Ṛgveda-Saṁhitā with Padapāṭha
Maṇḍala 9
Transliterated text with accents


9.001.01a svādi̍ṣṭhayā̱ madi̍ṣṭhayā̱ pava̍sva soma̱ dhāra̍yā |
9.001.01c indrā̍ya̱ pāta̍ve su̱taḥ ||

svādi̍ṣṭhayā | madi̍ṣṭhayā | pava̍sva | so̱ma̱ | dhāra̍yā |
indrā̍ya | pāta̍ve | su̱taḥ ||9.001.01||

9.001.02a ra̱kṣo̱hā vi̱śvaca̍rṣaṇir a̱bhi yoni̱m ayo̍hatam |
9.001.02c druṇā̍ sa̱dhastha̱m āsa̍dat ||

ra̱kṣa̱ḥ-hā | vi̱śva-ca̍rṣaṇiḥ | a̱bhi | yoni̍m | aya̍ḥ-hatam |
druṇā̍ | sa̱dha-stha̍m | ā | a̱sa̱da̱t ||9.001.02||

9.001.03a va̱ri̱vo̱dhāta̍mo bhava̱ maṁhi̍ṣṭho vṛtra̱hanta̍maḥ |
9.001.03c parṣi̱ rādho̍ ma̱ghonā̍m ||

va̱ri̱va̱ḥ-dhāta̍maḥ | bha̱va̱ | maṁhi̍ṣṭhaḥ | vṛ̱tra̱han-ta̍maḥ |
parṣi̍ | rādha̍ḥ | ma̱ghonā̍m ||9.001.03||

9.001.04a a̱bhy a̍rṣa ma̱hānā̍ṁ de̱vānā̍ṁ vī̱tim andha̍sā |
9.001.04c a̱bhi vāja̍m u̱ta śrava̍ḥ ||

a̱bhi | a̱rṣa̱ | ma̱hānā̍m | de̱vānā̍m | vī̱tim | andha̍sā |
a̱bhi | vāja̍m | u̱ta | śrava̍ḥ ||9.001.04||

9.001.05a tvām acchā̍ carāmasi̱ tad id artha̍ṁ di̱ve-di̍ve |
9.001.05c indo̱ tve na̍ ā̱śasa̍ḥ ||

tvām | accha̍ | ca̱rā̱ma̱si̱ | tat | it | artha̍m | di̱ve-di̍ve |
indo̱ iti̍ | tve iti̍ | na̱ḥ | ā̱-śasa̍ḥ ||9.001.05||

9.001.06a pu̱nāti̍ te pari̱sruta̱ṁ soma̱ṁ sūrya̍sya duhi̱tā |
9.001.06c vāre̍ṇa̱ śaśva̍tā̱ tanā̍ ||

pu̱nāti̍ | te̱ | pa̱ri̱-sruta̍m | soma̍m | sūrya̍sya | du̱hi̱tā |
vāre̍ṇa | śaśva̍tā | tanā̍ ||9.001.06||

9.001.07a tam ī̱m aṇvī̍ḥ sama̱rya ā gṛ̱bhṇanti̱ yoṣa̍ṇo̱ daśa̍ |
9.001.07c svasā̍ra̱ḥ pārye̍ di̱vi ||

tam | ī̱m | aṇvī̍ḥ | sa̱-ma̱rye | ā | gṛ̱bhṇanti̍ | yoṣa̍ṇaḥ | daśa̍ |
svasā̍raḥ | pārye̍ | di̱vi ||9.001.07||

9.001.08a tam ī̍ṁ hinvanty a̱gruvo̱ dhama̍nti bāku̱raṁ dṛti̍m |
9.001.08c tri̱dhātu̍ vāra̱ṇam madhu̍ ||

tam | ī̱m | hi̱nva̱nti̱ | a̱gruva̍ḥ | dhama̍nti | bā̱ku̱ram | dṛti̍m |
tri̱-dhātu̍ | vā̱ra̱ṇam | madhu̍ ||9.001.08||

9.001.09a a̱bhī̱3̱̍mam aghnyā̍ u̱ta śrī̱ṇanti̍ dhe̱nava̱ḥ śiśu̍m |
9.001.09c soma̱m indrā̍ya̱ pāta̍ve ||

a̱bhi | i̱mam | aghnyā̍ḥ | u̱ta | śrī̱ṇanti̍ | dhe̱nava̍ḥ | śiśu̍m |
soma̍m | indrā̍ya | pāta̍ve ||9.001.09||

9.001.10a a̱syed indro̱ made̱ṣv ā viśvā̍ vṛ̱trāṇi̍ jighnate |
9.001.10c śūro̍ ma̱ghā ca̍ maṁhate ||

a̱sya | it | indra̍ḥ | made̍ṣu | ā | viśvā̍ | vṛ̱trāṇi̍ | ji̱ghna̱te̱ |
śūra̍ḥ | ma̱ghā | ca̱ | ma̱ṁha̱te̱ ||9.001.10||


9.002.01a pava̍sva deva̱vīr ati̍ pa̱vitra̍ṁ soma̱ raṁhyā̍ |
9.002.01c indra̍m indo̱ vṛṣā vi̍śa ||

pava̍sva | de̱va̱-vīḥ | ati̍ | pa̱vitra̍m | so̱ma̱ | raṁhyā̍ |
indra̍m | i̱ndo̱ iti̍ | vṛṣā̍ | ā | vi̱śa̱ ||9.002.01||

9.002.02a ā va̍cyasva̱ mahi̱ psaro̱ vṛṣe̍ndo dyu̱mnava̍ttamaḥ |
9.002.02c ā yoni̍ṁ dharṇa̱siḥ sa̍daḥ ||

ā | va̱cya̱sva̱ | mahi̍ | psara̍ḥ | vṛṣā̍ | i̱ndo̱ iti̍ | dyu̱mnava̍t-tamaḥ |
ā | yoni̍m | dha̱rṇa̱siḥ | sa̱da̱ḥ ||9.002.02||

9.002.03a adhu̍kṣata pri̱yam madhu̱ dhārā̍ su̱tasya̍ ve̱dhasa̍ḥ |
9.002.03c a̱po va̍siṣṭa su̱kratu̍ḥ ||

adhu̍kṣata | pri̱yam | madhu̍ | dhārā̍ | su̱tasya̍ | ve̱dhasa̍ḥ |
a̱paḥ | va̱si̱ṣṭa̱ | su̱-kratu̍ḥ ||9.002.03||

9.002.04a ma̱hānta̍ṁ tvā ma̱hīr anv āpo̍ arṣanti̱ sindha̍vaḥ |
9.002.04c yad gobhi̍r vāsayi̱ṣyase̍ ||

ma̱hānta̍m | tvā̱ | ma̱hīḥ | anu̍ | āpa̍ḥ | a̱rṣa̱nti̱ | sindha̍vaḥ |
yat | gobhi̍ḥ | vā̱sa̱yi̱ṣyase̍ ||9.002.04||

9.002.05a sa̱mu̱dro a̱psu mā̍mṛje viṣṭa̱mbho dha̱ruṇo̍ di̱vaḥ |
9.002.05c soma̍ḥ pa̱vitre̍ asma̱yuḥ ||

sa̱mu̱draḥ | a̱p-su | ma̱mṛ̱je̱ | vi̱ṣṭa̱mbhaḥ | dha̱ruṇa̍ḥ | di̱vaḥ |
soma̍ḥ | pa̱vitre̍ | a̱sma̱-yuḥ ||9.002.05||

9.002.06a aci̍krada̱d vṛṣā̱ hari̍r ma̱hān mi̱tro na da̍rśa̱taḥ |
9.002.06c saṁ sūrye̍ṇa rocate ||

aci̍kradat | vṛṣā̍ | hari̍ḥ | ma̱hān | mi̱traḥ | na | da̱rśa̱taḥ |
sam | sūrye̍ṇa | ro̱ca̱te̱ ||9.002.06||

9.002.07a gira̍s ta inda̱ oja̍sā marmṛ̱jyante̍ apa̱syuva̍ḥ |
9.002.07c yābhi̱r madā̍ya̱ śumbha̍se ||

gira̍ḥ | te̱ | i̱ndo̱ iti̍ | oja̍sā | ma̱rmṛ̱jyante̍ | a̱pa̱syuva̍ḥ |
yābhiḥ | madā̍ya | śumbha̍se ||9.002.07||

9.002.08a taṁ tvā̱ madā̍ya̱ ghṛṣva̍ya u lokakṛ̱tnum ī̍mahe |
9.002.08c tava̱ praśa̍stayo ma̱hīḥ ||

tam | tvā̱ | madā̍ya | ghṛṣva̍ye | ū̱m̐ iti̍ | lo̱ka̱-kṛ̱tnum | ī̱ma̱he̱ |
tava̍ | pra-śa̍stayaḥ | ma̱hīḥ ||9.002.08||

9.002.09a a̱smabhya̍m indav indra̱yur madhva̍ḥ pavasva̱ dhāra̍yā |
9.002.09c pa̱rjanyo̍ vṛṣṭi̱mām̐ i̍va ||

a̱smabhya̍m | i̱ndo̱ iti̍ | i̱ndra̱-yuḥ | madhva̍ḥ | pa̱va̱sva̱ | dhāra̍yā |
pa̱rjanya̍ḥ | vṛ̱ṣṭi̱mān-i̍va ||9.002.09||

9.002.10a go̱ṣā i̍ndo nṛ̱ṣā a̍sy aśva̱sā vā̍ja̱sā u̱ta |
9.002.10c ā̱tmā ya̱jñasya̍ pū̱rvyaḥ ||

go̱-sāḥ | i̱ndo̱ iti̍ | nṛ̱-sāḥ | a̱si̱ | a̱śva̱-sāḥ | vā̱ja̱-sāḥ | u̱ta |
ā̱tmā | ya̱jñasya̍ | pū̱rvyaḥ ||9.002.10||


9.003.01a e̱ṣa de̱vo ama̍rtyaḥ parṇa̱vīr i̍va dīyati |
9.003.01c a̱bhi droṇā̍ny ā̱sada̍m ||

e̱ṣaḥ | de̱vaḥ | ama̍rtyaḥ | pa̱rṇa̱vīḥ-i̍va | dī̱ya̱ti̱ |
a̱bhi | droṇā̍ni | ā̱-sada̍m ||9.003.01||

9.003.02a e̱ṣa de̱vo vi̱pā kṛ̱to 'ti̱ hvarā̍ṁsi dhāvati |
9.003.02c pava̍māno̱ adā̍bhyaḥ ||

e̱ṣaḥ | de̱vaḥ | vi̱pā | kṛ̱taḥ | ati̍ | hvarā̍ṁsi | dhā̱va̱ti̱ |
pava̍mānaḥ | adā̍bhyaḥ ||9.003.02||

9.003.03a e̱ṣa de̱vo vi̍pa̱nyubhi̱ḥ pava̍māna ṛtā̱yubhi̍ḥ |
9.003.03c hari̱r vājā̍ya mṛjyate ||

e̱ṣaḥ | de̱vaḥ | vi̱pa̱nyu-bhi̍ḥ | pava̍mānaḥ | ṛ̱ta̱yu-bhi̍ḥ |
hari̍ḥ | vājā̍ya | mṛ̱jya̱te̱ ||9.003.03||

9.003.04a e̱ṣa viśvā̍ni̱ vāryā̱ śūro̱ yann i̍va̱ satva̍bhiḥ |
9.003.04c pava̍mānaḥ siṣāsati ||

e̱ṣaḥ | viśvā̍ni | vāryā̍ | śūra̍ḥ | yan-i̍va | satva̍-bhiḥ |
pava̍mānaḥ | si̱sā̱sa̱ti̱ ||9.003.04||

9.003.05a e̱ṣa de̱vo ra̍tharyati̱ pava̍māno daśasyati |
9.003.05c ā̱viṣ kṛ̍ṇoti vagva̱num ||

e̱ṣaḥ | de̱vaḥ | ra̱tha̱rya̱ti̱ | pava̍mānaḥ | da̱śa̱sya̱ti̱ |
ā̱viḥ | kṛ̱ṇo̱ti̱ | va̱gva̱num ||9.003.05||

9.003.06a e̱ṣa viprai̍r a̱bhiṣṭu̍to̱ 'po de̱vo vi gā̍hate |
9.003.06c dadha̱d ratnā̍ni dā̱śuṣe̍ ||

e̱ṣaḥ | viprai̍ḥ | a̱bhi-stu̍taḥ | a̱paḥ | de̱vaḥ | vi | gā̱ha̱te̱ |
dadha̍t | ratnā̍ni | dā̱śuṣe̍ ||9.003.06||

9.003.07a e̱ṣa diva̱ṁ vi dhā̍vati ti̱ro rajā̍ṁsi̱ dhāra̍yā |
9.003.07c pava̍māna̱ḥ kani̍kradat ||

e̱ṣaḥ | diva̍m | vi | dhā̱va̱ti̱ | ti̱raḥ | rajā̍ṁsi | dhāra̍yā |
pava̍mānaḥ | kani̍kradat ||9.003.07||

9.003.08a e̱ṣa diva̱ṁ vy āsa̍rat ti̱ro rajā̱ṁsy aspṛ̍taḥ |
9.003.08c pava̍mānaḥ svadhva̱raḥ ||

e̱ṣaḥ | diva̍m | vi | ā | a̱sa̱ra̱t | ti̱raḥ | rajā̍ṁsi | aspṛ̍taḥ |
pava̍mānaḥ | su̱-a̱dhva̱raḥ ||9.003.08||

9.003.09a e̱ṣa pra̱tnena̱ janma̍nā de̱vo de̱vebhya̍ḥ su̱taḥ |
9.003.09c hari̍ḥ pa̱vitre̍ arṣati ||

e̱ṣaḥ | pra̱tnena̍ | janma̍nā | de̱vaḥ | de̱vebhya̍ḥ | su̱taḥ |
hari̍ḥ | pa̱vitre̍ | a̱rṣa̱ti̱ ||9.003.09||

9.003.10a e̱ṣa u̱ sya pu̍ruvra̱to ja̍jñā̱no ja̱naya̱nn iṣa̍ḥ |
9.003.10c dhāra̍yā pavate su̱taḥ ||

e̱ṣaḥ | ū̱m̐ iti̍ | syaḥ | pu̱ru̱-vra̱taḥ | ja̱jñā̱naḥ | ja̱naya̍n | iṣa̍ḥ |
dhāra̍yā | pa̱va̱te̱ | su̱taḥ ||9.003.10||


9.004.01a sanā̍ ca soma̱ jeṣi̍ ca̱ pava̍māna̱ mahi̱ śrava̍ḥ |
9.004.01c athā̍ no̱ vasya̍sas kṛdhi ||

sanā̍ | ca̱ | so̱ma̱ | jeṣi̍ | ca̱ | pava̍māna | mahi̍ | śrava̍ḥ |
atha̍ | na̱ḥ | vasya̍saḥ | kṛ̱dhi̱ ||9.004.01||

9.004.02a sanā̱ jyoti̱ḥ sanā̱ sva1̱̍r viśvā̍ ca soma̱ saubha̍gā |
9.004.02c athā̍ no̱ vasya̍sas kṛdhi ||

sanā̍ | jyoti̍ḥ | sanā̍ | sva̍ḥ | viśvā̍ | ca̱ | so̱ma̱ | saubha̍gā |
atha̍ | na̱ḥ | vasya̍saḥ | kṛ̱dhi̱ ||9.004.02||

9.004.03a sanā̱ dakṣa̍m u̱ta kratu̱m apa̍ soma̱ mṛdho̍ jahi |
9.004.03c athā̍ no̱ vasya̍sas kṛdhi ||

sanā̍ | dakṣa̍m | u̱ta | kratu̍m | apa̍ | so̱ma̱ | mṛdha̍ḥ | ja̱hi̱ |
atha̍ | na̱ḥ | vasya̍saḥ | kṛ̱dhi̱ ||9.004.03||

9.004.04a pavī̍tāraḥ punī̱tana̱ soma̱m indrā̍ya̱ pāta̍ve |
9.004.04c athā̍ no̱ vasya̍sas kṛdhi ||

pavī̍tāraḥ | pu̱nī̱tana̍ | soma̍m | indrā̍ya | pāta̍ve |
atha̍ | na̱ḥ | vasya̍saḥ | kṛ̱dhi̱ ||9.004.04||

9.004.05a tvaṁ sūrye̍ na̱ ā bha̍ja̱ tava̱ kratvā̱ tavo̱tibhi̍ḥ |
9.004.05c athā̍ no̱ vasya̍sas kṛdhi ||

tvam | sūrye̍ | na̱ḥ | ā | bha̱ja̱ | tava̍ | kratvā̍ | tava̍ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
atha̍ | na̱ḥ | vasya̍saḥ | kṛ̱dhi̱ ||9.004.05||

9.004.06a tava̱ kratvā̱ tavo̱tibhi̱r jyok pa̍śyema̱ sūrya̍m |
9.004.06c athā̍ no̱ vasya̍sas kṛdhi ||

tava̍ | kratvā̍ | tava̍ | ū̱ti-bhi̍ḥ | jyok | pa̱śye̱ma̱ | sūrya̍m |
atha̍ | na̱ḥ | vasya̍saḥ | kṛ̱dhi̱ ||9.004.06||

9.004.07a a̱bhy a̍rṣa svāyudha̱ soma̍ dvi̱barha̍saṁ ra̱yim |
9.004.07c athā̍ no̱ vasya̍sas kṛdhi ||

a̱bhi | a̱rṣa̱ | su̱-ā̱yu̱dha̱ | soma̍ | dvi̱-barha̍sam | ra̱yim |
atha̍ | na̱ḥ | vasya̍saḥ | kṛ̱dhi̱ ||9.004.07||

9.004.08a a̱bhy a1̱̍rṣāna̍pacyuto ra̱yiṁ sa̱matsu̍ sāsa̱hiḥ |
9.004.08c athā̍ no̱ vasya̍sas kṛdhi ||

a̱bhi | a̱rṣa̱ | ana̍pa-cyutaḥ | ra̱yim | sa̱mat-su̍ | sa̱sa̱hiḥ |
atha̍ | na̱ḥ | vasya̍saḥ | kṛ̱dhi̱ ||9.004.08||

9.004.09a tvāṁ ya̱jñair a̍vīvṛdha̱n pava̍māna̱ vidha̍rmaṇi |
9.004.09c athā̍ no̱ vasya̍sas kṛdhi ||

tvām | ya̱jñaiḥ | a̱vī̱vṛ̱dha̱n | pava̍māna | vi-dha̍rmaṇi |
atha̍ | na̱ḥ | vasya̍saḥ | kṛ̱dhi̱ ||9.004.09||

9.004.10a ra̱yiṁ na̍ś ci̱tram a̱śvina̱m indo̍ vi̱śvāyu̱m ā bha̍ra |
9.004.10c athā̍ no̱ vasya̍sas kṛdhi ||

ra̱yim | na̱ḥ | ci̱tram | a̱śvina̍m | indo̱ iti̍ | vi̱śva-ā̍yum | ā | bha̱ra̱ |
atha̍ | na̱ḥ | vasya̍saḥ | kṛ̱dhi̱ ||9.004.10||


9.005.01a sami̍ddho vi̱śvata̱s pati̱ḥ pava̍māno̱ vi rā̍jati |
9.005.01c prī̱ṇan vṛṣā̱ kani̍kradat ||

sam-i̍ddhaḥ | vi̱śvata̍ḥ | pati̍ḥ | pava̍mānaḥ | vi | rā̱ja̱ti̱ |
prī̱ṇan | vṛṣā̍ | kani̍kradat ||9.005.01||

9.005.02a tanū̱napā̱t pava̍māna̱ḥ śṛṅge̱ śiśā̍no arṣati |
9.005.02c a̱ntari̍kṣeṇa̱ rāra̍jat ||

tanū̱3̱̍ napā̍t | pava̍mānaḥ | śṛṅge̱ iti̍ | śiśā̍naḥ | a̱rṣa̱ti̱ |
a̱ntari̍kṣeṇa | rāra̍jat ||9.005.02||

9.005.03a ī̱ḻenya̱ḥ pava̍māno ra̱yir vi rā̍jati dyu̱mān |
9.005.03c madho̱r dhārā̍bhi̱r oja̍sā ||

ī̱ḻenya̍ḥ | pava̍mānaḥ | ra̱yiḥ | vi | rā̱ja̱ti̱ | dyu̱-mān |
madho̍ḥ | dhārā̍bhiḥ | oja̍sā ||9.005.03||

9.005.04a ba̱rhiḥ prā̱cīna̱m oja̍sā̱ pava̍mānaḥ stṛ̱ṇan hari̍ḥ |
9.005.04c de̱veṣu̍ de̱va ī̍yate ||

ba̱rhiḥ | prā̱cīna̍m | oja̍sā | pava̍mānaḥ | stṛ̱ṇan | hari̍ḥ |
de̱veṣu̍ | de̱vaḥ | ī̱ya̱te̱ ||9.005.04||

9.005.05a ud ātai̍r jihate bṛ̱had dvāro̍ de̱vīr hi̍ra̱ṇyayī̍ḥ |
9.005.05c pava̍mānena̱ suṣṭu̍tāḥ ||

ut | ātai̍ḥ | ji̱ha̱te̱ | bṛ̱hat | dvāra̍ḥ | de̱vīḥ | hi̱ra̱ṇyayī̍ḥ |
pava̍mānena | su-stu̍tāḥ ||9.005.05||

9.005.06a su̱śi̱lpe bṛ̍ha̱tī ma̱hī pava̍māno vṛṣaṇyati |
9.005.06c nakto̱ṣāsā̱ na da̍rśa̱te ||

su̱śi̱lpe iti̍ su-śi̱lpe | bṛ̱ha̱tī iti̍ | ma̱hī iti̍ | pava̍mānaḥ | vṛ̱ṣa̱ṇya̱ti̱ |
nakto̱ṣasā̍ | na | da̱rśa̱te iti̍ ||9.005.06||

9.005.07a u̱bhā de̱vā nṛ̱cakṣa̍sā̱ hotā̍rā̱ daivyā̍ huve |
9.005.07c pava̍māna̱ indro̱ vṛṣā̍ ||

u̱bhā | de̱vā | nṛ̱-cakṣa̍sā | hotā̍rā | daivyā̍ | hu̱ve̱ |
pava̍mānaḥ | indra̍ḥ | vṛṣā̍ ||9.005.07||

9.005.08a bhāra̍tī̱ pava̍mānasya̱ sara̍sva̱tīḻā̍ ma̱hī |
9.005.08c i̱maṁ no̍ ya̱jñam ā ga̍man ti̱sro de̱vīḥ su̱peśa̍saḥ ||

bhāra̍tī | pava̍mānasya | sara̍svatī | iḻā̍ | ma̱hī |
i̱mam | na̱ḥ | ya̱jñam | ā | ga̱ma̱n | ti̱sraḥ | de̱vīḥ | su̱-peśa̍saḥ ||9.005.08||

9.005.09a tvaṣṭā̍ram agra̱jāṁ go̱pām pu̍ro̱yāvā̍na̱m ā hu̍ve |
9.005.09c indu̱r indro̱ vṛṣā̱ hari̱ḥ pava̍mānaḥ pra̱jāpa̍tiḥ ||

tvaṣṭā̍ram | a̱gra̱-jām | go̱pām | pu̱ra̱ḥ-yāvā̍nam | ā | hu̱ve̱ |
indu̍ḥ | indra̍ḥ | vṛṣā̍ | hari̍ḥ | pava̍mānaḥ | pra̱jā-pa̍tiḥ ||9.005.09||

9.005.10a vana̱spati̍m pavamāna̱ madhvā̱ sam a̍ṅgdhi̱ dhāra̍yā |
9.005.10c sa̱hasra̍valśa̱ṁ hari̍ta̱m bhrāja̍mānaṁ hira̱ṇyaya̍m ||

vana̱spati̍m | pa̱va̱mā̱na̱ | madhvā̍ | sam | a̱ṅgdhi̱ | dhāra̍yā |
sa̱hasra̍-valśam | hari̍tam | bhrāja̍mānam | hi̱ra̱ṇyaya̍m ||9.005.10||

9.005.11a viśve̍ devā̱ḥ svāhā̍kṛti̱m pava̍māna̱syā ga̍ta |
9.005.11c vā̱yur bṛha̱spati̱ḥ sūryo̱ 'gnir indra̍ḥ sa̱joṣa̍saḥ ||

viśve̍ | devā̍ḥ | svāhā̍-kṛtim | pava̍mānasya | ā | ga̱ta̱ |
vā̱yuḥ | bṛha̱spati̍ḥ | sūrya̍ḥ | a̱gniḥ | indra̍ḥ | sa̱joṣa̍saḥ ||9.005.11||


9.006.01a ma̱ndrayā̍ soma̱ dhāra̍yā̱ vṛṣā̍ pavasva deva̱yuḥ |
9.006.01c avyo̱ vāre̍ṣv asma̱yuḥ ||

ma̱ndrayā̍ | so̱ma̱ | dhāra̍yā | vṛṣā̍ | pa̱va̱sva̱ | de̱va̱-yuḥ |
avya̍ḥ | vāre̍ṣu | a̱sma̱-yuḥ ||9.006.01||

9.006.02a a̱bhi tyam madya̱m mada̱m inda̱v indra̱ iti̍ kṣara |
9.006.02c a̱bhi vā̱jino̱ arva̍taḥ ||

a̱bhi | tyam | madya̍m | mada̍m | indo̱ iti̍ | indra̍ḥ | iti̍ | kṣa̱ra̱ |
a̱bhi | vā̱jina̍ḥ | arva̍taḥ ||9.006.02||

9.006.03a a̱bhi tyam pū̱rvyam mada̍ṁ suvā̱no a̍rṣa pa̱vitra̱ ā |
9.006.03c a̱bhi vāja̍m u̱ta śrava̍ḥ ||

a̱bhi | tyam | pū̱rvyam | mada̍m | su̱vā̱naḥ | a̱rṣa̱ | pa̱vitre̍ | ā |
a̱bhi | vāja̍m | u̱ta | śrava̍ḥ ||9.006.03||

9.006.04a anu̍ dra̱psāsa̱ inda̍va̱ āpo̱ na pra̱vatā̍saran |
9.006.04c pu̱nā̱nā indra̍m āśata ||

anu̍ | dra̱psāsa̍ḥ | inda̍vaḥ | āpa̍ḥ | na | pra̱vatā̍ | a̱sa̱ra̱n |
pu̱nā̱nāḥ | indra̍m | ā̱śa̱ta̱ ||9.006.04||

9.006.05a yam atya̍m iva vā̱jina̍m mṛ̱janti̱ yoṣa̍ṇo̱ daśa̍ |
9.006.05c vane̱ krīḻa̍nta̱m atya̍vim ||

yam | atya̍m-iva | vā̱jina̍m | mṛ̱janti̍ | yoṣa̍ṇaḥ | daśa̍ |
vane̍ | krīḻa̍ntam | ati̍-avim ||9.006.05||

9.006.06a taṁ gobhi̱r vṛṣa̍ṇa̱ṁ rasa̱m madā̍ya de̱vavī̍taye |
9.006.06c su̱tam bharā̍ya̱ saṁ sṛ̍ja ||

tam | gobhi̍ḥ | vṛṣa̍ṇam | rasa̍m | madā̍ya | de̱va-vī̍taye |
su̱tam | bharā̍ya | sam | sṛ̱ja̱ ||9.006.06||

9.006.07a de̱vo de̱vāya̱ dhāra̱yendrā̍ya pavate su̱taḥ |
9.006.07c payo̱ yad a̍sya pī̱paya̍t ||

de̱vaḥ | de̱vāya̍ | dhāra̍yā | indrā̍ya | pa̱va̱te̱ | su̱taḥ |
paya̍ḥ | yat | a̱sya̱ | pī̱paya̍t ||9.006.07||

9.006.08a ā̱tmā ya̱jñasya̱ raṁhyā̍ suṣvā̱ṇaḥ pa̍vate su̱taḥ |
9.006.08c pra̱tnaṁ ni pā̍ti̱ kāvya̍m ||

ā̱tmā | ya̱jñasya̍ | raṁhyā̍ | su̱svā̱ṇaḥ | pa̱va̱te̱ | su̱taḥ |
pra̱tnam | ni | pā̱ti̱ | kāvya̍m ||9.006.08||

9.006.09a e̱vā pu̍nā̱na i̍ndra̱yur mada̍m madiṣṭha vī̱taye̍ |
9.006.09c guhā̍ cid dadhiṣe̱ gira̍ḥ ||

e̱va | pu̱nā̱naḥ | i̱ndra̱-yuḥ | mada̍m | ma̱di̱ṣṭha̱ | vī̱taye̍ |
guhā̍ | ci̱t | da̱dhi̱ṣe̱ | gira̍ḥ ||9.006.09||


9.007.01a asṛ̍gra̱m inda̍vaḥ pa̱thā dharma̍nn ṛ̱tasya̍ su̱śriya̍ḥ |
9.007.01c vi̱dā̱nā a̍sya̱ yoja̍nam ||

asṛ̍gram | inda̍vaḥ | pa̱thā | dharma̍n | ṛ̱tasya̍ | su̱-śriya̍h |
vi̱dā̱nāḥ | a̱sya̱ | yoja̍nam ||9.007.01||

9.007.02a pra dhārā̱ madhvo̍ agri̱yo ma̱hīr a̱po vi gā̍hate |
9.007.02c ha̱vir ha̱viṣṣu̱ vandya̍ḥ ||

pra | dhārā̍ | madhva̍ḥ | a̱gri̱yaḥ | ma̱hīḥ | a̱paḥ | vi | gā̱ha̱te̱ |
ha̱viḥ | ha̱viṣṣu̍ | vandya̍ḥ ||9.007.02||

9.007.03a pra yu̱jo vā̱co a̍gri̱yo vṛṣāva̍ cakrada̱d vane̍ |
9.007.03c sadmā̱bhi sa̱tyo a̍dhva̱raḥ ||

pra | yu̱jaḥ | vā̱caḥ | a̱gri̱yaḥ | vṛṣā̍ | ava̍ | ca̱kra̱da̱t | vane̍ |
sadma̍ | a̱bhi | sa̱tyaḥ | a̱dhva̱raḥ ||9.007.03||

9.007.04a pari̱ yat kāvyā̍ ka̱vir nṛ̱mṇā vasā̍no̱ arṣa̍ti |
9.007.04c sva̍r vā̱jī si̍ṣāsati ||

pari̍ | yat | kāvyā̍ | ka̱viḥ | nṛ̱mṇā | vasā̍naḥ | arṣa̍ti |
sva̍ḥ | vā̱jī | si̱sā̱sa̱ti̱ ||9.007.04||

9.007.05a pava̍māno a̱bhi spṛdho̱ viśo̱ rāje̍va sīdati |
9.007.05c yad ī̍m ṛ̱ṇvanti̍ ve̱dhasa̍ḥ ||

pava̍mānaḥ | a̱bhi | spṛdha̍ḥ | viśa̍ḥ | rājā̍-iva | sī̱da̱ti̱ |
yat | ī̱m | ṛ̱ṇvanti̍ | ve̱dhasa̍ḥ ||9.007.05||

9.007.06a avyo̱ vāre̱ pari̍ pri̱yo hari̱r vane̍ṣu sīdati |
9.007.06c re̱bho va̍nuṣyate ma̱tī ||

avya̍ḥ | vāre̍ | pari̍ | pri̱yaḥ | hari̍ḥ | vane̍ṣu | sī̱da̱ti̱ |
re̱bhaḥ | va̱nu̱ṣya̱te̱ | ma̱tī ||9.007.06||

9.007.07a sa vā̱yum indra̍m a̱śvinā̍ sā̱kam made̍na gacchati |
9.007.07c raṇā̱ yo a̍sya̱ dharma̍bhiḥ ||

saḥ | vā̱yum | indra̍m | a̱śvinā̍ | sā̱kam | made̍na | ga̱ccha̱ti̱ |
raṇa̍ | yaḥ | a̱sya̱ | dharma̍-bhiḥ ||9.007.07||

9.007.08a ā mi̱trāvaru̍ṇā̱ bhaga̱m madhva̍ḥ pavanta ū̱rmaya̍ḥ |
9.007.08c vi̱dā̱nā a̍sya̱ śakma̍bhiḥ ||

ā | mi̱trāvaru̍ṇā | bhaga̍m | madhva̍ḥ | pa̱va̱nte̱ | ū̱rmaya̍ḥ |
vi̱dā̱nāḥ | a̱sya̱ | śakma̍-bhiḥ ||9.007.08||

9.007.09a a̱smabhya̍ṁ rodasī ra̱yim madhvo̱ vāja̍sya sā̱taye̍ |
9.007.09c śravo̱ vasū̍ni̱ saṁ ji̍tam ||

a̱smabhya̍m | ro̱da̱sī̱ iti̍ | ra̱yim | madhva̍ḥ | vāja̍sya | sā̱taye̍ |
śrava̍ḥ | vasū̍ni | sam | ji̱ta̱m ||9.007.09||


9.008.01a e̱te somā̍ a̱bhi pri̱yam indra̍sya̱ kāma̍m akṣaran |
9.008.01c vardha̍nto asya vī̱rya̍m ||

e̱te | somā̍ḥ | a̱bhi | pri̱yam | indra̍sya | kāma̍m | a̱kṣa̱ra̱n |
vardha̍ntaḥ | a̱sya̱ | vī̱rya̍m ||9.008.01||

9.008.02a pu̱nā̱nāsa̍ś camū̱ṣado̱ gaccha̍nto vā̱yum a̱śvinā̍ |
9.008.02c te no̍ dhāntu su̱vīrya̍m ||

pu̱nā̱nāsa̍ḥ | ca̱mū̱-sada̍ḥ | gaccha̍ntaḥ | vā̱yum | a̱śvinā̍ |
te | na̱ḥ | dhā̱ntu̱ | su̱-vīrya̍m ||9.008.02||

9.008.03a indra̍sya soma̱ rādha̍se punā̱no hārdi̍ codaya |
9.008.03c ṛ̱tasya̱ yoni̍m ā̱sada̍m ||

indra̍sya | so̱ma̱ | rādha̍se | pu̱nā̱naḥ | hārdi̍ | co̱da̱ya̱ |
ṛ̱tasya̍ | yoni̍m | ā̱-sada̍m ||9.008.03||

9.008.04a mṛ̱janti̍ tvā̱ daśa̱ kṣipo̍ hi̱nvanti̍ sa̱pta dhī̱taya̍ḥ |
9.008.04c anu̱ viprā̍ amādiṣuḥ ||

mṛ̱janti̍ | tvā̱ | daśa̍ | kṣipa̍ḥ | hi̱nvanti̍ | sa̱pta | dhī̱taya̍ḥ |
anu̍ | viprā̍ḥ | a̱mā̱di̱ṣu̱ḥ ||9.008.04||

9.008.05a de̱vebhya̍s tvā̱ madā̍ya̱ kaṁ sṛ̍jā̱nam ati̍ me̱ṣya̍ḥ |
9.008.05c saṁ gobhi̍r vāsayāmasi ||

de̱vebhya̍ḥ | tvā̱ | madā̍ya | kam | sṛ̱jā̱nam | ati̍ | me̱ṣya̍ḥ |
sam | gobhi̍ḥ | vā̱sa̱yā̱ma̱si̱ ||9.008.05||

9.008.06a pu̱nā̱naḥ ka̱laśe̱ṣv ā vastrā̍ṇy aru̱ṣo hari̍ḥ |
9.008.06c pari̱ gavyā̍ny avyata ||

pu̱nā̱naḥ | ka̱laśe̍ṣu | ā | vastrā̍ṇi | a̱ru̱ṣaḥ | hari̍ḥ |
pari̍ | gavyā̍ni | a̱vya̱ta̱ ||9.008.06||

9.008.07a ma̱ghona̱ ā pa̍vasva no ja̱hi viśvā̱ apa̱ dviṣa̍ḥ |
9.008.07c indo̱ sakhā̍ya̱m ā vi̍śa ||

ma̱ghona̍ḥ | ā | pa̱va̱sva̱ | na̱ḥ | ja̱hi | viśvā̍ḥ | apa̍ | dviṣa̍ḥ |
indo̱ iti̍ | sakhā̍yam | ā | vi̱śa̱ ||9.008.07||

9.008.08a vṛ̱ṣṭiṁ di̱vaḥ pari̍ srava dyu̱mnam pṛ̍thi̱vyā adhi̍ |
9.008.08c saho̍ naḥ soma pṛ̱tsu dhā̍ḥ ||

vṛ̱ṣṭim | di̱vaḥ | pari̍ | sra̱va̱ | dyu̱mnam | pṛ̱thi̱vyāḥ | adhi̍ |
saha̍ḥ | na̱ḥ | so̱ma̱ | pṛ̱t-su | dhā̱ḥ ||9.008.08||

9.008.09a nṛ̱cakṣa̍saṁ tvā va̱yam indra̍pītaṁ sva̱rvida̍m |
9.008.09c bha̱kṣī̱mahi̍ pra̱jām iṣa̍m ||

nṛ̱-cakṣa̍sam | tvā̱ | va̱yam | indra̍-pītam | sva̱ḥ-vida̍m |
bha̱kṣī̱mahi̍ | pra̱-jām | iṣa̍m ||9.008.09||


9.009.01a pari̍ pri̱yā di̱vaḥ ka̱vir vayā̍ṁsi na̱ptyo̍r hi̱taḥ |
9.009.01c su̱vā̱no yā̍ti ka̱vikra̍tuḥ ||

pari̍ | pri̱yā | di̱vaḥ | ka̱viḥ | vayā̍ṁsi | na̱ptyo̍ḥ | hi̱taḥ |
su̱vā̱naḥ | yā̱ti̱ | ka̱vi-kra̍tuḥ ||9.009.01||

9.009.02a pra-pra̱ kṣayā̍ya̱ panya̍se̱ janā̍ya̱ juṣṭo̍ a̱druhe̍ |
9.009.02c vī̱ty a̍rṣa̱ cani̍ṣṭhayā ||

pra-pra̍ | kṣayā̍ya | panya̍se | janā̍ya | juṣṭa̍ḥ | a̱druhe̍ |
vī̱tī | a̱rṣa̱ | cani̍ṣṭhayā ||9.009.02||

9.009.03a sa sū̱nur mā̱tarā̱ śuci̍r jā̱to jā̱te a̍rocayat |
9.009.03c ma̱hān ma̱hī ṛ̍tā̱vṛdhā̍ ||

saḥ | sū̱nuḥ | mā̱tarā̍ | śuci̍ḥ | jā̱taḥ | jā̱te iti̍ | a̱ro̱ca̱ya̱t |
ma̱hān | ma̱hī iti̍ | ṛ̱ta̱-vṛdhā̍ ||9.009.03||

9.009.04a sa sa̱pta dhī̱tibhi̍r hi̱to na̱dyo̍ ajinvad a̱druha̍ḥ |
9.009.04c yā eka̱m akṣi̍ vāvṛ̱dhuḥ ||

saḥ | sa̱pta | dhī̱ti-bhi̍ḥ | hi̱taḥ | na̱dya̍ḥ | a̱ji̱nva̱t | a̱druha̍ḥ |
yāḥ | eka̍m | akṣi̍ | va̱vṛ̱dhuḥ ||9.009.04||

9.009.05a tā a̱bhi santa̱m astṛ̍tam ma̱he yuvā̍na̱m ā da̍dhuḥ |
9.009.05c indu̍m indra̱ tava̍ vra̱te ||

tāḥ | a̱bhi | santa̍m | astṛ̍tam | ma̱he | yuvā̍nam | ā | da̱dhu̱ḥ |
indu̍m | i̱ndra̱ | tava̍ | vra̱te ||9.009.05||

9.009.06a a̱bhi vahni̱r ama̍rtyaḥ sa̱pta pa̍śyati̱ vāva̍hiḥ |
9.009.06c krivi̍r de̱vīr a̍tarpayat ||

a̱bhi | vahni̍ḥ | ama̍rtyaḥ | sa̱pta | pa̱śya̱ti̱ | vāva̍hiḥ |
krivi̍ḥ | de̱vīḥ | a̱ta̱rpa̱ya̱t ||9.009.06||

9.009.07a avā̱ kalpe̍ṣu naḥ puma̱s tamā̍ṁsi soma̱ yodhyā̍ |
9.009.07c tāni̍ punāna jaṅghanaḥ ||

ava̍ | kalpe̍ṣu | na̱ḥ | puma̍ḥ | tamā̍ṁsi | so̱ma̱ | yodhyā̍ |
tāni̍ | pu̱nā̱na̱ | ja̱ṅgha̱na̱ḥ ||9.009.07||

9.009.08a nū navya̍se̱ navī̍yase sū̱ktāya̍ sādhayā pa̱thaḥ |
9.009.08c pra̱tna̱vad ro̍cayā̱ ruca̍ḥ ||

nu | navya̍se | navī̍yase | su̱-u̱ktāya̍ | sā̱dha̱ya̱ | pa̱thaḥ |
pra̱tna̱-vat | ro̱ca̱ya̱ | ruca̍ḥ ||9.009.08||

9.009.09a pava̍māna̱ mahi̱ śravo̱ gām aśva̍ṁ rāsi vī̱rava̍t |
9.009.09c sanā̍ me̱dhāṁ sanā̱ sva̍ḥ ||

pava̍māna | mahi̍ | śrava̍ḥ | gām | aśva̍m | rā̱si̱ | vī̱ra-va̍t |
sanā̍ | me̱dhām | sanā̍ | sva̍ḥ ||9.009.09||


9.010.01a pra svā̱nāso̱ rathā̍ i̱vārva̍nto̱ na śra̍va̱syava̍ḥ |
9.010.01c somā̍so rā̱ye a̍kramuḥ ||

pra | svā̱nāsa̍ḥ | rathā̍ḥ-iva | arva̍ntaḥ | na | śra̱va̱syava̍ḥ |
somā̍saḥ | rā̱ye | a̱kra̱mu̱ḥ ||9.010.01||

9.010.02a hi̱nvā̱nāso̱ rathā̍ iva dadhanvi̱re gabha̍styoḥ |
9.010.02c bharā̍saḥ kā̱riṇā̍m iva ||

hi̱nvā̱nāsa̍ḥ | rathā̍ḥ-iva | da̱dha̱nvi̱re | gabha̍styoḥ |
bharā̍saḥ | kā̱riṇā̍m-iva ||9.010.02||

9.010.03a rājā̍no̱ na praśa̍stibhi̱ḥ somā̍so̱ gobhi̍r añjate |
9.010.03c ya̱jño na sa̱pta dhā̱tṛbhi̍ḥ ||

rājā̍naḥ | na | praśa̍sti-bhiḥ | somā̍saḥ | gobhi̍ḥ | a̱ñja̱te̱ |
ya̱jñaḥ | na | sa̱pta | dhā̱tṛ-bhi̍ḥ ||9.010.03||

9.010.04a pari̍ suvā̱nāsa̱ inda̍vo̱ madā̍ya ba̱rhaṇā̍ gi̱rā |
9.010.04c su̱tā a̍rṣanti̱ dhāra̍yā ||

pari̍ | su̱vā̱nāsa̍ḥ | inda̍vaḥ | madā̍ya | ba̱rhaṇā̍ | gi̱rā |
su̱tāḥ | a̱rṣa̱nti̱ | dhāra̍yā ||9.010.04||

9.010.05a ā̱pā̱nāso̍ vi̱vasva̍to̱ jana̍nta u̱ṣaso̱ bhaga̍m |
9.010.05c sūrā̱ aṇva̱ṁ vi ta̍nvate ||

ā̱pā̱nāsa̍ḥ | vi̱vasva̍taḥ | jana̍ntaḥ | u̱ṣasa̍ḥ | bhaga̍m |
sūrā̍ḥ | aṇva̍m | vi | ta̱nva̱te̱ ||9.010.05||

9.010.06a apa̱ dvārā̍ matī̱nām pra̱tnā ṛ̍ṇvanti kā̱rava̍ḥ |
9.010.06c vṛṣṇo̱ hara̍sa ā̱yava̍ḥ ||

apa̍ | dvārā̍ | ma̱tī̱nām | pra̱tnāḥ | ṛ̱ṇva̱nti̱ | kā̱rava̍ḥ |
vṛṣṇa̍ḥ | hara̍se | ā̱yava̍ḥ ||9.010.06||

9.010.07a sa̱mī̱cī̱nāsa̍ āsate̱ hotā̍raḥ sa̱ptajā̍mayaḥ |
9.010.07c pa̱dam eka̍sya̱ pipra̍taḥ ||

sa̱mī̱cī̱nāsa̍ḥ | ā̱sa̱te̱ | hotā̍raḥ | sa̱pta-jā̍mayaḥ |
pa̱dam | eka̍sya | pipra̍taḥ ||9.010.07||

9.010.08a nābhā̱ nābhi̍ṁ na̱ ā da̍de̱ cakṣu̍ś ci̱t sūrye̱ sacā̍ |
9.010.08c ka̱ver apa̍tya̱m ā du̍he ||

nābhā̍ | nābhi̍m | na̱ḥ | ā | da̱de̱ | cakṣu̍ḥ | ci̱t | sūrye̍ | sacā̍ |
ka̱veḥ | apa̍tyam | ā | du̱he̱ ||9.010.08||

9.010.09a a̱bhi pri̱yā di̱vas pa̱dam a̍dhva̱ryubhi̱r guhā̍ hi̱tam |
9.010.09c sūra̍ḥ paśyati̱ cakṣa̍sā ||

a̱bhi | pri̱yā | di̱vaḥ | pa̱dam | a̱dhva̱ryu-bhi̍ḥ | guhā̍ | hi̱tam |
sūra̍ḥ | pa̱śya̱ti̱ | cakṣa̍sā ||9.010.09||


9.011.01a upā̍smai gāyatā nara̱ḥ pava̍mānā̱yenda̍ve |
9.011.01c a̱bhi de̱vām̐ iya̍kṣate ||

upa̍ | a̱smai̱ | gā̱ya̱ta̱ | na̱ra̱ḥ | pava̍mānāya | inda̍ve |
a̱bhi | de̱vān | iya̍kṣate ||9.011.01||

9.011.02a a̱bhi te̱ madhu̍nā̱ payo 'tha̍rvāṇo aśiśrayuḥ |
9.011.02c de̱vaṁ de̱vāya̍ deva̱yu ||

a̱bhi | te̱ | madhu̍nā | paya̍ḥ | atha̍rvāṇaḥ | a̱śi̱śra̱yu̱ḥ |
de̱vam | de̱vāya̍ | de̱va̱-yu ||9.011.02||

9.011.03a sa na̍ḥ pavasva̱ śaṁ gave̱ śaṁ janā̍ya̱ śam arva̍te |
9.011.03c śaṁ rā̍ja̱nn oṣa̍dhībhyaḥ ||

saḥ | na̱ḥ | pa̱va̱sva̱ | śam | gave̍ | śam | janā̍ya | śam | arva̍te |
śam | rā̱ja̱n | oṣa̍dhībhyaḥ ||9.011.03||

9.011.04a ba̱bhrave̱ nu svata̍vase 'ru̱ṇāya̍ divi̱spṛśe̍ |
9.011.04c somā̍ya gā̱tham a̍rcata ||

ba̱bhrave̍ | nu | sva-ta̍vase | a̱ru̱ṇāya̍ | di̱vi̱-spṛśe̍ |
somā̍ya | gā̱tham | a̱rca̱ta̱ ||9.011.04||

9.011.05a hasta̍cyutebhi̱r adri̍bhiḥ su̱taṁ soma̍m punītana |
9.011.05c madhā̱v ā dhā̍vatā̱ madhu̍ ||

hasta̍-cyutebhiḥ | adri̍-bhiḥ | su̱tam | soma̍m | pu̱nī̱ta̱na̱ |
madhau̍ | ā | dhā̱va̱ta̱ | madhu̍ ||9.011.05||

9.011.06a nama̱sed upa̍ sīdata da̱dhned a̱bhi śrī̍ṇītana |
9.011.06c indu̱m indre̍ dadhātana ||

nama̍sā | it | upa̍ | sī̱da̱ta̱ | da̱dhnā | it | a̱bhi | śrī̱ṇī̱ta̱na̱ |
indu̍m | indre̍ | da̱dhā̱ta̱na̱ ||9.011.06||

9.011.07a a̱mi̱tra̱hā vica̍rṣaṇi̱ḥ pava̍sva soma̱ śaṁ gave̍ |
9.011.07c de̱vebhyo̍ anukāma̱kṛt ||

a̱mi̱tra̱-hā | vi-ca̍rṣaṇiḥ | pava̍sva | so̱ma̱ | śam | gave̍ |
de̱vebhya̍ḥ | a̱nu̱kā̱ma̱-kṛt ||9.011.07||

9.011.08a indrā̍ya soma̱ pāta̍ve̱ madā̍ya̱ pari̍ ṣicyase |
9.011.08c ma̱na̱ścin mana̍sa̱s pati̍ḥ ||

indrā̍ya | so̱ma̱ | pāta̍ve | madā̍ya | pari̍ | si̱cya̱se̱ |
ma̱na̱ḥ-cit | mana̍saḥ | pati̍ḥ ||9.011.08||

9.011.09a pava̍māna su̱vīrya̍ṁ ra̱yiṁ so̍ma rirīhi naḥ |
9.011.09c inda̱v indre̍ṇa no yu̱jā ||

pava̍māna | su̱-vīrya̍m | ra̱yim | so̱ma̱ | ri̱rī̱hi̱ | na̱ḥ |
indo̱ iti̍ | indre̍ṇa | na̱ḥ | yu̱jā ||9.011.09||


9.012.01a somā̍ asṛgra̱m inda̍vaḥ su̱tā ṛ̱tasya̱ sāda̍ne |
9.012.01c indrā̍ya̱ madhu̍mattamāḥ ||

somā̍ḥ | a̱sṛ̱gra̱m | inda̍vaḥ | su̱tāḥ | ṛ̱tasya̍ | sada̍ne |
indrā̍ya | madhu̍mat-tamāḥ ||9.012.01||

9.012.02a a̱bhi viprā̍ anūṣata̱ gāvo̍ va̱tsaṁ na mā̱tara̍ḥ |
9.012.02c indra̱ṁ soma̍sya pī̱taye̍ ||

a̱bhi | viprā̍ḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | gāva̍ḥ | va̱tsam | na | mā̱tara̍ḥ |
indra̍m | soma̍sya | pī̱taye̍ ||9.012.02||

9.012.03a ma̱da̱cyut kṣe̍ti̱ sāda̍ne̱ sindho̍r ū̱rmā vi̍pa̱ścit |
9.012.03c somo̍ gau̱rī adhi̍ śri̱taḥ ||

ma̱da̱-cyut | kṣe̱ti̱ | sada̍ne | sindho̍ḥ | ū̱rmā | vi̱pa̱ḥ-cit |
soma̍ḥ | gau̱rī iti̍ | adhi̍ | śri̱taḥ ||9.012.03||

9.012.04a di̱vo nābhā̍ vicakṣa̱ṇo 'vyo̱ vāre̍ mahīyate |
9.012.04c somo̱ yaḥ su̱kratu̍ḥ ka̱viḥ ||

di̱vaḥ | nābhā̍ | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ | avya̍ḥ | vāre̍ | ma̱hī̱ya̱te̱ |
soma̍ḥ | yaḥ | su̱-kratu̍ḥ | ka̱viḥ ||9.012.04||

9.012.05a yaḥ soma̍ḥ ka̱laśe̱ṣv ām̐ a̱ntaḥ pa̱vitra̱ āhi̍taḥ |
9.012.05c tam indu̱ḥ pari̍ ṣasvaje ||

yaḥ | soma̍ḥ | ka̱laśe̍ṣu | ā | a̱ntariti̍ | pa̱vitre̍ | ā-hi̍taḥ |
tam | indu̍ḥ | pari̍ | sa̱sva̱je̱ ||9.012.05||

9.012.06a pra vāca̱m indu̍r iṣyati samu̱drasyādhi̍ vi̱ṣṭapi̍ |
9.012.06c jinva̱n kośa̍m madhu̱ścuta̍m ||

pra | vāca̍m | indu̍ḥ | i̱ṣya̱ti̱ | sa̱mu̱drasya̍ | adhi̍ | vi̱ṣṭapi̍ |
jinva̍n | kośa̍m | ma̱dhu̱-ścuta̍m ||9.012.06||

9.012.07a nitya̍stotro̱ vana̱spati̍r dhī̱nām a̱ntaḥ sa̍ba̱rdugha̍ḥ |
9.012.07c hi̱nvā̱no mānu̍ṣā yu̱gā ||

nitya̍-stotraḥ | vana̱spati̍ḥ | dhī̱nām | a̱ntariti̍ | sa̱ba̱ḥ-dugha̍ḥ |
hi̱nvā̱naḥ | mānu̍ṣā | yu̱gā ||9.012.07||

9.012.08a a̱bhi pri̱yā di̱vas pa̱dā somo̍ hinvā̱no a̍rṣati |
9.012.08c vipra̍sya̱ dhāra̍yā ka̱viḥ ||

a̱bhi | pri̱yā | di̱vaḥ | pa̱dā | soma̍ḥ | hi̱nvā̱naḥ | a̱rṣa̱ti̱ |
vipra̍sya | dhāra̍yā | ka̱viḥ ||9.012.08||

9.012.09a ā pa̍vamāna dhāraya ra̱yiṁ sa̱hasra̍varcasam |
9.012.09c a̱sme i̍ndo svā̱bhuva̍m ||

ā | pa̱va̱mā̱na̱ | dhā̱ra̱ya̱ | ra̱yim | sa̱hasra̍-varcasam |
a̱sme iti̍ | i̱ndo̱ iti̍ | su̱-ā̱bhuva̍m ||9.012.09||


9.013.01a soma̍ḥ punā̱no a̍rṣati sa̱hasra̍dhāro̱ atya̍viḥ |
9.013.01c vā̱yor indra̍sya niṣkṛ̱tam ||

soma̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | a̱rṣa̱ti̱ | sa̱hasra̍-dhāraḥ | ati̍-aviḥ |
vā̱yoḥ | indra̍sya | ni̱ḥ-kṛ̱tam ||9.013.01||

9.013.02a pava̍mānam avasyavo̱ vipra̍m a̱bhi pra gā̍yata |
9.013.02c su̱ṣvā̱ṇaṁ de̱vavī̍taye ||

pava̍mānam | a̱va̱sya̱va̱ḥ | vipra̍m | a̱bhi | pra | gā̱ya̱ta̱ |
su̱ṣvā̱ṇam | de̱va-vī̍taye ||9.013.02||

9.013.03a pava̍nte̱ vāja̍sātaye̱ somā̍ḥ sa̱hasra̍pājasaḥ |
9.013.03c gṛ̱ṇā̱nā de̱vavī̍taye ||

pava̍nte | vāja̍-sātaye | somā̍ḥ | sa̱hasra̍-pājasaḥ |
gṛ̱ṇā̱nāḥ | de̱va-vī̍taye ||9.013.03||

9.013.04a u̱ta no̱ vāja̍sātaye̱ pava̍sva bṛha̱tīr iṣa̍ḥ |
9.013.04c dyu̱mad i̍ndo su̱vīrya̍m ||

u̱ta | na̱ḥ | vāja̍-sātaye | pava̍sva | bṛ̱ha̱tīḥ | iṣa̍ḥ |
dyu̱-mat | i̱ndo̱ iti̍ | su̱-vīrya̍m ||9.013.04||

9.013.05a te na̍ḥ saha̱sriṇa̍ṁ ra̱yim pava̍ntā̱m ā su̱vīrya̍m |
9.013.05c su̱vā̱nā de̱vāsa̱ inda̍vaḥ ||

te | na̱ḥ | sa̱ha̱sriṇa̍m | ra̱yim | pava̍ntām | ā | su̱-vīrya̍m |
su̱vā̱nāḥ | de̱vāsa̍ḥ | inda̍vaḥ ||9.013.05||

9.013.06a atyā̍ hiyā̱nā na he̱tṛbhi̱r asṛ̍gra̱ṁ vāja̍sātaye |
9.013.06c vi vāra̱m avya̍m ā̱śava̍ḥ ||

atyā̍ḥ | hi̱yā̱nāḥ | na | he̱tṛ-bhi̍ḥ | asṛ̍gram | vāja̍-sātaye |
vi | vāra̍m | avya̍m | ā̱śava̍ḥ ||9.013.06||

9.013.07a vā̱śrā a̍rṣa̱ntīnda̍vo̱ 'bhi va̱tsaṁ na dhe̱nava̍ḥ |
9.013.07c da̱dha̱nvi̱re gabha̍styoḥ ||

vā̱śrāḥ | a̱rṣa̱nti̱ | inda̍vaḥ | a̱bhi | va̱tsam | na | dhe̱nava̍ḥ |
da̱dha̱nvi̱re | gabha̍styoḥ ||9.013.07||

9.013.08a juṣṭa̱ indrā̍ya matsa̱raḥ pava̍māna̱ kani̍kradat |
9.013.08c viśvā̱ apa̱ dviṣo̍ jahi ||

juṣṭa̍ḥ | indrā̍ya | ma̱tsa̱raḥ | pava̍māna | kani̍kradat |
viśvā̍ḥ | apa̍ | dviṣa̍ḥ | ja̱hi̱ ||9.013.08||

9.013.09a a̱pa̱ghnanto̱ arā̍vṇa̱ḥ pava̍mānāḥ sva̱rdṛśa̍ḥ |
9.013.09c yonā̍v ṛ̱tasya̍ sīdata ||

a̱pa̱-ghnanta̍ḥ | arā̍vṇaḥ | pava̍mānāḥ | sva̱ḥ-dṛśa̍ḥ |
yonau̍ | ṛ̱tasya̍ | sī̱da̱ta̱ ||9.013.09||


9.014.01a pari̱ prāsi̍ṣyadat ka̱viḥ sindho̍r ū̱rmāv adhi̍ śri̱taḥ |
9.014.01c kā̱ram bibhra̍t puru̱spṛha̍m ||

pari̍ | pra | a̱si̱sya̱da̱t | ka̱viḥ | sindho̍ḥ | ū̱rmau | adhi̍ | śri̱taḥ |
kā̱ram | bibhra̍t | pu̱ru̱-spṛha̍m ||9.014.01||

9.014.02a gi̱rā yadī̱ saba̍ndhava̱ḥ pañca̱ vrātā̍ apa̱syava̍ḥ |
9.014.02c pa̱ri̱ṣkṛ̱ṇvanti̍ dharṇa̱sim ||

gi̱rā | yadi̍ | sa-ba̍ndhavaḥ | pañca̍ | vrātā̍ḥ | a̱pa̱syava̍ḥ |
pa̱ri̱-kṛ̱ṇvanti̍ | dha̱rṇa̱sim ||9.014.02||

9.014.03a ād a̍sya śu̱ṣmiṇo̱ rase̱ viśve̍ de̱vā a̍matsata |
9.014.03c yadī̱ gobhi̍r vasā̱yate̍ ||

āt | a̱sya̱ | śu̱ṣmiṇa̍ḥ | rase̍ | viśve̍ | de̱vāḥ | a̱ma̱tsa̱ta̱ |
yadi̍ | gobhi̍ḥ | va̱sā̱yate̍ ||9.014.03||

9.014.04a ni̱ri̱ṇā̱no vi dhā̍vati̱ jaha̱c charyā̍ṇi̱ tānvā̍ |
9.014.04c atrā̱ saṁ ji̍ghnate yu̱jā ||

ni̱-ri̱ṇā̱naḥ | vi | dhā̱va̱ti̱ | jaha̍t | śaryā̍ṇi | tānvā̍ |
atra̍ | sam | ji̱ghra̱te̱ | yu̱jā ||9.014.04||

9.014.05a na̱ptībhi̱r yo vi̱vasva̍taḥ śu̱bhro na mā̍mṛ̱je yuvā̍ |
9.014.05c gāḥ kṛ̍ṇvā̱no na ni̱rṇija̍m ||

na̱ptībhi̍ḥ | yaḥ | vi̱vasva̍taḥ | śu̱bhraḥ | na | ma̱mṛ̱je | yuvā̍ |
gāḥ | kṛ̱ṇvā̱naḥ | na | ni̱ḥ-nija̍m ||9.014.05||

9.014.06a ati̍ śri̱tī ti̍ra̱ścatā̍ ga̱vyā ji̍gā̱ty aṇvyā̍ |
9.014.06c va̱gnum i̍yarti̱ yaṁ vi̱de ||

ati̍ | śri̱tī | ti̱ra̱ścatā̍ | ga̱vyā | ji̱gā̱ti̱ | aṇvyā̍ |
va̱gnum | i̱ya̱rti̱ | yam | vi̱de ||9.014.06||

9.014.07a a̱bhi kṣipa̱ḥ sam a̍gmata ma̱rjaya̍ntīr i̱ṣas pati̍m |
9.014.07c pṛ̱ṣṭhā gṛ̍bhṇata vā̱jina̍ḥ ||

a̱bhi | kṣipa̍ḥ | sam | a̱gma̱ta̱ | ma̱rjaya̍ntīḥ | i̱ṣaḥ | pati̍m |
pṛ̱ṣṭhā | gṛ̱bhṇa̱ta̱ | vā̱jina̍ḥ ||9.014.07||

9.014.08a pari̍ di̱vyāni̱ marmṛ̍śa̱d viśvā̍ni soma̱ pārthi̍vā |
9.014.08c vasū̍ni yāhy asma̱yuḥ ||

pari̍ | di̱vyāni̍ | marmṛ̍śat | viśvā̍ni | so̱ma̱ | pārthi̍vā |
vasū̍ni | yā̱hi̱ | a̱sma̱-yuḥ ||9.014.08||


9.015.01a e̱ṣa dhi̱yā yā̱ty aṇvyā̱ śūro̱ rathe̍bhir ā̱śubhi̍ḥ |
9.015.01c gaccha̱nn indra̍sya niṣkṛ̱tam ||

e̱ṣaḥ | dhi̱yā | yā̱ti̱ | aṇvyā̍ | śūra̍ḥ | rathe̍bhiḥ | ā̱śu-bhi̍ḥ |
gaccha̍n | indra̍sya | ni̱ḥ-kṛ̱tam ||9.015.01||

9.015.02a e̱ṣa pu̱rū dhi̍yāyate bṛha̱te de̱vatā̍taye |
9.015.02c yatrā̱mṛtā̍sa̱ āsa̍te ||

e̱ṣaḥ | pu̱ru | dhi̱yā̱-ya̱te̱ | bṛ̱ha̱te | de̱va-tā̍taye |
yatra̍ | a̱mṛtā̍saḥ | āsa̍te ||9.015.02||

9.015.03a e̱ṣa hi̱to vi nī̍yate̱ 'ntaḥ śu̱bhrāva̍tā pa̱thā |
9.015.03c yadī̍ tu̱ñjanti̱ bhūrṇa̍yaḥ ||

e̱ṣaḥ | hi̱taḥ | vi | nī̱ya̱te̱ | a̱ntariti̍ | śu̱bhra-va̍tā | pa̱thā |
yadi̍ | tu̱ñjanti̍ | bhūrṇa̍yaḥ ||9.015.03||

9.015.04a e̱ṣa śṛṅgā̍ṇi̱ dodhu̍va̱c chiśī̍te yū̱thyo̱3̱̍ vṛṣā̍ |
9.015.04c nṛ̱mṇā dadhā̍na̱ oja̍sā ||

e̱ṣaḥ | śṛṅgā̍ṇi | dodhu̍vat | śiśī̍te | yū̱thya̍ḥ | vṛṣā̍ |
nṛ̱mṇā | dadhā̍naḥ | oja̍sā ||9.015.04||

9.015.05a e̱ṣa ru̱kmibhi̍r īyate vā̱jī śu̱bhrebhi̍r a̱ṁśubhi̍ḥ |
9.015.05c pati̱ḥ sindhū̍nā̱m bhava̍n ||

e̱ṣaḥ | ru̱kmi-bhi̍ḥ | ī̱ya̱te̱ | vā̱jī | śu̱bhrebhi̍ḥ | a̱ṁśu-bhi̍ḥ |
pati̍ḥ | sindhū̍nām | bhava̍n ||9.015.05||

9.015.06a e̱ṣa vasū̍ni pibda̱nā paru̍ṣā yayi̱vām̐ ati̍ |
9.015.06c ava̱ śāde̍ṣu gacchati ||

e̱ṣaḥ | vasū̍ni | pi̱bda̱nā | paru̍ṣā | ya̱yi̱-vān | ati̍ |
ava̍ | śāde̍ṣu | ga̱ccha̱ti̱ ||9.015.06||

9.015.07a e̱tam mṛ̍janti̱ marjya̱m upa̱ droṇe̍ṣv ā̱yava̍ḥ |
9.015.07c pra̱ca̱krā̱ṇam ma̱hīr iṣa̍ḥ ||

e̱tam | mṛ̱ja̱nti̱ | marjya̍m | upa̍ | droṇe̍ṣu | ā̱yava̍ḥ |
pra̱-ca̱krā̱ṇam | ma̱hīḥ | iṣa̍ḥ ||9.015.07||

9.015.08a e̱tam u̱ tyaṁ daśa̱ kṣipo̍ mṛ̱janti̍ sa̱pta dhī̱taya̍ḥ |
9.015.08c svā̱yu̱dham ma̱dinta̍mam ||

e̱tam | ū̱m̐ iti̍ | tyam | daśa̍ | kṣipa̍ḥ | mṛ̱janti̍ | sa̱pta | dhī̱taya̍ḥ |
su̱-ā̱yu̱dham | ma̱din-ta̍mam ||9.015.08||


9.016.01a pra te̍ so̱tāra̍ o̱ṇyo̱3̱̍ rasa̱m madā̍ya̱ ghṛṣva̍ye |
9.016.01c sargo̱ na ta̱kty eta̍śaḥ ||

pra | te̱ | so̱tāra̍ḥ | o̱ṇyo̍ḥ | rasa̍m | madā̍ya | ghṛṣva̍ye |
sarga̍ḥ | na | ta̱kti̱ | eta̍śaḥ ||9.016.01||

9.016.02a kratvā̱ dakṣa̍sya ra̱thya̍m a̱po vasā̍na̱m andha̍sā |
9.016.02c go̱ṣām aṇve̍ṣu saścima ||

kratvā̍ | dakṣa̍sya | ra̱thya̍m | a̱paḥ | vasā̍nam | andha̍sā |
go̱-sām | aṇve̍ṣu | sa̱ści̱ma̱ ||9.016.02||

9.016.03a ana̍ptam a̱psu du̱ṣṭara̱ṁ soma̍m pa̱vitra̱ ā sṛ̍ja |
9.016.03c pu̱nī̱hīndrā̍ya̱ pāta̍ve ||

ana̍ptam | a̱p-su | du̱stara̍m | soma̍m | pa̱vitre̍ | ā | sṛ̱ja̱ |
pu̱nī̱hi | indrā̍ya | pāta̍ve ||9.016.03||

9.016.04a pra pu̍nā̱nasya̱ ceta̍sā̱ soma̍ḥ pa̱vitre̍ arṣati |
9.016.04c kratvā̍ sa̱dhastha̱m āsa̍dat ||

pra | pu̱nā̱nasya̍ | ceta̍sā | soma̍ḥ | pa̱vitre̍ | a̱rṣa̱ti̱ |
kratvā̍ | sa̱dha-stha̍m | ā | a̱sa̱da̱t ||9.016.04||

9.016.05a pra tvā̱ namo̍bhi̱r inda̍va̱ indra̱ somā̍ asṛkṣata |
9.016.05c ma̱he bharā̍ya kā̱riṇa̍ḥ ||

pra | tvā̱ | nama̍ḥ-bhiḥ | inda̍vaḥ | indra̍ | somā̍ḥ | a̱sṛ̱kṣa̱ta̱ |
ma̱he | bharā̍ya | kā̱riṇa̍ḥ ||9.016.05||

9.016.06a pu̱nā̱no rū̱pe a̱vyaye̱ viśvā̱ arṣa̍nn a̱bhi śriya̍ḥ |
9.016.06c śūro̱ na goṣu̍ tiṣṭhati ||

pu̱nā̱naḥ | rū̱pe | a̱vyavye̍ | viśvā̍ḥ | arṣa̍n | a̱bhi | śriya̍ḥ |
śūra̍ḥ | na | goṣu̍ | ti̱ṣṭha̱ti̱ ||9.016.06||

9.016.07a di̱vo na sānu̍ pi̱pyuṣī̱ dhārā̍ su̱tasya̍ ve̱dhasa̍ḥ |
9.016.07c vṛthā̍ pa̱vitre̍ arṣati ||

di̱vaḥ | na | sānu̍ | pi̱pyuṣī̍ | dhārā̍ | su̱tasya̍ | ve̱dhasa̍ḥ |
vṛthā̍ | pa̱vitre̍ | a̱rṣa̱ti̱ ||9.016.07||

9.016.08a tvaṁ so̍ma vipa̱ścita̱ṁ tanā̍ punā̱na ā̱yuṣu̍ |
9.016.08c avyo̱ vāra̱ṁ vi dhā̍vasi ||

tvam | so̱ma̱ | vipa̱ḥ-cita̍m | tanā̍ | pu̱nā̱naḥ | ā̱yuṣu̍ |
avya̍ḥ | vāra̍m | vi | dhā̱va̱si̱ ||9.016.08||


9.017.01a pra ni̱mnene̍va̱ sindha̍vo̱ ghnanto̍ vṛ̱trāṇi̱ bhūrṇa̍yaḥ |
9.017.01c somā̍ asṛgram ā̱śava̍ḥ ||

pra | ni̱mena̍-iva | sindha̍vaḥ | ghnanta̍ḥ | vṛ̱trāṇi̍ | bhūrṇa̍yaḥ |
somā̍ḥ | a̱sṛ̱gra̱m | ā̱śava̍ḥ ||9.017.01||

9.017.02a a̱bhi su̍vā̱nāsa̱ inda̍vo vṛ̱ṣṭaya̍ḥ pṛthi̱vīm i̍va |
9.017.02c indra̱ṁ somā̍so akṣaran ||

a̱bhi | su̱vā̱nāsa̍ḥ | inda̍vaḥ | vṛ̱ṣṭaya̍ḥ | pṛ̱thi̱vīm-i̍va |
indra̍m | somā̍saḥ | a̱kṣa̱ra̱n ||9.017.02||

9.017.03a atyū̍rmir matsa̱ro mada̱ḥ soma̍ḥ pa̱vitre̍ arṣati |
9.017.03c vi̱ghnan rakṣā̍ṁsi deva̱yuḥ ||

ati̍-ūrmiḥ | ma̱tsa̱raḥ | mada̍ḥ | soma̍ḥ | pa̱vitre̍ | a̱rṣa̱ti̱ |
vi̱-ghnan | rakṣā̍ṁsi | de̱va̱-yuḥ ||9.017.03||

9.017.04a ā ka̱laśe̍ṣu dhāvati pa̱vitre̱ pari̍ ṣicyate |
9.017.04c u̱kthair ya̱jñeṣu̍ vardhate ||

ā | ka̱laśe̍ṣu | dhā̱va̱ti̱ | pa̱vitre̍ | pari̍ | si̱cya̱te̱ |
u̱kthaiḥ | ya̱jñeṣu̍ | va̱rdha̱te̱ ||9.017.04||

9.017.05a ati̱ trī so̍ma roca̱nā roha̱n na bhrā̍jase̱ diva̍m |
9.017.05c i̱ṣṇan sūrya̱ṁ na co̍dayaḥ ||

ati̍ | trī | so̱ma̱ | ro̱ca̱nā | roha̍n | na | bhrā̱ja̱se̱ | diva̍m |
i̱ṣṇan | sūrya̍m | na | co̱da̱ya̱ḥ ||9.017.05||

9.017.06a a̱bhi viprā̍ anūṣata mū̱rdhan ya̱jñasya̍ kā̱rava̍ḥ |
9.017.06c dadhā̍nā̱ś cakṣa̍si pri̱yam ||

a̱bhi | viprā̍ḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | mū̱rdhan | ya̱jñasya̍ | kā̱rava̍ḥ |
dadhā̍nāḥ | cakṣa̍ti | pri̱yam ||9.017.06||

9.017.07a tam u̍ tvā vā̱jina̱ṁ naro̍ dhī̱bhir viprā̍ ava̱syava̍ḥ |
9.017.07c mṛ̱janti̍ de̱vatā̍taye ||

tam | ū̱m̐ iti̍ | tvā̱ | vā̱jina̍m | nara̍ḥ | dhī̱bhiḥ | viprā̍ḥ | a̱va̱syava̍ḥ |
mṛ̱janti̍ | de̱va-tā̍taye ||9.017.07||

9.017.08a madho̱r dhārā̱m anu̍ kṣara tī̱vraḥ sa̱dhastha̱m āsa̍daḥ |
9.017.08c cāru̍r ṛ̱tāya̍ pī̱taye̍ ||

madho̍ḥ | dhārā̍m | anu̍ | kṣa̱ra̱ | tī̱vraḥ | sa̱dha-stha̍m | ā | a̱sa̱da̱ḥ |
cāru̍ḥ | ṛ̱tāya̍ | pī̱taye̍ ||9.017.08||


9.018.01a pari̍ suvā̱no gi̍ri̱ṣṭhāḥ pa̱vitre̱ somo̍ akṣāḥ |
9.018.01c made̍ṣu sarva̱dhā a̍si ||

pari̍ | su̱vā̱naḥ | gi̱ri̱-sthāḥ | pa̱vitre̍ | soma̍ḥ | a̱kṣā̱riti̍ |
made̍ṣu | sa̱rva̱-dhāḥ | a̱si̱ ||9.018.01||

9.018.02a tvaṁ vipra̱s tvaṁ ka̱vir madhu̱ pra jā̱tam andha̍saḥ |
9.018.02c made̍ṣu sarva̱dhā a̍si ||

tvam | vipra̍ḥ | tvam | ka̱viḥ | madhu̍ | pra | jā̱tam | andha̍saḥ |
made̍ṣu | sa̱rva̱-dhāḥ | a̱si̱ ||9.018.02||

9.018.03a tava̱ viśve̍ sa̱joṣa̍so de̱vāsa̍ḥ pī̱tim ā̍śata |
9.018.03c made̍ṣu sarva̱dhā a̍si ||

tava̍ | viśve̍ | sa̱-joṣa̍saḥ | de̱vāsa̍ḥ | pī̱tim | ā̱śa̱ta̱ |
made̍ṣu | sa̱rva̱-dhāḥ | a̱si̱ ||9.018.03||

9.018.04a ā yo viśvā̍ni̱ vāryā̱ vasū̍ni̱ hasta̍yor da̱dhe |
9.018.04c made̍ṣu sarva̱dhā a̍si ||

ā | yaḥ | viśvā̍ni | vāryā̍ | vasū̍ni | hasta̍yoḥ | da̱dhe |
made̍ṣu | sa̱rva̱-dhāḥ | a̱si̱ ||9.018.04||

9.018.05a ya i̱me roda̍sī ma̱hī sam mā̱tare̍va̱ doha̍te |
9.018.05c made̍ṣu sarva̱dhā a̍si ||

yaḥ | i̱me iti̍ | roda̍sī̱ iti̍ | ma̱hī iti̍ | sam | mā̱tarā̍-iva | doha̍te |
made̍ṣu | sa̱rva̱-dhāḥ | a̱si̱ ||9.018.05||

9.018.06a pari̱ yo roda̍sī u̱bhe sa̱dyo vāje̍bhi̱r arṣa̍ti |
9.018.06c made̍ṣu sarva̱dhā a̍si ||

pari̍ | yaḥ | roda̍sī̱ iti̍ | u̱bhe iti̍ | sa̱dyaḥ | vāje̍bhiḥ | arṣa̍ti |
made̍ṣu | sa̱rva̱-dhāḥ | a̱si̱ ||9.018.06||

9.018.07a sa śu̱ṣmī ka̱laśe̱ṣv ā pu̍nā̱no a̍cikradat |
9.018.07c made̍ṣu sarva̱dhā a̍si ||

saḥ | śu̱ṣmī | ka̱laśe̍ṣu | ā | pu̱nā̱naḥ | a̱ci̱kra̱da̱t |
made̍ṣu | sa̱rva̱-dhāḥ | a̱si̱ ||9.018.07||


9.019.01a yat so̍ma ci̱tram u̱kthya̍ṁ di̱vyam pārthi̍va̱ṁ vasu̍ |
9.019.01c tan na̍ḥ punā̱na ā bha̍ra ||

yat | so̱ma̱ | ci̱tram | u̱kthya̍m | di̱vyam | pārthi̍vam | vasu̍ |
tat | na̱ḥ | pu̱na̱naḥ | ā | bha̱ra̱ ||9.019.01||

9.019.02a yu̱vaṁ hi sthaḥ sva̍rpatī̱ indra̍ś ca soma̱ gopa̍tī |
9.019.02c ī̱śā̱nā pi̍pyata̱ṁ dhiya̍ḥ ||

yu̱vam | hi | sthaḥ | sva̍rpatī̱ iti̱ sva̍ḥ-patī | indra̍ḥ | ca̱ | so̱ma̱ | gopa̍tī̱ iti̱ go-pa̍tī |
ī̱śā̱nā | pi̱pya̱ta̱m | dhiya̍ḥ ||9.019.02||

9.019.03a vṛṣā̍ punā̱na ā̱yuṣu̍ sta̱naya̱nn adhi̍ ba̱rhiṣi̍ |
9.019.03c hari̱ḥ san yoni̱m āsa̍dat ||

vṛṣā̍ | pu̱nā̱naḥ | ā̱yuṣu̍ | sta̱naya̍n | adhi̍ | ba̱rhiṣi̍ |
hari̍ḥ | san | yoni̍m | ā | a̱sa̱da̱t ||9.019.03||

9.019.04a avā̍vaśanta dhī̱tayo̍ vṛṣa̱bhasyādhi̱ reta̍si |
9.019.04c sū̱nor va̱tsasya̍ mā̱tara̍ḥ ||

avā̍vaśanta | dhī̱taya̍ḥ | vṛ̱ṣa̱bhasya̍ | adhi̍ | reta̍si |
sū̱noḥ | va̱tsasya̍ | mā̱tara̍ḥ ||9.019.04||

9.019.05a ku̱vid vṛ̍ṣa̱ṇyantī̍bhyaḥ punā̱no garbha̍m ā̱dadha̍t |
9.019.05c yāḥ śu̱kraṁ du̍ha̱te paya̍ḥ ||

ku̱vit | vṛ̱ṣa̱nyantī̍bhyaḥ | pu̱nā̱naḥ | garbha̍m | ā̱-dadha̍t |
yāḥ | śu̱kram | du̱ha̱te | paya̍ḥ ||9.019.05||

9.019.06a upa̍ śikṣāpata̱sthuṣo̍ bhi̱yasa̱m ā dhe̍hi̱ śatru̍ṣu |
9.019.06c pava̍māna vi̱dā ra̱yim ||

upa̍ | śi̱kṣa̱ | a̱pa̱-ta̱sthuṣa̍ḥ | bhi̱yasa̍m | ā | dhe̱hi̱ | śatru̍ṣu |
pava̍māna | vi̱dāḥ | ra̱yim ||9.019.06||

9.019.07a ni śatro̍ḥ soma̱ vṛṣṇya̱ṁ ni śuṣma̱ṁ ni vaya̍s tira |
9.019.07c dū̱re vā̍ sa̱to anti̍ vā ||

ni | śatro̍ḥ | so̱ma̱ | vṛṣṇya̍m | ni | śuṣma̍m | ni | vaya̍ḥ | ti̱ra̱ |
dū̱re | vā̱ | sa̱taḥ | anti̍ | vā̱ ||9.019.07||


9.020.01a pra ka̱vir de̱vavī̍ta̱ye 'vyo̱ vāre̍bhir arṣati |
9.020.01c sā̱hvān viśvā̍ a̱bhi spṛdha̍ḥ ||

pra | ka̱viḥ | de̱va-vī̍taye | avya̍ḥ | vāre̍bhiḥ | a̱rṣa̱ti̱ |
sa̱hvān | viśvā̍ḥ | a̱bhi | spṛdha̍ḥ ||9.020.01||

9.020.02a sa hi ṣmā̍ jari̱tṛbhya̱ ā vāja̱ṁ goma̍nta̱m inva̍ti |
9.020.02c pava̍mānaḥ saha̱sriṇa̍m ||

saḥ | hi | sma̱ | ja̱ri̱tṛ-bhya̍ḥ | ā | vāja̍m | go-ma̍ntam | inva̍ti |
pava̍mānaḥ | sa̱ha̱sriṇa̍m ||9.020.02||

9.020.03a pari̱ viśvā̍ni̱ ceta̍sā mṛ̱śase̱ pava̍se ma̱tī |
9.020.03c sa na̍ḥ soma̱ śravo̍ vidaḥ ||

pari̍ | viśvā̍ni | ceta̍sā | mṛ̱śase̍ | pava̍se | ma̱tī |
saḥ | na̱ḥ | so̱ma̱ | śrava̍ḥ | vi̱da̱ḥ ||9.020.03||

9.020.04a a̱bhy a̍rṣa bṛ̱had yaśo̍ ma̱ghava̍dbhyo dhru̱vaṁ ra̱yim |
9.020.04c iṣa̍ṁ sto̱tṛbhya̱ ā bha̍ra ||

a̱bhi | a̱rṣa̱ | bṛ̱hat | yaśa̍ḥ | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | dhru̱vam | ra̱yim |
iṣa̍m | sto̱tṛ-bhyaḥ | ā | bha̱ra̱ ||9.020.04||

9.020.05a tvaṁ rāje̍va suvra̱to gira̍ḥ so̱mā vi̍veśitha |
9.020.05c pu̱nā̱no va̍hne adbhuta ||

tvam | rājā̍-iva | su̱-vra̱taḥ | gira̍ḥ | so̱ma̱ | ā | vi̱ve̱śi̱tha̱ |
pu̱nā̱naḥ | va̱hne̱ | a̱dbhu̱ta̱ ||9.020.05||

9.020.06a sa vahni̍r a̱psu du̱ṣṭaro̍ mṛ̱jyamā̍no̱ gabha̍styoḥ |
9.020.06c soma̍ś ca̱mūṣu̍ sīdati ||

saḥ | vahni̍ḥ | a̱p-su | du̱stara̍ḥ | mṛ̱jyamā̍naḥ | gabha̍styoḥ |
soma̍ḥ | ca̱mūṣu̍ | sī̱da̱ti̱ ||9.020.06||

9.020.07a krī̱ḻur ma̱kho na ma̍ṁha̱yuḥ pa̱vitra̍ṁ soma gacchasi |
9.020.07c dadha̍t sto̱tre su̱vīrya̍m ||

krī̱ḻuḥ | ma̱khaḥ | na | ma̱ṁha̱yuḥ | pa̱vitra̍m | so̱ma̱ | ga̱ccha̱si̱ |
dadha̍t | sto̱tre | su̱-vīrya̍m ||9.020.07||


9.021.01a e̱te dhā̍va̱ntīnda̍va̱ḥ somā̱ indrā̍ya̱ ghṛṣva̍yaḥ |
9.021.01c ma̱tsa̱rāsa̍ḥ sva̱rvida̍ḥ ||

e̱te | dhā̱va̱nti̱ | inda̍vaḥ | somā̍ḥ | indrā̍ya | ghṛṣva̍yaḥ |
ma̱tsa̱rāsa̍ḥ | sva̱ḥ-vida̍ḥ ||9.021.01||

9.021.02a pra̱vṛ̱ṇvanto̍ abhi̱yuja̱ḥ suṣva̍ye varivo̱vida̍ḥ |
9.021.02c sva̱yaṁ sto̱tre va̍ya̱skṛta̍ḥ ||

pra̱-vṛ̱ṇvanta̍ḥ | a̱bhi̱-yuja̍ḥ | susva̍ye | va̱ri̱va̱ḥ-vida̍ḥ |
sva̱yam | sto̱tre | va̱ya̱ḥ-kṛta̍ḥ ||9.021.02||

9.021.03a vṛthā̱ krīḻa̍nta̱ inda̍vaḥ sa̱dhastha̍m a̱bhy eka̱m it |
9.021.03c sindho̍r ū̱rmā vy a̍kṣaran ||

vṛthā̍ | krīḻa̍ntaḥ | inda̍vaḥ | sa̱dha-stha̍m | a̱bhi | eka̍m | it |
sindho̍ḥ | ū̱rmā | vi | a̱kṣa̱ra̱n ||9.021.03||

9.021.04a e̱te viśvā̍ni̱ vāryā̱ pava̍mānāsa āśata |
9.021.04c hi̱tā na sapta̍yo̱ rathe̍ ||

e̱te | viśvā̍ni | vāryā̍ | pava̍mānāsaḥ | ā̱śa̱ta̱ |
hi̱tāḥ | na | sapta̍yaḥ | rathe̍ ||9.021.04||

9.021.05a āsmi̍n pi̱śaṅga̍m indavo̱ dadhā̍tā ve̱nam ā̱diśe̍ |
9.021.05c yo a̱smabhya̱m arā̍vā ||

ā | a̱smi̱n | pi̱śaṅga̍m | i̱nda̱va̱ḥ | dadhā̍ta | ve̱nam | ā̱-diśe̍ |
yaḥ | a̱smabhya̍m | arā̍vā ||9.021.05||

9.021.06a ṛ̱bhur na rathya̱ṁ nava̱ṁ dadhā̍tā̱ keta̍m ā̱diśe̍ |
9.021.06c śu̱krāḥ pa̍vadhva̱m arṇa̍sā ||

ṛ̱bhuḥ | na | rathya̍m | nava̍m | dadhā̍ta | keta̍m | ā̱-diśe̍ |
śu̱krāḥ | pa̱va̱dhva̱m | arṇa̍sā ||9.021.06||

9.021.07a e̱ta u̱ tye a̍vīvaśa̱n kāṣṭhā̍ṁ vā̱jino̍ akrata |
9.021.07c sa̱taḥ prāsā̍viṣur ma̱tim ||

e̱te | ū̱m̐ iti̍ | tye | a̱vī̱va̱śa̱n | kāṣṭhā̍m | vā̱jina̍ḥ | a̱kra̱ta̱ |
sa̱taḥ | pra | a̱sā̱vi̱ṣu̱ḥ | ma̱tim ||9.021.07||


9.022.01a e̱te somā̍sa ā̱śavo̱ rathā̍ iva̱ pra vā̱jina̍ḥ |
9.022.01c sargā̍ḥ sṛ̱ṣṭā a̍heṣata ||

e̱te | somā̍saḥ | ā̱śava̍ḥ | rathā̍ḥ-iva | pra | vā̱jina̍ḥ |
sargā̍ḥ | sṛ̱ṣṭāḥ | a̱he̱ṣa̱ta̱ ||9.022.01||

9.022.02a e̱te vātā̍ ivo̱rava̍ḥ pa̱rjanya̍syeva vṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
9.022.02c a̱gner i̍va bhra̱mā vṛthā̍ ||

e̱te | vātā̍ḥ-iva | u̱rava̍ḥ | pa̱rjanya̍sya-iva | vṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
a̱gneḥ-i̍va | bhra̱māḥ | vṛthā̍ ||9.022.02||

9.022.03a e̱te pū̱tā vi̍pa̱ścita̱ḥ somā̍so̱ dadhyā̍śiraḥ |
9.022.03c vi̱pā vy ā̍naśu̱r dhiya̍ḥ ||

e̱te | pū̱tāḥ | vi̱pa̱ḥ-cita̍ḥ | somā̍saḥ | dadhi̍-āśiraḥ |
vi̱pā | vi | ā̱na̱śu̱ḥ | dhiya̍ḥ ||9.022.03||

9.022.04a e̱te mṛ̱ṣṭā ama̍rtyāḥ sasṛ̱vāṁso̱ na śa̍śramuḥ |
9.022.04c iya̍kṣantaḥ pa̱tho raja̍ḥ ||

e̱te | mṛ̱ṣṭāḥ | ama̍rtyāḥ | sa̱sṛ̱-vāṁsa̍ḥ | na | śa̱śra̱mu̱ḥ |
iya̍kṣantaḥ | pa̱thaḥ | raja̍ḥ ||9.022.04||

9.022.05a e̱te pṛ̱ṣṭhāni̱ roda̍sor vipra̱yanto̱ vy ā̍naśuḥ |
9.022.05c u̱tedam u̍tta̱maṁ raja̍ḥ ||

e̱te | pṛ̱ṣṭhāni̍ | roda̍soḥ | vi̱-pra̱yanta̍ḥ | vi | ā̱na̱śu̱ḥ |
u̱ta | i̱dam | u̱t-ta̱mam | raja̍ḥ ||9.022.05||

9.022.06a tantu̍ṁ tanvā̱nam u̍tta̱mam anu̍ pra̱vata̍ āśata |
9.022.06c u̱tedam u̍tta̱māyya̍m ||

tantu̍m | ta̱nvā̱nam | u̱t-ta̱mam | anu̍ | pra̱-vata̍ḥ | ā̱śa̱ta̱ |
u̱ta | i̱dam | u̱tta̱māyya̍m ||9.022.06||

9.022.07a tvaṁ so̍ma pa̱ṇibhya̱ ā vasu̱ gavyā̍ni dhārayaḥ |
9.022.07c ta̱taṁ tantu̍m acikradaḥ ||

tvam | so̱ma̱ | pa̱ṇi-bhya̍ḥ | ā | vasu̍ | gavyā̍ni | dhā̱ra̱ya̱ḥ |
ta̱tam | tantu̍m | a̱ci̱kra̱da̱ḥ ||9.022.07||


9.023.01a somā̍ asṛgram ā̱śavo̱ madho̱r mada̍sya̱ dhāra̍yā |
9.023.01c a̱bhi viśvā̍ni̱ kāvyā̍ ||

somā̍ḥ | a̱sṛ̱gra̱m | ā̱śava̍ḥ | madho̍ḥ | mada̍sya | dhāra̍yā |
a̱bhi | viśvā̍ni | kāvyā̍ ||9.023.01||

9.023.02a anu̍ pra̱tnāsa̍ ā̱yava̍ḥ pa̱daṁ navī̍yo akramuḥ |
9.023.02c ru̱ce ja̍nanta̱ sūrya̍m ||

anu̍ | pra̱tnāsa̍ḥ | ā̱yava̍ḥ | pa̱dam | navī̍yaḥ | a̱kra̱mu̱ḥ |
ru̱ce | ja̱na̱nta̱ | sūrya̍m ||9.023.02||

9.023.03a ā pa̍vamāna no bharā̱ryo adā̍śuṣo̱ gaya̍m |
9.023.03c kṛ̱dhi pra̱jāva̍tī̱r iṣa̍ḥ ||

ā | pa̱va̱mā̱na̱ | na̱ḥ | bha̱ra̱ | a̱ryaḥ | adā̍śuṣaḥ | gaya̍m |
kṛ̱dhi | pra̱jā-va̍tīḥ | iṣa̍ḥ ||9.023.03||

9.023.04a a̱bhi somā̍sa ā̱yava̱ḥ pava̍nte̱ madya̱m mada̍m |
9.023.04c a̱bhi kośa̍m madhu̱ścuta̍m ||

a̱bhi | somā̍saḥ | ā̱yava̍ḥ | pava̍nte | madya̍m | mada̍m |
a̱bhi | kośa̍m | ma̱dhu̱-ścuta̍m ||9.023.04||

9.023.05a somo̍ arṣati dharṇa̱sir dadhā̍na indri̱yaṁ rasa̍m |
9.023.05c su̱vīro̍ abhiśasti̱pāḥ ||

soma̍ḥ | a̱rṣa̱ti̱ | dha̱rṇa̱siḥ | dadhā̍naḥ | i̱ndri̱yam | rasa̍m |
su̱-vīra̍ḥ | a̱bhi̱śa̱sti̱-pāḥ ||9.023.05||

9.023.06a indrā̍ya soma pavase de̱vebhya̍ḥ sadha̱mādya̍ḥ |
9.023.06c indo̱ vāja̍ṁ siṣāsasi ||

indrā̍ya | so̱ma̱ | pa̱va̱se̱ | de̱vebhya̍ḥ | sa̱dha̱-mādya̍ḥ |
indo̱ iti̍ | vāja̍m | si̱sā̱sa̱si̱ ||9.023.06||

9.023.07a a̱sya pī̱tvā madā̍nā̱m indro̍ vṛ̱trāṇy a̍pra̱ti |
9.023.07c ja̱ghāna̍ ja̱ghana̍c ca̱ nu ||

a̱sya | pī̱tvā | madā̍nām | indra̍ḥ | vṛ̱trāṇi̍ | a̱pra̱ti |
ja̱ghāna̍ | ja̱ghana̍t | ca̱ | nu ||9.023.07||


9.024.01a pra somā̍so adhanviṣu̱ḥ pava̍mānāsa̱ inda̍vaḥ |
9.024.01c śrī̱ṇā̱nā a̱psu mṛ̍ñjata ||

pra | somā̍saḥ | a̱dha̱nvi̱ṣu̱ḥ | pava̍mānāsaḥ | inda̍vaḥ |
śrī̱ṇā̱nāḥ | a̱p-su | mṛ̱ñja̱ta̱ ||9.024.01||

9.024.02a a̱bhi gāvo̍ adhanviṣu̱r āpo̱ na pra̱vatā̍ ya̱tīḥ |
9.024.02c pu̱nā̱nā indra̍m āśata ||

a̱bhi | gāva̍ḥ | a̱dha̱nvi̱ṣu̱ḥ | āpa̍ḥ | na | pra̱-vatā̍ | ya̱tīḥ |
pu̱nā̱nāḥ | indra̍m | ā̱śa̱ta̱ ||9.024.02||

9.024.03a pra pa̍vamāna dhanvasi̱ somendrā̍ya̱ pāta̍ve |
9.024.03c nṛbhi̍r ya̱to vi nī̍yase ||

pra | pa̱va̱mā̱na̱ | dha̱nva̱si̱ | soma̍ | indrā̍ya | pāta̍ve |
nṛ-bhi̍ḥ | ya̱taḥ | vi | nī̱ya̱se̱ ||9.024.03||

9.024.04a tvaṁ so̍ma nṛ̱māda̍na̱ḥ pava̍sva carṣaṇī̱sahe̍ |
9.024.04c sasni̱r yo a̍nu̱mādya̍ḥ ||

tvam | so̱ma̱ | nṛ̱-māda̍naḥ | pava̍sva | ca̱rṣa̱ṇi̱-sahe̍ |
sasni̍ḥ | yaḥ | a̱nu̱-mādya̍ḥ ||9.024.04||

9.024.05a indo̱ yad adri̍bhiḥ su̱taḥ pa̱vitra̍m pari̱dhāva̍si |
9.024.05c ara̱m indra̍sya̱ dhāmne̍ ||

indo̱ iti̍ | yat | adri̍-bhiḥ | su̱taḥ | pa̱vitra̍m | pa̱ri̱-dhāva̍si |
ara̍m | indra̍sya | dhāmne̍ ||9.024.05||

9.024.06a pava̍sva vṛtrahantamo̱kthebhi̍r anu̱mādya̍ḥ |
9.024.06c śuci̍ḥ pāva̱ko adbhu̍taḥ ||

pava̍sva | vṛ̱tra̱ha̱n-ta̱ma̱ | u̱kthebhi̍ḥ | a̱nu̱-mādya̍ḥ |
śuci̍ḥ | pā̱va̱kaḥ | adbhu̍taḥ ||9.024.06||

9.024.07a śuci̍ḥ pāva̱ka u̍cyate̱ soma̍ḥ su̱tasya̱ madhva̍ḥ |
9.024.07c de̱vā̱vīr a̍ghaśaṁsa̱hā ||

śuci̍ḥ | pā̱va̱kaḥ | u̱cya̱te̱ | soma̍ḥ | su̱tasya̍ | madhva̍ḥ |
de̱va̱-a̱vīḥ | a̱gha̱śa̱ṁsa̱-hā ||9.024.07||


9.025.01a pava̍sva dakṣa̱sādha̍no de̱vebhya̍ḥ pī̱taye̍ hare |
9.025.01c ma̱rudbhyo̍ vā̱yave̱ mada̍ḥ ||

pava̍sva | da̱kṣa̱-sādha̍naḥ | de̱vebhya̍ḥ | pī̱taye̍ | ha̱re̱ |
ma̱rut-bhya̍ḥ | vā̱yave̍ | mada̍ḥ ||9.025.01||

9.025.02a pava̍māna dhi̱yā hi̱to̱3̱̍ 'bhi yoni̱ṁ kani̍kradat |
9.025.02c dharma̍ṇā vā̱yum ā vi̍śa ||

pava̍māna | dhi̱yā | hi̱taḥ | a̱bhi | yoni̍m | kani̍kradat |
dharma̍ṇā | vā̱yum | ā | vi̱śa̱ ||9.025.02||

9.025.03a saṁ de̱vaiḥ śo̍bhate̱ vṛṣā̍ ka̱vir yonā̱v adhi̍ pri̱yaḥ |
9.025.03c vṛ̱tra̱hā de̍va̱vīta̍maḥ ||

sam | de̱vaiḥ | śo̱bha̱te̱ | vṛṣā̍ | ka̱viḥ | yonau̍ | adhi̍ | pri̱yaḥ |
vṛ̱tra̱-hā | de̱va̱-vīta̍maḥ ||9.025.03||

9.025.04a viśvā̍ rū̱pāṇy ā̍vi̱śan pu̍nā̱no yā̍ti harya̱taḥ |
9.025.04c yatrā̱mṛtā̍sa̱ āsa̍te ||

viśvā̍ | rū̱pāṇi̍ | ā̱-vi̱śan | pu̱nā̱naḥ | yā̱ti̱ | ha̱rya̱taḥ |
yatra̍ | a̱mṛtā̍saḥ | āsa̍te ||9.025.04||

9.025.05a a̱ru̱ṣo ja̱naya̱n gira̱ḥ soma̍ḥ pavata āyu̱ṣak |
9.025.05c indra̱ṁ gaccha̍n ka̱vikra̍tuḥ ||

a̱ru̱ṣaḥ | ja̱naya̍n | gira̍ḥ | soma̍ḥ | pa̱va̱te̱ | ā̱yu̱ṣak |
indra̍m | gaccha̍n | ka̱vi-kra̍tuḥ ||9.025.05||

9.025.06a ā pa̍vasva madintama pa̱vitra̱ṁ dhāra̍yā kave |
9.025.06c a̱rkasya̱ yoni̍m ā̱sada̍m ||

ā | pa̱va̱sva̱ | ma̱di̱n-ta̱ma̱ | pa̱vitra̍m | dhāra̍yā | ka̱ve̱ |
a̱rkasya̍ | yoni̍m | ā̱-sada̍m ||9.025.06||


9.026.01a tam a̍mṛkṣanta vā̱jina̍m u̱pasthe̱ adi̍te̱r adhi̍ |
9.026.01c viprā̍so̱ aṇvyā̍ dhi̱yā ||

tam | a̱mṛ̱kṣa̱nta̱ | vā̱jina̍m | u̱pa-sthe̍ | adi̍teḥ | adhi̍ |
viprā̍saḥ | aṇvyā̍ | dhi̱yā ||9.026.01||

9.026.02a taṁ gāvo̍ a̱bhy a̍nūṣata sa̱hasra̍dhāra̱m akṣi̍tam |
9.026.02c indu̍ṁ dha̱rtāra̱m ā di̱vaḥ ||

tam | gāva̍ḥ | a̱bhi | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | sa̱hasra̍-dhāram | akṣi̍tam |
indu̍m | dha̱rtāra̍m | ā | di̱vaḥ ||9.026.02||

9.026.03a taṁ ve̱dhām me̱dhayā̍hya̱n pava̍māna̱m adhi̱ dyavi̍ |
9.026.03c dha̱rṇa̱sim bhūri̍dhāyasam ||

tam | ve̱dhām | me̱dhayā̍ | a̱hya̱n | pava̍mānam | adhi̍ | dyavi̍ |
dha̱rṇa̱sim | bhūri̍-dhāyasam ||9.026.03||

9.026.04a tam a̍hyan bhu̱rijo̍r dhi̱yā sa̱ṁvasā̍naṁ vi̱vasva̍taḥ |
9.026.04c pati̍ṁ vā̱co adā̍bhyam ||

tam | a̱hya̱n | bhu̱rijo̍ḥ | dhi̱yā | sa̱m-vasā̍nam | vi̱vasva̍taḥ |
pati̍m | vā̱caḥ | adā̍bhyam ||9.026.04||

9.026.05a taṁ sānā̱v adhi̍ jā̱mayo̱ hari̍ṁ hinva̱nty adri̍bhiḥ |
9.026.05c ha̱rya̱tam bhūri̍cakṣasam ||

tam | sānau̍ | adhi̍ | jā̱maya̍ḥ | hari̍m | hi̱nva̱nti̱ | adri̍-bhiḥ |
ha̱rya̱tam | bhūri̍-cakṣasam ||9.026.05||

9.026.06a taṁ tvā̍ hinvanti ve̱dhasa̱ḥ pava̍māna girā̱vṛdha̍m |
9.026.06c inda̱v indrā̍ya matsa̱ram ||

tam | tvā̱ | hi̱nva̱nti̱ | ve̱dhasa̍ḥ | pava̍māna | gi̱rā̱-vṛdha̍m |
indo̱ iti̍ | indrā̍ya | ma̱tsa̱ram ||9.026.06||


9.027.01a e̱ṣa ka̱vir a̱bhiṣṭu̍taḥ pa̱vitre̱ adhi̍ tośate |
9.027.01c pu̱nā̱no ghnann apa̱ sridha̍ḥ ||

e̱ṣaḥ | ka̱viḥ | a̱bhi-stu̍taḥ | pa̱vitre̍ | adhi̍ | to̱śa̱te̱ |
pu̱nā̱naḥ | ghnan | apa̍ | sridha̍ḥ ||9.027.01||

9.027.02a e̱ṣa indrā̍ya vā̱yave̍ sva̱rjit pari̍ ṣicyate |
9.027.02c pa̱vitre̍ dakṣa̱sādha̍naḥ ||

e̱ṣaḥ | indrā̍ya | vā̱yave̍ | sva̱ḥ-jit | pari̍ | si̱cya̱te̱ |
pa̱vitre̍ | da̱kṣa̱-sādha̍naḥ ||9.027.02||

9.027.03a e̱ṣa nṛbhi̱r vi nī̍yate di̱vo mū̱rdhā vṛṣā̍ su̱taḥ |
9.027.03c somo̱ vane̍ṣu viśva̱vit ||

e̱ṣaḥ | nṛ-bhi̍ḥ | vi | nī̱ya̱te̱ | di̱vaḥ | mū̱rdhā | vṛṣā̍ | su̱taḥ |
soma̍ḥ | vane̍ṣu | vi̱śva̱-vit ||9.027.03||

9.027.04a e̱ṣa ga̱vyur a̍cikrada̱t pava̍māno hiraṇya̱yuḥ |
9.027.04c indu̍ḥ satrā̱jid astṛ̍taḥ ||

e̱ṣaḥ | ga̱vyuḥ | a̱ci̱kra̱da̱t | pava̍mānaḥ | hi̱ra̱ṇya̱-yuḥ |
indu̍ḥ | sa̱trā̱-jit | astṛ̍taḥ ||9.027.04||

9.027.05a e̱ṣa sūrye̍ṇa hāsate̱ pava̍māno̱ adhi̱ dyavi̍ |
9.027.05c pa̱vitre̍ matsa̱ro mada̍ḥ ||

e̱ṣaḥ | sūrye̍ṇa | hā̱sa̱te̱ | pava̍mānaḥ | adhi̍ | dyavi̍ |
pa̱vitre̍ | ma̱tsa̱raḥ | mada̍ḥ ||9.027.05||

9.027.06a e̱ṣa śu̱ṣmy a̍siṣyadad a̱ntari̍kṣe̱ vṛṣā̱ hari̍ḥ |
9.027.06c pu̱nā̱na indu̱r indra̱m ā ||

e̱ṣaḥ | śu̱ṣmī | a̱si̱sya̱da̱t | a̱ntari̍kṣe | vṛṣā̍ | hari̍ḥ |
pu̱nā̱naḥ | indu̍ḥ | indra̍m | ā ||9.027.06||


9.028.01a e̱ṣa vā̱jī hi̱to nṛbhi̍r viśva̱vin mana̍sa̱s pati̍ḥ |
9.028.01c avyo̱ vāra̱ṁ vi dhā̍vati ||

e̱ṣaḥ | vā̱jī | hi̱taḥ | nṛ-bhi̍ḥ | vi̱śva̱-vit | mana̍saḥ | pati̍ḥ |
avya̍ḥ | vāra̍m | vi | dhā̱va̱ti̱ ||9.028.01||

9.028.02a e̱ṣa pa̱vitre̍ akṣara̱t somo̍ de̱vebhya̍ḥ su̱taḥ |
9.028.02c viśvā̱ dhāmā̍ny āvi̱śan ||

e̱ṣaḥ | pa̱vitre̍ | a̱kṣa̱ra̱t | soma̍ḥ | de̱vebhya̍ḥ | su̱taḥ |
viśvā̍ | dhāmā̍ni | ā̱-vi̱śan ||9.028.02||

9.028.03a e̱ṣa de̱vaḥ śu̍bhāya̱te 'dhi̱ yonā̱v ama̍rtyaḥ |
9.028.03c vṛ̱tra̱hā de̍va̱vīta̍maḥ ||

e̱ṣaḥ | de̱vaḥ | śu̱bhā̱ya̱te̱ | adhi̍ | yonau̍ | ama̍rtyaḥ |
vṛ̱tra̱-hā | de̱va̱-vīta̍maḥ ||9.028.03||

9.028.04a e̱ṣa vṛṣā̱ kani̍kradad da̱śabhi̍r jā̱mibhi̍r ya̱taḥ |
9.028.04c a̱bhi droṇā̍ni dhāvati ||

e̱ṣaḥ | vṛṣā̍ | kani̍kradat | da̱śa-bhi̍ḥ | jā̱mi-bhi̍ḥ | ya̱taḥ |
a̱bhi | droṇā̍ni | dhā̱va̱ti̱ ||9.028.04||

9.028.05a e̱ṣa sūrya̍m arocaya̱t pava̍māno̱ vica̍rṣaṇiḥ |
9.028.05c viśvā̱ dhāmā̍ni viśva̱vit ||

e̱ṣaḥ | sūrya̍m | a̱ro̱ca̱ya̱t | pava̍mānaḥ | vi-ca̍rṣaṇiḥ |
viśvā̍ | dhāmā̍ni | vi̱śva̱-vit ||9.028.05||

9.028.06a e̱ṣa śu̱ṣmy adā̍bhya̱ḥ soma̍ḥ punā̱no a̍rṣati |
9.028.06c de̱vā̱vīr a̍ghaśaṁsa̱hā ||

e̱ṣaḥ | śu̱ṣmī | adā̍bhyaḥ | soma̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | a̱rṣa̱ti̱ |
de̱va̱-a̱vīḥ | a̱gha̱śa̱ṁsa̱-hā ||9.028.06||


9.029.01a prāsya̱ dhārā̍ akṣara̱n vṛṣṇa̍ḥ su̱tasyauja̍sā |
9.029.01c de̱vām̐ anu̍ pra̱bhūṣa̍taḥ ||

pra | a̱sya̱ | dhārā̍ḥ | a̱kṣa̱ra̱n | vṛṣṇa̍ḥ | su̱tasya̍ | oja̍sā |
de̱vān | anu̍ | pra̱-bhūṣa̍taḥ ||9.029.01||

9.029.02a sapti̍m mṛjanti ve̱dhaso̍ gṛ̱ṇanta̍ḥ kā̱ravo̍ gi̱rā |
9.029.02c jyoti̍r jajñā̱nam u̱kthya̍m ||

sapti̍m | mṛjanti | ve̱dhasa̍ḥ | gṛ̱ṇanta̍ḥ | kā̱rava̍ḥ | gi̱rā |
jyoti̍ḥ | ja̱jñā̱nam | u̱kthya̍m ||9.029.02||

9.029.03a su̱ṣahā̍ soma̱ tāni̍ te punā̱nāya̍ prabhūvaso |
9.029.03c vardhā̍ samu̱dram u̱kthya̍m ||

su̱-sahā̍ | so̱ma̱ | tāni̍ | te̱ | pu̱nā̱nāya̍ | pra̱bhu̱va̱so̱ iti̍ prabhu-vaso |
vardha̍ | sa̱mu̱dram | u̱kthya̍m ||9.029.03||

9.029.04a viśvā̱ vasū̍ni sa̱ṁjaya̱n pava̍sva soma̱ dhāra̍yā |
9.029.04c i̱nu dveṣā̍ṁsi sa̱dhrya̍k ||

viśvā̍ | vasū̍ni | sa̱m-jaya̍n | pava̍sva | so̱ma̱ | dhāra̍yā |
i̱nu | dveṣā̍ṁsi | sa̱dhrya̍k ||9.029.04||

9.029.05a rakṣā̱ su no̱ ara̍ruṣaḥ sva̱nāt sa̍masya̱ kasya̍ cit |
9.029.05c ni̱do yatra̍ mumu̱cmahe̍ ||

rakṣa̍ | su | na̱ḥ | ara̍ruṣaḥ | sva̱nāt | sa̱masya̍ | kasya̍ | ci̱t |
ni̱daḥ | yatra̍ | mu̱mu̱cmahe̍ ||9.029.05||

9.029.06a endo̱ pārthi̍vaṁ ra̱yiṁ di̱vyam pa̍vasva̱ dhāra̍yā |
9.029.06c dyu̱manta̱ṁ śuṣma̱m ā bha̍ra ||

ā | i̱ndo̱ iti̍ | pārthi̍vam | ra̱yim | di̱vyam | pa̱va̱sva̱ | dhāra̍yā |
dyu̱-manta̍m | śuṣma̍m | ā | bha̱ra̱ ||9.029.06||


9.030.01a pra dhārā̍ asya śu̱ṣmiṇo̱ vṛthā̍ pa̱vitre̍ akṣaran |
9.030.01c pu̱nā̱no vāca̍m iṣyati ||

pra | dhārā̍ḥ | a̱sya̱ | śu̱ṣmiṇa̍ḥ | vṛthā̍ | pa̱vitre̍ | a̱kṣa̱ra̱n |
pu̱nā̱naḥ | vāca̍m | i̱ṣya̱ti̱ ||9.030.01||

9.030.02a indu̍r hiyā̱naḥ so̱tṛbhi̍r mṛ̱jyamā̍na̱ḥ kani̍kradat |
9.030.02c iya̍rti va̱gnum i̍ndri̱yam ||

indu̍ḥ | hi̱yā̱naḥ | so̱tṛ-bhi̍ḥ | mṛ̱jyamā̍naḥ | kani̍kradat |
iya̍rti | va̱gnum | i̱ndri̱yam ||9.030.02||

9.030.03a ā na̱ḥ śuṣma̍ṁ nṛ̱ṣāhya̍ṁ vī̱rava̍ntam puru̱spṛha̍m |
9.030.03c pava̍sva soma̱ dhāra̍yā ||

ā | na̱ḥ | śuṣma̍m | nṛ̱-sahya̍m | vī̱ra-va̍ntam | pu̱ru̱-spṛha̍m |
pava̍sva | so̱ma̱ | dhāra̍yā ||9.030.03||

9.030.04a pra somo̱ ati̱ dhāra̍yā̱ pava̍māno asiṣyadat |
9.030.04c a̱bhi droṇā̍ny ā̱sada̍m ||

pra | soma̍ḥ | ati̍ | dhāra̍yā | pava̍mānaḥ | a̱si̱sya̱da̱t |
a̱bhi | droṇā̍ni | ā̱-sada̍m ||9.030.04||

9.030.05a a̱psu tvā̱ madhu̍mattama̱ṁ hari̍ṁ hinva̱nty adri̍bhiḥ |
9.030.05c inda̱v indrā̍ya pī̱taye̍ ||

a̱p-su | tvā̱ | madhu̍mat-tama̍m | hari̍m | hi̱nva̱nti̱ | adri̍-bhiḥ |
indo̱ iti̍ | indrā̍ya | pī̱taye̍ ||9.030.05||

9.030.06a su̱notā̱ madhu̍mattama̱ṁ soma̱m indrā̍ya va̱jriṇe̍ |
9.030.06c cāru̱ṁ śardhā̍ya matsa̱ram ||

su̱nota̍ | madhu̍mat-tamam | soma̍m | indrā̍ya | va̱jriṇe̍ |
cāru̍m | śardhā̍ya | ma̱tsa̱ram ||9.030.06||


9.031.01a pra somā̍saḥ svā̱dhya1̱̍ḥ pava̍mānāso akramuḥ |
9.031.01c ra̱yiṁ kṛ̍ṇvanti̱ ceta̍nam ||

pra | somā̍saḥ | svā̱dhya̍ḥ | pava̍mānāsaḥ | a̱kra̱mu̱ḥ |
ra̱yim | kṛ̱ṇva̱nti̱ | ceta̍nam ||9.031.01||

9.031.02a di̱vas pṛ̍thi̱vyā adhi̱ bhave̍ndo dyumna̱vardha̍naḥ |
9.031.02c bhavā̱ vājā̍nā̱m pati̍ḥ ||

di̱vaḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | adhi̍ | bhava̍ | i̱ndo̱ iti̍ | dyu̱mna̱-vardha̍naḥ |
bhava̍ | vājā̍nām | pati̍ḥ ||9.031.02||

9.031.03a tubhya̱ṁ vātā̍ abhi̱priya̱s tubhya̍m arṣanti̱ sindha̍vaḥ |
9.031.03c soma̱ vardha̍nti te̱ maha̍ḥ ||

tubhya̍m | vātā̍ḥ | a̱bhi̱-priya̍ḥ | tubhya̍m | a̱rṣa̱nti̱ | sindha̍vaḥ |
soma̍ | vardha̍nti | te̱ | maha̍ḥ ||9.031.03||

9.031.04a ā pyā̍yasva̱ sam e̍tu te vi̱śvata̍ḥ soma̱ vṛṣṇya̍m |
9.031.04c bhavā̱ vāja̍sya saṁga̱the ||

ā | pyā̱ya̱sva̱ | sam | e̱tu̱ | te̱ | vi̱śvata̍ḥ | so̱ma̱ | vṛṣṇya̍m |
bhava̍ | vāja̍sya | sa̱m-ga̱the ||9.031.04||

9.031.05a tubhya̱ṁ gāvo̍ ghṛ̱tam payo̱ babhro̍ dudu̱hre akṣi̍tam |
9.031.05c varṣi̍ṣṭhe̱ adhi̱ sāna̍vi ||

tubhya̍m | gāva̍ḥ | ghṛ̱tam | paya̍ḥ | babhro̱ iti̍ | du̱du̱hre | akṣi̍tam |
varṣi̍ṣṭhe | adhi̍ | sāna̍vi ||9.031.05||

9.031.06a svā̱yu̱dhasya̍ te sa̱to bhuva̍nasya pate va̱yam |
9.031.06c indo̍ sakhi̱tvam u̍śmasi ||

su̱-ā̱yu̱dhasya̍ | te̱ | sa̱taḥ | bhuva̍nasya | pa̱te̱ | va̱yam |
indo̱ iti̍ | sa̱khi̱-tvam | u̱śma̱si̱ ||9.031.06||


9.032.01a pra somā̍so mada̱cyuta̱ḥ śrava̍se no ma̱ghona̍ḥ |
9.032.01c su̱tā vi̱dathe̍ akramuḥ ||

pra | somā̍saḥ | ma̱da̱-cyuta̍ḥ | śrava̍se | na̱ḥ | ma̱ghona̍ḥ |
su̱tāḥ | vi̱dathe̍ | a̱kra̱mu̱ḥ ||9.032.01||

9.032.02a ād ī̍ṁ tri̱tasya̱ yoṣa̍ṇo̱ hari̍ṁ hinva̱nty adri̍bhiḥ |
9.032.02c indu̱m indrā̍ya pī̱taye̍ ||

āt | ī̱m | tri̱tasya̍ | yoṣa̍ṇaḥ | hari̍m | hi̱nva̱nti̱ | adri̍-bhiḥ |
indu̍m | indrā̍ya | pī̱taye̍ ||9.032.02||

9.032.03a ād ī̍ṁ ha̱ṁso yathā̍ ga̱ṇaṁ viśva̍syāvīvaśan ma̱tim |
9.032.03c atyo̱ na gobhi̍r ajyate ||

āt | ī̱m | ha̱ṁsaḥ | yathā̍ | ga̱ṇam | viśva̍sya | a̱vī̱va̱śa̱t | ma̱tim |
atya̍ḥ | na | gobhi̍ḥ | a̱jya̱te̱ ||9.032.03||

9.032.04a u̱bhe so̍māva̱cāka̍śan mṛ̱go na ta̱kto a̍rṣasi |
9.032.04c sīda̍nn ṛ̱tasya̱ yoni̱m ā ||

u̱bhe iti̍ | so̱ma̱ | a̱va̱-cāka̍śat | mṛ̱gaḥ | na | ta̱ktaḥ | a̱rṣa̱si̱ |
sīda̍n | ṛ̱tasya̍ | yoni̍m | ā ||9.032.04||

9.032.05a a̱bhi gāvo̍ anūṣata̱ yoṣā̍ jā̱ram i̍va pri̱yam |
9.032.05c aga̍nn ā̱jiṁ yathā̍ hi̱tam ||

a̱bhi | gāva̍ḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | yoṣā̍ | jā̱ram-i̍va | pri̱yam |
aga̍n | ā̱jim | yathā̍ | hi̱tam ||9.032.05||

9.032.06a a̱sme dhe̍hi dyu̱mad yaśo̍ ma̱ghava̍dbhyaś ca̱ mahya̍ṁ ca |
9.032.06c sa̱nim me̱dhām u̱ta śrava̍ḥ ||

a̱sme iti̍ | dhe̱hi̱ | dyu̱-mat | yaśa̍ḥ | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | ca̱ | mahya̍m | ca̱ |
sa̱nim | me̱dhām | u̱ta | śrava̍ḥ ||9.032.06||


9.033.01a pra somā̍so vipa̱ścito̱ 'pāṁ na ya̍nty ū̱rmaya̍ḥ |
9.033.01c vanā̍ni mahi̱ṣā i̍va ||

pra | somā̍saḥ | vi̱pa̱ḥ-cita̍ḥ | a̱pām | na | ya̱nti̱ | ū̱rmaya̍ḥ |
vanā̍ni | ma̱hi̱ṣāḥ-i̍va ||9.033.01||

9.033.02a a̱bhi droṇā̍ni ba̱bhrava̍ḥ śu̱krā ṛ̱tasya̱ dhāra̍yā |
9.033.02c vāja̱ṁ goma̍ntam akṣaran ||

a̱bhi | droṇā̍ni | ba̱bhrava̍ḥ | śu̱krāḥ | ṛ̱tasya̍ | dhāra̍yā |
vāja̍m | go-ma̍ntam | a̱kṣa̱ra̱n ||9.033.02||

9.033.03a su̱tā indrā̍ya vā̱yave̱ varu̍ṇāya ma̱rudbhya̍ḥ |
9.033.03c somā̍ arṣanti̱ viṣṇa̍ve ||

su̱tāḥ | indrā̍ya | vā̱yave̍ | varu̍ṇāya | ma̱rut-bhya̍ḥ |
somā̍ḥ | a̱rṣa̱nti̱ | viṣṇa̍ve ||9.033.03||

9.033.04a ti̱sro vāca̱ ud ī̍rate̱ gāvo̍ mimanti dhe̱nava̍ḥ |
9.033.04c hari̍r eti̱ kani̍kradat ||

ti̱sraḥ | vāca̍ḥ | ut | ī̱ra̱te̱ | gāva̍ḥ | mi̱ma̱nti̱ | dhe̱nava̍ḥ |
hari̍ḥ | e̱ti̱ | kani̍kradat ||9.033.04||

9.033.05a a̱bhi brahmī̍r anūṣata ya̱hvīr ṛ̱tasya̍ mā̱tara̍ḥ |
9.033.05c ma̱rmṛ̱jyante̍ di̱vaḥ śiśu̍m ||

a̱bhi | brahmī̍ḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | ya̱hvīḥ | ṛ̱tasya̍ | mā̱tara̍ḥ |
ma̱rmṛ̱jyante̍ | di̱vaḥ | śiśu̍m ||9.033.05||

9.033.06a rā̱yaḥ sa̍mu̱drām̐ś ca̱turo̱ 'smabhya̍ṁ soma vi̱śvata̍ḥ |
9.033.06c ā pa̍vasva saha̱sriṇa̍ḥ ||

rā̱yaḥ | sa̱mu̱drān | ca̱tura̍ḥ | a̱smabhya̍m | so̱ma̱ | vi̱śvata̍ḥ |
ā | pa̱va̱sva̱ | sa̱ha̱sriṇa̍ḥ ||9.033.06||


9.034.01a pra su̍vā̱no dhāra̍yā̱ tanendu̍r hinvā̱no a̍rṣati |
9.034.01c ru̱jad dṛ̱ḻhā vy oja̍sā ||

pra | su̱vā̱naḥ | dhāra̍yā | tanā̍ | indu̍ḥ | hi̱nvā̱naḥ | a̱rṣa̱ti̱ |
ru̱jat | dṛ̱ḻhā | vi | oja̍sā ||9.034.01||

9.034.02a su̱ta indrā̍ya vā̱yave̱ varu̍ṇāya ma̱rudbhya̍ḥ |
9.034.02c somo̍ arṣati̱ viṣṇa̍ve ||

su̱taḥ | indrā̍ya | vā̱yave̍ | varu̍ṇāya | ma̱rut-bhya̍ḥ |
soma̍ḥ | a̱rṣa̱ti̱ | viṣṇa̍ve ||9.034.02||

9.034.03a vṛṣā̍ṇa̱ṁ vṛṣa̍bhir ya̱taṁ su̱nvanti̱ soma̱m adri̍bhiḥ |
9.034.03c du̱hanti̱ śakma̍nā̱ paya̍ḥ ||

vṛṣā̍ṇam | vṛṣa̍-bhiḥ | ya̱tam | su̱nvanti̍ | soma̍m | adri̍-bhiḥ |
du̱hanti̍ | śakma̍nā | paya̍ḥ ||9.034.03||

9.034.04a bhuva̍t tri̱tasya̱ marjyo̱ bhuva̱d indrā̍ya matsa̱raḥ |
9.034.04c saṁ rū̱pair a̍jyate̱ hari̍ḥ ||

bhuva̍t | tri̱tasya̍ | marjya̍ḥ | bhuva̍t | indrā̍ya | ma̱tsa̱raḥ |
sam | rū̱paiḥ | a̱jya̱te̱ | hari̍ḥ ||9.034.04||

9.034.05a a̱bhīm ṛ̱tasya̍ vi̱ṣṭapa̍ṁ duha̱te pṛśni̍mātaraḥ |
9.034.05c cāru̍ pri̱yata̍maṁ ha̱viḥ ||

a̱bhi | ī̱m | ṛ̱tasya̍ | vi̱ṣṭapa̍m | du̱ha̱te | pṛśni̍-mātaraḥ |
cāru̍ | pri̱ya-ta̍mam | ha̱viḥ ||9.034.05||

9.034.06a sam e̍na̱m ahru̍tā i̱mā giro̍ arṣanti sa̱sruta̍ḥ |
9.034.06c dhe̱nūr vā̱śro a̍vīvaśat ||

sam | e̱na̱m | ahu̍tāḥ | i̱māḥ | gira̍ḥ | a̱rṣa̱nti̱ | sa̱-sruta̍ḥ |
dhe̱nūḥ | vā̱śraḥ | a̱vī̱va̱śa̱n ||9.034.06||


9.035.01a ā na̍ḥ pavasva̱ dhāra̍yā̱ pava̍māna ra̱yim pṛ̱thum |
9.035.01c yayā̱ jyoti̍r vi̱dāsi̍ naḥ ||

ā | na̱ḥ | pa̱va̱sva̱ | dhāra̍yā | pava̍māna | ra̱yim | pṛ̱thum |
yayā̍ | jyoti̍ḥ | vi̱dāsi̍ | na̱ḥ ||9.035.01||

9.035.02a indo̍ samudramīṅkhaya̱ pava̍sva viśvamejaya |
9.035.02c rā̱yo dha̱rtā na̱ oja̍sā ||

indo̱ iti̍ | sa̱mu̱dra̱m-ī̱ṅkha̱ya̱ | pava̍sva | vi̱śva̱m-e̱ja̱ya̱ |
rā̱yaḥ | dha̱rtā | na̱ḥ | oja̍sā ||9.035.02||

9.035.03a tvayā̍ vī̱reṇa̍ vīravo̱ 'bhi ṣyā̍ma pṛtanya̱taḥ |
9.035.03c kṣarā̍ ṇo a̱bhi vārya̍m ||

tvayā̍ | vī̱reṇa̍ | vī̱ra̱-va̱ḥ | a̱bhi | syā̱ma̱ | pṛ̱ta̱nya̱taḥ |
kṣara̍ | na̱ḥ | a̱bhi | vārya̍m ||9.035.03||

9.035.04a pra vāja̱m indu̍r iṣyati̱ siṣā̍san vāja̱sā ṛṣi̍ḥ |
9.035.04c vra̱tā vi̍dā̱na āyu̍dhā ||

pra | vāja̍m | indu̍ḥ | i̱ṣya̱ti̱ | sisā̍san | vā̱ja̱-sāḥ | ṛṣi̍ḥ |
vra̱tā | vi̱dā̱naḥ | āyu̍dhā ||9.035.04||

9.035.05a taṁ gī̱rbhir vā̍camīṅkha̱yam pu̍nā̱naṁ vā̍sayāmasi |
9.035.05c soma̱ṁ jana̍sya̱ gopa̍tim ||

tam | gī̱ḥ-bhiḥ | vā̱ca̱m-ī̱ṅkha̱yam | pu̱nā̱nam | vā̱sa̱yā̱ma̱si̱ |
soma̍m | jana̍sya | go-pa̍tim ||9.035.05||

9.035.06a viśvo̱ yasya̍ vra̱te jano̍ dā̱dhāra̱ dharma̍ṇa̱s pate̍ḥ |
9.035.06c pu̱nā̱nasya̍ pra̱bhūva̍soḥ ||

viśva̍ḥ | yasya̍ | vra̱te | jana̍ḥ | dā̱dhāra̍ | dharma̍ṇaḥ | pate̍ḥ |
pu̱nā̱nasya̍ | pra̱bhu-va̍soḥ ||9.035.06||


9.036.01a asa̍rji̱ rathyo̍ yathā pa̱vitre̍ ca̱mvo̍ḥ su̱taḥ |
9.036.01c kārṣma̍n vā̱jī ny a̍kramīt ||

asa̍rji | rathya̍ḥ | ya̱thā̱ | pa̱vitre̍ | ca̱mvo̍ḥ | su̱taḥ |
kārṣma̍n | vā̱jī | ni | a̱kra̱mī̱t ||9.036.01||

9.036.02a sa vahni̍ḥ soma̱ jāgṛ̍vi̱ḥ pava̍sva deva̱vīr ati̍ |
9.036.02c a̱bhi kośa̍m madhu̱ścuta̍m ||

saḥ | vahni̍ḥ | so̱ma̱ | jāgṛ̍viḥ | pava̍sva | de̱va̱-vīḥ | ati̍ |
a̱bhi | kośa̍m | ma̱dhu̱-ścuta̍m ||9.036.02||

9.036.03a sa no̱ jyotī̍ṁṣi pūrvya̱ pava̍māna̱ vi ro̍caya |
9.036.03c kratve̱ dakṣā̍ya no hinu ||

saḥ | na̱ḥ | jyotī̍ṁṣi | pū̱rvya̱ | pava̍māna | vi | ro̱ca̱ya̱ |
kratve̍ | dakṣā̍ya | na̱ḥ | hi̱nu̱ ||9.036.03||

9.036.04a śu̱mbhamā̍na ṛtā̱yubhi̍r mṛ̱jyamā̍no̱ gabha̍styoḥ |
9.036.04c pava̍te̱ vāre̍ a̱vyaye̍ ||

śu̱mbhamā̍naḥ | ṛ̱ta̱yu-bhi̍ḥ | mṛ̱jyamā̍naḥ | gabha̍styoḥ |
pava̍te | vāre̍ | a̱vyaye̍ ||9.036.04||

9.036.05a sa viśvā̍ dā̱śuṣe̱ vasu̱ somo̍ di̱vyāni̱ pārthi̍vā |
9.036.05c pava̍tā̱m āntari̍kṣyā ||

saḥ | viśvā̍ | dā̱śuṣe̍ | vasu̍ | soma̍ḥ | di̱vyāni̍ | pārthi̍vā |
pava̍tām | ā | a̱ntari̍kṣyā ||9.036.05||

9.036.06a ā di̱vas pṛ̱ṣṭham a̍śva̱yur ga̍vya̱yuḥ so̍ma rohasi |
9.036.06c vī̱ra̱yuḥ śa̍vasas pate ||

ā | di̱vaḥ | pṛ̱ṣṭham | a̱śva̱-yuḥ | ga̱vya̱-yuḥ | so̱ma̱ | ro̱ha̱si̱ |
vī̱ra̱-yuḥ | śa̱va̱sa̱ḥ | pa̱te̱ ||9.036.06||


9.037.01a sa su̱taḥ pī̱taye̱ vṛṣā̱ soma̍ḥ pa̱vitre̍ arṣati |
9.037.01c vi̱ghnan rakṣā̍ṁsi deva̱yuḥ ||

saḥ | su̱taḥ | pī̱taye̍ | vṛṣā̍ | soma̍ḥ | pa̱vitre̍ | a̱rṣa̱ti̱ |
vi̱-ghnan | rakṣā̍ṁsi | de̱va̱-yuḥ ||9.037.01||

9.037.02a sa pa̱vitre̍ vicakṣa̱ṇo hari̍r arṣati dharṇa̱siḥ |
9.037.02c a̱bhi yoni̱ṁ kani̍kradat ||

saḥ | pa̱vitre̍ | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ | hari̍ḥ | a̱rṣa̱ti̱ | dha̱rṇa̱siḥ |
a̱bhi | yoni̍m | kani̍kradat ||9.037.02||

9.037.03a sa vā̱jī ro̍ca̱nā di̱vaḥ pava̍māno̱ vi dhā̍vati |
9.037.03c ra̱kṣo̱hā vāra̍m a̱vyaya̍m ||

saḥ | vā̱jī | ro̱ca̱nā | di̱vaḥ | pava̍mānaḥ | vi | dhā̱va̱ti̱ |
ra̱kṣa̱ḥ-hā | vāra̍m | a̱vyaya̍m ||9.037.03||

9.037.04a sa tri̱tasyādhi̱ sāna̍vi̱ pava̍māno arocayat |
9.037.04c jā̱mibhi̱ḥ sūrya̍ṁ sa̱ha ||

saḥ | tri̱tasya̍ | adhi̍ | sāna̍vi | pava̍mānaḥ | a̱ro̱ca̱ya̱t |
jā̱mi-bhi̍ḥ | sūrya̍m | sa̱ha ||9.037.04||

9.037.05a sa vṛ̍tra̱hā vṛṣā̍ su̱to va̍rivo̱vid adā̍bhyaḥ |
9.037.05c somo̱ vāja̍m ivāsarat ||

saḥ | vṛ̱tra̱-hā | vṛṣā̍ | su̱taḥ | va̱ri̱va̱ḥ-vit | adā̍bhyaḥ |
soma̍ḥ | vāja̍m-iva | a̱sa̱ra̱t ||9.037.05||

9.037.06a sa de̱vaḥ ka̱vine̍ṣi̱to̱3̱̍ 'bhi droṇā̍ni dhāvati |
9.037.06c indu̱r indrā̍ya ma̱ṁhanā̍ ||

saḥ | de̱vaḥ | ka̱vinā̍ | i̱ṣi̱taḥ | a̱bhi | droṇā̍ni | dhā̱va̱ti̱ |
indu̍ḥ | indrā̍ya | ma̱ṁhanā̍ ||9.037.06||


9.038.01a e̱ṣa u̱ sya vṛṣā̱ ratho 'vyo̱ vāre̍bhir arṣati |
9.038.01c gaccha̱n vāja̍ṁ saha̱sriṇa̍m ||

e̱ṣaḥ | ū̱m̐ iti̍ | syaḥ | vṛṣā̍ | ratha̍ḥ | avya̍ḥ | vāre̍bhiḥ | a̱rṣa̱ti̱ |
gaccha̍n | vāja̍m | sa̱ha̱sriṇa̍m ||9.038.01||

9.038.02a e̱taṁ tri̱tasya̱ yoṣa̍ṇo̱ hari̍ṁ hinva̱nty adri̍bhiḥ |
9.038.02c indu̱m indrā̍ya pī̱taye̍ ||

e̱tam | tri̱tasya̍ | yoṣa̍ṇaḥ | hari̍m | hi̱nva̱nti̱ | adri̍-bhiḥ |
indu̍m | indrā̍ya | pī̱taye̍ ||9.038.02||

9.038.03a e̱taṁ tyaṁ ha̱rito̱ daśa̍ marmṛ̱jyante̍ apa̱syuva̍ḥ |
9.038.03c yābhi̱r madā̍ya̱ śumbha̍te ||

e̱tam | tyam | ha̱rita̍ḥ | daśa̍ | ma̱rmṛ̱jyante̍ | a̱pa̱syuva̍ḥ |
yābhi̍ḥ | madā̍ya | śumbha̍te ||9.038.03||

9.038.04a e̱ṣa sya mānu̍ṣī̱ṣv ā śye̱no na vi̱kṣu sī̍dati |
9.038.04c gaccha̍ñ jā̱ro na yo̱ṣita̍m ||

e̱ṣaḥ | syaḥ | mānu̍ṣīṣu | ā | śye̱naḥ | na | vi̱kṣu | sī̱da̱ti̱ |
gaccha̍n | jā̱raḥ | na | yo̱ṣita̍m ||9.038.04||

9.038.05a e̱ṣa sya madyo̱ raso 'va̍ caṣṭe di̱vaḥ śiśu̍ḥ |
9.038.05c ya indu̱r vāra̱m āvi̍śat ||

e̱ṣaḥ | syaḥ | madya̍ḥ | rasa̍ḥ | ava̍ | ca̱ṣṭe̱ | di̱vaḥ | śiśu̍ḥ |
yaḥ | indu̍ḥ | vāra̍m | ā | avi̍śat ||9.038.05||

9.038.06a e̱ṣa sya pī̱taye̍ su̱to hari̍r arṣati dharṇa̱siḥ |
9.038.06c kranda̱n yoni̍m a̱bhi pri̱yam ||

e̱ṣaḥ | syaḥ | pī̱taye̍ | su̱taḥ | hari̍ḥ | a̱rṣa̱ti̱ | dha̱rṇa̱siḥ |
kranda̍n | yoni̍m | a̱bhi | pri̱yam ||9.038.06||


9.039.01a ā̱śur a̍rṣa bṛhanmate̱ pari̍ pri̱yeṇa̱ dhāmnā̍ |
9.039.01c yatra̍ de̱vā iti̱ brava̍n ||

ā̱śuḥ | a̱rṣa̱ | bṛ̱ha̱t-ma̱te̱ | pari̍ | pri̱yeṇa̍ | dhāmnā̍ |
yatra̍ | de̱vāḥ | iti̍ | brava̍n ||9.039.01||

9.039.02a pa̱ri̱ṣkṛ̱ṇvann ani̍ṣkṛta̱ṁ janā̍ya yā̱taya̱nn iṣa̍ḥ |
9.039.02c vṛ̱ṣṭiṁ di̱vaḥ pari̍ srava ||

pa̱ri̱-kṛ̱ṇvan | ani̍ḥ-kṛtam | janā̍ya | yā̱taya̍n | iṣa̍ḥ |
vṛ̱ṣṭim | di̱vaḥ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.039.02||

9.039.03a su̱ta e̍ti pa̱vitra̱ ā tviṣi̱ṁ dadhā̍na̱ oja̍sā |
9.039.03c vi̱cakṣā̍ṇo viro̱caya̍n ||

su̱taḥ | e̱ti̱ | pa̱vitre̍ | ā | tviṣi̍m | dadhā̍naḥ | oja̍sā |
vi̱-cakṣā̍ṇaḥ | vi̱-ro̱caya̍n ||9.039.03||

9.039.04a a̱yaṁ sa yo di̱vas pari̍ raghu̱yāmā̍ pa̱vitra̱ ā |
9.039.04c sindho̍r ū̱rmā vy akṣa̍rat ||

a̱yam | saḥ | yaḥ | di̱vaḥ | pari̍ | ra̱ghu̱-yāmā̍ | pa̱vitre̍ | ā |
sindho̍ḥ | ū̱rmā | vi | akṣa̍rat ||9.039.04||

9.039.05a ā̱vivā̍san parā̱vato̱ atho̍ arvā̱vata̍ḥ su̱taḥ |
9.039.05c indrā̍ya sicyate̱ madhu̍ ||

ā̱-vivā̍san | pa̱rā̱-vata̍ḥ | atho̱ iti̍ | a̱rvā̱-vata̍ḥ | su̱taḥ |
indrā̍ya | si̱cya̱te̱ | madhu̍ ||9.039.05||

9.039.06a sa̱mī̱cī̱nā a̍nūṣata̱ hari̍ṁ hinva̱nty adri̍bhiḥ |
9.039.06c yonā̍v ṛ̱tasya̍ sīdata ||

sa̱mī̱cī̱nāḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | hari̍m | hi̱nva̱nti̱ | adri̍-bhiḥ |
yonau̍ | ṛ̱tasya̍ | sī̱da̱ta̱ ||9.039.06||


9.040.01a pu̱nā̱no a̍kramīd a̱bhi viśvā̱ mṛdho̱ vica̍rṣaṇiḥ |
9.040.01c śu̱mbhanti̱ vipra̍ṁ dhī̱tibhi̍ḥ ||

pu̱nā̱naḥ | a̱kra̱mī̱t | a̱bhi | viśvā̍ḥ | mṛdha̍ḥ | vi-ca̍rṣaṇiḥ |
śu̱mbhanti̍ | vipra̍m | dhī̱ti-bhi̍ḥ ||9.040.01||

9.040.02a ā yoni̍m aru̱ṇo ru̍ha̱d gama̱d indra̱ṁ vṛṣā̍ su̱taḥ |
9.040.02c dhru̱ve sada̍si sīdati ||

ā | yoni̍m | a̱ru̱ṇaḥ | ru̱ha̱t | gama̍t | indra̍m | vṛṣā̍ | su̱taḥ |
dhru̱ve | sada̍si | sī̱da̱ti̱ ||9.040.02||

9.040.03a nū no̍ ra̱yim ma̱hām i̍ndo̱ 'smabhya̍ṁ soma vi̱śvata̍ḥ |
9.040.03c ā pa̍vasva saha̱sriṇa̍m ||

nu | na̱ḥ | ra̱yim | ma̱hām | i̱ndo̱ iti̍ | a̱smabhya̍m | so̱ma̱ | vi̱śvata̍ḥ |
ā | pa̱va̱sva̱ | sa̱ha̱sriṇa̍m ||9.040.03||

9.040.04a viśvā̍ soma pavamāna dyu̱mnānī̍nda̱v ā bha̍ra |
9.040.04c vi̱dāḥ sa̍ha̱sriṇī̱r iṣa̍ḥ ||

viśvā̍ | so̱ma̱ | pa̱va̱mā̱na̱ | dyu̱mnāni̍ | i̱ndo̱ iti̍ | ā | bha̱ra̱ |
vi̱dāḥ | sa̱ha̱sriṇī̍ḥ | iṣa̍ḥ ||9.040.04||

9.040.05a sa na̍ḥ punā̱na ā bha̍ra ra̱yiṁ sto̱tre su̱vīrya̍m |
9.040.05c ja̱ri̱tur va̍rdhayā̱ gira̍ḥ ||

saḥ | na̱ḥ | pu̱nā̱naḥ | ā | bha̱ra̱ | ra̱yim | sto̱tre | su̱-vīrya̍m |
ja̱ri̱tuḥ | va̱rdha̱ya̱ | gira̍ḥ ||9.040.05||

9.040.06a pu̱nā̱na i̍nda̱v ā bha̍ra̱ soma̍ dvi̱barha̍saṁ ra̱yim |
9.040.06c vṛṣa̍nn indo na u̱kthya̍m ||

pu̱nā̱naḥ | i̱ndo̱ iti̍ | ā | bha̱ra̱ | soma̍ | dvi̱-barha̍sam | ra̱yim |
vṛṣa̍n | i̱ndo̱ iti̍ | na̱ḥ | u̱kthya̍m ||9.040.06||


9.041.01a pra ye gāvo̱ na bhūrṇa̍yas tve̱ṣā a̱yāso̱ akra̍muḥ |
9.041.01c ghnanta̍ḥ kṛ̱ṣṇām apa̱ tvaca̍m ||

pra | ye | gāva̍ḥ | na | bhūrṇa̍yaḥ | tve̱ṣāḥ | a̱yāsa̍ḥ | akra̍muḥ |
ghnanta̍ḥ | kṛ̱ṣṇām | apa̍ | tvaca̍m ||9.041.01||

9.041.02a su̱vi̱tasya̍ manāma̱he 'ti̱ setu̍ṁ durā̱vya̍m |
9.041.02c sā̱hvāṁso̱ dasyu̍m avra̱tam ||

su̱vi̱tasya̍ | ma̱nā̱ma̱he̱ | ati̍ | setu̍m | du̱ḥ-ā̱vya̍m |
sā̱hvāṁsa̍ḥ | dasyu̍m | a̱vra̱tam ||9.041.02||

9.041.03a śṛ̱ṇve vṛ̱ṣṭer i̍va sva̱naḥ pava̍mānasya śu̱ṣmiṇa̍ḥ |
9.041.03c cara̍nti vi̱dyuto̍ di̱vi ||

śṛ̱ṇve | vṛ̱ṣṭeḥ-i̍va | sva̱naḥ | pava̍mānasya | śu̱ṣmiṇa̍ḥ |
cara̍nti | vi̱-dyuta̍ḥ | di̱vi ||9.041.03||

9.041.04a ā pa̍vasva ma̱hīm iṣa̱ṁ goma̍d indo̱ hira̍ṇyavat |
9.041.04c aśvā̍va̱d vāja̍vat su̱taḥ ||

ā | pa̱va̱sva̱ | ma̱hīm | iṣa̍m | go-ma̍t | i̱ndo̱ iti̍ | hira̍ṇya-vat |
aśva̍-vat | vāja̍-vat | su̱taḥ ||9.041.04||

9.041.05a sa pa̍vasva vicarṣaṇa̱ ā ma̱hī roda̍sī pṛṇa |
9.041.05c u̱ṣāḥ sūryo̱ na ra̱śmibhi̍ḥ ||

saḥ | pa̱va̱sva̱ | vi̱-ca̱rṣa̱ṇe̱ | ā | mā̱hī iti̍ | roda̍sī̱ iti̍ | pṛ̱ṇa̱ |
u̱ṣāḥ | sūrya̍ḥ | na | ra̱śmi-bhi̍ḥ ||9.041.05||

9.041.06a pari̍ ṇaḥ śarma̱yantyā̱ dhāra̍yā soma vi̱śvata̍ḥ |
9.041.06c sarā̍ ra̱seva̍ vi̱ṣṭapa̍m ||

pari̍ | na̱ḥ | śa̱rma̱-yantyā̍ | dhāra̍yā | so̱ma̱ | vi̱śvata̍ḥ |
sara̍ | ra̱sā-i̍va | vi̱ṣṭapa̍m ||9.041.06||


9.042.01a ja̱naya̍n roca̱nā di̱vo ja̱naya̍nn a̱psu sūrya̍m |
9.042.01c vasā̍no̱ gā a̱po hari̍ḥ ||

ja̱naya̍n | ro̱ca̱nā | di̱vaḥ | ja̱naya̍n | a̱p-su | sūrya̍m |
vasā̍naḥ | gāḥ | a̱paḥ | hari̍ḥ ||9.042.01||

9.042.02a e̱ṣa pra̱tnena̱ manma̍nā de̱vo de̱vebhya̱s pari̍ |
9.042.02c dhāra̍yā pavate su̱taḥ ||

e̱ṣaḥ | pra̱tnena̍ | manma̍nā | de̱vaḥ | de̱vebhya̍ḥ | pari̍ |
dhāra̍yā | pa̱va̱te̱ | su̱taḥ ||9.042.02||

9.042.03a vā̱vṛ̱dhā̱nāya̱ tūrva̍ye̱ pava̍nte̱ vāja̍sātaye |
9.042.03c somā̍ḥ sa̱hasra̍pājasaḥ ||

va̱vṛ̱dhā̱nāya̍ | tūrva̍ye | pava̍nte | vāja̍-sātaye |
somā̍ḥ | sa̱hasra̍-pājasaḥ ||9.042.03||

9.042.04a du̱hā̱naḥ pra̱tnam it paya̍ḥ pa̱vitre̱ pari̍ ṣicyate |
9.042.04c kranda̍n de̱vām̐ a̍jījanat ||

du̱hā̱naḥ | pra̱tnam | it | paya̍ḥ | pa̱vitre̍ | pari̍ | si̱cya̱te̱ |
kranda̍n | de̱vān | a̱jī̱ja̱na̱t ||9.042.04||

9.042.05a a̱bhi viśvā̍ni̱ vāryā̱bhi de̱vām̐ ṛ̍tā̱vṛdha̍ḥ |
9.042.05c soma̍ḥ punā̱no a̍rṣati ||

a̱bhi | viśvā̍ni | vāryā̍ | a̱bhi | de̱vān | ṛ̱ta̱-vṛdha̍ḥ |
soma̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | a̱rṣa̱ti̱ ||9.042.05||

9.042.06a goma̍n naḥ soma vī̱rava̱d aśvā̍va̱d vāja̍vat su̱taḥ |
9.042.06c pava̍sva bṛha̱tīr iṣa̍ḥ ||

go-ma̍t | na̱ḥ | so̱ma̱ | vī̱ra-va̍t | aśva̍-vat | vāja̍-vat | su̱taḥ |
pava̍sva | bṛha̱tīḥ | iṣa̍ḥ ||9.042.06||


9.043.01a yo atya̍ iva mṛ̱jyate̱ gobhi̱r madā̍ya harya̱taḥ |
9.043.01c taṁ gī̱rbhir vā̍sayāmasi ||

yaḥ | atya̍ḥ-iva | mṛ̱jyate̍ | gobhi̍ḥ | madā̍ya | ha̱rya̱taḥ |
tam | gī̱ḥ-bhiḥ | vā̱sa̱yā̱ma̱si̱ ||9.043.01||

9.043.02a taṁ no̱ viśvā̍ ava̱syuvo̱ gira̍ḥ śumbhanti pū̱rvathā̍ |
9.043.02c indu̱m indrā̍ya pī̱taye̍ ||

tam | na̱ḥ | viśvā̍ḥ | a̱va̱syuva̍ḥ | gira̍ḥ | śu̱mbha̱nti̱ | pū̱rva-thā̍ |
indu̍m | indrā̍ya | pī̱taye̍ ||9.043.02||

9.043.03a pu̱nā̱no yā̍ti harya̱taḥ somo̍ gī̱rbhiḥ pari̍ṣkṛtaḥ |
9.043.03c vipra̍sya̱ medhyā̍titheḥ ||

pu̱nā̱naḥ | yā̱ti̱ | ha̱rya̱taḥ | soma̍ḥ | gī̱ḥ-bhiḥ | pari̍-kṛtaḥ |
vipra̍sya | medhya̍-atitheḥ ||9.043.03||

9.043.04a pava̍māna vi̱dā ra̱yim a̱smabhya̍ṁ soma su̱śriya̍m |
9.043.04c indo̍ sa̱hasra̍varcasam ||

pava̍māna | vi̱dāḥ | ra̱yim | a̱smabhya̍m | so̱ma̱ | su̱-śriya̍m |
indo̱ iti̍ | sa̱hasra̍-varcasam ||9.043.04||

9.043.05a indu̱r atyo̱ na vā̍ja̱sṛt kani̍kranti pa̱vitra̱ ā |
9.043.05c yad akṣā̱r ati̍ deva̱yuḥ ||

indu̍ḥ | atya̍ḥ | na | vā̱ja̱-sṛt | kani̍kranti | pa̱vitre̍ | ā |
yat | akṣā̍ḥ | ati̍ | de̱va̱-yuḥ ||9.043.05||

9.043.06a pava̍sva̱ vāja̍sātaye̱ vipra̍sya gṛṇa̱to vṛ̱dhe |
9.043.06c soma̱ rāsva̍ su̱vīrya̍m ||

pava̍sva | vāja̍-sātaye | vipra̍sya | gṛ̱ṇa̱taḥ | vṛ̱dhe |
soma̍ | rāsva̍ | su̱-vīrya̍m ||9.043.06||


9.044.01a pra ṇa̍ indo ma̱he tana̍ ū̱rmiṁ na bibhra̍d arṣasi |
9.044.01c a̱bhi de̱vām̐ a̱yāsya̍ḥ ||

pra | na̱ḥ | i̱ndo̱ iti̍ | ma̱he | tane̍ | ū̱rmim | na | bibhra̍t | a̱rṣa̱si̱ |
a̱bhi | de̱vān | a̱yāsya̍ḥ ||9.044.01||

9.044.02a ma̱tī ju̱ṣṭo dhi̱yā hi̱taḥ somo̍ hinve parā̱vati̍ |
9.044.02c vipra̍sya̱ dhāra̍yā ka̱viḥ ||

ma̱tī | ju̱ṣṭaḥ | dhi̱yā | hi̱taḥ | soma̍ḥ | hi̱nve̱ | pa̱rā̱-vati̍ |
vipra̍sya | dhāra̍yā | ka̱viḥ ||9.044.02||

9.044.03a a̱yaṁ de̱veṣu̱ jāgṛ̍viḥ su̱ta e̍ti pa̱vitra̱ ā |
9.044.03c somo̍ yāti̱ vica̍rṣaṇiḥ ||

a̱yam | de̱veṣu̍ | jāgṛ̍viḥ | su̱taḥ | e̱ti̱ | pa̱vitre̍ | ā |
soma̍ḥ | yā̱ti̱ | vi-ca̍rṣaṇiḥ ||9.044.03||

9.044.04a sa na̍ḥ pavasva vāja̱yuś ca̍krā̱ṇaś cāru̍m adhva̱ram |
9.044.04c ba̱rhiṣmā̱m̐ ā vi̍vāsati ||

saḥ | na̱ḥ | pa̱va̱sva̱ | vā̱ja̱-yuḥ | ca̱krā̱ṇaḥ | cāru̍m | a̱dhva̱ram |
ba̱rhiṣmā̍n | ā | vi̱vā̱sa̱ti̱ ||9.044.04||

9.044.05a sa no̱ bhagā̍ya vā̱yave̱ vipra̍vīraḥ sa̱dāvṛ̍dhaḥ |
9.044.05c somo̍ de̱veṣv ā ya̍mat ||

saḥ | na̱ḥ | bhagā̍ya | vā̱yave̍ | vipra̍-vīraḥ | sa̱dā-vṛ̍dhaḥ |
soma̍ḥ | de̱veṣu | ā | ya̱ma̱t ||9.044.05||

9.044.06a sa no̍ a̱dya vasu̍ttaye kratu̱vid gā̍tu̱vitta̍maḥ |
9.044.06c vāja̍ṁ jeṣi̱ śravo̍ bṛ̱hat ||

saḥ | na̱ḥ | a̱dya | vasu̍ttaye | kra̱tu̱-vit | gā̱tu̱vit-ta̍maḥ |
vāja̍m | je̱ṣi̱ | śrava̍ḥ | bṛ̱hat ||9.044.06||


9.045.01a sa pa̍vasva̱ madā̍ya̱ kaṁ nṛ̱cakṣā̍ de̱vavī̍taye |
9.045.01c inda̱v indrā̍ya pī̱taye̍ ||

saḥ | pa̱va̱sva̱ | madā̍ya | kam | nṛ̱-cakṣā̍ḥ | de̱va-vī̍taye |
indo̱ iti̍ | indrā̍ya | pī̱taye̍ ||9.045.01||

9.045.02a sa no̍ arṣā̱bhi dū̱tya1̱̍ṁ tvam indrā̍ya tośase |
9.045.02c de̱vān sakhi̍bhya̱ ā vara̍m ||

saḥ | na̱ḥ | a̱rṣa̱ | a̱bhi | dū̱tya̍m | tvam | indrā̍ya | to̱śa̱se̱ |
de̱vān | sakhi̍-bhya̍ḥ | ā | vara̍m ||9.045.02||

9.045.03a u̱ta tvām a̍ru̱ṇaṁ va̱yaṁ gobhi̍r añjmo̱ madā̍ya̱ kam |
9.045.03c vi no̍ rā̱ye duro̍ vṛdhi ||

u̱ta | tvām | a̱ru̱ṇam | va̱yam | gobhi̍ḥ | a̱ñjma̱ḥ | madā̍ya | kam |
vi | na̱ḥ | rā̱ye | dura̍ḥ | vṛ̱dhi̱ ||9.045.03||

9.045.04a aty ū̍ pa̱vitra̍m akramīd vā̱jī dhura̱ṁ na yāma̍ni |
9.045.04c indu̍r de̱veṣu̍ patyate ||

ati̍ | ū̱m̐ iti̍ | pa̱vitra̍m | a̱kra̱mī̱t | vā̱jī | dhura̍m | na | yāma̍ni |
indu̍ḥ | de̱veṣu̍ | pa̱tya̱te̱ ||9.045.04||

9.045.05a sam ī̱ sakhā̍yo asvara̱n vane̱ krīḻa̍nta̱m atya̍vim |
9.045.05c indu̍ṁ nā̱vā a̍nūṣata ||

sam | ī̱m iti̍ | sakhā̍yaḥ | a̱sva̱ra̱n | vane̍ | krīḻa̍ntam | ati̍-avim |
indu̍m | nā̱vāḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ ||9.045.05||

9.045.06a tayā̍ pavasva̱ dhāra̍yā̱ yayā̍ pī̱to vi̱cakṣa̍se |
9.045.06c indo̍ sto̱tre su̱vīrya̍m ||

tayā̍ | pa̱va̱sva̱ | dhāra̍yā | yayā̍ | pī̱taḥ | vi̱-cakṣa̍se |
indo̱ iti̍ | sto̱tre | su̱-vīrya̍m ||9.045.06||


9.046.01a asṛ̍gran de̱vavī̍ta̱ye 'tyā̍sa̱ḥ kṛtvyā̍ iva |
9.046.01c kṣara̍ntaḥ parvatā̱vṛdha̍ḥ ||

asṛ̍gran | de̱va-vī̍taye | atyā̍saḥ | kṛtvyā̍ḥ-iva |
kṣara̍ntaḥ | pa̱rva̱ta̱-vṛdha̍ḥ ||9.046.01||

9.046.02a pari̍ṣkṛtāsa̱ inda̍vo̱ yoṣe̍va̱ pitryā̍vatī |
9.046.02c vā̱yuṁ somā̍ asṛkṣata ||

pari̍-kṛtāsaḥ | inda̍vaḥ | yoṣā̍-iva | pitrya̍-vatī |
vā̱yum | somā̍ḥ | a̱sṛ̱kṣa̱ta̱ ||9.046.02||

9.046.03a e̱te somā̍sa̱ inda̍va̱ḥ praya̍svantaś ca̱mū su̱tāḥ |
9.046.03c indra̍ṁ vardhanti̱ karma̍bhiḥ ||

e̱te | somā̍saḥ | inda̍vaḥ | praya̍svantaḥ | ca̱mū iti̍ | su̱tāḥ |
indra̍m | va̱rdha̱nti̱ | karma̍-bhiḥ ||9.046.03||

9.046.04a ā dhā̍vatā suhastyaḥ śu̱krā gṛ̍bhṇīta ma̱nthinā̍ |
9.046.04c gobhi̍ḥ śrīṇīta matsa̱ram ||

ā | dhā̱va̱ta̱ | su̱-ha̱stya̱ḥ | śu̱krā | gṛ̱bhṇī̱ta̱ | ma̱nthinā̍ |
gobhi̍ḥ | śrī̱ṇī̱ta̱ | ma̱tsa̱ram ||9.046.04||

9.046.05a sa pa̍vasva dhanaṁjaya praya̱ntā rādha̍so ma̱haḥ |
9.046.05c a̱smabhya̍ṁ soma gātu̱vit ||

saḥ | pa̱va̱sva̱ | dha̱na̱m-ja̱ya̱ | pra̱-ya̱ntā | rādha̍saḥ | ma̱haḥ |
a̱smabhya̍m | so̱ma̱ | gā̱tu̱-vit ||9.046.05||

9.046.06a e̱tam mṛ̍janti̱ marjya̱m pava̍māna̱ṁ daśa̱ kṣipa̍ḥ |
9.046.06c indrā̍ya matsa̱ram mada̍m ||

e̱tam | mṛ̱ja̱nti̱ | marjya̍m | pava̍mānam | daśa̍ | kṣipa̍ḥ |
indrā̍ya | ma̱tsa̱ram | mada̍m ||9.046.06||


9.047.01a a̱yā soma̍ḥ sukṛ̱tyayā̍ ma̱haś ci̍d a̱bhy a̍vardhata |
9.047.01c ma̱ndā̱na ud vṛ̍ṣāyate ||

a̱yā | soma̍ḥ | su̱-kṛ̱tyayā̍ | ma̱haḥ | ci̱t | a̱bhi | a̱va̱rdha̱ta̱ |
ma̱ndā̱naḥ | ut | vṛ̱ṣa̱-ya̱te̱ ||9.047.01||

9.047.02a kṛ̱tānīd a̍sya̱ kartvā̱ ceta̍nte dasyu̱tarha̍ṇā |
9.047.02c ṛ̱ṇā ca̍ dhṛ̱ṣṇuś ca̍yate ||

kṛ̱tāni̍ | it | a̱sya̱ | kartvā̍ | ceta̍nte | da̱syu̱-tarha̍ṇā |
ṛ̱ṇā | ca̱ | dhṛ̱ṣṇuḥ | ca̱ya̱te̱ ||9.047.02||

9.047.03a āt soma̍ indri̱yo raso̱ vajra̍ḥ sahasra̱sā bhu̍vat |
9.047.03c u̱kthaṁ yad a̍sya̱ jāya̍te ||

āt | soma̍ḥ | i̱ndri̱yaḥ | rasa̍ḥ | vajra̍ḥ | sa̱ha̱sra̱-sāḥ | bhu̱va̱t |
u̱ktham | yat | a̱sya̱ | jāya̍te ||9.047.03||

9.047.04a sva̱yaṁ ka̱vir vi̍dha̱rtari̱ viprā̍ya̱ ratna̍m icchati |
9.047.04c yadī̍ marmṛ̱jyate̱ dhiya̍ḥ ||

sva̱yam | ka̱viḥ | vi̱-dha̱rtari̍ | viprā̍ya | ratna̍m | i̱ccha̱ti̱ |
yadi̍ | ma̱rmṛ̱jyate̍ | dhiya̍ḥ ||9.047.04||

9.047.05a si̱ṣā̱satū̍ rayī̱ṇāṁ vāje̱ṣv arva̍tām iva |
9.047.05c bhare̍ṣu ji̱gyuṣā̍m asi ||

si̱sā̱satu̍ḥ | ra̱yī̱ṇām | vāje̍ṣu | arva̍tām-iva |
bhare̍ṣu | ji̱gyuṣā̍m | a̱si̱ ||9.047.05||


9.048.01a taṁ tvā̍ nṛ̱mṇāni̱ bibhra̍taṁ sa̱dhasthe̍ṣu ma̱ho di̱vaḥ |
9.048.01c cāru̍ṁ sukṛ̱tyaye̍mahe ||

tam | tvā̱ | nṛ̱mṇāni̍ | vibhra̍tam | sa̱dha-sthe̍ṣu | ma̱haḥ | di̱vaḥ |
cāru̍m | su̱-kṛ̱tyayā̍ | ī̱ma̱he̱ ||9.048.01||

9.048.02a saṁvṛ̍ktadhṛṣṇum u̱kthya̍m ma̱hāma̍hivrata̱m mada̍m |
9.048.02c śa̱tam puro̍ ruru̱kṣaṇi̍m ||

saṁvṛ̍kta-dhṛṣṇum | u̱kthya̍m | ma̱hā-ma̍hivratam | mada̍m |
śa̱tam | pura̍ḥ | ru̱ru̱kṣaṇi̍m ||9.048.02||

9.048.03a ata̍s tvā ra̱yim a̱bhi rājā̍naṁ sukrato di̱vaḥ |
9.048.03c su̱pa̱rṇo a̍vya̱thir bha̍rat ||

ata̍ḥ | tvā̱ | ra̱yim | a̱bhi | rājā̍nam | su̱kra̱to̱ iti̍ su-krato | di̱vaḥ |
su̱-pa̱rṇaḥ | a̱vya̱thiḥ | bha̱ra̱t ||9.048.03||

9.048.04a viśva̍smā̱ it sva̍r dṛ̱śe sādhā̍raṇaṁ raja̱stura̍m |
9.048.04c go̱pām ṛ̱tasya̱ vir bha̍rat ||

viśva̍smai | it | sva̍ḥ | dṛ̱śe | sādhā̍raṇam | ra̱ja̱ḥ-tura̍m |
go̱pām | ṛ̱tasya̍ | viḥ | bha̱ra̱t ||9.048.04||

9.048.05a adhā̍ hinvā̱na i̍ndri̱yaṁ jyāyo̍ mahi̱tvam ā̍naśe |
9.048.05c a̱bhi̱ṣṭi̱kṛd vica̍rṣaṇiḥ ||

adha̍ | hi̱nvā̱naḥ | i̱ndri̱yam | jyāya̍ḥ | ma̱hi̱-tvam | ā̱na̱śe̱ |
a̱bhi̱ṣṭi̱-kṛt | vi-ca̍rṣaṇiḥ ||9.048.05||


9.049.01a pava̍sva vṛ̱ṣṭim ā su no̱ 'pām ū̱rmiṁ di̱vas pari̍ |
9.049.01c a̱ya̱kṣmā bṛ̍ha̱tīr iṣa̍ḥ ||

pava̍sva | vṛ̱ṣṭim | ā | su | na̱ḥ | a̱pām | ū̱rmim | di̱vaḥ | pari̍ |
a̱ya̱kṣmāḥ | bṛ̱ha̱tīḥ | iṣa̍ḥ ||9.049.01||

9.049.02a tayā̍ pavasva̱ dhāra̍yā̱ yayā̱ gāva̍ i̱hāgama̍n |
9.049.02c janyā̍sa̱ upa̍ no gṛ̱ham ||

tayā̍ | pa̱va̱sva̱ | dhāra̍yā | yayā̍ | gāva̍ḥ | i̱ha | ā̱-gama̍n |
janyā̍saḥ | upa̍ | na̱ḥ | gṛ̱ham ||9.049.02||

9.049.03a ghṛ̱tam pa̍vasva̱ dhāra̍yā ya̱jñeṣu̍ deva̱vīta̍maḥ |
9.049.03c a̱smabhya̍ṁ vṛ̱ṣṭim ā pa̍va ||

ghṛ̱tam | pa̱va̱sva̱ | dhāra̍yā | ya̱jñeṣu̍ | de̱va̱-vīta̍maḥ |
a̱smabhya̍m | vṛ̱ṣṭim | ā | pa̱va̱ ||9.049.03||

9.049.04a sa na̍ ū̱rje vy a1̱̍vyaya̍m pa̱vitra̍ṁ dhāva̱ dhāra̍yā |
9.049.04c de̱vāsa̍ḥ śṛ̱ṇava̱n hi ka̍m ||

saḥ | na̱ḥ | ū̱rje | vi | a̱vyaya̍m | pa̱vitra̍m | dhā̱va̱ | dhāra̍yā |
de̱vāsa̍ḥ | śṛ̱ṇava̍n | hi | ka̱m ||9.049.04||

9.049.05a pava̍māno asiṣyada̱d rakṣā̍ṁsy apa̱jaṅgha̍nat |
9.049.05c pra̱tna̱vad ro̱caya̱n ruca̍ḥ ||

pava̍mānaḥ | a̱si̱sya̱da̱t | rakṣā̍ṁsi | a̱pa̱-jaṅgha̍nat |
pra̱tna̱-vat | ro̱caya̍n | ruca̍ḥ ||9.049.05||


9.050.01a ut te̱ śuṣmā̍sa īrate̱ sindho̍r ū̱rmer i̍va sva̱naḥ |
9.050.01c vā̱ṇasya̍ codayā pa̱vim ||

ut | te̱ | śuṣmā̍saḥ | ī̱ra̱te̱ | sindho̍ḥ | ū̱rmeḥ-i̍va | sva̱naḥ |
vā̱ṇasya̍ | co̱da̱ya̱ | pa̱vim ||9.050.01||

9.050.02a pra̱sa̱ve ta̱ ud ī̍rate ti̱sro vāco̍ makha̱syuva̍ḥ |
9.050.02c yad avya̱ eṣi̱ sāna̍vi ||

pra̱-sa̱ve | te̱ | ut | ī̱ra̱te̱ | ti̱sraḥ | vāca̍ḥ | ma̱kha̱syuva̍ḥ |
yat | avye̍ | eṣi̍ | sāna̍vi ||9.050.02||

9.050.03a avyo̱ vāre̱ pari̍ pri̱yaṁ hari̍ṁ hinva̱nty adri̍bhiḥ |
9.050.03c pava̍mānam madhu̱ścuta̍m ||

avya̍ḥ | vāre̍ | pari̍ | pri̱yam | hari̍m | hi̱nva̱nti̱ | adri̍-bhiḥ |
pava̍mānam | ma̱dhu̱-ścuta̍m ||9.050.03||

9.050.04a ā pa̍vasva madintama pa̱vitra̱ṁ dhāra̍yā kave |
9.050.04c a̱rkasya̱ yoni̍m ā̱sada̍m ||

ā | pa̱va̱sva̱ | ma̱di̱n-ta̱ma̱ | pa̱vitra̍m | dhāra̍yā | ka̱ve̱ |
a̱rkasya̍ | yoni̍m | ā̱-sada̍m ||9.050.04||

9.050.05a sa pa̍vasva madintama̱ gobhi̍r añjā̱no a̱ktubhi̍ḥ |
9.050.05c inda̱v indrā̍ya pī̱taye̍ ||

saḥ | pa̱va̱sva̱ | ma̱di̱n-ta̱ma̱ | gobhi̍ḥ | a̱ñjā̱naḥ | a̱ktu-bhi̍ḥ |
indo̱ iti̍ | indrā̍ya | pī̱taye̍ ||9.050.05||


9.051.01a adhva̍ryo̱ adri̍bhiḥ su̱taṁ soma̍m pa̱vitra̱ ā sṛ̍ja |
9.051.01c pu̱nī̱hīndrā̍ya̱ pāta̍ve ||

adhva̍ryo̱ iti̍ | adri̍-bhiḥ | su̱tam | soma̍m | pa̱vitre̍ | ā | sṛ̱ja̱ |
pu̱nī̱hi | indrā̍ya | pāta̍ve ||9.051.01||

9.051.02a di̱vaḥ pī̱yūṣa̍m utta̱maṁ soma̱m indrā̍ya va̱jriṇe̍ |
9.051.02c su̱notā̱ madhu̍mattamam ||

di̱vaḥ | pī̱yūṣa̍m | u̱t-ta̱mam | soma̍m | indrā̍ya | va̱jriṇe̍ |
su̱nota̍ | madhu̍mat-tamam ||9.051.02||

9.051.03a tava̱ tya i̍ndo̱ andha̍so de̱vā madho̱r vy a̍śnate |
9.051.03c pava̍mānasya ma̱ruta̍ḥ ||

tava̍ | tye | i̱ndo̱ iti̍ | andha̍saḥ | de̱vāḥ | madho̍ḥ | vi | a̱śna̱te̱ |
pava̍mānasya | ma̱ruta̍ḥ ||9.051.03||

9.051.04a tvaṁ hi so̍ma va̱rdhaya̍n su̱to madā̍ya̱ bhūrṇa̍ye |
9.051.04c vṛṣa̍n sto̱tāra̍m ū̱taye̍ ||

tvam | hi | so̱ma̱ | va̱rdhaya̍n | su̱taḥ | madā̍ya | bhūrṇa̍ye |
vṛṣa̍n | sto̱tāra̍m | ū̱taye̍ ||9.051.04||

9.051.05a a̱bhy a̍rṣa vicakṣaṇa pa̱vitra̱ṁ dhāra̍yā su̱taḥ |
9.051.05c a̱bhi vāja̍m u̱ta śrava̍ḥ ||

a̱bhi | a̱rṣa̱ | vi̱-ca̱kṣa̱ṇa̱ | pa̱vitra̍m | dhāra̍yā | su̱taḥ |
a̱bhi | vāja̍m | u̱ta | śrava̍ḥ ||9.051.05||


9.052.01a pari̍ dyu̱kṣaḥ sa̱nadra̍yi̱r bhara̱d vāja̍ṁ no̱ andha̍sā |
9.052.01c su̱vā̱no a̍rṣa pa̱vitra̱ ā ||

pari̍ | dyu̱kṣaḥ | sa̱nat-ra̍yiḥ | bhara̍t | vāja̍m | na̱ḥ | andha̍sā |
su̱vā̱naḥ | a̱rṣa̱ | pa̱vitre̍ | ā ||9.052.01||

9.052.02a tava̍ pra̱tnebhi̱r adhva̍bhi̱r avyo̱ vāre̱ pari̍ pri̱yaḥ |
9.052.02c sa̱hasra̍dhāro yā̱t tanā̍ ||

tava̍ | pra̱tnebhi̍ḥ | adhva̍-bhiḥ | avya̍ḥ | vāre̍ | pari̍ | pri̱yaḥ |
sa̱hasra̍-dhāraḥ | yā̱t | tanā̍ ||9.052.02||

9.052.03a ca̱rur na yas tam ī̍ṅkha̱yendo̱ na dāna̍m īṅkhaya |
9.052.03c va̱dhair va̍dhasnav īṅkhaya ||

ca̱ruḥ | na | yaḥ | tam | ī̱ṅkha̱ya̱ | i̱ndo̱ iti̍ | na | dāna̍m | ī̱ṅkha̱ya̱ |
va̱dhaiḥ | va̱dha̱sno̱ iti̍ vadha-sno | ī̱ṅkha̱ya̱ ||9.052.03||

9.052.04a ni śuṣma̍m indav eṣā̱m puru̍hūta̱ janā̍nām |
9.052.04c yo a̱smām̐ ā̱dide̍śati ||

ni | śuṣma̍m | i̱ndo̱ iti̍ | eṣā̍m | puru̍-hūta | janā̍nām |
yaḥ | a̱smān | ā̱-dide̍śati ||9.052.04||

9.052.05a śa̱taṁ na̍ inda ū̱tibhi̍ḥ sa̱hasra̍ṁ vā̱ śucī̍nām |
9.052.05c pava̍sva maṁha̱yadra̍yiḥ ||

śa̱tam | na̱ḥ | i̱ndo̱ iti̍ | ū̱ti-bhi̍ḥ | sa̱hasra̍m | vā̱ | śucī̍ṇām |
pava̍sva | ma̱ṁha̱yat-ra̍yiḥ ||9.052.05||


9.053.01a ut te̱ śuṣmā̍so asthū̱ rakṣo̍ bhi̱ndanto̍ adrivaḥ |
9.053.01c nu̱dasva̱ yāḥ pa̍ri̱spṛdha̍ḥ ||

ut | te̱ | śuṣmā̍saḥ | a̱sthu̱ḥ | rakṣa̍ḥ | bhi̱ndanta̍ḥ | a̱dri̱-va̱ḥ |
nu̱dasva̍ | yāḥ | pa̱ri̱-spṛdha̍ḥ ||9.053.01||

9.053.02a a̱yā ni̍ja̱ghnir oja̍sā rathasa̱ṁge dhane̍ hi̱te |
9.053.02c stavā̱ abi̍bhyuṣā hṛ̱dā ||

a̱yā | ni̱-ja̱ghniḥ | oja̍sā | ra̱tha̱-sa̱ṅge | dhane̍ | hi̱te |
stavai̍ | abi̍bhyuṣā | hṛ̱dā ||9.053.02||

9.053.03a asya̍ vra̱tāni̱ nādhṛṣe̱ pava̍mānasya dū̱ḍhyā̍ |
9.053.03c ru̱ja yas tvā̍ pṛta̱nyati̍ ||

asya̍ | vra̱tāni̍ | na | ā̱-dhṛṣe̍ | pava̍mānasya | du̱ḥ-dhyā̍ |
ru̱ja | yaḥ | tvā̱ | pṛ̱ta̱nyati̍ ||9.053.03||

9.053.04a taṁ hi̍nvanti mada̱cyuta̱ṁ hari̍ṁ na̱dīṣu̍ vā̱jina̍m |
9.053.04c indu̱m indrā̍ya matsa̱ram ||

tam | hi̱nva̱nti̱ | ma̱da̱-cyuta̍m | hari̍m | na̱dīṣu̍ | vā̱jina̍m |
indu̍m | indrā̍ya | ma̱tsa̱ram ||9.053.04||


9.054.01a a̱sya pra̱tnām anu̱ dyuta̍ṁ śu̱kraṁ du̍duhre̱ ahra̍yaḥ |
9.054.01c paya̍ḥ sahasra̱sām ṛṣi̍m ||

a̱sya | pra̱tnām | anu̍ | dyuta̍m | śu̱kram | du̱du̱hre̱ | ahra̍yaḥ |
paya̍ḥ | sa̱ha̱sra̱-sām | ṛṣi̍m ||9.054.01||

9.054.02a a̱yaṁ sūrya̍ ivopa̱dṛg a̱yaṁ sarā̍ṁsi dhāvati |
9.054.02c sa̱pta pra̱vata̱ ā diva̍m ||

a̱yam | sūrya̍ḥ-iva | u̱pa̱-dṛk | a̱yam | sarā̍ṁsi | dhā̱va̱ti̱ |
sa̱pta | pra̱-vata̍ḥ | ā | diva̍m ||9.054.02||

9.054.03a a̱yaṁ viśvā̍ni tiṣṭhati punā̱no bhuva̍no̱pari̍ |
9.054.03c somo̍ de̱vo na sūrya̍ḥ ||

a̱yam | viśvā̍ni | ti̱ṣṭha̱ti̱ | pu̱nā̱naḥ | bhuva̍nā | u̱pari̍ |
soma̍ḥ | di̱vaḥ | na | sūrya̍ḥ ||9.054.03||

9.054.04a pari̍ ṇo de̱vavī̍taye̱ vājā̍m̐ arṣasi̱ goma̍taḥ |
9.054.04c pu̱nā̱na i̍ndav indra̱yuḥ ||

pari̍ | na̱ḥ | de̱va-vī̍taye | vājā̍n | a̱rṣa̱si̱ | go-ma̍taḥ |
pu̱nā̱naḥ | i̱ndo̱ iti̍ | i̱ndra̱-yuḥ ||9.054.04||


9.055.01a yava̍ṁ-yavaṁ no̱ andha̍sā pu̱ṣṭam-pu̍ṣṭa̱m pari̍ srava |
9.055.01c soma̱ viśvā̍ ca̱ saubha̍gā ||

yava̍m-yavam | na̱ḥ | andha̍sā | pu̱ṣṭam-pu̍ṣṭam | pari̍ | sra̱va̱ |
soma̍ | viśvā̍ | ca̱ | saubha̍gā ||9.055.01||

9.055.02a indo̱ yathā̱ tava̱ stavo̱ yathā̍ te jā̱tam andha̍saḥ |
9.055.02c ni ba̱rhiṣi̍ pri̱ye sa̍daḥ ||

indo̱ iti̍ | yathā̍ | tava̍ | stava̍ḥ | yathā̍ | te̱ | jā̱tam | andha̍saḥ |
ni | ba̱rhiṣi̍ | pri̱ye | sa̱da̱ḥ ||9.055.02||

9.055.03a u̱ta no̍ go̱vid a̍śva̱vit pava̍sva so̱māndha̍sā |
9.055.03c ma̱kṣūta̍mebhi̱r aha̍bhiḥ ||

u̱ta | na̱ḥ | go̱-vit | a̱śva̱-vit | pava̍sva | so̱ma̱ | andha̍sā |
ma̱kṣu-ta̍mebhiḥ | aha̍-bhiḥ ||9.055.03||

9.055.04a yo ji̱nāti̱ na jīya̍te̱ hanti̱ śatru̍m a̱bhītya̍ |
9.055.04c sa pa̍vasva sahasrajit ||

yaḥ | ji̱nāti̍ | na | jīya̍te | hanti̍ | śatru̍m | a̱bhi̱-itya̍ |
saḥ | pa̱va̱sva̱ | sa̱ha̱sra̱-ji̱t ||9.055.04||


9.056.01a pari̱ soma̍ ṛ̱tam bṛ̱had ā̱śuḥ pa̱vitre̍ arṣati |
9.056.01c vi̱ghnan rakṣā̍ṁsi deva̱yuḥ ||

pari̍ | soma̍ḥ | ṛ̱tam | bṛ̱hat | ā̱śuḥ | pa̱vitre̍ | a̱rṣa̱ti̱ |
vi̱-ghnan | rakṣā̍ṁsi | de̱va̱-yuḥ ||9.056.01||

9.056.02a yat somo̱ vāja̱m arṣa̍ti śa̱taṁ dhārā̍ apa̱syuva̍ḥ |
9.056.02c indra̍sya sa̱khyam ā̍vi̱śan ||

yat | soma̍ḥ | vāja̍m | arṣa̍ti | śa̱tam | dhārā̍ḥ | a̱pa̱syuva̍ḥ |
indra̍sya | sa̱khyam | ā̱-vi̱śan ||9.056.02||

9.056.03a a̱bhi tvā̱ yoṣa̍ṇo̱ daśa̍ jā̱raṁ na ka̱nyā̍nūṣata |
9.056.03c mṛ̱jyase̍ soma sā̱taye̍ ||

a̱bhi | tvā̱ | yoṣa̍ṇaḥ | daśa̍ | jā̱ram | na | ka̱nyā̍ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ |
mṛ̱jyase̍ | so̱ma̱ | sā̱taye̍ ||9.056.03||

9.056.04a tvam indrā̍ya̱ viṣṇa̍ve svā̱dur i̍ndo̱ pari̍ srava |
9.056.04c nṝn sto̱tṝn pā̱hy aṁha̍saḥ ||

tvam | indrā̍ya | viṣṇa̍ve | svā̱duḥ | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ |
nṝn | sto̱tṝn | pā̱hi̱ | aṁha̍saḥ ||9.056.04||


9.057.01a pra te̱ dhārā̍ asa̱ścato̍ di̱vo na ya̍nti vṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
9.057.01c acchā̱ vāja̍ṁ saha̱sriṇa̍m ||

pra | te̱ | dhārā̍ḥ | a̱sa̱ścata̍ḥ | di̱vaḥ | na | ya̱nti̱ | vṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
accha̍ | vāja̍m | sa̱ha̱sriṇa̍m ||9.057.01||

9.057.02a a̱bhi pri̱yāṇi̱ kāvyā̱ viśvā̱ cakṣā̍ṇo arṣati |
9.057.02c hari̍s tuñjā̱na āyu̍dhā ||

a̱bhi | pri̱yāṇi̍ | kāvyā̍ | viśvā̍ | cakṣā̍ṇaḥ | a̱rṣa̱ti̱ |
hari̍ḥ | tu̱ñjā̱naḥ | āyu̍dhā ||9.057.02||

9.057.03a sa ma̍rmṛjā̱na ā̱yubhi̱r ibho̱ rāje̍va suvra̱taḥ |
9.057.03c śye̱no na vaṁsu̍ ṣīdati ||

saḥ | ma̱rmṛjā̱naḥ | ā̱yu-bhi̍ḥ | ibha̍ḥ | rājā̍-iva | su̱-vra̱taḥ |
śye̱naḥ | na | vaṁsu̍ | sī̱da̱ti̱ ||9.057.03||

9.057.04a sa no̱ viśvā̍ di̱vo vasū̱to pṛ̍thi̱vyā adhi̍ |
9.057.04c pu̱nā̱na i̍nda̱v ā bha̍ra ||

saḥ | na̱ḥ | viśvā̍ | di̱vaḥ | vasu̍ | u̱to iti̍ | pṛ̱thi̱vyāḥ | adhi̍ |
pu̱nānaḥ | i̱ndo̱ iti̍ | ā | bha̱ra̱ ||9.057.04||


9.058.01a tara̱t sa ma̱ndī dhā̍vati̱ dhārā̍ su̱tasyāndha̍saḥ |
9.058.01c tara̱t sa ma̱ndī dhā̍vati ||

tara̍t | saḥ | ma̱ndī | dhā̱va̱ti̱ | dhārā̍ | su̱tasya̍ | andha̍saḥ |
tara̍t | saḥ | ma̱ndī | dhā̱va̱ti̱ ||9.058.01||

9.058.02a u̱srā ve̍da̱ vasū̍nā̱m marta̍sya de̱vy ava̍saḥ |
9.058.02c tara̱t sa ma̱ndī dhā̍vati ||

u̱srā | ve̱da̱ | vasū̍nām | marta̍sya | de̱vī | ava̍saḥ |
tara̍t | saḥ | ma̱ndī | dhā̱va̱ti̱ ||9.058.02||

9.058.03a dhva̱srayo̍ḥ puru̱ṣantyo̱r ā sa̱hasrā̍ṇi dadmahe |
9.058.03c tara̱t sa ma̱ndī dhā̍vati ||

dhva̱srayo̍ḥ | pu̱ru̱-santyo̍ḥ | ā | sa̱hasrā̍ṇi | da̱dma̱he̱ |
tara̍t | saḥ | ma̱ndī | dhā̱va̱ti̱ ||9.058.03||

9.058.04a ā yayo̍s tri̱ṁśata̱ṁ tanā̍ sa̱hasrā̍ṇi ca̱ dadma̍he |
9.058.04c tara̱t sa ma̱ndī dhā̍vati ||

ā | yayo̍ḥ | tri̱ṁśata̍m | tanā̍ | sa̱hasrā̍ṇi | ca̱ | dadma̍he |
tara̍t | saḥ | ma̱ndī | dhā̱va̱ti̱ ||9.058.04||


9.059.01a pava̍sva go̱jid a̍śva̱jid vi̍śva̱jit so̍ma raṇya̱jit |
9.059.01c pra̱jāva̱d ratna̱m ā bha̍ra ||

pava̍sva | go̱-jit | a̱śva̱-jit | vi̱śva̱-jit | so̱ma̱ | ra̱ṇya̱-jit |
pra̱jā-va̍t | ratna̍m | ā | bha̱ra̱ ||9.059.01||

9.059.02a pava̍svā̱dbhyo adā̍bhya̱ḥ pava̱svauṣa̍dhībhyaḥ |
9.059.02c pava̍sva dhi̱ṣaṇā̍bhyaḥ ||

pava̍sva | a̱t-bhyaḥ | adā̍bhyaḥ | pava̍sva | oṣa̍dhībhyaḥ |
pava̍sva | dhi̱ṣaṇā̍bhyaḥ ||9.059.02||

9.059.03a tvaṁ so̍ma̱ pava̍māno̱ viśvā̍ni duri̱tā ta̍ra |
9.059.03c ka̱viḥ sī̍da̱ ni ba̱rhiṣi̍ ||

tvam | so̱ma̱ | pava̍mānaḥ | viśvā̍ni | du̱ḥ-i̱tā | ta̱ra̱ |
ka̱viḥ | sī̱da̱ | ni | ba̱rhiṣi̍ ||9.059.03||

9.059.04a pava̍māna̱ sva̍r vido̱ jāya̍māno 'bhavo ma̱hān |
9.059.04c indo̱ viśvā̍m̐ a̱bhīd a̍si ||

pava̍māna | sva̍ḥ | vi̱da̱ḥ | jāya̍mānaḥ | a̱bha̱va̱ḥ | ma̱hān |
indo̱ iti̍ | viśvā̍n | a̱bhi | it | a̱si̱ ||9.059.04||


9.060.01a pra gā̍ya̱treṇa̍ gāyata̱ pava̍māna̱ṁ vica̍rṣaṇim |
9.060.01c indu̍ṁ sa̱hasra̍cakṣasam ||

pra | gā̱ya̱treṇa̍ | gā̱ya̱ta̱ | pava̍mānam | vi-ca̍rṣaṇim |
indu̍m | sa̱hasra̍-cakṣasam ||9.060.01||

9.060.02a taṁ tvā̍ sa̱hasra̍cakṣasa̱m atho̍ sa̱hasra̍bharṇasam |
9.060.02c ati̱ vāra̍m apāviṣuḥ ||

tvam | tvā̱ | sa̱hasra̍-cakṣasam | atho̱ iti̍ | sa̱hasra̍-bharṇasam |
ati̍ | vāra̍m | a̱pā̱vi̱ṣu̱ḥ ||9.060.02||

9.060.03a ati̱ vārā̱n pava̍māno asiṣyadat ka̱laśā̍m̐ a̱bhi dhā̍vati |
9.060.03c indra̍sya̱ hārdy ā̍vi̱śan ||

ati̍ | vārā̍n | pava̍mānaḥ | a̱si̱sya̱da̱t | ka̱laśā̍n | a̱bhi | dhā̱va̱ti̱ |
indra̍sya | hārdi̍ | ā̱-vi̱śan ||9.060.03||

9.060.04a indra̍sya soma̱ rādha̍se̱ śam pa̍vasva vicarṣaṇe |
9.060.04c pra̱jāva̱d reta̱ ā bha̍ra ||

indra̍sya | so̱ma̱ | rādha̍se | śam | pa̱va̱sva̱ | vi̱-ca̱rṣa̱ṇe̱ |
pra̱jā-va̍t | reta̍ḥ | ā | bha̱ra̱ ||9.060.04||


9.061.01a a̱yā vī̱tī pari̍ srava̱ yas ta̍ indo̱ made̱ṣv ā |
9.061.01c a̱vāha̍n nava̱tīr nava̍ ||

a̱yā | vī̱tī | pari̍ | sra̱va̱ | yaḥ | te̱ | i̱ndo̱ iti̍ | made̍ṣu | ā |
a̱va̱-aha̍n | na̱va̱tīḥ | nava̍ ||9.061.01||

9.061.02a pura̍ḥ sa̱dya i̱tthādhi̍ye̱ divo̍dāsāya̱ śamba̍ram |
9.061.02c adha̱ tyaṁ tu̱rvaśa̱ṁ yadu̍m ||

pura̍ḥ | sa̱dyaḥ | i̱tthā-dhi̍ye | diva̍ḥ-dāsāya | śamba̍ram |
adha̍ | tyam | tu̱rvaśa̍m | yadu̍m ||9.061.02||

9.061.03a pari̍ ṇo̱ aśva̍m aśva̱vid goma̍d indo̱ hira̍ṇyavat |
9.061.03c kṣarā̍ saha̱sriṇī̱r iṣa̍ḥ ||

pari̍ | na̱ḥ | aśva̍m | a̱śva̱-vit | go-ma̍t | i̱ndo̱ iti̍ | hira̍ṇya-vat |
kṣarā̍ | sa̱ha̱sriṇīḥ | iṣa̍ḥ ||9.061.03||

9.061.04a pava̍mānasya te va̱yam pa̱vitra̍m abhyunda̱taḥ |
9.061.04c sa̱khi̱tvam ā vṛ̍ṇīmahe ||

pava̍mānasya | te̱ | va̱yam | pa̱vitra̍m | a̱bhi̱-u̱nda̱taḥ |
sa̱khi̱-tvam | ā | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ ||9.061.04||

9.061.05a ye te̍ pa̱vitra̍m ū̱rmayo̍ 'bhi̱kṣara̍nti̱ dhāra̍yā |
9.061.05c tebhi̍r naḥ soma mṛḻaya ||

ye | te̱ | pa̱vitra̍m | ū̱rmaya̍ḥ | a̱bhi̱-kṣara̍nti | dhāra̍yā |
tebhi̍ḥ | na̱ḥ | so̱ma̱ | mṛ̱ḻa̱ya̱ ||9.061.05||

9.061.06a sa na̍ḥ punā̱na ā bha̍ra ra̱yiṁ vī̱rava̍tī̱m iṣa̍m |
9.061.06c īśā̍naḥ soma vi̱śvata̍ḥ ||

saḥ | na̱ḥ | pu̱nā̱naḥ | ā | bha̱ra̱ | ra̱yim | vī̱ra-va̍tīm | iṣa̍m |
īśā̍naḥ | so̱ma̱ | vi̱śvata̍ḥ ||9.061.06||

9.061.07a e̱tam u̱ tyaṁ daśa̱ kṣipo̍ mṛ̱janti̱ sindhu̍mātaram |
9.061.07c sam ā̍di̱tyebhi̍r akhyata ||

e̱tam | ū̱m̐ iti̍ | tyam | daśa̍ | kṣipa̍ḥ | mṛ̱janti̍ | sindhu̍-mātaram |
sam | ā̱di̱tyebhi̍ḥ | a̱khya̱ta̱ ||9.061.07||

9.061.08a sam indre̍ṇo̱ta vā̱yunā̍ su̱ta e̍ti pa̱vitra̱ ā |
9.061.08c saṁ sūrya̍sya ra̱śmibhi̍ḥ ||

sam | indre̍ṇa | u̱ta | vā̱yunā̍ | su̱taḥ | e̱ti̱ | pa̱vitre̍ | ā |
sam | sūrya̍sya | ra̱śmi-bhi̍ḥ ||9.061.08||

9.061.09a sa no̱ bhagā̍ya vā̱yave̍ pū̱ṣṇe pa̍vasva̱ madhu̍mān |
9.061.09c cāru̍r mi̱tre varu̍ṇe ca ||

saḥ | na̱ḥ | bhagā̍ya | vā̱yave̍ | pū̱ṣṇe | pa̱va̱sva̱ | madhu̍-mān |
cāru̍ḥ | mi̱tre | varu̍ṇe | ca̱ ||9.061.09||

9.061.10a u̱ccā te̍ jā̱tam andha̍so di̱vi ṣad bhūmy ā da̍de |
9.061.10c u̱graṁ śarma̱ mahi̱ śrava̍ḥ ||

u̱ccā | te̱ | jā̱tam | andha̍saḥ | di̱vi | sat | bhūmi̍ḥ | ā | da̱de̱ |
u̱gram | śarma̍ | mahi̍ | śrava̍ḥ ||9.061.10||

9.061.11a e̱nā viśvā̍ny a̱rya ā dyu̱mnāni̱ mānu̍ṣāṇām |
9.061.11c siṣā̍santo vanāmahe ||

e̱nā | viśvā̍ni | a̱ryaḥ | ā | dyu̱mnāni̍ | mānu̍ṣāṇām |
sisā̍santaḥ | va̱nā̱ma̱he̱ ||9.061.11||

9.061.12a sa na̱ indrā̍ya̱ yajya̍ve̱ varu̍ṇāya ma̱rudbhya̍ḥ |
9.061.12c va̱ri̱vo̱vit pari̍ srava ||

saḥ | na̱ḥ | indrā̍ya | yajya̍ve | varu̍ṇāya | ma̱rut-bhya̍ḥ |
va̱ri̱va̱ḥ-vit | pari̍ | sra̱va̱ ||9.061.12||

9.061.13a upo̱ ṣu jā̱tam a̱ptura̱ṁ gobhi̍r bha̱ṅgam pari̍ṣkṛtam |
9.061.13c indu̍ṁ de̱vā a̍yāsiṣuḥ ||

upo̱ iti̍ | su | jā̱tam | a̱p-tura̍m | gobhi̍ḥ | bha̱ṅgam | pari̍-kṛtam |
indu̍m | de̱vāḥ | a̱yā̱si̱ṣu̱ḥ ||9.061.13||

9.061.14a tam id va̍rdhantu no̱ giro̍ va̱tsaṁ sa̱ṁśiśva̍rīr iva |
9.061.14c ya indra̍sya hṛda̱ṁsani̍ḥ ||

tam | it | va̱rdha̱ntu̱ | na̱ḥ | gira̍ḥ | va̱tsam | sa̱ṁśiśva̍rīḥ-iva |
yaḥ | indra̍sya | hṛ̱da̱m-sani̍ḥ ||9.061.14||

9.061.15a arṣā̍ ṇaḥ soma̱ śaṁ gave̍ dhu̱kṣasva̍ pi̱pyuṣī̱m iṣa̍m |
9.061.15c vardhā̍ samu̱dram u̱kthya̍m ||

arṣa̍ | na̱ḥ | so̱ma̱ | śam | gave̍ | dhu̱kṣasva̍ | pi̱pyuṣī̍m | iṣa̍m |
vardha̍ | sa̱mu̱dram | u̱kthya̍m ||9.061.15||

9.061.16a pava̍māno ajījanad di̱vaś ci̱traṁ na ta̍nya̱tum |
9.061.16c jyoti̍r vaiśvāna̱ram bṛ̱hat ||

pava̍mānaḥ | a̱jī̱ja̱na̱t | di̱vaḥ | ci̱tram | na | ta̱nya̱tum |
jyoti̍ḥ | vai̱śvā̱na̱ram | bṛ̱hat ||9.061.16||

9.061.17a pava̍mānasya te̱ raso̱ mado̍ rājann aducchu̱naḥ |
9.061.17c vi vāra̱m avya̍m arṣati ||

pava̍mānasya | te̱ | rasa̍ḥ | mada̍ḥ | rā̱ja̱n | a̱du̱cchu̱naḥ |
vi | vāra̍m | avya̍m | a̱rṣa̱ti̱ ||9.061.17||

9.061.18a pava̍māna̱ rasa̱s tava̱ dakṣo̱ vi rā̍jati dyu̱mān |
9.061.18c jyoti̱r viśva̱ṁ sva̍r dṛ̱śe ||

pava̍māna | rasa̍ḥ | tava̍ | dakṣa̍ḥ | vi | rā̱ja̱ti̱ | dyu̱-mān |
jyoti̍ḥ | viśva̍m | sva̍ḥ | dṛ̱śe ||9.061.18||

9.061.19a yas te̱ mado̱ vare̍ṇya̱s tenā̍ pava̱svāndha̍sā |
9.061.19c de̱vā̱vīr a̍ghaśaṁsa̱hā ||

yaḥ | te̱ | mada̍ḥ | vare̍ṇyaḥ | tena̍ | pa̱va̱sva̱ | andha̍sā |
de̱va̱-a̱vīḥ | a̱gha̱śa̱ṁsa̱-hā ||9.061.19||

9.061.20a jaghni̍r vṛ̱tram a̍mi̱triya̱ṁ sasni̱r vāja̍ṁ di̱ve-di̍ve |
9.061.20c go̱ṣā u̍ aśva̱sā a̍si ||

jaghni̍ḥ | vṛ̱tram | a̱mi̱triya̍m | sasni̍ḥ | vāja̍m | di̱ve-di̍ve |
go̱-sāḥ | ū̱m̐ iti̍ | a̱śva̱-sāḥ | a̱si̱ ||9.061.20||

9.061.21a sammi̍ślo aru̱ṣo bha̍va sūpa̱sthābhi̱r na dhe̱nubhi̍ḥ |
9.061.21c sīda̍ñ chye̱no na yoni̱m ā ||

sam-mi̍ślaḥ | a̱ru̱ṣaḥ | bha̱va̱ | su̱-u̱pa̱sthābhiḥ | na | dhe̱nu-bhi̍ḥ |
sīda̍m | śye̱naḥ | na | yoni̍m | ā ||9.061.21||

9.061.22a sa pa̍vasva̱ ya āvi̱thendra̍ṁ vṛ̱trāya̱ hanta̍ve |
9.061.22c va̱vri̱vāṁsa̍m ma̱hīr a̱paḥ ||

saḥ | pa̱va̱sva̱ | yaḥ | āvi̍tha | indra̍m | vṛ̱trāya̍ | hanta̍ve |
va̱vri̱-vāṁsa̍m | ma̱hīḥ | a̱paḥ ||9.061.22||

9.061.23a su̱vīrā̍so va̱yaṁ dhanā̱ jaye̍ma soma mīḍhvaḥ |
9.061.23c pu̱nā̱no va̍rdha no̱ gira̍ḥ ||

su̱-vīrā̍saḥ | va̱yam | dhanā̍ | jaye̍ma | so̱ma̱ | mī̱ḍhva̱ḥ |
pu̱nā̱naḥ | va̱rdha̱ | na̱ḥ | gira̍ḥ ||9.061.23||

9.061.24a tvotā̍sa̱s tavāva̍sā̱ syāma̍ va̱nvanta̍ ā̱mura̍ḥ |
9.061.24c soma̍ vra̱teṣu̍ jāgṛhi ||

tvā-ū̍tāsaḥ | tava̍ | ava̍sā | syāma̍ | va̱nvanta̍ḥ | ā̱-mura̍ḥ |
soma̍ | vra̱teṣu̍ | jā̱gṛ̱hi̱ ||9.061.24||

9.061.25a a̱pa̱ghnan pa̍vate̱ mṛdho 'pa̱ somo̱ arā̍vṇaḥ |
9.061.25c gaccha̱nn indra̍sya niṣkṛ̱tam ||

a̱pa̱-ghnan | pa̱va̱te̱ | mṛdha̍ḥ | apa̍ | soma̍ḥ | arā̍vṇaḥ |
gaccha̍n | indra̍sya | ni̱ḥ-kṛ̱tam ||9.061.25||

9.061.26a ma̱ho no̍ rā̱ya ā bha̍ra̱ pava̍māna ja̱hī mṛdha̍ḥ |
9.061.26c rāsve̍ndo vī̱rava̱d yaśa̍ḥ ||

ma̱haḥ | na̱ḥ | rā̱yaḥ | ā | bha̱ra̱ | pava̍māna | ja̱hi | mṛdha̍ḥ |
rāsva̍ | i̱ndo̱ iti̍ | vī̱ra-va̍t | yasa̍ḥ ||9.061.26||

9.061.27a na tvā̍ śa̱taṁ ca̱na hruto̱ rādho̱ ditsa̍nta̱m ā mi̍nan |
9.061.27c yat pu̍nā̱no ma̍kha̱syase̍ ||

na | tvā̱ | śa̱tam | ca̱na | huta̍ḥ | rādha̍ḥ | ditsa̍ntam | ā | mi̱na̱n |
yat | pu̱nā̱naḥ | ma̱kha̱syase̍ ||9.061.27||

9.061.28a pava̍svendo̱ vṛṣā̍ su̱taḥ kṛ̱dhī no̍ ya̱śaso̱ jane̍ |
9.061.28c viśvā̱ apa̱ dviṣo̍ jahi ||

pava̍sva | i̱ndo̱ iti̍ | vṛṣā̍ | su̱taḥ | kṛ̱dhi | na̱ḥ | ya̱śasa̍ḥ | jane̍ |
viśvā̍ḥ | apa̍ | dviṣa̍ḥ | ja̱hi̱ ||9.061.28||

9.061.29a asya̍ te sa̱khye va̱yaṁ tave̍ndo dyu̱mna u̍tta̱me |
9.061.29c sā̱sa̱hyāma̍ pṛtanya̱taḥ ||

asya̍ | te̱ | sa̱khye | va̱yam | tava̍ | i̱ndo̱ iti̍ | dyu̱mne | u̱t-ta̱me |
sa̱sa̱hyāma̍ | pṛ̱ta̱nya̱taḥ ||9.061.29||

9.061.30a yā te̍ bhī̱māny āyu̍dhā ti̱gmāni̱ santi̱ dhūrva̍ṇe |
9.061.30c rakṣā̍ samasya no ni̱daḥ ||

yā | te̱ | bhī̱māni̍ | āyu̍dhā | ti̱gmāni̍ | santi̍ | dhūrva̍ṇe |
rakṣa̍ | sa̱ma̱sya̱ | na̱ḥ | ni̱daḥ ||9.061.30||


9.062.01a e̱te a̍sṛgra̱m inda̍vas ti̱raḥ pa̱vitra̍m ā̱śava̍ḥ |
9.062.01c viśvā̍ny a̱bhi saubha̍gā ||

e̱te | a̱sṛ̱gra̱m | inda̍vaḥ | ti̱raḥ | pa̱vitra̍m | ā̱śava̍ḥ |
viśvā̍ni | a̱bhi | saubha̍gā ||9.062.01||

9.062.02a vi̱ghnanto̍ duri̱tā pu̱ru su̱gā to̱kāya̍ vā̱jina̍ḥ |
9.062.02c tanā̍ kṛ̱ṇvanto̱ arva̍te ||

vi̱-ghnanta̍ḥ | du̱ḥ-i̱tā | pu̱ru | su̱-gā | to̱kāya̍ | vā̱jina̍ḥ |
tanā̍ | kṛ̱ṇvanta̍ḥ | arva̍te ||9.062.02||

9.062.03a kṛ̱ṇvanto̱ vari̍vo̱ gave̱ 'bhy a̍rṣanti suṣṭu̱tim |
9.062.03c iḻā̍m a̱smabhya̍ṁ sa̱ṁyata̍m ||

kṛ̱ṇvanta̍ḥ | vari̍vaḥ | gave̍ | a̱bhi | a̱rṣa̱nti̱ | su̱-stu̱tim |
iḻā̍m | a̱smabhya̍m | sa̱m-yata̍m ||9.062.03||

9.062.04a asā̍vy a̱ṁśur madā̍yā̱psu dakṣo̍ giri̱ṣṭhāḥ |
9.062.04c śye̱no na yoni̱m āsa̍dat ||

asā̍vi | a̱ṁśuḥ | madā̍ya | a̱p-su | dakṣa̍ḥ | gi̱ri̱-sthāḥ |
śye̱naḥ | na | yoni̍m | ā | a̱sa̱da̱t ||9.062.04||

9.062.05a śu̱bhram andho̍ de̱vavā̍tam a̱psu dhū̱to nṛbhi̍ḥ su̱taḥ |
9.062.05c svada̍nti̱ gāva̱ḥ payo̍bhiḥ ||

śu̱bhram | andha̍ḥ | de̱va-vā̍tam | a̱p-su | dhū̱taḥ | nṛ-bhi̍ḥ | su̱taḥ |
svada̍nti | gāva̍ḥ | paya̍ḥ-bhiḥ ||9.062.05||

9.062.06a ād ī̱m aśva̱ṁ na hetā̱ro 'śū̍śubhann a̱mṛtā̍ya |
9.062.06c madhvo̱ rasa̍ṁ sadha̱māde̍ ||

āt | ī̱m | aśva̍m | na | hetā̍raḥ | aśū̍śubhan | a̱mṛtā̍ya |
madhva̍ḥ | rasa̍m | sa̱dha̱-māde̍ ||9.062.06||

9.062.07a yās te̱ dhārā̍ madhu̱ścuto 'sṛ̍gram inda ū̱taye̍ |
9.062.07c tābhi̍ḥ pa̱vitra̱m āsa̍daḥ ||

yāḥ | te̱ | dhārā̍ḥ | ma̱dhu̱-ścuta̍ḥ | asṛ̍gram | i̱ndo̱ iti̍ | ū̱taye̍ |
tābhi̍ḥ | pa̱vitra̍m | ā | a̱sa̱da̱ḥ ||9.062.07||

9.062.08a so a̱rṣendrā̍ya pī̱taye̍ ti̱ro romā̍ṇy a̱vyayā̍ |
9.062.08c sīda̱n yonā̱ vane̱ṣv ā ||

saḥ | a̱rṣa̱ | indrā̍ya | pī̱taye̍ | ti̱raḥ | romā̍ṇi | a̱vyayā̍ |
sīda̍n | yonā̍ | vane̍ṣu | ā ||9.062.08||

9.062.09a tvam i̍ndo̱ pari̍ srava̱ svādi̍ṣṭho̱ aṅgi̍robhyaḥ |
9.062.09c va̱ri̱vo̱vid ghṛ̱tam paya̍ḥ ||

tvam | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ | svādi̍ṣṭhaḥ | aṅgi̍raḥ-bhyaḥ |
va̱ri̱va̱ḥ-vit | ghṛ̱tam | paya̍ḥ ||9.062.09||

9.062.10a a̱yaṁ vica̍rṣaṇir hi̱taḥ pava̍māna̱ḥ sa ce̍tati |
9.062.10c hi̱nvā̱na āpya̍m bṛ̱hat ||

a̱yam | vi-ca̍rṣaṇiḥ | hi̱taḥ | pava̍mānaḥ | saḥ | ce̱ta̱ti̱ |
hi̱nvā̱naḥ | āpya̍m | bṛ̱hat ||9.062.10||

9.062.11a e̱ṣa vṛṣā̱ vṛṣa̍vrata̱ḥ pava̍māno aśasti̱hā |
9.062.11c kara̱d vasū̍ni dā̱śuṣe̍ ||

e̱ṣaḥ | vrṣā̍ | vṛṣa̍-vrata̍ḥ | pava̍mānaḥ | a̱śa̱sti̱-hā |
kara̍t | vasū̍ni | dā̱śuṣe̍ ||9.062.11||

9.062.12a ā pa̍vasva saha̱sriṇa̍ṁ ra̱yiṁ goma̍ntam a̱śvina̍m |
9.062.12c pu̱ru̱śca̱ndram pu̍ru̱spṛha̍m ||

ā | pa̱va̱sva̱ | sa̱ha̱sriṇa̍m | ra̱yim | go-ma̍ntam | a̱śvina̍m |
pu̱ru̱-ca̱ndram | pu̱ru̱-spṛham ||9.062.12||

9.062.13a e̱ṣa sya pari̍ ṣicyate marmṛ̱jyamā̍na ā̱yubhi̍ḥ |
9.062.13c u̱ru̱gā̱yaḥ ka̱vikra̍tuḥ ||

e̱ṣaḥ | syaḥ | pari̍ | si̱cya̱te̱ | ma̱rmṛ̱jyamā̍naḥ | ā̱yu-bhi̍ḥ |
u̱ru̱-gā̱yaḥ | ka̱vi-kra̍tuḥ ||9.062.13||

9.062.14a sa̱hasro̍tiḥ śa̱tāma̍gho vi̱māno̱ raja̍saḥ ka̱viḥ |
9.062.14c indrā̍ya pavate̱ mada̍ḥ ||

sa̱hasra̍-ūtiḥ | śa̱ta-ma̍ghaḥ | vi̱-māna̍ḥ | raja̍saḥ | ka̱viḥ |
indrā̍ya | pa̱va̱te̱ | mada̍ḥ ||9.062.14||

9.062.15a gi̱rā jā̱ta i̱ha stu̱ta indu̱r indrā̍ya dhīyate |
9.062.15c vir yonā̍ vasa̱tāv i̍va ||

gi̱rā | jā̱taḥ | i̱ha | stu̱taḥ | indu̍ḥ | indrā̍ya | dhī̱ya̱te̱ |
viḥ | yonā̍ | va̱sa̱tau-i̍va ||9.062.15||

9.062.16a pava̍mānaḥ su̱to nṛbhi̱ḥ somo̱ vāja̍m ivāsarat |
9.062.16c ca̱mūṣu̱ śakma̍nā̱sada̍m ||

pava̍mānaḥ | su̱tah | nṛ-bhi̍ḥ | soma̍ḥ | vāja̍m-iva | a̱sa̱rcat |
ca̱mūṣu̍ | śakma̍nā | ā̱-sada̍m ||9.062.16||

9.062.17a taṁ tri̍pṛ̱ṣṭhe tri̍vandhu̱re rathe̍ yuñjanti̱ yāta̍ve |
9.062.17c ṛṣī̍ṇāṁ sa̱pta dhī̱tibhi̍ḥ ||

tam | tri̱-pṛ̱ṣṭhe | tri̱-ba̱ndhu̱re | rathe̍ | yu̱ñja̱nti̱ | yāta̍ve |
ṛṣī̍ṇām | sa̱pta | dhī̱ti-bhi̍ḥ ||9.062.17||

9.062.18a taṁ so̍tāro dhana̱spṛta̍m ā̱śuṁ vājā̍ya̱ yāta̍ve |
9.062.18c hari̍ṁ hinota vā̱jina̍m ||

tam | so̱tā̱ra̱ḥ | dha̱na̱-spṛta̍m | ā̱śum | vājā̍ya | yāta̍ve |
hari̍m | hi̱no̱ta̱ | vā̱jina̍m ||9.062.18||

9.062.19a ā̱vi̱śan ka̱laśa̍ṁ su̱to viśvā̱ arṣa̍nn a̱bhi śriya̍ḥ |
9.062.19c śūro̱ na goṣu̍ tiṣṭhati ||

ā̱-vi̱śan | ka̱laśa̍m | su̱taḥ | viśvā̍ | arṣa̍n | a̱bhi | śriya̍ḥ |
śūra̍ḥ | na | goṣu̍ | ti̱ṣṭha̱ti̱ ||9.062.19||

9.062.20a ā ta̍ indo̱ madā̍ya̱ kam payo̍ duhanty ā̱yava̍ḥ |
9.062.20c de̱vā de̱vebhyo̱ madhu̍ ||

ā | te̱ | i̱ndo̱ iti̍ | madā̍ya | kam | paya̍ḥ | du̱ha̱nti̱ | ā̱yava̍ḥ |
de̱vāḥ | de̱vebhya̍ḥ | madhu̍ ||9.062.20||

9.062.21a ā na̱ḥ soma̍m pa̱vitra̱ ā sṛ̱jatā̱ madhu̍mattamam |
9.062.21c de̱vebhyo̍ deva̱śrutta̍mam ||

ā | na̱ḥ | soma̍m | pa̱vitre̍ | ā | sṛ̱jata̍ | madhu̍mat-tamam |
de̱vebhya̍ḥ | de̱va̱śrut-ta̍mam ||9.062.21||

9.062.22a e̱te somā̍ asṛkṣata gṛṇā̱nāḥ śrava̍se ma̱he |
9.062.22c ma̱dinta̍masya̱ dhāra̍yā ||

e̱te | somā̍ḥ | a̱sṛ̱kṣa̱ta̱ | gṛ̱ṇā̱nāḥ | śrava̍se | ma̱he |
ma̱din-ta̍masya | dhāra̍yā ||9.062.22||

9.062.23a a̱bhi gavyā̍ni vī̱taye̍ nṛ̱mṇā pu̍nā̱no a̍rṣasi |
9.062.23c sa̱nadvā̍ja̱ḥ pari̍ srava ||

a̱bhi | gavyā̍ni | vī̱taye̍ | nṛ̱mṇā | pu̱nā̱naḥ | a̱rṣa̱si̱ |
sa̱nat-vā̍jaḥ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.062.23||

9.062.24a u̱ta no̱ goma̍tī̱r iṣo̱ viśvā̍ arṣa pari̱ṣṭubha̍ḥ |
9.062.24c gṛ̱ṇā̱no ja̱mada̍gninā ||

u̱ta | na̱ḥ | go-ma̍tīḥ | iṣa̍ḥ | viśvā̍ḥ | a̱rṣa̱ | pa̱ri̱-stubha̍ḥ |
gṛ̱ṇā̱naḥ | ja̱mat-a̍gninā ||9.062.24||

9.062.25a pava̍sva vā̱co a̍gri̱yaḥ soma̍ ci̱trābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ |
9.062.25c a̱bhi viśvā̍ni̱ kāvyā̍ ||

pava̍sva | vā̱caḥ | a̱gri̱yaḥ | soma̍ | ci̱trābhi̍ḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
a̱bhi | viśvā̍ni | kāvyā̍ ||9.062.25||

9.062.26a tvaṁ sa̍mu̱driyā̍ a̱po̍ 'gri̱yo vāca̍ ī̱raya̍n |
9.062.26c pava̍sva viśvamejaya ||

tvam | sa̱mu̱driyā̍ḥ | a̱paḥ | a̱gri̱yaḥ | vāca̍ḥ | ī̱raya̍n |
pava̍sva | vi̱śva̱m-e̱ja̱ya̱ ||9.062.26||

9.062.27a tubhye̱mā bhuva̍nā kave mahi̱mne so̍ma tasthire |
9.062.27c tubhya̍m arṣanti̱ sindha̍vaḥ ||

tubhya̍ | i̱mā | bhuva̍nā | ka̱ve̱ | ma̱hi̱mne | so̱ma̱ | ta̱sthi̱re̱ |
tubhya̍m | a̱rṣa̱nti̱ | sindha̍vaḥ ||9.062.27||

9.062.28a pra te̍ di̱vo na vṛ̱ṣṭayo̱ dhārā̍ yanty asa̱ścata̍ḥ |
9.062.28c a̱bhi śu̱krām u̍pa̱stira̍m ||

pra | te̱ | di̱vaḥ | na | vṛ̱ṣṭaya̍ḥ | dhārā̍ḥ | ya̱nti̱ | a̱sa̱ścata̍ḥ |
a̱bhi | śu̱krām | u̱pa̱-stira̍m ||9.062.28||

9.062.29a indrā̱yendu̍m punītano̱graṁ dakṣā̍ya̱ sādha̍nam |
9.062.29c ī̱śā̱naṁ vī̱tirā̍dhasam ||

indrā̍ya | indu̍m | pu̱nī̱ta̱na̱ | u̱gram | dakṣā̍ya | sādha̍nam |
ī̱śā̱nam | vī̱ti-rā̍dhasam ||9.062.29||

9.062.30a pava̍māna ṛ̱taḥ ka̱viḥ soma̍ḥ pa̱vitra̱m āsa̍dat |
9.062.30c dadha̍t sto̱tre su̱vīrya̍m ||

pava̍mānaḥ | ṛ̱taḥ | ka̱viḥ | soma̍ḥ | pa̱vitra̍m | ā | a̱sa̱da̱t |
dadha̍t | sto̱tre | su̱-vīrya̍m ||9.062.30||


9.063.01a ā pa̍vasva saha̱sriṇa̍ṁ ra̱yiṁ so̍ma su̱vīrya̍m |
9.063.01c a̱sme śravā̍ṁsi dhāraya ||

ā | pava̍sva | sa̱ha̱sriṇa̍m | ra̱yim | so̱ma̱ | su̱-vīrya̍m |
a̱sme iti̍ | śravā̍ṁsi | dhā̱ra̱ya̱ ||9.063.01||

9.063.02a iṣa̱m ūrja̍ṁ ca pinvasa̱ indrā̍ya matsa̱rinta̍maḥ |
9.063.02c ca̱mūṣv ā ni ṣī̍dasi ||

iṣa̍m | ūrja̍m | ca̱ | pi̱nva̱se̱ | indrā̍ya | ma̱tsa̱rin-ta̍maḥ |
ca̱mūṣu̍ | ā | ni | sī̱da̱si̱ ||9.063.02||

9.063.03a su̱ta indrā̍ya̱ viṣṇa̍ve̱ soma̍ḥ ka̱laśe̍ akṣarat |
9.063.03c madhu̍mām̐ astu vā̱yave̍ ||

su̱taḥ | indrā̍ya | viṣṇa̍ve | soma̍ḥ | ka̱laśe̍ | a̱kṣa̱ra̱t |
madhu̍-mān | a̱stu̱ | vā̱yave̍ ||9.063.03||

9.063.04a e̱te a̍sṛgram ā̱śavo 'ti̱ hvarā̍ṁsi ba̱bhrava̍ḥ |
9.063.04c somā̍ ṛ̱tasya̱ dhāra̍yā ||

e̱te | a̱sṛ̱gra̱m | ā̱śava̍ḥ | ati̍ | hvarā̍ṁsi | ba̱bhrava̍ḥ |
somā̍ḥ | ṛ̱tasya̍ | dhāra̍yā ||9.063.04||

9.063.05a indra̱ṁ vardha̍nto a̱ptura̍ḥ kṛ̱ṇvanto̱ viśva̱m ārya̍m |
9.063.05c a̱pa̱ghnanto̱ arā̍vṇaḥ ||

indra̍m | vardha̍ntaḥ | a̱p-tura̍ḥ | kṛ̱ṇvanta̍ḥ | viśva̍m | ārya̍m |
a̱pa̱-ghnanta̍ḥ | arā̍vṇaḥ ||9.063.05||

9.063.06a su̱tā anu̱ svam ā rajo̱ 'bhy a̍rṣanti ba̱bhrava̍ḥ |
9.063.06c indra̱ṁ gaccha̍nta̱ inda̍vaḥ ||

su̱tāḥ | anu̍ | svam | ā | raja̍ḥ | a̱bhi | a̱rṣa̱nti̱ | ba̱bhrava̍ḥ |
indra̍m | gaccha̍ntaḥ | inda̍vaḥ ||9.063.06||

9.063.07a a̱yā pa̍vasva̱ dhāra̍yā̱ yayā̱ sūrya̱m aro̍cayaḥ |
9.063.07c hi̱nvā̱no mānu̍ṣīr a̱paḥ ||

a̱yā | pa̱va̱sva̱ | dhāra̍yā | yayā̍ | sūrya̍m | aro̍cayaḥ |
hi̱nvā̱naḥ | mānu̍ṣīḥ | a̱paḥ ||9.063.07||

9.063.08a ayu̍kta̱ sūra̱ eta̍śa̱m pava̍māno ma̱nāv adhi̍ |
9.063.08c a̱ntari̍kṣeṇa̱ yāta̍ve ||

ayu̍kta | sūra̍ḥ | eta̍śam | pava̍mānaḥ | ma̱nau | adhi̍ |
a̱ntari̍kṣeṇa | yāta̍ve ||9.063.08||

9.063.09a u̱ta tyā ha̱rito̱ daśa̱ sūro̍ ayukta̱ yāta̍ve |
9.063.09c indu̱r indra̱ iti̍ bru̱van ||

u̱ta | tyāḥ | ha̱rita̍ḥ | daśa̍ | sūra̍ḥ | a̱yu̱kta̱ | yāta̍ve |
indu̍ḥ | indra̍ḥ | iti̍ | bru̱van ||9.063.09||

9.063.10a parī̱to vā̱yave̍ su̱taṁ gira̱ indrā̍ya matsa̱ram |
9.063.10c avyo̱ vāre̍ṣu siñcata ||

pari̍ | i̱taḥ | vā̱yave̍ | su̱tam | gira̍ḥ | indrā̍ya | ma̱tsa̱ram |
avya̍ḥ | vāre̍ṣu | si̱ñca̱ta̱ ||9.063.10||

9.063.11a pava̍māna vi̱dā ra̱yim a̱smabhya̍ṁ soma du̱ṣṭara̍m |
9.063.11c yo dū̱ṇāśo̍ vanuṣya̱tā ||

pava̍māna | vi̱dāḥ | ra̱yim | a̱smabhya̍m | so̱ma̱ | du̱stara̍m |
yaḥ | du̱ḥ-naśa̍ḥ | va̱nu̱ṣya̱tā ||9.063.11||

9.063.12a a̱bhy a̍rṣa saha̱sriṇa̍ṁ ra̱yiṁ goma̍ntam a̱śvina̍m |
9.063.12c a̱bhi vāja̍m u̱ta śrava̍ḥ ||

a̱bhi | a̱rṣa̱ | sa̱ha̱sriṇa̍m | ra̱yim | go-ma̍ntam | a̱śvina̍m |
a̱bhi | vāja̍m | u̱ta | śrava̍ḥ ||9.063.12||

9.063.13a somo̍ de̱vo na sūryo 'dri̍bhiḥ pavate su̱taḥ |
9.063.13c dadhā̍naḥ ka̱laśe̱ rasa̍m ||

soma̍ḥ | de̱vaḥ | na | sūrya̍ḥ | adri̍-bhiḥ | pa̱va̱te̱ | su̱taḥ |
dadhā̍naḥ | ka̱laśe̍ | rasa̍m ||9.063.13||

9.063.14a e̱te dhāmā̱ny āryā̍ śu̱krā ṛ̱tasya̱ dhāra̍yā |
9.063.14c vāja̱ṁ goma̍ntam akṣaran ||

e̱te | dhāmā̍ni | āryā̍ | śu̱krāḥ | ṛ̱tasya̍ | dhāra̍yā |
vāja̍m | go-ma̍ntam | a̱kṣa̱ra̱n ||9.063.14||

9.063.15a su̱tā indrā̍ya va̱jriṇe̱ somā̍so̱ dadhyā̍śiraḥ |
9.063.15c pa̱vitra̱m aty a̍kṣaran ||

su̱tāḥ | indrā̍ya | va̱jriṇe̍ | somā̍saḥ | dadhi̍-āśiraḥ |
pa̱vitra̍m | ati̍ | a̱kṣa̱ra̱n ||9.063.15||

9.063.16a pra so̍ma̱ madhu̍mattamo rā̱ye a̍rṣa pa̱vitra̱ ā |
9.063.16c mado̱ yo de̍va̱vīta̍maḥ ||

pra | so̱ma̱ | madhu̍mat-tamaḥ | rā̱ye | a̱rṣa̱ | pa̱vitre̍ | ā |
mada̍ḥ | yaḥ | de̱va̱-vīta̍maḥ ||9.063.16||

9.063.17a tam ī̍ mṛjanty ā̱yavo̱ hari̍ṁ na̱dīṣu̍ vā̱jina̍m |
9.063.17c indu̱m indrā̍ya matsa̱ram ||

tam | ī̱m iti̍ | mṛ̱ja̱nti̱ | ā̱yava̍ḥ | hari̍m | na̱dīṣu̍ | vā̱jina̍m |
indu̍m | indrā̍ya | ma̱tsa̱ram ||9.063.17||

9.063.18a ā pa̍vasva̱ hira̍ṇyava̱d aśvā̍vat soma vī̱rava̍t |
9.063.18c vāja̱ṁ goma̍nta̱m ā bha̍ra ||

ā | pa̱va̱sva̱ | hira̍ṇya-vat | aśva̍-vat | so̱ma̱ | vī̱ra-va̍t |
vāja̍m | go-ma̍ntam | ā | bha̱ra̱ ||9.063.18||

9.063.19a pari̱ vāje̱ na vā̍ja̱yum avyo̱ vāre̍ṣu siñcata |
9.063.19c indrā̍ya̱ madhu̍mattamam ||

pari̍ | vāje̍ | na | vā̱ja̱-yum | avya̍ḥ | vāre̍ṣu | si̱ñca̱ta̱ |
indrā̍ya | madhu̍mat-tamam ||9.063.19||

9.063.20a ka̱vim mṛ̍janti̱ marjya̍ṁ dhī̱bhir viprā̍ ava̱syava̍ḥ |
9.063.20c vṛṣā̱ kani̍krad arṣati ||

ka̱vim | mṛ̱ja̱nti̱ | marjya̍m | dhī̱bhiḥ | viprā̍ḥ | a̱va̱syava̍ḥ |
vṛṣā̍ | kani̍krat | a̱rṣa̱ti̱ ||9.063.20||

9.063.21a vṛṣa̍ṇaṁ dhī̱bhir a̱ptura̱ṁ soma̍m ṛ̱tasya̱ dhāra̍yā |
9.063.21c ma̱tī viprā̱ḥ sam a̍svaran ||

vṛṣa̍ṇam | dhī̱bhiḥ | a̱p-tura̍m | soma̍m | ṛ̱tasya̍ | dhāra̍yā |
ma̱tī | viprā̍ḥ | sam | a̱sva̱ra̱n ||9.063.21||

9.063.22a pava̍sva devāyu̱ṣag indra̍ṁ gacchatu te̱ mada̍ḥ |
9.063.22c vā̱yum ā ro̍ha̱ dharma̍ṇā ||

pava̍sva | de̱va̱ | ā̱yu̱ṣak | indra̍m | ga̱ccha̱tu̱ | te̱ | mada̍ḥ |
vā̱yum | ā | ro̱ha̱ | dharma̍ṇā ||9.063.22||

9.063.23a pava̍māna̱ ni to̍śase ra̱yiṁ so̍ma śra̱vāyya̍m |
9.063.23c pri̱yaḥ sa̍mu̱dram ā vi̍śa ||

pava̍māna | ni | to̍śase | ra̱yim | so̱ma̱ | śra̱vāyya̍m |
pri̱yaḥ | sa̱mu̱dram | ā | vi̱śa̱ ||9.063.23||

9.063.24a a̱pa̱ghnan pa̍vase̱ mṛdha̍ḥ kratu̱vit so̍ma matsa̱raḥ |
9.063.24c nu̱dasvāde̍vayu̱ṁ jana̍m ||

a̱pa̱-ghnan | pā̱va̱se̱ | mṛdha̍ḥ | kra̱tu̱-vit | so̱ma̱ | ma̱tsa̱raḥ |
nu̱dasva̍ | ade̍va-yum | jana̍m ||9.063.24||

9.063.25a pava̍mānā asṛkṣata̱ somā̍ḥ śu̱krāsa̱ inda̍vaḥ |
9.063.25c a̱bhi viśvā̍ni̱ kāvyā̍ ||

pava̍mānāḥ | a̱sṛ̱kṣa̱ta̱ | somā̍ḥ | śu̱krāsa̍ḥ | inda̍vaḥ |
a̱bhi | viśvā̍ni | kāvyā̍ ||9.063.25||

9.063.26a pava̍mānāsa ā̱śava̍ḥ śu̱bhrā a̍sṛgra̱m inda̍vaḥ |
9.063.26c ghnanto̱ viśvā̱ apa̱ dviṣa̍ḥ ||

pava̍mānāsaḥ | ā̱śava̍ḥ | śu̱bhrāḥ | a̱sṛ̱gra̱m | inda̍vaḥ |
ghnanta̍ḥ | viśvā̍ḥ | apa̍ | dviṣa̍ḥ ||9.063.26||

9.063.27a pava̍mānā di̱vas pary a̱ntari̍kṣād asṛkṣata |
9.063.27c pṛ̱thi̱vyā adhi̱ sāna̍vi ||

pava̍mānāḥ | di̱vaḥ | pari̍ | a̱ntari̍kṣāt | a̱sṛ̱kṣa̱ta̱ |
pṛ̱thi̱vyāḥ | adhi̍ | sāna̍vi ||9.063.27||

9.063.28a pu̱nā̱naḥ so̍ma̱ dhāra̱yendo̱ viśvā̱ apa̱ sridha̍ḥ |
9.063.28c ja̱hi rakṣā̍ṁsi sukrato ||

pu̱nā̱naḥ | so̱ma̱ | dhāra̍yā | indo̱ iti̍ | viśvā̍ | apa̍ | sridha̍ḥ |
ja̱hi | rakṣā̍ṁsi | su̱kra̱to̱ iti̍ su-krato ||9.063.28||

9.063.29a a̱pa̱ghnan so̍ma ra̱kṣaso̱ 'bhy a̍rṣa̱ kani̍kradat |
9.063.29c dyu̱manta̱ṁ śuṣma̍m utta̱mam ||

a̱pa̱-ghnan | so̱ma̱ | ra̱kṣasa̍ḥ | a̱bhi | ā̱rṣa̱ | kani̍kradat |
dyu̱-manta̍m | śuṣma̍m | u̱t-ta̱mam ||9.063.29||

9.063.30a a̱sme vasū̍ni dhāraya̱ soma̍ di̱vyāni̱ pārthi̍vā |
9.063.30c indo̱ viśvā̍ni̱ vāryā̍ ||

a̱sme iti̍ | vasū̍ni | dhā̱ra̱ya̱ | soma̍ | di̱vyāni̍ | pārthi̍vā |
indo̱ iti̍ | viśvā̍ni | vāryā̍ ||9.063.30||


9.064.01a vṛṣā̍ soma dyu̱mām̐ a̍si̱ vṛṣā̍ deva̱ vṛṣa̍vrataḥ |
9.064.01c vṛṣā̱ dharmā̍ṇi dadhiṣe ||

vṛṣā̍ | so̱ma̱ | dyu̱-mān | a̱si̱ | vṛṣā̍ | de̱va̱ | vṛṣa̍-vrataḥ |
vṛṣā̍ | dharmā̍ṇi | da̱dhi̱ṣe̱ ||9.064.01||

9.064.02a vṛṣṇa̍s te̱ vṛṣṇya̱ṁ śavo̱ vṛṣā̱ vana̱ṁ vṛṣā̱ mada̍ḥ |
9.064.02c sa̱tyaṁ vṛ̍ṣa̱n vṛṣed a̍si ||

vṛṣṇa̍ḥ | te̱ | vṛṣṇya̍m | śava̍ḥ | vṛṣā̍ | vana̍m | vṛṣā̍ | mada̍ḥ |
sa̱tyam | vṛ̱ṣa̱n | vṛṣā̍ | it | a̱si̱ ||9.064.02||

9.064.03a aśvo̱ na ca̍krado̱ vṛṣā̱ saṁ gā i̍ndo̱ sam arva̍taḥ |
9.064.03c vi no̍ rā̱ye duro̍ vṛdhi ||

aśva̍ḥ | na | ca̱kra̱da̱ḥ | vṛṣā̍ | sam | gāḥ | i̱ndo̱ iti̍ | sam | arva̍taḥ |
vi | na̱ḥ | rā̱ye | dura̍ḥ | vṛ̱dhi̱ ||9.064.03||

9.064.04a asṛ̍kṣata̱ pra vā̱jino̍ ga̱vyā somā̍so aśva̱yā |
9.064.04c śu̱krāso̍ vīra̱yāśava̍ḥ ||

asṛ̍kṣata | pra | vā̱jina̍ḥ | ga̱vyā | somā̍saḥ | a̱śva̱-yā |
śu̱krāsa̍ḥ | vī̱ra̱-yā | ā̱śava̍ḥ ||9.064.04||

9.064.05a śu̱mbhamā̍nā ṛtā̱yubhi̍r mṛ̱jyamā̍nā̱ gabha̍styoḥ |
9.064.05c pava̍nte̱ vāre̍ a̱vyaye̍ ||

śu̱mbhamā̍nāḥ | ṛ̱ta̱yu-bhi̍ḥ | mṛ̱jyamā̍nāḥ | gabha̍styoḥ |
pava̍nte | vāre̍ | a̱vyaye̍ ||9.064.05||

9.064.06a te viśvā̍ dā̱śuṣe̱ vasu̱ somā̍ di̱vyāni̱ pārthi̍vā |
9.064.06c pava̍ntā̱m āntari̍kṣyā ||

te | viśvā̍ | dā̱śuṣe̍ | vasu̍ | somā̍ḥ | di̱vyāni̍ | pārthi̍vā |
pava̍ntām | ā | a̱ntari̍kṣyā ||9.064.06||

9.064.07a pava̍mānasya viśvavi̱t pra te̱ sargā̍ asṛkṣata |
9.064.07c sūrya̍syeva̱ na ra̱śmaya̍ḥ ||

pava̍mānasya | vi̱śva̱-vi̱t | pra | te̱ | sargā̍ḥ | a̱sṛ̱kṣa̱ta̱ |
sūrya̍sya-iva | na | ra̱śmaya̍ḥ ||9.064.07||

9.064.08a ke̱tuṁ kṛ̱ṇvan di̱vas pari̱ viśvā̍ rū̱pābhy a̍rṣasi |
9.064.08c sa̱mu̱draḥ so̍ma pinvase ||

ke̱tum | kṛ̱ṇvan | di̱vaḥ | pari̍ | viśvā̍ | rū̱pā | a̱bhi | a̱rṣa̱si̱ |
sa̱mu̱draḥ | so̱ma̱ | pi̱nva̱se̱ ||9.064.08||

9.064.09a hi̱nvā̱no vāca̍m iṣyasi̱ pava̍māna̱ vidha̍rmaṇi |
9.064.09c akrā̍n de̱vo na sūrya̍ḥ ||

hi̱nvā̱naḥ | vāca̍m | i̱ṣya̱si̱ | pava̍māna | vi-dha̍rmaṇi |
akrā̍n | de̱vaḥ | na | sūrya̍ḥ ||9.064.09||

9.064.10a indu̍ḥ paviṣṭa̱ ceta̍naḥ pri̱yaḥ ka̍vī̱nām ma̱tī |
9.064.10c sṛ̱jad aśva̍ṁ ra̱thīr i̍va ||

indu̍ḥ | pa̱vi̱ṣṭa̱ | ceta̍naḥ | pri̱yaḥ | ka̱vī̱nām | ma̱tī |
sṛ̱jat | aśva̍m | ra̱thīḥ-i̍va ||9.064.10||

9.064.11a ū̱rmir yas te̍ pa̱vitra̱ ā de̍vā̱vīḥ pa̱ryakṣa̍rat |
9.064.11c sīda̍nn ṛ̱tasya̱ yoni̱m ā ||

ū̱rmiḥ | yaḥ | te̱ | pa̱vitre̍ | ā | da̱va̱-a̱vīḥ | pa̱ri̱-akṣa̍rat |
sīda̍n | ṛ̱tasya̍ | yoni̍m | ā ||9.064.11||

9.064.12a sa no̍ arṣa pa̱vitra̱ ā mado̱ yo de̍va̱vīta̍maḥ |
9.064.12c inda̱v indrā̍ya pī̱taye̍ ||

saḥ | na̱ḥ | a̱rṣa̱ | pa̱vitre̍ | ā | mada̍ḥ | yaḥ | de̱va̱-vīta̍maḥ |
indo̱ iti̍ | indrā̍ya | pī̱taye̍ ||9.064.12||

9.064.13a i̱ṣe pa̍vasva̱ dhāra̍yā mṛ̱jyamā̍no manī̱ṣibhi̍ḥ |
9.064.13c indo̍ ru̱cābhi gā i̍hi ||

i̱ṣe | pa̱va̱sva̱ | dhāra̍yā | mṛ̱jyamā̍naḥ | ma̱nī̱ṣi-bhi̍ḥ |
indo̱ iti̍ | ru̱cā | a̱bhi | gāḥ | i̱hi̱ ||9.064.13||

9.064.14a pu̱nā̱no vari̍vas kṛ̱dhy ūrja̱ṁ janā̍ya girvaṇaḥ |
9.064.14c hare̍ sṛjā̱na ā̱śira̍m ||

pu̱nā̱naḥ | vari̍vaḥ | kṛ̱dhi̱ | ūrja̍m | janā̍ya | gi̱rva̱ṇa̱ḥ |
hare̍ | sṛ̱jā̱naḥ | ā̱-śira̍m ||9.064.14||

9.064.15a pu̱nā̱no de̱vavī̍taya̱ indra̍sya yāhi niṣkṛ̱tam |
9.064.15c dyu̱tā̱no vā̱jibhi̍r ya̱taḥ ||

pu̱nā̱naḥ | de̱va-vī̍taye̍ | indra̍sya | yā̱hi̱ | ni̱ḥ-kṛ̱tam |
dyu̱tā̱naḥ | vā̱ji-bhi̍ḥ | ya̱taḥ ||9.064.15||

9.064.16a pra hi̍nvā̱nāsa̱ inda̱vo 'cchā̍ samu̱dram ā̱śava̍ḥ |
9.064.16c dhi̱yā jū̱tā a̍sṛkṣata ||

pra | hi̱nvā̱nāsa̍ḥ | inda̍vaḥ | accha̍ | sa̱mu̱dram | ā̱śava̍ḥ |
dhi̱yā | jū̱tāḥ | a̱sṛ̱kṣa̱ta̱ ||9.064.16||

9.064.17a ma̱rmṛ̱jā̱nāsa̍ ā̱yavo̱ vṛthā̍ samu̱dram inda̍vaḥ |
9.064.17c agma̍nn ṛ̱tasya̱ yoni̱m ā ||

ma̱rmṛ̱jā̱nāsa̍ḥ | ā̱yava̍ḥ | vṛthā̍ | sa̱mu̱dram | inda̍vaḥ |
agma̍n | ṛ̱tasya̍ | yoni̍m | ā ||9.064.17||

9.064.18a pari̍ ṇo yāhy asma̱yur viśvā̱ vasū̱ny oja̍sā |
9.064.18c pā̱hi na̱ḥ śarma̍ vī̱rava̍t ||

pari̍ | na̱ḥ | yā̱hi̱ | a̱sma̱-yuḥ | viśvā̍ | vasū̍ni | oja̍sā |
pā̱hi | na̱ḥ | śarma̍ | vī̱ra-va̍t ||9.064.18||

9.064.19a mimā̍ti̱ vahni̱r eta̍śaḥ pa̱daṁ yu̍jā̱na ṛkva̍bhiḥ |
9.064.19c pra yat sa̍mu̱dra āhi̍taḥ ||

mimā̍ti | vahni̍ḥ | eta̍śaḥ | pa̱dam | yu̱jā̱naḥ | ṛkva̍-bhiḥ |
pra | yat | sa̱mu̱dre | ā-hi̍taḥ ||9.064.19||

9.064.20a ā yad yoni̍ṁ hira̱ṇyaya̍m ā̱śur ṛ̱tasya̱ sīda̍ti |
9.064.20c jahā̱ty apra̍cetasaḥ ||

ā | yat | yoni̍m | hi̱ra̱ṇyaya̍m | ā̱śuḥ | ṛ̱tasya̍ | sīda̍ti |
jahā̍ti | apra̍-cetasaḥ ||9.064.20||

9.064.21a a̱bhi ve̱nā a̍nūṣa̱teya̍kṣanti̱ prace̍tasaḥ |
9.064.21c majja̱nty avi̍cetasaḥ ||

a̱bhi | ve̱nāḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | iya̍kṣanti | pra-ce̍tasaḥ |
majja̍nti | avi̍-cetasaḥ ||9.064.21||

9.064.22a indrā̍yendo ma̱rutva̍te̱ pava̍sva̱ madhu̍mattamaḥ |
9.064.22c ṛ̱tasya̱ yoni̍m ā̱sada̍m ||

indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | ma̱rutva̍te | pava̍sva | madhu̍mat-tamaḥ |
ṛ̱tasya̍ | yoni̍m | ā̱-sada̍m ||9.064.22||

9.064.23a taṁ tvā̱ viprā̍ vaco̱vida̱ḥ pari̍ ṣkṛṇvanti ve̱dhasa̍ḥ |
9.064.23c saṁ tvā̍ mṛjanty ā̱yava̍ḥ ||

tam | tvā̱ | viprā̍ḥ | va̱ca̱ḥ-vida̍ḥ | pari̍ | kṛ̱ṇva̱nti̱ | ve̱dhasa̍ḥ |
sam | tvā̱ | mṛ̱ja̱nti̱ | ā̱yava̍ḥ ||9.064.23||

9.064.24a rasa̍ṁ te mi̱tro a̍rya̱mā piba̍nti̱ varu̍ṇaḥ kave |
9.064.24c pava̍mānasya ma̱ruta̍ḥ ||

rasa̍m | te̱ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | piba̍nti | varu̍ṇaḥ | ka̱ve̱ |
pava̍mānasya | ma̱ruta̍ḥ ||9.064.24||

9.064.25a tvaṁ so̍ma vipa̱ścita̍m punā̱no vāca̍m iṣyasi |
9.064.25c indo̍ sa̱hasra̍bharṇasam ||

tvam | so̱ma̱ | vi̱pa̱ḥ-cita̍m | pu̱nā̱naḥ | vāca̍m | i̱ṣya̱si̱ |
indo̱ iti̍ | sa̱hasra̍-bharṇasam ||9.064.25||

9.064.26a u̱to sa̱hasra̍bharṇasa̱ṁ vāca̍ṁ soma makha̱syuva̍m |
9.064.26c pu̱nā̱na i̍nda̱v ā bha̍ra ||

u̱to iti̍ | sa̱hasra̍-bharṇasam | vāca̍m | so̱ma̱ | ma̱kha̱syuva̍m |
pu̱nā̱naḥ | i̱ndo̱ iti̍ | ā | bha̱ra̱ ||9.064.26||

9.064.27a pu̱nā̱na i̍ndav eṣā̱m puru̍hūta̱ janā̍nām |
9.064.27c pri̱yaḥ sa̍mu̱dram ā vi̍śa ||

pu̱nā̱naḥ | i̱ndo̱ iti̍ | e̱ṣā̱m | puru̍-hūta | janā̍nām |
pri̱yaḥ | sa̱mu̱dram | ā | vi̱śa̱ ||9.064.27||

9.064.28a davi̍dyutatyā ru̱cā pa̍ri̱ṣṭobha̍ntyā kṛ̱pā |
9.064.28c somā̍ḥ śu̱krā gavā̍śiraḥ ||

davi̍dyutatyā | ru̱cā | pa̱ri̱-stobha̍ntyā | kṛ̱pā |
somā̍ḥ | śu̱krāḥ | go-ā̍śiraḥ ||9.064.28||

9.064.29a hi̱nvā̱no he̱tṛbhi̍r ya̱ta ā vāja̍ṁ vā̱jy a̍kramīt |
9.064.29c sīda̍nto va̱nuṣo̍ yathā ||

hi̱nvā̱naḥ | he̱tṛ-bhi̍ḥ | ya̱taḥ | ā | vāja̍m | vā̱jī | a̱kra̱mī̱t |
sīda̍ntaḥ | va̱nuṣa̍ḥ | ya̱thā̱ ||9.064.29||

9.064.30a ṛ̱dhak so̍ma sva̱staye̍ saṁjagmā̱no di̱vaḥ ka̱viḥ |
9.064.30c pava̍sva̱ sūryo̍ dṛ̱śe ||

ṛ̱dhak | so̱ma̱ | sva̱staye̍ | sa̱m-ja̱gmā̱naḥ | di̱vaḥ | ka̱viḥ |
pava̍sva | sūrya̍ḥ | dṛ̱śe ||9.064.30||


9.065.01a hi̱nvanti̱ sūra̱m usra̍ya̱ḥ svasā̍ro jā̱maya̱s pati̍m |
9.065.01c ma̱hām indu̍m mahī̱yuva̍ḥ ||

hi̱nvanti̍ | sūra̍m | usra̍yaḥ | svasā̍raḥ | jā̱maya̍ḥ | pati̍m |
ma̱hām | indu̍m | ma̱hī̱yuva̍ḥ ||9.065.01||

9.065.02a pava̍māna ru̱cā-ru̍cā de̱vo de̱vebhya̱s pari̍ |
9.065.02c viśvā̱ vasū̱ny ā vi̍śa ||

pava̍māna | ru̱cā-ru̍cā | de̱vaḥ | de̱vebhya̍ḥ | pari̍ |
viśvā̍ | vasū̍ni | ā | vi̱śa̱ ||9.065.02||

9.065.03a ā pa̍vamāna suṣṭu̱tiṁ vṛ̱ṣṭiṁ de̱vebhyo̱ duva̍ḥ |
9.065.03c i̱ṣe pa̍vasva sa̱ṁyata̍m ||

ā | pa̱va̱mā̱na̱ | su̱-stu̱tim | vṛ̱ṣṭim | de̱vebhya̍ḥ | duva̍ḥ |
i̱ṣe | pa̱va̱sva̱ | sa̱m-yata̍m ||9.065.03||

9.065.04a vṛṣā̱ hy asi̍ bhā̱nunā̍ dyu̱manta̍ṁ tvā havāmahe |
9.065.04c pava̍māna svā̱dhya̍ḥ ||

vṛṣā̍ | hi | asi̍ | bhā̱nunā̍ | dyu̱-manta̍m | tvā̱ | ha̱vā̱ma̱he̱ |
pava̍māna | su̱-ā̱dhya̍ḥ ||9.065.04||

9.065.05a ā pa̍vasva su̱vīrya̱m manda̍mānaḥ svāyudha |
9.065.05c i̱ho ṣv i̍nda̱v ā ga̍hi ||

ā | pā̱va̱sva̱ | su̱-vīrya̍m | manda̍mānaḥ | su̱-ā̱yu̱dha̱ |
i̱ho iti̍ | su | i̱ndo̱ iti̍ | ā | ga̱hi̱ ||9.065.05||

9.065.06a yad a̱dbhiḥ pa̍riṣi̱cyase̍ mṛ̱jyamā̍no̱ gabha̍styoḥ |
9.065.06c druṇā̍ sa̱dhastha̍m aśnuṣe ||

yat | a̱t-bhiḥ | pa̱ri̱-si̱cyase̍ | mṛ̱jyamā̍naḥ | gabha̍styoḥ |
druṇā̍ | sa̱dha-stha̍m | a̱śnu̱ṣe̱ ||9.065.06||

9.065.07a pra somā̍ya vyaśva̱vat pava̍mānāya gāyata |
9.065.07c ma̱he sa̱hasra̍cakṣase ||

pra | somā̍ya | vya̱śva̱-vat | pava̍mānāya | gā̱ya̱ta̱ |
ma̱he | sa̱hasra̍-cakṣase ||9.065.07||

9.065.08a yasya̱ varṇa̍m madhu̱ścuta̱ṁ hari̍ṁ hi̱nvanty adri̍bhiḥ |
9.065.08c indu̱m indrā̍ya pī̱taye̍ ||

yasya̍ | varṇa̍m | ma̱dhu̱-ścuta̍m | hari̍m | hi̱nvanti̍ | adri̍-bhiḥ |
indu̍m | indrā̍ya | pī̱taye̍ ||9.065.08||

9.065.09a tasya̍ te vā̱jino̍ va̱yaṁ viśvā̱ dhanā̍ni ji̱gyuṣa̍ḥ |
9.065.09c sa̱khi̱tvam ā vṛ̍ṇīmahe ||

tasya̍ | te̱ | vā̱jina̍ḥ | va̱yam | viśvā̍ | dhanā̍ni | ji̱gyuṣa̍ḥ |
sa̱khi̱-tvam | ā | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ ||9.065.09||

9.065.10a vṛṣā̍ pavasva̱ dhāra̍yā ma̱rutva̍te ca matsa̱raḥ |
9.065.10c viśvā̱ dadhā̍na̱ oja̍sā ||

vṛṣā̍ | pa̱va̱sva̱ | dhāra̍yā | ma̱rutva̍te | ca̱ | ma̱tsa̱raḥ |
viśvā̍ | dadhā̍naḥ | oja̍sā ||9.065.10||

9.065.11a taṁ tvā̍ dha̱rtāra̍m o̱ṇyo̱3̱̍ḥ pava̍māna sva̱rdṛśa̍m |
9.065.11c hi̱nve vāje̍ṣu vā̱jina̍m ||

tam | tvā̱ | dha̱rtāra̍m | o̱ṇyo̍ḥ | pava̍māna | sva̱ḥ-dṛśa̍m |
hi̱nve | vāje̍ṣu | vā̱jina̍m ||9.065.11||

9.065.12a a̱yā ci̱tto vi̱pānayā̱ hari̍ḥ pavasva̱ dhāra̍yā |
9.065.12c yuja̱ṁ vāje̍ṣu codaya ||

a̱yā | ci̱ttaḥ | vi̱pā | a̱nayā̍ | hari̍ḥ | pa̱va̱sva̱ | dhāra̍yā |
yuja̍m | vāje̍ṣu | co̱da̱ya̱ ||9.065.12||

9.065.13a ā na̍ indo ma̱hīm iṣa̱m pava̍sva vi̱śvada̍rśataḥ |
9.065.13c a̱smabhya̍ṁ soma gātu̱vit ||

ā | na̱ḥ | i̱ndo̱ iti̍ | ma̱hīm | iṣa̍m | pava̍sva | vi̱śva-da̍rśataḥ |
a̱smabhya̍m | so̱ma̱ | gā̱tu̱-vit ||9.065.13||

9.065.14a ā ka̱laśā̍ anūṣa̱tendo̱ dhārā̍bhi̱r oja̍sā |
9.065.14c endra̍sya pī̱taye̍ viśa ||

ā | ka̱laśā̍ḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | indo̱ iti̍ | dhārā̍bhiḥ | oja̍sā |
ā | indra̍sya | pī̱taye̍ | vi̱śa̱ ||9.065.14||

9.065.15a yasya̍ te̱ madya̱ṁ rasa̍ṁ tī̱vraṁ du̱hanty adri̍bhiḥ |
9.065.15c sa pa̍vasvābhimāti̱hā ||

yasya̍ | te̱ | madya̍m | rasa̍m | tī̱vram | du̱hanti̍ | adri̍-bhiḥ |
saḥ | pa̱va̱sva̱ | a̱bhi̱mā̱ti̱-hā ||9.065.15||

9.065.16a rājā̍ me̱dhābhi̍r īyate̱ pava̍māno ma̱nāv adhi̍ |
9.065.16c a̱ntari̍kṣeṇa̱ yāta̍ve ||

rājā̍ | me̱dhābhi̍ḥ | ī̱ya̱te̱ | pava̍mānaḥ | ma̱nau | adhi̍ |
a̱ntari̍kṣeṇa | yāta̍ve ||9.065.16||

9.065.17a ā na̍ indo śata̱gvina̱ṁ gavā̱m poṣa̱ṁ svaśvya̍m |
9.065.17c vahā̱ bhaga̍ttim ū̱taye̍ ||

ā | na̱ḥ | i̱ndo̱ iti̍ | śa̱ta̱-gvina̍m | gavā̍m | poṣa̍m | su̱-aśvya̍m |
vaha̍ | bhaga̍ttim | ū̱taye̍ ||9.065.17||

9.065.18a ā na̍ḥ soma̱ saho̱ juvo̍ rū̱paṁ na varca̍se bhara |
9.065.18c su̱ṣvā̱ṇo de̱vavī̍taye ||

ā | na̱ḥ | so̱ma̱ | saha̍ḥ | juva̍ḥ | rū̱pam | na | varca̍se | bha̱ra̱ |
su̱svā̱naḥ | de̱va-vī̍taye ||9.065.18||

9.065.19a arṣā̍ soma dyu̱matta̍mo̱ 'bhi droṇā̍ni̱ roru̍vat |
9.065.19c sīda̍ñ chye̱no na yoni̱m ā ||

arṣa̍ | so̱ma̱ | dyu̱mat-ta̍maḥ | a̱bhi | droṇā̍ni | roru̍vat |
sīda̍n | śye̱naḥ | na | yoni̍m | ā ||9.065.19||

9.065.20a a̱psā indrā̍ya vā̱yave̱ varu̍ṇāya ma̱rudbhya̍ḥ |
9.065.20c somo̍ arṣati̱ viṣṇa̍ve ||

a̱psāḥ | indrā̍ya | vā̱yave̍ | varu̍ṇāya | ma̱rut-bhya̍ḥ |
soma̍ḥ | a̱rṣa̱ti̱ | viṣṇa̍ve ||9.065.20||

9.065.21a iṣa̍ṁ to̱kāya̍ no̱ dadha̍d a̱smabhya̍ṁ soma vi̱śvata̍ḥ |
9.065.21c ā pa̍vasva saha̱sriṇa̍m ||

iṣa̍m | to̱kāya̍ | na̱ḥ | dadha̍t | a̱smabhya̍m | so̱ma̱ | vi̱śvata̍ḥ |
ā | pa̱va̱sva̱ | sa̱ha̱sriṇa̍m ||9.065.21||

9.065.22a ye somā̍saḥ parā̱vati̱ ye a̍rvā̱vati̍ sunvi̱re |
9.065.22c ye vā̱daḥ śa̍rya̱ṇāva̍ti ||

ye | somā̍saḥ | pa̱rā̱-vati̍ | ye | a̱rvā̱-vati̍ | su̱nvi̱re |
ye | vā̱ | a̱daḥ | śa̱rya̱ṇā-va̍ti ||9.065.22||

9.065.23a ya ā̍rjī̱keṣu̱ kṛtva̍su̱ ye madhye̍ pa̱styā̍nām |
9.065.23c ye vā̱ jane̍ṣu pa̱ñcasu̍ ||

ye | ā̱rjī̱keṣu̍ | kṛtva̍-su | ye | madhye̍ | pa̱styā̍nām |
ye | vā̱ | jane̍ṣu | pa̱ñca-su̍ ||9.065.23||

9.065.24a te no̍ vṛ̱ṣṭiṁ di̱vas pari̱ pava̍ntā̱m ā su̱vīrya̍m |
9.065.24c su̱vā̱nā de̱vāsa̱ inda̍vaḥ ||

te | na̱ḥ | vṛ̱ṣṭim | di̱vaḥ | pari̍ | pava̍ntām | ā | su̱-vīrya̍m |
su̱vā̱nāḥ | de̱vāsa̍ḥ | inda̍vaḥ ||9.065.24||

9.065.25a pava̍te harya̱to hari̍r gṛṇā̱no ja̱mada̍gninā |
9.065.25c hi̱nvā̱no gor adhi̍ tva̱ci ||

pava̍te | ha̱rya̱taḥ | hari̍ḥ | gṛ̱ṇā̱naḥ | ja̱mat-a̍gninā |
hi̱nvā̱naḥ | goḥ | adhi̍ | tva̱ci ||9.065.25||

9.065.26a pra śu̱krāso̍ vayo̱juvo̍ hinvā̱nāso̱ na sapta̍yaḥ |
9.065.26c śrī̱ṇā̱nā a̱psu mṛ̍ñjata ||

pra | śu̱krāsa̍ḥ | va̱ya̱ḥ-juva̍ḥ | hi̱nvā̱nāsa̍ḥ | na | sapta̍yaḥ |
śrī̱ṇā̱nāḥ | a̱p-su | mṛ̱ñja̱ta̱ ||9.065.26||

9.065.27a taṁ tvā̍ su̱teṣv ā̱bhuvo̍ hinvi̱re de̱vatā̍taye |
9.065.27c sa pa̍vasvā̱nayā̍ ru̱cā ||

tam | tvā̱ | su̱teṣu̍ | ā̱-bhuva̍ḥ | hi̱nvi̱re | de̱va-tā̍taye |
saḥ | pa̱va̱sva̱ | a̱nayā̍ | ru̱cā ||9.065.27||

9.065.28a ā te̱ dakṣa̍m mayo̱bhuva̱ṁ vahni̍m a̱dyā vṛ̍ṇīmahe |
9.065.28c pānta̱m ā pu̍ru̱spṛha̍m ||

ā | te̱ | dakṣa̍m | ma̱ya̱ḥ-bhuva̍m | vahni̍m | a̱dya | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ |
pānta̍m | ā | pu̱ru̱-spṛha̍m ||9.065.28||

9.065.29a ā ma̱ndram ā vare̍ṇya̱m ā vipra̱m ā ma̍nī̱ṣiṇa̍m |
9.065.29c pānta̱m ā pu̍ru̱spṛha̍m ||

ā | ma̱ndram | ā | vare̍ṇyam | ā | vipra̍m | ā | ma̱nī̱ṣiṇa̍m |
pānta̍m | ā | pu̱ru̱-spṛha̍m ||9.065.29||

9.065.30a ā ra̱yim ā su̍ce̱tuna̱m ā su̍krato ta̱nūṣv ā |
9.065.30c pānta̱m ā pu̍ru̱spṛha̍m ||

ā | ra̱yim | ā | su̱-ce̱tuna̍m | ā | su̱kra̱to̱ iti̍ su-krato | ta̱nūṣu̍ | ā |
pānta̍m | ā | pu̱ru̱-spṛha̍m ||9.065.30||


9.066.01a pava̍sva viśvacarṣaṇe̱ 'bhi viśvā̍ni̱ kāvyā̍ |
9.066.01c sakhā̱ sakhi̍bhya̱ īḍya̍ḥ ||

pava̍sva | vi̱śva̱-ca̱rṣa̱ṇe̱ | a̱bhi | viśvā̍ni | kāvyā̍ |
sakhā̍ | sakhi̍-bhyaḥ | īḍya̍ḥ ||9.066.01||

9.066.02a tābhyā̱ṁ viśva̍sya rājasi̱ ye pa̍vamāna̱ dhāma̍nī |
9.066.02c pra̱tī̱cī so̍ma ta̱sthatu̍ḥ ||

tābhya̍m | viśva̍sya | rā̱ja̱si̱ | ye iti̍ | pa̱va̱mā̱na̱ | dhāma̍nī̱ iti̍ |
pra̱tī̱cī iti̍ | so̱ma̱ | ta̱sthatu̍ḥ ||9.066.02||

9.066.03a pari̱ dhāmā̍ni̱ yāni̍ te̱ tvaṁ so̍māsi vi̱śvata̍ḥ |
9.066.03c pava̍māna ṛ̱tubhi̍ḥ kave ||

pari̍ | dhāmā̍ni | yāni̍ | te̱ | tvam | so̱ma̱ | a̱si̱ | vi̱śvata̍ḥ |
pava̍māna | ṛ̱tu-bhi̍ḥ | ka̱ve̱ ||9.066.03||

9.066.04a pava̍sva ja̱naya̱nn iṣo̱ 'bhi viśvā̍ni̱ vāryā̍ |
9.066.04c sakhā̱ sakhi̍bhya ū̱taye̍ ||

pava̍sva | ja̱naya̍n | iṣa̍ḥ | a̱bhi | viśvā̍ni | vāryā̍ |
sakhā̍ | sakhi̍-bhyaḥ | ū̱taye̍ ||9.066.04||

9.066.05a tava̍ śu̱krāso̍ a̱rcayo̍ di̱vas pṛ̱ṣṭhe vi ta̍nvate |
9.066.05c pa̱vitra̍ṁ soma̱ dhāma̍bhiḥ ||

tava̍ | śu̱krāsa̍ḥ | a̱rcaya̍ḥ | di̱vaḥ | pṛ̱ṣṭhe | vi | ta̱nva̱te̱ |
pa̱vitra̍m | so̱ma̱ | dhāma̍-bhiḥ ||9.066.05||

9.066.06a tave̱me sa̱pta sindha̍vaḥ pra̱śiṣa̍ṁ soma sisrate |
9.066.06c tubhya̍ṁ dhāvanti dhe̱nava̍ḥ ||

tava̍ | i̱me | sa̱pta | sindha̍vaḥ | pra̱-śiṣa̍m | so̱ma̱ | si̱sra̱te̱ |
tubhya̍m | dhā̱va̱nti̱ | dhe̱nava̍ḥ ||9.066.06||

9.066.07a pra so̍ma yāhi̱ dhāra̍yā su̱ta indrā̍ya matsa̱raḥ |
9.066.07c dadhā̍no̱ akṣi̍ti̱ śrava̍ḥ ||

pra | sa̱ma̱ | yā̱hi̱ | dhāra̍yā | su̱taḥ | indrā̍ya | ma̱tsa̱raḥ |
dadhā̍naḥ | akṣi̍ti | śrava̍ḥ ||9.066.07||

9.066.08a sam u̍ tvā dhī̱bhir a̍svaran hinva̱tīḥ sa̱pta jā̱maya̍ḥ |
9.066.08c vipra̍m ā̱jā vi̱vasva̍taḥ ||

sam | ū̱m̐ iti̍ | tvā̱ | dhī̱bhiḥ | a̱sva̱ra̱n | hi̱nva̱tīḥ | sa̱pta | jā̱maya̍ḥ |
vipra̍m | ā̱jā | vi̱vasva̍taḥ ||9.066.08||

9.066.09a mṛ̱janti̍ tvā̱ sam a̱gruvo 'vye̍ jī̱rāv adhi̱ ṣvaṇi̍ |
9.066.09c re̱bho yad a̱jyase̱ vane̍ ||

mṛ̱janti̍ | tvā̱ | sam | a̱gruva̍ḥ | avye̍ | jī̱rau | adhi̍ | svani̍ |
re̱bhaḥ | yat | a̱jyase̍ | vane̍ ||9.066.09||

9.066.10a pava̍mānasya te kave̱ vāji̱n sargā̍ asṛkṣata |
9.066.10c arva̍nto̱ na śra̍va̱syava̍ḥ ||

pava̍mānasya | te̱ | ka̱ve̱ | vāji̍n | sargā̍ḥ | a̱sṛ̱kṣa̱ta̱ |
arva̍ntaḥ | na | śra̱va̱syava̍ḥ ||9.066.10||

9.066.11a acchā̱ kośa̍m madhu̱ścuta̱m asṛ̍gra̱ṁ vāre̍ a̱vyaye̍ |
9.066.11c avā̍vaśanta dhī̱taya̍ḥ ||

accha̍ | kośa̍m | ma̱dhu̱-ścuta̍m | asṛ̍gram | vāre̍ | a̱vyaye̍ |
avā̍vaśanta | dhī̱taya̍ḥ ||9.066.11||

9.066.12a acchā̍ samu̱dram inda̱vo 'sta̱ṁ gāvo̱ na dhe̱nava̍ḥ |
9.066.12c agma̍nn ṛ̱tasya̱ yoni̱m ā ||

accha̍ | sa̱mu̱dram | inda̍vaḥ | asta̍m | gāva̍ḥ | na | dhe̱nava̍ḥ |
agma̍n | ṛ̱tasya̍ | yoni̍m | ā ||9.066.12||

9.066.13a pra ṇa̍ indo ma̱he raṇa̱ āpo̍ arṣanti̱ sindha̍vaḥ |
9.066.13c yad gobhi̍r vāsayi̱ṣyase̍ ||

pra | na̱ḥ | i̱ndo̱ iti̍ | ma̱he | raṇe̍ | āpa̍ḥ | a̱rṣa̱nti̱ | sindha̍vaḥ |
yat | gobhi̍ḥ | vā̱sa̱yi̱ṣyase̍ ||9.066.13||

9.066.14a asya̍ te sa̱khye va̱yam iya̍kṣanta̱s tvota̍yaḥ |
9.066.14c indo̍ sakhi̱tvam u̍śmasi ||

asya̍ | te̱ | sa̱khye | va̱yam | iya̍kṣantaḥ | tvā-ū̍tayaḥ |
indo̱ iti̍ | sa̱khi̱-tvam | u̱śma̱si̱ ||9.066.14||

9.066.15a ā pa̍vasva̱ gavi̍ṣṭaye ma̱he so̍ma nṛ̱cakṣa̍se |
9.066.15c endra̍sya ja̱ṭhare̍ viśa ||

ā | pā̱va̱sva̱ | go-i̍ṣṭaye | ma̱he | so̱ma̱ | nṛ̱-cakṣa̍se |
ā | indra̍sya | ja̱ṭhare̍ | vi̱śa̱ ||9.066.15||

9.066.16a ma̱hām̐ a̍si soma̱ jyeṣṭha̍ u̱grāṇā̍m inda̱ oji̍ṣṭhaḥ |
9.066.16c yudhvā̱ sañ chaśva̍j jigetha ||

ma̱hān | a̱si̱ | so̱ma̱ | jyeṣṭha̍ḥ | u̱grāṇā̍m | i̱ndo̱ iti̍ | oji̍ṣṭhaḥ |
yudhvā̍ | san | śaśva̍t | ji̱ge̱tha̱ ||9.066.16||

9.066.17a ya u̱grebhya̍ś ci̱d ojī̍yā̱ñ chūre̍bhyaś ci̱c chūra̍taraḥ |
9.066.17c bhū̱ri̱dābhya̍ś ci̱n maṁhī̍yān ||

yaḥ | u̱grebhya̍ḥ | ci̱t | ojī̍yān | śūre̍bhyaḥ | ci̱t | śūra̍-taraḥ |
bhū̱ri̱-dābhya̍ḥ | ci̱t | maṁhī̍yān ||9.066.17||

9.066.18a tvaṁ so̍ma̱ sūra̱ eṣa̍s to̱kasya̍ sā̱tā ta̱nūnā̍m |
9.066.18c vṛ̱ṇī̱mahe̍ sa̱khyāya̍ vṛṇī̱mahe̱ yujyā̍ya ||

tvam | so̱ma̱ | sūra̍ḥ | ā | iṣa̍ḥ | to̱kasya̍ | sā̱tā | ta̱nūnā̍m |
vṛ̱ṇī̱mahe̍ | sa̱khyāya̍ | vṛ̱ṇī̱mahe̍ | yujyā̍ya ||9.066.18||

9.066.19a agna̱ āyū̍ṁṣi pavasa̱ ā su̱vorja̱m iṣa̍ṁ ca naḥ |
9.066.19c ā̱re bā̍dhasva du̱cchunā̍m ||

agne̍ | āyū̍ṁṣi | pa̱va̱se̱ | ā | su̱va̱ | ūrja̍m | iṣa̍m | ca̱ | na̱ḥ |
ā̱re | bā̱dha̱sva̱ | du̱cchunā̍m ||9.066.19||

9.066.20a a̱gnir ṛṣi̱ḥ pava̍māna̱ḥ pāñca̍janyaḥ pu̱rohi̍taḥ |
9.066.20c tam ī̍mahe mahāga̱yam ||

a̱gniḥ | ṛṣi̍ḥ | pava̍mānaḥ | pāñca̍-janyaḥ | pu̱raḥ-hi̍taḥ |
tam | ī̱ma̱he̱ | ma̱hā̱-ga̱yam ||9.066.20||

9.066.21a agne̱ pava̍sva̱ svapā̍ a̱sme varca̍ḥ su̱vīrya̍m |
9.066.21c dadha̍d ra̱yim mayi̱ poṣa̍m ||

agne̍ | pava̍sva | su̱-apā̍ḥ | a̱sme iti̍ | varca̍ḥ | su̱-vīrya̍m |
dadha̍t | ra̱yim | mayi̍ | poṣa̍m ||9.066.21||

9.066.22a pava̍māno̱ ati̱ sridho̱ 'bhy a̍rṣati suṣṭu̱tim |
9.066.22c sūro̱ na vi̱śvada̍rśataḥ ||

pava̍mānaḥ | ati̍ | sridha̍ḥ | a̱bhi | a̱rṣa̱ti̱ | su̱-stu̱tim |
sūra̍ḥ | na | vi̱śva-da̍rśataḥ ||9.066.22||

9.066.23a sa ma̍rmṛjā̱na ā̱yubhi̱ḥ praya̍svā̱n praya̍se hi̱taḥ |
9.066.23c indu̱r atyo̍ vicakṣa̱ṇaḥ ||

saḥ | ma̱rmṛ̱jā̱naḥ | ā̱yu-bhi̍ḥ | praya̍svān | praya̍se | hi̱taḥ |
indu̍ḥ | atya̍ḥ | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ ||9.066.23||

9.066.24a pava̍māna ṛ̱tam bṛ̱hac chu̱kraṁ jyoti̍r ajījanat |
9.066.24c kṛ̱ṣṇā tamā̍ṁsi̱ jaṅgha̍nat ||

pava̍mānaḥ | ṛ̱tam | bṛ̱hat | śu̱kram | jyoti̍ḥ | a̱jī̱ja̱na̱t |
kṛ̱ṣṇā | tamā̍ṁsi | jaṅgha̍nat ||9.066.24||

9.066.25a pava̍mānasya̱ jaṅghna̍to̱ hare̍ś ca̱ndrā a̍sṛkṣata |
9.066.25c jī̱rā a̍ji̱raśo̍ciṣaḥ ||

pava̍mānasya | jaṅghna̍taḥ | hare̍ḥ | ca̱ndrāḥ | a̱sṛ̱kṣa̱ta̱ |
jī̱rāḥ | a̱ji̱ra-śo̍ciṣaḥ ||9.066.25||

9.066.26a pava̍māno ra̱thīta̍maḥ śu̱bhrebhi̍ḥ śu̱bhraśa̍stamaḥ |
9.066.26c hari̍ścandro ma̱rudga̍ṇaḥ ||

pava̍mānaḥ | ra̱thi-ta̍maḥ | śu̱bhrebhi̍ḥ | śu̱bhraśa̍ḥ-tamaḥ |
hari̍-candraḥ | ma̱rut-ga̍ṇaḥ ||9.066.26||

9.066.27a pava̍māno̱ vy a̍śnavad ra̱śmibhi̍r vāja̱sāta̍maḥ |
9.066.27c dadha̍t sto̱tre su̱vīrya̍m ||

pava̍mānaḥ | vi | a̱śna̱va̱t | ra̱śmi-bhi̍ḥ | vā̱ja̱-sāta̍maḥ |
dadha̍t | sto̱tre | su̱-vīrya̍m ||9.066.27||

9.066.28a pra su̍vā̱na indu̍r akṣāḥ pa̱vitra̱m aty a̱vyaya̍m |
9.066.28c pu̱nā̱na indu̱r indra̱m ā ||

pra | su̱vā̱naḥ | indu̍ḥ | a̱kṣā̱riti̍ | pa̱vitra̍m | ati̍ | a̱vyaya̍m |
pu̱nā̱naḥ | indu̍ḥ | indra̍m | ā ||9.066.28||

9.066.29a e̱ṣa somo̱ adhi̍ tva̱ci gavā̍ṁ krīḻa̱ty adri̍bhiḥ |
9.066.29c indra̱m madā̍ya̱ johu̍vat ||

e̱ṣaḥ | soma̍ḥ | adhi̍ | tva̱ci | gavā̍m | krī̱ḻa̱ti̱ | adri̍-bhiḥ |
indra̍m | madā̍ya | johu̍vat ||9.066.29||

9.066.30a yasya̍ te dyu̱mnava̱t paya̱ḥ pava̍mā̱nābhṛ̍taṁ di̱vaḥ |
9.066.30c tena̍ no mṛḻa jī̱vase̍ ||

yasya̍ | te̱ | dyu̱mna-va̍t | paya̍ḥ | pava̍māna | ā-bhṛ̍tam | di̱vaḥ |
tena̍ | na̱ḥ | mṛ̱ḻa̱ | jī̱vase̍ ||9.066.30||


9.067.01a tvaṁ so̍māsi dhāra̱yur ma̱ndra oji̍ṣṭho adhva̱re |
9.067.01c pava̍sva maṁha̱yadra̍yiḥ ||

tvam | so̱ma̱ | a̱si̱ | dhā̱ra̱yuḥ | ma̱ndraḥ | oji̍ṣṭhaḥ | a̱dhva̱re |
pava̍sva | ma̱ṁha̱yat-ra̍yiḥ ||9.067.01||

9.067.02a tvaṁ su̱to nṛ̱māda̍no dadha̱nvān ma̍tsa̱rinta̍maḥ |
9.067.02c indrā̍ya sū̱rir andha̍sā ||

tvam | su̱taḥ | nṛ̱-māda̍naḥ | da̱dha̱nvān | ma̱tsa̱rin-ta̍maḥ |
indrā̍ya | sū̱riḥ | andha̍sā ||9.067.02||

9.067.03a tvaṁ su̍ṣvā̱ṇo adri̍bhir a̱bhy a̍rṣa̱ kani̍kradat |
9.067.03c dyu̱manta̱ṁ śuṣma̍m utta̱mam ||

tvam | su̱svā̱naḥ | adri̍-bhiḥ | a̱bhi | a̱rṣa̱ | kani̍kradat |
dyu̱-manta̍m | śuṣma̍m | u̱t-ta̱mam ||9.067.03||

9.067.04a indu̍r hinvā̱no a̍rṣati ti̱ro vārā̍ṇy a̱vyayā̍ |
9.067.04c hari̱r vāja̍m acikradat ||

indu̍ḥ | hi̱nvā̱naḥ | a̱rṣa̱ti̱ | ti̱raḥ | vārā̍ṇi | a̱vyayā̍ |
hari̍ḥ | vāja̍m | a̱ci̱kra̱da̱t ||9.067.04||

9.067.05a indo̱ vy avya̍m arṣasi̱ vi śravā̍ṁsi̱ vi saubha̍gā |
9.067.05c vi vājā̍n soma̱ goma̍taḥ ||

indo̱ iti̍ | vi | avya̍m | a̱rṣa̱si̱ | vi | śravā̍ṁsi | vi | saubha̍gā |
vi | vājā̍n | so̱ma̱ | go-ma̍taḥ ||9.067.05||

9.067.06a ā na̍ indo śata̱gvina̍ṁ ra̱yiṁ goma̍ntam a̱śvina̍m |
9.067.06c bharā̍ soma saha̱sriṇa̍m ||

ā | na̱ḥ | i̱ndo̱ iti̍ | śa̱ta̱-gvina̍m | ra̱yim | go-ma̍ntam | a̱śvina̍m |
bhara̍ | so̱ma̱ | sa̱ha̱sriṇa̍m ||9.067.06||

9.067.07a pava̍mānāsa̱ inda̍vas ti̱raḥ pa̱vitra̍m ā̱śava̍ḥ |
9.067.07c indra̱ṁ yāme̍bhir āśata ||

pava̍mānāsaḥ | inda̍vaḥ | ti̱raḥ | pa̱vitra̍m | ā̱śava̍ḥ |
indra̍m | yāme̍bhiḥ | ā̱śa̱ta̱ ||9.067.07||

9.067.08a ka̱ku̱haḥ so̱myo rasa̱ indu̱r indrā̍ya pū̱rvyaḥ |
9.067.08c ā̱yuḥ pa̍vata ā̱yave̍ ||

ka̱ku̱haḥ | so̱myaḥ | rasa̍ḥ | indu̍ḥ | indrā̍ya | pū̱rvyaḥ |
ā̱yuḥ | pa̱va̱te̱ | ā̱yave̍ ||9.067.08||

9.067.09a hi̱nvanti̱ sūra̱m usra̍ya̱ḥ pava̍mānam madhu̱ścuta̍m |
9.067.09c a̱bhi gi̱rā sam a̍svaran ||

hi̱nvanti̍ | sūra̍m | usra̍yaḥ | pava̍mānam | ma̱dhu̱-ścuta̍m |
a̱bhi | gi̱rā | sam | a̱sva̱ra̱n ||9.067.09||

9.067.10a a̱vi̱tā no̍ a̱jāśva̍ḥ pū̱ṣā yāma̍ni-yāmani |
9.067.10c ā bha̍kṣat ka̱nyā̍su naḥ ||

a̱vi̱tā | na̱ḥ | a̱ja-a̍śvaḥ | pū̱ṣā | yāma̍ni-yāmani |
ā | bha̱kṣa̱t | ka̱nyā̍su | na̱ḥ ||9.067.10||

9.067.11a a̱yaṁ soma̍ḥ kapa̱rdine̍ ghṛ̱taṁ na pa̍vate̱ madhu̍ |
9.067.11c ā bha̍kṣat ka̱nyā̍su naḥ ||

a̱yam | soma̍ḥ | ka̱pa̱rdine̍ | ghṛ̱tam | na | pa̱va̱te̱ | madhu̍ |
ā | bha̱kṣa̱t | ka̱nyā̍su | na̱ḥ ||9.067.11||

9.067.12a a̱yaṁ ta̍ āghṛṇe su̱to ghṛ̱taṁ na pa̍vate̱ śuci̍ |
9.067.12c ā bha̍kṣat ka̱nyā̍su naḥ ||

a̱yam | te̱ | ā̱ghṛ̱ṇe̱ | su̱taḥ | ghṛ̱tam | na | pa̱va̱te̱ | śuci̍ |
ā | bha̱kṣa̱t | ka̱nyā̍su | na̱ḥ ||9.067.12||

9.067.13a vā̱co ja̱ntuḥ ka̍vī̱nām pava̍sva soma̱ dhāra̍yā |
9.067.13c de̱veṣu̍ ratna̱dhā a̍si ||

vā̱caḥ | ja̱ntuḥ | ka̱vī̱nām | pava̍sva | so̱ma̱ | dhāra̍yā |
de̱veṣu̍ | ra̱tna̱-dhāḥ | a̱si̱ ||9.067.13||

9.067.14a ā ka̱laśe̍ṣu dhāvati śye̱no varma̱ vi gā̍hate |
9.067.14c a̱bhi droṇā̱ kani̍kradat ||

ā | ka̱laśe̍ṣu | dhā̱va̱ti̱ | śye̱naḥ | varma̍ | vi | gā̱ha̱te̱ |
a̱bhi | droṇā̍ | kani̍kradat ||9.067.14||

9.067.15a pari̱ pra so̍ma te̱ raso 'sa̍rji ka̱laśe̍ su̱taḥ |
9.067.15c śye̱no na ta̱kto a̍rṣati ||

pari̍ | pra | so̱ma̱ | te̱ | rasa̍ḥ | asa̍rji | ka̱laśe̍ | su̱taḥ |
śye̱naḥ | na | ta̱ktaḥ | a̱rṣa̱ti̱ ||9.067.15||

9.067.16a pava̍sva soma ma̱ndaya̱nn indrā̍ya̱ madhu̍mattamaḥ ||

pava̍sva | so̱ma̱ | ma̱ndaya̍n | indrā̍ya | madhu̍mat-tamaḥ ||9.067.16||

9.067.17a asṛ̍gran de̱vavī̍taye vāja̱yanto̱ rathā̍ iva ||

asṛ̍gran | de̱va-vī̍taye | vā̱ja̱-yanta̍ḥ | rathā̍ḥ-iva ||9.067.17||

9.067.18a te su̱tāso̍ ma̱dinta̍māḥ śu̱krā vā̱yum a̍sṛkṣata ||

te | su̱tāsa̍ḥ | ma̱din-ta̍māḥ | śu̱krāḥ | vā̱yum | a̱sṛ̱kṣa̱ta̱ ||9.067.18||

9.067.19a grāvṇā̍ tu̱nno a̱bhiṣṭu̍taḥ pa̱vitra̍ṁ soma gacchasi |
9.067.19c dadha̍t sto̱tre su̱vīrya̍m ||

grāvṇā̍ | tu̱nnaḥ | a̱bhi-stu̍taḥ | pa̱vitra̍m | so̱ma̱ | ga̱ccha̱si̱ |
dadha̍t | sto̱tre | su̱-vīrya̍m ||9.067.19||

9.067.20a e̱ṣa tu̱nno a̱bhiṣṭu̍taḥ pa̱vitra̱m ati̍ gāhate |
9.067.20c ra̱kṣo̱hā vāra̍m a̱vyaya̍m ||

e̱ṣaḥ | tu̱nnaḥ | a̱bhi-stu̍taḥ | pa̱vitra̍m | ati̍ | gā̱ha̱te̱ |
ra̱kṣa̱ḥ-hā | vāra̍m | a̱vyaya̍m ||9.067.20||

9.067.21a yad anti̱ yac ca̍ dūra̱ke bha̱yaṁ vi̱ndati̱ mām i̱ha |
9.067.21c pava̍māna̱ vi taj ja̍hi ||

yat | anti̍ | yat | ca̱ | dū̱ra̱ke | bha̱yam | vi̱ndati̍ | mām | i̱ha |
pava̍māna | vi | tat | ja̱hi̱ ||9.067.21||

9.067.22a pava̍māna̱ḥ so a̱dya na̍ḥ pa̱vitre̍ṇa̱ vica̍rṣaṇiḥ |
9.067.22c yaḥ po̱tā sa pu̍nātu naḥ ||

pava̍mānaḥ | saḥ | a̱dya | na̱ḥ | pa̱vitre̍ṇa | vi-ca̍rṣaṇiḥ |
yaḥ | po̱tā | saḥ | pu̱nā̱tu̱ | na̱ḥ ||9.067.22||

9.067.23a yat te̍ pa̱vitra̍m a̱rciṣy agne̱ vita̍tam a̱ntar ā |
9.067.23c brahma̱ tena̍ punīhi naḥ ||

yat | te̱ | pa̱vitra̍m | a̱rciṣi̍ | agne̍ | vi-ta̍tam | a̱ntaḥ | ā |
brahma̍ | tena̍ | pu̱nī̱hi̱ | na̱ḥ ||9.067.23||

9.067.24a yat te̍ pa̱vitra̍m arci̱vad agne̱ tena̍ punīhi naḥ |
9.067.24c bra̱hma̱sa̱vaiḥ pu̍nīhi naḥ ||

yat | te̱ | pa̱vitra̍m | a̱rci̱-vat | agne̍ | tena̍ | pu̱nī̱hi̱ | na̱ḥ |
bra̱hma̱-sa̱vaiḥ | pu̱nī̱hi̱ | na̱ḥ ||9.067.24||

9.067.25a u̱bhābhyā̍ṁ deva savitaḥ pa̱vitre̍ṇa sa̱vena̍ ca |
9.067.25c mām pu̍nīhi vi̱śvata̍ḥ ||

u̱bhābhyā̍m | de̱va̱ | sa̱vi̱ta̱ḥ | pa̱vitre̍ṇa | sa̱vena̍ | ca̱ |
mām | pu̱nī̱hi̱ | vi̱śvata̍ḥ ||9.067.25||

9.067.26a tri̱bhiṣ ṭvaṁ de̍va savita̱r varṣi̍ṣṭhaiḥ soma̱ dhāma̍bhiḥ |
9.067.26c agne̱ dakṣai̍ḥ punīhi naḥ ||

tri̱-bhiḥ | tvam | de̱va̱ | sa̱vi̱ta̱ḥ | varṣi̍ṣṭhaiḥ | so̱ma̱ | dhāma̍-bhiḥ |
agne̍ | dakṣai̍ḥ | pu̱nī̱hi̱ | na̱ḥ ||9.067.26||

9.067.27a pu̱nantu̱ māṁ de̍vaja̱nāḥ pu̱nantu̱ vasa̍vo dhi̱yā |
9.067.27c viśve̍ devāḥ punī̱ta mā̱ jāta̍vedaḥ punī̱hi mā̍ ||

pu̱nantu̍ | mām | de̱va̱-ja̱nāḥ | pu̱nantu̍ | vasa̍vaḥ | dhi̱yā |
viśve̍ | de̱vā̱ḥ | pu̱nī̱ta | mā̱ | jāta̍-vedaḥ | pu̱nī̱hi | mā̱ ||9.067.27||

9.067.28a pra pyā̍yasva̱ pra sya̍ndasva̱ soma̱ viśve̍bhir a̱ṁśubhi̍ḥ |
9.067.28c de̱vebhya̍ utta̱maṁ ha̱viḥ ||

pra | pyā̱ya̱sva̱ | pra | sya̱nda̱sva̱ | soma̍ | viśve̍bhiḥ | a̱ṁśu-bhi̍ḥ |
de̱vebhya̍ḥ | u̱t-ta̱mam | ha̱viḥ ||9.067.28||

9.067.29a upa̍ pri̱yam pani̍pnata̱ṁ yuvā̍nam āhutī̱vṛdha̍m |
9.067.29c aga̍nma̱ bibhra̍to̱ nama̍ḥ ||

upa̍ | pri̱yam | pani̍pnatam | yuvā̍nam | ā̱hu̱ti̱-vṛdha̍m |
aga̍nma | bibhra̍taḥ | nama̍ḥ ||9.067.29||

9.067.30a a̱lāyya̍sya para̱śur na̍nāśa̱ tam ā pa̍vasva deva soma |
9.067.30c ā̱khuṁ ci̍d e̱va de̍va soma ||

a̱lāyya̍sya | pa̱ra̱śuḥ | na̱nā̱śa̱ | tam | ā | pa̱va̱sva̱ | de̱va̱ | so̱ma̱ |
ā̱khum | ci̱t | e̱va | de̱va̱ | so̱ma̱ ||9.067.30||

9.067.31a yaḥ pā̍vamā̱nīr a̱dhyety ṛṣi̍bhi̱ḥ sambhṛ̍ta̱ṁ rasa̍m |
9.067.31c sarva̱ṁ sa pū̱tam a̍śnāti svadi̱tam mā̍ta̱riśva̍nā ||

yaḥ | pā̱va̱mā̱nīḥ | a̱dhi̱-eti̍ | ṛṣi̍-bhiḥ | sam-bhṛ̍tam | rasa̍m |
sarva̱m | saḥ | pū̱tam | a̱śnā̱ti̱ | sva̱di̱tam | mā̱ta̱riśva̍nā ||9.067.31||

9.067.32a pā̱va̱mā̱nīr yo a̱dhyety ṛṣi̍bhi̱ḥ sambhṛ̍ta̱ṁ rasa̍m |
9.067.32c tasmai̱ sara̍svatī duhe kṣī̱raṁ sa̱rpir madhū̍da̱kam ||

pā̱va̱mā̱nīḥ | yaḥ | a̱dhi̱-eti̍ | ṛṣi̍-bhi̱ḥ | sam-bhṛ̍tam | rasa̍m |
tasmai̍ | sara̍svatī | du̱he̱ | kṣī̱ram | sa̱rpiḥ | madhu̍ | u̱da̱kam ||9.067.32||


9.068.01a pra de̱vam acchā̱ madhu̍manta̱ inda̱vo 'si̍ṣyadanta̱ gāva̱ ā na dhe̱nava̍ḥ |
9.068.01c ba̱rhi̱ṣado̍ vaca̱nāva̍nta̱ ūdha̍bhiḥ pari̱sruta̍m u̱sriyā̍ ni̱rṇija̍ṁ dhire ||

pra | de̱vam | accha̍ | madhu̍-mantaḥ | inda̍vaḥ | asi̍syadanta | gāva̍ḥ | ā | na | dhe̱nava̍ḥ |
ba̱rhi̱-sada̍ḥ | va̱ca̱nā-va̍ntaḥ | ūdha̍-bhiḥ | pa̱ri̱-sruta̍m | u̱sriyā̍ḥ | ni̱ḥ-nija̍m | dhi̱re̱ ||9.068.01||

9.068.02a sa roru̍vad a̱bhi pūrvā̍ acikradad upā̱ruha̍ḥ śra̱thaya̍n svādate̱ hari̍ḥ |
9.068.02c ti̱raḥ pa̱vitra̍m pari̱yann u̱ru jrayo̱ ni śaryā̍ṇi dadhate de̱va ā vara̍m ||

saḥ | roru̍vat | a̱bhi | pūrvā̍ḥ | a̱ci̱kra̱da̱t | u̱pa̱-ā̱ruha̍ḥ | śra̱thaya̍n | svā̱da̱te̱ | hari̍ḥ |
ti̱raḥ | pa̱vitra̍m | pa̱ri̱-yan | u̱ru | jraya̍ḥ | ni | śaryā̍ṇi | da̱dha̱te̱ | de̱vaḥ | ā | vara̍m ||9.068.02||

9.068.03a vi yo ma̱me ya̱myā̍ saṁya̱tī mada̍ḥ sāka̱ṁvṛdhā̱ paya̍sā pinva̱d akṣi̍tā |
9.068.03c ma̱hī a̍pā̱re raja̍sī vi̱vevi̍dad abhi̱vraja̱nn akṣi̍ta̱m pāja̱ ā da̍de ||

vi | yaḥ | ma̱me | ya̱myā̍ | sa̱ṁya̱tī iti̍ sa̱m-ya̱tī | mada̍ḥ | sā̱kā̱m-vṛdhā̍ | paya̍sā | pinva̍t | akṣi̍tā |
ma̱hī iti̍ | a̱pā̱re iti̍ | raja̍sī̱ iti̍ | vi̱-vevi̍dat | a̱bhi̱-vraja̍n | akṣi̍tam | pāja̍ḥ | ā | da̱de̱ ||9.068.03||

9.068.04a sa mā̱tarā̍ vi̱cara̍n vā̱jaya̍nn a̱paḥ pra medhi̍raḥ sva̱dhayā̍ pinvate pa̱dam |
9.068.04c a̱ṁśur yave̍na pipiśe ya̱to nṛbhi̱ḥ saṁ jā̱mibhi̱r nasa̍te̱ rakṣa̍te̱ śira̍ḥ ||

saḥ | mā̱tarā̍ | vi̱-cara̍n | vā̱ja-ya̍n | a̱paḥ | pra | medhi̍raḥ | sva̱dhayā̍ | pi̱nva̱te̱ | pa̱dam |
a̱ṁśuḥ | yave̍na | pi̱pi̱śe̱ | ya̱taḥ | nṛ-bhi̍ḥ | sam | jā̱mi-bhi̍ḥ | nasa̍te | rakṣa̍te | śira̍ḥ ||9.068.04||

9.068.05a saṁ dakṣe̍ṇa̱ mana̍sā jāyate ka̱vir ṛ̱tasya̱ garbho̱ nihi̍to ya̱mā pa̱raḥ |
9.068.05c yūnā̍ ha̱ santā̍ pratha̱maṁ vi ja̍jñatu̱r guhā̍ hi̱taṁ jani̍ma̱ nema̱m udya̍tam ||

sam | dakṣe̍ṇa | mana̍sā | jā̱ya̱te̱ | ka̱viḥ | ṛ̱tasya̍ | garbha̍ḥ | ni-hi̍taḥ | ya̱mā | pa̱raḥ |
yūnā̍ | ha̱ | santā̍ | pra̱tha̱mam | vi | ja̱jña̱tu̱ḥ | guhā̍ | hi̱tam | jani̍ma | nema̍m | ut-ya̍tam ||9.068.05||

9.068.06a ma̱ndrasya̍ rū̱paṁ vi̍vidur manī̱ṣiṇa̍ḥ śye̱no yad andho̱ abha̍rat parā̱vata̍ḥ |
9.068.06c tam ma̍rjayanta su̱vṛdha̍ṁ na̱dīṣv ām̐ u̱śanta̍m a̱ṁśum pa̍ri̱yanta̍m ṛ̱gmiya̍m ||

ma̱ndrasya̍ | rū̱pam | vi̱vi̱du̱ḥ | ma̱nī̱ṣiṇa̍ḥ | śye̱naḥ | yat | andha̍ḥ | abha̍rat | pa̱rā̱-vata̍ḥ |
tam | ma̱rja̱ya̱nta̱ | su̱-vṛdha̍m | na̱dīṣu̍ | ā | u̱śanta̍m | a̱ṁśum | pa̱ri̱-yanta̍m | ṛ̱gmiya̍m ||9.068.06||

9.068.07a tvām mṛ̍janti̱ daśa̱ yoṣa̍ṇaḥ su̱taṁ soma̱ ṛṣi̍bhir ma̱tibhi̍r dhī̱tibhi̍r hi̱tam |
9.068.07c avyo̱ vāre̍bhir u̱ta de̱vahū̍tibhi̱r nṛbhi̍r ya̱to vāja̱m ā da̍rṣi sā̱taye̍ ||

tvām | mṛ̱ja̱nti̱ | daśa̍ | yoṣa̍ṇaḥ | su̱tam | so̱ma̱ | ṛṣi̍-bhiḥ | ma̱ti-bhi̍ḥ | dhī̱ti-bhi̍ḥ | hi̱tam |
avya̍ḥ | vāre̍bhiḥ | u̱ta | de̱vahū̍ti-bhiḥ | nṛ-bhi̍ḥ | ya̱taḥ | vāja̍m | ā | da̱rṣi̱ | sā̱taye̍ ||9.068.07||

9.068.08a pa̱ri̱pra̱yanta̍ṁ va̱yya̍ṁ suṣa̱ṁsada̱ṁ soma̍m manī̱ṣā a̱bhy a̍nūṣata̱ stubha̍ḥ |
9.068.08c yo dhāra̍yā̱ madhu̍mām̐ ū̱rmiṇā̍ di̱va iya̍rti̱ vāca̍ṁ rayi̱ṣāḻ ama̍rtyaḥ ||

pa̱ri̱-pra̱yanta̍m | va̱yya̍m | su̱-sa̱ṁsada̍m | soma̍m | ma̱nī̱ṣāḥ | a̱bhi | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | stubha̍ḥ |
yaḥ | dhāra̍yā | madhu̍-mān | ū̱rmiṇā̍ | di̱vaḥ | iya̍rti | vāca̍m | ra̱yi̱ṣāṭ | ama̍rtyaḥ ||9.068.08||

9.068.09a a̱yaṁ di̱va i̍yarti̱ viśva̱m ā raja̱ḥ soma̍ḥ punā̱naḥ ka̱laśe̍ṣu sīdati |
9.068.09c a̱dbhir gobhi̍r mṛjyate̱ adri̍bhiḥ su̱taḥ pu̍nā̱na indu̱r vari̍vo vidat pri̱yam ||

a̱yam | di̱vaḥ | i̱ya̱rti̱ | viśva̍m | ā | raja̍ḥ | soma̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | ka̱laśe̍ṣu | sī̱da̱ti̱ |
a̱t-bhiḥ | gobhi̍ḥ | mṛ̱jya̱te̱ | adri̍-bhiḥ | su̱taḥ | pu̱nā̱naḥ | indu̍ḥ | vari̍vaḥ | vi̱da̱t | pri̱yam ||9.068.09||

9.068.10a e̱vā na̍ḥ soma pariṣi̱cyamā̍no̱ vayo̱ dadha̍c ci̱trata̍mam pavasva |
9.068.10c a̱dve̱ṣe dyāvā̍pṛthi̱vī hu̍vema̱ devā̍ dha̱tta ra̱yim a̱sme su̱vīra̍m ||

e̱va | na̱ḥ | so̱ma̱ | pa̱ri̱-si̱cyamā̍naḥ | vaya̍ḥ | dadha̍t | ci̱tra-ta̍mam | pa̱va̱sva̱ |
a̱dve̱ṣe | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | hu̱ve̱ma̱ | devā̍ḥ | dha̱tta | ra̱yim | a̱sme iti̍ | su̱-vīra̍m ||9.068.10||


9.069.01a iṣu̱r na dhanva̱n prati̍ dhīyate ma̱tir va̱tso na mā̱tur upa̍ sa̱rjy ūdha̍ni |
9.069.01c u̱rudhā̍reva duhe̱ agra̍ āya̱ty asya̍ vra̱teṣv api̱ soma̍ iṣyate ||

iṣu̍ḥ | na | dhanva̍n | prati̍ | dhī̱ya̱te̱ | ma̱tiḥ | va̱tsaḥ | na | mā̱tuḥ | upa̍ | sa̱rji̱ | ūrdha̍ni |
u̱rudhā̍rā-iva | du̱he̱ | agre̍ | ā̱-ya̱tī | asya̍ | vra̱teṣu̍ | api̍ | soma̍ḥ | i̱ṣya̱te̱ ||9.069.01||

9.069.02a upo̍ ma̱tiḥ pṛ̱cyate̍ si̱cyate̱ madhu̍ ma̱ndrāja̍nī codate a̱ntar ā̱sani̍ |
9.069.02c pava̍mānaḥ saṁta̱niḥ pra̍ghna̱tām i̍va̱ madhu̍mān dra̱psaḥ pari̱ vāra̍m arṣati ||

upo̱ iti̍ | ma̱tiḥ | pṛ̱cyate̍ | si̱cyate̍ | madhu̍ | ma̱ndra̱-aja̍nī | co̱da̱te̱ | a̱ntaḥ | ā̱sani̍ |
pava̍mānaḥ | sa̱m-ta̱niḥ | pra̍ghna̱tām-i̍va | madhu̍-mān | dra̱psaḥ | pari̍ | vāra̍m | a̱rṣa̱ti̱ ||9.069.02||

9.069.03a avye̍ vadhū̱yuḥ pa̍vate̱ pari̍ tva̱ci śra̍thnī̱te na̱ptīr adi̍ter ṛ̱taṁ ya̱te |
9.069.03c hari̍r akrān yaja̱taḥ sa̍ṁya̱to mado̍ nṛ̱mṇā śiśā̍no mahi̱ṣo na śo̍bhate ||

avye̍ | va̱dhū̱-yuḥ | pa̱va̱te̱ | pari̍ | tva̱ci | śra̱thnī̱te | na̱ptīḥ | adi̍teḥ | ṛ̱tam | ya̱te |
hari̍ḥ | a̱krā̱n | ya̱ja̱taḥ | sa̱m-ya̱taḥ | mada̍ḥ | nṛ̱mnā | śiśā̍naḥ | ma̱hi̱ṣaḥ | na | śo̱bha̱te̱ ||9.069.03||

9.069.04a u̱kṣā mi̍māti̱ prati̍ yanti dhe̱navo̍ de̱vasya̍ de̱vīr upa̍ yanti niṣkṛ̱tam |
9.069.04c aty a̍kramī̱d arju̍na̱ṁ vāra̍m a̱vyaya̱m atka̱ṁ na ni̱ktam pari̱ somo̍ avyata ||

u̱kṣā | mi̱mā̱ti̱ | prati̍ | ya̱nti̱ | dhe̱nava̍ḥ | de̱vasya̍ | de̱vīḥ | upa̍ | ya̱nti̱ | ni̱ḥ-kṛ̱tam |
ati̍ | a̱kra̱mī̱t | arju̍nam | vāra̍m | a̱vyaya̍m | atka̍m | na | ni̱ktam | pari̍ | soma̍ḥ | a̱vya̱ta̱ ||9.069.04||

9.069.05a amṛ̍ktena̱ ruśa̍tā̱ vāsa̍sā̱ hari̱r ama̍rtyo nirṇijā̱naḥ pari̍ vyata |
9.069.05c di̱vas pṛ̱ṣṭham ba̱rhaṇā̍ ni̱rṇije̍ kṛtopa̱stara̍ṇaṁ ca̱mvo̍r nabha̱smaya̍m ||

amṛ̍ktena | ruśa̍tā | vāsa̍sā | hari̍ḥ | ama̍rtyaḥ | ni̱ḥ-ni̱jā̱naḥ | pari̍ | vya̱ta̱ |
di̱vaḥ | pṛ̱ṣṭham | ba̱rhaṇā̍ | ni̱ḥ-nije̍ | kṛ̱ta̱ | u̱pa̱-stara̍ṇam | ca̱mvo̍ḥ | na̱bha̱smaya̍m ||9.069.05||

9.069.06a sūrya̍syeva ra̱śmayo̍ drāvayi̱tnavo̍ matsa̱rāsa̍ḥ pra̱supa̍ḥ sā̱kam ī̍rate |
9.069.06c tantu̍ṁ ta̱tam pari̱ sargā̍sa ā̱śavo̱ nendrā̍d ṛ̱te pa̍vate̱ dhāma̱ kiṁ ca̱na ||

sūrya̍sya-iva | ra̱śmaya̍ḥ | dra̱va̱yi̱tnava̍ḥ | ma̱tsa̱rāsa̍ḥ | pra̱-supa̍ḥ | sā̱kam | ī̱ra̱te̱ |
tantu̍m | ta̱tam | pari̍ | sargā̍saḥ | ā̱śava̍ḥ | na | indrā̍t | ṛ̱te | pa̱va̱te̱ | dhāma̍ | kim | ca̱na ||9.069.06||

9.069.07a sindho̍r iva prava̱ṇe ni̱mna ā̱śavo̱ vṛṣa̍cyutā̱ madā̍so gā̱tum ā̍śata |
9.069.07c śaṁ no̍ nive̱śe dvi̱pade̱ catu̍ṣpade̱ 'sme vājā̍ḥ soma tiṣṭhantu kṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||

sindho̍ḥ-iva | pra̱va̱ṇe | ni̱mne | ā̱śava̍ḥ | vṛṣa̍-cyutāḥ | madā̍saḥ | gā̱tum | ā̱śa̱ta̱ |
śam | na̱ḥ | ni̱-ve̱śe | dvi̱-pade̍ | catu̍ḥ-pade | a̱sme iti̍ | vājā̍ḥ | so̱ma̱ | ti̱ṣṭha̱ntu̱ | kṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||9.069.07||

9.069.08a ā na̍ḥ pavasva̱ vasu̍ma̱d dhira̍ṇyava̱d aśvā̍va̱d goma̱d yava̍mat su̱vīrya̍m |
9.069.08c yū̱yaṁ hi so̍ma pi̱taro̱ mama̱ sthana̍ di̱vo mū̱rdhāna̱ḥ prasthi̍tā vaya̱skṛta̍ḥ ||

ā | na̱ḥ | pa̱va̱sva̱ | vasu̍-mat | hira̍ṇya-vat | aśva̍-vat | go-ma̍t | yava̍-mat | su̱-vīrya̍m |
yū̱yam | hi | so̱ma̱ | pi̱tara̍ḥ | mama̍ | sthana̍ | di̱vaḥ | mū̱rdhāna̍ḥ | pra-sthi̍tāḥ | va̱ya̱ḥ-kṛta̍ḥ ||9.069.08||

9.069.09a e̱te somā̱ḥ pava̍mānāsa̱ indra̱ṁ rathā̍ iva̱ pra ya̍yuḥ sā̱tim accha̍ |
9.069.09c su̱tāḥ pa̱vitra̱m ati̍ ya̱nty avya̍ṁ hi̱tvī va̱vriṁ ha̱rito̍ vṛ̱ṣṭim accha̍ ||

e̱te | somā̍ḥ | pava̍mānāsaḥ | indra̍m | rathā̍ḥ-iva | pra | ya̱yu̱ḥ | sā̱tim | accha̍ |
su̱tāḥ | pa̱vitra̍m | ati̍ | ya̱nti̱ | avya̍m | hi̱tvī | va̱vrim | ha̱rita̍ḥ | vṛ̱ṣṭim | accha̍ ||9.069.09||

9.069.10a inda̱v indrā̍ya bṛha̱te pa̍vasva sumṛḻī̱ko a̍nava̱dyo ri̱śādā̍ḥ |
9.069.10c bharā̍ ca̱ndrāṇi̍ gṛṇa̱te vasū̍ni de̱vair dyā̍vāpṛthivī̱ prāva̍taṁ naḥ ||

indo̱ iti̍ | indrā̍ya | bṛ̱ha̱te | pa̱va̱sva̱ | su̱-mṛ̱ḻī̱kaḥ | a̱na̱va̱dyaḥ | ri̱śādā̍ḥ |
bhara̍ | ca̱ndrāṇi̍ | gṛ̱ṇa̱te | vasū̍ni | de̱vaiḥ | dyā̱vā̱pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | pra | a̱va̱ta̱m | na̱ḥ ||9.069.10||


9.070.01a trir a̍smai sa̱pta dhe̱navo̍ duduhre sa̱tyām ā̱śira̍m pū̱rvye vyo̍mani |
9.070.01c ca̱tvāry a̱nyā bhuva̍nāni ni̱rṇije̱ cārū̍ṇi cakre̱ yad ṛ̱tair ava̍rdhata ||

triḥ | a̱smai̱ | sa̱pta | dhe̱nava̍ḥ | du̱du̱hre̱ | sa̱tyām | ā̱-śira̍m | pū̱rvye | vi-o̍mani |
ca̱tvāri̍ | a̱nyā | bhuva̍nāni | ni̱ḥ-nije̍ | cārū̍ṇi | ca̱kre̱ | yat | ṛ̱taiḥ | ava̍rdhata ||9.070.01||

9.070.02a sa bhikṣa̍māṇo a̱mṛta̍sya̱ cāru̍ṇa u̱bhe dyāvā̱ kāvye̍nā̱ vi śa̍śrathe |
9.070.02c teji̍ṣṭhā a̱po ma̱ṁhanā̱ pari̍ vyata̱ yadī̍ de̱vasya̱ śrava̍sā̱ sado̍ vi̱duḥ ||

saḥ | bhikṣa̍māṇaḥ | a̱mṛta̍sya | cāru̍ṇaḥ | u̱bhe iti̍ | dyāvā̍ | kāvye̍na | vi | śa̱śra̱the̱ |
teji̍ṣṭhāḥ | a̱paḥ | ma̱ṁhanā̍ | pari̍ | vya̱ta̱ | yadi̍ | de̱vasya̍ | śrava̍sā | sada̍ḥ | vi̱duḥ ||9.070.02||

9.070.03a te a̍sya santu ke̱tavo 'mṛ̍tya̱vo 'dā̍bhyāso ja̱nuṣī̍ u̱bhe anu̍ |
9.070.03c yebhi̍r nṛ̱mṇā ca̍ de̱vyā̍ ca puna̱ta ād id rājā̍nam ma̱nanā̍ agṛbhṇata ||

te | a̱sya̱ | sa̱ntu̱ | ke̱tava̍ḥ | amṛ̍tyavaḥ | adā̍bhyāsaḥ | ja̱nuṣī̱ iti̍ | u̱bhe iti̍ | anu̍ |
yebhi̍ḥ | nṛ̱mṇā | ca̱ | de̱vyā̍ | ca̱ | pu̱na̱te | āt | it | rājā̍nam | ma̱nanā̍ḥ | a̱gṛ̱bhṇa̱ta̱ ||9.070.03||

9.070.04a sa mṛ̱jyamā̍no da̱śabhi̍ḥ su̱karma̍bhi̱ḥ pra ma̍dhya̱māsu̍ mā̱tṛṣu̍ pra̱me sacā̍ |
9.070.04c vra̱tāni̍ pā̱no a̱mṛta̍sya̱ cāru̍ṇa u̱bhe nṛ̱cakṣā̱ anu̍ paśyate̱ viśau̍ ||

saḥ | mṛ̱jyamā̍naḥ | da̱śa-bhi̍ḥ | su̱karma̍-bhiḥ | pra | ma̱dhya̱māsu̍ | mā̱tṛṣu̍ | pra̱-me | sacā̍ |
vra̱tāni̍ | pā̱naḥ | a̱mṛta̍sya | cāru̍ṇaḥ | u̱bhe iti̍ | nṛ̱-cakṣā̍ḥ | anu̍ | pa̱śya̱te̱ | viśau̍ ||9.070.04||

9.070.05a sa ma̍rmṛjā̱na i̍ndri̱yāya̱ dhāya̍sa̱ obhe a̱ntā roda̍sī harṣate hi̱taḥ |
9.070.05c vṛṣā̱ śuṣme̍ṇa bādhate̱ vi du̍rma̱tīr ā̱dedi̍śānaḥ śarya̱heva̍ śu̱rudha̍ḥ ||

saḥ | ma̱rmṛ̱jā̱naḥ | i̱ndri̱yāya̍ | dhāya̍se | ā | u̱bhe iti̍ | a̱ntariti̍ | roda̍sī̱ iti̍ | ha̱rṣa̱te̱ | hi̱taḥ |
vṛṣā̍ | śuṣme̍ṇa | bā̱dha̱te̱ | vi | du̱ḥ-ma̱tīḥ | ā̱dedi̍śānaḥ | śa̱rya̱hā-i̍va | śu̱rudha̍ḥ ||9.070.05||

9.070.06a sa mā̱tarā̱ na dadṛ̍śāna u̱sriyo̱ nāna̍dad eti ma̱rutā̍m iva sva̱naḥ |
9.070.06c jā̱nann ṛ̱tam pra̍tha̱maṁ yat sva̍rṇara̱m praśa̍staye̱ kam a̍vṛṇīta su̱kratu̍ḥ ||

saḥ | mā̱tarā̍ | na | dadṛ̍śānaḥ | u̱sriya̍ḥ | nāna̍dat | e̱ti̱ | ma̱rutā̍m-iva | sva̱naḥ |
jā̱nan | ṛ̱tam | pra̱tha̱mam | yat | sva̍ḥ-naram | pra-śa̍staye | kam | a̱vṛ̱ṇī̱ta̱ | su̱-kratu̍ḥ ||9.070.06||

9.070.07a ru̱vati̍ bhī̱mo vṛ̍ṣa̱bhas ta̍vi̱ṣyayā̱ śṛṅge̱ śiśā̍no̱ hari̍ṇī vicakṣa̱ṇaḥ |
9.070.07c ā yoni̱ṁ soma̱ḥ sukṛ̍ta̱ṁ ni ṣī̍dati ga̱vyayī̱ tvag bha̍vati ni̱rṇig a̱vyayī̍ ||

ru̱vati̍ | bhī̱maḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | ta̱vi̱ṣyayā̍ | śṛṅge̱ iti̍ | śiśā̍naḥ | hari̍ṇī̱ iti̍ | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ |
ā | yoni̍m | soma̍ḥ | su-kṛ̍tam | ni | sī̱da̱ti̱ | ga̱vyayī̍ | tvak | bha̱va̱ti̱ | ni̱ḥ-nik | a̱vyayī̍ ||9.070.07||

9.070.08a śuci̍ḥ punā̱nas ta̱nva̍m are̱pasa̱m avye̱ hari̱r ny a̍dhāviṣṭa̱ sāna̍vi |
9.070.08c juṣṭo̍ mi̱trāya̱ varu̍ṇāya vā̱yave̍ tri̱dhātu̱ madhu̍ kriyate su̱karma̍bhiḥ ||

śuci̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | ta̱nva̍m | a̱re̱pasa̍m | avye̍ | hari̍ḥ | ni | a̱dhā̱vi̱ṣṭa̱ | sāna̍vi |
juṣṭa̍ḥ | mi̱trāya̍ | varu̍ṇāya | vā̱yave̍ | tri̱-dhātu̍ | madhu̍ | kri̱ya̱te̱ | su̱karma̍-bhiḥ ||9.070.08||

9.070.09a pava̍sva soma de̱vavī̍taye̱ vṛṣendra̍sya̱ hārdi̍ soma̱dhāna̱m ā vi̍śa |
9.070.09c pu̱rā no̍ bā̱dhād du̍ri̱tāti̍ pāraya kṣetra̱vid dhi diśa̱ āhā̍ vipṛccha̱te ||

pava̍sva | so̱ma̱ | de̱va-vī̍taye | vṛṣā̍ | indra̍sya | hārdi̍ | so̱ma̱-dhāna̍m | ā | vi̱śa̱ |
pu̱rā | na̱ḥ | bā̱dhāt | du̱ḥ-i̱tā | ati̍ | pā̱ra̱ya̱ | kṣe̱tra̱-vit | hi | diśa̍ḥ | āha̍ | vi̱-pṛ̱ccha̱te ||9.070.09||

9.070.10a hi̱to na sapti̍r a̱bhi vāja̍m a̱rṣendra̍syendo ja̱ṭhara̱m ā pa̍vasva |
9.070.10c nā̱vā na sindhu̱m ati̍ parṣi vi̱dvāñ chūro̱ na yudhya̱nn ava̍ no ni̱daḥ spa̍ḥ ||

hi̱taḥ | na | sapti̍ḥ | a̱bhi | vāja̍m | a̱rṣa̱ | ndra̍sya | i̱ndo̱ iti̍ | ja̱ṭhara̍m | ā | pa̱va̱sva̱ |
nā̱vā | na | sindhu̍m | ati̍ | pa̱rṣi̱ | vi̱dvān | śūra̍ḥ | na | yudhya̍n | ava̍ | na̱ḥ | ni̱daḥ | spa̱riti̍ spa̍ḥ ||9.070.10||


9.071.01a ā dakṣi̍ṇā sṛjyate śu̱ṣmy ā̱3̱̍sada̱ṁ veti̍ dru̱ho ra̱kṣasa̍ḥ pāti̱ jāgṛ̍viḥ |
9.071.01c hari̍r opa̱śaṁ kṛ̍ṇute̱ nabha̱s paya̍ upa̱stire̍ ca̱mvo̱3̱̍r brahma̍ ni̱rṇije̍ ||

ā | dakṣi̍ṇā | sṛ̱jya̱te̱ | śu̱ṣmī | ā̱-sada̍m | veti̍ | dru̱haḥ | ra̱kṣasa̍ḥ | pā̱ti̱ | jāgṛ̍viḥ |
hari̍ḥ | o̱pa̱śam | kṛ̱ṇu̱te̱ | nabha̍ḥ | paya̍ḥ | u̱pa̱-stire̍ | ca̱mvo̍ḥ | brahma̍ | ni̱ḥ-nije̍ ||9.071.01||

9.071.02a pra kṛ̍ṣṭi̱heva̍ śū̱ṣa e̍ti̱ roru̍vad asu̱rya1̱̍ṁ varṇa̱ṁ ni ri̍ṇīte asya̱ tam |
9.071.02c jahā̍ti va̱vrim pi̱tur e̍ti niṣkṛ̱tam u̍pa̱pruta̍ṁ kṛṇute ni̱rṇija̱ṁ tanā̍ ||

pra | kṛ̱ṣṭi̱hā-i̍va | śū̱ṣaḥ | e̱ti̱ | roru̍vat | a̱su̱rya̍m | varṇa̍m | ni | ri̱ṇī̱te̱ | a̱sya̱ | tam |
jahā̍ti | va̱vrim | pi̱tuḥ | e̱ti̱ | ni̱ḥ-kṛ̱tam | u̱pa̱-pruta̍m | kṛ̱ṇu̱te̱ | ni̱ḥ-nija̍m | tanā̍ ||9.071.02||

9.071.03a adri̍bhiḥ su̱taḥ pa̍vate̱ gabha̍styor vṛṣā̱yate̱ nabha̍sā̱ vepa̍te ma̱tī |
9.071.03c sa mo̍date̱ nasa̍te̱ sādha̍te gi̱rā ne̍ni̱kte a̱psu yaja̍te̱ parī̍maṇi ||

adri̍-bhiḥ | su̱taḥ | pa̱va̱te̱ | gabha̍styoḥ | vṛ̱ṣa̱-yate̍ | nabha̍sā | vepa̍te | ma̱tī |
saḥ | mo̱da̱te̱ | nasa̍te | sādha̍te | gi̱rā | ne̱ni̱kte | a̱p-su | yaja̍te | parī̍maṇi ||9.071.03||

9.071.04a pari̍ dyu̱kṣaṁ saha̍saḥ parvatā̱vṛdha̱m madhva̍ḥ siñcanti ha̱rmyasya̍ sa̱kṣaṇi̍m |
9.071.04c ā yasmi̱n gāva̍ḥ suhu̱tāda̱ ūdha̍ni mū̱rdhañ chrī̱ṇanty a̍gri̱yaṁ varī̍mabhiḥ ||

pari̍ | dyu̱kṣam | saha̍saḥ | pa̱rva̱ta̱-vṛdha̍m | madhva̍ḥ | si̱ñca̱nti̱ | ha̱rmyasya̍ | sa̱kṣaṇi̍m |
ā | yasmi̍n | gāva̍ḥ | su̱hu̱ta̱-āda̍ḥ | ūdha̍ni | mū̱rdhan | śrī̱ṇanti̍ | a̱gri̱yam | varī̍ma-bhiḥ ||9.071.04||

9.071.05a sam ī̱ ratha̱ṁ na bhu̱rijo̍r aheṣata̱ daśa̱ svasā̍ro̱ adi̍ter u̱pastha̱ ā |
9.071.05c jigā̱d upa̍ jrayati̱ gor a̍pī̱cya̍m pa̱daṁ yad a̍sya ma̱tuthā̱ ajī̍janan ||

sam | ī̱m iti̍ | ratha̍m | na | bhu̱rijo̍ḥ | a̱he̱ṣa̱ta̱ | daśa̍ | svasā̍raḥ | adi̍teḥ | u̱pa-sthe̍ | ā |
jigā̍t | upa̍ | jra̱ya̱ti̱ | goḥ | a̱pī̱cya̍m | pa̱dam | yat | a̱sya̱ | ma̱tuthā̍ḥ | ajī̍janan ||9.071.05||

9.071.06a śye̱no na yoni̱ṁ sada̍naṁ dhi̱yā kṛ̱taṁ hi̍ra̱ṇyaya̍m ā̱sada̍ṁ de̱va eṣa̍ti |
9.071.06c e ri̍ṇanti ba̱rhiṣi̍ pri̱yaṁ gi̱rāśvo̱ na de̱vām̐ apy e̍ti ya̱jñiya̍ḥ ||

śye̱naḥ | na | yoni̍m | sada̍nam | dhi̱yā | kṛ̱tam | hi̱ra̱ṇyaya̍m | ā̱-sada̍m | de̱vaḥ | ā | ī̱ṣa̱ti̱ |
ā | ī̱m iti̍ | ri̱ṇa̱nti̱ | ba̱rhiṣi̍ | pri̱yam | gi̱rā | aśva̍ḥ | na | de̱vān | api̍ | e̱ti̱ | ya̱jñiya̍ḥ ||9.071.06||

9.071.07a parā̱ vya̍kto aru̱ṣo di̱vaḥ ka̱vir vṛṣā̍ tripṛ̱ṣṭho a̍naviṣṭa̱ gā a̱bhi |
9.071.07c sa̱hasra̍ṇīti̱r yati̍ḥ parā̱yatī̍ re̱bho na pū̱rvīr u̱ṣaso̱ vi rā̍jati ||

parā̍ | vi-a̍ktaḥ | a̱ru̱ṣaḥ | di̱vaḥ | ka̱viḥ | vṛṣā̍ | tri̱-pṛ̱ṣṭhaḥ | a̱na̱vi̱ṣṭa̱ | gāḥ | a̱bhi |
sa̱hasra̍-nītiḥ | yati̍ḥ | pa̱rā̱-yati̍ḥ | re̱bhaḥ | na | pū̱rvīḥ | u̱ṣasa̍ḥ | vi | rā̱ja̱ti̱ ||9.071.07||

9.071.08a tve̱ṣaṁ rū̱paṁ kṛ̍ṇute̱ varṇo̍ asya̱ sa yatrāśa̍ya̱t samṛ̍tā̱ sedha̍ti sri̱dhaḥ |
9.071.08c a̱psā yā̍ti sva̱dhayā̱ daivya̱ṁ jana̱ṁ saṁ su̍ṣṭu̱tī nasa̍te̱ saṁ goa̍grayā ||

tve̱ṣam | rū̱pam | kṛ̱ṇu̱te̱ | varṇa̍ḥ | a̱sya̱ | saḥ | yatra̍ | aśa̍yat | sam-ṛ̍tā | sedha̍ti | sri̱dhaḥ |
a̱psāḥ | yā̱ti̱ | sva̱dhayā̍ | daivya̍m | jana̍m | sam | su̱-stu̱tī | nasa̍te | sam | go-a̍grayā ||9.071.08||

9.071.09a u̱kṣeva̍ yū̱thā pa̍ri̱yann a̍rāvī̱d adhi̱ tviṣī̍r adhita̱ sūrya̍sya |
9.071.09c di̱vyaḥ su̍pa̱rṇo 'va̍ cakṣata̱ kṣāṁ soma̱ḥ pari̱ kratu̍nā paśyate̱ jāḥ ||

u̱kṣā-i̍va | yū̱thā | pa̱ri̱-yan | a̱rā̱vī̱t | adhi̍ | tviṣī̍ḥ | a̱dhi̱ta̱ | sūrya̍sya |
di̱vyaḥ | su̱-pa̱rṇaḥ | ava̍ | ca̱kṣa̱ta̱ | kṣām | soma̍ḥ | pari̍ | kratu̍nā | pa̱śya̱te̱ | jāḥ ||9.071.09||


9.072.01a hari̍m mṛjanty aru̱ṣo na yu̍jyate̱ saṁ dhe̱nubhi̍ḥ ka̱laśe̱ somo̍ ajyate |
9.072.01c ud vāca̍m ī̱raya̍ti hi̱nvate̍ ma̱tī pu̍ruṣṭu̱tasya̱ kati̍ cit pari̱priya̍ḥ ||

hari̍m | mṛ̱ja̱nti̱ | a̱ru̱ṣaḥ | na | yu̱jya̱te̱ | sam | dhe̱nu-bhi̍ḥ | ka̱laśe̍ | soma̍ḥ | a̱jya̱te̱ |
ut | vāca̍m | ī̱raya̍ti | hi̱nvate̍ | ma̱tī | pu̱ru̱-stu̱tasya̍ | kati̍ | ci̱t | pa̱ri̱-priya̍ḥ ||9.072.01||

9.072.02a sā̱kaṁ va̍danti ba̱havo̍ manī̱ṣiṇa̱ indra̍sya̱ soma̍ṁ ja̱ṭhare̱ yad ā̍du̱huḥ |
9.072.02c yadī̍ mṛ̱janti̱ suga̍bhastayo̱ nara̱ḥ sanī̍ḻābhir da̱śabhi̱ḥ kāmya̱m madhu̍ ||

sā̱kam | va̱da̱nti̱ | ba̱hava̍ḥ | ma̱nī̱ṣiṇa̍ḥ | indra̍sya | soma̍m | ja̱ṭhare̍ | yat | ā̱-du̱huḥ |
yadi̍ | mṛ̱janti̍ | su-ga̍bhastayaḥ | nara̍ḥ | sa-nī̍ḻābhiḥ | da̱śa-bhi̍ḥ | kāmya̍m | madhu̍ ||9.072.02||

9.072.03a ara̍mamāṇo̱ aty e̍ti̱ gā a̱bhi sūrya̍sya pri̱yaṁ du̍hi̱tus ti̱ro rava̍m |
9.072.03c anv a̍smai̱ joṣa̍m abharad vinaṁgṛ̱saḥ saṁ dva̱yībhi̱ḥ svasṛ̍bhiḥ kṣeti jā̱mibhi̍ḥ ||

ara̍mamāṇaḥ | ati̍ | e̱ti̱ | gāḥ | a̱bhi | sūrya̍sya | pri̱yam | du̱hi̱tuḥ | ti̱raḥ | rava̍m |
anu̍ | a̱smai̱ | joṣa̍m | a̱bha̱ra̱t | vi̱na̱m-gṛ̱saḥ | sam | dva̱yībhi̍ḥ | svasṛ̍-bhiḥ | kṣe̱ti̱ | jā̱mi-bhi̍ḥ ||9.072.03||

9.072.04a nṛdhū̍to̱ adri̍ṣuto ba̱rhiṣi̍ pri̱yaḥ pati̱r gavā̍m pra̱diva̱ indu̍r ṛ̱tviya̍ḥ |
9.072.04c pura̍ṁdhivā̱n manu̍ṣo yajña̱sādha̍na̱ḥ śuci̍r dhi̱yā pa̍vate̱ soma̍ indra te ||

nṛ-dhū̍taḥ | adri̍-sutaḥ | ba̱rhiṣi̍ | pri̱yaḥ | pati̍ḥ | gavā̍m | pra̱-diva̍ḥ | indu̍ḥ | ṛ̱tviya̍ḥ |
pura̍ndhi-vān | manu̍ṣaḥ | ya̱jña̱-sādha̍naḥ | śuci̍ḥ | dhi̱yā | pa̱va̱te̱ | soma̍ḥ | i̱ndra̱ | te̱ ||9.072.04||

9.072.05a nṛbā̱hubhyā̍ṁ codi̱to dhāra̍yā su̱to̍ 'nuṣva̱dham pa̍vate̱ soma̍ indra te |
9.072.05c āprā̱ḥ kratū̱n sam a̍jair adhva̱re ma̱tīr ver na dru̱ṣac ca̱mvo̱3̱̍r āsa̍da̱d dhari̍ḥ ||

nṛbā̱hu-bhyā̍m | co̱di̱taḥ | dhāra̍yā | su̱taḥ | a̱nu̱-sva̱dham | pa̱va̱te̱ | soma̍ḥ | i̱ndra̱ | te̱ |
ā | a̱prā̱ḥ | kratū̍n | sam | a̱jai̱ḥ | a̱dhva̱re | ma̱tīḥ | veḥ | na | dru̱-sat | ca̱mvo̍ḥ | ā | a̱sa̱da̱t | hari̍ḥ ||9.072.05||

9.072.06a a̱ṁśuṁ du̍hanti sta̱naya̍nta̱m akṣi̍taṁ ka̱viṁ ka̱vayo̱ 'paso̍ manī̱ṣiṇa̍ḥ |
9.072.06c sam ī̱ gāvo̍ ma̱tayo̍ yanti sa̱ṁyata̍ ṛ̱tasya̱ yonā̱ sada̍ne puna̱rbhuva̍ḥ ||

a̱ṁśum | du̱ha̱nti̱ | sta̱naya̍ntam | akṣi̍tam | ka̱vim | ka̱vaya̍ḥ | a̱pasa̍ḥ | ma̱nī̱ṣiṇa̍ḥ |
sam | ī̱m iti̍ | gāva̍ḥ | ma̱taya̍ḥ | ya̱nti̱ | sa̱m-yata̍ḥ | ṛ̱tasya̍ | yonā̍ | sada̍ne | pu̱na̱ḥ-bhuva̍ḥ ||9.072.06||

9.072.07a nābhā̍ pṛthi̱vyā dha̱ruṇo̍ ma̱ho di̱vo̱3̱̍ 'pām ū̱rmau sindhu̍ṣv a̱ntar u̍kṣi̱taḥ |
9.072.07c indra̍sya̱ vajro̍ vṛṣa̱bho vi̱bhūva̍su̱ḥ somo̍ hṛ̱de pa̍vate̱ cāru̍ matsa̱raḥ ||

nābhā̍ | pṛ̱thi̱vyāḥ | dha̱ruṇa̍ḥ | ma̱haḥ | di̱vaḥ | a̱pām | ū̱rmau | sindhu̍ṣu | a̱ntaḥ | u̱kṣi̱taḥ |
indra̍sya | vajra̍ḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | vi̱bhu-va̍suḥ | soma̍ḥ | hṛ̱de | pa̱va̱te̱ | cāru̍ | ma̱tsa̱raḥ ||9.072.07||

9.072.08a sa tū pa̍vasva̱ pari̱ pārthi̍va̱ṁ raja̍ḥ sto̱tre śikṣa̍nn ādhūnva̱te ca̍ sukrato |
9.072.08c mā no̱ nir bhā̱g vasu̍naḥ sādana̱spṛśo̍ ra̱yim pi̱śaṅga̍m bahu̱laṁ va̍sīmahi ||

saḥ | tu | pa̱va̱sva̱ | pari̍ | pārthi̍vam | raja̍ḥ | sto̱tre | śikṣa̍n | ā̱-dhū̱nva̱te | ca̱ | su̱kra̱to̱ iti̍ su-krato |
mā | na̱ḥ | niḥ | bhā̱k | vasu̍naḥ | sā̱da̱na̱-spṛśa̍ḥ | ra̱yim | pi̱śaṅga̍m | ba̱hu̱lam | va̱sī̱ma̱hi̱ ||9.072.08||

9.072.09a ā tū na̍ indo śa̱tadā̱tv aśvya̍ṁ sa̱hasra̍dātu paśu̱mad dhira̍ṇyavat |
9.072.09c upa̍ māsva bṛha̱tī re̱vatī̱r iṣo 'dhi̍ sto̱trasya̍ pavamāna no gahi ||

ā | tu | na̱ḥ | i̱ndo̱ iti̍ | śa̱ta-dā̍tu | aśvya̍m | sa̱hasra̍-dātu | pa̱śu̱-mat | hira̍ṇya-vat |
upa̍ | mā̱sva̱ | bṛ̱ha̱tīḥ | re̱vatī̍ḥ | iṣa̍ḥ | adhi̍ | sto̱trasya̍ | pa̱va̱mā̱na̱ | na̱ḥ | ga̱hi̱ ||9.072.09||


9.073.01a srakve̍ dra̱psasya̱ dhama̍ta̱ḥ sam a̍svarann ṛ̱tasya̱ yonā̱ sam a̍ranta̱ nābha̍yaḥ |
9.073.01c trīn sa mū̱rdhno asu̍raś cakra ā̱rabhe̍ sa̱tyasya̱ nāva̍ḥ su̱kṛta̍m apīparan ||

srakve̍ | dra̱psasya̍ | dhama̍taḥ | sam | a̱sva̱ra̱n | ṛ̱tasya̍ | yonā̍ | sam | a̱ra̱nta̱ | nābha̍yaḥ |
trīn | saḥ | mū̱rdhnaḥ | asu̍raḥ | ca̱kre̱ | ā̱-rabhe̍ | sa̱tyasya̍ | nāva̍ḥ | su̱-kṛta̍m | a̱pī̱pa̱ra̱n ||9.073.01||

9.073.02a sa̱myak sa̱myañco̍ mahi̱ṣā a̍heṣata̱ sindho̍r ū̱rmāv adhi̍ ve̱nā a̍vīvipan |
9.073.02c madho̱r dhārā̍bhir ja̱naya̍nto a̱rkam it pri̱yām indra̍sya ta̱nva̍m avīvṛdhan ||

sa̱myak | sa̱myañca̍ḥ | ma̱hi̱ṣāḥ | a̱he̱ṣa̱ta̱ | sindho̍ḥ | ū̱rmau | adhi̍ | ve̱nāḥ | a̱vī̱vi̱pa̱n |
madho̍ḥ | dhārā̍bhiḥ | ja̱naya̍ntaḥ | a̱rkam | it | pri̱yām | indra̍sya | ta̱nva̍m | a̱vī̱vṛ̱dha̱n ||9.073.02||

9.073.03a pa̱vitra̍vanta̱ḥ pari̱ vāca̍m āsate pi̱taiṣā̍m pra̱tno a̱bhi ra̍kṣati vra̱tam |
9.073.03c ma̱haḥ sa̍mu̱draṁ varu̍ṇas ti̱ro da̍dhe̱ dhīrā̱ ic che̍kur dha̱ruṇe̍ṣv ā̱rabha̍m ||

pa̱vitra̍-vantaḥ | pari̍ | vāca̍m | ā̱sa̱te̱ | pi̱tā | e̱ṣā̱m | pra̱tnaḥ | a̱bhi | ra̱kṣa̱ti̱ | vra̱tam |
ma̱haḥ | sa̱mu̱dram | varu̍ṇaḥ | ti̱raḥ | da̱dhe̱ | dhīrā̍ḥ | it | śe̱ku̱ḥ | dha̱ruṇe̍ṣu | ā̱-rabha̍m ||9.073.03||

9.073.04a sa̱hasra̍dhā̱re 'va̱ te sam a̍svaran di̱vo nāke̱ madhu̍jihvā asa̱ścata̍ḥ |
9.073.04c asya̱ spaśo̱ na ni mi̍ṣanti̱ bhūrṇa̍yaḥ pa̱de-pa̍de pā̱śina̍ḥ santi̱ seta̍vaḥ ||

sa̱hasra̍-dhāre | ava̍ | te | sam | a̱sa̱ra̱n | di̱vaḥ | nāke̍ | madhu̍-jivāḥ | a̱sa̱ścata̍ḥ |
asya̍ | spaśa̍ḥ | na | ni | mi̱ṣa̱nti̱ | bhūrṇa̍yaḥ | pa̱de-pa̍de | pā̱śina̍ḥ | sa̱nti̱ | seta̍vaḥ ||9.073.04||

9.073.05a pi̱tur mā̱tur adhy ā ye sa̱masva̍rann ṛ̱cā śoca̍ntaḥ sa̱ṁdaha̍nto avra̱tān |
9.073.05c indra̍dviṣṭā̱m apa̍ dhamanti mā̱yayā̱ tvaca̱m asi̍knī̱m bhūma̍no di̱vas pari̍ ||

pi̱tuḥ | mā̱tuḥ | adhi̍ | ā | ye | sa̱m-asva̍ran | ṛ̱cā | śoca̍ntaḥ | sa̱m-daha̍ntaḥ | a̱vra̱tān |
indra̍-dviṣṭām | apa̍ | dha̱ma̱nti̱ | mā̱yayā̍ | tvaca̍m | asi̍knīm | bhūma̍naḥ | di̱vaḥ | pari̍ ||9.073.05||

9.073.06a pra̱tnān mānā̱d adhy ā ye sa̱masva̍ra̱ñ chloka̍yantrāso rabha̱sasya̱ manta̍vaḥ |
9.073.06c apā̍na̱kṣāso̍ badhi̱rā a̍hāsata ṛ̱tasya̱ panthā̱ṁ na ta̍ranti du̱ṣkṛta̍ḥ ||

pra̱tnāt | mānā̍t | adhi̍ | ā | ye | sa̱m-asva̍ran | śloka̍-yantrāsaḥ | ra̱bha̱sasya̍ | manta̍vaḥ |
apa̍ | a̱na̱kṣāsa̍ḥ | ba̱dhi̱rāḥ | a̱hā̱sa̱ta̱ | ṛ̱tasya̍ | panthā̍m | na | ta̱ra̱nti̱ | du̱ḥ-kṛta̍ḥ ||9.073.06||

9.073.07a sa̱hasra̍dhāre̱ vita̍te pa̱vitra̱ ā vāca̍m punanti ka̱vayo̍ manī̱ṣiṇa̍ḥ |
9.073.07c ru̱drāsa̍ eṣām iṣi̱rāso̍ a̱druha̱ḥ spaśa̱ḥ svañca̍ḥ su̱dṛśo̍ nṛ̱cakṣa̍saḥ ||

sa̱hasra̍-dhāre | vi-ta̍te | pa̱vitre̍ | ā | vāca̍m | pu̱na̱nti̱ | ka̱vaya̍ḥ | ma̱nī̱ṣiṇa̍ḥ |
ru̱drāsa̍ḥ | e̱ṣā̱m | i̱ṣi̱rāsa̍ḥ | a̱druha̍ḥ | spaśa̍ḥ | su̱-añca̍ḥ | su̱-dṛśa̍ḥ | nṛ̱-cakṣa̍saḥ ||9.073.07||

9.073.08a ṛ̱tasya̍ go̱pā na dabhā̍ya su̱kratu̱s trī ṣa pa̱vitrā̍ hṛ̱dy a1̱̍ntar ā da̍dhe |
9.073.08c vi̱dvān sa viśvā̱ bhuva̍nā̱bhi pa̍śya̱ty avāju̍ṣṭān vidhyati ka̱rte a̍vra̱tān ||

ṛ̱tasya̍ | go̱pāḥ | na | dabhā̍ya | su̱-kratu̍ḥ | trī | saḥ | pa̱vitrā̍ | hṛ̱di | a̱ntaḥ | ā | da̱dhe̱ |
vi̱dvān | saḥ | viśvā̍ | bhuva̍nā | a̱bhi | pa̱śya̱ti̱ | ava̍ | aju̍ṣṭān | vi̱dhya̱ti | ka̱rte | a̱vra̱tān ||9.073.08||

9.073.09a ṛ̱tasya̱ tantu̱r vita̍taḥ pa̱vitra̱ ā ji̱hvāyā̱ agre̱ varu̍ṇasya mā̱yayā̍ |
9.073.09c dhīrā̍ś ci̱t tat sa̱mina̍kṣanta āśa̱tātrā̍ ka̱rtam ava̍ padā̱ty apra̍bhuḥ ||

ṛ̱tasya̍ | tantu̍ḥ | vi-ta̍taḥ | pa̱vitre̍ | ā | ji̱hvāyā̍ḥ | agre̍ | varu̍ṇasya | mā̱yayā̍ |
dhīrā̍ḥ | ci̱t | tat | sa̱m-ina̍kṣantaḥ | ā̱śa̱ta̱ | atra̍ | ka̱rtam | ava̍ | pa̱dā̱ti̱ | apra̍-bhuḥ ||9.073.09||


9.074.01a śiśu̱r na jā̱to 'va̍ cakrada̱d vane̱ sva1̱̍r yad vā̱jy a̍ru̱ṣaḥ siṣā̍sati |
9.074.01c di̱vo reta̍sā sacate payo̱vṛdhā̱ tam ī̍mahe suma̱tī śarma̍ sa̱pratha̍ḥ ||

śiśu̍ḥ | na | jā̱taḥ | ava̍ | ca̱kra̱da̱t | vane̍ | sva̍ḥ | yat | vā̱jī | a̱ru̱ṣaḥ | sisā̍sati |
di̱vaḥ | reta̍sā | sa̱ca̱te̱ | pa̱ya̱ḥ-vṛdhā̍ | tam | ī̱ma̱he̱ | su̱-ma̱tī | śarma̍ | sa̱-pratha̍ḥ ||9.074.01||

9.074.02a di̱vo yaḥ ska̱mbho dha̱ruṇa̱ḥ svā̍tata̱ āpū̍rṇo a̱ṁśuḥ pa̱ryeti̍ vi̱śvata̍ḥ |
9.074.02c seme ma̱hī roda̍sī yakṣad ā̱vṛtā̍ samīcī̱ne dā̍dhāra̱ sam iṣa̍ḥ ka̱viḥ ||

di̱vaḥ | yaḥ | ska̱mbhaḥ | dha̱ruṇa̍ḥ | su-ā̍tataḥ | ā-pū̍rṇaḥ | a̱ṁśuḥ | pa̱ri̱-eti̍ | vi̱śvata̍ḥ |
saḥ | i̱me iti̍ | ma̱hī iti̍ | roda̍sī̱ iti̍ | ya̱kṣa̱t | ā̱-vṛtā̍ | sa̱mī̱cī̱ne iti̍ sa̱m-ī̱cī̱ne | dā̱hā̱ra̱ | sam | iṣa̍ḥ | ka̱viḥ ||9.074.02||

9.074.03a mahi̱ psara̱ḥ sukṛ̍taṁ so̱myam madhū̱rvī gavyū̍ti̱r adi̍ter ṛ̱taṁ ya̱te |
9.074.03c īśe̱ yo vṛ̱ṣṭer i̱ta u̱sriyo̱ vṛṣā̱pāṁ ne̱tā ya i̱taū̍tir ṛ̱gmiya̍ḥ ||

mahi̍ | psara̍ḥ | su-kṛ̍tam | so̱myam | madhu̍ | u̱rvī | gavyū̍tiḥ | adi̍teḥ | ṛ̱tam | ya̱te |
īśe̍ | yaḥ | vṛ̱ṣṭeḥ | i̱taḥ | u̱sriya̍ḥ | vṛṣā̍ | a̱pām | ne̱tā | yaḥ | i̱taḥ-ū̍tiḥ | ṛ̱gmiya̍ḥ ||9.074.03||

9.074.04a ā̱tma̱nvan nabho̍ duhyate ghṛ̱tam paya̍ ṛ̱tasya̱ nābhi̍r a̱mṛta̱ṁ vi jā̍yate |
9.074.04c sa̱mī̱cī̱nāḥ su̱dāna̍vaḥ prīṇanti̱ taṁ naro̍ hi̱tam ava̍ mehanti̱ pera̍vaḥ ||

ā̱tma̱n-vat | nabha̍ḥ | du̱hya̱te̱ | ghṛ̱tam | paya̍ḥ | ṛ̱tasya̍ | nābhi̍ḥ | a̱mṛta̍m | vi | jā̱ya̱te̱ |
sa̱mī̱cī̱nāḥ | su̱-dāna̍vaḥ | prī̱ṇa̱nti̱ | tam | nara̍ḥ | hi̱tam | ava̍ | me̱ha̱nti̱ | pera̍vaḥ ||9.074.04||

9.074.05a arā̍vīd a̱ṁśuḥ saca̍māna ū̱rmiṇā̍ devā̱vya1̱̍m manu̍ṣe pinvati̱ tvaca̍m |
9.074.05c dadhā̍ti̱ garbha̱m adi̍ter u̱pastha̱ ā yena̍ to̱kaṁ ca̱ tana̍yaṁ ca̱ dhāma̍he ||

arā̍vīt | a̱ṁśuḥ | saca̍mānaḥ | ū̱rmiṇā̍ | de̱va̱-a̱vya̍m | manu̍ṣe | pi̱nva̱ti̱ | tvaca̍m |
dadhā̍ti | garbha̍m | adi̍teḥ | u̱pa-sthe̍ | ā | yena̍ | to̱kam | ca̱ | tana̍yam | ca̱ | dhāma̍he ||9.074.05||

9.074.06a sa̱hasra̍dhā̱re 'va̱ tā a̍sa̱ścata̍s tṛ̱tīye̍ santu̱ raja̍si pra̱jāva̍tīḥ |
9.074.06c cata̍sro̱ nābho̱ nihi̍tā a̱vo di̱vo ha̱vir bha̍ranty a̱mṛta̍ṁ ghṛta̱ścuta̍ḥ ||

sa̱hasra̍-dhāre | ava̍ | tāḥ | a̱sa̱ścata̍ḥ | tṛ̱tīye̍ | sa̱ntu̱ | raja̍si | pra̱jā-va̍tīḥ |
cata̍sraḥ | nābha̍ḥ | ni-hi̍tāḥ | a̱vaḥ | di̱vaḥ | ha̱viḥ | bha̱ra̱nti̱ | a̱mṛta̍m | ghṛ̱ta̱-ścuta̍ḥ ||9.074.06||

9.074.07a śve̱taṁ rū̱paṁ kṛ̍ṇute̱ yat siṣā̍sati̱ somo̍ mī̱ḍhvām̐ asu̍ro veda̱ bhūma̍naḥ |
9.074.07c dhi̱yā śamī̍ sacate̱ sem a̱bhi pra̱vad di̱vas kava̍ndha̱m ava̍ darṣad u̱driṇa̍m ||

śve̱tam | rū̱pam | kṛ̱ṇu̱te̱ | yat | sisā̍sati | soma̍ḥ | mī̱ḍhvān | asu̍raḥ | ve̱da̱ | bhūma̍naḥ |
dhi̱yā | śamī̍ | sa̱ca̱te̱ | saḥ | ī̱m | a̱bhi | pra̱-vat | di̱vaḥ | kava̍ndham | ava̍ | da̱rṣa̱t | u̱driṇa̍m ||9.074.07||

9.074.08a adha̍ śve̱taṁ ka̱laśa̱ṁ gobhi̍r a̱ktaṁ kārṣma̱nn ā vā̱jy a̍kramīt sasa̱vān |
9.074.08c ā hi̍nvire̱ mana̍sā deva̱yanta̍ḥ ka̱kṣīva̍te śa̱tahi̍māya̱ gonā̍m ||

adha̍ | śve̱tam | ka̱laśa̍m | gobhi̍ḥ | a̱ktam | kārṣma̍n | ā | vā̱jī | a̱kra̱mī̱t | sa̱sa̱-vān |
ā | hi̱nvi̱re̱ | mana̍sā | de̱va̱-yanta̍ḥ | ka̱kṣīva̍te | śa̱ta-hi̍māya | gonā̍m ||9.074.08||

9.074.09a a̱dbhiḥ so̍ma papṛcā̱nasya̍ te̱ raso 'vyo̱ vāra̱ṁ vi pa̍vamāna dhāvati |
9.074.09c sa mṛ̱jyamā̍naḥ ka̱vibhi̍r madintama̱ svada̱svendrā̍ya pavamāna pī̱taye̍ ||

a̱t-bhiḥ | so̱ma̱ | pa̱pṛ̱cā̱nasya̍ | te̱ | rasa̍ḥ | avya̍ḥ | vāra̍m | vi | pa̱va̱mā̱na̱ | dhā̱va̱ti̱ |
saḥ | mṛ̱jyamā̍naḥ | ka̱vi-bhi̍ḥ | ma̱di̱n-ta̱ma̱ | svada̍sva | indrā̍ya | pa̱va̱mā̱na̱ | pī̱taye̍ ||9.074.09||


9.075.01a a̱bhi pri̱yāṇi̍ pavate̱ cano̍hito̱ nāmā̍ni ya̱hvo adhi̱ yeṣu̱ vardha̍te |
9.075.01c ā sūrya̍sya bṛha̱to bṛ̱hann adhi̱ ratha̱ṁ viṣva̍ñcam aruhad vicakṣa̱ṇaḥ ||

a̱bhi | pri̱yāṇi̍ | pa̱va̱te̱ | cana̍ḥ-hitaḥ | nāmā̍ni | ya̱hvaḥ | adhi̍ | yeṣu̍ | vardha̍te |
ā | sūrya̍sya | bṛ̱ha̱taḥ | bṛ̱han | adhi̍ | ratha̍m | viṣva̍ñcam | a̱ru̱ha̱t | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ ||9.075.01||

9.075.02a ṛ̱tasya̍ ji̱hvā pa̍vate̱ madhu̍ pri̱yaṁ va̱ktā pati̍r dhi̱yo a̱syā adā̍bhyaḥ |
9.075.02c dadhā̍ti pu̱traḥ pi̱tror a̍pī̱cya1̱̍ṁ nāma̍ tṛ̱tīya̱m adhi̍ roca̱ne di̱vaḥ ||

ṛtasya̍ | ji̱hvā | pa̱va̱te̱ | madhu̍ | pri̱yam | va̱ktā | pati̍ḥ | dhi̱yaḥ | a̱syāḥ | adā̍bhyaḥ |
dadhā̍ti | pu̱traḥ | pi̱troḥ | a̱pī̱cya̍m | nāma̍ | tṛ̱tīya̍m | adhi̍ | ro̱ca̱ne | di̱vaḥ ||9.075.02||

9.075.03a ava̍ dyutā̱naḥ ka̱laśā̍m̐ acikrada̱n nṛbhi̍r yemā̱naḥ kośa̱ ā hi̍ra̱ṇyaye̍ |
9.075.03c a̱bhīm ṛ̱tasya̍ do̱hanā̍ anūṣa̱tādhi̍ tripṛ̱ṣṭha u̱ṣaso̱ vi rā̍jati ||

ava̍ | dyu̱tā̱naḥ | ka̱laśā̍n | a̱ci̱kra̱da̱t | nṛ-bhi̍ḥ | ve̱mā̱naḥ | kośe̍ | ā | hi̱ra̱ṇyaye̍ |
a̱bhi | ī̱m | ṛ̱tasya̍ | do̱hanā̍ḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | adhi̍ | tri̱-pṛ̱ṣṭhaḥ | u̱ṣasa̍ḥ | vi | rā̱ja̱ti̱ ||9.075.03||

9.075.04a adri̍bhiḥ su̱to ma̱tibhi̱ś cano̍hitaḥ praro̱caya̱n roda̍sī mā̱tarā̱ śuci̍ḥ |
9.075.04c romā̱ṇy avyā̍ sa̱mayā̱ vi dhā̍vati̱ madho̱r dhārā̱ pinva̍mānā di̱ve-di̍ve ||

adri̍-bhiḥ | su̱taḥ | ma̱ti-bhiḥ | cana̍ḥ-hitaḥ | pra̱-ro̱caya̍n | roda̍sī̱ iti̍ | mā̱tarā̍ | śuci̍ḥ |
romā̍ṇi | avyā̍ | sa̱mayā̍ | vi | dhā̱va̱ti̱ | madho̍ḥ | dhārā̍ | pinva̍mānā | di̱ve-di̍ve ||9.075.04||

9.075.05a pari̍ soma̱ pra dha̍nvā sva̱staye̱ nṛbhi̍ḥ punā̱no a̱bhi vā̍sayā̱śira̍m |
9.075.05c ye te̱ madā̍ āha̱naso̱ vihā̍yasa̱s tebhi̱r indra̍ṁ codaya̱ dāta̍ve ma̱gham ||

pari̍ | so̱ma̱ | pra | dha̱nva̱ | sva̱staye̍ | nṛ-bhi̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | a̱bhi | vā̱sa̱ya̱ | ā̱-śira̍m |
ye | te̱ | madā̍ḥ | ā̱ha̱nasa̍ḥ | vi-hā̍yasaḥ | tebhi̍ḥ | indra̍m | co̱da̱ya̱ | dāta̍ve | ma̱gham ||9.075.05||


9.076.01a dha̱rtā di̱vaḥ pa̍vate̱ kṛtvyo̱ raso̱ dakṣo̍ de̱vānā̍m anu̱mādyo̱ nṛbhi̍ḥ |
9.076.01c hari̍ḥ sṛjā̱no atyo̱ na satva̍bhi̱r vṛthā̱ pājā̍ṁsi kṛṇute na̱dīṣv ā ||

dha̱rtā | di̱vaḥ | pa̱va̱te̱ | kṛtvya̍ḥ | rasa̍ḥ | dakṣa̍ḥ | de̱vānā̍m | a̱nu̱-mādya̍ḥ | nṛ-bhi̍ḥ |
hari̍ḥ | sṛ̱jā̱naḥ | atya̍ḥ | na | satva̍-bhiḥ | vṛthā̍ | pājā̍ṁsi | kṛ̱ṇu̱te̱ | na̱dīṣu̍ | ā ||9.076.01||

9.076.02a śūro̱ na dha̍tta̱ āyu̍dhā̱ gabha̍styo̱ḥ sva1̱̍ḥ siṣā̍san rathi̱ro gavi̍ṣṭiṣu |
9.076.02c indra̍sya̱ śuṣma̍m ī̱raya̍nn apa̱syubhi̱r indu̍r hinvā̱no a̍jyate manī̱ṣibhi̍ḥ ||

śūra̍ḥ | na | dha̱tte̱ | āyu̍dhā | gabha̍styoḥ | sva1̱̍riti̱ sva̍ḥ | sisā̍san | ra̱thi̱raḥ | go-i̍ṣṭiṣu |
indra̍sya | śuṣma̍m | ī̱raya̍n | a̱pa̱syu-bhi̍ḥ | indu̍ḥ | hi̱nvā̱naḥ | a̱jya̱te̱ | ma̱nī̱ṣi-bhi̍ḥ ||9.076.02||

9.076.03a indra̍sya soma̱ pava̍māna ū̱rmiṇā̍ tavi̱ṣyamā̍ṇo ja̱ṭhare̱ṣv ā vi̍śa |
9.076.03c pra ṇa̍ḥ pinva vi̱dyud a̱bhreva̱ roda̍sī dhi̱yā na vājā̱m̐ upa̍ māsi̱ śaśva̍taḥ ||

indra̍sya | so̱ma̱ | pava̍mānaḥ | ū̱rmiṇā̍ | ta̱vi̱ṣyamā̍ṇaḥ | ja̱ṭhare̍ṣu | ā | vi̱śa̱ |
pra | na̱ḥ | pi̱nva̱ | vi̱-dyut | a̱bhrā-i̍va | roda̍sī̱ iti̍ | dhi̱yā | na | vājā̍n | upa̍ | mā̱si̱ | śaśva̍taḥ ||9.076.03||

9.076.04a viśva̍sya̱ rājā̍ pavate sva̱rdṛśa̍ ṛ̱tasya̍ dhī̱tim ṛ̍ṣi̱ṣāḻ a̍vīvaśat |
9.076.04c yaḥ sūrya̱syāsi̍reṇa mṛ̱jyate̍ pi̱tā ma̍tī̱nām asa̍maṣṭakāvyaḥ ||

viśva̍sya | rājā̍ | pa̱va̱te̱ | sva̱ḥ-dṛśa̍ḥ | ṛ̱tasya̍ | dhī̱tim | ṛ̱ṣi̱ṣāṭ | a̱vī̱va̱śa̱t |
yaḥ | sūrya̍sya | asi̍reṇa | mṛ̱jyate̍ | pi̱tā | ma̱tī̱nām | asa̍maṣṭa-kāvyaḥ ||9.076.04||

9.076.05a vṛṣe̍va yū̱thā pari̱ kośa̍m arṣasy a̱pām u̱pasthe̍ vṛṣa̱bhaḥ kani̍kradat |
9.076.05c sa indrā̍ya pavase matsa̱rinta̍mo̱ yathā̱ jeṣā̍ma sami̱the tvota̍yaḥ ||

vṛṣā̍-iva | yū̱thā | pari̍ | kośa̍m | a̱rṣa̱si̱ | a̱pām | u̱pa-sthe̍ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | kani̍kradat |
saḥ | indrā̍ya | pa̱va̱se̱ | ma̱tsa̱rin-ta̍maḥ | yathā̍ | jeṣā̍ma | sa̱m-i̱the | tvā-ū̍tayaḥ ||9.076.05||


9.077.01a e̱ṣa pra kośe̱ madhu̍mām̐ acikrada̱d indra̍sya̱ vajro̱ vapu̍ṣo̱ vapu̍ṣṭaraḥ |
9.077.01c a̱bhīm ṛ̱tasya̍ su̱dughā̍ ghṛta̱ścuto̍ vā̱śrā a̍rṣanti̱ paya̍seva dhe̱nava̍ḥ ||

e̱ṣaḥ | pra | kośe̍ | madhu̍-mān | a̱ci̱kra̱da̱t | indra̍sya | vajra̍ḥ | vapu̍ṣaḥ | vapu̍ḥ-taraḥ |
a̱bhi | ī̱m | ṛ̱tasya̍ | su̱-dughā̍ḥ | ghṛ̱ta̱-ścuta̍ḥ | vā̱śrāḥ | a̱rṣa̱nti̱ | paya̍sā-iva | dhe̱nava̍ḥ ||9.077.01||

9.077.02a sa pū̱rvyaḥ pa̍vate̱ yaṁ di̱vas pari̍ śye̱no ma̍thā̱yad i̍ṣi̱tas ti̱ro raja̍ḥ |
9.077.02c sa madhva̱ ā yu̍vate̱ vevi̍jāna̱ it kṛ̱śāno̱r astu̱r mana̱sāha̍ bi̱bhyuṣā̍ ||

saḥ | pū̱rvyaḥ | pa̱va̱te̱ | yam | di̱vaḥ | pari̍ | śye̱naḥ | ma̱thā̱yat | i̱ṣi̱taḥ | ti̱raḥ | raja̍ḥ |
saḥ | madhva̍ḥ | ā | yu̱va̱te̱ | vevi̍jānaḥ | it | kṛ̱śānoḥ | astu̍ḥ | mana̍sā | aha̍ | bi̱bhyuṣā̍ ||9.077.02||

9.077.03a te na̱ḥ pūrvā̍sa̱ upa̍rāsa̱ inda̍vo ma̱he vājā̍ya dhanvantu̱ goma̍te |
9.077.03c ī̱kṣe̱ṇyā̍so a̱hyo̱3̱̍ na cāra̍vo̱ brahma̍-brahma̱ ye ju̍ju̱ṣur ha̱vir-ha̍viḥ ||

te | na̱ḥ | pūrvā̍saḥ | upa̍rāsaḥ | inda̍vaḥ | ma̱he | vājā̍ya | dha̱nva̱ntu̱ | go-ma̍te |
ī̱kṣe̱ṇyā̍saḥ | a̱hya̍ḥ | na | cāra̍vaḥ | brahma̍-brahma | ye | ju̱ju̱ṣuḥ | ha̱viḥ-ha̍viḥ ||9.077.03||

9.077.04a a̱yaṁ no̍ vi̱dvān va̍navad vanuṣya̱ta indu̍ḥ sa̱trācā̱ mana̍sā puruṣṭu̱taḥ |
9.077.04c i̱nasya̱ yaḥ sada̍ne̱ garbha̍m āda̱dhe gavā̍m uru̱bjam a̱bhy arṣa̍ti vra̱jam ||

a̱yam | na̱ḥ | vi̱dvān | va̱na̱va̱t | va̱nu̱ṣya̱taḥ | indu̍ḥ | sa̱trācā̍ | mana̍sā | pu̱ru̱-stu̱taḥ |
i̱nasya̍ | yaḥ | sada̍ne | garbha̍m | ā̱-da̱dhe | gavā̍m | u̱ru̱bjam | a̱bhi | arṣa̍ti | vra̱jam ||9.077.04||

9.077.05a cakri̍r di̱vaḥ pa̍vate̱ kṛtvyo̱ raso̍ ma̱hām̐ ada̍bdho̱ varu̍ṇo hu̱rug ya̱te |
9.077.05c asā̍vi mi̱tro vṛ̱jane̍ṣu ya̱jñiyo 'tyo̱ na yū̱the vṛ̍ṣa̱yuḥ kani̍kradat ||

cakri̍ḥ | di̱vaḥ | pa̱va̱te̱ | kṛtvya̍ḥ | rasa̍ḥ | ma̱hān | ada̍bdhaḥ | varu̍ṇaḥ | hu̱ruk | ya̱te |
asā̍vi | mi̱traḥ | vṛ̱jane̍ṣu | ya̱jñiya̍ḥ | atya̍ḥ | na | yū̱the | vṛ̱ṣa̱-yuḥ | kani̍kradat ||9.077.05||


9.078.01a pra rājā̱ vāca̍ṁ ja̱naya̍nn asiṣyadad a̱po vasā̍no a̱bhi gā i̍yakṣati |
9.078.01c gṛ̱bhṇāti̍ ri̱pram avi̍r asya̱ tānvā̍ śu̱ddho de̱vānā̱m upa̍ yāti niṣkṛ̱tam ||

pra | rājā̍ | vāca̍m | ja̱naya̍n | a̱si̱sya̱da̱t | a̱paḥ | vasā̍naḥ | a̱bhi | gāḥ | i̱ya̱kṣa̱ti̱ |
gṛ̱bhṇāti̍ | ri̱pram | avi̍ḥ | a̱sya̱ | tānvā̍ | śu̱ddhaḥ | de̱vānā̍m | upa̍ | yā̱ti̱ | ni̱ḥ-kṛ̱tam ||9.078.01||

9.078.02a indrā̍ya soma̱ pari̍ ṣicyase̱ nṛbhi̍r nṛ̱cakṣā̍ ū̱rmiḥ ka̱vir a̍jyase̱ vane̍ |
9.078.02c pū̱rvīr hi te̍ sru̱taya̱ḥ santi̱ yāta̍ve sa̱hasra̱m aśvā̱ hara̍yaś camū̱ṣada̍ḥ ||

indrā̍ya | so̱ma̱ | pari̍ | si̱cya̱se̱ | nṛ-bhi̍ḥ | nṛ̱-cakṣā̍ḥ | ū̱rmiḥ | ka̱viḥ | a̱jya̱se̱ | vane̍ |
pū̱rvīḥ | hi | te̱ | sru̱taya̍ḥ | santi̍ | yāta̍ve | sa̱hasra̍m | aśvā̍ḥ | hara̍yaḥ | ca̱mū̱-sada̍ḥ ||9.078.02||

9.078.03a sa̱mu̱driyā̍ apsa̱raso̍ manī̱ṣiṇa̱m āsī̍nā a̱ntar a̱bhi soma̍m akṣaran |
9.078.03c tā ī̍ṁ hinvanti ha̱rmyasya̍ sa̱kṣaṇi̱ṁ yāca̍nte su̱mnam pava̍māna̱m akṣi̍tam ||

sa̱mu̱driyā̍ḥ | a̱psa̱rasa̍ḥ | ma̱nī̱ṣiṇa̍m | āsī̍nāḥ | a̱ntaḥ | a̱bhi | soma̍m | a̱kṣa̱ra̱n |
tāḥ | ī̱m | hi̱nva̱nti̱ | ha̱rmyasya̍ | sa̱kṣaṇi̍m | yāca̍nte | su̱mnam | pava̍mānam | akṣi̍tam ||9.078.03||

9.078.04a go̱jin na̱ḥ somo̍ ratha̱jid dhi̍raṇya̱jit sva̱rjid a̱bjit pa̍vate sahasra̱jit |
9.078.04c yaṁ de̱vāsa̍ś cakri̱re pī̱taye̱ mada̱ṁ svādi̍ṣṭhaṁ dra̱psam a̍ru̱ṇam ma̍yo̱bhuva̍m ||

go̱-jit | na̱ḥ | soma̍ḥ | ra̱tha̱-jit | hi̱ra̱ṇya̱-jit | sva̱ḥ-jit | a̱p-jit | pa̱va̱te̱ | sa̱ha̱sra̱-jit |
yam | de̱vāsa̍ḥ | ca̱kri̱re | pī̱taye̍ | mada̍m | svādi̍ṣṭham | dra̱psam | a̱ru̱ṇam | ma̱ya̱ḥ-bhuva̍m ||9.078.04||

9.078.05a e̱tāni̍ soma̱ pava̍māno asma̱yuḥ sa̱tyāni̍ kṛ̱ṇvan dravi̍ṇāny arṣasi |
9.078.05c ja̱hi śatru̍m anti̱ke dū̍ra̱ke ca̱ ya u̱rvīṁ gavyū̍ti̱m abha̍yaṁ ca nas kṛdhi ||

e̱tāni̍ | so̱ma̱ | pava̍mānaḥ | a̱sma̱-yuḥ | sa̱tyāni̍ | kṛ̱ṇvan | dravi̍ṇāni | a̱rṣa̱si̱ |
ja̱hi | śatru̍m | a̱nti̱ke | dū̱ra̱ke | ca̱ | yaḥ | u̱rvīm | gavyū̍tim | abha̍yam | ca̱ | na̱ḥ | kṛ̱dhi̱ ||9.078.05||


9.079.01a a̱co̱daso̍ no dhanva̱ntv inda̍va̱ḥ pra su̍vā̱nāso̍ bṛ̱haddi̍veṣu̱ hara̍yaḥ |
9.079.01c vi ca̱ naśa̍n na i̱ṣo arā̍tayo̱ 'ryo na̍śanta̱ sani̍ṣanta no̱ dhiya̍ḥ ||

a̱co̱dasa̍ḥ | na̱ḥ | dha̱nva̱ntu̱ | inda̍vaḥ | pra | su̱vā̱nāsa̍ḥ | bṛ̱hat-di̍veṣu | hara̍yaḥ |
vi | ca̱ | naśa̍n | na̱ḥ | i̱ṣaḥ | arā̍tayaḥ | a̱ryaḥ | na̱śa̱nta̱ | sani̍ṣanta | na̱ḥ | dhiya̍ḥ ||9.079.01||

9.079.02a pra ṇo̍ dhanva̱ntv inda̍vo mada̱cyuto̱ dhanā̍ vā̱ yebhi̱r arva̍to junī̱masi̍ |
9.079.02c ti̱ro marta̍sya̱ kasya̍ ci̱t pari̍hvṛtiṁ va̱yaṁ dhanā̍ni vi̱śvadhā̍ bharemahi ||

pra | na̱ḥ | dha̱nva̱ntu̱ | inda̍vaḥ | ma̱da̱-cyuta̍ḥ | dhanā̍ | vā̱ | yebhi̍ḥ | arva̍taḥ | ju̱nī̱masi̍ |
ti̱raḥ | marta̍sya | kasya̍ | ci̱t | pari̍-hvṛtim | va̱yam | dhanā̍ni | vi̱śva-dhā̍ | bha̱re̱ma̱hi̱ ||9.079.02||

9.079.03a u̱ta svasyā̱ arā̍tyā a̱rir hi ṣa u̱tānyasyā̱ arā̍tyā̱ vṛko̱ hi ṣaḥ |
9.079.03c dhanva̱n na tṛṣṇā̱ sam a̍rīta̱ tām̐ a̱bhi soma̍ ja̱hi pa̍vamāna durā̱dhya̍ḥ ||

u̱ta | svasyā̍ḥ | arā̍tyāḥ | a̱riḥ | hi | saḥ | u̱ta | a̱nyasyā̍ḥ | arā̍tyāḥ | vṛka̍ḥ | hi | saḥ |
dhanva̍n | na | tṛṣṇā̍ | sam | a̱rī̱ta̱ | tān | a̱bhi | soma̍ | ja̱hi | pa̱va̱mā̱na̱ | du̱ḥ-ā̱dhya̍ḥ ||9.079.03||

9.079.04a di̱vi te̱ nābhā̍ para̱mo ya ā̍da̱de pṛ̍thi̱vyās te̍ ruruhu̱ḥ sāna̍vi̱ kṣipa̍ḥ |
9.079.04c adra̍yas tvā bapsati̱ gor adhi̍ tva̱cy a1̱̍psu tvā̱ hastai̍r duduhur manī̱ṣiṇa̍ḥ ||

di̱vi | te̱ | nābhā̍ | pa̱ra̱maḥ | yaḥ | ā̱-da̱de | pṛ̱thi̱vyāḥ | te̱ | ru̱ru̱hu̱ḥ | sāna̍vi | kṣipa̍ḥ |
adra̍yaḥ | tvā̱ | ba̱psa̱ti̱ | goḥ | adhi̍ | tva̱ci | a̱p-su | tvā̱ | hastai̍ḥ | du̱du̱hu̱ḥ | ma̱nī̱ṣiṇa̍ḥ ||9.079.04||

9.079.05a e̱vā ta̍ indo su̱bhva̍ṁ su̱peśa̍sa̱ṁ rasa̍ṁ tuñjanti pratha̱mā a̍bhi̱śriya̍ḥ |
9.079.05c nida̍ṁ-nidam pavamāna̱ ni tā̍riṣa ā̱vis te̱ śuṣmo̍ bhavatu pri̱yo mada̍ḥ ||

e̱va | te̱ | i̱ndo̱ iti̍ | su̱-bhva̍m | su̱-peśa̍sam | rasa̍m | tu̱ñja̱nti̱ | pra̱tha̱māḥ | a̱bhi̱-śriya̍ḥ |
nida̍m-nidam | pa̱va̱mā̱na̱ | ni | tā̱ri̱ṣa̱ḥ | ā̱viḥ | te̱ | śuṣma̍ḥ | bha̱va̱tu̱ | pri̱yaḥ | mada̍ḥ ||9.079.05||


9.080.01a soma̍sya̱ dhārā̍ pavate nṛ̱cakṣa̍sa ṛ̱tena̍ de̱vān ha̍vate di̱vas pari̍ |
9.080.01c bṛha̱spate̍ ra̱vathe̍nā̱ vi di̍dyute samu̱drāso̱ na sava̍nāni vivyacuḥ ||

soma̍sya | dhārā̍ | pa̱va̱te̱ | nṛ̱-cakṣa̍saḥ | ṛ̱tena̍ | de̱vān | ha̱va̱te̱ | di̱vaḥ | pari̍ |
bṛha̱spate̍ḥ | ra̱vathe̍na | vi | di̱dyu̱te̱ | sa̱mu̱drāsa̍ḥ | na | sava̍nāni | vi̱vya̱cu̱ḥ ||9.080.01||

9.080.02a yaṁ tvā̍ vājinn a̱ghnyā a̱bhy anū̍ṣa̱tāyo̍hata̱ṁ yoni̱m ā ro̍hasi dyu̱mān |
9.080.02c ma̱ghonā̱m āyu̍ḥ prati̱ran mahi̱ śrava̱ indrā̍ya soma pavase̱ vṛṣā̱ mada̍ḥ ||

yam | tvā̱ | vā̱ji̱n | a̱ghnyāḥ | a̱bhi | anū̍ṣata | aya̱ḥ-hatam | yoni̍m | ā | ro̱ha̱si̱ | dyu̱-mān |
ma̱ghonā̍m | āyu̍ḥ | pra̱-ti̱ran | mahi̍ | śrava̍ | indrā̍ya | so̱ma̱ | pa̱va̱se̱ | vṛṣā̍ | mada̍ḥ ||9.080.02||

9.080.03a endra̍sya ku̱kṣā pa̍vate ma̱dinta̍ma̱ ūrja̱ṁ vasā̍na̱ḥ śrava̍se suma̱ṅgala̍ḥ |
9.080.03c pra̱tyaṅ sa viśvā̱ bhuva̍nā̱bhi pa̍prathe̱ krīḻa̱n hari̱r atya̍ḥ syandate̱ vṛṣā̍ ||

ā | indra̍sya | ku̱kṣā | pa̱va̱te̱ | ma̱din-ta̍maḥ | ūrja̍m | vasā̍naḥ | śrava̍se | su̱-ma̱ṅgala̍ḥ |
pra̱tyaṅ | saḥ | viśvā̍ | bhuva̍nā | a̱bhi | pa̱pra̱the̱ | krīḻa̍n | hari̍ḥ | atya̍ḥ | sya̱nda̱te̱ | vṛṣā̍ ||9.080.03||

9.080.04a taṁ tvā̍ de̱vebhyo̱ madhu̍mattama̱ṁ nara̍ḥ sa̱hasra̍dhāraṁ duhate̱ daśa̱ kṣipa̍ḥ |
9.080.04c nṛbhi̍ḥ soma̱ pracyu̍to̱ grāva̍bhiḥ su̱to viśvā̍n de̱vām̐ ā pa̍vasvā sahasrajit ||

tam | tvā̱ | de̱vebhya̍ḥ | madhu̍mat-tamam | nara̍ḥ | sa̱hasra̍-dhāram | du̱ha̱te̱ | daśa̍ | kṣipa̍ḥ |
nṛ-bhi̍ḥ | so̱ma̱ | pra-cyu̍taḥ | grāva̍-bhiḥ | su̱taḥ | viśvā̍n | de̱vān | ā | pa̱va̱sva̱ | sa̱ha̱sra̱-ji̱t ||9.080.04||

9.080.05a taṁ tvā̍ ha̱stino̱ madhu̍manta̱m adri̍bhir du̱hanty a̱psu vṛ̍ṣa̱bhaṁ daśa̱ kṣipa̍ḥ |
9.080.05c indra̍ṁ soma mā̱daya̱n daivya̱ṁ jana̱ṁ sindho̍r ivo̱rmiḥ pava̍māno arṣasi ||

tam | tvā̱ | ha̱stina̍ḥ | madhu̍-mantam | adri̍-bhiḥ | du̱hanti̍ | a̱p-su | vṛ̱ṣa̱bham | daśa̍ | kṣipa̍ḥ |
indra̍m | so̱ma̱ | mā̱daya̍n | daivya̍m | jana̍m | sindho̍ḥ-iva | ū̱rmiḥ | pava̍mānaḥ | a̱rṣa̱si̱ ||9.080.05||


9.081.01a pra soma̍sya̱ pava̍mānasyo̱rmaya̱ indra̍sya yanti ja̱ṭhara̍ṁ su̱peśa̍saḥ |
9.081.01c da̱dhnā yad ī̱m unnī̍tā ya̱śasā̱ gavā̍ṁ dā̱nāya̱ śūra̍m u̱dama̍ndiṣuḥ su̱tāḥ ||

pra | soma̍sya | pava̍mānasya | ū̱rmaya̍ḥ | indra̍sya | ya̱nti̱ | ja̱ṭhara̍m | su̱-peśa̍saḥ |
da̱dhnā | yat | ī̱m | ut-nī̍tāḥ | ya̱śasā̍ | gavā̍m | dā̱nāya̍ | śūra̍m | u̱t-ama̍ndiṣuḥ | su̱tāḥ ||9.081.01||

9.081.02a acchā̱ hi soma̍ḥ ka̱laśā̱m̐ asi̍ṣyada̱d atyo̱ na voḻhā̍ ra̱ghuva̍rtani̱r vṛṣā̍ |
9.081.02c athā̍ de̱vānā̍m u̱bhaya̍sya̱ janma̍no vi̱dvām̐ a̍śnoty a̱muta̍ i̱taś ca̱ yat ||

accha̍ | hi | soma̍ḥ | ka̱laśā̍n | asi̍syadat | atya̍ḥ | na | voḻhā̍ | ra̱ghu-va̍rtaniḥ | vṛṣā̍ |
atha̍ | de̱vānā̍m | u̱bhaya̍sya | janma̍naḥ | vi̱dvān | a̱śno̱ti̱ | a̱muta̍ḥ | i̱taḥ | ca̱ | yat ||9.081.02||

9.081.03a ā na̍ḥ soma̱ pava̍mānaḥ kirā̱ vasv indo̱ bhava̍ ma̱ghavā̱ rādha̍so ma̱haḥ |
9.081.03c śikṣā̍ vayodho̱ vasa̍ve̱ su ce̱tunā̱ mā no̱ gaya̍m ā̱re a̱smat parā̍ sicaḥ ||

ā | na̱ḥ | so̱ma̱ | pava̍mānaḥ | ki̱ra̱ | vasu̍ | indo̱ iti̍ | bhava̍ | ma̱gha-vā̍ | rādha̍saḥ | ma̱haḥ |
śikṣa̍ | va̱ya̱ḥ-dha̱ḥ | vasa̍ve | su | ce̱tunā̍ | mā | na̱ḥ | gaya̍m | ā̱re | a̱smat | parā̍ | si̱ca̱ḥ ||9.081.03||

9.081.04a ā na̍ḥ pū̱ṣā pava̍mānaḥ surā̱tayo̍ mi̱tro ga̍cchantu̱ varu̍ṇaḥ sa̱joṣa̍saḥ |
9.081.04c bṛha̱spati̍r ma̱ruto̍ vā̱yur a̱śvinā̱ tvaṣṭā̍ savi̱tā su̱yamā̱ sara̍svatī ||

ā | na̱ḥ | pū̱ṣā | pava̍mānaḥ | su̱-rā̱taya̍ḥ | mi̱traḥ | ga̱ccha̱ntu̱ | varu̍ṇaḥ | sa̱-joṣa̍saḥ |
bṛha̱spati̍ḥ | ma̱ruta̍ḥ | vā̱yuḥ | a̱śvinā̍ | tvaṣṭā̍ | sa̱vi̱tā | su̱-yamā̍ | sara̍svatī ||9.081.04||

9.081.05a u̱bhe dyāvā̍pṛthi̱vī vi̍śvami̱nve a̍rya̱mā de̱vo adi̍tir vidhā̱tā |
9.081.05c bhago̱ nṛśaṁsa̍ u̱rv a1̱̍ntari̍kṣa̱ṁ viśve̍ de̱vāḥ pava̍mānaṁ juṣanta ||

u̱bhe iti̍ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | vi̱śva̱m-i̱nve | a̱rya̱mā | de̱vaḥ | adi̍tiḥ | vi̱-dhā̱tā |
bhaga̍ḥ | nṛ-śaṁsa̍ḥ | u̱ru | a̱ntari̍kṣam | viśve̍ | de̱vāḥ | pava̍mānam | ju̱ṣa̱nta̱ ||9.081.05||


9.082.01a asā̍vi̱ somo̍ aru̱ṣo vṛṣā̱ harī̱ rāje̍va da̱smo a̱bhi gā a̍cikradat |
9.082.01c pu̱nā̱no vāra̱m pary e̍ty a̱vyaya̍ṁ śye̱no na yoni̍ṁ ghṛ̱tava̍ntam ā̱sada̍m ||

asā̍vi | soma̍ḥ | a̱ru̱ṣaḥ | vṛṣā̍ | hari̍ḥ | rājā-i̍va | da̱smaḥ | a̱bhi | gāḥ | a̱ci̱kra̱da̱t |
pu̱nā̱naḥ | vāra̍m | pari̍ | e̱ti̱ | a̱vyaya̍m | śye̱naḥ | na | yoni̍m | ghṛ̱ta-va̍ntam | ā̱-sada̍m ||9.082.01||

9.082.02a ka̱vir ve̍dha̱syā pary e̍ṣi̱ māhi̍na̱m atyo̱ na mṛ̱ṣṭo a̱bhi vāja̍m arṣasi |
9.082.02c a̱pa̱sedha̍n duri̱tā so̍ma mṛḻaya ghṛ̱taṁ vasā̍na̱ḥ pari̍ yāsi ni̱rṇija̍m ||

ka̱viḥ | ve̱dha̱syā | pari̍ | e̱ṣi̱ | māhi̍nam | atya̍ḥ | na | mṛ̱ṣṭaḥ | a̱bhi | vāja̍m | a̱rṣa̱si̱ |
a̱pa̱-sedha̍n | du̱ḥ-i̱tā | so̱ma̱ | mṛ̱ḻa̱ya̱ | ghṛ̱tam | vasā̍naḥ | pari̍ | yā̱si̱ | ni̱ḥ-nija̍m ||9.082.02||

9.082.03a pa̱rjanya̍ḥ pi̱tā ma̍hi̱ṣasya̍ pa̱rṇino̱ nābhā̍ pṛthi̱vyā gi̱riṣu̱ kṣaya̍ṁ dadhe |
9.082.03c svasā̍ra̱ āpo̍ a̱bhi gā u̱tāsa̍ra̱n saṁ grāva̍bhir nasate vī̱te a̍dhva̱re ||

pa̱rjanya̍ḥ | pi̱tā | ma̱hi̱ṣasya̍ | pa̱rṇina̍ḥ | nābhā̍ | pṛ̱thi̱vyāḥ | gi̱riṣu̍ | kṣaya̍m | da̱dhe̱ |
svasā̍raḥ | āpa̍ḥ | a̱bhi | gāḥ | u̱ta | a̱sa̱ra̱n | sam | grāva̍-bhiḥ | na̱sa̱te̱ | vī̱te | a̱dhva̱re ||9.082.03||

9.082.04a jā̱yeva̱ patyā̱v adhi̱ śeva̍ maṁhase̱ pajrā̍yā garbha śṛṇu̱hi bravī̍mi te |
9.082.04c a̱ntar vāṇī̍ṣu̱ pra ca̍rā̱ su jī̱vase̍ 'ni̱ndyo vṛ̱jane̍ soma jāgṛhi ||

jā̱yā-i̍va | patyau̍ | adhi̍ | śeva̍ | ma̱ṁha̱se̱ | pajrā̍yāḥ | ga̱rbha̱ | śṛ̱ṇu̱hi | bravī̍mi | te̱ |
a̱ntaḥ | vāṇī̍ṣu | pra | cā̱ra̱ | su | jī̱vase̍ | a̱ni̱ndyaḥ | vṛ̱jane̍ | so̱ma̱ | jā̱gṛ̱hi̱ ||9.082.04||

9.082.05a yathā̱ pūrve̍bhyaḥ śata̱sā amṛ̍dhraḥ sahasra̱sāḥ pa̱ryayā̱ vāja̍m indo |
9.082.05c e̱vā pa̍vasva suvi̱tāya̱ navya̍se̱ tava̍ vra̱tam anv āpa̍ḥ sacante ||

yathā̍ | pūrve̍bhyaḥ | śa̱ta̱-sāḥ | amṛ̍dhraḥ | sa̱ha̱sra̱-sāḥ | pa̱ri̱-ayā̍ḥ | vāja̍m | i̱ndo̱ iti̍ |
e̱va | pa̱va̱sva̱ | su̱vi̱tāya̍ | navya̍se | tava̍ | vra̱tam | anu̍ | āpa̍ḥ | sacante ||9.082.05||


9.083.01a pa̱vitra̍ṁ te̱ vita̍tam brahmaṇas pate pra̱bhur gātrā̍ṇi̱ pary e̍ṣi vi̱śvata̍ḥ |
9.083.01c ata̍ptatanū̱r na tad ā̱mo a̍śnute śṛ̱tāsa̱ id vaha̍nta̱s tat sam ā̍śata ||

pa̱vitra̍m | te̱ | vi-ta̍tam | bra̱hma̱ṇa̱ḥ | pa̱te̱ | pra̱-bhuḥ | gātrā̍ṇi | pari̍ | e̱ṣi̱ | vi̱śvata̍ḥ |
ata̍pta-tanūḥ | na | tat | ā̱maḥ | a̱śnu̱te̱ | śṛ̱tāsa̍ḥ | it | vaha̍ntaḥ | tat | sam | ā̱śa̱ta̱ ||9.083.01||

9.083.02a tapo̍ṣ pa̱vitra̱ṁ vita̍taṁ di̱vas pa̱de śoca̍nto asya̱ tanta̍vo̱ vy a̍sthiran |
9.083.02c ava̍nty asya pavī̱tāra̍m ā̱śavo̍ di̱vas pṛ̱ṣṭham adhi̍ tiṣṭhanti̱ ceta̍sā ||

tapo̍ḥ | pa̱vitra̍m | vi-ta̍tam | di̱vaḥ | pa̱de | śoca̍ntaḥ | a̱sya̱ | tanta̍vaḥ | vi | a̱sthi̱ra̱n |
ava̍nti | a̱sya̱ | pa̱vī̱tāra̍m | ā̱-śava̍ḥ | di̱vaḥ | pṛ̱ṣṭham | adhi̍ | ti̱ṣṭha̱nti̱ | ceta̍sā ||9.083.02||

9.083.03a arū̍rucad u̱ṣasa̱ḥ pṛśni̍r agri̱ya u̱kṣā bi̍bharti̱ bhuva̍nāni vāja̱yuḥ |
9.083.03c mā̱yā̱vino̍ mamire asya mā̱yayā̍ nṛ̱cakṣa̍saḥ pi̱taro̱ garbha̱m ā da̍dhuḥ ||

arū̍rucat | u̱ṣasa̍ḥ | pṛśni̍ḥ | a̱gri̱yaḥ | u̱kṣā | bi̱bha̱rti̱ | bhuva̍nāni | vā̱ja̱-yuḥ |
mā̱yā̱-vina̍ḥ | ma̱mi̱re̱ | a̱sya̱ | mā̱yayā̍ | nṛ̱-cakṣa̍saḥ | pi̱tara̍ḥ | garbha̍m | ā | da̱dhu̱ḥ ||9.083.03||

9.083.04a ga̱ndha̱rva i̱tthā pa̱dam a̍sya rakṣati̱ pāti̍ de̱vānā̱ṁ jani̍mā̱ny adbhu̍taḥ |
9.083.04c gṛ̱bhṇāti̍ ri̱puṁ ni̱dhayā̍ ni̱dhāpa̍tiḥ su̱kṛtta̍mā̱ madhu̍no bha̱kṣam ā̍śata ||

ga̱ndha̱rvaḥ | i̱tthā | pa̱dam | a̱sya̱ | ra̱kṣa̱ti̱ | pāti̍ | de̱vānā̍m | jani̍māni | adbhu̍taḥ |
gṛ̱bhṇāti̍ | ri̱pum | ni̱-dhayā̍ | ni̱dhā-pa̍tiḥ | su̱kṛt-ta̍māḥ | madhu̍naḥ | bha̱kṣam | ā̱śa̱ta̱ ||9.083.04||

9.083.05a ha̱vir ha̍viṣmo̱ mahi̱ sadma̱ daivya̱ṁ nabho̱ vasā̍na̱ḥ pari̍ yāsy adhva̱ram |
9.083.05c rājā̍ pa̱vitra̍ratho̱ vāja̱m āru̍haḥ sa̱hasra̍bhṛṣṭir jayasi̱ śravo̍ bṛ̱hat ||

ha̱viḥ | ha̱vi̱ṣma̱ḥ | mahi̍ | sadma̍ | daivya̍m | nabha̍ḥ | vasā̍naḥ | pari̍ | yā̱si̱ | a̱dhva̱ram |
rājā̍ | pa̱vitra̍-rathaḥ | vāja̍m | ā | a̱ru̱ha̱ḥ | sa̱hasra̍-bhṛṣṭiḥ | ja̱ya̱si̱ | śrava̍ḥ | bṛ̱hat ||9.083.05||


9.084.01a pava̍sva deva̱māda̍no̱ vica̍rṣaṇir a̱psā indrā̍ya̱ varu̍ṇāya vā̱yave̍ |
9.084.01c kṛ̱dhī no̍ a̱dya vari̍vaḥ svasti̱mad u̍rukṣi̱tau gṛ̍ṇīhi̱ daivya̱ṁ jana̍m ||

pava̍sva | de̱va̱-māda̍naḥ | vi-ca̍rṣaṇiḥ | a̱psāḥ | indrā̍ya | varu̍ṇāya | vā̱yave̍ |
kṛ̱dhi | na̱ḥ | a̱dya | vari̍vaḥ | sva̱sti̱-mat | u̱ru̱-kṣi̱tau | gṛ̱ṇī̱hi̱ | daivya̍m | jana̍m ||9.084.01||

9.084.02a ā yas ta̱sthau bhuva̍nā̱ny ama̍rtyo̱ viśvā̍ni̱ soma̱ḥ pari̱ tāny a̍rṣati |
9.084.02c kṛ̱ṇvan sa̱ṁcṛta̍ṁ vi̱cṛta̍m a̱bhiṣṭa̍ya̱ indu̍ḥ siṣakty u̱ṣasa̱ṁ na sūrya̍ḥ ||

ā | yaḥ | ta̱sthau | bhuva̍nāni | ama̍rtyaḥ | viśvā̍ni | soma̍ḥ | pari̍ | tāni̍ | a̱rṣa̱ti̱ |
kṛ̱ṇvan | sa̱m-cṛta̍m | vi̱-cṛta̍m | a̱bhiṣṭa̍ye | indu̍ḥ | si̱sa̱kti̱ | u̱ṣasa̍m | na | sūrya̍ḥ ||9.084.02||

9.084.03a ā yo gobhi̍ḥ sṛ̱jyata̱ oṣa̍dhī̱ṣv ā de̱vānā̍ṁ su̱mna i̱ṣaya̱nn upā̍vasuḥ |
9.084.03c ā vi̱dyutā̍ pavate̱ dhāra̍yā su̱ta indra̱ṁ somo̍ mā̱daya̱n daivya̱ṁ jana̍m ||

ā | yaḥ | gobhi̍ḥ | sṛ̱jyate̍ | oṣa̍dhīṣu | ā | de̱vānā̍m | su̱mne | i̱ṣaya̍n | upa̍-vasuḥ |
ā | vi̱-dyutā̍ | pa̱va̱te̱ | dhāra̍yā | su̱taḥ | indra̍m | soma̍ḥ | mā̱daya̍n | daivya̍m | jana̍m ||9.084.03||

9.084.04a e̱ṣa sya soma̍ḥ pavate sahasra̱jid dhi̍nvā̱no vāca̍m iṣi̱rām u̍ṣa̱rbudha̍m |
9.084.04c indu̍ḥ samu̱dram ud i̍yarti vā̱yubhi̱r endra̍sya̱ hārdi̍ ka̱laśe̍ṣu sīdati ||

e̱ṣaḥ | syaḥ | soma̍ḥ | pa̱va̱te̱ | sa̱ha̱sra̱-jit | hi̱nvā̱naḥ | vāca̍m | i̱ṣi̱rām | u̱ṣa̱ḥ-budha̍m |
indu̍ḥ | sa̱mu̱dram | ut | i̱ya̱rti̱ | vā̱yu-bhi̍ḥ | ā | indra̍sya | hārdi̍ | ka̱laśe̍ṣu | sī̱da̱ti̱ ||9.084.04||

9.084.05a a̱bhi tyaṁ gāva̱ḥ paya̍sā payo̱vṛdha̱ṁ soma̍ṁ śrīṇanti ma̱tibhi̍ḥ sva̱rvida̍m |
9.084.05c dha̱na̱ṁja̱yaḥ pa̍vate̱ kṛtvyo̱ raso̱ vipra̍ḥ ka̱viḥ kāvye̍nā̱ sva̍rcanāḥ ||

a̱bhi | tyam | gāva̍ḥ | paya̍sā | pa̱ya̱ḥ-vṛdha̍m | soma̍m | śrī̱ṇa̱nti̱ | ma̱ti-bhi̍ḥ | sva̱ḥ-vida̍m |
dha̱na̱m-ja̱yaḥ | pa̱va̱te̱ | kṛtvya̍ḥ | rasa̍ḥ | vipra̍ḥ | ka̱viḥ | kāvye̍na | sva̍ḥ-canāḥ ||9.084.05||


9.085.01a indrā̍ya soma̱ suṣu̍ta̱ḥ pari̍ sra̱vāpāmī̍vā bhavatu̱ rakṣa̍sā sa̱ha |
9.085.01c mā te̱ rasa̍sya matsata dvayā̱vino̱ dravi̍ṇasvanta i̱ha sa̱ntv inda̍vaḥ ||

indrā̍ya | so̱ma̱ | su-su̍taḥ | pari̍ | sra̱va̱ | apa̍ | amī̍vā | bha̱va̱tu̱ | rakṣa̍sā | sa̱ha |
mā | te̱ | rasa̍sya | ma̱tsa̱ta̱ | dva̱yā̱vina̍ḥ | dravi̍ṇasvantaḥ | i̱ha | sa̱ntu̱ | inda̍vaḥ ||9.085.01||

9.085.02a a̱smān sa̍ma̱rye pa̍vamāna codaya̱ dakṣo̍ de̱vānā̱m asi̱ hi pri̱yo mada̍ḥ |
9.085.02c ja̱hi śatrū̍m̐r a̱bhy ā bha̍ndanāya̱taḥ pibe̍ndra̱ soma̱m ava̍ no̱ mṛdho̍ jahi ||

asmān | sa̱-ma̱rye | pa̱va̱mā̱na̱ | co̱da̱ya̱ | dakṣa̍ḥ | de̱vānā̍m | asi̍ | hi | pri̱yaḥ | mada̍ḥ |
ja̱hi | śatrū̍n | a̱bhi | ā | bha̱nda̱nā̱-ya̱taḥ | piba̍ | i̱ndra̱ | soma̍m | ava̍ | na̱ḥ | mṛdha̍ḥ | ja̱hi̱ ||9.085.02||

9.085.03a ada̍bdha indo pavase ma̱dinta̍ma ā̱tmendra̍sya bhavasi dhā̱sir u̍tta̱maḥ |
9.085.03c a̱bhi sva̍ranti ba̱havo̍ manī̱ṣiṇo̱ rājā̍nam a̱sya bhuva̍nasya niṁsate ||

ada̍bdhaḥ | i̱ndo̱ iti̍ | pa̱va̱se̱ | ma̱din-ta̍maḥ | ā̱tmā | indra̍sya | bha̱va̱si̱ | dhā̱siḥ | u̱t-ta̱maḥ |
a̱bhi | sva̱ra̱nti̱ | ba̱hava̍ḥ | ma̱nī̱ṣiṇa̍ḥ | rājā̍nam | a̱sya | bhuva̍nasya | ni̱ṁsa̱te̱ ||9.085.03||

9.085.04a sa̱hasra̍ṇīthaḥ śa̱tadhā̍ro̱ adbhu̍ta̱ indrā̱yendu̍ḥ pavate̱ kāmya̱m madhu̍ |
9.085.04c jaya̱n kṣetra̍m a̱bhy a̍rṣā̱ jaya̍nn a̱pa u̱ruṁ no̍ gā̱tuṁ kṛ̍ṇu soma mīḍhvaḥ ||

sa̱hasra̍-nīthaḥ | śa̱ta-dhā̍raḥ | adbhu̍taḥ | indrā̍ya | indu̍ḥ | pa̱va̱te̱ | kāmya̍m | madhu̍ |
jaya̍n | kṣetra̍m | a̱bhi | a̱rṣa̱ | jaya̍n | a̱paḥ | u̱rum | na̱ḥ | gā̱tum | kṛ̱ṇu̱ | so̱ma̱ | mī̱ḍhva̱ḥ ||9.085.04||

9.085.05a kani̍kradat ka̱laśe̱ gobhi̍r ajyase̱ vy a1̱̍vyaya̍ṁ sa̱mayā̱ vāra̍m arṣasi |
9.085.05c ma̱rmṛ̱jyamā̍no̱ atyo̱ na sā̍na̱sir indra̍sya soma ja̱ṭhare̱ sam a̍kṣaraḥ ||

kani̍kradat | ka̱laśe̍ | gobhi̍ḥ | a̱jya̱se̱ | vi | a̱vyaya̍m | sa̱mayā̍ | vāra̍m | a̱rṣa̱si̱ |
ma̱rmṛ̱jyamā̍naḥ | atya̍ḥ | na | sā̱na̱siḥ | indra̍sya | so̱ma̱ | ja̱ṭhare̍ | sam | a̱kṣa̱ra̱ḥ ||9.085.05||

9.085.06a svā̱duḥ pa̍vasva di̱vyāya̱ janma̍ne svā̱dur indrā̍ya su̱havī̍tunāmne |
9.085.06c svā̱dur mi̱trāya̱ varu̍ṇāya vā̱yave̱ bṛha̱spata̍ye̱ madhu̍mā̱m̐ adā̍bhyaḥ ||

svā̱duḥ | pa̱va̱sva̱ | di̱vyāya̍ | janma̍ne | svā̱duḥ | indrā̍ya | su̱havī̍tu-nāmne |
svā̱duḥ | mi̱trāya̍ | varu̍ṇāya | vā̱yave̍ | bṛha̱spata̍ye | madhu̍-mān | adā̍bhyaḥ ||9.085.06||

9.085.07a atya̍m mṛjanti ka̱laśe̱ daśa̱ kṣipa̱ḥ pra viprā̍ṇām ma̱tayo̱ vāca̍ īrate |
9.085.07c pava̍mānā a̱bhy a̍rṣanti suṣṭu̱tim endra̍ṁ viśanti madi̱rāsa̱ inda̍vaḥ ||

atya̍m | mṛ̱ja̱nti̱ | ka̱laśe̍ | daśa̍ | kṣipa̍ḥ | pra | viprā̍ṇām | ma̱taya̍ḥ | vāca̍ḥ | ī̱ra̱te̱ |
pava̍mānāḥ | a̱bhi | a̱rṣa̱nti̱ | su̱-stu̱tim | ā | indra̍m | vi̱śa̱nti̱ | ma̱di̱rāsa̍ḥ | inda̍vaḥ ||9.085.07||

9.085.08a pava̍māno a̱bhy a̍rṣā su̱vīrya̍m u̱rvīṁ gavyū̍ti̱m mahi̱ śarma̍ sa̱pratha̍ḥ |
9.085.08c māki̍r no a̱sya pari̍ṣūtir īśa̱tendo̱ jaye̍ma̱ tvayā̱ dhana̍ṁ-dhanam ||

pava̍mānaḥ | a̱bhi | a̱rṣa̱ | su̱-vīrya̍m | u̱rvīm | gavyū̍tim | mahi̍ | śarma̍ | sa̱-pratha̍ḥ |
māki̍ḥ | na̱ḥ | a̱sya | pari̍-sūtiḥ | ī̱śa̱ta̱ | indo̱ iti̍ | jaye̍ma | tvayā̍ | dhana̍m-dhanam ||9.085.08||

9.085.09a adhi̱ dyām a̍sthād vṛṣa̱bho vi̍cakṣa̱ṇo 'rū̍ruca̱d vi di̱vo ro̍ca̱nā ka̱viḥ |
9.085.09c rājā̍ pa̱vitra̱m aty e̍ti̱ roru̍vad di̱vaḥ pī̱yūṣa̍ṁ duhate nṛ̱cakṣa̍saḥ ||

adhi̍ | dyām | a̱sthā̱t | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ | arū̍rucāt | vi | di̱vaḥ | ro̱ca̱nā | ka̱viḥ |
rājā̍ | pa̱vitra̍m | ati̍ | e̱ti̱ | roru̍vat | di̱vaḥ | pī̱yūṣa̍m | du̱ha̱te̱ | nṛ̱-cakṣa̍saḥ ||9.085.09||

9.085.10a di̱vo nāke̱ madhu̍jihvā asa̱ścato̍ ve̱nā du̍hanty u̱kṣaṇa̍ṁ giri̱ṣṭhām |
9.085.10c a̱psu dra̱psaṁ vā̍vṛdhā̱naṁ sa̍mu̱dra ā sindho̍r ū̱rmā madhu̍mantam pa̱vitra̱ ā ||

di̱vaḥ | nāke̍ | madhu̍-jihvāḥ | a̱sa̱ścata̍ḥ | ve̱nāḥ | du̱ha̱nti̱ | u̱kṣaṇa̍m | gi̱ri̱-sthām |
a̱p-su | dra̱psam | va̱vṛ̱dhā̱nam | sa̱mu̱dre | ā | sindho̍ḥ | ū̱rmā | madhu̍-mantam | pa̱vitre̍ | ā ||9.085.10||

9.085.11a nāke̍ supa̱rṇam u̍papapti̱vāṁsa̱ṁ giro̍ ve̱nānā̍m akṛpanta pū̱rvīḥ |
9.085.11c śiśu̍ṁ rihanti ma̱taya̱ḥ pani̍pnataṁ hira̱ṇyaya̍ṁ śaku̱naṁ kṣāma̍ṇi̱ sthām ||

nāke̍ | su̱-pa̱rṇam | u̱pa̱pa̱pti̱-vāṁsa̍m | gira̍ḥ | ve̱nānā̍m | a̱kṛ̱pa̱nta̱ | pū̱rvīḥ |
śiśu̍m | ri̱ha̱nti̱ | ma̱taya̍ḥ | pani̍pnatam | hi̱ra̱ṇyaya̍m | śa̱ku̱nam | kṣāma̍ṇi | sthā̱m ||9.085.11||

9.085.12a ū̱rdhvo ga̍ndha̱rvo adhi̱ nāke̍ asthā̱d viśvā̍ rū̱pā pra̍ti̱cakṣā̍ṇo asya |
9.085.12c bhā̱nuḥ śu̱kreṇa̍ śo̱ciṣā̱ vy a̍dyau̱t prārū̍ruca̱d roda̍sī mā̱tarā̱ śuci̍ḥ ||

ū̱rdhvaḥ | ga̱ndha̱rvaḥ | adhi̍ | nāke̍ | a̱sthā̱t | viśvā̍ | rū̱pā | pra̱ti̱-cakṣā̍ṇaḥ | a̱sya̱ |
bhā̱nuḥ | śu̱kreṇa̍ | śo̱ciṣā̍ | vi | a̱dyau̱t | pra | a̱rū̱ru̱ca̱t | roda̍sī̱ iti̍ | mā̱tarā̍ | śuci̍ḥ ||9.085.12||


9.086.01a pra ta̍ ā̱śava̍ḥ pavamāna dhī̱javo̱ madā̍ arṣanti raghu̱jā i̍va̱ tmanā̍ |
9.086.01c di̱vyāḥ su̍pa̱rṇā madhu̍manta̱ inda̍vo ma̱dinta̍māsa̱ḥ pari̱ kośa̍m āsate ||

pra | te̱ | ā̱śava̍ḥ | pa̱va̱mā̱na̱ | dhī̱-java̍ḥ | madā̍ḥ | a̱rṣa̱nti̱ | ra̱ghu̱jāḥ-i̍va | tmanā̍ |
di̱vyāḥ | su̱-pa̱rṇāḥ | madhu̍-mantaḥ | inda̍vaḥ | ma̱din-ta̍māsaḥ | pari̍ | kośa̍m | ā̱sa̱te̱ ||9.086.01||

9.086.02a pra te̱ madā̍so madi̱rāsa̍ ā̱śavo 'sṛ̍kṣata̱ rathyā̍so̱ yathā̱ pṛtha̍k |
9.086.02c dhe̱nur na va̱tsam paya̍sā̱bhi va̱jriṇa̱m indra̱m inda̍vo̱ madhu̍manta ū̱rmaya̍ḥ ||

pra | te̱ | madā̍saḥ | ma̱di̱rāsa̍ḥ | ā̱śavaḥ | asṛ̍kṣata | rathyā̍saḥ | yathā̍ | pṛtha̍k |
dhe̱nuḥ | na | va̱tsam | paya̍sā | a̱bhi | va̱jriṇa̍m | indra̍m | inda̍vaḥ | madhu̍-mantaḥ | ū̱rmaya̍ḥ ||9.086.02||

9.086.03a atyo̱ na hi̍yā̱no a̱bhi vāja̍m arṣa sva̱rvit kośa̍ṁ di̱vo adri̍mātaram |
9.086.03c vṛṣā̍ pa̱vitre̱ adhi̱ sāno̍ a̱vyaye̱ soma̍ḥ punā̱na i̍ndri̱yāya̱ dhāya̍se ||

atya̍ḥ | na | hi̱yā̱naḥ | a̱bhi | vāja̍m | a̱rṣa̱ | sva̱ḥ-vit | kośa̍m | di̱vaḥ | adri̍-mātaram |
vṛṣā̍ | pa̱vitre̍ | adhi̍ | sānau̍ | a̱vyaye̍ | soma̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | i̱ndri̱yāya̍ | dhāya̍se ||9.086.03||

9.086.04a pra ta̱ āśvi̍nīḥ pavamāna dhī̱juvo̍ di̱vyā a̍sṛgra̱n paya̍sā̱ dharī̍maṇi |
9.086.04c prāntar ṛṣa̍ya̱ḥ sthāvi̍rīr asṛkṣata̱ ye tvā̍ mṛ̱janty ṛ̍ṣiṣāṇa ve̱dhasa̍ḥ ||

pra | te̱ | āśvi̍nīḥ | pa̱va̱mā̱na̱ | dhī̱-juva̍ḥ | di̱vyāḥ | a̱sṛ̱gra̱n | paya̍sā | dharī̍maṇi |
pra | a̱ntaḥ | ṛṣa̍yaḥ | sthāvi̍rīḥ | a̱sṛ̱kṣa̱ta̱ | ye | tvā̱ | mṛ̱janti̍ | ṛ̱ṣi̱-sā̱ṇa̱ | ve̱dhasa̍ḥ ||9.086.04||

9.086.05a viśvā̱ dhāmā̍ni viśvacakṣa̱ ṛbhva̍saḥ pra̱bhos te̍ sa̱taḥ pari̍ yanti ke̱tava̍ḥ |
9.086.05c vyā̱na̱śiḥ pa̍vase soma̱ dharma̍bhi̱ḥ pati̱r viśva̍sya̱ bhuva̍nasya rājasi ||

viśvā̍ | dhāmā̍ni | vi̱śva̱-ca̱kṣa̱ḥ | ṛbhva̍saḥ | pra̱-bhoḥ | te̱ | sa̱taḥ | pari̍ | ya̱nti̱ | ke̱tava̍ḥ |
vi̱-ā̱na̱śiḥ | pa̱va̱se̱ | so̱ma̱ | dharma̍-bhiḥ | pati̍ḥ | viśva̍sya | bhuva̍nasya | rā̱ja̱si̱ ||9.086.05||

9.086.06a u̱bha̱yata̱ḥ pava̍mānasya ra̱śmayo̍ dhru̱vasya̍ sa̱taḥ pari̍ yanti ke̱tava̍ḥ |
9.086.06c yadī̍ pa̱vitre̱ adhi̍ mṛ̱jyate̱ hari̱ḥ sattā̱ ni yonā̍ ka̱laśe̍ṣu sīdati ||

u̱bha̱yata̍ḥ | pava̍mānasya | ra̱śmaya̍ḥ | dhru̱vasya̍ | sa̱taḥ | pari̍ | ya̱nti̱ | ke̱tava̍ḥ |
yadi̍ | pa̱vitre̍ | adhi̍ | mṛ̱jyate̍ | hari̍ḥ | sattā̍ | ni | yonā̍ | ka̱laśe̍ṣu | sī̱da̱ti̱ ||9.086.06||

9.086.07a ya̱jñasya̍ ke̱tuḥ pa̍vate svadhva̱raḥ somo̍ de̱vānā̱m upa̍ yāti niṣkṛ̱tam |
9.086.07c sa̱hasra̍dhāra̱ḥ pari̱ kośa̍m arṣati̱ vṛṣā̍ pa̱vitra̱m aty e̍ti̱ roru̍vat ||

ya̱jñasya̍ | ke̱tuḥ | pa̱va̱te̱ | su̱-a̱dhva̱raḥ | soma̍ḥ | de̱vānā̍m | upa̍ | yā̱ti̱ | ni̱ḥ-kṛ̱tam |
sa̱hasra̍-dhāra̍ḥ | pari̍ | kośa̍m | a̱rṣa̱ti̱ | vṛṣā̍ | pa̱vitra̍m | ati̍ | e̱ti̱ | roru̍vat ||9.086.07||

9.086.08a rājā̍ samu̱draṁ na̱dyo̱3̱̍ vi gā̍hate̱ 'pām ū̱rmiṁ sa̍cate̱ sindhu̍ṣu śri̱taḥ |
9.086.08c adhy a̍sthā̱t sānu̱ pava̍māno a̱vyaya̱ṁ nābhā̍ pṛthi̱vyā dha̱ruṇo̍ ma̱ho di̱vaḥ ||

rājā̍ | sa̱mu̱dram | na̱dya̍ḥ | vi | gā̱ha̱te̱ | a̱pām | ū̱rmim | sa̱ca̱te̱ | sindhu̍ṣu | śri̱taḥ |
adhi̍ | a̱sthā̱t | sānu̍ | pava̍mānaḥ | a̱vyaya̍m | nābhā̍ | pṛ̱thi̱vyāḥ | dha̱ruṇa̍ḥ | ma̱haḥ | di̱vaḥ ||9.086.08||

9.086.09a di̱vo na sānu̍ sta̱naya̍nn acikrada̱d dyauś ca̱ yasya̍ pṛthi̱vī ca̱ dharma̍bhiḥ |
9.086.09c indra̍sya sa̱khyam pa̍vate vi̱vevi̍da̱t soma̍ḥ punā̱naḥ ka̱laśe̍ṣu sīdati ||

di̱vaḥ | na | sānu̍ | sta̱naya̍n | a̱ci̱kra̱da̱t | dyauḥ | ca̱ | yasya̍ | pṛ̱thi̱vī | ca̱ | dharma̍-bhiḥ |
indra̍sya | sa̱khyam | pa̱va̱te̱ | vi̱-vevi̍dat | soma̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | ka̱laśe̍ṣu | sī̱da̱ti̱ ||9.086.09||

9.086.10a jyoti̍r ya̱jñasya̍ pavate̱ madhu̍ pri̱yam pi̱tā de̱vānā̍ṁ jani̱tā vi̱bhūva̍suḥ |
9.086.10c dadhā̍ti̱ ratna̍ṁ sva̱dhayo̍r apī̱cya̍m ma̱dinta̍mo matsa̱ra i̍ndri̱yo rasa̍ḥ ||

jyoti̍ḥ | ya̱jñasya̍ | pa̱va̱te̱ | madhu̍ | pri̱yam | pi̱tā | de̱vānā̍m | ja̱ni̱tā | vi̱bhu-va̍suḥ |
dadhā̍ti | ratna̍m | sva̱dhayo̍ḥ | a̱pī̱cya̍m | ma̱din-ta̍maḥ | ma̱tsa̱raḥ | i̱ndri̱yaḥ | rasa̍ḥ ||9.086.10||

9.086.11a a̱bhi̱kranda̍n ka̱laśa̍ṁ vā̱jy a̍rṣati̱ pati̍r di̱vaḥ śa̱tadhā̍ro vicakṣa̱ṇaḥ |
9.086.11c hari̍r mi̱trasya̱ sada̍neṣu sīdati marmṛjā̱no 'vi̍bhi̱ḥ sindhu̍bhi̱r vṛṣā̍ ||

a̱bhi̱-kranda̍n | ka̱laśa̍m | vā̱jī | a̱rṣa̱ti̱ | pati̍ḥ | di̱vaḥ | śa̱ta-dhā̍raḥ | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ |
hari̍ḥ | mi̱trasya̍ | sada̍neṣu | sī̱da̱ti̱ | ma̱rmṛ̱jā̱naḥ | avi̍-bhiḥ | sindhu̍-bhiḥ | vṛṣā̍ ||9.086.11||

9.086.12a agre̱ sindhū̍nā̱m pava̍māno arṣa̱ty agre̍ vā̱co a̍gri̱yo goṣu̍ gacchati |
9.086.12c agre̱ vāja̍sya bhajate mahādha̱naṁ svā̍yu̱dhaḥ so̱tṛbhi̍ḥ pūyate̱ vṛṣā̍ ||

agre̍ | sindhū̍nām | pava̍mānaḥ | a̱rṣa̱ti̱ | agre̍ | vā̱caḥ | a̱gri̱yaḥ | goṣu̍ | ga̱ccha̱ti̱ |
agre̍ | vāja̍sya | bha̱ja̱te̱ | ma̱hā̱-dha̱nam | su̱-ā̱yu̱dhaḥ | so̱tṛ-bhi̍ḥ | pū̱ya̱te̱ | vṛṣā̍ ||9.086.12||

9.086.13a a̱yam ma̱tavā̍ñ chaku̱no yathā̍ hi̱to 'vye̍ sasāra̱ pava̍māna ū̱rmiṇā̍ |
9.086.13c tava̱ kratvā̱ roda̍sī anta̱rā ka̍ve̱ śuci̍r dhi̱yā pa̍vate̱ soma̍ indra te ||

a̱yam | ma̱ta-vā̍n | śa̱ku̱naḥ | yathā̍ | hi̱taḥ | avye̍ | sa̱sā̱ra̱ | pava̍mānaḥ | ū̱rmiṇā̍ |
tava̍ | kratvā̍ | roda̍sī̱ iti̍ | a̱nta̱rā | ka̱ve̱ | śuci̍ḥ | dhi̱yā | pa̱va̱te̱ | soma̍ḥ | i̱ndra̱ | te̱ ||9.086.13||

9.086.14a drā̱piṁ vasā̍no yaja̱to di̍vi̱spṛśa̍m antarikṣa̱prā bhuva̍ne̱ṣv arpi̍taḥ |
9.086.14c sva̍r jajñā̱no nabha̍sā̱bhy a̍kramīt pra̱tnam a̍sya pi̱tara̱m ā vi̍vāsati ||

drā̱pim | vasā̍naḥ | ya̱ja̱taḥ | di̱vi̱-spṛśa̍m | a̱nta̱ri̱kṣa̱-prāḥ | bhuva̍neṣu | arpi̍taḥ |
sva̍ḥ | ja̱jñā̱naḥ | nabha̍sā | a̱bhi | a̱kra̱mī̱t | pra̱tnam | a̱sya̱ | pi̱tara̍m | ā | vi̱vā̱sa̱ti̱ ||9.086.14||

9.086.15a so a̍sya vi̱śe mahi̱ śarma̍ yacchati̱ yo a̍sya̱ dhāma̍ pratha̱maṁ vyā̍na̱śe |
9.086.15c pa̱daṁ yad a̍sya para̱me vyo̍ma̱ny ato̱ viśvā̍ a̱bhi saṁ yā̍ti sa̱ṁyata̍ḥ ||

saḥ | a̱sya̱ | vi̱śe | mahi̍ | śarma̍ | ya̱ccha̱ti̱ | yaḥ | a̱sya̱ | dhāma̍ | pra̱tha̱mam | vi̱-ā̱na̱śe |
pa̱dam | yat | a̱sya̱ | pa̱ra̱me | vi-o̍mani | ata̍ḥ | viśvā̍ḥ | a̱bhi | sam | yā̱ti̱ | sa̱m-yata̍ḥ ||9.086.15||

9.086.16a pro a̍yāsī̱d indu̱r indra̍sya niṣkṛ̱taṁ sakhā̱ sakhyu̱r na pra mi̍nāti sa̱ṁgira̍m |
9.086.16c marya̍ iva yuva̱tibhi̱ḥ sam a̍rṣati̱ soma̍ḥ ka̱laśe̍ śa̱tayā̍mnā pa̱thā ||

pro iti̍ | a̱yā̱sī̱t | indu̍ḥ | indra̍sya | ni̱ḥ-kṛ̱tam | sakhā̍ | sakhyu̍ḥ | na | pra | mi̱nā̱ti̱ | sa̱m-gira̍m |
marya̍ḥ-iva | yu̱va̱ti-bhi̍ḥ | sam | a̱rṣa̱ti̱ | soma̍ḥ | ka̱laśe̍ | śa̱ta-yā̍mnā | pa̱thā ||9.086.16||

9.086.17a pra vo̱ dhiyo̍ mandra̱yuvo̍ vipa̱nyuva̍ḥ pana̱syuva̍ḥ sa̱ṁvasa̍neṣv akramuḥ |
9.086.17c soma̍m manī̱ṣā a̱bhy a̍nūṣata̱ stubho̱ 'bhi dhe̱nava̱ḥ paya̍sem aśiśrayuḥ ||

pra | va̱ḥ | dhiya̍ḥ | ma̱ndra̱-yuva̍ḥ | vi̱pa̱nyuva̍ḥ | pa̱na̱syuva̍ḥ | sa̱m-vasa̍neṣu | a̱kra̱mu̱ḥ |
soma̍m | ma̱nī̱ṣāḥ | a̱bhi | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | stubha̍ḥ | a̱bhi | dhe̱nava̍ḥ | paya̍sā | ī̱m | a̱śi̱śra̱yu̱ḥ ||9.086.17||

9.086.18a ā na̍ḥ soma sa̱ṁyata̍m pi̱pyuṣī̱m iṣa̱m indo̱ pava̍sva̱ pava̍māno a̱sridha̍m |
9.086.18c yā no̱ doha̍te̱ trir aha̱nn asa̍ścuṣī kṣu̱mad vāja̍va̱n madhu̍mat su̱vīrya̍m ||

ā | na̱ḥ | so̱ma̱ | sa̱m-yata̍m | pi̱pyuṣī̍m | iṣa̍m | indo̱ iti̍ | pava̍sva | pava̍mānaḥ | a̱sridha̍m |
yā | na̱ḥ | doha̍te | triḥ | aha̍n | asa̍ścuṣī | kṣu̱-mat | vāja̍-vat | madhu̍-mat | su̱-vīrya̍m ||9.086.18||

9.086.19a vṛṣā̍ matī̱nām pa̍vate vicakṣa̱ṇaḥ somo̱ ahna̍ḥ pratarī̱toṣaso̍ di̱vaḥ |
9.086.19c krā̱ṇā sindhū̍nāṁ ka̱laśā̍m̐ avīvaśa̱d indra̍sya̱ hārdy ā̍vi̱śan ma̍nī̱ṣibhi̍ḥ ||

vṛṣā̍ | ma̱tī̱nām | pa̱va̱te̱ | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ | soma̍ḥ | ahna̍ḥ | pra̱-ta̱rī̱tā | u̱ṣasa̍ḥ | di̱vaḥ |
krā̱ṇā | sindhū̍nām | ka̱laśā̍n | a̱vī̱va̱śa̱t | indra̍sya | hārdi̍ | ā̱-vi̱śan | ma̱nī̱ṣi-bhi̍ḥ ||9.086.19||

9.086.20a ma̱nī̱ṣibhi̍ḥ pavate pū̱rvyaḥ ka̱vir nṛbhi̍r ya̱taḥ pari̱ kośā̍m̐ acikradat |
9.086.20c tri̱tasya̱ nāma̍ ja̱naya̱n madhu̍ kṣara̱d indra̍sya vā̱yoḥ sa̱khyāya̱ karta̍ve ||

ma̱nī̱ṣi-bhi̍ḥ | pa̱va̱te̱ | pū̱rvyaḥ | ka̱viḥ | nṛ-bhi̍ḥ | ya̱taḥ | pari̍ | kośā̍n | a̱ci̱kra̱da̱t |
tri̱tasya̍ | nāma̍ | ja̱naya̍n | madhu̍ | kṣara̍t | indra̍sya | vā̱yoḥ | sa̱khyāya̍ | karta̍ve ||9.086.20||

9.086.21a a̱yam pu̍nā̱na u̱ṣaso̱ vi ro̍cayad a̱yaṁ sindhu̍bhyo abhavad u loka̱kṛt |
9.086.21c a̱yaṁ triḥ sa̱pta du̍duhā̱na ā̱śira̱ṁ somo̍ hṛ̱de pa̍vate̱ cāru̍ matsa̱raḥ ||

a̱yam | pu̱nā̱naḥ | u̱ṣasa̍ḥ | vi | ro̱ca̱ya̱t | a̱yam | sindhu̍-bhyaḥ | a̱bha̱va̱t | ū̱m̐ iti̍ | lo̱ka̱-kṛt |
a̱yam | triḥ | sa̱pta | du̱du̱hā̱naḥ | ā̱-śira̍m | soma̍ḥ | hṛ̱de | pa̱va̱te̱ | cāru̍ | ma̱tsa̱raḥ ||9.086.21||

9.086.22a pava̍sva soma di̱vyeṣu̱ dhāma̍su sṛjā̱na i̍ndo ka̱laśe̍ pa̱vitra̱ ā |
9.086.22c sīda̱nn indra̍sya ja̱ṭhare̱ kani̍krada̱n nṛbhi̍r ya̱taḥ sūrya̱m āro̍hayo di̱vi ||

pava̍sva | so̱ma̱ | di̱vyeṣu̍ | dhāma̍-su | sṛ̱jā̱naḥ | i̱ndo̱ iti̍ | ka̱laśe̍ | pa̱vitre̍ | ā |
sīda̍n | indra̍sya | ja̱ṭhare̍ | kani̍kradat | nṛ-bhi̍ḥ | ya̱taḥ | sūrya̍m | ā | a̱ro̱ha̱ya̱ḥ | di̱vi ||9.086.22||

9.086.23a adri̍bhiḥ su̱taḥ pa̍vase pa̱vitra̱ ām̐ inda̱v indra̍sya ja̱ṭhare̍ṣv āvi̱śan |
9.086.23c tvaṁ nṛ̱cakṣā̍ abhavo vicakṣaṇa̱ soma̍ go̱tram aṅgi̍robhyo 'vṛṇo̱r apa̍ ||

adri̍-bhiḥ | su̱taḥ | pa̱va̱se̱ | pa̱vitre̍ | ā | indo̱ iti̍ | indra̍sya | ja̱ṭhare̍ṣu | ā̱-vi̱śan |
tvam | nṛ̱-cakṣā̍ḥ | a̱bha̱va̱ḥ | vi̱-ca̱kṣa̱ṇa̱ | soma̍ | go̱tram | aṅgi̍raḥ-bhyaḥ | a̱vṛ̱ṇo̱ḥ | apa̍ ||9.086.23||

9.086.24a tvāṁ so̍ma̱ pava̍mānaṁ svā̱dhyo 'nu̱ viprā̍so amadann ava̱syava̍ḥ |
9.086.24c tvāṁ su̍pa̱rṇa ābha̍rad di̱vas parīndo̱ viśvā̍bhir ma̱tibhi̱ḥ pari̍ṣkṛtam ||

tvām | so̱ma̱ | pava̍mānam | su̱-ā̱dhya̍ḥ | anu̍ | viprā̍saḥ | a̱ma̱da̱n | a̱va̱syava̍ḥ |
tvām | su̱-pa̱rṇaḥ | ā | a̱bha̱ra̱t | di̱vaḥ | pari̍ | indo̱ iti̍ | viśvā̍bhiḥ | ma̱ti-bhi̍ḥ | pari̍-kṛtam ||9.086.24||

9.086.25a avye̍ punā̱nam pari̱ vāra̍ ū̱rmiṇā̱ hari̍ṁ navante a̱bhi sa̱pta dhe̱nava̍ḥ |
9.086.25c a̱pām u̱pasthe̱ adhy ā̱yava̍ḥ ka̱vim ṛ̱tasya̱ yonā̍ mahi̱ṣā a̍heṣata ||

avye̍ | pu̱nā̱nam | pari̍ | vāre̍ | ū̱rmiṇā̍ | hari̍m | na̱va̱nte̱ | a̱bhi | sa̱pta | dhe̱nava̍ḥ |
a̱pām | u̱pa-sthe̍ | adhi̍ | ā̱yava̍ḥ | ka̱vim | ṛ̱tasya̍ | yonā̍ | ma̱hi̱ṣāḥ | a̱he̱ṣa̱ta̱ ||9.086.25||

9.086.26a indu̍ḥ punā̱no ati̍ gāhate̱ mṛdho̱ viśvā̍ni kṛ̱ṇvan su̱pathā̍ni̱ yajya̍ve |
9.086.26c gāḥ kṛ̍ṇvā̱no ni̱rṇija̍ṁ harya̱taḥ ka̱vir atyo̱ na krīḻa̱n pari̱ vāra̍m arṣati ||

indu̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | ati̍ | gā̱ha̱te̱ | mṛdha̍ḥ | viśvā̍ni | kṛ̱ṇvan | su̱-pathā̍ni | yajya̍ve |
gāḥ | kṛ̱ṇvā̱naḥ | ni̱ḥ-nija̍m | ha̱rya̱taḥ | ka̱viḥ | atya̍ḥ | na | krīḻa̍n | pari̍ | vāra̍m | a̱rṣa̱ti̱ ||9.086.26||

9.086.27a a̱sa̱ścata̍ḥ śa̱tadhā̍rā abhi̱śriyo̱ hari̍ṁ nava̱nte 'va̱ tā u̍da̱nyuva̍ḥ |
9.086.27c kṣipo̍ mṛjanti̱ pari̱ gobhi̱r āvṛ̍taṁ tṛ̱tīye̍ pṛ̱ṣṭhe adhi̍ roca̱ne di̱vaḥ ||

a̱sa̱ścata̍ḥ | śa̱ta-dhā̍rāḥ | a̱bhi̱-śriya̍ḥ | hari̍m | na̱va̱nte | ava̍ | tāḥ | u̱da̱nyuva̍ḥ |
kṣipa̍ḥ | mṛ̱ja̱nti̱ | pari̍ | gobhi̍ḥ | ā-vṛ̍tam | tṛ̱tīye̍ | pṛ̱ṣṭhe | adhi̍ | ro̱ca̱ne | di̱vaḥ ||9.086.27||

9.086.28a tave̱māḥ pra̱jā di̱vyasya̱ reta̍sa̱s tvaṁ viśva̍sya̱ bhuva̍nasya rājasi |
9.086.28c athe̱daṁ viśva̍m pavamāna te̱ vaśe̱ tvam i̍ndo pratha̱mo dhā̍ma̱dhā a̍si ||

tava̍ | i̱māḥ | pra̱-jāḥ | di̱vyasya̍ | reta̍saḥ | tvam | viśva̍sya | bhuva̍nasya | rā̱ja̱si̱ |
atha̍ | i̱dam | viśva̍m | pa̱va̱mā̱na̱ | te̱ | vaśe̍ | tvam | i̱ndo̱ iti̍ | pra̱tha̱maḥ | dhā̱ma̱-dhāḥ | a̱si̱ ||9.086.28||

9.086.29a tvaṁ sa̍mu̱dro a̍si viśva̱vit ka̍ve̱ tave̱māḥ pañca̍ pra̱diśo̱ vidha̍rmaṇi |
9.086.29c tvaṁ dyāṁ ca̍ pṛthi̱vīṁ cāti̍ jabhriṣe̱ tava̱ jyotī̍ṁṣi pavamāna̱ sūrya̍ḥ ||

tvam | sa̱mu̱draḥ | a̱si̱ | vi̱śva̱-vit | ka̱ve̱ | tava̍ | i̱māḥ | pañca̍ | pra̱-diśa̍ḥ | vi-dha̍rmaṇi |
tvam | dyām | ca̱ | pṛ̱thi̱vīm | ca̱ | ati̍ | ja̱bhri̱ṣe̱ | tava̍ | jyotī̍ṁṣi | pa̱va̱mā̱na̱ | sūrya̍ḥ ||9.086.29||

9.086.30a tvam pa̱vitre̱ raja̍so̱ vidha̍rmaṇi de̱vebhya̍ḥ soma pavamāna pūyase |
9.086.30c tvām u̱śija̍ḥ pratha̱mā a̍gṛbhṇata̱ tubhye̱mā viśvā̱ bhuva̍nāni yemire ||

tvam | pa̱vitre̍ | raja̍saḥ | vi-dha̍rmaṇi | de̱vebhya̍ḥ | so̱ma̱ | pa̱va̱mā̱na̱ | pū̱ya̱se̱ |
tvām | u̱śija̍ḥ | pra̱tha̱māḥ | a̱gṛ̱bhṇa̱ta̱ | tubhya̍ | i̱mā | viśvā̍ | bhuva̍nāni | ye̱mi̱re̱ ||9.086.30||

9.086.31a pra re̱bha e̱ty ati̱ vāra̍m a̱vyaya̱ṁ vṛṣā̱ vane̱ṣv ava̍ cakrada̱d dhari̍ḥ |
9.086.31c saṁ dhī̱tayo̍ vāvaśā̱nā a̍nūṣata̱ śiśu̍ṁ rihanti ma̱taya̱ḥ pani̍pnatam ||

pra | re̱bhaḥ | e̱ti̱ | ati̍ | vāra̍m | a̱vyaya̍m | vṛṣā̍ | vane̍ṣu | ava̍ | ca̱kra̱da̱t | hari̍ḥ |
sam | dhī̱taya̍ḥ | vā̱va̱śā̱nāḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | śiśu̍m | ri̱ha̱nti̱ | ma̱taya̍ḥ | pani̍pnatam ||9.086.31||

9.086.32a sa sūrya̍sya ra̱śmibhi̱ḥ pari̍ vyata̱ tantu̍ṁ tanvā̱nas tri̱vṛta̱ṁ yathā̍ vi̱de |
9.086.32c naya̍nn ṛ̱tasya̍ pra̱śiṣo̱ navī̍yasī̱ḥ pati̱r janī̍nā̱m upa̍ yāti niṣkṛ̱tam ||

saḥ | sūrya̍sya | ra̱śmi-bhi̍ḥ | pari̍ | vya̱ta̱ | tantu̍m | ta̱nvā̱naḥ | tri̱-vṛta̍m | yathā̍ | vi̱de |
naya̍n | ṛ̱tasya̍ | pra̱-śiṣa̍ḥ | navī̍yasīḥ | pati̍ḥ | janī̍nām | upa̍ | yā̱ti̱ | ni̱ḥ-kṛ̱tam ||9.086.32||

9.086.33a rājā̱ sindhū̍nām pavate̱ pati̍r di̱va ṛ̱tasya̍ yāti pa̱thibhi̱ḥ kani̍kradat |
9.086.33c sa̱hasra̍dhāra̱ḥ pari̍ ṣicyate̱ hari̍ḥ punā̱no vāca̍ṁ ja̱naya̱nn upā̍vasuḥ ||

rājā̍ | sindhū̍nām | pa̱va̱te̱ | pati̍ḥ | di̱vaḥ | ṛ̱tasya̍ | yā̱ti̱ | pa̱thi-bhi̍ḥ | kani̍kradat |
sa̱hasra̍-dhāraḥ | pari̍ | si̱cya̱te̱ | hari̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | vāca̍m | ja̱naya̍n | upa̍-vasuḥ ||9.086.33||

9.086.34a pava̍māna̱ mahy arṇo̱ vi dhā̍vasi̱ sūro̱ na ci̱tro avya̍yāni̱ pavya̍yā |
9.086.34c gabha̍stipūto̱ nṛbhi̱r adri̍bhiḥ su̱to ma̱he vājā̍ya̱ dhanyā̍ya dhanvasi ||

pava̍māna | mahi̍ | arṇa̍ḥ | vi | dhā̱va̱si̱ | sūra̍ḥ | na | ci̱traḥ | avya̍yāni | pavya̍yā |
gabha̍sti-pūtaḥ | nṛ-bhi̍ḥ | adri̍-bhiḥ | su̱taḥ | ma̱he | vājā̍ya | dhanyā̍ya | dha̱nva̱si̱ ||9.086.34||

9.086.35a iṣa̱m ūrja̍m pavamānā̱bhy a̍rṣasi śye̱no na vaṁsu̍ ka̱laśe̍ṣu sīdasi |
9.086.35c indrā̍ya̱ madvā̱ madyo̱ mada̍ḥ su̱to di̱vo vi̍ṣṭa̱mbha u̍pa̱mo vi̍cakṣa̱ṇaḥ ||

iṣa̍m | ūrja̍m | pa̱va̱mā̱na̱ | a̱bhi | a̱rṣa̱si̱ | śye̱naḥ | na | vaṁsu̍ | ka̱laśe̍ṣu | sī̱da̱si̱ |
indrā̍ya | madvā̍ | madya̍ḥ | mada̍ḥ | su̱taḥ | di̱vaḥ | vi̱ṣṭa̱mbhaḥ | u̱pa̱maḥ | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ ||9.086.35||

9.086.36a sa̱pta svasā̍ro a̱bhi mā̱tara̱ḥ śiśu̱ṁ nava̍ṁ jajñā̱naṁ jenya̍ṁ vipa̱ścita̍m |
9.086.36c a̱pāṁ ga̍ndha̱rvaṁ di̱vyaṁ nṛ̱cakṣa̍sa̱ṁ soma̱ṁ viśva̍sya̱ bhuva̍nasya rā̱jase̍ ||

sa̱pta | svasā̍raḥ | a̱bhi | mā̱tara̍ḥ | śiśu̍m | nava̍m | ja̱jñā̱nam | jenya̍m | vi̱pa̱ḥ-cita̍m |
a̱pām | ga̱ndha̱rvam | di̱vyam | nṛ̱-cakṣa̍sam | soma̍m | viśva̍sya | bhuva̍nasya | rā̱jase̍ ||9.086.36||

9.086.37a ī̱śā̱na i̱mā bhuva̍nāni̱ vīya̍se yujā̱na i̍ndo ha̱rita̍ḥ supa̱rṇya̍ḥ |
9.086.37c tās te̍ kṣarantu̱ madhu̍mad ghṛ̱tam paya̱s tava̍ vra̱te so̍ma tiṣṭhantu kṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||

ī̱śā̱naḥ | i̱mā | bhuva̍nāni | vi | ī̱ya̱se̱ | yu̱jā̱naḥ | i̱ndo̱ iti̍ | ha̱rita̍ḥ | su̱-pa̱rṇya̍ḥ |
tāḥ | te̱ | kṣa̱ra̱ntu̱ | madhu̍-mat | ghṛ̱tam | paya̍ḥ | tava̍ | vra̱te | so̱ma̱ | ti̱ṣṭha̱ntu̱ | kṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||9.086.37||

9.086.38a tvaṁ nṛ̱cakṣā̍ asi soma vi̱śvata̱ḥ pava̍māna vṛṣabha̱ tā vi dhā̍vasi |
9.086.38c sa na̍ḥ pavasva̱ vasu̍ma̱d dhira̍ṇyavad va̱yaṁ syā̍ma̱ bhuva̍neṣu jī̱vase̍ ||

tvam | nṛ̱-cakṣā̍ḥ | a̱si̱ | so̱ma̱ | vi̱śvata̍ḥ | pava̍māna | vṛ̱ṣa̱bha̱ | tā | vi | dhā̱va̱si̱ |
saḥ | na̱ḥ | pa̱va̱sva̱ | vasu̍-mat | hira̍ṇya-vat | va̱yam | syā̱ma̱ | bhuva̍neṣu | jī̱vase̍ ||9.086.38||

9.086.39a go̱vit pa̍vasva vasu̱vid dhi̍raṇya̱vid re̍to̱dhā i̍ndo̱ bhuva̍ne̱ṣv arpi̍taḥ |
9.086.39c tvaṁ su̱vīro̍ asi soma viśva̱vit taṁ tvā̱ viprā̱ upa̍ gi̱rema ā̍sate ||

go̱-vit | pa̱va̱sva̱ | va̱su̱-vit | hi̱ra̱ṇya̱-vit | re̱ta̱ḥ-dhāḥ | i̱ndo̱ iti̍ | bhuva̍neṣu | arpi̍taḥ |
tvam | su̱-vīra̍ḥ | a̱si̱ | so̱ma̱ | vi̱śva̱-vit | tam | tvā̱ | viprā̍ḥ | upa̍ | gi̱rā | i̱me | ā̱sa̱te̱ ||9.086.39||

9.086.40a un madhva̍ ū̱rmir va̱nanā̍ atiṣṭhipad a̱po vasā̍no mahi̱ṣo vi gā̍hate |
9.086.40c rājā̍ pa̱vitra̍ratho̱ vāja̱m āru̍hat sa̱hasra̍bhṛṣṭir jayati̱ śravo̍ bṛ̱hat ||

ut | madhva̍ḥ | ū̱rmiḥ | va̱nanā̍ḥ | a̱ti̱sthi̱pa̱t | a̱paḥ | vasā̍naḥ | ma̱hi̱ṣaḥ | vi | gā̱ha̱te̱ |
rājā̍ | pa̱vitra̍-rathaḥ | vāja̍m | ā | a̱ru̱ha̱t | sa̱hasra̍-bhṛṣṭiḥ | ja̱ya̱ti̱ | śrava̍ḥ | bṛ̱hat ||9.086.40||

9.086.41a sa bha̱ndanā̱ ud i̍yarti pra̱jāva̍tīr vi̱śvāyu̱r viśvā̍ḥ su̱bharā̱ aha̍rdivi |
9.086.41c brahma̍ pra̱jāva̍d ra̱yim aśva̍pastyam pī̱ta i̍nda̱v indra̍m a̱smabhya̍ṁ yācatāt ||

saḥ | bha̱ndanā̍ḥ | ut | i̱ya̱rti̱ | pra̱jā-va̍tīḥ | vi̱śva-ā̍yuḥ | viśvā̍ḥ | su̱-bharā̍ḥ | aha̍ḥ-divi |
brahma̍ | pra̱jā-va̍t | ra̱yim | aśva̍-pastyam | pī̱taḥ | i̱ndo̱ iti̍ | indra̍m | a̱smabhya̍m | yā̱ca̱tā̱t ||9.086.41||

9.086.42a so agre̱ ahnā̱ṁ hari̍r harya̱to mada̱ḥ pra ceta̍sā cetayate̱ anu̱ dyubhi̍ḥ |
9.086.42c dvā janā̍ yā̱taya̍nn a̱ntar ī̍yate̱ narā̍ ca̱ śaṁsa̱ṁ daivya̍ṁ ca dha̱rtari̍ ||

saḥ | agre̍ | ahnā̍m | hari̍ḥ | ha̱rya̱taḥ | mada̍ḥ | pra | ceta̍sā | ce̱ta̱ya̱te̱ | anu̍ | dyu-bhi̍ḥ |
dvā | janā̍ | yā̱taya̍n | a̱ntaḥ | ī̱ya̱te̱ | narā̱śaṁsa̍m | ca̱ | daivya̍m | ca̱ | dha̱rtari̍ ||9.086.42||

9.086.43a a̱ñjate̱ vy a̍ñjate̱ sam a̍ñjate̱ kratu̍ṁ rihanti̱ madhu̍nā̱bhy a̍ñjate |
9.086.43c sindho̍r ucchvā̱se pa̱taya̍ntam u̱kṣaṇa̍ṁ hiraṇyapā̱vāḥ pa̱śum ā̍su gṛbhṇate ||

a̱ñjate̍ | vi | a̱ñja̱te̱ | sam | a̱ñja̱te̱ | kratu̍m | ri̱ha̱nti̱ | madhu̍nā | a̱bhi | a̱ñja̱te̱ |
sindho̍ḥ | ut-śvā̱se | pa̱taya̍ntam | u̱kṣaṇa̍m | hi̱ra̱ṇya̱-pā̱vāḥ | pa̱śum | ā̱su̱ | gṛ̱bhṇa̱te̱ ||9.086.43||

9.086.44a vi̱pa̱ścite̱ pava̍mānāya gāyata ma̱hī na dhārāty andho̍ arṣati |
9.086.44c ahi̱r na jū̱rṇām ati̍ sarpati̱ tvaca̱m atyo̱ na krīḻa̍nn asara̱d vṛṣā̱ hari̍ḥ ||

vi̱pa̱ḥ-cite̍ | pava̍mānāya | gā̱ya̱ta̱ | ma̱hī | na | dhārā̍ | ati̍ | andha̍ḥ | a̱rṣa̱ti̱ |
ahi̍ḥ | na | jū̱ṇām | ati̍ | sa̱rpa̱ti̱ | tvaca̍m | atya̍ḥ | na | krīḻa̍n | a̱sa̱ra̱t | vṛṣā̍ | hari̍ḥ ||9.086.44||

9.086.45a a̱gre̱go rājāpya̍s taviṣyate vi̱māno̱ ahnā̱m bhuva̍ne̱ṣv arpi̍taḥ |
9.086.45c hari̍r ghṛ̱tasnu̍ḥ su̱dṛśī̍ko arṇa̱vo jyo̱tīra̍thaḥ pavate rā̱ya o̱kya̍ḥ ||

a̱gre̱-gaḥ | rājā̍ | apya̍ḥ | ta̱vi̱ṣya̱te̱ | vi̱-māna̍ḥ | ahnā̍m | bhuva̍neṣu | arpi̍taḥ |
hari̍ḥ | ghṛ̱ta-snu̍ḥ | su̱-dṛśī̍kaḥ | a̱rṇa̱vaḥ | jyo̱tiḥ-ra̍thaḥ | pa̱va̱te̱ | rā̱ye | o̱kya̍ḥ ||9.086.45||

9.086.46a asa̍rji ska̱mbho di̱va udya̍to̱ mada̱ḥ pari̍ tri̱dhātu̱r bhuva̍nāny arṣati |
9.086.46c a̱ṁśuṁ ri̍hanti ma̱taya̱ḥ pani̍pnataṁ gi̱rā yadi̍ ni̱rṇija̍m ṛ̱gmiṇo̍ ya̱yuḥ ||

asa̍rji | ska̱mbhaḥ | di̱vaḥ | ut-ya̍taḥ | mada̍ḥ | pari̍ | tri̱-dhātuḥ | bhuva̍nāni | a̱rṣa̱ti̱ |
a̱ṁśum | ri̱ha̱nti̱ | ma̱taya̍ḥ | pani̍pnatam | gi̱rā | yadi̍ | ni̱ḥ-nija̍m | ṛ̱gmiṇa̍ḥ | ya̱yuḥ ||9.086.46||

9.086.47a pra te̱ dhārā̱ aty aṇvā̍ni me̱ṣya̍ḥ punā̱nasya̍ sa̱ṁyato̍ yanti̱ raṁha̍yaḥ |
9.086.47c yad gobhi̍r indo ca̱mvo̍ḥ sama̱jyasa̱ ā su̍vā̱naḥ so̍ma ka̱laśe̍ṣu sīdasi ||

pra | te̱ | dhārā̍ḥ | ati̍ | aṇvā̍ni | me̱ṣya̍ḥ | pu̱nā̱nasya̍ | sa̱m-yata̍ḥ | ya̱nti̱ | raṁha̍yaḥ |
yat | go-bhi̍ḥ | i̱ndo̱ iti̍ | ca̱mvo̍ḥ | sa̱m-a̱jyase̍ | ā | su̱vā̱naḥ | so̱ma̱ | ka̱laśe̍ṣu | sī̱da̱si̱ ||9.086.47||

9.086.48a pava̍sva soma kratu̱vin na̍ u̱kthyo 'vyo̱ vāre̱ pari̍ dhāva̱ madhu̍ pri̱yam |
9.086.48c ja̱hi viśvā̍n ra̱kṣasa̍ indo a̱triṇo̍ bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

pava̍sva | so̱ma̱ | kra̱tu̱-vit | na̱ḥ | u̱kthya̍ḥ | avya̍ḥ | vāre̍ | pari̍ | dhā̱va̱ | madhu̍ | pri̱yam |
ja̱hi | viśvā̍n | ra̱kṣasa̍ḥ | i̱ndo̱ iti̍ | a̱triṇa̍ḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||9.086.48||


9.087.01a pra tu dra̍va̱ pari̱ kośa̱ṁ ni ṣī̍da̱ nṛbhi̍ḥ punā̱no a̱bhi vāja̍m arṣa |
9.087.01c aśva̱ṁ na tvā̍ vā̱jina̍m ma̱rjaya̱nto 'cchā̍ ba̱rhī ra̍śa̱nābhi̍r nayanti ||

pra | tu | dra̱va̱ | pari̍ | kośa̍m | ni | sī̱da̱ | nṛ-bhi̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | a̱bhi | vāja̍m | a̱rṣa̱ |
aśva̍m | na | tvā̱ | vā̱jina̍m | ma̱rjaya̍ntaḥ | accha̍ | ba̱rhiḥ | ra̱śa̱nābhi̍ḥ | na̱ya̱nti̱ ||9.087.01||

9.087.02a svā̱yu̱dhaḥ pa̍vate de̱va indu̍r aśasti̱hā vṛ̱jana̱ṁ rakṣa̍māṇaḥ |
9.087.02c pi̱tā de̱vānā̍ṁ jani̱tā su̱dakṣo̍ viṣṭa̱mbho di̱vo dha̱ruṇa̍ḥ pṛthi̱vyāḥ ||

su̱-ā̱yu̱dhaḥ | pa̱va̱te̱ | de̱vaḥ | indu̍ḥ | a̱śa̱sti̱-hā | vṛ̱jana̍m | rakṣa̍māṇaḥ |
pi̱tā | de̱vānā̍m | ja̱ni̱tā | su̱-dakṣa̍ḥ | vi̱ṣṭa̱mbhaḥ | di̱vaḥ | dha̱ruṇa̍ḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ ||9.087.02||

9.087.03a ṛṣi̱r vipra̍ḥ purae̱tā janā̍nām ṛ̱bhur dhīra̍ u̱śanā̱ kāvye̍na |
9.087.03c sa ci̍d viveda̱ nihi̍ta̱ṁ yad ā̍sām apī̱cya1̱̍ṁ guhya̱ṁ nāma̱ gonā̍m ||

ṛṣi̍ḥ | vipra̍ḥ | pu̱ra̱ḥ-e̱tā | janā̍nām | ṛ̱bhuḥ | dhīra̍ḥ | u̱śanā̍ | kāvye̍na |
saḥ | ci̱t | vi̱ve̱da̱ | ni-hi̍tam | yat | ā̱sā̱m | a̱pī̱cya̍m | guhya̍m | nāma̍ | gonā̍m ||9.087.03||

9.087.04a e̱ṣa sya te̱ madhu̍mām̐ indra̱ somo̱ vṛṣā̱ vṛṣṇe̱ pari̍ pa̱vitre̍ akṣāḥ |
9.087.04c sa̱ha̱sra̱sāḥ śa̍ta̱sā bhū̍ri̱dāvā̍ śaśvatta̱mam ba̱rhir ā vā̱jy a̍sthāt ||

e̱ṣaḥ | syaḥ | te̱ | madhu̍-mān | i̱ndra̱ | soma̍ḥ | vṛṣā̍ | vṛṣṇe̍ | pari̍ | pa̱vitre̍ | a̱kṣā̱riti̍ |
sa̱ha̱sra̱-sāḥ | śa̱ta̱-sāḥ | bhū̱ri̱-dāvā̍ | śa̱śva̱t-ta̱mam | ba̱rhiḥ | ā | vā̱jī | a̱sthā̱t ||9.087.04||

9.087.05a e̱te somā̍ a̱bhi ga̱vyā sa̱hasrā̍ ma̱he vājā̍yā̱mṛtā̍ya̱ śravā̍ṁsi |
9.087.05c pa̱vitre̍bhi̱ḥ pava̍mānā asṛgrañ chrava̱syavo̱ na pṛ̍ta̱nājo̱ atyā̍ḥ ||

e̱te | somā̍ḥ | a̱bhi | ga̱vyā | sa̱hasrā̍ | ma̱he | vājā̍ya | a̱mṛtā̍ya | śravā̍ṁsi |
pa̱vitre̍bhiḥ | pava̍mānāḥ | a̱sṛ̱gra̱n | śra̱va̱syava̍ḥ | na | pṛ̱ta̱nāja̍ḥ | atyā̍ḥ ||9.087.05||

9.087.06a pari̱ hi ṣmā̍ puruhū̱to janā̍nā̱ṁ viśvāsa̍ra̱d bhoja̍nā pū̱yamā̍naḥ |
9.087.06c athā bha̍ra śyenabhṛta̱ prayā̍ṁsi ra̱yiṁ tuñjā̍no a̱bhi vāja̍m arṣa ||

pari̍ | hi | sma̱ | pu̱ru̱-hū̱taḥ | janā̍nām | viśvā̍ | asa̍rat | bhoja̍nā | pū̱yamā̍naḥ |
atha̍ | ā | bha̱ra̱ | śye̱na̱-bhṛ̱ta̱ | prayā̍ṁsi | ra̱yim | tuñjā̍naḥ | a̱bhi | vāja̍m | a̱rṣa̱ ||9.087.06||

9.087.07a e̱ṣa su̍vā̱naḥ pari̱ soma̍ḥ pa̱vitre̱ sargo̱ na sṛ̱ṣṭo a̍dadhāva̱d arvā̍ |
9.087.07c ti̱gme śiśā̍no mahi̱ṣo na śṛṅge̱ gā ga̱vyann a̱bhi śūro̱ na satvā̍ ||

e̱ṣaḥ | si̱vā̱naḥ | pari̍ | soma̍ḥ | pa̱vitre̍ | sarga̍ḥ | na | sṛ̱ṣṭaḥ | a̱da̱dhā̱va̱t | arvā̍ |
ti̱gme | śiśā̍naḥ | ma̱hi̱ṣaḥ | na | śṛṅge̍ | gāḥ | ga̱vyan | a̱bhi | śūra̍ḥ | na | satvā̍ ||9.087.07||

9.087.08a e̱ṣā ya̍yau para̱mād a̱ntar adre̱ḥ kūci̍t sa̱tīr ū̱rve gā vi̍veda |
9.087.08c di̱vo na vi̱dyut sta̱naya̍nty a̱bhraiḥ soma̍sya te pavata indra̱ dhārā̍ ||

e̱ṣā | ā | ya̱yau̱ | pa̱ra̱māt | a̱ntaḥ | adre̍ḥ | kū-ci̍t | sa̱tīḥ | ū̱rve | gāḥ | vi̱ve̱da̱ |
di̱vaḥ | na | vi̱-dyut | sta̱naya̍ntī | a̱bhraiḥ | soma̍sya | te̱ | pa̱va̱te̱ | i̱ndra̱ | dhārā̍ ||9.087.08||

9.087.09a u̱ta sma̍ rā̱śim pari̍ yāsi̱ gonā̱m indre̍ṇa soma sa̱ratha̍m punā̱naḥ |
9.087.09c pū̱rvīr iṣo̍ bṛha̱tīr jī̍radāno̱ śikṣā̍ śacīva̱s tava̱ tā u̍pa̱ṣṭut ||

u̱ta | sma̱ | rā̱śim | pari̍ | yā̱si̱ | gonā̍m | indre̍ṇa | so̱ma̱ | sa̱-ratha̍m | pu̱nā̱naḥ |
pū̱rvīḥ | iṣa̍ḥ | bṛ̱ha̱tīḥ | jī̱ra̱dā̱no̱ iti̍ jīra-dāno | śikṣa̍ | sa̱cī̱-va̱ḥ | tava̍ | tāḥ | u̱pa̱-stut ||9.087.09||


9.088.01a a̱yaṁ soma̍ indra̱ tubhya̍ṁ sunve̱ tubhya̍m pavate̱ tvam a̍sya pāhi |
9.088.01c tvaṁ ha̱ yaṁ ca̍kṛ̱ṣe tvaṁ va̍vṛ̱ṣa indu̱m madā̍ya̱ yujyā̍ya̱ soma̍m ||

a̱yam | soma̍ḥ | i̱ndra̱ | tubhya̍m | su̱nve̱ | tubhya̍m | pa̱va̱te̱ | tvam | a̱sya̱ | pā̱hi̱ |
tvam | ha̱ | yam | ca̱kṛ̱ṣe | tvam | va̱vṛ̱ṣe | indu̍m | madā̍ya | yujyā̍ya | soma̍m ||9.088.01||

9.088.02a sa ī̱ṁ ratho̱ na bhu̍ri̱ṣāḻ a̍yoji ma̱haḥ pu̱rūṇi̍ sā̱taye̱ vasū̍ni |
9.088.02c ād ī̱ṁ viśvā̍ nahu̱ṣyā̍ṇi jā̱tā sva̍rṣātā̱ vana̍ ū̱rdhvā na̍vanta ||

saḥ | ī̱m iti̍ | ratha̍ḥ | na | bhu̱ri̱ṣāṭ | a̱yo̱ji̱ | ma̱haḥ | pu̱rūṇi̍ | sā̱taye̍ | vasū̍ni |
āt | ī̱m iti̍ | viśvā̍ | na̱hu̱ṣyā̍ṇi | jā̱tā | sva̍ḥ-sātā | vane̍ | ū̱rdhvā | na̱va̱nta̱ ||9.088.02||

9.088.03a vā̱yur na yo ni̱yutvā̍m̐ i̱ṣṭayā̍mā̱ nāsa̍tyeva̱ hava̱ ā śambha̍viṣṭhaḥ |
9.088.03c vi̱śvavā̍ro draviṇo̱dā i̍va̱ tman pū̱ṣeva̍ dhī̱java̍no 'si soma ||

vā̱yuḥ | na | yaḥ | ni̱yutvā̍n | i̱ṣṭa-yā̍mā | nāsa̍tyā-iva | have̍ | ā | śam-bha̍viṣṭhaḥ |
vi̱śva-vā̍raḥ | dra̱vi̱ṇo̱dāḥ-i̍va | tman | pū̱ṣā-i̍va | dhī̱-java̍naḥ | a̱si̱ | so̱ma̱ ||9.088.03||

9.088.04a indro̱ na yo ma̱hā karmā̍ṇi̱ cakri̍r ha̱ntā vṛ̱trāṇā̍m asi soma pū̱rbhit |
9.088.04c pai̱dvo na hi tvam ahi̍nāmnāṁ ha̱ntā viśva̍syāsi soma̱ dasyo̍ḥ ||

indra̍ḥ | na | yaḥ | ma̱hā | karmā̍ṇi | cakri̍ḥ | ha̱ntā | vṛ̱trāṇā̍m | a̱si̱ | so̱ma̱ | pū̱ḥ-bhit |
pai̱dvaḥ | na | hi | tvam | ahi̍-nāmnām | ha̱ntā | viśva̍sya | a̱si̱ | so̱ma̱ | dasyo̍ḥ ||9.088.04||

9.088.05a a̱gnir na yo vana̱ ā sṛ̱jyamā̍no̱ vṛthā̱ pājā̍ṁsi kṛṇute na̱dīṣu̍ |
9.088.05c jano̱ na yudhvā̍ maha̱ta u̍pa̱bdir iya̍rti̱ soma̱ḥ pava̍māna ū̱rmim ||

a̱gniḥ | na | yaḥ | vane̍ | ā | sṛ̱jyamā̍naḥ | vṛthā̍ | pājā̍ṁsi | kṛ̱ṇu̱te̱ | na̱dīṣu̍ |
jana̍ḥ | na | yudhvā̍ | ma̱ha̱taḥ | u̱pa̱bdiḥ | iya̍rti | soma̍ḥ | pava̍mānaḥ | ū̱rmim ||9.088.05||

9.088.06a e̱te somā̱ ati̱ vārā̱ṇy avyā̍ di̱vyā na kośā̍so a̱bhrava̍rṣāḥ |
9.088.06c vṛthā̍ samu̱draṁ sindha̍vo̱ na nīcī̍ḥ su̱tāso̍ a̱bhi ka̱laśā̍m̐ asṛgran ||

e̱te | somā̍ḥ | ati̍ | vārā̍ṇi | avyā̍ | di̱vyāḥ | na | kośā̍saḥ | a̱bhra-va̍rṣāḥ |
vṛthā̍ | sa̱mu̱dram | sindha̍vaḥ | na | nīcī̍ḥ | su̱tāsa̍ḥ | a̱bhi | ka̱laśā̍n | a̱sṛ̱gra̱n ||9.088.06||

9.088.07a śu̱ṣmī śardho̱ na māru̍tam pava̱svāna̍bhiśastā di̱vyā yathā̱ viṭ |
9.088.07c āpo̱ na ma̱kṣū su̍ma̱tir bha̍vā naḥ sa̱hasrā̍psāḥ pṛtanā̱ṣāṇ na ya̱jñaḥ ||

śu̱ṣmī | śardha̍ḥ | na | māru̍tam | pa̱va̱sva̱ | ana̍bhi-śastā | di̱vyā | yathā̍ | viṭ |
āpa̍ḥ | na | ma̱kṣu | su̱-ma̱tiḥ | bha̱va̱ | na̱ḥ | sa̱hasra̍-apsāḥ | pṛ̱ta̱nā̱ṣāṭ | na | ya̱jñaḥ ||9.088.07||

9.088.08a rājño̱ nu te̱ varu̍ṇasya vra̱tāni̍ bṛ̱had ga̍bhī̱raṁ tava̍ soma̱ dhāma̍ |
9.088.08c śuci̱ṣ ṭvam a̍si pri̱yo na mi̱tro da̱kṣāyyo̍ arya̱mevā̍si soma ||

rājña̍ḥ | nu | te̱ | varu̍ṇasya | vra̱tāni̍ | bṛ̱hat | ga̱bhī̱ram | tava̍ | so̱ma̱ | dhāma̍ |
śuci̍ḥ | tvam | a̱si̱ | pri̱yaḥ | na | mi̱traḥ | da̱kṣāyya̍ḥ | a̱rya̱mā-i̍va | a̱si̱ | so̱ma̱ ||9.088.08||


9.089.01a pro sya vahni̍ḥ pa̱thyā̍bhir asyān di̱vo na vṛ̱ṣṭiḥ pava̍māno akṣāḥ |
9.089.01c sa̱hasra̍dhāro asada̱n ny a1̱̍sme mā̱tur u̱pasthe̱ vana̱ ā ca̱ soma̍ḥ ||

pro iti̍ | syaḥ | vahni̍ḥ | pa̱thyā̍bhiḥ | a̱syā̱n | di̱vaḥ | na | vṛ̱ṣṭiḥ | pava̍mānaḥ | a̱kṣā̱riti̍ |
sa̱hasra̍-dhāraḥ | a̱sa̱da̱t | ni | a̱sme iti̍ | mā̱tuḥ | u̱pa-sthe̍ | vane̍ | ā | ca̱ | soma̍ḥ ||9.089.01||

9.089.02a rājā̱ sindhū̍nām avasiṣṭa̱ vāsa̍ ṛ̱tasya̱ nāva̱m āru̍ha̱d raji̍ṣṭhām |
9.089.02c a̱psu dra̱pso vā̍vṛdhe śye̱najū̍to du̱ha ī̍m pi̱tā du̱ha ī̍m pi̱tur jām ||

rājā̍ | sindhū̍nām | a̱va̱si̱ṣṭa̱ | vāsa̍ḥ | ṛ̱tasya̍ | nāva̍m | ā | a̱ru̱ha̱t | raji̍ṣṭhām |
a̱p-su | dra̱psaḥ | va̱vṛ̱dhe̱ | śye̱na-jū̍taḥ | du̱he | ī̱m | pi̱tā | du̱he | ī̱m | pi̱tuḥ | jām ||9.089.02||

9.089.03a si̱ṁhaṁ na̍santa̱ madhvo̍ a̱yāsa̱ṁ hari̍m aru̱ṣaṁ di̱vo a̱sya pati̍m |
9.089.03c śūro̍ yu̱tsu pra̍tha̱maḥ pṛ̍cchate̱ gā asya̱ cakṣa̍sā̱ pari̍ pāty u̱kṣā ||

si̱ṁham | na̱sa̱nta̱ | madhva̍ḥ | a̱yāsa̍m | hari̍m | a̱ru̱ṣam | di̱vaḥ | a̱sya | pati̍m |
śūra̍ḥ | yu̱t-su | pra̱tha̱maḥ | pṛ̱ccha̱te̱ | gāḥ | asya̍ | cakṣa̍sā | pari̍ | pā̱ti̱ | u̱kṣā ||9.089.03||

9.089.04a madhu̍pṛṣṭhaṁ gho̱ram a̱yāsa̱m aśva̱ṁ rathe̍ yuñjanty uruca̱kra ṛ̱ṣvam |
9.089.04c svasā̍ra īṁ jā̱mayo̍ marjayanti̱ sanā̍bhayo vā̱jina̍m ūrjayanti ||

madhu̍-pṛṣṭham | gho̱ram | a̱yāsa̍m | aśva̍m | rathe̍ | yu̱ñja̱nti̱ | u̱ru̱-ca̱kre | ṛ̱ṣvam |
svasā̍raḥ | ī̱m | jā̱maya̍ḥ | ma̱rja̱ya̱nti̱ | sa-nā̍bhayaḥ | vā̱jina̍m | ū̱rja̱ya̱nti̱ ||9.089.04||

9.089.05a cata̍sra īṁ ghṛta̱duha̍ḥ sacante samā̱ne a̱ntar dha̱ruṇe̱ niṣa̍ttāḥ |
9.089.05c tā ī̍m arṣanti̱ nama̍sā punā̱nās tā ī̍ṁ vi̱śvata̱ḥ pari̍ ṣanti pū̱rvīḥ ||

cata̍sraḥ | ī̱m | ghṛ̱ta̱-duha̍ḥ | sa̱ca̱nte̱ | sa̱mā̱ne | a̱ntaḥ | dha̱ruṇe̍ | ni-sa̍ttāḥ |
tāḥ | ī̱m | a̱rṣa̱nti̱ | nama̍sā | pu̱nā̱nāḥ | tāḥ | ī̱m | vi̱śvata̍ḥ | pari̍ | sa̱nti̱ | pū̱rvīḥ ||9.089.05||

9.089.06a vi̱ṣṭa̱mbho di̱vo dha̱ruṇa̍ḥ pṛthi̱vyā viśvā̍ u̱ta kṣi̱tayo̱ haste̍ asya |
9.089.06c asa̍t ta̱ utso̍ gṛṇa̱te ni̱yutvā̱n madhvo̍ a̱ṁśuḥ pa̍vata indri̱yāya̍ ||

vi̱ṣṭa̱mbhaḥ | di̱vaḥ | dha̱ruṇa̍ḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | viśvā̍ḥ | u̱ta | kṣi̱taya̍ḥ | haste̍ | a̱sya̱ |
asa̍t | te̱ | utsa̍ḥ | gṛ̱ṇa̱te | ni̱yutvā̍n | madhva̍ḥ | a̱ṁśuḥ | pa̱va̱te̱ | i̱ndri̱yāya̍ ||9.089.06||

9.089.07a va̱nvann avā̍to a̱bhi de̱vavī̍ti̱m indrā̍ya soma vṛtra̱hā pa̍vasva |
9.089.07c śa̱gdhi ma̱haḥ pu̍ruśca̱ndrasya̍ rā̱yaḥ su̱vīrya̍sya̱ pata̍yaḥ syāma ||

va̱nvan | avā̍taḥ | a̱bhi | de̱va-vī̍tim | indrā̍ya | so̱ma̱ | vṛ̱tra̱-hā | pa̱va̱sva̱ |
śa̱gdhi | ma̱haḥ | pu̱ru̱-ca̱ndrasya̍ | rā̱yaḥ | su̱-vīrya̍sya | pata̍yaḥ | syā̱ma̱ ||9.089.07||


9.090.01a pra hi̍nvā̱no ja̍ni̱tā roda̍syo̱ ratho̱ na vāja̍ṁ sani̱ṣyann a̍yāsīt |
9.090.01c indra̱ṁ gaccha̱nn āyu̍dhā sa̱ṁśiśā̍no̱ viśvā̱ vasu̱ hasta̍yor ā̱dadhā̍naḥ ||

pra | hi̱nvā̱naḥ | ja̱ni̱tā | roda̍syoḥ | ratha̍ḥ | na | vāja̍m | sa̱ni̱ṣyan | cayā̱sī̱t |
indra̍m | gaccha̍n | āyu̍dhā | sa̱m-śiśā̍naḥ | viśvā̍ | vasu̱ | hasta̍yoḥ | ā̱-dadhā̍naḥ ||9.090.01||

9.090.02a a̱bhi tri̍pṛ̱ṣṭhaṁ vṛṣa̍ṇaṁ vayo̱dhām ā̍ṅgū̱ṣāṇā̍m avāvaśanta̱ vāṇī̍ḥ |
9.090.02c vanā̱ vasā̍no̱ varu̍ṇo̱ na sindhū̱n vi ra̍tna̱dhā da̍yate̱ vāryā̍ṇi ||

a̱bhi | tri̱-pṛ̱ṣṭham | vṛṣa̍ṇam | va̱ya̱ḥ-dhām | ā̱ṅgū̱ṣāṇā̍m | a̱vā̱va̱śa̱nta̱ | vāṇī̍ḥ |
vanā̍ | vasā̍naḥ | varu̍ṇaḥ | na | sindhū̍n | vi | ra̱tna̱-dhāḥ | da̱ya̱te̱ | vāryā̍ṇi ||9.090.02||

9.090.03a śūra̍grāma̱ḥ sarva̍vīra̱ḥ sahā̍vā̱ñ jetā̍ pavasva̱ sani̍tā̱ dhanā̍ni |
9.090.03c ti̱gmāyu̍dhaḥ kṣi̱pradha̍nvā sa̱matsv aṣā̍ḻhaḥ sā̱hvān pṛta̍nāsu̱ śatrū̍n ||

śūra̍-grāmaḥ | sarva̍-vīraḥ | sahā̍vān | jetā̍ | pa̱va̱sva̱ | sani̍tā | dhanā̍ni |
ti̱gma-ā̍yu̍dhaḥ | kṣi̱pra-dha̍nvā | sa̱mat-su̍ | aṣā̍ḻhaḥ | sa̱hvān | pṛta̍nāsu | śatrū̍n ||9.090.03||

9.090.04a u̱ruga̍vyūti̱r abha̍yāni kṛ̱ṇvan sa̍mīcī̱ne ā pa̍vasvā̱ pura̍ṁdhī |
9.090.04c a̱paḥ siṣā̍sann u̱ṣasa̱ḥ sva1̱̍r gāḥ saṁ ci̍krado ma̱ho a̱smabhya̱ṁ vājā̍n ||

u̱ru-ga̱vyūtiḥ | abha̍yāni | kṛ̱ṇvan | sa̱mī̱cī̱ne iti̍ sa̱m-ī̱cī̱ne | ā | pa̱va̱sva̱ | pura̍ndhī̱ iti̱ pura̍m-dhī |
a̱paḥ | sisā̍san | u̱ṣasa̍ḥ | sva̍ḥ | gāḥ | sam | ci̱kra̱da̱ḥ | ma̱haḥ | a̱smabhya̍m | vājā̍n ||9.090.04||

9.090.05a matsi̍ soma̱ varu̍ṇa̱m matsi̍ mi̱tram matsīndra̍m indo pavamāna̱ viṣṇu̍m |
9.090.05c matsi̱ śardho̱ māru̍ta̱m matsi̍ de̱vān matsi̍ ma̱hām indra̍m indo̱ madā̍ya ||

matsi̍ | so̱ma̱ | varu̍ṇam | matsi̍ | mi̱tram | matsi̍ | indra̍m | i̱ndo̱ iti̍ | pa̱va̱mā̱na̱ | viṣṇu̍m |
matsi̍ | śardha̍ḥ | māru̍tam | matsi̍ | de̱vān | matsi̍ | ma̱hām | indra̍m | i̱ndo̱ iti̍ | madā̍ya ||9.090.05||

9.090.06a e̱vā rāje̍va̱ kratu̍mā̱m̐ ame̍na̱ viśvā̱ ghani̍ghnad duri̱tā pa̍vasva |
9.090.06c indo̍ sū̱ktāya̱ vaca̍se̱ vayo̍ dhā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

e̱va | rājā̍-iva | kratu̍-mān | ame̍na | viśvā̍ | ghani̍ghnat | du̱ḥ-i̱tā | pa̱va̱sva̱ |
indo̱ iti̍ | su̱-u̱ktāya̍ | vaca̍se | vaya̍ḥ | dhā̱ḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||9.090.06||


9.091.01a asa̍rji̱ vakvā̱ rathye̱ yathā̱jau dhi̱yā ma̱notā̍ pratha̱mo ma̍nī̱ṣī |
9.091.01c daśa̱ svasā̍ro̱ adhi̱ sāno̱ avye 'ja̍nti̱ vahni̱ṁ sada̍nā̱ny accha̍ ||

asa̍rji | vakvā̍ | rathye̍ | yathā̍ | ā̱jau | dhi̱yā | ma̱notā̍ | pra̱tha̱maḥ | ma̱nī̱ṣī |
daśa̍ | svasā̍raḥ | adhi̍ | sānau̍ | avye̍ | aja̍nti | vahni̍m | sada̍nāni | accha̍ ||9.091.01||

9.091.02a vī̱tī jana̍sya di̱vyasya̍ ka̱vyair adhi̍ suvā̱no na̍hu̱ṣye̍bhi̱r indu̍ḥ |
9.091.02c pra yo nṛbhi̍r a̱mṛto̱ martye̍bhir marmṛjā̱no 'vi̍bhi̱r gobhi̍r a̱dbhiḥ ||

vī̱tī | jana̍sya | di̱vyasya̍ | ka̱vyaiḥ | adhi̍ | su̱vā̱naḥ | na̱hu̱ṣye̍bhiḥ | indu̍ḥ |
pra | yaḥ | nṛ-bhi̍ḥ | a̱mṛta̍ḥ | martye̍bhiḥ | ma̱rmṛ̱jā̱naḥ | avi̍-bhiḥ | gobhi̍ḥ | a̱t-bhiḥ ||9.091.02||

9.091.03a vṛṣā̱ vṛṣṇe̱ roru̍vad a̱ṁśur a̍smai̱ pava̍māno̱ ruśa̍d īrte̱ payo̱ goḥ |
9.091.03c sa̱hasra̱m ṛkvā̍ pa̱thibhi̍r vaco̱vid a̍dhva̱smabhi̱ḥ sūro̱ aṇva̱ṁ vi yā̍ti ||

vṛṣā̍ | vṛṣṇe̍ | roru̍vat | a̱ṁśuḥ | a̱smai̱ | pava̍mānaḥ | ruśa̍t | ī̱rte̱ | paya̍ḥ | goḥ |
sa̱hasra̍m | ṛkvā̍ | pa̱thi-bhi̍ḥ | va̱ca̱ḥ-vit | a̱dhva̱sma-bhi̍ḥ | sūra̍ḥ | aṇva̍m | vi | yā̱ti̱ ||9.091.03||

9.091.04a ru̱jā dṛ̱ḻhā ci̍d ra̱kṣasa̱ḥ sadā̍ṁsi punā̱na i̍nda ūrṇuhi̱ vi vājā̍n |
9.091.04c vṛ̱ścopari̍ṣṭāt tuja̱tā va̱dhena̱ ye anti̍ dū̱rād u̍panā̱yam e̍ṣām ||

ru̱jā | dṛ̱ḻhā | ci̱t | ra̱kṣasa̍ḥ | sadā̍ṁsi | pu̱nā̱naḥ | i̱ndo̱ iti̍ | ū̱rṇu̱hi̱ | vi | vājā̍n |
vṛ̱śca | u̱pari̍ṣṭāt | tu̱ja̱tā | va̱dhena̍ | ye | anti̍ | dū̱rāt | u̱pa̱-nā̱yam | e̱ṣā̱m ||9.091.04||

9.091.05a sa pra̍tna̱van navya̍se viśvavāra sū̱ktāya̍ pa̱thaḥ kṛ̍ṇuhi̱ prāca̍ḥ |
9.091.05c ye du̱ḥṣahā̍so va̱nuṣā̍ bṛ̱hanta̱s tām̐s te̍ aśyāma purukṛt purukṣo ||

saḥ | pra̱tna̱-vat | navya̍se | vi̱śva̱-vā̱ra̱ | su̱-u̱ktāya̍ | pa̱thaḥ | kṛ̱ṇu̱hi̱ | prāca̍ḥ |
ye | du̱ḥ-sahā̍saḥ | va̱nuṣā̍ | bṛ̱hanta̍ḥ | tān | te̱ | a̱śycāma̱ | pu̱ru̱-kṛ̱t | pu̱ru̱kṣo̱ iti̍ puru-kṣo ||9.091.05||

9.091.06a e̱vā pu̍nā̱no a̱paḥ sva1̱̍r gā a̱smabhya̍ṁ to̱kā tana̍yāni̱ bhūri̍ |
9.091.06c śaṁ na̱ḥ kṣetra̍m u̱ru jyotī̍ṁṣi soma̱ jyoṅ na̱ḥ sūrya̍ṁ dṛ̱śaye̍ rirīhi ||

e̱va | pu̱nā̱naḥ | a̱paḥ | sva̍ḥ | gāḥ | a̱smabhya̍m | to̱kā | tana̍yāni | bhūri̍ |
śam | na̱ḥ | kṣetra̍m | u̱ru | jyotī̍ṁṣi | so̱ma̱ | jyok | na̱ḥ | sūrya̍m | dṛ̱śaye̍ | ri̱rī̱hi̱ ||9.091.06||


9.092.01a pari̍ suvā̱no hari̍r a̱ṁśuḥ pa̱vitre̱ ratho̱ na sa̍rji sa̱naye̍ hiyā̱naḥ |
9.092.01c āpa̱c chloka̍m indri̱yam pū̱yamā̍na̱ḥ prati̍ de̱vām̐ a̍juṣata̱ prayo̍bhiḥ ||

pari̍ | su̱vā̱naḥ | hari̍ḥ | a̱ṁśuḥ | pa̱vitre̍ | ratha̍ḥ | na | sa̱rji̱ | sa̱naye̍ | hi̱yā̱naḥ |
āpa̱t | śloka̍m | i̱ndri̱yam | pū̱yamā̍naḥ | prati̍ | de̱vān | a̱ju̱ṣa̱ta̱ | praya̍ḥ-bhiḥ ||9.092.01||

9.092.02a acchā̍ nṛ̱cakṣā̍ asarat pa̱vitre̱ nāma̱ dadhā̍naḥ ka̱vir a̍sya̱ yonau̍ |
9.092.02c sīda̱n hote̍va̱ sada̍ne ca̱mūṣūpe̍m agma̱nn ṛṣa̍yaḥ sa̱pta viprā̍ḥ ||

accha̍ | nṛ̱-cakṣā̍ḥ | a̱sa̱ra̱t | pa̱vitre̍ | nāma̍ | dadhā̍naḥ | ka̱viḥ | a̱sya̱ | yonau̍ |
sīda̍n | hotā̍-iva | sada̍ne | ca̱mūṣu̍ | upa̍ | ī̱m | a̱gma̱n | ṛṣa̍yaḥ | sa̱pta | viprā̍ḥ ||9.092.02||

9.092.03a pra su̍me̱dhā gā̍tu̱vid vi̱śvade̍va̱ḥ soma̍ḥ punā̱naḥ sada̍ eti̱ nitya̍m |
9.092.03c bhuva̱d viśve̍ṣu̱ kāvye̍ṣu̱ rantānu̱ janā̍n yatate̱ pañca̱ dhīra̍ḥ ||

pra | su̱-me̱dhāḥ | gā̱tu̱-vit | vi̱śva-de̍vaḥ | soma̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | sada̍ḥ | e̱ti̱ | nitya̍m |
bhuva̍t | viśve̍ṣu | kāvye̍ṣu | rantā̍ | anu̍ | janā̍n | ya̱ta̱te̱ | pañca̍ | dhīra̍ḥ ||9.092.03||

9.092.04a tava̱ tye so̍ma pavamāna ni̱ṇye viśve̍ de̱vās traya̍ ekāda̱śāsa̍ḥ |
9.092.04c daśa̍ sva̱dhābhi̱r adhi̱ sāno̱ avye̍ mṛ̱janti̍ tvā na̱dya̍ḥ sa̱pta ya̱hvīḥ ||

tava̍ | tye | so̱ma̱ | pa̱va̱mā̱na̱ | ni̱ṇye | viśve̍ | de̱vāḥ | traya̍ḥ | e̱kā̱da̱śāsa̍ḥ |
daśa̍ | sva̱dhābhi̍ḥ | adhi̍ | sānau̍ | avye̍ | mṛ̱janti̍ | tvā̱ | na̱dya̍ḥ | sa̱pta | ya̱hvīḥ ||9.092.04||

9.092.05a tan nu sa̱tyam pava̍mānasyāstu̱ yatra̱ viśve̍ kā̱rava̍ḥ sa̱ṁnasa̍nta |
9.092.05c jyoti̱r yad ahne̱ akṛ̍ṇod u lo̱kam prāva̱n manu̱ṁ dasya̍ve kar a̱bhīka̍m ||

tat | nu | sa̱tyam | pava̍mānasya | a̱stu̱ | yatra̍ | viśve̍ | kā̱rava̍ḥ | sa̱m-nasa̍nta |
jyoti̍ḥ | yat | ahne̍ | akṛ̍ṇot | ū̱m̐ iti̍ | lo̱kam | pra | ā̱va̱t | manu̍m | dasya̍ve | ka̱ḥ | a̱bhīka̍m ||9.092.05||

9.092.06a pari̱ sadme̍va paśu̱mānti̱ hotā̱ rājā̱ na sa̱tyaḥ sami̍tīr iyā̱naḥ |
9.092.06c soma̍ḥ punā̱naḥ ka̱laśā̍m̐ ayāsī̱t sīda̍n mṛ̱go na ma̍hi̱ṣo vane̍ṣu ||

par | sadma̍-iva | pa̱śu̱-manti̍ | hotā̍ | rājā̍ | na | sa̱tyaḥ | sam-i̍tīḥ | i̱yā̱naḥ |
soma̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | ka̱laśā̍n | a̱yā̱sī̱t | sīda̍n | mṛ̱gaḥ | na | ma̱hi̱ṣaḥ | vane̍ṣu ||9.092.06||


9.093.01a sā̱ka̱mukṣo̍ marjayanta̱ svasā̍ro̱ daśa̱ dhīra̍sya dhī̱tayo̱ dhanu̍trīḥ |
9.093.01c hari̱ḥ pary a̍drava̱j jāḥ sūrya̍sya̱ droṇa̍ṁ nanakṣe̱ atyo̱ na vā̱jī ||

sā̱ka̱m-ukṣa̍ḥ | ma̱rja̱ya̱nta̱ | svasā̍raḥ | daśa̍ | dhīra̍sya | dhī̱taya̍ḥ | dhanu̍trīḥ |
hari̍ḥ | pari̍ | a̱dra̱va̱t | jāḥ | sūrya̍sya | droṇa̍m | na̱na̱kṣe̱ | atya̍ḥ | na | vā̱jī ||9.093.01||

9.093.02a sam mā̱tṛbhi̱r na śiśu̍r vāvaśā̱no vṛṣā̍ dadhanve puru̱vāro̍ a̱dbhiḥ |
9.093.02c maryo̱ na yoṣā̍m a̱bhi ni̍ṣkṛ̱taṁ yan saṁ ga̍cchate ka̱laśa̍ u̱sriyā̍bhiḥ ||

sam | mā̱tṛ-bhi̍ḥ | na | śiśu̍ḥ | vā̱va̱śā̱naḥ | vṛṣā̍ | da̱dha̱nve̱ | pu̱ru̱-vāra̍ḥ | a̱t-bhiḥ |
marya̍ḥ | na | yoṣā̍m | a̱bhi | ni̱ḥ-kṛ̱tam | yan | sam | ga̱ccha̱te̱ | ka̱laśe̍ | u̱sriyā̍bhiḥ ||9.093.02||

9.093.03a u̱ta pra pi̍pya̱ ūdha̱r aghnyā̍yā̱ indu̱r dhārā̍bhiḥ sacate sume̱dhāḥ |
9.093.03c mū̱rdhāna̱ṁ gāva̱ḥ paya̍sā ca̱mūṣv a̱bhi śrī̍ṇanti̱ vasu̍bhi̱r na ni̱ktaiḥ ||

u̱ta | pra | pi̱pye̱ | ūdha̍ḥ | aghnyā̍yāḥ | indu̍ḥ | dhārā̍bhiḥ | sa̱ca̱te̱ | su̱-me̱dhāḥ |
mū̱rdhānam | gāva̍ḥ | paya̍sā | ca̱mūṣu̍ | a̱bhi | śrī̱ṇa̱nti̱ | vasu̍-bhi̍ḥ | na | ni̱ktaiḥ ||9.093.03||

9.093.04a sa no̍ de̱vebhi̍ḥ pavamāna ra̱dendo̍ ra̱yim a̱śvina̍ṁ vāvaśā̱naḥ |
9.093.04c ra̱thi̱rā̱yatā̍m uśa̱tī pura̍ṁdhir asma̱drya1̱̍g ā dā̱vane̱ vasū̍nām ||

saḥ | na̱ḥ | de̱vebhi̍ḥ | pa̱va̱mā̱na̱ | ra̱da̱ | indo̱ iti̍ | ra̱yim | a̱śvina̍m | vā̱va̱śā̱naḥ |
ra̱thi̱rā̱yatā̍m | u̱śa̱tī | pura̍m-dhiḥ | a̱sma̱drya̍k | ā | dā̱vane̍ | vasū̍nām ||9.093.04||

9.093.05a nū no̍ ra̱yim upa̍ māsva nṛ̱vanta̍m punā̱no vā̱tāpya̍ṁ vi̱śvaśca̍ndram |
9.093.05c pra va̍ndi̱tur i̍ndo tā̱ry āyu̍ḥ prā̱tar ma̱kṣū dhi̱yāva̍sur jagamyāt ||

nu | na̱ḥ | ra̱yim | upa̍ | mā̱sva̱ | nṛ̱-vanta̍m | pu̱nā̱naḥ | vā̱tāpya̍m | vi̱śva-ca̍ndram |
pra | va̱ndi̱tuḥ | i̱ndo̱ iti̍ | tā̱ri̱ | āyu̍ḥ | prā̱taḥ | ma̱kṣu | dhi̱yā-va̍suḥ | ja̱ga̱myā̱t ||9.093.05||


9.094.01a adhi̱ yad a̍smin vā̱jinī̍va̱ śubha̱ḥ spardha̍nte̱ dhiya̱ḥ sūrye̱ na viśa̍ḥ |
9.094.01c a̱po vṛ̍ṇā̱naḥ pa̍vate kavī̱yan vra̱jaṁ na pa̍śu̱vardha̍nāya̱ manma̍ ||

adhi̍ | yat | a̱smi̱n | vā̱jini̍-iva | śubha̍ḥ | spardha̍nte | dhiya̍ḥ | sūrye̍ | na | viśa̍ḥ |
a̱paḥ | vṛ̱ṇā̱naḥ | pa̱va̱te̱ | ka̱vi̱-yan | vra̱jam | na | pa̱śu̱-vardha̍nāya | manma̍ ||9.094.01||

9.094.02a dvi̱tā vyū̱rṇvann a̱mṛta̍sya̱ dhāma̍ sva̱rvide̱ bhuva̍nāni prathanta |
9.094.02c dhiya̍ḥ pinvā̱nāḥ svasa̍re̱ na gāva̍ ṛtā̱yantī̍r a̱bhi vā̍vaśra̱ indu̍m ||

dvi̱tā | vi̱-ū̱rṇvan | a̱mṛta̍sya | dhāma̍ | sva̱ḥ-vide̍ | bhuva̍nāni | pra̱tha̱nta̱ |
dhiya̍ḥ | pi̱nvā̱nāḥ | svasa̍re | na | gāva̍ḥ | ṛ̱ta̱-yantī̍ḥ | a̱bhi | va̱va̱śre̱ | indu̍m ||9.094.02||

9.094.03a pari̱ yat ka̱viḥ kāvyā̱ bhara̍te̱ śūro̱ na ratho̱ bhuva̍nāni̱ viśvā̍ |
9.094.03c de̱veṣu̱ yaśo̱ martā̍ya̱ bhūṣa̱n dakṣā̍ya rā̱yaḥ pu̍ru̱bhūṣu̱ navya̍ḥ ||

pari̍ | yat | ka̱viḥ | kāvyā̍ | bhara̍te | śūra̍ḥ | na | ratha̍ḥ | bhuva̍nāni | viśvā̍ |
de̱veṣu̍ | yaśa̍ḥ | martā̍ya | bhūṣa̍n | dakṣā̍ya | rā̱yaḥ | pu̱ru̱-bhūṣu | navya̍ḥ ||9.094.03||

9.094.04a śri̱ye jā̱taḥ śri̱ya ā nir i̍yāya̱ śriya̱ṁ vayo̍ jari̱tṛbhyo̍ dadhāti |
9.094.04c śriya̱ṁ vasā̍nā amṛta̱tvam ā̍ya̱n bhava̍nti sa̱tyā sa̍mi̱thā mi̱tadrau̍ ||

śri̱ye | jā̱taḥ | śri̱ye | ā | niḥ | i̱yā̱ya̱ | śriya̍m | vaya̍ḥ | ja̱ri̱tṛ-bhya̍ḥ | da̱dhā̱ti̱ |
śriya̍m | vasā̍nāḥ | a̱mṛ̱ta̱-tvam | ā̱ya̱n | bhava̍nti | sa̱tyā | sa̱m-i̱thā | mi̱ta-drau̍ ||9.094.04||

9.094.05a iṣa̱m ūrja̍m a̱bhy a1̱̍rṣāśva̱ṁ gām u̱ru jyoti̍ḥ kṛṇuhi̱ matsi̍ de̱vān |
9.094.05c viśvā̍ni̱ hi su̱ṣahā̱ tāni̱ tubhya̱m pava̍māna̱ bādha̍se soma̱ śatrū̍n ||

iṣa̍m | ūrja̍m | a̱bhi | a̱rṣa̱ | aśva̍m | gām | u̱ru | jyoti̍ḥ | kṛ̱ṇu̱hi̱ | matsi̍ | de̱vān |
viśvā̍ni | hi | su̱-sahā̍ | tāni̍ | tubhya̍m | pava̍māna | bādha̍se | so̱ma̱ | śatrū̍n ||9.094.05||


9.095.01a kani̍kranti̱ hari̱r ā sṛ̱jyamā̍na̱ḥ sīda̱n vana̍sya ja̱ṭhare̍ punā̱naḥ |
9.095.01c nṛbhi̍r ya̱taḥ kṛ̍ṇute ni̱rṇija̱ṁ gā ato̍ ma̱tīr ja̍nayata sva̱dhābhi̍ḥ ||

kani̍kranti | hari̍ḥ | ā | sṛ̱jyamā̍naḥ | sīda̍n | vana̍sya | ja̱ṭhare̍ | pu̱nā̱naḥ |
nṛ-bhi̍ḥ | ya̱taḥ | kṛ̱ṇu̱te̱ | ni̱ḥ-nija̍m | gāḥ | ata̍ḥ | ma̱tīḥ | ja̱na̱ya̱ta̱ | sva̱dhābhi̍ḥ ||9.095.01||

9.095.02a hari̍ḥ sṛjā̱naḥ pa̱thyā̍m ṛ̱tasyeya̍rti̱ vāca̍m ari̱teva̱ nāva̍m |
9.095.02c de̱vo de̱vānā̱ṁ guhyā̍ni̱ nāmā̱viṣ kṛ̍ṇoti ba̱rhiṣi̍ pra̱vāce̍ ||

hari̍ḥ | sṛ̱jā̱naḥ | pa̱thyā̍m | ṛ̱tasya̍ | iya̍rti | vāca̍m | a̱ri̱tā-i̍va | nāva̍m |
de̱vaḥ | de̱vānā̍m | guhyā̍ni | nāma̍ | ā̱viḥ | kṛ̱ṇo̱ti̱ | ba̱rhiṣi̍ | pra̱-vāce̍ ||9.095.02||

9.095.03a a̱pām i̱ved ū̱rmaya̱s tartu̍rāṇā̱ḥ pra ma̍nī̱ṣā ī̍rate̱ soma̱m accha̍ |
9.095.03c na̱ma̱syantī̱r upa̍ ca̱ yanti̱ saṁ cā ca̍ viśanty uśa̱tīr u̱śanta̍m ||

a̱pām-i̍va | it | ū̱rmaya̍ḥ | tartu̍rāṇāḥ | pra | ma̱nī̱ṣāḥ | ī̱ra̱te̱ | soma̍m | accha̍ |
na̱ma̱syantī̍ḥ | upa̍ | ca̱ | yanti̍ | sam | ca̱ | ā | ca̱ | vi̱śa̱nti̱ | u̱śa̱tīḥ | u̱śanta̍m ||9.095.03||

9.095.04a tam ma̍rmṛjā̱nam ma̍hi̱ṣaṁ na sānā̍v a̱ṁśuṁ du̍hanty u̱kṣaṇa̍ṁ giri̱ṣṭhām |
9.095.04c taṁ vā̍vaśā̱nam ma̱taya̍ḥ sacante tri̱to bi̍bharti̱ varu̍ṇaṁ samu̱dre ||

tam | ma̱rmṛ̱jā̱nam | ma̱hi̱ṣam | na | sānau̍ | a̱ṁśum | du̱ha̱nti̱ | u̱kṣaṇa̍m | gi̱ri̱-sthām |
tam | vā̱va̱śā̱nam | ma̱taya̍ḥ | sa̱ca̱nte̱ | tri̱taḥ | bi̱bha̱rti̱ | varu̍ṇam | sa̱mu̱dre ||9.095.04||

9.095.05a iṣya̱n vāca̍m upava̱kteva̱ hotu̍ḥ punā̱na i̍ndo̱ vi ṣyā̍ manī̱ṣām |
9.095.05c indra̍ś ca̱ yat kṣaya̍tha̱ḥ saubha̍gāya su̱vīrya̍sya̱ pata̍yaḥ syāma ||

iṣya̍n | vāca̍m | u̱pa̱va̱ktā-i̍va | hotu̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | i̱ndo̱ iti̍ | vi | sya̱ | ma̱nī̱ṣām |
indra̍ḥ | ca̱ | yat | kṣaya̍thaḥ | saubha̍gāya | su̱-vīrya̍sya | pata̍yaḥ | syā̱ma̱ ||9.095.05||


9.096.01a pra se̍nā̱nīḥ śūro̱ agre̱ rathā̍nāṁ ga̱vyann e̍ti̱ harṣa̍te asya̱ senā̍ |
9.096.01c bha̱drān kṛ̱ṇvann i̍ndraha̱vān sakhi̍bhya̱ ā somo̱ vastrā̍ rabha̱sāni̍ datte ||

pra | se̱nā̱-nīḥ | śūra̍ḥ | agre̍ | rathā̍nām | ga̱vyan | e̱ti̱ | harṣa̍te | a̱sya̱ | senā̍ |
bha̱drān | kṛ̱ṇvan | i̱ndra̱-ha̱vān | sakhi̍-bhyaḥ | ā | soma̍ḥ | vastrā̍ | ra̱bha̱sāni̍ | da̱tte̱ ||9.096.01||

9.096.02a sam a̍sya̱ hari̱ṁ hara̍yo mṛjanty aśvaha̱yair ani̍śita̱ṁ namo̍bhiḥ |
9.096.02c ā ti̍ṣṭhati̱ ratha̱m indra̍sya̱ sakhā̍ vi̱dvām̐ e̍nā suma̱tiṁ yā̱ty accha̍ ||

sam | a̱sya̱ | hari̍m | hara̍yaḥ | mṛ̱ja̱nti̱ | a̱śva̱-ha̱yaiḥ | ani̍-śitam | nama̍ḥ-bhiḥ |
ā | ti̱ṣṭha̱ti̱ | ratha̍m | indra̍sya | sakhā̍ | vi̱dvān | e̱na̱ | su̱-ma̱tim | yā̱ti̱ | accha̍ ||9.096.02||

9.096.03a sa no̍ deva de̱vatā̍te pavasva ma̱he so̍ma̱ psara̍sa indra̱pāna̍ḥ |
9.096.03c kṛ̱ṇvann a̱po va̱rṣaya̱n dyām u̱temām u̱ror ā no̍ varivasyā punā̱naḥ ||

saḥ | na̱ḥ | de̱va̱ | de̱va-tā̍te | pa̱va̱sva̱ | ma̱he | so̱ma̱ | psara̍se | i̱ndra̱-pāna̍ḥ |
kṛ̱ṇvan | a̱paḥ | va̱rṣaya̍n | dyām | u̱ta | i̱mām | u̱roḥ | ā | na̱ḥ | va̱ri̱va̱sya̱ | pu̱nā̱naḥ ||9.096.03||

9.096.04a ajī̍ta̱ye 'ha̍taye pavasva sva̱staye̍ sa̱rvatā̍taye bṛha̱te |
9.096.04c tad u̍śanti̱ viśva̍ i̱me sakhā̍ya̱s tad a̱haṁ va̍śmi pavamāna soma ||

ajī̍taye | aha̍taye | pa̱va̱sva̱ | sva̱staye̍ | sa̱rva-tā̍taye | bṛ̱ha̱te |
tat | u̱śa̱nti̱ | viśve̍ | i̱me | sakhā̍yaḥ | tat | a̱ham | va̱śmi̱ | pa̱va̱mā̱na̱ | so̱ma̱ ||9.096.04||

9.096.05a soma̍ḥ pavate jani̱tā ma̍tī̱nāṁ ja̍ni̱tā di̱vo ja̍ni̱tā pṛ̍thi̱vyāḥ |
9.096.05c ja̱ni̱tāgner ja̍ni̱tā sūrya̍sya jani̱tendra̍sya jani̱tota viṣṇo̍ḥ ||

soma̍ḥ | pa̱va̱te̱ | ja̱ni̱tā | ma̱tī̱nām | ja̱ni̱tā | di̱vaḥ | ja̱ni̱tā | pṛ̱thi̱vyāḥ |
ja̱ni̱tā | a̱gneḥ | ja̱ni̱tā | sūrya̍sya | ja̱ni̱tā | indra̍sya | ja̱ni̱tā | u̱ta | viṣṇo̍ḥ ||9.096.05||

9.096.06a bra̱hmā de̱vānā̍m pada̱vīḥ ka̍vī̱nām ṛṣi̱r viprā̍ṇām mahi̱ṣo mṛ̱gāṇā̍m |
9.096.06c śye̱no gṛdhrā̍ṇā̱ṁ svadhi̍ti̱r vanā̍nā̱ṁ soma̍ḥ pa̱vitra̱m aty e̍ti̱ rebha̍n ||

bra̱hmā | de̱vānā̍m | pa̱da̱-vīḥ | ka̱vī̱nām | ṛṣi̍ḥ | viprā̍ṇām | ma̱hi̱ṣaḥ | mṛ̱gāṇā̍m |
śye̱naḥ | gṛdhrā̍ṇām | sva-dhi̍tiḥ | vanā̍nām | soma̍ḥ | pa̱vitra̍m | ati̍ | e̱ti̱ | rebha̍n ||9.096.06||

9.096.07a prāvī̍vipad vā̱ca ū̱rmiṁ na sindhu̱r gira̱ḥ soma̱ḥ pava̍māno manī̱ṣāḥ |
9.096.07c a̱ntaḥ paśya̍n vṛ̱jane̱māva̍rā̱ṇy ā ti̍ṣṭhati vṛṣa̱bho goṣu̍ jā̱nan ||

pra | a̱vī̱vi̱pa̱t | vā̱caḥ | ū̱rmim | na | sindhu̍ḥ | gira̍ḥ | soma̍ḥ | pava̍mānaḥ | ma̱nī̱ṣāḥ |
a̱ntariti̍ | paśya̍n | vṛ̱janā̍ | i̱mā | ava̍rāṇi | ā | ti̱ṣṭha̱ti̱ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | goṣu̍ | jā̱nan ||9.096.07||

9.096.08a sa ma̍tsa̱raḥ pṛ̱tsu va̱nvann avā̍taḥ sa̱hasra̍retā a̱bhi vāja̍m arṣa |
9.096.08c indrā̍yendo̱ pava̍māno manī̱ṣy a1̱̍ṁśor ū̱rmim ī̍raya̱ gā i̍ṣa̱ṇyan ||

saḥ | ma̱tsa̱raḥ | pṛ̱t-su | va̱nvan | avā̍taḥ | sa̱hasra̍-retāḥ | a̱bhi | vāja̍m | a̱rṣa̱ |
indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pava̍mānaḥ | ma̱nī̱ṣī | a̱ṁśoḥ | ū̱rmim | ī̱ra̱ya̱ | gāḥ | i̱ṣa̱ṇyan ||9.096.08||

9.096.09a pari̍ pri̱yaḥ ka̱laśe̍ de̱vavā̍ta̱ indrā̍ya̱ somo̱ raṇyo̱ madā̍ya |
9.096.09c sa̱hasra̍dhāraḥ śa̱tavā̍ja̱ indu̍r vā̱jī na sapti̱ḥ sama̍nā jigāti ||

pari̍ | pri̱yaḥ | ka̱laśe̍ | de̱va-vā̍taḥ | indrā̍ya | soma̍ḥ | raṇya̍ḥ | madā̍ya |
sa̱hasra̍-dhāraḥ | śa̱ta-vā̍jaḥ | indu̍ḥ | vā̱jī | na | sapti̍ḥ | sama̍nā | ji̱gā̱ti̱ ||9.096.09||

9.096.10a sa pū̱rvyo va̍su̱vij jāya̍māno mṛjā̱no a̱psu du̍duhā̱no adrau̍ |
9.096.10c a̱bhi̱śa̱sti̱pā bhuva̍nasya̱ rājā̍ vi̱dad gā̱tum brahma̍ṇe pū̱yamā̍naḥ ||

saḥ | pū̱rvyaḥ | va̱su̱-vit | jāya̍mānaḥ | mṛ̱jā̱naḥ | a̱p-su | du̱du̱hā̱naḥ | adrau̍ |
a̱bhi̱śa̱sti̱-pāḥ | bhuva̍nasya | rājā̍ | vi̱dat | gā̱tum | brahma̍ṇe | pū̱yamā̍naḥ ||9.096.10||

9.096.11a tvayā̱ hi na̍ḥ pi̱tara̍ḥ soma̱ pūrve̱ karmā̍ṇi ca̱kruḥ pa̍vamāna̱ dhīrā̍ḥ |
9.096.11c va̱nvann avā̍taḥ pari̱dhīm̐r apo̍rṇu vī̱rebhi̱r aśvai̍r ma̱ghavā̍ bhavā naḥ ||

tvayā̍ | hi | na̱ḥ | pi̱tara̍ḥ | so̱ma̱ | pūrve̍ | karmā̍ṇi | ca̱kruḥ | pa̱va̱mā̱na̱ | dhīrā̍ḥ |
va̱nvan | avā̍taḥ | pa̱ri̱-dhīn | apa̍ | ū̱rṇu̱ | vī̱re-bhiḥ | aśvai̍ḥ | ma̱gha-vā̍ | bha̱va̱ | na̱ḥ ||9.096.11||

9.096.12a yathāpa̍vathā̱ mana̍ve vayo̱dhā a̍mitra̱hā va̍rivo̱vid dha̱viṣmā̍n |
9.096.12c e̱vā pa̍vasva̱ dravi̍ṇa̱ṁ dadhā̍na̱ indre̱ saṁ ti̍ṣṭha ja̱nayāyu̍dhāni ||

yathā̍ | apa̍vathāḥ | mana̍ve | va̱ya̱ḥ-dhāḥ | a̱mi̱tra̱-hā | va̱ri̱va̱ḥ-vit | ha̱viṣmā̍n |
e̱va | pa̱va̱sva̱ | dravi̍ṇam | dadhā̍naḥ | indre̍ | sam | ti̱ṣṭha̱ | ja̱naya̍ | āyu̍dhāni ||9.096.12||

9.096.13a pava̍sva soma̱ madhu̍mām̐ ṛ̱tāvā̱po vasā̍no̱ adhi̱ sāno̱ avye̍ |
9.096.13c ava̱ droṇā̍ni ghṛ̱tavā̍nti sīda ma̱dinta̍mo matsa̱ra i̍ndra̱pāna̍ḥ ||

pava̍sva | so̱ma̱ | madhu̍-mān | ṛ̱ta-vā̍ | a̱paḥ | vasā̍naḥ | adhi̍ | sānau̍ | avye̍ |
ava̍ | droṇā̍ni | ghṛ̱ta-va̍nti | sī̱da̱ | ma̱din-ta̍maḥ | ma̱tsa̱raḥ | i̱ndra̱-pāna̍ḥ ||9.096.13||

9.096.14a vṛ̱ṣṭiṁ di̱vaḥ śa̱tadhā̍raḥ pavasva sahasra̱sā vā̍ja̱yur de̱vavī̍tau |
9.096.14c saṁ sindhu̍bhiḥ ka̱laśe̍ vāvaśā̱naḥ sam u̱sriyā̍bhiḥ prati̱ran na̱ āyu̍ḥ ||

vṛ̱ṣṭim | di̱vaḥ | śa̱ta-dhā̍raḥ | pa̱va̱sva̱ | sa̱ha̱sra̱-sāḥ | vā̱ja̱-yuḥ | de̱va-vī̍tau |
sam | sindhu̍-bhiḥ | ka̱laśe̍ | vā̱va̱śā̱naḥ | sam | u̱sriyā̍bhiḥ | pra̱-ti̱ra̍n | na̱ḥ | āyu̍ḥ ||9.096.14||

9.096.15a e̱ṣa sya somo̍ ma̱tibhi̍ḥ punā̱no 'tyo̱ na vā̱jī tara̱tīd arā̍tīḥ |
9.096.15c payo̱ na du̱gdham adi̍ter iṣi̱ram u̱rv i̍va gā̱tuḥ su̱yamo̱ na voḻhā̍ ||

e̱ṣaḥ | syaḥ | soma̍ḥ | ma̱ti-bhi̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | atya̍ḥ | na | vā̱jī | tara̍ti | it | arā̍tīḥ |
paya̍ḥ | na | du̱gdham | adi̍teḥ | i̱ṣi̱ram | u̱ru-i̍va | gā̱tuḥ | su̱-yama̍ḥ | na | voḻhā̍ ||9.096.15||

9.096.16a svā̱yu̱dhaḥ so̱tṛbhi̍ḥ pū̱yamā̍no̱ 'bhy a̍rṣa̱ guhya̱ṁ cāru̱ nāma̍ |
9.096.16c a̱bhi vāja̱ṁ sapti̍r iva śrava̱syābhi vā̱yum a̱bhi gā de̍va soma ||

su̱-ā̱yu̱dhaḥ | so̱tṛ-bhi̍ḥ | pū̱yamā̍naḥ | a̱bhi | a̱rṣa̱ | guhya̍m | cāru̍ | nāma̍ |
a̱bhi | vāja̍m | sapti̍ḥ-iva | śra̱va̱syā | a̱bhi | vā̱yum | a̱bhi | gāḥ | de̱va̱ | so̱ma̱ ||9.096.16||

9.096.17a śiśu̍ṁ jajñā̱naṁ ha̍rya̱tam mṛ̍janti śu̱mbhanti̱ vahni̍m ma̱ruto̍ ga̱ṇena̍ |
9.096.17c ka̱vir gī̱rbhiḥ kāvye̍nā ka̱viḥ san soma̍ḥ pa̱vitra̱m aty e̍ti̱ rebha̍n ||

śiśu̍m | ja̱jñā̱nam | ha̱rya̱tam | mṛ̱ja̱nti̱ | śu̱mbhanti̍ | vahni̍m | ma̱ruta̍ḥ | ga̱ṇena̍ |
ka̱viḥ | gī̱ḥ-bhiḥ | kāvye̍na | ka̱viḥ | san | soma̍ḥ | pa̱vitra̍m | ati̍ | e̱ti̱ | rebha̍n ||9.096.17||

9.096.18a ṛṣi̍manā̱ ya ṛ̍ṣi̱kṛt sva̱rṣāḥ sa̱hasra̍ṇīthaḥ pada̱vīḥ ka̍vī̱nām |
9.096.18c tṛ̱tīya̱ṁ dhāma̍ mahi̱ṣaḥ siṣā̍sa̱n somo̍ vi̱rāja̱m anu̍ rājati̱ ṣṭup ||

ṛṣi̍-manāḥ | yaḥ | ṛ̱ṣi̱-kṛt | sva̱ḥ-sāḥ | sa̱hasra̍-nīthaḥ | pa̱da̱-vīḥ | ka̱vī̱nām |
tṛ̱tīya̍m | dhāma̍ | ma̱hi̱ṣaḥ | sisā̍san | soma̍ḥ | vi̱-rāja̍m | anu̍ | rā̱ja̱ti̱ | stup ||9.096.18||

9.096.19a ca̱mū̱ṣac chye̱naḥ śa̍ku̱no vi̱bhṛtvā̍ govi̱ndur dra̱psa āyu̍dhāni̱ bibhra̍t |
9.096.19c a̱pām ū̱rmiṁ saca̍mānaḥ samu̱draṁ tu̱rīya̱ṁ dhāma̍ mahi̱ṣo vi̍vakti ||

ca̱mū̱-sat | śye̱naḥ | śa̱ku̱naḥ | vi̱-bhṛtvā̍ | go̱-vi̱nduḥ | dra̱psaḥ | āyu̍dhāni | bibhra̍t |
a̱pām | ū̱rmim | saca̍mānaḥ | sa̱mu̱dram | tu̱rīya̍m | dhāma̍ | ma̱hi̱ṣaḥ | vi̱va̱kti̱ ||9.096.19||

9.096.20a maryo̱ na śu̱bhras ta̱nva̍m mṛjā̱no 'tyo̱ na sṛtvā̍ sa̱naye̱ dhanā̍nām |
9.096.20c vṛṣe̍va yū̱thā pari̱ kośa̱m arṣa̱n kani̍kradac ca̱mvo̱3̱̍r ā vi̍veśa ||

marya̍ḥ | na | śu̱bhraḥ | ta̱nva̍m | mṛ̱jā̱naḥ | atya̍ḥ | na | sṛtvā̍ | sa̱naye̍ | dhanā̍nām |
vṛṣā̍-iva | yū̱thā | pari̍ | kośa̍m | arṣa̍n | kani̍kradat | ca̱mvo̍ḥ | ā | vi̱ve̱śa̱ ||9.096.20||

9.096.21a pava̍svendo̱ pava̍māno̱ maho̍bhi̱ḥ kani̍krada̱t pari̱ vārā̍ṇy arṣa |
9.096.21c krīḻa̍ñ ca̱mvo̱3̱̍r ā vi̍śa pū̱yamā̍na̱ indra̍ṁ te̱ raso̍ madi̱ro ma̍mattu ||

pava̍sva | i̱ndo̱ iti̍ | pava̍mānaḥ | maha̍ḥ-bhiḥ | kani̍kradat | pari̍ | vārā̍ṇi | a̱rṣa̱ |
krīḻa̍n | ca̱mvo̍ḥ | ā | vi̱śa̱ | pū̱yamā̍naḥ | indra̍m | te̱ | rasa̍ḥ | ma̱di̱raḥ | ma̱ma̱ttu̱ ||9.096.21||

9.096.22a prāsya̱ dhārā̍ bṛha̱tīr a̍sṛgrann a̱kto gobhi̍ḥ ka̱laśā̱m̐ ā vi̍veśa |
9.096.22c sāma̍ kṛ̱ṇvan sā̍ma̱nyo̍ vipa̱ścit kranda̍nn ety a̱bhi sakhyu̱r na jā̱mim ||

pra | a̱sya̱ | dhārā̍ḥ | bṛ̱ha̱tīḥ | a̱sṛ̱gra̱n | a̱ktaḥ | gobhi̍ḥ | ka̱laśā̍n | ā | vi̱ve̱śa̱ |
sāma̍ | kṛ̱ṇvan | sā̱ma̱nya̍ḥ | vi̱pa̱ḥ-cit | kranda̍n | e̱ti̱ | a̱bhi | sakhyu̍ḥ | na | jā̱mim ||9.096.22||

9.096.23a a̱pa̱ghnann e̍ṣi pavamāna̱ śatrū̍n pri̱yāṁ na jā̱ro a̱bhigī̍ta̱ indu̍ḥ |
9.096.23c sīda̱n vane̍ṣu śaku̱no na patvā̱ soma̍ḥ punā̱naḥ ka̱laśe̍ṣu̱ sattā̍ ||

a̱pa̱-ghnan | e̱ṣi̱ | pa̱va̱mā̱na̱ | śatrū̍n | pri̱yām | na | jā̱raḥ | a̱bhi-gī̍taḥ | indu̍ḥ |
sīda̍n | vane̍ṣu | śa̱ku̱naḥ | na | patvā̍ | soma̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | ka̱laśe̍ṣu | sattā̍ ||9.096.23||

9.096.24a ā te̱ ruca̱ḥ pava̍mānasya soma̱ yoṣe̍va yanti su̱dughā̍ḥ sudhā̱rāḥ |
9.096.24c hari̱r ānī̍taḥ puru̱vāro̍ a̱psv aci̍kradat ka̱laśe̍ devayū̱nām ||

ā | te̱ | ruca̍ḥ | pava̍mānasya | so̱ma̱ | yoṣā̍-iva | ya̱nti̱ | su̱-dughā̍ḥ | su̱-dhā̱rāḥ |
hari̍ḥ | ānī̍taḥ | pu̱ru̱-vāra̍ḥ | a̱p-su | aci̍kradat | ka̱laśe̍ | de̱va̱-yū̱nām ||9.096.24||


9.097.01a a̱sya pre̱ṣā he̱manā̍ pū̱yamā̍no de̱vo de̱vebhi̱ḥ sam a̍pṛkta̱ rasa̍m |
9.097.01c su̱taḥ pa̱vitra̱m pary e̍ti̱ rebha̍n mi̱teva̱ sadma̍ paśu̱mānti̱ hotā̍ ||

a̱sya | pre̱ṣā | he̱manā̍ | pū̱yamā̍naḥ | de̱vaḥ | de̱vebhi̍ḥ | sam | a̱pṛ̱kta̱ | rasa̍m |
su̱taḥ | pa̱vitra̍m | pari̍ | e̱ti̱ | rebha̍n | mi̱tā-iva | sadma̍ | pa̱śu̱-manti̍ | hotā̍ ||9.097.01||

9.097.02a bha̱drā vastrā̍ sama̱nyā̱3̱̍ vasā̍no ma̱hān ka̱vir ni̱vaca̍nāni̱ śaṁsa̍n |
9.097.02c ā va̍cyasva ca̱mvo̍ḥ pū̱yamā̍no vicakṣa̱ṇo jāgṛ̍vir de̱vavī̍tau ||

bha̱drā | vastrā̍ | sa̱ma̱nyā̍ | vasā̍naḥ | ma̱hān | ka̱viḥ | ni̱-vaca̍nāni | śa̱ṁsa̱n |
ā | va̱cya̱sva̱ | ca̱mvo̍ḥ | pū̱yamā̍naḥ | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ | jāgṛ̍viḥ | de̱va-vī̍tau ||9.097.02||

9.097.03a sam u̍ pri̱yo mṛ̍jyate̱ sāno̱ avye̍ ya̱śasta̍ro ya̱śasā̱ṁ kṣaito̍ a̱sme |
9.097.03c a̱bhi sva̍ra̱ dhanvā̍ pū̱yamā̍no yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

sam | ū̱m̐ iti̍ | pri̱yaḥ | mṛ̱jya̱te̱ | sānau̍ | avye̍ | ya̱śaḥ-ta̍raḥ | ya̱śasā̍m | kṣaita̍ḥ | a̱sme iti̍ |
a̱bhi | sva̱ra̱ | dhanva̍ | pū̱yamā̍naḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||9.097.03||

9.097.04a pra gā̍yatā̱bhy a̍rcāma de̱vān soma̍ṁ hinota maha̱te dhanā̍ya |
9.097.04c svā̱duḥ pa̍vāte̱ ati̱ vāra̱m avya̱m ā sī̍dāti ka̱laśa̍ṁ deva̱yur na̍ḥ ||

pra | gā̱ya̱ta̱ | a̱bhi | a̱rcā̱ma̱ | de̱vān | soma̍m | hi̱no̱ta̱ | ma̱ha̱te | dhanā̍ya |
svā̱duḥ | pa̱vā̱te̱ | ati̍ | vāra̍m | avya̍m | ā | sī̱dā̱ti̱ | ka̱laśa̍m | de̱va̱-yuḥ | na̱ḥ ||9.097.04||

9.097.05a indu̍r de̱vānā̱m upa̍ sa̱khyam ā̱yan sa̱hasra̍dhāraḥ pavate̱ madā̍ya |
9.097.05c nṛbhi̱ḥ stavā̍no̱ anu̱ dhāma̱ pūrva̱m aga̱nn indra̍m maha̱te saubha̍gāya ||

indu̍ḥ | de̱vānā̍m | upa̍ | sa̱khyam | ā̱yan | sa̱hasra̍-dhāraḥ | pa̱va̱te̱ | madā̍ya |
nṛ-bhi̍ḥ | stavā̍naḥ | anu̍ | dhāma̍ | pūrva̍m | aga̍n | indra̍m | ma̱ha̱te | saubha̍gāya ||9.097.05||

9.097.06a sto̱tre rā̱ye hari̍r arṣā punā̱na indra̱m mado̍ gacchatu te̱ bharā̍ya |
9.097.06c de̱vair yā̍hi sa̱ratha̱ṁ rādho̱ acchā̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

sto̱tre | rā̱ye | hari̍ḥ | a̱rṣa̱ | pu̱nā̱naḥ | indra̍m | mada̍ḥ | ga̱ccha̱tu̱ | te̱ | bharā̍ya |
de̱vaiḥ | yā̱hi̱ | sa̱-ratha̍m | rādha̍ḥ | accha̍ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||9.097.06||

9.097.07a pra kāvya̍m u̱śane̍va bruvā̱ṇo de̱vo de̱vānā̱ṁ jani̍mā vivakti |
9.097.07c mahi̍vrata̱ḥ śuci̍bandhuḥ pāva̱kaḥ pa̱dā va̍rā̱ho a̱bhy e̍ti̱ rebha̍n ||

pra | kāvya̍m | u̱śanā̍-iva | bru̱vā̱ṇaḥ | de̱vaḥ | de̱vānā̍m | jani̍ma | vi̱va̱kti̱ |
mahi̍-vrataḥ | śuci̍-bandhuḥ | pā̱va̱kaḥ | pa̱dā | va̱rā̱haḥ | a̱bhi | e̱ti̱ | rebha̍n ||9.097.07||

9.097.08a pra ha̱ṁsāsa̍s tṛ̱pala̍m ma̱nyum acchā̱mād asta̱ṁ vṛṣa̍gaṇā ayāsuḥ |
9.097.08c ā̱ṅgū̱ṣya1̱̍m pava̍māna̱ṁ sakhā̍yo du̱rmarṣa̍ṁ sā̱kam pra va̍danti vā̱ṇam ||

pra | ha̱ṁsāsa̍ḥ | tṛ̱pala̍m | ma̱nyum | accha̍ | a̱māt | asta̍m | vṛṣa̍-gaṇāḥ | a̱yā̱su̱ḥ |
ā̱ṅgū̱ṣya̍m | pava̍mānam | sakhā̍yaḥ | du̱ḥ-marṣa̍m | sā̱kam | pra | va̱da̱nti̱ | vā̱ṇam ||9.097.08||

9.097.09a sa ra̍ṁhata urugā̱yasya̍ jū̱tiṁ vṛthā̱ krīḻa̍ntam mimate̱ na gāva̍ḥ |
9.097.09c pa̱rī̱ṇa̱saṁ kṛ̍ṇute ti̱gmaśṛ̍ṅgo̱ divā̱ hari̱r dadṛ̍śe̱ nakta̍m ṛ̱jraḥ ||

saḥ | ra̱ṁha̱te̱ | u̱ru̱-gā̱yasya̍ | jū̱tim | vṛthā̍ | krīḻa̍ntam | mi̱ma̱te̱ | na | gāva̍ḥ |
pa̱rī̱ṇa̱sam | kṛ̱ṇu̱te̱ | ti̱gma-śṛ̍ṅgaḥ | divā̍ | hari̍ḥ | dadṛ̍śe | nakta̍m | ṛ̱jraḥ ||9.097.09||

9.097.10a indu̍r vā̱jī pa̍vate̱ gonyo̍ghā̱ indre̱ soma̱ḥ saha̱ inva̱n madā̍ya |
9.097.10c hanti̱ rakṣo̱ bādha̍te̱ pary arā̍tī̱r vari̍vaḥ kṛ̱ṇvan vṛ̱jana̍sya̱ rājā̍ ||

indu̍ḥ | vā̱jī | pa̱va̱te̱ | go-nyo̍ghāḥ | indre̍ | soma̍ḥ | saha̍ | inva̍n | madā̍ya |
hanti̍ | rakṣa̍ḥ | bādha̍te | pari̍ | arā̍tīḥ | vari̍vaḥ | kṛ̱ṇvan | vṛ̱jana̍sya | rājā̍ ||9.097.10||

9.097.11a adha̱ dhāra̍yā̱ madhvā̍ pṛcā̱nas ti̱ro roma̍ pavate̱ adri̍dugdhaḥ |
9.097.11c indu̱r indra̍sya sa̱khyaṁ ju̍ṣā̱ṇo de̱vo de̱vasya̍ matsa̱ro madā̍ya ||

adha̍ | dhāra̍yā | madhvā̍ | pṛ̱cā̱naḥ | ti̱raḥ | roma̍ | pa̱va̱te̱ | adri̍-dugdhaḥ |
indu̍ḥ | indra̍sya | sa̱khyam | ju̱ṣā̱ṇaḥ | de̱vaḥ | de̱vasya̍ | ma̱tsa̱raḥ | madā̍ya ||9.097.11||

9.097.12a a̱bhi pri̱yāṇi̍ pavate punā̱no de̱vo de̱vān svena̱ rase̍na pṛ̱ñcan |
9.097.12c indu̱r dharmā̍ṇy ṛtu̱thā vasā̍no̱ daśa̱ kṣipo̍ avyata̱ sāno̱ avye̍ ||

a̱bhi | pri̱yāṇi̍ | pa̱va̱te̱ | pu̱nā̱naḥ | de̱vaḥ | de̱vān | svena̍ | rase̍na | pṛ̱ñcan |
indu̍ḥ | dharmā̍ṇi | ṛ̱tu̱-thā | vasā̍naḥ | daśa̍ | kṣipa̍ḥ | a̱vya̱ta̱ | sānau̍ | avye̍ ||9.097.12||

9.097.13a vṛṣā̱ śoṇo̍ abhi̱kani̍krada̱d gā na̱daya̍nn eti pṛthi̱vīm u̱ta dyām |
9.097.13c indra̍syeva va̱gnur ā śṛ̍ṇva ā̱jau pra̍ce̱taya̍nn arṣati̱ vāca̱m emām ||

vṛṣā̍ | śoṇa̍ḥ | a̱bhi̱-kani̍kradat | gāḥ | na̱daya̍n | e̱ti̱ | pṛ̱thi̱vīm | u̱ta | dyām |
indra̍sya-iva | va̱gnuḥ | ā | śṛ̱ṇve̱ | ā̱jau | pra̱-ce̱taya̍n | a̱rṣa̱ti̱ | vāca̍m | ā | i̱mām ||9.097.13||

9.097.14a ra̱sāyya̱ḥ paya̍sā̱ pinva̍māna ī̱raya̍nn eṣi̱ madhu̍mantam a̱ṁśum |
9.097.14c pava̍mānaḥ saṁta̱nim e̍ṣi kṛ̱ṇvann indrā̍ya soma pariṣi̱cyamā̍naḥ ||

ra̱sāyya̍ḥ | paya̍sā | pinva̍mānaḥ | ī̱raya̍n | e̱ṣi̱ | madhu̍-mantam | a̱ṁśum |
pava̍mānaḥ | sa̱m-ta̱nim | e̱ṣi̱ | kṛ̱ṇvan | indrā̍ya | so̱ma̱ | pa̱ri̱-si̱cyamā̍naḥ ||9.097.14||

9.097.15a e̱vā pa̍vasva madi̱ro madā̍yodagrā̱bhasya̍ na̱maya̍n vadha̱snaiḥ |
9.097.15c pari̱ varṇa̱m bhara̍māṇo̱ ruśa̍ntaṁ ga̱vyur no̍ arṣa̱ pari̍ soma si̱ktaḥ ||

e̱va | pa̱va̱sva̱ | ma̱di̱raḥ | madā̍ya | u̱da̱-grā̱bhasya̍ | na̱maya̍n | va̱dha̱-snaiḥ |
pari̍ | varṇa̍m | bhara̍māṇaḥ | ruśa̍ntam | ga̱vyuḥ | na̱ḥ | a̱rṣa̱ | pari̍ | so̱ma̱ | si̱ktaḥ ||9.097.15||

9.097.16a ju̱ṣṭvī na̍ indo su̱pathā̍ su̱gāny u̱rau pa̍vasva̱ vari̍vāṁsi kṛ̱ṇvan |
9.097.16c gha̱neva̱ viṣva̍g duri̱tāni̍ vi̱ghnann adhi̱ ṣṇunā̍ dhanva̱ sāno̱ avye̍ ||

ju̱ṣṭvī | na̱ḥ | i̱ndo̱ iti̍ | su̱-pathā̍ | su̱-gāni̍ | u̱rau | pa̱va̱sva̱ | vari̍vāṁsi | kṛ̱ṇvan |
gha̱nā-i̍va | viṣva̍k | du̱ḥ-i̱tāni̍ | vi̱-ghnan | adhi̍ | snunā̍ | dha̱nva̱ | sānau̍ | avye̍ ||9.097.16||

9.097.17a vṛ̱ṣṭiṁ no̍ arṣa di̱vyāṁ ji̍ga̱tnum iḻā̍vatīṁ śa̱ṁgayī̍ṁ jī̱radā̍num |
9.097.17c stuke̍va vī̱tā dha̍nvā vici̱nvan bandhū̍m̐r i̱mām̐ ava̍rām̐ indo vā̱yūn ||

vṛ̱ṣṭim | na̱ḥ | a̱rṣa̱ | di̱vyām | ji̱ga̱tnum | iḻā̍-vatīm | śa̱m-gayī̍m | jī̱ra-dā̍num |
stukā̍-iva | vī̱tā | dha̱nva̱ | vi̱-ci̱nvan | bandhū̍n | i̱mān | ava̍rān | i̱ndo̱ iti̍ | vā̱yūn ||9.097.17||

9.097.18a gra̱nthiṁ na vi ṣya̍ grathi̱tam pu̍nā̱na ṛ̱juṁ ca̍ gā̱tuṁ vṛ̍ji̱naṁ ca̍ soma |
9.097.18c atyo̱ na kra̍do̱ hari̱r ā sṛ̍jā̱no maryo̍ deva dhanva pa̱styā̍vān ||

gra̱nthim | na | vi | sya̱ | gra̱thi̱tam | pu̱nā̱naḥ | ṛ̱jum | ca̱ | gā̱tum | vṛ̱ji̱nam | ca̱ | so̱ma̱ |
atya̍ḥ | na | kra̱da̱ḥ | hari̍ḥ | ā | sṛ̱jā̱naḥ | marya̍ḥ | de̱va̱ | dha̱nva̱ | pa̱stya̍-vān ||9.097.18||

9.097.19a juṣṭo̱ madā̍ya de̱vatā̍ta indo̱ pari̱ ṣṇunā̍ dhanva̱ sāno̱ avye̍ |
9.097.19c sa̱hasra̍dhāraḥ sura̱bhir ada̍bdha̱ḥ pari̍ srava̱ vāja̍sātau nṛ̱ṣahye̍ ||

juṣṭa̍ḥ | madā̍ya | de̱va-tā̍te | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | snunā̍ | dha̱nva̱ | sānau̍ | avye̍ |
sa̱hasra̍-dhāraḥ | su̱-ra̱bhiḥ | ada̍bdhaḥ | pari̍ | sra̱va̱ | vāja̍-sātau | nṛ̱-sahye̍ ||9.097.19||

9.097.20a a̱ra̱śmāno̱ ye̍ 'ra̱thā ayu̍ktā̱ atyā̍so̱ na sa̍sṛjā̱nāsa̍ ā̱jau |
9.097.20c e̱te śu̱krāso̍ dhanvanti̱ somā̱ devā̍sa̱s tām̐ upa̍ yātā̱ piba̍dhyai ||

a̱ra̱śmāna̍ḥ | ye | a̱ra̱thāḥ | ayu̍ktāḥ | atyā̍saḥ | na | sa̱sṛ̱jā̱nāsa̍ḥ | ā̱jau |
e̱te | śu̱krāsa̍ḥ | dha̱nva̱nti̱ | somā̍ḥ | devā̍saḥ | tān | upa̍ | yā̱ta̱ | piba̍dhyai ||9.097.20||

9.097.21a e̱vā na̍ indo a̱bhi de̱vavī̍ti̱m pari̍ srava̱ nabho̱ arṇa̍ś ca̱mūṣu̍ |
9.097.21c somo̍ a̱smabhya̱ṁ kāmya̍m bṛ̱hanta̍ṁ ra̱yiṁ da̍dātu vī̱rava̍ntam u̱gram ||

e̱va | na̱ḥ | i̱ndo̱ | a̱bhi | de̱va-vī̍tim | pari̍ | sra̱va̱ | nabha̍ḥ | arṇa̍ḥ | ca̱mūṣu̍ |
soma̍ḥ | a̱smabhya̍m | kāmya̍m | bṛ̱hanta̍m | ra̱yim | da̱dā̱tu̱ | vī̱ra-va̍ntam | u̱gram ||9.097.21||

9.097.22a takṣa̱d yadī̱ mana̍so̱ vena̍to̱ vāg jyeṣṭha̍sya vā̱ dharma̍ṇi̱ kṣor anī̍ke |
9.097.22c ād ī̍m āya̱n vara̱m ā vā̍vaśā̱nā juṣṭa̱m pati̍ṁ ka̱laśe̱ gāva̱ indu̍m ||

takṣa̍t | yadi̍ | mana̍saḥ | vena̍taḥ | vāk | jyeṣṭha̍sya | vā̱ | dharma̍ṇi | kṣoḥ | anī̍ke |
āt | ī̱m | ā̱ya̱n | vara̍m | ā | vā̱va̱śā̱nāḥ | juṣṭa̍m | pati̍m | ka̱laśe̍ | gāva̍ḥ | indu̍m ||9.097.22||

9.097.23a pra dā̍nu̱do di̱vyo dā̍nupi̱nva ṛ̱tam ṛ̱tāya̍ pavate sume̱dhāḥ |
9.097.23c dha̱rmā bhu̍vad vṛja̱nya̍sya̱ rājā̱ pra ra̱śmibhi̍r da̱śabhi̍r bhāri̱ bhūma̍ ||

pra | dā̱nu̱-daḥ | di̱vyaḥ | dā̱nu̱-pi̱nvaḥ | ṛ̱tam | ṛ̱tāya̍ | pa̱va̱te̱ | su̱-me̱dhāḥ |
dha̱rmā | bhu̱va̱t | vṛ̱ja̱nya̍sya | rājā̍ | pra | rā̱smi-bhi̍ḥ | da̱śa-bhi̍ḥ | bhā̱ri̱ | bhūma̍ ||9.097.23||

9.097.24a pa̱vitre̍bhi̱ḥ pava̍māno nṛ̱cakṣā̱ rājā̍ de̱vānā̍m u̱ta martyā̍nām |
9.097.24c dvi̱tā bhu̍vad rayi̱patī̍ rayī̱ṇām ṛ̱tam bha̍ra̱t subhṛ̍ta̱ṁ cārv indu̍ḥ ||

pa̱vitre̍bhi̱ḥ | pava̍mānaḥ | nṛ̱-cakṣā̍ḥ | rājā̍ | de̱vānā̍m | u̱ta | martyā̍nām |
dvi̱tā | bhu̱va̱t | ra̱yi̱-pati̍ḥ | ra̱yī̱ṇām | ṛ̱tam | bha̱ra̱t | su-bhṛ̍tam | cāru̍ | indu̍ḥ ||9.097.24||

9.097.25a arvā̍m̐ iva̱ śrava̍se sā̱tim acchendra̍sya vā̱yor a̱bhi vī̱tim a̍rṣa |
9.097.25c sa na̍ḥ sa̱hasrā̍ bṛha̱tīr iṣo̍ dā̱ bhavā̍ soma draviṇo̱vit pu̍nā̱naḥ ||

arvā̍n-iva | śrava̍se | sā̱tim | accha̍ | indra̍sya | vā̱yoḥ | a̱bhi | vī̱tim | a̱rṣa̱ |
saḥ | na̱ḥ | sa̱hasrā̍ | bṛ̱ha̱tīḥ | iṣa̍ḥ | dā̱ḥ | bhava̍ | so̱ma̱ | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-vit | pu̱nā̱naḥ ||9.097.25||

9.097.26a de̱vā̱vyo̍ naḥ pariṣi̱cyamā̍nā̱ḥ kṣaya̍ṁ su̱vīra̍ṁ dhanvantu̱ somā̍ḥ |
9.097.26c ā̱ya̱jyava̍ḥ suma̱tiṁ vi̱śvavā̍rā̱ hotā̍ro̱ na di̍vi̱yajo̍ ma̱ndrata̍māḥ ||

de̱va-a̱vya̍ḥ | na̱ḥ | pa̱ri̱-si̱cyamā̍nāḥ | kṣaya̍m | su̱-vīra̍m | dha̱nva̱ntu̱ | somā̍ḥ |
ā̱-ya̱jyava̍ḥ | su̱-ma̱tim | vi̱śva-vā̍rāḥ | hotā̍raḥ | na | di̱vi̱-yaja̍ḥ | ma̱ndra-ta̍māḥ ||9.097.26||

9.097.27a e̱vā de̍va de̱vatā̍te pavasva ma̱he so̍ma̱ psara̍se deva̱pāna̍ḥ |
9.097.27c ma̱haś ci̱d dhi ṣmasi̍ hi̱tāḥ sa̍ma̱rye kṛ̱dhi su̍ṣṭhā̱ne roda̍sī punā̱naḥ ||

e̱va | de̱va̱ | de̱va-tā̍te | pa̱va̱sva̱ | ma̱he | so̱ma̱ | psara̍se | de̱va̱-pāna̍ḥ |
ma̱haḥ | ci̱t | hi | smasi̍ | hi̱tāḥ | sa̱-ma̱rye | kṛ̱dhi | su̱-sthā̱ne | roda̍sī̱ iti̍ | pu̱nā̱naḥ ||9.097.27||

9.097.28a aśvo̱ no kra̍do̱ vṛṣa̍bhir yujā̱naḥ si̱ṁho na bhī̱mo mana̍so̱ javī̍yān |
9.097.28c a̱rvā̱cīnai̍ḥ pa̱thibhi̱r ye raji̍ṣṭhā̱ ā pa̍vasva saumana̱saṁ na̍ indo ||

aśva̍ḥ | na | kra̱da̱ḥ | vṛṣa̍-bhiḥ | yu̱jā̱naḥ | si̱ṁhaḥ | na | bhī̱maḥ | mana̍saḥ | javī̍yān |
a̱rvā̱cīnai̍ḥ | pa̱thi-bhi̍ḥ | ye | raji̍ṣṭhāḥ | ā | pa̱va̱sva̱ | sau̱ma̱na̱sam | na̱ḥ | i̱ndo̱ iti̍ ||9.097.28||

9.097.29a śa̱taṁ dhārā̍ de̱vajā̍tā asṛgran sa̱hasra̍m enāḥ ka̱vayo̍ mṛjanti |
9.097.29c indo̍ sa̱nitra̍ṁ di̱va ā pa̍vasva purae̱tāsi̍ maha̱to dhana̍sya ||

śa̱tam | dhārā̍ḥ | de̱va-jā̍tāḥ | a̱sṛ̱gra̱n | sa̱hasra̍m | e̱nā̱ḥ | ka̱vaya̍ḥ | mṛ̱ja̱nti̱ |
indo̱ iti̍ | sa̱nitra̍m | di̱vaḥ | ā | pa̱va̱sva̱ | pu̱ra̱ḥ-e̱tā | a̱si̱ | ma̱ha̱taḥ | dhana̍sya ||9.097.29||

9.097.30a di̱vo na sargā̍ asasṛgra̱m ahnā̱ṁ rājā̱ na mi̱tram pra mi̍nāti̱ dhīra̍ḥ |
9.097.30c pi̱tur na pu̱traḥ kratu̍bhir yatā̱na ā pa̍vasva vi̱śe a̱syā ajī̍tim ||

di̱vaḥ | na | sargā̍ḥ | a̱sa̱sṛ̱gra̱m | ahnā̍m | rājā̍ | na | mi̱tram | pra | mi̱nā̱ti̱ | dhīra̍ḥ |
pi̱tuḥ | na | pu̱traḥ | kratu̍-bhiḥ | ya̱tā̱naḥ | ā | pa̱va̱sva̱ | vi̱śe | a̱syai | ajī̍tim ||9.097.30||

9.097.31a pra te̱ dhārā̱ madhu̍matīr asṛgra̱n vārā̱n yat pū̱to a̱tyeṣy avyā̍n |
9.097.31c pava̍māna̱ pava̍se̱ dhāma̱ gonā̍ṁ jajñā̱naḥ sūrya̍m apinvo a̱rkaiḥ ||

pra | te̱ | dhārā̍ḥ | madhu̍-matīḥ | a̱sṛ̱gra̱n | vārā̍n | yat | pū̱taḥ | a̱ti̱-eṣi̍ | avyā̍n |
pava̍māna | pava̍se | dhāma̍ | gonā̍m | ja̱jñā̱naḥ | sūrya̍m | a̱pi̱nva̱ḥ | a̱rkaiḥ ||9.097.31||

9.097.32a kani̍krada̱d anu̱ panthā̍m ṛ̱tasya̍ śu̱kro vi bhā̍sy a̱mṛta̍sya̱ dhāma̍ |
9.097.32c sa indrā̍ya pavase matsa̱ravā̍n hinvā̱no vāca̍m ma̱tibhi̍ḥ kavī̱nām ||

kani̍kradat | anu̍ | panthā̍m | ṛ̱tasya̍ | śu̱kraḥ | vi | bhā̱si̱ | a̱mṛta̍sya | dhāma̍ |
saḥ | indrā̍ya | pa̱va̱se̱ | ma̱tsa̱ra-vā̍n | hi̱nvā̱naḥ | vāca̍m | ma̱ti-bhi̍ḥ | ka̱vī̱nām ||9.097.32||

9.097.33a di̱vyaḥ su̍pa̱rṇo 'va̍ cakṣi soma̱ pinva̱n dhārā̱ḥ karma̍ṇā de̱vavī̍tau |
9.097.33c endo̍ viśa ka̱laśa̍ṁ soma̱dhāna̱ṁ kranda̍nn ihi̱ sūrya̱syopa̍ ra̱śmim ||

di̱vyaḥ | su̱-pa̱rṇaḥ | ava̍ | ca̱kṣi̱ | so̱ma̱ | pinva̍n | dhārā̍ḥ | karma̍ṇā | de̱va-vī̍tau |
ā | i̱ndo̱ iti̍ | vi̱śa̱ | ka̱laśa̍m | so̱ma̱-dhāna̍m | kranda̍n | i̱hi̱ | sūrya̍sya | upa̍ | ra̱śmim ||9.097.33||

9.097.34a ti̱sro vāca̍ īrayati̱ pra vahni̍r ṛ̱tasya̍ dhī̱tim brahma̍ṇo manī̱ṣām |
9.097.34c gāvo̍ yanti̱ gopa̍tim pṛ̱cchamā̍nā̱ḥ soma̍ṁ yanti ma̱tayo̍ vāvaśā̱nāḥ ||

ti̱sraḥ | vāca̍ḥ | ī̱ra̱ya̱ti̱ | pra | vahni̍ḥ | ṛ̱tasya̍ | dhī̱tim | brahma̍ṇaḥ | ma̱nī̱ṣām |
gāva̍ḥ | ya̱nti̱ | go-pa̍tim | pṛ̱cchamā̍nāḥ | soma̍m | ya̱nti̱ | ma̱taya̍ḥ | vā̱va̱śā̱nāḥ ||9.097.34||

9.097.35a soma̱ṁ gāvo̍ dhe̱navo̍ vāvaśā̱nāḥ soma̱ṁ viprā̍ ma̱tibhi̍ḥ pṛ̱cchamā̍nāḥ |
9.097.35c soma̍ḥ su̱taḥ pū̍yate a̱jyamā̍na̱ḥ some̍ a̱rkās tri̱ṣṭubha̱ḥ saṁ na̍vante ||

soma̍m | gāva̍ḥ | dhe̱nava̍ḥ | vā̱va̱śā̱nāḥ | soma̍m | viprā̍ḥ | ma̱ti-bhi̍ḥ | pṛ̱cchamā̍nāḥ |
soma̍ḥ | su̱taḥ | pū̱ya̱te̱ | a̱jyamā̍naḥ | some̍ | a̱rkāḥ | tri̱-stubha̍ḥ | sam | na̱va̱nte̱ ||9.097.35||

9.097.36a e̱vā na̍ḥ soma pariṣi̱cyamā̍na̱ ā pa̍vasva pū̱yamā̍naḥ sva̱sti |
9.097.36c indra̱m ā vi̍śa bṛha̱tā rave̍ṇa va̱rdhayā̱ vāca̍ṁ ja̱nayā̱ pura̍ṁdhim ||

e̱va | na̱ḥ | so̱ma̱ | pa̱ri̱-si̱cyamā̍naḥ | ā | pa̱va̱sva̱ | pū̱yamā̍naḥ | sva̱sti |
indra̍m | ā | vi̱śa̱ | bṛ̱ha̱tā | rave̍ṇa | va̱rdhaya̍ | vāca̍m | ja̱naya̍ | pura̍m-dhim ||9.097.36||

9.097.37a ā jāgṛ̍vi̱r vipra̍ ṛ̱tā ma̍tī̱nāṁ soma̍ḥ punā̱no a̍sadac ca̱mūṣu̍ |
9.097.37c sapa̍nti̱ yam mi̍thu̱nāso̱ nikā̍mā adhva̱ryavo̍ rathi̱rāsa̍ḥ su̱hastā̍ḥ ||

ā | jāgṛ̍viḥ | vipra̍ḥ | ṛ̱tā | ma̱tī̱nām | soma̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | a̱sa̱da̱t | ca̱mūṣu̍ |
sapa̍nti | yam | mi̱thu̱nāsa̍ḥ | ni-kā̍māḥ | a̱dhva̱ryava̍ḥ | ra̱thi̱rāsa̍ḥ | su̱-hastā̍ḥ ||9.097.37||

9.097.38a sa pu̍nā̱na upa̱ sūre̱ na dhātobhe a̍prā̱ roda̍sī̱ vi ṣa ā̍vaḥ |
9.097.38c pri̱yā ci̱d yasya̍ priya̱sāsa̍ ū̱tī sa tū dhana̍ṁ kā̱riṇe̱ na pra ya̍ṁsat ||

saḥ | pu̱nā̱naḥ | upa̍ | sūre̍ | na | dhātā̍ | ā | u̱bhe iti̍ | a̱prā̱ḥ | roda̍sī̱ iti̍ | vi | saḥ | ā̱va̱rityā̍vaḥ |
pri̱yā | ci̱t | yasya̍ | pri̱ya̱sāsa̍ḥ | ū̱tī | saḥ | tu | dhana̍m | kā̱riṇe̍ | na | pra | ya̱ṁsa̱t ||9.097.38||

9.097.39a sa va̍rdhi̱tā vardha̍naḥ pū̱yamā̍na̱ḥ somo̍ mī̱ḍhvām̐ a̱bhi no̱ jyoti̍ṣāvīt |
9.097.39c yenā̍ na̱ḥ pūrve̍ pi̱tara̍ḥ pada̱jñāḥ sva̱rvido̍ a̱bhi gā adri̍m u̱ṣṇan ||

saḥ | va̱rdhi̱tā | vardha̍naḥ | pū̱yamā̍naḥ | soma̍ḥ | mī̱ḍhvān | a̱bhi | na̱ḥ | jyoti̍ṣā | ā̱vī̱t |
yena̍ | na̱ḥ | pūrve̍ | pi̱tara̍ḥ | pa̱da̱-jñāḥ | sva̱ḥ-vida̍ḥ | a̱bhi | gāḥ | adri̍m | u̱ṣṇan ||9.097.39||

9.097.40a akrā̍n samu̱draḥ pra̍tha̱me vidha̍rmañ ja̱naya̍n pra̱jā bhuva̍nasya̱ rājā̍ |
9.097.40c vṛṣā̍ pa̱vitre̱ adhi̱ sāno̱ avye̍ bṛ̱hat somo̍ vāvṛdhe suvā̱na indu̍ḥ ||

akrā̍n | sa̱mu̱draḥ | pra̱tha̱me | vi-dha̍rman | ja̱naya̍n | pra̱-jāḥ | bhuva̍nasya | rājā̍ |
vṛṣā̍ | pa̱vitre̍ | adhi̍ | sānau̍ | avye̍ | bṛ̱hat | soma̍ḥ | va̱vṛ̱dhe̱ | su̱vā̱naḥ | indu̍ḥ ||9.097.40||

9.097.41a ma̱hat tat somo̍ mahi̱ṣaś ca̍kārā̱pāṁ yad garbho 'vṛ̍ṇīta de̱vān |
9.097.41c ada̍dhā̱d indre̱ pava̍māna̱ ojo 'ja̍naya̱t sūrye̱ jyoti̱r indu̍ḥ ||

ma̱hat | tat | soma̍ḥ | ma̱hi̱ṣaḥ | ca̱kā̱ra̱ | a̱pām | yat | garbha̍ḥ | avṛ̍ṇīta | de̱vān |
ada̍dhāt | indre̍ | pava̍mānaḥ | oja̍ḥ | aja̍nayat | sūrye̍ | jyoti̍ḥ | indu̍ḥ ||9.097.41||

9.097.42a matsi̍ vā̱yum i̱ṣṭaye̱ rādha̍se ca̱ matsi̍ mi̱trāvaru̍ṇā pū̱yamā̍naḥ |
9.097.42c matsi̱ śardho̱ māru̍ta̱m matsi̍ de̱vān matsi̱ dyāvā̍pṛthi̱vī de̍va soma ||

matsi̍ | vā̱yum | i̱ṣṭaye̍ | rādha̍se | ca̱ | matsi̍ | mi̱trāvaru̍ṇā | pū̱yamā̍naḥ |
matsi̍ | śardha̍ḥ | māru̍tam | matsi̍ | de̱vān | matsi̍ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | de̱va̱ | so̱ma̱ ||9.097.42||

9.097.43a ṛ̱juḥ pa̍vasva vṛji̱nasya̍ ha̱ntāpāmī̍vā̱m bādha̍māno̱ mṛdha̍ś ca |
9.097.43c a̱bhi̱śrī̱ṇan paya̱ḥ paya̍sā̱bhi gonā̱m indra̍sya̱ tvaṁ tava̍ va̱yaṁ sakhā̍yaḥ ||

ṛ̱juḥ | pa̱va̱sva̱ | vṛ̱ji̱nasya̍ | ha̱ntā | apa̍ | amī̍vām | bādha̍mānaḥ | mṛdha̍ḥ | ca̱ |
a̱bhi̱-śrī̱ṇan | paya̍ḥ | paya̍sā | a̱bhi | gonā̍m | indra̍sya | tvam | tava̍ | va̱yam | sakhā̍yaḥ ||9.097.43||

9.097.44a madhva̱ḥ sūda̍m pavasva̱ vasva̱ utsa̍ṁ vī̱raṁ ca̍ na̱ ā pa̍vasvā̱ bhaga̍ṁ ca |
9.097.44c svada̱svendrā̍ya̱ pava̍māna indo ra̱yiṁ ca̍ na̱ ā pa̍vasvā samu̱drāt ||

madhva̍ḥ | sūda̍m | pa̱va̱sva̱ | vasva̍ḥ | utsa̍m | vī̱ram | ca̱ | na̱ḥ | ā | pa̱va̱sva̱ | bhaga̍m | ca̱ |
svada̍sva | indrā̍ya | pava̍mānaḥ | i̱ndo̱ iti̍ | ra̱yim | ca̱ | na̱ḥ | ā | pa̱va̱sva̱ | sa̱mu̱drāt ||9.097.44||

9.097.45a soma̍ḥ su̱to dhāra̱yātyo̱ na hitvā̱ sindhu̱r na ni̱mnam a̱bhi vā̱jy a̍kṣāḥ |
9.097.45c ā yoni̱ṁ vanya̍m asadat punā̱naḥ sam indu̱r gobhi̍r asara̱t sam a̱dbhiḥ ||

soma̍ḥ | su̱taḥ | dhāra̍yā | atya̍ḥ | na | hitvā̍ | sindhu̍ḥ | na | ni̱mnam | a̱bhi | vā̱jī | a̱kṣā̱riti̍ |
ā | yoni̍m | vanya̍m | a̱sa̱da̱t | pu̱nā̱naḥ | sam | indu̍ḥ | gobhi̍ḥ | a̱sa̱ra̱t | sam | a̱t-bhiḥ ||9.097.45||

9.097.46a e̱ṣa sya te̍ pavata indra̱ soma̍ś ca̱mūṣu̱ dhīra̍ uśa̱te tava̍svān |
9.097.46c sva̍rcakṣā rathi̱raḥ sa̱tyaśu̍ṣma̱ḥ kāmo̱ na yo de̍vaya̱tām asa̍rji ||

e̱ṣaḥ | syaḥ | te̱ | pa̱va̱te̱ | i̱ndra̱ | soma̍ḥ | ca̱mūṣu̍ | dhīra̍ḥ | u̱śa̱te | tava̍svān |
sva̍ḥ-cakṣāḥ | ra̱thi̱raḥ | sa̱tya-śu̍ṣmaḥ | kāma̍ḥ | na | yaḥ | de̱va̱-ya̱tām | asa̍rji ||9.097.46||

9.097.47a e̱ṣa pra̱tnena̱ vaya̍sā punā̱nas ti̱ro varpā̍ṁsi duhi̱tur dadhā̍naḥ |
9.097.47c vasā̍na̱ḥ śarma̍ tri̱varū̍tham a̱psu hote̍va yāti̱ sama̍neṣu̱ rebha̍n ||

e̱ṣaḥ | pra̱tnena̍ | vaya̍sā | pu̱nā̱naḥ | ti̱raḥ | varpā̍ṁsi | du̱hi̱tuḥ | dadhā̍naḥ |
vasā̍naḥ | śarma̍ | tri̱-varū̍tham | a̱p-su | hotā̍-iva | yā̱ti̱ | sama̍neṣu | rebha̍n ||9.097.47||

9.097.48a nū na̱s tvaṁ ra̍thi̱ro de̍va soma̱ pari̍ srava ca̱mvo̍ḥ pū̱yamā̍naḥ |
9.097.48c a̱psu svādi̍ṣṭho̱ madhu̍mām̐ ṛ̱tāvā̍ de̱vo na yaḥ sa̍vi̱tā sa̱tyama̍nmā ||

nu | na̱ḥ | tvam | ra̱thi̱raḥ | de̱va̱ | so̱ma̱ | pari̍ | sra̱va̱ | ca̱mvo̍ḥ | pū̱yamā̍naḥ |
a̱p-su | svādi̍ṣṭhaḥ | madhu̍-mān | ṛ̱ta-vā̍ | de̱vaḥ | na | yaḥ | sa̱vi̱tā | sa̱tya-ma̍nmā ||9.097.48||

9.097.49a a̱bhi vā̱yuṁ vī̱ty a̍rṣā gṛṇā̱no̱3̱̍ 'bhi mi̱trāvaru̍ṇā pū̱yamā̍naḥ |
9.097.49c a̱bhī nara̍ṁ dhī̱java̍naṁ rathe̱ṣṭhām a̱bhīndra̱ṁ vṛṣa̍ṇa̱ṁ vajra̍bāhum ||

a̱bhi | vā̱yum | vī̱tī | a̱rṣa̱ | gṛ̱ṇā̱naḥ | a̱bhi | mi̱trāvaru̍ṇā | pū̱yamā̍naḥ |
a̱bhi | nara̍m | dhī̱-java̍nam | ra̱the̱-sthām | a̱bhi | indra̍m | vṛṣa̍ṇam | vajra̍-bāhum ||9.097.49||

9.097.50a a̱bhi vastrā̍ suvasa̱nāny a̍rṣā̱bhi dhe̱nūḥ su̱dughā̍ḥ pū̱yamā̍naḥ |
9.097.50c a̱bhi ca̱ndrā bharta̍ve no̱ hira̍ṇyā̱bhy aśvā̍n ra̱thino̍ deva soma ||

a̱bhi | vastrā̍ | su̱-va̱sa̱nāni̍ | a̱rṣa̱ | a̱bhi | dhe̱nūḥ | su̱-dughā̍ḥ | pū̱yamā̍naḥ |
a̱bhi | ca̱ndrā | bharta̍ve | na̱ḥ | hira̍ṇyā | a̱bhi | aśvā̍n | ra̱thina̍ḥ | de̱va̱ | so̱ma̱ ||9.097.50||

9.097.51a a̱bhī no̍ arṣa di̱vyā vasū̍ny a̱bhi viśvā̱ pārthi̍vā pū̱yamā̍naḥ |
9.097.51c a̱bhi yena̱ dravi̍ṇam a̱śnavā̍mā̱bhy ā̍rṣe̱yaṁ ja̍madagni̱van na̍ḥ ||

a̱bhi | na̱ḥ | a̱rṣa̱ | di̱vyā | vasū̍ni | a̱bhi | viśvā̍ | pārthi̍vā | pū̱yamā̍naḥ |
a̱bhi | yena̍ | dravi̍ṇam | a̱śnavā̍ma | a̱bhi | ā̱rṣe̱yam | ja̱ma̱da̱gni̱-vat | na̱ḥ ||9.097.51||

9.097.52a a̱yā pa̱vā pa̍vasvai̱nā vasū̍ni mām̐śca̱tva i̍ndo̱ sara̍si̱ pra dha̍nva |
9.097.52c bra̱dhnaś ci̱d atra̱ vāto̱ na jū̱taḥ pu̍ru̱medha̍ś ci̱t taka̍ve̱ nara̍ṁ dāt ||

a̱yā | pa̱vā | pa̱va̱sva̱ | e̱nā | vasū̍ni | mā̱m̐śca̱tve | i̱ndo̱ iti̍ | sara̍si | pra | dha̱nva̱ |
bra̱dhnaḥ | ci̱t | atra̍ | vāta̍ḥ | na | jū̱taḥ | pu̱ru̱-medha̍ḥ | ci̱t | taka̍ve | nara̍m | dā̱t ||9.097.52||

9.097.53a u̱ta na̍ e̱nā pa̍va̱yā pa̍va̱svādhi̍ śru̱te śra̱vāyya̍sya tī̱rthe |
9.097.53c ṣa̱ṣṭiṁ sa̱hasrā̍ naigu̱to vasū̍ni vṛ̱kṣaṁ na pa̱kvaṁ dhū̍nava̱d raṇā̍ya ||

u̱ta | na̱ḥ | e̱nā | pa̱va̱yā | pa̱va̱sva̱ | adhi̍ | śru̱te | śra̱vāyya̍sya | tī̱rthe |
ṣa̱ṣṭim | sa̱hasrā̍ | nai̱gu̱taḥ | vasū̍ni | vṛ̱kṣam | na | pa̱kvam | dhū̱na̱va̱t | raṇā̍ya ||9.097.53||

9.097.54a mahī̱me a̍sya̱ vṛṣa̱nāma̍ śū̱ṣe mām̐śca̍tve vā̱ pṛśa̍ne vā̱ vadha̍tre |
9.097.54c asvā̍payan ni̱guta̍ḥ sne̱haya̱c cāpā̱mitrā̱m̐ apā̱cito̍ ace̱taḥ ||

mahi̍ | i̱me iti̍ | a̱sya̱ | vṛṣa̱nāma̍ | śū̱ṣe iti̍ | mām̐śca̍tve | vā̱ | pṛśa̍ne | vā̱ | vadha̍tre̱ iti̍ |
asvā̍payat | ni̱-guta̍ḥ | sne̱haya̍t | ca̱ | apa̍ | a̱mitrā̍n | apa̍ | a̱cita̍ḥ | a̱ca̱ | i̱taḥ ||9.097.54||

9.097.55a saṁ trī pa̱vitrā̱ vita̍tāny e̱ṣy anv eka̍ṁ dhāvasi pū̱yamā̍naḥ |
9.097.55c asi̱ bhago̱ asi̍ dā̱trasya̍ dā̱tāsi̍ ma̱ghavā̍ ma̱ghava̍dbhya indo ||

sam | trī | pa̱vitrā̍ | vi-ta̍tāni | e̱ṣi̱ | anu̍ | eka̍m | dhā̱va̱si̱ | pū̱yamā̍naḥ |
asi̍ | bhaga̍ḥ | asi̍ | dā̱trasya̍ | dā̱tā | asi̍ | ma̱gha-vā̍ | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | i̱ndo̱ iti̍ ||9.097.55||

9.097.56a e̱ṣa vi̍śva̱vit pa̍vate manī̱ṣī somo̱ viśva̍sya̱ bhuva̍nasya̱ rājā̍ |
9.097.56c dra̱psām̐ ī̱raya̍n vi̱dathe̱ṣv indu̱r vi vāra̱m avya̍ṁ sa̱mayāti̍ yāti ||

e̱ṣaḥ | vi̱śva̱-vit | pa̱va̱te̱ | ma̱nī̱ṣī | soma̍ḥ | viśva̍sya | bhuva̍nasya | rājā̍ |
dra̱psān | ī̱raya̍n | vi̱dathe̍ṣu | indu̍ḥ | vi | vāra̍m | avya̍m | sa̱mayā̍ | ati̍ | yā̱ti̱ ||9.097.56||

9.097.57a indu̍ṁ rihanti mahi̱ṣā ada̍bdhāḥ pa̱de re̍bhanti ka̱vayo̱ na gṛdhrā̍ḥ |
9.097.57c hi̱nvanti̱ dhīrā̍ da̱śabhi̱ḥ kṣipā̍bhi̱ḥ sam a̍ñjate rū̱pam a̱pāṁ rase̍na ||

indu̍m | ri̱ha̱nti̱ | ma̱hi̱ṣāḥ | ada̍bdhāḥ | pa̱de | re̱bha̱nti̱ | ka̱vaya̍ḥ | na | gṛdhrā̍ḥ |
hi̱nvanti̍ | dhīrā̍ḥ | da̱śa-bhi̍ḥ | kṣipā̍bhiḥ | sam | a̱ñja̱te̱ | rū̱pam | a̱pām | rase̍na ||9.097.57||

9.097.58a tvayā̍ va̱yam pava̍mānena soma̱ bhare̍ kṛ̱taṁ vi ci̍nuyāma̱ śaśva̍t |
9.097.58c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

tvayā̍ | va̱yam | pava̍mānena | so̱ma̱ | bhare̍ | kṛ̱tam | vi | ci̱nu̱yā̱ma̱ | śaśva̍t |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||9.097.58||


9.098.01a a̱bhi no̍ vāja̱sāta̍maṁ ra̱yim a̍rṣa puru̱spṛha̍m |
9.098.01c indo̍ sa̱hasra̍bharṇasaṁ tuvidyu̱mnaṁ vi̍bhvā̱saha̍m ||

a̱bhi | na̱ḥ | vā̱ja̱-sāta̍mam | ra̱yim | a̱rṣa̱ | pu̱ru̱-spṛha̍m |
indo̱ iti̍ | sa̱hasra̍-bharṇasam | tu̱vi̱-dyu̱mnam | vi̱bhva̱-saha̍m ||9.098.01||

9.098.02a pari̱ ṣya su̍vā̱no a̱vyaya̱ṁ rathe̱ na varmā̍vyata |
9.098.02c indu̍r a̱bhi druṇā̍ hi̱to hi̍yā̱no dhārā̍bhir akṣāḥ ||

pari̍ | syaḥ | su̱vā̱naḥ | a̱vyaya̍m | rathe̍ | na | varma̍ | a̱vya̱ta̱ |
indu̍ḥ | a̱bhi | drūṇā̍ | hi̱taḥ | hi̱yā̱naḥ | dhārā̍bhiḥ | a̱kṣā̱riti̍ ||9.098.02||

9.098.03a pari̱ ṣya su̍vā̱no a̍kṣā̱ indu̱r avye̱ mada̍cyutaḥ |
9.098.03c dhārā̱ ya ū̱rdhvo a̍dhva̱re bhrā̱jā naiti̍ gavya̱yuḥ ||

pari̍ | syaḥ | su̱vā̱naḥ | a̱kṣā̱riti̍ | indu̍ḥ | avye̍ | mada̍-cyutaḥ |
dhārā̍ | yaḥ | ū̱rdhvaḥ | a̱dhva̱re | bhrā̱jā | na | eti̍ | ga̱vya̱-yuḥ ||9.098.03||

9.098.04a sa hi tvaṁ de̍va̱ śaśva̍te̱ vasu̱ martā̍ya dā̱śuṣe̍ |
9.098.04c indo̍ saha̱sriṇa̍ṁ ra̱yiṁ śa̱tātmā̍naṁ vivāsasi ||

saḥ | hi | tvam | de̱va̱ | śaśva̍te | vasu̍ | martā̍ya | dā̱śuṣe̍ |
indo̱ iti̍ | sa̱ha̱sriṇa̍m | ra̱yim | śa̱ta-ā̍tmānam | vi̱vā̱sa̱si̱ ||9.098.04||

9.098.05a va̱yaṁ te̍ a̱sya vṛ̍traha̱n vaso̱ vasva̍ḥ puru̱spṛha̍ḥ |
9.098.05c ni nedi̍ṣṭhatamā i̱ṣaḥ syāma̍ su̱mnasyā̍dhrigo ||

va̱yam | te̱ | a̱sya | vṛ̱tra̱-ha̱n | vaso̱ iti̍ | vasva̍ḥ | pu̱ru̱-spṛha̍ḥ |
ni | nedi̍ṣṭha-tamāḥ | i̱ṣaḥ | syāma̍ | su̱mnasya̍ | a̱dhri̱go̱ itya̍dhri-go ||9.098.05||

9.098.06a dvir yam pañca̱ svaya̍śasa̱ṁ svasā̍ro̱ adri̍saṁhatam |
9.098.06c pri̱yam indra̍sya̱ kāmya̍m prasnā̱paya̍nty ū̱rmiṇa̍m ||

dviḥ | yam | pañca̍ | sva-ya̍śasam | svasā̍raḥ | adri̍-saṁhatam |
pri̱yam | indra̍sya | kāmya̍m | pra̱-snā̱paya̍nti | ū̱rmiṇa̍m ||9.098.06||

9.098.07a pari̱ tyaṁ ha̍rya̱taṁ hari̍m ba̱bhrum pu̍nanti̱ vāre̍ṇa |
9.098.07c yo de̱vān viśvā̱m̐ it pari̱ made̍na sa̱ha gaccha̍ti ||

pari̍ | tyam | ha̱rya̱tam | hari̍m | ba̱bhrum | pu̱na̱nti̱ | vāre̍ṇa |
yaḥ | de̱vān | viśvā̍n | it | pari̍ | made̍na | sa̱ha | gaccha̍ti ||9.098.07||

9.098.08a a̱sya vo̱ hy ava̍sā̱ pānto̍ dakṣa̱sādha̍nam |
9.098.08c yaḥ sū̱riṣu̱ śravo̍ bṛ̱had da̱dhe sva1̱̍r ṇa ha̍rya̱taḥ ||

a̱sya | va̱ḥ | hi | ava̍sā | pānta̍ḥ | da̱kṣa̱-sādha̍nam |
yaḥ | sū̱riṣu̍ | śrava̍h | bṛ̱hat | da̱dhe | sva̍ḥ | na | ha̱rya̱taḥ ||9.098.08||

9.098.09a sa vā̍ṁ ya̱jñeṣu̍ mānavī̱ indu̍r janiṣṭa rodasī |
9.098.09c de̱vo de̍vī giri̱ṣṭhā asre̍dha̱n taṁ tu̍vi̱ṣvaṇi̍ ||

saḥ | vā̱m | ya̱jñeṣu̍ | mā̱na̱vī̱ iti̍ | indu̍ḥ | ja̱ni̱ṣṭa̱ | ro̱da̱sī̱ iti̍ |
de̱vaḥ | de̱vī̱ iti̍ | gi̱ri̱-sthāḥ | asre̍dhan | tam | tu̱vi̱-svani̍ ||9.098.09||

9.098.10a indrā̍ya soma̱ pāta̍ve vṛtra̱ghne pari̍ ṣicyase |
9.098.10c nare̍ ca̱ dakṣi̍ṇāvate de̱vāya̍ sadanā̱sade̍ ||

indrā̍ya | so̱ma̱ | pāta̍ve | vṛ̱tra̱-ghne | pari̍ | si̱cya̱se̱ |
nare̍ | ca̱ | dakṣi̍ṇā-vate | de̱vāya̍ | sa̱da̱na̱-sade̍ ||9.098.10||

9.098.11a te pra̱tnāso̱ vyu̍ṣṭiṣu̱ somā̍ḥ pa̱vitre̍ akṣaran |
9.098.11c a̱pa̱protha̍ntaḥ sanu̱tar hu̍ra̱ścita̍ḥ prā̱tas tām̐ apra̍cetasaḥ ||

te | pra̱tnāsa̍ḥ | vi-u̍ṣṭiṣu | somā̍ḥ | pa̱vitre̍ | a̱kṣa̱ra̱n |
a̱pa̱-protha̍ntaḥ | sa̱nu̱taḥ | hu̱ra̱ḥ-cita̍ḥ | prā̱tariti̍ | tān | apra̍-cetasaḥ ||9.098.11||

9.098.12a taṁ sa̍khāyaḥ puro̱ruca̍ṁ yū̱yaṁ va̱yaṁ ca̍ sū̱raya̍ḥ |
9.098.12c a̱śyāma̱ vāja̍gandhyaṁ sa̱nema̱ vāja̍pastyam ||

tam | sa̱khā̱ya̱ḥ | pu̱ra̱ḥ-ruca̍m | yū̱yam | va̱yam | ca̱ | sū̱raya̍ḥ |
a̱śyāma̍ | vāja̍-gandhyam | sa̱nema̍ | vāja̍-pastyam ||9.098.12||


9.099.01a ā ha̍rya̱tāya̍ dhṛ̱ṣṇave̱ dhanu̍s tanvanti̱ pauṁsya̍m |
9.099.01c śu̱krāṁ va̍ya̱nty asu̍rāya ni̱rṇija̍ṁ vi̱pām agre̍ mahī̱yuva̍ḥ ||

ā | ha̱rya̱tāya̍ | dhṛ̱ṣṇave̍ | dhanu̍ḥ | ta̱nva̱nti̱ | pauṁsya̍m |
śu̱krām | va̱ya̱nti̱ | asu̍rāya | ni̱ḥ-nija̍m | vi̱pām | agre̍ | ma̱hī̱yuva̍ḥ ||9.099.01||

9.099.02a adha̍ kṣa̱pā pari̍ṣkṛto̱ vājā̍m̐ a̱bhi pra gā̍hate |
9.099.02c yadī̍ vi̱vasva̍to̱ dhiyo̱ hari̍ṁ hi̱nvanti̱ yāta̍ve ||

adha̍ | kṣa̱pā | pari̍-kṛtaḥ | vājā̍n | a̱bhi | pra | gā̱ha̱te̱ |
yadi̍ | vi̱vasva̍taḥ | dhiya̍ḥ | hari̍m | hi̱nvanti̍ | yāta̍ve ||9.099.02||

9.099.03a tam a̍sya marjayāmasi̱ mado̱ ya i̍ndra̱pāta̍maḥ |
9.099.03c yaṁ gāva̍ ā̱sabhi̍r da̱dhuḥ pu̱rā nū̱naṁ ca̍ sū̱raya̍ḥ ||

tam | a̱sya̱ | ma̱rja̱yā̱ma̱si̱ | mada̍ḥ | yaḥ | i̱ndra̱-pāta̍maḥ |
yam | gāva̍ḥ | ā̱sa-bhi̍ḥ | da̱dhuḥ | pu̱rā | nū̱nam | ca̱ | sū̱raya̍ḥ ||9.099.03||

9.099.04a taṁ gātha̍yā purā̱ṇyā pu̍nā̱nam a̱bhy a̍nūṣata |
9.099.04c u̱to kṛ̍panta dhī̱tayo̍ de̱vānā̱ṁ nāma̱ bibhra̍tīḥ ||

tam | gātha̍yā | pu̱rā̱ṇyā | pu̱nā̱nam | a̱bhi | a̱nū̱ṣa̱ta̱ |
u̱to iti̍ | kṛ̱pa̱nta̱ | dhī̱taya̍ḥ | de̱vānā̍m | nāma̍ | bibhra̍tīḥ ||9.099.04||

9.099.05a tam u̱kṣamā̍ṇam a̱vyaye̱ vāre̍ punanti dharṇa̱sim |
9.099.05c dū̱taṁ na pū̱rvaci̍ttaya̱ ā śā̍sate manī̱ṣiṇa̍ḥ ||

tam | u̱kṣamā̍ṇam | a̱vyaye̍ | vāre̍ | pu̱na̱nti̱ | dha̱rṇa̱sim |
dū̱tam | na | pū̱rva-ci̍ttaye | ā | śā̱sa̱te̱ | ma̱nī̱ṣiṇa̍ḥ ||9.099.05||

9.099.06a sa pu̍nā̱no ma̱dinta̍ma̱ḥ soma̍ś ca̱mūṣu̍ sīdati |
9.099.06c pa̱śau na reta̍ ā̱dadha̱t pati̍r vacasyate dhi̱yaḥ ||

saḥ | pu̱nā̱naḥ | ma̱din-ta̍maḥ | soma̍ḥ | ca̱mūṣu̍ | sī̱da̱ti̱ |
pa̱śau | na | reta̍ḥ | ā̱-dadhat | pati̍ḥ | va̱ca̱sya̱te̱ | dhi̱yaḥ ||9.099.06||

9.099.07a sa mṛ̍jyate su̱karma̍bhir de̱vo de̱vebhya̍ḥ su̱taḥ |
9.099.07c vi̱de yad ā̍su saṁda̱dir ma̱hīr a̱po vi gā̍hate ||

saḥ | mṛ̱jya̱te̱ | su̱karma̍-bhiḥ | de̱vaḥ | de̱vebhya̍ḥ | su̱taḥ |
vi̱de | yat | ā̱su̱ | sa̱m-da̱diḥ | ma̱hīḥ | a̱paḥ | vi | gā̱ha̱te̱ ||9.099.07||

9.099.08a su̱ta i̍ndo pa̱vitra̱ ā nṛbhi̍r ya̱to vi nī̍yase |
9.099.08c indrā̍ya matsa̱rinta̍maś ca̱mūṣv ā ni ṣī̍dasi ||

su̱taḥ | i̱ndo̱ iti̍ | pa̱vitre̍ | ā | nṛ-bhi̍ḥ | ya̱taḥ | vi | nī̱ya̱se̱ |
indrā̍ya | ma̱tsa̱rin-ta̍maḥ | ca̱mūṣu̍ | ā | ni | sī̱da̱si̱ ||9.099.08||


9.100.01a a̱bhī na̍vante a̱druha̍ḥ pri̱yam indra̍sya̱ kāmya̍m |
9.100.01c va̱tsaṁ na pūrva̱ āyu̍ni jā̱taṁ ri̍hanti mā̱tara̍ḥ ||

a̱bhi | na̱va̱nte̱ | a̱druha̍ḥ | pri̱yam | indra̍sya | kāmya̍m |
va̱tsam | na | pūrve̍ | āyu̍ni | jā̱tam | ri̱ha̱nti̱ | mā̱tara̍ḥ ||9.100.01||

9.100.02a pu̱nā̱na i̍nda̱v ā bha̍ra̱ soma̍ dvi̱barha̍saṁ ra̱yim |
9.100.02c tvaṁ vasū̍ni puṣyasi̱ viśvā̍ni dā̱śuṣo̍ gṛ̱he ||

pu̱nā̱naḥ | i̱ndo̱ iti̍ | ā | bha̱ra̱ | soma̍ | dvi̱-barha̍sam | ra̱yim |
tvam | vasū̍ni | pu̱ṣya̱si̱ | viśvā̍ni | dā̱śuṣa̍ḥ | gṛ̱he ||9.100.02||

9.100.03a tvaṁ dhiya̍m mano̱yuja̍ṁ sṛ̱jā vṛ̱ṣṭiṁ na ta̍nya̱tuḥ |
9.100.03c tvaṁ vasū̍ni̱ pārthi̍vā di̱vyā ca̍ soma puṣyasi ||

tvam | dhiya̍m | ma̱na̱ḥ-yuja̍m | sṛ̱ja | vṛ̱ṣṭim | na | ta̱nya̱tuḥ |
tvam | vasū̍ni | pārthi̍vā | di̱vyā | ca̱ | so̱ma̱ | pu̱ṣya̱si̱ ||9.100.03||

9.100.04a pari̍ te ji̱gyuṣo̍ yathā̱ dhārā̍ su̱tasya̍ dhāvati |
9.100.04c raṁha̍māṇā̱ vy a1̱̍vyaya̱ṁ vāra̍ṁ vā̱jīva̍ sāna̱siḥ ||

pari̍ | te̱ | ji̱gyuṣa̍ḥ | yathā̍ | dhārā̍ | su̱tasya̍ | dhā̱va̱ti̱ |
raṁha̍māṇā | vi | a̱vyaya̍m | vāra̍m | vā̱jī-i̍va | sā̱na̱siḥ ||9.100.04||

9.100.05a kratve̱ dakṣā̍ya naḥ kave̱ pava̍sva soma̱ dhāra̍yā |
9.100.05c indrā̍ya̱ pāta̍ve su̱to mi̱trāya̱ varu̍ṇāya ca ||

kratve̍ | dakṣā̍ya | na̱ḥ | ka̱ve̱ | pava̍sva | so̱ma̱ | dhāra̍yā |
indrā̍ya | pāta̍ve | su̱taḥ | mi̱trāya̍ | varu̍ṇāya | ca̱ ||9.100.05||

9.100.06a pava̍sva vāja̱sāta̍maḥ pa̱vitre̱ dhāra̍yā su̱taḥ |
9.100.06c indrā̍ya soma̱ viṣṇa̍ve de̱vebhyo̱ madhu̍mattamaḥ ||

pava̍sva | vā̱ja̱-sāta̍maḥ | pa̱vitre̍ | dhāra̍yā | su̱taḥ |
indrā̍ya | so̱ma̱ | viṣṇa̍ve | de̱vebhya̍ḥ | madhu̍mat-tamaḥ ||9.100.06||

9.100.07a tvāṁ ri̍hanti mā̱taro̱ hari̍m pa̱vitre̍ a̱druha̍ḥ |
9.100.07c va̱tsaṁ jā̱taṁ na dhe̱nava̱ḥ pava̍māna̱ vidha̍rmaṇi ||

tvām | ri̱ha̱nti̱ | mā̱tara̍ḥ | hari̍m | pa̱vitre̍ | a̱druha̍ḥ |
va̱tsam | jā̱tam | na | dhe̱nava̍ḥ | pava̍māna | vi-dha̍rmaṇi ||9.100.07||

9.100.08a pava̍māna̱ mahi̱ śrava̍ś ci̱trebhi̍r yāsi ra̱śmibhi̍ḥ |
9.100.08c śardha̱n tamā̍ṁsi jighnase̱ viśvā̍ni dā̱śuṣo̍ gṛ̱he ||

pava̍māna | mahi̍ | śrava̍ḥ | ci̱trebhi̍ḥ | yā̱si̱ | ra̱śmi-bhi̍ḥ |
śardha̍n | tamā̍ṁsi | ji̱ghna̱se̱ | viśvā̍ni | dā̱śuṣa̍ḥ | gṛ̱he ||9.100.08||

9.100.09a tvaṁ dyāṁ ca̍ mahivrata pṛthi̱vīṁ cāti̍ jabhriṣe |
9.100.09c prati̍ drā̱pim a̍muñcathā̱ḥ pava̍māna mahitva̱nā ||

tvam | dyām | ca̱ | ma̱hi̱-vra̱ta̱ | pṛ̱thi̱vīm | ca̱ | ati̍ | ja̱bhri̱ṣe̱ |
prati̍ | drā̱pim | a̱mu̱ñca̱thā̱ḥ | pava̍māna | ma̱hi̱-tva̱nā ||9.100.09||


9.101.01a pu̱roji̍tī vo̱ andha̍saḥ su̱tāya̍ mādayi̱tnave̍ |
9.101.01c apa̱ śvāna̍ṁ śnathiṣṭana̱ sakhā̍yo dīrghaji̱hvya̍m ||

pu̱raḥ-ji̍tī | va̱ḥ | andha̍saḥ | su̱tāya̍ | mā̱da̱yi̱tnave̍ |
apa̍ | śvāna̍m | śna̱thi̱ṣṭa̱na̱ | sakhā̍yaḥ | dī̱rgha̱-ji̱hvya̍m ||9.101.01||

9.101.02a yo dhāra̍yā pāva̱kayā̍ paripra̱syanda̍te su̱taḥ |
9.101.02c indu̱r aśvo̱ na kṛtvya̍ḥ ||

yaḥ | dhāra̍yā | pā̱va̱kayā̍ | pa̱ri̱-pra̱syanda̍te | su̱taḥ |
indu̍ḥ | aśva̍ḥ | na | kṛtvya̍ḥ ||9.101.02||

9.101.03a taṁ du̱roṣa̍m a̱bhī nara̱ḥ soma̍ṁ vi̱śvācyā̍ dhi̱yā |
9.101.03c ya̱jñaṁ hi̍nva̱nty adri̍bhiḥ ||

tam | du̱roṣa̍m | a̱bhi | nara̍ḥ | soma̍m | vi̱śvācyā̍ | dhi̱yā |
ya̱jñam | hi̱nva̱nti̱ | adri̍-bhiḥ ||9.101.03||

9.101.04a su̱tāso̱ madhu̍mattamā̱ḥ somā̱ indrā̍ya ma̱ndina̍ḥ |
9.101.04c pa̱vitra̍vanto akṣaran de̱vān ga̍cchantu vo̱ madā̍ḥ ||

su̱tāsa̍ḥ | madhu̍mat-tamāḥ | somā̍ḥ | indrā̍ya | ma̱ndina̍ḥ |
pa̱vitra̍-vantaḥ | a̱kṣa̱ra̱n | de̱vān | ga̱ccha̱ntu̱ | va̱ḥ | madā̍ḥ ||9.101.04||

9.101.05a indu̱r indrā̍ya pavata̱ iti̍ de̱vāso̍ abruvan |
9.101.05c vā̱cas pati̍r makhasyate̱ viśva̱syeśā̍na̱ oja̍sā ||

indu̍ḥ | indrā̍ya | pa̱va̱te̱ | iti̍ | de̱vāsa̍ḥ | a̱bru̱va̱n |
vā̱caḥ | pati̍ḥ | ma̱kha̱sya̱te̱ | viśva̍sya | īśā̍naḥ | oja̍sā ||9.101.05||

9.101.06a sa̱hasra̍dhāraḥ pavate samu̱dro vā̍camīṅkha̱yaḥ |
9.101.06c soma̱ḥ patī̍ rayī̱ṇāṁ sakhendra̍sya di̱ve-di̍ve ||

sa̱hasra̍-dhāraḥ | pa̱va̱te̱ | sa̱mu̱draḥ | vā̱ca̱m-ī̱ṅkha̱yaḥ |
soma̍ḥ | pati̍ḥ | ra̱yī̱ṇām | sakhā̍ | indra̍sya | di̱ve-di̍ve ||9.101.06||

9.101.07a a̱yam pū̱ṣā ra̱yir bhaga̱ḥ soma̍ḥ punā̱no a̍rṣati |
9.101.07c pati̱r viśva̍sya̱ bhūma̍no̱ vy a̍khya̱d roda̍sī u̱bhe ||

a̱yam | pū̱ṣā | ra̱yi̍ḥ | bhaga̍ḥ | soma̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | a̱rṣa̱ti̱ |
pati̍ḥ | viśva̍sya | bhūma̍naḥ | vi | a̱khya̱t | roda̍sī̱ iti̍ | u̱bhe iti̍ ||9.101.07||

9.101.08a sam u̍ pri̱yā a̍nūṣata̱ gāvo̱ madā̍ya̱ ghṛṣva̍yaḥ |
9.101.08c somā̍saḥ kṛṇvate pa̱thaḥ pava̍mānāsa̱ inda̍vaḥ ||

sam | ū̱m̐ iti̍ | pri̱yāḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | gāva̍ḥ | madā̍ya | ghṛṣva̍yaḥ |
somā̍saḥ | kṛ̱ṇva̱te̱ | pa̱thaḥ | pava̍mānāsaḥ | inda̍vaḥ ||9.101.08||

9.101.09a ya oji̍ṣṭha̱s tam ā bha̍ra̱ pava̍māna śra̱vāyya̍m |
9.101.09c yaḥ pañca̍ carṣa̱ṇīr a̱bhi ra̱yiṁ yena̱ vanā̍mahai ||

yaḥ | oji̍ṣṭhaḥ | tam | ā | bha̱ra̱ | pava̍māna | śra̱vāyya̍m |
yaḥ | pañca̍ | ca̱rṣa̱ṇīḥ | a̱bhi | ra̱yim | yena̍ | vanā̍mahai ||9.101.09||

9.101.10a somā̍ḥ pavanta̱ inda̍vo̱ 'smabhya̍ṁ gātu̱vitta̍māḥ |
9.101.10c mi̱trāḥ su̍vā̱nā a̍re̱pasa̍ḥ svā̱dhya̍ḥ sva̱rvida̍ḥ ||

somā̍ḥ | pa̱va̱nte̱ | inda̍vaḥ | a̱smabhya̍m | gā̱tu̱vit-ta̍māḥ |
mi̱trāḥ | su̱vā̱nāḥ | a̱re̱pasa̍ḥ | su̱-ā̱dhya̍ḥ | sva̱ḥ-vida̍ḥ ||9.101.10||

9.101.11a su̱ṣvā̱ṇāso̱ vy adri̍bhi̱ś citā̍nā̱ gor adhi̍ tva̱ci |
9.101.11c iṣa̍m a̱smabhya̍m a̱bhita̱ḥ sam a̍svaran vasu̱vida̍ḥ ||

su̱svā̱ṇāsa̍ḥ | vi | adri̍-bhiḥ | citā̍nāḥ | goḥ | adhi̍ | tva̱ci |
iṣa̍m | a̱smabhya̍m | a̱bhita̍ḥ | sam | a̱sva̱ra̱n | va̱su̱-vida̍ḥ ||9.101.11||

9.101.12a e̱te pū̱tā vi̍pa̱ścita̱ḥ somā̍so̱ dadhyā̍śiraḥ |
9.101.12c sūryā̍so̱ na da̍rśa̱tāso̍ jiga̱tnavo̍ dhru̱vā ghṛ̱te ||

e̱te | pū̱tāḥ | vi̱pa̱ḥ-cita̍ḥ | somā̍saḥ | dadhi̍-āśiraḥ |
sūryā̍saḥ | na | da̱rśa̱tāsa̍ḥ | ji̱ga̱tnava̍ḥ | dhru̱vāḥ | ghṛ̱te ||9.101.12||

9.101.13a pra su̍nvā̱nasyāndha̍so̱ marto̱ na vṛ̍ta̱ tad vaca̍ḥ |
9.101.13c apa̱ śvāna̍m arā̱dhasa̍ṁ ha̱tā ma̱khaṁ na bhṛga̍vaḥ ||

pra | su̱nvā̱nasya̍ | andha̍saḥ | marta̍ḥ | na | vṛ̱ta̱ | tat | vaca̍ḥ |
apa̍ | śvāna̍m | a̱rā̱dhasa̍m | ha̱ta | ma̱kham | na | bhṛga̍vaḥ ||9.101.13||

9.101.14a ā jā̱mir atke̍ avyata bhu̱je na pu̱tra o̱ṇyo̍ḥ |
9.101.14c sara̍j jā̱ro na yoṣa̍ṇāṁ va̱ro na yoni̍m ā̱sada̍m ||

ā | jā̱miḥ | atke̍ | a̱vya̱ta̱ | bhu̱je | na | pu̱traḥ | o̱ṇyo̍ḥ |
sara̍t | jā̱raḥ | na | yoṣa̍ṇām | va̱raḥ | na | yoni̍m | ā̱-sada̍m ||9.101.14||

9.101.15a sa vī̱ro da̍kṣa̱sādha̍no̱ vi yas ta̱stambha̱ roda̍sī |
9.101.15c hari̍ḥ pa̱vitre̍ avyata ve̱dhā na yoni̍m ā̱sada̍m ||

saḥ | vī̱raḥ | da̱kṣa̱-sādha̍naḥ | vi | yaḥ | ta̱stambha̍ | roda̍sī̱ iti̍ |
hari̍ḥ | pa̱vitre̍ | a̱vya̱ta̱ | ve̱dhāḥ | na | yoni̍m | ā̱-sada̍m ||9.101.15||

9.101.16a avyo̱ vāre̍bhiḥ pavate̱ somo̱ gavye̱ adhi̍ tva̱ci |
9.101.16c kani̍krada̱d vṛṣā̱ hari̱r indra̍syā̱bhy e̍ti niṣkṛ̱tam ||

avya̍ḥ | vāre̍bhiḥ | pa̱va̱te̱ | soma̍ḥ | gavye̍ | adhi̍ | tva̱ci |
kani̍kradat | vṛṣā̍ | hariḥ | indra̍sya | a̱bhi | e̱ti̱ | ni̱ḥ-kṛ̱tam ||9.101.16||


9.102.01a krā̱ṇā śiśu̍r ma̱hīnā̍ṁ hi̱nvann ṛ̱tasya̱ dīdhi̍tim |
9.102.01c viśvā̱ pari̍ pri̱yā bhu̍va̱d adha̍ dvi̱tā ||

krā̱ṇā | śiśu̍ḥ | ma̱hīnā̍m | hi̱nvan | ṛ̱tasya̍ | dīdhi̍tim |
viśvā̍ | pari̍ | pri̱yā | bhu̱va̱t | adha̍ | dvi̱tā ||9.102.01||

9.102.02a upa̍ tri̱tasya̍ pā̱ṣyo̱3̱̍r abha̍kta̱ yad guhā̍ pa̱dam |
9.102.02c ya̱jñasya̍ sa̱pta dhāma̍bhi̱r adha̍ pri̱yam ||

upa̍ | tri̱tasya̍ | pā̱ṣyo̍ḥ | abha̍kta | yat | guhā̍ | pa̱dam |
ya̱jñasya̍ | sa̱pta | dhāma̍-bhiḥ | adha̍ | pri̱yam ||9.102.02||

9.102.03a trīṇi̍ tri̱tasya̱ dhāra̍yā pṛ̱ṣṭheṣv era̍yā ra̱yim |
9.102.03c mimī̍te asya̱ yoja̍nā̱ vi su̱kratu̍ḥ ||

trīṇi̍ | tri̱tasya̍ | dhāra̍yā | pṛ̱ṣṭheṣu̍ | ā | ī̱ra̱ya̱ | ra̱yim |
mimī̍te | a̱sya̱ | yoja̍nā | vi | su̱-kratu̍ḥ ||9.102.03||

9.102.04a ja̱jñā̱naṁ sa̱pta mā̱taro̍ ve̱dhām a̍śāsata śri̱ye |
9.102.04c a̱yaṁ dhru̱vo ra̍yī̱ṇāṁ cike̍ta̱ yat ||

ja̱jñā̱nam | sa̱pta | mā̱tara̍ḥ | ve̱dhām | a̱śā̱sa̱ta̱ | śri̱ye |
a̱yam | dhru̱vaḥ | ra̱yī̱ṇām | cike̍ta | yat ||9.102.04||

9.102.05a a̱sya vra̱te sa̱joṣa̍so̱ viśve̍ de̱vāso̍ a̱druha̍ḥ |
9.102.05c spā̱rhā bha̍vanti̱ ranta̍yo ju̱ṣanta̱ yat ||

a̱sya | vra̱te | sa̱-joṣa̍saḥ | viśve̍ | de̱vāsa̍ḥ | a̱druha̍ḥ |
spā̱rhāḥ | bha̱va̱nti̱ | ranta̍yaḥ | ju̱ṣanta̍ | yat ||9.102.05||

9.102.06a yam ī̱ garbha̍m ṛtā̱vṛdho̍ dṛ̱śe cāru̱m ajī̍janan |
9.102.06c ka̱vim maṁhi̍ṣṭham adhva̱re pu̍ru̱spṛha̍m ||

yam | ī̱m iti̍ | garbha̍m | ṛ̱ta̱-vṛdha̍ḥ | dṛ̱śe | cāru̍m | ajī̍janan |
ka̱vim | maṁhi̍ṣṭham | a̱dhva̱re | pu̱ru̱-spṛha̍m ||9.102.06||

9.102.07a sa̱mī̱cī̱ne a̱bhi tmanā̍ ya̱hvī ṛ̱tasya̍ mā̱tarā̍ |
9.102.07c ta̱nvā̱nā ya̱jñam ā̍nu̱ṣag yad a̍ñja̱te ||

sa̱mī̱cīne iti̍ sa̱m-ī̱cī̱ne | a̱bhi | tmanā̍ | ya̱hvī | ṛ̱tasya̍ | mā̱tarā̍ |
ta̱nvā̱nāḥ | ya̱jñam | ā̱nu̱ṣak | yat | a̱ñja̱te ||9.102.07||

9.102.08a kratvā̍ śu̱krebhi̍r a̱kṣabhi̍r ṛ̱ṇor apa̍ vra̱jaṁ di̱vaḥ |
9.102.08c hi̱nvann ṛ̱tasya̱ dīdhi̍ti̱m prādhva̱re ||

kratvā̍ | śu̱krebhi̍ḥ | a̱kṣa-bhi̍ḥ | ṛ̱ṇoḥ | apa̍ | vra̱jam | di̱vaḥ |
hi̱nvan | ṛ̱tasya̍ | dīdi̍tim | pra | a̱dhva̱re ||9.102.08||


9.103.01a pra pu̍nā̱nāya̍ ve̱dhase̱ somā̍ya̱ vaca̱ udya̍tam |
9.103.01c bhṛ̱tiṁ na bha̍rā ma̱tibhi̱r jujo̍ṣate ||

pra | pu̱nā̱nāya̍ | ve̱dhase̍ | somā̍ya | vaca̍ḥ | ut-ya̍tam |
bhṛ̱tim | na | bha̱ra̱ | ma̱ti-bhi̍ḥ | jujo̍ṣate ||9.103.01||

9.103.02a pari̱ vārā̍ṇy a̱vyayā̱ gobhi̍r añjā̱no a̍rṣati |
9.103.02c trī ṣa̱dhasthā̍ punā̱naḥ kṛ̍ṇute̱ hari̍ḥ ||

pari̍ | vārā̍ṇi | a̱vyayā̍ | gobhi̍ḥ | a̱ñjā̱naḥ | a̱rṣa̱ti̱ |
trī | sa̱dha-sthā̍ | pu̱nā̱naḥ | kṛ̱ṇu̱te̱ | hari̍ḥ ||9.103.02||

9.103.03a pari̱ kośa̍m madhu̱ścuta̍m a̱vyaye̱ vāre̍ arṣati |
9.103.03c a̱bhi vāṇī̱r ṛṣī̍ṇāṁ sa̱pta nū̍ṣata ||

pari̍ | kośa̍m | ma̱dhu̱-ścuta̍m | a̱vyaye̍ | vāre̍ | a̱rṣa̱ti̱ |
a̱bhi | vāṇī̍ḥ | ṛṣī̍ṇām | sa̱pta | nū̱ṣa̱ta̱ ||9.103.03||

9.103.04a pari̍ ṇe̱tā ma̍tī̱nāṁ vi̱śvade̍vo̱ adā̍bhyaḥ |
9.103.04c soma̍ḥ punā̱naś ca̱mvo̍r viśa̱d dhari̍ḥ ||

pari̍ | ne̱tā | ma̱tī̱nām | vi̱śva-de̍vaḥ | adā̍bhyaḥ |
soma̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | ca̱mvo̍ḥ | vi̱śa̱t | hari̍ḥ ||9.103.04||

9.103.05a pari̱ daivī̱r anu̍ sva̱dhā indre̍ṇa yāhi sa̱ratha̍m |
9.103.05c pu̱nā̱no vā̱ghad vā̱ghadbhi̱r ama̍rtyaḥ ||

pari̍ | daivī̍ḥ | anu̍ | sva̱dhāḥ | indre̍ṇa | yā̱hi̱ | sa̱-ratha̍m |
pu̱nā̱naḥ | vā̱ghat | vā̱ghat-bhiḥ | ama̍rtyaḥ ||9.103.05||

9.103.06a pari̱ sapti̱r na vā̍ja̱yur de̱vo de̱vebhya̍ḥ su̱taḥ |
9.103.06c vyā̱na̱śiḥ pava̍māno̱ vi dhā̍vati ||

pari̍ | sapti̍ḥ | na | vā̱ja̱-yuḥ | de̱vaḥ | de̱vebhya̍ḥ | su̱taḥ |
vi̱-ā̱na̱śiḥ | pava̍mānaḥ | vi | dhā̱va̱ti̱ ||9.103.06||


9.104.01a sakhā̍ya̱ ā ni ṣī̍data punā̱nāya̱ pra gā̍yata |
9.104.01c śiśu̱ṁ na ya̱jñaiḥ pari̍ bhūṣata śri̱ye ||

sakhā̍yaḥ | ā | ni | sī̱da̱ta̱ | pu̱nā̱nāya̍ | pra | gā̱ya̱ta̱ |
śiśu̍m | na | ya̱jñaiḥ | pari̍ | bhū̱ṣa̱ta̱ | śri̱ye ||9.104.01||

9.104.02a sam ī̍ va̱tsaṁ na mā̱tṛbhi̍ḥ sṛ̱jatā̍ gaya̱sādha̍nam |
9.104.02c de̱vā̱vya1̱̍m mada̍m a̱bhi dviśa̍vasam ||

sam | ī̱m iti̍ | va̱tsam | na | mā̱tṛ-bhi̍ḥ | sṛ̱jata̍ | ga̱ya̱-sādha̍nam |
de̱va̱-a̱vya̍m | mada̍m | a̱bhi | dvi-śa̍vasam ||9.104.02||

9.104.03a pu̱nātā̍ dakṣa̱sādha̍na̱ṁ yathā̱ śardhā̍ya vī̱taye̍ |
9.104.03c yathā̍ mi̱trāya̱ varu̍ṇāya̱ śaṁta̍maḥ ||

pu̱nāta̍ | da̱kṣa̱-sādha̍nam | yathā̍ | śardhā̍ya | vī̱taye̍ |
yathā̍ | mi̱trāya̍ | varu̍ṇāya | śam-ta̍maḥ ||9.104.03||

9.104.04a a̱smabhya̍ṁ tvā vasu̱vida̍m a̱bhi vāṇī̍r anūṣata |
9.104.04c gobhi̍ṣ ṭe̱ varṇa̍m a̱bhi vā̍sayāmasi ||

a̱smabhya̍m | tvā̱ | va̱su̱-vida̍m | a̱bhi | vāṇī̍ḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ |
gobhi̍ḥ | te̱ | varṇa̍m | a̱bhi | vā̱sa̱yā̱ma̱si̱ ||9.104.04||

9.104.05a sa no̍ madānām pata̱ indo̍ de̱vapsa̍rā asi |
9.104.05c sakhe̍va̱ sakhye̍ gātu̱vitta̍mo bhava ||

saḥ | na̱ḥ | ma̱dā̱nā̱m | pa̱te̱ | indo̱ iti̍ | de̱va-psa̍rāḥ | a̱si̱ |
sakhā̍-iva | sakhye̍ | gā̱tu̱vit-ta̍maḥ | bha̱va̱ ||9.104.05||

9.104.06a sane̍mi kṛ̱dhy a1̱̍smad ā ra̱kṣasa̱ṁ kaṁ ci̍d a̱triṇa̍m |
9.104.06c apāde̍vaṁ dva̱yum aṁho̍ yuyodhi naḥ ||

sane̍mi | kṛ̱dhi | a̱smat | ā | ra̱kṣasa̍m | kam | ci̱t | a̱triṇa̍m |
apa̍ | ade̍vam | dva̱yum | aṁha̍ḥ | yu̱yo̱dhi̱ | na̱ḥ ||9.104.06||


9.105.01a taṁ va̍ḥ sakhāyo̱ madā̍ya punā̱nam a̱bhi gā̍yata |
9.105.01c śiśu̱ṁ na ya̱jñaiḥ sva̍dayanta gū̱rtibhi̍ḥ ||

tam | va̱ḥ | sa̱khā̱ya̱ḥ | madā̍ya | pu̱nā̱nam | a̱bhi | gā̱ya̱ta̱ |
śiśu̍m | na | ya̱jñaiḥ | sva̱da̱ya̱nta̱ | gū̱rti-bhi̍ḥ ||9.105.01||

9.105.02a saṁ va̱tsa i̍va mā̱tṛbhi̱r indu̍r hinvā̱no a̍jyate |
9.105.02c de̱vā̱vīr mado̍ ma̱tibhi̱ḥ pari̍ṣkṛtaḥ ||

sam | va̱tsaḥ-i̍va | mā̱tṛ-bhi̍ḥ | indu̍ḥ | hi̱nvā̱naḥ | a̱jya̱te̱ |
de̱va̱-a̱vīḥ | mada̍ḥ | ma̱ti-bhi̍ḥ | pari̍-kṛtaḥ ||9.105.02||

9.105.03a a̱yaṁ dakṣā̍ya̱ sādha̍no̱ 'yaṁ śardhā̍ya vī̱taye̍ |
9.105.03c a̱yaṁ de̱vebhyo̱ madhu̍mattamaḥ su̱taḥ ||

a̱yam | dakṣā̍ya | sādha̍naḥ | a̱yam | śardhā̍ya | vī̱taye̍ |
a̱yam | de̱vebhya̍ḥ | madhu̍mat-tamaḥ | su̱taḥ ||9.105.03||

9.105.04a goma̍n na indo̱ aśva̍vat su̱taḥ su̍dakṣa dhanva |
9.105.04c śuci̍ṁ te̱ varṇa̱m adhi̱ goṣu̍ dīdharam ||

go-ma̍t | na̱ḥ | i̱ndo̱ iti̍ | aśva̍-vat | su̱taḥ | su̱-da̱kṣa̱ | dha̱nva̱ |
śuci̍m | te̱ | varṇa̍m | adhi̍ | goṣu̍ | dī̱dha̱ra̱m ||9.105.04||

9.105.05a sa no̍ harīṇām pata̱ indo̍ de̱vapsa̍rastamaḥ |
9.105.05c sakhe̍va̱ sakhye̱ naryo̍ ru̱ce bha̍va ||

saḥ | na̱ḥ | ha̱rī̱ṇā̱m | pa̱te̱ | indo̱ iti̍ | de̱vapsa̍raḥ-tamaḥ |
sakhā̍-iva | sakhye̍ | narya̍ḥ | ru̱ce | bha̱va̱ ||9.105.05||

9.105.06a sane̍mi̱ tvam a̱smad ām̐ ade̍va̱ṁ kaṁ ci̍d a̱triṇa̍m |
9.105.06c sā̱hvām̐ i̍ndo̱ pari̱ bādho̱ apa̍ dva̱yum ||

sane̍mi | tvam | a̱smat | ā | ade̍vam | kam | ci̱t | a̱triṇa̍m |
sā̱hvān | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | bādha̍ḥ | apa̍ | dva̱yum ||9.105.06||


9.106.01a indra̱m accha̍ su̱tā i̱me vṛṣa̍ṇaṁ yantu̱ hara̍yaḥ |
9.106.01c śru̱ṣṭī jā̱tāsa̱ inda̍vaḥ sva̱rvida̍ḥ ||

indra̍m | accha̍ | su̱tāḥ | i̱me | vṛṣa̍ṇam | ya̱ntu̱ | hara̍yaḥ |
śru̱ṣṭī | jā̱tāsa̍ḥ | inda̍vaḥ | sva̱ḥ-vida̍ḥ ||9.106.01||

9.106.02a a̱yam bharā̍ya sāna̱sir indrā̍ya pavate su̱taḥ |
9.106.02c somo̱ jaitra̍sya cetati̱ yathā̍ vi̱de ||

a̱yam | bharā̍ya | sā̱na̱siḥ | indrā̍ya | pa̱va̱te̱ | su̱taḥ |
soma̍ḥ | jaitra̍sya | ce̱ta̱ti̱ | yathā̍ | vi̱de ||9.106.02||

9.106.03a a̱syed indro̱ made̱ṣv ā grā̱bhaṁ gṛ̍bhṇīta sāna̱sim |
9.106.03c vajra̍ṁ ca̱ vṛṣa̍ṇam bhara̱t sam a̍psu̱jit ||

a̱sya | it | indra̍ḥ | made̍ṣu | ā | grā̱bham | gṛ̱bhṇī̱ta̱ | sā̱na̱sim |
vajra̍m | ca̱ | vṛṣa̍ṇam | bha̱ra̱t | sam | a̱psu̱-jit ||9.106.03||

9.106.04a pra dha̍nvā soma̱ jāgṛ̍vi̱r indrā̍yendo̱ pari̍ srava |
9.106.04c dyu̱manta̱ṁ śuṣma̱m ā bha̍rā sva̱rvida̍m ||

pra | dha̱nva̱ | so̱ma̱ | jāgṛ̍viḥ | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ |
dyu̱-manta̍m | śuṣma̍m | ā | bha̱ra̱ | sva̱ḥ-vida̍m ||9.106.04||

9.106.05a indrā̍ya̱ vṛṣa̍ṇa̱m mada̱m pava̍sva vi̱śvada̍rśataḥ |
9.106.05c sa̱hasra̍yāmā pathi̱kṛd vi̍cakṣa̱ṇaḥ ||

indrā̍ya | vṛṣa̍ṇam | mada̍m | pava̍sva | vi̱śva-da̍rśataḥ |
sa̱hasra̍-yāmā | pa̱thi̱-kṛt | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ ||9.106.05||

9.106.06a a̱smabhya̍ṁ gātu̱vitta̍mo de̱vebhyo̱ madhu̍mattamaḥ |
9.106.06c sa̱hasra̍ṁ yāhi pa̱thibhi̱ḥ kani̍kradat ||

a̱smabhya̍m | gā̱tu̱vit-ta̍maḥ | de̱vebhya̍ḥ | madhu̍mat-tamaḥ |
sa̱hasra̍m | yā̱hi̱ | pa̱thi-bhi̍ḥ | kani̍kradat ||9.106.06||

9.106.07a pava̍sva de̱vavī̍taya̱ indo̱ dhārā̍bhi̱r oja̍sā |
9.106.07c ā ka̱laśa̱m madhu̍mān soma naḥ sadaḥ ||

pava̍sva | de̱va-vī̍taye | indo̱ iti̍ | dhārā̍bhiḥ | oja̍sā |
ā | ka̱laśa̍m | madhu̍-mān | so̱ma̱ | na̱ḥ | sa̱da̱ḥ ||9.106.07||

9.106.08a tava̍ dra̱psā u̍da̱pruta̱ indra̱m madā̍ya vāvṛdhuḥ |
9.106.08c tvāṁ de̱vāso̍ a̱mṛtā̍ya̱ kam pa̍puḥ ||

tava̍ | dra̱psāḥ | u̱da̱-pruta̍ḥ | indra̍m | madā̍ya | va̱vṛ̱dhu̱ḥ |
tvām | de̱vāsa̍ḥ | a̱mṛtā̍ya | kam | pa̱pu̱ḥ ||9.106.08||

9.106.09a ā na̍ḥ sutāsa indavaḥ punā̱nā dhā̍vatā ra̱yim |
9.106.09c vṛ̱ṣṭidyā̍vo rītyāpaḥ sva̱rvida̍ḥ ||

ā | na̱ḥ | su̱tā̱sa̱ḥ | i̱nda̱va̱ḥ | pu̱nā̱nāḥ | dhā̱va̱ta̱ | ra̱yim |
vṛ̱ṣṭi-dyā̍vaḥ | rī̱ti̱-ā̱pa̱ḥ | sva̱ḥ-vida̍ḥ ||9.106.09||

9.106.10a soma̍ḥ punā̱na ū̱rmiṇāvyo̱ vāra̱ṁ vi dhā̍vati |
9.106.10c agre̍ vā̱caḥ pava̍māna̱ḥ kani̍kradat ||

soma̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | ū̱rmiṇā̍ | avya̍ḥ | vāra̍m | vi | dhā̱va̱ti̱ |
agre̍ | vā̱caḥ | pava̍mānaḥ | kani̍kradat ||9.106.10||

9.106.11a dhī̱bhir hi̍nvanti vā̱jina̱ṁ vane̱ krīḻa̍nta̱m atya̍vim |
9.106.11c a̱bhi tri̍pṛ̱ṣṭham ma̱taya̱ḥ sam a̍svaran ||

dhī̱bhiḥ | hi̱nva̱nti̱ | vā̱jina̍m | vane̍ | krīḻa̍ntam | ati̍-avim |
a̱bhi | tri̱-pṛ̱ṣṭham | ma̱taya̍ḥ | sam | a̱sva̱ra̱n ||9.106.11||

9.106.12a asa̍rji ka̱laśā̍m̐ a̱bhi mī̱ḻhe sapti̱r na vā̍ja̱yuḥ |
9.106.12c pu̱nā̱no vāca̍ṁ ja̱naya̍nn asiṣyadat ||

asa̍rji | ka̱laśā̍n | a̱bhi | mī̱ḻhe | sapti̍ḥ | na | vā̱ja̱-yuḥ |
pu̱nā̱naḥ | vāca̍m | ja̱naya̍n | a̱si̱sya̱da̱t ||9.106.12||

9.106.13a pava̍te harya̱to hari̱r ati̱ hvarā̍ṁsi̱ raṁhyā̍ |
9.106.13c a̱bhyarṣa̍n sto̱tṛbhyo̍ vī̱rava̱d yaśa̍ḥ ||

pava̍te | ha̱rya̱taḥ | hari̍ḥ | ati̍ | hvarā̍ṁsi | raṁhyā̍ |
a̱bhi̱-arṣa̍n | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | vī̱ra-va̍t | yaśa̍ḥ ||9.106.13||

9.106.14a a̱yā pa̍vasva deva̱yur madho̱r dhārā̍ asṛkṣata |
9.106.14c rebha̍n pa̱vitra̱m pary e̍ṣi vi̱śvata̍ḥ ||

a̱yā | pa̱va̱sva̱ | de̱va̱-yuḥ | madho̍ḥ | dhārā̍ḥ | a̱sṛ̱kṣa̱ta̱ |
rebha̍n | pa̱vitra̍m | pari̍ | e̱ṣi̱ | vi̱śvata̍ḥ ||9.106.14||


9.107.01a parī̱to ṣi̍ñcatā su̱taṁ somo̱ ya u̍tta̱maṁ ha̱viḥ |
9.107.01c da̱dha̱nvām̐ yo naryo̍ a̱psv a1̱̍ntar ā su̱ṣāva̱ soma̱m adri̍bhiḥ ||

pari̍ | i̱taḥ | si̱ñca̱ta̱ | su̱tam | soma̍ḥ | yaḥ | u̱t-ta̱mam | ha̱viḥ |
da̱dha̱nvān | yaḥ | narya̍ḥ | a̱p-su | a̱ntaḥ | ā | su̱sāva̍ | soma̍m | adri̍-bhiḥ ||9.107.01||

9.107.02a nū̱nam pu̍nā̱no 'vi̍bhi̱ḥ pari̍ sra̱vāda̍bdhaḥ sura̱bhiṁta̍raḥ |
9.107.02c su̱te ci̍t tvā̱psu ma̍dāmo̱ andha̍sā śrī̱ṇanto̱ gobhi̱r utta̍ram ||

nū̱nam | pu̱nā̱naḥ | avi̍-bhiḥ | pari̍ | sra̱va̱ | ada̍bdhaḥ | su̱ra̱bhim-ta̍raḥ |
su̱te | ci̱t | tvā̱ | a̱p-su | mā̱dā̱ma̱ḥ | andha̍sā | śrī̱ṇanta̍ḥ | gobhi̍ḥ | ut-ta̍ram ||9.107.02||

9.107.03a pari̍ suvā̱naś cakṣa̍se deva̱māda̍na̱ḥ kratu̱r indu̍r vicakṣa̱ṇaḥ ||

pari̍ | su̱vā̱naḥ | cakṣa̍se | de̱va̱-māda̍naḥ | kratu̍ḥ | indu̍ḥ | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ ||9.107.03||

9.107.04a pu̱nā̱naḥ so̍ma̱ dhāra̍yā̱po vasā̍no arṣasi |
9.107.04c ā ra̍tna̱dhā yoni̍m ṛ̱tasya̍ sīda̱sy utso̍ deva hira̱ṇyaya̍ḥ ||

pu̱nā̱naḥ | so̱ma̱ | dhāra̍yā | a̱paḥ | vasā̍naḥ | a̱rṣa̱si̱ |
ā | ra̱tna̱-dhāḥ | yoni̍m | ṛ̱tasya̍ | sī̱da̱si̱ | utsa̍ḥ | de̱va̱ | hi̱ra̱ṇyaya̍ḥ ||9.107.04||

9.107.05a du̱hā̱na ūdha̍r di̱vyam madhu̍ pri̱yam pra̱tnaṁ sa̱dhastha̱m āsa̍dat |
9.107.05c ā̱pṛcchya̍ṁ dha̱ruṇa̍ṁ vā̱jy a̍rṣati̱ nṛbhi̍r dhū̱to vi̍cakṣa̱ṇaḥ ||

du̱hā̱naḥ | ūdha̍ḥ | di̱vyam | madhu̍ | pri̱yam | pra̱tnam | sa̱dha-stha̍m | ā | a̱sa̱da̱t |
ā̱-pṛcchya̍m | dha̱ruṇa̍m | vā̱jī | a̱rṣa̱ti̱ | nṛ-bhi̍ḥ | dhū̱taḥ | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ ||9.107.05||

9.107.06a pu̱nā̱naḥ so̍ma̱ jāgṛ̍vi̱r avyo̱ vāre̱ pari̍ pri̱yaḥ |
9.107.06c tvaṁ vipro̍ abha̱vo 'ṅgi̍rastamo̱ madhvā̍ ya̱jñam mi̍mikṣa naḥ ||

pu̱nā̱naḥ | so̱ma̱ | jāgṛ̍viḥ | avya̍ḥ | vāre̍ | pari̍ | pri̱yaḥ |
tvam | vipra̍ḥ | a̱bha̱va̱ḥ | aṅgi̍raḥ-tamaḥ | madhvā̍ | ya̱jñam | mi̱mi̱kṣa̱ | na̱ḥ ||9.107.06||

9.107.07a somo̍ mī̱ḍhvān pa̍vate gātu̱vitta̍ma̱ ṛṣi̱r vipro̍ vicakṣa̱ṇaḥ |
9.107.07c tvaṁ ka̱vir a̍bhavo deva̱vīta̍ma̱ ā sūrya̍ṁ rohayo di̱vi ||

soma̍ḥ | mī̱ḍhvān | pa̱va̱te̱ | gā̱tu̱vit-ta̍maḥ | ṛṣi̍ḥ | vipra̍ḥ | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ |
tvam | ka̱viḥ | a̱bha̱va̱ḥ | de̱va̱-vīta̍maḥ | ā | sūrya̍m | ro̱ha̱ya̱ḥ | di̱vi ||9.107.07||

9.107.08a soma̍ u ṣuvā̱ṇaḥ so̱tṛbhi̱r adhi̱ ṣṇubhi̱r avī̍nām |
9.107.08c aśva̍yeva ha̱ritā̍ yāti̱ dhāra̍yā ma̱ndrayā̍ yāti̱ dhāra̍yā ||

soma̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su̱vā̱naḥ | so̱tṛ-bhiḥ | adhi̍ | snu-bhi̍ḥ | avī̍nām |
aśva̍yā-iva | ha̱ritā̍ | yā̱ti̱ | dhāra̍yā | ma̱ndrayā̍ | yā̱ti̱ | dhāra̍yā ||9.107.08||

9.107.09a a̱nū̱pe gomā̱n gobhi̍r akṣā̱ḥ somo̍ du̱gdhābhi̍r akṣāḥ |
9.107.09c sa̱mu̱draṁ na sa̱ṁvara̍ṇāny agman ma̱ndī madā̍ya tośate ||

a̱nū̱pe | go-mā̍n | gobhi̍ḥ | a̱kṣā̱riti̍ | soma̍ḥ | du̱gdhābhi̍ḥ | a̱kṣā̱riti̍ |
sa̱mu̱dram | na | sa̱m-vara̍ṇāni | a̱gma̱n | ma̱ndī | madā̍ya | to̱śa̱te̱ ||9.107.09||

9.107.10a ā so̍ma suvā̱no adri̍bhis ti̱ro vārā̍ṇy a̱vyayā̍ |
9.107.10c jano̱ na pu̱ri ca̱mvo̍r viśa̱d dhari̱ḥ sado̱ vane̍ṣu dadhiṣe ||

ā | so̱ma̱ | su̱vā̱naḥ | adri̍-bhiḥ | ti̱raḥ | vārā̍ṇi | a̱vyayā̍ |
jana̍ḥ | na | pu̱ri | ca̱mvo̍ḥ | vi̱śa̱t | hari̍ḥ | sada̍ḥ | vane̍ṣu | da̱dhi̱ṣe̱ ||9.107.10||

9.107.11a sa mā̍mṛje ti̱ro aṇvā̍ni me̱ṣyo̍ mī̱ḻhe sapti̱r na vā̍ja̱yuḥ |
9.107.11c a̱nu̱mādya̱ḥ pava̍māno manī̱ṣibhi̱ḥ somo̱ vipre̍bhi̱r ṛkva̍bhiḥ ||

saḥ | ma̱mṛje | ti̱raḥ | aṇvā̍ni | me̱ṣya̍ḥ | mī̱ḻhe | sapti̍ḥ | na | vā̱ja̱-yuḥ |
a̱nu̱-mādya̍ḥ | pava̍mānaḥ | ma̱nī̱ṣi-bhi̍ḥ | soma̍ḥ | vipre̍bhiḥ | ṛkva̍-bhiḥ ||9.107.11||

9.107.12a pra so̍ma de̱vavī̍taye̱ sindhu̱r na pi̍pye̱ arṇa̍sā |
9.107.12c a̱ṁśoḥ paya̍sā madi̱ro na jāgṛ̍vi̱r acchā̱ kośa̍m madhu̱ścuta̍m ||

pra | so̱ma̱ | de̱va-vī̍taye | sindhu̍ḥ | na | pi̱pye̱ | arṇa̍sā |
a̱ṁśoḥ | paya̍sā | ma̱di̱raḥ | na | jāgṛ̍viḥ | accha̍ | kośa̍m | ma̱dhu̱-ścuta̍m ||9.107.12||

9.107.13a ā ha̍rya̱to arju̍ne̱ atke̍ avyata pri̱yaḥ sū̱nur na marjya̍ḥ |
9.107.13c tam ī̍ṁ hinvanty a̱paso̱ yathā̱ ratha̍ṁ na̱dīṣv ā gabha̍styoḥ ||

ā | ha̱rya̱taḥ | arju̍ne | atke̍ | a̱vya̱ta̱ | pri̱yaḥ | sū̱nuḥ | na | marjya̍ḥ |
tam | ī̱m | hi̱nva̱nti̱ | a̱pasa̍ḥ | yathā̍ | ratha̍m | na̱dīṣu̍ | ā | gabha̍styoḥ ||9.107.13||

9.107.14a a̱bhi somā̍sa ā̱yava̱ḥ pava̍nte̱ madya̱m mada̍m |
9.107.14c sa̱mu̱drasyādhi̍ vi̱ṣṭapi̍ manī̱ṣiṇo̍ matsa̱rāsa̍ḥ sva̱rvida̍ḥ ||

a̱bhi | somā̍saḥ | ā̱yava̍ḥ | pava̍nte | madya̍m | mada̍m |
sa̱mu̱drasya̍ | adhi̍ | vi̱ṣṭapi̍ | ma̱nī̱ṣiṇa̍ḥ | ma̱tsa̱rāsa̍ḥ | sva̱ḥ-vida̍ḥ ||9.107.14||

9.107.15a tara̍t samu̱dram pava̍māna ū̱rmiṇā̱ rājā̍ de̱va ṛ̱tam bṛ̱hat |
9.107.15c arṣa̍n mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ dharma̍ṇā̱ pra hi̍nvā̱na ṛ̱tam bṛ̱hat ||

tara̍t | sa̱mu̱dram | pava̍mānaḥ | ū̱rmiṇā̍ | rājā̍ | de̱vaḥ | ṛ̱tam | bṛ̱hat |
arṣa̍t | mi̱trasya̍ | varu̍ṇasya | dharma̍ṇā | pra | hi̱nvā̱naḥ | ṛ̱tam | bṛ̱hat ||9.107.15||

9.107.16a nṛbhi̍r yemā̱no ha̍rya̱to vi̍cakṣa̱ṇo rājā̍ de̱vaḥ sa̍mu̱driya̍ḥ ||

nṛ-bhi̍ḥ | ye̱mā̱naḥ | ha̱rya̱taḥ | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ | rājā̍ | de̱vaḥ | sa̱mu̱driya̍ḥ ||9.107.16||

9.107.17a indrā̍ya pavate̱ mada̱ḥ somo̍ ma̱rutva̍te su̱taḥ |
9.107.17c sa̱hasra̍dhāro̱ aty avya̍m arṣati̱ tam ī̍ mṛjanty ā̱yava̍ḥ ||

indrā̍ya | pa̱va̱te̱ | mada̍ḥ | soma̍ḥ | ma̱rutva̍te | su̱taḥ |
sa̱hasra̍-dhāraḥ | ati̍ | avya̍m | a̱rṣa̱ti̱ | tam | ī̱m iti̍ | mṛ̱ja̱nti̱ | ā̱yava̍ḥ ||9.107.17||

9.107.18a pu̱nā̱naś ca̱mū ja̱naya̍n ma̱tiṁ ka̱viḥ somo̍ de̱veṣu̍ raṇyati |
9.107.18c a̱po vasā̍na̱ḥ pari̱ gobhi̱r utta̍ra̱ḥ sīda̱n vane̍ṣv avyata ||

pu̱nā̱naḥ | ca̱mū iti̍ | ja̱naya̍n | ma̱tim | ka̱viḥ | soma̍ḥ | de̱veṣu̍ | ra̱ṇya̱ti̱ |
a̱paḥ | vasā̍naḥ | pari̍ | gobhi̍ḥ | ut-ta̍raḥ | sīda̍n | vane̍ṣu | a̱vya̱ta̱ ||9.107.18||

9.107.19a tavā̱haṁ so̍ma rāraṇa sa̱khya i̍ndo di̱ve-di̍ve |
9.107.19c pu̱rūṇi̍ babhro̱ ni ca̍ranti̱ mām ava̍ pari̱dhīm̐r ati̱ tām̐ i̍hi ||

tava̍ | a̱ham | so̱ma̱ | ra̱ra̱ṇa̱ | sa̱khye | i̱ndo̱ iti̍ | di̱ve-di̍ve |
pu̱rūṇi̍ | ba̱bhro̱ iti̍ | ni | ca̱ra̱nti̱ | mām | ava̍ | pa̱ri̱-dhīn | ati̍ | tān | i̱hi̱ ||9.107.19||

9.107.20a u̱tāhaṁ nakta̍m u̱ta so̍ma te̱ divā̍ sa̱khyāya̍ babhra̱ ūdha̍ni |
9.107.20c ghṛ̱ṇā tapa̍nta̱m ati̱ sūrya̍m pa̱raḥ śa̍ku̱nā i̍va paptima ||

u̱ta | a̱ham | nakta̍m | u̱ta | so̱ma̱ | te̱ | divā̍ | sa̱khyāya̍ | ba̱bhro̱ iti̍ | ūdha̍ni |
ghṛ̱ṇā | tapa̍ntam | ati̍ | sūrya̍m | pa̱raḥ | śa̱ku̱nāḥ-i̍va | pa̱pti̱ma̱ ||9.107.20||

9.107.21a mṛ̱jyamā̍naḥ suhastya samu̱dre vāca̍m invasi |
9.107.21c ra̱yim pi̱śaṅga̍m bahu̱lam pu̍ru̱spṛha̱m pava̍mānā̱bhy a̍rṣasi ||

mṛ̱jyamā̍naḥ | su̱-ha̱stya̱ | sa̱mu̱dre | vāca̍m | i̱nva̱si̱ |
ra̱yim | pi̱śaṅga̍m | ba̱hu̱lam | pu̱ru̱-spṛha̍m | pava̍māna | a̱bhi | a̱rṣa̱si̱ ||9.107.21||

9.107.22a mṛ̱jā̱no vāre̱ pava̍māno a̱vyaye̱ vṛṣāva̍ cakrado̱ vane̍ |
9.107.22c de̱vānā̍ṁ soma pavamāna niṣkṛ̱taṁ gobhi̍r añjā̱no a̍rṣasi ||

mṛ̱jā̱naḥ | vāre̍ | pava̍mānaḥ | a̱vyaye̍ | vṛṣā̍ | ava̍ | ca̱kra̱da̱ḥ | vane̍ |
de̱vānā̍m | so̱ma̱ | pa̱va̱mā̱na̱ | ni̱ḥ-kṛ̱tam | gobhi̍ḥ | a̱ñjā̱naḥ | a̱rṣa̱si̱ ||9.107.22||

9.107.23a pava̍sva̱ vāja̍sātaye̱ 'bhi viśvā̍ni̱ kāvyā̍ |
9.107.23c tvaṁ sa̍mu̱dram pra̍tha̱mo vi dhā̍rayo de̱vebhya̍ḥ soma matsa̱raḥ ||

pava̍sva | vāja̍-sātaye | a̱bhi | viśvā̍ni | kāvyā̍ |
tvam | sa̱mu̱dram | pra̱tha̱maḥ | vi | dhā̱ra̱ya̱ḥ | de̱vebhya̍ḥ | so̱ma̱ | ma̱tsa̱raḥ ||9.107.23||

9.107.24a sa tū pa̍vasva̱ pari̱ pārthi̍va̱ṁ rajo̍ di̱vyā ca̍ soma̱ dharma̍bhiḥ |
9.107.24c tvāṁ viprā̍so ma̱tibhi̍r vicakṣaṇa śu̱bhraṁ hi̍nvanti dhī̱tibhi̍ḥ ||

saḥ | tu | pa̱va̱sva̱ | pari̍ | pārthi̍vam | raja̍ḥ | di̱vyā | ca̱ | so̱ma̱ | dharma̍-bhiḥ |
tvām | viprā̍saḥ | ma̱ti-bhi̍ḥ | vi̱-ca̱kṣa̱ṇa̱ | śu̱bhram | hi̱nva̱nti̱ | dhī̱ti-bhi̍ḥ ||9.107.24||

9.107.25a pava̍mānā asṛkṣata pa̱vitra̱m ati̱ dhāra̍yā |
9.107.25c ma̱rutva̍nto matsa̱rā i̍ndri̱yā hayā̍ me̱dhām a̱bhi prayā̍ṁsi ca ||

pava̍mānāḥ | a̱sṛ̱kṣa̱ta̱ | pa̱vitra̍m | ati̍ | dhāra̍yā |
ma̱rutva̍ntaḥ | ma̱tsa̱rāḥ | i̱ndri̱yāḥ | hayā̍ḥ | me̱dhām | a̱bhi | prayā̍ṁsi | ca̱ ||9.107.25||

9.107.26a a̱po vasā̍na̱ḥ pari̱ kośa̍m arṣa̱tīndu̍r hiyā̱naḥ so̱tṛbhi̍ḥ |
9.107.26c ja̱naya̱ñ jyoti̍r ma̱ndanā̍ avīvaśa̱d gāḥ kṛ̍ṇvā̱no na ni̱rṇija̍m ||

a̱paḥ | vasā̍naḥ | pari̍ | kośa̍m | a̱rṣa̱ti̱ | indu̍ḥ | hi̱yā̱naḥ | so̱tṛ-bhi̍ḥ |
ja̱naya̍n | jyoti̍ḥ | ma̱ndanā̍ḥ | a̱vī̱va̱śa̱t | gāḥ | kṛ̱ṇvā̱naḥ | na | ni̱ḥ-nija̍m ||9.107.26||


9.108.01a pava̍sva̱ madhu̍mattama̱ indrā̍ya soma kratu̱vitta̍mo̱ mada̍ḥ |
9.108.01c mahi̍ dyu̱kṣata̍mo̱ mada̍ḥ ||

pava̍sva | madhu̍mat-tamaḥ | indrā̍ya | so̱ma̱ | kra̱tu̱vit-ta̍maḥ | mada̍ḥ |
mahi̍ | dyu̱kṣa-ta̍maḥ | mada̍ḥ ||9.108.01||

9.108.02a yasya̍ te pī̱tvā vṛ̍ṣa̱bho vṛ̍ṣā̱yate̱ 'sya pī̱tā sva̱rvida̍ḥ |
9.108.02c sa su̱prake̍to a̱bhy a̍kramī̱d iṣo 'cchā̱ vāja̱ṁ naita̍śaḥ ||

yasya̍ | te̱ | pī̱tvā | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | vṛ̱ṣa̱-yate̍ | a̱sya | pī̱tā | sva̱ḥ-vida̍ḥ |
saḥ | su̱-prake̍taḥ | a̱bhi | a̱kra̱mī̱t | iṣa̍ḥ | accha̍ | vāja̍m | na | eta̍śaḥ ||9.108.02||

9.108.03a tvaṁ hy a1̱̍ṅga daivyā̱ pava̍māna̱ jani̍māni dyu̱matta̍maḥ |
9.108.03c a̱mṛ̱ta̱tvāya̍ gho̱ṣaya̍ḥ ||

tvam | hi | a̱ṅga | daivyā̍ | pava̍māna | jani̍māni | dyu̱mat-ta̍maḥ |
a̱mṛ̱ta̱-tvāya̍ | gho̱ṣaya̍ḥ ||9.108.03||

9.108.04a yenā̱ nava̍gvo da̱dhyaṅṅ a̍porṇu̱te yena̱ viprā̍sa āpi̱re |
9.108.04c de̱vānā̍ṁ su̱mne a̱mṛta̍sya̱ cāru̍ṇo̱ yena̱ śravā̍ṁsy āna̱śuḥ ||

yena̍ | nava̍-gvaḥ | da̱dhyaṅ | a̱pa̱-ū̱rṇu̱te | yena̍ | viprā̍saḥ | ā̱pi̱re |
de̱vānā̍m | su̱mne | a̱mṛta̍sya | cāru̍ṇaḥ | yena̍ | śravā̍ṁsi | ā̱na̱śuḥ ||9.108.04||

9.108.05a e̱ṣa sya dhāra̍yā su̱to 'vyo̱ vāre̍bhiḥ pavate ma̱dinta̍maḥ |
9.108.05c krīḻa̍nn ū̱rmir a̱pām i̍va ||

e̱ṣaḥ | syaḥ | dhāra̍yā | su̱taḥ | avya̍ḥ | vāre̍bhiḥ | pa̱va̱te̱ | ma̱din-ta̍maḥ |
krīḻa̍n | ū̱rmiḥ | a̱pām-i̍va ||9.108.05||

9.108.06a ya u̱sriyā̱ apyā̍ a̱ntar aśma̍no̱ nir gā akṛ̍nta̱d oja̍sā |
9.108.06c a̱bhi vra̱jaṁ ta̍tniṣe̱ gavya̱m aśvya̍ṁ va̱rmīva̍ dhṛṣṇa̱v ā ru̍ja ||

yaḥ | u̱sriyā̍ḥ | apyā̍ḥ | a̱ntaḥ | aśma̍naḥ | niḥ | gāḥ | akṛ̍ntat | oja̍sā |
a̱bhi | vra̱jam | ta̱tni̱ṣe̱ | gavya̍m | aśvya̍m | va̱rmī-i̍va | dhṛ̱ṣṇo̱ iti̍ | ā | ru̱ja̱ ||9.108.06||

9.108.07a ā so̍tā̱ pari̍ ṣiñca̱tāśva̱ṁ na stoma̍m a̱ptura̍ṁ raja̱stura̍m |
9.108.07c va̱na̱kra̱kṣam u̍da̱pruta̍m ||

ā | so̱ta̱ | pari̍ | si̱ñca̱ta̱ | aśva̍m | na | stoma̍m | a̱p-tura̍m | ra̱ja̱ḥ-tura̍m |
va̱na̱-kra̱kṣam | u̱da̱-pruta̍m ||9.108.07||

9.108.08a sa̱hasra̍dhāraṁ vṛṣa̱bham pa̍yo̱vṛdha̍m pri̱yaṁ de̱vāya̱ janma̍ne |
9.108.08c ṛ̱tena̱ ya ṛ̱tajā̍to vivāvṛ̱dhe rājā̍ de̱va ṛ̱tam bṛ̱hat ||

sa̱hasra̍-dhāram | vṛ̱ṣa̱bham | pa̱ya̱ḥ-vṛdha̍m | pri̱yam | de̱vāya̍ | janma̍ne |
ṛ̱tena̍ | yaḥ | ṛ̱ta-jā̍taḥ | vi̱-va̱vṛ̱dhe | rājā̍ | de̱vaḥ | ṛ̱tam | bṛ̱hat ||9.108.08||

9.108.09a a̱bhi dyu̱mnam bṛ̱had yaśa̱ iṣa̍s pate didī̱hi de̍va deva̱yuḥ |
9.108.09c vi kośa̍m madhya̱maṁ yu̍va ||

a̱bhi | dyu̱mnam | bṛ̱hat | yaśa̍ḥ | iṣa̍ḥ | pa̱te̱ | di̱dī̱hi | de̱va̱ | de̱va̱-yuḥ |
vi | kośa̍m | ma̱dhya̱mam | yu̱va̱ ||9.108.09||

9.108.10a ā va̍cyasva sudakṣa ca̱mvo̍ḥ su̱to vi̱śāṁ vahni̱r na vi̱śpati̍ḥ |
9.108.10c vṛ̱ṣṭiṁ di̱vaḥ pa̍vasva rī̱tim a̱pāṁ jinvā̱ gavi̍ṣṭaye̱ dhiya̍ḥ ||

ā | va̱cya̱sva̱ | su̱-da̱kṣa̱ | ca̱mvo̍ḥ | su̱taḥ | vi̱śām | vahni̍ḥ | na | vi̱śpati̍ḥ |
vṛ̱ṣṭi̍m | di̱vaḥ | pa̱va̱sva̱ | rī̱tim | a̱pām | jinva̍ | go-i̍ṣṭaye | dhiya̍ḥ ||9.108.10||

9.108.11a e̱tam u̱ tyam ma̍da̱cyuta̍ṁ sa̱hasra̍dhāraṁ vṛṣa̱bhaṁ divo̍ duhuḥ |
9.108.11c viśvā̱ vasū̍ni̱ bibhra̍tam ||

e̱tam | ū̱m̐ iti̍ | tyam | ma̱da̱-cyuta̍m | sa̱hasra̍-dhāram | vṛ̱ṣa̱bham | diva̍ḥ | du̱hu̱ḥ |
viśvā̍ | vasū̍ni | bibhra̍tam ||9.108.11||

9.108.12a vṛṣā̱ vi ja̍jñe ja̱naya̱nn ama̍rtyaḥ pra̱tapa̱ñ jyoti̍ṣā̱ tama̍ḥ |
9.108.12c sa suṣṭu̍taḥ ka̱vibhi̍r ni̱rṇija̍ṁ dadhe tri̱dhātv a̍sya̱ daṁsa̍sā ||

vṛṣā̍ | vi | ja̱jñe̱ | ja̱naya̍n | ama̍rtyaḥ | pra̱-tapa̍n | jyoti̍ṣā | tama̍ḥ |
saḥ | su-stu̍taḥ | ka̱vi-bhi̍ḥ | ni̱ḥ-nija̍m | da̱dhe̱ | tri̱-dhātu̍ | a̱sya̱ | daṁsa̍sā ||9.108.12||

9.108.13a sa su̍nve̱ yo vasū̍nā̱ṁ yo rā̱yām ā̍ne̱tā ya iḻā̍nām |
9.108.13c somo̱ yaḥ su̍kṣitī̱nām ||

saḥ | su̱nve̱ | yaḥ | vasū̍nām | yaḥ | rā̱yām | ā̱-ne̱tā | yaḥ | iḻā̍nām |
soma̍ḥ | yaḥ | su̱-kṣi̱tī̱nām ||9.108.13||

9.108.14a yasya̍ na̱ indra̱ḥ pibā̱d yasya̍ ma̱ruto̱ yasya̍ vārya̱maṇā̱ bhaga̍ḥ |
9.108.14c ā yena̍ mi̱trāvaru̍ṇā̱ karā̍maha̱ endra̱m ava̍se ma̱he ||

yasya̍ | na̱ḥ | indra̍ḥ | pibā̍t | yasya̍ | ma̱ruta̍ḥ | yasya̍ | vā̱ | a̱rya̱maṇā̍ | bhaga̍ḥ |
ā | yena̍ | mi̱trāvaru̍ṇā | karā̍mahe | ā | indra̍m | ava̍se | ma̱he ||9.108.14||

9.108.15a indrā̍ya soma̱ pāta̍ve̱ nṛbhi̍r ya̱taḥ svā̍yu̱dho ma̱dinta̍maḥ |
9.108.15c pava̍sva̱ madhu̍mattamaḥ ||

indrā̍ya | so̱ma̱ | pāta̍ve | nṛ-bhi̍ḥ | ya̱taḥ | su̱-ā̱yu̱dhaḥ | ma̱din-ta̍maḥ |
pava̍sva | madhu̍mat-tamaḥ ||9.108.15||

9.108.16a indra̍sya̱ hārdi̍ soma̱dhāna̱m ā vi̍śa samu̱dram i̍va̱ sindha̍vaḥ |
9.108.16c juṣṭo̍ mi̱trāya̱ varu̍ṇāya vā̱yave̍ di̱vo vi̍ṣṭa̱mbha u̍tta̱maḥ ||

indra̍sya | hārdi̍ | so̱ma̱-dhāna̍m | ā | vi̱śa̱ | sa̱mu̱dram-i̍va | sindha̍vaḥ |
juṣṭa̍ḥ | mi̱trāya̍ | varu̍ṇāya | vā̱yave̍ | di̱vaḥ | vi̱ṣṭa̱mbhaḥ | u̱t-ta̱maḥ ||9.108.16||


9.109.01a pari̱ pra dha̱nvendrā̍ya soma svā̱dur mi̱trāya̍ pū̱ṣṇe bhagā̍ya ||

pari̍ | pra | dha̱nva̱ | indrā̍ya | so̱ma̱ | svā̱duḥ | mi̱trāya̍ | pū̱ṣṇe | bhagā̍ya ||9.109.01||

9.109.02a indra̍s te soma su̱tasya̍ peyā̱ḥ kratve̱ dakṣā̍ya̱ viśve̍ ca de̱vāḥ ||

indra̍ḥ | te̱ | so̱ma̱ | su̱tasya̍ | pe̱yā̱ḥ | kratve̍ | dakṣā̍ya | viśve̍ | ca̱ | de̱vāḥ ||9.109.02||

9.109.03a e̱vāmṛtā̍ya ma̱he kṣayā̍ya̱ sa śu̱kro a̍rṣa di̱vyaḥ pī̱yūṣa̍ḥ ||

e̱va | a̱mṛtā̍ya | ma̱he | kṣayā̍ya | saḥ | śu̱kraḥ | a̱rṣa̱ | di̱vyaḥ | pī̱yūṣa̍ḥ ||9.109.03||

9.109.04a pava̍sva soma ma̱hān sa̍mu̱draḥ pi̱tā de̱vānā̱ṁ viśvā̱bhi dhāma̍ ||

pava̍sva | so̱ma̱ | ma̱hān | sa̱mu̱draḥ | pi̱tā | de̱vānā̍m | viśvā̍ | a̱bhi | dhāma̍ ||9.109.04||

9.109.05a śu̱kraḥ pa̍vasva de̱vebhya̍ḥ soma di̱ve pṛ̍thi̱vyai śaṁ ca̍ pra̱jāyai̍ ||

śu̱kraḥ | pa̱va̱sva̱ | de̱vebhya̍ḥ | so̱ma̱ | di̱ve | pṛ̱thi̱vyai | śam | ca̱ | pra̱-jāyai̍ ||9.109.05||

9.109.06a di̱vo dha̱rtāsi̍ śu̱kraḥ pī̱yūṣa̍ḥ sa̱tye vidha̍rman vā̱jī pa̍vasva ||

di̱vaḥ | dha̱rtā | a̱si̱ | śu̱kraḥ | pī̱yūṣa̍ḥ | sa̱tye | vi-dha̍rman | vā̱jī | pa̱va̱sva̱ ||9.109.06||

9.109.07a pava̍sva soma dyu̱mnī su̍dhā̱ro ma̱hām avī̍nā̱m anu̍ pū̱rvyaḥ ||

pava̍sva | so̱ma̱ | dyu̱mnī | su̱-dhā̱raḥ | ma̱hām | avī̍nām | anu̍ | pū̱rvyaḥ ||9.109.07||

9.109.08a nṛbhi̍r yemā̱no ja̍jñā̱naḥ pū̱taḥ kṣara̱d viśvā̍ni ma̱ndraḥ sva̱rvit ||

nṛ-bhi̍ḥ | ye̱mā̱naḥ | ja̱jñā̱naḥ | pū̱taḥ | kṣara̍t | viśvā̍ni | ma̱ndraḥ | sva̱ḥ-vit ||9.109.08||

9.109.09a indu̍ḥ punā̱naḥ pra̱jām u̍rā̱ṇaḥ kara̱d viśvā̍ni̱ dravi̍ṇāni naḥ ||

indu̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | pra̱-jām | u̱rā̱ṇaḥ | ka̱ra̱t | viśvā̍ni | dravi̍ṇāni | na̱ḥ ||9.109.09||

9.109.10a pava̍sva soma̱ kratve̱ dakṣā̱yāśvo̱ na ni̱kto vā̱jī dhanā̍ya ||

pava̍sva | so̱ma̱ | kratve̍ | dakṣā̍ya | aśva̍ḥ | na | ni̱ktaḥ | vā̱jī | dhanā̍ya ||9.109.10||

9.109.11a taṁ te̍ so̱tāro̱ rasa̱m madā̍ya pu̱nanti̱ soma̍m ma̱he dyu̱mnāya̍ ||

tam | te̱ | so̱tāra̍ḥ | rasa̍m | madā̍ya | pu̱nanti̍ | soma̍m | ma̱he | dyu̱mnāya̍ ||9.109.11||

9.109.12a śiśu̍ṁ jajñā̱naṁ hari̍m mṛjanti pa̱vitre̱ soma̍ṁ de̱vebhya̱ indu̍m ||

śiśu̍m | ja̱jñā̱nam | hari̍m | mṛ̱ja̱nti̱ | pa̱vitre̍ | soma̍m | de̱vebhya̍ḥ | indu̍m ||9.109.12||

9.109.13a indu̍ḥ paviṣṭa̱ cāru̱r madā̍yā̱pām u̱pasthe̍ ka̱vir bhagā̍ya ||

indu̍ḥ | pa̱vi̱ṣṭa̱ | cāru̍ḥ | madā̍ya | a̱pām | u̱pa-sthe̍ | ka̱viḥ | bhagā̍ya ||9.109.13||

9.109.14a bibha̍rti̱ cārv indra̍sya̱ nāma̱ yena̱ viśvā̍ni vṛ̱trā ja̱ghāna̍ ||

bibha̍rti | cāru̍ | indra̍sya | nāma̍ | yena̍ | viśvā̍ni | vṛ̱trā | ja̱ghāna̍ ||9.109.14||

9.109.15a piba̍nty asya̱ viśve̍ de̱vāso̱ gobhi̍ḥ śrī̱tasya̱ nṛbhi̍ḥ su̱tasya̍ ||

piba̍nti | a̱sya̱ | viśve̍ | de̱vāsa̍ḥ | gobhi̍ḥ | śrī̱tasya̍ | nṛ-bhi̍ḥ | su̱tasya̍ ||9.109.15||

9.109.16a pra su̍vā̱no a̍kṣāḥ sa̱hasra̍dhāras ti̱raḥ pa̱vitra̱ṁ vi vāra̱m avya̍m ||

pra | su̱vā̱naḥ | a̱kṣā̱riti̍ | sa̱hasra̍-dhāraḥ | ti̱raḥ | pa̱vitra̍m | vi | vāra̍m | avya̍m ||9.109.16||

9.109.17a sa vā̱jy a̍kṣāḥ sa̱hasra̍retā a̱dbhir mṛ̍jā̱no gobhi̍ḥ śrīṇā̱naḥ ||

saḥ | vā̱jī | a̱kṣā̱riti̍ | sa̱hasra̍-retāḥ | a̱t-bhiḥ | mṛ̱jā̱naḥ | go-bhi̍ḥ | śrī̱ṇā̱naḥ ||9.109.17||

9.109.18a pra so̍ma yā̱hīndra̍sya ku̱kṣā nṛbhi̍r yemā̱no adri̍bhiḥ su̱taḥ ||

pra | so̱ma̱ | yā̱hi̱ | indra̍sya | ku̱kṣā | nṛ-bhi̍ḥ | ye̱mā̱naḥ | adri̍-bhiḥ | su̱taḥ ||9.109.18||

9.109.19a asa̍rji vā̱jī ti̱raḥ pa̱vitra̱m indrā̍ya̱ soma̍ḥ sa̱hasra̍dhāraḥ ||

asa̍rji | vā̱jī | ti̱raḥ | pa̱vitra̍m | indrā̍ya | soma̍ḥ | sa̱hasra̍-dhāraḥ ||9.109.19||

9.109.20a a̱ñjanty e̍na̱m madhvo̱ rase̱nendrā̍ya̱ vṛṣṇa̱ indu̱m madā̍ya ||

a̱ñjanti̍ | e̱na̱m | madhva̍ḥ | rase̍na | indrā̍ya | vṛṣṇe̍ | indu̍m | madā̍ya ||9.109.20||

9.109.21a de̱vebhya̍s tvā̱ vṛthā̱ pāja̍se̱ 'po vasā̍na̱ṁ hari̍m mṛjanti ||

de̱vebhya̍ḥ | tvā̱ | vṛthā̍ | pāja̍se | a̱paḥ | vasā̍nam | hari̍m | mṛ̱ja̱nti̱ ||9.109.21||

9.109.22a indu̱r indrā̍ya tośate̱ ni to̍śate śrī̱ṇann u̱gro ri̱ṇann a̱paḥ ||

indu̍ḥ | indrā̍ya | to̱śa̱te̱ | ni | to̱śa̱te̱ | śrī̱ṇan | u̱graḥ | ri̱ṇan | a̱paḥ ||9.109.22||


9.110.01a pary ū̱ ṣu pra dha̍nva̱ vāja̍sātaye̱ pari̍ vṛ̱trāṇi̍ sa̱kṣaṇi̍ḥ |
9.110.01c dvi̱ṣas ta̱radhyā̍ ṛṇa̱yā na̍ īyase ||

pari | ū̱m̐ iti̍ | su | pra | dha̱nva̱ | vāja̍-sātaye | pari̍ | vṛ̱trāṇi̍ | sa̱kṣaṇi̍ḥ |
dvi̱ṣaḥ | ta̱radhyai̍ | ṛ̱ṇa̱-yāḥ | na̱ḥ | ī̱ya̱se̱ ||9.110.01||

9.110.02a anu̱ hi tvā̍ su̱taṁ so̍ma̱ madā̍masi ma̱he sa̍marya̱rājye̍ |
9.110.02c vājā̍m̐ a̱bhi pa̍vamāna̱ pra gā̍hase ||

anu̍ | hi | tvā̱ | su̱tam | so̱ma̱ | madā̍masi | ma̱he | sa̱ma̱rya̱-rājye̍ |
vājā̍n | a̱bhi | pa̱va̱mā̱na̱ | pra | gā̱ha̱se̱ ||9.110.02||

9.110.03a ajī̍jano̱ hi pa̍vamāna̱ sūrya̍ṁ vi̱dhāre̱ śakma̍nā̱ paya̍ḥ |
9.110.03c gojī̍rayā̱ raṁha̍māṇa̱ḥ pura̍ṁdhyā ||

ajī̍janaḥ | hi | pa̱va̱mā̱na̱ | sūrya̍m | vi̱-dhāre̍ | śakma̍nā | paya̍ḥ |
go-jī̍rayā | raṁha̍māṇaḥ | pura̍ndhyā ||9.110.03||

9.110.04a ajī̍jano amṛta̱ martye̱ṣv ām̐ ṛ̱tasya̱ dharma̍nn a̱mṛta̍sya̱ cāru̍ṇaḥ |
9.110.04c sadā̍saro̱ vāja̱m acchā̱ sani̍ṣyadat ||

ajī̍janaḥ | a̱mṛ̱ta̱ | martye̍ṣu | ā | ṛ̱tasya̍ | dharma̍n | a̱mṛta̍sya | cāru̍ṇaḥ |
sadā̍ | a̱sa̱ra̱ḥ | vāja̍m | accha̍ | sani̍syadat ||9.110.04||

9.110.05a a̱bhy-a̍bhi̱ hi śrava̍sā ta̱tardi̱thotsa̱ṁ na kaṁ ci̍j jana̱pāna̱m akṣi̍tam |
9.110.05c śaryā̍bhi̱r na bhara̍māṇo̱ gabha̍styoḥ ||

a̱bhi-a̍bhi | hi | śrava̍sā | ta̱tardi̍tha | utsa̍m | na | kam | ci̱t | ja̱na̱-pāna̍m | akṣi̍tam |
śaryā̍bhiḥ | na | bhara̍māṇaḥ | gabha̍styoḥ ||9.110.05||

9.110.06a ād ī̱ṁ ke ci̱t paśya̍mānāsa̱ āpya̍ṁ vasu̱ruco̍ di̱vyā a̱bhy a̍nūṣata |
9.110.06c vāra̱ṁ na de̱vaḥ sa̍vi̱tā vy ū̍rṇute ||

āt | ī̱m | ke | ci̱t | paśya̍mānāsaḥ | āpya̍m | va̱su̱-ruca̍ḥ | di̱vyāḥ | a̱bhi | a̱nū̱ṣa̱ta̱ |
vāra̍m | na | de̱vaḥ | sa̱vi̱tā | vi | ū̱rṇu̱te̱ ||9.110.06||

9.110.07a tve so̍ma pratha̱mā vṛ̱ktaba̍rhiṣo ma̱he vājā̍ya̱ śrava̍se̱ dhiya̍ṁ dadhuḥ |
9.110.07c sa tvaṁ no̍ vīra vī̱ryā̍ya codaya ||

tve iti̍ | so̱ma̱ | pra̱tha̱māḥ | vṛ̱kta-ba̍rhiṣaḥ | ma̱he | vājā̍ya | śrava̍se | dhiya̍m | da̱dhu̱ḥ |
saḥ | tvam | na̱ḥ | vī̱ra̱ | vī̱ryā̍ya | co̱da̱ya̱ ||9.110.07||

9.110.08a di̱vaḥ pī̱yūṣa̍m pū̱rvyaṁ yad u̱kthya̍m ma̱ho gā̱hād di̱va ā nir a̍dhukṣata |
9.110.08c indra̍m a̱bhi jāya̍māna̱ṁ sam a̍svaran ||

di̱vaḥ | pī̱yūṣa̍m | pū̱rvyam | yat | u̱kthya̍m | ma̱haḥ | gā̱hāt | di̱vaḥ | ā | niḥ | a̱dhu̱kṣa̱ta̱ |
indra̍m | a̱bhi | jāya̍mānam | sam | a̱sva̱ra̱n ||9.110.08||

9.110.09a adha̱ yad i̱me pa̍vamāna̱ roda̍sī i̱mā ca̱ viśvā̱ bhuva̍nā̱bhi ma̱jmanā̍ |
9.110.09c yū̱the na ni̱ṣṭhā vṛ̍ṣa̱bho vi ti̍ṣṭhase ||

adha̍ | yat | i̱me iti̍ | pa̱va̱mā̱na̱ | roda̍sī̱ iti̍ | i̱mā | ca̱ | viśvā̍ | bhuva̍nā | a̱bhi | ma̱jmanā̍ |
yū̱the | na | ni̱ḥ-sthāḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | vi | ti̱ṣṭha̱se̱ ||9.110.09||

9.110.10a soma̍ḥ punā̱no a̱vyaye̱ vāre̱ śiśu̱r na krīḻa̱n pava̍māno akṣāḥ |
9.110.10c sa̱hasra̍dhāraḥ śa̱tavā̍ja̱ indu̍ḥ ||

soma̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | a̱vyaye̍ | vāre̍ | śiśu̍ḥ | na | krīḻa̍n | pava̍mānaḥ | a̱kṣā̱riti̍ |
sa̱hasra̍-dhāraḥ | śa̱ta-vā̍jaḥ | indu̍ḥ ||9.110.10||

9.110.11a e̱ṣa pu̍nā̱no madhu̍mām̐ ṛ̱tāvendrā̱yendu̍ḥ pavate svā̱dur ū̱rmiḥ |
9.110.11c vā̱ja̱sani̍r varivo̱vid va̍yo̱dhāḥ ||

e̱ṣaḥ | pu̱nā̱naḥ | madhu̍-mān | ṛ̱ta-vā̍ | indrā̍ya | indu̍ḥ | pa̱va̱te̱ | svā̱duḥ | ū̱rmiḥ |
vā̱ja̱-sani̍ḥ | va̱ri̱va̱ḥ-vit | va̱ya̱ḥ-dhāḥ ||9.110.11||

9.110.12a sa pa̍vasva̱ saha̍mānaḥ pṛta̱nyūn sedha̱n rakṣā̱ṁsy apa̍ du̱rgahā̍ṇi |
9.110.12c svā̱yu̱dhaḥ sā̍sa̱hvān so̍ma̱ śatrū̍n ||

saḥ | pa̱va̱sva̱ | saha̍mānaḥ | pṛ̱ta̱nyūn | sedha̍n | rakṣā̍ṁsi | apa̍ | du̱ḥ-gahā̍ṇi |
su̱-ā̱yu̱dhaḥ | sa̱sa̱hvān | so̱ma̱ | śatrū̍n ||9.110.12||


9.111.01a a̱yā ru̱cā hari̍ṇyā punā̱no viśvā̱ dveṣā̍ṁsi tarati sva̱yugva̍bhi̱ḥ sūro̱ na sva̱yugva̍bhiḥ |
9.111.01d dhārā̍ su̱tasya̍ rocate punā̱no a̍ru̱ṣo hari̍ḥ |
9.111.01f viśvā̱ yad rū̱pā pa̍ri̱yāty ṛkva̍bhiḥ sa̱ptāsye̍bhi̱r ṛkva̍bhiḥ ||

a̱yā | ru̱cā | hari̍ṇyā | pu̱nā̱naḥ | viśvā̍ | dveṣā̍ṁsi | ta̱ra̱ti̱ | sva̱yugva̍-bhiḥ | sūra̍ḥ | na | sva̱yugva̍-bhiḥ |
dhārā̍ | su̱tasya̍ | ro̱ca̱te̱ | pu̱nā̱naḥ | a̱ru̱ṣaḥ | hari̍ḥ |
viśvā̍ | yat | rū̱pā | pa̱ri̱-yāti̍ | ṛkva̍-bhiḥ | sa̱pta-ā̍syebhiḥ | ṛkva̍-bhiḥ ||9.111.01||

9.111.02a tvaṁ tyat pa̍ṇī̱nāṁ vi̍do̱ vasu̱ sam mā̱tṛbhi̍r marjayasi̱ sva ā dama̍ ṛ̱tasya̍ dhī̱tibhi̱r dame̍ |
9.111.02d pa̱rā̱vato̱ na sāma̱ tad yatrā̱ raṇa̍nti dhī̱taya̍ḥ |
9.111.02f tri̱dhātu̍bhi̱r aru̍ṣībhi̱r vayo̍ dadhe̱ roca̍māno̱ vayo̍ dadhe ||

tvam | tyat | pa̱ṇī̱nām | vi̱da̱ḥ | vasu̍ | sam | mā̱tṛ-bhi̍ḥ | ma̱rja̱ya̱si̱ | sve | ā | dame̍ | ṛ̱tasya̍ | dhī̱ti-bhi̍ḥ | dame̍ |
pa̱rā̱-vata̍ḥ | na | sāma̍ | tat | yatra̍ | raṇa̍nti | dhī̱taya̍ḥ |
tri̱dhātu̍-bhiḥ | aru̍ṣībhiḥ | vaya̍ḥ | da̱dhe̱ | roca̍mānaḥ | vaya̍ḥ | da̱dhe̱ ||9.111.02||

9.111.03a pūrvā̱m anu̍ pra̱diśa̍ṁ yāti̱ ceki̍ta̱t saṁ ra̱śmibhi̍r yatate darśa̱to ratho̱ daivyo̍ darśa̱to ratha̍ḥ |
9.111.03d agma̍nn u̱kthāni̱ pauṁsyendra̱ṁ jaitrā̍ya harṣayan |
9.111.03f vajra̍ś ca̱ yad bhava̍tho̱ ana̍pacyutā sa̱matsv ana̍pacyutā ||

pūrvā̍m | anu̍ | pra̱-diśa̍m | yā̱ti̱ | ceki̍tat | sam | ra̱śmi-bhi̍ḥ | ya̱ta̱te̱ | da̱rśa̱taḥ | ratha̍ḥ | daivya̍ḥ | da̱rśa̱taḥ | ratha̍ḥ |
agma̍n | u̱kthāni̍ | pauṁsyā̍ | indra̍m | jaitrā̍ya | ha̱rṣa̱ya̱n |
vajra̍ḥ | ca̱ | yat | bhava̍thaḥ | ana̍pa-cyutā | sa̱mat-su̍ | ana̍pa-cyutā ||9.111.03||


9.112.01a nā̱nā̱naṁ vā u̍ no̱ dhiyo̱ vi vra̱tāni̱ janā̍nām |
9.112.01c takṣā̍ ri̱ṣṭaṁ ru̱tam bhi̱ṣag bra̱hmā su̱nvanta̍m iccha̱tīndrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

nā̱nā̱nam | vai | ū̱m̐ iti̍ | na̱ḥ | dhiya̍ḥ | vi | vra̱tāni̍ | janā̍nām |
takṣā̍ | ri̱ṣṭam | ru̱tam | bhi̱ṣak | bra̱hmā | su̱nvanta̍m | i̱ccha̱ti̱ | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.112.01||

9.112.02a jara̍tībhi̱r oṣa̍dhībhiḥ pa̱rṇebhi̍ḥ śaku̱nānā̍m |
9.112.02c kā̱rmā̱ro aśma̍bhi̱r dyubhi̱r hira̍ṇyavantam iccha̱tīndrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

jara̍tībhiḥ | oṣa̍dhībhiḥ | pa̱rṇebhi̍ḥ | śa̱ku̱nānā̍m |
kā̱rmā̱raḥ | aśma̍-bhiḥ | dyu-bhi̍ḥ | hira̍ṇya-vantam | i̱ccha̱ti̱ | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.112.02||

9.112.03a kā̱rur a̱haṁ ta̱to bhi̱ṣag u̍palapra̱kṣiṇī̍ na̱nā |
9.112.03c nānā̍dhiyo vasū̱yavo 'nu̱ gā i̍va tasthi̱mendrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

kā̱ruḥ | a̱ham | ta̱taḥ | bhi̱ṣak | u̱pa̱la̱-pra̱kṣiṇī̍ | na̱nā |
nānā̍-dhiyaḥ | va̱su̱-yava̍ḥ | anu̍ | gāḥ-i̍va | ta̱sthi̱ma̱ | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.112.03||

9.112.04a aśvo̱ voḻhā̍ su̱khaṁ ratha̍ṁ hasa̱nām u̍pama̱ntriṇa̍ḥ |
9.112.04c śepo̱ roma̍ṇvantau bhe̱dau vār in ma̱ṇḍūka̍ iccha̱tīndrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

aśva̍ḥ | voḻhā̍ | su̱kham | ratha̍m | ha̱sa̱nām | u̱pa̱-ma̱ntriṇa̍ḥ |
śepa̍ḥ | roma̍ṇ-vantau | bhe̱dau | vāḥ | it | ma̱ṇḍūka̍ḥ | i̱ccha̱ti̱ | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.112.04||


9.113.01a śa̱rya̱ṇāva̍ti̱ soma̱m indra̍ḥ pibatu vṛtra̱hā |
9.113.01c bala̱ṁ dadhā̍na ā̱tmani̍ kari̱ṣyan vī̱rya̍m ma̱had indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

śa̱rya̱ṇā-va̍ti | soma̍m | indra̍ḥ | pi̱ba̱tu̱ | vṛ̱tra̱-hā |
bala̍m | dadhā̍naḥ | ā̱tmani̍ | ka̱ri̱ṣyan | vī̱rya̍m | ma̱hat | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.113.01||

9.113.02a ā pa̍vasva diśām pata ārjī̱kāt so̍ma mīḍhvaḥ |
9.113.02c ṛ̱ta̱vā̱kena̍ sa̱tyena̍ śra̱ddhayā̱ tapa̍sā su̱ta indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

ā | pa̱va̱sva̱ | di̱śā̱m | pa̱te̱ | ā̱rjī̱kāt | soma̍ | mīḍhva̍ḥ |
ṛ̱ta̱-vā̱kena̍ | sa̱tyena̍ | śra̱ddhayā̍ | tapa̍sā | su̱taḥ | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.113.02||

9.113.03a pa̱rjanya̍vṛddham mahi̱ṣaṁ taṁ sūrya̍sya duhi̱tābha̍rat |
9.113.03c taṁ ga̍ndha̱rvāḥ praty a̍gṛbhṇa̱n taṁ some̱ rasa̱m āda̍dhu̱r indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

pa̱rjanya̍-vṛddham | ma̱hi̱ṣam | tam | sūrya̍sya | du̱hi̱tā | ā | a̱bha̱ra̱t |
tam | ga̱ndha̱rvāḥ | prati̍ | a̱gṛ̱bhṇa̱n | tam | some̍ | rasa̍m | ā | a̱da̱dhu̱ḥ | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.113.03||

9.113.04a ṛ̱taṁ vada̍nn ṛtadyumna sa̱tyaṁ vada̍n satyakarman |
9.113.04c śra̱ddhāṁ vada̍n soma rājan dhā̱trā so̍ma̱ pari̍ṣkṛta̱ indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

ṛ̱tam | vada̍n | ṛ̱ta̱-dyu̱mna̱ | sa̱tyam | vada̍n | sa̱tya̱-ka̱rma̱n |
śra̱ddhām | vada̍n | so̱ma̱ | rā̱ja̱n | dhā̱trā | so̱ma̱ | pari̍-kṛta | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.113.04||

9.113.05a sa̱tyamu̍grasya bṛha̱taḥ saṁ sra̍vanti saṁsra̱vāḥ |
9.113.05c saṁ ya̍nti ra̱sino̱ rasā̍ḥ punā̱no brahma̍ṇā hara̱ indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

sa̱tyam-u̍grasya | bṛ̱ha̱taḥ | sam | sra̱va̱nti̱ | sa̱m-sra̱vāḥ |
sam | ya̱nti̱ | ra̱sina̍ḥ | rasā̍ḥ | pu̱nā̱naḥ | brahma̍ṇā | ha̱re̱ | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.113.05||

9.113.06a yatra̍ bra̱hmā pa̍vamāna chanda̱syā̱3̱̍ṁ vāca̱ṁ vada̍n |
9.113.06c grāvṇā̱ some̍ mahī̱yate̱ some̍nāna̱ndaṁ ja̱naya̱nn indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

yatra̍ | bra̱hmā | pa̱va̱mā̱na̱ | cha̱nda̱syā̍m | vāca̍m | vada̍n |
grāvṇā̍ | some̍ | ma̱hī̱yate̍ | some̍na | ā̱-na̱ndam | ja̱naya̍n | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.113.06||

9.113.07a yatra̱ jyoti̱r aja̍sra̱ṁ yasmi̍m̐l lo̱ke sva̍r hi̱tam |
9.113.07c tasmi̱n māṁ dhe̍hi pavamānā̱mṛte̍ lo̱ke akṣi̍ta̱ indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

yatra̍ | jyoti̍ḥ | aja̍sram | yasmi̍n | lo̱ke | sva̍ḥ | hi̱tam |
tasmi̍n | mām | dhe̱hi̱ | pa̱va̱mā̱na̱ | a̱mṛte̍ | lo̱ke | akṣi̍te | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.113.07||

9.113.08a yatra̱ rājā̍ vaivasva̱to yatrā̍va̱rodha̍naṁ di̱vaḥ |
9.113.08c yatrā̱mūr ya̱hvatī̱r āpa̱s tatra̱ mām a̱mṛta̍ṁ kṛ̱dhīndrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

yatra̍ | rājā̍ | vai̱va̱sva̱taḥ | yatra̍ | a̱va̱-rodha̍nam | di̱vaḥ |
yatra̍ | a̱mūḥ | ya̱hvatīḥ | āpa̍ḥ | tatra̍ | mām | a̱mṛta̍m | kṛ̱dhi̱ | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.113.08||

9.113.09a yatrā̍nukā̱maṁ cara̍ṇaṁ trinā̱ke tri̍di̱ve di̱vaḥ |
9.113.09c lo̱kā yatra̱ jyoti̍ṣmanta̱s tatra̱ mām a̱mṛta̍ṁ kṛ̱dhīndrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

yatra̍ | a̱nu̱-kā̱mam | cara̍ṇam | tri̱-nā̱ke | tri̱-di̱ve | di̱vaḥ |
lo̱kāḥ | yatra̍ | jyoti̍ṣmantaḥ | tatra̍ | mām | a̱mṛta̍m | kṛ̱dhi̱ | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.113.09||

9.113.10a yatra̱ kāmā̍ nikā̱māś ca̱ yatra̍ bra̱dhnasya̍ vi̱ṣṭapa̍m |
9.113.10c sva̱dhā ca̱ yatra̱ tṛpti̍ś ca̱ tatra̱ mām a̱mṛta̍ṁ kṛ̱dhīndrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

yatra̍ | kāmā̍ḥ | ni̱-kā̱māḥ | ca̱ | yatra̍ | bra̱dhnasya̍ | vi̱ṣṭapa̍m |
sva̱dhā | ca̱ | yatra̍ | tṛpti̍ḥ | ca̱ | tatra̍ | mām | a̱mṛta̍m | kṛ̱dhi̱ | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.113.10||

9.113.11a yatrā̍na̱ndāś ca̱ modā̍ś ca̱ muda̍ḥ pra̱muda̱ āsa̍te |
9.113.11c kāma̍sya̱ yatrā̱ptāḥ kāmā̱s tatra̱ mām a̱mṛta̍ṁ kṛ̱dhīndrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

yatra̍ | ā̱na̱ndāḥ | ca̱ | modā̍ḥ | ca̱ | muda̍ḥ | pra̱-muda̍ḥ | āsa̍te |
kāma̍sya | yatra̍ | ā̱ptāḥ | kāmā̍ḥ | tatra̍ | mām | a̱mṛta̍m | kṛ̱dhi̱ | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.113.11||


9.114.01a ya indo̱ḥ pava̍māna̱syānu̱ dhāmā̱ny akra̍mīt |
9.114.01c tam ā̍huḥ supra̱jā iti̱ yas te̍ so̱māvi̍dha̱n mana̱ indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

yaḥ | indo̍ḥ | pava̍mānasya | anu̍ | dhāmā̍ni | akra̍mīt |
tam | ā̱hu̱ḥ | su̱-pra̱jāḥ | iti̍ | yaḥ | te̱ | so̱ma̱ | avi̍ndhat | mana̍ḥ | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.114.01||

9.114.02a ṛṣe̍ mantra̱kṛtā̱ṁ stomai̱ḥ kaśya̍podva̱rdhaya̱n gira̍ḥ |
9.114.02c soma̍ṁ namasya̱ rājā̍na̱ṁ yo ja̱jñe vī̱rudhā̱m pati̱r indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

ṛṣe̍ | ma̱ntra̱-kṛtā̍m | stomai̍ḥ | kaśya̍pa | u̱t-va̱rdhaya̍n | gira̍ḥ |
soma̍m | na̱ma̱sya̱ | rājā̍nam | yaḥ | ja̱jñe | vī̱rudhā̍m | pati̍ḥ | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.114.02||

9.114.03a sa̱pta diśo̱ nānā̍sūryāḥ sa̱pta hotā̍ra ṛ̱tvija̍ḥ |
9.114.03c de̱vā ā̍di̱tyā ye sa̱pta tebhi̍ḥ somā̱bhi ra̍kṣa na̱ indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

sa̱pta | diśa̍ḥ | nānā̍-sūryāḥ | sa̱pta | hotā̍raḥ | ṛ̱tvija̍ḥ |
de̱vāḥ | ā̱di̱tyāḥ | ye | sa̱pta | tebhi̍ḥ | so̱ma̱ | a̱bhi | ra̱kṣa̱ | na̱ḥ | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.114.03||

9.114.04a yat te̍ rājañ chṛ̱taṁ ha̱vis tena̍ somā̱bhi ra̍kṣa naḥ |
9.114.04c a̱rā̱tī̱vā mā na̍s tārī̱n mo ca̍ na̱ḥ kiṁ ca̱nāma̍ma̱d indrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

yat | te̱ | rā̱ja̱n | śṛ̱tam | ha̱viḥ | tena̍ | so̱ma̱ | a̱bhi | ra̱kṣa̱ | na̱ḥ |
a̱rā̱ti̱-vā | mā | na̱ḥ | tā̱rī̱t | mo iti̍ | ca̱ | na̱ḥ | kim | ca̱na | ā̱ma̱ma̱t | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ ||9.114.04||


Notes by Detlef Eichler : 1. Please note that this text is not for commercial use and released only for personal scholarly activity. This transliteration version of Rigveda-Saṁhitā is from an ITRANS file which I have created on the basis of The Aufrecht/van Nooten/Holland (Samhita) version of theRigveda. The Padapāṭha is based on the text entered by the members of the Sansknet project. 2. Font: times new roman / Unicode 3. Hiatus ai, au are shown as aï, aü 4. Transliteration:
a ā i ï ī ī3 u ü ū ṛ ṝ ḷ e ai o au ṁ ḥ m̐ ' | a̱ a̍ ā̱ ā̍ i̱ i̍ ī̱ ī̍ u u̍ ü̍ ū̱ ū̍ ṛ̱ ṛ̍ ṝ̱ ṝ̍ ḷ̱ e̱ e̍ ai̱ ai̍ o̱ o̍ au̱ au̍ 1̱̍ 3̱̍ k kh g gh ṅ c ch j jh ñ ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ t th d dh n p ph b bh m y r l v ś ṣ s h ḻ ḻh 5. Last update: 18 September 2017