Ṛgveda-Saṁhitā with Padapāṭha
Maṇḍala 8
Transliterated text with accents


8.001.01a mā ci̍d a̱nyad vi śa̍ṁsata̱ sakhā̍yo̱ mā ri̍ṣaṇyata |
8.001.01c indra̱m it sto̍tā̱ vṛṣa̍ṇa̱ṁ sacā̍ su̱te muhu̍r u̱kthā ca̍ śaṁsata ||

mā | ci̱t | a̱nyat | vi | śa̱ṁsa̱ta̱ | sakhā̍yaḥ | mā | ri̱ṣa̱ṇya̱ta̱ |
indra̍m | it | sto̱ta̱ | vṛṣa̍ṇam | saca̍ | su̱te | muhu̍ḥ | u̱kthā | ca̱ | śa̱ṁsa̱ta̱ ||8.001.01||

8.001.02a a̱va̱kra̱kṣiṇa̍ṁ vṛṣa̱bhaṁ ya̍thā̱jura̱ṁ gāṁ na ca̍rṣaṇī̱saha̍m |
8.001.02c vi̱dveṣa̍ṇaṁ sa̱ṁvana̍nobhayaṁka̱ram maṁhi̍ṣṭham ubhayā̱vina̍m ||

a̱va̱-kra̱kṣiṇa̍m | vṛ̱ṣa̱bham | ya̱thā̱ | a̱jura̍m | gām | na | ca̱rṣa̱ṇi̱-saha̍m |
vi̱-dveṣa̍ṇam | sa̱m-vana̍nā | u̱bha̱ya̱m-ka̱ram | maṁhi̍ṣṭham | u̱bha̱yā̱vina̍m ||8.001.02||

8.001.03a yac ci̱d dhi tvā̱ janā̍ i̱me nānā̱ hava̍nta ū̱taye̍ |
8.001.03c a̱smāka̱m brahme̱dam i̍ndra bhūtu̱ te 'hā̱ viśvā̍ ca̱ vardha̍nam ||

yat | ci̱t | hi | tvā̱ | janā̍ḥ | i̱me | nānā̍ | hava̍nte | ū̱taye̍ |
a̱smāka̍m | brahma̍ | i̱dam | i̱ndra̱ | bhū̱tu̱ | te | ahā̍ | viśvā̍ | ca̱ | vardha̍nam ||8.001.03||

8.001.04a vi ta̍rtūryante maghavan vipa̱ścito̱ 'ryo vipo̱ janā̍nām |
8.001.04c upa̍ kramasva puru̱rūpa̱m ā bha̍ra̱ vāja̱ṁ nedi̍ṣṭham ū̱taye̍ ||

vi | ta̱rtū̱rya̱nte̱ | ma̱gha̱-va̱n | vi̱pa̱ḥ-cita̍ḥ | a̱ryaḥ | vipa̍ḥ | janā̍nām |
upa̍ | kra̱ma̱sva̱ | pu̱ru̱-rūpa̍m | ā | bha̱ra̱ | vāja̍m | nedi̍ṣṭham | ū̱taye̍ ||8.001.04||

8.001.05a ma̱he ca̱na tvām a̍driva̱ḥ parā̍ śu̱lkāya̍ deyām |
8.001.05c na sa̱hasrā̍ya̱ nāyutā̍ya vajrivo̱ na śa̱tāya̍ śatāmagha ||

ma̱he | ca̱na | tvām | a̱dri̱-va̱ḥ | parā̍ | śu̱lkāya̍ | de̱yā̱m |
na | sa̱hasrā̍ya | na | a̱yutā̍ya | va̱jri̱-va̱ḥ | na | śa̱tāya̍ | śa̱ta̱-ma̱gha̱ ||8.001.05||

8.001.06a vasyā̍m̐ indrāsi me pi̱tur u̱ta bhrātu̱r abhu̍ñjataḥ |
8.001.06c mā̱tā ca̍ me chadayathaḥ sa̱mā va̍so vasutva̱nāya̱ rādha̍se ||

vasyā̍n | i̱ndra̱ | a̱si̱ | me̱ | pi̱tu̱ḥ | u̱ta | bhrātu̍ḥ | abhu̍ñjataḥ |
mā̱tā | ca̱ | me̱ | cha̱da̱ya̱tha̱ḥ | sa̱mā | va̱so̱ iti̍ | va̱su̱-tva̱nāya̍ | rādha̍se ||8.001.06||

8.001.07a kve̍yatha̱ kved a̍si puru̱trā ci̱d dhi te̱ mana̍ḥ |
8.001.07c ala̍rṣi yudhma khajakṛt puraṁdara̱ pra gā̍ya̱trā a̍gāsiṣuḥ ||

kva̍ | i̱ya̱tha̱ | kva̍ | it | a̱si̱ | pu̱ru̱-trā | ci̱t | hi | te̱ | mana̍ḥ |
ala̍rṣi | yu̱dhma̱ | kha̱ja̱-kṛ̱t | pu̱ra̱m-da̱ra̱ | pra | gā̱ya̱trāḥ | a̱gā̱si̱ṣu̱ḥ ||8.001.07||

8.001.08a prāsmai̍ gāya̱tram a̍rcata vā̱vātu̱r yaḥ pu̍raṁda̱raḥ |
8.001.08c yābhi̍ḥ kā̱ṇvasyopa̍ ba̱rhir ā̱sada̱ṁ yāsa̍d va̱jrī bhi̱nat pura̍ḥ ||

pra | a̱smai̱ | gā̱ya̱tram | a̱rca̱ta̱ | va̱vātu̍ḥ | yaḥ | pa̱ra̱m-da̱raḥ |
yābhi̍ḥ | kā̱ṇvasya̍ | upa̍ | ba̱rhiḥ | ā̱-sada̍m | yāsa̍t | va̱jrī | bhi̱nat | pura̍ḥ ||8.001.08||

8.001.09a ye te̱ santi̍ daśa̱gvina̍ḥ śa̱tino̱ ye sa̍ha̱sriṇa̍ḥ |
8.001.09c aśvā̍so̱ ye te̱ vṛṣa̍ṇo raghu̱druva̱s tebhi̍r na̱s tūya̱m ā ga̍hi ||

ye | te̱ | santi̍ | da̱śa̱-gvina̍ḥ | śa̱tina̍ḥ | ye | sa̱ha̱sriṇa̍ḥ |
aśvā̍saḥ | ye | te̱ | vṛṣa̍ṇaḥ | ra̱ghu̱-druva̍ḥ | tebhi̍ḥ | na̱ḥ | tūya̍m | ā | ga̱hi̱ ||8.001.09||

8.001.10a ā tv a1̱̍dya sa̍ba̱rdughā̍ṁ hu̱ve gā̍ya̱trave̍pasam |
8.001.10c indra̍ṁ dhe̱nuṁ su̱dughā̱m anyā̱m iṣa̍m u̱rudhā̍rām ara̱ṁkṛta̍m ||

ā | tu | a̱dya | sa̱ba̱ḥ-dughā̍m | hu̱ve | gā̱ya̱tra-ve̍pasam |
indra̍m | dhe̱num | su̱-dughā̍m | anyā̍m | iṣa̍m | u̱ru-dhā̍rām | a̱ra̱m-kṛta̍m ||8.001.10||

8.001.11a yat tu̱dat sūra̱ eta̍śaṁ va̱ṅkū vāta̍sya pa̱rṇinā̍ |
8.001.11c vaha̱t kutsa̍m ārjune̱yaṁ śa̱takra̍tu̱ḥ tsara̍d gandha̱rvam astṛ̍tam ||

yat | tu̱dat | sūra̍ḥ | eta̍śam | va̱ṅkū iti̍ | vāta̍sya | pa̱rṇinā̍ |
vaha̍t | kutsa̍m | ā̱rju̱ne̱yam | śa̱ta-kra̍tuḥ | tsara̍t | ga̱ndha̱rvam | astṛ̍tam ||8.001.11||

8.001.12a ya ṛ̱te ci̍d abhi̱śriṣa̍ḥ pu̱rā ja̱trubhya̍ ā̱tṛda̍ḥ |
8.001.12c saṁdhā̍tā sa̱ṁdhim ma̱ghavā̍ purū̱vasu̱r iṣka̍rtā̱ vihru̍ta̱m puna̍ḥ ||

yaḥ | ṛ̱te | ci̱t | a̱bhi̱-śriṣa̍ḥ | pu̱rā | ja̱tru-bhya̍ḥ | ā̱-tṛda̍ḥ |
sam-dhā̍tā | sa̱ndhi̍m | ma̱gha-vā̍ | pu̱ru̱-vasu̍ḥ | iṣka̍rtā | vi-hru̍tam | puna̱riti̍ ||8.001.12||

8.001.13a mā bhū̍ma̱ niṣṭyā̍ i̱vendra̱ tvad ara̍ṇā iva |
8.001.13c vanā̍ni̱ na pra̍jahi̱tāny a̍drivo du̱roṣā̍so amanmahi ||

mā | bhū̱ma̱ | niṣṭyā̍ḥ-iva | indra̍ | tvat | ara̍ṇāḥ-iva |
vanā̍ni | na | pra̱-ja̱hi̱tāni̍ | a̱dri̱-va̱ḥ | du̱roṣā̍saḥ | a̱ma̱nma̱hi̱ ||8.001.13||

8.001.14a ama̍nma̱hīd a̍nā̱śavo̍ 'nu̱grāsa̍ś ca vṛtrahan |
8.001.14c sa̱kṛt su te̍ maha̱tā śū̍ra̱ rādha̍sā̱ anu̱ stoma̍m mudīmahi ||

ama̍nmahi | it | a̱nā̱śava̍ḥ | a̱nu̱grāsa̍ḥ | ca̱ | vṛ̱tra̱-ha̱n |
sa̱kṛt | su | te̱ | ma̱ha̱tā | śū̱ra̱ | rādha̍sā | anu̍ | stoma̍m | mu̱dī̱ma̱hi̱ ||8.001.14||

8.001.15a yadi̱ stoma̱m mama̱ śrava̍d a̱smāka̱m indra̱m inda̍vaḥ |
8.001.15c ti̱raḥ pa̱vitra̍ṁ sasṛ̱vāṁsa̍ ā̱śavo̱ manda̍ntu tugryā̱vṛdha̍ḥ ||

yadi̍ | stoma̍m | mama̍ | śrava̍t | a̱smāka̍m | indra̍m | inda̍vaḥ |
ti̱raḥ | pa̱vitra̍m | sa̱sṛ̱-vāṁsa̍ḥ | ā̱śava̍ḥ | manda̍ntu | tu̱grya̱-vṛdha̍ḥ ||8.001.15||

8.001.16a ā tv a1̱̍dya sa̱dhastu̍tiṁ vā̱vātu̱ḥ sakhyu̱r ā ga̍hi |
8.001.16c upa̍stutir ma̱ghonā̱m pra tvā̍va̱tv adhā̍ te vaśmi suṣṭu̱tim ||

ā | tu | a̱dya | sa̱dha-stu̍tim | va̱vātu̍ḥ | sakhyu̍ḥ | ā | ga̱hi̱ |
upa̍-stutiḥ | ma̱ghonā̍m | pra | tvā̱ | a̱va̱tu̱ | adha̍ | te̱ | va̱śmi̱ | su̱-stu̱tim ||8.001.16||

8.001.17a sotā̱ hi soma̱m adri̍bhi̱r em e̍nam a̱psu dhā̍vata |
8.001.17c ga̱vyā vastre̍va vā̱saya̍nta̱ in naro̱ nir dhu̍kṣan va̱kṣaṇā̍bhyaḥ ||

sotā̍ | hi | soma̍m | adri̍-bhiḥ | ā | ī̱m | e̱na̱m | a̱p-su | dhā̱va̱ta̱ |
ga̱vyā | vastrā̍-iva | vā̱saya̍ntaḥ | it | nara̍ḥ | niḥ | dhu̱kṣa̱n | va̱kṣaṇā̍bhyaḥ ||8.001.17||

8.001.18a adha̱ jmo adha̍ vā di̱vo bṛ̍ha̱to ro̍ca̱nād adhi̍ |
8.001.18c a̱yā va̍rdhasva ta̱nvā̍ gi̱rā mamā jā̱tā su̍krato pṛṇa ||

adha̍ | jmaḥ | adha̍ | vā̱ | di̱vaḥ | bṛ̱ha̱taḥ | ro̱ca̱nāt | adhi̍ |
a̱yā | va̱rdha̱sva̱ | ta̱nvā̍ | gi̱rā | mama̍ | ā | jā̱tā | su̱kra̱to̱ iti̍ su-krato | pṛ̱ṇa̱ ||8.001.18||

8.001.19a indrā̍ya̱ su ma̱dinta̍ma̱ṁ soma̍ṁ sotā̱ vare̍ṇyam |
8.001.19c śa̱kra e̍ṇam pīpaya̱d viśva̍yā dhi̱yā hi̍nvā̱naṁ na vā̍ja̱yum ||

indrā̍ya | su | ma̱din-ta̍mam | soma̍m | so̱ta̱ | vare̍ṇyam |
śa̱kraḥ | e̱na̱m | pī̱pa̱ya̱t | viśva̍yā | dhi̱yā | hi̱nvā̱nam | na | vā̱ja̱-yum ||8.001.19||

8.001.20a mā tvā̱ soma̍sya̱ galda̍yā̱ sadā̱ yāca̍nn a̱haṁ gi̱rā |
8.001.20c bhūrṇi̍m mṛ̱gaṁ na sava̍neṣu cukrudha̱ṁ ka īśā̍na̱ṁ na yā̍ciṣat ||

mā | tvā̱ | soma̍sya | galda̍yā | sadā̍ | yāca̍n | a̱ham | gi̱rā |
bhūrṇi̍m | mṛ̱gam | na | sava̍neṣu | cu̱kru̱dha̱m | kaḥ | īśā̍nam | na | yā̱ci̱ṣa̱t ||8.001.20||

8.001.21a made̍neṣi̱tam mada̍m u̱gram u̱greṇa̱ śava̍sā |
8.001.21c viśve̍ṣāṁ taru̱tāra̍m mada̱cyuta̱m made̱ hi ṣmā̱ dadā̍ti naḥ ||

made̍na | i̱ṣi̱tam | mada̍m | u̱gram | u̱greṇa̍ | śava̍sā |
viśve̍ṣām | ta̱ru̱tāra̍m | ma̱da̱-cyuta̍m | made̍ | hi | sma̱ | dadā̍ti | na̱ḥ ||8.001.21||

8.001.22a śevā̍re̱ vāryā̍ pu̱ru de̱vo martā̍ya dā̱śuṣe̍ |
8.001.22c sa su̍nva̱te ca̍ stuva̱te ca̍ rāsate vi̱śvagū̍rto ariṣṭu̱taḥ ||

śevā̍re | vāryā̍ | pu̱ru | de̱vaḥ | martā̍ya | dā̱śuṣe̍ |
saḥ | su̱nva̱te | ca̱ | stu̱va̱te | ca̱ | rā̱sa̱te̱ | vi̱śva-gū̍rtaḥ | a̱ri̱-stu̱taḥ ||8.001.22||

8.001.23a endra̍ yāhi̱ matsva̍ ci̱treṇa̍ deva̱ rādha̍sā |
8.001.23c saro̱ na prā̍sy u̱dara̱ṁ sapī̍tibhi̱r ā some̍bhir u̱ru sphi̱ram ||

ā | i̱ndra̱ | yā̱hi̱ | matsva̍ | ci̱treṇa̍ | de̱va̱ | rādha̍sā |
sara̍ḥ | na | prā̱si̱ | u̱dara̍m | sapī̍ti-bhiḥ | ā | some̍bhiḥ | u̱ru | sphi̱ram ||8.001.23||

8.001.24a ā tvā̍ sa̱hasra̱m ā śa̱taṁ yu̱ktā rathe̍ hira̱ṇyaye̍ |
8.001.24c bra̱hma̱yujo̱ hara̍ya indra ke̱śino̱ vaha̍ntu̱ soma̍pītaye ||

ā | tvā̱ | sa̱hasra̍m | ā | śa̱tam | yu̱ktāḥ | rathe̍ | hi̱ra̱ṇyaye̍ |
bra̱hma̱-yuja̍ḥ | hara̍yaḥ | i̱ndra̱ | ke̱śina̍ḥ | vaha̍ntu | soma̍-pītaye ||8.001.24||

8.001.25a ā tvā̱ rathe̍ hira̱ṇyaye̱ harī̍ ma̱yūra̍śepyā |
8.001.25c śi̱ti̱pṛ̱ṣṭhā va̍hatā̱m madhvo̱ andha̍so vi̱vakṣa̍ṇasya pī̱taye̍ ||

ā | tvā̱ | rathe̍ | hi̱ra̱ṇyaye̍ | harī̱ iti̍ | ma̱yūra̍-śepyā |
śi̱ti̱-pṛ̱ṣṭhā | va̱ha̱tā̱m | madhva̍ḥ | andha̍saḥ | vi̱vakṣa̍ṇasya | pī̱taye̍ ||8.001.25||

8.001.26a pibā̱ tv a1̱̍sya gi̍rvaṇaḥ su̱tasya̍ pūrva̱pā i̍va |
8.001.26c pari̍ṣkṛtasya ra̱sina̍ i̱yam ā̍su̱tiś cāru̱r madā̍ya patyate ||

piba̍ | tu | a̱sya | gi̱rva̱ṇa̱ḥ | su̱tasya̍ | pū̱rva̱pāḥ-i̍va |
pari̍-kṛtasya | ra̱sina̍ḥ | i̱yam | ā̱-su̱tiḥ | cāru̍ḥ | madā̍ya | pa̱tya̱te̱ ||8.001.26||

8.001.27a ya eko̱ asti̍ da̱ṁsanā̍ ma̱hām̐ u̱gro a̱bhi vra̱taiḥ |
8.001.27c gama̱t sa śi̱prī na sa yo̍ṣa̱d ā ga̍ma̱d dhava̱ṁ na pari̍ varjati ||

yaḥ | eka̍ḥ | asti̍ | da̱ṁsanā̍ | ma̱hām | u̱graḥ | a̱bhi | vra̱taiḥ |
gama̍t | saḥ | śi̱prī | na | saḥ | yo̱ṣa̱t | ā | ga̱ma̱t | hava̍m | na | pari̍ | va̱rja̱ti̱ ||8.001.27||

8.001.28a tvam pura̍ṁ cari̱ṣṇva̍ṁ va̱dhaiḥ śuṣṇa̍sya̱ sam pi̍ṇak |
8.001.28c tvam bhā anu̍ caro̱ adha̍ dvi̱tā yad i̍ndra̱ havyo̱ bhuva̍ḥ ||

tvam | pura̍m | ca̱ri̱ṣṇva̍m | va̱dhaiḥ | śuṣṇa̍sya | sam | pi̱ṇa̱k |
tvam | bhāḥ | anu̍ | ca̱ra̱ḥ | adha̍ | dvi̱tā | yat | i̱ndra̱ | havya̍ḥ | bhuva̍ḥ ||8.001.28||

8.001.29a mama̍ tvā̱ sūra̱ udi̍te̱ mama̍ ma̱dhyaṁdi̍ne di̱vaḥ |
8.001.29c mama̍ prapi̱tve a̍piśarva̱re va̍sa̱v ā stomā̍so avṛtsata ||

mama̍ | tvā̱ | sūre̍ | ut-i̍te | mama̍ | ma̱dhyandi̍ne | di̱vaḥ |
mama̍ | pra̱-pi̱tve | a̱pi̱-śa̱rva̱re | va̱so̱ iti̍ | ā | stomā̍saḥ | a̱vṛ̱tsa̱ta̱ ||8.001.29||

8.001.30a stu̱hi stu̱hīd e̱te ghā̍ te̱ maṁhi̍ṣṭhāso ma̱ghonā̍m |
8.001.30c ni̱ndi̱tāśva̍ḥ prapa̱thī pa̍rama̱jyā ma̱ghasya̍ medhyātithe ||

stu̱hi | stu̱hi | it | e̱te | gha̱ | te̱ | maṁhi̍ṣṭhāsaḥ | ma̱ghonā̍m |
ni̱ndi̱ta-a̍śvaḥ | pra̱-pa̱thī | pa̱ra̱ma̱-jyāḥ | ma̱ghasya̍ | me̱dhya̱-a̱ti̱the̱ ||8.001.30||

8.001.31a ā yad aśvā̱n vana̍nvataḥ śra̱ddhayā̱haṁ rathe̍ ru̱ham |
8.001.31c u̱ta vā̱masya̱ vasu̍naś ciketati̱ yo asti̱ yādva̍ḥ pa̱śuḥ ||

ā | yat | aśvā̍n | vana̍n-vataḥ | śra̱ddhayā̍ | a̱ham | rathe̍ | ru̱ham |
u̱ta | vā̱masya̍ | vasu̍naḥ | ci̱ke̱ta̱ti̱ | yaḥ | asti̍ | yādva̍ḥ | pa̱śuḥ ||8.001.31||

8.001.32a ya ṛ̱jrā mahya̍m māma̱he sa̱ha tva̱cā hi̍ra̱ṇyayā̍ |
8.001.32c e̱ṣa viśvā̍ny a̱bhy a̍stu̱ saubha̍gāsa̱ṅgasya̍ sva̱nadra̍thaḥ ||

yaḥ | ṛ̱jrā | mahya̍m | ma̱ma̱he | sa̱ha | tva̱cā | hi̱ra̱ṇyayā̍ |
e̱ṣaḥ | viśvā̍ni | a̱bhi | a̱stu̱ | saubha̍gā | ā̱sa̱ṅgasya̍ | sva̱nat-ra̍thaḥ ||8.001.32||

8.001.33a adha̱ plāyo̍gi̱r ati̍ dāsad a̱nyān ā̍sa̱ṅgo a̍gne da̱śabhi̍ḥ sa̱hasrai̍ḥ |
8.001.33c adho̱kṣaṇo̱ daśa̱ mahya̱ṁ ruśa̍nto na̱ḻā i̍va̱ sara̍so̱ nir a̍tiṣṭhan ||

adha̍ | plāyo̍giḥ | ati̍ | dā̱sa̱t | a̱nyān | ā̱-sa̱ṅgaḥ | a̱gne̱ | da̱śa-bhi̍ḥ | sa̱hasrai̍ḥ |
adha̍ | u̱kṣaṇa̍ḥ | daśa̍ | mahya̍m | ruśa̍ntaḥ | na̱ḻāḥ-i̍va | sara̍saḥ | niḥ | a̱ti̱ṣṭha̱n ||8.001.33||

8.001.34a anv a̍sya sthū̱raṁ da̍dṛśe pu̱rastā̍d ana̱stha ū̱rur a̍va̱ramba̍māṇaḥ |
8.001.34c śaśva̍tī̱ nāry a̍bhi̱cakṣyā̍ha̱ subha̍dram arya̱ bhoja̍nam bibharṣi ||

anu̍ | a̱sya̱ | sthū̱ram | da̱dṛ̱śe̱ | pu̱rastā̍t | a̱na̱sthaḥ | ū̱ruḥ | a̱va̱-ramba̍māṇaḥ |
śaśva̍tī | nārī̍ | a̱bhi̱-cakṣya̍ | ā̱ha̱ | su-bha̍dram | a̱rya̱ | bhoja̍nam | bi̱bha̱rṣi̱ ||8.001.34||


8.002.01a i̱daṁ va̍so su̱tam andha̱ḥ pibā̱ supū̍rṇam u̱dara̍m |
8.002.01c anā̍bhayin rari̱mā te̍ ||

i̱dam | va̱so̱ iti̍ | su̱tam | andha̍ḥ | piba̍ | su-pū̍rṇam | u̱dara̍m |
anā̍bhayin | ra̱ri̱ma | te̱ ||8.002.01||

8.002.02a nṛbhi̍r dhū̱taḥ su̱to aśnai̱r avyo̱ vārai̱ḥ pari̍pūtaḥ |
8.002.02c aśvo̱ na ni̱kto na̱dīṣu̍ ||

nṛ-bhi̍ḥ | dhū̱taḥ | su̱taḥ | aśnai̍ḥ | avya̍ḥ | vārai̍ḥ | pari̍-pūtaḥ |
aśva̍ḥ | na | ni̱ktaḥ | na̱dīṣu̍ ||8.002.02||

8.002.03a taṁ te̱ yava̱ṁ yathā̱ gobhi̍ḥ svā̱dum a̍karma śrī̱ṇanta̍ḥ |
8.002.03c indra̍ tvā̱smin sa̍dha̱māde̍ ||

tam | te̱ | yava̍m | yathā̍ | gobhi̍ḥ | svā̱dum | a̱ka̱rma̱ | śrī̱ṇanta̍ḥ |
indra̍ | tvā̱ | a̱smin | sa̱dha̱-māde̍ ||8.002.03||

8.002.04a indra̱ it so̍ma̱pā eka̱ indra̍ḥ suta̱pā vi̱śvāyu̍ḥ |
8.002.04c a̱ntar de̱vān martyā̍m̐ś ca ||

indra̍ | it | so̱ma̱-pāḥ | eka̍ḥ | indra̍ḥ | su̱ta̱-pāḥ | vi̱śva-ā̍yuḥ |
a̱ntaḥ | de̱vān | martyā̍n | ca̱ ||8.002.04||

8.002.05a na yaṁ śu̱kro na durā̍śī̱r na tṛ̱prā u̍ru̱vyaca̍sam |
8.002.05c a̱pa̱spṛ̱ṇva̱te su̱hārda̍m ||

na | yam | śu̱kraḥ | na | duḥ-ā̍śīḥ | na | tṛ̱prāḥ | u̱ru̱-vyaca̍sam |
a̱pa̱-spṛ̱ṇva̱te | su̱-hārda̍m ||8.002.05||

8.002.06a gobhi̱r yad ī̍m a̱nye a̱sman mṛ̱gaṁ na vrā mṛ̱gaya̍nte |
8.002.06c a̱bhi̱tsara̍nti dhe̱nubhi̍ḥ ||

gobhi̍ḥ | yat | ī̱m | a̱nye | a̱smat | mṛ̱gam | na | vrāḥ | mṛ̱gaya̍nte |
a̱bhi̱-tsara̍nti | dhe̱nu-bhi̍ḥ ||8.002.06||

8.002.07a traya̱ indra̍sya̱ somā̍ḥ su̱tāsa̍ḥ santu de̱vasya̍ |
8.002.07c sve kṣaye̍ suta̱pāvna̍ḥ ||

traya̍ḥ | indra̍sya | somā̍ḥ | su̱tāsa̍ḥ | sa̱ntu̱ | de̱vasya̍ |
sve | kṣaye̍ | su̱ta̱-pāvna̍ḥ ||8.002.07||

8.002.08a traya̱ḥ kośā̍saḥ ścotanti ti̱sraś ca̱mva1̱̍ḥ supū̍rṇāḥ |
8.002.08c sa̱mā̱ne adhi̱ bhārma̍n ||

traya̍ḥ | kośā̍saḥ | śco̱ta̱nti̱ | ti̱sraḥ | ca̱mva̍ḥ | su-pū̍rṇāḥ |
sa̱mā̱ne | adhi̍ | bhārma̍n ||8.002.08||

8.002.09a śuci̍r asi puruni̱ḥṣṭhāḥ kṣī̱rair ma̍dhya̱ta āśī̍rtaḥ |
8.002.09c da̱dhnā mandi̍ṣṭha̱ḥ śūra̍sya ||

śuci̍ḥ | a̱si̱ | pu̱ru̱ni̱ḥ-sthāḥ | kṣī̱raiḥ | ma̱dhya̱taḥ | ā-śī̍rtaḥ |
da̱dhnā | mandi̍ṣṭhaḥ | śūra̍sya ||8.002.09||

8.002.10a i̱me ta̍ indra̱ somā̍s tī̱vrā a̱sme su̱tāsa̍ḥ |
8.002.10c śu̱krā ā̱śira̍ṁ yācante ||

i̱me | te̱ | i̱ndra̱ | somā̍ḥ | tī̱vrāḥ | a̱sme iti̍ | su̱tāsa̍ḥ |
śu̱krāḥ | ā̱-śira̍m | yā̱ca̱nte̱ ||8.002.10||

8.002.11a tām̐ ā̱śira̍m puro̱ḻāśa̱m indre̱maṁ soma̍ṁ śrīṇīhi |
8.002.11c re̱vanta̱ṁ hi tvā̍ śṛ̱ṇomi̍ ||

tān | ā̱-śira̍m | pu̱ro̱ḻāśa̍m | indra̍ | i̱mam | soma̍m | śrī̱ṇī̱hi̱ |
re̱vanta̍m | hi | tvā̱ | śṛ̱ṇomi̍ ||8.002.11||

8.002.12a hṛ̱tsu pī̱tāso̍ yudhyante du̱rmadā̍so̱ na surā̍yām |
8.002.12c ūdha̱r na na̱gnā ja̍rante ||

hṛ̱t-su | pī̱tāsa̍ḥ | yu̱dhya̱nte̱ | du̱ḥ-madā̍saḥ | na | surā̍yām |
ūdha̍ḥ | na | na̱gnāḥ | ja̱ra̱nte̱ ||8.002.12||

8.002.13a re̱vām̐ id re̱vata̍ḥ sto̱tā syāt tvāva̍to ma̱ghona̍ḥ |
8.002.13c pred u̍ harivaḥ śru̱tasya̍ ||

re̱vān | it | re̱vata̍ḥ | sto̱tā | syāt | tvā-va̍taḥ | ma̱ghona̍ḥ |
pra | it | ū̱m̐ iti̍ | ha̱ri̱-va̱ḥ | śru̱tasya̍ ||8.002.13||

8.002.14a u̱kthaṁ ca̱na śa̱syamā̍na̱m ago̍r a̱rir ā ci̍keta |
8.002.14c na gā̍ya̱traṁ gī̱yamā̍nam ||

u̱ktham | ca̱na | śa̱syamā̍nam | ago̍ḥ | a̱riḥ | ā | ci̱ke̱ta̱ |
na | gā̱ya̱tram | gī̱yamā̍nam ||8.002.14||

8.002.15a mā na̍ indra pīya̱tnave̱ mā śardha̍te̱ parā̍ dāḥ |
8.002.15c śikṣā̍ śacīva̱ḥ śacī̍bhiḥ ||

mā | na̱ḥ | i̱ndra̱ | pī̱ya̱tnave̍ | mā | śardha̍te | parā̍ | dā̱ḥ |
śikṣā̍ | śa̱cī̱-va̱ḥ | śacī̍bhiḥ ||8.002.15||

8.002.16a va̱yam u̍ tvā ta̱dida̍rthā̱ indra̍ tvā̱yanta̱ḥ sakhā̍yaḥ |
8.002.16c kaṇvā̍ u̱kthebhi̍r jarante ||

va̱yam | ū̱m̐ iti̍ | tvā | ta̱tit-a̍rthāḥ | indra̍ | tvā̱-yanta̍ḥ | sakhā̍yaḥ |
kaṇvā̍ḥ | u̱kthebhi̍ḥ | ja̱ra̱nte̱ ||8.002.16||

8.002.17a na ghe̍m a̱nyad ā pa̍pana̱ vajri̍nn a̱paso̱ navi̍ṣṭau |
8.002.17c taved u̱ stoma̍ṁ ciketa ||

na | gha̱ | ī̱m | a̱nyat | ā | pa̱pa̱na̱ | vajri̍n | a̱pasa̍ḥ | navi̍ṣṭau |
tava̍ | it | ū̱m̐ iti̍ | stoma̍m | ci̱ke̱ta̱ ||8.002.17||

8.002.18a i̱cchanti̍ de̱vāḥ su̱nvanta̱ṁ na svapnā̍ya spṛhayanti |
8.002.18c yanti̍ pra̱māda̱m ata̍ndrāḥ ||

i̱cchanti̍ | de̱vāḥ | su̱nvanta̍m | na | svapnā̍ya | spṛ̱ha̱ya̱nti̱ |
yanti̍ | pra̱-māda̍m | ata̍ndrāḥ ||8.002.18||

8.002.19a o ṣu pra yā̍hi̱ vāje̍bhi̱r mā hṛ̍ṇīthā a̱bhy a1̱̍smān |
8.002.19c ma̱hām̐ i̍va̱ yuva̍jāniḥ ||

o iti̍ | su | pra | yā̱hi̱ | vāje̍bhiḥ | mā | hṛ̱ṇī̱thā̱ḥ | a̱bhi | a̱smān |
ma̱hān-i̍va | yuva̍-jāniḥ ||8.002.19||

8.002.20a mo ṣv a1̱̍dya du̱rhaṇā̍vān sā̱yaṁ ka̍rad ā̱re a̱smat |
8.002.20c a̱śrī̱ra i̍va̱ jāmā̍tā ||

mo iti̍ | su | a̱dya | du̱ḥ-hanā̍vān | sā̱yam | ka̱ra̱t | ā̱re | a̱smat |
a̱śrī̱raḥ-i̍va | jāmā̍tā ||8.002.20||

8.002.21a vi̱dmā hy a̍sya vī̱rasya̍ bhūri̱dāva̍rīṁ suma̱tim |
8.002.21c tri̱ṣu jā̱tasya̱ manā̍ṁsi ||

vi̱dma | hi | a̱sya̱ | vī̱rasya̍ | bhū̱ri̱-dāvā̍rīm | su̱-ma̱tim |
tri̱ṣu | jā̱tasya̍ | manā̍ṁsi ||8.002.21||

8.002.22a ā tū ṣi̍ñca̱ kaṇva̍manta̱ṁ na ghā̍ vidma śavasā̱nāt |
8.002.22c ya̱śasta̍raṁ śa̱tamū̍teḥ ||

ā | tu | si̱ñca̱ | kaṇva̍-mantam | na | gha̱ | vi̱dma̱ | śa̱va̱sā̱nāt |
ya̱śaḥ-ta̍ram | śa̱tam-ū̍teḥ ||8.002.22||

8.002.23a jyeṣṭhe̍na sota̱r indrā̍ya̱ soma̍ṁ vī̱rāya̍ śa̱krāya̍ |
8.002.23c bharā̱ piba̱n naryā̍ya ||

jyeṣṭhe̍na | so̱ta̱ḥ | indrā̍ya | soma̍m | vī̱rāya̍ | śa̱krāya̍ |
bhara̍ | piba̍t | naryā̍ya ||8.002.23||

8.002.24a yo vedi̍ṣṭho avya̱thiṣv aśvā̍vantaṁ jari̱tṛbhya̍ḥ |
8.002.24c vāja̍ṁ sto̱tṛbhyo̱ goma̍ntam ||

yaḥ | vedi̍ṣṭhaḥ | a̱vya̱thiṣu̍ | aśva̍-vantam | ja̱ri̱tṛ-bhya̍ḥ |
vāja̍m | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | go-ma̍ntam ||8.002.24||

8.002.25a panya̍m-panya̱m it so̍tāra̱ ā dhā̍vata̱ madyā̍ya |
8.002.25c soma̍ṁ vī̱rāya̱ śūrā̍ya ||

panya̍m-panyam | it | so̱tā̱ra̱ḥ | ā | dhā̱va̱ta̱ | madyā̍ya |
soma̍m | vī̱rāya̍ | śūrā̍ya ||8.002.25||

8.002.26a pātā̍ vṛtra̱hā su̱tam ā ghā̍ gama̱n nāre a̱smat |
8.002.26c ni ya̍mate śa̱tamū̍tiḥ ||

pātā̍ | vṛ̱tra̱-hā | su̱tam | ā | gha̱ | ga̱ma̱t | na | ā̱re | a̱smat |
ni | ya̱ma̱te̱ | śa̱tam-ū̍tiḥ ||8.002.26||

8.002.27a eha harī̍ brahma̱yujā̍ śa̱gmā va̍kṣata̱ḥ sakhā̍yam |
8.002.27c gī̱rbhiḥ śru̱taṁ girva̍ṇasam ||

ā | i̱ha | harī̱ iti̍ | bra̱hma̱-yujā̍ | śa̱gmā | va̱kṣa̱ta̱ḥ | sakhā̍yam |
gī̱ḥ-bhiḥ | śru̱tam | girva̍ṇasam ||8.002.27||

8.002.28a svā̱dava̱ḥ somā̱ ā yā̍hi śrī̱tāḥ somā̱ ā yā̍hi |
8.002.28c śipri̱nn ṛṣī̍va̱ḥ śacī̍vo̱ nāyam acchā̍ sadha̱māda̍m ||

svā̱dava̍ḥ | somā̍ḥ | ā | yā̱hi̱ | śrī̱tāḥ | somā̍ḥ | ā | yā̱hi̱ |
śipri̍n | ṛṣi̍-vaḥ | śacī̍-vaḥ | na | a̱yam | accha̍ | sa̱dha̱-māda̍m ||8.002.28||

8.002.29a stuta̍ś ca̱ yās tvā̱ vardha̍nti ma̱he rādha̍se nṛ̱mṇāya̍ |
8.002.29c indra̍ kā̱riṇa̍ṁ vṛ̱dhanta̍ḥ ||

stuta̍ḥ | ca̱ | yāḥ | tvā̱ | vardha̍nti | ma̱he | rādha̍se | nṛ̱mṇāya̍ |
indra̍ | kā̱riṇa̍m | vṛ̱dhanta̍ḥ ||8.002.29||

8.002.30a gira̍ś ca̱ yās te̍ girvāha u̱kthā ca̱ tubhya̱ṁ tāni̍ |
8.002.30c sa̱trā da̍dhi̱re śavā̍ṁsi ||

gira̍ḥ | ca̱ | yāḥ | te̱ | gi̱rvā̱ha̱ḥ | u̱kthā | ca̱ | tubhya̍m | tāni̍ |
sa̱trā | da̱dhi̱re | śavā̍ṁsi ||8.002.30||

8.002.31a e̱ved e̱ṣa tu̍vikū̱rmir vājā̱m̐ eko̱ vajra̍hastaḥ |
8.002.31c sa̱nād amṛ̍kto dayate ||

e̱va | it | e̱ṣaḥ | tu̱vi̱-kū̱rmiḥ | vājā̍n | eka̍ḥ | vajra̍-hastaḥ |
sa̱nāt | amṛ̍ktaḥ | da̱ya̱te̱ ||8.002.31||

8.002.32a hantā̍ vṛ̱traṁ dakṣi̍ṇe̱nendra̍ḥ pu̱rū pu̍ruhū̱taḥ |
8.002.32c ma̱hān ma̱hībhi̱ḥ śacī̍bhiḥ ||

hanta̍ | vṛ̱tram | dakṣi̍ṇena | indra̍ḥ | pu̱ru | pu̱ru̱-hū̱taḥ |
ma̱hān | ma̱hībhi̍ḥ | śacī̍bhiḥ ||8.002.32||

8.002.33a yasmi̱n viśvā̍ś carṣa̱ṇaya̍ u̱ta cyau̱tnā jrayā̍ṁsi ca |
8.002.33c anu̱ ghen ma̱ndī ma̱ghona̍ḥ ||

yasmi̍n | viśvā̍ḥ | ca̱rṣa̱ṇaya̍ḥ | u̱ta | cyau̱tnā | jrayā̍ṁsi | ca̱ |
anu̍ | gha̱ | it | ma̱ndī | ma̱ghona̍ḥ ||8.002.33||

8.002.34a e̱ṣa e̱tāni̍ cakā̱rendro̱ viśvā̱ yo 'ti̍ śṛ̱ṇve |
8.002.34c vā̱ja̱dāvā̍ ma̱ghonā̍m ||

e̱ṣaḥ | e̱tāni̍ | ca̱kā̱ra̱ | indra̍ḥ | viśvā̍ | yaḥ | ati̍ | śṛ̱ṇve |
vā̱ja̱-dāvā̍ | ma̱ghonā̍m ||8.002.34||

8.002.35a prabha̍rtā̱ ratha̍ṁ ga̱vyanta̍m apā̱kāc ci̱d yam ava̍ti |
8.002.35c i̱no vasu̱ sa hi voḻhā̍ ||

pra-bha̍rtā | ratha̍m | ga̱vyanta̍m | a̱pā̱kāt | ci̱t | yam | ava̍ti |
i̱naḥ | vasu̍ | saḥ | hi | voḻhā̍ ||8.002.35||

8.002.36a sani̍tā̱ vipro̱ arva̍dbhi̱r hantā̍ vṛ̱traṁ nṛbhi̱ḥ śūra̍ḥ |
8.002.36c sa̱tyo̍ 'vi̱tā vi̱dhanta̍m ||

sani̍tā | vipra̍ḥ | arva̍t-bhiḥ | hantā̍ | vṛ̱tram | nṛ-bhi̍ḥ | śūra̍ḥ |
sa̱tyaḥ | a̱vi̱tā | vi̱dhanta̍m ||8.002.36||

8.002.37a yaja̍dhvainam priyamedhā̱ indra̍ṁ sa̱trācā̱ mana̍sā |
8.002.37c yo bhūt somai̍ḥ sa̱tyama̍dvā ||

yaja̍dhva | e̱na̱m | pri̱ya̱-me̱dhā̱ḥ | indra̍m | sa̱trācā̍ | mana̍sā |
yaḥ | bhūt | somai̍ḥ | sa̱tya-ma̍dvā ||8.002.37||

8.002.38a gā̱thaśra̍vasa̱ṁ satpa̍ti̱ṁ śrava̍skāmam puru̱tmāna̍m |
8.002.38c kaṇvā̍so gā̱ta vā̱jina̍m ||

gā̱tha-śra̍vasam | sat-pa̍tim | śrava̍ḥ-kāmam | pu̱ru̱-tmāna̍m |
kaṇvā̍saḥ | gā̱ta | vā̱jina̍m ||8.002.38||

8.002.39a ya ṛ̱te ci̱d gās pa̱debhyo̱ dāt sakhā̱ nṛbhya̱ḥ śacī̍vān |
8.002.39c ye a̍smi̱n kāma̱m aśri̍yan ||

yaḥ | ṛ̱te | ci̱t | gāḥ | pa̱debhya̍ḥ | dāt | sakhā̍ | nṛ-bhya̍ḥ | śacī̍-vān |
ye | a̱smi̱n | kāma̍m | aśri̍yan ||8.002.39||

8.002.40a i̱tthā dhīva̍ntam adrivaḥ kā̱ṇvam medhyā̍tithim |
8.002.40c me̱ṣo bhū̱to̱3̱̍ 'bhi yann aya̍ḥ ||

i̱tthā | dhī-va̍ntam | a̱dri̱-va̱ḥ | kā̱ṇvam | medhya̍-atithim |
me̱ṣaḥ | bhū̱taḥ | a̱bhi | yan | aya̍ḥ ||8.002.40||

8.002.41a śikṣā̍ vibhindo asmai ca̱tvāry a̱yutā̱ dada̍t |
8.002.41c a̱ṣṭā pa̱raḥ sa̱hasrā̍ ||

śikṣa̍ | vi̱bhi̱ndo̱ iti̍ vi-bhindo | a̱smai̱ | ca̱tvāri̍ | a̱yutā̍ | dada̍t |
a̱ṣṭa | pa̱raḥ | sa̱hasrā̍ ||8.002.41||

8.002.42a u̱ta su tye pa̍yo̱vṛdhā̍ mā̱kī raṇa̍sya na̱ptyā̍ |
8.002.42c ja̱ni̱tva̱nāya̍ māmahe ||

u̱ta | su | tye iti̍ | pa̱ya̱ḥ-vṛdhā̍ | mā̱kī iti̍ | raṇa̍sya | na̱ptyā̍ |
ja̱ni̱-tva̱nāya̍ | ma̱ma̱he̱ ||8.002.42||


8.003.01a pibā̍ su̱tasya̍ ra̱sino̱ matsvā̍ na indra̱ goma̍taḥ |
8.003.01c ā̱pir no̍ bodhi sadha̱mādyo̍ vṛ̱dhe̱3̱̍ 'smām̐ a̍vantu te̱ dhiya̍ḥ ||

pibā̍a̍ | su̱tasya̍ | ra̱sina̍ḥ | matsva̍ | na̱ḥ | i̱ndra̱ | go-ma̍taḥ |
ā̱piḥ | na̱ḥ | bo̱dhi̱ | sa̱dha̱-mādya̍ḥ | vṛ̱dhe̱ | a̱smān | a̱va̱ntu̱ | te̱ | dhiya̍ḥ ||8.003.01||

8.003.02a bhū̱yāma̍ te suma̱tau vā̱jino̍ va̱yam mā na̍ḥ star a̱bhimā̍taye |
8.003.02c a̱smāñ ci̱trābhi̍r avatād a̱bhiṣṭi̍bhi̱r ā na̍ḥ su̱mneṣu̍ yāmaya ||

bhū̱yāma̍ | te̱ | su̱-ma̱tau | vā̱jina̍ḥ | va̱yam | mā | na̱ḥ | sta̱ḥ | a̱bhi-mā̍taye |
a̱smān | ci̱trābhi̍ḥ | a̱va̱tā̱t | a̱bhiṣṭi̍-bhiḥ | ā | na̱ḥ | su̱mneṣu̍ | ya̱ma̱ya̱ ||8.003.02||

8.003.03a i̱mā u̍ tvā purūvaso̱ giro̍ vardhantu̱ yā mama̍ |
8.003.03c pā̱va̱kava̍rṇā̱ḥ śuca̍yo vipa̱ścito̱ 'bhi stomai̍r anūṣata ||

i̱māḥ | ū̱m̐ iti̍ | tvā̱ | pu̱ru̱va̱so̱ iti̍ puru-vaso | gira̍ḥ | va̱rdha̱ntu̱ | yāḥ | mama̍ |
pā̱va̱ka-va̍rṇāḥ | śuca̍yaḥ | vi̱pa̱ḥ-cita̍ḥ | a̱bhi | stomai̍ḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ ||8.003.03||

8.003.04a a̱yaṁ sa̱hasra̱m ṛṣi̍bhi̱ḥ saha̍skṛtaḥ samu̱dra i̍va paprathe |
8.003.04c sa̱tyaḥ so a̍sya mahi̱mā gṛ̍ṇe̱ śavo̍ ya̱jñeṣu̍ vipra̱rājye̍ ||

a̱yam | sa̱hasra̍m | ṛṣi̍-bhiḥ | saha̍ḥ-kṛtaḥ | sa̱mu̱draḥ-i̍va | pa̱pra̱the̱ |
sa̱tyaḥ | saḥ | a̱sya̱ | ma̱hi̱mā | gṛ̱ṇe̱ | śava̍ḥ | ya̱jñeṣu̍ | vi̱pra̱-rājye̍ ||8.003.04||

8.003.05a indra̱m id de̱vatā̍taya̱ indra̍m praya̱ty a̍dhva̱re |
8.003.05c indra̍ṁ samī̱ke va̱nino̍ havāmaha̱ indra̱ṁ dhana̍sya sā̱taye̍ ||

indra̍m | it | de̱va-tā̍taye | indra̍m | pra̱-ya̱ti | a̱dhva̱re |
indra̍m | sa̱m-ī̱ke | va̱nina̍ḥ | ha̱vā̱ma̱he̱ | indra̍m | dhana̍sya | sā̱taye̍ ||8.003.05||

8.003.06a indro̍ ma̱hnā roda̍sī papratha̱c chava̱ indra̱ḥ sūrya̍m arocayat |
8.003.06c indre̍ ha̱ viśvā̱ bhuva̍nāni yemira̱ indre̍ suvā̱nāsa̱ inda̍vaḥ ||

indra̍ḥ | ma̱hnā | roda̍sī̱ iti̍ | pa̱pra̱tha̱t | śava̍ḥ | indra̍ḥ | sūrya̍m | a̱ro̱ca̱ya̱t |
indre̍ | ha̱ | viśvā̍ | bhuva̍nāni | ye̱mi̱re̱ | indre̍ | su̱vā̱nāsa̍ḥ | inda̍vaḥ ||8.003.06||

8.003.07a a̱bhi tvā̍ pū̱rvapī̍taya̱ indra̱ stome̍bhir ā̱yava̍ḥ |
8.003.07c sa̱mī̱cī̱nāsa̍ ṛ̱bhava̱ḥ sam a̍svaran ru̱drā gṛ̍ṇanta̱ pūrvya̍m ||

a̱bhi | tvā̱ | pū̱rva-pī̍taye | indra̍ | stome̍bhiḥ | ā̱yava̍ḥ |
sa̱m-ī̱cī̱nāsa̍ḥ | ṛ̱bhava̍ḥ | sam | a̱sva̱ra̱n | ru̱drāḥ | gṛ̱ṇa̱nta̱ | pūrvya̍m ||8.003.07||

8.003.08a a̱syed indro̍ vāvṛdhe̱ vṛṣṇya̱ṁ śavo̱ made̍ su̱tasya̱ viṣṇa̍vi |
8.003.08c a̱dyā tam a̍sya mahi̱māna̍m ā̱yavo 'nu̍ ṣṭuvanti pū̱rvathā̍ ||

a̱sya | it | indra̍ḥ | va̱vṛ̱dhe̱ | vṛṣṇya̍m | śava̍ḥ | made̍ | su̱tasya̍ | viṣṇa̍vi |
a̱dya | tam | a̱sya̱ | ma̱hi̱māna̍m | ā̱yava̍ḥ | anu̍ | stu̱va̱nti̱ | pū̱rva-thā̍ ||8.003.08||

8.003.09a tat tvā̍ yāmi su̱vīrya̱ṁ tad brahma̍ pū̱rvaci̍ttaye |
8.003.09c yenā̱ yati̍bhyo̱ bhṛga̍ve̱ dhane̍ hi̱te yena̱ praska̍ṇva̱m āvi̍tha ||

tat | tva̱ | yā̱mi̱ | su̱-vīrya̍m | tat | brahma̍ | pū̱rva-ci̍ttaye |
yena̍ | yati̍-bhya̍ḥ | bhṛga̍ve | dhane̍ | hi̱te | yena̍ | praska̍ṇvam | āvi̍tha ||8.003.09||

8.003.10a yenā̍ samu̱dram asṛ̍jo ma̱hīr a̱pas tad i̍ndra̱ vṛṣṇi̍ te̱ śava̍ḥ |
8.003.10c sa̱dyaḥ so a̍sya mahi̱mā na sa̱ṁnaśe̱ yaṁ kṣo̱ṇīr a̍nucakra̱de ||

yena̍ | sa̱mu̱dram | asṛ̍jaḥ | ma̱hīḥ | a̱paḥ | tat | i̱ndra̱ | vṛṣṇi̍ | te̱ | śava̍ḥ |
sa̱dyaḥ | saḥ | a̱sya̱ | ma̱hi̱mā | na | sa̱m-naśe̍ | yam | kṣo̱ṇīḥ | a̱nu̱-ca̱kra̱de ||8.003.10||

8.003.11a śa̱gdhī na̍ indra̱ yat tvā̍ ra̱yiṁ yāmi̍ su̱vīrya̍m |
8.003.11c śa̱gdhi vājā̍ya pratha̱maṁ siṣā̍sate śa̱gdhi stomā̍ya pūrvya ||

śa̱gdhi | na̱ḥ | i̱ndra̱ | yat | tvā̱ | ra̱yim | yāmi̍ | su̱-vīrya̍m |
śa̱gdhi | vājā̍ya | pra̱tha̱mam | sisā̍sate | śa̱gdhi | stomā̍ya | pū̱rvya̱ ||8.003.11||

8.003.12a śa̱gdhī no̍ a̱sya yad dha̍ pau̱ram āvi̍tha̱ dhiya̍ indra̱ siṣā̍sataḥ |
8.003.12c śa̱gdhi yathā̱ ruśa̍ma̱ṁ śyāva̍ka̱ṁ kṛpa̱m indra̱ prāva̱ḥ sva̍rṇaram ||

śa̱gdhi | na̱ḥ | a̱sya | yat | ha̱ | pau̱ram | āvi̍tha | dhiya̍ḥ | i̱ndra̱ | sisā̍sataḥ |
śa̱gdhi | yathā̍ | ruśa̍mam | śyāva̍kam | kṛpa̍m | indra̍ | pra | āva̍ḥ | sva̍ḥ-naram ||8.003.12||

8.003.13a kan navyo̍ ata̱sīnā̍ṁ tu̱ro gṛ̍ṇīta̱ martya̍ḥ |
8.003.13c na̱hī nv a̍sya mahi̱māna̍m indri̱yaṁ sva̍r gṛ̱ṇanta̍ āna̱śuḥ ||

kat | navya̍ḥ | a̱ta̱sīnā̍m | tu̱raḥ | gṛ̱ṇī̱ta̱ | martya̍ḥ |
na̱h | nu | a̱sya̱ | ma̱hi̱māna̍m | i̱ndri̱yam | sva̍ḥ | gṛ̱ṇanta̍ḥ | ā̱na̱śuḥ ||8.003.13||

8.003.14a kad u̍ stu̱vanta̍ ṛtayanta de̱vata̱ ṛṣi̱ḥ ko vipra̍ ohate |
8.003.14c ka̱dā hava̍m maghavann indra sunva̱taḥ kad u̍ stuva̱ta ā ga̍maḥ ||

kat | ū̱m̐ iti̍ | stu̱vanta̍ḥ | ṛ̱ta̱-ya̱nta̱ | de̱vatā̍ | ṛṣi̍ḥ | kaḥ | vipra̍ḥ | o̱ha̱te̱ |
ka̱dā | hava̍m | ma̱gha̱va̱n | i̱ndra̱ | su̱nva̱taḥ | kat | ū̱m̐ iti̍ | stu̱va̱taḥ | ā | ga̱ma̱ḥ ||8.003.14||

8.003.15a ud u̱ tye madhu̍mattamā̱ gira̱ḥ stomā̍sa īrate |
8.003.15c sa̱trā̱jito̍ dhana̱sā akṣi̍totayo vāja̱yanto̱ rathā̍ iva ||

ut | ū̱m̐ iti̍ | tye | madhu̍mat-tamāḥ | gira̍ḥ | stomā̍saḥ | ī̱ra̱te̱ |
sa̱trā̱-jita̍ḥ | dha̱na̱-sāḥ | akṣi̍ta-ūtayaḥ | vā̱ja̱yanta̍ḥ | rathā̍ḥ-iva ||8.003.15||

8.003.16a kaṇvā̍ iva̱ bhṛga̍va̱ḥ sūryā̍ iva̱ viśva̱m id dhī̱tam ā̍naśuḥ |
8.003.16c indra̱ṁ stome̍bhir ma̱haya̍nta ā̱yava̍ḥ pri̱yame̍dhāso asvaran ||

kaṇvā̍ḥ-iva | bhṛga̍vaḥ | sūryā̍-iva | viśva̍m | it | dhī̱tan | ā̱na̱śu̱ḥ |
indra̍m | stome̍bhiḥ | ma̱haya̍ntaḥ | ā̱yava̍ḥ | pri̱ya-me̍dhāsaḥ | a̱sva̱ra̱n ||8.003.16||

8.003.17a yu̱kṣvā hi vṛ̍trahantama̱ harī̍ indra parā̱vata̍ḥ |
8.003.17c a̱rvā̱cī̱no ma̍ghava̱n soma̍pītaya u̱gra ṛ̱ṣvebhi̱r ā ga̍hi ||

yu̱kṣva | hi | vṛ̱tra̱ha̱n-ta̱ma̱ | harī̱ iti̍ | i̱ndra̱ | pa̱rā̱-vata̍ḥ |
a̱rvā̱cī̱naḥ | ma̱gha̱-va̱n | soma̍-pītaye | u̱graḥ | ṛ̱ṣvebhi̍ḥ | ā | ga̱hi̱ ||8.003.17||

8.003.18a i̱me hi te̍ kā̱ravo̍ vāva̱śur dhi̱yā viprā̍so me̱dhasā̍taye |
8.003.18c sa tvaṁ no̍ maghavann indra girvaṇo ve̱no na śṛ̍ṇudhī̱ hava̍m ||

i̱me | hi | te̱ | kā̱rava̍ḥ | vā̱va̱śuḥ | dhi̱yā | viprā̍saḥ | me̱dha-sā̍taye |
saḥ | tvam | na̱ḥ | ma̱gha̱-va̱n | i̱ndra̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ | ve̱naḥ | na | śṛ̱ṇu̱dhi̱ | hava̍m ||8.003.18||

8.003.19a nir i̍ndra bṛha̱tībhyo̍ vṛ̱traṁ dhanu̍bhyo asphuraḥ |
8.003.19c nir arbu̍dasya̱ mṛga̍yasya mā̱yino̱ niḥ parva̍tasya̱ gā ā̍jaḥ ||

niḥ | i̱ndra̱ | bṛ̱ha̱tībhya̍ḥ | vṛ̱tram | dhanu̍-bhyaḥ | a̱sphu̱ra̱ḥ |
niḥ | arbu̍dasya | mṛga̍yasya | mā̱yina̍ḥ | niḥ | parva̍tasya | gāḥ | ā̱ja̱ḥ ||8.003.19||

8.003.20a nir a̱gnayo̍ rurucu̱r nir u̱ sūryo̱ niḥ soma̍ indri̱yo rasa̍ḥ |
8.003.20c nir a̱ntari̍kṣād adhamo ma̱hām ahi̍ṁ kṛ̱ṣe tad i̍ndra̱ pauṁsya̍m ||

niḥ | a̱gnaya̍ḥ | ru̱ru̱cu̱ḥ | niḥ | ū̱m̐ iti̍ | sūrya̍ḥ | niḥ | soma̍ḥ | i̱ndri̱yaḥ | rasa̍ḥ |
niḥ | a̱ntari̍kṣāt | a̱dha̱ma̱ḥ | ma̱hām | ahi̍m | kṛ̱ṣe | tat | i̱ndra̱ | pauṁsya̍m ||8.003.20||

8.003.21a yam me̱ dur indro̍ ma̱ruta̱ḥ pāka̍sthāmā̱ kaura̍yāṇaḥ |
8.003.21c viśve̍ṣā̱ṁ tmanā̱ śobhi̍ṣṭha̱m upe̍va di̱vi dhāva̍mānam ||

yam | me̱ | duḥ | indra̍ḥ | ma̱ruta̍ḥ | pāka̍-sthāmā | kaura̍yāṇaḥ |
viśve̍ṣām | tmanā̍ | śobhi̍ṣṭham | upa̍-iva | di̱vi | dhāva̍mānam ||8.003.21||

8.003.22a rohi̍tam me̱ pāka̍sthāmā su̱dhura̍ṁ kakṣya̱prām |
8.003.22c adā̍d rā̱yo vi̱bodha̍nam ||

rohi̍tam | me̱ | pāka̍-sthāmā | su̱-dhura̍m | ka̱kṣya̱-prām |
adā̍t | rā̱yaḥ | vi̱-bodha̍nam ||8.003.22||

8.003.23a yasmā̍ a̱nye daśa̱ prati̱ dhura̱ṁ vaha̍nti̱ vahna̍yaḥ |
8.003.23c asta̱ṁ vayo̱ na tugrya̍m ||

yasmai̍ | a̱nye | daśa̍ | prati̍ | dhura̍m | vaha̍nti | vahna̍yaḥ |
astam | vaya̍ḥ | na | tugrya̍m ||8.003.23||

8.003.24a ā̱tmā pi̱tus ta̱nūr vāsa̍ ojo̱dā a̱bhyañja̍nam |
8.003.24c tu̱rīya̱m id rohi̍tasya̱ pāka̍sthāmānam bho̱jaṁ dā̱tāra̍m abravam ||

ā̱tmā | pi̱tuḥ | ta̱nūḥ | vāsa̍ḥ | o̱ja̱ḥ-dāḥ | a̱bhi̱-añja̍nam |
tu̱rīya̍m | it | rohi̍tasya | pāka̍-sthāmānam | bho̱jam | dā̱tāra̍m | a̱bra̱va̱m ||8.003.24||


8.004.01a yad i̍ndra̱ prāg apā̱g uda̱ṅ nya̍g vā hū̱yase̱ nṛbhi̍ḥ |
8.004.01c simā̍ pu̱rū nṛṣū̍to a̱sy āna̱ve 'si̍ praśardha tu̱rvaśe̍ ||

yat | i̱ndra̱ | prāk | apā̍k | uda̍k | nya̍k | vā̱ | hū̱yase̍ | nṛ-bhi̍ḥ |
sima̍ | pu̱ru | nṛ-sū̍taḥ | a̱si̱ | āna̍ve | a̱si̱ | pra̱-śa̱rdha̱ | tu̱rvaśe̍ ||8.004.01||

8.004.02a yad vā̱ rume̱ ruśa̍me̱ śyāva̍ke̱ kṛpa̱ indra̍ mā̱daya̍se̱ sacā̍ |
8.004.02c kaṇvā̍sas tvā̱ brahma̍bhi̱ḥ stoma̍vāhasa̱ indrā ya̍ccha̱nty ā ga̍hi ||

yat | vā̱ | rume̍ | ruśa̍me | śyāva̍ke | kṛpe̍ | indra̍ | mā̱daya̍se | sacā̍ |
kaṇvā̍saḥ | tvā̱ | brahma̍-bhiḥ | stoma̍-vāhasaḥ | indra̍ | ā | ya̱ccha̱nti̱ | ā | ga̱hi̱ ||8.004.02||

8.004.03a yathā̍ gau̱ro a̱pā kṛ̱taṁ tṛṣya̱nn ety averi̍ṇam |
8.004.03c ā̱pi̱tve na̍ḥ prapi̱tve tūya̱m ā ga̍hi̱ kaṇve̍ṣu̱ su sacā̱ piba̍ ||

yathā̍ | gau̱raḥ | a̱pā | kṛ̱tam | tṛṣya̍n | eti̍ | ava̍ | iri̍ṇam |
ā̱-pi̱tve | na̱ḥ | pra̱-pi̱tve | tūya̍m | ā | ga̱hi̱ | kaṇve̍ṣu | su | sacā̍ | piba̍ ||8.004.03||

8.004.04a manda̍ntu tvā maghavann i̱ndrenda̍vo rādho̱deyā̍ya sunva̱te |
8.004.04c ā̱muṣyā̱ soma̍m apibaś ca̱mū su̱taṁ jyeṣṭha̱ṁ tad da̍dhiṣe̱ saha̍ḥ ||

manda̍ntu | tvā̱ | ma̱gha̱-va̱n | i̱ndra̱ | inda̍vaḥ | rā̱dha̱ḥ-dayā̍ya | su̱nva̱te |
ā̱-muṣya̍ | soma̍m | a̱pi̱ba̱ḥ | ca̱mū iti̍ | su̱tam | jyeṣṭha̍m | tat | da̱dhi̱ṣe̱ | saha̍ḥ ||8.004.04||

8.004.05a pra ca̍kre̱ saha̍sā̱ saho̍ ba̱bhañja̍ ma̱nyum oja̍sā |
8.004.05c viśve̍ ta indra pṛtanā̱yavo̍ yaho̱ ni vṛ̱kṣā i̍va yemire ||

pra | ca̱kre̱ | saha̍sā | saha̍ḥ | ba̱bhañja̍ | ma̱nyum | oja̍sā |
viśve̍ | te̱ | i̱ndra̱ | pṛ̱ta̱nā̱-yava̍ḥ | ya̱ho̱ iti̍ | ni | vṛ̱kṣāḥ-i̍va | ye̱mi̱re̱ ||8.004.05||

8.004.06a sa̱hasre̍ṇeva sacate yavī̱yudhā̱ yas ta̱ āna̱ḻ upa̍stutim |
8.004.06c pu̱tram prā̍va̱rgaṁ kṛ̍ṇute su̱vīrye̍ dā̱śnoti̱ nama̍uktibhiḥ ||

sa̱hasre̍ṇa-iva | sa̱ca̱te̱ | ya̱vi̱-yudhā̍ | yaḥ | te̱ | āna̍ṭ | upa̍-stutim |
pu̱tram | prā̱va̱rgam | kṛ̱ṇu̱te̱ | su̱-vīrye̍ | dā̱śnoti̍ | nama̍ukti-bhiḥ ||8.004.06||

8.004.07a mā bhe̍ma̱ mā śra̍miṣmo̱grasya̍ sa̱khye tava̍ |
8.004.07c ma̱hat te̱ vṛṣṇo̍ abhi̱cakṣya̍ṁ kṛ̱tam paśye̍ma tu̱rvaśa̱ṁ yadu̍m ||

mā | bhe̱ma̱ | mā | śra̱mi̱ṣma̱ | u̱grasya̍ | sa̱khye | tava̍ |
ma̱hat | te̱ | vṛṣṇa̍ḥ | a̱bhi̱-cakṣya̍m | kṛ̱tam | paśye̍ma | tu̱rvaśa̍m | yadu̍m ||8.004.07||

8.004.08a sa̱vyām anu̍ sphi̱gya̍ṁ vāvase̱ vṛṣā̱ na dā̱no a̍sya roṣati |
8.004.08c madhvā̱ sampṛ̍ktāḥ sāra̱gheṇa̍ dhe̱nava̱s tūya̱m ehi̱ dravā̱ piba̍ ||

sa̱vyām | anu̍ | sphi̱gya̍m | va̱va̱se̱ | vṛṣā̍ | na | dā̱naḥ | a̱sya̱ | ro̱ṣa̱ti̱ |
madhvā̍ | sam-pṛ̍ktāḥ | sā̱ra̱gheṇa̍ | dhe̱nava̍ḥ | tūya̍m | ā | i̱hi̱ | drava̍ | piba̍ ||8.004.08||

8.004.09a a̱śvī ra̱thī su̍rū̱pa id gomā̱m̐ id i̍ndra te̱ sakhā̍ |
8.004.09c śvā̱tra̱bhājā̱ vaya̍sā sacate̱ sadā̍ ca̱ndro yā̍ti sa̱bhām upa̍ ||

a̱śvī | ra̱thī | su̱-rū̱paḥ | it | go-mā̍n | it | i̱ndra̱ | te̱ | sakhā̍ |
śvā̱tra̱-bhājā̍ | vaya̍sā | sa̱ca̱te̱ | sadā̍ | ca̱ndraḥ | yā̱ti̱ | sa̱bhām | upa̍ ||8.004.09||

8.004.10a ṛśyo̱ na tṛṣya̍nn ava̱pāna̱m ā ga̍hi̱ pibā̱ soma̱ṁ vaśā̱m̐ anu̍ |
8.004.10c ni̱megha̍māno maghavan di̱ve-di̍va̱ oji̍ṣṭhaṁ dadhiṣe̱ saha̍ḥ ||

ṛśya̍ḥ | na | tṛṣya̍n | a̱va̱-pāna̍m | ā | ga̱hi̱ | piba̍ | soma̍m | vaśā̍n | anu̍ |
ni̱-megha̍mānaḥ | ma̱gha̱-va̱n | di̱ve-di̍ve | oji̍ṣṭham | da̱dhi̱ṣe̱ | saha̍ḥ ||8.004.10||

8.004.11a adhva̍ryo drā̱vayā̱ tvaṁ soma̱m indra̍ḥ pipāsati |
8.004.11c upa̍ nū̱naṁ yu̍yuje̱ vṛṣa̍ṇā̱ harī̱ ā ca̍ jagāma vṛtra̱hā ||

adhva̍ryo̱ iti̍ | drā̱vaya̍ | tvam | soma̍m | indra̍ḥ | pi̱pā̱sa̱ti̱ |
upa̍ | nū̱nam | yu̱yu̱je̱ | vṛṣa̍ṇā | harī̱ iti̍ | ā | ca̱ | ja̱gā̱ma̱ | vṛ̱tra̱-hā ||8.004.11||

8.004.12a sva̱yaṁ ci̱t sa ma̍nyate̱ dāśu̍ri̱r jano̱ yatrā̱ soma̍sya tṛ̱mpasi̍ |
8.004.12c i̱daṁ te̱ anna̱ṁ yujya̱ṁ samu̍kṣita̱ṁ tasyehi̱ pra dra̍vā̱ piba̍ ||

sva̱yam | ci̱t | saḥ | ma̱nya̱te̱ | dāśu̍riḥ | jana̍ḥ | yatra̍ | soma̍sya | tṛ̱mpasi̍ |
i̱dam | te̱ | anna̍m | yujya̍m | sam-u̍kṣitam | tasya̍ | ā | i̱hi̱ | pra | dra̱va̱ | piba̍ ||8.004.12||

8.004.13a ra̱the̱ṣṭhāyā̍dhvaryava̱ḥ soma̱m indrā̍ya sotana |
8.004.13c adhi̍ bra̱dhnasyādra̍yo̱ vi ca̍kṣate su̱nvanto̍ dā̱śva̍dhvaram ||

ra̱the̱ṣṭhāya̍ | a̱dhva̱rya̱va̱ḥ | soma̍m | indrā̍ya | so̱ta̱na̱ |
adhi̍ | bra̱dhnasya̍ | adra̍yaḥ | vi | ca̱kṣa̱te̱ | su̱nvanta̍ḥ | dā̱śu-a̍dhvaram ||8.004.13||

8.004.14a upa̍ bra̱dhnaṁ vā̱vātā̱ vṛṣa̍ṇā̱ harī̱ indra̍m a̱pasu̍ vakṣataḥ |
8.004.14c a̱rvāñca̍ṁ tvā̱ sapta̍yo 'dhvara̱śriyo̱ vaha̍ntu̱ sava̱ned upa̍ ||

upa̍ | bra̱dhnam | va̱vātā̍ | vṛṣa̍ṇā | harī̱ iti̍ | indra̍m | a̱pa-su̍ | va̱kṣa̱ta̱ḥ |
a̱rvāñca̍m | tvā̱ | sapta̍yaḥ | a̱dhva̱ra̱-śriya̍ḥ | vaha̍ntu | sava̍nā | it | upa̍ ||8.004.14||

8.004.15a pra pū̱ṣaṇa̍ṁ vṛṇīmahe̱ yujyā̍ya purū̱vasu̍m |
8.004.15c sa śa̍kra śikṣa puruhūta no dhi̱yā tuje̍ rā̱ye vi̍mocana ||

pra | pū̱ṣaṇa̍m | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ | yujyā̍ya | pu̱ru̱-vasu̍m |
saḥ | śa̱kra̱ | śi̱kṣa̱ | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | na̱ḥ | dhi̱yā | tuje̍ | rā̱ye | vi̱-mo̱ca̱na̱ ||8.004.15||

8.004.16a saṁ na̍ḥ śiśīhi bhu̱rijo̍r iva kṣu̱raṁ rāsva̍ rā̱yo vi̍mocana |
8.004.16c tve tan na̍ḥ su̱veda̍m u̱sriya̱ṁ vasu̱ yaṁ tvaṁ hi̱noṣi̱ martya̍m ||

sam | na̱ḥ | śi̱śī̱hi̱ | bhu̱rijo̍ḥ-iva | kṣu̱ram | rāsva̍ | rā̱yaḥ | vi̱-mo̱ca̱na̱ |
tve iti̍ | tat | na̱ḥ | su̱-veda̍m | u̱sriya̍m | vasu̍ | yam | tvam | hi̱noṣi̍ | martya̍m ||8.004.16||

8.004.17a vemi̍ tvā pūṣann ṛ̱ñjase̱ vemi̱ stota̍va āghṛṇe |
8.004.17c na tasya̍ ve̱my ara̍ṇa̱ṁ hi tad va̍so stu̱ṣe pa̱jrāya̱ sāmne̍ ||

vemi̍ | tvā̱ | pū̱ṣa̱n | ṛ̱ñjase̍ | vemi̍ | stota̍ve | ā̱ghṛ̱ṇe̱ |
na | tasya̍ | ve̱mi̱ | ara̍ṇam | hi | tat | va̱so̱ iti̍ | stu̱ṣe | pa̱jrāya̍ | sāmne̍ ||8.004.17||

8.004.18a parā̱ gāvo̱ yava̍sa̱ṁ kac ci̍d āghṛṇe̱ nitya̱ṁ rekṇo̍ amartya |
8.004.18c a̱smāka̍m pūṣann avi̱tā śi̱vo bha̍va̱ maṁhi̍ṣṭho̱ vāja̍sātaye ||

parā̍ | gāva̍ḥ | yava̍sam | kat | ci̱t | ā̱ghṛ̱ṇe̱ | nitya̍m | rekṇa̍ḥ | a̱ma̱rtya̱ |
a̱smāka̍m | pū̱ṣa̱n | a̱vi̱tā | śi̱vaḥ | bha̱va̱ | maṁhi̍ṣṭhaḥ | vāja̍-sātaye ||8.004.18||

8.004.19a sthū̱raṁ rādha̍ḥ śa̱tāśva̍ṁ kuru̱ṅgasya̱ divi̍ṣṭiṣu |
8.004.19c rājña̍s tve̱ṣasya̍ su̱bhaga̍sya rā̱tiṣu̍ tu̱rvaśe̍ṣv amanmahi ||

sthū̱ram | rādha̍ḥ | śa̱ta-a̍śvam | ku̱ru̱ṅgasya̍ | divi̍ṣṭiṣu |
rājña̍ḥ | tve̱ṣasya̍ | su̱-bhaga̍sya | rā̱tiṣu̍ | tu̱rvaśe̍ṣu | a̱ma̱nma̱hi̱ ||8.004.19||

8.004.20a dhī̱bhiḥ sā̱tāni̍ kā̱ṇvasya̍ vā̱jina̍ḥ pri̱yame̍dhair a̱bhidyu̍bhiḥ |
8.004.20c ṣa̱ṣṭiṁ sa̱hasrānu̱ nirma̍jām aje̱ nir yū̱thāni̱ gavā̱m ṛṣi̍ḥ ||

dhī̱bhiḥ | sā̱tāni̍ | kā̱ṇvasya̍ | vā̱jina̍ḥ | pri̱ya-me̍dhaiḥ | a̱bhidyu̍-bhiḥ |
ṣa̱ṣṭim | sa̱hasrā̍ | anu̍ | niḥ-ma̍jām | a̱je̱ | niḥ | yū̱thāni̍ | gavā̍m | ṛṣi̍ḥ ||8.004.20||

8.004.21a vṛ̱kṣāś ci̍n me abhipi̱tve a̍rāraṇuḥ |
8.004.21c gām bha̍janta me̱hanāśva̍m bhajanta me̱hanā̍ ||

vṛ̱kṣāḥ | ci̱t | me̱ | a̱bhi̱-pi̱tve | a̱ra̱ra̱ṇu̱ḥ |
gām | bha̱ja̱nta̱ | me̱hanā̍ | aśva̍m | bha̱ja̱nta̱ | me̱hanā̍ ||8.004.21||


8.005.01a dū̱rād i̱heva̱ yat sa̱ty a̍ru̱ṇapsu̱r aśi̍śvitat |
8.005.01c vi bhā̱nuṁ vi̱śvadhā̍tanat ||

dū̱rāt | i̱ha-i̍va | yat | sa̱tī | a̱ru̱ṇa-pśuḥ | aśi̍śvitat |
vi | bhā̱num | vi̱śvadhā̍ | a̱ta̱na̱t ||8.005.01||

8.005.02a nṛ̱vad da̍srā mano̱yujā̱ rathe̍na pṛthu̱pāja̍sā |
8.005.02c sace̍the aśvino̱ṣasa̍m ||

nṛ̱-vat | da̱srā̱ | ma̱na̱ḥ-yujā̍ | rathe̍na | pṛ̱thu̱-pāja̍sā |
sace̍the̱ iti̍ | a̱śvi̱nā̱ | u̱ṣasa̍m ||8.005.02||

8.005.03a yu̱vābhyā̍ṁ vājinīvasū̱ prati̱ stomā̍ adṛkṣata |
8.005.03c vāca̍ṁ dū̱to yatho̍hiṣe ||

yu̱vābhyā̍m | vā̱ji̱nī̱va̱sū̱ iti̍ vājinī-vasū | prati̍ | stomā̍ḥ | a̱dṛ̱kṣa̱ta̱ |
vāca̍m | dū̱taḥ | yathā̍ | o̱hi̱ṣe̱ ||8.005.03||

8.005.04a pu̱ru̱pri̱yā ṇa̍ ū̱taye̍ puruma̱ndrā pu̍rū̱vasū̍ |
8.005.04c stu̱ṣe kaṇvā̍so a̱śvinā̍ ||

pu̱ru̱-pri̱yā | na̱ḥ | ū̱taye̍ | pu̱ru̱-ma̱ndrā | pu̱ru̱vasū̍ iti̍ pu̱ru̱-vasū̍ |
stu̱ṣe | kaṇvā̍saḥ | a̱śvinā̍ ||8.005.04||

8.005.05a maṁhi̍ṣṭhā vāja̱sāta̍me̱ṣaya̍ntā śu̱bhas patī̍ |
8.005.05c gantā̍rā dā̱śuṣo̍ gṛ̱ham ||

maṁhi̍ṣṭhā | vā̱ja̱-sāta̍mā | i̱ṣaya̍ntā | śu̱bhaḥ | patī̱ iti̍ |
gantā̍rā | dā̱śuṣa̍ḥ | gṛ̱ham ||8.005.05||

8.005.06a tā su̍de̱vāya̍ dā̱śuṣe̍ sume̱dhām avi̍tāriṇīm |
8.005.06c ghṛ̱tair gavyū̍tim ukṣatam ||

tā | su̱-de̱vāya̍ | dā̱śuṣe̍ | su̱-me̱dhām | avi̍-tāriṇīm |
ghṛ̱taiḥ | gavyū̍tim | u̱kṣa̱ta̱m ||8.005.06||

8.005.07a ā na̱ḥ stoma̱m upa̍ dra̱vat tūya̍ṁ śye̱nebhi̍r ā̱śubhi̍ḥ |
8.005.07c yā̱tam aśve̍bhir aśvinā ||

ā | na̱ḥ | stoma̍m | upa̍ | dra̱vat | tūya̍m | śye̱nebhi̍ḥ | ā̱śu-bhi̍ḥ |
yā̱tam | aśve̍bhiḥ | a̱śvi̱nā̱ ||8.005.07||

8.005.08a yebhi̍s ti̱sraḥ pa̍rā̱vato̍ di̱vo viśvā̍ni roca̱nā |
8.005.08c trīm̐r a̱ktūn pa̍ri̱dīya̍thaḥ ||

yebhi̍ḥ | ti̱sraḥ | pa̱rā̱-vata̍ḥ | di̱vaḥ | viśvā̍ni | ro̱ca̱nā |
trīn | a̱ktūn | pa̱ri̱-dīya̍thaḥ ||8.005.08||

8.005.09a u̱ta no̱ goma̍tī̱r iṣa̍ u̱ta sā̱tīr a̍harvidā |
8.005.09c vi pa̱thaḥ sā̱taye̍ sitam ||

u̱ta | na̱ḥ | go-ma̍tīḥ | iṣa̍ḥ | u̱ta | sā̱tīḥ | a̱ha̱ḥ-vi̱dā̱ |
vi | pa̱thaḥ | sā̱taye̍ | si̱ta̱m ||8.005.09||

8.005.10a ā no̱ goma̍ntam aśvinā su̱vīra̍ṁ su̱ratha̍ṁ ra̱yim |
8.005.10c vo̱ḻham aśvā̍vatī̱r iṣa̍ḥ ||

ā | na̱ḥ | go-ma̍ntam | a̱śvi̱nā̱ | su̱-vīra̍m | su̱-ratha̍m | ra̱yim |
vo̱ḻham | aśva̍-vatīḥ | iṣa̍ḥ ||8.005.10||

8.005.11a vā̱vṛ̱dhā̱nā śu̍bhas patī dasrā̱ hira̍ṇyavartanī |
8.005.11c piba̍taṁ so̱myam madhu̍ ||

vā̱vṛ̱dhā̱nā | śu̱bha̱ḥ | pa̱tī̱ iti̍ | dasrā̍ | hira̍ṇya-vartanī̱ iti̱ hira̍ṇya-vartanī |
piba̍tam | so̱myam | madhu̍ ||8.005.11||

8.005.12a a̱smabhya̍ṁ vājinīvasū ma̱ghava̍dbhyaś ca sa̱pratha̍ḥ |
8.005.12c cha̱rdir ya̍nta̱m adā̍bhyam ||

a̱smabhya̍m | vā̱ji̱nī̱va̱sū̱ iti̍ vājinī-vasū | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | ca̱ | sa̱-pratha̍ḥ |
cha̱rdiḥ | ya̱nta̱m | adā̍bhyam ||8.005.12||

8.005.13a ni ṣu brahma̱ janā̍nā̱ṁ yāvi̍ṣṭa̱ṁ tūya̱m ā ga̍tam |
8.005.13c mo ṣv a1̱̍nyām̐ upā̍ratam ||

ni | su | brahma̍ | janā̍nām | yā | avi̍ṣṭam | tūya̍m | ā | ga̱ta̱m |
mo iti̍ | su | a̱nyān | upa̍ | a̱ra̱ta̱m ||8.005.13||

8.005.14a a̱sya pi̍batam aśvinā yu̱vam mada̍sya̱ cāru̍ṇaḥ |
8.005.14c madhvo̍ rā̱tasya̍ dhiṣṇyā ||

a̱sya | pi̱ba̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ | yu̱vam | mada̍sya | cā̱ru̍ṇaḥ |
madhva̍ḥ | rā̱tasya̍ | dhi̱ṣṇyā̱ ||8.005.14||

8.005.15a a̱sme ā va̍hataṁ ra̱yiṁ śa̱tava̍ntaṁ saha̱sriṇa̍m |
8.005.15c pu̱ru̱kṣuṁ vi̱śvadhā̍yasam ||

a̱sme iti̍ | ā | va̱ha̱ta̱m | ra̱yim | śa̱ta-va̍ntam | sa̱ha̱sriṇa̍m |
pu̱ru̱-kṣum | vi̱śva-dhā̍yasam ||8.005.15||

8.005.16a pu̱ru̱trā ci̱d dhi vā̍ṁ narā vi̱hvaya̍nte manī̱ṣiṇa̍ḥ |
8.005.16c vā̱ghadbhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

pu̱ru̱-trā | ci̱t | hi | vā̱m | na̱rā̱ | vi̱-hvaya̍nte | ma̱nī̱ṣiṇa̍ḥ |
vā̱ghat-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||8.005.16||

8.005.17a janā̍so vṛ̱ktaba̍rhiṣo ha̱viṣma̍nto ara̱ṁkṛta̍ḥ |
8.005.17c yu̱vāṁ ha̍vante aśvinā ||

janā̍saḥ | vṛ̱kta-ba̍rhiṣaḥ | ha̱viṣma̍ntaḥ | a̱ra̱m-kṛta̍ḥ |
yu̱vām | ha̱va̱nte̱ | a̱śvi̱nā̱ ||8.005.17||

8.005.18a a̱smāka̍m a̱dya vā̍m a̱yaṁ stomo̱ vāhi̍ṣṭho̱ anta̍maḥ |
8.005.18c yu̱vābhyā̍m bhūtv aśvinā ||

asmāka̍m | a̱dya | vā̱m | a̱yam | stoma̍ḥ | vāhi̍ṣṭhaḥ | anta̍maḥ |
yu̱vābhyā̍m | bhū̱tu̱ | a̱śvi̱nā̱ ||8.005.18||

8.005.19a yo ha̍ vā̱m madhu̍no̱ dṛti̱r āhi̍to ratha̱carṣa̍ṇe |
8.005.19c tata̍ḥ pibatam aśvinā ||

yaḥ | ha̱ | vā̱m | madhu̍naḥ | dṛti̍ḥ | ā-hi̍taḥ | ra̱tha̱-carṣa̍ṇe |
tata̍ḥ | pi̱ba̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.005.19||

8.005.20a tena̍ no vājinīvasū̱ paśve̍ to̱kāya̱ śaṁ gave̍ |
8.005.20c vaha̍ta̱m pīva̍rī̱r iṣa̍ḥ ||

tena̍ | na̱ḥ | vā̱ji̱nī̱va̱sū̱ iti̍ vājinī-vasū | paśve̍ | to̱kāya̍ | śam | gave̍ |
vaha̍tam | pīva̍rīḥ | iṣa̍ḥ ||8.005.20||

8.005.21a u̱ta no̍ di̱vyā iṣa̍ u̱ta sindhū̍m̐r aharvidā |
8.005.21c apa̱ dvāre̍va varṣathaḥ ||

u̱ta | na̱ḥ | di̱vyāḥ | iṣa̍ḥ | u̱ta | sindhū̍n | a̱ha̱ḥ-vi̱dā̱ |
apa̍ | dvārā̍-iva | va̱rṣa̱tha̱ḥ ||8.005.21||

8.005.22a ka̱dā vā̍ṁ tau̱gryo vi̍dhat samu̱dre ja̍hi̱to na̍rā |
8.005.22c yad vā̱ṁ ratho̱ vibhi̱ṣ patā̍t ||

ka̱dā | vā̱m | tau̱gryaḥ | vi̱dha̱t | sa̱mu̱dre | ja̱hi̱taḥ | na̱rā̱ |
yat | vā̱m | ratha̍ḥ | vi-bhi̍ḥ | patā̍t ||8.005.22||

8.005.23a yu̱vaṁ kaṇvā̍ya nāsatyā̱ ṛpi̍riptāya ha̱rmye |
8.005.23c śaśva̍d ū̱tīr da̍śasyathaḥ ||

yu̱vam | kaṇvā̍ya | nā̱sa̱tyā̱ | api̍-riptāya | ha̱rmye |
śaśva̍t | ū̱tīḥ | da̱śa̱sya̱tha̱ḥ ||8.005.23||

8.005.24a tābhi̱r ā yā̍tam ū̱tibhi̱r navya̍sībhiḥ suśa̱stibhi̍ḥ |
8.005.24c yad vā̍ṁ vṛṣaṇvasū hu̱ve ||

tābhi̍ḥ | ā | yā̱ta̱m | ū̱ti-bhi̍ḥ | navya̍sībhiḥ | su̱śa̱sti-bhi̍ḥ |
yat | vā̱m | vṛ̱ṣa̱ṇva̱sū̱ iti̍ vṛṣaṇ-vasū | hu̱ve ||8.005.24||

8.005.25a yathā̍ ci̱t kaṇva̱m āva̍tam pri̱yame̍dham upastu̱tam |
8.005.25c atri̍ṁ śi̱ñjāra̍m aśvinā ||

yathā̍ | ci̱t | kaṇva̍m | āva̍tam | pri̱ya-me̍dham | u̱pa̱-stu̱tam |
atri̍m | śi̱ñjāra̍m | a̱śvi̱nā̱ ||8.005.25||

8.005.26a yatho̱ta kṛtvye̱ dhane̱ 'ṁśuṁ goṣv a̱gastya̍m |
8.005.26c yathā̱ vāje̍ṣu̱ sobha̍rim ||

yathā̍ | u̱ta | kṛtvye̍ | dhane̍ | a̱ṁśum | goṣu̍ | a̱gastya̍m |
yathā̍ | vāje̍ṣu | sobha̍rim ||8.005.26||

8.005.27a e̱tāva̍d vāṁ vṛṣaṇvasū̱ ato̍ vā̱ bhūyo̍ aśvinā |
8.005.27c gṛ̱ṇanta̍ḥ su̱mnam ī̍mahe ||

etāva̍t | vā̱m | vṛ̱ṣa̱ṇva̱sū̱ iti̍ vṛṣaṇ-vasū | ata̍ḥ | vā̱ | bhūya̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ |
gṛ̱ṇanta̍ḥ | su̱mnam | ī̱ma̱he̱ ||8.005.27||

8.005.28a ratha̱ṁ hira̍ṇyavandhura̱ṁ hira̍ṇyābhīśum aśvinā |
8.005.28c ā hi sthātho̍ divi̱spṛśa̍m ||

ratha̍m | hira̍ṇya-vandhuram | hira̍ṇya-abhīśum | a̱śvi̱nā̱ |
ā | hi | sthātha̍ḥ | di̱vi̱-spṛśa̍m ||8.005.28||

8.005.29a hi̱ra̱ṇyayī̍ vā̱ṁ rabhi̍r ī̱ṣā akṣo̍ hira̱ṇyaya̍ḥ |
8.005.29c u̱bhā ca̱krā hi̍ra̱ṇyayā̍ ||

hi̱ra̱ṇyayī̍m | vā̱m | rabhi̍ḥ | ī̱ṣā | akṣa̍ḥ | hi̱ra̱ṇyaya̍ḥ |
u̱bhā | ca̱krā | hi̱ra̱ṇyayā̍ ||8.005.29||

8.005.30a tena̍ no vājinīvasū parā̱vata̍ś ci̱d ā ga̍tam |
8.005.30c upe̱māṁ su̍ṣṭu̱tim mama̍ ||

tena̍ | na̱ḥ | vā̱ji̱nī̱va̱sū̱ iti̍ vājinī-vasū | pa̱rā̱-vata̍ḥ | ci̱t | ā | ga̱ta̱m |
upa̍ | i̱mām | su̱-stu̱tim | mama̍ ||8.005.30||

8.005.31a ā va̍hethe parā̱kāt pū̱rvīr a̱śnantā̍v aśvinā |
8.005.31c iṣo̱ dāsī̍r amartyā ||

ā | va̱he̱the̱ iti̍ | pa̱rā̱kāt | pū̱rvīḥ | a̱śnantau̍ | a̱śvi̱nā̱ |
iṣa̍ḥ | dāsī̍ḥ | a̱ma̱rtyā̱ ||8.005.31||

8.005.32a ā no̍ dyu̱mnair ā śravo̍bhi̱r ā rā̱yā yā̍tam aśvinā |
8.005.32c puru̍ścandrā̱ nāsa̍tyā ||

ā | na̱ḥ | dyu̱maiḥ | ā | śrava̍ḥ-bhiḥ | ā | rā̱yā | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ |
puru̍-candrā | nāsa̍tyā ||8.005.32||

8.005.33a eha vā̍m pruṣi̱tapsa̍vo̱ vayo̍ vahantu pa̱rṇina̍ḥ |
8.005.33c acchā̍ svadhva̱raṁ jana̍m ||

ā | i̱ha | vā̱m | pru̱ṣi̱ta-psa̍vaḥ | vaya̍ḥ | va̱ha̱ntu̱ | pa̱rṇina̍ḥ |
accha̍ | su̱-a̱dhva̱ram | jana̍m ||8.005.33||

8.005.34a ratha̍ṁ vā̱m anu̍gāyasa̱ṁ ya i̱ṣā varta̍te sa̱ha |
8.005.34c na ca̱kram a̱bhi bā̍dhate ||

ratha̍m | vā̱m | anu̍-gāyasam | ya | i̱ṣā | varta̍te | sa̱ha |
na | ca̱kram | a̱bhi | bā̱dha̱te̱ ||8.005.34||

8.005.35a hi̱ra̱ṇyaye̍na̱ rathe̍na dra̱vatpā̍ṇibhi̱r aśvai̍ḥ |
8.005.35c dhīja̍vanā̱ nāsa̍tyā ||

hi̱ra̱ṇyaye̍na | rathe̍na | dra̱vatpā̍ṇi-bhiḥ | aśvai̍ḥ |
dhī-ja̍vanā | nāsa̍tyā ||8.005.35||

8.005.36a yu̱vam mṛ̱gaṁ jā̍gṛ̱vāṁsa̱ṁ svada̍tho vā vṛṣaṇvasū |
8.005.36c tā na̍ḥ pṛṅktam i̱ṣā ra̱yim ||

yu̱vam | mṛ̱gam | jā̱gṛ̱-vāṁsam | svada̍thaḥ | vā̱ | vṛ̱ṣa̱ṇva̱sū̱ iti̍ vṛṣaṇ-vasū |
tā | na̱ḥ | pṛ̱ṅkta̱m | i̱ṣā | ra̱yim ||8.005.36||

8.005.37a tā me̍ aśvinā sanī̱nāṁ vi̱dyāta̱ṁ navā̍nām |
8.005.37c yathā̍ cic cai̱dyaḥ ka̱śuḥ śa̱tam uṣṭrā̍nā̱ṁ dada̍t sa̱hasrā̱ daśa̱ gonā̍m ||

tā | me̱ | a̱śvi̱nā̱ | sa̱nī̱nām | vi̱dhyāta̍m | navā̍nām |
yathā̍ | ci̱t | cai̱dyaḥ | ka̱śum | śa̱tam | uṣṭrā̍nām | dada̍t | sa̱hasrā̍ | daśa̍ | gonā̍m ||8.005.37||

8.005.38a yo me̱ hira̍ṇyasaṁdṛśo̱ daśa̱ rājño̱ ama̍ṁhata |
8.005.38c a̱dha̱spa̱dā ic cai̱dyasya̍ kṛ̱ṣṭaya̍ś carma̱mnā a̱bhito̱ janā̍ḥ ||

yaḥ | me̱ | hira̍ṇya-sandṛśaḥ | daśa̍ | rājña̱ḥ | ama̍ṁhata |
a̱dha̱ḥ-pa̱dāḥ | it | cai̱dyasya̍ | kṛ̱ṣṭaya̍ḥ | ca̱rma̱-mnāḥ | a̱bhita̍ḥ | janā̍ḥ ||8.005.38||

8.005.39a māki̍r e̱nā pa̱thā gā̱d yene̱me yanti̍ ce̱daya̍ḥ |
8.005.39c a̱nyo net sū̱rir oha̍te bhūri̱dāva̍ttaro̱ jana̍ḥ ||

māki̍ḥ | e̱nā | pa̱thā | gā̱t | yena̍ | i̱me | yanti̍ | ce̱daya̍ḥ |
a̱nyaḥ | na | it | sū̱riḥ | oha̍te | bhū̱rda\āva̍t-tara̍ḥ | jana̍ḥ ||8.005.39||


8.006.01a ma̱hām̐ indro̱ ya oja̍sā pa̱rjanyo̍ vṛṣṭi̱mām̐ i̍va |
8.006.01c stomai̍r va̱tsasya̍ vāvṛdhe ||

ma̱hān | indra̍ḥ | yaḥ | oja̍sā | pa̱rjanya̍ḥ | vṛ̱ṣṭi̱mān-i̍va |
stomai̍ḥ | va̱tsasya̍ | va̱vṛ̱dhe̱ ||8.006.01||

8.006.02a pra̱jām ṛ̱tasya̱ pipra̍ta̱ḥ pra yad bhara̍nta̱ vahna̍yaḥ |
8.006.02c viprā̍ ṛ̱tasya̱ vāha̍sā ||

pra̱-jām | ṛ̱tasya̍ | pipra̍taḥ | pra | yat | bhara̍nta | vahna̍yaḥ |
viprā̍ḥ | ṛ̱tasya̍ | vāha̍sā ||8.006.02||

8.006.03a kaṇvā̱ indra̱ṁ yad akra̍ta̱ stomai̍r ya̱jñasya̱ sādha̍nam |
8.006.03c jā̱mi bru̍vata̱ āyu̍dham ||

kaṇvā̍ḥ | indra̍m | yat | akra̍ta | stomai̍ḥ | ya̱jñasya̍ | sādha̍nam |
jā̱mi | bru̱va̱te̱ | āyu̍dham ||8.006.03||

8.006.04a sam a̍sya ma̱nyave̱ viśo̱ viśvā̍ namanta kṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
8.006.04c sa̱mu̱drāye̍va̱ sindha̍vaḥ ||

sam | a̱sya̱ | ma̱nyave̍ | viśa̍ḥ | viśvā̍ḥ | na̱ma̱nta̱ | kṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
sa̱mu̱drāya̍-iva | sindha̍vaḥ ||8.006.04||

8.006.05a oja̱s tad a̍sya titviṣa u̱bhe yat sa̱mava̍rtayat |
8.006.05c indra̱ś carme̍va̱ roda̍sī ||

oja̱ḥ | tat | a̱sya̱ | ti̱tvi̱ṣe̱ | u̱bhe iti̍ | yat | sa̱m-ava̍rtayat |
indra̍ḥ | carma̍-iva | roda̍sī̱ iti̍ ||8.006.05||

8.006.06a vi ci̍d vṛ̱trasya̱ dodha̍to̱ vajre̍ṇa śa̱tapa̍rvaṇā |
8.006.06c śiro̍ bibheda vṛ̱ṣṇinā̍ ||

vi | ci̱t | vṛ̱trasya̍ | dodha̍taḥ | vajre̍ṇa | śa̱ta-pa̍rvaṇā |
śira̍ḥ | bi̱bhe̱da̱ | vṛ̱ṣṇinā̍ ||8.006.06||

8.006.07a i̱mā a̱bhi pra ṇo̍numo vi̱pām agre̍ṣu dhī̱taya̍ḥ |
8.006.07c a̱gneḥ śo̱cir na di̱dyuta̍ḥ ||

i̱māḥ | a̱bhi | pra | no̱nu̱ma̱ḥ | vi̱pām | agre̍ṣu | dhī̱taya̍ḥ |
a̱gneḥ | śo̱ciḥ | na | di̱dyuta̍ḥ ||8.006.07||

8.006.08a guhā̍ sa̱tīr upa̱ tmanā̱ pra yac choca̍nta dhī̱taya̍ḥ |
8.006.08c kaṇvā̍ ṛ̱tasya̱ dhāra̍yā ||

guhā̍ | sa̱tīḥ | upa̍ | tmanā̍ | pra | yat | śoca̍nta | dhī̱taya̍ḥ |
kaṇvā̍ḥ | ṛ̱tasya̍ | dhāra̍yā ||8.006.08||

8.006.09a pra tam i̍ndra naśīmahi ra̱yiṁ goma̍ntam a̱śvina̍m |
8.006.09c pra brahma̍ pū̱rvaci̍ttaye ||

pra | tam | i̱ndra̱ | na̱śī̱ma̱hi̱ | ra̱yim | go-ma̍ntam | a̱śvina̍m |
pra | brahma̍ | pū̱rva-ci̍ttaye ||8.006.09||

8.006.10a a̱ham id dhi pi̱tuṣ pari̍ me̱dhām ṛ̱tasya̍ ja̱grabha̍ |
8.006.10c a̱haṁ sūrya̍ ivājani ||

a̱ham | it | hi | pi̱tuḥ | pari̍ | me̱dhām | ṛ̱tasya̍ | ja̱grabha̍ |
a̱ham | sūrya̍ḥ-iva | a̱ja̱ni̱ ||8.006.10||

8.006.11a a̱ham pra̱tnena̱ manma̍nā̱ gira̍ḥ śumbhāmi kaṇva̱vat |
8.006.11c yenendra̱ḥ śuṣma̱m id da̱dhe ||

a̱ham | pra̱tnena̍ | manma̍nā | gira̍ḥ | śu̱mbhā̱mi̱ | ka̱ṇva̱-vat |
yena̍ | indra̍ḥ | śuṣma̍m | it | da̱dhe ||8.006.11||

8.006.12a ye tvām i̍ndra̱ na tu̍ṣṭu̱vur ṛṣa̍yo̱ ye ca̍ tuṣṭu̱vuḥ |
8.006.12c mamed va̍rdhasva̱ suṣṭu̍taḥ ||

ye | tvām | i̱ndra̱ | na | tu̱stu̱vuḥ | ṛṣa̍yaḥ | ye | ca̱ | tu̱stu̱vuḥ |
mama̍ | it | va̱rdha̱sva̱ | su-stu̍taḥ ||8.006.12||

8.006.13a yad a̍sya ma̱nyur adhva̍nī̱d vi vṛ̱tram pa̍rva̱śo ru̱jan |
8.006.13c a̱paḥ sa̍mu̱dram aira̍yat ||

yat | a̱sya̱ | ma̱nyuḥ | adhva̍nīt | vi | vṛ̱tram | pa̱rva̱-śaḥ | ru̱jan |
a̱paḥ | sa̱mu̱dram | aira̍yat ||8.006.13||

8.006.14a ni śuṣṇa̍ indra dharṇa̱siṁ vajra̍ṁ jaghantha̱ dasya̍vi |
8.006.14c vṛṣā̱ hy u̍gra śṛṇvi̱ṣe ||

ni | śuṣṇe̍ | i̱ndra̱ | dha̱rṇa̱sim | vajra̍m | ja̱gha̱ntha̱ | dasya̍vi |
vṛṣā̍ | hi | u̱gra̱ | śṛ̱ṇvi̱ṣe ||8.006.14||

8.006.15a na dyāva̱ indra̱m oja̍sā̱ nāntari̍kṣāṇi va̱jriṇa̍m |
8.006.15c na vi̍vyacanta̱ bhūma̍yaḥ ||

na | dyāva̍ḥ | indra̍m | oja̍sā | na | a̱ntari̍kṣāṇi | va̱jriṇa̍m |
na | vi̱vya̱ca̱nta̱ | bhūma̍yaḥ ||8.006.15||

8.006.16a yas ta̍ indra ma̱hīr a̱paḥ sta̍bhū̱yamā̍na̱ āśa̍yat |
8.006.16c ni tam padyā̍su śiśnathaḥ ||

yaḥ | te̱ | i̱ndra̱ | ma̱hīḥ | a̱paḥ | sta̱bhu̱-yamā̍naḥ | ā | aśa̍yat |
ni | tam | padyā̍su | śi̱śna̱tha̱ḥ ||8.006.16||

8.006.17a ya i̱me roda̍sī ma̱hī sa̍mī̱cī sa̱maja̍grabhīt |
8.006.17c tamo̍bhir indra̱ taṁ gu̍haḥ ||

yaḥ | i̱me iti̍ | roda̍sī̱ iti̍ | ma̱hī iti̍ | sa̱mī̱cī iti̍ sa̱m-ī̱cī | sa̱m-aja̍grabhīt |
tama̍ḥ-bhiḥ | i̱ndra̱ | tam | gu̱ha̱ḥ ||8.006.17||

8.006.18a ya i̍ndra̱ yata̍yas tvā̱ bhṛga̍vo̱ ye ca̍ tuṣṭu̱vuḥ |
8.006.18c mamed u̍gra śrudhī̱ hava̍m ||

ye | i̱ndra̱ | yata̍yaḥ | tvā̱ | bhṛga̍vaḥ | ye | ca̱ | tu̱stu̱vuḥ |
mama̍ | it | u̱gra̱ | sru̱dhi̱ | hava̍m ||8.006.18||

8.006.19a i̱mās ta̍ indra̱ pṛśna̍yo ghṛ̱taṁ du̍hata ā̱śira̍m |
8.006.19c e̱nām ṛ̱tasya̍ pi̱pyuṣī̍ḥ ||

i̱māḥ | te̱ | i̱ndra̱ | pṛśna̍yaḥ | ghṛ̱tam | du̱ha̱te̱ | ā̱-śira̍m |
e̱nām | ṛ̱tasya̍ | pi̱pyuṣī̍ḥ ||8.006.19||

8.006.20a yā i̍ndra pra̱sva̍s tvā̱sā garbha̱m aca̍kriran |
8.006.20c pari̱ dharme̍va̱ sūrya̍m ||

yāḥ | i̱ndra̱ | pra̱-sva̍ḥ | tvā̱ | ā̱sā | garbha̍m | aca̍kriran |
pari̍ | dharma̍-iva | sūrya̍m ||8.006.20||

8.006.21a tvām ic cha̍vasas pate̱ kaṇvā̍ u̱kthena̍ vāvṛdhuḥ |
8.006.21c tvāṁ su̱tāsa̱ inda̍vaḥ ||

tvām | it | śa̱va̱sa̱ḥ | pa̱te̱ | kaṇvā̍ḥ | u̱kthena̍ | va̱vṛ̱dhu̱ḥ |
tvām | su̱tāsa̍ḥ | inda̍vaḥ ||8.006.21||

8.006.22a taved i̍ndra̱ praṇī̍tiṣū̱ta praśa̍stir adrivaḥ |
8.006.22c ya̱jño vi̍tanta̱sāyya̍ḥ ||

tava̍ | it | i̱ndra̱ | pra-nī̍tiṣu | u̱ta | pra-śa̍stiḥ | a̱dri̱-va̱ḥ |
ya̱jñaḥ | vi̱ta̱nta̱sāyya̍ḥ ||8.006.22||

8.006.23a ā na̍ indra ma̱hīm iṣa̱m pura̱ṁ na da̍rṣi̱ goma̍tīm |
8.006.23c u̱ta pra̱jāṁ su̱vīrya̍m ||

ā | na̱ḥ | i̱ndra̱ | ma̱hīm | iṣa̍m | pura̍m | na | da̱rṣi̱ | go-ma̍tīm |
u̱ta | pra̱-jām | su̱-vīrya̍m ||8.006.23||

8.006.24a u̱ta tyad ā̱śvaśvya̱ṁ yad i̍ndra̱ nāhu̍ṣī̱ṣv ā |
8.006.24c agre̍ vi̱kṣu pra̱dīda̍yat ||

u̱ta | tyat | ā̱śu̱-aśvya̍m | yat | i̱ndra̱ | nāhu̍ṣīṣu | ā |
agre̍ | vi̱kṣu | pra̱-dīda̍yat ||8.006.24||

8.006.25a a̱bhi vra̱jaṁ na ta̍tniṣe̱ sūra̍ upā̱kaca̍kṣasam |
8.006.25c yad i̍ndra mṛ̱ḻayā̍si naḥ ||

a̱bhi | vra̱jam | na | ta̱tni̱ṣe̱ | sūra̍ḥ | u̱pā̱ka-ca̍kṣasam |
yat | i̱ndra̱ | mṛ̱ḻayā̍si | na̱ḥ ||8.006.25||

8.006.26a yad a̱ṅga ta̍viṣī̱yasa̱ indra̍ pra̱rāja̍si kṣi̱tīḥ |
8.006.26c ma̱hām̐ a̍pā̱ra oja̍sā ||

yat | a̱ṅga | ta̱vi̱ṣī̱-yase̍ | indra̍ | pra̱-rāja̍si | kṣi̱tīḥ |
ma̱hān | a̱pā̱raḥ | oja̍sā ||8.006.26||

8.006.27a taṁ tvā̍ ha̱viṣma̍tī̱r viśa̱ upa̍ bruvata ū̱taye̍ |
8.006.27c u̱ru̱jraya̍sa̱m indu̍bhiḥ ||

tam | tvā̱ | ha̱viṣma̍tīḥ | viśa̍ḥ | upa̍ | bru̱va̱te̱ | ū̱taye̍ |
u̱ru̱-jraya̍sam | indu̍-bhiḥ ||8.006.27||

8.006.28a u̱pa̱hva̱re gi̍rī̱ṇāṁ sa̍ṁga̱the ca̍ na̱dīnā̍m |
8.006.28c dhi̱yā vipro̍ ajāyata ||

u̱pa̱-hva̱re | gi̱rī̱ṇām | sa̱m-ga̱the | ca̱ | na̱dīnā̍m |
dhi̱yā | vipra̍ḥ | a̱jā̱ya̱ta̱ ||8.006.28||

8.006.29a ata̍ḥ samu̱dram u̱dvata̍ś ciki̱tvām̐ ava̍ paśyati |
8.006.29c yato̍ vipā̱na eja̍ti ||

ata̍ḥ | sa̱mu̱dram | u̱t-vata̍ḥ | ci̱ki̱tvān | ava̍ | pa̱śya̱ti̱ |
yata̍ḥ | vi̱pā̱naḥ | eja̍ti ||8.006.29||

8.006.30a ād it pra̱tnasya̱ reta̍so̱ jyoti̍ṣ paśyanti vāsa̱ram |
8.006.30c pa̱ro yad i̱dhyate̍ di̱vā ||

āt | it | pra̱tnasya̍ | reta̍saḥ | jyoti̍ḥ | pa̱śya̱nti̱ | vā̱sa̱ram |
pa̱raḥ | yat | i̱dhyate̍ | di̱vā ||8.006.30||

8.006.31a kaṇvā̍sa indra te ma̱tiṁ viśve̍ vardhanti̱ pauṁsya̍m |
8.006.31c u̱to śa̍viṣṭha̱ vṛṣṇya̍m ||

kaṇvā̍saḥ | i̱ndra̱ | te̱ | ma̱tim | viśve̍ | va̱rdha̱nti̱ | pauṁsya̍m |
u̱to iti̍ | śa̱vi̱ṣṭha̱ | vṛṣṇya̍m ||8.006.31||

8.006.32a i̱mām ma̍ indra suṣṭu̱tiṁ ju̱ṣasva̱ pra su mām a̍va |
8.006.32c u̱ta pra va̍rdhayā ma̱tim ||

i̱mām | me̱ | i̱ndra̱ | su̱-stu̱tim | ju̱ṣasva̍ | pra | su | mām | a̱va̱ |
u̱ta | pra | va̱rdha̱ya̱ | ma̱tim ||8.006.32||

8.006.33a u̱ta bra̍hma̱ṇyā va̱yaṁ tubhya̍m pravṛddha vajrivaḥ |
8.006.33c viprā̍ atakṣma jī̱vase̍ ||

u̱ta | bra̱hma̱ṇyā | va̱yam | tubhya̍m | pra̱-vṛ̱ddha̱ | va̱jri̱-va̱ḥ |
viprā̍ḥ | a̱ta̱kṣma̱ | jī̱vase̍ ||8.006.33||

8.006.34a a̱bhi kaṇvā̍ anūṣa̱tāpo̱ na pra̱vatā̍ ya̱tīḥ |
8.006.34c indra̱ṁ vana̍nvatī ma̱tiḥ ||

a̱bhi | kaṇvā̍ḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | āpa̍ḥ | na | pra̱-vatā̍ | ya̱tīḥ |
indra̍m | vana̍n-vatī | ma̱tiḥ ||8.006.34||

8.006.35a indra̍m u̱kthāni̍ vāvṛdhuḥ samu̱dram i̍va̱ sindha̍vaḥ |
8.006.35c anu̍ttamanyum a̱jara̍m ||

indra̍m | u̱kthāni̍ | va̱vṛ̱dhu̱ḥ | sa̱mu̱dram-i̍va | sindha̍vaḥ |
anu̍tta-manyum | a̱jara̍m ||8.006.35||

8.006.36a ā no̍ yāhi parā̱vato̱ hari̍bhyāṁ harya̱tābhyā̍m |
8.006.36c i̱mam i̍ndra su̱tam pi̍ba ||

ā | na̱ḥ | yā̱hi̱ | pa̱rā̱-vata̍ḥ | hari̍-bhyām | ha̱rya̱tābhyā̍m |
i̱mam | i̱ndra̱ | su̱tam | pi̱ba̱ ||8.006.36||

8.006.37a tvām id vṛ̍trahantama̱ janā̍so vṛ̱ktaba̍rhiṣaḥ |
8.006.37c hava̍nte̱ vāja̍sātaye ||

tvām | it | vṛ̱tra̱ha̱n-ta̱ma̱ | janā̍saḥ | vṛ̱kta-ba̍rhiṣaḥ |
hava̍nte | vāja̍-sātaye ||8.006.37||

8.006.38a anu̍ tvā̱ roda̍sī u̱bhe ca̱kraṁ na va̱rty eta̍śam |
8.006.38c anu̍ suvā̱nāsa̱ inda̍vaḥ ||

anu̍ | tvā̱ | roda̍sī̱ iti̍ | u̱bhe iti̍ | ca̱kram | na | va̱rti̱ | eta̍śam |
anu̍ | su̱vā̱nāsa̍ḥ | inda̍vaḥ ||8.006.38||

8.006.39a manda̍svā̱ su sva̍rṇara u̱tendra̍ śarya̱ṇāva̍ti |
8.006.39c matsvā̱ viva̍svato ma̱tī ||

manda̍sva | su | sva̍ḥ-nare | u̱ta | i̱ndra̱ | śa̱rya̱ṇā-va̍ti |
matsva̍ | viva̍svataḥ | ma̱tī ||8.006.39||

8.006.40a vā̱vṛ̱dhā̱na upa̱ dyavi̱ vṛṣā̍ va̱jry a̍roravīt |
8.006.40c vṛ̱tra̱hā so̍ma̱pāta̍maḥ ||

va̱vṛ̱dhā̱naḥ | upa̍ | dyavi̍ | vṛṣā̍ | va̱jrī | a̱ro̱ra̱vī̱t |
vṛ̱tra̱-hā | so̱ma̱-pāta̍maḥ ||8.006.40||

8.006.41a ṛṣi̱r hi pū̍rva̱jā asy eka̱ īśā̍na̱ oja̍sā |
8.006.41c indra̍ coṣkū̱yase̱ vasu̍ ||

ṛṣi̍ḥ | hi | pū̱rva̱-jāḥ | asi̍ | eka̍ḥ | īśā̍naḥ | oja̍sā |
indra̍ | co̱ṣkū̱yase̍ | vasu̍ ||8.006.41||

8.006.42a a̱smāka̍ṁ tvā su̱tām̐ upa̍ vī̱tapṛ̍ṣṭhā a̱bhi praya̍ḥ |
8.006.42c śa̱taṁ va̍hantu̱ hara̍yaḥ ||

a̱smāka̍m | tvā̱ | su̱tān | upa̍ | vī̱ta-pṛ̍ṣṭhāḥ | a̱bhi | praya̍ḥ |
śa̱tam | va̱ha̱ntu̱ | hara̍yaḥ ||8.006.42||

8.006.43a i̱māṁ su pū̱rvyāṁ dhiya̱m madho̍r ghṛ̱tasya̍ pi̱pyuṣī̍m |
8.006.43c kaṇvā̍ u̱kthena̍ vāvṛdhuḥ ||

i̱mām | su | pū̱rvyām | dhiya̱m | madho̍ḥ | ghṛ̱tasya̍ | pi̱pyuṣī̍m |
kaṇvā̍ḥ | u̱kthena̍ | va̱vṛ̱dhu̱ḥ ||8.006.43||

8.006.44a indra̱m id vima̍hīnā̱m medhe̍ vṛṇīta̱ martya̍ḥ |
8.006.44c indra̍ṁ sani̱ṣyur ū̱taye̍ ||

indra̍m | it | vi-ma̍hīnām | medhe̍ | vṛ̱ṇī̱ta̱ | martya̍ḥ |
indra̍m | sa̱ni̱ṣyuḥ | ū̱taye̍ ||8.006.44||

8.006.45a a̱rvāñca̍ṁ tvā puruṣṭuta pri̱yame̍dhastutā̱ harī̍ |
8.006.45c so̱ma̱peyā̍ya vakṣataḥ ||

a̱rvāñca̍m | tvā̱ | pu̱ru̱-stu̱ta̱ | pri̱yame̍dha-stutā | harī̍ |
so̱ma̱-peyā̍ya | vakṣataḥ ||8.006.45||

8.006.46a śa̱tam a̱haṁ ti̱rindi̍re sa̱hasra̱m parśā̱v ā da̍de |
8.006.46c rādhā̍ṁsi̱ yādvā̍nām ||

śa̱tam | a̱ham | ti̱rindi̍re | sa̱hasra̍m | parśau̍ | ā | da̱de̱ |
rādhā̍ṁsi | yādvā̍nām ||8.006.46||

8.006.47a trīṇi̍ śa̱tāny arva̍tāṁ sa̱hasrā̱ daśa̱ gonā̍m |
8.006.47c da̱duṣ pa̱jrāya̱ sāmne̍ ||

trīṇi̍ | śa̱tāni̍ | arva̍tām | sa̱hasrā̍ | daśa̍ | gonā̍m |
da̱duḥ | pa̱jrāya̍ | sāmne̍ ||8.006.47||

8.006.48a ud ā̍naṭ kaku̱ho diva̱m uṣṭrā̍ñ catu̱ryujo̱ dada̍t |
8.006.48c śrava̍sā̱ yādva̱ṁ jana̍m ||

ut | ā̱na̱ṭ | ka̱ku̱haḥ | diva̍m | uṣṭrā̍n | ca̱tu̱ḥ-yuja̍ḥ | dada̍t |
śrava̍sā | yādva̍m | jana̍m ||8.006.48||


8.007.01a pra yad va̍s tri̱ṣṭubha̱m iṣa̱m maru̍to̱ vipro̱ akṣa̍rat |
8.007.01c vi parva̍teṣu rājatha ||

pra | yat | va̱ḥ | tri̱-stubha̍m | iṣa̍m | maru̍taḥ | vipra̍ḥ | akṣa̍rat |
vi | parva̍teṣu | rā̱ja̱tha̱ ||8.007.01||

8.007.02a yad a̱ṅga ta̍viṣīyavo̱ yāma̍ṁ śubhrā̱ aci̍dhvam |
8.007.02c ni parva̍tā ahāsata ||

yat | a̱ṅga | ta̱vi̱ṣī̱-ya̱va̱ḥ | yāma̍m | śubhrā̍ḥ | aci̍dhvam |
ni | parva̍tāḥ | a̱hā̱sa̱ta̱ ||8.007.02||

8.007.03a ud ī̍rayanta vā̱yubhi̍r vā̱śrāsa̱ḥ pṛśni̍mātaraḥ |
8.007.03c dhu̱kṣanta̍ pi̱pyuṣī̱m iṣa̍m ||

ut | ī̱ra̱ya̱nta̱ | vā̱yu-bhi̍ḥ | vā̱śrāsa̍ḥ | pṛśni̍-mātaraḥ |
dhu̱kṣanta̍ | pi̱pyuṣī̍m | iṣa̍m ||8.007.03||

8.007.04a vapa̍nti ma̱ruto̱ miha̱m pra ve̍payanti̱ parva̍tān |
8.007.04c yad yāma̱ṁ yānti̍ vā̱yubhi̍ḥ ||

vapa̍nti | ma̱ruta̍ḥ | miha̍m | pra | ve̱pa̱ya̱nti̱ | parva̍tān |
yat | yāma̍m | yānti̍ | vā̱yu-bhi̍ḥ ||8.007.04||

8.007.05a ni yad yāmā̍ya vo gi̱rir ni sindha̍vo̱ vidha̍rmaṇe |
8.007.05c ma̱he śuṣmā̍ya yemi̱re ||

ni | yat | yāmā̍ya | va̱ḥ | gi̱riḥ | ni | sindha̍vaḥ | vi-dha̍rmaṇe |
ma̱he | śuṣmā̍ya | ye̱mi̱re ||8.007.05||

8.007.06a yu̱ṣmām̐ u̱ nakta̍m ū̱taye̍ yu̱ṣmān divā̍ havāmahe |
8.007.06c yu̱ṣmān pra̍ya̱ty a̍dhva̱re ||

yu̱ṣmān | ū̱m̐ iti̍ | nakta̍m | ū̱taye̍ | yu̱ṣmān | divā̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ |
yu̱ṣmān | pra̱-ya̱ti | a̱dhva̱re ||8.007.06||

8.007.07a ud u̱ tye a̍ru̱ṇapsa̍vaś ci̱trā yāme̍bhir īrate |
8.007.07c vā̱śrā adhi̱ ṣṇunā̍ di̱vaḥ ||

ut | ū̱m̐ iti̍ | tye | a̱ru̱ṇa-psa̍vaḥ | ci̱trāḥ | yāme̍bhiḥ | ī̱ra̱te̱ |
vā̱śrāḥ | adhi̍ | snunā̍ | di̱vaḥ ||8.007.07||

8.007.08a sṛ̱janti̍ ra̱śmim oja̍sā̱ panthā̱ṁ sūryā̍ya̱ yāta̍ve |
8.007.08c te bhā̱nubhi̱r vi ta̍sthire ||

sṛ̱janti̍ | ra̱śmim | oja̍sā | panthā̍m | sūryā̍ya | yāta̍ve |
te | bhā̱nu-bhi̍ḥ | vi | ta̱sthi̱re̱ ||8.007.08||

8.007.09a i̱mām me̍ maruto̱ gira̍m i̱maṁ stoma̍m ṛbhukṣaṇaḥ |
8.007.09c i̱mam me̍ vanatā̱ hava̍m ||

i̱mām | me̱ | maruta̍ḥ | gira̍m | i̱mam | stoma̍m | ṛ̱bhu̱kṣa̱ṇa̱ḥ |
i̱mam | me̱ | va̱na̱ta̱ | hava̍m ||8.007.09||

8.007.10a trīṇi̱ sarā̍ṁsi̱ pṛśna̍yo dudu̱hre va̱jriṇe̱ madhu̍ |
8.007.10c utsa̱ṁ kava̍ndham u̱driṇa̍m ||

trīṇi̍ | sarā̍ṁsi | pṛśna̍yaḥ | du̱du̱hre | va̱jriṇe̍ | madhu̍ |
utsa̍m | kava̍ndham | u̱driṇa̍m ||8.007.10||

8.007.11a maru̍to̱ yad dha̍ vo di̱vaḥ su̍mnā̱yanto̱ havā̍mahe |
8.007.11c ā tū na̱ upa̍ gantana ||

maru̍ta̍ḥ | yat | ha̱ | va̱ḥ | di̱vaḥ | su̱mna̱-yanta̍ḥ | havā̍mahe |
ā | tu | na̱ḥ | upa̍ | ga̱nta̱na̱ ||8.007.11||

8.007.12a yū̱yaṁ hi ṣṭhā su̍dānavo̱ rudrā̍ ṛbhukṣaṇo̱ dame̍ |
8.007.12c u̱ta prace̍taso̱ made̍ ||

yū̱yam | hi | stha | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | rudrā̍ḥ | ṛ̱bhu̱kṣa̱ṇa̱ḥ | dame̍ |
u̱ta | pra-ce̍tasaḥ | made̍ ||8.007.12||

8.007.13a ā no̍ ra̱yim ma̍da̱cyuta̍m puru̱kṣuṁ vi̱śvadhā̍yasam |
8.007.13c iya̍rtā maruto di̱vaḥ ||

ā | na̱ḥ | ra̱yim | ma̱da̱-cyuta̍m | pu̱ru̱-kṣum | vi̱śva-dhā̍yasam |
iya̍rta | ma̱ru̱ta̱ḥ | di̱vaḥ ||8.007.13||

8.007.14a adhī̍va̱ yad gi̍rī̱ṇāṁ yāma̍ṁ śubhrā̱ aci̍dhvam |
8.007.14c su̱vā̱nair ma̍ndadhva̱ indu̍bhiḥ ||

adhi̍-iva | yat | gi̱rī̱ṇām | yāma̍m | śu̱bhrā̱ḥ | aci̍dhvam |
su̱vā̱naiḥ | ma̱nda̱dhve̱ | indu̍-bhiḥ ||8.007.14||

8.007.15a e̱tāva̍taś cid eṣāṁ su̱mnam bhi̍kṣeta̱ martya̍ḥ |
8.007.15c adā̍bhyasya̱ manma̍bhiḥ ||

e̱tāva̍taḥ | ci̱t | eṣām | su̱mnam | bhi̱kṣe̱ta̱ | martya̍ḥ |
adā̍bhyasya | manma̍-bhiḥ ||8.007.15||

8.007.16a ye dra̱psā i̍va̱ roda̍sī̱ dhama̱nty anu̍ vṛ̱ṣṭibhi̍ḥ |
8.007.16c utsa̍ṁ du̱hanto̱ akṣi̍tam ||

ye | dra̱psāḥ-i̍va | roda̍sī̱ iti̍ | dhama̍nti | anu̍ | vṛ̱ṣṭi-bhi̍ḥ |
utsa̍m | du̱hanta̍ḥ | akṣi̍tam ||8.007.16||

8.007.17a ud u̍ svā̱nebhi̍r īrata̱ ud rathai̱r ud u̍ vā̱yubhi̍ḥ |
8.007.17c ut stomai̱ḥ pṛśni̍mātaraḥ ||

ut | ū̱m̐ iti̍ | sva̱nebhi̍ḥ | ī̱ra̱te̱ | ut | rathai̍ḥ | ut | ū̱m̐ iti̍ | vā̱yu-bhi̍ḥ |
ut | stomai̍ḥ | pṛśni̍-mātaraḥ ||8.007.17||

8.007.18a yenā̱va tu̱rvaśa̱ṁ yadu̱ṁ yena̱ kaṇva̍ṁ dhana̱spṛta̍m |
8.007.18c rā̱ye su tasya̍ dhīmahi ||

yena̍ | ā̱va | tu̱rvaśa̍m | yadu̍m | yena̍ | kaṇva̍m | dha̱na̱-spṛta̍m |
rā̱ye | su | tasya̍ | dhī̱ma̱hi̱ ||8.007.18||

8.007.19a i̱mā u̍ vaḥ sudānavo ghṛ̱taṁ na pi̱pyuṣī̱r iṣa̍ḥ |
8.007.19c vardhā̍n kā̱ṇvasya̱ manma̍bhiḥ ||

i̱māḥ | ū̱m̐m | va̱ḥ | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | ghṛ̱tam | na | pi̱ṣyuṣī̍ḥ | iṣa̍ḥ |
vardhā̍n | kā̱ṇvasya̍ | manma̍-bhiḥ ||8.007.19||

8.007.20a kva̍ nū̱naṁ su̍dānavo̱ mada̍thā vṛktabarhiṣaḥ |
8.007.20c bra̱hmā ko va̍ḥ saparyati ||

kva̍ | nū̱nam | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | mada̍tha | vṛ̱kta̱-ba̱rhi̱ṣa̱ḥ |
bra̱hmā | kaḥ | va̱ḥ | sa̱pa̱ryati̱ ||8.007.20||

8.007.21a na̱hi ṣma̱ yad dha̍ vaḥ pu̱rā stome̍bhir vṛktabarhiṣaḥ |
8.007.21c śardhā̍m̐ ṛ̱tasya̱ jinva̍tha ||

na̱hi | sma̱ | yat | ha̱ | va̱ḥ | pu̱rā | stome̍bhiḥ | vṛ̱kta̱-ba̱rhi̱ṣa̱ḥ |
śardhā̍n | ṛ̱tasya̍ | jinva̍tha ||8.007.21||

8.007.22a sam u̱ tye ma̍ha̱tīr a̱paḥ saṁ kṣo̱ṇī sam u̱ sūrya̍m |
8.007.22c saṁ vajra̍m parva̱śo da̍dhuḥ ||

sam | ū̱m̐ iti̍ | tye | ma̱ha̱tīḥ | a̱paḥ | sam | kṣo̱ṇī | sam | ū̱m̐ iti̍ | sūrya̍m |
sam | vajra̍m | pa̱rva̱-śaḥ | da̱dhu̱ḥ ||8.007.22||

8.007.23a vi vṛ̱tram pa̍rva̱śo ya̍yu̱r vi parva̍tām̐ arā̱jina̍ḥ |
8.007.23c ca̱krā̱ṇā vṛṣṇi̱ pauṁsya̍m ||

vi | vṛ̱tram | pa̱rva̱-śaḥ | ya̱yu̱ḥ | vi | parva̍tān | a̱rā̱jina̍ḥ |
ca̱krā̱ṇāḥ | vṛṣṇi̍ | pau̱ṁsya̍m ||8.007.23||

8.007.24a anu̍ tri̱tasya̱ yudhya̍ta̱ḥ śuṣma̍m āvann u̱ta kratu̍m |
8.007.24c anv indra̍ṁ vṛtra̱tūrye̍ ||

anu̍ | tri̱tasya̍ | yudhya̍taḥ | śuṣma̍m | ā̱va̱n | u̱ta | kratu̍m |
anu̍ | indra̍m | vṛ̱tra̱-tūrye̍ ||8.007.24||

8.007.25a vi̱dyuddha̍stā a̱bhidya̍va̱ḥ śiprā̍ḥ śī̱rṣan hi̍ra̱ṇyayī̍ḥ |
8.007.25c śu̱bhrā vy a̍ñjata śri̱ye ||

vi̱dyut-ha̍stāḥ | a̱bhi-dya̍vaḥ | śiprā̍ḥ | śī̱rṣan | hi̱ra̱ṇyayī̍ḥ |
śu̱bhrāḥ | vi | a̱ñja̱ta̱ | śri̱ye ||8.007.25||

8.007.26a u̱śanā̱ yat pa̍rā̱vata̍ u̱kṣṇo randhra̱m ayā̍tana |
8.007.26c dyaur na ca̍kradad bhi̱yā ||

u̱sanā̍ | yat | pa̱rā̱-vata̍ḥ | u̱kṣṇaḥ | randhra̍m | ayā̍tana |
dyauḥ | na | ca̱kra̱da̱t | bhi̱yā ||8.007.26||

8.007.27a ā no̍ ma̱khasya̍ dā̱vane 'śvai̱r hira̍ṇyapāṇibhiḥ |
8.007.27c devā̍sa̱ upa̍ gantana ||

ā | na̱ḥ | ma̱khasya̍ | dā̱vane̍ | aśvai̍ḥ | hira̍ṇyapāṇi-bhiḥ |
devā̍saḥ | upa̍ | ga̱nta̱na̱ ||8.007.27||

8.007.28a yad e̍ṣā̱m pṛṣa̍tī̱ rathe̱ praṣṭi̱r vaha̍ti̱ rohi̍taḥ |
8.007.28c yānti̍ śu̱bhrā ri̱ṇann a̱paḥ ||

yat | e̱ṣā̱m | pṛṣa̍tīḥ | rathe̍ | praṣṭi̍ḥ | vaha̍ti | rohi̍taḥ |
yānti̍ | śu̱bhrāḥ | ri̱ṇan | a̱paḥ ||8.007.28||

8.007.29a su̱ṣome̍ śarya̱ṇāva̍ty ārjī̱ke pa̱styā̍vati |
8.007.29c ya̱yur nica̍krayā̱ nara̍ḥ ||

su̱-some̍ | śa̱rya̱ṇā-va̍ti | ā̱rjī̱ke | pa̱stya̍-vati |
ya̱yuḥ | ni-ca̍krayā | nara̍ḥ ||8.007.29||

8.007.30a ka̱dā ga̍cchātha maruta i̱tthā vipra̱ṁ hava̍mānam |
8.007.30c mā̱rḍī̱kebhi̱r nādha̍mānam ||

ka̱dā | ga̱cchā̱tha̱ | ma̱ru̱ta̱ḥ | i̱tthā | vipra̍m | hava̍mānam |
mā̱rḍī̱kebhi̍ḥ | nādha̍mānam ||8.007.30||

8.007.31a kad dha̍ nū̱naṁ ka̍dhapriyo̱ yad indra̱m aja̍hātana |
8.007.31c ko va̍ḥ sakhi̱tva o̍hate ||

kat | ha̱ | nū̱nam | ka̱dha̱-pri̱ya̱ḥ | yat | indra̍m | aja̍hātana |
kaḥ | va̱ḥ | sa̱khi̱-tve | o̱ha̱te̱ ||8.007.31||

8.007.32a sa̱ho ṣu ṇo̱ vajra̍hastai̱ḥ kaṇvā̍so a̱gnim ma̱rudbhi̍ḥ |
8.007.32c stu̱ṣe hira̍ṇyavāśībhiḥ ||

sa̱ho iti̍ | su | na̱ḥ | vajra̍-hastaiḥ | kaṇvā̍saḥ | a̱gnim | ma̱rut-bhi̍ḥ |
stu̱ṣe | hira̍ṇya-vāśībhiḥ ||8.007.32||

8.007.33a o ṣu vṛṣṇa̱ḥ praya̍jyū̱n ā navya̍se suvi̱tāya̍ |
8.007.33c va̱vṛ̱tyāṁ ci̱travā̍jān ||

o iti̍ | su | vṛṣṇa̍ḥ | pra-ya̍jyūn | ā | navya̍se | su̱vi̱tāya̍ |
va̱vṛ̱tyām | ci̱tra-vā̍jān ||8.007.33||

8.007.34a gi̱raya̍ś ci̱n ni ji̍hate̱ parśā̍nāso̱ manya̍mānāḥ |
8.007.34c parva̍tāś ci̱n ni ye̍mire ||

gi̱raya̍ḥ | ci̱t | ni | ji̱ha̱te̱ | parśā̍nāsaḥ | manya̍mānāḥ |
parva̍tāḥ | ci̱t | ni | ye̱mi̱re̱ ||8.007.34||

8.007.35a ākṣṇa̱yāvā̍no vahanty a̱ntari̍kṣeṇa̱ pata̍taḥ |
8.007.35c dhātā̍raḥ stuva̱te vaya̍ḥ ||

ā | a̱kṣṇa̱-yāvā̍naḥ | va̱ha̱nti̱ | a̱ntari̍kṣeṇa | pata̍taḥ |
dhātā̍raḥ | stu̱va̱te | vaya̍ḥ ||8.007.35||

8.007.36a a̱gnir hi jāni̍ pū̱rvyaś chando̱ na sūro̍ a̱rciṣā̍ |
8.007.36c te bhā̱nubhi̱r vi ta̍sthire ||

a̱gniḥ | hi | jāni̍ | pū̱rvyaḥ | chanda̍ḥ | na | sūra̍ḥ | a̱rciṣā̍ |
te̱ | bhā̱nu-bhi̍ḥ | vi | ta̱sthi̱re̱ ||8.007.36||


8.008.01a ā no̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̱r aśvi̍nā̱ gaccha̍taṁ yu̱vam |
8.008.01c dasrā̱ hira̍ṇyavartanī̱ piba̍taṁ so̱myam madhu̍ ||

ā | na̱ḥ | viśvā̍bhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ | aśvi̍nā | gaccha̍tam | yu̱vam |
dasrā̍ | hira̍ṇya-vartanī̱ iti̱ hira̍ṇya-vartanī | piba̍tam | so̱myam | madhu̍ ||8.008.01||

8.008.02a ā nū̱naṁ yā̍tam aśvinā̱ rathe̍na̱ sūrya̍tvacā |
8.008.02c bhujī̱ hira̍ṇyapeśasā̱ kavī̱ gambhī̍racetasā ||

ā | nū̱nam | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ | rathe̍na | sūrya̍-tvacā |
bhujī̱ iti̍ | hira̍ṇya-peśasā | kavī̱ iti̍ | gambhī̍ra-cetasā ||8.008.02||

8.008.03a ā yā̍ta̱ṁ nahu̍ṣa̱s pary āntari̍kṣāt suvṛ̱ktibhi̍ḥ |
8.008.03c pibā̍tho aśvinā̱ madhu̱ kaṇvā̍nā̱ṁ sava̍ne su̱tam ||

ā | yā̱ta̱m | nahu̍ṣaḥ | pari̍ | ā | a̱ntari̍kṣāt | su̱vṛ̱kti-bhi̍ḥ |
pibā̍thaḥ | a̱śvi̱nā̱ | madhu̍ | kaṇvā̍nām | sava̍ne | su̱tam ||8.008.03||

8.008.04a ā no̍ yātaṁ di̱vas pary āntari̍kṣād adhapriyā |
8.008.04c pu̱traḥ kaṇva̍sya vām i̱ha su̱ṣāva̍ so̱myam madhu̍ ||

ā | na̱ḥ | yā̱ta̱m | di̱vaḥ | pari̍ | ā | a̱ntari̍kṣāt | a̱dha̱-pri̱yā̱ |
pu̱traḥ | kaṇva̍sya | vā̱m | i̱ha | su̱sāva̍ | so̱myam | madhu̍ ||8.008.04||

8.008.05a ā no̍ yāta̱m upa̍śru̱ty aśvi̍nā̱ soma̍pītaye |
8.008.05c svāhā̱ stoma̍sya vardhanā̱ pra ka̍vī dhī̱tibhi̍r narā ||

ā | na̱ḥ | yā̱ta̱m | upa̍-śruti | aśvi̍nā | soma̍-pītaye |
svāhā̍ | stoma̍sya | va̱rdha̱nā̱ | pra | ka̱vī̱ iti̍ | dhī̱ti-bhi̍ḥ | na̱rā̱ ||8.008.05||

8.008.06a yac ci̱d dhi vā̍m pu̱ra ṛṣa̍yo juhū̱re 'va̍se narā |
8.008.06c ā yā̍tam aśvi̱nā ga̍ta̱m upe̱māṁ su̍ṣṭu̱tim mama̍ ||

yat | ci̱t | hi | vā̱m | pu̱rā | ṛṣa̍yaḥ | ju̱hū̱re | ava̍se | na̱rā̱ |
ā | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m | upa̍ | i̱mām | su̱-stu̱tim | mama̍ ||8.008.06||

8.008.07a di̱vaś ci̍d roca̱nād adhy ā no̍ gantaṁ svarvidā |
8.008.07c dhī̱bhir va̍tsapracetasā̱ stome̍bhir havanaśrutā ||

di̱vaḥ | ci̱t | ro̱ca̱nāt | adhi̍ | ā | na̱ḥ | ga̱nta̱m | sva̱ḥ-vi̱dā̱ |
dhī̱bhiḥ | va̱tsa̱-pra̱ce̱ta̱sā̱ | stome̍bhiḥ | ha̱va̱na̱-śru̱tā̱ ||8.008.07||

8.008.08a kim a̱nye pary ā̍sate̱ 'smat stome̍bhir a̱śvinā̍ |
8.008.08c pu̱traḥ kaṇva̍sya vā̱m ṛṣi̍r gī̱rbhir va̱tso a̍vīvṛdhat ||

kim | a̱nye | pari̍ | ā̱sa̱te̱ | a̱smat | stome̍bhiḥ | a̱śvinā̍ |
pu̱traḥ | kaṇva̍sya | vā̱m | ṛṣi̍ḥ | gī̱ḥ-bhiḥ | va̱tsaḥ | a̱vī̱vṛ̱dha̱t ||8.008.08||

8.008.09a ā vā̱ṁ vipra̍ i̱hāva̱se 'hva̱t stome̍bhir aśvinā |
8.008.09c ari̍prā̱ vṛtra̍hantamā̱ tā no̍ bhūtam mayo̱bhuvā̍ ||

ā | vā̱m | vipra̍ḥ | i̱ha | ava̍se | ahva̍t | stome̍bhiḥ | a̱śvi̱nā̱ |
ari̍prā | vṛtra̍han-tamā | tā | na̱ḥ | bhū̱ta̱m | ma̱ya̱ḥ-bhuvā̍ ||8.008.09||

8.008.10a ā yad vā̱ṁ yoṣa̍ṇā̱ ratha̱m ati̍ṣṭhad vājinīvasū |
8.008.10c viśvā̍ny aśvinā yu̱vam pra dhī̱tāny a̍gacchatam ||

ā | yat | vā̱m | yoṣa̍ṇā | ratha̍m | ati̍ṣṭhat | vā̱ji̱nī̱va̱sū̱ iti̍ vājinī-vasū |
viśvā̍ni | a̱śvi̱nā̱ | yu̱vam | pra | dhī̱tāni̍ | a̱ga̱ccha̱ta̱m ||8.008.10||

8.008.11a ata̍ḥ sa̱hasra̍nirṇijā̱ rathe̱nā yā̍tam aśvinā |
8.008.11c va̱tso vā̱m madhu̍ma̱d vaco 'śa̍ṁsīt kā̱vyaḥ ka̱viḥ ||

ata̍ḥ | sa̱hasra̍-nirnijā | rathe̍na | ā | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ |
va̱tsaḥ | vā̱m | madhu̍-mat | vaca̍ḥ | aśa̍ṁsīt | kā̱vyaḥ | ka̱viḥ ||8.008.11||

8.008.12a pu̱ru̱ma̱ndrā pu̍rū̱vasū̍ mano̱tarā̍ rayī̱ṇām |
8.008.12c stoma̍m me a̱śvinā̍v i̱mam a̱bhi vahnī̍ anūṣātām ||

pu̱ru̱-ma̱ndrā | pu̱ru̱vasū̱ iti̍ pu̱ru̱-vasū̍ | ma̱no̱tarā̍ | ra̱yī̱ṇām |
stoma̍m | me̱ | a̱śvinau̍ | i̱mam | a̱bhi | vahnī̱ iti̍ | a̱nū̱ṣā̱tā̱m ||8.008.12||

8.008.13a ā no̱ viśvā̍ny aśvinā dha̱ttaṁ rādhā̱ṁsy ahra̍yā |
8.008.13c kṛ̱taṁ na̍ ṛ̱tviyā̍vato̱ mā no̍ rīradhataṁ ni̱de ||

ā | na̱ḥ | viśvā̍ni | a̱śvi̱nā̱ | dha̱ttam | rādhā̍ṁsi | ahū̍yā |
kṛ̱tam | na̱ḥ | ṛ̱tviya̍-vataḥ | mā | na̱ḥ | rī̱ra̱dha̱ta̱m | ni̱de ||8.008.13||

8.008.14a yan nā̍satyā parā̱vati̱ yad vā̱ stho adhy amba̍re |
8.008.14c ata̍ḥ sa̱hasra̍nirṇijā̱ rathe̱nā yā̍tam aśvinā ||

yat | nā̱sa̱tyā̱ | pa̱rā̱-vati̍ | yat | vā̱ | sthaḥ | adhi̍ | amba̍re |
ata̍ḥ | sa̱hasra̍-nirnijā | rathe̍na | ā | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.008.14||

8.008.15a yo vā̍ṁ nāsatyā̱v ṛṣi̍r gī̱rbhir va̱tso avī̍vṛdhat |
8.008.15c tasmai̍ sa̱hasra̍nirṇija̱m iṣa̍ṁ dhattaṁ ghṛta̱ścuta̍m ||

yaḥ | vā̱m | nā̱sa̱tyau̱ | ṛṣi̍ḥ | gī̱ḥ-bhiḥ | va̱tsaḥ | avī̍vṛdhat |
tasmai̍ | sa̱hasra̍-nirnija̍m | iṣa̍m | dha̱tta̱m | ghṛ̱ta̱-ścuta̍m ||8.008.15||

8.008.16a prāsmā̱ ūrja̍ṁ ghṛta̱ścuta̱m aśvi̍nā̱ yaccha̍taṁ yu̱vam |
8.008.16c yo vā̍ṁ su̱mnāya̍ tu̱ṣṭava̍d vasū̱yād dā̍nunas patī ||

pra | a̱smai̱ | ūrja̍m | ghṛ̱ta̱-ścuta̍m | aśvi̍nā | yaccha̍tam | yu̱vam |
yaḥ | vā̱m | su̱mnāya̍ | tu̱stava̍t | va̱su̱-yāt | dā̱nu̱na̱ḥ | pa̱tī̱ iti̍ ||8.008.16||

8.008.17a ā no̍ gantaṁ riśādase̱maṁ stoma̍m purubhujā |
8.008.17c kṛ̱taṁ na̍ḥ su̱śriyo̍ nare̱mā dā̍tam a̱bhiṣṭa̍ye ||

ā | na̱ḥ | ga̱nta̱m | ri̱śā̱da̱sā̱ | i̱mam | stoma̍m | pu̱ru̱-bhu̱jā̱ |
kṛ̱tam | na̱ḥ | su̱-śriya̍ḥ | na̱rā̱ | i̱mā | dā̱ta̱m | a̱bhiṣṭa̍ye ||8.008.17||

8.008.18a ā vā̱ṁ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ pri̱yame̍dhā ahūṣata |
8.008.18c rāja̍ntāv adhva̱rāṇā̱m aśvi̍nā̱ yāma̍hūtiṣu ||

ā | vā̱m | viśvā̍bhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ | pri̱ya-me̍dhāḥ | a̱hū̱ṣa̱ta̱ |
rāja̍ntau | a̱dhva̱rāṇā̍m | aśvi̍nā | yāma̍-hūtiṣu ||8.008.18||

8.008.19a ā no̍ gantam mayo̱bhuvāśvi̍nā śa̱mbhuvā̍ yu̱vam |
8.008.19c yo vā̍ṁ vipanyū dhī̱tibhi̍r gī̱rbhir va̱tso avī̍vṛdhat ||

ā | na̱ḥ | ga̱nta̱m | ma̱ya̱ḥ-bhuvā̍ | aśvi̍nā | śa̱m-bhuvā̍ | yu̱vam |
yaḥ | vā̱m | vi̱pa̱nyū̱ iti̍ | dhī̱ti-bhi̍ḥ | gī̱ḥ-bhiḥ | va̱tsaḥ | avī̍vṛdhat ||8.008.19||

8.008.20a yābhi̱ḥ kaṇva̱m medhā̍tithi̱ṁ yābhi̱r vaśa̱ṁ daśa̍vrajam |
8.008.20c yābhi̱r gośa̍rya̱m āva̍ta̱ṁ tābhi̍r no 'vataṁ narā ||

yābhi̍ḥ | kaṇva̍m | medha̍-atithim | yābhi̍ḥ | vaśa̍m | daśa̍-vrajam |
yābhi̍ḥ | go-śa̍ryam | āva̍tam | tābhi̍ḥ | na̱ḥ | a̱va̱ta̱m | na̱rā̱ ||8.008.20||

8.008.21a yābhi̍r narā tra̱sada̍syu̱m āva̍ta̱ṁ kṛtvye̱ dhane̍ |
8.008.21c tābhi̱ḥ ṣv a1̱̍smām̐ a̍śvinā̱ prāva̍ta̱ṁ vāja̍sātaye ||

yābhi̍ḥ | na̱rā̱ | tra̱sada̍syum | āva̍tam | kṛtvye̍ | dhane̍ |
tābhi̍ḥ | su | a̱smān | a̱śvi̱nā̱ | pra | a̱va̱ta̱m | vāja̍-sātaye ||8.008.21||

8.008.22a pra vā̱ṁ stomā̍ḥ suvṛ̱ktayo̱ giro̍ vardhantv aśvinā |
8.008.22c puru̍trā̱ vṛtra̍hantamā̱ tā no̍ bhūtam puru̱spṛhā̍ ||

pra | vā̱m | stomā̍ḥ | su̱-vṛ̱ktaya̍ḥ | gira̍ḥ | va̱rdha̱ntu̱ | a̱śvi̱nā̱ |
puru̍-trā | vṛtra̍han-tamā̱ | tā | na̱ḥ | bhū̱ta̱m | pu̱ru̱-spṛhā̍ ||8.008.22||

8.008.23a trīṇi̍ pa̱dāny a̱śvino̍r ā̱viḥ sānti̱ guhā̍ pa̱raḥ |
8.008.23c ka̱vī ṛ̱tasya̱ patma̍bhir a̱rvāg jī̱vebhya̱s pari̍ ||

trīṇi̍ | pa̱dāni̍ | a̱śvino̍ḥ | ā̱viḥ | santi̍ | guihā̍ | pa̱raḥ |
ka̱vī iti̍ | ṛ̱tasya̍ | patma̍-bhiḥ | a̱rvāk | jī̱vebhya̍ḥ | pari̍ ||8.008.23||


8.009.01a ā nū̱nam a̍śvinā yu̱vaṁ va̱tsasya̍ ganta̱m ava̍se |
8.009.01c prāsmai̍ yacchatam avṛ̱kam pṛ̱thu ccha̱rdir yu̍yu̱taṁ yā arā̍tayaḥ ||

ā | nū̱nam | a̱śvi̱nā̱ | yu̱vam | va̱tsasya̍ | ga̱nta̱m | ava̍se |
pra | asmai̍ | ya̱ccha̱ta̱m | a̱vṛ̱kam | pṛ̱thu | cha̱rdiḥ | yu̱yu̱tam | yāḥ | arā̍tayaḥ ||8.009.01||

8.009.02a yad a̱ntari̍kṣe̱ yad di̱vi yat pañca̱ mānu̍ṣā̱m̐ anu̍ |
8.009.02c nṛ̱mṇaṁ tad dha̍ttam aśvinā ||

yat | a̱ntari̍kṣe | yat | di̱vi | yat | pañca̍ | mānu̍ṣān | anu̍ |
nṛ̱mṇam | tat | dha̱tta̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.009.02||

8.009.03a ye vā̱ṁ daṁsā̍ṁsy aśvinā̱ viprā̍saḥ parimāmṛ̱śuḥ |
8.009.03c e̱vet kā̱ṇvasya̍ bodhatam ||

ye | vā̱m | daṁsā̍ṁsi | a̱śvi̱nā̱ | viprā̍saḥ | pa̱ri̱-ma̱mṛ̱śuḥ |
e̱va | it | kā̱ṇvasya̍ | bo̱dha̱ta̱m ||8.009.03||

8.009.04a a̱yaṁ vā̍ṁ gha̱rmo a̍śvinā̱ stome̍na̱ pari̍ ṣicyate |
8.009.04c a̱yaṁ somo̱ madhu̍mān vājinīvasū̱ yena̍ vṛ̱traṁ cike̍tathaḥ ||

a̱yam | vā̱m | gha̱rmaḥ | a̱śvi̱nā̱ | stome̍na | pari̍ | si̱cya̱te̱ |
a̱yam | soma̍ḥ | madhu̍-mān | vā̱ji̱nī̱va̱sū̱ iti̍ vājinī-vasū | yena̍ | vṛ̱tram | cike̍tathaḥ ||8.009.04||

8.009.05a yad a̱psu yad vana̱spatau̱ yad oṣa̍dhīṣu purudaṁsasā kṛ̱tam |
8.009.05c tena̍ māviṣṭam aśvinā ||

yat | a̱p-su | yat | va̱naspatau̍ | yat | oṣa̍dhīṣu | pu̱ru̱-da̱ṁsa̱sā̱ | kṛ̱tam |
tena̍ | mā̱ | a̱vi̱ṣṭa̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.009.05||

8.009.06a yan nā̍satyā bhura̱ṇyatho̱ yad vā̍ deva bhiṣa̱jyatha̍ḥ |
8.009.06c a̱yaṁ vā̍ṁ va̱tso ma̱tibhi̱r na vi̍ndhate ha̱viṣma̍nta̱ṁ hi gaccha̍thaḥ ||

yat | nā̱sa̱tyā̱ | bhu̱ra̱ṇyatha̍ḥ | yat | vā̱ | de̱vā̱ | bhi̱ṣa̱jyatha̍ḥ |
a̱yam | vā̱m | va̱tsaḥ | ma̱ti-bhiḥ | na | vi̱ndha̱te̱ | ha̱viṣma̍ntam | hi | gaccha̍thaḥ ||8.009.06||

8.009.07a ā nū̱nam a̱śvino̱r ṛṣi̱ḥ stoma̍ṁ ciketa vā̱mayā̍ |
8.009.07c ā soma̱m madhu̍mattamaṁ gha̱rmaṁ si̍ñcā̱d atha̍rvaṇi ||

ā | nū̱nam | a̱śvino̍ḥ | ṛṣi̍ḥ | stoma̍m | ci̱ke̱ta̱ | vā̱mayā̍ |
ā | soma̍m | madhu̍mat-tamam | gha̱rmam | si̱ñcā̱t | atha̍rvaṇi ||8.009.07||

8.009.08a ā nū̱naṁ ra̱ghuva̍rtani̱ṁ ratha̍ṁ tiṣṭhātho aśvinā |
8.009.08c ā vā̱ṁ stomā̍ i̱me mama̱ nabho̱ na cu̍cyavīrata ||

ā | nū̱nam | ra̱ghu-va̍rtanim | ratha̍m | ti̱ṣṭhā̱tha̱ḥ | a̱śvi̱nā̱ |
ā | vā̱m | stomā̍ḥ | i̱me | mama̍ | nabha̍ḥ | na | cu̱cya̱vī̱ra̱ta̱ ||8.009.08||

8.009.09a yad a̱dya vā̍ṁ nāsatyo̱kthair ā̍cucyuvī̱mahi̍ |
8.009.09c yad vā̱ vāṇī̍bhir aśvine̱vet kā̱ṇvasya̍ bodhatam ||

yat | a̱dya | vā̱m | nā̱sa̱tyā̱ | u̱kthaiḥ | ā̱-cu̱cyu̱vī̱mahi̍ |
yat | vā̱ | vāṇī̍bhiḥ | a̱śvi̱nā̱ | e̱va | it | kā̱ṇvasya̍ | bo̱dha̱ta̱m ||8.009.09||

8.009.10a yad vā̍ṁ ka̱kṣīvā̍m̐ u̱ta yad vya̍śva̱ ṛṣi̱r yad vā̍ṁ dī̱rghata̍mā ju̱hāva̍ |
8.009.10c pṛthī̱ yad vā̍ṁ vai̱nyaḥ sāda̍neṣv e̱ved ato̍ aśvinā cetayethām ||

yat | vā̱m | ka̱kṣīvā̍n | u̱ta | yat | vi-a̍śvaḥ | ṛṣi̍ḥ | yat | vā̱m | dī̱rgha-ta̍māḥ | ju̱hāva̍ |
pṛthī̍ | yat | vā̱m | vai̱nyaḥ | sada̍neṣu | e̱va | it | ata̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ce̱ta̱ye̱thā̱m ||8.009.10||

8.009.11a yā̱taṁ cha̍rdi̱ṣpā u̱ta na̍ḥ para̱spā bhū̱taṁ ja̍ga̱tpā u̱ta na̍s tanū̱pā |
8.009.11c va̱rtis to̱kāya̱ tana̍yāya yātam ||

yā̱tam | cha̱rdi̱ḥ-pau | u̱ta | na̱ḥ | pa̱ra̱ḥ-pā | bhū̱tam | ja̱ga̱t-pau | u̱ta | na̱ḥ | ta̱nū̱-pā |
va̱rtiḥ | to̱kāya̍ | tana̍yāya | yā̱ta̱m ||8.009.11||

8.009.12a yad indre̍ṇa sa̱ratha̍ṁ yā̱tho a̍śvinā̱ yad vā̍ vā̱yunā̱ bhava̍tha̱ḥ samo̍kasā |
8.009.12c yad ā̍di̱tyebhi̍r ṛ̱bhubhi̍ḥ sa̱joṣa̍sā̱ yad vā̱ viṣṇo̍r vi̱krama̍ṇeṣu̱ tiṣṭha̍thaḥ ||

yat | indre̍ṇa | sa̱ratha̍m | yā̱thaḥ | a̱śvi̱nā̱ | yat | vā̱ | vā̱yunā̍ | bhava̍thaḥ | sam-o̍kasā |
yat | ā̱di̱tyebhi̍ḥ | ṛ̱bhu-bhi̍ḥ | sa̱-joṣa̍sā | yat | vā̱ | viṣṇo̍ḥ | vi̱-krama̍ṇeṣu | tiṣṭha̍thaḥ ||8.009.12||

8.009.13a yad a̱dyāśvinā̍v a̱haṁ hu̱veya̱ vāja̍sātaye |
8.009.13c yat pṛ̱tsu tu̱rvaṇe̱ saha̱s tac chreṣṭha̍m a̱śvino̱r ava̍ḥ ||

yat | a̱dya | a̱śvinau̍ | a̱ham | hu̱veya̍ | vāja̍-sātaye |
yat | pṛ̱t-su | tu̱rvaṇe̍ | saha̍ḥ | tat | śreṣṭha̍m | a̱śvino̍ḥ | ava̍ḥ ||8.009.13||

8.009.14a ā nū̱naṁ yā̍tam aśvine̱mā ha̱vyāni̍ vāṁ hi̱tā |
8.009.14c i̱me somā̍so̱ adhi̍ tu̱rvaśe̱ yadā̍v i̱me kaṇve̍ṣu vā̱m atha̍ ||

ā | nū̱nam | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ | i̱mā | ha̱vyāni̍ | vā̱m | hi̱tā |
i̱me | somā̍saḥ | adhi̍ | tu̱rvaśe̍ | yadau̍ | i̱me | kaṇve̍ṣu | vā̱m | atha̍ ||8.009.14||

8.009.15a yan nā̍satyā parā̱ke a̍rvā̱ke asti̍ bheṣa̱jam |
8.009.15c tena̍ nū̱naṁ vi̍ma̱dāya̍ pracetasā cha̱rdir va̱tsāya̍ yacchatam ||

yat | nā̱sa̱tyā̱ | pa̱rā̱ke | a̱rvā̱ke | asti̍ | bhe̱ṣa̱jam |
tena̍ | nū̱nam | vi̱-ma̱dāya̍ | pra̱-ce̱ta̱sā̱ | cha̱rdiḥ | va̱tsāya̍ | ya̱ccha̱ta̱m ||8.009.15||

8.009.16a abhu̍tsy u̱ pra de̱vyā sā̱kaṁ vā̱cāham a̱śvino̍ḥ |
8.009.16c vy ā̍var de̱vy ā ma̱tiṁ vi rā̱tim martye̍bhyaḥ ||

abhu̍tsi | ū̱m̐ iti̍ | pra | de̱vyā | sā̱kam | vā̱cā | a̱ham | a̱śvino̍ḥ |
vi | ā̱va̱ḥ | de̱vi̱ | ā | ma̱tim | vi | rā̱tim | martye̍bhyaḥ ||8.009.16||

8.009.17a pra bo̍dhayoṣo a̱śvinā̱ pra de̍vi sūnṛte mahi |
8.009.17c pra ya̍jñahotar ānu̱ṣak pra madā̍ya̱ śravo̍ bṛ̱hat ||

pra | bo̱dha̱ya̱ | u̱ṣa̱ḥ | a̱śvinā̍ | pra | de̱vi̱ | sū̱nṛ̱te̱ | ma̱hi̱ |
pra | ya̱jña̱-ho̱ta̱ḥ | ā̱nu̱ṣak | pra | madā̍ya | śrava̍ḥ | bṛ̱hat ||8.009.17||

8.009.18a yad u̍ṣo̱ yāsi̍ bhā̱nunā̱ saṁ sūrye̍ṇa rocase |
8.009.18c ā hā̱yam a̱śvino̱ ratho̍ va̱rtir yā̍ti nṛ̱pāyya̍m ||

yat | u̱ṣa̱ḥ | yāsi̍ | bhā̱nunā̍ | sam | sūrye̍ṇa | ro̱ca̱se̱ |
ā | ha̱ | a̱yam | a̱śvino̍ḥ | ratha̍ḥ | va̱rtiḥ | yā̱ti̱ | nṛ̱-pāyya̍m ||8.009.18||

8.009.19a yad āpī̍tāso a̱ṁśavo̱ gāvo̱ na du̱hra ūdha̍bhiḥ |
8.009.19c yad vā̱ vāṇī̱r anū̍ṣata̱ pra de̍va̱yanto̍ a̱śvinā̍ ||

yat | ā-pī̍tāsaḥ | a̱ṁśava̍ḥ | gāva̍ḥ | na | du̱hre | ūdha̍-bhiḥ |
yat | vā̱ | vāṇī̍ḥ | anū̍ṣata | pra | de̱va̱-yanta̍ḥ | a̱śvinā̍ ||8.009.19||

8.009.20a pra dyu̱mnāya̱ pra śava̍se̱ pra nṛ̱ṣāhyā̍ya̱ śarma̍ṇe |
8.009.20c pra dakṣā̍ya pracetasā ||

pra | dyu̱mnāya̍ | pra | śava̍se | pra | nṛ̱-sahyā̍ya | śarma̍ṇe |
pra | dakṣā̍ya | pra̱-ce̱ta̱sā̱ ||8.009.20||

8.009.21a yan nū̱naṁ dhī̱bhir a̍śvinā pi̱tur yonā̍ ni̱ṣīda̍thaḥ |
8.009.21c yad vā̍ su̱mnebhi̍r ukthyā ||

yat | nū̱nam | dhī̱bhiḥ | a̱śvi̱nā̱ | pi̱tuḥ | yonā̍ | ni̱-sīda̍thaḥ |
yat | vā̱ | su̱mnebhi̍ḥ | u̱kthyā̱ ||8.009.21||


8.010.01a yat stho dī̱rghapra̍sadmani̱ yad vā̱do ro̍ca̱ne di̱vaḥ |
8.010.01c yad vā̍ samu̱dre adhy ākṛ̍te gṛ̱he 'ta̱ ā yā̍tam aśvinā ||

yat | sthaḥ | dī̱rgha-pra̍sadmani | yat | vā̱ | a̱daḥ | ro̱ca̱ne | di̱vaḥ |
yat | vā̱ | sa̱mu̱dre | adhi̍ | ā-kṛ̍te | gṛ̱he | ata̍ḥ | ā | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.010.01||

8.010.02a yad vā̍ ya̱jñam mana̍ve sammimi̱kṣathu̍r e̱vet kā̱ṇvasya̍ bodhatam |
8.010.02c bṛha̱spati̱ṁ viśvā̍n de̱vām̐ a̱haṁ hu̍va̱ indrā̱viṣṇū̍ a̱śvinā̍v āśu̱heṣa̍sā ||

yat | vā̱ | ya̱jñam | mana̍ve | sa̱m-mi̱mi̱kṣathu̍ḥ | e̱va | it | kā̱ṇvasya̍ | bo̱dha̱ta̱m |
bṛha̱spati̍m | viśvā̍n | de̱vān | a̱ham | hu̱ve̱ | indrā̱viṣṇū̱ iti̍ | a̱śvinau̍ | ā̱śu̱-heṣa̍sā ||8.010.02||

8.010.03a tyā nv a1̱̍śvinā̍ huve su̱daṁsa̍sā gṛ̱bhe kṛ̱tā |
8.010.03c yayo̱r asti̱ pra ṇa̍ḥ sa̱khyaṁ de̱veṣv adhy āpya̍m ||

tyā | nu | a̱śvinā̍ | hu̱ve̱ | su̱-daṁsa̍sā | gṛ̱bhe | kṛ̱tā |
yayo̍ḥ | asti̍ | pra | na̱ḥ | sa̱khyam | de̱veṣu | adhi̍ | āpya̍m ||8.010.03||

8.010.04a yayo̱r adhi̱ pra ya̱jñā a̍sū̱re santi̍ sū̱raya̍ḥ |
8.010.04c tā ya̱jñasyā̍dhva̱rasya̱ prace̍tasā sva̱dhābhi̱r yā piba̍taḥ so̱myam madhu̍ ||

yayo̍ḥ | adhi̍ | pra | ya̱jñāḥ | a̱sū̱re | santi̍ | sū̱raya̍ḥ |
tā | ya̱jñasya̍ | a̱dhva̱rasya̍ | pra-ce̍tasā | sva̱dhābhi̍ḥ | yā | piba̍taḥ | so̱myam | madhu̍ ||8.010.04||

8.010.05a yad a̱dyāśvi̍nā̱v apā̱g yat prāk stho vā̍jinīvasū |
8.010.05c yad dru̱hyavy ana̍vi tu̱rvaśe̱ yadau̍ hu̱ve vā̱m atha̱ mā ga̍tam ||

yat | a̱dya | a̱śvi̱nau̱ | apā̍k | yat | prāk | sthaḥ | vā̱ji̱nī̱va̱sū̱ iti̍ vājinī-vasū |
yat | dru̱hyavi̍ | ana̍vi | tu̱rvaśe̍ | yadau̍ | hu̱ve | vā̱m | atha̍ | mā̱ | ā | ga̱ta̱m ||8.010.05||

8.010.06a yad a̱ntari̍kṣe̱ pata̍thaḥ purubhujā̱ yad ve̱me roda̍sī̱ anu̍ |
8.010.06c yad vā̍ sva̱dhābhi̍r adhi̱tiṣṭha̍tho̱ ratha̱m ata̱ ā yā̍tam aśvinā ||

yat | a̱ntari̍kṣe | pata̍thaḥ | pu̱ru̱-bhu̱jā̱ | yat | vā̱ | i̱me iti̍ | roda̍sī̱ iti̍ | anu̍ |
yat | vā̱ | sva̱dhābhi̍ḥ | a̱dhi̱-tiṣṭha̍thaḥ | ratha̍m | ata̍ḥ | ā | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.010.06||


8.011.01a tvam a̍gne vrata̱pā a̍si de̱va ā martye̱ṣv ā |
8.011.01c tvaṁ ya̱jñeṣv īḍya̍ḥ ||

tvam | a̱gne̱ | vra̱ta̱-pāḥ | a̱si̱ | de̱vaḥ | ā | martye̍ṣu | ā |
tvam | ya̱jñeṣu̍ | īḍya̍ḥ ||8.011.01||

8.011.02a tvam a̍si pra̱śasyo̍ vi̱dathe̍ṣu sahantya |
8.011.02c agne̍ ra̱thīr a̍dhva̱rāṇā̍m ||

tvam | a̱si̱ | pra̱-śasya̍ḥ | vi̱dathe̍ṣu | sa̱ha̱ntya̱ |
agne̍ | ra̱thīḥ | a̱dhva̱rāṇā̍m ||8.011.02||

8.011.03a sa tvam a̱smad apa̱ dviṣo̍ yuyo̱dhi jā̍tavedaḥ |
8.011.03c ade̍vīr agne̱ arā̍tīḥ ||

saḥ | tvam | a̱smat | apa̍ | dviṣa̍ḥ | yu̱yo̱dhi | jā̱ta̱-ve̱da̱ḥ |
ade̍vīḥ | a̱gne̱ | arā̍tīḥ ||8.011.03||

8.011.04a anti̍ ci̱t santa̱m aha̍ ya̱jñam marta̍sya ri̱poḥ |
8.011.04c nopa̍ veṣi jātavedaḥ ||

anti̍ | ci̱t | santa̍m | aha̍ | ya̱jñam | marta̍sya | ri̱poḥ |
na | upa̍ | ve̱ṣi̱ | jā̱ta̱-ve̱da̱ḥ ||8.011.04||

8.011.05a martā̱ ama̍rtyasya te̱ bhūri̱ nāma̍ manāmahe |
8.011.05c viprā̍so jā̱tave̍dasaḥ ||

martā̍ḥ | ama̍rtyasya | te̱ | bhūri̍ | nāma̍ | ma̱nā̱ma̱he̱ |
viprā̍saḥ | jā̱ta-ve̍dasaḥ ||8.011.05||

8.011.06a vipra̱ṁ viprā̱so 'va̍se de̱vam martā̍sa ū̱taye̍ |
8.011.06c a̱gniṁ gī̱rbhir ha̍vāmahe ||

vipra̍m | viprā̍saḥ | ava̍se | de̱vam | martā̍saḥ | ū̱taye̍ |
a̱gnim | gī̱ḥ-bhiḥ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||8.011.06||

8.011.07a ā te̍ va̱tso mano̍ yamat para̱māc ci̍t sa̱dhasthā̍t |
8.011.07c agne̱ tvāṁkā̍mayā gi̱rā ||

ā | te̱ | va̱tsaḥ | mana̍ḥ | ya̱ma̱t | pa̱ra̱māt | ci̱t | sa̱dha-sthā̍t |
agne̍ | tvām-kā̍mayā | gi̱rā ||8.011.07||

8.011.08a pu̱ru̱trā hi sa̱dṛṅṅ asi̱ viśo̱ viśvā̱ anu̍ pra̱bhuḥ |
8.011.08c sa̱matsu̍ tvā havāmahe ||

pu̱ru̱-trā | hi | sa̱-dṛṅ | asi̍ | viśa̍ḥ | viśvā̍ḥ | anu̍ | pra̱-bhuḥ |
sa̱mat-su̍ | tvā̱ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||8.011.08||

8.011.09a sa̱matsv a̱gnim ava̍se vāja̱yanto̍ havāmahe |
8.011.09c vāje̍ṣu ci̱trarā̍dhasam ||

sa̱mat-su̍ | a̱gnim | ava̍se | vā̱ja̱-yanta̍ḥ | ha̱vā̱ma̱he̱ |
vāje̍ṣu | ci̱tra-rā̍dhasam ||8.011.09||

8.011.10a pra̱tno hi ka̱m īḍyo̍ adhva̱reṣu̍ sa̱nāc ca̱ hotā̱ navya̍ś ca̱ satsi̍ |
8.011.10c svāṁ cā̍gne ta̱nva̍m pi̱praya̍svā̱smabhya̍ṁ ca̱ saubha̍ga̱m ā ya̍jasva ||

pra̱tnaḥ | hi | ka̱m | īḍya̍ḥ | a̱dhva̱reṣu̍ | sa̱nāt | ca̱ | hotā̍ | navya̍ḥ | ca̱ | satsi̍ |
svām | ca̱ | a̱gne̱ | ta̱nva̍m | pi̱praya̍sva | a̱smabhya̍m | ca̱ | saubha̍gam | ā | ya̱ja̱sva̱ ||8.011.10||


8.012.01a ya i̍ndra soma̱pāta̍mo̱ mada̍ḥ śaviṣṭha̱ ceta̍ti |
8.012.01c yenā̱ haṁsi̱ ny a1̱̍triṇa̱ṁ tam ī̍mahe ||

yaḥ | i̱ndra̱ | so̱ma̱-pāta̍maḥ | mada̍ḥ | śa̱vi̱ṣṭha̱ | ceta̍ti |
yena̍ | haṁsi̍ | ni | a̱triṇa̍m | tam | ī̱ma̱he̱ ||8.012.01||

8.012.02a yenā̱ daśa̍gva̱m adhri̍guṁ ve̱paya̍nta̱ṁ sva̍rṇaram |
8.012.02c yenā̍ samu̱dram āvi̍thā̱ tam ī̍mahe ||

yena̍ | daśa̍-gvam | adhri̍-gum | ve̱paya̍ntam | sva̍ḥ-naram |
yena̍ | sa̱mu̱dram | āvi̍tha | tam | ī̱ma̱he̱ ||8.012.02||

8.012.03a yena̱ sindhu̍m ma̱hīr a̱po rathā̍m̐ iva praco̱daya̍ḥ |
8.012.03c panthā̍m ṛ̱tasya̱ yāta̍ve̱ tam ī̍mahe ||

yena̍ | sindhu̍m | ma̱hīḥ | a̱paḥ | rathā̍n-iva | pra̱-co̱daya̍ḥ |
panthā̍m | ṛ̱tasya̍ | yāta̍ve | tam | ī̱ma̱he̱ ||8.012.03||

8.012.04a i̱maṁ stoma̍m a̱bhiṣṭa̍ye ghṛ̱taṁ na pū̱tam a̍drivaḥ |
8.012.04c yenā̱ nu sa̱dya oja̍sā va̱vakṣi̍tha ||

i̱mam | stoma̍m | a̱bhiṣṭa̍ye | ghṛ̱tam | na | pū̱tam | a̱dri̱-va̱ḥ |
yena̍ | nu | sa̱dyaḥ | oja̍sā | va̱vakṣi̍tha ||8.012.04||

8.012.05a i̱maṁ ju̍ṣasva girvaṇaḥ samu̱dra i̍va pinvate |
8.012.05c indra̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍r va̱vakṣi̍tha ||

i̱mam | ju̱ṣa̱sva̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ | sa̱mu̱draḥ-i̍va | pi̱nva̱te̱ |
indra̍ | viśvā̍bhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ | va̱vakṣi̍tha ||8.012.05||

8.012.06a yo no̍ de̱vaḥ pa̍rā̱vata̍ḥ sakhitva̱nāya̍ māma̱he |
8.012.06c di̱vo na vṛ̱ṣṭim pra̱thaya̍n va̱vakṣi̍tha ||

yaḥ | na̱ḥ | de̱vaḥ | pa̱rā̱-vata̍ḥ | sa̱khi̱-tva̱nāya̍ | ma̱ma̱he |
di̱vaḥ | na | vṛ̱ṣṭim | pra̱thaya̍n | va̱vakṣi̍tha ||8.012.06||

8.012.07a va̱va̱kṣur a̍sya ke̱tava̍ u̱ta vajro̱ gabha̍styoḥ |
8.012.07c yat sūryo̱ na roda̍sī̱ ava̍rdhayat ||

va̱va̱kṣuḥ | a̱sya̱ | ke̱tava̍ḥ | u̱ta | vajra̍ḥ | gabha̍styoḥ |
yat | sūrya̍ḥ | na | roda̍sī̱ iti̍ | ava̍rdhayat ||8.012.07||

8.012.08a yadi̍ pravṛddha satpate sa̱hasra̍m mahi̱ṣām̐ agha̍ḥ |
8.012.08c ād it ta̍ indri̱yam mahi̱ pra vā̍vṛdhe ||

yadi̍ | pra̱-vṛ̱ddha̱ | sa̱t-pa̱te̱ | sa̱hasra̍m | ma̱hi̱ṣān | agha̍ḥ |
āt | it | te̱ | i̱ndri̱yam | mahi̍ | pra | va̱vṛ̱dhe̱ ||8.012.08||

8.012.09a indra̱ḥ sūrya̍sya ra̱śmibhi̱r ny a̍rśasā̱nam o̍ṣati |
8.012.09c a̱gnir vane̍va sāsa̱hiḥ pra vā̍vṛdhe ||

indra̍ḥ | sūrya̍sya | ra̱śmi-bhi̍ḥ | ni | a̱rśa̱sā̱nam | o̱ṣa̱ti̱ |
a̱gniḥ | vanā̍-iva | sa̱sa̱hiḥ | pra | va̱vṛ̱dhe̱ ||8.012.09||

8.012.10a i̱yaṁ ta̍ ṛ̱tviyā̍vatī dhī̱tir e̍ti̱ navī̍yasī |
8.012.10c sa̱pa̱ryantī̍ purupri̱yā mimī̍ta̱ it ||

i̱yam | te̱ | ṛ̱tviya̍-vatī | dhī̱tiḥ | e̱ti̱ | navī̍yasī |
sa̱pa̱ryantī̍ | pu̱ru̱-pri̱yā | mimī̍te | it ||8.012.10||

8.012.11a garbho̍ ya̱jñasya̍ deva̱yuḥ kratu̍m punīta ānu̱ṣak |
8.012.11c stomai̱r indra̍sya vāvṛdhe̱ mimī̍ta̱ it ||

garbha̍ḥ | ya̱jñasya̍ | de̱va̱-yuḥ | kratu̍m | pu̱nī̱te̱ | ā̱nu̱ṣak |
stomai̍ḥ | indra̍sya | va̱vṛ̱dhe̱ | mimī̍te | it ||8.012.11||

8.012.12a sa̱nir mi̱trasya̍ papratha̱ indra̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ |
8.012.12c prācī̱ vāśī̍va sunva̱te mimī̍ta̱ it ||

sa̱niḥ | mi̱trasya̍ | pa̱pra̱the̱ | indra̍ḥ | soma̍sya | pī̱taye̍ |
prācī̍ | vāśī̍-iva | su̱nva̱te | mimī̍te | it ||8.012.12||

8.012.13a yaṁ viprā̍ u̱kthavā̍haso 'bhiprama̱ndur ā̱yava̍ḥ |
8.012.13c ghṛ̱taṁ na pi̍pya ā̱sany ṛ̱tasya̱ yat ||

yam | viprā̍ḥ | u̱ktha-vā̍hasaḥ | a̱bhi̱-pra̱ma̱nduḥ | ā̱yava̍ḥ |
ghṛ̱tam | na | pi̱pye̱ | ā̱sani̍ | ṛ̱tasya̍ | yat ||8.012.13||

8.012.14a u̱ta sva̱rāje̱ adi̍ti̱ḥ stoma̱m indrā̍ya jījanat |
8.012.14c pu̱ru̱pra̱śa̱stam ū̱taya̍ ṛ̱tasya̱ yat ||

u̱ta | sva̱-rāje̍ | adi̍tiḥ | stoma̍m | indrā̍ya | jī̱ja̱na̱t |
pu̱ru̱-pra̱śa̱stam | ū̱taye̍ | ṛ̱tasya̍ | yat ||8.012.14||

8.012.15a a̱bhi vahna̍ya ū̱taye 'nū̍ṣata̱ praśa̍staye |
8.012.15c na de̍va̱ vivra̍tā̱ harī̍ ṛ̱tasya̱ yat ||

a̱bhi | vahna̍yaḥ | ū̱taye̍ | anū̍ṣata | pra-śa̍staye |
na | de̱va̱ | vi-vra̍tā | harī̱ iti̍ | ṛ̱tasya̍ | yat ||8.012.15||

8.012.16a yat soma̍m indra̱ viṣṇa̍vi̱ yad vā̍ gha tri̱ta ā̱ptye |
8.012.16c yad vā̍ ma̱rutsu̱ manda̍se̱ sam indu̍bhiḥ ||

yat | soma̍m | i̱ndra̱ | viṣṇa̍vi | yat | vā̱ | gha̱ | tri̱te | ā̱ptye |
yat | vā̱ | ma̱rut-su̍ | manda̍se | sam | indu̍-bhiḥ ||8.012.16||

8.012.17a yad vā̍ śakra parā̱vati̍ samu̱dre adhi̱ manda̍se |
8.012.17c a̱smāka̱m it su̱te ra̍ṇā̱ sam indu̍bhiḥ ||

yat | vā̱ | śa̱kra̱ | pa̱rā̱-vati̍ | sa̱mu̱dre | adhi̍ | manda̍se |
a̱smāka̍m | it | su̱te | ra̱ṇa̱ | sam | indu̍-bhiḥ ||8.012.17||

8.012.18a yad vāsi̍ sunva̱to vṛ̱dho yaja̍mānasya satpate |
8.012.18c u̱kthe vā̱ yasya̱ raṇya̍si̱ sam indu̍bhiḥ ||

yat | vā̱ | asi̍ | su̱nva̱taḥ | vṛ̱dhaḥ | yaja̍mānasya | sa̱t-pa̱te̱ |
u̱kthe | vā̱ | yasya̍ | raṇya̍si | sam | indu̍-bhiḥ ||8.012.18||

8.012.19a de̱vaṁ-de̍va̱ṁ vo 'va̍sa̱ indra̍m-indraṁ gṛṇī̱ṣaṇi̍ |
8.012.19c adhā̍ ya̱jñāya̍ tu̱rvaṇe̱ vy ā̍naśuḥ ||

de̱vam-de̍vam | va̱ḥ | ava̍se | indra̍m-indram | gṛ̱ṇī̱ṣaṇi̍ |
adha̍ | ya̱jñāya̍ | tu̱rvaṇe̍ | vi | ā̱na̱śu̱ḥ ||8.012.19||

8.012.20a ya̱jñebhi̍r ya̱jñavā̍hasa̱ṁ some̍bhiḥ soma̱pāta̍mam |
8.012.20c hotrā̍bhi̱r indra̍ṁ vāvṛdhu̱r vy ā̍naśuḥ ||

ya̱jñebhi̍ḥ | ya̱jña-vā̍hasam | some̍bhiḥ | so̱ma̱-pāta̍mam |
hotrā̍bhiḥ | indra̍m | va̱vṛ̱dhu̱ḥ | vi | ā̱na̱śu̱ḥ ||8.012.20||

8.012.21a ma̱hīr a̍sya̱ praṇī̍tayaḥ pū̱rvīr u̱ta praśa̍stayaḥ |
8.012.21c viśvā̱ vasū̍ni dā̱śuṣe̱ vy ā̍naśuḥ ||

ma̱hīḥ | a̱sya̱ | pra-nī̍tayaḥ | pū̱rvīḥ | u̱ta | pra-śa̍stayaḥ |
viśvā̍ | vasū̍ni | dā̱śuṣe̍ | vi | ā̱na̱śu̱ḥ ||8.012.21||

8.012.22a indra̍ṁ vṛ̱trāya̱ hanta̍ve de̱vāso̍ dadhire pu̱raḥ |
8.012.22c indra̱ṁ vāṇī̍r anūṣatā̱ sam oja̍se ||

indra̍m | vṛ̱trāya̍ | hanta̍ve | de̱vāsa̍ḥ | da̱dhi̱re̱ | pu̱raḥ |
indra̍m | vāṇī̍ḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | sam | oja̍se ||8.012.22||

8.012.23a ma̱hānta̍m mahi̱nā va̱yaṁ stome̍bhir havana̱śruta̍m |
8.012.23c a̱rkair a̱bhi pra ṇo̍numa̱ḥ sam oja̍se ||

ma̱hānta̍m | ma̱hi̱nā | va̱yam | stome̍bhiḥ | ha̱va̱na̱-śruta̍m |
a̱rkaiḥ | a̱bhi | pra | no̱nu̱ma̱ḥ | sam | oja̍se ||8.012.23||

8.012.24a na yaṁ vi̍vi̱kto roda̍sī̱ nāntari̍kṣāṇi va̱jriṇa̍m |
8.012.24c amā̱d id a̍sya titviṣe̱ sam oja̍saḥ ||

na | yam | vi̱vi̱ktaḥ | roda̍sī̱ iti̍ | na | a̱ntari̍kṣāṇi | va̱jriṇa̍m |
amā̍t | it | a̱sya̱ | ti̱tvi̱ṣe̱ | sam | oja̍saḥ ||8.012.24||

8.012.25a yad i̍ndra pṛta̱nājye̍ de̱vās tvā̍ dadhi̱re pu̱raḥ |
8.012.25c ād it te̍ harya̱tā harī̍ vavakṣatuḥ ||

yat | i̱ndra̱ | pṛ̱ta̱nājye̍ | de̱vāḥ | tvā̱ | da̱dhi̱re | pu̱raḥ |
āt | it | te̱ | ha̱rya̱tā | harī̱ iti̍ | va̱va̱kṣa̱tu̱ḥ ||8.012.25||

8.012.26a ya̱dā vṛ̱traṁ na̍dī̱vṛta̱ṁ śava̍sā vajri̱nn ava̍dhīḥ |
8.012.26c ād it te̍ harya̱tā harī̍ vavakṣatuḥ ||

ya̱dā | vṛ̱tram | na̱dī̱-vṛta̍m | śava̍sā | va̱jri̱n | ava̍dhīḥ |
āt | it | te̱ | ha̱rya̱tā | harī̱ iti̍ | va̱va̱kṣa̱tu̱ḥ ||8.012.26||

8.012.27a ya̱dā te̱ viṣṇu̱r oja̍sā̱ trīṇi̍ pa̱dā vi̍cakra̱me |
8.012.27c ād it te̍ harya̱tā harī̍ vavakṣatuḥ ||

ya̱dā | te̱ | viṣṇu̍ḥ | oja̍sā | trīṇi̍ | pa̱dā | vi̱-ca̱kra̱me |
āt | it | te̱ | ha̱rya̱tā | harī̱ iti̍ | va̱va̱kṣa̱tu̱ḥ ||8.012.27||

8.012.28a ya̱dā te̍ harya̱tā harī̍ vāvṛ̱dhāte̍ di̱ve-di̍ve |
8.012.28c ād it te̱ viśvā̱ bhuva̍nāni yemire ||

ya̱dā | te̱ | ha̱rya̱tā | harī̱ iti̍ | va̱vṛ̱dhāte̱ iti̍ | di̱ve-di̍ve |
āt | it | te̱ | viśvā̍ | bhuva̍nāni | ye̱mi̱re̱ ||8.012.28||

8.012.29a ya̱dā te̱ māru̍tī̱r viśa̱s tubhya̍m indra niyemi̱re |
8.012.29c ād it te̱ viśvā̱ bhuva̍nāni yemire ||

ya̱dā | te̱ | māru̍tīḥ | viśa̍ḥ | tubhya̍m | i̱ndra̱ | ni̱-ye̱mi̱re |
āt | it | te̱ | viśvā̍ | bhuva̍nāni | ye̱mi̱re̱ ||8.012.29||

8.012.30a ya̱dā sūrya̍m a̱muṁ di̱vi śu̱kraṁ jyoti̱r adhā̍rayaḥ |
8.012.30c ād it te̱ viśvā̱ bhuva̍nāni yemire ||

ya̱dā | sūrya̍m | a̱mum | di̱vi | śu̱kram | jyoti̍ḥ | adhā̍rayaḥ |
āt | it | te̱ | viśvā̍ | bhuva̍nāni | ye̱mi̱re̱ ||8.012.30||

8.012.31a i̱māṁ ta̍ indra suṣṭu̱tiṁ vipra̍ iyarti dhī̱tibhi̍ḥ |
8.012.31c jā̱mim pa̱deva̱ pipra̍tī̱m prādhva̱re ||

i̱mām | te̱ | i̱ndra̱ | su̱-stu̱tim | vipra̍ḥ | i̱ya̱rti̱ | dhī̱ti-bhi̍ḥ |
jā̱mim | pa̱dā-i̍va | pipra̍tīm | pra | a̱dhva̱re ||8.012.31||

8.012.32a yad a̍sya̱ dhāma̍ni pri̱ye sa̍mīcī̱nāso̱ asva̍ran |
8.012.32c nābhā̍ ya̱jñasya̍ do̱hanā̱ prādhva̱re ||

yat | a̱sya̱ | dhāma̍ni | pri̱ye | sa̱mī̱cī̱nāsa̍ḥ | asva̍ran |
nābhā̍ | ya̱jñasya̍ | do̱hanā̍ | pra | a̱dhva̱re ||8.012.32||

8.012.33a su̱vīrya̱ṁ svaśvya̍ṁ su̱gavya̍m indra daddhi naḥ |
8.012.33c hote̍va pū̱rvaci̍ttaye̱ prādhva̱re ||

su̱-vīrya̍m | su̱-aśvya̍m | su̱-gavya̍m | i̱ndra̱ | da̱ddhi̱ | na̱ḥ |
hotā̍-iva | pū̱rva-ci̍ttaye | pra | a̱dhva̱re ||8.012.33||


8.013.01a indra̍ḥ su̱teṣu̱ some̍ṣu̱ kratu̍m punīta u̱kthya̍m |
8.013.01c vi̱de vṛ̱dhasya̱ dakṣa̍so ma̱hān hi ṣaḥ ||

indra̍ḥ | su̱teṣu̍ | some̍ṣu | kratu̍m | pu̱nī̱te̱ | u̱kthya̍m |
vi̱de | vṛ̱dhasya̍ | dakṣa̍saḥ | ma̱hān | hi | saḥ ||8.013.01||

8.013.02a sa pra̍tha̱me vyo̍mani de̱vānā̱ṁ sada̍ne vṛ̱dhaḥ |
8.013.02c su̱pā̱raḥ su̱śrava̍stama̱ḥ sam a̍psu̱jit ||

saḥ | pra̱tha̱me | vi-o̍mani | de̱vānā̍m | sada̍ne | vṛ̱dhaḥ |
su̱-pā̱raḥ | su̱śrava̍ḥ-tamaḥ | sam | a̱psu̱-jit ||8.013.02||

8.013.03a tam a̍hve̱ vāja̍sātaya̱ indra̱m bharā̍ya śu̱ṣmiṇa̍m |
8.013.03c bhavā̍ naḥ su̱mne anta̍ma̱ḥ sakhā̍ vṛ̱dhe ||

tam | a̱hve̱ | vāja̍-sātaye | indra̍m | bharā̍ya | śu̱ṣmiṇa̍m |
bhava̍ | na̱ḥ | su̱mne | anta̍maḥ | sakhā̍ | vṛ̱dhe ||8.013.03||

8.013.04a i̱yaṁ ta̍ indra girvaṇo rā̱tiḥ kṣa̍rati sunva̱taḥ |
8.013.04c ma̱ndā̱no a̱sya ba̱rhiṣo̱ vi rā̍jasi ||

i̱yam | te̱ | i̱ndra̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ | rā̱tiḥ | kṣa̱ra̱ti̱ | su̱nva̱taḥ |
ma̱ndā̱naḥ | a̱sya | ba̱rhiṣa̍ḥ | vi | rā̱ja̱si̱ ||8.013.04||

8.013.05a nū̱naṁ tad i̍ndra daddhi no̱ yat tvā̍ su̱nvanta̱ īma̍he |
8.013.05c ra̱yiṁ na̍ś ci̱tram ā bha̍rā sva̱rvida̍m ||

nū̱nam | tat | i̱ndra̱ | da̱ddhi̱ | na̱ḥ | yat | tvā̱ | su̱nvanta̍ḥ | īma̍he |
ra̱yim | na̱ḥ | ci̱tram | ā | bha̱ra̱ | sva̱ḥ-vida̍m ||8.013.05||

8.013.06a sto̱tā yat te̱ vica̍rṣaṇir atipraśa̱rdhaya̱d gira̍ḥ |
8.013.06c va̱yā i̱vānu̍ rohate ju̱ṣanta̱ yat ||

sto̱tā | yat | te̱ | vi-ca̍rṣaṇiḥ | a̱ti̱-pra̱śa̱rdhaya̍t | gira̍ḥ |
va̱yāḥ-i̍va | anu̍ | ro̱ha̱te̱ | ju̱ṣanta̍ | yat ||8.013.06||

8.013.07a pra̱tna̱vaj ja̍nayā̱ gira̍ḥ śṛṇu̱dhī ja̍ri̱tur hava̍m |
8.013.07c made̍-made vavakṣithā su̱kṛtva̍ne ||

pra̱tna̱-vat | ja̱na̱ya̱ | gira̍ḥ | śṛ̱ṇu̱dhi | ja̱ri̱tuḥ | hava̍m |
made̍-made | va̱va̱kṣi̱tha̱ | su̱-kṛtva̍ne ||8.013.07||

8.013.08a krīḻa̍nty asya sū̱nṛtā̱ āpo̱ na pra̱vatā̍ ya̱tīḥ |
8.013.08c a̱yā dhi̱yā ya u̱cyate̱ pati̍r di̱vaḥ ||

krīḻa̍nti | a̱sya̱ | sū̱nṛtā̍ḥ | āpa̍ḥ | na | pra̱-vatā̍ | ya̱tīḥ |
a̱yā | dhi̱yā | yaḥ | u̱cyate̍ | pati̍ḥ | di̱vaḥ ||8.013.08||

8.013.09a u̱to pati̱r ya u̱cyate̍ kṛṣṭī̱nām eka̱ id va̱śī |
8.013.09c na̱mo̱vṛ̱dhair a̍va̱syubhi̍ḥ su̱te ra̍ṇa ||

u̱to iti̍ | pati̍ḥ | yaḥ | u̱cyate̍ | kṛ̱ṣṭī̱nām | eka̍ḥ | it | va̱śī |
na̱ma̱ḥ-vṛ̱dhaiḥ | a̱va̱syu-bhi̍ḥ | su̱te | ra̱ṇa̱ ||8.013.09||

8.013.10a stu̱hi śru̱taṁ vi̍pa̱ścita̱ṁ harī̱ yasya̍ prasa̱kṣiṇā̍ |
8.013.10c gantā̍rā dā̱śuṣo̍ gṛ̱haṁ na̍ma̱svina̍ḥ ||

stu̱hi | śru̱tam | vi̱pa̱ḥ-cita̍m | harī̱ iti̍ | yasya̍ | pra̱-sa̱kṣiṇā̍ |
gantā̍rā | dā̱śuṣa̍ḥ | gṛ̱ham | na̱ma̱svina̍ḥ ||8.013.10||

8.013.11a tū̱tu̱jā̱no ma̍hema̱te 'śve̍bhiḥ pruṣi̱tapsu̍bhiḥ |
8.013.11c ā yā̍hi ya̱jñam ā̱śubhi̱ḥ śam id dhi te̍ ||

tū̱tu̱jā̱naḥ | ma̱he̱-ma̱te | aśve̍bhiḥ | pru̱ṣi̱tapsu̍-bhiḥ |
ā | yā̱hi̱ | ya̱jñam | ā̱śu-bhi̍ḥ | śam | it | hi | te̱ ||8.013.11||

8.013.12a indra̍ śaviṣṭha satpate ra̱yiṁ gṛ̱ṇatsu̍ dhāraya |
8.013.12c śrava̍ḥ sū̱ribhyo̍ a̱mṛta̍ṁ vasutva̱nam ||

indra̍ | śa̱vi̱ṣṭha̱ | sa̱t-pa̱te̱ | ra̱yim | gṛ̱ṇat-su̍ | dhā̱ra̱ya̱ |
śrava̍ḥ | sū̱ri-bhya̍ḥ | a̱mṛta̍m | va̱su̱-tva̱nam ||8.013.12||

8.013.13a have̍ tvā̱ sūra̱ udi̍te̱ have̍ ma̱dhyaṁdi̍ne di̱vaḥ |
8.013.13c ju̱ṣā̱ṇa i̍ndra̱ sapti̍bhir na̱ ā ga̍hi ||

have̍ | tvā̱ | sūre̍ | ut-i̍te | have̍ | ma̱dhyandi̍ne | di̱vaḥ |
ju̱ṣā̱ṇaḥ | i̱ndra̱ | sapti̍-bhiḥ | na̱ḥ | ā | ga̱hi̱ ||8.013.13||

8.013.14a ā tū ga̍hi̱ pra tu dra̍va̱ matsvā̍ su̱tasya̱ goma̍taḥ |
8.013.14c tantu̍ṁ tanuṣva pū̱rvyaṁ yathā̍ vi̱de ||

ā | tu | ga̱hi̱ | pra | tu | dra̱va̱ | matsva̍ | su̱tasya̍ | go-ma̍taḥ |
tantu̍m | ta̱nu̱ṣva̱ | pū̱rvyam | yathā̍ | vi̱de ||8.013.14||

8.013.15a yac cha̱krāsi̍ parā̱vati̱ yad a̍rvā̱vati̍ vṛtrahan |
8.013.15c yad vā̍ samu̱dre andha̍so 'vi̱ted a̍si ||

yat | śa̱kra̱ | asi̍ | pa̱rā̱-vati̍ | yat | a̱rvā̱-vati̍ | vṛ̱tra̱-ha̱n |
yat | vā̱ | sa̱mu̱dre | andha̍saḥ | a̱vi̱tā | it | a̱si̱ ||8.013.15||

8.013.16a indra̍ṁ vardhantu no̱ gira̱ indra̍ṁ su̱tāsa̱ inda̍vaḥ |
8.013.16c indre̍ ha̱viṣma̍tī̱r viśo̍ arāṇiṣuḥ ||

indra̍m | va̱rdha̱ntu̱ | na̱ḥ | gira̍ḥ | indra̍m | su̱tāsa̍ḥ | inda̍vaḥ |
indre̍ | ha̱viṣma̍tīḥ | viśa̍ḥ | a̱rā̱ṇi̱ṣu̱ḥ ||8.013.16||

8.013.17a tam id viprā̍ ava̱syava̍ḥ pra̱vatva̍tībhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.013.17c indra̍ṁ kṣo̱ṇīr a̍vardhayan va̱yā i̍va ||

tam | it | viprā̍ḥ | a̱va̱syava̍ḥ | pra̱vatva̍tībhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
indra̍m | kṣo̱ṇīḥ | a̱va̱rdha̱ya̱n | va̱yāḥ-i̍va ||8.013.17||

8.013.18a trika̍drukeṣu̱ ceta̍naṁ de̱vāso̍ ya̱jñam a̍tnata |
8.013.18c tam id va̍rdhantu no̱ gira̍ḥ sa̱dāvṛ̍dham ||

tri-ka̍drukeṣu | ceta̍nam | de̱vāsa̍ḥ | ya̱jñam | a̱tna̱ta̱ |
tam | it | va̱rdha̱ntu̱ | na̱ḥ | gira̍ḥ | sa̱dā-vṛ̍dham ||8.013.18||

8.013.19a sto̱tā yat te̱ anu̍vrata u̱kthāny ṛ̍tu̱thā da̱dhe |
8.013.19c śuci̍ḥ pāva̱ka u̍cyate̱ so adbhu̍taḥ ||

sto̱tā | yat | te̱ | anu̍-vrataḥ | u̱kthāni̍ | ṛ̱tu̱-thā | da̱dhe |
śuci̍ḥ | pā̱va̱kaḥ | u̱cya̱te̱ | saḥ | adbhu̍taḥ ||8.013.19||

8.013.20a tad id ru̱drasya̍ cetati ya̱hvam pra̱tneṣu̱ dhāma̍su |
8.013.20c mano̱ yatrā̱ vi tad da̱dhur vice̍tasaḥ ||

tat | it | ru̱drasya̍ | ce̱ta̱ti̱ | ya̱hvam | pra̱tneṣu̍ | dhāma̍-su |
mana̍ḥ | yatra̍ | vi | tat | da̱dhuḥ | vi-ce̍tasaḥ ||8.013.20||

8.013.21a yadi̍ me sa̱khyam ā̱vara̍ i̱masya̍ pā̱hy andha̍saḥ |
8.013.21c yena̱ viśvā̱ ati̱ dviṣo̱ atā̍rima ||

yadi̍ | me̱ | sa̱khyam | ā̱-vara̍ḥ | i̱masya̍ | pā̱hi̱ | andha̍saḥ |
yena̍ | viśvā̍ḥ | ati̍ | dviṣa̍ḥ | atā̍rima ||8.013.21||

8.013.22a ka̱dā ta̍ indra girvaṇaḥ sto̱tā bha̍vāti̱ śaṁta̍maḥ |
8.013.22c ka̱dā no̱ gavye̱ aśvye̱ vasau̍ dadhaḥ ||

ka̱dā | te̱ | i̱ndra̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ | sto̱tā | bha̱vā̱ti̱ | śam-ta̍maḥ |
ka̱dā | na̱ḥ | gavye̍ | aśvye̍ | vasau̍ | da̱dha̱ḥ ||8.013.22||

8.013.23a u̱ta te̱ suṣṭu̍tā̱ harī̱ vṛṣa̍ṇā vahato̱ ratha̍m |
8.013.23c a̱ju̱ryasya̍ ma̱dinta̍ma̱ṁ yam īma̍he ||

u̱ta | te̱ | su-stu̍tā | harī̱ iti̍ | vṛṣa̍ṇā | va̱ha̱ta̱ḥ | ratha̍m |
a̱ju̱ryasya̍ | ma̱din-ta̍mam | yam | īma̍he ||8.013.23||

8.013.24a tam ī̍mahe puruṣṭu̱taṁ ya̱hvam pra̱tnābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ |
8.013.24c ni ba̱rhiṣi̍ pri̱ye sa̍da̱d adha̍ dvi̱tā ||

tam | ī̱ma̱he̱ | pu̱ru̱-stu̱tam | ya̱hvam | pra̱tnābhi̍ḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
ni | ba̱rhiṣi̍ | pri̱ye | sa̱da̱t | adha̍ | dvi̱tā ||8.013.24||

8.013.25a vardha̍svā̱ su pu̍ruṣṭuta̱ ṛṣi̍ṣṭutābhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.013.25c dhu̱kṣasva̍ pi̱pyuṣī̱m iṣa̱m avā̍ ca naḥ ||

vardha̍sva | su | pu̱ru̱-stu̱ta̱ | ṛṣi̍-stutābhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
dhu̱kṣasva̍ | pi̱pyuṣī̍m | iṣa̍m | ava̍ | ca̱ | na̱ḥ ||8.013.25||

8.013.26a indra̱ tvam a̍vi̱ted a̍sī̱tthā stu̍va̱to a̍drivaḥ |
8.013.26c ṛ̱tād i̍yarmi te̱ dhiya̍m mano̱yuja̍m ||

indra̍ | tvam | a̱vi̱tā | it | a̱si̱ | i̱tthā | stu̱va̱taḥ | a̱dri̱-va̱ḥ |
ṛ̱tāt | i̱ya̱rmi̱ | te̱ | dhiya̍m | ma̱na̱ḥ-yuja̍m ||8.013.26||

8.013.27a i̱ha tyā sa̍dha̱mādyā̍ yujā̱naḥ soma̍pītaye |
8.013.27c harī̍ indra pra̱tadva̍sū a̱bhi sva̍ra ||

i̱ha | tyā | sa̱dha̱-mādyā̍ | yu̱jā̱naḥ | soma̍-pītaye |
harī̱ iti̍ | i̱ndra̱ | pra̱tadva̍sū̱ irti̍ pra̱tat-va̍sū | a̱bhi | sva̱ra̱ ||8.013.27||

8.013.28a a̱bhi sva̍rantu̱ ye tava̍ ru̱drāsa̍ḥ sakṣata̱ śriya̍m |
8.013.28c u̱to ma̱rutva̍tī̱r viśo̍ a̱bhi praya̍ḥ ||

a̱bhi | sva̱ra̱ntu̱ | ye | tava̍ | ru̱drāsa̍ḥ | sa̱kṣa̱ta̱ | śriya̍m |
u̱to iti̍ | ma̱rutva̍tīḥ | viśa̍ḥ | a̱bhi | praya̍ḥ ||8.013.28||

8.013.29a i̱mā a̍sya̱ pratū̍rtayaḥ pa̱daṁ ju̍ṣanta̱ yad di̱vi |
8.013.29c nābhā̍ ya̱jñasya̱ saṁ da̍dhu̱r yathā̍ vi̱de ||

i̱māḥ | a̱sya̱ | pra-tū̍rtayaḥ | pa̱dam | ju̱ṣa̱nta̱ | yat | di̱vi |
nābhā̍ | ya̱jñasya̍ | sam | da̱dhu̱ḥ | yathā̍ | vi̱de ||8.013.29||

8.013.30a a̱yaṁ dī̱rghāya̱ cakṣa̍se̱ prāci̍ praya̱ty a̍dhva̱re |
8.013.30c mimī̍te ya̱jñam ā̍nu̱ṣag vi̱cakṣya̍ ||

a̱yam | dī̱rghāya̍ | cakṣa̍se | prāci̍ | pra̱-ya̱ti | a̱dhva̱re |
mimī̍te | ya̱jñam | ā̱nu̱ṣak | vi̱-cakṣya̍ ||8.013.30||

8.013.31a vṛṣā̱yam i̍ndra te̱ ratha̍ u̱to te̱ vṛṣa̍ṇā̱ harī̍ |
8.013.31c vṛṣā̱ tvaṁ śa̍takrato̱ vṛṣā̱ hava̍ḥ ||

vṛṣā̍ | a̱yam | i̱ndra̱ | te̱ | ratha̍ḥ | u̱to iti̍ | te̱ | vṛṣa̍ṇā | harī̱ iti̍ |
vṛṣā̍ | tvam | śa̱ta̱-kra̱to̱ iti̍ śata-krato | vṛṣā̍ | hava̍ḥ ||8.013.31||

8.013.32a vṛṣā̱ grāvā̱ vṛṣā̱ mado̱ vṛṣā̱ somo̍ a̱yaṁ su̱taḥ |
8.013.32c vṛṣā̍ ya̱jño yam inva̍si̱ vṛṣā̱ hava̍ḥ ||

vṛṣā̍ | grāvā̍ | vṛṣā̍ | mada̍ḥ | vṛṣā̍ | soma̍ḥ | a̱yam | su̱taḥ |
vṛṣā̍ | ya̱jñaḥ | yam | inva̍si | vṛṣā̍ | hava̍ḥ ||8.013.32||

8.013.33a vṛṣā̍ tvā̱ vṛṣa̍ṇaṁ huve̱ vajri̍ñ ci̱trābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ |
8.013.33c vā̱vantha̱ hi prati̍ṣṭuti̱ṁ vṛṣā̱ hava̍ḥ ||

vṛṣā̍ | tvā̱ | vṛṣa̍ṇam | huve̍ | vajri̍n | ci̱trābhi̍ḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
va̱vantha̍ | hi | prati̍-stutim | vṛṣā̍ | hava̍ḥ ||8.013.33||


8.014.01a yad i̍ndrā̱haṁ yathā̱ tvam īśī̍ya̱ vasva̱ eka̱ it |
8.014.01c sto̱tā me̱ goṣa̍khā syāt ||

yat | i̱ndra̱ | a̱ham | yathā̍ | tvam | īśī̍ya | vasva̍ḥ | eka̍ḥ | it |
sto̱tā | me̱ | go-sa̍khā | syā̱t ||8.014.01||

8.014.02a śikṣe̍yam asmai̱ ditse̍ya̱ṁ śacī̍pate manī̱ṣiṇe̍ |
8.014.02c yad a̱haṁ gopa̍ti̱ḥ syām ||

śikṣe̍yam | a̱smai̱ | ditse̍yam | śacī̍-pate | ma̱nī̱ṣiṇe̍ |
yat | a̱ham | go-pa̍tiḥ | syā̱m ||8.014.02||

8.014.03a dhe̱nuṣ ṭa̍ indra sū̱nṛtā̱ yaja̍mānāya sunva̱te |
8.014.03c gām aśva̍m pi̱pyuṣī̍ duhe ||

dhe̱nuḥ | te̱ | i̱ndra̱ | sū̱nṛtā̍ | yaja̍mānāya | su̱nva̱te |
gām | aśva̍m | pi̱pyuṣī̍ | du̱he̱ ||8.014.03||

8.014.04a na te̍ va̱rtāsti̱ rādha̍sa̱ indra̍ de̱vo na martya̍ḥ |
8.014.04c yad ditsa̍si stu̱to ma̱gham ||

na | te̱ | va̱rtā | a̱sti̱ | rādha̍saḥ | indra̍ | de̱vaḥ | na | martya̍ḥ |
yat | ditsa̍si | stu̱taḥ | ma̱gham ||8.014.04||

8.014.05a ya̱jña indra̍m avardhaya̱d yad bhūmi̱ṁ vy ava̍rtayat |
8.014.05c ca̱krā̱ṇa o̍pa̱śaṁ di̱vi ||

ya̱jñaḥ | indra̍m | a̱va̱rdha̱ya̱t | yat | bhūmi̍m | vi | ava̍rtayat |
ca̱krā̱ṇaḥ | o̱pa̱śam | di̱vi ||8.014.05||

8.014.06a vā̱vṛ̱dhā̱nasya̍ te va̱yaṁ viśvā̱ dhanā̍ni ji̱gyuṣa̍ḥ |
8.014.06c ū̱tim i̱ndrā vṛ̍ṇīmahe ||

vā̱vṛ̱dhā̱nasya̍ | te̱ | va̱yam | viśvā̍ | dhanā̍ni | ji̱gyuṣa̍ḥ |
ū̱tim | i̱ndra̱ | ā | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ ||8.014.06||

8.014.07a vy a1̱̍ntari̍kṣam atira̱n made̱ soma̍sya roca̱nā |
8.014.07c indro̱ yad abhi̍nad va̱lam ||

vi | a̱ntari̍kṣam | a̱ti̱ra̱t | made̍ | soma̍sya | ro̱ca̱nā |
indra̍ḥ | yat | abhi̍nat | va̱lam ||8.014.07||

8.014.08a ud gā ā̍ja̱d aṅgi̍robhya ā̱viṣ kṛ̱ṇvan guhā̍ sa̱tīḥ |
8.014.08c a̱rvāñca̍ṁ nunude va̱lam ||

ut | gāḥ | ā̱ja̱t | aṅgi̍raḥ-bhyaḥ | ā̱viḥ | kṛ̱ṇvan | guhā̍ | sa̱tīḥ |
a̱rvāñca̍m | nu̱nu̱de̱ | va̱lam ||8.014.08||

8.014.09a indre̍ṇa roca̱nā di̱vo dṛ̱ḻhāni̍ dṛṁhi̱tāni̍ ca |
8.014.09c sthi̱rāṇi̱ na pa̍rā̱ṇude̍ ||

indre̍ṇa | ro̱ca̱nā | di̱vaḥ | dṛ̱ḻhāni̍ | dṛ̱ṁhi̱tāni̍ | ca̱ |
sthi̱rāṇi̍ | na | pa̱rā̱-nude̍ ||8.014.09||

8.014.10a a̱pām ū̱rmir mada̍nn iva̱ stoma̍ indrājirāyate |
8.014.10c vi te̱ madā̍ arājiṣuḥ ||

a̱pām | ū̱rmiḥ | mada̍n-iva | stoma̍ḥ | i̱ndra̱ | a̱ji̱ra̱-ya̱te̱ |
vi | te̱ | madā̍ḥ | a̱rā̱ji̱ṣu̱ḥ ||8.014.10||

8.014.11a tvaṁ hi sto̍ma̱vardha̍na̱ indrāsy u̍ktha̱vardha̍naḥ |
8.014.11c sto̱tṝ̱ṇām u̱ta bha̍dra̱kṛt ||

tvam | hi | sto̱ma̱-vardha̍naḥ | indra̍ | asi̍ | u̱ktha̱-vardha̍naḥ |
sto̱tṝ̱ṇām | u̱ta | bha̱dra̱-kṛt ||8.014.11||

8.014.12a indra̱m it ke̱śinā̱ harī̍ soma̱peyā̍ya vakṣataḥ |
8.014.12c upa̍ ya̱jñaṁ su̱rādha̍sam ||

indra̍m | it | ke̱śinā̍ | harī̱ iti̍ | so̱ma̱-peyā̍ya | va̱kṣa̱ta̱ḥ |
upa̍ | ya̱jñam | su̱-rādha̍sam ||8.014.12||

8.014.13a a̱pām phene̍na̱ namu̍ce̱ḥ śira̍ i̱ndrod a̍vartayaḥ |
8.014.13c viśvā̱ yad aja̍ya̱ḥ spṛdha̍ḥ ||

a̱pām | phene̍na | namu̍ceḥ | śira̍ḥ | i̱ndra̱ | ut | a̱va̱rta̱ycaḥ |
viśvā̍ḥ | yat | aja̍yaḥ | spṛdha̍ḥ ||8.014.13||

8.014.14a mā̱yābhi̍r u̱tsisṛ̍psata̱ indra̱ dyām ā̱ruru̍kṣataḥ |
8.014.14c ava̱ dasyū̍m̐r adhūnuthāḥ ||

mā̱yābhi̍ḥ | u̱t-sisṛ̍psataḥ | indra̍ | dyām | ā̱-ruru̍kṣataḥ |
ava̍ | dasyū̍n | a̱dhū̱nu̱thā̱ḥ ||8.014.14||

8.014.15a a̱su̱nvām i̍ndra sa̱ṁsada̱ṁ viṣū̍cī̱ṁ vy a̍nāśayaḥ |
8.014.15c so̱ma̱pā utta̍ro̱ bhava̍n ||

a̱su̱nvām | i̱ndra̱ | sa̱m-sada̍m | viṣū̍cīm | vi | a̱nā̱śa̱ya̱ḥ |
so̱ma̱-pāḥ | ut-ta̍raḥ | bhava̍n ||8.014.15||


8.015.01a tam v a̱bhi pra gā̍yata puruhū̱tam pu̍ruṣṭu̱tam |
8.015.01c indra̍ṁ gī̱rbhis ta̍vi̱ṣam ā vi̍vāsata ||

tam | ū̱m̐ iti̍ | a̱bhi | pra | gā̱ya̱ta̱ | pu̱ru̱-hū̱tam | pu̱ru̱-stu̱tam |
indra̍m | gī̱ḥ-bhiḥ | ta̱vi̱ṣam | ā | vi̱vā̱sa̱ta̱ ||8.015.01||

8.015.02a yasya̍ dvi̱barha̍so bṛ̱hat saho̍ dā̱dhāra̱ roda̍sī |
8.015.02c gi̱rīm̐r ajrā̍m̐ a̱paḥ sva̍r vṛṣatva̱nā ||

yasya̍ | dvi̱-barha̍saḥ | bṛ̱hat | saha̍ḥ | dā̱dhāra̍ | roda̍sī̱ iti̍ |
gi̱rīn | ajrā̍n | a̱paḥ | sva̍ḥ | vṛ̱ṣa̱-tva̱nā ||8.015.02||

8.015.03a sa rā̍jasi puruṣṭuta̱m̐ eko̍ vṛ̱trāṇi̍ jighnase |
8.015.03c indra̱ jaitrā̍ śrava̱syā̍ ca̱ yanta̍ve ||

saḥ | rā̱ja̱si̱ | pu̱ru̱-stu̱ta̱ | eka̍ḥ | vṛ̱trāṇi̍ | ji̱ghna̱se̱ |
indra̍ | jaitrā̍ | śra̱va̱syā̍ | ca̱ | yanta̍ve ||8.015.03||

8.015.04a taṁ te̱ mada̍ṁ gṛṇīmasi̱ vṛṣa̍ṇam pṛ̱tsu sā̍sa̱him |
8.015.04c u̱ lo̱ka̱kṛ̱tnum a̍drivo hari̱śriya̍m ||

tam | te̱ | mada̍m | gṛ̱ṇī̱ma̱si̱ | vṛṣa̍ṇam | pṛ̱t-su | sa̱sa̱him |
ū̱m̐ iti̍ | lo̱ka̱-kṛ̱tnum | a̱dri̱-va̱ḥ | ha̱ri̱-śriya̍m ||8.015.04||

8.015.05a yena̱ jyotī̍ṁṣy ā̱yave̱ mana̍ve ca vi̱vedi̍tha |
8.015.05c ma̱ndā̱no a̱sya ba̱rhiṣo̱ vi rā̍jasi ||

yena̍ | jyotī̍ṁṣi | ā̱yave̍ | mana̍ve | ca̱ | vi̱vedi̍tha |
ma̱ndā̱naḥ | a̱sya | ba̱rhiṣa̍ḥ | vi | rā̱ja̱si̱ ||8.015.05||

8.015.06a tad a̱dyā ci̍t ta u̱kthino 'nu̍ ṣṭuvanti pū̱rvathā̍ |
8.015.06c vṛṣa̍patnīr a̱po ja̍yā di̱ve-di̍ve ||

tat | a̱dya | ci̱t | te̱ | u̱kthina̍ḥ | anu̍ | stu̱va̱nti̱ | pū̱rva-thā̍ |
vṛṣa̍-patnīḥ | a̱paḥ | ja̱ya̱ | di̱ve-di̍ve ||8.015.06||

8.015.07a tava̱ tyad i̍ndri̱yam bṛ̱hat tava̱ śuṣma̍m u̱ta kratu̍m |
8.015.07c vajra̍ṁ śiśāti dhi̱ṣaṇā̱ vare̍ṇyam ||

tava̍ | tyat | i̱ndri̱yam | bṛ̱hat | tava̍ | śuṣma̍m | u̱ta | kratu̍m |
vajra̍m | śi̱śā̱ti̱ | dhi̱ṣaṇā̍ | vare̍ṇyam ||8.015.07||

8.015.08a tava̱ dyaur i̍ndra̱ pauṁsya̍m pṛthi̱vī va̍rdhati̱ śrava̍ḥ |
8.015.08c tvām āpa̱ḥ parva̍tāsaś ca hinvire ||

tava̍ | dyauḥ | i̱ndra̱ | pauṁsya̍m | pṛ̱thi̱vī | va̱rdha̱ti̱ | śrava̍ḥ |
tvām | āpa̍ḥ | parva̍tāsaḥ | ca̱ | hi̱nvi̱re̱ ||8.015.08||

8.015.09a tvāṁ viṣṇu̍r bṛ̱han kṣayo̍ mi̱tro gṛ̍ṇāti̱ varu̍ṇaḥ |
8.015.09c tvāṁ śardho̍ mada̱ty anu̱ māru̍tam ||

tvām | viṣṇu̍ḥ | bṛ̱han | kṣaya̍ḥ | mi̱traḥ | gṛ̱ṇā̱ti̱ | varu̍ṇaḥ |
tvām | śardha̍ḥ | ma̱da̱ti̱ | anu̍ | māru̍tam ||8.015.09||

8.015.10a tvaṁ vṛṣā̱ janā̍nā̱m maṁhi̍ṣṭha indra jajñiṣe |
8.015.10c sa̱trā viśvā̍ svapa̱tyāni̍ dadhiṣe ||

tvam | vṛṣā̍ | janā̍nām | maṁhi̍ṣṭhaḥ | i̱ndra̱ | ja̱jñi̱ṣe̱ |
sa̱trā | viśvā̍ | su̱-a̱pa̱tyāni̍ | da̱dhi̱ṣe̱ ||8.015.10||

8.015.11a sa̱trā tvam pu̍ruṣṭuta̱m̐ eko̍ vṛ̱trāṇi̍ tośase |
8.015.11c nānya indrā̱t kara̍ṇa̱m bhūya̍ invati ||

sa̱trā | tvam | pu̱ru̱-stu̱ta̱ | eka̍ḥ | vṛ̱trāṇi̍ | tośase |
na | a̱nyaḥ | indrā̍t | kara̍ṇam | bhūya̍ḥ | i̱nva̱ti̱ ||8.015.11||

8.015.12a yad i̍ndra manma̱śas tvā̱ nānā̱ hava̍nta ū̱taye̍ |
8.015.12c a̱smāke̍bhi̱r nṛbhi̱r atrā̱ sva̍r jaya ||

yat | i̱ndra̱ | ma̱nma̱-śaḥ | tvā̱ | nānā̍ | hava̍nte | ū̱taye̍ |
a̱smāke̍bhiḥ | nṛ-bhi̍ḥ | atra̍ | sva̍ḥ | ja̱ya̱ ||8.015.12||

8.015.13a ara̱ṁ kṣayā̍ya no ma̱he viśvā̍ rū̱pāṇy ā̍vi̱śan |
8.015.13c indra̱ṁ jaitrā̍ya harṣayā̱ śacī̱pati̍m ||

ara̱m | kṣayā̍ya | na̱ḥ | ma̱he | viśvā̍ | rū̱pāṇi̍ | ā̱-vi̱śan |
indra̍m | jaitrā̍ya | ha̱rṣa̱ya̱ | śa̱cī̱3̱̍ -pati̍m ||8.015.13||


8.016.01a pra sa̱mrāja̍ṁ carṣaṇī̱nām indra̍ṁ stotā̱ navya̍ṁ gī̱rbhiḥ |
8.016.01c nara̍ṁ nṛ̱ṣāha̱m maṁhi̍ṣṭham ||

pra | sa̱m-rāja̍m | ca̱rṣa̱ṇī̱nām | indra̍m | stotā̍ | navya̍m | gī̱ḥ-bhiḥ |
nara̍m | nṛ̱-sāha̍m | maṁhi̍ṣṭham ||8.016.01||

8.016.02a yasmi̍nn u̱kthāni̱ raṇya̍nti̱ viśvā̍ni ca śrava̱syā̍ |
8.016.02c a̱pām avo̱ na sa̍mu̱dre ||

yasmi̍n | u̱kthāni̍ | raṇya̍nti | viśvā̍ni | ca̱ | śra̱va̱syā̍ |
a̱pām | ava̍ḥ | na | sa̱mu̱dre ||8.016.02||

8.016.03a taṁ su̍ṣṭu̱tyā vi̍vāse jyeṣṭha̱rāja̱m bhare̍ kṛ̱tnum |
8.016.03c ma̱ho vā̱jina̍ṁ sa̱nibhya̍ḥ ||

tam | su̱-stu̱tyā | ā | vi̱vā̱se̱ | jye̱ṣṭha̱-rāja̍m | bhare̍ | kṛ̱tnum |
ma̱haḥ | vā̱jina̍m | sa̱ni-bhya̍ḥ ||8.016.03||

8.016.04a yasyānū̍nā gabhī̱rā madā̍ u̱rava̱s taru̍trāḥ |
8.016.04c ha̱rṣu̱manta̱ḥ śūra̍sātau ||

yasya̍ | anū̍nāḥ | ga̱bhī̱rāḥ | madā̍ḥ | u̱rava̍ḥ | taru̍trāḥ |
ha̱rṣu̱-manta̍ḥ | śūra̍-sātau ||8.016.04||

8.016.05a tam id dhane̍ṣu hi̱teṣv a̍dhivā̱kāya̍ havante |
8.016.05c yeṣā̱m indra̱s te ja̍yanti ||

tam | it | dhane̍ṣu | hi̱teṣu̍ | a̱dhi̱-vā̱kāya̍ | ha̱va̱nte̱ |
yeṣā̍m | indra̍ḥ | te̱ | ja̱ya̱nti̱ ||8.016.05||

8.016.06a tam ic cyau̱tnair ārya̍nti̱ taṁ kṛ̱tebhi̍ś carṣa̱ṇaya̍ḥ |
8.016.06c e̱ṣa indro̍ variva̱skṛt ||

tam | it | cyau̱tnaiḥ | ārya̍nti | tam | kṛ̱tebhi̍ḥ | ca̱rṣa̱ṇaya̍ḥ |
e̱ṣaḥ | indra̍ḥ | va̱ri̱va̱ḥ-kṛt ||8.016.06||

8.016.07a indro̍ bra̱hmendra̱ ṛṣi̱r indra̍ḥ pu̱rū pu̍ruhū̱taḥ |
8.016.07c ma̱hān ma̱hībhi̱ḥ śacī̍bhiḥ ||

indra̍ḥ | bra̱hmā | indra̍ḥ | ṛṣi̍ḥ | indra̍ḥ | pu̱ru | pu̱ru̱-hū̱taḥ |
ma̱hān | ma̱hībhi̍ḥ | śacī̍bhiḥ ||8.016.07||

8.016.08a sa stomya̱ḥ sa havya̍ḥ sa̱tyaḥ satvā̍ tuvikū̱rmiḥ |
8.016.08c eka̍ś ci̱t sann a̱bhibhū̍tiḥ ||

saḥ | stomya̍ḥ | saḥ | havya̍ḥ | sa̱tyaḥ | satvā̍ | tu̱vi̱-kū̱rmiḥ |
eka̍ḥ | ci̱t | san | a̱bhi-bhū̍tiḥ ||8.016.08||

8.016.09a tam a̱rkebhi̱s taṁ sāma̍bhi̱s taṁ gā̍ya̱traiś ca̍rṣa̱ṇaya̍ḥ |
8.016.09c indra̍ṁ vardhanti kṣi̱taya̍ḥ ||

tam | a̱rkebhi̍ḥ | tam | sāma̍-bhiḥ | tam | gā̱ya̱traiḥ | ca̱rṣa̱ṇaya̍ḥ |
indra̍m | va̱rdha̱nti̱ | kṣi̱taya̍ḥ ||8.016.09||

8.016.10a pra̱ṇe̱tāra̱ṁ vasyo̱ acchā̱ kartā̍ra̱ṁ jyoti̍ḥ sa̱matsu̍ |
8.016.10c sā̱sa̱hvāṁsa̍ṁ yu̱dhāmitrā̍n ||

pra̱-ne̱tāra̍m | vasya̍ḥ | accha̍ | kartā̍ram | jyoti̍ḥ | sa̱mat-su̍ |
sa̱sa̱hvāṁsa̍m | yu̱dhā | a̱mitrā̍n ||8.016.10||

8.016.11a sa na̱ḥ papri̍ḥ pārayāti sva̱sti nā̱vā pu̍ruhū̱taḥ |
8.016.11c indro̱ viśvā̱ ati̱ dviṣa̍ḥ ||

saḥ | na̱ḥ | papri̍ḥ | pā̱ra̱yā̱ti̱ | sva̱sti | nā̱vā | pu̱ru̱-hū̱taḥ |
indra̍ḥ | viśvā̍ | ati̍ | dviṣa̍ḥ ||8.016.11||

8.016.12a sa tvaṁ na̍ indra̱ vāje̍bhir daśa̱syā ca̍ gātu̱yā ca̍ |
8.016.12c acchā̍ ca naḥ su̱mnaṁ ne̍ṣi ||

saḥ | tvam | na̱ḥ | i̱ndra̱ | vāje̍bhiḥ | da̱śa̱sya | ca̱ | gā̱tu̱-ya | ca̱ |
accha̍ | ca̱ | na̱ḥ | su̱mnam | ne̱ṣi̱ ||8.016.12||


8.017.01a ā yā̍hi suṣu̱mā hi ta̱ indra̱ soma̱m pibā̍ i̱mam |
8.017.01c edam ba̱rhiḥ sa̍do̱ mama̍ ||

ā | yā̱hi̱ | su̱su̱ma | hi | te̱ | indra̍ | soma̍m | piba̍ | i̱mam |
ā | i̱dam | ba̱rhiḥ | sa̱da̱ḥ | mama̍ ||8.017.01||

8.017.02a ā tvā̍ brahma̱yujā̱ harī̱ vaha̍tām indra ke̱śinā̍ |
8.017.02c upa̱ brahmā̍ṇi naḥ śṛṇu ||

ā | tvā̱ | bra̱hma̱-yujā̍ | harī̱ iti̍ | vaha̍tām | i̱ndra̱ | ke̱śinā̍ |
upa̍ | brahmā̍ṇi | na̱ḥ | śṛ̱ṇu̱ ||8.017.02||

8.017.03a bra̱hmāṇa̍s tvā va̱yaṁ yu̱jā so̍ma̱pām i̍ndra so̱mina̍ḥ |
8.017.03c su̱tāva̍nto havāmahe ||

bra̱hmāṇa̍ḥ | tvā̱ | va̱yam | yu̱jā | so̱ma̱-pām | i̱ndra̱ | so̱mina̍ḥ |
su̱ta-va̍ntaḥ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||8.017.03||

8.017.04a ā no̍ yāhi su̱tāva̍to̱ 'smāka̍ṁ suṣṭu̱tīr upa̍ |
8.017.04c pibā̱ su śi̍pri̱nn andha̍saḥ ||

ā | na̱ḥ | yā̱hi̱ | su̱ta-va̍taḥ | a̱smāka̍m | su̱-stu̱tīḥ | upa̍ |
piba̍ | su | śi̱pri̱n | andha̍saḥ ||8.017.04||

8.017.05a ā te̍ siñcāmi ku̱kṣyor anu̱ gātrā̱ vi dhā̍vatu |
8.017.05c gṛ̱bhā̱ya ji̱hvayā̱ madhu̍ ||

ā | te̱ | si̱ñcā̱mi̱ | ku̱kṣyoḥ | anu̍ | gātrā̍ | vi | dhā̱va̱tu̱ |
gṛ̱bhā̱ya | ji̱hvayā̍ | madhu̍ ||8.017.05||

8.017.06a svā̱duṣ ṭe̍ astu sa̱ṁsude̱ madhu̍mān ta̱nve̱3̱̍ tava̍ |
8.017.06c soma̱ḥ śam a̍stu te hṛ̱de ||

svā̱duḥ | te̱ | a̱stu̱ | sa̱m-sude̍ | madhu̍-mān | ta̱nve̍ | tava̍ |
soma̍ḥ | śam | a̱stu̱ | te̱ | hṛ̱de ||8.017.06||

8.017.07a a̱yam u̍ tvā vicarṣaṇe̱ janī̍r ivā̱bhi saṁvṛ̍taḥ |
8.017.07c pra soma̍ indra sarpatu ||

a̱yam | ū̱m̐ iti̍ | tvā̱ | vi̱-ca̱rṣa̱ṇe̱ | janī̍ḥ-iva | a̱bhi | sam-vṛ̍taḥ |
pra | soma̍ḥ | i̱ndra̱ | sa̱rpa̱tu̱ ||8.017.07||

8.017.08a tu̱vi̱grīvo̍ va̱poda̍raḥ subā̱hur andha̍so̱ made̍ |
8.017.08c indro̍ vṛ̱trāṇi̍ jighnate ||

tu̱vi̱-grīva̍ḥ | va̱pā-u̍daraḥ | su̱-bā̱huḥ | andha̍saḥ | made̍ |
indra̍ḥ | vṛ̱trāṇi̍ | ji̱ghna̱te̱ ||8.017.08||

8.017.09a indra̱ prehi̍ pu̱ras tvaṁ viśva̱syeśā̍na̱ oja̍sā |
8.017.09c vṛ̱trāṇi̍ vṛtrahañ jahi ||

indra̍ | pra | i̱hi̱ | pu̱raḥ | tvam | viśva̍sya | īśā̍naḥ | oja̍sā |
vṛ̱trāṇi̍ | vṛ̱tra̱-ha̱n | ja̱hi̱ ||8.017.09||

8.017.10a dī̱rghas te̍ astv aṅku̱śo yenā̱ vasu̍ pra̱yaccha̍si |
8.017.10c yaja̍mānāya sunva̱te ||

dī̱rghaḥ | te̱ | a̱stu̱ | a̱ṅku̱śaḥ | yena̍ | vasu̍ | pra̱-yaccha̍si |
yaja̍mānāya | su̱nva̱te ||8.017.10||

8.017.11a a̱yaṁ ta̍ indra̱ somo̱ nipū̍to̱ adhi̍ ba̱rhiṣi̍ |
8.017.11c ehī̍m a̱sya dravā̱ piba̍ ||

a̱yam | te̱ | indra̍ | soma̍ḥ | ni-pū̍taḥ | adhi̍ | ba̱rhiṣi̍ |
ā | i̱hi̱ | ī̱m | a̱sya | drava̍ | piba̍ ||8.017.11||

8.017.12a śāci̍go̱ śāci̍pūjanā̱yaṁ raṇā̍ya te su̱taḥ |
8.017.12c ākha̍ṇḍala̱ pra hū̍yase ||

śāci̍go̱ iti̱ śāci̍-go | śāci̍-pūjana | a̱yam | raṇā̍ya | te̱ | su̱taḥ |
ākha̍ṇḍala | pra | hū̱ya̱se̱ ||8.017.12||

8.017.13a yas te̍ śṛṅgavṛṣo napā̱t praṇa̍pāt kuṇḍa̱pāyya̍ḥ |
8.017.13c ny a̍smin dadhra̱ ā mana̍ḥ ||

yaḥ | te̱ | śṛ̱ṅga̱-vṛ̱ṣa̱ḥ | na̱pā̱t | prana̍pā̱d iti̱ pra-na̍pāt | ku̱ṇḍa̱-pāyya̍ḥ |
ni | a̱smi̱n | da̱dhre̱ | ā | mana̍ḥ ||8.017.13||

8.017.14a vāsto̍ṣ pate dhru̱vā sthūṇāṁsa̍traṁ so̱myānā̍m |
8.017.14c dra̱pso bhe̱ttā pu̱rāṁ śaśva̍tīnā̱m indro̱ munī̍nā̱ṁ sakhā̍ ||

vāsto̍ḥ | pa̱te̱ | dhru̱vā | sthūṇā̍ | aṁsa̍tram | so̱myānā̍m |
dra̱psaḥ | bhe̱ttā | pu̱rām | śaśva̍tīnām | indra̍ḥ | munī̍nām | sakhā̍ ||8.017.14||

8.017.15a pṛdā̍kusānur yaja̱to ga̱veṣa̍ṇa̱ eka̱ḥ sann a̱bhi bhūya̍saḥ |
8.017.15c bhūrṇi̱m aśva̍ṁ nayat tu̱jā pu̱ro gṛ̱bhendra̱ṁ soma̍sya pī̱taye̍ ||

pṛdā̍ku-sānuḥ | ya̱ja̱taḥ | go̱-eṣa̍ṇaḥ | eka̍ḥ | san | a̱bhi | bhūya̍saḥ |
bhūrṇim | aśva̍m | na̱ya̱t | tu̱jā | pu̱raḥ | gṛ̱bhā | indra̍m | soma̍sya | pī̱taye̍ ||8.017.15||


8.018.01a i̱daṁ ha̍ nū̱nam e̍ṣāṁ su̱mnam bhi̍kṣeta̱ martya̍ḥ |
8.018.01c ā̱di̱tyānā̱m apū̍rvya̱ṁ savī̍mani ||

i̱dam | ha̱ | nū̱nam | e̱ṣā̱m | su̱mnam | bhi̱kṣe̱ta̱ | martya̍ḥ |
ā̱di̱tyānā̍m | apū̍rvyam | savī̍mani ||8.018.01||

8.018.02a a̱na̱rvāṇo̱ hy e̍ṣā̱m panthā̍ ādi̱tyānā̍m |
8.018.02c ada̍bdhā̱ḥ santi̍ pā̱yava̍ḥ suge̱vṛdha̍ḥ ||

a̱na̱rvāṇa̍ḥ | hi | e̱ṣā̱m | panthā̍ | ā̱di̱tyānā̍m |
ada̍bdhāḥ | santi̍ | pā̱yava̍ḥ | su̱ge̱-vṛdha̍ḥ ||8.018.02||

8.018.03a tat su na̍ḥ savi̱tā bhago̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā |
8.018.03c śarma̍ yacchantu sa̱pratho̱ yad īma̍he ||

tat | su | na̱ḥ | sa̱vi̱tā | bhaga̍ḥ | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā |
śarma̍ | ya̱ccha̱ntu̱ | sa̱-pratha̍ḥ | yat | īma̍he ||8.018.03||

8.018.04a de̱vebhi̍r devy adi̱te 'ri̍ṣṭabharma̱nn ā ga̍hi |
8.018.04c smat sū̱ribhi̍ḥ purupriye su̱śarma̍bhiḥ ||

de̱vebhi̍ḥ | de̱vi̱ | a̱di̱te̱ | ari̍ṣṭa-bharman | ā | ga̱hi̱ |
smat | sū̱ri-bhi̍ḥ | pu̱ru̱-pri̱ye̱ | su̱śarma̍-bhiḥ ||8.018.04||

8.018.05a te hi pu̱trāso̱ adi̍ter vi̱dur dveṣā̍ṁsi̱ yota̍ve |
8.018.05c a̱ṁhoś ci̍d uru̱cakra̍yo 'ne̱hasa̍ḥ ||

te | hi | pu̱trāsa̍ḥ | adi̍teḥ | vi̱duḥ | dveṣā̍ṁsi | yota̍ve |
a̱ṁhoḥ | ci̱t | u̱ru̱-cakra̍yaḥ | a̱ne̱hasa̍ḥ ||8.018.05||

8.018.06a adi̍tir no̱ divā̍ pa̱śum adi̍ti̱r nakta̱m adva̍yāḥ |
8.018.06c adi̍tiḥ pā̱tv aṁha̍saḥ sa̱dāvṛ̍dhā ||

adi̍tiḥ | na̱ḥ | divā̍ | pa̱śum | adi̍tiḥ | nakta̍m | adva̍yāḥ |
adi̍tiḥ | pā̱tu̱ | aṁha̍saḥ | sa̱dā-vṛ̍dhā ||8.018.06||

8.018.07a u̱ta syā no̱ divā̍ ma̱tir adi̍tir ū̱tyā ga̍mat |
8.018.07c sā śaṁtā̍ti̱ maya̍s kara̱d apa̱ sridha̍ḥ ||

u̱ta | syā | na̱ḥ | divā̍ | ma̱tiḥ | adi̍tiḥ | ū̱tyā | ā | ga̱ma̱t |
sā | śam-tā̱ti̱ | maya̍ḥ | ka̱ra̱t | apa̍ | sridha̍ḥ ||8.018.07||

8.018.08a u̱ta tyā daivyā̍ bhi̱ṣajā̱ śaṁ na̍ḥ karato a̱śvinā̍ |
8.018.08c yu̱yu̱yātā̍m i̱to rapo̱ apa̱ sridha̍ḥ ||

u̱ta | tyā | daivyā̍ | bhi̱ṣajā̍ | śam | na̱ḥ | ka̱ra̱ta̍ḥ | a̱śvinā̍ |
yu̱yu̱yātā̍m | i̱taḥ | rapa̍ḥ | apa̍ | sridha̍ḥ ||8.018.08||

8.018.09a śam a̱gnir a̱gnibhi̍ḥ kara̱c chaṁ na̍s tapatu̱ sūrya̍ḥ |
8.018.09c śaṁ vāto̍ vātv ara̱pā apa̱ sridha̍ḥ ||

śam | a̱gniḥ | a̱gni-bhi̍ḥ | ka̱ra̱t | śam | na̱ḥ | ta̱pa̱tu̱ | sūrya̍ḥ |
śam | vātaḥ | vā̱tu̱ | a̱ra̱pāḥ | apa̍ | sridha̍ḥ ||8.018.09||

8.018.10a apāmī̍vā̱m apa̱ sridha̱m apa̍ sedhata durma̱tim |
8.018.10c ādi̍tyāso yu̱yota̍nā no̱ aṁha̍saḥ ||

apa̍ | amī̍vām | apa̍ | sridha̍m | apa̍ | se̱dha̱ta̱ | du̱ḥ-ma̱tim |
ādi̍tyāsaḥ | yu̱yota̍na | na̱ḥ | aṁha̍saḥ ||8.018.10||

8.018.11a yu̱yotā̱ śaru̍m a̱smad ām̐ ādi̍tyāsa u̱tāma̍tim |
8.018.11c ṛdha̱g dveṣa̍ḥ kṛṇuta viśvavedasaḥ ||

yu̱yota̍ | śaru̍m | a̱smat | ā | ādi̍tyāsaḥ | u̱ta | ama̍tim |
ṛdha̍k | dveṣa̍ḥ | kṛ̱ṇu̱ta̱ | vi̱śva̱-ve̱da̱sa̱ḥ ||8.018.11||

8.018.12a tat su na̱ḥ śarma̍ yaccha̱tādi̍tyā̱ yan mumo̍cati |
8.018.12c ena̍svantaṁ ci̱d ena̍saḥ sudānavaḥ ||

tat | su | na̱ḥ | śarma̍ | ya̱ccha̱ta̱ | ādi̍tyāḥ | yat | mumo̍cati |
ena̍svantam | ci̱t | ena̍saḥ | su̱-dā̱na̱va̱ḥ ||8.018.12||

8.018.13a yo na̱ḥ kaś ci̱d riri̍kṣati rakṣa̱stvena̱ martya̍ḥ |
8.018.13c svaiḥ ṣa evai̍ ririṣīṣṭa̱ yur jana̍ḥ ||

yaḥ | na̱ḥ | kaḥ | ci̱t | riri̍kṣati | ra̱kṣa̱ḥ-tvena̍ | martya̍ḥ |
svaiḥ | saḥ | evai̍ḥ | ri̱ri̱ṣī̱ṣṭa̱ | yuḥ | jana̍ḥ ||8.018.13||

8.018.14a sam it tam a̱gham a̍śnavad du̱ḥśaṁsa̱m martya̍ṁ ri̱pum |
8.018.14c yo a̍sma̱trā du̱rhaṇā̍vā̱m̐ upa̍ dva̱yuḥ ||

sam | it | tam | a̱gham | a̱śna̱va̱t | du̱ḥ-śaṁsa̍m | martya̍m | ri̱pum |
yaḥ | a̱sma̱-trā | du̱ḥ-hanā̍vān | upa̍ | dva̱yuḥ ||8.018.14||

8.018.15a pā̱ka̱trā stha̍na devā hṛ̱tsu jā̍nītha̱ martya̍m |
8.018.15c upa̍ dva̱yuṁ cādva̍yuṁ ca vasavaḥ ||

pā̱ka̱-trā | stha̱na̱ | de̱vā̱ḥ | hṛ̱t-su | jā̱nī̱tha̱ | martya̍m |
upa̍ | dva̱yum | ca̱ | adva̍yum | ca̱ | va̱sa̱va̱ḥ ||8.018.15||

8.018.16a ā śarma̱ parva̍tānā̱m otāpāṁ vṛ̍ṇīmahe |
8.018.16c dyāvā̍kṣāmā̱re a̱smad rapa̍s kṛtam ||

ā | śarma̍ | parva̍tānām | ā | u̱ta | a̱pām | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ |
dyāvā̍kṣāmā | ā̱re | a̱smat | rapa̍ḥ | kṛ̱ta̱m ||8.018.16||

8.018.17a te no̍ bha̱dreṇa̱ śarma̍ṇā yu̱ṣmāka̍ṁ nā̱vā va̍savaḥ |
8.018.17c ati̱ viśvā̍ni duri̱tā pi̍partana ||

te | na̱ḥ | bha̱dreṇa | śarma̍ṇā | yu̱ṣmāka̍m | nā̱vā | va̱sa̱va̱ḥ |
ati̍ | viśvā̍ni | du̱ḥ-i̱tā | pi̱pa̱rta̱na̱ ||8.018.17||

8.018.18a tu̱ce tanā̍ya̱ tat su no̱ drāghī̍ya̱ āyu̍r jī̱vase̍ |
8.018.18c ādi̍tyāsaḥ sumahasaḥ kṛ̱ṇota̍na ||

tu̱ce | tanā̍ya | tat | su | na̱ḥ | drāghī̍yaḥ | āyu̍ḥ | jī̱vase̍ |
ādi̍tyāsaḥ | su̱-ma̱ha̱sa̱ḥ | kṛ̱ṇota̍na ||8.018.18||

8.018.19a ya̱jño hī̱ḻo vo̱ anta̍ra̱ ādi̍tyā̱ asti̍ mṛ̱ḻata̍ |
8.018.19c yu̱ṣme id vo̱ api̍ ṣmasi sajā̱tye̍ ||

ya̱jñaḥ | hī̱ḻaḥ | va̱ḥ | anta̍raḥ | ādi̍tyāḥ | asti̍ | mṛ̱ḻata̍ |
yu̱ṣme iti̍ | it | va̱ḥ | api̍ | sma̱si̱ | sa̱-jā̱tye̍ ||8.018.19||

8.018.20a bṛ̱had varū̍tham ma̱rutā̍ṁ de̱vaṁ trā̱tāra̍m a̱śvinā̍ |
8.018.20c mi̱tram ī̍mahe̱ varu̍ṇaṁ sva̱staye̍ ||

bṛ̱hat | varū̍tham | ma̱rutā̍m | de̱vam | trā̱tara̍m | a̱śvinā̍ |
mi̱tram | ī̱ma̱he̱ | varu̍ṇam | sva̱staye̍ ||8.018.20||

8.018.21a a̱ne̱ho mi̍trāryaman nṛ̱vad va̍ruṇa̱ śaṁsya̍m |
8.018.21c tri̱varū̍tham maruto yanta naś cha̱rdiḥ ||

a̱ne̱haḥ | mi̱tra̱ | a̱rya̱ma̱n | nṛ̱-vat | va̱ru̱ṇa̱ | śaṁsya̍m |
tri̱-varū̍tham | ma̱ru̱ta̱ḥ | ya̱nta̱ | na̱ḥ | cha̱rdiḥ ||8.018.21||

8.018.22a ye ci̱d dhi mṛ̱tyuba̍ndhava̱ ādi̍tyā̱ mana̍va̱ḥ smasi̍ |
8.018.22c pra sū na̱ āyu̍r jī̱vase̍ tiretana ||

ye | ci̱t | hi | mṛ̱tyu-ba̍ndhavaḥ | ādi̍tyāḥ | mana̍vaḥ | smasi̍ |
pra | su | na̱ḥ | āyu̍ḥ | jī̱vase̍ | ti̱re̱ta̱na̱ ||8.018.22||


8.019.01a taṁ gū̍rdhayā̱ sva̍rṇaraṁ de̱vāso̍ de̱vam a̍ra̱tiṁ da̍dhanvire |
8.019.01c de̱va̱trā ha̱vyam ohi̍re ||

tam | gū̱rdha̱ya̱ | sva̍ḥ-naram | de̱vāsa̍ḥ | de̱vam | a̱ra̱tim | da̱dha̱nvi̱re̱ |
de̱va̱-trā | ha̱vyam | ā | ū̱hi̱re̱ ||8.019.01||

8.019.02a vibhū̍tarātiṁ vipra ci̱traśo̍ciṣam a̱gnim ī̍ḻiṣva ya̱ntura̍m |
8.019.02c a̱sya medha̍sya so̱myasya̍ sobhare̱ prem a̍dhva̱rāya̱ pūrvya̍m ||

vibhū̍ta-rātim | vi̱pra̱ | ci̱tra-śo̍ciṣam | a̱gnim | ī̱ḻi̱ṣva̱ | ya̱ntura̍m |
a̱sya | megha̍sya | so̱myasya̍ | so̱bha̱re̱ | pra | ī̱m | a̱dhva̱rāya̍ | pūrvya̍m ||8.019.02||

8.019.03a yaji̍ṣṭhaṁ tvā vavṛmahe de̱vaṁ de̍va̱trā hotā̍ra̱m ama̍rtyam |
8.019.03c a̱sya ya̱jñasya̍ su̱kratu̍m ||

yaji̍ṣṭham | tvā̱ | va̱vṛ̱ma̱he̱ | de̱vam | de̱va̱-trā | hotā̍ram | ama̍rtyam |
a̱sya | ya̱jñasya̍ | su̱-kratu̍m ||8.019.03||

8.019.04a ū̱rjo napā̍taṁ su̱bhaga̍ṁ su̱dīdi̍tim a̱gniṁ śreṣṭha̍śociṣam |
8.019.04c sa no̍ mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ so a̱pām ā su̱mnaṁ ya̍kṣate di̱vi ||

ū̱rjaḥ | napā̍tam | su̱-bhaga̍m | su̱-dīdi̍tim | a̱gnim | śreṣṭha̍-śociṣam |
saḥ | na̱ḥ | mi̱trasya̍ | varu̍ṇasya | saḥ | a̱pām | ā | su̱mnam | ya̱kṣa̱te̱ | di̱vi ||8.019.04||

8.019.05a yaḥ sa̱midhā̱ ya āhu̍tī̱ yo vede̍na da̱dāśa̱ marto̍ a̱gnaye̍ |
8.019.05c yo nama̍sā svadhva̱raḥ ||

yaḥ | sa̱m-idhā̍ | yaḥ | ā-hu̍tī | yaḥ | vede̍na | da̱dāśa̍ | marta̍ḥ | a̱gnaye̍ |
yaḥ | nama̍sā | su̱-a̱dhva̱raḥ ||8.019.05||

8.019.06a tasyed arva̍nto raṁhayanta ā̱śava̱s tasya̍ dyu̱mnita̍ma̱ṁ yaśa̍ḥ |
8.019.06c na tam aṁho̍ de̱vakṛ̍ta̱ṁ kuta̍ś ca̱na na martya̍kṛtaṁ naśat ||

tasya̍ | it | arva̍ntaḥ | ra̱ṁha̱ya̱nte̱ | ā̱śava̍ḥ | tasya̍ | dyu̱mni-ta̍mam | yaśa̍ḥ |
na | tam | aṁha̍ḥ | de̱va-kṛ̍tam | kuta̍ḥ | ca̱na | na | martya̍-kṛtam | na̱śa̱t ||8.019.06||

8.019.07a sva̱gnayo̍ vo a̱gnibhi̱ḥ syāma̍ sūno sahasa ūrjām pate |
8.019.07c su̱vīra̱s tvam a̍sma̱yuḥ ||

su̱-a̱gnaya̍ḥ | va̱ḥ | a̱gni-bhi̍ḥ | syāma̍ | sū̱no̱ iti̍ | sa̱ha̱sa̱ḥ | ū̱rjā̱m | pa̱te̱ |
su̱-vīra̍ḥ | tvam | a̱sma̱-yuḥ ||8.019.07||

8.019.08a pra̱śaṁsa̍māno̱ ati̍thi̱r na mi̱triyo̱ 'gnī ratho̱ na vedya̍ḥ |
8.019.08c tve kṣemā̍so̱ api̍ santi sā̱dhava̱s tvaṁ rājā̍ rayī̱ṇām ||

pra̱-śaṁsa̍mānaḥ | ati̍thiḥ | na | mi̱triya̍ḥ | a̱gniḥ | ratha̍ḥ | na | vedya̍ḥ |
tve̱ iti̍ | kṣemā̍saḥ | api̍ | sa̱nti̱ | sā̱dhava̍ḥ | tvam | rājā̍ | ra̱yī̱ṇām ||8.019.08||

8.019.09a so a̱ddhā dā̱śva̍dhva̱ro 'gne̱ marta̍ḥ subhaga̱ sa pra̱śaṁsya̍ḥ |
8.019.09c sa dhī̱bhir a̍stu̱ sani̍tā ||

saḥ | a̱ddhā | dā̱śu-a̍dhvaraḥ | agne̍ | marta̍ḥ | su̱-bha̱ga̱ | saḥ | pra̱-śaṁsya̍ḥ |
saḥ | dhī̱bhiḥ | a̱stu̱ | sani̍tā ||8.019.09||

8.019.10a yasya̱ tvam ū̱rdhvo a̍dhva̱rāya̱ tiṣṭha̍si kṣa̱yadvī̍ra̱ḥ sa sā̍dhate |
8.019.10c so arva̍dbhi̱ḥ sani̍tā̱ sa vi̍pa̱nyubhi̱ḥ sa śūrai̱ḥ sani̍tā kṛ̱tam ||

yasya̍ | tvam | ū̱rdhvaḥ | a̱dhva̱rāya̍ | tiṣṭha̍si | kṣa̱yat-vī̍raḥ | saḥ | sā̱dha̱te̱ |
saḥ | arva̍t-bhiḥ | sani̍tā | saḥ | vi̱pa̱nyu̱-bhi̱ḥ | saḥ | śūrai̍ḥ | sani̍tā | kṛ̱tam ||8.019.10||

8.019.11a yasyā̱gnir vapu̍r gṛ̱he stoma̱ṁ cano̱ dadhī̍ta vi̱śvavā̍ryaḥ |
8.019.11c ha̱vyā vā̱ vevi̍ṣa̱d viṣa̍ḥ ||

yasya̍ | a̱gniḥ | vapu̍ḥ | gṛ̱he | stoma̍m | cana̍ḥ | dadhī̍ta | vi̱śva-vā̍ryaḥ |
ha̱vyā | vā̱ | vevi̍ṣat | viṣa̍ḥ ||8.019.11||

8.019.12a vipra̍sya vā stuva̱taḥ sa̍haso yaho ma̱kṣūta̍masya rā̱tiṣu̍ |
8.019.12c a̱vode̍vam u̱pari̍martyaṁ kṛdhi̱ vaso̍ vivi̱duṣo̱ vaca̍ḥ ||

vipra̍sya | vā̱ | stu̱va̱taḥ | sa̱ha̱sa̱ḥ | ya̱ho̱ iti̍ | ma̱kṣu-ta̍masya | rā̱tiṣu̍ |
a̱vaḥ-de̍vam | u̱pari̍-martyam | kṛ̱dhi̱ | vaso̱ iti̍ | vi̱vi̱duṣa̍ḥ | vaca̍ḥ ||8.019.12||

8.019.13a yo a̱gniṁ ha̱vyadā̍tibhi̱r namo̍bhir vā su̱dakṣa̍m ā̱vivā̍sati |
8.019.13c gi̱rā vā̍ji̱raśo̍ciṣam ||

yaḥ | a̱gnim | ha̱vyadā̍ti-bhiḥ | nama̍ḥ-bhiḥ | vā̱ | su̱-dakṣa̍m | ā̱-vivā̍sati |
gi̱rā | vā̱ | a̱ji̱ra-śo̍ciṣam ||8.019.13||

8.019.14a sa̱midhā̱ yo niśi̍tī̱ dāśa̱d adi̍ti̱ṁ dhāma̍bhir asya̱ martya̍ḥ |
8.019.14c viśvet sa dhī̱bhiḥ su̱bhago̱ janā̱m̐ ati̍ dyu̱mnair u̱dna i̍va tāriṣat ||

sa̱m-idhā̍ | yaḥ | ni-śi̍tī | dāśa̍t | adi̍tim | dhāma̍-bhiḥ | a̱sya̱ | martya̍ḥ |
viśvā̍ | it | saḥ | dhī̱bhiḥ | su̱-bhaga̍ḥ | janā̍n | ati̍ | dyu̱mnaiḥ | u̱dgaḥ-i̍va | tā̱ri̱ṣa̱t ||8.019.14||

8.019.15a tad a̍gne dyu̱mnam ā bha̍ra̱ yat sā̱saha̱t sada̍ne̱ kaṁ ci̍d a̱triṇa̍m |
8.019.15c ma̱nyuṁ jana̍sya dū̱ḍhya̍ḥ ||

tat | a̱gne̱ | dyu̱mnam | ā | bha̱ra̱ | yat | sa̱saha̍t | sada̍ne | kam | ci̱t | a̱triṇa̍m |
ma̱nyum | jana̍sya | du̱ḥ-dhya̍ḥ ||8.019.15||

8.019.16a yena̱ caṣṭe̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā yena̱ nāsa̍tyā̱ bhaga̍ḥ |
8.019.16c va̱yaṁ tat te̱ śava̍sā gātu̱vitta̍mā̱ indra̍tvotā vidhemahi ||

yena̍ | caṣṭe̍ | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | yena̍ | nāsa̍tyā | bhaga̍ḥ |
va̱yam | tat | te̱ | śava̍sā | gā̱tu̱vit-ta̍māḥ | indra̍tvā-ūtāḥ | vi̱dhe̱ma̱hi̱ ||8.019.16||

8.019.17a te ghed a̍gne svā̱dhyo̱3̱̍ ye tvā̍ vipra nidadhi̱re nṛ̱cakṣa̍sam |
8.019.17c viprā̍so deva su̱kratu̍m ||

te | gha̱ | it | a̱gne̱ | su̱-ā̱dhya̍ḥ | ye | tvā̱ | vi̱pra̱ | ni̱-da̱dhi̱re | nṛ̱-cakṣa̍sam |
viprā̍saḥ | de̱va̱ | su̱-kratu̍m ||8.019.17||

8.019.18a ta id vedi̍ṁ subhaga̱ ta āhu̍ti̱ṁ te sotu̍ṁ cakrire di̱vi |
8.019.18c ta id vāje̍bhir jigyur ma̱had dhana̱ṁ ye tve kāma̍ṁ nyeri̱re ||

te | it | vedi̍m | su̱-bha̱ga̱ | te | ā-hu̍tim | te | sotu̍m | ca̱kri̱re̱ | di̱vi |
t e | it | vāje̍bhiḥ | ji̱gyu̱ḥ | ma̱hat | dhana̍m | ye | tve iti̍ | kāma̍m | ni̱- e̱ri̱re ||8.019.18||

8.019.19a bha̱dro no̍ a̱gnir āhu̍to bha̱drā rā̱tiḥ su̍bhaga bha̱dro a̍dhva̱raḥ |
8.019.19c bha̱drā u̱ta praśa̍stayaḥ ||

bha̱draḥ | na̱ḥ | a̱gniḥ | ā-hu̍taḥ | bha̱drā | rā̱tiḥ | su̱-bha̱ga̱ | bha̱draḥ | a̱dhva̱raḥ |
bha̱drāḥ | u̱ta | pra-śa̍stayaḥ ||8.019.19||

8.019.20a bha̱dram mana̍ḥ kṛṇuṣva vṛtra̱tūrye̱ yenā̍ sa̱matsu̍ sā̱saha̍ḥ |
8.019.20c ava̍ sthi̱rā ta̍nuhi̱ bhūri̱ śardha̍tāṁ va̱nemā̍ te a̱bhiṣṭi̍bhiḥ ||

bha̱dram | mana̍ḥ | kṛ̱ṇu̱ṣva̱ | vṛ̱tra̱-tūrye̍ | yena̍ | sa̱mat-su̍ | sa̱saha̍ḥ |
ava̍ | sthi̱rā | ta̱nu̱hi̱ | bhūri̍ | śardha̍tām | va̱nema̍ | te̱ | a̱bhiṣṭi̍-bhiḥ ||8.019.20||

8.019.21a īḻe̍ gi̱rā manu̍rhita̱ṁ yaṁ de̱vā dū̱tam a̍ra̱tiṁ nye̍ri̱re |
8.019.21c yaji̍ṣṭhaṁ havya̱vāha̍nam ||

iḻe̍ | gi̱rā | manu̍ḥ-hitam | yam | de̱vāḥ | dū̱tam | a̱ra̱tim | ni̱-e̱ri̱re |
yaji̍ṣṭham | ha̱vya̱-vāha̍nam ||8.019.21||

8.019.22a ti̱gmaja̍mbhāya̱ taru̍ṇāya̱ rāja̍te̱ prayo̍ gāyasy a̱gnaye̍ |
8.019.22c yaḥ pi̱ṁśate̍ sū̱nṛtā̍bhiḥ su̱vīrya̍m a̱gnir ghṛ̱tebhi̱r āhu̍taḥ ||

ti̱gma-ja̍mbhāya | taru̍ṇāya | rāja̍te | praya̍ḥ | gā̱ya̱si̱ | a̱gnaye̍ |
yaḥ | pi̱ṁśate̍ | sū̱nṛtā̍bhiḥ | su̱-vīrya̍m | a̱gniḥ | ghṛ̱tebhi̍ḥ | ā-hu̍taḥ ||8.019.22||

8.019.23a yadī̍ ghṛ̱tebhi̱r āhu̍to̱ vāśī̍m a̱gnir bhara̍ta̱ uc cāva̍ ca |
8.019.23c asu̍ra iva ni̱rṇija̍m ||

yadi̍ | ghṛ̱tebhi̍ḥ | ā-hu̍taḥ | vāśī̍m | a̱gniḥ | bhara̍te | ut | ca̱ | ava̍ | ca̱ |
asu̍raḥ-iva | ni̱ḥ-nija̍m ||8.019.23||

8.019.24a yo ha̱vyāny aira̍yatā̱ manu̍rhito de̱va ā̱sā su̍ga̱ndhinā̍ |
8.019.24c vivā̍sate̱ vāryā̍ṇi svadhva̱ro hotā̍ de̱vo ama̍rtyaḥ ||

yaḥ | ha̱vyāni̍ | aira̍yata | manu̍ḥ-hitaḥ | de̱vaḥ | ā̱sā | su̱-ga̱ndhinā̍ |
vivā̍sate | vāryā̍ṇi | su̱-a̱dhva̱raḥ | hotā̍ | de̱vaḥ | ama̍rtyaḥ ||8.019.24||

8.019.25a yad a̍gne̱ martya̱s tvaṁ syām a̱ham mi̍tramaho̱ ama̍rtyaḥ |
8.019.25c saha̍saḥ sūnav āhuta ||

yat | a̱gne̱ | martya̍ḥ | tvam | syām | a̱ham | mi̱tra̱-ma̱ha̱ḥ | ama̍rtyaḥ |
saha̍saḥ | sū̱no̱ iti̍ | ā̱-hu̱ta̱ ||8.019.25||

8.019.26a na tvā̍ rāsīyā̱bhiśa̍staye vaso̱ na pā̍pa̱tvāya̍ santya |
8.019.26c na me̍ sto̱tāma̍tī̱vā na durhi̍ta̱ḥ syād a̍gne̱ na pā̱payā̍ ||

na | tvā̱ | rā̱sī̱ya̱ | a̱bhi-śa̍staye | va̱so̱ iti̍ | na | pā̱pa̱-tvāya̍ | sa̱ntya̱ |
na | me̱ | sto̱tā | a̱ma̱ti̱-vā | na | duḥ-hi̍taḥ | syāt | a̱gne̱ | na | pā̱payā̍ ||8.019.26||

8.019.27a pi̱tur na pu̱traḥ subhṛ̍to duro̱ṇa ā de̱vām̐ e̍tu̱ pra ṇo̍ ha̱viḥ ||

pi̱tuḥ | na | pu̱traḥ | su-bhṛ̍taḥ | du̱ro̱ṇe | ā | de̱vān | e̱tu̱ | pra | na̱ḥ | ha̱viḥ ||8.019.27||

8.019.28a tavā̱ham a̍gna ū̱tibhi̱r nedi̍ṣṭhābhiḥ saceya̱ joṣa̱m ā va̍so |
8.019.28c sadā̍ de̱vasya̱ martya̍ḥ ||

tava̍ | a̱ham | a̱gne̱ | ū̱ti-bhiḥ | nedi̍ṣṭhābhiḥ | sa̱ce̱ya̱ | joṣa̍m | ā | va̱so̱ iti̍ |
sadā̍ | de̱vasya̍ | martya̍ḥ ||8.019.28||

8.019.29a tava̱ kratvā̍ saneya̱ṁ tava̍ rā̱tibhi̱r agne̱ tava̱ praśa̍stibhiḥ |
8.019.29c tvām id ā̍hu̱ḥ prama̍tiṁ vaso̱ mamāgne̱ harṣa̍sva̱ dāta̍ve ||

tava̍ | kratvā̍ | sa̱ne̱ya̱m | tava̍ | rā̱ti-bhiḥ | agne̍ | tava̍ | praśa̍sti-bhiḥ |
tvām | it | ā̱hu̱ḥ | pra-ma̍tim | va̱so̱ iti̍ | mama̍ | a̱gne̱ | harṣa̍sva | dāta̍ve ||8.019.29||

8.019.30a pra so a̍gne̱ tavo̱tibhi̍ḥ su̱vīrā̍bhis tirate̱ vāja̍bharmabhiḥ |
8.019.30c yasya̱ tvaṁ sa̱khyam ā̱vara̍ḥ ||

pra | saḥ | a̱gne̱ | tava̍ | ū̱ti-bhi̍ḥ | su̱-vīrā̍bhiḥ | ti̱ra̱te̱ | vāja̍bharma-bhiḥ |
yasya̍ | tvam | sa̱khyam | ā̱-vara̍ḥ ||8.019.30||

8.019.31a tava̍ dra̱pso nīla̍vān vā̱śa ṛ̱tviya̱ indhā̍naḥ siṣṇa̱v ā da̍de |
8.019.31c tvam ma̍hī̱nām u̱ṣasā̍m asi pri̱yaḥ kṣa̱po vastu̍ṣu rājasi ||

tava̍ | dra̱psaḥ | nīla̍-vān | vā̱śaḥ | ṛ̱tviya̍ḥ | indhā̍naḥ | si̱ṣṇo̱ iti̍ | ā | da̱de̱ |
tvam | ma̱hī̱nām | u̱ṣasā̍m | a̱si̱ | pri̱yaḥ | kṣa̱paḥ | vastu̍ṣu | rā̱ja̱si̱ ||8.019.31||

8.019.32a tam āga̍nma̱ sobha̍rayaḥ sa̱hasra̍muṣkaṁ svabhi̱ṣṭim ava̍se |
8.019.32c sa̱mrāja̱ṁ trāsa̍dasyavam ||

tam | ā | a̱ga̱nma̱ | sobha̍rayaḥ | sa̱hasra̍-muṣkam | su̱-a̱bhi̱ṣṭim | ava̍se |
sa̱m-rāja̍n | trāsa̍dasyavam ||8.019.32||

8.019.33a yasya̍ te agne a̱nye a̱gnaya̍ upa̱kṣito̍ va̱yā i̍va |
8.019.33c vipo̱ na dyu̱mnā ni yu̍ve̱ janā̍nā̱ṁ tava̍ kṣa̱trāṇi̍ va̱rdhaya̍n ||

yasya̍ | te̱ | a̱gne̱ | a̱nye | a̱gnaya̍ḥ | u̱pa̱-kṣita̍ḥ | va̱yāḥ-i̍va |
vipa̍ḥ | na | dyu̱mnā | ni | yu̱ve̱ | janā̍nām | tava̍ | kṣa̱trāṇi̍ | va̱rdhaya̍n ||8.019.33||

8.019.34a yam ā̍dityāso adruhaḥ pā̱raṁ naya̍tha̱ martya̍m |
8.019.34c ma̱ghonā̱ṁ viśve̍ṣāṁ sudānavaḥ ||

yam | ā̱di̱tyā̱sa̱ḥ | a̱dru̱ha̱ḥ | pā̱ram | naya̍tha | martya̍m |
ma̱ghonā̍m | viśve̍ṣām | su̱-dā̱na̱va̱ḥ ||8.019.34||

8.019.35a yū̱yaṁ rā̍jāna̱ḥ kaṁ ci̍c carṣaṇīsaha̱ḥ kṣaya̍nta̱m mānu̍ṣā̱m̐ anu̍ |
8.019.35c va̱yaṁ te vo̱ varu̍ṇa̱ mitrārya̍ma̱n syāmed ṛ̱tasya̍ ra̱thya̍ḥ ||

yū̱yam | rā̱jā̱na̱ḥ | kam | ci̱t | ca̱rṣa̱ṇi̱-sa̱ha̱ḥ | kṣaya̍ntam | mānu̍ṣān | anu̍ |
va̱yam | te | va̱ḥ | varu̍ṇa | mitra̍ | arya̍man | syāma̍ | it | ṛ̱tasya̍ | ra̱thya̍ḥ ||8.019.35||

8.019.36a adā̍n me pauruku̱tsyaḥ pa̍ñcā̱śata̍ṁ tra̱sada̍syur va̱dhūnā̍m |
8.019.36c maṁhi̍ṣṭho a̱ryaḥ satpa̍tiḥ ||

adā̍t | me̱ | pau̱ru̱-ku̱tsyaḥ | pa̱ñcā̱śata̍m | tra̱sada̍syuḥ | va̱dhūnā̍m |
maṁhi̍ṣṭhaḥ | a̱ryaḥ | sat-pa̍tiḥ ||8.019.36||

8.019.37a u̱ta me̍ pra̱yiyo̍r va̱yiyo̍ḥ su̱vāstvā̱ adhi̱ tugva̍ni |
8.019.37c ti̱sṝ̱ṇāṁ sa̍ptatī̱nāṁ śyā̱vaḥ pra̍ṇe̱tā bhu̍va̱d vasu̱r diyā̍nā̱m pati̍ḥ ||

u̱ta | me̱ | pra̱yiyo̍ḥ | va̱yiyo̍ḥ | su̱-vāstvā̍ḥ | adhi̍ | tugva̍ni |
ti̱sṝ̱ṇām | sa̱pta̱tī̱nām | śyā̱vaḥ | pra̱-ne̱tā | bhu̱va̱t | vasu̍ḥ | diyā̍nām | pati̍ḥ ||8.019.37||


8.020.01a ā ga̍ntā̱ mā ri̍ṣaṇyata̱ prasthā̍vāno̱ māpa̍ sthātā samanyavaḥ |
8.020.01c sthi̱rā ci̍n namayiṣṇavaḥ ||

ā | ga̱nta̱ | mā | ri̱ṣa̱ṇya̱ta̱ | pra-sthā̍vānaḥ | mā | apa̍ | sthā̱ta̱ | sa̱-ma̱nya̱va̱ḥ |
sthi̱rā | ci̱t | na̱ma̱yi̱ṣṇa̱va̱ḥ ||8.020.01||

8.020.02a vī̱ḻu̱pa̱vibhi̍r maruta ṛbhukṣaṇa̱ ā ru̍drāsaḥ sudī̱tibhi̍ḥ |
8.020.02c i̱ṣā no̍ a̱dyā ga̍tā puruspṛho ya̱jñam ā so̍bharī̱yava̍ḥ ||

vī̱ḻu̱pa̱vi-bhi̍ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ṛ̱bhu̱kṣa̱ṇa̱ḥ | ā | ru̱drā̱sa̱ḥ | su̱dī̱ti-bhi̍ḥ |
i̱ṣā | na̱ḥ | a̱dya | ā | ga̱ta̱ | pu̱ru̱-spṛ̱ha̱ḥ | ya̱jñam | ā | so̱bha̱rī̱-yava̍ḥ ||8.020.02||

8.020.03a vi̱dmā hi ru̱driyā̍ṇā̱ṁ śuṣma̍m u̱gram ma̱rutā̱ṁ śimī̍vatām |
8.020.03c viṣṇo̍r e̱ṣasya̍ mī̱ḻhuṣā̍m ||

vi̱dma | hi | ru̱driyā̍ṇām | śuṣma̍m | u̱gram | ma̱rutā̍m | śamī̍-vatām |
viṣṇo̍ḥ | e̱ṣasya̍ | mī̱ḻhuṣā̍m ||8.020.03||

8.020.04a vi dvī̱pāni̱ pāpa̍ta̱n tiṣṭha̍d du̱cchuno̱bhe yu̍janta̱ roda̍sī |
8.020.04c pra dhanvā̍ny airata śubhrakhādayo̱ yad eja̍tha svabhānavaḥ ||

vi | dvī̱pāni̍ | pāpa̍tan | tiṣṭha̍t | du̱cchunā̍ | u̱bhe iti̍ | yu̱ja̱nta̱ | roda̍sī̱ iti̍ |
pra | dhanvā̍ni | ai̱ra̱ta̱ | śu̱bhra̱-khā̱da̱ya̱ḥ | yat | eja̍tha | sva̱-bhā̱na̱va̱ḥ ||8.020.04||

8.020.05a acyu̍tā cid vo̱ ajma̱nn ā nāna̍dati̱ parva̍tāso̱ vana̱spati̍ḥ |
8.020.05c bhūmi̱r yāme̍ṣu rejate ||

acyu̍tā | ci̱t | va̱ḥ | ajma̍n | ā | nāna̍dati | parva̍tāsaḥ | vancaspati̍ḥ |
bhūmi̍ḥ | yāme̍ṣu | re̱ja̱te̱ ||8.020.05||

8.020.06a amā̍ya vo maruto̱ yāta̍ve̱ dyaur jihī̍ta̱ utta̍rā bṛ̱hat |
8.020.06c yatrā̱ naro̱ dedi̍śate ta̱nūṣv ā tvakṣā̍ṁsi bā̱hvo̍jasaḥ ||

amā̍ya | va̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | yāta̍ve | dyauḥ | jihī̍te | ut-ta̍rā | bṛ̱hat |
yatra̍ | nara̍ḥ | dedi̍śate | ta̱nūṣu̍ | ā | tvakṣā̍ṁsi | ba̱hu-o̍jasaḥ ||8.020.06||

8.020.07a sva̱dhām anu̱ śriya̱ṁ naro̱ mahi̍ tve̱ṣā ama̍vanto̱ vṛṣa̍psavaḥ |
8.020.07c vaha̍nte̱ ahru̍tapsavaḥ ||

sva̱dhām | anu̍ | śriya̍m | nara̍ḥ | mahi̍ | tve̱ṣāḥ | ama̍-vantaḥ | vṛṣa̍-psavaḥ |
vaha̍nte | ahru̍ta-psavaḥ ||8.020.07||

8.020.08a gobhi̍r vā̱ṇo a̍jyate̱ sobha̍rīṇā̱ṁ rathe̱ kośe̍ hira̱ṇyaye̍ |
8.020.08c goba̍ndhavaḥ sujā̱tāsa̍ i̱ṣe bhu̱je ma̱hānto̍ na̱ḥ spara̍se̱ nu ||

gobhi̍ḥ | vā̱ṇaḥ | a̱jya̱te̱ | sobha̍rīṇām | rathe̍ | kośe̍ | hi̱ra̱ṇyaye̍ |
go-ba̍ndhavaḥ | su̱-jā̱tāsa̍ḥ | i̱ṣe | bhu̱je | ma̱hānta̍ḥ | na̱ḥ | spara̍se | nu ||8.020.08||

8.020.09a prati̍ vo vṛṣadañjayo̱ vṛṣṇe̱ śardhā̍ya̱ māru̍tāya bharadhvam |
8.020.09c ha̱vyā vṛṣa̍prayāvṇe ||

prati̍ | va̱ḥ | vṛ̱ṣa̱t-a̱ñja̱ya̱ḥ | vṛṣṇe̍ | śardhā̍ya | māru̍tāya | bha̱ra̱dhva̱m |
ha̱vyā | vṛṣa̍-prayāvne ||8.020.09||

8.020.10a vṛ̱ṣa̱ṇa̱śvena̍ maruto̱ vṛṣa̍psunā̱ rathe̍na̱ vṛṣa̍nābhinā |
8.020.10c ā śye̱nāso̱ na pa̱kṣiṇo̱ vṛthā̍ naro ha̱vyā no̍ vī̱taye̍ gata ||

vṛ̱ṣa̱ṇa̱śvena̍ | ma̱ru̱ta̱ḥ | vṛṣa̍-psunā | rathe̍na | vṛṣa̍-nābhinā |
ā | śye̱nāsa̍ḥ | na | pa̱kṣiṇa̍ḥ | vṛthā̍ | na̱ra̱ḥ | ha̱vyā | na̱ḥ | vī̱taye̍ | ga̱ta̱ ||8.020.10||

8.020.11a sa̱mā̱nam a̱ñjy e̍ṣā̱ṁ vi bhrā̍jante ru̱kmāso̱ adhi̍ bā̱huṣu̍ |
8.020.11c davi̍dyutaty ṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||

sa̱mā̱nam | a̱ñji | e̱ṣā̱m | vi | bhrā̱ja̱nte̱ | ru̱kmāsa̍ḥ | adhi̍ | bā̱huṣu̍ |
davi̍dyutati | ṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||8.020.11||

8.020.12a ta u̱grāso̱ vṛṣa̍ṇa u̱grabā̍havo̱ naki̍ṣ ṭa̱nūṣu̍ yetire |
8.020.12c sthi̱rā dhanvā̱ny āyu̍dhā̱ rathe̍ṣu̱ vo 'nī̍ke̱ṣv adhi̱ śriya̍ḥ ||

te | u̱grāsa̍ḥ | vṛṣa̍ṇaḥ | u̱gra-bā̍havaḥ | naki̍ḥ | ta̱nūṣu̍ | ye̱ti̱re̱ |
sthi̱rā | dhanvā̍ni | ā-yu̍dhā | rathe̍ṣu | va̱ḥ | anī̍keṣu | adhi̍ | śriya̍ḥ ||8.020.12||

8.020.13a yeṣā̱m arṇo̱ na sa̱pratho̱ nāma̍ tve̱ṣaṁ śaśva̍tā̱m eka̱m id bhu̱je |
8.020.13c vayo̱ na pitrya̱ṁ saha̍ḥ ||

yeṣā̍m | arṇa̍ḥ | na | sa̱-pratha̍ḥ | nāma̍ | tve̱ṣam | śaśva̍tām | eka̍m | it | bhu̱je |
vaya̍ḥ | na | pitrya̍m | saha̍ḥ ||8.020.13||

8.020.14a tān va̍ndasva ma̱ruta̱s tām̐ upa̍ stuhi̱ teṣā̱ṁ hi dhunī̍nām |
8.020.14c a̱rāṇā̱ṁ na ca̍ra̱mas tad e̍ṣāṁ dā̱nā ma̱hnā tad e̍ṣām ||

tān | va̱nda̱sva̱ | ma̱ruta̍ḥ | tān | upa̍ | stu̱hi̱ | teṣā̍m | hi | dhunī̍nām |
a̱rāṇā̍m | na | ca̱ra̱maḥ | tat | e̱ṣā̱m | dā̱nā | ma̱hnā | tat | e̱ṣā̱m ||8.020.14||

8.020.15a su̱bhaga̱ḥ sa va̍ ū̱tiṣv āsa̱ pūrvā̍su maruto̱ vyu̍ṣṭiṣu |
8.020.15c yo vā̍ nū̱nam u̱tāsa̍ti ||

su̱-bhaga̍ḥ | saḥ | va̱ḥ | ū̱tiṣu̍ | āsa̍ | pūrvā̍su | ma̱ru̱ta̱ḥ | vi-u̍ṣṭiṣu |
yaḥ | vā̱ | nū̱nam | u̱ta | asa̍ti ||8.020.15||

8.020.16a yasya̍ vā yū̱yam prati̍ vā̱jino̍ nara̱ ā ha̱vyā vī̱taye̍ ga̱tha |
8.020.16c a̱bhi ṣa dyu̱mnair u̱ta vāja̍sātibhiḥ su̱mnā vo̍ dhūtayo naśat ||

yasya̍ | vā̱ | yū̱yam | prati̍ | vā̱jina̍ḥ | na̱ra̱ḥ | ā | ha̱vyā | vī̱taye̍ | ga̱tha |
a̱bhi | saḥ | dyu̱mnaiḥ | u̱ta | vāja̍sāti-bhiḥ | su̱mnā | va̱ḥ | dhū̱ta̱ya̱ḥ | na̱śa̱t ||8.020.16||

8.020.17a yathā̍ ru̱drasya̍ sū̱navo̍ di̱vo vaśa̱nty asu̍rasya ve̱dhasa̍ḥ |
8.020.17c yuvā̍na̱s tathed a̍sat ||

yathā̍ | ru̱drasya̍ | sū̱nava̍ḥ | di̱vaḥ | vaśa̍nti | asu̍rasya | ve̱dhasa̍ḥ |
yuvā̍naḥ | tathā̍ | it | a̱sa̱t ||8.020.17||

8.020.18a ye cārha̍nti ma̱ruta̍ḥ su̱dāna̍va̱ḥ sman mī̱ḻhuṣa̱ś cara̍nti̱ ye |
8.020.18c ata̍ś ci̱d ā na̱ upa̱ vasya̍sā hṛ̱dā yuvā̍na̱ ā va̍vṛdhvam ||

ye | ca̱ | arha̍nti | ma̱ruta̍ḥ | su̱-dāna̍vaḥ | smat | mī̱ḻhuṣa̍ḥ | cara̍nti | ye |
ata̍ḥ | ci̱t | ā | na̱ḥ | upa̍ | vasya̍sā | hṛ̱dā | yuvā̍naḥ | ā | va̱vṛ̱dhva̱m ||8.020.18||

8.020.19a yūna̍ ū̱ ṣu navi̍ṣṭhayā̱ vṛṣṇa̍ḥ pāva̱kām̐ a̱bhi so̍bhare gi̱rā |
8.020.19c gāya̱ gā i̍va̱ carkṛ̍ṣat ||

yūna̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | navi̍ṣṭhayā | vṛṣṇa̍ḥ | pā̱va̱kān | a̱bhi | so̱bha̱re̱ | gi̱rā |
gāya̍ | gāḥ-i̍va | carkṛ̍ṣat ||8.020.19||

8.020.20a sā̱hā ye santi̍ muṣṭi̱heva̱ havyo̱ viśvā̍su pṛ̱tsu hotṛ̍ṣu |
8.020.20c vṛṣṇa̍ś ca̱ndrān na su̱śrava̍stamān gi̱rā vanda̍sva ma̱ruto̱ aha̍ ||

sa̱hāḥ | ye | santi̍ | mu̱ṣṭi̱hā-i̍va | havya̍ḥ | viśvā̍su | pṛ̱t-su | hotṛ̍ṣu |
vṛṣṇa̍ḥ | ca̱ndrān | na | su̱śrava̍ḥ-tamān | gi̱rā | vanda̍sva | ma̱ruta̍ḥ | aha̍ ||8.020.20||

8.020.21a gāva̍ś cid ghā samanyavaḥ sajā̱tye̍na maruta̱ḥ saba̍ndhavaḥ |
8.020.21c ri̱ha̱te ka̱kubho̍ mi̱thaḥ ||

gāva̍ḥ | ci̱t | gha̱ | sa̱-ma̱nya̱va̱ḥ | sa̱-jā̱tye̍na | ma̱ru̱ta̱ḥ | sa-ba̍ndhavaḥ |
ri̱ha̱te | ka̱kubha̍ḥ | mi̱thaḥ ||8.020.21||

8.020.22a marta̍ś cid vo nṛtavo rukmavakṣasa̱ upa̍ bhrātṛ̱tvam āya̍ti |
8.020.22c adhi̍ no gāta maruta̱ḥ sadā̱ hi va̍ āpi̱tvam asti̱ nidhru̍vi ||

marta̍ḥ | ci̱t | va̱ḥ | nṛ̱ta̱va̱ḥ | ru̱kma̱-va̱kṣa̱sa̱ḥ | upa̍ | bhrā̱tṛ̱-tvam | ā | a̱ya̱ti̱ |
adhi̍ | na̱ḥ | gā̱ta̱ | ma̱ru̱ta̱ḥ | sadā̍ | hi | va̱ḥ | ā̱pi̱-tvam | asti̍ | ni-dhru̍vi ||8.020.22||

8.020.23a maru̍to̱ māru̍tasya na̱ ā bhe̍ṣa̱jasya̍ vahatā sudānavaḥ |
8.020.23c yū̱yaṁ sa̍khāyaḥ saptayaḥ ||

maru̍taḥ | māru̍tasya | na̱ḥ | ā | bhe̱ṣa̱jasya̍ | va̱ha̱ta̱ | su̱-dā̱na̱va̱ḥ |
yū̱yam | sa̱khā̱ya̱ḥ | sa̱pta̱ya̱ḥ ||8.020.23||

8.020.24a yābhi̱ḥ sindhu̱m ava̍tha̱ yābhi̱s tūrva̍tha̱ yābhi̍r daśa̱syathā̱ krivi̍m |
8.020.24c mayo̍ no bhūto̱tibhi̍r mayobhuvaḥ śi̱vābhi̍r asacadviṣaḥ ||

yābhi̍ḥ | sindhu̍m | ava̍tha | yābhi̍ḥ | tūrva̍tha | yābhi̍ḥ | da̱śa̱syatha̍ | krivi̍m |
maya̍ḥ | na̱ḥ | bhū̱ta̱ | ū̱ti-bhi̍ḥ | ma̱ya̱ḥ-bhu̱va̱ḥ | śi̱vābhi̍ḥ | a̱sa̱ca̱-dvi̱ṣa̱ḥ ||8.020.24||

8.020.25a yat sindhau̱ yad asi̍knyā̱ṁ yat sa̍mu̱dreṣu̍ marutaḥ subarhiṣaḥ |
8.020.25c yat parva̍teṣu bheṣa̱jam ||

yat | sindhau̍ | yat | asi̍knyām | yat | sa̱mu̱dreṣu̍ | ma̱ru̱ta̱ḥ | su̱-ba̱rhi̱ṣa̱ḥ |
yat | parva̍teṣu | bhe̱ṣa̱jam ||8.020.25||

8.020.26a viśva̱m paśya̍nto bibhṛthā ta̱nūṣv ā tenā̍ no̱ adhi̍ vocata |
8.020.26c kṣa̱mā rapo̍ maruta̱ ātu̍rasya na̱ iṣka̍rtā̱ vihru̍ta̱m puna̍ḥ ||

viśva̍m | paśya̍ntaḥ | vi̱bhṛ̱tha̱ | ta̱nūṣu̍ | ā | tena̍ | na̱ḥ | adhi̍ | vo̱ca̱ta̱ |
kṣa̱mā | rapa̍ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ātu̍rasya | na̱ḥ | iṣka̍rta | vi-hru̍tam | puna̱riti̍ ||8.020.26||


8.021.01a va̱yam u̱ tvām a̍pūrvya sthū̱raṁ na kac ci̱d bhara̍nto 'va̱syava̍ḥ |
8.021.01c vāje̍ ci̱traṁ ha̍vāmahe ||

va̱yam | ū̱m̐ iti̍ | tvām | a̱pū̱rvya̱ | sthū̱ram | na | kat | ci̱t | bhara̍ntaḥ | a̱va̱syava̍ḥ |
vāje̍ | ci̱tram | ha̱vā̱ma̱he̱ ||8.021.01||

8.021.02a upa̍ tvā̱ karma̍nn ū̱taye̱ sa no̱ yuvo̱graś ca̍krāma̱ yo dhṛ̱ṣat |
8.021.02c tvām id dhy a̍vi̱tāra̍ṁ vavṛ̱mahe̱ sakhā̍ya indra sāna̱sim ||

upa̍ | tvā̱ | karma̍n | ū̱taye̍ | saḥ | na̱ḥ | yuvā̍ | u̱graḥ | ca̱kā̱ma̱ | yaḥ | dhṛ̱ṣat |
tvām | it | hi | a̱vi̱tāra̍m | va̱vṛ̱mahe̍ | sakhā̍yaḥ | i̱ndra̱ | sā̱na̱sim ||8.021.02||

8.021.03a ā yā̍hī̱ma inda̱vo 'śva̍pate̱ gopa̍ta̱ urva̍rāpate |
8.021.03c soma̍ṁ somapate piba ||

ā | yā̱hi̱ | i̱me | inda̍vaḥ | aśva̍-pate | go-pa̍te | urva̍rā-pate |
soma̍m | so̱ma̱-pa̱te̱ | pi̱ba̱ ||8.021.03||

8.021.04a va̱yaṁ hi tvā̱ bandhu̍mantam aba̱ndhavo̱ viprā̍sa indra yemi̱ma |
8.021.04c yā te̱ dhāmā̍ni vṛṣabha̱ tebhi̱r ā ga̍hi̱ viśve̍bhi̱ḥ soma̍pītaye ||

va̱yam | hi | tvā̱ | bandhu̍-mantam | a̱ba̱ndhava̍ḥ | viprā̍saḥ | i̱ndra̱ | ye̱mi̱ma |
yā | te̱ | dhāmā̍ni | vṛ̱ṣa̱bha̱ | tebhi̍ḥ | ā | ga̱hi̱ | viśve̍bhiḥ | soma̍-pītaye ||8.021.04||

8.021.05a sīda̍ntas te̱ vayo̍ yathā̱ gośrī̍te̱ madhau̍ madi̱re vi̱vakṣa̍ṇe |
8.021.05c a̱bhi tvām i̍ndra nonumaḥ ||

sīda̍ntaḥ | te̱ | vaya̍ḥ | ya̱thā̱ | go-śrī̍te | madhau̍ | ma̱di̱re | vi̱vakṣa̍ṇe |
a̱bhi | tvām | i̱ndra̱ | no̱nu̱ma̱ḥ ||8.021.05||

8.021.06a acchā̍ ca tvai̱nā nama̍sā̱ vadā̍masi̱ kim muhu̍ś ci̱d vi dī̍dhayaḥ |
8.021.06c santi̱ kāmā̍so harivo da̱diṣ ṭvaṁ smo va̱yaṁ santi̍ no̱ dhiya̍ḥ ||

accha̍ | ca̱ | tvā̱ | e̱nā | nama̍sā | vadā̍masi | kim | muhu̍ḥ | ci̱t | vi | dī̱dha̱ya̱ḥ |
santi̍ | kāmā̍saḥ | ha̱ri̱-va̱ḥ | da̱diḥ | tvam | smaḥ | va̱yam | santi̍ | na̱ḥ | dhiya̍ḥ ||8.021.06||

8.021.07a nūtnā̱ id i̍ndra te va̱yam ū̱tī a̍bhūma na̱hi nū te̍ adrivaḥ |
8.021.07c vi̱dmā pu̱rā parī̍ṇasaḥ ||

nūtnā̍ḥ | it | i̱ndra̱ | te̱ | va̱yam | ū̱tī | a̱bhū̱ma̱ | na̱hi | nu | te̱ | a̱dri̱-va̱ḥ |
vi̱dma | pu̱rā | parī̍ṇasaḥ ||8.021.07||

8.021.08a vi̱dmā sa̍khi̱tvam u̱ta śū̍ra bho̱jya1̱̍m ā te̱ tā va̍jrinn īmahe |
8.021.08c u̱to sa̍masmi̱nn ā śi̍śīhi no vaso̱ vāje̍ suśipra̱ goma̍ti ||

vi̱dma | sa̱khi̱-tvam | u̱ta | śū̱ra̱ | bho̱jya̍m | ā | te̱ | tā | va̱jri̱n | ī̱ma̱he̱ |
u̱to iti̍ | sa̱ma̱smi̱n | ā | śi̱śī̱hi̱ | na̱ḥ | va̱so̱ iti̍ | vāje̍ | su̱-śi̱pra̱ | go-ma̍ti ||8.021.08||

8.021.09a yo na̍ i̱dam-i̍dam pu̱rā pra vasya̍ āni̱nāya̱ tam u̍ vaḥ stuṣe |
8.021.09c sakhā̍ya̱ indra̍m ū̱taye̍ ||

yaḥ | na̱ḥ | i̱dam-i̍dam | pu̱rā | pra | vasya̍ḥ | ā̱-ni̱nāya̍ | tam | ū̱m̐ iti̍ | va̱ḥ | stu̱ṣe̱ |
sakhā̍yaḥ | indra̍m | ū̱taye̍ ||8.021.09||

8.021.10a harya̍śva̱ṁ satpa̍tiṁ carṣaṇī̱saha̱ṁ sa hi ṣmā̱ yo ama̍ndata |
8.021.10c ā tu na̱ḥ sa va̍yati̱ gavya̱m aśvya̍ṁ sto̱tṛbhyo̍ ma̱ghavā̍ śa̱tam ||

hari̍-aśvam | sat-pa̍tim | ca̱rṣa̱ṇi̱-saha̍m | saḥ | hi | sma̱ | yaḥ | ama̍ndata |
ā | tu | na̱ḥ | saḥ | va̱ya̱ti̱ | gavya̍m | aśvya̍m | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | ma̱gha-vā̍ | śa̱tam ||8.021.10||

8.021.11a tvayā̍ ha svid yu̱jā va̱yam prati̍ śva̱santa̍ṁ vṛṣabha bruvīmahi |
8.021.11c sa̱ṁsthe jana̍sya̱ goma̍taḥ ||

tvayā̍ | ha̱ | svi̱t | yu̱jā | va̱yam | prati̍ | śva̱santa̍m | vṛ̱ṣa̱bha̱ | bru̱vī̱ma̱hi̱ |
sa̱ṁsthe | jana̍sya | go-ma̍taḥ ||8.021.11||

8.021.12a jaye̍ma kā̱re pu̍ruhūta kā̱riṇo̱ 'bhi ti̍ṣṭhema dū̱ḍhya̍ḥ |
8.021.12c nṛbhi̍r vṛ̱traṁ ha̱nyāma̍ śūśu̱yāma̱ cāve̍r indra̱ pra ṇo̱ dhiya̍ḥ ||

jaye̍ma | kā̱re | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | kā̱riṇa̍ḥ | a̱bhi | ti̱ṣṭhe̱ma̱ | du̱ḥ-dhya̍ḥ |
nṛ-bhi̍ḥ | vṛ̱tram | ha̱nyāma̍ | śū̱śu̱yāma̍ | ca̱ | ave̍ḥ | i̱ndra̱ | pra | na̱ḥ | dhiya̍ḥ ||8.021.12||

8.021.13a a̱bhrā̱tṛ̱vyo a̱nā tvam anā̍pir indra ja̱nuṣā̍ sa̱nād a̍si |
8.021.13c yu̱dhed ā̍pi̱tvam i̍cchase ||

a̱bhrā̱tṛ̱vyaḥ | a̱nā | tvam | anā̍piḥ | i̱ndra̱ | ja̱nuṣā̍ | sa̱nāt | a̱si̱ |
yu̱dhā | it | ā̱pi̱-tvam | i̱ccha̱se̱ ||8.021.13||

8.021.14a nakī̍ re̱vanta̍ṁ sa̱khyāya̍ vindase̱ pīya̍nti te surā̱śva̍ḥ |
8.021.14c ya̱dā kṛ̱ṇoṣi̍ nada̱nuṁ sam ū̍ha̱sy ād it pi̱teva̍ hūyase ||

naki̍ḥ | re̱vanta̍m | sa̱khyāya̍ | vi̱nda̱se̱ | pīya̍nti | te̱ | su̱rā̱śva̍ḥ |
ya̱dā | kṛ̱ṇoṣi̍ | na̱da̱num | sam | ū̱ha̱si̱ | āt | it | pi̱tā-i̍va | hū̱ya̱se̱ ||8.021.14||

8.021.15a mā te̍ amā̱juro̍ yathā mū̱rāsa̍ indra sa̱khye tvāva̍taḥ |
8.021.15c ni ṣa̍dāma̱ sacā̍ su̱te ||

mā | te̱ | a̱mā̱-jura̍ḥ | ya̱thā̱ | mū̱rāsa̍ḥ | i̱ndra̱ | sa̱khye | tvā-va̍taḥ |
ni | sa̱dā̱ma̱ | sacā̍ | su̱te ||8.021.15||

8.021.16a mā te̍ godatra̱ nir a̍rāma̱ rādha̍sa̱ indra̱ mā te̍ gṛhāmahi |
8.021.16c dṛ̱ḻhā ci̍d a̱ryaḥ pra mṛ̍śā̱bhy ā bha̍ra̱ na te̍ dā̱māna̍ ā̱dabhe̍ ||

mā | te̱ | go̱-da̱tra̱ | niḥ | a̱rā̱ma̱ | rādha̍saḥ | indra̍ | mā | te̱ | gṛ̱hā̱ma̱hi̱ |
dṛ̱ḻhā | ci̱t | a̱ryaḥ | pra | mṛ̱śa̱ | a̱bhi | ā | bha̱ra̱ | na | te̱ | dā̱māna̍ḥ | ā̱-dabhe̍ ||8.021.16||

8.021.17a indro̍ vā̱ ghed iya̍n ma̱ghaṁ sara̍svatī vā su̱bhagā̍ da̱dir vasu̍ |
8.021.17c tvaṁ vā̍ citra dā̱śuṣe̍ ||

indra̍ḥ | vā̱ | gha̱ | it | iya̍t | ma̱gham | sara̍svatī | vā̱ | su̱-bhagā̍ | da̱diḥ | vasu̍ |
tvam | vā̱ | ci̱tra̱ | dā̱śuṣe̍ ||8.021.17||

8.021.18a citra̱ id rājā̍ rāja̱kā id a̍nya̱ke ya̱ke sara̍svatī̱m anu̍ |
8.021.18c pa̱rjanya̍ iva ta̱tana̱d dhi vṛ̱ṣṭyā sa̱hasra̍m a̱yutā̱ dada̍t ||

citra̍ḥ | it | rājā̍ | rā̱ja̱kāḥ | it | a̱nya̱ke | ya̱ke | sara̍svatīm | anu̍ |
pa̱rjanya̍ḥ-iva | ta̱tana̍t | hi | vṛ̱ṣṭyā | sa̱hasra̍m | a̱yutā̍ | dada̍t ||8.021.18||


8.022.01a o tyam a̍hva̱ ā ratha̍m a̱dyā daṁsi̍ṣṭham ū̱taye̍ |
8.022.01c yam a̍śvinā suhavā rudravartanī̱ ā sū̱ryāyai̍ ta̱sthathu̍ḥ ||

o iti̍ | tyam | a̱hve̱ | ā | ratha̍m | a̱dya | daṁsi̍ṣṭham | ū̱taye̍ |
yam | a̱śvi̱nā̱ | su̱-ha̱vā̱ | ru̱dra̱-va̱rta̱nī̱ iti̍ rudra-vartanī | ā | sū̱ryāyai̍ | ta̱sthathu̍ḥ ||8.022.01||

8.022.02a pū̱rvā̱yuṣa̍ṁ su̱hava̍m puru̱spṛha̍m bhu̱jyuṁ vāje̍ṣu̱ pūrvya̍m |
8.022.02c sa̱ca̱nāva̍ntaṁ suma̱tibhi̍ḥ sobhare̱ vidve̍ṣasam ane̱hasa̍m ||

pū̱rva̱-ā̱puṣa̍m | su̱-hava̍m | pu̱ru̱-spṛha̍m | bhu̱jyum | vāje̍ṣu | pūrvya̍m |
sa̱ca̱nā-va̍ntam | su̱ma̱ti-bhi̍ḥ | so̱bha̱re̱ | vi-dve̍ṣasam | a̱ne̱hasa̍m ||8.022.02||

8.022.03a i̱ha tyā pu̍ru̱bhūta̍mā de̱vā namo̍bhir a̱śvinā̍ |
8.022.03c a̱rvā̱cī̱nā sv ava̍se karāmahe̱ gantā̍rā dā̱śuṣo̍ gṛ̱ham ||

i̱ha | tyā | pu̱ru̱-bhūta̍mā | de̱vā | nama̍ḥ-bhiḥ | a̱śvinā̍ |
a̱rvā̱cī̱nā | su | ava̍se | ka̱rā̱ma̱he̱ | gantā̍rā | dā̱śuṣa̍ḥ | gṛ̱ham ||8.022.03||

8.022.04a yu̱vo ratha̍sya̱ pari̍ ca̱kram ī̍yata ī̱rmānyad vā̍m iṣaṇyati |
8.022.04c a̱smām̐ acchā̍ suma̱tir vā̍ṁ śubhas patī̱ ā dhe̱nur i̍va dhāvatu ||

yu̱vaḥ | ratha̍sya | pari̍ | ca̱kram | ī̱ya̱te̱ | ī̱rmā | a̱nyat | vā̱m | i̱ṣa̱ṇya̱ti̱ |
a̱smān | accha̍ | su̱-ma̱tiḥ | vā̱m | śu̱bha̱ḥ | pa̱tī̱ iti̍ | ā | dhe̱nuḥ-i̍va | dhā̱va̱tu̱ ||8.022.04||

8.022.05a ratho̱ yo vā̍ṁ trivandhu̱ro hira̍ṇyābhīśur aśvinā |
8.022.05c pari̱ dyāvā̍pṛthi̱vī bhūṣa̍ti śru̱tas tena̍ nāsa̱tyā ga̍tam ||

ratha̍ḥ | yaḥ | vā̱m | tri̱-va̱ndhu̱raḥ | hira̍ṇya-abhīśuḥ | a̱śvi̱nā̱ |
pari̍ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | bhūṣa̍ti | śru̱taḥ | tena̍ | nā̱sa̱tyā̱ | ā | ga̱ta̱m ||8.022.05||

8.022.06a da̱śa̱syantā̱ mana̍ve pū̱rvyaṁ di̱vi yava̱ṁ vṛke̍ṇa karṣathaḥ |
8.022.06c tā vā̍m a̱dya su̍ma̱tibhi̍ḥ śubhas patī̱ aśvi̍nā̱ pra stu̍vīmahi ||

da̱śa̱syantā̍ | mana̍ve | pū̱rvyam | di̱vi | yava̍m | vṛke̍ṇa | ka̱rṣa̱tha̱ḥ |
tā | vā̱m | a̱dya | su̱ma̱ti-bhi̍ḥ | śu̱bha̱ḥ | pa̱tī̱ iti̍ | aśvi̍nā | pra | stu̱vī̱ma̱hi̱ ||8.022.06||

8.022.07a upa̍ no vājinīvasū yā̱tam ṛ̱tasya̍ pa̱thibhi̍ḥ |
8.022.07c yebhi̍s tṛ̱kṣiṁ vṛ̍ṣaṇā trāsadasya̱vam ma̱he kṣa̱trāya̱ jinva̍thaḥ ||

upa̍ | na̱ḥ | vā̱ji̱nī̱va̱sū̱ iti̍ vājinī-vasū | yā̱tam | ṛ̱tasya̍ | pa̱thi-bhi̍ḥ |
yebhi̍ḥ | tṛ̱kṣim | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | trā̱sa̱da̱sya̱vam | ma̱he | kṣa̱trāya̍ | jinva̍thaḥ ||8.022.07||

8.022.08a a̱yaṁ vā̱m adri̍bhiḥ su̱taḥ somo̍ narā vṛṣaṇvasū |
8.022.08c ā yā̍ta̱ṁ soma̍pītaye̱ piba̍taṁ dā̱śuṣo̍ gṛ̱he ||

a̱yam | vā̱m | adri̍-bhiḥ | su̱taḥ | soma̍ḥ | na̱rā̱ | vṛ̱ṣa̱ṇva̱sū̱ iti̍ vṛṣaṇ-vasū |
ā | yā̱ta̱m | soma̍-pītaye | piba̍tam | dā̱śuṣa̍ḥ | gṛ̱he ||8.022.08||

8.022.09a ā hi ru̱hata̍m aśvinā̱ rathe̱ kośe̍ hira̱ṇyaye̍ vṛṣaṇvasū |
8.022.09c yu̱ñjāthā̱m pīva̍rī̱r iṣa̍ḥ ||

ā | hi | ru̱hata̍m | a̱śvi̱nā̱ | rathe̍ | kośe̍ | hi̱ra̱ṇyaye̍ | vṛ̱ṣa̱ṇva̱sū̱ iti̍ vṛṣaṇ-vasū |
yu̱ñjāthā̍m | pīva̍rīḥ | iṣa̍ḥ ||8.022.09||

8.022.10a yābhi̍ḥ pa̱ktham ava̍tho̱ yābhi̱r adhri̍gu̱ṁ yābhi̍r ba̱bhruṁ vijo̍ṣasam |
8.022.10c tābhi̍r no ma̱kṣū tūya̍m aśvi̱nā ga̍tam bhiṣa̱jyata̱ṁ yad ātu̍ram ||

yābhi̍ḥ | pa̱ktham | ava̍thaḥ | yābhi̍ḥ | adhri̍-gum | yābhi̍ḥ | ba̱bhrum | vi-jo̍ṣasam |
tābhi̍ḥ | na̱ḥ | ma̱kṣu | tūya̍m | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m | bhi̱ṣa̱jyata̍m | yat | ātu̍ram ||8.022.10||

8.022.11a yad adhri̍gāvo̱ adhri̍gū i̱dā ci̱d ahno̍ a̱śvinā̱ havā̍mahe |
8.022.11c va̱yaṁ gī̱rbhir vi̍pa̱nyava̍ḥ ||

yat | adhri̍-gāvaḥ | adhri̍gū̱ ityadhri̍-gū | i̱dā | ci̱t | ahna̍ḥ | a̱śvinā̍ | havā̍mahe |
va̱yam | gī̱ḥ-bhiḥ | vi̱pa̱nyava̍ḥ ||8.022.11||

8.022.12a tābhi̱r ā yā̍taṁ vṛṣa̱ṇopa̍ me̱ hava̍ṁ vi̱śvapsu̍ṁ vi̱śvavā̍ryam |
8.022.12c i̱ṣā maṁhi̍ṣṭhā puru̱bhūta̍mā narā̱ yābhi̱ḥ krivi̍ṁ vāvṛ̱dhus tābhi̱r ā ga̍tam ||

tābhi̍ḥ | ā | yā̱ta̱m | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | upa̍ | me̱ | hava̍m | vi̱śva-psu̍m | vi̱śva-vā̍ryam |
i̱ṣā | maṁhi̍ṣṭhā | pu̱ru̱-bhūta̍mā | na̱rā̱ | yābhi̍ḥ | krivi̍m | va̱vṛ̱dhuḥ | tābhi̍ḥ | ā | ga̱ta̱m ||8.022.12||

8.022.13a tāv i̱dā ci̱d ahā̍nā̱ṁ tāv a̱śvinā̱ vanda̍māna̱ upa̍ bruve |
8.022.13c tā u̱ namo̍bhir īmahe ||

tau | i̱dā | ci̱t | ahā̍nām | tau | a̱śvinā̍ | vanda̍mānaḥ | upa̍ | bru̱ve̱ |
tau | ū̱m̐ iti̍ | nama̍ḥ-bhiḥ | ī̱ma̱he̱ ||8.022.13||

8.022.14a tāv id do̱ṣā tā u̱ṣasi̍ śu̱bhas patī̱ tā yāma̍n ru̱drava̍rtanī |
8.022.14c mā no̱ martā̍ya ri̱pave̍ vājinīvasū pa̱ro ru̍drā̱v ati̍ khyatam ||

tau | it | do̱ṣā | tau | u̱ṣasi̍ | śu̱bhaḥ | patī̱ iti̍ | tā | yāma̍n | ru̱drava̍rtanī̱ iti̍ ru̱dra-va̍rtanī |
mā | na̱ḥ | martā̍ya | ri̱pave̍ | vā̱ji̱nī̱va̱sū̱ iti̍ vājinī-vasū | pa̱raḥ | ru̱drau̱ | ati̍ | khya̱ta̱m ||8.022.14||

8.022.15a ā sugmyā̍ya̱ sugmya̍m prā̱tā rathe̍nā̱śvinā̍ vā sa̱kṣaṇī̍ |
8.022.15c hu̱ve pi̱teva̱ sobha̍rī ||

ā | sugmyā̍ya | sugmya̍m | prā̱tariti̍ | rathe̍na | a̱śvinā̍ | vā̱ | sa̱kṣaṇī̱ iti̍ |
hu̱ve | pi̱tā-i̍va | sobha̍rī ||8.022.15||

8.022.16a mano̍javasā vṛṣaṇā madacyutā makṣuṁga̱mābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ |
8.022.16c ā̱rāttā̍c cid bhūtam a̱sme ava̍se pū̱rvībhi̍ḥ purubhojasā ||

mana̍ḥ-javasā | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | ma̱da̱-cyu̱tā̱ | ma̱kṣu̱m-ga̱mābhi̍ḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
ā̱rāttā̍t | ci̱t | bhū̱ta̱m | a̱sme iti̍ | ava̍se | pū̱rvī-bhi̍ḥ | pu̱ru̱-bho̱ja̱sā̱ ||8.022.16||

8.022.17a ā no̱ aśvā̍vad aśvinā va̱rtir yā̍siṣṭam madhupātamā narā |
8.022.17c goma̍d dasrā̱ hira̍ṇyavat ||

ā | na̱ḥ | aśva̍-vat | a̱śvi̱nā̱ | va̱rtiḥ | yā̱si̱ṣṭa̱m | ma̱dhu̱-pā̱ta̱mā̱ | na̱rā̱ |
go-ma̍t | da̱srā̱ | hira̍ṇya-vat ||8.022.17||

8.022.18a su̱prā̱va̱rgaṁ su̱vīrya̍ṁ su̱ṣṭhu vārya̱m anā̍dhṛṣṭaṁ rakṣa̱svinā̍ |
8.022.18c a̱sminn ā vā̍m ā̱yāne̍ vājinīvasū̱ viśvā̍ vā̱māni̍ dhīmahi ||

su̱-prā̱va̱rgam | su̱-vīrya̍m | su̱ṣṭhu | vārya̍m | anā̍dhṛṣṭam | ra̱kṣa̱svinā̍ |
a̱smin | ā | vā̱m | ā̱-yāne̍ | vā̱ji̱nī̱va̱sū̱ iti̍ vājinī-vasū | viśvā̍ | vā̱māni̍ | dhī̱ma̱hi̱ ||8.022.18||


8.023.01a īḻi̍ṣvā̱ hi pra̍tī̱vya1̱̍ṁ yaja̍sva jā̱tave̍dasam |
8.023.01c ca̱ri̱ṣṇudhū̍ma̱m agṛ̍bhītaśociṣam ||

īḻi̍ṣva̍ | hi | pra̱tī̱vya̍m | yaja̍sva | jā̱ta-ve̍dasam |
ca̱ri̱ṣṇu-dhū̍mam | agṛ̍bhīta-śociṣam ||8.023.01||

8.023.02a dā̱māna̍ṁ viśvacarṣaṇe̱ 'gniṁ vi̍śvamano gi̱rā |
8.023.02c u̱ta stu̍ṣe̱ viṣpa̍rdhaso̱ rathā̍nām ||

dā̱māna̍m | vi̱śva̱-ca̱rṣa̱ṇe̱ | a̱gnim | vi̱śva̱-ma̱na̱ḥ | gi̱rā |
u̱ta | stu̱ṣe̱ | vi-spa̍rdhasaḥ | rathā̍nām ||8.023.02||

8.023.03a yeṣā̍m ābā̱dha ṛ̱gmiya̍ i̱ṣaḥ pṛ̱kṣaś ca̍ ni̱grabhe̍ |
8.023.03c u̱pa̱vidā̱ vahni̍r vindate̱ vasu̍ ||

yeṣā̍m | ā̱-bā̱dhaḥ | ṛ̱gmiya̍ḥ | i̱ṣaḥ | pṛ̱kṣaḥ | ca̱ | ni̱-grabhe̍ |
u̱pa̱-vidā̍ | vahni̍ḥ | vi̱nda̱te̱ | vasu̍ ||8.023.03||

8.023.04a ud a̍sya śo̱cir a̍sthād dīdi̱yuṣo̱ vy a1̱̍jara̍m |
8.023.04c tapu̍rjambhasya su̱dyuto̍ gaṇa̱śriya̍ḥ ||

ut | a̱sya̱ | śo̱ciḥ | a̱sthā̱t | dī̱di̱yuṣa̍ḥ | vi | a̱jara̍m |
tapu̍ḥ-jambhasya | su̱-dyuta̍ḥ | ga̱ṇa̱-śriya̍ḥ ||8.023.04||

8.023.05a ud u̍ tiṣṭha svadhvara̱ stavā̍no de̱vyā kṛ̱pā |
8.023.05c a̱bhi̱khyā bhā̱sā bṛ̍ha̱tā śu̍śu̱kvani̍ḥ ||

ut | ū̱m̐ iti̍ | ti̱ṣṭha̱ | su̱-a̱dhva̱ra̱ | stavā̍naḥ | de̱vyā | kṛ̱pā |
a̱bhi̱-khyā | bhā̱sā | bṛ̱ha̱tā | śu̱śu̱kvani̍ḥ ||8.023.05||

8.023.06a agne̍ yā̱hi su̍śa̱stibhi̍r ha̱vyā juhvā̍na ānu̱ṣak |
8.023.06c yathā̍ dū̱to ba̱bhūtha̍ havya̱vāha̍naḥ ||

agne̍ | yā̱hi | su̱śa̱sti-bhi̍ḥ | ha̱vyā | juhvā̍naḥ | ā̱nu̱ṣak |
yathā̍ | dū̱taḥ | ba̱bhūtha̍ | ha̱vya̱-vāha̍naḥ ||8.023.06||

8.023.07a a̱gniṁ va̍ḥ pū̱rvyaṁ hu̍ve̱ hotā̍raṁ carṣaṇī̱nām |
8.023.07c tam a̱yā vā̱cā gṛ̍ṇe̱ tam u̍ vaḥ stuṣe ||

a̱gnim | va̱ḥ | pū̱rvya̍m | hu̱ve̱ | hotā̍ram | ca̱rṣa̱ṇī̱nām |
tam | a̱yā | vā̱cā | gṛ̱ṇe̱ | tam | ū̱m̐ iti̍ | va̱ḥ | stu̱ṣe̱ ||8.023.07||

8.023.08a ya̱jñebhi̱r adbhu̍takratu̱ṁ yaṁ kṛ̱pā sū̱daya̍nta̱ it |
8.023.08c mi̱traṁ na jane̱ sudhi̍tam ṛ̱tāva̍ni ||

ya̱jñebhi̍ḥ | adbhu̍ta-kratum | yam | kṛ̱pā | sū̱daya̍nte | it |
mi̱tram | na | jane̍ | su-dhi̍tam | ṛ̱ta-va̍ni ||8.023.08||

8.023.09a ṛ̱tāvā̍nam ṛtāyavo ya̱jñasya̱ sādha̍naṁ gi̱rā |
8.023.09c upo̍ enaṁ jujuṣu̱r nama̍sas pa̱de ||

ṛ̱ta-vā̍nam | ṛ̱ta̱-ya̱va̱ḥ | ya̱jñasya̍ | sādha̍nam | gi̱rā |
uṣa̍ḥ | e̱na̱m | ju̱ju̱ṣu̱ḥ | nama̍saḥ | pa̱de ||8.023.09||

8.023.10a acchā̍ no̱ aṅgi̍rastamaṁ ya̱jñāso̍ yantu sa̱ṁyata̍ḥ |
8.023.10c hotā̱ yo asti̍ vi̱kṣv ā ya̱śasta̍maḥ ||

accha̍ | na̱ḥ | aṅgi̍raḥ-tamam | ya̱jñāsa̍ḥ | ya̱ntu̱ | sa̱m-yata̍ḥ |
hotā̍ | yaḥ | asti̍ | vi̱kṣu | ā | ya̱śaḥ-ta̍maḥ ||8.023.10||

8.023.11a agne̱ tava̱ tye a̍ja̱rendhā̍nāso bṛ̱had bhāḥ |
8.023.11c aśvā̍ iva̱ vṛṣa̍ṇas taviṣī̱yava̍ḥ ||

agne̍ | tava̍ | tye | a̱ja̱ra̱ | indhā̍nāsaḥ | bṛ̱hat | bhāḥ |
aśvā̍ḥ-iva | vṛṣa̍ṇaḥ | ta̱vi̱ṣī̱-yava̍ḥ ||8.023.11||

8.023.12a sa tvaṁ na̍ ūrjām pate ra̱yiṁ rā̍sva su̱vīrya̍m |
8.023.12c prāva̍ nas to̱ke tana̍ye sa̱matsv ā ||

saḥ | tvam | na̱ḥ | ū̱rjā̱m | pa̱te̱ | ra̱yim | rā̱sva̱ | su̱-vīrya̍m |
pra | a̱va̱ | na̱ḥ | to̱ke | tana̍ye | sa̱mat-su̍ | ā ||8.023.12||

8.023.13a yad vā u̍ vi̱śpati̍ḥ śi̱taḥ suprī̍to̱ manu̍ṣo vi̱śi |
8.023.13c viśved a̱gniḥ prati̱ rakṣā̍ṁsi sedhati ||

yat | vai | ū̱m̐ iti̍ | vi̱śpati̍ḥ | śi̱taḥ | su-prī̍taḥ | manu̍ṣaḥ | vi̱śi |
viśvā̍ | it | a̱gniḥ | prati̍ | rakṣā̍ṁsi | se̱dha̱ti̱ ||8.023.13||

8.023.14a śru̱ṣṭy a̍gne̱ nava̍sya me̱ stoma̍sya vīra viśpate |
8.023.14c ni mā̱yina̱s tapu̍ṣā ra̱kṣaso̍ daha ||

śru̱ṣṭī | a̱gne̱ | nava̍sya | me̱ | stoma̍sya | vī̱ra̱ | vi̱śpa̱te̱ |
ni | mā̱yina̍ḥ | tapu̍ṣā | ra̱kṣasa̍ḥ | da̱ha̱ ||8.023.14||

8.023.15a na tasya̍ mā̱yayā̍ ca̱na ri̱pur ī̍śīta̱ martya̍ḥ |
8.023.15c yo a̱gnaye̍ da̱dāśa̍ ha̱vyadā̍tibhiḥ ||

na | tasya̍ | mā̱yayā̍ | ca̱na | ri̱puḥ | ī̱śī̱ta̱ | martya̍ḥ |
yaḥ | a̱gnaye̍ | da̱dāśa̍ | ha̱vyadā̍ti-bhiḥ ||8.023.15||

8.023.16a vya̍śvas tvā vasu̱vida̍m ukṣa̱ṇyur a̍prīṇā̱d ṛṣi̍ḥ |
8.023.16c ma̱ho rā̱ye tam u̍ tvā̱ sam i̍dhīmahi ||

vi-a̍śvaḥ | tvā̱ | va̱su̱-vida̍m | u̱kṣa̱ṇyuḥ | a̱prī̱ṇā̱t | ṛṣi̍ḥ |
ma̱haḥ | rā̱ye | tam | ū̱m̐ iti̍ | tvā̱ | sam | i̱dhī̱ma̱hi̱ ||8.023.16||

8.023.17a u̱śanā̍ kā̱vyas tvā̱ ni hotā̍ram asādayat |
8.023.17c ā̱ya̱jiṁ tvā̱ mana̍ve jā̱tave̍dasam ||

u̱śanā̍ | kā̱vyaḥ | tvā̱ | ni | hotā̍ram | a̱sā̱da̱ya̱t |
ā̱-ya̱jim | tvā̱ | mana̍ve | jā̱ta-ve̍dasam ||8.023.17||

8.023.18a viśve̱ hi tvā̍ sa̱joṣa̍so de̱vāso̍ dū̱tam akra̍ta |
8.023.18c śru̱ṣṭī de̍va pratha̱mo ya̱jñiyo̍ bhuvaḥ ||

viśve̍ | hi | tvā̱ | sa̱-joṣa̍saḥ | de̱vāsa̍ḥ | dū̱tam | akra̍ta |
śru̱ṣṭī | de̱va̱ | pra̱tha̱maḥ | ya̱jñiya̍ḥ | bhu̱va̱ḥ ||8.023.18||

8.023.19a i̱maṁ ghā̍ vī̱ro a̱mṛta̍ṁ dū̱taṁ kṛ̍ṇvīta̱ martya̍ḥ |
8.023.19c pā̱va̱kaṁ kṛ̱ṣṇava̍rtani̱ṁ vihā̍yasam ||

i̱mam | gha̱ | vī̱raḥ | a̱mṛta̍m | dū̱tam | kṛ̱ṇvī̱ta̱ | martya̍ḥ |
pā̱va̱kam | kṛ̱ṣṇa-va̍rtanim | vi-hā̍yasam ||8.023.19||

8.023.20a taṁ hu̍vema ya̱tasru̍caḥ su̱bhāsa̍ṁ śu̱kraśo̍ciṣam |
8.023.20c vi̱śām a̱gnim a̱jara̍m pra̱tnam īḍya̍m ||

tam | hu̱ve̱ma̱ | ya̱ta-sru̍caḥ | su̱-bhāsa̍m | śu̱kra-śo̍ciṣam |
vi̱śām | a̱gnim | a̱jara̍m | pra̱tnam | īḍya̍m ||8.023.20||

8.023.21a yo a̍smai ha̱vyadā̍tibhi̱r āhu̍ti̱m marto 'vi̍dhat |
8.023.21c bhūri̱ poṣa̱ṁ sa dha̍tte vī̱rava̱d yaśa̍ḥ ||

yaḥ | a̱smai̱ | ha̱vyadā̍ti-bhiḥ | ā-hu̍tim | marta̍ḥ | avi̍dhat |
bhūri̍ | poṣa̍m | saḥ | dha̱tte̱ | vī̱ra-va̍t | yaśa̍ḥ ||8.023.21||

8.023.22a pra̱tha̱maṁ jā̱tave̍dasam a̱gniṁ ya̱jñeṣu̍ pū̱rvyam |
8.023.22c prati̱ srug e̍ti̱ nama̍sā ha̱viṣma̍tī ||

pra̱tha̱mam | jā̱ta-ve̍dasam | a̱gnim | ya̱jñeṣu̍ | pū̱rvyam |
prati̍ | sruk | e̱ti̱ | nama̍sā | ha̱viṣma̍tī ||8.023.22||

8.023.23a ābhi̍r vidhemā̱gnaye̱ jyeṣṭhā̍bhir vyaśva̱vat |
8.023.23c maṁhi̍ṣṭhābhir ma̱tibhi̍ḥ śu̱kraśo̍ciṣe ||

ābhi̍ḥ | vi̱dhe̱ma̱ | a̱gnaye̍ | jyeṣṭhā̍bhiḥ | vya̱śva̱-vat |
maṁhi̍ṣṭhābhiḥ | ma̱ti-bhi̍ḥ | śu̱kra-śo̍ciṣe ||8.023.23||

8.023.24a nū̱nam a̍rca̱ vihā̍yase̱ stome̍bhiḥ sthūrayūpa̱vat |
8.023.24c ṛṣe̍ vaiyaśva̱ damyā̍yā̱gnaye̍ ||

nū̱nam | a̱rca̱ | vi-hā̍yase | stome̍bhiḥ | sthū̱ra̱yū̱pa̱-vat |
ṛṣe̍ | vai̱ya̱śva̱ | damyā̍ya | a̱gnaye̍ ||8.023.24||

8.023.25a ati̍thi̱m mānu̍ṣāṇāṁ sū̱nuṁ vana̱spatī̍nām |
8.023.25c viprā̍ a̱gnim ava̍se pra̱tnam ī̍ḻate ||

ati̍thim | mānu̍ṣāṇām | sū̱num | vana̱spatī̍nām |
viprā̍ḥ | a̱gnim | ava̍se | pra̱tnam | ī̱ḻa̱te̱ ||8.023.25||

8.023.26a ma̱ho viśvā̍m̐ a̱bhi ṣa̱to̱3̱̍ 'bhi ha̱vyāni̱ mānu̍ṣā |
8.023.26c agne̱ ni ṣa̍tsi̱ nama̱sādhi̍ ba̱rhiṣi̍ ||

ma̱haḥ | viśvā̍n | a̱bhi | sa̱taḥ | a̱bhi | ha̱vyāni̍ | mānu̍ṣā |
agne̍ | ni | sa̱tsi̱ | nama̍sā | adhi̍ | ba̱rhiṣi̍ ||8.023.26||

8.023.27a vaṁsvā̍ no̱ vāryā̍ pu̱ru vaṁsva̍ rā̱yaḥ pu̍ru̱spṛha̍ḥ |
8.023.27c su̱vīrya̍sya pra̱jāva̍to̱ yaśa̍svataḥ ||

vaṁsva̍ | na̱ḥ | vāryā̍ | pu̱ru | vaṁsva̍ | rā̱yaḥ | pu̱ru̱-spṛha̍ḥ |
su̱-vīrya̍sya | pra̱jā-va̍taḥ | yaśa̍svataḥ ||8.023.27||

8.023.28a tvaṁ va̍ro su̱ṣāmṇe 'gne̱ janā̍ya codaya |
8.023.28c sadā̍ vaso rā̱tiṁ ya̍viṣṭha̱ śaśva̍te ||

tvam | va̱ro̱ iti̍ | su̱-sāmṇe̍ | agne̍ | janā̍ya | co̱da̱ya̱ |
sadā̍ | va̱so̱ iti̍ | rā̱tim | ya̱vi̱ṣṭha̱ | śaśva̍te ||8.023.28||

8.023.29a tvaṁ hi su̍pra̱tūr asi̱ tvaṁ no̱ goma̍tī̱r iṣa̍ḥ |
8.023.29c ma̱ho rā̱yaḥ sā̱tim a̍gne̱ apā̍ vṛdhi ||

tvam | hi | su̱-pra̱tūḥ | asi̍ | tvam | na̱ḥ | go-ma̍tīḥ | iṣa̍ḥ |
ma̱haḥ | rā̱yaḥ | sā̱tim | a̱gne̱ | apa̍ | vṛ̱dhi̱ ||8.023.29||

8.023.30a agne̱ tvaṁ ya̱śā a̱sy ā mi̱trāvaru̍ṇā vaha |
8.023.30c ṛ̱tāvā̍nā sa̱mrājā̍ pū̱tada̍kṣasā ||

agne̍ | tvam | ya̱śāḥ | a̱si̱ | ā | mi̱trāvaru̍ṇā | va̱ha̱ |
ṛ̱ta-vā̍nā | sa̱m-rājā̍ | pū̱ta-da̍kṣasā ||8.023.30||


8.024.01a sakhā̍ya̱ ā śi̍ṣāmahi̱ brahmendrā̍ya va̱jriṇe̍ |
8.024.01c stu̱ṣa ū̱ ṣu vo̱ nṛta̍māya dhṛ̱ṣṇave̍ ||

sakhā̍yaḥ | ā | śi̱ṣā̱ma̱hi̱ | brahma̍ | indrā̍ya | va̱jriṇe̍ |
stu̱ṣe | ū̱m̐ iti̍ | su | va̱ḥ | nṛ-ta̍māya | dhṛ̱ṣṇave̍ ||8.024.01||

8.024.02a śava̍sā̱ hy asi̍ śru̱to vṛ̍tra̱hatye̍na vṛtra̱hā |
8.024.02c ma̱ghair ma̱ghono̱ ati̍ śūra dāśasi ||

śava̍sā | hi | asi̍ | śru̱taḥ | vṛ̱tra̱-hatye̍na | vṛ̱tra̱-hā |
ma̱ghaiḥ | ma̱ghona̍ḥ | ati̍ | śū̱ra̱ | dā̱śa̱si̱ ||8.024.02||

8.024.03a sa na̱ḥ stavā̍na̱ ā bha̍ra ra̱yiṁ ci̱traśra̍vastamam |
8.024.03c ni̱re̱ke ci̱d yo ha̍rivo̱ vasu̍r da̱diḥ ||

saḥ | na̱ḥ | stavā̍naḥ | ā | bha̱ra̱ | ra̱yim | ci̱traśra̍vaḥ-tamam |
ni̱re̱ke | ci̱t | yaḥ | ha̱ri̱-va̱ḥ | vasu̍ḥ | da̱diḥ ||8.024.03||

8.024.04a ā ni̍re̱kam u̱ta pri̱yam indra̱ darṣi̱ janā̍nām |
8.024.04c dhṛ̱ṣa̱tā dhṛ̍ṣṇo̱ stava̍māna̱ ā bha̍ra ||

ā | ni̱re̱kam | u̱ta | pri̱yam | indra̍ | darṣi̍ | janā̍nām |
dhṛ̱ṣa̱tā | dhṛ̱ṣṇo̱ iti̍ | stava̍mānaḥ | ā | bha̱ra̱ ||8.024.04||

8.024.05a na te̍ sa̱vyaṁ na dakṣi̍ṇa̱ṁ hasta̍ṁ varanta ā̱mura̍ḥ |
8.024.05c na pa̍ri̱bādho̍ harivo̱ gavi̍ṣṭiṣu ||

na | te̱ | sa̱vyam | na | dakṣi̍ṇam | hasta̍m | va̱ra̱nte̱ | ā̱-mura̍ḥ |
na | pa̱ri̱-bādha̍ḥ | ha̱ri̱-va̱ḥ | go-i̍ṣṭiṣu ||8.024.05||

8.024.06a ā tvā̱ gobhi̍r iva vra̱jaṁ gī̱rbhir ṛ̍ṇomy adrivaḥ |
8.024.06c ā smā̱ kāma̍ṁ jari̱tur ā mana̍ḥ pṛṇa ||

ā | tvā̱ | gobhi̍ḥ-iva | vra̱jam | gī̱ḥ-bhiḥ | ṛ̱ṇo̱mi̱ | a̱dri̱-va̱ḥ |
ā | sma̱ | kāma̍m | ja̱ri̱tuḥ | ā | mana̍ḥ | pṛ̱ṇa̱ ||8.024.06||

8.024.07a viśvā̍ni vi̱śvama̍naso dhi̱yā no̍ vṛtrahantama |
8.024.07c ugra̍ praṇeta̱r adhi̱ ṣū va̍so gahi ||

viśvā̍ni | vi̱śva-ma̍nasaḥ | dhi̱yā | na̱ḥ | vṛ̱tra̱ha̱n-ta̱ma̱ |
ugra̍ | pra̱ne̱ta̱riti̍ pra-netaḥ | adhi̍ | su | va̱so̱ iti̍ | ga̱hi̱ ||8.024.07||

8.024.08a va̱yaṁ te̍ a̱sya vṛ̍trahan vi̱dyāma̍ śūra̱ navya̍saḥ |
8.024.08c vaso̍ḥ spā̱rhasya̍ puruhūta̱ rādha̍saḥ ||

va̱yam | te̱ | a̱sya | vṛ̱tra̱-ha̱n | vi̱dyāma̍ | śū̱ra̱ | navya̍saḥ |
vaso̍ḥ | spā̱rhasya̍ | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | rādha̍saḥ ||8.024.08||

8.024.09a indra̱ yathā̱ hy asti̱ te 'pa̍rītaṁ nṛto̱ śava̍ḥ |
8.024.09c amṛ̍ktā rā̱tiḥ pu̍ruhūta dā̱śuṣe̍ ||

indra̍ | yathā̍ | hi | asti̍ | te̱ | apa̍ri-itam | nṛ̱to̱ iti̍ | śava̍ḥ |
amṛ̍ktā | rā̱tiḥ | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | dā̱śuṣe̍ ||8.024.09||

8.024.10a ā vṛ̍ṣasva mahāmaha ma̱he nṛ̍tama̱ rādha̍se |
8.024.10c dṛ̱ḻhaś ci̍d dṛhya maghavan ma̱ghatta̍ye ||

ā | vṛ̱ṣa̱sva̱ | ma̱hā̱-ma̱ha̱ | ma̱he | nṛ̱-ta̱ma̱ | rādha̍se |
dṛ̱ḻhaḥ | ci̱t | dṛ̱hya̱ | ma̱gha̱-va̱n | ma̱ghatta̍ye ||8.024.10||

8.024.11a nū a̱nyatrā̍ cid adriva̱s tvan no̍ jagmur ā̱śasa̍ḥ |
8.024.11c magha̍vañ cha̱gdhi tava̱ tan na̍ ū̱tibhi̍ḥ ||

nu | a̱nyatra̍ | ci̱t | a̱dri̱-va̱ḥ | tvat | na̍ḥ | ja̱gmu̱ḥ | ā̱-śasa̍ḥ |
magha̍-van | śa̱gdhi | tava̍ | tat | na̱ḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ ||8.024.11||

8.024.12a na̱hy a1̱̍ṅga nṛ̍to̱ tvad a̱nyaṁ vi̱ndāmi̱ rādha̍se |
8.024.12c rā̱ye dyu̱mnāya̱ śava̍se ca girvaṇaḥ ||

na̱hi | a̱ṅga | nṛ̱to̱ iti̍ | tvat | a̱nyam | vi̱ndāmi̍ | rādha̍se |
rā̱ye | dyu̱mnāya̍ | śava̍se | ca̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ ||8.024.12||

8.024.13a endu̱m indrā̍ya siñcata̱ pibā̍ti so̱myam madhu̍ |
8.024.13c pra rādha̍sā codayāte mahitva̱nā ||

ā | indu̍m | indrā̍ya | si̱ñca̱ta̱ | pibā̍ti | so̱myam | madhu̍ |
pra | rādha̍sā | co̱da̱yā̱te̱ | ma̱hi̱-tva̱nā ||8.024.13||

8.024.14a upo̱ harī̍ṇā̱m pati̱ṁ dakṣa̍m pṛ̱ñcanta̍m abravam |
8.024.14c nū̱naṁ śru̍dhi stuva̱to a̱śvyasya̍ ||

upo̱ iti̍ | harī̍ṇām | pati̍m | dakṣa̍m | pṛ̱ñcanta̍m | a̱bra̱va̱m |
nū̱nam | śru̱dhi̱ | stu̱va̱taḥ | a̱śvyasya̍ ||8.024.14||

8.024.15a na̱hy a1̱̍ṅga pu̱rā ca̱na ja̱jñe vī̱rata̍ra̱s tvat |
8.024.15c nakī̍ rā̱yā naivathā̱ na bha̱ndanā̍ ||

na̱hi | a̱ṅga | pu̱rā | ca̱na | ja̱jñe | vī̱ra-ta̍raḥ | tvat |
naki̍ḥ | rā̱yā | na | e̱va-thā̍ | na | bha̱ndanā̍ ||8.024.15||

8.024.16a ed u̱ madhvo̍ ma̱dinta̍raṁ si̱ñca vā̍dhvaryo̱ andha̍saḥ |
8.024.16c e̱vā hi vī̱raḥ stava̍te sa̱dāvṛ̍dhaḥ ||

ā | it | ū̱m̐ iti̍ | madhva̍ḥ | ma̱din-ta̍ram | si̱ñca | vā̱ | a̱dhva̱ryo̱ iti̍ | andha̍saḥ |
e̱va | hi | vī̱raḥ | stava̍te | sa̱dā-vṛ̍dhaḥ ||8.024.16||

8.024.17a indra̍ sthātar harīṇā̱ṁ naki̍ṣ ṭe pū̱rvyastu̍tim |
8.024.17c ud ā̍naṁśa̱ śava̍sā̱ na bha̱ndanā̍ ||

indra̍ | sthā̱ta̱ḥ | ha̱rī̱ṇā̱m | naki̍ḥ | te̱ | pū̱rvya-stu̍tim |
ut | ā̱na̱ṁśa̱ | śava̍sā | na | bha̱ndanā̍ ||8.024.17||

8.024.18a taṁ vo̱ vājā̍nā̱m pati̱m ahū̍mahi śrava̱syava̍ḥ |
8.024.18c aprā̍yubhir ya̱jñebhi̍r vāvṛ̱dhenya̍m ||

tam | va̱ḥ | vājā̍nām | pati̍m | ahū̍mahi | śra̱va̱syava̍ḥ |
aprā̍yu-bhiḥ | ya̱jñebhi̍ḥ | va̱vṛ̱dhenya̍m ||8.024.18||

8.024.19a eto̱ nv indra̱ṁ stavā̍ma̱ sakhā̍ya̱ḥ stomya̱ṁ nara̍m |
8.024.19c kṛ̱ṣṭīr yo viśvā̍ a̱bhy asty eka̱ it ||

eto̱ iti̍ | nu | indra̍m | stavā̍ma | sakhā̍yaḥ | stomya̍m | nara̍m |
kṛ̱ṣṭīḥ | yaḥ | viśvā̍ḥ | a̱bhi | asti̍ | eka̍ḥ | it ||8.024.19||

8.024.20a ago̍rudhāya ga̱viṣe̍ dyu̱kṣāya̱ dasmya̱ṁ vaca̍ḥ |
8.024.20c ghṛ̱tāt svādī̍yo̱ madhu̍naś ca vocata ||

ago̍-rudhāya | go̱-iṣe̍ | dyu̱kṣāya̍ | dasmya̍m | vaca̍ḥ |
ghṛ̱tāt | svādī̍yaḥ | madhu̍naḥ | ca̱ | vo̱ca̱ta̱ ||8.024.20||

8.024.21a yasyāmi̍tāni vī̱ryā̱3̱̍ na rādha̱ḥ parye̍tave |
8.024.21c jyoti̱r na viśva̍m a̱bhy asti̱ dakṣi̍ṇā ||

yasya̍ | ami̍tāni | vī̱ryā̍ | na | rādha̍ḥ | pari̍-etave |
jyoti̍ḥ | na | viśva̍m | a̱bhi | asti̍ | dakṣi̍ṇā ||8.024.21||

8.024.22a stu̱hīndra̍ṁ vyaśva̱vad anū̍rmiṁ vā̱jina̱ṁ yama̍m |
8.024.22c a̱ryo gaya̱m maṁha̍māna̱ṁ vi dā̱śuṣe̍ ||

stu̱hi | indra̍m | vya̱śva̱-vat | anū̍rmim | vā̱jina̍m | yama̍m |
a̱ryaḥ | gaya̍m | maṁha̍mānam | vi | dā̱śuṣe̍ ||8.024.22||

8.024.23a e̱vā nū̱nam upa̍ stuhi̱ vaiya̍śva daśa̱maṁ nava̍m |
8.024.23c suvi̍dvāṁsaṁ ca̱rkṛtya̍ṁ ca̱raṇī̍nām ||

e̱va | nū̱nam | upa̍ | stu̱hi̱ | vaiya̍śva | da̱śa̱mam | nava̍m |
su-vi̍dvāṁsam | ca̱rkṛtya̍m | ca̱raṇī̍nām ||8.024.23||

8.024.24a vetthā̱ hi nirṛ̍tīnā̱ṁ vajra̍hasta pari̱vṛja̍m |
8.024.24c aha̍r-ahaḥ śu̱ndhyuḥ pa̍ri̱padā̍m iva ||

vettha̍ | hi | niḥ-ṛ̍tīnām | vajra̍-hasta | pa̱ri̱-vṛja̍m |
aha̍ḥ-ahaḥ | śu̱ndhyuḥ | pa̍ri̱padā̍m-iva ||8.024.24||

8.024.25a tad i̱ndrāva̱ ā bha̍ra̱ yenā̍ daṁsiṣṭha̱ kṛtva̍ne |
8.024.25c dvi̱tā kutsā̍ya śiśnatho̱ ni co̍daya ||

tat | i̱ndra̱ | ava̍ḥ | ā | bha̱ra̱ | yena̍ | da̱ṁsi̱ṣṭha̱ | kṛtva̍ne |
dvi̱tā | kutsā̍ya | śi̱śna̱tha̱ḥ | ni | co̱da̱ya̱ ||8.024.25||

8.024.26a tam u̍ tvā nū̱nam ī̍mahe̱ navya̍ṁ daṁsiṣṭha̱ sanya̍se |
8.024.26c sa tvaṁ no̱ viśvā̍ a̱bhimā̍tīḥ sa̱kṣaṇi̍ḥ ||

tam | ū̱m̐ iti̍ | tvā̱ | nū̱nam | ī̱ma̱he̱ | navya̍m | da̱ṁsi̱ṣṭha̱ | sanya̍se |
saḥ | tvam | na̱ḥ | viśvā̍ḥ | a̱bhi-mā̍tīḥ | sa̱kṣaṇi̍ḥ ||8.024.26||

8.024.27a ya ṛkṣā̱d aṁha̍so mu̱cad yo vāryā̍t sa̱pta sindhu̍ṣu |
8.024.27c vadha̍r dā̱sasya̍ tuvinṛmṇa nīnamaḥ ||

yaḥ | ṛkṣā̍t | aṁha̍saḥ | mu̱cat | yaḥ | vā̱ | āryā̍t | sa̱pta | sindhu̍ṣu |
vadha̍ḥ | dā̱sasya̍ | tu̱vi̱-nṛ̱mṇa̱ | nī̱na̱ma̱ḥ ||8.024.27||

8.024.28a yathā̍ varo su̱ṣāmṇe̍ sa̱nibhya̱ āva̍ho ra̱yim |
8.024.28c vya̍śvebhyaḥ subhage vājinīvati ||

yathā̍ | va̱ro̱ iti̍ | su̱-sāmṇe̍ | sa̱ni-bhya̍ḥ | ā | ava̍haḥ | ra̱yim |
vi-a̍śvebhyaḥ | su̱-bha̱ge̱ | vā̱ji̱nī̱-va̱ti̱ ||8.024.28||

8.024.29a ā nā̱ryasya̱ dakṣi̍ṇā̱ vya̍śvām̐ etu so̱mina̍ḥ |
8.024.29c sthū̱raṁ ca̱ rādha̍ḥ śa̱tava̍t sa̱hasra̍vat ||

ā | nā̱ryasya̍ | dakṣi̍ṇā | vi-a̍śvān | e̱tu̱ | so̱mina̍ḥ |
sthū̱ram | ca̱ | rādha̍ḥ | śa̱ta-va̍t | sa̱hasra̍-vat ||8.024.29||

8.024.30a yat tvā̍ pṛ̱cchād ī̍jā̱naḥ ku̍ha̱yā ku̍hayākṛte |
8.024.30c e̱ṣo apa̍śrito va̱lo go̍ma̱tīm ava̍ tiṣṭhati ||

yat | tvā̱ | pṛ̱cchāt | ī̱jā̱naḥ | ku̱ha̱yā | ku̱ha̱yā̱-kṛ̱te̱ |
e̱ṣaḥ | apa̍-śritaḥ | va̱laḥ | go̱-ma̱tīm | ava̍ | ti̱ṣṭha̱ti̱ ||8.024.30||


8.025.01a tā vā̱ṁ viśva̍sya go̱pā de̱vā de̱veṣu̍ ya̱jñiyā̍ |
8.025.01c ṛ̱tāvā̍nā yajase pū̱tada̍kṣasā ||

tā | vā̱m | viśva̍sya | go̱pā | de̱vā | de̱veṣu̍ | ya̱jñiyā̍ |
ṛ̱ta-vā̍nā | ya̱ja̱se̱ | pū̱ta-da̍kṣasā ||8.025.01||

8.025.02a mi̱trā tanā̱ na ra̱thyā̱3̱̍ varu̍ṇo̱ yaś ca̍ su̱kratu̍ḥ |
8.025.02c sa̱nāt su̍jā̱tā tana̍yā dhṛ̱tavra̍tā ||

mi̱trā | tanā̍ | na | ra̱thyā̍ | varu̍ṇaḥ | yaḥ | ca̱ | su̱-kratu̍ḥ |
sa̱nāt | su̱-jā̱tā | tana̍yā | dhṛ̱ta-vra̍tā ||8.025.02||

8.025.03a tā mā̱tā vi̱śvave̍dasāsu̱ryā̍ya̱ prama̍hasā |
8.025.03c ma̱hī ja̍jā̱nādi̍tir ṛ̱tāva̍rī ||

tā | mā̱tā | vi̱śva-ve̍dasā | a̱su̱ryā̍ya | pra-ma̍hasā |
ma̱hī | ja̱jā̱na̱ | adi̍tiḥ | ṛ̱ta-va̍rī ||8.025.03||

8.025.04a ma̱hāntā̍ mi̱trāvaru̍ṇā sa̱mrājā̍ de̱vāv asu̍rā |
8.025.04c ṛ̱tāvā̍nāv ṛ̱tam ā gho̍ṣato bṛ̱hat ||

ma̱hāntā̍ | mi̱trāvaru̍ṇā | sa̱m-rājā̍ | de̱vau | asu̍rā |
ṛ̱ta-vā̍nau | ṛ̱tam | ā | gho̱ṣa̱ta̱ḥ | bṛ̱hat ||8.025.04||

8.025.05a napā̍tā̱ śava̍so ma̱haḥ sū̱nū dakṣa̍sya su̱kratū̍ |
8.025.05c sṛ̱pradā̍nū i̱ṣo vāstv adhi̍ kṣitaḥ ||

napā̍tā | śava̍saḥ | ma̱haḥ | sū̱nū iti̍ | dakṣa̍sya | su̱kratū̱ iti̍ su̱-kratū̍ |
sṛ̱pradā̍nū̱ iti̍ sṛ̱pra-dā̍nū | i̱ṣaḥ | vāstu̍ | adhi̍ | kṣi̱ta̱ḥ ||8.025.05||

8.025.06a saṁ yā dānū̍ni ye̱mathu̍r di̱vyāḥ pārthi̍vī̱r iṣa̍ḥ |
8.025.06c nabha̍svatī̱r ā vā̍ṁ carantu vṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||

sam | yā | dānū̍ni | ye̱mathu̍ḥ | di̱vyāḥ | pārthi̍vīḥ | iṣa̍ḥ |
nabha̍svatīḥ | ā | vā̱m | ca̱ra̱ntu̱ | vṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||8.025.06||

8.025.07a adhi̱ yā bṛ̍ha̱to di̱vo̱3̱̍ 'bhi yū̱theva̱ paśya̍taḥ |
8.025.07c ṛ̱tāvā̍nā sa̱mrājā̱ nama̍se hi̱tā ||

adhi̍ | yā | bṛ̱ha̱taḥ | di̱vaḥ | a̱bhi | yū̱thā-i̍va | paśya̍taḥ |
ṛ̱ta-vā̍nā | sa̱m-rājā̍ | nama̍se | hi̱tā ||8.025.07||

8.025.08a ṛ̱tāvā̍nā̱ ni ṣe̍datu̱ḥ sāmrā̍jyāya su̱kratū̍ |
8.025.08c dhṛ̱tavra̍tā kṣa̱triyā̍ kṣa̱tram ā̍śatuḥ ||

ṛta̱-vā̍nā | ni | se̱da̱tu̱ḥ | sām-rā̍jyāya | su̱kratū̱ iti̍ su̱-kratū̍ |
dhṛ̱ta-vra̍tā | kṣa̱triyā̍ | kṣa̱tram | ā̱śa̱tu̱ḥ ||8.025.08||

8.025.09a a̱kṣṇaś ci̍d gātu̱vitta̍rānulba̱ṇena̱ cakṣa̍sā |
8.025.09c ni ci̍n mi̱ṣantā̍ nici̱rā ni ci̍kyatuḥ ||

a̱kṣṇaḥ | ci̱t | gā̱tu̱vit-ta̍rā | a̱nu̱lba̱ṇena̍ | cakṣa̍sā |
ni | ci̱t | mi̱ṣantā̍ | ni̱-ci̱rā | ni | ci̱kya̱tu̱ḥ ||8.025.09||

8.025.10a u̱ta no̍ de̱vy adi̍tir uru̱ṣyatā̱ṁ nāsa̍tyā |
8.025.10c u̱ru̱ṣyantu̍ ma̱ruto̍ vṛ̱ddhaśa̍vasaḥ ||

u̱ta | na̱ḥ | de̱vī | adi̍tiḥ | u̱ru̱ṣyatā̍m | nāsa̍tyā |
u̱ru̱ṣyantu̍ | ma̱ruta̍ḥ | vṛ̱ddha-śa̍vasaḥ ||8.025.10||

8.025.11a te no̍ nā̱vam u̍ruṣyata̱ divā̱ nakta̍ṁ sudānavaḥ |
8.025.11c ari̍ṣyanto̱ ni pā̱yubhi̍ḥ sacemahi ||

te | na̱ḥ | nā̱vam | u̱ru̱ṣya̱ta̱ | divā̍ | nakta̍m | su̱-dā̱na̱va̱ḥ |
ari̍ṣyantaḥ | ni | pā̱yu-bhi̍ḥ | sa̱ce̱ma̱hi̱ ||8.025.11||

8.025.12a aghna̍te̱ viṣṇa̍ve va̱yam ari̍ṣyantaḥ su̱dāna̍ve |
8.025.12c śru̱dhi sva̍yāvan sindho pū̱rvaci̍ttaye ||

aghna̍te | viṣṇa̍ve | va̱yam | ari̍ṣyantaḥ | su̱-dāna̍ve |
śru̱dhi | sva̱-yā̱va̱n | si̱ndho̱ iti̍ | pū̱rva-ci̍ttaye ||8.025.12||

8.025.13a tad vārya̍ṁ vṛṇīmahe̱ vari̍ṣṭhaṁ gopa̱yatya̍m |
8.025.13c mi̱tro yat pānti̱ varu̍ṇo̱ yad a̍rya̱mā ||

tat | vārya̍m | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ | vari̍ṣṭham | go̱pa̱yatya̍m |
mi̱traḥ | yat | pānti̍ | varu̍ṇaḥ | yat | a̱rya̱mā ||8.025.13||

8.025.14a u̱ta na̱ḥ sindhu̍r a̱pāṁ tan ma̱ruta̱s tad a̱śvinā̍ |
8.025.14c indro̱ viṣṇu̍r mī̱ḍhvāṁsa̍ḥ sa̱joṣa̍saḥ ||

u̱ta | na̱ḥ | sindhu̍ḥ | a̱pām | tat | ma̱ruta̍ḥ | tat | a̱śvinā̍ |
indra̍ḥ | viṣṇu̍ḥ | mī̱ḍhvāṁsa̍ḥ | sa̱-joṣa̍saḥ ||8.025.14||

8.025.15a te hi ṣmā̍ va̱nuṣo̱ naro̱ 'bhimā̍ti̱ṁ kaya̍sya cit |
8.025.15c ti̱gmaṁ na kṣoda̍ḥ prati̱ghnanti̱ bhūrṇa̍yaḥ ||

te | hi | sma̱ | va̱nuṣa̍ḥ | nara̍ḥ | a̱bhi-mā̍tim | kaya̍sya | ci̱t |
ti̱gmam | na | kṣoda̍ḥ | pra̱ti̱-ghnanti̍ | bhūrṇa̍yaḥ ||8.025.15||

8.025.16a a̱yam eka̍ i̱tthā pu̱rūru ca̍ṣṭe̱ vi vi̱śpati̍ḥ |
8.025.16c tasya̍ vra̱tāny anu̍ vaś carāmasi ||

a̱yam | eka̍ḥ | i̱tthā | pu̱ru | u̱ru | ca̱ṣṭe̱ | vi | vi̱śpati̍ḥ |
tasya̍ | vra̱tāni̍ | anu̍ | va̱ḥ | ca̱rā̱ma̱si̱ ||8.025.16||

8.025.17a anu̱ pūrvā̍ṇy o̱kyā̍ sāmrā̱jyasya̍ saścima |
8.025.17c mi̱trasya̍ vra̱tā varu̍ṇasya dīrgha̱śrut ||

anu̍ | pūrvā̍ṇi | o̱kyā̍ | sā̱m-rā̱jyasya̍ | sa̱ści̱ma̱ |
mi̱trasya̍ | vra̱tā | varu̍ṇasya | dī̱rgha̱-śrut ||8.025.17||

8.025.18a pari̱ yo ra̱śminā̍ di̱vo 'ntā̍n ma̱me pṛ̍thi̱vyāḥ |
8.025.18c u̱bhe ā pa̍prau̱ roda̍sī mahi̱tvā ||

pari̍ | yaḥ | ra̱śminā̍ | di̱vaḥ | antā̍n | ma̱me | pṛ̱thi̱vyāḥ |
u̱bhe iti̍ | ā | pa̱prau̱ | roda̍sī̱ iti̍ | ma̱hi̱tvā ||8.025.18||

8.025.19a ud u̱ ṣya śa̍ra̱ṇe di̱vo jyoti̍r ayaṁsta̱ sūrya̍ḥ |
8.025.19c a̱gnir na śu̱kraḥ sa̍midhā̱na āhu̍taḥ ||

ut | ū̱m̐ iti̍ | syaḥ | śa̱ra̱ṇe | di̱vaḥ | jyoti̍ḥ | a̱ya̱ṁsta̱ | sūrya̍ḥ |
a̱gniḥ | na | śu̱kraḥ | sa̱m-i̱dhā̱naḥ | ā-hu̍taḥ ||8.025.19||

8.025.20a vaco̍ dī̱rghapra̍sadma̱nīśe̱ vāja̍sya̱ goma̍taḥ |
8.025.20c īśe̱ hi pi̱tvo̍ 'vi̱ṣasya̍ dā̱vane̍ ||

vaca̍ḥ | dī̱rgha-pra̍sadmani | īśe̍ | vāja̍sya | go-ma̍taḥ |
īśe̍ | hi | pi̱tva̍ḥ | a̱vi̱ṣasya̍ | dā̱vane̍ ||8.025.20||

8.025.21a tat sūrya̱ṁ roda̍sī u̱bhe do̱ṣā vasto̱r upa̍ bruve |
8.025.21c bho̱jeṣv a̱smām̐ a̱bhy uc ca̍rā̱ sadā̍ ||

tat | sūrya̍m | roda̍sī̱ iti̍ | u̱bhe iti̍ | do̱ṣā | vasto̍ḥ | upa̍ | bru̱ve̱ |
bho̱jeṣu̍ | a̱smān | a̱bhi | ut | ca̱ra̱ | sadā̍ ||8.025.21||

8.025.22a ṛ̱jram u̍kṣa̱ṇyāya̍ne raja̱taṁ hara̍yāṇe |
8.025.22c ratha̍ṁ yu̱ktam a̍sanāma su̱ṣāma̍ṇi ||

ṛ̱jram | u̱kṣa̱ṇyāya̍ne | ra̱ja̱tam | hara̍yāṇe |
ratha̍m | yu̱ktam | a̱sa̱nā̱ma̱ | su̱-sāma̍ni ||8.025.22||

8.025.23a tā me̱ aśvyā̍nā̱ṁ harī̍ṇāṁ ni̱tośa̍nā |
8.025.23c u̱to nu kṛtvyā̍nāṁ nṛ̱vāha̍sā ||

tā | me̱ | aśvyā̍nām | harī̍ṇām | ni̱-tośa̍nā |
u̱to iti̍ | nu | kṛtvyā̍nām | nṛ̱-vāha̍sā ||8.025.23||

8.025.24a smada̍bhīśū̱ kaśā̍vantā̱ viprā̱ navi̍ṣṭhayā ma̱tī |
8.025.24c ma̱ho vā̱jinā̱v arva̍ntā̱ sacā̍sanam ||

smada̍bhīśū̱ iti̱ smat-a̍bhīśū | kaśā̍-vantā | viprā̍ | navi̍ṣṭhayā | ma̱tī |
ma̱haḥ | vā̱jinau̍ | arva̍ntā | sacā̍ | a̱sa̱na̱m ||8.025.24||


8.026.01a yu̱vor u̱ ṣū ratha̍ṁ huve sa̱dhastu̍tyāya sū̱riṣu̍ |
8.026.01c atū̍rtadakṣā vṛṣaṇā vṛṣaṇvasū ||

yu̱voḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ratha̍m | hu̱ve̱ | sa̱dha-stu̍tyāya | sū̱riṣu̍ |
atū̍rta-dakṣā | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | vṛ̱ṣa̱ṇva̱sū̱ iti̍ vṛṣaṇ-vasū ||8.026.01||

8.026.02a yu̱vaṁ va̍ro su̱ṣāmṇe̍ ma̱he tane̍ nāsatyā |
8.026.02c avo̍bhir yātho vṛṣaṇā vṛṣaṇvasū ||

yu̱vam | va̱ro̱ iti̍ | su̱-sāmne̍ | ma̱he | tane̍ | nā̱sa̱tyā̱ |
ava̍ḥ-bhiḥ | yā̱tha̱ḥ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | vṛ̱ṣa̱ṇva̱sū̱ iti̍ vṛṣaṇ-vasū ||8.026.02||

8.026.03a tā vā̍m a̱dya ha̍vāmahe ha̱vyebhi̍r vājinīvasū |
8.026.03c pū̱rvīr i̱ṣa i̱ṣaya̍ntā̱v ati̍ kṣa̱paḥ ||

tā | vā̱m | a̱dya | ha̱vā̱ma̱he̱ | ha̱vyebhi̍ḥ | vā̱ji̱nī̱va̱sū̱ iti̍ vājinī-vasū |
pū̱rvīḥ | i̱ṣaḥ | i̱ṣaya̍ntau | ati̍ | kṣa̱paḥ ||8.026.03||

8.026.04a ā vā̱ṁ vāhi̍ṣṭho aśvinā̱ ratho̍ yātu śru̱to na̍rā |
8.026.04c upa̱ stomā̍n tu̱rasya̍ darśathaḥ śri̱ye ||

ā | vā̱m | vāhi̍ṣṭhaḥ | a̱śvi̱nā̱ | ratha̍ḥ | yā̱tu̱ | śru̱taḥ | na̱rā̱ |
upa̍ | stomā̍n | tu̱rasya̍ | da̱rśa̱tha̱ḥ | śri̱ye ||8.026.04||

8.026.05a ju̱hu̱rā̱ṇā ci̍d aśvi̱nā ma̍nyethāṁ vṛṣaṇvasū |
8.026.05c yu̱vaṁ hi ru̍drā̱ parṣa̍tho̱ ati̱ dviṣa̍ḥ ||

ju̱hu̱rā̱ṇā | ci̱t | a̱śvi̱nā̱ | ā | ma̱nye̱thā̱m | vṛ̱ṣa̱ṇva̱sū̱ iti̍ vṛṣaṇ-vasū |
yu̱vam | hi | ru̱drā̱ | parṣa̍thaḥ | ati̍ | dviṣa̍ḥ ||8.026.05||

8.026.06a da̱srā hi viśva̍m ānu̱ṣaṅ ma̱kṣūbhi̍ḥ pari̱dīya̍thaḥ |
8.026.06c dhi̱ya̱ṁji̱nvā madhu̍varṇā śu̱bhas patī̍ ||

da̱srā | hi | viśva̍m | ā̱nu̱ṣak | ma̱kṣu-bhi̍ḥ | pa̱ri̱-dīya̍thaḥ |
dhi̱ya̱m-ji̱nvā | madhu̍-varṇā | śu̱bhaḥ | patī̱ iti̍ ||8.026.06||

8.026.07a upa̍ no yātam aśvinā rā̱yā vi̍śva̱puṣā̍ sa̱ha |
8.026.07c ma̱ghavā̍nā su̱vīrā̱v ana̍pacyutā ||

upa̍ | na̱ḥ | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ | rā̱yā | vi̱śva̱-puṣā̍ | sa̱ha |
ma̱gha-vā̍nā | su̱-vīrau̍ | ana̍pa-cyutā ||8.026.07||

8.026.08a ā me̍ a̱sya pra̍tī̱vya1̱̍m indra̍nāsatyā gatam |
8.026.08c de̱vā de̱vebhi̍r a̱dya sa̱cana̍stamā ||

ā | me̱ | a̱sya | pra̱tī̱vya̍m | indra̍nāsatyā | ga̱ta̱m |
de̱vā | de̱vebhi̍ḥ | a̱dya | sa̱cana̍ḥ-tamā ||8.026.08||

8.026.09a va̱yaṁ hi vā̱ṁ havā̍maha ukṣa̱ṇyanto̍ vyaśva̱vat |
8.026.09c su̱ma̱tibhi̱r upa̍ viprāv i̱hā ga̍tam ||

va̱yam | hi | vā̱m | havā̍mahe | u̱kṣa̱ṇyanta̍ḥ | vya̱śva̱-vat |
su̱ma̱ti-bhi̍ḥ | upa̍ | vi̱prau̱ | i̱ha | ā | ga̱ta̱m ||8.026.09||

8.026.10a a̱śvinā̱ sv ṛ̍ṣe stuhi ku̱vit te̱ śrava̍to̱ hava̍m |
8.026.10c nedī̍yasaḥ kūḻayātaḥ pa̱ṇīm̐r u̱ta ||

a̱śvinā̍ | su | ṛ̱ṣe̱ | stu̱hi̱ | ku̱vit | te̱ | śrava̍taḥ | hava̍m |
nedī̍yasaḥ | kū̱ḻa̱yā̱ta̱ḥ | pa̱ṇīn | u̱ta ||8.026.10||

8.026.11a vai̱ya̱śvasya̍ śrutaṁ naro̱to me̍ a̱sya ve̍dathaḥ |
8.026.11c sa̱joṣa̍sā̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā ||

vai̱ya̱śvasya̍ | śru̱ta̱m | na̱rā̱ | u̱to iti̍ | me̱ | a̱sya | ve̱da̱tha̱ḥ |
sa̱-joṣa̍sā | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā ||8.026.11||

8.026.12a yu̱vāda̍ttasya dhiṣṇyā yu̱vānī̍tasya sū̱ribhi̍ḥ |
8.026.12c aha̍r-ahar vṛṣaṇa̱ mahya̍ṁ śikṣatam ||

yu̱vā-da̍ttasya | dhi̱ṣṇyā̱ | yu̱vā-nī̍tasya | sū̱ri-bhi̍ḥ |
aha̍ḥ-ahaḥ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | mahya̍m | śi̱kṣa̱ta̱m ||8.026.12||

8.026.13a yo vā̍ṁ ya̱jñebhi̱r āvṛ̱to 'dhi̍vastrā va̱dhūr i̍va |
8.026.13c sa̱pa̱ryantā̍ śu̱bhe ca̍krāte a̱śvinā̍ ||

yaḥ | vā̱m | ya̱jñebhi̍ḥ | ā-vṛ̍taḥ | adhi̍-vastrā | va̱dhūḥ-i̍va |
sa̱pa̱ryantā̍ | śu̱bhe | ca̱krā̱te̱ iti̍ | a̱śvinā̍ ||8.026.13||

8.026.14a yo vā̍m uru̱vyaca̍stama̱ṁ cike̍tati nṛ̱pāyya̍m |
8.026.14c va̱rtir a̍śvinā̱ pari̍ yātam asma̱yū ||

yaḥ | vā̱m | u̱ru̱vyaca̍ḥ-tamam | cike̍tati | nṛ̱-pāyya̍m |
va̱rtiḥ | a̱śvi̱nā̱ | pari̍ | yā̱ta̱m | a̱sma̱yū itya̍sma̱-yū ||8.026.14||

8.026.15a a̱smabhya̱ṁ su vṛ̍ṣaṇvasū yā̱taṁ va̱rtir nṛ̱pāyya̍m |
8.026.15c vi̱ṣu̱druhe̍va ya̱jñam ū̍hathur gi̱rā ||

a̱smabhya̍m | su | vṛ̱ṣa̱ṇva̱sū̱ iti̍ vṛṣaṇ-vasū | yā̱tam | va̱rtiḥ | nṛ̱-pāyya̍m |
vi̱ṣu̱druhā̍-iva | ya̱jñam | ū̱ha̱thu̱ḥ | gi̱rā ||8.026.15||

8.026.16a vāhi̍ṣṭho vā̱ṁ havā̍nā̱ṁ stomo̍ dū̱to hu̍van narā |
8.026.16c yu̱vābhyā̍m bhūtv aśvinā ||

vāhi̍ṣṭhaḥ | vā̱m | havā̍nām | stoma̍ḥ | dū̱taḥ | hu̱va̱t | na̱rā̱ |
yu̱vābhyā̍m | bhū̱tu̱ | a̱śvi̱nā̱ ||8.026.16||

8.026.17a yad a̱do di̱vo a̍rṇa̱va i̱ṣo vā̱ mada̍tho gṛ̱he |
8.026.17c śru̱tam in me̍ amartyā ||

yat | a̱daḥ | di̱vaḥ | a̱rṇa̱ve | i̱ṣaḥ | vā̱ | mada̍thaḥ | gṛ̱he |
śru̱tam | it | me̱ | a̱ma̱rtyā̱ ||8.026.17||

8.026.18a u̱ta syā śve̍ta̱yāva̍rī̱ vāhi̍ṣṭhā vāṁ na̱dīnā̍m |
8.026.18c sindhu̱r hira̍ṇyavartaniḥ ||

u̱ta | syā | śve̱ta̱-yāva̍rī | vāhi̍ṣṭhā | vā̱m | na̱dīnā̍m |
sindhu̍ḥ | hira̍ṇya-vartaniḥ ||8.026.18||

8.026.19a smad e̱tayā̍ sukī̱rtyāśvi̍nā śve̱tayā̍ dhi̱yā |
8.026.19c vahe̍the śubhrayāvānā ||

smat | e̱tayā̍ | su̱-kī̱rtyā | aśvi̍nā | śve̱tayā̍ | dhi̱yā |
vahe̍the̱ iti̍ | śu̱bhra̱-yā̱vā̱nā̱ ||8.026.19||

8.026.20a yu̱kṣvā hi tvaṁ ra̍thā̱sahā̍ yu̱vasva̱ poṣyā̍ vaso |
8.026.20c ān no̍ vāyo̱ madhu̍ pibā̱smāka̱ṁ sava̱nā ga̍hi ||

yu̱kṣva | hi | tvam | ra̱tha̱-sahā̍ | yu̱vasva̍ | poṣyā̍ | va̱so̱ iti̍ |
āt | na̱ḥ | vā̱yo̱ iti̍ | madhu̍ | pi̱ba̱ | a̱smāka̍m | sava̍nā | ā | ga̱hi̱ ||8.026.20||

8.026.21a tava̍ vāyav ṛtaspate̱ tvaṣṭu̍r jāmātar adbhuta |
8.026.21c avā̱ṁsy ā vṛ̍ṇīmahe ||

tava̍ | vā̱yo̱ iti̍ | ṛ̱ta̱ḥpa̱te̱ | tvaṣṭu̍ḥ | jā̱mā̱ta̱ḥ | a̱dbhu̱ta̱ |
avā̍ṁsi | ā | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ ||8.026.21||

8.026.22a tvaṣṭu̱r jāmā̍taraṁ va̱yam īśā̍naṁ rā̱ya ī̍mahe |
8.026.22c su̱tāva̍nto vā̱yuṁ dyu̱mnā janā̍saḥ ||

tvaṣṭu̍ḥ | jāmā̍taram | va̱yam | īśā̍nam | rā̱yaḥ | ī̱ma̱he̱ |
su̱ta-va̍ntaḥ | vā̱yum | dyu̱mnā | janā̍saḥ ||8.026.22||

8.026.23a vāyo̍ yā̱hi śi̱vā di̱vo vaha̍svā̱ su svaśvya̍m |
8.026.23c vaha̍sva ma̱haḥ pṛ̍thu̱pakṣa̍sā̱ rathe̍ ||

vāyo̱ iti̍ | yā̱hi | śi̱va̱ | ā | di̱vaḥ | vaha̍sva | su | su̱-aśvya̍m |
vaha̍sva | ma̱haḥ | pṛ̱thu̱-pakṣa̍sā | rathe̍ ||8.026.23||

8.026.24a tvāṁ hi su̱psara̍stamaṁ nṛ̱ṣada̍neṣu hū̱mahe̍ |
8.026.24c grāvā̍ṇa̱ṁ nāśva̍pṛṣṭham ma̱ṁhanā̍ ||

tvām | hi | su̱psara̍ḥ-tamam | nṛ̱-sada̍neṣu | hū̱mahe̍ |
grāvā̍ṇam | na | aśva̍-pṛṣṭham | ma̱ṁhanā̍ ||8.026.24||

8.026.25a sa tvaṁ no̍ deva̱ mana̍sā̱ vāyo̍ mandā̱no a̍gri̱yaḥ |
8.026.25c kṛ̱dhi vājā̍m̐ a̱po dhiya̍ḥ ||

saḥ | tvam | na̱ḥ | de̱va̱ | mana̍sā | vāyo̱ iti̍ | ma̱ndā̱naḥ | a̱gri̱yaḥ |
kṛ̱dhi | vājā̍n | a̱paḥ | dhiya̍ḥ ||8.026.25||


8.027.01a a̱gnir u̱kthe pu̱rohi̍to̱ grāvā̍ṇo ba̱rhir a̍dhva̱re |
8.027.01c ṛ̱cā yā̍mi ma̱ruto̱ brahma̍ṇa̱s pati̍ṁ de̱vām̐ avo̱ vare̍ṇyam ||

a̱gniḥ | u̱kthe | pu̱raḥ-hi̍taḥ | grāvā̍ṇaḥ | ba̱rhiḥ | a̱dhva̱re |
ṛ̱cā | yā̱mi̱ | ma̱ruta̍ḥ | brahma̍ṇaḥ | pati̍m | de̱vān | ava̍ḥ | vare̍ṇyam ||8.027.01||

8.027.02a ā pa̱śuṁ gā̍si pṛthi̱vīṁ vana̱spatī̍n u̱ṣāsā̱ nakta̱m oṣa̍dhīḥ |
8.027.02c viśve̍ ca no vasavo viśvavedaso dhī̱nām bhū̍ta prāvi̱tāra̍ḥ ||

ā | pa̱śum | gā̱si̱ | pṛ̱thi̱vīm | vana̱spatī̍n | u̱ṣasā̍ | nakta̍m | oṣa̍dhīḥ |
viśve̍ | ca̱ | na̱ḥ | va̱sa̱va̱ḥ | vi̱śva̱-ve̱da̱sa̱ḥ | dhī̱nām | bhū̱ta̱ | pra̱-a̱vi̱tāra̍ḥ ||8.027.02||

8.027.03a pra sū na̍ etv adhva̱ro̱3̱̍ 'gnā de̱veṣu̍ pū̱rvyaḥ |
8.027.03c ā̱di̱tyeṣu̱ pra varu̍ṇe dhṛ̱tavra̍te ma̱rutsu̍ vi̱śvabhā̍nuṣu ||

pra | su | na̱ḥ | e̱tu̱ | a̱dhva̱raḥ | a̱gnā | de̱veṣu̍ | pū̱rvyaḥ |
ā̱di̱tyeṣu̍ | pra | varu̍ṇe | dhṛ̱ta-vra̍te | ma̱rut-su̍ | vi̱śva-bhā̍nuṣu ||8.027.03||

8.027.04a viśve̱ hi ṣmā̱ mana̍ve vi̱śvave̍daso̱ bhuva̍n vṛ̱dhe ri̱śāda̍saḥ |
8.027.04c ari̍ṣṭebhiḥ pā̱yubhi̍r viśvavedaso̱ yantā̍ no 'vṛ̱kaṁ cha̱rdiḥ ||

viśve̍ | hi | sma̱ | mana̍ve | vi̱śva-ve̍dasa̍ḥ | bhuva̍n | vṛ̱dhe | ri̱śāda̍saḥ |
ari̍ṣṭebhiḥ | pā̱yu-bhi̍ḥ | vi̱śva̱-ve̱da̱sa̱ḥ | yanta̍ | na̱ḥ | a̱vṛ̱kam | cha̱rdiḥ ||8.027.04||

8.027.05a ā no̍ a̱dya sama̍naso̱ gantā̱ viśve̍ sa̱joṣa̍saḥ |
8.027.05c ṛ̱cā gi̱rā maru̍to̱ devy adi̍te̱ sada̍ne̱ pastye̍ mahi ||

ā | na̱ḥ | a̱dya | sa-ma̍nasaḥ | ganta̍ | viśve̍ | sa̱-joṣa̍saḥ |
ṛ̱cā | gi̱rā | maru̍taḥ | devi̍ | adi̍te | sada̍ne | pastye̍ | ma̱hi̱ ||8.027.05||

8.027.06a a̱bhi pri̱yā ma̍ruto̱ yā vo̱ aśvyā̍ ha̱vyā mi̍tra prayā̱thana̍ |
8.027.06c ā ba̱rhir indro̱ varu̍ṇas tu̱rā nara̍ ādi̱tyāsa̍ḥ sadantu naḥ ||

a̱bhi | pri̱yā | ma̱ru̱ta̱ḥ | yā | va̱ḥ | aśvyā̍ | ha̱vyā | mi̱tra̱ | pra̱-yā̱thana̍ |
ā | ba̱rhiḥ | indra̍ḥ | varu̍ṇaḥ | tu̱rāḥ | nara̍ḥ | ā̱di̱tyāsa̍ḥ | sa̱da̱ntu̱ | na̱ḥ ||8.027.06||

8.027.07a va̱yaṁ vo̍ vṛ̱ktaba̍rhiṣo hi̱tapra̍yasa ānu̱ṣak |
8.027.07c su̱taso̍māso varuṇa havāmahe manu̱ṣvad i̱ddhāgna̍yaḥ ||

va̱yam | va̱ḥ | vṛ̱kta-ba̍rhiṣaḥ | hi̱ta-pra̍yasaḥ | ā̱nu̱ṣak |
su̱ta-so̍māsaḥ | va̱ru̱ṇa̱ | ha̱vā̱ma̱he̱ | ma̱nu̱ṣvat | i̱ddha-a̍gnayaḥ ||8.027.07||

8.027.08a ā pra yā̍ta̱ maru̍to̱ viṣṇo̱ aśvi̍nā̱ pūṣa̱n mākī̍nayā dhi̱yā |
8.027.08c indra̱ ā yā̍tu pratha̱maḥ sa̍ni̱ṣyubhi̱r vṛṣā̱ yo vṛ̍tra̱hā gṛ̱ṇe ||

ā | pra | yā̱ta̱ | maru̍taḥ | viṣṇo̱ iti̍ | aśvi̍nā | pūṣa̍n | mākī̍nayā | dhi̱yā |
indra̍ḥ | ā | yā̱tu̱ | pra̱tha̱maḥ | sa̱ni̱ṣyu-bhi̍ḥ | vṛṣā̍ | yaḥ | vṛ̱tra̱-hā | gṛ̱ṇe ||8.027.08||

8.027.09a vi no̍ devāso adru̱ho 'cchi̍dra̱ṁ śarma̍ yacchata |
8.027.09c na yad dū̱rād va̍savo̱ nū ci̱d anti̍to̱ varū̍tham āda̱dharṣa̍ti ||

vi | na̱ḥ | de̱vā̱sa̱ḥ | a̱dru̱ha̱ḥ | acchi̍dram | śarma̍ | ya̱ccha̱ta̱ |
na | yat | dū̱rāt | va̱sa̱va̱ḥ | nu | ci̱t | anti̍taḥ | varū̍tham | ā̱-da̱dharṣa̍ti ||8.027.09||

8.027.10a asti̱ hi va̍ḥ sajā̱tya̍ṁ riśādaso̱ devā̍so̱ asty āpya̍m |
8.027.10c pra ṇa̱ḥ pūrva̍smai suvi̱tāya̍ vocata ma̱kṣū su̱mnāya̱ navya̍se ||

asti̍ | hi | va̱ḥ | sa̱jā̱tya̍m | ri̱śā̱da̱sa̱ḥ | devā̍saḥ | asti̍ | āpya̍m |
pra | na̱ḥ | pūrva̍smai | su̱vi̱tāya̍ | vo̱ca̱ta̱ | ma̱kṣu | su̱mnāya̍ | navya̍se ||8.027.10||

8.027.11a i̱dā hi va̱ upa̍stutim i̱dā vā̱masya̍ bha̱ktaye̍ |
8.027.11c upa̍ vo viśvavedaso nama̱syur ām̐ asṛ̱kṣy anyā̍m iva ||

i̱dā | hi | va̱ḥ | upa̍-stutim | i̱dā | vā̱masya̍ | bha̱ktaye̍ |
upa̍ | va̱ḥ | vi̱śva̱-ve̱da̱sa̱ḥ | na̱ma̱syuḥ | ā | asṛ̍kṣi | anyā̍m-iva ||8.027.11||

8.027.12a ud u̱ ṣya va̍ḥ savi̱tā su̍praṇīta̱yo 'sthā̍d ū̱rdhvo vare̍ṇyaḥ |
8.027.12c ni dvi̱pāda̱ś catu̍ṣpādo a̱rthino 'vi̍śran patayi̱ṣṇava̍ḥ ||

ut | ū̱m̐ iti̍ | syaḥ | va̱ḥ | sa̱vi̱tā | su̱-pra̱nī̱ta̱yaḥ | asthā̍t | ū̱rdhvaḥ | vare̍ṇyaḥ |
ni | dvi̱-pāda̍ḥ | catu̍ḥ-pādaḥ | a̱rthinaḥ | avi̍śran | pa̱ta̱yi̱ṣṇava̍ḥ ||8.027.12||

8.027.13a de̱vaṁ-de̍va̱ṁ vo 'va̍se de̱vaṁ-de̍vam a̱bhiṣṭa̍ye |
8.027.13c de̱vaṁ-de̍vaṁ huvema̱ vāja̍sātaye gṛ̱ṇanto̍ de̱vyā dhi̱yā ||

de̱vam-de̍vam | va̱ḥ | ava̍se | de̱vam-de̍vam | a̱bhiṣṭa̍ye |
de̱vam-de̍vam | hu̱ve̱ma̱ | vāja̍-sātaye | gṛ̱ṇanta̍ḥ | de̱vyā | dhi̱yā ||8.027.13||

8.027.14a de̱vāso̱ hi ṣmā̱ mana̍ve̱ sama̍nyavo̱ viśve̍ sā̱kaṁ sarā̍tayaḥ |
8.027.14c te no̍ a̱dya te a̍pa̱raṁ tu̱ce tu no̱ bhava̍ntu varivo̱vida̍ḥ ||

de̱vāsa̍ḥ | hi | sma̱ | mana̍ve | sa-ma̍nyavaḥ | viśve̍ | sā̱kam | sa-rā̍tayaḥ |
te | na̱ḥ | a̱dya | te | a̱pa̱ram | tu̱ce | tu | na̱ḥ | bhava̍ntu | va̱ri̱va̱ḥ-vida̍ḥ ||8.027.14||

8.027.15a pra va̍ḥ śaṁsāmy adruhaḥ sa̱ṁstha upa̍stutīnām |
8.027.15c na taṁ dhū̱rtir va̍ruṇa mitra̱ martya̱ṁ yo vo̱ dhāma̱bhyo 'vi̍dhat ||

pra | va̱ḥ | śa̱ṁsā̱mi̱ | a̱dru̱ha̱ḥ | sa̱m-sthe | upa̍-stutīnām |
na | tam | dhū̱rtiḥ | va̱ru̱ṇa̱ | mi̱tra̱ | martya̍m | yaḥ | va̱ḥ | dhāma̍-bhyaḥ | avi̍dhat ||8.027.15||

8.027.16a pra sa kṣaya̍ṁ tirate̱ vi ma̱hīr iṣo̱ yo vo̱ varā̍ya̱ dāśa̍ti |
8.027.16c pra pra̱jābhi̍r jāyate̱ dharma̍ṇa̱s pary ari̍ṣṭa̱ḥ sarva̍ edhate ||

pra | saḥ | kṣaya̍m | ti̱ra̱te̱ | vi | ma̱hīḥ | iṣa̍ḥ | yaḥ | va̱ḥ | varā̍ya | dāśa̍ti |
pra | pra̱-jābhi̍ḥ | jā̱ya̱te̱ | dharma̍ṇaḥ | pari̍ | ari̍ṣṭaḥ | sarva̍ḥ | e̱dha̱te̱ ||8.027.16||

8.027.17a ṛ̱te sa vi̍ndate yu̱dhaḥ su̱gebhi̍r yā̱ty adhva̍naḥ |
8.027.17c a̱rya̱mā mi̱tro varu̍ṇa̱ḥ sarā̍tayo̱ yaṁ trāya̍nte sa̱joṣa̍saḥ ||

ṛ̱te | saḥ | vi̱nda̱te̱ | yu̱dhaḥ | su̱-gebhi̍ḥ | yā̱ti̱ | adhva̍naḥ |
a̱rya̱mā | mi̱traḥ | varu̍ṇa̱ḥ | sa-rā̍tayaḥ | yam | trāya̍nte | sa̱-joṣa̍saḥ ||8.027.17||

8.027.18a ajre̍ cid asmai kṛṇuthā̱ nyañca̍naṁ du̱rge ci̱d ā su̍sara̱ṇam |
8.027.18c e̱ṣā ci̍d asmād a̱śani̍ḥ pa̱ro nu sāsre̍dhantī̱ vi na̍śyatu ||

ajre̍ | ci̱t | a̱smai̱ | kṛ̱ṇu̱tha̱ | ni̱-añca̍nam | du̱ḥ-ge | ci̱t | ā | su̱-sa̱ra̱ṇam |
e̱ṣā | ci̱t | a̱smā̱t | a̱śani̍ḥ | pa̱raḥ | nu | sā | asre̍dhantī | vi | na̱śya̱tu̱ ||8.027.18||

8.027.19a yad a̱dya sūrya̍ udya̱ti priya̍kṣatrā ṛ̱taṁ da̱dha |
8.027.19c yan ni̱mruci̍ pra̱budhi̍ viśvavedaso̱ yad vā̍ ma̱dhyaṁdi̍ne di̱vaḥ ||

yat | a̱dya | sūrye̍ | u̱t-ya̱ti | priya̍-kṣatrāḥ | ṛ̱tam | da̱dha |
yat | ni̱-mruci̍ | pra̱-budhi̍ | vi̱śva̱-ve̱da̱sa̱ḥ | yat | vā̱ | ma̱dhyandi̍ne | di̱vaḥ ||8.027.19||

8.027.20a yad vā̍bhipi̱tve a̍surā ṛ̱taṁ ya̱te cha̱rdir ye̱ma vi dā̱śuṣe̍ |
8.027.20c va̱yaṁ tad vo̍ vasavo viśvavedasa̱ upa̍ stheyāma̱ madhya̱ ā ||

yat | vā̱ | a̱bhi̱-pi̱tve | a̱su̱rā̱ḥ | ṛ̱tam | ya̱te | cha̱rdiḥ | ye̱ma | vi | dā̱śuṣe̍ |
va̱yam | tat | va̱ḥ | va̱sa̱va̱ḥ | vi̱śva̱-ve̱da̱sa̱ḥ | upa̍ | sthe̱yā̱ma̱ | madhye̱ | ā ||8.027.20||

8.027.21a yad a̱dya sūra̱ udi̍te̱ yan ma̱dhyaṁdi̍na ā̱tuci̍ |
8.027.21c vā̱maṁ dha̱ttha mana̍ve viśvavedaso̱ juhvā̍nāya̱ prace̍tase ||

yat | a̱dya | sūre̍ | ut-i̍te | yat | ma̱dhyandi̍ne | ā̱-tuci̍ |
vā̱mam | dha̱ttha | mana̍ve | vi̱śva̱-ve̱da̱sa̱ḥ | juhvā̍nāya | pra-ce̍tase ||8.027.21||

8.027.22a va̱yaṁ tad va̍ḥ samrāja̱ ā vṛ̍ṇīmahe pu̱tro na ba̍hu̱pāyya̍m |
8.027.22c a̱śyāma̱ tad ā̍dityā̱ juhva̍to ha̱vir yena̱ vasyo̱ 'naśā̍mahai ||

va̱yam | tat | va̱ḥ | sa̱m-rā̱ja̱ḥ | ā | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ | pu̱traḥ | na | ba̱hu̱-pāyya̍m |
a̱śyāma̍ | tat | ā̱di̱tyā̱ḥ | juhva̍taḥ | ha̱viḥ | yena̍ | vasya̍ḥ | a̱naśā̍mahai ||8.027.22||


8.028.01a ye tri̱ṁśati̱ traya̍s pa̱ro de̱vāso̍ ba̱rhir āsa̍dan |
8.028.01c vi̱dann aha̍ dvi̱tāsa̍nan ||

ye | tri̱ṁśati̍ | traya̍ḥ | pa̱raḥ | de̱vāsa̍ḥ | ba̱rhiḥ | ā | asa̍dan |
vi̱dan | aha̍ | dvi̱tā | a̱sa̱na̱m ||8.028.01||

8.028.02a varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā smadrā̍tiṣāco a̱gnaya̍ḥ |
8.028.02c patnī̍vanto̱ vaṣa̍ṭkṛtāḥ ||

varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | smadrā̍ti-sācaḥ | a̱gnaya̍ḥ |
patnī̍-vantaḥ | vaṣa̍ṭ-kṛṭāḥ ||8.028.02||

8.028.03a te no̍ go̱pā a̍pā̱cyās ta uda̱k ta i̱tthā nya̍k |
8.028.03c pu̱rastā̱t sarva̍yā vi̱śā ||

te | na̱ḥ | go̱pāḥ | a̱pā̱cyāḥ | te | uda̍k | te | i̱tthā | nya̍k |
pu̱rastā̍t | sarva̍yā | vi̱śā ||8.028.03||

8.028.04a yathā̱ vaśa̍nti de̱vās tathed a̍sa̱t tad e̍ṣā̱ṁ naki̱r ā mi̍nat |
8.028.04c arā̍vā ca̱na martya̍ḥ ||

yathā̍ | vaśa̍nti | de̱vāḥ | tathā̍ | it | a̱sa̱t | tat | e̱ṣā̱m | naki̍ḥ | ā | mi̱na̱t |
arā̍vā | ca̱na | martya̍ḥ ||8.028.04||

8.028.05a sa̱ptā̱nāṁ sa̱pta ṛ̱ṣṭaya̍ḥ sa̱pta dyu̱mnāny e̍ṣām |
8.028.05c sa̱pto adhi̱ śriyo̍ dhire ||

sa̱ptā̱nām | sa̱pta | ṛ̱ṣṭaya̍ḥ | sa̱pta | dyu̱mnāni̍ | e̱ṣā̱m |
sa̱pto iti̍ | adhi̍ | śriya̍ḥ | dhi̱re̱ ||8.028.05||


8.029.01a ba̱bhrur eko̱ viṣu̍ṇaḥ sū̱naro̱ yuvā̱ñjy a̍ṅkte hira̱ṇyaya̍m ||

ba̱bhruḥ | eka̍ḥ | viṣu̍ṇaḥ | sū̱nara̍ḥ | yuvā̍ | a̱ñji | a̱ṅkte̱ | hi̱ra̱ṇyaya̍m ||8.029.01||

8.029.02a yoni̱m eka̱ ā sa̍sāda̱ dyota̍no̱ 'ntar de̱veṣu̱ medhi̍raḥ ||

yoni̍m | eka̍ḥ | ā | sa̱sā̱da̱ | dyota̍naḥ | a̱ntaḥ | de̱veṣu̍ | medhi̍raḥ ||8.029.02||

8.029.03a vāśī̱m eko̍ bibharti̱ hasta̍ āya̱sīm a̱ntar de̱veṣu̱ nidhru̍viḥ ||

vāśī̍m | eka̍ḥ | bi̱bha̱rti̱ | haste̍ | ā̱ya̱sīm | a̱ntaḥ | de̱veṣu̍ | ni-dhru̍viḥ ||8.029.03||

8.029.04a vajra̱m eko̍ bibharti̱ hasta̱ āhi̍ta̱ṁ tena̍ vṛ̱trāṇi̍ jighnate ||

vajra̍m | eka̍ḥ | bi̱bha̱rti̱ | haste̍ | ā-hi̍tam | tena̍ | vṛ̱trāṇi̍ | ji̱ghna̱te̱ ||8.029.04||

8.029.05a ti̱gmam eko̍ bibharti̱ hasta̱ āyu̍dha̱ṁ śuci̍r u̱gro jalā̍ṣabheṣajaḥ ||

ti̱gmam | eka̍ḥ | bi̱bha̱rti̱ | haste̍ | āyu̍dham | śuci̍ḥ | u̱graḥ | jalā̍ṣa-bheṣajaḥ ||8.029.05||

8.029.06a pa̱tha eka̍ḥ pīpāya̱ taska̍ro yathām̐ e̱ṣa ve̍da nidhī̱nām ||

pa̱thaḥ | eka̍ḥ | pī̱pā̱ya̱ | taska̍raḥ | ya̱thā̱ | e̱ṣaḥ | ve̱da̱ | ni̱-dhī̱nām ||8.029.06||

8.029.07a trīṇy eka̍ urugā̱yo vi ca̍krame̱ yatra̍ de̱vāso̱ mada̍nti ||

trīṇi̍ | eka̍ḥ | u̱ru̱-gā̱yaḥ | vi | ca̱kra̱me̱ | yatra̍ | de̱vāsa̍ḥ | mada̍nti ||8.029.07||

8.029.08a vibhi̱r dvā ca̍rata̱ eka̍yā sa̱ha pra pra̍vā̱seva̍ vasataḥ ||

vi-bhi̍ḥ | dvā | ca̱ra̱ta̱ḥ | eka̍yā | sa̱ha | pra | pra̱vā̱sā-i̍va | va̱sa̱ta̱ḥ ||8.029.08||

8.029.09a sado̱ dvā ca̍krāte upa̱mā di̱vi sa̱mrājā̍ sa̱rpirā̍sutī ||

sada̍ḥ | dvā | ca̱krā̱te̱ iti̍ | u̱pa̱-mā | di̱vi | sa̱m-rājā̍ | sa̱rpir-ā̍sutī̱ iti̍ sa̱rpiḥ-ā̍sutī ||8.029.09||

8.029.10a arca̍nta̱ eke̱ mahi̱ sāma̍ manvata̱ tena̱ sūrya̍m arocayan ||

arca̍ntaḥ | eke̍ | mahi̍ | sāma̍ | ma̱nva̱ta̱ | tena̍ | sūrya̍m | a̱ro̱ca̱ya̱n ||8.029.10||


8.030.01a na̱hi vo̱ asty a̍rbha̱ko devā̍so̱ na ku̍māra̱kaḥ |
8.030.01c viśve̍ sa̱toma̍hānta̱ it ||

na̱hi | va̱ḥ | asti̍ | a̱rbha̱kaḥ | devā̍saḥ | na | ku̱māra̱kaḥ |
viśve̍ | sa̱taḥ-ma̍hāntaḥ | it ||8.030.01||

8.030.02a iti̍ stu̱tāso̍ asathā riśādaso̱ ye stha traya̍ś ca tri̱ṁśac ca̍ |
8.030.02c mano̍r devā yajñiyāsaḥ ||

iti̍ | stu̱tāsa̍ḥ | a̱sa̱tha̱ | ri̱śā̱da̱sa̱ḥ | ye | stha | traya̍ḥ | ca̱ | tri̱ṁśat | ca̱ |
mano̍ḥ | de̱vā̱ḥ | ya̱jñi̱yā̱sa̱ḥ ||8.030.02||

8.030.03a te na̍s trādhva̱ṁ te̍ 'vata̱ ta u̍ no̱ adhi̍ vocata |
8.030.03c mā na̍ḥ pa̱thaḥ pitryā̍n māna̱vād adhi̍ dū̱raṁ nai̍ṣṭa parā̱vata̍ḥ ||

te | na̱ḥ | trā̱dhva̱m | te̱ | a̱va̱ta̱ | te | ū̱m̐ iti̍ | na̱ḥ | adhi̍ | vo̱ca̱ta̱ |
mā | na̱ḥ | pa̱thaḥ | pitryā̍t | mā̱na̱vāt | adhi̍ | dū̱ram | nai̱ṣṭa̱ | pa̱rā̱-vata̍ḥ ||8.030.03||

8.030.04a ye de̍vāsa i̱ha sthana̱ viśve̍ vaiśvāna̱rā u̱ta |
8.030.04c a̱smabhya̱ṁ śarma̍ sa̱pratho̱ gave 'śvā̍ya yacchata ||

ye | de̱vā̱sa̱ḥ | i̱ha | sthana̍ | viśve̍ | vai̱śvā̱na̱rāḥ | u̱ta |
a̱smabhya̍m | śarma̍ | sa̱-pratha̍ḥ | gave̍ | aśvā̍ya | ya̱ccha̱ta̱ ||8.030.04||


8.031.01a yo yajā̍ti̱ yajā̍ta̱ it su̱nava̍c ca̱ pacā̍ti ca |
8.031.01c bra̱hmed indra̍sya cākanat ||

yaḥ | yajā̍ti | yajā̍te | it | su̱nava̍t | ca̱ | pacā̍ti | ca̱ |
bra̱hmā | it | indra̍sya | cā̱ka̱na̱t ||8.031.01||

8.031.02a pu̱ro̱ḻāśa̱ṁ yo a̍smai̱ soma̱ṁ rara̍ta ā̱śira̍m |
8.031.02c pād it taṁ śa̱kro aṁha̍saḥ ||

pu̱ro̱ḻāśa̍m | yaḥ | a̱smai̱ | soma̍m | rara̍te | ā̱-śira̍m |
pāt | it | tam | śa̱kraḥ | aṁha̍saḥ ||8.031.02||

8.031.03a tasya̍ dyu̱mām̐ a̍sa̱d ratho̍ de̱vajū̍ta̱ḥ sa śū̍śuvat |
8.031.03c viśvā̍ va̱nvann a̍mi̱triyā̍ ||

tasya̍ | dyu̱-mām | a̱sa̱t | ratha̍ḥ | de̱va-jū̍taḥ | saḥ | śū̱śu̱va̱t |
viśvā̍ | va̱nvan | a̱mi̱triyā̍ ||8.031.03||

8.031.04a asya̍ pra̱jāva̍tī gṛ̱he 'sa̍ścantī di̱ve-di̍ve |
8.031.04c iḻā̍ dhenu̱matī̍ duhe ||

asya̍ | pra̱jā-va̍tī | gṛ̱he | asa̍ścantī | di̱ve-di̍ve |
iḻā̍ | dhe̱nu̱-matī̍ | du̱he̱ ||8.031.04||

8.031.05a yā dampa̍tī̱ sama̍nasā sunu̱ta ā ca̱ dhāva̍taḥ |
8.031.05c devā̍so̱ nitya̍yā̱śirā̍ ||

yā | dampa̍tī̱ iti̱ dam-pa̍tī | sa-ma̍nasā | su̱nu̱taḥ | ā | ca̱ | dhāva̍taḥ |
devā̍saḥ | nitya̍yā | ā̱-śirā̍ ||8.031.05||

8.031.06a prati̍ prāśa̱vyā̍m̐ itaḥ sa̱myañcā̍ ba̱rhir ā̍śāte |
8.031.06c na tā vāje̍ṣu vāyataḥ ||

prati̍ | prā̱śa̱vyā̍n | i̱ta̱ḥ | sa̱myañcā̍ | ba̱rhiḥ | ā̱śā̱te̱ iti̍ |
na | tā | vāje̍ṣu | vā̱ya̱ta̱ḥ ||8.031.06||

8.031.07a na de̱vānā̱m api̍ hnutaḥ suma̱tiṁ na ju̍gukṣataḥ |
8.031.07c śravo̍ bṛ̱had vi̍vāsataḥ ||

na | de̱vānā̍m | api̍ | hnu̱taḥ | su̱-ma̱tim | na | ju̱ghu̱kṣa̱ta̱ḥ |
śrava̍ḥ | bṛ̱hat | vi̱vā̱sa̱ta̱ḥ ||8.031.07||

8.031.08a pu̱triṇā̱ tā ku̍mā̱riṇā̱ viśva̱m āyu̱r vy a̍śnutaḥ |
8.031.08c u̱bhā hira̍ṇyapeśasā ||

pu̱triṇā̍ | tā | ku̱mā̱riṇā̍ | viśva̍m | āyu̍ḥ | vi | a̱śnu̱ta̱ḥ |
u̱bhā | hira̍ṇya-peśasā ||8.031.08||

8.031.09a vī̱tiho̍trā kṛ̱tadva̍sū daśa̱syantā̱mṛtā̍ya̱ kam |
8.031.09c sam ūdho̍ roma̱śaṁ ha̍to de̱veṣu̍ kṛṇuto̱ duva̍ḥ ||

vī̱ti-ho̍trā | kṛ̱tadva̍sū̱ iti̍ kṛ̱tat-va̍sū | da̱śa̱syantā̍ | a̱mṛtā̍ya | kam |
sam | ūdha̍ḥ | ro̱ma̱śam | ha̱ta̱ḥ | de̱veṣu̍ | kṛ̱ṇu̱ta̱ḥ | duva̍ḥ ||8.031.09||

8.031.10a ā śarma̱ parva̍tānāṁ vṛṇī̱mahe̍ na̱dīnā̍m |
8.031.10c ā viṣṇo̍ḥ sacā̱bhuva̍ḥ ||

ā | śarma̍ | parva̍tānām | vṛ̱ṇī̱mahe̍ | na̱dīnā̍m |
ā | viṣṇo̍ḥ | sa̱cā̱-bhuva̍ḥ ||8.031.10||

8.031.11a aitu̍ pū̱ṣā ra̱yir bhaga̍ḥ sva̱sti sa̍rva̱dhāta̍maḥ |
8.031.11c u̱rur adhvā̍ sva̱staye̍ ||

ā | e̱tu̱ | pū̱ṣā | ra̱yiḥ | bhaga̍ḥ | sva̱sti | sa̱rva̱-dhāta̍maḥ |
u̱ruḥ | adhvā̍ | sva̱staye̍ ||8.031.11||

8.031.12a a̱rama̍tir ana̱rvaṇo̱ viśvo̍ de̱vasya̱ mana̍sā |
8.031.12c ā̱di̱tyānā̍m ane̱ha it ||

a̱rama̍tiḥ | a̱na̱rvaṇa̍ḥ | viśva̍ḥ | de̱vasya̍ | mana̍sā |
ā̱di̱tyānā̍m | a̱ne̱haḥ | it ||8.031.12||

8.031.13a yathā̍ no mi̱tro a̍rya̱mā varu̍ṇa̱ḥ santi̍ go̱pāḥ |
8.031.13c su̱gā ṛ̱tasya̱ panthā̍ḥ ||

yathā̍ | na̱ḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | varu̍ṇaḥ | santi̍ | go̱pāḥ |
su̱-gāḥ | ṛ̱tasya̍ | panthā̍ḥ ||8.031.13||

8.031.14a a̱gniṁ va̍ḥ pū̱rvyaṁ gi̱rā de̱vam ī̍ḻe̱ vasū̍nām |
8.031.14c sa̱pa̱ryanta̍ḥ purupri̱yam mi̱traṁ na kṣe̍tra̱sādha̍sam ||

a̱gnim | va̱ḥ | pū̱rvya̍m | gi̱rā | de̱vam | ī̱ḻe̱ | vasū̍nām |
sa̱pa̱ryanta̍ḥ | pu̱ru̱-pri̱yam | mi̱tram | na | kṣe̱tra̱-sādha̍sam ||8.031.14||

8.031.15a ma̱kṣū de̱vava̍to̱ ratha̱ḥ śūro̍ vā pṛ̱tsu kāsu̍ cit |
8.031.15c de̱vānā̱ṁ ya in mano̱ yaja̍māna̱ iya̍kṣaty a̱bhīd aya̍jvano bhuvat ||

ma̱kṣu | de̱va-va̍taḥ | ratha̍ḥ | śūra̍ḥ | vā̱ | pṛ̱t-su | kāsu̍ | ci̱t |
de̱vānā̍m | yaḥ | it | mana̍ḥ | yaja̍mānaḥ | iya̍kṣati | a̱bhi | it | aya̍jvanaḥ | bhu̱va̱t ||8.031.15||

8.031.16a na ya̍jamāna riṣyasi̱ na su̍nvāna̱ na de̍vayo |
8.031.16c de̱vānā̱ṁ ya in mano̱ yaja̍māna̱ iya̍kṣaty a̱bhīd aya̍jvano bhuvat ||

na | ya̱ja̱mā̱na̱ | ri̱ṣya̱si̱ | na | su̱nvā̱na̱ | na | de̱va̱yo̱ iti̍ deva-yo |
de̱vānā̍m | yaḥ | it | mana̍ḥ | yaja̍mānaḥ | iya̍kṣati | a̱bhi | it | aya̍jvanaḥ | bhu̱va̱t ||8.031.16||

8.031.17a naki̱ṣ ṭaṁ karma̍ṇā naśa̱n na pra yo̍ṣa̱n na yo̍ṣati |
8.031.17c de̱vānā̱ṁ ya in mano̱ yaja̍māna̱ iya̍kṣaty a̱bhīd aya̍jvano bhuvat ||

naki̍ḥ | tam | karma̍ṇā | na̱śa̱t | na | pra | yo̱ṣa̱t | na | yo̱ṣa̱ti̱ |
de̱vānā̍m | yaḥ | it | mana̍ḥ | yaja̍mānaḥ | iya̍kṣati | a̱bhi | it | aya̍jvanaḥ | bhu̱va̱t ||8.031.17||

8.031.18a asa̱d atra̍ su̱vīrya̍m u̱ta tyad ā̱śvaśvya̍m |
8.031.18c de̱vānā̱ṁ ya in mano̱ yaja̍māna̱ iya̍kṣaty a̱bhīd aya̍jvano bhuvat ||

asa̍t | atra̍ | su̱-vīrya̍m | u̱ta | tyat | ā̱śu̱-aśvya̍m |
de̱vānā̍m | yaḥ | it | mana̍ḥ | yaja̍mānaḥ | iya̍kṣati | a̱bhi | it | aya̍jvanaḥ | bhu̱va̱t ||8.031.18||


8.032.01a pra kṛ̱tāny ṛ̍jī̱ṣiṇa̱ḥ kaṇvā̱ indra̍sya̱ gātha̍yā |
8.032.01c made̱ soma̍sya vocata ||

pra | kṛ̱tāni̍ | ṛ̱jī̱ṣiṇa̍ḥ | kaṇvā̍ḥ | indra̍sya | gātha̍yā |
made̍ | soma̍sya | vo̱ca̱ta̱ ||8.032.01||

8.032.02a yaḥ sṛbi̍nda̱m ana̍rśani̱m pipru̍ṁ dā̱sam a̍hī̱śuva̍m |
8.032.02c vadhī̍d u̱gro ri̱ṇann a̱paḥ ||

yaḥ | sṛbi̍ndam | ana̍rśanim | pipru̍m | dā̱sam | a̱hī̱śuva̍m |
vadhī̍t | u̱graḥ | ri̱ṇan | a̱paḥ ||8.032.02||

8.032.03a ny arbu̍dasya vi̱ṣṭapa̍ṁ va̱rṣmāṇa̍m bṛha̱tas ti̍ra |
8.032.03c kṛ̱ṣe tad i̍ndra̱ pauṁsya̍m ||

ni | arbu̍dasya | vi̱ṣṭapa̍m | va̱rṣmāṇa̍m | bṛ̱ha̱taḥ | ti̱ra̱ |
kṛ̱ṣe | tat | i̱ndra̱ | pauṁsya̍m ||8.032.03||

8.032.04a prati̍ śru̱tāya̍ vo dhṛ̱ṣat tūrṇā̍śa̱ṁ na gi̱rer adhi̍ |
8.032.04c hu̱ve su̍śi̱pram ū̱taye̍ ||

prati̍ | śru̱tāya̍ | va̱ḥ | dhṛ̱ṣat | tūrṇā̍śam | na | gi̱reḥ | adhi̍ |
hu̱ve | su̱-śi̱pram | ū̱taye̍ ||8.032.04||

8.032.05a sa gor aśva̍sya̱ vi vra̱jam ma̍ndā̱naḥ so̱myebhya̍ḥ |
8.032.05c pura̱ṁ na śū̍ra darṣasi ||

saḥ | goḥ | aśva̍sya | vi | vra̱jam | ma̱ndā̱naḥ | so̱myebhya̍ḥ |
pura̍m | na | śū̱ra̱ | da̱rṣa̱si̱ ||8.032.05||

8.032.06a yadi̍ me rā̱raṇa̍ḥ su̱ta u̱kthe vā̱ dadha̍se̱ cana̍ḥ |
8.032.06c ā̱rād upa̍ sva̱dhā ga̍hi ||

yadi̍ | me̱ | ra̱raṇa̍ḥ | su̱te | u̱kthe | vā̱ | dadha̍se | cana̍ḥ |
ā̱rāt | upa̍ | sva̱dhā | ā | ga̱hi̱ ||8.032.06||

8.032.07a va̱yaṁ ghā̍ te̱ api̍ ṣmasi sto̱tāra̍ indra girvaṇaḥ |
8.032.07c tvaṁ no̍ jinva somapāḥ ||

va̱yam | gha̱ | te̱ | api̍ | sma̱si̱ | sto̱tāra̍ḥ | i̱ndra̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ |
tvam | na̱ḥ | ji̱nva̱ | so̱ma̱-pā̱ḥ ||8.032.07||

8.032.08a u̱ta na̍ḥ pi̱tum ā bha̍ra saṁrarā̱ṇo avi̍kṣitam |
8.032.08c magha̍va̱n bhūri̍ te̱ vasu̍ ||

u̱ta | na̱ḥ | pi̱tum | ā | bha̱ra̱ | sa̱m-ra̱rā̱ṇaḥ | avi̍-kṣitam |
magha̍-van | bhūri̍ | te̱ | vasu̍ ||8.032.08||

8.032.09a u̱ta no̱ goma̍tas kṛdhi̱ hira̍ṇyavato a̱śvina̍ḥ |
8.032.09c iḻā̍bhi̱ḥ saṁ ra̍bhemahi ||

u̱ta | na̱ḥ | go-ma̍taḥ | kṛ̱dhi̱ | hira̍ṇya-vataḥ | a̱śvina̍ḥ |
iḻā̍bhiḥ | sam | ra̱bhe̱ma̱hi̱ ||8.032.09||

8.032.10a bṛ̱badu̍kthaṁ havāmahe sṛ̱praka̍rasnam ū̱taye̍ |
8.032.10c sādhu̍ kṛ̱ṇvanta̱m ava̍se ||

bṛ̱bat-u̍ktham | ha̱vā̱ma̱he̱ | sṛ̱pra-ka̍rasnam | ū̱taye̍ |
sādhu̍ | kṛ̱ṇvanta̍m | ava̍se ||8.032.10||

8.032.11a yaḥ sa̱ṁsthe ci̍c cha̱takra̍tu̱r ād ī̍ṁ kṛ̱ṇoti̍ vṛtra̱hā |
8.032.11c ja̱ri̱tṛbhya̍ḥ purū̱vasu̍ḥ ||

yaḥ | sa̱m-sthe | ci̱t | śa̱ta-kra̍tuḥ | āt | ī̱m | kṛ̱ṇoti̍ | vṛ̱tra̱-hā |
ja̱ri̱tṛ-bhya̍ḥ | pu̱ru̱-vasu̍ḥ ||8.032.11||

8.032.12a sa na̍ḥ śa̱kraś ci̱d ā śa̍ka̱d dāna̍vām̐ antarābha̱raḥ |
8.032.12c indro̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ ||

saḥ | na̱ḥ | śa̱kraḥ | ci̱t | ā | śa̱ka̱t | dāna̍-vān | a̱nta̱ra̱-ā̱bha̱raḥ |
indra̍ḥ | viśvā̍bhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ ||8.032.12||

8.032.13a yo rā̱yo̱3̱̍ 'vani̍r ma̱hān su̍pā̱raḥ su̍nva̱taḥ sakhā̍ |
8.032.13c tam indra̍m a̱bhi gā̍yata ||

yaḥ | rā̱yaḥ | a̱vani̍ḥ | ma̱hān | su̱-pā̱raḥ | su̱nva̱taḥ | sakhā̍ |
tam | indra̍m | a̱bhi | gā̱ya̱ta̱ ||8.032.13||

8.032.14a ā̱ya̱ntāra̱m mahi̍ sthi̱ram pṛta̍nāsu śravo̱jita̍m |
8.032.14c bhūre̱r īśā̍na̱m oja̍sā ||

ā̱-ya̱ntāra̍m | mahi̍ | sthi̱ram | pṛta̍nāsu | śra̱va̱ḥ-jita̍m |
bhūre̍ḥ | īśā̍nam | oja̍sā ||8.032.14||

8.032.15a naki̍r asya̱ śacī̍nāṁ niya̱ntā sū̱nṛtā̍nām |
8.032.15c naki̍r va̱ktā na dā̱d iti̍ ||

naki̍ḥ | asya̍ | śacī̍nām | ni̱-ya̱ntā | sū̱nṛtā̍nām |
naki̍ḥ | va̱ktā | na | dā̱t | iti̍ ||8.032.15||

8.032.16a na nū̱nam bra̱hmaṇā̍m ṛ̱ṇam prā̍śū̱nām a̍sti sunva̱tām |
8.032.16c na somo̍ apra̱tā pa̍pe ||

na | nū̱nam | bra̱hmaṇā̍m | ṛ̱ṇam | prā̱śū̱nām | a̱sti̱ | su̱nva̱tām |
na | soma̍ḥ | a̱pra̱tā | pa̱pe̱ ||8.032.16||

8.032.17a panya̱ id upa̍ gāyata̱ panya̍ u̱kthāni̍ śaṁsata |
8.032.17c brahmā̍ kṛṇota̱ panya̱ it ||

panye̍ | it | upa̍ | gā̱ya̱ta̱ | panye̍ | u̱kthāni̍ | śa̱ṁsa̱ta̱ |
brahma̍ | kṛ̱ṇo̱ta̱ | panye̍ | it ||8.032.17||

8.032.18a panya̱ ā da̍rdirac cha̱tā sa̱hasrā̍ vā̱jy avṛ̍taḥ |
8.032.18c indro̱ yo yajva̍no vṛ̱dhaḥ ||

panya̍ḥ | ā | da̱rdi̱ra̱t | śa̱tā | sa̱hasrā̍ | vā̱jī | avṛ̍taḥ |
indra̍ḥ | yaḥ | yajva̍naḥ | vṛ̱dhaḥ ||8.032.18||

8.032.19a vi ṣū ca̍ra sva̱dhā anu̍ kṛṣṭī̱nām anv ā̱huva̍ḥ |
8.032.19c indra̱ piba̍ su̱tānā̍m ||

vi | su | ca̱ra̱ | sva̱dhāḥ | anu̍ | kṛ̱ṣṭī̱nām | anu̍ | ā̱-huva̍ḥ |
indra̍ | piba̍ | su̱tānā̍m ||8.032.19||

8.032.20a piba̱ svadhai̍navānām u̱ta yas tugrye̱ sacā̍ |
8.032.20c u̱tāyam i̍ndra̱ yas tava̍ ||

piba̍ | sva-dhai̍navānām | u̱ta | yaḥ | tugrye̍ | sacā̍ |
u̱ta | a̱yam | i̱ndra̱ | yaḥ | tava̍ ||8.032.20||

8.032.21a atī̍hi manyuṣā̱viṇa̍ṁ suṣu̱vāṁsa̍m u̱pāra̍ṇe |
8.032.21c i̱maṁ rā̱taṁ su̱tam pi̍ba ||

ati̍ | i̱hi̱ | ma̱nyu̱-sā̱vina̍m | su̱su̱-vāṁsa̍m | u̱pa̱-ara̍ṇe |
i̱mam | rā̱tam | su̱tam | pi̱ba̱ ||8.032.21||

8.032.22a i̱hi ti̱sraḥ pa̍rā̱vata̍ i̱hi pañca̱ janā̱m̐ ati̍ |
8.032.22c dhenā̍ indrāva̱cāka̍śat ||

i̱hi | ti̱sraḥ | pa̱rā̱vata̍ḥ | i̱hi | pañca̍ | janā̍n | ati̍ |
dhenā̍ḥ | i̱ndra̱ | a̱va̱-cāka̍śat ||8.032.22||

8.032.23a sūryo̍ ra̱śmiṁ yathā̍ sṛ̱jā tvā̍ yacchantu me̱ gira̍ḥ |
8.032.23c ni̱mnam āpo̱ na sa̱dhrya̍k ||

sūrya̍ḥ | ra̱śmim | yathā̍ | sṛ̱ja̱ | ā | tvā̱ | ya̱ccha̱ntu̱ | me̱ | gira̍ḥ |
ni̱mnam | āpa̍ḥ | na | sa̱dhrya̍k ||8.032.23||

8.032.24a adhva̍rya̱v ā tu hi ṣi̱ñca soma̍ṁ vī̱rāya̍ śi̱priṇe̍ |
8.032.24c bharā̍ su̱tasya̍ pī̱taye̍ ||

adhva̍ryo̱ iti̍ | ā | tu | hi | si̱ñca | soma̍m | vī̱rāya̍ | śi̱priṇe̍ |
bhara̍ | su̱tasya̍ | pī̱taye̍ ||8.032.24||

8.032.25a ya u̱dnaḥ pha̍li̱gam bhi̱nan nya1̱̍k sindhū̍m̐r a̱vāsṛ̍jat |
8.032.25c yo goṣu̍ pa̱kvaṁ dhā̱raya̍t ||

yaḥ | u̱dnaḥ | pha̱li̱-gam | bhi̱nat | nya̍k | sindhū̍n | a̱va̱-asṛ̍jat |
yaḥ | goṣu̍ | pa̱kvam | dhā̱raya̍t ||8.032.25||

8.032.26a aha̍n vṛ̱tram ṛcī̍ṣama aurṇavā̱bham a̍hī̱śuva̍m |
8.032.26c hi̱menā̍vidhya̱d arbu̍dam ||

aha̍n | vṛ̱tram | ṛcī̍ṣamaḥ | au̱rṇa̱-vā̱bham | a̱hī̱śuva̍m |
hi̱mena̍ | a̱vi̱dhya̱t | arbu̍dam ||8.032.26||

8.032.27a pra va̍ u̱grāya̍ ni̱ṣṭure 'ṣā̍ḻhāya prasa̱kṣiṇe̍ |
8.032.27c de̱vatta̱m brahma̍ gāyata ||

pra | va̱ḥ | u̱grāya̍ | ni̱ḥ-ture̍ | aṣā̍ḻhāya | pra̱-sa̱kṣiṇe̍ |
de̱vatta̍m | brahma̍ | gā̱ya̱ta̱ ||8.032.27||

8.032.28a yo viśvā̍ny a̱bhi vra̱tā soma̍sya̱ made̱ andha̍saḥ |
8.032.28c indro̍ de̱veṣu̱ ceta̍ti ||

yaḥ | viśvā̍ni | a̱bhi | vra̱tā | soma̍sya | made̍ | andha̍saḥ |
indra̍ḥ | de̱veṣu̍ | ceta̍ti ||8.032.28||

8.032.29a i̱ha tyā sa̍dha̱mādyā̱ harī̱ hira̍ṇyakeśyā |
8.032.29c vo̱ḻhām a̱bhi prayo̍ hi̱tam ||

i̱ha | tyā | sa̱dha̱-mādyā̍ | harī̱ iti̍ | hira̍ṇya-keśyā |
vo̱ḻhām | a̱bhi | praya̍ḥ | hi̱tam ||8.032.29||

8.032.30a a̱rvāñca̍ṁ tvā puruṣṭuta pri̱yame̍dhastutā̱ harī̍ |
8.032.30c so̱ma̱peyā̍ya vakṣataḥ ||

a̱rvāñca̍m | tvā̱ | pu̱ru̱-stu̱ta̱ | pri̱yame̍dha-stutā | harī̱ iti̍ |
so̱ma̱-peyā̍ya | va̱kṣa̱ta̱ḥ ||8.032.30||


8.033.01a va̱yaṁ gha̍ tvā su̱tāva̍nta̱ āpo̱ na vṛ̱ktaba̍rhiṣaḥ |
8.033.01c pa̱vitra̍sya pra̱srava̍ṇeṣu vṛtraha̱n pari̍ sto̱tāra̍ āsate ||

va̱yam | gha̱ | tvā̱ | su̱ta-va̍ntaḥ | āpa̍ḥ | na | vṛ̱kta-ba̍rhiṣaḥ |
pa̱vitra̍sya | pra̱-srava̍ṇeṣu | vṛ̱tra̱-ha̱n | pari̍ | sto̱tāra̍ḥ | ā̱sa̱te̱ ||8.033.01||

8.033.02a svara̍nti tvā su̱te naro̱ vaso̍ nire̱ka u̱kthina̍ḥ |
8.033.02c ka̱dā su̱taṁ tṛ̍ṣā̱ṇa oka̱ ā ga̍ma̱ indra̍ sva̱bdīva̱ vaṁsa̍gaḥ ||

svara̍nti | tvā̱ | su̱te | nara̍ḥ | vaso̱ iti̍ | ni̱re̱ke | u̱kthina̍ḥ |
ka̱dā | su̱tam | tṛ̱ṣā̱ṇaḥ | oka̍ḥ | ā | ga̱ma̱ḥ | indra̍ | sva̱bdī-i̍va | vaṁsa̍gaḥ ||8.033.02||

8.033.03a kaṇve̍bhir dhṛṣṇa̱v ā dhṛ̱ṣad vāja̍ṁ darṣi saha̱sriṇa̍m |
8.033.03c pi̱śaṅga̍rūpam maghavan vicarṣaṇe ma̱kṣū goma̍ntam īmahe ||

kaṇve̍bhiḥ | dhṛ̱ṣṇo̱ iti̍ | ā | dhṛ̱ṣat | vāja̍m | da̱rṣi̱ | sa̱ha̱sriṇa̍m |
pi̱śaṅga̍-rūpam | ma̱gha̱-va̱n | vi̱-ca̱rṣa̱ṇe̱ | ma̱kṣu | go-ma̍ntam | ī̱ma̱he̱ ||8.033.03||

8.033.04a pā̱hi gāyāndha̍so̱ mada̱ indrā̍ya medhyātithe |
8.033.04c yaḥ sammi̍ślo̱ haryo̱r yaḥ su̱te sacā̍ va̱jrī ratho̍ hira̱ṇyaya̍ḥ ||

pā̱hi | gāya̍ | andha̍saḥ | made̍ | indrā̍ya | me̱dhya̱-a̱ti̱the̱ |
yaḥ | sam-mi̍ślaḥ | haryo̍ḥ | yaḥ | su̱te | sacā̍ | va̱jrī | ratha̍ḥ | hi̱ra̱ṇyaya̍ḥ ||8.033.04||

8.033.05a yaḥ su̍ṣa̱vyaḥ su̱dakṣi̍ṇa i̱no yaḥ su̱kratu̍r gṛ̱ṇe |
8.033.05c ya ā̍ka̱raḥ sa̱hasrā̱ yaḥ śa̱tāma̍gha̱ indro̱ yaḥ pū̱rbhid ā̍ri̱taḥ ||

yaḥ | su̱-sa̱vyaḥ | su̱-dakṣi̍ṇaḥ | i̱naḥ | yaḥ | su̱-kratu̍ḥ | gṛ̱ṇe |
yaḥ | ā̱-ka̱raḥ | sa̱hasrā̍ | yaḥ | śa̱ta-ma̍ghaḥ | indra̍ḥ | yaḥ | pū̱ḥ-bhit | ā̱ri̱taḥ ||8.033.05||

8.033.06a yo dhṛ̍ṣi̱to yo 'vṛ̍to̱ yo asti̱ śmaśru̍ṣu śri̱taḥ |
8.033.06c vibhū̍tadyumna̱ś cyava̍naḥ puruṣṭu̱taḥ kratvā̱ gaur i̍va śāki̱naḥ ||

yaḥ | dhṛ̱ṣi̱taḥ | yaḥ | avṛ̍taḥ | yaḥ | asti̍ | śmaśru̍ṣu | śri̱taḥ |
vibhū̍ta-dyumnaḥ | cyava̍naḥ | pu̱ru̱-stu̱taḥ | kratvā̍ | gauḥ-i̍va | śā̱ki̱naḥ ||8.033.06||

8.033.07a ka ī̍ṁ veda su̱te sacā̱ piba̍nta̱ṁ kad vayo̍ dadhe |
8.033.07c a̱yaṁ yaḥ puro̍ vibhi̱natty oja̍sā mandā̱naḥ śi̱pry andha̍saḥ ||

kaḥ | ī̱m | ve̱da̱ | su̱te | sacā̍ | piba̍ntam | kat | vaya̍ḥ | da̱dhe̱ |
a̱yam | yaḥ | pura̍ḥ | vi̱-bhi̱natti̍ | oja̍sā | ma̱ndā̱naḥ | śi̱prī | andha̍saḥ ||8.033.07||

8.033.08a dā̱nā mṛ̱go na vā̍ra̱ṇaḥ pu̍ru̱trā ca̱ratha̍ṁ dadhe |
8.033.08c naki̍ṣ ṭvā̱ ni ya̍ma̱d ā su̱te ga̍mo ma̱hām̐ś ca̍ra̱sy oja̍sā ||

dā̱nā | mṛ̱gaḥ | na | vā̱ra̱ṇaḥ | pu̱ru̱-trā | ca̱ratha̍m | da̱dhe̱ |
naki̍ḥ | tvā̱ | ni | ya̱ma̱t | ā | su̱te | ga̱ma̱ḥ | ma̱hān | ca̱ra̱si̱ | oja̍sā ||8.033.08||

8.033.09a ya u̱graḥ sann ani̍ṣṭṛtaḥ sthi̱ro raṇā̍ya̱ saṁskṛ̍taḥ |
8.033.09c yadi̍ sto̱tur ma̱ghavā̍ śṛ̱ṇava̱d dhava̱ṁ nendro̍ yoṣa̱ty ā ga̍mat ||

yaḥ | u̱graḥ | san | ani̍-stṛtaḥ | sthi̱raḥ | raṇā̍ya | saṁskṛ̍taḥ |
yadi̍ | sto̱tuḥ | ma̱gha-vā̍ | śṛ̱ṇava̍t | hava̍m | na | indra̍ḥ | yo̱ṣa̱ti̱ | ā | ga̱ma̱t ||8.033.09||

8.033.10a sa̱tyam i̱tthā vṛṣed a̍si̱ vṛṣa̍jūti̱r no 'vṛ̍taḥ |
8.033.10c vṛṣā̱ hy u̍gra śṛṇvi̱ṣe pa̍rā̱vati̱ vṛṣo̍ arvā̱vati̍ śru̱taḥ ||

sa̱tyam | i̱tthā | vṛṣā̍ | it | a̱si̱ | vṛṣa̍-jūtiḥ | na̱ḥ | avṛ̍taḥ |
vṛṣā̍ | hi | u̱gra̱ | śṛ̱ṇvi̱ṣe | pa̱rā̱-vati̍ | vṛṣa̍ḥ | a̱rvā̱-vati̍ | śru̱taḥ ||8.033.10||

8.033.11a vṛṣa̍ṇas te a̱bhīśa̍vo̱ vṛṣā̱ kaśā̍ hira̱ṇyayī̍ |
8.033.11c vṛṣā̱ ratho̍ maghava̱n vṛṣa̍ṇā̱ harī̱ vṛṣā̱ tvaṁ śa̍takrato ||

vṛṣa̍ṇaḥ | te̱ | a̱bhīśa̍vaḥ | vṛṣā̍ | kaśā̍ | hi̱ra̱ṇyayī̍ |
vṛṣā̍ | ratha̍ḥ | ma̱gha̱-va̱n | vṛṣa̍ṇā | harī̱ iti̍ | vṛṣā̍ | tvam | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato ||8.033.11||

8.033.12a vṛṣā̱ sotā̍ sunotu te̱ vṛṣa̍nn ṛjīpi̱nn ā bha̍ra |
8.033.12c vṛṣā̍ dadhanve̱ vṛṣa̍ṇaṁ na̱dīṣv ā tubhya̍ṁ sthātar harīṇām ||

vṛṣā̍ | sotā̍ | su̱no̱tu̱ | te̱ | vṛṣa̍n | ṛ̱jī̱pi̱n | ā | bha̱ra̱ |
vṛṣā̍ | da̱dha̱nve̱ | vṛṣa̍ṇam | na̱dīṣu̍ | ā | tubhya̍m | sthā̱ta̱ḥ | ha̱rī̱ṇā̱m ||8.033.12||

8.033.13a endra̍ yāhi pī̱taye̱ madhu̍ śaviṣṭha so̱myam |
8.033.13c nāyam acchā̍ ma̱ghavā̍ śṛ̱ṇava̱d giro̱ brahmo̱kthā ca̍ su̱kratu̍ḥ ||

ā | i̱ndra̱ | yā̱hi̱ | pī̱taye̍ | madhu̍ | śa̱vi̱ṣṭha̱ | so̱myam |
na | a̱yam | accha̍ | ma̱gha-vā̍ | śṛ̱ṇava̍t | gira̍ḥ | brahma̍ | u̱kthā | ca̱ | su̱-kratu̍ḥ ||8.033.13||

8.033.14a vaha̍ntu tvā rathe̱ṣṭhām ā hara̍yo ratha̱yuja̍ḥ |
8.033.14c ti̱raś ci̍d a̱ryaṁ sava̍nāni vṛtrahann a̱nyeṣā̱ṁ yā śa̍takrato ||

vaha̍ntu | tvā̱ | ra̱the̱sthām | ā | hara̍yaḥ | ra̱tha̱-yuja̍ḥ |
ti̱raḥ | ci̱t | a̱ryam | sava̍nāni | vṛ̱tra̱-ha̱n | a̱nyeṣā̍m | yā | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato ||8.033.14||

8.033.15a a̱smāka̍m a̱dyānta̍ma̱ṁ stoma̍ṁ dhiṣva mahāmaha |
8.033.15c a̱smāka̍ṁ te̱ sava̍nā santu̱ śaṁta̍mā̱ madā̍ya dyukṣa somapāḥ ||

a̱smāka̍m | a̱dya | anta̍mam | stoma̍m | dhi̱ṣva̱ | ma̱hā̱-ma̱ha̱ |
a̱smāka̍m | te̱ | sava̍nā | sa̱ntu̱ | śam-ta̍mā | madā̍ya | dyu̱kṣa̱ | so̱ma̱-pā̱ḥ ||8.033.15||

8.033.16a na̱hi ṣas tava̱ no mama̍ śā̱stre a̱nyasya̱ raṇya̍ti |
8.033.16c yo a̱smān vī̱ra āna̍yat ||

na̱hi | saḥ | tava̍ | na̱ḥ | mama̍ | śā̱stre | a̱nyasya̍ | raṇya̍ti |
yaḥ | a̱smān | vī̱raḥ | ā | ana̍yat ||8.033.16||

8.033.17a indra̍ś cid ghā̱ tad a̍bravīt stri̱yā a̍śā̱syam mana̍ḥ |
8.033.17c u̱to aha̱ kratu̍ṁ ra̱ghum ||

indra̍ḥ | ci̱t | gha̱ | tat | a̱bra̱vī̱t | stri̱yāḥ | a̱śā̱syam | mana̍ḥ |
u̱to iti̍ | aha̍ | kratu̍m | ra̱ghum ||8.033.17||

8.033.18a saptī̍ cid ghā mada̱cyutā̍ mithu̱nā va̍hato̱ ratha̍m |
8.033.18c e̱ved dhūr vṛṣṇa̱ utta̍rā ||

saptī̱ iti̍ | ci̱t | gha̱ | ma̱da̱-cyutā̍ | mi̱thu̱nā | va̱ha̱ta̱ḥ | ratha̍m |
e̱va | it | dhūḥ | vṛṣṇa̍ḥ | ut-ta̍rā ||8.033.18||

8.033.19a a̱dhaḥ pa̍śyasva̱ mopari̍ saṁta̱rām pā̍da̱kau ha̍ra |
8.033.19c mā te̍ kaśapla̱kau dṛ̍śa̱n strī hi bra̱hmā ba̱bhūvi̍tha ||

a̱dhaḥ | pa̱śya̱sva̱ | mā | u̱pari̍ | sa̱m-ta̱rām | pā̱da̱kau | ha̱ra̱ |
mā | te̱ | ka̱śa̱-pla̱kau | dṛ̱śa̱n | strī | hi | bra̱hmā | ba̱bhūvi̍tha ||8.033.19||


8.034.01a endra̍ yāhi̱ hari̍bhi̱r upa̱ kaṇva̍sya suṣṭu̱tim |
8.034.01c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||

ā | i̱ndra̱ | yā̱hi̱ | hari̍-bhiḥ | upa̍ | kaṇva̍sya | su̱-stu̱tim |
di̱vaḥ | a̱muṣya̍ | śāsa̍taḥ | diva̍m | ya̱ya | di̱vā̱va̱so̱ iti̍ divā-vaso ||8.034.01||

8.034.02a ā tvā̱ grāvā̱ vada̍nn i̱ha so̱mī ghoṣe̍ṇa yacchatu |
8.034.02c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||

ā | tvā̱ | grāvā̍ | vada̍n | i̱ha | so̱mī | ghoṣe̍ṇa | ya̱ccha̱tu̱ |
di̱vaḥ | a̱muṣya̍ | śāsa̍taḥ | diva̍m | ya̱ya | di̱vā̱va̱so̱ iti̍ divā-vaso ||8.034.02||

8.034.03a atrā̱ vi ne̱mir e̍ṣā̱m urā̱ṁ na dhū̍nute̱ vṛka̍ḥ |
8.034.03c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||

atra̍ | vi | ne̱miḥ | e̱ṣā̱m | urā̍m | na | dhū̱nu̱te̱ | vṛka̍ḥ |
di̱vaḥ | a̱muṣya̍ | śāsa̍taḥ | diva̍m | ya̱ya | di̱vā̱va̱so̱ iti̍ divā-vaso ||8.034.03||

8.034.04a ā tvā̱ kaṇvā̍ i̱hāva̍se̱ hava̍nte̱ vāja̍sātaye |
8.034.04c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||

ā | tvā̱ | kaṇvā̍ḥ | i̱ha | ava̍se | hava̍nte | vāja̍-sātaye |
di̱vaḥ | a̱muṣya̍ | śāsa̍taḥ | diva̍m | ya̱ya | di̱vā̱va̱so̱ iti̍ divā-vaso ||8.034.04||

8.034.05a dadhā̍mi te su̱tānā̱ṁ vṛṣṇe̱ na pū̍rva̱pāyya̍m |
8.034.05c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||

dadhā̍mi | te̱ | su̱tānā̍m | vṛṣṇe̍ | na | pū̱rva̱-pāyya̍m |
di̱vaḥ | a̱muṣya̍ | śāsa̍taḥ | diva̍m | ya̱ya | di̱vā̱va̱so̱ iti̍ divā-vaso ||8.034.05||

8.034.06a smatpu̍raṁdhir na̱ ā ga̍hi vi̱śvato̍dhīr na ū̱taye̍ |
8.034.06c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||

smat-pu̍randhiḥ | na̱ḥ | ā | ga̱hi̱ | vi̱śvata̍ḥ-dhīḥ | na̱ḥ | ū̱taye̍ |
di̱vaḥ | a̱muṣya̍ | śāsa̍taḥ | diva̍m | ya̱ya | di̱vā̱va̱so̱ iti̍ divā-vaso ||8.034.06||

8.034.07a ā no̍ yāhi mahemate̱ saha̍srote̱ śatā̍magha |
8.034.07c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||

ā | na̱ḥ | yā̱hi̱ | ma̱he̱-ma̱te̱ | saha̍sra-ūte | śata̍-magha |
di̱vaḥ | a̱muṣya̍ | śāsa̍taḥ | diva̍m | ya̱ya | di̱vā̱va̱so̱ iti̍ divā-vaso ||8.034.07||

8.034.08a ā tvā̱ hotā̱ manu̍rhito deva̱trā va̍kṣa̱d īḍya̍ḥ |
8.034.08c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||

ā | tvā̱ | hotā̍ | manu̍ḥ-hitaḥ | de̱va̱-trā | va̱kṣa̱t | īḍya̍ḥ |
di̱vaḥ | a̱muṣya̍ | śāsa̍taḥ | diva̍m | ya̱ya | di̱vā̱va̱so̱ iti̍ divā-vaso ||8.034.08||

8.034.09a ā tvā̍ mada̱cyutā̱ harī̍ śye̱nam pa̱kṣeva̍ vakṣataḥ |
8.034.09c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||

ā | tvā̱ | ma̱da̱-cyutā̍ | harī̱ iti̍ | śye̱nam | pa̱kṣā-i̍va | va̱kṣa̱ta̱ḥ |
di̱vaḥ | a̱muṣya̍ | śāsa̍taḥ | diva̍m | ya̱ya | di̱vā̱va̱so̱ iti̍ divā-vaso ||8.034.09||

8.034.10a ā yā̍hy a̱rya ā pari̱ svāhā̱ soma̍sya pī̱taye̍ |
8.034.10c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||

ā | yā̱hi̱ | a̱ryaḥ | ā | pari̍ | svāhā̍ | soma̍sya | pī̱taye̍ |
di̱vaḥ | a̱muṣya̍ | śāsa̍taḥ | diva̍m | ya̱ya | di̱vā̱va̱so̱ iti̍ divā-vaso ||8.034.10||

8.034.11a ā no̍ yā̱hy upa̍śruty u̱ktheṣu̍ raṇayā i̱ha |
8.034.11c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||

ā | na̱ḥ | yā̱hi̱ | upa̍-śruti | u̱ktheṣu̍ | ra̱ṇa̱ya̱ | i̱ha |
di̱vaḥ | a̱muṣya̍ | śāsa̍taḥ | diva̍m | ya̱ya | di̱vā̱va̱so̱ iti̍ divā-vaso ||8.034.11||

8.034.12a sarū̍pai̱r ā su no̍ gahi̱ sambhṛ̍tai̱ḥ sambhṛ̍tāśvaḥ |
8.034.12c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||

sa-rū̍paiḥ | ā | su | na̱ḥ | ga̱hi̱ | sam-bhṛ̍taiḥ | sambhṛ̍ta-aśvaḥ |
di̱vaḥ | a̱muṣya̍ | śāsa̍taḥ | diva̍m | ya̱ya | di̱vā̱va̱so̱ iti̍ divā-vaso ||8.034.12||

8.034.13a ā yā̍hi̱ parva̍tebhyaḥ samu̱drasyādhi̍ vi̱ṣṭapa̍ḥ |
8.034.13c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||

ā | yā̱hi̱ | parva̍tebhyaḥ | sa̱mu̱drasya | adhi̍ | vi̱ṣṭapa̍ḥ |
di̱vaḥ | a̱muṣya̍ | śāsa̍taḥ | diva̍m | ya̱ya | di̱vā̱va̱so̱ iti̍ divā-vaso ||8.034.13||

8.034.14a ā no̱ gavyā̱ny aśvyā̍ sa̱hasrā̍ śūra dardṛhi |
8.034.14c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||

ā | na̱ḥ | gavyā̍ni | aśvyā̍ | sa̱hasrā̍ | śū̱ra̱ | da̱rdṛ̱hi̱ |
di̱vaḥ | a̱muṣya̍ | śāsa̍taḥ | diva̍m | ya̱ya | di̱vā̱va̱so̱ iti̍ divā-vaso ||8.034.14||

8.034.15a ā na̍ḥ sahasra̱śo bha̍rā̱yutā̍ni śa̱tāni̍ ca |
8.034.15c di̱vo a̱muṣya̱ śāsa̍to̱ diva̍ṁ ya̱ya di̍vāvaso ||

ā | na̱ḥ | sa̱ha̱sra̱-śaḥ | bha̱ra̱ | a̱yutā̍ni | śa̱tāni̍ | ca̱ |
di̱vaḥ | a̱muṣya̍ | śāsa̍taḥ | diva̍m | ya̱ya | di̱vā̱va̱so̱ iti̍ divā-vaso ||8.034.15||

8.034.16a ā yad indra̍ś ca̱ dadva̍he sa̱hasra̱ṁ vasu̍rociṣaḥ |
8.034.16c oji̍ṣṭha̱m aśvya̍m pa̱śum ||

ā | yat | indra̍ḥ | ca̱ | dadva̍he̱ iti̍ | sa̱hasra̍m | vasu̍-rociṣaḥ |
oji̍ṣṭham | aśvya̍m | pa̱śum ||8.034.16||

8.034.17a ya ṛ̱jrā vāta̍raṁhaso 'ru̱ṣāso̍ raghu̱ṣyada̍ḥ |
8.034.17c bhrāja̍nte̱ sūryā̍ iva ||

ye | ṛ̱jrāḥ | vāta̍-raṁhasaḥ | a̱ru̱ṣāsa̍ḥ | ra̱ghu̱-syada̍ḥ |
bhrāja̍nte | sūryā̍ḥ-iva ||8.034.17||

8.034.18a pārā̍vatasya rā̱tiṣu̍ dra̱vacca̍kreṣv ā̱śuṣu̍ |
8.034.18c tiṣṭha̱ṁ vana̍sya̱ madhya̱ ā ||

pārā̍vatasya | rā̱tiṣu̍ | dra̱vat-ca̍kreṣu | ā̱śuṣu̍ |
tiṣṭha̍m | vana̍sya | madhye̍ | ā ||8.034.18||


8.035.01a a̱gninendre̍ṇa̱ varu̍ṇena̱ viṣṇu̍nādi̱tyai ru̱drair vasu̍bhiḥ sacā̱bhuvā̍ |
8.035.01c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa ca̱ soma̍m pibatam aśvinā ||

a̱gninā̍ | indre̍ṇa | varu̍ṇena | viṣṇu̍nā | ā̱di̱tyaiḥ | ru̱draiḥ | vasu̍-bhiḥ | sa̱cā̱-bhuvā̍ |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | soma̍m | pi̱ba̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.035.01||

8.035.02a viśvā̍bhir dhī̱bhir bhuva̍nena vājinā di̱vā pṛ̍thi̱vyādri̍bhiḥ sacā̱bhuvā̍ |
8.035.02c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa ca̱ soma̍m pibatam aśvinā ||

viśvā̍bhiḥ | dhī̱bhiḥ | bhuva̍nena | vā̱ji̱nā̱ | di̱vā | pṛ̱thi̱vyā | adri̍-bhiḥ | sa̱cā̱-bhuvā̍ |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | soma̍m | pi̱ba̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.035.02||

8.035.03a viśvai̍r de̱vais tri̱bhir e̍kāda̱śair i̱hādbhir ma̱rudbhi̱r bhṛgu̍bhiḥ sacā̱bhuvā̍ |
8.035.03c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa ca̱ soma̍m pibatam aśvinā ||

viśvai̍ḥ | de̱vaiḥ | tri̱-bhiḥ | e̱kā̱da̱śaiḥ | i̱ha | a̱t-bhiḥ | ma̱rut-bhiḥ | bhṛgu̍-bhiḥ | sa̱cā̱-bhuvā̍ |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | soma̍m | pi̱ba̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.035.03||

8.035.04a ju̱ṣethā̍ṁ ya̱jñam bodha̍ta̱ṁ hava̍sya me̱ viśve̱ha de̍vau̱ sava̱nāva̍ gacchatam |
8.035.04c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ ceṣa̍ṁ no voḻham aśvinā ||

ju̱ṣethā̍m | ya̱jñam | bodha̍tam | hava̍sya | me̱ | viśvā̍ | i̱ha | de̱vau̱ | sava̍nā | ava̍ | ga̱ccha̱ta̱m |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | ā | iṣa̍m | na̱ḥ | vo̱ḻha̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.035.04||

8.035.05a stoma̍ṁ juṣethāṁ yuva̱śeva̍ ka̱nyanā̱ṁ viśve̱ha de̍vau̱ sava̱nāva̍ gacchatam |
8.035.05c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ ceṣa̍ṁ no voḻham aśvinā ||

stoma̍m | ju̱ṣe̱thā̱m | yu̱va̱śā-i̍va | ka̱nyanā̍m | viśvā̍ | i̱ha | de̱vau̱ | sava̍nā | ava̍ | ga̱ccha̱ta̱m |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | ā | iṣa̍m | na̱ḥ | vo̱ḻha̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.035.05||

8.035.06a giro̍ juṣethām adhva̱raṁ ju̍ṣethā̱ṁ viśve̱ha de̍vau̱ sava̱nāva̍ gacchatam |
8.035.06c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ ceṣa̍ṁ no voḻham aśvinā ||

gira̍ḥ | ju̱ṣe̱thā̱m | a̱dhva̱ram | ju̱ṣe̱thā̱m | viśvā̍ | i̱ha | de̱vau̱ | sava̍nā | ava̍ | ga̱ccha̱ta̱m |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | ā | iṣa̍m | na̱ḥ | vo̱ḻha̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.035.06||

8.035.07a hā̱ri̱dra̱veva̍ patatho̱ vaned upa̱ soma̍ṁ su̱tam ma̍hi̱ṣevāva̍ gacchathaḥ |
8.035.07c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa ca̱ trir va̱rtir yā̍tam aśvinā ||

hā̱ri̱dra̱vā-i̍va | pa̱ta̱tha̱ḥ | vanā̍ | it | upa̍ | soma̍m | su̱tam | ma̱hi̱ṣā-i̍va | ava̍ | ga̱ccha̱tha̱ḥ |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | triḥ | va̱rtiḥ | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.035.07||

8.035.08a ha̱ṁsāv i̍va patatho adhva̱gāv i̍va̱ soma̍ṁ su̱tam ma̍hi̱ṣevāva̍ gacchathaḥ |
8.035.08c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa ca̱ trir va̱rtir yā̍tam aśvinā ||

ha̱ṁsau-i̍va | pa̱ta̱tha̱ḥ | a̱dhva̱gau-i̍va | soma̍m | su̱tam | ma̱hi̱ṣā-i̍va | ava̍ | ga̱ccha̱tha̱ḥ |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | triḥ | va̱rtiḥ | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.035.08||

8.035.09a śye̱nāv i̍va patatho ha̱vyadā̍taye̱ soma̍ṁ su̱tam ma̍hi̱ṣevāva̍ gacchathaḥ |
8.035.09c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa ca̱ trir va̱rtir yā̍tam aśvinā ||

śye̱nau-i̍va | pa̱ta̱tha̱ḥ | ha̱vya-dā̍taye | soma̍m | su̱tam | ma̱hi̱ṣā-i̍va | ava̍ | ga̱ccha̱tha̱ḥ |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | triḥ | va̱rtiḥ | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.035.09||

8.035.10a piba̍taṁ ca tṛpṇu̱taṁ cā ca̍ gacchatam pra̱jāṁ ca̍ dha̱ttaṁ dravi̍ṇaṁ ca dhattam |
8.035.10c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ corja̍ṁ no dhattam aśvinā ||

piba̍tam | ca̱ | tṛ̱pṇu̱tam | ca̱ | ā | ca̱ | ga̱ccha̱ta̱m | pra̱-jām | ca̱ | dha̱ttam | dravi̍ṇam | ca̱ | dha̱tta̱m |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | ūrja̍ṁ | na̱ḥ | dha̱tta̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.035.10||

8.035.11a jaya̍taṁ ca̱ pra stu̍taṁ ca̱ pra cā̍vatam pra̱jāṁ ca̍ dha̱ttaṁ dravi̍ṇaṁ ca dhattam |
8.035.11c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ corja̍ṁ no dhattam aśvinā ||

jaya̍tam | ca̱ | pra | stu̱ta̱m | ca̱ | pra | ca̱ | a̱va̱ta̱m | pra̱-jām | ca̱ | dha̱ttam | dravi̍ṇam | ca̱ | dha̱tta̱m |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | ūrja̍ṁ | na̱ḥ | dha̱tta̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.035.11||

8.035.12a ha̱taṁ ca̱ śatrū̱n yata̍taṁ ca mi̱triṇa̍ḥ pra̱jāṁ ca̍ dha̱ttaṁ dravi̍ṇaṁ ca dhattam |
8.035.12c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ corja̍ṁ no dhattam aśvinā ||

ha̱tam | ca̱ | śatrū̍n | yata̍tam | ca̱ | mi̱triṇa̍ḥ | pra̱-jām | ca̱ | dha̱ttam | dravi̍ṇam | ca̱ | dha̱tta̱m |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | ūrja̍ṁ | na̱ḥ | dha̱tta̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.035.12||

8.035.13a mi̱trāvaru̍ṇavantā u̱ta dharma̍vantā ma̱rutva̍ntā jari̱tur ga̍cchatho̱ hava̍m |
8.035.13c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa cādi̱tyair yā̍tam aśvinā ||

mi̱trāvaru̍ṇa-vantau | u̱ta | dharma̍-vantā | ma̱rutva̍ntā | ja̱ri̱tuḥ | ga̱ccha̱tha̱ḥ | hava̍m |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | ā̱di̱tyaiḥ | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.035.13||

8.035.14a aṅgi̍rasvantā u̱ta viṣṇu̍vantā ma̱rutva̍ntā jari̱tur ga̍cchatho̱ hava̍m |
8.035.14c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa cādi̱tyair yā̍tam aśvinā ||

aṅgi̍rasvantau | u̱ta | viṣṇu̍-vantā | ma̱rutva̍ntā | ja̱ri̱tuḥ | ga̱ccha̱tha̱ḥ | hava̍m |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | ā̱di̱tyaiḥ | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.035.14||

8.035.15a ṛ̱bhu̱mantā̍ vṛṣaṇā̱ vāja̍vantā ma̱rutva̍ntā jari̱tur ga̍cchatho̱ hava̍m |
8.035.15c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa cādi̱tyair yā̍tam aśvinā ||

ṛ̱bhu̱-mantā̍ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | vāja̍-vantā | ma̱rutva̍ntā | ja̱ri̱tuḥ | ga̱ccha̱tha̱ḥ | hava̍m |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | ā̱di̱tyaiḥ | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ ||8.035.15||

8.035.16a brahma̍ jinvatam u̱ta ji̍nvata̱ṁ dhiyo̍ ha̱taṁ rakṣā̍ṁsi̱ sedha̍ta̱m amī̍vāḥ |
8.035.16c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa ca̱ soma̍ṁ sunva̱to a̍śvinā ||

brahma̍ | ji̱nva̱ta̱m | u̱ta | ji̱nva̱ta̱m | dhiya̍ḥ | ha̱tam | rakṣā̍ṁsi | sedha̍tam | amī̍vāḥ |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | soma̍m | su̱nva̱taḥ | a̱śvi̱nā̱ ||8.035.16||

8.035.17a kṣa̱traṁ ji̍nvatam u̱ta ji̍nvata̱ṁ nṝn ha̱taṁ rakṣā̍ṁsi̱ sedha̍ta̱m amī̍vāḥ |
8.035.17c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa ca̱ soma̍ṁ sunva̱to a̍śvinā ||

kṣa̱tram | ji̱nva̱ta̱m | u̱ta | ji̱nva̱ta̱m | nṝn | ha̱tam | rakṣā̍ṁsi | sedha̍tam | amī̍vāḥ |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | soma̍m | su̱nva̱taḥ | a̱śvi̱nā̱ ||8.035.17||

8.035.18a dhe̱nūr ji̍nvatam u̱ta ji̍nvata̱ṁ viśo̍ ha̱taṁ rakṣā̍ṁsi̱ sedha̍ta̱m amī̍vāḥ |
8.035.18c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa ca̱ soma̍ṁ sunva̱to a̍śvinā ||

dhe̱nūḥ | ji̱nva̱ta̱m | u̱ta | ji̱nva̱ta̱m | viśa̍ḥ | ha̱tam | rakṣā̍ṁsi | sedha̍tam | amī̍vāḥ |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | soma̍m | su̱nva̱taḥ | a̱śvi̱nā̱ ||8.035.18||

8.035.19a atre̍r iva śṛṇutam pū̱rvyastu̍tiṁ śyā̱vāśva̍sya sunva̱to ma̍dacyutā |
8.035.19c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ cāśvi̍nā ti̱roa̍hnyam ||

atre̍ḥ-iva | śṛ̱ṇu̱ta̱m | pū̱rvya-stu̍tim | śyā̱va-a̍śvasya | su̱nva̱taḥ | ma̱da̱-cyu̱tā̱ |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | aśvi̍nā | ti̱raḥ-a̍hnyam ||8.035.19||

8.035.20a sargā̍m̐ iva sṛjataṁ suṣṭu̱tīr upa̍ śyā̱vāśva̍sya sunva̱to ma̍dacyutā |
8.035.20c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ cāśvi̍nā ti̱roa̍hnyam ||

sargā̍n-iva | sṛ̱ja̱ta̱m | su̱-stu̱tīḥ | upa̍ | śyā̱va-a̍śvasya | su̱nva̱taḥ | ma̱da̱-cyu̱tā̱ |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | aśvi̍nā | ti̱raḥ-a̍hnyam ||8.035.20||

8.035.21a ra̱śmīm̐r i̍va yacchatam adhva̱rām̐ upa̍ śyā̱vāśva̍sya sunva̱to ma̍dacyutā |
8.035.21c sa̱joṣa̍sā u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ cāśvi̍nā ti̱roa̍hnyam ||

ra̱śmīn-i̍va | ya̱ccha̱ta̱m | a̱dhva̱rān | upa̍ | śyā̱va-a̍śvasya | su̱nva̱taḥ | ma̱da̱-cyu̱tā̱ |
sa̱-joṣa̍sau | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ca̱ | aśvi̍nā | ti̱raḥ-a̍hnyam ||8.035.21||

8.035.22a a̱rvāg ratha̱ṁ ni ya̍cchata̱m piba̍taṁ so̱myam madhu̍ |
8.035.22c ā yā̍tam aśvi̱nā ga̍tam ava̱syur vā̍m a̱haṁ hu̍ve dha̱ttaṁ ratnā̍ni dā̱śuṣe̍ ||

a̱rvāk | ratha̍m | ni | ya̱ccha̱ta̱m | piba̍tam | so̱myam | madhu̍ |
ā | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m | a̱va̱syuḥ | vā̱m | a̱ham | hu̱ve̱ | dha̱ttam | ratnā̍ni | dā̱śuṣe̍ ||8.035.22||

8.035.23a na̱mo̱vā̱ke prasthi̍te adhva̱re na̍rā vi̱vakṣa̍ṇasya pī̱taye̍ |
8.035.23c ā yā̍tam aśvi̱nā ga̍tam ava̱syur vā̍m a̱haṁ hu̍ve dha̱ttaṁ ratnā̍ni dā̱śuṣe̍ ||

na̱ma̱ḥ-vā̱ke | pra-sthi̍te | a̱dhva̱re | na̱rā̱ | vi̱vakṣa̍ṇasya | pī̱taye̍ |
ā | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m | a̱va̱syuḥ | vā̱m | a̱ham | hu̱ve̱ | dha̱ttam | ratnā̍ni | dā̱śuṣe̍ ||8.035.23||

8.035.24a svāhā̍kṛtasya tṛmpataṁ su̱tasya̍ devā̱v andha̍saḥ |
8.035.24c ā yā̍tam aśvi̱nā ga̍tam ava̱syur vā̍m a̱haṁ hu̍ve dha̱ttaṁ ratnā̍ni dā̱śuṣe̍ ||

svāhā̍-kṛtasya | tṛ̱mpa̱ta̱m | su̱tasya̍ | de̱vau̱ | andha̍saḥ |
ā | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m | a̱va̱syuḥ | vā̱m | a̱ham | hu̱ve̱ | dha̱ttam | ratnā̍ni | dā̱śuṣe̍ ||8.035.24||


8.036.01a a̱vi̱tāsi̍ sunva̱to vṛ̱ktaba̍rhiṣa̱ḥ pibā̱ soma̱m madā̍ya̱ kaṁ śa̍takrato |
8.036.01c yaṁ te̍ bhā̱gam adhā̍raya̱n viśvā̍ḥ sehā̱naḥ pṛta̍nā u̱ru jraya̱ḥ sam a̍psu̱jin ma̱rutvā̍m̐ indra satpate ||

a̱vi̱tā | a̱si̱ | su̱nva̱taḥ | vṛkta-ba̍rhiṣaḥ | piba̍ | soma̍m | madā̍ya | kam | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
yam | te̱ | bhā̱gam | adhā̍rayan | viśvā̍ḥ | se̱hā̱naḥ | pṛta̍nāḥ | u̱ru | jraya̍ḥ | sam | a̱psu̱-jit | ma̱rutvā̍n | i̱ndra̱ | sa̱t-pa̱te̱ ||8.036.01||

8.036.02a prāva̍ sto̱tāra̍m maghava̱nn ava̱ tvām pibā̱ soma̱m madā̍ya̱ kaṁ śa̍takrato |
8.036.02c yaṁ te̍ bhā̱gam adhā̍raya̱n viśvā̍ḥ sehā̱naḥ pṛta̍nā u̱ru jraya̱ḥ sam a̍psu̱jin ma̱rutvā̍m̐ indra satpate ||

pra | a̱va̱ | sto̱tāra̍m | ma̱gha̱-va̱n | ava̍ | tvām | piba̍ | soma̍m | madā̍ya | kam | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
yam | te̱ | bhā̱gam | adhā̍rayan | viśvā̍ḥ | se̱hā̱naḥ | pṛta̍nāḥ | u̱ru | jraya̍ḥ | sam | a̱psu̱-jit | ma̱rutvā̍n | i̱ndra̱ | sa̱t-pa̱te̱ ||8.036.02||

8.036.03a ū̱rjā de̱vām̐ ava̱sy oja̍sā̱ tvām pibā̱ soma̱m madā̍ya̱ kaṁ śa̍takrato |
8.036.03c yaṁ te̍ bhā̱gam adhā̍raya̱n viśvā̍ḥ sehā̱naḥ pṛta̍nā u̱ru jraya̱ḥ sam a̍psu̱jin ma̱rutvā̍m̐ indra satpate ||

ū̱rjā | de̱vān | ava̍si | oja̍sā | tvām | piba̍ | soma̍m | madā̍ya | kam | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
yam | te̱ | bhā̱gam | adhā̍rayan | viśvā̍ḥ | se̱hā̱naḥ | pṛta̍nāḥ | u̱ru | jraya̍ḥ | sam | a̱psu̱-jit | ma̱rutvā̍n | i̱ndra̱ | sa̱t-pa̱te̱ ||8.036.03||

8.036.04a ja̱ni̱tā di̱vo ja̍ni̱tā pṛ̍thi̱vyāḥ pibā̱ soma̱m madā̍ya̱ kaṁ śa̍takrato |
8.036.04c yaṁ te̍ bhā̱gam adhā̍raya̱n viśvā̍ḥ sehā̱naḥ pṛta̍nā u̱ru jraya̱ḥ sam a̍psu̱jin ma̱rutvā̍m̐ indra satpate ||

ja̱ni̱tā | di̱vaḥ | ja̱ni̱tā | pṛ̱thi̱vyāḥ | piba̍ | soma̍m | madā̍ya | kam | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
yam | te̱ | bhā̱gam | adhā̍rayan | viśvā̍ḥ | se̱hā̱naḥ | pṛta̍nāḥ | u̱ru | jraya̍ḥ | sam | a̱psu̱-jit | ma̱rutvā̍n | i̱ndra̱ | sa̱t-pa̱te̱ ||8.036.04||

8.036.05a ja̱ni̱tāśvā̍nāṁ jani̱tā gavā̍m asi̱ pibā̱ soma̱m madā̍ya̱ kaṁ śa̍takrato |
8.036.05c yaṁ te̍ bhā̱gam adhā̍raya̱n viśvā̍ḥ sehā̱naḥ pṛta̍nā u̱ru jraya̱ḥ sam a̍psu̱jin ma̱rutvā̍m̐ indra satpate ||

ja̱ni̱tā | aśvā̍nām | ja̱ni̱tā | gavā̍m | a̱si̱ | piba̍ | soma̍m | madā̍ya | kam | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
yam | te̱ | bhā̱gam | adhā̍rayan | viśvā̍ḥ | se̱hā̱naḥ | pṛta̍nāḥ | u̱ru | jraya̍ḥ | sam | a̱psu̱-jit | ma̱rutvā̍n | i̱ndra̱ | sa̱t-pa̱te̱ ||8.036.05||

8.036.06a atrī̍ṇā̱ṁ stoma̍m adrivo ma̱has kṛ̍dhi̱ pibā̱ soma̱m madā̍ya̱ kaṁ śa̍takrato |
8.036.06c yaṁ te̍ bhā̱gam adhā̍raya̱n viśvā̍ḥ sehā̱naḥ pṛta̍nā u̱ru jraya̱ḥ sam a̍psu̱jin ma̱rutvā̍m̐ indra satpate ||

atrī̍ṇām | stoma̍m | a̱dri̱-va̱ḥ | ma̱haḥ | kṛ̱dhi̱ | piba̍ | soma̍m | madā̍ya | kam | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
yam | te̱ | bhā̱gam | adhā̍rayan | viśvā̍ḥ | se̱hā̱naḥ | pṛta̍nāḥ | u̱ru | jraya̍ḥ | sam | a̱psu̱-jit | ma̱rutvā̍n | i̱ndra̱ | sa̱t-pa̱te̱ ||8.036.06||

8.036.07a śyā̱vāśva̍sya sunva̱tas tathā̍ śṛṇu̱ yathāśṛ̍ṇo̱r atre̱ḥ karmā̍ṇi kṛṇva̱taḥ |
8.036.07c pra tra̱sada̍syum āvitha̱ tvam eka̱ in nṛ̱ṣāhya̱ indra̱ brahmā̍ṇi va̱rdhaya̍n ||

śyā̱va-a̍śvasya | su̱nva̱taḥ | tathā̍ | śṛ̱ṇu̱ | yathā̍ | aśṛ̍ṇoḥ | atre̍ḥ | karmā̍ṇi | kṛ̱ṇva̱taḥ |
pra | tra̱sada̍syum | ā̱vi̱tha̱ | tvam | eka̍ḥ | it | nṛ̱-sahye̍ | indra̍ | brahmā̍ṇi | va̱rdhaya̍n ||8.036.07||


8.037.01a predam brahma̍ vṛtra̱tūrye̍ṣv āvitha̱ pra su̍nva̱taḥ śa̍cīpata̱ indra̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.037.01d mādhya̍ṁdinasya̱ sava̍nasya vṛtrahann anedya̱ pibā̱ soma̍sya vajrivaḥ ||

pra | i̱dam | brahma̍ | vṛ̱tra̱-tūrye̍ṣu | ā̱vi̱tha̱ | pra | su̱nva̱taḥ | śa̱cī̱-pa̱te̱ | indra̍ | viśvā̍bhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
mādhya̍ndinasya | sava̍nasya | vṛ̱tra̱-ha̱n | a̱ne̱dya̱ | piba̍ | soma̍sya | va̱jri̱-va̱ḥ ||8.037.01||

8.037.02a se̱hā̱na u̍gra̱ pṛta̍nā a̱bhi druha̍ḥ śacīpata̱ indra̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.037.02d mādhya̍ṁdinasya̱ sava̍nasya vṛtrahann anedya̱ pibā̱ soma̍sya vajrivaḥ ||

se̱hā̱naḥ | u̱gra̱ | pṛta̍nāḥ | a̱bhi | druha̍ḥ | śa̱cī̱-pa̱te̱ | indra̍ | viśvā̍bhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
mādhya̍ndinasya | sava̍nasya | vṛ̱tra̱-ha̱n | a̱ne̱dya̱ | piba̍ | soma̍sya | va̱jri̱-va̱ḥ ||8.037.02||

8.037.03a e̱ka̱rāḻ a̱sya bhuva̍nasya rājasi śacīpata̱ indra̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.037.03d mādhya̍ṁdinasya̱ sava̍nasya vṛtrahann anedya̱ pibā̱ soma̍sya vajrivaḥ ||

e̱ka̱-rāṭ | a̱sya | bhuva̍nasya | rā̱ja̱si̱ | śa̱cī̱-pa̱te̱ | indra̍ | viśvā̍bhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
mādhya̍ndinasya | sava̍nasya | vṛ̱tra̱-ha̱n | a̱ne̱dya̱ | piba̍ | soma̍sya | va̱jri̱-va̱ḥ ||8.037.03||

8.037.04a sa̱sthāvā̍nā yavayasi̱ tvam eka̱ ic cha̍cīpata̱ indra̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.037.04d mādhya̍ṁdinasya̱ sava̍nasya vṛtrahann anedya̱ pibā̱ soma̍sya vajrivaḥ ||

sa̱-sthāvā̍nā | ya̱va̱ya̱si̱ | tvam | eka̍ḥ | it | śa̱cī̱-pa̱te̱ | indra̍ | viśvā̍bhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
mādhya̍ndinasya | sava̍nasya | vṛ̱tra̱-ha̱n | a̱ne̱dya̱ | piba̍ | soma̍sya | va̱jri̱-va̱ḥ ||8.037.04||

8.037.05a kṣema̍sya ca pra̱yuja̍ś ca̱ tvam ī̍śiṣe śacīpata̱ indra̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.037.05d mādhya̍ṁdinasya̱ sava̍nasya vṛtrahann anedya̱ pibā̱ soma̍sya vajrivaḥ ||

kṣema̍sya | ca̱ | pra̱-yuja̍ḥ | ca̱ | tvam | ī̱śi̱ṣe̱ | śa̱cī̱-pa̱te̱ | indra̍ | viśvā̍bhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
mādhya̍ndinasya | sava̍nasya | vṛ̱tra̱-ha̱n | a̱ne̱dya̱ | piba̍ | soma̍sya | va̱jri̱-va̱ḥ ||8.037.05||

8.037.06a kṣa̱trāya̍ tva̱m ava̍si̱ na tva̍m āvitha śacīpata̱ indra̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.037.06d mādhya̍ṁdinasya̱ sava̍nasya vṛtrahann anedya̱ pibā̱ soma̍sya vajrivaḥ ||

kṣa̱trāya̍ | tva̱m | ava̍si | na | tva̱m | ā̱vi̱tha̱ | śa̱cī̱-pa̱te̱ | indra̍ | viśvā̍bhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
mādhya̍ndinasya | sava̍nasya | vṛ̱tra̱-ha̱n | a̱ne̱dya̱ | piba̍ | soma̍sya | va̱jri̱-va̱ḥ ||8.037.06||

8.037.07a śyā̱vāśva̍sya̱ rebha̍ta̱s tathā̍ śṛṇu̱ yathāśṛ̍ṇo̱r atre̱ḥ karmā̍ṇi kṛṇva̱taḥ |
8.037.07c pra tra̱sada̍syum āvitha̱ tvam eka̱ in nṛ̱ṣāhya̱ indra̍ kṣa̱trāṇi̍ va̱rdhaya̍n ||

śyā̱va-a̍śvasya | rebha̍taḥ | tathā̍ | śṛ̱ṇu̱ | yathā̍ | aśṛ̍ṇoḥ | atre̍ḥ | karmā̍ṇi | kṛ̱ṇva̱taḥ |
pra | tra̱sada̍syum | ā̱vi̱tha̱ | tvam | eka̍ḥ | it | nṛ̱-sahye̍ | indra̍ | brahmā̍ṇi | va̱rdhaya̍n ||8.037.07||


8.038.01a ya̱jñasya̱ hi stha ṛ̱tvijā̱ sasnī̱ vāje̍ṣu̱ karma̍su |
8.038.01c indrā̍gnī̱ tasya̍ bodhatam ||

ya̱jñasya̍ | hi | sthaḥ | ṛ̱tvijā̍ | sasnī̱ iti̍ | vāje̍ṣu | karma̍su |
indrā̍gnī̱ iti̍ | tasya̍ | bo̱dha̱ta̱m ||8.038.01||

8.038.02a to̱śāsā̍ ratha̱yāvā̍nā vṛtra̱haṇāpa̍rājitā |
8.038.02c indrā̍gnī̱ tasya̍ bodhatam ||

to̱ṣāsā̍ | ra̱tha̱-yāvā̍nā | vṛ̱tra̱-hanā̍ | apa̍rā-jitā |
indrā̍gnī̱ iti̍ | tasya̍ | bo̱dha̱ta̱m ||8.038.02||

8.038.03a i̱daṁ vā̍m madi̱ram madhv adhu̍kṣa̱nn adri̍bhi̱r nara̍ḥ |
8.038.03c indrā̍gnī̱ tasya̍ bodhatam ||

i̱dam | vā̱m | ma̱di̱ram | madhu̍ | adhu̍kṣan | adri̍-bhiḥ | nara̍ḥ |
indrā̍gnī̱ iti̍ | tasya̍ | bo̱dha̱ta̱m ||8.038.03||

8.038.04a ju̱ṣethā̍ṁ ya̱jñam i̱ṣṭaye̍ su̱taṁ soma̍ṁ sadhastutī |
8.038.04c indrā̍gnī̱ ā ga̍taṁ narā ||

ju̱ṣethā̍m | ya̱jñam | i̱ṣṭaye̍ | su̱tam | soma̍m | sa̱dha̱stu̱tī̱ iti̍ sadha-stutī |
indrā̍gnī̱ iti̍ | ā | ga̱ta̱m | na̱rā̱ ||8.038.04||

8.038.05a i̱mā ju̍ṣethā̱ṁ sava̍nā̱ yebhi̍r ha̱vyāny ū̱hathu̍ḥ |
8.038.05c indrā̍gnī̱ ā ga̍taṁ narā ||

i̱mā | ju̱ṣe̱thā̱m | sava̍nā | yebhi̍ḥ | ha̱vyāni̍ | ū̱hathu̍ḥ |
indrā̍gnī̱ iti̍ | ā | ga̱ta̱m | na̱rā̱ ||8.038.05||

8.038.06a i̱māṁ gā̍ya̱trava̍rtaniṁ ju̱ṣethā̍ṁ suṣṭu̱tim mama̍ |
8.038.06c indrā̍gnī̱ ā ga̍taṁ narā ||

i̱mām | gā̱ya̱tra-va̍rtanim | ju̱ṣethā̍m | su̱-stu̱tim | mama̍ |
indrā̍gnī̱ iti̍ | ā | ga̱ta̱m | na̱rā̱ ||8.038.06||

8.038.07a prā̱ta̱ryāva̍bhi̱r ā ga̍taṁ de̱vebhi̍r jenyāvasū |
8.038.07c indrā̍gnī̱ soma̍pītaye ||

prā̱ta̱ryāva̍-bhiḥ | ā | ga̱ta̱m | de̱vebhi̍ḥ | je̱nyā̱va̱sū̱ iti̍ |
indrā̍gnī̱ iti̍ | soma̍-pītaye ||8.038.07||

8.038.08a śyā̱vāśva̍sya sunva̱to 'trī̍ṇāṁ śṛṇuta̱ṁ hava̍m |
8.038.08c indrā̍gnī̱ soma̍pītaye ||

śyā̱va-a̍śvasya | su̱nva̱taḥ | atrī̍ṇām | śṛ̱ṇu̱ta̱m | hava̍m |
indrā̍gnī̱ iti̍ | soma̍-pītaye ||8.038.08||

8.038.09a e̱vā vā̍m ahva ū̱taye̱ yathāhu̍vanta̱ medhi̍rāḥ |
8.038.09c indrā̍gnī̱ soma̍pītaye ||

e̱va | vā̱m | a̱hve̱ | ū̱taye̍ | yathā̍ | ahu̍vanta | medhi̍rāḥ |
indrā̍gnī̱ iti̍ | soma̍-pītaye ||8.038.09||

8.038.10a āhaṁ sara̍svatīvator indrā̱gnyor avo̍ vṛṇe |
8.038.10c yābhyā̍ṁ gāya̱tram ṛ̱cyate̍ ||

ā | a̱ham | sara̍svatī-vatoḥ | i̱ndrā̱gnyoḥ | ava̍ḥ | vṛ̱ṇe̱ |
yābhyā̍m | gā̱ya̱tram | ṛ̱cyate̍ ||8.038.10||


8.039.01a a̱gnim a̍stoṣy ṛ̱gmiya̍m a̱gnim ī̱ḻā ya̱jadhyai̍ |
8.039.01c a̱gnir de̱vām̐ a̍naktu na u̱bhe hi vi̱dathe̍ ka̱vir a̱ntaś cara̍ti dū̱tya1̱̍ṁ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

a̱gnim | a̱sto̱ṣi̱ | ṛ̱gmiya̍m | a̱gnim | ī̱ḻā | ya̱jadhyai̍ |
a̱gniḥ | de̱vān | a̱na̱ktu̱ | na̱ḥ | u̱bhe iti̍ | hi | vi̱dathe̱ iti̍ | ka̱viḥ | a̱ntariti̍ | cara̍ti | dū̱tya̍m | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.039.01||

8.039.02a ny a̍gne̱ navya̍sā̱ vaca̍s ta̱nūṣu̱ śaṁsa̍m eṣām |
8.039.02c ny arā̍tī̱ rarā̍vṇā̱ṁ viśvā̍ a̱ryo arā̍tīr i̱to yu̍cchantv ā̱muro̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

ni | a̱gne̱ | navya̍sā | vaca̍ḥ | ta̱nūṣu̍ | śaṁsa̍m | e̱ṣā̱m |
ni | arā̍tīḥ | rarā̍vṇām | viśvā̍ḥ | a̱ryaḥ | arā̍tīḥ | i̱taḥ | yu̱ccha̱ntu̱ | ā̱-mura̍ḥ | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.039.02||

8.039.03a agne̱ manmā̍ni̱ tubhya̱ṁ kaṁ ghṛ̱taṁ na ju̍hva ā̱sani̍ |
8.039.03c sa de̱veṣu̱ pra ci̍kiddhi̱ tvaṁ hy asi̍ pū̱rvyaḥ śi̱vo dū̱to vi̱vasva̍to̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

agne̍ | manmā̍ni | tubhya̍m | kam | ghṛ̱tam | na | ju̱hve̱ | ā̱sani̍ |
saḥ | de̱veṣu̍ | pra | ci̱ki̱ddhi̱ | tvam | hi | asi̍ | pū̱rvyaḥ | śi̱vaḥ | dū̱taḥ | vi̱vasva̍taḥ | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.039.03||

8.039.04a tat-ta̍d a̱gnir vayo̍ dadhe̱ yathā̍-yathā kṛpa̱ṇyati̍ |
8.039.04c ū̱rjāhu̍ti̱r vasū̍nā̱ṁ śaṁ ca̱ yoś ca̱ mayo̍ dadhe̱ viśva̍syai de̱vahū̍tyai̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

tat-ta̍t | a̱gniḥ | vaya̍ḥ | da̱dhe̱ | yathā̍-yathā | kṛ̱pa̱ṇyati̍ |
ū̱rjā-ā̍hutiḥ | vasū̍nām | śam | ca̱ | yoḥ | ca̱ | maya̍ḥ | da̱dhe̱ | viśva̍syai | de̱vahū̍tyai̱ | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.039.04||

8.039.05a sa ci̍keta̱ sahī̍yasā̱gniś ci̱treṇa̱ karma̍ṇā |
8.039.05c sa hotā̱ śaśva̍tīnā̱ṁ dakṣi̍ṇābhir a̱bhīvṛ̍ta i̱noti̍ ca pratī̱vya1̱̍ṁ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

saḥ | ci̱ke̱ta̱ | sahī̍yasā | a̱gniḥ | ci̱treṇa̍ | karma̍ṇā |
saḥ | hotā̍ | śaśva̍tīnām | dakṣi̍ṇābhiḥ | a̱bhi-vṛ̍taḥ | i̱noti̍ | ca̱ | pra̱tī̱vya̍m | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.039.05||

8.039.06a a̱gnir jā̱tā de̱vānā̍m a̱gnir ve̍da̱ martā̍nām apī̱cya̍m |
8.039.06c a̱gniḥ sa dra̍viṇo̱dā a̱gnir dvārā̱ vy ū̍rṇute̱ svā̍huto̱ navī̍yasā̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

a̱gniḥ | jā̱tā | de̱vānā̍m | a̱gniḥ | ve̱da̱ | martā̍nām | a̱pī̱cya̍m |
a̱gniḥ | saḥ | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dāḥ | a̱gniḥ | dvārā̍ | vi | ū̱rṇu̱te̱ | su-ā̍hutaḥ | navī̍yasā | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.039.06||

8.039.07a a̱gnir de̱veṣu̱ saṁva̍su̱ḥ sa vi̱kṣu ya̱jñiyā̱sv ā |
8.039.07c sa mu̱dā kāvyā̍ pu̱ru viśva̱m bhūme̍va puṣyati de̱vo de̱veṣu̍ ya̱jñiyo̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

a̱gniḥ | de̱veṣu̍ | sam-va̍suḥ | saḥ | vi̱kṣu | ya̱jñiyā̍su | ā |
saḥ | mu̱dā | kāvyā̍ | pu̱ru | viśva̍m | bhūma̍-iva | pu̱ṣya̱ti̱ | de̱vaḥ | de̱veṣu̍ | ya̱jñiya̍ḥ | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.039.07||

8.039.08a yo a̱gniḥ sa̱ptamā̍nuṣaḥ śri̱to viśve̍ṣu̱ sindhu̍ṣu |
8.039.08c tam āga̍nma tripa̱styam ma̍ndhā̱tur da̍syu̱hanta̍mam a̱gniṁ ya̱jñeṣu̍ pū̱rvyaṁ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

yaḥ | a̱gniḥ | sa̱pta-mā̍nuṣaḥ | śri̱taḥ | viśve̍ṣu | sindhu̍ṣu |
tam | ā | a̱ga̱nma̱ | tri̱-pa̱styam | ma̱ndhā̱tuḥ | da̱syu̱han-ta̍mam | a̱gnim | ya̱jñeṣu̍ | pū̱rvyam | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.039.08||

8.039.09a a̱gnis trīṇi̍ tri̱dhātū̱ny ā kṣe̍ti vi̱dathā̍ ka̱viḥ |
8.039.09c sa trīm̐r e̍kāda̱śām̐ i̱ha yakṣa̍c ca pi̱praya̍c ca no̱ vipro̍ dū̱taḥ pari̍ṣkṛto̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

a̱gniḥ | trīṇi̍ | tri̱-dhātū̍ni | ā | kṣe̱ti̱ | vi̱dathā̍ | ka̱viḥ |
saḥ | trīn | e̱kā̱da̱śān | i̱ha | yakṣa̍t | ca̱ | pi̱praya̍t | ca̱ | na̱ḥ | vipra̍ḥ | dū̱taḥ | pari̍-kṛtaḥ | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.039.09||

8.039.10a tvaṁ no̍ agna ā̱yuṣu̱ tvaṁ de̱veṣu̍ pūrvya̱ vasva̱ eka̍ irajyasi |
8.039.10d tvām āpa̍ḥ pari̱sruta̱ḥ pari̍ yanti̱ svase̍tavo̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

tvam | na̱ḥ | a̱gne̱ | ā̱yuṣu̍ | tvam | de̱veṣu̍ | pū̱rvya̱ | vasva̍ḥ | eka̍ḥ | i̱ra̱jya̱si̱ |
tvām | āpa̍ḥ | pa̱ri̱-sruta̍ḥ | pari̍ | ya̱nti̱ | sva-se̍tavaḥ | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.039.10||


8.040.01a indrā̍gnī yu̱vaṁ su na̱ḥ saha̍ntā̱ dāsa̍tho ra̱yim |
8.040.01c yena̍ dṛ̱ḻhā sa̱matsv ā vī̱ḻu ci̍t sāhiṣī̱mahy a̱gnir vane̍va̱ vāta̱ in nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

indrā̍gnī̱ iti̍ | yu̱vam | su | na̱ḥ | saha̍ntā | dāsa̍thaḥ | ra̱yim |
yena̍ | dṛ̱ḻhā | sa̱mat-su̍ | ā | vī̱ḻu | ci̱t | sa̱hi̱ṣī̱mahi̍ | a̱gniḥ | vanā̍-iva | vāte̍ | it | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.040.01||

8.040.02a na̱hi vā̍ṁ va̱vrayā̍ma̱he 'thendra̱m id ya̍jāmahe̱ śavi̍ṣṭhaṁ nṛ̱ṇāṁ nara̍m |
8.040.02d sa na̍ḥ ka̱dā ci̱d arva̍tā̱ gama̱d ā vāja̍sātaye̱ gama̱d ā me̱dhasā̍taye̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

na̱hi | vā̱m | va̱vrayā̍mahe | atha̍ | indra̍m | it | ya̱jā̱ma̱he̱ | śavi̍ṣṭham | nṛ̱ṇām | nara̍m |
saḥ | na̱ḥ | ka̱dā | ci̱t | arva̍tā | gama̍t | ā | vāja̍-sātaye | gama̍t | ā | me̱dha-sā̍taye | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.040.02||

8.040.03a tā hi madhya̱m bharā̍ṇām indrā̱gnī a̍dhikṣi̱taḥ |
8.040.03c tā u̍ kavitva̱nā ka̱vī pṛ̱cchyamā̍nā sakhīya̱te saṁ dhī̱tam a̍śnutaṁ narā̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

tā | hi | madhya̍m | bharā̍ṇām | i̱ndrā̱gnī iti̍ | a̱dhi̱-kṣi̱taḥ |
tau | ū̱m̐ iti̍ | ka̱vi̱-tva̱nā | ka̱vī iti̍ | pṛ̱cchyamā̍nā | sa̱khī̱-ya̱te | sam | dhī̱tam | a̱śnu̱ta̱m | na̱rā̱ | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.040.03||

8.040.04a a̱bhy a̍rca nabhāka̱vad i̍ndrā̱gnī ya̱jasā̍ gi̱rā |
8.040.04c yayo̱r viśva̍m i̱daṁ jaga̍d i̱yaṁ dyauḥ pṛ̍thi̱vī ma̱hy u1̱̍pasthe̍ bibhṛ̱to vasu̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

a̱bhi | a̱rca̱ | na̱bhā̱ka̱-vat | i̱ndrā̱gnī iti̍ | ya̱jasā̍ | gi̱rā |
yayo̍ḥ | viśva̍m | i̱dam | jaga̍t | i̱yam | dyauḥ | pṛ̱thi̱vī | ma̱hī | u̱pa-sthe̍ | bi̱bhṛ̱taḥ | vasu̍ | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.040.04||

8.040.05a pra brahmā̍ṇi nabhāka̱vad i̍ndrā̱gnibhyā̍m irajyata |
8.040.05c yā sa̱ptabu̍dhnam arṇa̱vaṁ ji̱hmabā̍ram aporṇu̱ta indra̱ īśā̍na̱ oja̍sā̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

pra | brahmā̍ṇi | na̱bhā̱ka̱-vat | i̱ndrā̱gni-bhyā̍m | i̱ra̱jya̱ta̱ |
yā | sa̱pta-bu̍dhnam | a̱rṇa̱vam | ji̱hma-bā̍ram | a̱pa̱-ū̱rṇu̱taḥ | indra̍ḥ | īśā̍naḥ | oja̍sā | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.040.05||

8.040.06a api̍ vṛśca purāṇa̱vad vra̱tate̍r iva guṣpi̱tam ojo̍ dā̱sasya̍ dambhaya |
8.040.06d va̱yaṁ tad a̍sya̱ sambhṛ̍ta̱ṁ vasv indre̍ṇa̱ vi bha̍jemahi̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

api̍ | vṛ̱śca̱ | pu̱rā̱ṇa̱-vat | vra̱tate̍ḥ-iva | gu̱ṣpi̱tam | oja̍ḥ | dā̱sasya̍ | da̱mbha̱ya̱ |
va̱yam | tat | a̱sya̱ | sam-bhṛ̍tam | vasu̍ | indre̍ṇa | vi | bha̱je̱ma̱hi̱ | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.040.06||

8.040.07a yad i̍ndrā̱gnī janā̍ i̱me vi̱hvaya̍nte̱ tanā̍ gi̱rā |
8.040.07c a̱smāke̍bhi̱r nṛbhi̍r va̱yaṁ sā̍sa̱hyāma̍ pṛtanya̱to va̍nu̱yāma̍ vanuṣya̱to nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

yat | i̱ndrā̱gnī iti̍ | janā̍ḥ | i̱me | vi̱-hvaya̍nte | tanā̍ | gi̱rā |
a̱smāke̍bhiḥ | nṛ-bhi̍ḥ | va̱yam | sa̱sa̱hyāma̍ | pṛ̱ta̱nya̱taḥ | va̱nu̱yāma̍ | va̱nu̱ṣya̱taḥ | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.040.07||

8.040.08a yā nu śve̱tāv a̱vo di̱va u̱ccarā̍ta̱ upa̱ dyubhi̍ḥ |
8.040.08c i̱ndrā̱gnyor anu̍ vra̱tam uhā̍nā yanti̱ sindha̍vo̱ yān sī̍m ba̱ndhād amu̍ñcatā̱ṁ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

yā | nu | śve̱tau | a̱vaḥ | di̱vaḥ | u̱t-carā̍taḥ | upa̍ | dyu-bhi̍ḥ |
i̱ndrā̱gnyoḥ | anu̍ | vra̱tam | uhā̍nāḥ | ya̱nti̱ | sindha̍vaḥ | yān | sī̱m | ba̱ndhāt | amu̍ñcatām | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.040.08||

8.040.09a pū̱rvīṣ ṭa̍ i̱ndropa̍mātayaḥ pū̱rvīr u̱ta praśa̍staya̱ḥ sūno̍ hi̱nvasya̍ harivaḥ |
8.040.09d vasvo̍ vī̱rasyā̱pṛco̱ yā nu sādha̍nta no̱ dhiyo̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

pū̱rvīḥ | te̱ | i̱ndra̱ | upa̍-mātayaḥ | pū̱rvīḥ | u̱ta | pra-śa̍stayaḥ | sūno̱ iti̍ | hi̱nvasya̍ | ha̱ri̱-va̱ḥ |
vasva̍ḥ | vī̱rasya̍ | ā̱-pṛca̍ḥ | yāḥ | nu | sādha̍nta | na̱ḥ | dhiya̍ḥ | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.040.09||

8.040.10a taṁ śi̍śītā suvṛ̱ktibhi̍s tve̱ṣaṁ satvā̍nam ṛ̱gmiya̍m |
8.040.10c u̱to nu ci̱d ya oja̍sā̱ śuṣṇa̍syā̱ṇḍāni̱ bheda̍ti̱ jeṣa̱t sva̍rvatīr a̱po nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

tam | śi̱śī̱ta̱ | su̱vṛ̱kti-bhi̍ḥ | tve̱ṣam | satvā̍nam | ṛ̱gmiya̍m |
u̱to iti̍ | nu | ci̱t | yaḥ | oja̍sā | śuṣṇa̍sya | ā̱ṇḍāni̍ | bheda̍ti | jeṣa̍t | sva̍ḥ-vatīḥ | a̱paḥ | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.040.10||

8.040.11a taṁ śi̍śītā svadhva̱raṁ sa̱tyaṁ satvā̍nam ṛ̱tviya̍m |
8.040.11c u̱to nu ci̱d ya oha̍ta ā̱ṇḍā śuṣṇa̍sya̱ bheda̱ty ajai̱ḥ sva̍rvatīr a̱po nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

tam | śi̱śī̱ta̱ | su̱-a̱dhva̱ram | sa̱tyam | satvā̍nam | ṛ̱tviya̍m |
u̱to iti̍ | nu | ci̱t | yaḥ | oha̍te | ā̱ṇḍā | śuṣṇa̍sya | bheda̍ti | ajai̍ḥ | sva̍ḥ-vatīḥ | a̱paḥ | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.040.11||

8.040.12a e̱vendrā̱gnibhyā̍m pitṛ̱van navī̍yo mandhātṛ̱vad a̍ṅgira̱svad a̍vāci |
8.040.12c tri̱dhātu̍nā̱ śarma̍ṇā pātam a̱smān va̱yaṁ syā̍ma̱ pata̍yo rayī̱ṇām ||

e̱va | i̱ndrā̱gni-bhyā̍m | pi̱tṛ̱-vat | navī̍yaḥ | ma̱ndhā̱tṛ̱-vat | a̱ṅgi̱ra̱svat | a̱vā̱ci̱ |
tri̱-dhātu̍nā | śarma̍ṇā | pā̱ta̱m | a̱smān | va̱yam | syā̱ma̱ | pata̍yaḥ | ra̱yī̱ṇām ||8.040.12||


8.041.01a a̱smā ū̱ ṣu prabhū̍taye̱ varu̍ṇāya ma̱rudbhyo 'rcā̍ vi̱duṣṭa̍rebhyaḥ |
8.041.01d yo dhī̱tā mānu̍ṣāṇām pa̱śvo gā i̍va̱ rakṣa̍ti̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

asmai | ū̱m̐ iti̍ | su | pra-bhū̍taye | varu̍ṇāya | ma̱rut-bhya̍ḥ | arca̍ | vi̱duḥ-ta̍rebhyaḥ |
yaḥ | dhī̱tā | mānu̍ṣāṇām | pa̱śvaḥ | gāḥ-i̍va | rakṣa̍ti | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.041.01||

8.041.02a tam ū̱ ṣu sa̍ma̱nā gi̱rā pi̍tṝ̱ṇāṁ ca̱ manma̍bhiḥ |
8.041.02c nā̱bhā̱kasya̱ praśa̍stibhi̱r yaḥ sindhū̍nā̱m upo̍da̱ye sa̱ptasva̍sā̱ sa ma̍dhya̱mo nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

tam | ū̱m̐ iti̍ | su | sa̱ma̱nā | gi̱rā | pi̱tṝ̱ṇām | ca̱ | manma̍-bhiḥ |
nā̱bhā̱kasya̍ | prasa̍sti-bhi̍ḥ | yaḥ | sindhū̍nām | upa̍ | u̱t-a̱ye | sa̱pta-sva̍sā | saḥ | ma̱dhya̱maḥ | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.041.02||

8.041.03a sa kṣapa̱ḥ pari̍ ṣasvaje̱ ny u1̱̍sro mā̱yayā̍ dadhe̱ sa viśva̱m pari̍ darśa̱taḥ |
8.041.03d tasya̱ venī̱r anu̍ vra̱tam u̱ṣas ti̱sro a̍vardhaya̱n nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

saḥ | kṣapa̍ḥ | pari̍ | sa̱sva̱je̱ | ni | u̱sraḥ | mā̱yayā̍ | dadhe̍ | saḥ | viśva̍m | pari̍ | da̱rśa̱taḥ |
tasya̍ | venī̍ḥ | anu̍ | vra̱tam | u̱ṣaḥ | ti̱sraḥ | a̱va̱rdha̱ya̱n | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.041.03||

8.041.04a yaḥ ka̱kubho̍ nidhāra̱yaḥ pṛ̍thi̱vyām adhi̍ darśa̱taḥ |
8.041.04c sa mātā̍ pū̱rvyam pa̱daṁ tad varu̍ṇasya̱ saptya̱ṁ sa hi go̱pā i̱veryo̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

yaḥ | ka̱kubha̍ḥ | ni̱-dhā̱ra̱yaḥ | pṛ̱thi̱vyām | adhi̍ | da̱rśa̱taḥ |
saḥ | mātā̍ | pū̱rvyam | pa̱dam | tat | varu̍ṇasya | saptya̍m | saḥ | hi | go̱pāḥ-i̍va | irya̍ḥ | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.041.04||

8.041.05a yo dha̱rtā bhuva̍nānā̱ṁ ya u̱srāṇā̍m apī̱cyā̱3̱̍ veda̱ nāmā̍ni̱ guhyā̍ |
8.041.05d sa ka̱viḥ kāvyā̍ pu̱ru rū̱paṁ dyaur i̍va puṣyati̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

yaḥ | dha̱rtā | bhuva̍nānām | yaḥ | u̱srāṇā̍m | a̱pī̱cyā̍ | veda̍ | nāmā̍ni | guhyā̍ |
saḥ | ka̱viḥ | kāvyā̍ | pu̱ru | rū̱pam | dyauḥ-i̍va | pu̱ṣya̱ti̱ | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.041.05||

8.041.06a yasmi̱n viśvā̍ni̱ kāvyā̍ ca̱kre nābhi̍r iva śri̱tā |
8.041.06c tri̱taṁ jū̱tī sa̍paryata vra̱je gāvo̱ na sa̱ṁyuje̍ yu̱je aśvā̍m̐ ayukṣata̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

yasmi̍n | viśvā̍ni | kāvyā̍ | ca̱kre | nābhi̍ḥ-iva | śri̱tā |
tri̱tam | jū̱tī | sa̱pa̱rya̱ta̱ | vra̱je | gāva̍ḥ | na | sa̱m-yuje̍ | yu̱je | aśvā̍n | a̱yu̱kṣa̱ta̱ | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.041.06||

8.041.07a ya ā̱sv atka̍ ā̱śaye̱ viśvā̍ jā̱tāny e̍ṣām |
8.041.07c pari̱ dhāmā̍ni̱ marmṛ̍śa̱d varu̍ṇasya pu̱ro gaye̱ viśve̍ de̱vā anu̍ vra̱taṁ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

yaḥ | ā̱su̱ | atka̍ḥ | ā̱-śaye̍ | viśvā̍ | jā̱tāni̍ | e̱ṣā̱m |
pari̍ | dhāmā̍ni | marmṛ̍śat | varu̍ṇasya | pu̱raḥ | gaya̍ḥ | viśve̍ | de̱vāḥ | anu̍ | vra̱tam | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.041.07||

8.041.08a sa sa̍mu̱dro a̍pī̱cya̍s tu̱ro dyām i̍va rohati̱ ni yad ā̍su̱ yaju̍r da̱dhe |
8.041.08d sa mā̱yā a̱rcinā̍ pa̱dāstṛ̍ṇā̱n nāka̱m āru̍ha̱n nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

saḥ | sa̱mu̱draḥ | a̱pī̱cya̍ḥ | tu̱raḥ | dyām-i̍va | ro̱ha̱ti̱ | ni | yat | ā̱su̱ | yaju̍ḥ | da̱dhe |
saḥ | mā̱yāḥ | a̱rcinā̍ | pa̱dā | astṛ̍ṇāt | nāka̍m | ā | a̱ru̱ha̱t | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.041.08||

8.041.09a yasya̍ śve̱tā vi̍cakṣa̱ṇā ti̱sro bhūmī̍r adhikṣi̱taḥ |
8.041.09c trir utta̍rāṇi pa̱pratu̱r varu̍ṇasya dhru̱vaṁ sada̱ḥ sa sa̍ptā̱nām i̍rajyati̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

yasya̍ | śve̱tā | vi̱-ca̱kṣa̱ṇā | ti̱sraḥ | bhūmī̍ḥ | a̱dhi̱-kṣi̱taḥ |
triḥ | ut-ta̍rāṇi | pa̱pratu̍ḥ | varu̍ṇasya | dhru̱vam | sada̍ḥ | saḥ | sa̱ptā̱nām | i̱rajya̱ti̱ | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.041.09||

8.041.10a yaḥ śve̱tām̐ adhi̍nirṇijaś ca̱kre kṛ̱ṣṇām̐ anu̍ vra̱tā |
8.041.10c sa dhāma̍ pū̱rvyam ma̍me̱ yaḥ ska̱mbhena̱ vi roda̍sī a̱jo na dyām adhā̍raya̱n nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

yaḥ | śve̱tān | adhi̍-nirnijaḥ | ca̱kre | kṛ̱ṣṇān | anu̍ | vra̱tā |
saḥ | dhāma̍ | pū̱rvyam | ma̱me̱ | yaḥ | ska̱mbhena̍ | vi | roda̍sī̱ iti̍ | a̱jaḥ | na | dyām | adhā̍rayat | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.041.10||


8.042.01a asta̍bhnā̱d dyām asu̍ro vi̱śvave̍dā̱ ami̍mīta vari̱māṇa̍m pṛthi̱vyāḥ |
8.042.01c āsī̍da̱d viśvā̱ bhuva̍nāni sa̱mrāḍ viśvet tāni̱ varu̍ṇasya vra̱tāni̍ ||

asta̍bhnāt | dyām | asu̍raḥ | vi̱śva-ve̍dāḥ | ami̍mīta | va̱ri̱māṇa̍m | pṛ̱thi̱vyāḥ |
ā | a̱sī̱da̱t | viśvā̍ | bhuva̍nāni | sa̱m-rāṭ | viśvā̍ | it | tāni̍ | varu̍ṇasya | vra̱tāni̍ ||8.042.01||

8.042.02a e̱vā va̍ndasva̱ varu̍ṇam bṛ̱hanta̍ṁ nama̱syā dhīra̍m a̱mṛta̍sya go̱pām |
8.042.02c sa na̱ḥ śarma̍ tri̱varū̍tha̱ṁ vi ya̍ṁsat pā̱taṁ no̍ dyāvāpṛthivī u̱pasthe̍ ||

e̱va | va̱nda̱sva̱ | varu̍ṇam | bṛ̱hanta̍m | na̱ma̱sya | dhīra̍m | a̱mṛta̍sya | go̱pām |
saḥ | na̱ḥ | śarma̍ | tri̱-varū̍tham | vi | ya̱ṁsa̱t | pa̱tam | na̱ḥ | dyā̱vā̱pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | u̱pa-sthe̍ ||8.042.02||

8.042.03a i̱māṁ dhiya̱ṁ śikṣa̍māṇasya deva̱ kratu̱ṁ dakṣa̍ṁ varuṇa̱ saṁ śi̍śādhi |
8.042.03c yayāti̱ viśvā̍ duri̱tā tare̍ma su̱tarmā̍ṇa̱m adhi̱ nāva̍ṁ ruhema ||

i̱mām | dhiya̍m | śikṣa̍māṇasya | de̱va̱ | kratu̍m | dakṣa̍m | va̱ru̱ṇa̱ | sam | śi̱śā̱dhi̱ |
yayā̍ | ati̍ | viśvā̍ | du̱ḥ-i̱tā | tare̍ma | su̱-tarmā̍ṇam | adhi̍ | nāva̍m | ru̱he̱ma̱ ||8.042.03||

8.042.04a ā vā̱ṁ grāvā̍ṇo aśvinā dhī̱bhir viprā̍ acucyavuḥ |
8.042.04c nāsa̍tyā̱ soma̍pītaye̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

ā | vā̱m | grāvā̍ṇaḥ | a̱śvi̱nā̱ | dhī̱bhiḥ | viprā̍ḥ | a̱cu̱cya̱vu̱ḥ |
nāsa̍tyā | soma̍-pītaye | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.042.04||

8.042.05a yathā̍ vā̱m atri̍r aśvinā gī̱rbhir vipro̱ ajo̍havīt |
8.042.05c nāsa̍tyā̱ soma̍pītaye̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

yathā̍ | vā̱m | atri̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | gī̱ḥ-bhiḥ | vipra̍ḥ | ajo̍havīt |
nāsa̍tyā | soma̍-pītaye | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.042.05||

8.042.06a e̱vā vā̍m ahva ū̱taye̱ yathāhu̍vanta̱ medhi̍rāḥ |
8.042.06c nāsa̍tyā̱ soma̍pītaye̱ nabha̍ntām anya̱ke sa̍me ||

e̱va | vā̱m | a̱hve̱ | ū̱taye̍ | yathā̍ | ahu̍vanta | medhi̍rāḥ |
nāsa̍tyā | soma̍-pītaye | nabha̍ntām | a̱nya̱ke | sa̱me̱ ||8.042.06||


8.043.01a i̱me vipra̍sya ve̱dhaso̱ 'gner astṛ̍tayajvanaḥ |
8.043.01c gira̱ḥ stomā̍sa īrate ||

i̱me | vipra̍sya | ve̱dhasa̍ḥ | a̱gneḥ | astṛ̍ta-yajvanaḥ |
gira̍ḥ | stomā̍saḥ | ī̱ra̱te̱ ||8.043.01||

8.043.02a asmai̍ te prati̱harya̍te̱ jāta̍vedo̱ vica̍rṣaṇe |
8.043.02c agne̱ janā̍mi suṣṭu̱tim ||

asmai̍ | te̱ | pra̱ti̱-harya̍te | jāta̍-vedaḥ | vi-ca̍rṣaṇe |
agne̍ | janā̍mi | su̱-stu̱tim ||8.043.02||

8.043.03a ā̱ro̱kā i̍va̱ ghed aha̍ ti̱gmā a̍gne̱ tava̱ tviṣa̍ḥ |
8.043.03c da̱dbhir vanā̍ni bapsati ||

ā̱ro̱kāḥ-i̍va | gha̱ | it | aha̍ | ti̱gmāḥ | a̱gne̱ | tava̍ | tviṣa̍ḥ |
da̱t-bhiḥ | vanā̍ni | ba̱psa̱ti̱ ||8.043.03||

8.043.04a hara̍yo dhū̱make̍tavo̱ vāta̍jūtā̱ upa̱ dyavi̍ |
8.043.04c yata̍nte̱ vṛtha̍g a̱gnaya̍ḥ ||

hara̍yaḥ | dhū̱ma-ke̍tavaḥ | vāta̍-jūtāḥ | upa̍ | dyavi̍ |
yata̍nte | vṛtha̍k | a̱gnaya̍ḥ ||8.043.04||

8.043.05a e̱te tye vṛtha̍g a̱gnaya̍ i̱ddhāsa̱ḥ sam a̍dṛkṣata |
8.043.05c u̱ṣasā̍m iva ke̱tava̍ḥ ||

e̱te | tye | vṛtha̍k | a̱gnaya̍ḥ | i̱ddhāsa̍ḥ | sam | a̱dṛ̱kṣa̱ta̱ |
u̱ṣasā̍m-iva | ke̱tava̍ḥ ||8.043.05||

8.043.06a kṛ̱ṣṇā rajā̍ṁsi patsu̱taḥ pra̱yāṇe̍ jā̱tave̍dasaḥ |
8.043.06c a̱gnir yad rodha̍ti̱ kṣami̍ ||

kṛ̱ṣṇā | rajā̍ṁsi | pa̱tsu̱taḥ | pra̱-yāṇe̍ | jā̱ta-ve̍dasaḥ |
a̱gniḥ | yat | rodha̍ti | kṣami̍ ||8.043.06||

8.043.07a dhā̱siṁ kṛ̍ṇvā̱na oṣa̍dhī̱r bapsa̍d a̱gnir na vā̍yati |
8.043.07c puna̱r yan taru̍ṇī̱r api̍ ||

dhā̱sim | kṛ̱ṇvā̱naḥ | oṣa̍dhīḥ | bapsa̍t | a̱gniḥ | na | vā̱ya̱ti̱ |
puna̍ḥ | yan | taru̍ṇīḥ | api̍ ||8.043.07||

8.043.08a ji̱hvābhi̱r aha̱ nanna̍mad a̱rciṣā̍ jañjaṇā̱bhava̍n |
8.043.08c a̱gnir vane̍ṣu rocate ||

ji̱hvābhi̍ḥ | aha̍ | nanna̍mat | a̱rciṣā̍ | ja̱ñja̱ṇā̱-bhava̍n |
a̱gniḥ | vane̍ṣu | ro̱ca̱te̱ ||8.043.08||

8.043.09a a̱psv a̍gne̱ sadhi̱ṣ ṭava̱ sauṣa̍dhī̱r anu̍ rudhyase |
8.043.09c garbhe̱ sañ jā̍yase̱ puna̍ḥ ||

a̱p-su | a̱gne̱ | sadhi̍ḥ | tava̍ | saḥ | oṣa̍dhīḥ | anu̍ | ru̱dhya̱se̱ |
garbhe̍ | san | jā̱ya̱se̱ | puna̱riti̍ ||8.043.09||

8.043.10a ud a̍gne̱ tava̱ tad ghṛ̱tād a̱rcī ro̍cata̱ āhu̍tam |
8.043.10c niṁsā̍naṁ ju̱hvo̱3̱̍ mukhe̍ ||

ut | a̱gne̱ | tava̍ | tat | ghṛ̱tāt | a̱rciḥ | ro̱ca̱te̱ | ā-hu̍tam |
niṁsā̍nam | ju̱hva̍ḥ | mukhe̍ ||8.043.10||

8.043.11a u̱kṣānnā̍ya va̱śānnā̍ya̱ soma̍pṛṣṭhāya ve̱dhase̍ |
8.043.11c stomai̍r vidhemā̱gnaye̍ ||

u̱kṣa-a̍nnāya | va̱śā-a̍nnāya | soma̍-pṛṣṭhāya | ve̱dhase̍ |
stomai̍ḥ | vi̱dhe̱ma̱ | a̱gnaye̍ ||8.043.11||

8.043.12a u̱ta tvā̱ nama̍sā va̱yaṁ hota̱r vare̍ṇyakrato |
8.043.12c agne̍ sa̱midbhi̍r īmahe ||

u̱ta | tvā̱ | nama̍sā | va̱yam | hota̍ḥ | vare̍ṇyakrato̱ iti̱ vare̍ṇya-krato |
agne̍ | sa̱mit-bhi̍ḥ | ī̱ma̱he̱ ||8.043.12||

8.043.13a u̱ta tvā̍ bhṛgu̱vac chu̍ce manu̱ṣvad a̍gna āhuta |
8.043.13c a̱ṅgi̱ra̱svad dha̍vāmahe ||

u̱ta | tvā̱ | bhṛ̱gu̱-vat | śu̱ce̱ | ma̱nu̱ṣvat | a̱gne̱ | ā̱-hu̱ta̱ |
a̱ṅgi̱ra̱svat | ha̱vā̱ma̱he̱ ||8.043.13||

8.043.14a tvaṁ hy a̍gne a̱gninā̱ vipro̱ vipre̍ṇa̱ san sa̱tā |
8.043.14c sakhā̱ sakhyā̍ sami̱dhyase̍ ||

tvam | hi | a̱gne̱ | a̱gninā̍ | vipra̍ḥ | vipre̍ṇa | san | sa̱tā |
sakhā̍ | sakhyā̍ | sa̱m-i̱dhyase̍ ||8.043.14||

8.043.15a sa tvaṁ viprā̍ya dā̱śuṣe̍ ra̱yiṁ de̍hi saha̱sriṇa̍m |
8.043.15c agne̍ vī̱rava̍tī̱m iṣa̍m ||

saḥ | tvam | viprā̍ya | dā̱śuṣe̍ | ra̱yim | de̱hi̱ | sa̱ha̱sriṇa̍m |
agne̍ | vī̱ra-va̍tīm | iṣa̍m ||8.043.15||

8.043.16a agne̱ bhrāta̱ḥ saha̍skṛta̱ rohi̍daśva̱ śuci̍vrata |
8.043.16c i̱maṁ stoma̍ṁ juṣasva me ||

agne̍ | bhrā̱ta̱riti̍ | saha̍ḥ-kṛta | rohi̍t-aśva | śuci̍-vrata |
i̱mam | stoma̍m | ju̱ṣa̱sva̱ | me̱ ||8.043.16||

8.043.17a u̱ta tvā̍gne̱ mama̱ stuto̍ vā̱śrāya̍ prati̱harya̍te |
8.043.17c go̱ṣṭhaṁ gāva̍ ivāśata ||

u̱ta | tvā̱ | a̱gne̱ | mama̍ | stuta̍ḥ | vā̱śrāya̍ | pra̱ti̱-harya̍te |
go̱-stham | gāva̍ḥ-iva | ā̱śa̱ta̱ ||8.043.17||

8.043.18a tubhya̱ṁ tā a̍ṅgirastama̱ viśvā̍ḥ sukṣi̱taya̱ḥ pṛtha̍k |
8.043.18c agne̱ kāmā̍ya yemire ||

tubhya̍m | tāḥ | a̱ṅgi̱ra̱ḥ-ta̱ma̱ | viśvā̍ḥ | su̱-kṣi̱taya̍ḥ | pṛtha̍k |
agne̍ | kāmā̍ya | ye̱mi̱re̱ ||8.043.18||

8.043.19a a̱gniṁ dhī̱bhir ma̍nī̱ṣiṇo̱ medhi̍rāso vipa̱ścita̍ḥ |
8.043.19c a̱dma̱sadyā̍ya hinvire ||

a̱gnim | dhī̱bhiḥ | ma̱nī̱ṣiṇa̍ḥ | medhi̍rāsaḥ | vi̱pa̱ḥ-cita̍ḥ |
a̱dma̱-sadyā̍ya | hi̱nvi̱re̱ ||8.043.19||

8.043.20a taṁ tvām ajme̍ṣu vā̱jina̍ṁ tanvā̱nā a̍gne adhva̱ram |
8.043.20c vahni̱ṁ hotā̍ram īḻate ||

tam | tvām | ajme̍ṣu | vā̱jina̍m | ta̱nvā̱nāḥ | a̱gne̱ | a̱dhva̱ram |
vahni̍m | hotā̍ram | ī̱ḻa̱te̱ ||8.043.20||

8.043.21a pu̱ru̱trā hi sa̱dṛṅṅ asi̱ viśo̱ viśvā̱ anu̍ pra̱bhuḥ |
8.043.21c sa̱matsu̍ tvā havāmahe ||

pu̱ru̱-trā | hi | sa̱dṛṅ | asi̍ | viśa̍ḥ | viśvā̍ḥ | anu̍ | pra̱-bhuḥ |
sa̱mat-su̍ | tvā̱ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||8.043.21||

8.043.22a tam ī̍ḻiṣva̱ ya āhu̍to̱ 'gnir vi̱bhrāja̍te ghṛ̱taiḥ |
8.043.22c i̱maṁ na̍ḥ śṛṇava̱d dhava̍m ||

tam | ī̱ḻi̱ṣva̱ | yaḥ | ā-hu̍taḥ | a̱gniḥ | vi̱-bhrāja̍te | ghṛ̱taiḥ |
i̱mam | na̱ḥ | śṛ̱ṇa̱va̱t | hava̍m ||8.043.22||

8.043.23a taṁ tvā̍ va̱yaṁ ha̍vāmahe śṛ̱ṇvanta̍ṁ jā̱tave̍dasam |
8.043.23c agne̱ ghnanta̱m apa̱ dviṣa̍ḥ ||

tam | tvā̱ | va̱yam | ha̱vā̱ma̱he̱ | śṛ̱ṇvanta̍m | jā̱ta-ve̍dasam |
agne̍ | ghnanta̍m | apa̍ | dviṣa̍ḥ ||8.043.23||

8.043.24a vi̱śāṁ rājā̍na̱m adbhu̍ta̱m adhya̍kṣa̱ṁ dharma̍ṇām i̱mam |
8.043.24c a̱gnim ī̍ḻe̱ sa u̍ śravat ||

vi̱śām | rājā̍nam | adbhu̍tam | adhi̍-akṣam | dharma̍ṇām | i̱mam |
a̱gnim | ī̱ḻe̱ | saḥ | ū̱m̐ iti̍ | śra̱va̱t ||8.043.24||

8.043.25a a̱gniṁ vi̱śvāyu̍vepasa̱m marya̱ṁ na vā̱jina̍ṁ hi̱tam |
8.043.25c sapti̱ṁ na vā̍jayāmasi ||

a̱gnim | vi̱śvāyu̍-vepasam | marya̍m | na | vā̱jina̍m | hi̱tam |
sapti̍m | na | vā̱ja̱yā̱ma̱si̱ ||8.043.25||

8.043.26a ghnan mṛ̱dhrāṇy apa̱ dviṣo̱ daha̱n rakṣā̍ṁsi vi̱śvahā̍ |
8.043.26c agne̍ ti̱gmena̍ dīdihi ||

ghnan | mṛ̱dhrāṇi̍ | apa̍ | dviṣa̍ḥ | daha̍n | rakṣā̍ṁsi | vi̱śvahā̍ |
agne̍ | ti̱gmena̍ | dī̱di̱hi̱ ||8.043.26||

8.043.27a yaṁ tvā̱ janā̍sa indha̱te ma̍nu̱ṣvad a̍ṅgirastama |
8.043.27c agne̱ sa bo̍dhi me̱ vaca̍ḥ ||

yam | tvā̱ | janā̍saḥ | i̱ndha̱te | ma̱nu̱ṣvat | a̱ṅgi̱ra̱ḥ-ta̱ma̱ |
agne̍ | saḥ | bo̱dhi̱ | me̱ | vaca̍ḥ ||8.043.27||

8.043.28a yad a̍gne divi̱jā asy a̍psu̱jā vā̍ sahaskṛta |
8.043.28c taṁ tvā̍ gī̱rbhir ha̍vāmahe ||

yat | a̱gne̱ | di̱vi̱-jāḥ | asi̍ | a̱psu̱-jāḥ | vā̱ | sa̱ha̱ḥ-kṛ̱ta̱ |
tam | tvā̱ | gī̱ḥ-bhiḥ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||8.043.28||

8.043.29a tubhya̱ṁ ghet te janā̍ i̱me viśvā̍ḥ sukṣi̱taya̱ḥ pṛtha̍k |
8.043.29c dhā̱siṁ hi̍nva̱nty atta̍ve ||

tubhya̍m | gha̱ | it | te | janā̍ḥ | i̱me | viśvā̍ḥ | su̱-kṣi̱taya̍ḥ | pṛtha̍k |
dhā̱sim | hi̱nva̱nti̱ | atta̍ve ||8.043.29||

8.043.30a te ghed a̍gne svā̱dhyo 'hā̱ viśvā̍ nṛ̱cakṣa̍saḥ |
8.043.30c tara̍ntaḥ syāma du̱rgahā̍ ||

te | gha̱ | it | a̱gne̱ | su̱-ā̱dhyaḥ | ahā̍ | viśvā̍ | nṛ̱-cakṣa̍saḥ |
tara̍ntaḥ | syā̱ma̱ | du̱ḥ-gahā̍ ||8.043.30||

8.043.31a a̱gnim ma̱ndram pu̍rupri̱yaṁ śī̱ram pā̍va̱kaśo̍ciṣam |
8.043.31c hṛ̱dbhir ma̱ndrebhi̍r īmahe ||

a̱gnim | ma̱ndram | pu̱ru̱-pri̱yam | śī̱ram | pā̱va̱ka-śo̍ciṣam |
hṛ̱t-bhiḥ | ma̱ndrebhi̍ḥ | ī̱ma̱he̱ ||8.043.31||

8.043.32a sa tvam a̍gne vi̱bhāva̍suḥ sṛ̱jan sūryo̱ na ra̱śmibhi̍ḥ |
8.043.32c śardha̱n tamā̍ṁsi jighnase ||

saḥ | tvam | a̱gne̱ | vi̱bhā-va̍suḥ | sṛ̱jan | sūrya̍ḥ | na | ra̱śmi-bhi̍ḥ |
śardha̍n | tamā̍ṁsi | ji̱ghna̱se̱ ||8.043.32||

8.043.33a tat te̍ sahasva īmahe dā̱traṁ yan nopa̱dasya̍ti |
8.043.33c tvad a̍gne̱ vārya̱ṁ vasu̍ ||

tat | te̱ | sa̱ha̱sva̱ḥ | ī̱ma̱he̱ | dā̱tram | yat | na | u̱pa̱-dasya̍ti |
tvat | a̱gne̱ | vārya̍m | vasu̍ ||8.043.33||


8.044.01a sa̱midhā̱gniṁ du̍vasyata ghṛ̱tair bo̍dhaya̱tāti̍thim |
8.044.01c āsmi̍n ha̱vyā ju̍hotana ||

sa̱m-idhā̍ | a̱gnim | du̱va̱sya̱ta̱ | ghṛ̱taiḥ | bo̱dha̱ya̱ta̱ | ati̍thim |
ā | a̱smi̱n | ha̱vyā | ju̱ho̱ta̱na̱ ||8.044.01||

8.044.02a agne̱ stoma̍ṁ juṣasva me̱ vardha̍svā̱nena̱ manma̍nā |
8.044.02c prati̍ sū̱ktāni̍ harya naḥ ||

agne̍ | stoma̍m | ju̱ṣa̱sva̱ | me̱ | vardha̍sva | a̱nena̍ | manma̍nā |
prati̍ | su̱-u̱ktāni̍ | ha̱rya̱ | na̱ḥ ||8.044.02||

8.044.03a a̱gniṁ dū̱tam pu̱ro da̍dhe havya̱vāha̱m upa̍ bruve |
8.044.03c de̱vām̐ ā sā̍dayād i̱ha ||

a̱gnim | dū̱tam | pu̱raḥ | da̱dhe̱ | ha̱vya̱-vāha̍m | upa̍ | bru̱ve̱ |
de̱vān | ā | sā̱da̱yā̱t | i̱ha ||8.044.03||

8.044.04a ut te̍ bṛ̱hanto̍ a̱rcaya̍ḥ samidhā̱nasya̍ dīdivaḥ |
8.044.04c agne̍ śu̱krāsa̍ īrate ||

ut | te̱ | bṛ̱hanta̍ḥ | a̱rcaya̍ḥ | sa̱m-i̱dhā̱nasya̍ | dī̱di̱-va̱ḥ |
agne̍ | śu̱krāsa̍ḥ | ī̱ra̱te̱ ||8.044.04||

8.044.05a upa̍ tvā ju̱hvo̱3̱̍ mama̍ ghṛ̱tācī̍r yantu haryata |
8.044.05c agne̍ ha̱vyā ju̍ṣasva naḥ ||

upa̍ | tvā̱ | ju̱hva̍ḥ | mama̍ | ghṛ̱tācī̍ḥ | ya̱ntu̱ | ha̱rya̱ta̱ |
agne̍ | ha̱vyā | ju̱ṣa̱sva̱ | na̱ḥ ||8.044.05||

8.044.06a ma̱ndraṁ hotā̍ram ṛ̱tvija̍ṁ ci̱trabhā̍nuṁ vi̱bhāva̍sum |
8.044.06c a̱gnim ī̍ḻe̱ sa u̍ śravat ||

ma̱ndram | hotā̍ram | ṛ̱tvija̍m | ci̱tra-bhā̍num | vi̱bhā-va̍sum |
a̱gnim | ī̱ḻe̱ | saḥ | ū̱m̐ iti̍ | śra̱va̱t ||8.044.06||

8.044.07a pra̱tnaṁ hotā̍ra̱m īḍya̱ṁ juṣṭa̍m a̱gniṁ ka̱vikra̍tum |
8.044.07c a̱dhva̱rāṇā̍m abhi̱śriya̍m ||

pra̱tnam | hotā̍ram | īḍya̍m | juṣṭa̍m | a̱gnim | ka̱vi-kra̍tum |
a̱dhva̱rāṇā̍m | a̱bhi̱-śriya̍m ||8.044.07||

8.044.08a ju̱ṣā̱ṇo a̍ṅgirastame̱mā ha̱vyāny ā̍nu̱ṣak |
8.044.08c agne̍ ya̱jñaṁ na̍ya ṛtu̱thā ||

ju̱ṣā̱ṇaḥ | a̱ṅgi̱ra̱ḥ-ta̱ma̱ | i̱mā | ha̱vyāni̍ | ā̱nu̱ṣak |
agne̍ | ya̱jñam | na̱ya̱ | ṛ̱tu̱-thā ||8.044.08||

8.044.09a sa̱mi̱dhā̱na u̍ santya̱ śukra̍śoca i̱hā va̍ha |
8.044.09c ci̱ki̱tvān daivya̱ṁ jana̍m ||

sa̱m-i̱dhā̱naḥ | ū̱m̐ iti̍ | sa̱ntya̱ | śukra̍-śoce | i̱ha | ā | va̱ha̱ |
ci̱ki̱tvān | daivya̍m | jana̍m ||8.044.09||

8.044.10a vipra̱ṁ hotā̍ram a̱druha̍ṁ dhū̱make̍tuṁ vi̱bhāva̍sum |
8.044.10c ya̱jñānā̍ṁ ke̱tum ī̍mahe ||

vipra̍m | hotā̍ram | a̱druha̍m | dhū̱ma-ke̍tum | vi̱bhā-va̍sum |
ya̱jñānā̍m | ke̱tum | ī̱ma̱he̱ ||8.044.10||

8.044.11a agne̱ ni pā̍hi na̱s tvam prati̍ ṣma deva̱ rīṣa̍taḥ |
8.044.11c bhi̱ndhi dveṣa̍ḥ sahaskṛta ||

agne̍ | ni | pā̱hi̱ | na̱ḥ | tvam | prati̍ | sma̱ | de̱va̱ | riṣa̍taḥ |
bhi̱ndhi | dveṣa̍ḥ | sa̱ha̱ḥ-kṛ̱ta̱ ||8.044.11||

8.044.12a a̱gniḥ pra̱tnena̱ manma̍nā̱ śumbhā̍nas ta̱nva1̱̍ṁ svām |
8.044.12c ka̱vir vipre̍ṇa vāvṛdhe ||

a̱gniḥ | pra̱tnena̍ | manma̍nā | śumbhā̍naḥ | ta̱nva̍m | svām |
ka̱viḥ | vipre̍ṇa | va̱vṛ̱dhe̱ ||8.044.12||

8.044.13a ū̱rjo napā̍ta̱m ā hu̍ve̱ 'gnim pā̍va̱kaśo̍ciṣam |
8.044.13c a̱smin ya̱jñe sva̍dhva̱re ||

ū̱rjaḥ | napā̍tam | ā | hu̱ve̱ | a̱gnim | pā̱va̱ka-śo̍ciṣam |
a̱smin | ya̱jñe | su̱-a̱dhva̱re ||8.044.13||

8.044.14a sa no̍ mitramaha̱s tvam agne̍ śu̱kreṇa̍ śo̱ciṣā̍ |
8.044.14c de̱vair ā sa̍tsi ba̱rhiṣi̍ ||

saḥ | na̱ḥ | mi̱tra̱-ma̱ha̱ḥ | tvam | agne̍ | śu̱kreṇa̍ | śo̱ciṣā̍ |
de̱vaiḥ | ā | sa̱tsi̱ | ba̱rhiṣi̍ ||8.044.14||

8.044.15a yo a̱gniṁ ta̱nvo̱3̱̍ dame̍ de̱vam marta̍ḥ sapa̱ryati̍ |
8.044.15c tasmā̱ id dī̍daya̱d vasu̍ ||

yaḥ | a̱gnim | ta̱nva̍ḥ | dame̍ | de̱vam | marta̍ḥ | sa̱pa̱ryati̍ |
tasmai̍ | it | dī̱da̱ya̱t | vasu̍ ||8.044.15||

8.044.16a a̱gnir mū̱rdhā di̱vaḥ ka̱kut pati̍ḥ pṛthi̱vyā a̱yam |
8.044.16c a̱pāṁ retā̍ṁsi jinvati ||

a̱gniḥ | mū̱rdhā | di̱vaḥ | ka̱kut | pati̍ḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | a̱yam |
a̱pām | retā̍ṁsi | ji̱nva̱ti̱ ||8.044.16||

8.044.17a ud a̍gne̱ śuca̍ya̱s tava̍ śu̱krā bhrāja̍nta īrate |
8.044.17c tava̱ jyotī̍ṁṣy a̱rcaya̍ḥ ||

ut | a̱gne̱ | śuca̍yaḥ | tava̍ | śu̱krāḥ | bhrāja̍ntaḥ | ī̱ra̱te̱ |
tava̍ | jyotī̍ṁṣi | a̱rcaya̍ḥ ||8.044.17||

8.044.18a īśi̍ṣe̱ vārya̍sya̱ hi dā̱trasyā̍gne̱ sva̍rpatiḥ |
8.044.18c sto̱tā syā̱ṁ tava̱ śarma̍ṇi ||

īśi̍ṣe | vārya̍sya | hi | dā̱trasya̍ | a̱gne̱ | sva̍ḥ-patiḥ |
sto̱tā | syā̱m | tava̍ | śarma̍ṇi ||8.044.18||

8.044.19a tvām a̍gne manī̱ṣiṇa̱s tvāṁ hi̍nvanti̱ citti̍bhiḥ |
8.044.19c tvāṁ va̍rdhantu no̱ gira̍ḥ ||

tvām | a̱gne̱ | ma̱nī̱ṣiṇa̍ḥ | tvām | hi̱nva̱nti̱ | citti̍-bhiḥ |
tvām | va̱rdha̱ntu̱ | na̱ḥ | gira̍ḥ ||8.044.19||

8.044.20a ada̍bdhasya sva̱dhāva̍to dū̱tasya̱ rebha̍ta̱ḥ sadā̍ |
8.044.20c a̱gneḥ sa̱khyaṁ vṛ̍ṇīmahe ||

ada̍bdhasya | sva̱dhā-va̍taḥ | dū̱tasya̍ | rebha̍taḥ | sadā̍ |
a̱gneḥ | sa̱khyam | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ ||8.044.20||

8.044.21a a̱gniḥ śuci̍vratatama̱ḥ śuci̱r vipra̱ḥ śuci̍ḥ ka̱viḥ |
8.044.21c śucī̍ rocata̱ āhu̍taḥ ||

a̱gniḥ | śuci̍vrata-tamaḥ | śuci̍ḥ | vipra̍ḥ | śuci̍ḥ | ka̱viḥ |
śuci̍ḥ | ro̱ca̱te̱ | ā-hu̍taḥ ||8.044.21||

8.044.22a u̱ta tvā̍ dhī̱tayo̱ mama̱ giro̍ vardhantu vi̱śvahā̍ |
8.044.22c agne̍ sa̱khyasya̍ bodhi naḥ ||

u̱ta | tvā̱ | dhī̱taya̍ḥ | mama̍ | gira̍ḥ | vṛ̱dha̱ntu̱ | vi̱svahā̍ |
agne̍ | sa̱khyasya̍ | bo̱dhi̱ | na̱ḥ ||8.044.22||

8.044.23a yad a̍gne̱ syām a̱haṁ tvaṁ tvaṁ vā̍ ghā̱ syā a̱ham |
8.044.23c syuṣ ṭe̍ sa̱tyā i̱hāśiṣa̍ḥ ||

yat | a̱gne̱ | syā̱m | a̱ham | tvam | tvam | vā̱ | gha̱ | syāḥ | a̱ham |
syuḥ | te̱ | sa̱tyāḥ | i̱ha | ā̱-śiṣa̍ḥ ||8.044.23||

8.044.24a vasu̱r vasu̍pati̱r hi ka̱m asy a̍gne vi̱bhāva̍suḥ |
8.044.24c syāma̍ te suma̱tāv api̍ ||

vasu̍ḥ | vasu̍-patiḥ | hi | ka̱m | asi̍ | a̱gne̱ | vi̱bhā-va̍suḥ |
syāma̍ | te̱ | su̱-ma̱tau | api̍ ||8.044.24||

8.044.25a agne̍ dhṛ̱tavra̍tāya te samu̱drāye̍va̱ sindha̍vaḥ |
8.044.25c giro̍ vā̱śrāsa̍ īrate ||

agne̍ | dhṛ̱ta-vra̍tāya | te̱ | sa̱mu̱drāya̍-iva | sindha̍vaḥ |
gira̍ḥ | vā̱śrāsa̍ḥ | ī̱ra̱te̱ ||8.044.25||

8.044.26a yuvā̍naṁ vi̱śpati̍ṁ ka̱viṁ vi̱śvāda̍m puru̱vepa̍sam |
8.044.26c a̱gniṁ śu̍mbhāmi̱ manma̍bhiḥ ||

yuvā̍nam | vi̱śpati̍m | ka̱vim | vi̱śva̱-ada̍m | pu̱ru̱-vepa̍sam |
a̱gnim | śu̱mbhā̱mi̱ | manma̍-bhiḥ ||8.044.26||

8.044.27a ya̱jñānā̍ṁ ra̱thye̍ va̱yaṁ ti̱gmaja̍mbhāya vī̱ḻave̍ |
8.044.27c stomai̍r iṣemā̱gnaye̍ ||

ya̱jñānā̍m | ra̱thye̍ | va̱yam | ti̱gma-ja̍mbhāya | vī̱ḻave̍ |
stomai̍ḥ | i̱ṣe̱ma̱ | a̱gnaye̍ ||8.044.27||

8.044.28a a̱yam a̍gne̱ tve api̍ jari̱tā bhū̍tu santya |
8.044.28c tasmai̍ pāvaka mṛḻaya ||

a̱yam | a̱gne̱ | tve iti̍ | api̍ | ja̱ri̱tā | bhū̱tu̱ | sa̱ntya̱ |
tasmai̍ | pā̱va̱ka̱ | mṛ̱ḻa̱ya̱ ||8.044.28||

8.044.29a dhīro̱ hy asy a̍dma̱sad vipro̱ na jāgṛ̍vi̱ḥ sadā̍ |
8.044.29c agne̍ dī̱daya̍si̱ dyavi̍ ||

dhīra̍ḥ | hi | asi̍ | a̱dma̱-sat | vipra̍ḥ | na | jāgṛ̍viḥ | sadā̍ |
agne̍ | dī̱daya̍si | dyavi̍ ||8.044.29||

8.044.30a pu̱rāgne̍ duri̱tebhya̍ḥ pu̱rā mṛ̱dhrebhya̍ḥ kave |
8.044.30c pra ṇa̱ āyu̍r vaso tira ||

pu̱rā | a̱gne̱ | du̱ḥ-i̱tebhya̍ḥ | pu̱rā | mṛ̱dhrebhya̍ḥ | ka̱ve̱ |
pra | na̱ḥ | āyu̍ḥ | va̱so̱ iti̍ | ti̱ra̱ ||8.044.30||


8.045.01a ā ghā̱ ye a̱gnim i̍ndha̱te stṛ̱ṇanti̍ ba̱rhir ā̍nu̱ṣak |
8.045.01c yeṣā̱m indro̱ yuvā̱ sakhā̍ ||

ā | gha̱ | ye | a̱gnim | i̱ndha̱te | stṛ̱ṇanti̍ | ba̱rhiḥ | ā̱nu̱ṣa̱k |
yeṣā̍m | indra̍ḥ | yuvā̍ | sakhā̍ ||8.045.01||

8.045.02a bṛ̱hann id i̱dhma e̍ṣā̱m bhūri̍ śa̱stam pṛ̱thuḥ svaru̍ḥ |
8.045.02c yeṣā̱m indro̱ yuvā̱ sakhā̍ ||

bṛ̱han | it | i̱dhmaḥ | e̱ṣā̱m | bhūri̍ | śa̱stam | pṛ̱thuḥ | svaru̍ḥ |
yeṣā̍m | indra̍ḥ | yuvā̍ | sakhā̍ ||8.045.02||

8.045.03a ayu̍ddha̱ id yu̱dhā vṛta̱ṁ śūra̱ āja̍ti̱ satva̍bhiḥ |
8.045.03c yeṣā̱m indro̱ yuvā̱ sakhā̍ ||

ayu̍ddhaḥ | it | yu̱dhā | vṛta̍m | śūra̍ḥ | ā | a̱ja̱ti̱ | satva̍-bhiḥ |
yeṣā̍m | indra̍ḥ | yuvā̍ | sakhā̍ ||8.045.03||

8.045.04a ā bu̱ndaṁ vṛ̍tra̱hā da̍de jā̱taḥ pṛ̍ccha̱d vi mā̱tara̍m |
8.045.04c ka u̱grāḥ ke ha̍ śṛṇvire ||

ā | bu̱ndam | vṛ̱tra̱-hā | da̱de̱ | jā̱taḥ | pṛ̱ccha̱t | vi | mā̱tara̍m |
ke | u̱grāḥ | ke | ha̱ | śṛ̱ṇvi̱re̱ ||8.045.04||

8.045.05a prati̍ tvā śava̱sī va̍dad gi̱rāv apso̱ na yo̍dhiṣat |
8.045.05c yas te̍ śatru̱tvam ā̍ca̱ke ||

prati̍ | tvā̱ | śa̱va̱sī | va̱da̱t | ghi̱rau | apsa̍ḥ | na | yo̱dhi̱ṣa̱t |
yaḥ | te̱ | śa̱tru̱-tvam | ā̱-ca̱ke ||8.045.05||

8.045.06a u̱ta tvam ma̍ghavañ chṛṇu̱ yas te̱ vaṣṭi̍ va̱vakṣi̱ tat |
8.045.06c yad vī̱ḻayā̍si vī̱ḻu tat ||

u̱ta | tvam | ma̱gha̱-va̱n | śṛ̱ṇu̱ | yaḥ | te̱ | vaṣṭi̍ | va̱vakṣi̍ | tat |
yat | vī̱ḻayā̍si | vī̱ḻu | tat ||8.045.06||

8.045.07a yad ā̱jiṁ yāty ā̍ji̱kṛd indra̍ḥ svaśva̱yur upa̍ |
8.045.07c ra̱thīta̍mo ra̱thīnā̍m ||

yat | ā̱jim | yāti̍ | ā̱ji̱-kṛt | indra̍ḥ | sva̱śva̱-yuḥ | upa̍ |
ra̱thi-ta̍maḥ | ra̱thīnā̍m ||8.045.07||

8.045.08a vi ṣu viśvā̍ abhi̱yujo̱ vajri̱n viṣva̱g yathā̍ vṛha |
8.045.08c bhavā̍ naḥ su̱śrava̍stamaḥ ||

vi | su | viśvā̍ḥ | a̱bhi̱-yuja̍ḥ | vajri̍n | viṣva̍k | yathā̍ | vṛ̱ha̱ |
bhava̍ | na̱ḥ | su̱śrava̍ḥ-tamaḥ ||8.045.08||

8.045.09a a̱smāka̱ṁ su ratha̍m pu̱ra indra̍ḥ kṛṇotu sā̱taye̍ |
8.045.09c na yaṁ dhūrva̍nti dhū̱rtaya̍ḥ ||

asmāka̱m | su | ratha̍m | pu̱raḥ | indra̍ḥ | kṛ̱ṇo̱tu̱ | sā̱taye̍ |
na | yam | dhūrva̍nti | dhū̱rtaya̍ḥ ||8.045.09||

8.045.10a vṛ̱jyāma̍ te̱ pari̱ dviṣo 'ra̍ṁ te śakra dā̱vane̍ |
8.045.10c ga̱memed i̍ndra̱ goma̍taḥ ||

vṛ̱jyāma̍ | te̱ | pari̍ | dviṣa̍ḥ | ara̍m | te̱ | śa̱kra̱ | dā̱vane̍ |
ga̱mema̍ | it | i̱ndra̱ | go-ma̍taḥ ||8.045.10||

8.045.11a śanai̍ś ci̱d yanto̍ adri̱vo 'śvā̍vantaḥ śata̱gvina̍ḥ |
8.045.11c vi̱vakṣa̍ṇā ane̱hasa̍ḥ ||

śanai̍ḥ | ci̱t | yanta̍ḥ | a̱dri̱-va̱ḥ | aśva̍-vantaḥ | śa̱ta̱-gvina̍ḥ |
vi̱vakṣa̍ṇāḥ | a̱ne̱hasa̍ḥ ||8.045.11||

8.045.12a ū̱rdhvā hi te̍ di̱ve-di̍ve sa̱hasrā̍ sū̱nṛtā̍ śa̱tā |
8.045.12c ja̱ri̱tṛbhyo̍ vi̱maṁha̍te ||

ū̱rdhvā | hi | te̱ | di̱ve-di̍ve | sa̱hasrā̍ | sū̱nṛtā̍ | śa̱tā |
ja̱ri̱tṛ-bhya̍ḥ | vi̱-maṁha̍te ||8.045.12||

8.045.13a vi̱dmā hi tvā̍ dhanaṁja̱yam indra̍ dṛ̱ḻhā ci̍d āru̱jam |
8.045.13c ā̱dā̱riṇa̱ṁ yathā̱ gaya̍m ||

vi̱dma | hi | tvā̱ | dha̱na̱m-ja̱yam | indra̍ | dṛ̱ḻhā | ci̱t | ā̱-ru̱jam |
ā̱dā̱riṇa̍m | yathā̍ | gaya̍m ||8.045.13||

8.045.14a ka̱ku̱haṁ ci̍t tvā kave̱ manda̍ntu dhṛṣṇa̱v inda̍vaḥ |
8.045.14c ā tvā̍ pa̱ṇiṁ yad īma̍he ||

ka̱ku̱ham | ci̱t | tvā̱ | ka̱ve̱ | manda̍ntu | dhṛ̱ṣṇo̱ iti̍ | inda̍vaḥ |
ā | tvā̱ | pa̱ṇim | yat | īma̍he ||8.045.14||

8.045.15a yas te̍ re̱vām̐ adā̍śuriḥ prama̱marṣa̍ ma̱ghatta̍ye |
8.045.15c tasya̍ no̱ veda̱ ā bha̍ra ||

yaḥ | te̱ | re̱vān | adā̍śuriḥ | pra̱-ma̱marṣa̍ | ma̱ghatta̍ye |
tasya̍ | na̱ḥ | veda̍ḥ | ā | bha̱ra̱ ||8.045.15||

8.045.16a i̱ma u̍ tvā̱ vi ca̍kṣate̱ sakhā̍ya indra so̱mina̍ḥ |
8.045.16c pu̱ṣṭāva̍nto̱ yathā̍ pa̱śum ||

i̱me | ū̱m̐ iti̍ | tvā̱ | vi | ca̱kṣa̱te̱ | sakhā̍yaḥ | i̱ndra̱ | so̱mina̍ḥ |
pu̱ṣṭa-va̍ntaḥ | yathā̍ | pa̱śum ||8.045.16||

8.045.17a u̱ta tvāba̍dhiraṁ va̱yaṁ śrutka̍rṇa̱ṁ santa̍m ū̱taye̍ |
8.045.17c dū̱rād i̱ha ha̍vāmahe ||

u̱ta | tvā̱ | aba̍dhiram | va̱yam | śrut-ka̍rṇam | santa̍m | ū̱taye̍ |
dū̱rāt | i̱ha | ha̱vā̱ma̱he̱ ||8.045.17||

8.045.18a yac chu̍śrū̱yā i̱maṁ hava̍ṁ du̱rmarṣa̍ṁ cakriyā u̱ta |
8.045.18c bhave̍r ā̱pir no̱ anta̍maḥ ||

yat | śu̱śrū̱yāḥ | i̱mam | hava̍m | du̱ḥ-marṣa̍m | ca̱kri̱yā̱ḥ | u̱ta |
bhave̍ḥ | ā̱piḥ | na̱ḥ | anta̍maḥ ||8.045.18||

8.045.19a yac ci̱d dhi te̱ api̱ vyathi̍r jaga̱nvāṁso̱ ama̍nmahi |
8.045.19c go̱dā id i̍ndra bodhi naḥ ||

yat | ci̱t | hi | te̱ | api̍ | vyathi̍ḥ | ja̱ga̱nvāṁsa̍ḥ | ama̍nmahi |
go̱-dāḥ | it | i̱ndra̱ | bo̱dhi̱ | na̱ḥ ||8.045.19||

8.045.20a ā tvā̍ ra̱mbhaṁ na jivra̍yo rara̱bhmā śa̍vasas pate |
8.045.20c u̱śmasi̍ tvā sa̱dhastha̱ ā ||

ā | tvā̱ | ra̱mbham | na | jivra̍yaḥ | ra̱ra̱bhma | śa̱va̱sa̱ḥ | pa̱te̱ |
u̱śmasi̍ | tvā̱ | sa̱dha-sthe̍ | ā ||8.045.20||

8.045.21a sto̱tram indrā̍ya gāyata purunṛ̱mṇāya̱ satva̍ne |
8.045.21c naki̱r yaṁ vṛ̍ṇva̱te yu̱dhi ||

sto̱tram | indrā̍ya | gā̱ya̱ta̱ | pu̱ru̱-nṛ̱mṇāya | satva̍ne |
naki̍ḥ | yam | vṛ̱ṇva̱te | yu̱dhi ||8.045.21||

8.045.22a a̱bhi tvā̍ vṛṣabhā su̱te su̱taṁ sṛ̍jāmi pī̱taye̍ |
8.045.22c tṛ̱mpā vy a̍śnuhī̱ mada̍m ||

a̱bhi | tvā̱ | vṛ̱ṣa̱bha̱ | su̱te | su̱tam | sṛ̱jā̱mi̱ | pī̱taye̍ |
tṛ̱mpa | vi | a̱śnu̱hi̱ | mada̍m ||8.045.22||

8.045.23a mā tvā̍ mū̱rā a̍vi̱ṣyavo̱ mopa̱hasvā̍na̱ ā da̍bhan |
8.045.23c mākī̍m brahma̱dviṣo̍ vanaḥ ||

mā | tvā̱ | mū̱rāḥ | a̱vi̱ṣyava̍ḥ | mā | u̱pa̱-hasvā̍naḥ | ā | da̱bha̱n |
mākī̍m | bra̱hma̱-dviṣa̍ḥ | va̱na̱ḥ ||8.045.23||

8.045.24a i̱ha tvā̱ gopa̍rīṇasā ma̱he ma̍ndantu̱ rādha̍se |
8.045.24c saro̍ gau̱ro yathā̍ piba ||

i̱ha | tvā̱ | go-pa̍rīṇasā | ma̱he | ma̱nda̱ntu̱ | rādha̍se |
sara̍ḥ | gau̱raḥ | yathā̍ | pi̱ba̱ ||8.045.24||

8.045.25a yā vṛ̍tra̱hā pa̍rā̱vati̱ sanā̱ navā̍ ca cucyu̱ve |
8.045.25c tā sa̱ṁsatsu̱ pra vo̍cata ||

yā | vṛ̱tra̱-hā | pa̱rā̱-vati̍ | sanā̍ | navā̍ | ca̱ | cu̱cyu̱ve |
tā | sa̱ṁsat-su̍ | pra | vo̱ca̱ta̱ ||8.045.25||

8.045.26a api̍bat ka̱druva̍ḥ su̱tam indra̍ḥ sa̱hasra̍bāhve |
8.045.26c atrā̍dediṣṭa̱ pauṁsya̍m ||

api̍bat | ka̱druva̍ḥ | su̱tam | indra̍ḥ | sa̱hasra̍-bāhve |
atra̍ | a̱de̱di̱ṣṭa̱ | pauṁsya̍m ||8.045.26||

8.045.27a sa̱tyaṁ tat tu̱rvaśe̱ yadau̱ vidā̍no ahnavā̱yyam |
8.045.27c vy ā̍naṭ tu̱rvaṇe̱ śami̍ ||

sa̱tyam | tat | tu̱rvaśe̍ | yadau̍ | vidā̍naḥ | a̱hna̱vā̱yyam |
vi | ā̱na̱ṭ | tu̱rvaṇe̍ | śami̍ ||8.045.27||

8.045.28a ta̱raṇi̍ṁ vo̱ janā̍nāṁ tra̱daṁ vāja̍sya̱ goma̍taḥ |
8.045.28c sa̱mā̱nam u̱ pra śa̍ṁsiṣam ||

ta̱raṇi̍m | va̱ḥ | janā̍nām | tra̱dam | vāja̍sya | go-ma̍taḥ |
sa̱mā̱nam | ū̱m̐ iti̍ | pra | śa̱ṁsi̱ṣa̱m ||8.045.28||

8.045.29a ṛ̱bhu̱kṣaṇa̱ṁ na varta̍va u̱ktheṣu̍ tugryā̱vṛdha̍m |
8.045.29c indra̱ṁ some̱ sacā̍ su̱te ||

ṛ̱bhu̱kṣaṇa̍m | na | varta̍ve | u̱ktheṣu̍ | tu̱grya̱-vṛdha̍m |
indra̍m | some̍ | sacā̍ | su̱te ||8.045.29||

8.045.30a yaḥ kṛ̱ntad id vi yo̱nyaṁ tri̱śokā̍ya gi̱rim pṛ̱thum |
8.045.30c gobhyo̍ gā̱tuṁ nire̍tave ||

yaḥ | kṛ̱ntat | it | vi | yo̱nyam | tri̱-śokā̍ya | gi̱rim | pṛ̱thum |
go-bhya̍ḥ | gā̱tum | niḥ-e̍tave ||8.045.30||

8.045.31a yad da̍dhi̱ṣe ma̍na̱syasi̍ mandā̱naḥ pred iya̍kṣasi |
8.045.31c mā tat ka̍r indra mṛ̱ḻaya̍ ||

yat | da̱dhi̱ṣe | ma̱na̱syasi̍ | ma̱ndā̱naḥ | pra | it | iya̍kṣasi |
mā | tat | ka̱ḥ | i̱ndra̱ | mṛ̱ḻaya̍ ||8.045.31||

8.045.32a da̱bhraṁ ci̱d dhi tvāva̍taḥ kṛ̱taṁ śṛ̱ṇve adhi̱ kṣami̍ |
8.045.32c jigā̍tv indra te̱ mana̍ḥ ||

da̱bhram | ci̱t | hi | tvāva̍taḥ | kṛ̱tam | śṛ̱ṇve | adhi̍ | kṣami̍ |
jigā̍tu | i̱ndra̱ | te̱ | mana̍ḥ ||8.045.32||

8.045.33a taved u̱ tāḥ su̍kī̱rtayo 'sa̍nn u̱ta praśa̍stayaḥ |
8.045.33c yad i̍ndra mṛ̱ḻayā̍si naḥ ||

tava̍ | it | ū̱m̐ iti̍ | tāḥ | su̱-kī̱rtaya̍ḥ | asa̍n | u̱ta | pra-śa̍stayaḥ |
yat | i̱ndra̱ | mṛ̱ḻayā̍si | na̱ḥ ||8.045.33||

8.045.34a mā na̱ eka̍smi̱nn āga̍si̱ mā dvayo̍r u̱ta tri̱ṣu |
8.045.34c vadhī̱r mā śū̍ra̱ bhūri̍ṣu ||

mā | na̱ḥ | eka̍smin | āga̍si | mā | dvayo̍ḥ | u̱ta | tri̱ṣu |
vadhī̍ḥ | mā | śū̱ra̱ | bhūri̍ṣu ||8.045.34||

8.045.35a bi̱bhayā̱ hi tvāva̍ta u̱grād a̍bhiprabha̱ṅgiṇa̍ḥ |
8.045.35c da̱smād a̱ham ṛ̍tī̱ṣaha̍ḥ ||

bi̱bhaya̍ | hi | tvā-va̍taḥ | u̱grāt | a̱bhi̱-pra̱bha̱ṅgina̍ḥ |
da̱smāt | a̱ham | ṛ̱ti̱-saha̍ḥ ||8.045.35||

8.045.36a mā sakhyu̱ḥ śūna̱m ā vi̍de̱ mā pu̱trasya̍ prabhūvaso |
8.045.36c ā̱vṛtva̍d bhūtu te̱ mana̍ḥ ||

mā | sakhyu̍ḥ | śūna̍m | ā | vi̱de̱ | mā | pu̱trasya̍ | pra̱bhu̱va̱so̱ iti̍ prabhu-vaso |
ā̱-vṛtva̍t | bhū̱tu̱ | te̱ | mana̍ḥ ||8.045.36||

8.045.37a ko nu ma̍ryā̱ ami̍thita̱ḥ sakhā̱ sakhā̍yam abravīt |
8.045.37c ja̱hā ko a̱smad ī̍ṣate ||

kaḥ | nu | ma̱ryā̱ḥ | ami̍thitaḥ | sakhā̍ | sakhā̍yam | a̱bra̱vī̱t |
ja̱hā | kaḥ | a̱smat | ī̱ṣa̱te̱ ||8.045.37||

8.045.38a e̱vāre̍ vṛṣabhā su̱te 'si̍nva̱n bhūry ā̍vayaḥ |
8.045.38c śva̱ghnīva̍ ni̱vatā̱ cara̍n ||

e̱vāre̍ | vṛ̱ṣa̱bha̱ | su̱te | asi̍nvan | bhūri̍ | ā̱va̱ya̱ḥ |
śva̱ghnī-i̍va | ni̱-vatā̍ | cara̍n ||8.045.38||

8.045.39a ā ta̍ e̱tā va̍co̱yujā̱ harī̍ gṛbhṇe su̱madra̍thā |
8.045.39c yad ī̍m bra̱hmabhya̱ id dada̍ḥ ||

ā | te̱ | e̱tā | va̱ca̱ḥ-yujā̍ | harī̱ iti̍ | gṛ̱bhṇe̱ | sa̱mat-ra̍thā |
yat | ī̱m | bra̱hma-bhya̍ḥ | it | dada̍ḥ ||8.045.39||

8.045.40a bhi̱ndhi viśvā̱ apa̱ dviṣa̱ḥ pari̱ bādho̍ ja̱hī mṛdha̍ḥ |
8.045.40c vasu̍ spā̱rhaṁ tad ā bha̍ra ||

bhi̱ndhi | viśvā̍ḥ | apa̍ | dviṣa̍ḥ | pari̍ | bādha̍ḥ | ja̱hi | mṛdha̍ḥ |
vasu̍ | spā̱rham | tat | ā | bha̱ra̱ ||8.045.40||

8.045.41a yad vī̱ḻāv i̍ndra̱ yat sthi̱re yat parśā̍ne̱ parā̍bhṛtam |
8.045.41c vasu̍ spā̱rhaṁ tad ā bha̍ra ||

yat | vī̱ḻau | i̱ndra̱ | yat | sthi̱re | yat | parśā̍ne | parā̍-bhṛtam |
vasu̍ | spā̱rham | tat | ā | bha̱ra̱ ||8.045.41||

8.045.42a yasya̍ te vi̱śvamā̍nuṣo̱ bhūre̍r da̱ttasya̱ veda̍ti |
8.045.42c vasu̍ spā̱rhaṁ tad ā bha̍ra ||

yasya̍ | te̱ | vi̱śva-mā̍nuṣaḥ | bhūre̍ḥ | da̱ttasya̍ | veda̍ti |
vasu̍ | spā̱rham | tat | ā | bha̱ra̱ ||8.045.42||


8.046.01a tvāva̍taḥ purūvaso va̱yam i̍ndra praṇetaḥ |
8.046.01c smasi̍ sthātar harīṇām ||

tvā-va̍taḥ | pu̱ru̱va̱so̱ iti̍ puru-vaso | va̱yam | i̱ndra̱ | pra̱ne̱ta̱riti̍ pra-netaḥ |
smasi̍ | sthā̱ta̱ḥ | ha̱rī̱ṇā̱m ||8.046.01||

8.046.02a tvāṁ hi sa̱tyam a̍drivo vi̱dma dā̱tāra̍m i̱ṣām |
8.046.02c vi̱dma dā̱tāra̍ṁ rayī̱ṇām ||

tvām | hi | sa̱tyam | a̱dri̱-va̱ḥ | vi̱dma | dā̱tāra̍m | i̱ṣām |
vi̱dma | dā̱tāra̍m | ra̱yī̱ṇām ||8.046.02||

8.046.03a ā yasya̍ te mahi̱māna̱ṁ śata̍mūte̱ śata̍krato |
8.046.03c gī̱rbhir gṛ̱ṇanti̍ kā̱rava̍ḥ ||

ā | yasya̍ | te̱ | ma̱hi̱māna̍m | śata̍m-ūte | śata̍krato̱ iti̱ śata̍-krato |
gī̱ḥ-bhiḥ | gṛ̱ṇanti̍ | kā̱rava̍ḥ ||8.046.03||

8.046.04a su̱nī̱tho ghā̱ sa martyo̱ yam ma̱ruto̱ yam a̍rya̱mā |
8.046.04c mi̱traḥ pānty a̱druha̍ḥ ||

su̱-nī̱thaḥ | gha̱ | saḥ | martya̍ḥ | yam | ma̱ruta̍ḥ | yam | a̱rya̱mā |
mi̱traḥ | pānti̍ | a̱druha̍ḥ ||8.046.04||

8.046.05a dadhā̍no̱ goma̱d aśva̍vat su̱vīrya̍m ādi̱tyajū̍ta edhate |
8.046.05c sadā̍ rā̱yā pu̍ru̱spṛhā̍ ||

dadhā̍naḥ | go-mat | aśva̍-vat | su̱-vīrya̍m | ā̱di̱tya-jū̍taḥ | e̱dha̱te̱ |
sadā̍ | rā̱yā | pu̱ru̱-spṛhā̍ ||8.046.05||

8.046.06a tam indra̱ṁ dāna̍m īmahe śavasā̱nam abhī̍rvam |
8.046.06c īśā̍naṁ rā̱ya ī̍mahe ||

tam | indra̍m | dāna̍m | ī̱ma̱he | śa̱va̱sā̱nam | abhī̍rvam |
īśā̍nam | rā̱yaḥ | ī̱ma̱he̱ ||8.046.06||

8.046.07a tasmi̱n hi santy ū̱tayo̱ viśvā̱ abhī̍rava̱ḥ sacā̍ |
8.046.07c tam ā va̍hantu̱ sapta̍yaḥ purū̱vasu̱m madā̍ya̱ hara̍yaḥ su̱tam ||

tasmi̍n | hi | santi̍ | ū̱taya̍ḥ | viśvā̍ḥ | abhī̍ravaḥ | sacā̍ |
tam | ā | va̱ha̱ntu̱ | sapta̍yaḥ | pu̱ru̱-vasu̍m | madā̍ya | hara̍yaḥ | su̱tam ||8.046.07||

8.046.08a yas te̱ mado̱ vare̍ṇyo̱ ya i̍ndra vṛtra̱hanta̍maḥ |
8.046.08c ya ā̍da̱diḥ sva1̱̍r nṛbhi̱r yaḥ pṛta̍nāsu du̱ṣṭara̍ḥ ||

yaḥ | te̱ | mada̍ḥ | vare̍ṇyaḥ | yaḥ | i̱ndra̱ | vṛ̱tra̱han-ta̍maḥ |
yaḥ | ā̱-da̱diḥ | sva̍ḥ | nṛ-bhi̍ḥ | yaḥ | pṛta̍nāsu | du̱stara̍ḥ ||8.046.08||

8.046.09a yo du̱ṣṭaro̍ viśvavāra śra̱vāyyo̱ vāje̱ṣv asti̍ taru̱tā |
8.046.09c sa na̍ḥ śaviṣṭha̱ sava̱nā va̍so gahi ga̱mema̱ goma̍ti vra̱je ||

yaḥ | du̱stara̍ḥ | vi̱śva̱-vā̱ra̱ | śra̱vāyya̍ḥ | vāje̍ṣu | asti̍ | ta̱ru̱tā |
saḥ | na̱ḥ | śa̱vi̱ṣṭha̱ | sava̍nā | ā | va̱so̱ iti̍ | ga̱hi̱ | ga̱mema̍ | go-ma̍ti | vra̱je ||8.046.09||

8.046.10a ga̱vyo ṣu ṇo̱ yathā̍ pu̱rāśva̱yota ra̍tha̱yā |
8.046.10c va̱ri̱va̱sya ma̍hāmaha ||

ga̱vya̍ḥ | su | na̱ḥ | yathā̍ | pu̱rā | a̱śva̱-yā | u̱ta | ra̱tha̱-yā |
va̱ri̱va̱sya | ma̱hā̱-ma̱ha̱ ||8.046.10||

8.046.11a na̱hi te̍ śūra̱ rādha̱so 'nta̍ṁ vi̱ndāmi̍ sa̱trā |
8.046.11c da̱śa̱syā no̍ maghava̱n nū ci̍d adrivo̱ dhiyo̱ vāje̍bhir āvitha ||

na̱hi | te̱ | śū̱ra̱ | rādha̍saḥ | anta̍m | vi̱ndāmi̍ | sa̱trā |
da̱śa̱sya | na̱ḥ | ma̱gha̱-va̱n | nu | ci̱t | a̱dri̱-va̱ḥ | dhiya̍ḥ | vāje̍bhiḥ | ā̱vi̱tha̱ ||8.046.11||

8.046.12a ya ṛ̱ṣvaḥ śrā̍va̱yatsa̍khā̱ viśvet sa ve̍da̱ jani̍mā puruṣṭu̱taḥ |
8.046.12c taṁ viśve̱ mānu̍ṣā yu̱gendra̍ṁ havante tavi̱ṣaṁ ya̱tasru̍caḥ ||

yaḥ | ṛ̱ṣvaḥ | śra̱va̱yat-sa̍khā | viśvā̍ | it | saḥ | ve̱da̱ | jani̍ma | pu̱ru̱-stu̱taḥ |
tam | viśve̍ | mānu̍ṣā | yu̱gā | indra̍m | ha̱va̱nte̱ | ta̱vi̱ṣam | ya̱ta-sru̍caḥ ||8.046.12||

8.046.13a sa no̱ vāje̍ṣv avi̱tā pu̍rū̱vasu̍ḥ puraḥsthā̱tā ma̱ghavā̍ vṛtra̱hā bhu̍vat ||

saḥ | na̱ḥ | vāje̍ṣu | a̱vi̱tā | pu̱ru̱-vasu̍ḥ | pu̱ra̱ḥ-sthā̱tā | ma̱gha-vā̍ | vṛ̱tra̱-hā | bhu̱va̱t ||8.046.13||

8.046.14a a̱bhi vo̍ vī̱ram andha̍so̱ made̍ṣu gāya gi̱rā ma̱hā vice̍tasam |
8.046.14c indra̱ṁ nāma̱ śrutya̍ṁ śā̱kina̱ṁ vaco̱ yathā̍ ||

a̱bhi | va̱ḥ | vī̱ram | andha̍saḥ | made̍ṣu | gā̱ya̱ | gi̱rā | ma̱hā | vi-ce̍tasam |
indra̍m | nāma̍ | śrutya̍m | śā̱kina̍m | vaca̍ḥ | yathā̍ ||8.046.14||

8.046.15a da̱dī rekṇa̍s ta̱nve̍ da̱dir vasu̍ da̱dir vāje̍ṣu puruhūta vā̱jina̍m |
8.046.15c nū̱nam atha̍ ||

da̱diḥ | rekṇa̍ḥ | ta̱nve̍ | da̱diḥ | vasu̍ | da̱diḥ | vāje̍ṣu | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | vā̱jina̍m |
nū̱nam | atha̍ ||8.046.15||

8.046.16a viśve̍ṣām ira̱jyanta̱ṁ vasū̍nāṁ sāsa̱hvāṁsa̍ṁ cid a̱sya varpa̍saḥ |
8.046.16c kṛ̱pa̱ya̱to nū̱nam aty atha̍ ||

viśve̍ṣām | i̱ra̱jyanta̍m | vasū̍nām | sa̱sa̱hvāṁsa̍m | ci̱t | a̱sya | varpa̍saḥ |
kṛ̱pa̱-ya̱taḥ | nū̱nam | ati̍ | atha̍ ||8.046.16||

8.046.17a ma̱haḥ su vo̱ ara̍m iṣe̱ stavā̍mahe mī̱ḻhuṣe̍ araṁga̱māya̱ jagma̍ye |
8.046.17c ya̱jñebhi̍r gī̱rbhir vi̱śvama̍nuṣām ma̱rutā̍m iyakṣasi̱ gāye̍ tvā̱ nama̍sā gi̱rā ||

ma̱haḥ | su | va̱ḥ | ara̍m | i̱ṣe̱ | stavā̍mahe | mī̱ḻhuṣe̍ | a̱ra̱m-ga̱māya | jagma̍ye |
ya̱jñebhi̍ḥ | gī̱ḥ-bhiḥ | vi̱śva-ma̍nuṣām | ma̱rutā̍m | i̱ya̱kṣa̱si̱ | gāye̍ | tvā̱ | nama̍sā | gi̱rā ||8.046.17||

8.046.18a ye pā̱taya̍nte̱ ajma̍bhir girī̱ṇāṁ snubhi̍r eṣām |
8.046.18c ya̱jñam ma̍hi̱ṣvaṇī̍nāṁ su̱mnaṁ tu̍vi̱ṣvaṇī̍nā̱m prādhva̱re ||

ye | pā̱taya̍nte | ajma̍-bhiḥ | gi̱rī̱ṇām | snu-bhi̍ḥ | e̱ṣā̱m |
ya̱jñam | ma̱hi̱-svaṇī̍nām | su̱mnam | tu̱vi̱-svaṇī̍nām | pra | a̱dhva̱re ||8.046.18||

8.046.19a pra̱bha̱ṅgaṁ du̍rmatī̱nām indra̍ śavi̱ṣṭhā bha̍ra |
8.046.19c ra̱yim a̱smabhya̱ṁ yujya̍ṁ codayanmate̱ jyeṣṭha̍ṁ codayanmate ||

pra̱-bha̱ṅgam | du̱ḥ-ma̱tī̱nām | indra̍ | śa̱vi̱ṣṭha̱ | ā | bha̱ra̱ |
ra̱yim | a̱smabhya̍m | yujya̍m | co̱da̱ya̱t-ma̱te̱ | jyeṣṭha̍m | co̱da̱ya̱t-ma̱te̱ ||8.046.19||

8.046.20a sani̍ta̱ḥ susa̍nita̱r ugra̱ citra̱ ceti̍ṣṭha̱ sūnṛ̍ta |
8.046.20c prā̱sahā̍ samrā̱ṭ sahu̍ri̱ṁ saha̍ntam bhu̱jyuṁ vāje̍ṣu̱ pūrvya̍m ||

sani̍ta̱riti̍ | su-sa̍nitaḥ | ugra̍ | citra̍ | ceti̍ṣṭha | sūnṛ̍ta |
pra̱-sahā̍ | sam-rā̱ṭ | sahu̍rim | saha̍ntam | bhu̱jyum | vāje̍ṣu | pūrvya̍m ||8.046.20||

8.046.21a ā sa e̍tu̱ ya īva̱d ām̐ ade̍vaḥ pū̱rtam ā̍da̱de |
8.046.21c yathā̍ ci̱d vaśo̍ a̱śvyaḥ pṛ̍thu̱śrava̍si kānī̱te̱3̱̍ 'syā vyuṣy ā̍da̱de ||

ā | saḥ | e̱tu̱ | yaḥ | īvat | ā | ade̍vaḥ | pū̱rtam | ā̱-da̱de |
yathā̍ | ci̱t | vaśa̍ḥ | a̱śvyaḥ | pṛ̱thu̱-śrava̍si | kānī̱te | a̱syāḥ | vi̱-uṣi̍ | ā̱-da̱de ||8.046.21||

8.046.22a ṣa̱ṣṭiṁ sa̱hasrāśvya̍syā̱yutā̍sana̱m uṣṭrā̍nāṁ viṁśa̱tiṁ śa̱tā |
8.046.22c daśa̱ śyāvī̍nāṁ śa̱tā daśa̱ trya̍ruṣīṇā̱ṁ daśa̱ gavā̍ṁ sa̱hasrā̍ ||

ṣa̱ṣṭim | sa̱hasrā̍ | aśvya̍sya | a̱yutā̍ | a̱sa̱na̱m | uṣṭrā̍nām | vi̱ṁśa̱tim | śa̱tā |
daśa̍ | śyāvī̍nām | śa̱tā | daśa̍ | tri-a̍ruṣīṇām | daśa̍ | gavā̍m | sa̱hasrā̍ ||8.046.22||

8.046.23a daśa̍ śyā̱vā ṛ̱dhadra̍yo vī̱tavā̍rāsa ā̱śava̍ḥ |
8.046.23c ma̱thrā ne̱miṁ ni vā̍vṛtuḥ ||

daśa̍ | śyā̱vāḥ | ṛ̱dhat-ra̍yaḥ | vī̱ta-vā̍rāsaḥ | ā̱śava̍ḥ |
ma̱thrāḥ | ne̱mim | ni | va̱vṛ̱tu̱ḥ ||8.046.23||

8.046.24a dānā̍saḥ pṛthu̱śrava̍saḥ kānī̱tasya̍ su̱rādha̍saḥ |
8.046.24c ratha̍ṁ hira̱ṇyaya̱ṁ dada̱n maṁhi̍ṣṭhaḥ sū̱rir a̍bhū̱d varṣi̍ṣṭham akṛta̱ śrava̍ḥ ||

dānā̍saḥ | pṛ̱thu̱-śrava̍saḥ | kā̱nī̱tasya̍ | su̱-rādha̍saḥ |
ratha̍m | hi̱ra̱ṇyaya̍m | dada̍t | maṁhi̍ṣṭhaḥ | sū̱riḥ | a̱bhū̱t | varṣi̍ṣṭham | a̱kṛ̱ta̱ | śrava̍ḥ ||8.046.24||

8.046.25a ā no̍ vāyo ma̱he tane̍ yā̱hi ma̱khāya̱ pāja̍se |
8.046.25c va̱yaṁ hi te̍ cakṛ̱mā bhūri̍ dā̱vane̍ sa̱dyaś ci̱n mahi̍ dā̱vane̍ ||

ā | na̱ḥ | vā̱yo̱ iti̍ | ma̱he | tane̍ | yā̱hi | ma̱khāya̍ | pāja̍se |
va̱yam | hi | te̱ | ca̱kṛ̱ma | bhūri̍ | dā̱vane̍ | sa̱dyaḥ | ci̱t | mahi̍ | dā̱vane̍ ||8.046.25||

8.046.26a yo aśve̍bhi̱r vaha̍te̱ vasta̍ u̱srās triḥ sa̱pta sa̍ptatī̱nām |
8.046.26c e̱bhiḥ some̍bhiḥ soma̱sudbhi̍ḥ somapā dā̱nāya̍ śukrapūtapāḥ ||

yaḥ | aśve̍bhiḥ | vaha̍te | vaste̍ | u̱srāḥ | triḥ | sa̱pta | sa̱pta̱tī̱nām |
e̱bhiḥ | some̍bhiḥ | so̱ma̱sut-bhi̍ḥ | so̱ma̱-pā̱ḥ | dā̱nāya̍ | śu̱kra̱pū̱ta̱-pā̱ḥ ||8.046.26||

8.046.27a yo ma̍ i̱maṁ ci̍d u̱ tmanāma̍ndac ci̱traṁ dā̱vane̍ |
8.046.27c a̱ra̱ṭve akṣe̱ nahu̍ṣe su̱kṛtva̍ni su̱kṛtta̍rāya su̱kratu̍ḥ ||

yaḥ | me̱ | i̱mam | ci̱t | ū̱m̐ iti̍ | tmanā̍ | ama̍ndat | ci̱tram | dā̱vane̍ |
a̱ra̱ṭve | akṣe̍ | nahu̍ṣe | su̱-kṛtva̍ni | su̱kṛt-ta̍rāya | su̱-kratu̍ḥ ||8.046.27||

8.046.28a u̱ca̱thye̱3̱̍ vapu̍ṣi̱ yaḥ sva̱rāḻ u̱ta vā̍yo ghṛta̱snāḥ |
8.046.28c aśve̍ṣita̱ṁ raje̍ṣita̱ṁ śune̍ṣita̱m prājma̱ tad i̱daṁ nu tat ||

u̱ca̱thye̍ | vapu̍ṣi | yaḥ | sva̱-rāṭ | u̱ta | vā̱yo̱ iti̍ | ghṛ̱ta̱-snāḥ |
aśva̍-iṣitam | raja̍ḥ-iṣitam | śunā̍-iṣitam | pra | ajma̍ | tat | i̱dam | nu | tat ||8.046.28||

8.046.29a adha̍ pri̱yam i̍ṣi̱rāya̍ ṣa̱ṣṭiṁ sa̱hasrā̍sanam |
8.046.29c aśvā̍nā̱m in na vṛṣṇā̍m ||

adha̍ | pri̱yam | i̱ṣi̱rāya̍ | ṣa̱ṣṭim | sa̱hasrā̍ | a̱sa̱na̱m |
aśvā̍nām | it | na | vṛṣṇā̍m ||8.046.29||

8.046.30a gāvo̱ na yū̱tham upa̍ yanti̱ vadhra̍ya̱ upa̱ mā ya̍nti̱ vadhra̍yaḥ ||

gāva̍ḥ | na | yū̱tham | upa̍ | ya̱nti̱ | vadhra̍yaḥ | upa̍ | mā̱ | ā | ya̱nti̱ | vadhra̍yaḥ ||8.046.30||

8.046.31a adha̱ yac cāra̍the ga̱ṇe śa̱tam uṣṭrā̱m̐ aci̍kradat |
8.046.31c adha̱ śvitne̍ṣu viṁśa̱tiṁ śa̱tā ||

adha̍ | yat | cāra̍the | ga̱ṇe | śa̱tam | uṣṭrā̍n | aci̍kradat |
adha̍ | śvitne̍ṣu | vi̱ṁśa̱tim | śa̱tā ||8.046.31||

8.046.32a śa̱taṁ dā̱se ba̍lbū̱the vipra̱s taru̍kṣa̱ ā da̍de |
8.046.32c te te̍ vāyav i̱me janā̱ mada̱ntīndra̍gopā̱ mada̍nti de̱vago̍pāḥ ||

śa̱tam | dā̱se | ba̱lbū̱the | vipra̍ḥ | taru̍kṣe | ā | da̱de̱ |
te | te̱ | vā̱yo̱ iti̍ | i̱me | janā̍ḥ | mada̍nti | indra̍-gopāḥ | mada̍nti | de̱va-go̍pāḥ ||8.046.32||

8.046.33a adha̱ syā yoṣa̍ṇā ma̱hī pra̍tī̱cī vaśa̍m a̱śvyam |
8.046.33c adhi̍rukmā̱ vi nī̍yate ||

adha̍ | syā | yoṣa̍ṇā | ma̱hī | pra̱tī̱cī | vaśa̍m | a̱śvyam |
adhi̍-rukmā | vi | nī̱ya̱te̱ ||8.046.33||


8.047.01a mahi̍ vo maha̱tām avo̱ varu̍ṇa̱ mitra̍ dā̱śuṣe̍ |
8.047.01c yam ā̍dityā a̱bhi dru̱ho rakṣa̍thā̱ nem a̱ghaṁ na̍śad ane̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||

mahi̍ | va̱ḥ | ma̱ha̱tām | ava̍ḥ | varu̍ṇa | mitra̍ | dā̱śuṣe̍ |
yam | ā̱di̱tyā̱ḥ | a̱bhi | dru̱haḥ | rakṣa̍tha | na | ī̱m | a̱gham | na̱śa̱t | a̱ne̱hasa̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ | su̱-ū̱taya̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ ||8.047.01||

8.047.02a vi̱dā de̍vā a̱ghānā̱m ādi̍tyāso a̱pākṛ̍tim |
8.047.02c pa̱kṣā vayo̱ yatho̱pari̱ vy a1̱̍sme śarma̍ yacchatāne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||

vi̱da | de̱vā̱ḥ | a̱ghānā̍m | ādi̍tyāsaḥ | a̱pa̱-ākṛ̍tim |
pa̱kṣā | vaya̍ḥ | yathā̍ | u̱pari̍ | vi | a̱sme iti̍ | śarma̍ | ya̱ccha̱ta̱ | a̱ne̱hasa̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ | su̱-ū̱taya̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ ||8.047.02||

8.047.03a vy a1̱̍sme adhi̱ śarma̱ tat pa̱kṣā vayo̱ na ya̍ntana |
8.047.03c viśvā̍ni viśvavedaso varū̱thyā̍ manāmahe 'ne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||

vi | a̱sme iti̍ | adhi̍ | śarma̍ | tat | pa̱kṣā | vaya̍ḥ | na | ya̱nta̱na̱ |
viśvā̍ni | vi̱śva̱-ve̱da̱sa̱ḥ | va̱rū̱thyā̍ | ma̱nā̱ma̱he̱ | a̱ne̱hasa̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ | su̱-ū̱taya̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ ||8.047.03||

8.047.04a yasmā̱ arā̍sata̱ kṣaya̍ṁ jī̱vātu̍ṁ ca̱ prace̍tasaḥ |
8.047.04c mano̱r viśva̍sya̱ ghed i̱ma ā̍di̱tyā rā̱ya ī̍śate 'ne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||

yasmai̍ | arā̍sata | kṣaya̍m | jī̱vātu̍m | ca̱ | pra-ce̍tasaḥ |
mano̍ḥ | viśva̍sya | gha̱ | it | i̱me | ā̱di̱tyāḥ | rā̱yaḥ | ī̱śa̱te̱ | a̱ne̱hasa̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ | su̱-ū̱taya̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ ||8.047.04||

8.047.05a pari̍ ṇo vṛṇajann a̱ghā du̱rgāṇi̍ ra̱thyo̍ yathā |
8.047.05c syāmed indra̍sya̱ śarma̍ṇy ādi̱tyānā̍m u̱tāva̍sy ane̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||

pari̍ | na̱ḥ | vṛ̱ṇa̱ja̱n | a̱ghā | du̱ḥ-gāṇi̍ | ra̱thya̍ḥ | ya̱thā̱ |
syāma̍ | it | indra̍sya | śarma̍ṇi | ā̱di̱tyānā̍m | u̱ta | ava̍si | a̱ne̱hasa̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ | su̱-ū̱taya̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ ||8.047.05||

8.047.06a pa̱ri̱hvṛ̱ted a̱nā jano̍ yu̱ṣmāda̍ttasya vāyati |
8.047.06c devā̱ ada̍bhram āśa vo̱ yam ā̍dityā̱ ahe̍tanāne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||

pa̱ri̱-hvṛ̱tā | it | a̱nā | jana̍ḥ | yu̱ṣmā-da̍ttasya | vā̱ya̱ti̱ |
devā̍ḥ | ada̍bhram | ā̱śa̱ | va̱ḥ | yam | ā̱di̱tyā̱ḥ | ahe̍tana | a̱ne̱hasa̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ | su̱-ū̱taya̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ ||8.047.06||

8.047.07a na taṁ ti̱gmaṁ ca̱na tyajo̱ na drā̍sad a̱bhi taṁ gu̱ru |
8.047.07c yasmā̍ u̱ śarma̍ sa̱pratha̱ ādi̍tyāso̱ arā̍dhvam ane̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||

na | tam | ti̱gmam | ca̱na | tyaja̍ḥ | na | drā̱sa̱t | a̱bhi | tam | gu̱ru |
yasmai̍ | ū̱m̐ iti̍ | śarma̍ | sa̱-pratha̍ḥ | ādi̍tyāsaḥ | arā̍dhvam | a̱ne̱hasa̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ | su̱-ū̱taya̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ ||8.047.07||

8.047.08a yu̱ṣme de̍vā̱ api̍ ṣmasi̱ yudhya̍nta iva̱ varma̍su |
8.047.08c yū̱yam ma̱ho na̱ ena̍so yū̱yam arbhā̍d uruṣyatāne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||

yu̱ṣme iti̍ | de̱vā̱ḥ | api̍ | sma̱si̱ | yudhya̍ntaḥ-iva | varma̍su |
yū̱yam | ma̱haḥ | na̱ḥ | ena̍saḥ | yū̱yam | arbhā̍t | u̱ru̱ṣya̱ta̱ | a̱ne̱hasa̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ | su̱-ū̱taya̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ ||8.047.08||

8.047.09a adi̍tir na uruṣya̱tv adi̍ti̱ḥ śarma̍ yacchatu |
8.047.09c mā̱tā mi̱trasya̍ re̱vato̍ 'rya̱mṇo varu̍ṇasya cāne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||

adi̍tiḥ | na̱ḥ | u̱ru̱ṣya̱tu̱ | adi̍tiḥ | śarma̍ | ya̱ccha̱tu̱ |
mā̱tā | mi̱trasya̍ | re̱vata̍ḥ | a̱rya̱mṇaḥ | varu̍ṇasya | ca̱ | a̱ne̱hasa̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ | su̱-ū̱taya̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ ||8.047.09||

8.047.10a yad de̍vā̱ḥ śarma̍ śara̱ṇaṁ yad bha̱draṁ yad a̍nātu̱ram |
8.047.10c tri̱dhātu̱ yad va̍rū̱thya1̱̍ṁ tad a̱smāsu̱ vi ya̍ntanāne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||

yat | de̱vā̱ḥ | śarma̍ | śa̱ra̱ṇam | yat | bha̱dram | yat | a̱nā̱tu̱ram |
tri̱-dhātu̍ | yat | va̱rū̱thya̍m | tat | a̱smāsu̍ | vi | ya̱nta̱na̱ | a̱ne̱hasa̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ | su̱-ū̱taya̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ ||8.047.10||

8.047.11a ādi̍tyā̱ ava̱ hi khyatādhi̱ kūlā̍d iva̱ spaśa̍ḥ |
8.047.11c su̱tī̱rtham arva̍to ya̱thānu̍ no neṣathā su̱gam a̍ne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||

ādi̍tyāḥ | ava̍ | hi | khyata̍ | adhi̍ | kūlā̍t-iva | spaśa̍ḥ |
su̱-tī̱rtham | arva̍taḥ | ya̱thā̱ | anu̍ | na̱ḥ | ne̱ṣa̱tha̱ | su̱-gam | a̱ne̱hasa̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ | su̱-ū̱taya̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ ||8.047.11||

8.047.12a neha bha̱draṁ ra̍kṣa̱svine̱ nāva̱yai nopa̱yā u̱ta |
8.047.12c gave̍ ca bha̱draṁ dhe̱nave̍ vī̱rāya̍ ca śravasya̱te̍ 'ne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||

na | i̱ha | bha̱dram | ra̱kṣa̱svine̍ | na | a̱va̱-yai | na | u̱pa̱-yai | u̱ta |
gave̍ | ca̱ | bha̱dram | dhe̱nave̍ | vī̱rāya̍ | ca̱ | śra̱va̱sya̱te | a̱ne̱hasa̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ | su̱-ū̱taya̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ ||8.047.12||

8.047.13a yad ā̱vir yad a̍pī̱cya1̱̍ṁ devā̍so̱ asti̍ duṣkṛ̱tam |
8.047.13c tri̱te tad viśva̍m ā̱ptya ā̱re a̱smad da̍dhātanāne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||

yat | ā̱viḥ | yat | a̱pī̱cya̍m | devā̍saḥ | asti̍ | du̱ḥ-kṛ̱tam |
tri̱te | tat | viśva̍m | ā̱ptye | ā̱re | a̱smat | da̱dhā̱ta̱na̱ | a̱ne̱hasa̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ | su̱-ū̱taya̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ ||8.047.13||

8.047.14a yac ca̱ goṣu̍ du̱ṣṣvapnya̱ṁ yac cā̱sme du̍hitar divaḥ |
8.047.14c tri̱tāya̱ tad vi̍bhāvary ā̱ptyāya̱ parā̍ vahāne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||

yat | ca̱ | goṣu̍ | du̱ḥ-svapnya̍m | yat | ca̱ | a̱sme iti̍ | du̱hi̱ta̱ḥ | di̱va̱ḥ |
tri̱tāya̍ | tat | vi̱bhā̱-va̱ri̱ | ā̱ptyāya̍ | parā̍ | va̱ha̱ | a̱ne̱hasa̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ | su̱-ū̱taya̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ ||8.047.14||

8.047.15a ni̱ṣkaṁ vā̍ ghā kṛ̱ṇava̍te̱ sraja̍ṁ vā duhitar divaḥ |
8.047.15c tri̱te du̱ṣṣvapnya̱ṁ sarva̍m ā̱ptye pari̍ dadmasy ane̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||

ni̱ṣkam | vā̱ | gha̱ | kṛ̱ṇava̍te | sraja̍m | vā̱ | du̱hi̱ta̱ḥ | di̱va̱ḥ |
tri̱te | du̱ḥ-svapnya̍m | sarva̍m | ā̱ptye | pari̍ | da̱dma̱si̱ | a̱ne̱hasa̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ | su̱-ū̱taya̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ ||8.047.15||

8.047.16a tada̍nnāya̱ tada̍pase̱ tam bhā̱gam u̍pase̱duṣe̍ |
8.047.16c tri̱tāya̍ ca dvi̱tāya̱ coṣo̍ du̱ṣṣvapnya̍ṁ vahāne̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||

tat-a̍nnāya | tat-a̍pase | tam | bhā̱gam | u̱pa̱-se̱duṣe̍ |
tri̱tāya̍ | ca̱ | dvi̱tāya̍ | ca̱ | uṣa̍ḥ | du̱ḥ-svapnya̍m | va̱ha̱ | a̱ne̱hasa̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ | su̱-ū̱taya̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ ||8.047.16||

8.047.17a yathā̍ ka̱lāṁ yathā̍ śa̱phaṁ yatha̍ ṛ̱ṇaṁ sa̱ṁnayā̍masi |
8.047.17c e̱vā du̱ṣṣvapnya̱ṁ sarva̍m ā̱ptye saṁ na̍yāmasy ane̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||

yathā̍ | ka̱lām | yathā̍ | śa̱pham | yathā̍ | ṛ̱ṇam | sa̱m-nayā̍masi |
e̱va | du̱ḥ-svapnya̍m | sarva̍m | ā̱ptye | sam | na̱yā̱ma̱si̱ | a̱ne̱hasa̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ | su̱-ū̱taya̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ ||8.047.17||

8.047.18a ajai̍ṣmā̱dyāsa̍nāma̱ cābhū̱mānā̍gaso va̱yam |
8.047.18c uṣo̱ yasmā̍d du̱ṣṣvapnyā̱d abhai̱ṣmāpa̱ tad u̍cchatv ane̱haso̍ va ū̱taya̍ḥ suū̱tayo̍ va ū̱taya̍ḥ ||

ajai̍ṣma | a̱dya | asa̍nāma | ca̱ | abhū̍ma | anā̍gasaḥ | va̱yam |
uṣa̍ḥ | yasmā̍t | du̱ḥ-svapnyā̍t | abhai̍ṣma | apa̍ | tat | u̱ccha̱tu̱ | a̱ne̱hasa̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ | su̱-ū̱taya̍ḥ | va̱ḥ | ū̱taya̍ḥ ||8.047.18||


8.048.01a svā̱dor a̍bhakṣi̱ vaya̍saḥ sume̱dhāḥ svā̱dhyo̍ varivo̱vitta̍rasya |
8.048.01c viśve̱ yaṁ de̱vā u̱ta martyā̍so̱ madhu̍ bru̱vanto̍ a̱bhi sa̱ṁcara̍nti ||

svā̱doḥ | a̱bha̱kṣi̱ | vaya̍saḥ | su̱-me̱dhāḥ | su̱-ā̱dhya̍ḥ | va̱ri̱vo̱vit-ta̍rasya |
viśve̍ | yam | de̱vāḥ | u̱ta | martyā̍saḥ | madhu̍ | bru̱vanta̍ḥ | a̱bhi | sa̱m-cara̍nti ||8.048.01||

8.048.02a a̱ntaś ca̱ prāgā̱ adi̍tir bhavāsy avayā̱tā hara̍so̱ daivya̍sya |
8.048.02c inda̱v indra̍sya sa̱khyaṁ ju̍ṣā̱ṇaḥ śrauṣṭī̍va̱ dhura̱m anu̍ rā̱ya ṛ̍dhyāḥ ||

a̱ntariti̍ | ca̱ | pra | agā̍ḥ | adi̍tiḥ | bha̱vā̱si̱ | a̱va̱-yā̱tā | hara̍saḥ | daivya̍sya |
indo̱ iti̍ | indra̍sya | sa̱khyam | ju̱ṣā̱ṇaḥ | śrauṣṭī̍-iva | dhura̍m | anu̍ | rā̱ye | ṛ̱dhyā̱ḥ ||8.048.02||

8.048.03a apā̍ma̱ soma̍m a̱mṛtā̍ abhū̱māga̍nma̱ jyoti̱r avi̍dāma de̱vān |
8.048.03c kiṁ nū̱nam a̱smān kṛ̍ṇava̱d arā̍ti̱ḥ kim u̍ dhū̱rtir a̍mṛta̱ martya̍sya ||

apā̍ma | soma̍m | a̱mṛtā̍ḥ | a̱bhū̱ma̱ | aga̍nma | jyoti̍ḥ | avi̍dāma | de̱vān |
kim | nū̱nam | a̱smān | kṛ̱ṇa̱va̱t | arā̍ti | kim | ū̱m̐ iti̍ | dhū̱rtiḥ | a̱mṛ̱ta̱ | martya̍sya ||8.048.03||

8.048.04a śaṁ no̍ bhava hṛ̱da ā pī̱ta i̍ndo pi̱teva̍ soma sū̱nave̍ su̱śeva̍ḥ |
8.048.04c sakhe̍va̱ sakhya̍ uruśaṁsa̱ dhīra̱ḥ pra ṇa̱ āyu̍r jī̱vase̍ soma tārīḥ ||

śam | na̱ḥ | bha̱va̱ | hṛ̱de | ā | pī̱taḥ | i̱ndo̱ iti̍ | pi̱tā-i̍va | so̱ma̱ | sū̱nave̍ | su̱-śeva̍ḥ |
sakhā-i̍va | sakhye̍ | u̱ru̱-śa̱ṁsa̱ | dhīra̍ḥ | pra | na̱ḥ | āyu̍ḥ | jī̱vase̍ | so̱ma̱ | tā̱rī̱ḥ ||8.048.04||

8.048.05a i̱me mā̍ pī̱tā ya̱śasa̍ uru̱ṣyavo̱ ratha̱ṁ na gāva̱ḥ sam a̍nāha̱ parva̍su |
8.048.05c te mā̍ rakṣantu vi̱srasa̍ś ca̱ritrā̍d u̱ta mā̱ srāmā̍d yavaya̱ntv inda̍vaḥ ||

i̱me | mā̱ | pī̱tāḥ | ya̱śasa̍ḥ | u̱ru̱ṣyava̍ḥ | ratha̍m | na | gāva̍ḥ | sam | a̱nā̱ha̱ | parva̍-su |
te | mā̱ | ra̱kṣa̱ntu̱ | vi̱srasa̍ḥ | ca̱ritrā̍t | u̱ta | mā̱ | srāmā̍t | ya̱va̱ya̱ntu̱ | inda̍vaḥ ||8.048.05||

8.048.06a a̱gniṁ na mā̍ mathi̱taṁ saṁ di̍dīpa̱ḥ pra ca̍kṣaya kṛṇu̱hi vasya̍so naḥ |
8.048.06c athā̱ hi te̱ mada̱ ā so̍ma̱ manye̍ re̱vām̐ i̍va̱ pra ca̍rā pu̱ṣṭim accha̍ ||

a̱gnim | na | mā̱ | ma̱thi̱tam | sam | di̱dī̱pa̱ḥ | pra | ca̱kṣa̱ya̱ | kṛ̱ṇu̱hi | vasya̍saḥ | na̱ḥ |
atha̍ | hi | te̱ | made̍ | ā | so̱ma̱ | manye̍ | re̱vān-i̍va | pra | ca̱ra̱ | pu̱ṣṭim | accha̍ ||8.048.06||

8.048.07a i̱ṣi̱reṇa̍ te̱ mana̍sā su̱tasya̍ bhakṣī̱mahi̱ pitrya̍syeva rā̱yaḥ |
8.048.07c soma̍ rāja̱n pra ṇa̱ āyū̍ṁṣi tārī̱r ahā̍nīva̱ sūryo̍ vāsa̱rāṇi̍ ||

i̱ṣi̱reṇa̍ | te̱ | mana̍sā | su̱tasya̍ | bha̱kṣī̱mahi̍ | pitrya̍sya-iva | rā̱yaḥ |
soma̍ | rāja̍n | pra | na̱ḥ | āyū̍ṁṣi | tā̱rī̱ḥ | ahā̍ni-iva | sūrya̍ḥ | vā̱sa̱rāṇi̍ ||8.048.07||

8.048.08a soma̍ rājan mṛ̱ḻayā̍ naḥ sva̱sti tava̍ smasi vra̱tyā̱3̱̍s tasya̍ viddhi |
8.048.08c ala̍rti̱ dakṣa̍ u̱ta ma̱nyur i̍ndo̱ mā no̍ a̱ryo a̍nukā̱mam parā̍ dāḥ ||

soma̍ | rā̱ja̱n | mṛ̱ḻaya̍ | na̱ḥ | sva̱sti | tava̍ | sma̱si̱ | vra̱tyā̍ḥ | tasya̍ | vi̱ddhi̱ |
ala̍rti | dakṣa̍ḥ | u̱ta | ma̱nyuḥ | i̱ndo̱ iti̍ | mā | na̱ḥ | a̱ryaḥ | a̱nu̱-kā̱mam | parā̍ | dā̱ḥ ||8.048.08||

8.048.09a tvaṁ hi na̍s ta̱nva̍ḥ soma go̱pā gātre̍-gātre niṣa̱satthā̍ nṛ̱cakṣā̍ḥ |
8.048.09c yat te̍ va̱yam pra̍mi̱nāma̍ vra̱tāni̱ sa no̍ mṛḻa suṣa̱khā de̍va̱ vasya̍ḥ ||

tvam | hi | na̱ḥ | ta̱nva̍ḥ | so̱ma̱ | go̱pāḥ | gātre̍-gātre | ni̱-sa̱sattha̍ | nṛ̱-cakṣā̍ḥ |
yat | te̱ | va̱yam | pra̱-mi̱nāma̍ | vra̱tāni̍ | saḥ | na̱ḥ | mṛ̱ḻa̱ | su̱-sa̱khā | de̱va̱ | vasya̍ḥ ||8.048.09||

8.048.10a ṛ̱dū̱dare̍ṇa̱ sakhyā̍ saceya̱ yo mā̱ na riṣye̍d dharyaśva pī̱taḥ |
8.048.10c a̱yaṁ yaḥ somo̱ ny adhā̍yy a̱sme tasmā̱ indra̍m pra̱tira̍m e̱my āyu̍ḥ ||

ṛ̱dū̱dare̍ṇa | sakhyā̍ | sa̱ce̱ya̱ | yaḥ | mā̱ | na | riṣye̍t | ha̱ri̱-a̱śva̱ | pī̱taḥ |
a̱yam | yaḥ | soma̍ḥ | ni | adhā̍yi | a̱sme iti̍ | tasmai̍ | indra̍m | pra̱-tira̍m | e̱mi̱ | āyu̍ḥ ||8.048.10||

8.048.11a apa̱ tyā a̍sthu̱r ani̍rā̱ amī̍vā̱ nir a̍trasa̱n tami̍ṣīcī̱r abhai̍ṣuḥ |
8.048.11c ā somo̍ a̱smām̐ a̍ruha̱d vihā̍yā̱ aga̍nma̱ yatra̍ prati̱ranta̱ āyu̍ḥ ||

apa̍ | tyāḥ | a̱sthu̱ḥ | ani̍rāḥ | amī̍vāḥ | niḥ | a̱tra̱sa̱n | tami̍ṣīcīḥ | abhai̍ṣuḥ |
ā | soma̍ḥ | a̱smān | a̱ru̱ha̱t | vi-hā̍yāḥ | aga̍nma | yatra̍ | pra̱-ti̱rante̍ | āyu̍ḥ ||8.048.11||

8.048.12a yo na̱ indu̍ḥ pitaro hṛ̱tsu pī̱to 'ma̍rtyo̱ martyā̍m̐ āvi̱veśa̍ |
8.048.12c tasmai̱ somā̍ya ha̱viṣā̍ vidhema mṛḻī̱ke a̍sya suma̱tau syā̍ma ||

yaḥ | na̱ḥ | indu̍ḥ | pi̱ta̱ra̱ḥ | hṛ̱t-su | pī̱taḥ | ama̍rtyaḥ | martyā̍n | ā̱-vi̱veśa̍ |
tasmai̍ | somā̍ya | ha̱viṣā̍ | vi̱dhe̱ma̱ | mṛ̱ḻī̱ke | a̱sya̱ | su̱-ma̱tau | syā̱ma̱ ||8.048.12||

8.048.13a tvaṁ so̍ma pi̱tṛbhi̍ḥ saṁvidā̱no 'nu̱ dyāvā̍pṛthi̱vī ā ta̍tantha |
8.048.13c tasmai̍ ta indo ha̱viṣā̍ vidhema va̱yaṁ syā̍ma̱ pata̍yo rayī̱ṇām ||

tvam | so̱ma̱ | pi̱tṛ-bhi̍ḥ | sa̱m-vi̱dā̱naḥ | anu̍ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | ā | ta̱ta̱ntha̱ |
tasmai̍ | te̱ | i̱ndo̱ iti̍ | ha̱viṣā̍ | vi̱dhe̱ma̱ | va̱yam | syā̱ma̱ | pata̍yaḥ | ra̱yī̱ṇām ||8.048.13||

8.048.14a trātā̍ro devā̱ adhi̍ vocatā no̱ mā no̍ ni̱drā ī̍śata̱ mota jalpi̍ḥ |
8.048.14c va̱yaṁ soma̍sya vi̱śvaha̍ pri̱yāsa̍ḥ su̱vīrā̍so vi̱datha̱m ā va̍dema ||

trātā̍raḥ | de̱vā̱ḥ | adhi̍ | vo̱ca̱ta̱ | na̱ḥ | mā | na̱ḥ | ni̱-drā | ī̱śa̱ta̱ | mā | u̱ta | jalpi̍ḥ |
va̱yam | soma̍sya | vi̱śvaha̍ | pri̱yāsa̍ḥ | su̱-vīrā̍saḥ | vi̱datha̍m | ā | va̱de̱ma̱ ||8.048.14||

8.048.15a tvaṁ na̍ḥ soma vi̱śvato̍ vayo̱dhās tvaṁ sva̱rvid ā vi̍śā nṛ̱cakṣā̍ḥ |
8.048.15c tvaṁ na̍ inda ū̱tibhi̍ḥ sa̱joṣā̍ḥ pā̱hi pa̱ścātā̍d u̱ta vā̍ pu̱rastā̍t ||

tvam | na̱ḥ | so̱ma̱ | vi̱śvata̍ḥ | va̱ya̱ḥ-dhāḥ | tvam | sva̱ḥ-vit | ā | vi̱śa̱ | nṛ̱-cakṣā̍ḥ |
tvam | na̱ḥ | i̱ndo̱ iti̍ | ū̱ti-bhi̍ḥ | sa̱-joṣā̍ḥ | pā̱hi | pa̱ścātā̍t | u̱ta | vā̱ | pu̱rastā̍t ||8.048.15||


8.049.01a a̱bhi pra va̍ḥ su̱rādha̍sa̱m indra̍m arca̱ yathā̍ vi̱de |
8.049.01c yo ja̍ri̱tṛbhyo̍ ma̱ghavā̍ purū̱vasu̍ḥ sa̱hasre̍ṇeva̱ śikṣa̍ti ||

a̱bhi | pra | va̱ḥ | su̱-rādha̍sam | indra̍m | a̱rca̱ | yathā̍ | vi̱de |
yaḥ | ja̱ri̱tṛ-bhya̍ḥ | ma̱gha-vā̍ | pu̱ru̱-vasu̍ḥ | sa̱hasre̍ṇa-iva | śikṣa̍ti ||8.049.01||

8.049.02a śa̱tānī̍keva̱ pra ji̍gāti dhṛṣṇu̱yā hanti̍ vṛ̱trāṇi̍ dā̱śuṣe̍ |
8.049.02c gi̱rer i̍va̱ pra rasā̍ asya pinvire̱ datrā̍ṇi puru̱bhoja̍saḥ ||

śa̱tānī̍kā-iva | pra | ji̱gā̱ti̱ | dhṛ̱ṣṇu̱-yā | hanti̍ | vṛ̱trāṇi̍ | dā̱śuṣe̍ |
gi̱reḥ-i̍va | pra | rasā̍ḥ | a̱sya̱ | pi̱nvi̱re̱ | datrā̍ṇi | pu̱ru̱-bhoja̍saḥ ||8.049.02||

8.049.03a ā tvā̍ su̱tāsa̱ inda̍vo̱ madā̱ ya i̍ndra girvaṇaḥ |
8.049.03c āpo̱ na va̍jri̱nn anv o̱kya1̱̍ṁ sara̍ḥ pṛ̱ṇanti̍ śūra̱ rādha̍se ||

ā | tvā̱ | su̱tāsa̍ḥ | inda̍vaḥ | madā̍ḥ | ye | i̱ndra̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ |
āpa̍ḥ | na | va̱jri̱n | anu̍ | o̱kya̍m | sara̍ḥ | pṛ̱ṇanti̍ | śū̱ra̱ | rādha̍se ||8.049.03||

8.049.04a a̱ne̱hasa̍m pra̱tara̍ṇaṁ vi̱vakṣa̍ṇa̱m madhva̱ḥ svādi̍ṣṭham īm piba |
8.049.04c ā yathā̍ mandasā̱naḥ ki̱rāsi̍ na̱ḥ pra kṣu̱dreva̱ tmanā̍ dhṛ̱ṣat ||

a̱ne̱hasa̍m | pra̱-tara̍ṇam | vi̱vakṣa̍ṇam | madhva̍ḥ | svādi̍ṣṭham | ī̱m | pi̱ba̱ |
ā | yathā̍ | ma̱nda̱sā̱naḥ | ki̱rāsi̍ | na̱ḥ | pra | kṣu̱drā-i̍va | tmanā̍ | dhṛ̱ṣat ||8.049.04||

8.049.05a ā na̱ḥ stoma̱m upa̍ dra̱vad dhi̍yā̱no aśvo̱ na sotṛ̍bhiḥ |
8.049.05c yaṁ te̍ svadhāvan sva̱daya̍nti dhe̱nava̱ indra̱ kaṇve̍ṣu rā̱taya̍ḥ ||

ā | na̱ḥ | stoma̍m | upa̍ | dra̱vat | hi̱yā̱naḥ | aśva̍ḥ | na | sotṛ̍-bhiḥ |
yam | te̱ | sva̱dhā̱-va̱n | sva̱daya̍nti | dhe̱nava̍ḥ | indra̍ | kaṇve̍ṣu | rā̱taya̍ḥ ||8.049.05||

8.049.06a u̱graṁ na vī̱raṁ nama̱sopa̍ sedima̱ vibhū̍ti̱m akṣi̍tāvasum |
8.049.06c u̱drīva̍ vajrinn ava̱to na si̍ñca̱te kṣara̍ntīndra dhī̱taya̍ḥ ||

u̱gram | na | vī̱ram | nama̍sā | upa̍ | se̱di̱ma̱ | vi-bhū̍tim | akṣi̍ta-vasum |
u̱drī-i̍va | va̱jri̱n | a̱va̱taḥ | na | si̱ñca̱te | kṣara̍nti | i̱ndra̱ | dhī̱taya̍ḥ ||8.049.06||

8.049.07a yad dha̍ nū̱naṁ yad vā̍ ya̱jñe yad vā̍ pṛthi̱vyām adhi̍ |
8.049.07c ato̍ no ya̱jñam ā̱śubhi̍r mahemata u̱gra u̱grebhi̱r ā ga̍hi ||

yat | ha̱ | nū̱nam | yat | vā̱ | ya̱jñe | yat | vā̱ | pṛ̱thi̱vyām | adhi̍ |
ata̍ḥ | na̱ḥ | ya̱jñam | ā̱śu-bhi̍ḥ | ma̱he̱-ma̱te̱ | u̱graḥ | u̱grebhi̍ḥ | ā | ga̱hi̱ ||8.049.07||

8.049.08a a̱ji̱rāso̱ hara̍yo̱ ye ta̍ ā̱śavo̱ vātā̍ iva prasa̱kṣiṇa̍ḥ |
8.049.08c yebhi̱r apa̍tya̱m manu̍ṣaḥ pa̱rīya̍se̱ yebhi̱r viśva̱ṁ sva̍r dṛ̱śe ||

a̱ji̱rāsa̍ḥ | hara̍yaḥ | ye | te̱ | ā̱śava̍ḥ | vātā̍ḥ-iva | pra̱-sa̱kṣiṇa̍ḥ |
yebhi̍ḥ | apa̍tyam | manu̍ṣaḥ | pa̱ri̱-īya̍se | yebhi̍ḥ | viśva̍m | sva̍ḥ | dṛ̱śe ||8.049.08||

8.049.09a e̱tāva̍tas ta īmaha̱ indra̍ su̱mnasya̱ goma̍taḥ |
8.049.09c yathā̱ prāvo̍ maghava̱n medhyā̍tithi̱ṁ yathā̱ nīpā̍tithi̱ṁ dhane̍ ||

e̱tāva̍taḥ | te̱ | ī̱ma̱he̱ | indra̍ | su̱mnasya̍ | go-ma̍taḥ |
yathā̍ | pra | āva̍ḥ | ma̱gha̱-va̱n | medhya̍-atithim | yathā̍ | nīpa̍-atithi, | dhane̍ ||8.049.09||

8.049.10a yathā̱ kaṇve̍ maghavan tra̱sada̍syavi̱ yathā̍ pa̱kthe daśa̍vraje |
8.049.10c yathā̱ gośa̍rye̱ asa̍nor ṛ̱jiśva̱nīndra̱ goma̱d dhira̍ṇyavat ||

yathā̍ | kaṇve̍ | ma̱gha̱-va̱n | tra̱sada̍syavi | yathā̍ | pa̱kthe | daśa̍-vraje |
yathā̍ | go-śa̍rye | asa̍noḥ | ṛ̱jiśva̍ni | indra̍ | go-ma̍t | hira̍ṇya-vat ||8.049.10||


8.050.01a pra su śru̱taṁ su̱rādha̍sa̱m arcā̍ śa̱kram a̱bhiṣṭa̍ye |
8.050.01c yaḥ su̍nva̱te stu̍va̱te kāmya̱ṁ vasu̍ sa̱hasre̍ṇeva̱ maṁha̍te ||

pra | su | śru̱tam | su̱-rādha̍sam | arca̍ | śa̱kram | a̱bhiṣṭa̍ye |
yaḥ | su̱nva̱te | stu̱va̱te | kāmya̍m | vasu̍ | sa̱hasre̍ṇa-iva | maṁha̍te ||8.050.01||

8.050.02a śa̱tānī̍kā he̱tayo̍ asya du̱ṣṭarā̱ indra̍sya sa̱miṣo̍ ma̱hīḥ |
8.050.02c gi̱rir na bhu̱jmā ma̱ghava̍tsu pinvate̱ yad ī̍ṁ su̱tā ama̍ndiṣuḥ ||

śa̱ta-a̍nī̍kāḥ | he̱taya̍ḥ | a̱sya̱ | du̱starā̍ḥ | indra̍sya | sa̱m-iṣa̍ḥ | ma̱hīḥ |
gi̱riḥ | na | bhu̱jmā | ma̱ghava̍t-su | pi̱nva̱te̱ | yat | ī̱m | su̱tāḥ | ama̍ndiṣuḥ ||8.050.02||

8.050.03a yad ī̍ṁ su̱tāsa̱ inda̍vo̱ 'bhi pri̱yam ama̍ndiṣuḥ |
8.050.03c āpo̱ na dhā̍yi̱ sava̍nam ma̱ ā va̍so̱ dughā̍ i̱vopa̍ dā̱śuṣe̍ ||

yat | ī̱m | su̱tāsa̍ḥ | inda̍vaḥ | a̱bhi | pri̱yam | ama̍ndiṣuḥ |
āpa̍ḥ | na | dhā̱yi̱ | sava̍nam | me̱ | ā | va̱so̱ iti̍ | dughā̍-iva | upa̍ | dā̱śuṣe̍ ||8.050.03||

8.050.04a a̱ne̱hasa̍ṁ vo̱ hava̍mānam ū̱taye̱ madhva̍ḥ kṣaranti dhī̱taya̍ḥ |
8.050.04c ā tvā̍ vaso̱ hava̍mānāsa̱ inda̍va̱ upa̍ sto̱treṣu̍ dadhire ||

a̱ne̱hasa̍m | va̱ḥ | hava̍mānam | ū̱taye̍ | madhva̍ḥ | kṣa̱ra̱nti̱ | dhī̱taya̍ḥ |
ā | tvā̱ | va̱so̱ iti̍ | hava̍mānāsaḥ | inda̍vaḥ | upa̍ | sto̱treṣu̍ | da̱dhi̱re̱ ||8.050.04||

8.050.05a ā na̱ḥ some̍ svadhva̱ra i̍yā̱no atyo̱ na to̍śate |
8.050.05c yaṁ te̍ svadāva̱n svada̍nti gū̱rtaya̍ḥ pau̱re cha̍ndayase̱ hava̍m ||

ā | na̱ḥ | some̍ | su̱-a̱dhva̱re | i̱yā̱naḥ | atya̍ḥ | na | to̱śa̱te̱ |
yam | te̱ | sva̱dā̱-va̱n | svada̍nti | gū̱rtya̍ḥ | pau̱re | cha̱nda̱ya̱se̱ | hava̍m ||8.050.05||

8.050.06a pra vī̱ram u̱graṁ vivi̍ciṁ dhana̱spṛta̱ṁ vibhū̍ti̱ṁ rādha̍so ma̱haḥ |
8.050.06c u̱drīva̍ vajrinn ava̱to va̍sutva̱nā sadā̍ pīpetha dā̱śuṣe̍ ||

pra | vī̱ram | u̱gram | vivi̍cim | dha̱na̱-spṛta̍m | vi-bhū̍tim | rādha̍saḥ | ma̱haḥ |
u̱drī-i̍va | va̱jri̱n | a̱va̱taḥ | va̱su̱-tva̱nā | sadā̍ | pī̱pe̱tha̱ | dā̱śuṣe̍ ||8.050.06||

8.050.07a yad dha̍ nū̱nam pa̍rā̱vati̱ yad vā̍ pṛthi̱vyāṁ di̱vi |
8.050.07c yu̱jā̱na i̍ndra̱ hari̍bhir mahemata ṛ̱ṣva ṛ̱ṣvebhi̱r ā ga̍hi ||

yat | ha̱ | nū̱nam | pa̱rā̱-vati̍ | yat | vā̱ | pṛ̱thi̱vyām | di̱vi |
yu̱jā̱naḥ | i̱ndra̱ | hari̍-bhiḥ | ma̱he̱-ma̱te̱ | ṛ̱ṣvaḥ | ṛ̱ṣvebhi̍ḥ | ā | ga̱hi̱ ||8.050.07||

8.050.08a ra̱thi̱rāso̱ hara̍yo̱ ye te̍ a̱sridha̱ ojo̱ vāta̍sya̱ pipra̍ti |
8.050.08c yebhi̱r ni dasyu̱m manu̍ṣo ni̱ghoṣa̍yo̱ yebhi̱ḥ sva̍ḥ pa̱rīya̍se ||

ra̱thi̱rāsa̍ḥ | hara̍yaḥ | ye | te̱ | a̱sridha̍ḥ | oja̍ḥ | vāta̍sya | pipra̍ti |
yebhi̍ḥ | ni | dasyu̍m | manu̍ṣaḥ | ni̱-ghoṣa̍yaḥ | yebhi̍ḥ | sva1̱̍riti̱ sva̍ḥ | pa̱ri̱-īya̍se ||8.050.08||

8.050.09a e̱tāva̍tas te vaso vi̱dyāma̍ śūra̱ navya̍saḥ |
8.050.09c yathā̱ prāva̱ eta̍śa̱ṁ kṛtvye̱ dhane̱ yathā̱ vaśa̱ṁ daśa̍vraje ||

e̱tāva̍taḥ | te̱ | va̱so̱ iti̍ | vi̱dyāma̍ | śū̱ra̱ | navya̍saḥ |
yathā̍ | pra | āva̍ḥ | eta̍śam | kṛtvye̍ | dhane̍ | yathā̍ | vaśa̍m | daśa̍-vraje ||8.050.09||

8.050.10a yathā̱ kaṇve̍ maghava̱n medhe̍ adhva̱re dī̱rghanī̍the̱ damū̍nasi |
8.050.10c yathā̱ gośa̍rye̱ asi̍ṣāso adrivo̱ mayi̍ go̱traṁ ha̍ri̱śriya̍m ||

yathā̍ | kaṇve̍ | ma̱gha̱-va̱n | medhe̍ | a̱dhva̱re | dī̱rgha-nī̍the | damū̍nasi |
yathā̍ | go-śa̍rye | asi̍sāsaḥ | a̱dri̱-va̱ḥ | mayi̍ | go̱tram | ha̱ri̱-śriya̍m ||8.050.10||


8.051.01a yathā̱ manau̱ sāṁva̍raṇau̱ soma̍m i̱ndrāpi̍baḥ su̱tam |
8.051.01c nīpā̍tithau maghava̱n medhyā̍tithau̱ puṣṭi̍gau̱ śruṣṭi̍gau̱ sacā̍ ||

yathā̍ | manau̍ | sām-va̍raṇau | soma̍m | i̱ndra̱ | api̍baḥ | su̱tam |
nīpa̍-atithau | ma̱gha̱-va̱n | medhya̍-atithau | puṣṭi̍-gau | śruṣṭi̍-gau | sacā̍ ||8.051.01||

8.051.02a pā̱rṣa̱dvā̱ṇaḥ praska̍ṇva̱ṁ sam a̍sādaya̱c chayā̍na̱ṁ jivri̱m uddhi̍tam |
8.051.02c sa̱hasrā̍ṇy asiṣāsa̱d gavā̱m ṛṣi̱s tvoto̱ dasya̍ve̱ vṛka̍ḥ ||

pā̱rṣa̱dvā̱ṇaḥ | praska̍ṇvam | sam | a̱sā̱da̱ya̱t | śayā̍nam | jivri̍m | uddhi̍tam |
sa̱hasrā̍ṇi | a̱si̱sā̱sa̱t | gavā̍m | ṛṣi̍ḥ | tvā-ū̍taḥ | dasya̍ve | vṛka̍ḥ ||8.051.02||

8.051.03a ya u̱kthebhi̱r na vi̱ndhate̍ ci̱kid ya ṛ̍ṣi̱coda̍naḥ |
8.051.03c indra̱ṁ tam acchā̍ vada̱ navya̍syā ma̱ty ari̍ṣyanta̱ṁ na bhoja̍se ||

yaḥ | u̱kthebhi̍ḥ | na | vi̱ndhate̍ | ci̱kit | yaḥ | ṛ̱ṣi̱-coda̍naḥ |
indra̍m | tam | accha̍ | va̱da̱ | navya̍syā | ma̱tī | ari̍ṣyantam | na | bhoja̍se ||8.051.03||

8.051.04a yasmā̍ a̱rkaṁ sa̱ptaśī̍rṣāṇam ānṛ̱cus tri̱dhātu̍m utta̱me pa̱de |
8.051.04c sa tv i1̱̍mā viśvā̱ bhuva̍nāni cikrada̱d ād ij ja̍niṣṭa̱ pauṁsya̍m ||

yasmai̍ | a̱rkam | sa̱pta-śī̍rṣāṇam | ā̱nṛ̱cuḥ | tri̱-dhātu̍m | u̱t-ta̱me | pa̱de |
saḥ | tu | i̱mā | viśvā̍ | bhuva̍nāni | ci̱kra̱da̱t | āt | it | ja̱ni̱ṣṭa̱ | pauṁsya̍m ||8.051.04||

8.051.05a yo no̍ dā̱tā vasū̍nā̱m indra̱ṁ taṁ hū̍mahe va̱yam |
8.051.05c vi̱dmā hy a̍sya suma̱tiṁ navī̍yasīṁ ga̱mema̱ goma̍ti vra̱je ||

yaḥ | na̱ḥ | dā̱tā | vasū̍nām | indra̍m | tam | hū̱ma̱he̱ | va̱yam |
vi̱dma | hi | a̱sya̱ | su̱-ma̱tim | navī̍yasīm | gha̱mema̍ | go-ma̍ti | vra̱je ||8.051.05||

8.051.06a yasmai̱ tvaṁ va̍so dā̱nāya̱ śikṣa̍si̱ sa rā̱yas poṣa̍m aśnute |
8.051.06c taṁ tvā̍ va̱yam ma̍ghavann indra girvaṇaḥ su̱tāva̍nto havāmahe ||

yasmai̍ | tvam | va̱so̱ iti̍ | dā̱nāya̍ | śikṣa̍si | saḥ | rā̱yaḥ | poṣa̍m | a̱śnu̱te̱ |
tam | tvā̱ | va̱yam | ma̱gha̱-va̱n | i̱ndra̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ | su̱ta-va̍ntaḥ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||8.051.06||

8.051.07a ka̱dā ca̱na sta̱rīr a̍si̱ nendra̍ saścasi dā̱śuṣe̍ |
8.051.07c upo̱pen nu ma̍ghava̱n bhūya̱ in nu te̱ dāna̍ṁ de̱vasya̍ pṛcyate ||

ka̱dā | ca̱na | sta̱rīḥ | a̱si̱ | na | i̱ndra̱ | sa̱śca̱si̱ | dā̱śuṣe̍ |
upa̍-upa | it | nu | ma̱gha̱-va̱n | bhūya̍ḥ | it | nu | te̱ | dāna̍m | de̱vasya̍ | pṛ̱cya̱te̱ ||8.051.07||

8.051.08a pra yo na̍na̱kṣe a̱bhy oja̍sā̱ krivi̍ṁ va̱dhaiḥ śuṣṇa̍ṁ nigho̱ṣaya̍n |
8.051.08c ya̱ded asta̍mbhīt pra̱thaya̍nn a̱mūṁ diva̱m ād ij ja̍niṣṭa̱ pārthi̍vaḥ ||

pra | yaḥ | na̱na̱kṣe | a̱bhi | oja̍sā | krivi̍m | va̱dhaiḥ | śuṣṇa̍m | ni̱-gho̱ṣaya̍n |
ya̱dā | it | asta̍mbhīt | pra̱thaya̍n | a̱mūm | diva̍m | āt | it | ja̱ni̱ṣṭa̱ | pārthi̍vaḥ ||8.051.08||

8.051.09a yasyā̱yaṁ viśva̱ āryo̱ dāsa̍ḥ śevadhi̱pā a̱riḥ |
8.051.09c ti̱raś ci̍d a̱rye ruśa̍me̱ parī̍ravi̱ tubhyet so a̍jyate ra̱yiḥ ||

yasya̍ | a̱yam | viśva̍ḥ | ārya̍ḥ | dāsa̍ḥ | śe̱va̱dhi̱-pāḥ | a̱riḥ |
ti̱raḥ | ci̱t | a̱rye | ruśa̍me | pavī̍ravi | tubhya̍ | it | saḥ | a̱jya̱te̱ | ra̱yiḥ ||8.051.09||

8.051.10a tu̱ra̱ṇyavo̱ madhu̍mantaṁ ghṛta̱ścuta̱ṁ viprā̍so a̱rkam ā̍nṛcuḥ |
8.051.10c a̱sme ra̱yiḥ pa̍prathe̱ vṛṣṇya̱ṁ śavo̱ 'sme su̍vā̱nāsa̱ inda̍vaḥ ||

tu̱ra̱ṇyava̍ḥ | madhu̍-mantam | ghṛ̱ta̱-ścuta̍m | viprā̍saḥ | a̱rkam | ā̱nṛ̱cu̱ḥ |
a̱sme iti̍ | ra̱yiḥ | pa̱pra̱the̱ | vṛṣṇya̍m | śava̍ḥ | a̱sme iti̍ | su̱vā̱nāsa̍ḥ | inda̍vaḥ ||8.051.10||


8.052.01a yathā̱ manau̱ viva̍svati̱ soma̍ṁ śa̱krāpi̍baḥ su̱tam |
8.052.01c yathā̍ tri̱te chanda̍ indra̱ jujo̍ṣasy ā̱yau mā̍dayase̱ sacā̍ ||

yathā̍ | manau̍ | viva̍svati | soma̍m | śa̱kra̱ | api̍baḥ | su̱tam |
yathā̍ | tri̱te | chanda̍ḥ | i̱ndra̱ | jujo̍ṣasi | ā̱yau | mā̱da̱ya̱se̱ | sacā̍ ||8.052.01||

8.052.02a pṛṣa̍dhre̱ medhye̍ māta̱riśva̱nīndra̍ suvā̱ne ama̍ndathāḥ |
8.052.02c yathā̱ soma̱ṁ daśa̍śipre̱ daśo̍ṇye̱ syūma̍raśmā̱v ṛjū̍nasi ||

pṛṣa̍dhre | medhye̍ | mā̱ta̱riśva̍ni | indra̍ | su̱vā̱ne | ama̍ndathāḥ |
yathā̍ | soma̍m | daśa̍-śipre | daśa̍-oṇye | syūma̍-raśmau | ṛjū̍nasi ||8.052.02||

8.052.03a ya u̱kthā keva̍lā da̱dhe yaḥ soma̍ṁ dhṛṣi̱tāpi̍bat |
8.052.03c yasmai̱ viṣṇu̱s trīṇi̍ pa̱dā vi̍cakra̱ma upa̍ mi̱trasya̱ dharma̍bhiḥ ||

yaḥ | u̱kthā | keva̍lā | da̱dhe | yaḥ | soma̍m | dhṛ̱ṣi̱tā | api̍bat |
yasmai̍ | viṣṇu̍ḥ | trīṇi̍ | pa̱dā | vi̱-ca̱kra̱me | upa̍ | mi̱trasya̍ | dharma̍-bhiḥ ||8.052.03||

8.052.04a yasya̱ tvam i̍ndra̱ stome̍ṣu cā̱kano̱ vāje̍ vājiñ chatakrato |
8.052.04c taṁ tvā̍ va̱yaṁ su̱dughā̍m iva go̱duho̍ juhū̱masi̍ śrava̱syava̍ḥ ||

yasya̍ | tvam | i̱ndra̱ | stome̍ṣu | cā̱kana̍ḥ | vāje̍ | vā̱ji̱n | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
tam | tvā̱ | va̱yam | su̱dughā̍m-iva | go̱-duha̍ḥ | ju̱hū̱masi̍ | śra̱va̱syava̍ḥ ||8.052.04||

8.052.05a yo no̍ dā̱tā sa na̍ḥ pi̱tā ma̱hām̐ u̱gra ī̍śāna̱kṛt |
8.052.05c ayā̍mann u̱gro ma̱ghavā̍ purū̱vasu̱r gor aśva̍sya̱ pra dā̍tu naḥ ||

yaḥ | na̱ḥ | dā̱tā | saḥ | na̱ḥ | pi̱tā | ma̱hān | u̱graḥ | ī̱śā̱na̱-kṛt |
ayā̍man | u̱graḥ | ma̱gha-vā̍ | pu̱ru̱-vasu̍ḥ | goḥ | aśva̍sya | pra | dā̱tu̱ | na̱ḥ ||8.052.05||

8.052.06a yasmai̱ tvaṁ va̍so dā̱nāya̱ maṁha̍se̱ sa rā̱yas poṣa̍m invati |
8.052.06c va̱sū̱yavo̱ vasu̍patiṁ śa̱takra̍tu̱ṁ stomai̱r indra̍ṁ havāmahe ||

yasmai̍ | tvam | va̱so̱ iti̍ | dā̱nāya̍ | maṁha̍se | saḥ | rā̱yaḥ | poṣa̍m | i̱nva̱ti̱ |
va̱su̱-yava̍ḥ | vasu̍-patim | śa̱ta-kra̍tum | stomai̍ḥ | indra̍m | ha̱vā̱ma̱he̱ ||8.052.06||

8.052.07a ka̱dā ca̱na pra yu̍cchasy u̱bhe ni pā̍si̱ janma̍nī |
8.052.07c turī̍yāditya̱ hava̍naṁ ta indri̱yam ā ta̍sthāv a̱mṛta̍ṁ di̱vi ||

ka̱dā | ca̱na | pra | yu̱ccha̱si̱ | u̱bhe iti̍ | ni | pā̱si̱ | janma̍nī̱ iti̍ |
turī̍ya | ā̱di̱tya̱ | hava̍nam | te̱ | i̱ndri̱yam | ā | ta̱sthau̱ | a̱mṛta̍m | di̱vi ||8.052.07||

8.052.08a yasmai̱ tvam ma̍ghavann indra girvaṇa̱ḥ śikṣo̱ śikṣa̍si dā̱śuṣe̍ |
8.052.08c a̱smāka̱ṁ gira̍ u̱ta su̍ṣṭu̱tiṁ va̍so kaṇva̱vac chṛ̍ṇudhī̱ hava̍m ||

yasmai̍ | tvam | ma̱gha̱-va̱n | i̱ndra̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ | śikṣo̱ iti̍ | śikṣa̍si | dā̱śuṣe̍ |
a̱smāka̍m | gira̍ḥ | u̱ta | su̱stu̱tim | va̱so̱ iti̍ | ka̱ṇva̱-vat | śṛ̱ṇu̱dhi̱ | hava̍m ||8.052.08||

8.052.09a astā̍vi̱ manma̍ pū̱rvyam brahmendrā̍ya vocata |
8.052.09c pū̱rvīr ṛ̱tasya̍ bṛha̱tīr a̍nūṣata sto̱tur me̱dhā a̍sṛkṣata ||

astā̍vi | manma̍ | pū̱rvyam | brahma̍ | indrā̍ya | vo̱ca̱ta̱ |
pū̱rvīḥ | ṛ̱tasya̍ | bṛ̱ha̱tīḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | sto̱tuḥ | me̱dhāḥ | a̱sṛ̱kṣa̱ta̱ ||8.052.09||

8.052.10a sam indro̱ rāyo̍ bṛha̱tīr a̍dhūnuta̱ saṁ kṣo̱ṇī sam u̱ sūrya̍m |
8.052.10c saṁ śu̱krāsa̱ḥ śuca̍ya̱ḥ saṁ gavā̍śira̱ḥ somā̱ indra̍m amandiṣuḥ ||

sam | indra̍ḥ | rāya̍ḥ | bṛ̱ha̱tīḥ | a̱dhū̱nu̱ta̱ | sam | kṣo̱ṇī iti̍ | sam | ū̱m̐ iti̍ | sūrya̍m |
sam | śu̱krāsa̍ḥ | śuca̍yaḥ | sam | go-ā̍śiraḥ | somā̍ḥ | indra̍m | a̱ma̱ndi̱ṣu̱ḥ ||8.052.10||


8.053.01a u̱pa̱maṁ tvā̍ ma̱ghonā̱ṁ jyeṣṭha̍ṁ ca vṛṣa̱bhāṇā̍m |
8.053.01c pū̱rbhitta̍mam maghavann indra go̱vida̱m īśā̍naṁ rā̱ya ī̍mahe ||

u̱pa̱-mam | tvā̱ | ma̱ghonā̍m | jyeṣṭha̍m | ca̱ | vṛ̱ṣa̱bhāṇā̍m |
pu̱rbhit-ta̍mam | ma̱gha̱-va̱n | i̱ndra̱ | go̱-vida̍m | īśā̍nam | rā̱yaḥ | ī̱ma̱he̱ ||8.053.01||

8.053.02a ya ā̱yuṁ kutsa̍m atithi̱gvam arda̍yo vāvṛdhā̱no di̱ve-di̍ve |
8.053.02c taṁ tvā̍ va̱yaṁ harya̍śvaṁ śa̱takra̍tuṁ vāja̱yanto̍ havāmahe ||

yaḥ | ā̱yum | kutsa̍m | a̱ti̱thi̱-gvam | arda̍yaḥ | va̱vṛ̱dhā̱naḥ | di̱ve-di̍ve |
tam | tvā̱ | va̱yam | hari̍-aśvam | śa̱ta-kra̍tum | vā̱ja̱-yanta̍ḥ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||8.053.02||

8.053.03a ā no̱ viśve̍ṣā̱ṁ rasa̱m madhva̍ḥ siñca̱ntv adra̍yaḥ |
8.053.03c ye pa̍rā̱vati̍ sunvi̱re jane̱ṣv ā ye a̍rvā̱vatīnda̍vaḥ ||

ā | na̱ḥ | viśve̍ṣām | rasa̍m | madhva̍ḥ | si̱ñca̱ntu̱ | adra̍yaḥ |
ye | pa̱rā̱-vati̍ | su̱nvi̱re | jane̍ṣu | ā | ye | a̱rvā̱-vati̍ | inda̍vaḥ ||8.053.03||

8.053.04a viśvā̱ dveṣā̍ṁsi ja̱hi cāva̱ cā kṛ̍dhi̱ viśve̍ sanva̱ntv ā vasu̍ |
8.053.04c śīṣṭe̍ṣu cit te madi̱rāso̍ a̱ṁśavo̱ yatrā̱ soma̍sya tṛ̱mpasi̍ ||

viśvā̍ | dveṣā̍ṁsi | ja̱hi | ca̱ | ava̍ | ca̱ | ā | kṛ̱dhi̱ | viśve̍ | sa̱nva̱ntu̱ | ā | vasu̍ |
śīṣṭe̍ṣu | ci̱t | te̱ | ma̱di̱rāsa̍ḥ | a̱ṁśava̍ḥ | yatra̍ | soma̍sya | tṛ̱mpasi̍ ||8.053.04||

8.053.05a indra̱ nedī̍ya̱ ed i̍hi mi̱tame̍dhābhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.053.05c ā śa̍ṁtama̱ śaṁta̍mābhir a̱bhiṣṭi̍bhi̱r ā svā̍pe svā̱pibhi̍ḥ ||

indra̍ | nedī̍yaḥ | ā | it | i̱hi̱ | mi̱ta-me̍dhābhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
ā | śa̱m-ta̱ma̱ | śam-ta̍mābhiḥ | a̱bhiṣṭi̍-bhiḥ | ā | su̱-ā̱pe̱ | svā̱pi-bhi̍ḥ ||8.053.05||

8.053.06a ā̱ji̱tura̱ṁ satpa̍tiṁ vi̱śvaca̍rṣaṇiṁ kṛ̱dhi pra̱jāsv ābha̍gam |
8.053.06c pra sū ti̍rā̱ śacī̍bhi̱r ye ta̍ u̱kthina̱ḥ kratu̍m puna̱ta ā̍nu̱ṣak ||

ā̱ji̱-tura̍m | sat-pa̍tim | vi̱śva-ca̍rṣaṇim | kṛ̱dhi | pra̱-jāsu̍ | ā-bha̍gam |
pra | su | ti̱ra̱ | śacī̍bhi̱ḥ | ye | te̱ | u̱kthina̍ḥ | kratu̍m | pu̱na̱te | ā̱nu̱ṣak ||8.053.06||

8.053.07a yas te̱ sādhi̱ṣṭho 'va̍se̱ te syā̍ma̱ bhare̍ṣu te |
8.053.07c va̱yaṁ hotrā̍bhir u̱ta de̱vahū̍tibhiḥ sasa̱vāṁso̍ manāmahe ||

yaḥ | te̱ | sādhi̍ṣṭhaḥ | ava̍se | te | syā̱ma̱ | bhare̍ṣu | te̱ |
va̱yam | hotrā̍bhiḥ | u̱ta | de̱vahū̍ti-bhiḥ | sa̱sa̱-vāṁsa̍ḥ | ma̱nā̱ma̱he̱ ||8.053.07||

8.053.08a a̱haṁ hi te̍ harivo̱ brahma̍ vāja̱yur ā̱jiṁ yāmi̱ sado̱tibhi̍ḥ |
8.053.08c tvām id e̱va tam ame̱ sam a̍śva̱yur ga̱vyur agre̍ mathī̱nām ||

a̱ham | hi | te̱ | ha̱ri̱-va̱ḥ | brahma̍ | vā̱ja̱-yuḥ | ā̱jim | yāmi̍ | sadā̍ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
tvām | it | e̱va | tam | ame̍ | sam | a̱śva̱-yuḥ | ga̱vyuḥ | agre̍ | ma̱thī̱nām ||8.053.08||


8.054.01a e̱tat ta̍ indra vī̱rya̍ṁ gī̱rbhir gṛ̱ṇanti̍ kā̱rava̍ḥ |
8.054.01c te stobha̍nta̱ ūrja̍m āvan ghṛta̱ścuta̍m pau̱rāso̍ nakṣan dhī̱tibhi̍ḥ ||

e̱tat | te̱ | i̱ndra̱ | vī̱rya̍m | gī̱ḥ-bhiḥ | gṛ̱ṇanti̍ | kā̱rava̍ḥ |
te | stobha̍ntaḥ | ūrja̍m | ā̱va̱n | ghṛ̱ta̱-ścuta̍m | pau̱rāsa̍ḥ | na̱kṣa̱n | dhī̱ti-bhi̍ḥ ||8.054.01||

8.054.02a nakṣa̍nta̱ indra̱m ava̍se sukṛ̱tyayā̱ yeṣā̍ṁ su̱teṣu̱ manda̍se |
8.054.02c yathā̍ saṁva̱rte ama̍do̱ yathā̍ kṛ̱śa e̱vāsme i̍ndra matsva ||

nakṣa̍nte | indra̍m | ava̍se | su̱-kṛ̱tyayā̍ | yeṣā̍m | su̱teṣu̍ | manda̍se |
yathā̍ | sa̱m-va̱rte | ama̍daḥ | yathā̍ | kṛ̱śe | e̱va | a̱sme iti̍ | i̱ndra̱ | ma̱tsva̱ ||8.054.02||

8.054.03a ā no̱ viśve̍ sa̱joṣa̍so̱ devā̍so̱ ganta̱nopa̍ naḥ |
8.054.03c vasa̍vo ru̱drā ava̍se na̱ ā ga̍mañ chṛ̱ṇvantu̍ ma̱ruto̱ hava̍m ||

ā | na̱ḥ | viśve̍ | sa̱-joṣa̍sa̍ḥ | devā̍saḥ | ganta̍na | upa̍ | na̱ḥ |
vasa̍vaḥ | ru̱drāḥ | ava̍se | na̱ḥ | ā | ga̱ma̱n | śṛ̱ṇvantu̍ | ma̱ruta̍ḥ | hava̍m ||8.054.03||

8.054.04a pū̱ṣā viṣṇu̱r hava̍nam me̱ sara̍sva̱ty ava̍ntu sa̱pta sindha̍vaḥ |
8.054.04c āpo̱ vāta̱ḥ parva̍tāso̱ vana̱spati̍ḥ śṛ̱ṇotu̍ pṛthi̱vī hava̍m ||

pū̱ṣā | viṣṇu̍ḥ | hava̍nam | me̱ | sara̍svatī | ava̍ntu | sa̱pta | sindha̍vaḥ |
āpa̍ḥ | vāta̍ḥ | parva̍tāsaḥ | vana̱spati̍ḥ | śṛ̱ṇotu̍ | pṛ̱thi̱vī | hava̍m ||8.054.04||

8.054.05a yad i̍ndra̱ rādho̱ asti̍ te̱ māgho̍nam maghavattama |
8.054.05c tena̍ no bodhi sadha̱mādyo̍ vṛ̱dhe bhago̍ dā̱nāya̍ vṛtrahan ||

yat | i̱ndra̱ | rādha̍ḥ | asti̍ | te̱ | māgho̍nam | ma̱gha̱va̱t-ta̱ma̱ |
tena̍ | na̱ḥ | bo̱dhi̱ | sa̱dha̱-mādya̍ḥ | vṛ̱dhe | bhaga̍ḥ | dā̱nāya̍ | vṛ̱tra̱-ha̱n ||8.054.05||

8.054.06a āji̍pate nṛpate̱ tvam id dhi no̱ vāja̱ ā va̍kṣi sukrato |
8.054.06c vī̱tī hotrā̍bhir u̱ta de̱vavī̍tibhiḥ sasa̱vāṁso̱ vi śṛ̍ṇvire ||

āji̍-pate | nṛ̱-pa̱te̱ | tvam | it | hi | na̱ḥ | vāje̍ | ā | va̱kṣi̱ | su̱kra̱to̱ iti̍ su-krato |
vī̱tī | hotrā̍bhiḥ | u̱ta | de̱vavī̍ti-bhiḥ | sa̱sa̱-vāṁsa̍ḥ | vi | śṛ̱ṇvi̱re̱ ||8.054.06||

8.054.07a santi̱ hy a1̱̍rya ā̱śiṣa̱ indra̱ āyu̱r janā̍nām |
8.054.07c a̱smān na̍kṣasva maghava̱nn upāva̍se dhu̱kṣasva̍ pi̱pyuṣī̱m iṣa̍m ||

santi̍ | hi | a̱rye | ā̱-śiṣa̍ḥ | indre̍ | āyu̍ḥ | janā̍nām |
a̱smān | na̱kṣa̱sva̱ | ma̱gha̱-va̱n | upa̍ | ava̍se | dhu̱kṣasva̍ | pi̱pyuṣī̍m | iṣa̍m ||8.054.07||

8.054.08a va̱yaṁ ta̍ indra̱ stome̍bhir vidhema̱ tvam a̱smāka̍ṁ śatakrato |
8.054.08c mahi̍ sthū̱raṁ śa̍śa̱yaṁ rādho̱ ahra̍ya̱m praska̍ṇvāya̱ ni to̍śaya ||

va̱yam | te̱ | i̱ndra̱ | stome̍bhiḥ | vi̱dhe̱ma̱ | tvam | a̱smāka̍m | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
mahi̍ | sthū̱ram | śa̱śa̱yam | rādha̍ḥ | ahra̍yam | praska̍ṇvāya | ni | to̱śa̱ya̱ ||8.054.08||


8.055.01a bhūrīd indra̍sya vī̱rya1̱̍ṁ vy akhya̍m a̱bhy āya̍ti |
8.055.01c rādha̍s te dasyave vṛka ||

bhūri̍ | it | indra̍sya | vī̱rya̍m | vi | akhya̍m | a̱bhi | ā | a̱ya̱ti̱ |
rādha̍ḥ | te̱ | da̱sya̱ve̱ | vṛ̱ka̱ ||8.055.01||

8.055.02a śa̱taṁ śve̱tāsa̍ u̱kṣaṇo̍ di̱vi tāro̱ na ro̍cante |
8.055.02c ma̱hnā diva̱ṁ na ta̍stabhuḥ ||

śa̱tam | śve̱tāsa̍ḥ | u̱kṣaṇa̍ḥ | di̱vi | tāra̍ḥ | na | ro̱ca̱nte̱ |
ma̱hnā | diva̍m | na | ta̱sta̱bhu̱ḥ ||8.055.02||

8.055.03a śa̱taṁ ve̱ṇūñ cha̱taṁ śuna̍ḥ śa̱taṁ carmā̍ṇi mlā̱tāni̍ |
8.055.03c śa̱tam me̍ balbajastu̱kā aru̍ṣīṇā̱ṁ catu̍ḥśatam ||

śa̱tam | ve̱ṇūm | śa̱tam | śuna̍ḥ | śa̱tam | carmā̍ṇi | mlā̱tāni̍ |
śa̱tam | me̱ | ba̱lba̱ja̱-stu̱kāḥ | aru̍ṣīṇām | catu̍ḥ-śatam ||8.055.03||

8.055.04a su̱de̱vāḥ stha̍ kāṇvāyanā̱ vayo̍-vayo vica̱ranta̍ḥ |
8.055.04c aśvā̍so̱ na ca̍ṅkramata ||

su̱-de̱vāḥ | stha̱ | kā̱ṇvā̱ya̱nā̱ḥ | vaya̍ḥ-vayaḥ | vi̱-ca̱ranta̍ḥ |
aśvā̍saḥ | na | ca̱ṅkra̱ma̱ta̱ ||8.055.04||

8.055.05a ād it sā̱ptasya̍ carkira̱nn ānū̍nasya̱ mahi̱ śrava̍ḥ |
8.055.05c śyāvī̍r atidhva̱san pa̱thaś cakṣu̍ṣā ca̱na sa̱ṁnaśe̍ ||

āt | it | sā̱ptasya̍ | ca̱rki̱ra̱n | na | anū̍nasya | mahi̍ | śrava̍ḥ |
śyāvī̍ḥ | a̱ti̱-dhva̱san | pa̱thaḥ | cakṣu̍ṣā | ca̱na | sa̱m-naśe̍ ||8.055.05||


8.056.01a prati̍ te dasyave vṛka̱ rādho̍ ada̱rśy ahra̍yam |
8.056.01c dyaur na pra̍thi̱nā śava̍ḥ ||

prati̍ | te̱ | da̱sya̱ve̱ | vṛ̱ka̱ | rādha̍ḥ | a̱da̱rśi̱ | ahra̍yam |
dyauḥ | na | pra̱thi̱nā | śava̍ḥ ||8.056.01||

8.056.02a daśa̱ mahya̍m pautakra̱taḥ sa̱hasrā̱ dasya̍ve̱ vṛka̍ḥ |
8.056.02c nityā̍d rā̱yo a̍maṁhata ||

daśa̍ | mahya̍m | pau̱ta̱-kra̱taḥ | sa̱hasrā̍ | dasya̍ve | vṛka̍ḥ |
nityā̍t | rā̱yaḥ | a̱ma̱ṁha̱ta̱ ||8.056.02||

8.056.03a śa̱tam me̍ garda̱bhānā̍ṁ śa̱tam ūrṇā̍vatīnām |
8.056.03c śa̱taṁ dā̱sām̐ ati̱ sraja̍ḥ ||

śa̱tam | me̱ | ga̱rda̱bhānā̍m | śa̱tam | ūrṇā̍-vatīnām |
śa̱tam | dā̱sān | ati̍ | sraja̍ḥ ||8.056.03||

8.056.04a tatro̱ api̱ prāṇī̍yata pū̱takra̍tāyai̱ vya̍ktā |
8.056.04c aśvā̍nā̱m in na yū̱thyā̍m ||

tatro̱ iti̍ | api̍ | pra | a̱nī̱ya̱ta̱ | pū̱ta-kra̍tāyai | vi-a̍ktā |
aśvā̍nām | it | na | yū̱thyā̍m ||8.056.04||

8.056.05a ace̍ty a̱gniś ci̍ki̱tur ha̍vya̱vāṭ sa su̱madra̍thaḥ |
8.056.05c a̱gniḥ śu̱kreṇa̍ śo̱ciṣā̍ bṛ̱hat sūro̍ arocata di̱vi sūryo̍ arocata ||

ace̍ti | a̱gniḥ | ci̱ki̱tuḥ | ha̱vya̱-vāṭ | saḥ | su̱mat-ra̍thaḥ |
a̱gniḥ | śu̱kreṇa̍ | śo̱ciṣā̍ | bṛ̱hat | sūra̍ḥ | a̱ro̱ca̱ta̱ | di̱vi | sūrya̍ḥ | a̱ro̱ca̱ta̱ ||8.056.05||


8.057.01a yu̱vaṁ de̍vā̱ kratu̍nā pū̱rvyeṇa̍ yu̱ktā rathe̍na tavi̱ṣaṁ ya̍jatrā |
8.057.01c āga̍cchataṁ nāsatyā̱ śacī̍bhir i̱daṁ tṛ̱tīya̱ṁ sava̍nam pibāthaḥ ||

yu̱vam | de̱vā̱ | kratu̍nā | pū̱rvyeṇa̍ | yu̱ktā | rathe̍na | ta̱vi̱ṣam | ya̱ja̱trā̱ |
ā | a̱ga̱ccha̱ta̱m | nā̱sa̱tyā̱ | śacī̍bhiḥ | i̱dam | tṛ̱tīya̍m | sava̍nam | pi̱bā̱tha̱ḥ ||8.057.01||

8.057.02a yu̱vāṁ de̱vās traya̍ ekāda̱śāsa̍ḥ sa̱tyāḥ sa̱tyasya̍ dadṛśe pu̱rastā̍t |
8.057.02c a̱smāka̍ṁ ya̱jñaṁ sava̍naṁ juṣā̱ṇā pā̱taṁ soma̍m aśvinā̱ dīdya̍gnī ||

yu̱vām | de̱vāḥ | traya̍ḥ | e̱kā̱da̱śāsa̍ḥ | sa̱tyāḥ | sa̱tyasya̍ | da̱dṛ̱śe̱ | pu̱rastā̍t |
a̱smāka̍m | ya̱jñam | sava̍nam | ju̱ṣā̱ṇā | pā̱tam | soma̍m | a̱śvi̱nā̱ | dīdya̍gnī̱ iti̱ dīdi̍-agnī ||8.057.02||

8.057.03a pa̱nāyya̱ṁ tad a̍śvinā kṛ̱taṁ vā̍ṁ vṛṣa̱bho di̱vo raja̍saḥ pṛthi̱vyāḥ |
8.057.03c sa̱hasra̱ṁ śaṁsā̍ u̱ta ye gavi̍ṣṭau̱ sarvā̱m̐ it tām̐ upa̍ yātā̱ piba̍dhyai ||

pa̱nāyya̍m | tat | a̱śvi̱nā̱ | kṛ̱tam | vā̱m | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | di̱vaḥ | raja̍saḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ |
sa̱hasra̍m | śaṁsā̍ḥ | u̱ta | ye | gavi̍ṣṭau | sarvā̍n | it | tān | upa̍ | yā̱ta̱ | piba̍dhyai ||8.057.03||

8.057.04a a̱yaṁ vā̍m bhā̱go nihi̍to yajatre̱mā giro̍ nāsa̱tyopa̍ yātam |
8.057.04c piba̍ta̱ṁ soma̱m madhu̍mantam a̱sme pra dā̱śvāṁsa̍m avata̱ṁ śacī̍bhiḥ ||

a̱yam | vā̱m | bhā̱gaḥ | ni-hi̍taḥ | ya̱ja̱trā̱ | i̱māḥ | gira̍ḥ | nā̱sa̱tyā̱ | upa̍ | yā̱ta̱m |
piba̍tam | soma̍m | madhu̍-mantam | a̱sme iti̍ | pra | dā̱śvāṁsa̍m | a̱va̱ta̱m | śacī̍bhiḥ ||8.057.04||


8.058.01a yam ṛ̱tvijo̍ bahu̱dhā ka̱lpaya̍nta̱ḥ sace̍taso ya̱jñam i̱maṁ vaha̍nti |
8.058.01c yo a̍nūcā̱no brā̍hma̱ṇo yu̱kta ā̍sī̱t kā svi̱t tatra̱ yaja̍mānasya sa̱ṁvit ||

yam | ṛ̱tvija̍ḥ | ba̱hu̱dhā | ka̱lpaya̍ntaḥ | sa-ce̍tasaḥ | ya̱jñam | i̱mam | vaha̍nti |
yaḥ | a̱nū̱cā̱naḥ | brā̱hma̱ṇaḥ | yu̱ktaḥ | ā̱sī̱t | kā | svi̱t | tatra̍ | yaja̍mānasya | sa̱m-vit ||8.058.01||

8.058.02a eka̍ e̱vāgnir ba̍hu̱dhā sami̍ddha̱ eka̱ḥ sūryo̱ viśva̱m anu̱ prabhū̍taḥ |
8.058.02c ekai̱voṣāḥ sarva̍m i̱daṁ vi bhā̱ty eka̱ṁ vā i̱daṁ vi ba̍bhūva̱ sarva̍m ||

eka̍ḥ | e̱va | a̱gniḥ | ba̱hu̱dhā | sam-i̍ddhaḥ | eka̍ḥ | sūrya̍ḥ | viśva̍m | anu̍ | pra-bhū̍taḥ |
ekā̍ | e̱va | u̱ṣāḥ | sarva̍m | i̱dam | vi | bhā̱ti̱ | eka̍m | vai̱ | i̱dam | vi | ba̱bhū̱va̱ | sarva̍m ||8.058.02||

8.058.03a jyoti̍ṣmantaṁ ketu̱manta̍ṁ trica̱kraṁ su̱khaṁ ratha̍ṁ su̱ṣada̱m bhūri̍vāram |
8.058.03c ci̱trāma̍ghā̱ yasya̱ yoge̍ 'dhijajñe̱ taṁ vā̍ṁ hu̱ve ati̍ rikta̱m piba̍dhyai ||

jyoti̍ṣmantam | ke̱tu̱-manta̍m | tri̱-ca̱kram | su̱-kham | ratha̍m | su̱-sada̍m | bhūri̍-vāram |
ci̱tra-ma̍ghā | yasya̍ | yoge̍ | a̱dhi̱-ja̱jñe̱ | tam | vā̱m | hu̱ve | ati̍ | rikta̍m | piba̍dhyai ||8.058.03||


8.059.01a i̱māni̍ vām bhāga̱dheyā̍ni sisrata̱ indrā̍varuṇā̱ pra ma̱he su̱teṣu̍ vām |
8.059.01c ya̱jñe-ya̍jñe ha̱ sava̍nā bhura̱ṇyatho̱ yat su̍nva̱te yaja̍mānāya̱ śikṣa̍thaḥ ||

i̱māni̍ | vā̱m | bhā̱ga̱-dheyā̍ni | si̱sra̱te̱ | indrā̍varuṇā | pra | ma̱he | su̱teṣu̍ | vā̱m |
ya̱jñe-ya̍jñe | ha̱ | sava̍nā | bhu̱ra̱ṇyatha̍ḥ | yat | su̱nva̱te | yaja̍mānāya | śikṣa̍thaḥ ||8.059.01||

8.059.02a ni̱ṣṣidhva̍rī̱r oṣa̍dhī̱r āpa̍ āstā̱m indrā̍varuṇā mahi̱māna̱m āśa̍ta |
8.059.02c yā sisra̍tū̱ raja̍saḥ pā̱re adhva̍no̱ yayo̱ḥ śatru̱r naki̱r āde̍va̱ oha̍te ||

ni̱ḥ-sidhva̍rīḥ | oṣa̍dhīḥ | āpa̍ḥ | ā̱stā̱m | indrā̍varuṇā | ma̱hi̱māna̍m | ā̱śa̱ta̱ |
yā | sisra̍tuḥ | raja̍saḥ | pā̱re | adhva̍naḥ | yayo̍ḥ | śatru̍ḥ | naki̍ḥ | ade̍vaḥ | oha̍te ||8.059.02||

8.059.03a sa̱tyaṁ tad i̍ndrāvaruṇā kṛ̱śasya̍ vā̱m madhva̍ ū̱rmiṁ du̍hate sa̱pta vāṇī̍ḥ |
8.059.03c tābhi̍r dā̱śvāṁsa̍m avataṁ śubhas patī̱ yo vā̱m ada̍bdho a̱bhi pāti̱ citti̍bhiḥ ||

sa̱tyam | tat | i̱ndrā̱va̱ru̱ṇā̱ | kṛ̱śasya̍ | vā̱m | madhva̍ḥ | ū̱rmim | du̱ha̱te̱ | sa̱pta | vāṇī̍ḥ |
tābhi̍ḥ | dā̱śvāṁsa̍m | a̱va̱ta̱m | śu̱bha̱ḥ | pa̱tī̱ iti̍ | yaḥ | vā̱m | ada̍bdhaḥ | a̱bhi | pāti̍ | citti̍-bhiḥ ||8.059.03||

8.059.04a ghṛ̱ta̱pruṣa̱ḥ saumyā̍ jī̱radā̍navaḥ sa̱pta svasā̍ra̱ḥ sada̍na ṛ̱tasya̍ |
8.059.04c yā ha̍ vām indrāvaruṇā ghṛta̱ścuta̱s tābhi̍r dhatta̱ṁ yaja̍mānāya śikṣatam ||

ghṛ̱ta̱-pruṣa̍ḥ | saumyā̍ḥ | jī̱ra-dā̍navaḥ | sa̱pta | svasā̍raḥ | sada̍ne | ṛ̱tasya̍ |
yāḥ | ha̱ | vā̱m | i̱ndrā̱va̱ru̱ṇā̱ | ghṛ̱ta̱-ścuta̍ḥ | tābhi̍ḥ | dha̱tta̱m | yaja̍mānāya | śi̱kṣa̱ta̱m ||8.059.04||

8.059.05a avo̍cāma maha̱te saubha̍gāya sa̱tyaṁ tve̱ṣābhyā̍m mahi̱māna̍m indri̱yam |
8.059.05c a̱smān sv i̍ndrāvaruṇā ghṛta̱ścuta̱s tribhi̍ḥ sā̱ptebhi̍r avataṁ śubhas patī ||

avo̍cāma | ma̱ha̱te | saubha̍gāya | sa̱tyam | tve̱ṣābhyā̍m | ma̱hi̱māna̍m | i̱ndri̱yam |
a̱smān | su | i̱ndrā̱va̱ru̱ṇā̱ | ghṛ̱ta̱-ścuta̍ḥ | tri-bhi̍ḥ | sā̱ptebhi̍ḥ | a̱va̱ta̱m | śu̱bha̱ḥ | pa̱tī̱ iti̍ ||8.059.05||

8.059.06a indrā̍varuṇā̱ yad ṛ̱ṣibhyo̍ manī̱ṣāṁ vā̱co ma̱tiṁ śru̱tam a̍datta̱m agre̍ |
8.059.06c yāni̱ sthānā̍ny asṛjanta̱ dhīrā̍ ya̱jñaṁ ta̍nvā̱nās tapa̍sā̱bhy a̍paśyam ||

indrā̍varuṇā | yat | ṛ̱ṣi-bhya̍ḥ | ma̱nī̱ṣām | vā̱caḥ | ma̱tim | śru̱tam | a̱da̱tta̱m | agre̍ |
yāni̍ | sthānā̍ni | a̱sṛ̱ja̱nta̱ | dhīrā̍ḥ | ya̱jñam | ta̱nvā̱nāḥ | tapa̍sā | a̱bhi | a̱pa̱śya̱m ||8.059.06||

8.059.07a indrā̍varuṇā saumana̱sam adṛ̍ptaṁ rā̱yas poṣa̱ṁ yaja̍māneṣu dhattam |
8.059.07c pra̱jām pu̱ṣṭim bhū̍tim a̱smāsu̍ dhattaṁ dīrghāyu̱tvāya̱ pra ti̍rataṁ na̱ āyu̍ḥ ||

indrā̍varuṇā | sau̱ma̱na̱sam | adṛ̍ptam | rā̱yaḥ | poṣa̍m | yaja̍māneṣu | dha̱tta̱m |
pra̱-jām | pu̱ṣṭim | bhū̱ti̱m | a̱smāsu̍ | dha̱tta̱m | dī̱rghā̱yu̱-tvāya̍ | pra | ti̱ra̱ta̱m | na̱ḥ | āyu̍ḥ ||8.059.07||


8.060.01a agna̱ ā yā̍hy a̱gnibhi̱r hotā̍raṁ tvā vṛṇīmahe |
8.060.01c ā tvām a̍naktu̱ praya̍tā ha̱viṣma̍tī̱ yaji̍ṣṭham ba̱rhir ā̱sade̍ ||

agne̍ | ā | yā̱hi̱ | a̱gni-bhi̍ḥ | hotā̍ram | tvā̱ | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ |
ā | tvām | a̱na̱ktu̱ | pra-ya̍tā | ha̱viṣma̍tī | yaji̍ṣṭham | ba̱rhiḥ | ā̱-sade̍ ||8.060.01||

8.060.02a acchā̱ hi tvā̍ sahasaḥ sūno aṅgira̱ḥ sruca̱ś cara̍nty adhva̱re |
8.060.02c ū̱rjo napā̍taṁ ghṛ̱take̍śam īmahe̱ 'gniṁ ya̱jñeṣu̍ pū̱rvyam ||

accha̍ | hi | tvā̱ | sa̱ha̱sa̱ḥ | sū̱no̱ iti̍ | a̱ṅgi̱ra̱ḥ | sruca̍ḥ | cara̍nti | a̱dhva̱re |
ū̱rjaḥ | napā̍tam | ghṛ̱ta-ke̍śam | ī̱ma̱he̱ | a̱gnim | ya̱jñeṣu̍ | pū̱rvyam ||8.060.02||

8.060.03a agne̍ ka̱vir ve̱dhā a̍si̱ hotā̍ pāvaka̱ yakṣya̍ḥ |
8.060.03c ma̱ndro yaji̍ṣṭho adhva̱reṣv īḍyo̱ vipre̍bhiḥ śukra̱ manma̍bhiḥ ||

agne̍ | ka̱viḥ | ve̱dhāḥ | a̱si̱ | hotā̍ | pā̱va̱ka̱ | yakṣya̍ḥ |
ma̱ndraḥ | yaji̍ṣṭhaḥ | a̱dhva̱reṣu̍ | īḍya̍ḥ | vipre̍bhiḥ | śu̱kra̱ | manma̍-bhiḥ ||8.060.03||

8.060.04a adro̍gha̱m ā va̍hośa̱to ya̍viṣṭhya de̱vām̐ a̍jasra vī̱taye̍ |
8.060.04c a̱bhi prayā̍ṁsi̱ sudhi̱tā va̍so gahi̱ manda̍sva dhī̱tibhi̍r hi̱taḥ ||

adro̍gham | ā | va̱ha̱ | u̱śa̱taḥ | ya̱vi̱ṣṭhya̱ | de̱vān | a̱ja̱sra̱ | vī̱taye̍ |
a̱bhi | prayā̍ṁsi | su̱-dhi̱tā | ā | va̱so̱ iti̍ | ga̱hi̱ | manda̍sva | dhī̱ti-bhi̍ḥ | hi̱taḥ ||8.060.04||

8.060.05a tvam it sa̱prathā̍ a̱sy agne̍ trātar ṛ̱tas ka̱viḥ |
8.060.05c tvāṁ viprā̍saḥ samidhāna dīdiva̱ ā vi̍vāsanti ve̱dhasa̍ḥ ||

tvam | it | sa̱-prathā̍ḥ | a̱si̱ | agne̍ | trā̱ta̱ḥ | ṛ̱taḥ | ka̱viḥ |
tvām | viprā̍saḥ | sa̱m-i̱dhā̱na̱ | dī̱di̱-va̱ḥ | ā | vi̱vā̱sa̱nti̱ | ve̱dhasa̍ḥ ||8.060.05||

8.060.06a śocā̍ śociṣṭha dīdi̱hi vi̱śe mayo̱ rāsva̍ sto̱tre ma̱hām̐ a̍si |
8.060.06c de̱vānā̱ṁ śarma̱n mama̍ santu sū̱raya̍ḥ śatrū̱ṣāha̍ḥ sva̱gnaya̍ḥ ||

śoca̍ | śo̱ci̱ṣṭha̱ | dī̱di̱hi | vi̱śe | maya̍ḥ | rāsva̍ | sto̱tre | ma̱hān | a̱si̱ |
de̱vānā̍m | śarma̍n | mama̍ | sa̱ntu̱ | sū̱raya̍ḥ | śa̱tru̱-saha̍ḥ | su̱-a̱gnaya̍ḥ ||8.060.06||

8.060.07a yathā̍ cid vṛ̱ddham a̍ta̱sam agne̍ sa̱ṁjūrva̍si̱ kṣami̍ |
8.060.07c e̱vā da̍ha mitramaho̱ yo a̍sma̱dhrug du̱rmanmā̱ kaś ca̱ vena̍ti ||

yathā̍ | ci̱t | ṛ̱ddham | a̱ta̱sam | agne̍ | sa̱m-jūrva̍si | kṣami̍ |
e̱va | da̱ha̱ | mi̱tra̱-ma̱ha̱ḥ | yaḥ | a̱sma̱-dhruk | du̱ḥ-manmā̍ | kaḥ | ca̱ | vena̍ti ||8.060.07||

8.060.08a mā no̱ martā̍ya ri̱pave̍ rakṣa̱svine̱ māghaśa̍ṁsāya rīradhaḥ |
8.060.08c asre̍dhadbhis ta̱raṇi̍bhir yaviṣṭhya śi̱vebhi̍ḥ pāhi pā̱yubhi̍ḥ ||

mā | na̱ḥ | martā̍ya | ri̱pave̍ | ra̱kṣa̱svine̍ | mā | a̱gha-śa̍ṁsāya | rī̱ra̱dha̱ḥ |
asre̍dhat-bhiḥ | ta̱raṇi̍-bhiḥ | ya̱vi̱ṣṭhya̱ | śi̱vebhi̍ḥ | pā̱hi̱ | pā̱yu-bhi̍ḥ ||8.060.08||

8.060.09a pā̱hi no̍ agna̱ eka̍yā pā̱hy u1̱̍ta dvi̱tīya̍yā |
8.060.09c pā̱hi gī̱rbhis ti̱sṛbhi̍r ūrjām pate pā̱hi ca̍ta̱sṛbhi̍r vaso ||

pā̱hi | na̱ḥ | a̱gne̱ | eka̍yā | pā̱hi | u̱ta | dvi̱tīya̍yā |
pā̱hi | gī̱ḥ-bhiḥ | ti̱sṛ-bhi̍ḥ | ū̱rjā̱m | pa̱te̱ | pā̱hi | ca̱ta̱sṛ-bhi̍ḥ | va̱so̱ iti̍ ||8.060.09||

8.060.10a pā̱hi viśva̍smād ra̱kṣaso̱ arā̍vṇa̱ḥ pra sma̱ vāje̍ṣu no 'va |
8.060.10c tvām id dhi nedi̍ṣṭhaṁ de̱vatā̍taya ā̱piṁ nakṣā̍mahe vṛ̱dhe ||

pā̱hi | viśva̍smāt | ra̱kṣasa̍ḥ | arā̍vṇaḥ | pra | sma̱ | vāje̍ṣu | na̱ḥ | a̱va̱ |
tvām | it | hi | nedi̍ṣṭham | de̱va-tā̍taye | ā̱pim | nakṣā̍mahe | vṛ̱dhe ||8.060.10||

8.060.11a ā no̍ agne vayo̱vṛdha̍ṁ ra̱yim pā̍vaka̱ śaṁsya̍m |
8.060.11c rāsvā̍ ca na upamāte puru̱spṛha̱ṁ sunī̍tī̱ svaya̍śastaram ||

ā | na̱ḥ | a̱gne̱ | va̱ya̱ḥ-vṛdha̍m | ra̱yim | pā̱va̱ka̱ | śaṁsya̍m |
rāsva̍ | ca̱ | na̱ḥ | u̱pa̱-mā̱te̱ | pu̱ru̱-spṛha̍m | su-nī̍tī | svaya̍śaḥ-taram ||8.060.11||

8.060.12a yena̱ vaṁsā̍ma̱ pṛta̍nāsu̱ śardha̍ta̱s tara̍nto a̱rya ā̱diśa̍ḥ |
8.060.12c sa tvaṁ no̍ vardha̱ praya̍sā śacīvaso̱ jinvā̱ dhiyo̍ vasu̱vida̍ḥ ||

yena̍ | vaṁsā̍ma | pṛta̍nāsu | śardha̍taḥ | tara̍ntaḥ | a̱ryaḥ | ā̱-diśa̍ḥ |
saḥ | tvam | na̱ḥ | va̱rdha̱ | pra-ya̍sā | śa̱cī̱va̱so̱ iti̍ śacī-vaso | jinva̍ | dhiya̍ḥ | va̱su̱-vida̍ḥ ||8.060.12||

8.060.13a śiśā̍no vṛṣa̱bho ya̍thā̱gniḥ śṛṅge̱ davi̍dhvat |
8.060.13c ti̱gmā a̍sya̱ hana̍vo̱ na pra̍ti̱dhṛṣe̍ su̱jambha̱ḥ saha̍so ya̱huḥ ||

śiśā̍naḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | ya̱thā̱ | a̱gniḥ | śṛṅge̍ | davi̍dhvat |
ti̱gmāḥ | a̱sya̱ | hana̍vaḥ | na | pra̱ti̱-dhṛṣe̍ | su̱-jambha̍ḥ | saha̍saḥ | ya̱huḥ ||8.060.13||

8.060.14a na̱hi te̍ agne vṛṣabha prati̱dhṛṣe̱ jambhā̍so̱ yad vi̱tiṣṭha̍se |
8.060.14c sa tvaṁ no̍ hota̱ḥ suhu̍taṁ ha̱viṣ kṛ̍dhi̱ vaṁsvā̍ no̱ vāryā̍ pu̱ru ||

na̱hi | te̱ | a̱gne̱ | vṛ̱ṣa̱bha̱ | pra̱ti̱-dhṛṣe̍ | jambhā̍saḥ | yat | vi̱-tiṣṭha̍se |
saḥ | tvam | na̱ḥ | ho̱ta̱riti̍ | su-hu̍tam | ha̱viḥ | kṛ̱dhi̱ | vaṁsva̍ | na̱ḥ | vāryā̍ | pu̱ru ||8.060.14||

8.060.15a śeṣe̱ vane̍ṣu mā̱troḥ saṁ tvā̱ martā̍sa indhate |
8.060.15c ata̍ndro ha̱vyā va̍hasi havi̱ṣkṛta̱ ād id de̱veṣu̍ rājasi ||

śeṣe̍ | vane̍ṣu | mā̱troḥ | sam | tvā̱ | martā̍saḥ | i̱ndha̱te̱ |
ata̍ndraḥ | ha̱vyā | va̱ha̱si̱ | ha̱vi̱ḥ-kṛta̍ḥ | āt | it | de̱veṣu̍ | rā̱ja̱si̱ ||8.060.15||

8.060.16a sa̱pta hotā̍ra̱s tam id ī̍ḻate̱ tvāgne̍ su̱tyaja̱m ahra̍yam |
8.060.16c bhi̱natsy adri̱ṁ tapa̍sā̱ vi śo̱ciṣā̱ prāgne̍ tiṣṭha̱ janā̱m̐ ati̍ ||

sa̱pta | hotā̍raḥ | tam | it | ī̱ḻa̱te̱ | tvā̱ | agne̍ | su̱-tyaja̍m | ahra̍yam |
bhi̱natsi | adri̍m | tapa̍sā | vi | śo̱ciṣā̍ | pra | a̱gne̱ | ti̱ṣṭha̱ | janā̍n | ati̍ ||8.060.16||

8.060.17a a̱gnim-a̍gniṁ vo̱ adhri̍guṁ hu̱vema̍ vṛ̱ktaba̍rhiṣaḥ |
8.060.17c a̱gniṁ hi̱tapra̍yasaḥ śaśva̱tīṣv ā hotā̍raṁ carṣaṇī̱nām ||

a̱gnim-a̍gnim | va̱ḥ | adhri̍-gum | hu̱vema̍ | vṛ̱kta-ba̍rhiṣaḥ |
a̱gnim | hi̱ta-pra̍yasaḥ | śa̱śva̱tīṣu̍ | ā | hotā̍ram | ca̱rṣa̱ṇī̱nām ||8.060.17||

8.060.18a kete̍na̱ śarma̍n sacate suṣā̱maṇy agne̱ tubhya̍ṁ ciki̱tvanā̍ |
8.060.18c i̱ṣa̱ṇyayā̍ naḥ puru̱rūpa̱m ā bha̍ra̱ vāja̱ṁ nedi̍ṣṭham ū̱taye̍ ||

kete̍na | śarma̍n | sa̱ca̱te̱ | su̱-sā̱mani̍ | agne̍ | tubhya̍m | ci̱ki̱tvanā̍ |
i̱ṣa̱ṇyayā̍ | na̱ḥ | pu̱ru̱-rūpa̍m | ā | bha̱ra̱ | vāja̍n | nedi̍ṣṭham | ū̱taye̍ ||8.060.18||

8.060.19a agne̱ jari̍tar vi̱śpati̍s tepā̱no de̍va ra̱kṣasa̍ḥ |
8.060.19c apro̍ṣivān gṛ̱hapa̍tir ma̱hām̐ a̍si di̱vas pā̱yur du̍roṇa̱yuḥ ||

agne̍ | jari̍taḥ | vi̱śpati̍ḥ | te̱pā̱naḥ | de̱va̱ | ra̱kṣasa̍ḥ |
apro̍ṣi-vān | gṛ̱ha-pa̍tiḥ | ma̱hān | a̱si̱ | di̱vaḥ | pā̱yuḥ | di̱ro̱ṇa̱-yuḥ ||8.060.19||

8.060.20a mā no̱ rakṣa̱ ā ve̍śīd āghṛṇīvaso̱ mā yā̱tur yā̍tu̱māva̍tām |
8.060.20c pa̱ro̱ga̱vyū̱ty ani̍rā̱m apa̱ kṣudha̱m agne̱ sedha̍ rakṣa̱svina̍ḥ ||

mā | na̱ḥ | rakṣa̍ḥ | ā | ve̱śī̱t | ā̱ghṛ̱ṇi̱va̱so̱ ityā̍ghṛṇi-vaso | mā | yā̱tuḥ | yā̱tu̱-māva̍tām |
pa̱ra̱ḥ-ga̱vyū̱ti | ani̍rām | apa̍ | kṣudha̍m | agne̍ | sedha̍ | ra̱kṣa̱svina̍ḥ ||8.060.20||


8.061.01a u̱bhaya̍ṁ śṛ̱ṇava̍c ca na̱ indro̍ a̱rvāg i̱daṁ vaca̍ḥ |
8.061.01c sa̱trācyā̍ ma̱ghavā̱ soma̍pītaye dhi̱yā śavi̍ṣṭha̱ ā ga̍mat ||

u̱bhaya̍m | śṛ̱ṇava̍t | ca̱ | na̱ḥ | indra̍ḥ | a̱rvāk | i̱dam | vaca̍ḥ |
sa̱trācyā̍ | ma̱gha-vā̍ | soma̍-pītaye | dhi̱yā | śavi̍ṣṭhaḥ | ā | ga̱ma̱t ||8.061.01||

8.061.02a taṁ hi sva̱rāja̍ṁ vṛṣa̱bhaṁ tam oja̍se dhi̱ṣaṇe̍ niṣṭata̱kṣatu̍ḥ |
8.061.02c u̱topa̱mānā̍m pratha̱mo ni ṣī̍dasi̱ soma̍kāma̱ṁ hi te̱ mana̍ḥ ||

tam | hi | sva̱-rāja̍m | vṛ̱ṣa̱bham | tam | oja̍se | dhi̱ṣaṇe̍ | ni̱ḥ-ta̱ta̱kṣatu̍ḥ |
u̱ta | u̱pa̱-mānā̍m | pra̱tha̱maḥ | ni | sī̱da̱si̱ | soma̍-kāmam | hi | te̱ | mana̍ḥ ||8.061.02||

8.061.03a ā vṛ̍ṣasva purūvaso su̱tasye̱ndrāndha̍saḥ |
8.061.03c vi̱dmā hi tvā̍ harivaḥ pṛ̱tsu sā̍sa̱him adhṛ̍ṣṭaṁ cid dadhṛ̱ṣvaṇi̍m ||

ā | vṛ̱ṣa̱sva̱ | pu̱ru̱va̱so̱ iti̍ puru-vaso | su̱tasya̍ | i̱ndra̱ | andha̍saḥ |
vi̱dma | hi | tvā̱ | ha̱ri̱-va̱ḥ | pṛ̱t-su | sa̱sa̱him | adhṛ̍ṣṭam | ci̱t | da̱dhṛ̱ṣvaṇi̍m ||8.061.03||

8.061.04a aprā̍misatya maghava̱n tathed a̍sa̱d indra̱ kratvā̱ yathā̱ vaśa̍ḥ |
8.061.04c sa̱nema̱ vāja̱ṁ tava̍ śipri̱nn ava̍sā ma̱kṣū ci̱d yanto̍ adrivaḥ ||

aprā̍mi-satya | ma̱gha̱-va̱n | tathā̍ | it | a̱sa̱t | indra̍ | kratvā̍ | yathā̍ | vaśa̍ḥ |
sa̱nema̍ | vāja̍m | tava̍ | śi̱pri̱n | ava̍sā | ma̱kṣu | ci̱t | yanta̍ḥ | a̱dri̱-va̱ḥ ||8.061.04||

8.061.05a śa̱gdhy ū̱3̱̍ ṣu śa̍cīpata̱ indra̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.061.05c bhaga̱ṁ na hi tvā̍ ya̱śasa̍ṁ vasu̱vida̱m anu̍ śūra̱ carā̍masi ||

śa̱gdhi | ū̱m̐ iti̍ | su | śa̱cī̱-pa̱te̱ | indra̍ | viśvā̍bhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
bhaga̍m | na | hi | tvā̱ | ya̱śasa̍m | va̱su̱-vida̍m | anu̍ | śū̱ra̱ | carā̍masi ||8.061.05||

8.061.06a pau̱ro aśva̍sya puru̱kṛd gavā̍m a̱sy utso̍ deva hira̱ṇyaya̍ḥ |
8.061.06c naki̱r hi dāna̍m pari̱mardhi̍ṣa̱t tve yad-ya̱d yāmi̱ tad ā bha̍ra ||

pau̱raḥ | aśva̍sya | pu̱ru̱-kṛt | gavā̍m | a̱si̱ | utsa̍ḥ | de̱va̱ | hi̱ra̱ṇyaya̍ḥ |
naki̍ḥ | hi | dāna̍m | pa̱ri̱-mardhi̍ṣat | tve iti̍ | yat-ya̍t | yāmi̍ | tat | ā | bha̱ra̱ ||8.061.06||

8.061.07a tvaṁ hy ehi̱ cera̍ve vi̱dā bhaga̱ṁ vasu̍ttaye |
8.061.07c ud vā̍vṛṣasva maghava̱n gavi̍ṣṭaya̱ ud i̱ndrāśva̍miṣṭaye ||

tvam | hi | ā | i̱hi̱ | cera̍ve | vi̱dāḥ | bhaga̍m | vasu̍ttaye |
ut | va̱vṛ̱ṣa̱sva̱ | ma̱gha̱-va̱n | go-i̍ṣṭaye | ut | i̱ndra̱ | aśva̍m-iṣṭaye ||8.061.07||

8.061.08a tvam pu̱rū sa̱hasrā̍ṇi śa̱tāni̍ ca yū̱thā dā̱nāya̍ maṁhase |
8.061.08c ā pu̍raṁda̱raṁ ca̍kṛma̱ vipra̍vacasa̱ indra̱ṁ gāya̱nto 'va̍se ||

tvam | pu̱ru | sa̱hasrā̍ṇi | śa̱tāni̍ | ca̱ | yū̱thā | dā̱nāya̍ | ma̱ṁha̱se̱ |
ā | pu̱ra̱m-da̱ram | ca̱kṛ̱ma̱ | vipra̍-vacasaḥ | indra̍m | gāya̍ntaḥ | ava̍se ||8.061.08||

8.061.09a a̱vi̱pro vā̱ yad avi̍dha̱d vipro̍ vendra te̱ vaca̍ḥ |
8.061.09c sa pra ma̍mandat tvā̱yā śa̍takrato̱ prācā̍manyo̱ aha̍ṁsana ||

a̱vi̱praḥ | vā̱ | yat | avi̍dhat | vipra̍ḥ | vā̱ | i̱ndra̱ | te̱ | vaca̍ḥ |
saḥ | pra | ma̱ma̱nda̱t | tvā̱-yā | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śāta-krato | prācā̍manyo̱ iti̍ prācā̍-manyo | aha̍m-sana ||8.061.09||

8.061.10a u̱grabā̍hur mrakṣa̱kṛtvā̍ puraṁda̱ro yadi̍ me śṛ̱ṇava̱d dhava̍m |
8.061.10c va̱sū̱yavo̱ vasu̍patiṁ śa̱takra̍tu̱ṁ stomai̱r indra̍ṁ havāmahe ||

u̱gra-bā̍huḥ | mra̱kṣa̱-kṛtvā̍ | pu̱ra̱m-da̱raḥ | yadi̍ | me̱ | śṛ̱ṇava̍t | hava̍m |
va̱su̱-yava̍ḥ | vasu̍-patim | śa̱ta-kra̍tum | stomai̍ḥ | indra̍m | ha̱vā̱ma̱he̱ ||8.061.10||

8.061.11a na pā̱pāso̍ manāmahe̱ nārā̍yāso̱ na jaḻha̍vaḥ |
8.061.11c yad in nv indra̱ṁ vṛṣa̍ṇa̱ṁ sacā̍ su̱te sakhā̍yaṁ kṛ̱ṇavā̍mahai ||

na | pā̱pāsa̍ḥ | ma̱nā̱ma̱he̱ | na | arā̍yāsaḥ | na | jalha̍vaḥ |
yat | it | nu | indra̍m | vṛṣa̍ṇam | sacā̍ | su̱te | sakhā̍yam | kṛ̱ṇavā̍mahai ||8.061.11||

8.061.12a u̱graṁ yu̍yujma̱ pṛta̍nāsu sāsa̱him ṛ̱ṇakā̍ti̱m adā̍bhyam |
8.061.12c vedā̍ bhṛ̱maṁ ci̱t sani̍tā ra̱thīta̍mo vā̱jina̱ṁ yam id ū̱ naśa̍t ||

u̱gram | yu̱yu̱jma̱ | pṛta̍nāsu | sa̱sa̱him | ṛ̱ṇa-kā̍tim | adā̍bhyam |
veda̍ | bhṛ̱mam | ci̱t | sani̍tā | ra̱thi-ta̍maḥ | vā̱jina̍m | yam | it | ū̱m̐ iti̍ | naśa̍t ||8.061.12||

8.061.13a yata̍ indra̱ bhayā̍mahe̱ tato̍ no̱ abha̍yaṁ kṛdhi |
8.061.13c magha̍vañ cha̱gdhi tava̱ tan na̍ ū̱tibhi̱r vi dviṣo̱ vi mṛdho̍ jahi ||

yata̍ḥ | i̱ndra̱ | bhayā̍mahe | tata̍ḥ | na̱ḥ | abha̍yam | kṛ̱dhi |
magha̍-van | śa̱gdhi | tava̍ | tat | na̱ḥ | ū̱ti-bhiḥ | vi | dviṣa̍ḥ | vi | mṛdha̍ḥ | ja̱hi̱ ||8.061.13||

8.061.14a tvaṁ hi rā̍dhaspate̱ rādha̍so ma̱haḥ kṣaya̱syāsi̍ vidha̱taḥ |
8.061.14c taṁ tvā̍ va̱yam ma̍ghavann indra girvaṇaḥ su̱tāva̍nto havāmahe ||

tvam | hi | rā̱dha̱ḥ-pa̱te̱ | rādha̍saḥ | ma̱haḥ | kṣaya̍sya | asi̍ | vi̱dha̱taḥ |
tam | tvā̱ | va̱yam | ma̱gha̱-va̱n | i̱ndra̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ | su̱ta-va̍ntaḥ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||8.061.14||

8.061.15a indra̱ḥ spaḻ u̱ta vṛ̍tra̱hā pa̍ra̱spā no̱ vare̍ṇyaḥ |
8.061.15c sa no̍ rakṣiṣac cara̱maṁ sa ma̍dhya̱maṁ sa pa̱ścāt pā̍tu naḥ pu̱raḥ ||

indra̍ḥ | spaṭ | u̱ta | vṛ̱tra̱-hā | pa̱ra̱ḥ-pāḥ | na̱ḥ | vare̍ṇyaḥ |
saḥ | na̱ḥ | ra̱kṣi̱ṣa̱t | ca̱ra̱mam | saḥ | ma̱dhya̱mam | saḥ | pa̱ścāt | pā̱tu̱ | na̱ḥ | pu̱raḥ ||8.061.15||

8.061.16a tvaṁ na̍ḥ pa̱ścād a̍dha̱rād u̍tta̱rāt pu̱ra indra̱ ni pā̍hi vi̱śvata̍ḥ |
8.061.16c ā̱re a̱smat kṛ̍ṇuhi̱ daivya̍m bha̱yam ā̱re he̱tīr ade̍vīḥ ||

tvam | na̱ḥ | pa̱ścāt | a̱dha̱rāt | u̱tta̱rāt | pu̱raḥ | indra̍ | ni | pā̱hi̱ | vi̱śvata̍ḥ |
ā̱re | a̱smat | kṛ̱ṇu̱hi̱ | daivya̍m | bha̱yam | ā̱re | he̱tīḥ | ade̍vīḥ ||8.061.16||

8.061.17a a̱dyādyā̱ śvaḥ-śva̱ indra̱ trāsva̍ pa̱re ca̍ naḥ |
8.061.17c viśvā̍ ca no jari̱tṝn sa̍tpate̱ ahā̱ divā̱ nakta̍ṁ ca rakṣiṣaḥ ||

a̱dya-a̍dya | śvaḥ-śva̍ḥ | indra̍s | trāsva̍ | pa̱re | ca̱ | na̱ḥ |
viśvā̍ | ca̱ | na̱ḥ | ja̱ri̱tṝn | sa̱t-pa̱te̱ | ahā̍ | divā̍ | nakta̍m | ca̱ | ra̱kṣi̱ṣa̱ḥ ||8.061.17||

8.061.18a pra̱bha̱ṅgī śūro̍ ma̱ghavā̍ tu̱vīma̍gha̱ḥ sammi̍ślo vi̱ryā̍ya̱ kam |
8.061.18c u̱bhā te̍ bā̱hū vṛṣa̍ṇā śatakrato̱ ni yā vajra̍m mimi̱kṣatu̍ḥ ||

pra̱-bha̱ṅgī | śūra̍ḥ | ma̱gha-vā̍ | tu̱vi-ma̍ghaḥ | sam-mi̍ślaḥ | vī̱ryā̍ya | kam |
u̱bhā | te̱ | bā̱hū iti̍ | vṛṣa̍ṇā | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato | ni | yā | vajra̍m | mi̱mi̱kṣatu̍ḥ ||8.061.18||


8.062.01a pro a̍smā̱ upa̍stuti̱m bhara̍tā̱ yaj jujo̍ṣati |
8.062.01c u̱kthair indra̍sya̱ māhi̍na̱ṁ vayo̍ vardhanti so̱mino̍ bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||

pro iti̍ | a̱smai̱ | upa̍-stuti̍m | bhara̍ta | yat | jujo̍ṣati |
u̱kthaiḥ | indra̍sya | māhi̍nam | vaya̍ḥ | va̱rdha̱nti̱ | so̱mina̍ḥ | bha̱drāḥ | indra̍sya | rā̱taya̍ḥ ||8.062.01||

8.062.02a a̱yu̱jo asa̍mo̱ nṛbhi̱r eka̍ḥ kṛ̱ṣṭīr a̱yāsya̍ḥ |
8.062.02c pū̱rvīr ati̱ pra vā̍vṛdhe̱ viśvā̍ jā̱tāny oja̍sā bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||

a̱yu̱jaḥ | asa̍maḥ | nṛ-bhi̍ḥ | eka̍ḥ | kṛ̱ṣṭīḥ | a̱yāsya̍ḥ |
pū̱rvīḥ | ati̍ | pra | va̱vṛ̱dhe̱ | viśvā̍ | jā̱tāni̍ | oja̍sā | bha̱drāḥ | indra̍sya | rā̱taya̍ḥ ||8.062.02||

8.062.03a ahi̍tena ci̱d arva̍tā jī̱radā̍nuḥ siṣāsati |
8.062.03c pra̱vācya̍m indra̱ tat tava̍ vī̱ryā̍ṇi kariṣya̱to bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||

ahi̍tena | ci̱t | arva̍tā | jī̱ra-dā̍nuḥ | si̱ṣā̱sa̱ti̱ |
pra̱-vācya̍m | i̱ndra̱ | tat | tava̍ | vī̱ryā̍ṇi | ka̱ri̱ṣya̱taḥ | bha̱drāḥ | indra̍sya | rā̱taya̍ḥ ||8.062.03||

8.062.04a ā yā̍hi kṛ̱ṇavā̍ma ta̱ indra̱ brahmā̍ṇi̱ vardha̍nā |
8.062.04c yebhi̍ḥ śaviṣṭha cā̱kano̍ bha̱dram i̱ha śra̍vasya̱te bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||

ā | yā̱hi̱ | kṛ̱ṇavā̍ma | te̱ | indra̍ | brahmā̍ṇi | vardha̍nā |
yebhi̍ḥ | śa̱vi̱ṣṭha̱ | cā̱kana̍ḥ | bha̱dram | i̱ha | śra̱va̱sya̱te | bha̱drāḥ | indra̍sya | rā̱taya̍ḥ ||8.062.04||

8.062.05a dhṛ̱ṣa̱taś ci̍d dhṛ̱ṣan mana̍ḥ kṛ̱ṇoṣī̍ndra̱ yat tvam |
8.062.05c tī̱vraiḥ somai̍ḥ saparya̱to namo̍bhiḥ prati̱bhūṣa̍to bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||

dhṛ̱ṣa̱taḥ | ci̱t | dhṛ̱ṣat | mana̍ḥ | kṛ̱ṇoṣi̍ | i̱ndra̱ | yat | tvam |
tī̱vraiḥ | somai̍ḥ | sa̱pa̱rya̱taḥ | nama̍ḥ-bhiḥ | pra̱ti̱-bhūṣa̍taḥ | bha̱drāḥ | indra̍sya | rā̱taya̍ḥ ||8.062.05||

8.062.06a ava̍ caṣṭa̱ ṛcī̍ṣamo 'va̱tām̐ i̍va̱ mānu̍ṣaḥ |
8.062.06c ju̱ṣṭvī dakṣa̍sya so̱mina̱ḥ sakhā̍yaṁ kṛṇute̱ yuja̍m bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||

ava̍ | ca̱ṣṭe̱ | ṛcī̍ṣamaḥ | a̱va̱tān-i̍va | mānu̍ṣaḥ |
ju̱ṣṭvī | dakṣa̍sya | so̱mina̍ḥ | sakhā̍yam | kṛ̱ṇu̱te̱ | yuja̍m | bha̱drāḥ | indra̍sya | rā̱taya̍ḥ ||8.062.06||

8.062.07a viśve̍ ta indra vī̱rya̍ṁ de̱vā anu̱ kratu̍ṁ daduḥ |
8.062.07c bhuvo̱ viśva̍sya̱ gopa̍tiḥ puruṣṭuta bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||

viśve̍ | te̱ | i̱ndra̱ | vī̱rya̍m | de̱vāḥ | anu̍ | kratu̍m | da̱du̱ḥ |
bhuva̍ḥ | viśva̍sya | go-pa̍tiḥ | pu̱ru̱-stu̱ta̱ | bha̱drāḥ | indra̍sya | rā̱taya̍ḥ ||8.062.07||

8.062.08a gṛ̱ṇe tad i̍ndra te̱ śava̍ upa̱maṁ de̱vatā̍taye |
8.062.08c yad dhaṁsi̍ vṛ̱tram oja̍sā śacīpate bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||

gṛ̱ṇe | tat | i̱ndra̱ | te̱ | śava̍ḥ | u̱pa̱-mam | de̱va-tā̍taye |
yat | haṁsi̍ | vṛ̱tram | oja̍sā | śa̱cī̱-pa̱te̱ | bha̱drāḥ | indra̍sya | rā̱taya̍ḥ ||8.062.08||

8.062.09a sama̍neva vapuṣya̱taḥ kṛ̱ṇava̱n mānu̍ṣā yu̱gā |
8.062.09c vi̱de tad indra̱ś ceta̍na̱m adha̍ śru̱to bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||

sama̍nā-iva | va̱pu̱ṣya̱taḥ | kṛ̱ṇava̍t | mānu̍ṣā | yu̱gā |
vi̱de | tat | indra̍ḥ | ceta̍nam | adha̍ | śru̱taḥ | bha̱drāḥ | indra̍sya | rā̱taya̍ḥ ||8.062.09||

8.062.10a uj jā̱tam i̍ndra te̱ śava̱ ut tvām ut tava̱ kratu̍m |
8.062.10c bhūri̍go̱ bhūri̍ vāvṛdhu̱r magha̍va̱n tava̱ śarma̍ṇi bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||

ut | jā̱tam | i̱ndra̱ | te̱ | śava̍ḥ | ut | tvām | ut | tava̍ | kratu̍m |
bhūri̍go̱ iti̱ bhūri̍-go | bhūri̍ | va̱vṛ̱dhu̱ḥ | magha̍-van | tava̍ | śarma̍ṇi | bha̱drāḥ | indra̍sya | rā̱taya̍ḥ ||8.062.10||

8.062.11a a̱haṁ ca̱ tvaṁ ca̍ vṛtraha̱n saṁ yu̍jyāva sa̱nibhya̱ ā |
8.062.11c a̱rā̱tī̱vā ci̍d adri̱vo 'nu̍ nau śūra maṁsate bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||

a̱ham | ca̱ | tvam | ca̱ | vṛ̱tra̱-ha̱n | sam | yu̱jyā̱va̱ | sa̱ni-bhya̍ḥ | ā |
a̱rā̱ti̱-vā | ci̱t | a̱dri̱-va̱ḥ | anu̍ | nau̱ | śū̱ra̱ | ma̱ṁsa̱te̱ | bha̱drāḥ | indra̍sya | rā̱taya̍ḥ ||8.062.11||

8.062.12a sa̱tyam id vā u̱ taṁ va̱yam indra̍ṁ stavāma̱ nānṛ̍tam |
8.062.12c ma̱hām̐ asu̍nvato va̱dho bhūri̱ jyotī̍ṁṣi sunva̱to bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ ||

sa̱tyam | ir | vai | ū̱m̐ iti̍ | tam | va̱yam | indra̍m | sta̱vā̱ma̱ | na | anṛ̍tam |
ma̱hān | asu̍nvataḥ | va̱dhaḥ | bhūri̍ | jyotī̍ṁṣi | su̱nva̱taḥ | bha̱drāḥ | indra̍sya | rā̱taya̍ḥ ||8.062.12||


8.063.01a sa pū̱rvyo ma̱hānā̍ṁ ve̱naḥ kratu̍bhir ānaje |
8.063.01c yasya̱ dvārā̱ manu̍ṣ pi̱tā de̱veṣu̱ dhiya̍ āna̱je ||

saḥ | pū̱rvyaḥ | ma̱hānā̍m | ve̱naḥ | kratu̍-bhiḥ | ā̱na̱je̱ |
yasya̍ | dvārā̍ | manu̍ḥ | pi̱tā | de̱veṣu̍ | dhiya̍ḥ | ā̱na̱je ||8.063.01||

8.063.02a di̱vo māna̱ṁ not sa̍da̱n soma̍pṛṣṭhāso̱ adra̍yaḥ |
8.063.02c u̱kthā brahma̍ ca̱ śaṁsyā̍ ||

di̱vaḥ | māna̍m | na | ut | sa̱da̱n | soma̍-pṛṣṭhāsaḥ | adra̍yaḥ |
u̱kthā | brahma̍ | ca̱ | śaṁsyā̍ ||8.063.02||

8.063.03a sa vi̱dvām̐ aṅgi̍robhya̱ indro̱ gā a̍vṛṇo̱d apa̍ |
8.063.03c stu̱ṣe tad a̍sya̱ pauṁsya̍m ||

saḥ | vi̱dvām̐n | aṅgi̍raḥ-bhyaḥ | indra̍ḥ | gāḥ | a̱vṛ̱ṇo̱t | apa̍ |
stu̱ṣe | tat | a̱sya̱ | pauṁsya̍m ||8.063.03||

8.063.04a sa pra̱tnathā̍ kavivṛ̱dha indro̍ vā̱kasya̍ va̱kṣaṇi̍ḥ |
8.063.04c śi̱vo a̱rkasya̱ homa̍ny asma̱trā ga̱ntv ava̍se ||

saḥ | pra̱tna-thā̍ | ka̱vi̱-vṛ̱dhaḥ | indra̍ḥ | vā̱kasya̍ | va̱kṣaṇi̍ḥ |
śi̱vaḥ | a̱rkasya̍ | homa̍ni | a̱sma̱-trā | ga̱ntu̱ | ava̍se ||8.063.04||

8.063.05a ād ū̱ nu te̱ anu̱ kratu̱ṁ svāhā̱ vara̍sya̱ yajya̍vaḥ |
8.063.05c śvā̱tram a̱rkā a̍nūṣa̱tendra̍ go̱trasya̍ dā̱vane̍ ||

āt | ū̱m̐ iti̍ | nu | te̱ | anu̍ | kratu̍m | svāhā̍ | vara̍sya | yajya̍vaḥ |
śvā̱tram | a̱rkāḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | indra̍ | go̱trasya̍ | dā̱vane̍ ||8.063.05||

8.063.06a indre̱ viśvā̍ni vī̱ryā̍ kṛ̱tāni̱ kartvā̍ni ca |
8.063.06c yam a̱rkā a̍dhva̱raṁ vi̱duḥ ||

indre̍ | viśvā̍ni | vī̱ryā̍ | kṛ̱tāni̍ | kartvā̍ni | ca̱ |
yam | a̱rkāḥ | a̱dhva̱ram | vi̱duḥ ||8.063.06||

8.063.07a yat pāñca̍janyayā vi̱śendre̱ ghoṣā̱ asṛ̍kṣata |
8.063.07c astṛ̍ṇād ba̱rhaṇā̍ vi̱po̱3̱̍ 'ryo māna̍sya̱ sa kṣaya̍ḥ ||

yat | pāñca̍-janyayā | vi̱śā | indre̍ | ghoṣā̍ḥ | asṛ̍kṣata |
astṛ̍ṇāt | ba̱rhaṇā̍ | vi̱paḥ | a̱ryaḥ | māna̍sya | saḥ | kṣaya̍ḥ ||8.063.07||

8.063.08a i̱yam u̍ te̱ anu̍ṣṭutiś cakṛ̱ṣe tāni̱ pauṁsyā̍ |
8.063.08c prāva̍ś ca̱krasya̍ varta̱nim ||

i̱yam | ū̱m̐ iti̍ | te̱ | anu̍-stutiḥ | ca̱kṛ̱ṣe | tāni̍ | pauṁsyā̍ |
pra | ā̱va̱ḥ | ca̱krasya̍ | va̱rta̱nim ||8.063.08||

8.063.09a a̱sya vṛṣṇo̱ vyoda̍na u̱ru kra̍miṣṭa jī̱vase̍ |
8.063.09c yava̱ṁ na pa̱śva ā da̍de ||

a̱sya | vṛṣṇa̍ḥ | vi̱-oda̍ne | u̱ru | kra̱mi̱ṣṭa̱ | jī̱vase̍ |
yava̍m | na | pa̱śvaḥ | ā | da̱de̱ ||8.063.09||

8.063.10a tad dadhā̍nā ava̱syavo̍ yu̱ṣmābhi̱r dakṣa̍pitaraḥ |
8.063.10c syāma̍ ma̱rutva̍to vṛ̱dhe ||

tat | dadhā̍nāḥ | a̱va̱syava̍ḥ | yu̱ṣmābhi̍ḥ | dakṣa̍-pitaraḥ |
syāma̍ | ma̱rutva̍taḥ | vṛ̱dhe ||8.063.10||

8.063.11a baḻ ṛ̱tviyā̍ya̱ dhāmna̱ ṛkva̍bhiḥ śūra nonumaḥ |
8.063.11c jeṣā̍mendra̱ tvayā̍ yu̱jā ||

baṭ | ṛ̱tviyā̍ya | dhāmne̍ | ṛkva̍-bhiḥ | śū̱ra̱ | no̱nu̱ma̱ḥ |
jeṣā̍ma | i̱ndra̱ | tvayā̍ | yu̱jā ||8.063.11||

8.063.12a a̱sme ru̱drā me̱hanā̱ parva̍tāso vṛtra̱hatye̱ bhara̍hūtau sa̱joṣā̍ḥ |
8.063.12c yaḥ śaṁsa̍te stuva̱te dhāyi̍ pa̱jra indra̍jyeṣṭhā a̱smām̐ a̍vantu de̱vāḥ ||

a̱sme iti̍ | ru̱drāḥ | me̱hanā̍ | parva̍tāsaḥ | vṛ̱tra̱-hatye̍ | bhara̍-hūtau | sa̱-joṣā̍ḥ |
yaḥ | śaṁsa̍te | stu̱va̱te | dhāyi̍ | pa̱jraḥ | indra̍-jyeṣṭāḥ | a̱smān | a̱va̱ntu̱ | de̱vāḥ ||8.063.12||


8.064.01a ut tvā̍ mandantu̱ stomā̍ḥ kṛṇu̱ṣva rādho̍ adrivaḥ |
8.064.01c ava̍ brahma̱dviṣo̍ jahi ||

ut | tvā̱ | ma̱nda̱ntu̱ | stomā̍ḥ | kṛ̱ṇu̱ṣva | rādha̍ḥ | a̱dri̱-va̱ḥ |
ava̍ | bra̱hma̱-dviṣa̍ḥ | ja̱hi̱ ||8.064.01||

8.064.02a pa̱dā pa̱ṇīm̐r a̍rā̱dhaso̱ ni bā̍dhasva ma̱hām̐ a̍si |
8.064.02c na̱hi tvā̱ kaś ca̱na prati̍ ||

pa̱dā | pa̱ṇī̍n | a̱rā̱dhasa̍ḥ | ni | bā̱dha̱sva̱ | ma̱hān | a̱si̱ |
na̱hi | tvā̱ | kaḥ | ca̱na | prati̍ ||8.064.02||

8.064.03a tvam ī̍śiṣe su̱tānā̱m indra̱ tvam asu̍tānām |
8.064.03c tvaṁ rājā̱ janā̍nām ||

tvam | ī̱śi̱ṣe̱ | su̱tānā̍m | i̱ndra̱ | tvam | asu̍tānām |
tvam | rājā̍ | janā̍nām ||8.064.03||

8.064.04a ehi̱ prehi̱ kṣayo̍ di̱vy ā̱3̱̍ghoṣa̍ñ carṣaṇī̱nām |
8.064.04c obhe pṛ̍ṇāsi̱ roda̍sī ||

ā | i̱hi̱ | pra | i̱hi̱ | kṣaya̍ḥ | di̱vi | ā̱-ghoṣa̍n | ca̱rṣa̱ṇī̱ṇām |
ā | u̱bhe iti̍ | pṛ̱ṇā̱si̱ | roda̍sī̱ iti̍ ||8.064.04||

8.064.05a tyaṁ ci̱t parva̍taṁ gi̱riṁ śa̱tava̍ntaṁ saha̱sriṇa̍m |
8.064.05c vi sto̱tṛbhyo̍ rurojitha ||

tyam | ci̱t | parva̍tam | gi̱rim | śa̱ta-va̍ntam | sa̱ha̱sriṇa̍m |
vi | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | ru̱ro̱ji̱tha̱ ||8.064.05||

8.064.06a va̱yam u̍ tvā̱ divā̍ su̱te va̱yaṁ nakta̍ṁ havāmahe |
8.064.06c a̱smāka̱ṁ kāma̱m ā pṛ̍ṇa ||

va̱yam | ū̱m̐ iti̍ | tvā̱ | divā̍ | su̱te | va̱yam | nakta̍m | ha̱vā̱ma̱he̱ |
a̱smāka̍m | kāma̍m | ā | pṛ̱ṇa̱ ||8.064.06||

8.064.07a kva1̱̍ sya vṛ̍ṣa̱bho yuvā̍ tuvi̱grīvo̱ anā̍nataḥ |
8.064.07c bra̱hmā kas taṁ sa̍paryati ||

kva̍ | syaḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | yuvā̍ | tu̱vi̱-grīva̍ḥ | anā̍nataḥ |
bra̱hmā | kaḥ | tam | sa̱pa̱rya̱ti̱ ||8.064.07||

8.064.08a kasya̍ svi̱t sava̍na̱ṁ vṛṣā̍ juju̱ṣvām̐ ava̍ gacchati |
8.064.08c indra̱ṁ ka u̍ svi̱d ā ca̍ke ||

kasya̍ | svi̱t | sava̍nam | vṛṣā̍ | ju̱ju̱ṣvān | ava̍ | ga̱ccha̱ti̱ |
indra̍m | kaḥ | ū̱m̐ iti̍ | svi̱t | ā | ca̱ke̱ ||8.064.08||

8.064.09a kaṁ te̍ dā̱nā a̍sakṣata̱ vṛtra̍ha̱n kaṁ su̱vīryā̍ |
8.064.09c u̱kthe ka u̍ svi̱d anta̍maḥ ||

kam | te̱ | dā̱nāḥ | a̱sa̱kṣa̱ta̱ | vṛtra̍-han | kam | su̱-vīryā̍ |
u̱kthe | kaḥ | ū̱m̐ iti̍ | svi̱t | anta̍maḥ ||8.064.09||

8.064.10a a̱yaṁ te̱ mānu̍ṣe̱ jane̱ soma̍ḥ pū̱ruṣu̍ sūyate |
8.064.10c tasyehi̱ pra dra̍vā̱ piba̍ ||

a̱yam | te̱ | mānu̍ṣe | jane̍ | soma̍ḥ | pū̱ruṣu̍ | sū̱ya̱te̱ |
tasya̍ | ā | i̱hi̱ | pra | dra̱va̱ | piba̍ ||8.064.10||

8.064.11a a̱yaṁ te̍ śarya̱ṇāva̍ti su̱ṣomā̍yā̱m adhi̍ pri̱yaḥ |
8.064.11c ā̱rjī̱kīye̍ ma̱dinta̍maḥ ||

a̱yam | te̱ | śa̱rya̱ṇā-va̍ti | su̱-somā̍yām | adhi̍ | pri̱yaḥ |
ā̱rjī̱kīye̍ | ma̱din-ta̍maḥ ||8.064.11||

8.064.12a tam a̱dya rādha̍se ma̱he cāru̱m madā̍ya̱ ghṛṣva̍ye |
8.064.12c ehī̍m indra̱ dravā̱ piba̍ ||

tam | a̱dya | rādha̍se | ma̱he | cāru̍m | madā̍ya | ghṛṣva̍ye |
ā | i̱hi̱ | ī̱m | i̱ndra̱ | drava̍ | piba̍ ||8.064.12||


8.065.01a yad i̍ndra̱ prāg apā̱g uda̱ṅ nya̍g vā hū̱yase̱ nṛbhi̍ḥ |
8.065.01c ā yā̍hi̱ tūya̍m ā̱śubhi̍ḥ ||

yat | i̱ndra̱ | prāk | apā̍k | uda̍k | nya̍k | vā̱ | hū̱yase̍ | nṛ-bhi̍ḥ |
ā | yā̱hi̱ | tūya̍m | ā̱śu-bhi̍ḥ ||8.065.01||

8.065.02a yad vā̍ pra̱srava̍ṇe di̱vo mā̱dayā̍se̱ sva̍rṇare |
8.065.02c yad vā̍ samu̱dre andha̍saḥ ||

yat | vā̱ | pra̱-srava̍ṇe | di̱vaḥ | mā̱dayā̍se | sva̍ḥ-nare |
yat | vā̱ | sa̱mu̱dre | andha̍saḥ ||8.065.02||

8.065.03a ā tvā̍ gī̱rbhir ma̱hām u̱ruṁ hu̱ve gām i̍va̱ bhoja̍se |
8.065.03c indra̱ soma̍sya pī̱taye̍ ||

ā | tvā̱ | gī̱ḥ-bhiḥ | ma̱hām | u̱rum | hu̱ve | gām-i̍va | bhoja̍se |
indra̍ | soma̍sya | pī̱taye̍ ||8.065.03||

8.065.04a ā ta̍ indra mahi̱māna̱ṁ hara̍yo deva te̱ maha̍ḥ |
8.065.04c rathe̍ vahantu̱ bibhra̍taḥ ||

ā | te̱ | i̱ndra̱ | ma̱hi̱māna̍m | hara̍yaḥ | de̱va̱ | te̱ | maha̍ḥ |
rathe̍ | va̱ha̱ntu̱ | bibhra̍taḥ ||8.065.04||

8.065.05a indra̍ gṛṇī̱ṣa u̍ stu̱ṣe ma̱hām̐ u̱gra ī̍śāna̱kṛt |
8.065.05c ehi̍ naḥ su̱tam piba̍ ||

indra̍ | gṛ̱ṇī̱ṣe | ū̱m̐ iti̍ | stu̱ṣe | ma̱hān | u̱graḥ | ī̱śā̱na̱-kṛt |
ā | i̱hi̱ | na̱ḥ | su̱tam | piba̍ ||8.065.05||

8.065.06a su̱tāva̍ntas tvā va̱yam praya̍svanto havāmahe |
8.065.06c i̱daṁ no̍ ba̱rhir ā̱sade̍ ||

su̱ta-va̍ntaḥ | tvā̱ | va̱yam | praya̍svantaḥ | ha̱vā̱ma̱he̱ |
i̱dam | na̱ḥ | ba̱rhiḥ | ā̱-sade̍ ||8.065.06||

8.065.07a yac ci̱d dhi śaśva̍tā̱m asīndra̱ sādhā̍raṇa̱s tvam |
8.065.07c taṁ tvā̍ va̱yaṁ ha̍vāmahe ||

yat | ci̱t | hi | śaśva̍tām | asi̍ | indra̍ | sādhā̍raṇaḥ | tvam |
tam | tvā̱ | va̱yam | ha̱vā̱ma̱he̱ ||8.065.07||

8.065.08a i̱daṁ te̍ so̱myam madhv adhu̍kṣa̱nn adri̍bhi̱r nara̍ḥ |
8.065.08c ju̱ṣā̱ṇa i̍ndra̱ tat pi̍ba ||

i̱dam | te̱ | so̱myam | madhu̍ | adhu̍kṣan | adri̍-bhiḥ | nara̍ḥ |
ju̱ṣā̱ṇaḥ | i̱ndra̱ | tat | pi̱ba̱ ||8.065.08||

8.065.09a viśvā̍m̐ a̱ryo vi̍pa̱ścito 'ti̍ khya̱s tūya̱m ā ga̍hi |
8.065.09c a̱sme dhe̍hi̱ śravo̍ bṛ̱hat ||

viśvā̍n | a̱ryaḥ | vi̱pa̱ḥ-cita̍ḥ | ati̍ | khya̱ḥ | tūya̍m | ā | ga̱hi̱ |
a̱sme iti̍ | dhe̱hi̱ | śrava̍ḥ | bṛ̱hat ||8.065.09||

8.065.10a dā̱tā me̱ pṛṣa̍tīnā̱ṁ rājā̍ hiraṇya̱vīnā̍m |
8.065.10c mā de̍vā ma̱ghavā̍ riṣat ||

dā̱tā | me̱ | pṛṣa̍tīnām | rājā̍ | hi̱ra̱ṇya̱-vīnā̍m |
mā | de̱vā̱ḥ | ma̱gha-vā̍ | ri̱ṣa̱t ||8.065.10||

8.065.11a sa̱hasre̱ pṛṣa̍tīnā̱m adhi̍ śca̱ndram bṛ̱hat pṛ̱thu |
8.065.11c śu̱kraṁ hira̍ṇya̱m ā da̍de ||

sa̱hasre̍ | pṛṣa̍tīnām | adhi̍ | ca̱ndram | bṛ̱hat | pṛ̱thu |
śu̱kram | hira̍ṇyam | ā | da̱de̱ ||8.065.11||

8.065.12a napā̍to du̱rgaha̍sya me sa̱hasre̍ṇa su̱rādha̍saḥ |
8.065.12c śravo̍ de̱veṣv a̍krata ||

napā̍taḥ | du̱ḥ-gaha̍sya | me̱ | sa̱hasre̍ṇa | su̱-rādha̍saḥ |
śrava̍ḥ | de̱veṣu̍ | a̱kra̱ta̱ ||8.065.12||


8.066.01a taro̍bhir vo vi̱dadva̍su̱m indra̍ṁ sa̱bādha̍ ū̱taye̍ |
8.066.01c bṛ̱had gāya̍ntaḥ su̱taso̍me adhva̱re hu̱ve bhara̱ṁ na kā̱riṇa̍m ||

tara̍ḥ-bhiḥ | va̱ḥ | vi̱dat-va̍sum | indra̍m | sa̱-bādha̍ḥ | ū̱taye̍ |
bṛ̱hat | gāya̍ntaḥ | su̱ta-so̍me | a̱dhva̱re | hu̱ve | bhara̍m | na | kā̱riṇa̍m ||8.066.01||

8.066.02a na yaṁ du̱dhrā vara̍nte̱ na sthi̱rā muro̱ made̍ suśi̱pram andha̍saḥ |
8.066.02c ya ā̱dṛtyā̍ śaśamā̱nāya̍ sunva̱te dātā̍ jari̱tra u̱kthya̍m ||

na | yam | du̱dhrāḥ | vara̍nte | na | sthi̱rāḥ | mura̍ḥ | made̍ | su̱-śi̱pram | andha̍saḥ |
yaḥ | ā̱-dṛtya̍ | śa̱śa̱mā̱nāya̍ | su̱nva̱te | dātā̍ | ja̱ri̱tre | u̱kthya̍m ||8.066.02||

8.066.03a yaḥ śa̱kro mṛ̱kṣo aśvyo̱ yo vā̱ kījo̍ hira̱ṇyaya̍ḥ |
8.066.03c sa ū̱rvasya̍ rejaya̱ty apā̍vṛti̱m indro̱ gavya̍sya vṛtra̱hā ||

yaḥ | śa̱kraḥ | mṛ̱kṣaḥ | aśvya̍ḥ | yaḥ | vā̱ | kīja̍ḥ | hi̱ra̱ṇyaya̍ḥ |
saḥ | ū̱rvasya̍ | re̱ja̱ya̱ti̱ | apa̍-vṛtim | indra̍ḥ | gavya̍sya | vṛ̱tra̱-hā ||8.066.03||

8.066.04a nikhā̍taṁ ci̱d yaḥ pu̍rusambhṛ̱taṁ vasūd id vapa̍ti dā̱śuṣe̍ |
8.066.04c va̱jrī su̍śi̱pro harya̍śva̱ it ka̍ra̱d indra̱ḥ kratvā̱ yathā̱ vaśa̍t ||

nikhā̍tam | ci̱t | yaḥ | pu̱ru̱-sa̱mbhṛ̱tam | vasu̍ | ut | it | vapa̍ti | dā̱śuṣe̍ |
va̱jrī | su̱-śi̱praḥ | hari̍-aśvaḥ | it | ka̱ra̱t | indra̍ḥ | kratvā̍ | yathā̍ | vaśa̍t ||8.066.04||

8.066.05a yad vā̱vantha̍ puruṣṭuta pu̱rā ci̍c chūra nṛ̱ṇām |
8.066.05c va̱yaṁ tat ta̍ indra̱ sam bha̍rāmasi ya̱jñam u̱kthaṁ tu̱raṁ vaca̍ḥ ||

yat | va̱vantha̍ | pu̱ru̱-stu̱ta̱ | pu̱rā | ci̱t | śū̱ra̱ | nṛ̱ṇām |
va̱yam | tat | te̱ | i̱ndra̱ | sam | bha̱rā̱ma̱si̱ | ya̱jñam | u̱ktham | tu̱ram | vaca̍ḥ ||8.066.05||

8.066.06a sacā̱ some̍ṣu puruhūta vajrivo̱ madā̍ya dyukṣa somapāḥ |
8.066.06c tvam id dhi bra̍hma̱kṛte̱ kāmya̱ṁ vasu̱ deṣṭha̍ḥ sunva̱te bhuva̍ḥ ||

sacā̍ | some̍ṣu | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | va̱jri̱-va̱ḥ | madā̍ya | dyu̱kṣa̱ | so̱ma̱-pā̱ḥ |
tvam | it | hi | bra̱hma̱-kṛte̍ | kāmya̍m | vasu̍ | deṣṭha̍ḥ | su̱nva̱te | bhuva̍ḥ ||8.066.06||

8.066.07a va̱yam e̍nam i̱dā hyo 'pī̍peme̱ha va̱jriṇa̍m |
8.066.07c tasmā̍ u a̱dya sa̍ma̱nā su̱tam bha̱rā nū̱nam bhū̍ṣata śru̱te ||

va̱yam | e̱na̱m | i̱dā | hyaḥ | apī̍pema | i̱ha | va̱jriṇa̍m |
tasmai̍ | ū̱m̐ iti̍ | a̱dya | sa̱ma̱nā | su̱tam | bha̱ra̱ | ā | nū̱nam | bhū̱ṣa̱ta̱ | śru̱te ||8.066.07||

8.066.08a vṛka̍ś cid asya vāra̱ṇa u̍rā̱mathi̱r ā va̱yune̍ṣu bhūṣati |
8.066.08c semaṁ na̱ḥ stoma̍ṁ jujuṣā̱ṇa ā ga̱hīndra̱ pra ci̱trayā̍ dhi̱yā ||

vṛka̍ḥ | ci̱t | a̱sya̱ | vā̱ra̱ṇaḥ | u̱rā̱-mathi̍ḥ | ā | va̱yune̍ṣu | bhū̱ṣa̱ti̱ |
saḥ | i̱mam | na̱ḥ | stoma̍m | ju̱ju̱ṣā̱ṇaḥ | ā | ga̱hi̱ | indra̍ | pra | ci̱trayā̍ | dhi̱yā ||8.066.08||

8.066.09a kad ū̱ nv a1̱̍syākṛ̍ta̱m indra̍syāsti̱ pauṁsya̍m |
8.066.09c keno̱ nu ka̱ṁ śroma̍tena̱ na śu̍śruve ja̱nuṣa̱ḥ pari̍ vṛtra̱hā ||

kat | ū̱m̐ iti̍ | nu | a̱sya̱ | akṛ̍tam | indra̍sya | a̱sti̱ | pauṁsya̍m |
keno̱ iti̍ | nu | ka̱m | śroma̍tena | na | śi̱śru̱ve̱ | ja̱nuṣa̍ḥ | pari̍ | vṛ̱tra̱-hā ||8.066.09||

8.066.10a kad ū̍ ma̱hīr adhṛ̍ṣṭā asya̱ tavi̍ṣī̱ḥ kad u̍ vṛtra̱ghno astṛ̍tam |
8.066.10c indro̱ viśvā̍n beka̱nāṭā̍m̐ aha̱rdṛśa̍ u̱ta kratvā̍ pa̱ṇīm̐r a̱bhi ||

kat | ū̱m̐ iti̍ | ma̱hīḥ | adhṛ̍ṣṭāḥ | a̱sya̱ | tavi̍ṣīḥ | kat | ū̱m̐ iti̍ | vṛ̱tra̱-ghnaḥ | astṛ̍tam |
indra̍ḥ | viśvā̍n | be̱ka̱-nāṭā̍n | a̱ha̱ḥ-dṛṣa̍ḥ | u̱ta | kratvā̍ | pa̱ṇīn | a̱bhi ||8.066.10||

8.066.11a va̱yaṁ ghā̍ te̱ apū̱rvyendra̱ brahmā̍ṇi vṛtrahan |
8.066.11c pu̱rū̱tamā̍saḥ puruhūta vajrivo bhṛ̱tiṁ na pra bha̍rāmasi ||

va̱yam | gha̱ | te̱ | apū̍rvyā | indra̍ | brahmā̍ṇi | vṛ̱tra̱-ha̱n |
pu̱ru̱-tamā̍saḥ | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | va̱jri̱-va̱ḥ | bhṛ̱ti̍m | na | pra | bha̱rā̱ma̱si̱ ||8.066.11||

8.066.12a pū̱rvīś ci̱d dhi tve tu̍vikūrminn ā̱śaso̱ hava̍nta indro̱taya̍ḥ |
8.066.12c ti̱raś ci̍d a̱ryaḥ sava̱nā va̍so gahi̱ śavi̍ṣṭha śru̱dhi me̱ hava̍m ||

pū̱rvīḥ | ci̱t | hi | tve iti̍ | tu̱vi̱-kū̱rmi̱n | ā̱-śasa̍ḥ | hava̍nte | i̱ndra̱ | ū̱taya̍ḥ |
ti̱raḥ | ci̱t | a̱ryaḥ | sa̱va̱nā | ā | va̱so̱ iti̍ | ga̱hi̱ | śavi̍ṣṭha | śru̱dhi | me̱ | hava̍m ||8.066.12||

8.066.13a va̱yaṁ ghā̍ te̱ tve id v indra̱ viprā̱ api̍ ṣmasi |
8.066.13c na̱hi tvad a̱nyaḥ pu̍ruhūta̱ kaś ca̱na magha̍va̱nn asti̍ marḍi̱tā ||

va̱yam | gha̱ | te̱ | tve iti̍ | it | ū̱m̐ iti̍ | indra̍ | viprā̍ḥ | api̍ | sma̱si̱ |
na̱hi | tvat | a̱nyaḥ | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | kaḥ | ca̱na | magha̍-van | asti̍ | ma̱rḍi̱tā ||8.066.13||

8.066.14a tvaṁ no̍ a̱syā ama̍ter u̱ta kṣu̱dho̱3̱̍ 'bhiśa̍ste̱r ava̍ spṛdhi |
8.066.14c tvaṁ na̍ ū̱tī tava̍ ci̱trayā̍ dhi̱yā śikṣā̍ śaciṣṭha gātu̱vit ||

tvam | na̱ḥ | a̱syāḥ | ama̍teḥ | u̱ta | kṣu̱dhaḥ | a̱bhi-śa̍steḥ | ava̍ | spṛ̱dhi̱ |
tvam | na̱ḥ | ū̱tī | tava̍ | ci̱trayā̍ | dhi̱yā | śikṣa̍ | śa̱ci̱ṣṭha̱ | gā̱tu̱-vit ||8.066.14||

8.066.15a soma̱ id va̍ḥ su̱to a̍stu̱ kala̍yo̱ mā bi̍bhītana |
8.066.15c aped e̱ṣa dhva̱smāya̍ti sva̱yaṁ ghai̱ṣo apā̍yati ||

soma̍ḥ | it | va̱ḥ | su̱taḥ | a̱stu̱ | kala̍yaḥ | mā | bi̱bhī̱ta̱na̱ |
apa̍ | it | e̱ṣaḥ | dhva̱smā | a̱ya̱ti̱ | sva̱yam | gha̱ | e̱ṣaḥ | apa̍ | a̱ya̱ti̱ ||8.066.15||


8.067.01a tyān nu kṣa̱triyā̱m̐ ava̍ ādi̱tyān yā̍ciṣāmahe |
8.067.01c su̱mṛ̱ḻī̱kām̐ a̱bhiṣṭa̍ye ||

tyān | nu | kṣa̱triyā̍n | ava̍ḥ | ā̱di̱tyān | yā̱ci̱ṣā̱ma̱he̱ |
su̱-mṛ̱ḻī̱kān | a̱bhiṣṭa̍ye ||8.067.01||

8.067.02a mi̱tro no̱ aty a̍ṁha̱tiṁ varu̍ṇaḥ parṣad arya̱mā |
8.067.02c ā̱di̱tyāso̱ yathā̍ vi̱duḥ ||

mi̱traḥ | na̱ḥ | ati̍ | a̱ṁha̱tim | varu̍ṇaḥ | pa̱rṣa̱t | a̱rya̱mā |
ā̱di̱tyāsa̍ḥ | yathā̍ | vi̱duḥ ||8.067.02||

8.067.03a teṣā̱ṁ hi ci̱tram u̱kthya1̱̍ṁ varū̍tha̱m asti̍ dā̱śuṣe̍ |
8.067.03c ā̱di̱tyānā̍m ara̱ṁkṛte̍ ||

teṣā̍m | hi | ci̱tram | u̱kthya̍m | varū̍tham | asti̍ | dā̱śuṣe̍ |
ā̱di̱tyānā̍m | a̱ra̱m-kṛte̍ ||8.067.03||

8.067.04a mahi̍ vo maha̱tām avo̱ varu̍ṇa̱ mitrārya̍man |
8.067.04c avā̱ṁsy ā vṛ̍ṇīmahe ||

mahi̍ | va̱ḥ | ma̱ha̱tām | ava̍ḥ | varu̍ṇa | mitra̍ | arya̍man |
avā̍ṁsi | ā | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ ||8.067.04||

8.067.05a jī̱vān no̍ a̱bhi dhe̍ta̱nādi̍tyāsaḥ pu̱rā hathā̍t |
8.067.05c kad dha̍ stha havanaśrutaḥ ||

jī̱vān | na̱ḥ | a̱bhi | dhe̱ta̱na̱ | ādi̍tyāsaḥ | pu̱rā | hathā̍t |
kat | ha̱ | stha̱ | ha̱va̱na̱-śru̱ta̱ḥ ||8.067.05||

8.067.06a yad va̍ḥ śrā̱ntāya̍ sunva̱te varū̍tha̱m asti̱ yac cha̱rdiḥ |
8.067.06c tenā̍ no̱ adhi̍ vocata ||

yat | va̱ḥ | śrā̱ntāya̍ | su̱nva̱te | varū̍tham | asti̍ | yat | cha̱rdiḥ |
tena̍ | na̱ḥ | adhi̍ | vo̱ca̱ta̱ ||8.067.06||

8.067.07a asti̍ devā a̱ṁhor u̱rv asti̱ ratna̱m anā̍gasaḥ |
8.067.07c ādi̍tyā̱ adbhu̍tainasaḥ ||

asti̍ | de̱vā̱ḥ | a̱ṁhoḥ | u̱ru | asti̍ | ratna̍m | anā̍gasaḥ |
ādi̍tyāḥ | adbhu̍ta-enasaḥ ||8.067.07||

8.067.08a mā na̱ḥ setu̍ḥ siṣed a̱yam ma̱he vṛ̍ṇaktu na̱s pari̍ |
8.067.08c indra̱ id dhi śru̱to va̱śī ||

mā | na̱ḥ | setu̍ḥ | si̱se̱t | a̱yam | ma̱he | vṛ̱ṇa̱ktu̱ | na̱ḥ | pari̍ |
indra̍ḥ | it | hi | śru̱taḥ | va̱śī ||8.067.08||

8.067.09a mā no̍ mṛ̱cā ri̍pū̱ṇāṁ vṛ̍ji̱nānā̍m aviṣyavaḥ |
8.067.09c devā̍ a̱bhi pra mṛ̍kṣata ||

mā | na̱ḥ | mṛ̱cā | ri̱pū̱ṇām | vṛ̱ji̱nānā̍m | a̱vi̱ṣya̱va̱ḥ |
devā̍ḥ | a̱bhi | pra | mṛ̱kṣa̱ta̱ ||8.067.09||

8.067.10a u̱ta tvām a̍dite mahy a̱haṁ de̱vy upa̍ bruve |
8.067.10c su̱mṛ̱ḻī̱kām a̱bhiṣṭa̍ye ||

u̱ta | tvām | a̱di̱te̱ | ma̱hi̱ | a̱ham | de̱vi̱ | upa̍ | bru̱ve̱ |
su̱-mṛ̱ḻī̱kām | a̱bhiṣṭa̍ye ||8.067.10||

8.067.11a parṣi̍ dī̱ne ga̍bhī̱ra ām̐ ugra̍putre̱ jighā̍ṁsataḥ |
8.067.11c māki̍s to̱kasya̍ no riṣat ||

parṣi̍ | dī̱ne | ga̱bhī̱re | ā | ugra̍-putre | jighā̍ṁsataḥ |
māki̍ḥ | to̱kasya̍ | na̱ḥ | ri̱ṣa̱t ||8.067.11||

8.067.12a a̱ne̱ho na̍ uruvraja̱ urū̍ci̱ vi prasa̍rtave |
8.067.12c kṛ̱dhi to̱kāya̍ jī̱vase̍ ||

a̱ne̱haḥ | na̱ḥ | u̱ru̱-vra̱je̱ | urū̍ci | vi | pra-sa̍rtave |
kṛ̱dhi | to̱kāya̍ | jī̱vase̍ ||8.067.12||

8.067.13a ye mū̱rdhāna̍ḥ kṣitī̱nām ada̍bdhāsa̱ḥ svaya̍śasaḥ |
8.067.13c vra̱tā rakṣa̍nte a̱druha̍ḥ ||

ye | mū̱rdhāna̍ḥ | kṣi̱tī̱nām | ada̍bdhāsaḥ | sva-ya̍śasaḥ |
vra̱tā | rakṣa̍nte | a̱druha̍ḥ ||8.067.13||

8.067.14a te na̍ ā̱sno vṛkā̍ṇā̱m ādi̍tyāso mu̱moca̍ta |
8.067.14c ste̱nam ba̱ddham i̍vādite ||

te | na̱ḥ | ā̱snaḥ | vṛkā̍ṇām | ādi̍tyāsaḥ | mu̱moca̍ta |
ste̱nam | ba̱ddham-i̍va | a̱di̱te̱ ||8.067.14||

8.067.15a apo̱ ṣu ṇa̍ i̱yaṁ śaru̱r ādi̍tyā̱ apa̍ durma̱tiḥ |
8.067.15c a̱smad e̱tv aja̍ghnuṣī ||

apo̱ iti̍ | su | na̱ḥ | i̱yam | śaru̍ḥ | ādi̍tyāḥ | apa̍ | du̱ḥ-ma̱tiḥ |
a̱smat | e̱tu̱ | aja̍ghnuṣī ||8.067.15||

8.067.16a śaśva̱d dhi va̍ḥ sudānava̱ ādi̍tyā ū̱tibhi̍r va̱yam |
8.067.16c pu̱rā nū̱nam bu̍bhu̱jmahe̍ ||

śaśva̍t | hi | va̱ḥ | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | ādi̍tyāḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ | va̱yam |
pu̱rā | nū̱nam | bu̱bhu̱jmahe̍ ||8.067.16||

8.067.17a śaśva̍nta̱ṁ hi pra̍cetasaḥ prati̱yanta̍ṁ ci̱d ena̍saḥ |
8.067.17c devā̍ḥ kṛṇu̱tha jī̱vase̍ ||

śaśva̍ntam | hi | pra̱-ce̱ta̱sa̱ḥ | pra̱ti̱-yanta̍m | ci̱t | ena̍saḥ |
devā̍ḥ | kṛ̱ṇu̱tha | jī̱vase̍ ||8.067.17||

8.067.18a tat su no̱ navya̱ṁ sanya̍sa̱ ādi̍tyā̱ yan mumo̍cati |
8.067.18c ba̱ndhād ba̱ddham i̍vādite ||

tat | su | na̱ḥ | navya̍m | sanya̍se | ādi̍tyāḥ | yat | mumo̍cati |
ba̱ndhāt | ba̱ddham-i̍va | a̱di̱te̱ ||8.067.18||

8.067.19a nāsmāka̍m asti̱ tat tara̱ ādi̍tyāso ati̱ṣkade̍ |
8.067.19c yū̱yam a̱smabhya̍m mṛḻata ||

na | a̱smāka̍m | a̱sti̱ | tat | tara̍ḥ | ādi̍tyāsaḥ | a̱ti̱-skade̍ |
yū̱yam | a̱smabhya̍m | mṛ̱ḻa̱ta̱ ||8.067.19||

8.067.20a mā no̍ he̱tir vi̱vasva̍ta̱ ādi̍tyāḥ kṛ̱trimā̱ śaru̍ḥ |
8.067.20c pu̱rā nu ja̱raso̍ vadhīt ||

mā | na̱ḥ | he̱tiḥ | vi̱vasva̍taḥ | ādi̍tyāḥ | kṛ̱trimā̍ | śaru̍ḥ |
pu̱rā | nu | ja̱rasa̍ḥ | va̱dhī̱t ||8.067.20||

8.067.21a vi ṣu dveṣo̱ vy a̍ṁha̱tim ādi̍tyāso̱ vi saṁhi̍tam |
8.067.21c viṣva̱g vi vṛ̍hatā̱ rapa̍ḥ ||

vi | su | dveṣa̍ḥ | vi | a̱ṁha̱tim | ādi̍tyāsaḥ | vi | sam-hi̍tam |
viṣva̍k | vi | vṛ̱ha̱ta̱ | rapa̍ḥ ||8.067.21||


8.068.01a ā tvā̱ ratha̱ṁ yatho̱taye̍ su̱mnāya̍ vartayāmasi |
8.068.01c tu̱vi̱kū̱rmim ṛ̍tī̱ṣaha̱m indra̱ śavi̍ṣṭha̱ satpa̍te ||

ā | tvā̱ | ratha̍m | yathā̍ | ū̱taye̍ | su̱mnāya̍ | va̱rta̱yā̱ma̱si̱ |
tu̱vi̱-kū̱rmim | ṛ̱ti̱-saha̍m | indra̍ | śavi̍ṣṭha | sat-pa̍te ||8.068.01||

8.068.02a tuvi̍śuṣma̱ tuvi̍krato̱ śacī̍vo̱ viśva̍yā mate |
8.068.02c ā pa̍prātha mahitva̱nā ||

tuvi̍-śuṣma | tuvi̍krato̱ iti̱ tuvi̍-krato | śacī̍-vaḥ | viśva̍yā | ma̱te̱ |
ā | pa̱prā̱tha̱ | ma̱hi̱-tva̱nā ||8.068.02||

8.068.03a yasya̍ te mahi̱nā ma̱haḥ pari̍ jmā̱yanta̍m ī̱yatu̍ḥ |
8.068.03c hastā̱ vajra̍ṁ hira̱ṇyaya̍m ||

yasya̍ | te̱ | ma̱hi̱nā | ma̱haḥ | pari̍ | jmā̱yanta̍m | ī̱yatu̍ḥ |
hastā̍ | vajra̍m | hi̱ra̱ṇyaya̍m ||8.068.03||

8.068.04a vi̱śvāna̍rasya va̱s pati̱m anā̍natasya̱ śava̍saḥ |
8.068.04c evai̍ś ca carṣaṇī̱nām ū̱tī hu̍ve̱ rathā̍nām ||

vi̱śvāna̍rasya | va̱ḥ | pati̍m | anā̍natasya | śava̍saḥ |
evai̍ḥ | ca̱ | ca̱rṣa̱ṇī̱nām | ū̱tī | hu̱ve̱ | rathā̍nām ||8.068.04||

8.068.05a a̱bhiṣṭa̍ye sa̱dāvṛ̍dha̱ṁ sva̍rmīḻheṣu̱ yaṁ nara̍ḥ |
8.068.05c nānā̱ hava̍nta ū̱taye̍ ||

a̱bhiṣṭa̍ye | sa̱dā-vṛ̍dham | sva̱ḥ-mīḻheṣu | yam | nara̍ḥ |
nānā̍ | hava̍nte | ū̱taye̍ ||8.068.05||

8.068.06a pa̱romā̍tra̱m ṛcī̍ṣama̱m indra̍m u̱graṁ su̱rādha̍sam |
8.068.06c īśā̍naṁ ci̱d vasū̍nām ||

pa̱raḥ-mā̍tram | ṛcī̍ṣamam | indra̍m | u̱gram | su̱-rādha̍sam |
īśā̍nam | ci̱t | vasū̍nām ||8.068.06||

8.068.07a taṁ-ta̱m id rādha̍se ma̱ha indra̍ṁ codāmi pī̱taye̍ |
8.068.07c yaḥ pū̱rvyām anu̍ṣṭuti̱m īśe̍ kṛṣṭī̱nāṁ nṛ̱tuḥ ||

tam-ta̍m | it | rādha̍se | ma̱he | indra̍m | co̱dā̱mi̱ | pī̱taye̍ |
yaḥ | pū̱rvyām | anu̍-stutim | īśe̍ | kṛ̱ṣṭī̱nām | nṛ̱tuḥ ||8.068.07||

8.068.08a na yasya̍ te śavasāna sa̱khyam ā̱naṁśa̱ martya̍ḥ |
8.068.08c naki̱ḥ śavā̍ṁsi te naśat ||

na | yasya̍ | te̱ | śa̱va̱sā̱na̱ | sa̱khyam | ā̱naṁśa̍ | martya̍ḥ |
naki̍ḥ | śavā̍ṁsi | te̱ | na̱śa̱t ||8.068.08||

8.068.09a tvotā̍sa̱s tvā yu̱jāpsu sūrye̍ ma̱had dhana̍m |
8.068.09c jaye̍ma pṛ̱tsu va̍jrivaḥ ||

tvā-ū̍tāsaḥ | tvā | yu̱jā | a̱p-su | sūrye̍ | ma̱hat | dhana̍m |
jaye̍ma | pṛ̱t-su | va̱jri̱-va̱ḥ ||8.068.09||

8.068.10a taṁ tvā̍ ya̱jñebhi̍r īmahe̱ taṁ gī̱rbhir gi̍rvaṇastama |
8.068.10c indra̱ yathā̍ ci̱d āvi̍tha̱ vāje̍ṣu puru̱māyya̍m ||

tam | tvā̱ | ya̱jñebhi̍ḥ | ī̱ma̱he̱ | tam | gī̱ḥ-bhiḥ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ-ta̱ma̱ |
indra̍ | yathā̍ | ci̱t | āvi̍tha | vāje̍ṣu | pu̱ru̱-māyya̍m ||8.068.10||

8.068.11a yasya̍ te svā̱du sa̱khyaṁ svā̱dvī praṇī̍tir adrivaḥ |
8.068.11c ya̱jño vi̍tanta̱sāyya̍ḥ ||

yasya̍ | te̱ | svā̱du | sa̱khyam | svā̱dvī | pra-nī̍tiḥ | a̱dri̱-va̱ḥ |
ya̱jñaḥ | vi̱ta̱nta̱sāyya̍ḥ ||8.068.11||

8.068.12a u̱ru ṇa̍s ta̱nve̱3̱̍ tana̍ u̱ru kṣayā̍ya nas kṛdhi |
8.068.12c u̱ru ṇo̍ yandhi jī̱vase̍ ||

u̱ru | na̱ḥ | ta̱nve̍ | tane̍ | u̱ru | kṣayā̍ya | na̱ḥ | kṛ̱dhi̱ |
u̱ru | na̱ḥ | ya̱ndhi̱ | jī̱vase̍ ||8.068.12||

8.068.13a u̱ruṁ nṛbhya̍ u̱ruṁ gava̍ u̱ruṁ rathā̍ya̱ panthā̍m |
8.068.13c de̱vavī̍tim manāmahe ||

u̱rum | nṛ-bhya̍ḥ | u̱rum | gave̍ | u̱rum | rathā̍ya | panthā̍m |
de̱va-vī̍tim | ma̱nā̱ma̱he̱ ||8.068.13||

8.068.14a upa̍ mā̱ ṣaḍ dvā-dvā̱ nara̱ḥ soma̍sya̱ harṣyā̍ |
8.068.14c tiṣṭha̍nti svādurā̱taya̍ḥ ||

upa̍ | mā̱ | ṣaṭ | dvā-dvā̍ | nara̍ḥ | soma̍sya | harṣyā̍ |
tiṣṭha̍nti | svā̱du̱-rā̱taya̍ḥ ||8.068.14||

8.068.15a ṛ̱jrāv i̍ndro̱ta ā da̍de̱ harī̱ ṛkṣa̍sya sū̱navi̍ |
8.068.15c ā̱śva̱me̱dhasya̱ rohi̍tā ||

ṛ̱jrau | i̱ndro̱te | ā | da̱de̱ | harī̱ iti̍ | ṛkṣa̍sya | sū̱navi̍ |
ā̱śva̱-me̱dhasya̍ | rohi̍tā ||8.068.15||

8.068.16a su̱rathā̍m̐ ātithi̱gve sva̍bhī̱śūm̐r ā̱rkṣe |
8.068.16c ā̱śva̱me̱dhe su̱peśa̍saḥ ||

su̱-rathā̍n | ā̱ti̱thi̱-gve | su̱-a̱bhī̱śūn | ā̱rkṣe |
ā̱śva̱-me̱dhe | su̱-peśa̍saḥ ||8.068.16||

8.068.17a ṣaḻ aśvā̍m̐ ātithi̱gva i̍ndro̱te va̱dhūma̍taḥ |
8.068.17c sacā̍ pū̱takra̍tau sanam ||

ṣaṭ | aśvā̍n | ā̱ti̱thi̱-gve | i̱ndro̱te | va̱dhū-ma̍taḥ |
sacā̍ | pū̱ta-kra̍tau | sa̱na̱m ||8.068.17||

8.068.18a aiṣu̍ ceta̱d vṛṣa̍ṇvaty a̱ntar ṛ̱jreṣv aru̍ṣī |
8.068.18c sva̱bhī̱śuḥ kaśā̍vatī ||

ā | eṣu̍ | ce̱ta̱t | vṛṣa̍ṇ-vatī | a̱ntaḥ | ṛ̱jreṣu̍ | aru̍ṣī |
su̱-a̱bhī̱śuḥ | kaśā̍-vatī ||8.068.18||

8.068.19a na yu̱ṣme vā̍jabandhavo nini̱tsuś ca̱na martya̍ḥ |
8.068.19c a̱va̱dyam adhi̍ dīdharat ||

na | yu̱ṣme iti̍ | vā̱ja̱-ba̱ndha̱va̱ḥ | ni̱ni̱tsuḥ | ca̱na | martya̍ḥ |
a̱va̱dyam | adhi̍ | dī̱dha̱ra̱t ||8.068.19||


8.069.01a pra-pra̍ vas tri̱ṣṭubha̱m iṣa̍m ma̱ndadvī̍rā̱yenda̍ve |
8.069.01c dhi̱yā vo̍ me̱dhasā̍taye̱ pura̱ṁdhyā vi̍vāsati ||

pra-pra̍ | va̱ḥ | tri̱-stubha̍m | iṣa̍m | ma̱ndat-vī̍rāya | inda̍ve |
dhi̱yā | va̱ḥ | me̱dha-sā̍taye | pu̱ra̱m-dhyā | ā | vi̱vā̱sa̱ti̱ ||8.069.01||

8.069.02a na̱daṁ va̱ oda̍tīnāṁ na̱daṁ yoyu̍vatīnām |
8.069.02c pati̍ṁ vo̱ aghnyā̍nāṁ dhenū̱nām i̍ṣudhyasi ||

na̱dam | va̱ḥ | oda̍tīnām | na̱dam | yoyu̍vatīnām |
pati̍m | va̱ḥ | aghnyā̍nām | dhe̱nū̱nām | i̱ṣu̱dhya̱si̱ ||8.069.02||

8.069.03a tā a̍sya̱ sūda̍dohasa̱ḥ soma̍ṁ śrīṇanti̱ pṛśna̍yaḥ |
8.069.03c janma̍n de̱vānā̱ṁ viśa̍s tri̱ṣv ā ro̍ca̱ne di̱vaḥ ||

tāḥ | a̱sya̱ | sūda̍-dohasaḥ | soma̍m | śrī̱ṇa̱nti̱ | pṛśna̍yaḥ |
janma̍n | de̱vānā̍m | viśa̍ḥ | tri̱ṣu | ā | ro̱ca̱ne | di̱vaḥ ||8.069.03||

8.069.04a a̱bhi pra gopa̍tiṁ gi̱rendra̍m arca̱ yathā̍ vi̱de |
8.069.04c sū̱nuṁ sa̱tyasya̱ satpa̍tim ||

a̱bhi | pra | go-pa̍tim | gi̱rā | indra̍m | a̱rca̱ | yathā̍ | vi̱de |
sū̱num | sa̱tyasya̍ | sat-pa̍tim ||8.069.04||

8.069.05a ā hara̍yaḥ sasṛjri̱re 'ru̍ṣī̱r adhi̍ ba̱rhiṣi̍ |
8.069.05c yatrā̱bhi sa̱ṁnavā̍mahe ||

ā | hara̍yaḥ | sa̱sṛ̱jri̱re̱ | aru̍ṣīḥ | adhi̍ | ba̱rhiṣi̍ |
yatra̍ | a̱bhi | sa̱m-navā̍mahe ||8.069.05||

8.069.06a indrā̍ya̱ gāva̍ ā̱śira̍ṁ dudu̱hre va̱jriṇe̱ madhu̍ |
8.069.06c yat sī̍m upahva̱re vi̱dat ||

indrā̍ya | gāva̍ḥ | ā̱-śira̍m | du̱du̱hre | va̱jriṇe̍ | madhu̍ |
yat | sī̱m | u̱pa̱-hva̱re | vi̱dat ||8.069.06||

8.069.07a ud yad bra̱dhnasya̍ vi̱ṣṭapa̍ṁ gṛ̱ham indra̍ś ca̱ ganva̍hi |
8.069.07c madhva̍ḥ pī̱tvā sa̍cevahi̱ triḥ sa̱pta sakhyu̍ḥ pa̱de ||

ut | yat | bra̱dhnasya̍ | vi̱ṣṭapa̍m | gṛ̱ham | indra̍ḥ | ca̱ | ganva̍hi |
madhva̍ḥ | pī̱tvā | sa̱ce̱va̱hi̱ | triḥ | sa̱pta | sakhyu̍ḥ | pa̱de ||8.069.07||

8.069.08a arca̍ta̱ prārca̍ta̱ priya̍medhāso̱ arca̍ta |
8.069.08c arca̍ntu putra̱kā u̱ta pura̱ṁ na dhṛ̱ṣṇv a̍rcata ||

arca̍ta | pra | a̱rca̱ta̱ | priya̍-medhāsaḥ | arca̍ta |
arca̍ntu | pu̱tra̱kāḥ | u̱ta | pura̍m | na | dhṛ̱ṣṇu | a̱rca̱ta̱ ||8.069.08||

8.069.09a ava̍ svarāti̱ garga̍ro go̱dhā pari̍ saniṣvaṇat |
8.069.09c piṅgā̱ pari̍ caniṣkada̱d indrā̍ya̱ brahmodya̍tam ||

ava̍ | sva̱rā̱ti̱ | garga̍raḥ | go̱dhā | pari̍ | sa̱ni̱sva̱na̱t |
piṅgā̍ | pari̍ | ca̱ni̱ska̱da̱t | indrā̍ya | brahma̍ | ut-ya̍tam ||8.069.09||

8.069.10a ā yat pata̍nty e̱nya̍ḥ su̱dughā̱ ana̍pasphuraḥ |
8.069.10c a̱pa̱sphura̍ṁ gṛbhāyata̱ soma̱m indrā̍ya̱ pāta̍ve ||

ā | yat | pata̍nti | e̱nya̍ḥ | su̱-dughā̍ḥ | ana̍pa-sphuraḥ |
a̱pa̱-sphura̍m | gṛ̱bhā̱ya̱ta̱ | soma̍m | indrā̍ya | pāta̍ve ||8.069.10||

8.069.11a apā̱d indro̱ apā̍d a̱gnir viśve̍ de̱vā a̍matsata |
8.069.11c varu̍ṇa̱ id i̱ha kṣa̍ya̱t tam āpo̍ a̱bhy a̍nūṣata va̱tsaṁ sa̱ṁśiśva̍rīr iva ||

apā̍t | indra̍ḥ | apā̍t | a̱gniḥ | viśve̍ | de̱vāḥ | a̱ma̱tsa̱ta̱ |
varu̍ṇaḥ | it | i̱ha | kṣa̱ya̱t | tam | āpa̍ḥ | a̱bhi | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | va̱tsam | sa̱ṁśiśva̍rīḥ-iva ||8.069.11||

8.069.12a su̱de̱vo a̍si varuṇa̱ yasya̍ te sa̱pta sindha̍vaḥ |
8.069.12c a̱nu̱kṣara̍nti kā̱kuda̍ṁ sū̱rmya̍ṁ suṣi̱rām i̍va ||

su̱-de̱vaḥ | a̱si̱ | va̱ru̱ṇa̱ | yasya̍ | te̱ | sa̱pta | sindha̍vaḥ |
a̱nu̱-kṣara̍nti | kā̱kuda̍m | sū̱rmya̍m | su̱ṣi̱rām-i̍va ||8.069.12||

8.069.13a yo vyatī̱m̐r aphā̍ṇaya̱t suyu̍ktā̱m̐ upa̍ dā̱śuṣe̍ |
8.069.13c ta̱kvo ne̱tā tad id vapu̍r upa̱mā yo amu̍cyata ||

yaḥ | vyatī̍n | aphā̍ṇayat | su-yu̍ktān | upa̍ | dā̱śuṣe̍ |
ta̱kvaḥ | ne̱tā | tat | it | vapu̍ḥ | u̱pa̱-mā | yaḥ | amu̍cyata ||8.069.13||

8.069.14a atīd u̍ śa̱kra o̍hata̱ indro̱ viśvā̱ ati̱ dviṣa̍ḥ |
8.069.14c bhi̱nat ka̱nīna̍ oda̱nam pa̱cyamā̍nam pa̱ro gi̱rā ||

ati̍ | it | ū̱m̐ iti̍ | śa̱kraḥ | o̱ha̱te̱ | indra̍ḥ | viśvā̍ḥ | ati̍ | dviṣa̍ḥ |
bhi̱nat | ka̱nīna̍ḥ | o̱da̱nam | pa̱cyamā̍nam | pa̱raḥ | gi̱rā ||8.069.14||

8.069.15a a̱rbha̱ko na ku̍māra̱ko 'dhi̍ tiṣṭha̱n nava̱ṁ ratha̍m |
8.069.15c sa pa̍kṣan mahi̱ṣam mṛ̱gam pi̱tre mā̱tre vi̍bhu̱kratu̍m ||

a̱rbha̱kaḥ | na | ku̱māra̱kaḥ | adhi̍ | ti̱ṣṭha̱t | nava̍m | ratha̍m |
saḥ | pa̱kṣa̱t | ma̱hi̱ṣam | mṛ̱gam | pi̱tre | mā̱tre | vi̱bhu̱-kratu̍m ||8.069.15||

8.069.16a ā tū su̍śipra dampate̱ ratha̍ṁ tiṣṭhā hira̱ṇyaya̍m |
8.069.16c adha̍ dyu̱kṣaṁ sa̍cevahi sa̱hasra̍pādam aru̱ṣaṁ sva̍sti̱gām a̍ne̱hasa̍m ||

ā | tu | su̱-śi̱pra̱ | da̱m-pa̱te̱ | ratha̍m | ti̱ṣṭha̱ | hi̱ra̱ṇyaya̍m |
adha̍ | dyu̱kṣam | sa̱ce̱va̱hi̱ | sa̱hasra̍-pādam | a̱ru̱ṣam | sva̱sti̱-gām | a̱ne̱hasa̍m ||8.069.16||

8.069.17a taṁ ghe̍m i̱tthā na̍ma̱svina̱ upa̍ sva̱rāja̍m āsate |
8.069.17c artha̍ṁ cid asya̱ sudhi̍ta̱ṁ yad eta̍va āva̱rtaya̍nti dā̱vane̍ ||

tam | gha̱ | ī̱m | i̱tthā | na̱ma̱svina̍ḥ | upa̍ | sva̱-rāja̍m | ā̱sa̱te̱ |
artha̍m | ci̱t | a̱sya̱ | su-dhi̍tam | yat | eta̍ve | ā̱-va̱rtaya̍nti | dā̱vane̍ ||8.069.17||

8.069.18a anu̍ pra̱tnasyauka̍saḥ pri̱yame̍dhāsa eṣām |
8.069.18c pūrvā̱m anu̱ praya̍tiṁ vṛ̱ktaba̍rhiṣo hi̱tapra̍yasa āśata ||

anu̍ | pra̱tnasya̍ | oka̍saḥ | pri̱ya-me̍dhāsaḥ | e̱ṣā̱m |
pūrvā̍m | anu̍ | pra-ya̍tim | vṛ̱kta-ba̍rhiṣaḥ | hi̱ta-pra̍yasaḥ | ā̱śa̱ta̱ ||8.069.18||


8.070.01a yo rājā̍ carṣaṇī̱nāṁ yātā̱ rathe̍bhi̱r adhri̍guḥ |
8.070.01c viśvā̍sāṁ taru̱tā pṛta̍nānā̱ṁ jyeṣṭho̱ yo vṛ̍tra̱hā gṛ̱ṇe ||

yaḥ | rājā̍ | ca̱rṣaṇī̱nām | yātā̍ | rathe̍bhiḥ | adhri̍-guḥ |
viśvā̍sām | ta̱ru̱tā | pṛta̍nānām | jyeṣṭha̍ḥ | yaḥ | vṛ̱tra̱-hā | gṛ̱ṇe ||8.070.01||

8.070.02a indra̱ṁ taṁ śu̍mbha puruhanma̱nn ava̍se̱ yasya̍ dvi̱tā vi̍dha̱rtari̍ |
8.070.02c hastā̍ya̱ vajra̱ḥ prati̍ dhāyi darśa̱to ma̱ho di̱ve na sūrya̍ḥ ||

indra̍m | tam | śu̱mbha̱ | pu̱ru̱-ha̱nma̱n | ava̍se | yasya̍ | dvi̱tā | vi̱-dha̱rtari̍ |
hastā̍ya | vajra̍ḥ | prati̍ | dhā̱yi̱ | da̱rśa̱taḥ | ma̱haḥ | di̱ve | na | sūrya̍ḥ ||8.070.02||

8.070.03a naki̱ṣ ṭaṁ karma̍ṇā naśa̱d yaś ca̱kāra̍ sa̱dāvṛ̍dham |
8.070.03c indra̱ṁ na ya̱jñair vi̱śvagū̍rta̱m ṛbhva̍sa̱m adhṛ̍ṣṭaṁ dhṛ̱ṣṇvo̍jasam ||

naki̍ḥ | tam | karma̍ṇā | na̱śa̱t | yaḥ | ca̱kāra̍ | sa̱dā-vṛ̍dham |
indra̍m | na | ya̱jñaiḥ | vi̱śva-gū̍rtam | ṛbhva̍sam | adhṛ̍ṣṭam | dhṛ̱ṣṇu-o̍jasam ||8.070.03||

8.070.04a aṣā̍ḻham u̱gram pṛta̍nāsu sāsa̱hiṁ yasmi̍n ma̱hīr u̍ru̱jraya̍ḥ |
8.070.04c saṁ dhe̱navo̱ jāya̍māne anonavu̱r dyāva̱ḥ kṣāmo̍ anonavuḥ ||

aṣā̍ḻham | u̱gram | pṛta̍nāsu | sa̱sa̱him | yasmi̍n | ma̱hīḥ | u̱ru̱-jraya̍ḥ |
sam | dhe̱nava̍ḥ | jāya̍māne | a̱no̱na̱vu̱ḥ | dyāva̍ḥ | kṣāma̍ḥ | a̱no̱na̱vu̱ḥ ||8.070.04||

8.070.05a yad dyāva̍ indra te śa̱taṁ śa̱tam bhūmī̍r u̱ta syuḥ |
8.070.05c na tvā̍ vajrin sa̱hasra̱ṁ sūryā̱ anu̱ na jā̱tam a̍ṣṭa̱ roda̍sī ||

yat | dyāva̍ḥ | i̱ndra̱ | te̱ | śa̱tam | śa̱tam | bhūmī̍ḥ | u̱ta | syuriti̱ syuḥ |
na | tvā̱ | va̱jri̱n | sa̱hasra̍m | sūryā̍ḥ | anu̍ | na | jā̱tam | a̱ṣṭa̱ | roda̍sī̱ iti̍ ||8.070.05||

8.070.06a ā pa̍prātha mahi̱nā vṛṣṇyā̍ vṛṣa̱n viśvā̍ śaviṣṭha̱ śava̍sā |
8.070.06c a̱smām̐ a̍va maghava̱n goma̍ti vra̱je vajri̍ñ ci̱trābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ ||

ā | pa̱prā̱tha̱ | ma̱hi̱nā | vṛṣṇyā̍ | vṛ̱ṣa̱n | viśvā̍ | śa̱vi̱ṣṭha̱ | śava̍sā |
a̱smān | a̱va̱ | ma̱gha̱-va̱n | go-ma̍ti | vra̱je | vajri̍n | ci̱trābhi̍ḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ ||8.070.06||

8.070.07a na sī̱m ade̍va āpa̱d iṣa̍ṁ dīrghāyo̱ martya̍ḥ |
8.070.07c eta̍gvā ci̱d ya eta̍śā yu̱yoja̍te̱ harī̱ indro̍ yu̱yoja̍te ||

na | sī̱m | ade̍vaḥ | ā̱pa̱t | iṣa̍m | dī̱rghā̱yo̱ iti̍ dīrgha-āyo | martya̍ḥ |
eta̍-gvā | ci̱t | yaḥ | eta̍śā | yu̱yoja̍te | harī̱ iti̍ | indra̍ḥ | yu̱yoja̍te ||8.070.07||

8.070.08a taṁ vo̍ ma̱ho ma̱hāyya̱m indra̍ṁ dā̱nāya̍ sa̱kṣaṇi̍m |
8.070.08c yo gā̱dheṣu̱ ya āra̍ṇeṣu̱ havyo̱ vāje̱ṣv asti̱ havya̍ḥ ||

tam | va̱ḥ | ma̱haḥ | ma̱hāyya̍m | indra̍m | dā̱nāya̍ | sa̱kṣaṇi̍m |
yaḥ | gā̱dheṣu̍ | yaḥ | ā̱-ara̍ṇeṣu | havya̍ḥ | vāje̍ṣu | asti̍ | havya̍ḥ ||8.070.08||

8.070.09a ud ū̱ ṣu ṇo̍ vaso ma̱he mṛ̱śasva̍ śūra̱ rādha̍se |
8.070.09c ud ū̱ ṣu ma̱hyai ma̍ghavan ma̱ghatta̍ya̱ ud i̍ndra̱ śrava̍se ma̱he ||

ut | ū̱m̐ iti̍ | su | na̱ḥ | va̱so̱ iti̍ | ma̱he | mṛ̱śasva̍ | śū̱ra̱ | rādha̍se |
ut | ū̱m̐ iti̍ | su | ma̱hyai | ma̱gha̱-va̱n | ma̱ghatta̍ye | ut | i̱ndra̱ | śrava̍se | ma̱he ||8.070.09||

8.070.10a tvaṁ na̍ indra ṛta̱yus tvā̱nido̱ ni tṛ̍mpasi |
8.070.10c madhye̍ vasiṣva tuvinṛmṇo̱rvor ni dā̱saṁ śi̍śnatho̱ hathai̍ḥ ||

tvam | na̱ḥ | i̱ndra̱ | ṛ̱ta̱-yuḥ | tvā̱-nida̍ḥ | ni | tṛ̱mpa̱si̱ |
madhye̍ | va̱si̱ṣva̱ | tu̱vi̱-nṛ̱mṇa̱ | ū̱rvoḥ | ni | dā̱sam | śi̱śna̱tha̱ḥ | hathai̍ḥ ||8.070.10||

8.070.11a a̱nyavra̍ta̱m amā̍nuṣa̱m aya̍jvāna̱m ade̍vayum |
8.070.11c ava̱ svaḥ sakhā̍ dudhuvīta̱ parva̍taḥ su̱ghnāya̱ dasyu̱m parva̍taḥ ||

a̱nya-vra̍tam | amā̍nuṣam | aya̍jvānam | ade̍va-yum |
ava̍ | svaḥ | sakhā̍ | du̱dhu̱vī̱ta̱ | parva̍taḥ | su̱-ghnāya̍ | dasyu̍m | parva̍taḥ ||8.070.11||

8.070.12a tvaṁ na̍ indrāsā̱ṁ haste̍ śaviṣṭha dā̱vane̍ |
8.070.12c dhā̱nānā̱ṁ na saṁ gṛ̍bhāyāsma̱yur dviḥ saṁ gṛ̍bhāyāsma̱yuḥ ||

tvam | na̱ḥ | i̱ndra̱ | ā̱sā̱m | haste̍ | śa̱vi̱ṣṭha̱ | dā̱vane̍ |
dhā̱nānā̍m | na | sam | gṛ̱bhā̱ya̱ | a̱sma̱-yuḥ | dviḥ | sam | gṛ̱bhā̱ya̱ | a̱sma̱-yuḥ ||8.070.12||

8.070.13a sakhā̍ya̱ḥ kratu̍m icchata ka̱thā rā̍dhāma śa̱rasya̍ |
8.070.13c upa̍stutim bho̱jaḥ sū̱rir yo ahra̍yaḥ ||

sakhā̍yaḥ | kratu̍m | i̱ccha̱ta̱ | ka̱thā | rā̱dhā̱ma̱ | śa̱rasya̍ |
upa̍-stutim | bho̱jaḥ | sū̱riḥ | yaḥ | ahra̍yaḥ ||8.070.13||

8.070.14a bhūri̍bhiḥ samaha̱ ṛṣi̍bhir ba̱rhiṣma̍dbhiḥ staviṣyase |
8.070.14c yad i̱ttham eka̍m-eka̱m ic chara̍ va̱tsān pa̍rā̱dada̍ḥ ||

bhūri̍-bhiḥ | sa̱ma̱ha̱ | ṛṣi̍-bhiḥ | ba̱rhiṣma̍t-bhiḥ | sta̱vi̱ṣya̱se̱ |
yat | i̱ttham | eka̍m-ekam | it | śara̍ | va̱tsān | pa̱rā̱-dada̍ḥ ||8.070.14||

8.070.15a ka̱rṇa̱gṛhyā̍ ma̱ghavā̍ śaurade̱vyo va̱tsaṁ na̍s tri̱bhya āna̍yat |
8.070.15c a̱jāṁ sū̱rir na dhāta̍ve ||

ka̱rṇa̱-gṛhya̍ | ma̱gha-vā̍ | śau̱ra̱-de̱vyaḥ | va̱tsam | na̱ḥ | tri̱-bhyaḥ | ā | a̱na̱ya̱t |
a̱jām | sū̱riḥ | na | dhāta̍ve ||8.070.15||


8.071.01a tvaṁ no̍ agne̱ maho̍bhiḥ pā̱hi viśva̍syā̱ arā̍teḥ |
8.071.01c u̱ta dvi̱ṣo martya̍sya ||

tvam | na̱ḥ | a̱gne̱ | maha̍ḥ-bhiḥ | pā̱hi | viśva̍syāḥ | arā̍teḥ |
u̱ta | dvi̱ṣaḥ | martya̍sya ||8.071.01||

8.071.02a na̱hi ma̱nyuḥ pauru̍ṣeya̱ īśe̱ hi va̍ḥ priyajāta |
8.071.02c tvam id a̍si̱ kṣapā̍vān ||

na̱hi | ma̱nyuḥ | pauru̍ṣeyaḥ | īśe̍ | hi | va̱ḥ | pri̱ya̱-jā̱ta̱ |
tvam | it | a̱si̱ | kṣapā̍-vān ||8.071.02||

8.071.03a sa no̱ viśve̍bhir de̱vebhi̱r ūrjo̍ napā̱d bhadra̍śoce |
8.071.03c ra̱yiṁ de̍hi vi̱śvavā̍ram ||

saḥ | na̱ḥ | viśve̍bhiḥ | de̱vebhi̍ḥ | ūrja̍ḥ | napā̍t | bhadra̍-śoce |
ra̱yim | de̱hi̱ | vi̱śva-vā̍ram ||8.071.03||

8.071.04a na tam a̍gne̱ arā̍tayo̱ marta̍ṁ yuvanta rā̱yaḥ |
8.071.04c yaṁ trāya̍se dā̱śvāṁsa̍m ||

na | tam | a̱gne̱ | arā̍tayaḥ | marta̍m | yu̱va̱nta̱ | rā̱yaḥ |
yam | trāya̍se | dā̱śvāṁsa̍m ||8.071.04||

8.071.05a yaṁ tvaṁ vi̍pra me̱dhasā̍tā̱v agne̍ hi̱noṣi̱ dhanā̍ya |
8.071.05c sa tavo̱tī goṣu̱ gantā̍ ||

yam | tvam | vi̱pra̱ | me̱dha-sā̍tau | agne̍ | hi̱noṣi̍ | dhanā̍ya |
saḥ | tava̍ | ū̱tī | goṣu̍ | gantā̍ ||8.071.05||

8.071.06a tvaṁ ra̱yim pu̍ru̱vīra̱m agne̍ dā̱śuṣe̱ martā̍ya |
8.071.06c pra ṇo̍ naya̱ vasyo̱ accha̍ ||

tvam | ra̱yim | pu̱ru̱-vīra̍m | agne̍ | dā̱śuṣe̍ | martā̍ya |
pra | na̱ḥ | na̱ya̱ | vasya̍ḥ | accha̍ ||8.071.06||

8.071.07a u̱ru̱ṣyā ṇo̱ mā parā̍ dā aghāya̱te jā̍tavedaḥ |
8.071.07c du̱rā̱dhye̱3̱̍ martā̍ya ||

u̱ru̱ṣya | na̱ḥ | mā | parā̍ | dā̱ḥ | a̱gha̱-ya̱te | ja̱ta̱-ve̱da̱ḥ |
du̱ḥ-ā̱dhye̍ | martā̍ya ||8.071.07||

8.071.08a agne̱ māki̍ṣ ṭe de̱vasya̍ rā̱tim ade̍vo yuyota |
8.071.08c tvam ī̍śiṣe̱ vasū̍nām ||

agne̍ | māki̍ḥ | te̱ | de̱vasya̍ | rā̱tim | ade̍vaḥ | yu̱yo̱ta̱ |
tvam | ī̱śi̱ṣe̱ | vasū̍nām ||8.071.08||

8.071.09a sa no̱ vasva̱ upa̍ mā̱sy ūrjo̍ napā̱n māhi̍nasya |
8.071.09c sakhe̍ vaso jari̱tṛbhya̍ḥ ||

saḥ | na̱ḥ | vasva̍ḥ | upa̍ | mā̱si̱ | ūrja̍ḥ | napā̍t | māhi̍nasya |
sakhe̍ | va̱so̱ iti̍ | ja̱ri̱tṛ-bhya̍ḥ ||8.071.09||

8.071.10a acchā̍ naḥ śī̱raśo̍ciṣa̱ṁ giro̍ yantu darśa̱tam |
8.071.10c acchā̍ ya̱jñāso̱ nama̍sā purū̱vasu̍m purupraśa̱stam ū̱taye̍ ||

accha̍ | na̱ḥ | śī̱ra-śo̍ciṣam | gira̍ḥ | ya̱ntu̱ | da̱rśa̱tam |
accha̍ | ya̱jñāsa̍ḥ | nama̍sā | pu̱ru̱-vasu̍m | pu̱ru̱-pra̱śa̱stam | ū̱taye̍ ||8.071.10||

8.071.11a a̱gniṁ sū̱nuṁ saha̍so jā̱tave̍dasaṁ dā̱nāya̱ vāryā̍ṇām |
8.071.11c dvi̱tā yo bhūd a̱mṛto̱ martye̱ṣv ā hotā̍ ma̱ndrata̍mo vi̱śi ||

a̱gnim | sū̱num | saha̍saḥ | jā̱ta-ve̍dasam | dā̱nāya̍ | vāryā̍ṇām |
dvi̱tā | yaḥ | bhūt | a̱mṛta̍ḥ | martye̍ṣu | ā | hotā̍ | ma̱ndra-ta̍maḥ | vi̱śi ||8.071.11||

8.071.12a a̱gniṁ vo̍ devaya̱jyayā̱gnim pra̍ya̱ty a̍dhva̱re |
8.071.12c a̱gniṁ dhī̱ṣu pra̍tha̱mam a̱gnim arva̍ty a̱gniṁ kṣaitrā̍ya̱ sādha̍se ||

a̱gnim | va̱ḥ | de̱va̱-ya̱jyayā̍ | a̱gnim | pra̱-ya̱ti | a̱dhva̱re |
a̱gnim | dhī̱ṣu | pra̱tha̱mam | a̱gnim | arva̍ti | a̱gnim | kṣaitrā̍ya | sādha̍se ||8.071.12||

8.071.13a a̱gnir i̱ṣāṁ sa̱khye da̍dātu na̱ īśe̱ yo vāryā̍ṇām |
8.071.13c a̱gniṁ to̱ke tana̍ye̱ śaśva̍d īmahe̱ vasu̱ṁ santa̍ṁ tanū̱pām ||

a̱gniḥ | i̱ṣām | sa̱khye | da̱dā̱tu̱ | na̱ḥ | īśe̍ | yaḥ | vāryā̍ṇām |
a̱gnim | to̱ke | tana̍ye | śaśva̍t | ī̱ma̱he̱ | vasu̍m | santa̍m | ta̱nū̱-pām ||8.071.13||

8.071.14a a̱gnim ī̍ḻi̱ṣvāva̍se̱ gāthā̍bhiḥ śī̱raśo̍ciṣam |
8.071.14c a̱gniṁ rā̱ye pu̍rumīḻha śru̱taṁ naro̱ 'gniṁ su̍dī̱taye̍ cha̱rdiḥ ||

a̱gnim | ī̱ḻi̱ṣva̱ | ava̍se | gāthā̍bhiḥ | śī̱ra-śo̍ciṣam |
a̱gnim | rā̱ye | pu̱ru̱-mī̱ḻha̱ | śru̱tam | nara̍ḥ | a̱gnim | su̱-dī̱taye̍ | cha̱rdhiḥ ||8.071.14||

8.071.15a a̱gniṁ dveṣo̱ yota̱vai no̍ gṛṇīmasy a̱gniṁ śaṁ yoś ca̱ dāta̍ve |
8.071.15c viśvā̍su vi̱kṣv a̍vi̱teva̱ havyo̱ bhuva̱d vastu̍r ṛṣū̱ṇām ||

a̱gnim | dveṣa̍ḥ | yota̱vai | na̱ḥ | gṛ̱ṇī̱ma̱si̱ | a̱gnim | śam | yoḥ | ca̱ | dāta̍ve |
viśvā̍su | vi̱kṣu | a̱vi̱tā-i̍va | havya̍ḥ | bhuva̍t | vastu̍ḥ | ṛ̱ṣū̱ṇām ||8.071.15||


8.072.01a ha̱viṣ kṛ̍ṇudhva̱m ā ga̍mad adhva̱ryur va̍nate̱ puna̍ḥ |
8.072.01c vi̱dvām̐ a̍sya pra̱śāsa̍nam ||

ha̱viḥ | kṛ̱ṇu̱dhva̱m | ā | ga̱ma̱t | a̱dhva̱ryuḥ | va̱na̱te̱ | puna̱riti̍ |
vi̱dvān | a̱sya̱ | pra̱-śāsa̍nam ||8.072.01||

8.072.02a ni ti̱gmam a̱bhy a1̱̍ṁśuṁ sīda̱d dhotā̍ ma̱nāv adhi̍ |
8.072.02c ju̱ṣā̱ṇo a̍sya sa̱khyam ||

ni | ti̱gmam | a̱bhi | a̱ṁśum | sīda̍t | hotā̍ | ma̱nau | adhi̍ |
ju̱ṣā̱ṇaḥ | a̱sya̱ | sa̱khyam ||8.072.02||

8.072.03a a̱ntar i̍cchanti̱ taṁ jane̍ ru̱dram pa̱ro ma̍nī̱ṣayā̍ |
8.072.03c gṛ̱bhṇanti̍ ji̱hvayā̍ sa̱sam ||

a̱ntaḥ | i̱ccha̱nti̱ | tam | jane̍ | ru̱dram | pa̱raḥ | ma̱nī̱ṣayā̍ |
gṛ̱bhṇanti̍ | ji̱hvayā̍ | sa̱sam ||8.072.03||

8.072.04a jā̱my a̍tītape̱ dhanu̍r vayo̱dhā a̍ruha̱d vana̍m |
8.072.04c dṛ̱ṣada̍ṁ ji̱hvayāva̍dhīt ||

jā̱mi | a̱tī̱ta̱pe̱ | dhanu̍ḥ | va̱ya̱ḥ-dhāḥ | a̱ru̱ha̱t | vana̍m |
dṛ̱ṣada̍m | ji̱hvayā̍ | ā | a̱va̱dhī̱t ||8.072.04||

8.072.05a cara̍n va̱tso ruśa̍nn i̱ha ni̍dā̱tāra̱ṁ na vi̍ndate |
8.072.05c veti̱ stota̍va a̱mbya̍m ||

cara̍n | va̱tsaḥ | ruśa̍n | i̱ha | ni̱-dā̱tāra̍m | na | vi̱nda̱te̱ |
veti̍ | stota̍vr | a̱mbya̍m ||8.072.05||

8.072.06a u̱to nv a̍sya̱ yan ma̱had aśvā̍va̱d yoja̍nam bṛ̱had |
8.072.06c dā̱mā ratha̍sya̱ dadṛ̍śe ||

u̱to iti̍ | nu | a̱sya̱ | yat | ma̱hat | aśva̍-vat | yoja̍nam | bṛ̱hat |
dā̱mā | ratha̍sya | dadṛ̍śe ||8.072.06||

8.072.07a du̱hanti̍ sa̱ptaikā̱m upa̱ dvā pañca̍ sṛjataḥ |
8.072.07c tī̱rthe sindho̱r adhi̍ sva̱re ||

du̱hanti̍ | sa̱pta | ekā̍m | upa̍ | dvā | pañca̍ | sṛ̱ja̱ta̱ḥ |
tī̱rthe | sindho̍ḥ | adhi̍ | sva̱re ||8.072.07||

8.072.08a ā da̱śabhi̍r vi̱vasva̍ta̱ indra̱ḥ kośa̍m acucyavīt |
8.072.08c kheda̍yā tri̱vṛtā̍ di̱vaḥ ||

ā | da̱śa-bhi̍ḥ | vi̱vasva̍taḥ | indra̍ḥ | kośa̍m | a̱cu̱cya̱vī̱t |
kheda̍yā | tri̱-vṛtā̍ | di̱vaḥ ||8.072.08||

8.072.09a pari̍ tri̱dhātu̍r adhva̱raṁ jū̱rṇir e̍ti̱ navī̍yasī |
8.072.09c madhvā̱ hotā̍ro añjate ||

pari̍ | tri̱-dhātu̍ḥ | a̱dhva̱ram | jū̱rṇiḥ | e̱ti̱ | navī̍yasī |
madhvā̍ | hotā̍raḥ | a̱ñja̱te̱ ||8.072.09||

8.072.10a si̱ñcanti̱ nama̍sāva̱tam u̱ccāca̍kra̱m pari̍jmānam |
8.072.10c nī̱cīna̍bāra̱m akṣi̍tam ||

si̱ñcanti̍ | nama̍sā | a̱va̱tam | u̱ccā-ca̍kram | pari̍-jmānam |
nī̱cīna̍-bāram | akṣi̍tam ||8.072.10||

8.072.11a a̱bhyāra̱m id adra̍yo̱ niṣi̍kta̱m puṣka̍re̱ madhu̍ |
8.072.11c a̱va̱tasya̍ vi̱sarja̍ne ||

a̱bhi̱-āra̍m | it | adra̍yaḥ | ni-si̍ktam | puṣka̍re | madhu̍ |
a̱va̱tasya̍ | vi̱-sarja̍ne ||8.072.11||

8.072.12a gāva̱ upā̍vatāva̱tam ma̱hī ya̱jñasya̍ ra̱psudā̍ |
8.072.12c u̱bhā karṇā̍ hira̱ṇyayā̍ ||

gāva̍ḥ | upa̍ | a̱va̱ta̱ | a̱va̱tam | ma̱hī iti̍ | ya̱jñasya̍ | ra̱psudā̍ |
u̱bhā | karṇā̍ | hi̱ra̱ṇyayā̍ ||8.072.12||

8.072.13a ā su̱te si̍ñcata̱ śriya̱ṁ roda̍syor abhi̱śriya̍m |
8.072.13c ra̱sā da̍dhīta vṛṣa̱bham ||

ā | su̱te | si̱ñca̱ta̱ | śriya̍m | roda̍syoḥ | a̱bhi̱-śriya̍m |
ra̱sā | da̱dhī̱ta̱ | vṛ̱ṣa̱bham ||8.072.13||

8.072.14a te jā̍nata̱ svam o̱kya1̱̍ṁ saṁ va̱tsāso̱ na mā̱tṛbhi̍ḥ |
8.072.14c mi̱tho na̍santa jā̱mibhi̍ḥ ||

te | jā̱na̱ta̱ | svam | o̱kya̍m | sam | va̱tsāsa̍ḥ | na | mā̱tṛ-bhi̍ḥ |
mi̱thaḥ | na̱sa̱nta̱ | jā̱mi-bhi̍ḥ ||8.072.14||

8.072.15a upa̱ srakve̍ṣu̱ bapsa̍taḥ kṛṇva̱te dha̱ruṇa̍ṁ di̱vi |
8.072.15c indre̍ a̱gnā nama̱ḥ sva̍ḥ ||

upa̍ | srakve̍ṣu | bapsa̍taḥ | kṛ̱ṇva̱te | dha̱ruṇa̍m | di̱vi |
indre̍ | a̱gnā | nama̍ḥ | sva̍ḥ ||8.072.15||

8.072.16a adhu̍kṣat pi̱pyuṣī̱m iṣa̱m ūrja̍ṁ sa̱ptapa̍dīm a̱riḥ |
8.072.16c sūrya̍sya sa̱pta ra̱śmibhi̍ḥ ||

adhu̍kṣat | pi̱pyuṣī̍m | iṣa̍m | ūrja̍m | sa̱pta-pa̍dīm | a̱riḥ |
sūrya̍sya | sa̱pta | ra̱śmi-bhi̍ḥ ||8.072.16||

8.072.17a soma̍sya mitrāvaru̱ṇodi̍tā̱ sūra̱ ā da̍de |
8.072.17c tad ātu̍rasya bheṣa̱jam ||

soma̍sya | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | ut-i̍tā | sūre̍ | ā | da̱de̱ |
tat | ātu̍rasya | bhe̱ṣa̱jam ||8.072.17||

8.072.18a u̱to nv a̍sya̱ yat pa̱daṁ ha̍rya̱tasya̍ nidhā̱nya̍m |
8.072.18c pari̱ dyāṁ ji̱hvayā̍tanat ||

u̱to iti̍ | nu | a̱sya̱ | yat | pa̱dam | ha̱rya̱tasya̍ | ni̱-dhā̱nya̍m |
pari̍ | dyām | ji̱hvayā̍ | a̱ta̱na̱t ||8.072.18||


8.073.01a ud ī̍rāthām ṛtāya̱te yu̱ñjāthā̍m aśvinā̱ ratha̍m |
8.073.01c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||

ut | ī̱rā̱thā̱m | ṛ̱ta̱-ya̱te | yu̱ñjāthā̍m | a̱śvi̱nā̱ | ratha̍m |
anti̍ | sat | bhū̱tu̱ | vā̱m | ava̍ḥ ||8.073.01||

8.073.02a ni̱miṣa̍ś ci̱j javī̍yasā̱ rathe̱nā yā̍tam aśvinā |
8.073.02c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||

ni̱miṣa̍ḥ | ci̱t | javī̍yasā | rathe̍na | ā | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ |
anti̍ | sat | bhū̱tu̱ | vā̱m | ava̍ḥ ||8.073.02||

8.073.03a upa̍ stṛṇīta̱m atra̍ye hi̱mena̍ gha̱rmam a̍śvinā |
8.073.03c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||

upa̍ | stṛ̱ṇī̱ta̱m | atra̍ye | hi̱mena̍ | gha̱rmam | a̱śvi̱nā̱ |
anti̍ | sat | bhū̱tu̱ | vā̱m | ava̍ḥ ||8.073.03||

8.073.04a kuha̍ stha̱ḥ kuha̍ jagmathu̱ḥ kuha̍ śye̱neva̍ petathuḥ |
8.073.04c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||

kuha̍ | stha̱ḥ | kuha̍ | ja̱gma̱thu̱ḥ | kuha̍ | śye̱nā-i̍va | pe̱ta̱thu̱ḥ |
anti̍ | sat | bhū̱tu̱ | vā̱m | ava̍ḥ ||8.073.04||

8.073.05a yad a̱dya karhi̱ karhi̍ cic chuśrū̱yāta̍m i̱maṁ hava̍m |
8.073.05c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||

yat | a̱dya | karhi̍ | karhi̍ | ci̱t | śu̱śrū̱yāta̍m | i̱mam | hava̍m |
anti̍ | sat | bhū̱tu̱ | vā̱m | ava̍ḥ ||8.073.05||

8.073.06a a̱śvinā̍ yāma̱hūta̍mā̱ nedi̍ṣṭhaṁ yā̱my āpya̍m |
8.073.06c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||

a̱śvinā̍ | yā̱ma̱-hūta̍mā | nedi̍ṣṭham | yā̱mi̱ | āpya̍m |
anti̍ | sat | bhū̱tu̱ | vā̱m | ava̍ḥ ||8.073.06||

8.073.07a ava̍nta̱m atra̍ye gṛ̱haṁ kṛ̍ṇu̱taṁ yu̱vam a̍śvinā |
8.073.07c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||

ava̍ntam | atra̍ye | gṛ̱ham | kṛ̱ṇu̱tam | yu̱vam | a̱śvi̱nā̱ |
anti̍ | sat | bhū̱tu̱ | vā̱m | ava̍ḥ ||8.073.07||

8.073.08a vare̍the a̱gnim ā̱tapo̱ vada̍te va̱lgv atra̍ye |
8.073.08c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||

vare̍the | a̱gnim | ā̱-tapa̍ḥ | vada̍te | va̱lgu | atra̍ye |
anti̍ | sat | bhū̱tu̱ | vā̱m | ava̍ḥ ||8.073.08||

8.073.09a pra sa̱ptava̍dhrir ā̱śasā̱ dhārā̍m a̱gner a̍śāyata |
8.073.09c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||

pra | sa̱pta-va̍dhriḥ | ā̱-śasā̍ | dhārā̍m | a̱gneḥ | a̱śā̱ya̱ta̱ |
anti̍ | sat | bhū̱tu̱ | vā̱m | ava̍ḥ ||8.073.09||

8.073.10a i̱hā ga̍taṁ vṛṣaṇvasū śṛṇu̱tam ma̍ i̱maṁ hava̍m |
8.073.10c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||

i̱ha | ā | ga̱ta̱m | vṛ̱ṣa̱ṇ-va̱sū̱ iti̍ vṛṣaṇ-vasū | śṛ̱ṇu̱tam | me̱ | i̱mam | hava̍m |
anti̍ | sat | bhū̱tu̱ | vā̱m | ava̍ḥ ||8.073.10||

8.073.11a kim i̱daṁ vā̍m purāṇa̱vaj jara̍tor iva śasyate |
8.073.11c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||

kim | i̱dam | vā̱m | pu̱rā̱ṇa̱-vat | jara̍toḥ-iva | śa̱sya̱te̱ |
anti̍ | sat | bhū̱tu̱ | vā̱m | ava̍ḥ ||8.073.11||

8.073.12a sa̱mā̱naṁ vā̍ṁ sajā̱tya̍ṁ samā̱no bandhu̍r aśvinā |
8.073.12c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||

sa̱mā̱nam | vā̱m | sa̱-jā̱tya̍m | sa̱mā̱naḥ | bandhu̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ |
anti̍ | sat | bhū̱tu̱ | vā̱m | ava̍ḥ ||8.073.12||

8.073.13a yo vā̱ṁ rajā̍ṁsy aśvinā̱ ratho̍ vi̱yāti̱ roda̍sī |
8.073.13c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||

yaḥ | vā̱m | rajā̍ṁsi | a̱śvi̱nā̱ | ratha̍ḥ | vi̱-yāti̍ | roda̍sī̱ iti̍ |
anti̍ | sat | bhū̱tu̱ | vā̱m | ava̍ḥ ||8.073.13||

8.073.14a ā no̱ gavye̍bhi̱r aśvyai̍ḥ sa̱hasrai̱r upa̍ gacchatam |
8.073.14c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||

ā | na̱ḥ | gavye̍bhiḥ | aśvyai̍ḥ | sa̱hasrai̍ḥ | upa̍ | ga̱ccha̱ta̱m |
anti̍ | sat | bhū̱tu̱ | vā̱m | ava̍ḥ ||8.073.14||

8.073.15a mā no̱ gavye̍bhi̱r aśvyai̍ḥ sa̱hasre̍bhi̱r ati̍ khyatam |
8.073.15c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||

mā | na̱ḥ | gavye̍bhiḥ | aśvyai̍ḥ | sa̱hasre̍bhiḥ | ati̍ | khya̱ta̱m |
anti̍ | sat | bhū̱tu̱ | vā̱m | ava̍ḥ ||8.073.15||

8.073.16a a̱ru̱ṇapsu̍r u̱ṣā a̍bhū̱d aka̱r jyoti̍r ṛ̱tāva̍rī |
8.073.16c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||

a̱ru̱ṇa-psu̍ḥ | u̱ṣāḥ | a̱bhū̱t | aka̍ḥ | jyoti̍ḥ | ṛ̱ta-va̍rī |
anti̍ | sat | bhū̱tu̱ | vā̱m | ava̍ḥ ||8.073.16||

8.073.17a a̱śvinā̱ su vi̱cāka̍śad vṛ̱kṣam pa̍raśu̱mām̐ i̍va |
8.073.17c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||

a̱śvinā̍ | su | vi̱-cāka̍śat | vṛ̱kṣam | pa̱ra̱śu̱mān-i̍va |
anti̍ | sat | bhū̱tu̱ | vā̱m | ava̍ḥ ||8.073.17||

8.073.18a pura̱ṁ na dhṛ̍ṣṇa̱v ā ru̍ja kṛ̱ṣṇayā̍ bādhi̱to vi̱śā |
8.073.18c anti̱ ṣad bhū̍tu vā̱m ava̍ḥ ||

pura̍m | na | dhṛ̱ṣṇo̱ iti̍ | ā | ru̱ja̱ | kṛ̱ṣṇayā̍ | bā̱dhi̱taḥ | vi̱śā |
anti̍ | sat | bhū̱tu̱ | vā̱m | ava̍ḥ ||8.073.18||


8.074.01a vi̱śo-vi̍śo vo̱ ati̍thiṁ vāja̱yanta̍ḥ purupri̱yam |
8.074.01c a̱gniṁ vo̱ durya̱ṁ vaca̍ḥ stu̱ṣe śū̱ṣasya̱ manma̍bhiḥ ||

vi̱śaḥ-vi̍saḥ | va̱ḥ | ati̍thim | vā̱ja̱-yanta̍ḥ | pu̱ru̱-pri̱yam |
a̱gnim | va̱ḥ | durya̍m | vaca̍ḥ | stu̱ṣe | śū̱ṣasya̍ | manma̍-bhiḥ ||8.074.01||

8.074.02a yaṁ janā̍so ha̱viṣma̍nto mi̱traṁ na sa̱rpirā̍sutim |
8.074.02c pra̱śaṁsa̍nti̱ praśa̍stibhiḥ ||

yam | janā̍saḥ | ha̱viṣma̍ntaḥ | mi̱tram | na | sa̱rpiḥ-ā̍sutim |
pra̱-śaṁsa̍nti | praśa̍sti-bhiḥ ||8.074.02||

8.074.03a panyā̍ṁsaṁ jā̱tave̍dasa̱ṁ yo de̱vatā̱ty udya̍tā |
8.074.03c ha̱vyāny aira̍yad di̱vi ||

panyā̍sam | jā̱ta-ve̍dasam | yaḥ | de̱va-tā̍ti | ut-ya̍tā |
ha̱vyāni̍ | aira̍yat | di̱vi ||8.074.03||

8.074.04a āga̍nma vṛtra̱hanta̍ma̱ṁ jyeṣṭha̍m a̱gnim āna̍vam |
8.074.04c yasya̍ śru̱tarvā̍ bṛ̱hann ā̱rkṣo anī̍ka̱ edha̍te ||

ā | a̱ga̱nma̱ | vṛ̱tra̱han-ta̍mam | jyeṣṭha̍m | a̱gnim | āna̍vam |
yasya̍ | śru̱tarvā̍ | bṛ̱han | ā̱rkṣaḥ | anī̍ke | edha̍te ||8.074.04||

8.074.05a a̱mṛta̍ṁ jā̱tave̍dasaṁ ti̱ras tamā̍ṁsi darśa̱tam |
8.074.05c ghṛ̱tāha̍vana̱m īḍya̍m ||

a̱mṛta̍m | jā̱ta-ve̍dasam | ti̱raḥ | tamā̍ṁsi | da̱rśa̱tam |
ghṛ̱ta-ā̍havanam | īḍya̍m ||8.074.05||

8.074.06a sa̱bādho̱ yaṁ janā̍ i̱me̱3̱̍ 'gniṁ ha̱vyebhi̱r īḻa̍te |
8.074.06c juhvā̍nāso ya̱tasru̍caḥ ||

sa̱-bādha̍ḥ | yam | janā̍ḥ | i̱me | a̱gnim | ha̱vyebhi̍ḥ | īḻa̍te |
juhvā̍nāsaḥ | ya̱ta-sru̍caḥ ||8.074.06||

8.074.07a i̱yaṁ te̱ navya̍sī ma̱tir agne̱ adhā̍yy a̱smad ā |
8.074.07c mandra̱ sujā̍ta̱ sukra̱to 'mū̍ra̱ dasmāti̍the ||

i̱yam | te̱ | navya̍sī | ma̱tiḥ | agne̍ | adhā̍yi | a̱smat | ā |
mandra̍ | su-jā̍ta | sukra̍to̱ iti̱ su-kra̍to | amū̍ra | dasma̍ | ati̍the ||8.074.07||

8.074.08a sā te̍ agne̱ śaṁta̍mā̱ cani̍ṣṭhā bhavatu pri̱yā |
8.074.08c tayā̍ vardhasva̱ suṣṭu̍taḥ ||

sā | te̱ | a̱gne̱ | śam-ta̍mā | cani̍ṣṭhā | bha̱va̱tu̱ | pri̱yā |
tayā̍ | va̱rdha̱sva̱ | su-stu̍taḥ ||8.074.08||

8.074.09a sā dyu̱mnair dyu̱mninī̍ bṛ̱had upo̍pa̱ śrava̍si̱ śrava̍ḥ |
8.074.09c dadhī̍ta vṛtra̱tūrye̍ ||

sā | dyu̱mnaiḥ | dyu̱mninī̍ | bṛ̱hat | upa̍-upa | śrava̍si | śrava̍ḥ |
dadhī̍ta | vṛ̱tra̱-tūrye̍ ||8.074.09||

8.074.10a aśva̱m id gāṁ ra̍tha̱prāṁ tve̱ṣam indra̱ṁ na satpa̍tim |
8.074.10c yasya̱ śravā̍ṁsi̱ tūrva̍tha̱ panya̍m-panyaṁ ca kṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||

aśva̍m | it | gām | ra̱tha̱-prām | tve̱ṣam | indra̍m | na | sat-pa̍tim |
yasya̍ | śravā̍ṁsi | tūrva̍tha | panya̍m-panyam | ca̱ | kṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||8.074.10||

8.074.11a yaṁ tvā̍ go̱pava̍no gi̱rā cani̍ṣṭhad agne aṅgiraḥ |
8.074.11c sa pā̍vaka śrudhī̱ hava̍m ||

yam | tvā̱ | go̱pava̍naḥ | gi̱rā | cani̍ṣṭhat | a̱gne̱ | a̱ṅgi̱ra̱ḥ |
saḥ | pā̱va̱ka̱ | śru̱dhi̱ | hava̍m ||8.074.11||

8.074.12a yaṁ tvā̱ janā̍sa̱ īḻa̍te sa̱bādho̱ vāja̍sātaye |
8.074.12c sa bo̍dhi vṛtra̱tūrye̍ ||

yam | tvā̱ | janā̍saḥ | īḻa̍te | sa̱-bādha̍ḥ | vāja̍-sātaye |
saḥ | bo̱dhi̱ | vṛ̱tra̱-tūrye̍ ||8.074.12||

8.074.13a a̱haṁ hu̍vā̱na ā̱rkṣe śru̱tarva̍ṇi mada̱cyuti̍ |
8.074.13c śardhā̍ṁsīva stukā̱vinā̍m mṛ̱kṣā śī̱rṣā ca̍tu̱rṇām ||

a̱ham | hu̱vā̱naḥ | ā̱rkṣe | śru̱tarva̍ṇi | ma̱da̱-cyuti̍ |
śardhā̍ṁsi-iva | stu̱kā̱-vinā̍m | mṛ̱kṣā | śī̱rṣā | ca̱tu̱rṇām ||8.074.13||

8.074.14a māṁ ca̱tvāra̍ ā̱śava̱ḥ śavi̍ṣṭhasya dravi̱tnava̍ḥ |
8.074.14c su̱rathā̍so a̱bhi prayo̱ vakṣa̱n vayo̱ na tugrya̍m ||

mām | ca̱tvāra̍ḥ | ā̱śava̍ḥ | śavi̍ṣṭhasya | dra̱vi̱tnava̍ḥ |
su̱-rathā̍saḥ | a̱bhi | praya̍ḥ | vakṣa̍n | vaya̍ḥ | na | tugrya̍m ||8.074.14||

8.074.15a sa̱tyam it tvā̍ mahenadi̱ paru̱ṣṇy ava̍ dediśam |
8.074.15c nem ā̍po aśva̱dāta̍ra̱ḥ śavi̍ṣṭhād asti̱ martya̍ḥ ||

sa̱tyam | it | tvā̱ | ma̱he̱-na̱di̱ | paru̍ṣṇi | ava̍ | de̱di̱śa̱m |
na | ī̱m | ā̱pa̱ḥ | a̱śva̱-dāta̍raḥ | śavi̍ṣṭhāt | a̱sti̱ | martya̍ḥ ||8.074.15||


8.075.01a yu̱kṣvā hi de̍va̱hūta̍mā̱m̐ aśvā̍m̐ agne ra̱thīr i̍va |
8.075.01c ni hotā̍ pū̱rvyaḥ sa̍daḥ ||

yu̱kṣva | hi | de̱va̱-hūta̍mān | aśvā̍n | a̱gne̱ | ra̱thīḥ-i̍va |
ni | hotā̍ | pū̱rvya̍ḥ | sa̱da̱ḥ ||8.075.01||

8.075.02a u̱ta no̍ deva de̱vām̐ acchā̍ voco vi̱duṣṭa̍raḥ |
8.075.02c śrad viśvā̱ vāryā̍ kṛdhi ||

u̱ta | na̱ḥ | de̱va̱ | de̱vān | accha̍ | vo̱ca̱ḥ | vi̱duḥ-ta̍raḥ |
śrat | viśvā̍ | vāryā̍ | kṛ̱dhi̱ ||8.075.02||

8.075.03a tvaṁ ha̱ yad ya̍viṣṭhya̱ saha̍saḥ sūnav āhuta |
8.075.03c ṛ̱tāvā̍ ya̱jñiyo̱ bhuva̍ḥ ||

tvam | ha̱ | yat | ya̱vi̱ṣṭhya̱ | saha̍saḥ | sū̱no̱ iti̍ | ā̱-hu̱ta̱ |
ṛ̱ta-vā̍ | ya̱jñiya̍ḥ | bhuva̍ḥ ||8.075.03||

8.075.04a a̱yam a̱gniḥ sa̍ha̱sriṇo̱ vāja̍sya śa̱tina̱s pati̍ḥ |
8.075.04c mū̱rdhā ka̱vī ra̍yī̱ṇām ||

a̱yam | a̱gniḥ | sa̱ha̱sriṇa̍ḥ | vāja̍sya | śa̱tina̍ḥ | pati̍ḥ |
mū̱rdhā | ka̱viḥ | ra̱yī̱ṇām ||8.075.04||

8.075.05a taṁ ne̱mim ṛ̱bhavo̍ ya̱thā na̍masva̱ sahū̍tibhiḥ |
8.075.05c nedī̍yo ya̱jñam a̍ṅgiraḥ ||

tam | ne̱mim | ṛ̱bhava̍ḥ | ya̱thā̱ | ā | na̱ma̱sva̱ | sahū̍ti-bhiḥ |
nedī̍yaḥ | ya̱jñam | a̱ṅgi̱ra̱ḥ ||8.075.05||

8.075.06a tasmai̍ nū̱nam a̱bhidya̍ve vā̱cā vi̍rūpa̱ nitya̍yā |
8.075.06c vṛṣṇe̍ codasva suṣṭu̱tim ||

tasmai̍ | nū̱nam | a̱bhi-dya̍ve | vā̱cā | vi̱-rū̱pa̱ | nitya̍yā |
vṛṣṇe̍ | co̱da̱sva̱ | su̱-stu̱tim ||8.075.06||

8.075.07a kam u̍ ṣvid asya̱ sena̍yā̱gner apā̍kacakṣasaḥ |
8.075.07c pa̱ṇiṁ goṣu̍ starāmahe ||

kam | ū̱m̐ iti̍ | svi̱t | a̱sya̱ | sena̍yā | a̱gneḥ | apā̍ka-cakṣasaḥ |
pa̱ṇim | goṣu̍ | sta̱rā̱ma̱he̱ ||8.075.07||

8.075.08a mā no̍ de̱vānā̱ṁ viśa̍ḥ prasnā̱tīr i̍vo̱srāḥ |
8.075.08c kṛ̱śaṁ na hā̍su̱r aghnyā̍ḥ ||

mā | naḥ | de̱vānā̍m | viśa̍ḥ | pra̱snā̱tīḥ-i̍va | u̱srāḥ |
kṛ̱śam | na | hā̱su̱ḥ | aghnyā̍ḥ ||8.075.08||

8.075.09a mā na̍ḥ samasya dū̱ḍhya1̱̍ḥ pari̍dveṣaso aṁha̱tiḥ |
8.075.09c ū̱rmir na nāva̱m ā va̍dhīt ||

mā | na̱ḥ | sa̱ma̱sya̱ | du̱ḥ-dhya̍ḥ | pari̍-dveṣasaḥ | a̱ṁha̱tiḥ |
ū̱rmiḥ | na | nāva̍m | ā | va̱dhī̱t ||8.075.09||

8.075.10a nama̍s te agna̱ oja̍se gṛ̱ṇanti̍ deva kṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
8.075.10c amai̍r a̱mitra̍m ardaya ||

nama̍ḥ | te̱ | a̱gne̱ | oja̍se | gṛ̱ṇanti̍ | de̱va̱ | kṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
amai̍ḥ | a̱mitra̍m | a̱rda̱ya̱ ||8.075.10||

8.075.11a ku̱vit su no̱ gavi̍ṣṭa̱ye 'gne̍ sa̱ṁveṣi̍ṣo ra̱yim |
8.075.11c uru̍kṛd u̱ru ṇa̍s kṛdhi ||

ku̱vit | su | na̱ḥ | go-i̍ṣṭaye | agne̍ | sa̱m-veṣi̍ṣaḥ | ra̱yim |
uru̍-kṛt | u̱ru | na̱ḥ | kṛ̱dhi̱ ||8.075.11||

8.075.12a mā no̍ a̱smin ma̍hādha̱ne parā̍ varg bhāra̱bhṛd ya̍thā |
8.075.12c sa̱ṁvarga̱ṁ saṁ ra̱yiṁ ja̍ya ||

mā | na̱ḥ | a̱smin | ma̱hā̱-dha̱ne | parā̍ | vark | bhā̱ra̱-bhṛt | ya̱thā̱ |
sa̱m-varga̍m | sam | ra̱yim | ja̱ya̱ ||8.075.12||

8.075.13a a̱nyam a̱smad bhi̱yā i̱yam agne̱ siṣa̍ktu du̱cchunā̍ |
8.075.13c vardhā̍ no̱ ama̍va̱c chava̍ḥ ||

a̱nyam | a̱smat | bhi̱yai | i̱yam | agne̍ | sisa̍ktu | du̱cchunā̍ |
vardha̍ | na̱ḥ | ama̍-vat | śava̍ḥ ||8.075.13||

8.075.14a yasyāju̍ṣan nama̱svina̱ḥ śamī̱m adu̍rmakhasya vā |
8.075.14c taṁ ghed a̱gnir vṛ̱dhāva̍ti ||

yasya̍ | aju̍ṣat | na̱ma̱svina̍ḥ | śamī̍m | adu̍ḥ-makhasya | vā̱ |
tam | gha̱ | it | a̱gniḥ | vṛ̱dhā | a̱va̱ti̱ ||8.075.14||

8.075.15a para̍syā̱ adhi̍ sa̱ṁvato 'va̍rām̐ a̱bhy ā ta̍ra |
8.075.15c yatrā̱ham asmi̱ tām̐ a̍va ||

para̍syāḥ | adhi̍ | sa̱m-vata̍ḥ | ava̍rān | a̱bhi | ā | ta̱ra̱ |
yatra̍ | a̱ham | asmi̍ | tān | a̱va̱ ||8.075.15||

8.075.16a vi̱dmā hi te̍ pu̱rā va̱yam agne̍ pi̱tur yathāva̍saḥ |
8.075.16c adhā̍ te su̱mnam ī̍mahe ||

vi̱dma | hi | te̱ | pu̱rā | va̱yam | agne̍ | pi̱tuḥ | yathā̍ | ava̍saḥ |
adha̍ | te̱ | su̱mnam | ī̱ma̱he̱ ||8.075.16||


8.076.01a i̱maṁ nu mā̱yina̍ṁ huva̱ indra̱m īśā̍na̱m oja̍sā |
8.076.01c ma̱rutva̍nta̱ṁ na vṛ̱ñjase̍ ||

i̱mam | nu | mā̱yina̍m | hu̱ve̱ | indra̍m | īśā̍nam | oja̍sā |
ma̱rutva̍ntam | na | vṛ̱ñjase̍ ||8.076.01||

8.076.02a a̱yam indro̍ ma̱rutsa̍khā̱ vi vṛ̱trasyā̍bhina̱c chira̍ḥ |
8.076.02c vajre̍ṇa śa̱tapa̍rvaṇā ||

a̱yam | indra̍ḥ | ma̱rut-sa̍khā | vi | vṛ̱trasya̍ | a̱bhi̱na̱t | śira̍ḥ |
vajre̍ṇa | śa̱ta-pa̍rvaṇā ||8.076.02||

8.076.03a vā̱vṛ̱dhā̱no ma̱rutsa̱khendro̱ vi vṛ̱tram ai̍rayat |
8.076.03c sṛ̱jan sa̍mu̱driyā̍ a̱paḥ ||

va̱vṛ̱dhā̱naḥ | ma̱rut-sa̍khā | indra̍ḥ | vi | vṛ̱tram | ai̱ra̱ya̱t |
sṛ̱jan | sa̱mu̱driyā̍ḥ | a̱paḥ ||8.076.03||

8.076.04a a̱yaṁ ha̱ yena̱ vā i̱daṁ sva̍r ma̱rutva̍tā ji̱tam |
8.076.04c indre̍ṇa̱ soma̍pītaye ||

a̱yam | ha̱ | yena̍ | vai | i̱dam | sva̍ḥ | ma̱rutva̍tā | ji̱tam |
indre̍ṇa | soma̍-pītaye ||8.076.04||

8.076.05a ma̱rutva̍ntam ṛjī̱ṣiṇa̱m oja̍svantaṁ vira̱pśina̍m |
8.076.05c indra̍ṁ gī̱rbhir ha̍vāmahe ||

ma̱rutva̍ntam | ṛjī̱ṣiṇa̍m | oja̍svantam | vi̱-ra̱pśina̍m |
indra̍m | gī̱ḥ-bhiḥ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||8.076.05||

8.076.06a indra̍m pra̱tnena̱ manma̍nā ma̱rutva̍ntaṁ havāmahe |
8.076.06c a̱sya soma̍sya pī̱taye̍ ||

indra̍m | pra̱tnena̍ | manma̍nā | ma̱rutva̍ntam | ha̱vā̱ma̱he̱ |
a̱sya | soma̍sya | pī̱taye̍ ||8.076.06||

8.076.07a ma̱rutvā̍m̐ indra mīḍhva̱ḥ pibā̱ soma̍ṁ śatakrato |
8.076.07c a̱smin ya̱jñe pu̍ruṣṭuta ||

ma̱rutvā̍n | i̱ndra̱ | mī̱ḍhva̱ḥ | pi̱ba̱ | soma̍m | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
a̱smin | ya̱jñe | pu̱ru̱-stu̱ta̱ ||8.076.07||

8.076.08a tubhyed i̍ndra ma̱rutva̍te su̱tāḥ somā̍so adrivaḥ |
8.076.08c hṛ̱dā hū̍yanta u̱kthina̍ḥ ||

tubhya̍ | it | i̱ndra̱ | ma̱rutva̍te | su̱tāḥ | somā̍saḥ | a̱dri̱-va̱ḥ |
hṛ̱dā | hū̱ya̱nte̱ | u̱kthina̍ḥ ||8.076.08||

8.076.09a pibed i̍ndra ma̱rutsa̍khā su̱taṁ soma̱ṁ divi̍ṣṭiṣu |
8.076.09c vajra̱ṁ śiśā̍na̱ oja̍sā ||

piba̍ | it | i̱ndra̱ | ma̱rut-sa̍khā | su̱tam | soma̍m | divi̍ṣṭiṣu |
vajra̍m | śiśā̍naḥ | oja̍sā ||8.076.09||

8.076.10a u̱ttiṣṭha̱nn oja̍sā sa̱ha pī̱tvī śipre̍ avepayaḥ |
8.076.10c soma̍m indra ca̱mū su̱tam ||

u̱t-tiṣṭha̍n | oja̍sā | sa̱ha | pī̱tvī | śipre̱ iti̍ | a̱ve̱pa̱ya̱ḥ |
soma̍m | i̱ndra̱ | ca̱mū iti̍ | su̱tam ||8.076.10||

8.076.11a anu̍ tvā̱ roda̍sī u̱bhe krakṣa̍māṇam akṛpetām |
8.076.11c indra̱ yad da̍syu̱hābha̍vaḥ ||

anu̍ | tvā̱ | roda̍sī̱ iti̍ | u̱bhe iti̍ | krakṣa̍māṇam | a̱kṛ̱pe̱tā̱m |
indra̍ | yat | da̱syu̱-hā | abha̍vaḥ ||8.076.11||

8.076.12a vāca̍m a̱ṣṭāpa̍dīm a̱haṁ nava̍sraktim ṛta̱spṛśa̍m |
8.076.12c indrā̱t pari̍ ta̱nva̍m mame ||

vāca̍m | a̱ṣṭā-pa̍dīm | a̱ham | nava̍-sraktim | ṛ̱ta̱-spṛśa̍m |
indrā̍t | pari̍ | ta̱nva̍m | ma̱me̱ ||8.076.12||


8.077.01a ja̱jñā̱no nu śa̱takra̍tu̱r vi pṛ̍ccha̱d iti̍ mā̱tara̍m |
8.077.01c ka u̱grāḥ ke ha̍ śṛṇvire ||

ja̱jñā̱naḥ | nu | śa̱ta-kra̍tuḥ | vi | pṛ̱ccha̱t | iti̍ | mā̱tara̍m |
ke | u̱grāḥ | ke | ha̱ | śṛ̱ṇvi̱re̱ ||8.077.01||

8.077.02a ād ī̍ṁ śava̱sy a̍bravīd aurṇavā̱bham a̍hī̱śuva̍m |
8.077.02c te pu̍tra santu ni̱ṣṭura̍ḥ ||

āt | ī̱m | śa̱va̱sī | a̱bra̱vī̱t | au̱rṇa̱-vā̱bham | a̱hī̱śuva̍m |
te | pu̱tra̱ | sa̱ntu̱ | ni̱ḥ-tura̍ḥ ||8.077.02||

8.077.03a sam it tān vṛ̍tra̱hākhi̍da̱t khe a̱rām̐ i̍va̱ kheda̍yā |
8.077.03c pravṛ̍ddho dasyu̱hābha̍vat ||

sam | it | tān | vṛ̱tra̱-hā | a̱khi̱da̱t | khe | a̱rān-i̍va | kheda̍yā |
pra-vṛ̍ddhaḥ | da̱syu̱hā | a̱bha̱va̱t ||8.077.03||

8.077.04a eka̍yā prati̱dhāpi̍bat sā̱kaṁ sarā̍ṁsi tri̱ṁśata̍m |
8.077.04c indra̱ḥ soma̍sya kāṇu̱kā ||

eka̍yā | pra̱ti̱-dhā | a̱pi̱ba̱t | sā̱kam | sarā̍ṁsi | tri̱ṁśata̍m |
indra̍ḥ | soma̍sya | kā̱ṇu̱kā ||8.077.04||

8.077.05a a̱bhi ga̍ndha̱rvam a̍tṛṇad abu̱dhneṣu̱ raja̱ḥsv ā |
8.077.05c indro̍ bra̱hmabhya̱ id vṛ̱dhe ||

a̱bhi | ga̱ndha̱rvam | a̱tṛ̱ṇa̱t | a̱bu̱dhneṣu̍ | raja̍ḥ-su | ā |
indra̍ḥ | bra̱hma-bhya̍ḥ | it | vṛ̱dhe ||8.077.05||

8.077.06a nir ā̍vidhyad gi̱ribhya̱ ā dhā̱raya̍t pa̱kvam o̍da̱nam |
8.077.06c indro̍ bu̱ndaṁ svā̍tatam ||

niḥ | a̱vi̱dhya̱t | gi̱ri-bhya̍ḥ | ā | dhā̱raya̍t | pa̱kvam | o̱da̱nam |
indra̍ḥ | bu̱ndam | su-ā̍tatam ||8.077.06||

8.077.07a śa̱tabra̍dhna̱ iṣu̱s tava̍ sa̱hasra̍parṇa̱ eka̱ it |
8.077.07c yam i̍ndra cakṛ̱ṣe yuja̍m ||

śa̱ta-bra̍dhnaḥ | iṣu̍ḥ | tava̍ | sa̱hasra̍-parṇaḥ | eka̍ḥ | it |
yam | i̱ndra̱ | ca̱kṛ̱ṣe | yuja̍m ||8.077.07||

8.077.08a tena̍ sto̱tṛbhya̱ ā bha̍ra̱ nṛbhyo̱ nāri̍bhyo̱ atta̍ve |
8.077.08c sa̱dyo jā̱ta ṛ̍bhuṣṭhira ||

tena̍ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | ā | bha̱ra̱ | nṛ-bhya̍ḥ | nāri̍-bhyaḥ | atta̍ve |
sa̱dyaḥ | jā̱taḥ | ṛ̱bhu̱-sthi̱ra̱ ||8.077.08||

8.077.09a e̱tā cyau̱tnāni̍ te kṛ̱tā varṣi̍ṣṭhāni̱ parī̍ṇasā |
8.077.09c hṛ̱dā vī̱ḍv a̍dhārayaḥ ||

e̱tā | cyau̱tnāni̍ | te̱ | kṛ̱tā | varṣi̍ṣṭhāni | parī̍ṇasā |
hṛ̱dā | vī̱ḻu | a̱dhā̱ra̱ya̱ḥ ||8.077.09||

8.077.10a viśvet tā viṣṇu̱r ābha̍rad urukra̱mas tveṣi̍taḥ |
8.077.10c śa̱tam ma̍hi̱ṣān kṣī̍rapā̱kam o̍da̱naṁ va̍rā̱ham indra̍ emu̱ṣam ||

viśvā̍ | it | tā | viṣṇu̍ḥ | ā | a̱bha̱ra̱t | u̱ru̱-kra̱maḥ | tvā-i̍ṣitaḥ |
śa̱tam | ma̱hi̱ṣān | kṣī̱ra̱-pā̱kam | o̱da̱nam | va̱rā̱ham | indra̍ḥ | e̱mu̱ṣam ||8.077.10||

8.077.11a tu̱vi̱kṣaṁ te̱ sukṛ̍taṁ sū̱maya̱ṁ dhanu̍ḥ sā̱dhur bu̱ndo hi̍ra̱ṇyaya̍ḥ |
8.077.11c u̱bhā te̍ bā̱hū raṇyā̱ susa̍ṁskṛta ṛdū̱pe ci̍d ṛdū̱vṛdhā̍ ||

tu̱vi̱-kṣam | te̱ | su-kṛ̍tam | su̱-maya̍m | dhanu̍ḥ | sā̱dhuḥ | bu̱ndaḥ | hi̱ra̱ṇyaya̍ḥ |
u̱bhā | te̱ | bā̱hū iti̍ | raṇyā̍ | su-sa̍ṁskṛtā | ṛ̱du̱-pe | ci̱t | ṛ̱du̱-vṛdhā̍ ||8.077.11||


8.078.01a pu̱ro̱ḻāśa̍ṁ no̱ andha̍sa̱ indra̍ sa̱hasra̱m ā bha̍ra |
8.078.01c śa̱tā ca̍ śūra̱ gonā̍m ||

pu̱ro̱ḻāśa̍m | na̱ḥ | andha̍saḥ | indra̍ | sa̱hasra̍m | ā | bha̱ra̱ |
śa̱tā | ca̱ | śū̱ra̱ | gonā̍m ||8.078.01||

8.078.02a ā no̍ bhara̱ vyañja̍na̱ṁ gām aśva̍m a̱bhyañja̍nam |
8.078.02c sacā̍ ma̱nā hi̍ra̱ṇyayā̍ ||

ā | na̱ḥ | bha̱ra̱ | vi̱-añja̍nam | gām | aśva̍m | a̱bhi̱-añja̍nam |
sacā̍ | ma̱nā | hi̱ra̱ṇyayā̍ ||8.078.02||

8.078.03a u̱ta na̍ḥ karṇa̱śobha̍nā pu̱rūṇi̍ dhṛṣṇa̱v ā bha̍ra |
8.078.03c tvaṁ hi śṛ̍ṇvi̱ṣe va̍so ||

u̱ta | na̱ḥ | ka̱rṇa̱-śobha̍nā | pu̱rūṇi̍ | dhṛ̱ṣṇo̱ iti̍ | ā | bha̱ra̱ |
tvam | hi | śṛ̱ṇvi̱ṣe | va̱so̱ iti̍ ||8.078.03||

8.078.04a nakī̍ṁ vṛdhī̱ka i̍ndra te̱ na su̱ṣā na su̱dā u̱ta |
8.078.04c nānyas tvac chū̍ra vā̱ghata̍ḥ ||

nakī̍m | vṛ̱dhī̱kaḥ | i̱ndra̱ | te̱ | na | su̱-sāḥ | na | su̱-dāḥ | u̱ta |
na | a̱nyaḥ | tvat | śū̱ra̱ | vā̱ghata̍ḥ ||8.078.04||

8.078.05a nakī̱m indro̱ nika̍rtave̱ na śa̱kraḥ pari̍śaktave |
8.078.05c viśva̍ṁ śṛṇoti̱ paśya̍ti ||

nakī̍m | indra̍ḥ | ni-ka̍rtave | na | śa̱kraḥ | pari̍-śaktave |
viśva̍m | śṛ̱ṇo̱ti̱ | paśya̍ti ||8.078.05||

8.078.06a sa ma̱nyum martyā̍nā̱m ada̍bdho̱ ni ci̍kīṣate |
8.078.06c pu̱rā ni̱daś ci̍kīṣate ||

saḥ | ma̱nyum | martyā̍nām | ada̍bdhaḥ | ni | ci̱kī̱ṣa̱te̱ |
pu̱rā | ni̱daḥ | ci̱kī̱ṣa̱te̱ ||8.078.06||

8.078.07a kratva̱ it pū̱rṇam u̱dara̍ṁ tu̱rasyā̍sti vidha̱taḥ |
8.078.07c vṛ̱tra̱ghnaḥ so̍ma̱pāvna̍ḥ ||

kratva̍ḥ | it | pū̱rṇam | u̱dara̍m | tu̱rasya̍ | a̱sti̱ | vi̱dha̱taḥ |
vṛ̱tra̱-ghnaḥ | so̱ma̱-pāvna̍ḥ ||8.078.07||

8.078.08a tve vasū̍ni̱ saṁga̍tā̱ viśvā̍ ca soma̱ saubha̍gā |
8.078.08c su̱dātv apa̍rihvṛtā ||

tve iti̍ | vasū̍ni | sam-ga̍tā | viśvā̍ | ca̱ | so̱ma̱ | saubha̍gā |
su̱-dātu̍ | apa̍ri-hvṛtā ||8.078.08||

8.078.09a tvām id ya̍va̱yur mama̱ kāmo̍ ga̱vyur hi̍raṇya̱yuḥ |
8.078.09c tvām a̍śva̱yur eṣa̍te ||

tvām | it | ya̱va̱-yuḥ | mama̍ | kāma̍ḥ | ga̱vyuḥ | hi̱ra̱ṇya̱yuḥ |
tvām | a̱śva̱-yuḥ | ā | ī̱ṣa̱te̱ ||8.078.09||

8.078.10a taved i̍ndrā̱ham ā̱śasā̱ haste̱ dātra̍ṁ ca̱nā da̍de |
8.078.10c di̱nasya̍ vā maghava̱n sambhṛ̍tasya vā pū̱rdhi yava̍sya kā̱śinā̍ ||

tava̍ | it | i̱ndra̱ | a̱ham | ā̱-śasā̍ | haste̍ | dātra̍m | ca̱na | ā | da̱de̱ |
di̱nasya̍ | vā̱ | ma̱gha̱-va̱n | sam-bhṛ̍tasya | vā̱ | pū̱rdhi | yava̍sya | kā̱śinā̍ ||8.078.10||


8.079.01a a̱yaṁ kṛ̱tnur agṛ̍bhīto viśva̱jid u̱dbhid it soma̍ḥ |
8.079.01c ṛṣi̱r vipra̱ḥ kāvye̍na ||

a̱yam | kṛ̱tnuḥ | agṛ̍bhītaḥ | vi̱śva̱-jit | u̱t-bhit | it | soma̍ḥ |
ṛṣi̍ḥ | vipra̍ḥ | kāvye̍na ||8.079.01||

8.079.02a a̱bhy ū̍rṇoti̱ yan na̱gnam bhi̱ṣakti̱ viśva̱ṁ yat tu̱ram |
8.079.02c prem a̱ndhaḥ khya̱n niḥ śro̱ṇo bhū̍t ||

a̱bhi | ū̱rṇo̱ti̱ | yat | na̱gnam | bhi̱ṣakti̍ | viśva̍m | yat | tu̱ram |
pra | ī̱m | a̱ndhaḥ | khya̱t | niḥ | śro̱ṇaḥ | bhū̱t ||8.079.02||

8.079.03a tvaṁ so̍ma tanū̱kṛdbhyo̱ dveṣo̍bhyo̱ 'nyakṛ̍tebhyaḥ |
8.079.03c u̱ru ya̱ntāsi̱ varū̍tham ||

tvam | so̱ma̱ | ta̱nū̱kṛt-bhya̍ḥ | dveṣa̍ḥ-bhyaḥ | a̱nya-kṛ̍tebhyaḥ |
u̱ru | ya̱ntā | a̱si̱ | varū̍tham ||8.079.03||

8.079.04a tvaṁ ci̱ttī tava̱ dakṣai̍r di̱va ā pṛ̍thi̱vyā ṛ̍jīṣin |
8.079.04c yāvī̍r a̱ghasya̍ ci̱d dveṣa̍ḥ ||

tvam | ci̱ttī | tava̍ | dakṣai̍ḥ | di̱vaḥ | ā | pṛ̱thi̱vyāḥ | ṛ̱jī̱ṣi̱n |
yāvī̍ḥ | a̱ghasya̍ | ci̱t | dveṣa̍ḥ ||8.079.04||

8.079.05a a̱rthino̱ yanti̱ ced artha̱ṁ gacchā̱n id da̱duṣo̍ rā̱tim |
8.079.05c va̱vṛ̱jyus tṛṣya̍ta̱ḥ kāma̍m ||

a̱rthina̍ḥ | yanti̍ | ca̱ | it | artha̍m | gacchā̍n | it | da̱duṣa̍ḥ | rā̱tim |
va̱vṛ̱jyuḥ | tṛṣya̍taḥ | kāma̍m ||8.079.05||

8.079.06a vi̱dad yat pū̱rvyaṁ na̱ṣṭam ud ī̍m ṛtā̱yum ī̍rayat |
8.079.06c prem āyu̍s tārī̱d atī̍rṇam ||

vi̱dat | yat | pū̱rvyam | na̱ṣṭam | ut | ī̱m | ṛ̱ta̱-yum | ī̱ra̱ya̱t |
pra | ī̱m | āyu̍ḥ | tā̱rī̱t | atī̍rṇam ||8.079.06||

8.079.07a su̱śevo̍ no mṛḻa̱yāku̱r adṛ̍ptakratur avā̱taḥ |
8.079.07c bhavā̍ naḥ soma̱ śaṁ hṛ̱de ||

su̱-śeva̍ḥ | na̱ḥ | mṛ̱ḻa̱yāku̍ḥ | adṛ̍pta-kratuḥ | a̱vā̱taḥ |
bhava̍ | na̱ḥ | so̱ma̱ | śam | hṛ̱de ||8.079.07||

8.079.08a mā na̍ḥ soma̱ saṁ vī̍vijo̱ mā vi bī̍bhiṣathā rājan |
8.079.08c mā no̱ hārdi̍ tvi̱ṣā va̍dhīḥ ||

mā | na̱ḥ | so̱ma̱ | sam | vī̱vi̱ja̱ḥ | mā | vi | bī̱bhi̱ṣa̱thā̱ | rā̱ja̱n |
mā | na̱ḥ | hārdi̍ | tvi̱ṣā | va̱dhī̱ḥ ||8.079.08||

8.079.09a ava̱ yat sve sa̱dhasthe̍ de̱vānā̍ṁ durma̱tīr īkṣe̍ |
8.079.09c rāja̱nn apa̱ dviṣa̍ḥ sedha̱ mīḍhvo̱ apa̱ sridha̍ḥ sedha ||

ava̍ | yat | sve | sa̱dha-sthe̍ | de̱vānā̍m | du̱ḥ-ma̱tīḥ | īkṣe̍ |
rāja̍n | apa̍ | dviṣa̍ḥ | se̱dha̱ | mīḍhva̍ḥ | apa̍ | sridha̍ḥ | se̱dha̱ ||8.079.09||


8.080.01a na̱hy a1̱̍nyam ba̱ḻāka̍ram marḍi̱tāra̍ṁ śatakrato |
8.080.01c tvaṁ na̍ indra mṛḻaya ||

na̱hi | a̱nyam | ba̱lā | aka̍ram | ma̱rḍi̱tāra̍m | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
tvam | na̱ḥ | i̱ndra̱ | mṛ̱ḻa̱ya̱ ||8.080.01||

8.080.02a yo na̱ḥ śaśva̍t pu̱rāvi̱thāmṛ̍dhro̱ vāja̍sātaye |
8.080.02c sa tvaṁ na̍ indra mṛḻaya ||

yaḥ | na̱ḥ | śaśva̍t | pu̱rā | āvi̍tha | amṛ̍dhraḥ | vāja̍-sātaye |
saḥ | tvam | na̱ḥ | i̱ndra̱ | mṛ̱ḻa̱ya̱ ||8.080.02||

8.080.03a kim a̱ṅga ra̍dhra̱coda̍naḥ sunvā̱nasyā̍vi̱ted a̍si |
8.080.03c ku̱vit sv i̍ndra ṇa̱ḥ śaka̍ḥ ||

kim | a̱ṅga | ra̱dhra̱-coda̍naḥ | su̱nvā̱nasya̍ | a̱vi̱tā | it | a̱si̱ |
ku̱vit | su | i̱ndra̱ | na̱ḥ | śaka̍ḥ ||8.080.03||

8.080.04a indra̱ pra ṇo̱ ratha̍m ava pa̱ścāc ci̱t santa̍m adrivaḥ |
8.080.04c pu̱rastā̍d enam me kṛdhi ||

indra̍ | pra | na̱ḥ | ratha̍m | a̱va̱ | pa̱ścāt | ci̱t | santa̍m | a̱dri̱-va̱ḥ |
pu̱rastā̍t | e̱na̱m | me̱ | kṛ̱dhi̱ ||8.080.04||

8.080.05a hanto̱ nu kim ā̍sase pratha̱maṁ no̱ ratha̍ṁ kṛdhi |
8.080.05c u̱pa̱maṁ vā̍ja̱yu śrava̍ḥ ||

hanto̱ iti̍ | nu | kim | ā̱sa̱se̱ | pra̱tha̱mam | na̱ḥ | ratha̍m | kṛ̱dhi̱ |
u̱pa̱-mam | vā̱ja̱-yu | śrava̍ḥ ||8.080.05||

8.080.06a avā̍ no vāja̱yuṁ ratha̍ṁ su̱kara̍ṁ te̱ kim it pari̍ |
8.080.06c a̱smān su ji̱gyuṣa̍s kṛdhi ||

ava̍ | na̱ḥ | vā̱ja̱-yum | ratha̍m | su̱-kara̍m | te̱ | kim | it | pari̍ |
a̱smān | su | ji̱gyuṣa̍ḥ | kṛ̱dhi̱ ||8.080.06||

8.080.07a indra̱ dṛhya̍sva̱ pūr a̍si bha̱drā ta̍ eti niṣkṛ̱tam |
8.080.07c i̱yaṁ dhīr ṛ̱tviyā̍vatī ||

indra̍ | dṛhya̍sva | pūḥ | a̱si̱ | bha̱drā | te̱ | e̱ti̱ | ni̱ḥ-kṛ̱tam |
i̱yam | dhīḥ | ṛ̱tviya̍-vatī ||8.080.07||

8.080.08a mā sī̍m ava̱dya ā bhā̍g u̱rvī kāṣṭhā̍ hi̱taṁ dhana̍m |
8.080.08c a̱pāvṛ̍ktā ara̱tnaya̍ḥ ||

mā | sī̱m | a̱va̱dye | ā | bhā̱k | u̱rvī | kāṣṭhā̍ | hi̱tam | dhana̍m |
a̱pa̱-āvṛ̍ktāḥ | a̱ra̱tnaya̍ḥ ||8.080.08||

8.080.09a tu̱rīya̱ṁ nāma̍ ya̱jñiya̍ṁ ya̱dā kara̱s tad u̍śmasi |
8.080.09c ād it pati̍r na ohase ||

tu̱rīya̍m | nāma̍ | ya̱jñiya̍m | ya̱dā | kara̍ḥ | tat | u̱śma̱si̱ |
āt | it | pati̍ḥ | na̱ḥ | o̱ha̱se̱ ||8.080.09||

8.080.10a avī̍vṛdhad vo amṛtā̱ ama̍ndīd eka̱dyūr de̍vā u̱ta yāś ca̍ devīḥ |
8.080.10c tasmā̍ u̱ rādha̍ḥ kṛṇuta praśa̱stam prā̱tar ma̱kṣū dhi̱yāva̍sur jagamyāt ||

avī̍vṛdhat | va̱ḥ | a̱mṛ̱tā̱ḥ | ama̍ndīt | e̱ka̱-dyūḥ | de̱vā̱ḥ | u̱ta | yāḥ | ca̱ | de̱vī̱ḥ |
tasmai̍ | ū̱m̐ iti̍ | rādha̍ḥ | kṛ̱ṇu̱ta̱ | pra̱-śa̱stam | prā̱taḥ | ma̱kṣu | dhi̱yā-va̍suḥ | ja̱ga̱myā̱t ||8.080.10||


8.081.01a ā tū na̍ indra kṣu̱manta̍ṁ ci̱traṁ grā̱bhaṁ saṁ gṛ̍bhāya |
8.081.01c ma̱hā̱ha̱stī dakṣi̍ṇena ||

ā | tu | na̱ḥ | i̱ndra̱ | kṣu̱-manta̍m | ci̱tram | grā̱bham | sam | gṛ̱bha̱ya̱ |
ma̱hā̱-ha̱stī | dakṣi̍ṇena ||8.081.01||

8.081.02a vi̱dmā hi tvā̍ tuvikū̱rmiṁ tu̱vide̍ṣṇaṁ tu̱vīma̍gham |
8.081.02c tu̱vi̱mā̱tram avo̍bhiḥ ||

vi̱dma | hi | tvā̱ | tu̱vi̱-kū̱rmim | tu̱vi-de̍ṣṇam | tu̱vī-ma̍gham |
tu̱vi̱-mā̱tram | ava̍ḥ-bhiḥ ||8.081.02||

8.081.03a na̱hi tvā̍ śūra de̱vā na martā̍so̱ ditsa̍ntam |
8.081.03c bhī̱maṁ na gāṁ vā̱raya̍nte ||

na̱hi | tvā̱ | śū̱ra̱ | de̱vāḥ | na | martā̍saḥ | ditsa̍ntam |
bhī̱mam | na | gām | vā̱raya̍nte ||8.081.03||

8.081.04a eto̱ nv indra̱ṁ stavā̱meśā̍na̱ṁ vasva̍ḥ sva̱rāja̍m |
8.081.04c na rādha̍sā mardhiṣan naḥ ||

ā | i̱ta̱ | ū̱m̐ iti̍ | nu | indra̍m | stavā̍ma | īśā̍nam | vasva̍ḥ | sva̱-rāja̍m |
na | rādha̍sā | ma̱rdhi̱ṣa̱t | na̱ḥ ||8.081.04||

8.081.05a pra sto̍ṣa̱d upa̍ gāsiṣa̱c chrava̱t sāma̍ gī̱yamā̍nam |
8.081.05c a̱bhi rādha̍sā jugurat ||

pra | sto̱ṣa̱t | upa̍ | gā̱si̱ṣa̱t | śrava̍t | sāma̍ | gī̱yamā̍nam |
a̱bhi | rādha̍sā | ju̱gu̱ra̱t ||8.081.05||

8.081.06a ā no̍ bhara̱ dakṣi̍ṇenā̱bhi sa̱vyena̱ pra mṛ̍śa |
8.081.06c indra̱ mā no̱ vaso̱r nir bhā̍k ||

ā | na̱ḥ | bha̱ra̱ | dakṣi̍ṇena | a̱bhi | sa̱vyena | pra | mṛ̱śa̱ |
indra̍ | mā | na̱ḥ | vaso̍ḥ | niḥ | bhā̱k ||8.081.06||

8.081.07a upa̍ krama̱svā bha̍ra dhṛṣa̱tā dhṛ̍ṣṇo̱ janā̍nām |
8.081.07c adā̍śūṣṭarasya̱ veda̍ḥ ||

upa̍ | kra̱ma̱sva̱ | ā | bha̱ra̱ | dhṛ̱ṣa̱tā | dhṛ̱ṣṇo̱ iti̍ | janā̍nām |
adā̍śūḥ-tarasya | veda̍ḥ ||8.081.07||

8.081.08a indra̱ ya u̱ nu te̱ asti̱ vājo̱ vipre̍bhi̱ḥ sani̍tvaḥ |
8.081.08c a̱smābhi̱ḥ su taṁ sa̍nuhi ||

indra̍ | yaḥ | ū̱m̐ iti̍ | nu | te̱ | asti̍ | vāja̍ḥ | vipre̍bhiḥ | sani̍tvaḥ |
a̱smābhi̍ḥ | su | tam | sa̱nu̱hi̱ ||8.081.08||

8.081.09a sa̱dyo̱juva̍s te̱ vājā̍ a̱smabhya̍ṁ vi̱śvaśca̍ndrāḥ |
8.081.09c vaśai̍ś ca ma̱kṣū ja̍rante ||

sa̱dya̱ḥ-juva̍ḥ | te̱ | vājā̍ḥ | a̱smabhya̍m | vi̱śva-ca̍ndrāḥ |
vaśai̍ḥ | ca̱ | ma̱kṣu | ja̱ra̱nte̱ ||8.081.09||


8.082.01a ā pra dra̍va parā̱vato̍ 'rvā̱vata̍ś ca vṛtrahan |
8.082.01c madhva̱ḥ prati̱ prabha̍rmaṇi ||

ā | pra | dra̱va̱ | pa̱rā̱-vata̍ḥ | a̱rvā̱-vata̍ḥ | ca̱ | vṛ̱tra̱-ha̱n |
madhva̍ḥ | prati̍ | pra-bha̍rmaṇi ||8.082.01||

8.082.02a tī̱vrāḥ somā̍sa̱ ā ga̍hi su̱tāso̍ mādayi̱ṣṇava̍ḥ |
8.082.02c pibā̍ da̱dhṛg yatho̍ci̱ṣe ||

tī̱vrāḥ | somā̍saḥ | ā | ga̱hi̱ | su̱tāsa̍ḥ | mā̱da̱yi̱ṣṇava̍ḥ |
piba̍ | da̱dhṛk | yathā̍ | o̱ci̱ṣe ||8.082.02||

8.082.03a i̱ṣā ma̍nda̱svād u̱ te 'ra̱ṁ varā̍ya ma̱nyave̍ |
8.082.03c bhuva̍t ta indra̱ śaṁ hṛ̱de ||

i̱ṣā | ma̱nda̱sva̱ | āt | ū̱m̐ iti̍ | te | ara̍m | varā̍ya | ma̱nyave̍ |
bhuva̍t | te̱ | i̱ndra̱ | śam | hṛ̱de ||8.082.03||

8.082.04a ā tv a̍śatra̱v ā ga̍hi̱ ny u1̱̍kthāni̍ ca hūyase |
8.082.04c u̱pa̱me ro̍ca̱ne di̱vaḥ ||

ā | tu | a̱sa̱tro̱ iti̍ | ā | ga̱hi̱ | ni | u̱kthāni̍ | ca̱ | hū̱ya̱se̱ |
u̱pa̱-me | ro̱ca̱ne | di̱vaḥ ||8.082.04||

8.082.05a tubhyā̱yam adri̍bhiḥ su̱to gobhi̍ḥ śrī̱to madā̍ya̱ kam |
8.082.05c pra soma̍ indra hūyate ||

tubhya̍ | a̱yam | adri̍-bhiḥ | su̱taḥ | gobhi̍ḥ | śrī̱taḥ | madā̍ya | kam |
pra | soma̍ḥ | i̱ndra̱ | hū̱ya̱te̱ ||8.082.05||

8.082.06a indra̍ śru̱dhi su me̱ hava̍m a̱sme su̱tasya̱ goma̍taḥ |
8.082.06c vi pī̱tiṁ tṛ̱ptim a̍śnuhi ||

indra̍ | śru̱dhi | su | me̱ | hava̍m | a̱sme iti̍ | su̱tasya̍ | go-ma̍taḥ |
vi | pī̱tim | tṛ̱ptim | a̱śnu̱hi̱ ||8.082.06||

8.082.07a ya i̍ndra cama̱seṣv ā soma̍ś ca̱mūṣu̍ te su̱taḥ |
8.082.07c pibed a̍sya̱ tvam ī̍śiṣe ||

yaḥ | i̱ndra̱ | ca̱ma̱seṣu̍ | ā | soma̍ḥ | ca̱mūṣu̍ | te̱ | su̱taḥ |
piba̍ | it | a̱sya̱ | tvam | ī̱śi̱ṣe̱ ||8.082.07||

8.082.08a yo a̱psu ca̱ndramā̍ iva̱ soma̍ś ca̱mūṣu̱ dadṛ̍śe |
8.082.08c pibed a̍sya̱ tvam ī̍śiṣe ||

yaḥ | a̱p-su | ca̱ndramā̍ḥ-iva | soma̍ḥ | ca̱mūṣu̍ | dadṛ̍śe |
piba̍ | it | a̱sya̱ | tvam | ī̱śi̱ṣe̱ ||8.082.08||

8.082.09a yaṁ te̍ śye̱naḥ pa̱dābha̍rat ti̱ro rajā̱ṁsy aspṛ̍tam |
8.082.09c pibed a̍sya̱ tvam ī̍śiṣe ||

yam | te̱ | śye̱naḥ | pa̱dā | ā | abha̍rat | ti̱raḥ | rajā̍ṁsi | aspṛ̍tam |
piba̍ | it | a̱sya̱ | tvam | ī̱śi̱ṣe̱ ||8.082.09||


8.083.01a de̱vānā̱m id avo̍ ma̱hat tad ā vṛ̍ṇīmahe va̱yam |
8.083.01c vṛṣṇā̍m a̱smabhya̍m ū̱taye̍ ||

de̱vānā̍m | it | ava̍ḥ | ma̱hat | tat | ā | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ | va̱yam |
vṛṣṇā̍m | a̱smabhya̍m | ū̱taye̍ ||8.083.01||

8.083.02a te na̍ḥ santu̱ yuja̱ḥ sadā̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā |
8.083.02c vṛ̱dhāsa̍ś ca̱ prace̍tasaḥ ||

te | na̱ḥ | sa̱ntu̱ | yuja̍ḥ | sadā̍ | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā |
vṛ̱dhāsa̍ḥ | ca̱ | pra-ce̍tasaḥ ||8.083.02||

8.083.03a ati̍ no viṣpi̱tā pu̱ru nau̱bhir a̱po na pa̍rṣatha |
8.083.03c yū̱yam ṛ̱tasya̍ rathyaḥ ||

ati̍ | na̱ḥ | vi̱ṣpi̱tā | pu̱ru | nau̱bhiḥ | a̱paḥ | na | pa̱rṣa̱tha̱ |
yū̱yam | ṛ̱tasya̍ | ra̱thyśa̱ḥ ||8.083.03||

8.083.04a vā̱maṁ no̍ astv aryaman vā̱maṁ va̍ruṇa̱ śaṁsya̍m |
8.083.04c vā̱maṁ hy ā̍vṛṇī̱mahe̍ ||

vā̱mam | na̱ḥ | a̱stu̱ | a̱rya̱ma̱n | vā̱mam | va̱ru̱ṇa̱ | śaṁsya̍m |
vā̱mam | hi | ā̱-vṛ̱ṇī̱mahe̍ ||8.083.04||

8.083.05a vā̱masya̱ hi pra̍cetasa̱ īśā̍nāśo riśādasaḥ |
8.083.05c nem ā̍dityā a̱ghasya̱ yat ||

vā̱masya̍ | hi | pra̱-ce̱ta̱sa̱ḥ | īśā̍nāsaḥ | ri̱śā̱da̱sa̱ḥ |
na | ī̱m | ā̱di̱tyā̱ḥ | a̱ghasya̍ | yat ||8.083.05||

8.083.06a va̱yam id va̍ḥ sudānavaḥ kṣi̱yanto̱ yānto̱ adhva̱nn ā |
8.083.06c devā̍ vṛ̱dhāya̍ hūmahe ||

va̱yam | it | va̱ḥ | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | kṣi̱yanta̍ḥ | yānta̍ḥ | adhva̍n | ā |
devā̍ḥ | vṛ̱dhāya̍ | hū̱ma̱he̱ ||8.083.06||

8.083.07a adhi̍ na indraiṣā̱ṁ viṣṇo̍ sajā̱tyā̍nām |
8.083.07c i̱tā maru̍to̱ aśvi̍nā ||

adhi̍ | na̱ḥ | i̱ndra̱ | e̱ṣā̱m | viṣṇo̱ iti̍ | sa̱-jā̱tyā̍nām |
i̱ta | maru̍taḥ | aśvi̍nā ||8.083.07||

8.083.08a pra bhrā̍tṛ̱tvaṁ su̍dāna̱vo 'dha̍ dvi̱tā sa̍mā̱nyā |
8.083.08c mā̱tur garbhe̍ bharāmahe ||

pra | bhrā̱tṛ̱t-vam | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | adha̍ | dvi̱tā | sa̱mā̱nyā |
mā̱tuḥ | garbhe̍ | bha̱rā̱ma̱he̱ ||8.083.08||

8.083.09a yū̱yaṁ hi ṣṭhā su̍dānava̱ indra̍jyeṣṭhā a̱bhidya̍vaḥ |
8.083.09c adhā̍ cid va u̱ta bru̍ve ||

yū̱yam | hi | stha | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | indra̍-jyeṣṭhāḥ | a̱bhi-dya̍vaḥ |
adha̍ | ci̱t | va̱ḥ | u̱ta | bru̱ve̱ ||8.083.09||


8.084.01a preṣṭha̍ṁ vo̱ ati̍thiṁ stu̱ṣe mi̱tram i̍va pri̱yam |
8.084.01c a̱gniṁ ratha̱ṁ na vedya̍m ||

preṣṭha̍m | va̱ḥ | ati̍thim | stu̱ṣe | mi̱tram-i̍va | pri̱yam |
a̱gnim | ratha̍m | na | vedya̍m ||8.084.01||

8.084.02a ka̱vim i̍va̱ prace̍tasa̱ṁ yaṁ de̱vāso̱ adha̍ dvi̱tā |
8.084.02c ni martye̍ṣv āda̱dhuḥ ||

ka̱vim-i̍va | pra-ce̍tasam | yam | de̱vāsa̍ḥ | adha̍ | dvi̱tā |
ni | martye̍ṣu | ā̱-da̱dhuḥ ||8.084.02||

8.084.03a tvaṁ ya̍viṣṭha dā̱śuṣo̱ nṝm̐ḥ pā̍hi śṛṇu̱dhī gira̍ḥ |
8.084.03c rakṣā̍ to̱kam u̱ta tmanā̍ ||

tvam | ya̱vi̱ṣṭha̱ | dā̱śuṣa̍ḥ | nṝn | pā̱hi̱ | śṛ̱ṇu̱dhi | gira̍ḥ |
rakṣa̍ | to̱kam | u̱ta | tmanā̍ ||8.084.03||

8.084.04a kayā̍ te agne aṅgira̱ ūrjo̍ napā̱d upa̍stutim |
8.084.04c varā̍ya deva ma̱nyave̍ ||

kayā̍ | te̱ | a̱gne̱ | a̱ṅgi̱ra̱ḥ | ūrja̍ḥ | napā̍t | upa̍-stutim |
varā̍ya | de̱va̱ | ma̱nyave̍ ||8.084.04||

8.084.05a dāśe̍ma̱ kasya̱ mana̍sā ya̱jñasya̍ sahaso yaho |
8.084.05c kad u̍ voca i̱daṁ nama̍ḥ ||

dāśe̍ma | kasya̍ | mana̍sā | ya̱jñasya̍ | sa̱ha̱sa̱ḥ | ya̱ho̱ iti̍ |
kat | ū̱m̐ iti̍ | vo̱ce̱ | i̱dam | nama̍ḥ ||8.084.05||

8.084.06a adhā̱ tvaṁ hi na̱s karo̱ viśvā̍ a̱smabhya̍ṁ sukṣi̱tīḥ |
8.084.06c vāja̍draviṇaso̱ gira̍ḥ ||

adha̍ | tvam | hi | na̱ḥ | kara̍ḥ | viśvā̍ḥ | a̱smabhya̍m | su̱-kṣi̱tīḥ |
vāja̍-draviṇasaḥ | gira̍ḥ ||8.084.06||

8.084.07a kasya̍ nū̱nam parī̍ṇaso̱ dhiyo̍ jinvasi dampate |
8.084.07c goṣā̍tā̱ yasya̍ te̱ gira̍ḥ ||

kasya̍ | nū̱nam | parī̍ṇasaḥ | dhiya̍ḥ | ji̱nva̱si̱ | da̱m-pa̱te̱ |
go-sā̍tā | yasya̍ | te̱ | gira̍ḥ ||8.084.07||

8.084.08a tam ma̍rjayanta su̱kratu̍m puro̱yāvā̍nam ā̱jiṣu̍ |
8.084.08c sveṣu̱ kṣaye̍ṣu vā̱jina̍m ||

tam | ma̱rja̱ya̱nta̱ | su̱-kratu̍m | pu̱ra̱ḥ-yāvā̍nam | ā̱jiṣu̍ |
sveṣu̍ | kṣaye̍ṣu | vā̱jina̍m ||8.084.08||

8.084.09a kṣeti̱ kṣeme̍bhiḥ sā̱dhubhi̱r naki̱r yaṁ ghnanti̱ hanti̱ yaḥ |
8.084.09c agne̍ su̱vīra̍ edhate ||

kṣeti̍ | kṣeme̍bhiḥ | sā̱dhu-bhi̍ḥ | naki̍ḥ | yam | ghnanti̍ | hanti̍ | yaḥ |
agne̍ | su̱-vīra̍ḥ | e̱dha̱te̱ ||8.084.09||


8.085.01a ā me̱ hava̍ṁ nāsa̱tyāśvi̍nā̱ gaccha̍taṁ yu̱vam |
8.085.01c madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||

ā | me̱ | hava̍m | nā̱sa̱tyā̱ | aśvi̍nā | gaccha̍tam | yu̱vam |
madhva̍ḥ | soma̍sya | pī̱taye̍ ||8.085.01||

8.085.02a i̱mam me̱ stoma̍m aśvine̱mam me̍ śṛṇuta̱ṁ hava̍m |
8.085.02c madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||

i̱mam | me̱ | stoma̍m | a̱śvi̱nā̱ | i̱mam | me̱ | śṛ̱ṇu̱ta̱m | hava̍m |
madhva̍ḥ | soma̍sya | pī̱taye̍ ||8.085.02||

8.085.03a a̱yaṁ vā̱ṁ kṛṣṇo̍ aśvinā̱ hava̍te vājinīvasū |
8.085.03c madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||

a̱yam | vā̱m | kṛṣṇa̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | hava̍te | vā̱ji̱nī̱va̱sū̱ iti̍ vājinī-vasū |
madhva̍ḥ | soma̍sya | pī̱taye̍ ||8.085.03||

8.085.04a śṛ̱ṇu̱taṁ ja̍ri̱tur hava̱ṁ kṛṣṇa̍sya stuva̱to na̍rā |
8.085.04c madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||

śṛ̱ṇu̱tam | ja̱ri̱tuḥ | hava̍m | kṛṣṇa̍sya | stu̱va̱taḥ | na̱rā̱ |
madhva̍ḥ | soma̍sya | pī̱taye̍ ||8.085.04||

8.085.05a cha̱rdir ya̍nta̱m adā̍bhya̱ṁ viprā̍ya stuva̱te na̍rā |
8.085.05c madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||

cha̱rdiḥ | ya̱nta̱m | adā̍bhyam | viprā̍ya | stu̱va̱te | na̱rā̱ |
madhva̍ḥ | soma̍sya | pī̱taye̍ ||8.085.05||

8.085.06a gaccha̍taṁ dā̱śuṣo̍ gṛ̱ham i̱tthā stu̍va̱to a̍śvinā |
8.085.06c madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||

gaccha̍tam | dā̱śuṣa̍ḥ | gṛ̱ham | i̱tthā | stu̱va̱taḥ | a̱śvi̱nā̱ |
madhva̍ḥ | soma̍sya | pī̱taye̍ ||8.085.06||

8.085.07a yu̱ñjāthā̱ṁ rāsa̍bha̱ṁ rathe̍ vī̱ḍva̍ṅge vṛṣaṇvasū |
8.085.07c madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||

yu̱ñjāthā̍m | rāsa̍bham | rathe̍ | vī̱ḻu-a̍ṅge | vṛ̱ṣa̱ṇva̱sū̱ iti̍ vṛṣaṇ-vasū |
madhva̍ḥ | soma̍sya | pī̱taye̍ ||8.085.07||

8.085.08a tri̱va̱ndhu̱reṇa̍ tri̱vṛtā̱ rathe̱nā yā̍tam aśvinā |
8.085.08c madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||

tri̱-va̱ndhu̱reṇa̍ | tri̱-vṛtā̍ | rathe̍na | ā | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ |
madhva̍ḥ | soma̍sya | pī̱taye̍ ||8.085.08||

8.085.09a nū me̱ giro̍ nāsa̱tyāśvi̍nā̱ prāva̍taṁ yu̱vam |
8.085.09c madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||

nu | me̱ | gira̍ḥ | nā̱sa̱tyā̱ | aśvi̍nā | pra | a̱va̱ta̱m | yu̱vam |
madhva̍ḥ | soma̍sya | pī̱taye̍ ||8.085.09||


8.086.01a u̱bhā hi da̱srā bhi̱ṣajā̍ mayo̱bhuvo̱bhā dakṣa̍sya̱ vaca̍so babhū̱vathu̍ḥ |
8.086.01c tā vā̱ṁ viśva̍ko havate tanūkṛ̱the mā no̱ vi yau̍ṣṭaṁ sa̱khyā mu̱moca̍tam ||

u̱bhā | hi | da̱srā | bhi̱ṣajā̍ | ma̱ya̱ḥ-bhuvā̍ | u̱bhā | dakṣa̍sya | vaca̍saḥ | ba̱bhū̱vathu̍ḥ |
tā | vā̱m | viśva̍kaḥ | ha̱va̱te̱ | ta̱nū̱-kṛ̱the | mā | na̱ḥ | vi | yau̱ṣṭa̱m | sa̱khyā | mu̱moca̍tam ||8.086.01||

8.086.02a ka̱thā nū̱naṁ vā̱ṁ vima̍nā̱ upa̍ stavad yu̱vaṁ dhiya̍ṁ dadathu̱r vasya̍iṣṭaye |
8.086.02c tā vā̱ṁ viśva̍ko havate tanūkṛ̱the mā no̱ vi yau̍ṣṭaṁ sa̱khyā mu̱moca̍tam ||

ka̱thā | nū̱nam | vā̱m | vi-ma̍nāḥ | upa̍ | sta̱va̱t | yu̱vam | dhiya̍m | da̱da̱thu̱ḥ | vasya̍ḥ-iṣṭaye |
tā | vā̱m | viśva̍kaḥ | ha̱va̱te̱ | ta̱nū̱-kṛ̱the | mā | na̱ḥ | vi | yau̱ṣṭa̱m | sa̱khyā | mu̱moca̍tam ||8.086.02||

8.086.03a yu̱vaṁ hi ṣmā̍ purubhuje̱mam e̍dha̱tuṁ vi̍ṣṇā̱pve̍ da̱dathu̱r vasya̍iṣṭaye |
8.086.03c tā vā̱ṁ viśva̍ko havate tanūkṛ̱the mā no̱ vi yau̍ṣṭaṁ sa̱khyā mu̱moca̍tam ||

yu̱vam | hi | sma̱ | pu̱ru̱-bhu̱jā̱ | i̱mam | e̱dha̱tum | vi̱ṣṇā̱pve̍ | da̱dathu̍ḥ | vasya̍ḥ-iṣṭaye |
tā | vā̱m | viśva̍kaḥ | ha̱va̱te̱ | ta̱nū̱-kṛ̱the | mā | na̱ḥ | vi | yau̱ṣṭa̱m | sa̱khyā | mu̱moca̍tam ||8.086.03||

8.086.04a u̱ta tyaṁ vī̱raṁ dha̍na̱sām ṛ̍jī̱ṣiṇa̍ṁ dū̱re ci̱t santa̱m ava̍se havāmahe |
8.086.04c yasya̱ svādi̍ṣṭhā suma̱tiḥ pi̱tur ya̍thā̱ mā no̱ vi yau̍ṣṭaṁ sa̱khyā mu̱moca̍tam ||

u̱ta | tyam | vī̱ram | dha̱na̱-sām | ṛ̱jī̱ṣiṇa̍m | dū̱re | ci̱t | santa̍m | ava̍se | ha̱vā̱ma̱he̱ |
yasya̍ | svādi̍ṣṭhā | su̱-ma̱tiḥ | pi̱tuḥ | ya̱thā̱ | mā | na̱ḥ | vi | yau̱ṣṭa̱m | sa̱khyā | mu̱moca̍tam ||8.086.04||

8.086.05a ṛ̱tena̍ de̱vaḥ sa̍vi̱tā śa̍māyata ṛ̱tasya̱ śṛṅga̍m urvi̱yā vi pa̍prathe |
8.086.05c ṛ̱taṁ sā̍sāha̱ mahi̍ cit pṛtanya̱to mā no̱ vi yau̍ṣṭaṁ sa̱khyā mu̱moca̍tam ||

ṛ̱tena̍ | de̱vaḥ | sa̱vi̱tā | śa̱m-ā̱ya̱te̱ | ṛ̱tasya̍ | śṛṅga̍m | u̱rvi̱yā | vi | pa̱pra̱the̱ |
ṛ̱tam | sa̱sā̱ha̱ | mahi̍ | ci̱t | pṛ̱ta̱nya̱taḥ | mā | na̱ḥ | vi | yau̱ṣṭa̱m | sa̱khyā | mu̱moca̍tam ||8.086.05||


8.087.01a dyu̱mnī vā̱ṁ stomo̍ aśvinā̱ krivi̱r na seka̱ ā ga̍tam |
8.087.01c madhva̍ḥ su̱tasya̱ sa di̱vi pri̱yo na̍rā pā̱taṁ gau̱rāv i̱veri̍ṇe ||

dyu̱mnī | vā̱m | stoma̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | krivi̍ḥ | na | seke̍ | ā | ga̱ta̱m |
madhva̍ḥ | su̱tasya̍ | saḥ | di̱vi | pri̱yaḥ | na̱rā̱ | pā̱tam | gau̱rau-i̍va | iri̍ṇe ||8.087.01||

8.087.02a piba̍taṁ gha̱rmam madhu̍mantam aśvi̱nā ba̱rhiḥ sī̍dataṁ narā |
8.087.02c tā ma̍ndasā̱nā manu̍ṣo duro̱ṇa ā ni pā̍ta̱ṁ veda̍sā̱ vaya̍ḥ ||

piba̍tam | gha̱rmam | madhu̍-mantam | a̱śvi̱nā̱ | ā | ba̱rhiḥ | sī̱da̱ta̱m | na̱rā̱ |
tā | ma̱nda̱sā̱nā | manu̍ṣaḥ | du̱ro̱ṇe | ā | ni | pā̱ca̱m | veda̍sā | vaya̍ḥ ||8.087.02||

8.087.03a ā vā̱ṁ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ pri̱yame̍dhā ahūṣata |
8.087.03c tā va̱rtir yā̍ta̱m upa̍ vṛ̱ktaba̍rhiṣo̱ juṣṭa̍ṁ ya̱jñaṁ divi̍ṣṭiṣu ||

ā | vā̱m | viśvā̍bhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ | pri̱ya-me̍dhāḥ | a̱hū̱ṣa̱ta̱ |
tā | va̱rtiḥ | yā̱ta̱m | upa̍ | vṛ̱kta-ba̍rhiṣaḥ | juṣṭa̍m | ya̱jñam | divi̍ṣṭiṣu ||8.087.03||

8.087.04a piba̍ta̱ṁ soma̱m madhu̍mantam aśvi̱nā ba̱rhiḥ sī̍dataṁ su̱mat |
8.087.04c tā vā̍vṛdhā̱nā upa̍ suṣṭu̱tiṁ di̱vo ga̱ntaṁ gau̱rāv i̱veri̍ṇam ||

piba̍tam | soma̍m | madhu̍-mantam | a̱śvi̱nā̱ | ā | ba̱rhiḥ | sī̱da̱ta̱m | su̱-mat |
tā | va̱vṛ̱dhā̱nau | upa̍ | su̱-stu̱tim | di̱vaḥ | ga̱ntam | gau̱rau-i̍va | iri̍ṇam ||8.087.04||

8.087.05a ā nū̱naṁ yā̍tam aśvi̱nāśve̍bhiḥ pruṣi̱tapsu̍bhiḥ |
8.087.05c dasrā̱ hira̍ṇyavartanī śubhas patī pā̱taṁ soma̍m ṛtāvṛdhā ||

ā | nū̱nam | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ | aśve̍bhiḥ | pru̱ṣi̱tapsu̍-bhiḥ |
dasrā̍ | hira̍ṇyavartanī̱ iti̱ hira̍ṇya-vartanī | śu̱bha̱ḥ | pa̱tī̱ iti̍ | pā̱tam | soma̍m | ṛ̱ta̱-vṛ̱dhā̱ ||8.087.05||

8.087.06a va̱yaṁ hi vā̱ṁ havā̍mahe vipa̱nyavo̱ viprā̍so̱ vāja̍sātaye |
8.087.06c tā va̱lgū da̱srā pu̍ru̱daṁsa̍sā dhi̱yāśvi̍nā śru̱ṣṭy ā ga̍tam ||

va̱yam | hi | vā̱m | havā̍mahe | vi̱pa̱nyava̍ḥ | viprā̍saḥ | vāja̍-sātaye |
tā | va̱lgū iti̍ | da̱srā | pu̱ru̱-daṁsa̍sā | dhi̱yā | aśvi̍nā | śru̱ṣṭī | ā | ga̱ta̱m ||8.087.06||


8.088.01a taṁ vo̍ da̱smam ṛ̍tī̱ṣaha̱ṁ vaso̍r mandā̱nam andha̍saḥ |
8.088.01c a̱bhi va̱tsaṁ na svasa̍reṣu dhe̱nava̱ indra̍ṁ gī̱rbhir na̍vāmahe ||

tam | va̱ḥ | da̱smam | ṛ̱ti̱-saha̍m | vaso̍ḥ | ma̱ndā̱nam | andha̍saḥ |
a̱bhi | va̱tsam | na | svasa̍reṣu | dhe̱nava̍ḥ | indra̍m | gī̱ḥ-bhiḥ | na̱vā̱ma̱he̱ ||8.088.01||

8.088.02a dyu̱kṣaṁ su̱dānu̱ṁ tavi̍ṣībhi̱r āvṛ̍taṁ gi̱riṁ na pu̍ru̱bhoja̍sam |
8.088.02c kṣu̱manta̱ṁ vāja̍ṁ śa̱tina̍ṁ saha̱sriṇa̍m ma̱kṣū goma̍ntam īmahe ||

dyu̱kṣam | su̱-dānu̍m | tavi̍ṣībhiḥ | ā-vṛ̍tam | gi̱rim | na | pu̱ru̱-bhoja̍sam |
kṣu̱-manta̍m | vāja̍m | śa̱tina̍m | sa̱ha̱sriṇa̍m | ma̱kṣu | go-ma̍ntam | ī̱ma̱he̱ ||8.088.02||

8.088.03a na tvā̍ bṛ̱hanto̱ adra̍yo̱ vara̍nta indra vī̱ḻava̍ḥ |
8.088.03c yad ditsa̍si stuva̱te māva̍te̱ vasu̱ naki̱ṣ ṭad ā mi̍nāti te ||

na | tvā̱ | bṛ̱hanta̍ḥ | adra̍yaḥ | vara̍nte | i̱ndra̱ | vī̱ḻava̍ḥ |
yat | ditsa̍si | stu̱va̱te | mā-va̍te | vasu̍ | naki̍ḥ | tat | ā | mi̱nā̱ti̱ | te̱ ||8.088.03||

8.088.04a yoddhā̍si̱ kratvā̱ śava̍so̱ta da̱ṁsanā̱ viśvā̍ jā̱tābhi ma̱jmanā̍ |
8.088.04c ā tvā̱yam a̱rka ū̱taye̍ vavartati̱ yaṁ gota̍mā̱ ajī̍janan ||

yoddhā̍ | a̱si̱ | kratvā̍ | śava̍sā | u̱ta | da̱ṁsanā̍ | viśvā̍ | jā̱tā | a̱bhi | ma̱jmanā̍ |
ā | tvā̱ | a̱yam | a̱rkaḥ | ū̱taye̍ | va̱va̱rta̱ti̱ | yam | gota̍māḥ | ajī̍janan ||8.088.04||

8.088.05a pra hi ri̍ri̱kṣa oja̍sā di̱vo ante̍bhya̱s pari̍ |
8.088.05c na tvā̍ vivyāca̱ raja̍ indra̱ pārthi̍va̱m anu̍ sva̱dhāṁ va̍vakṣitha ||

pra | hi | ri̱ri̱kṣe̱ | oja̍sā | di̱vaḥ | ante̍bhyaḥ | pari̍ |
na | tvā̱ | vi̱vyā̱ca̱ | raja̍ḥ | i̱ndra̱ | pārthi̍vam | anu̍ | sva̱dhām | va̱va̱kṣi̱tha̱ ||8.088.05||

8.088.06a naki̱ḥ pari̍ṣṭir maghavan ma̱ghasya̍ te̱ yad dā̱śuṣe̍ daśa̱syasi̍ |
8.088.06c a̱smāka̍m bodhy u̱catha̍sya codi̱tā maṁhi̍ṣṭho̱ vāja̍sātaye ||

naki̍ḥ | pari̍ṣṭiḥ | ma̱gha̱-va̱n | ma̱ghasya̍ | te̱ | yat | dā̱śuṣe̍ | da̱śa̱syasi̍ |
a̱smāka̍m | bo̱dhi̱ | u̱catha̍sya | co̱di̱tā | maṁhi̍ṣṭha̍ḥ | vāja̍-sātaye ||8.088.06||


8.089.01a bṛ̱had indrā̍ya gāyata̱ maru̍to vṛtra̱haṁta̍mam |
8.089.01c yena̱ jyoti̱r aja̍nayann ṛtā̱vṛdho̍ de̱vaṁ de̱vāya̱ jāgṛ̍vi ||

bṛ̱hat | indrā̍ya | gā̱ya̱ta̱ | maru̍taḥ | vṛ̱tra̱ham-ta̍mam |
yena̍ | jyoti̍ḥ | aja̍nayan | ṛ̱ta̱-vṛdha̍ḥ | de̱vam | de̱vāya̍ | jāgṛ̍vi ||8.089.01||

8.089.02a apā̍dhamad a̱bhiśa̍stīr aśasti̱hāthendro̍ dyu̱mny ābha̍vat |
8.089.02c de̱vās ta̍ indra sa̱khyāya̍ yemire̱ bṛha̍dbhāno̱ maru̍dgaṇa ||

apa̍ | a̱dha̱ma̱t | a̱bhi-śa̍stīḥ | a̱śa̱sti̱-hā | atha̍ | indra̍ḥ | dyu̱mnī | ā | a̱bha̱va̱t |
de̱vāḥ | te̱ | i̱ndra̱ | sa̱khyāya̍ | ye̱mi̱re̱ | bṛha̍dbhāno̱ iti̱ bṛha̍t-bhāno | maru̍t-gaṇa ||8.089.02||

8.089.03a pra va̱ indrā̍ya bṛha̱te maru̍to̱ brahmā̍rcata |
8.089.03c vṛ̱traṁ ha̍nati vṛtra̱hā śa̱takra̍tu̱r vajre̍ṇa śa̱tapa̍rvaṇā ||

pra | va̱ḥ | indrā̍ya | bṛ̱ha̱te | maru̍taḥ | brahma̍ | a̱rca̱ta̱ |
vṛ̱tram | ha̱na̱ti̱ | vṛ̱tra̱-hā | śa̱ta-kra̍tuḥ | vajre̍ṇa | śa̱ta-pa̍rvaṇā ||8.089.03||

8.089.04a a̱bhi pra bha̍ra dhṛṣa̱tā dhṛ̍ṣanmana̱ḥ śrava̍ś cit te asad bṛ̱hat |
8.089.04c arṣa̱ntv āpo̱ java̍sā̱ vi mā̱taro̱ hano̍ vṛ̱traṁ jayā̱ sva̍ḥ ||

a̱bhi | pra | bha̱ra̱ | dhṛ̱ṣa̱tā | dhṛ̱ṣa̱t-ma̱na̱ḥ | śrava̍ḥ | ci̱t | te̱ | a̱sa̱t | bṛ̱hat |
arṣa̍ntu | āpa̍ḥ | java̍sā | vi | mā̱tara̍ḥ | hana̍ḥ | vṛ̱tram | jaya̍ | sva̍ḥ ||8.089.04||

8.089.05a yaj jāya̍thā apūrvya̱ magha̍van vṛtra̱hatyā̍ya |
8.089.05c tat pṛ̍thi̱vīm a̍prathaya̱s tad a̍stabhnā u̱ta dyām ||

yat | jāya̍tha | a̱pū̱rvya̱ | magha̍-van | vṛ̱tra̱-hatyā̍ya |
tat | pṛ̱thi̱vīm | a̱pra̱tha̱ya̱ḥ | tat | a̱sta̱bhnā̱ḥ | u̱ta | dyām ||8.089.05||

8.089.06a tat te̍ ya̱jño a̍jāyata̱ tad a̱rka u̱ta haskṛ̍tiḥ |
8.089.06c tad viśva̍m abhi̱bhūr a̍si̱ yaj jā̱taṁ yac ca̱ jantva̍m ||

tat | te̱ | ya̱jñaḥ | a̱jā̱ya̱ta̱ | tat | a̱rkaḥ | u̱ta | haskṛ̍tiḥ |
tat | viśva̍m | a̱bhi̱-bhūḥ | a̱si̱ | yat | jā̱tam | yat | ca̱ | jantva̍m ||8.089.06||

8.089.07a ā̱māsu̍ pa̱kvam aira̍ya̱ ā sūrya̍ṁ rohayo di̱vi |
8.089.07c gha̱rmaṁ na sāma̍n tapatā suvṛ̱ktibhi̱r juṣṭa̱ṁ girva̍ṇase bṛ̱hat ||

ā̱māsu̍ | pa̱kvam | aira̍yaḥ | ā | sūrya̍m | ro̱ha̱ya̱ḥ | di̱vi |
gha̱rmam | na | sāma̍n | ta̱pa̱ta̱ | su̱vṛ̱kti-bhi̍ḥ | juṣṭa̍m | girva̍ṇase | bṛ̱hat ||8.089.07||


8.090.01a ā no̱ viśvā̍su̱ havya̱ indra̍ḥ sa̱matsu̍ bhūṣatu |
8.090.01c upa̱ brahmā̍ṇi̱ sava̍nāni vṛtra̱hā pa̍rama̱jyā ṛcī̍ṣamaḥ ||

ā | na̱ḥ | viśvā̍su | havya̍ḥ | indra̍ḥ | sa̱mat-su̍ | bhū̱ṣa̱tu̱ |
upa̍ | brahmā̍ṇi | sava̍nāni | vṛ̱tra̱-hā | pa̱ra̱ma̱-jyāḥ | ṛcī̍ṣamaḥ ||8.090.01||

8.090.02a tvaṁ dā̱tā pra̍tha̱mo rādha̍sām a̱sy asi̍ sa̱tya ī̍śāna̱kṛt |
8.090.02c tu̱vi̱dyu̱mnasya̱ yujyā vṛ̍ṇīmahe pu̱trasya̱ śava̍so ma̱haḥ ||

tvam | dā̱tā | pra̱tha̱maḥ | rādha̍sām | a̱si̱ | asi̍ | sa̱tyaḥ | ī̱śā̱na̱-kṛt |
tu̱vi̱-dyu̱mnasya̍ | yujyā̍ | ā | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ | pu̱trasya̍ | śava̍saḥ | ma̱haḥ ||8.090.02||

8.090.03a brahmā̍ ta indra girvaṇaḥ kri̱yante̱ ana̍tidbhutā |
8.090.03c i̱mā ju̍ṣasva haryaśva̱ yoja̱nendra̱ yā te̱ ama̍nmahi ||

brahma̍ | te̱ | i̱ndra̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ | kri̱yante̍ | ana̍tidbhutā |
i̱mā | ju̱ṣa̱sva̱ | ha̱ri̱-a̱śva̱ | yoja̍nā | indra̍ | yā | te̱ | ama̍nmahi ||8.090.03||

8.090.04a tvaṁ hi sa̱tyo ma̍ghava̱nn anā̍nato vṛ̱trā bhūri̍ nyṛ̱ñjase̍ |
8.090.04c sa tvaṁ śa̍viṣṭha vajrahasta dā̱śuṣe̱ 'rvāñca̍ṁ ra̱yim ā kṛ̍dhi ||

tvam | hi | sa̱tyaḥ | ma̱gha̱-va̱n | anā̍nataḥ | vṛ̱trā | bhūri̍ | ni̱-ṛ̱ñjase̍ |
saḥ | tvam | śa̱vi̱ṣṭha̱ | va̱jra̱-ha̱sta̱ | dā̱śuṣe̍ | a̱rvāñca̍m | ra̱yim | ā | kṛ̱dhi̱ ||8.090.04||

8.090.05a tvam i̍ndra ya̱śā a̍sy ṛjī̱ṣī śa̍vasas pate |
8.090.05c tvaṁ vṛ̱trāṇi̍ haṁsy apra̱tīny eka̱ id anu̍ttā carṣaṇī̱dhṛtā̍ ||

tvam | i̱ndra̱ | ya̱śāḥ | a̱si̱ | ṛ̱jī̱ṣī | śa̱va̱sa̱ḥ | pa̱te̱ |
tvam | vṛ̱trāṇi̍ | ha̱ṁsi̱ | a̱pra̱tīni̍ | eka̍ḥ | it | anu̍ttā | ca̱rṣa̱ṇi̱-dhṛtā̍ ||8.090.05||

8.090.06a tam u̍ tvā nū̱nam a̍sura̱ prace̍tasa̱ṁ rādho̍ bhā̱gam i̍vemahe |
8.090.06c ma̱hīva̱ kṛtti̍ḥ śara̱ṇā ta̍ indra̱ pra te̍ su̱mnā no̍ aśnavan ||

tam | ū̱m̐ iti̍ | tvā̱ | nū̱nam | a̱su̱ra̱ | pra-ce̍tasam | rādha̍ḥ | bhā̱gam-i̍va | ī̱ma̱he̱ |
ma̱hī-i̍va | kṛtti̍ḥ | śa̱ra̱ṇā | te̱ | i̱ndra̱ | pra | te̱ | su̱mnā | na̱ḥ | a̱śna̱va̱t ||8.090.06||


8.091.01a ka̱nyā̱3̱̍ vār a̍vāya̱tī soma̱m api̍ sru̱tāvi̍dat |
8.091.01c asta̱m bhara̍nty abravī̱d indrā̍ya sunavai tvā śa̱krāya̍ sunavai tvā ||

ka̱nyā̍ | vāḥ | ā̱va̱-ya̱tī | soma̍m | api̍ | sru̱tā | a̱vi̱da̱t |
asta̍m | bhara̍ntī | a̱bra̱vī̱t | indrā̍ya | su̱na̱vai̱ | tvā̱ | śa̱krāya̍ | su̱na̱vai̱ | tvā̱ ||8.091.01||

8.091.02a a̱sau ya eṣi̍ vīra̱ko gṛ̱haṁ-gṛ̍haṁ vi̱cāka̍śad |
8.091.02c i̱maṁ jambha̍sutam piba dhā̱nāva̍ntaṁ kara̱mbhiṇa̍m apū̱pava̍ntam u̱kthina̍m ||

a̱sau | yaḥ | eṣi̍ | vī̱ra̱kaḥ | gṛ̱ham-gṛ̍ham | vi̱-cāka̍śat |
i̱mam | jambha̍-sutam | pi̱ba̱ | dhā̱nā-va̍ntam | ka̱ra̱mbhiṇa̍m | a̱pū̱pa-va̍ntam | u̱kthina̍m ||8.091.02||

8.091.03a ā ca̱na tvā̍ cikitsā̱mo 'dhi̍ ca̱na tvā̱ nema̍si |
8.091.03c śanai̍r iva śana̱kair i̱vendrā̍yendo̱ pari̍ srava ||

ā | ca̱na | tvā̱ | ci̱ki̱tsā̱ma̱ḥ | adhi̍ | ca̱na | tvā̱ | na | i̱ma̱si̱ |
śanai̍ḥ-iva | śa̱na̱kaiḥ-i̍va | indrā̍ya | i̱ndo̱ iti̍ | pari̍ | sra̱va̱ ||8.091.03||

8.091.04a ku̱vic chaka̍t ku̱vit kara̍t ku̱vin no̱ vasya̍sa̱s kara̍t |
8.091.04c ku̱vit pa̍ti̱dviṣo̍ ya̱tīr indre̍ṇa sa̱ṁgamā̍mahai ||

ku̱vit | śaka̍t | ku̱vit | kara̍t | ku̱vit | na̱ḥ | vasya̍saḥ | kara̍t |
ku̱vit | pa̱ti̱-dviṣa̍ḥ | ya̱tīḥ | indre̍ṇa | sa̱m-gamā̍mahai ||8.091.04||

8.091.05a i̱māni̱ trīṇi̍ vi̱ṣṭapā̱ tānī̍ndra̱ vi ro̍haya |
8.091.05c śira̍s ta̱tasyo̱rvarā̱m ād i̱dam ma̱ upo̱dare̍ ||

i̱māni̍ | trīṇi̍ | vi̱ṣṭapā̍ | tāni̍ | i̱ndra̱ | vi | ro̱ha̱ya̱ |
śira̍ḥ | ta̱tasya̍ | u̱rvarā̍m | āt | i̱dam | me̱ | upa̍ | u̱dare̍ ||8.091.05||

8.091.06a a̱sau ca̱ yā na̍ u̱rvarād i̱māṁ ta̱nva1̱̍m mama̍ |
8.091.06c atho̍ ta̱tasya̱ yac chira̱ḥ sarvā̱ tā ro̍ma̱śā kṛ̍dhi ||

a̱sau | ca̱ | yā | na̱ḥ | u̱rvarā̍ | āt | i̱mām | ta̱nva̍m | mama̍ |
atho̱ iti̍ | ta̱tasya̍ | yat | śira̍ḥ | sarvā̍ | tā | ro̱ma̱śā | kṛ̱dhi̱ ||8.091.06||

8.091.07a khe ratha̍sya̱ khe 'na̍sa̱ḥ khe yu̱gasya̍ śatakrato |
8.091.07c a̱pā̱lām i̍ndra̱ triṣ pū̱tvy akṛ̍ṇo̱ḥ sūrya̍tvacam ||

khe | ratha̍sya | khe | ana̍saḥ | khe | yu̱gasya̍ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
a̱pā̱lām | i̱ndra̱ | triḥ | pū̱tvī | akṛ̍ṇoḥ | sūrya̍-tvacam ||8.091.07||


8.092.01a pānta̱m ā vo̱ andha̍sa̱ indra̍m a̱bhi pra gā̍yata |
8.092.01c vi̱śvā̱sāha̍ṁ śa̱takra̍tu̱m maṁhi̍ṣṭhaṁ carṣaṇī̱nām ||

pānta̍m | ā | va̱ḥ | andha̍saḥ | indra̍m | a̱bhi | pra | gā̱ya̱ta̱ |
vi̱śva̱-saha̍m | śa̱ta-kra̍tum | maṁhi̍ṣṭham | ca̱rṣa̱ṇī̱nām ||8.092.01||

8.092.02a pu̱ru̱hū̱tam pu̍ruṣṭu̱taṁ gā̍thā̱nya1̱̍ṁ sana̍śrutam |
8.092.02c indra̱ iti̍ bravītana ||

pu̱ru̱-hū̱tam | pu̱ru̱-stu̱tam | gā̱thā̱nya̍m | sana̍-śrutam |
indra̍ḥ | iti̍ | bra̱vī̱ta̱na̱ ||8.092.02||

8.092.03a indra̱ in no̍ ma̱hānā̍ṁ dā̱tā vājā̍nāṁ nṛ̱tuḥ |
8.092.03c ma̱hām̐ a̍bhi̱jñv ā ya̍mat ||

indra̍ḥ | it | na̱ḥ | ma̱hānā̍m | da̱tā | vājā̍nām | nṛ̱tuḥ |
ma̱hān | a̱bhi̱-jñu | ā | ya̱ma̱t ||8.092.03||

8.092.04a apā̍d u śi̱pry andha̍saḥ su̱dakṣa̍sya praho̱ṣiṇa̍ḥ |
8.092.04c indo̱r indro̱ yavā̍śiraḥ ||

apā̍t | ū̱m̐ iti̍ | śi̱prī | andha̍saḥ | su̱-dakṣa̍sya | pra̱-ho̱ṣiṇa̍ḥ |
indo̍ḥ | indra̍ḥ | yava̍-āśiraḥ ||8.092.04||

8.092.05a tam v a̱bhi prārca̱tendra̱ṁ soma̍sya pī̱taye̍ |
8.092.05c tad id dhy a̍sya̱ vardha̍nam ||

tam | ū̱m̐ iti̍ | a̱bhi | pra | a̱rca̱ta̱ | indra̍m | soma̍sya | pī̱taye̍ |
tat | it | hi | a̱sya̱ | vardha̍nam ||8.092.05||

8.092.06a a̱sya pī̱tvā madā̍nāṁ de̱vo de̱vasyauja̍sā |
8.092.06c viśvā̱bhi bhuva̍nā bhuvat ||

a̱sya | pī̱tvā | madā̍nām | de̱vaḥ | de̱vasya̍ | oja̍sā |
viśvā̍ | a̱bhi | bhuva̍nā | bhu̱va̱t ||8.092.06||

8.092.07a tyam u̍ vaḥ satrā̱sāha̱ṁ viśvā̍su gī̱rṣv āya̍tam |
8.092.07c ā cyā̍vayasy ū̱taye̍ ||

tyam | ū̱m̐ iti̍ | va̱ḥ | sa̱trā̱-saha̍m | viśvā̍su | gī̱rṣu | ā-ya̍tam |
ā | cya̱va̱ya̱si̱ | ū̱taye̍ ||8.092.07||

8.092.08a yu̱dhmaṁ santa̍m ana̱rvāṇa̍ṁ soma̱pām ana̍pacyutam |
8.092.08c nara̍m avā̱ryakra̍tum ||

yu̱dhmam | santa̍m | a̱na̱rvāṇa̍m | so̱ma̱-pām | ana̍pa-cyutam |
nara̍m | a̱vā̱rya-kra̍tum ||8.092.08||

8.092.09a śikṣā̍ ṇa indra rā̱ya ā pu̱ru vi̱dvām̐ ṛ̍cīṣama |
8.092.09c avā̍ na̱ḥ pārye̱ dhane̍ ||

śikṣa̍ | na̱ḥ | i̱ndra̱ | rā̱yaḥ | ā | pu̱ru | vi̱dvān | ṛ̱cī̱ṣa̱ma̱ |
ava̍ | na̱ḥ | pārye̍ | dhane̍ ||8.092.09||

8.092.10a ata̍ś cid indra ṇa̱ upā yā̍hi śa̱tavā̍jayā |
8.092.10c i̱ṣā sa̱hasra̍vājayā ||

ata̍ḥ | ci̱t | i̱ndra̱ | na̱ḥ | upa̍ | ā | yā̱hi̱ | śa̱ta-vā̍jayā |
i̱ṣā | sa̱hasra̍-vājayā ||8.092.10||

8.092.11a ayā̍ma̱ dhīva̍to̱ dhiyo 'rva̍dbhiḥ śakra godare |
8.092.11c jaye̍ma pṛ̱tsu va̍jrivaḥ ||

ayā̍ma | dhī-va̍taḥ | dhiya̍ḥ | arva̍t-bhiḥ | śa̱kra̱ | go̱-da̱re̱ |
jaye̍ma | pṛ̱t-su | va̱jri̱-va̱ḥ ||8.092.11||

8.092.12a va̱yam u̍ tvā śatakrato̱ gāvo̱ na yava̍se̱ṣv ā |
8.092.12c u̱ktheṣu̍ raṇayāmasi ||

va̱yam | ū̱m̐ iti̍ | tvā̱ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato | gāva̍ḥ | na | yava̍seṣu | ā |
u̱ktheṣu̍ | ra̱ṇa̱yā̱ma̱si̱ ||8.092.12||

8.092.13a viśvā̱ hi ma̍rtyatva̱nānu̍kā̱mā śa̍takrato |
8.092.13c aga̍nma vajrinn ā̱śasa̍ḥ ||

viśvā̍ | hi | ma̱rtya̱-tva̱nā | a̱nu̱-kā̱mā | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
aga̍nma | va̱jri̱n | ā̱-śasa̍ḥ ||8.092.13||

8.092.14a tve su pu̍tra śava̱so 'vṛ̍tra̱n kāma̍kātayaḥ |
8.092.14c na tvām i̱ndrāti̍ ricyate ||

tve iti̍ | su | pu̱tra̱ | śa̱va̱sa̱ḥ | avṛ̍tran | kāma̍-kātayaḥ |
na | tvām | i̱ndra̱ | ati̍ | ri̱cya̱te̱ ||8.092.14||

8.092.15a sa no̍ vṛṣa̱n sani̍ṣṭhayā̱ saṁ gho̱rayā̍ dravi̱tnvā |
8.092.15c dhi̱yāvi̍ḍḍhi̱ pura̍ṁdhyā ||

saḥ | na̱ḥ | vṛ̱ṣa̱n | sani̍ṣṭhayā | sam | gho̱rayā̍ | dra̱vi̱tnvā |
dhi̱yā | a̱vi̱ḍḍhi̱ | pura̍m-dhyā ||8.092.15||

8.092.16a yas te̍ nū̱naṁ śa̍takrata̱v indra̍ dyu̱mnita̍mo̱ mada̍ḥ |
8.092.16c tena̍ nū̱nam made̍ madeḥ ||

yaḥ | te̱ | nū̱nam | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato | indra̍ | dyu̱mni-ta̍maḥ | mada̍ḥ |
tena̍ | nū̱nam | made̍ | ma̱de̱ḥ ||8.092.16||

8.092.17a yas te̍ ci̱traśra̍vastamo̱ ya i̍ndra vṛtra̱hanta̍maḥ |
8.092.17c ya o̍jo̱dāta̍mo̱ mada̍ḥ ||

yaḥ | te̱ | ci̱traśra̍vaḥ-tamaḥ | yaḥ | i̱ndra̱ | vṛ̱tra̱han-ta̍maḥ |
yaḥ | o̱ja̱ḥ-dāta̍maḥ | mada̍ḥ ||8.092.17||

8.092.18a vi̱dmā hi yas te̍ adriva̱s tvāda̍ttaḥ satya somapāḥ |
8.092.18c viśvā̍su dasma kṛ̱ṣṭiṣu̍ ||

vi̱dma | hi | yaḥ | te̱ | a̱dri̱-va̱ḥ | tvā-da̍ttaḥ | sa̱tya̱ | so̱ma̱-pā̱ḥ |
viśvā̍su | da̱sma̱ | kṛ̱ṣṭiṣu̍ ||8.092.18||

8.092.19a indrā̍ya̱ madva̍ne su̱tam pari̍ ṣṭobhantu no̱ gira̍ḥ |
8.092.19c a̱rkam a̍rcantu kā̱rava̍ḥ ||

indrā̍ya | madva̍ne | su̱tam | pari̍ | sto̱bha̱ntu̱ | na̱ḥ | gira̍ḥ |
a̱rkam | a̱rca̱ntu̱ | kā̱rava̍ḥ ||8.092.19||

8.092.20a yasmi̱n viśvā̱ adhi̱ śriyo̱ raṇa̍nti sa̱pta sa̱ṁsada̍ḥ |
8.092.20c indra̍ṁ su̱te ha̍vāmahe ||

yasmi̍n | viśvā̍ḥ | adhi̍ | śriya̍ḥ | raṇa̍nti | sa̱pta | sa̱m-sada̍ḥ |
indra̍m | su̱te | ha̱vā̱ma̱he̱ ||8.092.20||

8.092.21a trika̍drukeṣu̱ ceta̍naṁ de̱vāso̍ ya̱jñam a̍tnata |
8.092.21c tam id va̍rdhantu no̱ gira̍ḥ ||

tri-ka̍drukeṣu | ceta̍nam | de̱vāsa̍ḥ | ya̱jñam | a̱tna̱ta̱ |
tam | it | va̱rdha̱ntu̱ | na̱ḥ | gira̍ḥ ||8.092.21||

8.092.22a ā tvā̍ viśa̱ntv inda̍vaḥ samu̱dram i̍va̱ sindha̍vaḥ |
8.092.22c na tvām i̱ndrāti̍ ricyate ||

ā | tvā̱ | vi̱śa̱ntu̱ | inda̍vaḥ | sa̱mu̱dram-i̍va | sindha̍vaḥ |
na | tvām | i̱ndra̱ | ati̍ | ri̱cya̱te̱ ||8.092.22||

8.092.23a vi̱vyaktha̍ mahi̱nā vṛ̍ṣan bha̱kṣaṁ soma̍sya jāgṛve |
8.092.23c ya i̍ndra ja̱ṭhare̍ṣu te ||

vi̱vyaktha̍ | ma̱hi̱nā | vṛ̱ṣa̱n | bha̱kṣam | soma̍sya | jā̱gṛ̱ve̱ |
yaḥ | i̱ndra̱ | ja̱ṭhare̍ṣu | te̱ ||8.092.23||

8.092.24a ara̍ṁ ta indra ku̱kṣaye̱ somo̍ bhavatu vṛtrahan |
8.092.24c ara̱ṁ dhāma̍bhya̱ inda̍vaḥ ||

ara̍m | te̱ | i̱ndra̱ | ku̱kṣaye̍ | soma̍ḥ | bha̱va̱tu̱ | vṛ̱tra̱-ha̱n |
ara̍m | dhāma̍-bhyaḥ | inda̍vaḥ ||8.092.24||

8.092.25a ara̱m aśvā̍ya gāyati śru̱taka̍kṣo̱ ara̱ṁ gave̍ |
8.092.25c ara̱m indra̍sya̱ dhāmne̍ ||

ara̍m | aśvā̍ya | gā̱ya̱ti̱ | śru̱ta-ka̍kṣaḥ | ara̍m | gave̍ |
ara̍m | indra̍sya | dhāmne̍ ||8.092.25||

8.092.26a ara̱ṁ hi ṣma̍ su̱teṣu̍ ṇa̱ḥ some̍ṣv indra̱ bhūṣa̍si |
8.092.26c ara̍ṁ te śakra dā̱vane̍ ||

ara̍m | hi | sma̱ | su̱teṣu̍ | na̱ḥ | some̍ṣu | i̱ndra̱ | bhūṣa̍si |
ara̍m | te̱ | śa̱kra̱ | dā̱vane̍ ||8.092.26||

8.092.27a pa̱rā̱kāttā̍c cid adriva̱s tvāṁ na̍kṣanta no̱ gira̍ḥ |
8.092.27c ara̍ṁ gamāma te va̱yam ||

pa̱rā̱kāttā̍t | ci̱t | a̱dri̱-va̱ḥ | tvām | na̱kṣa̱nta̱ | na̱ḥ | gira̍ḥ |
ara̍m | ga̱mā̱ma̱ | te̱ | va̱yam ||8.092.27||

8.092.28a e̱vā hy asi̍ vīra̱yur e̱vā śūra̍ u̱ta sthi̱raḥ |
8.092.28c e̱vā te̱ rādhya̱m mana̍ḥ ||

e̱va | hi | asi̍ | vī̱ra̱-yuḥ | e̱va | śūra̍ḥ | u̱ta | sthi̱raḥ |
e̱va | te̱ | rādhya̍m | mana̍ḥ ||8.092.28||

8.092.29a e̱vā rā̱tis tu̍vīmagha̱ viśve̍bhir dhāyi dhā̱tṛbhi̍ḥ |
8.092.29c adhā̍ cid indra me̱ sacā̍ ||

e̱va | rā̱tiḥ | tu̱vi̱-ma̱gha̱ | viśve̍bhiḥ | dhā̱yi̱ | dhā̱tṛ-bhi̍ḥ |
adha̍ | ci̱t | i̱ndra̱ | me̱ | sacā̍ ||8.092.29||

8.092.30a mo ṣu bra̱hmeva̍ tandra̱yur bhuvo̍ vājānām pate |
8.092.30c matsvā̍ su̱tasya̱ goma̍taḥ ||

mo iti̍ | su | bra̱hmā-i̍va | ta̱ndra̱yuḥ | bhuva̍ḥ | vā̱jā̱nā̱m | pa̱te̱ |
matsva̍ | su̱tasya̍ | go-ma̍taḥ ||8.092.30||

8.092.31a mā na̍ indrā̱bhy ā̱3̱̍diśa̱ḥ sūro̍ a̱ktuṣv ā ya̍man |
8.092.31c tvā yu̱jā va̍nema̱ tat ||

mā | na̱ḥ | i̱ndra̱ | a̱bhi | ā̱-diśa̍ḥ | sūra̍ḥ | a̱ktuṣu̍ | ā | ya̱ma̱n |
tvā | yu̱jā | va̱ne̱ma̱ | tat ||8.092.31||

8.092.32a tvayed i̍ndra yu̱jā va̱yam prati̍ bruvīmahi̱ spṛdha̍ḥ |
8.092.32c tvam a̱smāka̱ṁ tava̍ smasi ||

tvayā̍ | it | i̱ndra̱ | yu̱jā | va̱yam | prati̍ | bru̱vī̱ma̱hi̱ | spṛdha̍ḥ |
tvam | a̱smāka̍m | tava̍ | sma̱si̱ ||8.092.32||

8.092.33a tvām id dhi tvā̱yavo̍ 'nu̱nonu̍vata̱ś carā̍n |
8.092.33c sakhā̍ya indra kā̱rava̍ḥ ||

tvām | it | hi | tvā̱-yava̍ḥ | a̱nu̱-nonu̍vataḥ | carā̍n |
sakhā̍yaḥ | i̱ndra̱ | kā̱rava̍ḥ ||8.092.33||


8.093.01a ud ghed a̱bhi śru̱tāma̍ghaṁ vṛṣa̱bhaṁ naryā̍pasam |
8.093.01c astā̍ram eṣi sūrya ||

ut | gha̱ | it | a̱bhi | śru̱ta-ma̍gham | vṛ̱ṣa̱bham | narya̍-apasam |
astā̍ram | e̱ṣi̱ | sū̱rya̱ ||8.093.01||

8.093.02a nava̱ yo na̍va̱tim puro̍ bi̱bheda̍ bā̱hvo̍jasā |
8.093.02c ahi̍ṁ ca vṛtra̱hāva̍dhīt ||

nava̍ | yaḥ | na̱va̱tim | pura̍ḥ | bi̱bheda̍ | bā̱hu-o̍jasā |
ahi̍m | ca̱ | vṛ̱tra̱-hā | a̱va̱dhī̱t ||8.093.02||

8.093.03a sa na̱ indra̍ḥ śi̱vaḥ sakhāśvā̍va̱d goma̱d yava̍mat |
8.093.03c u̱rudhā̍reva dohate ||

saḥ | na̱ḥ | indra̍ḥ | śi̱vaḥ | sakhā̍ | aśva̍-vat | go-ma̍t | yava̍-mat |
u̱rudhā̍rā-iva | do̱ha̱te̱ ||8.093.03||

8.093.04a yad a̱dya kac ca̍ vṛtrahann u̱dagā̍ a̱bhi sū̍rya |
8.093.04c sarva̱ṁ tad i̍ndra te̱ vaśe̍ ||

yat | a̱dya | kat | ca̱ | vṛ̱tra̱-ha̱n | u̱t-agā̍ḥ | a̱bhi | sū̱rya̱ |
sarva̍m | tat | i̱ndra̱ | te̱ | vaśe̍ ||8.093.04||

8.093.05a yad vā̍ pravṛddha satpate̱ na ma̍rā̱ iti̱ manya̍se |
8.093.05c u̱to tat sa̱tyam it tava̍ ||

yat | vā̱ | pra̱-vṛ̱ddha̱ | sa̱t-pa̱te̱ | na | ma̱rai̱ | iti̍ | manya̍se |
u̱to iti̍ | tat | sa̱tyam | it | tava̍ ||8.093.05||

8.093.06a ye somā̍saḥ parā̱vati̱ ye a̍rvā̱vati̍ sunvi̱re |
8.093.06c sarvā̱m̐s tām̐ i̍ndra gacchasi ||

ye | somā̍saḥ | pa̱rā̱-vati̍ | ye | a̱rvā̱-vati̍ | su̱nvi̱re |
sarvā̍n | tān | i̱ndra̱ | ga̱ccha̱si̱ ||8.093.06||

8.093.07a tam indra̍ṁ vājayāmasi ma̱he vṛ̱trāya̱ hanta̍ve |
8.093.07c sa vṛṣā̍ vṛṣa̱bho bhu̍vat ||

tam | indra̍m | vā̱ja̱yā̱ma̱si̱ | ma̱he | vṛ̱trāya̍ | hanta̍ve |
saḥ | vṛṣā̍ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | bhu̱va̱t ||8.093.07||

8.093.08a indra̱ḥ sa dāma̍ne kṛ̱ta oji̍ṣṭha̱ḥ sa made̍ hi̱taḥ |
8.093.08c dyu̱mnī ślo̱kī sa so̱myaḥ ||

indra̍ḥ | saḥ | dāma̍ne | kṛ̱taḥ | oji̍ṣṭha̍ḥ | saḥ | made̍ | hi̱taḥ |
dyu̱mnī | ślo̱kī | saḥ | so̱myaḥ ||8.093.08||

8.093.09a gi̱rā vajro̱ na sambhṛ̍ta̱ḥ saba̍lo̱ ana̍pacyutaḥ |
8.093.09c va̱va̱kṣa ṛ̱ṣvo astṛ̍taḥ ||

gi̱rā | vajra̍ḥ | na | sam-bhṛ̍taḥ | sa-ba̍laḥ | ana̍pa-cyutaḥ |
va̱va̱kṣe | ṛ̱ṣvaḥ | astṛ̍taḥ ||8.093.09||

8.093.10a du̱rge ci̍n naḥ su̱gaṁ kṛ̍dhi gṛṇā̱na i̍ndra girvaṇaḥ |
8.093.10c tvaṁ ca̍ maghava̱n vaśa̍ḥ ||

du̱ḥ-ge | ci̱t | na̱ḥ | su̱-gam | kṛ̱dhi̱ | gṛ̱ṇā̱naḥ | i̱ndra̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ |
tvam | ca̱ | ma̱gha̱-va̱n | vaśa̍ḥ ||8.093.10||

8.093.11a yasya̍ te̱ nū ci̍d ā̱diśa̱ṁ na mi̱nanti̍ sva̱rājya̍m |
8.093.11c na de̱vo nādhri̍gu̱r jana̍ḥ ||

yasya̍ | te̱ | nu | ci̱t | ā̱-diśa̍m | na | mi̱nanti̍ | sva̱-rājya̍m |
na | de̱vaḥ | na | adhri̍-guḥ | jana̍ḥ ||8.093.11||

8.093.12a adhā̍ te̱ apra̍tiṣkutaṁ de̱vī śuṣma̍ṁ saparyataḥ |
8.093.12c u̱bhe su̍śipra̱ roda̍sī ||

adha̍ | te̱ | apra̍ti-skutam | de̱vī iti̍ | śuṣma̍m | sa̱pa̱rya̱ta̱ḥ |
u̱bhe iti̍ | su̱-śi̱pra̱ | roda̍sī̱ iti̍ ||8.093.12||

8.093.13a tvam e̱tad a̍dhārayaḥ kṛ̱ṣṇāsu̱ rohi̍ṇīṣu ca |
8.093.13c paru̍ṣṇīṣu̱ ruśa̱t paya̍ḥ ||

tvam | e̱tat | a̱dhā̱ra̱ya̱ḥ | kṛ̱ṣṇāsu̍ | rohi̍ṇīṣu | ca̱ |
paru̍ṣṇīṣu | ruśa̍t | paya̍ḥ ||8.093.13||

8.093.14a vi yad ahe̱r adha̍ tvi̱ṣo viśve̍ de̱vāso̱ akra̍muḥ |
8.093.14c vi̱dan mṛ̱gasya̱ tām̐ ama̍ḥ ||

vi | yat | ahe̍ | adha̍ | tvi̱ṣaḥ | viśve̍ | de̱vāsa̍ḥ | akra̍muḥ |
vi̱dat | mṛ̱gasya̍ | tān | ama̍ḥ ||8.093.14||

8.093.15a ād u̍ me niva̱ro bhu̍vad vṛtra̱hādi̍ṣṭa̱ pauṁsya̍m |
8.093.15c ajā̍taśatru̱r astṛ̍taḥ ||

āt | ū̱m̐ iti̍ | me̱ | ni̱-va̱raḥ | bhu̱va̱t | vṛ̱tra̱-hā | a̱di̱ṣṭa̱ | pauṁsya̍m |
ajā̍ta-śatruḥ | astṛ̍taḥ ||8.093.15||

8.093.16a śru̱taṁ vo̍ vṛtra̱hanta̍ma̱m pra śardha̍ṁ carṣaṇī̱nām |
8.093.16c ā śu̍ṣe̱ rādha̍se ma̱he ||

śru̱tam | va̱ḥ | vṛ̱tra̱han-ta̍mam | pra | śardha̍m | śa̱rṣa̱ṇī̱nām |
ā | śu̍ṣe | rādha̍se | ma̱he ||8.093.16||

8.093.17a a̱yā dhi̱yā ca̍ gavya̱yā puru̍ṇāma̱n puru̍ṣṭuta |
8.093.17c yat some̍-soma̱ ābha̍vaḥ ||

a̱yā | dhi̱yā | ca̱ | ga̱vya̱-yā | puru̍-nāman | puru̍-stuta |
yat | some̍-some | ā | abha̍vaḥ ||8.093.17||

8.093.18a bo̱dhinma̍nā̱ id a̍stu no vṛtra̱hā bhūryā̍sutiḥ |
8.093.18c śṛ̱ṇotu̍ śa̱kra ā̱śiṣa̍m ||

bo̱dhit-ma̍nāḥ | it | a̱stu̱ | na̱ḥ | vṛ̱tra̱-hā | bhūri̍-āsutiḥ |
śṛ̱ṇotu̍ | śu̱kraḥ | ā̱-śiṣa̍m ||8.093.18||

8.093.19a kayā̱ tvaṁ na̍ ū̱tyābhi pra ma̍ndase vṛṣan |
8.093.19c kayā̍ sto̱tṛbhya̱ ā bha̍ra ||

kayā̍ | tvam | na̱ḥ | ū̱tyā | a̱bhi | pra | ma̱nda̱se̱ | vṛ̱ṣa̱n |
kayā̍ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | ā | bha̱ra̱ ||8.093.19||

8.093.20a kasya̱ vṛṣā̍ su̱te sacā̍ ni̱yutvā̍n vṛṣa̱bho ra̍ṇat |
8.093.20c vṛ̱tra̱hā soma̍pītaye ||

kasya̍ | vṛṣā̍ | su̱te | sacā̍ | ni̱yutvā̍n | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | ra̱ṇa̱t |
vṛ̱tra̱-hā | soma̍-pītaye ||8.093.20||

8.093.21a a̱bhī ṣu ṇa̱s tvaṁ ra̱yim ma̍ndasā̱naḥ sa̍ha̱sriṇa̍m |
8.093.21c pra̱ya̱ntā bo̍dhi dā̱śuṣe̍ ||

a̱bhi | su | na̱ḥ | tvam | ra̱yim | ma̱nda̱sā̱naḥ | sa̱ha̱sriṇa̍m |
pra̱-ya̱ntā | bo̱dhi̱ | dā̱śuṣe̍ ||8.093.21||

8.093.22a patnī̍vantaḥ su̱tā i̱ma u̱śanto̍ yanti vī̱taye̍ |
8.093.22c a̱pāṁ jagmi̍r nicumpu̱ṇaḥ ||

patnī̍-vantaḥ | su̱tāḥ | i̱me | u̱śanta̍ḥ | ya̱nti̱ | vī̱taye̍ |
a̱pām | jagmi̍ḥ | ni̱-cu̱mpu̱ṇaḥ ||8.093.22||

8.093.23a i̱ṣṭā hotrā̍ asṛkṣa̱tendra̍ṁ vṛ̱dhāso̍ adhva̱re |
8.093.23c acchā̍vabhṛ̱tham oja̍sā ||

i̱ṣṭāḥ | hotrā̍ḥ | a̱sṛ̱kṣa̱ta̱ | indra̍m | vṛ̱dhāsa̍ḥ | a̱dhva̱re |
accha̍ | a̱va̱-bhṛ̱tham | oja̍sā ||8.093.23||

8.093.24a i̱ha tyā sa̍dha̱mādyā̱ harī̱ hira̍ṇyakeśyā |
8.093.24c vo̱ḻhām a̱bhi prayo̍ hi̱tam ||

i̱ha | tyā | sa̱dha̱-mādyā̍ | harī̱ iti̍ | hira̍ṇya-keśyā |
vo̱ḻhām | a̱bhi | praya̍ḥ | hi̱tam ||8.093.24||

8.093.25a tubhya̱ṁ somā̍ḥ su̱tā i̱me stī̱rṇam ba̱rhir vi̍bhāvaso |
8.093.25c sto̱tṛbhya̱ indra̱m ā va̍ha ||

tubhya̍m | somā̍ḥ | su̱tāḥ | i̱me | stī̱rṇam | ba̱rhiḥ | vi̱bhā̱va̱so̱ iti̍ vibhā-vaso |
sto̱tṛ-bhya̍ḥ | indra̍m | ā | va̱ha̱ ||8.093.25||

8.093.26a ā te̱ dakṣa̱ṁ vi ro̍ca̱nā dadha̱d ratnā̱ vi dā̱śuṣe̍ |
8.093.26c sto̱tṛbhya̱ indra̍m arcata ||

ā | te̱ | dakṣa̍m | vi | ro̱ca̱nā | da̱dha̱t | ratnā̍ | vi | dā̱śuṣe̍ |
sto̱tṛ-bhyaḥ | indra̍m | a̱rca̱ta̱ ||8.093.26||

8.093.27a ā te̍ dadhāmīndri̱yam u̱kthā viśvā̍ śatakrato |
8.093.27c sto̱tṛbhya̍ indra mṛḻaya ||

ā | te̱ | da̱dhā̱mi̱ | i̱ndri̱yam | u̱kthā | viśvā̍ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
sto̱tṛ-bhya̍ḥ | i̱ndra̱ | mṛ̱ḻa̱ya̱ ||8.093.27||

8.093.28a bha̱dram-bha̍draṁ na̱ ā bha̱reṣa̱m ūrja̍ṁ śatakrato |
8.093.28c yad i̍ndra mṛ̱ḻayā̍si naḥ ||

bha̱dram-bha̍dram | na̱ḥ | ā | bha̱ra̱ | iṣa̍m | ūrja̍m | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
yat | i̱ndra̱ | mṛ̱ḻayā̍si | na̱ḥ ||8.093.28||

8.093.29a sa no̱ viśvā̱ny ā bha̍ra suvi̱tāni̍ śatakrato |
8.093.29c yad i̍ndra mṛ̱ḻayā̍si naḥ ||

saḥ | na̱ḥ | viśvā̍ni | ā | bha̱ra̱ | su̱vi̱tāni̍ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
yat | i̱ndra̱ | mṛ̱ḻayā̍si | na̱ḥ ||8.093.29||

8.093.30a tvām id vṛ̍trahantama su̱tāva̍nto havāmahe |
8.093.30c yad i̍ndra mṛ̱ḻayā̍si naḥ ||

tvām | it | vṛ̱tra̱ha̱n-ta̱ma̱ | su̱ta-va̍ntaḥ | ha̱vā̱ma̱he̱ |
yat | i̱ndra̱ | mṛ̱ḻayā̍si | na̱ḥ ||8.093.30||

8.093.31a upa̍ no̱ hari̍bhiḥ su̱taṁ yā̱hi ma̍dānām pate |
8.093.31c upa̍ no̱ hari̍bhiḥ su̱tam ||

upa̍ | na̱ḥ | hari̍-bhiḥ | su̱tam | yā̱hi | ma̱dā̱nā̱m | pa̱te̱ |
upa̍ | na̱ḥ | hari̍-bhiḥ | su̱tam ||8.093.31||

8.093.32a dvi̱tā yo vṛ̍tra̱hanta̍mo vi̱da indra̍ḥ śa̱takra̍tuḥ |
8.093.32c upa̍ no̱ hari̍bhiḥ su̱tam ||

dvi̱tā | yaḥ | vṛ̱tra̱han-ta̍maḥ | vi̱de | indra̍ḥ | śa̱ta-kra̍tuḥ |
upa̍ | na̱ḥ | hari̍-bhiḥ | su̱tam ||8.093.32||

8.093.33a tvaṁ hi vṛ̍trahann eṣām pā̱tā somā̍nā̱m asi̍ |
8.093.33c upa̍ no̱ hari̍bhiḥ su̱tam ||

tvam | hi | vṛ̱tra̱-ha̱n | e̱ṣā̱m | pā̱tā | somā̍nām | asi̍ |
upa̍ | na̱ḥ | hari̍-bhiḥ | su̱tam ||8.093.33||

8.093.34a indra̍ i̱ṣe da̍dātu na ṛbhu̱kṣaṇa̍m ṛ̱bhuṁ ra̱yim |
8.093.34c vā̱jī da̍dātu vā̱jina̍m ||

indra̍ḥ | i̱ṣe | da̱dā̱tu̱ | na̱ḥ | ṛ̱bhu̱kṣaṇa̍m | ṛ̱bhum | ra̱yim |
vā̱jī | da̱dā̱tu̱ | vā̱jina̍m ||8.093.34||


8.094.01a gaur dha̍yati ma̱rutā̍ṁ śrava̱syur mā̱tā ma̱ghonā̍m |
8.094.01c yu̱ktā vahnī̱ rathā̍nām ||

gauḥ | dha̱ya̱ti̱ | ma̱rutā̍m | śra̱va̱syuḥ | ma̱tā | ma̱ghonā̍m |
yu̱ktā | vahni̍ḥ | rathā̍nām ||8.094.01||

8.094.02a yasyā̍ de̱vā u̱pasthe̍ vra̱tā viśve̍ dhā̱raya̍nte |
8.094.02c sūryā̱māsā̍ dṛ̱śe kam ||

yasyā̍ḥ | de̱vāḥ | u̱pa-sthe̍ | vra̱tā | viśve̍ | dhā̱raya̍nte |
sūryā̱māsā̍ | dṛ̱śe | kam ||8.094.02||

8.094.03a tat su no̱ viśve̍ a̱rya ā sadā̍ gṛṇanti kā̱rava̍ḥ |
8.094.03c ma̱ruta̱ḥ soma̍pītaye ||

tat | su | na̱ḥ | viśve̍ | a̱ryaḥ | ā | sadā̍ | gṛ̱ṇa̱nti̱ | kā̱rava̍ḥ |
ma̱ruta̍ḥ | soma̍-pītaye ||8.094.03||

8.094.04a asti̱ somo̍ a̱yaṁ su̱taḥ piba̍nty asya ma̱ruta̍ḥ |
8.094.04c u̱ta sva̱rājo̍ a̱śvinā̍ ||

asti̍ | soma̍ḥ | a̱yam | su̱taḥ | piba̍nti | a̱sya̱ | ma̱ruta̍ḥ |
u̱ta | sva̱-rāja̍ḥ | a̱śvinā̍ ||8.094.04||

8.094.05a piba̍nti mi̱tro a̍rya̱mā tanā̍ pū̱tasya̱ varu̍ṇaḥ |
8.094.05c tri̱ṣa̱dha̱sthasya̱ jāva̍taḥ ||

piba̍nti | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | tanā̍ | pū̱tasya̍ | varu̍ṇaḥ |
tri̱-sa̱dha̱sthasya̍ | jāva̍taḥ ||8.094.05||

8.094.06a u̱to nv a̍sya̱ joṣa̱m ām̐ indra̍ḥ su̱tasya̱ goma̍taḥ |
8.094.06c prā̱tar hote̍va matsati ||

u̱to iti̍ | nu | a̱sya̱ | joṣa̍m | ā | indra̍ḥ | su̱tasya̍ | go-ma̍taḥ |
prā̱taḥ | hotā̍-iva | ma̱tsa̱ti̱ ||8.094.06||

8.094.07a kad a̍tviṣanta sū̱raya̍s ti̱ra āpa̍ iva̱ sridha̍ḥ |
8.094.07c arṣa̍nti pū̱tada̍kṣasaḥ ||

kat | a̱tvi̱ṣa̱nta̱ | sū̱raya̍ḥ | ti̱raḥ | āpa̍ḥ-iva | sridha̍ḥ |
arṣa̍nti | pū̱ta-da̍kṣasaḥ ||8.094.07||

8.094.08a kad vo̍ a̱dya ma̱hānā̍ṁ de̱vānā̱m avo̍ vṛṇe |
8.094.08c tmanā̍ ca da̱smava̍rcasām ||

kat | va̱ḥ | a̱dya | ma̱hānā̍m | de̱vānā̍m | ava̍ḥ | vṛ̱ṇe̱ |
tmanā̍ | ca̱ | da̱sma-va̍rcasām ||8.094.08||

8.094.09a ā ye viśvā̱ pārthi̍vāni pa̱pratha̍n roca̱nā di̱vaḥ |
8.094.09c ma̱ruta̱ḥ soma̍pītaye ||

ā | ye | viśvā̍ | pārthi̍vāni | pa̱pratha̍n | ro̱ca̱nā | di̱vaḥ |
ma̱ruta̍ḥ | soma̍-pītaye ||8.094.09||

8.094.10a tyān nu pū̱tada̍kṣaso di̱vo vo̍ maruto huve |
8.094.10c a̱sya soma̍sya pī̱taye̍ ||

tyān | nu | pū̱ta-da̍kṣasaḥ | di̱vaḥ | va̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | hu̱ve̱ |
a̱sya | soma̍sya | pī̱taye̍ ||8.094.10||

8.094.11a tyān nu ye vi roda̍sī tasta̱bhur ma̱ruto̍ huve |
8.094.11c a̱sya soma̍sya pī̱taye̍ ||

tyān | nu | ye | vi | roda̍sī̱ iti̍ | ta̱sta̱bhuḥ | ma̱ruta̍ḥ | hu̱ve̱ |
a̱sya | soma̍sya | pī̱taye̍ ||8.094.11||

8.094.12a tyaṁ nu māru̍taṁ ga̱ṇaṁ gi̍ri̱ṣṭhāṁ vṛṣa̍ṇaṁ huve |
8.094.12c a̱sya soma̍sya pī̱taye̍ ||

tyam | nu | māru̍tam | ga̱ṇam | gi̱ri̱-sthām | vṛṣa̍ṇam | hu̱ve̱ |
a̱sya | soma̍sya | pī̱taye̍ ||8.094.12||


8.095.01a ā tvā̱ giro̍ ra̱thīr i̱vāsthu̍ḥ su̱teṣu̍ girvaṇaḥ |
8.095.01c a̱bhi tvā̱ sam a̍nūṣa̱tendra̍ va̱tsaṁ na mā̱tara̍ḥ ||

ā | tvā̱ | gira̍ḥ | ra̱thīḥ-i̍va | asthu̍ḥ | su̱teṣu̍ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ |
a̱bhi | tvā̱ | sam | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | indra̍ | va̱tsam | na | mā̱tara̍ḥ ||8.095.01||

8.095.02a ā tvā̍ śu̱krā a̍cucyavuḥ su̱tāsa̍ indra girvaṇaḥ |
8.095.02c pibā̱ tv a1̱̍syāndha̍sa̱ indra̱ viśvā̍su te hi̱tam ||

ā | tvā̱ | śu̱krāḥ | a̱cu̱cya̱vu̱ḥ | su̱tāsa̍ḥ | i̱ndra̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ |
piba̍ | tu | a̱sya | andha̍saḥ | indra̍ | viśvā̍su | te̱ | hi̱tam ||8.095.02||

8.095.03a pibā̱ soma̱m madā̍ya̱ kam indra̍ śye̱nābhṛ̍taṁ su̱tam |
8.095.03c tvaṁ hi śaśva̍tīnā̱m patī̱ rājā̍ vi̱śām asi̍ ||

piba̍ | soma̍m | madā̍ya | kam | indra̍ | śye̱na-ā̍bhṛtam | su̱tam |
tvam | hi | śaśva̍tīnām | pati̍ḥ | rājā̍ | vi̱śām | asi̍ ||8.095.03||

8.095.04a śru̱dhī hava̍ṁ tira̱ścyā indra̱ yas tvā̍ sapa̱ryati̍ |
8.095.04c su̱vīrya̍sya̱ goma̍to rā̱yas pū̍rdhi ma̱hām̐ a̍si ||

śru̱dhi | hava̍m | ti̱ra̱ścyāḥ | indra̍ | yaḥ | tvā̱ | sa̱pa̱ryati̍ |
su̱-vīrya̍sya | go-ma̍taḥ | rā̱yaḥ | pū̱rdhi̱ | ma̱hān | a̱si̱ ||8.095.04||

8.095.05a indra̱ yas te̱ navī̍yasī̱ṁ gira̍m ma̱ndrām ajī̍janat |
8.095.05c ci̱ki̱tvinma̍nasa̱ṁ dhiya̍m pra̱tnām ṛ̱tasya̍ pi̱pyuṣī̍m ||

indra̍ | yaḥ | te̱ | navī̍yasīm | gira̍m | ma̱ndrām | ajī̍janat |
ci̱ki̱tvit-ma̍nasam | dhiya̍m | pra̱tnām | ṛ̱tasya̍ | pi̱pyuṣī̍m ||8.095.05||

8.095.06a tam u̍ ṣṭavāma̱ yaṁ gira̱ indra̍m u̱kthāni̍ vāvṛ̱dhuḥ |
8.095.06c pu̱rūṇy a̍sya̱ pauṁsyā̱ siṣā̍santo vanāmahe ||

tam | ū̱m̐ iti̍ | sta̱vā̱ma̱ | yam | gira̍ḥ | indra̍m | u̱kthāni̍ | va̱vṛ̱dhuḥ |
pu̱rūṇi̍ | a̱sya̱ | pauṁsyā̍ | sisā̍santaḥ | va̱nā̱ma̱he̱ ||8.095.06||

8.095.07a eto̱ nv indra̱ṁ stavā̍ma śu̱ddhaṁ śu̱ddhena̱ sāmnā̍ |
8.095.07c śu̱ddhair u̱kthair vā̍vṛ̱dhvāṁsa̍ṁ śu̱ddha ā̱śīrvā̍n mamattu ||

eto̱ iti̍ | nu | indra̍m | stavā̍ma | śu̱ddham | śu̱ddhena̍ | sāmnā̍ |
śu̱ddhaiḥ | u̱kthaiḥ | va̱vṛ̱dhvāṁsa̍m | śu̱ddhaḥ | ā̱śīḥ-vā̍n | ma̱ma̱ttu̱ ||8.095.07||

8.095.08a indra̍ śu̱ddho na̱ ā ga̍hi śu̱ddhaḥ śu̱ddhābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ |
8.095.08c śu̱ddho ra̱yiṁ ni dhā̍raya śu̱ddho ma̍maddhi so̱myaḥ ||

indra̍ | śu̱ddhaḥ | na̱ḥ | ā | ga̱hi̱ | śu̱ddhaḥ | śu̱ddhābhi̍ḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
śu̱ddhaḥ | ra̱yim | ni | dhā̱ra̱ya̱ | śu̱ddhaḥ | ma̱ma̱ddhi̱ | so̱myaḥ ||8.095.08||

8.095.09a indra̍ śu̱ddho hi no̍ ra̱yiṁ śu̱ddho ratnā̍ni dā̱śuṣe̍ |
8.095.09c śu̱ddho vṛ̱trāṇi̍ jighnase śu̱ddho vāja̍ṁ siṣāsasi ||

indra̍ | śu̱ddhaḥ | hi | na̱ḥ | ra̱yim | śu̱ddhaḥ | ratnā̍ni | dā̱śuṣe̍ |
śu̱ddhaḥ | vṛ̱trāṇi̍ | ji̱ghna̱se̱ | śu̱ddhaḥ | vāja̍m | si̱sā̱sa̱si̱ ||8.095.09||


8.096.01a a̱smā u̱ṣāsa̱ āti̍ranta̱ yāma̱m indrā̍ya̱ nakta̱m ūrmyā̍ḥ su̱vāca̍ḥ |
8.096.01c a̱smā āpo̍ mā̱tara̍ḥ sa̱pta ta̍sthu̱r nṛbhya̱s tarā̍ya̱ sindha̍vaḥ supā̱rāḥ ||

a̱smai | u̱ṣasa̍ḥ | ā | a̱ti̱ra̱nta̱ | yāma̍m | indrā̍ya | nakta̍m | ūrmyā̍ḥ | su̱-vāca̍ḥ |
a̱smai | āpa̍ḥ | mā̱tara̍ḥ | sa̱pta | ta̱sthu̱ḥ | nṛ-bhya̍ḥ | tarā̍ya | sindha̍vaḥ | su̱-pā̱rāḥ ||8.096.01||

8.096.02a ati̍viddhā vithu̱reṇā̍ ci̱d astrā̱ triḥ sa̱pta sānu̱ saṁhi̍tā girī̱ṇām |
8.096.02c na tad de̱vo na martya̍s tuturyā̱d yāni̱ pravṛ̍ddho vṛṣa̱bhaś ca̱kāra̍ ||

ati̍-viddhā | vi̱thu̱reṇa̍ | ci̱t | asrā̍ | triḥ | sa̱pta | sānu̍ | sam-hi̍tā | gi̱rī̱ṇām |
na | tat | de̱vaḥ | na | martya̍ḥ | tu̱tu̱ryā̱t | yāni̍ | pra-vṛ̍ddhaḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | ca̱kāra̍ ||8.096.02||

8.096.03a indra̍sya̱ vajra̍ āya̱so nimi̍śla̱ indra̍sya bā̱hvor bhūyi̍ṣṭha̱m oja̍ḥ |
8.096.03c śī̱rṣann indra̍sya̱ krata̍vo nire̱ka ā̱sann eṣa̍nta̱ śrutyā̍ upā̱ke ||

indra̍sya | vajra̍ḥ | ā̱ya̱saḥ | ni-mi̍ślaḥ | indra̍sya | bā̱hvoḥ | bhūyi̍ṣṭham | oja̍ḥ |
śī̱rṣan | indra̍sya | krata̍vaḥ | ni̱re̱ke | ā̱san | ā | ī̱ṣa̱nta̱ | śrutyai̍ | u̱pā̱ke ||8.096.03||

8.096.04a manye̍ tvā ya̱jñiya̍ṁ ya̱jñiyā̍nā̱m manye̍ tvā̱ cyava̍na̱m acyu̍tānām |
8.096.04c manye̍ tvā̱ satva̍nām indra ke̱tum manye̍ tvā vṛṣa̱bhaṁ ca̍rṣaṇī̱nām ||

manye̍ | tvā̱ | ya̱jñiya̍m | ya̱jñiyā̍nām | manye̍ | tvā̱ | cyava̍nam | acyu̍tānām |
manye̍ | tvā̱ | satva̍nām | i̱ndra̱ | ke̱tum | manye̍ | tvā̱ | vṛ̱ṣa̱bham | ca̱rṣa̱ṇī̱nām ||8.096.04||

8.096.05a ā yad vajra̍m bā̱hvor i̍ndra̱ dhatse̍ mada̱cyuta̱m aha̍ye̱ hanta̱vā u̍ |
8.096.05c pra parva̍tā̱ ana̍vanta̱ pra gāva̱ḥ pra bra̱hmāṇo̍ abhi̱nakṣa̍nta̱ indra̍m ||

ā | yat | vajra̍m | bā̱hvoḥ | i̱ndra̱ | dhatse̍ | ma̱da̱-cyuta̍m | aha̍ye | hanta̱vai | ū̱m̐ iti̍ |
pra | parva̍tāḥ | ana̍vanta | pra | gāva̍ḥ | pra | bra̱hmāṇa̍ḥ | a̱bhi̱-nakṣa̍ntaḥ | indra̍m ||8.096.05||

8.096.06a tam u̍ ṣṭavāma̱ ya i̱mā ja̱jāna̱ viśvā̍ jā̱tāny ava̍rāṇy asmāt |
8.096.06c indre̍ṇa mi̱traṁ di̍dhiṣema gī̱rbhir upo̱ namo̍bhir vṛṣa̱bhaṁ vi̍śema ||

tam | ū̱m̐ iti̍ | sta̱vā̱ma̱ | yaḥ | i̱mā | ja̱jāna̍ | viśvā̍ | jā̱tāni̍ | ava̍rāṇi | a̱smā̱t |
indre̍ṇa | mi̱tram | di̱dhi̱ṣe̱ma̱ | gī̱ḥ-bhiḥ | upo̱ iti̍ | nama̍ḥ-bhiḥ | vṛ̱ṣa̱bham | vi̱śe̱ma̱ ||8.096.06||

8.096.07a vṛ̱trasya̍ tvā śva̱sathā̱d īṣa̍māṇā̱ viśve̍ de̱vā a̍jahu̱r ye sakhā̍yaḥ |
8.096.07c ma̱rudbhi̍r indra sa̱khyaṁ te̍ a̱stv athe̱mā viśvā̱ḥ pṛta̍nā jayāsi ||

vṛ̱trasya̍ | tvā̱ | śva̱sathā̍t | īṣa̍māṇāḥ | viśve̍ | de̱vāḥ | a̱ja̱hu̱ḥ | ye | sakhā̍yaḥ |
ma̱rut-bhi̍ḥ | i̱ndra̱ | sa̱khyam | te̱ | a̱stu̱ | atha̍ | i̱māḥ | viśvā̍ḥ | pṛta̍nāḥ | ja̱yā̱si̱ ||8.096.07||

8.096.08a triḥ ṣa̱ṣṭis tvā̍ ma̱ruto̍ vāvṛdhā̱nā u̱srā i̍va rā̱śayo̍ ya̱jñiyā̍saḥ |
8.096.08c upa̱ tvema̍ḥ kṛ̱dhi no̍ bhāga̱dheya̱ṁ śuṣma̍ṁ ta e̱nā ha̱viṣā̍ vidhema ||

triḥ | ṣa̱ṣṭiḥ | tvā̱ | ma̱ruta̍ḥ | va̱vṛ̱dhā̱nāḥ | u̱srāḥ-i̍va | rā̱śaya̍ḥ | ya̱jñiyā̍saḥ |
upa̍ | tvā̱ | ā | i̱ma̱ḥ | kṛ̱dhi | na̱ḥ | bhā̱ga̱-dheya̍m | śuṣma̍m | te̱ | e̱nā | ha̱viṣā̍ | vi̱dhe̱ma̱ ||8.096.08||

8.096.09a ti̱gmam āyu̍dham ma̱rutā̱m anī̍ka̱ṁ kas ta̍ indra̱ prati̱ vajra̍ṁ dadharṣa |
8.096.09c a̱nā̱yu̱dhāso̱ asu̍rā ade̱vāś ca̱kreṇa̱ tām̐ apa̍ vapa ṛjīṣin ||

ti̱gmam | āyu̍dham | ma̱rutā̍m | anī̍kam | kaḥ | te̱ | i̱ndra̱ | prati̍ | vajra̍m | da̱dha̱rṣa̱ |
a̱nā̱yu̱dhāsa̍ḥ | asu̍rāḥ | a̱de̱vāḥ | ca̱kreṇa̍ | tān | apa̍ | va̱pa̱ | ṛ̱jī̱ṣi̱n ||8.096.09||

8.096.10a ma̱ha u̱grāya̍ ta̱vase̍ suvṛ̱ktim prera̍ya śi̱vata̍māya pa̱śvaḥ |
8.096.10c girvā̍hase̱ gira̱ indrā̍ya pū̱rvīr dhe̱hi ta̱nve̍ ku̱vid a̱ṅga veda̍t ||

ma̱he | u̱grāya̍ | ta̱vase̍ | su̱-vṛ̱ktim | pra | ī̱ra̱ya̱ | śi̱va-ta̍māya | pa̱śvaḥ |
girvā̍hase | gira̍ḥ | indrā̍ya | pū̱rvīḥ | dhe̱hi | ta̱nve̍ | ku̱vit | a̱ṅga | veda̍t ||8.096.10||

8.096.11a u̱kthavā̍hase vi̱bhve̍ manī̱ṣāṁ druṇā̱ na pā̱ram ī̍rayā na̱dīnā̍m |
8.096.11c ni spṛ̍śa dhi̱yā ta̱nvi̍ śru̱tasya̱ juṣṭa̍tarasya ku̱vid a̱ṅga veda̍t ||

u̱ktha-vā̍hase | vi̱-bhve̍ | ma̱nī̱ṣām | druṇā̍ | na | pā̱ram | ī̱ra̱ya̱ | na̱dīnā̍m |
ni | spṛ̱śa̱ | dhi̱yā | ta̱nvi̍ | śru̱tasya̍ | juṣṭa̍-tarasya | ku̱vit | a̱ṅga | veda̍t ||8.096.11||

8.096.12a tad vi̍viḍḍhi̱ yat ta̱ indro̱ jujo̍ṣat stu̱hi su̍ṣṭu̱tiṁ nama̱sā vi̍vāsa |
8.096.12c upa̍ bhūṣa jarita̱r mā ru̍vaṇyaḥ śrā̱vayā̱ vāca̍ṁ ku̱vid a̱ṅga veda̍t ||

tat | vi̱vi̱ḍḍhi̱ | yat | te̱ | indra̍ḥ | jujo̍ṣat | stu̱hi | su̱-stu̱tim | nama̍sā | ā | vi̱vā̱sa̱ |
upa̍ | bhū̱ṣa̱ | ja̱ri̱ta̱ḥ | mā | ru̱va̱ṇya̱ḥ | śrā̱vayā̍ | vāca̍m | ku̱vit | a̱ṅga | veda̍t ||8.096.12||

8.096.13a ava̍ dra̱pso a̍ṁśu̱matī̍m atiṣṭhad iyā̱naḥ kṛ̱ṣṇo da̱śabhi̍ḥ sa̱hasrai̍ḥ |
8.096.13c āva̱t tam indra̱ḥ śacyā̱ dhama̍nta̱m apa̱ snehi̍tīr nṛ̱maṇā̍ adhatta ||

ava̍ | dra̱psaḥ | a̱ṁśu̱-matī̍m | a̱ti̱ṣṭha̱t | i̱yā̱naḥ | kṛ̱ṣṇaḥ | da̱śa-bhi̍ḥ | sa̱hasrai̍ḥ |
āva̍t | tam | indra̍ḥ | śacyā̍ | dhama̍ntam | apa̍ | snehi̍tīḥ | nṛ̱-manā̍ḥ | a̱dha̱tta̱ ||8.096.13||

8.096.14a dra̱psam a̍paśya̱ṁ viṣu̍ṇe̱ cara̍ntam upahva̱re na̱dyo̍ aṁśu̱matyā̍ḥ |
8.096.14c nabho̱ na kṛ̱ṣṇam a̍vatasthi̱vāṁsa̱m iṣyā̍mi vo vṛṣaṇo̱ yudhya̍tā̱jau ||

dra̱psam | a̱pa̱śya̱m | viṣu̍ṇe | cara̍ntam | u̱pa̱-hva̱re | na̱dya̍ḥ | a̱ṁśu̱-matyā̍ḥ |
nabha̍ḥ | na | kṛ̱ṣṇam | a̱va̱ta̱sthi̱-vāṁsa̍m | iṣyā̍mi | va̱ḥ | vṛ̱ṣa̱ṇa̱ḥ | yudhya̍ta | ā̱jau ||8.096.14||

8.096.15a adha̍ dra̱pso a̍ṁśu̱matyā̍ u̱pasthe 'dhā̍rayat ta̱nva̍ṁ titviṣā̱ṇaḥ |
8.096.15c viśo̱ ade̍vīr a̱bhy ā̱3̱̍cara̍ntī̱r bṛha̱spati̍nā yu̱jendra̍ḥ sasāhe ||

adha̍ | dra̱psaḥ | a̱ṁśu̱-matyā̍ḥ | u̱pa-sthe̍ | adhā̍rayat | ta̱nva̍m | ti̱tvi̱ṣā̱ṇaḥ |
viśa̍ḥ | ade̍vīḥ | a̱bhi | ā̱-cara̍ntīḥ | bṛha̱spati̍nā | yu̱jā | indra̍ḥ | sa̱sa̱he̱ ||8.096.15||

8.096.16a tvaṁ ha̱ tyat sa̱ptabhyo̱ jāya̍māno 'śa̱trubhyo̍ abhava̱ḥ śatru̍r indra |
8.096.16c gū̱ḻhe dyāvā̍pṛthi̱vī anv a̍vindo vibhu̱madbhyo̱ bhuva̍nebhyo̱ raṇa̍ṁ dhāḥ ||

tvam | ha̱ | tyat | sa̱pta-bhya̍ḥ | jāya̍mānaḥ | a̱śa̱tru-bhya̍ḥ | a̱bha̱va̱ḥ | śatru̍ḥ | i̱ndra̱ |
gū̱ḻhe | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | anu̍ | a̱vi̱nda̱ḥ | vi̱bhu̱mat-bhya̍ḥ | bhuva̍nebhyaḥ | raṇa̍m | dhā̱ḥ ||8.096.16||

8.096.17a tvaṁ ha̱ tyad a̍pratimā̱nam ojo̱ vajre̍ṇa vajrin dhṛṣi̱to ja̍ghantha |
8.096.17c tvaṁ śuṣṇa̱syāvā̍tiro̱ vadha̍trai̱s tvaṁ gā i̍ndra̱ śacyed a̍vindaḥ ||

tvam | ha̱ | tyat | a̱pra̱ti̱-mā̱nam | oja̍ḥ | vajre̍ṇa | va̱jri̱n | dhṛ̱ṣi̱taḥ | ja̱gha̱ntha̱ |
tvam | śuṣṇa̍sya | ava̍ | a̱ti̱ra̱ḥ | vadha̍traiḥ | tvam | gāḥ | i̱ndra̱ | śacyā̍ | it | a̱vi̱nda̱ḥ ||8.096.17||

8.096.18a tvaṁ ha̱ tyad vṛ̍ṣabha carṣaṇī̱nāṁ gha̱no vṛ̱trāṇā̍ṁ tavi̱ṣo ba̍bhūtha |
8.096.18c tvaṁ sindhū̍m̐r asṛjas tastabhā̱nān tvam a̱po a̍jayo dā̱sapa̍tnīḥ ||

tvam | ha̱ | tyat | vṛ̱ṣa̱bha̱ | ca̱rṣa̱ṇī̱nām | gha̱naḥ | vṛ̱trāṇā̍m | ta̱vi̱ṣaḥ | ba̱bhū̱tha̱ |
tvam | sindhū̍n | a̱sṛ̱ja̱ḥ | ta̱sta̱bhā̱nān | tvam | a̱paḥ | a̱ja̱ya̱ḥ | dā̱sa-pa̍tnīḥ ||8.096.18||

8.096.19a sa su̱kratū̱ raṇi̍tā̱ yaḥ su̱teṣv anu̍ttamanyu̱r yo ahe̍va re̱vān |
8.096.19c ya eka̱ in nary apā̍ṁsi̱ kartā̱ sa vṛ̍tra̱hā pratīd a̱nyam ā̍huḥ ||

saḥ | su̱-kratu̍ḥ | raṇi̍tā | yaḥ | su̱teṣu̍ | anu̍tta-manyuḥ | yaḥ | ahā̍-iva | re̱vān |
yaḥ | eka̍ḥ | it | nari̍ | apā̍ṁsi | kartā̍ | saḥ | vṛ̱tra̱-hā | prati̍ | it | a̱nyam | ā̱hu̱ḥ ||8.096.19||

8.096.20a sa vṛ̍tra̱hendra̍ś carṣaṇī̱dhṛt taṁ su̍ṣṭu̱tyā havya̍ṁ huvema |
8.096.20c sa prā̍vi̱tā ma̱ghavā̍ no 'dhiva̱ktā sa vāja̍sya śrava̱sya̍sya dā̱tā ||

saḥ | vṛ̱tra̱-hā | indra̍ḥ | ca̱rṣa̱ṇi̱-dhṛt | tam | su̱-stu̱tyā | havya̍m | hu̱ve̱ma̱ |
saḥ | pra̱-a̱vi̱tā | ma̱gha-vā̍ | na̱ḥ | a̱dhi̱-va̱ktā | saḥ | vāja̍sya | śra̱va̱sya̍sya | dā̱tā ||8.096.20||

8.096.21a sa vṛ̍tra̱hendra̍ ṛbhu̱kṣāḥ sa̱dyo ja̍jñā̱no havyo̍ babhūva |
8.096.21c kṛ̱ṇvann apā̍ṁsi̱ naryā̍ pu̱rūṇi̱ somo̱ na pī̱to havya̱ḥ sakhi̍bhyaḥ ||

saḥ | vṛ̱tra̱-hā | indra̍ḥ | ṛ̱bhu̱kṣāḥ | sa̱dyaḥ | ja̱jñā̱naḥ | havya̍ḥ | ba̱bhū̱va̱ |
kṛ̱ṇvan | apā̍ṁsi | naryā̍ | pu̱rūṇi̍ | soma̍ḥ | na | pī̱taḥ | havya̍ḥ | sakhi̍-bhyaḥ ||8.096.21||


8.097.01a yā i̍ndra̱ bhuja̱ ābha̍ra̱ḥ sva̍rvā̱m̐ asu̍rebhyaḥ |
8.097.01c sto̱tāra̱m in ma̍ghavann asya vardhaya̱ ye ca̱ tve vṛ̱ktaba̍rhiṣaḥ ||

yāḥ | i̱ndra̱ | bhuja̍ḥ | ā | abha̍raḥ | sva̍ḥ-vān | asu̍rebhyaḥ |
sto̱tāra̍m | it | ma̱gha̱-va̱n | a̱sya̱ | va̱rdha̱ya̱ | ye | ca̱ | tve iti̍ | vṛ̱kta-ba̍rhiṣaḥ ||8.097.01||

8.097.02a yam i̍ndra dadhi̱ṣe tvam aśva̱ṁ gām bhā̱gam avya̍yam |
8.097.02c yaja̍māne sunva̱ti dakṣi̍ṇāvati̱ tasmi̱n taṁ dhe̍hi̱ mā pa̱ṇau ||

yam | i̱ndra̱ | da̱dhi̱ṣe | tvam | aśva̍m | gām | bhā̱gam | avya̍yam |
yaja̍māne | su̱nva̱ti | dakṣi̍ṇā-vati | tasmi̍n | tam | dhe̱hi̱ | mā | pa̱ṇau ||8.097.02||

8.097.03a ya i̍ndra̱ sasty a̍vra̱to̍ 'nu̱ṣvāpa̱m ade̍vayuḥ |
8.097.03c svaiḥ ṣa evai̍r mumura̱t poṣya̍ṁ ra̱yiṁ sa̍nu̱tar dhe̍hi̱ taṁ tata̍ḥ ||

yaḥ | i̱ndra̱ | sasti̍ | a̱vra̱taḥ | a̱nu̱-svāpa̍m | ade̍va-yuḥ |
svaiḥ | saḥ | evai̍ḥ | mu̱mu̱ra̱t | poṣya̍m | ra̱yim | sa̱nu̱taḥ | dhe̱hi̱ | tam | tata̍ḥ ||8.097.03||

8.097.04a yac cha̱krāsi̍ parā̱vati̱ yad a̍rvā̱vati̍ vṛtrahan |
8.097.04c ata̍s tvā gī̱rbhir dyu̱gad i̍ndra ke̱śibhi̍ḥ su̱tāvā̱m̐ ā vi̍vāsati ||

yat | śa̱kra̱ | asi̍ | pa̱rā̱-vati̍ | yat | a̱rvā̱-vati̍ | vṛ̱tra̱-ha̱n |
ata̍ḥ | tvā̱ | gī̱ḥ-bhiḥ | dyu̱-gat | i̱ndra̱ | ke̱śi-bhi̍ḥ | su̱ta-vā̍n | ā | vi̱vā̱sa̱ti̱ ||8.097.04||

8.097.05a yad vāsi̍ roca̱ne di̱vaḥ sa̍mu̱drasyādhi̍ vi̱ṣṭapi̍ |
8.097.05c yat pārthi̍ve̱ sada̍ne vṛtrahantama̱ yad a̱ntari̍kṣa̱ ā ga̍hi ||

yat | vā̱ | asi̍ | ro̱ca̱ne | di̱vaḥ | sa̱mu̱drasya̍ | adhi̍ | vi̱ṣṭapi̍ |
yat | pārthi̍ve | sada̍ne | vṛ̱tra̱ha̱n-ta̱ma̱ | yat | a̱ntari̍kṣe | ā | ga̱hi̱ ||8.097.05||

8.097.06a sa na̱ḥ some̍ṣu somapāḥ su̱teṣu̍ śavasas pate |
8.097.06c mā̱daya̍sva̱ rādha̍sā sū̱nṛtā̍va̱tendra̍ rā̱yā parī̍ṇasā ||

saḥ | na̱ḥ | some̍ṣu | so̱ma̱-pā̱ḥ | su̱teṣu̍ | śa̱va̱sa̱ḥ | pa̱te̱ |
mā̱daya̍sva | rādha̍sā | sū̱nṛtā̍-vatā | indra̍ | rā̱yā | parī̍ṇasā ||8.097.06||

8.097.07a mā na̍ indra̱ parā̍ vṛṇa̱g bhavā̍ naḥ sadha̱mādya̍ḥ |
8.097.07c tvaṁ na̍ ū̱tī tvam in na̱ āpya̱m mā na̍ indra̱ parā̍ vṛṇak ||

mā | na̱ḥ | i̱ndra̱ | parā̍ | vṛ̱ṇa̱k | bhava̍ | na̱ḥ | sa̱dha̱-mādya̍ḥ |
tvam | na̱ḥ | ū̱tī | tvam | it | na̱ḥ | āpya̍m | mā | na̱ḥ | i̱ndra̱ | parā̍ | vṛ̱ṇa̱k ||8.097.07||

8.097.08a a̱sme i̍ndra̱ sacā̍ su̱te ni ṣa̍dā pī̱taye̱ madhu̍ |
8.097.08c kṛ̱dhī ja̍ri̱tre ma̍ghava̱nn avo̍ ma̱had a̱sme i̍ndra̱ sacā̍ su̱te ||

a̱sme iti̍ | i̱ndra̱ | sacā̍ | su̱te | ni | sa̱da̱ | pī̱taye̍ | madhu̍ |
kṛ̱dhi | ja̱ri̱tre | ma̱gha̱-va̱n | ava̍ḥ | ma̱hat | a̱sme iti̍ | i̱ndra̱ | sacā̍ | su̱te ||8.097.08||

8.097.09a na tvā̍ de̱vāsa̍ āśata̱ na martyā̍so adrivaḥ |
8.097.09c viśvā̍ jā̱tāni̱ śava̍sābhi̱bhūr a̍si̱ na tvā̍ de̱vāsa̍ āśata ||

na | tvā̱ | de̱vāsa̍ḥ | ā̱śa̱ta̱ | na | martyā̍saḥ | a̱dri̱-va̱ḥ |
viśvā̍ | jā̱tāni̍ | śava̍sā | a̱bhi̱-bhūḥ | a̱si̱ | na | tvā̱ | de̱vāsa̍ḥ | ā̱śa̱ta̱ ||8.097.09||

8.097.10a viśvā̱ḥ pṛta̍nā abhi̱bhūta̍ra̱ṁ nara̍ṁ sa̱jūs ta̍takṣu̱r indra̍ṁ jaja̱nuś ca̍ rā̱jase̍ |
8.097.10c kratvā̱ vari̍ṣṭha̱ṁ vara̍ ā̱muri̍m u̱togram oji̍ṣṭhaṁ ta̱vasa̍ṁ tara̱svina̍m ||

viśvā̍ḥ | pṛta̍nāḥ | a̱bhi̱-bhūta̍ram | nara̍m | sa̱-jūḥ | ta̱ta̱kṣu̱ḥ | indra̍m | ja̱ja̱nuḥ | ca̱ | rā̱jase̍ |
kratvā̍ | vari̍ṣṭham | vare̍ | ā̱-muri̍m | u̱ta | u̱gram | oji̍ṣṭham | ta̱vasa̍m | ta̱ra̱svina̍m ||8.097.10||

8.097.11a sam ī̍ṁ re̱bhāso̍ asvara̱nn indra̱ṁ soma̍sya pī̱taye̍ |
8.097.11c sva̍rpati̱ṁ yad ī̍ṁ vṛ̱dhe dhṛ̱tavra̍to̱ hy oja̍sā̱ sam ū̱tibhi̍ḥ ||

sam | ī̱m | re̱bhāsa̍ḥ | a̱sva̱ra̱n | indra̍m | soma̍sya | pī̱taye̍ |
sva̍ḥ-patim | yat | ī̱m | vṛ̱dhe | dhṛ̱ta-vra̍taḥ | hi | oja̍sā | sam | ū̱ti-bhi̍ḥ ||8.097.11||

8.097.12a ne̱miṁ na̍manti̱ cakṣa̍sā me̱ṣaṁ viprā̍ abhi̱svarā̍ |
8.097.12c su̱dī̱tayo̍ vo a̱druho 'pi̱ karṇe̍ tara̱svina̱ḥ sam ṛkva̍bhiḥ ||

ne̱mim | na̱ma̱nti̱ | cakṣa̍sā | me̱ṣam | viprā̍ḥ | a̱bhi̱-svarā̍ |
su̱-dī̱taya̍ḥ | va̱ḥ | a̱druha̍ḥ | api̍ | karṇe̍ | ta̱ra̱svina̍ḥ | sam | ṛkva̍-bhiḥ ||8.097.12||

8.097.13a tam indra̍ṁ johavīmi ma̱ghavā̍nam u̱graṁ sa̱trā dadhā̍na̱m apra̍tiṣkuta̱ṁ śavā̍ṁsi |
8.097.13c maṁhi̍ṣṭho gī̱rbhir ā ca̍ ya̱jñiyo̍ va̱varta̍d rā̱ye no̱ viśvā̍ su̱pathā̍ kṛṇotu va̱jrī ||

tam | indra̍m | jo̱ha̱vī̱mi̱ | ma̱gha-vā̍nam | u̱gram | sa̱trā | dadhā̍nam | apra̍ti-skutam | śavā̍ṁsi |
maṁhi̍ṣṭhaḥ | gī̱ḥ-bhiḥ | ā | ca̱ | ya̱jñiya̍ḥ | va̱varta̍t | rā̱ye | na̱ḥ | viśvā̍ | su̱-pathā̍ | kṛ̱ṇo̱tu̱ | va̱jrī ||8.097.13||

8.097.14a tvam pura̍ indra ci̱kid e̍nā̱ vy oja̍sā śaviṣṭha śakra nāśa̱yadhyai̍ |
8.097.14c tvad viśvā̍ni̱ bhuva̍nāni vajri̱n dyāvā̍ rejete pṛthi̱vī ca̍ bhī̱ṣā ||

tvam | pura̍ḥ | i̱ndra̱ | ci̱kit | e̱nā̱ḥ | vi | oja̍sā | sa̱vi̱ṣṭha̱ | śa̱kra̱ | nā̱śa̱yadhyai̍ |
tvat | viśvā̍ni | bhuva̍nāni | va̱jri̱n | dyāvā̍ | re̱je̱te̱ iti̍ | pṛ̱thi̱vī iti̍ | ca̱ | bhī̱ṣā ||8.097.14||

8.097.15a tan ma̍ ṛ̱tam i̍ndra śūra citra pātv a̱po na va̍jrin duri̱tāti̍ parṣi̱ bhūri̍ |
8.097.15c ka̱dā na̍ indra rā̱ya ā da̍śasyer vi̱śvapsnya̍sya spṛha̱yāyya̍sya rājan ||

tat | mā̱ | ṛ̱tam | i̱ndra̱ | śū̱ra̱ | ci̱tra̱ | pā̱tu̱ | a̱paḥ | na | va̱jri̱n | du̱ḥ-i̱tā | ati̍ | pa̱rṣi̱ | bhūri̍ |
ka̱dā | na̱ḥ | i̱ndra̱ | rā̱yaḥ | ā | da̱śa̱sye̱ḥ | vi̱śva-psnya̍sya | spṛ̱ha̱yāyya̍sya | rā̱ja̱n ||8.097.15||


8.098.01a indrā̍ya̱ sāma̍ gāyata̱ viprā̍ya bṛha̱te bṛ̱hat |
8.098.01c dha̱rma̱kṛte̍ vipa̱ścite̍ pana̱syave̍ ||

indrā̍ya | sāma̍ | gā̱ya̱ta̱ | viprā̍ya | bṛ̱ha̱te | bṛ̱hat |
dha̱rma̱-kṛte̍ | vi̱pa̱ḥ-cite̍ | pa̱na̱syave̍ ||8.098.01||

8.098.02a tvam i̍ndrābhi̱bhūr a̍si̱ tvaṁ sūrya̍m arocayaḥ |
8.098.02c vi̱śvaka̍rmā vi̱śvade̍vo ma̱hām̐ a̍si ||

tvam | i̱ndra̱ | a̱bhi̱-bhūḥ | a̱si̱ | tvam | sūrya̍m | a̱ro̱ca̱ya̱ḥ |
vi̱śva-ka̍rmā | vi̱śva-de̍vaḥ | ma̱hān | a̱si̱ ||8.098.02||

8.098.03a vi̱bhrāja̱ñ jyoti̍ṣā̱ sva1̱̍r aga̍ccho roca̱naṁ di̱vaḥ |
8.098.03c de̱vās ta̍ indra sa̱khyāya̍ yemire ||

vi̱-bhrāja̍n | jyoti̍ṣā | sva̍ḥ | aga̍cchaḥ | ro̱ca̱nam | di̱vaḥ |
de̱vāḥ | te̱ | i̱ndra̱ | sa̱khyāya̍ | ye̱mi̱re̱ ||8.098.03||

8.098.04a endra̍ no gadhi pri̱yaḥ sa̍trā̱jid ago̍hyaḥ |
8.098.04c gi̱rir na vi̱śvata̍s pṛ̱thuḥ pati̍r di̱vaḥ ||

ā | i̱ndra̱ | na̱ḥ | ga̱dhi̱ | pri̱yaḥ | sa̱trā̱-jit | ago̍hyaḥ |
gi̱riḥ | na | vi̱śvata̍ḥ | pṛ̱thuḥ | pati̍ḥ | di̱vaḥ ||8.098.04||

8.098.05a a̱bhi hi sa̍tya somapā u̱bhe ba̱bhūtha̱ roda̍sī |
8.098.05c indrāsi̍ sunva̱to vṛ̱dhaḥ pati̍r di̱vaḥ ||

a̱bhi | hi | sa̱tya̱ | so̱ma̱-pā̱ḥ | u̱bhe iti̍ | ba̱bhūtha̍ | roda̍sī̱ iti̍ |
indra̍ | asi̍ | su̱nva̱taḥ | vṛ̱dhaḥ | pati̍ḥ | di̱vaḥ ||8.098.05||

8.098.06a tvaṁ hi śaśva̍tīnā̱m indra̍ da̱rtā pu̱rām asi̍ |
8.098.06c ha̱ntā dasyo̱r mano̍r vṛ̱dhaḥ pati̍r di̱vaḥ ||

tvam | hi | śaśva̍tīnām | indra̍ | da̱rtā | pu̱rām | asi̍ |
ha̱ntā | dasyo̍ḥ | mano̍ḥ | vṛ̱dhaḥ | pati̍ḥ | di̱vaḥ ||8.098.06||

8.098.07a adhā̱ hī̍ndra girvaṇa̱ upa̍ tvā̱ kāmā̍n ma̱haḥ sa̍sṛ̱jmahe̍ |
8.098.07c u̱deva̱ yanta̍ u̱dabhi̍ḥ ||

adha̍ | hi | i̱ndra̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ | upa̍ | tvā̱ | kāmā̍n | ma̱haḥ | sa̱sṛ̱jmahe̍ |
u̱dā-i̍va | yanta̍ḥ | u̱da-bhi̍ḥ ||8.098.07||

8.098.08a vār ṇa tvā̍ ya̱vyābhi̱r vardha̍nti śūra̱ brahmā̍ṇi |
8.098.08c vā̱vṛ̱dhvāṁsa̍ṁ cid adrivo di̱ve-di̍ve ||

vāḥ | na | tvā̱ | ya̱vyābhi̍ḥ | vardha̍nti | śū̱ra̱ | brahmā̍ṇi |
va̱vṛ̱dhvāṁsa̍m | ci̱t | a̱dri̱-va̱ḥ | di̱ve-di̍ve ||8.098.08||

8.098.09a yu̱ñjanti̱ harī̍ iṣi̱rasya̱ gātha̍yo̱rau ratha̍ u̱ruyu̍ge |
8.098.09c i̱ndra̱vāhā̍ vaco̱yujā̍ ||

yu̱ñjanti̍ | harī̱ iti̍ | i̱ṣi̱rasya̍ | gātha̍yā | u̱rau | rathe̍ | u̱ru-yu̍ge |
i̱ndra̱-vāhā̍ | va̱ca̱ḥ-yujā̍ ||8.098.09||

8.098.10a tvaṁ na̍ i̱ndrā bha̍ra̱m̐ ojo̍ nṛ̱mṇaṁ śa̍takrato vicarṣaṇe |
8.098.10c ā vī̱ram pṛ̍tanā̱ṣaha̍m ||

tvam | na̱ḥ | i̱ndra̱ | ā | bha̱ra̱ | oja̍ḥ | nṛ̱mṇam | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato | vi̱-ca̱rṣa̱ṇe̱ |
ā | vī̱ram | pṛ̱ta̱nā̱-saha̍m ||8.098.10||

8.098.11a tvaṁ hi na̍ḥ pi̱tā va̍so̱ tvam mā̱tā śa̍takrato ba̱bhūvi̍tha |
8.098.11c adhā̍ te su̱mnam ī̍mahe ||

tvam | hi | na̱ḥ | pi̱tā | va̱so̱ iti̍ | tvam | ma̱tā | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato | ba̱bhūvi̍tha |
adha̍ | te̱ | su̱mnam | ī̱ma̱he̱ ||8.098.11||

8.098.12a tvāṁ śu̍ṣmin puruhūta vāja̱yanta̱m upa̍ bruve śatakrato |
8.098.12c sa no̍ rāsva su̱vīrya̍m ||

tvām | śu̱ṣmi̱n | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | vā̱ja̱yanta̍m | upa̍ | bru̱ve̱ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
saḥ | na̱ḥ | rā̱sva̱ | su̱-vīrya̍m ||8.098.12||


8.099.01a tvām i̱dā hyo naro 'pī̍pyan vajri̱n bhūrṇa̍yaḥ |
8.099.01c sa i̍ndra̱ stoma̍vāhasām i̱ha śru̱dhy upa̱ svasa̍ra̱m ā ga̍hi ||

tvām | i̱dā | hyaḥ | nara̍ḥ | apī̍pyan | va̱jri̱n | bhūrṇa̍yaḥ |
saḥ | i̱ndra̱ | stoma̍-vāhasām | i̱ha | śru̱dhi̱ | upa̍ | svasa̍ram | ā | ga̱hi̱ ||8.099.01||

8.099.02a matsvā̍ suśipra hariva̱s tad ī̍mahe̱ tve ā bhū̍ṣanti ve̱dhasa̍ḥ |
8.099.02c tava̱ śravā̍ṁsy upa̱māny u̱kthyā̍ su̱teṣv i̍ndra girvaṇaḥ ||

matsva̍ | su̱-śi̱pra̱ | ha̱ri̱-va̱ḥ | tat | ī̱ma̱he̱ | tve iti̍ | ā | bhū̱ṣa̱nti̱ | ve̱dhasa̍ḥ |
tava̍ | śravā̍ṁsi | u̱pa̱-māni̍ | u̱kthyā̍ | su̱teṣu̍ | i̱ndra̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ ||8.099.02||

8.099.03a śrāya̍nta iva̱ sūrya̱ṁ viśved indra̍sya bhakṣata |
8.099.03c vasū̍ni jā̱te jana̍māna̱ oja̍sā̱ prati̍ bhā̱gaṁ na dī̍dhima ||

śrāya̍ntaḥ-iva | sūrya̍m | viśvā̍ | it | indra̍sya | bha̱kṣa̱ta̱ |
vasū̍ni | jā̱te | jana̍māne | oja̍sā | prati̍ | bhā̱gam | na | dī̱dhi̱ma̱ ||8.099.03||

8.099.04a ana̍rśarātiṁ vasu̱dām upa̍ stuhi bha̱drā indra̍sya rā̱taya̍ḥ |
8.099.04c so a̍sya̱ kāma̍ṁ vidha̱to na ro̍ṣati̱ mano̍ dā̱nāya̍ co̱daya̍n ||

ana̍rśa-rātim | va̱su̱-dām | upa̍ | stu̱hi̱ | bha̱drāḥ | indra̍sya | rā̱taya̍ḥ |
saḥ | a̱sya̱ | kāma̍m | vi̱dha̱taḥ | na | ro̱ṣa̱ti̱ | mana̍ḥ | dā̱nāya̍ | co̱daya̍n ||8.099.04||

8.099.05a tvam i̍ndra̱ pratū̍rtiṣv a̱bhi viśvā̍ asi̱ spṛdha̍ḥ |
8.099.05c a̱śa̱sti̱hā ja̍ni̱tā vi̍śva̱tūr a̍si̱ tvaṁ tū̍rya taruṣya̱taḥ ||

tvam | i̱ndra̱ | pra-tū̍rtiṣu | a̱bhi | viśvā̍ḥ | a̱si̱ | spṛdha̍ḥ |
a̱śa̱sti̱-hā | ja̱ni̱tā | vi̱śva̱-tūḥ | a̱si̱ | tvam | tū̱rya̱ | ta̱ru̱ṣya̱taḥ ||8.099.05||

8.099.06a anu̍ te̱ śuṣma̍ṁ tu̱raya̍ntam īyatuḥ kṣo̱ṇī śiśu̱ṁ na mā̱tarā̍ |
8.099.06c viśvā̍s te̱ spṛdha̍ḥ śnathayanta ma̱nyave̍ vṛ̱traṁ yad i̍ndra̱ tūrva̍si ||

anu̍ | te̱ | śuṣma̍m | tu̱raya̍ntam | ī̱ya̱tu̱ḥ | kṣo̱ṇī iti̍ | śiśu̍m | na | mā̱tarā̍ |
viśvā̍ḥ | te̱ | spṛdha̍ḥ | śna̱tha̱ya̱nta̱ | ma̱nyave̍ | vṛ̱tram | yat | i̱ndra̱ | tūrva̍si ||8.099.06||

8.099.07a i̱ta ū̱tī vo̍ a̱jara̍m prahe̱tāra̱m apra̍hitam |
8.099.07c ā̱śuṁ jetā̍ra̱ṁ hetā̍raṁ ra̱thīta̍ma̱m atū̍rtaṁ tugryā̱vṛdha̍m ||

i̱taḥ | ū̱tī | va̱ḥ | a̱jara̍m | pra̱-he̱tāra̍m | apra̍-hitam |
ā̱śum | jetā̍ram | hetā̍ram | ra̱thi-ta̍mam | atū̍rtam | tu̱grya̱-vṛdha̍m ||8.099.07||

8.099.08a i̱ṣka̱rtāra̱m ani̍ṣkṛta̱ṁ saha̍skṛtaṁ śa̱tamū̍tiṁ śa̱takra̍tum |
8.099.08c sa̱mā̱nam indra̱m ava̍se havāmahe̱ vasa̍vānaṁ vasū̱juva̍m ||

i̱ṣka̱rtāra̍m | ani̍ḥ-kṛtam | saha̍ḥ-kṛtam | śa̱tam-ū̍tim | śa̱ta-kra̍tum |
sa̱mā̱nam | indra̍m | ava̍se | ha̱vā̱ma̱he̱ | vasa̍vānam | va̱su̱-juva̍m ||8.099.08||


8.100.01a a̱yaṁ ta̍ emi ta̱nvā̍ pu̱rastā̱d viśve̍ de̱vā a̱bhi mā̍ yanti pa̱ścāt |
8.100.01c ya̱dā mahya̱ṁ dīdha̍ro bhā̱gam i̱ndrād in mayā̍ kṛṇavo vī̱ryā̍ṇi ||

a̱yam | te̱ | e̱mi̱ | ta̱nvā̍ | pu̱rastā̍t | viśve̍ | de̱vāḥ | a̱bhi | mā̱ | ya̱nti̱ | pa̱ścāt |
ya̱dā | mahya̍m | dīdha̍raḥ | bhā̱gam | i̱ndra̱ | āt | it | mayā̍ | kṛ̱ṇa̱va̱ḥ | vī̱ryā̍ṇi ||8.100.01||

8.100.02a dadhā̍mi te̱ madhu̍no bha̱kṣam agre̍ hi̱tas te̍ bhā̱gaḥ su̱to a̍stu̱ soma̍ḥ |
8.100.02c asa̍ś ca̱ tvaṁ da̍kṣiṇa̱taḥ sakhā̱ me 'dhā̍ vṛ̱trāṇi̍ jaṅghanāva̱ bhūri̍ ||

dadhā̍mi | te̱ | madhu̍naḥ | bha̱kṣam | agre̍ | hi̱taḥ | te̱ | bhā̱gaḥ | su̱taḥ | a̱stu̱ | soma̍ḥ |
asa̍ḥ | ca̱ | tvam | da̱kṣi̱ṇa̱taḥ | sakhā̍ | me̱ | adha̍ | vṛ̱trāṇi̍ | ja̱ṅgha̱nā̱va̱ | bhūri̍ ||8.100.02||

8.100.03a pra su stoma̍m bharata vāja̱yanta̱ indrā̍ya sa̱tyaṁ yadi̍ sa̱tyam asti̍ |
8.100.03c nendro̍ a̱stīti̱ nema̍ u tva āha̱ ka ī̍ṁ dadarśa̱ kam a̱bhi ṣṭa̍vāma ||

pra | su | stoma̍m | bha̱ra̱ta̱ | vā̱ja̱-yanta̍ḥ | indrā̍ya | sa̱tyam | yadi̍ | sa̱tyam | asti̍ |
na | indra̍ḥ | a̱sti̱ | iti̍ | nema̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | tva̱ḥ | ā̱ha̱ | kaḥ | ī̱m | da̱da̱rśa̱ | kam | a̱bhi | sta̱vā̱ma̱ ||8.100.03||

8.100.04a a̱yam a̍smi jarita̱ḥ paśya̍ me̱ha viśvā̍ jā̱tāny a̱bhy a̍smi ma̱hnā |
8.100.04c ṛ̱tasya̍ mā pra̱diśo̍ vardhayanty ādardi̱ro bhuva̍nā dardarīmi ||

a̱yam | a̱sti̱ | ja̱ri̱ta̱riti̍ | paśya̍ | mā̱ | i̱ha | viśvā̍ | jā̱tāni̍ | a̱bhi | a̱smi̱ | ma̱hnā |
ṛ̱tasya̍ | mā̱ | pra̱-diśa̍ḥ | va̱rdha̱ya̱nti̱ | ā̱-da̱rdi̱raḥ | bhuva̍nā | da̱rda̱rī̱mi̱ ||8.100.04||

8.100.05a ā yan mā̍ ve̱nā aru̍hann ṛ̱tasya̱m̐ eka̱m āsī̍naṁ harya̱tasya̍ pṛ̱ṣṭhe |
8.100.05c mana̍ś cin me hṛ̱da ā praty a̍voca̱d aci̍krada̱ñ chiśu̍manta̱ḥ sakhā̍yaḥ ||

ā | yat | mā̱ | ve̱nāḥ | aru̍han | ṛ̱tasya̍ | eka̍m | āsī̍nam | ha̱rya̱tasya̍ | pṛ̱ṣṭhe |
mana̍ḥ | ci̱t | me̱ | hṛ̱de | ā | prati̍ | a̱vo̱ca̱t | aci̍kradan | śiśu̍-mantaḥ | sakhā̍yaḥ ||8.100.05||

8.100.06a viśvet tā te̱ sava̍neṣu pra̱vācyā̱ yā ca̱kartha̍ maghavann indra sunva̱te |
8.100.06c pārā̍vata̱ṁ yat pu̍rusambhṛ̱taṁ vasv a̱pāvṛ̍ṇoḥ śara̱bhāya̱ ṛṣi̍bandhave ||

viśvā̍ | it | tā | te̱ | sava̍neṣu | pra̱-vācyā̍ | yā | ca̱kartha̍ | ma̱gha̱-va̱n | i̱ndra̱ | su̱nva̱te |
pārā̍vatam | yat | pu̱ru̱-sa̱mbhṛ̱tam | vasu̍ | a̱pa̱-avṛ̍ṇoḥ | śa̱ra̱bhāya̍ | ṛṣi̍-bandhave ||8.100.06||

8.100.07a pra nū̱naṁ dhā̍vatā̱ pṛtha̱ṅ neha yo vo̱ avā̍varīt |
8.100.07c ni ṣī̍ṁ vṛ̱trasya̱ marma̍ṇi̱ vajra̱m indro̍ apīpatat ||

pra | nū̱nam | dhā̱va̱ta̱ | pṛtha̍k | na | i̱ha | yaḥ | va̱ḥ | avā̍varīt |
ni | sī̱m | vṛ̱trasya̍ | marma̍ṇi | vajra̍m | indra̍ḥ | a̱pī̱pa̱ta̱t ||8.100.07||

8.100.08a mano̍javā̱ aya̍māna āya̱sīm a̍tara̱t pura̍m |
8.100.08c diva̍ṁ supa̱rṇo ga̱tvāya̱ soma̍ṁ va̱jriṇa̱ ābha̍rat ||

mana̍ḥ-javāḥ | aya̍mānaḥ | ā̱ya̱sīm | a̱ta̱ra̱t | pura̍m |
diva̍m | su̱-pa̱rṇaḥ | ga̱tvāya̍ | soma̍m | va̱jriṇe̍ | ā | a̱bha̱ra̱t ||8.100.08||

8.100.09a sa̱mu̱dre a̱ntaḥ śa̍yata u̱dnā vajro̍ a̱bhīvṛ̍taḥ |
8.100.09c bhara̍nty asmai sa̱ṁyata̍ḥ pu̱raḥpra̍sravaṇā ba̱lim ||

sa̱mu̱dre | a̱ntariti̍ | śa̱ya̱te̱ | u̱dnā | vajra̍ḥ | a̱bhi-vṛ̍taḥ |
bhara̍nti | a̱smai̱ | sa̱m-yata̍ḥ | pu̱raḥ-pra̍sravaṇāḥ | ba̱lim ||8.100.09||

8.100.10a yad vāg vada̍nty aviceta̱nāni̱ rāṣṭrī̍ de̱vānā̍ṁ niṣa̱sāda̍ ma̱ndrā |
8.100.10c cata̍sra̱ ūrja̍ṁ duduhe̱ payā̍ṁsi̱ kva̍ svid asyāḥ para̱maṁ ja̍gāma ||

yat | vāk | vada̍ntī | a̱vi̱-ce̱ta̱nāni̍ | rāṣṭrī̍ | de̱vānā̍m | ni̱-sa̱sāda̍ | ma̱ndrā |
cata̍sraḥ | ūrja̍m | du̱du̱he̱ | payā̍ṁsi | kva̍ | svi̱t | a̱syā̱ḥ | pa̱ra̱mam | ja̱gā̱ma̱ ||8.100.10||

8.100.11a de̱vīṁ vāca̍m ajanayanta de̱vās tāṁ vi̱śvarū̍pāḥ pa̱śavo̍ vadanti |
8.100.11c sā no̍ ma̱ndreṣa̱m ūrja̱ṁ duhā̍nā dhe̱nur vāg a̱smān upa̱ suṣṭu̱taitu̍ ||

de̱vīm | vāca̍m | a̱ja̱na̱ya̱nta̱ | de̱vāḥ | tām | vi̱śva-rū̍pāḥ | pa̱śava̍ḥ | va̱da̱nti̱ |
sā | na̱ḥ | ma̱ndrā | iṣa̍m | ūrja̍m | duhā̍nā | dhe̱nuḥ | vāk | a̱smān | upa̍ | su-stu̱tā | ā | e̱tu̱ ||8.100.11||

8.100.12a sakhe̍ viṣṇo vita̱raṁ vi kra̍masva̱ dyaur de̱hi lo̱kaṁ vajrā̍ya vi̱ṣkabhe̍ |
8.100.12c hanā̍va vṛ̱traṁ ri̱ṇacā̍va̱ sindhū̱n indra̍sya yantu prasa̱ve visṛ̍ṣṭāḥ ||

sakhe̍ | vi̱ṣṇo̱ iti̍ | vi̱-ta̱ram | vi | kra̱ma̱sva̱ | dyauḥ | de̱hi | lo̱kam | vajrā̍ya | vi̱-skabhe̍ |
hanā̍va | vṛ̱tram | ri̱ṇacā̍va | sindhū̍n | indra̍sya | ya̱ntu̱ | pra̱-sa̱ve | vi-sṛ̍ṣṭāḥ ||8.100.12||


8.101.01a ṛdha̍g i̱tthā sa martya̍ḥ śaśa̱me de̱vatā̍taye |
8.101.01c yo nū̱nam mi̱trāvaru̍ṇāv a̱bhiṣṭa̍ya āca̱kre ha̱vyadā̍taye ||

ṛdha̍k | i̱tthā | saḥ | martya̍ḥ | śa̱śa̱me | de̱va-tā̍taye |
yaḥ | nū̱nam | mi̱trāvaru̍ṇau | a̱bhiṣṭa̍ye | ā̱-ca̱kre | ha̱vya-dā̍taye ||8.101.01||

8.101.02a varṣi̍ṣṭhakṣatrā uru̱cakṣa̍sā̱ narā̱ rājā̍nā dīrgha̱śrutta̍mā |
8.101.02c tā bā̱hutā̱ na da̱ṁsanā̍ ratharyataḥ sā̱kaṁ sūrya̍sya ra̱śmibhi̍ḥ ||

varṣi̍ṣṭha-kṣatrau | u̱ru̱-cakṣa̍sā | narā̍ | rājā̍nā | dī̱rgha̱śrut-ta̍mā |
tā | bā̱hutā̍ | na | da̱ṁsanā̍ | ra̱tha̱rya̱ta̱ḥ | sā̱kam | sūrya̍sya | ra̱śmi-bhi̍ḥ ||8.101.02||

8.101.03a pra yo vā̍m mitrāvaruṇāji̱ro dū̱to adra̍vat |
8.101.03c aya̍ḥśīrṣā̱ made̍raghuḥ ||

pra | yaḥ | vā̱m | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | a̱ji̱raḥ | dū̱taḥ | adra̍vat |
aya̍ḥ-śīrṣā | made̍-raghuḥ ||8.101.03||

8.101.04a na yaḥ sa̱mpṛcche̱ na puna̱r havī̍tave̱ na sa̍ṁvā̱dāya̱ rama̍te |
8.101.04c tasmā̍n no a̱dya samṛ̍ter uruṣyatam bā̱hubhyā̍ṁ na uruṣyatam ||

na | yaḥ | sa̱m-pṛcche̍ | na | puna̍ḥ | havī̍tave | na | sa̱m-vā̱dāya̍ | rama̍te |
tasmā̍t | na̱ḥ | a̱dya | sam-ṛ̍teḥ | u̱ru̱ṣya̱ta̱m | bā̱hu-bhyā̍m | na̱ḥ | u̱ru̱ṣya̱ta̱m ||8.101.04||

8.101.05a pra mi̱trāya̱ prārya̱mṇe sa̍ca̱thya̍m ṛtāvaso |
8.101.05c va̱rū̱thya1̱̍ṁ varu̍ṇe̱ chandya̱ṁ vaca̍ḥ sto̱traṁ rāja̍su gāyata ||

pra | mi̱trāya̍ | pra | a̱rya̱mṇe | sa̱ca̱thya̍m | ṛ̱ta̱va̱so̱ ityṛ̍ta-vaso |
va̱rū̱thya̍m | varu̍ṇe | chandya̍m | vaca̍ḥ | sto̱tram | rāja̍-su | gā̱ya̱ta̱ ||8.101.05||

8.101.06a te hi̍nvire aru̱ṇaṁ jenya̱ṁ vasv eka̍m pu̱traṁ ti̍sṝ̱ṇām |
8.101.06c te dhāmā̍ny a̱mṛtā̱ martyā̍nā̱m ada̍bdhā a̱bhi ca̍kṣate ||

te | hi̱nvi̱re̱ | a̱ru̱ṇam | jenya̍m | vasu̍ | eka̍m | pu̱tram | ti̱sṝ̱ṇām |
te | dhāmā̍ni | a̱mṛtā̍ḥ | martyā̍nām | ada̍bdhāḥ | a̱bhi | ca̱kṣa̱te̱ ||8.101.06||

8.101.07a ā me̱ vacā̱ṁsy udya̍tā dyu̱matta̍māni̱ kartvā̍ |
8.101.07c u̱bhā yā̍taṁ nāsatyā sa̱joṣa̍sā̱ prati̍ ha̱vyāni̍ vī̱taye̍ ||

ā | me̱ | vacā̍ṁsi | ut-ya̍tā | dyu̱mat-ta̍māni | kartvā̍ |
u̱bhā | yā̱ta̱m | nā̱sa̱tyā̱ | sa̱-joṣa̍sā | prati̍ | ha̱vyāni̍ | vī̱taye̍ ||8.101.07||

8.101.08a rā̱tiṁ yad vā̍m ara̱kṣasa̱ṁ havā̍mahe yu̱vābhyā̍ṁ vājinīvasū |
8.101.08c prācī̱ṁ hotrā̍m prati̱rantā̍v itaṁ narā gṛṇā̱nā ja̱mada̍gninā ||

rā̱tim | yat | vā̱m | a̱ra̱kṣasa̍m | havā̍mahe | yu̱vābhyā̍m | vā̱ji̱nī̱va̱sū̱ iti̍ vājinī-vasū |
prācī̍m | hotrā̍m | pra̱-ti̱rantau̍ | i̱ta̱m | na̱rā̱ | gṛ̱ṇā̱nā | ja̱mat-a̍gninā ||8.101.08||

8.101.09a ā no̍ ya̱jñaṁ di̍vi̱spṛśa̱ṁ vāyo̍ yā̱hi su̱manma̍bhiḥ |
8.101.09c a̱ntaḥ pa̱vitra̍ u̱pari̍ śrīṇā̱no̱3̱̍ 'yaṁ śu̱kro a̍yāmi te ||

ā | na̱ḥ | ya̱jñam | di̱vi̱-spṛśa̍m | vāyo̱ iti̍ | yā̱hi | su̱manma̍-bhiḥ |
a̱ntariti̍ | pa̱vitre̍ | u̱pari̍ | śrī̱ṇā̱naḥ | a̱yam | śu̱kraḥ | a̱yā̱mi̱ | te̱ ||8.101.09||

8.101.10a vety a̍dhva̱ryuḥ pa̱thibhī̱ raji̍ṣṭhai̱ḥ prati̍ ha̱vyāni̍ vī̱taye̍ |
8.101.10c adhā̍ niyutva u̱bhaya̍sya naḥ piba̱ śuci̱ṁ soma̱ṁ gavā̍śiram ||

veti̍ | a̱dhva̱ryuḥ | pa̱thi-bhi̍ḥ | raji̍ṣṭhaiḥ | prati̍ | ha̱vyāni̍ | vī̱taye̍ |
adha̍ | ni̱yu̱tva̱ḥ | u̱bhya̍sya | na̱ḥ | pi̱ba̱ | śuci̍m | soma̍m | go-ā̍śiram ||8.101.10||

8.101.11a baṇ ma̱hām̐ a̍si sūrya̱ baḻ ā̍ditya ma̱hām̐ a̍si |
8.101.11c ma̱has te̍ sa̱to ma̍hi̱mā pa̍nasyate̱ 'ddhā de̍va ma̱hām̐ a̍si ||

baṭ | ma̱hān | a̱si̱ | sū̱rya̱ | baṭ | ā̱di̱tya̱ | ma̱hān | a̱si̱ |
ma̱haḥ | te̱ | sa̱taḥ | ma̱hi̱mā | pa̱na̱sya̱te̱ | a̱ddhā | de̱va̱ | ma̱hān | a̱si̱ ||8.101.11||

8.101.12a baṭ sū̍rya̱ śrava̍sā ma̱hām̐ a̍si sa̱trā de̍va ma̱hām̐ a̍si |
8.101.12c ma̱hnā de̱vānā̍m asu̱rya̍ḥ pu̱rohi̍to vi̱bhu jyoti̱r adā̍bhyam ||

baṭ | sū̱rya̱ | śrava̍sā | ma̱hān | a̱si̱ | sa̱trā | de̱va̱ | ma̱hān | a̱si̱ |
ma̱hnā | de̱vānā̍m | a̱su̱rya̍ḥ | pu̱raḥ-hi̍taḥ | vi̱-bhu | jyoti̍ḥ | adā̍bhyam ||8.101.12||

8.101.13a i̱yaṁ yā nīcy a̱rkiṇī̍ rū̱pā rohi̍ṇyā kṛ̱tā |
8.101.13c ci̱treva̱ praty a̍darśy āya̱ty a1̱̍ntar da̱śasu̍ bā̱huṣu̍ ||

i̱yam | yā | nīcī̍ | a̱rkiṇī̍ | rū̱pā | rohi̍ṇyā | kṛ̱tā |
ci̱trā-i̍va | prati̍ | a̱da̱rśi̱ | ā̱-ya̱tī | a̱ntaḥ | da̱śa-su̍ | bā̱huṣu̍ ||8.101.13||

8.101.14a pra̱jā ha̍ ti̱sro a̱tyāya̍m īyu̱r ny a1̱̍nyā a̱rkam a̱bhito̍ viviśre |
8.101.14c bṛ̱had dha̍ tasthau̱ bhuva̍neṣv a̱ntaḥ pava̍māno ha̱rita̱ ā vi̍veśa ||

pra̱-jāḥ | ha̱ | ti̱sraḥ | a̱ti̱-āya̍m | ī̱yu̱ḥ | ni | a̱nyāḥ | a̱rkam | a̱bhita̍ḥ | vi̱vi̱śre̱ |
bṛ̱hat | ha̱ | ta̱sthau̱ | bhuva̍neṣu | a̱ntariti̍ | pava̍mānaḥ | ha̱rita̍ḥ | ā | vi̱ve̱śa̱ ||8.101.14||

8.101.15a mā̱tā ru̱drāṇā̍ṁ duhi̱tā vasū̍nā̱ṁ svasā̍di̱tyānā̍m a̱mṛta̍sya̱ nābhi̍ḥ |
8.101.15c pra nu vo̍caṁ ciki̱tuṣe̱ janā̍ya̱ mā gām anā̍gā̱m adi̍tiṁ vadhiṣṭa ||

mā̱tā | ru̱drāṇā̍m | du̱hi̱tā | vasū̍nām | svasā̍ | ā̱di̱tyānā̍m | a̱mṛta̍sya | nābhi̍ḥ |
pra | nu | vo̱ca̱m | ci̱ki̱tuṣe̍ | janā̍ya | mā | gām | anā̍gām | adi̍tim | va̱dhi̱ṣṭa̱ ||8.101.15||

8.101.16a va̱co̱vida̱ṁ vāca̍m udī̱raya̍ntī̱ṁ viśvā̍bhir dhī̱bhir u̍pa̱tiṣṭha̍mānām |
8.101.16c de̱vīṁ de̱vebhya̱ḥ pary e̱yuṣī̱ṁ gām ā mā̍vṛkta̱ martyo̍ da̱bhrace̍tāḥ ||

va̱ca̱ḥ-vida̍m | vāca̍m | u̱t-ī̱raya̍ntīm | viśvā̍bhiḥ | dhī̱bhiḥ | u̱pa̱-tiṣṭha̍mānām |
de̱vīm | de̱vebhya̍ḥ | pari̍ | ā̱-ī̱yuṣī̍m | gām | ā | mā̱ | a̱vṛ̱kta̱ | martya̍ḥ | da̱bhra-ce̍tāḥ ||8.101.16||


8.102.01a tvam a̍gne bṛ̱had vayo̱ dadhā̍si deva dā̱śuṣe̍ |
8.102.01c ka̱vir gṛ̱hapa̍ti̱r yuvā̍ ||

tvam | a̱gne̱ | bṛ̱hat | vaya̍ḥ | dadhā̍si | de̱va̱ | dā̱śuṣe̍ |
ka̱viḥ | gṛ̱ha-pa̍tiḥ | yuvā̍ ||8.102.01||

8.102.02a sa na̱ īḻā̍nayā sa̱ha de̱vām̐ a̍gne duva̱syuvā̍ |
8.102.02c ci̱kid vi̍bhāna̱v ā va̍ha ||

saḥ | na̱ḥ | īḻā̍nayā | sa̱ha | de̱vān | a̱gne̱ | du̱va̱syuvā̍ |
ci̱kit | vi̱bhā̱no̱ iti̍ vi-bhāno | ā | va̱ha̱ ||8.102.02||

8.102.03a tvayā̍ ha svid yu̱jā va̱yaṁ codi̍ṣṭhena yaviṣṭhya |
8.102.03c a̱bhi ṣmo̱ vāja̍sātaye ||

tvayā̍ | ha̱ | svi̱t | yu̱jā | va̱yam | codi̍ṣṭhena | ya̱vi̱ṣṭhya̱ |
a̱bhi | sma̱ḥ | vāja̍-sātaye ||8.102.03||

8.102.04a au̱rva̱bhṛ̱gu̱vac chuci̍m apnavāna̱vad ā hu̍ve |
8.102.04c a̱gniṁ sa̍mu̱dravā̍sasam ||

au̱rva̱bhṛ̱gu̱-vat | śuci̍m | a̱pna̱vā̱na̱-vat | ā | hu̱ve̱ |
a̱gnim | sa̱mu̱dra-vā̍sasam ||8.102.04||

8.102.05a hu̱ve vāta̍svanaṁ ka̱vim pa̱rjanya̍krandya̱ṁ saha̍ḥ |
8.102.05c a̱gniṁ sa̍mu̱dravā̍sasam ||

hu̱ve | vāta̍-svanam | ka̱vim | pa̱rjanya̍-krandyam | saha̍ḥ |
a̱gnim | sa̱mu̱dra-vā̍sasam ||8.102.05||

8.102.06a ā sa̱vaṁ sa̍vi̱tur ya̍thā̱ bhaga̍syeva bhu̱jiṁ hu̍ve |
8.102.06c a̱gniṁ sa̍mu̱dravā̍sasam ||

ā | sa̱vam | sa̱vi̱tuḥ | ya̱thā̱ | bhaga̍sya-iva | bhu̱jim | hu̱ve̱ |
a̱gnim | sa̱mu̱dra-vā̍sasam ||8.102.06||

8.102.07a a̱gniṁ vo̍ vṛ̱dhanta̍m adhva̱rāṇā̍m purū̱tama̍m |
8.102.07c acchā̱ naptre̱ saha̍svate ||

a̱gnim | va̱ḥ | vṛ̱dhanta̍m | a̱dhva̱rāṇā̍m | pu̱ru̱-tama̍m |
accha̍ | naptre̍ | saha̍svate ||8.102.07||

8.102.08a a̱yaṁ yathā̍ na ā̱bhuva̱t tvaṣṭā̍ rū̱peva̱ takṣyā̍ |
8.102.08c a̱sya kratvā̱ yaśa̍svataḥ ||

a̱yam | yathā̍ | na̱ḥ | ā̱-bhuva̍t | tvaṣṭā̍ | rū̱pā-i̍va | takṣyā̍ |
a̱sya | kratvā̍ | yaśa̍svataḥ ||8.102.08||

8.102.09a a̱yaṁ viśvā̍ a̱bhi śriyo̱ 'gnir de̱veṣu̍ patyate |
8.102.09c ā vājai̱r upa̍ no gamat ||

a̱yam | viśvā̍ḥ | a̱bhi | śriya̍ḥ | a̱gniḥ | de̱veṣu̍ | pa̱tya̱te̱ |
ā | vājai̍ḥ | upa̍ | na̱ḥ | ga̱ma̱t ||8.102.09||

8.102.10a viśve̍ṣām i̱ha stu̍hi̱ hotṝ̍ṇāṁ ya̱śasta̍mam |
8.102.10c a̱gniṁ ya̱jñeṣu̍ pū̱rvyam ||

viśve̍ṣām | i̱ha | stu̱hi̱ | hotṝ̍ṇām | ya̱śaḥ-ta̍mam |
a̱gnim | ya̱jñeṣu̍ | pū̱rvyam ||8.102.10||

8.102.11a śī̱ram pā̍va̱kaśo̍ciṣa̱ṁ jyeṣṭho̱ yo dame̱ṣv ā |
8.102.11c dī̱dāya̍ dīrgha̱śrutta̍maḥ ||

śī̱ram | pā̱va̱ka-śo̍ciṣam | jyeṣṭha̍ḥ | yaḥ | dame̍ṣu | ā |
dī̱dāya̍ | dī̱rgha̱śrut-ta̍maḥ ||8.102.11||

8.102.12a tam arva̍nta̱ṁ na sā̍na̱siṁ gṛ̍ṇī̱hi vi̍pra śu̱ṣmiṇa̍m |
8.102.12c mi̱traṁ na yā̍ta̱yajja̍nam ||

tam | arva̍ntam | na | sā̱na̱sim | gṛ̱ṇī̱hi | vi̱pra̱ | śu̱ṣmiṇa̍m |
mi̱tram | na | yā̱ta̱yat-ja̍nam ||8.102.12||

8.102.13a upa̍ tvā jā̱mayo̱ giro̱ dedi̍śatīr havi̱ṣkṛta̍ḥ |
8.102.13c vā̱yor anī̍ke asthiran ||

upa̍ | tvā̱ | jā̱maya̍ḥ | gira̍ḥ | dedi̍śatīḥ | ha̱vi̱ḥ-kṛta̍ḥ |
vā̱yoḥ | anī̍ke | a̱sthi̱ra̱n ||8.102.13||

8.102.14a yasya̍ tri̱dhātv avṛ̍tam ba̱rhis ta̱sthāv asa̍ṁdinam |
8.102.14c āpa̍ś ci̱n ni da̍dhā pa̱dam ||

yasya̍ | tri̱-dhātu̍ | avṛ̍tam | ba̱rhiḥ | ta̱sthau | asa̍m-dinam |
āpa̍ḥ | ci̱t | ni | da̱dha̱ | pa̱dam ||8.102.14||

8.102.15a pa̱daṁ de̱vasya̍ mī̱ḻhuṣo 'nā̍dhṛṣṭābhir ū̱tibhi̍ḥ |
8.102.15c bha̱drā sūrya̍ ivopa̱dṛk ||

pa̱dam | de̱vasya̍ | mī̱ḻhuṣa̍ḥ | anā̍dhṛṣṭābhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
bha̱drā | sūrya̍ḥ-iva | u̱pa̱-dṛk ||8.102.15||

8.102.16a agne̍ ghṛ̱tasya̍ dhī̱tibhi̍s tepā̱no de̍va śo̱ciṣā̍ |
8.102.16c ā de̱vān va̍kṣi̱ yakṣi̍ ca ||

agne̍ | ghṛ̱tasya̍ | dhī̱ti-bhi̍ḥ | te̱pā̱naḥ | de̱va̱ | śo̱ciṣā̍ |
ā | de̱vān | va̱kṣi̱ | yakṣi̍ | ca̱ ||8.102.16||

8.102.17a taṁ tvā̍jananta mā̱tara̍ḥ ka̱viṁ de̱vāso̍ aṅgiraḥ |
8.102.17c ha̱vya̱vāha̱m ama̍rtyam ||

tam | tvā̱ | a̱ja̱na̱nta̱ | mā̱tara̍ḥ | ka̱vim | de̱vāsa̍ḥ | a̱ṅgi̱ra̱ḥ |
ha̱vya̱-vāha̍m | ama̍rtyam ||8.102.17||

8.102.18a prace̍tasaṁ tvā ka̱ve 'gne̍ dū̱taṁ vare̍ṇyam |
8.102.18c ha̱vya̱vāha̱ṁ ni ṣe̍dire ||

pra-ce̍tasam | tvā̱ | ka̱ve̱ | agne̍ | dū̱tam | vare̍ṇyam |
ha̱vya̱-vāha̍m | ni | se̱di̱re̱ ||8.102.18||

8.102.19a na̱hi me̱ asty aghnyā̱ na svadhi̍ti̱r vana̍nvati |
8.102.19c athai̍tā̱dṛg bha̍rāmi te ||

na̱hi | me̱ | asti̍ | aghnyā̍ | na | sva-dhi̍tiḥ | vana̍n-vati |
atha̍ | e̱tā̱dṛk | bha̱rā̱mi̱ | te̱ ||8.102.19||

8.102.20a yad a̍gne̱ kāni̱ kāni̍ ci̱d ā te̱ dārū̍ṇi da̱dhmasi̍ |
8.102.20c tā ju̍ṣasva yaviṣṭhya ||

yat | a̱gne̱ | kāni̍ | kāni̍ | ci̱t | ā | te̱ | dārū̍ṇi | da̱dhmasi̍ |
tā | ju̱ṣa̱sva̱ | ya̱vi̱ṣṭhya̱ ||8.102.20||

8.102.21a yad atty u̍pa̱jihvi̍kā̱ yad va̱mro a̍ti̱sarpa̍ti |
8.102.21c sarva̱ṁ tad a̍stu te ghṛ̱tam ||

yat | atti̍ | u̱pa̱-jihvi̍kā | yat | va̱mraḥ | a̱ti̱-sarpa̍ti |
sarva̍m | tat | a̱stu̱ | te̱ | ghṛ̱tam ||8.102.21||

8.102.22a a̱gnim indhā̍no̱ mana̍sā̱ dhiya̍ṁ saceta̱ martya̍ḥ |
8.102.22c a̱gnim ī̍dhe vi̱vasva̍bhiḥ ||

a̱gnim | indhā̍naḥ | mana̍sā | dhiya̍m | sa̱ce̱ta̱ | martya̍ḥ |
a̱gnim | ī̱dhe̱ | vi̱vasva̍-bhiḥ ||8.102.22||


8.103.01a ada̍rśi gātu̱vitta̍mo̱ yasmi̍n vra̱tāny ā̍da̱dhuḥ |
8.103.01c upo̱ ṣu jā̱tam ārya̍sya̱ vardha̍nam a̱gniṁ na̍kṣanta no̱ gira̍ḥ ||

ada̍rśi | gā̱tu̱vit-ta̍maḥ | yasmi̍n | vra̱tāni̍ | ā̱-da̱dhuḥ |
upo̱ iti̍ | su | jā̱tam | ārya̍sya | vardha̍nam | a̱gnim | na̱kṣa̱nta̱ | na̱ḥ | gira̍ḥ ||8.103.01||

8.103.02a pra daivo̍dāso a̱gnir de̱vām̐ acchā̱ na ma̱jmanā̍ |
8.103.02c anu̍ mā̱tara̍m pṛthi̱vīṁ vi vā̍vṛte ta̱sthau nāka̍sya̱ sāna̍vi ||

pra | daiva̍ḥ-dāsaḥ | a̱gniḥ | de̱vān | accha̍ | na | ma̱jmanā̍ |
anu̍ | mā̱tara̍m | pṛ̱thi̱vīm | vi | va̱vṛ̱te | ta̱sthau | nāka̍sya | sāna̍vi ||8.103.02||

8.103.03a yasmā̱d reja̍nta kṛ̱ṣṭaya̍ś ca̱rkṛtyā̍ni kṛṇva̱taḥ |
8.103.03c sa̱ha̱sra̱sām me̱dhasā̍tāv iva̱ tmanā̱gniṁ dhī̱bhiḥ sa̍paryata ||

yasmā̍t | reja̍nta | kṛ̱ṣṭaya̍ḥ | ca̱rkṛtyā̍ni | kṛ̱ṇva̱taḥ |
sa̱ha̱sra̱-sām | me̱dhasā̍tau-iva | tmanā̍ | a̱gnim | dhī̱bhiḥ | sa̱pa̱rya̱ta̱ ||8.103.03||

8.103.04a pra yaṁ rā̱ye ninī̍ṣasi̱ marto̱ yas te̍ vaso̱ dāśa̍t |
8.103.04c sa vī̱raṁ dha̍tte agna ukthaśa̱ṁsina̱ṁ tmanā̍ sahasrapo̱ṣiṇa̍m ||

pra | yam | rā̱ye | ninī̍ṣasi | marta̍ḥ | yaḥ | te̱ | va̱so̱ iti̍ | dāśa̍t |
saḥ | vī̱ram | dha̱tte̱ | a̱gne̱ | u̱ktha̱-śa̱ṁsina̍m | tmanā̍ | sa̱ha̱sra̱-po̱ṣiṇa̍m ||8.103.04||

8.103.05a sa dṛ̱ḻhe ci̍d a̱bhi tṛ̍ṇatti̱ vāja̱m arva̍tā̱ sa dha̍tte̱ akṣi̍ti̱ śrava̍ḥ |
8.103.05c tve de̍va̱trā sadā̍ purūvaso̱ viśvā̍ vā̱māni̍ dhīmahi ||

saḥ | dṛ̱ḻhe | ci̱t | a̱bhi | tṛ̱ṇa̱tti̱ | vāja̍m | arva̍tā | saḥ | dha̱tte̱ | akṣi̍ti | śrava̍ḥ |
tve iti̍ | de̱va̱-trā | sadā̍ | pu̱ru̱va̱so̱ iti̍ puru-vaso | viśvā̍ | vā̱māni̍ | dhī̱ma̱hi̱ ||8.103.05||

8.103.06a yo viśvā̱ daya̍te̱ vasu̱ hotā̍ ma̱ndro janā̍nām |
8.103.06c madho̱r na pātrā̍ pratha̱māny a̍smai̱ pra stomā̍ yanty a̱gnaye̍ ||

yaḥ | viśvā̍ | daya̍te | vasu̍ | hotā̍ | ma̱ndraḥ | janā̍nām |
madho̍ḥ | na | pātrā̍ | pra̱-tha̱māni̍ | a̱smai̱ | pra | stomā̍ḥ | ya̱nti̱ | a̱gnaye̍ ||8.103.06||

8.103.07a aśva̱ṁ na gī̱rbhī ra̱thya̍ṁ su̱dāna̍vo marmṛ̱jyante̍ deva̱yava̍ḥ |
8.103.07c u̱bhe to̱ke tana̍ye dasma viśpate̱ parṣi̱ rādho̍ ma̱ghonā̍m ||

aśva̍m | na | gī̱ḥ-bhiḥ | ra̱thya̍m | su̱-dāna̍vaḥ | ma̱rmṛ̱jyante̍ | de̱va̱-yava̍ḥ |
u̱bhe iti̍ | to̱ke iti̍ | tana̍ye | da̱sma̱ | vi̱śpa̱te̱ | parṣi̍ | rādha̍ḥ | ma̱ghonā̍m ||8.103.07||

8.103.08a pra maṁhi̍ṣṭhāya gāyata ṛ̱tāvne̍ bṛha̱te śu̱kraśo̍ciṣe |
8.103.08c upa̍stutāso a̱gnaye̍ ||

pra | maṁhi̍ṣṭhāya | gā̱ya̱ta̱ | ṛ̱ta-vne̍ | bṛ̱ha̱te | śu̱kra-śo̍ciṣe |
upa̍-stutāsaḥ | a̱gnaye̍ ||8.103.08||

8.103.09a ā va̍ṁsate ma̱ghavā̍ vī̱rava̱d yaśa̱ḥ sami̍ddho dyu̱mny āhu̍taḥ |
8.103.09c ku̱vin no̍ asya suma̱tir navī̍ya̱sy acchā̱ vāje̍bhir ā̱gama̍t ||

ā | va̱ṁsa̱te̱ | ma̱gha-vā̍ | vī̱ra-va̍t | yaśa̍ḥ | sam-i̍ddhaḥ | dyu̱mnī | ā-hu̍taḥ |
ku̱vit | na̱ḥ | a̱sya̱ | su̱-ma̱tiḥ | navī̍yasī | accha̍ | vāje̍bhiḥ | ā̱-gama̍t ||8.103.09||

8.103.10a preṣṭha̍m u pri̱yāṇā̍ṁ stu̱hy ā̍sā̱vāti̍thim |
8.103.10c a̱gniṁ rathā̍nā̱ṁ yama̍m ||

preṣṭha̍m | ū̱m̐ iti̍ | pri̱yāṇā̍m | stu̱hi | ā̱sā̱va̱ | ati̍thim |
a̱gnim | rathā̍nām | yama̍m ||8.103.10||

8.103.11a udi̍tā̱ yo nidi̍tā̱ vedi̍tā̱ vasv ā ya̱jñiyo̍ va̱varta̍ti |
8.103.11c du̱ṣṭarā̱ yasya̍ prava̱ṇe normayo̍ dhi̱yā vāja̱ṁ siṣā̍sataḥ ||

ut-i̍tā | yaḥ | ni-di̍tā | vedi̍tā | vasu̍ | ā | ya̱jñiya̍ḥ | va̱varta̍ti |
du̱starā̍ḥ | yasya̍ | pra̱va̱ṇe | na | ū̱rmaya̍ḥ | dhi̱yā | vāja̍m | sisā̍sataḥ ||8.103.11||

8.103.12a mā no̍ hṛṇītā̱m ati̍thi̱r vasu̍r a̱gniḥ pu̍rupraśa̱sta e̱ṣaḥ |
8.103.12c yaḥ su̱hotā̍ svadhva̱raḥ ||

mā | na̱ḥ | ha̱ṇī̱tā̱m | ati̍thiḥ | vasu̍ḥ | a̱gniḥ | pu̱ru̱-pra̱śa̱staḥ | e̱ṣaḥ |
yaḥ | su̱-hotā̍ | su̱-a̱dhva̱raḥ ||8.103.12||

8.103.13a mo te ri̍ṣa̱n ye accho̍ktibhir va̱so 'gne̱ kebhi̍ś ci̱d evai̍ḥ |
8.103.13c kī̱riś ci̱d dhi tvām īṭṭe̍ dū̱tyā̍ya rā̱taha̍vyaḥ svadhva̱raḥ ||

mo iti̍ | te | ri̱ṣa̱n | ye | accho̍kti-bhiḥ | va̱so̱ iti̍ | agne̍ | kebhi̍ḥ | ci̱t | evai̍ḥ |
kī̱riḥ | ci̱t | hi | tvām | īṭṭe̍ | dū̱tyā̍ya | rā̱ta-ha̍vyaḥ | su̱-a̱dhva̱raḥ ||8.103.13||

8.103.14a āgne̍ yāhi ma̱rutsa̍khā ru̱drebhi̱ḥ soma̍pītaye |
8.103.14c sobha̍ryā̱ upa̍ suṣṭu̱tim mā̱daya̍sva̱ sva̍rṇare ||

ā | a̱gne̱ | yā̱hi̱ | ma̱rut-sa̍khā | ru̱drebhi̍ḥ | soma̍-pītaye |
sobha̍ryā̱ḥ | upa̍ | su̱-stu̱tim | mā̱daya̍sva | sva̍ḥ-nare ||8.103.14||


Notes by Detlef Eichler : 1. Please note that this text is not for commercial use and released only for personal scholarly activity. This transliteration version of Rigveda-Saṁhitā is from an ITRANS file which I have created on the basis of The Aufrecht/van Nooten/Holland (Samhita) version of theRigveda. The Padapāṭha is based on the text entered by the members of the Sansknet project. 2. Font: times new roman / Unicode 3. Hiatus ai, au are shown as aï, aü 4. Transliteration:
a ā i ï ī ī3 u ü ū ṛ ṝ ḷ e ai o au ṁ ḥ m̐ ' | a̱ a̍ ā̱ ā̍ i̱ i̍ ī̱ ī̍ u u̍ ü̍ ū̱ ū̍ ṛ̱ ṛ̍ ṝ̱ ṝ̍ ḷ̱ e̱ e̍ ai̱ ai̍ o̱ o̍ au̱ au̍ 1̱̍ 3̱̍ k kh g gh ṅ c ch j jh ñ ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ t th d dh n p ph b bh m y r l v ś ṣ s h ḻ ḻh 5. Last update: 18 Sept. 2017; 30 Sept. 2016 (8.012.07a ke̱tava̍ u̱ta)