hī ti̱sro de̱vīr ma̍yo̱bhuva̍ḥ |
1.013.09c ba̱rhiḥ sī̍dantv a̱sridha̍ḥ ||
1.013.10a इ॒ह त्वष्टा॑रमग्रि॒यं वि॒श्वरू॑प॒मुप॑ ह्वये ।
1.013.10c अ॒स्माक॑मस्तु॒ केव॑लः ॥
1.013.10a i̱ha tvaṣṭā̍ram agri̱yaṁ vi̱śvarū̍pa̱m upa̍ hvaye |
1.013.10c a̱smāka̍m astu̱ keva̍laḥ ||
1.013.11a अव॑ सृजा वनस्पते॒ देव॑ दे॒वेभ्यो॑ ह॒विः ।
1.013.11c प्र दा॒तुर॑स्तु॒ चेत॑नम् ॥
1.013.11a ava̍ sṛjā vanaspate̱ deva̍ de̱vebhyo̍ ha̱viḥ |
1.013.11c pra dā̱tur a̍stu̱ ceta̍nam ||
1.013.12a स्वाहा॑ य॒ज्ञं कृ॑णोत॒नेन्द्रा॑य॒ यज्व॑नो गृ॒हे ।
1.013.12c तत्र॑ दे॒वाँ उप॑ ह्वये ॥
1.013.12a svāhā̍ ya̱jñaṁ kṛ̍ṇota̱nendrā̍ya̱ yajva̍no gṛ̱he |
1.013.12c tatra̍ de̱vām̐ upa̍ hvaye ||


1.014.01a ऐभि॑रग्ने॒ दुवो॒ गिरो॒ विश्वे॑भि॒ः सोम॑पीतये ।
1.014.01c दे॒वेभि॑र्याहि॒ यक्षि॑ च ॥
1.014.01a aibhi̍r agne̱ duvo̱ giro̱ viśve̍bhi̱ḥ soma̍pītaye |
1.014.01c de̱vebhi̍r yāhi̱ yakṣi̍ ca ||
1.014.02a आ त्वा॒ कण्वा॑ अहूषत गृ॒णन्ति॑ विप्र ते॒ धिय॑ः ।
1.014.02c दे॒वेभि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥
1.014.02a ā tvā̱ kaṇvā̍ ahūṣata gṛ̱ṇanti̍ vipra te̱ dhiya̍ḥ |
1.014.02c de̱vebhi̍r agna̱ ā ga̍hi ||
1.014.03a इ॒न्द्र॒वा॒यू बृह॒स्पतिं॑ मि॒त्राग्निं पू॒षणं॒ भग॑म् ।
1.014.03c आ॒दि॒त्यान्मारु॑तं ग॒णम् ॥
1.014.03a i̱ndra̱vā̱yū bṛha̱spati̍m mi̱trāgnim pū̱ṣaṇa̱m bhaga̍m |
1.014.03c ā̱di̱tyān māru̍taṁ ga̱ṇam ||
1.014.04a प्र वो॑ भ्रियन्त॒ इन्द॑वो मत्स॒रा मा॑दयि॒ष्णव॑ः ।
1.014.04c द्र॒प्सा मध्व॑श्चमू॒षद॑ः ॥
1.014.04a pra vo̍ bhriyanta̱ inda̍vo matsa̱rā mā̍dayi̱ṣṇava̍ḥ |
1.014.04c dra̱psā madhva̍ś camū̱ṣada̍ḥ ||
1.014.05a ईळ॑ते॒ त्वाम॑व॒स्यव॒ः कण्वा॑सो वृ॒क्तब॑र्हिषः ।
1.014.05c ह॒विष्म॑न्तो अरं॒कृत॑ः ॥
1.014.05a īḻa̍te̱ tvām a̍va̱syava̱ḥ kaṇvā̍so vṛ̱ktaba̍rhiṣaḥ |
1.014.05c ha̱viṣma̍nto ara̱ṁkṛta̍ḥ ||
1.014.06a घृ॒तपृ॑ष्ठा मनो॒युजो॒ ये त्वा॒ वह॑न्ति॒ वह्न॑यः ।
1.014.06c आ दे॒वान्सोम॑पीतये ॥
1.014.06a ghṛ̱tapṛ̍ṣṭhā mano̱yujo̱ ye tvā̱ vaha̍nti̱ vahna̍yaḥ |
1.014.06c ā de̱vān soma̍pītaye ||
1.014.07a तान्यज॑त्राँ ऋता॒वृधोऽग्ने॒ पत्नी॑वतस्कृधि ।
1.014.07c मध्व॑ः सुजिह्व पायय ॥
1.014.07a tān yaja̍trām̐ ṛtā̱vṛdho 'gne̱ patnī̍vatas kṛdhi |
1.014.07c madhva̍ḥ sujihva pāyaya ||
1.014.08a ये यज॑त्रा॒ य ईड्या॒स्ते ते॑ पिबन्तु जि॒ह्वया॑ ।
1.014.08c मधो॑रग्ने॒ वष॑ट्कृति ॥
1.014.08a ye yaja̍trā̱ ya īḍyā̱s te te̍ pibantu ji̱hvayā̍ |
1.014.08c madho̍r agne̱ vaṣa̍ṭkṛti ||
1.014.09a आकीं॒ सूर्य॑स्य रोच॒नाद्विश्वा॑न्दे॒वाँ उ॑ष॒र्बुध॑ः ।
1.014.09c विप्रो॒ होते॒ह व॑क्षति ॥
1.014.09a ākī̱ṁ sūrya̍sya roca̱nād viśvā̍n de̱vām̐ u̍ṣa̱rbudha̍ḥ |
1.014.09c vipro̱ hote̱ha va̍kṣati ||
1.014.10a विश्वे॑भिः सो॒म्यं मध्वग्न॒ इन्द्रे॑ण वा॒युना॑ ।
1.014.10c पिबा॑ मि॒त्रस्य॒ धाम॑भिः ॥
1.014.10a viśve̍bhiḥ so̱myam madhv agna̱ indre̍ṇa vā̱yunā̍ |
1.014.10c pibā̍ mi̱trasya̱ dhāma̍bhiḥ ||
1.014.11a त्वं होता॒ मनु॑र्हि॒तोऽग्ने॑ य॒ज्ञेषु॑ सीदसि ।
1.014.11c सेमं नो॑ अध्व॒रं य॑ज ॥
1.014.11a tvaṁ hotā̱ manu̍rhi̱to 'gne̍ ya̱jñeṣu̍ sīdasi |
1.014.11c semaṁ no̍ adhva̱raṁ ya̍ja ||
1.014.12a यु॒क्ष्वा ह्यरु॑षी॒ रथे॑ ह॒रितो॑ देव रो॒हित॑ः ।
1.014.12c ताभि॑र्दे॒वाँ इ॒हा व॑ह ॥
1.014.12a yu̱kṣvā hy aru̍ṣī̱ rathe̍ ha̱rito̍ deva ro̱hita̍ḥ |
1.014.12c tābhi̍r de̱vām̐ i̱hā va̍ha ||


1.015.01a इन्द्र॒ सोमं॒ पिब॑ ऋ॒तुना त्वा॑ विश॒न्त्विन्द॑वः ।
1.015.01c म॒त्स॒रास॒स्तदो॑कसः ॥
1.015.01a indra̱ soma̱m piba̍ ṛ̱tunā tvā̍ viśa̱ntv inda̍vaḥ |
1.015.01c ma̱tsa̱rāsa̱s tado̍kasaḥ ||
1.015.02a मरु॑त॒ः पिब॑त ऋ॒तुना॑ पो॒त्राद्य॒ज्ञं पु॑नीतन ।
1.015.02c यू॒यं हि ष्ठा सु॑दानवः ॥
1.015.02a maru̍ta̱ḥ piba̍ta ṛ̱tunā̍ po̱trād ya̱jñam pu̍nītana |
1.015.02c yū̱yaṁ hi ṣṭhā su̍dānavaḥ ||
1.015.03a अ॒भि य॒ज्ञं गृ॑णीहि नो॒ ग्नावो॒ नेष्ट॒ः पिब॑ ऋ॒तुना॑ ।
1.015.03c त्वं हि र॑त्न॒धा असि॑ ॥
1.015.03a a̱bhi ya̱jñaṁ gṛ̍ṇīhi no̱ gnāvo̱ neṣṭa̱ḥ piba̍ ṛ̱tunā̍ |
1.015.03c tvaṁ hi ra̍tna̱dhā asi̍ ||
1.015.04a अग्ने॑ दे॒वाँ इ॒हा व॑ह सा॒दया॒ योनि॑षु त्रि॒षु ।
1.015.04c परि॑ भूष॒ पिब॑ ऋ॒तुना॑ ॥
1.015.04a agne̍ de̱vām̐ i̱hā va̍ha sā̱dayā̱ yoni̍ṣu tri̱ṣu |
1.015.04c pari̍ bhūṣa̱ piba̍ ṛ̱tunā̍ ||
1.015.05a ब्राह्म॑णादिन्द्र॒ राध॑स॒ः पिबा॒ सोम॑मृ॒तूँरनु॑ ।
1.015.05c तवेद्धि स॒ख्यमस्तृ॑तम् ॥
1.015.05a brāhma̍ṇād indra̱ rādha̍sa̱ḥ pibā̱ soma̍m ṛ̱tūm̐r anu̍ |
1.015.05c taved dhi sa̱khyam astṛ̍tam ||
1.015.06a यु॒वं दक्षं॑ धृतव्रत॒ मित्रा॑वरुण दू॒ळभ॑म् ।
1.015.06c ऋ॒तुना॑ य॒ज्ञमा॑शाथे ॥
1.015.06a yu̱vaṁ dakṣa̍ṁ dhṛtavrata̱ mitrā̍varuṇa dū̱ḻabha̍m |
1.015.06c ṛ̱tunā̍ ya̱jñam ā̍śāthe ||
1.015.07a द्र॒वि॒णो॒दा द्रवि॑णसो॒ ग्राव॑हस्तासो अध्व॒रे ।
1.015.07c य॒ज्ञेषु॑ दे॒वमी॑ळते ॥
1.015.07a dra̱vi̱ṇo̱dā dravi̍ṇaso̱ grāva̍hastāso adhva̱re |
1.015.07c ya̱jñeṣu̍ de̱vam ī̍ḻate ||
1.015.08a द्र॒वि॒णो॒दा द॑दातु नो॒ वसू॑नि॒ यानि॑ शृण्वि॒रे ।
1.015.08c दे॒वेषु॒ ता व॑नामहे ॥
1.015.08a dra̱vi̱ṇo̱dā da̍dātu no̱ vasū̍ni̱ yāni̍ śṛṇvi̱re |
1.015.08c de̱veṣu̱ tā va̍nāmahe ||
1.015.09a द्र॒वि॒णो॒दाः पि॑पीषति जु॒होत॒ प्र च॑ तिष्ठत ।
1.015.09c ने॒ष्ट्रादृ॒तुभि॑रिष्यत ॥
1.015.09a dra̱vi̱ṇo̱dāḥ pi̍pīṣati ju̱hota̱ pra ca̍ tiṣṭhata |
1.015.09c ne̱ṣṭrād ṛ̱tubhi̍r iṣyata ||
1.015.10a यत्त्वा॑ तु॒रीय॑मृ॒तुभि॒र्द्रवि॑णोदो॒ यजा॑महे ।
1.015.10c अध॑ स्मा नो द॒दिर्भ॑व ॥
1.015.10a yat tvā̍ tu̱rīya̍m ṛ̱tubhi̱r dravi̍ṇodo̱ yajā̍mahe |
1.015.10c adha̍ smā no da̱dir bha̍va ||
1.015.11a अश्वि॑ना॒ पिब॑तं॒ मधु॒ दीद्य॑ग्नी शुचिव्रता ।
1.015.11c ऋ॒तुना॑ यज्ञवाहसा ॥
1.015.11a aśvi̍nā̱ piba̍ta̱m madhu̱ dīdya̍gnī śucivratā |
1.015.11c ṛ̱tunā̍ yajñavāhasā ||
1.015.12a गार्ह॑पत्येन सन्त्य ऋ॒तुना॑ यज्ञ॒नीर॑सि ।
1.015.12c दे॒वान्दे॑वय॒ते य॑ज ॥
1.015.12a gārha̍patyena santya ṛ̱tunā̍ yajña̱nīr a̍si |
1.015.12c de̱vān de̍vaya̱te ya̍ja ||


1.016.01a आ त्वा॑ वहन्तु॒ हर॑यो॒ वृष॑णं॒ सोम॑पीतये ।
1.016.01c इन्द्र॑ त्वा॒ सूर॑चक्षसः ॥
1.016.01a ā tvā̍ vahantu̱ hara̍yo̱ vṛṣa̍ṇa̱ṁ soma̍pītaye |
1.016.01c indra̍ tvā̱ sūra̍cakṣasaḥ ||
1.016.02a इ॒मा धा॒ना घृ॑त॒स्नुवो॒ हरी॑ इ॒होप॑ वक्षतः ।
1.016.02c इन्द्रं॑ सु॒खत॑मे॒ रथे॑ ॥
1.016.02a i̱mā dhā̱nā ghṛ̍ta̱snuvo̱ harī̍ i̱hopa̍ vakṣataḥ |
1.016.02c indra̍ṁ su̱khata̍me̱ rathe̍ ||
1.016.03a इन्द्रं॑ प्रा॒तर्ह॑वामह॒ इन्द्रं॑ प्रय॒त्य॑ध्व॒रे ।
1.016.03c इन्द्रं॒ सोम॑स्य पी॒तये॑ ॥
1.016.03a indra̍m prā̱tar ha̍vāmaha̱ indra̍m praya̱ty a̍dhva̱re |
1.016.03c indra̱ṁ soma̍sya pī̱taye̍ ||
1.016.04a उप॑ नः सु॒तमा ग॑हि॒ हरि॑भिरिन्द्र के॒शिभि॑ः ।
1.016.04c सु॒ते हि त्वा॒ हवा॑महे ॥
1.016.04a upa̍ naḥ su̱tam ā ga̍hi̱ hari̍bhir indra ke̱śibhi̍ḥ |
1.016.04c su̱te hi tvā̱ havā̍mahe ||
1.016.05a सेमं न॒ः स्तोम॒मा ग॒ह्युपे॒दं सव॑नं सु॒तम् ।
1.016.05c गौ॒रो न तृ॑षि॒तः पि॑ब ॥
1.016.05a semaṁ na̱ḥ stoma̱m ā ga̱hy upe̱daṁ sava̍naṁ su̱tam |
1.016.05c gau̱ro na tṛ̍ṣi̱taḥ pi̍ba ||
1.016.06a इ॒मे सोमा॑स॒ इन्द॑वः सु॒तासो॒ अधि॑ ब॒र्हिषि॑ ।
1.016.06c ताँ इ॑न्द्र॒ सह॑से पिब ॥
1.016.06a i̱me somā̍sa̱ inda̍vaḥ su̱tāso̱ adhi̍ ba̱rhiṣi̍ |
1.016.06c tām̐ i̍ndra̱ saha̍se piba ||
1.016.07a अ॒यं ते॒ स्तोमो॑ अग्रि॒यो हृ॑दि॒स्पृग॑स्तु॒ शंत॑मः ।
1.016.07c अथा॒ सोमं॑ सु॒तं पि॑ब ॥
1.016.07a a̱yaṁ te̱ stomo̍ agri̱yo hṛ̍di̱spṛg a̍stu̱ śaṁta̍maḥ |
1.016.07c athā̱ soma̍ṁ su̱tam pi̍ba ||
1.016.08a विश्व॒मित्सव॑नं सु॒तमिन्द्रो॒ मदा॑य गच्छति ।
1.016.08c वृ॒त्र॒हा सोम॑पीतये ॥
1.016.08a viśva̱m it sava̍naṁ su̱tam indro̱ madā̍ya gacchati |
1.016.08c vṛ̱tra̱hā soma̍pītaye ||
1.016.09a सेमं न॒ः काम॒मा पृ॑ण॒ गोभि॒रश्वै॑ः शतक्रतो ।
1.016.09c स्तवा॑म त्वा स्वा॒ध्य॑ः ॥
1.016.09a semaṁ na̱ḥ kāma̱m ā pṛ̍ṇa̱ gobhi̱r aśvai̍ḥ śatakrato |
1.016.09c stavā̍ma tvā svā̱dhya̍ḥ ||


1.017.01a इन्द्रा॒वरु॑णयोर॒हं स॒म्राजो॒रव॒ आ वृ॑णे ।
1.017.01c ता नो॑ मृळात ई॒दृशे॑ ॥
1.017.01a indrā̱varu̍ṇayor a̱haṁ sa̱mrājo̱r ava̱ ā vṛ̍ṇe |
1.017.01c tā no̍ mṛḻāta ī̱dṛśe̍ ||
1.017.02a गन्ता॑रा॒ हि स्थोऽव॑से॒ हवं॒ विप्र॑स्य॒ माव॑तः ।
1.017.02c ध॒र्तारा॑ चर्षणी॒नाम् ॥
1.017.02a gantā̍rā̱ hi stho 'va̍se̱ hava̱ṁ vipra̍sya̱ māva̍taḥ |
1.017.02c dha̱rtārā̍ carṣaṇī̱nām ||
1.017.03a अ॒नु॒का॒मं त॑र्पयेथा॒मिन्द्रा॑वरुण रा॒य आ ।
1.017.03c ता वां॒ नेदि॑ष्ठमीमहे ॥
1.017.03a a̱nu̱kā̱maṁ ta̍rpayethā̱m indrā̍varuṇa rā̱ya ā |
1.017.03c tā vā̱ṁ nedi̍ṣṭham īmahe ||
1.017.04a यु॒वाकु॒ हि शची॑नां यु॒वाकु॑ सुमती॒नाम् ।
1.017.04c भू॒याम॑ वाज॒दाव्ना॑म् ॥
1.017.04a yu̱vāku̱ hi śacī̍nāṁ yu̱vāku̍ sumatī̱nām |
1.017.04c bhū̱yāma̍ vāja̱dāvnā̍m ||
1.017.05a इन्द्र॑ः सहस्र॒दाव्नां॒ वरु॑ण॒ः शंस्या॑नाम् ।
1.017.05c क्रतु॑र्भवत्यु॒क्थ्य॑ः ॥
1.017.05a indra̍ḥ sahasra̱dāvnā̱ṁ varu̍ṇa̱ḥ śaṁsyā̍nām |
1.017.05c kratu̍r bhavaty u̱kthya̍ḥ ||
1.017.06a तयो॒रिदव॑सा व॒यं स॒नेम॒ नि च॑ धीमहि ।
1.017.06c स्यादु॒त प्र॒रेच॑नम् ॥
1.017.06a tayo̱r id ava̍sā va̱yaṁ sa̱nema̱ ni ca̍ dhīmahi |
1.017.06c syād u̱ta pra̱reca̍nam ||
1.017.07a इन्द्रा॑वरुण वाम॒हं हु॒वे चि॒त्राय॒ राध॑से ।
1.017.07c अ॒स्मान्सु जि॒ग्युष॑स्कृतम् ॥
1.017.07a indrā̍varuṇa vām a̱haṁ hu̱ve ci̱trāya̱ rādha̍se |
1.017.07c a̱smān su ji̱gyuṣa̍s kṛtam ||
1.017.08a इन्द्रा॑वरुण॒ नू नु वां॒ सिषा॑सन्तीषु धी॒ष्वा ।
1.017.08c अ॒स्मभ्यं॒ शर्म॑ यच्छतम् ॥
1.017.08a indrā̍varuṇa̱ nū nu vā̱ṁ siṣā̍santīṣu dhī̱ṣv ā |
1.017.08c a̱smabhya̱ṁ śarma̍ yacchatam ||
1.017.09a प्र वा॑मश्नोतु सुष्टु॒तिरिन्द्रा॑वरुण॒ यां हु॒वे ।
1.017.09c यामृ॒धाथे॑ स॒धस्तु॑तिम् ॥
1.017.09a pra vā̍m aśnotu suṣṭu̱tir indrā̍varuṇa̱ yāṁ hu̱ve |
1.017.09c yām ṛ̱dhāthe̍ sa̱dhastu̍tim ||


1.018.01a सो॒मानं॒ स्वर॑णं कृणु॒हि ब्र॑ह्मणस्पते ।
1.018.01c क॒क्षीव॑न्तं॒ य औ॑शि॒जः ॥
1.018.01a so̱māna̱ṁ svara̍ṇaṁ kṛṇu̱hi bra̍hmaṇas pate |
1.018.01c ka̱kṣīva̍nta̱ṁ ya au̍śi̱jaḥ ||
1.018.02a यो रे॒वान्यो अ॑मीव॒हा व॑सु॒वित्पु॑ष्टि॒वर्ध॑नः ।
1.018.02c स न॑ः सिषक्तु॒ यस्तु॒रः ॥
1.018.02a yo re̱vān yo a̍mīva̱hā va̍su̱vit pu̍ṣṭi̱vardha̍naḥ |
1.018.02c sa na̍ḥ siṣaktu̱ yas tu̱raḥ ||
1.018.03a मा न॒ः शंसो॒ अर॑रुषो धू॒र्तिः प्रण॒ङ्मर्त्य॑स्य ।
1.018.03c रक्षा॑ णो ब्रह्मणस्पते ॥
1.018.03a mā na̱ḥ śaṁso̱ ara̍ruṣo dhū̱rtiḥ praṇa̱ṅ martya̍sya |
1.018.03c rakṣā̍ ṇo brahmaṇas pate ||
1.018.04a स घा॑ वी॒रो न रि॑ष्यति॒ यमिन्द्रो॒ ब्रह्म॑ण॒स्पति॑ः ।
1.018.04c सोमो॑ हि॒नोति॒ मर्त्य॑म् ॥
1.018.04a sa ghā̍ vī̱ro na ri̍ṣyati̱ yam indro̱ brahma̍ṇa̱s pati̍ḥ |
1.018.04c somo̍ hi̱noti̱ martya̍m ||
1.018.05a त्वं तं ब्र॑ह्मणस्पते॒ सोम॒ इन्द्र॑श्च॒ मर्त्य॑म् ।
1.018.05c दक्षि॑णा पा॒त्वंह॑सः ॥
1.018.05a tvaṁ tam bra̍hmaṇas pate̱ soma̱ indra̍ś ca̱ martya̍m |
1.018.05c dakṣi̍ṇā pā̱tv aṁha̍saḥ ||
1.018.06a सद॑स॒स्पति॒मद्भु॑तं प्रि॒यमिन्द्र॑स्य॒ काम्य॑म् ।
1.018.06c स॒निं मे॒धाम॑यासिषम् ॥
1.018.06a sada̍sa̱s pati̱m adbhu̍tam pri̱yam indra̍sya̱ kāmya̍m |
1.018.06c sa̱nim me̱dhām a̍yāsiṣam ||
1.018.07a यस्मा॑दृ॒ते न सिध्य॑ति य॒ज्ञो वि॑प॒श्चित॑श्च॒न ।
1.018.07c स धी॒नां योग॑मिन्वति ॥
1.018.07a yasmā̍d ṛ̱te na sidhya̍ti ya̱jño vi̍pa̱ścita̍ś ca̱na |
1.018.07c sa dhī̱nāṁ yoga̍m invati ||
1.018.08a आदृ॑ध्नोति ह॒विष्कृ॑तिं॒ प्राञ्चं॑ कृणोत्यध्व॒रम् ।
1.018.08c होत्रा॑ दे॒वेषु॑ गच्छति ॥
1.018.08a ād ṛ̍dhnoti ha̱viṣkṛ̍ti̱m prāñca̍ṁ kṛṇoty adhva̱ram |
1.018.08c hotrā̍ de̱veṣu̍ gacchati ||
1.018.09a नरा॒शंसं॑ सु॒धृष्ट॑म॒मप॑श्यं स॒प्रथ॑स्तमम् ।
1.018.09c दि॒वो न सद्म॑मखसम् ॥
1.018.09a narā̱śaṁsa̍ṁ su̱dhṛṣṭa̍ma̱m apa̍śyaṁ sa̱pratha̍stamam |
1.018.09c di̱vo na sadma̍makhasam ||


1.019.01a प्रति॒ त्यं चारु॑मध्व॒रं गो॑पी॒थाय॒ प्र हू॑यसे ।
1.019.01c म॒रुद्भि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥
1.019.01a prati̱ tyaṁ cāru̍m adhva̱raṁ go̍pī̱thāya̱ pra hū̍yase |
1.019.01c ma̱rudbhi̍r agna̱ ā ga̍hi ||
1.019.02a न॒हि दे॒वो न मर्त्यो॑ म॒हस्तव॒ क्रतुं॑ प॒रः ।
1.019.02c म॒रुद्भि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥
1.019.02a na̱hi de̱vo na martyo̍ ma̱has tava̱ kratu̍m pa̱raḥ |
1.019.02c ma̱rudbhi̍r agna̱ ā ga̍hi ||
1.019.03a ये म॒हो रज॑सो वि॒दुर्विश्वे॑ दे॒वासो॑ अ॒द्रुह॑ः ।
1.019.03c म॒रुद्भि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥
1.019.03a ye ma̱ho raja̍so vi̱dur viśve̍ de̱vāso̍ a̱druha̍ḥ |
1.019.03c ma̱rudbhi̍r agna̱ ā ga̍hi ||
1.019.04a य उ॒ग्रा अ॒र्कमा॑नृ॒चुरना॑धृष्टास॒ ओज॑सा ।
1.019.04c म॒रुद्भि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥
1.019.04a ya u̱grā a̱rkam ā̍nṛ̱cur anā̍dhṛṣṭāsa̱ oja̍sā |
1.019.04c ma̱rudbhi̍r agna̱ ā ga̍hi ||
1.019.05a ये शु॒भ्रा घो॒रव॑र्पसः सुक्ष॒त्रासो॑ रि॒शाद॑सः ।
1.019.05c म॒रुद्भि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥
1.019.05a ye śu̱bhrā gho̱rava̍rpasaḥ sukṣa̱trāso̍ ri̱śāda̍saḥ |
1.019.05c ma̱rudbhi̍r agna̱ ā ga̍hi ||
1.019.06a ये नाक॒स्याधि॑ रोच॒ने दि॒वि दे॒वास॒ आस॑ते ।
1.019.06c म॒रुद्भि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥
1.019.06a ye nāka̱syādhi̍ roca̱ne di̱vi de̱vāsa̱ āsa̍te |
1.019.06c ma̱rudbhi̍r agna̱ ā ga̍hi ||
1.019.07a य ई॒ङ्खय॑न्ति॒ पर्व॑तान्ति॒रः स॑मु॒द्रम॑र्ण॒वम् ।
1.019.07c म॒रुद्भि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥
1.019.07a ya ī̱ṅkhaya̍nti̱ parva̍tān ti̱raḥ sa̍mu̱dram a̍rṇa̱vam |
1.019.07c ma̱rudbhi̍r agna̱ ā ga̍hi ||
1.019.08a आ ये त॒न्वन्ति॑ र॒श्मिभि॑स्ति॒रः स॑मु॒द्रमोज॑सा ।
1.019.08c म॒रुद्भि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥
1.019.08a ā ye ta̱nvanti̍ ra̱śmibhi̍s ti̱raḥ sa̍mu̱dram oja̍sā |
1.019.08c ma̱rudbhi̍r agna̱ ā ga̍hi ||
1.019.09a अ॒भि त्वा॑ पू॒र्वपी॑तये सृ॒जामि॑ सो॒म्यं मधु॑ ।
1.019.09c म॒रुद्भि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥
1.019.09a a̱bhi tvā̍ pū̱rvapī̍taye sṛ̱jāmi̍ so̱myam madhu̍ |
1.019.09c ma̱rudbhi̍r agna̱ ā ga̍hi ||


1.020.01a अ॒यं दे॒वाय॒ जन्म॑ने॒ स्तोमो॒ विप्रे॑भिरास॒या ।
1.020.01c अका॑रि रत्न॒धात॑मः ॥
1.020.01a a̱yaṁ de̱vāya̱ janma̍ne̱ stomo̱ vipre̍bhir āsa̱yā |
1.020.01c akā̍ri ratna̱dhāta̍maḥ ||
1.020.02a य इन्द्रा॑य वचो॒युजा॑ तत॒क्षुर्मन॑सा॒ हरी॑ ।
1.020.02c शमी॑भिर्य॒ज्ञमा॑शत ॥
1.020.02a ya indrā̍ya vaco̱yujā̍ tata̱kṣur mana̍sā̱ harī̍ |
1.020.02c śamī̍bhir ya̱jñam ā̍śata ||
1.020.03a तक्ष॒न्नास॑त्याभ्यां॒ परि॑ज्मानं सु॒खं रथ॑म् ।
1.020.03c तक्ष॑न्धे॒नुं स॑ब॒र्दुघा॑म् ॥
1.020.03a takṣa̱n nāsa̍tyābhyā̱m pari̍jmānaṁ su̱khaṁ ratha̍m |
1.020.03c takṣa̍n dhe̱nuṁ sa̍ba̱rdughā̍m ||
1.020.04a युवा॑ना पि॒तरा॒ पुन॑ः स॒त्यम॑न्त्रा ऋजू॒यव॑ः ।
1.020.04c ऋ॒भवो॑ वि॒ष्ट्य॑क्रत ॥
1.020.04a yuvā̍nā pi̱tarā̱ puna̍ḥ sa̱tyama̍ntrā ṛjū̱yava̍ḥ |
1.020.04c ṛ̱bhavo̍ vi̱ṣṭy a̍krata ||
1.020.05a सं वो॒ मदा॑सो अग्म॒तेन्द्रे॑ण च म॒रुत्व॑ता ।
1.020.05c आ॒दि॒त्येभि॑श्च॒ राज॑भिः ॥
1.020.05a saṁ vo̱ madā̍so agma̱tendre̍ṇa ca ma̱rutva̍tā |
1.020.05c ā̱di̱tyebhi̍ś ca̱ rāja̍bhiḥ ||
1.020.06a उ॒त त्यं च॑म॒सं नवं॒ त्वष्टु॑र्दे॒वस्य॒ निष्कृ॑तम् ।
1.020.06c अक॑र्त च॒तुर॒ः पुन॑ः ॥
1.020.06a u̱ta tyaṁ ca̍ma̱saṁ nava̱ṁ tvaṣṭu̍r de̱vasya̱ niṣkṛ̍tam |
1.020.06c aka̍rta ca̱tura̱ḥ puna̍ḥ ||
1.020.07a ते नो॒ रत्ना॑नि धत्तन॒ त्रिरा साप्ता॑नि सुन्व॒ते ।
1.020.07c एक॑मेकं सुश॒स्तिभि॑ः ॥
1.020.07a te no̱ ratnā̍ni dhattana̱ trir ā sāptā̍ni sunva̱te |
1.020.07c eka̍m-ekaṁ suśa̱stibhi̍ḥ ||
1.020.08a अधा॑रयन्त॒ वह्न॒योऽभ॑जन्त सुकृ॒त्यया॑ ।
1.020.08c भा॒गं दे॒वेषु॑ य॒ज्ञिय॑म् ॥
1.020.08a adhā̍rayanta̱ vahna̱yo 'bha̍janta sukṛ̱tyayā̍ |
1.020.08c bhā̱gaṁ de̱veṣu̍ ya̱jñiya̍m ||


1.021.01a इ॒हेन्द्रा॒ग्नी उप॑ ह्वये॒ तयो॒रित्स्तोम॑मुश्मसि ।
1.021.01c ता सोमं॑ सोम॒पात॑मा ॥
1.021.01a i̱hendrā̱gnī upa̍ hvaye̱ tayo̱r it stoma̍m uśmasi |
1.021.01c tā soma̍ṁ soma̱pāta̍mā ||
1.021.02a ता य॒ज्ञेषु॒ प्र शं॑सतेन्द्रा॒ग्नी शु॑म्भता नरः ।
1.021.02c ता गा॑य॒त्रेषु॑ गायत ॥
1.021.02a tā ya̱jñeṣu̱ pra śa̍ṁsatendrā̱gnī śu̍mbhatā naraḥ |
1.021.02c tā gā̍ya̱treṣu̍ gāyata ||
1.021.03a ता मि॒त्रस्य॒ प्रश॑स्तय इन्द्रा॒ग्नी ता ह॑वामहे ।
1.021.03c सो॒म॒पा सोम॑पीतये ॥
1.021.03a tā mi̱trasya̱ praśa̍staya indrā̱gnī tā ha̍vāmahe |
1.021.03c so̱ma̱pā soma̍pītaye ||
1.021.04a उ॒ग्रा सन्ता॑ हवामह॒ उपे॒दं सव॑नं सु॒तम् ।
1.021.04c इ॒न्द्रा॒ग्नी एह ग॑च्छताम् ॥
1.021.04a u̱grā santā̍ havāmaha̱ upe̱daṁ sava̍naṁ su̱tam |
1.021.04c i̱ndrā̱gnī eha ga̍cchatām ||
1.021.05a ता म॒हान्ता॒ सद॒स्पती॒ इन्द्रा॑ग्नी॒ रक्ष॑ उब्जतम् ।
1.021.05c अप्र॑जाः सन्त्व॒त्रिण॑ः ॥
1.021.05a tā ma̱hāntā̱ sada̱spatī̱ indrā̍gnī̱ rakṣa̍ ubjatam |
1.021.05c apra̍jāḥ santv a̱triṇa̍ḥ ||
1.021.06a तेन॑ स॒त्येन॑ जागृत॒मधि॑ प्रचे॒तुने॑ प॒दे ।
1.021.06c इन्द्रा॑ग्नी॒ शर्म॑ यच्छतम् ॥
1.021.06a tena̍ sa̱tyena̍ jāgṛta̱m adhi̍ prace̱tune̍ pa̱de |
1.021.06c indrā̍gnī̱ śarma̍ yacchatam ||


1.022.01a प्रा॒त॒र्युजा॒ वि बो॑धया॒श्विना॒वेह ग॑च्छताम् ।
1.022.01c अ॒स्य सोम॑स्य पी॒तये॑ ॥
1.022.01a prā̱ta̱ryujā̱ vi bo̍dhayā̱śvinā̱v eha ga̍cchatām |
1.022.01c a̱sya soma̍sya pī̱taye̍ ||
1.022.02a या सु॒रथा॑ र॒थीत॑मो॒भा दे॒वा दि॑वि॒स्पृशा॑ ।
1.022.02c अ॒श्विना॒ ता ह॑वामहे ॥
1.022.02a yā su̱rathā̍ ra̱thīta̍mo̱bhā de̱vā di̍vi̱spṛśā̍ |
1.022.02c a̱śvinā̱ tā ha̍vāmahe ||
1.022.03a या वां॒ कशा॒ मधु॑म॒त्यश्वि॑ना सू॒नृता॑वती ।
1.022.03c तया॑ य॒ज्ञं मि॑मिक्षतम् ॥
1.022.03a yā vā̱ṁ kaśā̱ madhu̍ma̱ty aśvi̍nā sū̱nṛtā̍vatī |
1.022.03c tayā̍ ya̱jñam mi̍mikṣatam ||
1.022.04a न॒हि वा॒मस्ति॑ दूर॒के यत्रा॒ रथे॑न॒ गच्छ॑थः ।
1.022.04c अश्वि॑ना सो॒मिनो॑ गृ॒हम् ॥
1.022.04a na̱hi vā̱m asti̍ dūra̱ke yatrā̱ rathe̍na̱ gaccha̍thaḥ |
1.022.04c aśvi̍nā so̱mino̍ gṛ̱ham ||
1.022.05a हिर॑ण्यपाणिमू॒तये॑ सवि॒तार॒मुप॑ ह्वये ।
1.022.05c स चेत्ता॑ दे॒वता॑ प॒दम् ॥
1.022.05a hira̍ṇyapāṇim ū̱taye̍ savi̱tāra̱m upa̍ hvaye |
1.022.05c sa cettā̍ de̱vatā̍ pa̱dam ||
1.022.06a अ॒पां नपा॑त॒मव॑से सवि॒तार॒मुप॑ स्तुहि ।
1.022.06c तस्य॑ व्र॒तान्यु॑श्मसि ॥
1.022.06a a̱pāṁ napā̍ta̱m ava̍se savi̱tāra̱m upa̍ stuhi |
1.022.06c tasya̍ vra̱tāny u̍śmasi ||
1.022.07a वि॒भ॒क्तारं॑ हवामहे॒ वसो॑श्चि॒त्रस्य॒ राध॑सः ।
1.022.07c स॒वि॒तारं॑ नृ॒चक्ष॑सम् ॥
1.022.07a vi̱bha̱ktāra̍ṁ havāmahe̱ vaso̍ś ci̱trasya̱ rādha̍saḥ |
1.022.07c sa̱vi̱tāra̍ṁ nṛ̱cakṣa̍sam ||
1.022.08a सखा॑य॒ आ नि षी॑दत सवि॒ता स्तोम्यो॒ नु न॑ः ।
1.022.08c दाता॒ राधां॑सि शुम्भति ॥
1.022.08a sakhā̍ya̱ ā ni ṣī̍data savi̱tā stomyo̱ nu na̍ḥ |
1.022.08c dātā̱ rādhā̍ṁsi śumbhati ||
1.022.09a अग्ने॒ पत्नी॑रि॒हा व॑ह दे॒वाना॑मुश॒तीरुप॑ ।
1.022.09c त्वष्टा॑रं॒ सोम॑पीतये ॥
1.022.09a agne̱ patnī̍r i̱hā va̍ha de̱vānā̍m uśa̱tīr upa̍ |
1.022.09c tvaṣṭā̍ra̱ṁ soma̍pītaye ||
1.022.10a आ ग्ना अ॑ग्न इ॒हाव॑से॒ होत्रां॑ यविष्ठ॒ भार॑तीम् ।
1.022.10c वरू॑त्रीं धि॒षणां॑ वह ॥
1.022.10a ā gnā a̍gna i̱hāva̍se̱ hotrā̍ṁ yaviṣṭha̱ bhāra̍tīm |
1.022.10c varū̍trīṁ dhi̱ṣaṇā̍ṁ vaha ||
1.022.11a अ॒भि नो॑ दे॒वीरव॑सा म॒हः शर्म॑णा नृ॒पत्नी॑ः ।
1.022.11c अच्छि॑न्नपत्राः सचन्ताम् ॥
1.022.11a a̱bhi no̍ de̱vīr ava̍sā ma̱haḥ śarma̍ṇā nṛ̱patnī̍ḥ |
1.022.11c acchi̍nnapatrāḥ sacantām ||
1.022.12a इ॒हेन्द्रा॒णीमुप॑ ह्वये वरुणा॒नीं स्व॒स्तये॑ ।
1.022.12c अ॒ग्नायीं॒ सोम॑पीतये ॥
1.022.12a i̱hendrā̱ṇīm upa̍ hvaye varuṇā̱nīṁ sva̱staye̍ |
1.022.12c a̱gnāyī̱ṁ soma̍pītaye ||
1.022.13a म॒ही द्यौः पृ॑थि॒वी च॑ न इ॒मं य॒ज्ञं मि॑मिक्षताम् ।
1.022.13c पि॒पृ॒तां नो॒ भरी॑मभिः ॥
1.022.13a ma̱hī dyauḥ pṛ̍thi̱vī ca̍ na i̱maṁ ya̱jñam mi̍mikṣatām |
1.022.13c pi̱pṛ̱tāṁ no̱ bharī̍mabhiḥ ||
1.022.14a तयो॒रिद्घृ॒तव॒त्पयो॒ विप्रा॑ रिहन्ति धी॒तिभि॑ः ।
1.022.14c ग॒न्ध॒र्वस्य॑ ध्रु॒वे प॒दे ॥
1.022.14a tayo̱r id ghṛ̱tava̱t payo̱ viprā̍ rihanti dhī̱tibhi̍ḥ |
1.022.14c ga̱ndha̱rvasya̍ dhru̱ve pa̱de ||
1.022.15a स्यो॒ना पृ॑थिवि भवानृक्ष॒रा नि॒वेश॑नी ।
1.022.15c यच्छा॑ न॒ः शर्म॑ स॒प्रथ॑ः ॥
1.022.15a syo̱nā pṛ̍thivi bhavānṛkṣa̱rā ni̱veśa̍nī |
1.022.15c yacchā̍ na̱ḥ śarma̍ sa̱pratha̍ḥ ||
1.022.16a अतो॑ दे॒वा अ॑वन्तु नो॒ यतो॒ विष्णु॑र्विचक्र॒मे ।
1.022.16c पृ॒थि॒व्याः स॒प्त धाम॑भिः ॥
1.022.16a ato̍ de̱vā a̍vantu no̱ yato̱ viṣṇu̍r vicakra̱me |
1.022.16c pṛ̱thi̱vyāḥ sa̱pta dhāma̍bhiḥ ||
1.022.17a इ॒दं विष्णु॒र्वि च॑क्रमे त्रे॒धा नि द॑धे प॒दम् ।
1.022.17c समू॑ळ्हमस्य पांसु॒रे ॥
1.022.17a i̱daṁ viṣṇu̱r vi ca̍krame tre̱dhā ni da̍dhe pa̱dam |
1.022.17c samū̍ḻham asya pāṁsu̱re ||
1.022.18a त्रीणि॑ प॒दा वि च॑क्रमे॒ विष्णु॑र्गो॒पा अदा॑भ्यः ।
1.022.18c अतो॒ धर्मा॑णि धा॒रय॑न् ॥
1.022.18a trīṇi̍ pa̱dā vi ca̍krame̱ viṣṇu̍r go̱pā adā̍bhyaḥ |
1.022.18c ato̱ dharmā̍ṇi dhā̱raya̍n ||
1.022.19a विष्णो॒ः कर्मा॑णि पश्यत॒ यतो॑ व्र॒तानि॑ पस्प॒शे ।
1.022.19c इन्द्र॑स्य॒ युज्य॒ः सखा॑ ॥
1.022.19a viṣṇo̱ḥ karmā̍ṇi paśyata̱ yato̍ vra̱tāni̍ paspa̱śe |
1.022.19c indra̍sya̱ yujya̱ḥ sakhā̍ ||
1.022.20a तद्विष्णो॑ः पर॒मं प॒दं सदा॑ पश्यन्ति सू॒रय॑ः ।
1.022.20c दि॒वी॑व॒ चक्षु॒रात॑तम् ॥
1.022.20a tad viṣṇo̍ḥ para̱mam pa̱daṁ sadā̍ paśyanti sū̱raya̍ḥ |
1.022.20c di̱vī̍va̱ cakṣu̱r āta̍tam ||
1.022.21a तद्विप्रा॑सो विप॒न्यवो॑ जागृ॒वांस॒ः समि॑न्धते ।
1.022.21c विष्णो॒र्यत्प॑र॒मं प॒दम् ॥
1.022.21a tad viprā̍so vipa̱nyavo̍ jāgṛ̱vāṁsa̱ḥ sam i̍ndhate |
1.022.21c viṣṇo̱r yat pa̍ra̱mam pa̱dam ||


1.023.01a ती॒व्राः सोमा॑स॒ आ ग॑ह्या॒शीर्व॑न्तः सु॒ता इ॒मे ।
1.023.01c वायो॒ तान्प्रस्थि॑तान्पिब ॥
1.023.01a tī̱vrāḥ somā̍sa̱ ā ga̍hy ā̱śīrva̍ntaḥ su̱tā i̱me |
1.023.01c vāyo̱ tān prasthi̍tān piba ||
1.023.02a उ॒भा दे॒वा दि॑वि॒स्पृशे॑न्द्रवा॒यू ह॑वामहे ।
1.023.02c अ॒स्य सोम॑स्य पी॒तये॑ ॥
1.023.02a u̱bhā de̱vā di̍vi̱spṛśe̍ndravā̱yū ha̍vāmahe |
1.023.02c a̱sya soma̍sya pī̱taye̍ ||
1.023.03a इ॒न्द्र॒वा॒यू म॑नो॒जुवा॒ विप्रा॑ हवन्त ऊ॒तये॑ ।
1.023.03c स॒ह॒स्रा॒क्षा धि॒यस्पती॑ ॥
1.023.03a i̱ndra̱vā̱yū ma̍no̱juvā̱ viprā̍ havanta ū̱taye̍ |
1.023.03c sa̱ha̱srā̱kṣā dhi̱yas patī̍ ||
1.023.04a मि॒त्रं व॒यं ह॑वामहे॒ वरु॑णं॒ सोम॑पीतये ।
1.023.04c ज॒ज्ञा॒ना पू॒तद॑क्षसा ॥
1.023.04a mi̱traṁ va̱yaṁ ha̍vāmahe̱ varu̍ṇa̱ṁ soma̍pītaye |
1.023.04c ja̱jñā̱nā pū̱tada̍kṣasā ||
1.023.05a ऋ॒तेन॒ यावृ॑ता॒वृधा॑वृ॒तस्य॒ ज्योति॑ष॒स्पती॑ ।
1.023.05c ता मि॒त्रावरु॑णा हुवे ॥
1.023.05a ṛ̱tena̱ yāv ṛ̍tā̱vṛdhā̍v ṛ̱tasya̱ jyoti̍ṣa̱s patī̍ |
1.023.05c tā mi̱trāvaru̍ṇā huve ||
1.023.06a वरु॑णः प्रावि॒ता भु॑वन्मि॒त्रो विश्वा॑भिरू॒तिभि॑ः ।
1.023.06c कर॑तां नः सु॒राध॑सः ॥
1.023.06a varu̍ṇaḥ prāvi̱tā bhu̍van mi̱tro viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ |
1.023.06c kara̍tāṁ naḥ su̱rādha̍saḥ ||
1.023.07a म॒रुत्व॑न्तं हवामह॒ इन्द्र॒मा सोम॑पीतये ।
1.023.07c स॒जूर्ग॒णेन॑ तृम्पतु ॥
1.023.07a ma̱rutva̍ntaṁ havāmaha̱ indra̱m ā soma̍pītaye |
1.023.07c sa̱jūr ga̱ṇena̍ tṛmpatu ||
1.023.08a इन्द्र॑ज्येष्ठा॒ मरु॑द्गणा॒ देवा॑स॒ः पूष॑रातयः ।
1.023.08c विश्वे॒ मम॑ श्रुता॒ हव॑म् ॥
1.023.08a indra̍jyeṣṭhā̱ maru̍dgaṇā̱ devā̍sa̱ḥ pūṣa̍rātayaḥ |
1.023.08c viśve̱ mama̍ śrutā̱ hava̍m ||
1.023.09a ह॒त वृ॒त्रं सु॑दानव॒ इन्द्रे॑ण॒ सह॑सा यु॒जा ।
1.023.09c मा नो॑ दु॒ःशंस॑ ईशत ॥
1.023.09a ha̱ta vṛ̱traṁ su̍dānava̱ indre̍ṇa̱ saha̍sā yu̱jā |
1.023.09c mā no̍ du̱ḥśaṁsa̍ īśata ||
1.023.10a विश्वा॑न्दे॒वान्ह॑वामहे म॒रुत॒ः सोम॑पीतये ।
1.023.10c उ॒ग्रा हि पृश्नि॑मातरः ॥
1.023.10a viśvā̍n de̱vān ha̍vāmahe ma̱ruta̱ḥ soma̍pītaye |
1.023.10c u̱grā hi pṛśni̍mātaraḥ ||
1.023.11a जय॑तामिव तन्य॒तुर्म॒रुता॑मेति धृष्णु॒या ।
1.023.11c यच्छुभं॑ या॒थना॑ नरः ॥
1.023.11a jaya̍tām iva tanya̱tur ma̱rutā̍m eti dhṛṣṇu̱yā |
1.023.11c yac chubha̍ṁ yā̱thanā̍ naraḥ ||
1.023.12a ह॒स्का॒राद्वि॒द्युत॒स्पर्यतो॑ जा॒ता अ॑वन्तु नः ।
1.023.12c म॒रुतो॑ मृळयन्तु नः ॥
1.023.12a ha̱skā̱rād vi̱dyuta̱s pary ato̍ jā̱tā a̍vantu naḥ |
1.023.12c ma̱ruto̍ mṛḻayantu naḥ ||
1.023.13a आ पू॑षञ्चि॒त्रब॑र्हिष॒माघृ॑णे ध॒रुणं॑ दि॒वः ।
1.023.13c आजा॑ न॒ष्टं यथा॑ प॒शुम् ॥
1.023.13a ā pū̍ṣañ ci̱traba̍rhiṣa̱m āghṛ̍ṇe dha̱ruṇa̍ṁ di̱vaḥ |
1.023.13c ājā̍ na̱ṣṭaṁ yathā̍ pa̱śum ||
1.023.14a पू॒षा राजा॑न॒माघृ॑णि॒रप॑गूळ्हं॒ गुहा॑ हि॒तम् ।
1.023.14c अवि॑न्दच्चि॒त्रब॑र्हिषम् ॥
1.023.14a pū̱ṣā rājā̍na̱m āghṛ̍ṇi̱r apa̍gūḻha̱ṁ guhā̍ hi̱tam |
1.023.14c avi̍ndac ci̱traba̍rhiṣam ||
1.023.15a उ॒तो स मह्य॒मिन्दु॑भि॒ः षड्यु॒क्ताँ अ॑नु॒सेषि॑धत् ।
1.023.15c गोभि॒र्यवं॒ न च॑र्कृषत् ॥
1.023.15a u̱to sa mahya̱m indu̍bhi̱ḥ ṣaḍ yu̱ktām̐ a̍nu̱seṣi̍dhat |
1.023.15c gobhi̱r yava̱ṁ na ca̍rkṛṣat ||
1.023.16a अ॒म्बयो॑ य॒न्त्यध्व॑भिर्जा॒मयो॑ अध्वरीय॒ताम् ।
1.023.16c पृ॒ञ्च॒तीर्मधु॑ना॒ पय॑ः ॥
1.023.16a a̱mbayo̍ ya̱nty adhva̍bhir jā̱mayo̍ adhvarīya̱tām |
1.023.16c pṛ̱ñca̱tīr madhu̍nā̱ paya̍ḥ ||
1.023.17a अ॒मूर्या उप॒ सूर्ये॒ याभि॑र्वा॒ सूर्य॑ः स॒ह ।
1.023.17c ता नो॑ हिन्वन्त्वध्व॒रम् ॥
1.023.17a a̱mūr yā upa̱ sūrye̱ yābhi̍r vā̱ sūrya̍ḥ sa̱ha |
1.023.17c tā no̍ hinvantv adhva̱ram ||
1.023.18a अ॒पो दे॒वीरुप॑ ह्वये॒ यत्र॒ गाव॒ः पिब॑न्ति नः ।
1.023.18c सिन्धु॑भ्य॒ः कर्त्वं॑ ह॒विः ॥
1.023.18a a̱po de̱vīr upa̍ hvaye̱ yatra̱ gāva̱ḥ piba̍nti naḥ |
1.023.18c sindhu̍bhya̱ḥ kartva̍ṁ ha̱viḥ ||
1.023.19a अ॒प्स्व१॒॑न्तर॒मृत॑म॒प्सु भे॑ष॒जम॒पामु॒त प्रश॑स्तये ।
1.023.19c देवा॒ भव॑त वा॒जिन॑ः ॥
1.023.19a a̱psv a1̱̍ntar a̱mṛta̍m a̱psu bhe̍ṣa̱jam a̱pām u̱ta praśa̍staye |
1.023.19c devā̱ bhava̍ta vā̱jina̍ḥ ||
1.023.20a अ॒प्सु मे॒ सोमो॑ अब्रवीद॒न्तर्विश्वा॑नि भेष॒जा ।
1.023.20c अ॒ग्निं च॑ वि॒श्वश॑म्भुव॒माप॑श्च वि॒श्वभे॑षजीः ॥
1.023.20a a̱psu me̱ somo̍ abravīd a̱ntar viśvā̍ni bheṣa̱jā |
1.023.20c a̱gniṁ ca̍ vi̱śvaśa̍mbhuva̱m āpa̍ś ca vi̱śvabhe̍ṣajīḥ ||
1.023.21a आप॑ः पृणी॒त भे॑ष॒जं वरू॑थं त॒न्वे॒३॒॑ मम॑ ।
1.023.21c ज्योक्च॒ सूर्यं॑ दृ॒शे ॥
1.023.21a āpa̍ḥ pṛṇī̱ta bhe̍ṣa̱jaṁ varū̍thaṁ ta̱nve̱3̱̍ mama̍ |
1.023.21c jyok ca̱ sūrya̍ṁ dṛ̱śe ||
1.023.22a इ॒दमा॑प॒ः प्र व॑हत॒ यत्किं च॑ दुरि॒तं मयि॑ ।
1.023.22c यद्वा॒हम॑भिदु॒द्रोह॒ यद्वा॑ शे॒प उ॒तानृ॑तम् ॥
1.023.22a i̱dam ā̍pa̱ḥ pra va̍hata̱ yat kiṁ ca̍ duri̱tam mayi̍ |
1.023.22c yad vā̱ham a̍bhidu̱droha̱ yad vā̍ śe̱pa u̱tānṛ̍tam ||
1.023.23a आपो॑ अ॒द्यान्व॑चारिषं॒ रसे॑न॒ सम॑गस्महि ।
1.023.23c पय॑स्वानग्न॒ आ ग॑हि॒ तं मा॒ सं सृ॑ज॒ वर्च॑सा ॥
1.023.23a āpo̍ a̱dyānv a̍cāriṣa̱ṁ rase̍na̱ sam a̍gasmahi |
1.023.23c paya̍svān agna̱ ā ga̍hi̱ tam mā̱ saṁ sṛ̍ja̱ varca̍sā ||
1.023.24a सं मा॑ग्ने॒ वर्च॑सा सृज॒ सं प्र॒जया॒ समायु॑षा ।
1.023.24c वि॒द्युर्मे॑ अस्य दे॒वा इन्द्रो॑ विद्यात्स॒ह ऋषि॑भिः ॥
1.023.24a sam mā̍gne̱ varca̍sā sṛja̱ sam pra̱jayā̱ sam āyu̍ṣā |
1.023.24c vi̱dyur me̍ asya de̱vā indro̍ vidyāt sa̱ha ṛṣi̍bhiḥ ||


1.024.01a कस्य॑ नू॒नं क॑त॒मस्या॒मृता॑नां॒ मना॑महे॒ चारु॑ दे॒वस्य॒ नाम॑ ।
1.024.01c को नो॑ म॒ह्या अदि॑तये॒ पुन॑र्दात्पि॒तरं॑ च दृ॒शेयं॑ मा॒तरं॑ च ॥
1.024.01a kasya̍ nū̱naṁ ka̍ta̱masyā̱mṛtā̍nā̱m manā̍mahe̱ cāru̍ de̱vasya̱ nāma̍ |
1.024.01c ko no̍ ma̱hyā adi̍taye̱ puna̍r dāt pi̱tara̍ṁ ca dṛ̱śeya̍m mā̱tara̍ṁ ca ||
1.024.02a अ॒ग्नेर्व॒यं प्र॑थ॒मस्या॒मृता॑नां॒ मना॑महे॒ चारु॑ दे॒वस्य॒ नाम॑ ।
1.024.02c स नो॑ म॒ह्या अदि॑तये॒ पुन॑र्दात्पि॒तरं॑ च दृ॒शेयं॑ मा॒तरं॑ च ॥
1.024.02a a̱gner va̱yam pra̍tha̱masyā̱mṛtā̍nā̱m manā̍mahe̱ cāru̍ de̱vasya̱ nāma̍ |
1.024.02c sa no̍ ma̱hyā adi̍taye̱ puna̍r dāt pi̱tara̍ṁ ca dṛ̱śeya̍m mā̱tara̍ṁ ca ||
1.024.03a अ॒भि त्वा॑ देव सवित॒रीशा॑नं॒ वार्या॑णाम् ।
1.024.03c सदा॑वन्भा॒गमी॑महे ॥
1.024.03a a̱bhi tvā̍ deva savita̱r īśā̍na̱ṁ vāryā̍ṇām |
1.024.03c sadā̍van bhā̱gam ī̍mahe ||
1.024.04a यश्चि॒द्धि त॑ इ॒त्था भग॑ः शशमा॒नः पु॒रा नि॒दः ।
1.024.04c अ॒द्वे॒षो हस्त॑योर्द॒धे ॥
1.024.04a yaś ci̱d dhi ta̍ i̱tthā bhaga̍ḥ śaśamā̱naḥ pu̱rā ni̱daḥ |
1.024.04c a̱dve̱ṣo hasta̍yor da̱dhe ||
1.024.05a भग॑भक्तस्य ते व॒यमुद॑शेम॒ तवाव॑सा ।
1.024.05c मू॒र्धानं॑ रा॒य आ॒रभे॑ ॥
1.024.05a bhaga̍bhaktasya te va̱yam ud a̍śema̱ tavāva̍sā |
1.024.05c mū̱rdhāna̍ṁ rā̱ya ā̱rabhe̍ ||
1.024.06a न॒हि ते॑ क्ष॒त्रं न सहो॒ न म॒न्युं वय॑श्च॒नामी प॒तय॑न्त आ॒पुः ।
1.024.06c नेमा आपो॑ अनिमि॒षं चर॑न्ती॒र्न ये वात॑स्य प्रमि॒नन्त्यभ्व॑म् ॥
1.024.06a na̱hi te̍ kṣa̱traṁ na saho̱ na ma̱nyuṁ vaya̍ś ca̱nāmī pa̱taya̍nta ā̱puḥ |
1.024.06c nemā āpo̍ animi̱ṣaṁ cara̍ntī̱r na ye vāta̍sya prami̱nanty abhva̍m ||
1.024.07a अ॒बु॒ध्ने राजा॒ वरु॑णो॒ वन॑स्यो॒र्ध्वं स्तूपं॑ ददते पू॒तद॑क्षः ।
1.024.07c नी॒चीना॑ः स्थुरु॒परि॑ बु॒ध्न ए॑षाम॒स्मे अ॒न्तर्निहि॑ताः के॒तव॑ः स्युः ॥
1.024.07a a̱bu̱dhne rājā̱ varu̍ṇo̱ vana̍syo̱rdhvaṁ stūpa̍ṁ dadate pū̱tada̍kṣaḥ |
1.024.07c nī̱cīnā̍ḥ sthur u̱pari̍ bu̱dhna e̍ṣām a̱sme a̱ntar nihi̍tāḥ ke̱tava̍ḥ syuḥ ||
1.024.08a उ॒रुं हि राजा॒ वरु॑णश्च॒कार॒ सूर्या॑य॒ पन्था॒मन्वे॑त॒वा उ॑ ।
1.024.08c अ॒पदे॒ पादा॒ प्रति॑धातवेऽकरु॒ताप॑व॒क्ता हृ॑दया॒विध॑श्चित् ॥
1.024.08a u̱ruṁ hi rājā̱ varu̍ṇaś ca̱kāra̱ sūryā̍ya̱ panthā̱m anve̍ta̱vā u̍ |
1.024.08c a̱pade̱ pādā̱ prati̍dhātave 'kar u̱tāpa̍va̱ktā hṛ̍dayā̱vidha̍ś cit ||
1.024.09a श॒तं ते॑ राजन्भि॒षज॑ः स॒हस्र॑मु॒र्वी ग॑भी॒रा सु॑म॒तिष्टे॑ अस्तु ।
1.024.09c बाध॑स्व दू॒रे निर्ऋ॑तिं परा॒चैः कृ॒तं चि॒देन॒ः प्र मु॑मुग्ध्य॒स्मत् ॥
1.024.09a śa̱taṁ te̍ rājan bhi̱ṣaja̍ḥ sa̱hasra̍m u̱rvī ga̍bhī̱rā su̍ma̱tiṣ ṭe̍ astu |
1.024.09c bādha̍sva dū̱re nirṛ̍tim parā̱caiḥ kṛ̱taṁ ci̱d ena̱ḥ pra mu̍mugdhy a̱smat ||
1.024.10a अ॒मी य ऋक्षा॒ निहि॑तास उ॒च्चा नक्तं॒ ददृ॑श्रे॒ कुह॑ चि॒द्दिवे॑युः ।
1.024.10c अद॑ब्धानि॒ वरु॑णस्य व्र॒तानि॑ वि॒चाक॑शच्च॒न्द्रमा॒ नक्त॑मेति ॥
1.024.10a a̱mī ya ṛkṣā̱ nihi̍tāsa u̱ccā nakta̱ṁ dadṛ̍śre̱ kuha̍ ci̱d dive̍yuḥ |
1.024.10c ada̍bdhāni̱ varu̍ṇasya vra̱tāni̍ vi̱cāka̍śac ca̱ndramā̱ nakta̍m eti ||
1.024.11a तत्त्वा॑ यामि॒ ब्रह्म॑णा॒ वन्द॑मान॒स्तदा शा॑स्ते॒ यज॑मानो ह॒विर्भि॑ः ।
1.024.11c अहे॑ळमानो वरुणे॒ह बो॒ध्युरु॑शंस॒ मा न॒ आयु॒ः प्र मो॑षीः ॥
1.024.11a tat tvā̍ yāmi̱ brahma̍ṇā̱ vanda̍māna̱s tad ā śā̍ste̱ yaja̍māno ha̱virbhi̍ḥ |
1.024.11c ahe̍ḻamāno varuṇe̱ha bo̱dhy uru̍śaṁsa̱ mā na̱ āyu̱ḥ pra mo̍ṣīḥ ||
1.024.12a तदिन्नक्तं॒ तद्दिवा॒ मह्य॑माहु॒स्तद॒यं केतो॑ हृ॒द आ वि च॑ष्टे ।
1.024.12c शुन॒ःशेपो॒ यमह्व॑द्गृभी॒तः सो अ॒स्मान्राजा॒ वरु॑णो मुमोक्तु ॥
1.024.12a tad in nakta̱ṁ tad divā̱ mahya̍m āhu̱s tad a̱yaṁ keto̍ hṛ̱da ā vi ca̍ṣṭe |
1.024.12c śuna̱ḥśepo̱ yam ahva̍d gṛbhī̱taḥ so a̱smān rājā̱ varu̍ṇo mumoktu ||
1.024.13a शुन॒ःशेपो॒ ह्यह्व॑द्गृभी॒तस्त्रि॒ष्वा॑दि॒त्यं द्रु॑प॒देषु॑ ब॒द्धः ।
1.024.13c अवै॑नं॒ राजा॒ वरु॑णः ससृज्याद्वि॒द्वाँ अद॑ब्धो॒ वि मु॑मोक्तु॒ पाशा॑न् ॥
1.024.13a śuna̱ḥśepo̱ hy ahva̍d gṛbhī̱tas tri̱ṣv ā̍di̱tyaṁ dru̍pa̱deṣu̍ ba̱ddhaḥ |
1.024.13c avai̍na̱ṁ rājā̱ varu̍ṇaḥ sasṛjyād vi̱dvām̐ ada̍bdho̱ vi mu̍moktu̱ pāśā̍n ||
1.024.14a अव॑ ते॒ हेळो॑ वरुण॒ नमो॑भि॒रव॑ य॒ज्ञेभि॑रीमहे ह॒विर्भि॑ः ।
1.024.14c क्षय॑न्न॒स्मभ्य॑मसुर प्रचेता॒ राज॒न्नेनां॑सि शिश्रथः कृ॒तानि॑ ॥
1.024.14a ava̍ te̱ heḻo̍ varuṇa̱ namo̍bhi̱r ava̍ ya̱jñebhi̍r īmahe ha̱virbhi̍ḥ |
1.024.14c kṣaya̍nn a̱smabhya̍m asura pracetā̱ rāja̱nn enā̍ṁsi śiśrathaḥ kṛ̱tāni̍ ||
1.024.15a उदु॑त्त॒मं व॑रुण॒ पाश॑म॒स्मदवा॑ध॒मं वि म॑ध्य॒मं श्र॑थाय ।
1.024.15c अथा॑ व॒यमा॑दित्य व्र॒ते तवाना॑गसो॒ अदि॑तये स्याम ॥
1.024.15a ud u̍tta̱maṁ va̍ruṇa̱ pāśa̍m a̱smad avā̍dha̱maṁ vi ma̍dhya̱maṁ śra̍thāya |
1.024.15c athā̍ va̱yam ā̍ditya vra̱te tavānā̍gaso̱ adi̍taye syāma ||


1.025.01a यच्चि॒द्धि ते॒ विशो॑ यथा॒ प्र दे॑व वरुण व्र॒तम् ।
1.025.01c मि॒नी॒मसि॒ द्यवि॑द्यवि ॥
1.025.01a yac ci̱d dhi te̱ viśo̍ yathā̱ pra de̍va varuṇa vra̱tam |
1.025.01c mi̱nī̱masi̱ dyavi̍-dyavi ||
1.025.02a मा नो॑ व॒धाय॑ ह॒त्नवे॑ जिहीळा॒नस्य॑ रीरधः ।
1.025.02c मा हृ॑णा॒नस्य॑ म॒न्यवे॑ ॥
1.025.02a mā no̍ va̱dhāya̍ ha̱tnave̍ jihīḻā̱nasya̍ rīradhaḥ |
1.025.02c mā hṛ̍ṇā̱nasya̍ ma̱nyave̍ ||
1.025.03a वि मृ॑ळी॒काय॑ ते॒ मनो॑ र॒थीरश्वं॒ न संदि॑तम् ।
1.025.03c गी॒र्भिर्व॑रुण सीमहि ॥
1.025.03a vi mṛ̍ḻī̱kāya̍ te̱ mano̍ ra̱thīr aśva̱ṁ na saṁdi̍tam |
1.025.03c gī̱rbhir va̍ruṇa sīmahi ||
1.025.04a परा॒ हि मे॒ विम॑न्यव॒ः पत॑न्ति॒ वस्य॑इष्टये ।
1.025.04c वयो॒ न व॑स॒तीरुप॑ ॥
1.025.04a parā̱ hi me̱ vima̍nyava̱ḥ pata̍nti̱ vasya̍ïṣṭaye |
1.025.04c vayo̱ na va̍sa̱tīr upa̍ ||
1.025.05a क॒दा क्ष॑त्र॒श्रियं॒ नर॒मा वरु॑णं करामहे ।
1.025.05c मृ॒ळी॒कायो॑रु॒चक्ष॑सम् ॥
1.025.05a ka̱dā kṣa̍tra̱śriya̱ṁ nara̱m ā varu̍ṇaṁ karāmahe |
1.025.05c mṛ̱ḻī̱kāyo̍ru̱cakṣa̍sam ||
1.025.06a तदित्स॑मा॒नमा॑शाते॒ वेन॑न्ता॒ न प्र यु॑च्छतः ।
1.025.06c धृ॒तव्र॑ताय दा॒शुषे॑ ॥
1.025.06a tad it sa̍mā̱nam ā̍śāte̱ vena̍ntā̱ na pra yu̍cchataḥ |
1.025.06c dhṛ̱tavra̍tāya dā̱śuṣe̍ ||
1.025.07a वेदा॒ यो वी॒नां प॒दम॒न्तरि॑क्षेण॒ पत॑ताम् ।
1.025.07c वेद॑ ना॒वः स॑मु॒द्रिय॑ः ॥
1.025.07a vedā̱ yo vī̱nām pa̱dam a̱ntari̍kṣeṇa̱ pata̍tām |
1.025.07c veda̍ nā̱vaḥ sa̍mu̱driya̍ḥ ||
1.025.08a वेद॑ मा॒सो धृ॒तव्र॑तो॒ द्वाद॑श प्र॒जाव॑तः ।
1.025.08c वेदा॒ य उ॑प॒जाय॑ते ॥
1.025.08a veda̍ mā̱so dhṛ̱tavra̍to̱ dvāda̍śa pra̱jāva̍taḥ |
1.025.08c vedā̱ ya u̍pa̱jāya̍te ||
1.025.09a वेद॒ वात॑स्य वर्त॒निमु॒रोर्ऋ॒ष्वस्य॑ बृह॒तः ।
1.025.09c वेदा॒ ये अ॒ध्यास॑ते ॥
1.025.09a veda̱ vāta̍sya varta̱nim u̱ror ṛ̱ṣvasya̍ bṛha̱taḥ |
1.025.09c vedā̱ ye a̱dhyāsa̍te ||
1.025.10a नि ष॑साद धृ॒तव्र॑तो॒ वरु॑णः प॒स्त्या॒३॒॑स्वा ।
1.025.10c साम्रा॑ज्याय सु॒क्रतु॑ः ॥
1.025.10a ni ṣa̍sāda dhṛ̱tavra̍to̱ varu̍ṇaḥ pa̱styā̱3̱̍sv ā |
1.025.10c sāmrā̍jyāya su̱kratu̍ḥ ||
1.025.11a अतो॒ विश्वा॒न्यद्भु॑ता चिकि॒त्वाँ अ॒भि प॑श्यति ।
1.025.11c कृ॒तानि॒ या च॒ कर्त्वा॑ ॥
1.025.11a ato̱ viśvā̱ny adbhu̍tā ciki̱tvām̐ a̱bhi pa̍śyati |
1.025.11c kṛ̱tāni̱ yā ca̱ kartvā̍ ||
1.025.12a स नो॑ वि॒श्वाहा॑ सु॒क्रतु॑रादि॒त्यः सु॒पथा॑ करत् ।
1.025.12c प्र ण॒ आयूं॑षि तारिषत् ॥
1.025.12a sa no̍ vi̱śvāhā̍ su̱kratu̍r ādi̱tyaḥ su̱pathā̍ karat |
1.025.12c pra ṇa̱ āyū̍ṁṣi tāriṣat ||
1.025.13a बिभ्र॑द्द्रा॒पिं हि॑र॒ण्ययं॒ वरु॑णो वस्त नि॒र्णिज॑म् ।
1.025.13c परि॒ स्पशो॒ नि षे॑दिरे ॥
1.025.13a bibhra̍d drā̱piṁ hi̍ra̱ṇyaya̱ṁ varu̍ṇo vasta ni̱rṇija̍m |
1.025.13c pari̱ spaśo̱ ni ṣe̍dire ||
1.025.14a न यं दिप्स॑न्ति दि॒प्सवो॒ न द्रुह्वा॑णो॒ जना॑नाम् ।
1.025.14c न दे॒वम॒भिमा॑तयः ॥
1.025.14a na yaṁ dipsa̍nti di̱psavo̱ na druhvā̍ṇo̱ janā̍nām |
1.025.14c na de̱vam a̱bhimā̍tayaḥ ||
1.025.15a उ॒त यो मानु॑षे॒ष्वा यश॑श्च॒क्रे असा॒म्या ।
1.025.15c अ॒स्माक॑मु॒दरे॒ष्वा ॥
1.025.15a u̱ta yo mānu̍ṣe̱ṣv ā yaśa̍ś ca̱kre asā̱my ā |
1.025.15c a̱smāka̍m u̱dare̱ṣv ā ||
1.025.16a परा॑ मे यन्ति धी॒तयो॒ गावो॒ न गव्यू॑ती॒रनु॑ ।
1.025.16c इ॒च्छन्ती॑रुरु॒चक्ष॑सम् ॥
1.025.16a parā̍ me yanti dhī̱tayo̱ gāvo̱ na gavyū̍tī̱r anu̍ |
1.025.16c i̱cchantī̍r uru̱cakṣa̍sam ||
1.025.17a सं नु वो॑चावहै॒ पुन॒र्यतो॑ मे॒ मध्वाभृ॑तम् ।
1.025.17c होते॑व॒ क्षद॑से प्रि॒यम् ॥
1.025.17a saṁ nu vo̍cāvahai̱ puna̱r yato̍ me̱ madhv ābhṛ̍tam |
1.025.17c hote̍va̱ kṣada̍se pri̱yam ||
1.025.18a दर्शं॒ नु वि॒श्वद॑र्शतं॒ दर्शं॒ रथ॒मधि॒ क्षमि॑ ।
1.025.18c ए॒ता जु॑षत मे॒ गिर॑ः ॥
1.025.18a darśa̱ṁ nu vi̱śvada̍rśata̱ṁ darśa̱ṁ ratha̱m adhi̱ kṣami̍ |
1.025.18c e̱tā ju̍ṣata me̱ gira̍ḥ ||
1.025.19a इ॒मं मे॑ वरुण श्रुधी॒ हव॑म॒द्या च॑ मृळय ।
1.025.19c त्वाम॑व॒स्युरा च॑के ॥
1.025.19a i̱mam me̍ varuṇa śrudhī̱ hava̍m a̱dyā ca̍ mṛḻaya |
1.025.19c tvām a̍va̱syur ā ca̍ke ||
1.025.20a त्वं विश्व॑स्य मेधिर दि॒वश्च॒ ग्मश्च॑ राजसि ।
1.025.20c स याम॑नि॒ प्रति॑ श्रुधि ॥
1.025.20a tvaṁ viśva̍sya medhira di̱vaś ca̱ gmaś ca̍ rājasi |
1.025.20c sa yāma̍ni̱ prati̍ śrudhi ||
1.025.21a उदु॑त्त॒मं मु॑मुग्धि नो॒ वि पाशं॑ मध्य॒मं चृ॑त ।
1.025.21c अवा॑ध॒मानि॑ जी॒वसे॑ ॥
1.025.21a ud u̍tta̱mam mu̍mugdhi no̱ vi pāśa̍m madhya̱maṁ cṛ̍ta |
1.025.21c avā̍dha̱māni̍ jī̱vase̍ ||


1.026.01a वसि॑ष्वा॒ हि मि॑येध्य॒ वस्त्रा॑ण्यूर्जां पते ।
1.026.01c सेमं नो॑ अध्व॒रं य॑ज ॥
1.026.01a vasi̍ṣvā̱ hi mi̍yedhya̱ vastrā̍ṇy ūrjām pate |
1.026.01c semaṁ no̍ adhva̱raṁ ya̍ja ||
1.026.02a नि नो॒ होता॒ वरे॑ण्य॒ः सदा॑ यविष्ठ॒ मन्म॑भिः ।
1.026.02c अग्ने॑ दि॒वित्म॑ता॒ वच॑ः ॥
1.026.02a ni no̱ hotā̱ vare̍ṇya̱ḥ sadā̍ yaviṣṭha̱ manma̍bhiḥ |
1.026.02c agne̍ di̱vitma̍tā̱ vaca̍ḥ ||
1.026.03a आ हि ष्मा॑ सू॒नवे॑ पि॒तापिर्यज॑त्या॒पये॑ ।
1.026.03c सखा॒ सख्ये॒ वरे॑ण्यः ॥
1.026.03a ā hi ṣmā̍ sū̱nave̍ pi̱tāpir yaja̍ty ā̱paye̍ |
1.026.03c sakhā̱ sakhye̱ vare̍ṇyaḥ ||
1.026.04a आ नो॑ ब॒र्ही रि॒शाद॑सो॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॑र्य॒मा ।
1.026.04c सीद॑न्तु॒ मनु॑षो यथा ॥
1.026.04a ā no̍ ba̱rhī ri̱śāda̍so̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā |
1.026.04c sīda̍ntu̱ manu̍ṣo yathā ||
1.026.05a पूर्व्य॑ होतर॒स्य नो॒ मन्द॑स्व स॒ख्यस्य॑ च ।
1.026.05c इ॒मा उ॒ षु श्रु॑धी॒ गिर॑ः ॥
1.026.05a pūrvya̍ hotar a̱sya no̱ manda̍sva sa̱khyasya̍ ca |
1.026.05c i̱mā u̱ ṣu śru̍dhī̱ gira̍ḥ ||
1.026.06a यच्चि॒द्धि शश्व॑ता॒ तना॑ दे॒वंदे॑वं॒ यजा॑महे ।
1.026.06c त्वे इद्धू॑यते ह॒विः ॥
1.026.06a yac ci̱d dhi śaśva̍tā̱ tanā̍ de̱vaṁ-de̍va̱ṁ yajā̍mahe |
1.026.06c tve id dhū̍yate ha̱viḥ ||
1.026.07a प्रि॒यो नो॑ अस्तु वि॒श्पति॒र्होता॑ म॒न्द्रो वरे॑ण्यः ।
1.026.07c प्रि॒याः स्व॒ग्नयो॑ व॒यम् ॥
1.026.07a pri̱yo no̍ astu vi̱śpati̱r hotā̍ ma̱ndro vare̍ṇyaḥ |
1.026.07c pri̱yāḥ sva̱gnayo̍ va̱yam ||
1.026.08a स्व॒ग्नयो॒ हि वार्यं॑ दे॒वासो॑ दधि॒रे च॑ नः ।
1.026.08c स्व॒ग्नयो॑ मनामहे ॥
1.026.08a sva̱gnayo̱ hi vārya̍ṁ de̱vāso̍ dadhi̱re ca̍ naḥ |
1.026.08c sva̱gnayo̍ manāmahe ||
1.026.09a अथा॑ न उ॒भये॑षा॒ममृ॑त॒ मर्त्या॑नाम् ।
1.026.09c मि॒थः स॑न्तु॒ प्रश॑स्तयः ॥
1.026.09a athā̍ na u̱bhaye̍ṣā̱m amṛ̍ta̱ martyā̍nām |
1.026.09c mi̱thaḥ sa̍ntu̱ praśa̍stayaḥ ||
1.026.10a विश्वे॑भिरग्ने अ॒ग्निभि॑रि॒मं य॒ज्ञमि॒दं वच॑ः ।
1.026.10c चनो॑ धाः सहसो यहो ॥
1.026.10a viśve̍bhir agne a̱gnibhi̍r i̱maṁ ya̱jñam i̱daṁ vaca̍ḥ |
1.026.10c cano̍ dhāḥ sahaso yaho ||


1.027.01a अश्वं॒ न त्वा॒ वार॑वन्तं व॒न्दध्या॑ अ॒ग्निं नमो॑भिः ।
1.027.01c स॒म्राज॑न्तमध्व॒राणा॑म् ॥
1.027.01a aśva̱ṁ na tvā̱ vāra̍vantaṁ va̱ndadhyā̍ a̱gniṁ namo̍bhiḥ |
1.027.01c sa̱mrāja̍ntam adhva̱rāṇā̍m ||
1.027.02a स घा॑ नः सू॒नुः शव॑सा पृ॒थुप्र॑गामा सु॒शेव॑ः ।
1.027.02c मी॒ढ्वाँ अ॒स्माकं॑ बभूयात् ॥
1.027.02a sa ghā̍ naḥ sū̱nuḥ śava̍sā pṛ̱thupra̍gāmā su̱śeva̍ḥ |
1.027.02c mī̱ḍhvām̐ a̱smāka̍m babhūyāt ||
1.027.03a स नो॑ दू॒राच्चा॒साच्च॒ नि मर्त्या॑दघा॒योः ।
1.027.03c पा॒हि सद॒मिद्वि॒श्वायु॑ः ॥
1.027.03a sa no̍ dū̱rāc cā̱sāc ca̱ ni martyā̍d aghā̱yoḥ |
1.027.03c pā̱hi sada̱m id vi̱śvāyu̍ḥ ||
1.027.04a इ॒ममू॒ षु त्वम॒स्माकं॑ स॒निं गा॑य॒त्रं नव्यां॑सम् ।
1.027.04c अग्ने॑ दे॒वेषु॒ प्र वो॑चः ॥
1.027.04a i̱mam ū̱ ṣu tvam a̱smāka̍ṁ sa̱niṁ gā̍ya̱traṁ navyā̍ṁsam |
1.027.04c agne̍ de̱veṣu̱ pra vo̍caḥ ||
1.027.05a आ नो॑ भज पर॒मेष्वा वाजे॑षु मध्य॒मेषु॑ ।
1.027.05c शिक्षा॒ वस्वो॒ अन्त॑मस्य ॥
1.027.05a ā no̍ bhaja para̱meṣv ā vāje̍ṣu madhya̱meṣu̍ |
1.027.05c śikṣā̱ vasvo̱ anta̍masya ||
1.027.06a वि॒भ॒क्तासि॑ चित्रभानो॒ सिन्धो॑रू॒र्मा उ॑पा॒क आ ।
1.027.06c स॒द्यो दा॒शुषे॑ क्षरसि ॥
1.027.06a vi̱bha̱ktāsi̍ citrabhāno̱ sindho̍r ū̱rmā u̍pā̱ka ā |
1.027.06c sa̱dyo dā̱śuṣe̍ kṣarasi ||
1.027.07a यम॑ग्ने पृ॒त्सु मर्त्य॒मवा॒ वाजे॑षु॒ यं जु॒नाः ।
1.027.07c स यन्ता॒ शश्व॑ती॒रिष॑ः ॥
1.027.07a yam a̍gne pṛ̱tsu martya̱m avā̱ vāje̍ṣu̱ yaṁ ju̱nāḥ |
1.027.07c sa yantā̱ śaśva̍tī̱r iṣa̍ḥ ||
1.027.08a नकि॑रस्य सहन्त्य पर्ये॒ता कय॑स्य चित् ।
1.027.08c वाजो॑ अस्ति श्र॒वाय्य॑ः ॥
1.027.08a naki̍r asya sahantya parye̱tā kaya̍sya cit |
1.027.08c vājo̍ asti śra̱vāyya̍ḥ ||
1.027.09a स वाजं॑ वि॒श्वच॑र्षणि॒रर्व॑द्भिरस्तु॒ तरु॑ता ।
1.027.09c विप्रे॑भिरस्तु॒ सनि॑ता ॥
1.027.09a sa vāja̍ṁ vi̱śvaca̍rṣaṇi̱r arva̍dbhir astu̱ taru̍tā |
1.027.09c vipre̍bhir astu̱ sani̍tā ||
1.027.10a जरा॑बोध॒ तद्वि॑विड्ढि वि॒शेवि॑शे य॒ज्ञिया॑य ।
1.027.10c स्तोमं॑ रु॒द्राय॒ दृशी॑कम् ॥
1.027.10a jarā̍bodha̱ tad vi̍viḍḍhi vi̱śe-vi̍śe ya̱jñiyā̍ya |
1.027.10c stoma̍ṁ ru̱drāya̱ dṛśī̍kam ||
1.027.11a स नो॑ म॒हाँ अ॑निमा॒नो धू॒मके॑तुः पुरुश्च॒न्द्रः ।
1.027.11c धि॒ये वाजा॑य हिन्वतु ॥
1.027.11a sa no̍ ma̱hām̐ a̍nimā̱no dhū̱make̍tuḥ puruśca̱ndraḥ |
1.027.11c dhi̱ye vājā̍ya hinvatu ||
1.027.12a स रे॒वाँ इ॑व वि॒श्पति॒र्दैव्य॑ः के॒तुः शृ॑णोतु नः ।
1.027.12c उ॒क्थैर॒ग्निर्बृ॒हद्भा॑नुः ॥
1.027.12a sa re̱vām̐ i̍va vi̱śpati̱r daivya̍ḥ ke̱tuḥ śṛ̍ṇotu naḥ |
1.027.12c u̱kthair a̱gnir bṛ̱hadbhā̍nuḥ ||
1.027.13a नमो॑ म॒हद्भ्यो॒ नमो॑ अर्भ॒केभ्यो॒ नमो॒ युव॑भ्यो॒ नम॑ आशि॒नेभ्य॑ः ।
1.027.13c यजा॑म दे॒वान्यदि॑ श॒क्नवा॑म॒ मा ज्याय॑स॒ः शंस॒मा वृ॑क्षि देवाः ॥
1.027.13a namo̍ ma̱hadbhyo̱ namo̍ arbha̱kebhyo̱ namo̱ yuva̍bhyo̱ nama̍ āśi̱nebhya̍ḥ |
1.027.13c yajā̍ma de̱vān yadi̍ śa̱knavā̍ma̱ mā jyāya̍sa̱ḥ śaṁsa̱m ā vṛ̍kṣi devāḥ ||


1.028.01a यत्र॒ ग्रावा॑ पृ॒थुबु॑ध्न ऊ॒र्ध्वो भव॑ति॒ सोत॑वे ।
1.028.01c उ॒लूख॑लसुताना॒मवेद्वि॑न्द्र जल्गुलः ॥
1.028.01a yatra̱ grāvā̍ pṛ̱thubu̍dhna ū̱rdhvo bhava̍ti̱ sota̍ve |
1.028.01c u̱lūkha̍lasutānā̱m aved v i̍ndra jalgulaḥ ||
1.028.02a यत्र॒ द्वावि॑व ज॒घना॑धिषव॒ण्या॑ कृ॒ता ।
1.028.02c उ॒लूख॑लसुताना॒मवेद्वि॑न्द्र जल्गुलः ॥
1.028.02a yatra̱ dvāv i̍va ja̱ghanā̍dhiṣava̱ṇyā̍ kṛ̱tā |
1.028.02c u̱lūkha̍lasutānā̱m aved v i̍ndra jalgulaḥ ||
1.028.03a यत्र॒ नार्य॑पच्य॒वमु॑पच्य॒वं च॒ शिक्ष॑ते ।
1.028.03c उ॒लूख॑लसुताना॒मवेद्वि॑न्द्र जल्गुलः ॥
1.028.03a yatra̱ nāry a̍pacya̱vam u̍pacya̱vaṁ ca̱ śikṣa̍te |
1.028.03c u̱lūkha̍lasutānā̱m aved v i̍ndra jalgulaḥ ||
1.028.04a यत्र॒ मन्थां॑ विब॒ध्नते॑ र॒श्मीन्यमि॑त॒वा इ॑व ।
1.028.04c उ॒लूख॑लसुताना॒मवेद्वि॑न्द्र जल्गुलः ॥
1.028.04a yatra̱ manthā̍ṁ viba̱dhnate̍ ra̱śmīn yami̍ta̱vā i̍va |
1.028.04c u̱lūkha̍lasutānā̱m aved v i̍ndra jalgulaḥ ||
1.028.05a यच्चि॒द्धि त्वं गृ॒हेगृ॑ह॒ उलू॑खलक यु॒ज्यसे॑ ।
1.028.05c इ॒ह द्यु॒मत्त॑मं वद॒ जय॑तामिव दुन्दु॒भिः ॥
1.028.05a yac ci̱d dhi tvaṁ gṛ̱he-gṛ̍ha̱ ulū̍khalaka yu̱jyase̍ |
1.028.05c i̱ha dyu̱matta̍maṁ vada̱ jaya̍tām iva dundu̱bhiḥ ||
1.028.06a उ॒त स्म॑ ते वनस्पते॒ वातो॒ वि वा॒त्यग्र॒मित् ।
1.028.06c अथो॒ इन्द्रा॑य॒ पात॑वे सु॒नु सोम॑मुलूखल ॥
1.028.06a u̱ta sma̍ te vanaspate̱ vāto̱ vi vā̱ty agra̱m it |
1.028.06c atho̱ indrā̍ya̱ pāta̍ve su̱nu soma̍m ulūkhala ||
1.028.07a आ॒य॒जी वा॑ज॒सात॑मा॒ ता ह्यु१॒॑च्चा वि॑जर्भृ॒तः ।
1.028.07c हरी॑ इ॒वान्धां॑सि॒ बप्स॑ता ॥
1.028.07a ā̱ya̱jī vā̍ja̱sāta̍mā̱ tā hy u1̱̍ccā vi̍jarbhṛ̱taḥ |
1.028.07c harī̍ i̱vāndhā̍ṁsi̱ bapsa̍tā ||
1.028.08a ता नो॑ अ॒द्य व॑नस्पती ऋ॒ष्वावृ॒ष्वेभि॑ः सो॒तृभि॑ः ।
1.028.08c इन्द्रा॑य॒ मधु॑मत्सुतम् ॥
1.028.08a tā no̍ a̱dya va̍naspatī ṛ̱ṣvāv ṛ̱ṣvebhi̍ḥ so̱tṛbhi̍ḥ |
1.028.08c indrā̍ya̱ madhu̍mat sutam ||
1.028.09a उच्छि॒ष्टं च॒म्वो॑र्भर॒ सोमं॑ प॒वित्र॒ आ सृ॑ज ।
1.028.09c नि धे॑हि॒ गोरधि॑ त्व॒चि ॥
1.028.09a uc chi̱ṣṭaṁ ca̱mvo̍r bhara̱ soma̍m pa̱vitra̱ ā sṛ̍ja |
1.028.09c ni dhe̍hi̱ gor adhi̍ tva̱ci ||


1.029.01a यच्चि॒द्धि स॑त्य सोमपा अनाश॒स्ता इ॑व॒ स्मसि॑ ।
1.029.01c आ तू न॑ इन्द्र शंसय॒ गोष्वश्वे॑षु शु॒भ्रिषु॑ स॒हस्रे॑षु तुवीमघ ॥
1.029.01a yac ci̱d dhi sa̍tya somapā anāśa̱stā i̍va̱ smasi̍ |
1.029.01c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣv aśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||
1.029.02a शिप्रि॑न्वाजानां पते॒ शची॑व॒स्तव॑ दं॒सना॑ ।
1.029.02c आ तू न॑ इन्द्र शंसय॒ गोष्वश्वे॑षु शु॒भ्रिषु॑ स॒हस्रे॑षु तुवीमघ ॥
1.029.02a śipri̍n vājānām pate̱ śacī̍va̱s tava̍ da̱ṁsanā̍ |
1.029.02c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣv aśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||
1.029.03a नि ष्वा॑पया मिथू॒दृशा॑ स॒स्तामबु॑ध्यमाने ।
1.029.03c आ तू न॑ इन्द्र शंसय॒ गोष्वश्वे॑षु शु॒भ्रिषु॑ स॒हस्रे॑षु तुवीमघ ॥
1.029.03a ni ṣvā̍payā mithū̱dṛśā̍ sa̱stām abu̍dhyamāne |
1.029.03c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣv aśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||
1.029.04a स॒सन्तु॒ त्या अरा॑तयो॒ बोध॑न्तु शूर रा॒तय॑ः ।
1.029.04c आ तू न॑ इन्द्र शंसय॒ गोष्वश्वे॑षु शु॒भ्रिषु॑ स॒हस्रे॑षु तुवीमघ ॥
1.029.04a sa̱santu̱ tyā arā̍tayo̱ bodha̍ntu śūra rā̱taya̍ḥ |
1.029.04c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣv aśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||
1.029.05a समि॑न्द्र गर्द॒भं मृ॑ण नु॒वन्तं॑ पा॒पया॑मु॒या ।
1.029.05c आ तू न॑ इन्द्र शंसय॒ गोष्वश्वे॑षु शु॒भ्रिषु॑ स॒हस्रे॑षु तुवीमघ ॥
1.029.05a sam i̍ndra garda̱bham mṛ̍ṇa nu̱vanta̍m pā̱payā̍mu̱yā |
1.029.05c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣv aśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||
1.029.06a पता॑ति कुण्डृ॒णाच्या॑ दू॒रं वातो॒ वना॒दधि॑ ।
1.029.06c आ तू न॑ इन्द्र शंसय॒ गोष्वश्वे॑षु शु॒भ्रिषु॑ स॒हस्रे॑षु तुवीमघ ॥
1.029.06a patā̍ti kuṇḍṛ̱ṇācyā̍ dū̱raṁ vāto̱ vanā̱d adhi̍ |
1.029.06c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣv aśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||
1.029.07a सर्वं॑ परिक्रो॒शं ज॑हि ज॒म्भया॑ कृकदा॒श्व॑म् ।
1.029.07c आ तू न॑ इन्द्र शंसय॒ गोष्वश्वे॑षु शु॒भ्रिषु॑ स॒हस्रे॑षु तुवीमघ ॥
1.029.07a sarva̍m parikro̱śaṁ ja̍hi ja̱mbhayā̍ kṛkadā̱śva̍m |
1.029.07c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣv aśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||


1.030.01a आ व॒ इन्द्रं॒ क्रिविं॑ यथा वाज॒यन्त॑ः श॒तक्र॑तुम् ।
1.030.01c मंहि॑ष्ठं सिञ्च॒ इन्दु॑भिः ॥
1.030.01a ā va̱ indra̱ṁ krivi̍ṁ yathā vāja̱yanta̍ḥ śa̱takra̍tum |
1.030.01c maṁhi̍ṣṭhaṁ siñca̱ indu̍bhiḥ ||
1.030.02a श॒तं वा॒ यः शुची॑नां स॒हस्रं॑ वा॒ समा॑शिराम् ।
1.030.02c एदु॑ नि॒म्नं न री॑यते ॥
1.030.02a śa̱taṁ vā̱ yaḥ śucī̍nāṁ sa̱hasra̍ṁ vā̱ samā̍śirām |
1.030.02c ed u̍ ni̱mnaṁ na rī̍yate ||
1.030.03a सं यन्मदा॑य शु॒ष्मिण॑ ए॒ना ह्य॑स्यो॒दरे॑ ।
1.030.03c स॒मु॒द्रो न व्यचो॑ द॒धे ॥
1.030.03a saṁ yan madā̍ya śu̱ṣmiṇa̍ e̱nā hy a̍syo̱dare̍ |
1.030.03c sa̱mu̱dro na vyaco̍ da̱dhe ||
1.030.04a अ॒यमु॑ ते॒ सम॑तसि क॒पोत॑ इव गर्भ॒धिम् ।
1.030.04c वच॒स्तच्चि॑न्न ओहसे ॥
1.030.04a a̱yam u̍ te̱ sam a̍tasi ka̱pota̍ iva garbha̱dhim |
1.030.04c vaca̱s tac ci̍n na ohase ||
1.030.05a स्तो॒त्रं रा॑धानां पते॒ गिर्वा॑हो वीर॒ यस्य॑ ते ।
1.030.05c विभू॑तिरस्तु सू॒नृता॑ ॥
1.030.05a sto̱traṁ rā̍dhānām pate̱ girvā̍ho vīra̱ yasya̍ te |
1.030.05c vibhū̍tir astu sū̱nṛtā̍ ||
1.030.06a ऊ॒र्ध्वस्ति॑ष्ठा न ऊ॒तये॒ऽस्मिन्वाजे॑ शतक्रतो ।
1.030.06c सम॒न्येषु॑ ब्रवावहै ॥
1.030.06a ū̱rdhvas ti̍ṣṭhā na ū̱taye̱ 'smin vāje̍ śatakrato |
1.030.06c sam a̱nyeṣu̍ bravāvahai ||
1.030.07a योगे॑योगे त॒वस्त॑रं॒ वाजे॑वाजे हवामहे ।
1.030.07c सखा॑य॒ इन्द्र॑मू॒तये॑ ॥
1.030.07a yoge̍-yoge ta̱vasta̍ra̱ṁ vāje̍-vāje havāmahe |
1.030.07c sakhā̍ya̱ indra̍m ū̱taye̍ ||
1.030.08a आ घा॑ गम॒द्यदि॒ श्रव॑त्सह॒स्रिणी॑भिरू॒तिभि॑ः ।
1.030.08c वाजे॑भि॒रुप॑ नो॒ हव॑म् ॥
1.030.08a ā ghā̍ gama̱d yadi̱ śrava̍t saha̱sriṇī̍bhir ū̱tibhi̍ḥ |
1.030.08c vāje̍bhi̱r upa̍ no̱ hava̍m ||
1.030.09a अनु॑ प्र॒त्नस्यौक॑सो हु॒वे तु॑विप्र॒तिं नर॑म् ।
1.030.09c यं ते॒ पूर्वं॑ पि॒ता हु॒वे ॥
1.030.09a anu̍ pra̱tnasyauka̍so hu̱ve tu̍vipra̱tiṁ nara̍m |
1.030.09c yaṁ te̱ pūrva̍m pi̱tā hu̱ve ||
1.030.10a तं त्वा॑ व॒यं वि॑श्ववा॒रा शा॑स्महे पुरुहूत ।
1.030.10c सखे॑ वसो जरि॒तृभ्य॑ः ॥
1.030.10a taṁ tvā̍ va̱yaṁ vi̍śvavā̱rā śā̍smahe puruhūta |
1.030.10c sakhe̍ vaso jari̱tṛbhya̍ḥ ||
1.030.11a अ॒स्माकं॑ शि॒प्रिणी॑नां॒ सोम॑पाः सोम॒पाव्ना॑म् ।
1.030.11c सखे॑ वज्रि॒न्सखी॑नाम् ॥
1.030.11a a̱smāka̍ṁ śi̱priṇī̍nā̱ṁ soma̍pāḥ soma̱pāvnā̍m |
1.030.11c sakhe̍ vajri̱n sakhī̍nām ||
1.030.12a तथा॒ तद॑स्तु सोमपा॒ः सखे॑ वज्रि॒न्तथा॑ कृणु ।
1.030.12c यथा॑ त उ॒श्मसी॒ष्टये॑ ॥
1.030.12a tathā̱ tad a̍stu somapā̱ḥ sakhe̍ vajri̱n tathā̍ kṛṇu |
1.030.12c yathā̍ ta u̱śmasī̱ṣṭaye̍ ||
1.030.13a रे॒वती॑र्नः सध॒माद॒ इन्द्रे॑ सन्तु तु॒विवा॑जाः ।
1.030.13c क्षु॒मन्तो॒ याभि॒र्मदे॑म ॥
1.030.13a re̱vatī̍r naḥ sadha̱māda̱ indre̍ santu tu̱vivā̍jāḥ |
1.030.13c kṣu̱manto̱ yābhi̱r made̍ma ||
1.030.14a आ घ॒ त्वावा॒न्त्मना॒प्तः स्तो॒तृभ्यो॑ धृष्णविया॒नः ।
1.030.14c ऋ॒णोरक्षं॒ न च॒क्र्यो॑ः ॥
1.030.14a ā gha̱ tvāvā̱n tmanā̱ptaḥ sto̱tṛbhyo̍ dhṛṣṇav iyā̱naḥ |
1.030.14c ṛ̱ṇor akṣa̱ṁ na ca̱kryo̍ḥ ||
1.030.15a आ यद्दुव॑ः शतक्रत॒वा कामं॑ जरितॄ॒णाम् ।
1.030.15c ऋ॒णोरक्षं॒ न शची॑भिः ॥
1.030.15a ā yad duva̍ḥ śatakrata̱v ā kāma̍ṁ jaritṝ̱ṇām |
1.030.15c ṛ̱ṇor akṣa̱ṁ na śacī̍bhiḥ ||
1.030.16a शश्व॒दिन्द्र॒ः पोप्रु॑थद्भिर्जिगाय॒ नान॑दद्भि॒ः शाश्व॑सद्भि॒र्धना॑नि ।
1.030.16c स नो॑ हिरण्यर॒थं दं॒सना॑वा॒न्स न॑ः सनि॒ता स॒नये॒ स नो॑ऽदात् ॥
1.030.16a śaśva̱d indra̱ḥ popru̍thadbhir jigāya̱ nāna̍dadbhi̱ḥ śāśva̍sadbhi̱r dhanā̍ni |
1.030.16c sa no̍ hiraṇyara̱thaṁ da̱ṁsanā̍vā̱n sa na̍ḥ sani̱tā sa̱naye̱ sa no̍ 'dāt ||
1.030.17a आश्वि॑ना॒वश्वा॑वत्ये॒षा या॑तं॒ शवी॑रया ।
1.030.17c गोम॑द्दस्रा॒ हिर॑ण्यवत् ॥
1.030.17a āśvi̍nā̱v aśvā̍vatye̱ṣā yā̍ta̱ṁ śavī̍rayā |
1.030.17c goma̍d dasrā̱ hira̍ṇyavat ||
1.030.18a स॒मा॒नयो॑जनो॒ हि वां॒ रथो॑ दस्रा॒वम॑र्त्यः ।
1.030.18c स॒मु॒द्रे अ॑श्वि॒नेय॑ते ॥
1.030.18a sa̱mā̱nayo̍jano̱ hi vā̱ṁ ratho̍ dasrā̱v ama̍rtyaḥ |
1.030.18c sa̱mu̱dre a̍śvi̱neya̍te ||
1.030.19a न्य१॒॑घ्न्यस्य॑ मू॒र्धनि॑ च॒क्रं रथ॑स्य येमथुः ।
1.030.19c परि॒ द्याम॒न्यदी॑यते ॥
1.030.19a ny a1̱̍ghnyasya̍ mū̱rdhani̍ ca̱kraṁ ratha̍sya yemathuḥ |
1.030.19c pari̱ dyām a̱nyad ī̍yate ||
1.030.20a कस्त॑ उषः कधप्रिये भु॒जे मर्तो॑ अमर्त्ये ।
1.030.20c कं न॑क्षसे विभावरि ॥
1.030.20a kas ta̍ uṣaḥ kadhapriye bhu̱je marto̍ amartye |
1.030.20c kaṁ na̍kṣase vibhāvari ||
1.030.21a व॒यं हि ते॒ अम॑न्म॒ह्यान्ता॒दा प॑रा॒कात् ।
1.030.21c अश्वे॒ न चि॑त्रे अरुषि ॥
1.030.21a va̱yaṁ hi te̱ ama̍nma̱hy āntā̱d ā pa̍rā̱kāt |
1.030.21c aśve̱ na ci̍tre aruṣi ||
1.030.22a त्वं त्येभि॒रा ग॑हि॒ वाजे॑भिर्दुहितर्दिवः ।
1.030.22c अ॒स्मे र॒यिं नि धा॑रय ॥
1.030.22a tvaṁ tyebhi̱r ā ga̍hi̱ vāje̍bhir duhitar divaḥ |
1.030.22c a̱sme ra̱yiṁ ni dhā̍raya ||


1.031.01a त्वम॑ग्ने प्रथ॒मो अङ्गि॑रा॒ ऋषि॑र्दे॒वो दे॒वाना॑मभवः शि॒वः सखा॑ ।
1.031.01c तव॑ व्र॒ते क॒वयो॑ विद्म॒नाप॒सोऽजा॑यन्त म॒रुतो॒ भ्राज॑दृष्टयः ॥
1.031.01a tvam a̍gne pratha̱mo aṅgi̍rā̱ ṛṣi̍r de̱vo de̱vānā̍m abhavaḥ śi̱vaḥ sakhā̍ |
1.031.01c tava̍ vra̱te ka̱vayo̍ vidma̱nāpa̱so 'jā̍yanta ma̱ruto̱ bhrāja̍dṛṣṭayaḥ ||
1.031.02a त्वम॑ग्ने प्रथ॒मो अङ्गि॑रस्तमः क॒विर्दे॒वानां॒ परि॑ भूषसि व्र॒तम् ।
1.031.02c वि॒भुर्विश्व॑स्मै॒ भुव॑नाय॒ मेधि॑रो द्विमा॒ता श॒युः क॑ति॒धा चि॑दा॒यवे॑ ॥
1.031.02a tvam a̍gne pratha̱mo aṅgi̍rastamaḥ ka̱vir de̱vānā̱m pari̍ bhūṣasi vra̱tam |
1.031.02c vi̱bhur viśva̍smai̱ bhuva̍nāya̱ medhi̍ro dvimā̱tā śa̱yuḥ ka̍ti̱dhā ci̍d ā̱yave̍ ||
1.031.03a त्वम॑ग्ने प्रथ॒मो मा॑त॒रिश्व॑न आ॒विर्भ॑व सुक्रतू॒या वि॒वस्व॑ते ।
1.031.03c अरे॑जेतां॒ रोद॑सी होतृ॒वूर्येऽस॑घ्नोर्भा॒रमय॑जो म॒हो व॑सो ॥
1.031.03a tvam a̍gne pratha̱mo mā̍ta̱riśva̍na ā̱vir bha̍va sukratū̱yā vi̱vasva̍te |
1.031.03c are̍jetā̱ṁ roda̍sī hotṛ̱vūrye 'sa̍ghnor bhā̱ram aya̍jo ma̱ho va̍so ||
1.031.04a त्वम॑ग्ने॒ मन॑वे॒ द्याम॑वाशयः पुरू॒रव॑से सु॒कृते॑ सु॒कृत्त॑रः ।
1.031.04c श्वा॒त्रेण॒ यत्पि॒त्रोर्मुच्य॑से॒ पर्या त्वा॒ पूर्व॑मनय॒न्नाप॑रं॒ पुन॑ः ॥
1.031.04a tvam a̍gne̱ mana̍ve̱ dyām a̍vāśayaḥ purū̱rava̍se su̱kṛte̍ su̱kṛtta̍raḥ |
1.031.04c śvā̱treṇa̱ yat pi̱tror mucya̍se̱ pary ā tvā̱ pūrva̍m anaya̱nn āpa̍ra̱m puna̍ḥ ||
1.031.05a त्वम॑ग्ने वृष॒भः पु॑ष्टि॒वर्ध॑न॒ उद्य॑तस्रुचे भवसि श्र॒वाय्य॑ः ।
1.031.05c य आहु॑तिं॒ परि॒ वेदा॒ वष॑ट्कृति॒मेका॑यु॒रग्रे॒ विश॑ आ॒विवा॑ससि ॥
1.031.05a tvam a̍gne vṛṣa̱bhaḥ pu̍ṣṭi̱vardha̍na̱ udya̍tasruce bhavasi śra̱vāyya̍ḥ |
1.031.05c ya āhu̍ti̱m pari̱ vedā̱ vaṣa̍ṭkṛti̱m ekā̍yu̱r agre̱ viśa̍ ā̱vivā̍sasi ||
1.031.06a त्वम॑ग्ने वृजि॒नव॑र्तनिं॒ नरं॒ सक्म॑न्पिपर्षि वि॒दथे॑ विचर्षणे ।
1.031.06c यः शूर॑साता॒ परि॑तक्म्ये॒ धने॑ द॒भ्रेभि॑श्चि॒त्समृ॑ता॒ हंसि॒ भूय॑सः ॥
1.031.06a tvam a̍gne vṛji̱nava̍rtani̱ṁ nara̱ṁ sakma̍n piparṣi vi̱dathe̍ vicarṣaṇe |
1.031.06c yaḥ śūra̍sātā̱ pari̍takmye̱ dhane̍ da̱bhrebhi̍ś ci̱t samṛ̍tā̱ haṁsi̱ bhūya̍saḥ ||
1.031.07a त्वं तम॑ग्ने अमृत॒त्व उ॑त्त॒मे मर्तं॑ दधासि॒ श्रव॑से दि॒वेदि॑वे ।
1.031.07c यस्ता॑तृषा॒ण उ॒भया॑य॒ जन्म॑ने॒ मय॑ः कृ॒णोषि॒ प्रय॒ आ च॑ सू॒रये॑ ॥
1.031.07a tvaṁ tam a̍gne amṛta̱tva u̍tta̱me marta̍ṁ dadhāsi̱ śrava̍se di̱ve-di̍ve |
1.031.07c yas tā̍tṛṣā̱ṇa u̱bhayā̍ya̱ janma̍ne̱ maya̍ḥ kṛ̱ṇoṣi̱ praya̱ ā ca̍ sū̱raye̍ ||
1.031.08a त्वं नो॑ अग्ने स॒नये॒ धना॑नां य॒शसं॑ का॒रुं कृ॑णुहि॒ स्तवा॑नः ।
1.031.08c ऋ॒ध्याम॒ कर्मा॒पसा॒ नवे॑न दे॒वैर्द्या॑वापृथिवी॒ प्राव॑तं नः ॥
1.031.08a tvaṁ no̍ agne sa̱naye̱ dhanā̍nāṁ ya̱śasa̍ṁ kā̱ruṁ kṛ̍ṇuhi̱ stavā̍naḥ |
1.031.08c ṛ̱dhyāma̱ karmā̱pasā̱ nave̍na de̱vair dyā̍vāpṛthivī̱ prāva̍taṁ naḥ ||
1.031.09a त्वं नो॑ अग्ने पि॒त्रोरु॒पस्थ॒ आ दे॒वो दे॒वेष्व॑नवद्य॒ जागृ॑विः ।
1.031.09c त॒नू॒कृद्बो॑धि॒ प्रम॑तिश्च का॒रवे॒ त्वं क॑ल्याण॒ वसु॒ विश्व॒मोपि॑षे ॥
1.031.09a tvaṁ no̍ agne pi̱tror u̱pastha̱ ā de̱vo de̱veṣv a̍navadya̱ jāgṛ̍viḥ |
1.031.09c ta̱nū̱kṛd bo̍dhi̱ prama̍tiś ca kā̱rave̱ tvaṁ ka̍lyāṇa̱ vasu̱ viśva̱m opi̍ṣe ||
1.031.10a त्वम॑ग्ने॒ प्रम॑ति॒स्त्वं पि॒तासि॑ न॒स्त्वं व॑य॒स्कृत्तव॑ जा॒मयो॑ व॒यम् ।
1.031.10c सं त्वा॒ राय॑ः श॒तिन॒ः सं स॑ह॒स्रिण॑ः सु॒वीरं॑ यन्ति व्रत॒पाम॑दाभ्य ॥
1.031.10a tvam a̍gne̱ prama̍ti̱s tvam pi̱tāsi̍ na̱s tvaṁ va̍ya̱skṛt tava̍ jā̱mayo̍ va̱yam |
1.031.10c saṁ tvā̱ rāya̍ḥ śa̱tina̱ḥ saṁ sa̍ha̱sriṇa̍ḥ su̱vīra̍ṁ yanti vrata̱pām a̍dābhya ||
1.031.11a त्वाम॑ग्ने प्रथ॒ममा॒युमा॒यवे॑ दे॒वा अ॑कृण्व॒न्नहु॑षस्य वि॒श्पति॑म् ।
1.031.11c इळा॑मकृण्व॒न्मनु॑षस्य॒ शास॑नीं पि॒तुर्यत्पु॒त्रो मम॑कस्य॒ जाय॑ते ॥
1.031.11a tvām a̍gne pratha̱mam ā̱yum ā̱yave̍ de̱vā a̍kṛṇva̱n nahu̍ṣasya vi̱śpati̍m |
1.031.11c iḻā̍m akṛṇva̱n manu̍ṣasya̱ śāsa̍nīm pi̱tur yat pu̱tro mama̍kasya̱ jāya̍te ||
1.031.12a त्वं नो॑ अग्ने॒ तव॑ देव पा॒युभि॑र्म॒घोनो॑ रक्ष त॒न्व॑श्च वन्द्य ।
1.031.12c त्रा॒ता तो॒कस्य॒ तन॑ये॒ गवा॑म॒स्यनि॑मेषं॒ रक्ष॑माण॒स्तव॑ व्र॒ते ॥
1.031.12a tvaṁ no̍ agne̱ tava̍ deva pā̱yubhi̍r ma̱ghono̍ rakṣa ta̱nva̍ś ca vandya |
1.031.12c trā̱tā to̱kasya̱ tana̍ye̱ gavā̍m a̱sy ani̍meṣa̱ṁ rakṣa̍māṇa̱s tava̍ vra̱te ||
1.031.13a त्वम॑ग्ने॒ यज्य॑वे पा॒युरन्त॑रोऽनिष॒ङ्गाय॑ चतुर॒क्ष इ॑ध्यसे ।
1.031.13c यो रा॒तह॑व्योऽवृ॒काय॒ धाय॑से की॒रेश्चि॒न्मन्त्रं॒ मन॑सा व॒नोषि॒ तम् ॥
1.031.13a tvam a̍gne̱ yajya̍ve pā̱yur anta̍ro 'niṣa̱ṅgāya̍ catura̱kṣa i̍dhyase |
1.031.13c yo rā̱taha̍vyo 'vṛ̱kāya̱ dhāya̍se kī̱reś ci̱n mantra̱m mana̍sā va̱noṣi̱ tam ||
1.031.14a त्वम॑ग्न उरु॒शंसा॑य वा॒घते॑ स्पा॒र्हं यद्रेक्ण॑ः पर॒मं व॒नोषि॒ तत् ।
1.031.14c आ॒ध्रस्य॑ चि॒त्प्रम॑तिरुच्यसे पि॒ता प्र पाकं॒ शास्सि॒ प्र दिशो॑ वि॒दुष्ट॑रः ॥
1.031.14a tvam a̍gna uru̱śaṁsā̍ya vā̱ghate̍ spā̱rhaṁ yad rekṇa̍ḥ para̱maṁ va̱noṣi̱ tat |
1.031.14c ā̱dhrasya̍ ci̱t prama̍tir ucyase pi̱tā pra pāka̱ṁ śāssi̱ pra diśo̍ vi̱duṣṭa̍raḥ ||
1.031.15a त्वम॑ग्ने॒ प्रय॑तदक्षिणं॒ नरं॒ वर्मे॑व स्यू॒तं परि॑ पासि वि॒श्वत॑ः ।
1.031.15c स्वा॒दु॒क्षद्मा॒ यो व॑स॒तौ स्यो॑न॒कृज्जी॑वया॒जं यज॑ते॒ सोप॒मा दि॒वः ॥
1.031.15a tvam a̍gne̱ praya̍tadakṣiṇa̱ṁ nara̱ṁ varme̍va syū̱tam pari̍ pāsi vi̱śvata̍ḥ |
1.031.15c svā̱du̱kṣadmā̱ yo va̍sa̱tau syo̍na̱kṛj jī̍vayā̱jaṁ yaja̍te̱ sopa̱mā di̱vaḥ ||
1.031.16a इ॒माम॑ग्ने श॒रणिं॑ मीमृषो न इ॒ममध्वा॑नं॒ यमगा॑म दू॒रात् ।
1.031.16c आ॒पिः पि॒ता प्रम॑तिः सो॒म्यानां॒ भृमि॑रस्यृषि॒कृन्मर्त्या॑नाम् ॥
1.031.16a i̱mām a̍gne śa̱raṇi̍m mīmṛṣo na i̱mam adhvā̍na̱ṁ yam agā̍ma dū̱rāt |
1.031.16c ā̱piḥ pi̱tā prama̍tiḥ so̱myānā̱m bhṛmi̍r asy ṛṣi̱kṛn martyā̍nām ||
1.031.17a म॒नु॒ष्वद॑ग्ने अङ्गिर॒स्वद॑ङ्गिरो ययाति॒वत्सद॑ने पूर्व॒वच्छु॑चे ।
1.031.17c अच्छ॑ या॒ह्या व॑हा॒ दैव्यं॒ जन॒मा सा॑दय ब॒र्हिषि॒ यक्षि॑ च प्रि॒यम् ॥
1.031.17a ma̱nu̱ṣvad a̍gne aṅgira̱svad a̍ṅgiro yayāti̱vat sada̍ne pūrva̱vac chu̍ce |
1.031.17c accha̍ yā̱hy ā va̍hā̱ daivya̱ṁ jana̱m ā sā̍daya ba̱rhiṣi̱ yakṣi̍ ca pri̱yam ||
1.031.18a ए॒तेना॑ग्ने॒ ब्रह्म॑णा वावृधस्व॒ शक्ती॑ वा॒ यत्ते॑ चकृ॒मा वि॒दा वा॑ ।
1.031.18c उ॒त प्र णे॑ष्य॒भि वस्यो॑ अ॒स्मान्सं न॑ः सृज सुम॒त्या वाज॑वत्या ॥
1.031.18a e̱tenā̍gne̱ brahma̍ṇā vāvṛdhasva̱ śaktī̍ vā̱ yat te̍ cakṛ̱mā vi̱dā vā̍ |
1.031.18c u̱ta pra ṇe̍ṣy a̱bhi vasyo̍ a̱smān saṁ na̍ḥ sṛja suma̱tyā vāja̍vatyā ||


1.032.01a इन्द्र॑स्य॒ नु वी॒र्या॑णि॒ प्र वो॑चं॒ यानि॑ च॒कार॑ प्रथ॒मानि॑ व॒ज्री ।
1.032.01c अह॒न्नहि॒मन्व॒पस्त॑तर्द॒ प्र व॒क्षणा॑ अभिन॒त्पर्व॑तानाम् ॥
1.032.01a indra̍sya̱ nu vī̱ryā̍ṇi̱ pra vo̍ca̱ṁ yāni̍ ca̱kāra̍ pratha̱māni̍ va̱jrī |
1.032.01c aha̱nn ahi̱m anv a̱pas ta̍tarda̱ pra va̱kṣaṇā̍ abhina̱t parva̍tānām ||
1.032.02a अह॒न्नहिं॒ पर्व॑ते शिश्रिया॒णं त्वष्टा॑स्मै॒ वज्रं॑ स्व॒र्यं॑ ततक्ष ।
1.032.02c वा॒श्रा इ॑व धे॒नव॒ः स्यन्द॑माना॒ अञ्ज॑ः समु॒द्रमव॑ जग्मु॒राप॑ः ॥
1.032.02a aha̱nn ahi̱m parva̍te śiśriyā̱ṇaṁ tvaṣṭā̍smai̱ vajra̍ṁ sva̱rya̍ṁ tatakṣa |
1.032.02c vā̱śrā i̍va dhe̱nava̱ḥ syanda̍mānā̱ añja̍ḥ samu̱dram ava̍ jagmu̱r āpa̍ḥ ||
1.032.03a वृ॒षा॒यमा॑णोऽवृणीत॒ सोमं॒ त्रिक॑द्रुकेष्वपिबत्सु॒तस्य॑ ।
1.032.03c आ साय॑कं म॒घवा॑दत्त॒ वज्र॒मह॑न्नेनं प्रथम॒जामही॑नाम् ॥
1.032.03a vṛ̱ṣā̱yamā̍ṇo 'vṛṇīta̱ soma̱ṁ trika̍drukeṣv apibat su̱tasya̍ |
1.032.03c ā sāya̍kam ma̱ghavā̍datta̱ vajra̱m aha̍nn enam prathama̱jām ahī̍nām ||
1.032.04a यदि॒न्द्राह॑न्प्रथम॒जामही॑ना॒मान्मा॒यिना॒ममि॑ना॒ः प्रोत मा॒याः ।
1.032.04c आत्सूर्यं॑ ज॒नय॒न्द्यामु॒षासं॑ ता॒दीत्ना॒ शत्रुं॒ न किला॑ विवित्से ॥
1.032.04a yad i̱ndrāha̍n prathama̱jām ahī̍nā̱m ān mā̱yinā̱m ami̍nā̱ḥ prota mā̱yāḥ |
1.032.04c āt sūrya̍ṁ ja̱naya̱n dyām u̱ṣāsa̍ṁ tā̱dītnā̱ śatru̱ṁ na kilā̍ vivitse ||
1.032.05a अह॑न्वृ॒त्रं वृ॑त्र॒तरं॒ व्यं॑स॒मिन्द्रो॒ वज्रे॑ण मह॒ता व॒धेन॑ ।
1.032.05c स्कन्धां॑सीव॒ कुलि॑शेना॒ विवृ॒क्णाहि॑ः शयत उप॒पृक्पृ॑थि॒व्याः ॥
1.032.05a aha̍n vṛ̱traṁ vṛ̍tra̱tara̱ṁ vya̍ṁsa̱m indro̱ vajre̍ṇa maha̱tā va̱dhena̍ |
1.032.05c skandhā̍ṁsīva̱ kuli̍śenā̱ vivṛ̱kṇāhi̍ḥ śayata upa̱pṛk pṛ̍thi̱vyāḥ ||
1.032.06a अ॒यो॒द्धेव॑ दु॒र्मद॒ आ हि जु॒ह्वे म॑हावी॒रं तु॑विबा॒धमृ॑जी॒षम् ।
1.032.06c नाता॑रीदस्य॒ समृ॑तिं व॒धानां॒ सं रु॒जाना॑ः पिपिष॒ इन्द्र॑शत्रुः ॥
1.032.06a a̱yo̱ddheva̍ du̱rmada̱ ā hi ju̱hve ma̍hāvī̱raṁ tu̍vibā̱dham ṛ̍jī̱ṣam |
1.032.06c nātā̍rīd asya̱ samṛ̍tiṁ va̱dhānā̱ṁ saṁ ru̱jānā̍ḥ pipiṣa̱ indra̍śatruḥ ||
1.032.07a अ॒पाद॑ह॒स्तो अ॑पृतन्य॒दिन्द्र॒मास्य॒ वज्र॒मधि॒ सानौ॑ जघान ।
1.032.07c वृष्णो॒ वध्रि॑ः प्रति॒मानं॒ बुभू॑षन्पुरु॒त्रा वृ॒त्रो अ॑शय॒द्व्य॑स्तः ॥
1.032.07a a̱pād a̍ha̱sto a̍pṛtanya̱d indra̱m āsya̱ vajra̱m adhi̱ sānau̍ jaghāna |
1.032.07c vṛṣṇo̱ vadhri̍ḥ prati̱māna̱m bubhū̍ṣan puru̱trā vṛ̱tro a̍śaya̱d vya̍staḥ ||
1.032.08a न॒दं न भि॒न्नम॑मु॒या शया॑नं॒ मनो॒ रुहा॑णा॒ अति॑ य॒न्त्याप॑ः ।
1.032.08c याश्चि॑द्वृ॒त्रो म॑हि॒ना प॒र्यति॑ष्ठ॒त्तासा॒महि॑ः पत्सुत॒ःशीर्ब॑भूव ॥
1.032.08a na̱daṁ na bhi̱nnam a̍mu̱yā śayā̍na̱m mano̱ ruhā̍ṇā̱ ati̍ ya̱nty āpa̍ḥ |
1.032.08c yāś ci̍d vṛ̱tro ma̍hi̱nā pa̱ryati̍ṣṭha̱t tāsā̱m ahi̍ḥ patsuta̱ḥśīr ba̍bhūva ||
1.032.09a नी॒चाव॑या अभवद्वृ॒त्रपु॒त्रेन्द्रो॑ अस्या॒ अव॒ वध॑र्जभार ।
1.032.09c उत्त॑रा॒ सूरध॑रः पु॒त्र आ॑सी॒द्दानु॑ः शये स॒हव॑त्सा॒ न धे॒नुः ॥
1.032.09a nī̱cāva̍yā abhavad vṛ̱trapu̱trendro̍ asyā̱ ava̱ vadha̍r jabhāra |
1.032.09c utta̍rā̱ sūr adha̍raḥ pu̱tra ā̍sī̱d dānu̍ḥ śaye sa̱hava̍tsā̱ na dhe̱nuḥ ||
1.032.10a अति॑ष्ठन्तीनामनिवेश॒नानां॒ काष्ठा॑नां॒ मध्ये॒ निहि॑तं॒ शरी॑रम् ।
1.032.10c वृ॒त्रस्य॑ नि॒ण्यं वि च॑र॒न्त्यापो॑ दी॒र्घं तम॒ आश॑य॒दिन्द्र॑शत्रुः ॥
1.032.10a ati̍ṣṭhantīnām aniveśa̱nānā̱ṁ kāṣṭhā̍nā̱m madhye̱ nihi̍ta̱ṁ śarī̍ram |
1.032.10c vṛ̱trasya̍ ni̱ṇyaṁ vi ca̍ra̱nty āpo̍ dī̱rghaṁ tama̱ āśa̍ya̱d indra̍śatruḥ ||
1.032.11a दा॒सप॑त्नी॒रहि॑गोपा अतिष्ठ॒न्निरु॑द्धा॒ आप॑ः प॒णिने॑व॒ गाव॑ः ।
1.032.11c अ॒पां बिल॒मपि॑हितं॒ यदासी॑द्वृ॒त्रं ज॑घ॒न्वाँ अप॒ तद्व॑वार ॥
1.032.11a dā̱sapa̍tnī̱r ahi̍gopā atiṣṭha̱n niru̍ddhā̱ āpa̍ḥ pa̱ṇine̍va̱ gāva̍ḥ |
1.032.11c a̱pām bila̱m api̍hita̱ṁ yad āsī̍d vṛ̱traṁ ja̍gha̱nvām̐ apa̱ tad va̍vāra ||
1.032.12a अश्व्यो॒ वारो॑ अभव॒स्तदि॑न्द्र सृ॒के यत्त्वा॑ प्र॒त्यह॑न्दे॒व एक॑ः ।
1.032.12c अज॑यो॒ गा अज॑यः शूर॒ सोम॒मवा॑सृज॒ः सर्त॑वे स॒प्त सिन्धू॑न् ॥
1.032.12a aśvyo̱ vāro̍ abhava̱s tad i̍ndra sṛ̱ke yat tvā̍ pra̱tyaha̍n de̱va eka̍ḥ |
1.032.12c aja̍yo̱ gā aja̍yaḥ śūra̱ soma̱m avā̍sṛja̱ḥ sarta̍ve sa̱pta sindhū̍n ||
1.032.13a नास्मै॑ वि॒द्युन्न त॑न्य॒तुः सि॑षेध॒ न यां मिह॒मकि॑रद्ध्रा॒दुनिं॑ च ।
1.032.13c इन्द्र॑श्च॒ यद्यु॑यु॒धाते॒ अहि॑श्चो॒ताप॒रीभ्यो॑ म॒घवा॒ वि जि॑ग्ये ॥
1.032.13a nāsmai̍ vi̱dyun na ta̍nya̱tuḥ si̍ṣedha̱ na yām miha̱m aki̍rad dhrā̱duni̍ṁ ca |
1.032.13c indra̍ś ca̱ yad yu̍yu̱dhāte̱ ahi̍ś co̱tāpa̱rībhyo̍ ma̱ghavā̱ vi ji̍gye ||
1.032.14a अहे॑र्या॒तारं॒ कम॑पश्य इन्द्र हृ॒दि यत्ते॑ ज॒घ्नुषो॒ भीरग॑च्छत् ।
1.032.14c नव॑ च॒ यन्न॑व॒तिं च॒ स्रव॑न्तीः श्ये॒नो न भी॒तो अत॑रो॒ रजां॑सि ॥
1.032.14a ahe̍r yā̱tāra̱ṁ kam a̍paśya indra hṛ̱di yat te̍ ja̱ghnuṣo̱ bhīr aga̍cchat |
1.032.14c nava̍ ca̱ yan na̍va̱tiṁ ca̱ srava̍ntīḥ śye̱no na bhī̱to ata̍ro̱ rajā̍ṁsi ||
1.032.15a इन्द्रो॑ या॒तोऽव॑सितस्य॒ राजा॒ शम॑स्य च शृ॒ङ्गिणो॒ वज्र॑बाहुः ।
1.032.15c सेदु॒ राजा॑ क्षयति चर्षणी॒नाम॒रान्न ने॒मिः परि॒ ता ब॑भूव ॥
1.032.15a indro̍ yā̱to 'va̍sitasya̱ rājā̱ śama̍sya ca śṛ̱ṅgiṇo̱ vajra̍bāhuḥ |
1.032.15c sed u̱ rājā̍ kṣayati carṣaṇī̱nām a̱rān na ne̱miḥ pari̱ tā ba̍bhūva ||


1.033.01a एताया॒मोप॑ ग॒व्यन्त॒ इन्द्र॑म॒स्माकं॒ सु प्रम॑तिं वावृधाति ।
1.033.01c अ॒ना॒मृ॒णः कु॒विदाद॒स्य रा॒यो गवां॒ केतं॒ पर॑मा॒वर्ज॑ते नः ॥
1.033.01a etāyā̱mopa̍ ga̱vyanta̱ indra̍m a̱smāka̱ṁ su prama̍tiṁ vāvṛdhāti |
1.033.01c a̱nā̱mṛ̱ṇaḥ ku̱vid ād a̱sya rā̱yo gavā̱ṁ keta̱m para̍m ā̱varja̍te naḥ ||
1.033.02a उपेद॒हं ध॑न॒दामप्र॑तीतं॒ जुष्टां॒ न श्ये॒नो व॑स॒तिं प॑तामि ।
1.033.02c इन्द्रं॑ नम॒स्यन्नु॑प॒मेभि॑र॒र्कैर्यः स्तो॒तृभ्यो॒ हव्यो॒ अस्ति॒ याम॑न् ॥
1.033.02a uped a̱haṁ dha̍na̱dām apra̍tīta̱ṁ juṣṭā̱ṁ na śye̱no va̍sa̱tim pa̍tāmi |
1.033.02c indra̍ṁ nama̱syann u̍pa̱mebhi̍r a̱rkair yaḥ sto̱tṛbhyo̱ havyo̱ asti̱ yāma̍n ||
1.033.03a नि सर्व॑सेन इषु॒धीँर॑सक्त॒ सम॒र्यो गा अ॑जति॒ यस्य॒ वष्टि॑ ।
1.033.03c चो॒ष्कू॒यमा॑ण इन्द्र॒ भूरि॑ वा॒मं मा प॒णिर्भू॑र॒स्मदधि॑ प्रवृद्ध ॥
1.033.03a ni sarva̍sena iṣu̱dhīm̐r a̍sakta̱ sam a̱ryo gā a̍jati̱ yasya̱ vaṣṭi̍ |
1.033.03c co̱ṣkū̱yamā̍ṇa indra̱ bhūri̍ vā̱mam mā pa̱ṇir bhū̍r a̱smad adhi̍ pravṛddha ||
1.033.04a वधी॒र्हि दस्युं॑ ध॒निनं॑ घ॒नेनँ॒ एक॒श्चर॑न्नुपशा॒केभि॑रिन्द्र ।
1.033.04c धनो॒रधि॑ विषु॒णक्ते व्या॑य॒न्नय॑ज्वानः सन॒काः प्रेति॑मीयुः ॥
1.033.04a vadhī̱r hi dasyu̍ṁ dha̱nina̍ṁ gha̱nena̱m̐ eka̱ś cara̍nn upaśā̱kebhi̍r indra |
1.033.04c dhano̱r adhi̍ viṣu̱ṇak te vy ā̍ya̱nn aya̍jvānaḥ sana̱kāḥ preti̍m īyuḥ ||
1.033.05a परा॑ चिच्छी॒र्षा व॑वृजु॒स्त इ॒न्द्राय॑ज्वानो॒ यज्व॑भि॒ः स्पर्ध॑मानाः ।
1.033.05c प्र यद्दि॒वो ह॑रिवः स्थातरुग्र॒ निर॑व्र॒ताँ अ॑धमो॒ रोद॑स्योः ॥
1.033.05a parā̍ cic chī̱rṣā va̍vṛju̱s ta i̱ndrāya̍jvāno̱ yajva̍bhi̱ḥ spardha̍mānāḥ |
1.033.05c pra yad di̱vo ha̍rivaḥ sthātar ugra̱ nir a̍vra̱tām̐ a̍dhamo̱ roda̍syoḥ ||
1.033.06a अयु॑युत्सन्ननव॒द्यस्य॒ सेना॒मया॑तयन्त क्षि॒तयो॒ नव॑ग्वाः ।
1.033.06c वृ॒षा॒युधो॒ न वध्र॑यो॒ निर॑ष्टाः प्र॒वद्भि॒रिन्द्रा॑च्चि॒तय॑न्त आयन् ॥
1.033.06a ayu̍yutsann anava̱dyasya̱ senā̱m ayā̍tayanta kṣi̱tayo̱ nava̍gvāḥ |
1.033.06c vṛ̱ṣā̱yudho̱ na vadhra̍yo̱ nira̍ṣṭāḥ pra̱vadbhi̱r indrā̍c ci̱taya̍nta āyan ||
1.033.07a त्वमे॒तान्रु॑द॒तो जक्ष॑त॒श्चायो॑धयो॒ रज॑स इन्द्र पा॒रे ।
1.033.07c अवा॑दहो दि॒व आ दस्यु॑मु॒च्चा प्र सु॑न्व॒तः स्तु॑व॒तः शंस॑मावः ॥
1.033.07a tvam e̱tān ru̍da̱to jakṣa̍ta̱ś cāyo̍dhayo̱ raja̍sa indra pā̱re |
1.033.07c avā̍daho di̱va ā dasyu̍m u̱ccā pra su̍nva̱taḥ stu̍va̱taḥ śaṁsa̍m āvaḥ ||
1.033.08a च॒क्रा॒णास॑ः परी॒णहं॑ पृथि॒व्या हिर॑ण्येन म॒णिना॒ शुम्भ॑मानाः ।
1.033.08c न हि॑न्वा॒नास॑स्तितिरु॒स्त इन्द्रं॒ परि॒ स्पशो॑ अदधा॒त्सूर्ये॑ण ॥
1.033.08a ca̱krā̱ṇāsa̍ḥ parī̱ṇaha̍m pṛthi̱vyā hira̍ṇyena ma̱ṇinā̱ śumbha̍mānāḥ |
1.033.08c na hi̍nvā̱nāsa̍s titiru̱s ta indra̱m pari̱ spaśo̍ adadhā̱t sūrye̍ṇa ||
1.033.09a परि॒ यदि॑न्द्र॒ रोद॑सी उ॒भे अबु॑भोजीर्महि॒ना वि॒श्वत॑ः सीम् ।
1.033.09c अम॑न्यमानाँ अ॒भि मन्य॑मानै॒र्निर्ब्र॒ह्मभि॑रधमो॒ दस्यु॑मिन्द्र ॥
1.033.09a pari̱ yad i̍ndra̱ roda̍sī u̱bhe abu̍bhojīr mahi̱nā vi̱śvata̍ḥ sīm |
1.033.09c ama̍nyamānām̐ a̱bhi manya̍mānai̱r nir bra̱hmabhi̍r adhamo̱ dasyu̍m indra ||
1.033.10a न ये दि॒वः पृ॑थि॒व्या अन्त॑मा॒पुर्न मा॒याभि॑र्धन॒दां प॒र्यभू॑वन् ।
1.033.10c युजं॒ वज्रं॑ वृष॒भश्च॑क्र॒ इन्द्रो॒ निर्ज्योति॑षा॒ तम॑सो॒ गा अ॑दुक्षत् ॥
1.033.10a na ye di̱vaḥ pṛ̍thi̱vyā anta̍m ā̱pur na mā̱yābhi̍r dhana̱dām pa̱ryabhū̍van |
1.033.10c yuja̱ṁ vajra̍ṁ vṛṣa̱bhaś ca̍kra̱ indro̱ nir jyoti̍ṣā̱ tama̍so̱ gā a̍dukṣat ||
1.033.11a अनु॑ स्व॒धाम॑क्षर॒न्नापो॑ अ॒स्याव॑र्धत॒ मध्य॒ आ ना॒व्या॑नाम् ।
1.033.11c स॒ध्री॒चीने॑न॒ मन॑सा॒ तमिन्द्र॒ ओजि॑ष्ठेन॒ हन्म॑नाहन्न॒भि द्यून् ॥
1.033.11a anu̍ sva̱dhām a̍kṣara̱nn āpo̍ a̱syāva̍rdhata̱ madhya̱ ā nā̱vyā̍nām |
1.033.11c sa̱dhrī̱cīne̍na̱ mana̍sā̱ tam indra̱ oji̍ṣṭhena̱ hanma̍nāhann a̱bhi dyūn ||
1.033.12a न्या॑विध्यदिली॒बिश॑स्य दृ॒ळ्हा वि शृ॒ङ्गिण॑मभिन॒च्छुष्ण॒मिन्द्र॑ः ।
1.033.12c याव॒त्तरो॑ मघव॒न्याव॒दोजो॒ वज्रे॑ण॒ शत्रु॑मवधीः पृत॒न्युम् ॥
1.033.12a ny ā̍vidhyad ilī̱biśa̍sya dṛ̱ḻhā vi śṛ̱ṅgiṇa̍m abhina̱c chuṣṇa̱m indra̍ḥ |
1.033.12c yāva̱t taro̍ maghava̱n yāva̱d ojo̱ vajre̍ṇa̱ śatru̍m avadhīḥ pṛta̱nyum ||
1.033.13a अ॒भि सि॒ध्मो अ॑जिगादस्य॒ शत्रू॒न्वि ति॒ग्मेन॑ वृष॒भेणा॒ पुरो॑ऽभेत् ।
1.033.13c सं वज्रे॑णासृजद्वृ॒त्रमिन्द्र॒ः प्र स्वां म॒तिम॑तिर॒च्छाश॑दानः ॥
1.033.13a a̱bhi si̱dhmo a̍jigād asya̱ śatrū̱n vi ti̱gmena̍ vṛṣa̱bheṇā̱ puro̍ 'bhet |
1.033.13c saṁ vajre̍ṇāsṛjad vṛ̱tram indra̱ḥ pra svām ma̱tim a̍tira̱c chāśa̍dānaḥ ||
1.033.14a आव॒ः कुत्स॑मिन्द्र॒ यस्मि॑ञ्चा॒कन्प्रावो॒ युध्य॑न्तं वृष॒भं दश॑द्युम् ।
1.033.14c श॒फच्यु॑तो रे॒णुर्न॑क्षत॒ द्यामुच्छ्वै॑त्रे॒यो नृ॒षाह्या॑य तस्थौ ॥
1.033.14a āva̱ḥ kutsa̍m indra̱ yasmi̍ñ cā̱kan prāvo̱ yudhya̍ntaṁ vṛṣa̱bhaṁ daśa̍dyum |
1.033.14c śa̱phacyu̍to re̱ṇur na̍kṣata̱ dyām uc chvai̍tre̱yo nṛ̱ṣāhyā̍ya tasthau ||
1.033.15a आव॒ः शमं॑ वृष॒भं तुग्र्या॑सु क्षेत्रजे॒षे म॑घव॒ञ्छ्वित्र्यं॒ गाम् ।
1.033.15c ज्योक्चि॒दत्र॑ तस्थि॒वांसो॑ अक्रञ्छत्रूय॒तामध॑रा॒ वेद॑नाकः ॥
1.033.15a āva̱ḥ śama̍ṁ vṛṣa̱bhaṁ tugryā̍su kṣetraje̱ṣe ma̍ghava̱ñ chvitrya̱ṁ gām |
1.033.15c jyok ci̱d atra̍ tasthi̱vāṁso̍ akrañ chatrūya̱tām adha̍rā̱ veda̍nākaḥ ||


1.034.01a त्रिश्चि॑न्नो अ॒द्या भ॑वतं नवेदसा वि॒भुर्वां॒ याम॑ उ॒त रा॒तिर॑श्विना ।
1.034.01c यु॒वोर्हि य॒न्त्रं हि॒म्येव॒ वास॑सोऽभ्यायं॒सेन्या॑ भवतं मनी॒षिभि॑ः ॥
1.034.01a triś ci̍n no a̱dyā bha̍vataṁ navedasā vi̱bhur vā̱ṁ yāma̍ u̱ta rā̱tir a̍śvinā |
1.034.01c yu̱vor hi ya̱ntraṁ hi̱myeva̱ vāsa̍so 'bhyāya̱ṁsenyā̍ bhavatam manī̱ṣibhi̍ḥ ||
1.034.02a त्रय॑ः प॒वयो॑ मधु॒वाह॑ने॒ रथे॒ सोम॑स्य वे॒नामनु॒ विश्व॒ इद्वि॑दुः ।
1.034.02c त्रय॑ः स्क॒म्भास॑ः स्कभि॒तास॑ आ॒रभे॒ त्रिर्नक्तं॑ या॒थस्त्रिर्व॑श्विना॒ दिवा॑ ॥
1.034.02a traya̍ḥ pa̱vayo̍ madhu̱vāha̍ne̱ rathe̱ soma̍sya ve̱nām anu̱ viśva̱ id vi̍duḥ |
1.034.02c traya̍ḥ ska̱mbhāsa̍ḥ skabhi̱tāsa̍ ā̱rabhe̱ trir nakta̍ṁ yā̱thas trir v a̍śvinā̱ divā̍ ||
1.034.03a स॒मा॒ने अह॒न्त्रिर॑वद्यगोहना॒ त्रिर॒द्य य॒ज्ञं मधु॑ना मिमिक्षतम् ।
1.034.03c त्रिर्वाज॑वती॒रिषो॑ अश्विना यु॒वं दो॒षा अ॒स्मभ्य॑मु॒षस॑श्च पिन्वतम् ॥
1.034.03a sa̱mā̱ne aha̱n trir a̍vadyagohanā̱ trir a̱dya ya̱jñam madhu̍nā mimikṣatam |
1.034.03c trir vāja̍vatī̱r iṣo̍ aśvinā yu̱vaṁ do̱ṣā a̱smabhya̍m u̱ṣasa̍ś ca pinvatam ||
1.034.04a त्रिर्व॒र्तिर्या॑तं॒ त्रिरनु॑व्रते ज॒ने त्रिः सु॑प्रा॒व्ये॑ त्रे॒धेव॑ शिक्षतम् ।
1.034.04c त्रिर्ना॒न्द्यं॑ वहतमश्विना यु॒वं त्रिः पृक्षो॑ अ॒स्मे अ॒क्षरे॑व पिन्वतम् ॥
1.034.04a trir va̱rtir yā̍ta̱ṁ trir anu̍vrate ja̱ne triḥ su̍prā̱vye̍ tre̱dheva̍ śikṣatam |
1.034.04c trir nā̱ndya̍ṁ vahatam aśvinā yu̱vaṁ triḥ pṛkṣo̍ a̱sme a̱kṣare̍va pinvatam ||
1.034.05a त्रिर्नो॑ र॒यिं व॑हतमश्विना यु॒वं त्रिर्दे॒वता॑ता॒ त्रिरु॒ताव॑तं॒ धिय॑ः ।
1.034.05c त्रिः सौ॑भग॒त्वं त्रिरु॒त श्रवां॑सि नस्त्रि॒ष्ठं वां॒ सूरे॑ दुहि॒ता रु॑ह॒द्रथ॑म् ॥
1.034.05a trir no̍ ra̱yiṁ va̍hatam aśvinā yu̱vaṁ trir de̱vatā̍tā̱ trir u̱tāva̍ta̱ṁ dhiya̍ḥ |
1.034.05c triḥ sau̍bhaga̱tvaṁ trir u̱ta śravā̍ṁsi nas tri̱ṣṭhaṁ vā̱ṁ sūre̍ duhi̱tā ru̍ha̱d ratha̍m ||
1.034.06a त्रिर्नो॑ अश्विना दि॒व्यानि॑ भेष॒जा त्रिः पार्थि॑वानि॒ त्रिरु॑ दत्तम॒द्भ्यः ।
1.034.06c ओ॒मानं॑ शं॒योर्मम॑काय सू॒नवे॑ त्रि॒धातु॒ शर्म॑ वहतं शुभस्पती ॥
1.034.06a trir no̍ aśvinā di̱vyāni̍ bheṣa̱jā triḥ pārthi̍vāni̱ trir u̍ dattam a̱dbhyaḥ |
1.034.06c o̱māna̍ṁ śa̱ṁyor mama̍kāya sū̱nave̍ tri̱dhātu̱ śarma̍ vahataṁ śubhas patī ||
1.034.07a त्रिर्नो॑ अश्विना यज॒ता दि॒वेदि॑वे॒ परि॑ त्रि॒धातु॑ पृथि॒वीम॑शायतम् ।
1.034.07c ति॒स्रो ना॑सत्या रथ्या परा॒वत॑ आ॒त्मेव॒ वात॒ः स्वस॑राणि गच्छतम् ॥
1.034.07a trir no̍ aśvinā yaja̱tā di̱ve-di̍ve̱ pari̍ tri̱dhātu̍ pṛthi̱vīm a̍śāyatam |
1.034.07c ti̱sro nā̍satyā rathyā parā̱vata̍ ā̱tmeva̱ vāta̱ḥ svasa̍rāṇi gacchatam ||
1.034.08a त्रिर॑श्विना॒ सिन्धु॑भिः स॒प्तमा॑तृभि॒स्त्रय॑ आहा॒वास्त्रे॒धा ह॒विष्कृ॒तम् ।
1.034.08c ति॒स्रः पृ॑थि॒वीरु॒परि॑ प्र॒वा दि॒वो नाकं॑ रक्षेथे॒ द्युभि॑र॒क्तुभि॑र्हि॒तम् ॥
1.034.08a trir a̍śvinā̱ sindhu̍bhiḥ sa̱ptamā̍tṛbhi̱s traya̍ āhā̱vās tre̱dhā ha̱viṣ kṛ̱tam |
1.034.08c ti̱sraḥ pṛ̍thi̱vīr u̱pari̍ pra̱vā di̱vo nāka̍ṁ rakṣethe̱ dyubhi̍r a̱ktubhi̍r hi̱tam ||
1.034.09a क्व१॒॑ त्री च॒क्रा त्रि॒वृतो॒ रथ॑स्य॒ क्व१॒॑ त्रयो॑ व॒न्धुरो॒ ये सनी॑ळाः ।
1.034.09c क॒दा योगो॑ वा॒जिनो॒ रास॑भस्य॒ येन॑ य॒ज्ञं ना॑सत्योपया॒थः ॥
1.034.09a kva1̱̍ trī ca̱krā tri̱vṛto̱ ratha̍sya̱ kva1̱̍ trayo̍ va̱ndhuro̱ ye sanī̍ḻāḥ |
1.034.09c ka̱dā yogo̍ vā̱jino̱ rāsa̍bhasya̱ yena̍ ya̱jñaṁ nā̍satyopayā̱thaḥ ||
1.034.10a आ ना॑सत्या॒ गच्छ॑तं हू॒यते॑ ह॒विर्मध्व॑ः पिबतं मधु॒पेभि॑रा॒सभि॑ः ।
1.034.10c यु॒वोर्हि पूर्वं॑ सवि॒तोषसो॒ रथ॑मृ॒ताय॑ चि॒त्रं घृ॒तव॑न्त॒मिष्य॑ति ॥
1.034.10a ā nā̍satyā̱ gaccha̍taṁ hū̱yate̍ ha̱vir madhva̍ḥ pibatam madhu̱pebhi̍r ā̱sabhi̍ḥ |
1.034.10c yu̱vor hi pūrva̍ṁ savi̱toṣaso̱ ratha̍m ṛ̱tāya̍ ci̱traṁ ghṛ̱tava̍nta̱m iṣya̍ti ||
1.034.11a आ ना॑सत्या त्रि॒भिरे॑काद॒शैरि॒ह दे॒वेभि॑र्यातं मधु॒पेय॑मश्विना ।
1.034.11c प्रायु॒स्तारि॑ष्टं॒ नी रपां॑सि मृक्षतं॒ सेध॑तं॒ द्वेषो॒ भव॑तं सचा॒भुवा॑ ॥
1.034.11a ā nā̍satyā tri̱bhir e̍kāda̱śair i̱ha de̱vebhi̍r yātam madhu̱peya̍m aśvinā |
1.034.11c prāyu̱s tāri̍ṣṭa̱ṁ nī rapā̍ṁsi mṛkṣata̱ṁ sedha̍ta̱ṁ dveṣo̱ bhava̍taṁ sacā̱bhuvā̍ ||
1.034.12a आ नो॑ अश्विना त्रि॒वृता॒ रथे॑ना॒र्वाञ्चं॑ र॒यिं व॑हतं सु॒वीर॑म् ।
1.034.12c शृ॒ण्वन्ता॑ वा॒मव॑से जोहवीमि वृ॒धे च॑ नो भवतं॒ वाज॑सातौ ॥
1.034.12a ā no̍ aśvinā tri̱vṛtā̱ rathe̍nā̱rvāñca̍ṁ ra̱yiṁ va̍hataṁ su̱vīra̍m |
1.034.12c śṛ̱ṇvantā̍ vā̱m ava̍se johavīmi vṛ̱dhe ca̍ no bhavata̱ṁ vāja̍sātau ||


1.035.01a ह्वया॑म्य॒ग्निं प्र॑थ॒मं स्व॒स्तये॒ ह्वया॑मि मि॒त्रावरु॑णावि॒हाव॑से ।
1.035.01c ह्वया॑मि॒ रात्रीं॒ जग॑तो नि॒वेश॑नीं॒ ह्वया॑मि दे॒वं स॑वि॒तार॑मू॒तये॑ ॥
1.035.01a hvayā̍my a̱gnim pra̍tha̱maṁ sva̱staye̱ hvayā̍mi mi̱trāvaru̍ṇāv i̱hāva̍se |
1.035.01c hvayā̍mi̱ rātrī̱ṁ jaga̍to ni̱veśa̍nī̱ṁ hvayā̍mi de̱vaṁ sa̍vi̱tāra̍m ū̱taye̍ ||
1.035.02a आ कृ॒ष्णेन॒ रज॑सा॒ वर्त॑मानो निवे॒शय॑न्न॒मृतं॒ मर्त्यं॑ च ।
1.035.02c हि॒र॒ण्यये॑न सवि॒ता रथे॒ना दे॒वो या॑ति॒ भुव॑नानि॒ पश्य॑न् ॥
1.035.02a ā kṛ̱ṣṇena̱ raja̍sā̱ varta̍māno nive̱śaya̍nn a̱mṛta̱m martya̍ṁ ca |
1.035.02c hi̱ra̱ṇyaye̍na savi̱tā rathe̱nā de̱vo yā̍ti̱ bhuva̍nāni̱ paśya̍n ||
1.035.03a याति॑ दे॒वः प्र॒वता॒ यात्यु॒द्वता॒ याति॑ शु॒भ्राभ्यां॑ यज॒तो हरि॑भ्याम् ।
1.035.03c आ दे॒वो या॑ति सवि॒ता प॑रा॒वतोऽप॒ विश्वा॑ दुरि॒ता बाध॑मानः ॥
1.035.03a yāti̍ de̱vaḥ pra̱vatā̱ yāty u̱dvatā̱ yāti̍ śu̱bhrābhyā̍ṁ yaja̱to hari̍bhyām |
1.035.03c ā de̱vo yā̍ti savi̱tā pa̍rā̱vato 'pa̱ viśvā̍ duri̱tā bādha̍mānaḥ ||
1.035.04a अ॒भीवृ॑तं॒ कृश॑नैर्वि॒श्वरू॑पं॒ हिर॑ण्यशम्यं यज॒तो बृ॒हन्त॑म् ।
1.035.04c आस्था॒द्रथं॑ सवि॒ता चि॒त्रभा॑नुः कृ॒ष्णा रजां॑सि॒ तवि॑षीं॒ दधा॑नः ॥
1.035.04a a̱bhīvṛ̍ta̱ṁ kṛśa̍nair vi̱śvarū̍pa̱ṁ hira̍ṇyaśamyaṁ yaja̱to bṛ̱hanta̍m |
1.035.04c āsthā̱d ratha̍ṁ savi̱tā ci̱trabhā̍nuḥ kṛ̱ṣṇā rajā̍ṁsi̱ tavi̍ṣī̱ṁ dadhā̍naḥ ||
1.035.05a वि जना॑ञ्छ्या॒वाः शि॑ति॒पादो॑ अख्य॒न्रथं॒ हिर॑ण्यप्रउगं॒ वह॑न्तः ।
1.035.05c शश्व॒द्विश॑ः सवि॒तुर्दैव्य॑स्यो॒पस्थे॒ विश्वा॒ भुव॑नानि तस्थुः ॥
1.035.05a vi janā̍ñ chyā̱vāḥ śi̍ti̱pādo̍ akhya̱n ratha̱ṁ hira̍ṇyapraüga̱ṁ vaha̍ntaḥ |
1.035.05c śaśva̱d viśa̍ḥ savi̱tur daivya̍syo̱pasthe̱ viśvā̱ bhuva̍nāni tasthuḥ ||
1.035.06a ति॒स्रो द्याव॑ः सवि॒तुर्द्वा उ॒पस्थाँ॒ एका॑ य॒मस्य॒ भुव॑ने विरा॒षाट् ।
1.035.06c आ॒णिं न रथ्य॑म॒मृताधि॑ तस्थुरि॒ह ब्र॑वीतु॒ य उ॒ तच्चिके॑तत् ॥
1.035.06a ti̱sro dyāva̍ḥ savi̱tur dvā u̱pasthā̱m̐ ekā̍ ya̱masya̱ bhuva̍ne virā̱ṣāṭ |
1.035.06c ā̱ṇiṁ na rathya̍m a̱mṛtādhi̍ tasthur i̱ha bra̍vītu̱ ya u̱ tac cike̍tat ||
1.035.07a वि सु॑प॒र्णो अ॒न्तरि॑क्षाण्यख्यद्गभी॒रवे॑पा॒ असु॑रः सुनी॒थः ।
1.035.07c क्वे॒३॒॑दानीं॒ सूर्य॒ः कश्चि॑केत कत॒मां द्यां र॒श्मिर॒स्या त॑तान ॥
1.035.07a vi su̍pa̱rṇo a̱ntari̍kṣāṇy akhyad gabhī̱rave̍pā̱ asu̍raḥ sunī̱thaḥ |
1.035.07c kve̱3̱̍dānī̱ṁ sūrya̱ḥ kaś ci̍keta kata̱māṁ dyāṁ ra̱śmir a̱syā ta̍tāna ||
1.035.08a अ॒ष्टौ व्य॑ख्यत्क॒कुभ॑ः पृथि॒व्यास्त्री धन्व॒ योज॑ना स॒प्त सिन्धू॑न् ।
1.035.08c हि॒र॒ण्या॒क्षः स॑वि॒ता दे॒व आगा॒द्दध॒द्रत्ना॑ दा॒शुषे॒ वार्या॑णि ॥
1.035.08a a̱ṣṭau vy a̍khyat ka̱kubha̍ḥ pṛthi̱vyās trī dhanva̱ yoja̍nā sa̱pta sindhū̍n |
1.035.08c hi̱ra̱ṇyā̱kṣaḥ sa̍vi̱tā de̱va āgā̱d dadha̱d ratnā̍ dā̱śuṣe̱ vāryā̍ṇi ||
1.035.09a हिर॑ण्यपाणिः सवि॒ता विच॑र्षणिरु॒भे द्यावा॑पृथि॒वी अ॒न्तरी॑यते ।
1.035.09c अपामी॑वां॒ बाध॑ते॒ वेति॒ सूर्य॑म॒भि कृ॒ष्णेन॒ रज॑सा॒ द्यामृ॑णोति ॥
1.035.09a hira̍ṇyapāṇiḥ savi̱tā vica̍rṣaṇir u̱bhe dyāvā̍pṛthi̱vī a̱ntar ī̍yate |
1.035.09c apāmī̍vā̱m bādha̍te̱ veti̱ sūrya̍m a̱bhi kṛ̱ṣṇena̱ raja̍sā̱ dyām ṛ̍ṇoti ||
1.035.10a हिर॑ण्यहस्तो॒ असु॑रः सुनी॒थः सु॑मृळी॒कः स्ववाँ॑ यात्व॒र्वाङ् ।
1.035.10c अ॒प॒सेध॑न्र॒क्षसो॑ यातु॒धाना॒नस्था॑द्दे॒वः प्र॑तिदो॒षं गृ॑णा॒नः ॥
1.035.10a hira̍ṇyahasto̱ asu̍raḥ sunī̱thaḥ su̍mṛḻī̱kaḥ svavā̍m̐ yātv a̱rvāṅ |
1.035.10c a̱pa̱sedha̍n ra̱kṣaso̍ yātu̱dhānā̱n asthā̍d de̱vaḥ pra̍tido̱ṣaṁ gṛ̍ṇā̱naḥ ||
1.035.11a ये ते॒ पन्था॑ः सवितः पू॒र्व्यासो॑ऽरे॒णव॒ः सुकृ॑ता अ॒न्तरि॑क्षे ।
1.035.11c तेभि॑र्नो अ॒द्य प॒थिभि॑ः सु॒गेभी॒ रक्षा॑ च नो॒ अधि॑ च ब्रूहि देव ॥
1.035.11a ye te̱ panthā̍ḥ savitaḥ pū̱rvyāso̍ 're̱ṇava̱ḥ sukṛ̍tā a̱ntari̍kṣe |
1.035.11c tebhi̍r no a̱dya pa̱thibhi̍ḥ su̱gebhī̱ rakṣā̍ ca no̱ adhi̍ ca brūhi deva ||


1.036.01a प्र वो॑ य॒ह्वं पु॑रू॒णां वि॒शां दे॑वय॒तीना॑म् ।
1.036.01c अ॒ग्निं सू॒क्तेभि॒र्वचो॑भिरीमहे॒ यं सी॒मिद॒न्य ईळ॑ते ॥
1.036.01a pra vo̍ ya̱hvam pu̍rū̱ṇāṁ vi̱śāṁ de̍vaya̱tīnā̍m |
1.036.01c a̱gniṁ sū̱ktebhi̱r vaco̍bhir īmahe̱ yaṁ sī̱m id a̱nya īḻa̍te ||
1.036.02a जना॑सो अ॒ग्निं द॑धिरे सहो॒वृधं॑ ह॒विष्म॑न्तो विधेम ते ।
1.036.02c स त्वं नो॑ अ॒द्य सु॒मना॑ इ॒हावि॒ता भवा॒ वाजे॑षु सन्त्य ॥
1.036.02a janā̍so a̱gniṁ da̍dhire saho̱vṛdha̍ṁ ha̱viṣma̍nto vidhema te |
1.036.02c sa tvaṁ no̍ a̱dya su̱manā̍ i̱hāvi̱tā bhavā̱ vāje̍ṣu santya ||
1.036.03a प्र त्वा॑ दू॒तं वृ॑णीमहे॒ होता॑रं वि॒श्ववे॑दसम् ।
1.036.03c म॒हस्ते॑ स॒तो वि च॑रन्त्य॒र्चयो॑ दि॒वि स्पृ॑शन्ति भा॒नव॑ः ॥
1.036.03a pra tvā̍ dū̱taṁ vṛ̍ṇīmahe̱ hotā̍raṁ vi̱śvave̍dasam |
1.036.03c ma̱has te̍ sa̱to vi ca̍ranty a̱rcayo̍ di̱vi spṛ̍śanti bhā̱nava̍ḥ ||
1.036.04a दे॒वास॑स्त्वा॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॑र्य॒मा सं दू॒तं प्र॒त्नमि॑न्धते ।
1.036.04c विश्वं॒ सो अ॑ग्ने जयति॒ त्वया॒ धनं॒ यस्ते॑ द॒दाश॒ मर्त्य॑ः ॥
1.036.04a de̱vāsa̍s tvā̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā saṁ dū̱tam pra̱tnam i̍ndhate |
1.036.04c viśva̱ṁ so a̍gne jayati̱ tvayā̱ dhana̱ṁ yas te̍ da̱dāśa̱ martya̍ḥ ||
1.036.05a म॒न्द्रो होता॑ गृ॒हप॑ति॒रग्ने॑ दू॒तो वि॒शाम॑सि ।
1.036.05c त्वे विश्वा॒ संग॑तानि व्र॒ता ध्रु॒वा यानि॑ दे॒वा अकृ॑ण्वत ॥
1.036.05a ma̱ndro hotā̍ gṛ̱hapa̍ti̱r agne̍ dū̱to vi̱śām a̍si |
1.036.05c tve viśvā̱ saṁga̍tāni vra̱tā dhru̱vā yāni̍ de̱vā akṛ̍ṇvata ||
1.036.06a त्वे इद॑ग्ने सु॒भगे॑ यविष्ठ्य॒ विश्व॒मा हू॑यते ह॒विः ।
1.036.06c स त्वं नो॑ अ॒द्य सु॒मना॑ उ॒ताप॒रं यक्षि॑ दे॒वान्सु॒वीर्या॑ ॥
1.036.06a tve id a̍gne su̱bhage̍ yaviṣṭhya̱ viśva̱m ā hū̍yate ha̱viḥ |
1.036.06c sa tvaṁ no̍ a̱dya su̱manā̍ u̱tāpa̱raṁ yakṣi̍ de̱vān su̱vīryā̍ ||
1.036.07a तं घे॑मि॒त्था न॑म॒स्विन॒ उप॑ स्व॒राज॑मासते ।
1.036.07c होत्रा॑भिर॒ग्निं मनु॑ष॒ः समि॑न्धते तिति॒र्वांसो॒ अति॒ स्रिध॑ः ॥
1.036.07a taṁ ghe̍m i̱tthā na̍ma̱svina̱ upa̍ sva̱rāja̍m āsate |
1.036.07c hotrā̍bhir a̱gnim manu̍ṣa̱ḥ sam i̍ndhate titi̱rvāṁso̱ ati̱ sridha̍ḥ ||
1.036.08a घ्नन्तो॑ वृ॒त्रम॑तर॒न्रोद॑सी अ॒प उ॒रु क्षया॑य चक्रिरे ।
1.036.08c भुव॒त्कण्वे॒ वृषा॑ द्यु॒म्न्याहु॑त॒ः क्रन्द॒दश्वो॒ गवि॑ष्टिषु ॥
1.036.08a ghnanto̍ vṛ̱tram a̍tara̱n roda̍sī a̱pa u̱ru kṣayā̍ya cakrire |
1.036.08c bhuva̱t kaṇve̱ vṛṣā̍ dyu̱mny āhu̍ta̱ḥ kranda̱d aśvo̱ gavi̍ṣṭiṣu ||
1.036.09a सं सी॑दस्व म॒हाँ अ॑सि॒ शोच॑स्व देव॒वीत॑मः ।
1.036.09c वि धू॒मम॑ग्ने अरु॒षं मि॑येध्य सृ॒ज प्र॑शस्त दर्श॒तम् ॥
1.036.09a saṁ sī̍dasva ma̱hām̐ a̍si̱ śoca̍sva deva̱vīta̍maḥ |
1.036.09c vi dhū̱mam a̍gne aru̱ṣam mi̍yedhya sṛ̱ja pra̍śasta darśa̱tam ||
1.036.10a यं त्वा॑ दे॒वासो॒ मन॑वे द॒धुरि॒ह यजि॑ष्ठं हव्यवाहन ।
1.036.10c यं कण्वो॒ मेध्या॑तिथिर्धन॒स्पृतं॒ यं वृषा॒ यमु॑पस्तु॒तः ॥
1.036.10a yaṁ tvā̍ de̱vāso̱ mana̍ve da̱dhur i̱ha yaji̍ṣṭhaṁ havyavāhana |
1.036.10c yaṁ kaṇvo̱ medhyā̍tithir dhana̱spṛta̱ṁ yaṁ vṛṣā̱ yam u̍pastu̱taḥ ||
1.036.11a यम॒ग्निं मेध्या॑तिथि॒ः कण्व॑ ई॒ध ऋ॒तादधि॑ ।
1.036.11c तस्य॒ प्रेषो॑ दीदियु॒स्तमि॒मा ऋच॒स्तम॒ग्निं व॑र्धयामसि ॥
1.036.11a yam a̱gnim medhyā̍tithi̱ḥ kaṇva̍ ī̱dha ṛ̱tād adhi̍ |
1.036.11c tasya̱ preṣo̍ dīdiyu̱s tam i̱mā ṛca̱s tam a̱gniṁ va̍rdhayāmasi ||
1.036.12a रा॒यस्पू॑र्धि स्वधा॒वोऽस्ति॒ हि तेऽग्ने॑ दे॒वेष्वाप्य॑म् ।
1.036.12c त्वं वाज॑स्य॒ श्रुत्य॑स्य राजसि॒ स नो॑ मृळ म॒हाँ अ॑सि ॥
1.036.12a rā̱yas pū̍rdhi svadhā̱vo 'sti̱ hi te 'gne̍ de̱veṣv āpya̍m |
1.036.12c tvaṁ vāja̍sya̱ śrutya̍sya rājasi̱ sa no̍ mṛḻa ma̱hām̐ a̍si ||
1.036.13a ऊ॒र्ध्व ऊ॒ षु ण॑ ऊ॒तये॒ तिष्ठा॑ दे॒वो न स॑वि॒ता ।
1.036.13c ऊ॒र्ध्वो वाज॑स्य॒ सनि॑ता॒ यद॒ञ्जिभि॑र्वा॒घद्भि॑र्वि॒ह्वया॑महे ॥
1.036.13a ū̱rdhva ū̱ ṣu ṇa̍ ū̱taye̱ tiṣṭhā̍ de̱vo na sa̍vi̱tā |
1.036.13c ū̱rdhvo vāja̍sya̱ sani̍tā̱ yad a̱ñjibhi̍r vā̱ghadbhi̍r vi̱hvayā̍mahe ||
1.036.14a ऊ॒र्ध्वो न॑ः पा॒ह्यंह॑सो॒ नि के॒तुना॒ विश्वं॒ सम॒त्रिणं॑ दह ।
1.036.14c कृ॒धी न॑ ऊ॒र्ध्वाञ्च॒रथा॑य जी॒वसे॑ वि॒दा दे॒वेषु॑ नो॒ दुव॑ः ॥
1.036.14a ū̱rdhvo na̍ḥ pā̱hy aṁha̍so̱ ni ke̱tunā̱ viśva̱ṁ sam a̱triṇa̍ṁ daha |
1.036.14c kṛ̱dhī na̍ ū̱rdhvāñ ca̱rathā̍ya jī̱vase̍ vi̱dā de̱veṣu̍ no̱ duva̍ḥ ||
1.036.15a पा॒हि नो॑ अग्ने र॒क्षस॑ः पा॒हि धू॒र्तेररा॑व्णः ।
1.036.15c पा॒हि रीष॑त उ॒त वा॒ जिघां॑सतो॒ बृह॑द्भानो॒ यवि॑ष्ठ्य ॥
1.036.15a pā̱hi no̍ agne ra̱kṣasa̍ḥ pā̱hi dhū̱rter arā̍vṇaḥ |
1.036.15c pā̱hi rīṣa̍ta u̱ta vā̱ jighā̍ṁsato̱ bṛha̍dbhāno̱ yavi̍ṣṭhya ||
1.036.16a घ॒नेव॒ विष्व॒ग्वि ज॒ह्यरा॑व्ण॒स्तपु॑र्जम्भ॒ यो अ॑स्म॒ध्रुक् ।
1.036.16c यो मर्त्य॒ः शिशी॑ते॒ अत्य॒क्तुभि॒र्मा न॒ः स रि॒पुरी॑शत ॥
1.036.16a gha̱neva̱ viṣva̱g vi ja̱hy arā̍vṇa̱s tapu̍rjambha̱ yo a̍sma̱dhruk |
1.036.16c yo martya̱ḥ śiśī̍te̱ aty a̱ktubhi̱r mā na̱ḥ sa ri̱pur ī̍śata ||
1.036.17a अ॒ग्निर्व॑व्ने सु॒वीर्य॑म॒ग्निः कण्वा॑य॒ सौभ॑गम् ।
1.036.17c अ॒ग्निः प्राव॑न्मि॒त्रोत मेध्या॑तिथिम॒ग्निः सा॒ता उ॑पस्तु॒तम् ॥
1.036.17a a̱gnir va̍vne su̱vīrya̍m a̱gniḥ kaṇvā̍ya̱ saubha̍gam |
1.036.17c a̱gniḥ prāva̍n mi̱trota medhyā̍tithim a̱gniḥ sā̱tā u̍pastu̱tam ||
1.036.18a अ॒ग्निना॑ तु॒र्वशं॒ यदुं॑ परा॒वत॑ उ॒ग्रादे॑वं हवामहे ।
1.036.18c अ॒ग्निर्न॑य॒न्नव॑वास्त्वं बृ॒हद्र॑थं तु॒र्वीतिं॒ दस्य॑वे॒ सह॑ः ॥
1.036.18a a̱gninā̍ tu̱rvaśa̱ṁ yadu̍m parā̱vata̍ u̱grāde̍vaṁ havāmahe |
1.036.18c a̱gnir na̍ya̱n nava̍vāstvam bṛ̱hadra̍thaṁ tu̱rvīti̱ṁ dasya̍ve̱ saha̍ḥ ||
1.036.19a नि त्वाम॑ग्ने॒ मनु॑र्दधे॒ ज्योति॒र्जना॑य॒ शश्व॑ते ।
1.036.19c दी॒देथ॒ कण्व॑ ऋ॒तजा॑त उक्षि॒तो यं न॑म॒स्यन्ति॑ कृ॒ष्टय॑ः ॥
1.036.19a ni tvām a̍gne̱ manu̍r dadhe̱ jyoti̱r janā̍ya̱ śaśva̍te |
1.036.19c dī̱detha̱ kaṇva̍ ṛ̱tajā̍ta ukṣi̱to yaṁ na̍ma̱syanti̍ kṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||
1.036.20a त्वे॒षासो॑ अ॒ग्नेरम॑वन्तो अ॒र्चयो॑ भी॒मासो॒ न प्रती॑तये ।
1.036.20c र॒क्ष॒स्विन॒ः सद॒मिद्या॑तु॒माव॑तो॒ विश्वं॒ सम॒त्रिणं॑ दह ॥
1.036.20a tve̱ṣāso̍ a̱gner ama̍vanto a̱rcayo̍ bhī̱māso̱ na pratī̍taye |
1.036.20c ra̱kṣa̱svina̱ḥ sada̱m id yā̍tu̱māva̍to̱ viśva̱ṁ sam a̱triṇa̍ṁ daha ||


1.037.01a क्री॒ळं व॒ः शर्धो॒ मारु॑तमन॒र्वाणं॑ रथे॒शुभ॑म् ।
1.037.01c कण्वा॑ अ॒भि प्र गा॑यत ॥
1.037.01a krī̱ḻaṁ va̱ḥ śardho̱ māru̍tam ana̱rvāṇa̍ṁ rathe̱śubha̍m |
1.037.01c kaṇvā̍ a̱bhi pra gā̍yata ||
1.037.02a ये पृष॑तीभिर्ऋ॒ष्टिभि॑ः सा॒कं वाशी॑भिर॒ञ्जिभि॑ः ।
1.037.02c अजा॑यन्त॒ स्वभा॑नवः ॥
1.037.02a ye pṛṣa̍tībhir ṛ̱ṣṭibhi̍ḥ sā̱kaṁ vāśī̍bhir a̱ñjibhi̍ḥ |
1.037.02c ajā̍yanta̱ svabhā̍navaḥ ||
1.037.03a इ॒हेव॑ शृण्व एषां॒ कशा॒ हस्ते॑षु॒ यद्वदा॑न् ।
1.037.03c नि याम॑ञ्चि॒त्रमृ॑ञ्जते ॥
1.037.03a i̱heva̍ śṛṇva eṣā̱ṁ kaśā̱ haste̍ṣu̱ yad vadā̍n |
1.037.03c ni yāma̍ñ ci̱tram ṛ̍ñjate ||
1.037.04a प्र व॒ः शर्धा॑य॒ घृष्व॑ये त्वे॒षद्यु॑म्नाय शु॒ष्मिणे॑ ।
1.037.04c दे॒वत्तं॒ ब्रह्म॑ गायत ॥
1.037.04a pra va̱ḥ śardhā̍ya̱ ghṛṣva̍ye tve̱ṣadyu̍mnāya śu̱ṣmiṇe̍ |
1.037.04c de̱vatta̱m brahma̍ gāyata ||
1.037.05a प्र शं॑सा॒ गोष्वघ्न्यं॑ क्री॒ळं यच्छर्धो॒ मारु॑तम् ।
1.037.05c जम्भे॒ रस॑स्य वावृधे ॥
1.037.05a pra śa̍ṁsā̱ goṣv aghnya̍ṁ krī̱ḻaṁ yac chardho̱ māru̍tam |
1.037.05c jambhe̱ rasa̍sya vāvṛdhe ||
1.037.06a को वो॒ वर्षि॑ष्ठ॒ आ न॑रो दि॒वश्च॒ ग्मश्च॑ धूतयः ।
1.037.06c यत्सी॒मन्तं॒ न धू॑नु॒थ ॥
1.037.06a ko vo̱ varṣi̍ṣṭha̱ ā na̍ro di̱vaś ca̱ gmaś ca̍ dhūtayaḥ |
1.037.06c yat sī̱m anta̱ṁ na dhū̍nu̱tha ||
1.037.07a नि वो॒ यामा॑य॒ मानु॑षो द॒ध्र उ॒ग्राय॑ म॒न्यवे॑ ।
1.037.07c जिही॑त॒ पर्व॑तो गि॒रिः ॥
1.037.07a ni vo̱ yāmā̍ya̱ mānu̍ṣo da̱dhra u̱grāya̍ ma̱nyave̍ |
1.037.07c jihī̍ta̱ parva̍to gi̱riḥ ||
1.037.08a येषा॒मज्मे॑षु पृथि॒वी जु॑जु॒र्वाँ इ॑व वि॒श्पति॑ः ।
1.037.08c भि॒या यामे॑षु॒ रेज॑ते ॥
1.037.08a yeṣā̱m ajme̍ṣu pṛthi̱vī ju̍ju̱rvām̐ i̍va vi̱śpati̍ḥ |
1.037.08c bhi̱yā yāme̍ṣu̱ reja̍te ||
1.037.09a स्थि॒रं हि जान॑मेषां॒ वयो॑ मा॒तुर्निरे॑तवे ।
1.037.09c यत्सी॒मनु॑ द्वि॒ता शव॑ः ॥
1.037.09a sthi̱raṁ hi jāna̍m eṣā̱ṁ vayo̍ mā̱tur nire̍tave |
1.037.09c yat sī̱m anu̍ dvi̱tā śava̍ḥ ||
1.037.10a उदु॒ त्ये सू॒नवो॒ गिर॒ः काष्ठा॒ अज्मे॑ष्वत्नत ।
1.037.10c वा॒श्रा अ॑भि॒ज्ञु यात॑वे ॥
1.037.10a ud u̱ tye sū̱navo̱ gira̱ḥ kāṣṭhā̱ ajme̍ṣv atnata |
1.037.10c vā̱śrā a̍bhi̱jñu yāta̍ve ||
1.037.11a त्यं चि॑द्घा दी॒र्घं पृ॒थुं मि॒हो नपा॑त॒ममृ॑ध्रम् ।
1.037.11c प्र च्या॑वयन्ति॒ याम॑भिः ॥
1.037.11a tyaṁ ci̍d ghā dī̱rgham pṛ̱thum mi̱ho napā̍ta̱m amṛ̍dhram |
1.037.11c pra cyā̍vayanti̱ yāma̍bhiḥ ||
1.037.12a मरु॑तो॒ यद्ध॑ वो॒ बलं॒ जनाँ॑ अचुच्यवीतन ।
1.037.12c गि॒रीँर॑चुच्यवीतन ॥
1.037.12a maru̍to̱ yad dha̍ vo̱ bala̱ṁ janā̍m̐ acucyavītana |
1.037.12c gi̱rīm̐r a̍cucyavītana ||
1.037.13a यद्ध॒ यान्ति॑ म॒रुत॒ः सं ह॑ ब्रुव॒तेऽध्व॒न्ना ।
1.037.13c शृ॒णोति॒ कश्चि॑देषाम् ॥
1.037.13a yad dha̱ yānti̍ ma̱ruta̱ḥ saṁ ha̍ bruva̱te 'dhva̱nn ā |
1.037.13c śṛ̱ṇoti̱ kaś ci̍d eṣām ||
1.037.14a प्र या॑त॒ शीभ॑मा॒शुभि॒ः सन्ति॒ कण्वे॑षु वो॒ दुव॑ः ।
1.037.14c तत्रो॒ षु मा॑दयाध्वै ॥
1.037.14a pra yā̍ta̱ śībha̍m ā̱śubhi̱ḥ santi̱ kaṇve̍ṣu vo̱ duva̍ḥ |
1.037.14c tatro̱ ṣu mā̍dayādhvai ||
1.037.15a अस्ति॒ हि ष्मा॒ मदा॑य व॒ः स्मसि॑ ष्मा व॒यमे॑षाम् ।
1.037.15c विश्वं॑ चि॒दायु॑र्जी॒वसे॑ ॥
1.037.15a asti̱ hi ṣmā̱ madā̍ya va̱ḥ smasi̍ ṣmā va̱yam e̍ṣām |
1.037.15c viśva̍ṁ ci̱d āyu̍r jī̱vase̍ ||


1.038.01a कद्ध॑ नू॒नं क॑धप्रियः पि॒ता पु॒त्रं न हस्त॑योः ।
1.038.01c द॒धि॒ध्वे वृ॑क्तबर्हिषः ॥
1.038.01a kad dha̍ nū̱naṁ ka̍dhapriyaḥ pi̱tā pu̱traṁ na hasta̍yoḥ |
1.038.01c da̱dhi̱dhve vṛ̍ktabarhiṣaḥ ||
1.038.02a क्व॑ नू॒नं कद्वो॒ अर्थं॒ गन्ता॑ दि॒वो न पृ॑थि॒व्याः ।
1.038.02c क्व॑ वो॒ गावो॒ न र॑ण्यन्ति ॥
1.038.02a kva̍ nū̱naṁ kad vo̱ artha̱ṁ gantā̍ di̱vo na pṛ̍thi̱vyāḥ |
1.038.02c kva̍ vo̱ gāvo̱ na ra̍ṇyanti ||
1.038.03a क्व॑ वः सु॒म्ना नव्यां॑सि॒ मरु॑त॒ः क्व॑ सुवि॒ता ।
1.038.03c क्वो॒३॒॑ विश्वा॑नि॒ सौभ॑गा ॥
1.038.03a kva̍ vaḥ su̱mnā navyā̍ṁsi̱ maru̍ta̱ḥ kva̍ suvi̱tā |
1.038.03c kvo̱3̱̍ viśvā̍ni̱ saubha̍gā ||
1.038.04a यद्यू॒यं पृ॑श्निमातरो॒ मर्ता॑स॒ः स्यात॑न ।
1.038.04c स्तो॒ता वो॑ अ॒मृत॑ः स्यात् ॥
1.038.04a yad yū̱yam pṛ̍śnimātaro̱ martā̍sa̱ḥ syāta̍na |
1.038.04c sto̱tā vo̍ a̱mṛta̍ḥ syāt ||
1.038.05a मा वो॑ मृ॒गो न यव॑से जरि॒ता भू॒दजो॑ष्यः ।
1.038.05c प॒था य॒मस्य॑ गा॒दुप॑ ॥
1.038.05a mā vo̍ mṛ̱go na yava̍se jari̱tā bhū̱d ajo̍ṣyaḥ |
1.038.05c pa̱thā ya̱masya̍ gā̱d upa̍ ||
1.038.06a मो षु ण॒ः परा॑परा॒ निर्ऋ॑तिर्दु॒र्हणा॑ वधीत् ।
1.038.06c प॒दी॒ष्ट तृष्ण॑या स॒ह ॥
1.038.06a mo ṣu ṇa̱ḥ parā̍-parā̱ nirṛ̍tir du̱rhaṇā̍ vadhīt |
1.038.06c pa̱dī̱ṣṭa tṛṣṇa̍yā sa̱ha ||
1.038.07a स॒त्यं त्वे॒षा अम॑वन्तो॒ धन्व॑ञ्चि॒दा रु॒द्रिया॑सः ।
1.038.07c मिहं॑ कृण्वन्त्यवा॒ताम् ॥
1.038.07a sa̱tyaṁ tve̱ṣā ama̍vanto̱ dhanva̍ñ ci̱d ā ru̱driyā̍saḥ |
1.038.07c miha̍ṁ kṛṇvanty avā̱tām ||
1.038.08a वा॒श्रेव॑ वि॒द्युन्मि॑माति व॒त्सं न मा॒ता सि॑षक्ति ।
1.038.08c यदे॑षां वृ॒ष्टिरस॑र्जि ॥
1.038.08a vā̱śreva̍ vi̱dyun mi̍māti va̱tsaṁ na mā̱tā si̍ṣakti |
1.038.08c yad e̍ṣāṁ vṛ̱ṣṭir asa̍rji ||
1.038.09a दिवा॑ चि॒त्तम॑ः कृण्वन्ति प॒र्जन्ये॑नोदवा॒हेन॑ ।
1.038.09c यत्पृ॑थि॒वीं व्यु॒न्दन्ति॑ ॥
1.038.09a divā̍ ci̱t tama̍ḥ kṛṇvanti pa̱rjanye̍nodavā̱hena̍ |
1.038.09c yat pṛ̍thi̱vīṁ vyu̱ndanti̍ ||
1.038.10a अध॑ स्व॒नान्म॒रुतां॒ विश्व॒मा सद्म॒ पार्थि॑वम् ।
1.038.10c अरे॑जन्त॒ प्र मानु॑षाः ॥
1.038.10a adha̍ sva̱nān ma̱rutā̱ṁ viśva̱m ā sadma̱ pārthi̍vam |
1.038.10c are̍janta̱ pra mānu̍ṣāḥ ||
1.038.11a मरु॑तो वीळुपा॒णिभि॑श्चि॒त्रा रोध॑स्वती॒रनु॑ ।
1.038.11c या॒तेमखि॑द्रयामभिः ॥
1.038.11a maru̍to vīḻupā̱ṇibhi̍ś ci̱trā rodha̍svatī̱r anu̍ |
1.038.11c yā̱tem akhi̍drayāmabhiḥ ||
1.038.12a स्थि॒रा व॑ः सन्तु ने॒मयो॒ रथा॒ अश्वा॑स एषाम् ।
1.038.12c सुसं॑स्कृता अ॒भीश॑वः ॥
1.038.12a sthi̱rā va̍ḥ santu ne̱mayo̱ rathā̱ aśvā̍sa eṣām |
1.038.12c susa̍ṁskṛtā a̱bhīśa̍vaḥ ||
1.038.13a अच्छा॑ वदा॒ तना॑ गि॒रा ज॒रायै॒ ब्रह्म॑ण॒स्पति॑म् ।
1.038.13c अ॒ग्निं मि॒त्रं न द॑र्श॒तम् ॥
1.038.13a acchā̍ vadā̱ tanā̍ gi̱rā ja̱rāyai̱ brahma̍ṇa̱s pati̍m |
1.038.13c a̱gnim mi̱traṁ na da̍rśa̱tam ||
1.038.14a मि॒मी॒हि श्लोक॑मा॒स्ये॑ प॒र्जन्य॑ इव ततनः ।
1.038.14c गाय॑ गाय॒त्रमु॒क्थ्य॑म् ॥
1.038.14a mi̱mī̱hi śloka̍m ā̱sye̍ pa̱rjanya̍ iva tatanaḥ |
1.038.14c gāya̍ gāya̱tram u̱kthya̍m ||
1.038.15a वन्द॑स्व॒ मारु॑तं ग॒णं त्वे॒षं प॑न॒स्युम॒र्किण॑म् ।
1.038.15c अ॒स्मे वृ॒द्धा अ॑सन्नि॒ह ॥
1.038.15a vanda̍sva̱ māru̍taṁ ga̱ṇaṁ tve̱ṣam pa̍na̱syum a̱rkiṇa̍m |
1.038.15c a̱sme vṛ̱ddhā a̍sann i̱ha ||


1.039.01a प्र यदि॒त्था प॑रा॒वत॑ः शो॒चिर्न मान॒मस्य॑थ ।
1.039.01c कस्य॒ क्रत्वा॑ मरुत॒ः कस्य॒ वर्प॑सा॒ कं या॑थ॒ कं ह॑ धूतयः ॥
1.039.01a pra yad i̱tthā pa̍rā̱vata̍ḥ śo̱cir na māna̱m asya̍tha |
1.039.01c kasya̱ kratvā̍ maruta̱ḥ kasya̱ varpa̍sā̱ kaṁ yā̍tha̱ kaṁ ha̍ dhūtayaḥ ||
1.039.02a स्थि॒रा व॑ः स॒न्त्वायु॑धा परा॒णुदे॑ वी॒ळू उ॒त प्र॑ति॒ष्कभे॑ ।
1.039.02c यु॒ष्माक॑मस्तु॒ तवि॑षी॒ पनी॑यसी॒ मा मर्त्य॑स्य मा॒यिन॑ः ॥
1.039.02a sthi̱rā va̍ḥ sa̱ntv āyu̍dhā parā̱ṇude̍ vī̱ḻū u̱ta pra̍ti̱ṣkabhe̍ |
1.039.02c yu̱ṣmāka̍m astu̱ tavi̍ṣī̱ panī̍yasī̱ mā martya̍sya mā̱yina̍ḥ ||
1.039.03a परा॑ ह॒ यत्स्थि॒रं ह॒थ नरो॑ व॒र्तय॑था गु॒रु ।
1.039.03c वि या॑थन व॒निन॑ः पृथि॒व्या व्याशा॒ः पर्व॑तानाम् ॥
1.039.03a parā̍ ha̱ yat sthi̱raṁ ha̱tha naro̍ va̱rtaya̍thā gu̱ru |
1.039.03c vi yā̍thana va̱nina̍ḥ pṛthi̱vyā vy āśā̱ḥ parva̍tānām ||
1.039.04a न॒हि व॒ः शत्रु॑र्विवि॒दे अधि॒ द्यवि॒ न भूम्यां॑ रिशादसः ।
1.039.04c यु॒ष्माक॑मस्तु॒ तवि॑षी॒ तना॑ यु॒जा रुद्रा॑सो॒ नू चि॑दा॒धृषे॑ ॥
1.039.04a na̱hi va̱ḥ śatru̍r vivi̱de adhi̱ dyavi̱ na bhūmyā̍ṁ riśādasaḥ |
1.039.04c yu̱ṣmāka̍m astu̱ tavi̍ṣī̱ tanā̍ yu̱jā rudrā̍so̱ nū ci̍d ā̱dhṛṣe̍ ||
1.039.05a प्र वे॑पयन्ति॒ पर्व॑ता॒न्वि वि॑ञ्चन्ति॒ वन॒स्पती॑न् ।
1.039.05c प्रो आ॑रत मरुतो दु॒र्मदा॑ इव॒ देवा॑स॒ः सर्व॑या वि॒शा ॥
1.039.05a pra ve̍payanti̱ parva̍tā̱n vi vi̍ñcanti̱ vana̱spatī̍n |
1.039.05c pro ā̍rata maruto du̱rmadā̍ iva̱ devā̍sa̱ḥ sarva̍yā vi̱śā ||
1.039.06a उपो॒ रथे॑षु॒ पृष॑तीरयुग्ध्वं॒ प्रष्टि॑र्वहति॒ रोहि॑तः ।
1.039.06c आ वो॒ यामा॑य पृथि॒वी चि॑दश्रो॒दबी॑भयन्त॒ मानु॑षाः ॥
1.039.06a upo̱ rathe̍ṣu̱ pṛṣa̍tīr ayugdhva̱m praṣṭi̍r vahati̱ rohi̍taḥ |
1.039.06c ā vo̱ yāmā̍ya pṛthi̱vī ci̍d aśro̱d abī̍bhayanta̱ mānu̍ṣāḥ ||
1.039.07a आ वो॑ म॒क्षू तना॑य॒ कं रुद्रा॒ अवो॑ वृणीमहे ।
1.039.07c गन्ता॑ नू॒नं नोऽव॑सा॒ यथा॑ पु॒रेत्था कण्वा॑य बि॒भ्युषे॑ ॥
1.039.07a ā vo̍ ma̱kṣū tanā̍ya̱ kaṁ rudrā̱ avo̍ vṛṇīmahe |
1.039.07c gantā̍ nū̱naṁ no 'va̍sā̱ yathā̍ pu̱retthā kaṇvā̍ya bi̱bhyuṣe̍ ||
1.039.08a यु॒ष्मेषि॑तो मरुतो॒ मर्त्ये॑षित॒ आ यो नो॒ अभ्व॒ ईष॑ते ।
1.039.08c वि तं यु॑योत॒ शव॑सा॒ व्योज॑सा॒ वि यु॒ष्माका॑भिरू॒तिभि॑ः ॥
1.039.08a yu̱ṣmeṣi̍to maruto̱ martye̍ṣita̱ ā yo no̱ abhva̱ īṣa̍te |
1.039.08c vi taṁ yu̍yota̱ śava̍sā̱ vy oja̍sā̱ vi yu̱ṣmākā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ ||
1.039.09a असा॑मि॒ हि प्र॑यज्यव॒ः कण्वं॑ द॒द प्र॑चेतसः ।
1.039.09c असा॑मिभिर्मरुत॒ आ न॑ ऊ॒तिभि॒र्गन्ता॑ वृ॒ष्टिं न वि॒द्युत॑ः ॥
1.039.09a asā̍mi̱ hi pra̍yajyava̱ḥ kaṇva̍ṁ da̱da pra̍cetasaḥ |
1.039.09c asā̍mibhir maruta̱ ā na̍ ū̱tibhi̱r gantā̍ vṛ̱ṣṭiṁ na vi̱dyuta̍ḥ ||
1.039.10a असा॒म्योजो॑ बिभृथा सुदान॒वोऽसा॑मि धूतय॒ः शव॑ः ।
1.039.10c ऋ॒षि॒द्विषे॑ मरुतः परिम॒न्यव॒ इषुं॒ न सृ॑जत॒ द्विष॑म् ॥
1.039.10a asā̱my ojo̍ bibhṛthā sudāna̱vo 'sā̍mi dhūtaya̱ḥ śava̍ḥ |
1.039.10c ṛ̱ṣi̱dviṣe̍ marutaḥ parima̱nyava̱ iṣu̱ṁ na sṛ̍jata̱ dviṣa̍m ||


1.040.01a उत्ति॑ष्ठ ब्रह्मणस्पते देव॒यन्त॑स्त्वेमहे ।
1.040.01c उप॒ प्र य॑न्तु म॒रुत॑ः सु॒दान॑व॒ इन्द्र॑ प्रा॒शूर्भ॑वा॒ सचा॑ ॥
1.040.01a ut ti̍ṣṭha brahmaṇas pate deva̱yanta̍s tvemahe |
1.040.01c upa̱ pra ya̍ntu ma̱ruta̍ḥ su̱dāna̍va̱ indra̍ prā̱śūr bha̍vā̱ sacā̍ ||
1.040.02a त्वामिद्धि स॑हसस्पुत्र॒ मर्त्य॑ उपब्रू॒ते धने॑ हि॒ते ।
1.040.02c सु॒वीर्यं॑ मरुत॒ आ स्वश्व्यं॒ दधी॑त॒ यो व॑ आच॒के ॥
1.040.02a tvām id dhi sa̍hasas putra̱ martya̍ upabrū̱te dhane̍ hi̱te |
1.040.02c su̱vīrya̍m maruta̱ ā svaśvya̱ṁ dadhī̍ta̱ yo va̍ āca̱ke ||
1.040.03a प्रैतु॒ ब्रह्म॑ण॒स्पति॒ः प्र दे॒व्ये॑तु सू॒नृता॑ ।
1.040.03c अच्छा॑ वी॒रं नर्यं॑ प॒ङ्क्तिरा॑धसं दे॒वा य॒ज्ञं न॑यन्तु नः ॥
1.040.03a praitu̱ brahma̍ṇa̱s pati̱ḥ pra de̱vy e̍tu sū̱nṛtā̍ |
1.040.03c acchā̍ vī̱raṁ narya̍m pa̱ṅktirā̍dhasaṁ de̱vā ya̱jñaṁ na̍yantu naḥ ||
1.040.04a यो वा॒घते॒ ददा॑ति सू॒नरं॒ वसु॒ स ध॑त्ते॒ अक्षि॑ति॒ श्रव॑ः ।
1.040.04c तस्मा॒ इळां॑ सु॒वीरा॒मा य॑जामहे सु॒प्रतू॑र्तिमने॒हस॑म् ॥
1.040.04a yo vā̱ghate̱ dadā̍ti sū̱nara̱ṁ vasu̱ sa dha̍tte̱ akṣi̍ti̱ śrava̍ḥ |
1.040.04c tasmā̱ iḻā̍ṁ su̱vīrā̱m ā ya̍jāmahe su̱pratū̍rtim ane̱hasa̍m ||
1.040.05a प्र नू॒नं ब्रह्म॑ण॒स्पति॒र्मन्त्रं॑ वदत्यु॒क्थ्य॑म् ।
1.040.05c यस्मि॒न्निन्द्रो॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॑र्य॒मा दे॒वा ओकां॑सि चक्रि॒रे ॥
1.040.05a pra nū̱nam brahma̍ṇa̱s pati̱r mantra̍ṁ vadaty u̱kthya̍m |
1.040.05c yasmi̱nn indro̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā de̱vā okā̍ṁsi cakri̱re ||
1.040.06a तमिद्वो॑चेमा वि॒दथे॑षु श॒म्भुवं॒ मन्त्रं॑ देवा अने॒हस॑म् ।
1.040.06c इ॒मां च॒ वाचं॑ प्रति॒हर्य॑था नरो॒ विश्वेद्वा॒मा वो॑ अश्नवत् ॥
1.040.06a tam id vo̍cemā vi̱dathe̍ṣu śa̱mbhuva̱m mantra̍ṁ devā ane̱hasa̍m |
1.040.06c i̱māṁ ca̱ vāca̍m prati̱harya̍thā naro̱ viśved vā̱mā vo̍ aśnavat ||
1.040.07a को दे॑व॒यन्त॑मश्नव॒ज्जनं॒ को वृ॒क्तब॑र्हिषम् ।
1.040.07c प्रप्र॑ दा॒श्वान्प॒स्त्या॑भिरस्थितान्त॒र्वाव॒त्क्षयं॑ दधे ॥
1.040.07a ko de̍va̱yanta̍m aśnava̱j jana̱ṁ ko vṛ̱ktaba̍rhiṣam |
1.040.07c pra-pra̍ dā̱śvān pa̱styā̍bhir asthitānta̱rvāva̱t kṣaya̍ṁ dadhe ||
1.040.08a उप॑ क्ष॒त्रं पृ॑ञ्ची॒त हन्ति॒ राज॑भिर्भ॒ये चि॑त्सुक्षि॒तिं द॑धे ।
1.040.08c नास्य॑ व॒र्ता न त॑रु॒ता म॑हाध॒ने नार्भे॑ अस्ति व॒ज्रिण॑ः ॥
1.040.08a upa̍ kṣa̱tram pṛ̍ñcī̱ta hanti̱ rāja̍bhir bha̱ye ci̍t sukṣi̱tiṁ da̍dhe |
1.040.08c nāsya̍ va̱rtā na ta̍ru̱tā ma̍hādha̱ne nārbhe̍ asti va̱jriṇa̍ḥ ||


1.041.01a यं रक्ष॑न्ति॒ प्रचे॑तसो॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॑र्य॒मा ।
1.041.01c नू चि॒त्स द॑भ्यते॒ जन॑ः ॥
1.041.01a yaṁ rakṣa̍nti̱ prace̍taso̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā |
1.041.01c nū ci̱t sa da̍bhyate̱ jana̍ḥ ||
1.041.02a यं बा॒हुते॑व॒ पिप्र॑ति॒ पान्ति॒ मर्त्यं॑ रि॒षः ।
1.041.02c अरि॑ष्ट॒ः सर्व॑ एधते ॥
1.041.02a yam bā̱hute̍va̱ pipra̍ti̱ pānti̱ martya̍ṁ ri̱ṣaḥ |
1.041.02c ari̍ṣṭa̱ḥ sarva̍ edhate ||
1.041.03a वि दु॒र्गा वि द्विष॑ः पु॒रो घ्नन्ति॒ राजा॑न एषाम् ।
1.041.03c नय॑न्ति दुरि॒ता ति॒रः ॥
1.041.03a vi du̱rgā vi dviṣa̍ḥ pu̱ro ghnanti̱ rājā̍na eṣām |
1.041.03c naya̍nti duri̱tā ti̱raḥ ||
1.041.04a सु॒गः पन्था॑ अनृक्ष॒र आदि॑त्यास ऋ॒तं य॒ते ।
1.041.04c नात्रा॑वखा॒दो अ॑स्ति वः ॥
1.041.04a su̱gaḥ panthā̍ anṛkṣa̱ra ādi̍tyāsa ṛ̱taṁ ya̱te |
1.041.04c nātrā̍vakhā̱do a̍sti vaḥ ||
1.041.05a यं य॒ज्ञं नय॑था नर॒ आदि॑त्या ऋ॒जुना॑ प॒था ।
1.041.05c प्र व॒ः स धी॒तये॑ नशत् ॥
1.041.05a yaṁ ya̱jñaṁ naya̍thā nara̱ ādi̍tyā ṛ̱junā̍ pa̱thā |
1.041.05c pra va̱ḥ sa dhī̱taye̍ naśat ||
1.041.06a स रत्नं॒ मर्त्यो॒ वसु॒ विश्वं॑ तो॒कमु॒त त्मना॑ ।
1.041.06c अच्छा॑ गच्छ॒त्यस्तृ॑तः ॥
1.041.06a sa ratna̱m martyo̱ vasu̱ viśva̍ṁ to̱kam u̱ta tmanā̍ |
1.041.06c acchā̍ gaccha̱ty astṛ̍taḥ ||
1.041.07a क॒था रा॑धाम सखाय॒ः स्तोमं॑ मि॒त्रस्या॑र्य॒म्णः ।
1.041.07c महि॒ प्सरो॒ वरु॑णस्य ॥
1.041.07a ka̱thā rā̍dhāma sakhāya̱ḥ stoma̍m mi̱trasyā̍rya̱mṇaḥ |
1.041.07c mahi̱ psaro̱ varu̍ṇasya ||
1.041.08a मा वो॒ घ्नन्तं॒ मा शप॑न्तं॒ प्रति॑ वोचे देव॒यन्त॑म् ।
1.041.08c सु॒म्नैरिद्व॒ आ वि॑वासे ॥
1.041.08a mā vo̱ ghnanta̱m mā śapa̍nta̱m prati̍ voce deva̱yanta̍m |
1.041.08c su̱mnair id va̱ ā vi̍vāse ||
1.041.09a च॒तुर॑श्चि॒द्दद॑मानाद्बिभी॒यादा निधा॑तोः ।
1.041.09c न दु॑रु॒क्ताय॑ स्पृहयेत् ॥
1.041.09a ca̱tura̍ś ci̱d dada̍mānād bibhī̱yād ā nidhā̍toḥ |
1.041.09c na du̍ru̱ktāya̍ spṛhayet ||


1.042.01a सं पू॑ष॒न्नध्व॑नस्तिर॒ व्यंहो॑ विमुचो नपात् ।
1.042.01c सक्ष्वा॑ देव॒ प्र ण॑स्पु॒रः ॥
1.042.01a sam pū̍ṣa̱nn adhva̍nas tira̱ vy aṁho̍ vimuco napāt |
1.042.01c sakṣvā̍ deva̱ pra ṇa̍s pu̱raḥ ||
1.042.02a यो न॑ः पूषन्न॒घो वृको॑ दु॒ःशेव॑ आ॒दिदे॑शति ।
1.042.02c अप॑ स्म॒ तं प॒थो ज॑हि ॥
1.042.02a yo na̍ḥ pūṣann a̱gho vṛko̍ du̱ḥśeva̍ ā̱dide̍śati |
1.042.02c apa̍ sma̱ tam pa̱tho ja̍hi ||
1.042.03a अप॒ त्यं प॑रिप॒न्थिनं॑ मुषी॒वाणं॑ हुर॒श्चित॑म् ।
1.042.03c दू॒रमधि॑ स्रु॒तेर॑ज ॥
1.042.03a apa̱ tyam pa̍ripa̱nthina̍m muṣī̱vāṇa̍ṁ hura̱ścita̍m |
1.042.03c dū̱ram adhi̍ sru̱ter a̍ja ||
1.042.04a त्वं तस्य॑ द्वया॒विनो॒ऽघशं॑सस्य॒ कस्य॑ चित् ।
1.042.04c प॒दाभि ति॑ष्ठ॒ तपु॑षिम् ॥
1.042.04a tvaṁ tasya̍ dvayā̱vino̱ 'ghaśa̍ṁsasya̱ kasya̍ cit |
1.042.04c pa̱dābhi ti̍ṣṭha̱ tapu̍ṣim ||
1.042.05a आ तत्ते॑ दस्र मन्तुम॒ः पूष॒न्नवो॑ वृणीमहे ।
1.042.05c येन॑ पि॒तॄनचो॑दयः ॥
1.042.05a ā tat te̍ dasra mantuma̱ḥ pūṣa̱nn avo̍ vṛṇīmahe |
1.042.05c yena̍ pi̱tṝn aco̍dayaḥ ||
1.042.06a अधा॑ नो विश्वसौभग॒ हिर॑ण्यवाशीमत्तम ।
1.042.06c धना॑नि सु॒षणा॑ कृधि ॥
1.042.06a adhā̍ no viśvasaubhaga̱ hira̍ṇyavāśīmattama |
1.042.06c dhanā̍ni su̱ṣaṇā̍ kṛdhi ||
1.042.07a अति॑ नः स॒श्चतो॑ नय सु॒गा न॑ः सु॒पथा॑ कृणु ।
1.042.07c पूष॑न्नि॒ह क्रतुं॑ विदः ॥
1.042.07a ati̍ naḥ sa̱ścato̍ naya su̱gā na̍ḥ su̱pathā̍ kṛṇu |
1.042.07c pūṣa̍nn i̱ha kratu̍ṁ vidaḥ ||
1.042.08a अ॒भि सू॒यव॑सं नय॒ न न॑वज्वा॒रो अध्व॑ने ।
1.042.08c पूष॑न्नि॒ह क्रतुं॑ विदः ॥
1.042.08a a̱bhi sū̱yava̍saṁ naya̱ na na̍vajvā̱ro adhva̍ne |
1.042.08c pūṣa̍nn i̱ha kratu̍ṁ vidaḥ ||
1.042.09a श॒ग्धि पू॒र्धि प्र यं॑सि च शिशी॒हि प्रास्यु॒दर॑म् ।
1.042.09c पूष॑न्नि॒ह क्रतुं॑ विदः ॥
1.042.09a śa̱gdhi pū̱rdhi pra ya̍ṁsi ca śiśī̱hi prāsy u̱dara̍m |
1.042.09c pūṣa̍nn i̱ha kratu̍ṁ vidaḥ ||
1.042.10a न पू॒षणं॑ मेथामसि सू॒क्तैर॒भि गृ॑णीमसि ।
1.042.10c वसू॑नि द॒स्ममी॑महे ॥
1.042.10a na pū̱ṣaṇa̍m methāmasi sū̱ktair a̱bhi gṛ̍ṇīmasi |
1.042.10c vasū̍ni da̱smam ī̍mahe ||


1.043.01a कद्रु॒द्राय॒ प्रचे॑तसे मी॒ळ्हुष्ट॑माय॒ तव्य॑से ।
1.043.01c वो॒चेम॒ शंत॑मं हृ॒दे ॥
1.043.01a kad ru̱drāya̱ prace̍tase mī̱ḻhuṣṭa̍māya̱ tavya̍se |
1.043.01c vo̱cema̱ śaṁta̍maṁ hṛ̱de ||
1.043.02a यथा॑ नो॒ अदि॑ति॒ः कर॒त्पश्वे॒ नृभ्यो॒ यथा॒ गवे॑ ।
1.043.02c यथा॑ तो॒काय॑ रु॒द्रिय॑म् ॥
1.043.02a yathā̍ no̱ adi̍ti̱ḥ kara̱t paśve̱ nṛbhyo̱ yathā̱ gave̍ |
1.043.02c yathā̍ to̱kāya̍ ru̱driya̍m ||
1.043.03a यथा॑ नो मि॒त्रो वरु॑णो॒ यथा॑ रु॒द्रश्चिके॑तति ।
1.043.03c यथा॒ विश्वे॑ स॒जोष॑सः ॥
1.043.03a yathā̍ no mi̱tro varu̍ṇo̱ yathā̍ ru̱draś cike̍tati |
1.043.03c yathā̱ viśve̍ sa̱joṣa̍saḥ ||
1.043.04a गा॒थप॑तिं मे॒धप॑तिं रु॒द्रं जला॑षभेषजम् ।
1.043.04c तच्छं॒योः सु॒म्नमी॑महे ॥
1.043.04a gā̱thapa̍tim me̱dhapa̍tiṁ ru̱draṁ jalā̍ṣabheṣajam |
1.043.04c tac cha̱ṁyoḥ su̱mnam ī̍mahe ||
1.043.05a यः शु॒क्र इ॑व॒ सूर्यो॒ हिर॑ण्यमिव॒ रोच॑ते ।
1.043.05c श्रेष्ठो॑ दे॒वानां॒ वसु॑ः ॥
1.043.05a yaḥ śu̱kra i̍va̱ sūryo̱ hira̍ṇyam iva̱ roca̍te |
1.043.05c śreṣṭho̍ de̱vānā̱ṁ vasu̍ḥ ||
1.043.06a शं न॑ः कर॒त्यर्व॑ते सु॒गं मे॒षाय॑ मे॒ष्ये॑ ।
1.043.06c नृभ्यो॒ नारि॑भ्यो॒ गवे॑ ॥
1.043.06a śaṁ na̍ḥ kara̱ty arva̍te su̱gam me̱ṣāya̍ me̱ṣye̍ |
1.043.06c nṛbhyo̱ nāri̍bhyo̱ gave̍ ||
1.043.07a अ॒स्मे सो॑म॒ श्रिय॒मधि॒ नि धे॑हि श॒तस्य॑ नृ॒णाम् ।
1.043.07c महि॒ श्रव॑स्तुविनृ॒म्णम् ॥
1.043.07a a̱sme so̍ma̱ śriya̱m adhi̱ ni dhe̍hi śa̱tasya̍ nṛ̱ṇām |
1.043.07c mahi̱ śrava̍s tuvinṛ̱mṇam ||
1.043.08a मा न॑ः सोमपरि॒बाधो॒ मारा॑तयो जुहुरन्त ।
1.043.08c आ न॑ इन्दो॒ वाजे॑ भज ॥
1.043.08a mā na̍ḥ somapari̱bādho̱ mārā̍tayo juhuranta |
1.043.08c ā na̍ indo̱ vāje̍ bhaja ||
1.043.09a यास्ते॑ प्र॒जा अ॒मृत॑स्य॒ पर॑स्मि॒न्धाम॑न्नृ॒तस्य॑ ।
1.043.09c मू॒र्धा नाभा॑ सोम वेन आ॒भूष॑न्तीः सोम वेदः ॥
1.043.09a yās te̍ pra̱jā a̱mṛta̍sya̱ para̍smi̱n dhāma̍nn ṛ̱tasya̍ |
1.043.09c mū̱rdhā nābhā̍ soma vena ā̱bhūṣa̍ntīḥ soma vedaḥ ||


1.044.01a अग्ने॒ विव॑स्वदु॒षस॑श्चि॒त्रं राधो॑ अमर्त्य ।
1.044.01c आ दा॒शुषे॑ जातवेदो वहा॒ त्वम॒द्या दे॒वाँ उ॑ष॒र्बुध॑ः ॥
1.044.01a agne̱ viva̍svad u̱ṣasa̍ś ci̱traṁ rādho̍ amartya |
1.044.01c ā dā̱śuṣe̍ jātavedo vahā̱ tvam a̱dyā de̱vām̐ u̍ṣa̱rbudha̍ḥ ||
1.044.02a जुष्टो॒ हि दू॒तो असि॑ हव्य॒वाह॒नोऽग्ने॑ र॒थीर॑ध्व॒राणा॑म् ।
1.044.02c स॒जूर॒श्विभ्या॑मु॒षसा॑ सु॒वीर्य॑म॒स्मे धे॑हि॒ श्रवो॑ बृ॒हत् ॥
1.044.02a juṣṭo̱ hi dū̱to asi̍ havya̱vāha̱no 'gne̍ ra̱thīr a̍dhva̱rāṇā̍m |
1.044.02c sa̱jūr a̱śvibhyā̍m u̱ṣasā̍ su̱vīrya̍m a̱sme dhe̍hi̱ śravo̍ bṛ̱hat ||
1.044.03a अ॒द्या दू॒तं वृ॑णीमहे॒ वसु॑म॒ग्निं पु॑रुप्रि॒यम् ।
1.044.03c धू॒मके॑तुं॒ भाऋ॑जीकं॒ व्यु॑ष्टिषु य॒ज्ञाना॑मध्वर॒श्रिय॑म् ॥
1.044.03a a̱dyā dū̱taṁ vṛ̍ṇīmahe̱ vasu̍m a̱gnim pu̍rupri̱yam |
1.044.03c dhū̱make̍tu̱m bhāṛ̍jīka̱ṁ vyu̍ṣṭiṣu ya̱jñānā̍m adhvara̱śriya̍m ||
1.044.04a श्रेष्ठं॒ यवि॑ष्ठ॒मति॑थिं॒ स्वा॑हुतं॒ जुष्टं॒ जना॑य दा॒शुषे॑ ।
1.044.04c दे॒वाँ अच्छा॒ यात॑वे जा॒तवे॑दसम॒ग्निमी॑ळे॒ व्यु॑ष्टिषु ॥
1.044.04a śreṣṭha̱ṁ yavi̍ṣṭha̱m ati̍thi̱ṁ svā̍huta̱ṁ juṣṭa̱ṁ janā̍ya dā̱śuṣe̍ |
1.044.04c de̱vām̐ acchā̱ yāta̍ve jā̱tave̍dasam a̱gnim ī̍ḻe̱ vyu̍ṣṭiṣu ||
1.044.05a स्त॒वि॒ष्यामि॒ त्वाम॒हं विश्व॑स्यामृत भोजन ।
1.044.05c अग्ने॑ त्रा॒तार॑म॒मृतं॑ मियेध्य॒ यजि॑ष्ठं हव्यवाहन ॥
1.044.05a sta̱vi̱ṣyāmi̱ tvām a̱haṁ viśva̍syāmṛta bhojana |
1.044.05c agne̍ trā̱tāra̍m a̱mṛta̍m miyedhya̱ yaji̍ṣṭhaṁ havyavāhana ||
1.044.06a सु॒शंसो॑ बोधि गृण॒ते य॑विष्ठ्य॒ मधु॑जिह्व॒ः स्वा॑हुतः ।
1.044.06c प्रस्क॑ण्वस्य प्रति॒रन्नायु॑र्जी॒वसे॑ नम॒स्या दैव्यं॒ जन॑म् ॥
1.044.06a su̱śaṁso̍ bodhi gṛṇa̱te ya̍viṣṭhya̱ madhu̍jihva̱ḥ svā̍hutaḥ |
1.044.06c praska̍ṇvasya prati̱rann āyu̍r jī̱vase̍ nama̱syā daivya̱ṁ jana̍m ||
1.044.07a होता॑रं वि॒श्ववे॑दसं॒ सं हि त्वा॒ विश॑ इ॒न्धते॑ ।
1.044.07c स आ व॑ह पुरुहूत॒ प्रचे॑त॒सोऽग्ने॑ दे॒वाँ इ॒ह द्र॒वत् ॥
1.044.07a hotā̍raṁ vi̱śvave̍dasa̱ṁ saṁ hi tvā̱ viśa̍ i̱ndhate̍ |
1.044.07c sa ā va̍ha puruhūta̱ prace̍ta̱so 'gne̍ de̱vām̐ i̱ha dra̱vat ||
1.044.08a स॒वि॒तार॑मु॒षस॑म॒श्विना॒ भग॑म॒ग्निं व्यु॑ष्टिषु॒ क्षप॑ः ।
1.044.08c कण्वा॑सस्त्वा सु॒तसो॑मास इन्धते हव्य॒वाहं॑ स्वध्वर ॥
1.044.08a sa̱vi̱tāra̍m u̱ṣasa̍m a̱śvinā̱ bhaga̍m a̱gniṁ vyu̍ṣṭiṣu̱ kṣapa̍ḥ |
1.044.08c kaṇvā̍sas tvā su̱taso̍māsa indhate havya̱vāha̍ṁ svadhvara ||
1.044.09a पति॒र्ह्य॑ध्व॒राणा॒मग्ने॑ दू॒तो वि॒शामसि॑ ।
1.044.09c उ॒ष॒र्बुध॒ आ व॑ह॒ सोम॑पीतये दे॒वाँ अ॒द्य स्व॒र्दृश॑ः ॥
1.044.09a pati̱r hy a̍dhva̱rāṇā̱m agne̍ dū̱to vi̱śām asi̍ |
1.044.09c u̱ṣa̱rbudha̱ ā va̍ha̱ soma̍pītaye de̱vām̐ a̱dya sva̱rdṛśa̍ḥ ||
1.044.10a अग्ने॒ पूर्वा॒ अनू॒षसो॑ विभावसो दी॒देथ॑ वि॒श्वद॑र्शतः ।
1.044.10c असि॒ ग्रामे॑ष्ववि॒ता पु॒रोहि॒तोऽसि॑ य॒ज्ञेषु॒ मानु॑षः ॥
1.044.10a agne̱ pūrvā̱ anū̱ṣaso̍ vibhāvaso dī̱detha̍ vi̱śvada̍rśataḥ |
1.044.10c asi̱ grāme̍ṣv avi̱tā pu̱rohi̱to 'si̍ ya̱jñeṣu̱ mānu̍ṣaḥ ||
1.044.11a नि त्वा॑ य॒ज्ञस्य॒ साध॑न॒मग्ने॒ होता॑रमृ॒त्विज॑म् ।
1.044.11c म॒नु॒ष्वद्दे॑व धीमहि॒ प्रचे॑तसं जी॒रं दू॒तमम॑र्त्यम् ॥
1.044.11a ni tvā̍ ya̱jñasya̱ sādha̍na̱m agne̱ hotā̍ram ṛ̱tvija̍m |
1.044.11c ma̱nu̱ṣvad de̍va dhīmahi̱ prace̍tasaṁ jī̱raṁ dū̱tam ama̍rtyam ||
1.044.12a यद्दे॒वानां॑ मित्रमहः पु॒रोहि॒तोऽन्त॑रो॒ यासि॑ दू॒त्य॑म् ।
1.044.12c सिन्धो॑रिव॒ प्रस्व॑नितास ऊ॒र्मयो॒ऽग्नेर्भ्रा॑जन्ते अ॒र्चय॑ः ॥
1.044.12a yad de̱vānā̍m mitramahaḥ pu̱rohi̱to 'nta̍ro̱ yāsi̍ dū̱tya̍m |
1.044.12c sindho̍r iva̱ prasva̍nitāsa ū̱rmayo̱ 'gner bhrā̍jante a̱rcaya̍ḥ ||
1.044.13a श्रु॒धि श्रु॑त्कर्ण॒ वह्नि॑भिर्दे॒वैर॑ग्ने स॒याव॑भिः ।
1.044.13c आ सी॑दन्तु ब॒र्हिषि॑ मि॒त्रो अ॑र्य॒मा प्रा॑त॒र्यावा॑णो अध्व॒रम् ॥
1.044.13a śru̱dhi śru̍tkarṇa̱ vahni̍bhir de̱vair a̍gne sa̱yāva̍bhiḥ |
1.044.13c ā sī̍dantu ba̱rhiṣi̍ mi̱tro a̍rya̱mā prā̍ta̱ryāvā̍ṇo adhva̱ram ||
1.044.14a शृ॒ण्वन्तु॒ स्तोमं॑ म॒रुत॑ः सु॒दान॑वोऽग्निजि॒ह्वा ऋ॑ता॒वृध॑ः ।
1.044.14c पिब॑तु॒ सोमं॒ वरु॑णो धृ॒तव्र॑तो॒ऽश्विभ्या॑मु॒षसा॑ स॒जूः ॥
1.044.14a śṛ̱ṇvantu̱ stoma̍m ma̱ruta̍ḥ su̱dāna̍vo 'gniji̱hvā ṛ̍tā̱vṛdha̍ḥ |
1.044.14c piba̍tu̱ soma̱ṁ varu̍ṇo dhṛ̱tavra̍to̱ 'śvibhyā̍m u̱ṣasā̍ sa̱jūḥ ||


1.045.01a त्वम॑ग्ने॒ वसूँ॑रि॒ह रु॒द्राँ आ॑दि॒त्याँ उ॒त ।
1.045.01c यजा॑ स्वध्व॒रं जनं॒ मनु॑जातं घृत॒प्रुष॑म् ॥
1.045.01a tvam a̍gne̱ vasū̍m̐r i̱ha ru̱drām̐ ā̍di̱tyām̐ u̱ta |
1.045.01c yajā̍ svadhva̱raṁ jana̱m manu̍jātaṁ ghṛta̱pruṣa̍m ||
1.045.02a श्रु॒ष्टी॒वानो॒ हि दा॒शुषे॑ दे॒वा अ॑ग्ने॒ विचे॑तसः ।
1.045.02c तान्रो॑हिदश्व गिर्वण॒स्त्रय॑स्त्रिंशत॒मा व॑ह ॥
1.045.02a śru̱ṣṭī̱vāno̱ hi dā̱śuṣe̍ de̱vā a̍gne̱ vice̍tasaḥ |
1.045.02c tān ro̍hidaśva girvaṇa̱s traya̍striṁśata̱m ā va̍ha ||
1.045.03a प्रि॒य॒मे॒ध॒वद॑त्रि॒वज्जात॑वेदो विरूप॒वत् ।
1.045.03c अ॒ङ्गि॒र॒स्वन्म॑हिव्रत॒ प्रस्क॑ण्वस्य श्रुधी॒ हव॑म् ॥
1.045.03a pri̱ya̱me̱dha̱vad a̍tri̱vaj jāta̍vedo virūpa̱vat |
1.045.03c a̱ṅgi̱ra̱svan ma̍hivrata̱ praska̍ṇvasya śrudhī̱ hava̍m ||
1.045.04a महि॑केरव ऊ॒तये॑ प्रि॒यमे॑धा अहूषत ।
1.045.04c राज॑न्तमध्व॒राणा॑म॒ग्निं शु॒क्रेण॑ शो॒चिषा॑ ॥
1.045.04a mahi̍kerava ū̱taye̍ pri̱yame̍dhā ahūṣata |
1.045.04c rāja̍ntam adhva̱rāṇā̍m a̱gniṁ śu̱kreṇa̍ śo̱ciṣā̍ ||
1.045.05a घृता॑हवन सन्त्ये॒मा उ॒ षु श्रु॑धी॒ गिर॑ः ।
1.045.05c याभि॒ः कण्व॑स्य सू॒नवो॒ हव॒न्तेऽव॑से त्वा ॥
1.045.05a ghṛtā̍havana santye̱mā u̱ ṣu śru̍dhī̱ gira̍ḥ |
1.045.05c yābhi̱ḥ kaṇva̍sya sū̱navo̱ hava̱nte 'va̍se tvā ||
1.045.06a त्वां चि॑त्रश्रवस्तम॒ हव॑न्ते वि॒क्षु ज॒न्तव॑ः ।
1.045.06c शो॒चिष्के॑शं पुरुप्रि॒याग्ने॑ ह॒व्याय॒ वोळ्ह॑वे ॥
1.045.06a tvāṁ ci̍traśravastama̱ hava̍nte vi̱kṣu ja̱ntava̍ḥ |
1.045.06c śo̱ciṣke̍śam purupri̱yāgne̍ ha̱vyāya̱ voḻha̍ve ||
1.045.07a नि त्वा॒ होता॑रमृ॒त्विजं॑ दधि॒रे व॑सु॒वित्त॑मम् ।
1.045.07c श्रुत्क॑र्णं स॒प्रथ॑स्तमं॒ विप्रा॑ अग्ने॒ दिवि॑ष्टिषु ॥
1.045.07a ni tvā̱ hotā̍ram ṛ̱tvija̍ṁ dadhi̱re va̍su̱vitta̍mam |
1.045.07c śrutka̍rṇaṁ sa̱pratha̍stama̱ṁ viprā̍ agne̱ divi̍ṣṭiṣu ||
1.045.08a आ त्वा॒ विप्रा॑ अचुच्यवुः सु॒तसो॑मा अ॒भि प्रय॑ः ।
1.045.08c बृ॒हद्भा बिभ्र॑तो ह॒विरग्ने॒ मर्ता॑य दा॒शुषे॑ ॥
1.045.08a ā tvā̱ viprā̍ acucyavuḥ su̱taso̍mā a̱bhi praya̍ḥ |
1.045.08c bṛ̱had bhā bibhra̍to ha̱vir agne̱ martā̍ya dā̱śuṣe̍ ||
1.045.09a प्रा॒त॒र्याव्ण॑ः सहस्कृत सोम॒पेया॑य सन्त्य ।
1.045.09c इ॒हाद्य दैव्यं॒ जनं॑ ब॒र्हिरा सा॑दया वसो ॥
1.045.09a prā̱ta̱ryāvṇa̍ḥ sahaskṛta soma̱peyā̍ya santya |
1.045.09c i̱hādya daivya̱ṁ jana̍m ba̱rhir ā sā̍dayā vaso ||
1.045.10a अ॒र्वाञ्चं॒ दैव्यं॒ जन॒मग्ने॒ यक्ष्व॒ सहू॑तिभिः ।
1.045.10c अ॒यं सोम॑ः सुदानव॒स्तं पा॑त ति॒रोअ॑ह्न्यम् ॥
1.045.10a a̱rvāñca̱ṁ daivya̱ṁ jana̱m agne̱ yakṣva̱ sahū̍tibhiḥ |
1.045.10c a̱yaṁ soma̍ḥ sudānava̱s tam pā̍ta ti̱roa̍hnyam ||


1.046.01a ए॒षो उ॒षा अपू॑र्व्या॒ व्यु॑च्छति प्रि॒या दि॒वः ।
1.046.01c स्तु॒षे वा॑मश्विना बृ॒हत् ॥
1.046.01a e̱ṣo u̱ṣā apū̍rvyā̱ vy u̍cchati pri̱yā di̱vaḥ |
1.046.01c stu̱ṣe vā̍m aśvinā bṛ̱hat ||
1.046.02a या द॒स्रा सिन्धु॑मातरा मनो॒तरा॑ रयी॒णाम् ।
1.046.02c धि॒या दे॒वा व॑सु॒विदा॑ ॥
1.046.02a yā da̱srā sindhu̍mātarā mano̱tarā̍ rayī̱ṇām |
1.046.02c dhi̱yā de̱vā va̍su̱vidā̍ ||
1.046.03a व॒च्यन्ते॑ वां ककु॒हासो॑ जू॒र्णाया॒मधि॑ वि॒ष्टपि॑ ।
1.046.03c यद्वां॒ रथो॒ विभि॒ष्पता॑त् ॥
1.046.03a va̱cyante̍ vāṁ kaku̱hāso̍ jū̱rṇāyā̱m adhi̍ vi̱ṣṭapi̍ |
1.046.03c yad vā̱ṁ ratho̱ vibhi̱ṣ patā̍t ||
1.046.04a ह॒विषा॑ जा॒रो अ॒पां पिप॑र्ति॒ पपु॑रिर्नरा ।
1.046.04c पि॒ता कुट॑स्य चर्ष॒णिः ॥
1.046.04a ha̱viṣā̍ jā̱ro a̱pām pipa̍rti̱ papu̍rir narā |
1.046.04c pi̱tā kuṭa̍sya carṣa̱ṇiḥ ||
1.046.05a आ॒दा॒रो वां॑ मती॒नां नास॑त्या मतवचसा ।
1.046.05c पा॒तं सोम॑स्य धृष्णु॒या ॥
1.046.05a ā̱dā̱ro vā̍m matī̱nāṁ nāsa̍tyā matavacasā |
1.046.05c pā̱taṁ soma̍sya dhṛṣṇu̱yā ||
1.046.06a या न॒ः पीप॑रदश्विना॒ ज्योति॑ष्मती॒ तम॑स्ति॒रः ।
1.046.06c ताम॒स्मे रा॑साथा॒मिष॑म् ॥
1.046.06a yā na̱ḥ pīpa̍rad aśvinā̱ jyoti̍ṣmatī̱ tama̍s ti̱raḥ |
1.046.06c tām a̱sme rā̍sāthā̱m iṣa̍m ||
1.046.07a आ नो॑ ना॒वा म॑ती॒नां या॒तं पा॒राय॒ गन्त॑वे ।
1.046.07c यु॒ञ्जाथा॑मश्विना॒ रथ॑म् ॥
1.046.07a ā no̍ nā̱vā ma̍tī̱nāṁ yā̱tam pā̱rāya̱ ganta̍ve |
1.046.07c yu̱ñjāthā̍m aśvinā̱ ratha̍m ||
1.046.08a अ॒रित्रं॑ वां दि॒वस्पृ॒थु ती॒र्थे सिन्धू॑नां॒ रथ॑ः ।
1.046.08c धि॒या यु॑युज्र॒ इन्द॑वः ॥
1.046.08a a̱ritra̍ṁ vāṁ di̱vas pṛ̱thu tī̱rthe sindhū̍nā̱ṁ ratha̍ḥ |
1.046.08c dhi̱yā yu̍yujra̱ inda̍vaḥ ||
1.046.09a दि॒वस्क॑ण्वास॒ इन्द॑वो॒ वसु॒ सिन्धू॑नां प॒दे ।
1.046.09c स्वं व॒व्रिं कुह॑ धित्सथः ॥
1.046.09a di̱vas ka̍ṇvāsa̱ inda̍vo̱ vasu̱ sindhū̍nām pa̱de |
1.046.09c svaṁ va̱vriṁ kuha̍ dhitsathaḥ ||
1.046.10a अभू॑दु॒ भा उ॑ अं॒शवे॒ हिर॑ण्यं॒ प्रति॒ सूर्य॑ः ।
1.046.10c व्य॑ख्यज्जि॒ह्वयासि॑तः ॥
1.046.10a abhū̍d u̱ bhā u̍ a̱ṁśave̱ hira̍ṇya̱m prati̱ sūrya̍ḥ |
1.046.10c vy a̍khyaj ji̱hvayāsi̍taḥ ||
1.046.11a अभू॑दु पा॒रमेत॑वे॒ पन्था॑ ऋ॒तस्य॑ साधु॒या ।
1.046.11c अद॑र्शि॒ वि स्रु॒तिर्दि॒वः ॥
1.046.11a abhū̍d u pā̱ram eta̍ve̱ panthā̍ ṛ̱tasya̍ sādhu̱yā |
1.046.11c ada̍rśi̱ vi sru̱tir di̱vaḥ ||
1.046.12a तत्त॒दिद॒श्विनो॒रवो॑ जरि॒ता प्रति॑ भूषति ।
1.046.12c मदे॒ सोम॑स्य॒ पिप्र॑तोः ॥
1.046.12a tat-ta̱d id a̱śvino̱r avo̍ jari̱tā prati̍ bhūṣati |
1.046.12c made̱ soma̍sya̱ pipra̍toḥ ||
1.046.13a वा॒व॒सा॒ना वि॒वस्व॑ति॒ सोम॑स्य पी॒त्या गि॒रा ।
1.046.13c म॒नु॒ष्वच्छ॑म्भू॒ आ ग॑तम् ॥
1.046.13a vā̱va̱sā̱nā vi̱vasva̍ti̱ soma̍sya pī̱tyā gi̱rā |
1.046.13c ma̱nu̱ṣvac cha̍mbhū̱ ā ga̍tam ||
1.046.14a यु॒वोरु॒षा अनु॒ श्रियं॒ परि॑ज्मनोरु॒पाच॑रत् ।
1.046.14c ऋ॒ता व॑नथो अ॒क्तुभि॑ः ॥
1.046.14a yu̱vor u̱ṣā anu̱ śriya̱m pari̍jmanor u̱pāca̍rat |
1.046.14c ṛ̱tā va̍natho a̱ktubhi̍ḥ ||
1.046.15a उ॒भा पि॑बतमश्विनो॒भा न॒ः शर्म॑ यच्छतम् ।
1.046.15c अ॒वि॒द्रि॒याभि॑रू॒तिभि॑ः ॥
1.046.15a u̱bhā pi̍batam aśvino̱bhā na̱ḥ śarma̍ yacchatam |
1.046.15c a̱vi̱dri̱yābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ ||


1.047.01a अ॒यं वां॒ मधु॑मत्तमः सु॒तः सोम॑ ऋतावृधा ।
1.047.01c तम॑श्विना पिबतं ति॒रोअ॑ह्न्यं ध॒त्तं रत्ना॑नि दा॒शुषे॑ ॥
1.047.01a a̱yaṁ vā̱m madhu̍mattamaḥ su̱taḥ soma̍ ṛtāvṛdhā |
1.047.01c tam a̍śvinā pibataṁ ti̱roa̍hnyaṁ dha̱ttaṁ ratnā̍ni dā̱śuṣe̍ ||
1.047.02a त्रि॒व॒न्धु॒रेण॑ त्रि॒वृता॑ सु॒पेश॑सा॒ रथे॒ना या॑तमश्विना ।
1.047.02c कण्वा॑सो वां॒ ब्रह्म॑ कृण्वन्त्यध्व॒रे तेषां॒ सु शृ॑णुतं॒ हव॑म् ॥
1.047.02a tri̱va̱ndhu̱reṇa̍ tri̱vṛtā̍ su̱peśa̍sā̱ rathe̱nā yā̍tam aśvinā |
1.047.02c kaṇvā̍so vā̱m brahma̍ kṛṇvanty adhva̱re teṣā̱ṁ su śṛ̍ṇuta̱ṁ hava̍m ||
1.047.03a अश्वि॑ना॒ मधु॑मत्तमं पा॒तं सोम॑मृतावृधा ।
1.047.03c अथा॒द्य द॑स्रा॒ वसु॒ बिभ्र॑ता॒ रथे॑ दा॒श्वांस॒मुप॑ गच्छतम् ॥
1.047.03a aśvi̍nā̱ madhu̍mattamam pā̱taṁ soma̍m ṛtāvṛdhā |
1.047.03c athā̱dya da̍srā̱ vasu̱ bibhra̍tā̱ rathe̍ dā̱śvāṁsa̱m upa̍ gacchatam ||
1.047.04a त्रि॒ष॒ध॒स्थे ब॒र्हिषि॑ विश्ववेदसा॒ मध्वा॑ य॒ज्ञं मि॑मिक्षतम् ।
1.047.04c कण्वा॑सो वां सु॒तसो॑मा अ॒भिद्य॑वो यु॒वां ह॑वन्ते अश्विना ॥
1.047.04a tri̱ṣa̱dha̱sthe ba̱rhiṣi̍ viśvavedasā̱ madhvā̍ ya̱jñam mi̍mikṣatam |
1.047.04c kaṇvā̍so vāṁ su̱taso̍mā a̱bhidya̍vo yu̱vāṁ ha̍vante aśvinā ||
1.047.05a याभि॒ः कण्व॑म॒भिष्टि॑भि॒ः प्राव॑तं यु॒वम॑श्विना ।
1.047.05c ताभि॒ः ष्व१॒॑स्माँ अ॑वतं शुभस्पती पा॒तं सोम॑मृतावृधा ॥
1.047.05a yābhi̱ḥ kaṇva̍m a̱bhiṣṭi̍bhi̱ḥ prāva̍taṁ yu̱vam a̍śvinā |
1.047.05c tābhi̱ḥ ṣv a1̱̍smām̐ a̍vataṁ śubhas patī pā̱taṁ soma̍m ṛtāvṛdhā ||
1.047.06a सु॒दासे॑ दस्रा॒ वसु॒ बिभ्र॑ता॒ रथे॒ पृक्षो॑ वहतमश्विना ।
1.047.06c र॒यिं स॑मु॒द्रादु॒त वा॑ दि॒वस्पर्य॒स्मे ध॑त्तं पुरु॒स्पृह॑म् ॥
1.047.06a su̱dāse̍ dasrā̱ vasu̱ bibhra̍tā̱ rathe̱ pṛkṣo̍ vahatam aśvinā |
1.047.06c ra̱yiṁ sa̍mu̱drād u̱ta vā̍ di̱vas pary a̱sme dha̍ttam puru̱spṛha̍m ||
1.047.07a यन्ना॑सत्या परा॒वति॒ यद्वा॒ स्थो अधि॑ तु॒र्वशे॑ ।
1.047.07c अतो॒ रथे॑न सु॒वृता॑ न॒ आ ग॑तं सा॒कं सूर्य॑स्य र॒श्मिभि॑ः ॥
1.047.07a yan nā̍satyā parā̱vati̱ yad vā̱ stho adhi̍ tu̱rvaśe̍ |
1.047.07c ato̱ rathe̍na su̱vṛtā̍ na̱ ā ga̍taṁ sā̱kaṁ sūrya̍sya ra̱śmibhi̍ḥ ||
1.047.08a अ॒र्वाञ्चा॑ वां॒ सप्त॑योऽध्वर॒श्रियो॒ वह॑न्तु॒ सव॒नेदुप॑ ।
1.047.08c इषं॑ पृ॒ञ्चन्ता॑ सु॒कृते॑ सु॒दान॑व॒ आ ब॒र्हिः सी॑दतं नरा ॥
1.047.08a a̱rvāñcā̍ vā̱ṁ sapta̍yo 'dhvara̱śriyo̱ vaha̍ntu̱ sava̱ned upa̍ |
1.047.08c iṣa̍m pṛ̱ñcantā̍ su̱kṛte̍ su̱dāna̍va̱ ā ba̱rhiḥ sī̍dataṁ narā ||
1.047.09a तेन॑ नास॒त्या ग॑तं॒ रथे॑न॒ सूर्य॑त्वचा ।
1.047.09c येन॒ शश्व॑दू॒हथु॑र्दा॒शुषे॒ वसु॒ मध्व॒ः सोम॑स्य पी॒तये॑ ॥
1.047.09a tena̍ nāsa̱tyā ga̍ta̱ṁ rathe̍na̱ sūrya̍tvacā |
1.047.09c yena̱ śaśva̍d ū̱hathu̍r dā̱śuṣe̱ vasu̱ madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||
1.047.10a उ॒क्थेभि॑र॒र्वागव॑से पुरू॒वसू॑ अ॒र्कैश्च॒ नि ह्व॑यामहे ।
1.047.10c शश्व॒त्कण्वा॑नां॒ सद॑सि प्रि॒ये हि कं॒ सोमं॑ प॒पथु॑रश्विना ॥
1.047.10a u̱kthebhi̍r a̱rvāg ava̍se purū̱vasū̍ a̱rkaiś ca̱ ni hva̍yāmahe |
1.047.10c śaśva̱t kaṇvā̍nā̱ṁ sada̍si pri̱ye hi ka̱ṁ soma̍m pa̱pathu̍r aśvinā ||


1.048.01a स॒ह वा॒मेन॑ न उषो॒ व्यु॑च्छा दुहितर्दिवः ।
1.048.01c स॒ह द्यु॒म्नेन॑ बृह॒ता वि॑भावरि रा॒या दे॑वि॒ दास्व॑ती ॥
1.048.01a sa̱ha vā̱mena̍ na uṣo̱ vy u̍cchā duhitar divaḥ |
1.048.01c sa̱ha dyu̱mnena̍ bṛha̱tā vi̍bhāvari rā̱yā de̍vi̱ dāsva̍tī ||
1.048.02a अश्वा॑वती॒र्गोम॑तीर्विश्वसु॒विदो॒ भूरि॑ च्यवन्त॒ वस्त॑वे ।
1.048.02c उदी॑रय॒ प्रति॑ मा सू॒नृता॑ उष॒श्चोद॒ राधो॑ म॒घोना॑म् ॥
1.048.02a aśvā̍vatī̱r goma̍tīr viśvasu̱vido̱ bhūri̍ cyavanta̱ vasta̍ve |
1.048.02c ud ī̍raya̱ prati̍ mā sū̱nṛtā̍ uṣa̱ś coda̱ rādho̍ ma̱ghonā̍m ||
1.048.03a उ॒वासो॒षा उ॒च्छाच्च॒ नु दे॒वी जी॒रा रथा॑नाम् ।
1.048.03c ये अ॑स्या आ॒चर॑णेषु दध्रि॒रे स॑मु॒द्रे न श्र॑व॒स्यव॑ः ॥
1.048.03a u̱vāso̱ṣā u̱cchāc ca̱ nu de̱vī jī̱rā rathā̍nām |
1.048.03c ye a̍syā ā̱cara̍ṇeṣu dadhri̱re sa̍mu̱dre na śra̍va̱syava̍ḥ ||
1.048.04a उषो॒ ये ते॒ प्र यामे॑षु यु॒ञ्जते॒ मनो॑ दा॒नाय॑ सू॒रय॑ः ।
1.048.04c अत्राह॒ तत्कण्व॑ एषां॒ कण्व॑तमो॒ नाम॑ गृणाति नृ॒णाम् ॥
1.048.04a uṣo̱ ye te̱ pra yāme̍ṣu yu̱ñjate̱ mano̍ dā̱nāya̍ sū̱raya̍ḥ |
1.048.04c atrāha̱ tat kaṇva̍ eṣā̱ṁ kaṇva̍tamo̱ nāma̍ gṛṇāti nṛ̱ṇām ||
1.048.05a आ घा॒ योषे॑व सू॒नर्यु॒षा या॑ति प्रभुञ्ज॒ती ।
1.048.05c ज॒रय॑न्ती॒ वृज॑नं प॒द्वदी॑यत॒ उत्पा॑तयति प॒क्षिण॑ः ॥
1.048.05a ā ghā̱ yoṣe̍va sū̱nary u̱ṣā yā̍ti prabhuñja̱tī |
1.048.05c ja̱raya̍ntī̱ vṛja̍nam pa̱dvad ī̍yata̱ ut pā̍tayati pa̱kṣiṇa̍ḥ ||
1.048.06a वि या सृ॒जति॒ सम॑नं॒ व्य१॒॑र्थिन॑ः प॒दं न वे॒त्योद॑ती ।
1.048.06c वयो॒ नकि॑ष्टे पप्ति॒वांस॑ आसते॒ व्यु॑ष्टौ वाजिनीवति ॥
1.048.06a vi yā sṛ̱jati̱ sama̍na̱ṁ vy a1̱̍rthina̍ḥ pa̱daṁ na ve̱ty oda̍tī |
1.048.06c vayo̱ naki̍ṣ ṭe papti̱vāṁsa̍ āsate̱ vyu̍ṣṭau vājinīvati ||
1.048.07a ए॒षायु॑क्त परा॒वत॒ः सूर्य॑स्यो॒दय॑ना॒दधि॑ ।
1.048.07c श॒तं रथे॑भिः सु॒भगो॒षा इ॒यं वि या॑त्य॒भि मानु॑षान् ॥
1.048.07a e̱ṣāyu̍kta parā̱vata̱ḥ sūrya̍syo̱daya̍nā̱d adhi̍ |
1.048.07c śa̱taṁ rathe̍bhiḥ su̱bhago̱ṣā i̱yaṁ vi yā̍ty a̱bhi mānu̍ṣān ||
1.048.08a विश्व॑मस्या नानाम॒ चक्ष॑से॒ जग॒ज्ज्योति॑ष्कृणोति सू॒नरी॑ ।
1.048.08c अप॒ द्वेषो॑ म॒घोनी॑ दुहि॒ता दि॒व उ॒षा उ॑च्छ॒दप॒ स्रिध॑ः ॥
1.048.08a viśva̍m asyā nānāma̱ cakṣa̍se̱ jaga̱j jyoti̍ṣ kṛṇoti sū̱narī̍ |
1.048.08c apa̱ dveṣo̍ ma̱ghonī̍ duhi̱tā di̱va u̱ṣā u̍ccha̱d apa̱ sridha̍ḥ ||
1.048.09a उष॒ आ भा॑हि भा॒नुना॑ च॒न्द्रेण॑ दुहितर्दिवः ।
1.048.09c आ॒वह॑न्ती॒ भूर्य॒स्मभ्यं॒ सौभ॑गं व्यु॒च्छन्ती॒ दिवि॑ष्टिषु ॥
1.048.09a uṣa̱ ā bhā̍hi bhā̱nunā̍ ca̱ndreṇa̍ duhitar divaḥ |
1.048.09c ā̱vaha̍ntī̱ bhūry a̱smabhya̱ṁ saubha̍gaṁ vyu̱cchantī̱ divi̍ṣṭiṣu ||
1.048.10a विश्व॑स्य॒ हि प्राण॑नं॒ जीव॑नं॒ त्वे वि यदु॒च्छसि॑ सूनरि ।
1.048.10c सा नो॒ रथे॑न बृह॒ता वि॑भावरि श्रु॒धि चि॑त्रामघे॒ हव॑म् ॥
1.048.10a viśva̍sya̱ hi prāṇa̍na̱ṁ jīva̍na̱ṁ tve vi yad u̱cchasi̍ sūnari |
1.048.10c sā no̱ rathe̍na bṛha̱tā vi̍bhāvari śru̱dhi ci̍trāmaghe̱ hava̍m ||
1.048.11a उषो॒ वाजं॒ हि वंस्व॒ यश्चि॒त्रो मानु॑षे॒ जने॑ ।
1.048.11c तेना व॑ह सु॒कृतो॑ अध्व॒राँ उप॒ ये त्वा॑ गृ॒णन्ति॒ वह्न॑यः ॥
1.048.11a uṣo̱ vāja̱ṁ hi vaṁsva̱ yaś ci̱tro mānu̍ṣe̱ jane̍ |
1.048.11c tenā va̍ha su̱kṛto̍ adhva̱rām̐ upa̱ ye tvā̍ gṛ̱ṇanti̱ vahna̍yaḥ ||
1.048.12a विश्वा॑न्दे॒वाँ आ व॑ह॒ सोम॑पीतये॒ऽन्तरि॑क्षादुष॒स्त्वम् ।
1.048.12c सास्मासु॑ धा॒ गोम॒दश्वा॑वदु॒क्थ्य१॒॑मुषो॒ वाजं॑ सु॒वीर्य॑म् ॥
1.048.12a viśvā̍n de̱vām̐ ā va̍ha̱ soma̍pītaye̱ 'ntari̍kṣād uṣa̱s tvam |
1.048.12c sāsmāsu̍ dhā̱ goma̱d aśvā̍vad u̱kthya1̱̍m uṣo̱ vāja̍ṁ su̱vīrya̍m ||
1.048.13a यस्या॒ रुश॑न्तो अ॒र्चय॒ः प्रति॑ भ॒द्रा अदृ॑क्षत ।
1.048.13c सा नो॑ र॒यिं वि॒श्ववा॑रं सु॒पेश॑समु॒षा द॑दातु॒ सुग्म्य॑म् ॥
1.048.13a yasyā̱ ruśa̍nto a̱rcaya̱ḥ prati̍ bha̱drā adṛ̍kṣata |
1.048.13c sā no̍ ra̱yiṁ vi̱śvavā̍raṁ su̱peśa̍sam u̱ṣā da̍dātu̱ sugmya̍m ||
1.048.14a ये चि॒द्धि त्वामृष॑य॒ः पूर्व॑ ऊ॒तये॑ जुहू॒रेऽव॑से महि ।
1.048.14c सा न॒ः स्तोमाँ॑ अ॒भि गृ॑णीहि॒ राध॒सोष॑ः शु॒क्रेण॑ शो॒चिषा॑ ॥
1.048.14a ye ci̱d dhi tvām ṛṣa̍ya̱ḥ pūrva̍ ū̱taye̍ juhū̱re 'va̍se mahi |
1.048.14c sā na̱ḥ stomā̍m̐ a̱bhi gṛ̍ṇīhi̱ rādha̱soṣa̍ḥ śu̱kreṇa̍ śo̱ciṣā̍ ||
1.048.15a उषो॒ यद॒द्य भा॒नुना॒ वि द्वारा॑वृ॒णवो॑ दि॒वः ।
1.048.15c प्र नो॑ यच्छतादवृ॒कं पृ॒थु च्छ॒र्दिः प्र दे॑वि॒ गोम॑ती॒रिष॑ः ॥
1.048.15a uṣo̱ yad a̱dya bhā̱nunā̱ vi dvārā̍v ṛ̱ṇavo̍ di̱vaḥ |
1.048.15c pra no̍ yacchatād avṛ̱kam pṛ̱thu ccha̱rdiḥ pra de̍vi̱ goma̍tī̱r iṣa̍ḥ ||
1.048.16a सं नो॑ रा॒या बृ॑ह॒ता वि॒श्वपे॑शसा मिमि॒क्ष्वा समिळा॑भि॒रा ।
1.048.16c सं द्यु॒म्नेन॑ विश्व॒तुरो॑षो महि॒ सं वाजै॑र्वाजिनीवति ॥
1.048.16a saṁ no̍ rā̱yā bṛ̍ha̱tā vi̱śvape̍śasā mimi̱kṣvā sam iḻā̍bhi̱r ā |
1.048.16c saṁ dyu̱mnena̍ viśva̱turo̍ṣo mahi̱ saṁ vājai̍r vājinīvati ||


1.049.01a उषो॑ भ॒द्रेभि॒रा ग॑हि दि॒वश्चि॑द्रोच॒नादधि॑ ।
1.049.01c वह॑न्त्वरु॒णप्स॑व॒ उप॑ त्वा सो॒मिनो॑ गृ॒हम् ॥
1.049.01a uṣo̍ bha̱drebhi̱r ā ga̍hi di̱vaś ci̍d roca̱nād adhi̍ |
1.049.01c vaha̍ntv aru̱ṇapsa̍va̱ upa̍ tvā so̱mino̍ gṛ̱ham ||
1.049.02a सु॒पेश॑सं सु॒खं रथं॒ यम॒ध्यस्था॑ उष॒स्त्वम् ।
1.049.02c तेना॑ सु॒श्रव॑सं॒ जनं॒ प्रावा॒द्य दु॑हितर्दिवः ॥
1.049.02a su̱peśa̍saṁ su̱khaṁ ratha̱ṁ yam a̱dhyasthā̍ uṣa̱s tvam |
1.049.02c tenā̍ su̱śrava̍sa̱ṁ jana̱m prāvā̱dya du̍hitar divaḥ ||
1.049.03a वय॑श्चित्ते पत॒त्रिणो॑ द्वि॒पच्चतु॑ष्पदर्जुनि ।
1.049.03c उष॒ः प्रार॑न्नृ॒तूँरनु॑ दि॒वो अन्ते॑भ्य॒स्परि॑ ॥
1.049.03a vaya̍ś cit te pata̱triṇo̍ dvi̱pac catu̍ṣpad arjuni |
1.049.03c uṣa̱ḥ prāra̍nn ṛ̱tūm̐r anu̍ di̱vo ante̍bhya̱s pari̍ ||
1.049.04a व्यु॒च्छन्ती॒ हि र॒श्मिभि॒र्विश्व॑मा॒भासि॑ रोच॒नम् ।
1.049.04c तां त्वामु॑षर्वसू॒यवो॑ गी॒र्भिः कण्वा॑ अहूषत ॥
1.049.04a vyu̱cchantī̱ hi ra̱śmibhi̱r viśva̍m ā̱bhāsi̍ roca̱nam |
1.049.04c tāṁ tvām u̍ṣar vasū̱yavo̍ gī̱rbhiḥ kaṇvā̍ ahūṣata ||


1.050.01a उदु॒ त्यं जा॒तवे॑दसं दे॒वं व॑हन्ति के॒तव॑ः ।
1.050.01c दृ॒शे विश्वा॑य॒ सूर्य॑म् ॥
1.050.01a ud u̱ tyaṁ jā̱tave̍dasaṁ de̱vaṁ va̍hanti ke̱tava̍ḥ |
1.050.01c dṛ̱śe viśvā̍ya̱ sūrya̍m ||
1.050.02a अप॒ त्ये ता॒यवो॑ यथा॒ नक्ष॑त्रा यन्त्य॒क्तुभि॑ः ।
1.050.02c सूरा॑य वि॒श्वच॑क्षसे ॥
1.050.02a apa̱ tye tā̱yavo̍ yathā̱ nakṣa̍trā yanty a̱ktubhi̍ḥ |
1.050.02c sūrā̍ya vi̱śvaca̍kṣase ||
1.050.03a अदृ॑श्रमस्य के॒तवो॒ वि र॒श्मयो॒ जनाँ॒ अनु॑ ।
1.050.03c भ्राज॑न्तो अ॒ग्नयो॑ यथा ॥
1.050.03a adṛ̍śram asya ke̱tavo̱ vi ra̱śmayo̱ janā̱m̐ anu̍ |
1.050.03c bhrāja̍nto a̱gnayo̍ yathā ||
1.050.04a त॒रणि॑र्वि॒श्वद॑र्शतो ज्योति॒ष्कृद॑सि सूर्य ।
1.050.04c विश्व॒मा भा॑सि रोच॒नम् ॥
1.050.04a ta̱raṇi̍r vi̱śvada̍rśato jyoti̱ṣkṛd a̍si sūrya |
1.050.04c viśva̱m ā bhā̍si roca̱nam ||
1.050.05a प्र॒त्यङ्दे॒वानां॒ विश॑ः प्र॒त्यङ्ङुदे॑षि॒ मानु॑षान् ।
1.050.05c प्र॒त्यङ्विश्वं॒ स्व॑र्दृ॒शे ॥
1.050.05a pra̱tyaṅ de̱vānā̱ṁ viśa̍ḥ pra̱tyaṅṅ ud e̍ṣi̱ mānu̍ṣān |
1.050.05c pra̱tyaṅ viśva̱ṁ sva̍r dṛ̱śe ||
1.050.06a येना॑ पावक॒ चक्ष॑सा भुर॒ण्यन्तं॒ जनाँ॒ अनु॑ ।
1.050.06c त्वं व॑रुण॒ पश्य॑सि ॥
1.050.06a yenā̍ pāvaka̱ cakṣa̍sā bhura̱ṇyanta̱ṁ janā̱m̐ anu̍ |
1.050.06c tvaṁ va̍ruṇa̱ paśya̍si ||
1.050.07a वि द्यामे॑षि॒ रज॑स्पृ॒थ्वहा॒ मिमा॑नो अ॒क्तुभि॑ः ।
1.050.07c पश्य॒ञ्जन्मा॑नि सूर्य ॥
1.050.07a vi dyām e̍ṣi̱ raja̍s pṛ̱thv ahā̱ mimā̍no a̱ktubhi̍ḥ |
1.050.07c paśya̱ñ janmā̍ni sūrya ||
1.050.08a स॒प्त त्वा॑ ह॒रितो॒ रथे॒ वह॑न्ति देव सूर्य ।
1.050.08c शो॒चिष्के॑शं विचक्षण ॥
1.050.08a sa̱pta tvā̍ ha̱rito̱ rathe̱ vaha̍nti deva sūrya |
1.050.08c śo̱ciṣke̍śaṁ vicakṣaṇa ||
1.050.09a अयु॑क्त स॒प्त शु॒न्ध्युव॒ः सूरो॒ रथ॑स्य न॒प्त्य॑ः ।
1.050.09c ताभि॑र्याति॒ स्वयु॑क्तिभिः ॥
1.050.09a ayu̍kta sa̱pta śu̱ndhyuva̱ḥ sūro̱ ratha̍sya na̱ptya̍ḥ |
1.050.09c tābhi̍r yāti̱ svayu̍ktibhiḥ ||
1.050.10a उद्व॒यं तम॑स॒स्परि॒ ज्योति॒ष्पश्य॑न्त॒ उत्त॑रम् ।
1.050.10c दे॒वं दे॑व॒त्रा सूर्य॒मग॑न्म॒ ज्योति॑रुत्त॒मम् ॥
1.050.10a ud va̱yaṁ tama̍sa̱s pari̱ jyoti̱ṣ paśya̍nta̱ utta̍ram |
1.050.10c de̱vaṁ de̍va̱trā sūrya̱m aga̍nma̱ jyoti̍r utta̱mam ||
1.050.11a उ॒द्यन्न॒द्य मि॑त्रमह आ॒रोह॒न्नुत्त॑रां॒ दिव॑म् ।
1.050.11c हृ॒द्रो॒गं मम॑ सूर्य हरि॒माणं॑ च नाशय ॥
1.050.11a u̱dyann a̱dya mi̍tramaha ā̱roha̱nn utta̍rā̱ṁ diva̍m |
1.050.11c hṛ̱dro̱gam mama̍ sūrya hari̱māṇa̍ṁ ca nāśaya ||
1.050.12a शुके॑षु मे हरि॒माणं॑ रोप॒णाका॑सु दध्मसि ।
1.050.12c अथो॑ हारिद्र॒वेषु॑ मे हरि॒माणं॒ नि द॑ध्मसि ॥
1.050.12a śuke̍ṣu me hari̱māṇa̍ṁ ropa̱ṇākā̍su dadhmasi |
1.050.12c atho̍ hāridra̱veṣu̍ me hari̱māṇa̱ṁ ni da̍dhmasi ||
1.050.13a उद॑गाद॒यमा॑दि॒त्यो विश्वे॑न॒ सह॑सा स॒ह ।
1.050.13c द्वि॒षन्तं॒ मह्यं॑ र॒न्धय॒न्मो अ॒हं द्वि॑ष॒ते र॑धम् ॥
1.050.13a ud a̍gād a̱yam ā̍di̱tyo viśve̍na̱ saha̍sā sa̱ha |
1.050.13c dvi̱ṣanta̱m mahya̍ṁ ra̱ndhaya̱n mo a̱haṁ dvi̍ṣa̱te ra̍dham ||


1.051.01a अ॒भि त्यं मे॒षं पु॑रुहू॒तमृ॒ग्मिय॒मिन्द्रं॑ गी॒र्भिर्म॑दता॒ वस्वो॑ अर्ण॒वम् ।
1.051.01c यस्य॒ द्यावो॒ न वि॒चर॑न्ति॒ मानु॑षा भु॒जे मंहि॑ष्ठम॒भि विप्र॑मर्चत ॥
1.051.01a a̱bhi tyam me̱ṣam pu̍ruhū̱tam ṛ̱gmiya̱m indra̍ṁ gī̱rbhir ma̍datā̱ vasvo̍ arṇa̱vam |
1.051.01c yasya̱ dyāvo̱ na vi̱cara̍nti̱ mānu̍ṣā bhu̱je maṁhi̍ṣṭham a̱bhi vipra̍m arcata ||
1.051.02a अ॒भीम॑वन्वन्स्वभि॒ष्टिमू॒तयो॑ऽन्तरिक्ष॒प्रां तवि॑षीभि॒रावृ॑तम् ।
1.051.02c इन्द्रं॒ दक्षा॑स ऋ॒भवो॑ मद॒च्युतं॑ श॒तक्र॑तुं॒ जव॑नी सू॒नृतारु॑हत् ॥
1.051.02a a̱bhīm a̍vanvan svabhi̱ṣṭim ū̱tayo̍ 'ntarikṣa̱prāṁ tavi̍ṣībhi̱r āvṛ̍tam |
1.051.02c indra̱ṁ dakṣā̍sa ṛ̱bhavo̍ mada̱cyuta̍ṁ śa̱takra̍tu̱ṁ java̍nī sū̱nṛtāru̍hat ||
1.051.03a त्वं गो॒त्रमङ्गि॑रोभ्योऽवृणो॒रपो॒तात्र॑ये श॒तदु॑रेषु गातु॒वित् ।
1.051.03c स॒सेन॑ चिद्विम॒दाया॑वहो॒ वस्वा॒जावद्रिं॑ वावसा॒नस्य॑ न॒र्तय॑न् ॥
1.051.03a tvaṁ go̱tram aṅgi̍robhyo 'vṛṇo̱r apo̱tātra̍ye śa̱tadu̍reṣu gātu̱vit |
1.051.03c sa̱sena̍ cid vima̱dāyā̍vaho̱ vasv ā̱jāv adri̍ṁ vāvasā̱nasya̍ na̱rtaya̍n ||
1.051.04a त्वम॒पाम॑पि॒धाना॑वृणो॒रपाधा॑रय॒ः पर्व॑ते॒ दानु॑म॒द्वसु॑ ।
1.051.04c वृ॒त्रं यदि॑न्द्र॒ शव॒साव॑धी॒रहि॒मादित्सूर्यं॑ दि॒व्यारो॑हयो दृ॒शे ॥
1.051.04a tvam a̱pām a̍pi̱dhānā̍vṛṇo̱r apādhā̍raya̱ḥ parva̍te̱ dānu̍ma̱d vasu̍ |
1.051.04c vṛ̱traṁ yad i̍ndra̱ śava̱sāva̍dhī̱r ahi̱m ād it sūrya̍ṁ di̱vy āro̍hayo dṛ̱śe ||
1.051.05a त्वं मा॒याभि॒रप॑ मा॒यिनो॑ऽधमः स्व॒धाभि॒र्ये अधि॒ शुप्ता॒वजु॑ह्वत ।
1.051.05c त्वं पिप्रो॑र्नृमण॒ः प्रारु॑ज॒ः पुर॒ः प्र ऋ॒जिश्वा॑नं दस्यु॒हत्ये॑ष्वाविथ ॥
1.051.05a tvam mā̱yābhi̱r apa̍ mā̱yino̍ 'dhamaḥ sva̱dhābhi̱r ye adhi̱ śuptā̱v aju̍hvata |
1.051.05c tvam pipro̍r nṛmaṇa̱ḥ prāru̍ja̱ḥ pura̱ḥ pra ṛ̱jiśvā̍naṁ dasyu̱hatye̍ṣv āvitha ||
1.051.06a त्वं कुत्सं॑ शुष्ण॒हत्ये॑ष्वावि॒थार॑न्धयोऽतिथि॒ग्वाय॒ शम्ब॑रम् ।
1.051.06c म॒हान्तं॑ चिदर्बु॒दं नि क्र॑मीः प॒दा स॒नादे॒व द॑स्यु॒हत्या॑य जज्ञिषे ॥
1.051.06a tvaṁ kutsa̍ṁ śuṣṇa̱hatye̍ṣv āvi̱thāra̍ndhayo 'tithi̱gvāya̱ śamba̍ram |
1.051.06c ma̱hānta̍ṁ cid arbu̱daṁ ni kra̍mīḥ pa̱dā sa̱nād e̱va da̍syu̱hatyā̍ya jajñiṣe ||
1.051.07a त्वे विश्वा॒ तवि॑षी स॒ध्र्य॑ग्घि॒ता तव॒ राध॑ः सोमपी॒थाय॑ हर्षते ।
1.051.07c तव॒ वज्र॑श्चिकिते बा॒ह्वोर्हि॒तो वृ॒श्चा शत्रो॒रव॒ विश्वा॑नि॒ वृष्ण्या॑ ॥
1.051.07a tve viśvā̱ tavi̍ṣī sa̱dhrya̍g ghi̱tā tava̱ rādha̍ḥ somapī̱thāya̍ harṣate |
1.051.07c tava̱ vajra̍ś cikite bā̱hvor hi̱to vṛ̱ścā śatro̱r ava̱ viśvā̍ni̱ vṛṣṇyā̍ ||
1.051.08a वि जा॑नी॒ह्यार्या॒न्ये च॒ दस्य॑वो ब॒र्हिष्म॑ते रन्धया॒ शास॑दव्र॒तान् ।
1.051.08c शाकी॑ भव॒ यज॑मानस्य चोदि॒ता विश्वेत्ता ते॑ सध॒मादे॑षु चाकन ॥
1.051.08a vi jā̍nī̱hy āryā̱n ye ca̱ dasya̍vo ba̱rhiṣma̍te randhayā̱ śāsa̍d avra̱tān |
1.051.08c śākī̍ bhava̱ yaja̍mānasya codi̱tā viśvet tā te̍ sadha̱māde̍ṣu cākana ||
1.051.09a अनु॑व्रताय र॒न्धय॒न्नप॑व्रताना॒भूभि॒रिन्द्र॑ः श्न॒थय॒न्नना॑भुवः ।
1.051.09c वृ॒द्धस्य॑ चि॒द्वर्ध॑तो॒ द्यामिन॑क्षत॒ः स्तवा॑नो व॒म्रो वि ज॑घान सं॒दिह॑ः ॥
1.051.09a anu̍vratāya ra̱ndhaya̱nn apa̍vratān ā̱bhūbhi̱r indra̍ḥ śna̱thaya̱nn anā̍bhuvaḥ |
1.051.09c vṛ̱ddhasya̍ ci̱d vardha̍to̱ dyām ina̍kṣata̱ḥ stavā̍no va̱mro vi ja̍ghāna sa̱ṁdiha̍ḥ ||
1.051.10a तक्ष॒द्यत्त॑ उ॒शना॒ सह॑सा॒ सहो॒ वि रोद॑सी म॒ज्मना॑ बाधते॒ शव॑ः ।
1.051.10c आ त्वा॒ वात॑स्य नृमणो मनो॒युज॒ आ पूर्य॑माणमवहन्न॒भि श्रव॑ः ॥
1.051.10a takṣa̱d yat ta̍ u̱śanā̱ saha̍sā̱ saho̱ vi roda̍sī ma̱jmanā̍ bādhate̱ śava̍ḥ |
1.051.10c ā tvā̱ vāta̍sya nṛmaṇo mano̱yuja̱ ā pūrya̍māṇam avahann a̱bhi śrava̍ḥ ||
1.051.11a मन्दि॑ष्ट॒ यदु॒शने॑ का॒व्ये सचाँ॒ इन्द्रो॑ व॒ङ्कू व॑ङ्कु॒तराधि॑ तिष्ठति ।
1.051.11c उ॒ग्रो य॒यिं निर॒पः स्रोत॑सासृज॒द्वि शुष्ण॑स्य दृंहि॒ता ऐ॑रय॒त्पुर॑ः ॥
1.051.11a mandi̍ṣṭa̱ yad u̱śane̍ kā̱vye sacā̱m̐ indro̍ va̱ṅkū va̍ṅku̱tarādhi̍ tiṣṭhati |
1.051.11c u̱gro ya̱yiṁ nir a̱paḥ srota̍sāsṛja̱d vi śuṣṇa̍sya dṛṁhi̱tā ai̍raya̱t pura̍ḥ ||
1.051.12a आ स्मा॒ रथं॑ वृष॒पाणे॑षु तिष्ठसि शार्या॒तस्य॒ प्रभृ॑ता॒ येषु॒ मन्द॑से ।
1.051.12c इन्द्र॒ यथा॑ सु॒तसो॑मेषु चा॒कनो॑ऽन॒र्वाणं॒ श्लोक॒मा रो॑हसे दि॒वि ॥
1.051.12a ā smā̱ ratha̍ṁ vṛṣa̱pāṇe̍ṣu tiṣṭhasi śāryā̱tasya̱ prabhṛ̍tā̱ yeṣu̱ manda̍se |
1.051.12c indra̱ yathā̍ su̱taso̍meṣu cā̱kano̍ 'na̱rvāṇa̱ṁ śloka̱m ā ro̍hase di̱vi ||
1.051.13a अद॑दा॒ अर्भां॑ मह॒ते व॑च॒स्यवे॑ क॒क्षीव॑ते वृच॒यामि॑न्द्र सुन्व॒ते ।
1.051.13c मेना॑भवो वृषण॒श्वस्य॑ सुक्रतो॒ विश्वेत्ता ते॒ सव॑नेषु प्र॒वाच्या॑ ॥
1.051.13a ada̍dā̱ arbhā̍m maha̱te va̍ca̱syave̍ ka̱kṣīva̍te vṛca̱yām i̍ndra sunva̱te |
1.051.13c menā̍bhavo vṛṣaṇa̱śvasya̍ sukrato̱ viśvet tā te̱ sava̍neṣu pra̱vācyā̍ ||
1.051.14a इन्द्रो॑ अश्रायि सु॒ध्यो॑ निरे॒के प॒ज्रेषु॒ स्तोमो॒ दुर्यो॒ न यूप॑ः ।
1.051.14c अ॒श्व॒युर्ग॒व्यू र॑थ॒युर्व॑सू॒युरिन्द्र॒ इद्रा॒यः क्ष॑यति प्रय॒न्ता ॥
1.051.14a indro̍ aśrāyi su̱dhyo̍ nire̱ke pa̱jreṣu̱ stomo̱ duryo̱ na yūpa̍ḥ |
1.051.14c a̱śva̱yur ga̱vyū ra̍tha̱yur va̍sū̱yur indra̱ id rā̱yaḥ kṣa̍yati praya̱ntā ||
1.051.15a इ॒दं नमो॑ वृष॒भाय॑ स्व॒राजे॑ स॒त्यशु॑ष्माय त॒वसे॑ऽवाचि ।
1.051.15c अ॒स्मिन्नि॑न्द्र वृ॒जने॒ सर्व॑वीरा॒ः स्मत्सू॒रिभि॒स्तव॒ शर्म॑न्स्याम ॥
1.051.15a i̱daṁ namo̍ vṛṣa̱bhāya̍ sva̱rāje̍ sa̱tyaśu̍ṣmāya ta̱vase̍ 'vāci |
1.051.15c a̱sminn i̍ndra vṛ̱jane̱ sarva̍vīrā̱ḥ smat sū̱ribhi̱s tava̱ śarma̍n syāma ||


1.052.01a त्यं सु मे॒षं म॑हया स्व॒र्विदं॑ श॒तं यस्य॑ सु॒भ्व॑ः सा॒कमीर॑ते ।
1.052.01c अत्यं॒ न वाजं॑ हवन॒स्यदं॒ रथ॒मेन्द्रं॑ ववृत्या॒मव॑से सुवृ॒क्तिभि॑ः ॥
1.052.01a tyaṁ su me̱ṣam ma̍hayā sva̱rvida̍ṁ śa̱taṁ yasya̍ su̱bhva̍ḥ sā̱kam īra̍te |
1.052.01c atya̱ṁ na vāja̍ṁ havana̱syada̱ṁ ratha̱m endra̍ṁ vavṛtyā̱m ava̍se suvṛ̱ktibhi̍ḥ ||
1.052.02a स पर्व॑तो॒ न ध॒रुणे॒ष्वच्यु॑तः स॒हस्र॑मूति॒स्तवि॑षीषु वावृधे ।
1.052.02c इन्द्रो॒ यद्वृ॒त्रमव॑धीन्नदी॒वृत॑मु॒ब्जन्नर्णां॑सि॒ जर्हृ॑षाणो॒ अन्ध॑सा ॥
1.052.02a sa parva̍to̱ na dha̱ruṇe̱ṣv acyu̍taḥ sa̱hasra̍mūti̱s tavi̍ṣīṣu vāvṛdhe |
1.052.02c indro̱ yad vṛ̱tram ava̍dhīn nadī̱vṛta̍m u̱bjann arṇā̍ṁsi̱ jarhṛ̍ṣāṇo̱ andha̍sā ||
1.052.03a स हि द्व॒रो द्व॒रिषु॑ व॒व्र ऊध॑नि च॒न्द्रबु॑ध्नो॒ मद॑वृद्धो मनी॒षिभि॑ः ।
1.052.03c इन्द्रं॒ तम॑ह्वे स्वप॒स्यया॑ धि॒या मंहि॑ष्ठरातिं॒ स हि पप्रि॒रन्ध॑सः ॥
1.052.03a sa hi dva̱ro dva̱riṣu̍ va̱vra ūdha̍ni ca̱ndrabu̍dhno̱ mada̍vṛddho manī̱ṣibhi̍ḥ |
1.052.03c indra̱ṁ tam a̍hve svapa̱syayā̍ dhi̱yā maṁhi̍ṣṭharāti̱ṁ sa hi papri̱r andha̍saḥ ||
1.052.04a आ यं पृ॒णन्ति॑ दि॒वि सद्म॑बर्हिषः समु॒द्रं न सु॒भ्व१॒॑ः स्वा अ॒भिष्ट॑यः ।
1.052.04c तं वृ॑त्र॒हत्ये॒ अनु॑ तस्थुरू॒तय॒ः शुष्मा॒ इन्द्र॑मवा॒ता अह्रु॑तप्सवः ॥
1.052.04a ā yam pṛ̱ṇanti̍ di̱vi sadma̍barhiṣaḥ samu̱draṁ na su̱bhva1̱̍ḥ svā a̱bhiṣṭa̍yaḥ |
1.052.04c taṁ vṛ̍tra̱hatye̱ anu̍ tasthur ū̱taya̱ḥ śuṣmā̱ indra̍m avā̱tā ahru̍tapsavaḥ ||
1.052.05a अ॒भि स्ववृ॑ष्टिं॒ मदे॑ अस्य॒ युध्य॑तो र॒घ्वीरि॑व प्रव॒णे स॑स्रुरू॒तय॑ः ।
1.052.05c इन्द्रो॒ यद्व॒ज्री धृ॒षमा॑णो॒ अन्ध॑सा भि॒नद्व॒लस्य॑ परि॒धीँरि॑व त्रि॒तः ॥
1.052.05a a̱bhi svavṛ̍ṣṭi̱m made̍ asya̱ yudhya̍to ra̱ghvīr i̍va prava̱ṇe sa̍srur ū̱taya̍ḥ |
1.052.05c indro̱ yad va̱jrī dhṛ̱ṣamā̍ṇo̱ andha̍sā bhi̱nad va̱lasya̍ pari̱dhīm̐r i̍va tri̱taḥ ||
1.052.06a परीं॑ घृ॒णा च॑रति तित्वि॒षे शवो॒ऽपो वृ॒त्वी रज॑सो बु॒ध्नमाश॑यत् ।
1.052.06c वृ॒त्रस्य॒ यत्प्र॑व॒णे दु॒र्गृभि॑श्वनो निज॒घन्थ॒ हन्वो॑रिन्द्र तन्य॒तुम् ॥
1.052.06a parī̍ṁ ghṛ̱ṇā ca̍rati titvi̱ṣe śavo̱ 'po vṛ̱tvī raja̍so bu̱dhnam āśa̍yat |
1.052.06c vṛ̱trasya̱ yat pra̍va̱ṇe du̱rgṛbhi̍śvano nija̱ghantha̱ hanvo̍r indra tanya̱tum ||
1.052.07a ह्र॒दं न हि त्वा॑ न्यृ॒षन्त्यू॒र्मयो॒ ब्रह्मा॑णीन्द्र॒ तव॒ यानि॒ वर्ध॑ना ।
1.052.07c त्वष्टा॑ चित्ते॒ युज्यं॑ वावृधे॒ शव॑स्त॒तक्ष॒ वज्र॑म॒भिभू॑त्योजसम् ॥
1.052.07a hra̱daṁ na hi tvā̍ nyṛ̱ṣanty ū̱rmayo̱ brahmā̍ṇīndra̱ tava̱ yāni̱ vardha̍nā |
1.052.07c tvaṣṭā̍ cit te̱ yujya̍ṁ vāvṛdhe̱ śava̍s ta̱takṣa̱ vajra̍m a̱bhibhū̍tyojasam ||
1.052.08a ज॒घ॒न्वाँ उ॒ हरि॑भिः सम्भृतक्रत॒विन्द्र॑ वृ॒त्रं मनु॑षे गातु॒यन्न॒पः ।
1.052.08c अय॑च्छथा बा॒ह्वोर्वज्र॑माय॒समधा॑रयो दि॒व्या सूर्यं॑ दृ॒शे ॥
1.052.08a ja̱gha̱nvām̐ u̱ hari̍bhiḥ sambhṛtakrata̱v indra̍ vṛ̱tram manu̍ṣe gātu̱yann a̱paḥ |
1.052.08c aya̍cchathā bā̱hvor vajra̍m āya̱sam adhā̍rayo di̱vy ā sūrya̍ṁ dṛ̱śe ||
1.052.09a बृ॒हत्स्वश्च॑न्द्र॒मम॑व॒द्यदु॒क्थ्य१॒॑मकृ॑ण्वत भि॒यसा॒ रोह॑णं दि॒वः ।
1.052.09c यन्मानु॑षप्रधना॒ इन्द्र॑मू॒तय॒ः स्व॑र्नृ॒षाचो॑ म॒रुतोऽम॑द॒न्ननु॑ ॥
1.052.09a bṛ̱hat svaśca̍ndra̱m ama̍va̱d yad u̱kthya1̱̍m akṛ̍ṇvata bhi̱yasā̱ roha̍ṇaṁ di̱vaḥ |
1.052.09c yan mānu̍ṣapradhanā̱ indra̍m ū̱taya̱ḥ sva̍r nṛ̱ṣāco̍ ma̱ruto 'ma̍da̱nn anu̍ ||
1.052.10a द्यौश्चि॑द॒स्याम॑वाँ॒ अहे॑ः स्व॒नादयो॑यवीद्भि॒यसा॒ वज्र॑ इन्द्र ते ।
1.052.10c वृ॒त्रस्य॒ यद्ब॑द्बधा॒नस्य॑ रोदसी॒ मदे॑ सु॒तस्य॒ शव॒साभि॑न॒च्छिर॑ः ॥
1.052.10a dyauś ci̍d a̱syāma̍vā̱m̐ ahe̍ḥ sva̱nād ayo̍yavīd bhi̱yasā̱ vajra̍ indra te |
1.052.10c vṛ̱trasya̱ yad ba̍dbadhā̱nasya̍ rodasī̱ made̍ su̱tasya̱ śava̱sābhi̍na̱c chira̍ḥ ||
1.052.11a यदिन्न्वि॑न्द्र पृथि॒वी दश॑भुजि॒रहा॑नि॒ विश्वा॑ त॒तन॑न्त कृ॒ष्टय॑ः ।
1.052.11c अत्राह॑ ते मघव॒न्विश्रु॑तं॒ सहो॒ द्यामनु॒ शव॑सा ब॒र्हणा॑ भुवत् ॥
1.052.11a yad in nv i̍ndra pṛthi̱vī daśa̍bhuji̱r ahā̍ni̱ viśvā̍ ta̱tana̍nta kṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
1.052.11c atrāha̍ te maghava̱n viśru̍ta̱ṁ saho̱ dyām anu̱ śava̍sā ba̱rhaṇā̍ bhuvat ||
1.052.12a त्वम॒स्य पा॒रे रज॑सो॒ व्यो॑मन॒ः स्वभू॑त्योजा॒ अव॑से धृषन्मनः ।
1.052.12c च॒कृ॒षे भूमिं॑ प्रति॒मान॒मोज॑सो॒ऽपः स्व॑ः परि॒भूरे॒ष्या दिव॑म् ॥
1.052.12a tvam a̱sya pā̱re raja̍so̱ vyo̍mana̱ḥ svabhū̍tyojā̱ ava̍se dhṛṣanmanaḥ |
1.052.12c ca̱kṛ̱ṣe bhūmi̍m prati̱māna̱m oja̍so̱ 'paḥ sva̍ḥ pari̱bhūr e̱ṣy ā diva̍m ||
1.052.13a त्वं भु॑वः प्रति॒मानं॑ पृथि॒व्या ऋ॒ष्ववी॑रस्य बृह॒तः पति॑र्भूः ।
1.052.13c विश्व॒माप्रा॑ अ॒न्तरि॑क्षं महि॒त्वा स॒त्यम॒द्धा नकि॑र॒न्यस्त्वावा॑न् ॥
1.052.13a tvam bhu̍vaḥ prati̱māna̍m pṛthi̱vyā ṛ̱ṣvavī̍rasya bṛha̱taḥ pati̍r bhūḥ |
1.052.13c viśva̱m āprā̍ a̱ntari̍kṣam mahi̱tvā sa̱tyam a̱ddhā naki̍r a̱nyas tvāvā̍n ||
1.052.14a न यस्य॒ द्यावा॑पृथि॒वी अनु॒ व्यचो॒ न सिन्ध॑वो॒ रज॑सो॒ अन्त॑मान॒शुः ।
1.052.14c नोत स्ववृ॑ष्टिं॒ मदे॑ अस्य॒ युध्य॑त॒ एको॑ अ॒न्यच्च॑कृषे॒ विश्व॑मानु॒षक् ॥
1.052.14a na yasya̱ dyāvā̍pṛthi̱vī anu̱ vyaco̱ na sindha̍vo̱ raja̍so̱ anta̍m āna̱śuḥ |
1.052.14c nota svavṛ̍ṣṭi̱m made̍ asya̱ yudhya̍ta̱ eko̍ a̱nyac ca̍kṛṣe̱ viśva̍m ānu̱ṣak ||
1.052.15a आर्च॒न्नत्र॑ म॒रुत॒ः सस्मि॑न्ना॒जौ विश्वे॑ दे॒वासो॑ अमद॒न्ननु॑ त्वा ।
1.052.15c वृ॒त्रस्य॒ यद्भृ॑ष्टि॒मता॑ व॒धेन॒ नि त्वमि॑न्द्र॒ प्रत्या॒नं ज॒घन्थ॑ ॥
1.052.15a ārca̱nn atra̍ ma̱ruta̱ḥ sasmi̍nn ā̱jau viśve̍ de̱vāso̍ amada̱nn anu̍ tvā |
1.052.15c vṛ̱trasya̱ yad bhṛ̍ṣṭi̱matā̍ va̱dhena̱ ni tvam i̍ndra̱ praty ā̱naṁ ja̱ghantha̍ ||


1.053.01a न्यू॒३॒॑ षु वाचं॒ प्र म॒हे भ॑रामहे॒ गिर॒ इन्द्रा॑य॒ सद॑ने वि॒वस्व॑तः ।
1.053.01c नू चि॒द्धि रत्नं॑ सस॒तामि॒वावि॑द॒न्न दु॑ष्टु॒तिर्द्र॑विणो॒देषु॑ शस्यते ॥
1.053.01a ny ū̱3̱̍ ṣu vāca̱m pra ma̱he bha̍rāmahe̱ gira̱ indrā̍ya̱ sada̍ne vi̱vasva̍taḥ |
1.053.01c nū ci̱d dhi ratna̍ṁ sasa̱tām i̱vāvi̍da̱n na du̍ṣṭu̱tir dra̍viṇo̱deṣu̍ śasyate ||
1.053.02a दु॒रो अश्व॑स्य दु॒र इ॑न्द्र॒ गोर॑सि दु॒रो यव॑स्य॒ वसु॑न इ॒नस्पति॑ः ।
1.053.02c शि॒क्षा॒न॒रः प्र॒दिवो॒ अका॑मकर्शन॒ः सखा॒ सखि॑भ्य॒स्तमि॒दं गृ॑णीमसि ॥
1.053.02a du̱ro aśva̍sya du̱ra i̍ndra̱ gor a̍si du̱ro yava̍sya̱ vasu̍na i̱nas pati̍ḥ |
1.053.02c śi̱kṣā̱na̱raḥ pra̱divo̱ akā̍makarśana̱ḥ sakhā̱ sakhi̍bhya̱s tam i̱daṁ gṛ̍ṇīmasi ||
1.053.03a शची॑व इन्द्र पुरुकृद्द्युमत्तम॒ तवेदि॒दम॒भित॑श्चेकिते॒ वसु॑ ।
1.053.03c अत॑ः सं॒गृभ्या॑भिभूत॒ आ भ॑र॒ मा त्वा॑य॒तो ज॑रि॒तुः काम॑मूनयीः ॥
1.053.03a śacī̍va indra purukṛd dyumattama̱ taved i̱dam a̱bhita̍ś cekite̱ vasu̍ |
1.053.03c ata̍ḥ sa̱ṁgṛbhyā̍bhibhūta̱ ā bha̍ra̱ mā tvā̍ya̱to ja̍ri̱tuḥ kāma̍m ūnayīḥ ||
1.053.04a ए॒भिर्द्युभि॑ः सु॒मना॑ ए॒भिरिन्दु॑भिर्निरुन्धा॒नो अम॑तिं॒ गोभि॑र॒श्विना॑ ।
1.053.04c इन्द्रे॑ण॒ दस्युं॑ द॒रय॑न्त॒ इन्दु॑भिर्यु॒तद्वे॑षस॒ः समि॒षा र॑भेमहि ॥
1.053.04a e̱bhir dyubhi̍ḥ su̱manā̍ e̱bhir indu̍bhir nirundhā̱no ama̍ti̱ṁ gobhi̍r a̱śvinā̍ |
1.053.04c indre̍ṇa̱ dasyu̍ṁ da̱raya̍nta̱ indu̍bhir yu̱tadve̍ṣasa̱ḥ sam i̱ṣā ra̍bhemahi ||
1.053.05a समि॑न्द्र रा॒या समि॒षा र॑भेमहि॒ सं वाजे॑भिः पुरुश्च॒न्द्रैर॒भिद्यु॑भिः ।
1.053.05c सं दे॒व्या प्रम॑त्या वी॒रशु॑ष्मया॒ गोअ॑ग्र॒याश्वा॑वत्या रभेमहि ॥
1.053.05a sam i̍ndra rā̱yā sam i̱ṣā ra̍bhemahi̱ saṁ vāje̍bhiḥ puruśca̱ndrair a̱bhidyu̍bhiḥ |
1.053.05c saṁ de̱vyā prama̍tyā vī̱raśu̍ṣmayā̱ goa̍gra̱yāśvā̍vatyā rabhemahi ||
1.053.06a ते त्वा॒ मदा॑ अमद॒न्तानि॒ वृष्ण्या॒ ते सोमा॑सो वृत्र॒हत्ये॑षु सत्पते ।
1.053.06c यत्का॒रवे॒ दश॑ वृ॒त्राण्य॑प्र॒ति ब॒र्हिष्म॑ते॒ नि स॒हस्रा॑णि ब॒र्हय॑ः ॥
1.053.06a te tvā̱ madā̍ amada̱n tāni̱ vṛṣṇyā̱ te somā̍so vṛtra̱hatye̍ṣu satpate |
1.053.06c yat kā̱rave̱ daśa̍ vṛ̱trāṇy a̍pra̱ti ba̱rhiṣma̍te̱ ni sa̱hasrā̍ṇi ba̱rhaya̍ḥ ||
1.053.07a यु॒धा युध॒मुप॒ घेदे॑षि धृष्णु॒या पु॒रा पुरं॒ समि॒दं हं॒स्योज॑सा ।
1.053.07c नम्या॒ यदि॑न्द्र॒ सख्या॑ परा॒वति॑ निब॒र्हयो॒ नमु॑चिं॒ नाम॑ मा॒यिन॑म् ॥
1.053.07a yu̱dhā yudha̱m upa̱ ghed e̍ṣi dhṛṣṇu̱yā pu̱rā pura̱ṁ sam i̱daṁ ha̱ṁsy oja̍sā |
1.053.07c namyā̱ yad i̍ndra̱ sakhyā̍ parā̱vati̍ niba̱rhayo̱ namu̍ci̱ṁ nāma̍ mā̱yina̍m ||
1.053.08a त्वं कर॑ञ्जमु॒त प॒र्णयं॑ वधी॒स्तेजि॑ष्ठयातिथि॒ग्वस्य॑ वर्त॒नी ।
1.053.08c त्वं श॒ता वङ्गृ॑दस्याभिन॒त्पुरो॑ऽनानु॒दः परि॑षूता ऋ॒जिश्व॑ना ॥
1.053.08a tvaṁ kara̍ñjam u̱ta pa̱rṇaya̍ṁ vadhī̱s teji̍ṣṭhayātithi̱gvasya̍ varta̱nī |
1.053.08c tvaṁ śa̱tā vaṅgṛ̍dasyābhina̱t puro̍ 'nānu̱daḥ pari̍ṣūtā ṛ̱jiśva̍nā ||
1.053.09a त्वमे॒ताञ्ज॑न॒राज्ञो॒ द्विर्दशा॑ब॒न्धुना॑ सु॒श्रव॑सोपज॒ग्मुष॑ः ।
1.053.09c ष॒ष्टिं स॒हस्रा॑ नव॒तिं नव॑ श्रु॒तो नि च॒क्रेण॒ रथ्या॑ दु॒ष्पदा॑वृणक् ॥
1.053.09a tvam e̱tāñ ja̍na̱rājño̱ dvir daśā̍ba̱ndhunā̍ su̱śrava̍sopaja̱gmuṣa̍ḥ |
1.053.09c ṣa̱ṣṭiṁ sa̱hasrā̍ nava̱tiṁ nava̍ śru̱to ni ca̱kreṇa̱ rathyā̍ du̱ṣpadā̍vṛṇak ||
1.053.10a त्वमा॑विथ सु॒श्रव॑सं॒ तवो॒तिभि॒स्तव॒ त्राम॑भिरिन्द्र॒ तूर्व॑याणम् ।
1.053.10c त्वम॑स्मै॒ कुत्स॑मतिथि॒ग्वमा॒युं म॒हे राज्ञे॒ यूने॑ अरन्धनायः ॥
1.053.10a tvam ā̍vitha su̱śrava̍sa̱ṁ tavo̱tibhi̱s tava̱ trāma̍bhir indra̱ tūrva̍yāṇam |
1.053.10c tvam a̍smai̱ kutsa̍m atithi̱gvam ā̱yum ma̱he rājñe̱ yūne̍ arandhanāyaḥ ||
1.053.11a य उ॒दृची॑न्द्र दे॒वगो॑पा॒ः सखा॑यस्ते शि॒वत॑मा॒ असा॑म ।
1.053.11c त्वां स्तो॑षाम॒ त्वया॑ सु॒वीरा॒ द्राघी॑य॒ आयु॑ः प्रत॒रं दधा॑नाः ॥
1.053.11a ya u̱dṛcī̍ndra de̱vago̍pā̱ḥ sakhā̍yas te śi̱vata̍mā̱ asā̍ma |
1.053.11c tvāṁ sto̍ṣāma̱ tvayā̍ su̱vīrā̱ drāghī̍ya̱ āyu̍ḥ prata̱raṁ dadhā̍nāḥ ||


1.054.01a मा नो॑ अ॒स्मिन्म॑घवन्पृ॒त्स्वंह॑सि न॒हि ते॒ अन्त॒ः शव॑सः परी॒णशे॑ ।
1.054.01c अक्र॑न्दयो न॒द्यो॒३॒॑ रोरु॑व॒द्वना॑ क॒था न क्षो॒णीर्भि॒यसा॒ समा॑रत ॥
1.054.01a mā no̍ a̱smin ma̍ghavan pṛ̱tsv aṁha̍si na̱hi te̱ anta̱ḥ śava̍saḥ parī̱ṇaśe̍ |
1.054.01c akra̍ndayo na̱dyo̱3̱̍ roru̍va̱d vanā̍ ka̱thā na kṣo̱ṇīr bhi̱yasā̱ sam ā̍rata ||
1.054.02a अर्चा॑ श॒क्राय॑ शा॒किने॒ शची॑वते शृ॒ण्वन्त॒मिन्द्रं॑ म॒हय॑न्न॒भि ष्टु॑हि ।
1.054.02c यो धृ॒ष्णुना॒ शव॑सा॒ रोद॑सी उ॒भे वृषा॑ वृष॒त्वा वृ॑ष॒भो न्यृ॒ञ्जते॑ ॥
1.054.02a arcā̍ śa̱krāya̍ śā̱kine̱ śacī̍vate śṛ̱ṇvanta̱m indra̍m ma̱haya̍nn a̱bhi ṣṭu̍hi |
1.054.02c yo dhṛ̱ṣṇunā̱ śava̍sā̱ roda̍sī u̱bhe vṛṣā̍ vṛṣa̱tvā vṛ̍ṣa̱bho nyṛ̱ñjate̍ ||
1.054.03a अर्चा॑ दि॒वे बृ॑ह॒ते शू॒ष्यं१॒॑ वच॒ः स्वक्ष॑त्रं॒ यस्य॑ धृष॒तो धृ॒षन्मन॑ः ।
1.054.03c बृ॒हच्छ्र॑वा॒ असु॑रो ब॒र्हणा॑ कृ॒तः पु॒रो हरि॑भ्यां वृष॒भो रथो॒ हि षः ॥
1.054.03a arcā̍ di̱ve bṛ̍ha̱te śū̱ṣya1̱̍ṁ vaca̱ḥ svakṣa̍tra̱ṁ yasya̍ dhṛṣa̱to dhṛ̱ṣan mana̍ḥ |
1.054.03c bṛ̱hacchra̍vā̱ asu̍ro ba̱rhaṇā̍ kṛ̱taḥ pu̱ro hari̍bhyāṁ vṛṣa̱bho ratho̱ hi ṣaḥ ||
1.054.04a त्वं दि॒वो बृ॑ह॒तः सानु॑ कोप॒योऽव॒ त्मना॑ धृष॒ता शम्ब॑रं भिनत् ।
1.054.04c यन्मा॒यिनो॑ व्र॒न्दिनो॑ म॒न्दिना॑ धृ॒षच्छि॒तां गभ॑स्तिम॒शनिं॑ पृत॒न्यसि॑ ॥
1.054.04a tvaṁ di̱vo bṛ̍ha̱taḥ sānu̍ kopa̱yo 'va̱ tmanā̍ dhṛṣa̱tā śamba̍ram bhinat |
1.054.04c yan mā̱yino̍ vra̱ndino̍ ma̱ndinā̍ dhṛ̱ṣac chi̱tāṁ gabha̍stim a̱śani̍m pṛta̱nyasi̍ ||
1.054.05a नि यद्वृ॒णक्षि॑ श्वस॒नस्य॑ मू॒र्धनि॒ शुष्ण॑स्य चिद्व्र॒न्दिनो॒ रोरु॑व॒द्वना॑ ।
1.054.05c प्रा॒चीने॑न॒ मन॑सा ब॒र्हणा॑वता॒ यद॒द्या चि॑त्कृ॒णव॒ः कस्त्वा॒ परि॑ ॥
1.054.05a ni yad vṛ̱ṇakṣi̍ śvasa̱nasya̍ mū̱rdhani̱ śuṣṇa̍sya cid vra̱ndino̱ roru̍va̱d vanā̍ |
1.054.05c prā̱cīne̍na̱ mana̍sā ba̱rhaṇā̍vatā̱ yad a̱dyā ci̍t kṛ̱ṇava̱ḥ kas tvā̱ pari̍ ||
1.054.06a त्वमा॑विथ॒ नर्यं॑ तु॒र्वशं॒ यदुं॒ त्वं तु॒र्वीतिं॑ व॒य्यं॑ शतक्रतो ।
1.054.06c त्वं रथ॒मेत॑शं॒ कृत्व्ये॒ धने॒ त्वं पुरो॑ नव॒तिं द॑म्भयो॒ नव॑ ॥
1.054.06a tvam ā̍vitha̱ narya̍ṁ tu̱rvaśa̱ṁ yadu̱ṁ tvaṁ tu̱rvīti̍ṁ va̱yya̍ṁ śatakrato |
1.054.06c tvaṁ ratha̱m eta̍śa̱ṁ kṛtvye̱ dhane̱ tvam puro̍ nava̱tiṁ da̍mbhayo̱ nava̍ ||
1.054.07a स घा॒ राजा॒ सत्प॑तिः शूशुव॒ज्जनो॑ रा॒तह॑व्य॒ः प्रति॒ यः शास॒मिन्व॑ति ।
1.054.07c उ॒क्था वा॒ यो अ॑भिगृ॒णाति॒ राध॑सा॒ दानु॑रस्मा॒ उप॑रा पिन्वते दि॒वः ॥
1.054.07a sa ghā̱ rājā̱ satpa̍tiḥ śūśuva̱j jano̍ rā̱taha̍vya̱ḥ prati̱ yaḥ śāsa̱m inva̍ti |
1.054.07c u̱kthā vā̱ yo a̍bhigṛ̱ṇāti̱ rādha̍sā̱ dānu̍r asmā̱ upa̍rā pinvate di̱vaḥ ||
1.054.08a अस॑मं क्ष॒त्रमस॑मा मनी॒षा प्र सो॑म॒पा अप॑सा सन्तु॒ नेमे॑ ।
1.054.08c ये त॑ इन्द्र द॒दुषो॑ व॒र्धय॑न्ति॒ महि॑ क्ष॒त्रं स्थवि॑रं॒ वृष्ण्यं॑ च ॥
1.054.08a asa̍maṁ kṣa̱tram asa̍mā manī̱ṣā pra so̍ma̱pā apa̍sā santu̱ neme̍ |
1.054.08c ye ta̍ indra da̱duṣo̍ va̱rdhaya̍nti̱ mahi̍ kṣa̱traṁ sthavi̍ra̱ṁ vṛṣṇya̍ṁ ca ||
1.054.09a तुभ्येदे॒ते ब॑हु॒ला अद्रि॑दुग्धाश्चमू॒षद॑श्चम॒सा इ॑न्द्र॒पाना॑ः ।
1.054.09c व्य॑श्नुहि त॒र्पया॒ काम॑मेषा॒मथा॒ मनो॑ वसु॒देया॑य कृष्व ॥
1.054.09a tubhyed e̱te ba̍hu̱lā adri̍dugdhāś camū̱ṣada̍ś cama̱sā i̍ndra̱pānā̍ḥ |
1.054.09c vy a̍śnuhi ta̱rpayā̱ kāma̍m eṣā̱m athā̱ mano̍ vasu̱deyā̍ya kṛṣva ||
1.054.10a अ॒पाम॑तिष्ठद्ध॒रुण॑ह्वरं॒ तमो॒ऽन्तर्वृ॒त्रस्य॑ ज॒ठरे॑षु॒ पर्व॑तः ।
1.054.10c अ॒भीमिन्द्रो॑ न॒द्यो॑ व॒व्रिणा॑ हि॒ता विश्वा॑ अनु॒ष्ठाः प्र॑व॒णेषु॑ जिघ्नते ॥
1.054.10a a̱pām a̍tiṣṭhad dha̱ruṇa̍hvara̱ṁ tamo̱ 'ntar vṛ̱trasya̍ ja̱ṭhare̍ṣu̱ parva̍taḥ |
1.054.10c a̱bhīm indro̍ na̱dyo̍ va̱vriṇā̍ hi̱tā viśvā̍ anu̱ṣṭhāḥ pra̍va̱ṇeṣu̍ jighnate ||
1.054.11a स शेवृ॑ध॒मधि॑ धा द्यु॒म्नम॒स्मे महि॑ क्ष॒त्रं ज॑ना॒षाळि॑न्द्र॒ तव्य॑म् ।
1.054.11c रक्षा॑ च नो म॒घोन॑ः पा॒हि सू॒रीन्रा॒ये च॑ नः स्वप॒त्या इ॒षे धा॑ः ॥
1.054.11a sa śevṛ̍dha̱m adhi̍ dhā dyu̱mnam a̱sme mahi̍ kṣa̱traṁ ja̍nā̱ṣāḻ i̍ndra̱ tavya̍m |
1.054.11c rakṣā̍ ca no ma̱ghona̍ḥ pā̱hi sū̱rīn rā̱ye ca̍ naḥ svapa̱tyā i̱ṣe dhā̍ḥ ||


1.055.01a दि॒वश्चि॑दस्य वरि॒मा वि प॑प्रथ॒ इन्द्रं॒ न म॒ह्ना पृ॑थि॒वी च॒न प्रति॑ ।
1.055.01c भी॒मस्तुवि॑ष्माञ्चर्ष॒णिभ्य॑ आत॒पः शिशी॑ते॒ वज्रं॒ तेज॑से॒ न वंस॑गः ॥
1.055.01a di̱vaś ci̍d asya vari̱mā vi pa̍pratha̱ indra̱ṁ na ma̱hnā pṛ̍thi̱vī ca̱na prati̍ |
1.055.01c bhī̱mas tuvi̍ṣmāñ carṣa̱ṇibhya̍ āta̱paḥ śiśī̍te̱ vajra̱ṁ teja̍se̱ na vaṁsa̍gaḥ ||
1.055.02a सो अ॑र्ण॒वो न न॒द्य॑ः समु॒द्रिय॒ः प्रति॑ गृभ्णाति॒ विश्रि॑ता॒ वरी॑मभिः ।
1.055.02c इन्द्र॒ः सोम॑स्य पी॒तये॑ वृषायते स॒नात्स यु॒ध्म ओज॑सा पनस्यते ॥
1.055.02a so a̍rṇa̱vo na na̱dya̍ḥ samu̱driya̱ḥ prati̍ gṛbhṇāti̱ viśri̍tā̱ varī̍mabhiḥ |
1.055.02c indra̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ vṛṣāyate sa̱nāt sa yu̱dhma oja̍sā panasyate ||
1.055.03a त्वं तमि॑न्द्र॒ पर्व॑तं॒ न भोज॑से म॒हो नृ॒म्णस्य॒ धर्म॑णामिरज्यसि ।
1.055.03c प्र वी॒र्ये॑ण दे॒वताति॑ चेकिते॒ विश्व॑स्मा उ॒ग्रः कर्म॑णे पु॒रोहि॑तः ॥
1.055.03a tvaṁ tam i̍ndra̱ parva̍ta̱ṁ na bhoja̍se ma̱ho nṛ̱mṇasya̱ dharma̍ṇām irajyasi |
1.055.03c pra vī̱rye̍ṇa de̱vatāti̍ cekite̱ viśva̍smā u̱graḥ karma̍ṇe pu̱rohi̍taḥ ||
1.055.04a स इद्वने॑ नम॒स्युभि॑र्वचस्यते॒ चारु॒ जने॑षु प्रब्रुवा॒ण इ॑न्द्रि॒यम् ।
1.055.04c वृषा॒ छन्दु॑र्भवति हर्य॒तो वृषा॒ क्षेमे॑ण॒ धेनां॑ म॒घवा॒ यदिन्व॑ति ॥
1.055.04a sa id vane̍ nama̱syubhi̍r vacasyate̱ cāru̱ jane̍ṣu prabruvā̱ṇa i̍ndri̱yam |
1.055.04c vṛṣā̱ chandu̍r bhavati harya̱to vṛṣā̱ kṣeme̍ṇa̱ dhenā̍m ma̱ghavā̱ yad inva̍ti ||
1.055.05a स इन्म॒हानि॑ समि॒थानि॑ म॒ज्मना॑ कृ॒णोति॑ यु॒ध्म ओज॑सा॒ जने॑भ्यः ।
1.055.05c अधा॑ च॒न श्रद्द॑धति॒ त्विषी॑मत॒ इन्द्रा॑य॒ वज्रं॑ नि॒घनि॑घ्नते व॒धम् ॥
1.055.05a sa in ma̱hāni̍ sami̱thāni̍ ma̱jmanā̍ kṛ̱ṇoti̍ yu̱dhma oja̍sā̱ jane̍bhyaḥ |
1.055.05c adhā̍ ca̱na śrad da̍dhati̱ tviṣī̍mata̱ indrā̍ya̱ vajra̍ṁ ni̱ghani̍ghnate va̱dham ||
1.055.06a स हि श्र॑व॒स्युः सद॑नानि कृ॒त्रिमा॑ क्ष्म॒या वृ॑धा॒न ओज॑सा विना॒शय॑न् ।
1.055.06c ज्योतीं॑षि कृ॒ण्वन्न॑वृ॒काणि॒ यज्य॒वेऽव॑ सु॒क्रतु॒ः सर्त॒वा अ॒पः सृ॑जत् ॥
1.055.06a sa hi śra̍va̱syuḥ sada̍nāni kṛ̱trimā̍ kṣma̱yā vṛ̍dhā̱na oja̍sā vinā̱śaya̍n |
1.055.06c jyotī̍ṁṣi kṛ̱ṇvann a̍vṛ̱kāṇi̱ yajya̱ve 'va̍ su̱kratu̱ḥ sarta̱vā a̱paḥ sṛ̍jat ||
1.055.07a दा॒नाय॒ मन॑ः सोमपावन्नस्तु ते॒ऽर्वाञ्चा॒ हरी॑ वन्दनश्रु॒दा कृ॑धि ।
1.055.07c यमि॑ष्ठास॒ः सार॑थयो॒ य इ॑न्द्र ते॒ न त्वा॒ केता॒ आ द॑भ्नुवन्ति॒ भूर्ण॑यः ॥
1.055.07a dā̱nāya̱ mana̍ḥ somapāvann astu te̱ 'rvāñcā̱ harī̍ vandanaśru̱d ā kṛ̍dhi |
1.055.07c yami̍ṣṭhāsa̱ḥ sāra̍thayo̱ ya i̍ndra te̱ na tvā̱ ketā̱ ā da̍bhnuvanti̱ bhūrṇa̍yaḥ ||
1.055.08a अप्र॑क्षितं॒ वसु॑ बिभर्षि॒ हस्त॑यो॒रषा॑ळ्हं॒ सह॑स्त॒न्वि॑ श्रु॒तो द॑धे ।
1.055.08c आवृ॑तासोऽव॒तासो॒ न क॒र्तृभि॑स्त॒नूषु॑ ते॒ क्रत॑व इन्द्र॒ भूर॑यः ॥
1.055.08a apra̍kṣita̱ṁ vasu̍ bibharṣi̱ hasta̍yo̱r aṣā̍ḻha̱ṁ saha̍s ta̱nvi̍ śru̱to da̍dhe |
1.055.08c āvṛ̍tāso 'va̱tāso̱ na ka̱rtṛbhi̍s ta̱nūṣu̍ te̱ krata̍va indra̱ bhūra̍yaḥ ||


1.056.01a ए॒ष प्र पू॒र्वीरव॒ तस्य॑ च॒म्रिषोऽत्यो॒ न योषा॒मुद॑यंस्त भु॒र्वणि॑ः ।
1.056.01c दक्षं॑ म॒हे पा॑ययते हिर॒ण्ययं॒ रथ॑मा॒वृत्या॒ हरि॑योग॒मृभ्व॑सम् ॥
1.056.01a e̱ṣa pra pū̱rvīr ava̱ tasya̍ ca̱mriṣo 'tyo̱ na yoṣā̱m ud a̍yaṁsta bhu̱rvaṇi̍ḥ |
1.056.01c dakṣa̍m ma̱he pā̍yayate hira̱ṇyaya̱ṁ ratha̍m ā̱vṛtyā̱ hari̍yoga̱m ṛbhva̍sam ||
1.056.02a तं गू॒र्तयो॑ नेम॒न्निष॒ः परी॑णसः समु॒द्रं न सं॒चर॑णे सनि॒ष्यव॑ः ।
1.056.02c पतिं॒ दक्ष॑स्य वि॒दथ॑स्य॒ नू सहो॑ गि॒रिं न वे॒ना अधि॑ रोह॒ तेज॑सा ॥
1.056.02a taṁ gū̱rtayo̍ nema̱nniṣa̱ḥ parī̍ṇasaḥ samu̱draṁ na sa̱ṁcara̍ṇe sani̱ṣyava̍ḥ |
1.056.02c pati̱ṁ dakṣa̍sya vi̱datha̍sya̱ nū saho̍ gi̱riṁ na ve̱nā adhi̍ roha̱ teja̍sā ||
1.056.03a स तु॒र्वणि॑र्म॒हाँ अ॑रे॒णु पौंस्ये॑ गि॒रेर्भृ॒ष्टिर्न भ्रा॑जते तु॒जा शव॑ः ।
1.056.03c येन॒ शुष्णं॑ मा॒यिन॑माय॒सो मदे॑ दु॒ध्र आ॒भूषु॑ रा॒मय॒न्नि दाम॑नि ॥
1.056.03a sa tu̱rvaṇi̍r ma̱hām̐ a̍re̱ṇu pauṁsye̍ gi̱rer bhṛ̱ṣṭir na bhrā̍jate tu̱jā śava̍ḥ |
1.056.03c yena̱ śuṣṇa̍m mā̱yina̍m āya̱so made̍ du̱dhra ā̱bhūṣu̍ rā̱maya̱n ni dāma̍ni ||
1.056.04a दे॒वी यदि॒ तवि॑षी॒ त्वावृ॑धो॒तय॒ इन्द्रं॒ सिष॑क्त्यु॒षसं॒ न सूर्य॑ः ।
1.056.04c यो धृ॒ष्णुना॒ शव॑सा॒ बाध॑ते॒ तम॒ इय॑र्ति रे॒णुं बृ॒हद॑र्हरि॒ष्वणि॑ः ॥
1.056.04a de̱vī yadi̱ tavi̍ṣī̱ tvāvṛ̍dho̱taya̱ indra̱ṁ siṣa̍kty u̱ṣasa̱ṁ na sūrya̍ḥ |
1.056.04c yo dhṛ̱ṣṇunā̱ śava̍sā̱ bādha̍te̱ tama̱ iya̍rti re̱ṇum bṛ̱had a̍rhari̱ṣvaṇi̍ḥ ||
1.056.05a वि यत्ति॒रो ध॒रुण॒मच्यु॑तं॒ रजोऽति॑ष्ठिपो दि॒व आता॑सु ब॒र्हणा॑ ।
1.056.05c स्व॑र्मीळ्हे॒ यन्मद॑ इन्द्र॒ हर्ष्याह॑न्वृ॒त्रं निर॒पामौ॑ब्जो अर्ण॒वम् ॥
1.056.05a vi yat ti̱ro dha̱ruṇa̱m acyu̍ta̱ṁ rajo 'ti̍ṣṭhipo di̱va ātā̍su ba̱rhaṇā̍ |
1.056.05c sva̍rmīḻhe̱ yan mada̍ indra̱ harṣyāha̍n vṛ̱traṁ nir a̱pām au̍bjo arṇa̱vam ||
1.056.06a त्वं दि॒वो ध॒रुणं॑ धिष॒ ओज॑सा पृथि॒व्या इ॑न्द्र॒ सद॑नेषु॒ माहि॑नः ।
1.056.06c त्वं सु॒तस्य॒ मदे॑ अरिणा अ॒पो वि वृ॒त्रस्य॑ स॒मया॑ पा॒ष्या॑रुजः ॥
1.056.06a tvaṁ di̱vo dha̱ruṇa̍ṁ dhiṣa̱ oja̍sā pṛthi̱vyā i̍ndra̱ sada̍neṣu̱ māhi̍naḥ |
1.056.06c tvaṁ su̱tasya̱ made̍ ariṇā a̱po vi vṛ̱trasya̍ sa̱mayā̍ pā̱ṣyā̍rujaḥ ||


1.057.01a प्र मंहि॑ष्ठाय बृह॒ते बृ॒हद्र॑ये स॒त्यशु॑ष्माय त॒वसे॑ म॒तिं भ॑रे ।
1.057.01c अ॒पामि॑व प्रव॒णे यस्य॑ दु॒र्धरं॒ राधो॑ वि॒श्वायु॒ शव॑से॒ अपा॑वृतम् ॥
1.057.01a pra maṁhi̍ṣṭhāya bṛha̱te bṛ̱hadra̍ye sa̱tyaśu̍ṣmāya ta̱vase̍ ma̱tim bha̍re |
1.057.01c a̱pām i̍va prava̱ṇe yasya̍ du̱rdhara̱ṁ rādho̍ vi̱śvāyu̱ śava̍se̱ apā̍vṛtam ||
1.057.02a अध॑ ते॒ विश्व॒मनु॑ हासदि॒ष्टय॒ आपो॑ नि॒म्नेव॒ सव॑ना ह॒विष्म॑तः ।
1.057.02c यत्पर्व॑ते॒ न स॒मशी॑त हर्य॒त इन्द्र॑स्य॒ वज्र॒ः श्नथि॑ता हिर॒ण्यय॑ः ॥
1.057.02a adha̍ te̱ viśva̱m anu̍ hāsad i̱ṣṭaya̱ āpo̍ ni̱mneva̱ sava̍nā ha̱viṣma̍taḥ |
1.057.02c yat parva̍te̱ na sa̱maśī̍ta harya̱ta indra̍sya̱ vajra̱ḥ śnathi̍tā hira̱ṇyaya̍ḥ ||
1.057.03a अ॒स्मै भी॒माय॒ नम॑सा॒ सम॑ध्व॒र उषो॒ न शु॑भ्र॒ आ भ॑रा॒ पनी॑यसे ।
1.057.03c यस्य॒ धाम॒ श्रव॑से॒ नामे॑न्द्रि॒यं ज्योति॒रका॑रि ह॒रितो॒ नाय॑से ॥
1.057.03a a̱smai bhī̱māya̱ nama̍sā̱ sam a̍dhva̱ra uṣo̱ na śu̍bhra̱ ā bha̍rā̱ panī̍yase |
1.057.03c yasya̱ dhāma̱ śrava̍se̱ nāme̍ndri̱yaṁ jyoti̱r akā̍ri ha̱rito̱ nāya̍se ||
1.057.04a इ॒मे त॑ इन्द्र॒ ते व॒यं पु॑रुष्टुत॒ ये त्वा॒रभ्य॒ चरा॑मसि प्रभूवसो ।
1.057.04c न॒हि त्वद॒न्यो गि॑र्वणो॒ गिर॒ः सघ॑त्क्षो॒णीरि॑व॒ प्रति॑ नो हर्य॒ तद्वच॑ः ॥
1.057.04a i̱me ta̍ indra̱ te va̱yam pu̍ruṣṭuta̱ ye tvā̱rabhya̱ carā̍masi prabhūvaso |
1.057.04c na̱hi tvad a̱nyo gi̍rvaṇo̱ gira̱ḥ sagha̍t kṣo̱ṇīr i̍va̱ prati̍ no harya̱ tad vaca̍ḥ ||
1.057.05a भूरि॑ त इन्द्र वी॒र्यं१॒॑ तव॑ स्मस्य॒स्य स्तो॒तुर्म॑घव॒न्काम॒मा पृ॑ण ।
1.057.05c अनु॑ ते॒ द्यौर्बृ॑ह॒ती वी॒र्यं॑ मम इ॒यं च॑ ते पृथि॒वी ने॑म॒ ओज॑से ॥
1.057.05a bhūri̍ ta indra vī̱rya1̱̍ṁ tava̍ smasy a̱sya sto̱tur ma̍ghava̱n kāma̱m ā pṛ̍ṇa |
1.057.05c anu̍ te̱ dyaur bṛ̍ha̱tī vī̱rya̍m mama i̱yaṁ ca̍ te pṛthi̱vī ne̍ma̱ oja̍se ||
1.057.06a त्वं तमि॑न्द्र॒ पर्व॑तं म॒हामु॒रुं वज्रे॑ण वज्रिन्पर्व॒शश्च॑कर्तिथ ।
1.057.06c अवा॑सृजो॒ निवृ॑ता॒ः सर्त॒वा अ॒पः स॒त्रा विश्वं॑ दधिषे॒ केव॑लं॒ सह॑ः ॥
1.057.06a tvaṁ tam i̍ndra̱ parva̍tam ma̱hām u̱ruṁ vajre̍ṇa vajrin parva̱śaś ca̍kartitha |
1.057.06c avā̍sṛjo̱ nivṛ̍tā̱ḥ sarta̱vā a̱paḥ sa̱trā viśva̍ṁ dadhiṣe̱ keva̍la̱ṁ saha̍ḥ ||


1.058.01a नू चि॑त्सहो॒जा अ॒मृतो॒ नि तु॑न्दते॒ होता॒ यद्दू॒तो अभ॑वद्वि॒वस्व॑तः ।
1.058.01c वि साधि॑ष्ठेभिः प॒थिभी॒ रजो॑ मम॒ आ दे॒वता॑ता ह॒विषा॑ विवासति ॥
1.058.01a nū ci̍t saho̱jā a̱mṛto̱ ni tu̍ndate̱ hotā̱ yad dū̱to abha̍vad vi̱vasva̍taḥ |
1.058.01c vi sādhi̍ṣṭhebhiḥ pa̱thibhī̱ rajo̍ mama̱ ā de̱vatā̍tā ha̱viṣā̍ vivāsati ||
1.058.02a आ स्वमद्म॑ यु॒वमा॑नो अ॒जर॑स्तृ॒ष्व॑वि॒ष्यन्न॑त॒सेषु॑ तिष्ठति ।
1.058.02c अत्यो॒ न पृ॒ष्ठं प्रु॑षि॒तस्य॑ रोचते दि॒वो न सानु॑ स्त॒नय॑न्नचिक्रदत् ॥
1.058.02a ā svam adma̍ yu̱vamā̍no a̱jara̍s tṛ̱ṣv a̍vi̱ṣyann a̍ta̱seṣu̍ tiṣṭhati |
1.058.02c atyo̱ na pṛ̱ṣṭham pru̍ṣi̱tasya̍ rocate di̱vo na sānu̍ sta̱naya̍nn acikradat ||
1.058.03a क्रा॒णा रु॒द्रेभि॒र्वसु॑भिः पु॒रोहि॑तो॒ होता॒ निष॑त्तो रयि॒षाळम॑र्त्यः ।
1.058.03c रथो॒ न वि॒क्ष्वृ॑ञ्जसा॒न आ॒युषु॒ व्या॑नु॒षग्वार्या॑ दे॒व ऋ॑ण्वति ॥
1.058.03a krā̱ṇā ru̱drebhi̱r vasu̍bhiḥ pu̱rohi̍to̱ hotā̱ niṣa̍tto rayi̱ṣāḻ ama̍rtyaḥ |
1.058.03c ratho̱ na vi̱kṣv ṛ̍ñjasā̱na ā̱yuṣu̱ vy ā̍nu̱ṣag vāryā̍ de̱va ṛ̍ṇvati ||
1.058.04a वि वात॑जूतो अत॒सेषु॑ तिष्ठते॒ वृथा॑ जु॒हूभि॒ः सृण्या॑ तुवि॒ष्वणि॑ः ।
1.058.04c तृ॒षु यद॑ग्ने व॒निनो॑ वृषा॒यसे॑ कृ॒ष्णं त॒ एम॒ रुश॑दूर्मे अजर ॥
1.058.04a vi vāta̍jūto ata̱seṣu̍ tiṣṭhate̱ vṛthā̍ ju̱hūbhi̱ḥ sṛṇyā̍ tuvi̱ṣvaṇi̍ḥ |
1.058.04c tṛ̱ṣu yad a̍gne va̱nino̍ vṛṣā̱yase̍ kṛ̱ṣṇaṁ ta̱ ema̱ ruśa̍dūrme ajara ||
1.058.05a तपु॑र्जम्भो॒ वन॒ आ वात॑चोदितो यू॒थे न सा॒ह्वाँ अव॑ वाति॒ वंस॑गः ।
1.058.05c अ॒भि॒व्रज॒न्नक्षि॑तं॒ पाज॑सा॒ रज॑ः स्था॒तुश्च॒रथं॑ भयते पत॒त्रिण॑ः ॥
1.058.05a tapu̍rjambho̱ vana̱ ā vāta̍codito yū̱the na sā̱hvām̐ ava̍ vāti̱ vaṁsa̍gaḥ |
1.058.05c a̱bhi̱vraja̱nn akṣi̍ta̱m pāja̍sā̱ raja̍ḥ sthā̱tuś ca̱ratha̍m bhayate pata̱triṇa̍ḥ ||
1.058.06a द॒धुष्ट्वा॒ भृग॑वो॒ मानु॑षे॒ष्वा र॒यिं न चारुं॑ सु॒हवं॒ जने॑भ्यः ।
1.058.06c होता॑रमग्ने॒ अति॑थिं॒ वरे॑ण्यं मि॒त्रं न शेवं॑ दि॒व्याय॒ जन्म॑ने ॥
1.058.06a da̱dhuṣ ṭvā̱ bhṛga̍vo̱ mānu̍ṣe̱ṣv ā ra̱yiṁ na cāru̍ṁ su̱hava̱ṁ jane̍bhyaḥ |
1.058.06c hotā̍ram agne̱ ati̍thi̱ṁ vare̍ṇyam mi̱traṁ na śeva̍ṁ di̱vyāya̱ janma̍ne ||
1.058.07a होता॑रं स॒प्त जु॒ह्वो॒३॒॑ यजि॑ष्ठं॒ यं वा॒घतो॑ वृ॒णते॑ अध्व॒रेषु॑ ।
1.058.07c अ॒ग्निं विश्वे॑षामर॒तिं वसू॑नां सप॒र्यामि॒ प्रय॑सा॒ यामि॒ रत्न॑म् ॥
1.058.07a hotā̍raṁ sa̱pta ju̱hvo̱3̱̍ yaji̍ṣṭha̱ṁ yaṁ vā̱ghato̍ vṛ̱ṇate̍ adhva̱reṣu̍ |
1.058.07c a̱gniṁ viśve̍ṣām ara̱tiṁ vasū̍nāṁ sapa̱ryāmi̱ praya̍sā̱ yāmi̱ ratna̍m ||
1.058.08a अच्छि॑द्रा सूनो सहसो नो अ॒द्य स्तो॒तृभ्यो॑ मित्रमह॒ः शर्म॑ यच्छ ।
1.058.08c अग्ने॑ गृ॒णन्त॒मंह॑स उरु॒ष्योर्जो॑ नपात्पू॒र्भिराय॑सीभिः ॥
1.058.08a acchi̍drā sūno sahaso no a̱dya sto̱tṛbhyo̍ mitramaha̱ḥ śarma̍ yaccha |
1.058.08c agne̍ gṛ̱ṇanta̱m aṁha̍sa uru̱ṣyorjo̍ napāt pū̱rbhir āya̍sībhiḥ ||
1.058.09a भवा॒ वरू॑थं गृण॒ते वि॑भावो॒ भवा॑ मघवन्म॒घव॑द्भ्य॒ः शर्म॑ ।
1.058.09c उ॒रु॒ष्याग्ने॒ अंह॑सो गृ॒णन्तं॑ प्रा॒तर्म॒क्षू धि॒याव॑सुर्जगम्यात् ॥
1.058.09a bhavā̱ varū̍thaṁ gṛṇa̱te vi̍bhāvo̱ bhavā̍ maghavan ma̱ghava̍dbhya̱ḥ śarma̍ |
1.058.09c u̱ru̱ṣyāgne̱ aṁha̍so gṛ̱ṇanta̍m prā̱tar ma̱kṣū dhi̱yāva̍sur jagamyāt ||


1.059.01a व॒या इद॑ग्ने अ॒ग्नय॑स्ते अ॒न्ये त्वे विश्वे॑ अ॒मृता॑ मादयन्ते ।
1.059.01c वैश्वा॑नर॒ नाभि॑रसि क्षिती॒नां स्थूणे॑व॒ जनाँ॑ उप॒मिद्य॑यन्थ ॥
1.059.01a va̱yā id a̍gne a̱gnaya̍s te a̱nye tve viśve̍ a̱mṛtā̍ mādayante |
1.059.01c vaiśvā̍nara̱ nābhi̍r asi kṣitī̱nāṁ sthūṇe̍va̱ janā̍m̐ upa̱mid ya̍yantha ||
1.059.02a मू॒र्धा दि॒वो नाभि॑र॒ग्निः पृ॑थि॒व्या अथा॑भवदर॒ती रोद॑स्योः ।
1.059.02c तं त्वा॑ दे॒वासो॑ऽजनयन्त दे॒वं वैश्वा॑नर॒ ज्योति॒रिदार्या॑य ॥
1.059.02a mū̱rdhā di̱vo nābhi̍r a̱gniḥ pṛ̍thi̱vyā athā̍bhavad ara̱tī roda̍syoḥ |
1.059.02c taṁ tvā̍ de̱vāso̍ 'janayanta de̱vaṁ vaiśvā̍nara̱ jyoti̱r id āryā̍ya ||
1.059.03a आ सूर्ये॒ न र॒श्मयो॑ ध्रु॒वासो॑ वैश्वान॒रे द॑धिरे॒ऽग्ना वसू॑नि ।
1.059.03c या पर्व॑ते॒ष्वोष॑धीष्व॒प्सु या मानु॑षे॒ष्वसि॒ तस्य॒ राजा॑ ॥
1.059.03a ā sūrye̱ na ra̱śmayo̍ dhru̱vāso̍ vaiśvāna̱re da̍dhire̱ 'gnā vasū̍ni |
1.059.03c yā parva̍te̱ṣv oṣa̍dhīṣv a̱psu yā mānu̍ṣe̱ṣv asi̱ tasya̱ rājā̍ ||
1.059.04a बृ॒ह॒ती इ॑व सू॒नवे॒ रोद॑सी॒ गिरो॒ होता॑ मनु॒ष्यो॒३॒॑ न दक्ष॑ः ।
1.059.04c स्व॑र्वते स॒त्यशु॑ष्माय पू॒र्वीर्वै॑श्वान॒राय॒ नृत॑माय य॒ह्वीः ॥
1.059.04a bṛ̱ha̱tī i̍va sū̱nave̱ roda̍sī̱ giro̱ hotā̍ manu̱ṣyo̱3̱̍ na dakṣa̍ḥ |
1.059.04c sva̍rvate sa̱tyaśu̍ṣmāya pū̱rvīr vai̍śvāna̱rāya̱ nṛta̍māya ya̱hvīḥ ||
1.059.05a दि॒वश्चि॑त्ते बृह॒तो जा॑तवेदो॒ वैश्वा॑नर॒ प्र रि॑रिचे महि॒त्वम् ।
1.059.05c राजा॑ कृष्टी॒नाम॑सि॒ मानु॑षीणां यु॒धा दे॒वेभ्यो॒ वरि॑वश्चकर्थ ॥
1.059.05a di̱vaś ci̍t te bṛha̱to jā̍tavedo̱ vaiśvā̍nara̱ pra ri̍rice mahi̱tvam |
1.059.05c rājā̍ kṛṣṭī̱nām a̍si̱ mānu̍ṣīṇāṁ yu̱dhā de̱vebhyo̱ vari̍vaś cakartha ||
1.059.06a प्र नू म॑हि॒त्वं वृ॑ष॒भस्य॑ वोचं॒ यं पू॒रवो॑ वृत्र॒हणं॒ सच॑न्ते ।
1.059.06c वै॒श्वा॒न॒रो दस्यु॑म॒ग्निर्ज॑घ॒न्वाँ अधू॑नो॒त्काष्ठा॒ अव॒ शम्ब॑रं भेत् ॥
1.059.06a pra nū ma̍hi̱tvaṁ vṛ̍ṣa̱bhasya̍ voca̱ṁ yam pū̱ravo̍ vṛtra̱haṇa̱ṁ saca̍nte |
1.059.06c vai̱śvā̱na̱ro dasyu̍m a̱gnir ja̍gha̱nvām̐ adhū̍no̱t kāṣṭhā̱ ava̱ śamba̍ram bhet ||
1.059.07a वै॒श्वा॒न॒रो म॑हि॒म्ना वि॒श्वकृ॑ष्टिर्भ॒रद्वा॑जेषु यज॒तो वि॒भावा॑ ।
1.059.07c शा॒त॒व॒ने॒ये श॒तिनी॑भिर॒ग्निः पु॑रुणी॒थे ज॑रते सू॒नृता॑वान् ॥
1.059.07a vai̱śvā̱na̱ro ma̍hi̱mnā vi̱śvakṛ̍ṣṭir bha̱radvā̍jeṣu yaja̱to vi̱bhāvā̍ |
1.059.07c śā̱ta̱va̱ne̱ye śa̱tinī̍bhir a̱gniḥ pu̍ruṇī̱the ja̍rate sū̱nṛtā̍vān ||


1.060.01a वह्निं॑ य॒शसं॑ वि॒दथ॑स्य के॒तुं सु॑प्रा॒व्यं॑ दू॒तं स॒द्योअ॑र्थम् ।
1.060.01c द्वि॒जन्मा॑नं र॒यिमि॑व प्रश॒स्तं रा॒तिं भ॑र॒द्भृग॑वे मात॒रिश्वा॑ ॥
1.060.01a vahni̍ṁ ya̱śasa̍ṁ vi̱datha̍sya ke̱tuṁ su̍prā̱vya̍ṁ dū̱taṁ sa̱dyoa̍rtham |
1.060.01c dvi̱janmā̍naṁ ra̱yim i̍va praśa̱staṁ rā̱tim bha̍ra̱d bhṛga̍ve māta̱riśvā̍ ||
1.060.02a अ॒स्य शासु॑रु॒भया॑सः सचन्ते ह॒विष्म॑न्त उ॒शिजो॒ ये च॒ मर्ता॑ः ।
1.060.02c दि॒वश्चि॒त्पूर्वो॒ न्य॑सादि॒ होता॒पृच्छ्यो॑ वि॒श्पति॑र्वि॒क्षु वे॒धाः ॥
1.060.02a a̱sya śāsu̍r u̱bhayā̍saḥ sacante ha̱viṣma̍nta u̱śijo̱ ye ca̱ martā̍ḥ |
1.060.02c di̱vaś ci̱t pūrvo̱ ny a̍sādi̱ hotā̱pṛcchyo̍ vi̱śpati̍r vi̱kṣu ve̱dhāḥ ||
1.060.03a तं नव्य॑सी हृ॒द आ जाय॑मानम॒स्मत्सु॑की॒र्तिर्मधु॑जिह्वमश्याः ।
1.060.03c यमृ॒त्विजो॑ वृ॒जने॒ मानु॑षास॒ः प्रय॑स्वन्त आ॒यवो॒ जीज॑नन्त ॥
1.060.03a taṁ navya̍sī hṛ̱da ā jāya̍mānam a̱smat su̍kī̱rtir madhu̍jihvam aśyāḥ |
1.060.03c yam ṛ̱tvijo̍ vṛ̱jane̱ mānu̍ṣāsa̱ḥ praya̍svanta ā̱yavo̱ jīja̍nanta ||
1.060.04a उ॒शिक्पा॑व॒को वसु॒र्मानु॑षेषु॒ वरे॑ण्यो॒ होता॑धायि वि॒क्षु ।
1.060.04c दमू॑ना गृ॒हप॑ति॒र्दम॒ आँ अ॒ग्निर्भु॑वद्रयि॒पती॑ रयी॒णाम् ॥
1.060.04a u̱śik pā̍va̱ko vasu̱r mānu̍ṣeṣu̱ vare̍ṇyo̱ hotā̍dhāyi vi̱kṣu |
1.060.04c damū̍nā gṛ̱hapa̍ti̱r dama̱ ām̐ a̱gnir bhu̍vad rayi̱patī̍ rayī̱ṇām ||
1.060.05a तं त्वा॑ व॒यं पति॑मग्ने रयी॒णां प्र शं॑सामो म॒तिभि॒र्गोत॑मासः ।
1.060.05c आ॒शुं न वा॑जम्भ॒रं म॒र्जय॑न्तः प्रा॒तर्म॒क्षू धि॒याव॑सुर्जगम्यात् ॥
1.060.05a taṁ tvā̍ va̱yam pati̍m agne rayī̱ṇām pra śa̍ṁsāmo ma̱tibhi̱r gota̍māsaḥ |
1.060.05c ā̱śuṁ na vā̍jambha̱ram ma̱rjaya̍ntaḥ prā̱tar ma̱kṣū dhi̱yāva̍sur jagamyāt ||


1.061.01a अ॒स्मा इदु॒ प्र त॒वसे॑ तु॒राय॒ प्रयो॒ न ह॑र्मि॒ स्तोमं॒ माहि॑नाय ।
1.061.01c ऋची॑षमा॒याध्रि॑गव॒ ओह॒मिन्द्रा॑य॒ ब्रह्मा॑णि रा॒तत॑मा ॥
1.061.01a a̱smā id u̱ pra ta̱vase̍ tu̱rāya̱ prayo̱ na ha̍rmi̱ stoma̱m māhi̍nāya |
1.061.01c ṛcī̍ṣamā̱yādhri̍gava̱ oha̱m indrā̍ya̱ brahmā̍ṇi rā̱tata̍mā ||
1.061.02a अ॒स्मा इदु॒ प्रय॑ इव॒ प्र यं॑सि॒ भरा॑म्याङ्गू॒षं बाधे॑ सुवृ॒क्ति ।
1.061.02c इन्द्रा॑य हृ॒दा मन॑सा मनी॒षा प्र॒त्नाय॒ पत्ये॒ धियो॑ मर्जयन्त ॥
1.061.02a a̱smā id u̱ praya̍ iva̱ pra ya̍ṁsi̱ bharā̍my āṅgū̱ṣam bādhe̍ suvṛ̱kti |
1.061.02c indrā̍ya hṛ̱dā mana̍sā manī̱ṣā pra̱tnāya̱ patye̱ dhiyo̍ marjayanta ||
1.061.03a अ॒स्मा इदु॒ त्यमु॑प॒मं स्व॒र्षां भरा॑म्याङ्गू॒षमा॒स्ये॑न ।
1.061.03c मंहि॑ष्ठ॒मच्छो॑क्तिभिर्मती॒नां सु॑वृ॒क्तिभि॑ः सू॒रिं वा॑वृ॒धध्यै॑ ॥
1.061.03a a̱smā id u̱ tyam u̍pa̱maṁ sva̱rṣām bharā̍my āṅgū̱ṣam ā̱sye̍na |
1.061.03c maṁhi̍ṣṭha̱m accho̍ktibhir matī̱nāṁ su̍vṛ̱ktibhi̍ḥ sū̱riṁ vā̍vṛ̱dhadhyai̍ ||
1.061.04a अ॒स्मा इदु॒ स्तोमं॒ सं हि॑नोमि॒ रथं॒ न तष्टे॑व॒ तत्सि॑नाय ।
1.061.04c गिर॑श्च॒ गिर्वा॑हसे सुवृ॒क्तीन्द्रा॑य विश्वमि॒न्वं मेधि॑राय ॥
1.061.04a a̱smā id u̱ stoma̱ṁ saṁ hi̍nomi̱ ratha̱ṁ na taṣṭe̍va̱ tatsi̍nāya |
1.061.04c gira̍ś ca̱ girvā̍hase suvṛ̱ktīndrā̍ya viśvami̱nvam medhi̍rāya ||
1.061.05a अ॒स्मा इदु॒ सप्ति॑मिव श्रव॒स्येन्द्रा॑या॒र्कं जु॒ह्वा॒३॒॑ सम॑ञ्जे ।
1.061.05c वी॒रं दा॒नौक॑सं व॒न्दध्यै॑ पु॒रां गू॒र्तश्र॑वसं द॒र्माण॑म् ॥
1.061.05a a̱smā id u̱ sapti̍m iva śrava̱syendrā̍yā̱rkaṁ ju̱hvā̱3̱̍ sam a̍ñje |
1.061.05c vī̱raṁ dā̱nauka̍saṁ va̱ndadhyai̍ pu̱rāṁ gū̱rtaśra̍vasaṁ da̱rmāṇa̍m ||
1.061.06a अ॒स्मा इदु॒ त्वष्टा॑ तक्ष॒द्वज्रं॒ स्वप॑स्तमं स्व॒र्यं१॒॑ रणा॑य ।
1.061.06c वृ॒त्रस्य॑ चिद्वि॒दद्येन॒ मर्म॑ तु॒जन्नीशा॑नस्तुज॒ता कि॑ये॒धाः ॥
1.061.06a a̱smā id u̱ tvaṣṭā̍ takṣa̱d vajra̱ṁ svapa̍stamaṁ sva̱rya1̱̍ṁ raṇā̍ya |
1.061.06c vṛ̱trasya̍ cid vi̱dad yena̱ marma̍ tu̱jann īśā̍nas tuja̱tā ki̍ye̱dhāḥ ||
1.061.07a अ॒स्येदु॑ मा॒तुः सव॑नेषु स॒द्यो म॒हः पि॒तुं प॑पि॒वाञ्चार्वन्ना॑ ।
1.061.07c मु॒षा॒यद्विष्णु॑ः पच॒तं सही॑या॒न्विध्य॑द्वरा॒हं ति॒रो अद्रि॒मस्ता॑ ॥
1.061.07a a̱syed u̍ mā̱tuḥ sava̍neṣu sa̱dyo ma̱haḥ pi̱tum pa̍pi̱vāñ cārv annā̍ |
1.061.07c mu̱ṣā̱yad viṣṇu̍ḥ paca̱taṁ sahī̍yā̱n vidhya̍d varā̱haṁ ti̱ro adri̱m astā̍ ||
1.061.08a अ॒स्मा इदु॒ ग्नाश्चि॑द्दे॒वप॑त्नी॒रिन्द्रा॑या॒र्कम॑हि॒हत्य॑ ऊवुः ।
1.061.08c परि॒ द्यावा॑पृथि॒वी ज॑भ्र उ॒र्वी नास्य॒ ते म॑हि॒मानं॒ परि॑ ष्टः ॥
1.061.08a a̱smā id u̱ gnāś ci̍d de̱vapa̍tnī̱r indrā̍yā̱rkam a̍hi̱hatya̍ ūvuḥ |
1.061.08c pari̱ dyāvā̍pṛthi̱vī ja̍bhra u̱rvī nāsya̱ te ma̍hi̱māna̱m pari̍ ṣṭaḥ ||
1.061.09a अ॒स्येदे॒व प्र रि॑रिचे महि॒त्वं दि॒वस्पृ॑थि॒व्याः पर्य॒न्तरि॑क्षात् ।
1.061.09c स्व॒राळिन्द्रो॒ दम॒ आ वि॒श्वगू॑र्तः स्व॒रिरम॑त्रो ववक्षे॒ रणा॑य ॥
1.061.09a a̱syed e̱va pra ri̍rice mahi̱tvaṁ di̱vas pṛ̍thi̱vyāḥ pary a̱ntari̍kṣāt |
1.061.09c sva̱rāḻ indro̱ dama̱ ā vi̱śvagū̍rtaḥ sva̱rir ama̍tro vavakṣe̱ raṇā̍ya ||
1.061.10a अ॒स्येदे॒व शव॑सा शु॒षन्तं॒ वि वृ॑श्च॒द्वज्रे॑ण वृ॒त्रमिन्द्र॑ः ।
1.061.10c गा न व्रा॒णा अ॒वनी॑रमुञ्चद॒भि श्रवो॑ दा॒वने॒ सचे॑ताः ॥
1.061.10a a̱syed e̱va śava̍sā śu̱ṣanta̱ṁ vi vṛ̍śca̱d vajre̍ṇa vṛ̱tram indra̍ḥ |
1.061.10c gā na vrā̱ṇā a̱vanī̍r amuñcad a̱bhi śravo̍ dā̱vane̱ sace̍tāḥ ||
1.061.11a अ॒स्येदु॑ त्वे॒षसा॑ रन्त॒ सिन्ध॑व॒ः परि॒ यद्वज्रे॑ण सी॒मय॑च्छत् ।
1.061.11c ई॒शा॒न॒कृद्दा॒शुषे॑ दश॒स्यन्तु॒र्वीत॑ये गा॒धं तु॒र्वणि॑ः कः ॥
1.061.11a a̱syed u̍ tve̱ṣasā̍ ranta̱ sindha̍va̱ḥ pari̱ yad vajre̍ṇa sī̱m aya̍cchat |
1.061.11c ī̱śā̱na̱kṛd dā̱śuṣe̍ daśa̱syan tu̱rvīta̍ye gā̱dhaṁ tu̱rvaṇi̍ḥ kaḥ ||
1.061.12a अ॒स्मा इदु॒ प्र भ॑रा॒ तूतु॑जानो वृ॒त्राय॒ वज्र॒मीशा॑नः किये॒धाः ।
1.061.12c गोर्न पर्व॒ वि र॑दा तिर॒श्चेष्य॒न्नर्णां॑स्य॒पां च॒रध्यै॑ ॥
1.061.12a a̱smā id u̱ pra bha̍rā̱ tūtu̍jāno vṛ̱trāya̱ vajra̱m īśā̍naḥ kiye̱dhāḥ |
1.061.12c gor na parva̱ vi ra̍dā tira̱śceṣya̱nn arṇā̍ṁsy a̱pāṁ ca̱radhyai̍ ||
1.061.13a अ॒स्येदु॒ प्र ब्रू॑हि पू॒र्व्याणि॑ तु॒रस्य॒ कर्मा॑णि॒ नव्य॑ उ॒क्थैः ।
1.061.13c यु॒धे यदि॑ष्णा॒न आयु॑धान्यृघा॒यमा॑णो निरि॒णाति॒ शत्रू॑न् ॥
1.061.13a a̱syed u̱ pra brū̍hi pū̱rvyāṇi̍ tu̱rasya̱ karmā̍ṇi̱ navya̍ u̱kthaiḥ |
1.061.13c yu̱dhe yad i̍ṣṇā̱na āyu̍dhāny ṛghā̱yamā̍ṇo niri̱ṇāti̱ śatrū̍n ||
1.061.14a अ॒स्येदु॑ भि॒या गि॒रय॑श्च दृ॒ळ्हा द्यावा॑ च॒ भूमा॑ ज॒नुष॑स्तुजेते ।
1.061.14c उपो॑ वे॒नस्य॒ जोगु॑वान ओ॒णिं स॒द्यो भु॑वद्वी॒र्या॑य नो॒धाः ॥
1.061.14a a̱syed u̍ bhi̱yā gi̱raya̍ś ca dṛ̱ḻhā dyāvā̍ ca̱ bhūmā̍ ja̱nuṣa̍s tujete |
1.061.14c upo̍ ve̱nasya̱ jogu̍vāna o̱ṇiṁ sa̱dyo bhu̍vad vī̱ryā̍ya no̱dhāḥ ||
1.061.15a अ॒स्मा इदु॒ त्यदनु॑ दाय्येषा॒मेको॒ यद्व॒व्ने भूरे॒रीशा॑नः ।
1.061.15c प्रैत॑शं॒ सूर्ये॑ पस्पृधा॒नं सौव॑श्व्ये॒ सुष्वि॑माव॒दिन्द्र॑ः ॥
1.061.15a a̱smā id u̱ tyad anu̍ dāyy eṣā̱m eko̱ yad va̱vne bhūre̱r īśā̍naḥ |
1.061.15c praita̍śa̱ṁ sūrye̍ paspṛdhā̱naṁ sauva̍śvye̱ suṣvi̍m āva̱d indra̍ḥ ||
1.061.16a ए॒वा ते॑ हारियोजना सुवृ॒क्तीन्द्र॒ ब्रह्मा॑णि॒ गोत॑मासो अक्रन् ।
1.061.16c ऐषु॑ वि॒श्वपे॑शसं॒ धियं॑ धाः प्रा॒तर्म॒क्षू धि॒याव॑सुर्जगम्यात् ॥
1.061.16a e̱vā te̍ hāriyojanā suvṛ̱ktīndra̱ brahmā̍ṇi̱ gota̍māso akran |
1.061.16c aiṣu̍ vi̱śvape̍śasa̱ṁ dhiya̍ṁ dhāḥ prā̱tar ma̱kṣū dhi̱yāva̍sur jagamyāt ||


1.062.01a प्र म॑न्महे शवसा॒नाय॑ शू॒षमा॑ङ्गू॒षं गिर्व॑णसे अङ्गिर॒स्वत् ।
1.062.01c सु॒वृ॒क्तिभि॑ः स्तुव॒त ऋ॑ग्मि॒यायार्चा॑मा॒र्कं नरे॒ विश्रु॑ताय ॥
1.062.01a pra ma̍nmahe śavasā̱nāya̍ śū̱ṣam ā̍ṅgū̱ṣaṁ girva̍ṇase aṅgira̱svat |
1.062.01c su̱vṛ̱ktibhi̍ḥ stuva̱ta ṛ̍gmi̱yāyārcā̍mā̱rkaṁ nare̱ viśru̍tāya ||
1.062.02a प्र वो॑ म॒हे महि॒ नमो॑ भरध्वमाङ्गू॒ष्यं॑ शवसा॒नाय॒ साम॑ ।
1.062.02c येना॑ न॒ः पूर्वे॑ पि॒तर॑ः पद॒ज्ञा अर्च॑न्तो॒ अङ्गि॑रसो॒ गा अवि॑न्दन् ॥
1.062.02a pra vo̍ ma̱he mahi̱ namo̍ bharadhvam āṅgū̱ṣya̍ṁ śavasā̱nāya̱ sāma̍ |
1.062.02c yenā̍ na̱ḥ pūrve̍ pi̱tara̍ḥ pada̱jñā arca̍nto̱ aṅgi̍raso̱ gā avi̍ndan ||
1.062.03a इन्द्र॒स्याङ्गि॑रसां चे॒ष्टौ वि॒दत्स॒रमा॒ तन॑याय धा॒सिम् ।
1.062.03c बृह॒स्पति॑र्भि॒नदद्रिं॑ वि॒दद्गाः समु॒स्रिया॑भिर्वावशन्त॒ नर॑ः ॥
1.062.03a indra̱syāṅgi̍rasāṁ ce̱ṣṭau vi̱dat sa̱ramā̱ tana̍yāya dhā̱sim |
1.062.03c bṛha̱spati̍r bhi̱nad adri̍ṁ vi̱dad gāḥ sam u̱sriyā̍bhir vāvaśanta̱ nara̍ḥ ||
1.062.04a स सु॒ष्टुभा॒ स स्तु॒भा स॒प्त विप्रै॑ः स्व॒रेणाद्रिं॑ स्व॒र्यो॒३॒॑ नव॑ग्वैः ।
1.062.04c स॒र॒ण्युभि॑ः फलि॒गमि॑न्द्र शक्र व॒लं रवे॑ण दरयो॒ दश॑ग्वैः ॥
1.062.04a sa su̱ṣṭubhā̱ sa stu̱bhā sa̱pta viprai̍ḥ sva̱reṇādri̍ṁ sva̱ryo̱3̱̍ nava̍gvaiḥ |
1.062.04c sa̱ra̱ṇyubhi̍ḥ phali̱gam i̍ndra śakra va̱laṁ rave̍ṇa darayo̱ daśa̍gvaiḥ ||
1.062.05a गृ॒णा॒नो अङ्गि॑रोभिर्दस्म॒ वि व॑रु॒षसा॒ सूर्ये॑ण॒ गोभि॒रन्ध॑ः ।
1.062.05c वि भूम्या॑ अप्रथय इन्द्र॒ सानु॑ दि॒वो रज॒ उप॑रमस्तभायः ॥
1.062.05a gṛ̱ṇā̱no aṅgi̍robhir dasma̱ vi va̍r u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ gobhi̱r andha̍ḥ |
1.062.05c vi bhūmyā̍ aprathaya indra̱ sānu̍ di̱vo raja̱ upa̍ram astabhāyaḥ ||
1.062.06a तदु॒ प्रय॑क्षतममस्य॒ कर्म॑ द॒स्मस्य॒ चारु॑तममस्ति॒ दंस॑ः ।
1.062.06c उ॒प॒ह्व॒रे यदुप॑रा॒ अपि॑न्व॒न्मध्व॑र्णसो न॒द्य१॒॑श्चत॑स्रः ॥
1.062.06a tad u̱ praya̍kṣatamam asya̱ karma̍ da̱smasya̱ cāru̍tamam asti̱ daṁsa̍ḥ |
1.062.06c u̱pa̱hva̱re yad upa̍rā̱ api̍nva̱n madhva̍rṇaso na̱dya1̱̍ś cata̍sraḥ ||
1.062.07a द्वि॒ता वि व॑व्रे स॒नजा॒ सनी॑ळे अ॒यास्य॒ः स्तव॑मानेभिर॒र्कैः ।
1.062.07c भगो॒ न मेने॑ पर॒मे व्यो॑म॒न्नधा॑रय॒द्रोद॑सी सु॒दंसा॑ः ॥
1.062.07a dvi̱tā vi va̍vre sa̱najā̱ sanī̍ḻe a̱yāsya̱ḥ stava̍mānebhir a̱rkaiḥ |
1.062.07c bhago̱ na mene̍ para̱me vyo̍ma̱nn adhā̍raya̱d roda̍sī su̱daṁsā̍ḥ ||
1.062.08a स॒नाद्दिवं॒ परि॒ भूमा॒ विरू॑पे पुन॒र्भुवा॑ युव॒ती स्वेभि॒रेवै॑ः ।
1.062.08c कृ॒ष्णेभि॑र॒क्तोषा रुश॑द्भि॒र्वपु॑र्भि॒रा च॑रतो अ॒न्यान्या॑ ॥
1.062.08a sa̱nād diva̱m pari̱ bhūmā̱ virū̍pe puna̱rbhuvā̍ yuva̱tī svebhi̱r evai̍ḥ |
1.062.08c kṛ̱ṣṇebhi̍r a̱ktoṣā ruśa̍dbhi̱r vapu̍rbhi̱r ā ca̍rato a̱nyānyā̍ ||
1.062.09a सने॑मि स॒ख्यं स्व॑प॒स्यमा॑नः सू॒नुर्दा॑धार॒ शव॑सा सु॒दंसा॑ः ।
1.062.09c आ॒मासु॑ चिद्दधिषे प॒क्वम॒न्तः पय॑ः कृ॒ष्णासु॒ रुश॒द्रोहि॑णीषु ॥
1.062.09a sane̍mi sa̱khyaṁ sva̍pa̱syamā̍naḥ sū̱nur dā̍dhāra̱ śava̍sā su̱daṁsā̍ḥ |
1.062.09c ā̱māsu̍ cid dadhiṣe pa̱kvam a̱ntaḥ paya̍ḥ kṛ̱ṣṇāsu̱ ruśa̱d rohi̍ṇīṣu ||
1.062.10a स॒नात्सनी॑ळा अ॒वनी॑रवा॒ता व्र॒ता र॑क्षन्ते अ॒मृता॒ः सहो॑भिः ।
1.062.10c पु॒रू स॒हस्रा॒ जन॑यो॒ न पत्नी॑र्दुव॒स्यन्ति॒ स्वसा॑रो॒ अह्र॑याणम् ॥
1.062.10a sa̱nāt sanī̍ḻā a̱vanī̍r avā̱tā vra̱tā ra̍kṣante a̱mṛtā̱ḥ saho̍bhiḥ |
1.062.10c pu̱rū sa̱hasrā̱ jana̍yo̱ na patnī̍r duva̱syanti̱ svasā̍ro̱ ahra̍yāṇam ||
1.062.11a स॒ना॒युवो॒ नम॑सा॒ नव्यो॑ अ॒र्कैर्व॑सू॒यवो॑ म॒तयो॑ दस्म दद्रुः ।
1.062.11c पतिं॒ न पत्नी॑रुश॒तीरु॒शन्तं॑ स्पृ॒शन्ति॑ त्वा शवसावन्मनी॒षाः ॥
1.062.11a sa̱nā̱yuvo̱ nama̍sā̱ navyo̍ a̱rkair va̍sū̱yavo̍ ma̱tayo̍ dasma dadruḥ |
1.062.11c pati̱ṁ na patnī̍r uśa̱tīr u̱śanta̍ṁ spṛ̱śanti̍ tvā śavasāvan manī̱ṣāḥ ||
1.062.12a स॒नादे॒व तव॒ रायो॒ गभ॑स्तौ॒ न क्षीय॑न्ते॒ नोप॑ दस्यन्ति दस्म ।
1.062.12c द्यु॒माँ अ॑सि॒ क्रतु॑माँ इन्द्र॒ धीर॒ः शिक्षा॑ शचीव॒स्तव॑ न॒ः शची॑भिः ॥
1.062.12a sa̱nād e̱va tava̱ rāyo̱ gabha̍stau̱ na kṣīya̍nte̱ nopa̍ dasyanti dasma |
1.062.12c dyu̱mām̐ a̍si̱ kratu̍mām̐ indra̱ dhīra̱ḥ śikṣā̍ śacīva̱s tava̍ na̱ḥ śacī̍bhiḥ ||
1.062.13a स॒ना॒य॒ते गोत॑म इन्द्र॒ नव्य॒मत॑क्ष॒द्ब्रह्म॑ हरि॒योज॑नाय ।
1.062.13c सु॒नी॒थाय॑ नः शवसान नो॒धाः प्रा॒तर्म॒क्षू धि॒याव॑सुर्जगम्यात् ॥
1.062.13a sa̱nā̱ya̱te gota̍ma indra̱ navya̱m ata̍kṣa̱d brahma̍ hari̱yoja̍nāya |
1.062.13c su̱nī̱thāya̍ naḥ śavasāna no̱dhāḥ prā̱tar ma̱kṣū dhi̱yāva̍sur jagamyāt ||


1.063.01a त्वं म॒हाँ इ॑न्द्र॒ यो ह॒ शुष्मै॒र्द्यावा॑ जज्ञा॒नः पृ॑थि॒वी अमे॑ धाः ।
1.063.01c यद्ध॑ ते॒ विश्वा॑ गि॒रय॑श्चि॒दभ्वा॑ भि॒या दृ॒ळ्हास॑ः कि॒रणा॒ नैज॑न् ॥
1.063.01a tvam ma̱hām̐ i̍ndra̱ yo ha̱ śuṣmai̱r dyāvā̍ jajñā̱naḥ pṛ̍thi̱vī ame̍ dhāḥ |
1.063.01c yad dha̍ te̱ viśvā̍ gi̱raya̍ś ci̱d abhvā̍ bhi̱yā dṛ̱ḻhāsa̍ḥ ki̱raṇā̱ naija̍n ||
1.063.02a आ यद्धरी॑ इन्द्र॒ विव्र॑ता॒ वेरा ते॒ वज्रं॑ जरि॒ता बा॒ह्वोर्धा॑त् ।
1.063.02c येना॑विहर्यतक्रतो अ॒मित्रा॒न्पुर॑ इ॒ष्णासि॑ पुरुहूत पू॒र्वीः ॥
1.063.02a ā yad dharī̍ indra̱ vivra̍tā̱ ver ā te̱ vajra̍ṁ jari̱tā bā̱hvor dhā̍t |
1.063.02c yenā̍viharyatakrato a̱mitrā̱n pura̍ i̱ṣṇāsi̍ puruhūta pū̱rvīḥ ||
1.063.03a त्वं स॒त्य इ॑न्द्र धृ॒ष्णुरे॒तान्त्वमृ॑भु॒क्षा नर्य॒स्त्वं षाट् ।
1.063.03c त्वं शुष्णं॑ वृ॒जने॑ पृ॒क्ष आ॒णौ यूने॒ कुत्सा॑य द्यु॒मते॒ सचा॑हन् ॥
1.063.03a tvaṁ sa̱tya i̍ndra dhṛ̱ṣṇur e̱tān tvam ṛ̍bhu̱kṣā narya̱s tvaṁ ṣāṭ |
1.063.03c tvaṁ śuṣṇa̍ṁ vṛ̱jane̍ pṛ̱kṣa ā̱ṇau yūne̱ kutsā̍ya dyu̱mate̱ sacā̍han ||
1.063.04a त्वं ह॒ त्यदि॑न्द्र चोदी॒ः सखा॑ वृ॒त्रं यद्व॑ज्रिन्वृषकर्मन्नु॒भ्नाः ।
1.063.04c यद्ध॑ शूर वृषमणः परा॒चैर्वि दस्यूँ॒र्योना॒वकृ॑तो वृथा॒षाट् ॥
1.063.04a tvaṁ ha̱ tyad i̍ndra codī̱ḥ sakhā̍ vṛ̱traṁ yad va̍jrin vṛṣakarmann u̱bhnāḥ |
1.063.04c yad dha̍ śūra vṛṣamaṇaḥ parā̱cair vi dasyū̱m̐r yonā̱v akṛ̍to vṛthā̱ṣāṭ ||
1.063.05a त्वं ह॒ त्यदि॒न्द्रारि॑षण्यन्दृ॒ळ्हस्य॑ चि॒न्मर्ता॑ना॒मजु॑ष्टौ ।
1.063.05c व्य१॒॑स्मदा काष्ठा॒ अर्व॑ते वर्घ॒नेव॑ वज्रिञ्छ्नथिह्य॒मित्रा॑न् ॥
1.063.05a tvaṁ ha̱ tyad i̱ndrāri̍ṣaṇyan dṛ̱ḻhasya̍ ci̱n martā̍nā̱m aju̍ṣṭau |
1.063.05c vy a1̱̍smad ā kāṣṭhā̱ arva̍te var gha̱neva̍ vajriñ chnathihy a̱mitrā̍n ||
1.063.06a त्वां ह॒ त्यदि॒न्द्रार्ण॑सातौ॒ स्व॑र्मीळ्हे॒ नर॑ आ॒जा ह॑वन्ते ।
1.063.06c तव॑ स्वधाव इ॒यमा स॑म॒र्य ऊ॒तिर्वाजे॑ष्वत॒साय्या॑ भूत् ॥
1.063.06a tvāṁ ha̱ tyad i̱ndrārṇa̍sātau̱ sva̍rmīḻhe̱ nara̍ ā̱jā ha̍vante |
1.063.06c tava̍ svadhāva i̱yam ā sa̍ma̱rya ū̱tir vāje̍ṣv ata̱sāyyā̍ bhūt ||
1.063.07a त्वं ह॒ त्यदि॑न्द्र स॒प्त युध्य॒न्पुरो॑ वज्रिन्पुरु॒कुत्सा॑य दर्दः ।
1.063.07c ब॒र्हिर्न यत्सु॒दासे॒ वृथा॒ वर्गं॒हो रा॑ज॒न्वरि॑वः पू॒रवे॑ कः ॥
1.063.07a tvaṁ ha̱ tyad i̍ndra sa̱pta yudhya̱n puro̍ vajrin puru̱kutsā̍ya dardaḥ |
1.063.07c ba̱rhir na yat su̱dāse̱ vṛthā̱ varg a̱ṁho rā̍ja̱n vari̍vaḥ pū̱rave̍ kaḥ ||
1.063.08a त्वं त्यां न॑ इन्द्र देव चि॒त्रामिष॒मापो॒ न पी॑पय॒ः परि॑ज्मन् ।
1.063.08c यया॑ शूर॒ प्रत्य॒स्मभ्यं॒ यंसि॒ त्मन॒मूर्जं॒ न वि॒श्वध॒ क्षर॑ध्यै ॥
1.063.08a tvaṁ tyāṁ na̍ indra deva ci̱trām iṣa̱m āpo̱ na pī̍paya̱ḥ pari̍jman |
1.063.08c yayā̍ śūra̱ praty a̱smabhya̱ṁ yaṁsi̱ tmana̱m ūrja̱ṁ na vi̱śvadha̱ kṣara̍dhyai ||
1.063.09a अका॑रि त इन्द्र॒ गोत॑मेभि॒र्ब्रह्मा॒ण्योक्ता॒ नम॑सा॒ हरि॑भ्याम् ।
1.063.09c सु॒पेश॑सं॒ वाज॒मा भ॑रा नः प्रा॒तर्म॒क्षू धि॒याव॑सुर्जगम्यात् ॥
1.063.09a akā̍ri ta indra̱ gota̍mebhi̱r brahmā̱ṇy oktā̱ nama̍sā̱ hari̍bhyām |
1.063.09c su̱peśa̍sa̱ṁ vāja̱m ā bha̍rā naḥ prā̱tar ma̱kṣū dhi̱yāva̍sur jagamyāt ||


1.064.01a वृष्णे॒ शर्धा॑य॒ सुम॑खाय वे॒धसे॒ नोध॑ः सुवृ॒क्तिं प्र भ॑रा म॒रुद्भ्य॑ः ।
1.064.01c अ॒पो न धीरो॒ मन॑सा सु॒हस्त्यो॒ गिर॒ः सम॑ञ्जे वि॒दथे॑ष्वा॒भुव॑ः ॥
1.064.01a vṛṣṇe̱ śardhā̍ya̱ suma̍khāya ve̱dhase̱ nodha̍ḥ suvṛ̱ktim pra bha̍rā ma̱rudbhya̍ḥ |
1.064.01c a̱po na dhīro̱ mana̍sā su̱hastyo̱ gira̱ḥ sam a̍ñje vi̱dathe̍ṣv ā̱bhuva̍ḥ ||
1.064.02a ते ज॑ज्ञिरे दि॒व ऋ॒ष्वास॑ उ॒क्षणो॑ रु॒द्रस्य॒ मर्या॒ असु॑रा अरे॒पस॑ः ।
1.064.02c पा॒व॒कास॒ः शुच॑य॒ः सूर्या॑ इव॒ सत्वा॑नो॒ न द्र॒प्सिनो॑ घो॒रव॑र्पसः ॥
1.064.02a te ja̍jñire di̱va ṛ̱ṣvāsa̍ u̱kṣaṇo̍ ru̱drasya̱ maryā̱ asu̍rā are̱pasa̍ḥ |
1.064.02c pā̱va̱kāsa̱ḥ śuca̍ya̱ḥ sūryā̍ iva̱ satvā̍no̱ na dra̱psino̍ gho̱rava̍rpasaḥ ||
1.064.03a युवा॑नो रु॒द्रा अ॒जरा॑ अभो॒ग्घनो॑ वव॒क्षुरध्रि॑गाव॒ः पर्व॑ता इव ।
1.064.03c दृ॒ळ्हा चि॒द्विश्वा॒ भुव॑नानि॒ पार्थि॑वा॒ प्र च्या॑वयन्ति दि॒व्यानि॑ म॒ज्मना॑ ॥
1.064.03a yuvā̍no ru̱drā a̱jarā̍ abho̱gghano̍ vava̱kṣur adhri̍gāva̱ḥ parva̍tā iva |
1.064.03c dṛ̱ḻhā ci̱d viśvā̱ bhuva̍nāni̱ pārthi̍vā̱ pra cyā̍vayanti di̱vyāni̍ ma̱jmanā̍ ||
1.064.04a चि॒त्रैर॒ञ्जिभि॒र्वपु॑षे॒ व्य॑ञ्जते॒ वक्ष॑ःसु रु॒क्माँ अधि॑ येतिरे शु॒भे ।
1.064.04c अंसे॑ष्वेषां॒ नि मि॑मृक्षुर्ऋ॒ष्टय॑ः सा॒कं ज॑ज्ञिरे स्व॒धया॑ दि॒वो नर॑ः ॥
1.064.04a ci̱trair a̱ñjibhi̱r vapu̍ṣe̱ vy a̍ñjate̱ vakṣa̍ḥsu ru̱kmām̐ adhi̍ yetire śu̱bhe |
1.064.04c aṁse̍ṣv eṣā̱ṁ ni mi̍mṛkṣur ṛ̱ṣṭaya̍ḥ sā̱kaṁ ja̍jñire sva̱dhayā̍ di̱vo nara̍ḥ ||
1.064.05a ई॒शा॒न॒कृतो॒ धुन॑यो रि॒शाद॑सो॒ वाता॑न्वि॒द्युत॒स्तवि॑षीभिरक्रत ।
1.064.05c दु॒हन्त्यूध॑र्दि॒व्यानि॒ धूत॑यो॒ भूमिं॑ पिन्वन्ति॒ पय॑सा॒ परि॑ज्रयः ॥
1.064.05a ī̱śā̱na̱kṛto̱ dhuna̍yo ri̱śāda̍so̱ vātā̍n vi̱dyuta̱s tavi̍ṣībhir akrata |
1.064.05c du̱hanty ūdha̍r di̱vyāni̱ dhūta̍yo̱ bhūmi̍m pinvanti̱ paya̍sā̱ pari̍jrayaḥ ||
1.064.06a पिन्व॑न्त्य॒पो म॒रुत॑ः सु॒दान॑व॒ः पयो॑ घृ॒तव॑द्वि॒दथे॑ष्वा॒भुव॑ः ।
1.064.06c अत्यं॒ न मि॒हे वि न॑यन्ति वा॒जिन॒मुत्सं॑ दुहन्ति स्त॒नय॑न्त॒मक्षि॑तम् ॥
1.064.06a pinva̍nty a̱po ma̱ruta̍ḥ su̱dāna̍va̱ḥ payo̍ ghṛ̱tava̍d vi̱dathe̍ṣv ā̱bhuva̍ḥ |
1.064.06c atya̱ṁ na mi̱he vi na̍yanti vā̱jina̱m utsa̍ṁ duhanti sta̱naya̍nta̱m akṣi̍tam ||
1.064.07a म॒हि॒षासो॑ मा॒यिन॑श्चि॒त्रभा॑नवो गि॒रयो॒ न स्वत॑वसो रघु॒ष्यद॑ः ।
1.064.07c मृ॒गा इ॑व ह॒स्तिन॑ः खादथा॒ वना॒ यदारु॑णीषु॒ तवि॑षी॒रयु॑ग्ध्वम् ॥
1.064.07a ma̱hi̱ṣāso̍ mā̱yina̍ś ci̱trabhā̍navo gi̱rayo̱ na svata̍vaso raghu̱ṣyada̍ḥ |
1.064.07c mṛ̱gā i̍va ha̱stina̍ḥ khādathā̱ vanā̱ yad āru̍ṇīṣu̱ tavi̍ṣī̱r ayu̍gdhvam ||
1.064.08a सिं॒हा इ॑व नानदति॒ प्रचे॑तसः पि॒शा इ॑व सु॒पिशो॑ वि॒श्ववे॑दसः ।
1.064.08c क्षपो॒ जिन्व॑न्त॒ः पृष॑तीभिर्ऋ॒ष्टिभि॒ः समित्स॒बाध॒ः शव॒साहि॑मन्यवः ॥
1.064.08a si̱ṁhā i̍va nānadati̱ prace̍tasaḥ pi̱śā i̍va su̱piśo̍ vi̱śvave̍dasaḥ |
1.064.08c kṣapo̱ jinva̍nta̱ḥ pṛṣa̍tībhir ṛ̱ṣṭibhi̱ḥ sam it sa̱bādha̱ḥ śava̱sāhi̍manyavaḥ ||
1.064.09a रोद॑सी॒ आ व॑दता गणश्रियो॒ नृषा॑चः शूरा॒ः शव॒साहि॑मन्यवः ।
1.064.09c आ व॒न्धुरे॑ष्व॒मति॒र्न द॑र्श॒ता वि॒द्युन्न त॑स्थौ मरुतो॒ रथे॑षु वः ॥
1.064.09a roda̍sī̱ ā va̍datā gaṇaśriyo̱ nṛṣā̍caḥ śūrā̱ḥ śava̱sāhi̍manyavaḥ |
1.064.09c ā va̱ndhure̍ṣv a̱mati̱r na da̍rśa̱tā vi̱dyun na ta̍sthau maruto̱ rathe̍ṣu vaḥ ||
1.064.10a वि॒श्ववे॑दसो र॒यिभि॒ः समो॑कस॒ः सम्मि॑श्लास॒स्तवि॑षीभिर्विर॒प्शिन॑ः ।
1.064.10c अस्ता॑र॒ इषुं॑ दधिरे॒ गभ॑स्त्योरन॒न्तशु॑ष्मा॒ वृष॑खादयो॒ नर॑ः ॥
1.064.10a vi̱śvave̍daso ra̱yibhi̱ḥ samo̍kasa̱ḥ sammi̍ślāsa̱s tavi̍ṣībhir vira̱pśina̍ḥ |
1.064.10c astā̍ra̱ iṣu̍ṁ dadhire̱ gabha̍styor ana̱ntaśu̍ṣmā̱ vṛṣa̍khādayo̱ nara̍ḥ ||
1.064.11a हि॒र॒ण्यये॑भिः प॒विभि॑ः पयो॒वृध॒ उज्जि॑घ्नन्त आप॒थ्यो॒३॒॑ न पर्व॑तान् ।
1.064.11c म॒खा अ॒यास॑ः स्व॒सृतो॑ ध्रुव॒च्युतो॑ दुध्र॒कृतो॑ म॒रुतो॒ भ्राज॑दृष्टयः ॥
1.064.11a hi̱ra̱ṇyaye̍bhiḥ pa̱vibhi̍ḥ payo̱vṛdha̱ ujji̍ghnanta āpa̱thyo̱3̱̍ na parva̍tān |
1.064.11c ma̱khā a̱yāsa̍ḥ sva̱sṛto̍ dhruva̱cyuto̍ dudhra̱kṛto̍ ma̱ruto̱ bhrāja̍dṛṣṭayaḥ ||
1.064.12a घृषुं॑ पाव॒कं व॒निनं॒ विच॑र्षणिं रु॒द्रस्य॑ सू॒नुं ह॒वसा॑ गृणीमसि ।
1.064.12c र॒ज॒स्तुरं॑ त॒वसं॒ मारु॑तं ग॒णमृ॑जी॒षिणं॒ वृष॑णं सश्चत श्रि॒ये ॥
1.064.12a ghṛṣu̍m pāva̱kaṁ va̱nina̱ṁ vica̍rṣaṇiṁ ru̱drasya̍ sū̱nuṁ ha̱vasā̍ gṛṇīmasi |
1.064.12c ra̱ja̱stura̍ṁ ta̱vasa̱m māru̍taṁ ga̱ṇam ṛ̍jī̱ṣiṇa̱ṁ vṛṣa̍ṇaṁ saścata śri̱ye ||
1.064.13a प्र नू स मर्त॒ः शव॑सा॒ जनाँ॒ अति॑ त॒स्थौ व॑ ऊ॒ती म॑रुतो॒ यमाव॑त ।
1.064.13c अर्व॑द्भि॒र्वाजं॑ भरते॒ धना॒ नृभि॑रा॒पृच्छ्यं॒ क्रतु॒मा क्षे॑ति॒ पुष्य॑ति ॥
1.064.13a pra nū sa marta̱ḥ śava̍sā̱ janā̱m̐ ati̍ ta̱sthau va̍ ū̱tī ma̍ruto̱ yam āva̍ta |
1.064.13c arva̍dbhi̱r vāja̍m bharate̱ dhanā̱ nṛbhi̍r ā̱pṛcchya̱ṁ kratu̱m ā kṣe̍ti̱ puṣya̍ti ||
1.064.14a च॒र्कृत्यं॑ मरुतः पृ॒त्सु दु॒ष्टरं॑ द्यु॒मन्तं॒ शुष्मं॑ म॒घव॑त्सु धत्तन ।
1.064.14c ध॒न॒स्पृत॑मु॒क्थ्यं॑ वि॒श्वच॑र्षणिं तो॒कं पु॑ष्येम॒ तन॑यं श॒तं हिमा॑ः ॥
1.064.14a ca̱rkṛtya̍m marutaḥ pṛ̱tsu du̱ṣṭara̍ṁ dyu̱manta̱ṁ śuṣma̍m ma̱ghava̍tsu dhattana |
1.064.14c dha̱na̱spṛta̍m u̱kthya̍ṁ vi̱śvaca̍rṣaṇiṁ to̱kam pu̍ṣyema̱ tana̍yaṁ śa̱taṁ himā̍ḥ ||
1.064.15a नू ष्ठि॒रं म॑रुतो वी॒रव॑न्तमृती॒षाहं॑ र॒यिम॒स्मासु॑ धत्त ।
1.064.15c स॒ह॒स्रिणं॑ श॒तिनं॑ शूशु॒वांसं॑ प्रा॒तर्म॒क्षू धि॒याव॑सुर्जगम्यात् ॥
1.064.15a nū ṣṭhi̱ram ma̍ruto vī̱rava̍ntam ṛtī̱ṣāha̍ṁ ra̱yim a̱smāsu̍ dhatta |
1.064.15c sa̱ha̱sriṇa̍ṁ śa̱tina̍ṁ śūśu̱vāṁsa̍m prā̱tar ma̱kṣū dhi̱yāva̍sur jagamyāt ||


1.065.01 प॒श्वा न ता॒युं गुहा॒ चत॑न्तं॒ नमो॑ युजा॒नं नमो॒ वह॑न्तम् ॥
1.065.01 pa̱śvā na tā̱yuṁ guhā̱ cata̍nta̱ṁ namo̍ yujā̱naṁ namo̱ vaha̍ntam ||
1.065.02 स॒जोषा॒ धीरा॑ः प॒दैरनु॑ ग्म॒न्नुप॑ त्वा सीद॒न्विश्वे॒ यज॑त्राः ॥
1.065.02 sa̱joṣā̱ dhīrā̍ḥ pa̱dair anu̍ gma̱nn upa̍ tvā sīda̱n viśve̱ yaja̍trāḥ ||
1.065.03 ऋ॒तस्य॑ दे॒वा अनु॑ व्र॒ता गु॒र्भुव॒त्परि॑ष्टि॒र्द्यौर्न भूम॑ ॥
1.065.03 ṛ̱tasya̍ de̱vā anu̍ vra̱tā gu̱r bhuva̱t pari̍ṣṭi̱r dyaur na bhūma̍ ||
1.065.04 वर्ध॑न्ती॒माप॑ः प॒न्वा सुशि॑श्विमृ॒तस्य॒ योना॒ गर्भे॒ सुजा॑तम् ॥
1.065.04 vardha̍ntī̱m āpa̍ḥ pa̱nvā suśi̍śvim ṛ̱tasya̱ yonā̱ garbhe̱ sujā̍tam ||
1.065.05 पु॒ष्टिर्न र॒ण्वा क्षि॒तिर्न पृ॒थ्वी गि॒रिर्न भुज्म॒ क्षोदो॒ न श॒म्भु ॥
1.065.05 pu̱ṣṭir na ra̱ṇvā kṣi̱tir na pṛ̱thvī gi̱rir na bhujma̱ kṣodo̱ na śa̱mbhu ||
1.065.06 अत्यो॒ नाज्म॒न्सर्ग॑प्रतक्त॒ः सिन्धु॒र्न क्षोद॒ः क ईं॑ वराते ॥
1.065.06 atyo̱ nājma̱n sarga̍pratakta̱ḥ sindhu̱r na kṣoda̱ḥ ka ī̍ṁ varāte ||
1.065.07 जा॒मिः सिन्धू॑नां॒ भ्राते॑व॒ स्वस्रा॒मिभ्या॒न्न राजा॒ वना॑न्यत्ति ॥
1.065.07 jā̱miḥ sindhū̍nā̱m bhrāte̍va̱ svasrā̱m ibhyā̱n na rājā̱ vanā̍ny atti ||
1.065.08 यद्वात॑जूतो॒ वना॒ व्यस्था॑द॒ग्निर्ह॑ दाति॒ रोमा॑ पृथि॒व्याः ॥
1.065.08 yad vāta̍jūto̱ vanā̱ vy asthā̍d a̱gnir ha̍ dāti̱ romā̍ pṛthi̱vyāḥ ||
1.065.09 श्वसि॑त्य॒प्सु हं॒सो न सीद॒न्क्रत्वा॒ चेति॑ष्ठो वि॒शामु॑ष॒र्भुत् ॥
1.065.09 śvasi̍ty a̱psu ha̱ṁso na sīda̱n kratvā̱ ceti̍ṣṭho vi̱śām u̍ṣa̱rbhut ||
1.065.10 सोमो॒ न वे॒धा ऋ॒तप्र॑जातः प॒शुर्न शिश्वा॑ वि॒भुर्दू॒रेभा॑ः ॥
1.065.10 somo̱ na ve̱dhā ṛ̱tapra̍jātaḥ pa̱śur na śiśvā̍ vi̱bhur dū̱rebhā̍ḥ ||


1.066.01 र॒यिर्न चि॒त्रा सूरो॒ न सं॒दृगायु॒र्न प्रा॒णो नित्यो॒ न सू॒नुः ॥
1.066.01 ra̱yir na ci̱trā sūro̱ na sa̱ṁdṛg āyu̱r na prā̱ṇo nityo̱ na sū̱nuḥ ||
1.066.02 तक्वा॒ न भूर्णि॒र्वना॑ सिषक्ति॒ पयो॒ न धे॒नुः शुचि॑र्वि॒भावा॑ ॥
1.066.02 takvā̱ na bhūrṇi̱r vanā̍ siṣakti̱ payo̱ na dhe̱nuḥ śuci̍r vi̱bhāvā̍ ||
1.066.03 दा॒धार॒ क्षेम॒मोको॒ न र॒ण्वो यवो॒ न प॒क्वो जेता॒ जना॑नाम् ॥
1.066.03 dā̱dhāra̱ kṣema̱m oko̱ na ra̱ṇvo yavo̱ na pa̱kvo jetā̱ janā̍nām ||
1.066.04 ऋषि॒र्न स्तुभ्वा॑ वि॒क्षु प्र॑श॒स्तो वा॒जी न प्री॒तो वयो॑ दधाति ॥
1.066.04 ṛṣi̱r na stubhvā̍ vi̱kṣu pra̍śa̱sto vā̱jī na prī̱to vayo̍ dadhāti ||
1.066.05 दु॒रोक॑शोचि॒ः क्रतु॒र्न नित्यो॑ जा॒येव॒ योना॒वरं॒ विश्व॑स्मै ॥
1.066.05 du̱roka̍śoci̱ḥ kratu̱r na nityo̍ jā̱yeva̱ yonā̱v ara̱ṁ viśva̍smai ||
1.066.06 चि॒त्रो यदभ्रा॑ट् छ्वे॒तो न वि॒क्षु रथो॒ न रु॒क्मी त्वे॒षः स॒मत्सु॑ ॥
1.066.06 ci̱tro yad abhrā̍ṭ chve̱to na vi̱kṣu ratho̱ na ru̱kmī tve̱ṣaḥ sa̱matsu̍ ||
1.066.07 सेने॑व सृ॒ष्टामं॑ दधा॒त्यस्तु॒र्न दि॒द्युत्त्वे॒षप्र॑तीका ॥
1.066.07 sene̍va sṛ̱ṣṭāma̍ṁ dadhā̱ty astu̱r na di̱dyut tve̱ṣapra̍tīkā ||
1.066.08 य॒मो ह॑ जा॒तो य॒मो जनि॑त्वं जा॒रः क॒नीनां॒ पति॒र्जनी॑नाम् ॥
1.066.08 ya̱mo ha̍ jā̱to ya̱mo jani̍tvaṁ jā̱raḥ ka̱nīnā̱m pati̱r janī̍nām ||
1.066.09 तं व॑श्च॒राथा॑ व॒यं व॑स॒त्यास्तं॒ न गावो॒ नक्ष॑न्त इ॒द्धम् ॥
1.066.09 taṁ va̍ś ca̱rāthā̍ va̱yaṁ va̍sa̱tyāsta̱ṁ na gāvo̱ nakṣa̍nta i̱ddham ||
1.066.10 सिन्धु॒र्न क्षोद॒ः प्र नीची॑रैनो॒न्नव॑न्त॒ गाव॒ः स्व१॒॑र्दृशी॑के ॥
1.066.10 sindhu̱r na kṣoda̱ḥ pra nīcī̍r aino̱n nava̍nta̱ gāva̱ḥ sva1̱̍r dṛśī̍ke ||


1.067.01 वने॑षु जा॒युर्मर्ते॑षु मि॒त्रो वृ॑णी॒ते श्रु॒ष्टिं राजे॑वाजु॒र्यम् ॥
1.067.01 vane̍ṣu jā̱yur marte̍ṣu mi̱tro vṛ̍ṇī̱te śru̱ṣṭiṁ rāje̍vāju̱ryam ||
1.067.02 क्षेमो॒ न सा॒धुः क्रतु॒र्न भ॒द्रो भुव॑त्स्वा॒धीर्होता॑ हव्य॒वाट् ॥
1.067.02 kṣemo̱ na sā̱dhuḥ kratu̱r na bha̱dro bhuva̍t svā̱dhīr hotā̍ havya̱vāṭ ||
1.067.03 हस्ते॒ दधा॑नो नृ॒म्णा विश्वा॒न्यमे॑ दे॒वान्धा॒द्गुहा॑ नि॒षीद॑न् ॥
1.067.03 haste̱ dadhā̍no nṛ̱mṇā viśvā̱ny ame̍ de̱vān dhā̱d guhā̍ ni̱ṣīda̍n ||
1.067.04 वि॒दन्ती॒मत्र॒ नरो॑ धियं॒धा हृ॒दा यत्त॒ष्टान्मन्त्राँ॒ अशं॑सन् ॥
1.067.04 vi̱dantī̱m atra̱ naro̍ dhiya̱ṁdhā hṛ̱dā yat ta̱ṣṭān mantrā̱m̐ aśa̍ṁsan ||
1.067.05 अ॒जो न क्षां दा॒धार॑ पृथि॒वीं त॒स्तम्भ॒ द्यां मन्त्रे॑भिः स॒त्यैः ॥
1.067.05 a̱jo na kṣāṁ dā̱dhāra̍ pṛthi̱vīṁ ta̱stambha̱ dyām mantre̍bhiḥ sa̱tyaiḥ ||
1.067.06 प्रि॒या प॒दानि॑ प॒श्वो नि पा॑हि वि॒श्वायु॑रग्ने गु॒हा गुहं॑ गाः ॥
1.067.06 pri̱yā pa̱dāni̍ pa̱śvo ni pā̍hi vi̱śvāyu̍r agne gu̱hā guha̍ṁ gāḥ ||
1.067.07 य ईं॑ चि॒केत॒ गुहा॒ भव॑न्त॒मा यः स॒साद॒ धारा॑मृ॒तस्य॑ ॥
1.067.07 ya ī̍ṁ ci̱keta̱ guhā̱ bhava̍nta̱m ā yaḥ sa̱sāda̱ dhārā̍m ṛ̱tasya̍ ||
1.067.08 वि ये चृ॒तन्त्यृ॒ता सप॑न्त॒ आदिद्वसू॑नि॒ प्र व॑वाचास्मै ॥
1.067.08 vi ye cṛ̱tanty ṛ̱tā sapa̍nta̱ ād id vasū̍ni̱ pra va̍vācāsmai ||
1.067.09 वि यो वी॒रुत्सु॒ रोध॑न्महि॒त्वोत प्र॒जा उ॒त प्र॒सूष्व॒न्तः ॥
1.067.09 vi yo vī̱rutsu̱ rodha̍n mahi̱tvota pra̱jā u̱ta pra̱sūṣv a̱ntaḥ ||
1.067.10 चित्ति॑र॒पां दमे॑ वि॒श्वायु॒ः सद्मे॑व॒ धीरा॑ः स॒म्माय॑ चक्रुः ॥
1.067.10 citti̍r a̱pāṁ dame̍ vi̱śvāyu̱ḥ sadme̍va̱ dhīrā̍ḥ sa̱mmāya̍ cakruḥ ||


1.068.01 श्री॒णन्नुप॑ स्था॒द्दिवं॑ भुर॒ण्युः स्था॒तुश्च॒रथ॑म॒क्तून्व्यू॑र्णोत् ॥
1.068.01 śrī̱ṇann upa̍ sthā̱d diva̍m bhura̱ṇyuḥ sthā̱tuś ca̱ratha̍m a̱ktūn vy ū̍rṇot ||
1.068.02 परि॒ यदे॑षा॒मेको॒ विश्वे॑षां॒ भुव॑द्दे॒वो दे॒वानां॑ महि॒त्वा ॥
1.068.02 pari̱ yad e̍ṣā̱m eko̱ viśve̍ṣā̱m bhuva̍d de̱vo de̱vānā̍m mahi̱tvā ||
1.068.03 आदित्ते॒ विश्वे॒ क्रतुं॑ जुषन्त॒ शुष्का॒द्यद्दे॑व जी॒वो जनि॑ष्ठाः ॥
1.068.03 ād it te̱ viśve̱ kratu̍ṁ juṣanta̱ śuṣkā̱d yad de̍va jī̱vo jani̍ṣṭhāḥ ||
1.068.04 भज॑न्त॒ विश्वे॑ देव॒त्वं नाम॑ ऋ॒तं सप॑न्तो अ॒मृत॒मेवै॑ः ॥
1.068.04 bhaja̍nta̱ viśve̍ deva̱tvaṁ nāma̍ ṛ̱taṁ sapa̍nto a̱mṛta̱m evai̍ḥ ||
1.068.05 ऋ॒तस्य॒ प्रेषा॑ ऋ॒तस्य॑ धी॒तिर्वि॒श्वायु॒र्विश्वे॒ अपां॑सि चक्रुः ॥
1.068.05 ṛ̱tasya̱ preṣā̍ ṛ̱tasya̍ dhī̱tir vi̱śvāyu̱r viśve̱ apā̍ṁsi cakruḥ ||
1.068.06 यस्तुभ्यं॒ दाशा॒द्यो वा॑ ते॒ शिक्षा॒त्तस्मै॑ चिकि॒त्वान्र॒यिं द॑यस्व ॥
1.068.06 yas tubhya̱ṁ dāśā̱d yo vā̍ te̱ śikṣā̱t tasmai̍ ciki̱tvān ra̱yiṁ da̍yasva ||
1.068.07 होता॒ निष॑त्तो॒ मनो॒रप॑त्ये॒ स चि॒न्न्वा॑सां॒ पती॑ रयी॒णाम् ॥
1.068.07 hotā̱ niṣa̍tto̱ mano̱r apa̍tye̱ sa ci̱n nv ā̍sā̱m patī̍ rayī̱ṇām ||
1.068.08 इ॒च्छन्त॒ रेतो॑ मि॒थस्त॒नूषु॒ सं जा॑नत॒ स्वैर्दक्षै॒रमू॑राः ॥
1.068.08 i̱cchanta̱ reto̍ mi̱thas ta̱nūṣu̱ saṁ jā̍nata̱ svair dakṣai̱r amū̍rāḥ ||
1.068.09 पि॒तुर्न पु॒त्राः क्रतुं॑ जुषन्त॒ श्रोष॒न्ये अ॑स्य॒ शासं॑ तु॒रास॑ः ॥
1.068.09 pi̱tur na pu̱trāḥ kratu̍ṁ juṣanta̱ śroṣa̱n ye a̍sya̱ śāsa̍ṁ tu̱rāsa̍ḥ ||
1.068.10 वि राय॑ और्णो॒द्दुर॑ः पुरु॒क्षुः पि॒पेश॒ नाकं॒ स्तृभि॒र्दमू॑नाः ॥
1.068.10 vi rāya̍ aurṇo̱d dura̍ḥ puru̱kṣuḥ pi̱peśa̱ nāka̱ṁ stṛbhi̱r damū̍nāḥ ||


1.069.01 शु॒क्रः शु॑शु॒क्वाँ उ॒षो न जा॒रः प॒प्रा स॑मी॒ची दि॒वो न ज्योति॑ः ॥
1.069.01 śu̱kraḥ śu̍śu̱kvām̐ u̱ṣo na jā̱raḥ pa̱prā sa̍mī̱cī di̱vo na jyoti̍ḥ ||
1.069.02 परि॒ प्रजा॑त॒ः क्रत्वा॑ बभूथ॒ भुवो॑ दे॒वानां॑ पि॒ता पु॒त्रः सन् ॥
1.069.02 pari̱ prajā̍ta̱ḥ kratvā̍ babhūtha̱ bhuvo̍ de̱vānā̍m pi̱tā pu̱traḥ san ||
1.069.03 वे॒धा अदृ॑प्तो अ॒ग्निर्वि॑जा॒नन्नूध॒र्न गोनां॒ स्वाद्मा॑ पितू॒नाम् ॥
1.069.03 ve̱dhā adṛ̍pto a̱gnir vi̍jā̱nann ūdha̱r na gonā̱ṁ svādmā̍ pitū̱nām ||
1.069.04 जने॒ न शेव॑ आ॒हूर्य॒ः सन्मध्ये॒ निष॑त्तो र॒ण्वो दु॑रो॒णे ॥
1.069.04 jane̱ na śeva̍ ā̱hūrya̱ḥ san madhye̱ niṣa̍tto ra̱ṇvo du̍ro̱ṇe ||
1.069.05 पु॒त्रो न जा॒तो र॒ण्वो दु॑रो॒णे वा॒जी न प्री॒तो विशो॒ वि ता॑रीत् ॥
1.069.05 pu̱tro na jā̱to ra̱ṇvo du̍ro̱ṇe vā̱jī na prī̱to viśo̱ vi tā̍rīt ||
1.069.06 विशो॒ यदह्वे॒ नृभि॒ः सनी॑ळा अ॒ग्निर्दे॑व॒त्वा विश्वा॑न्यश्याः ॥
1.069.06 viśo̱ yad ahve̱ nṛbhi̱ḥ sanī̍ḻā a̱gnir de̍va̱tvā viśvā̍ny aśyāḥ ||
1.069.07 नकि॑ष्ट ए॒ता व्र॒ता मि॑नन्ति॒ नृभ्यो॒ यदे॒भ्यः श्रु॒ष्टिं च॒कर्थ॑ ॥
1.069.07 naki̍ṣ ṭa e̱tā vra̱tā mi̍nanti̱ nṛbhyo̱ yad e̱bhyaḥ śru̱ṣṭiṁ ca̱kartha̍ ||
1.069.08 तत्तु ते॒ दंसो॒ यदह॑न्समा॒नैर्नृभि॒र्यद्यु॒क्तो वि॒वे रपां॑सि ॥
1.069.08 tat tu te̱ daṁso̱ yad aha̍n samā̱nair nṛbhi̱r yad yu̱kto vi̱ve rapā̍ṁsi ||
1.069.09 उ॒षो न जा॒रो वि॒भावो॒स्रः संज्ञा॑तरूप॒श्चिके॑तदस्मै ॥
1.069.09 u̱ṣo na jā̱ro vi̱bhāvo̱sraḥ saṁjñā̍tarūpa̱ś cike̍tad asmai ||
1.069.10 त्मना॒ वह॑न्तो॒ दुरो॒ व्यृ॑ण्व॒न्नव॑न्त॒ विश्वे॒ स्व१॒॑र्दृशी॑के ॥
1.069.10 tmanā̱ vaha̍nto̱ duro̱ vy ṛ̍ṇva̱n nava̍nta̱ viśve̱ sva1̱̍r dṛśī̍ke ||


1.070.01 व॒नेम॑ पू॒र्वीर॒र्यो म॑नी॒षा अ॒ग्निः सु॒शोको॒ विश्वा॑न्यश्याः ॥
1.070.01 va̱nema̍ pū̱rvīr a̱ryo ma̍nī̱ṣā a̱gniḥ su̱śoko̱ viśvā̍ny aśyāḥ ||
1.070.02 आ दैव्या॑नि व्र॒ता चि॑कि॒त्वाना मानु॑षस्य॒ जन॑स्य॒ जन्म॑ ॥
1.070.02 ā daivyā̍ni vra̱tā ci̍ki̱tvān ā mānu̍ṣasya̱ jana̍sya̱ janma̍ ||
1.070.03 गर्भो॒ यो अ॒पां गर्भो॒ वना॑नां॒ गर्भ॑श्च स्था॒तां गर्भ॑श्च॒रथा॑म् ॥
1.070.03 garbho̱ yo a̱pāṁ garbho̱ vanā̍nā̱ṁ garbha̍ś ca sthā̱tāṁ garbha̍ś ca̱rathā̍m ||
1.070.04 अद्रौ॑ चिदस्मा अ॒न्तर्दु॑रो॒णे वि॒शां न विश्वो॑ अ॒मृत॑ः स्वा॒धीः ॥
1.070.04 adrau̍ cid asmā a̱ntar du̍ro̱ṇe vi̱śāṁ na viśvo̍ a̱mṛta̍ḥ svā̱dhīḥ ||
1.070.05 स हि क्ष॒पावाँ॑ अ॒ग्नी र॑यी॒णां दाश॒द्यो अ॑स्मा॒ अरं॑ सू॒क्तैः ॥
1.070.05 sa hi kṣa̱pāvā̍m̐ a̱gnī ra̍yī̱ṇāṁ dāśa̱d yo a̍smā̱ ara̍ṁ sū̱ktaiḥ ||
1.070.06 ए॒ता चि॑कित्वो॒ भूमा॒ नि पा॑हि दे॒वानां॒ जन्म॒ मर्ताँ॑श्च वि॒द्वान् ॥
1.070.06 e̱tā ci̍kitvo̱ bhūmā̱ ni pā̍hi de̱vānā̱ṁ janma̱ martā̍m̐ś ca vi̱dvān ||
1.070.07 वर्धा॒न्यं पू॒र्वीः क्ष॒पो विरू॑पाः स्था॒तुश्च॒ रथ॑मृ॒तप्र॑वीतम् ॥
1.070.07 vardhā̱n yam pū̱rvīḥ kṣa̱po virū̍pāḥ sthā̱tuś ca̱ ratha̍m ṛ̱tapra̍vītam ||
1.070.08 अरा॑धि॒ होता॒ स्व१॒॑र्निष॑त्तः कृ॒ण्वन्विश्वा॒न्यपां॑सि स॒त्या ॥
1.070.08 arā̍dhi̱ hotā̱ sva1̱̍r niṣa̍ttaḥ kṛ̱ṇvan viśvā̱ny apā̍ṁsi sa̱tyā ||
1.070.09 गोषु॒ प्रश॑स्तिं॒ वने॑षु धिषे॒ भर॑न्त॒ विश्वे॑ ब॒लिं स्व॑र्णः ॥
1.070.09 goṣu̱ praśa̍sti̱ṁ vane̍ṣu dhiṣe̱ bhara̍nta̱ viśve̍ ba̱liṁ sva̍r ṇaḥ ||
1.070.10 वि त्वा॒ नर॑ः पुरु॒त्रा स॑पर्यन्पि॒तुर्न जिव्रे॒र्वि वेदो॑ भरन्त ॥
1.070.10 vi tvā̱ nara̍ḥ puru̱trā sa̍paryan pi̱tur na jivre̱r vi vedo̍ bharanta ||
1.070.11 सा॒धुर्न गृ॒ध्नुरस्ते॑व॒ शूरो॒ याते॑व भी॒मस्त्वे॒षः स॒मत्सु॑ ॥
1.070.11 sā̱dhur na gṛ̱dhnur aste̍va̱ śūro̱ yāte̍va bhī̱mas tve̱ṣaḥ sa̱matsu̍ ||


1.071.01a उप॒ प्र जि॑न्वन्नुश॒तीरु॒शन्तं॒ पतिं॒ न नित्यं॒ जन॑य॒ः सनी॑ळाः ।
1.071.01c स्वसा॑र॒ः श्यावी॒मरु॑षीमजुष्रञ्चि॒त्रमु॒च्छन्ती॑मु॒षसं॒ न गाव॑ः ॥
1.071.01a upa̱ pra ji̍nvann uśa̱tīr u̱śanta̱m pati̱ṁ na nitya̱ṁ jana̍ya̱ḥ sanī̍ḻāḥ |
1.071.01c svasā̍ra̱ḥ śyāvī̱m aru̍ṣīm ajuṣrañ ci̱tram u̱cchantī̍m u̱ṣasa̱ṁ na gāva̍ḥ ||
1.071.02a वी॒ळु चि॑द्दृ॒ळ्हा पि॒तरो॑ न उ॒क्थैरद्रिं॑ रुज॒न्नङ्गि॑रसो॒ रवे॑ण ।
1.071.02c च॒क्रुर्दि॒वो बृ॑ह॒तो गा॒तुम॒स्मे अह॒ः स्व॑र्विविदुः के॒तुमु॒स्राः ॥
1.071.02a vī̱ḻu ci̍d dṛ̱ḻhā pi̱taro̍ na u̱kthair adri̍ṁ ruja̱nn aṅgi̍raso̱ rave̍ṇa |
1.071.02c ca̱krur di̱vo bṛ̍ha̱to gā̱tum a̱sme aha̱ḥ sva̍r vividuḥ ke̱tum u̱srāḥ ||
1.071.03a दध॑न्नृ॒तं ध॒नय॑न्नस्य धी॒तिमादिद॒र्यो दि॑धि॒ष्वो॒३॒॑ विभृ॑त्राः ।
1.071.03c अतृ॑ष्यन्तीर॒पसो॑ य॒न्त्यच्छा॑ दे॒वाञ्जन्म॒ प्रय॑सा व॒र्धय॑न्तीः ॥
1.071.03a dadha̍nn ṛ̱taṁ dha̱naya̍nn asya dhī̱tim ād id a̱ryo di̍dhi̱ṣvo̱3̱̍ vibhṛ̍trāḥ |
1.071.03c atṛ̍ṣyantīr a̱paso̍ ya̱nty acchā̍ de̱vāñ janma̱ praya̍sā va̱rdhaya̍ntīḥ ||
1.071.04a मथी॒द्यदीं॒ विभृ॑तो मात॒रिश्वा॑ गृ॒हेगृ॑हे श्ये॒तो जेन्यो॒ भूत् ।
1.071.04c आदीं॒ राज्ञे॒ न सही॑यसे॒ सचा॒ सन्ना दू॒त्यं१॒॑ भृग॑वाणो विवाय ॥
1.071.04a mathī̱d yad ī̱ṁ vibhṛ̍to māta̱riśvā̍ gṛ̱he-gṛ̍he śye̱to jenyo̱ bhūt |
1.071.04c ād ī̱ṁ rājñe̱ na sahī̍yase̱ sacā̱ sann ā dū̱tya1̱̍m bhṛga̍vāṇo vivāya ||
1.071.05a म॒हे यत्पि॒त्र ईं॒ रसं॑ दि॒वे करव॑ त्सरत्पृश॒न्य॑श्चिकि॒त्वान् ।
1.071.05c सृ॒जदस्ता॑ धृष॒ता दि॒द्युम॑स्मै॒ स्वायां॑ दे॒वो दु॑हि॒तरि॒ त्विषिं॑ धात् ॥
1.071.05a ma̱he yat pi̱tra ī̱ṁ rasa̍ṁ di̱ve kar ava̍ tsarat pṛśa̱nya̍ś ciki̱tvān |
1.071.05c sṛ̱jad astā̍ dhṛṣa̱tā di̱dyum a̍smai̱ svāyā̍ṁ de̱vo du̍hi̱tari̱ tviṣi̍ṁ dhāt ||
1.071.06a स्व आ यस्तुभ्यं॒ दम॒ आ वि॒भाति॒ नमो॑ वा॒ दाशा॑दुश॒तो अनु॒ द्यून् ।
1.071.06c वर्धो॑ अग्ने॒ वयो॑ अस्य द्वि॒बर्हा॒ यास॑द्रा॒या स॒रथं॒ यं जु॒नासि॑ ॥
1.071.06a sva ā yas tubhya̱ṁ dama̱ ā vi̱bhāti̱ namo̍ vā̱ dāśā̍d uśa̱to anu̱ dyūn |
1.071.06c vardho̍ agne̱ vayo̍ asya dvi̱barhā̱ yāsa̍d rā̱yā sa̱ratha̱ṁ yaṁ ju̱nāsi̍ ||
1.071.07a अ॒ग्निं विश्वा॑ अ॒भि पृक्ष॑ः सचन्ते समु॒द्रं न स्र॒वत॑ः स॒प्त य॒ह्वीः ।
1.071.07c न जा॒मिभि॒र्वि चि॑किते॒ वयो॑ नो वि॒दा दे॒वेषु॒ प्रम॑तिं चिकि॒त्वान् ॥
1.071.07a a̱gniṁ viśvā̍ a̱bhi pṛkṣa̍ḥ sacante samu̱draṁ na sra̱vata̍ḥ sa̱pta ya̱hvīḥ |
1.071.07c na jā̱mibhi̱r vi ci̍kite̱ vayo̍ no vi̱dā de̱veṣu̱ prama̍tiṁ ciki̱tvān ||
1.071.08a आ यदि॒षे नृ॒पतिं॒ तेज॒ आन॒ट् छुचि॒ रेतो॒ निषि॑क्तं॒ द्यौर॒भीके॑ ।
1.071.08c अ॒ग्निः शर्ध॑मनव॒द्यं युवा॑नं स्वा॒ध्यं॑ जनयत्सू॒दय॑च्च ॥
1.071.08a ā yad i̱ṣe nṛ̱pati̱ṁ teja̱ āna̱ṭ chuci̱ reto̱ niṣi̍kta̱ṁ dyaur a̱bhīke̍ |
1.071.08c a̱gniḥ śardha̍m anava̱dyaṁ yuvā̍naṁ svā̱dhya̍ṁ janayat sū̱daya̍c ca ||
1.071.09a मनो॒ न योऽध्व॑नः स॒द्य एत्येक॑ः स॒त्रा सूरो॒ वस्व॑ ईशे ।
1.071.09c राजा॑ना मि॒त्रावरु॑णा सुपा॒णी गोषु॑ प्रि॒यम॒मृतं॒ रक्ष॑माणा ॥
1.071.09a mano̱ na yo 'dhva̍naḥ sa̱dya ety eka̍ḥ sa̱trā sūro̱ vasva̍ īśe |
1.071.09c rājā̍nā mi̱trāvaru̍ṇā supā̱ṇī goṣu̍ pri̱yam a̱mṛta̱ṁ rakṣa̍māṇā ||
1.071.10a मा नो॑ अग्ने स॒ख्या पित्र्या॑णि॒ प्र म॑र्षिष्ठा अ॒भि वि॒दुष्क॒विः सन् ।
1.071.10c नभो॒ न रू॒पं ज॑रि॒मा मि॑नाति पु॒रा तस्या॑ अ॒भिश॑स्ते॒रधी॑हि ॥
1.071.10a mā no̍ agne sa̱khyā pitryā̍ṇi̱ pra ma̍rṣiṣṭhā a̱bhi vi̱duṣ ka̱viḥ san |
1.071.10c nabho̱ na rū̱paṁ ja̍ri̱mā mi̍nāti pu̱rā tasyā̍ a̱bhiśa̍ste̱r adhī̍hi ||


1.072.01a नि काव्या॑ वे॒धस॒ः शश्व॑तस्क॒र्हस्ते॒ दधा॑नो॒ नर्या॑ पु॒रूणि॑ ।
1.072.01c अ॒ग्निर्भु॑वद्रयि॒पती॑ रयी॒णां स॒त्रा च॑क्रा॒णो अ॒मृता॑नि॒ विश्वा॑ ॥
1.072.01a ni kāvyā̍ ve̱dhasa̱ḥ śaśva̍tas ka̱r haste̱ dadhā̍no̱ naryā̍ pu̱rūṇi̍ |
1.072.01c a̱gnir bhu̍vad rayi̱patī̍ rayī̱ṇāṁ sa̱trā ca̍krā̱ṇo a̱mṛtā̍ni̱ viśvā̍ ||
1.072.02a अ॒स्मे व॒त्सं परि॒ षन्तं॒ न वि॑न्दन्नि॒च्छन्तो॒ विश्वे॑ अ॒मृता॒ अमू॑राः ।
1.072.02c श्र॒म॒युव॑ः पद॒व्यो॑ धियं॒धास्त॒स्थुः प॒दे प॑र॒मे चार्व॒ग्नेः ॥
1.072.02a a̱sme va̱tsam pari̱ ṣanta̱ṁ na vi̍ndann i̱cchanto̱ viśve̍ a̱mṛtā̱ amū̍rāḥ |
1.072.02c śra̱ma̱yuva̍ḥ pada̱vyo̍ dhiya̱ṁdhās ta̱sthuḥ pa̱de pa̍ra̱me cārv a̱gneḥ ||
1.072.03a ति॒स्रो यद॑ग्ने श॒रद॒स्त्वामिच्छुचिं॑ घृ॒तेन॒ शुच॑यः सप॒र्यान् ।
1.072.03c नामा॑नि चिद्दधिरे य॒ज्ञिया॒न्यसू॑दयन्त त॒न्व१॒॑ः सुजा॑ताः ॥
1.072.03a ti̱sro yad a̍gne śa̱rada̱s tvām ic chuci̍ṁ ghṛ̱tena̱ śuca̍yaḥ sapa̱ryān |
1.072.03c nāmā̍ni cid dadhire ya̱jñiyā̱ny asū̍dayanta ta̱nva1̱̍ḥ sujā̍tāḥ ||
1.072.04a आ रोद॑सी बृह॒ती वेवि॑दाना॒ः प्र रु॒द्रिया॑ जभ्रिरे य॒ज्ञिया॑सः ।
1.072.04c वि॒दन्मर्तो॑ ने॒मधि॑ता चिकि॒त्वान॒ग्निं प॒दे प॑र॒मे त॑स्थि॒वांस॑म् ॥
1.072.04a ā roda̍sī bṛha̱tī vevi̍dānā̱ḥ pra ru̱driyā̍ jabhrire ya̱jñiyā̍saḥ |
1.072.04c vi̱dan marto̍ ne̱madhi̍tā ciki̱tvān a̱gnim pa̱de pa̍ra̱me ta̍sthi̱vāṁsa̍m ||
1.072.05a सं॒जा॒ना॒ना उप॑ सीदन्नभि॒ज्ञु पत्नी॑वन्तो नम॒स्यं॑ नमस्यन् ।
1.072.05c रि॒रि॒क्वांस॑स्त॒न्व॑ः कृण्वत॒ स्वाः सखा॒ सख्यु॑र्नि॒मिषि॒ रक्ष॑माणाः ॥
1.072.05a sa̱ṁjā̱nā̱nā upa̍ sīdann abhi̱jñu patnī̍vanto nama̱sya̍ṁ namasyan |
1.072.05c ri̱ri̱kvāṁsa̍s ta̱nva̍ḥ kṛṇvata̱ svāḥ sakhā̱ sakhyu̍r ni̱miṣi̱ rakṣa̍māṇāḥ ||
1.072.06a त्रिः स॒प्त यद्गुह्या॑नि॒ त्वे इत्प॒दावि॑द॒न्निहि॑ता य॒ज्ञिया॑सः ।
1.072.06c तेभी॑ रक्षन्ते अ॒मृतं॑ स॒जोषा॑ः प॒शूञ्च॑ स्था॒तॄञ्च॒रथं॑ च पाहि ॥
1.072.06a triḥ sa̱pta yad guhyā̍ni̱ tve it pa̱dāvi̍da̱n nihi̍tā ya̱jñiyā̍saḥ |
1.072.06c tebhī̍ rakṣante a̱mṛta̍ṁ sa̱joṣā̍ḥ pa̱śūñ ca̍ sthā̱tṝñ ca̱ratha̍ṁ ca pāhi ||
1.072.07a वि॒द्वाँ अ॑ग्ने व॒युना॑नि क्षिती॒नां व्या॑नु॒षक्छु॒रुधो॑ जी॒वसे॑ धाः ।
1.072.07c अ॒न्त॒र्वि॒द्वाँ अध्व॑नो देव॒याना॒नत॑न्द्रो दू॒तो अ॑भवो हवि॒र्वाट् ॥
1.072.07a vi̱dvām̐ a̍gne va̱yunā̍ni kṣitī̱nāṁ vy ā̍nu̱ṣak chu̱rudho̍ jī̱vase̍ dhāḥ |
1.072.07c a̱nta̱rvi̱dvām̐ adhva̍no deva̱yānā̱n ata̍ndro dū̱to a̍bhavo havi̱rvāṭ ||
1.072.08a स्वा॒ध्यो॑ दि॒व आ स॒प्त य॒ह्वी रा॒यो दुरो॒ व्यृ॑त॒ज्ञा अ॑जानन् ।
1.072.08c वि॒दद्गव्यं॑ स॒रमा॑ दृ॒ळ्हमू॒र्वं येना॒ नु कं॒ मानु॑षी॒ भोज॑ते॒ विट् ॥
1.072.08a svā̱dhyo̍ di̱va ā sa̱pta ya̱hvī rā̱yo duro̱ vy ṛ̍ta̱jñā a̍jānan |
1.072.08c vi̱dad gavya̍ṁ sa̱ramā̍ dṛ̱ḻham ū̱rvaṁ yenā̱ nu ka̱m mānu̍ṣī̱ bhoja̍te̱ viṭ ||
1.072.09a आ ये विश्वा॑ स्वप॒त्यानि॑ त॒स्थुः कृ॑ण्वा॒नासो॑ अमृत॒त्वाय॑ गा॒तुम् ।
1.072.09c म॒ह्ना म॒हद्भि॑ः पृथि॒वी वि त॑स्थे मा॒ता पु॒त्रैरदि॑ति॒र्धाय॑से॒ वेः ॥
1.072.09a ā ye viśvā̍ svapa̱tyāni̍ ta̱sthuḥ kṛ̍ṇvā̱nāso̍ amṛta̱tvāya̍ gā̱tum |
1.072.09c ma̱hnā ma̱hadbhi̍ḥ pṛthi̱vī vi ta̍sthe mā̱tā pu̱trair adi̍ti̱r dhāya̍se̱ veḥ ||
1.072.10a अधि॒ श्रियं॒ नि द॑धु॒श्चारु॑मस्मिन्दि॒वो यद॒क्षी अ॒मृता॒ अकृ॑ण्वन् ।
1.072.10c अध॑ क्षरन्ति॒ सिन्ध॑वो॒ न सृ॒ष्टाः प्र नीची॑रग्ने॒ अरु॑षीरजानन् ॥
1.072.10a adhi̱ śriya̱ṁ ni da̍dhu̱ś cāru̍m asmin di̱vo yad a̱kṣī a̱mṛtā̱ akṛ̍ṇvan |
1.072.10c adha̍ kṣaranti̱ sindha̍vo̱ na sṛ̱ṣṭāḥ pra nīcī̍r agne̱ aru̍ṣīr ajānan ||


1.073.01a र॒यिर्न यः पि॑तृवि॒त्तो व॑यो॒धाः सु॒प्रणी॑तिश्चिकि॒तुषो॒ न शासु॑ः ।
1.073.01c स्यो॒न॒शीरति॑थि॒र्न प्री॑णा॒नो होते॑व॒ सद्म॑ विध॒तो वि ता॑रीत् ॥
1.073.01a ra̱yir na yaḥ pi̍tṛvi̱tto va̍yo̱dhāḥ su̱praṇī̍tiś ciki̱tuṣo̱ na śāsu̍ḥ |
1.073.01c syo̱na̱śīr ati̍thi̱r na prī̍ṇā̱no hote̍va̱ sadma̍ vidha̱to vi tā̍rīt ||
1.073.02a दे॒वो न यः स॑वि॒ता स॒त्यम॑न्मा॒ क्रत्वा॑ नि॒पाति॑ वृ॒जना॑नि॒ विश्वा॑ ।
1.073.02c पु॒रु॒प्र॒श॒स्तो अ॒मति॒र्न स॒त्य आ॒त्मेव॒ शेवो॑ दिधि॒षाय्यो॑ भूत् ॥
1.073.02a de̱vo na yaḥ sa̍vi̱tā sa̱tyama̍nmā̱ kratvā̍ ni̱pāti̍ vṛ̱janā̍ni̱ viśvā̍ |
1.073.02c pu̱ru̱pra̱śa̱sto a̱mati̱r na sa̱tya ā̱tmeva̱ śevo̍ didhi̱ṣāyyo̍ bhūt ||
1.073.03a दे॒वो न यः पृ॑थि॒वीं वि॒श्वधा॑या उप॒क्षेति॑ हि॒तमि॑त्रो॒ न राजा॑ ।
1.073.03c पु॒र॒ःसद॑ः शर्म॒सदो॒ न वी॒रा अ॑नव॒द्या पति॑जुष्टेव॒ नारी॑ ॥
1.073.03a de̱vo na yaḥ pṛ̍thi̱vīṁ vi̱śvadhā̍yā upa̱kṣeti̍ hi̱tami̍tro̱ na rājā̍ |
1.073.03c pu̱ra̱ḥsada̍ḥ śarma̱sado̱ na vī̱rā a̍nava̱dyā pati̍juṣṭeva̱ nārī̍ ||
1.073.04a तं त्वा॒ नरो॒ दम॒ आ नित्य॑मि॒द्धमग्ने॒ सच॑न्त क्षि॒तिषु॑ ध्रु॒वासु॑ ।
1.073.04c अधि॑ द्यु॒म्नं नि द॑धु॒र्भूर्य॑स्मि॒न्भवा॑ वि॒श्वायु॑र्ध॒रुणो॑ रयी॒णाम् ॥
1.073.04a taṁ tvā̱ naro̱ dama̱ ā nitya̍m i̱ddham agne̱ saca̍nta kṣi̱tiṣu̍ dhru̱vāsu̍ |
1.073.04c adhi̍ dyu̱mnaṁ ni da̍dhu̱r bhūry a̍smi̱n bhavā̍ vi̱śvāyu̍r dha̱ruṇo̍ rayī̱ṇām ||
1.073.05a वि पृक्षो॑ अग्ने म॒घवा॑नो अश्यु॒र्वि सू॒रयो॒ दद॑तो॒ विश्व॒मायु॑ः ।
1.073.05c स॒नेम॒ वाजं॑ समि॒थेष्व॒र्यो भा॒गं दे॒वेषु॒ श्रव॑से॒ दधा॑नाः ॥
1.073.05a vi pṛkṣo̍ agne ma̱ghavā̍no aśyu̱r vi sū̱rayo̱ dada̍to̱ viśva̱m āyu̍ḥ |
1.073.05c sa̱nema̱ vāja̍ṁ sami̱theṣv a̱ryo bhā̱gaṁ de̱veṣu̱ śrava̍se̱ dadhā̍nāḥ ||
1.073.06a ऋ॒तस्य॒ हि धे॒नवो॑ वावशा॒नाः स्मदू॑ध्नीः पी॒पय॑न्त॒ द्युभ॑क्ताः ।
1.073.06c प॒रा॒वत॑ः सुम॒तिं भिक्ष॑माणा॒ वि सिन्ध॑वः स॒मया॑ सस्रु॒रद्रि॑म् ॥
1.073.06a ṛ̱tasya̱ hi dhe̱navo̍ vāvaśā̱nāḥ smadū̍dhnīḥ pī̱paya̍nta̱ dyubha̍ktāḥ |
1.073.06c pa̱rā̱vata̍ḥ suma̱tim bhikṣa̍māṇā̱ vi sindha̍vaḥ sa̱mayā̍ sasru̱r adri̍m ||
1.073.07a त्वे अ॑ग्ने सुम॒तिं भिक्ष॑माणा दि॒वि श्रवो॑ दधिरे य॒ज्ञिया॑सः ।
1.073.07c नक्ता॑ च च॒क्रुरु॒षसा॒ विरू॑पे कृ॒ष्णं च॒ वर्ण॑मरु॒णं च॒ सं धु॑ः ॥
1.073.07a tve a̍gne suma̱tim bhikṣa̍māṇā di̱vi śravo̍ dadhire ya̱jñiyā̍saḥ |
1.073.07c naktā̍ ca ca̱krur u̱ṣasā̱ virū̍pe kṛ̱ṣṇaṁ ca̱ varṇa̍m aru̱ṇaṁ ca̱ saṁ dhu̍ḥ ||
1.073.08a यान्रा॒ये मर्ता॒न्सुषू॑दो अग्ने॒ ते स्या॑म म॒घवा॑नो व॒यं च॑ ।
1.073.08c छा॒येव॒ विश्वं॒ भुव॑नं सिसक्ष्यापप्रि॒वान्रोद॑सी अ॒न्तरि॑क्षम् ॥
1.073.08a yān rā̱ye martā̱n suṣū̍do agne̱ te syā̍ma ma̱ghavā̍no va̱yaṁ ca̍ |
1.073.08c chā̱yeva̱ viśva̱m bhuva̍naṁ sisakṣy āpapri̱vān roda̍sī a̱ntari̍kṣam ||
1.073.09a अर्व॑द्भिरग्ने॒ अर्व॑तो॒ नृभि॒र्नॄन्वी॒रैर्वी॒रान्व॑नुयामा॒ त्वोता॑ः ।
1.073.09c ई॒शा॒नास॑ः पितृवि॒त्तस्य॑ रा॒यो वि सू॒रय॑ः श॒तहि॑मा नो अश्युः ॥
1.073.09a arva̍dbhir agne̱ arva̍to̱ nṛbhi̱r nṝn vī̱rair vī̱rān va̍nuyāmā̱ tvotā̍ḥ |
1.073.09c ī̱śā̱nāsa̍ḥ pitṛvi̱ttasya̍ rā̱yo vi sū̱raya̍ḥ śa̱tahi̍mā no aśyuḥ ||
1.073.10a ए॒ता ते॑ अग्न उ॒चथा॑नि वेधो॒ जुष्टा॑नि सन्तु॒ मन॑से हृ॒दे च॑ ।
1.073.10c श॒केम॑ रा॒यः सु॒धुरो॒ यमं॒ तेऽधि॒ श्रवो॑ दे॒वभ॑क्तं॒ दधा॑नाः ॥
1.073.10a e̱tā te̍ agna u̱cathā̍ni vedho̱ juṣṭā̍ni santu̱ mana̍se hṛ̱de ca̍ |
1.073.10c śa̱kema̍ rā̱yaḥ su̱dhuro̱ yama̱ṁ te 'dhi̱ śravo̍ de̱vabha̍kta̱ṁ dadhā̍nāḥ ||


1.074.01a उ॒प॒प्र॒यन्तो॑ अध्व॒रं मन्त्रं॑ वोचेमा॒ग्नये॑ ।
1.074.01c आ॒रे अ॒स्मे च॑ शृण्व॒ते ॥
1.074.01a u̱pa̱pra̱yanto̍ adhva̱ram mantra̍ṁ vocemā̱gnaye̍ |
1.074.01c ā̱re a̱sme ca̍ śṛṇva̱te ||
1.074.02a यः स्नीहि॑तीषु पू॒र्व्यः सं॑जग्मा॒नासु॑ कृ॒ष्टिषु॑ ।
1.074.02c अर॑क्षद्दा॒शुषे॒ गय॑म् ॥
1.074.02a yaḥ snīhi̍tīṣu pū̱rvyaḥ sa̍ṁjagmā̱nāsu̍ kṛ̱ṣṭiṣu̍ |
1.074.02c ara̍kṣad dā̱śuṣe̱ gaya̍m ||
1.074.03a उ॒त ब्रु॑वन्तु ज॒न्तव॒ उद॒ग्निर्वृ॑त्र॒हाज॑नि ।
1.074.03c ध॒नं॒ज॒यो रणे॑रणे ॥
1.074.03a u̱ta bru̍vantu ja̱ntava̱ ud a̱gnir vṛ̍tra̱hāja̍ni |
1.074.03c dha̱na̱ṁja̱yo raṇe̍-raṇe ||
1.074.04a यस्य॑ दू॒तो असि॒ क्षये॒ वेषि॑ ह॒व्यानि॑ वी॒तये॑ ।
1.074.04c द॒स्मत्कृ॒णोष्य॑ध्व॒रम् ॥
1.074.04a yasya̍ dū̱to asi̱ kṣaye̱ veṣi̍ ha̱vyāni̍ vī̱taye̍ |
1.074.04c da̱smat kṛ̱ṇoṣy a̍dhva̱ram ||
1.074.05a तमित्सु॑ह॒व्यम॑ङ्गिरः सुदे॒वं स॑हसो यहो ।
1.074.05c जना॑ आहुः सुब॒र्हिष॑म् ॥
1.074.05a tam it su̍ha̱vyam a̍ṅgiraḥ sude̱vaṁ sa̍haso yaho |
1.074.05c janā̍ āhuḥ suba̱rhiṣa̍m ||
1.074.06a आ च॒ वहा॑सि॒ ताँ इ॒ह दे॒वाँ उप॒ प्रश॑स्तये ।
1.074.06c ह॒व्या सु॑श्चन्द्र वी॒तये॑ ॥
1.074.06a ā ca̱ vahā̍si̱ tām̐ i̱ha de̱vām̐ upa̱ praśa̍staye |
1.074.06c ha̱vyā su̍ścandra vī̱taye̍ ||
1.074.07a न योरु॑प॒ब्दिरश्व्य॑ः शृ॒ण्वे रथ॑स्य॒ कच्च॒न ।
1.074.07c यद॑ग्ने॒ यासि॑ दू॒त्य॑म् ॥
1.074.07a na yor u̍pa̱bdir aśvya̍ḥ śṛ̱ṇve ratha̍sya̱ kac ca̱na |
1.074.07c yad a̍gne̱ yāsi̍ dū̱tya̍m ||
1.074.08a त्वोतो॑ वा॒ज्यह्र॑यो॒ऽभि पूर्व॑स्मा॒दप॑रः ।
1.074.08c प्र दा॒श्वाँ अ॑ग्ने अस्थात् ॥
1.074.08a tvoto̍ vā̱jy ahra̍yo̱ 'bhi pūrva̍smā̱d apa̍raḥ |
1.074.08c pra dā̱śvām̐ a̍gne asthāt ||
1.074.09a उ॒त द्यु॒मत्सु॒वीर्यं॑ बृ॒हद॑ग्ने विवाससि ।
1.074.09c दे॒वेभ्यो॑ देव दा॒शुषे॑ ॥
1.074.09a u̱ta dyu̱mat su̱vīrya̍m bṛ̱had a̍gne vivāsasi |
1.074.09c de̱vebhyo̍ deva dā̱śuṣe̍ ||


1.075.01a जु॒षस्व॑ स॒प्रथ॑स्तमं॒ वचो॑ दे॒वप्स॑रस्तमम् ।
1.075.01c ह॒व्या जुह्वा॑न आ॒सनि॑ ॥
1.075.01a ju̱ṣasva̍ sa̱pratha̍stama̱ṁ vaco̍ de̱vapsa̍rastamam |
1.075.01c ha̱vyā juhvā̍na ā̱sani̍ ||
1.075.02a अथा॑ ते अङ्गिरस्त॒माग्ने॑ वेधस्तम प्रि॒यम् ।
1.075.02c वो॒चेम॒ ब्रह्म॑ सान॒सि ॥
1.075.02a athā̍ te aṅgirasta̱māgne̍ vedhastama pri̱yam |
1.075.02c vo̱cema̱ brahma̍ sāna̱si ||
1.075.03a कस्ते॑ जा॒मिर्जना॑ना॒मग्ने॒ को दा॒श्व॑ध्वरः ।
1.075.03c को ह॒ कस्मि॑न्नसि श्रि॒तः ॥
1.075.03a kas te̍ jā̱mir janā̍nā̱m agne̱ ko dā̱śva̍dhvaraḥ |
1.075.03c ko ha̱ kasmi̍nn asi śri̱taḥ ||
1.075.04a त्वं जा॒मिर्जना॑ना॒मग्ने॑ मि॒त्रो अ॑सि प्रि॒यः ।
1.075.04c सखा॒ सखि॑भ्य॒ ईड्य॑ः ॥
1.075.04a tvaṁ jā̱mir janā̍nā̱m agne̍ mi̱tro a̍si pri̱yaḥ |
1.075.04c sakhā̱ sakhi̍bhya̱ īḍya̍ḥ ||
1.075.05a यजा॑ नो मि॒त्रावरु॑णा॒ यजा॑ दे॒वाँ ऋ॒तं बृ॒हत् ।
1.075.05c अग्ने॒ यक्षि॒ स्वं दम॑म् ॥
1.075.05a yajā̍ no mi̱trāvaru̍ṇā̱ yajā̍ de̱vām̐ ṛ̱tam bṛ̱hat |
1.075.05c agne̱ yakṣi̱ svaṁ dama̍m ||


1.076.01a का त॒ उपे॑ति॒र्मन॑सो॒ वरा॑य॒ भुव॑दग्ने॒ शंत॑मा॒ का म॑नी॒षा ।
1.076.01c को वा॑ य॒ज्ञैः परि॒ दक्षं॑ त आप॒ केन॑ वा ते॒ मन॑सा दाशेम ॥
1.076.01a kā ta̱ upe̍ti̱r mana̍so̱ varā̍ya̱ bhuva̍d agne̱ śaṁta̍mā̱ kā ma̍nī̱ṣā |
1.076.01c ko vā̍ ya̱jñaiḥ pari̱ dakṣa̍ṁ ta āpa̱ kena̍ vā te̱ mana̍sā dāśema ||
1.076.02a एह्य॑ग्न इ॒ह होता॒ नि षी॒दाद॑ब्ध॒ः सु पु॑रए॒ता भ॑वा नः ।
1.076.02c अव॑तां त्वा॒ रोद॑सी विश्वमि॒न्वे यजा॑ म॒हे सौ॑मन॒साय॑ दे॒वान् ॥
1.076.02a ehy a̍gna i̱ha hotā̱ ni ṣī̱dāda̍bdha̱ḥ su pu̍rae̱tā bha̍vā naḥ |
1.076.02c ava̍tāṁ tvā̱ roda̍sī viśvami̱nve yajā̍ ma̱he sau̍mana̱sāya̍ de̱vān ||
1.076.03a प्र सु विश्वा॑न्र॒क्षसो॒ धक्ष्य॑ग्ने॒ भवा॑ य॒ज्ञाना॑मभिशस्ति॒पावा॑ ।
1.076.03c अथा व॑ह॒ सोम॑पतिं॒ हरि॑भ्यामाति॒थ्यम॑स्मै चकृमा सु॒दाव्ने॑ ॥
1.076.03a pra su viśvā̍n ra̱kṣaso̱ dhakṣy a̍gne̱ bhavā̍ ya̱jñānā̍m abhiśasti̱pāvā̍ |
1.076.03c athā va̍ha̱ soma̍pati̱ṁ hari̍bhyām āti̱thyam a̍smai cakṛmā su̱dāvne̍ ||
1.076.04a प्र॒जाव॑ता॒ वच॑सा॒ वह्नि॑रा॒सा च॑ हु॒वे नि च॑ सत्सी॒ह दे॒वैः ।
1.076.04c वेषि॑ हो॒त्रमु॒त पो॒त्रं य॑जत्र बो॒धि प्र॑यन्तर्जनित॒र्वसू॑नाम् ॥
1.076.04a pra̱jāva̍tā̱ vaca̍sā̱ vahni̍r ā̱sā ca̍ hu̱ve ni ca̍ satsī̱ha de̱vaiḥ |
1.076.04c veṣi̍ ho̱tram u̱ta po̱traṁ ya̍jatra bo̱dhi pra̍yantar janita̱r vasū̍nām ||
1.076.05a यथा॒ विप्र॑स्य॒ मनु॑षो ह॒विर्भि॑र्दे॒वाँ अय॑जः क॒विभि॑ः क॒विः सन् ।
1.076.05c ए॒वा हो॑तः सत्यतर॒ त्वम॒द्याग्ने॑ म॒न्द्रया॑ जु॒ह्वा॑ यजस्व ॥
1.076.05a yathā̱ vipra̍sya̱ manu̍ṣo ha̱virbhi̍r de̱vām̐ aya̍jaḥ ka̱vibhi̍ḥ ka̱viḥ san |
1.076.05c e̱vā ho̍taḥ satyatara̱ tvam a̱dyāgne̍ ma̱ndrayā̍ ju̱hvā̍ yajasva ||


1.077.01a क॒था दा॑शेमा॒ग्नये॒ कास्मै॑ दे॒वजु॑ष्टोच्यते भा॒मिने॒ गीः ।
1.077.01c यो मर्त्ये॑ष्व॒मृत॑ ऋ॒तावा॒ होता॒ यजि॑ष्ठ॒ इत्कृ॒णोति॑ दे॒वान् ॥
1.077.01a ka̱thā dā̍śemā̱gnaye̱ kāsmai̍ de̱vaju̍ṣṭocyate bhā̱mine̱ gīḥ |
1.077.01c yo martye̍ṣv a̱mṛta̍ ṛ̱tāvā̱ hotā̱ yaji̍ṣṭha̱ it kṛ̱ṇoti̍ de̱vān ||
1.077.02a यो अ॑ध्व॒रेषु॒ शंत॑म ऋ॒तावा॒ होता॒ तमू॒ नमो॑भि॒रा कृ॑णुध्वम् ।
1.077.02c अ॒ग्निर्यद्वेर्मर्ता॑य दे॒वान्स चा॒ बोधा॑ति॒ मन॑सा यजाति ॥
1.077.02a yo a̍dhva̱reṣu̱ śaṁta̍ma ṛ̱tāvā̱ hotā̱ tam ū̱ namo̍bhi̱r ā kṛ̍ṇudhvam |
1.077.02c a̱gnir yad ver martā̍ya de̱vān sa cā̱ bodhā̍ti̱ mana̍sā yajāti ||
1.077.03a स हि क्रतु॒ः स मर्य॒ः स सा॒धुर्मि॒त्रो न भू॒दद्भु॑तस्य र॒थीः ।
1.077.03c तं मेधे॑षु प्रथ॒मं दे॑व॒यन्ती॒र्विश॒ उप॑ ब्रुवते द॒स्ममारी॑ः ॥
1.077.03a sa hi kratu̱ḥ sa marya̱ḥ sa sā̱dhur mi̱tro na bhū̱d adbhu̍tasya ra̱thīḥ |
1.077.03c tam medhe̍ṣu pratha̱maṁ de̍va̱yantī̱r viśa̱ upa̍ bruvate da̱smam ārī̍ḥ ||
1.077.04a स नो॑ नृ॒णां नृत॑मो रि॒शादा॑ अ॒ग्निर्गिरोऽव॑सा वेतु धी॒तिम् ।
1.077.04c तना॑ च॒ ये म॒घवा॑न॒ः शवि॑ष्ठा॒ वाज॑प्रसूता इ॒षय॑न्त॒ मन्म॑ ॥
1.077.04a sa no̍ nṛ̱ṇāṁ nṛta̍mo ri̱śādā̍ a̱gnir giro 'va̍sā vetu dhī̱tim |
1.077.04c tanā̍ ca̱ ye ma̱ghavā̍na̱ḥ śavi̍ṣṭhā̱ vāja̍prasūtā i̱ṣaya̍nta̱ manma̍ ||
1.077.05a ए॒वाग्निर्गोत॑मेभिर्ऋ॒तावा॒ विप्रे॑भिरस्तोष्ट जा॒तवे॑दाः ।
1.077.05c स ए॑षु द्यु॒म्नं पी॑पय॒त्स वाजं॒ स पु॒ष्टिं या॑ति॒ जोष॒मा चि॑कि॒त्वान् ॥
1.077.05a e̱vāgnir gota̍mebhir ṛ̱tāvā̱ vipre̍bhir astoṣṭa jā̱tave̍dāḥ |
1.077.05c sa e̍ṣu dyu̱mnam pī̍paya̱t sa vāja̱ṁ sa pu̱ṣṭiṁ yā̍ti̱ joṣa̱m ā ci̍ki̱tvān ||


1.078.01a अ॒भि त्वा॒ गोत॑मा गि॒रा जात॑वेदो॒ विच॑र्षणे ।
1.078.01c द्यु॒म्नैर॒भि प्र णो॑नुमः ॥
1.078.01a a̱bhi tvā̱ gota̍mā gi̱rā jāta̍vedo̱ vica̍rṣaṇe |
1.078.01c dyu̱mnair a̱bhi pra ṇo̍numaḥ ||
1.078.02a तमु॑ त्वा॒ गोत॑मो गि॒रा रा॒यस्का॑मो दुवस्यति ।
1.078.02c द्यु॒म्नैर॒भि प्र णो॑नुमः ॥
1.078.02a tam u̍ tvā̱ gota̍mo gi̱rā rā̱yaskā̍mo duvasyati |
1.078.02c dyu̱mnair a̱bhi pra ṇo̍numaḥ ||
1.078.03a तमु॑ त्वा वाज॒सात॑ममङ्गिर॒स्वद्ध॑वामहे ।
1.078.03c द्यु॒म्नैर॒भि प्र णो॑नुमः ॥
1.078.03a tam u̍ tvā vāja̱sāta̍mam aṅgira̱svad dha̍vāmahe |
1.078.03c dyu̱mnair a̱bhi pra ṇo̍numaḥ ||
1.078.04a तमु॑ त्वा वृत्र॒हन्त॑मं॒ यो दस्यूँ॑रवधूनु॒षे ।
1.078.04c द्यु॒म्नैर॒भि प्र णो॑नुमः ॥
1.078.04a tam u̍ tvā vṛtra̱hanta̍ma̱ṁ yo dasyū̍m̐r avadhūnu̱ṣe |
1.078.04c dyu̱mnair a̱bhi pra ṇo̍numaḥ ||
1.078.05a अवो॑चाम॒ रहू॑गणा अ॒ग्नये॒ मधु॑म॒द्वच॑ः ।
1.078.05c द्यु॒म्नैर॒भि प्र णो॑नुमः ॥
1.078.05a avo̍cāma̱ rahū̍gaṇā a̱gnaye̱ madhu̍ma̱d vaca̍ḥ |
1.078.05c dyu̱mnair a̱bhi pra ṇo̍numaḥ ||


1.079.01a हिर॑ण्यकेशो॒ रज॑सो विसा॒रेऽहि॒र्धुनि॒र्वात॑ इव॒ ध्रजी॑मान् ।
1.079.01c शुचि॑भ्राजा उ॒षसो॒ नवे॑दा॒ यश॑स्वतीरप॒स्युवो॒ न स॒त्याः ॥
1.079.01a hira̍ṇyakeśo̱ raja̍so visā̱re 'hi̱r dhuni̱r vāta̍ iva̱ dhrajī̍mān |
1.079.01c śuci̍bhrājā u̱ṣaso̱ nave̍dā̱ yaśa̍svatīr apa̱syuvo̱ na sa̱tyāḥ ||
1.079.02a आ ते॑ सुप॒र्णा अ॑मिनन्तँ॒ एवै॑ः कृ॒ष्णो नो॑नाव वृष॒भो यदी॒दम् ।
1.079.02c शि॒वाभि॒र्न स्मय॑मानाभि॒रागा॒त्पत॑न्ति॒ मिह॑ः स्त॒नय॑न्त्य॒भ्रा ॥
1.079.02a ā te̍ supa̱rṇā a̍minanta̱m̐ evai̍ḥ kṛ̱ṣṇo no̍nāva vṛṣa̱bho yadī̱dam |
1.079.02c śi̱vābhi̱r na smaya̍mānābhi̱r āgā̱t pata̍nti̱ miha̍ḥ sta̱naya̍nty a̱bhrā ||
1.079.03a यदी॑मृ॒तस्य॒ पय॑सा॒ पिया॑नो॒ नय॑न्नृ॒तस्य॑ प॒थिभी॒ रजि॑ष्ठैः ।
1.079.03c अ॒र्य॒मा मि॒त्रो वरु॑ण॒ः परि॑ज्मा॒ त्वचं॑ पृञ्च॒न्त्युप॑रस्य॒ योनौ॑ ॥
1.079.03a yad ī̍m ṛ̱tasya̱ paya̍sā̱ piyā̍no̱ naya̍nn ṛ̱tasya̍ pa̱thibhī̱ raji̍ṣṭhaiḥ |
1.079.03c a̱rya̱mā mi̱tro varu̍ṇa̱ḥ pari̍jmā̱ tvaca̍m pṛñca̱nty upa̍rasya̱ yonau̍ ||
1.079.04a अग्ने॒ वाज॑स्य॒ गोम॑त॒ ईशा॑नः सहसो यहो ।
1.079.04c अ॒स्मे धे॑हि जातवेदो॒ महि॒ श्रव॑ः ॥
1.079.04a agne̱ vāja̍sya̱ goma̍ta̱ īśā̍naḥ sahaso yaho |
1.079.04c a̱sme dhe̍hi jātavedo̱ mahi̱ śrava̍ḥ ||
1.079.05a स इ॑धा॒नो वसु॑ष्क॒विर॒ग्निरी॒ळेन्यो॑ गि॒रा ।
1.079.05c रे॒वद॒स्मभ्यं॑ पुर्वणीक दीदिहि ॥
1.079.05a sa i̍dhā̱no vasu̍ṣ ka̱vir a̱gnir ī̱ḻenyo̍ gi̱rā |
1.079.05c re̱vad a̱smabhya̍m purvaṇīka dīdihi ||
1.079.06a क्ष॒पो रा॑जन्नु॒त त्मनाग्ने॒ वस्तो॑रु॒तोषस॑ः ।
1.079.06c स ति॑ग्मजम्भ र॒क्षसो॑ दह॒ प्रति॑ ॥
1.079.06a kṣa̱po rā̍jann u̱ta tmanāgne̱ vasto̍r u̱toṣasa̍ḥ |
1.079.06c sa ti̍gmajambha ra̱kṣaso̍ daha̱ prati̍ ||
1.079.07a अवा॑ नो अग्न ऊ॒तिभि॑र्गाय॒त्रस्य॒ प्रभ॑र्मणि ।
1.079.07c विश्वा॑सु धी॒षु व॑न्द्य ॥
1.079.07a avā̍ no agna ū̱tibhi̍r gāya̱trasya̱ prabha̍rmaṇi |
1.079.07c viśvā̍su dhī̱ṣu va̍ndya ||
1.079.08a आ नो॑ अग्ने र॒यिं भ॑र सत्रा॒साहं॒ वरे॑ण्यम् ।
1.079.08c विश्वा॑सु पृ॒त्सु दु॒ष्टर॑म् ॥
1.079.08a ā no̍ agne ra̱yim bha̍ra satrā̱sāha̱ṁ vare̍ṇyam |
1.079.08c viśvā̍su pṛ̱tsu du̱ṣṭara̍m ||
1.079.09a आ नो॑ अग्ने सुचे॒तुना॑ र॒यिं वि॒श्वायु॑पोषसम् ।
1.079.09c मा॒र्डी॒कं धे॑हि जी॒वसे॑ ॥
1.079.09a ā no̍ agne suce̱tunā̍ ra̱yiṁ vi̱śvāyu̍poṣasam |
1.079.09c mā̱rḍī̱kaṁ dhe̍hi jī̱vase̍ ||
1.079.10a प्र पू॒तास्ति॒ग्मशो॑चिषे॒ वाचो॑ गोतमा॒ग्नये॑ ।
1.079.10c भर॑स्व सुम्न॒युर्गिर॑ः ॥
1.079.10a pra pū̱tās ti̱gmaśo̍ciṣe̱ vāco̍ gotamā̱gnaye̍ |
1.079.10c bhara̍sva sumna̱yur gira̍ḥ ||
1.079.11a यो नो॑ अग्नेऽभि॒दास॒त्यन्ति॑ दू॒रे प॑दी॒ष्ट सः ।
1.079.11c अ॒स्माक॒मिद्वृ॒धे भ॑व ॥
1.079.11a yo no̍ agne 'bhi̱dāsa̱ty anti̍ dū̱re pa̍dī̱ṣṭa saḥ |
1.079.11c a̱smāka̱m id vṛ̱dhe bha̍va ||
1.079.12a स॒ह॒स्रा॒क्षो विच॑र्षणिर॒ग्नी रक्षां॑सि सेधति ।
1.079.12c होता॑ गृणीत उ॒क्थ्य॑ः ॥
1.079.12a sa̱ha̱srā̱kṣo vica̍rṣaṇir a̱gnī rakṣā̍ṁsi sedhati |
1.079.12c hotā̍ gṛṇīta u̱kthya̍ḥ ||


1.080.01a इ॒त्था हि सोम॒ इन्मदे॑ ब्र॒ह्मा च॒कार॒ वर्ध॑नम् ।
1.080.01c शवि॑ष्ठ वज्रि॒न्नोज॑सा पृथि॒व्या निः श॑शा॒ अहि॒मर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्य॑म् ॥
1.080.01a i̱tthā hi soma̱ in made̍ bra̱hmā ca̱kāra̱ vardha̍nam |
1.080.01c śavi̍ṣṭha vajri̱nn oja̍sā pṛthi̱vyā niḥ śa̍śā̱ ahi̱m arca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||
1.080.02a स त्वा॑मद॒द्वृषा॒ मद॒ः सोम॑ः श्ये॒नाभृ॑तः सु॒तः ।
1.080.02c येना॑ वृ॒त्रं निर॒द्भ्यो ज॒घन्थ॑ वज्रि॒न्नोज॒सार्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्य॑म् ॥
1.080.02a sa tvā̍mada̱d vṛṣā̱ mada̱ḥ soma̍ḥ śye̱nābhṛ̍taḥ su̱taḥ |
1.080.02c yenā̍ vṛ̱traṁ nir a̱dbhyo ja̱ghantha̍ vajri̱nn oja̱sārca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||
1.080.03a प्रेह्य॒भी॑हि धृष्णु॒हि न ते॒ वज्रो॒ नि यं॑सते ।
1.080.03c इन्द्र॑ नृ॒म्णं हि ते॒ शवो॒ हनो॑ वृ॒त्रं जया॑ अ॒पोऽर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्य॑म् ॥
1.080.03a prehy a̱bhī̍hi dhṛṣṇu̱hi na te̱ vajro̱ ni ya̍ṁsate |
1.080.03c indra̍ nṛ̱mṇaṁ hi te̱ śavo̱ hano̍ vṛ̱traṁ jayā̍ a̱po 'rca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||
1.080.04a निरि॑न्द्र॒ भूम्या॒ अधि॑ वृ॒त्रं ज॑घन्थ॒ निर्दि॒वः ।
1.080.04c सृ॒जा म॒रुत्व॑ती॒रव॑ जी॒वध॑न्या इ॒मा अ॒पोऽर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्य॑म् ॥
1.080.04a nir i̍ndra̱ bhūmyā̱ adhi̍ vṛ̱traṁ ja̍ghantha̱ nir di̱vaḥ |
1.080.04c sṛ̱jā ma̱rutva̍tī̱r ava̍ jī̱vadha̍nyā i̱mā a̱po 'rca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||
1.080.05a इन्द्रो॑ वृ॒त्रस्य॒ दोध॑त॒ः सानुं॒ वज्रे॑ण हीळि॒तः ।
1.080.05c अ॒भि॒क्रम्याव॑ जिघ्नते॒ऽपः सर्मा॑य चो॒दय॒न्नर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्य॑म् ॥
1.080.05a indro̍ vṛ̱trasya̱ dodha̍ta̱ḥ sānu̱ṁ vajre̍ṇa hīḻi̱taḥ |
1.080.05c a̱bhi̱kramyāva̍ jighnate̱ 'paḥ sarmā̍ya co̱daya̱nn arca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||
1.080.06a अधि॒ सानौ॒ नि जि॑घ्नते॒ वज्रे॑ण श॒तप॑र्वणा ।
1.080.06c म॒न्दा॒न इन्द्रो॒ अन्ध॑स॒ः सखि॑भ्यो गा॒तुमि॑च्छ॒त्यर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्य॑म् ॥
1.080.06a adhi̱ sānau̱ ni ji̍ghnate̱ vajre̍ṇa śa̱tapa̍rvaṇā |
1.080.06c ma̱ndā̱na indro̱ andha̍sa̱ḥ sakhi̍bhyo gā̱tum i̍ccha̱ty arca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||
1.080.07a इन्द्र॒ तुभ्य॒मिद॑द्रि॒वोऽनु॑त्तं वज्रिन्वी॒र्य॑म् ।
1.080.07c यद्ध॒ त्यं मा॒यिनं॑ मृ॒गं तमु॒ त्वं मा॒यया॑वधी॒रर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्य॑म् ॥
1.080.07a indra̱ tubhya̱m id a̍dri̱vo 'nu̍ttaṁ vajrin vī̱rya̍m |
1.080.07c yad dha̱ tyam mā̱yina̍m mṛ̱gaṁ tam u̱ tvam mā̱yayā̍vadhī̱r arca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||
1.080.08a वि ते॒ वज्रा॑सो अस्थिरन्नव॒तिं ना॒व्या॒३॒॑ अनु॑ ।
1.080.08c म॒हत्त॑ इन्द्र वी॒र्यं॑ बा॒ह्वोस्ते॒ बलं॑ हि॒तमर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्य॑म् ॥
1.080.08a vi te̱ vajrā̍so asthiran nava̱tiṁ nā̱vyā̱3̱̍ anu̍ |
1.080.08c ma̱hat ta̍ indra vī̱rya̍m bā̱hvos te̱ bala̍ṁ hi̱tam arca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||
1.080.09a स॒हस्रं॑ सा॒कम॑र्चत॒ परि॑ ष्टोभत विंश॒तिः ।
1.080.09c श॒तैन॒मन्व॑नोनवु॒रिन्द्रा॑य॒ ब्रह्मोद्य॑त॒मर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्य॑म् ॥
1.080.09a sa̱hasra̍ṁ sā̱kam a̍rcata̱ pari̍ ṣṭobhata viṁśa̱tiḥ |
1.080.09c śa̱taina̱m anv a̍nonavu̱r indrā̍ya̱ brahmodya̍ta̱m arca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||
1.080.10a इन्द्रो॑ वृ॒त्रस्य॒ तवि॑षीं॒ निर॑ह॒न्सह॑सा॒ सह॑ः ।
1.080.10c म॒हत्तद॑स्य॒ पौंस्यं॑ वृ॒त्रं ज॑घ॒न्वाँ अ॑सृज॒दर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्य॑म् ॥
1.080.10a indro̍ vṛ̱trasya̱ tavi̍ṣī̱ṁ nir a̍ha̱n saha̍sā̱ saha̍ḥ |
1.080.10c ma̱hat tad a̍sya̱ pauṁsya̍ṁ vṛ̱traṁ ja̍gha̱nvām̐ a̍sṛja̱d arca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||
1.080.11a इ॒मे चि॒त्तव॑ म॒न्यवे॒ वेपे॑ते भि॒यसा॑ म॒ही ।
1.080.11c यदि॑न्द्र वज्रि॒न्नोज॑सा वृ॒त्रं म॒रुत्वाँ॒ अव॑धी॒रर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्य॑म् ॥
1.080.11a i̱me ci̱t tava̍ ma̱nyave̱ vepe̍te bhi̱yasā̍ ma̱hī |
1.080.11c yad i̍ndra vajri̱nn oja̍sā vṛ̱tram ma̱rutvā̱m̐ ava̍dhī̱r arca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||
1.080.12a न वेप॑सा॒ न त॑न्य॒तेन्द्रं॑ वृ॒त्रो वि बी॑भयत् ।
1.080.12c अ॒भ्ये॑नं॒ वज्र॑ आय॒सः स॒हस्र॑भृष्टिराय॒तार्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्य॑म् ॥
1.080.12a na vepa̍sā̱ na ta̍nya̱tendra̍ṁ vṛ̱tro vi bī̍bhayat |
1.080.12c a̱bhy e̍na̱ṁ vajra̍ āya̱saḥ sa̱hasra̍bhṛṣṭir āya̱tārca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||
1.080.13a यद्वृ॒त्रं तव॑ चा॒शनिं॒ वज्रे॑ण स॒मयो॑धयः ।
1.080.13c अहि॑मिन्द्र॒ जिघां॑सतो दि॒वि ते॑ बद्बधे॒ शवोऽर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्य॑म् ॥
1.080.13a yad vṛ̱traṁ tava̍ cā̱śani̱ṁ vajre̍ṇa sa̱mayo̍dhayaḥ |
1.080.13c ahi̍m indra̱ jighā̍ṁsato di̱vi te̍ badbadhe̱ śavo 'rca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||
1.080.14a अ॒भि॒ष्ट॒ने ते॑ अद्रिवो॒ यत्स्था जग॑च्च रेजते ।
1.080.14c त्वष्टा॑ चि॒त्तव॑ म॒न्यव॒ इन्द्र॑ वेवि॒ज्यते॑ भि॒यार्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्य॑म् ॥
1.080.14a a̱bhi̱ṣṭa̱ne te̍ adrivo̱ yat sthā jaga̍c ca rejate |
1.080.14c tvaṣṭā̍ ci̱t tava̍ ma̱nyava̱ indra̍ vevi̱jyate̍ bhi̱yārca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||
1.080.15a न॒हि नु याद॑धी॒मसीन्द्रं॒ को वी॒र्या॑ प॒रः ।
1.080.15c तस्मि॑न्नृ॒म्णमु॒त क्रतुं॑ दे॒वा ओजां॑सि॒ सं द॑धु॒रर्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्य॑म् ॥
1.080.15a na̱hi nu yād a̍dhī̱masīndra̱ṁ ko vī̱ryā̍ pa̱raḥ |
1.080.15c tasmi̍n nṛ̱mṇam u̱ta kratu̍ṁ de̱vā ojā̍ṁsi̱ saṁ da̍dhu̱r arca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||
1.080.16a यामथ॑र्वा॒ मनु॑ष्पि॒ता द॒ध्यङ्धिय॒मत्न॑त ।
1.080.16c तस्मि॒न्ब्रह्मा॑णि पू॒र्वथेन्द्र॑ उ॒क्था सम॑ग्म॒तार्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्य॑म् ॥
1.080.16a yām atha̍rvā̱ manu̍ṣ pi̱tā da̱dhyaṅ dhiya̱m atna̍ta |
1.080.16c tasmi̱n brahmā̍ṇi pū̱rvathendra̍ u̱kthā sam a̍gma̱tārca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||


1.081.01a इन्द्रो॒ मदा॑य वावृधे॒ शव॑से वृत्र॒हा नृभि॑ः ।
1.081.01c तमिन्म॒हत्स्वा॒जिषू॒तेमर्भे॑ हवामहे॒ स वाजे॑षु॒ प्र नो॑ऽविषत् ॥
1.081.01a indro̱ madā̍ya vāvṛdhe̱ śava̍se vṛtra̱hā nṛbhi̍ḥ |
1.081.01c tam in ma̱hatsv ā̱jiṣū̱tem arbhe̍ havāmahe̱ sa vāje̍ṣu̱ pra no̍ 'viṣat ||
1.081.02a असि॒ हि वी॑र॒ सेन्योऽसि॒ भूरि॑ पराद॒दिः ।
1.081.02c असि॑ द॒भ्रस्य॑ चिद्वृ॒धो यज॑मानाय शिक्षसि सुन्व॒ते भूरि॑ ते॒ वसु॑ ॥
1.081.02a asi̱ hi vī̍ra̱ senyo 'si̱ bhūri̍ parāda̱diḥ |
1.081.02c asi̍ da̱bhrasya̍ cid vṛ̱dho yaja̍mānāya śikṣasi sunva̱te bhūri̍ te̱ vasu̍ ||
1.081.03a यदु॒दीर॑त आ॒जयो॑ धृ॒ष्णवे॑ धीयते॒ धना॑ ।
1.081.03c यु॒क्ष्वा म॑द॒च्युता॒ हरी॒ कं हन॒ः कं वसौ॑ दधो॒ऽस्माँ इ॑न्द्र॒ वसौ॑ दधः ॥
1.081.03a yad u̱dīra̍ta ā̱jayo̍ dhṛ̱ṣṇave̍ dhīyate̱ dhanā̍ |
1.081.03c yu̱kṣvā ma̍da̱cyutā̱ harī̱ kaṁ hana̱ḥ kaṁ vasau̍ dadho̱ 'smām̐ i̍ndra̱ vasau̍ dadhaḥ ||
1.081.04a क्रत्वा॑ म॒हाँ अ॑नुष्व॒धं भी॒म आ वा॑वृधे॒ शव॑ः ।
1.081.04c श्रि॒य ऋ॒ष्व उ॑पा॒कयो॒र्नि शि॒प्री हरि॑वान्दधे॒ हस्त॑यो॒र्वज्र॑माय॒सम् ॥
1.081.04a kratvā̍ ma̱hām̐ a̍nuṣva̱dham bhī̱ma ā vā̍vṛdhe̱ śava̍ḥ |
1.081.04c śri̱ya ṛ̱ṣva u̍pā̱kayo̱r ni śi̱prī hari̍vān dadhe̱ hasta̍yo̱r vajra̍m āya̱sam ||
1.081.05a आ प॑प्रौ॒ पार्थि॑वं॒ रजो॑ बद्ब॒धे रो॑च॒ना दि॒वि ।
1.081.05c न त्वावाँ॑ इन्द्र॒ कश्च॒न न जा॒तो न ज॑निष्य॒तेऽति॒ विश्वं॑ ववक्षिथ ॥
1.081.05a ā pa̍prau̱ pārthi̍va̱ṁ rajo̍ badba̱dhe ro̍ca̱nā di̱vi |
1.081.05c na tvāvā̍m̐ indra̱ kaś ca̱na na jā̱to na ja̍niṣya̱te 'ti̱ viśva̍ṁ vavakṣitha ||
1.081.06a यो अ॒र्यो म॑र्त॒भोज॑नं परा॒ददा॑ति दा॒शुषे॑ ।
1.081.06c इन्द्रो॑ अ॒स्मभ्यं॑ शिक्षतु॒ वि भ॑जा॒ भूरि॑ ते॒ वसु॑ भक्षी॒य तव॒ राध॑सः ॥
1.081.06a yo a̱ryo ma̍rta̱bhoja̍nam parā̱dadā̍ti dā̱śuṣe̍ |
1.081.06c indro̍ a̱smabhya̍ṁ śikṣatu̱ vi bha̍jā̱ bhūri̍ te̱ vasu̍ bhakṣī̱ya tava̱ rādha̍saḥ ||
1.081.07a मदे॑मदे॒ हि नो॑ द॒दिर्यू॒था गवा॑मृजु॒क्रतु॑ः ।
1.081.07c सं गृ॑भाय पु॒रू श॒तोभ॑याह॒स्त्या वसु॑ शिशी॒हि रा॒य आ भ॑र ॥
1.081.07a made̍-made̱ hi no̍ da̱dir yū̱thā gavā̍m ṛju̱kratu̍ḥ |
1.081.07c saṁ gṛ̍bhāya pu̱rū śa̱tobha̍yāha̱styā vasu̍ śiśī̱hi rā̱ya ā bha̍ra ||
1.081.08a मा॒दय॑स्व सु॒ते सचा॒ शव॑से शूर॒ राध॑से ।
1.081.08c वि॒द्मा हि त्वा॑ पुरू॒वसु॒मुप॒ कामा॑न्ससृ॒ज्महेऽथा॑ नोऽवि॒ता भ॑व ॥
1.081.08a mā̱daya̍sva su̱te sacā̱ śava̍se śūra̱ rādha̍se |
1.081.08c vi̱dmā hi tvā̍ purū̱vasu̱m upa̱ kāmā̍n sasṛ̱jmahe 'thā̍ no 'vi̱tā bha̍va ||
1.081.09a ए॒ते त॑ इन्द्र ज॒न्तवो॒ विश्वं॑ पुष्यन्ति॒ वार्य॑म् ।
1.081.09c अ॒न्तर्हि ख्यो जना॑नाम॒र्यो वेदो॒ अदा॑शुषां॒ तेषां॑ नो॒ वेद॒ आ भ॑र ॥
1.081.09a e̱te ta̍ indra ja̱ntavo̱ viśva̍m puṣyanti̱ vārya̍m |
1.081.09c a̱ntar hi khyo janā̍nām a̱ryo vedo̱ adā̍śuṣā̱ṁ teṣā̍ṁ no̱ veda̱ ā bha̍ra ||


1.082.01a उपो॒ षु शृ॑णु॒ही गिरो॒ मघ॑व॒न्मात॑था इव ।
1.082.01c य॒दा न॑ः सू॒नृता॑वत॒ः कर॒ आद॒र्थया॑स॒ इद्योजा॒ न्वि॑न्द्र ते॒ हरी॑ ॥
1.082.01a upo̱ ṣu śṛ̍ṇu̱hī giro̱ magha̍va̱n māta̍thā iva |
1.082.01c ya̱dā na̍ḥ sū̱nṛtā̍vata̱ḥ kara̱ ād a̱rthayā̍sa̱ id yojā̱ nv i̍ndra te̱ harī̍ ||
1.082.02a अक्ष॒न्नमी॑मदन्त॒ ह्यव॑ प्रि॒या अ॑धूषत ।
1.082.02c अस्तो॑षत॒ स्वभा॑नवो॒ विप्रा॒ नवि॑ष्ठया म॒ती योजा॒ न्वि॑न्द्र ते॒ हरी॑ ॥
1.082.02a akṣa̱nn amī̍madanta̱ hy ava̍ pri̱yā a̍dhūṣata |
1.082.02c asto̍ṣata̱ svabhā̍navo̱ viprā̱ navi̍ṣṭhayā ma̱tī yojā̱ nv i̍ndra te̱ harī̍ ||
1.082.03a सु॒सं॒दृशं॑ त्वा व॒यं मघ॑वन्वन्दिषी॒महि॑ ।
1.082.03c प्र नू॒नं पू॒र्णव॑न्धुरः स्तु॒तो या॑हि॒ वशाँ॒ अनु॒ योजा॒ न्वि॑न्द्र ते॒ हरी॑ ॥
1.082.03a su̱sa̱ṁdṛśa̍ṁ tvā va̱yam magha̍van vandiṣī̱mahi̍ |
1.082.03c pra nū̱nam pū̱rṇava̍ndhuraḥ stu̱to yā̍hi̱ vaśā̱m̐ anu̱ yojā̱ nv i̍ndra te̱ harī̍ ||
1.082.04a स घा॒ तं वृष॑णं॒ रथ॒मधि॑ तिष्ठाति गो॒विद॑म् ।
1.082.04c यः पात्रं॑ हारियोज॒नं पू॒र्णमि॑न्द्र॒ चिके॑तति॒ योजा॒ न्वि॑न्द्र ते॒ हरी॑ ॥
1.082.04a sa ghā̱ taṁ vṛṣa̍ṇa̱ṁ ratha̱m adhi̍ tiṣṭhāti go̱vida̍m |
1.082.04c yaḥ pātra̍ṁ hāriyoja̱nam pū̱rṇam i̍ndra̱ cike̍tati̱ yojā̱ nv i̍ndra te̱ harī̍ ||
1.082.05a यु॒क्तस्ते॑ अस्तु॒ दक्षि॑ण उ॒त स॒व्यः श॑तक्रतो ।
1.082.05c तेन॑ जा॒यामुप॑ प्रि॒यां म॑न्दा॒नो या॒ह्यन्ध॑सो॒ योजा॒ न्वि॑न्द्र ते॒ हरी॑ ॥
1.082.05a yu̱ktas te̍ astu̱ dakṣi̍ṇa u̱ta sa̱vyaḥ śa̍takrato |
1.082.05c tena̍ jā̱yām upa̍ pri̱yām ma̍ndā̱no yā̱hy andha̍so̱ yojā̱ nv i̍ndra te̱ harī̍ ||
1.082.06a यु॒नज्मि॑ ते॒ ब्रह्म॑णा के॒शिना॒ हरी॒ उप॒ प्र या॑हि दधि॒षे गभ॑स्त्योः ।
1.082.06c उत्त्वा॑ सु॒तासो॑ रभ॒सा अ॑मन्दिषुः पूष॒ण्वान्व॑ज्रि॒न्समु॒ पत्न्या॑मदः ॥
1.082.06a yu̱najmi̍ te̱ brahma̍ṇā ke̱śinā̱ harī̱ upa̱ pra yā̍hi dadhi̱ṣe gabha̍styoḥ |
1.082.06c ut tvā̍ su̱tāso̍ rabha̱sā a̍mandiṣuḥ pūṣa̱ṇvān va̍jri̱n sam u̱ patnyā̍madaḥ ||


1.083.01a अश्वा॑वति प्रथ॒मो गोषु॑ गच्छति सुप्रा॒वीरि॑न्द्र॒ मर्त्य॒स्तवो॒तिभि॑ः ।
1.083.01c तमित्पृ॑णक्षि॒ वसु॑ना॒ भवी॑यसा॒ सिन्धु॒मापो॒ यथा॒भितो॒ विचे॑तसः ॥
1.083.01a aśvā̍vati pratha̱mo goṣu̍ gacchati suprā̱vīr i̍ndra̱ martya̱s tavo̱tibhi̍ḥ |
1.083.01c tam it pṛ̍ṇakṣi̱ vasu̍nā̱ bhavī̍yasā̱ sindhu̱m āpo̱ yathā̱bhito̱ vice̍tasaḥ ||
1.083.02a आपो॒ न दे॒वीरुप॑ यन्ति हो॒त्रिय॑म॒वः प॑श्यन्ति॒ वित॑तं॒ यथा॒ रज॑ः ।
1.083.02c प्रा॒चैर्दे॒वास॒ः प्र ण॑यन्ति देव॒युं ब्र॑ह्म॒प्रियं॑ जोषयन्ते व॒रा इ॑व ॥
1.083.02a āpo̱ na de̱vīr upa̍ yanti ho̱triya̍m a̱vaḥ pa̍śyanti̱ vita̍ta̱ṁ yathā̱ raja̍ḥ |
1.083.02c prā̱cair de̱vāsa̱ḥ pra ṇa̍yanti deva̱yum bra̍hma̱priya̍ṁ joṣayante va̱rā i̍va ||
1.083.03a अधि॒ द्वयो॑रदधा उ॒क्थ्यं१॒॑ वचो॑ य॒तस्रु॑चा मिथु॒ना या स॑प॒र्यत॑ः ।
1.083.03c असं॑यत्तो व्र॒ते ते॑ क्षेति॒ पुष्य॑ति भ॒द्रा श॒क्तिर्यज॑मानाय सुन्व॒ते ॥
1.083.03a adhi̱ dvayo̍r adadhā u̱kthya1̱̍ṁ vaco̍ ya̱tasru̍cā mithu̱nā yā sa̍pa̱ryata̍ḥ |
1.083.03c asa̍ṁyatto vra̱te te̍ kṣeti̱ puṣya̍ti bha̱drā śa̱ktir yaja̍mānāya sunva̱te ||
1.083.04a आदङ्गि॑राः प्रथ॒मं द॑धिरे॒ वय॑ इ॒द्धाग्न॑य॒ः शम्या॒ ये सु॑कृ॒त्यया॑ ।
1.083.04c सर्वं॑ प॒णेः सम॑विन्दन्त॒ भोज॑न॒मश्वा॑वन्तं॒ गोम॑न्त॒मा प॒शुं नर॑ः ॥
1.083.04a ād aṅgi̍rāḥ pratha̱maṁ da̍dhire̱ vaya̍ i̱ddhāgna̍ya̱ḥ śamyā̱ ye su̍kṛ̱tyayā̍ |
1.083.04c sarva̍m pa̱ṇeḥ sam a̍vindanta̱ bhoja̍na̱m aśvā̍vanta̱ṁ goma̍nta̱m ā pa̱śuṁ nara̍ḥ ||
1.083.05a य॒ज्ञैरथ॑र्वा प्रथ॒मः प॒थस्त॑ते॒ तत॒ः सूर्यो॑ व्रत॒पा वे॒न आज॑नि ।
1.083.05c आ गा आ॑जदु॒शना॑ का॒व्यः सचा॑ य॒मस्य॑ जा॒तम॒मृतं॑ यजामहे ॥
1.083.05a ya̱jñair atha̍rvā pratha̱maḥ pa̱thas ta̍te̱ tata̱ḥ sūryo̍ vrata̱pā ve̱na āja̍ni |
1.083.05c ā gā ā̍jad u̱śanā̍ kā̱vyaḥ sacā̍ ya̱masya̍ jā̱tam a̱mṛta̍ṁ yajāmahe ||
1.083.06a ब॒र्हिर्वा॒ यत्स्व॑प॒त्याय॑ वृ॒ज्यते॒ऽर्को वा॒ श्लोक॑मा॒घोष॑ते दि॒वि ।
1.083.06c ग्रावा॒ यत्र॒ वद॑ति का॒रुरु॒क्थ्य१॒॑स्तस्येदिन्द्रो॑ अभिपि॒त्वेषु॑ रण्यति ॥
1.083.06a ba̱rhir vā̱ yat sva̍pa̱tyāya̍ vṛ̱jyate̱ 'rko vā̱ śloka̍m ā̱ghoṣa̍te di̱vi |
1.083.06c grāvā̱ yatra̱ vada̍ti kā̱rur u̱kthya1̱̍s tasyed indro̍ abhipi̱tveṣu̍ raṇyati ||


1.084.01a असा॑वि॒ सोम॑ इन्द्र ते॒ शवि॑ष्ठ धृष्ण॒वा ग॑हि ।
1.084.01c आ त्वा॑ पृणक्त्विन्द्रि॒यं रज॒ः सूर्यो॒ न र॒श्मिभि॑ः ॥
1.084.01a asā̍vi̱ soma̍ indra te̱ śavi̍ṣṭha dhṛṣṇa̱v ā ga̍hi |
1.084.01c ā tvā̍ pṛṇaktv indri̱yaṁ raja̱ḥ sūryo̱ na ra̱śmibhi̍ḥ ||
1.084.02a इन्द्र॒मिद्धरी॑ वह॒तोऽप्र॑तिधृष्टशवसम् ।
1.084.02c ऋषी॑णां च स्तु॒तीरुप॑ य॒ज्ञं च॒ मानु॑षाणाम् ॥
1.084.02a indra̱m id dharī̍ vaha̱to 'pra̍tidhṛṣṭaśavasam |
1.084.02c ṛṣī̍ṇāṁ ca stu̱tīr upa̍ ya̱jñaṁ ca̱ mānu̍ṣāṇām ||
1.084.03a आ ति॑ष्ठ वृत्रह॒न्रथं॑ यु॒क्ता ते॒ ब्रह्म॑णा॒ हरी॑ ।
1.084.03c अ॒र्वा॒चीनं॒ सु ते॒ मनो॒ ग्रावा॑ कृणोतु व॒ग्नुना॑ ॥
1.084.03a ā ti̍ṣṭha vṛtraha̱n ratha̍ṁ yu̱ktā te̱ brahma̍ṇā̱ harī̍ |
1.084.03c a̱rvā̱cīna̱ṁ su te̱ mano̱ grāvā̍ kṛṇotu va̱gnunā̍ ||
1.084.04a इ॒ममि॑न्द्र सु॒तं पि॑ब॒ ज्येष्ठ॒मम॑र्त्यं॒ मद॑म् ।
1.084.04c शु॒क्रस्य॑ त्वा॒भ्य॑क्षर॒न्धारा॑ ऋ॒तस्य॒ साद॑ने ॥
1.084.04a i̱mam i̍ndra su̱tam pi̍ba̱ jyeṣṭha̱m ama̍rtya̱m mada̍m |
1.084.04c śu̱krasya̍ tvā̱bhy a̍kṣara̱n dhārā̍ ṛ̱tasya̱ sāda̍ne ||
1.084.05a इन्द्रा॑य नू॒नम॑र्चतो॒क्थानि॑ च ब्रवीतन ।
1.084.05c सु॒ता अ॑मत्सु॒रिन्द॑वो॒ ज्येष्ठं॑ नमस्यता॒ सह॑ः ॥
1.084.05a indrā̍ya nū̱nam a̍rcato̱kthāni̍ ca bravītana |
1.084.05c su̱tā a̍matsu̱r inda̍vo̱ jyeṣṭha̍ṁ namasyatā̱ saha̍ḥ ||
1.084.06a नकि॒ष्ट्वद्र॒थीत॑रो॒ हरी॒ यदि॑न्द्र॒ यच्छ॑से ।
1.084.06c नकि॒ष्ट्वानु॑ म॒ज्मना॒ नकि॒ः स्वश्व॑ आनशे ॥
1.084.06a naki̱ṣ ṭvad ra̱thīta̍ro̱ harī̱ yad i̍ndra̱ yaccha̍se |
1.084.06c naki̱ṣ ṭvānu̍ ma̱jmanā̱ naki̱ḥ svaśva̍ ānaśe ||
1.084.07a य एक॒ इद्वि॒दय॑ते॒ वसु॒ मर्ता॑य दा॒शुषे॑ ।
1.084.07c ईशा॑नो॒ अप्र॑तिष्कुत॒ इन्द्रो॑ अ॒ङ्ग ॥
1.084.07a ya eka̱ id vi̱daya̍te̱ vasu̱ martā̍ya dā̱śuṣe̍ |
1.084.07c īśā̍no̱ apra̍tiṣkuta̱ indro̍ a̱ṅga ||
1.084.08a क॒दा मर्त॑मरा॒धसं॑ प॒दा क्षुम्प॑मिव स्फुरत् ।
1.084.08c क॒दा न॑ः शुश्रव॒द्गिर॒ इन्द्रो॑ अ॒ङ्ग ॥
1.084.08a ka̱dā marta̍m arā̱dhasa̍m pa̱dā kṣumpa̍m iva sphurat |
1.084.08c ka̱dā na̍ḥ śuśrava̱d gira̱ indro̍ a̱ṅga ||
1.084.09a यश्चि॒द्धि त्वा॑ ब॒हुभ्य॒ आ सु॒तावाँ॑ आ॒विवा॑सति ।
1.084.09c उ॒ग्रं तत्प॑त्यते॒ शव॒ इन्द्रो॑ अ॒ङ्ग ॥
1.084.09a yaś ci̱d dhi tvā̍ ba̱hubhya̱ ā su̱tāvā̍m̐ ā̱vivā̍sati |
1.084.09c u̱graṁ tat pa̍tyate̱ śava̱ indro̍ a̱ṅga ||
1.084.10a स्वा॒दोरि॒त्था वि॑षू॒वतो॒ मध्व॑ः पिबन्ति गौ॒र्य॑ः ।
1.084.10c या इन्द्रे॑ण स॒याव॑री॒र्वृष्णा॒ मद॑न्ति शो॒भसे॒ वस्वी॒रनु॑ स्व॒राज्य॑म् ॥
1.084.10a svā̱dor i̱tthā vi̍ṣū̱vato̱ madhva̍ḥ pibanti gau̱rya̍ḥ |
1.084.10c yā indre̍ṇa sa̱yāva̍rī̱r vṛṣṇā̱ mada̍nti śo̱bhase̱ vasvī̱r anu̍ sva̱rājya̍m ||
1.084.11a ता अ॑स्य पृशना॒युव॒ः सोमं॑ श्रीणन्ति॒ पृश्न॑यः ।
1.084.11c प्रि॒या इन्द्र॑स्य धे॒नवो॒ वज्रं॑ हिन्वन्ति॒ साय॑कं॒ वस्वी॒रनु॑ स्व॒राज्य॑म् ॥
1.084.11a tā a̍sya pṛśanā̱yuva̱ḥ soma̍ṁ śrīṇanti̱ pṛśna̍yaḥ |
1.084.11c pri̱yā indra̍sya dhe̱navo̱ vajra̍ṁ hinvanti̱ sāya̍ka̱ṁ vasvī̱r anu̍ sva̱rājya̍m ||
1.084.12a ता अ॑स्य॒ नम॑सा॒ सह॑ः सप॒र्यन्ति॒ प्रचे॑तसः ।
1.084.12c व्र॒तान्य॑स्य सश्चिरे पु॒रूणि॑ पू॒र्वचि॑त्तये॒ वस्वी॒रनु॑ स्व॒राज्य॑म् ॥
1.084.12a tā a̍sya̱ nama̍sā̱ saha̍ḥ sapa̱ryanti̱ prace̍tasaḥ |
1.084.12c vra̱tāny a̍sya saścire pu̱rūṇi̍ pū̱rvaci̍ttaye̱ vasvī̱r anu̍ sva̱rājya̍m ||
1.084.13a इन्द्रो॑ दधी॒चो अ॒स्थभि॑र्वृ॒त्राण्यप्र॑तिष्कुतः ।
1.084.13c ज॒घान॑ नव॒तीर्नव॑ ॥
1.084.13a indro̍ dadhī̱co a̱sthabhi̍r vṛ̱trāṇy apra̍tiṣkutaḥ |
1.084.13c ja̱ghāna̍ nava̱tīr nava̍ ||
1.084.14a इ॒च्छन्नश्व॑स्य॒ यच्छिर॒ः पर्व॑ते॒ष्वप॑श्रितम् ।
1.084.14c तद्वि॑दच्छर्य॒णाव॑ति ॥
1.084.14a i̱cchann aśva̍sya̱ yac chira̱ḥ parva̍te̱ṣv apa̍śritam |
1.084.14c tad vi̍dac charya̱ṇāva̍ti ||
1.084.15a अत्राह॒ गोर॑मन्वत॒ नाम॒ त्वष्टु॑रपी॒च्य॑म् ।
1.084.15c इ॒त्था च॒न्द्रम॑सो गृ॒हे ॥
1.084.15a atrāha̱ gor a̍manvata̱ nāma̱ tvaṣṭu̍r apī̱cya̍m |
1.084.15c i̱tthā ca̱ndrama̍so gṛ̱he ||
1.084.16a को अ॒द्य यु॑ङ्क्ते धु॒रि गा ऋ॒तस्य॒ शिमी॑वतो भा॒मिनो॑ दुर्हृणा॒यून् ।
1.084.16c आ॒सन्नि॑षून्हृ॒त्स्वसो॑ मयो॒भून्य ए॑षां भृ॒त्यामृ॒णध॒त्स जी॑वात् ॥
1.084.16a ko a̱dya yu̍ṅkte dhu̱ri gā ṛ̱tasya̱ śimī̍vato bhā̱mino̍ durhṛṇā̱yūn |
1.084.16c ā̱sanni̍ṣūn hṛ̱tsvaso̍ mayo̱bhūn ya e̍ṣām bhṛ̱tyām ṛ̱ṇadha̱t sa jī̍vāt ||
1.084.17a क ई॑षते तु॒ज्यते॒ को बि॑भाय॒ को मं॑सते॒ सन्त॒मिन्द्रं॒ को अन्ति॑ ।
1.084.17c कस्तो॒काय॒ क इभा॑यो॒त रा॒येऽधि॑ ब्रवत्त॒न्वे॒३॒॑ को जना॑य ॥
1.084.17a ka ī̍ṣate tu̱jyate̱ ko bi̍bhāya̱ ko ma̍ṁsate̱ santa̱m indra̱ṁ ko anti̍ |
1.084.17c kas to̱kāya̱ ka ibhā̍yo̱ta rā̱ye 'dhi̍ bravat ta̱nve̱3̱̍ ko janā̍ya ||
1.084.18a को अ॒ग्निमी॑ट्टे ह॒विषा॑ घृ॒तेन॑ स्रु॒चा य॑जाता ऋ॒तुभि॑र्ध्रु॒वेभि॑ः ।
1.084.18c कस्मै॑ दे॒वा आ व॑हाना॒शु होम॒ को मं॑सते वी॒तिहो॑त्रः सुदे॒वः ॥
1.084.18a ko a̱gnim ī̍ṭṭe ha̱viṣā̍ ghṛ̱tena̍ sru̱cā ya̍jātā ṛ̱tubhi̍r dhru̱vebhi̍ḥ |
1.084.18c kasmai̍ de̱vā ā va̍hān ā̱śu homa̱ ko ma̍ṁsate vī̱tiho̍traḥ sude̱vaḥ ||
1.084.19a त्वम॒ङ्ग प्र शं॑सिषो दे॒वः श॑विष्ठ॒ मर्त्य॑म् ।
1.084.19c न त्वद॒न्यो म॑घवन्नस्ति मर्डि॒तेन्द्र॒ ब्रवी॑मि ते॒ वच॑ः ॥
1.084.19a tvam a̱ṅga pra śa̍ṁsiṣo de̱vaḥ śa̍viṣṭha̱ martya̍m |
1.084.19c na tvad a̱nyo ma̍ghavann asti marḍi̱tendra̱ bravī̍mi te̱ vaca̍ḥ ||
1.084.20a मा ते॒ राधां॑सि॒ मा त॑ ऊ॒तयो॑ वसो॒ऽस्मान्कदा॑ च॒ना द॑भन् ।
1.084.20c विश्वा॑ च न उपमिमी॒हि मा॑नुष॒ वसू॑नि चर्ष॒णिभ्य॒ आ ॥
1.084.20a mā te̱ rādhā̍ṁsi̱ mā ta̍ ū̱tayo̍ vaso̱ 'smān kadā̍ ca̱nā da̍bhan |
1.084.20c viśvā̍ ca na upamimī̱hi mā̍nuṣa̱ vasū̍ni carṣa̱ṇibhya̱ ā ||


1.085.01a प्र ये शुम्भ॑न्ते॒ जन॑यो॒ न सप्त॑यो॒ याम॑न्रु॒द्रस्य॑ सू॒नव॑ः सु॒दंस॑सः ।
1.085.01c रोद॑सी॒ हि म॒रुत॑श्चक्रि॒रे वृ॒धे मद॑न्ति वी॒रा वि॒दथे॑षु॒ घृष्व॑यः ॥
1.085.01a pra ye śumbha̍nte̱ jana̍yo̱ na sapta̍yo̱ yāma̍n ru̱drasya̍ sū̱nava̍ḥ su̱daṁsa̍saḥ |
1.085.01c roda̍sī̱ hi ma̱ruta̍ś cakri̱re vṛ̱dhe mada̍nti vī̱rā vi̱dathe̍ṣu̱ ghṛṣva̍yaḥ ||
1.085.02a त उ॑क्षि॒तासो॑ महि॒मान॑माशत दि॒वि रु॒द्रासो॒ अधि॑ चक्रिरे॒ सद॑ः ।
1.085.02c अर्च॑न्तो अ॒र्कं ज॒नय॑न्त इन्द्रि॒यमधि॒ श्रियो॑ दधिरे॒ पृश्नि॑मातरः ॥
1.085.02a ta u̍kṣi̱tāso̍ mahi̱māna̍m āśata di̱vi ru̱drāso̱ adhi̍ cakrire̱ sada̍ḥ |
1.085.02c arca̍nto a̱rkaṁ ja̱naya̍nta indri̱yam adhi̱ śriyo̍ dadhire̱ pṛśni̍mātaraḥ ||
1.085.03a गोमा॑तरो॒ यच्छु॒भय॑न्ते अ॒ञ्जिभि॑स्त॒नूषु॑ शु॒भ्रा द॑धिरे वि॒रुक्म॑तः ।
1.085.03c बाध॑न्ते॒ विश्व॑मभिमा॒तिन॒मप॒ वर्त्मा॑न्येषा॒मनु॑ रीयते घृ॒तम् ॥
1.085.03a gomā̍taro̱ yac chu̱bhaya̍nte a̱ñjibhi̍s ta̱nūṣu̍ śu̱bhrā da̍dhire vi̱rukma̍taḥ |
1.085.03c bādha̍nte̱ viśva̍m abhimā̱tina̱m apa̱ vartmā̍ny eṣā̱m anu̍ rīyate ghṛ̱tam ||
1.085.04a वि ये भ्राज॑न्ते॒ सुम॑खास ऋ॒ष्टिभि॑ः प्रच्या॒वय॑न्तो॒ अच्यु॑ता चि॒दोज॑सा ।
1.085.04c म॒नो॒जुवो॒ यन्म॑रुतो॒ रथे॒ष्वा वृष॑व्रातास॒ः पृष॑ती॒रयु॑ग्ध्वम् ॥
1.085.04a vi ye bhrāja̍nte̱ suma̍khāsa ṛ̱ṣṭibhi̍ḥ pracyā̱vaya̍nto̱ acyu̍tā ci̱d oja̍sā |
1.085.04c ma̱no̱juvo̱ yan ma̍ruto̱ rathe̱ṣv ā vṛṣa̍vrātāsa̱ḥ pṛṣa̍tī̱r ayu̍gdhvam ||
1.085.05a प्र यद्रथे॑षु॒ पृष॑ती॒रयु॑ग्ध्वं॒ वाजे॒ अद्रिं॑ मरुतो रं॒हय॑न्तः ।
1.085.05c उ॒तारु॒षस्य॒ वि ष्य॑न्ति॒ धारा॒श्चर्मे॑वो॒दभि॒र्व्यु॑न्दन्ति॒ भूम॑ ॥
1.085.05a pra yad rathe̍ṣu̱ pṛṣa̍tī̱r ayu̍gdhva̱ṁ vāje̱ adri̍m maruto ra̱ṁhaya̍ntaḥ |
1.085.05c u̱tāru̱ṣasya̱ vi ṣya̍nti̱ dhārā̱ś carme̍vo̱dabhi̱r vy u̍ndanti̱ bhūma̍ ||
1.085.06a आ वो॑ वहन्तु॒ सप्त॑यो रघु॒ष्यदो॑ रघु॒पत्वा॑न॒ः प्र जि॑गात बा॒हुभि॑ः ।
1.085.06c सीद॒ता ब॒र्हिरु॒रु व॒ः सद॑स्कृ॒तं मा॒दय॑ध्वं मरुतो॒ मध्वो॒ अन्ध॑सः ॥
1.085.06a ā vo̍ vahantu̱ sapta̍yo raghu̱ṣyado̍ raghu̱patvā̍na̱ḥ pra ji̍gāta bā̱hubhi̍ḥ |
1.085.06c sīda̱tā ba̱rhir u̱ru va̱ḥ sada̍s kṛ̱tam mā̱daya̍dhvam maruto̱ madhvo̱ andha̍saḥ ||
1.085.07a ते॑ऽवर्धन्त॒ स्वत॑वसो महित्व॒ना नाकं॑ त॒स्थुरु॒रु च॑क्रिरे॒ सद॑ः ।
1.085.07c विष्णु॒र्यद्धाव॒द्वृष॑णं मद॒च्युतं॒ वयो॒ न सी॑द॒न्नधि॑ ब॒र्हिषि॑ प्रि॒ये ॥
1.085.07a te̍ 'vardhanta̱ svata̍vaso mahitva̱nā nāka̍ṁ ta̱sthur u̱ru ca̍krire̱ sada̍ḥ |
1.085.07c viṣṇu̱r yad dhāva̱d vṛṣa̍ṇam mada̱cyuta̱ṁ vayo̱ na sī̍da̱nn adhi̍ ba̱rhiṣi̍ pri̱ye ||
1.085.08a शूरा॑ इ॒वेद्युयु॑धयो॒ न जग्म॑यः श्रव॒स्यवो॒ न पृत॑नासु येतिरे ।
1.085.08c भय॑न्ते॒ विश्वा॒ भुव॑ना म॒रुद्भ्यो॒ राजा॑न इव त्वे॒षसं॑दृशो॒ नर॑ः ॥
1.085.08a śūrā̍ i̱ved yuyu̍dhayo̱ na jagma̍yaḥ śrava̱syavo̱ na pṛta̍nāsu yetire |
1.085.08c bhaya̍nte̱ viśvā̱ bhuva̍nā ma̱rudbhyo̱ rājā̍na iva tve̱ṣasa̍ṁdṛśo̱ nara̍ḥ ||
1.085.09a त्वष्टा॒ यद्वज्रं॒ सुकृ॑तं हिर॒ण्ययं॑ स॒हस्र॑भृष्टिं॒ स्वपा॒ अव॑र्तयत् ।
1.085.09c ध॒त्त इन्द्रो॒ नर्यपां॑सि॒ कर्त॒वेऽह॑न्वृ॒त्रं निर॒पामौ॑ब्जदर्ण॒वम् ॥
1.085.09a tvaṣṭā̱ yad vajra̱ṁ sukṛ̍taṁ hira̱ṇyaya̍ṁ sa̱hasra̍bhṛṣṭi̱ṁ svapā̱ ava̍rtayat |
1.085.09c dha̱tta indro̱ nary apā̍ṁsi̱ karta̱ve 'ha̍n vṛ̱traṁ nir a̱pām au̍bjad arṇa̱vam ||
1.085.10a ऊ॒र्ध्वं नु॑नुद्रेऽव॒तं त ओज॑सा दादृहा॒णं चि॑द्बिभिदु॒र्वि पर्व॑तम् ।
1.085.10c धम॑न्तो वा॒णं म॒रुत॑ः सु॒दान॑वो॒ मदे॒ सोम॑स्य॒ रण्या॑नि चक्रिरे ॥
1.085.10a ū̱rdhvaṁ nu̍nudre 'va̱taṁ ta oja̍sā dādṛhā̱ṇaṁ ci̍d bibhidu̱r vi parva̍tam |
1.085.10c dhama̍nto vā̱ṇam ma̱ruta̍ḥ su̱dāna̍vo̱ made̱ soma̍sya̱ raṇyā̍ni cakrire ||
1.085.11a जि॒ह्मं नु॑नुद्रेऽव॒तं तया॑ दि॒शासि॑ञ्च॒न्नुत्सं॒ गोत॑माय तृ॒ष्णजे॑ ।
1.085.11c आ ग॑च्छन्ती॒मव॑सा चि॒त्रभा॑नव॒ः कामं॒ विप्र॑स्य तर्पयन्त॒ धाम॑भिः ॥
1.085.11a ji̱hmaṁ nu̍nudre 'va̱taṁ tayā̍ di̱śāsi̍ñca̱nn utsa̱ṁ gota̍māya tṛ̱ṣṇaje̍ |
1.085.11c ā ga̍cchantī̱m ava̍sā ci̱trabhā̍nava̱ḥ kāma̱ṁ vipra̍sya tarpayanta̱ dhāma̍bhiḥ ||
1.085.12a या व॒ः शर्म॑ शशमा॒नाय॒ सन्ति॑ त्रि॒धातू॑नि दा॒शुषे॑ यच्छ॒ताधि॑ ।
1.085.12c अ॒स्मभ्यं॒ तानि॑ मरुतो॒ वि य॑न्त र॒यिं नो॑ धत्त वृषणः सु॒वीर॑म् ॥
1.085.12a yā va̱ḥ śarma̍ śaśamā̱nāya̱ santi̍ tri̱dhātū̍ni dā̱śuṣe̍ yaccha̱tādhi̍ |
1.085.12c a̱smabhya̱ṁ tāni̍ maruto̱ vi ya̍nta ra̱yiṁ no̍ dhatta vṛṣaṇaḥ su̱vīra̍m ||


1.086.01a मरु॑तो॒ यस्य॒ हि क्षये॑ पा॒था दि॒वो वि॑महसः ।
1.086.01c स सु॑गो॒पात॑मो॒ जन॑ः ॥
1.086.01a maru̍to̱ yasya̱ hi kṣaye̍ pā̱thā di̱vo vi̍mahasaḥ |
1.086.01c sa su̍go̱pāta̍mo̱ jana̍ḥ ||
1.086.02a य॒ज्ञैर्वा॑ यज्ञवाहसो॒ विप्र॑स्य वा मती॒नाम् ।
1.086.02c मरु॑तः शृणु॒ता हव॑म् ॥
1.086.02a ya̱jñair vā̍ yajñavāhaso̱ vipra̍sya vā matī̱nām |
1.086.02c maru̍taḥ śṛṇu̱tā hava̍m ||
1.086.03a उ॒त वा॒ यस्य॑ वा॒जिनोऽनु॒ विप्र॒मत॑क्षत ।
1.086.03c स गन्ता॒ गोम॑ति व्र॒जे ॥
1.086.03a u̱ta vā̱ yasya̍ vā̱jino 'nu̱ vipra̱m ata̍kṣata |
1.086.03c sa gantā̱ goma̍ti vra̱je ||
1.086.04a अ॒स्य वी॒रस्य॑ ब॒र्हिषि॑ सु॒तः सोमो॒ दिवि॑ष्टिषु ।
1.086.04c उ॒क्थं मद॑श्च शस्यते ॥
1.086.04a a̱sya vī̱rasya̍ ba̱rhiṣi̍ su̱taḥ somo̱ divi̍ṣṭiṣu |
1.086.04c u̱ktham mada̍ś ca śasyate ||
1.086.05a अ॒स्य श्रो॑ष॒न्त्वा भुवो॒ विश्वा॒ यश्च॑र्ष॒णीर॒भि ।
1.086.05c सूरं॑ चित्स॒स्रुषी॒रिष॑ः ॥
1.086.05a a̱sya śro̍ṣa̱ntv ā bhuvo̱ viśvā̱ yaś ca̍rṣa̱ṇīr a̱bhi |
1.086.05c sūra̍ṁ cit sa̱sruṣī̱r iṣa̍ḥ ||
1.086.06a पू॒र्वीभि॒र्हि द॑दाशि॒म श॒रद्भि॑र्मरुतो व॒यम् ।
1.086.06c अवो॑भिश्चर्षणी॒नाम् ॥
1.086.06a pū̱rvībhi̱r hi da̍dāśi̱ma śa̱radbhi̍r maruto va̱yam |
1.086.06c avo̍bhiś carṣaṇī̱nām ||
1.086.07a सु॒भग॒ः स प्र॑यज्यवो॒ मरु॑तो अस्तु॒ मर्त्य॑ः ।
1.086.07c यस्य॒ प्रयां॑सि॒ पर्ष॑थ ॥
1.086.07a su̱bhaga̱ḥ sa pra̍yajyavo̱ maru̍to astu̱ martya̍ḥ |
1.086.07c yasya̱ prayā̍ṁsi̱ parṣa̍tha ||
1.086.08a श॒श॒मा॒नस्य॑ वा नर॒ः स्वेद॑स्य सत्यशवसः ।
1.086.08c वि॒दा काम॑स्य॒ वेन॑तः ॥
1.086.08a śa̱śa̱mā̱nasya̍ vā nara̱ḥ sveda̍sya satyaśavasaḥ |
1.086.08c vi̱dā kāma̍sya̱ vena̍taḥ ||
1.086.09a यू॒यं तत्स॑त्यशवस आ॒विष्क॑र्त महित्व॒ना ।
1.086.09c विध्य॑ता वि॒द्युता॒ रक्ष॑ः ॥
1.086.09a yū̱yaṁ tat sa̍tyaśavasa ā̱viṣ ka̍rta mahitva̱nā |
1.086.09c vidhya̍tā vi̱dyutā̱ rakṣa̍ḥ ||
1.086.10a गूह॑ता॒ गुह्यं॒ तमो॒ वि या॑त॒ विश्व॑म॒त्रिण॑म् ।
1.086.10c ज्योति॑ष्कर्ता॒ यदु॒श्मसि॑ ॥
1.086.10a gūha̍tā̱ guhya̱ṁ tamo̱ vi yā̍ta̱ viśva̍m a̱triṇa̍m |
1.086.10c jyoti̍ṣ kartā̱ yad u̱śmasi̍ ||


1.087.01a प्रत्व॑क्षस॒ः प्रत॑वसो विर॒प्शिनोऽना॑नता॒ अवि॑थुरा ऋजी॒षिण॑ः ।
1.087.01c जुष्ट॑तमासो॒ नृत॑मासो अ॒ञ्जिभि॒र्व्या॑नज्रे॒ के चि॑दु॒स्रा इ॑व॒ स्तृभि॑ः ॥
1.087.01a pratva̍kṣasa̱ḥ prata̍vaso vira̱pśino 'nā̍natā̱ avi̍thurā ṛjī̱ṣiṇa̍ḥ |
1.087.01c juṣṭa̍tamāso̱ nṛta̍māso a̱ñjibhi̱r vy ā̍najre̱ ke ci̍d u̱srā i̍va̱ stṛbhi̍ḥ ||
1.087.02a उ॒प॒ह्व॒रेषु॒ यदचि॑ध्वं य॒यिं वय॑ इव मरुत॒ः केन॑ चित्प॒था ।
1.087.02c श्चोत॑न्ति॒ कोशा॒ उप॑ वो॒ रथे॒ष्वा घृ॒तमु॑क्षता॒ मधु॑वर्ण॒मर्च॑ते ॥
1.087.02a u̱pa̱hva̱reṣu̱ yad aci̍dhvaṁ ya̱yiṁ vaya̍ iva maruta̱ḥ kena̍ cit pa̱thā |
1.087.02c ścota̍nti̱ kośā̱ upa̍ vo̱ rathe̱ṣv ā ghṛ̱tam u̍kṣatā̱ madhu̍varṇa̱m arca̍te ||
1.087.03a प्रैषा॒मज्मे॑षु विथु॒रेव॑ रेजते॒ भूमि॒र्यामे॑षु॒ यद्ध॑ यु॒ञ्जते॑ शु॒भे ।
1.087.03c ते क्री॒ळयो॒ धुन॑यो॒ भ्राज॑दृष्टयः स्व॒यं म॑हि॒त्वं प॑नयन्त॒ धूत॑यः ॥
1.087.03a praiṣā̱m ajme̍ṣu vithu̱reva̍ rejate̱ bhūmi̱r yāme̍ṣu̱ yad dha̍ yu̱ñjate̍ śu̱bhe |
1.087.03c te krī̱ḻayo̱ dhuna̍yo̱ bhrāja̍dṛṣṭayaḥ sva̱yam ma̍hi̱tvam pa̍nayanta̱ dhūta̍yaḥ ||
1.087.04a स हि स्व॒सृत्पृष॑दश्वो॒ युवा॑ ग॒णो॒३॒॑ऽया ई॑शा॒नस्तवि॑षीभि॒रावृ॑तः ।
1.087.04c असि॑ स॒त्य ऋ॑ण॒यावाने॑द्यो॒ऽस्या धि॒यः प्रा॑वि॒ताथा॒ वृषा॑ ग॒णः ॥
1.087.04a sa hi sva̱sṛt pṛṣa̍daśvo̱ yuvā̍ ga̱ṇo̱3̱̍ 'yā ī̍śā̱nas tavi̍ṣībhi̱r āvṛ̍taḥ |
1.087.04c asi̍ sa̱tya ṛ̍ṇa̱yāvāne̍dyo̱ 'syā dhi̱yaḥ prā̍vi̱tāthā̱ vṛṣā̍ ga̱ṇaḥ ||
1.087.05a पि॒तुः प्र॒त्नस्य॒ जन्म॑ना वदामसि॒ सोम॑स्य जि॒ह्वा प्र जि॑गाति॒ चक्ष॑सा ।
1.087.05c यदी॒मिन्द्रं॒ शम्यृक्वा॑ण॒ आश॒तादिन्नामा॑नि य॒ज्ञिया॑नि दधिरे ॥
1.087.05a pi̱tuḥ pra̱tnasya̱ janma̍nā vadāmasi̱ soma̍sya ji̱hvā pra ji̍gāti̱ cakṣa̍sā |
1.087.05c yad ī̱m indra̱ṁ śamy ṛkvā̍ṇa̱ āśa̱tād in nāmā̍ni ya̱jñiyā̍ni dadhire ||
1.087.06a श्रि॒यसे॒ कं भा॒नुभि॒ः सं मि॑मिक्षिरे॒ ते र॒श्मिभि॒स्त ऋक्व॑भिः सुखा॒दय॑ः ।
1.087.06c ते वाशी॑मन्त इ॒ष्मिणो॒ अभी॑रवो वि॒द्रे प्रि॒यस्य॒ मारु॑तस्य॒ धाम्न॑ः ॥
1.087.06a śri̱yase̱ kam bhā̱nubhi̱ḥ sam mi̍mikṣire̱ te ra̱śmibhi̱s ta ṛkva̍bhiḥ sukhā̱daya̍ḥ |
1.087.06c te vāśī̍manta i̱ṣmiṇo̱ abhī̍ravo vi̱dre pri̱yasya̱ māru̍tasya̱ dhāmna̍ḥ ||


1.088.01a आ वि॒द्युन्म॑द्भिर्मरुतः स्व॒र्कै रथे॑भिर्यात ऋष्टि॒मद्भि॒रश्व॑पर्णैः ।
1.088.01c आ वर्षि॑ष्ठया न इ॒षा वयो॒ न प॑प्तता सुमायाः ॥
1.088.01a ā vi̱dyunma̍dbhir marutaḥ sva̱rkai rathe̍bhir yāta ṛṣṭi̱madbhi̱r aśva̍parṇaiḥ |
1.088.01c ā varṣi̍ṣṭhayā na i̱ṣā vayo̱ na pa̍ptatā sumāyāḥ ||
1.088.02a ते॑ऽरु॒णेभि॒र्वर॒मा पि॒शङ्गै॑ः शु॒भे कं या॑न्ति रथ॒तूर्भि॒रश्वै॑ः ।
1.088.02c रु॒क्मो न चि॒त्रः स्वधि॑तीवान्प॒व्या रथ॑स्य जङ्घनन्त॒ भूम॑ ॥
1.088.02a te̍ 'ru̱ṇebhi̱r vara̱m ā pi̱śaṅgai̍ḥ śu̱bhe kaṁ yā̍nti ratha̱tūrbhi̱r aśvai̍ḥ |
1.088.02c ru̱kmo na ci̱traḥ svadhi̍tīvān pa̱vyā ratha̍sya jaṅghananta̱ bhūma̍ ||
1.088.03a श्रि॒ये कं वो॒ अधि॑ त॒नूषु॒ वाशी॑र्मे॒धा वना॒ न कृ॑णवन्त ऊ॒र्ध्वा ।
1.088.03c यु॒ष्मभ्यं॒ कं म॑रुतः सुजातास्तुविद्यु॒म्नासो॑ धनयन्ते॒ अद्रि॑म् ॥
1.088.03a śri̱ye kaṁ vo̱ adhi̍ ta̱nūṣu̱ vāśī̍r me̱dhā vanā̱ na kṛ̍ṇavanta ū̱rdhvā |
1.088.03c yu̱ṣmabhya̱ṁ kam ma̍rutaḥ sujātās tuvidyu̱mnāso̍ dhanayante̱ adri̍m ||
1.088.04a अहा॑नि॒ गृध्रा॒ः पर्या व॒ आगु॑रि॒मां धियं॑ वार्का॒र्यां च॑ दे॒वीम् ।
1.088.04c ब्रह्म॑ कृ॒ण्वन्तो॒ गोत॑मासो अ॒र्कैरू॒र्ध्वं नु॑नुद्र उत्स॒धिं पिब॑ध्यै ॥
1.088.04a ahā̍ni̱ gṛdhrā̱ḥ pary ā va̱ āgu̍r i̱māṁ dhiya̍ṁ vārkā̱ryāṁ ca̍ de̱vīm |
1.088.04c brahma̍ kṛ̱ṇvanto̱ gota̍māso a̱rkair ū̱rdhvaṁ nu̍nudra utsa̱dhim piba̍dhyai ||
1.088.05a ए॒तत्त्यन्न योज॑नमचेति स॒स्वर्ह॒ यन्म॑रुतो॒ गोत॑मो वः ।
1.088.05c पश्य॒न्हिर॑ण्यचक्रा॒नयो॑दंष्ट्रान्वि॒धाव॑तो व॒राहू॑न् ॥
1.088.05a e̱tat tyan na yoja̍nam aceti sa̱svar ha̱ yan ma̍ruto̱ gota̍mo vaḥ |
1.088.05c paśya̱n hira̍ṇyacakrā̱n ayo̍daṁṣṭrān vi̱dhāva̍to va̱rāhū̍n ||
1.088.06a ए॒षा स्या वो॑ मरुतोऽनुभ॒र्त्री प्रति॑ ष्टोभति वा॒घतो॒ न वाणी॑ ।
1.088.06c अस्तो॑भय॒द्वृथा॑सा॒मनु॑ स्व॒धां गभ॑स्त्योः ॥
1.088.06a e̱ṣā syā vo̍ maruto 'nubha̱rtrī prati̍ ṣṭobhati vā̱ghato̱ na vāṇī̍ |
1.088.06c asto̍bhaya̱d vṛthā̍sā̱m anu̍ sva̱dhāṁ gabha̍styoḥ ||


1.089.01a आ नो॑ भ॒द्राः क्रत॑वो यन्तु वि॒श्वतोऽद॑ब्धासो॒ अप॑रीतास उ॒द्भिद॑ः ।
1.089.01c दे॒वा नो॒ यथा॒ सद॒मिद्वृ॒धे अस॒न्नप्रा॑युवो रक्षि॒तारो॑ दि॒वेदि॑वे ॥
1.089.01a ā no̍ bha̱drāḥ krata̍vo yantu vi̱śvato 'da̍bdhāso̱ apa̍rītāsa u̱dbhida̍ḥ |
1.089.01c de̱vā no̱ yathā̱ sada̱m id vṛ̱dhe asa̱nn aprā̍yuvo rakṣi̱tāro̍ di̱ve-di̍ve ||
1.089.02a दे॒वानां॑ भ॒द्रा सु॑म॒तिर्ऋ॑जूय॒तां दे॒वानां॑ रा॒तिर॒भि नो॒ नि व॑र्तताम् ।
1.089.02c दे॒वानां॑ स॒ख्यमुप॑ सेदिमा व॒यं दे॒वा न॒ आयु॒ः प्र ति॑रन्तु जी॒वसे॑ ॥
1.089.02a de̱vānā̍m bha̱drā su̍ma̱tir ṛ̍jūya̱tāṁ de̱vānā̍ṁ rā̱tir a̱bhi no̱ ni va̍rtatām |
1.089.02c de̱vānā̍ṁ sa̱khyam upa̍ sedimā va̱yaṁ de̱vā na̱ āyu̱ḥ pra ti̍rantu jī̱vase̍ ||
1.089.03a तान्पूर्व॑या नि॒विदा॑ हूमहे व॒यं भगं॑ मि॒त्रमदि॑तिं॒ दक्ष॑म॒स्रिध॑म् ।
1.089.03c अ॒र्य॒मणं॒ वरु॑णं॒ सोम॑म॒श्विना॒ सर॑स्वती नः सु॒भगा॒ मय॑स्करत् ॥
1.089.03a tān pūrva̍yā ni̱vidā̍ hūmahe va̱yam bhaga̍m mi̱tram adi̍ti̱ṁ dakṣa̍m a̱sridha̍m |
1.089.03c a̱rya̱maṇa̱ṁ varu̍ṇa̱ṁ soma̍m a̱śvinā̱ sara̍svatī naḥ su̱bhagā̱ maya̍s karat ||
1.089.04a तन्नो॒ वातो॑ मयो॒भु वा॑तु भेष॒जं तन्मा॒ता पृ॑थि॒वी तत्पि॒ता द्यौः ।
1.089.04c तद्ग्रावा॑णः सोम॒सुतो॑ मयो॒भुव॒स्तद॑श्विना शृणुतं धिष्ण्या यु॒वम् ॥
1.089.04a tan no̱ vāto̍ mayo̱bhu vā̍tu bheṣa̱jaṁ tan mā̱tā pṛ̍thi̱vī tat pi̱tā dyauḥ |
1.089.04c tad grāvā̍ṇaḥ soma̱suto̍ mayo̱bhuva̱s tad a̍śvinā śṛṇutaṁ dhiṣṇyā yu̱vam ||
1.089.05a तमीशा॑नं॒ जग॑तस्त॒स्थुष॒स्पतिं॑ धियंजि॒न्वमव॑से हूमहे व॒यम् ।
1.089.05c पू॒षा नो॒ यथा॒ वेद॑सा॒मस॑द्वृ॒धे र॑क्षि॒ता पा॒युरद॑ब्धः स्व॒स्तये॑ ॥
1.089.05a tam īśā̍na̱ṁ jaga̍tas ta̱sthuṣa̱s pati̍ṁ dhiyaṁji̱nvam ava̍se hūmahe va̱yam |
1.089.05c pū̱ṣā no̱ yathā̱ veda̍sā̱m asa̍d vṛ̱dhe ra̍kṣi̱tā pā̱yur ada̍bdhaḥ sva̱staye̍ ||
1.089.06a स्व॒स्ति न॒ इन्द्रो॑ वृ॒द्धश्र॑वाः स्व॒स्ति न॑ः पू॒षा वि॒श्ववे॑दाः ।
1.089.06c स्व॒स्ति न॒स्तार्क्ष्यो॒ अरि॑ष्टनेमिः स्व॒स्ति नो॒ बृह॒स्पति॑र्दधातु ॥
1.089.06a sva̱sti na̱ indro̍ vṛ̱ddhaśra̍vāḥ sva̱sti na̍ḥ pū̱ṣā vi̱śvave̍dāḥ |
1.089.06c sva̱sti na̱s tārkṣyo̱ ari̍ṣṭanemiḥ sva̱sti no̱ bṛha̱spati̍r dadhātu ||
1.089.07a पृष॑दश्वा म॒रुत॒ः पृश्नि॑मातरः शुभं॒यावा॑नो वि॒दथे॑षु॒ जग्म॑यः ।
1.089.07c अ॒ग्नि॒जि॒ह्वा मन॑व॒ः सूर॑चक्षसो॒ विश्वे॑ नो दे॒वा अव॒सा ग॑मन्नि॒ह ॥
1.089.07a pṛṣa̍daśvā ma̱ruta̱ḥ pṛśni̍mātaraḥ śubha̱ṁyāvā̍no vi̱dathe̍ṣu̱ jagma̍yaḥ |
1.089.07c a̱gni̱ji̱hvā mana̍va̱ḥ sūra̍cakṣaso̱ viśve̍ no de̱vā ava̱sā ga̍mann i̱ha ||
1.089.08a भ॒द्रं कर्णे॑भिः शृणुयाम देवा भ॒द्रं प॑श्येमा॒क्षभि॑र्यजत्राः ।
1.089.08c स्थि॒रैरङ्गै॑स्तुष्टु॒वांस॑स्त॒नूभि॒र्व्य॑शेम दे॒वहि॑तं॒ यदायु॑ः ॥
1.089.08a bha̱draṁ karṇe̍bhiḥ śṛṇuyāma devā bha̱dram pa̍śyemā̱kṣabhi̍r yajatrāḥ |
1.089.08c sthi̱rair aṅgai̍s tuṣṭu̱vāṁsa̍s ta̱nūbhi̱r vy a̍śema de̱vahi̍ta̱ṁ yad āyu̍ḥ ||
1.089.09a श॒तमिन्नु श॒रदो॒ अन्ति॑ देवा॒ यत्रा॑ नश्च॒क्रा ज॒रसं॑ त॒नूना॑म् ।
1.089.09c पु॒त्रासो॒ यत्र॑ पि॒तरो॒ भव॑न्ति॒ मा नो॑ म॒ध्या री॑रिष॒तायु॒र्गन्तो॑ः ॥
1.089.09a śa̱tam in nu śa̱rado̱ anti̍ devā̱ yatrā̍ naś ca̱krā ja̱rasa̍ṁ ta̱nūnā̍m |
1.089.09c pu̱trāso̱ yatra̍ pi̱taro̱ bhava̍nti̱ mā no̍ ma̱dhyā rī̍riṣa̱tāyu̱r ganto̍ḥ ||
1.089.10a अदि॑ति॒र्द्यौरदि॑तिर॒न्तरि॑क्ष॒मदि॑तिर्मा॒ता स पि॒ता स पु॒त्रः ।
1.089.10c विश्वे॑ दे॒वा अदि॑ति॒ः पञ्च॒ जना॒ अदि॑तिर्जा॒तमदि॑ति॒र्जनि॑त्वम् ॥
1.089.10a adi̍ti̱r dyaur adi̍tir a̱ntari̍kṣa̱m adi̍tir mā̱tā sa pi̱tā sa pu̱traḥ |
1.089.10c viśve̍ de̱vā adi̍ti̱ḥ pañca̱ janā̱ adi̍tir jā̱tam adi̍ti̱r jani̍tvam ||


1.090.01a ऋ॒जु॒नी॒ती नो॒ वरु॑णो मि॒त्रो न॑यतु वि॒द्वान् ।
1.090.01c अ॒र्य॒मा दे॒वैः स॒जोषा॑ः ॥
1.090.01a ṛ̱ju̱nī̱tī no̱ varu̍ṇo mi̱tro na̍yatu vi̱dvān |
1.090.01c a̱rya̱mā de̱vaiḥ sa̱joṣā̍ḥ ||
1.090.02a ते हि वस्वो॒ वस॑वाना॒स्ते अप्र॑मूरा॒ महो॑भिः ।
1.090.02c व्र॒ता र॑क्षन्ते वि॒श्वाहा॑ ॥
1.090.02a te hi vasvo̱ vasa̍vānā̱s te apra̍mūrā̱ maho̍bhiḥ |
1.090.02c vra̱tā ra̍kṣante vi̱śvāhā̍ ||
1.090.03a ते अ॒स्मभ्यं॒ शर्म॑ यंसन्न॒मृता॒ मर्त्ये॑भ्यः ।
1.090.03c बाध॑माना॒ अप॒ द्विष॑ः ॥
1.090.03a te a̱smabhya̱ṁ śarma̍ yaṁsann a̱mṛtā̱ martye̍bhyaḥ |
1.090.03c bādha̍mānā̱ apa̱ dviṣa̍ḥ ||
1.090.04a वि न॑ः प॒थः सु॑वि॒ताय॑ चि॒यन्त्विन्द्रो॑ म॒रुत॑ः ।
1.090.04c पू॒षा भगो॒ वन्द्या॑सः ॥
1.090.04a vi na̍ḥ pa̱thaḥ su̍vi̱tāya̍ ci̱yantv indro̍ ma̱ruta̍ḥ |
1.090.04c pū̱ṣā bhago̱ vandyā̍saḥ ||
1.090.05a उ॒त नो॒ धियो॒ गोअ॑ग्रा॒ः पूष॒न्विष्ण॒वेव॑यावः ।
1.090.05c कर्ता॑ नः स्वस्ति॒मत॑ः ॥
1.090.05a u̱ta no̱ dhiyo̱ goa̍grā̱ḥ pūṣa̱n viṣṇa̱v eva̍yāvaḥ |
1.090.05c kartā̍ naḥ svasti̱mata̍ḥ ||
1.090.06a मधु॒ वाता॑ ऋताय॒ते मधु॑ क्षरन्ति॒ सिन्ध॑वः ।
1.090.06c माध्वी॑र्नः स॒न्त्वोष॑धीः ॥
1.090.06a madhu̱ vātā̍ ṛtāya̱te madhu̍ kṣaranti̱ sindha̍vaḥ |
1.090.06c mādhvī̍r naḥ sa̱ntv oṣa̍dhīḥ ||
1.090.07a मधु॒ नक्त॑मु॒तोषसो॒ मधु॑म॒त्पार्थि॑वं॒ रज॑ः ।
1.090.07c मधु॒ द्यौर॑स्तु नः पि॒ता ॥
1.090.07a madhu̱ nakta̍m u̱toṣaso̱ madhu̍ma̱t pārthi̍va̱ṁ raja̍ḥ |
1.090.07c madhu̱ dyaur a̍stu naḥ pi̱tā ||
1.090.08a मधु॑मान्नो॒ वन॒स्पति॒र्मधु॑माँ अस्तु॒ सूर्य॑ः ।
1.090.08c माध्वी॒र्गावो॑ भवन्तु नः ॥
1.090.08a madhu̍mān no̱ vana̱spati̱r madhu̍mām̐ astu̱ sūrya̍ḥ |
1.090.08c mādhvī̱r gāvo̍ bhavantu naḥ ||
1.090.09a शं नो॑ मि॒त्रः शं वरु॑ण॒ः शं नो॑ भवत्वर्य॒मा ।
1.090.09c शं न॒ इन्द्रो॒ बृह॒स्पति॒ः शं नो॒ विष्णु॑रुरुक्र॒मः ॥
1.090.09a śaṁ no̍ mi̱traḥ śaṁ varu̍ṇa̱ḥ śaṁ no̍ bhavatv arya̱mā |
1.090.09c śaṁ na̱ indro̱ bṛha̱spati̱ḥ śaṁ no̱ viṣṇu̍r urukra̱maḥ ||


1.091.01a त्वं सो॑म॒ प्र चि॑कितो मनी॒षा त्वं रजि॑ष्ठ॒मनु॑ नेषि॒ पन्था॑म् ।
1.091.01c तव॒ प्रणी॑ती पि॒तरो॑ न इन्दो दे॒वेषु॒ रत्न॑मभजन्त॒ धीरा॑ः ॥
1.091.01a tvaṁ so̍ma̱ pra ci̍kito manī̱ṣā tvaṁ raji̍ṣṭha̱m anu̍ neṣi̱ panthā̍m |
1.091.01c tava̱ praṇī̍tī pi̱taro̍ na indo de̱veṣu̱ ratna̍m abhajanta̱ dhīrā̍ḥ ||
1.091.02a त्वं सो॑म॒ क्रतु॑भिः सु॒क्रतु॑र्भू॒स्त्वं दक्षै॑ः सु॒दक्षो॑ वि॒श्ववे॑दाः ।
1.091.02c त्वं वृषा॑ वृष॒त्वेभि॑र्महि॒त्वा द्यु॒म्नेभि॑र्द्यु॒म्न्य॑भवो नृ॒चक्षा॑ः ॥
1.091.02a tvaṁ so̍ma̱ kratu̍bhiḥ su̱kratu̍r bhū̱s tvaṁ dakṣai̍ḥ su̱dakṣo̍ vi̱śvave̍dāḥ |
1.091.02c tvaṁ vṛṣā̍ vṛṣa̱tvebhi̍r mahi̱tvā dyu̱mnebhi̍r dyu̱mny a̍bhavo nṛ̱cakṣā̍ḥ ||
1.091.03a राज्ञो॒ नु ते॒ वरु॑णस्य व्र॒तानि॑ बृ॒हद्ग॑भी॒रं तव॑ सोम॒ धाम॑ ।
1.091.03c शुचि॒ष्ट्वम॑सि प्रि॒यो न मि॒त्रो द॒क्षाय्यो॑ अर्य॒मेवा॑सि सोम ॥
1.091.03a rājño̱ nu te̱ varu̍ṇasya vra̱tāni̍ bṛ̱had ga̍bhī̱raṁ tava̍ soma̱ dhāma̍ |
1.091.03c śuci̱ṣ ṭvam a̍si pri̱yo na mi̱tro da̱kṣāyyo̍ arya̱mevā̍si soma ||
1.091.04a या ते॒ धामा॑नि दि॒वि या पृ॑थि॒व्यां या पर्व॑ते॒ष्वोष॑धीष्व॒प्सु ।
1.091.04c तेभि॑र्नो॒ विश्वै॑ः सु॒मना॒ अहे॑ळ॒न्राज॑न्सोम॒ प्रति॑ ह॒व्या गृ॑भाय ॥
1.091.04a yā te̱ dhāmā̍ni di̱vi yā pṛ̍thi̱vyāṁ yā parva̍te̱ṣv oṣa̍dhīṣv a̱psu |
1.091.04c tebhi̍r no̱ viśvai̍ḥ su̱manā̱ ahe̍ḻa̱n rāja̍n soma̱ prati̍ ha̱vyā gṛ̍bhāya ||
1.091.05a त्वं सो॑मासि॒ सत्प॑ति॒स्त्वं राजो॒त वृ॑त्र॒हा ।
1.091.05c त्वं भ॒द्रो अ॑सि॒ क्रतु॑ः ॥
1.091.05a tvaṁ so̍māsi̱ satpa̍ti̱s tvaṁ rājo̱ta vṛ̍tra̱hā |
1.091.05c tvam bha̱dro a̍si̱ kratu̍ḥ ||
1.091.06a त्वं च॑ सोम नो॒ वशो॑ जी॒वातुं॒ न म॑रामहे ।
1.091.06c प्रि॒यस्तो॑त्रो॒ वन॒स्पति॑ः ॥
1.091.06a tvaṁ ca̍ soma no̱ vaśo̍ jī̱vātu̱ṁ na ma̍rāmahe |
1.091.06c pri̱yasto̍tro̱ vana̱spati̍ḥ ||
1.091.07a त्वं सो॑म म॒हे भगं॒ त्वं यून॑ ऋताय॒ते ।
1.091.07c दक्षं॑ दधासि जी॒वसे॑ ॥
1.091.07a tvaṁ so̍ma ma̱he bhaga̱ṁ tvaṁ yūna̍ ṛtāya̱te |
1.091.07c dakṣa̍ṁ dadhāsi jī̱vase̍ ||
1.091.08a त्वं न॑ः सोम वि॒श्वतो॒ रक्षा॑ राजन्नघाय॒तः ।
1.091.08c न रि॑ष्ये॒त्त्वाव॑त॒ः सखा॑ ॥
1.091.08a tvaṁ na̍ḥ soma vi̱śvato̱ rakṣā̍ rājann aghāya̱taḥ |
1.091.08c na ri̍ṣye̱t tvāva̍ta̱ḥ sakhā̍ ||
1.091.09a सोम॒ यास्ते॑ मयो॒भुव॑ ऊ॒तय॒ः सन्ति॑ दा॒शुषे॑ ।
1.091.09c ताभि॑र्नोऽवि॒ता भ॑व ॥
1.091.09a soma̱ yās te̍ mayo̱bhuva̍ ū̱taya̱ḥ santi̍ dā̱śuṣe̍ |
1.091.09c tābhi̍r no 'vi̱tā bha̍va ||
1.091.10a इ॒मं य॒ज्ञमि॒दं वचो॑ जुजुषा॒ण उ॒पाग॑हि ।
1.091.10c सोम॒ त्वं नो॑ वृ॒धे भ॑व ॥
1.091.10a i̱maṁ ya̱jñam i̱daṁ vaco̍ jujuṣā̱ṇa u̱pāga̍hi |
1.091.10c soma̱ tvaṁ no̍ vṛ̱dhe bha̍va ||
1.091.11a सोम॑ गी॒र्भिष्ट्वा॑ व॒यं व॒र्धया॑मो वचो॒विद॑ः ।
1.091.11c सु॒मृ॒ळी॒को न॒ आ वि॑श ॥
1.091.11a soma̍ gī̱rbhiṣ ṭvā̍ va̱yaṁ va̱rdhayā̍mo vaco̱vida̍ḥ |
1.091.11c su̱mṛ̱ḻī̱ko na̱ ā vi̍śa ||
1.091.12a ग॒य॒स्फानो॑ अमीव॒हा व॑सु॒वित्पु॑ष्टि॒वर्ध॑नः ।
1.091.12c सु॒मि॒त्रः सो॑म नो भव ॥
1.091.12a ga̱ya̱sphāno̍ amīva̱hā va̍su̱vit pu̍ṣṭi̱vardha̍naḥ |
1.091.12c su̱mi̱traḥ so̍ma no bhava ||
1.091.13a सोम॑ रार॒न्धि नो॑ हृ॒दि गावो॒ न यव॑से॒ष्वा ।
1.091.13c मर्य॑ इव॒ स्व ओ॒क्ये॑ ॥
1.091.13a soma̍ rāra̱ndhi no̍ hṛ̱di gāvo̱ na yava̍se̱ṣv ā |
1.091.13c marya̍ iva̱ sva o̱kye̍ ||
1.091.14a यः सो॑म स॒ख्ये तव॑ रा॒रण॑द्देव॒ मर्त्य॑ः ।
1.091.14c तं दक्ष॑ः सचते क॒विः ॥
1.091.14a yaḥ so̍ma sa̱khye tava̍ rā̱raṇa̍d deva̱ martya̍ḥ |
1.091.14c taṁ dakṣa̍ḥ sacate ka̱viḥ ||
1.091.15a उ॒रु॒ष्या णो॑ अ॒भिश॑स्ते॒ः सोम॒ नि पा॒ह्यंह॑सः ।
1.091.15c सखा॑ सु॒शेव॑ एधि नः ॥
1.091.15a u̱ru̱ṣyā ṇo̍ a̱bhiśa̍ste̱ḥ soma̱ ni pā̱hy aṁha̍saḥ |
1.091.15c sakhā̍ su̱śeva̍ edhi naḥ ||
1.091.16a आ प्या॑यस्व॒ समे॑तु ते वि॒श्वत॑ः सोम॒ वृष्ण्य॑म् ।
1.091.16c भवा॒ वाज॑स्य संग॒थे ॥
1.091.16a ā pyā̍yasva̱ sam e̍tu te vi̱śvata̍ḥ soma̱ vṛṣṇya̍m |
1.091.16c bhavā̱ vāja̍sya saṁga̱the ||
1.091.17a आ प्या॑यस्व मदिन्तम॒ सोम॒ विश्वे॑भिरं॒शुभि॑ः ।
1.091.17c भवा॑ नः सु॒श्रव॑स्तम॒ः सखा॑ वृ॒धे ॥
1.091.17a ā pyā̍yasva madintama̱ soma̱ viśve̍bhir a̱ṁśubhi̍ḥ |
1.091.17c bhavā̍ naḥ su̱śrava̍stama̱ḥ sakhā̍ vṛ̱dhe ||
1.091.18a सं ते॒ पयां॑सि॒ समु॑ यन्तु॒ वाजा॒ः सं वृष्ण्या॑न्यभिमाति॒षाह॑ः ।
1.091.18c आ॒प्याय॑मानो अ॒मृता॑य सोम दि॒वि श्रवां॑स्युत्त॒मानि॑ धिष्व ॥
1.091.18a saṁ te̱ payā̍ṁsi̱ sam u̍ yantu̱ vājā̱ḥ saṁ vṛṣṇyā̍ny abhimāti̱ṣāha̍ḥ |
1.091.18c ā̱pyāya̍māno a̱mṛtā̍ya soma di̱vi śravā̍ṁsy utta̱māni̍ dhiṣva ||
1.091.19a या ते॒ धामा॑नि ह॒विषा॒ यज॑न्ति॒ ता ते॒ विश्वा॑ परि॒भूर॑स्तु य॒ज्ञम् ।
1.091.19c ग॒य॒स्फान॑ः प्र॒तर॑णः सु॒वीरोऽवी॑रहा॒ प्र च॑रा सोम॒ दुर्या॑न् ॥
1.091.19a yā te̱ dhāmā̍ni ha̱viṣā̱ yaja̍nti̱ tā te̱ viśvā̍ pari̱bhūr a̍stu ya̱jñam |
1.091.19c ga̱ya̱sphāna̍ḥ pra̱tara̍ṇaḥ su̱vīro 'vī̍rahā̱ pra ca̍rā soma̱ duryā̍n ||
1.091.20a सोमो॑ धे॒नुं सोमो॒ अर्व॑न्तमा॒शुं सोमो॑ वी॒रं क॑र्म॒ण्यं॑ ददाति ।
1.091.20c सा॒द॒न्यं॑ विद॒थ्यं॑ स॒भेयं॑ पितृ॒श्रव॑णं॒ यो ददा॑शदस्मै ॥
1.091.20a somo̍ dhe̱nuṁ somo̱ arva̍ntam ā̱śuṁ somo̍ vī̱raṁ ka̍rma̱ṇya̍ṁ dadāti |
1.091.20c sā̱da̱nya̍ṁ vida̱thya̍ṁ sa̱bheya̍m pitṛ̱śrava̍ṇa̱ṁ yo dadā̍śad asmai ||
1.091.21a अषा॑ळ्हं यु॒त्सु पृत॑नासु॒ पप्रिं॑ स्व॒र्षाम॒प्सां वृ॒जन॑स्य गो॒पाम् ।
1.091.21c भ॒रे॒षु॒जां सु॑क्षि॒तिं सु॒श्रव॑सं॒ जय॑न्तं॒ त्वामनु॑ मदेम सोम ॥
1.091.21a aṣā̍ḻhaṁ yu̱tsu pṛta̍nāsu̱ papri̍ṁ sva̱rṣām a̱psāṁ vṛ̱jana̍sya go̱pām |
1.091.21c bha̱re̱ṣu̱jāṁ su̍kṣi̱tiṁ su̱śrava̍sa̱ṁ jaya̍nta̱ṁ tvām anu̍ madema soma ||
1.091.22a त्वमि॒मा ओष॑धीः सोम॒ विश्वा॒स्त्वम॒पो अ॑जनय॒स्त्वं गाः ।
1.091.22c त्वमा त॑तन्थो॒र्व१॒॑न्तरि॑क्षं॒ त्वं ज्योति॑षा॒ वि तमो॑ ववर्थ ॥
1.091.22a tvam i̱mā oṣa̍dhīḥ soma̱ viśvā̱s tvam a̱po a̍janaya̱s tvaṁ gāḥ |
1.091.22c tvam ā ta̍tantho̱rv a1̱̍ntari̍kṣa̱ṁ tvaṁ jyoti̍ṣā̱ vi tamo̍ vavartha ||
1.091.23a दे॒वेन॑ नो॒ मन॑सा देव सोम रा॒यो भा॒गं स॑हसावन्न॒भि यु॑ध्य ।
1.091.23c मा त्वा त॑न॒दीशि॑षे वी॒र्य॑स्यो॒भये॑भ्य॒ः प्र चि॑कित्सा॒ गवि॑ष्टौ ॥
1.091.23a de̱vena̍ no̱ mana̍sā deva soma rā̱yo bhā̱gaṁ sa̍hasāvann a̱bhi yu̍dhya |
1.091.23c mā tvā ta̍na̱d īśi̍ṣe vī̱rya̍syo̱bhaye̍bhya̱ḥ pra ci̍kitsā̱ gavi̍ṣṭau ||


1.092.01a ए॒ता उ॒ त्या उ॒षस॑ः के॒तुम॑क्रत॒ पूर्वे॒ अर्धे॒ रज॑सो भा॒नुम॑ञ्जते ।
1.092.01c नि॒ष्कृ॒ण्वा॒ना आयु॑धानीव धृ॒ष्णव॒ः प्रति॒ गावोऽरु॑षीर्यन्ति मा॒तर॑ः ॥
1.092.01a e̱tā u̱ tyā u̱ṣasa̍ḥ ke̱tum a̍krata̱ pūrve̱ ardhe̱ raja̍so bhā̱num a̍ñjate |
1.092.01c ni̱ṣkṛ̱ṇvā̱nā āyu̍dhānīva dhṛ̱ṣṇava̱ḥ prati̱ gāvo 'ru̍ṣīr yanti mā̱tara̍ḥ ||
1.092.02a उद॑पप्तन्नरु॒णा भा॒नवो॒ वृथा॑ स्वा॒युजो॒ अरु॑षी॒र्गा अ॑युक्षत ।
1.092.02c अक्र॑न्नु॒षासो॑ व॒युना॑नि पू॒र्वथा॒ रुश॑न्तं भा॒नुमरु॑षीरशिश्रयुः ॥
1.092.02a ud a̍paptann aru̱ṇā bhā̱navo̱ vṛthā̍ svā̱yujo̱ aru̍ṣī̱r gā a̍yukṣata |
1.092.02c akra̍nn u̱ṣāso̍ va̱yunā̍ni pū̱rvathā̱ ruśa̍ntam bhā̱num aru̍ṣīr aśiśrayuḥ ||
1.092.03a अर्च॑न्ति॒ नारी॑र॒पसो॒ न वि॒ष्टिभि॑ः समा॒नेन॒ योज॑ने॒ना प॑रा॒वत॑ः ।
1.092.03c इषं॒ वह॑न्तीः सु॒कृते॑ सु॒दान॑वे॒ विश्वेदह॒ यज॑मानाय सुन्व॒ते ॥
1.092.03a arca̍nti̱ nārī̍r a̱paso̱ na vi̱ṣṭibhi̍ḥ samā̱nena̱ yoja̍ne̱nā pa̍rā̱vata̍ḥ |
1.092.03c iṣa̱ṁ vaha̍ntīḥ su̱kṛte̍ su̱dāna̍ve̱ viśved aha̱ yaja̍mānāya sunva̱te ||
1.092.04a अधि॒ पेशां॑सि वपते नृ॒तूरि॒वापो॑र्णुते॒ वक्ष॑ उ॒स्रेव॒ बर्ज॑हम् ।
1.092.04c ज्योति॒र्विश्व॑स्मै॒ भुव॑नाय कृण्व॒ती गावो॒ न व्र॒जं व्यु१॒॑षा आ॑व॒र्तम॑ः ॥
1.092.04a adhi̱ peśā̍ṁsi vapate nṛ̱tūr i̱vāpo̍rṇute̱ vakṣa̍ u̱sreva̱ barja̍ham |
1.092.04c jyoti̱r viśva̍smai̱ bhuva̍nāya kṛṇva̱tī gāvo̱ na vra̱jaṁ vy u1̱̍ṣā ā̍va̱r tama̍ḥ ||
1.092.05a प्रत्य॒र्ची रुश॑दस्या अदर्शि॒ वि ति॑ष्ठते॒ बाध॑ते कृ॒ष्णमभ्व॑म् ।
1.092.05c स्वरुं॒ न पेशो॑ वि॒दथे॑ष्व॒ञ्जञ्चि॒त्रं दि॒वो दु॑हि॒ता भा॒नुम॑श्रेत् ॥
1.092.05a praty a̱rcī ruśa̍d asyā adarśi̱ vi ti̍ṣṭhate̱ bādha̍te kṛ̱ṣṇam abhva̍m |
1.092.05c svaru̱ṁ na peśo̍ vi̱dathe̍ṣv a̱ñjañ ci̱traṁ di̱vo du̍hi̱tā bhā̱num a̍śret ||
1.092.06a अता॑रिष्म॒ तम॑सस्पा॒रम॒स्योषा उ॒च्छन्ती॑ व॒युना॑ कृणोति ।
1.092.06c श्रि॒ये छन्दो॒ न स्म॑यते विभा॒ती सु॒प्रती॑का सौमन॒साया॑जीगः ॥
1.092.06a atā̍riṣma̱ tama̍sas pā̱ram a̱syoṣā u̱cchantī̍ va̱yunā̍ kṛṇoti |
1.092.06c śri̱ye chando̱ na sma̍yate vibhā̱tī su̱pratī̍kā saumana̱sāyā̍jīgaḥ ||
1.092.07a भास्व॑ती ने॒त्री सू॒नृता॑नां दि॒वः स्त॑वे दुहि॒ता गोत॑मेभिः ।
1.092.07c प्र॒जाव॑तो नृ॒वतो॒ अश्व॑बुध्या॒नुषो॒ गोअ॑ग्राँ॒ उप॑ मासि॒ वाजा॑न् ॥
1.092.07a bhāsva̍tī ne̱trī sū̱nṛtā̍nāṁ di̱vaḥ sta̍ve duhi̱tā gota̍mebhiḥ |
1.092.07c pra̱jāva̍to nṛ̱vato̱ aśva̍budhyā̱n uṣo̱ goa̍grā̱m̐ upa̍ māsi̱ vājā̍n ||
1.092.08a उष॒स्तम॑श्यां य॒शसं॑ सु॒वीरं॑ दा॒सप्र॑वर्गं र॒यिमश्व॑बुध्यम् ।
1.092.08c सु॒दंस॑सा॒ श्रव॑सा॒ या वि॒भासि॒ वाज॑प्रसूता सुभगे बृ॒हन्त॑म् ॥
1.092.08a uṣa̱s tam a̍śyāṁ ya̱śasa̍ṁ su̱vīra̍ṁ dā̱sapra̍vargaṁ ra̱yim aśva̍budhyam |
1.092.08c su̱daṁsa̍sā̱ śrava̍sā̱ yā vi̱bhāsi̱ vāja̍prasūtā subhage bṛ̱hanta̍m ||
1.092.09a विश्वा॑नि दे॒वी भुव॑नाभि॒चक्ष्या॑ प्रती॒ची चक्षु॑रुर्वि॒या वि भा॑ति ।
1.092.09c विश्वं॑ जी॒वं च॒रसे॑ बो॒धय॑न्ती॒ विश्व॑स्य॒ वाच॑मविदन्मना॒योः ॥
1.092.09a viśvā̍ni de̱vī bhuva̍nābhi̱cakṣyā̍ pratī̱cī cakṣu̍r urvi̱yā vi bhā̍ti |
1.092.09c viśva̍ṁ jī̱vaṁ ca̱rase̍ bo̱dhaya̍ntī̱ viśva̍sya̱ vāca̍m avidan manā̱yoḥ ||
1.092.10a पुन॑ःपुन॒र्जाय॑माना पुरा॒णी स॑मा॒नं वर्ण॑म॒भि शुम्भ॑माना ।
1.092.10c श्व॒घ्नीव॑ कृ॒त्नुर्विज॑ आमिना॒ना मर्त॑स्य दे॒वी ज॒रय॒न्त्यायु॑ः ॥
1.092.10a puna̍ḥ-puna̱r jāya̍mānā purā̱ṇī sa̍mā̱naṁ varṇa̍m a̱bhi śumbha̍mānā |
1.092.10c śva̱ghnīva̍ kṛ̱tnur vija̍ āminā̱nā marta̍sya de̱vī ja̱raya̱nty āyu̍ḥ ||
1.092.11a व्यू॒र्ण्व॒ती दि॒वो अन्ताँ॑ अबो॒ध्यप॒ स्वसा॑रं सनु॒तर्यु॑योति ।
1.092.11c प्र॒मि॒न॒ती म॑नु॒ष्या॑ यु॒गानि॒ योषा॑ जा॒रस्य॒ चक्ष॑सा॒ वि भा॑ति ॥
1.092.11a vyū̱rṇva̱tī di̱vo antā̍m̐ abo̱dhy apa̱ svasā̍raṁ sanu̱tar yu̍yoti |
1.092.11c pra̱mi̱na̱tī ma̍nu̱ṣyā̍ yu̱gāni̱ yoṣā̍ jā̱rasya̱ cakṣa̍sā̱ vi bhā̍ti ||
1.092.12a प॒शून्न चि॒त्रा सु॒भगा॑ प्रथा॒ना सिन्धु॒र्न क्षोद॑ उर्वि॒या व्य॑श्वैत् ।
1.092.12c अमि॑नती॒ दैव्या॑नि व्र॒तानि॒ सूर्य॑स्य चेति र॒श्मिभि॑र्दृशा॒ना ॥
1.092.12a pa̱śūn na ci̱trā su̱bhagā̍ prathā̱nā sindhu̱r na kṣoda̍ urvi̱yā vy a̍śvait |
1.092.12c ami̍natī̱ daivyā̍ni vra̱tāni̱ sūrya̍sya ceti ra̱śmibhi̍r dṛśā̱nā ||
1.092.13a उष॒स्तच्चि॒त्रमा भ॑रा॒स्मभ्यं॑ वाजिनीवति ।
1.092.13c येन॑ तो॒कं च॒ तन॑यं च॒ धाम॑हे ॥
1.092.13a uṣa̱s tac ci̱tram ā bha̍rā̱smabhya̍ṁ vājinīvati |
1.092.13c yena̍ to̱kaṁ ca̱ tana̍yaṁ ca̱ dhāma̍he ||
1.092.14a उषो॑ अ॒द्येह गो॑म॒त्यश्वा॑वति विभावरि ।
1.092.14c रे॒वद॒स्मे व्यु॑च्छ सूनृतावति ॥
1.092.14a uṣo̍ a̱dyeha go̍ma̱ty aśvā̍vati vibhāvari |
1.092.14c re̱vad a̱sme vy u̍ccha sūnṛtāvati ||
1.092.15a यु॒क्ष्वा हि वा॑जिनीव॒त्यश्वाँ॑ अ॒द्यारु॒णाँ उ॑षः ।
1.092.15c अथा॑ नो॒ विश्वा॒ सौभ॑गा॒न्या व॑ह ॥
1.092.15a yu̱kṣvā hi vā̍jinīva̱ty aśvā̍m̐ a̱dyāru̱ṇām̐ u̍ṣaḥ |
1.092.15c athā̍ no̱ viśvā̱ saubha̍gā̱ny ā va̍ha ||
1.092.16a अश्वि॑ना व॒र्तिर॒स्मदा गोम॑द्दस्रा॒ हिर॑ण्यवत् ।
1.092.16c अ॒र्वाग्रथं॒ सम॑नसा॒ नि य॑च्छतम् ॥
1.092.16a aśvi̍nā va̱rtir a̱smad ā goma̍d dasrā̱ hira̍ṇyavat |
1.092.16c a̱rvāg ratha̱ṁ sama̍nasā̱ ni ya̍cchatam ||
1.092.17a यावि॒त्था श्लोक॒मा दि॒वो ज्योति॒र्जना॑य च॒क्रथु॑ः ।
1.092.17c आ न॒ ऊर्जं॑ वहतमश्विना यु॒वम् ॥
1.092.17a yāv i̱tthā śloka̱m ā di̱vo jyoti̱r janā̍ya ca̱krathu̍ḥ |
1.092.17c ā na̱ ūrja̍ṁ vahatam aśvinā yu̱vam ||
1.092.18a एह दे॒वा म॑यो॒भुवा॑ द॒स्रा हिर॑ण्यवर्तनी ।
1.092.18c उ॒ष॒र्बुधो॑ वहन्तु॒ सोम॑पीतये ॥
1.092.18a eha de̱vā ma̍yo̱bhuvā̍ da̱srā hira̍ṇyavartanī |
1.092.18c u̱ṣa̱rbudho̍ vahantu̱ soma̍pītaye ||


1.093.01a अग्नी॑षोमावि॒मं सु मे॑ शृणु॒तं वृ॑षणा॒ हव॑म् ।
1.093.01c प्रति॑ सू॒क्तानि॑ हर्यतं॒ भव॑तं दा॒शुषे॒ मय॑ः ॥
1.093.01a agnī̍ṣomāv i̱maṁ su me̍ śṛṇu̱taṁ vṛ̍ṣaṇā̱ hava̍m |
1.093.01c prati̍ sū̱ktāni̍ haryata̱m bhava̍taṁ dā̱śuṣe̱ maya̍ḥ ||
1.093.02a अग्नी॑षोमा॒ यो अ॒द्य वा॑मि॒दं वच॑ः सप॒र्यति॑ ।
1.093.02c तस्मै॑ धत्तं सु॒वीर्यं॒ गवां॒ पोषं॒ स्वश्व्य॑म् ॥
1.093.02a agnī̍ṣomā̱ yo a̱dya vā̍m i̱daṁ vaca̍ḥ sapa̱ryati̍ |
1.093.02c tasmai̍ dhattaṁ su̱vīrya̱ṁ gavā̱m poṣa̱ṁ svaśvya̍m ||
1.093.03a अग्नी॑षोमा॒ य आहु॑तिं॒ यो वां॒ दाशा॑द्ध॒विष्कृ॑तिम् ।
1.093.03c स प्र॒जया॑ सु॒वीर्यं॒ विश्व॒मायु॒र्व्य॑श्नवत् ॥
1.093.03a agnī̍ṣomā̱ ya āhu̍ti̱ṁ yo vā̱ṁ dāśā̍d dha̱viṣkṛ̍tim |
1.093.03c sa pra̱jayā̍ su̱vīrya̱ṁ viśva̱m āyu̱r vy a̍śnavat ||
1.093.04a अग्नी॑षोमा॒ चेति॒ तद्वी॒र्यं॑ वां॒ यदमु॑ष्णीतमव॒सं प॒णिं गाः ।
1.093.04c अवा॑तिरतं॒ बृस॑यस्य॒ शेषोऽवि॑न्दतं॒ ज्योति॒रेकं॑ ब॒हुभ्य॑ः ॥
1.093.04a agnī̍ṣomā̱ ceti̱ tad vī̱rya̍ṁ vā̱ṁ yad amu̍ṣṇītam ava̱sam pa̱ṇiṁ gāḥ |
1.093.04c avā̍tirata̱m bṛsa̍yasya̱ śeṣo 'vi̍ndata̱ṁ jyoti̱r eka̍m ba̱hubhya̍ḥ ||
1.093.05a यु॒वमे॒तानि॑ दि॒वि रो॑च॒नान्य॒ग्निश्च॑ सोम॒ सक्र॑तू अधत्तम् ।
1.093.05c यु॒वं सिन्धूँ॑र॒भिश॑स्तेरव॒द्यादग्नी॑षोमा॒वमु॑ञ्चतं गृभी॒तान् ॥
1.093.05a yu̱vam e̱tāni̍ di̱vi ro̍ca̱nāny a̱gniś ca̍ soma̱ sakra̍tū adhattam |
1.093.05c yu̱vaṁ sindhū̍m̐r a̱bhiśa̍ster ava̱dyād agnī̍ṣomā̱v amu̍ñcataṁ gṛbhī̱tān ||
1.093.06a आन्यं दि॒वो मा॑त॒रिश्वा॑ जभा॒राम॑थ्नाद॒न्यं परि॑ श्ये॒नो अद्रे॑ः ।
1.093.06c अग्नी॑षोमा॒ ब्रह्म॑णा वावृधा॒नोरुं य॒ज्ञाय॑ चक्रथुरु लो॒कम् ॥
1.093.06a ānyaṁ di̱vo mā̍ta̱riśvā̍ jabhā̱rāma̍thnād a̱nyam pari̍ śye̱no adre̍ḥ |
1.093.06c agnī̍ṣomā̱ brahma̍ṇā vāvṛdhā̱noruṁ ya̱jñāya̍ cakrathur u lo̱kam ||
1.093.07a अग्नी॑षोमा ह॒विष॒ः प्रस्थि॑तस्य वी॒तं हर्य॑तं वृषणा जु॒षेथा॑म् ।
1.093.07c सु॒शर्मा॑णा॒ स्वव॑सा॒ हि भू॒तमथा॑ धत्तं॒ यज॑मानाय॒ शं योः ॥
1.093.07a agnī̍ṣomā ha̱viṣa̱ḥ prasthi̍tasya vī̱taṁ harya̍taṁ vṛṣaṇā ju̱ṣethā̍m |
1.093.07c su̱śarmā̍ṇā̱ svava̍sā̱ hi bhū̱tam athā̍ dhatta̱ṁ yaja̍mānāya̱ śaṁ yoḥ ||
1.093.08a यो अ॒ग्नीषोमा॑ ह॒विषा॑ सप॒र्याद्दे॑व॒द्रीचा॒ मन॑सा॒ यो घृ॒तेन॑ ।
1.093.08c तस्य॑ व्र॒तं र॑क्षतं पा॒तमंह॑सो वि॒शे जना॑य॒ महि॒ शर्म॑ यच्छतम् ॥
1.093.08a yo a̱gnīṣomā̍ ha̱viṣā̍ sapa̱ryād de̍va̱drīcā̱ mana̍sā̱ yo ghṛ̱tena̍ |
1.093.08c tasya̍ vra̱taṁ ra̍kṣatam pā̱tam aṁha̍so vi̱śe janā̍ya̱ mahi̱ śarma̍ yacchatam ||
1.093.09a अग्नी॑षोमा॒ सवे॑दसा॒ सहू॑ती वनतं॒ गिर॑ः ।
1.093.09c सं दे॑व॒त्रा ब॑भूवथुः ॥
1.093.09a agnī̍ṣomā̱ save̍dasā̱ sahū̍tī vanata̱ṁ gira̍ḥ |
1.093.09c saṁ de̍va̱trā ba̍bhūvathuḥ ||
1.093.10a अग्नी॑षोमाव॒नेन॑ वां॒ यो वां॑ घृ॒तेन॒ दाश॑ति ।
1.093.10c तस्मै॑ दीदयतं बृ॒हत् ॥
1.093.10a agnī̍ṣomāv a̱nena̍ vā̱ṁ yo vā̍ṁ ghṛ̱tena̱ dāśa̍ti |
1.093.10c tasmai̍ dīdayatam bṛ̱hat ||
1.093.11a अग्नी॑षोमावि॒मानि॑ नो यु॒वं ह॒व्या जु॑जोषतम् ।
1.093.11c आ या॑त॒मुप॑ न॒ः सचा॑ ॥
1.093.11a agnī̍ṣomāv i̱māni̍ no yu̱vaṁ ha̱vyā ju̍joṣatam |
1.093.11c ā yā̍ta̱m upa̍ na̱ḥ sacā̍ ||
1.093.12a अग्नी॑षोमा पिपृ॒तमर्व॑तो न॒ आ प्या॑यन्तामु॒स्रिया॑ हव्य॒सूद॑ः ।
1.093.12c अ॒स्मे बला॑नि म॒घव॑त्सु धत्तं कृणु॒तं नो॑ अध्व॒रं श्रु॑ष्टि॒मन्त॑म् ॥
1.093.12a agnī̍ṣomā pipṛ̱tam arva̍to na̱ ā pyā̍yantām u̱sriyā̍ havya̱sūda̍ḥ |
1.093.12c a̱sme balā̍ni ma̱ghava̍tsu dhattaṁ kṛṇu̱taṁ no̍ adhva̱raṁ śru̍ṣṭi̱manta̍m ||


1.094.01a इ॒मं स्तोम॒मर्ह॑ते जा॒तवे॑दसे॒ रथ॑मिव॒ सं म॑हेमा मनी॒षया॑ ।
1.094.01c भ॒द्रा हि न॒ः प्रम॑तिरस्य सं॒सद्यग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥
1.094.01a i̱maṁ stoma̱m arha̍te jā̱tave̍dase̱ ratha̍m iva̱ sam ma̍hemā manī̱ṣayā̍ |
1.094.01c bha̱drā hi na̱ḥ prama̍tir asya sa̱ṁsady agne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||
1.094.02a यस्मै॒ त्वमा॒यज॑से॒ स सा॑धत्यन॒र्वा क्षे॑ति॒ दध॑ते सु॒वीर्य॑म् ।
1.094.02c स तू॑ताव॒ नैन॑मश्नोत्यंह॒तिरग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥
1.094.02a yasmai̱ tvam ā̱yaja̍se̱ sa sā̍dhaty ana̱rvā kṣe̍ti̱ dadha̍te su̱vīrya̍m |
1.094.02c sa tū̍tāva̱ naina̍m aśnoty aṁha̱tir agne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||
1.094.03a श॒केम॑ त्वा स॒मिधं॑ सा॒धया॒ धिय॒स्त्वे दे॒वा ह॒विर॑द॒न्त्याहु॑तम् ।
1.094.03c त्वमा॑दि॒त्याँ आ व॑ह॒ तान्ह्यु१॒॑श्मस्यग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥
1.094.03a śa̱kema̍ tvā sa̱midha̍ṁ sā̱dhayā̱ dhiya̱s tve de̱vā ha̱vir a̍da̱nty āhu̍tam |
1.094.03c tvam ā̍di̱tyām̐ ā va̍ha̱ tān hy u1̱̍śmasy agne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||
1.094.04a भरा॑मे॒ध्मं कृ॒णवा॑मा ह॒वींषि॑ ते चि॒तय॑न्त॒ः पर्व॑णापर्वणा व॒यम् ।
1.094.04c जी॒वात॑वे प्रत॒रं सा॑धया॒ धियोऽग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥
1.094.04a bharā̍me̱dhmaṁ kṛ̱ṇavā̍mā ha̱vīṁṣi̍ te ci̱taya̍nta̱ḥ parva̍ṇā-parvaṇā va̱yam |
1.094.04c jī̱vāta̍ve prata̱raṁ sā̍dhayā̱ dhiyo 'gne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||
1.094.05a वि॒शां गो॒पा अ॑स्य चरन्ति ज॒न्तवो॑ द्वि॒पच्च॒ यदु॒त चतु॑ष्पद॒क्तुभि॑ः ।
1.094.05c चि॒त्रः प्र॑के॒त उ॒षसो॑ म॒हाँ अ॒स्यग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥
1.094.05a vi̱śāṁ go̱pā a̍sya caranti ja̱ntavo̍ dvi̱pac ca̱ yad u̱ta catu̍ṣpad a̱ktubhi̍ḥ |
1.094.05c ci̱traḥ pra̍ke̱ta u̱ṣaso̍ ma̱hām̐ a̱sy agne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||
1.094.06a त्वम॑ध्व॒र्युरु॒त होता॑सि पू॒र्व्यः प्र॑शा॒स्ता पोता॑ ज॒नुषा॑ पु॒रोहि॑तः ।
1.094.06c विश्वा॑ वि॒द्वाँ आर्त्वि॑ज्या धीर पुष्य॒स्यग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥
1.094.06a tvam a̍dhva̱ryur u̱ta hotā̍si pū̱rvyaḥ pra̍śā̱stā potā̍ ja̱nuṣā̍ pu̱rohi̍taḥ |
1.094.06c viśvā̍ vi̱dvām̐ ārtvi̍jyā dhīra puṣya̱sy agne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||
1.094.07a यो वि॒श्वत॑ः सु॒प्रती॑कः स॒दृङ्ङसि॑ दू॒रे चि॒त्सन्त॒ळिदि॒वाति॑ रोचसे ।
1.094.07c रात्र्या॑श्चि॒दन्धो॒ अति॑ देव पश्य॒स्यग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥
1.094.07a yo vi̱śvata̍ḥ su̱pratī̍kaḥ sa̱dṛṅṅ asi̍ dū̱re ci̱t san ta̱ḻid i̱vāti̍ rocase |
1.094.07c rātryā̍ś ci̱d andho̱ ati̍ deva paśya̱sy agne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||
1.094.08a पूर्वो॑ देवा भवतु सुन्व॒तो रथो॒ऽस्माकं॒ शंसो॑ अ॒भ्य॑स्तु दू॒ढ्य॑ः ।
1.094.08c तदा जा॑नीतो॒त पु॑ष्यता॒ वचोऽग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥
1.094.08a pūrvo̍ devā bhavatu sunva̱to ratho̱ 'smāka̱ṁ śaṁso̍ a̱bhy a̍stu dū̱ḍhya̍ḥ |
1.094.08c tad ā jā̍nīto̱ta pu̍ṣyatā̱ vaco 'gne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||
1.094.09a व॒धैर्दु॒ःशंसाँ॒ अप॑ दू॒ढ्यो॑ जहि दू॒रे वा॒ ये अन्ति॑ वा॒ के चि॑द॒त्रिण॑ः ।
1.094.09c अथा॑ य॒ज्ञाय॑ गृण॒ते सु॒गं कृ॒ध्यग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥
1.094.09a va̱dhair du̱ḥśaṁsā̱m̐ apa̍ dū̱ḍhyo̍ jahi dū̱re vā̱ ye anti̍ vā̱ ke ci̍d a̱triṇa̍ḥ |
1.094.09c athā̍ ya̱jñāya̍ gṛṇa̱te su̱gaṁ kṛ̱dhy agne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||
1.094.10a यदयु॑क्था अरु॒षा रोहि॑ता॒ रथे॒ वात॑जूता वृष॒भस्ये॑व ते॒ रव॑ः ।
1.094.10c आदि॑न्वसि व॒निनो॑ धू॒मके॑तु॒नाग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥
1.094.10a yad ayu̍kthā aru̱ṣā rohi̍tā̱ rathe̱ vāta̍jūtā vṛṣa̱bhasye̍va te̱ rava̍ḥ |
1.094.10c ād i̍nvasi va̱nino̍ dhū̱make̍tu̱nāgne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||
1.094.11a अध॑ स्व॒नादु॒त बि॑भ्युः पत॒त्रिणो॑ द्र॒प्सा यत्ते॑ यव॒सादो॒ व्यस्थि॑रन् ।
1.094.11c सु॒गं तत्ते॑ ताव॒केभ्यो॒ रथे॒भ्योऽग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥
1.094.11a adha̍ sva̱nād u̱ta bi̍bhyuḥ pata̱triṇo̍ dra̱psā yat te̍ yava̱sādo̱ vy asthi̍ran |
1.094.11c su̱gaṁ tat te̍ tāva̱kebhyo̱ rathe̱bhyo 'gne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||
1.094.12a अ॒यं मि॒त्रस्य॒ वरु॑णस्य॒ धाय॑सेऽवया॒तां म॒रुतां॒ हेळो॒ अद्भु॑तः ।
1.094.12c मृ॒ळा सु नो॒ भूत्वे॑षां॒ मन॒ः पुन॒रग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥
1.094.12a a̱yam mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ dhāya̍se 'vayā̱tām ma̱rutā̱ṁ heḻo̱ adbhu̍taḥ |
1.094.12c mṛ̱ḻā su no̱ bhūtv e̍ṣā̱m mana̱ḥ puna̱r agne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||
1.094.13a दे॒वो दे॒वाना॑मसि मि॒त्रो अद्भु॑तो॒ वसु॒र्वसू॑नामसि॒ चारु॑रध्व॒रे ।
1.094.13c शर्म॑न्स्याम॒ तव॑ स॒प्रथ॑स्त॒मेऽग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥
1.094.13a de̱vo de̱vānā̍m asi mi̱tro adbhu̍to̱ vasu̱r vasū̍nām asi̱ cāru̍r adhva̱re |
1.094.13c śarma̍n syāma̱ tava̍ sa̱pratha̍sta̱me 'gne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||
1.094.14a तत्ते॑ भ॒द्रं यत्समि॑द्ध॒ः स्वे दमे॒ सोमा॑हुतो॒ जर॑से मृळ॒यत्त॑मः ।
1.094.14c दधा॑सि॒ रत्नं॒ द्रवि॑णं च दा॒शुषेऽग्ने॑ स॒ख्ये मा रि॑षामा व॒यं तव॑ ॥
1.094.14a tat te̍ bha̱draṁ yat sami̍ddha̱ḥ sve dame̱ somā̍huto̱ jara̍se mṛḻa̱yatta̍maḥ |
1.094.14c dadhā̍si̱ ratna̱ṁ dravi̍ṇaṁ ca dā̱śuṣe 'gne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||
1.094.15a यस्मै॒ त्वं सु॑द्रविणो॒ ददा॑शोऽनागा॒स्त्वम॑दिते स॒र्वता॑ता ।
1.094.15c यं भ॒द्रेण॒ शव॑सा चो॒दया॑सि प्र॒जाव॑ता॒ राध॑सा॒ ते स्या॑म ॥
1.094.15a yasmai̱ tvaṁ su̍draviṇo̱ dadā̍śo 'nāgā̱stvam a̍dite sa̱rvatā̍tā |
1.094.15c yam bha̱dreṇa̱ śava̍sā co̱dayā̍si pra̱jāva̍tā̱ rādha̍sā̱ te syā̍ma ||
1.094.16a स त्वम॑ग्ने सौभग॒त्वस्य॑ वि॒द्वान॒स्माक॒मायु॒ः प्र ति॑रे॒ह दे॑व ।
1.094.16c तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहन्ता॒मदि॑ति॒ः सिन्धु॑ः पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥
1.094.16a sa tvam a̍gne saubhaga̱tvasya̍ vi̱dvān a̱smāka̱m āyu̱ḥ pra ti̍re̱ha de̍va |
1.094.16c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||


1.095.01a द्वे विरू॑पे चरत॒ः स्वर्थे॑ अ॒न्यान्या॑ व॒त्समुप॑ धापयेते ।
1.095.01c हरि॑र॒न्यस्यां॒ भव॑ति स्व॒धावा॑ञ्छु॒क्रो अ॒न्यस्यां॑ ददृशे सु॒वर्चा॑ः ॥
1.095.01a dve virū̍pe carata̱ḥ svarthe̍ a̱nyānyā̍ va̱tsam upa̍ dhāpayete |
1.095.01c hari̍r a̱nyasyā̱m bhava̍ti sva̱dhāvā̍ñ chu̱kro a̱nyasyā̍ṁ dadṛśe su̱varcā̍ḥ ||
1.095.02a दशे॒मं त्वष्टु॑र्जनयन्त॒ गर्भ॒मत॑न्द्रासो युव॒तयो॒ विभृ॑त्रम् ।
1.095.02c ति॒ग्मानी॑कं॒ स्वय॑शसं॒ जने॑षु वि॒रोच॑मानं॒ परि॑ षीं नयन्ति ॥
1.095.02a daśe̱maṁ tvaṣṭu̍r janayanta̱ garbha̱m ata̍ndrāso yuva̱tayo̱ vibhṛ̍tram |
1.095.02c ti̱gmānī̍ka̱ṁ svaya̍śasa̱ṁ jane̍ṣu vi̱roca̍māna̱m pari̍ ṣīṁ nayanti ||
1.095.03a त्रीणि॒ जाना॒ परि॑ भूषन्त्यस्य समु॒द्र एकं॑ दि॒व्येक॑म॒प्सु ।
1.095.03c पूर्वा॒मनु॒ प्र दिशं॒ पार्थि॑वानामृ॒तून्प्र॒शास॒द्वि द॑धावनु॒ष्ठु ॥
1.095.03a trīṇi̱ jānā̱ pari̍ bhūṣanty asya samu̱dra eka̍ṁ di̱vy eka̍m a̱psu |
1.095.03c pūrvā̱m anu̱ pra diśa̱m pārthi̍vānām ṛ̱tūn pra̱śāsa̱d vi da̍dhāv anu̱ṣṭhu ||
1.095.04a क इ॒मं वो॑ नि॒ण्यमा चि॑केत व॒त्सो मा॒तॄर्ज॑नयत स्व॒धाभि॑ः ।
1.095.04c ब॒ह्वी॒नां गर्भो॑ अ॒पसा॑मु॒पस्था॑न्म॒हान्क॒विर्निश्च॑रति स्व॒धावा॑न् ॥
1.095.04a ka i̱maṁ vo̍ ni̱ṇyam ā ci̍keta va̱tso mā̱tṝr ja̍nayata sva̱dhābhi̍ḥ |
1.095.04c ba̱hvī̱nāṁ garbho̍ a̱pasā̍m u̱pasthā̍n ma̱hān ka̱vir niś ca̍rati sva̱dhāvā̍n ||
1.095.05a आ॒विष्ट्यो॑ वर्धते॒ चारु॑रासु जि॒ह्माना॑मू॒र्ध्वः स्वय॑शा उ॒पस्थे॑ ।
1.095.05c उ॒भे त्वष्टु॑र्बिभ्यतु॒र्जाय॑मानात्प्रती॒ची सिं॒हं प्रति॑ जोषयेते ॥
1.095.05a ā̱viṣṭyo̍ vardhate̱ cāru̍r āsu ji̱hmānā̍m ū̱rdhvaḥ svaya̍śā u̱pasthe̍ |
1.095.05c u̱bhe tvaṣṭu̍r bibhyatu̱r jāya̍mānāt pratī̱cī si̱ṁham prati̍ joṣayete ||
1.095.06a उ॒भे भ॒द्रे जो॑षयेते॒ न मेने॒ गावो॒ न वा॒श्रा उप॑ तस्थु॒रेवै॑ः ।
1.095.06c स दक्षा॑णां॒ दक्ष॑पतिर्बभूवा॒ञ्जन्ति॒ यं द॑क्षिण॒तो ह॒विर्भि॑ः ॥
1.095.06a u̱bhe bha̱dre jo̍ṣayete̱ na mene̱ gāvo̱ na vā̱śrā upa̍ tasthu̱r evai̍ḥ |
1.095.06c sa dakṣā̍ṇā̱ṁ dakṣa̍patir babhūvā̱ñjanti̱ yaṁ da̍kṣiṇa̱to ha̱virbhi̍ḥ ||
1.095.07a उद्यं॑यमीति सवि॒तेव॑ बा॒हू उ॒भे सिचौ॑ यतते भी॒म ऋ॒ञ्जन् ।
1.095.07c उच्छु॒क्रमत्क॑मजते सि॒मस्मा॒न्नवा॑ मा॒तृभ्यो॒ वस॑ना जहाति ॥
1.095.07a ud ya̍ṁyamīti savi̱teva̍ bā̱hū u̱bhe sicau̍ yatate bhī̱ma ṛ̱ñjan |
1.095.07c uc chu̱kram atka̍m ajate si̱masmā̱n navā̍ mā̱tṛbhyo̱ vasa̍nā jahāti ||
1.095.08a त्वे॒षं रू॒पं कृ॑णुत॒ उत्त॑रं॒ यत्स॑म्पृञ्चा॒नः सद॑ने॒ गोभि॑र॒द्भिः ।
1.095.08c क॒विर्बु॒ध्नं परि॑ मर्मृज्यते॒ धीः सा दे॒वता॑ता॒ समि॑तिर्बभूव ॥
1.095.08a tve̱ṣaṁ rū̱paṁ kṛ̍ṇuta̱ utta̍ra̱ṁ yat sa̍mpṛñcā̱naḥ sada̍ne̱ gobhi̍r a̱dbhiḥ |
1.095.08c ka̱vir bu̱dhnam pari̍ marmṛjyate̱ dhīḥ sā de̱vatā̍tā̱ sami̍tir babhūva ||
1.095.09a उ॒रु ते॒ ज्रय॒ः पर्ये॑ति बु॒ध्नं वि॒रोच॑मानं महि॒षस्य॒ धाम॑ ।
1.095.09c विश्वे॑भिरग्ने॒ स्वय॑शोभिरि॒द्धोऽद॑ब्धेभिः पा॒युभि॑ः पाह्य॒स्मान् ॥
1.095.09a u̱ru te̱ jraya̱ḥ pary e̍ti bu̱dhnaṁ vi̱roca̍mānam mahi̱ṣasya̱ dhāma̍ |
1.095.09c viśve̍bhir agne̱ svaya̍śobhir i̱ddho 'da̍bdhebhiḥ pā̱yubhi̍ḥ pāhy a̱smān ||
1.095.10a धन्व॒न्स्रोत॑ः कृणुते गा॒तुमू॒र्मिं शु॒क्रैरू॒र्मिभि॑र॒भि न॑क्षति॒ क्षाम् ।
1.095.10c विश्वा॒ सना॑नि ज॒ठरे॑षु धत्ते॒ऽन्तर्नवा॑सु चरति प्र॒सूषु॑ ॥
1.095.10a dhanva̱n srota̍ḥ kṛṇute gā̱tum ū̱rmiṁ śu̱krair ū̱rmibhi̍r a̱bhi na̍kṣati̱ kṣām |
1.095.10c viśvā̱ sanā̍ni ja̱ṭhare̍ṣu dhatte̱ 'ntar navā̍su carati pra̱sūṣu̍ ||
1.095.11a ए॒वा नो॑ अग्ने स॒मिधा॑ वृधा॒नो रे॒वत्पा॑वक॒ श्रव॑से॒ वि भा॑हि ।
1.095.11c तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहन्ता॒मदि॑ति॒ः सिन्धु॑ः पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥
1.095.11a e̱vā no̍ agne sa̱midhā̍ vṛdhā̱no re̱vat pā̍vaka̱ śrava̍se̱ vi bhā̍hi |
1.095.11c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||


1.096.01a स प्र॒त्नथा॒ सह॑सा॒ जाय॑मानः स॒द्यः काव्या॑नि॒ बळ॑धत्त॒ विश्वा॑ ।
1.096.01c आप॑श्च मि॒त्रं धि॒षणा॑ च साधन्दे॒वा अ॒ग्निं धा॑रयन्द्रविणो॒दाम् ॥
1.096.01a sa pra̱tnathā̱ saha̍sā̱ jāya̍mānaḥ sa̱dyaḥ kāvyā̍ni̱ baḻ a̍dhatta̱ viśvā̍ |
1.096.01c āpa̍ś ca mi̱traṁ dhi̱ṣaṇā̍ ca sādhan de̱vā a̱gniṁ dhā̍rayan draviṇo̱dām ||
1.096.02a स पूर्व॑या नि॒विदा॑ क॒व्यता॒योरि॒माः प्र॒जा अ॑जनय॒न्मनू॑नाम् ।
1.096.02c वि॒वस्व॑ता॒ चक्ष॑सा॒ द्याम॒पश्च॑ दे॒वा अ॒ग्निं धा॑रयन्द्रविणो॒दाम् ॥
1.096.02a sa pūrva̍yā ni̱vidā̍ ka̱vyatā̱yor i̱māḥ pra̱jā a̍janaya̱n manū̍nām |
1.096.02c vi̱vasva̍tā̱ cakṣa̍sā̱ dyām a̱paś ca̍ de̱vā a̱gniṁ dhā̍rayan draviṇo̱dām ||
1.096.03a तमी॑ळत प्रथ॒मं य॑ज्ञ॒साधं॒ विश॒ आरी॒राहु॑तमृञ्जसा॒नम् ।
1.096.03c ऊ॒र्जः पु॒त्रं भ॑र॒तं सृ॒प्रदा॑नुं दे॒वा अ॒ग्निं धा॑रयन्द्रविणो॒दाम् ॥
1.096.03a tam ī̍ḻata pratha̱maṁ ya̍jña̱sādha̱ṁ viśa̱ ārī̱r āhu̍tam ṛñjasā̱nam |
1.096.03c ū̱rjaḥ pu̱tram bha̍ra̱taṁ sṛ̱pradā̍nuṁ de̱vā a̱gniṁ dhā̍rayan draviṇo̱dām ||
1.096.04a स मा॑त॒रिश्वा॑ पुरु॒वार॑पुष्टिर्वि॒दद्गा॒तुं तन॑याय स्व॒र्वित् ।
1.096.04c वि॒शां गो॒पा ज॑नि॒ता रोद॑स्योर्दे॒वा अ॒ग्निं धा॑रयन्द्रविणो॒दाम् ॥
1.096.04a sa mā̍ta̱riśvā̍ puru̱vāra̍puṣṭir vi̱dad gā̱tuṁ tana̍yāya sva̱rvit |
1.096.04c vi̱śāṁ go̱pā ja̍ni̱tā roda̍syor de̱vā a̱gniṁ dhā̍rayan draviṇo̱dām ||
1.096.05a नक्तो॒षासा॒ वर्ण॑मा॒मेम्या॑ने धा॒पये॑ते॒ शिशु॒मेकं॑ समी॒ची ।
1.096.05c द्यावा॒क्षामा॑ रु॒क्मो अ॒न्तर्वि भा॑ति दे॒वा अ॒ग्निं धा॑रयन्द्रविणो॒दाम् ॥
1.096.05a nakto̱ṣāsā̱ varṇa̍m ā̱memyā̍ne dhā̱paye̍te̱ śiśu̱m eka̍ṁ samī̱cī |
1.096.05c dyāvā̱kṣāmā̍ ru̱kmo a̱ntar vi bhā̍ti de̱vā a̱gniṁ dhā̍rayan draviṇo̱dām ||
1.096.06a रा॒यो बु॒ध्नः सं॒गम॑नो॒ वसू॑नां य॒ज्ञस्य॑ के॒तुर्म॑न्म॒साध॑नो॒ वेः ।
1.096.06c अ॒मृ॒त॒त्वं रक्ष॑माणास एनं दे॒वा अ॒ग्निं धा॑रयन्द्रविणो॒दाम् ॥
1.096.06a rā̱yo bu̱dhnaḥ sa̱ṁgama̍no̱ vasū̍nāṁ ya̱jñasya̍ ke̱tur ma̍nma̱sādha̍no̱ veḥ |
1.096.06c a̱mṛ̱ta̱tvaṁ rakṣa̍māṇāsa enaṁ de̱vā a̱gniṁ dhā̍rayan draviṇo̱dām ||
1.096.07a नू च॑ पु॒रा च॒ सद॑नं रयी॒णां जा॒तस्य॑ च॒ जाय॑मानस्य च॒ क्षाम् ।
1.096.07c स॒तश्च॑ गो॒पां भव॑तश्च॒ भूरे॑र्दे॒वा अ॒ग्निं धा॑रयन्द्रविणो॒दाम् ॥
1.096.07a nū ca̍ pu̱rā ca̱ sada̍naṁ rayī̱ṇāṁ jā̱tasya̍ ca̱ jāya̍mānasya ca̱ kṣām |
1.096.07c sa̱taś ca̍ go̱pām bhava̍taś ca̱ bhūre̍r de̱vā a̱gniṁ dhā̍rayan draviṇo̱dām ||
1.096.08a द्र॒वि॒णो॒दा द्रवि॑णसस्तु॒रस्य॑ द्रविणो॒दाः सन॑रस्य॒ प्र यं॑सत् ।
1.096.08c द्र॒वि॒णो॒दा वी॒रव॑ती॒मिषं॑ नो द्रविणो॒दा रा॑सते दी॒र्घमायु॑ः ॥
1.096.08a dra̱vi̱ṇo̱dā dravi̍ṇasas tu̱rasya̍ draviṇo̱dāḥ sana̍rasya̱ pra ya̍ṁsat |
1.096.08c dra̱vi̱ṇo̱dā vī̱rava̍tī̱m iṣa̍ṁ no draviṇo̱dā rā̍sate dī̱rgham āyu̍ḥ ||
1.096.09a ए॒वा नो॑ अग्ने स॒मिधा॑ वृधा॒नो रे॒वत्पा॑वक॒ श्रव॑से॒ वि भा॑हि ।
1.096.09c तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहन्ता॒मदि॑ति॒ः सिन्धु॑ः पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥
1.096.09a e̱vā no̍ agne sa̱midhā̍ vṛdhā̱no re̱vat pā̍vaka̱ śrava̍se̱ vi bhā̍hi |
1.096.09c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||


1.097.01a अप॑ न॒ः शोशु॑चद॒घमग्ने॑ शुशु॒ग्ध्या र॒यिम् ।
1.097.01c अप॑ न॒ः शोशु॑चद॒घम् ॥
1.097.01a apa̍ na̱ḥ śośu̍cad a̱gham agne̍ śuśu̱gdhy ā ra̱yim |
1.097.01c apa̍ na̱ḥ śośu̍cad a̱gham ||
1.097.02a सु॒क्षे॒त्रि॒या सु॑गातु॒या व॑सू॒या च॑ यजामहे ।
1.097.02c अप॑ न॒ः शोशु॑चद॒घम् ॥
1.097.02a su̱kṣe̱tri̱yā su̍gātu̱yā va̍sū̱yā ca̍ yajāmahe |
1.097.02c apa̍ na̱ḥ śośu̍cad a̱gham ||
1.097.03a प्र यद्भन्दि॑ष्ठ एषां॒ प्रास्माका॑सश्च सू॒रय॑ः ।
1.097.03c अप॑ न॒ः शोशु॑चद॒घम् ॥
1.097.03a pra yad bhandi̍ṣṭha eṣā̱m prāsmākā̍saś ca sū̱raya̍ḥ |
1.097.03c apa̍ na̱ḥ śośu̍cad a̱gham ||
1.097.04a प्र यत्ते॑ अग्ने सू॒रयो॒ जाये॑महि॒ प्र ते॑ व॒यम् ।
1.097.04c अप॑ न॒ः शोशु॑चद॒घम् ॥
1.097.04a pra yat te̍ agne sū̱rayo̱ jāye̍mahi̱ pra te̍ va̱yam |
1.097.04c apa̍ na̱ḥ śośu̍cad a̱gham ||
1.097.05a प्र यद॒ग्नेः सह॑स्वतो वि॒श्वतो॒ यन्ति॑ भा॒नव॑ः ।
1.097.05c अप॑ न॒ः शोशु॑चद॒घम् ॥
1.097.05a pra yad a̱gneḥ saha̍svato vi̱śvato̱ yanti̍ bhā̱nava̍ḥ |
1.097.05c apa̍ na̱ḥ śośu̍cad a̱gham ||
1.097.06a त्वं हि वि॑श्वतोमुख वि॒श्वत॑ः परि॒भूरसि॑ ।
1.097.06c अप॑ न॒ः शोशु॑चद॒घम् ॥
1.097.06a tvaṁ hi vi̍śvatomukha vi̱śvata̍ḥ pari̱bhūr asi̍ |
1.097.06c apa̍ na̱ḥ śośu̍cad a̱gham ||
1.097.07a द्विषो॑ नो विश्वतोमु॒खाति॑ ना॒वेव॑ पारय ।
1.097.07c अप॑ न॒ः शोशु॑चद॒घम् ॥
1.097.07a dviṣo̍ no viśvatomu̱khāti̍ nā̱veva̍ pāraya |
1.097.07c apa̍ na̱ḥ śośu̍cad a̱gham ||
1.097.08a स न॒ः सिन्धु॑मिव ना॒वयाति॑ पर्षा स्व॒स्तये॑ ।
1.097.08c अप॑ न॒ः शोशु॑चद॒घम् ॥
1.097.08a sa na̱ḥ sindhu̍m iva nā̱vayāti̍ parṣā sva̱staye̍ |
1.097.08c apa̍ na̱ḥ śośu̍cad a̱gham ||


1.098.01a वै॒श्वा॒न॒रस्य॑ सुम॒तौ स्या॑म॒ राजा॒ हि कं॒ भुव॑नानामभि॒श्रीः ।
1.098.01c इ॒तो जा॒तो विश्व॑मि॒दं वि च॑ष्टे वैश्वान॒रो य॑तते॒ सूर्ये॑ण ॥
1.098.01a vai̱śvā̱na̱rasya̍ suma̱tau syā̍ma̱ rājā̱ hi ka̱m bhuva̍nānām abhi̱śrīḥ |
1.098.01c i̱to jā̱to viśva̍m i̱daṁ vi ca̍ṣṭe vaiśvāna̱ro ya̍tate̱ sūrye̍ṇa ||
1.098.02a पृ॒ष्टो दि॒वि पृ॒ष्टो अ॒ग्निः पृ॑थि॒व्यां पृ॒ष्टो विश्वा॒ ओष॑धी॒रा वि॑वेश ।
1.098.02c वै॒श्वा॒न॒रः सह॑सा पृ॒ष्टो अ॒ग्निः स नो॒ दिवा॒ स रि॒षः पा॑तु॒ नक्त॑म् ॥
1.098.02a pṛ̱ṣṭo di̱vi pṛ̱ṣṭo a̱gniḥ pṛ̍thi̱vyām pṛ̱ṣṭo viśvā̱ oṣa̍dhī̱r ā vi̍veśa |
1.098.02c vai̱śvā̱na̱raḥ saha̍sā pṛ̱ṣṭo a̱gniḥ sa no̱ divā̱ sa ri̱ṣaḥ pā̍tu̱ nakta̍m ||
1.098.03a वैश्वा॑नर॒ तव॒ तत्स॒त्यम॑स्त्व॒स्मान्रायो॑ म॒घवा॑नः सचन्ताम् ।
1.098.03c तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहन्ता॒मदि॑ति॒ः सिन्धु॑ः पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥
1.098.03a vaiśvā̍nara̱ tava̱ tat sa̱tyam a̍stv a̱smān rāyo̍ ma̱ghavā̍naḥ sacantām |
1.098.03c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||


1.099.01a जा॒तवे॑दसे सुनवाम॒ सोम॑मरातीय॒तो नि द॑हाति॒ वेद॑ः ।
1.099.01c स न॑ः पर्ष॒दति॑ दु॒र्गाणि॒ विश्वा॑ ना॒वेव॒ सिन्धुं॑ दुरि॒तात्य॒ग्निः ॥
1.099.01a jā̱tave̍dase sunavāma̱ soma̍m arātīya̱to ni da̍hāti̱ veda̍ḥ |
1.099.01c sa na̍ḥ parṣa̱d ati̍ du̱rgāṇi̱ viśvā̍ nā̱veva̱ sindhu̍ṁ duri̱tāty a̱gniḥ ||


1.100.01a स यो वृषा॒ वृष्ण्ये॑भि॒ः समो॑का म॒हो दि॒वः पृ॑थि॒व्याश्च॑ स॒म्राट् ।
1.100.01c स॒ती॒नस॑त्वा॒ हव्यो॒ भरे॑षु म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊ॒ती ॥
1.100.01a sa yo vṛṣā̱ vṛṣṇye̍bhi̱ḥ samo̍kā ma̱ho di̱vaḥ pṛ̍thi̱vyāś ca̍ sa̱mrāṭ |
1.100.01c sa̱tī̱nasa̍tvā̱ havyo̱ bhare̍ṣu ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||
1.100.02a यस्याना॑प्त॒ः सूर्य॑स्येव॒ यामो॒ भरे॑भरे वृत्र॒हा शुष्मो॒ अस्ति॑ ।
1.100.02c वृष॑न्तम॒ः सखि॑भि॒ः स्वेभि॒रेवै॑र्म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊ॒ती ॥
1.100.02a yasyānā̍pta̱ḥ sūrya̍syeva̱ yāmo̱ bhare̍-bhare vṛtra̱hā śuṣmo̱ asti̍ |
1.100.02c vṛṣa̍ntama̱ḥ sakhi̍bhi̱ḥ svebhi̱r evai̍r ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||
1.100.03a दि॒वो न यस्य॒ रेत॑सो॒ दुघा॑ना॒ः पन्था॑सो॒ यन्ति॒ शव॒साप॑रीताः ।
1.100.03c त॒रद्द्वे॑षाः सास॒हिः पौंस्ये॑भिर्म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊ॒ती ॥
1.100.03a di̱vo na yasya̱ reta̍so̱ dughā̍nā̱ḥ panthā̍so̱ yanti̱ śava̱sāpa̍rītāḥ |
1.100.03c ta̱raddve̍ṣāḥ sāsa̱hiḥ pauṁsye̍bhir ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||
1.100.04a सो अङ्गि॑रोभि॒रङ्गि॑रस्तमो भू॒द्वृषा॒ वृष॑भि॒ः सखि॑भि॒ः सखा॒ सन् ।
1.100.04c ऋ॒ग्मिभि॑र्ऋ॒ग्मी गा॒तुभि॒र्ज्येष्ठो॑ म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊ॒ती ॥
1.100.04a so aṅgi̍robhi̱r aṅgi̍rastamo bhū̱d vṛṣā̱ vṛṣa̍bhi̱ḥ sakhi̍bhi̱ḥ sakhā̱ san |
1.100.04c ṛ̱gmibhi̍r ṛ̱gmī gā̱tubhi̱r jyeṣṭho̍ ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||
1.100.05a स सू॒नुभि॒र्न रु॒द्रेभि॒र्ऋभ्वा॑ नृ॒षाह्ये॑ सास॒ह्वाँ अ॒मित्रा॑न् ।
1.100.05c सनी॑ळेभिः श्रव॒स्या॑नि॒ तूर्व॑न्म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊ॒ती ॥
1.100.05a sa sū̱nubhi̱r na ru̱drebhi̱r ṛbhvā̍ nṛ̱ṣāhye̍ sāsa̱hvām̐ a̱mitrā̍n |
1.100.05c sanī̍ḻebhiḥ śrava̱syā̍ni̱ tūrva̍n ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||
1.100.06a स म॑न्यु॒मीः स॒मद॑नस्य क॒र्तास्माके॑भि॒र्नृभि॒ः सूर्यं॑ सनत् ।
1.100.06c अ॒स्मिन्नह॒न्सत्प॑तिः पुरुहू॒तो म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊ॒ती ॥
1.100.06a sa ma̍nyu̱mīḥ sa̱mada̍nasya ka̱rtāsmāke̍bhi̱r nṛbhi̱ḥ sūrya̍ṁ sanat |
1.100.06c a̱sminn aha̱n satpa̍tiḥ puruhū̱to ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||
1.100.07a तमू॒तयो॑ रणय॒ञ्छूर॑सातौ॒ तं क्षेम॑स्य क्षि॒तय॑ः कृण्वत॒ त्राम् ।
1.100.07c स विश्व॑स्य क॒रुण॑स्येश॒ एको॑ म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊ॒ती ॥
1.100.07a tam ū̱tayo̍ raṇaya̱ñ chūra̍sātau̱ taṁ kṣema̍sya kṣi̱taya̍ḥ kṛṇvata̱ trām |
1.100.07c sa viśva̍sya ka̱ruṇa̍syeśa̱ eko̍ ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||
1.100.08a तम॑प्सन्त॒ शव॑स उत्स॒वेषु॒ नरो॒ नर॒मव॑से॒ तं धना॑य ।
1.100.08c सो अ॒न्धे चि॒त्तम॑सि॒ ज्योति॑र्विदन्म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊ॒ती ॥
1.100.08a tam a̍psanta̱ śava̍sa utsa̱veṣu̱ naro̱ nara̱m ava̍se̱ taṁ dhanā̍ya |
1.100.08c so a̱ndhe ci̱t tama̍si̱ jyoti̍r vidan ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||
1.100.09a स स॒व्येन॑ यमति॒ व्राध॑तश्चि॒त्स द॑क्षि॒णे संगृ॑भीता कृ॒तानि॑ ।
1.100.09c स की॒रिणा॑ चि॒त्सनि॑ता॒ धना॑नि म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊ॒ती ॥
1.100.09a sa sa̱vyena̍ yamati̱ vrādha̍taś ci̱t sa da̍kṣi̱ṇe saṁgṛ̍bhītā kṛ̱tāni̍ |
1.100.09c sa kī̱riṇā̍ ci̱t sani̍tā̱ dhanā̍ni ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||
1.100.10a स ग्रामे॑भि॒ः सनि॑ता॒ स रथे॑भिर्वि॒दे विश्वा॑भिः कृ॒ष्टिभि॒र्न्व१॒॑द्य ।
1.100.10c स पौंस्ये॑भिरभि॒भूरश॑स्तीर्म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊ॒ती ॥
1.100.10a sa grāme̍bhi̱ḥ sani̍tā̱ sa rathe̍bhir vi̱de viśvā̍bhiḥ kṛ̱ṣṭibhi̱r nv a1̱̍dya |
1.100.10c sa pauṁsye̍bhir abhi̱bhūr aśa̍stīr ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||
1.100.11a स जा॒मिभि॒र्यत्स॒मजा॑ति मी॒ळ्हेऽजा॑मिभिर्वा पुरुहू॒त एवै॑ः ।
1.100.11c अ॒पां तो॒कस्य॒ तन॑यस्य जे॒षे म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊ॒ती ॥
1.100.11a sa jā̱mibhi̱r yat sa̱majā̍ti mī̱ḻhe 'jā̍mibhir vā puruhū̱ta evai̍ḥ |
1.100.11c a̱pāṁ to̱kasya̱ tana̍yasya je̱ṣe ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||
1.100.12a स व॑ज्र॒भृद्द॑स्यु॒हा भी॒म उ॒ग्रः स॒हस्र॑चेताः श॒तनी॑थ॒ ऋभ्वा॑ ।
1.100.12c च॒म्री॒षो न शव॑सा॒ पाञ्च॑जन्यो म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊ॒ती ॥
1.100.12a sa va̍jra̱bhṛd da̍syu̱hā bhī̱ma u̱graḥ sa̱hasra̍cetāḥ śa̱tanī̍tha̱ ṛbhvā̍ |
1.100.12c ca̱mrī̱ṣo na śava̍sā̱ pāñca̍janyo ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||
1.100.13a तस्य॒ वज्र॑ः क्रन्दति॒ स्मत्स्व॒र्षा दि॒वो न त्वे॒षो र॒वथ॒ः शिमी॑वान् ।
1.100.13c तं स॑चन्ते स॒नय॒स्तं धना॑नि म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊ॒ती ॥
1.100.13a tasya̱ vajra̍ḥ krandati̱ smat sva̱rṣā di̱vo na tve̱ṣo ra̱vatha̱ḥ śimī̍vān |
1.100.13c taṁ sa̍cante sa̱naya̱s taṁ dhanā̍ni ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||
1.100.14a यस्याज॑स्रं॒ शव॑सा॒ मान॑मु॒क्थं प॑रिभु॒जद्रोद॑सी वि॒श्वत॑ः सीम् ।
1.100.14c स पा॑रिष॒त्क्रतु॑भिर्मन्दसा॒नो म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊ॒ती ॥
1.100.14a yasyāja̍sra̱ṁ śava̍sā̱ māna̍m u̱ktham pa̍ribhu̱jad roda̍sī vi̱śvata̍ḥ sīm |
1.100.14c sa pā̍riṣa̱t kratu̍bhir mandasā̱no ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||
1.100.15a न यस्य॑ दे॒वा दे॒वता॒ न मर्ता॒ आप॑श्च॒न शव॑सो॒ अन्त॑मा॒पुः ।
1.100.15c स प्र॒रिक्वा॒ त्वक्ष॑सा॒ क्ष्मो दि॒वश्च॑ म॒रुत्वा॑न्नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊ॒ती ॥
1.100.15a na yasya̍ de̱vā de̱vatā̱ na martā̱ āpa̍ś ca̱na śava̍so̱ anta̍m ā̱puḥ |
1.100.15c sa pra̱rikvā̱ tvakṣa̍sā̱ kṣmo di̱vaś ca̍ ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||
1.100.16a रो॒हिच्छ्या॒वा सु॒मदं॑शुर्लला॒मीर्द्यु॒क्षा रा॒य ऋ॒ज्राश्व॑स्य ।
1.100.16c वृष॑ण्वन्तं॒ बिभ्र॑ती धू॒र्षु रथं॑ म॒न्द्रा चि॑केत॒ नाहु॑षीषु वि॒क्षु ॥
1.100.16a ro̱hic chyā̱vā su̱mada̍ṁśur lalā̱mīr dyu̱kṣā rā̱ya ṛ̱jrāśva̍sya |
1.100.16c vṛṣa̍ṇvanta̱m bibhra̍tī dhū̱rṣu ratha̍m ma̱ndrā ci̍keta̱ nāhu̍ṣīṣu vi̱kṣu ||
1.100.17a ए॒तत्त्यत्त॑ इन्द्र॒ वृष्ण॑ उ॒क्थं वा॑र्षागि॒रा अ॒भि गृ॑णन्ति॒ राध॑ः ।
1.100.17c ऋ॒ज्राश्व॒ः प्रष्टि॑भिरम्ब॒रीष॑ः स॒हदे॑वो॒ भय॑मानः सु॒राधा॑ः ॥
1.100.17a e̱tat tyat ta̍ indra̱ vṛṣṇa̍ u̱kthaṁ vā̍rṣāgi̱rā a̱bhi gṛ̍ṇanti̱ rādha̍ḥ |
1.100.17c ṛ̱jrāśva̱ḥ praṣṭi̍bhir amba̱rīṣa̍ḥ sa̱hade̍vo̱ bhaya̍mānaḥ su̱rādhā̍ḥ ||
1.100.18a दस्यू॒ञ्छिम्यूँ॑श्च पुरुहू॒त एवै॑र्ह॒त्वा पृ॑थि॒व्यां शर्वा॒ नि ब॑र्हीत् ।
1.100.18c सन॒त्क्षेत्रं॒ सखि॑भिः श्वि॒त्न्येभि॒ः सन॒त्सूर्यं॒ सन॑द॒पः सु॒वज्र॑ः ॥
1.100.18a dasyū̱ñ chimyū̍m̐ś ca puruhū̱ta evai̍r ha̱tvā pṛ̍thi̱vyāṁ śarvā̱ ni ba̍rhīt |
1.100.18c sana̱t kṣetra̱ṁ sakhi̍bhiḥ śvi̱tnyebhi̱ḥ sana̱t sūrya̱ṁ sana̍d a̱paḥ su̱vajra̍ḥ ||
1.100.19a वि॒श्वाहेन्द्रो॑ अधिव॒क्ता नो॑ अ॒स्त्वप॑रिह्वृताः सनुयाम॒ वाज॑म् ।
1.100.19c तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहन्ता॒मदि॑ति॒ः सिन्धु॑ः पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥
1.100.19a vi̱śvāhendro̍ adhiva̱ktā no̍ a̱stv apa̍rihvṛtāḥ sanuyāma̱ vāja̍m |
1.100.19c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||


1.101.01a प्र म॒न्दिने॑ पितु॒मद॑र्चता॒ वचो॒ यः कृ॒ष्णग॑र्भा नि॒रह॑न्नृ॒जिश्व॑ना ।
1.101.01c अ॒व॒स्यवो॒ वृष॑णं॒ वज्र॑दक्षिणं म॒रुत्व॑न्तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥
1.101.01a pra ma̱ndine̍ pitu̱mad a̍rcatā̱ vaco̱ yaḥ kṛ̱ṣṇaga̍rbhā ni̱raha̍nn ṛ̱jiśva̍nā |
1.101.01c a̱va̱syavo̱ vṛṣa̍ṇa̱ṁ vajra̍dakṣiṇam ma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||
1.101.02a यो व्यं॑सं जाहृषा॒णेन॑ म॒न्युना॒ यः शम्ब॑रं॒ यो अह॒न्पिप्रु॑मव्र॒तम् ।
1.101.02c इन्द्रो॒ यः शुष्ण॑म॒शुषं॒ न्यावृ॑णङ्म॒रुत्व॑न्तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥
1.101.02a yo vya̍ṁsaṁ jāhṛṣā̱ṇena̍ ma̱nyunā̱ yaḥ śamba̍ra̱ṁ yo aha̱n pipru̍m avra̱tam |
1.101.02c indro̱ yaḥ śuṣṇa̍m a̱śuṣa̱ṁ ny āvṛ̍ṇaṅ ma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||
1.101.03a यस्य॒ द्यावा॑पृथि॒वी पौंस्यं॑ म॒हद्यस्य॑ व्र॒ते वरु॑णो॒ यस्य॒ सूर्य॑ः ।
1.101.03c यस्येन्द्र॑स्य॒ सिन्ध॑व॒ः सश्च॑ति व्र॒तं म॒रुत्व॑न्तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥
1.101.03a yasya̱ dyāvā̍pṛthi̱vī pauṁsya̍m ma̱had yasya̍ vra̱te varu̍ṇo̱ yasya̱ sūrya̍ḥ |
1.101.03c yasyendra̍sya̱ sindha̍va̱ḥ saśca̍ti vra̱tam ma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||
1.101.04a यो अश्वा॑नां॒ यो गवां॒ गोप॑तिर्व॒शी य आ॑रि॒तः कर्म॑णिकर्मणि स्थि॒रः ।
1.101.04c वी॒ळोश्चि॒दिन्द्रो॒ यो असु॑न्वतो व॒धो म॒रुत्व॑न्तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥
1.101.04a yo aśvā̍nā̱ṁ yo gavā̱ṁ gopa̍tir va̱śī ya ā̍ri̱taḥ karma̍ṇi-karmaṇi sthi̱raḥ |
1.101.04c vī̱ḻoś ci̱d indro̱ yo asu̍nvato va̱dho ma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||
1.101.05a यो विश्व॑स्य॒ जग॑तः प्राण॒तस्पति॒र्यो ब्र॒ह्मणे॑ प्रथ॒मो गा अवि॑न्दत् ।
1.101.05c इन्द्रो॒ यो दस्यूँ॒रध॑राँ अ॒वाति॑रन्म॒रुत्व॑न्तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥
1.101.05a yo viśva̍sya̱ jaga̍taḥ prāṇa̱tas pati̱r yo bra̱hmaṇe̍ pratha̱mo gā avi̍ndat |
1.101.05c indro̱ yo dasyū̱m̐r adha̍rām̐ a̱vāti̍ran ma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||
1.101.06a यः शूरे॑भि॒र्हव्यो॒ यश्च॑ भी॒रुभि॒र्यो धाव॑द्भिर्हू॒यते॒ यश्च॑ जि॒ग्युभि॑ः ।
1.101.06c इन्द्रं॒ यं विश्वा॒ भुव॑ना॒भि सं॑द॒धुर्म॒रुत्व॑न्तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥
1.101.06a yaḥ śūre̍bhi̱r havyo̱ yaś ca̍ bhī̱rubhi̱r yo dhāva̍dbhir hū̱yate̱ yaś ca̍ ji̱gyubhi̍ḥ |
1.101.06c indra̱ṁ yaṁ viśvā̱ bhuva̍nā̱bhi sa̍ṁda̱dhur ma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||
1.101.07a रु॒द्राणा॑मेति प्र॒दिशा॑ विचक्ष॒णो रु॒द्रेभि॒र्योषा॑ तनुते पृ॒थु ज्रय॑ः ।
1.101.07c इन्द्रं॑ मनी॒षा अ॒भ्य॑र्चति श्रु॒तं म॒रुत्व॑न्तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥
1.101.07a ru̱drāṇā̍m eti pra̱diśā̍ vicakṣa̱ṇo ru̱drebhi̱r yoṣā̍ tanute pṛ̱thu jraya̍ḥ |
1.101.07c indra̍m manī̱ṣā a̱bhy a̍rcati śru̱tam ma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||
1.101.08a यद्वा॑ मरुत्वः पर॒मे स॒धस्थे॒ यद्वा॑व॒मे वृ॒जने॑ मा॒दया॑से ।
1.101.08c अत॒ आ या॑ह्यध्व॒रं नो॒ अच्छा॑ त्वा॒या ह॒विश्च॑कृमा सत्यराधः ॥
1.101.08a yad vā̍ marutvaḥ para̱me sa̱dhasthe̱ yad vā̍va̱me vṛ̱jane̍ mā̱dayā̍se |
1.101.08c ata̱ ā yā̍hy adhva̱raṁ no̱ acchā̍ tvā̱yā ha̱viś ca̍kṛmā satyarādhaḥ ||
1.101.09a त्वा॒येन्द्र॒ सोमं॑ सुषुमा सुदक्ष त्वा॒या ह॒विश्च॑कृमा ब्रह्मवाहः ।
1.101.09c अधा॑ नियुत्व॒ः सग॑णो म॒रुद्भि॑र॒स्मिन्य॒ज्ञे ब॒र्हिषि॑ मादयस्व ॥
1.101.09a tvā̱yendra̱ soma̍ṁ suṣumā sudakṣa tvā̱yā ha̱viś ca̍kṛmā brahmavāhaḥ |
1.101.09c adhā̍ niyutva̱ḥ saga̍ṇo ma̱rudbhi̍r a̱smin ya̱jñe ba̱rhiṣi̍ mādayasva ||
1.101.10a मा॒दय॑स्व॒ हरि॑भि॒र्ये त॑ इन्द्र॒ वि ष्य॑स्व॒ शिप्रे॒ वि सृ॑जस्व॒ धेने॑ ।
1.101.10c आ त्वा॑ सुशिप्र॒ हर॑यो वहन्तू॒शन्ह॒व्यानि॒ प्रति॑ नो जुषस्व ॥
1.101.10a mā̱daya̍sva̱ hari̍bhi̱r ye ta̍ indra̱ vi ṣya̍sva̱ śipre̱ vi sṛ̍jasva̱ dhene̍ |
1.101.10c ā tvā̍ suśipra̱ hara̍yo vahantū̱śan ha̱vyāni̱ prati̍ no juṣasva ||
1.101.11a म॒रुत्स्तो॑त्रस्य वृ॒जन॑स्य गो॒पा व॒यमिन्द्रे॑ण सनुयाम॒ वाज॑म् ।
1.101.11c तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहन्ता॒मदि॑ति॒ः सिन्धु॑ः पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥
1.101.11a ma̱rutsto̍trasya vṛ̱jana̍sya go̱pā va̱yam indre̍ṇa sanuyāma̱ vāja̍m |
1.101.11c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||


1.102.01a इ॒मां ते॒ धियं॒ प्र भ॑रे म॒हो म॒हीम॒स्य स्तो॒त्रे धि॒षणा॒ यत्त॑ आन॒जे ।
1.102.01c तमु॑त्स॒वे च॑ प्रस॒वे च॑ सास॒हिमिन्द्रं॑ दे॒वास॒ः शव॑सामद॒न्ननु॑ ॥
1.102.01a i̱māṁ te̱ dhiya̱m pra bha̍re ma̱ho ma̱hīm a̱sya sto̱tre dhi̱ṣaṇā̱ yat ta̍ āna̱je |
1.102.01c tam u̍tsa̱ve ca̍ prasa̱ve ca̍ sāsa̱him indra̍ṁ de̱vāsa̱ḥ śava̍sāmada̱nn anu̍ ||
1.102.02a अ॒स्य श्रवो॑ न॒द्य॑ः स॒प्त बि॑भ्रति॒ द्यावा॒क्षामा॑ पृथि॒वी द॑र्श॒तं वपु॑ः ।
1.102.02c अ॒स्मे सू॑र्याचन्द्र॒मसा॑भि॒चक्षे॑ श्र॒द्धे कमि॑न्द्र चरतो वितर्तु॒रम् ॥
1.102.02a a̱sya śravo̍ na̱dya̍ḥ sa̱pta bi̍bhrati̱ dyāvā̱kṣāmā̍ pṛthi̱vī da̍rśa̱taṁ vapu̍ḥ |
1.102.02c a̱sme sū̍ryācandra̱masā̍bhi̱cakṣe̍ śra̱ddhe kam i̍ndra carato vitartu̱ram ||
1.102.03a तं स्मा॒ रथं॑ मघव॒न्प्राव॑ सा॒तये॒ जैत्रं॒ यं ते॑ अनु॒मदा॑म संग॒मे ।
1.102.03c आ॒जा न॑ इन्द्र॒ मन॑सा पुरुष्टुत त्वा॒यद्भ्यो॑ मघव॒ञ्छर्म॑ यच्छ नः ॥
1.102.03a taṁ smā̱ ratha̍m maghava̱n prāva̍ sā̱taye̱ jaitra̱ṁ yaṁ te̍ anu̱madā̍ma saṁga̱me |
1.102.03c ā̱jā na̍ indra̱ mana̍sā puruṣṭuta tvā̱yadbhyo̍ maghava̱ñ charma̍ yaccha naḥ ||
1.102.04a व॒यं ज॑येम॒ त्वया॑ यु॒जा वृत॑म॒स्माक॒मंश॒मुद॑वा॒ भरे॑भरे ।
1.102.04c अ॒स्मभ्य॑मिन्द्र॒ वरि॑वः सु॒गं कृ॑धि॒ प्र शत्रू॑णां मघव॒न्वृष्ण्या॑ रुज ॥
1.102.04a va̱yaṁ ja̍yema̱ tvayā̍ yu̱jā vṛta̍m a̱smāka̱m aṁśa̱m ud a̍vā̱ bhare̍-bhare |
1.102.04c a̱smabhya̍m indra̱ vari̍vaḥ su̱gaṁ kṛ̍dhi̱ pra śatrū̍ṇām maghava̱n vṛṣṇyā̍ ruja ||
1.102.05a नाना॒ हि त्वा॒ हव॑माना॒ जना॑ इ॒मे धना॑नां धर्त॒रव॑सा विप॒न्यव॑ः ।
1.102.05c अ॒स्माकं॑ स्मा॒ रथ॒मा ति॑ष्ठ सा॒तये॒ जैत्रं॒ ही॑न्द्र॒ निभृ॑तं॒ मन॒स्तव॑ ॥
1.102.05a nānā̱ hi tvā̱ hava̍mānā̱ janā̍ i̱me dhanā̍nāṁ dharta̱r ava̍sā vipa̱nyava̍ḥ |
1.102.05c a̱smāka̍ṁ smā̱ ratha̱m ā ti̍ṣṭha sā̱taye̱ jaitra̱ṁ hī̍ndra̱ nibhṛ̍ta̱m mana̱s tava̍ ||
1.102.06a गो॒जिता॑ बा॒हू अमि॑तक्रतुः सि॒मः कर्म॑न्कर्मञ्छ॒तमू॑तिः खजंक॒रः ।
1.102.06c अ॒क॒ल्प इन्द्र॑ः प्रति॒मान॒मोज॒साथा॒ जना॒ वि ह्व॑यन्ते सिषा॒सव॑ः ॥
1.102.06a go̱jitā̍ bā̱hū ami̍takratuḥ si̱maḥ karma̍n-karmañ cha̱tamū̍tiḥ khajaṁka̱raḥ |
1.102.06c a̱ka̱lpa indra̍ḥ prati̱māna̱m oja̱sāthā̱ janā̱ vi hva̍yante siṣā̱sava̍ḥ ||
1.102.07a उत्ते॑ श॒तान्म॑घव॒न्नुच्च॒ भूय॑स॒ उत्स॒हस्रा॑द्रिरिचे कृ॒ष्टिषु॒ श्रव॑ः ।
1.102.07c अ॒मा॒त्रं त्वा॑ धि॒षणा॑ तित्विषे म॒ह्यधा॑ वृ॒त्राणि॑ जिघ्नसे पुरंदर ॥
1.102.07a ut te̍ śa̱tān ma̍ghava̱nn uc ca̱ bhūya̍sa̱ ut sa̱hasrā̍d ririce kṛ̱ṣṭiṣu̱ śrava̍ḥ |
1.102.07c a̱mā̱traṁ tvā̍ dhi̱ṣaṇā̍ titviṣe ma̱hy adhā̍ vṛ̱trāṇi̍ jighnase puraṁdara ||
1.102.08a त्रि॒वि॒ष्टि॒धातु॑ प्रति॒मान॒मोज॑सस्ति॒स्रो भूमी॑र्नृपते॒ त्रीणि॑ रोच॒ना ।
1.102.08c अती॒दं विश्वं॒ भुव॑नं ववक्षिथाश॒त्रुरि॑न्द्र ज॒नुषा॑ स॒नाद॑सि ॥
1.102.08a tri̱vi̱ṣṭi̱dhātu̍ prati̱māna̱m oja̍sas ti̱sro bhūmī̍r nṛpate̱ trīṇi̍ roca̱nā |
1.102.08c atī̱daṁ viśva̱m bhuva̍naṁ vavakṣithāśa̱trur i̍ndra ja̱nuṣā̍ sa̱nād a̍si ||
1.102.09a त्वां दे॒वेषु॑ प्रथ॒मं ह॑वामहे॒ त्वं ब॑भूथ॒ पृत॑नासु सास॒हिः ।
1.102.09c सेमं न॑ः का॒रुमु॑पम॒न्युमु॒द्भिद॒मिन्द्र॑ः कृणोतु प्रस॒वे रथं॑ पु॒रः ॥
1.102.09a tvāṁ de̱veṣu̍ pratha̱maṁ ha̍vāmahe̱ tvam ba̍bhūtha̱ pṛta̍nāsu sāsa̱hiḥ |
1.102.09c semaṁ na̍ḥ kā̱rum u̍pama̱nyum u̱dbhida̱m indra̍ḥ kṛṇotu prasa̱ve ratha̍m pu̱raḥ ||
1.102.10a त्वं जि॑गेथ॒ न धना॑ रुरोधि॒थार्भे॑ष्वा॒जा म॑घवन्म॒हत्सु॑ च ।
1.102.10c त्वामु॒ग्रमव॑से॒ सं शि॑शीम॒स्यथा॑ न इन्द्र॒ हव॑नेषु चोदय ॥
1.102.10a tvaṁ ji̍getha̱ na dhanā̍ rurodhi̱thārbhe̍ṣv ā̱jā ma̍ghavan ma̱hatsu̍ ca |
1.102.10c tvām u̱gram ava̍se̱ saṁ śi̍śīma̱sy athā̍ na indra̱ hava̍neṣu codaya ||
1.102.11a वि॒श्वाहेन्द्रो॑ अधिव॒क्ता नो॑ अ॒स्त्वप॑रिह्वृताः सनुयाम॒ वाज॑म् ।
1.102.11c तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहन्ता॒मदि॑ति॒ः सिन्धु॑ः पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥
1.102.11a vi̱śvāhendro̍ adhiva̱ktā no̍ a̱stv apa̍rihvṛtāḥ sanuyāma̱ vāja̍m |
1.102.11c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||


1.103.01a तत्त॑ इन्द्रि॒यं प॑र॒मं प॑रा॒चैरधा॑रयन्त क॒वय॑ः पु॒रेदम् ।
1.103.01c क्ष॒मेदम॒न्यद्दि॒व्य१॒॑न्यद॑स्य॒ समी॑ पृच्यते सम॒नेव॑ के॒तुः ॥
1.103.01a tat ta̍ indri̱yam pa̍ra̱mam pa̍rā̱cair adhā̍rayanta ka̱vaya̍ḥ pu̱redam |
1.103.01c kṣa̱medam a̱nyad di̱vy a1̱̍nyad a̍sya̱ sam ī̍ pṛcyate sama̱neva̍ ke̱tuḥ ||
1.103.02a स धा॑रयत्पृथि॒वीं प॒प्रथ॑च्च॒ वज्रे॑ण ह॒त्वा निर॒पः स॑सर्ज ।
1.103.02c अह॒न्नहि॒मभि॑नद्रौहि॒णं व्यह॒न्व्यं॑सं म॒घवा॒ शची॑भिः ॥
1.103.02a sa dhā̍rayat pṛthi̱vīm pa̱pratha̍c ca̱ vajre̍ṇa ha̱tvā nir a̱paḥ sa̍sarja |
1.103.02c aha̱nn ahi̱m abhi̍nad rauhi̱ṇaṁ vy aha̱n vya̍ṁsam ma̱ghavā̱ śacī̍bhiḥ ||
1.103.03a स जा॒तूभ॑र्मा श्र॒द्दधा॑न॒ ओज॒ः पुरो॑ विभि॒न्दन्न॑चर॒द्वि दासी॑ः ।
1.103.03c वि॒द्वान्व॑ज्रि॒न्दस्य॑वे हे॒तिम॒स्यार्यं॒ सहो॑ वर्धया द्यु॒म्नमि॑न्द्र ॥
1.103.03a sa jā̱tūbha̍rmā śra̱ddadhā̍na̱ oja̱ḥ puro̍ vibhi̱ndann a̍cara̱d vi dāsī̍ḥ |
1.103.03c vi̱dvān va̍jri̱n dasya̍ve he̱tim a̱syārya̱ṁ saho̍ vardhayā dyu̱mnam i̍ndra ||
1.103.04a तदू॒चुषे॒ मानु॑षे॒मा यु॒गानि॑ की॒र्तेन्यं॑ म॒घवा॒ नाम॒ बिभ्र॑त् ।
1.103.04c उ॒प॒प्र॒यन्द॑स्यु॒हत्या॑य व॒ज्री यद्ध॑ सू॒नुः श्रव॑से॒ नाम॑ द॒धे ॥
1.103.04a tad ū̱cuṣe̱ mānu̍ṣe̱mā yu̱gāni̍ kī̱rtenya̍m ma̱ghavā̱ nāma̱ bibhra̍t |
1.103.04c u̱pa̱pra̱yan da̍syu̱hatyā̍ya va̱jrī yad dha̍ sū̱nuḥ śrava̍se̱ nāma̍ da̱dhe ||
1.103.05a तद॑स्ये॒दं प॑श्यता॒ भूरि॑ पु॒ष्टं श्रदिन्द्र॑स्य धत्तन वी॒र्या॑य ।
1.103.05c स गा अ॑विन्द॒त्सो अ॑विन्द॒दश्वा॒न्स ओष॑धी॒ः सो अ॒पः स वना॑नि ॥
1.103.05a tad a̍sye̱dam pa̍śyatā̱ bhūri̍ pu̱ṣṭaṁ śrad indra̍sya dhattana vī̱ryā̍ya |
1.103.05c sa gā a̍vinda̱t so a̍vinda̱d aśvā̱n sa oṣa̍dhī̱ḥ so a̱paḥ sa vanā̍ni ||
1.103.06a भूरि॑कर्मणे वृष॒भाय॒ वृष्णे॑ स॒त्यशु॑ष्माय सुनवाम॒ सोम॑म् ।
1.103.06c य आ॒दृत्या॑ परिप॒न्थीव॒ शूरोऽय॑ज्वनो वि॒भज॒न्नेति॒ वेद॑ः ॥
1.103.06a bhūri̍karmaṇe vṛṣa̱bhāya̱ vṛṣṇe̍ sa̱tyaśu̍ṣmāya sunavāma̱ soma̍m |
1.103.06c ya ā̱dṛtyā̍ paripa̱nthīva̱ śūro 'ya̍jvano vi̱bhaja̱nn eti̱ veda̍ḥ ||
1.103.07a तदि॑न्द्र॒ प्रेव॑ वी॒र्यं॑ चकर्थ॒ यत्स॒सन्तं॒ वज्रे॒णाबो॑ध॒योऽहि॑म् ।
1.103.07c अनु॑ त्वा॒ पत्नी॑र्हृषि॒तं वय॑श्च॒ विश्वे॑ दे॒वासो॑ अमद॒न्ननु॑ त्वा ॥
1.103.07a tad i̍ndra̱ preva̍ vī̱rya̍ṁ cakartha̱ yat sa̱santa̱ṁ vajre̱ṇābo̍dha̱yo 'hi̍m |
1.103.07c anu̍ tvā̱ patnī̍r hṛṣi̱taṁ vaya̍ś ca̱ viśve̍ de̱vāso̍ amada̱nn anu̍ tvā ||
1.103.08a शुष्णं॒ पिप्रुं॒ कुय॑वं वृ॒त्रमि॑न्द्र य॒दाव॑धी॒र्वि पुर॒ः शम्ब॑रस्य ।
1.103.08c तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहन्ता॒मदि॑ति॒ः सिन्धु॑ः पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥
1.103.08a śuṣṇa̱m pipru̱ṁ kuya̍vaṁ vṛ̱tram i̍ndra ya̱dāva̍dhī̱r vi pura̱ḥ śamba̍rasya |
1.103.08c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||


1.104.01a योनि॑ष्ट इन्द्र नि॒षदे॑ अकारि॒ तमा नि षी॑द स्वा॒नो नार्वा॑ ।
1.104.01c वि॒मुच्या॒ वयो॑ऽव॒सायाश्वा॑न्दो॒षा वस्तो॒र्वही॑यसः प्रपि॒त्वे ॥
1.104.01a yoni̍ṣ ṭa indra ni̱ṣade̍ akāri̱ tam ā ni ṣī̍da svā̱no nārvā̍ |
1.104.01c vi̱mucyā̱ vayo̍ 'va̱sāyāśvā̍n do̱ṣā vasto̱r vahī̍yasaḥ prapi̱tve ||
1.104.02a ओ त्ये नर॒ इन्द्र॑मू॒तये॑ गु॒र्नू चि॒त्तान्स॒द्यो अध्व॑नो जगम्यात् ।
1.104.02c दे॒वासो॑ म॒न्युं दास॑स्य श्चम्न॒न्ते न॒ आ व॑क्षन्सुवि॒ताय॒ वर्ण॑म् ॥
1.104.02a o tye nara̱ indra̍m ū̱taye̍ gu̱r nū ci̱t tān sa̱dyo adhva̍no jagamyāt |
1.104.02c de̱vāso̍ ma̱nyuṁ dāsa̍sya ścamna̱n te na̱ ā va̍kṣan suvi̱tāya̱ varṇa̍m ||
1.104.03a अव॒ त्मना॑ भरते॒ केत॑वेदा॒ अव॒ त्मना॑ भरते॒ फेन॑मु॒दन् ।
1.104.03c क्षी॒रेण॑ स्नात॒ः कुय॑वस्य॒ योषे॑ ह॒ते ते स्या॑तां प्रव॒णे शिफा॑याः ॥
1.104.03a ava̱ tmanā̍ bharate̱ keta̍vedā̱ ava̱ tmanā̍ bharate̱ phena̍m u̱dan |
1.104.03c kṣī̱reṇa̍ snāta̱ḥ kuya̍vasya̱ yoṣe̍ ha̱te te syā̍tām prava̱ṇe śiphā̍yāḥ ||
1.104.04a यु॒योप॒ नाभि॒रुप॑रस्या॒योः प्र पूर्वा॑भिस्तिरते॒ राष्टि॒ शूर॑ः ।
1.104.04c अ॒ञ्ज॒सी कु॑लि॒शी वी॒रप॑त्नी॒ पयो॑ हिन्वा॒ना उ॒दभि॑र्भरन्ते ॥
1.104.04a yu̱yopa̱ nābhi̱r upa̍rasyā̱yoḥ pra pūrvā̍bhis tirate̱ rāṣṭi̱ śūra̍ḥ |
1.104.04c a̱ñja̱sī ku̍li̱śī vī̱rapa̍tnī̱ payo̍ hinvā̱nā u̱dabhi̍r bharante ||
1.104.05a प्रति॒ यत्स्या नीथाद॑र्शि॒ दस्यो॒रोको॒ नाच्छा॒ सद॑नं जान॒ती गा॑त् ।
1.104.05c अध॑ स्मा नो मघवञ्चर्कृ॒तादिन्मा नो॑ म॒घेव॑ निष्ष॒पी परा॑ दाः ॥
1.104.05a prati̱ yat syā nīthāda̍rśi̱ dasyo̱r oko̱ nācchā̱ sada̍naṁ jāna̱tī gā̍t |
1.104.05c adha̍ smā no maghavañ carkṛ̱tād in mā no̍ ma̱gheva̍ niṣṣa̱pī parā̍ dāḥ ||
1.104.06a स त्वं न॑ इन्द्र॒ सूर्ये॒ सो अ॒प्स्व॑नागा॒स्त्व आ भ॑ज जीवशं॒से ।
1.104.06c मान्त॑रां॒ भुज॒मा री॑रिषो न॒ः श्रद्धि॑तं ते मह॒त इ॑न्द्रि॒याय॑ ॥
1.104.06a sa tvaṁ na̍ indra̱ sūrye̱ so a̱psv a̍nāgā̱stva ā bha̍ja jīvaśa̱ṁse |
1.104.06c mānta̍rā̱m bhuja̱m ā rī̍riṣo na̱ḥ śraddhi̍taṁ te maha̱ta i̍ndri̱yāya̍ ||
1.104.07a अधा॑ मन्ये॒ श्रत्ते॑ अस्मा अधायि॒ वृषा॑ चोदस्व मह॒ते धना॑य ।
1.104.07c मा नो॒ अकृ॑ते पुरुहूत॒ योना॒विन्द्र॒ क्षुध्य॑द्भ्यो॒ वय॑ आसु॒तिं दा॑ः ॥
1.104.07a adhā̍ manye̱ śrat te̍ asmā adhāyi̱ vṛṣā̍ codasva maha̱te dhanā̍ya |
1.104.07c mā no̱ akṛ̍te puruhūta̱ yonā̱v indra̱ kṣudhya̍dbhyo̱ vaya̍ āsu̱tiṁ dā̍ḥ ||
1.104.08a मा नो॑ वधीरिन्द्र॒ मा परा॑ दा॒ मा न॑ः प्रि॒या भोज॑नानि॒ प्र मो॑षीः ।
1.104.08c आ॒ण्डा मा नो॑ मघवञ्छक्र॒ निर्भे॒न्मा न॒ः पात्रा॑ भेत्स॒हजा॑नुषाणि ॥
1.104.08a mā no̍ vadhīr indra̱ mā parā̍ dā̱ mā na̍ḥ pri̱yā bhoja̍nāni̱ pra mo̍ṣīḥ |
1.104.08c ā̱ṇḍā mā no̍ maghavañ chakra̱ nir bhe̱n mā na̱ḥ pātrā̍ bhet sa̱hajā̍nuṣāṇi ||
1.104.09a अ॒र्वाङेहि॒ सोम॑कामं त्वाहुर॒यं सु॒तस्तस्य॑ पिबा॒ मदा॑य ।
1.104.09c उ॒रु॒व्यचा॑ ज॒ठर॒ आ वृ॑षस्व पि॒तेव॑ नः शृणुहि हू॒यमा॑नः ॥
1.104.09a a̱rvāṅ ehi̱ soma̍kāmaṁ tvāhur a̱yaṁ su̱tas tasya̍ pibā̱ madā̍ya |
1.104.09c u̱ru̱vyacā̍ ja̱ṭhara̱ ā vṛ̍ṣasva pi̱teva̍ naḥ śṛṇuhi hū̱yamā̍naḥ ||


1.105.01a च॒न्द्रमा॑ अ॒प्स्व१॒॑न्तरा सु॑प॒र्णो धा॑वते दि॒वि ।
1.105.01c न वो॑ हिरण्यनेमयः प॒दं वि॑न्दन्ति विद्युतो वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥
1.105.01a ca̱ndramā̍ a̱psv a1̱̍ntar ā su̍pa̱rṇo dhā̍vate di̱vi |
1.105.01c na vo̍ hiraṇyanemayaḥ pa̱daṁ vi̍ndanti vidyuto vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||
1.105.02a अर्थ॒मिद्वा उ॑ अ॒र्थिन॒ आ जा॒या यु॑वते॒ पति॑म् ।
1.105.02c तु॒ञ्जाते॒ वृष्ण्यं॒ पय॑ः परि॒दाय॒ रसं॑ दुहे वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥
1.105.02a artha̱m id vā u̍ a̱rthina̱ ā jā̱yā yu̍vate̱ pati̍m |
1.105.02c tu̱ñjāte̱ vṛṣṇya̱m paya̍ḥ pari̱dāya̱ rasa̍ṁ duhe vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||
1.105.03a मो षु दे॑वा अ॒दः स्व१॒॑रव॑ पादि दि॒वस्परि॑ ।
1.105.03c मा सो॒म्यस्य॑ श॒म्भुव॒ः शूने॑ भूम॒ कदा॑ च॒न वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥
1.105.03a mo ṣu de̍vā a̱daḥ sva1̱̍r ava̍ pādi di̱vas pari̍ |
1.105.03c mā so̱myasya̍ śa̱mbhuva̱ḥ śūne̍ bhūma̱ kadā̍ ca̱na vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||
1.105.04a य॒ज्ञं पृ॑च्छाम्यव॒मं स तद्दू॒तो वि वो॑चति ।
1.105.04c क्व॑ ऋ॒तं पू॒र्व्यं ग॒तं कस्तद्बि॑भर्ति॒ नूत॑नो वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥
1.105.04a ya̱jñam pṛ̍cchāmy ava̱maṁ sa tad dū̱to vi vo̍cati |
1.105.04c kva̍ ṛ̱tam pū̱rvyaṁ ga̱taṁ kas tad bi̍bharti̱ nūta̍no vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||
1.105.05a अ॒मी ये दे॑वा॒ः स्थन॑ त्रि॒ष्वा रो॑च॒ने दि॒वः ।
1.105.05c कद्व॑ ऋ॒तं कदनृ॑तं॒ क्व॑ प्र॒त्ना व॒ आहु॑तिर्वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥
1.105.05a a̱mī ye de̍vā̱ḥ sthana̍ tri̱ṣv ā ro̍ca̱ne di̱vaḥ |
1.105.05c kad va̍ ṛ̱taṁ kad anṛ̍ta̱ṁ kva̍ pra̱tnā va̱ āhu̍tir vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||
1.105.06a कद्व॑ ऋ॒तस्य॑ धर्ण॒सि कद्वरु॑णस्य॒ चक्ष॑णम् ।
1.105.06c कद॑र्य॒म्णो म॒हस्प॒थाति॑ क्रामेम दू॒ढ्यो॑ वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥
1.105.06a kad va̍ ṛ̱tasya̍ dharṇa̱si kad varu̍ṇasya̱ cakṣa̍ṇam |
1.105.06c kad a̍rya̱mṇo ma̱has pa̱thāti̍ krāmema dū̱ḍhyo̍ vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||
1.105.07a अ॒हं सो अ॑स्मि॒ यः पु॒रा सु॒ते वदा॑मि॒ कानि॑ चित् ।
1.105.07c तं मा॑ व्यन्त्या॒ध्यो॒३॒॑ वृको॒ न तृ॒ष्णजं॑ मृ॒गं वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥
1.105.07a a̱haṁ so a̍smi̱ yaḥ pu̱rā su̱te vadā̍mi̱ kāni̍ cit |
1.105.07c tam mā̍ vyanty ā̱dhyo̱3̱̍ vṛko̱ na tṛ̱ṣṇaja̍m mṛ̱gaṁ vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||
1.105.08a सं मा॑ तपन्त्य॒भित॑ः स॒पत्नी॑रिव॒ पर्श॑वः ।
1.105.08c मूषो॒ न शि॒श्ना व्य॑दन्ति मा॒ध्य॑ः स्तो॒तारं॑ ते शतक्रतो वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥
1.105.08a sam mā̍ tapanty a̱bhita̍ḥ sa̱patnī̍r iva̱ parśa̍vaḥ |
1.105.08c mūṣo̱ na śi̱śnā vy a̍danti mā̱dhya̍ḥ sto̱tāra̍ṁ te śatakrato vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||
1.105.09a अ॒मी ये स॒प्त र॒श्मय॒स्तत्रा॑ मे॒ नाभि॒रात॑ता ।
1.105.09c त्रि॒तस्तद्वे॑दा॒प्त्यः स जा॑मि॒त्वाय॑ रेभति वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥
1.105.09a a̱mī ye sa̱pta ra̱śmaya̱s tatrā̍ me̱ nābhi̱r āta̍tā |
1.105.09c tri̱tas tad ve̍dā̱ptyaḥ sa jā̍mi̱tvāya̍ rebhati vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||
1.105.10a अ॒मी ये पञ्चो॒क्षणो॒ मध्ये॑ त॒स्थुर्म॒हो दि॒वः ।
1.105.10c दे॒व॒त्रा नु प्र॒वाच्यं॑ सध्रीची॒ना नि वा॑वृतुर्वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥
1.105.10a a̱mī ye pañco̱kṣaṇo̱ madhye̍ ta̱sthur ma̱ho di̱vaḥ |
1.105.10c de̱va̱trā nu pra̱vācya̍ṁ sadhrīcī̱nā ni vā̍vṛtur vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||
1.105.11a सु॒प॒र्णा ए॒त आ॑सते॒ मध्य॑ आ॒रोध॑ने दि॒वः ।
1.105.11c ते से॑धन्ति प॒थो वृकं॒ तर॑न्तं य॒ह्वती॑र॒पो वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥
1.105.11a su̱pa̱rṇā e̱ta ā̍sate̱ madhya̍ ā̱rodha̍ne di̱vaḥ |
1.105.11c te se̍dhanti pa̱tho vṛka̱ṁ tara̍ntaṁ ya̱hvatī̍r a̱po vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||
1.105.12a नव्यं॒ तदु॒क्थ्यं॑ हि॒तं देवा॑सः सुप्रवाच॒नम् ।
1.105.12c ऋ॒तम॑र्षन्ति॒ सिन्ध॑वः स॒त्यं ता॑तान॒ सूर्यो॑ वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥
1.105.12a navya̱ṁ tad u̱kthya̍ṁ hi̱taṁ devā̍saḥ supravāca̱nam |
1.105.12c ṛ̱tam a̍rṣanti̱ sindha̍vaḥ sa̱tyaṁ tā̍tāna̱ sūryo̍ vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||
1.105.13a अग्ने॒ तव॒ त्यदु॒क्थ्यं॑ दे॒वेष्व॒स्त्याप्य॑म् ।
1.105.13c स न॑ः स॒त्तो म॑नु॒ष्वदा दे॒वान्य॑क्षि वि॒दुष्ट॑रो वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥
1.105.13a agne̱ tava̱ tyad u̱kthya̍ṁ de̱veṣv a̱sty āpya̍m |
1.105.13c sa na̍ḥ sa̱tto ma̍nu̱ṣvad ā de̱vān ya̍kṣi vi̱duṣṭa̍ro vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||
1.105.14a स॒त्तो होता॑ मनु॒ष्वदा दे॒वाँ अच्छा॑ वि॒दुष्ट॑रः ।
1.105.14c अ॒ग्निर्ह॒व्या सु॑षूदति दे॒वो दे॒वेषु॒ मेधि॑रो वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥
1.105.14a sa̱tto hotā̍ manu̱ṣvad ā de̱vām̐ acchā̍ vi̱duṣṭa̍raḥ |
1.105.14c a̱gnir ha̱vyā su̍ṣūdati de̱vo de̱veṣu̱ medhi̍ro vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||
1.105.15a ब्रह्मा॑ कृणोति॒ वरु॑णो गातु॒विदं॒ तमी॑महे ।
1.105.15c व्यू॑र्णोति हृ॒दा म॒तिं नव्यो॑ जायतामृ॒तं वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥
1.105.15a brahmā̍ kṛṇoti̱ varu̍ṇo gātu̱vida̱ṁ tam ī̍mahe |
1.105.15c vy ū̍rṇoti hṛ̱dā ma̱tiṁ navyo̍ jāyatām ṛ̱taṁ vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||
1.105.16a अ॒सौ यः पन्था॑ आदि॒त्यो दि॒वि प्र॒वाच्यं॑ कृ॒तः ।
1.105.16c न स दे॑वा अति॒क्रमे॒ तं म॑र्तासो॒ न प॑श्यथ वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥
1.105.16a a̱sau yaḥ panthā̍ ādi̱tyo di̱vi pra̱vācya̍ṁ kṛ̱taḥ |
1.105.16c na sa de̍vā ati̱krame̱ tam ma̍rtāso̱ na pa̍śyatha vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||
1.105.17a त्रि॒तः कूपेऽव॑हितो दे॒वान्ह॑वत ऊ॒तये॑ ।
1.105.17c तच्छु॑श्राव॒ बृह॒स्पति॑ः कृ॒ण्वन्नं॑हूर॒णादु॒रु वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥
1.105.17a tri̱taḥ kūpe 'va̍hito de̱vān ha̍vata ū̱taye̍ |
1.105.17c tac chu̍śrāva̱ bṛha̱spati̍ḥ kṛ̱ṇvann a̍ṁhūra̱ṇād u̱ru vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||
1.105.18a अ॒रु॒णो मा॑ स॒कृद्वृक॑ः प॒था यन्तं॑ द॒दर्श॒ हि ।
1.105.18c उज्जि॑हीते नि॒चाय्या॒ तष्टे॑व पृष्ट्याम॒यी वि॒त्तं मे॑ अ॒स्य रो॑दसी ॥
1.105.18a a̱ru̱ṇo mā̍ sa̱kṛd vṛka̍ḥ pa̱thā yanta̍ṁ da̱darśa̱ hi |
1.105.18c uj ji̍hīte ni̱cāyyā̱ taṣṭe̍va pṛṣṭyāma̱yī vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||
1.105.19a ए॒नाङ्गू॒षेण॑ व॒यमिन्द्र॑वन्तो॒ऽभि ष्या॑म वृ॒जने॒ सर्व॑वीराः ।
1.105.19c तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहन्ता॒मदि॑ति॒ः सिन्धु॑ः पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥
1.105.19a e̱nāṅgū̱ṣeṇa̍ va̱yam indra̍vanto̱ 'bhi ṣyā̍ma vṛ̱jane̱ sarva̍vīrāḥ |
1.105.19c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||


1.106.01a इन्द्रं॑ मि॒त्रं वरु॑णम॒ग्निमू॒तये॒ मारु॑तं॒ शर्धो॒ अदि॑तिं हवामहे ।
1.106.01c रथं॒ न दु॒र्गाद्व॑सवः सुदानवो॒ विश्व॑स्मान्नो॒ अंह॑सो॒ निष्पि॑पर्तन ॥
1.106.01a indra̍m mi̱traṁ varu̍ṇam a̱gnim ū̱taye̱ māru̍ta̱ṁ śardho̱ adi̍tiṁ havāmahe |
1.106.01c ratha̱ṁ na du̱rgād va̍savaḥ sudānavo̱ viśva̍smān no̱ aṁha̍so̱ niṣ pi̍partana ||
1.106.02a त आ॑दित्या॒ आ ग॑ता स॒र्वता॑तये भू॒त दे॑वा वृत्र॒तूर्ये॑षु श॒म्भुव॑ः ।
1.106.02c रथं॒ न दु॒र्गाद्व॑सवः सुदानवो॒ विश्व॑स्मान्नो॒ अंह॑सो॒ निष्पि॑पर्तन ॥
1.106.02a ta ā̍dityā̱ ā ga̍tā sa̱rvatā̍taye bhū̱ta de̍vā vṛtra̱tūrye̍ṣu śa̱mbhuva̍ḥ |
1.106.02c ratha̱ṁ na du̱rgād va̍savaḥ sudānavo̱ viśva̍smān no̱ aṁha̍so̱ niṣ pi̍partana ||
1.106.03a अव॑न्तु नः पि॒तर॑ः सुप्रवाच॒ना उ॒त दे॒वी दे॒वपु॑त्रे ऋता॒वृधा॑ ।
1.106.03c रथं॒ न दु॒र्गाद्व॑सवः सुदानवो॒ विश्व॑स्मान्नो॒ अंह॑सो॒ निष्पि॑पर्तन ॥
1.106.03a ava̍ntu naḥ pi̱tara̍ḥ supravāca̱nā u̱ta de̱vī de̱vapu̍tre ṛtā̱vṛdhā̍ |
1.106.03c ratha̱ṁ na du̱rgād va̍savaḥ sudānavo̱ viśva̍smān no̱ aṁha̍so̱ niṣ pi̍partana ||
1.106.04a नरा॒शंसं॑ वा॒जिनं॑ वा॒जय॑न्नि॒ह क्ष॒यद्वी॑रं पू॒षणं॑ सु॒म्नैरी॑महे ।
1.106.04c रथं॒ न दु॒र्गाद्व॑सवः सुदानवो॒ विश्व॑स्मान्नो॒ अंह॑सो॒ निष्पि॑पर्तन ॥
1.106.04a narā̱śaṁsa̍ṁ vā̱jina̍ṁ vā̱jaya̍nn i̱ha kṣa̱yadvī̍ram pū̱ṣaṇa̍ṁ su̱mnair ī̍mahe |
1.106.04c ratha̱ṁ na du̱rgād va̍savaḥ sudānavo̱ viśva̍smān no̱ aṁha̍so̱ niṣ pi̍partana ||
1.106.05a बृह॑स्पते॒ सद॒मिन्न॑ः सु॒गं कृ॑धि॒ शं योर्यत्ते॒ मनु॑र्हितं॒ तदी॑महे ।
1.106.05c रथं॒ न दु॒र्गाद्व॑सवः सुदानवो॒ विश्व॑स्मान्नो॒ अंह॑सो॒ निष्पि॑पर्तन ॥
1.106.05a bṛha̍spate̱ sada̱m in na̍ḥ su̱gaṁ kṛ̍dhi̱ śaṁ yor yat te̱ manu̍rhita̱ṁ tad ī̍mahe |
1.106.05c ratha̱ṁ na du̱rgād va̍savaḥ sudānavo̱ viśva̍smān no̱ aṁha̍so̱ niṣ pi̍partana ||
1.106.06a इन्द्रं॒ कुत्सो॑ वृत्र॒हणं॒ शची॒पतिं॑ का॒टे निबा॑ळ्ह॒ ऋषि॑रह्वदू॒तये॑ ।
1.106.06c रथं॒ न दु॒र्गाद्व॑सवः सुदानवो॒ विश्व॑स्मान्नो॒ अंह॑सो॒ निष्पि॑पर्तन ॥
1.106.06a indra̱ṁ kutso̍ vṛtra̱haṇa̱ṁ śacī̱pati̍ṁ kā̱ṭe nibā̍ḻha̱ ṛṣi̍r ahvad ū̱taye̍ |
1.106.06c ratha̱ṁ na du̱rgād va̍savaḥ sudānavo̱ viśva̍smān no̱ aṁha̍so̱ niṣ pi̍partana ||
1.106.07a दे॒वैर्नो॑ दे॒व्यदि॑ति॒र्नि पा॑तु दे॒वस्त्रा॒ता त्रा॑यता॒मप्र॑युच्छन् ।
1.106.07c तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहन्ता॒मदि॑ति॒ः सिन्धु॑ः पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥
1.106.07a de̱vair no̍ de̱vy adi̍ti̱r ni pā̍tu de̱vas trā̱tā trā̍yatā̱m apra̍yucchan |
1.106.07c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||


1.107.01a य॒ज्ञो दे॒वानां॒ प्रत्ये॑ति सु॒म्नमादि॑त्यासो॒ भव॑ता मृळ॒यन्त॑ः ।
1.107.01c आ वो॒ऽर्वाची॑ सुम॒तिर्व॑वृत्यादं॒होश्चि॒द्या व॑रिवो॒वित्त॒रास॑त् ॥
1.107.01a ya̱jño de̱vānā̱m praty e̍ti su̱mnam ādi̍tyāso̱ bhava̍tā mṛḻa̱yanta̍ḥ |
1.107.01c ā vo̱ 'rvācī̍ suma̱tir va̍vṛtyād a̱ṁhoś ci̱d yā va̍rivo̱vitta̱rāsa̍t ||
1.107.02a उप॑ नो दे॒वा अव॒सा ग॑म॒न्त्वङ्गि॑रसां॒ साम॑भिः स्तू॒यमा॑नाः ।
1.107.02c इन्द्र॑ इन्द्रि॒यैर्म॒रुतो॑ म॒रुद्भि॑रादि॒त्यैर्नो॒ अदि॑ति॒ः शर्म॑ यंसत् ॥
1.107.02a upa̍ no de̱vā ava̱sā ga̍ma̱ntv aṅgi̍rasā̱ṁ sāma̍bhiḥ stū̱yamā̍nāḥ |
1.107.02c indra̍ indri̱yair ma̱ruto̍ ma̱rudbhi̍r ādi̱tyair no̱ adi̍ti̱ḥ śarma̍ yaṁsat ||
1.107.03a तन्न॒ इन्द्र॒स्तद्वरु॑ण॒स्तद॒ग्निस्तद॑र्य॒मा तत्स॑वि॒ता चनो॑ धात् ।
1.107.03c तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहन्ता॒मदि॑ति॒ः सिन्धु॑ः पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥
1.107.03a tan na̱ indra̱s tad varu̍ṇa̱s tad a̱gnis tad a̍rya̱mā tat sa̍vi̱tā cano̍ dhāt |
1.107.03c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||


1.108.01a य इ॑न्द्राग्नी चि॒त्रत॑मो॒ रथो॑ वाम॒भि विश्वा॑नि॒ भुव॑नानि॒ चष्टे॑ ।
1.108.01c तेना या॑तं स॒रथं॑ तस्थि॒वांसाथा॒ सोम॑स्य पिबतं सु॒तस्य॑ ॥
1.108.01a ya i̍ndrāgnī ci̱trata̍mo̱ ratho̍ vām a̱bhi viśvā̍ni̱ bhuva̍nāni̱ caṣṭe̍ |
1.108.01c tenā yā̍taṁ sa̱ratha̍ṁ tasthi̱vāṁsāthā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||
1.108.02a याव॑दि॒दं भुव॑नं॒ विश्व॒मस्त्यु॑रु॒व्यचा॑ वरि॒मता॑ गभी॒रम् ।
1.108.02c तावाँ॑ अ॒यं पात॑वे॒ सोमो॑ अ॒स्त्वर॑मिन्द्राग्नी॒ मन॑से यु॒वभ्या॑म् ॥
1.108.02a yāva̍d i̱dam bhuva̍na̱ṁ viśva̱m asty u̍ru̱vyacā̍ vari̱matā̍ gabhī̱ram |
1.108.02c tāvā̍m̐ a̱yam pāta̍ve̱ somo̍ a̱stv ara̍m indrāgnī̱ mana̍se yu̱vabhyā̍m ||
1.108.03a च॒क्राथे॒ हि स॒ध्र्य१॒॑ङ्नाम॑ भ॒द्रं स॑ध्रीची॒ना वृ॑त्रहणा उ॒त स्थ॑ः ।
1.108.03c तावि॑न्द्राग्नी स॒ध्र्य॑ञ्चा नि॒षद्या॒ वृष्ण॒ः सोम॑स्य वृष॒णा वृ॑षेथाम् ॥
1.108.03a ca̱krāthe̱ hi sa̱dhrya1̱̍ṅ nāma̍ bha̱draṁ sa̍dhrīcī̱nā vṛ̍trahaṇā u̱ta stha̍ḥ |
1.108.03c tāv i̍ndrāgnī sa̱dhrya̍ñcā ni̱ṣadyā̱ vṛṣṇa̱ḥ soma̍sya vṛṣa̱ṇā vṛ̍ṣethām ||
1.108.04a समि॑द्धेष्व॒ग्निष्वा॑नजा॒ना य॒तस्रु॑चा ब॒र्हिरु॑ तिस्तिरा॒णा ।
1.108.04c ती॒व्रैः सोमै॒ः परि॑षिक्तेभिर॒र्वागेन्द्रा॑ग्नी सौमन॒साय॑ यातम् ॥
1.108.04a sami̍ddheṣv a̱gniṣv ā̍najā̱nā ya̱tasru̍cā ba̱rhir u̍ tistirā̱ṇā |
1.108.04c tī̱vraiḥ somai̱ḥ pari̍ṣiktebhir a̱rvāg endrā̍gnī saumana̱sāya̍ yātam ||
1.108.05a यानी॑न्द्राग्नी च॒क्रथु॑र्वी॒र्या॑णि॒ यानि॑ रू॒पाण्यु॒त वृष्ण्या॑नि ।
1.108.05c या वां॑ प्र॒त्नानि॑ स॒ख्या शि॒वानि॒ तेभि॒ः सोम॑स्य पिबतं सु॒तस्य॑ ॥
1.108.05a yānī̍ndrāgnī ca̱krathu̍r vī̱ryā̍ṇi̱ yāni̍ rū̱pāṇy u̱ta vṛṣṇyā̍ni |
1.108.05c yā vā̍m pra̱tnāni̍ sa̱khyā śi̱vāni̱ tebhi̱ḥ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||
1.108.06a यदब्र॑वं प्रथ॒मं वां॑ वृणा॒नो॒३॒॑ऽयं सोमो॒ असु॑रैर्नो वि॒हव्य॑ः ।
1.108.06c तां स॒त्यां श्र॒द्धाम॒भ्या हि या॒तमथा॒ सोम॑स्य पिबतं सु॒तस्य॑ ॥
1.108.06a yad abra̍vam pratha̱maṁ vā̍ṁ vṛṇā̱no̱3̱̍ 'yaṁ somo̱ asu̍rair no vi̱havya̍ḥ |
1.108.06c tāṁ sa̱tyāṁ śra̱ddhām a̱bhy ā hi yā̱tam athā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||
1.108.07a यदि॑न्द्राग्नी॒ मद॑थ॒ः स्वे दु॑रो॒णे यद्ब्र॒ह्मणि॒ राज॑नि वा यजत्रा ।
1.108.07c अत॒ः परि॑ वृषणा॒वा हि या॒तमथा॒ सोम॑स्य पिबतं सु॒तस्य॑ ॥
1.108.07a yad i̍ndrāgnī̱ mada̍tha̱ḥ sve du̍ro̱ṇe yad bra̱hmaṇi̱ rāja̍ni vā yajatrā |
1.108.07c ata̱ḥ pari̍ vṛṣaṇā̱v ā hi yā̱tam athā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||
1.108.08a यदि॑न्द्राग्नी॒ यदु॑षु तु॒र्वशे॑षु॒ यद्द्रु॒ह्युष्वनु॑षु पू॒रुषु॒ स्थः ।
1.108.08c अत॒ः परि॑ वृषणा॒वा हि या॒तमथा॒ सोम॑स्य पिबतं सु॒तस्य॑ ॥
1.108.08a yad i̍ndrāgnī̱ yadu̍ṣu tu̱rvaśe̍ṣu̱ yad dru̱hyuṣv anu̍ṣu pū̱ruṣu̱ sthaḥ |
1.108.08c ata̱ḥ pari̍ vṛṣaṇā̱v ā hi yā̱tam athā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||
1.108.09a यदि॑न्द्राग्नी अव॒मस्यां॑ पृथि॒व्यां म॑ध्य॒मस्यां॑ पर॒मस्या॑मु॒त स्थः ।
1.108.09c अत॒ः परि॑ वृषणा॒वा हि या॒तमथा॒ सोम॑स्य पिबतं सु॒तस्य॑ ॥
1.108.09a yad i̍ndrāgnī ava̱masyā̍m pṛthi̱vyām ma̍dhya̱masyā̍m para̱masyā̍m u̱ta sthaḥ |
1.108.09c ata̱ḥ pari̍ vṛṣaṇā̱v ā hi yā̱tam athā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||
1.108.10a यदि॑न्द्राग्नी पर॒मस्यां॑ पृथि॒व्यां म॑ध्य॒मस्या॑मव॒मस्या॑मु॒त स्थः ।
1.108.10c अत॒ः परि॑ वृषणा॒वा हि या॒तमथा॒ सोम॑स्य पिबतं सु॒तस्य॑ ॥
1.108.10a yad i̍ndrāgnī para̱masyā̍m pṛthi̱vyām ma̍dhya̱masyā̍m ava̱masyā̍m u̱ta sthaḥ |
1.108.10c ata̱ḥ pari̍ vṛṣaṇā̱v ā hi yā̱tam athā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||
1.108.11a यदि॑न्द्राग्नी दि॒वि ष्ठो यत्पृ॑थि॒व्यां यत्पर्व॑ते॒ष्वोष॑धीष्व॒प्सु ।
1.108.11c अत॒ः परि॑ वृषणा॒वा हि या॒तमथा॒ सोम॑स्य पिबतं सु॒तस्य॑ ॥
1.108.11a yad i̍ndrāgnī di̱vi ṣṭho yat pṛ̍thi̱vyāṁ yat parva̍te̱ṣv oṣa̍dhīṣv a̱psu |
1.108.11c ata̱ḥ pari̍ vṛṣaṇā̱v ā hi yā̱tam athā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||
1.108.12a यदि॑न्द्राग्नी॒ उदि॑ता॒ सूर्य॑स्य॒ मध्ये॑ दि॒वः स्व॒धया॑ मा॒दये॑थे ।
1.108.12c अत॒ः परि॑ वृषणा॒वा हि या॒तमथा॒ सोम॑स्य पिबतं सु॒तस्य॑ ॥
1.108.12a yad i̍ndrāgnī̱ udi̍tā̱ sūrya̍sya̱ madhye̍ di̱vaḥ sva̱dhayā̍ mā̱daye̍the |
1.108.12c ata̱ḥ pari̍ vṛṣaṇā̱v ā hi yā̱tam athā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||
1.108.13a ए॒वेन्द्रा॑ग्नी पपि॒वांसा॑ सु॒तस्य॒ विश्वा॒स्मभ्यं॒ सं ज॑यतं॒ धना॑नि ।
1.108.13c तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहन्ता॒मदि॑ति॒ः सिन्धु॑ः पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥
1.108.13a e̱vendrā̍gnī papi̱vāṁsā̍ su̱tasya̱ viśvā̱smabhya̱ṁ saṁ ja̍yata̱ṁ dhanā̍ni |
1.108.13c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||


1.109.01a वि ह्यख्यं॒ मन॑सा॒ वस्य॑ इ॒च्छन्निन्द्रा॑ग्नी ज्ञा॒स उ॒त वा॑ सजा॒तान् ।
1.109.01c नान्या यु॒वत्प्रम॑तिरस्ति॒ मह्यं॒ स वां॒ धियं॑ वाज॒यन्ती॑मतक्षम् ॥
1.109.01a vi hy akhya̱m mana̍sā̱ vasya̍ i̱cchann indrā̍gnī jñā̱sa u̱ta vā̍ sajā̱tān |
1.109.01c nānyā yu̱vat prama̍tir asti̱ mahya̱ṁ sa vā̱ṁ dhiya̍ṁ vāja̱yantī̍m atakṣam ||
1.109.02a अश्र॑वं॒ हि भू॑रि॒दाव॑त्तरा वां॒ विजा॑मातुरु॒त वा॑ घा स्या॒लात् ।
1.109.02c अथा॒ सोम॑स्य॒ प्रय॑ती यु॒वभ्या॒मिन्द्रा॑ग्नी॒ स्तोमं॑ जनयामि॒ नव्य॑म् ॥
1.109.02a aśra̍va̱ṁ hi bhū̍ri̱dāva̍ttarā vā̱ṁ vijā̍mātur u̱ta vā̍ ghā syā̱lāt |
1.109.02c athā̱ soma̍sya̱ praya̍tī yu̱vabhyā̱m indrā̍gnī̱ stoma̍ṁ janayāmi̱ navya̍m ||
1.109.03a मा च्छे॑द्म र॒श्मीँरिति॒ नाध॑मानाः पितॄ॒णां श॒क्तीर॑नु॒यच्छ॑मानाः ।
1.109.03c इ॒न्द्रा॒ग्निभ्यां॒ कं वृष॑णो मदन्ति॒ ता ह्यद्री॑ धि॒षणा॑या उ॒पस्थे॑ ॥
1.109.03a mā cche̍dma ra̱śmīm̐r iti̱ nādha̍mānāḥ pitṝ̱ṇāṁ śa̱ktīr a̍nu̱yaccha̍mānāḥ |
1.109.03c i̱ndrā̱gnibhyā̱ṁ kaṁ vṛṣa̍ṇo madanti̱ tā hy adrī̍ dhi̱ṣaṇā̍yā u̱pasthe̍ ||
1.109.04a यु॒वाभ्यां॑ दे॒वी धि॒षणा॒ मदा॒येन्द्रा॑ग्नी॒ सोम॑मुश॒ती सु॑नोति ।
1.109.04c ताव॑श्विना भद्रहस्ता सुपाणी॒ आ धा॑वतं॒ मधु॑ना पृ॒ङ्क्तम॒प्सु ॥
1.109.04a yu̱vābhyā̍ṁ de̱vī dhi̱ṣaṇā̱ madā̱yendrā̍gnī̱ soma̍m uśa̱tī su̍noti |
1.109.04c tāv a̍śvinā bhadrahastā supāṇī̱ ā dhā̍vata̱m madhu̍nā pṛ̱ṅktam a̱psu ||
1.109.05a यु॒वामि॑न्द्राग्नी॒ वसु॑नो विभा॒गे त॒वस्त॑मा शुश्रव वृत्र॒हत्ये॑ ।
1.109.05c तावा॒सद्या॑ ब॒र्हिषि॑ य॒ज्ञे अ॒स्मिन्प्र च॑र्षणी मादयेथां सु॒तस्य॑ ॥
1.109.05a yu̱vām i̍ndrāgnī̱ vasu̍no vibhā̱ge ta̱vasta̍mā śuśrava vṛtra̱hatye̍ |
1.109.05c tāv ā̱sadyā̍ ba̱rhiṣi̍ ya̱jñe a̱smin pra ca̍rṣaṇī mādayethāṁ su̱tasya̍ ||
1.109.06a प्र च॑र्ष॒णिभ्य॑ः पृतना॒हवे॑षु॒ प्र पृ॑थि॒व्या रि॑रिचाथे दि॒वश्च॑ ।
1.109.06c प्र सिन्धु॑भ्य॒ः प्र गि॒रिभ्यो॑ महि॒त्वा प्रेन्द्रा॑ग्नी॒ विश्वा॒ भुव॒नात्य॒न्या ॥
1.109.06a pra ca̍rṣa̱ṇibhya̍ḥ pṛtanā̱have̍ṣu̱ pra pṛ̍thi̱vyā ri̍ricāthe di̱vaś ca̍ |
1.109.06c pra sindhu̍bhya̱ḥ pra gi̱ribhyo̍ mahi̱tvā prendrā̍gnī̱ viśvā̱ bhuva̱nāty a̱nyā ||
1.109.07a आ भ॑रतं॒ शिक्ष॑तं वज्रबाहू अ॒स्माँ इ॑न्द्राग्नी अवतं॒ शची॑भिः ।
1.109.07c इ॒मे नु ते र॒श्मय॒ः सूर्य॑स्य॒ येभि॑ः सपि॒त्वं पि॒तरो॑ न॒ आस॑न् ॥
1.109.07a ā bha̍rata̱ṁ śikṣa̍taṁ vajrabāhū a̱smām̐ i̍ndrāgnī avata̱ṁ śacī̍bhiḥ |
1.109.07c i̱me nu te ra̱śmaya̱ḥ sūrya̍sya̱ yebhi̍ḥ sapi̱tvam pi̱taro̍ na̱ āsa̍n ||
1.109.08a पुरं॑दरा॒ शिक्ष॑तं वज्रहस्ता॒स्माँ इ॑न्द्राग्नी अवतं॒ भरे॑षु ।
1.109.08c तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहन्ता॒मदि॑ति॒ः सिन्धु॑ः पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥
1.109.08a pura̍ṁdarā̱ śikṣa̍taṁ vajrahastā̱smām̐ i̍ndrāgnī avata̱m bhare̍ṣu |
1.109.08c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||


1.110.01a त॒तं मे॒ अप॒स्तदु॑ तायते॒ पुन॒ः स्वादि॑ष्ठा धी॒तिरु॒चथा॑य शस्यते ।
1.110.01c अ॒यं स॑मु॒द्र इ॒ह वि॒श्वदे॑व्य॒ः स्वाहा॑कृतस्य॒ समु॑ तृप्णुत ऋभवः ॥
1.110.01a ta̱tam me̱ apa̱s tad u̍ tāyate̱ puna̱ḥ svādi̍ṣṭhā dhī̱tir u̱cathā̍ya śasyate |
1.110.01c a̱yaṁ sa̍mu̱dra i̱ha vi̱śvade̍vya̱ḥ svāhā̍kṛtasya̱ sam u̍ tṛpṇuta ṛbhavaḥ ||
1.110.02a आ॒भो॒गयं॒ प्र यदि॒च्छन्त॒ ऐत॒नापा॑का॒ः प्राञ्चो॒ मम॒ के चि॑दा॒पय॑ः ।
1.110.02c सौध॑न्वनासश्चरि॒तस्य॑ भू॒मनाग॑च्छत सवि॒तुर्दा॒शुषो॑ गृ॒हम् ॥
1.110.02a ā̱bho̱gaya̱m pra yad i̱cchanta̱ aita̱nāpā̍kā̱ḥ prāñco̱ mama̱ ke ci̍d ā̱paya̍ḥ |
1.110.02c saudha̍nvanāsaś cari̱tasya̍ bhū̱manāga̍cchata savi̱tur dā̱śuṣo̍ gṛ̱ham ||
1.110.03a तत्स॑वि॒ता वो॑ऽमृत॒त्वमासु॑व॒दगो॑ह्यं॒ यच्छ्र॒वय॑न्त॒ ऐत॑न ।
1.110.03c त्यं चि॑च्चम॒समसु॑रस्य॒ भक्ष॑ण॒मेकं॒ सन्त॑मकृणुता॒ चतु॑र्वयम् ॥
1.110.03a tat sa̍vi̱tā vo̍ 'mṛta̱tvam āsu̍va̱d ago̍hya̱ṁ yac chra̱vaya̍nta̱ aita̍na |
1.110.03c tyaṁ ci̍c cama̱sam asu̍rasya̱ bhakṣa̍ṇa̱m eka̱ṁ santa̍m akṛṇutā̱ catu̍rvayam ||
1.110.04a वि॒ष्ट्वी शमी॑ तरणि॒त्वेन॑ वा॒घतो॒ मर्ता॑स॒ः सन्तो॑ अमृत॒त्वमा॑नशुः ।
1.110.04c सौ॒ध॒न्व॒ना ऋ॒भव॒ः सूर॑चक्षसः संवत्स॒रे सम॑पृच्यन्त धी॒तिभि॑ः ॥
1.110.04a vi̱ṣṭvī śamī̍ taraṇi̱tvena̍ vā̱ghato̱ martā̍sa̱ḥ santo̍ amṛta̱tvam ā̍naśuḥ |
1.110.04c sau̱dha̱nva̱nā ṛ̱bhava̱ḥ sūra̍cakṣasaḥ saṁvatsa̱re sam a̍pṛcyanta dhī̱tibhi̍ḥ ||
1.110.05a क्षेत्र॑मिव॒ वि म॑मु॒स्तेज॑नेनँ॒ एकं॒ पात्र॑मृ॒भवो॒ जेह॑मानम् ।
1.110.05c उप॑स्तुता उप॒मं नाध॑माना॒ अम॑र्त्येषु॒ श्रव॑ इ॒च्छमा॑नाः ॥
1.110.05a kṣetra̍m iva̱ vi ma̍mu̱s teja̍nena̱m̐ eka̱m pātra̍m ṛ̱bhavo̱ jeha̍mānam |
1.110.05c upa̍stutā upa̱maṁ nādha̍mānā̱ ama̍rtyeṣu̱ śrava̍ i̱cchamā̍nāḥ ||
1.110.06a आ म॑नी॒षाम॒न्तरि॑क्षस्य॒ नृभ्य॑ः स्रु॒चेव॑ घृ॒तं जु॑हवाम वि॒द्मना॑ ।
1.110.06c त॒र॒णि॒त्वा ये पि॒तुर॑स्य सश्चि॒र ऋ॒भवो॒ वाज॑मरुहन्दि॒वो रज॑ः ॥
1.110.06a ā ma̍nī̱ṣām a̱ntari̍kṣasya̱ nṛbhya̍ḥ sru̱ceva̍ ghṛ̱taṁ ju̍havāma vi̱dmanā̍ |
1.110.06c ta̱ra̱ṇi̱tvā ye pi̱tur a̍sya saści̱ra ṛ̱bhavo̱ vāja̍m aruhan di̱vo raja̍ḥ ||
1.110.07a ऋ॒भुर्न॒ इन्द्र॒ः शव॑सा॒ नवी॑यानृ॒भुर्वाजे॑भि॒र्वसु॑भि॒र्वसु॑र्द॒दिः ।
1.110.07c यु॒ष्माकं॑ देवा॒ अव॒साह॑नि प्रि॒ये॒३॒॑ऽभि ति॑ष्ठेम पृत्सु॒तीरसु॑न्वताम् ॥
1.110.07a ṛ̱bhur na̱ indra̱ḥ śava̍sā̱ navī̍yān ṛ̱bhur vāje̍bhi̱r vasu̍bhi̱r vasu̍r da̱diḥ |
1.110.07c yu̱ṣmāka̍ṁ devā̱ ava̱sāha̍ni pri̱ye̱3̱̍ 'bhi ti̍ṣṭhema pṛtsu̱tīr asu̍nvatām ||
1.110.08a निश्चर्म॑ण ऋभवो॒ गाम॑पिंशत॒ सं व॒त्सेना॑सृजता मा॒तरं॒ पुन॑ः ।
1.110.08c सौध॑न्वनासः स्वप॒स्यया॑ नरो॒ जिव्री॒ युवा॑ना पि॒तरा॑कृणोतन ॥
1.110.08a niś carma̍ṇa ṛbhavo̱ gām a̍piṁśata̱ saṁ va̱tsenā̍sṛjatā mā̱tara̱m puna̍ḥ |
1.110.08c saudha̍nvanāsaḥ svapa̱syayā̍ naro̱ jivrī̱ yuvā̍nā pi̱tarā̍kṛṇotana ||
1.110.09a वाजे॑भिर्नो॒ वाज॑सातावविड्ढ्यृभु॒माँ इ॑न्द्र चि॒त्रमा द॑र्षि॒ राध॑ः ।
1.110.09c तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहन्ता॒मदि॑ति॒ः सिन्धु॑ः पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥
1.110.09a vāje̍bhir no̱ vāja̍sātāv aviḍḍhy ṛbhu̱mām̐ i̍ndra ci̱tram ā da̍rṣi̱ rādha̍ḥ |
1.110.09c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||


1.111.01a तक्ष॒न्रथं॑ सु॒वृतं॑ विद्म॒नाप॑स॒स्तक्ष॒न्हरी॑ इन्द्र॒वाहा॒ वृष॑ण्वसू ।
1.111.01c तक्ष॑न्पि॒तृभ्या॑मृ॒भवो॒ युव॒द्वय॒स्तक्ष॑न्व॒त्साय॑ मा॒तरं॑ सचा॒भुव॑म् ॥
1.111.01a takṣa̱n ratha̍ṁ su̱vṛta̍ṁ vidma̱nāpa̍sa̱s takṣa̱n harī̍ indra̱vāhā̱ vṛṣa̍ṇvasū |
1.111.01c takṣa̍n pi̱tṛbhyā̍m ṛ̱bhavo̱ yuva̱d vaya̱s takṣa̍n va̱tsāya̍ mā̱tara̍ṁ sacā̱bhuva̍m ||
1.111.02a आ नो॑ य॒ज्ञाय॑ तक्षत ऋभु॒मद्वय॒ः क्रत्वे॒ दक्षा॑य सुप्र॒जाव॑ती॒मिष॑म् ।
1.111.02c यथा॒ क्षया॑म॒ सर्व॑वीरया वि॒शा तन्न॒ः शर्धा॑य धासथा॒ स्वि॑न्द्रि॒यम् ॥
1.111.02a ā no̍ ya̱jñāya̍ takṣata ṛbhu̱mad vaya̱ḥ kratve̱ dakṣā̍ya supra̱jāva̍tī̱m iṣa̍m |
1.111.02c yathā̱ kṣayā̍ma̱ sarva̍vīrayā vi̱śā tan na̱ḥ śardhā̍ya dhāsathā̱ sv i̍ndri̱yam ||
1.111.03a आ त॑क्षत सा॒तिम॒स्मभ्य॑मृभवः सा॒तिं रथा॑य सा॒तिमर्व॑ते नरः ।
1.111.03c सा॒तिं नो॒ जैत्रीं॒ सं म॑हेत वि॒श्वहा॑ जा॒मिमजा॑मिं॒ पृत॑नासु स॒क्षणि॑म् ॥
1.111.03a ā ta̍kṣata sā̱tim a̱smabhya̍m ṛbhavaḥ sā̱tiṁ rathā̍ya sā̱tim arva̍te naraḥ |
1.111.03c sā̱tiṁ no̱ jaitrī̱ṁ sam ma̍heta vi̱śvahā̍ jā̱mim ajā̍mi̱m pṛta̍nāsu sa̱kṣaṇi̍m ||
1.111.04a ऋ॒भु॒क्षण॒मिन्द्र॒मा हु॑व ऊ॒तय॑ ऋ॒भून्वाजा॑न्म॒रुत॒ः सोम॑पीतये ।
1.111.04c उ॒भा मि॒त्रावरु॑णा नू॒नम॒श्विना॒ ते नो॑ हिन्वन्तु सा॒तये॑ धि॒ये जि॒षे ॥
1.111.04a ṛ̱bhu̱kṣaṇa̱m indra̱m ā hu̍va ū̱taya̍ ṛ̱bhūn vājā̍n ma̱ruta̱ḥ soma̍pītaye |
1.111.04c u̱bhā mi̱trāvaru̍ṇā nū̱nam a̱śvinā̱ te no̍ hinvantu sā̱taye̍ dhi̱ye ji̱ṣe ||
1.111.05a ऋ॒भुर्भरा॑य॒ सं शि॑शातु सा॒तिं स॑मर्य॒जिद्वाजो॑ अ॒स्माँ अ॑विष्टु ।
1.111.05c तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहन्ता॒मदि॑ति॒ः सिन्धु॑ः पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥
1.111.05a ṛ̱bhur bharā̍ya̱ saṁ śi̍śātu sā̱tiṁ sa̍marya̱jid vājo̍ a̱smām̐ a̍viṣṭu |
1.111.05c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||


1.112.01a ईळे॒ द्यावा॑पृथि॒वी पू॒र्वचि॑त्तये॒ऽग्निं घ॒र्मं सु॒रुचं॒ याम॑न्नि॒ष्टये॑ ।
1.112.01c याभि॒र्भरे॑ का॒रमंशा॑य॒ जिन्व॑थ॒स्ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.01a īḻe̱ dyāvā̍pṛthi̱vī pū̱rvaci̍ttaye̱ 'gniṁ gha̱rmaṁ su̱ruca̱ṁ yāma̍nn i̱ṣṭaye̍ |
1.112.01c yābhi̱r bhare̍ kā̱ram aṁśā̍ya̱ jinva̍tha̱s tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.02a यु॒वोर्दा॒नाय॑ सु॒भरा॑ अस॒श्चतो॒ रथ॒मा त॑स्थुर्वच॒सं न मन्त॑वे ।
1.112.02c याभि॒र्धियोऽव॑थ॒ः कर्म॑न्नि॒ष्टये॒ ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.02a yu̱vor dā̱nāya̍ su̱bharā̍ asa̱ścato̱ ratha̱m ā ta̍sthur vaca̱saṁ na manta̍ve |
1.112.02c yābhi̱r dhiyo 'va̍tha̱ḥ karma̍nn i̱ṣṭaye̱ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.03a यु॒वं तासां॑ दि॒व्यस्य॑ प्र॒शास॑ने वि॒शां क्ष॑यथो अ॒मृत॑स्य म॒ज्मना॑ ।
1.112.03c याभि॑र्धे॒नुम॒स्वं१॒॑ पिन्व॑थो नरा॒ ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.03a yu̱vaṁ tāsā̍ṁ di̱vyasya̍ pra̱śāsa̍ne vi̱śāṁ kṣa̍yatho a̱mṛta̍sya ma̱jmanā̍ |
1.112.03c yābhi̍r dhe̱num a̱sva1̱̍m pinva̍tho narā̱ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.04a याभि॒ः परि॑ज्मा॒ तन॑यस्य म॒ज्मना॑ द्विमा॒ता तू॒र्षु त॒रणि॑र्वि॒भूष॑ति ।
1.112.04c याभि॑स्त्रि॒मन्तु॒रभ॑वद्विचक्ष॒णस्ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.04a yābhi̱ḥ pari̍jmā̱ tana̍yasya ma̱jmanā̍ dvimā̱tā tū̱rṣu ta̱raṇi̍r vi̱bhūṣa̍ti |
1.112.04c yābhi̍s tri̱mantu̱r abha̍vad vicakṣa̱ṇas tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.05a याभी॑ रे॒भं निवृ॑तं सि॒तम॒द्भ्य उद्वन्द॑न॒मैर॑यतं॒ स्व॑र्दृ॒शे ।
1.112.05c याभि॒ः कण्वं॒ प्र सिषा॑सन्त॒माव॑तं॒ ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.05a yābhī̍ re̱bhaṁ nivṛ̍taṁ si̱tam a̱dbhya ud vanda̍na̱m aira̍yata̱ṁ sva̍r dṛ̱śe |
1.112.05c yābhi̱ḥ kaṇva̱m pra siṣā̍santa̱m āva̍ta̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.06a याभि॒रन्त॑कं॒ जस॑मान॒मार॑णे भु॒ज्युं याभि॑रव्य॒थिभि॑र्जिजि॒न्वथु॑ः ।
1.112.06c याभि॑ः क॒र्कन्धुं॑ व॒य्यं॑ च॒ जिन्व॑थ॒स्ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.06a yābhi̱r anta̍ka̱ṁ jasa̍māna̱m āra̍ṇe bhu̱jyuṁ yābhi̍r avya̱thibhi̍r jiji̱nvathu̍ḥ |
1.112.06c yābhi̍ḥ ka̱rkandhu̍ṁ va̱yya̍ṁ ca̱ jinva̍tha̱s tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.07a याभि॑ः शुच॒न्तिं ध॑न॒सां सु॑षं॒सदं॑ त॒प्तं घ॒र्ममो॒म्याव॑न्त॒मत्र॑ये ।
1.112.07c याभि॒ः पृश्नि॑गुं पुरु॒कुत्स॒माव॑तं॒ ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.07a yābhi̍ḥ śuca̱ntiṁ dha̍na̱sāṁ su̍ṣa̱ṁsada̍ṁ ta̱ptaṁ gha̱rmam o̱myāva̍nta̱m atra̍ye |
1.112.07c yābhi̱ḥ pṛśni̍gum puru̱kutsa̱m āva̍ta̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.08a याभि॒ः शची॑भिर्वृषणा परा॒वृजं॒ प्रान्धं श्रो॒णं चक्ष॑स॒ एत॑वे कृ॒थः ।
1.112.08c याभि॒र्वर्ति॑कां ग्रसि॒ताममु॑ञ्चतं॒ ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.08a yābhi̱ḥ śacī̍bhir vṛṣaṇā parā̱vṛja̱m prāndhaṁ śro̱ṇaṁ cakṣa̍sa̱ eta̍ve kṛ̱thaḥ |
1.112.08c yābhi̱r varti̍kāṁ grasi̱tām amu̍ñcata̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.09a याभि॒ः सिन्धुं॒ मधु॑मन्त॒मस॑श्चतं॒ वसि॑ष्ठं॒ याभि॑रजरा॒वजि॑न्वतम् ।
1.112.09c याभि॒ः कुत्सं॑ श्रु॒तर्यं॒ नर्य॒माव॑तं॒ ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.09a yābhi̱ḥ sindhu̱m madhu̍manta̱m asa̍ścata̱ṁ vasi̍ṣṭha̱ṁ yābhi̍r ajarā̱v aji̍nvatam |
1.112.09c yābhi̱ḥ kutsa̍ṁ śru̱tarya̱ṁ narya̱m āva̍ta̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.10a याभि॑र्वि॒श्पलां॑ धन॒साम॑थ॒र्व्यं॑ स॒हस्र॑मीळ्ह आ॒जावजि॑न्वतम् ।
1.112.10c याभि॒र्वश॑म॒श्व्यं प्रे॒णिमाव॑तं॒ ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.10a yābhi̍r vi̱śpalā̍ṁ dhana̱sām a̍tha̱rvya̍ṁ sa̱hasra̍mīḻha ā̱jāv aji̍nvatam |
1.112.10c yābhi̱r vaśa̍m a̱śvyam pre̱ṇim āva̍ta̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.11a याभि॑ः सुदानू औशि॒जाय॑ व॒णिजे॑ दी॒र्घश्र॑वसे॒ मधु॒ कोशो॒ अक्ष॑रत् ।
1.112.11c क॒क्षीव॑न्तं स्तो॒तारं॒ याभि॒राव॑तं॒ ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.11a yābhi̍ḥ sudānū auśi̱jāya̍ va̱ṇije̍ dī̱rghaśra̍vase̱ madhu̱ kośo̱ akṣa̍rat |
1.112.11c ka̱kṣīva̍ntaṁ sto̱tāra̱ṁ yābhi̱r āva̍ta̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.12a याभी॑ र॒सां क्षोद॑सो॒द्नः पि॑पि॒न्वथु॑रन॒श्वं याभी॒ रथ॒माव॑तं जि॒षे ।
1.112.12c याभि॑स्त्रि॒शोक॑ उ॒स्रिया॑ उ॒दाज॑त॒ ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.12a yābhī̍ ra̱sāṁ kṣoda̍so̱dnaḥ pi̍pi̱nvathu̍r ana̱śvaṁ yābhī̱ ratha̱m āva̍taṁ ji̱ṣe |
1.112.12c yābhi̍s tri̱śoka̍ u̱sriyā̍ u̱dāja̍ta̱ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.13a याभि॒ः सूर्यं॑ परिया॒थः प॑रा॒वति॑ मन्धा॒तारं॒ क्षैत्र॑पत्ये॒ष्वाव॑तम् ।
1.112.13c याभि॒र्विप्रं॒ प्र भ॒रद्वा॑ज॒माव॑तं॒ ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.13a yābhi̱ḥ sūrya̍m pariyā̱thaḥ pa̍rā̱vati̍ mandhā̱tāra̱ṁ kṣaitra̍patye̱ṣv āva̍tam |
1.112.13c yābhi̱r vipra̱m pra bha̱radvā̍ja̱m āva̍ta̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.14a याभि॑र्म॒हाम॑तिथि॒ग्वं क॑शो॒जुवं॒ दिवो॑दासं शम्बर॒हत्य॒ आव॑तम् ।
1.112.14c याभि॑ः पू॒र्भिद्ये॑ त्र॒सद॑स्यु॒माव॑तं॒ ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.14a yābhi̍r ma̱hām a̍tithi̱gvaṁ ka̍śo̱juva̱ṁ divo̍dāsaṁ śambara̱hatya̱ āva̍tam |
1.112.14c yābhi̍ḥ pū̱rbhidye̍ tra̱sada̍syu̱m āva̍ta̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.15a याभि॑र्व॒म्रं वि॑पिपा॒नमु॑पस्तु॒तं क॒लिं याभि॑र्वि॒त्तजा॑निं दुव॒स्यथ॑ः ।
1.112.15c याभि॒र्व्य॑श्वमु॒त पृथि॒माव॑तं॒ ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.15a yābhi̍r va̱mraṁ vi̍pipā̱nam u̍pastu̱taṁ ka̱liṁ yābhi̍r vi̱ttajā̍niṁ duva̱syatha̍ḥ |
1.112.15c yābhi̱r vya̍śvam u̱ta pṛthi̱m āva̍ta̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.16a याभि॑र्नरा श॒यवे॒ याभि॒रत्र॑ये॒ याभि॑ः पु॒रा मन॑वे गा॒तुमी॒षथु॑ः ।
1.112.16c याभि॒ः शारी॒राज॑तं॒ स्यूम॑रश्मये॒ ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.16a yābhi̍r narā śa̱yave̱ yābhi̱r atra̍ye̱ yābhi̍ḥ pu̱rā mana̍ve gā̱tum ī̱ṣathu̍ḥ |
1.112.16c yābhi̱ḥ śārī̱r āja̍ta̱ṁ syūma̍raśmaye̱ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.17a याभि॒ः पठ॑र्वा॒ जठ॑रस्य म॒ज्मना॒ग्निर्नादी॑देच्चि॒त इ॒द्धो अज्म॒न्ना ।
1.112.17c याभि॒ः शर्या॑त॒मव॑थो महाध॒ने ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.17a yābhi̱ḥ paṭha̍rvā̱ jaṭha̍rasya ma̱jmanā̱gnir nādī̍dec ci̱ta i̱ddho ajma̱nn ā |
1.112.17c yābhi̱ḥ śaryā̍ta̱m ava̍tho mahādha̱ne tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.18a याभि॑रङ्गिरो॒ मन॑सा निर॒ण्यथोऽग्रं॒ गच्छ॑थो विव॒रे गोअ॑र्णसः ।
1.112.18c याभि॒र्मनुं॒ शूर॑मि॒षा स॒माव॑तं॒ ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.18a yābhi̍r aṅgiro̱ mana̍sā nira̱ṇyatho 'gra̱ṁ gaccha̍tho viva̱re goa̍rṇasaḥ |
1.112.18c yābhi̱r manu̱ṁ śūra̍m i̱ṣā sa̱māva̍ta̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.19a याभि॒ः पत्नी॑र्विम॒दाय॑ न्यू॒हथु॒रा घ॑ वा॒ याभि॑ररु॒णीरशि॑क्षतम् ।
1.112.19c याभि॑ः सु॒दास॑ ऊ॒हथु॑ः सुदे॒व्यं१॒॑ ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.19a yābhi̱ḥ patnī̍r vima̱dāya̍ nyū̱hathu̱r ā gha̍ vā̱ yābhi̍r aru̱ṇīr aśi̍kṣatam |
1.112.19c yābhi̍ḥ su̱dāsa̍ ū̱hathu̍ḥ sude̱vya1̱̍ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.20a याभि॒ः शंता॑ती॒ भव॑थो ददा॒शुषे॑ भु॒ज्युं याभि॒रव॑थो॒ याभि॒रध्रि॑गुम् ।
1.112.20c ओ॒म्याव॑तीं सु॒भरा॑मृत॒स्तुभं॒ ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.20a yābhi̱ḥ śaṁtā̍tī̱ bhava̍tho dadā̱śuṣe̍ bhu̱jyuṁ yābhi̱r ava̍tho̱ yābhi̱r adhri̍gum |
1.112.20c o̱myāva̍tīṁ su̱bharā̍m ṛta̱stubha̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.21a याभि॑ः कृ॒शानु॒मस॑ने दुव॒स्यथो॑ ज॒वे याभि॒र्यूनो॒ अर्व॑न्त॒माव॑तम् ।
1.112.21c मधु॑ प्रि॒यं भ॑रथो॒ यत्स॒रड्भ्य॒स्ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.21a yābhi̍ḥ kṛ̱śānu̱m asa̍ne duva̱syatho̍ ja̱ve yābhi̱r yūno̱ arva̍nta̱m āva̍tam |
1.112.21c madhu̍ pri̱yam bha̍ratho̱ yat sa̱raḍbhya̱s tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.22a याभि॒र्नरं॑ गोषु॒युधं॑ नृ॒षाह्ये॒ क्षेत्र॑स्य सा॒ता तन॑यस्य॒ जिन्व॑थः ।
1.112.22c याभी॒ रथाँ॒ अव॑थो॒ याभि॒रर्व॑त॒स्ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.22a yābhi̱r nara̍ṁ goṣu̱yudha̍ṁ nṛ̱ṣāhye̱ kṣetra̍sya sā̱tā tana̍yasya̱ jinva̍thaḥ |
1.112.22c yābhī̱ rathā̱m̐ ava̍tho̱ yābhi̱r arva̍ta̱s tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.23a याभि॒ः कुत्स॑मार्जुने॒यं श॑तक्रतू॒ प्र तु॒र्वीतिं॒ प्र च॑ द॒भीति॒माव॑तम् ।
1.112.23c याभि॑र्ध्व॒सन्तिं॑ पुरु॒षन्ति॒माव॑तं॒ ताभि॑रू॒ षु ऊ॒तिभि॑रश्वि॒ना ग॑तम् ॥
1.112.23a yābhi̱ḥ kutsa̍m ārjune̱yaṁ śa̍takratū̱ pra tu̱rvīti̱m pra ca̍ da̱bhīti̱m āva̍tam |
1.112.23c yābhi̍r dhva̱santi̍m puru̱ṣanti̱m āva̍ta̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||
1.112.24a अप्न॑स्वतीमश्विना॒ वाच॑म॒स्मे कृ॒तं नो॑ दस्रा वृषणा मनी॒षाम् ।
1.112.24c अ॒द्यू॒त्येऽव॑से॒ नि ह्व॑ये वां वृ॒धे च॑ नो भवतं॒ वाज॑सातौ ॥
1.112.24a apna̍svatīm aśvinā̱ vāca̍m a̱sme kṛ̱taṁ no̍ dasrā vṛṣaṇā manī̱ṣām |
1.112.24c a̱dyū̱tye 'va̍se̱ ni hva̍ye vāṁ vṛ̱dhe ca̍ no bhavata̱ṁ vāja̍sātau ||
1.112.25a द्युभि॑र॒क्तुभि॒ः परि॑ पातम॒स्मानरि॑ष्टेभिरश्विना॒ सौभ॑गेभिः ।
1.112.25c तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहन्ता॒मदि॑ति॒ः सिन्धु॑ः पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥
1.112.25a dyubhi̍r a̱ktubhi̱ḥ pari̍ pātam a̱smān ari̍ṣṭebhir aśvinā̱ saubha̍gebhiḥ |
1.112.25c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||


1.113.01a इ॒दं श्रेष्ठं॒ ज्योति॑षां॒ ज्योति॒रागा॑च्चि॒त्रः प्र॑के॒तो अ॑जनिष्ट॒ विभ्वा॑ ।
1.113.01c यथा॒ प्रसू॑ता सवि॒तुः स॒वायँ॑ ए॒वा रात्र्यु॒षसे॒ योनि॑मारैक् ॥
1.113.01a i̱daṁ śreṣṭha̱ṁ jyoti̍ṣā̱ṁ jyoti̱r āgā̍c ci̱traḥ pra̍ke̱to a̍janiṣṭa̱ vibhvā̍ |
1.113.01c yathā̱ prasū̍tā savi̱tuḥ sa̱vāya̍m̐ e̱vā rātry u̱ṣase̱ yoni̍m āraik ||
1.113.02a रुश॑द्वत्सा॒ रुश॑ती श्वे॒त्यागा॒दारै॑गु कृ॒ष्णा सद॑नान्यस्याः ।
1.113.02c स॒मा॒नब॑न्धू अ॒मृते॑ अनू॒ची द्यावा॒ वर्णं॑ चरत आमिना॒ने ॥
1.113.02a ruśa̍dvatsā̱ ruśa̍tī śve̱tyāgā̱d ārai̍g u kṛ̱ṣṇā sada̍nāny asyāḥ |
1.113.02c sa̱mā̱naba̍ndhū a̱mṛte̍ anū̱cī dyāvā̱ varṇa̍ṁ carata āminā̱ne ||
1.113.03a स॒मा॒नो अध्वा॒ स्वस्रो॑रन॒न्तस्तम॒न्यान्या॑ चरतो दे॒वशि॑ष्टे ।
1.113.03c न मे॑थेते॒ न त॑स्थतुः सु॒मेके॒ नक्तो॒षासा॒ सम॑नसा॒ विरू॑पे ॥
1.113.03a sa̱mā̱no adhvā̱ svasro̍r ana̱ntas tam a̱nyānyā̍ carato de̱vaśi̍ṣṭe |
1.113.03c na me̍thete̱ na ta̍sthatuḥ su̱meke̱ nakto̱ṣāsā̱ sama̍nasā̱ virū̍pe ||
1.113.04a भास्व॑ती ने॒त्री सू॒नृता॑ना॒मचे॑ति चि॒त्रा वि दुरो॑ न आवः ।
1.113.04c प्रार्प्या॒ जग॒द्व्यु॑ नो रा॒यो अ॑ख्यदु॒षा अ॑जीग॒र्भुव॑नानि॒ विश्वा॑ ॥
1.113.04a bhāsva̍tī ne̱trī sū̱nṛtā̍nā̱m ace̍ti ci̱trā vi duro̍ na āvaḥ |
1.113.04c prārpyā̱ jaga̱d vy u̍ no rā̱yo a̍khyad u̱ṣā a̍jīga̱r bhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||
1.113.05a जि॒ह्म॒श्ये॒३॒॑ चरि॑तवे म॒घोन्या॑भो॒गय॑ इ॒ष्टये॑ रा॒य उ॑ त्वम् ।
1.113.05c द॒भ्रं पश्य॑द्भ्य उर्वि॒या वि॒चक्ष॑ उ॒षा अ॑जीग॒र्भुव॑नानि॒ विश्वा॑ ॥
1.113.05a ji̱hma̱śye̱3̱̍ cari̍tave ma̱ghony ā̍bho̱gaya̍ i̱ṣṭaye̍ rā̱ya u̍ tvam |
1.113.05c da̱bhram paśya̍dbhya urvi̱yā vi̱cakṣa̍ u̱ṣā a̍jīga̱r bhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||
1.113.06a क्ष॒त्राय॑ त्वं॒ श्रव॑से त्वं मही॒या इ॒ष्टये॑ त्व॒मर्थ॑मिव त्वमि॒त्यै ।
1.113.06c विस॑दृशा जीवि॒ताभि॑प्र॒चक्ष॑ उ॒षा अ॑जीग॒र्भुव॑नानि॒ विश्वा॑ ॥
1.113.06a kṣa̱trāya̍ tva̱ṁ śrava̍se tvam mahī̱yā i̱ṣṭaye̍ tva̱m artha̍m iva tvam i̱tyai |
1.113.06c visa̍dṛśā jīvi̱tābhi̍pra̱cakṣa̍ u̱ṣā a̍jīga̱r bhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||
1.113.07a ए॒षा दि॒वो दु॑हि॒ता प्रत्य॑दर्शि व्यु॒च्छन्ती॑ युव॒तिः शु॒क्रवा॑साः ।
1.113.07c विश्व॒स्येशा॑ना॒ पार्थि॑वस्य॒ वस्व॒ उषो॑ अ॒द्येह सु॑भगे॒ व्यु॑च्छ ॥
1.113.07a e̱ṣā di̱vo du̍hi̱tā praty a̍darśi vyu̱cchantī̍ yuva̱tiḥ śu̱kravā̍sāḥ |
1.113.07c viśva̱syeśā̍nā̱ pārthi̍vasya̱ vasva̱ uṣo̍ a̱dyeha su̍bhage̱ vy u̍ccha ||
1.113.08a प॒रा॒य॒ती॒नामन्वे॑ति॒ पाथ॑ आयती॒नां प्र॑थ॒मा शश्व॑तीनाम् ।
1.113.08c व्यु॒च्छन्ती॑ जी॒वमु॑दी॒रय॑न्त्यु॒षा मृ॒तं कं च॒न बो॒धय॑न्ती ॥
1.113.08a pa̱rā̱ya̱tī̱nām anv e̍ti̱ pātha̍ āyatī̱nām pra̍tha̱mā śaśva̍tīnām |
1.113.08c vyu̱cchantī̍ jī̱vam u̍dī̱raya̍nty u̱ṣā mṛ̱taṁ kaṁ ca̱na bo̱dhaya̍ntī ||
1.113.09a उषो॒ यद॒ग्निं स॒मिधे॑ च॒कर्थ॒ वि यदाव॒श्चक्ष॑सा॒ सूर्य॑स्य ।
1.113.09c यन्मानु॑षान्य॒क्ष्यमा॑णाँ॒ अजी॑ग॒स्तद्दे॒वेषु॑ चकृषे भ॒द्रमप्न॑ः ॥
1.113.09a uṣo̱ yad a̱gniṁ sa̱midhe̍ ca̱kartha̱ vi yad āva̱ś cakṣa̍sā̱ sūrya̍sya |
1.113.09c yan mānu̍ṣān ya̱kṣyamā̍ṇā̱m̐ ajī̍ga̱s tad de̱veṣu̍ cakṛṣe bha̱dram apna̍ḥ ||
1.113.10a किया॒त्या यत्स॒मया॒ भवा॑ति॒ या व्यू॒षुर्याश्च॑ नू॒नं व्यु॒च्छान् ।
1.113.10c अनु॒ पूर्वा॑ः कृपते वावशा॒ना प्र॒दीध्या॑ना॒ जोष॑म॒न्याभि॑रेति ॥
1.113.10a kiyā̱ty ā yat sa̱mayā̱ bhavā̍ti̱ yā vyū̱ṣur yāś ca̍ nū̱naṁ vyu̱cchān |
1.113.10c anu̱ pūrvā̍ḥ kṛpate vāvaśā̱nā pra̱dīdhyā̍nā̱ joṣa̍m a̱nyābhi̍r eti ||
1.113.11a ई॒युष्टे ये पूर्व॑तरा॒मप॑श्यन्व्यु॒च्छन्ती॑मु॒षसं॒ मर्त्या॑सः ।
1.113.11c अ॒स्माभि॑रू॒ नु प्र॑ति॒चक्ष्या॑भू॒दो ते य॑न्ति॒ ये अ॑प॒रीषु॒ पश्या॑न् ॥
1.113.11a ī̱yuṣ ṭe ye pūrva̍tarā̱m apa̍śyan vyu̱cchantī̍m u̱ṣasa̱m martyā̍saḥ |
1.113.11c a̱smābhi̍r ū̱ nu pra̍ti̱cakṣyā̍bhū̱d o te ya̍nti̱ ye a̍pa̱rīṣu̱ paśyā̍n ||
1.113.12a या॒व॒यद्द्वे॑षा ऋत॒पा ऋ॑ते॒जाः सु॑म्ना॒वरी॑ सू॒नृता॑ ई॒रय॑न्ती ।
1.113.12c सु॒म॒ङ्ग॒लीर्बिभ्र॑ती दे॒ववी॑तिमि॒हाद्योष॒ः श्रेष्ठ॑तमा॒ व्यु॑च्छ ॥
1.113.12a yā̱va̱yaddve̍ṣā ṛta̱pā ṛ̍te̱jāḥ su̍mnā̱varī̍ sū̱nṛtā̍ ī̱raya̍ntī |
1.113.12c su̱ma̱ṅga̱līr bibhra̍tī de̱vavī̍tim i̱hādyoṣa̱ḥ śreṣṭha̍tamā̱ vy u̍ccha ||
1.113.13a शश्व॑त्पु॒रोषा व्यु॑वास दे॒व्यथो॑ अ॒द्येदं व्या॑वो म॒घोनी॑ ।
1.113.13c अथो॒ व्यु॑च्छा॒दुत्त॑राँ॒ अनु॒ द्यून॒जरा॒मृता॑ चरति स्व॒धाभि॑ः ॥
1.113.13a śaśva̍t pu̱roṣā vy u̍vāsa de̱vy atho̍ a̱dyedaṁ vy ā̍vo ma̱ghonī̍ |
1.113.13c atho̱ vy u̍cchā̱d utta̍rā̱m̐ anu̱ dyūn a̱jarā̱mṛtā̍ carati sva̱dhābhi̍ḥ ||
1.113.14a व्य१॒॑ञ्जिभि॑र्दि॒व आता॑स्वद्यौ॒दप॑ कृ॒ष्णां नि॒र्णिजं॑ दे॒व्या॑वः ।
1.113.14c प्र॒बो॒धय॑न्त्यरु॒णेभि॒रश्वै॒रोषा या॑ति सु॒युजा॒ रथे॑न ॥
1.113.14a vy a1̱̍ñjibhi̍r di̱va ātā̍sv adyau̱d apa̍ kṛ̱ṣṇāṁ ni̱rṇija̍ṁ de̱vy ā̍vaḥ |
1.113.14c pra̱bo̱dhaya̍nty aru̱ṇebhi̱r aśvai̱r oṣā yā̍ti su̱yujā̱ rathe̍na ||
1.113.15a आ॒वह॑न्ती॒ पोष्या॒ वार्या॑णि चि॒त्रं के॒तुं कृ॑णुते॒ चेकि॑ताना ।
1.113.15c ई॒युषी॑णामुप॒मा शश्व॑तीनां विभाती॒नां प्र॑थ॒मोषा व्य॑श्वैत् ॥
1.113.15a ā̱vaha̍ntī̱ poṣyā̱ vāryā̍ṇi ci̱traṁ ke̱tuṁ kṛ̍ṇute̱ ceki̍tānā |
1.113.15c ī̱yuṣī̍ṇām upa̱mā śaśva̍tīnāṁ vibhātī̱nām pra̍tha̱moṣā vy a̍śvait ||
1.113.16a उदी॑र्ध्वं जी॒वो असु॑र्न॒ आगा॒दप॒ प्रागा॒त्तम॒ आ ज्योति॑रेति ।
1.113.16c आरै॒क्पन्थां॒ यात॑वे॒ सूर्या॒याग॑न्म॒ यत्र॑ प्रति॒रन्त॒ आयु॑ः ॥
1.113.16a ud ī̍rdhvaṁ jī̱vo asu̍r na̱ āgā̱d apa̱ prāgā̱t tama̱ ā jyoti̍r eti |
1.113.16c ārai̱k panthā̱ṁ yāta̍ve̱ sūryā̱yāga̍nma̱ yatra̍ prati̱ranta̱ āyu̍ḥ ||
1.113.17a स्यूम॑ना वा॒च उदि॑यर्ति॒ वह्नि॒ः स्तवा॑नो रे॒भ उ॒षसो॑ विभा॒तीः ।
1.113.17c अ॒द्या तदु॑च्छ गृण॒ते म॑घोन्य॒स्मे आयु॒र्नि दि॑दीहि प्र॒जाव॑त् ॥
1.113.17a syūma̍nā vā̱ca ud i̍yarti̱ vahni̱ḥ stavā̍no re̱bha u̱ṣaso̍ vibhā̱tīḥ |
1.113.17c a̱dyā tad u̍ccha gṛṇa̱te ma̍ghony a̱sme āyu̱r ni di̍dīhi pra̱jāva̍t ||
1.113.18a या गोम॑तीरु॒षस॒ः सर्व॑वीरा व्यु॒च्छन्ति॑ दा॒शुषे॒ मर्त्या॑य ।
1.113.18c वा॒योरि॑व सू॒नृता॑नामुद॒र्के ता अ॑श्व॒दा अ॑श्नवत्सोम॒सुत्वा॑ ॥
1.113.18a yā goma̍tīr u̱ṣasa̱ḥ sarva̍vīrā vyu̱cchanti̍ dā̱śuṣe̱ martyā̍ya |
1.113.18c vā̱yor i̍va sū̱nṛtā̍nām uda̱rke tā a̍śva̱dā a̍śnavat soma̱sutvā̍ ||
1.113.19a मा॒ता दे॒वाना॒मदि॑ते॒रनी॑कं य॒ज्ञस्य॑ के॒तुर्बृ॑ह॒ती वि भा॑हि ।
1.113.19c प्र॒श॒स्ति॒कृद्ब्रह्म॑णे नो॒ व्यु१॒॑च्छा नो॒ जने॑ जनय विश्ववारे ॥
1.113.19a mā̱tā de̱vānā̱m adi̍te̱r anī̍kaṁ ya̱jñasya̍ ke̱tur bṛ̍ha̱tī vi bhā̍hi |
1.113.19c pra̱śa̱sti̱kṛd brahma̍ṇe no̱ vy u1̱̍cchā no̱ jane̍ janaya viśvavāre ||
1.113.20a यच्चि॒त्रमप्न॑ उ॒षसो॒ वह॑न्तीजा॒नाय॑ शशमा॒नाय॑ भ॒द्रम् ।
1.113.20c तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहन्ता॒मदि॑ति॒ः सिन्धु॑ः पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥
1.113.20a yac ci̱tram apna̍ u̱ṣaso̱ vaha̍ntījā̱nāya̍ śaśamā̱nāya̍ bha̱dram |
1.113.20c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||


1.114.01a इ॒मा रु॒द्राय॑ त॒वसे॑ कप॒र्दिने॑ क्ष॒यद्वी॑राय॒ प्र भ॑रामहे म॒तीः ।
1.114.01c यथा॒ शमस॑द्द्वि॒पदे॒ चतु॑ष्पदे॒ विश्वं॑ पु॒ष्टं ग्रामे॑ अ॒स्मिन्न॑नातु॒रम् ॥
1.114.01a i̱mā ru̱drāya̍ ta̱vase̍ kapa̱rdine̍ kṣa̱yadvī̍rāya̱ pra bha̍rāmahe ma̱tīḥ |
1.114.01c yathā̱ śam asa̍d dvi̱pade̱ catu̍ṣpade̱ viśva̍m pu̱ṣṭaṁ grāme̍ a̱sminn a̍nātu̱ram ||
1.114.02a मृ॒ळा नो॑ रुद्रो॒त नो॒ मय॑स्कृधि क्ष॒यद्वी॑राय॒ नम॑सा विधेम ते ।
1.114.02c यच्छं च॒ योश्च॒ मनु॑राये॒जे पि॒ता तद॑श्याम॒ तव॑ रुद्र॒ प्रणी॑तिषु ॥
1.114.02a mṛ̱ḻā no̍ rudro̱ta no̱ maya̍s kṛdhi kṣa̱yadvī̍rāya̱ nama̍sā vidhema te |
1.114.02c yac chaṁ ca̱ yoś ca̱ manu̍r āye̱je pi̱tā tad a̍śyāma̱ tava̍ rudra̱ praṇī̍tiṣu ||
1.114.03a अ॒श्याम॑ ते सुम॒तिं दे॑वय॒ज्यया॑ क्ष॒यद्वी॑रस्य॒ तव॑ रुद्र मीढ्वः ।
1.114.03c सु॒म्ना॒यन्निद्विशो॑ अ॒स्माक॒मा च॒रारि॑ष्टवीरा जुहवाम ते ह॒विः ॥
1.114.03a a̱śyāma̍ te suma̱tiṁ de̍vaya̱jyayā̍ kṣa̱yadvī̍rasya̱ tava̍ rudra mīḍhvaḥ |
1.114.03c su̱mnā̱yann id viśo̍ a̱smāka̱m ā ca̱rāri̍ṣṭavīrā juhavāma te ha̱viḥ ||
1.114.04a त्वे॒षं व॒यं रु॒द्रं य॑ज्ञ॒साधं॑ व॒ङ्कुं क॒विमव॑से॒ नि ह्व॑यामहे ।
1.114.04c आ॒रे अ॒स्मद्दैव्यं॒ हेळो॑ अस्यतु सुम॒तिमिद्व॒यम॒स्या वृ॑णीमहे ॥
1.114.04a tve̱ṣaṁ va̱yaṁ ru̱draṁ ya̍jña̱sādha̍ṁ va̱ṅkuṁ ka̱vim ava̍se̱ ni hva̍yāmahe |
1.114.04c ā̱re a̱smad daivya̱ṁ heḻo̍ asyatu suma̱tim id va̱yam a̱syā vṛ̍ṇīmahe ||
1.114.05a दि॒वो व॑रा॒हम॑रु॒षं क॑प॒र्दिनं॑ त्वे॒षं रू॒पं नम॑सा॒ नि ह्व॑यामहे ।
1.114.05c हस्ते॒ बिभ्र॑द्भेष॒जा वार्या॑णि॒ शर्म॒ वर्म॑ च्छ॒र्दिर॒स्मभ्यं॑ यंसत् ॥
1.114.05a di̱vo va̍rā̱ham a̍ru̱ṣaṁ ka̍pa̱rdina̍ṁ tve̱ṣaṁ rū̱paṁ nama̍sā̱ ni hva̍yāmahe |
1.114.05c haste̱ bibhra̍d bheṣa̱jā vāryā̍ṇi̱ śarma̱ varma̍ ccha̱rdir a̱smabhya̍ṁ yaṁsat ||
1.114.06a इ॒दं पि॒त्रे म॒रुता॑मुच्यते॒ वच॑ः स्वा॒दोः स्वादी॑यो रु॒द्राय॒ वर्ध॑नम् ।
1.114.06c रास्वा॑ च नो अमृत मर्त॒भोज॑नं॒ त्मने॑ तो॒काय॒ तन॑याय मृळ ॥
1.114.06a i̱dam pi̱tre ma̱rutā̍m ucyate̱ vaca̍ḥ svā̱doḥ svādī̍yo ru̱drāya̱ vardha̍nam |
1.114.06c rāsvā̍ ca no amṛta marta̱bhoja̍na̱ṁ tmane̍ to̱kāya̱ tana̍yāya mṛḻa ||
1.114.07a मा नो॑ म॒हान्त॑मु॒त मा नो॑ अर्भ॒कं मा न॒ उक्ष॑न्तमु॒त मा न॑ उक्षि॒तम् ।
1.114.07c मा नो॑ वधीः पि॒तरं॒ मोत मा॒तरं॒ मा न॑ः प्रि॒यास्त॒न्वो॑ रुद्र रीरिषः ॥
1.114.07a mā no̍ ma̱hānta̍m u̱ta mā no̍ arbha̱kam mā na̱ ukṣa̍ntam u̱ta mā na̍ ukṣi̱tam |
1.114.07c mā no̍ vadhīḥ pi̱tara̱m mota mā̱tara̱m mā na̍ḥ pri̱yās ta̱nvo̍ rudra rīriṣaḥ ||
1.114.08a मा न॑स्तो॒के तन॑ये॒ मा न॑ आ॒यौ मा नो॒ गोषु॒ मा नो॒ अश्वे॑षु रीरिषः ।
1.114.08c वी॒रान्मा नो॑ रुद्र भामि॒तो व॑धीर्ह॒विष्म॑न्त॒ः सद॒मित्त्वा॑ हवामहे ॥
1.114.08a mā na̍s to̱ke tana̍ye̱ mā na̍ ā̱yau mā no̱ goṣu̱ mā no̱ aśve̍ṣu rīriṣaḥ |
1.114.08c vī̱rān mā no̍ rudra bhāmi̱to va̍dhīr ha̱viṣma̍nta̱ḥ sada̱m it tvā̍ havāmahe ||
1.114.09a उप॑ ते॒ स्तोमा॑न्पशु॒पा इ॒वाक॑रं॒ रास्वा॑ पितर्मरुतां सु॒म्नम॒स्मे ।
1.114.09c भ॒द्रा हि ते॑ सुम॒तिर्मृ॑ळ॒यत्त॒माथा॑ व॒यमव॒ इत्ते॑ वृणीमहे ॥
1.114.09a upa̍ te̱ stomā̍n paśu̱pā i̱vāka̍ra̱ṁ rāsvā̍ pitar marutāṁ su̱mnam a̱sme |
1.114.09c bha̱drā hi te̍ suma̱tir mṛ̍ḻa̱yatta̱māthā̍ va̱yam ava̱ it te̍ vṛṇīmahe ||
1.114.10a आ॒रे ते॑ गो॒घ्नमु॒त पू॑रुष॒घ्नं क्षय॑द्वीर सु॒म्नम॒स्मे ते॑ अस्तु ।
1.114.10c मृ॒ळा च॑ नो॒ अधि॑ च ब्रूहि दे॒वाधा॑ च न॒ः शर्म॑ यच्छ द्वि॒बर्हा॑ः ॥
1.114.10a ā̱re te̍ go̱ghnam u̱ta pū̍ruṣa̱ghnaṁ kṣaya̍dvīra su̱mnam a̱sme te̍ astu |
1.114.10c mṛ̱ḻā ca̍ no̱ adhi̍ ca brūhi de̱vādhā̍ ca na̱ḥ śarma̍ yaccha dvi̱barhā̍ḥ ||
1.114.11a अवो॑चाम॒ नमो॑ अस्मा अव॒स्यव॑ः शृ॒णोतु॑ नो॒ हवं॑ रु॒द्रो म॒रुत्वा॑न् ।
1.114.11c तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहन्ता॒मदि॑ति॒ः सिन्धु॑ः पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥
1.114.11a avo̍cāma̱ namo̍ asmā ava̱syava̍ḥ śṛ̱ṇotu̍ no̱ hava̍ṁ ru̱dro ma̱rutvā̍n |
1.114.11c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||


1.115.01a चि॒त्रं दे॒वाना॒मुद॑गा॒दनी॑कं॒ चक्षु॑र्मि॒त्रस्य॒ वरु॑णस्या॒ग्नेः ।
1.115.01c आप्रा॒ द्यावा॑पृथि॒वी अ॒न्तरि॑क्षं॒ सूर्य॑ आ॒त्मा जग॑तस्त॒स्थुष॑श्च ॥
1.115.01a ci̱traṁ de̱vānā̱m ud a̍gā̱d anī̍ka̱ṁ cakṣu̍r mi̱trasya̱ varu̍ṇasyā̱gneḥ |
1.115.01c āprā̱ dyāvā̍pṛthi̱vī a̱ntari̍kṣa̱ṁ sūrya̍ ā̱tmā jaga̍tas ta̱sthuṣa̍ś ca ||
1.115.02a सूर्यो॑ दे॒वीमु॒षसं॒ रोच॑मानां॒ मर्यो॒ न योषा॑म॒भ्ये॑ति प॒श्चात् ।
1.115.02c यत्रा॒ नरो॑ देव॒यन्तो॑ यु॒गानि॑ वितन्व॒ते प्रति॑ भ॒द्राय॑ भ॒द्रम् ॥
1.115.02a sūryo̍ de̱vīm u̱ṣasa̱ṁ roca̍mānā̱m maryo̱ na yoṣā̍m a̱bhy e̍ti pa̱ścāt |
1.115.02c yatrā̱ naro̍ deva̱yanto̍ yu̱gāni̍ vitanva̱te prati̍ bha̱drāya̍ bha̱dram ||
1.115.03a भ॒द्रा अश्वा॑ ह॒रित॒ः सूर्य॑स्य चि॒त्रा एत॑ग्वा अनु॒माद्या॑सः ।
1.115.03c न॒म॒स्यन्तो॑ दि॒व आ पृ॒ष्ठम॑स्थु॒ः परि॒ द्यावा॑पृथि॒वी य॑न्ति स॒द्यः ॥
1.115.03a bha̱drā aśvā̍ ha̱rita̱ḥ sūrya̍sya ci̱trā eta̍gvā anu̱mādyā̍saḥ |
1.115.03c na̱ma̱syanto̍ di̱va ā pṛ̱ṣṭham a̍sthu̱ḥ pari̱ dyāvā̍pṛthi̱vī ya̍nti sa̱dyaḥ ||
1.115.04a तत्सूर्य॑स्य देव॒त्वं तन्म॑हि॒त्वं म॒ध्या कर्तो॒र्वित॑तं॒ सं ज॑भार ।
1.115.04c य॒देदयु॑क्त ह॒रित॑ः स॒धस्था॒दाद्रात्री॒ वास॑स्तनुते सि॒मस्मै॑ ॥
1.115.04a tat sūrya̍sya deva̱tvaṁ tan ma̍hi̱tvam ma̱dhyā karto̱r vita̍ta̱ṁ saṁ ja̍bhāra |
1.115.04c ya̱ded ayu̍kta ha̱rita̍ḥ sa̱dhasthā̱d ād rātrī̱ vāsa̍s tanute si̱masmai̍ ||
1.115.05a तन्मि॒त्रस्य॒ वरु॑णस्याभि॒चक्षे॒ सूर्यो॑ रू॒पं कृ॑णुते॒ द्योरु॒पस्थे॑ ।
1.115.05c अ॒न॒न्तम॒न्यद्रुश॑दस्य॒ पाज॑ः कृ॒ष्णम॒न्यद्ध॒रित॒ः सं भ॑रन्ति ॥
1.115.05a tan mi̱trasya̱ varu̍ṇasyābhi̱cakṣe̱ sūryo̍ rū̱paṁ kṛ̍ṇute̱ dyor u̱pasthe̍ |
1.115.05c a̱na̱ntam a̱nyad ruśa̍d asya̱ pāja̍ḥ kṛ̱ṣṇam a̱nyad dha̱rita̱ḥ sam bha̍ranti ||
1.115.06a अ॒द्या दे॑वा॒ उदि॑ता॒ सूर्य॑स्य॒ निरंह॑सः पिपृ॒ता निर॑व॒द्यात् ।
1.115.06c तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मामहन्ता॒मदि॑ति॒ः सिन्धु॑ः पृथि॒वी उ॒त द्यौः ॥
1.115.06a a̱dyā de̍vā̱ udi̍tā̱ sūrya̍sya̱ nir aṁha̍saḥ pipṛ̱tā nir a̍va̱dyāt |
1.115.06c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||


1.116.01a नास॑त्याभ्यां ब॒र्हिरि॑व॒ प्र वृ॑ञ्जे॒ स्तोमाँ॑ इयर्म्य॒भ्रिये॑व॒ वात॑ः ।
1.116.01c यावर्भ॑गाय विम॒दाय॑ जा॒यां से॑ना॒जुवा॑ न्यू॒हतू॒ रथे॑न ॥
1.116.01a nāsa̍tyābhyām ba̱rhir i̍va̱ pra vṛ̍ñje̱ stomā̍m̐ iyarmy a̱bhriye̍va̱ vāta̍ḥ |
1.116.01c yāv arbha̍gāya vima̱dāya̍ jā̱yāṁ se̍nā̱juvā̍ nyū̱hatū̱ rathe̍na ||
1.116.02a वी॒ळु॒पत्म॑भिराशु॒हेम॑भिर्वा दे॒वानां॑ वा जू॒तिभि॒ः शाश॑दाना ।
1.116.02c तद्रास॑भो नासत्या स॒हस्र॑मा॒जा य॒मस्य॑ प्र॒धने॑ जिगाय ॥
1.116.02a vī̱ḻu̱patma̍bhir āśu̱hema̍bhir vā de̱vānā̍ṁ vā jū̱tibhi̱ḥ śāśa̍dānā |
1.116.02c tad rāsa̍bho nāsatyā sa̱hasra̍m ā̱jā ya̱masya̍ pra̱dhane̍ jigāya ||
1.116.03a तुग्रो॑ ह भु॒ज्युम॑श्विनोदमे॒घे र॒यिं न कश्चि॑न्ममृ॒वाँ अवा॑हाः ।
1.116.03c तमू॑हथुर्नौ॒भिरा॑त्म॒न्वती॑भिरन्तरिक्ष॒प्रुद्भि॒रपो॑दकाभिः ॥
1.116.03a tugro̍ ha bhu̱jyum a̍śvinodame̱ghe ra̱yiṁ na kaś ci̍n mamṛ̱vām̐ avā̍hāḥ |
1.116.03c tam ū̍hathur nau̱bhir ā̍tma̱nvatī̍bhir antarikṣa̱prudbhi̱r apo̍dakābhiḥ ||
1.116.04a ति॒स्रः क्षप॒स्त्रिरहा॑ति॒व्रज॑द्भि॒र्नास॑त्या भु॒ज्युमू॑हथुः पतं॒गैः ।
1.116.04c स॒मु॒द्रस्य॒ धन्व॑न्ना॒र्द्रस्य॑ पा॒रे त्रि॒भी रथै॑ः श॒तप॑द्भि॒ः षळ॑श्वैः ॥
1.116.04a ti̱sraḥ kṣapa̱s trir ahā̍ti̱vraja̍dbhi̱r nāsa̍tyā bhu̱jyum ū̍hathuḥ pata̱ṁgaiḥ |
1.116.04c sa̱mu̱drasya̱ dhanva̍nn ā̱rdrasya̍ pā̱re tri̱bhī rathai̍ḥ śa̱tapa̍dbhi̱ḥ ṣaḻa̍śvaiḥ ||
1.116.05a अ॒ना॒र॒म्भ॒णे तद॑वीरयेथामनास्था॒ने अ॑ग्रभ॒णे स॑मु॒द्रे ।
1.116.05c यद॑श्विना ऊ॒हथु॑र्भु॒ज्युमस्तं॑ श॒तारि॑त्रां॒ नाव॑मातस्थि॒वांस॑म् ॥
1.116.05a a̱nā̱ra̱mbha̱ṇe tad a̍vīrayethām anāsthā̱ne a̍grabha̱ṇe sa̍mu̱dre |
1.116.05c yad a̍śvinā ū̱hathu̍r bhu̱jyum asta̍ṁ śa̱tāri̍trā̱ṁ nāva̍m ātasthi̱vāṁsa̍m ||
1.116.06a यम॑श्विना द॒दथु॑ः श्वे॒तमश्व॑म॒घाश्वा॑य॒ शश्व॒दित्स्व॒स्ति ।
1.116.06c तद्वां॑ दा॒त्रं महि॑ की॒र्तेन्यं॑ भूत्पै॒द्वो वा॒जी सद॒मिद्धव्यो॑ अ॒र्यः ॥
1.116.06a yam a̍śvinā da̱dathu̍ḥ śve̱tam aśva̍m a̱ghāśvā̍ya̱ śaśva̱d it sva̱sti |
1.116.06c tad vā̍ṁ dā̱tram mahi̍ kī̱rtenya̍m bhūt pai̱dvo vā̱jī sada̱m id dhavyo̍ a̱ryaḥ ||
1.116.07a यु॒वं न॑रा स्तुव॒ते प॑ज्रि॒याय॑ क॒क्षीव॑ते अरदतं॒ पुरं॑धिम् ।
1.116.07c का॒रो॒त॒राच्छ॒फादश्व॑स्य॒ वृष्ण॑ः श॒तं कु॒म्भाँ अ॑सिञ्चतं॒ सुरा॑याः ॥
1.116.07a yu̱vaṁ na̍rā stuva̱te pa̍jri̱yāya̍ ka̱kṣīva̍te aradata̱m pura̍ṁdhim |
1.116.07c kā̱ro̱ta̱rāc cha̱phād aśva̍sya̱ vṛṣṇa̍ḥ śa̱taṁ ku̱mbhām̐ a̍siñcata̱ṁ surā̍yāḥ ||
1.116.08a हि॒मेना॒ग्निं घ्रं॒सम॑वारयेथां पितु॒मती॒मूर्ज॑मस्मा अधत्तम् ।
1.116.08c ऋ॒बीसे॒ अत्रि॑मश्वि॒नाव॑नीत॒मुन्नि॑न्यथु॒ः सर्व॑गणं स्व॒स्ति ॥
1.116.08a hi̱menā̱gniṁ ghra̱ṁsam a̍vārayethām pitu̱matī̱m ūrja̍m asmā adhattam |
1.116.08c ṛ̱bīse̱ atri̍m aśvi̱nāva̍nīta̱m un ni̍nyathu̱ḥ sarva̍gaṇaṁ sva̱sti ||
1.116.09a परा॑व॒तं ना॑सत्यानुदेथामु॒च्चाबु॑ध्नं चक्रथुर्जि॒ह्मबा॑रम् ।
1.116.09c क्षर॒न्नापो॒ न पा॒यना॑य रा॒ये स॒हस्रा॑य॒ तृष्य॑ते॒ गोत॑मस्य ॥
1.116.09a parā̍va̱taṁ nā̍satyānudethām u̱ccābu̍dhnaṁ cakrathur ji̱hmabā̍ram |
1.116.09c kṣara̱nn āpo̱ na pā̱yanā̍ya rā̱ye sa̱hasrā̍ya̱ tṛṣya̍te̱ gota̍masya ||
1.116.10a जु॒जु॒रुषो॑ नासत्यो॒त व॒व्रिं प्रामु॑ञ्चतं द्रा॒पिमि॑व॒ च्यवा॑नात् ।
1.116.10c प्राति॑रतं जहि॒तस्यायु॑र्द॒स्रादित्पति॑मकृणुतं क॒नीना॑म् ॥
1.116.10a ju̱ju̱ruṣo̍ nāsatyo̱ta va̱vrim prāmu̍ñcataṁ drā̱pim i̍va̱ cyavā̍nāt |
1.116.10c prāti̍rataṁ jahi̱tasyāyu̍r da̱srād it pati̍m akṛṇutaṁ ka̱nīnā̍m ||
1.116.11a तद्वां॑ नरा॒ शंस्यं॒ राध्यं॑ चाभिष्टि॒मन्ना॑सत्या॒ वरू॑थम् ।
1.116.11c यद्वि॒द्वांसा॑ नि॒धिमि॒वाप॑गूळ्ह॒मुद्द॑र्श॒तादू॒पथु॒र्वन्द॑नाय ॥
1.116.11a tad vā̍ṁ narā̱ śaṁsya̱ṁ rādhya̍ṁ cābhiṣṭi̱man nā̍satyā̱ varū̍tham |
1.116.11c yad vi̱dvāṁsā̍ ni̱dhim i̱vāpa̍gūḻha̱m ud da̍rśa̱tād ū̱pathu̱r vanda̍nāya ||
1.116.12a तद्वां॑ नरा स॒नये॒ दंस॑ उ॒ग्रमा॒विष्कृ॑णोमि तन्य॒तुर्न वृ॒ष्टिम् ।
1.116.12c द॒ध्यङ्ह॒ यन्मध्वा॑थर्व॒णो वा॒मश्व॑स्य शी॒र्ष्णा प्र यदी॑मु॒वाच॑ ॥
1.116.12a tad vā̍ṁ narā sa̱naye̱ daṁsa̍ u̱gram ā̱viṣ kṛ̍ṇomi tanya̱tur na vṛ̱ṣṭim |
1.116.12c da̱dhyaṅ ha̱ yan madhv ā̍tharva̱ṇo vā̱m aśva̍sya śī̱rṣṇā pra yad ī̍m u̱vāca̍ ||
1.116.13a अजो॑हवीन्नासत्या क॒रा वां॑ म॒हे याम॑न्पुरुभुजा॒ पुरं॑धिः ।
1.116.13c श्रु॒तं तच्छासु॑रिव वध्रिम॒त्या हिर॑ण्यहस्तमश्विनावदत्तम् ॥
1.116.13a ajo̍havīn nāsatyā ka̱rā vā̍m ma̱he yāma̍n purubhujā̱ pura̍ṁdhiḥ |
1.116.13c śru̱taṁ tac chāsu̍r iva vadhrima̱tyā hira̍ṇyahastam aśvināv adattam ||
1.116.14a आ॒स्नो वृक॑स्य॒ वर्ति॑काम॒भीके॑ यु॒वं न॑रा नासत्यामुमुक्तम् ।
1.116.14c उ॒तो क॒विं पु॑रुभुजा यु॒वं ह॒ कृप॑माणमकृणुतं वि॒चक्षे॑ ॥
1.116.14a ā̱sno vṛka̍sya̱ varti̍kām a̱bhīke̍ yu̱vaṁ na̍rā nāsatyāmumuktam |
1.116.14c u̱to ka̱vim pu̍rubhujā yu̱vaṁ ha̱ kṛpa̍māṇam akṛṇutaṁ vi̱cakṣe̍ ||
1.116.15a च॒रित्रं॒ हि वेरि॒वाच्छे॑दि प॒र्णमा॒जा खे॒लस्य॒ परि॑तक्म्यायाम् ।
1.116.15c स॒द्यो जङ्घा॒माय॑सीं वि॒श्पला॑यै॒ धने॑ हि॒ते सर्त॑वे॒ प्रत्य॑धत्तम् ॥
1.116.15a ca̱ritra̱ṁ hi ver i̱vācche̍di pa̱rṇam ā̱jā khe̱lasya̱ pari̍takmyāyām |
1.116.15c sa̱dyo jaṅghā̱m āya̍sīṁ vi̱śpalā̍yai̱ dhane̍ hi̱te sarta̍ve̱ praty a̍dhattam ||
1.116.16a श॒तं मे॒षान्वृ॒क्ये॑ चक्षदा॒नमृ॒ज्राश्वं॒ तं पि॒तान्धं च॑कार ।
1.116.16c तस्मा॑ अ॒क्षी ना॑सत्या वि॒चक्ष॒ आध॑त्तं दस्रा भिषजावन॒र्वन् ॥
1.116.16a śa̱tam me̱ṣān vṛ̱kye̍ cakṣadā̱nam ṛ̱jrāśva̱ṁ tam pi̱tāndhaṁ ca̍kāra |
1.116.16c tasmā̍ a̱kṣī nā̍satyā vi̱cakṣa̱ ādha̍ttaṁ dasrā bhiṣajāv ana̱rvan ||
1.116.17a आ वां॒ रथं॑ दुहि॒ता सूर्य॑स्य॒ कार्ष्मे॑वातिष्ठ॒दर्व॑ता॒ जय॑न्ती ।
1.116.17c विश्वे॑ दे॒वा अन्व॑मन्यन्त हृ॒द्भिः समु॑ श्रि॒या ना॑सत्या सचेथे ॥
1.116.17a ā vā̱ṁ ratha̍ṁ duhi̱tā sūrya̍sya̱ kārṣme̍vātiṣṭha̱d arva̍tā̱ jaya̍ntī |
1.116.17c viśve̍ de̱vā anv a̍manyanta hṛ̱dbhiḥ sam u̍ śri̱yā nā̍satyā sacethe ||
1.116.18a यदया॑तं॒ दिवो॑दासाय व॒र्तिर्भ॒रद्वा॑जायाश्विना॒ हय॑न्ता ।
1.116.18c रे॒वदु॑वाह सच॒नो रथो॑ वां वृष॒भश्च॑ शिंशु॒मार॑श्च यु॒क्ता ॥
1.116.18a yad ayā̍ta̱ṁ divo̍dāsāya va̱rtir bha̱radvā̍jāyāśvinā̱ haya̍ntā |
1.116.18c re̱vad u̍vāha saca̱no ratho̍ vāṁ vṛṣa̱bhaś ca̍ śiṁśu̱māra̍ś ca yu̱ktā ||
1.116.19a र॒यिं सु॑क्ष॒त्रं स्व॑प॒त्यमायु॑ः सु॒वीर्यं॑ नासत्या॒ वह॑न्ता ।
1.116.19c आ ज॒ह्नावीं॒ सम॑न॒सोप॒ वाजै॒स्त्रिरह्नो॑ भा॒गं दध॑तीमयातम् ॥
1.116.19a ra̱yiṁ su̍kṣa̱traṁ sva̍pa̱tyam āyu̍ḥ su̱vīrya̍ṁ nāsatyā̱ vaha̍ntā |
1.116.19c ā ja̱hnāvī̱ṁ sama̍na̱sopa̱ vājai̱s trir ahno̍ bhā̱gaṁ dadha̍tīm ayātam ||
1.116.20a परि॑विष्टं जाहु॒षं वि॒श्वत॑ः सीं सु॒गेभि॒र्नक्त॑मूहथू॒ रजो॑भिः ।
1.116.20c वि॒भि॒न्दुना॑ नासत्या॒ रथे॑न॒ वि पर्व॑ताँ अजर॒यू अ॑यातम् ॥
1.116.20a pari̍viṣṭaṁ jāhu̱ṣaṁ vi̱śvata̍ḥ sīṁ su̱gebhi̱r nakta̍m ūhathū̱ rajo̍bhiḥ |
1.116.20c vi̱bhi̱ndunā̍ nāsatyā̱ rathe̍na̱ vi parva̍tām̐ ajara̱yū a̍yātam ||
1.116.21a एक॑स्या॒ वस्तो॑रावतं॒ रणा॑य॒ वश॑मश्विना स॒नये॑ स॒हस्रा॑ ।
1.116.21c निर॑हतं दु॒च्छुना॒ इन्द्र॑वन्ता पृथु॒श्रव॑सो वृषणा॒वरा॑तीः ॥
1.116.21a eka̍syā̱ vasto̍r āvata̱ṁ raṇā̍ya̱ vaśa̍m aśvinā sa̱naye̍ sa̱hasrā̍ |
1.116.21c nir a̍hataṁ du̱cchunā̱ indra̍vantā pṛthu̱śrava̍so vṛṣaṇā̱v arā̍tīḥ ||
1.116.22a श॒रस्य॑ चिदार्च॒त्कस्या॑व॒तादा नी॒चादु॒च्चा च॑क्रथु॒ः पात॑वे॒ वाः ।
1.116.22c श॒यवे॑ चिन्नासत्या॒ शची॑भि॒र्जसु॑रये स्त॒र्यं॑ पिप्यथु॒र्गाम् ॥
1.116.22a śa̱rasya̍ cid ārca̱tkasyā̍va̱tād ā nī̱cād u̱ccā ca̍krathu̱ḥ pāta̍ve̱ vāḥ |
1.116.22c śa̱yave̍ cin nāsatyā̱ śacī̍bhi̱r jasu̍raye sta̱rya̍m pipyathu̱r gām ||
1.116.23a अ॒व॒स्य॒ते स्तु॑व॒ते कृ॑ष्णि॒याय॑ ऋजूय॒ते ना॑सत्या॒ शची॑भिः ।
1.116.23c प॒शुं न न॒ष्टमि॑व॒ दर्श॑नाय विष्णा॒प्वं॑ ददथु॒र्विश्व॑काय ॥
1.116.23a a̱va̱sya̱te stu̍va̱te kṛ̍ṣṇi̱yāya̍ ṛjūya̱te nā̍satyā̱ śacī̍bhiḥ |
1.116.23c pa̱śuṁ na na̱ṣṭam i̍va̱ darśa̍nāya viṣṇā̱pva̍ṁ dadathu̱r viśva̍kāya ||
1.116.24a दश॒ रात्री॒रशि॑वेना॒ नव॒ द्यूनव॑नद्धं श्नथि॒तम॒प्स्व१॒॑न्तः ।
1.116.24c विप्रु॑तं रे॒भमु॒दनि॒ प्रवृ॑क्त॒मुन्नि॑न्यथु॒ः सोम॑मिव स्रु॒वेण॑ ॥
1.116.24a daśa̱ rātrī̱r aśi̍venā̱ nava̱ dyūn ava̍naddhaṁ śnathi̱tam a̱psv a1̱̍ntaḥ |
1.116.24c vipru̍taṁ re̱bham u̱dani̱ pravṛ̍kta̱m un ni̍nyathu̱ḥ soma̍m iva sru̱veṇa̍ ||
1.116.25a प्र वां॒ दंसां॑स्यश्विनाववोचम॒स्य पति॑ः स्यां सु॒गव॑ः सु॒वीर॑ः ।
1.116.25c उ॒त पश्य॑न्नश्नु॒वन्दी॒र्घमायु॒रस्त॑मि॒वेज्ज॑रि॒माणं॑ जगम्याम् ॥
1.116.25a pra vā̱ṁ daṁsā̍ṁsy aśvināv avocam a̱sya pati̍ḥ syāṁ su̱gava̍ḥ su̱vīra̍ḥ |
1.116.25c u̱ta paśya̍nn aśnu̱van dī̱rgham āyu̱r asta̍m i̱vej ja̍ri̱māṇa̍ṁ jagamyām ||


1.117.01a मध्व॒ः सोम॑स्याश्विना॒ मदा॑य प्र॒त्नो होता वि॑वासते वाम् ।
1.117.01c ब॒र्हिष्म॑ती रा॒तिर्विश्रि॑ता॒ गीरि॒षा या॑तं नास॒त्योप॒ वाजै॑ः ॥
1.117.01a madhva̱ḥ soma̍syāśvinā̱ madā̍ya pra̱tno hotā vi̍vāsate vām |
1.117.01c ba̱rhiṣma̍tī rā̱tir viśri̍tā̱ gīr i̱ṣā yā̍taṁ nāsa̱tyopa̱ vājai̍ḥ ||
1.117.02a यो वा॑मश्विना॒ मन॑सो॒ जवी॑या॒न्रथ॒ः स्वश्वो॒ विश॑ आ॒जिगा॑ति ।
1.117.02c येन॒ गच्छ॑थः सु॒कृतो॑ दुरो॒णं तेन॑ नरा व॒र्तिर॒स्मभ्यं॑ यातम् ॥
1.117.02a yo vā̍m aśvinā̱ mana̍so̱ javī̍yā̱n ratha̱ḥ svaśvo̱ viśa̍ ā̱jigā̍ti |
1.117.02c yena̱ gaccha̍thaḥ su̱kṛto̍ duro̱ṇaṁ tena̍ narā va̱rtir a̱smabhya̍ṁ yātam ||
1.117.03a ऋषिं॑ नरा॒वंह॑स॒ः पाञ्च॑जन्यमृ॒बीसा॒दत्रिं॑ मुञ्चथो ग॒णेन॑ ।
1.117.03c मि॒नन्ता॒ दस्यो॒रशि॑वस्य मा॒या अ॑नुपू॒र्वं वृ॑षणा चो॒दय॑न्ता ॥
1.117.03a ṛṣi̍ṁ narā̱v aṁha̍sa̱ḥ pāñca̍janyam ṛ̱bīsā̱d atri̍m muñcatho ga̱ṇena̍ |
1.117.03c mi̱nantā̱ dasyo̱r aśi̍vasya mā̱yā a̍nupū̱rvaṁ vṛ̍ṣaṇā co̱daya̍ntā ||
1.117.04a अश्वं॒ न गू॒ळ्हम॑श्विना दु॒रेवै॒र्ऋषिं॑ नरा वृषणा रे॒भम॒प्सु ।
1.117.04c सं तं रि॑णीथो॒ विप्रु॑तं॒ दंसो॑भि॒र्न वां॑ जूर्यन्ति पू॒र्व्या कृ॒तानि॑ ॥
1.117.04a aśva̱ṁ na gū̱ḻham a̍śvinā du̱revai̱r ṛṣi̍ṁ narā vṛṣaṇā re̱bham a̱psu |
1.117.04c saṁ taṁ ri̍ṇītho̱ vipru̍ta̱ṁ daṁso̍bhi̱r na vā̍ṁ jūryanti pū̱rvyā kṛ̱tāni̍ ||
1.117.05a सु॒षु॒प्वांसं॒ न निर्ऋ॑तेरु॒पस्थे॒ सूर्यं॒ न द॑स्रा॒ तम॑सि क्षि॒यन्त॑म् ।
1.117.05c शु॒भे रु॒क्मं न द॑र्श॒तं निखा॑त॒मुदू॑पथुरश्विना॒ वन्द॑नाय ॥
1.117.05a su̱ṣu̱pvāṁsa̱ṁ na nirṛ̍ter u̱pasthe̱ sūrya̱ṁ na da̍srā̱ tama̍si kṣi̱yanta̍m |
1.117.05c śu̱bhe ru̱kmaṁ na da̍rśa̱taṁ nikhā̍ta̱m ud ū̍pathur aśvinā̱ vanda̍nāya ||
1.117.06a तद्वां॑ नरा॒ शंस्यं॑ पज्रि॒येण॑ क॒क्षीव॑ता नासत्या॒ परि॑ज्मन् ।
1.117.06c श॒फादश्व॑स्य वा॒जिनो॒ जना॑य श॒तं कु॒म्भाँ अ॑सिञ्चतं॒ मधू॑नाम् ॥
1.117.06a tad vā̍ṁ narā̱ śaṁsya̍m pajri̱yeṇa̍ ka̱kṣīva̍tā nāsatyā̱ pari̍jman |
1.117.06c śa̱phād aśva̍sya vā̱jino̱ janā̍ya śa̱taṁ ku̱mbhām̐ a̍siñcata̱m madhū̍nām ||
1.117.07a यु॒वं न॑रा स्तुव॒ते कृ॑ष्णि॒याय॑ विष्णा॒प्वं॑ ददथु॒र्विश्व॑काय ।
1.117.07c घोषा॑यै चित्पितृ॒षदे॑ दुरो॒णे पतिं॒ जूर्य॑न्त्या अश्विनावदत्तम् ॥
1.117.07a yu̱vaṁ na̍rā stuva̱te kṛ̍ṣṇi̱yāya̍ viṣṇā̱pva̍ṁ dadathu̱r viśva̍kāya |
1.117.07c ghoṣā̍yai cit pitṛ̱ṣade̍ duro̱ṇe pati̱ṁ jūrya̍ntyā aśvināv adattam ||
1.117.08a यु॒वं श्यावा॑य॒ रुश॑तीमदत्तं म॒हः क्षो॒णस्या॑श्विना॒ कण्वा॑य ।
1.117.08c प्र॒वाच्यं॒ तद्वृ॑षणा कृ॒तं वां॒ यन्ना॑र्ष॒दाय॒ श्रवो॑ अ॒ध्यध॑त्तम् ॥
1.117.08a yu̱vaṁ śyāvā̍ya̱ ruśa̍tīm adattam ma̱haḥ kṣo̱ṇasyā̍śvinā̱ kaṇvā̍ya |
1.117.08c pra̱vācya̱ṁ tad vṛ̍ṣaṇā kṛ̱taṁ vā̱ṁ yan nā̍rṣa̱dāya̱ śravo̍ a̱dhyadha̍ttam ||
1.117.09a पु॒रू वर्पां॑स्यश्विना॒ दधा॑ना॒ नि पे॒दव॑ ऊहथुरा॒शुमश्व॑म् ।
1.117.09c स॒ह॒स्र॒सां वा॒जिन॒मप्र॑तीतमहि॒हनं॑ श्रव॒स्यं१॒॑ तरु॑त्रम् ॥
1.117.09a pu̱rū varpā̍ṁsy aśvinā̱ dadhā̍nā̱ ni pe̱dava̍ ūhathur ā̱śum aśva̍m |
1.117.09c sa̱ha̱sra̱sāṁ vā̱jina̱m apra̍tītam ahi̱hana̍ṁ śrava̱sya1̱̍ṁ taru̍tram ||
1.117.10a ए॒तानि॑ वां श्रव॒स्या॑ सुदानू॒ ब्रह्मा॑ङ्गू॒षं सद॑नं॒ रोद॑स्योः ।
1.117.10c यद्वां॑ प॒ज्रासो॑ अश्विना॒ हव॑न्ते या॒तमि॒षा च॑ वि॒दुषे॑ च॒ वाज॑म् ॥
1.117.10a e̱tāni̍ vāṁ śrava̱syā̍ sudānū̱ brahmā̍ṅgū̱ṣaṁ sada̍na̱ṁ roda̍syoḥ |
1.117.10c yad vā̍m pa̱jrāso̍ aśvinā̱ hava̍nte yā̱tam i̱ṣā ca̍ vi̱duṣe̍ ca̱ vāja̍m ||
1.117.11a सू॒नोर्माने॑नाश्विना गृणा॒ना वाजं॒ विप्रा॑य भुरणा॒ रद॑न्ता ।
1.117.11c अ॒गस्त्ये॒ ब्रह्म॑णा वावृधा॒ना सं वि॒श्पलां॑ नासत्यारिणीतम् ॥
1.117.11a sū̱nor māne̍nāśvinā gṛṇā̱nā vāja̱ṁ viprā̍ya bhuraṇā̱ rada̍ntā |
1.117.11c a̱gastye̱ brahma̍ṇā vāvṛdhā̱nā saṁ vi̱śpalā̍ṁ nāsatyāriṇītam ||
1.117.12a कुह॒ यान्ता॑ सुष्टु॒तिं का॒व्यस्य॒ दिवो॑ नपाता वृषणा शयु॒त्रा ।
1.117.12c हिर॑ण्यस्येव क॒लशं॒ निखा॑त॒मुदू॑पथुर्दश॒मे अ॑श्वि॒नाह॑न् ॥
1.117.12a kuha̱ yāntā̍ suṣṭu̱tiṁ kā̱vyasya̱ divo̍ napātā vṛṣaṇā śayu̱trā |
1.117.12c hira̍ṇyasyeva ka̱laśa̱ṁ nikhā̍ta̱m ud ū̍pathur daśa̱me a̍śvi̱nāha̍n ||
1.117.13a यु॒वं च्यवा॑नमश्विना॒ जर॑न्तं॒ पुन॒र्युवा॑नं चक्रथु॒ः शची॑भिः ।
1.117.13c यु॒वो रथं॑ दुहि॒ता सूर्य॑स्य स॒ह श्रि॒या ना॑सत्यावृणीत ॥
1.117.13a yu̱vaṁ cyavā̍nam aśvinā̱ jara̍nta̱m puna̱r yuvā̍naṁ cakrathu̱ḥ śacī̍bhiḥ |
1.117.13c yu̱vo ratha̍ṁ duhi̱tā sūrya̍sya sa̱ha śri̱yā nā̍satyāvṛṇīta ||
1.117.14a यु॒वं तुग्रा॑य पू॒र्व्येभि॒रेवै॑ः पुनर्म॒न्याव॑भवतं युवाना ।
1.117.14c यु॒वं भु॒ज्युमर्ण॑सो॒ निः स॑मु॒द्राद्विभि॑रूहथुर्ऋ॒ज्रेभि॒रश्वै॑ः ॥
1.117.14a yu̱vaṁ tugrā̍ya pū̱rvyebhi̱r evai̍ḥ punarma̱nyāv a̍bhavataṁ yuvānā |
1.117.14c yu̱vam bhu̱jyum arṇa̍so̱ niḥ sa̍mu̱drād vibhi̍r ūhathur ṛ̱jrebhi̱r aśvai̍ḥ ||
1.117.15a अजो॑हवीदश्विना तौ॒ग्र्यो वां॒ प्रोळ्ह॑ः समु॒द्रम॑व्य॒थिर्ज॑ग॒न्वान् ।
1.117.15c निष्टमू॑हथुः सु॒युजा॒ रथे॑न॒ मनो॑जवसा वृषणा स्व॒स्ति ॥
1.117.15a ajo̍havīd aśvinā tau̱gryo vā̱m proḻha̍ḥ samu̱dram a̍vya̱thir ja̍ga̱nvān |
1.117.15c niṣ ṭam ū̍hathuḥ su̱yujā̱ rathe̍na̱ mano̍javasā vṛṣaṇā sva̱sti ||
1.117.16a अजो॑हवीदश्विना॒ वर्ति॑का वामा॒स्नो यत्सी॒ममु॑ञ्चतं॒ वृक॑स्य ।
1.117.16c वि ज॒युषा॑ ययथु॒ः सान्वद्रे॑र्जा॒तं वि॒ष्वाचो॑ अहतं वि॒षेण॑ ॥
1.117.16a ajo̍havīd aśvinā̱ varti̍kā vām ā̱sno yat sī̱m amu̍ñcata̱ṁ vṛka̍sya |
1.117.16c vi ja̱yuṣā̍ yayathu̱ḥ sānv adre̍r jā̱taṁ vi̱ṣvāco̍ ahataṁ vi̱ṣeṇa̍ ||
1.117.17a श॒तं मे॒षान्वृ॒क्ये॑ मामहा॒नं तम॒ः प्रणी॑त॒मशि॑वेन पि॒त्रा ।
1.117.17c आक्षी ऋ॒ज्राश्वे॑ अश्विनावधत्तं॒ ज्योति॑र॒न्धाय॑ चक्रथुर्वि॒चक्षे॑ ॥
1.117.17a śa̱tam me̱ṣān vṛ̱kye̍ māmahā̱naṁ tama̱ḥ praṇī̍ta̱m aśi̍vena pi̱trā |
1.117.17c ākṣī ṛ̱jrāśve̍ aśvināv adhatta̱ṁ jyoti̍r a̱ndhāya̍ cakrathur vi̱cakṣe̍ ||
1.117.18a शु॒नम॒न्धाय॒ भर॑मह्वय॒त्सा वृ॒कीर॑श्विना वृषणा॒ नरेति॑ ।
1.117.18c जा॒रः क॒नीन॑ इव चक्षदा॒न ऋ॒ज्राश्व॑ः श॒तमेकं॑ च मे॒षान् ॥
1.117.18a śu̱nam a̱ndhāya̱ bhara̍m ahvaya̱t sā vṛ̱kīr a̍śvinā vṛṣaṇā̱ nareti̍ |
1.117.18c jā̱raḥ ka̱nīna̍ iva cakṣadā̱na ṛ̱jrāśva̍ḥ śa̱tam eka̍ṁ ca me̱ṣān ||
1.117.19a म॒ही वा॑मू॒तिर॑श्विना मयो॒भूरु॒त स्रा॒मं धि॑ष्ण्या॒ सं रि॑णीथः ।
1.117.19c अथा॑ यु॒वामिद॑ह्वय॒त्पुरं॑धि॒राग॑च्छतं सीं वृषणा॒ववो॑भिः ॥
1.117.19a ma̱hī vā̍m ū̱tir a̍śvinā mayo̱bhūr u̱ta srā̱maṁ dhi̍ṣṇyā̱ saṁ ri̍ṇīthaḥ |
1.117.19c athā̍ yu̱vām id a̍hvaya̱t pura̍ṁdhi̱r āga̍cchataṁ sīṁ vṛṣaṇā̱v avo̍bhiḥ ||
1.117.20a अधे॑नुं दस्रा स्त॒र्यं१॒॑ विष॑क्ता॒मपि॑न्वतं श॒यवे॑ अश्विना॒ गाम् ।
1.117.20c यु॒वं शची॑भिर्विम॒दाय॑ जा॒यां न्यू॑हथुः पुरुमि॒त्रस्य॒ योषा॑म् ॥
1.117.20a adhe̍nuṁ dasrā sta̱rya1̱̍ṁ viṣa̍ktā̱m api̍nvataṁ śa̱yave̍ aśvinā̱ gām |
1.117.20c yu̱vaṁ śacī̍bhir vima̱dāya̍ jā̱yāṁ ny ū̍hathuḥ purumi̱trasya̱ yoṣā̍m ||
1.117.21a यवं॒ वृके॑णाश्विना॒ वप॒न्तेषं॑ दु॒हन्ता॒ मनु॑षाय दस्रा ।
1.117.21c अ॒भि दस्युं॒ बकु॑रेणा॒ धम॑न्तो॒रु ज्योति॑श्चक्रथु॒रार्या॑य ॥
1.117.21a yava̱ṁ vṛke̍ṇāśvinā̱ vapa̱nteṣa̍ṁ du̱hantā̱ manu̍ṣāya dasrā |
1.117.21c a̱bhi dasyu̱m baku̍reṇā̱ dhama̍nto̱ru jyoti̍ś cakrathu̱r āryā̍ya ||
1.117.22a आ॒थ॒र्व॒णाया॑श्विना दधी॒चेऽश्व्यं॒ शिर॒ः प्रत्यै॑रयतम् ।
1.117.22c स वां॒ मधु॒ प्र वो॑चदृता॒यन्त्वा॒ष्ट्रं यद्द॑स्रावपिक॒क्ष्यं॑ वाम् ॥
1.117.22a ā̱tha̱rva̱ṇāyā̍śvinā dadhī̱ce 'śvya̱ṁ śira̱ḥ praty ai̍rayatam |
1.117.22c sa vā̱m madhu̱ pra vo̍cad ṛtā̱yan tvā̱ṣṭraṁ yad da̍srāv apika̱kṣya̍ṁ vām ||
1.117.23a सदा॑ कवी सुम॒तिमा च॑के वां॒ विश्वा॒ धियो॑ अश्विना॒ प्राव॑तं मे ।
1.117.23c अ॒स्मे र॒यिं ना॑सत्या बृ॒हन्त॑मपत्य॒साचं॒ श्रुत्यं॑ रराथाम् ॥
1.117.23a sadā̍ kavī suma̱tim ā ca̍ke vā̱ṁ viśvā̱ dhiyo̍ aśvinā̱ prāva̍tam me |
1.117.23c a̱sme ra̱yiṁ nā̍satyā bṛ̱hanta̍m apatya̱sāca̱ṁ śrutya̍ṁ rarāthām ||
1.117.24a हिर॑ण्यहस्तमश्विना॒ ररा॑णा पु॒त्रं न॑रा वध्रिम॒त्या अ॑दत्तम् ।
1.117.24c त्रिधा॑ ह॒ श्याव॑मश्विना॒ विक॑स्त॒मुज्जी॒वस॑ ऐरयतं सुदानू ॥
1.117.24a hira̍ṇyahastam aśvinā̱ rarā̍ṇā pu̱traṁ na̍rā vadhrima̱tyā a̍dattam |
1.117.24c tridhā̍ ha̱ śyāva̍m aśvinā̱ vika̍sta̱m uj jī̱vasa̍ airayataṁ sudānū ||
1.117.25a ए॒तानि॑ वामश्विना वी॒र्या॑णि॒ प्र पू॒र्व्याण्या॒यवो॑ऽवोचन् ।
1.117.25c ब्रह्म॑ कृ॒ण्वन्तो॑ वृषणा यु॒वभ्यां॑ सु॒वीरा॑सो वि॒दथ॒मा व॑देम ॥
1.117.25a e̱tāni̍ vām aśvinā vī̱ryā̍ṇi̱ pra pū̱rvyāṇy ā̱yavo̍ 'vocan |
1.117.25c brahma̍ kṛ̱ṇvanto̍ vṛṣaṇā yu̱vabhyā̍ṁ su̱vīrā̍so vi̱datha̱m ā va̍dema ||


1.118.01a आ वां॒ रथो॑ अश्विना श्ये॒नप॑त्वा सुमृळी॒कः स्ववाँ॑ यात्व॒र्वाङ् ।
1.118.01c यो मर्त्य॑स्य॒ मन॑सो॒ जवी॑यान्त्रिवन्धु॒रो वृ॑षणा॒ वात॑रंहाः ॥
1.118.01a ā vā̱ṁ ratho̍ aśvinā śye̱napa̍tvā sumṛḻī̱kaḥ svavā̍m̐ yātv a̱rvāṅ |
1.118.01c yo martya̍sya̱ mana̍so̱ javī̍yān trivandhu̱ro vṛ̍ṣaṇā̱ vāta̍raṁhāḥ ||
1.118.02a त्रि॒व॒न्धु॒रेण॑ त्रि॒वृता॒ रथे॑न त्रिच॒क्रेण॑ सु॒वृता या॑तम॒र्वाक् ।
1.118.02c पिन्व॑तं॒ गा जिन्व॑त॒मर्व॑तो नो व॒र्धय॑तमश्विना वी॒रम॒स्मे ॥
1.118.02a tri̱va̱ndhu̱reṇa̍ tri̱vṛtā̱ rathe̍na trica̱kreṇa̍ su̱vṛtā yā̍tam a̱rvāk |
1.118.02c pinva̍ta̱ṁ gā jinva̍ta̱m arva̍to no va̱rdhaya̍tam aśvinā vī̱ram a̱sme ||
1.118.03a प्र॒वद्या॑मना सु॒वृता॒ रथे॑न॒ दस्रा॑वि॒मं शृ॑णुतं॒ श्लोक॒मद्रे॑ः ।
1.118.03c किम॒ङ्ग वां॒ प्रत्यव॑र्तिं॒ गमि॑ष्ठा॒हुर्विप्रा॑सो अश्विना पुरा॒जाः ॥
1.118.03a pra̱vadyā̍manā su̱vṛtā̱ rathe̍na̱ dasrā̍v i̱maṁ śṛ̍ṇuta̱ṁ śloka̱m adre̍ḥ |
1.118.03c kim a̱ṅga vā̱m praty ava̍rti̱ṁ gami̍ṣṭhā̱hur viprā̍so aśvinā purā̱jāḥ ||
1.118.04a आ वां॑ श्ये॒नासो॑ अश्विना वहन्तु॒ रथे॑ यु॒क्तास॑ आ॒शव॑ः पतं॒गाः ।
1.118.04c ये अ॒प्तुरो॑ दि॒व्यासो॒ न गृध्रा॑ अ॒भि प्रयो॑ नासत्या॒ वह॑न्ति ॥
1.118.04a ā vā̍ṁ śye̱nāso̍ aśvinā vahantu̱ rathe̍ yu̱ktāsa̍ ā̱śava̍ḥ pata̱ṁgāḥ |
1.118.04c ye a̱pturo̍ di̱vyāso̱ na gṛdhrā̍ a̱bhi prayo̍ nāsatyā̱ vaha̍nti ||
1.118.05a आ वां॒ रथं॑ युव॒तिस्ति॑ष्ठ॒दत्र॑ जु॒ष्ट्वी न॑रा दुहि॒ता सूर्य॑स्य ।
1.118.05c परि॑ वा॒मश्वा॒ वपु॑षः पतं॒गा वयो॑ वहन्त्वरु॒षा अ॒भीके॑ ॥
1.118.05a ā vā̱ṁ ratha̍ṁ yuva̱tis ti̍ṣṭha̱d atra̍ ju̱ṣṭvī na̍rā duhi̱tā sūrya̍sya |
1.118.05c pari̍ vā̱m aśvā̱ vapu̍ṣaḥ pata̱ṁgā vayo̍ vahantv aru̱ṣā a̱bhīke̍ ||
1.118.06a उद्वन्द॑नमैरतं दं॒सना॑भि॒रुद्रे॒भं द॑स्रा वृषणा॒ शची॑भिः ।
1.118.06c निष्टौ॒ग्र्यं पा॑रयथः समु॒द्रात्पुन॒श्च्यवा॑नं चक्रथु॒र्युवा॑नम् ॥
1.118.06a ud vanda̍nam airataṁ da̱ṁsanā̍bhi̱r ud re̱bhaṁ da̍srā vṛṣaṇā̱ śacī̍bhiḥ |
1.118.06c niṣ ṭau̱gryam pā̍rayathaḥ samu̱drāt puna̱ś cyavā̍naṁ cakrathu̱r yuvā̍nam ||
1.118.07a यु॒वमत्र॒येऽव॑नीताय त॒प्तमूर्ज॑मो॒मान॑मश्विनावधत्तम् ।
1.118.07c यु॒वं कण्वा॒यापि॑रिप्ताय॒ चक्षु॒ः प्रत्य॑धत्तं सुष्टु॒तिं जु॑जुषा॒णा ॥
1.118.07a yu̱vam atra̱ye 'va̍nītāya ta̱ptam ūrja̍m o̱māna̍m aśvināv adhattam |
1.118.07c yu̱vaṁ kaṇvā̱yāpi̍riptāya̱ cakṣu̱ḥ praty a̍dhattaṁ suṣṭu̱tiṁ ju̍juṣā̱ṇā ||
1.118.08a यु॒वं धे॒नुं श॒यवे॑ नाधि॒तायापि॑न्वतमश्विना पू॒र्व्याय॑ ।
1.118.08c अमु॑ञ्चतं॒ वर्ति॑का॒मंह॑सो॒ निः प्रति॒ जङ्घां॑ वि॒श्पला॑या अधत्तम् ॥
1.118.08a yu̱vaṁ dhe̱nuṁ śa̱yave̍ nādhi̱tāyāpi̍nvatam aśvinā pū̱rvyāya̍ |
1.118.08c amu̍ñcata̱ṁ varti̍kā̱m aṁha̍so̱ niḥ prati̱ jaṅghā̍ṁ vi̱śpalā̍yā adhattam ||
1.118.09a यु॒वं श्वे॒तं पे॒दव॒ इन्द्र॑जूतमहि॒हन॑मश्विनादत्त॒मश्व॑म् ।
1.118.09c जो॒हूत्र॑म॒र्यो अ॒भिभू॑तिमु॒ग्रं स॑हस्र॒सां वृष॑णं वी॒ड्व॑ङ्गम् ॥
1.118.09a yu̱vaṁ śve̱tam pe̱dava̱ indra̍jūtam ahi̱hana̍m aśvinādatta̱m aśva̍m |
1.118.09c jo̱hūtra̍m a̱ryo a̱bhibhū̍tim u̱graṁ sa̍hasra̱sāṁ vṛṣa̍ṇaṁ vī̱ḍva̍ṅgam ||
1.118.10a ता वां॑ नरा॒ स्वव॑से सुजा॒ता हवा॑महे अश्विना॒ नाध॑मानाः ।
1.118.10c आ न॒ उप॒ वसु॑मता॒ रथे॑न॒ गिरो॑ जुषा॒णा सु॑वि॒ताय॑ यातम् ॥
1.118.10a tā vā̍ṁ narā̱ sv ava̍se sujā̱tā havā̍mahe aśvinā̱ nādha̍mānāḥ |
1.118.10c ā na̱ upa̱ vasu̍matā̱ rathe̍na̱ giro̍ juṣā̱ṇā su̍vi̱tāya̍ yātam ||
1.118.11a आ श्ये॒नस्य॒ जव॑सा॒ नूत॑नेना॒स्मे या॑तं नासत्या स॒जोषा॑ः ।
1.118.11c हवे॒ हि वा॑मश्विना रा॒तह॑व्यः शश्वत्त॒माया॑ उ॒षसो॒ व्यु॑ष्टौ ॥
1.118.11a ā śye̱nasya̱ java̍sā̱ nūta̍nenā̱sme yā̍taṁ nāsatyā sa̱joṣā̍ḥ |
1.118.11c have̱ hi vā̍m aśvinā rā̱taha̍vyaḥ śaśvatta̱māyā̍ u̱ṣaso̱ vyu̍ṣṭau ||


1.119.01a आ वां॒ रथं॑ पुरुमा॒यं म॑नो॒जुवं॑ जी॒राश्वं॑ य॒ज्ञियं॑ जी॒वसे॑ हुवे ।
1.119.01c स॒हस्र॑केतुं व॒निनं॑ श॒तद्व॑सुं श्रुष्टी॒वानं॑ वरिवो॒धाम॒भि प्रय॑ः ॥
1.119.01a ā vā̱ṁ ratha̍m purumā̱yam ma̍no̱juva̍ṁ jī̱rāśva̍ṁ ya̱jñiya̍ṁ jī̱vase̍ huve |
1.119.01c sa̱hasra̍ketuṁ va̱nina̍ṁ śa̱tadva̍suṁ śruṣṭī̱vāna̍ṁ varivo̱dhām a̱bhi praya̍ḥ ||
1.119.02a ऊ॒र्ध्वा धी॒तिः प्रत्य॑स्य॒ प्रया॑म॒न्यधा॑यि॒ शस्म॒न्सम॑यन्त॒ आ दिश॑ः ।
1.119.02c स्वदा॑मि घ॒र्मं प्रति॑ यन्त्यू॒तय॒ आ वा॑मू॒र्जानी॒ रथ॑मश्विनारुहत् ॥
1.119.02a ū̱rdhvā dhī̱tiḥ praty a̍sya̱ prayā̍ma̱ny adhā̍yi̱ śasma̱n sam a̍yanta̱ ā diśa̍ḥ |
1.119.02c svadā̍mi gha̱rmam prati̍ yanty ū̱taya̱ ā vā̍m ū̱rjānī̱ ratha̍m aśvināruhat ||
1.119.03a सं यन्मि॒थः प॑स्पृधा॒नासो॒ अग्म॑त शु॒भे म॒खा अमि॑ता जा॒यवो॒ रणे॑ ।
1.119.03c यु॒वोरह॑ प्रव॒णे चे॑किते॒ रथो॒ यद॑श्विना॒ वह॑थः सू॒रिमा वर॑म् ॥
1.119.03a saṁ yan mi̱thaḥ pa̍spṛdhā̱nāso̱ agma̍ta śu̱bhe ma̱khā ami̍tā jā̱yavo̱ raṇe̍ |
1.119.03c yu̱vor aha̍ prava̱ṇe ce̍kite̱ ratho̱ yad a̍śvinā̱ vaha̍thaḥ sū̱rim ā vara̍m ||
1.119.04a यु॒वं भु॒ज्युं भु॒रमा॑णं॒ विभि॑र्ग॒तं स्वयु॑क्तिभिर्नि॒वह॑न्ता पि॒तृभ्य॒ आ ।
1.119.04c या॒सि॒ष्टं व॒र्तिर्वृ॑षणा विजे॒न्यं१॒॑ दिवो॑दासाय॒ महि॑ चेति वा॒मव॑ः ॥
1.119.04a yu̱vam bhu̱jyum bhu̱ramā̍ṇa̱ṁ vibhi̍r ga̱taṁ svayu̍ktibhir ni̱vaha̍ntā pi̱tṛbhya̱ ā |
1.119.04c yā̱si̱ṣṭaṁ va̱rtir vṛ̍ṣaṇā vije̱nya1̱̍ṁ divo̍dāsāya̱ mahi̍ ceti vā̱m ava̍ḥ ||
1.119.05a यु॒वोर॑श्विना॒ वपु॑षे युवा॒युजं॒ रथं॒ वाणी॑ येमतुरस्य॒ शर्ध्य॑म् ।
1.119.05c आ वां॑ पति॒त्वं स॒ख्याय॑ ज॒ग्मुषी॒ योषा॑वृणीत॒ जेन्या॑ यु॒वां पती॑ ॥
1.119.05a yu̱vor a̍śvinā̱ vapu̍ṣe yuvā̱yuja̱ṁ ratha̱ṁ vāṇī̍ yematur asya̱ śardhya̍m |
1.119.05c ā vā̍m pati̱tvaṁ sa̱khyāya̍ ja̱gmuṣī̱ yoṣā̍vṛṇīta̱ jenyā̍ yu̱vām patī̍ ||
1.119.06a यु॒वं रे॒भं परि॑षूतेरुरुष्यथो हि॒मेन॑ घ॒र्मं परि॑तप्त॒मत्र॑ये ।
1.119.06c यु॒वं श॒योर॑व॒सं पि॑प्यथु॒र्गवि॒ प्र दी॒र्घेण॒ वन्द॑नस्ता॒र्यायु॑षा ॥
1.119.06a yu̱vaṁ re̱bham pari̍ṣūter uruṣyatho hi̱mena̍ gha̱rmam pari̍tapta̱m atra̍ye |
1.119.06c yu̱vaṁ śa̱yor a̍va̱sam pi̍pyathu̱r gavi̱ pra dī̱rgheṇa̱ vanda̍nas tā̱ry āyu̍ṣā ||
1.119.07a यु॒वं वन्द॑नं॒ निर्ऋ॑तं जर॒ण्यया॒ रथं॒ न द॑स्रा कर॒णा समि॑न्वथः ।
1.119.07c क्षेत्रा॒दा विप्रं॑ जनथो विप॒न्यया॒ प्र वा॒मत्र॑ विध॒ते दं॒सना॑ भुवत् ॥
1.119.07a yu̱vaṁ vanda̍na̱ṁ nirṛ̍taṁ jara̱ṇyayā̱ ratha̱ṁ na da̍srā kara̱ṇā sam i̍nvathaḥ |
1.119.07c kṣetrā̱d ā vipra̍ṁ janatho vipa̱nyayā̱ pra vā̱m atra̍ vidha̱te da̱ṁsanā̍ bhuvat ||
1.119.08a अग॑च्छतं॒ कृप॑माणं परा॒वति॑ पि॒तुः स्वस्य॒ त्यज॑सा॒ निबा॑धितम् ।
1.119.08c स्व॑र्वतीरि॒त ऊ॒तीर्यु॒वोरह॑ चि॒त्रा अ॒भीके॑ अभवन्न॒भिष्ट॑यः ॥
1.119.08a aga̍cchata̱ṁ kṛpa̍māṇam parā̱vati̍ pi̱tuḥ svasya̱ tyaja̍sā̱ nibā̍dhitam |
1.119.08c sva̍rvatīr i̱ta ū̱tīr yu̱vor aha̍ ci̱trā a̱bhīke̍ abhavann a̱bhiṣṭa̍yaḥ ||
1.119.09a उ॒त स्या वां॒ मधु॑म॒न्मक्षि॑कारप॒न्मदे॒ सोम॑स्यौशि॒जो हु॑वन्यति ।
1.119.09c यु॒वं द॑धी॒चो मन॒ आ वि॑वास॒थोऽथा॒ शिर॒ः प्रति॑ वा॒मश्व्यं॑ वदत् ॥
1.119.09a u̱ta syā vā̱m madhu̍ma̱n makṣi̍kārapa̱n made̱ soma̍syauśi̱jo hu̍vanyati |
1.119.09c yu̱vaṁ da̍dhī̱co mana̱ ā vi̍vāsa̱tho 'thā̱ śira̱ḥ prati̍ vā̱m aśvya̍ṁ vadat ||
1.119.10a यु॒वं पे॒दवे॑ पुरु॒वार॑मश्विना स्पृ॒धां श्वे॒तं त॑रु॒तारं॑ दुवस्यथः ।
1.119.10c शर्यै॑र॒भिद्युं॒ पृत॑नासु दु॒ष्टरं॑ च॒र्कृत्य॒मिन्द्र॑मिव चर्षणी॒सह॑म् ॥
1.119.10a yu̱vam pe̱dave̍ puru̱vāra̍m aśvinā spṛ̱dhāṁ śve̱taṁ ta̍ru̱tāra̍ṁ duvasyathaḥ |
1.119.10c śaryai̍r a̱bhidyu̱m pṛta̍nāsu du̱ṣṭara̍ṁ ca̱rkṛtya̱m indra̍m iva carṣaṇī̱saha̍m ||


1.120.01a का रा॑ध॒द्धोत्रा॑श्विना वां॒ को वां॒ जोष॑ उ॒भयो॑ः ।
1.120.01c क॒था वि॑धा॒त्यप्र॑चेताः ॥
1.120.01a kā rā̍dha̱d dhotrā̍śvinā vā̱ṁ ko vā̱ṁ joṣa̍ u̱bhayo̍ḥ |
1.120.01c ka̱thā vi̍dhā̱ty apra̍cetāḥ ||
1.120.02a वि॒द्वांसा॒विद्दुर॑ः पृच्छे॒दवि॑द्वानि॒त्थाप॑रो अचे॒ताः ।
1.120.02c नू चि॒न्नु मर्ते॒ अक्रौ॑ ॥
1.120.02a vi̱dvāṁsā̱v id dura̍ḥ pṛcche̱d avi̍dvān i̱tthāpa̍ro ace̱tāḥ |
1.120.02c nū ci̱n nu marte̱ akrau̍ ||
1.120.03a ता वि॒द्वांसा॑ हवामहे वां॒ ता नो॑ वि॒द्वांसा॒ मन्म॑ वोचेतम॒द्य ।
1.120.03c प्रार्च॒द्दय॑मानो यु॒वाकु॑ः ॥
1.120.03a tā vi̱dvāṁsā̍ havāmahe vā̱ṁ tā no̍ vi̱dvāṁsā̱ manma̍ vocetam a̱dya |
1.120.03c prārca̱d daya̍māno yu̱vāku̍ḥ ||
1.120.04a वि पृ॑च्छामि पा॒क्या॒३॒॑ न दे॒वान्वष॑ट्कृतस्याद्भु॒तस्य॑ दस्रा ।
1.120.04c पा॒तं च॒ सह्य॑सो यु॒वं च॒ रभ्य॑सो नः ॥
1.120.04a vi pṛ̍cchāmi pā̱kyā̱3̱̍ na de̱vān vaṣa̍ṭkṛtasyādbhu̱tasya̍ dasrā |
1.120.04c pā̱taṁ ca̱ sahya̍so yu̱vaṁ ca̱ rabhya̍so naḥ ||
1.120.05a प्र या घोषे॒ भृग॑वाणे॒ न शोभे॒ यया॑ वा॒चा यज॑ति पज्रि॒यो वा॑म् ।
1.120.05c प्रैष॒युर्न वि॒द्वान् ॥
1.120.05a pra yā ghoṣe̱ bhṛga̍vāṇe̱ na śobhe̱ yayā̍ vā̱cā yaja̍ti pajri̱yo vā̍m |
1.120.05c praiṣa̱yur na vi̱dvān ||
1.120.06a श्रु॒तं गा॑य॒त्रं तक॑वानस्या॒हं चि॒द्धि रि॒रेभा॑श्विना वाम् ।
1.120.06c आक्षी शु॑भस्पती॒ दन् ॥
1.120.06a śru̱taṁ gā̍ya̱traṁ taka̍vānasyā̱haṁ ci̱d dhi ri̱rebhā̍śvinā vām |
1.120.06c ākṣī śu̍bhas patī̱ dan ||
1.120.07a यु॒वं ह्यास्तं॑ म॒हो रन्यु॒वं वा॒ यन्नि॒रत॑तंसतम् ।
1.120.07c ता नो॑ वसू सुगो॒पा स्या॑तं पा॒तं नो॒ वृका॑दघा॒योः ॥
1.120.07a yu̱vaṁ hy āsta̍m ma̱ho ran yu̱vaṁ vā̱ yan ni̱rata̍taṁsatam |
1.120.07c tā no̍ vasū sugo̱pā syā̍tam pā̱taṁ no̱ vṛkā̍d aghā̱yoḥ ||
1.120.08a मा कस्मै॑ धातम॒भ्य॑मि॒त्रिणे॑ नो॒ माकुत्रा॑ नो गृ॒हेभ्यो॑ धे॒नवो॑ गुः ।
1.120.08c स्त॒ना॒भुजो॒ अशि॑श्वीः ॥
1.120.08a mā kasmai̍ dhātam a̱bhy a̍mi̱triṇe̍ no̱ mākutrā̍ no gṛ̱hebhyo̍ dhe̱navo̍ guḥ |
1.120.08c sta̱nā̱bhujo̱ aśi̍śvīḥ ||
1.120.09a दु॒ही॒यन्मि॒त्रधि॑तये यु॒वाकु॑ रा॒ये च॑ नो मिमी॒तं वाज॑वत्यै ।
1.120.09c इ॒षे च॑ नो मिमीतं धेनु॒मत्यै॑ ॥
1.120.09a du̱hī̱yan mi̱tradhi̍taye yu̱vāku̍ rā̱ye ca̍ no mimī̱taṁ vāja̍vatyai |
1.120.09c i̱ṣe ca̍ no mimītaṁ dhenu̱matyai̍ ||
1.120.10a अ॒श्विनो॑रसनं॒ रथ॑मन॒श्वं वा॒जिनी॑वतोः ।
1.120.10c तेना॒हं भूरि॑ चाकन ॥
1.120.10a a̱śvino̍r asana̱ṁ ratha̍m ana̱śvaṁ vā̱jinī̍vatoḥ |
1.120.10c tenā̱ham bhūri̍ cākana ||
1.120.11a अ॒यं स॑मह मा तनू॒ह्याते॒ जनाँ॒ अनु॑ ।
1.120.11c सो॒म॒पेयं॑ सु॒खो रथ॑ः ॥
1.120.11a a̱yaṁ sa̍maha mā tanū̱hyāte̱ janā̱m̐ anu̍ |
1.120.11c so̱ma̱peya̍ṁ su̱kho ratha̍ḥ ||
1.120.12a अध॒ स्वप्न॑स्य॒ निर्वि॒देऽभु॑ञ्जतश्च रे॒वत॑ः ।
1.120.12c उ॒भा ता बस्रि॑ नश्यतः ॥
1.120.12a adha̱ svapna̍sya̱ nir vi̱de 'bhu̍ñjataś ca re̱vata̍ḥ |
1.120.12c u̱bhā tā basri̍ naśyataḥ ||


1.121.01a कदि॒त्था नॄँः पात्रं॑ देवय॒तां श्रव॒द्गिरो॒ अङ्गि॑रसां तुर॒ण्यन् ।
1.121.01c प्र यदान॒ड्विश॒ आ ह॒र्म्यस्यो॒रु क्रं॑सते अध्व॒रे यज॑त्रः ॥
1.121.01a kad i̱tthā nṝm̐ḥ pātra̍ṁ devaya̱tāṁ śrava̱d giro̱ aṅgi̍rasāṁ tura̱ṇyan |
1.121.01c pra yad āna̱ḍ viśa̱ ā ha̱rmyasyo̱ru kra̍ṁsate adhva̱re yaja̍traḥ ||
1.121.02a स्तम्भी॑द्ध॒ द्यां स ध॒रुणं॑ प्रुषायदृ॒भुर्वाजा॑य॒ द्रवि॑णं॒ नरो॒ गोः ।
1.121.02c अनु॑ स्व॒जां म॑हि॒षश्च॑क्षत॒ व्रां मेना॒मश्व॑स्य॒ परि॑ मा॒तरं॒ गोः ॥
1.121.02a stambhī̍d dha̱ dyāṁ sa dha̱ruṇa̍m pruṣāyad ṛ̱bhur vājā̍ya̱ dravi̍ṇa̱ṁ naro̱ goḥ |
1.121.02c anu̍ sva̱jām ma̍hi̱ṣaś ca̍kṣata̱ vrām menā̱m aśva̍sya̱ pari̍ mā̱tara̱ṁ goḥ ||
1.121.03a नक्ष॒द्धव॑मरु॒णीः पू॒र्व्यं राट् तु॒रो वि॒शामङ्गि॑रसा॒मनु॒ द्यून् ।
1.121.03c तक्ष॒द्वज्रं॒ नियु॑तं त॒स्तम्भ॒द्द्यां चतु॑ष्पदे॒ नर्या॑य द्वि॒पादे॑ ॥
1.121.03a nakṣa̱d dhava̍m aru̱ṇīḥ pū̱rvyaṁ rāṭ tu̱ro vi̱śām aṅgi̍rasā̱m anu̱ dyūn |
1.121.03c takṣa̱d vajra̱ṁ niyu̍taṁ ta̱stambha̱d dyāṁ catu̍ṣpade̱ naryā̍ya dvi̱pāde̍ ||
1.121.04a अ॒स्य मदे॑ स्व॒र्यं॑ दा ऋ॒तायापी॑वृतमु॒स्रिया॑णा॒मनी॑कम् ।
1.121.04c यद्ध॑ प्र॒सर्गे॑ त्रिक॒कुम्नि॒वर्त॒दप॒ द्रुहो॒ मानु॑षस्य॒ दुरो॑ वः ॥
1.121.04a a̱sya made̍ sva̱rya̍ṁ dā ṛ̱tāyāpī̍vṛtam u̱sriyā̍ṇā̱m anī̍kam |
1.121.04c yad dha̍ pra̱sarge̍ trika̱kum ni̱varta̱d apa̱ druho̱ mānu̍ṣasya̱ duro̍ vaḥ ||
1.121.05a तुभ्यं॒ पयो॒ यत्पि॒तरा॒वनी॑तां॒ राध॑ः सु॒रेत॑स्तु॒रणे॑ भुर॒ण्यू ।
1.121.05c शुचि॒ यत्ते॒ रेक्ण॒ आय॑जन्त सब॒र्दुघा॑या॒ः पय॑ उ॒स्रिया॑याः ॥
1.121.05a tubhya̱m payo̱ yat pi̱tarā̱v anī̍tā̱ṁ rādha̍ḥ su̱reta̍s tu̱raṇe̍ bhura̱ṇyū |
1.121.05c śuci̱ yat te̱ rekṇa̱ āya̍janta saba̱rdughā̍yā̱ḥ paya̍ u̱sriyā̍yāḥ ||
1.121.06a अध॒ प्र ज॑ज्ञे त॒रणि॑र्ममत्तु॒ प्र रो॑च्य॒स्या उ॒षसो॒ न सूर॑ः ।
1.121.06c इन्दु॒र्येभि॒राष्ट॒ स्वेदु॑हव्यैः स्रु॒वेण॑ सि॒ञ्चञ्ज॒रणा॒भि धाम॑ ॥
1.121.06a adha̱ pra ja̍jñe ta̱raṇi̍r mamattu̱ pra ro̍cy a̱syā u̱ṣaso̱ na sūra̍ḥ |
1.121.06c indu̱r yebhi̱r āṣṭa̱ svedu̍havyaiḥ sru̱veṇa̍ si̱ñcañ ja̱raṇā̱bhi dhāma̍ ||
1.121.07a स्वि॒ध्मा यद्व॒नधि॑तिरप॒स्यात्सूरो॑ अध्व॒रे परि॒ रोध॑ना॒ गोः ।
1.121.07c यद्ध॑ प्र॒भासि॒ कृत्व्याँ॒ अनु॒ द्यूनन॑र्विशे प॒श्विषे॑ तु॒राय॑ ॥
1.121.07a svi̱dhmā yad va̱nadhi̍tir apa̱syāt sūro̍ adhva̱re pari̱ rodha̍nā̱ goḥ |
1.121.07c yad dha̍ pra̱bhāsi̱ kṛtvyā̱m̐ anu̱ dyūn ana̍rviśe pa̱śviṣe̍ tu̱rāya̍ ||
1.121.08a अ॒ष्टा म॒हो दि॒व आदो॒ हरी॑ इ॒ह द्यु॑म्ना॒साह॑म॒भि यो॑धा॒न उत्स॑म् ।
1.121.08c हरिं॒ यत्ते॑ म॒न्दिनं॑ दु॒क्षन्वृ॒धे गोर॑भस॒मद्रि॑भिर्वा॒ताप्य॑म् ॥
1.121.08a a̱ṣṭā ma̱ho di̱va ādo̱ harī̍ i̱ha dyu̍mnā̱sāha̍m a̱bhi yo̍dhā̱na utsa̍m |
1.121.08c hari̱ṁ yat te̍ ma̱ndina̍ṁ du̱kṣan vṛ̱dhe gora̍bhasa̱m adri̍bhir vā̱tāpya̍m ||
1.121.09a त्वमा॑य॒सं प्रति॑ वर्तयो॒ गोर्दि॒वो अश्मा॑न॒मुप॑नीत॒मृभ्वा॑ ।
1.121.09c कुत्सा॑य॒ यत्र॑ पुरुहूत व॒न्वञ्छुष्ण॑मन॒न्तैः प॑रि॒यासि॑ व॒धैः ॥
1.121.09a tvam ā̍ya̱sam prati̍ vartayo̱ gor di̱vo aśmā̍na̱m upa̍nīta̱m ṛbhvā̍ |
1.121.09c kutsā̍ya̱ yatra̍ puruhūta va̱nvañ chuṣṇa̍m ana̱ntaiḥ pa̍ri̱yāsi̍ va̱dhaiḥ ||
1.121.10a पु॒रा यत्सूर॒स्तम॑सो॒ अपी॑ते॒स्तम॑द्रिवः फलि॒गं हे॒तिम॑स्य ।
1.121.10c शुष्ण॑स्य चि॒त्परि॑हितं॒ यदोजो॑ दि॒वस्परि॒ सुग्र॑थितं॒ तदाद॑ः ॥
1.121.10a pu̱rā yat sūra̱s tama̍so̱ apī̍te̱s tam a̍drivaḥ phali̱gaṁ he̱tim a̍sya |
1.121.10c śuṣṇa̍sya ci̱t pari̍hita̱ṁ yad ojo̍ di̱vas pari̱ sugra̍thita̱ṁ tad āda̍ḥ ||
1.121.11a अनु॑ त्वा म॒ही पाज॑सी अच॒क्रे द्यावा॒क्षामा॑ मदतामिन्द्र॒ कर्म॑न् ।
1.121.11c त्वं वृ॒त्रमा॒शया॑नं सि॒रासु॑ म॒हो वज्रे॑ण सिष्वपो व॒राहु॑म् ॥
1.121.11a anu̍ tvā ma̱hī pāja̍sī aca̱kre dyāvā̱kṣāmā̍ madatām indra̱ karma̍n |
1.121.11c tvaṁ vṛ̱tram ā̱śayā̍naṁ si̱rāsu̍ ma̱ho vajre̍ṇa siṣvapo va̱rāhu̍m ||
1.121.12a त्वमि॑न्द्र॒ नर्यो॒ याँ अवो॒ नॄन्तिष्ठा॒ वात॑स्य सु॒युजो॒ वहि॑ष्ठान् ।
1.121.12c यं ते॑ का॒व्य उ॒शना॑ म॒न्दिनं॒ दाद्वृ॑त्र॒हणं॒ पार्यं॑ ततक्ष॒ वज्र॑म् ॥
1.121.12a tvam i̍ndra̱ naryo̱ yām̐ avo̱ nṝn tiṣṭhā̱ vāta̍sya su̱yujo̱ vahi̍ṣṭhān |
1.121.12c yaṁ te̍ kā̱vya u̱śanā̍ ma̱ndina̱ṁ dād vṛ̍tra̱haṇa̱m pārya̍ṁ tatakṣa̱ vajra̍m ||
1.121.13a त्वं सूरो॑ ह॒रितो॑ रामयो॒ नॄन्भर॑च्च॒क्रमेत॑शो॒ नायमि॑न्द्र ।
1.121.13c प्रास्य॑ पा॒रं न॑व॒तिं ना॒व्या॑ना॒मपि॑ क॒र्तम॑वर्त॒योऽय॑ज्यून् ॥
1.121.13a tvaṁ sūro̍ ha̱rito̍ rāmayo̱ nṝn bhara̍c ca̱kram eta̍śo̱ nāyam i̍ndra |
1.121.13c prāsya̍ pā̱raṁ na̍va̱tiṁ nā̱vyā̍nā̱m api̍ ka̱rtam a̍varta̱yo 'ya̍jyūn ||
1.121.14a त्वं नो॑ अ॒स्या इ॑न्द्र दु॒र्हणा॑याः पा॒हि व॑ज्रिवो दुरि॒ताद॒भीके॑ ।
1.121.14c प्र नो॒ वाजा॑न्र॒थ्यो॒३॒॑ अश्व॑बुध्यानि॒षे य॑न्धि॒ श्रव॑से सू॒नृता॑यै ॥
1.121.14a tvaṁ no̍ a̱syā i̍ndra du̱rhaṇā̍yāḥ pā̱hi va̍jrivo duri̱tād a̱bhīke̍ |
1.121.14c pra no̱ vājā̍n ra̱thyo̱3̱̍ aśva̍budhyān i̱ṣe ya̍ndhi̱ śrava̍se sū̱nṛtā̍yai ||
1.121.15a मा सा ते॑ अ॒स्मत्सु॑म॒तिर्वि द॑स॒द्वाज॑प्रमह॒ः समिषो॑ वरन्त ।
1.121.15c आ नो॑ भज मघव॒न्गोष्व॒र्यो मंहि॑ष्ठास्ते सध॒माद॑ः स्याम ॥
1.121.15a mā sā te̍ a̱smat su̍ma̱tir vi da̍sa̱d vāja̍pramaha̱ḥ sam iṣo̍ varanta |
1.121.15c ā no̍ bhaja maghava̱n goṣv a̱ryo maṁhi̍ṣṭhās te sadha̱māda̍ḥ syāma ||


1.122.01a प्र व॒ः पान्तं॑ रघुमन्य॒वोऽन्धो॑ य॒ज्ञं रु॒द्राय॑ मी॒ळ्हुषे॑ भरध्वम् ।
1.122.01c दि॒वो अ॑स्तो॒ष्यसु॑रस्य वी॒रैरि॑षु॒ध्येव॑ म॒रुतो॒ रोद॑स्योः ॥
1.122.01a pra va̱ḥ pānta̍ṁ raghumanya̱vo 'ndho̍ ya̱jñaṁ ru̱drāya̍ mī̱ḻhuṣe̍ bharadhvam |
1.122.01c di̱vo a̍sto̱ṣy asu̍rasya vī̱rair i̍ṣu̱dhyeva̍ ma̱ruto̱ roda̍syoḥ ||
1.122.02a पत्नी॑व पू॒र्वहू॑तिं वावृ॒धध्या॑ उ॒षासा॒नक्ता॑ पुरु॒धा विदा॑ने ।
1.122.02c स्त॒रीर्नात्कं॒ व्यु॑तं॒ वसा॑ना॒ सूर्य॑स्य श्रि॒या सु॒दृशी॒ हिर॑ण्यैः ॥
1.122.02a patnī̍va pū̱rvahū̍tiṁ vāvṛ̱dhadhyā̍ u̱ṣāsā̱naktā̍ puru̱dhā vidā̍ne |
1.122.02c sta̱rīr nātka̱ṁ vyu̍ta̱ṁ vasā̍nā̱ sūrya̍sya śri̱yā su̱dṛśī̱ hira̍ṇyaiḥ ||
1.122.03a म॒मत्तु॑ न॒ः परि॑ज्मा वस॒र्हा म॒मत्तु॒ वातो॑ अ॒पां वृष॑ण्वान् ।
1.122.03c शि॒शी॒तमि॑न्द्रापर्वता यु॒वं न॒स्तन्नो॒ विश्वे॑ वरिवस्यन्तु दे॒वाः ॥
1.122.03a ma̱mattu̍ na̱ḥ pari̍jmā vasa̱rhā ma̱mattu̱ vāto̍ a̱pāṁ vṛṣa̍ṇvān |
1.122.03c śi̱śī̱tam i̍ndrāparvatā yu̱vaṁ na̱s tan no̱ viśve̍ varivasyantu de̱vāḥ ||
1.122.04a उ॒त त्या मे॑ य॒शसा॑ श्वेत॒नायै॒ व्यन्ता॒ पान्तौ॑शि॒जो हु॒वध्यै॑ ।
1.122.04c प्र वो॒ नपा॑तम॒पां कृ॑णुध्वं॒ प्र मा॒तरा॑ रास्पि॒नस्या॒योः ॥
1.122.04a u̱ta tyā me̍ ya̱śasā̍ śveta̱nāyai̱ vyantā̱ pāntau̍śi̱jo hu̱vadhyai̍ |
1.122.04c pra vo̱ napā̍tam a̱pāṁ kṛ̍ṇudhva̱m pra mā̱tarā̍ rāspi̱nasyā̱yoḥ ||
1.122.05a आ वो॑ रुव॒ण्युमौ॑शि॒जो हु॒वध्यै॒ घोषे॑व॒ शंस॒मर्जु॑नस्य॒ नंशे॑ ।
1.122.05c प्र व॑ः पू॒ष्णे दा॒वन॒ आँ अच्छा॑ वोचेय व॒सुता॑तिम॒ग्नेः ॥
1.122.05a ā vo̍ ruva̱ṇyum au̍śi̱jo hu̱vadhyai̱ ghoṣe̍va̱ śaṁsa̱m arju̍nasya̱ naṁśe̍ |
1.122.05c pra va̍ḥ pū̱ṣṇe dā̱vana̱ ām̐ acchā̍ voceya va̱sutā̍tim a̱gneḥ ||
1.122.06a श्रु॒तं मे॑ मित्रावरुणा॒ हवे॒मोत श्रु॑तं॒ सद॑ने वि॒श्वत॑ः सीम् ।
1.122.06c श्रोतु॑ न॒ः श्रोतु॑रातिः सु॒श्रोतु॑ः सु॒क्षेत्रा॒ सिन्धु॑र॒द्भिः ॥
1.122.06a śru̱tam me̍ mitrāvaruṇā̱ have̱mota śru̍ta̱ṁ sada̍ne vi̱śvata̍ḥ sīm |
1.122.06c śrotu̍ na̱ḥ śrotu̍rātiḥ su̱śrotu̍ḥ su̱kṣetrā̱ sindhu̍r a̱dbhiḥ ||
1.122.07a स्तु॒षे सा वां॑ वरुण मित्र रा॒तिर्गवां॑ श॒ता पृ॒क्षया॑मेषु प॒ज्रे ।
1.122.07c श्रु॒तर॑थे प्रि॒यर॑थे॒ दधा॑नाः स॒द्यः पु॒ष्टिं नि॑रुन्धा॒नासो॑ अग्मन् ॥
1.122.07a stu̱ṣe sā vā̍ṁ varuṇa mitra rā̱tir gavā̍ṁ śa̱tā pṛ̱kṣayā̍meṣu pa̱jre |
1.122.07c śru̱tara̍the pri̱yara̍the̱ dadhā̍nāḥ sa̱dyaḥ pu̱ṣṭiṁ ni̍rundhā̱nāso̍ agman ||
1.122.08a अ॒स्य स्तु॑षे॒ महि॑मघस्य॒ राध॒ः सचा॑ सनेम॒ नहु॑षः सु॒वीरा॑ः ।
1.122.08c जनो॒ यः प॒ज्रेभ्यो॑ वा॒जिनी॑वा॒नश्वा॑वतो र॒थिनो॒ मह्यं॑ सू॒रिः ॥
1.122.08a a̱sya stu̍ṣe̱ mahi̍maghasya̱ rādha̱ḥ sacā̍ sanema̱ nahu̍ṣaḥ su̱vīrā̍ḥ |
1.122.08c jano̱ yaḥ pa̱jrebhyo̍ vā̱jinī̍vā̱n aśvā̍vato ra̱thino̱ mahya̍ṁ sū̱riḥ ||
1.122.09a जनो॒ यो मि॑त्रावरुणावभि॒ध्रुग॒पो न वां॑ सु॒नोत्य॑क्ष्णया॒ध्रुक् ।
1.122.09c स्व॒यं स यक्ष्मं॒ हृद॑ये॒ नि ध॑त्त॒ आप॒ यदीं॒ होत्रा॑भिर्ऋ॒तावा॑ ॥
1.122.09a jano̱ yo mi̍trāvaruṇāv abhi̱dhrug a̱po na vā̍ṁ su̱noty a̍kṣṇayā̱dhruk |
1.122.09c sva̱yaṁ sa yakṣma̱ṁ hṛda̍ye̱ ni dha̍tta̱ āpa̱ yad ī̱ṁ hotrā̍bhir ṛ̱tāvā̍ ||
1.122.10a स व्राध॑तो॒ नहु॑षो॒ दंसु॑जूत॒ः शर्ध॑स्तरो न॒रां गू॒र्तश्र॑वाः ।
1.122.10c विसृ॑ष्टरातिर्याति बाळ्ह॒सृत्वा॒ विश्वा॑सु पृ॒त्सु सद॒मिच्छूर॑ः ॥
1.122.10a sa vrādha̍to̱ nahu̍ṣo̱ daṁsu̍jūta̱ḥ śardha̍staro na̱rāṁ gū̱rtaśra̍vāḥ |
1.122.10c visṛ̍ṣṭarātir yāti bāḻha̱sṛtvā̱ viśvā̍su pṛ̱tsu sada̱m ic chūra̍ḥ ||
1.122.11a अध॒ ग्मन्ता॒ नहु॑षो॒ हवं॑ सू॒रेः श्रोता॑ राजानो अ॒मृत॑स्य मन्द्राः ।
1.122.11c न॒भो॒जुवो॒ यन्नि॑र॒वस्य॒ राध॒ः प्रश॑स्तये महि॒ना रथ॑वते ॥
1.122.11a adha̱ gmantā̱ nahu̍ṣo̱ hava̍ṁ sū̱reḥ śrotā̍ rājāno a̱mṛta̍sya mandrāḥ |
1.122.11c na̱bho̱juvo̱ yan ni̍ra̱vasya̱ rādha̱ḥ praśa̍staye mahi̱nā ratha̍vate ||
1.122.12a ए॒तं शर्धं॑ धाम॒ यस्य॑ सू॒रेरित्य॑वोच॒न्दश॑तयस्य॒ नंशे॑ ।
1.122.12c द्यु॒म्नानि॒ येषु॑ व॒सुता॑ती रा॒रन्विश्वे॑ सन्वन्तु प्रभृ॒थेषु॒ वाज॑म् ॥
1.122.12a e̱taṁ śardha̍ṁ dhāma̱ yasya̍ sū̱rer ity a̍voca̱n daśa̍tayasya̱ naṁśe̍ |
1.122.12c dyu̱mnāni̱ yeṣu̍ va̱sutā̍tī rā̱ran viśve̍ sanvantu prabhṛ̱theṣu̱ vāja̍m ||
1.122.13a मन्दा॑महे॒ दश॑तयस्य धा॒सेर्द्विर्यत्पञ्च॒ बिभ्र॑तो॒ यन्त्यन्ना॑ ।
1.122.13c किमि॒ष्टाश्व॑ इ॒ष्टर॑श्मिरे॒त ई॑शा॒नास॒स्तरु॑ष ऋञ्जते॒ नॄन् ॥
1.122.13a mandā̍mahe̱ daśa̍tayasya dhā̱ser dvir yat pañca̱ bibhra̍to̱ yanty annā̍ |
1.122.13c kim i̱ṣṭāśva̍ i̱ṣṭara̍śmir e̱ta ī̍śā̱nāsa̱s taru̍ṣa ṛñjate̱ nṝn ||
1.122.14a हिर॑ण्यकर्णं मणिग्रीव॒मर्ण॒स्तन्नो॒ विश्वे॑ वरिवस्यन्तु दे॒वाः ।
1.122.14c अ॒र्यो गिर॑ः स॒द्य आ ज॒ग्मुषी॒रोस्राश्चा॑कन्तू॒भये॑ष्व॒स्मे ॥
1.122.14a hira̍ṇyakarṇam maṇigrīva̱m arṇa̱s tan no̱ viśve̍ varivasyantu de̱vāḥ |
1.122.14c a̱ryo gira̍ḥ sa̱dya ā ja̱gmuṣī̱r osrāś cā̍kantū̱bhaye̍ṣv a̱sme ||
1.122.15a च॒त्वारो॑ मा मश॒र्शार॑स्य॒ शिश्व॒स्त्रयो॒ राज्ञ॒ आय॑वसस्य जि॒ष्णोः ।
1.122.15c रथो॑ वां मित्रावरुणा दी॒र्घाप्सा॒ः स्यूम॑गभस्ति॒ः सूरो॒ नाद्यौ॑त् ॥
1.122.15a ca̱tvāro̍ mā maśa̱rśāra̍sya̱ śiśva̱s trayo̱ rājña̱ āya̍vasasya ji̱ṣṇoḥ |
1.122.15c ratho̍ vām mitrāvaruṇā dī̱rghāpsā̱ḥ syūma̍gabhasti̱ḥ sūro̱ nādyau̍t ||


1.123.01a पृ॒थू रथो॒ दक्षि॑णाया अयो॒ज्यैनं॑ दे॒वासो॑ अ॒मृता॑सो अस्थुः ।
1.123.01c कृ॒ष्णादुद॑स्थाद॒र्या॒३॒॑ विहा॑या॒श्चिकि॑त्सन्ती॒ मानु॑षाय॒ क्षया॑य ॥
1.123.01a pṛ̱thū ratho̱ dakṣi̍ṇāyā ayo̱jy aina̍ṁ de̱vāso̍ a̱mṛtā̍so asthuḥ |
1.123.01c kṛ̱ṣṇād ud a̍sthād a̱ryā̱3̱̍ vihā̍yā̱ś ciki̍tsantī̱ mānu̍ṣāya̱ kṣayā̍ya ||
1.123.02a पूर्वा॒ विश्व॑स्मा॒द्भुव॑नादबोधि॒ जय॑न्ती॒ वाजं॑ बृह॒ती सनु॑त्री ।
1.123.02c उ॒च्चा व्य॑ख्यद्युव॒तिः पु॑न॒र्भूरोषा अ॑गन्प्रथ॒मा पू॒र्वहू॑तौ ॥
1.123.02a pūrvā̱ viśva̍smā̱d bhuva̍nād abodhi̱ jaya̍ntī̱ vāja̍m bṛha̱tī sanu̍trī |
1.123.02c u̱ccā vy a̍khyad yuva̱tiḥ pu̍na̱rbhūr oṣā a̍gan pratha̱mā pū̱rvahū̍tau ||
1.123.03a यद॒द्य भा॒गं वि॒भजा॑सि॒ नृभ्य॒ उषो॑ देवि मर्त्य॒त्रा सु॑जाते ।
1.123.03c दे॒वो नो॒ अत्र॑ सवि॒ता दमू॑ना॒ अना॑गसो वोचति॒ सूर्या॑य ॥
1.123.03a yad a̱dya bhā̱gaṁ vi̱bhajā̍si̱ nṛbhya̱ uṣo̍ devi martya̱trā su̍jāte |
1.123.03c de̱vo no̱ atra̍ savi̱tā damū̍nā̱ anā̍gaso vocati̱ sūryā̍ya ||
1.123.04a गृ॒हंगृ॑हमह॒ना या॒त्यच्छा॑ दि॒वेदि॑वे॒ अधि॒ नामा॒ दधा॑ना ।
1.123.04c सिषा॑सन्ती द्योत॒ना शश्व॒दागा॒दग्र॑मग्र॒मिद्भ॑जते॒ वसू॑नाम् ॥
1.123.04a gṛ̱haṁ-gṛ̍ham aha̱nā yā̱ty acchā̍ di̱ve-di̍ve̱ adhi̱ nāmā̱ dadhā̍nā |
1.123.04c siṣā̍santī dyota̱nā śaśva̱d āgā̱d agra̍m-agra̱m id bha̍jate̱ vasū̍nām ||
1.123.05a भग॑स्य॒ स्वसा॒ वरु॑णस्य जा॒मिरुष॑ः सूनृते प्रथ॒मा ज॑रस्व ।
1.123.05c प॒श्चा स द॑घ्या॒ यो अ॒घस्य॑ धा॒ता जये॑म॒ तं दक्षि॑णया॒ रथे॑न ॥
1.123.05a bhaga̍sya̱ svasā̱ varu̍ṇasya jā̱mir uṣa̍ḥ sūnṛte pratha̱mā ja̍rasva |
1.123.05c pa̱ścā sa da̍ghyā̱ yo a̱ghasya̍ dhā̱tā jaye̍ma̱ taṁ dakṣi̍ṇayā̱ rathe̍na ||
1.123.06a उदी॑रतां सू॒नृता॒ उत्पुरं॑धी॒रुद॒ग्नय॑ः शुशुचा॒नासो॑ अस्थुः ।
1.123.06c स्पा॒र्हा वसू॑नि॒ तम॒साप॑गूळ्हा॒विष्कृ॑ण्वन्त्यु॒षसो॑ विभा॒तीः ॥
1.123.06a ud ī̍ratāṁ sū̱nṛtā̱ ut pura̍ṁdhī̱r ud a̱gnaya̍ḥ śuśucā̱nāso̍ asthuḥ |
1.123.06c spā̱rhā vasū̍ni̱ tama̱sāpa̍gūḻhā̱viṣ kṛ̍ṇvanty u̱ṣaso̍ vibhā̱tīḥ ||
1.123.07a अपा॒न्यदेत्य॒भ्य१॒॑न्यदे॑ति॒ विषु॑रूपे॒ अह॑नी॒ सं च॑रेते ।
1.123.07c प॒रि॒क्षितो॒स्तमो॑ अ॒न्या गुहा॑क॒रद्यौ॑दु॒षाः शोशु॑चता॒ रथे॑न ॥
1.123.07a apā̱nyad ety a̱bhy a1̱̍nyad e̍ti̱ viṣu̍rūpe̱ aha̍nī̱ saṁ ca̍rete |
1.123.07c pa̱ri̱kṣito̱s tamo̍ a̱nyā guhā̍ka̱r adyau̍d u̱ṣāḥ śośu̍catā̱ rathe̍na ||
1.123.08a स॒दृशी॑र॒द्य स॒दृशी॒रिदु॒ श्वो दी॒र्घं स॑चन्ते॒ वरु॑णस्य॒ धाम॑ ।
1.123.08c अ॒न॒व॒द्यास्त्रिं॒शतं॒ योज॑ना॒न्येकै॑का॒ क्रतुं॒ परि॑ यन्ति स॒द्यः ॥
1.123.08a sa̱dṛśī̍r a̱dya sa̱dṛśī̱r id u̱ śvo dī̱rghaṁ sa̍cante̱ varu̍ṇasya̱ dhāma̍ |
1.123.08c a̱na̱va̱dyās tri̱ṁśata̱ṁ yoja̍nā̱ny ekai̍kā̱ kratu̱m pari̍ yanti sa̱dyaḥ ||
1.123.09a जा॒न॒त्यह्न॑ः प्रथ॒मस्य॒ नाम॑ शु॒क्रा कृ॒ष्णाद॑जनिष्ट श्विती॒ची ।
1.123.09c ऋ॒तस्य॒ योषा॒ न मि॑नाति॒ धामाह॑रहर्निष्कृ॒तमा॒चर॑न्ती ॥
1.123.09a jā̱na̱ty ahna̍ḥ pratha̱masya̱ nāma̍ śu̱krā kṛ̱ṣṇād a̍janiṣṭa śvitī̱cī |
1.123.09c ṛ̱tasya̱ yoṣā̱ na mi̍nāti̱ dhāmāha̍r-ahar niṣkṛ̱tam ā̱cara̍ntī ||
1.123.10a क॒न्ये॑व त॒न्वा॒३॒॑ शाश॑दानाँ॒ एषि॑ देवि दे॒वमिय॑क्षमाणम् ।
1.123.10c सं॒स्मय॑माना युव॒तिः पु॒रस्ता॑दा॒विर्वक्षां॑सि कृणुषे विभा॒ती ॥
1.123.10a ka̱nye̍va ta̱nvā̱3̱̍ śāśa̍dānā̱m̐ eṣi̍ devi de̱vam iya̍kṣamāṇam |
1.123.10c sa̱ṁsmaya̍mānā yuva̱tiḥ pu̱rastā̍d ā̱vir vakṣā̍ṁsi kṛṇuṣe vibhā̱tī ||
1.123.11a सु॒सं॒का॒शा मा॒तृमृ॑ष्टेव॒ योषा॒विस्त॒न्वं॑ कृणुषे दृ॒शे कम् ।
1.123.11c भ॒द्रा त्वमु॑षो वित॒रं व्यु॑च्छ॒ न तत्ते॑ अ॒न्या उ॒षसो॑ नशन्त ॥
1.123.11a su̱sa̱ṁkā̱śā mā̱tṛmṛ̍ṣṭeva̱ yoṣā̱vis ta̱nva̍ṁ kṛṇuṣe dṛ̱śe kam |
1.123.11c bha̱drā tvam u̍ṣo vita̱raṁ vy u̍ccha̱ na tat te̍ a̱nyā u̱ṣaso̍ naśanta ||
1.123.12a अश्वा॑वती॒र्गोम॑तीर्वि॒श्ववा॑रा॒ यत॑माना र॒श्मिभि॒ः सूर्य॑स्य ।
1.123.12c परा॑ च॒ यन्ति॒ पुन॒रा च॑ यन्ति भ॒द्रा नाम॒ वह॑माना उ॒षास॑ः ॥
1.123.12a aśvā̍vatī̱r goma̍tīr vi̱śvavā̍rā̱ yata̍mānā ra̱śmibhi̱ḥ sūrya̍sya |
1.123.12c parā̍ ca̱ yanti̱ puna̱r ā ca̍ yanti bha̱drā nāma̱ vaha̍mānā u̱ṣāsa̍ḥ ||
1.123.13a ऋ॒तस्य॑ र॒श्मिम॑नु॒यच्छ॑माना भ॒द्रम्भ॑द्रं॒ क्रतु॑म॒स्मासु॑ धेहि ।
1.123.13c उषो॑ नो अ॒द्य सु॒हवा॒ व्यु॑च्छा॒स्मासु॒ रायो॑ म॒घव॑त्सु च स्युः ॥
1.123.13a ṛ̱tasya̍ ra̱śmim a̍nu̱yaccha̍mānā bha̱dram-bha̍dra̱ṁ kratu̍m a̱smāsu̍ dhehi |
1.123.13c uṣo̍ no a̱dya su̱havā̱ vy u̍cchā̱smāsu̱ rāyo̍ ma̱ghava̍tsu ca syuḥ ||


1.124.01a उ॒षा उ॒च्छन्ती॑ समिधा॒ने अ॒ग्ना उ॒द्यन्सूर्य॑ उर्वि॒या ज्योति॑रश्रेत् ।
1.124.01c दे॒वो नो॒ अत्र॑ सवि॒ता न्वर्थं॒ प्रासा॑वीद्द्वि॒पत्प्र चतु॑ष्पदि॒त्यै ॥
1.124.01a u̱ṣā u̱cchantī̍ samidhā̱ne a̱gnā u̱dyan sūrya̍ urvi̱yā jyoti̍r aśret |
1.124.01c de̱vo no̱ atra̍ savi̱tā nv artha̱m prāsā̍vīd dvi̱pat pra catu̍ṣpad i̱tyai ||
1.124.02a अमि॑नती॒ दैव्या॑नि व्र॒तानि॑ प्रमिन॒ती म॑नु॒ष्या॑ यु॒गानि॑ ।
1.124.02c ई॒युषी॑णामुप॒मा शश्व॑तीनामायती॒नां प्र॑थ॒मोषा व्य॑द्यौत् ॥
1.124.02a ami̍natī̱ daivyā̍ni vra̱tāni̍ pramina̱tī ma̍nu̱ṣyā̍ yu̱gāni̍ |
1.124.02c ī̱yuṣī̍ṇām upa̱mā śaśva̍tīnām āyatī̱nām pra̍tha̱moṣā vy a̍dyaut ||
1.124.03a ए॒षा दि॒वो दु॑हि॒ता प्रत्य॑दर्शि॒ ज्योति॒र्वसा॑ना सम॒ना पु॒रस्ता॑त् ।
1.124.03c ऋ॒तस्य॒ पन्था॒मन्वे॑ति सा॒धु प्र॑जान॒तीव॒ न दिशो॑ मिनाति ॥
1.124.03a e̱ṣā di̱vo du̍hi̱tā praty a̍darśi̱ jyoti̱r vasā̍nā sama̱nā pu̱rastā̍t |
1.124.03c ṛ̱tasya̱ panthā̱m anv e̍ti sā̱dhu pra̍jāna̱tīva̱ na diśo̍ mināti ||
1.124.04a उपो॑ अदर्शि शु॒न्ध्युवो॒ न वक्षो॑ नो॒धा इ॑वा॒विर॑कृत प्रि॒याणि॑ ।
1.124.04c अ॒द्म॒सन्न स॑स॒तो बो॒धय॑न्ती शश्वत्त॒मागा॒त्पुन॑रे॒युषी॑णाम् ॥
1.124.04a upo̍ adarśi śu̱ndhyuvo̱ na vakṣo̍ no̱dhā i̍vā̱vir a̍kṛta pri̱yāṇi̍ |
1.124.04c a̱dma̱san na sa̍sa̱to bo̱dhaya̍ntī śaśvatta̱māgā̱t puna̍r e̱yuṣī̍ṇām ||
1.124.05a पूर्वे॒ अर्धे॒ रज॑सो अ॒प्त्यस्य॒ गवां॒ जनि॑त्र्यकृत॒ प्र के॒तुम् ।
1.124.05c व्यु॑ प्रथते वित॒रं वरी॑य॒ ओभा पृ॒णन्ती॑ पि॒त्रोरु॒पस्था॑ ॥
1.124.05a pūrve̱ ardhe̱ raja̍so a̱ptyasya̱ gavā̱ṁ jani̍try akṛta̱ pra ke̱tum |
1.124.05c vy u̍ prathate vita̱raṁ varī̍ya̱ obhā pṛ̱ṇantī̍ pi̱tror u̱pasthā̍ ||
1.124.06a ए॒वेदे॒षा पु॑रु॒तमा॑ दृ॒शे कं नाजा॑मिं॒ न परि॑ वृणक्ति जा॒मिम् ।
1.124.06c अ॒रे॒पसा॑ त॒न्वा॒३॒॑ शाश॑दाना॒ नार्भा॒दीष॑ते॒ न म॒हो वि॑भा॒ती ॥
1.124.06a e̱ved e̱ṣā pu̍ru̱tamā̍ dṛ̱śe kaṁ nājā̍mi̱ṁ na pari̍ vṛṇakti jā̱mim |
1.124.06c a̱re̱pasā̍ ta̱nvā̱3̱̍ śāśa̍dānā̱ nārbhā̱d īṣa̍te̱ na ma̱ho vi̍bhā̱tī ||
1.124.07a अ॒भ्रा॒तेव॑ पुं॒स ए॑ति प्रती॒ची ग॑र्ता॒रुगि॑व स॒नये॒ धना॑नाम् ।
1.124.07c जा॒येव॒ पत्य॑ उश॒ती सु॒वासा॑ उ॒षा ह॒स्रेव॒ नि रि॑णीते॒ अप्स॑ः ॥
1.124.07a a̱bhrā̱teva̍ pu̱ṁsa e̍ti pratī̱cī ga̍rtā̱rug i̍va sa̱naye̱ dhanā̍nām |
1.124.07c jā̱yeva̱ patya̍ uśa̱tī su̱vāsā̍ u̱ṣā ha̱sreva̱ ni ri̍ṇīte̱ apsa̍ḥ ||
1.124.08a स्वसा॒ स्वस्रे॒ ज्याय॑स्यै॒ योनि॑मारै॒गपै॑त्यस्याः प्रति॒चक्ष्ये॑व ।
1.124.08c व्यु॒च्छन्ती॑ र॒श्मिभि॒ः सूर्य॑स्या॒ञ्ज्य॑ङ्क्ते समन॒गा इ॑व॒ व्राः ॥
1.124.08a svasā̱ svasre̱ jyāya̍syai̱ yoni̍m ārai̱g apai̍ty asyāḥ prati̱cakṣye̍va |
1.124.08c vyu̱cchantī̍ ra̱śmibhi̱ḥ sūrya̍syā̱ñjy a̍ṅkte samana̱gā i̍va̱ vrāḥ ||
1.124.09a आ॒सां पूर्वा॑सा॒मह॑सु॒ स्वसॄ॑णा॒मप॑रा॒ पूर्वा॑म॒भ्ये॑ति प॒श्चात् ।
1.124.09c ताः प्र॑त्न॒वन्नव्य॑सीर्नू॒नम॒स्मे रे॒वदु॑च्छन्तु सु॒दिना॑ उ॒षास॑ः ॥
1.124.09a ā̱sām pūrvā̍sā̱m aha̍su̱ svasṝ̍ṇā̱m apa̍rā̱ pūrvā̍m a̱bhy e̍ti pa̱ścāt |
1.124.09c tāḥ pra̍tna̱van navya̍sīr nū̱nam a̱sme re̱vad u̍cchantu su̱dinā̍ u̱ṣāsa̍ḥ ||
1.124.10a प्र बो॑धयोषः पृण॒तो म॑घो॒न्यबु॑ध्यमानाः प॒णय॑ः ससन्तु ।
1.124.10c रे॒वदु॑च्छ म॒घव॑द्भ्यो मघोनि रे॒वत्स्तो॒त्रे सू॑नृते जा॒रय॑न्ती ॥
1.124.10a pra bo̍dhayoṣaḥ pṛṇa̱to ma̍gho̱ny abu̍dhyamānāḥ pa̱ṇaya̍ḥ sasantu |
1.124.10c re̱vad u̍ccha ma̱ghava̍dbhyo maghoni re̱vat sto̱tre sū̍nṛte jā̱raya̍ntī ||
1.124.11a अवे॒यम॑श्वैद्युव॒तिः पु॒रस्ता॑द्यु॒ङ्क्ते गवा॑मरु॒णाना॒मनी॑कम् ।
1.124.11c वि नू॒नमु॑च्छा॒दस॑ति॒ प्र के॒तुर्गृ॒हंगृ॑ह॒मुप॑ तिष्ठाते अ॒ग्निः ॥
1.124.11a ave̱yam a̍śvaid yuva̱tiḥ pu̱rastā̍d yu̱ṅkte gavā̍m aru̱ṇānā̱m anī̍kam |
1.124.11c vi nū̱nam u̍cchā̱d asa̍ti̱ pra ke̱tur gṛ̱haṁ-gṛ̍ha̱m upa̍ tiṣṭhāte a̱gniḥ ||
1.124.12a उत्ते॒ वय॑श्चिद्वस॒तेर॑पप्त॒न्नर॑श्च॒ ये पि॑तु॒भाजो॒ व्यु॑ष्टौ ।
1.124.12c अ॒मा स॒ते व॑हसि॒ भूरि॑ वा॒ममुषो॑ देवि दा॒शुषे॒ मर्त्या॑य ॥
1.124.12a ut te̱ vaya̍ś cid vasa̱ter a̍papta̱n nara̍ś ca̱ ye pi̍tu̱bhājo̱ vyu̍ṣṭau |
1.124.12c a̱mā sa̱te va̍hasi̱ bhūri̍ vā̱mam uṣo̍ devi dā̱śuṣe̱ martyā̍ya ||
1.124.13a अस्तो॑ढ्वं स्तोम्या॒ ब्रह्म॑णा॒ मेऽवी॑वृधध्वमुश॒तीरु॑षासः ।
1.124.13c यु॒ष्माकं॑ देवी॒रव॑सा सनेम सह॒स्रिणं॑ च श॒तिनं॑ च॒ वाज॑म् ॥
1.124.13a asto̍ḍhvaṁ stomyā̱ brahma̍ṇā̱ me 'vī̍vṛdhadhvam uśa̱tīr u̍ṣāsaḥ |
1.124.13c yu̱ṣmāka̍ṁ devī̱r ava̍sā sanema saha̱sriṇa̍ṁ ca śa̱tina̍ṁ ca̱ vāja̍m ||


1.125.01a प्रा॒ता रत्नं॑ प्रात॒रित्वा॑ दधाति॒ तं चि॑कि॒त्वान्प्र॑ति॒गृह्या॒ नि ध॑त्ते ।
1.125.01c तेन॑ प्र॒जां व॒र्धय॑मान॒ आयू॑ रा॒यस्पोषे॑ण सचते सु॒वीर॑ः ॥
1.125.01a prā̱tā ratna̍m prāta̱ritvā̍ dadhāti̱ taṁ ci̍ki̱tvān pra̍ti̱gṛhyā̱ ni dha̍tte |
1.125.01c tena̍ pra̱jāṁ va̱rdhaya̍māna̱ āyū̍ rā̱yas poṣe̍ṇa sacate su̱vīra̍ḥ ||
1.125.02a सु॒गुर॑सत्सुहिर॒ण्यः स्वश्वो॑ बृ॒हद॑स्मै॒ वय॒ इन्द्रो॑ दधाति ।
1.125.02c यस्त्वा॒यन्तं॒ वसु॑ना प्रातरित्वो मु॒क्षीज॑येव॒ पदि॑मुत्सि॒नाति॑ ॥
1.125.02a su̱gur a̍sat suhira̱ṇyaḥ svaśvo̍ bṛ̱had a̍smai̱ vaya̱ indro̍ dadhāti |
1.125.02c yas tvā̱yanta̱ṁ vasu̍nā prātaritvo mu̱kṣīja̍yeva̱ padi̍m utsi̱nāti̍ ||
1.125.03a आय॑म॒द्य सु॒कृतं॑ प्रा॒तरि॒च्छन्नि॒ष्टेः पु॒त्रं वसु॑मता॒ रथे॑न ।
1.125.03c अं॒शोः सु॒तं पा॑यय मत्स॒रस्य॑ क्ष॒यद्वी॑रं वर्धय सू॒नृता॑भिः ॥
1.125.03a āya̍m a̱dya su̱kṛta̍m prā̱tar i̱cchann i̱ṣṭeḥ pu̱traṁ vasu̍matā̱ rathe̍na |
1.125.03c a̱ṁśoḥ su̱tam pā̍yaya matsa̱rasya̍ kṣa̱yadvī̍raṁ vardhaya sū̱nṛtā̍bhiḥ ||
1.125.04a उप॑ क्षरन्ति॒ सिन्ध॑वो मयो॒भुव॑ ईजा॒नं च॑ य॒क्ष्यमा॑णं च धे॒नव॑ः ।
1.125.04c पृ॒णन्तं॑ च॒ पपु॑रिं च श्रव॒स्यवो॑ घृ॒तस्य॒ धारा॒ उप॑ यन्ति वि॒श्वत॑ः ॥
1.125.04a upa̍ kṣaranti̱ sindha̍vo mayo̱bhuva̍ ījā̱naṁ ca̍ ya̱kṣyamā̍ṇaṁ ca dhe̱nava̍ḥ |
1.125.04c pṛ̱ṇanta̍ṁ ca̱ papu̍riṁ ca śrava̱syavo̍ ghṛ̱tasya̱ dhārā̱ upa̍ yanti vi̱śvata̍ḥ ||
1.125.05a नाक॑स्य पृ॒ष्ठे अधि॑ तिष्ठति श्रि॒तो यः पृ॒णाति॒ स ह॑ दे॒वेषु॑ गच्छति ।
1.125.05c तस्मा॒ आपो॑ घृ॒तम॑र्षन्ति॒ सिन्ध॑व॒स्तस्मा॑ इ॒यं दक्षि॑णा पिन्वते॒ सदा॑ ॥
1.125.05a nāka̍sya pṛ̱ṣṭhe adhi̍ tiṣṭhati śri̱to yaḥ pṛ̱ṇāti̱ sa ha̍ de̱veṣu̍ gacchati |
1.125.05c tasmā̱ āpo̍ ghṛ̱tam a̍rṣanti̱ sindha̍va̱s tasmā̍ i̱yaṁ dakṣi̍ṇā pinvate̱ sadā̍ ||
1.125.06a दक्षि॑णावता॒मिदि॒मानि॑ चि॒त्रा दक्षि॑णावतां दि॒वि सूर्या॑सः ।
1.125.06c दक्षि॑णावन्तो अ॒मृतं॑ भजन्ते॒ दक्षि॑णावन्त॒ः प्र ति॑रन्त॒ आयु॑ः ॥
1.125.06a dakṣi̍ṇāvatā̱m id i̱māni̍ ci̱trā dakṣi̍ṇāvatāṁ di̱vi sūryā̍saḥ |
1.125.06c dakṣi̍ṇāvanto a̱mṛta̍m bhajante̱ dakṣi̍ṇāvanta̱ḥ pra ti̍ranta̱ āyu̍ḥ ||
1.125.07a मा पृ॒णन्तो॒ दुरि॑त॒मेन॒ आर॒न्मा जा॑रिषुः सू॒रय॑ः सुव्र॒तास॑ः ।
1.125.07c अ॒न्यस्तेषां॑ परि॒धिर॑स्तु॒ कश्चि॒दपृ॑णन्तम॒भि सं य॑न्तु॒ शोका॑ः ॥
1.125.07a mā pṛ̱ṇanto̱ duri̍ta̱m ena̱ āra̱n mā jā̍riṣuḥ sū̱raya̍ḥ suvra̱tāsa̍ḥ |
1.125.07c a̱nyas teṣā̍m pari̱dhir a̍stu̱ kaś ci̱d apṛ̍ṇantam a̱bhi saṁ ya̍ntu̱ śokā̍ḥ ||


1.126.01a अम॑न्दा॒न्स्तोमा॒न्प्र भ॑रे मनी॒षा सिन्धा॒वधि॑ क्षिय॒तो भा॒व्यस्य॑ ।
1.126.01c यो मे॑ स॒हस्र॒ममि॑मीत स॒वान॒तूर्तो॒ राजा॒ श्रव॑ इ॒च्छमा॑नः ॥
1.126.01a ama̍ndā̱n stomā̱n pra bha̍re manī̱ṣā sindhā̱v adhi̍ kṣiya̱to bhā̱vyasya̍ |
1.126.01c yo me̍ sa̱hasra̱m ami̍mīta sa̱vān a̱tūrto̱ rājā̱ śrava̍ i̱cchamā̍naḥ ||
1.126.02a श॒तं राज्ञो॒ नाध॑मानस्य नि॒ष्काञ्छ॒तमश्वा॒न्प्रय॑तान्स॒द्य आद॑म् ।
1.126.02c श॒तं क॒क्षीवाँ॒ असु॑रस्य॒ गोनां॑ दि॒वि श्रवो॒ऽजर॒मा त॑तान ॥
1.126.02a śa̱taṁ rājño̱ nādha̍mānasya ni̱ṣkāñ cha̱tam aśvā̱n praya̍tān sa̱dya āda̍m |
1.126.02c śa̱taṁ ka̱kṣīvā̱m̐ asu̍rasya̱ gonā̍ṁ di̱vi śravo̱ 'jara̱m ā ta̍tāna ||
1.126.03a उप॑ मा श्या॒वाः स्व॒नये॑न द॒त्ता व॒धूम॑न्तो॒ दश॒ रथा॑सो अस्थुः ।
1.126.03c ष॒ष्टिः स॒हस्र॒मनु॒ गव्य॒मागा॒त्सन॑त्क॒क्षीवाँ॑ अभिपि॒त्वे अह्ना॑म् ॥
1.126.03a upa̍ mā śyā̱vāḥ sva̱naye̍na da̱ttā va̱dhūma̍nto̱ daśa̱ rathā̍so asthuḥ |
1.126.03c ṣa̱ṣṭiḥ sa̱hasra̱m anu̱ gavya̱m āgā̱t sana̍t ka̱kṣīvā̍m̐ abhipi̱tve ahnā̍m ||
1.126.04a च॒त्वा॒रिं॒शद्दश॑रथस्य॒ शोणा॑ः स॒हस्र॒स्याग्रे॒ श्रेणिं॑ नयन्ति ।
1.126.04c म॒द॒च्युत॑ः कृश॒नाव॑तो॒ अत्या॑न्क॒क्षीव॑न्त॒ उद॑मृक्षन्त प॒ज्राः ॥
1.126.04a ca̱tvā̱ri̱ṁśad daśa̍rathasya̱ śoṇā̍ḥ sa̱hasra̱syāgre̱ śreṇi̍ṁ nayanti |
1.126.04c ma̱da̱cyuta̍ḥ kṛśa̱nāva̍to̱ atyā̍n ka̱kṣīva̍nta̱ ud a̍mṛkṣanta pa̱jrāḥ ||
1.126.05a पूर्वा॒मनु॒ प्रय॑ति॒मा द॑दे व॒स्त्रीन्यु॒क्ताँ अ॒ष्टाव॒रिधा॑यसो॒ गाः ।
1.126.05c सु॒बन्ध॑वो॒ ये वि॒श्या॑ इव॒ व्रा अन॑स्वन्त॒ः श्रव॒ ऐष॑न्त प॒ज्राः ॥
1.126.05a pūrvā̱m anu̱ praya̍ti̱m ā da̍de va̱s trīn yu̱ktām̐ a̱ṣṭāv a̱ridhā̍yaso̱ gāḥ |
1.126.05c su̱bandha̍vo̱ ye vi̱śyā̍ iva̱ vrā ana̍svanta̱ḥ śrava̱ aiṣa̍nta pa̱jrāḥ ||
1.126.06a आग॑धिता॒ परि॑गधिता॒ या क॑शी॒केव॒ जङ्ग॑हे ।
1.126.06c ददा॑ति॒ मह्यं॒ यादु॑री॒ याशू॑नां भो॒ज्या॑ श॒ता ॥
1.126.06a āga̍dhitā̱ pari̍gadhitā̱ yā ka̍śī̱keva̱ jaṅga̍he |
1.126.06c dadā̍ti̱ mahya̱ṁ yādu̍rī̱ yāśū̍nām bho̱jyā̍ śa̱tā ||
1.126.07a उपो॑प मे॒ परा॑ मृश॒ मा मे॑ द॒भ्राणि॑ मन्यथाः ।
1.126.07c सर्वा॒हम॑स्मि रोम॒शा ग॒न्धारी॑णामिवावि॒का ॥
1.126.07a upo̍pa me̱ parā̍ mṛśa̱ mā me̍ da̱bhrāṇi̍ manyathāḥ |
1.126.07c sarvā̱ham a̍smi roma̱śā ga̱ndhārī̍ṇām ivāvi̱kā ||


1.127.01a अ॒ग्निं होता॑रं मन्ये॒ दास्व॑न्तं॒ वसुं॑ सू॒नुं सह॑सो जा॒तवे॑दसं॒ विप्रं॒ न जा॒तवे॑दसम् ।
1.127.01d य ऊ॒र्ध्वया॑ स्वध्व॒रो दे॒वो दे॒वाच्या॑ कृ॒पा ।
1.127.01f घृ॒तस्य॒ विभ्रा॑ष्टि॒मनु॑ वष्टि शो॒चिषा॒जुह्वा॑नस्य स॒र्पिष॑ः ॥
1.127.01a a̱gniṁ hotā̍ram manye̱ dāsva̍nta̱ṁ vasu̍ṁ sū̱nuṁ saha̍so jā̱tave̍dasa̱ṁ vipra̱ṁ na jā̱tave̍dasam |
1.127.01d ya ū̱rdhvayā̍ svadhva̱ro de̱vo de̱vācyā̍ kṛ̱pā |
1.127.01f ghṛ̱tasya̱ vibhrā̍ṣṭi̱m anu̍ vaṣṭi śo̱ciṣā̱juhvā̍nasya sa̱rpiṣa̍ḥ ||
1.127.02a यजि॑ष्ठं त्वा॒ यज॑माना हुवेम॒ ज्येष्ठ॒मङ्गि॑रसां विप्र॒ मन्म॑भि॒र्विप्रे॑भिः शुक्र॒ मन्म॑भिः ।
1.127.02d परि॑ज्मानमिव॒ द्यां होता॑रं चर्षणी॒नाम् ।
1.127.02f शो॒चिष्के॑शं॒ वृष॑णं॒ यमि॒मा विश॒ः प्राव॑न्तु जू॒तये॒ विश॑ः ॥
1.127.02a yaji̍ṣṭhaṁ tvā̱ yaja̍mānā huvema̱ jyeṣṭha̱m aṅgi̍rasāṁ vipra̱ manma̍bhi̱r vipre̍bhiḥ śukra̱ manma̍bhiḥ |
1.127.02d pari̍jmānam iva̱ dyāṁ hotā̍raṁ carṣaṇī̱nām |
1.127.02f śo̱ciṣke̍śa̱ṁ vṛṣa̍ṇa̱ṁ yam i̱mā viśa̱ḥ prāva̍ntu jū̱taye̱ viśa̍ḥ ||
1.127.03a स हि पु॒रू चि॒दोज॑सा वि॒रुक्म॑ता॒ दीद्या॑नो॒ भव॑ति द्रुहंत॒रः प॑र॒शुर्न द्रु॑हंत॒रः ।
1.127.03d वी॒ळु चि॒द्यस्य॒ समृ॑तौ॒ श्रुव॒द्वने॑व॒ यत्स्थि॒रम् ।
1.127.03f नि॒ःषह॑माणो यमते॒ नाय॑ते धन्वा॒सहा॒ नाय॑ते ॥
1.127.03a sa hi pu̱rū ci̱d oja̍sā vi̱rukma̍tā̱ dīdyā̍no̱ bhava̍ti druhaṁta̱raḥ pa̍ra̱śur na dru̍haṁta̱raḥ |
1.127.03d vī̱ḻu ci̱d yasya̱ samṛ̍tau̱ śruva̱d vane̍va̱ yat sthi̱ram |
1.127.03f ni̱ḥṣaha̍māṇo yamate̱ nāya̍te dhanvā̱sahā̱ nāya̍te ||
1.127.04a दृ॒ळ्हा चि॑दस्मा॒ अनु॑ दु॒र्यथा॑ वि॒दे तेजि॑ष्ठाभिर॒रणि॑भिर्दा॒ष्ट्यव॑से॒ऽग्नये॑ दा॒ष्ट्यव॑से ।
1.127.04d प्र यः पु॒रूणि॒ गाह॑ते॒ तक्ष॒द्वने॑व शो॒चिषा॑ ।
1.127.04f स्थि॒रा चि॒दन्ना॒ नि रि॑णा॒त्योज॑सा॒ नि स्थि॒राणि॑ चि॒दोज॑सा ॥
1.127.04a dṛ̱ḻhā ci̍d asmā̱ anu̍ du̱r yathā̍ vi̱de teji̍ṣṭhābhir a̱raṇi̍bhir dā̱ṣṭy ava̍se̱ 'gnaye̍ dā̱ṣṭy ava̍se |
1.127.04d pra yaḥ pu̱rūṇi̱ gāha̍te̱ takṣa̱d vane̍va śo̱ciṣā̍ |
1.127.04f sthi̱rā ci̱d annā̱ ni ri̍ṇā̱ty oja̍sā̱ ni sthi̱rāṇi̍ ci̱d oja̍sā ||
1.127.05a तम॑स्य पृ॒क्षमुप॑रासु धीमहि॒ नक्तं॒ यः सु॒दर्श॑तरो॒ दिवा॑तरा॒दप्रा॑युषे॒ दिवा॑तरात् ।
1.127.05d आद॒स्यायु॒र्ग्रभ॑णवद्वी॒ळु शर्म॒ न सू॒नवे॑ ।
1.127.05f भ॒क्तमभ॑क्त॒मवो॒ व्यन्तो॑ अ॒जरा॑ अ॒ग्नयो॒ व्यन्तो॑ अ॒जरा॑ः ॥
1.127.05a tam a̍sya pṛ̱kṣam upa̍rāsu dhīmahi̱ nakta̱ṁ yaḥ su̱darśa̍taro̱ divā̍tarā̱d aprā̍yuṣe̱ divā̍tarāt |
1.127.05d ād a̱syāyu̱r grabha̍ṇavad vī̱ḻu śarma̱ na sū̱nave̍ |
1.127.05f bha̱ktam abha̍kta̱m avo̱ vyanto̍ a̱jarā̍ a̱gnayo̱ vyanto̍ a̱jarā̍ḥ ||
1.127.06a स हि शर्धो॒ न मारु॑तं तुवि॒ष्वणि॒रप्न॑स्वतीषू॒र्वरा॑स्वि॒ष्टनि॒रार्त॑नास्वि॒ष्टनि॑ः ।
1.127.06d आद॑द्ध॒व्यान्या॑द॒दिर्य॒ज्ञस्य॑ के॒तुर॒र्हणा॑ ।
1.127.06f अध॑ स्मास्य॒ हर्ष॑तो॒ हृषी॑वतो॒ विश्वे॑ जुषन्त॒ पन्थां॒ नर॑ः शु॒भे न पन्था॑म् ॥
1.127.06a sa hi śardho̱ na māru̍taṁ tuvi̱ṣvaṇi̱r apna̍svatīṣū̱rvarā̍sv i̱ṣṭani̱r ārta̍nāsv i̱ṣṭani̍ḥ |
1.127.06d āda̍d dha̱vyāny ā̍da̱dir ya̱jñasya̍ ke̱tur a̱rhaṇā̍ |
1.127.06f adha̍ smāsya̱ harṣa̍to̱ hṛṣī̍vato̱ viśve̍ juṣanta̱ panthā̱ṁ nara̍ḥ śu̱bhe na panthā̍m ||
1.127.07a द्वि॒ता यदीं॑ की॒स्तासो॑ अ॒भिद्य॑वो नम॒स्यन्त॑ उप॒वोच॑न्त॒ भृग॑वो म॒थ्नन्तो॑ दा॒शा भृग॑वः ।
1.127.07d अ॒ग्निरी॑शे॒ वसू॑नां॒ शुचि॒र्यो ध॒र्णिरे॑षाम् ।
1.127.07f प्रि॒याँ अ॑पि॒धीँर्व॑निषीष्ट॒ मेधि॑र॒ आ व॑निषीष्ट॒ मेधि॑रः ॥
1.127.07a dvi̱tā yad ī̍ṁ kī̱stāso̍ a̱bhidya̍vo nama̱syanta̍ upa̱voca̍nta̱ bhṛga̍vo ma̱thnanto̍ dā̱śā bhṛga̍vaḥ |
1.127.07d a̱gnir ī̍śe̱ vasū̍nā̱ṁ śuci̱r yo dha̱rṇir e̍ṣām |
1.127.07f pri̱yām̐ a̍pi̱dhīm̐r va̍niṣīṣṭa̱ medhi̍ra̱ ā va̍niṣīṣṭa̱ medhi̍raḥ ||
1.127.08a विश्वा॑सां त्वा वि॒शां पतिं॑ हवामहे॒ सर्वा॑सां समा॒नं दम्प॑तिं भु॒जे स॒त्यगि॑र्वाहसं भु॒जे ।
1.127.08d अति॑थिं॒ मानु॑षाणां पि॒तुर्न यस्या॑स॒या ।
1.127.08f अ॒मी च॒ विश्वे॑ अ॒मृता॑स॒ आ वयो॑ ह॒व्या दे॒वेष्वा वय॑ः ॥
1.127.08a viśvā̍sāṁ tvā vi̱śām pati̍ṁ havāmahe̱ sarvā̍sāṁ samā̱naṁ dampa̍tim bhu̱je sa̱tyagi̍rvāhasam bhu̱je |
1.127.08d ati̍thi̱m mānu̍ṣāṇām pi̱tur na yasyā̍sa̱yā |
1.127.08f a̱mī ca̱ viśve̍ a̱mṛtā̍sa̱ ā vayo̍ ha̱vyā de̱veṣv ā vaya̍ḥ ||
1.127.09a त्वम॑ग्ने॒ सह॑सा॒ सह॑न्तमः शु॒ष्मिन्त॑मो जायसे दे॒वता॑तये र॒यिर्न दे॒वता॑तये ।
1.127.09d शु॒ष्मिन्त॑मो॒ हि ते॒ मदो॑ द्यु॒म्निन्त॑म उ॒त क्रतु॑ः ।
1.127.09f अध॑ स्मा ते॒ परि॑ चरन्त्यजर श्रुष्टी॒वानो॒ नाज॑र ॥
1.127.09a tvam a̍gne̱ saha̍sā̱ saha̍ntamaḥ śu̱ṣminta̍mo jāyase de̱vatā̍taye ra̱yir na de̱vatā̍taye |
1.127.09d śu̱ṣminta̍mo̱ hi te̱ mado̍ dyu̱mninta̍ma u̱ta kratu̍ḥ |
1.127.09f adha̍ smā te̱ pari̍ caranty ajara śruṣṭī̱vāno̱ nāja̍ra ||
1.127.10a प्र वो॑ म॒हे सह॑सा॒ सह॑स्वत उष॒र्बुधे॑ पशु॒षे नाग्नये॒ स्तोमो॑ बभूत्व॒ग्नये॑ ।
1.127.10d प्रति॒ यदीं॑ ह॒विष्मा॒न्विश्वा॑सु॒ क्षासु॒ जोगु॑वे ।
1.127.10f अग्रे॑ रे॒भो न ज॑रत ऋषू॒णां जूर्णि॒र्होत॑ ऋषू॒णाम् ॥
1.127.10a pra vo̍ ma̱he saha̍sā̱ saha̍svata uṣa̱rbudhe̍ paśu̱ṣe nāgnaye̱ stomo̍ babhūtv a̱gnaye̍ |
1.127.10d prati̱ yad ī̍ṁ ha̱viṣmā̱n viśvā̍su̱ kṣāsu̱ jogu̍ve |
1.127.10f agre̍ re̱bho na ja̍rata ṛṣū̱ṇāṁ jūrṇi̱r hota̍ ṛṣū̱ṇām ||
1.127.11a स नो॒ नेदि॑ष्ठं॒ ददृ॑शान॒ आ भ॒राग्ने॑ दे॒वेभि॒ः सच॑नाः सुचे॒तुना॑ म॒हो रा॒यः सु॑चे॒तुना॑ ।
1.127.11d महि॑ शविष्ठ नस्कृधि सं॒चक्षे॑ भु॒जे अ॒स्यै ।
1.127.11f महि॑ स्तो॒तृभ्यो॑ मघवन्सु॒वीर्यं॒ मथी॑रु॒ग्रो न शव॑सा ॥
1.127.11a sa no̱ nedi̍ṣṭha̱ṁ dadṛ̍śāna̱ ā bha̱rāgne̍ de̱vebhi̱ḥ saca̍nāḥ suce̱tunā̍ ma̱ho rā̱yaḥ su̍ce̱tunā̍ |
1.127.11d mahi̍ śaviṣṭha nas kṛdhi sa̱ṁcakṣe̍ bhu̱je a̱syai |
1.127.11f mahi̍ sto̱tṛbhyo̍ maghavan su̱vīrya̱m mathī̍r u̱gro na śava̍sā ||


1.128.01a अ॒यं जा॑यत॒ मनु॑षो॒ धरी॑मणि॒ होता॒ यजि॑ष्ठ उ॒शिजा॒मनु॑ व्र॒तम॒ग्निः स्वमनु॑ व्र॒तम् ।
1.128.01d वि॒श्वश्रु॑ष्टिः सखीय॒ते र॒यिरि॑व श्रवस्य॒ते ।
1.128.01f अद॑ब्धो॒ होता॒ नि ष॑ददि॒ळस्प॒दे परि॑वीत इ॒ळस्प॒दे ॥
1.128.01a a̱yaṁ jā̍yata̱ manu̍ṣo̱ dharī̍maṇi̱ hotā̱ yaji̍ṣṭha u̱śijā̱m anu̍ vra̱tam a̱gniḥ svam anu̍ vra̱tam |
1.128.01d vi̱śvaśru̍ṣṭiḥ sakhīya̱te ra̱yir i̍va śravasya̱te |
1.128.01f ada̍bdho̱ hotā̱ ni ṣa̍dad i̱ḻas pa̱de pari̍vīta i̱ḻas pa̱de ||
1.128.02a तं य॑ज्ञ॒साध॒मपि॑ वातयामस्यृ॒तस्य॑ प॒था नम॑सा ह॒विष्म॑ता दे॒वता॑ता ह॒विष्म॑ता ।
1.128.02d स न॑ ऊ॒र्जामु॒पाभृ॑त्य॒या कृ॒पा न जू॑र्यति ।
1.128.02f यं मा॑त॒रिश्वा॒ मन॑वे परा॒वतो॑ दे॒वं भाः प॑रा॒वत॑ः ॥
1.128.02a taṁ ya̍jña̱sādha̱m api̍ vātayāmasy ṛ̱tasya̍ pa̱thā nama̍sā ha̱viṣma̍tā de̱vatā̍tā ha̱viṣma̍tā |
1.128.02d sa na̍ ū̱rjām u̱pābhṛ̍ty a̱yā kṛ̱pā na jū̍ryati |
1.128.02f yam mā̍ta̱riśvā̱ mana̍ve parā̱vato̍ de̱vam bhāḥ pa̍rā̱vata̍ḥ ||
1.128.03a एवे॑न स॒द्यः पर्ये॑ति॒ पार्थि॑वं मुहु॒र्गी रेतो॑ वृष॒भः कनि॑क्रद॒द्दध॒द्रेत॒ः कनि॑क्रदत् ।
1.128.03d श॒तं चक्षा॑णो अ॒क्षभि॑र्दे॒वो वने॑षु तु॒र्वणि॑ः ।
1.128.03f सदो॒ दधा॑न॒ उप॑रेषु॒ सानु॑ष्व॒ग्निः परे॑षु॒ सानु॑षु ॥
1.128.03a eve̍na sa̱dyaḥ pary e̍ti̱ pārthi̍vam muhu̱rgī reto̍ vṛṣa̱bhaḥ kani̍krada̱d dadha̱d reta̱ḥ kani̍kradat |
1.128.03d śa̱taṁ cakṣā̍ṇo a̱kṣabhi̍r de̱vo vane̍ṣu tu̱rvaṇi̍ḥ |
1.128.03f sado̱ dadhā̍na̱ upa̍reṣu̱ sānu̍ṣv a̱gniḥ pare̍ṣu̱ sānu̍ṣu ||
1.128.04a स सु॒क्रतु॑ः पु॒रोहि॑तो॒ दमे॑दमे॒ऽग्निर्य॒ज्ञस्या॑ध्व॒रस्य॑ चेतति॒ क्रत्वा॑ य॒ज्ञस्य॑ चेतति ।
1.128.04d क्रत्वा॑ वे॒धा इ॑षूय॒ते विश्वा॑ जा॒तानि॑ पस्पशे ।
1.128.04f यतो॑ घृत॒श्रीरति॑थि॒रजा॑यत॒ वह्नि॑र्वे॒धा अजा॑यत ॥
1.128.04a sa su̱kratu̍ḥ pu̱rohi̍to̱ dame̍-dame̱ 'gnir ya̱jñasyā̍dhva̱rasya̍ cetati̱ kratvā̍ ya̱jñasya̍ cetati |
1.128.04d kratvā̍ ve̱dhā i̍ṣūya̱te viśvā̍ jā̱tāni̍ paspaśe |
1.128.04f yato̍ ghṛta̱śrīr ati̍thi̱r ajā̍yata̱ vahni̍r ve̱dhā ajā̍yata ||
1.128.05a क्रत्वा॒ यद॑स्य॒ तवि॑षीषु पृ॒ञ्चते॒ऽग्नेरवे॑ण म॒रुतां॒ न भो॒ज्ये॑षि॒राय॒ न भो॒ज्या॑ ।
1.128.05d स हि ष्मा॒ दान॒मिन्व॑ति॒ वसू॑नां च म॒ज्मना॑ ।
1.128.05f स न॑स्त्रासते दुरि॒ताद॑भि॒ह्रुत॒ः शंसा॑द॒घाद॑भि॒ह्रुत॑ः ॥
1.128.05a kratvā̱ yad a̍sya̱ tavi̍ṣīṣu pṛ̱ñcate̱ 'gner ave̍ṇa ma̱rutā̱ṁ na bho̱jye̍ṣi̱rāya̱ na bho̱jyā̍ |
1.128.05d sa hi ṣmā̱ dāna̱m inva̍ti̱ vasū̍nāṁ ca ma̱jmanā̍ |
1.128.05f sa na̍s trāsate duri̱tād a̍bhi̱hruta̱ḥ śaṁsā̍d a̱ghād a̍bhi̱hruta̍ḥ ||
1.128.06a विश्वो॒ विहा॑या अर॒तिर्वसु॑र्दधे॒ हस्ते॒ दक्षि॑णे त॒रणि॒र्न शि॑श्रथच्छ्रव॒स्यया॒ न शि॑श्रथत् ।
1.128.06d विश्व॑स्मा॒ इदि॑षुध्य॒ते दे॑व॒त्रा ह॒व्यमोहि॑षे ।
1.128.06f विश्व॑स्मा॒ इत्सु॒कृते॒ वार॑मृण्वत्य॒ग्निर्द्वारा॒ व्यृ॑ण्वति ॥
1.128.06a viśvo̱ vihā̍yā ara̱tir vasu̍r dadhe̱ haste̱ dakṣi̍ṇe ta̱raṇi̱r na śi̍śrathac chrava̱syayā̱ na śi̍śrathat |
1.128.06d viśva̍smā̱ id i̍ṣudhya̱te de̍va̱trā ha̱vyam ohi̍ṣe |
1.128.06f viśva̍smā̱ it su̱kṛte̱ vāra̍m ṛṇvaty a̱gnir dvārā̱ vy ṛ̍ṇvati ||
1.128.07a स मानु॑षे वृ॒जने॒ शंत॑मो हि॒तो॒३॒॑ऽग्निर्य॒ज्ञेषु॒ जेन्यो॒ न वि॒श्पति॑ः प्रि॒यो य॒ज्ञेषु॑ वि॒श्पति॑ः ।
1.128.07d स ह॒व्या मानु॑षाणामि॒ळा कृ॒तानि॑ पत्यते ।
1.128.07f स न॑स्त्रासते॒ वरु॑णस्य धू॒र्तेर्म॒हो दे॒वस्य॑ धू॒र्तेः ॥
1.128.07a sa mānu̍ṣe vṛ̱jane̱ śaṁta̍mo hi̱to̱3̱̍ 'gnir ya̱jñeṣu̱ jenyo̱ na vi̱śpati̍ḥ pri̱yo ya̱jñeṣu̍ vi̱śpati̍ḥ |
1.128.07d sa ha̱vyā mānu̍ṣāṇām i̱ḻā kṛ̱tāni̍ patyate |
1.128.07f sa na̍s trāsate̱ varu̍ṇasya dhū̱rter ma̱ho de̱vasya̍ dhū̱rteḥ ||
1.128.08a अ॒ग्निं होता॑रमीळते॒ वसु॑धितिं प्रि॒यं चेति॑ष्ठमर॒तिं न्ये॑रिरे हव्य॒वाहं॒ न्ये॑रिरे ।
1.128.08d वि॒श्वायुं॑ वि॒श्ववे॑दसं॒ होता॑रं यज॒तं क॒विम् ।
1.128.08f दे॒वासो॑ र॒ण्वमव॑से वसू॒यवो॑ गी॒र्भी र॒ण्वं व॑सू॒यव॑ः ॥
1.128.08a a̱gniṁ hotā̍ram īḻate̱ vasu̍dhitim pri̱yaṁ ceti̍ṣṭham ara̱tiṁ ny e̍rire havya̱vāha̱ṁ ny e̍rire |
1.128.08d vi̱śvāyu̍ṁ vi̱śvave̍dasa̱ṁ hotā̍raṁ yaja̱taṁ ka̱vim |
1.128.08f de̱vāso̍ ra̱ṇvam ava̍se vasū̱yavo̍ gī̱rbhī ra̱ṇvaṁ va̍sū̱yava̍ḥ ||


1.129.01a यं त्वं रथ॑मिन्द्र मे॒धसा॑तयेऽपा॒का सन्त॑मिषिर प्र॒णय॑सि॒ प्रान॑वद्य॒ नय॑सि ।
1.129.01d स॒द्यश्चि॒त्तम॒भिष्ट॑ये॒ करो॒ वश॑श्च वा॒जिन॑म् ।
1.129.01f सास्माक॑मनवद्य तूतुजान वे॒धसा॑मि॒मां वाचं॒ न वे॒धसा॑म् ॥
1.129.01a yaṁ tvaṁ ratha̍m indra me̱dhasā̍taye 'pā̱kā santa̍m iṣira pra̱ṇaya̍si̱ prāna̍vadya̱ naya̍si |
1.129.01d sa̱dyaś ci̱t tam a̱bhiṣṭa̍ye̱ karo̱ vaśa̍ś ca vā̱jina̍m |
1.129.01f sāsmāka̍m anavadya tūtujāna ve̱dhasā̍m i̱māṁ vāca̱ṁ na ve̱dhasā̍m ||
1.129.02a स श्रु॑धि॒ यः स्मा॒ पृत॑नासु॒ कासु॑ चिद्द॒क्षाय्य॑ इन्द्र॒ भर॑हूतये॒ नृभि॒रसि॒ प्रतू॑र्तये॒ नृभि॑ः ।
1.129.02d यः शूरै॒ः स्व१॒॑ः सनि॑ता॒ यो विप्रै॒र्वाजं॒ तरु॑ता ।
1.129.02f तमी॑शा॒नास॑ इरधन्त वा॒जिनं॑ पृ॒क्षमत्यं॒ न वा॒जिन॑म् ॥
1.129.02a sa śru̍dhi̱ yaḥ smā̱ pṛta̍nāsu̱ kāsu̍ cid da̱kṣāyya̍ indra̱ bhara̍hūtaye̱ nṛbhi̱r asi̱ pratū̍rtaye̱ nṛbhi̍ḥ |
1.129.02d yaḥ śūrai̱ḥ sva1̱̍ḥ sani̍tā̱ yo viprai̱r vāja̱ṁ taru̍tā |
1.129.02f tam ī̍śā̱nāsa̍ iradhanta vā̱jina̍m pṛ̱kṣam atya̱ṁ na vā̱jina̍m ||
1.129.03a द॒स्मो हि ष्मा॒ वृष॑णं॒ पिन्व॑सि॒ त्वचं॒ कं चि॑द्यावीर॒ररुं॑ शूर॒ मर्त्यं॑ परिवृ॒णक्षि॒ मर्त्य॑म् ।
1.129.03d इन्द्रो॒त तुभ्यं॒ तद्दि॒वे तद्रु॒द्राय॒ स्वय॑शसे ।
1.129.03f मि॒त्राय॑ वोचं॒ वरु॑णाय स॒प्रथ॑ः सुमृळी॒काय॑ स॒प्रथ॑ः ॥
1.129.03a da̱smo hi ṣmā̱ vṛṣa̍ṇa̱m pinva̍si̱ tvaca̱ṁ kaṁ ci̍d yāvīr a̱raru̍ṁ śūra̱ martya̍m parivṛ̱ṇakṣi̱ martya̍m |
1.129.03d indro̱ta tubhya̱ṁ tad di̱ve tad ru̱drāya̱ svaya̍śase |
1.129.03f mi̱trāya̍ voca̱ṁ varu̍ṇāya sa̱pratha̍ḥ sumṛḻī̱kāya̍ sa̱pratha̍ḥ ||
1.129.04a अ॒स्माकं॑ व॒ इन्द्र॑मुश्मसी॒ष्टये॒ सखा॑यं वि॒श्वायुं॑ प्रा॒सहं॒ युजं॒ वाजे॑षु प्रा॒सहं॒ युज॑म् ।
1.129.04d अ॒स्माकं॒ ब्रह्मो॒तयेऽवा॑ पृ॒त्सुषु॒ कासु॑ चित् ।
1.129.04f न॒हि त्वा॒ शत्रु॒ः स्तर॑ते स्तृ॒णोषि॒ यं विश्वं॒ शत्रुं॑ स्तृ॒णोषि॒ यम् ॥
1.129.04a a̱smāka̍ṁ va̱ indra̍m uśmasī̱ṣṭaye̱ sakhā̍yaṁ vi̱śvāyu̍m prā̱saha̱ṁ yuja̱ṁ vāje̍ṣu prā̱saha̱ṁ yuja̍m |
1.129.04d a̱smāka̱m brahmo̱taye 'vā̍ pṛ̱tsuṣu̱ kāsu̍ cit |
1.129.04f na̱hi tvā̱ śatru̱ḥ stara̍te stṛ̱ṇoṣi̱ yaṁ viśva̱ṁ śatru̍ṁ stṛ̱ṇoṣi̱ yam ||
1.129.05a नि षू न॒माति॑मतिं॒ कय॑स्य चि॒त्तेजि॑ष्ठाभिर॒रणि॑भि॒र्नोतिभि॑रु॒ग्राभि॑रुग्रो॒तिभि॑ः ।
1.129.05d नेषि॑ णो॒ यथा॑ पु॒राने॒नाः शू॑र॒ मन्य॑से ।
1.129.05f विश्वा॑नि पू॒रोरप॑ पर्षि॒ वह्नि॑रा॒सा वह्नि॑र्नो॒ अच्छ॑ ॥
1.129.05a ni ṣū na̱māti̍mati̱ṁ kaya̍sya ci̱t teji̍ṣṭhābhir a̱raṇi̍bhi̱r notibhi̍r u̱grābhi̍r ugro̱tibhi̍ḥ |
1.129.05d neṣi̍ ṇo̱ yathā̍ pu̱rāne̱nāḥ śū̍ra̱ manya̍se |
1.129.05f viśvā̍ni pū̱ror apa̍ parṣi̱ vahni̍r ā̱sā vahni̍r no̱ accha̍ ||
1.129.06a प्र तद्वो॑चेयं॒ भव्या॒येन्द॑वे॒ हव्यो॒ न य इ॒षवा॒न्मन्म॒ रेज॑ति रक्षो॒हा मन्म॒ रेज॑ति ।
1.129.06d स्व॒यं सो अ॒स्मदा नि॒दो व॒धैर॑जेत दुर्म॒तिम् ।
1.129.06f अव॑ स्रवेद॒घशं॑सोऽवत॒रमव॑ क्षु॒द्रमि॑व स्रवेत् ॥
1.129.06a pra tad vo̍ceya̱m bhavyā̱yenda̍ve̱ havyo̱ na ya i̱ṣavā̱n manma̱ reja̍ti rakṣo̱hā manma̱ reja̍ti |
1.129.06d sva̱yaṁ so a̱smad ā ni̱do va̱dhair a̍jeta durma̱tim |
1.129.06f ava̍ sraved a̱ghaśa̍ṁso 'vata̱ram ava̍ kṣu̱dram i̍va sravet ||
1.129.07a व॒नेम॒ तद्धोत्र॑या चि॒तन्त्या॑ व॒नेम॑ र॒यिं र॑यिवः सु॒वीर्यं॑ र॒ण्वं सन्तं॑ सु॒वीर्य॑म् ।
1.129.07d दु॒र्मन्मा॑नं सु॒मन्तु॑भि॒रेमि॒षा पृ॑चीमहि ।
1.129.07f आ स॒त्याभि॒रिन्द्रं॑ द्यु॒म्नहू॑तिभि॒र्यज॑त्रं द्यु॒म्नहू॑तिभिः ॥
1.129.07a va̱nema̱ tad dhotra̍yā ci̱tantyā̍ va̱nema̍ ra̱yiṁ ra̍yivaḥ su̱vīrya̍ṁ ra̱ṇvaṁ santa̍ṁ su̱vīrya̍m |
1.129.07d du̱rmanmā̍naṁ su̱mantu̍bhi̱r em i̱ṣā pṛ̍cīmahi |
1.129.07f ā sa̱tyābhi̱r indra̍ṁ dyu̱mnahū̍tibhi̱r yaja̍traṁ dyu̱mnahū̍tibhiḥ ||
1.129.08a प्रप्रा॑ वो अ॒स्मे स्वय॑शोभिरू॒ती प॑रिव॒र्ग इन्द्रो॑ दुर्मती॒नां दरी॑मन्दुर्मती॒नाम् ।
1.129.08d स्व॒यं सा रि॑ष॒यध्यै॒ या न॑ उपे॒षे अ॒त्रैः ।
1.129.08f ह॒तेम॑स॒न्न व॑क्षति क्षि॒प्ता जू॒र्णिर्न व॑क्षति ॥
1.129.08a pra-prā̍ vo a̱sme svaya̍śobhir ū̱tī pa̍riva̱rga indro̍ durmatī̱nāṁ darī̍man durmatī̱nām |
1.129.08d sva̱yaṁ sā ri̍ṣa̱yadhyai̱ yā na̍ upe̱ṣe a̱traiḥ |
1.129.08f ha̱tem a̍sa̱n na va̍kṣati kṣi̱ptā jū̱rṇir na va̍kṣati ||
1.129.09a त्वं न॑ इन्द्र रा॒या परी॑णसा या॒हि प॒थाँ अ॑ने॒हसा॑ पु॒रो या॑ह्यर॒क्षसा॑ ।
1.129.09d सच॑स्व नः परा॒क आ सच॑स्वास्तमी॒क आ ।
1.129.09f पा॒हि नो॑ दू॒रादा॒राद॒भिष्टि॑भि॒ः सदा॑ पाह्य॒भिष्टि॑भिः ॥
1.129.09a tvaṁ na̍ indra rā̱yā parī̍ṇasā yā̱hi pa̱thām̐ a̍ne̱hasā̍ pu̱ro yā̍hy ara̱kṣasā̍ |
1.129.09d saca̍sva naḥ parā̱ka ā saca̍svāstamī̱ka ā |
1.129.09f pā̱hi no̍ dū̱rād ā̱rād a̱bhiṣṭi̍bhi̱ḥ sadā̍ pāhy a̱bhiṣṭi̍bhiḥ ||
1.129.10a त्वं न॑ इन्द्र रा॒या तरू॑षसो॒ग्रं चि॑त्त्वा महि॒मा स॑क्ष॒दव॑से म॒हे मि॒त्रं नाव॑से ।
1.129.10d ओजि॑ष्ठ॒ त्रात॒रवि॑ता॒ रथं॒ कं चि॑दमर्त्य ।
1.129.10f अ॒न्यम॒स्मद्रि॑रिषे॒ः कं चि॑दद्रिवो॒ रिरि॑क्षन्तं चिदद्रिवः ॥
1.129.10a tvaṁ na̍ indra rā̱yā tarū̍ṣaso̱graṁ ci̍t tvā mahi̱mā sa̍kṣa̱d ava̍se ma̱he mi̱traṁ nāva̍se |
1.129.10d oji̍ṣṭha̱ trāta̱r avi̍tā̱ ratha̱ṁ kaṁ ci̍d amartya |
1.129.10f a̱nyam a̱smad ri̍riṣe̱ḥ kaṁ ci̍d adrivo̱ riri̍kṣantaṁ cid adrivaḥ ||
1.129.11a पा॒हि न॑ इन्द्र सुष्टुत स्रि॒धो॑ऽवया॒ता सद॒मिद्दु॑र्मती॒नां दे॒वः सन्दु॑र्मती॒नाम् ।
1.129.11d ह॒न्ता पा॒पस्य॑ र॒क्षस॑स्त्रा॒ता विप्र॑स्य॒ माव॑तः ।
1.129.11f अधा॒ हि त्वा॑ जनि॒ता जीज॑नद्वसो रक्षो॒हणं॑ त्वा॒ जीज॑नद्वसो ॥
1.129.11a pā̱hi na̍ indra suṣṭuta sri̱dho̍ 'vayā̱tā sada̱m id du̍rmatī̱nāṁ de̱vaḥ san du̍rmatī̱nām |
1.129.11d ha̱ntā pā̱pasya̍ ra̱kṣasa̍s trā̱tā vipra̍sya̱ māva̍taḥ |
1.129.11f adhā̱ hi tvā̍ jani̱tā jīja̍nad vaso rakṣo̱haṇa̍ṁ tvā̱ jīja̍nad vaso ||


1.130.01a एन्द्र॑ या॒ह्युप॑ नः परा॒वतो॒ नायमच्छा॑ वि॒दथा॑नीव॒ सत्प॑ति॒रस्तं॒ राजे॑व॒ सत्प॑तिः ।
1.130.01d हवा॑महे त्वा व॒यं प्रय॑स्वन्तः सु॒ते सचा॑ ।
1.130.01f पु॒त्रासो॒ न पि॒तरं॒ वाज॑सातये॒ मंहि॑ष्ठं॒ वाज॑सातये ॥
1.130.01a endra̍ yā̱hy upa̍ naḥ parā̱vato̱ nāyam acchā̍ vi̱dathā̍nīva̱ satpa̍ti̱r asta̱ṁ rāje̍va̱ satpa̍tiḥ |
1.130.01d havā̍mahe tvā va̱yam praya̍svantaḥ su̱te sacā̍ |
1.130.01f pu̱trāso̱ na pi̱tara̱ṁ vāja̍sātaye̱ maṁhi̍ṣṭha̱ṁ vāja̍sātaye ||
1.130.02a पिबा॒ सोम॑मिन्द्र सुवा॒नमद्रि॑भि॒ः कोशे॑न सि॒क्तम॑व॒तं न वंस॑गस्तातृषा॒णो न वंस॑गः ।
1.130.02d मदा॑य हर्य॒ताय॑ ते तु॒विष्ट॑माय॒ धाय॑से ।
1.130.02f आ त्वा॑ यच्छन्तु ह॒रितो॒ न सूर्य॒महा॒ विश्वे॑व॒ सूर्य॑म् ॥
1.130.02a pibā̱ soma̍m indra suvā̱nam adri̍bhi̱ḥ kośe̍na si̱ktam a̍va̱taṁ na vaṁsa̍gas tātṛṣā̱ṇo na vaṁsa̍gaḥ |
1.130.02d madā̍ya harya̱tāya̍ te tu̱viṣṭa̍māya̱ dhāya̍se |
1.130.02f ā tvā̍ yacchantu ha̱rito̱ na sūrya̱m ahā̱ viśve̍va̱ sūrya̍m ||
1.130.03a अवि॑न्दद्दि॒वो निहि॑तं॒ गुहा॑ नि॒धिं वेर्न गर्भं॒ परि॑वीत॒मश्म॑न्यन॒न्ते अ॒न्तरश्म॑नि ।
1.130.03d व्र॒जं व॒ज्री गवा॑मिव॒ सिषा॑स॒न्नङ्गि॑रस्तमः ।
1.130.03f अपा॑वृणो॒दिष॒ इन्द्र॒ः परी॑वृता॒ द्वार॒ इष॒ः परी॑वृताः ॥
1.130.03a avi̍ndad di̱vo nihi̍ta̱ṁ guhā̍ ni̱dhiṁ ver na garbha̱m pari̍vīta̱m aśma̍ny ana̱nte a̱ntar aśma̍ni |
1.130.03d vra̱jaṁ va̱jrī gavā̍m iva̱ siṣā̍sa̱nn aṅgi̍rastamaḥ |
1.130.03f apā̍vṛṇo̱d iṣa̱ indra̱ḥ parī̍vṛtā̱ dvāra̱ iṣa̱ḥ parī̍vṛtāḥ ||
1.130.04a दा॒दृ॒हा॒णो वज्र॒मिन्द्रो॒ गभ॑स्त्यो॒ः क्षद्मे॑व ति॒ग्ममस॑नाय॒ सं श्य॑दहि॒हत्या॑य॒ सं श्य॑त् ।
1.130.04d सं॒वि॒व्या॒न ओज॑सा॒ शवो॑भिरिन्द्र म॒ज्मना॑ ।
1.130.04f तष्टे॑व वृ॒क्षं व॒निनो॒ नि वृ॑श्चसि पर॒श्वेव॒ नि वृ॑श्चसि ॥
1.130.04a dā̱dṛ̱hā̱ṇo vajra̱m indro̱ gabha̍styo̱ḥ kṣadme̍va ti̱gmam asa̍nāya̱ saṁ śya̍d ahi̱hatyā̍ya̱ saṁ śya̍t |
1.130.04d sa̱ṁvi̱vyā̱na oja̍sā̱ śavo̍bhir indra ma̱jmanā̍ |
1.130.04f taṣṭe̍va vṛ̱kṣaṁ va̱nino̱ ni vṛ̍ścasi para̱śveva̱ ni vṛ̍ścasi ||
1.130.05a त्वं वृथा॑ न॒द्य॑ इन्द्र॒ सर्त॒वेऽच्छा॑ समु॒द्रम॑सृजो॒ रथाँ॑ इव वाजय॒तो रथाँ॑ इव ।
1.130.05d इ॒त ऊ॒तीर॑युञ्जत समा॒नमर्थ॒मक्षि॑तम् ।
1.130.05f धे॒नूरि॑व॒ मन॑वे वि॒श्वदो॑हसो॒ जना॑य वि॒श्वदो॑हसः ॥
1.130.05a tvaṁ vṛthā̍ na̱dya̍ indra̱ sarta̱ve 'cchā̍ samu̱dram a̍sṛjo̱ rathā̍m̐ iva vājaya̱to rathā̍m̐ iva |
1.130.05d i̱ta ū̱tīr a̍yuñjata samā̱nam artha̱m akṣi̍tam |
1.130.05f dhe̱nūr i̍va̱ mana̍ve vi̱śvado̍haso̱ janā̍ya vi̱śvado̍hasaḥ ||
1.130.06a इ॒मां ते॒ वाचं॑ वसू॒यन्त॑ आ॒यवो॒ रथं॒ न धीर॒ः स्वपा॑ अतक्षिषुः सु॒म्नाय॒ त्वाम॑तक्षिषुः ।
1.130.06d शु॒म्भन्तो॒ जेन्यं॑ यथा॒ वाजे॑षु विप्र वा॒जिन॑म् ।
1.130.06f अत्य॑मिव॒ शव॑से सा॒तये॒ धना॒ विश्वा॒ धना॑नि सा॒तये॑ ॥
1.130.06a i̱māṁ te̱ vāca̍ṁ vasū̱yanta̍ ā̱yavo̱ ratha̱ṁ na dhīra̱ḥ svapā̍ atakṣiṣuḥ su̱mnāya̱ tvām a̍takṣiṣuḥ |
1.130.06d śu̱mbhanto̱ jenya̍ṁ yathā̱ vāje̍ṣu vipra vā̱jina̍m |
1.130.06f atya̍m iva̱ śava̍se sā̱taye̱ dhanā̱ viśvā̱ dhanā̍ni sā̱taye̍ ||
1.130.07a भि॒नत्पुरो॑ नव॒तिमि॑न्द्र पू॒रवे॒ दिवो॑दासाय॒ महि॑ दा॒शुषे॑ नृतो॒ वज्रे॑ण दा॒शुषे॑ नृतो ।
1.130.07d अ॒ति॒थि॒ग्वाय॒ शम्ब॑रं गि॒रेरु॒ग्रो अवा॑भरत् ।
1.130.07f म॒हो धना॑नि॒ दय॑मान॒ ओज॑सा॒ विश्वा॒ धना॒न्योज॑सा ॥
1.130.07a bhi̱nat puro̍ nava̱tim i̍ndra pū̱rave̱ divo̍dāsāya̱ mahi̍ dā̱śuṣe̍ nṛto̱ vajre̍ṇa dā̱śuṣe̍ nṛto |
1.130.07d a̱ti̱thi̱gvāya̱ śamba̍raṁ gi̱rer u̱gro avā̍bharat |
1.130.07f ma̱ho dhanā̍ni̱ daya̍māna̱ oja̍sā̱ viśvā̱ dhanā̱ny oja̍sā ||
1.130.08a इन्द्र॑ः स॒मत्सु॒ यज॑मान॒मार्यं॒ प्राव॒द्विश्वे॑षु श॒तमू॑तिरा॒जिषु॒ स्व॑र्मीळ्हेष्वा॒जिषु॑ ।
1.130.08d मन॑वे॒ शास॑दव्र॒तान्त्वचं॑ कृ॒ष्णाम॑रन्धयत् ।
1.130.08f दक्ष॒न्न विश्वं॑ ततृषा॒णमो॑षति॒ न्य॑र्शसा॒नमो॑षति ॥
1.130.08a indra̍ḥ sa̱matsu̱ yaja̍māna̱m ārya̱m prāva̱d viśve̍ṣu śa̱tamū̍tir ā̱jiṣu̱ sva̍rmīḻheṣv ā̱jiṣu̍ |
1.130.08d mana̍ve̱ śāsa̍d avra̱tān tvaca̍ṁ kṛ̱ṣṇām a̍randhayat |
1.130.08f dakṣa̱n na viśva̍ṁ tatṛṣā̱ṇam o̍ṣati̱ ny a̍rśasā̱nam o̍ṣati ||
1.130.09a सूर॑श्च॒क्रं प्र वृ॑हज्जा॒त ओज॑सा प्रपि॒त्वे वाच॑मरु॒णो मु॑षायतीशा॒न आ मु॑षायति ।
1.130.09d उ॒शना॒ यत्प॑रा॒वतोऽज॑गन्नू॒तये॑ कवे ।
1.130.09f सु॒म्नानि॒ विश्वा॒ मनु॑षेव तु॒र्वणि॒रहा॒ विश्वे॑व तु॒र्वणि॑ः ॥
1.130.09a sūra̍ś ca̱kram pra vṛ̍haj jā̱ta oja̍sā prapi̱tve vāca̍m aru̱ṇo mu̍ṣāyatīśā̱na ā mu̍ṣāyati |
1.130.09d u̱śanā̱ yat pa̍rā̱vato 'ja̍gann ū̱taye̍ kave |
1.130.09f su̱mnāni̱ viśvā̱ manu̍ṣeva tu̱rvaṇi̱r ahā̱ viśve̍va tu̱rvaṇi̍ḥ ||
1.130.10a स नो॒ नव्ये॑भिर्वृषकर्मन्नु॒क्थैः पुरां॑ दर्तः पा॒युभि॑ः पाहि श॒ग्मैः ।
1.130.10b दि॒वो॒दा॒सेभि॑रिन्द्र॒ स्तवा॑नो वावृधी॒था अहो॑भिरिव॒ द्यौः ॥
1.130.10a sa no̱ navye̍bhir vṛṣakarmann u̱kthaiḥ purā̍ṁ dartaḥ pā̱yubhi̍ḥ pāhi śa̱gmaiḥ |
1.130.10b di̱vo̱dā̱sebhi̍r indra̱ stavā̍no vāvṛdhī̱thā aho̍bhir iva̱ dyauḥ ||


1.131.01a इन्द्रा॑य॒ हि द्यौरसु॑रो॒ अन॑म्न॒तेन्द्रा॑य म॒ही पृ॑थि॒वी वरी॑मभिर्द्यु॒म्नसा॑ता॒ वरी॑मभिः ।
1.131.01d इन्द्रं॒ विश्वे॑ स॒जोष॑सो दे॒वासो॑ दधिरे पु॒रः ।
1.131.01f इन्द्रा॑य॒ विश्वा॒ सव॑नानि॒ मानु॑षा रा॒तानि॑ सन्तु॒ मानु॑षा ॥
1.131.01a indrā̍ya̱ hi dyaur asu̍ro̱ ana̍mna̱tendrā̍ya ma̱hī pṛ̍thi̱vī varī̍mabhir dyu̱mnasā̍tā̱ varī̍mabhiḥ |
1.131.01d indra̱ṁ viśve̍ sa̱joṣa̍so de̱vāso̍ dadhire pu̱raḥ |
1.131.01f indrā̍ya̱ viśvā̱ sava̍nāni̱ mānu̍ṣā rā̱tāni̍ santu̱ mānu̍ṣā ||
1.131.02a विश्वे॑षु॒ हि त्वा॒ सव॑नेषु तु॒ञ्जते॑ समा॒नमेकं॒ वृष॑मण्यव॒ः पृथ॒क्स्व॑ः सनि॒ष्यव॒ः पृथ॑क् ।
1.131.02d तं त्वा॒ नावं॒ न प॒र्षणिं॑ शू॒षस्य॑ धु॒रि धी॑महि ।
1.131.02f इन्द्रं॒ न य॒ज्ञैश्चि॒तय॑न्त आ॒यव॒ः स्तोमे॑भि॒रिन्द्र॑मा॒यव॑ः ॥
1.131.02a viśve̍ṣu̱ hi tvā̱ sava̍neṣu tu̱ñjate̍ samā̱nam eka̱ṁ vṛṣa̍maṇyava̱ḥ pṛtha̱k sva̍ḥ sani̱ṣyava̱ḥ pṛtha̍k |
1.131.02d taṁ tvā̱ nāva̱ṁ na pa̱rṣaṇi̍ṁ śū̱ṣasya̍ dhu̱ri dhī̍mahi |
1.131.02f indra̱ṁ na ya̱jñaiś ci̱taya̍nta ā̱yava̱ḥ stome̍bhi̱r indra̍m ā̱yava̍ḥ ||
1.131.03a वि त्वा॑ ततस्रे मिथु॒ना अ॑व॒स्यवो॑ व्र॒जस्य॑ सा॒ता गव्य॑स्य नि॒ःसृज॒ः सक्ष॑न्त इन्द्र नि॒ःसृज॑ः ।
1.131.03d यद्ग॒व्यन्ता॒ द्वा जना॒ स्व१॒॑र्यन्ता॑ स॒मूह॑सि ।
1.131.03f आ॒विष्करि॑क्र॒द्वृष॑णं सचा॒भुवं॒ वज्र॑मिन्द्र सचा॒भुव॑म् ॥
1.131.03a vi tvā̍ tatasre mithu̱nā a̍va̱syavo̍ vra̱jasya̍ sā̱tā gavya̍sya ni̱ḥsṛja̱ḥ sakṣa̍nta indra ni̱ḥsṛja̍ḥ |
1.131.03d yad ga̱vyantā̱ dvā janā̱ sva1̱̍r yantā̍ sa̱mūha̍si |
1.131.03f ā̱viṣ kari̍kra̱d vṛṣa̍ṇaṁ sacā̱bhuva̱ṁ vajra̍m indra sacā̱bhuva̍m ||
1.131.04a वि॒दुष्टे॑ अ॒स्य वी॒र्य॑स्य पू॒रव॒ः पुरो॒ यदि॑न्द्र॒ शार॑दीर॒वाति॑रः सासहा॒नो अ॒वाति॑रः ।
1.131.04d शास॒स्तमि॑न्द्र॒ मर्त्य॒मय॑ज्युं शवसस्पते ।
1.131.04f म॒हीम॑मुष्णाः पृथि॒वीमि॒मा अ॒पो म॑न्दसा॒न इ॒मा अ॒पः ॥
1.131.04a vi̱duṣ ṭe̍ a̱sya vī̱rya̍sya pū̱rava̱ḥ puro̱ yad i̍ndra̱ śāra̍dīr a̱vāti̍raḥ sāsahā̱no a̱vāti̍raḥ |
1.131.04d śāsa̱s tam i̍ndra̱ martya̱m aya̍jyuṁ śavasas pate |
1.131.04f ma̱hīm a̍muṣṇāḥ pṛthi̱vīm i̱mā a̱po ma̍ndasā̱na i̱mā a̱paḥ ||
1.131.05a आदित्ते॑ अ॒स्य वी॒र्य॑स्य चर्किर॒न्मदे॑षु वृषन्नु॒शिजो॒ यदावि॑थ सखीय॒तो यदावि॑थ ।
1.131.05d च॒कर्थ॑ का॒रमे॑भ्य॒ः पृत॑नासु॒ प्रव॑न्तवे ।
1.131.05f ते अ॒न्याम॑न्यां न॒द्यं॑ सनिष्णत श्रव॒स्यन्त॑ः सनिष्णत ॥
1.131.05a ād it te̍ a̱sya vī̱rya̍sya carkira̱n made̍ṣu vṛṣann u̱śijo̱ yad āvi̍tha sakhīya̱to yad āvi̍tha |
1.131.05d ca̱kartha̍ kā̱ram e̍bhya̱ḥ pṛta̍nāsu̱ prava̍ntave |
1.131.05f te a̱nyām-a̍nyāṁ na̱dya̍ṁ saniṣṇata śrava̱syanta̍ḥ saniṣṇata ||
1.131.06a उ॒तो नो॑ अ॒स्या उ॒षसो॑ जु॒षेत॒ ह्य१॒॑र्कस्य॑ बोधि ह॒विषो॒ हवी॑मभि॒ः स्व॑र्षाता॒ हवी॑मभिः ।
1.131.06d यदि॑न्द्र॒ हन्त॑वे॒ मृधो॒ वृषा॑ वज्रि॒ञ्चिके॑तसि ।
1.131.06f आ मे॑ अ॒स्य वे॒धसो॒ नवी॑यसो॒ मन्म॑ श्रुधि॒ नवी॑यसः ॥
1.131.06a u̱to no̍ a̱syā u̱ṣaso̍ ju̱ṣeta̱ hy a1̱̍rkasya̍ bodhi ha̱viṣo̱ havī̍mabhi̱ḥ sva̍rṣātā̱ havī̍mabhiḥ |
1.131.06d yad i̍ndra̱ hanta̍ve̱ mṛdho̱ vṛṣā̍ vajri̱ñ cike̍tasi |
1.131.06f ā me̍ a̱sya ve̱dhaso̱ navī̍yaso̱ manma̍ śrudhi̱ navī̍yasaḥ ||
1.131.07a त्वं तमि॑न्द्र वावृधा॒नो अ॑स्म॒युर॑मित्र॒यन्तं॑ तुविजात॒ मर्त्यं॒ वज्रे॑ण शूर॒ मर्त्य॑म् ।
1.131.07d ज॒हि यो नो॑ अघा॒यति॑ शृणु॒ष्व सु॒श्रव॑स्तमः ।
1.131.07f रि॒ष्टं न याम॒न्नप॑ भूतु दुर्म॒तिर्विश्वाप॑ भूतु दुर्म॒तिः ॥
1.131.07a tvaṁ tam i̍ndra vāvṛdhā̱no a̍sma̱yur a̍mitra̱yanta̍ṁ tuvijāta̱ martya̱ṁ vajre̍ṇa śūra̱ martya̍m |
1.131.07d ja̱hi yo no̍ aghā̱yati̍ śṛṇu̱ṣva su̱śrava̍stamaḥ |
1.131.07f ri̱ṣṭaṁ na yāma̱nn apa̍ bhūtu durma̱tir viśvāpa̍ bhūtu durma̱tiḥ ||


1.132.01a त्वया॑ व॒यं म॑घव॒न्पूर्व्ये॒ धन॒ इन्द्र॑त्वोताः सासह्याम पृतन्य॒तो व॑नु॒याम॑ वनुष्य॒तः ।
1.132.01d नेदि॑ष्ठे अ॒स्मिन्नह॒न्यधि॑ वोचा॒ नु सु॑न्व॒ते ।
1.132.01f अ॒स्मिन्य॒ज्ञे वि च॑येमा॒ भरे॑ कृ॒तं वा॑ज॒यन्तो॒ भरे॑ कृ॒तम् ॥
1.132.01a tvayā̍ va̱yam ma̍ghava̱n pūrvye̱ dhana̱ indra̍tvotāḥ sāsahyāma pṛtanya̱to va̍nu̱yāma̍ vanuṣya̱taḥ |
1.132.01d nedi̍ṣṭhe a̱sminn aha̱ny adhi̍ vocā̱ nu su̍nva̱te |
1.132.01f a̱smin ya̱jñe vi ca̍yemā̱ bhare̍ kṛ̱taṁ vā̍ja̱yanto̱ bhare̍ kṛ̱tam ||
1.132.02a स्व॒र्जे॒षे भर॑ आ॒प्रस्य॒ वक्म॑न्युष॒र्बुध॒ः स्वस्मि॒न्नञ्ज॑सि क्रा॒णस्य॒ स्वस्मि॒न्नञ्ज॑सि ।
1.132.02d अह॒न्निन्द्रो॒ यथा॑ वि॒दे शी॒र्ष्णाशी॑र्ष्णोप॒वाच्य॑ः ।
1.132.02f अ॒स्म॒त्रा ते॑ स॒ध्र्य॑क्सन्तु रा॒तयो॑ भ॒द्रा भ॒द्रस्य॑ रा॒तय॑ः ॥
1.132.02a sva̱rje̱ṣe bhara̍ ā̱prasya̱ vakma̍ny uṣa̱rbudha̱ḥ svasmi̱nn añja̍si krā̱ṇasya̱ svasmi̱nn añja̍si |
1.132.02d aha̱nn indro̱ yathā̍ vi̱de śī̱rṣṇā-śī̍rṣṇopa̱vācya̍ḥ |
1.132.02f a̱sma̱trā te̍ sa̱dhrya̍k santu rā̱tayo̍ bha̱drā bha̱drasya̍ rā̱taya̍ḥ ||
1.132.03a तत्तु प्रय॑ः प्र॒त्नथा॑ ते शुशुक्व॒नं यस्मि॑न्य॒ज्ञे वार॒मकृ॑ण्वत॒ क्षय॑मृ॒तस्य॒ वार॑सि॒ क्षय॑म् ।
1.132.03d वि तद्वो॑चे॒रध॑ द्वि॒तान्तः प॑श्यन्ति र॒श्मिभि॑ः ।
1.132.03f स घा॑ विदे॒ अन्विन्द्रो॑ ग॒वेष॑णो बन्धु॒क्षिद्भ्यो॑ ग॒वेष॑णः ॥
1.132.03a tat tu praya̍ḥ pra̱tnathā̍ te śuśukva̱naṁ yasmi̍n ya̱jñe vāra̱m akṛ̍ṇvata̱ kṣaya̍m ṛ̱tasya̱ vār a̍si̱ kṣaya̍m |
1.132.03d vi tad vo̍ce̱r adha̍ dvi̱tāntaḥ pa̍śyanti ra̱śmibhi̍ḥ |
1.132.03f sa ghā̍ vide̱ anv indro̍ ga̱veṣa̍ṇo bandhu̱kṣidbhyo̍ ga̱veṣa̍ṇaḥ ||
1.132.04a नू इ॒त्था ते॑ पू॒र्वथा॑ च प्र॒वाच्यं॒ यदङ्गि॑रो॒भ्योऽवृ॑णो॒रप॑ व्र॒जमिन्द्र॒ शिक्ष॒न्नप॑ व्र॒जम् ।
1.132.04d ऐभ्य॑ः समा॒न्या दि॒शास्मभ्यं॑ जेषि॒ योत्सि॑ च ।
1.132.04f सु॒न्वद्भ्यो॑ रन्धया॒ कं चि॑दव्र॒तं हृ॑णा॒यन्तं॑ चिदव्र॒तम् ॥
1.132.04a nū i̱tthā te̍ pū̱rvathā̍ ca pra̱vācya̱ṁ yad aṅgi̍ro̱bhyo 'vṛ̍ṇo̱r apa̍ vra̱jam indra̱ śikṣa̱nn apa̍ vra̱jam |
1.132.04d aibhya̍ḥ samā̱nyā di̱śāsmabhya̍ṁ jeṣi̱ yotsi̍ ca |
1.132.04f su̱nvadbhyo̍ randhayā̱ kaṁ ci̍d avra̱taṁ hṛ̍ṇā̱yanta̍ṁ cid avra̱tam ||
1.132.05a सं यज्जना॒न्क्रतु॑भि॒ः शूर॑ ई॒क्षय॒द्धने॑ हि॒ते त॑रुषन्त श्रव॒स्यव॒ः प्र य॑क्षन्त श्रव॒स्यव॑ः ।
1.132.05d तस्मा॒ आयु॑ः प्र॒जाव॒दिद्बाधे॑ अर्च॒न्त्योज॑सा ।
1.132.05f इन्द्र॑ ओ॒क्यं॑ दिधिषन्त धी॒तयो॑ दे॒वाँ अच्छा॒ न धी॒तय॑ः ॥
1.132.05a saṁ yaj janā̱n kratu̍bhi̱ḥ śūra̍ ī̱kṣaya̱d dhane̍ hi̱te ta̍ruṣanta śrava̱syava̱ḥ pra ya̍kṣanta śrava̱syava̍ḥ |
1.132.05d tasmā̱ āyu̍ḥ pra̱jāva̱d id bādhe̍ arca̱nty oja̍sā |
1.132.05f indra̍ o̱kya̍ṁ didhiṣanta dhī̱tayo̍ de̱vām̐ acchā̱ na dhī̱taya̍ḥ ||
1.132.06a यु॒वं तमि॑न्द्रापर्वता पुरो॒युधा॒ यो न॑ः पृत॒न्यादप॒ तंत॒मिद्ध॑तं॒ वज्रे॑ण॒ तंत॒मिद्ध॑तम् ।
1.132.06d दू॒रे च॒त्ताय॑ च्छन्त्स॒द्गह॑नं॒ यदिन॑क्षत् ।
1.132.06f अ॒स्माकं॒ शत्रू॒न्परि॑ शूर वि॒श्वतो॑ द॒र्मा द॑र्षीष्ट वि॒श्वत॑ः ॥
1.132.06a yu̱vaṁ tam i̍ndrāparvatā puro̱yudhā̱ yo na̍ḥ pṛta̱nyād apa̱ taṁ-ta̱m id dha̍ta̱ṁ vajre̍ṇa̱ taṁ-ta̱m id dha̍tam |
1.132.06d dū̱re ca̱ttāya̍ cchantsa̱d gaha̍na̱ṁ yad ina̍kṣat |
1.132.06f a̱smāka̱ṁ śatrū̱n pari̍ śūra vi̱śvato̍ da̱rmā da̍rṣīṣṭa vi̱śvata̍ḥ ||


1.133.01a उ॒भे पु॑नामि॒ रोद॑सी ऋ॒तेन॒ द्रुहो॑ दहामि॒ सं म॒हीर॑नि॒न्द्राः ।
1.133.01c अ॒भि॒व्लग्य॒ यत्र॑ ह॒ता अ॒मित्रा॑ वैलस्था॒नं परि॑ तृ॒ळ्हा अशे॑रन् ॥
1.133.01a u̱bhe pu̍nāmi̱ roda̍sī ṛ̱tena̱ druho̍ dahāmi̱ sam ma̱hīr a̍ni̱ndrāḥ |
1.133.01c a̱bhi̱vlagya̱ yatra̍ ha̱tā a̱mitrā̍ vailasthā̱nam pari̍ tṛ̱ḻhā aśe̍ran ||
1.133.02a अ॒भि॒व्लग्या॑ चिदद्रिवः शी॒र्षा या॑तु॒मती॑नाम् ।
1.133.02c छि॒न्धि व॑टू॒रिणा॑ प॒दा म॒हाव॑टूरिणा प॒दा ॥
1.133.02a a̱bhi̱vlagyā̍ cid adrivaḥ śī̱rṣā yā̍tu̱matī̍nām |
1.133.02c chi̱ndhi va̍ṭū̱riṇā̍ pa̱dā ma̱hāva̍ṭūriṇā pa̱dā ||
1.133.03a अवा॑सां मघवञ्जहि॒ शर्धो॑ यातु॒मती॑नाम् ।
1.133.03c वै॒ल॒स्था॒न॒के अ॑र्म॒के म॒हावै॑लस्थे अर्म॒के ॥
1.133.03a avā̍sām maghavañ jahi̱ śardho̍ yātu̱matī̍nām |
1.133.03c vai̱la̱sthā̱na̱ke a̍rma̱ke ma̱hāvai̍lasthe arma̱ke ||
1.133.04a यासां॑ ति॒स्रः प॑ञ्चा॒शतो॑ऽभिव्ल॒ङ्गैर॒पाव॑पः ।
1.133.04c तत्सु ते॑ मनायति त॒कत्सु ते॑ मनायति ॥
1.133.04a yāsā̍ṁ ti̱sraḥ pa̍ñcā̱śato̍ 'bhivla̱ṅgair a̱pāva̍paḥ |
1.133.04c tat su te̍ manāyati ta̱kat su te̍ manāyati ||
1.133.05a पि॒शङ्ग॑भृष्टिमम्भृ॒णं पि॒शाचि॑मिन्द्र॒ सं मृ॑ण ।
1.133.05c सर्वं॒ रक्षो॒ नि ब॑र्हय ॥
1.133.05a pi̱śaṅga̍bhṛṣṭim ambhṛ̱ṇam pi̱śāci̍m indra̱ sam mṛ̍ṇa |
1.133.05c sarva̱ṁ rakṣo̱ ni ba̍rhaya ||
1.133.06a अ॒वर्म॒ह इ॑न्द्र दादृ॒हि श्रु॒धी न॑ः शु॒शोच॒ हि द्यौः क्षा न भी॒षाँ अ॑द्रिवो घृ॒णान्न भी॒षाँ अ॑द्रिवः ।
1.133.06d शु॒ष्मिन्त॑मो॒ हि शु॒ष्मिभि॑र्व॒धैरु॒ग्रेभि॒रीय॑से ।
1.133.06f अपू॑रुषघ्नो अप्रतीत शूर॒ सत्व॑भिस्त्रिस॒प्तैः शू॑र॒ सत्व॑भिः ॥
1.133.06a a̱var ma̱ha i̍ndra dādṛ̱hi śru̱dhī na̍ḥ śu̱śoca̱ hi dyauḥ kṣā na bhī̱ṣām̐ a̍drivo ghṛ̱ṇān na bhī̱ṣām̐ a̍drivaḥ |
1.133.06d śu̱ṣminta̍mo̱ hi śu̱ṣmibhi̍r va̱dhair u̱grebhi̱r īya̍se |
1.133.06f apū̍ruṣaghno apratīta śūra̱ satva̍bhis trisa̱ptaiḥ śū̍ra̱ satva̍bhiḥ ||
1.133.07a व॒नोति॒ हि सु॒न्वन्क्षयं॒ परी॑णसः सुन्वा॒नो हि ष्मा॒ यज॒त्यव॒ द्विषो॑ दे॒वाना॒मव॒ द्विष॑ः ।
1.133.07d सु॒न्वा॒न इत्सि॑षासति स॒हस्रा॑ वा॒ज्यवृ॑तः ।
1.133.07f सु॒न्वा॒नायेन्द्रो॑ ददात्या॒भुवं॑ र॒यिं द॑दात्या॒भुव॑म् ॥
1.133.07a va̱noti̱ hi su̱nvan kṣaya̱m parī̍ṇasaḥ sunvā̱no hi ṣmā̱ yaja̱ty ava̱ dviṣo̍ de̱vānā̱m ava̱ dviṣa̍ḥ |
1.133.07d su̱nvā̱na it si̍ṣāsati sa̱hasrā̍ vā̱jy avṛ̍taḥ |
1.133.07f su̱nvā̱nāyendro̍ dadāty ā̱bhuva̍ṁ ra̱yiṁ da̍dāty ā̱bhuva̍m ||


1.134.01a आ त्वा॒ जुवो॑ रारहा॒णा अ॒भि प्रयो॒ वायो॒ वह॑न्त्वि॒ह पू॒र्वपी॑तये॒ सोम॑स्य पू॒र्वपी॑तये ।
1.134.01d ऊ॒र्ध्वा ते॒ अनु॑ सू॒नृता॒ मन॑स्तिष्ठतु जान॒ती ।
1.134.01f नि॒युत्व॑ता॒ रथे॒ना या॑हि दा॒वने॒ वायो॑ म॒खस्य॑ दा॒वने॑ ॥
1.134.01a ā tvā̱ juvo̍ rārahā̱ṇā a̱bhi prayo̱ vāyo̱ vaha̍ntv i̱ha pū̱rvapī̍taye̱ soma̍sya pū̱rvapī̍taye |
1.134.01d ū̱rdhvā te̱ anu̍ sū̱nṛtā̱ mana̍s tiṣṭhatu jāna̱tī |
1.134.01f ni̱yutva̍tā̱ rathe̱nā yā̍hi dā̱vane̱ vāyo̍ ma̱khasya̍ dā̱vane̍ ||
1.134.02a मन्द॑न्तु त्वा म॒न्दिनो॑ वाय॒विन्द॑वो॒ऽस्मत्क्रा॒णास॒ः सुकृ॑ता अ॒भिद्य॑वो॒ गोभि॑ः क्रा॒णा अ॒भिद्य॑वः ।
1.134.02d यद्ध॑ क्रा॒णा इ॒रध्यै॒ दक्षं॒ सच॑न्त ऊ॒तय॑ः ।
1.134.02f स॒ध्री॒ची॒ना नि॒युतो॑ दा॒वने॒ धिय॒ उप॑ ब्रुवत ईं॒ धिय॑ः ॥
1.134.02a manda̍ntu tvā ma̱ndino̍ vāya̱v inda̍vo̱ 'smat krā̱ṇāsa̱ḥ sukṛ̍tā a̱bhidya̍vo̱ gobhi̍ḥ krā̱ṇā a̱bhidya̍vaḥ |
1.134.02d yad dha̍ krā̱ṇā i̱radhyai̱ dakṣa̱ṁ saca̍nta ū̱taya̍ḥ |
1.134.02f sa̱dhrī̱cī̱nā ni̱yuto̍ dā̱vane̱ dhiya̱ upa̍ bruvata ī̱ṁ dhiya̍ḥ ||
1.134.03a वा॒युर्यु॑ङ्क्ते॒ रोहि॑ता वा॒युर॑रु॒णा वा॒यू रथे॑ अजि॒रा धु॒रि वोळ्ह॑वे॒ वहि॑ष्ठा धु॒रि वोळ्ह॑वे ।
1.134.03d प्र बो॑धया॒ पुरं॑धिं जा॒र आ स॑स॒तीमि॑व ।
1.134.03f प्र च॑क्षय॒ रोद॑सी वासयो॒षस॒ः श्रव॑से वासयो॒षस॑ः ॥
1.134.03a vā̱yur yu̍ṅkte̱ rohi̍tā vā̱yur a̍ru̱ṇā vā̱yū rathe̍ aji̱rā dhu̱ri voḻha̍ve̱ vahi̍ṣṭhā dhu̱ri voḻha̍ve |
1.134.03d pra bo̍dhayā̱ pura̍ṁdhiṁ jā̱ra ā sa̍sa̱tīm i̍va |
1.134.03f pra ca̍kṣaya̱ roda̍sī vāsayo̱ṣasa̱ḥ śrava̍se vāsayo̱ṣasa̍ḥ ||
1.134.04a तुभ्य॑मु॒षास॒ः शुच॑यः परा॒वति॑ भ॒द्रा वस्त्रा॑ तन्वते॒ दंसु॑ र॒श्मिषु॑ चि॒त्रा नव्ये॑षु र॒श्मिषु॑ ।
1.134.04d तुभ्यं॑ धे॒नुः स॑ब॒र्दुघा॒ विश्वा॒ वसू॑नि दोहते ।
1.134.04f अज॑नयो म॒रुतो॑ व॒क्षणा॑भ्यो दि॒व आ व॒क्षणा॑भ्यः ॥
1.134.04a tubhya̍m u̱ṣāsa̱ḥ śuca̍yaḥ parā̱vati̍ bha̱drā vastrā̍ tanvate̱ daṁsu̍ ra̱śmiṣu̍ ci̱trā navye̍ṣu ra̱śmiṣu̍ |
1.134.04d tubhya̍ṁ dhe̱nuḥ sa̍ba̱rdughā̱ viśvā̱ vasū̍ni dohate |
1.134.04f aja̍nayo ma̱ruto̍ va̱kṣaṇā̍bhyo di̱va ā va̱kṣaṇā̍bhyaḥ ||
1.134.05a तुभ्यं॑ शु॒क्रास॒ः शुच॑यस्तुर॒ण्यवो॒ मदे॑षू॒ग्रा इ॑षणन्त भु॒र्वण्य॒पामि॑षन्त भु॒र्वणि॑ ।
1.134.05d त्वां त्सा॒री दस॑मानो॒ भग॑मीट्टे तक्व॒वीये॑ ।
1.134.05f त्वं विश्व॑स्मा॒द्भुव॑नात्पासि॒ धर्म॑णासु॒र्या॑त्पासि॒ धर्म॑णा ॥
1.134.05a tubhya̍ṁ śu̱krāsa̱ḥ śuca̍yas tura̱ṇyavo̱ made̍ṣū̱grā i̍ṣaṇanta bhu̱rvaṇy a̱pām i̍ṣanta bhu̱rvaṇi̍ |
1.134.05d tvāṁ tsā̱rī dasa̍māno̱ bhaga̍m īṭṭe takva̱vīye̍ |
1.134.05f tvaṁ viśva̍smā̱d bhuva̍nāt pāsi̱ dharma̍ṇāsu̱ryā̍t pāsi̱ dharma̍ṇā ||
1.134.06a त्वं नो॑ वायवेषा॒मपू॑र्व्य॒ः सोमा॑नां प्रथ॒मः पी॒तिम॑र्हसि सु॒तानां॑ पी॒तिम॑र्हसि ।
1.134.06d उ॒तो वि॒हुत्म॑तीनां वि॒शां व॑व॒र्जुषी॑णाम् ।
1.134.06f विश्वा॒ इत्ते॑ धे॒नवो॑ दुह्र आ॒शिरं॑ घृ॒तं दु॑ह्रत आ॒शिर॑म् ॥
1.134.06a tvaṁ no̍ vāyav eṣā̱m apū̍rvya̱ḥ somā̍nām pratha̱maḥ pī̱tim a̍rhasi su̱tānā̍m pī̱tim a̍rhasi |
1.134.06d u̱to vi̱hutma̍tīnāṁ vi̱śāṁ va̍va̱rjuṣī̍ṇām |
1.134.06f viśvā̱ it te̍ dhe̱navo̍ duhra ā̱śira̍ṁ ghṛ̱taṁ du̍hrata ā̱śira̍m ||


1.135.01a स्ती॒र्णं ब॒र्हिरुप॑ नो याहि वी॒तये॑ स॒हस्रे॑ण नि॒युता॑ नियुत्वते श॒तिनी॑भिर्नियुत्वते ।
1.135.01d तुभ्यं॒ हि पू॒र्वपी॑तये दे॒वा दे॒वाय॑ येमि॒रे ।
1.135.01f प्र ते॑ सु॒तासो॒ मधु॑मन्तो अस्थिर॒न्मदा॑य॒ क्रत्वे॑ अस्थिरन् ॥
1.135.01a stī̱rṇam ba̱rhir upa̍ no yāhi vī̱taye̍ sa̱hasre̍ṇa ni̱yutā̍ niyutvate śa̱tinī̍bhir niyutvate |
1.135.01d tubhya̱ṁ hi pū̱rvapī̍taye de̱vā de̱vāya̍ yemi̱re |
1.135.01f pra te̍ su̱tāso̱ madhu̍manto asthira̱n madā̍ya̱ kratve̍ asthiran ||
1.135.02a तुभ्या॒यं सोम॒ः परि॑पूतो॒ अद्रि॑भिः स्पा॒र्हा वसा॑न॒ः परि॒ कोश॑मर्षति शु॒क्रा वसा॑नो अर्षति ।
1.135.02d तवा॒यं भा॒ग आ॒युषु॒ सोमो॑ दे॒वेषु॑ हूयते ।
1.135.02f वह॑ वायो नि॒युतो॑ याह्यस्म॒युर्जु॑षा॒णो या॑ह्यस्म॒युः ॥
1.135.02a tubhyā̱yaṁ soma̱ḥ pari̍pūto̱ adri̍bhiḥ spā̱rhā vasā̍na̱ḥ pari̱ kośa̍m arṣati śu̱krā vasā̍no arṣati |
1.135.02d tavā̱yam bhā̱ga ā̱yuṣu̱ somo̍ de̱veṣu̍ hūyate |
1.135.02f vaha̍ vāyo ni̱yuto̍ yāhy asma̱yur ju̍ṣā̱ṇo yā̍hy asma̱yuḥ ||
1.135.03a आ नो॑ नि॒युद्भि॑ः श॒तिनी॑भिरध्व॒रं स॑ह॒स्रिणी॑भि॒रुप॑ याहि वी॒तये॒ वायो॑ ह॒व्यानि॑ वी॒तये॑ ।
1.135.03d तवा॒यं भा॒ग ऋ॒त्विय॒ः सर॑श्मि॒ः सूर्ये॒ सचा॑ ।
1.135.03f अ॒ध्व॒र्युभि॒र्भर॑माणा अयंसत॒ वायो॑ शु॒क्रा अ॑यंसत ॥
1.135.03a ā no̍ ni̱yudbhi̍ḥ śa̱tinī̍bhir adhva̱raṁ sa̍ha̱sriṇī̍bhi̱r upa̍ yāhi vī̱taye̱ vāyo̍ ha̱vyāni̍ vī̱taye̍ |
1.135.03d tavā̱yam bhā̱ga ṛ̱tviya̱ḥ sara̍śmi̱ḥ sūrye̱ sacā̍ |
1.135.03f a̱dhva̱ryubhi̱r bhara̍māṇā ayaṁsata̱ vāyo̍ śu̱krā a̍yaṁsata ||
1.135.04a आ वां॒ रथो॑ नि॒युत्वा॑न्वक्ष॒दव॑से॒ऽभि प्रयां॑सि॒ सुधि॑तानि वी॒तये॒ वायो॑ ह॒व्यानि॑ वी॒तये॑ ।
1.135.04d पिब॑तं॒ मध्वो॒ अन्ध॑सः पूर्व॒पेयं॒ हि वां॑ हि॒तम् ।
1.135.04f वाय॒वा च॒न्द्रेण॒ राध॒सा ग॑त॒मिन्द्र॑श्च॒ राध॒सा ग॑तम् ॥
1.135.04a ā vā̱ṁ ratho̍ ni̱yutvā̍n vakṣa̱d ava̍se̱ 'bhi prayā̍ṁsi̱ sudhi̍tāni vī̱taye̱ vāyo̍ ha̱vyāni̍ vī̱taye̍ |
1.135.04d piba̍ta̱m madhvo̱ andha̍saḥ pūrva̱peya̱ṁ hi vā̍ṁ hi̱tam |
1.135.04f vāya̱v ā ca̱ndreṇa̱ rādha̱sā ga̍ta̱m indra̍ś ca̱ rādha̱sā ga̍tam ||
1.135.05a आ वां॒ धियो॑ ववृत्युरध्व॒राँ उपे॒ममिन्दुं॑ मर्मृजन्त वा॒जिन॑मा॒शुमत्यं॒ न वा॒जिन॑म् ।
1.135.05d तेषां॑ पिबतमस्म॒यू आ नो॑ गन्तमि॒होत्या ।
1.135.05f इन्द्र॑वायू सु॒ताना॒मद्रि॑भिर्यु॒वं मदा॑य वाजदा यु॒वम् ॥
1.135.05a ā vā̱ṁ dhiyo̍ vavṛtyur adhva̱rām̐ upe̱mam indu̍m marmṛjanta vā̱jina̍m ā̱śum atya̱ṁ na vā̱jina̍m |
1.135.05d teṣā̍m pibatam asma̱yū ā no̍ gantam i̱hotyā |
1.135.05f indra̍vāyū su̱tānā̱m adri̍bhir yu̱vam madā̍ya vājadā yu̱vam ||
1.135.06a इ॒मे वां॒ सोमा॑ अ॒प्स्वा सु॒ता इ॒हाध्व॒र्युभि॒र्भर॑माणा अयंसत॒ वायो॑ शु॒क्रा अ॑यंसत ।
1.135.06d ए॒ते वा॑म॒भ्य॑सृक्षत ति॒रः प॒वित्र॑मा॒शव॑ः ।
1.135.06f यु॒वा॒यवोऽति॒ रोमा॑ण्य॒व्यया॒ सोमा॑सो॒ अत्य॒व्यया॑ ॥
1.135.06a i̱me vā̱ṁ somā̍ a̱psv ā su̱tā i̱hādhva̱ryubhi̱r bhara̍māṇā ayaṁsata̱ vāyo̍ śu̱krā a̍yaṁsata |
1.135.06d e̱te vā̍m a̱bhy a̍sṛkṣata ti̱raḥ pa̱vitra̍m ā̱śava̍ḥ |
1.135.06f yu̱vā̱yavo 'ti̱ romā̍ṇy a̱vyayā̱ somā̍so̱ aty a̱vyayā̍ ||
1.135.07a अति॑ वायो सस॒तो या॑हि॒ शश्व॑तो॒ यत्र॒ ग्रावा॒ वद॑ति॒ तत्र॑ गच्छतं गृ॒हमिन्द्र॑श्च गच्छतम् ।
1.135.07d वि सू॒नृता॒ ददृ॑शे॒ रीय॑ते घृ॒तमा पू॒र्णया॑ नि॒युता॑ याथो अध्व॒रमिन्द्र॑श्च याथो अध्व॒रम् ॥
1.135.07a ati̍ vāyo sasa̱to yā̍hi̱ śaśva̍to̱ yatra̱ grāvā̱ vada̍ti̱ tatra̍ gacchataṁ gṛ̱ham indra̍ś ca gacchatam |
1.135.07d vi sū̱nṛtā̱ dadṛ̍śe̱ rīya̍te ghṛ̱tam ā pū̱rṇayā̍ ni̱yutā̍ yātho adhva̱ram indra̍ś ca yātho adhva̱ram ||
1.135.08a अत्राह॒ तद्व॑हेथे॒ मध्व॒ आहु॑तिं॒ यम॑श्व॒त्थमु॑प॒तिष्ठ॑न्त जा॒यवो॒ऽस्मे ते स॑न्तु जा॒यव॑ः ।
1.135.08d सा॒कं गाव॒ः सुव॑ते॒ पच्य॑ते॒ यवो॒ न ते॑ वाय॒ उप॑ दस्यन्ति धे॒नवो॒ नाप॑ दस्यन्ति धे॒नव॑ः ॥
1.135.08a atrāha̱ tad va̍hethe̱ madhva̱ āhu̍ti̱ṁ yam a̍śva̱ttham u̍pa̱tiṣṭha̍nta jā̱yavo̱ 'sme te sa̍ntu jā̱yava̍ḥ |
1.135.08d sā̱kaṁ gāva̱ḥ suva̍te̱ pacya̍te̱ yavo̱ na te̍ vāya̱ upa̍ dasyanti dhe̱navo̱ nāpa̍ dasyanti dhe̱nava̍ḥ ||
1.135.09a इ॒मे ये ते॒ सु वा॑यो बा॒ह्वो॑जसो॒ऽन्तर्न॒दी ते॑ प॒तय॑न्त्यु॒क्षणो॒ महि॒ व्राध॑न्त उ॒क्षण॑ः ।
1.135.09d धन्व॑ञ्चि॒द्ये अ॑ना॒शवो॑ जी॒राश्चि॒दगि॑रौकसः ।
1.135.09f सूर्य॑स्येव र॒श्मयो॑ दुर्नि॒यन्त॑वो॒ हस्त॑योर्दुर्नि॒यन्त॑वः ॥
1.135.09a i̱me ye te̱ su vā̍yo bā̱hvo̍jaso̱ 'ntar na̱dī te̍ pa̱taya̍nty u̱kṣaṇo̱ mahi̱ vrādha̍nta u̱kṣaṇa̍ḥ |
1.135.09d dhanva̍ñ ci̱d ye a̍nā̱śavo̍ jī̱rāś ci̱d agi̍raukasaḥ |
1.135.09f sūrya̍syeva ra̱śmayo̍ durni̱yanta̍vo̱ hasta̍yor durni̱yanta̍vaḥ ||


1.136.01a प्र सु ज्येष्ठं॑ निचि॒राभ्यां॑ बृ॒हन्नमो॑ ह॒व्यं म॒तिं भ॑रता मृळ॒यद्भ्यां॒ स्वादि॑ष्ठं मृळ॒यद्भ्या॑म् ।
1.136.01d ता स॒म्राजा॑ घृ॒तासु॑ती य॒ज्ञेय॑ज्ञ॒ उप॑स्तुता ।
1.136.01f अथै॑नोः क्ष॒त्रं न कुत॑श्च॒नाधृषे॑ देव॒त्वं नू चि॑दा॒धृषे॑ ॥
1.136.01a pra su jyeṣṭha̍ṁ nici̱rābhyā̍m bṛ̱han namo̍ ha̱vyam ma̱tim bha̍ratā mṛḻa̱yadbhyā̱ṁ svādi̍ṣṭham mṛḻa̱yadbhyā̍m |
1.136.01d tā sa̱mrājā̍ ghṛ̱tāsu̍tī ya̱jñe-ya̍jña̱ upa̍stutā |
1.136.01f athai̍noḥ kṣa̱traṁ na kuta̍ś ca̱nādhṛṣe̍ deva̱tvaṁ nū ci̍d ā̱dhṛṣe̍ ||
1.136.02a अद॑र्शि गा॒तुरु॒रवे॒ वरी॑यसी॒ पन्था॑ ऋ॒तस्य॒ सम॑यंस्त र॒श्मिभि॒श्चक्षु॒र्भग॑स्य र॒श्मिभि॑ः ।
1.136.02d द्यु॒क्षं मि॒त्रस्य॒ साद॑नमर्य॒म्णो वरु॑णस्य च ।
1.136.02f अथा॑ दधाते बृ॒हदु॒क्थ्यं१॒॑ वय॑ उप॒स्तुत्यं॑ बृ॒हद्वय॑ः ॥
1.136.02a ada̍rśi gā̱tur u̱rave̱ varī̍yasī̱ panthā̍ ṛ̱tasya̱ sam a̍yaṁsta ra̱śmibhi̱ś cakṣu̱r bhaga̍sya ra̱śmibhi̍ḥ |
1.136.02d dyu̱kṣam mi̱trasya̱ sāda̍nam arya̱mṇo varu̍ṇasya ca |
1.136.02f athā̍ dadhāte bṛ̱had u̱kthya1̱̍ṁ vaya̍ upa̱stutya̍m bṛ̱had vaya̍ḥ ||
1.136.03a ज्योति॑ष्मती॒मदि॑तिं धार॒यत्क्षि॑तिं॒ स्व॑र्वती॒मा स॑चेते दि॒वेदि॑वे जागृ॒वांसा॑ दि॒वेदि॑वे ।
1.136.03d ज्योति॑ष्मत्क्ष॒त्रमा॑शाते आदि॒त्या दानु॑न॒स्पती॑ ।
1.136.03f मि॒त्रस्तयो॒र्वरु॑णो यात॒यज्ज॑नोऽर्य॒मा या॑त॒यज्ज॑नः ॥
1.136.03a jyoti̍ṣmatī̱m adi̍tiṁ dhāra̱yatkṣi̍ti̱ṁ sva̍rvatī̱m ā sa̍cete di̱ve-di̍ve jāgṛ̱vāṁsā̍ di̱ve-di̍ve |
1.136.03d jyoti̍ṣmat kṣa̱tram ā̍śāte ādi̱tyā dānu̍na̱s patī̍ |
1.136.03f mi̱tras tayo̱r varu̍ṇo yāta̱yajja̍no 'rya̱mā yā̍ta̱yajja̍naḥ ||
1.136.04a अ॒यं मि॒त्राय॒ वरु॑णाय॒ शंत॑म॒ः सोमो॑ भूत्वव॒पाने॒ष्वाभ॑गो दे॒वो दे॒वेष्वाभ॑गः ।
1.136.04d तं दे॒वासो॑ जुषेरत॒ विश्वे॑ अ॒द्य स॒जोष॑सः ।
1.136.04f तथा॑ राजाना करथो॒ यदीम॑ह॒ ऋता॑वाना॒ यदीम॑हे ॥
1.136.04a a̱yam mi̱trāya̱ varu̍ṇāya̱ śaṁta̍ma̱ḥ somo̍ bhūtv ava̱pāne̱ṣv ābha̍go de̱vo de̱veṣv ābha̍gaḥ |
1.136.04d taṁ de̱vāso̍ juṣerata̱ viśve̍ a̱dya sa̱joṣa̍saḥ |
1.136.04f tathā̍ rājānā karatho̱ yad īma̍ha̱ ṛtā̍vānā̱ yad īma̍he ||
1.136.05a यो मि॒त्राय॒ वरु॑णा॒यावि॑ध॒ज्जनो॑ऽन॒र्वाणं॒ तं परि॑ पातो॒ अंह॑सो दा॒श्वांसं॒ मर्त॒मंह॑सः ।
1.136.05d तम॑र्य॒माभि र॑क्षत्यृजू॒यन्त॒मनु॑ व्र॒तम् ।
1.136.05f उ॒क्थैर्य ए॑नोः परि॒भूष॑ति व्र॒तं स्तोमै॑रा॒भूष॑ति व्र॒तम् ॥
1.136.05a yo mi̱trāya̱ varu̍ṇā̱yāvi̍dha̱j jano̍ 'na̱rvāṇa̱ṁ tam pari̍ pāto̱ aṁha̍so dā̱śvāṁsa̱m marta̱m aṁha̍saḥ |
1.136.05d tam a̍rya̱mābhi ra̍kṣaty ṛjū̱yanta̱m anu̍ vra̱tam |
1.136.05f u̱kthair ya e̍noḥ pari̱bhūṣa̍ti vra̱taṁ stomai̍r ā̱bhūṣa̍ti vra̱tam ||
1.136.06a नमो॑ दि॒वे बृ॑ह॒ते रोद॑सीभ्यां मि॒त्राय॑ वोचं॒ वरु॑णाय मी॒ळ्हुषे॑ सुमृळी॒काय॑ मी॒ळ्हुषे॑ ।
1.136.06d इन्द्र॑म॒ग्निमुप॑ स्तुहि द्यु॒क्षम॑र्य॒मणं॒ भग॑म् ।
1.136.06f ज्योग्जीव॑न्तः प्र॒जया॑ सचेमहि॒ सोम॑स्यो॒ती स॑चेमहि ॥
1.136.06a namo̍ di̱ve bṛ̍ha̱te roda̍sībhyām mi̱trāya̍ voca̱ṁ varu̍ṇāya mī̱ḻhuṣe̍ sumṛḻī̱kāya̍ mī̱ḻhuṣe̍ |
1.136.06d indra̍m a̱gnim upa̍ stuhi dyu̱kṣam a̍rya̱maṇa̱m bhaga̍m |
1.136.06f jyog jīva̍ntaḥ pra̱jayā̍ sacemahi̱ soma̍syo̱tī sa̍cemahi ||
1.136.07a ऊ॒ती दे॒वानां॑ व॒यमिन्द्र॑वन्तो मंसी॒महि॒ स्वय॑शसो म॒रुद्भि॑ः ।
1.136.07c अ॒ग्निर्मि॒त्रो वरु॑ण॒ः शर्म॑ यंस॒न्तद॑श्याम म॒घवा॑नो व॒यं च॑ ॥
1.136.07a ū̱tī de̱vānā̍ṁ va̱yam indra̍vanto maṁsī̱mahi̱ svaya̍śaso ma̱rudbhi̍ḥ |
1.136.07c a̱gnir mi̱tro varu̍ṇa̱ḥ śarma̍ yaṁsa̱n tad a̍śyāma ma̱ghavā̍no va̱yaṁ ca̍ ||


1.137.01a सु॒षु॒मा या॑त॒मद्रि॑भि॒र्गोश्री॑ता मत्स॒रा इ॒मे सोमा॑सो मत्स॒रा इ॒मे ।
1.137.01d आ रा॑जाना दिविस्पृशास्म॒त्रा ग॑न्त॒मुप॑ नः ।
1.137.01f इ॒मे वां॑ मित्रावरुणा॒ गवा॑शिर॒ः सोमा॑ः शु॒क्रा गवा॑शिरः ॥
1.137.01a su̱ṣu̱mā yā̍ta̱m adri̍bhi̱r gośrī̍tā matsa̱rā i̱me somā̍so matsa̱rā i̱me |
1.137.01d ā rā̍jānā divispṛśāsma̱trā ga̍nta̱m upa̍ naḥ |
1.137.01f i̱me vā̍m mitrāvaruṇā̱ gavā̍śira̱ḥ somā̍ḥ śu̱krā gavā̍śiraḥ ||
1.137.02a इ॒म आ या॑त॒मिन्द॑व॒ः सोमा॑सो॒ दध्या॑शिरः सु॒तासो॒ दध्या॑शिरः ।
1.137.02d उ॒त वा॑मु॒षसो॑ बु॒धि सा॒कं सूर्य॑स्य र॒श्मिभि॑ः ।
1.137.02f सु॒तो मि॒त्राय॒ वरु॑णाय पी॒तये॒ चारु॑र्ऋ॒ताय॑ पी॒तये॑ ॥
1.137.02a i̱ma ā yā̍ta̱m inda̍va̱ḥ somā̍so̱ dadhyā̍śiraḥ su̱tāso̱ dadhyā̍śiraḥ |
1.137.02d u̱ta vā̍m u̱ṣaso̍ bu̱dhi sā̱kaṁ sūrya̍sya ra̱śmibhi̍ḥ |
1.137.02f su̱to mi̱trāya̱ varu̍ṇāya pī̱taye̱ cāru̍r ṛ̱tāya̍ pī̱taye̍ ||
1.137.03a तां वां॑ धे॒नुं न वा॑स॒रीमं॒शुं दु॑ह॒न्त्यद्रि॑भि॒ः सोमं॑ दुह॒न्त्यद्रि॑भिः ।
1.137.03d अ॒स्म॒त्रा ग॑न्त॒मुप॑ नो॒ऽर्वाञ्चा॒ सोम॑पीतये ।
1.137.03f अ॒यं वां॑ मित्रावरुणा॒ नृभि॑ः सु॒तः सोम॒ आ पी॒तये॑ सु॒तः ॥
1.137.03a tāṁ vā̍ṁ dhe̱nuṁ na vā̍sa̱rīm a̱ṁśuṁ du̍ha̱nty adri̍bhi̱ḥ soma̍ṁ duha̱nty adri̍bhiḥ |
1.137.03d a̱sma̱trā ga̍nta̱m upa̍ no̱ 'rvāñcā̱ soma̍pītaye |
1.137.03f a̱yaṁ vā̍m mitrāvaruṇā̱ nṛbhi̍ḥ su̱taḥ soma̱ ā pī̱taye̍ su̱taḥ ||


1.138.01a प्रप्र॑ पू॒ष्णस्तु॑विजा॒तस्य॑ शस्यते महि॒त्वम॑स्य त॒वसो॒ न त॑न्दते स्तो॒त्रम॑स्य॒ न त॑न्दते ।
1.138.01d अर्चा॑मि सुम्न॒यन्न॒हमन्त्यू॑तिं मयो॒भुव॑म् ।
1.138.01f विश्व॑स्य॒ यो मन॑ आयुयु॒वे म॒खो दे॒व आ॑युयु॒वे म॒खः ॥
1.138.01a pra-pra̍ pū̱ṣṇas tu̍vijā̱tasya̍ śasyate mahi̱tvam a̍sya ta̱vaso̱ na ta̍ndate sto̱tram a̍sya̱ na ta̍ndate |
1.138.01d arcā̍mi sumna̱yann a̱ham antyū̍tim mayo̱bhuva̍m |
1.138.01f viśva̍sya̱ yo mana̍ āyuyu̱ve ma̱kho de̱va ā̍yuyu̱ve ma̱khaḥ ||
1.138.02a प्र हि त्वा॑ पूषन्नजि॒रं न याम॑नि॒ स्तोमे॑भिः कृ॒ण्व ऋ॒णवो॒ यथा॒ मृध॒ उष्ट्रो॒ न पी॑परो॒ मृध॑ः ।
1.138.02d हु॒वे यत्त्वा॑ मयो॒भुवं॑ दे॒वं स॒ख्याय॒ मर्त्य॑ः ।
1.138.02f अ॒स्माक॑माङ्गू॒षान्द्यु॒म्निन॑स्कृधि॒ वाजे॑षु द्यु॒म्निन॑स्कृधि ॥
1.138.02a pra hi tvā̍ pūṣann aji̱raṁ na yāma̍ni̱ stome̍bhiḥ kṛ̱ṇva ṛ̱ṇavo̱ yathā̱ mṛdha̱ uṣṭro̱ na pī̍paro̱ mṛdha̍ḥ |
1.138.02d hu̱ve yat tvā̍ mayo̱bhuva̍ṁ de̱vaṁ sa̱khyāya̱ martya̍ḥ |
1.138.02f a̱smāka̍m āṅgū̱ṣān dyu̱mnina̍s kṛdhi̱ vāje̍ṣu dyu̱mnina̍s kṛdhi ||
1.138.03a यस्य॑ ते पूषन्स॒ख्ये वि॑प॒न्यव॒ः क्रत्वा॑ चि॒त्सन्तोऽव॑सा बुभुज्रि॒र इति॒ क्रत्वा॑ बुभुज्रि॒रे ।
1.138.03d तामनु॑ त्वा॒ नवी॑यसीं नि॒युतं॑ रा॒य ई॑महे ।
1.138.03f अहे॑ळमान उरुशंस॒ सरी॑ भव॒ वाजे॑वाजे॒ सरी॑ भव ॥
1.138.03a yasya̍ te pūṣan sa̱khye vi̍pa̱nyava̱ḥ kratvā̍ ci̱t santo 'va̍sā bubhujri̱ra iti̱ kratvā̍ bubhujri̱re |
1.138.03d tām anu̍ tvā̱ navī̍yasīṁ ni̱yuta̍ṁ rā̱ya ī̍mahe |
1.138.03f ahe̍ḻamāna uruśaṁsa̱ sarī̍ bhava̱ vāje̍-vāje̱ sarī̍ bhava ||
1.138.04a अ॒स्या ऊ॒ षु ण॒ उप॑ सा॒तये॑ भु॒वोऽहे॑ळमानो ररि॒वाँ अ॑जाश्व श्रवस्य॒ताम॑जाश्व ।
1.138.04d ओ षु त्वा॑ ववृतीमहि॒ स्तोमे॑भिर्दस्म सा॒धुभि॑ः ।
1.138.04f न॒हि त्वा॑ पूषन्नति॒मन्य॑ आघृणे॒ न ते॑ स॒ख्यम॑पह्नु॒वे ॥
1.138.04a a̱syā ū̱ ṣu ṇa̱ upa̍ sā̱taye̍ bhu̱vo 'he̍ḻamāno rari̱vām̐ a̍jāśva śravasya̱tām a̍jāśva |
1.138.04d o ṣu tvā̍ vavṛtīmahi̱ stome̍bhir dasma sā̱dhubhi̍ḥ |
1.138.04f na̱hi tvā̍ pūṣann ati̱manya̍ āghṛṇe̱ na te̍ sa̱khyam a̍pahnu̱ve ||


1.139.01a अस्तु॒ श्रौष॑ट् पु॒रो अ॒ग्निं धि॒या द॑ध॒ आ नु तच्छर्धो॑ दि॒व्यं वृ॑णीमह इन्द्रवा॒यू वृ॑णीमहे ।
1.139.01d यद्ध॑ क्रा॒णा वि॒वस्व॑ति॒ नाभा॑ सं॒दायि॒ नव्य॑सी ।
1.139.01f अध॒ प्र सू न॒ उप॑ यन्तु धी॒तयो॑ दे॒वाँ अच्छा॒ न धी॒तय॑ः ॥
1.139.01a astu̱ śrauṣa̍ṭ pu̱ro a̱gniṁ dhi̱yā da̍dha̱ ā nu tac chardho̍ di̱vyaṁ vṛ̍ṇīmaha indravā̱yū vṛ̍ṇīmahe |
1.139.01d yad dha̍ krā̱ṇā vi̱vasva̍ti̱ nābhā̍ sa̱ṁdāyi̱ navya̍sī |
1.139.01f adha̱ pra sū na̱ upa̍ yantu dhī̱tayo̍ de̱vām̐ acchā̱ na dhī̱taya̍ḥ ||
1.139.02a यद्ध॒ त्यन्मि॑त्रावरुणावृ॒तादध्या॑द॒दाथे॒ अनृ॑तं॒ स्वेन॑ म॒न्युना॒ दक्ष॑स्य॒ स्वेन॑ म॒न्युना॑ ।
1.139.02d यु॒वोरि॒त्थाधि॒ सद्म॒स्वप॑श्याम हिर॒ण्यय॑म् ।
1.139.02f धी॒भिश्च॒न मन॑सा॒ स्वेभि॑र॒क्षभि॒ः सोम॑स्य॒ स्वेभि॑र॒क्षभि॑ः ॥
1.139.02a yad dha̱ tyan mi̍trāvaruṇāv ṛ̱tād adhy ā̍da̱dāthe̱ anṛ̍ta̱ṁ svena̍ ma̱nyunā̱ dakṣa̍sya̱ svena̍ ma̱nyunā̍ |
1.139.02d yu̱vor i̱tthādhi̱ sadma̱sv apa̍śyāma hira̱ṇyaya̍m |
1.139.02f dhī̱bhiś ca̱na mana̍sā̱ svebhi̍r a̱kṣabhi̱ḥ soma̍sya̱ svebhi̍r a̱kṣabhi̍ḥ ||
1.139.03a यु॒वां स्तोमे॑भिर्देव॒यन्तो॑ अश्विनाश्रा॒वय॑न्त इव॒ श्लोक॑मा॒यवो॑ यु॒वां ह॒व्याभ्या॒३॒॑यव॑ः ।
1.139.03d यु॒वोर्विश्वा॒ अधि॒ श्रिय॒ः पृक्ष॑श्च विश्ववेदसा ।
1.139.03f प्रु॒षा॒यन्ते॑ वां प॒वयो॑ हिर॒ण्यये॒ रथे॑ दस्रा हिर॒ण्यये॑ ॥
1.139.03a yu̱vāṁ stome̍bhir deva̱yanto̍ aśvināśrā̱vaya̍nta iva̱ śloka̍m ā̱yavo̍ yu̱vāṁ ha̱vyābhy ā̱3̱̍yava̍ḥ |
1.139.03d yu̱vor viśvā̱ adhi̱ śriya̱ḥ pṛkṣa̍ś ca viśvavedasā |
1.139.03f pru̱ṣā̱yante̍ vām pa̱vayo̍ hira̱ṇyaye̱ rathe̍ dasrā hira̱ṇyaye̍ ||
1.139.04a अचे॑ति दस्रा॒ व्यु१॒॑ नाक॑मृण्वथो यु॒ञ्जते॑ वां रथ॒युजो॒ दिवि॑ष्टिष्वध्व॒स्मानो॒ दिवि॑ष्टिषु ।
1.139.04d अधि॑ वां॒ स्थाम॑ व॒न्धुरे॒ रथे॑ दस्रा हिर॒ण्यये॑ ।
1.139.04f प॒थेव॒ यन्ता॑वनु॒शास॑ता॒ रजोऽञ्ज॑सा॒ शास॑ता॒ रज॑ः ॥
1.139.04a ace̍ti dasrā̱ vy u1̱̍ nāka̍m ṛṇvatho yu̱ñjate̍ vāṁ ratha̱yujo̱ divi̍ṣṭiṣv adhva̱smāno̱ divi̍ṣṭiṣu |
1.139.04d adhi̍ vā̱ṁ sthāma̍ va̱ndhure̱ rathe̍ dasrā hira̱ṇyaye̍ |
1.139.04f pa̱theva̱ yantā̍v anu̱śāsa̍tā̱ rajo 'ñja̍sā̱ śāsa̍tā̱ raja̍ḥ ||
1.139.05a शची॑भिर्नः शचीवसू॒ दिवा॒ नक्तं॑ दशस्यतम् ।
1.139.05c मा वां॑ रा॒तिरुप॑ दस॒त्कदा॑ च॒नास्मद्रा॒तिः कदा॑ च॒न ॥
1.139.05a śacī̍bhir naḥ śacīvasū̱ divā̱ nakta̍ṁ daśasyatam |
1.139.05c mā vā̍ṁ rā̱tir upa̍ dasa̱t kadā̍ ca̱nāsmad rā̱tiḥ kadā̍ ca̱na ||
1.139.06a वृष॑न्निन्द्र वृष॒पाणा॑स॒ इन्द॑व इ॒मे सु॒ता अद्रि॑षुतास उ॒द्भिद॒स्तुभ्यं॑ सु॒तास॑ उ॒द्भिद॑ः ।
1.139.06d ते त्वा॑ मन्दन्तु दा॒वने॑ म॒हे चि॒त्राय॒ राध॑से ।
1.139.06f गी॒र्भिर्गि॑र्वाह॒ः स्तव॑मान॒ आ ग॑हि सुमृळी॒को न॒ आ ग॑हि ॥
1.139.06a vṛṣa̍nn indra vṛṣa̱pāṇā̍sa̱ inda̍va i̱me su̱tā adri̍ṣutāsa u̱dbhida̱s tubhya̍ṁ su̱tāsa̍ u̱dbhida̍ḥ |
1.139.06d te tvā̍ mandantu dā̱vane̍ ma̱he ci̱trāya̱ rādha̍se |
1.139.06f gī̱rbhir gi̍rvāha̱ḥ stava̍māna̱ ā ga̍hi sumṛḻī̱ko na̱ ā ga̍hi ||
1.139.07a ओ षू णो॑ अग्ने शृणुहि॒ त्वमी॑ळि॒तो दे॒वेभ्यो॑ ब्रवसि य॒ज्ञिये॑भ्यो॒ राज॑भ्यो य॒ज्ञिये॑भ्यः ।
1.139.07d यद्ध॒ त्यामङ्गि॑रोभ्यो धे॒नुं दे॑वा॒ अद॑त्तन ।
1.139.07f वि तां दु॑ह्रे अर्य॒मा क॒र्तरी॒ सचाँ॑ ए॒ष तां वे॑द मे॒ सचा॑ ॥
1.139.07a o ṣū ṇo̍ agne śṛṇuhi̱ tvam ī̍ḻi̱to de̱vebhyo̍ bravasi ya̱jñiye̍bhyo̱ rāja̍bhyo ya̱jñiye̍bhyaḥ |
1.139.07d yad dha̱ tyām aṅgi̍robhyo dhe̱nuṁ de̍vā̱ ada̍ttana |
1.139.07f vi tāṁ du̍hre arya̱mā ka̱rtarī̱ sacā̍m̐ e̱ṣa tāṁ ve̍da me̱ sacā̍ ||
1.139.08a मो षु वो॑ अ॒स्मद॒भि तानि॒ पौंस्या॒ सना॑ भूवन्द्यु॒म्नानि॒ मोत जा॑रिषुर॒स्मत्पु॒रोत जा॑रिषुः ।
1.139.08d यद्व॑श्चि॒त्रं यु॒गेयु॑गे॒ नव्यं॒ घोषा॒दम॑र्त्यम् ।
1.139.08f अ॒स्मासु॒ तन्म॑रुतो॒ यच्च॑ दु॒ष्टरं॑ दिधृ॒ता यच्च॑ दु॒ष्टर॑म् ॥
1.139.08a mo ṣu vo̍ a̱smad a̱bhi tāni̱ pauṁsyā̱ sanā̍ bhūvan dyu̱mnāni̱ mota jā̍riṣur a̱smat pu̱rota jā̍riṣuḥ |
1.139.08d yad va̍ś ci̱traṁ yu̱ge-yu̍ge̱ navya̱ṁ ghoṣā̱d ama̍rtyam |
1.139.08f a̱smāsu̱ tan ma̍ruto̱ yac ca̍ du̱ṣṭara̍ṁ didhṛ̱tā yac ca̍ du̱ṣṭara̍m ||
1.139.09a द॒ध्यङ्ह॑ मे ज॒नुषं॒ पूर्वो॒ अङ्गि॑राः प्रि॒यमे॑ध॒ः कण्वो॒ अत्रि॒र्मनु॑र्विदु॒स्ते मे॒ पूर्वे॒ मनु॑र्विदुः ।
1.139.09d तेषां॑ दे॒वेष्वाय॑तिर॒स्माकं॒ तेषु॒ नाभ॑यः ।
1.139.09f तेषां॑ प॒देन॒ मह्या न॑मे गि॒रेन्द्रा॒ग्नी आ न॑मे गि॒रा ॥
1.139.09a da̱dhyaṅ ha̍ me ja̱nuṣa̱m pūrvo̱ aṅgi̍rāḥ pri̱yame̍dha̱ḥ kaṇvo̱ atri̱r manu̍r vidu̱s te me̱ pūrve̱ manu̍r viduḥ |
1.139.09d teṣā̍ṁ de̱veṣv āya̍tir a̱smāka̱ṁ teṣu̱ nābha̍yaḥ |
1.139.09f teṣā̍m pa̱dena̱ mahy ā na̍me gi̱rendrā̱gnī ā na̍me gi̱rā ||
1.139.10a होता॑ यक्षद्व॒निनो॑ वन्त॒ वार्यं॒ बृह॒स्पति॑र्यजति वे॒न उ॒क्षभि॑ः पुरु॒वारे॑भिरु॒क्षभि॑ः ।
1.139.10d ज॒गृ॒भ्मा दू॒रआ॑दिशं॒ श्लोक॒मद्रे॒रध॒ त्मना॑ ।
1.139.10f अधा॑रयदर॒रिन्दा॑नि सु॒क्रतु॑ः पु॒रू सद्मा॑नि सु॒क्रतु॑ः ॥
1.139.10a hotā̍ yakṣad va̱nino̍ vanta̱ vārya̱m bṛha̱spati̍r yajati ve̱na u̱kṣabhi̍ḥ puru̱vāre̍bhir u̱kṣabhi̍ḥ |
1.139.10d ja̱gṛ̱bhmā dū̱raā̍diśa̱ṁ śloka̱m adre̱r adha̱ tmanā̍ |
1.139.10f adhā̍rayad ara̱rindā̍ni su̱kratu̍ḥ pu̱rū sadmā̍ni su̱kratu̍ḥ ||
1.139.11a ये दे॑वासो दि॒व्येका॑दश॒ स्थ पृ॑थि॒व्यामध्येका॑दश॒ स्थ ।
1.139.11c अ॒प्सु॒क्षितो॑ महि॒नैका॑दश॒ स्थ ते दे॑वासो य॒ज्ञमि॒मं जु॑षध्वम् ॥
1.139.11a ye de̍vāso di̱vy ekā̍daśa̱ stha pṛ̍thi̱vyām adhy ekā̍daśa̱ stha |
1.139.11c a̱psu̱kṣito̍ mahi̱naikā̍daśa̱ stha te de̍vāso ya̱jñam i̱maṁ ju̍ṣadhvam ||


1.140.01a वे॒दि॒षदे॑ प्रि॒यधा॑माय सु॒द्युते॑ धा॒सिमि॑व॒ प्र भ॑रा॒ योनि॑म॒ग्नये॑ ।
1.140.01c वस्त्रे॑णेव वासया॒ मन्म॑ना॒ शुचिं॑ ज्यो॒तीर॑थं शु॒क्रव॑र्णं तमो॒हन॑म् ॥
1.140.01a ve̱di̱ṣade̍ pri̱yadhā̍māya su̱dyute̍ dhā̱sim i̍va̱ pra bha̍rā̱ yoni̍m a̱gnaye̍ |
1.140.01c vastre̍ṇeva vāsayā̱ manma̍nā̱ śuci̍ṁ jyo̱tīra̍thaṁ śu̱krava̍rṇaṁ tamo̱hana̍m ||
1.140.02a अ॒भि द्वि॒जन्मा॑ त्रि॒वृदन्न॑मृज्यते संवत्स॒रे वा॑वृधे ज॒ग्धमी॒ पुन॑ः ।
1.140.02c अ॒न्यस्या॒सा जि॒ह्वया॒ जेन्यो॒ वृषा॒ न्य१॒॑न्येन॑ व॒निनो॑ मृष्ट वार॒णः ॥
1.140.02a a̱bhi dvi̱janmā̍ tri̱vṛd anna̍m ṛjyate saṁvatsa̱re vā̍vṛdhe ja̱gdham ī̱ puna̍ḥ |
1.140.02c a̱nyasyā̱sā ji̱hvayā̱ jenyo̱ vṛṣā̱ ny a1̱̍nyena̍ va̱nino̍ mṛṣṭa vāra̱ṇaḥ ||
1.140.03a कृ॒ष्ण॒प्रुतौ॑ वेवि॒जे अ॑स्य स॒क्षिता॑ उ॒भा त॑रेते अ॒भि मा॒तरा॒ शिशु॑म् ।
1.140.03c प्रा॒चाजि॑ह्वं ध्व॒सय॑न्तं तृषु॒च्युत॒मा साच्यं॒ कुप॑यं॒ वर्ध॑नं पि॒तुः ॥
1.140.03a kṛ̱ṣṇa̱prutau̍ vevi̱je a̍sya sa̱kṣitā̍ u̱bhā ta̍rete a̱bhi mā̱tarā̱ śiśu̍m |
1.140.03c prā̱cāji̍hvaṁ dhva̱saya̍ntaṁ tṛṣu̱cyuta̱m ā sācya̱ṁ kupa̍ya̱ṁ vardha̍nam pi̱tuḥ ||
1.140.04a मु॒मु॒क्ष्वो॒३॒॑ मन॑वे मानवस्य॒ते र॑घु॒द्रुव॑ः कृ॒ष्णसी॑तास ऊ॒ जुव॑ः ।
1.140.04c अ॒स॒म॒ना अ॑जि॒रासो॑ रघु॒ष्यदो॒ वात॑जूता॒ उप॑ युज्यन्त आ॒शव॑ः ॥
1.140.04a mu̱mu̱kṣvo̱3̱̍ mana̍ve mānavasya̱te ra̍ghu̱druva̍ḥ kṛ̱ṣṇasī̍tāsa ū̱ juva̍ḥ |
1.140.04c a̱sa̱ma̱nā a̍ji̱rāso̍ raghu̱ṣyado̱ vāta̍jūtā̱ upa̍ yujyanta ā̱śava̍ḥ ||
1.140.05a आद॑स्य॒ ते ध्व॒सय॑न्तो॒ वृथे॑रते कृ॒ष्णमभ्वं॒ महि॒ वर्प॒ः करि॑क्रतः ।
1.140.05c यत्सीं॑ म॒हीम॒वनिं॒ प्राभि मर्मृ॑शदभिश्व॒सन्स्त॒नय॒न्नेति॒ नान॑दत् ॥
1.140.05a ād a̍sya̱ te dhva̱saya̍nto̱ vṛthe̍rate kṛ̱ṣṇam abhva̱m mahi̱ varpa̱ḥ kari̍krataḥ |
1.140.05c yat sī̍m ma̱hīm a̱vani̱m prābhi marmṛ̍śad abhiśva̱san sta̱naya̱nn eti̱ nāna̍dat ||
1.140.06a भूष॒न्न योऽधि॑ ब॒भ्रूषु॒ नम्न॑ते॒ वृषे॑व॒ पत्नी॑र॒भ्ये॑ति॒ रोरु॑वत् ।
1.140.06c ओ॒जा॒यमा॑नस्त॒न्व॑श्च शुम्भते भी॒मो न शृङ्गा॑ दविधाव दु॒र्गृभि॑ः ॥
1.140.06a bhūṣa̱n na yo 'dhi̍ ba̱bhrūṣu̱ namna̍te̱ vṛṣe̍va̱ patnī̍r a̱bhy e̍ti̱ roru̍vat |
1.140.06c o̱jā̱yamā̍nas ta̱nva̍ś ca śumbhate bhī̱mo na śṛṅgā̍ davidhāva du̱rgṛbhi̍ḥ ||
1.140.07a स सं॒स्तिरो॑ वि॒ष्टिर॒ः सं गृ॑भायति जा॒नन्ने॒व जा॑न॒तीर्नित्य॒ आ श॑ये ।
1.140.07c पुन॑र्वर्धन्ते॒ अपि॑ यन्ति दे॒व्य॑म॒न्यद्वर्प॑ः पि॒त्रोः कृ॑ण्वते॒ सचा॑ ॥
1.140.07a sa sa̱ṁstiro̍ vi̱ṣṭira̱ḥ saṁ gṛ̍bhāyati jā̱nann e̱va jā̍na̱tīr nitya̱ ā śa̍ye |
1.140.07c puna̍r vardhante̱ api̍ yanti de̱vya̍m a̱nyad varpa̍ḥ pi̱troḥ kṛ̍ṇvate̱ sacā̍ ||
1.140.08a तम॒ग्रुव॑ः के॒शिनी॒ः सं हि रे॑भि॒र ऊ॒र्ध्वास्त॑स्थुर्म॒म्रुषी॒ः प्रायवे॒ पुन॑ः ।
1.140.08c तासां॑ ज॒रां प्र॑मु॒ञ्चन्ने॑ति॒ नान॑द॒दसुं॒ परं॑ ज॒नय॑ञ्जी॒वमस्तृ॑तम् ॥
1.140.08a tam a̱gruva̍ḥ ke̱śinī̱ḥ saṁ hi re̍bhi̱ra ū̱rdhvās ta̍sthur ma̱mruṣī̱ḥ prāyave̱ puna̍ḥ |
1.140.08c tāsā̍ṁ ja̱rām pra̍mu̱ñcann e̍ti̱ nāna̍da̱d asu̱m para̍ṁ ja̱naya̍ñ jī̱vam astṛ̍tam ||
1.140.09a अ॒धी॒वा॒सं परि॑ मा॒तू रि॒हन्नह॑ तुवि॒ग्रेभि॒ः सत्व॑भिर्याति॒ वि ज्रय॑ः ।
1.140.09c वयो॒ दध॑त्प॒द्वते॒ रेरि॑ह॒त्सदानु॒ श्येनी॑ सचते वर्त॒नीरह॑ ॥
1.140.09a a̱dhī̱vā̱sam pari̍ mā̱tū ri̱hann aha̍ tuvi̱grebhi̱ḥ satva̍bhir yāti̱ vi jraya̍ḥ |
1.140.09c vayo̱ dadha̍t pa̱dvate̱ reri̍ha̱t sadānu̱ śyenī̍ sacate varta̱nīr aha̍ ||
1.140.10a अ॒स्माक॑मग्ने म॒घव॑त्सु दीदि॒ह्यध॒ श्वसी॑वान्वृष॒भो दमू॑नाः ।
1.140.10c अ॒वास्या॒ शिशु॑मतीरदीदे॒र्वर्मे॑व यु॒त्सु प॑रि॒जर्भु॑राणः ॥
1.140.10a a̱smāka̍m agne ma̱ghava̍tsu dīdi̱hy adha̱ śvasī̍vān vṛṣa̱bho damū̍nāḥ |
1.140.10c a̱vāsyā̱ śiśu̍matīr adīde̱r varme̍va yu̱tsu pa̍ri̱jarbhu̍rāṇaḥ ||
1.140.11a इ॒दम॑ग्ने॒ सुधि॑तं॒ दुर्धि॑ता॒दधि॑ प्रि॒यादु॑ चि॒न्मन्म॑न॒ः प्रेयो॑ अस्तु ते ।
1.140.11c यत्ते॑ शु॒क्रं त॒न्वो॒३॒॑ रोच॑ते॒ शुचि॒ तेना॒स्मभ्यं॑ वनसे॒ रत्न॒मा त्वम् ॥
1.140.11a i̱dam a̍gne̱ sudhi̍ta̱ṁ durdhi̍tā̱d adhi̍ pri̱yād u̍ ci̱n manma̍na̱ḥ preyo̍ astu te |
1.140.11c yat te̍ śu̱kraṁ ta̱nvo̱3̱̍ roca̍te̱ śuci̱ tenā̱smabhya̍ṁ vanase̱ ratna̱m ā tvam ||
1.140.12a रथा॑य॒ नाव॑मु॒त नो॑ गृ॒हाय॒ नित्या॑रित्रां प॒द्वतीं॑ रास्यग्ने ।
1.140.12c अ॒स्माकं॑ वी॒राँ उ॒त नो॑ म॒घोनो॒ जनाँ॑श्च॒ या पा॒रया॒च्छर्म॒ या च॑ ॥
1.140.12a rathā̍ya̱ nāva̍m u̱ta no̍ gṛ̱hāya̱ nityā̍ritrām pa̱dvatī̍ṁ rāsy agne |
1.140.12c a̱smāka̍ṁ vī̱rām̐ u̱ta no̍ ma̱ghono̱ janā̍m̐ś ca̱ yā pā̱rayā̱c charma̱ yā ca̍ ||
1.140.13a अ॒भी नो॑ अग्न उ॒क्थमिज्जु॑गुर्या॒ द्यावा॒क्षामा॒ सिन्ध॑वश्च॒ स्वगू॑र्ताः ।
1.140.13c गव्यं॒ यव्यं॒ यन्तो॑ दी॒र्घाहेषं॒ वर॑मरु॒ण्यो॑ वरन्त ॥
1.140.13a a̱bhī no̍ agna u̱ktham ij ju̍guryā̱ dyāvā̱kṣāmā̱ sindha̍vaś ca̱ svagū̍rtāḥ |
1.140.13c gavya̱ṁ yavya̱ṁ yanto̍ dī̱rghāheṣa̱ṁ vara̍m aru̱ṇyo̍ varanta ||


1.141.01a बळि॒त्था तद्वपु॑षे धायि दर्श॒तं दे॒वस्य॒ भर्ग॒ः सह॑सो॒ यतो॒ जनि॑ ।
1.141.01c यदी॒मुप॒ ह्वर॑ते॒ साध॑ते म॒तिर्ऋ॒तस्य॒ धेना॑ अनयन्त स॒स्रुत॑ः ॥
1.141.01a baḻ i̱tthā tad vapu̍ṣe dhāyi darśa̱taṁ de̱vasya̱ bharga̱ḥ saha̍so̱ yato̱ jani̍ |
1.141.01c yad ī̱m upa̱ hvara̍te̱ sādha̍te ma̱tir ṛ̱tasya̱ dhenā̍ anayanta sa̱sruta̍ḥ ||
1.141.02a पृ॒क्षो वपु॑ः पितु॒मान्नित्य॒ आ श॑ये द्वि॒तीय॒मा स॒प्तशि॑वासु मा॒तृषु॑ ।
1.141.02c तृ॒तीय॑मस्य वृष॒भस्य॑ दो॒हसे॒ दश॑प्रमतिं जनयन्त॒ योष॑णः ॥
1.141.02a pṛ̱kṣo vapu̍ḥ pitu̱mān nitya̱ ā śa̍ye dvi̱tīya̱m ā sa̱ptaśi̍vāsu mā̱tṛṣu̍ |
1.141.02c tṛ̱tīya̍m asya vṛṣa̱bhasya̍ do̱hase̱ daśa̍pramatiṁ janayanta̱ yoṣa̍ṇaḥ ||
1.141.03a निर्यदीं॑ बु॒ध्नान्म॑हि॒षस्य॒ वर्प॑स ईशा॒नास॒ः शव॑सा॒ क्रन्त॑ सू॒रय॑ः ।
1.141.03c यदी॒मनु॑ प्र॒दिवो॒ मध्व॑ आध॒वे गुहा॒ सन्तं॑ मात॒रिश्वा॑ मथा॒यति॑ ॥
1.141.03a nir yad ī̍m bu̱dhnān ma̍hi̱ṣasya̱ varpa̍sa īśā̱nāsa̱ḥ śava̍sā̱ kranta̍ sū̱raya̍ḥ |
1.141.03c yad ī̱m anu̍ pra̱divo̱ madhva̍ ādha̱ve guhā̱ santa̍m māta̱riśvā̍ mathā̱yati̍ ||
1.141.04a प्र यत्पि॒तुः प॑र॒मान्नी॒यते॒ पर्या पृ॒क्षुधो॑ वी॒रुधो॒ दंसु॑ रोहति ।
1.141.04c उ॒भा यद॑स्य ज॒नुषं॒ यदिन्व॑त॒ आदिद्यवि॑ष्ठो अभवद्घृ॒णा शुचि॑ः ॥
1.141.04a pra yat pi̱tuḥ pa̍ra̱mān nī̱yate̱ pary ā pṛ̱kṣudho̍ vī̱rudho̱ daṁsu̍ rohati |
1.141.04c u̱bhā yad a̍sya ja̱nuṣa̱ṁ yad inva̍ta̱ ād id yavi̍ṣṭho abhavad ghṛ̱ṇā śuci̍ḥ ||
1.141.05a आदिन्मा॒तॄरावि॑श॒द्यास्वा शुचि॒रहिं॑स्यमान उर्वि॒या वि वा॑वृधे ।
1.141.05c अनु॒ यत्पूर्वा॒ अरु॑हत्सना॒जुवो॒ नि नव्य॑सी॒ष्वव॑रासु धावते ॥
1.141.05a ād in mā̱tṝr āvi̍śa̱d yāsv ā śuci̱r ahi̍ṁsyamāna urvi̱yā vi vā̍vṛdhe |
1.141.05c anu̱ yat pūrvā̱ aru̍hat sanā̱juvo̱ ni navya̍sī̱ṣv ava̍rāsu dhāvate ||
1.141.06a आदिद्धोता॑रं वृणते॒ दिवि॑ष्टिषु॒ भग॑मिव पपृचा॒नास॑ ऋञ्जते ।
1.141.06c दे॒वान्यत्क्रत्वा॑ म॒ज्मना॑ पुरुष्टु॒तो मर्तं॒ शंसं॑ वि॒श्वधा॒ वेति॒ धाय॑से ॥
1.141.06a ād id dhotā̍raṁ vṛṇate̱ divi̍ṣṭiṣu̱ bhaga̍m iva papṛcā̱nāsa̍ ṛñjate |
1.141.06c de̱vān yat kratvā̍ ma̱jmanā̍ puruṣṭu̱to marta̱ṁ śaṁsa̍ṁ vi̱śvadhā̱ veti̱ dhāya̍se ||
1.141.07a वि यदस्था॑द्यज॒तो वात॑चोदितो ह्वा॒रो न वक्वा॑ ज॒रणा॒ अना॑कृतः ।
1.141.07c तस्य॒ पत्म॑न्द॒क्षुष॑ः कृ॒ष्णजं॑हस॒ः शुचि॑जन्मनो॒ रज॒ आ व्य॑ध्वनः ॥
1.141.07a vi yad asthā̍d yaja̱to vāta̍codito hvā̱ro na vakvā̍ ja̱raṇā̱ anā̍kṛtaḥ |
1.141.07c tasya̱ patma̍n da̱kṣuṣa̍ḥ kṛ̱ṣṇaja̍ṁhasa̱ḥ śuci̍janmano̱ raja̱ ā vya̍dhvanaḥ ||
1.141.08a रथो॒ न या॒तः शिक्व॑भिः कृ॒तो द्यामङ्गे॑भिररु॒षेभि॑रीयते ।
1.141.08c आद॑स्य॒ ते कृ॒ष्णासो॑ दक्षि सू॒रय॒ः शूर॑स्येव त्वे॒षथा॑दीषते॒ वय॑ः ॥
1.141.08a ratho̱ na yā̱taḥ śikva̍bhiḥ kṛ̱to dyām aṅge̍bhir aru̱ṣebhi̍r īyate |
1.141.08c ād a̍sya̱ te kṛ̱ṣṇāso̍ dakṣi sū̱raya̱ḥ śūra̍syeva tve̱ṣathā̍d īṣate̱ vaya̍ḥ ||
1.141.09a त्वया॒ ह्य॑ग्ने॒ वरु॑णो धृ॒तव्र॑तो मि॒त्रः शा॑श॒द्रे अ॑र्य॒मा सु॒दान॑वः ।
1.141.09c यत्सी॒मनु॒ क्रतु॑ना वि॒श्वथा॑ वि॒भुर॒रान्न ने॒मिः प॑रि॒भूरजा॑यथाः ॥
1.141.09a tvayā̱ hy a̍gne̱ varu̍ṇo dhṛ̱tavra̍to mi̱traḥ śā̍śa̱dre a̍rya̱mā su̱dāna̍vaḥ |
1.141.09c yat sī̱m anu̱ kratu̍nā vi̱śvathā̍ vi̱bhur a̱rān na ne̱miḥ pa̍ri̱bhūr ajā̍yathāḥ ||
1.141.10a त्वम॑ग्ने शशमा॒नाय॑ सुन्व॒ते रत्नं॑ यविष्ठ दे॒वता॑तिमिन्वसि ।
1.141.10c तं त्वा॒ नु नव्यं॑ सहसो युवन्व॒यं भगं॒ न का॒रे म॑हिरत्न धीमहि ॥
1.141.10a tvam a̍gne śaśamā̱nāya̍ sunva̱te ratna̍ṁ yaviṣṭha de̱vatā̍tim invasi |
1.141.10c taṁ tvā̱ nu navya̍ṁ sahaso yuvan va̱yam bhaga̱ṁ na kā̱re ma̍hiratna dhīmahi ||
1.141.11a अ॒स्मे र॒यिं न स्वर्थं॒ दमू॑नसं॒ भगं॒ दक्षं॒ न प॑पृचासि धर्ण॒सिम् ।
1.141.11c र॒श्मीँरि॑व॒ यो यम॑ति॒ जन्म॑नी उ॒भे दे॒वानां॒ शंस॑मृ॒त आ च॑ सु॒क्रतु॑ः ॥
1.141.11a a̱sme ra̱yiṁ na svartha̱ṁ damū̍nasa̱m bhaga̱ṁ dakṣa̱ṁ na pa̍pṛcāsi dharṇa̱sim |
1.141.11c ra̱śmīm̐r i̍va̱ yo yama̍ti̱ janma̍nī u̱bhe de̱vānā̱ṁ śaṁsa̍m ṛ̱ta ā ca̍ su̱kratu̍ḥ ||
1.141.12a उ॒त न॑ः सु॒द्योत्मा॑ जी॒राश्वो॒ होता॑ म॒न्द्रः शृ॑णवच्च॒न्द्रर॑थः ।
1.141.12c स नो॑ नेष॒न्नेष॑तमै॒रमू॑रो॒ऽग्निर्वा॒मं सु॑वि॒तं वस्यो॒ अच्छ॑ ॥
1.141.12a u̱ta na̍ḥ su̱dyotmā̍ jī̱rāśvo̱ hotā̍ ma̱ndraḥ śṛ̍ṇavac ca̱ndrara̍thaḥ |
1.141.12c sa no̍ neṣa̱n neṣa̍tamai̱r amū̍ro̱ 'gnir vā̱maṁ su̍vi̱taṁ vasyo̱ accha̍ ||
1.141.13a अस्ता॑व्य॒ग्निः शिमी॑वद्भिर॒र्कैः साम्रा॑ज्याय प्रत॒रं दधा॑नः ।
1.141.13c अ॒मी च॒ ये म॒घवा॑नो व॒यं च॒ मिहं॒ न सूरो॒ अति॒ निष्ट॑तन्युः ॥
1.141.13a astā̍vy a̱gniḥ śimī̍vadbhir a̱rkaiḥ sāmrā̍jyāya prata̱raṁ dadhā̍naḥ |
1.141.13c a̱mī ca̱ ye ma̱ghavā̍no va̱yaṁ ca̱ miha̱ṁ na sūro̱ ati̱ niṣ ṭa̍tanyuḥ ||


1.142.01a समि॑द्धो अग्न॒ आ व॑ह दे॒वाँ अ॒द्य य॒तस्रु॑चे ।
1.142.01c तन्तुं॑ तनुष्व पू॒र्व्यं सु॒तसो॑माय दा॒शुषे॑ ॥
1.142.01a sami̍ddho agna̱ ā va̍ha de̱vām̐ a̱dya ya̱tasru̍ce |
1.142.01c tantu̍ṁ tanuṣva pū̱rvyaṁ su̱taso̍māya dā̱śuṣe̍ ||
1.142.02a घृ॒तव॑न्त॒मुप॑ मासि॒ मधु॑मन्तं तनूनपात् ।
1.142.02c य॒ज्ञं विप्र॑स्य॒ माव॑तः शशमा॒नस्य॑ दा॒शुष॑ः ॥
1.142.02a ghṛ̱tava̍nta̱m upa̍ māsi̱ madhu̍mantaṁ tanūnapāt |
1.142.02c ya̱jñaṁ vipra̍sya̱ māva̍taḥ śaśamā̱nasya̍ dā̱śuṣa̍ḥ ||
1.142.03a शुचि॑ः पाव॒को अद्भु॑तो॒ मध्वा॑ य॒ज्ञं मि॑मिक्षति ।
1.142.03c नरा॒शंस॒स्त्रिरा दि॒वो दे॒वो दे॒वेषु॑ य॒ज्ञिय॑ः ॥
1.142.03a śuci̍ḥ pāva̱ko adbhu̍to̱ madhvā̍ ya̱jñam mi̍mikṣati |
1.142.03c narā̱śaṁsa̱s trir ā di̱vo de̱vo de̱veṣu̍ ya̱jñiya̍ḥ ||
1.142.04a ई॒ळि॒तो अ॑ग्न॒ आ व॒हेन्द्रं॑ चि॒त्रमि॒ह प्रि॒यम् ।
1.142.04c इ॒यं हि त्वा॑ म॒तिर्ममाच्छा॑ सुजिह्व व॒च्यते॑ ॥
1.142.04a ī̱ḻi̱to a̍gna̱ ā va̱hendra̍ṁ ci̱tram i̱ha pri̱yam |
1.142.04c i̱yaṁ hi tvā̍ ma̱tir mamācchā̍ sujihva va̱cyate̍ ||
1.142.05a स्तृ॒णा॒नासो॑ य॒तस्रु॑चो ब॒र्हिर्य॒ज्ञे स्व॑ध्व॒रे ।
1.142.05c वृ॒ञ्जे दे॒वव्य॑चस्तम॒मिन्द्रा॑य॒ शर्म॑ स॒प्रथ॑ः ॥
1.142.05a stṛ̱ṇā̱nāso̍ ya̱tasru̍co ba̱rhir ya̱jñe sva̍dhva̱re |
1.142.05c vṛ̱ñje de̱vavya̍castama̱m indrā̍ya̱ śarma̍ sa̱pratha̍ḥ ||
1.142.06a वि श्र॑यन्तामृता॒वृध॑ः प्र॒यै दे॒वेभ्यो॑ म॒हीः ।
1.142.06c पा॒व॒कास॑ः पुरु॒स्पृहो॒ द्वारो॑ दे॒वीर॑स॒श्चत॑ः ॥
1.142.06a vi śra̍yantām ṛtā̱vṛdha̍ḥ pra̱yai de̱vebhyo̍ ma̱hīḥ |
1.142.06c pā̱va̱kāsa̍ḥ puru̱spṛho̱ dvāro̍ de̱vīr a̍sa̱ścata̍ḥ ||
1.142.07a आ भन्द॑माने॒ उपा॑के॒ नक्तो॒षासा॑ सु॒पेश॑सा ।
1.142.07c य॒ह्वी ऋ॒तस्य॑ मा॒तरा॒ सीद॑तां ब॒र्हिरा सु॒मत् ॥
1.142.07a ā bhanda̍māne̱ upā̍ke̱ nakto̱ṣāsā̍ su̱peśa̍sā |
1.142.07c ya̱hvī ṛ̱tasya̍ mā̱tarā̱ sīda̍tām ba̱rhir ā su̱mat ||
1.142.08a म॒न्द्रजि॑ह्वा जुगु॒र्वणी॒ होता॑रा॒ दैव्या॑ क॒वी ।
1.142.08c य॒ज्ञं नो॑ यक्षतामि॒मं सि॒ध्रम॒द्य दि॑वि॒स्पृश॑म् ॥
1.142.08a ma̱ndraji̍hvā jugu̱rvaṇī̱ hotā̍rā̱ daivyā̍ ka̱vī |
1.142.08c ya̱jñaṁ no̍ yakṣatām i̱maṁ si̱dhram a̱dya di̍vi̱spṛśa̍m ||
1.142.09a शुचि॑र्दे॒वेष्वर्पि॑ता॒ होत्रा॑ म॒रुत्सु॒ भार॑ती ।
1.142.09c इळा॒ सर॑स्वती म॒ही ब॒र्हिः सी॑दन्तु य॒ज्ञिया॑ः ॥
1.142.09a śuci̍r de̱veṣv arpi̍tā̱ hotrā̍ ma̱rutsu̱ bhāra̍tī |
1.142.09c iḻā̱ sara̍svatī ma̱hī ba̱rhiḥ sī̍dantu ya̱jñiyā̍ḥ ||
1.142.10a तन्न॑स्तु॒रीप॒मद्भु॑तं पु॒रु वारं॑ पु॒रु त्मना॑ ।
1.142.10c त्वष्टा॒ पोषा॑य॒ वि ष्य॑तु रा॒ये नाभा॑ नो अस्म॒युः ॥
1.142.10a tan na̍s tu̱rīpa̱m adbhu̍tam pu̱ru vāra̍m pu̱ru tmanā̍ |
1.142.10c tvaṣṭā̱ poṣā̍ya̱ vi ṣya̍tu rā̱ye nābhā̍ no asma̱yuḥ ||
1.142.11a अ॒व॒सृ॒जन्नुप॒ त्मना॑ दे॒वान्य॑क्षि वनस्पते ।
1.142.11c अ॒ग्निर्ह॒व्या सु॑षूदति दे॒वो दे॒वेषु॒ मेधि॑रः ॥
1.142.11a a̱va̱sṛ̱jann upa̱ tmanā̍ de̱vān ya̍kṣi vanaspate |
1.142.11c a̱gnir ha̱vyā su̍ṣūdati de̱vo de̱veṣu̱ medhi̍raḥ ||
1.142.12a पू॒ष॒ण्वते॑ म॒रुत्व॑ते वि॒श्वदे॑वाय वा॒यवे॑ ।
1.142.12c स्वाहा॑ गाय॒त्रवे॑पसे ह॒व्यमिन्द्रा॑य कर्तन ॥
1.142.12a pū̱ṣa̱ṇvate̍ ma̱rutva̍te vi̱śvade̍vāya vā̱yave̍ |
1.142.12c svāhā̍ gāya̱trave̍pase ha̱vyam indrā̍ya kartana ||
1.142.13a स्वाहा॑कृता॒न्या ग॒ह्युप॑ ह॒व्यानि॑ वी॒तये॑ ।
1.142.13c इन्द्रा ग॑हि श्रु॒धी हवं॒ त्वां ह॑वन्ते अध्व॒रे ॥
1.142.13a svāhā̍kṛtā̱ny ā ga̱hy upa̍ ha̱vyāni̍ vī̱taye̍ |
1.142.13c indrā ga̍hi śru̱dhī hava̱ṁ tvāṁ ha̍vante adhva̱re ||


1.143.01a प्र तव्य॑सीं॒ नव्य॑सीं धी॒तिम॒ग्नये॑ वा॒चो म॒तिं सह॑सः सू॒नवे॑ भरे ।
1.143.01c अ॒पां नपा॒द्यो वसु॑भिः स॒ह प्रि॒यो होता॑ पृथि॒व्यां न्यसी॑ददृ॒त्विय॑ः ॥
1.143.01a pra tavya̍sī̱ṁ navya̍sīṁ dhī̱tim a̱gnaye̍ vā̱co ma̱tiṁ saha̍saḥ sū̱nave̍ bhare |
1.143.01c a̱pāṁ napā̱d yo vasu̍bhiḥ sa̱ha pri̱yo hotā̍ pṛthi̱vyāṁ ny asī̍dad ṛ̱tviya̍ḥ ||
1.143.02a स जाय॑मानः पर॒मे व्यो॑मन्या॒विर॒ग्निर॑भवन्मात॒रिश्व॑ने ।
1.143.02c अ॒स्य क्रत्वा॑ समिधा॒नस्य॑ म॒ज्मना॒ प्र द्यावा॑ शो॒चिः पृ॑थि॒वी अ॑रोचयत् ॥
1.143.02a sa jāya̍mānaḥ para̱me vyo̍many ā̱vir a̱gnir a̍bhavan māta̱riśva̍ne |
1.143.02c a̱sya kratvā̍ samidhā̱nasya̍ ma̱jmanā̱ pra dyāvā̍ śo̱ciḥ pṛ̍thi̱vī a̍rocayat ||
1.143.03a अ॒स्य त्वे॒षा अ॒जरा॑ अ॒स्य भा॒नव॑ः सुसं॒दृश॑ः सु॒प्रती॑कस्य सु॒द्युत॑ः ।
1.143.03c भात्व॑क्षसो॒ अत्य॒क्तुर्न सिन्ध॑वो॒ऽग्ने रे॑जन्ते॒ अस॑सन्तो अ॒जरा॑ः ॥
1.143.03a a̱sya tve̱ṣā a̱jarā̍ a̱sya bhā̱nava̍ḥ susa̱ṁdṛśa̍ḥ su̱pratī̍kasya su̱dyuta̍ḥ |
1.143.03c bhātva̍kṣaso̱ aty a̱ktur na sindha̍vo̱ 'gne re̍jante̱ asa̍santo a̱jarā̍ḥ ||
1.143.04a यमे॑रि॒रे भृग॑वो वि॒श्ववे॑दसं॒ नाभा॑ पृथि॒व्या भुव॑नस्य म॒ज्मना॑ ।
1.143.04c अ॒ग्निं तं गी॒र्भिर्हि॑नुहि॒ स्व आ दमे॒ य एको॒ वस्वो॒ वरु॑णो॒ न राज॑ति ॥
1.143.04a yam e̍ri̱re bhṛga̍vo vi̱śvave̍dasa̱ṁ nābhā̍ pṛthi̱vyā bhuva̍nasya ma̱jmanā̍ |
1.143.04c a̱gniṁ taṁ gī̱rbhir hi̍nuhi̱ sva ā dame̱ ya eko̱ vasvo̱ varu̍ṇo̱ na rāja̍ti ||
1.143.05a न यो वरा॑य म॒रुता॑मिव स्व॒नः सेने॑व सृ॒ष्टा दि॒व्या यथा॒शनि॑ः ।
1.143.05c अ॒ग्निर्जम्भै॑स्तिगि॒तैर॑त्ति॒ भर्व॑ति यो॒धो न शत्रू॒न्स वना॒ न्यृ॑ञ्जते ॥
1.143.05a na yo varā̍ya ma̱rutā̍m iva sva̱naḥ sene̍va sṛ̱ṣṭā di̱vyā yathā̱śani̍ḥ |
1.143.05c a̱gnir jambhai̍s tigi̱tair a̍tti̱ bharva̍ti yo̱dho na śatrū̱n sa vanā̱ ny ṛ̍ñjate ||
1.143.06a कु॒विन्नो॑ अ॒ग्निरु॒चथ॑स्य॒ वीरस॒द्वसु॑ष्कु॒विद्वसु॑भि॒ः काम॑मा॒वर॑त् ।
1.143.06c चो॒दः कु॒वित्तु॑तु॒ज्यात्सा॒तये॒ धिय॒ः शुचि॑प्रतीकं॒ तम॒या धि॒या गृ॑णे ॥
1.143.06a ku̱vin no̍ a̱gnir u̱catha̍sya̱ vīr asa̱d vasu̍ṣ ku̱vid vasu̍bhi̱ḥ kāma̍m ā̱vara̍t |
1.143.06c co̱daḥ ku̱vit tu̍tu̱jyāt sā̱taye̱ dhiya̱ḥ śuci̍pratīka̱ṁ tam a̱yā dhi̱yā gṛ̍ṇe ||
1.143.07a घृ॒तप्र॑तीकं व ऋ॒तस्य॑ धू॒र्षद॑म॒ग्निं मि॒त्रं न स॑मिधा॒न ऋ॑ञ्जते ।
1.143.07c इन्धा॑नो अ॒क्रो वि॒दथे॑षु॒ दीद्य॑च्छु॒क्रव॑र्णा॒मुदु॑ नो यंसते॒ धिय॑म् ॥
1.143.07a ghṛ̱tapra̍tīkaṁ va ṛ̱tasya̍ dhū̱rṣada̍m a̱gnim mi̱traṁ na sa̍midhā̱na ṛ̍ñjate |
1.143.07c indhā̍no a̱kro vi̱dathe̍ṣu̱ dīdya̍c chu̱krava̍rṇā̱m ud u̍ no yaṁsate̱ dhiya̍m ||
1.143.08a अप्र॑युच्छ॒न्नप्र॑युच्छद्भिरग्ने शि॒वेभि॑र्नः पा॒युभि॑ः पाहि श॒ग्मैः ।
1.143.08c अद॑ब्धेभि॒रदृ॑पितेभिरि॒ष्टेऽनि॑मिषद्भि॒ः परि॑ पाहि नो॒ जाः ॥
1.143.08a apra̍yuccha̱nn apra̍yucchadbhir agne śi̱vebhi̍r naḥ pā̱yubhi̍ḥ pāhi śa̱gmaiḥ |
1.143.08c ada̍bdhebhi̱r adṛ̍pitebhir i̱ṣṭe 'ni̍miṣadbhi̱ḥ pari̍ pāhi no̱ jāḥ ||


1.144.01a एति॒ प्र होता॑ व्र॒तम॑स्य मा॒ययो॒र्ध्वां दधा॑न॒ः शुचि॑पेशसं॒ धिय॑म् ।
1.144.01c अ॒भि स्रुच॑ः क्रमते दक्षिणा॒वृतो॒ या अ॑स्य॒ धाम॑ प्रथ॒मं ह॒ निंस॑ते ॥
1.144.01a eti̱ pra hotā̍ vra̱tam a̍sya mā̱yayo̱rdhvāṁ dadhā̍na̱ḥ śuci̍peśasa̱ṁ dhiya̍m |
1.144.01c a̱bhi sruca̍ḥ kramate dakṣiṇā̱vṛto̱ yā a̍sya̱ dhāma̍ pratha̱maṁ ha̱ niṁsa̍te ||
1.144.02a अ॒भीमृ॒तस्य॑ दो॒हना॑ अनूषत॒ योनौ॑ दे॒वस्य॒ सद॑ने॒ परी॑वृताः ।
1.144.02c अ॒पामु॒पस्थे॒ विभृ॑तो॒ यदाव॑स॒दध॑ स्व॒धा अ॑धय॒द्याभि॒रीय॑ते ॥
1.144.02a a̱bhīm ṛ̱tasya̍ do̱hanā̍ anūṣata̱ yonau̍ de̱vasya̱ sada̍ne̱ parī̍vṛtāḥ |
1.144.02c a̱pām u̱pasthe̱ vibhṛ̍to̱ yad āva̍sa̱d adha̍ sva̱dhā a̍dhaya̱d yābhi̱r īya̍te ||
1.144.03a युयू॑षत॒ः सव॑यसा॒ तदिद्वपु॑ः समा॒नमर्थं॑ वि॒तरि॑त्रता मि॒थः ।
1.144.03c आदीं॒ भगो॒ न हव्य॒ः सम॒स्मदा वोळ्हु॒र्न र॒श्मीन्सम॑यंस्त॒ सार॑थिः ॥
1.144.03a yuyū̍ṣata̱ḥ sava̍yasā̱ tad id vapu̍ḥ samā̱nam artha̍ṁ vi̱tari̍tratā mi̱thaḥ |
1.144.03c ād ī̱m bhago̱ na havya̱ḥ sam a̱smad ā voḻhu̱r na ra̱śmīn sam a̍yaṁsta̱ sāra̍thiḥ ||
1.144.04a यमीं॒ द्वा सव॑यसा सप॒र्यत॑ः समा॒ने योना॑ मिथु॒ना समो॑कसा ।
1.144.04c दिवा॒ न नक्तं॑ पलि॒तो युवा॑जनि पु॒रू चर॑न्न॒जरो॒ मानु॑षा यु॒गा ॥
1.144.04a yam ī̱ṁ dvā sava̍yasā sapa̱ryata̍ḥ samā̱ne yonā̍ mithu̱nā samo̍kasā |
1.144.04c divā̱ na nakta̍m pali̱to yuvā̍jani pu̱rū cara̍nn a̱jaro̱ mānu̍ṣā yu̱gā ||
1.144.05a तमीं॑ हिन्वन्ति धी॒तयो॒ दश॒ व्रिशो॑ दे॒वं मर्ता॑स ऊ॒तये॑ हवामहे ।
1.144.05c धनो॒रधि॑ प्र॒वत॒ आ स ऋ॑ण्वत्यभि॒व्रज॑द्भिर्व॒युना॒ नवा॑धित ॥
1.144.05a tam ī̍ṁ hinvanti dhī̱tayo̱ daśa̱ vriśo̍ de̱vam martā̍sa ū̱taye̍ havāmahe |
1.144.05c dhano̱r adhi̍ pra̱vata̱ ā sa ṛ̍ṇvaty abhi̱vraja̍dbhir va̱yunā̱ navā̍dhita ||
1.144.06a त्वं ह्य॑ग्ने दि॒व्यस्य॒ राज॑सि॒ त्वं पार्थि॑वस्य पशु॒पा इ॑व॒ त्मना॑ ।
1.144.06c एनी॑ त ए॒ते बृ॑ह॒ती अ॑भि॒श्रिया॑ हिर॒ण्ययी॒ वक्व॑री ब॒र्हिरा॑शाते ॥
1.144.06a tvaṁ hy a̍gne di̱vyasya̱ rāja̍si̱ tvam pārthi̍vasya paśu̱pā i̍va̱ tmanā̍ |
1.144.06c enī̍ ta e̱te bṛ̍ha̱tī a̍bhi̱śriyā̍ hira̱ṇyayī̱ vakva̍rī ba̱rhir ā̍śāte ||
1.144.07a अग्ने॑ जु॒षस्व॒ प्रति॑ हर्य॒ तद्वचो॒ मन्द्र॒ स्वधा॑व॒ ऋत॑जात॒ सुक्र॑तो ।
1.144.07c यो वि॒श्वत॑ः प्र॒त्यङ्ङसि॑ दर्श॒तो र॒ण्वः संदृ॑ष्टौ पितु॒माँ इ॑व॒ क्षय॑ः ॥
1.144.07a agne̍ ju̱ṣasva̱ prati̍ harya̱ tad vaco̱ mandra̱ svadhā̍va̱ ṛta̍jāta̱ sukra̍to |
1.144.07c yo vi̱śvata̍ḥ pra̱tyaṅṅ asi̍ darśa̱to ra̱ṇvaḥ saṁdṛ̍ṣṭau pitu̱mām̐ i̍va̱ kṣaya̍ḥ ||


1.145.01a तं पृ॑च्छता॒ स ज॑गामा॒ स वे॑द॒ स चि॑कि॒त्वाँ ई॑यते॒ सा न्वी॑यते ।
1.145.01c तस्मि॑न्सन्ति प्र॒शिष॒स्तस्मि॑न्नि॒ष्टय॒ः स वाज॑स्य॒ शव॑सः शु॒ष्मिण॒स्पति॑ः ॥
1.145.01a tam pṛ̍cchatā̱ sa ja̍gāmā̱ sa ve̍da̱ sa ci̍ki̱tvām̐ ī̍yate̱ sā nv ī̍yate |
1.145.01c tasmi̍n santi pra̱śiṣa̱s tasmi̍nn i̱ṣṭaya̱ḥ sa vāja̍sya̱ śava̍saḥ śu̱ṣmiṇa̱s pati̍ḥ ||
1.145.02a तमित्पृ॑च्छन्ति॒ न सि॒मो वि पृ॑च्छति॒ स्वेने॑व॒ धीरो॒ मन॑सा॒ यदग्र॑भीत् ।
1.145.02c न मृ॑ष्यते प्रथ॒मं नाप॑रं॒ वचो॒ऽस्य क्रत्वा॑ सचते॒ अप्र॑दृपितः ॥
1.145.02a tam it pṛ̍cchanti̱ na si̱mo vi pṛ̍cchati̱ svene̍va̱ dhīro̱ mana̍sā̱ yad agra̍bhīt |
1.145.02c na mṛ̍ṣyate pratha̱maṁ nāpa̍ra̱ṁ vaco̱ 'sya kratvā̍ sacate̱ apra̍dṛpitaḥ ||
1.145.03a तमिद्ग॑च्छन्ति जु॒ह्व१॒॑स्तमर्व॑ती॒र्विश्वा॒न्येक॑ः शृणव॒द्वचां॑सि मे ।
1.145.03c पु॒रु॒प्रै॒षस्ततु॑रिर्यज्ञ॒साध॒नोऽच्छि॑द्रोति॒ः शिशु॒राद॑त्त॒ सं रभ॑ः ॥
1.145.03a tam id ga̍cchanti ju̱hva1̱̍s tam arva̍tī̱r viśvā̱ny eka̍ḥ śṛṇava̱d vacā̍ṁsi me |
1.145.03c pu̱ru̱prai̱ṣas tatu̍rir yajña̱sādha̱no 'cchi̍droti̱ḥ śiśu̱r āda̍tta̱ saṁ rabha̍ḥ ||
1.145.04a उ॒प॒स्थायं॑ चरति॒ यत्स॒मार॑त स॒द्यो जा॒तस्त॑त्सार॒ युज्ये॑भिः ।
1.145.04c अ॒भि श्वा॒न्तं मृ॑शते ना॒न्द्ये॑ मु॒दे यदीं॒ गच्छ॑न्त्युश॒तीर॑पिष्ठि॒तम् ॥
1.145.04a u̱pa̱sthāya̍ṁ carati̱ yat sa̱māra̍ta sa̱dyo jā̱tas ta̍tsāra̱ yujye̍bhiḥ |
1.145.04c a̱bhi śvā̱ntam mṛ̍śate nā̱ndye̍ mu̱de yad ī̱ṁ gaccha̍nty uśa̱tīr a̍piṣṭhi̱tam ||
1.145.05a स ईं॑ मृ॒गो अप्यो॑ वन॒र्गुरुप॑ त्व॒च्यु॑प॒मस्यां॒ नि धा॑यि ।
1.145.05c व्य॑ब्रवीद्व॒युना॒ मर्त्ये॑भ्यो॒ऽग्निर्वि॒द्वाँ ऋ॑त॒चिद्धि स॒त्यः ॥
1.145.05a sa ī̍m mṛ̱go apyo̍ vana̱rgur upa̍ tva̱cy u̍pa̱masyā̱ṁ ni dhā̍yi |
1.145.05c vy a̍bravīd va̱yunā̱ martye̍bhyo̱ 'gnir vi̱dvām̐ ṛ̍ta̱cid dhi sa̱tyaḥ ||


1.146.01a त्रि॒मू॒र्धानं॑ स॒प्तर॑श्मिं गृणी॒षेऽनू॑नम॒ग्निं पि॒त्रोरु॒पस्थे॑ ।
1.146.01c नि॒ष॒त्तम॑स्य॒ चर॑तो ध्रु॒वस्य॒ विश्वा॑ दि॒वो रो॑च॒नाप॑प्रि॒वांस॑म् ॥
1.146.01a tri̱mū̱rdhāna̍ṁ sa̱ptara̍śmiṁ gṛṇī̱ṣe 'nū̍nam a̱gnim pi̱tror u̱pasthe̍ |
1.146.01c ni̱ṣa̱ttam a̍sya̱ cara̍to dhru̱vasya̱ viśvā̍ di̱vo ro̍ca̱nāpa̍pri̱vāṁsa̍m ||
1.146.02a उ॒क्षा म॒हाँ अ॒भि व॑वक्ष एने अ॒जर॑स्तस्थावि॒तऊ॑तिर्ऋ॒ष्वः ।
1.146.02c उ॒र्व्याः प॒दो नि द॑धाति॒ सानौ॑ रि॒हन्त्यूधो॑ अरु॒षासो॑ अस्य ॥
1.146.02a u̱kṣā ma̱hām̐ a̱bhi va̍vakṣa ene a̱jara̍s tasthāv i̱taū̍tir ṛ̱ṣvaḥ |
1.146.02c u̱rvyāḥ pa̱do ni da̍dhāti̱ sānau̍ ri̱hanty ūdho̍ aru̱ṣāso̍ asya ||
1.146.03a स॒मा॒नं व॒त्सम॒भि सं॒चर॑न्ती॒ विष्व॑ग्धे॒नू वि च॑रतः सु॒मेके॑ ।
1.146.03c अ॒न॒प॒वृ॒ज्याँ अध्व॑नो॒ मिमा॑ने॒ विश्वा॒न्केताँ॒ अधि॑ म॒हो दधा॑ने ॥
1.146.03a sa̱mā̱naṁ va̱tsam a̱bhi sa̱ṁcara̍ntī̱ viṣva̍g dhe̱nū vi ca̍rataḥ su̱meke̍ |
1.146.03c a̱na̱pa̱vṛ̱jyām̐ adhva̍no̱ mimā̍ne̱ viśvā̱n ketā̱m̐ adhi̍ ma̱ho dadhā̍ne ||
1.146.04a धीरा॑सः प॒दं क॒वयो॑ नयन्ति॒ नाना॑ हृ॒दा रक्ष॑माणा अजु॒र्यम् ।
1.146.04c सिषा॑सन्त॒ः पर्य॑पश्यन्त॒ सिन्धु॑मा॒विरे॑भ्यो अभव॒त्सूर्यो॒ नॄन् ॥
1.146.04a dhīrā̍saḥ pa̱daṁ ka̱vayo̍ nayanti̱ nānā̍ hṛ̱dā rakṣa̍māṇā aju̱ryam |
1.146.04c siṣā̍santa̱ḥ pary a̍paśyanta̱ sindhu̍m ā̱vir e̍bhyo abhava̱t sūryo̱ nṝn ||
1.146.05a दि॒दृ॒क्षेण्य॒ः परि॒ काष्ठा॑सु॒ जेन्य॑ ई॒ळेन्यो॑ म॒हो अर्भा॑य जी॒वसे॑ ।
1.146.05c पु॒रु॒त्रा यदभ॑व॒त्सूरहै॑भ्यो॒ गर्भे॑भ्यो म॒घवा॑ वि॒श्वद॑र्शतः ॥
1.146.05a di̱dṛ̱kṣeṇya̱ḥ pari̱ kāṣṭhā̍su̱ jenya̍ ī̱ḻenyo̍ ma̱ho arbhā̍ya jī̱vase̍ |
1.146.05c pu̱ru̱trā yad abha̍va̱t sūr ahai̍bhyo̱ garbhe̍bhyo ma̱ghavā̍ vi̱śvada̍rśataḥ ||


1.147.01a क॒था ते॑ अग्ने शु॒चय॑न्त आ॒योर्द॑दा॒शुर्वाजे॑भिराशुषा॒णाः ।
1.147.01c उ॒भे यत्तो॒के तन॑ये॒ दधा॑ना ऋ॒तस्य॒ साम॑न्र॒णय॑न्त दे॒वाः ॥
1.147.01a ka̱thā te̍ agne śu̱caya̍nta ā̱yor da̍dā̱śur vāje̍bhir āśuṣā̱ṇāḥ |
1.147.01c u̱bhe yat to̱ke tana̍ye̱ dadhā̍nā ṛ̱tasya̱ sāma̍n ra̱ṇaya̍nta de̱vāḥ ||
1.147.02a बोधा॑ मे अ॒स्य वच॑सो यविष्ठ॒ मंहि॑ष्ठस्य॒ प्रभृ॑तस्य स्वधावः ।
1.147.02c पीय॑ति त्वो॒ अनु॑ त्वो गृणाति व॒न्दारु॑स्ते त॒न्वं॑ वन्दे अग्ने ॥
1.147.02a bodhā̍ me a̱sya vaca̍so yaviṣṭha̱ maṁhi̍ṣṭhasya̱ prabhṛ̍tasya svadhāvaḥ |
1.147.02c pīya̍ti tvo̱ anu̍ tvo gṛṇāti va̱ndāru̍s te ta̱nva̍ṁ vande agne ||
1.147.03a ये पा॒यवो॑ मामते॒यं ते॑ अग्ने॒ पश्य॑न्तो अ॒न्धं दु॑रि॒तादर॑क्षन् ।
1.147.03c र॒रक्ष॒ तान्सु॒कृतो॑ वि॒श्ववे॑दा॒ दिप्स॑न्त॒ इद्रि॒पवो॒ नाह॑ देभुः ॥
1.147.03a ye pā̱yavo̍ māmate̱yaṁ te̍ agne̱ paśya̍nto a̱ndhaṁ du̍ri̱tād ara̍kṣan |
1.147.03c ra̱rakṣa̱ tān su̱kṛto̍ vi̱śvave̍dā̱ dipsa̍nta̱ id ri̱pavo̱ nāha̍ debhuḥ ||
1.147.04a यो नो॑ अग्ने॒ अर॑रिवाँ अघा॒युर॑राती॒वा म॒र्चय॑ति द्व॒येन॑ ।
1.147.04c मन्त्रो॑ गु॒रुः पुन॑रस्तु॒ सो अ॑स्मा॒ अनु॑ मृक्षीष्ट त॒न्वं॑ दुरु॒क्तैः ॥
1.147.04a yo no̍ agne̱ ara̍rivām̐ aghā̱yur a̍rātī̱vā ma̱rcaya̍ti dva̱yena̍ |
1.147.04c mantro̍ gu̱ruḥ puna̍r astu̱ so a̍smā̱ anu̍ mṛkṣīṣṭa ta̱nva̍ṁ duru̱ktaiḥ ||
1.147.05a उ॒त वा॒ यः स॑हस्य प्रवि॒द्वान्मर्तो॒ मर्तं॑ म॒र्चय॑ति द्व॒येन॑ ।
1.147.05c अत॑ः पाहि स्तवमान स्तु॒वन्त॒मग्ने॒ माकि॑र्नो दुरि॒ताय॑ धायीः ॥
1.147.05a u̱ta vā̱ yaḥ sa̍hasya pravi̱dvān marto̱ marta̍m ma̱rcaya̍ti dva̱yena̍ |
1.147.05c ata̍ḥ pāhi stavamāna stu̱vanta̱m agne̱ māki̍r no duri̱tāya̍ dhāyīḥ ||


1.148.01a मथी॒द्यदीं॑ वि॒ष्टो मा॑त॒रिश्वा॒ होता॑रं वि॒श्वाप्सुं॑ वि॒श्वदे॑व्यम् ।
1.148.01c नि यं द॒धुर्म॑नु॒ष्या॑सु वि॒क्षु स्व१॒॑र्ण चि॒त्रं वपु॑षे वि॒भाव॑म् ॥
1.148.01a mathī̱d yad ī̍ṁ vi̱ṣṭo mā̍ta̱riśvā̱ hotā̍raṁ vi̱śvāpsu̍ṁ vi̱śvade̍vyam |
1.148.01c ni yaṁ da̱dhur ma̍nu̱ṣyā̍su vi̱kṣu sva1̱̍r ṇa ci̱traṁ vapu̍ṣe vi̱bhāva̍m ||
1.148.02a द॒दा॒नमिन्न द॑दभन्त॒ मन्मा॒ग्निर्वरू॑थं॒ मम॒ तस्य॑ चाकन् ।
1.148.02c जु॒षन्त॒ विश्वा॑न्यस्य॒ कर्मोप॑स्तुतिं॒ भर॑माणस्य का॒रोः ॥
1.148.02a da̱dā̱nam in na da̍dabhanta̱ manmā̱gnir varū̍tha̱m mama̱ tasya̍ cākan |
1.148.02c ju̱ṣanta̱ viśvā̍ny asya̱ karmopa̍stuti̱m bhara̍māṇasya kā̱roḥ ||
1.148.03a नित्ये॑ चि॒न्नु यं सद॑ने जगृ॒भ्रे प्रश॑स्तिभिर्दधि॒रे य॒ज्ञिया॑सः ।
1.148.03c प्र सू न॑यन्त गृ॒भय॑न्त इ॒ष्टावश्वा॑सो॒ न र॒थ्यो॑ रारहा॒णाः ॥
1.148.03a nitye̍ ci̱n nu yaṁ sada̍ne jagṛ̱bhre praśa̍stibhir dadhi̱re ya̱jñiyā̍saḥ |
1.148.03c pra sū na̍yanta gṛ̱bhaya̍nta i̱ṣṭāv aśvā̍so̱ na ra̱thyo̍ rārahā̱ṇāḥ ||
1.148.04a पु॒रूणि॑ द॒स्मो नि रि॑णाति॒ जम्भै॒राद्रो॑चते॒ वन॒ आ वि॒भावा॑ ।
1.148.04c आद॑स्य॒ वातो॒ अनु॑ वाति शो॒चिरस्तु॒र्न शर्या॑मस॒नामनु॒ द्यून् ॥
1.148.04a pu̱rūṇi̍ da̱smo ni ri̍ṇāti̱ jambhai̱r ād ro̍cate̱ vana̱ ā vi̱bhāvā̍ |
1.148.04c ād a̍sya̱ vāto̱ anu̍ vāti śo̱cir astu̱r na śaryā̍m asa̱nām anu̱ dyūn ||
1.148.05a न यं रि॒पवो॒ न रि॑ष॒ण्यवो॒ गर्भे॒ सन्तं॑ रेष॒णा रे॒षय॑न्ति ।
1.148.05c अ॒न्धा अ॑प॒श्या न द॑भन्नभि॒ख्या नित्या॑स ईं प्रे॒तारो॑ अरक्षन् ॥
1.148.05a na yaṁ ri̱pavo̱ na ri̍ṣa̱ṇyavo̱ garbhe̱ santa̍ṁ reṣa̱ṇā re̱ṣaya̍nti |
1.148.05c a̱ndhā a̍pa̱śyā na da̍bhann abhi̱khyā nityā̍sa īm pre̱tāro̍ arakṣan ||


1.149.01a म॒हः स रा॒य एष॑ते॒ पति॒र्दन्नि॒न इ॒नस्य॒ वसु॑नः प॒द आ ।
1.149.01c उप॒ ध्रज॑न्त॒मद्र॑यो वि॒धन्नित् ॥
1.149.01a ma̱haḥ sa rā̱ya eṣa̍te̱ pati̱r dann i̱na i̱nasya̱ vasu̍naḥ pa̱da ā |
1.149.01c upa̱ dhraja̍nta̱m adra̍yo vi̱dhann it ||
1.149.02a स यो वृषा॑ न॒रां न रोद॑स्यो॒ः श्रवो॑भि॒रस्ति॑ जी॒वपी॑तसर्गः ।
1.149.02c प्र यः स॑स्रा॒णः शि॑श्री॒त योनौ॑ ॥
1.149.02a sa yo vṛṣā̍ na̱rāṁ na roda̍syo̱ḥ śravo̍bhi̱r asti̍ jī̱vapī̍tasargaḥ |
1.149.02c pra yaḥ sa̍srā̱ṇaḥ śi̍śrī̱ta yonau̍ ||
1.149.03a आ यः पुरं॒ नार्मि॑णी॒मदी॑दे॒दत्य॑ः क॒विर्न॑भ॒न्यो॒३॒॑ नार्वा॑ ।
1.149.03c सूरो॒ न रु॑रु॒क्वाञ्छ॒तात्मा॑ ॥
1.149.03a ā yaḥ pura̱ṁ nārmi̍ṇī̱m adī̍de̱d atya̍ḥ ka̱vir na̍bha̱nyo̱3̱̍ nārvā̍ |
1.149.03c sūro̱ na ru̍ru̱kvāñ cha̱tātmā̍ ||
1.149.04a अ॒भि द्वि॒जन्मा॒ त्री रो॑च॒नानि॒ विश्वा॒ रजां॑सि शुशुचा॒नो अ॑स्थात् ।
1.149.04c होता॒ यजि॑ष्ठो अ॒पां स॒धस्थे॑ ॥
1.149.04a a̱bhi dvi̱janmā̱ trī ro̍ca̱nāni̱ viśvā̱ rajā̍ṁsi śuśucā̱no a̍sthāt |
1.149.04c hotā̱ yaji̍ṣṭho a̱pāṁ sa̱dhasthe̍ ||
1.149.05a अ॒यं स होता॒ यो द्वि॒जन्मा॒ विश्वा॑ द॒धे वार्या॑णि श्रव॒स्या ।
1.149.05c मर्तो॒ यो अ॑स्मै सु॒तुको॑ द॒दाश॑ ॥
1.149.05a a̱yaṁ sa hotā̱ yo dvi̱janmā̱ viśvā̍ da̱dhe vāryā̍ṇi śrava̱syā |
1.149.05c marto̱ yo a̍smai su̱tuko̍ da̱dāśa̍ ||


1.150.01a पु॒रु त्वा॑ दा॒श्वान्वो॑चे॒ऽरिर॑ग्ने॒ तव॑ स्वि॒दा ।
1.150.01c तो॒दस्ये॑व शर॒ण आ म॒हस्य॑ ॥
1.150.01a pu̱ru tvā̍ dā̱śvān vo̍ce̱ 'rir a̍gne̱ tava̍ svi̱d ā |
1.150.01c to̱dasye̍va śara̱ṇa ā ma̱hasya̍ ||
1.150.02a व्य॑नि॒नस्य॑ ध॒निन॑ः प्रहो॒षे चि॒दर॑रुषः ।
1.150.02c क॒दा च॒न प्र॒जिग॑तो॒ अदे॑वयोः ॥
1.150.02a vy a̍ni̱nasya̍ dha̱nina̍ḥ praho̱ṣe ci̱d ara̍ruṣaḥ |
1.150.02c ka̱dā ca̱na pra̱jiga̍to̱ ade̍vayoḥ ||
1.150.03a स च॒न्द्रो वि॑प्र॒ मर्त्यो॑ म॒हो व्राध॑न्तमो दि॒वि ।
1.150.03c प्रप्रेत्ते॑ अग्ने व॒नुष॑ः स्याम ॥
1.150.03a sa ca̱ndro vi̍pra̱ martyo̍ ma̱ho vrādha̍ntamo di̱vi |
1.150.03c pra-pret te̍ agne va̱nuṣa̍ḥ syāma ||


1.151.01a मि॒त्रं न यं शिम्या॒ गोषु॑ ग॒व्यव॑ः स्वा॒ध्यो॑ वि॒दथे॑ अ॒प्सु जीज॑नन् ।
1.151.01c अरे॑जेतां॒ रोद॑सी॒ पाज॑सा गि॒रा प्रति॑ प्रि॒यं य॑ज॒तं ज॒नुषा॒मव॑ः ॥
1.151.01a mi̱traṁ na yaṁ śimyā̱ goṣu̍ ga̱vyava̍ḥ svā̱dhyo̍ vi̱dathe̍ a̱psu jīja̍nan |
1.151.01c are̍jetā̱ṁ roda̍sī̱ pāja̍sā gi̱rā prati̍ pri̱yaṁ ya̍ja̱taṁ ja̱nuṣā̱m ava̍ḥ ||
1.151.02a यद्ध॒ त्यद्वां॑ पुरुमी॒ळ्हस्य॑ सो॒मिन॒ः प्र मि॒त्रासो॒ न द॑धि॒रे स्वा॒भुव॑ः ।
1.151.02c अध॒ क्रतुं॑ विदतं गा॒तुमर्च॑त उ॒त श्रु॑तं वृषणा प॒स्त्या॑वतः ॥
1.151.02a yad dha̱ tyad vā̍m purumī̱ḻhasya̍ so̱mina̱ḥ pra mi̱trāso̱ na da̍dhi̱re svā̱bhuva̍ḥ |
1.151.02c adha̱ kratu̍ṁ vidataṁ gā̱tum arca̍ta u̱ta śru̍taṁ vṛṣaṇā pa̱styā̍vataḥ ||
1.151.03a आ वां॑ भूषन्क्षि॒तयो॒ जन्म॒ रोद॑स्योः प्र॒वाच्यं॑ वृषणा॒ दक्ष॑से म॒हे ।
1.151.03c यदी॑मृ॒ताय॒ भर॑थो॒ यदर्व॑ते॒ प्र होत्र॑या॒ शिम्या॑ वीथो अध्व॒रम् ॥
1.151.03a ā vā̍m bhūṣan kṣi̱tayo̱ janma̱ roda̍syoḥ pra̱vācya̍ṁ vṛṣaṇā̱ dakṣa̍se ma̱he |
1.151.03c yad ī̍m ṛ̱tāya̱ bhara̍tho̱ yad arva̍te̱ pra hotra̍yā̱ śimyā̍ vītho adhva̱ram ||
1.151.04a प्र सा क्षि॒तिर॑सुर॒ या महि॑ प्रि॒य ऋता॑वानावृ॒तमा घो॑षथो बृ॒हत् ।
1.151.04c यु॒वं दि॒वो बृ॑ह॒तो दक्ष॑मा॒भुवं॒ गां न धु॒र्युप॑ युञ्जाथे अ॒पः ॥
1.151.04a pra sā kṣi̱tir a̍sura̱ yā mahi̍ pri̱ya ṛtā̍vānāv ṛ̱tam ā gho̍ṣatho bṛ̱hat |
1.151.04c yu̱vaṁ di̱vo bṛ̍ha̱to dakṣa̍m ā̱bhuva̱ṁ gāṁ na dhu̱ry upa̍ yuñjāthe a̱paḥ ||
1.151.05a म॒ही अत्र॑ महि॒ना वार॑मृण्वथोऽरे॒णव॒स्तुज॒ आ सद्म॑न्धे॒नव॑ः ।
1.151.05c स्वर॑न्ति॒ ता उ॑प॒रता॑ति॒ सूर्य॒मा नि॒म्रुच॑ उ॒षस॑स्तक्व॒वीरि॑व ॥
1.151.05a ma̱hī atra̍ mahi̱nā vāra̍m ṛṇvatho 're̱ṇava̱s tuja̱ ā sadma̍n dhe̱nava̍ḥ |
1.151.05c svara̍nti̱ tā u̍pa̱ratā̍ti̱ sūrya̱m ā ni̱mruca̍ u̱ṣasa̍s takva̱vīr i̍va ||
1.151.06a आ वा॑मृ॒ताय॑ के॒शिनी॑रनूषत॒ मित्र॒ यत्र॒ वरु॑ण गा॒तुमर्च॑थः ।
1.151.06c अव॒ त्मना॑ सृ॒जतं॒ पिन्व॑तं॒ धियो॑ यु॒वं विप्र॑स्य॒ मन्म॑नामिरज्यथः ॥
1.151.06a ā vā̍m ṛ̱tāya̍ ke̱śinī̍r anūṣata̱ mitra̱ yatra̱ varu̍ṇa gā̱tum arca̍thaḥ |
1.151.06c ava̱ tmanā̍ sṛ̱jata̱m pinva̍ta̱ṁ dhiyo̍ yu̱vaṁ vipra̍sya̱ manma̍nām irajyathaḥ ||
1.151.07a यो वां॑ य॒ज्ञैः श॑शमा॒नो ह॒ दाश॑ति क॒विर्होता॒ यज॑ति मन्म॒साध॑नः ।
1.151.07c उपाह॒ तं गच्छ॑थो वी॒थो अ॑ध्व॒रमच्छा॒ गिर॑ः सुम॒तिं ग॑न्तमस्म॒यू ॥
1.151.07a yo vā̍ṁ ya̱jñaiḥ śa̍śamā̱no ha̱ dāśa̍ti ka̱vir hotā̱ yaja̍ti manma̱sādha̍naḥ |
1.151.07c upāha̱ taṁ gaccha̍tho vī̱tho a̍dhva̱ram acchā̱ gira̍ḥ suma̱tiṁ ga̍ntam asma̱yū ||
1.151.08a यु॒वां य॒ज्ञैः प्र॑थ॒मा गोभि॑रञ्जत॒ ऋता॑वाना॒ मन॑सो॒ न प्रयु॑क्तिषु ।
1.151.08c भर॑न्ति वां॒ मन्म॑ना सं॒यता॒ गिरोऽदृ॑प्यता॒ मन॑सा रे॒वदा॑शाथे ॥
1.151.08a yu̱vāṁ ya̱jñaiḥ pra̍tha̱mā gobhi̍r añjata̱ ṛtā̍vānā̱ mana̍so̱ na prayu̍ktiṣu |
1.151.08c bhara̍nti vā̱m manma̍nā sa̱ṁyatā̱ giro 'dṛ̍pyatā̱ mana̍sā re̱vad ā̍śāthe ||
1.151.09a रे॒वद्वयो॑ दधाथे रे॒वदा॑शाथे॒ नरा॑ मा॒याभि॑रि॒तऊ॑ति॒ माहि॑नम् ।
1.151.09c न वां॒ द्यावोऽह॑भि॒र्नोत सिन्ध॑वो॒ न दे॑व॒त्वं प॒णयो॒ नान॑शुर्म॒घम् ॥
1.151.09a re̱vad vayo̍ dadhāthe re̱vad ā̍śāthe̱ narā̍ mā̱yābhi̍r i̱taū̍ti̱ māhi̍nam |
1.151.09c na vā̱ṁ dyāvo 'ha̍bhi̱r nota sindha̍vo̱ na de̍va̱tvam pa̱ṇayo̱ nāna̍śur ma̱gham ||


1.152.01a यु॒वं वस्त्रा॑णि पीव॒सा व॑साथे यु॒वोरच्छि॑द्रा॒ मन्त॑वो ह॒ सर्गा॑ः ।
1.152.01c अवा॑तिरत॒मनृ॑तानि॒ विश्व॑ ऋ॒तेन॑ मित्रावरुणा सचेथे ॥
1.152.01a yu̱vaṁ vastrā̍ṇi pīva̱sā va̍sāthe yu̱vor acchi̍drā̱ manta̍vo ha̱ sargā̍ḥ |
1.152.01c avā̍tirata̱m anṛ̍tāni̱ viśva̍ ṛ̱tena̍ mitrāvaruṇā sacethe ||
1.152.02a ए॒तच्च॒न त्वो॒ वि चि॑केतदेषां स॒त्यो मन्त्र॑ः कविश॒स्त ऋघा॑वान् ।
1.152.02c त्रि॒रश्रिं॑ हन्ति॒ चतु॑रश्रिरु॒ग्रो दे॑व॒निदो॒ ह प्र॑थ॒मा अ॑जूर्यन् ॥
1.152.02a e̱tac ca̱na tvo̱ vi ci̍ketad eṣāṁ sa̱tyo mantra̍ḥ kaviśa̱sta ṛghā̍vān |
1.152.02c tri̱raśri̍ṁ hanti̱ catu̍raśrir u̱gro de̍va̱nido̱ ha pra̍tha̱mā a̍jūryan ||
1.152.03a अ॒पादे॑ति प्रथ॒मा प॒द्वती॑नां॒ कस्तद्वां॑ मित्रावरु॒णा चि॑केत ।
1.152.03c गर्भो॑ भा॒रं भ॑र॒त्या चि॑दस्य ऋ॒तं पिप॒र्त्यनृ॑तं॒ नि ता॑रीत् ॥
1.152.03a a̱pād e̍ti pratha̱mā pa̱dvatī̍nā̱ṁ kas tad vā̍m mitrāvaru̱ṇā ci̍keta |
1.152.03c garbho̍ bhā̱ram bha̍ra̱ty ā ci̍d asya ṛ̱tam pipa̱rty anṛ̍ta̱ṁ ni tā̍rīt ||
1.152.04a प्र॒यन्त॒मित्परि॑ जा॒रं क॒नीनां॒ पश्या॑मसि॒ नोप॑नि॒पद्य॑मानम् ।
1.152.04c अन॑वपृग्णा॒ वित॑ता॒ वसा॑नं प्रि॒यं मि॒त्रस्य॒ वरु॑णस्य॒ धाम॑ ॥
1.152.04a pra̱yanta̱m it pari̍ jā̱raṁ ka̱nīnā̱m paśyā̍masi̱ nopa̍ni̱padya̍mānam |
1.152.04c ana̍vapṛgṇā̱ vita̍tā̱ vasā̍nam pri̱yam mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ dhāma̍ ||
1.152.05a अ॒न॒श्वो जा॒तो अ॑नभी॒शुरर्वा॒ कनि॑क्रदत्पतयदू॒र्ध्वसा॑नुः ।
1.152.05c अ॒चित्तं॒ ब्रह्म॑ जुजुषु॒र्युवा॑न॒ः प्र मि॒त्रे धाम॒ वरु॑णे गृ॒णन्त॑ः ॥
1.152.05a a̱na̱śvo jā̱to a̍nabhī̱śur arvā̱ kani̍kradat patayad ū̱rdhvasā̍nuḥ |
1.152.05c a̱citta̱m brahma̍ jujuṣu̱r yuvā̍na̱ḥ pra mi̱tre dhāma̱ varu̍ṇe gṛ̱ṇanta̍ḥ ||
1.152.06a आ धे॒नवो॑ मामते॒यमव॑न्तीर्ब्रह्म॒प्रियं॑ पीपय॒न्सस्मि॒न्नूध॑न् ।
1.152.06c पि॒त्वो भि॑क्षेत व॒युना॑नि वि॒द्वाना॒साविवा॑स॒न्नदि॑तिमुरुष्येत् ॥
1.152.06a ā dhe̱navo̍ māmate̱yam ava̍ntīr brahma̱priya̍m pīpaya̱n sasmi̱nn ūdha̍n |
1.152.06c pi̱tvo bhi̍kṣeta va̱yunā̍ni vi̱dvān ā̱sāvivā̍sa̱nn adi̍tim uruṣyet ||
1.152.07a आ वां॑ मित्रावरुणा ह॒व्यजु॑ष्टिं॒ नम॑सा देवा॒वव॑सा ववृत्याम् ।
1.152.07c अ॒स्माकं॒ ब्रह्म॒ पृत॑नासु सह्या अ॒स्माकं॑ वृ॒ष्टिर्दि॒व्या सु॑पा॒रा ॥
1.152.07a ā vā̍m mitrāvaruṇā ha̱vyaju̍ṣṭi̱ṁ nama̍sā devā̱v ava̍sā vavṛtyām |
1.152.07c a̱smāka̱m brahma̱ pṛta̍nāsu sahyā a̱smāka̍ṁ vṛ̱ṣṭir di̱vyā su̍pā̱rā ||


1.153.01a यजा॑महे वां म॒हः स॒जोषा॑ ह॒व्येभि॑र्मित्रावरुणा॒ नमो॑भिः ।
1.153.01c घृ॒तैर्घृ॑तस्नू॒ अध॒ यद्वा॑म॒स्मे अ॑ध्व॒र्यवो॒ न धी॒तिभि॒र्भर॑न्ति ॥
1.153.01a yajā̍mahe vām ma̱haḥ sa̱joṣā̍ ha̱vyebhi̍r mitrāvaruṇā̱ namo̍bhiḥ |
1.153.01c ghṛ̱tair ghṛ̍tasnū̱ adha̱ yad vā̍m a̱sme a̍dhva̱ryavo̱ na dhī̱tibhi̱r bhara̍nti ||
1.153.02a प्रस्तु॑तिर्वां॒ धाम॒ न प्रयु॑क्ति॒रया॑मि मित्रावरुणा सुवृ॒क्तिः ।
1.153.02c अ॒नक्ति॒ यद्वां॑ वि॒दथे॑षु॒ होता॑ सु॒म्नं वां॑ सू॒रिर्वृ॑षणा॒विय॑क्षन् ॥
1.153.02a prastu̍tir vā̱ṁ dhāma̱ na prayu̍kti̱r ayā̍mi mitrāvaruṇā suvṛ̱ktiḥ |
1.153.02c a̱nakti̱ yad vā̍ṁ vi̱dathe̍ṣu̱ hotā̍ su̱mnaṁ vā̍ṁ sū̱rir vṛ̍ṣaṇā̱v iya̍kṣan ||
1.153.03a पी॒पाय॑ धे॒नुरदि॑तिर्ऋ॒ताय॒ जना॑य मित्रावरुणा हवि॒र्दे ।
1.153.03c हि॒नोति॒ यद्वां॑ वि॒दथे॑ सप॒र्यन्स रा॒तह॑व्यो॒ मानु॑षो॒ न होता॑ ॥
1.153.03a pī̱pāya̍ dhe̱nur adi̍tir ṛ̱tāya̱ janā̍ya mitrāvaruṇā havi̱rde |
1.153.03c hi̱noti̱ yad vā̍ṁ vi̱dathe̍ sapa̱ryan sa rā̱taha̍vyo̱ mānu̍ṣo̱ na hotā̍ ||
1.153.04a उ॒त वां॑ वि॒क्षु मद्या॒स्वन्धो॒ गाव॒ आप॑श्च पीपयन्त दे॒वीः ।
1.153.04c उ॒तो नो॑ अ॒स्य पू॒र्व्यः पति॒र्दन्वी॒तं पा॒तं पय॑स उ॒स्रिया॑याः ॥
1.153.04a u̱ta vā̍ṁ vi̱kṣu madyā̱sv andho̱ gāva̱ āpa̍ś ca pīpayanta de̱vīḥ |
1.153.04c u̱to no̍ a̱sya pū̱rvyaḥ pati̱r dan vī̱tam pā̱tam paya̍sa u̱sriyā̍yāḥ ||


1.154.01a विष्णो॒र्नु कं॑ वी॒र्या॑णि॒ प्र वो॑चं॒ यः पार्थि॑वानि विम॒मे रजां॑सि ।
1.154.01c यो अस्क॑भाय॒दुत्त॑रं स॒धस्थं॑ विचक्रमा॒णस्त्रे॒धोरु॑गा॒यः ॥
1.154.01a viṣṇo̱r nu ka̍ṁ vī̱ryā̍ṇi̱ pra vo̍ca̱ṁ yaḥ pārthi̍vāni vima̱me rajā̍ṁsi |
1.154.01c yo aska̍bhāya̱d utta̍raṁ sa̱dhastha̍ṁ vicakramā̱ṇas tre̱dhoru̍gā̱yaḥ ||
1.154.02a प्र तद्विष्णु॑ः स्तवते वी॒र्ये॑ण मृ॒गो न भी॒मः कु॑च॒रो गि॑रि॒ष्ठाः ।
1.154.02c यस्यो॒रुषु॑ त्रि॒षु वि॒क्रम॑णेष्वधिक्षि॒यन्ति॒ भुव॑नानि॒ विश्वा॑ ॥
1.154.02a pra tad viṣṇu̍ḥ stavate vī̱rye̍ṇa mṛ̱go na bhī̱maḥ ku̍ca̱ro gi̍ri̱ṣṭhāḥ |
1.154.02c yasyo̱ruṣu̍ tri̱ṣu vi̱krama̍ṇeṣv adhikṣi̱yanti̱ bhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||
1.154.03a प्र विष्ण॑वे शू॒षमे॑तु॒ मन्म॑ गिरि॒क्षित॑ उरुगा॒याय॒ वृष्णे॑ ।
1.154.03c य इ॒दं दी॒र्घं प्रय॑तं स॒धस्थ॒मेको॑ विम॒मे त्रि॒भिरित्प॒देभि॑ः ॥
1.154.03a pra viṣṇa̍ve śū̱ṣam e̍tu̱ manma̍ giri̱kṣita̍ urugā̱yāya̱ vṛṣṇe̍ |
1.154.03c ya i̱daṁ dī̱rgham praya̍taṁ sa̱dhastha̱m eko̍ vima̱me tri̱bhir it pa̱debhi̍ḥ ||
1.154.04a यस्य॒ त्री पू॒र्णा मधु॑ना प॒दान्यक्षी॑यमाणा स्व॒धया॒ मद॑न्ति ।
1.154.04c य उ॑ त्रि॒धातु॑ पृथि॒वीमु॒त द्यामेको॑ दा॒धार॒ भुव॑नानि॒ विश्वा॑ ॥
1.154.04a yasya̱ trī pū̱rṇā madhu̍nā pa̱dāny akṣī̍yamāṇā sva̱dhayā̱ mada̍nti |
1.154.04c ya u̍ tri̱dhātu̍ pṛthi̱vīm u̱ta dyām eko̍ dā̱dhāra̱ bhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||
1.154.05a तद॑स्य प्रि॒यम॒भि पाथो॑ अश्यां॒ नरो॒ यत्र॑ देव॒यवो॒ मद॑न्ति ।
1.154.05c उ॒रु॒क्र॒मस्य॒ स हि बन्धु॑रि॒त्था विष्णो॑ः प॒दे प॑र॒मे मध्व॒ उत्स॑ः ॥
1.154.05a tad a̍sya pri̱yam a̱bhi pātho̍ aśyā̱ṁ naro̱ yatra̍ deva̱yavo̱ mada̍nti |
1.154.05c u̱ru̱kra̱masya̱ sa hi bandhu̍r i̱tthā viṣṇo̍ḥ pa̱de pa̍ra̱me madhva̱ utsa̍ḥ ||
1.154.06a ता वां॒ वास्तू॑न्युश्मसि॒ गम॑ध्यै॒ यत्र॒ गावो॒ भूरि॑शृङ्गा अ॒यास॑ः ।
1.154.06c अत्राह॒ तदु॑रुगा॒यस्य॒ वृष्ण॑ः पर॒मं प॒दमव॑ भाति॒ भूरि॑ ॥
1.154.06a tā vā̱ṁ vāstū̍ny uśmasi̱ gama̍dhyai̱ yatra̱ gāvo̱ bhūri̍śṛṅgā a̱yāsa̍ḥ |
1.154.06c atrāha̱ tad u̍rugā̱yasya̱ vṛṣṇa̍ḥ para̱mam pa̱dam ava̍ bhāti̱ bhūri̍ ||


1.155.01a प्र व॒ः पान्त॒मन्ध॑सो धियाय॒ते म॒हे शूरा॑य॒ विष्ण॑वे चार्चत ।
1.155.01c या सानु॑नि॒ पर्व॑ताना॒मदा॑भ्या म॒हस्त॒स्थतु॒रर्व॑तेव सा॒धुना॑ ॥
1.155.01a pra va̱ḥ pānta̱m andha̍so dhiyāya̱te ma̱he śūrā̍ya̱ viṣṇa̍ve cārcata |
1.155.01c yā sānu̍ni̱ parva̍tānā̱m adā̍bhyā ma̱has ta̱sthatu̱r arva̍teva sā̱dhunā̍ ||
1.155.02a त्वे॒षमि॒त्था स॒मर॑णं॒ शिमी॑वतो॒रिन्द्रा॑विष्णू सुत॒पा वा॑मुरुष्यति ।
1.155.02c या मर्त्या॑य प्रतिधी॒यमा॑न॒मित्कृ॒शानो॒रस्तु॑रस॒नामु॑रु॒ष्यथ॑ः ॥
1.155.02a tve̱ṣam i̱tthā sa̱mara̍ṇa̱ṁ śimī̍vato̱r indrā̍viṣṇū suta̱pā vā̍m uruṣyati |
1.155.02c yā martyā̍ya pratidhī̱yamā̍na̱m it kṛ̱śāno̱r astu̍r asa̱nām u̍ru̱ṣyatha̍ḥ ||
1.155.03a ता ईं॑ वर्धन्ति॒ मह्य॑स्य॒ पौंस्यं॒ नि मा॒तरा॑ नयति॒ रेत॑से भु॒जे ।
1.155.03c दधा॑ति पु॒त्रोऽव॑रं॒ परं॑ पि॒तुर्नाम॑ तृ॒तीय॒मधि॑ रोच॒ने दि॒वः ॥
1.155.03a tā ī̍ṁ vardhanti̱ mahy a̍sya̱ pauṁsya̱ṁ ni mā̱tarā̍ nayati̱ reta̍se bhu̱je |
1.155.03c dadhā̍ti pu̱tro 'va̍ra̱m para̍m pi̱tur nāma̍ tṛ̱tīya̱m adhi̍ roca̱ne di̱vaḥ ||
1.155.04a तत्त॒दिद॑स्य॒ पौंस्यं॑ गृणीमसी॒नस्य॑ त्रा॒तुर॑वृ॒कस्य॑ मी॒ळ्हुष॑ः ।
1.155.04c यः पार्थि॑वानि त्रि॒भिरिद्विगा॑मभिरु॒रु क्रमि॑ष्टोरुगा॒याय॑ जी॒वसे॑ ॥
1.155.04a tat-ta̱d id a̍sya̱ pauṁsya̍ṁ gṛṇīmasī̱nasya̍ trā̱tur a̍vṛ̱kasya̍ mī̱ḻhuṣa̍ḥ |
1.155.04c yaḥ pārthi̍vāni tri̱bhir id vigā̍mabhir u̱ru krami̍ṣṭorugā̱yāya̍ jī̱vase̍ ||
1.155.05a द्वे इद॑स्य॒ क्रम॑णे स्व॒र्दृशो॑ऽभि॒ख्याय॒ मर्त्यो॑ भुरण्यति ।
1.155.05c तृ॒तीय॑मस्य॒ नकि॒रा द॑धर्षति॒ वय॑श्च॒न प॒तय॑न्तः पत॒त्रिण॑ः ॥
1.155.05a dve id a̍sya̱ krama̍ṇe sva̱rdṛśo̍ 'bhi̱khyāya̱ martyo̍ bhuraṇyati |
1.155.05c tṛ̱tīya̍m asya̱ naki̱r ā da̍dharṣati̱ vaya̍ś ca̱na pa̱taya̍ntaḥ pata̱triṇa̍ḥ ||
1.155.06a च॒तुर्भि॑ः सा॒कं न॑व॒तिं च॒ नाम॑भिश्च॒क्रं न वृ॒त्तं व्यतीँ॑रवीविपत् ।
1.155.06c बृ॒हच्छ॑रीरो वि॒मिमा॑न॒ ऋक्व॑भि॒र्युवाकु॑मार॒ः प्रत्ये॑त्याह॒वम् ॥
1.155.06a ca̱turbhi̍ḥ sā̱kaṁ na̍va̱tiṁ ca̱ nāma̍bhiś ca̱kraṁ na vṛ̱ttaṁ vyatī̍m̐r avīvipat |
1.155.06c bṛ̱haccha̍rīro vi̱mimā̍na̱ ṛkva̍bhi̱r yuvāku̍māra̱ḥ praty e̍ty āha̱vam ||


1.156.01a भवा॑ मि॒त्रो न शेव्यो॑ घृ॒तासु॑ति॒र्विभू॑तद्युम्न एव॒या उ॑ स॒प्रथा॑ः ।
1.156.01c अधा॑ ते विष्णो वि॒दुषा॑ चि॒दर्ध्य॒ः स्तोमो॑ य॒ज्ञश्च॒ राध्यो॑ ह॒विष्म॑ता ॥
1.156.01a bhavā̍ mi̱tro na śevyo̍ ghṛ̱tāsu̍ti̱r vibhū̍tadyumna eva̱yā u̍ sa̱prathā̍ḥ |
1.156.01c adhā̍ te viṣṇo vi̱duṣā̍ ci̱d ardhya̱ḥ stomo̍ ya̱jñaś ca̱ rādhyo̍ ha̱viṣma̍tā ||
1.156.02a यः पू॒र्व्याय॑ वे॒धसे॒ नवी॑यसे सु॒मज्जा॑नये॒ विष्ण॑वे॒ ददा॑शति ।
1.156.02c यो जा॒तम॑स्य मह॒तो महि॒ ब्रव॒त्सेदु॒ श्रवो॑भि॒र्युज्यं॑ चिद॒भ्य॑सत् ॥
1.156.02a yaḥ pū̱rvyāya̍ ve̱dhase̱ navī̍yase su̱majjā̍naye̱ viṣṇa̍ve̱ dadā̍śati |
1.156.02c yo jā̱tam a̍sya maha̱to mahi̱ brava̱t sed u̱ śravo̍bhi̱r yujya̍ṁ cid a̱bhy a̍sat ||
1.156.03a तमु॑ स्तोतारः पू॒र्व्यं यथा॑ वि॒द ऋ॒तस्य॒ गर्भं॑ ज॒नुषा॑ पिपर्तन ।
1.156.03c आस्य॑ जा॒नन्तो॒ नाम॑ चिद्विवक्तन म॒हस्ते॑ विष्णो सुम॒तिं भ॑जामहे ॥
1.156.03a tam u̍ stotāraḥ pū̱rvyaṁ yathā̍ vi̱da ṛ̱tasya̱ garbha̍ṁ ja̱nuṣā̍ pipartana |
1.156.03c āsya̍ jā̱nanto̱ nāma̍ cid vivaktana ma̱has te̍ viṣṇo suma̱tim bha̍jāmahe ||
1.156.04a तम॑स्य॒ राजा॒ वरु॑ण॒स्तम॒श्विना॒ क्रतुं॑ सचन्त॒ मारु॑तस्य वे॒धस॑ः ।
1.156.04c दा॒धार॒ दक्ष॑मुत्त॒मम॑ह॒र्विदं॑ व्र॒जं च॒ विष्णु॒ः सखि॑वाँ अपोर्णु॒ते ॥
1.156.04a tam a̍sya̱ rājā̱ varu̍ṇa̱s tam a̱śvinā̱ kratu̍ṁ sacanta̱ māru̍tasya ve̱dhasa̍ḥ |
1.156.04c dā̱dhāra̱ dakṣa̍m utta̱mam a̍ha̱rvida̍ṁ vra̱jaṁ ca̱ viṣṇu̱ḥ sakhi̍vām̐ aporṇu̱te ||
1.156.05a आ यो वि॒वाय॑ स॒चथा॑य॒ दैव्य॒ इन्द्रा॑य॒ विष्णु॑ः सु॒कृते॑ सु॒कृत्त॑रः ।
1.156.05c वे॒धा अ॑जिन्वत्त्रिषध॒स्थ आर्य॑मृ॒तस्य॑ भा॒गे यज॑मान॒माभ॑जत् ॥
1.156.05a ā yo vi̱vāya̍ sa̱cathā̍ya̱ daivya̱ indrā̍ya̱ viṣṇu̍ḥ su̱kṛte̍ su̱kṛtta̍raḥ |
1.156.05c ve̱dhā a̍jinvat triṣadha̱stha ārya̍m ṛ̱tasya̍ bhā̱ge yaja̍māna̱m ābha̍jat ||


1.157.01a अबो॑ध्य॒ग्निर्ज्म उदे॑ति॒ सूर्यो॒ व्यु१॒॑षाश्च॒न्द्रा म॒ह्या॑वो अ॒र्चिषा॑ ।
1.157.01c आयु॑क्षाताम॒श्विना॒ यात॑वे॒ रथं॒ प्रासा॑वीद्दे॒वः स॑वि॒ता जग॒त्पृथ॑क् ॥
1.157.01a abo̍dhy a̱gnir jma ud e̍ti̱ sūryo̱ vy u1̱̍ṣāś ca̱ndrā ma̱hy ā̍vo a̱rciṣā̍ |
1.157.01c āyu̍kṣātām a̱śvinā̱ yāta̍ve̱ ratha̱m prāsā̍vīd de̱vaḥ sa̍vi̱tā jaga̱t pṛtha̍k ||
1.157.02a यद्यु॒ञ्जाथे॒ वृष॑णमश्विना॒ रथं॑ घृ॒तेन॑ नो॒ मधु॑ना क्ष॒त्रमु॑क्षतम् ।
1.157.02c अ॒स्माकं॒ ब्रह्म॒ पृत॑नासु जिन्वतं व॒यं धना॒ शूर॑साता भजेमहि ॥
1.157.02a yad yu̱ñjāthe̱ vṛṣa̍ṇam aśvinā̱ ratha̍ṁ ghṛ̱tena̍ no̱ madhu̍nā kṣa̱tram u̍kṣatam |
1.157.02c a̱smāka̱m brahma̱ pṛta̍nāsu jinvataṁ va̱yaṁ dhanā̱ śūra̍sātā bhajemahi ||
1.157.03a अ॒र्वाङ्त्रि॑च॒क्रो म॑धु॒वाह॑नो॒ रथो॑ जी॒राश्वो॑ अ॒श्विनो॑र्यातु॒ सुष्टु॑तः ।
1.157.03c त्रि॒व॒न्धु॒रो म॒घवा॑ वि॒श्वसौ॑भग॒ः शं न॒ आ व॑क्षद्द्वि॒पदे॒ चतु॑ष्पदे ॥
1.157.03a a̱rvāṅ tri̍ca̱kro ma̍dhu̱vāha̍no̱ ratho̍ jī̱rāśvo̍ a̱śvino̍r yātu̱ suṣṭu̍taḥ |
1.157.03c tri̱va̱ndhu̱ro ma̱ghavā̍ vi̱śvasau̍bhaga̱ḥ śaṁ na̱ ā va̍kṣad dvi̱pade̱ catu̍ṣpade ||
1.157.04a आ न॒ ऊर्जं॑ वहतमश्विना यु॒वं मधु॑मत्या न॒ः कश॑या मिमिक्षतम् ।
1.157.04c प्रायु॒स्तारि॑ष्टं॒ नी रपां॑सि मृक्षतं॒ सेध॑तं॒ द्वेषो॒ भव॑तं सचा॒भुवा॑ ॥
1.157.04a ā na̱ ūrja̍ṁ vahatam aśvinā yu̱vam madhu̍matyā na̱ḥ kaśa̍yā mimikṣatam |
1.157.04c prāyu̱s tāri̍ṣṭa̱ṁ nī rapā̍ṁsi mṛkṣata̱ṁ sedha̍ta̱ṁ dveṣo̱ bhava̍taṁ sacā̱bhuvā̍ ||
1.157.05a यु॒वं ह॒ गर्भं॒ जग॑तीषु धत्थो यु॒वं विश्वे॑षु॒ भुव॑नेष्व॒न्तः ।
1.157.05c यु॒वम॒ग्निं च॑ वृषणाव॒पश्च॒ वन॒स्पतीँ॑रश्विना॒वैर॑येथाम् ॥
1.157.05a yu̱vaṁ ha̱ garbha̱ṁ jaga̍tīṣu dhattho yu̱vaṁ viśve̍ṣu̱ bhuva̍neṣv a̱ntaḥ |
1.157.05c yu̱vam a̱gniṁ ca̍ vṛṣaṇāv a̱paś ca̱ vana̱spatī̍m̐r aśvinā̱v aira̍yethām ||
1.157.06a यु॒वं ह॑ स्थो भि॒षजा॑ भेष॒जेभि॒रथो॑ ह स्थो र॒थ्या॒३॒॑ राथ्ये॑भिः ।
1.157.06c अथो॑ ह क्ष॒त्रमधि॑ धत्थ उग्रा॒ यो वां॑ ह॒विष्मा॒न्मन॑सा द॒दाश॑ ॥
1.157.06a yu̱vaṁ ha̍ stho bhi̱ṣajā̍ bheṣa̱jebhi̱r atho̍ ha stho ra̱thyā̱3̱̍ rāthye̍bhiḥ |
1.157.06c atho̍ ha kṣa̱tram adhi̍ dhattha ugrā̱ yo vā̍ṁ ha̱viṣmā̱n mana̍sā da̱dāśa̍ ||


1.158.01a वसू॑ रु॒द्रा पु॑रु॒मन्तू॑ वृ॒धन्ता॑ दश॒स्यतं॑ नो वृषणाव॒भिष्टौ॑ ।
1.158.01c दस्रा॑ ह॒ यद्रेक्ण॑ औच॒थ्यो वां॒ प्र यत्स॒स्राथे॒ अक॑वाभिरू॒ती ॥
1.158.01a vasū̍ ru̱drā pu̍ru̱mantū̍ vṛ̱dhantā̍ daśa̱syata̍ṁ no vṛṣaṇāv a̱bhiṣṭau̍ |
1.158.01c dasrā̍ ha̱ yad rekṇa̍ auca̱thyo vā̱m pra yat sa̱srāthe̱ aka̍vābhir ū̱tī ||
1.158.02a को वां॑ दाशत्सुम॒तये॑ चिद॒स्यै वसू॒ यद्धेथे॒ नम॑सा प॒दे गोः ।
1.158.02c जि॒गृ॒तम॒स्मे रे॒वती॒ः पुरं॑धीः काम॒प्रेणे॑व॒ मन॑सा॒ चर॑न्ता ॥
1.158.02a ko vā̍ṁ dāśat suma̱taye̍ cid a̱syai vasū̱ yad dhethe̱ nama̍sā pa̱de goḥ |
1.158.02c ji̱gṛ̱tam a̱sme re̱vatī̱ḥ pura̍ṁdhīḥ kāma̱preṇe̍va̱ mana̍sā̱ cara̍ntā ||
1.158.03a यु॒क्तो ह॒ यद्वां॑ तौ॒ग्र्याय॑ पे॒रुर्वि मध्ये॒ अर्ण॑सो॒ धायि॑ प॒ज्रः ।
1.158.03c उप॑ वा॒मव॑ः शर॒णं ग॑मेयं॒ शूरो॒ नाज्म॑ प॒तय॑द्भि॒रेवै॑ः ॥
1.158.03a yu̱kto ha̱ yad vā̍ṁ tau̱gryāya̍ pe̱rur vi madhye̱ arṇa̍so̱ dhāyi̍ pa̱jraḥ |
1.158.03c upa̍ vā̱m ava̍ḥ śara̱ṇaṁ ga̍meya̱ṁ śūro̱ nājma̍ pa̱taya̍dbhi̱r evai̍ḥ ||
1.158.04a उप॑स्तुतिरौच॒थ्यमु॑रुष्ये॒न्मा मामि॒मे प॑त॒त्रिणी॒ वि दु॑ग्धाम् ।
1.158.04c मा मामेधो॒ दश॑तयश्चि॒तो धा॒क्प्र यद्वां॑ ब॒द्धस्त्मनि॒ खाद॑ति॒ क्षाम् ॥
1.158.04a upa̍stutir auca̱thyam u̍ruṣye̱n mā mām i̱me pa̍ta̱triṇī̱ vi du̍gdhām |
1.158.04c mā mām edho̱ daśa̍tayaś ci̱to dhā̱k pra yad vā̍m ba̱ddhas tmani̱ khāda̍ti̱ kṣām ||
1.158.05a न मा॑ गरन्न॒द्यो॑ मा॒तृत॑मा दा॒सा यदीं॒ सुस॑मुब्धम॒वाधु॑ः ।
1.158.05c शिरो॒ यद॑स्य त्रैत॒नो वि॒तक्ष॑त्स्व॒यं दा॒स उरो॒ अंसा॒वपि॑ ग्ध ॥
1.158.05a na mā̍ garan na̱dyo̍ mā̱tṛta̍mā dā̱sā yad ī̱ṁ susa̍mubdham a̱vādhu̍ḥ |
1.158.05c śiro̱ yad a̍sya traita̱no vi̱takṣa̍t sva̱yaṁ dā̱sa uro̱ aṁsā̱v api̍ gdha ||
1.158.06a दी॒र्घत॑मा मामते॒यो जु॑जु॒र्वान्द॑श॒मे यु॒गे ।
1.158.06c अ॒पामर्थं॑ य॒तीनां॑ ब्र॒ह्मा भ॑वति॒ सार॑थिः ॥
1.158.06a dī̱rghata̍mā māmate̱yo ju̍ju̱rvān da̍śa̱me yu̱ge |
1.158.06c a̱pām artha̍ṁ ya̱tīnā̍m bra̱hmā bha̍vati̱ sāra̍thiḥ ||


1.159.01a प्र द्यावा॑ य॒ज्ञैः पृ॑थि॒वी ऋ॑ता॒वृधा॑ म॒ही स्तु॑षे वि॒दथे॑षु॒ प्रचे॑तसा ।
1.159.01c दे॒वेभि॒र्ये दे॒वपु॑त्रे सु॒दंस॑से॒त्था धि॒या वार्या॑णि प्र॒भूष॑तः ॥
1.159.01a pra dyāvā̍ ya̱jñaiḥ pṛ̍thi̱vī ṛ̍tā̱vṛdhā̍ ma̱hī stu̍ṣe vi̱dathe̍ṣu̱ prace̍tasā |
1.159.01c de̱vebhi̱r ye de̱vapu̍tre su̱daṁsa̍se̱tthā dhi̱yā vāryā̍ṇi pra̱bhūṣa̍taḥ ||
1.159.02a उ॒त म॑न्ये पि॒तुर॒द्रुहो॒ मनो॑ मा॒तुर्महि॒ स्वत॑व॒स्तद्धवी॑मभिः ।
1.159.02c सु॒रेत॑सा पि॒तरा॒ भूम॑ चक्रतुरु॒रु प्र॒जाया॑ अ॒मृतं॒ वरी॑मभिः ॥
1.159.02a u̱ta ma̍nye pi̱tur a̱druho̱ mano̍ mā̱tur mahi̱ svata̍va̱s tad dhavī̍mabhiḥ |
1.159.02c su̱reta̍sā pi̱tarā̱ bhūma̍ cakratur u̱ru pra̱jāyā̍ a̱mṛta̱ṁ varī̍mabhiḥ ||
1.159.03a ते सू॒नव॒ः स्वप॑सः सु॒दंस॑सो म॒ही ज॑ज्ञुर्मा॒तरा॑ पू॒र्वचि॑त्तये ।
1.159.03c स्था॒तुश्च॑ स॒त्यं जग॑तश्च॒ धर्म॑णि पु॒त्रस्य॑ पाथः प॒दमद्व॑याविनः ॥
1.159.03a te sū̱nava̱ḥ svapa̍saḥ su̱daṁsa̍so ma̱hī ja̍jñur mā̱tarā̍ pū̱rvaci̍ttaye |
1.159.03c sthā̱tuś ca̍ sa̱tyaṁ jaga̍taś ca̱ dharma̍ṇi pu̱trasya̍ pāthaḥ pa̱dam adva̍yāvinaḥ ||
1.159.04a ते मा॒यिनो॑ ममिरे सु॒प्रचे॑तसो जा॒मी सयो॑नी मिथु॒ना समो॑कसा ।
1.159.04c नव्यं॑नव्यं॒ तन्तु॒मा त॑न्वते दि॒वि स॑मु॒द्रे अ॒न्तः क॒वय॑ः सुदी॒तय॑ः ॥
1.159.04a te mā̱yino̍ mamire su̱prace̍taso jā̱mī sayo̍nī mithu̱nā samo̍kasā |
1.159.04c navya̍ṁ-navya̱ṁ tantu̱m ā ta̍nvate di̱vi sa̍mu̱dre a̱ntaḥ ka̱vaya̍ḥ sudī̱taya̍ḥ ||
1.159.05a तद्राधो॑ अ॒द्य स॑वि॒तुर्वरे॑ण्यं व॒यं दे॒वस्य॑ प्रस॒वे म॑नामहे ।
1.159.05c अ॒स्मभ्यं॑ द्यावापृथिवी सुचे॒तुना॑ र॒यिं ध॑त्तं॒ वसु॑मन्तं शत॒ग्विन॑म् ॥
1.159.05a tad rādho̍ a̱dya sa̍vi̱tur vare̍ṇyaṁ va̱yaṁ de̱vasya̍ prasa̱ve ma̍nāmahe |
1.159.05c a̱smabhya̍ṁ dyāvāpṛthivī suce̱tunā̍ ra̱yiṁ dha̍tta̱ṁ vasu̍mantaṁ śata̱gvina̍m ||


1.160.01a ते हि द्यावा॑पृथि॒वी वि॒श्वश॑म्भुव ऋ॒ताव॑री॒ रज॑सो धार॒यत्क॑वी ।
1.160.01c सु॒जन्म॑नी धि॒षणे॑ अ॒न्तरी॑यते दे॒वो दे॒वी धर्म॑णा॒ सूर्य॒ः शुचि॑ः ॥
1.160.01a te hi dyāvā̍pṛthi̱vī vi̱śvaśa̍mbhuva ṛ̱tāva̍rī̱ raja̍so dhāra̱yatka̍vī |
1.160.01c su̱janma̍nī dhi̱ṣaṇe̍ a̱ntar ī̍yate de̱vo de̱vī dharma̍ṇā̱ sūrya̱ḥ śuci̍ḥ ||
1.160.02a उ॒रु॒व्यच॑सा म॒हिनी॑ अस॒श्चता॑ पि॒ता मा॒ता च॒ भुव॑नानि रक्षतः ।
1.160.02c सु॒धृष्ट॑मे वपु॒ष्ये॒३॒॑ न रोद॑सी पि॒ता यत्सी॑म॒भि रू॒पैरवा॑सयत् ॥
1.160.02a u̱ru̱vyaca̍sā ma̱hinī̍ asa̱ścatā̍ pi̱tā mā̱tā ca̱ bhuva̍nāni rakṣataḥ |
1.160.02c su̱dhṛṣṭa̍me vapu̱ṣye̱3̱̍ na roda̍sī pi̱tā yat sī̍m a̱bhi rū̱pair avā̍sayat ||
1.160.03a स वह्नि॑ः पु॒त्रः पि॒त्रोः प॒वित्र॑वान्पु॒नाति॒ धीरो॒ भुव॑नानि मा॒यया॑ ।
1.160.03c धे॒नुं च॒ पृश्निं॑ वृष॒भं सु॒रेत॑सं वि॒श्वाहा॑ शु॒क्रं पयो॑ अस्य दुक्षत ॥
1.160.03a sa vahni̍ḥ pu̱traḥ pi̱troḥ pa̱vitra̍vān pu̱nāti̱ dhīro̱ bhuva̍nāni mā̱yayā̍ |
1.160.03c dhe̱nuṁ ca̱ pṛśni̍ṁ vṛṣa̱bhaṁ su̱reta̍saṁ vi̱śvāhā̍ śu̱kram payo̍ asya dukṣata ||
1.160.04a अ॒यं दे॒वाना॑म॒पसा॑म॒पस्त॑मो॒ यो ज॒जान॒ रोद॑सी वि॒श्वश॑म्भुवा ।
1.160.04c वि यो म॒मे रज॑सी सुक्रतू॒यया॒जरे॑भि॒ः स्कम्भ॑नेभि॒ः समा॑नृचे ॥
1.160.04a a̱yaṁ de̱vānā̍m a̱pasā̍m a̱pasta̍mo̱ yo ja̱jāna̱ roda̍sī vi̱śvaśa̍mbhuvā |
1.160.04c vi yo ma̱me raja̍sī sukratū̱yayā̱jare̍bhi̱ḥ skambha̍nebhi̱ḥ sam ā̍nṛce ||
1.160.05a ते नो॑ गृणा॒ने म॑हिनी॒ महि॒ श्रव॑ः क्ष॒त्रं द्या॑वापृथिवी धासथो बृ॒हत् ।
1.160.05c येना॒भि कृ॒ष्टीस्त॒तना॑म वि॒श्वहा॑ प॒नाय्य॒मोजो॑ अ॒स्मे समि॑न्वतम् ॥
1.160.05a te no̍ gṛṇā̱ne ma̍hinī̱ mahi̱ śrava̍ḥ kṣa̱traṁ dyā̍vāpṛthivī dhāsatho bṛ̱hat |
1.160.05c yenā̱bhi kṛ̱ṣṭīs ta̱tanā̍ma vi̱śvahā̍ pa̱nāyya̱m ojo̍ a̱sme sam i̍nvatam ||


1.161.01a किमु॒ श्रेष्ठ॒ः किं यवि॑ष्ठो न॒ आज॑ग॒न्किमी॑यते दू॒त्यं१॒॑ कद्यदू॑चि॒म ।
1.161.01c न नि॑न्दिम चम॒सं यो म॑हाकु॒लोऽग्ने॑ भ्रात॒र्द्रुण॒ इद्भू॒तिमू॑दिम ॥
1.161.01a kim u̱ śreṣṭha̱ḥ kiṁ yavi̍ṣṭho na̱ āja̍ga̱n kim ī̍yate dū̱tya1̱̍ṁ kad yad ū̍ci̱ma |
1.161.01c na ni̍ndima cama̱saṁ yo ma̍hāku̱lo 'gne̍ bhrāta̱r druṇa̱ id bhū̱tim ū̍dima ||
1.161.02a एकं॑ चम॒सं च॒तुर॑ः कृणोतन॒ तद्वो॑ दे॒वा अ॑ब्रुव॒न्तद्व॒ आग॑मम् ।
1.161.02c सौध॑न्वना॒ यद्ये॒वा क॑रि॒ष्यथ॑ सा॒कं दे॒वैर्य॒ज्ञिया॑सो भविष्यथ ॥
1.161.02a eka̍ṁ cama̱saṁ ca̱tura̍ḥ kṛṇotana̱ tad vo̍ de̱vā a̍bruva̱n tad va̱ āga̍mam |
1.161.02c saudha̍nvanā̱ yady e̱vā ka̍ri̱ṣyatha̍ sā̱kaṁ de̱vair ya̱jñiyā̍so bhaviṣyatha ||
1.161.03a अ॒ग्निं दू॒तं प्रति॒ यदब्र॑वीत॒नाश्व॒ः कर्त्वो॒ रथ॑ उ॒तेह कर्त्व॑ः ।
1.161.03c धे॒नुः कर्त्वा॑ युव॒शा कर्त्वा॒ द्वा तानि॑ भ्रात॒रनु॑ वः कृ॒त्व्येम॑सि ॥
1.161.03a a̱gniṁ dū̱tam prati̱ yad abra̍vīta̱nāśva̱ḥ kartvo̱ ratha̍ u̱teha kartva̍ḥ |
1.161.03c dhe̱nuḥ kartvā̍ yuva̱śā kartvā̱ dvā tāni̍ bhrāta̱r anu̍ vaḥ kṛ̱tvy ema̍si ||
1.161.04a च॒कृ॒वांस॑ ऋभव॒स्तद॑पृच्छत॒ क्वेद॑भू॒द्यः स्य दू॒तो न॒ आज॑गन् ।
1.161.04c य॒दावाख्य॑च्चम॒साञ्च॒तुर॑ः कृ॒तानादित्त्वष्टा॒ ग्नास्व॒न्तर्न्या॑नजे ॥
1.161.04a ca̱kṛ̱vāṁsa̍ ṛbhava̱s tad a̍pṛcchata̱ kved a̍bhū̱d yaḥ sya dū̱to na̱ āja̍gan |
1.161.04c ya̱dāvākhya̍c cama̱sāñ ca̱tura̍ḥ kṛ̱tān ād it tvaṣṭā̱ gnāsv a̱ntar ny ā̍naje ||
1.161.05a हना॑मैनाँ॒ इति॒ त्वष्टा॒ यदब्र॑वीच्चम॒सं ये दे॑व॒पान॒मनि॑न्दिषुः ।
1.161.05c अ॒न्या नामा॑नि कृण्वते सु॒ते सचाँ॑ अ॒न्यैरे॑नान्क॒न्या॒३॒॑ नाम॑भिः स्परत् ॥
1.161.05a hanā̍mainā̱m̐ iti̱ tvaṣṭā̱ yad abra̍vīc cama̱saṁ ye de̍va̱pāna̱m ani̍ndiṣuḥ |
1.161.05c a̱nyā nāmā̍ni kṛṇvate su̱te sacā̍m̐ a̱nyair e̍nān ka̱nyā̱3̱̍ nāma̍bhiḥ sparat ||
1.161.06a इन्द्रो॒ हरी॑ युयु॒जे अ॒श्विना॒ रथं॒ बृह॒स्पति॑र्वि॒श्वरू॑पा॒मुपा॑जत ।
1.161.06c ऋ॒भुर्विभ्वा॒ वाजो॑ दे॒वाँ अ॑गच्छत॒ स्वप॑सो य॒ज्ञियं॑ भा॒गमै॑तन ॥
1.161.06a indro̱ harī̍ yuyu̱je a̱śvinā̱ ratha̱m bṛha̱spati̍r vi̱śvarū̍pā̱m upā̍jata |
1.161.06c ṛ̱bhur vibhvā̱ vājo̍ de̱vām̐ a̍gacchata̱ svapa̍so ya̱jñiya̍m bhā̱gam ai̍tana ||
1.161.07a निश्चर्म॑णो॒ गाम॑रिणीत धी॒तिभि॒र्या जर॑न्ता युव॒शा ताकृ॑णोतन ।
1.161.07c सौध॑न्वना॒ अश्वा॒दश्व॑मतक्षत यु॒क्त्वा रथ॒मुप॑ दे॒वाँ अ॑यातन ॥
1.161.07a niś carma̍ṇo̱ gām a̍riṇīta dhī̱tibhi̱r yā jara̍ntā yuva̱śā tākṛ̍ṇotana |
1.161.07c saudha̍nvanā̱ aśvā̱d aśva̍m atakṣata yu̱ktvā ratha̱m upa̍ de̱vām̐ a̍yātana ||
1.161.08a इ॒दमु॑द॒कं पि॑ब॒तेत्य॑ब्रवीतने॒दं वा॑ घा पिबता मुञ्ज॒नेज॑नम् ।
1.161.08c सौध॑न्वना॒ यदि॒ तन्नेव॒ हर्य॑थ तृ॒तीये॑ घा॒ सव॑ने मादयाध्वै ॥
1.161.08a i̱dam u̍da̱kam pi̍ba̱tety a̍bravītane̱daṁ vā̍ ghā pibatā muñja̱neja̍nam |
1.161.08c saudha̍nvanā̱ yadi̱ tan neva̱ harya̍tha tṛ̱tīye̍ ghā̱ sava̍ne mādayādhvai ||
1.161.09a आपो॒ भूयि॑ष्ठा॒ इत्येको॑ अब्रवीद॒ग्निर्भूयि॑ष्ठ॒ इत्य॒न्यो अ॑ब्रवीत् ।
1.161.09c व॒ध॒र्यन्तीं॑ ब॒हुभ्य॒ः प्रैको॑ अब्रवीदृ॒ता वद॑न्तश्चम॒साँ अ॑पिंशत ॥
1.161.09a āpo̱ bhūyi̍ṣṭhā̱ ity eko̍ abravīd a̱gnir bhūyi̍ṣṭha̱ ity a̱nyo a̍bravīt |
1.161.09c va̱dha̱ryantī̍m ba̱hubhya̱ḥ praiko̍ abravīd ṛ̱tā vada̍ntaś cama̱sām̐ a̍piṁśata ||
1.161.10a श्रो॒णामेक॑ उद॒कं गामवा॑जति मां॒समेक॑ः पिंशति सू॒नयाभृ॑तम् ।
1.161.10c आ नि॒म्रुच॒ः शकृ॒देको॒ अपा॑भर॒त्किं स्वि॑त्पु॒त्रेभ्य॑ः पि॒तरा॒ उपा॑वतुः ॥
1.161.10a śro̱ṇām eka̍ uda̱kaṁ gām avā̍jati mā̱ṁsam eka̍ḥ piṁśati sū̱nayābhṛ̍tam |
1.161.10c ā ni̱mruca̱ḥ śakṛ̱d eko̱ apā̍bhara̱t kiṁ svi̍t pu̱trebhya̍ḥ pi̱tarā̱ upā̍vatuḥ ||
1.161.11a उ॒द्वत्स्व॑स्मा अकृणोतना॒ तृणं॑ नि॒वत्स्व॒पः स्व॑प॒स्यया॑ नरः ।
1.161.11c अगो॑ह्यस्य॒ यदस॑स्तना गृ॒हे तद॒द्येदमृ॑भवो॒ नानु॑ गच्छथ ॥
1.161.11a u̱dvatsv a̍smā akṛṇotanā̱ tṛṇa̍ṁ ni̱vatsv a̱paḥ sva̍pa̱syayā̍ naraḥ |
1.161.11c ago̍hyasya̱ yad asa̍stanā gṛ̱he tad a̱dyedam ṛ̍bhavo̱ nānu̍ gacchatha ||
1.161.12a स॒म्मील्य॒ यद्भुव॑ना प॒र्यस॑र्पत॒ क्व॑ स्वित्ता॒त्या पि॒तरा॑ व आसतुः ।
1.161.12c अश॑पत॒ यः क॒रस्नं॑ व आद॒दे यः प्राब्र॑वी॒त्प्रो तस्मा॑ अब्रवीतन ॥
1.161.12a sa̱mmīlya̱ yad bhuva̍nā pa̱ryasa̍rpata̱ kva̍ svit tā̱tyā pi̱tarā̍ va āsatuḥ |
1.161.12c aśa̍pata̱ yaḥ ka̱rasna̍ṁ va āda̱de yaḥ prābra̍vī̱t pro tasmā̍ abravītana ||
1.161.13a सु॒षु॒प्वांस॑ ऋभव॒स्तद॑पृच्छ॒तागो॑ह्य॒ क इ॒दं नो॑ अबूबुधत् ।
1.161.13c श्वानं॑ ब॒स्तो बो॑धयि॒तार॑मब्रवीत्संवत्स॒र इ॒दम॒द्या व्य॑ख्यत ॥
1.161.13a su̱ṣu̱pvāṁsa̍ ṛbhava̱s tad a̍pṛccha̱tāgo̍hya̱ ka i̱daṁ no̍ abūbudhat |
1.161.13c śvāna̍m ba̱sto bo̍dhayi̱tāra̍m abravīt saṁvatsa̱ra i̱dam a̱dyā vy a̍khyata ||
1.161.14a दि॒वा या॑न्ति म॒रुतो॒ भूम्या॒ग्निर॒यं वातो॑ अ॒न्तरि॑क्षेण याति ।
1.161.14c अ॒द्भिर्या॑ति॒ वरु॑णः समु॒द्रैर्यु॒ष्माँ इ॒च्छन्त॑ः शवसो नपातः ॥
1.161.14a di̱vā yā̍nti ma̱ruto̱ bhūmyā̱gnir a̱yaṁ vāto̍ a̱ntari̍kṣeṇa yāti |
1.161.14c a̱dbhir yā̍ti̱ varu̍ṇaḥ samu̱drair yu̱ṣmām̐ i̱cchanta̍ḥ śavaso napātaḥ ||


1.162.01a मा नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो अर्य॒मायुरिन्द्र॑ ऋभु॒क्षा म॒रुत॒ः परि॑ ख्यन् ।
1.162.01c यद्वा॒जिनो॑ दे॒वजा॑तस्य॒ सप्ते॑ः प्रव॒क्ष्यामो॑ वि॒दथे॑ वी॒र्या॑णि ॥
1.162.01a mā no̍ mi̱tro varu̍ṇo arya̱māyur indra̍ ṛbhu̱kṣā ma̱ruta̱ḥ pari̍ khyan |
1.162.01c yad vā̱jino̍ de̱vajā̍tasya̱ sapte̍ḥ prava̱kṣyāmo̍ vi̱dathe̍ vī̱ryā̍ṇi ||
1.162.02a यन्नि॒र्णिजा॒ रेक्ण॑सा॒ प्रावृ॑तस्य रा॒तिं गृ॑भी॒तां मु॑ख॒तो नय॑न्ति ।
1.162.02c सुप्रा॑ङ॒जो मेम्य॑द्वि॒श्वरू॑प इन्द्रापू॒ष्णोः प्रि॒यमप्ये॑ति॒ पाथ॑ः ॥
1.162.02a yan ni̱rṇijā̱ rekṇa̍sā̱ prāvṛ̍tasya rā̱tiṁ gṛ̍bhī̱tām mu̍kha̱to naya̍nti |
1.162.02c suprā̍ṅ a̱jo memya̍d vi̱śvarū̍pa indrāpū̱ṣṇoḥ pri̱yam apy e̍ti̱ pātha̍ḥ ||
1.162.03a ए॒ष च्छाग॑ः पु॒रो अश्वे॑न वा॒जिना॑ पू॒ष्णो भा॒गो नी॑यते वि॒श्वदे॑व्यः ।
1.162.03c अ॒भि॒प्रियं॒ यत्पु॑रो॒ळाश॒मर्व॑ता॒ त्वष्टेदे॑नं सौश्रव॒साय॑ जिन्वति ॥
1.162.03a e̱ṣa cchāga̍ḥ pu̱ro aśve̍na vā̱jinā̍ pū̱ṣṇo bhā̱go nī̍yate vi̱śvade̍vyaḥ |
1.162.03c a̱bhi̱priya̱ṁ yat pu̍ro̱ḻāśa̱m arva̍tā̱ tvaṣṭed e̍naṁ sauśrava̱sāya̍ jinvati ||
1.162.04a यद्ध॑वि॒ष्य॑मृतु॒शो दे॑व॒यानं॒ त्रिर्मानु॑षा॒ः पर्यश्वं॒ नय॑न्ति ।
1.162.04c अत्रा॑ पू॒ष्णः प्र॑थ॒मो भा॒ग ए॑ति य॒ज्ञं दे॒वेभ्य॑ः प्रतिवे॒दय॑न्न॒जः ॥
1.162.04a yad dha̍vi̱ṣya̍m ṛtu̱śo de̍va̱yāna̱ṁ trir mānu̍ṣā̱ḥ pary aśva̱ṁ naya̍nti |
1.162.04c atrā̍ pū̱ṣṇaḥ pra̍tha̱mo bhā̱ga e̍ti ya̱jñaṁ de̱vebhya̍ḥ prative̱daya̍nn a̱jaḥ ||
1.162.05a होता॑ध्व॒र्युराव॑या अग्निमि॒न्धो ग्रा॑वग्रा॒भ उ॒त शंस्ता॒ सुवि॑प्रः ।
1.162.05c तेन॑ य॒ज्ञेन॒ स्व॑रंकृतेन॒ स्वि॑ष्टेन व॒क्षणा॒ आ पृ॑णध्वम् ॥
1.162.05a hotā̍dhva̱ryur āva̍yā agnimi̱ndho grā̍vagrā̱bha u̱ta śaṁstā̱ suvi̍praḥ |
1.162.05c tena̍ ya̱jñena̱ sva̍raṁkṛtena̱ svi̍ṣṭena va̱kṣaṇā̱ ā pṛ̍ṇadhvam ||
1.162.06a यू॒प॒व्र॒स्का उ॒त ये यू॑पवा॒हाश्च॒षालं॒ ये अ॑श्वयू॒पाय॒ तक्ष॑ति ।
1.162.06c ये चार्व॑ते॒ पच॑नं स॒म्भर॑न्त्यु॒तो तेषा॑म॒भिगू॑र्तिर्न इन्वतु ॥
1.162.06a yū̱pa̱vra̱skā u̱ta ye yū̍pavā̱hāś ca̱ṣāla̱ṁ ye a̍śvayū̱pāya̱ takṣa̍ti |
1.162.06c ye cārva̍te̱ paca̍naṁ sa̱mbhara̍nty u̱to teṣā̍m a̱bhigū̍rtir na invatu ||
1.162.07a उप॒ प्रागा॑त्सु॒मन्मे॑ऽधायि॒ मन्म॑ दे॒वाना॒माशा॒ उप॑ वी॒तपृ॑ष्ठः ।
1.162.07c अन्वे॑नं॒ विप्रा॒ ऋष॑यो मदन्ति दे॒वानां॑ पु॒ष्टे च॑कृमा सु॒बन्धु॑म् ॥
1.162.07a upa̱ prāgā̍t su̱man me̍ 'dhāyi̱ manma̍ de̱vānā̱m āśā̱ upa̍ vī̱tapṛ̍ṣṭhaḥ |
1.162.07c anv e̍na̱ṁ viprā̱ ṛṣa̍yo madanti de̱vānā̍m pu̱ṣṭe ca̍kṛmā su̱bandhu̍m ||
1.162.08a यद्वा॒जिनो॒ दाम॑ सं॒दान॒मर्व॑तो॒ या शी॑र्ष॒ण्या॑ रश॒ना रज्जु॑रस्य ।
1.162.08c यद्वा॑ घास्य॒ प्रभृ॑तमा॒स्ये॒३॒॑ तृणं॒ सर्वा॒ ता ते॒ अपि॑ दे॒वेष्व॑स्तु ॥
1.162.08a yad vā̱jino̱ dāma̍ sa̱ṁdāna̱m arva̍to̱ yā śī̍rṣa̱ṇyā̍ raśa̱nā rajju̍r asya |
1.162.08c yad vā̍ ghāsya̱ prabhṛ̍tam ā̱sye̱3̱̍ tṛṇa̱ṁ sarvā̱ tā te̱ api̍ de̱veṣv a̍stu ||
1.162.09a यदश्व॑स्य क्र॒विषो॒ मक्षि॒काश॒ यद्वा॒ स्वरौ॒ स्वधि॑तौ रि॒प्तमस्ति॑ ।
1.162.09c यद्धस्त॑योः शमि॒तुर्यन्न॒खेषु॒ सर्वा॒ ता ते॒ अपि॑ दे॒वेष्व॑स्तु ॥
1.162.09a yad aśva̍sya kra̱viṣo̱ makṣi̱kāśa̱ yad vā̱ svarau̱ svadhi̍tau ri̱ptam asti̍ |
1.162.09c yad dhasta̍yoḥ śami̱tur yan na̱kheṣu̱ sarvā̱ tā te̱ api̍ de̱veṣv a̍stu ||
1.162.10a यदूव॑ध्यमु॒दर॑स्याप॒वाति॒ य आ॒मस्य॑ क्र॒विषो॑ ग॒न्धो अस्ति॑ ।
1.162.10c सु॒कृ॒ता तच्छ॑मि॒तार॑ः कृण्वन्तू॒त मेधं॑ शृत॒पाकं॑ पचन्तु ॥
1.162.10a yad ūva̍dhyam u̱dara̍syāpa̱vāti̱ ya ā̱masya̍ kra̱viṣo̍ ga̱ndho asti̍ |
1.162.10c su̱kṛ̱tā tac cha̍mi̱tāra̍ḥ kṛṇvantū̱ta medha̍ṁ śṛta̱pāka̍m pacantu ||
1.162.11a यत्ते॒ गात्रा॑द॒ग्निना॑ प॒च्यमा॑नाद॒भि शूलं॒ निह॑तस्याव॒धाव॑ति ।
1.162.11c मा तद्भूम्या॒मा श्रि॑ष॒न्मा तृणे॑षु दे॒वेभ्य॒स्तदु॒शद्भ्यो॑ रा॒तम॑स्तु ॥
1.162.11a yat te̱ gātrā̍d a̱gninā̍ pa̱cyamā̍nād a̱bhi śūla̱ṁ niha̍tasyāva̱dhāva̍ti |
1.162.11c mā tad bhūmyā̱m ā śri̍ṣa̱n mā tṛṇe̍ṣu de̱vebhya̱s tad u̱śadbhyo̍ rā̱tam a̍stu ||
1.162.12a ये वा॒जिनं॑ परि॒पश्य॑न्ति प॒क्वं य ई॑मा॒हुः सु॑र॒भिर्निर्ह॒रेति॑ ।
1.162.12c ये चार्व॑तो मांसभि॒क्षामु॒पास॑त उ॒तो तेषा॑म॒भिगू॑र्तिर्न इन्वतु ॥
1.162.12a ye vā̱jina̍m pari̱paśya̍nti pa̱kvaṁ ya ī̍m ā̱huḥ su̍ra̱bhir nir ha̱reti̍ |
1.162.12c ye cārva̍to māṁsabhi̱kṣām u̱pāsa̍ta u̱to teṣā̍m a̱bhigū̍rtir na invatu ||
1.162.13a यन्नीक्ष॑णं माँ॒स्पच॑न्या उ॒खाया॒ या पात्रा॑णि यू॒ष्ण आ॒सेच॑नानि ।
1.162.13c ऊ॒ष्म॒ण्या॑पि॒धाना॑ चरू॒णाम॒ङ्काः सू॒नाः परि॑ भूष॒न्त्यश्व॑म् ॥
1.162.13a yan nīkṣa̍ṇam mā̱m̐spaca̍nyā u̱khāyā̱ yā pātrā̍ṇi yū̱ṣṇa ā̱seca̍nāni |
1.162.13c ū̱ṣma̱ṇyā̍pi̱dhānā̍ carū̱ṇām a̱ṅkāḥ sū̱nāḥ pari̍ bhūṣa̱nty aśva̍m ||
1.162.14a नि॒क्रम॑णं नि॒षद॑नं वि॒वर्त॑नं॒ यच्च॒ पड्बी॑श॒मर्व॑तः ।
1.162.14c यच्च॑ प॒पौ यच्च॑ घा॒सिं ज॒घास॒ सर्वा॒ ता ते॒ अपि॑ दे॒वेष्व॑स्तु ॥
1.162.14a ni̱krama̍ṇaṁ ni̱ṣada̍naṁ vi̱varta̍na̱ṁ yac ca̱ paḍbī̍śa̱m arva̍taḥ |
1.162.14c yac ca̍ pa̱pau yac ca̍ ghā̱siṁ ja̱ghāsa̱ sarvā̱ tā te̱ api̍ de̱veṣv a̍stu ||
1.162.15a मा त्वा॒ग्निर्ध्व॑नयीद्धू॒मग॑न्धि॒र्मोखा भ्राज॑न्त्य॒भि वि॑क्त॒ जघ्रि॑ः ।
1.162.15c इ॒ष्टं वी॒तम॒भिगू॑र्तं॒ वष॑ट्कृतं॒ तं दे॒वास॒ः प्रति॑ गृभ्ण॒न्त्यश्व॑म् ॥
1.162.15a mā tvā̱gnir dhva̍nayīd dhū̱maga̍ndhi̱r mokhā bhrāja̍nty a̱bhi vi̍kta̱ jaghri̍ḥ |
1.162.15c i̱ṣṭaṁ vī̱tam a̱bhigū̍rta̱ṁ vaṣa̍ṭkṛta̱ṁ taṁ de̱vāsa̱ḥ prati̍ gṛbhṇa̱nty aśva̍m ||
1.162.16a यदश्वा॑य॒ वास॑ उपस्तृ॒णन्त्य॑धीवा॒सं या हिर॑ण्यान्यस्मै ।
1.162.16c सं॒दान॒मर्व॑न्तं॒ पड्बी॑शं प्रि॒या दे॒वेष्वा या॑मयन्ति ॥
1.162.16a yad aśvā̍ya̱ vāsa̍ upastṛ̱ṇanty a̍dhīvā̱saṁ yā hira̍ṇyāny asmai |
1.162.16c sa̱ṁdāna̱m arva̍nta̱m paḍbī̍śam pri̱yā de̱veṣv ā yā̍mayanti ||
1.162.17a यत्ते॑ सा॒दे मह॑सा॒ शूकृ॑तस्य॒ पार्ष्ण्या॑ वा॒ कश॑या वा तु॒तोद॑ ।
1.162.17c स्रु॒चेव॒ ता ह॒विषो॑ अध्व॒रेषु॒ सर्वा॒ ता ते॒ ब्रह्म॑णा सूदयामि ॥
1.162.17a yat te̍ sā̱de maha̍sā̱ śūkṛ̍tasya̱ pārṣṇyā̍ vā̱ kaśa̍yā vā tu̱toda̍ |
1.162.17c sru̱ceva̱ tā ha̱viṣo̍ adhva̱reṣu̱ sarvā̱ tā te̱ brahma̍ṇā sūdayāmi ||
1.162.18a चतु॑स्त्रिंशद्वा॒जिनो॑ दे॒वब॑न्धो॒र्वङ्क्री॒रश्व॑स्य॒ स्वधि॑ति॒ः समे॑ति ।
1.162.18c अच्छि॑द्रा॒ गात्रा॑ व॒युना॑ कृणोत॒ परु॑ष्परुरनु॒घुष्या॒ वि श॑स्त ॥
1.162.18a catu̍striṁśad vā̱jino̍ de̱vaba̍ndho̱r vaṅkrī̱r aśva̍sya̱ svadhi̍ti̱ḥ sam e̍ti |
1.162.18c acchi̍drā̱ gātrā̍ va̱yunā̍ kṛṇota̱ paru̍ṣ-parur anu̱ghuṣyā̱ vi śa̍sta ||
1.162.19a एक॒स्त्वष्टु॒रश्व॑स्या विश॒स्ता द्वा य॒न्तारा॑ भवत॒स्तथ॑ ऋ॒तुः ।
1.162.19c या ते॒ गात्रा॑णामृतु॒था कृ॒णोमि॒ ताता॒ पिण्डा॑नां॒ प्र जु॑होम्य॒ग्नौ ॥
1.162.19a eka̱s tvaṣṭu̱r aśva̍syā viśa̱stā dvā ya̱ntārā̍ bhavata̱s tatha̍ ṛ̱tuḥ |
1.162.19c yā te̱ gātrā̍ṇām ṛtu̱thā kṛ̱ṇomi̱ tā-tā̱ piṇḍā̍nā̱m pra ju̍homy a̱gnau ||
1.162.20a मा त्वा॑ तपत्प्रि॒य आ॒त्मापि॒यन्तं॒ मा स्वधि॑तिस्त॒न्व१॒॑ आ ति॑ष्ठिपत्ते ।
1.162.20c मा ते॑ गृ॒ध्नुर॑विश॒स्ताति॒हाय॑ छि॒द्रा गात्रा॑ण्य॒सिना॒ मिथू॑ कः ॥
1.162.20a mā tvā̍ tapat pri̱ya ā̱tmāpi̱yanta̱m mā svadhi̍tis ta̱nva1̱̍ ā ti̍ṣṭhipat te |
1.162.20c mā te̍ gṛ̱dhnur a̍viśa̱stāti̱hāya̍ chi̱drā gātrā̍ṇy a̱sinā̱ mithū̍ kaḥ ||
1.162.21a न वा उ॑ ए॒तन्म्रि॑यसे॒ न रि॑ष्यसि दे॒वाँ इदे॑षि प॒थिभि॑ः सु॒गेभि॑ः ।
1.162.21c हरी॑ ते॒ युञ्जा॒ पृष॑ती अभूता॒मुपा॑स्थाद्वा॒जी धु॒रि रास॑भस्य ॥
1.162.21a na vā u̍ e̱tan mri̍yase̱ na ri̍ṣyasi de̱vām̐ id e̍ṣi pa̱thibhi̍ḥ su̱gebhi̍ḥ |
1.162.21c harī̍ te̱ yuñjā̱ pṛṣa̍tī abhūtā̱m upā̍sthād vā̱jī dhu̱ri rāsa̍bhasya ||
1.162.22a सु॒गव्यं॑ नो वा॒जी स्वश्व्यं॑ पुं॒सः पु॒त्राँ उ॒त वि॑श्वा॒पुषं॑ र॒यिम् ।
1.162.22c अ॒ना॒गा॒स्त्वं नो॒ अदि॑तिः कृणोतु क्ष॒त्रं नो॒ अश्वो॑ वनतां ह॒विष्मा॑न् ॥
1.162.22a su̱gavya̍ṁ no vā̱jī svaśvya̍m pu̱ṁsaḥ pu̱trām̐ u̱ta vi̍śvā̱puṣa̍ṁ ra̱yim |
1.162.22c a̱nā̱gā̱stvaṁ no̱ adi̍tiḥ kṛṇotu kṣa̱traṁ no̱ aśvo̍ vanatāṁ ha̱viṣmā̍n ||


1.163.01a यदक्र॑न्दः प्रथ॒मं जाय॑मान उ॒द्यन्स॑मु॒द्रादु॒त वा॒ पुरी॑षात् ।
1.163.01c श्ये॒नस्य॑ प॒क्षा ह॑रि॒णस्य॑ बा॒हू उ॑प॒स्तुत्यं॒ महि॑ जा॒तं ते॑ अर्वन् ॥
1.163.01a yad akra̍ndaḥ pratha̱maṁ jāya̍māna u̱dyan sa̍mu̱drād u̱ta vā̱ purī̍ṣāt |
1.163.01c śye̱nasya̍ pa̱kṣā ha̍ri̱ṇasya̍ bā̱hū u̍pa̱stutya̱m mahi̍ jā̱taṁ te̍ arvan ||
1.163.02a य॒मेन॑ द॒त्तं त्रि॒त ए॑नमायुन॒गिन्द्र॑ एणं प्रथ॒मो अध्य॑तिष्ठत् ।
1.163.02c ग॒न्ध॒र्वो अ॑स्य रश॒नाम॑गृभ्णा॒त्सूरा॒दश्वं॑ वसवो॒ निर॑तष्ट ॥
1.163.02a ya̱mena̍ da̱ttaṁ tri̱ta e̍nam āyuna̱g indra̍ eṇam pratha̱mo adhy a̍tiṣṭhat |
1.163.02c ga̱ndha̱rvo a̍sya raśa̱nām a̍gṛbhṇā̱t sūrā̱d aśva̍ṁ vasavo̱ nir a̍taṣṭa ||
1.163.03a असि॑ य॒मो अस्या॑दि॒त्यो अ॑र्व॒न्नसि॑ त्रि॒तो गुह्ये॑न व्र॒तेन॑ ।
1.163.03c असि॒ सोमे॑न स॒मया॒ विपृ॑क्त आ॒हुस्ते॒ त्रीणि॑ दि॒वि बन्ध॑नानि ॥
1.163.03a asi̍ ya̱mo asy ā̍di̱tyo a̍rva̱nn asi̍ tri̱to guhye̍na vra̱tena̍ |
1.163.03c asi̱ some̍na sa̱mayā̱ vipṛ̍kta ā̱hus te̱ trīṇi̍ di̱vi bandha̍nāni ||
1.163.04a त्रीणि॑ त आहुर्दि॒वि बन्ध॑नानि॒ त्रीण्य॒प्सु त्रीण्य॒न्तः स॑मु॒द्रे ।
1.163.04c उ॒तेव॑ मे॒ वरु॑णश्छन्त्स्यर्व॒न्यत्रा॑ त आ॒हुः प॑र॒मं ज॒नित्र॑म् ॥
1.163.04a trīṇi̍ ta āhur di̱vi bandha̍nāni̱ trīṇy a̱psu trīṇy a̱ntaḥ sa̍mu̱dre |
1.163.04c u̱teva̍ me̱ varu̍ṇaś chantsy arva̱n yatrā̍ ta ā̱huḥ pa̍ra̱maṁ ja̱nitra̍m ||
1.163.05a इ॒मा ते॑ वाजिन्नव॒मार्ज॑नानी॒मा श॒फानां॑ सनि॒तुर्नि॒धाना॑ ।
1.163.05c अत्रा॑ ते भ॒द्रा र॑श॒ना अ॑पश्यमृ॒तस्य॒ या अ॑भि॒रक्ष॑न्ति गो॒पाः ॥
1.163.05a i̱mā te̍ vājinn ava̱mārja̍nānī̱mā śa̱phānā̍ṁ sani̱tur ni̱dhānā̍ |
1.163.05c atrā̍ te bha̱drā ra̍śa̱nā a̍paśyam ṛ̱tasya̱ yā a̍bhi̱rakṣa̍nti go̱pāḥ ||
1.163.06a आ॒त्मानं॑ ते॒ मन॑सा॒राद॑जानाम॒वो दि॒वा प॒तय॑न्तं पतं॒गम् ।
1.163.06c शिरो॑ अपश्यं प॒थिभि॑ः सु॒गेभि॑ररे॒णुभि॒र्जेह॑मानं पत॒त्रि ॥
1.163.06a ā̱tmāna̍ṁ te̱ mana̍sā̱rād a̍jānām a̱vo di̱vā pa̱taya̍ntam pata̱ṁgam |
1.163.06c śiro̍ apaśyam pa̱thibhi̍ḥ su̱gebhi̍r are̱ṇubhi̱r jeha̍mānam pata̱tri ||
1.163.07a अत्रा॑ ते रू॒पमु॑त्त॒मम॑पश्यं॒ जिगी॑षमाणमि॒ष आ प॒दे गोः ।
1.163.07c य॒दा ते॒ मर्तो॒ अनु॒ भोग॒मान॒ळादिद्ग्रसि॑ष्ठ॒ ओष॑धीरजीगः ॥
1.163.07a atrā̍ te rū̱pam u̍tta̱mam a̍paśya̱ṁ jigī̍ṣamāṇam i̱ṣa ā pa̱de goḥ |
1.163.07c ya̱dā te̱ marto̱ anu̱ bhoga̱m āna̱ḻ ād id grasi̍ṣṭha̱ oṣa̍dhīr ajīgaḥ ||
1.163.08a अनु॑ त्वा॒ रथो॒ अनु॒ मर्यो॑ अर्व॒न्ननु॒ गावोऽनु॒ भग॑ः क॒नीना॑म् ।
1.163.08c अनु॒ व्राता॑स॒स्तव॑ स॒ख्यमी॑यु॒रनु॑ दे॒वा म॑मिरे वी॒र्यं॑ ते ॥
1.163.08a anu̍ tvā̱ ratho̱ anu̱ maryo̍ arva̱nn anu̱ gāvo 'nu̱ bhaga̍ḥ ka̱nīnā̍m |
1.163.08c anu̱ vrātā̍sa̱s tava̍ sa̱khyam ī̍yu̱r anu̍ de̱vā ma̍mire vī̱rya̍ṁ te ||
1.163.09a हिर॑ण्यशृ॒ङ्गोऽयो॑ अस्य॒ पादा॒ मनो॑जवा॒ अव॑र॒ इन्द्र॑ आसीत् ।
1.163.09c दे॒वा इद॑स्य हवि॒रद्य॑माय॒न्यो अर्व॑न्तं प्रथ॒मो अ॒ध्यति॑ष्ठत् ॥
1.163.09a hira̍ṇyaśṛ̱ṅgo 'yo̍ asya̱ pādā̱ mano̍javā̱ ava̍ra̱ indra̍ āsīt |
1.163.09c de̱vā id a̍sya havi̱radya̍m āya̱n yo arva̍ntam pratha̱mo a̱dhyati̍ṣṭhat ||
1.163.10a ई॒र्मान्ता॑स॒ः सिलि॑कमध्यमास॒ः सं शूर॑णासो दि॒व्यासो॒ अत्या॑ः ।
1.163.10c हं॒सा इ॑व श्रेणि॒शो य॑तन्ते॒ यदाक्षि॑षुर्दि॒व्यमज्म॒मश्वा॑ः ॥
1.163.10a ī̱rmāntā̍sa̱ḥ sili̍kamadhyamāsa̱ḥ saṁ śūra̍ṇāso di̱vyāso̱ atyā̍ḥ |
1.163.10c ha̱ṁsā i̍va śreṇi̱śo ya̍tante̱ yad ākṣi̍ṣur di̱vyam ajma̱m aśvā̍ḥ ||
1.163.11a तव॒ शरी॑रं पतयि॒ष्ण्व॑र्व॒न्तव॑ चि॒त्तं वात॑ इव॒ ध्रजी॑मान् ।
1.163.11c तव॒ शृङ्गा॑णि॒ विष्ठि॑ता पुरु॒त्रार॑ण्येषु॒ जर्भु॑राणा चरन्ति ॥
1.163.11a tava̱ śarī̍ram patayi̱ṣṇv a̍rva̱n tava̍ ci̱ttaṁ vāta̍ iva̱ dhrajī̍mān |
1.163.11c tava̱ śṛṅgā̍ṇi̱ viṣṭhi̍tā puru̱trāra̍ṇyeṣu̱ jarbhu̍rāṇā caranti ||
1.163.12a उप॒ प्रागा॒च्छस॑नं वा॒ज्यर्वा॑ देव॒द्रीचा॒ मन॑सा॒ दीध्या॑नः ।
1.163.12c अ॒जः पु॒रो नी॑यते॒ नाभि॑र॒स्यानु॑ प॒श्चात्क॒वयो॑ यन्ति रे॒भाः ॥
1.163.12a upa̱ prāgā̱c chasa̍naṁ vā̱jy arvā̍ deva̱drīcā̱ mana̍sā̱ dīdhyā̍naḥ |
1.163.12c a̱jaḥ pu̱ro nī̍yate̱ nābhi̍r a̱syānu̍ pa̱ścāt ka̱vayo̍ yanti re̱bhāḥ ||
1.163.13a उप॒ प्रागा॑त्पर॒मं यत्स॒धस्थ॒मर्वाँ॒ अच्छा॑ पि॒तरं॑ मा॒तरं॑ च ।
1.163.13c अ॒द्या दे॒वाञ्जुष्ट॑तमो॒ हि ग॒म्या अथा शा॑स्ते दा॒शुषे॒ वार्या॑णि ॥
1.163.13a upa̱ prāgā̍t para̱maṁ yat sa̱dhastha̱m arvā̱m̐ acchā̍ pi̱tara̍m mā̱tara̍ṁ ca |
1.163.13c a̱dyā de̱vāñ juṣṭa̍tamo̱ hi ga̱myā athā śā̍ste dā̱śuṣe̱ vāryā̍ṇi ||


1.164.01a अ॒स्य वा॒मस्य॑ पलि॒तस्य॒ होतु॒स्तस्य॒ भ्राता॑ मध्य॒मो अ॒स्त्यश्न॑ः ।
1.164.01c तृ॒तीयो॒ भ्राता॑ घृ॒तपृ॑ष्ठो अ॒स्यात्रा॑पश्यं वि॒श्पतिं॑ स॒प्तपु॑त्रम् ॥
1.164.01a a̱sya vā̱masya̍ pali̱tasya̱ hotu̱s tasya̱ bhrātā̍ madhya̱mo a̱sty aśna̍ḥ |
1.164.01c tṛ̱tīyo̱ bhrātā̍ ghṛ̱tapṛ̍ṣṭho a̱syātrā̍paśyaṁ vi̱śpati̍ṁ sa̱ptapu̍tram ||
1.164.02a स॒प्त यु॑ञ्जन्ति॒ रथ॒मेक॑चक्र॒मेको॒ अश्वो॑ वहति स॒प्तना॑मा ।
1.164.02c त्रि॒नाभि॑ च॒क्रम॒जर॑मन॒र्वं यत्रे॒मा विश्वा॒ भुव॒नाधि॑ त॒स्थुः ॥
1.164.02a sa̱pta yu̍ñjanti̱ ratha̱m eka̍cakra̱m eko̱ aśvo̍ vahati sa̱ptanā̍mā |
1.164.02c tri̱nābhi̍ ca̱kram a̱jara̍m ana̱rvaṁ yatre̱mā viśvā̱ bhuva̱nādhi̍ ta̱sthuḥ ||
1.164.03a इ॒मं रथ॒मधि॒ ये स॒प्त त॒स्थुः स॒प्तच॑क्रं स॒प्त व॑ह॒न्त्यश्वा॑ः ।
1.164.03c स॒प्त स्वसा॑रो अ॒भि सं न॑वन्ते॒ यत्र॒ गवां॒ निहि॑ता स॒प्त नाम॑ ॥
1.164.03a i̱maṁ ratha̱m adhi̱ ye sa̱pta ta̱sthuḥ sa̱ptaca̍kraṁ sa̱pta va̍ha̱nty aśvā̍ḥ |
1.164.03c sa̱pta svasā̍ro a̱bhi saṁ na̍vante̱ yatra̱ gavā̱ṁ nihi̍tā sa̱pta nāma̍ ||
1.164.04a को द॑दर्श प्रथ॒मं जाय॑मानमस्थ॒न्वन्तं॒ यद॑न॒स्था बिभ॑र्ति ।
1.164.04c भूम्या॒ असु॒रसृ॑गा॒त्मा क्व॑ स्वि॒त्को वि॒द्वांस॒मुप॑ गा॒त्प्रष्टु॑मे॒तत् ॥
1.164.04a ko da̍darśa pratha̱maṁ jāya̍mānam astha̱nvanta̱ṁ yad a̍na̱sthā bibha̍rti |
1.164.04c bhūmyā̱ asu̱r asṛ̍g ā̱tmā kva̍ svi̱t ko vi̱dvāṁsa̱m upa̍ gā̱t praṣṭu̍m e̱tat ||
1.164.05a पाक॑ः पृच्छामि॒ मन॒सावि॑जानन्दे॒वाना॑मे॒ना निहि॑ता प॒दानि॑ ।
1.164.05c व॒त्से ब॒ष्कयेऽधि॑ स॒प्त तन्तू॒न्वि त॑त्निरे क॒वय॒ ओत॒वा उ॑ ॥
1.164.05a pāka̍ḥ pṛcchāmi̱ mana̱sāvi̍jānan de̱vānā̍m e̱nā nihi̍tā pa̱dāni̍ |
1.164.05c va̱tse ba̱ṣkaye 'dhi̍ sa̱pta tantū̱n vi ta̍tnire ka̱vaya̱ ota̱vā u̍ ||
1.164.06a अचि॑कित्वाञ्चिकि॒तुष॑श्चि॒दत्र॑ क॒वीन्पृ॑च्छामि वि॒द्मने॒ न वि॒द्वान् ।
1.164.06c वि यस्त॒स्तम्भ॒ षळि॒मा रजां॑स्य॒जस्य॑ रू॒पे किमपि॑ स्वि॒देक॑म् ॥
1.164.06a aci̍kitvāñ ciki̱tuṣa̍ś ci̱d atra̍ ka̱vīn pṛ̍cchāmi vi̱dmane̱ na vi̱dvān |
1.164.06c vi yas ta̱stambha̱ ṣaḻ i̱mā rajā̍ṁsy a̱jasya̍ rū̱pe kim api̍ svi̱d eka̍m ||
1.164.07a इ॒ह ब्र॑वीतु॒ य ई॑म॒ङ्ग वेदा॒स्य वा॒मस्य॒ निहि॑तं प॒दं वेः ।
1.164.07c शी॒र्ष्णः क्षी॒रं दु॑ह्रते॒ गावो॑ अस्य व॒व्रिं वसा॑ना उद॒कं प॒दापु॑ः ॥
1.164.07a i̱ha bra̍vītu̱ ya ī̍m a̱ṅga vedā̱sya vā̱masya̱ nihi̍tam pa̱daṁ veḥ |
1.164.07c śī̱rṣṇaḥ kṣī̱raṁ du̍hrate̱ gāvo̍ asya va̱vriṁ vasā̍nā uda̱kam pa̱dāpu̍ḥ ||
1.164.08a मा॒ता पि॒तर॑मृ॒त आ ब॑भाज धी॒त्यग्रे॒ मन॑सा॒ सं हि ज॒ग्मे ।
1.164.08c सा बी॑भ॒त्सुर्गर्भ॑रसा॒ निवि॑द्धा॒ नम॑स्वन्त॒ इदु॑पवा॒कमी॑युः ॥
1.164.08a mā̱tā pi̱tara̍m ṛ̱ta ā ba̍bhāja dhī̱ty agre̱ mana̍sā̱ saṁ hi ja̱gme |
1.164.08c sā bī̍bha̱tsur garbha̍rasā̱ nivi̍ddhā̱ nama̍svanta̱ id u̍pavā̱kam ī̍yuḥ ||
1.164.09a यु॒क्ता मा॒तासी॑द्धु॒रि दक्षि॑णाया॒ अति॑ष्ठ॒द्गर्भो॑ वृज॒नीष्व॒न्तः ।
1.164.09c अमी॑मेद्व॒त्सो अनु॒ गाम॑पश्यद्विश्वरू॒प्यं॑ त्रि॒षु योज॑नेषु ॥
1.164.09a yu̱ktā mā̱tāsī̍d dhu̱ri dakṣi̍ṇāyā̱ ati̍ṣṭha̱d garbho̍ vṛja̱nīṣv a̱ntaḥ |
1.164.09c amī̍med va̱tso anu̱ gām a̍paśyad viśvarū̱pya̍ṁ tri̱ṣu yoja̍neṣu ||
1.164.10a ति॒स्रो मा॒तॄस्त्रीन्पि॒तॄन्बिभ्र॒देक॑ ऊ॒र्ध्वस्त॑स्थौ॒ नेमव॑ ग्लापयन्ति ।
1.164.10c म॒न्त्रय॑न्ते दि॒वो अ॒मुष्य॑ पृ॒ष्ठे वि॑श्व॒विदं॒ वाच॒मवि॑श्वमिन्वाम् ॥
1.164.10a ti̱sro mā̱tṝs trīn pi̱tṝn bibhra̱d eka̍ ū̱rdhvas ta̍sthau̱ nem ava̍ glāpayanti |
1.164.10c ma̱ntraya̍nte di̱vo a̱muṣya̍ pṛ̱ṣṭhe vi̍śva̱vida̱ṁ vāca̱m avi̍śvaminvām ||
1.164.11a द्वाद॑शारं न॒हि तज्जरा॑य॒ वर्व॑र्ति च॒क्रं परि॒ द्यामृ॒तस्य॑ ।
1.164.11c आ पु॒त्रा अ॑ग्ने मिथु॒नासो॒ अत्र॑ स॒प्त श॒तानि॑ विंश॒तिश्च॑ तस्थुः ॥
1.164.11a dvāda̍śāraṁ na̱hi taj jarā̍ya̱ varva̍rti ca̱kram pari̱ dyām ṛ̱tasya̍ |
1.164.11c ā pu̱trā a̍gne mithu̱nāso̱ atra̍ sa̱pta śa̱tāni̍ viṁśa̱tiś ca̍ tasthuḥ ||
1.164.12a पञ्च॑पादं पि॒तरं॒ द्वाद॑शाकृतिं दि॒व आ॑हु॒ः परे॒ अर्धे॑ पुरी॒षिण॑म् ।
1.164.12c अथे॒मे अ॒न्य उप॑रे विचक्ष॒णं स॒प्तच॑क्रे॒ षळ॑र आहु॒रर्पि॑तम् ॥
1.164.12a pañca̍pādam pi̱tara̱ṁ dvāda̍śākṛtiṁ di̱va ā̍hu̱ḥ pare̱ ardhe̍ purī̱ṣiṇa̍m |
1.164.12c athe̱me a̱nya upa̍re vicakṣa̱ṇaṁ sa̱ptaca̍kre̱ ṣaḻa̍ra āhu̱r arpi̍tam ||
1.164.13a पञ्चा॑रे च॒क्रे प॑रि॒वर्त॑माने॒ तस्मि॒न्ना त॑स्थु॒र्भुव॑नानि॒ विश्वा॑ ।
1.164.13c तस्य॒ नाक्ष॑स्तप्यते॒ भूरि॑भारः स॒नादे॒व न शी॑र्यते॒ सना॑भिः ॥
1.164.13a pañcā̍re ca̱kre pa̍ri̱varta̍māne̱ tasmi̱nn ā ta̍sthu̱r bhuva̍nāni̱ viśvā̍ |
1.164.13c tasya̱ nākṣa̍s tapyate̱ bhūri̍bhāraḥ sa̱nād e̱va na śī̍ryate̱ sanā̍bhiḥ ||
1.164.14a सने॑मि च॒क्रम॒जरं॒ वि वा॑वृत उत्ता॒नायां॒ दश॑ यु॒क्ता व॑हन्ति ।
1.164.14c सूर्य॑स्य॒ चक्षू॒ रज॑सै॒त्यावृ॑तं॒ तस्मि॒न्नार्पि॑ता॒ भुव॑नानि॒ विश्वा॑ ॥
1.164.14a sane̍mi ca̱kram a̱jara̱ṁ vi vā̍vṛta uttā̱nāyā̱ṁ daśa̍ yu̱ktā va̍hanti |
1.164.14c sūrya̍sya̱ cakṣū̱ raja̍sai̱ty āvṛ̍ta̱ṁ tasmi̱nn ārpi̍tā̱ bhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||
1.164.15a सा॒कं॒जानां॑ स॒प्तथ॑माहुरेक॒जं षळिद्य॒मा ऋष॑यो देव॒जा इति॑ ।
1.164.15c तेषा॑मि॒ष्टानि॒ विहि॑तानि धाम॒शः स्था॒त्रे रे॑जन्ते॒ विकृ॑तानि रूप॒शः ॥
1.164.15a sā̱ka̱ṁjānā̍ṁ sa̱ptatha̍m āhur eka̱jaṁ ṣaḻ id ya̱mā ṛṣa̍yo deva̱jā iti̍ |
1.164.15c teṣā̍m i̱ṣṭāni̱ vihi̍tāni dhāma̱śaḥ sthā̱tre re̍jante̱ vikṛ̍tāni rūpa̱śaḥ ||
1.164.16a स्त्रिय॑ः स॒तीस्ताँ उ॑ मे पुं॒स आ॑हु॒ः पश्य॑दक्ष॒ण्वान्न वि चे॑तद॒न्धः ।
1.164.16c क॒विर्यः पु॒त्रः स ई॒मा चि॑केत॒ यस्ता वि॑जा॒नात्स पि॒तुष्पि॒तास॑त् ॥
1.164.16a striya̍ḥ sa̱tīs tām̐ u̍ me pu̱ṁsa ā̍hu̱ḥ paśya̍d akṣa̱ṇvān na vi ce̍tad a̱ndhaḥ |
1.164.16c ka̱vir yaḥ pu̱traḥ sa ī̱m ā ci̍keta̱ yas tā vi̍jā̱nāt sa pi̱tuṣ pi̱tāsa̍t ||
1.164.17a अ॒वः परे॑ण प॒र ए॒नाव॑रेण प॒दा व॒त्सं बिभ्र॑ती॒ गौरुद॑स्थात् ।
1.164.17c सा क॒द्रीची॒ कं स्वि॒दर्धं॒ परा॑गा॒त्क्व॑ स्वित्सूते न॒हि यू॒थे अ॒न्तः ॥
1.164.17a a̱vaḥ pare̍ṇa pa̱ra e̱nāva̍reṇa pa̱dā va̱tsam bibhra̍tī̱ gaur ud a̍sthāt |
1.164.17c sā ka̱drīcī̱ kaṁ svi̱d ardha̱m parā̍gā̱t kva̍ svit sūte na̱hi yū̱the a̱ntaḥ ||
1.164.18a अ॒वः परे॑ण पि॒तरं॒ यो अ॑स्यानु॒वेद॑ प॒र ए॒नाव॑रेण ।
1.164.18c क॒वी॒यमा॑न॒ः क इ॒ह प्र वो॑चद्दे॒वं मन॒ः कुतो॒ अधि॒ प्रजा॑तम् ॥
1.164.18a a̱vaḥ pare̍ṇa pi̱tara̱ṁ yo a̍syānu̱veda̍ pa̱ra e̱nāva̍reṇa |
1.164.18c ka̱vī̱yamā̍na̱ḥ ka i̱ha pra vo̍cad de̱vam mana̱ḥ kuto̱ adhi̱ prajā̍tam ||
1.164.19a ये अ॒र्वाञ्च॒स्ताँ उ॒ परा॑च आहु॒र्ये परा॑ञ्च॒स्ताँ उ॑ अ॒र्वाच॑ आहुः ।
1.164.19c इन्द्र॑श्च॒ या च॒क्रथु॑ः सोम॒ तानि॑ धु॒रा न यु॒क्ता रज॑सो वहन्ति ॥
1.164.19a ye a̱rvāñca̱s tām̐ u̱ parā̍ca āhu̱r ye parā̍ñca̱s tām̐ u̍ a̱rvāca̍ āhuḥ |
1.164.19c indra̍ś ca̱ yā ca̱krathu̍ḥ soma̱ tāni̍ dhu̱rā na yu̱ktā raja̍so vahanti ||
1.164.20a द्वा सु॑प॒र्णा स॒युजा॒ सखा॑या समा॒नं वृ॒क्षं परि॑ षस्वजाते ।
1.164.20c तयो॑र॒न्यः पिप्प॑लं स्वा॒द्वत्त्यन॑श्नन्न॒न्यो अ॒भि चा॑कशीति ॥
1.164.20a dvā su̍pa̱rṇā sa̱yujā̱ sakhā̍yā samā̱naṁ vṛ̱kṣam pari̍ ṣasvajāte |
1.164.20c tayo̍r a̱nyaḥ pippa̍laṁ svā̱dv atty ana̍śnann a̱nyo a̱bhi cā̍kaśīti ||
1.164.21a यत्रा॑ सुप॒र्णा अ॒मृत॑स्य भा॒गमनि॑मेषं वि॒दथा॑भि॒स्वर॑न्ति ।
1.164.21c इ॒नो विश्व॑स्य॒ भुव॑नस्य गो॒पाः स मा॒ धीर॒ः पाक॒मत्रा वि॑वेश ॥
1.164.21a yatrā̍ supa̱rṇā a̱mṛta̍sya bhā̱gam ani̍meṣaṁ vi̱dathā̍bhi̱svara̍nti |
1.164.21c i̱no viśva̍sya̱ bhuva̍nasya go̱pāḥ sa mā̱ dhīra̱ḥ pāka̱m atrā vi̍veśa ||
1.164.22a यस्मि॑न्वृ॒क्षे म॒ध्वद॑ः सुप॒र्णा नि॑वि॒शन्ते॒ सुव॑ते॒ चाधि॒ विश्वे॑ ।
1.164.22c तस्येदा॑हु॒ः पिप्प॑लं स्वा॒द्वग्रे॒ तन्नोन्न॑श॒द्यः पि॒तरं॒ न वेद॑ ॥
1.164.22a yasmi̍n vṛ̱kṣe ma̱dhvada̍ḥ supa̱rṇā ni̍vi̱śante̱ suva̍te̱ cādhi̱ viśve̍ |
1.164.22c tasyed ā̍hu̱ḥ pippa̍laṁ svā̱dv agre̱ tan non na̍śa̱d yaḥ pi̱tara̱ṁ na veda̍ ||
1.164.23a यद्गा॑य॒त्रे अधि॑ गाय॒त्रमाहि॑तं॒ त्रैष्टु॑भाद्वा॒ त्रैष्टु॑भं नि॒रत॑क्षत ।
1.164.23c यद्वा॒ जग॒ज्जग॒त्याहि॑तं प॒दं य इत्तद्वि॒दुस्ते अ॑मृत॒त्वमा॑नशुः ॥
1.164.23a yad gā̍ya̱tre adhi̍ gāya̱tram āhi̍ta̱ṁ traiṣṭu̍bhād vā̱ traiṣṭu̍bhaṁ ni̱rata̍kṣata |
1.164.23c yad vā̱ jaga̱j jaga̱ty āhi̍tam pa̱daṁ ya it tad vi̱dus te a̍mṛta̱tvam ā̍naśuḥ ||
1.164.24a गा॒य॒त्रेण॒ प्रति॑ मिमीते अ॒र्कम॒र्केण॒ साम॒ त्रैष्टु॑भेन वा॒कम् ।
1.164.24c वा॒केन॑ वा॒कं द्वि॒पदा॒ चतु॑ष्पदा॒क्षरे॑ण मिमते स॒प्त वाणी॑ः ॥
1.164.24a gā̱ya̱treṇa̱ prati̍ mimīte a̱rkam a̱rkeṇa̱ sāma̱ traiṣṭu̍bhena vā̱kam |
1.164.24c vā̱kena̍ vā̱kaṁ dvi̱padā̱ catu̍ṣpadā̱kṣare̍ṇa mimate sa̱pta vāṇī̍ḥ ||
1.164.25a जग॑ता॒ सिन्धुं॑ दि॒व्य॑स्तभायद्रथंत॒रे सूर्यं॒ पर्य॑पश्यत् ।
1.164.25c गा॒य॒त्रस्य॑ स॒मिध॑स्ति॒स्र आ॑हु॒स्ततो॑ म॒ह्ना प्र रि॑रिचे महि॒त्वा ॥
1.164.25a jaga̍tā̱ sindhu̍ṁ di̱vy a̍stabhāyad rathaṁta̱re sūrya̱m pary a̍paśyat |
1.164.25c gā̱ya̱trasya̍ sa̱midha̍s ti̱sra ā̍hu̱s tato̍ ma̱hnā pra ri̍rice mahi̱tvā ||
1.164.26a उप॑ ह्वये सु॒दुघां॑ धे॒नुमे॒तां सु॒हस्तो॑ गो॒धुगु॒त दो॑हदेनाम् ।
1.164.26c श्रेष्ठं॑ स॒वं स॑वि॒ता सा॑विषन्नो॒ऽभी॑द्धो घ॒र्मस्तदु॒ षु प्र वो॑चम् ॥
1.164.26a upa̍ hvaye su̱dughā̍ṁ dhe̱num e̱tāṁ su̱hasto̍ go̱dhug u̱ta do̍had enām |
1.164.26c śreṣṭha̍ṁ sa̱vaṁ sa̍vi̱tā sā̍viṣan no̱ 'bhī̍ddho gha̱rmas tad u̱ ṣu pra vo̍cam ||
1.164.27a हि॒ङ्कृ॒ण्व॒ती व॑सु॒पत्नी॒ वसू॑नां व॒त्समि॒च्छन्ती॒ मन॑सा॒भ्यागा॑त् ।
1.164.27c दु॒हाम॒श्विभ्यां॒ पयो॑ अ॒घ्न्येयं सा व॑र्धतां मह॒ते सौभ॑गाय ॥
1.164.27a hi̱ṅkṛ̱ṇva̱tī va̍su̱patnī̱ vasū̍nāṁ va̱tsam i̱cchantī̱ mana̍sā̱bhy āgā̍t |
1.164.27c du̱hām a̱śvibhyā̱m payo̍ a̱ghnyeyaṁ sā va̍rdhatām maha̱te saubha̍gāya ||
1.164.28a गौर॑मीमे॒दनु॑ व॒त्सं मि॒षन्तं॑ मू॒र्धानं॒ हिङ्ङ॑कृणो॒न्मात॒वा उ॑ ।
1.164.28c सृक्वा॑णं घ॒र्मम॒भि वा॑वशा॒ना मिमा॑ति मा॒युं पय॑ते॒ पयो॑भिः ॥
1.164.28a gaur a̍mīme̱d anu̍ va̱tsam mi̱ṣanta̍m mū̱rdhāna̱ṁ hiṅṅ a̍kṛṇo̱n māta̱vā u̍ |
1.164.28c sṛkvā̍ṇaṁ gha̱rmam a̱bhi vā̍vaśā̱nā mimā̍ti mā̱yum paya̍te̱ payo̍bhiḥ ||
1.164.29a अ॒यं स शि॑ङ्क्ते॒ येन॒ गौर॒भीवृ॑ता॒ मिमा॑ति मा॒युं ध्व॒सना॒वधि॑ श्रि॒ता ।
1.164.29c सा चि॒त्तिभि॒र्नि हि च॒कार॒ मर्त्यं॑ वि॒द्युद्भव॑न्ती॒ प्रति॑ व॒व्रिमौ॑हत ॥
1.164.29a a̱yaṁ sa śi̍ṅkte̱ yena̱ gaur a̱bhīvṛ̍tā̱ mimā̍ti mā̱yuṁ dhva̱sanā̱v adhi̍ śri̱tā |
1.164.29c sā ci̱ttibhi̱r ni hi ca̱kāra̱ martya̍ṁ vi̱dyud bhava̍ntī̱ prati̍ va̱vrim au̍hata ||
1.164.30a अ॒नच्छ॑ये तु॒रगा॑तु जी॒वमेज॑द्ध्रु॒वं मध्य॒ आ प॒स्त्या॑नाम् ।
1.164.30c जी॒वो मृ॒तस्य॑ चरति स्व॒धाभि॒रम॑र्त्यो॒ मर्त्ये॑ना॒ सयो॑निः ॥
1.164.30a a̱nac cha̍ye tu̱ragā̍tu jī̱vam eja̍d dhru̱vam madhya̱ ā pa̱styā̍nām |
1.164.30c jī̱vo mṛ̱tasya̍ carati sva̱dhābhi̱r ama̍rtyo̱ martye̍nā̱ sayo̍niḥ ||
1.164.31a अप॑श्यं गो॒पामनि॑पद्यमान॒मा च॒ परा॑ च प॒थिभि॒श्चर॑न्तम् ।
1.164.31c स स॒ध्रीची॒ः स विषू॑ची॒र्वसा॑न॒ आ व॑रीवर्ति॒ भुव॑नेष्व॒न्तः ॥
1.164.31a apa̍śyaṁ go̱pām ani̍padyamāna̱m ā ca̱ parā̍ ca pa̱thibhi̱ś cara̍ntam |
1.164.31c sa sa̱dhrīcī̱ḥ sa viṣū̍cī̱r vasā̍na̱ ā va̍rīvarti̱ bhuva̍neṣv a̱ntaḥ ||
1.164.32a य ईं॑ च॒कार॒ न सो अ॒स्य वे॑द॒ य ईं॑ द॒दर्श॒ हिरु॒गिन्नु तस्मा॑त् ।
1.164.32c स मा॒तुर्योना॒ परि॑वीतो अ॒न्तर्ब॑हुप्र॒जा निर्ऋ॑ति॒मा वि॑वेश ॥
1.164.32a ya ī̍ṁ ca̱kāra̱ na so a̱sya ve̍da̱ ya ī̍ṁ da̱darśa̱ hiru̱g in nu tasmā̍t |
1.164.32c sa mā̱tur yonā̱ pari̍vīto a̱ntar ba̍hupra̱jā nirṛ̍ti̱m ā vi̍veśa ||
1.164.33a द्यौर्मे॑ पि॒ता ज॑नि॒ता नाभि॒रत्र॒ बन्धु॑र्मे मा॒ता पृ॑थि॒वी म॒हीयम् ।
1.164.33c उ॒त्ता॒नयो॑श्च॒म्वो॒३॒॑र्योनि॑र॒न्तरत्रा॑ पि॒ता दु॑हि॒तुर्गर्भ॒माधा॑त् ॥
1.164.33a dyaur me̍ pi̱tā ja̍ni̱tā nābhi̱r atra̱ bandhu̍r me mā̱tā pṛ̍thi̱vī ma̱hīyam |
1.164.33c u̱ttā̱nayo̍ś ca̱mvo̱3̱̍r yoni̍r a̱ntar atrā̍ pi̱tā du̍hi̱tur garbha̱m ādhā̍t ||
1.164.34a पृ॒च्छामि॑ त्वा॒ पर॒मन्तं॑ पृथि॒व्याः पृ॒च्छामि॒ यत्र॒ भुव॑नस्य॒ नाभि॑ः ।
1.164.34c पृ॒च्छामि॑ त्वा॒ वृष्णो॒ अश्व॑स्य॒ रेत॑ः पृ॒च्छामि॑ वा॒चः प॑र॒मं व्यो॑म ॥
1.164.34a pṛ̱cchāmi̍ tvā̱ para̱m anta̍m pṛthi̱vyāḥ pṛ̱cchāmi̱ yatra̱ bhuva̍nasya̱ nābhi̍ḥ |
1.164.34c pṛ̱cchāmi̍ tvā̱ vṛṣṇo̱ aśva̍sya̱ reta̍ḥ pṛ̱cchāmi̍ vā̱caḥ pa̍ra̱maṁ vyo̍ma ||
1.164.35a इ॒यं वेदि॒ः परो॒ अन्त॑ः पृथि॒व्या अ॒यं य॒ज्ञो भुव॑नस्य॒ नाभि॑ः ।
1.164.35c अ॒यं सोमो॒ वृष्णो॒ अश्व॑स्य॒ रेतो॑ ब्र॒ह्मायं वा॒चः प॑र॒मं व्यो॑म ॥
1.164.35a i̱yaṁ vedi̱ḥ paro̱ anta̍ḥ pṛthi̱vyā a̱yaṁ ya̱jño bhuva̍nasya̱ nābhi̍ḥ |
1.164.35c a̱yaṁ somo̱ vṛṣṇo̱ aśva̍sya̱ reto̍ bra̱hmāyaṁ vā̱caḥ pa̍ra̱maṁ vyo̍ma ||
1.164.36a स॒प्तार्ध॑ग॒र्भा भुव॑नस्य॒ रेतो॒ विष्णो॑स्तिष्ठन्ति प्र॒दिशा॒ विध॑र्मणि ।
1.164.36c ते धी॒तिभि॒र्मन॑सा॒ ते वि॑प॒श्चित॑ः परि॒भुव॒ः परि॑ भवन्ति वि॒श्वत॑ः ॥
1.164.36a sa̱ptārdha̍ga̱rbhā bhuva̍nasya̱ reto̱ viṣṇo̍s tiṣṭhanti pra̱diśā̱ vidha̍rmaṇi |
1.164.36c te dhī̱tibhi̱r mana̍sā̱ te vi̍pa̱ścita̍ḥ pari̱bhuva̱ḥ pari̍ bhavanti vi̱śvata̍ḥ ||
1.164.37a न वि जा॑नामि॒ यदि॑वे॒दमस्मि॑ नि॒ण्यः संन॑द्धो॒ मन॑सा चरामि ।
1.164.37c य॒दा माग॑न्प्रथम॒जा ऋ॒तस्यादिद्वा॒चो अ॑श्नुवे भा॒गम॒स्याः ॥
1.164.37a na vi jā̍nāmi̱ yad i̍ve̱dam asmi̍ ni̱ṇyaḥ saṁna̍ddho̱ mana̍sā carāmi |
1.164.37c ya̱dā māga̍n prathama̱jā ṛ̱tasyād id vā̱co a̍śnuve bhā̱gam a̱syāḥ ||
1.164.38a अपा॒ङ्प्राङे॑ति स्व॒धया॑ गृभी॒तोऽम॑र्त्यो॒ मर्त्ये॑ना॒ सयो॑निः ।
1.164.38c ता शश्व॑न्ता विषू॒चीना॑ वि॒यन्ता॒ न्य१॒॑न्यं चि॒क्युर्न नि चि॑क्युर॒न्यम् ॥
1.164.38a apā̱ṅ prāṅ e̍ti sva̱dhayā̍ gṛbhī̱to 'ma̍rtyo̱ martye̍nā̱ sayo̍niḥ |
1.164.38c tā śaśva̍ntā viṣū̱cīnā̍ vi̱yantā̱ ny a1̱̍nyaṁ ci̱kyur na ni ci̍kyur a̱nyam ||
1.164.39a ऋ॒चो अ॒क्षरे॑ पर॒मे व्यो॑म॒न्यस्मि॑न्दे॒वा अधि॒ विश्वे॑ निषे॒दुः ।
1.164.39c यस्तन्न वेद॒ किमृ॒चा क॑रिष्यति॒ य इत्तद्वि॒दुस्त इ॒मे समा॑सते ॥
1.164.39a ṛ̱co a̱kṣare̍ para̱me vyo̍ma̱n yasmi̍n de̱vā adhi̱ viśve̍ niṣe̱duḥ |
1.164.39c yas tan na veda̱ kim ṛ̱cā ka̍riṣyati̱ ya it tad vi̱dus ta i̱me sam ā̍sate ||
1.164.40a सू॒य॒व॒साद्भग॑वती॒ हि भू॒या अथो॑ व॒यं भग॑वन्तः स्याम ।
1.164.40c अ॒द्धि तृण॑मघ्न्ये विश्व॒दानीं॒ पिब॑ शु॒द्धमु॑द॒कमा॒चर॑न्ती ॥
1.164.40a sū̱ya̱va̱sād bhaga̍vatī̱ hi bhū̱yā atho̍ va̱yam bhaga̍vantaḥ syāma |
1.164.40c a̱ddhi tṛṇa̍m aghnye viśva̱dānī̱m piba̍ śu̱ddham u̍da̱kam ā̱cara̍ntī ||
1.164.41a गौ॒रीर्मि॑माय सलि॒लानि॒ तक्ष॒त्येक॑पदी द्वि॒पदी॒ सा चतु॑ष्पदी ।
1.164.41c अ॒ष्टाप॑दी॒ नव॑पदी बभू॒वुषी॑ स॒हस्रा॑क्षरा पर॒मे व्यो॑मन् ॥
1.164.41a gau̱rīr mi̍māya sali̱lāni̱ takṣa̱ty eka̍padī dvi̱padī̱ sā catu̍ṣpadī |
1.164.41c a̱ṣṭāpa̍dī̱ nava̍padī babhū̱vuṣī̍ sa̱hasrā̍kṣarā para̱me vyo̍man ||
1.164.42a तस्या॑ः समु॒द्रा अधि॒ वि क्ष॑रन्ति॒ तेन॑ जीवन्ति प्र॒दिश॒श्चत॑स्रः ।
1.164.42c तत॑ः क्षरत्य॒क्षरं॒ तद्विश्व॒मुप॑ जीवति ॥
1.164.42a tasyā̍ḥ samu̱drā adhi̱ vi kṣa̍ranti̱ tena̍ jīvanti pra̱diśa̱ś cata̍sraḥ |
1.164.42c tata̍ḥ kṣaraty a̱kṣara̱ṁ tad viśva̱m upa̍ jīvati ||
1.164.43a श॒क॒मयं॑ धू॒ममा॒राद॑पश्यं विषू॒वता॑ प॒र ए॒नाव॑रेण ।
1.164.43c उ॒क्षाणं॒ पृश्नि॑मपचन्त वी॒रास्तानि॒ धर्मा॑णि प्रथ॒मान्या॑सन् ॥
1.164.43a śa̱ka̱maya̍ṁ dhū̱mam ā̱rād a̍paśyaṁ viṣū̱vatā̍ pa̱ra e̱nāva̍reṇa |
1.164.43c u̱kṣāṇa̱m pṛśni̍m apacanta vī̱rās tāni̱ dharmā̍ṇi pratha̱māny ā̍san ||
1.164.44a त्रय॑ः के॒शिन॑ ऋतु॒था वि च॑क्षते संवत्स॒रे व॑पत॒ एक॑ एषाम् ।
1.164.44c विश्व॒मेको॑ अ॒भि च॑ष्टे॒ शची॑भि॒र्ध्राजि॒रेक॑स्य ददृशे॒ न रू॒पम् ॥
1.164.44a traya̍ḥ ke̱śina̍ ṛtu̱thā vi ca̍kṣate saṁvatsa̱re va̍pata̱ eka̍ eṣām |
1.164.44c viśva̱m eko̍ a̱bhi ca̍ṣṭe̱ śacī̍bhi̱r dhrāji̱r eka̍sya dadṛśe̱ na rū̱pam ||
1.164.45a च॒त्वारि॒ वाक्परि॑मिता प॒दानि॒ तानि॑ विदुर्ब्राह्म॒णा ये म॑नी॒षिण॑ः ।
1.164.45c गुहा॒ त्रीणि॒ निहि॑ता॒ नेङ्ग॑यन्ति तु॒रीयं॑ वा॒चो म॑नु॒ष्या॑ वदन्ति ॥
1.164.45a ca̱tvāri̱ vāk pari̍mitā pa̱dāni̱ tāni̍ vidur brāhma̱ṇā ye ma̍nī̱ṣiṇa̍ḥ |
1.164.45c guhā̱ trīṇi̱ nihi̍tā̱ neṅga̍yanti tu̱rīya̍ṁ vā̱co ma̍nu̱ṣyā̍ vadanti ||
1.164.46a इन्द्रं॑ मि॒त्रं वरु॑णम॒ग्निमा॑हु॒रथो॑ दि॒व्यः स सु॑प॒र्णो ग॒रुत्मा॑न् ।
1.164.46c एकं॒ सद्विप्रा॑ बहु॒धा व॑दन्त्य॒ग्निं य॒मं मा॑त॒रिश्वा॑नमाहुः ॥
1.164.46a indra̍m mi̱traṁ varu̍ṇam a̱gnim ā̍hu̱r atho̍ di̱vyaḥ sa su̍pa̱rṇo ga̱rutmā̍n |
1.164.46c eka̱ṁ sad viprā̍ bahu̱dhā va̍danty a̱gniṁ ya̱mam mā̍ta̱riśvā̍nam āhuḥ ||
1.164.47a कृ॒ष्णं नि॒यानं॒ हर॑यः सुप॒र्णा अ॒पो वसा॑ना॒ दिव॒मुत्प॑तन्ति ।
1.164.47c त आव॑वृत्र॒न्सद॑नादृ॒तस्यादिद्घृ॒तेन॑ पृथि॒वी व्यु॑द्यते ॥
1.164.47a kṛ̱ṣṇaṁ ni̱yāna̱ṁ hara̍yaḥ supa̱rṇā a̱po vasā̍nā̱ diva̱m ut pa̍tanti |
1.164.47c ta āva̍vṛtra̱n sada̍nād ṛ̱tasyād id ghṛ̱tena̍ pṛthi̱vī vy u̍dyate ||
1.164.48a द्वाद॑श प्र॒धय॑श्च॒क्रमेकं॒ त्रीणि॒ नभ्या॑नि॒ क उ॒ तच्चि॑केत ।
1.164.48c तस्मि॑न्सा॒कं त्रि॑श॒ता न श॒ङ्कवो॑ऽर्पि॒ताः ष॒ष्टिर्न च॑लाच॒लास॑ः ॥
1.164.48a dvāda̍śa pra̱dhaya̍ś ca̱kram eka̱ṁ trīṇi̱ nabhyā̍ni̱ ka u̱ tac ci̍keta |
1.164.48c tasmi̍n sā̱kaṁ tri̍śa̱tā na śa̱ṅkavo̍ 'rpi̱tāḥ ṣa̱ṣṭir na ca̍lāca̱lāsa̍ḥ ||
1.164.49a यस्ते॒ स्तन॑ः शश॒यो यो म॑यो॒भूर्येन॒ विश्वा॒ पुष्य॑सि॒ वार्या॑णि ।
1.164.49c यो र॑त्न॒धा व॑सु॒विद्यः सु॒दत्र॒ः सर॑स्वति॒ तमि॒ह धात॑वे कः ॥
1.164.49a yas te̱ stana̍ḥ śaśa̱yo yo ma̍yo̱bhūr yena̱ viśvā̱ puṣya̍si̱ vāryā̍ṇi |
1.164.49c yo ra̍tna̱dhā va̍su̱vid yaḥ su̱datra̱ḥ sara̍svati̱ tam i̱ha dhāta̍ve kaḥ ||
1.164.50a य॒ज्ञेन॑ य॒ज्ञम॑यजन्त दे॒वास्तानि॒ धर्मा॑णि प्रथ॒मान्या॑सन् ।
1.164.50c ते ह॒ नाकं॑ महि॒मान॑ः सचन्त॒ यत्र॒ पूर्वे॑ सा॒ध्याः सन्ति॑ दे॒वाः ॥
1.164.50a ya̱jñena̍ ya̱jñam a̍yajanta de̱vās tāni̱ dharmā̍ṇi pratha̱māny ā̍san |
1.164.50c te ha̱ nāka̍m mahi̱māna̍ḥ sacanta̱ yatra̱ pūrve̍ sā̱dhyāḥ santi̍ de̱vāḥ ||
1.164.51a स॒मा॒नमे॒तदु॑द॒कमुच्चैत्यव॒ चाह॑भिः ।
1.164.51c भूमिं॑ प॒र्जन्या॒ जिन्व॑न्ति॒ दिवं॑ जिन्वन्त्य॒ग्नय॑ः ॥
1.164.51a sa̱mā̱nam e̱tad u̍da̱kam uc caity ava̱ cāha̍bhiḥ |
1.164.51c bhūmi̍m pa̱rjanyā̱ jinva̍nti̱ diva̍ṁ jinvanty a̱gnaya̍ḥ ||
1.164.52a दि॒व्यं सु॑प॒र्णं वा॑य॒सं बृ॒हन्त॑म॒पां गर्भं॑ दर्श॒तमोष॑धीनाम् ।
1.164.52c अ॒भी॒प॒तो वृ॒ष्टिभि॑स्त॒र्पय॑न्तं॒ सर॑स्वन्त॒मव॑से जोहवीमि ॥
1.164.52a di̱vyaṁ su̍pa̱rṇaṁ vā̍ya̱sam bṛ̱hanta̍m a̱pāṁ garbha̍ṁ darśa̱tam oṣa̍dhīnām |
1.164.52c a̱bhī̱pa̱to vṛ̱ṣṭibhi̍s ta̱rpaya̍nta̱ṁ sara̍svanta̱m ava̍se johavīmi ||


1.165.01a कया॑ शु॒भा सव॑यस॒ः सनी॑ळाः समा॒न्या म॒रुत॒ः सं मि॑मिक्षुः ।
1.165.01c कया॑ म॒ती कुत॒ एता॑स ए॒तेऽर्च॑न्ति॒ शुष्मं॒ वृष॑णो वसू॒या ॥
1.165.01a kayā̍ śu̱bhā sava̍yasa̱ḥ sanī̍ḻāḥ samā̱nyā ma̱ruta̱ḥ sam mi̍mikṣuḥ |
1.165.01c kayā̍ ma̱tī kuta̱ etā̍sa e̱te 'rca̍nti̱ śuṣma̱ṁ vṛṣa̍ṇo vasū̱yā ||
1.165.02a कस्य॒ ब्रह्मा॑णि जुजुषु॒र्युवा॑न॒ः को अ॑ध्व॒रे म॒रुत॒ आ व॑वर्त ।
1.165.02c श्ये॒नाँ इ॑व॒ ध्रज॑तो अ॒न्तरि॑क्षे॒ केन॑ म॒हा मन॑सा रीरमाम ॥
1.165.02a kasya̱ brahmā̍ṇi jujuṣu̱r yuvā̍na̱ḥ ko a̍dhva̱re ma̱ruta̱ ā va̍varta |
1.165.02c śye̱nām̐ i̍va̱ dhraja̍to a̱ntari̍kṣe̱ kena̍ ma̱hā mana̍sā rīramāma ||
1.165.03a कुत॒स्त्वमि॑न्द्र॒ माहि॑न॒ः सन्नेको॑ यासि सत्पते॒ किं त॑ इ॒त्था ।
1.165.03c सं पृ॑च्छसे समरा॒णः शु॑भा॒नैर्वो॒चेस्तन्नो॑ हरिवो॒ यत्ते॑ अ॒स्मे ॥
1.165.03a kuta̱s tvam i̍ndra̱ māhi̍na̱ḥ sann eko̍ yāsi satpate̱ kiṁ ta̍ i̱tthā |
1.165.03c sam pṛ̍cchase samarā̱ṇaḥ śu̍bhā̱nair vo̱ces tan no̍ harivo̱ yat te̍ a̱sme ||
1.165.04a ब्रह्मा॑णि मे म॒तय॒ः शं सु॒तास॒ः शुष्म॑ इयर्ति॒ प्रभृ॑तो मे॒ अद्रि॑ः ।
1.165.04c आ शा॑सते॒ प्रति॑ हर्यन्त्यु॒क्थेमा हरी॑ वहत॒स्ता नो॒ अच्छ॑ ॥
1.165.04a brahmā̍ṇi me ma̱taya̱ḥ śaṁ su̱tāsa̱ḥ śuṣma̍ iyarti̱ prabhṛ̍to me̱ adri̍ḥ |
1.165.04c ā śā̍sate̱ prati̍ haryanty u̱kthemā harī̍ vahata̱s tā no̱ accha̍ ||
1.165.05a अतो॑ व॒यम॑न्त॒मेभि॑र्युजा॒नाः स्वक्ष॑त्रेभिस्त॒न्व१॒॑ः शुम्भ॑मानाः ।
1.165.05c महो॑भि॒रेताँ॒ उप॑ युज्महे॒ न्विन्द्र॑ स्व॒धामनु॒ हि नो॑ ब॒भूथ॑ ॥
1.165.05a ato̍ va̱yam a̍nta̱mebhi̍r yujā̱nāḥ svakṣa̍trebhis ta̱nva1̱̍ḥ śumbha̍mānāḥ |
1.165.05c maho̍bhi̱r etā̱m̐ upa̍ yujmahe̱ nv indra̍ sva̱dhām anu̱ hi no̍ ba̱bhūtha̍ ||
1.165.06a क्व१॒॑ स्या वो॑ मरुतः स्व॒धासी॒द्यन्मामेकं॑ स॒मध॑त्ताहि॒हत्ये॑ ।
1.165.06c अ॒हं ह्यु१॒॑ग्रस्त॑वि॒षस्तुवि॑ष्मा॒न्विश्व॑स्य॒ शत्रो॒रन॑मं वध॒स्नैः ॥
1.165.06a kva1̱̍ syā vo̍ marutaḥ sva̱dhāsī̱d yan mām eka̍ṁ sa̱madha̍ttāhi̱hatye̍ |
1.165.06c a̱haṁ hy u1̱̍gras ta̍vi̱ṣas tuvi̍ṣmā̱n viśva̍sya̱ śatro̱r ana̍maṁ vadha̱snaiḥ ||
1.165.07a भूरि॑ चकर्थ॒ युज्ये॑भिर॒स्मे स॑मा॒नेभि॑र्वृषभ॒ पौंस्ये॑भिः ।
1.165.07c भूरी॑णि॒ हि कृ॒णवा॑मा शवि॒ष्ठेन्द्र॒ क्रत्वा॑ मरुतो॒ यद्वशा॑म ॥
1.165.07a bhūri̍ cakartha̱ yujye̍bhir a̱sme sa̍mā̱nebhi̍r vṛṣabha̱ pauṁsye̍bhiḥ |
1.165.07c bhūrī̍ṇi̱ hi kṛ̱ṇavā̍mā śavi̱ṣṭhendra̱ kratvā̍ maruto̱ yad vaśā̍ma ||
1.165.08a वधीं॑ वृ॒त्रं म॑रुत इन्द्रि॒येण॒ स्वेन॒ भामे॑न तवि॒षो ब॑भू॒वान् ।
1.165.08c अ॒हमे॒ता मन॑वे वि॒श्वश्च॑न्द्राः सु॒गा अ॒पश्च॑कर॒ वज्र॑बाहुः ॥
1.165.08a vadhī̍ṁ vṛ̱tram ma̍ruta indri̱yeṇa̱ svena̱ bhāme̍na tavi̱ṣo ba̍bhū̱vān |
1.165.08c a̱ham e̱tā mana̍ve vi̱śvaśca̍ndrāḥ su̱gā a̱paś ca̍kara̱ vajra̍bāhuḥ ||
1.165.09a अनु॑त्त॒मा ते॑ मघव॒न्नकि॒र्नु न त्वावाँ॑ अस्ति दे॒वता॒ विदा॑नः ।
1.165.09c न जाय॑मानो॒ नश॑ते॒ न जा॒तो यानि॑ करि॒ष्या कृ॑णु॒हि प्र॑वृद्ध ॥
1.165.09a anu̍tta̱m ā te̍ maghava̱n naki̱r nu na tvāvā̍m̐ asti de̱vatā̱ vidā̍naḥ |
1.165.09c na jāya̍māno̱ naśa̍te̱ na jā̱to yāni̍ kari̱ṣyā kṛ̍ṇu̱hi pra̍vṛddha ||
1.165.10a एक॑स्य चिन्मे वि॒भ्व१॒॑स्त्वोजो॒ या नु द॑धृ॒ष्वान्कृ॒णवै॑ मनी॒षा ।
1.165.10c अ॒हं ह्यु१॒॑ग्रो म॑रुतो॒ विदा॑नो॒ यानि॒ च्यव॒मिन्द्र॒ इदी॑श एषाम् ॥
1.165.10a eka̍sya cin me vi̱bhv a1̱̍stv ojo̱ yā nu da̍dhṛ̱ṣvān kṛ̱ṇavai̍ manī̱ṣā |
1.165.10c a̱haṁ hy u1̱̍gro ma̍ruto̱ vidā̍no̱ yāni̱ cyava̱m indra̱ id ī̍śa eṣām ||
1.165.11a अम॑न्दन्मा मरुत॒ः स्तोमो॒ अत्र॒ यन्मे॑ नर॒ः श्रुत्यं॒ ब्रह्म॑ च॒क्र ।
1.165.11c इन्द्रा॑य॒ वृष्णे॒ सुम॑खाय॒ मह्यं॒ सख्ये॒ सखा॑यस्त॒न्वे॑ त॒नूभि॑ः ॥
1.165.11a ama̍ndan mā maruta̱ḥ stomo̱ atra̱ yan me̍ nara̱ḥ śrutya̱m brahma̍ ca̱kra |
1.165.11c indrā̍ya̱ vṛṣṇe̱ suma̍khāya̱ mahya̱ṁ sakhye̱ sakhā̍yas ta̱nve̍ ta̱nūbhi̍ḥ ||
1.165.12a ए॒वेदे॒ते प्रति॑ मा॒ रोच॑माना॒ अने॑द्य॒ः श्रव॒ एषो॒ दधा॑नाः ।
1.165.12c सं॒चक्ष्या॑ मरुतश्च॒न्द्रव॑र्णा॒ अच्छा॑न्त मे छ॒दया॑था च नू॒नम् ॥
1.165.12a e̱ved e̱te prati̍ mā̱ roca̍mānā̱ ane̍dya̱ḥ śrava̱ eṣo̱ dadhā̍nāḥ |
1.165.12c sa̱ṁcakṣyā̍ marutaś ca̱ndrava̍rṇā̱ acchā̍nta me cha̱dayā̍thā ca nū̱nam ||
1.165.13a को न्वत्र॑ मरुतो मामहे व॒ः प्र या॑तन॒ सखीँ॒रच्छा॑ सखायः ।
1.165.13c मन्मा॑नि चित्रा अपिवा॒तय॑न्त ए॒षां भू॑त॒ नवे॑दा म ऋ॒ताना॑म् ॥
1.165.13a ko nv atra̍ maruto māmahe va̱ḥ pra yā̍tana̱ sakhī̱m̐r acchā̍ sakhāyaḥ |
1.165.13c manmā̍ni citrā apivā̱taya̍nta e̱ṣām bhū̍ta̱ nave̍dā ma ṛ̱tānā̍m ||
1.165.14a आ यद्दु॑व॒स्याद्दु॒वसे॒ न का॒रुर॒स्माञ्च॒क्रे मा॒न्यस्य॑ मे॒धा ।
1.165.14c ओ षु व॑र्त्त मरुतो॒ विप्र॒मच्छे॒मा ब्रह्मा॑णि जरि॒ता वो॑ अर्चत् ॥
1.165.14a ā yad du̍va̱syād du̱vase̱ na kā̱rur a̱smāñ ca̱kre mā̱nyasya̍ me̱dhā |
1.165.14c o ṣu va̍rtta maruto̱ vipra̱m acche̱mā brahmā̍ṇi jari̱tā vo̍ arcat ||
1.165.15a ए॒ष व॒ः स्तोमो॑ मरुत इ॒यं गीर्मा॑न्दा॒र्यस्य॑ मा॒न्यस्य॑ का॒रोः ।
1.165.15c एषा या॑सीष्ट त॒न्वे॑ व॒यां वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुम् ॥
1.165.15a e̱ṣa va̱ḥ stomo̍ maruta i̱yaṁ gīr mā̍ndā̱ryasya̍ mā̱nyasya̍ kā̱roḥ |
1.165.15c eṣā yā̍sīṣṭa ta̱nve̍ va̱yāṁ vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||


1.166.01a तन्नु वो॑चाम रभ॒साय॒ जन्म॑ने॒ पूर्वं॑ महि॒त्वं वृ॑ष॒भस्य॑ के॒तवे॑ ।
1.166.01c ऐ॒धेव॒ याम॑न्मरुतस्तुविष्वणो यु॒धेव॑ शक्रास्तवि॒षाणि॑ कर्तन ॥
1.166.01a tan nu vo̍cāma rabha̱sāya̱ janma̍ne̱ pūrva̍m mahi̱tvaṁ vṛ̍ṣa̱bhasya̍ ke̱tave̍ |
1.166.01c ai̱dheva̱ yāma̍n marutas tuviṣvaṇo yu̱dheva̍ śakrās tavi̱ṣāṇi̍ kartana ||
1.166.02a नित्यं॒ न सू॒नुं मधु॒ बिभ्र॑त॒ उप॒ क्रीळ॑न्ति क्री॒ळा वि॒दथे॑षु॒ घृष्व॑यः ।
1.166.02c नक्ष॑न्ति रु॒द्रा अव॑सा नम॒स्विनं॒ न म॑र्धन्ति॒ स्वत॑वसो हवि॒ष्कृत॑म् ॥
1.166.02a nitya̱ṁ na sū̱num madhu̱ bibhra̍ta̱ upa̱ krīḻa̍nti krī̱ḻā vi̱dathe̍ṣu̱ ghṛṣva̍yaḥ |
1.166.02c nakṣa̍nti ru̱drā ava̍sā nama̱svina̱ṁ na ma̍rdhanti̱ svata̍vaso havi̱ṣkṛta̍m ||
1.166.03a यस्मा॒ ऊमा॑सो अ॒मृता॒ अरा॑सत रा॒यस्पोषं॑ च ह॒विषा॑ ददा॒शुषे॑ ।
1.166.03c उ॒क्षन्त्य॑स्मै म॒रुतो॑ हि॒ता इ॑व पु॒रू रजां॑सि॒ पय॑सा मयो॒भुव॑ः ॥
1.166.03a yasmā̱ ūmā̍so a̱mṛtā̱ arā̍sata rā̱yas poṣa̍ṁ ca ha̱viṣā̍ dadā̱śuṣe̍ |
1.166.03c u̱kṣanty a̍smai ma̱ruto̍ hi̱tā i̍va pu̱rū rajā̍ṁsi̱ paya̍sā mayo̱bhuva̍ḥ ||
1.166.04a आ ये रजां॑सि॒ तवि॑षीभि॒रव्य॑त॒ प्र व॒ एवा॑स॒ः स्वय॑तासो अध्रजन् ।
1.166.04c भय॑न्ते॒ विश्वा॒ भुव॑नानि ह॒र्म्या चि॒त्रो वो॒ याम॒ः प्रय॑तास्वृ॒ष्टिषु॑ ॥
1.166.04a ā ye rajā̍ṁsi̱ tavi̍ṣībhi̱r avya̍ta̱ pra va̱ evā̍sa̱ḥ svaya̍tāso adhrajan |
1.166.04c bhaya̍nte̱ viśvā̱ bhuva̍nāni ha̱rmyā ci̱tro vo̱ yāma̱ḥ praya̍tāsv ṛ̱ṣṭiṣu̍ ||
1.166.05a यत्त्वे॒षया॑मा न॒दय॑न्त॒ पर्व॑तान्दि॒वो वा॑ पृ॒ष्ठं नर्या॒ अचु॑च्यवुः ।
1.166.05c विश्वो॑ वो॒ अज्म॑न्भयते॒ वन॒स्पती॑ रथी॒यन्ती॑व॒ प्र जि॑हीत॒ ओष॑धिः ॥
1.166.05a yat tve̱ṣayā̍mā na̱daya̍nta̱ parva̍tān di̱vo vā̍ pṛ̱ṣṭhaṁ naryā̱ acu̍cyavuḥ |
1.166.05c viśvo̍ vo̱ ajma̍n bhayate̱ vana̱spatī̍ rathī̱yantī̍va̱ pra ji̍hīta̱ oṣa̍dhiḥ ||
1.166.06a यू॒यं न॑ उग्रा मरुतः सुचे॒तुनारि॑ष्टग्रामाः सुम॒तिं पि॑पर्तन ।
1.166.06c यत्रा॑ वो दि॒द्युद्रद॑ति॒ क्रिवि॑र्दती रि॒णाति॑ प॒श्वः सुधि॑तेव ब॒र्हणा॑ ॥
1.166.06a yū̱yaṁ na̍ ugrā marutaḥ suce̱tunāri̍ṣṭagrāmāḥ suma̱tim pi̍partana |
1.166.06c yatrā̍ vo di̱dyud rada̍ti̱ krivi̍rdatī ri̱ṇāti̍ pa̱śvaḥ sudhi̍teva ba̱rhaṇā̍ ||
1.166.07a प्र स्क॒म्भदे॑ष्णा अनव॒भ्ररा॑धसोऽलातृ॒णासो॑ वि॒दथे॑षु॒ सुष्टु॑ताः ।
1.166.07c अर्च॑न्त्य॒र्कं म॑दि॒रस्य॑ पी॒तये॑ वि॒दुर्वी॒रस्य॑ प्रथ॒मानि॒ पौंस्या॑ ॥
1.166.07a pra ska̱mbhade̍ṣṇā anava̱bhrarā̍dhaso 'lātṛ̱ṇāso̍ vi̱dathe̍ṣu̱ suṣṭu̍tāḥ |
1.166.07c arca̍nty a̱rkam ma̍di̱rasya̍ pī̱taye̍ vi̱dur vī̱rasya̍ pratha̱māni̱ pauṁsyā̍ ||
1.166.08a श॒तभु॑जिभि॒स्तम॒भिह्रु॑तेर॒घात्पू॒र्भी र॑क्षता मरुतो॒ यमाव॑त ।
1.166.08c जनं॒ यमु॑ग्रास्तवसो विरप्शिनः पा॒थना॒ शंसा॒त्तन॑यस्य पु॒ष्टिषु॑ ॥
1.166.08a śa̱tabhu̍jibhi̱s tam a̱bhihru̍ter a̱ghāt pū̱rbhī ra̍kṣatā maruto̱ yam āva̍ta |
1.166.08c jana̱ṁ yam u̍grās tavaso virapśinaḥ pā̱thanā̱ śaṁsā̱t tana̍yasya pu̱ṣṭiṣu̍ ||
1.166.09a विश्वा॑नि भ॒द्रा म॑रुतो॒ रथे॑षु वो मिथ॒स्पृध्ये॑व तवि॒षाण्याहि॑ता ।
1.166.09c अंसे॒ष्वा व॒ः प्रप॑थेषु खा॒दयोऽक्षो॑ वश्च॒क्रा स॒मया॒ वि वा॑वृते ॥
1.166.09a viśvā̍ni bha̱drā ma̍ruto̱ rathe̍ṣu vo mitha̱spṛdhye̍va tavi̱ṣāṇy āhi̍tā |
1.166.09c aṁse̱ṣv ā va̱ḥ prapa̍theṣu khā̱dayo 'kṣo̍ vaś ca̱krā sa̱mayā̱ vi vā̍vṛte ||
1.166.10a भूरी॑णि भ॒द्रा नर्ये॑षु बा॒हुषु॒ वक्ष॑ःसु रु॒क्मा र॑भ॒सासो॑ अ॒ञ्जय॑ः ।
1.166.10c अंसे॒ष्वेता॑ः प॒विषु॑ क्षु॒रा अधि॒ वयो॒ न प॒क्षान्व्यनु॒ श्रियो॑ धिरे ॥
1.166.10a bhūrī̍ṇi bha̱drā narye̍ṣu bā̱huṣu̱ vakṣa̍ḥsu ru̱kmā ra̍bha̱sāso̍ a̱ñjaya̍ḥ |
1.166.10c aṁse̱ṣv etā̍ḥ pa̱viṣu̍ kṣu̱rā adhi̱ vayo̱ na pa̱kṣān vy anu̱ śriyo̍ dhire ||
1.166.11a म॒हान्तो॑ म॒ह्ना वि॒भ्वो॒३॒॑ विभू॑तयो दूरे॒दृशो॒ ये दि॒व्या इ॑व॒ स्तृभि॑ः ।
1.166.11c म॒न्द्राः सु॑जि॒ह्वाः स्वरि॑तार आ॒सभि॒ः सम्मि॑श्ला॒ इन्द्रे॑ म॒रुत॑ः परि॒ष्टुभ॑ः ॥
1.166.11a ma̱hānto̍ ma̱hnā vi̱bhvo̱3̱̍ vibhū̍tayo dūre̱dṛśo̱ ye di̱vyā i̍va̱ stṛbhi̍ḥ |
1.166.11c ma̱ndrāḥ su̍ji̱hvāḥ svari̍tāra ā̱sabhi̱ḥ sammi̍ślā̱ indre̍ ma̱ruta̍ḥ pari̱ṣṭubha̍ḥ ||
1.166.12a तद्व॑ः सुजाता मरुतो महित्व॒नं दी॒र्घं वो॑ दा॒त्रमदि॑तेरिव व्र॒तम् ।
1.166.12c इन्द्र॑श्च॒न त्यज॑सा॒ वि ह्रु॑णाति॒ तज्जना॑य॒ यस्मै॑ सु॒कृते॒ अरा॑ध्वम् ॥
1.166.12a tad va̍ḥ sujātā maruto mahitva̱naṁ dī̱rghaṁ vo̍ dā̱tram adi̍ter iva vra̱tam |
1.166.12c indra̍ś ca̱na tyaja̍sā̱ vi hru̍ṇāti̱ taj janā̍ya̱ yasmai̍ su̱kṛte̱ arā̍dhvam ||
1.166.13a तद्वो॑ जामि॒त्वं म॑रुत॒ः परे॑ यु॒गे पु॒रू यच्छंस॑ममृतास॒ आव॑त ।
1.166.13c अ॒या धि॒या मन॑वे श्रु॒ष्टिमाव्या॑ सा॒कं नरो॑ दं॒सनै॒रा चि॑कित्रिरे ॥
1.166.13a tad vo̍ jāmi̱tvam ma̍ruta̱ḥ pare̍ yu̱ge pu̱rū yac chaṁsa̍m amṛtāsa̱ āva̍ta |
1.166.13c a̱yā dhi̱yā mana̍ve śru̱ṣṭim āvyā̍ sā̱kaṁ naro̍ da̱ṁsanai̱r ā ci̍kitrire ||
1.166.14a येन॑ दी॒र्घं म॑रुतः शू॒शवा॑म यु॒ष्माके॑न॒ परी॑णसा तुरासः ।
1.166.14c आ यत्त॒तन॑न्वृ॒जने॒ जना॑स ए॒भिर्य॒ज्ञेभि॒स्तद॒भीष्टि॑मश्याम् ॥
1.166.14a yena̍ dī̱rgham ma̍rutaḥ śū̱śavā̍ma yu̱ṣmāke̍na̱ parī̍ṇasā turāsaḥ |
1.166.14c ā yat ta̱tana̍n vṛ̱jane̱ janā̍sa e̱bhir ya̱jñebhi̱s tad a̱bhīṣṭi̍m aśyām ||
1.166.15a ए॒ष व॒ः स्तोमो॑ मरुत इ॒यं गीर्मा॑न्दा॒र्यस्य॑ मा॒न्यस्य॑ का॒रोः ।
1.166.15c एषा या॑सीष्ट त॒न्वे॑ व॒यां वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुम् ॥
1.166.15a e̱ṣa va̱ḥ stomo̍ maruta i̱yaṁ gīr mā̍ndā̱ryasya̍ mā̱nyasya̍ kā̱roḥ |
1.166.15c eṣā yā̍sīṣṭa ta̱nve̍ va̱yāṁ vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||


1.167.01a स॒हस्रं॑ त इन्द्रो॒तयो॑ नः स॒हस्र॒मिषो॑ हरिवो गू॒र्तत॑माः ।
1.167.01c स॒हस्रं॒ रायो॑ माद॒यध्यै॑ सह॒स्रिण॒ उप॑ नो यन्तु॒ वाजा॑ः ॥
1.167.01a sa̱hasra̍ṁ ta indro̱tayo̍ naḥ sa̱hasra̱m iṣo̍ harivo gū̱rtata̍māḥ |
1.167.01c sa̱hasra̱ṁ rāyo̍ māda̱yadhyai̍ saha̱sriṇa̱ upa̍ no yantu̱ vājā̍ḥ ||
1.167.02a आ नोऽवो॑भिर्म॒रुतो॑ या॒न्त्वच्छा॒ ज्येष्ठे॑भिर्वा बृ॒हद्दि॑वैः सुमा॒याः ।
1.167.02c अध॒ यदे॑षां नि॒युत॑ः पर॒माः स॑मु॒द्रस्य॑ चिद्ध॒नय॑न्त पा॒रे ॥
1.167.02a ā no 'vo̍bhir ma̱ruto̍ yā̱ntv acchā̱ jyeṣṭhe̍bhir vā bṛ̱haddi̍vaiḥ sumā̱yāḥ |
1.167.02c adha̱ yad e̍ṣāṁ ni̱yuta̍ḥ para̱māḥ sa̍mu̱drasya̍ cid dha̱naya̍nta pā̱re ||
1.167.03a मि॒म्यक्ष॒ येषु॒ सुधि॑ता घृ॒ताची॒ हिर॑ण्यनिर्णि॒गुप॑रा॒ न ऋ॒ष्टिः ।
1.167.03c गुहा॒ चर॑न्ती॒ मनु॑षो॒ न योषा॑ स॒भाव॑ती विद॒थ्ये॑व॒ सं वाक् ॥
1.167.03a mi̱myakṣa̱ yeṣu̱ sudhi̍tā ghṛ̱tācī̱ hira̍ṇyanirṇi̱g upa̍rā̱ na ṛ̱ṣṭiḥ |
1.167.03c guhā̱ cara̍ntī̱ manu̍ṣo̱ na yoṣā̍ sa̱bhāva̍tī vida̱thye̍va̱ saṁ vāk ||
1.167.04a परा॑ शु॒भ्रा अ॒यासो॑ य॒व्या सा॑धार॒ण्येव॑ म॒रुतो॑ मिमिक्षुः ।
1.167.04c न रो॑द॒सी अप॑ नुदन्त घो॒रा जु॒षन्त॒ वृधं॑ स॒ख्याय॑ दे॒वाः ॥
1.167.04a parā̍ śu̱bhrā a̱yāso̍ ya̱vyā sā̍dhāra̱ṇyeva̍ ma̱ruto̍ mimikṣuḥ |
1.167.04c na ro̍da̱sī apa̍ nudanta gho̱rā ju̱ṣanta̱ vṛdha̍ṁ sa̱khyāya̍ de̱vāḥ ||
1.167.05a जोष॒द्यदी॑मसु॒र्या॑ स॒चध्यै॒ विषि॑तस्तुका रोद॒सी नृ॒मणा॑ः ।
1.167.05c आ सू॒र्येव॑ विध॒तो रथं॑ गात्त्वे॒षप्र॑तीका॒ नभ॑सो॒ नेत्या ॥
1.167.05a joṣa̱d yad ī̍m asu̱ryā̍ sa̱cadhyai̱ viṣi̍tastukā roda̱sī nṛ̱maṇā̍ḥ |
1.167.05c ā sū̱ryeva̍ vidha̱to ratha̍ṁ gāt tve̱ṣapra̍tīkā̱ nabha̍so̱ netyā ||
1.167.06a आस्था॑पयन्त युव॒तिं युवा॑नः शु॒भे निमि॑श्लां वि॒दथे॑षु प॒ज्राम् ।
1.167.06c अ॒र्को यद्वो॑ मरुतो ह॒विष्मा॒न्गाय॑द्गा॒थं सु॒तसो॑मो दुव॒स्यन् ॥
1.167.06a āsthā̍payanta yuva̱tiṁ yuvā̍naḥ śu̱bhe nimi̍ślāṁ vi̱dathe̍ṣu pa̱jrām |
1.167.06c a̱rko yad vo̍ maruto ha̱viṣmā̱n gāya̍d gā̱thaṁ su̱taso̍mo duva̱syan ||
1.167.07a प्र तं वि॑वक्मि॒ वक्म्यो॒ य ए॑षां म॒रुतां॑ महि॒मा स॒त्यो अस्ति॑ ।
1.167.07c सचा॒ यदीं॒ वृष॑मणा अहं॒युः स्थि॒रा चि॒ज्जनी॒र्वह॑ते सुभा॒गाः ॥
1.167.07a pra taṁ vi̍vakmi̱ vakmyo̱ ya e̍ṣām ma̱rutā̍m mahi̱mā sa̱tyo asti̍ |
1.167.07c sacā̱ yad ī̱ṁ vṛṣa̍maṇā aha̱ṁyuḥ sthi̱rā ci̱j janī̱r vaha̍te subhā̱gāḥ ||
1.167.08a पान्ति॑ मि॒त्रावरु॑णावव॒द्याच्चय॑त ईमर्य॒मो अप्र॑शस्तान् ।
1.167.08c उ॒त च्य॑वन्ते॒ अच्यु॑ता ध्रु॒वाणि॑ वावृ॒ध ईं॑ मरुतो॒ दाति॑वारः ॥
1.167.08a pānti̍ mi̱trāvaru̍ṇāv ava̱dyāc caya̍ta īm arya̱mo apra̍śastān |
1.167.08c u̱ta cya̍vante̱ acyu̍tā dhru̱vāṇi̍ vāvṛ̱dha ī̍m maruto̱ dāti̍vāraḥ ||
1.167.09a न॒ही नु वो॑ मरुतो॒ अन्त्य॒स्मे आ॒रात्ता॑च्चि॒च्छव॑सो॒ अन्त॑मा॒पुः ।
1.167.09c ते धृ॒ष्णुना॒ शव॑सा शूशु॒वांसोऽर्णो॒ न द्वेषो॑ धृष॒ता परि॑ ष्ठुः ॥
1.167.09a na̱hī nu vo̍ maruto̱ anty a̱sme ā̱rāttā̍c ci̱c chava̍so̱ anta̍m ā̱puḥ |
1.167.09c te dhṛ̱ṣṇunā̱ śava̍sā śūśu̱vāṁso 'rṇo̱ na dveṣo̍ dhṛṣa̱tā pari̍ ṣṭhuḥ ||
1.167.10a व॒यम॒द्येन्द्र॑स्य॒ प्रेष्ठा॑ व॒यं श्वो वो॑चेमहि सम॒र्ये ।
1.167.10c व॒यं पु॒रा महि॑ च नो॒ अनु॒ द्यून्तन्न॑ ऋभु॒क्षा न॒रामनु॑ ष्यात् ॥
1.167.10a va̱yam a̱dyendra̍sya̱ preṣṭhā̍ va̱yaṁ śvo vo̍cemahi sama̱rye |
1.167.10c va̱yam pu̱rā mahi̍ ca no̱ anu̱ dyūn tan na̍ ṛbhu̱kṣā na̱rām anu̍ ṣyāt ||
1.167.11a ए॒ष व॒ः स्तोमो॑ मरुत इ॒यं गीर्मा॑न्दा॒र्यस्य॑ मा॒न्यस्य॑ का॒रोः ।
1.167.11c एषा या॑सीष्ट त॒न्वे॑ व॒यां वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुम् ॥
1.167.11a e̱ṣa va̱ḥ stomo̍ maruta i̱yaṁ gīr mā̍ndā̱ryasya̍ mā̱nyasya̍ kā̱roḥ |
1.167.11c eṣā yā̍sīṣṭa ta̱nve̍ va̱yāṁ vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||


1.168.01a य॒ज्ञाय॑ज्ञा वः सम॒ना तु॑तु॒र्वणि॒र्धियं॑धियं वो देव॒या उ॑ दधिध्वे ।
1.168.01c आ वो॒ऽर्वाच॑ः सुवि॒ताय॒ रोद॑स्योर्म॒हे व॑वृत्या॒मव॑से सुवृ॒क्तिभि॑ः ॥
1.168.01a ya̱jñā-ya̍jñā vaḥ sama̱nā tu̍tu̱rvaṇi̱r dhiya̍ṁ-dhiyaṁ vo deva̱yā u̍ dadhidhve |
1.168.01c ā vo̱ 'rvāca̍ḥ suvi̱tāya̱ roda̍syor ma̱he va̍vṛtyā̱m ava̍se suvṛ̱ktibhi̍ḥ ||
1.168.02a व॒व्रासो॒ न ये स्व॒जाः स्वत॑वस॒ इषं॒ स्व॑रभि॒जाय॑न्त॒ धूत॑यः ।
1.168.02c स॒ह॒स्रिया॑सो अ॒पां नोर्मय॑ आ॒सा गावो॒ वन्द्या॑सो॒ नोक्षण॑ः ॥
1.168.02a va̱vrāso̱ na ye sva̱jāḥ svata̍vasa̱ iṣa̱ṁ sva̍r abhi̱jāya̍nta̱ dhūta̍yaḥ |
1.168.02c sa̱ha̱sriyā̍so a̱pāṁ normaya̍ ā̱sā gāvo̱ vandyā̍so̱ nokṣaṇa̍ḥ ||
1.168.03a सोमा॑सो॒ न ये सु॒तास्तृ॒प्तांश॑वो हृ॒त्सु पी॒तासो॑ दु॒वसो॒ नास॑ते ।
1.168.03c ऐषा॒मंसे॑षु र॒म्भिणी॑व रारभे॒ हस्ते॑षु खा॒दिश्च॑ कृ॒तिश्च॒ सं द॑धे ॥
1.168.03a somā̍so̱ na ye su̱tās tṛ̱ptāṁśa̍vo hṛ̱tsu pī̱tāso̍ du̱vaso̱ nāsa̍te |
1.168.03c aiṣā̱m aṁse̍ṣu ra̱mbhiṇī̍va rārabhe̱ haste̍ṣu khā̱diś ca̍ kṛ̱tiś ca̱ saṁ da̍dhe ||
1.168.04a अव॒ स्वयु॑क्ता दि॒व आ वृथा॑ ययु॒रम॑र्त्या॒ः कश॑या चोदत॒ त्मना॑ ।
1.168.04c अ॒रे॒णव॑स्तुविजा॒ता अ॑चुच्यवुर्दृ॒ळ्हानि॑ चिन्म॒रुतो॒ भ्राज॑दृष्टयः ॥
1.168.04a ava̱ svayu̍ktā di̱va ā vṛthā̍ yayu̱r ama̍rtyā̱ḥ kaśa̍yā codata̱ tmanā̍ |
1.168.04c a̱re̱ṇava̍s tuvijā̱tā a̍cucyavur dṛ̱ḻhāni̍ cin ma̱ruto̱ bhrāja̍dṛṣṭayaḥ ||
1.168.05a को वो॒ऽन्तर्म॑रुत ऋष्टिविद्युतो॒ रेज॑ति॒ त्मना॒ हन्वे॑व जि॒ह्वया॑ ।
1.168.05c ध॒न्व॒च्युत॑ इ॒षां न याम॑नि पुरु॒प्रैषा॑ अह॒न्यो॒३॒॑ नैत॑शः ॥
1.168.05a ko vo̱ 'ntar ma̍ruta ṛṣṭividyuto̱ reja̍ti̱ tmanā̱ hanve̍va ji̱hvayā̍ |
1.168.05c dha̱nva̱cyuta̍ i̱ṣāṁ na yāma̍ni puru̱praiṣā̍ aha̱nyo̱3̱̍ naita̍śaḥ ||
1.168.06a क्व॑ स्विद॒स्य रज॑सो म॒हस्परं॒ क्वाव॑रं मरुतो॒ यस्मि॑न्नाय॒य ।
1.168.06c यच्च्या॒वय॑थ विथु॒रेव॒ संहि॑तं॒ व्यद्रि॑णा पतथ त्वे॒षम॑र्ण॒वम् ॥
1.168.06a kva̍ svid a̱sya raja̍so ma̱has para̱ṁ kvāva̍ram maruto̱ yasmi̍nn āya̱ya |
1.168.06c yac cyā̱vaya̍tha vithu̱reva̱ saṁhi̍ta̱ṁ vy adri̍ṇā patatha tve̱ṣam a̍rṇa̱vam ||
1.168.07a सा॒तिर्न वोऽम॑वती॒ स्व॑र्वती त्वे॒षा विपा॑का मरुत॒ः पिपि॑ष्वती ।
1.168.07c भ॒द्रा वो॑ रा॒तिः पृ॑ण॒तो न दक्षि॑णा पृथु॒ज्रयी॑ असु॒र्ये॑व॒ जञ्ज॑ती ॥
1.168.07a sā̱tir na vo 'ma̍vatī̱ sva̍rvatī tve̱ṣā vipā̍kā maruta̱ḥ pipi̍ṣvatī |
1.168.07c bha̱drā vo̍ rā̱tiḥ pṛ̍ṇa̱to na dakṣi̍ṇā pṛthu̱jrayī̍ asu̱rye̍va̱ jañja̍tī ||
1.168.08a प्रति॑ ष्टोभन्ति॒ सिन्ध॑वः प॒विभ्यो॒ यद॒भ्रियां॒ वाच॑मुदी॒रय॑न्ति ।
1.168.08c अव॑ स्मयन्त वि॒द्युत॑ः पृथि॒व्यां यदी॑ घृ॒तं म॒रुत॑ः प्रुष्णु॒वन्ति॑ ॥
1.168.08a prati̍ ṣṭobhanti̱ sindha̍vaḥ pa̱vibhyo̱ yad a̱bhriyā̱ṁ vāca̍m udī̱raya̍nti |
1.168.08c ava̍ smayanta vi̱dyuta̍ḥ pṛthi̱vyāṁ yadī̍ ghṛ̱tam ma̱ruta̍ḥ pruṣṇu̱vanti̍ ||
1.168.09a असू॑त॒ पृश्नि॑र्मह॒ते रणा॑य त्वे॒षम॒यासां॑ म॒रुता॒मनी॑कम् ।
1.168.09c ते स॑प्स॒रासो॑ऽजनय॒न्ताभ्व॒मादित्स्व॒धामि॑षि॒रां पर्य॑पश्यन् ॥
1.168.09a asū̍ta̱ pṛśni̍r maha̱te raṇā̍ya tve̱ṣam a̱yāsā̍m ma̱rutā̱m anī̍kam |
1.168.09c te sa̍psa̱rāso̍ 'janaya̱ntābhva̱m ād it sva̱dhām i̍ṣi̱rām pary a̍paśyan ||
1.168.10a ए॒ष व॒ः स्तोमो॑ मरुत इ॒यं गीर्मा॑न्दा॒र्यस्य॑ मा॒न्यस्य॑ का॒रोः ।
1.168.10c एषा या॑सीष्ट त॒न्वे॑ व॒यां वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुम् ॥
1.168.10a e̱ṣa va̱ḥ stomo̍ maruta i̱yaṁ gīr mā̍ndā̱ryasya̍ mā̱nyasya̍ kā̱roḥ |
1.168.10c eṣā yā̍sīṣṭa ta̱nve̍ va̱yāṁ vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||


1.169.01a म॒हश्चि॒त्त्वमि॑न्द्र य॒त ए॒तान्म॒हश्चि॑दसि॒ त्यज॑सो वरू॒ता ।
1.169.01c स नो॑ वेधो म॒रुतां॑ चिकि॒त्वान्सु॒म्ना व॑नुष्व॒ तव॒ हि प्रेष्ठा॑ ॥
1.169.01a ma̱haś ci̱t tvam i̍ndra ya̱ta e̱tān ma̱haś ci̍d asi̱ tyaja̍so varū̱tā |
1.169.01c sa no̍ vedho ma̱rutā̍ṁ ciki̱tvān su̱mnā va̍nuṣva̱ tava̱ hi preṣṭhā̍ ||
1.169.02a अयु॑ज्रन्त इन्द्र वि॒श्वकृ॑ष्टीर्विदा॒नासो॑ नि॒ष्षिधो॑ मर्त्य॒त्रा ।
1.169.02c म॒रुतां॑ पृत्सु॒तिर्हास॑माना॒ स्व॑र्मीळ्हस्य प्र॒धन॑स्य सा॒तौ ॥
1.169.02a ayu̍jran ta indra vi̱śvakṛ̍ṣṭīr vidā̱nāso̍ ni̱ṣṣidho̍ martya̱trā |
1.169.02c ma̱rutā̍m pṛtsu̱tir hāsa̍mānā̱ sva̍rmīḻhasya pra̱dhana̍sya sā̱tau ||
1.169.03a अम्य॒क्सा त॑ इन्द्र ऋ॒ष्टिर॒स्मे सने॒म्यभ्वं॑ म॒रुतो॑ जुनन्ति ।
1.169.03c अ॒ग्निश्चि॒द्धि ष्मा॑त॒से शु॑शु॒क्वानापो॒ न द्वी॒पं दध॑ति॒ प्रयां॑सि ॥
1.169.03a amya̱k sā ta̍ indra ṛ̱ṣṭir a̱sme sane̱my abhva̍m ma̱ruto̍ junanti |
1.169.03c a̱gniś ci̱d dhi ṣmā̍ta̱se śu̍śu̱kvān āpo̱ na dvī̱paṁ dadha̍ti̱ prayā̍ṁsi ||
1.169.04a त्वं तू न॑ इन्द्र॒ तं र॒यिं दा॒ ओजि॑ष्ठया॒ दक्षि॑णयेव रा॒तिम् ।
1.169.04c स्तुत॑श्च॒ यास्ते॑ च॒कन॑न्त वा॒योः स्तनं॒ न मध्व॑ः पीपयन्त॒ वाजै॑ः ॥
1.169.04a tvaṁ tū na̍ indra̱ taṁ ra̱yiṁ dā̱ oji̍ṣṭhayā̱ dakṣi̍ṇayeva rā̱tim |
1.169.04c stuta̍ś ca̱ yās te̍ ca̱kana̍nta vā̱yoḥ stana̱ṁ na madhva̍ḥ pīpayanta̱ vājai̍ḥ ||
1.169.05a त्वे राय॑ इन्द्र तो॒शत॑माः प्रणे॒तार॒ः कस्य॑ चिदृता॒योः ।
1.169.05c ते षु णो॑ म॒रुतो॑ मृळयन्तु॒ ये स्मा॑ पु॒रा गा॑तू॒यन्ती॑व दे॒वाः ॥
1.169.05a tve rāya̍ indra to̱śata̍māḥ praṇe̱tāra̱ḥ kasya̍ cid ṛtā̱yoḥ |
1.169.05c te ṣu ṇo̍ ma̱ruto̍ mṛḻayantu̱ ye smā̍ pu̱rā gā̍tū̱yantī̍va de̱vāḥ ||
1.169.06a प्रति॒ प्र या॑हीन्द्र मी॒ळ्हुषो॒ नॄन्म॒हः पार्थि॑वे॒ सद॑ने यतस्व ।
1.169.06c अध॒ यदे॑षां पृथुबु॒ध्नास॒ एता॑स्ती॒र्थे नार्यः पौंस्या॑नि त॒स्थुः ॥
1.169.06a prati̱ pra yā̍hīndra mī̱ḻhuṣo̱ nṝn ma̱haḥ pārthi̍ve̱ sada̍ne yatasva |
1.169.06c adha̱ yad e̍ṣām pṛthubu̱dhnāsa̱ etā̍s tī̱rthe nāryaḥ pauṁsyā̍ni ta̱sthuḥ ||
1.169.07a प्रति॑ घो॒राणा॒मेता॑नाम॒यासां॑ म॒रुतां॑ शृण्व आय॒तामु॑प॒ब्दिः ।
1.169.07c ये मर्त्यं॑ पृतना॒यन्त॒मूमै॑र्ऋणा॒वानं॒ न प॒तय॑न्त॒ सर्गै॑ः ॥
1.169.07a prati̍ gho̱rāṇā̱m etā̍nām a̱yāsā̍m ma̱rutā̍ṁ śṛṇva āya̱tām u̍pa̱bdiḥ |
1.169.07c ye martya̍m pṛtanā̱yanta̱m ūmai̍r ṛṇā̱vāna̱ṁ na pa̱taya̍nta̱ sargai̍ḥ ||
1.169.08a त्वं माने॑भ्य इन्द्र वि॒श्वज॑न्या॒ रदा॑ म॒रुद्भि॑ः शु॒रुधो॒ गोअ॑ग्राः ।
1.169.08c स्तवा॑नेभिः स्तवसे देव दे॒वैर्वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुम् ॥
1.169.08a tvam māne̍bhya indra vi̱śvaja̍nyā̱ radā̍ ma̱rudbhi̍ḥ śu̱rudho̱ goa̍grāḥ |
1.169.08c stavā̍nebhiḥ stavase deva de̱vair vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||


1.170.01a न नू॒नमस्ति॒ नो श्वः कस्तद्वे॑द॒ यदद्भु॑तम् ।
1.170.01c अ॒न्यस्य॑ चि॒त्तम॒भि सं॑च॒रेण्य॑मु॒ताधी॑तं॒ वि न॑श्यति ॥
1.170.01a na nū̱nam asti̱ no śvaḥ kas tad ve̍da̱ yad adbhu̍tam |
1.170.01c a̱nyasya̍ ci̱ttam a̱bhi sa̍ṁca̱reṇya̍m u̱tādhī̍ta̱ṁ vi na̍śyati ||
1.170.02a किं न॑ इन्द्र जिघांससि॒ भ्रात॑रो म॒रुत॒स्तव॑ ।
1.170.02c तेभि॑ः कल्पस्व साधु॒या मा न॑ः स॒मर॑णे वधीः ॥
1.170.02a kiṁ na̍ indra jighāṁsasi̱ bhrāta̍ro ma̱ruta̱s tava̍ |
1.170.02c tebhi̍ḥ kalpasva sādhu̱yā mā na̍ḥ sa̱mara̍ṇe vadhīḥ ||
1.170.03a किं नो॑ भ्रातरगस्त्य॒ सखा॒ सन्नति॑ मन्यसे ।
1.170.03c वि॒द्मा हि ते॒ यथा॒ मनो॒ऽस्मभ्य॒मिन्न दि॑त्ससि ॥
1.170.03a kiṁ no̍ bhrātar agastya̱ sakhā̱ sann ati̍ manyase |
1.170.03c vi̱dmā hi te̱ yathā̱ mano̱ 'smabhya̱m in na di̍tsasi ||
1.170.04a अरं॑ कृण्वन्तु॒ वेदिं॒ सम॒ग्निमि॑न्धतां पु॒रः ।
1.170.04c तत्रा॒मृत॑स्य॒ चेत॑नं य॒ज्ञं ते॑ तनवावहै ॥
1.170.04a ara̍ṁ kṛṇvantu̱ vedi̱ṁ sam a̱gnim i̍ndhatām pu̱raḥ |
1.170.04c tatrā̱mṛta̍sya̱ ceta̍naṁ ya̱jñaṁ te̍ tanavāvahai ||
1.170.05a त्वमी॑शिषे वसुपते॒ वसू॑नां॒ त्वं मि॒त्राणां॑ मित्रपते॒ धेष्ठ॑ः ।
1.170.05c इन्द्र॒ त्वं म॒रुद्भि॒ः सं व॑द॒स्वाध॒ प्राशा॑न ऋतु॒था ह॒वींषि॑ ॥
1.170.05a tvam ī̍śiṣe vasupate̱ vasū̍nā̱ṁ tvam mi̱trāṇā̍m mitrapate̱ dheṣṭha̍ḥ |
1.170.05c indra̱ tvam ma̱rudbhi̱ḥ saṁ va̍da̱svādha̱ prāśā̍na ṛtu̱thā ha̱vīṁṣi̍ ||


1.171.01a प्रति॑ व ए॒ना नम॑सा॒हमे॑मि सू॒क्तेन॑ भिक्षे सुम॒तिं तु॒राणा॑म् ।
1.171.01c र॒रा॒णता॑ मरुतो वे॒द्याभि॒र्नि हेळो॑ ध॒त्त वि मु॑चध्व॒मश्वा॑न् ॥
1.171.01a prati̍ va e̱nā nama̍sā̱ham e̍mi sū̱ktena̍ bhikṣe suma̱tiṁ tu̱rāṇā̍m |
1.171.01c ra̱rā̱ṇatā̍ maruto ve̱dyābhi̱r ni heḻo̍ dha̱tta vi mu̍cadhva̱m aśvā̍n ||
1.171.02a ए॒ष व॒ः स्तोमो॑ मरुतो॒ नम॑स्वान्हृ॒दा त॒ष्टो मन॑सा धायि देवाः ।
1.171.02c उपे॒मा या॑त॒ मन॑सा जुषा॒णा यू॒यं हि ष्ठा नम॑स॒ इद्वृ॒धास॑ः ॥
1.171.02a e̱ṣa va̱ḥ stomo̍ maruto̱ nama̍svān hṛ̱dā ta̱ṣṭo mana̍sā dhāyi devāḥ |
1.171.02c upe̱m ā yā̍ta̱ mana̍sā juṣā̱ṇā yū̱yaṁ hi ṣṭhā nama̍sa̱ id vṛ̱dhāsa̍ḥ ||
1.171.03a स्तु॒तासो॑ नो म॒रुतो॑ मृळयन्तू॒त स्तु॒तो म॒घवा॒ शम्भ॑विष्ठः ।
1.171.03c ऊ॒र्ध्वा न॑ः सन्तु को॒म्या वना॒न्यहा॑नि॒ विश्वा॑ मरुतो जिगी॒षा ॥
1.171.03a stu̱tāso̍ no ma̱ruto̍ mṛḻayantū̱ta stu̱to ma̱ghavā̱ śambha̍viṣṭhaḥ |
1.171.03c ū̱rdhvā na̍ḥ santu ko̱myā vanā̱ny ahā̍ni̱ viśvā̍ maruto jigī̱ṣā ||
1.171.04a अ॒स्माद॒हं त॑वि॒षादीष॑माण॒ इन्द्रा॑द्भि॒या म॑रुतो॒ रेज॑मानः ।
1.171.04c यु॒ष्मभ्यं॑ ह॒व्या निशि॑तान्यास॒न्तान्या॒रे च॑कृमा मृ॒ळता॑ नः ॥
1.171.04a a̱smād a̱haṁ ta̍vi̱ṣād īṣa̍māṇa̱ indrā̍d bhi̱yā ma̍ruto̱ reja̍mānaḥ |
1.171.04c yu̱ṣmabhya̍ṁ ha̱vyā niśi̍tāny āsa̱n tāny ā̱re ca̍kṛmā mṛ̱ḻatā̍ naḥ ||
1.171.05a येन॒ माना॑सश्चि॒तय॑न्त उ॒स्रा व्यु॑ष्टिषु॒ शव॑सा॒ शश्व॑तीनाम् ।
1.171.05c स नो॑ म॒रुद्भि॑र्वृषभ॒ श्रवो॑ धा उ॒ग्र उ॒ग्रेभि॒ः स्थवि॑रः सहो॒दाः ॥
1.171.05a yena̱ mānā̍saś ci̱taya̍nta u̱srā vyu̍ṣṭiṣu̱ śava̍sā̱ śaśva̍tīnām |
1.171.05c sa no̍ ma̱rudbhi̍r vṛṣabha̱ śravo̍ dhā u̱gra u̱grebhi̱ḥ sthavi̍raḥ saho̱dāḥ ||
1.171.06a त्वं पा॑हीन्द्र॒ सही॑यसो॒ नॄन्भवा॑ म॒रुद्भि॒रव॑यातहेळाः ।
1.171.06c सु॒प्र॒के॒तेभि॑ः सास॒हिर्दधा॑नो वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुम् ॥
1.171.06a tvam pā̍hīndra̱ sahī̍yaso̱ nṝn bhavā̍ ma̱rudbhi̱r ava̍yātaheḻāḥ |
1.171.06c su̱pra̱ke̱tebhi̍ḥ sāsa̱hir dadhā̍no vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||


1.172.01a चि॒त्रो वो॑ऽस्तु॒ याम॑श्चि॒त्र ऊ॒ती सु॑दानवः ।
1.172.01c मरु॑तो॒ अहि॑भानवः ॥
1.172.01a ci̱tro vo̍ 'stu̱ yāma̍ś ci̱tra ū̱tī su̍dānavaḥ |
1.172.01c maru̍to̱ ahi̍bhānavaḥ ||
1.172.02a आ॒रे सा व॑ः सुदानवो॒ मरु॑त ऋञ्ज॒ती शरु॑ः ।
1.172.02c आ॒रे अश्मा॒ यमस्य॑थ ॥
1.172.02a ā̱re sā va̍ḥ sudānavo̱ maru̍ta ṛñja̱tī śaru̍ḥ |
1.172.02c ā̱re aśmā̱ yam asya̍tha ||
1.172.03a तृ॒ण॒स्क॒न्दस्य॒ नु विश॒ः परि॑ वृङ्क्त सुदानवः ।
1.172.03c ऊ॒र्ध्वान्न॑ः कर्त जी॒वसे॑ ॥
1.172.03a tṛ̱ṇa̱ska̱ndasya̱ nu viśa̱ḥ pari̍ vṛṅkta sudānavaḥ |
1.172.03c ū̱rdhvān na̍ḥ karta jī̱vase̍ ||


1.173.01a गाय॒त्साम॑ नभ॒न्यं१॒॑ यथा॒ वेरर्चा॑म॒ तद्वा॑वृधा॒नं स्व॑र्वत् ।
1.173.01c गावो॑ धे॒नवो॑ ब॒र्हिष्यद॑ब्धा॒ आ यत्स॒द्मानं॑ दि॒व्यं विवा॑सान् ॥
1.173.01a gāya̱t sāma̍ nabha̱nya1̱̍ṁ yathā̱ ver arcā̍ma̱ tad vā̍vṛdhā̱naṁ sva̍rvat |
1.173.01c gāvo̍ dhe̱navo̍ ba̱rhiṣy ada̍bdhā̱ ā yat sa̱dmāna̍ṁ di̱vyaṁ vivā̍sān ||
1.173.02a अर्च॒द्वृषा॒ वृष॑भि॒ः स्वेदु॑हव्यैर्मृ॒गो नाश्नो॒ अति॒ यज्जु॑गु॒र्यात् ।
1.173.02c प्र म॑न्द॒युर्म॒नां गू॑र्त॒ होता॒ भर॑ते॒ मर्यो॑ मिथु॒ना यज॑त्रः ॥
1.173.02a arca̱d vṛṣā̱ vṛṣa̍bhi̱ḥ svedu̍havyair mṛ̱go nāśno̱ ati̱ yaj ju̍gu̱ryāt |
1.173.02c pra ma̍nda̱yur ma̱nāṁ gū̍rta̱ hotā̱ bhara̍te̱ maryo̍ mithu̱nā yaja̍traḥ ||
1.173.03a नक्ष॒द्धोता॒ परि॒ सद्म॑ मि॒ता यन्भर॒द्गर्भ॒मा श॒रद॑ः पृथि॒व्याः ।
1.173.03c क्रन्द॒दश्वो॒ नय॑मानो रु॒वद्गौर॒न्तर्दू॒तो न रोद॑सी चर॒द्वाक् ॥
1.173.03a nakṣa̱d dhotā̱ pari̱ sadma̍ mi̱tā yan bhara̱d garbha̱m ā śa̱rada̍ḥ pṛthi̱vyāḥ |
1.173.03c kranda̱d aśvo̱ naya̍māno ru̱vad gaur a̱ntar dū̱to na roda̍sī cara̱d vāk ||
1.173.04a ता क॒र्माष॑तरास्मै॒ प्र च्यौ॒त्नानि॑ देव॒यन्तो॑ भरन्ते ।
1.173.04c जुजो॑ष॒दिन्द्रो॑ द॒स्मव॑र्चा॒ नास॑त्येव॒ सुग्म्यो॑ रथे॒ष्ठाः ॥
1.173.04a tā ka̱rmāṣa̍tarāsmai̱ pra cyau̱tnāni̍ deva̱yanto̍ bharante |
1.173.04c jujo̍ṣa̱d indro̍ da̱smava̍rcā̱ nāsa̍tyeva̱ sugmyo̍ rathe̱ṣṭhāḥ ||
1.173.05a तमु॑ ष्टु॒हीन्द्रं॒ यो ह॒ सत्वा॒ यः शूरो॑ म॒घवा॒ यो र॑थे॒ष्ठाः ।
1.173.05c प्र॒ती॒चश्चि॒द्योधी॑या॒न्वृष॑ण्वान्वव॒व्रुष॑श्चि॒त्तम॑सो विह॒न्ता ॥
1.173.05a tam u̍ ṣṭu̱hīndra̱ṁ yo ha̱ satvā̱ yaḥ śūro̍ ma̱ghavā̱ yo ra̍the̱ṣṭhāḥ |
1.173.05c pra̱tī̱caś ci̱d yodhī̍yā̱n vṛṣa̍ṇvān vava̱vruṣa̍ś ci̱t tama̍so viha̱ntā ||
1.173.06a प्र यदि॒त्था म॑हि॒ना नृभ्यो॒ अस्त्यरं॒ रोद॑सी क॒क्ष्ये॒३॒॑ नास्मै॑ ।
1.173.06c सं वि॑व्य॒ इन्द्रो॑ वृ॒जनं॒ न भूमा॒ भर्ति॑ स्व॒धावाँ॑ ओप॒शमि॑व॒ द्याम् ॥
1.173.06a pra yad i̱tthā ma̍hi̱nā nṛbhyo̱ asty ara̱ṁ roda̍sī ka̱kṣye̱3̱̍ nāsmai̍ |
1.173.06c saṁ vi̍vya̱ indro̍ vṛ̱jana̱ṁ na bhūmā̱ bharti̍ sva̱dhāvā̍m̐ opa̱śam i̍va̱ dyām ||
1.173.07a स॒मत्सु॑ त्वा शूर स॒तामु॑रा॒णं प्र॑प॒थिन्त॑मं परितंस॒यध्यै॑ ।
1.173.07c स॒जोष॑स॒ इन्द्रं॒ मदे॑ क्षो॒णीः सू॒रिं चि॒द्ये अ॑नु॒मद॑न्ति॒ वाजै॑ः ॥
1.173.07a sa̱matsu̍ tvā śūra sa̱tām u̍rā̱ṇam pra̍pa̱thinta̍mam paritaṁsa̱yadhyai̍ |
1.173.07c sa̱joṣa̍sa̱ indra̱m made̍ kṣo̱ṇīḥ sū̱riṁ ci̱d ye a̍nu̱mada̍nti̱ vājai̍ḥ ||
1.173.08a ए॒वा हि ते॒ शं सव॑ना समु॒द्र आपो॒ यत्त॑ आ॒सु मद॑न्ति दे॒वीः ।
1.173.08c विश्वा॑ ते॒ अनु॒ जोष्या॑ भू॒द्गौः सू॒रीँश्चि॒द्यदि॑ धि॒षा वेषि॒ जना॑न् ॥
1.173.08a e̱vā hi te̱ śaṁ sava̍nā samu̱dra āpo̱ yat ta̍ ā̱su mada̍nti de̱vīḥ |
1.173.08c viśvā̍ te̱ anu̱ joṣyā̍ bhū̱d gauḥ sū̱rīm̐ś ci̱d yadi̍ dhi̱ṣā veṣi̱ janā̍n ||
1.173.09a असा॑म॒ यथा॑ सुष॒खाय॑ एन स्वभि॒ष्टयो॑ न॒रां न शंसै॑ः ।
1.173.09c अस॒द्यथा॑ न॒ इन्द्रो॑ वन्दने॒ष्ठास्तु॒रो न कर्म॒ नय॑मान उ॒क्था ॥
1.173.09a asā̍ma̱ yathā̍ suṣa̱khāya̍ ena svabhi̱ṣṭayo̍ na̱rāṁ na śaṁsai̍ḥ |
1.173.09c asa̱d yathā̍ na̱ indro̍ vandane̱ṣṭhās tu̱ro na karma̱ naya̍māna u̱kthā ||
1.173.10a विष्प॑र्धसो न॒रां न शंसै॑र॒स्माका॑स॒दिन्द्रो॒ वज्र॑हस्तः ।
1.173.10c मि॒त्रा॒युवो॒ न पूर्प॑तिं॒ सुशि॑ष्टौ मध्या॒युव॒ उप॑ शिक्षन्ति य॒ज्ञैः ॥
1.173.10a viṣpa̍rdhaso na̱rāṁ na śaṁsai̍r a̱smākā̍sa̱d indro̱ vajra̍hastaḥ |
1.173.10c mi̱trā̱yuvo̱ na pūrpa̍ti̱ṁ suśi̍ṣṭau madhyā̱yuva̱ upa̍ śikṣanti ya̱jñaiḥ ||
1.173.11a य॒ज्ञो हि ष्मेन्द्रं॒ कश्चि॑दृ॒न्धञ्जु॑हुरा॒णश्चि॒न्मन॑सा परि॒यन् ।
1.173.11c ती॒र्थे नाच्छा॑ तातृषा॒णमोको॑ दी॒र्घो न सि॒ध्रमा कृ॑णो॒त्यध्वा॑ ॥
1.173.11a ya̱jño hi ṣmendra̱ṁ kaś ci̍d ṛ̱ndhañ ju̍hurā̱ṇaś ci̱n mana̍sā pari̱yan |
1.173.11c tī̱rthe nācchā̍ tātṛṣā̱ṇam oko̍ dī̱rgho na si̱dhram ā kṛ̍ṇo̱ty adhvā̍ ||
1.173.12a मो षू ण॑ इ॒न्द्रात्र॑ पृ॒त्सु दे॒वैरस्ति॒ हि ष्मा॑ ते शुष्मिन्नव॒याः ।
1.173.12c म॒हश्चि॒द्यस्य॑ मी॒ळ्हुषो॑ य॒व्या ह॒विष्म॑तो म॒रुतो॒ वन्द॑ते॒ गीः ॥
1.173.12a mo ṣū ṇa̍ i̱ndrātra̍ pṛ̱tsu de̱vair asti̱ hi ṣmā̍ te śuṣminn ava̱yāḥ |
1.173.12c ma̱haś ci̱d yasya̍ mī̱ḻhuṣo̍ ya̱vyā ha̱viṣma̍to ma̱ruto̱ vanda̍te̱ gīḥ ||
1.173.13a ए॒ष स्तोम॑ इन्द्र॒ तुभ्य॑म॒स्मे ए॒तेन॑ गा॒तुं ह॑रिवो विदो नः ।
1.173.13c आ नो॑ ववृत्याः सुवि॒ताय॑ देव वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुम् ॥
1.173.13a e̱ṣa stoma̍ indra̱ tubhya̍m a̱sme e̱tena̍ gā̱tuṁ ha̍rivo vido naḥ |
1.173.13c ā no̍ vavṛtyāḥ suvi̱tāya̍ deva vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||


1.174.01a त्वं राजे॑न्द्र॒ ये च॑ दे॒वा रक्षा॒ नॄन्पा॒ह्य॑सुर॒ त्वम॒स्मान् ।
1.174.01c त्वं सत्प॑तिर्म॒घवा॑ न॒स्तरु॑त्र॒स्त्वं स॒त्यो वस॑वानः सहो॒दाः ॥
1.174.01a tvaṁ rāje̍ndra̱ ye ca̍ de̱vā rakṣā̱ nṝn pā̱hy a̍sura̱ tvam a̱smān |
1.174.01c tvaṁ satpa̍tir ma̱ghavā̍ na̱s taru̍tra̱s tvaṁ sa̱tyo vasa̍vānaḥ saho̱dāḥ ||
1.174.02a दनो॒ विश॑ इन्द्र मृ॒ध्रवा॑चः स॒प्त यत्पुर॒ः शर्म॒ शार॑दी॒र्दर्त् ।
1.174.02c ऋ॒णोर॒पो अ॑नव॒द्यार्णा॒ यूने॑ वृ॒त्रं पु॑रु॒कुत्सा॑य रन्धीः ॥
1.174.02a dano̱ viśa̍ indra mṛ̱dhravā̍caḥ sa̱pta yat pura̱ḥ śarma̱ śāra̍dī̱r dart |
1.174.02c ṛ̱ṇor a̱po a̍nava̱dyārṇā̱ yūne̍ vṛ̱tram pu̍ru̱kutsā̍ya randhīḥ ||
1.174.03a अजा॒ वृत॑ इन्द्र॒ शूर॑पत्नी॒र्द्यां च॒ येभि॑ः पुरुहूत नू॒नम् ।
1.174.03c रक्षो॑ अ॒ग्निम॒शुषं॒ तूर्व॑याणं सिं॒हो न दमे॒ अपां॑सि॒ वस्तो॑ः ॥
1.174.03a ajā̱ vṛta̍ indra̱ śūra̍patnī̱r dyāṁ ca̱ yebhi̍ḥ puruhūta nū̱nam |
1.174.03c rakṣo̍ a̱gnim a̱śuṣa̱ṁ tūrva̍yāṇaṁ si̱ṁho na dame̱ apā̍ṁsi̱ vasto̍ḥ ||
1.174.04a शेष॒न्नु त इ॑न्द्र॒ सस्मि॒न्योनौ॒ प्रश॑स्तये॒ पवी॑रवस्य म॒ह्ना ।
1.174.04c सृ॒जदर्णां॒स्यव॒ यद्यु॒धा गास्तिष्ठ॒द्धरी॑ धृष॒ता मृ॑ष्ट॒ वाजा॑न् ॥
1.174.04a śeṣa̱n nu ta i̍ndra̱ sasmi̱n yonau̱ praśa̍staye̱ pavī̍ravasya ma̱hnā |
1.174.04c sṛ̱jad arṇā̱ṁsy ava̱ yad yu̱dhā gās tiṣṭha̱d dharī̍ dhṛṣa̱tā mṛ̍ṣṭa̱ vājā̍n ||
1.174.05a वह॒ कुत्स॑मिन्द्र॒ यस्मि॑ञ्चा॒कन्स्यू॑म॒न्यू ऋ॒ज्रा वात॒स्याश्वा॑ ।
1.174.05c प्र सूर॑श्च॒क्रं वृ॑हताद॒भीके॒ऽभि स्पृधो॑ यासिष॒द्वज्र॑बाहुः ॥
1.174.05a vaha̱ kutsa̍m indra̱ yasmi̍ñ cā̱kan syū̍ma̱nyū ṛ̱jrā vāta̱syāśvā̍ |
1.174.05c pra sūra̍ś ca̱kraṁ vṛ̍hatād a̱bhīke̱ 'bhi spṛdho̍ yāsiṣa̱d vajra̍bāhuḥ ||
1.174.06a ज॒घ॒न्वाँ इ॑न्द्र मि॒त्रेरू॑ञ्चो॒दप्र॑वृद्धो हरिवो॒ अदा॑शून् ।
1.174.06c प्र ये पश्य॑न्नर्य॒मणं॒ सचा॒योस्त्वया॑ शू॒र्ता वह॑माना॒ अप॑त्यम् ॥
1.174.06a ja̱gha̱nvām̐ i̍ndra mi̱trerū̍ñ co̱dapra̍vṛddho harivo̱ adā̍śūn |
1.174.06c pra ye paśya̍nn arya̱maṇa̱ṁ sacā̱yos tvayā̍ śū̱rtā vaha̍mānā̱ apa̍tyam ||
1.174.07a रप॑त्क॒विरि॑न्द्रा॒र्कसा॑तौ॒ क्षां दा॒सायो॑प॒बर्ह॑णीं कः ।
1.174.07c कर॑त्ति॒स्रो म॒घवा॒ दानु॑चित्रा॒ नि दु॑र्यो॒णे कुय॑वाचं मृ॒धि श्रे॑त् ॥
1.174.07a rapa̍t ka̱vir i̍ndrā̱rkasā̍tau̱ kṣāṁ dā̱sāyo̍pa̱barha̍ṇīṁ kaḥ |
1.174.07c kara̍t ti̱sro ma̱ghavā̱ dānu̍citrā̱ ni du̍ryo̱ṇe kuya̍vācam mṛ̱dhi śre̍t ||
1.174.08a सना॒ ता त॑ इन्द्र॒ नव्या॒ आगु॒ः सहो॒ नभोऽवि॑रणाय पू॒र्वीः ।
1.174.08c भि॒नत्पुरो॒ न भिदो॒ अदे॑वीर्न॒नमो॒ वध॒रदे॑वस्य पी॒योः ॥
1.174.08a sanā̱ tā ta̍ indra̱ navyā̱ āgu̱ḥ saho̱ nabho 'vi̍raṇāya pū̱rvīḥ |
1.174.08c bhi̱nat puro̱ na bhido̱ ade̍vīr na̱namo̱ vadha̱r ade̍vasya pī̱yoḥ ||
1.174.09a त्वं धुनि॑रिन्द्र॒ धुनि॑मतीर्ऋ॒णोर॒पः सी॒रा न स्रव॑न्तीः ।
1.174.09c प्र यत्स॑मु॒द्रमति॑ शूर॒ पर्षि॑ पा॒रया॑ तु॒र्वशं॒ यदुं॑ स्व॒स्ति ॥
1.174.09a tvaṁ dhuni̍r indra̱ dhuni̍matīr ṛ̱ṇor a̱paḥ sī̱rā na srava̍ntīḥ |
1.174.09c pra yat sa̍mu̱dram ati̍ śūra̱ parṣi̍ pā̱rayā̍ tu̱rvaśa̱ṁ yadu̍ṁ sva̱sti ||
1.174.10a त्वम॒स्माक॑मिन्द्र वि॒श्वध॑ स्या अवृ॒कत॑मो न॒रां नृ॑पा॒ता ।
1.174.10c स नो॒ विश्वा॑सां स्पृ॒धां स॑हो॒दा वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुम् ॥
1.174.10a tvam a̱smāka̍m indra vi̱śvadha̍ syā avṛ̱kata̍mo na̱rāṁ nṛ̍pā̱tā |
1.174.10c sa no̱ viśvā̍sāṁ spṛ̱dhāṁ sa̍ho̱dā vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||


1.175.01a मत्स्यपा॑यि ते॒ मह॒ः पात्र॑स्येव हरिवो मत्स॒रो मद॑ः ।
1.175.01c वृषा॑ ते॒ वृष्ण॒ इन्दु॑र्वा॒जी स॑हस्र॒सात॑मः ॥
1.175.01a matsy apā̍yi te̱ maha̱ḥ pātra̍syeva harivo matsa̱ro mada̍ḥ |
1.175.01c vṛṣā̍ te̱ vṛṣṇa̱ indu̍r vā̱jī sa̍hasra̱sāta̍maḥ ||
1.175.02a आ न॑स्ते गन्तु मत्स॒रो वृषा॒ मदो॒ वरे॑ण्यः ।
1.175.02c स॒हावाँ॑ इन्द्र सान॒सिः पृ॑तना॒षाळम॑र्त्यः ॥
1.175.02a ā na̍s te gantu matsa̱ro vṛṣā̱ mado̱ vare̍ṇyaḥ |
1.175.02c sa̱hāvā̍m̐ indra sāna̱siḥ pṛ̍tanā̱ṣāḻ ama̍rtyaḥ ||
1.175.03a त्वं हि शूर॒ः सनि॑ता चो॒दयो॒ मनु॑षो॒ रथ॑म् ।
1.175.03c स॒हावा॒न्दस्यु॑मव्र॒तमोष॒ः पात्रं॒ न शो॒चिषा॑ ॥
1.175.03a tvaṁ hi śūra̱ḥ sani̍tā co̱dayo̱ manu̍ṣo̱ ratha̍m |
1.175.03c sa̱hāvā̱n dasyu̍m avra̱tam oṣa̱ḥ pātra̱ṁ na śo̱ciṣā̍ ||
1.175.04a मु॒षा॒य सूर्यं॑ कवे च॒क्रमीशा॑न॒ ओज॑सा ।
1.175.04c वह॒ शुष्णा॑य व॒धं कुत्सं॒ वात॒स्याश्वै॑ः ॥
1.175.04a mu̱ṣā̱ya sūrya̍ṁ kave ca̱kram īśā̍na̱ oja̍sā |
1.175.04c vaha̱ śuṣṇā̍ya va̱dhaṁ kutsa̱ṁ vāta̱syāśvai̍ḥ ||
1.175.05a शु॒ष्मिन्त॑मो॒ हि ते॒ मदो॑ द्यु॒म्निन्त॑म उ॒त क्रतु॑ः ।
1.175.05c वृ॒त्र॒घ्ना व॑रिवो॒विदा॑ मंसी॒ष्ठा अ॑श्व॒सात॑मः ॥
1.175.05a śu̱ṣminta̍mo̱ hi te̱ mado̍ dyu̱mninta̍ma u̱ta kratu̍ḥ |
1.175.05c vṛ̱tra̱ghnā va̍rivo̱vidā̍ maṁsī̱ṣṭhā a̍śva̱sāta̍maḥ ||
1.175.06a यथा॒ पूर्वे॑भ्यो जरि॒तृभ्य॑ इन्द्र॒ मय॑ इ॒वापो॒ न तृष्य॑ते ब॒भूथ॑ ।
1.175.06c तामनु॑ त्वा नि॒विदं॑ जोहवीमि वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुम् ॥
1.175.06a yathā̱ pūrve̍bhyo jari̱tṛbhya̍ indra̱ maya̍ i̱vāpo̱ na tṛṣya̍te ba̱bhūtha̍ |
1.175.06c tām anu̍ tvā ni̱vida̍ṁ johavīmi vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||


1.176.01a मत्सि॑ नो॒ वस्य॑इष्टय॒ इन्द्र॑मिन्दो॒ वृषा वि॑श ।
1.176.01c ऋ॒घा॒यमा॑ण इन्वसि॒ शत्रु॒मन्ति॒ न वि॑न्दसि ॥
1.176.01a matsi̍ no̱ vasya̍ïṣṭaya̱ indra̍m indo̱ vṛṣā vi̍śa |
1.176.01c ṛ̱ghā̱yamā̍ṇa invasi̱ śatru̱m anti̱ na vi̍ndasi ||
1.176.02a तस्मि॒न्ना वे॑शया॒ गिरो॒ य एक॑श्चर्षणी॒नाम् ।
1.176.02c अनु॑ स्व॒धा यमु॒प्यते॒ यवं॒ न चर्कृ॑ष॒द्वृषा॑ ॥
1.176.02a tasmi̱nn ā ve̍śayā̱ giro̱ ya eka̍ś carṣaṇī̱nām |
1.176.02c anu̍ sva̱dhā yam u̱pyate̱ yava̱ṁ na carkṛ̍ṣa̱d vṛṣā̍ ||
1.176.03a यस्य॒ विश्वा॑नि॒ हस्त॑यो॒ः पञ्च॑ क्षिती॒नां वसु॑ ।
1.176.03c स्पा॒शय॑स्व॒ यो अ॑स्म॒ध्रुग्दि॒व्येवा॒शनि॑र्जहि ॥
1.176.03a yasya̱ viśvā̍ni̱ hasta̍yo̱ḥ pañca̍ kṣitī̱nāṁ vasu̍ |
1.176.03c spā̱śaya̍sva̱ yo a̍sma̱dhrug di̱vyevā̱śani̍r jahi ||
1.176.04a असु॑न्वन्तं समं जहि दू॒णाशं॒ यो न ते॒ मय॑ः ।
1.176.04c अ॒स्मभ्य॑मस्य॒ वेद॑नं द॒द्धि सू॒रिश्चि॑दोहते ॥
1.176.04a asu̍nvantaṁ samaṁ jahi dū̱ṇāśa̱ṁ yo na te̱ maya̍ḥ |
1.176.04c a̱smabhya̍m asya̱ veda̍naṁ da̱ddhi sū̱riś ci̍d ohate ||
1.176.05a आवो॒ यस्य॑ द्वि॒बर्ह॑सो॒ऽर्केषु॑ सानु॒षगस॑त् ।
1.176.05c आ॒जाविन्द्र॑स्येन्दो॒ प्रावो॒ वाजे॑षु वा॒जिन॑म् ॥
1.176.05a āvo̱ yasya̍ dvi̱barha̍so̱ 'rkeṣu̍ sānu̱ṣag asa̍t |
1.176.05c ā̱jāv indra̍syendo̱ prāvo̱ vāje̍ṣu vā̱jina̍m ||
1.176.06a यथा॒ पूर्वे॑भ्यो जरि॒तृभ्य॑ इन्द्र॒ मय॑ इ॒वापो॒ न तृष्य॑ते ब॒भूथ॑ ।
1.176.06c तामनु॑ त्वा नि॒विदं॑ जोहवीमि वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुम् ॥
1.176.06a yathā̱ pūrve̍bhyo jari̱tṛbhya̍ indra̱ maya̍ i̱vāpo̱ na tṛṣya̍te ba̱bhūtha̍ |
1.176.06c tām anu̍ tvā ni̱vida̍ṁ johavīmi vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||


1.177.01a आ च॑र्षणि॒प्रा वृ॑ष॒भो जना॑नां॒ राजा॑ कृष्टी॒नां पु॑रुहू॒त इन्द्र॑ः ।
1.177.01c स्तु॒तः श्र॑व॒स्यन्नव॒सोप॑ म॒द्रिग्यु॒क्त्वा हरी॒ वृष॒णा या॑ह्य॒र्वाङ् ॥
1.177.01a ā ca̍rṣaṇi̱prā vṛ̍ṣa̱bho janā̍nā̱ṁ rājā̍ kṛṣṭī̱nām pu̍ruhū̱ta indra̍ḥ |
1.177.01c stu̱taḥ śra̍va̱syann ava̱sopa̍ ma̱drig yu̱ktvā harī̱ vṛṣa̱ṇā yā̍hy a̱rvāṅ ||
1.177.02a ये ते॒ वृष॑णो वृष॒भास॑ इन्द्र ब्रह्म॒युजो॒ वृष॑रथासो॒ अत्या॑ः ।
1.177.02c ताँ आ ति॑ष्ठ॒ तेभि॒रा या॑ह्य॒र्वाङ्हवा॑महे त्वा सु॒त इ॑न्द्र॒ सोमे॑ ॥
1.177.02a ye te̱ vṛṣa̍ṇo vṛṣa̱bhāsa̍ indra brahma̱yujo̱ vṛṣa̍rathāso̱ atyā̍ḥ |
1.177.02c tām̐ ā ti̍ṣṭha̱ tebhi̱r ā yā̍hy a̱rvāṅ havā̍mahe tvā su̱ta i̍ndra̱ some̍ ||
1.177.03a आ ति॑ष्ठ॒ रथं॒ वृष॑णं॒ वृषा॑ ते सु॒तः सोम॒ः परि॑षिक्ता॒ मधू॑नि ।
1.177.03c यु॒क्त्वा वृष॑भ्यां वृषभ क्षिती॒नां हरि॑भ्यां याहि प्र॒वतोप॑ म॒द्रिक् ॥
1.177.03a ā ti̍ṣṭha̱ ratha̱ṁ vṛṣa̍ṇa̱ṁ vṛṣā̍ te su̱taḥ soma̱ḥ pari̍ṣiktā̱ madhū̍ni |
1.177.03c yu̱ktvā vṛṣa̍bhyāṁ vṛṣabha kṣitī̱nāṁ hari̍bhyāṁ yāhi pra̱vatopa̍ ma̱drik ||
1.177.04a अ॒यं य॒ज्ञो दे॑व॒या अ॒यं मि॒येध॑ इ॒मा ब्रह्मा॑ण्य॒यमि॑न्द्र॒ सोम॑ः ।
1.177.04c स्ती॒र्णं ब॒र्हिरा तु श॑क्र॒ प्र या॑हि॒ पिबा॑ नि॒षद्य॒ वि मु॑चा॒ हरी॑ इ॒ह ॥
1.177.04a a̱yaṁ ya̱jño de̍va̱yā a̱yam mi̱yedha̍ i̱mā brahmā̍ṇy a̱yam i̍ndra̱ soma̍ḥ |
1.177.04c stī̱rṇam ba̱rhir ā tu śa̍kra̱ pra yā̍hi̱ pibā̍ ni̱ṣadya̱ vi mu̍cā̱ harī̍ i̱ha ||
1.177.05a ओ सुष्टु॑त इन्द्र याह्य॒र्वाङुप॒ ब्रह्मा॑णि मा॒न्यस्य॑ का॒रोः ।
1.177.05c वि॒द्याम॒ वस्तो॒रव॑सा गृ॒णन्तो॑ वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुम् ॥
1.177.05a o suṣṭu̍ta indra yāhy a̱rvāṅ upa̱ brahmā̍ṇi mā̱nyasya̍ kā̱roḥ |
1.177.05c vi̱dyāma̱ vasto̱r ava̍sā gṛ̱ṇanto̍ vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||


1.178.01a यद्ध॒ स्या त॑ इन्द्र श्रु॒ष्टिरस्ति॒ यया॑ ब॒भूथ॑ जरि॒तृभ्य॑ ऊ॒ती ।
1.178.01c मा न॒ः कामं॑ म॒हय॑न्त॒मा ध॒ग्विश्वा॑ ते अश्यां॒ पर्याप॑ आ॒योः ॥
1.178.01a yad dha̱ syā ta̍ indra śru̱ṣṭir asti̱ yayā̍ ba̱bhūtha̍ jari̱tṛbhya̍ ū̱tī |
1.178.01c mā na̱ḥ kāma̍m ma̱haya̍nta̱m ā dha̱g viśvā̍ te aśyā̱m pary āpa̍ ā̱yoḥ ||
1.178.02a न घा॒ राजेन्द्र॒ आ द॑भन्नो॒ या नु स्वसा॑रा कृ॒णव॑न्त॒ योनौ॑ ।
1.178.02c आप॑श्चिदस्मै सु॒तुका॑ अवेष॒न्गम॑न्न॒ इन्द्र॑ः स॒ख्या वय॑श्च ॥
1.178.02a na ghā̱ rājendra̱ ā da̍bhan no̱ yā nu svasā̍rā kṛ̱ṇava̍nta̱ yonau̍ |
1.178.02c āpa̍ś cid asmai su̱tukā̍ aveṣa̱n gama̍n na̱ indra̍ḥ sa̱khyā vaya̍ś ca ||
1.178.03a जेता॒ नृभि॒रिन्द्र॑ः पृ॒त्सु शूर॒ः श्रोता॒ हवं॒ नाध॑मानस्य का॒रोः ।
1.178.03c प्रभ॑र्ता॒ रथं॑ दा॒शुष॑ उपा॒क उद्य॑न्ता॒ गिरो॒ यदि॑ च॒ त्मना॒ भूत् ॥
1.178.03a jetā̱ nṛbhi̱r indra̍ḥ pṛ̱tsu śūra̱ḥ śrotā̱ hava̱ṁ nādha̍mānasya kā̱roḥ |
1.178.03c prabha̍rtā̱ ratha̍ṁ dā̱śuṣa̍ upā̱ka udya̍ntā̱ giro̱ yadi̍ ca̱ tmanā̱ bhūt ||
1.178.04a ए॒वा नृभि॒रिन्द्र॑ः सुश्रव॒स्या प्र॑खा॒दः पृ॒क्षो अ॒भि मि॒त्रिणो॑ भूत् ।
1.178.04c स॒म॒र्य इ॒षः स्त॑वते॒ विवा॑चि सत्राक॒रो यज॑मानस्य॒ शंस॑ः ॥
1.178.04a e̱vā nṛbhi̱r indra̍ḥ suśrava̱syā pra̍khā̱daḥ pṛ̱kṣo a̱bhi mi̱triṇo̍ bhūt |
1.178.04c sa̱ma̱rya i̱ṣaḥ sta̍vate̱ vivā̍ci satrāka̱ro yaja̍mānasya̱ śaṁsa̍ḥ ||
1.178.05a त्वया॑ व॒यं म॑घवन्निन्द्र॒ शत्रू॑न॒भि ष्या॑म मह॒तो मन्य॑मानान् ।
1.178.05c त्वं त्रा॒ता त्वमु॑ नो वृ॒धे भू॑र्वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुम् ॥
1.178.05a tvayā̍ va̱yam ma̍ghavann indra̱ śatrū̍n a̱bhi ṣyā̍ma maha̱to manya̍mānān |
1.178.05c tvaṁ trā̱tā tvam u̍ no vṛ̱dhe bhū̍r vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||


1.179.01a पू॒र्वीर॒हं श॒रद॑ः शश्रमा॒णा दो॒षा वस्तो॑रु॒षसो॑ ज॒रय॑न्तीः ।
1.179.01c मि॒नाति॒ श्रियं॑ जरि॒मा त॒नूना॒मप्यू॒ नु पत्नी॒र्वृष॑णो जगम्युः ॥
1.179.01a pū̱rvīr a̱haṁ śa̱rada̍ḥ śaśramā̱ṇā do̱ṣā vasto̍r u̱ṣaso̍ ja̱raya̍ntīḥ |
1.179.01c mi̱nāti̱ śriya̍ṁ jari̱mā ta̱nūnā̱m apy ū̱ nu patnī̱r vṛṣa̍ṇo jagamyuḥ ||
1.179.02a ये चि॒द्धि पूर्व॑ ऋत॒साप॒ आस॑न्सा॒कं दे॒वेभि॒रव॑दन्नृ॒तानि॑ ।
1.179.02c ते चि॒दवा॑सुर्न॒ह्यन्त॑मा॒पुः समू॒ नु पत्नी॒र्वृष॑भिर्जगम्युः ॥
1.179.02a ye ci̱d dhi pūrva̍ ṛta̱sāpa̱ āsa̍n sā̱kaṁ de̱vebhi̱r ava̍dann ṛ̱tāni̍ |
1.179.02c te ci̱d avā̍sur na̱hy anta̍m ā̱puḥ sam ū̱ nu patnī̱r vṛṣa̍bhir jagamyuḥ ||
1.179.03a न मृषा॑ श्रा॒न्तं यदव॑न्ति दे॒वा विश्वा॒ इत्स्पृधो॑ अ॒भ्य॑श्नवाव ।
1.179.03c जया॒वेदत्र॑ श॒तनी॑थमा॒जिं यत्स॒म्यञ्चा॑ मिथु॒नाव॒भ्यजा॑व ॥
1.179.03a na mṛṣā̍ śrā̱ntaṁ yad ava̍nti de̱vā viśvā̱ it spṛdho̍ a̱bhy a̍śnavāva |
1.179.03c jayā̱ved atra̍ śa̱tanī̍tham ā̱jiṁ yat sa̱myañcā̍ mithu̱nāv a̱bhy ajā̍va ||
1.179.04a न॒दस्य॑ मा रुध॒तः काम॒ आग॑न्नि॒त आजा॑तो अ॒मुत॒ः कुत॑श्चित् ।
1.179.04c लोपा॑मुद्रा॒ वृष॑णं॒ नी रि॑णाति॒ धीर॒मधी॑रा धयति श्व॒सन्त॑म् ॥
1.179.04a na̱dasya̍ mā rudha̱taḥ kāma̱ āga̍nn i̱ta ājā̍to a̱muta̱ḥ kuta̍ś cit |
1.179.04c lopā̍mudrā̱ vṛṣa̍ṇa̱ṁ nī ri̍ṇāti̱ dhīra̱m adhī̍rā dhayati śva̱santa̍m ||
1.179.05a इ॒मं नु सोम॒मन्ति॑तो हृ॒त्सु पी॒तमुप॑ ब्रुवे ।
1.179.05c यत्सी॒माग॑श्चकृ॒मा तत्सु मृ॑ळतु पुलु॒कामो॒ हि मर्त्य॑ः ॥
1.179.05a i̱maṁ nu soma̱m anti̍to hṛ̱tsu pī̱tam upa̍ bruve |
1.179.05c yat sī̱m āga̍ś cakṛ̱mā tat su mṛ̍ḻatu pulu̱kāmo̱ hi martya̍ḥ ||
1.179.06a अ॒गस्त्य॒ः खन॑मानः ख॒नित्रै॑ः प्र॒जामप॑त्यं॒ बल॑मि॒च्छमा॑नः ।
1.179.06c उ॒भौ वर्णा॒वृषि॑रु॒ग्रः पु॑पोष स॒त्या दे॒वेष्वा॒शिषो॑ जगाम ॥
1.179.06a a̱gastya̱ḥ khana̍mānaḥ kha̱nitrai̍ḥ pra̱jām apa̍tya̱m bala̍m i̱cchamā̍naḥ |
1.179.06c u̱bhau varṇā̱v ṛṣi̍r u̱graḥ pu̍poṣa sa̱tyā de̱veṣv ā̱śiṣo̍ jagāma ||


1.180.01a यु॒वो रजां॑सि सु॒यमा॑सो॒ अश्वा॒ रथो॒ यद्वां॒ पर्यर्णां॑सि॒ दीय॑त् ।
1.180.01c हि॒र॒ण्यया॑ वां प॒वय॑ः प्रुषाय॒न्मध्व॒ः पिब॑न्ता उ॒षस॑ः सचेथे ॥
1.180.01a yu̱vo rajā̍ṁsi su̱yamā̍so̱ aśvā̱ ratho̱ yad vā̱m pary arṇā̍ṁsi̱ dīya̍t |
1.180.01c hi̱ra̱ṇyayā̍ vām pa̱vaya̍ḥ pruṣāya̱n madhva̱ḥ piba̍ntā u̱ṣasa̍ḥ sacethe ||
1.180.02a यु॒वमत्य॒स्याव॑ नक्षथो॒ यद्विप॑त्मनो॒ नर्य॑स्य॒ प्रय॑ज्योः ।
1.180.02c स्वसा॒ यद्वां॑ विश्वगूर्ती॒ भरा॑ति॒ वाजा॒येट्टे॑ मधुपावि॒षे च॑ ॥
1.180.02a yu̱vam atya̱syāva̍ nakṣatho̱ yad vipa̍tmano̱ narya̍sya̱ praya̍jyoḥ |
1.180.02c svasā̱ yad vā̍ṁ viśvagūrtī̱ bharā̍ti̱ vājā̱yeṭṭe̍ madhupāv i̱ṣe ca̍ ||
1.180.03a यु॒वं पय॑ उ॒स्रिया॑यामधत्तं प॒क्वमा॒माया॒मव॒ पूर्व्यं॒ गोः ।
1.180.03c अ॒न्तर्यद्व॒निनो॑ वामृतप्सू ह्वा॒रो न शुचि॒र्यज॑ते ह॒विष्मा॑न् ॥
1.180.03a yu̱vam paya̍ u̱sriyā̍yām adhattam pa̱kvam ā̱māyā̱m ava̱ pūrvya̱ṁ goḥ |
1.180.03c a̱ntar yad va̱nino̍ vām ṛtapsū hvā̱ro na śuci̱r yaja̍te ha̱viṣmā̍n ||
1.180.04a यु॒वं ह॑ घ॒र्मं मधु॑मन्त॒मत्र॑ये॒ऽपो न क्षोदो॑ऽवृणीतमे॒षे ।
1.180.04c तद्वां॑ नरावश्विना॒ पश्व॑इष्टी॒ रथ्ये॑व च॒क्रा प्रति॑ यन्ति॒ मध्व॑ः ॥
1.180.04a yu̱vaṁ ha̍ gha̱rmam madhu̍manta̱m atra̍ye̱ 'po na kṣodo̍ 'vṛṇītam e̱ṣe |
1.180.04c tad vā̍ṁ narāv aśvinā̱ paśva̍ïṣṭī̱ rathye̍va ca̱krā prati̍ yanti̱ madhva̍ḥ ||
1.180.05a आ वां॑ दा॒नाय॑ ववृतीय दस्रा॒ गोरोहे॑ण तौ॒ग्र्यो न जिव्रि॑ः ।
1.180.05c अ॒पः क्षो॒णी स॑चते॒ माहि॑ना वां जू॒र्णो वा॒मक्षु॒रंह॑सो यजत्रा ॥
1.180.05a ā vā̍ṁ dā̱nāya̍ vavṛtīya dasrā̱ gor ohe̍ṇa tau̱gryo na jivri̍ḥ |
1.180.05c a̱paḥ kṣo̱ṇī sa̍cate̱ māhi̍nā vāṁ jū̱rṇo vā̱m akṣu̱r aṁha̍so yajatrā ||
1.180.06a नि यद्यु॒वेथे॑ नि॒युत॑ः सुदानू॒ उप॑ स्व॒धाभि॑ः सृजथ॒ः पुरं॑धिम् ।
1.180.06c प्रेष॒द्वेष॒द्वातो॒ न सू॒रिरा म॒हे द॑दे सुव्र॒तो न वाज॑म् ॥
1.180.06a ni yad yu̱vethe̍ ni̱yuta̍ḥ sudānū̱ upa̍ sva̱dhābhi̍ḥ sṛjatha̱ḥ pura̍ṁdhim |
1.180.06c preṣa̱d veṣa̱d vāto̱ na sū̱rir ā ma̱he da̍de suvra̱to na vāja̍m ||
1.180.07a व॒यं चि॒द्धि वां॑ जरि॒तार॑ः स॒त्या वि॑प॒न्याम॑हे॒ वि प॒णिर्हि॒तावा॑न् ।
1.180.07c अधा॑ चि॒द्धि ष्मा॑श्विनावनिन्द्या पा॒थो हि ष्मा॑ वृषणा॒वन्ति॑देवम् ॥
1.180.07a va̱yaṁ ci̱d dhi vā̍ṁ jari̱tāra̍ḥ sa̱tyā vi̍pa̱nyāma̍he̱ vi pa̱ṇir hi̱tāvā̍n |
1.180.07c adhā̍ ci̱d dhi ṣmā̍śvināv anindyā pā̱tho hi ṣmā̍ vṛṣaṇā̱v anti̍devam ||
1.180.08a यु॒वां चि॒द्धि ष्मा॑श्विना॒वनु॒ द्यून्विरु॑द्रस्य प्र॒स्रव॑णस्य सा॒तौ ।
1.180.08c अ॒गस्त्यो॑ न॒रां नृषु॒ प्रश॑स्त॒ः कारा॑धुनीव चितयत्स॒हस्रै॑ः ॥
1.180.08a yu̱vāṁ ci̱d dhi ṣmā̍śvinā̱v anu̱ dyūn viru̍drasya pra̱srava̍ṇasya sā̱tau |
1.180.08c a̱gastyo̍ na̱rāṁ nṛṣu̱ praśa̍sta̱ḥ kārā̍dhunīva citayat sa̱hasrai̍ḥ ||
1.180.09a प्र यद्वहे॑थे महि॒ना रथ॑स्य॒ प्र स्य॑न्द्रा याथो॒ मनु॑षो॒ न होता॑ ।
1.180.09c ध॒त्तं सू॒रिभ्य॑ उ॒त वा॒ स्वश्व्यं॒ नास॑त्या रयि॒षाच॑ः स्याम ॥
1.180.09a pra yad vahe̍the mahi̱nā ratha̍sya̱ pra sya̍ndrā yātho̱ manu̍ṣo̱ na hotā̍ |
1.180.09c dha̱ttaṁ sū̱ribhya̍ u̱ta vā̱ svaśvya̱ṁ nāsa̍tyā rayi̱ṣāca̍ḥ syāma ||
1.180.10a तं वां॒ रथं॑ व॒यम॒द्या हु॑वेम॒ स्तोमै॑रश्विना सुवि॒ताय॒ नव्य॑म् ।
1.180.10c अरि॑ष्टनेमिं॒ परि॒ द्यामि॑या॒नं वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुम् ॥
1.180.10a taṁ vā̱ṁ ratha̍ṁ va̱yam a̱dyā hu̍vema̱ stomai̍r aśvinā suvi̱tāya̱ navya̍m |
1.180.10c ari̍ṣṭanemi̱m pari̱ dyām i̍yā̱naṁ vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||


1.181.01a कदु॒ प्रेष्टा॑वि॒षां र॑यी॒णाम॑ध्व॒र्यन्ता॒ यदु॑न्निनी॒थो अ॒पाम् ।
1.181.01c अ॒यं वां॑ य॒ज्ञो अ॑कृत॒ प्रश॑स्तिं॒ वसु॑धिती॒ अवि॑तारा जनानाम् ॥
1.181.01a kad u̱ preṣṭā̍v i̱ṣāṁ ra̍yī̱ṇām a̍dhva̱ryantā̱ yad u̍nninī̱tho a̱pām |
1.181.01c a̱yaṁ vā̍ṁ ya̱jño a̍kṛta̱ praśa̍sti̱ṁ vasu̍dhitī̱ avi̍tārā janānām ||
1.181.02a आ वा॒मश्वा॑स॒ः शुच॑यः पय॒स्पा वात॑रंहसो दि॒व्यासो॒ अत्या॑ः ।
1.181.02c म॒नो॒जुवो॒ वृष॑णो वी॒तपृ॑ष्ठा॒ एह स्व॒राजो॑ अ॒श्विना॑ वहन्तु ॥
1.181.02a ā vā̱m aśvā̍sa̱ḥ śuca̍yaḥ paya̱spā vāta̍raṁhaso di̱vyāso̱ atyā̍ḥ |
1.181.02c ma̱no̱juvo̱ vṛṣa̍ṇo vī̱tapṛ̍ṣṭhā̱ eha sva̱rājo̍ a̱śvinā̍ vahantu ||
1.181.03a आ वां॒ रथो॒ऽवनि॒र्न प्र॒वत्वा॑न्सृ॒प्रव॑न्धुरः सुवि॒ताय॑ गम्याः ।
1.181.03c वृष्ण॑ः स्थातारा॒ मन॑सो॒ जवी॑यानहम्पू॒र्वो य॑ज॒तो धि॑ष्ण्या॒ यः ॥
1.181.03a ā vā̱ṁ ratho̱ 'vani̱r na pra̱vatvā̍n sṛ̱prava̍ndhuraḥ suvi̱tāya̍ gamyāḥ |
1.181.03c vṛṣṇa̍ḥ sthātārā̱ mana̍so̱ javī̍yān ahampū̱rvo ya̍ja̱to dhi̍ṣṇyā̱ yaḥ ||
1.181.04a इ॒हेह॑ जा॒ता सम॑वावशीतामरे॒पसा॑ त॒न्वा॒३॒॑ नाम॑भि॒ः स्वैः ।
1.181.04c जि॒ष्णुर्वा॑म॒न्यः सुम॑खस्य सू॒रिर्दि॒वो अ॒न्यः सु॒भग॑ः पु॒त्र ऊ॑हे ॥
1.181.04a i̱heha̍ jā̱tā sam a̍vāvaśītām are̱pasā̍ ta̱nvā̱3̱̍ nāma̍bhi̱ḥ svaiḥ |
1.181.04c ji̱ṣṇur vā̍m a̱nyaḥ suma̍khasya sū̱rir di̱vo a̱nyaḥ su̱bhaga̍ḥ pu̱tra ū̍he ||
1.181.05a प्र वां॑ निचे॒रुः क॑कु॒हो वशाँ॒ अनु॑ पि॒शङ्ग॑रूप॒ः सद॑नानि गम्याः ।
1.181.05c हरी॑ अ॒न्यस्य॑ पी॒पय॑न्त॒ वाजै॑र्म॒थ्रा रजां॑स्यश्विना॒ वि घोषै॑ः ॥
1.181.05a pra vā̍ṁ nice̱ruḥ ka̍ku̱ho vaśā̱m̐ anu̍ pi̱śaṅga̍rūpa̱ḥ sada̍nāni gamyāḥ |
1.181.05c harī̍ a̱nyasya̍ pī̱paya̍nta̱ vājai̍r ma̱thrā rajā̍ṁsy aśvinā̱ vi ghoṣai̍ḥ ||
1.181.06a प्र वां॑ श॒रद्वा॑न्वृष॒भो न नि॒ष्षाट् पू॒र्वीरिष॑श्चरति॒ मध्व॑ इ॒ष्णन् ।
1.181.06c एवै॑र॒न्यस्य॑ पी॒पय॑न्त॒ वाजै॒र्वेष॑न्तीरू॒र्ध्वा न॒द्यो॑ न॒ आगु॑ः ॥
1.181.06a pra vā̍ṁ śa̱radvā̍n vṛṣa̱bho na ni̱ṣṣāṭ pū̱rvīr iṣa̍ś carati̱ madhva̍ i̱ṣṇan |
1.181.06c evai̍r a̱nyasya̍ pī̱paya̍nta̱ vājai̱r veṣa̍ntīr ū̱rdhvā na̱dyo̍ na̱ āgu̍ḥ ||
1.181.07a अस॑र्जि वां॒ स्थवि॑रा वेधसा॒ गीर्बा॒ळ्हे अ॑श्विना त्रे॒धा क्षर॑न्ती ।
1.181.07c उप॑स्तुताववतं॒ नाध॑मानं॒ याम॒न्नया॑मञ्छृणुतं॒ हवं॑ मे ॥
1.181.07a asa̍rji vā̱ṁ sthavi̍rā vedhasā̱ gīr bā̱ḻhe a̍śvinā tre̱dhā kṣara̍ntī |
1.181.07c upa̍stutāv avata̱ṁ nādha̍māna̱ṁ yāma̱nn ayā̍mañ chṛṇuta̱ṁ hava̍m me ||
1.181.08a उ॒त स्या वां॒ रुश॑तो॒ वप्स॑सो॒ गीस्त्रि॑ब॒र्हिषि॒ सद॑सि पिन्वते॒ नॄन् ।
1.181.08c वृषा॑ वां मे॒घो वृ॑षणा पीपाय॒ गोर्न सेके॒ मनु॑षो दश॒स्यन् ॥
1.181.08a u̱ta syā vā̱ṁ ruśa̍to̱ vapsa̍so̱ gīs tri̍ba̱rhiṣi̱ sada̍si pinvate̱ nṝn |
1.181.08c vṛṣā̍ vām me̱gho vṛ̍ṣaṇā pīpāya̱ gor na seke̱ manu̍ṣo daśa̱syan ||
1.181.09a यु॒वां पू॒षेवा॑श्विना॒ पुरं॑धिर॒ग्निमु॒षां न ज॑रते ह॒विष्मा॑न् ।
1.181.09c हु॒वे यद्वां॑ वरिव॒स्या गृ॑णा॒नो वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुम् ॥
1.181.09a yu̱vām pū̱ṣevā̍śvinā̱ pura̍ṁdhir a̱gnim u̱ṣāṁ na ja̍rate ha̱viṣmā̍n |
1.181.09c hu̱ve yad vā̍ṁ variva̱syā gṛ̍ṇā̱no vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||


1.182.01a अभू॑दि॒दं व॒युन॒मो षु भू॑षता॒ रथो॒ वृष॑ण्वा॒न्मद॑ता मनीषिणः ।
1.182.01c धि॒यं॒जि॒न्वा धिष्ण्या॑ वि॒श्पला॑वसू दि॒वो नपा॑ता सु॒कृते॒ शुचि॑व्रता ॥
1.182.01a abhū̍d i̱daṁ va̱yuna̱m o ṣu bhū̍ṣatā̱ ratho̱ vṛṣa̍ṇvā̱n mada̍tā manīṣiṇaḥ |
1.182.01c dhi̱ya̱ṁji̱nvā dhiṣṇyā̍ vi̱śpalā̍vasū di̱vo napā̍tā su̱kṛte̱ śuci̍vratā ||
1.182.02a इन्द्र॑तमा॒ हि धिष्ण्या॑ म॒रुत्त॑मा द॒स्रा दंसि॑ष्ठा र॒थ्या॑ र॒थीत॑मा ।
1.182.02c पू॒र्णं रथं॑ वहेथे॒ मध्व॒ आचि॑तं॒ तेन॑ दा॒श्वांस॒मुप॑ याथो अश्विना ॥
1.182.02a indra̍tamā̱ hi dhiṣṇyā̍ ma̱rutta̍mā da̱srā daṁsi̍ṣṭhā ra̱thyā̍ ra̱thīta̍mā |
1.182.02c pū̱rṇaṁ ratha̍ṁ vahethe̱ madhva̱ āci̍ta̱ṁ tena̍ dā̱śvāṁsa̱m upa̍ yātho aśvinā ||
1.182.03a किमत्र॑ दस्रा कृणुथ॒ः किमा॑साथे॒ जनो॒ यः कश्चि॒दह॑विर्मही॒यते॑ ।
1.182.03c अति॑ क्रमिष्टं जु॒रतं॑ प॒णेरसुं॒ ज्योति॒र्विप्रा॑य कृणुतं वच॒स्यवे॑ ॥
1.182.03a kim atra̍ dasrā kṛṇutha̱ḥ kim ā̍sāthe̱ jano̱ yaḥ kaś ci̱d aha̍vir mahī̱yate̍ |
1.182.03c ati̍ kramiṣṭaṁ ju̱rata̍m pa̱ṇer asu̱ṁ jyoti̱r viprā̍ya kṛṇutaṁ vaca̱syave̍ ||
1.182.04a ज॒म्भय॑तम॒भितो॒ राय॑त॒ः शुनो॑ ह॒तं मृधो॑ वि॒दथु॒स्तान्य॑श्विना ।
1.182.04c वाचं॑वाचं जरि॒तू र॒त्निनीं॑ कृतमु॒भा शंसं॑ नासत्यावतं॒ मम॑ ॥
1.182.04a ja̱mbhaya̍tam a̱bhito̱ rāya̍ta̱ḥ śuno̍ ha̱tam mṛdho̍ vi̱dathu̱s tāny a̍śvinā |
1.182.04c vāca̍ṁ-vācaṁ jari̱tū ra̱tninī̍ṁ kṛtam u̱bhā śaṁsa̍ṁ nāsatyāvata̱m mama̍ ||
1.182.05a यु॒वमे॒तं च॑क्रथु॒ः सिन्धु॑षु प्ल॒वमा॑त्म॒न्वन्तं॑ प॒क्षिणं॑ तौ॒ग्र्याय॒ कम् ।
1.182.05c येन॑ देव॒त्रा मन॑सा निरू॒हथु॑ः सुपप्त॒नी पे॑तथु॒ः क्षोद॑सो म॒हः ॥
1.182.05a yu̱vam e̱taṁ ca̍krathu̱ḥ sindhu̍ṣu pla̱vam ā̍tma̱nvanta̍m pa̱kṣiṇa̍ṁ tau̱gryāya̱ kam |
1.182.05c yena̍ deva̱trā mana̍sā nirū̱hathu̍ḥ supapta̱nī pe̍tathu̱ḥ kṣoda̍so ma̱haḥ ||
1.182.06a अव॑विद्धं तौ॒ग्र्यम॒प्स्व१॒॑न्तर॑नारम्भ॒णे तम॑सि॒ प्रवि॑द्धम् ।
1.182.06c चत॑स्रो॒ नावो॒ जठ॑लस्य॒ जुष्टा॒ उद॒श्विभ्या॑मिषि॒ताः पा॑रयन्ति ॥
1.182.06a ava̍viddhaṁ tau̱gryam a̱psv a1̱̍ntar a̍nārambha̱ṇe tama̍si̱ pravi̍ddham |
1.182.06c cata̍sro̱ nāvo̱ jaṭha̍lasya̱ juṣṭā̱ ud a̱śvibhyā̍m iṣi̱tāḥ pā̍rayanti ||
1.182.07a कः स्वि॑द्वृ॒क्षो निष्ठि॑तो॒ मध्ये॒ अर्ण॑सो॒ यं तौ॒ग्र्यो ना॑धि॒तः प॒र्यष॑स्वजत् ।
1.182.07c प॒र्णा मृ॒गस्य॑ प॒तरो॑रिवा॒रभ॒ उद॑श्विना ऊहथु॒ः श्रोम॑ताय॒ कम् ॥
1.182.07a kaḥ svi̍d vṛ̱kṣo niṣṭhi̍to̱ madhye̱ arṇa̍so̱ yaṁ tau̱gryo nā̍dhi̱taḥ pa̱ryaṣa̍svajat |
1.182.07c pa̱rṇā mṛ̱gasya̍ pa̱taro̍r ivā̱rabha̱ ud a̍śvinā ūhathu̱ḥ śroma̍tāya̱ kam ||
1.182.08a तद्वां॑ नरा नासत्या॒वनु॑ ष्या॒द्यद्वां॒ माना॑स उ॒चथ॒मवो॑चन् ।
1.182.08c अ॒स्माद॒द्य सद॑सः सो॒म्यादा वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुम् ॥
1.182.08a tad vā̍ṁ narā nāsatyā̱v anu̍ ṣyā̱d yad vā̱m mānā̍sa u̱catha̱m avo̍can |
1.182.08c a̱smād a̱dya sada̍saḥ so̱myād ā vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||


1.183.