Ṛgveda-Saṁhitā with Padapāṭha
Maṇḍala 7
Transliterated text with accents


7.001.01a a̱gniṁ naro̱ dīdhi̍tibhir a̱raṇyo̱r hasta̍cyutī janayanta praśa̱stam |
7.001.01c dū̱re̱dṛśa̍ṁ gṛ̱hapa̍tim atha̱ryum ||

a̱gnim | nara̍ḥ | dīdhi̍ti-bhiḥ | a̱raṇyo̍ḥ | hasta̍-cyutī | ja̱na̱ya̱nta̱ | pra̱-śa̱stam |
dū̱re̱-dṛśa̍m | gṛ̱ha-pa̍tim | a̱tha̱ryum ||7.001.01||

7.001.02a tam a̱gnim aste̱ vasa̍vo̱ ny ṛ̍ṇvan suprati̱cakṣa̱m ava̍se̱ kuta̍ś cit |
7.001.02c da̱kṣāyyo̱ yo dama̱ āsa̱ nitya̍ḥ ||

tam | a̱gnim | aste̍ | vasa̍vaḥ | ni | ṛ̱ṇva̱n | su̱-pra̱ti̱cakṣa̍m | ava̍se | kuta̍ḥ | ci̱t |
da̱kṣāyya̍ḥ | yaḥ | dame̍ | āsa̍ | nitya̍ḥ ||7.001.02||

7.001.03a preddho̍ agne dīdihi pu̱ro no 'ja̍srayā sū̱rmyā̍ yaviṣṭha |
7.001.03c tvāṁ śaśva̍nta̱ upa̍ yanti̱ vājā̍ḥ ||

pra-i̍ddhaḥ | a̱gne̱ | dī̱di̱hi̱ | pu̱raḥ | na̱ḥ | aja̍srayā | sū̱rmyā̍ | ya̱vi̱ṣṭha̱ |
tvām | śaśva̍ntaḥ | upa̍ | ya̱nti̱ | vājā̍ḥ ||7.001.03||

7.001.04a pra te a̱gnayo̱ 'gnibhyo̱ vara̱ṁ niḥ su̱vīrā̍saḥ śośucanta dyu̱manta̍ḥ |
7.001.04c yatrā̱ nara̍ḥ sa̱māsa̍te sujā̱tāḥ ||

pra | te | a̱gnaya̍ḥ | a̱gni-bhya̍ḥ | vara̍m | niḥ | su̱-vīrā̍saḥ | śo̱śu̱ca̱nta̱ | dyu̱-manta̍ḥ |
yatra̍ | nara̍ḥ | sa̱m-āsa̍te | su̱-jā̱tāḥ ||7.001.04||

7.001.05a dā no̍ agne dhi̱yā ra̱yiṁ su̱vīra̍ṁ svapa̱tyaṁ sa̍hasya praśa̱stam |
7.001.05c na yaṁ yāvā̱ tara̍ti yātu̱māvā̍n ||

dāḥ | na̱ḥ | a̱gne̱ | dhi̱yā | ra̱yim | su̱-vīra̍m | su̱-a̱pa̱tyam | sa̱ha̱sya̱ | pra̱-śa̱stam |
na | yam | yāvā̍ | tara̍ti | yā̱tu̱-māvā̍n ||7.001.05||

7.001.06a upa̱ yam eti̍ yuva̱tiḥ su̱dakṣa̍ṁ do̱ṣā vasto̍r ha̱viṣma̍tī ghṛ̱tācī̍ |
7.001.06c upa̱ svaina̍m a̱rama̍tir vasū̱yuḥ ||

upa̍ | yam | eti̍ | yu̱va̱tiḥ | su̱-dakṣa̍m | do̱ṣā | vasto̍ḥ | ha̱viṣma̍tī | ghṛ̱tācī̍ |
upa̍ | svā | e̱na̱m | a̱rama̍tiḥ | va̱su̱-yuḥ ||7.001.06||

7.001.07a viśvā̍ a̱gne 'pa̍ da̱hārā̍tī̱r yebhi̱s tapo̍bhi̱r ada̍ho̱ jarū̍tham |
7.001.07c pra ni̍sva̱raṁ cā̍taya̱svāmī̍vām ||

viśvā̍ḥ | a̱gne̱ | apa̍ | da̱ha̱ | arā̍tīḥ | yebhi̍ḥ | tapa̍ḥ-bhiḥ | ada̍haḥ | jarū̍tham |
pra | ni̱-sva̱ram | cā̱ta̱ya̱sva̱ | amī̍vām ||7.001.07||

7.001.08a ā yas te̍ agna idha̱te anī̍ka̱ṁ vasi̍ṣṭha̱ śukra̱ dīdi̍va̱ḥ pāva̍ka |
7.001.08c u̱to na̍ e̱bhiḥ sta̱vathai̍r i̱ha syā̍ḥ ||

ā | yaḥ | te̱ | a̱gne̱ | i̱dha̱te | anī̍kam | vasi̍ṣṭha | śukra̍ | dīdi̍-vaḥ | pāva̍ka |
u̱to iti̍ | na̱ḥ | e̱bhiḥ | sta̱vathai̍ḥ | i̱ha | syā̱ḥ ||7.001.08||

7.001.09a vi ye te̍ agne bheji̱re anī̍ka̱m martā̱ nara̱ḥ pitryā̍saḥ puru̱trā |
7.001.09c u̱to na̍ e̱bhiḥ su̱manā̍ i̱ha syā̍ḥ ||

vi | ye | te̱ | a̱gne̱ | bhe̱ji̱re | anī̍kam | martā̍ḥ | nara̍ḥ | pitryā̍saḥ | pu̱ru̱-trā |
u̱to iti̍ | na̱ḥ | e̱bhiḥ | su̱-manā̍ḥ | i̱ha | syā̱ḥ ||7.001.09||

7.001.10a i̱me naro̍ vṛtra̱hatye̍ṣu̱ śūrā̱ viśvā̱ ade̍vīr a̱bhi sa̍ntu mā̱yāḥ |
7.001.10c ye me̱ dhiya̍m pa̱naya̍nta praśa̱stām ||

i̱me | nara̍ḥ | vṛ̱tra̱-hatye̍ṣu | śūrā̍ḥ | viśvā̍ḥ | ade̍vīḥ | a̱bhi | sa̱ntu̱ | mā̱yāḥ |
ye | me̱ | dhiya̍m | pa̱naya̍nta | pra̱-śa̱stām ||7.001.10||

7.001.11a mā śūne̍ agne̱ ni ṣa̍dāma nṛ̱ṇām māśeṣa̍so̱ 'vīra̍tā̱ pari̍ tvā |
7.001.11c pra̱jāva̍tīṣu̱ duryā̍su durya ||

mā | śūne̍ | a̱gne̱ | ni | sa̱dā̱ma̱ | nṛ̱ṇām | mā | a̱śeṣa̍saḥ | a̱vīra̍tā | pari̍ | tvā̱ |
pra̱jā-va̍tīṣu | duryā̍su | du̱rya̱ ||7.001.11||

7.001.12a yam a̱śvī nitya̍m upa̱yāti̍ ya̱jñam pra̱jāva̍ntaṁ svapa̱tyaṁ kṣaya̍ṁ naḥ |
7.001.12c svaja̍nmanā̱ śeṣa̍sā vāvṛdhā̱nam ||

yam | a̱śvī | nitya̍m | u̱pa̱-yāti̍ | ya̱jñam | pra̱jā-va̍ntam | su̱-a̱pa̱tyam | kṣaya̍m | na̱ḥ |
sva-ja̍nmanā | śeṣa̍sā | va̱vṛ̱dhā̱nam ||7.001.12||

7.001.13a pā̱hi no̍ agne ra̱kṣaso̱ aju̍ṣṭāt pā̱hi dhū̱rter ara̍ruṣo aghā̱yoḥ |
7.001.13c tvā yu̱jā pṛ̍tanā̱yūm̐r a̱bhi ṣyā̍m ||

pā̱hi | na̱ḥ | a̱gne̱ | ra̱kṣasa̍ḥ | aju̍ṣṭāt | pā̱hi | dhū̱rteḥ | ara̍ruṣaḥ | a̱gha̱-yoḥ |
tvā | yu̱jā | pṛ̱ta̱nā̱-yūn | a̱bhi | syā̱m ||7.001.13||

7.001.14a sed a̱gnir a̱gnīm̐r aty a̍stv a̱nyān yatra̍ vā̱jī tana̍yo vī̱ḻupā̍ṇiḥ |
7.001.14c sa̱hasra̍pāthā a̱kṣarā̍ sa̱meti̍ ||

saḥ | it | a̱gniḥ | a̱gnīn | ati̍ | a̱stu̱ | a̱nyān | yatra̍ | vā̱jī | tana̍yaḥ | vī̱ḻu-pā̍ṇiḥ |
sa̱hasra̍-pāthāḥ | a̱kṣarā̍ | sa̱m-eti̍ ||7.001.14||

7.001.15a sed a̱gnir yo va̍nuṣya̱to ni̱pāti̍ same̱ddhāra̱m aṁha̍sa uru̱ṣyāt |
7.001.15c su̱jā̱tāsa̱ḥ pari̍ caranti vī̱rāḥ ||

saḥ | it | a̱gniḥ | yaḥ | va̱nu̱ṣya̱taḥ | ni̱-pāti̍ | sa̱m-e̱ddhāra̍m | aṁha̍saḥ | u̱ru̱ṣyāt |
su̱-jā̱tāsa̍ḥ | pari̍ | ca̱ra̱nti̱ | vī̱rāḥ ||7.001.15||

7.001.16a a̱yaṁ so a̱gnir āhu̍taḥ puru̱trā yam īśā̍na̱ḥ sam id i̱ndhe ha̱viṣmā̍n |
7.001.16c pari̱ yam ety a̍dhva̱reṣu̱ hotā̍ ||

a̱yam | saḥ | a̱gniḥ | ā-hu̍taḥ | pu̱ru̱-trā | yam | īśā̍naḥ | sam | it | i̱ndhe | ha̱viṣmā̍n |
pari̍ | yam | eti̍ | a̱dhva̱reṣu̍ | hotā̍ ||7.001.16||

7.001.17a tve a̍gna ā̱hava̍nāni̱ bhūrī̍śā̱nāsa̱ ā ju̍huyāma̱ nityā̍ |
7.001.17c u̱bhā kṛ̱ṇvanto̍ vaha̱tū mi̱yedhe̍ ||

tve iti̍ | a̱gne̱ | ā̱-hava̍nāni | bhūri̍ | ī̱śā̱nāsa̍ḥ | ā | ju̱hu̱yā̱ma̱ | nityā̍ |
u̱bhā | kṛ̱ṇvanta̍ḥ | va̱ha̱tū iti̍ | mi̱yedhe̍ ||7.001.17||

7.001.18a i̱mo a̍gne vī̱tata̍māni ha̱vyāja̍sro vakṣi de̱vatā̍ti̱m accha̍ |
7.001.18c prati̍ na īṁ sura̱bhīṇi̍ vyantu ||

i̱mo iti̍ | a̱gne̱ | vī̱ta-ta̍māni | ha̱vyā | aja̍sraḥ | va̱kṣi̱ | de̱va-tā̍tim | iccha̍ |
prati̍ | na̱ḥ | ī̱m | su̱ra̱bhīṇi̍ | vya̱ntu̱ ||7.001.18||

7.001.19a mā no̍ agne̱ 'vīra̍te̱ parā̍ dā du̱rvāsa̱se 'ma̍taye̱ mā no̍ a̱syai |
7.001.19c mā na̍ḥ kṣu̱dhe mā ra̱kṣasa̍ ṛtāvo̱ mā no̱ dame̱ mā vana̱ ā ju̍hūrthāḥ ||

mā | na̱ḥ | a̱gne̱ | a̱vīra̍te | parā̍ | dāḥ | du̱ḥ-vāsa̍se | ama̍taye | mā | na̱ḥ | a̱syai |
mā | na̱ḥ | kṣu̱dhe | mā | ra̱kṣase̍ | ṛ̱ta̱-va̱ḥ | mā | na̱ḥ | dame̍ | mā | vane̍ | ā | ju̱hū̱rthā̱ḥ ||7.001.19||

7.001.20a nū me̱ brahmā̍ṇy agna̱ uc cha̍śādhi̱ tvaṁ de̍va ma̱ghava̍dbhyaḥ suṣūdaḥ |
7.001.20c rā̱tau syā̍mo̱bhayā̍sa̱ ā te̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

nu | me̱ | brahmā̍ṇi | a̱gne̱ | ut | śa̱śā̱dhi̱ | tvam | de̱va̱ | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | su̱sū̱da̱ḥ |
rā̱tau | syā̱ma̱ | u̱bhayā̍saḥ | ā | te̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.001.20||

7.001.21a tvam a̍gne su̱havo̍ ra̱ṇvasa̍ṁdṛk sudī̱tī sū̍no sahaso didīhi |
7.001.21c mā tve sacā̱ tana̍ye̱ nitya̱ ā dha̱ṅ mā vī̱ro a̱sman naryo̱ vi dā̍sīt ||

tvam | a̱gne̱ | su̱-hava̍ḥ | ra̱ṇva-sa̍ndṛk | su̱-dī̱tī | sū̱no̱ iti̍ | sa̱ha̱sa̱ḥ | di̱dī̱hi̱ |
mā | tve iti̍ | sacā̍ | tana̍ye | nitye̍ | ā | dha̱k | mā | vī̱raḥ | a̱smat | narya̍ḥ | vi | dā̱sī̱t ||7.001.21||

7.001.22a mā no̍ agne durbhṛ̱taye̱ sacai̱ṣu de̱veddhe̍ṣv a̱gniṣu̱ pra vo̍caḥ |
7.001.22c mā te̍ a̱smān du̍rma̱tayo̍ bhṛ̱māc ci̍d de̱vasya̍ sūno sahaso naśanta ||

mā | na̱ḥ | a̱gne̱ | du̱ḥ-bhṛ̱taye̍ | sacā̍ | e̱ṣu | de̱va-i̍ddheṣu | a̱gniṣu̍ | pra | vo̱ca̱ḥ |
mā | te̱ | a̱smān | du̱ḥ-ma̱taya̍ḥ | bhṛ̱māt | ci̱t | de̱vasya̍ | sū̱no̱ iti̍ | sa̱ha̱sa̱ḥ | na̱śa̱nta̱ ||7.001.22||

7.001.23a sa marto̍ agne svanīka re̱vān ama̍rtye̱ ya ā̍ju̱hoti̍ ha̱vyam |
7.001.23c sa de̱vatā̍ vasu̱vani̍ṁ dadhāti̱ yaṁ sū̱rir a̱rthī pṛ̱cchamā̍na̱ eti̍ ||

saḥ | marta̍ḥ | a̱gne̱ | su̱-a̱nī̱ka̱ | re̱vān | ama̍rtye | yaḥ | ā̱-ju̱hoti̍ | ha̱vyam |
saḥ | de̱vatā̍ | va̱su̱-vani̍m | da̱dhā̱ti̱ | yam | sū̱riḥ | a̱rthī | pṛ̱cchamā̍naḥ | eti̍ ||7.001.23||

7.001.24a ma̱ho no̍ agne suvi̱tasya̍ vi̱dvān ra̱yiṁ sū̱ribhya̱ ā va̍hā bṛ̱hanta̍m |
7.001.24c yena̍ va̱yaṁ sa̍hasāva̱n made̱māvi̍kṣitāsa̱ āyu̍ṣā su̱vīrā̍ḥ ||

ma̱haḥ | na̱ḥ | a̱gne̱ | su̱vi̱tasya̍ | vi̱dvān | ra̱yim | sū̱ri-bhya̍ḥ | ā | va̱ha̱ | bṛ̱hanta̍m |
yena̍ | va̱yam | sa̱ha̱sā̱-va̱n | made̍ma | avi̍-kṣitāsaḥ | āyu̍ṣā | su̱-vīrā̍ḥ ||7.001.24||

7.001.25a nū me̱ brahmā̍ṇy agna̱ uc cha̍śādhi̱ tvaṁ de̍va ma̱ghava̍dbhyaḥ suṣūdaḥ |
7.001.25c rā̱tau syā̍mo̱bhayā̍sa̱ ā te̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

nu | me̱ | brahmā̍ṇi | a̱gne̱ | ut | śa̱śā̱dhi̱ | tvam | de̱va̱ | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | su̱sū̱da̱ḥ |
rā̱tau | syā̱ma̱ | u̱bhayā̍saḥ | ā | te̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.001.25||


7.002.01a ju̱ṣasva̍ naḥ sa̱midha̍m agne a̱dya śocā̍ bṛ̱had ya̍ja̱taṁ dhū̱mam ṛ̱ṇvan |
7.002.01c upa̍ spṛśa di̱vyaṁ sānu̱ stūpai̱ḥ saṁ ra̱śmibhi̍s tatana̱ḥ sūrya̍sya ||

ju̱ṣasva̍ | na̱ḥ | sa̱m-idha̍m | a̱gne̱ | a̱dya | śoca̍ | bṛ̱hat | ya̱ja̱tam | dhū̱mam | ṛ̱ṇvan |
upa̍ | spṛ̱śa̱ | di̱vyam | sānu̍ | stūpai̍ḥ | sam | ra̱śmi-bhi̍ḥ | ta̱ta̱na̱ḥ | sūrya̍sya ||7.002.01||

7.002.02a narā̱śaṁsa̍sya mahi̱māna̍m eṣā̱m upa̍ stoṣāma yaja̱tasya̍ ya̱jñaiḥ |
7.002.02c ye su̱krata̍va̱ḥ śuca̍yo dhiya̱ṁdhāḥ svada̍nti de̱vā u̱bhayā̍ni ha̱vyā ||

narā̱śaṁsa̍sya | ma̱hi̱māna̍m | e̱ṣā̱m | upa̍ | sto̱ṣā̱ma̱ | ya̱ja̱tasya̍ | ya̱jñaiḥ |
ye | su̱-krata̍vaḥ | śuca̍yaḥ | dhi̱ya̱m-dhāḥ | svada̍nti | de̱vāḥ | u̱bhayā̍ni | ha̱vyā ||7.002.02||

7.002.03a ī̱ḻenya̍ṁ vo̱ asu̍raṁ su̱dakṣa̍m a̱ntar dū̱taṁ roda̍sī satya̱vāca̍m |
7.002.03c ma̱nu̱ṣvad a̱gnim manu̍nā̱ sami̍ddha̱ṁ sam a̍dhva̱rāya̱ sada̱m in ma̍hema ||

ī̱ḻenya̍m | va̱ḥ | asu̍ram | su̱-dakṣa̍m | a̱ntaḥ | dū̱tam | roda̍sī̱ iti̍ | sa̱tya̱-vāca̍m |
ma̱nu̱ṣvat | a̱gnim | manu̍nā | sam-i̍ddham | sam | a̱dhva̱rāya̍ | sada̍m | it | ma̱he̱ma̱ ||7.002.03||

7.002.04a sa̱pa̱ryavo̱ bhara̍māṇā abhi̱jñu pra vṛ̍ñjate̱ nama̍sā ba̱rhir a̱gnau |
7.002.04c ā̱juhvā̍nā ghṛ̱tapṛ̍ṣṭha̱m pṛṣa̍dva̱d adhva̍ryavo ha̱viṣā̍ marjayadhvam ||

sa̱pa̱ryava̍ḥ | bhara̍māṇāḥ | a̱bhi̱-jñu | pra | vṛ̱ñja̱te̱ | nama̍sā | ba̱rhiḥ | a̱gnau |
ā̱-juhvā̍nāḥ | ghṛ̱ta-pṛ̍ṣṭham | pṛṣa̍t-vat | adhva̍ryavaḥ | ha̱viṣā̍ | ma̱rja̱ya̱dhva̱m ||7.002.04||

7.002.05a svā̱dhyo̱3̱̍ vi duro̍ deva̱yanto 'śi̍śrayū ratha̱yur de̱vatā̍tā |
7.002.05c pū̱rvī śiśu̱ṁ na mā̱tarā̍ rihā̱ṇe sam a̱gruvo̱ na sama̍neṣv añjan ||

su̱-ā̱dhya̍ḥ | vi | dura̍ḥ | de̱va̱-yanta̍ḥ | aśi̍śrayuḥ | ra̱tha̱-yuḥ | de̱va-tā̍tā |
pū̱rvī iti̍ | śiśu̍m | na | mā̱tarā̍ | ri̱hā̱ṇe iti̍ | sam | a̱gruva̍ḥ | na | sama̍neṣu | a̱ñja̱n ||7.002.05||

7.002.06a u̱ta yoṣa̍ṇe di̱vye ma̱hī na̍ u̱ṣāsā̱naktā̍ su̱dughe̍va dhe̱nuḥ |
7.002.06c ba̱rhi̱ṣadā̍ puruhū̱te ma̱ghonī̱ ā ya̱jñiye̍ suvi̱tāya̍ śrayetām ||

u̱ta | yoṣa̍ṇe̱ iti̍ | di̱vye iti̍ | ma̱hī iti̍ | na̱ḥ | u̱ṣasā̱naktā̍ | su̱dughā̍-iva | dhe̱nuḥ |
ba̱rhi̱-sadā̍ | pu̱ru̱hū̱te iti̍ pu̱ru̱-hū̱te | ma̱ghonī̱ iti̍ | ā | ya̱jñiye̍ | su̱vi̱tāya̍ | śra̱ye̱tā̱m ||7.002.06||

7.002.07a viprā̍ ya̱jñeṣu̱ mānu̍ṣeṣu kā̱rū manye̍ vāṁ jā̱tave̍dasā̱ yaja̍dhyai |
7.002.07c ū̱rdhvaṁ no̍ adhva̱raṁ kṛ̍ta̱ṁ have̍ṣu̱ tā de̱veṣu̍ vanatho̱ vāryā̍ṇi ||

viprā̍ | ya̱jñeṣu̍ | mānu̍ṣeṣu | kā̱rū iti̍ | manye̍ | vā̱m | jā̱ta-ve̍dasā | yaja̍dhyai |
ū̱rdhvam | na̱ḥ | a̱dhva̱ram | kṛ̱ta̱m | have̍ṣu | tā | de̱veṣu̍ | va̱na̱tha̱ḥ | vāryā̍ṇi ||7.002.07||

7.002.08a ā bhāra̍tī̱ bhāra̍tībhiḥ sa̱joṣā̱ iḻā̍ de̱vair ma̍nu̱ṣye̍bhir a̱gniḥ |
7.002.08c sara̍svatī sārasva̱tebhi̍r a̱rvāk ti̱sro de̱vīr ba̱rhir edaṁ sa̍dantu ||

ā | bhāra̍tī | bhara̍tībhiḥ | sa̱-joṣā̍ḥ | iḻā̍ | de̱vaiḥ | ma̱nu̱ṣye̍bhiḥ | a̱gniḥ |
sara̍svatī | sā̱ra̱sva̱tebhi̍ḥ | a̱rvāk | ti̱sraḥ | de̱vīḥ | ba̱rhiḥ | ā | i̱dam | sa̱da̱ntu̱ ||7.002.08||

7.002.09a tan na̍s tu̱rīpa̱m adha̍ poṣayi̱tnu deva̍ tvaṣṭa̱r vi ra̍rā̱ṇaḥ sya̍sva |
7.002.09c yato̍ vī̱raḥ ka̍rma̱ṇya̍ḥ su̱dakṣo̍ yu̱ktagrā̍vā̱ jāya̍te de̱vakā̍maḥ ||

tat | na̱ḥ | tu̱rīpa̍m | adha̍ | po̱ṣa̱yi̱tnu | deva̍ | tva̱ṣṭa̱ḥ | vi | ra̱rā̱ṇaḥ | sya̱sveti̍ syasva |
yata̍ḥ | vī̱raḥ | ka̱rma̱ṇya̍ḥ | su̱-dakṣa̍ḥ | yu̱kta-grā̍vā | jāya̍te | de̱va-kā̍maḥ ||7.002.09||

7.002.10a vana̍spa̱te 'va̍ sṛ̱jopa̍ de̱vān a̱gnir ha̱viḥ śa̍mi̱tā sū̍dayāti |
7.002.10c sed u̱ hotā̍ sa̱tyata̍ro yajāti̱ yathā̍ de̱vānā̱ṁ jani̍māni̱ veda̍ ||

vana̍spate | ava̍ | sṛ̱ja̱ | upa̍ | de̱vān | a̱gniḥ | ha̱viḥ | śa̱mi̱tā | sū̱da̱yā̱ti̱ |
saḥ | it | ū̱m̐ iti̍ | hotā̍ | sa̱tya-ta̍raḥ | ya̱jā̱ti̱ | yathā̍ | de̱vānā̍m | jani̍māni | veda̍ ||7.002.10||

7.002.11a ā yā̍hy agne samidhā̱no a̱rvāṅ indre̍ṇa de̱vaiḥ sa̱ratha̍ṁ tu̱rebhi̍ḥ |
7.002.11c ba̱rhir na̍ āstā̱m adi̍tiḥ supu̱trā svāhā̍ de̱vā a̱mṛtā̍ mādayantām ||

ā | yā̱hi̱ | a̱gne̱ | sa̱m-i̱dhā̱naḥ | a̱rvāṅ | indre̍ṇa | de̱vaiḥ | sa̱-ratha̍m | tu̱rebhi̍ḥ |
ba̱rhiḥ | na̱ḥ | āstā̍m | adi̍tiḥ | su̱-pu̱trā | svāhā̍ | de̱vāḥ | a̱mṛtā̍ḥ | mā̱da̱ya̱ntā̱m ||7.002.11||


7.003.01a a̱gniṁ vo̍ de̱vam a̱gnibhi̍ḥ sa̱joṣā̱ yaji̍ṣṭhaṁ dū̱tam a̍dhva̱re kṛ̍ṇudhvam |
7.003.01c yo martye̍ṣu̱ nidhru̍vir ṛ̱tāvā̱ tapu̍rmūrdhā ghṛ̱tānna̍ḥ pāva̱kaḥ ||

a̱gnim | va̱ḥ | de̱vam | a̱gni-bhi̍ḥ | sa̱-joṣā̍ḥ | yaji̍ṣṭham | dū̱tam | a̱dhva̱re | kṛ̱ṇu̱dhva̱m |
yaḥ | martye̍ṣu | ni-dhru̍viḥ | ṛ̱ta-vā̍ | tapu̍ḥ-mūrdhā | ghṛ̱ta-a̍nnaḥ | pā̱va̱kaḥ ||7.003.01||

7.003.02a protha̱d aśvo̱ na yava̍se 'vi̱ṣyan ya̱dā ma̱haḥ sa̱ṁvara̍ṇā̱d vy asthā̍t |
7.003.02c ād a̍sya̱ vāto̱ anu̍ vāti śo̱cir adha̍ sma te̱ vraja̍naṁ kṛ̱ṣṇam a̍sti ||

protha̍t | aśva̍ḥ | na | yava̍se | a̱vi̱ṣyan | ya̱dā | ma̱haḥ | sa̱m-vara̍ṇāt | vi | asthā̍t |
āt | a̱sya̱ | vāta̍ḥ | anu̍ | vā̱ti̱ | śo̱ciḥ | adha̍ | sma̱ | te̱ | vraja̍nam | kṛ̱ṣṇam | a̱sti̱ ||7.003.02||

7.003.03a ud yasya̍ te̱ nava̍jātasya̱ vṛṣṇo 'gne̱ cara̍nty a̱jarā̍ idhā̱nāḥ |
7.003.03c acchā̱ dyām a̍ru̱ṣo dhū̱ma e̍ti̱ saṁ dū̱to a̍gna̱ īya̍se̱ hi de̱vān ||

ut | yasya̍ | te̱ | nava̍-jātasya | vṛṣṇa̍ḥ | agne̍ | cara̍nti | a̱jarā̍ḥ | i̱dhā̱nāḥ |
accha̍ | dyām | a̱ru̱ṣaḥ | dhū̱maḥ | e̱ti̱ | sam | dū̱taḥ | a̱gne̱ | īya̍se | hi | de̱vān ||7.003.03||

7.003.04a vi yasya̍ te pṛthi̱vyām pājo̱ aśre̍t tṛ̱ṣu yad annā̍ sa̱mavṛ̍kta̱ jambhai̍ḥ |
7.003.04c sene̍va sṛ̱ṣṭā prasi̍tiṣ ṭa eti̱ yava̱ṁ na da̍sma ju̱hvā̍ vivekṣi ||

vi | yasya̍ | te̱ | pṛ̱thi̱vyām | pāja̍ḥ | aśre̍t | tṛ̱ṣu | yat | annā̍ | sa̱m-avṛ̍kta | jambhai̍ḥ |
senā̍-iva | sṛ̱ṣṭā | pra-si̍tiḥ | te̱ | e̱ti̱ | yava̍m | na | da̱sma̱ | ju̱hvā̍ | vi̱ve̱kṣi̱ ||7.003.04||

7.003.05a tam id do̱ṣā tam u̱ṣasi̱ yavi̍ṣṭham a̱gnim atya̱ṁ na ma̍rjayanta̱ nara̍ḥ |
7.003.05c ni̱śiśā̍nā̱ ati̍thim asya̱ yonau̍ dī̱dāya̍ śo̱cir āhu̍tasya̱ vṛṣṇa̍ḥ ||

tam | it | do̱ṣā | tam | u̱ṣasi̍ | yavi̍ṣṭham | a̱gnim | atya̍m | na | ma̱rja̱ya̱nta̱ | nara̍ḥ |
ni̱-śiśā̍nāḥ | ati̍thim | a̱sya̱ | yonau̍ | dī̱dāya̍ | śo̱ciḥ | ā-hu̍tasya | vṛṣṇa̍ḥ ||7.003.05||

7.003.06a su̱sa̱ṁdṛk te̍ svanīka̱ pratī̍ka̱ṁ vi yad ru̱kmo na roca̍sa upā̱ke |
7.003.06c di̱vo na te̍ tanya̱tur e̍ti̱ śuṣma̍ś ci̱tro na sūra̱ḥ prati̍ cakṣi bhā̱num ||

su̱-sa̱ndṛk | te̱ | su̱-a̱nī̱ka̱ | pratī̍kam | vi | yat | ru̱kmaḥ | na | roca̍se | u̱pā̱ke |
di̱vaḥ | na | te̱ | ta̱nya̱tuḥ | e̱ti̱ | śuṣma̍ḥ | ci̱traḥ | na | sūra̍ḥ | prati̍ | ca̱kṣi̱ | bhā̱num ||7.003.06||

7.003.07a yathā̍ va̱ḥ svāhā̱gnaye̱ dāśe̍ma̱ parīḻā̍bhir ghṛ̱tava̍dbhiś ca ha̱vyaiḥ |
7.003.07c tebhi̍r no agne̱ ami̍tai̱r maho̍bhiḥ śa̱tam pū̱rbhir āya̍sībhi̱r ni pā̍hi ||

yathā̍ | va̱ḥ | svāhā̍ | a̱gnaye̍ | dāśe̍ma | pari̍ | iḻā̍bhiḥ | ghṛ̱tava̍t-bhiḥ | ca̱ | ha̱vyaiḥ |
tebhi̍ḥ | na̱ḥ | a̱gne̱ | ami̍taiḥ | maha̍ḥ-bhiḥ | śa̱tam | pū̱ḥ-bhiḥ | āya̍sībhiḥ | ni | pā̱hi̱ ||7.003.07||

7.003.08a yā vā̍ te̱ santi̍ dā̱śuṣe̱ adhṛ̍ṣṭā̱ giro̍ vā̱ yābhi̍r nṛ̱vatī̍r uru̱ṣyāḥ |
7.003.08c tābhi̍r naḥ sūno sahaso̱ ni pā̍hi̱ smat sū̱rīñ ja̍ri̱tṝñ jā̍tavedaḥ ||

yāḥ | vā̱ | te̱ | santi̍ | dā̱śuṣe̍ | adhṛ̍ṣṭāḥ | gira̍ḥ | vā̱ | yābhi̍ḥ | nṛ̱-vatī̍ḥ | u̱ru̱ṣyāḥ |
tābhi̍ḥ | na̱ḥ | sū̱no̱ iti̍ | sa̱ha̱sa̱ḥ | ni | pā̱hi̱ | smat | sū̱rīn | ja̱ri̱tṝn | jā̱ta̱-ve̱da̱ḥ ||7.003.08||

7.003.09a nir yat pū̱teva̱ svadhi̍ti̱ḥ śuci̱r gāt svayā̍ kṛ̱pā ta̱nvā̱3̱̍ roca̍mānaḥ |
7.003.09c ā yo mā̱tror u̱śenyo̱ jani̍ṣṭa deva̱yajyā̍ya su̱kratu̍ḥ pāva̱kaḥ ||

niḥ | yat | pū̱tā-i̍va | sva-dhi̍tiḥ | śuci̍ḥ | gāt | svayā̍ | kṛ̱pā | ta̱nvā̍ | roca̍mānaḥ |
ā | yaḥ | mā̱troḥ | u̱śenya̍ḥ | jani̍ṣṭa | de̱va̱-yajyā̍ya | su̱-kratu̍ḥ | pā̱va̱kaḥ ||7.003.09||

7.003.10a e̱tā no̍ agne̱ saubha̍gā didī̱hy api̱ kratu̍ṁ su̱ceta̍saṁ vatema |
7.003.10c viśvā̍ sto̱tṛbhyo̍ gṛṇa̱te ca̍ santu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

e̱tā | na̱ḥ | a̱gne̱ | saubha̍gā | di̱dī̱hi̱ | api̍ | kratu̍m | su̱-ceta̍sam | va̱te̱ma̱ |
viśvā̍ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | gṛ̱ṇa̱te | ca̱ | sa̱ntu̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.003.10||


7.004.01a pra va̍ḥ śu̱krāya̍ bhā̱nave̍ bharadhvaṁ ha̱vyam ma̱tiṁ cā̱gnaye̱ supū̍tam |
7.004.01c yo daivyā̍ni̱ mānu̍ṣā ja̱nūṁṣy a̱ntar viśvā̍ni vi̱dmanā̱ jigā̍ti ||

pra | va̱ḥ | śu̱krāya̍ | bhā̱nave̍ | bha̱ra̱dhva̱m | ha̱vyam | ma̱tim | ca̱ | a̱gnaye̍ | su-pū̍tam |
yaḥ | daivyā̍ni | mānu̍ṣā | ja̱nūṁṣi̍ | a̱ntaḥ | viśvā̍ni | vi̱dmanā̍ | jigā̍ti ||7.004.01||

7.004.02a sa gṛtso̍ a̱gnis taru̍ṇaś cid astu̱ yato̱ yavi̍ṣṭho̱ aja̍niṣṭa mā̱tuḥ |
7.004.02c saṁ yo vanā̍ yu̱vate̱ śuci̍da̱n bhūri̍ ci̱d annā̱ sam id a̍tti sa̱dyaḥ ||

saḥ | gūtsa̍ḥ | a̱gniḥ | taru̍ṇaḥ | ci̱t | a̱stu̱ | yata̍ḥ | yavi̍ṣṭhaḥ | aja̍niṣṭa | mā̱tuḥ |
sam | yaḥ | vanā̍ | yu̱vate̍ | śuci̍-dam | bhūri̍ | ci̱t | annā̍ | sam | it | a̱tti̱ | sa̱dyaḥ ||7.004.02||

7.004.03a a̱sya de̱vasya̍ sa̱ṁsady anī̍ke̱ yam martā̍saḥ śye̱taṁ ja̍gṛ̱bhre |
7.004.03c ni yo gṛbha̱m pauru̍ṣeyīm u̱voca̍ du̱roka̍m a̱gnir ā̱yave̍ śuśoca ||

a̱sya | de̱vasya̍ | sa̱m-sadi̍ | anī̍ke | yam | martā̍saḥ | śye̱tam | ja̱gṛ̱bhre |
ni | yaḥ | gṛbha̍m | pauru̍ṣeyīm | u̱voca̍ | du̱ḥ-oka̍m | a̱gniḥ | ā̱yave̍ | śu̱śo̱ca̱ ||7.004.03||

7.004.04a a̱yaṁ ka̱vir aka̍viṣu̱ prace̍tā̱ marte̍ṣv a̱gnir a̱mṛto̱ ni dhā̍yi |
7.004.04c sa mā no̱ atra̍ juhuraḥ sahasva̱ḥ sadā̱ tve su̱mana̍saḥ syāma ||

a̱yam | ka̱viḥ | aka̍viṣu | pra-ce̍tāḥ | marte̍ṣu | a̱gniḥ | a̱mṛta̍ḥ | ni | dhā̱yi̱ |
saḥ | mā | na̱ḥ | atra̍ | ju̱hu̱ra̱ḥ | sa̱ha̱sva̱ḥ | sadā̍ | tve iti̍ | su̱-mana̍saḥ | syā̱ma̱ ||7.004.04||

7.004.05a ā yo yoni̍ṁ de̱vakṛ̍taṁ sa̱sāda̱ kratvā̱ hy a1̱̍gnir a̱mṛtā̱m̐ atā̍rīt |
7.004.05c tam oṣa̍dhīś ca va̱nina̍ś ca̱ garbha̱m bhūmi̍ś ca vi̱śvadhā̍yasam bibharti ||

ā | yaḥ | yoni̍m | de̱va-kṛ̍tam | sa̱sāda̍ | kratvā̍ | hi | a̱gniḥ | a̱mṛtā̍n | atā̍rīt |
tam | oṣa̍dhīḥ | ca̱ | va̱nina̍ḥ | ca̱ | garbha̍m | bhūmi̍ḥ | ca̱ | vi̱śva-dhā̍yasam | bi̱bha̱rti̱ ||7.004.05||

7.004.06a īśe̱ hy a1̱̍gnir a̱mṛta̍sya̱ bhūre̱r īśe̍ rā̱yaḥ su̱vīrya̍sya̱ dāto̍ḥ |
7.004.06c mā tvā̍ va̱yaṁ sa̍hasāvann a̱vīrā̱ māpsa̍va̱ḥ pari̍ ṣadāma̱ mādu̍vaḥ ||

īśe̍ | hi | a̱gniḥ | a̱mṛta̍sya | bhūre̍ḥ | īśe̍ | rā̱yaḥ | su̱-vīrya̍sya | dāto̍ḥ |
mā | tvā̱ | va̱yam | sa̱ha̱sā̱-va̱n | a̱vīrā̍ḥ | mā | apsa̍vaḥ | pari̍ | sa̱dā̱ma̱ | mā | adu̍vaḥ ||7.004.06||

7.004.07a pa̱ri̱ṣadya̱ṁ hy ara̍ṇasya̱ rekṇo̱ nitya̍sya rā̱yaḥ pata̍yaḥ syāma |
7.004.07c na śeṣo̍ agne a̱nyajā̍tam a̱sty ace̍tānasya̱ mā pa̱tho vi du̍kṣaḥ ||

pa̱ri̱-sadya̍m | hi | ara̍ṇasya | rekṇa̍ḥ | nitya̍sya | rā̱yaḥ | pata̍yaḥ | syā̱ma̱ |
na | śeṣa̍ḥ | a̱gne̱ | a̱nya-jā̍tam | a̱sti̱ | ace̍tānasya | mā | pa̱thaḥ | vi | du̱kṣa̱ḥ ||7.004.07||

7.004.08a na̱hi grabhā̱yāra̍ṇaḥ su̱śevo̱ 'nyoda̍ryo̱ mana̍sā̱ manta̱vā u̍ |
7.004.08c adhā̍ ci̱d oka̱ḥ puna̱r it sa e̱ty ā no̍ vā̱jy a̍bhī̱ṣāḻ e̍tu̱ navya̍ḥ ||

na̱hi | grabhā̍ya | ara̍ṇaḥ | su̱-śeva̍ḥ | a̱nya-u̍daryaḥ | mana̍sā | manta̱vai | ū̱m̐ iti̍ |
adha̍ | ci̱t | oka̍ḥ | puna̍ḥ | it | saḥ | e̱ti̱ | ā | na̱ḥ | vā̱jī | a̱bhī̱ṣāṭ | e̱tu̱ | navya̍ḥ ||7.004.08||

7.004.09a tvam a̍gne vanuṣya̱to ni pā̍hi̱ tvam u̍ naḥ sahasāvann ava̱dyāt |
7.004.09c saṁ tvā̍ dhvasma̱nvad a̱bhy e̍tu̱ pātha̱ḥ saṁ ra̱yiḥ spṛ̍ha̱yāyya̍ḥ saha̱srī ||

tvam | a̱gne̱ | va̱nu̱ṣya̱taḥ | ni | pā̱hi̱ | tvam | ū̱m̐ iti̍ | na̱ḥ | sa̱ha̱sā̱-va̱n | a̱va̱dyāt |
sam | tvā̱ | dhva̱sma̱n-vat | a̱bhi | e̱tu̱ | pātha̍ḥ | sam | ra̱yiḥ | spṛ̱ha̱yāyya̍ḥ | sa̱ha̱srī ||7.004.09||

7.004.10a e̱tā no̍ agne̱ saubha̍gā didī̱hy api̱ kratu̍ṁ su̱ceta̍saṁ vatema |
7.004.10c viśvā̍ sto̱tṛbhyo̍ gṛṇa̱te ca̍ santu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

e̱tā | na̱ḥ | a̱gne̱ | saubha̍gā | di̱dī̱hi̱ | api̍ | kratu̍m | su̱-ceta̍sam | va̱te̱ma̱ |
viśvā̍ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | gṛ̱ṇa̱te | ca̱ | sa̱ntu̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.004.10||


7.005.01a prāgnaye̍ ta̱vase̍ bharadhva̱ṁ gira̍ṁ di̱vo a̍ra̱taye̍ pṛthi̱vyāḥ |
7.005.01c yo viśve̍ṣām a̱mṛtā̍nām u̱pasthe̍ vaiśvāna̱ro vā̍vṛ̱dhe jā̍gṛ̱vadbhi̍ḥ ||

pra | a̱gnaye̍ | ta̱vase̍ | bha̱ra̱dhva̱m | gira̍m | di̱vaḥ | a̱ra̱taye̍ | pṛ̱thi̱vyāḥ |
yaḥ | viśve̍ṣām | a̱mṛtā̍nām | u̱pa-sthe̍ | vai̱śvā̱na̱raḥ | va̱vṛ̱dhe | jā̱gṛ̱vat-bhi̍ḥ ||7.005.01||

7.005.02a pṛ̱ṣṭo di̱vi dhāyy a̱gniḥ pṛ̍thi̱vyāṁ ne̱tā sindhū̍nāṁ vṛṣa̱bhaḥ stiyā̍nām |
7.005.02c sa mānu̍ṣīr a̱bhi viśo̱ vi bhā̍ti vaiśvāna̱ro vā̍vṛdhā̱no vare̍ṇa ||

pṛ̱ṣṭaḥ | di̱vi | dhāyi̍ | a̱gniḥ | pṛ̱thi̱vyām | ne̱tā | sindhū̍nām | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | stiyā̍nām |
saḥ | mānu̍ṣīḥ | a̱bhi | viśa̍ḥ | vi | bhā̱ti̱ | vai̱śvā̱na̱raḥ | va̱vṛ̱dhā̱naḥ | vare̍ṇa ||7.005.02||

7.005.03a tvad bhi̱yā viśa̍ āya̱nn asi̍knīr asama̱nā jaha̍tī̱r bhoja̍nāni |
7.005.03c vaiśvā̍nara pū̱rave̱ śośu̍cāna̱ḥ puro̱ yad a̍gne da̱raya̱nn adī̍deḥ ||

tvat | bhi̱yā | viśa̍ḥ | ā̱ya̱n | asi̍knīḥ | a̱sa̱ma̱nāḥ | jaha̍tīḥ | bhoja̍nāni |
vaiśvā̍nara | pū̱rave̍ | śośu̍cānaḥ | pura̍ḥ | yat | a̱gne̱ | da̱raya̍n | adī̍deḥ ||7.005.03||

7.005.04a tava̍ tri̱dhātu̍ pṛthi̱vī u̱ta dyaur vaiśvā̍nara vra̱tam a̍gne sacanta |
7.005.04c tvam bhā̱sā roda̍sī̱ ā ta̍ta̱nthāja̍sreṇa śo̱ciṣā̱ śośu̍cānaḥ ||

tava̍ | tri̱-dhātu̍ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ | vaiśvā̍nara | vra̱tam | a̱gne̱ | sa̱ca̱nta̱ |
tvam | bhā̱sā | roda̍sī̱ iti̍ | ā | ta̱ta̱ntha | aja̍sreṇa | śo̱ciṣā̍ | śośu̍cānaḥ ||7.005.04||

7.005.05a tvām a̍gne ha̱rito̍ vāvaśā̱nā gira̍ḥ sacante̱ dhuna̍yo ghṛ̱tācī̍ḥ |
7.005.05c pati̍ṁ kṛṣṭī̱nāṁ ra̱thya̍ṁ rayī̱ṇāṁ vai̍śvāna̱ram u̱ṣasā̍ṁ ke̱tum ahnā̍m ||

tvām | a̱gne̱ | ha̱rita̍ḥ | vā̱va̱śā̱nāḥ | gira̍ḥ | sa̱ca̱nte̱ | dhuna̍yaḥ | ghṛ̱tācī̍ḥ |
pati̍m | kṛ̱ṣṭī̱nām | ra̱thya̍m | ra̱yī̱ṇām | vai̱śvā̱na̱ram | u̱ṣasā̍m | ke̱tum | ahnā̍m ||7.005.05||

7.005.06a tve a̍su̱rya1̱̍ṁ vasa̍vo̱ ny ṛ̍ṇva̱n kratu̱ṁ hi te̍ mitramaho ju̱ṣanta̍ |
7.005.06c tvaṁ dasyū̱m̐r oka̍so agna āja u̱ru jyoti̍r ja̱naya̱nn āryā̍ya ||

tve iti̍ | a̱su̱rya̍m | vasa̍vaḥ | ni | ṛ̱ṇva̱n | kratu̍m | hi | te̱ | mi̱tra̱-ma̱ha̱ḥ | ju̱ṣanta̍ |
tvam | dasyū̍n | oka̍saḥ | a̱gne̱ | ā̱ja̱ḥ | u̱ru | jyoti̍ḥ | ja̱naya̍n | āryā̍ya ||7.005.06||

7.005.07a sa jāya̍mānaḥ para̱me vyo̍man vā̱yur na pātha̱ḥ pari̍ pāsi sa̱dyaḥ |
7.005.07c tvam bhuva̍nā ja̱naya̍nn a̱bhi kra̱nn apa̍tyāya jātavedo daśa̱syan ||

saḥ | jāya̍mānaḥ | pa̱ra̱me | vi-o̍man | vā̱yuḥ | na | pātha̍ḥ | pari̍ | pā̱si̱ | sa̱dyaḥ |
tvam | bhuva̍nā | ja̱naya̍n | a̱bhi | kra̱n | apa̍tyāya | jā̱ta̱-ve̱da̱ḥ | da̱śa̱syan ||7.005.07||

7.005.08a tām a̍gne a̱sme iṣa̱m era̍yasva̱ vaiśvā̍nara dyu̱matī̍ṁ jātavedaḥ |
7.005.08c yayā̱ rādha̱ḥ pinva̍si viśvavāra pṛ̱thu śravo̍ dā̱śuṣe̱ martyā̍ya ||

tām | a̱gne̱ | a̱sme iti̍ | iṣa̍m | ā | ī̱ra̱ya̱sva̱ | vaiśvā̍nara | dyu̱-matī̍m | jā̱ta̱-ve̱da̱ḥ |
yayā̍ | rādha̍ḥ | pinva̍si | vi̱śva̱-vā̱ra̱ | pṛ̱thu | śrava̍ḥ | dā̱śuṣe̍ | martyā̍ya ||7.005.08||

7.005.09a taṁ no̍ agne ma̱ghava̍dbhyaḥ puru̱kṣuṁ ra̱yiṁ ni vāja̱ṁ śrutya̍ṁ yuvasva |
7.005.09c vaiśvā̍nara̱ mahi̍ na̱ḥ śarma̍ yaccha ru̱drebhi̍r agne̱ vasu̍bhiḥ sa̱joṣā̍ḥ ||

tam | na̱ḥ | a̱gne̱ | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | pu̱ru̱-kṣum | ra̱yim | ni | vāja̍m | śrutya̍m | yu̱va̱sva̱ |
vaiśvā̍nara | mahi̍ | na̱ḥ | śarma̍ | ya̱ccha̱ | ru̱drebhi̍ḥ | a̱gne̱ | vasu̍-bhiḥ | sa̱-joṣā̍ḥ ||7.005.09||


7.006.01a pra sa̱mrājo̱ asu̍rasya̱ praśa̍stim pu̱ṁsaḥ kṛ̍ṣṭī̱nām a̍nu̱mādya̍sya |
7.006.01c indra̍syeva̱ pra ta̱vasa̍s kṛ̱tāni̱ vande̍ dā̱ruṁ vanda̍māno vivakmi ||

pra | sa̱m-rāja̍ḥ | asu̍rasya | pra-śa̍stim | pu̱ṁsaḥ | kṛ̱ṣṭī̱nām | a̱nu̱-mādya̍sya |
indra̍sya-iva | pra | ta̱vasa̍ḥ | kṛ̱tāni̍ | vande̍ | dā̱rum | vanda̍mānaḥ | vi̱va̱kmi̱ ||7.006.01||

7.006.02a ka̱viṁ ke̱tuṁ dhā̱sim bhā̱num adre̍r hi̱nvanti̱ śaṁ rā̱jyaṁ roda̍syoḥ |
7.006.02c pu̱ra̱ṁda̱rasya̍ gī̱rbhir ā vi̍vāse̱ 'gner vra̱tāni̍ pū̱rvyā ma̱hāni̍ ||

ka̱vim | ke̱tum | dhā̱sim | bhā̱num | adre̍ḥ | hi̱nvanti̍ | śam | rā̱jyam | roda̍syoḥ |
pu̱ra̱m-da̱rasya̍ | gī̱ḥ-bhiḥ | ā | vi̱vā̱se̱ | a̱gneḥ | vra̱tāni̍ | pū̱rvyā | ma̱hāni̍ ||7.006.02||

7.006.03a ny a̍kra̱tūn gra̱thino̍ mṛ̱dhravā̍caḥ pa̱ṇīm̐r a̍śra̱ddhām̐ a̍vṛ̱dhām̐ a̍ya̱jñān |
7.006.03c pra-pra̱ tān dasyū̍m̐r a̱gnir vi̍vāya̱ pūrva̍ś cakā̱rāpa̍rā̱m̐ aya̍jyūn ||

ni | a̱kra̱tūn | gra̱thina̍ḥ | mṛ̱dhra-vā̍caḥ | pa̱ṇīn | a̱śra̱ddhān | a̱vṛ̱dhān | a̱ya̱jñān |
pra-pra̍ | tān | dasyū̍n | a̱gniḥ | vi̱vā̱ya̱ | pūrva̍ḥ | ca̱kā̱ra̱ | apa̍rān | aya̍jyūn ||7.006.03||

7.006.04a yo a̍pā̱cīne̱ tama̍si̱ mada̍ntī̱ḥ prācī̍ś ca̱kāra̱ nṛta̍ma̱ḥ śacī̍bhiḥ |
7.006.04c tam īśā̍na̱ṁ vasvo̍ a̱gniṁ gṛ̍ṇī̱ṣe 'nā̍nataṁ da̱maya̍ntam pṛta̱nyūn ||

yaḥ | a̱pā̱cīne̍ | tama̍si | mada̍ntīḥ | prācī̍ḥ | ca̱kāra̍ | nṛ-ta̍maḥ | śacī̍bhiḥ |
tam | īśā̍nam | vasva̍ḥ | a̱gnim | gṛ̱ṇī̱ṣe̱ | anā̍natam | da̱maya̍ntam | pṛ̱ta̱nyūn ||7.006.04||

7.006.05a yo de̱hyo̱3̱̍ ana̍mayad vadha̱snair yo a̱ryapa̍tnīr u̱ṣasa̍ś ca̱kāra̍ |
7.006.05c sa ni̱rudhyā̱ nahu̍ṣo ya̱hvo a̱gnir viśa̍ś cakre bali̱hṛta̱ḥ saho̍bhiḥ ||

yaḥ | de̱hya̍ḥ | ana̍mayat | va̱dha̱-snaiḥ | yaḥ | a̱rya-pa̍tnīḥ | u̱ṣasa̍ḥ | ca̱kāra̍ |
saḥ | ni̱-rudhya̍ | nahu̍ṣaḥ | ya̱hvaḥ | a̱gniḥ | viśa̍ḥ | ca̱kre̱ | ba̱li̱-hṛta̍ḥ | saha̍ḥ-bhiḥ ||7.006.05||

7.006.06a yasya̱ śarma̱nn upa̱ viśve̱ janā̍sa̱ evai̍s ta̱sthuḥ su̍ma̱tim bhikṣa̍māṇāḥ |
7.006.06c vai̱śvā̱na̱ro vara̱m ā roda̍syo̱r āgniḥ sa̍sāda pi̱tror u̱pastha̍m ||

yasya̍ | śa̱rma̱n | upa̍ | viśve̍ | janā̍saḥ | evai̍ḥ | ta̱sthuḥ | su̱-ma̱tim | bhikṣa̍māṇāḥ |
vai̱śvā̱na̱raḥ | vara̍m | ā | roda̍syoḥ | ā | a̱gniḥ | sa̱sā̱da̱ | pi̱troḥ | u̱pa-stha̍m ||7.006.06||

7.006.07a ā de̱vo da̍de bu̱dhnyā̱3̱̍ vasū̍ni vaiśvāna̱ra udi̍tā̱ sūrya̍sya |
7.006.07c ā sa̍mu̱drād ava̍rā̱d ā para̍smā̱d āgnir da̍de di̱va ā pṛ̍thi̱vyāḥ ||

ā | de̱vaḥ | da̱de̱ | bu̱dhnyā̍ | vasū̍ni | vai̱śvā̱na̱raḥ | ut-i̍tā | sūrya̍sya |
ā | sa̱mu̱drāt | ava̍rāt | ā | para̍smāt | ā | a̱gniḥ | da̱de̱ | di̱vaḥ | ā | pṛ̱thi̱vyāḥ ||7.006.07||


7.007.01a pra vo̍ de̱vaṁ ci̍t sahasā̱nam a̱gnim aśva̱ṁ na vā̱jina̍ṁ hiṣe̱ namo̍bhiḥ |
7.007.01c bhavā̍ no dū̱to a̍dhva̱rasya̍ vi̱dvān tmanā̍ de̱veṣu̍ vivide mi̱tadru̍ḥ ||

pra | va̱ḥ | de̱vam | ci̱t | sa̱ha̱sā̱nam | a̱gnim | aśva̍m | na | vā̱jina̍m | hi̱ṣe̱ | nama̍ḥ-bhiḥ |
bhava̍ | na̱ḥ | dū̱taḥ | a̱dhva̱rasya̍ | vi̱dvān | tmanā̍ | de̱veṣu̍ | vi̱vi̱de̱ | mi̱ta-du̍ḥ ||7.007.01||

7.007.02a ā yā̍hy agne pa̱thyā̱3̱̍ anu̱ svā ma̱ndro de̱vānā̍ṁ sa̱khyaṁ ju̍ṣā̱ṇaḥ |
7.007.02c ā sānu̱ śuṣmai̍r na̱daya̍n pṛthi̱vyā jambhe̍bhi̱r viśva̍m u̱śadha̱g vanā̍ni ||

ā | yā̱hi̱ | a̱gne̱ | pa̱thyā̍ḥ | anu̍ | svāḥ | ma̱ndraḥ | de̱vānā̍m | sa̱khyam | ju̱ṣā̱ṇaḥ |
ā | sānu̍ | śuṣmai̍ḥ | na̱daya̍n | pṛ̱thi̱vyāḥ | jambhe̍bhiḥ | viśva̍m | u̱śadha̍k | vanā̍ni ||7.007.02||

7.007.03a prā̱cīno̍ ya̱jñaḥ sudhi̍ta̱ṁ hi ba̱rhiḥ prī̍ṇī̱te a̱gnir ī̍ḻi̱to na hotā̍ |
7.007.03c ā mā̱tarā̍ vi̱śvavā̍re huvā̱no yato̍ yaviṣṭha jajñi̱ṣe su̱śeva̍ḥ ||

prā̱cīna̍ḥ | ya̱jñaḥ | su-dhi̍tam | hi | ba̱rhiḥ | prī̱ṇī̱te | a̱gniḥ | ī̱ḻi̱taḥ | na | hotā̍ |
ā | mā̱tarā̍ | vi̱śvavā̍re̱ iti̍ vi̱śva-vā̍re | hu̱vā̱naḥ | yata̍ḥ | ya̱vi̱ṣṭha̱ | ja̱jñi̱ṣe | su̱-śeva̍ḥ ||7.007.03||

7.007.04a sa̱dyo a̍dhva̱re ra̍thi̱raṁ ja̍nanta̱ mānu̍ṣāso̱ vice̍taso̱ ya e̍ṣām |
7.007.04c vi̱śām a̍dhāyi vi̱śpati̍r duro̱ṇe̱3̱̍ 'gnir ma̱ndro madhu̍vacā ṛ̱tāvā̍ ||

sa̱dyaḥ | a̱dhva̱re | ra̱thi̱ram | ja̱na̱nta̱ | mānu̍ṣāsaḥ | vi-ce̍tasaḥ | yaḥ | e̱ṣā̱m |
vi̱śām | a̱dhā̱yi̱ | vi̱śpati̍ḥ | du̱ro̱ṇe | a̱gniḥ | ma̱ndraḥ | madhu̍-vacāḥ | ṛ̱ta-vā̍ ||7.007.04||

7.007.05a asā̍di vṛ̱to vahni̍r ājaga̱nvān a̱gnir bra̱hmā nṛ̱ṣada̍ne vidha̱rtā |
7.007.05c dyauś ca̱ yam pṛ̍thi̱vī vā̍vṛ̱dhāte̱ ā yaṁ hotā̱ yaja̍ti vi̱śvavā̍ram ||

asā̍di | vṛ̱taḥ | vahni̍ḥ | ā̱-ja̱ga̱nvān | a̱gniḥ | bra̱hmā | nṛ̱-sada̍ne | vi̱-dha̱rtā |
dyauḥ | ca̱ | yam | pṛ̱thi̱vī | va̱vṛ̱dhāte̱ iti̍ | ā | yam | hotā̍ | yaja̍ti | vi̱śva-vā̍ram ||7.007.05||

7.007.06a e̱te dyu̱mnebhi̱r viśva̱m āti̍ranta̱ mantra̱ṁ ye vāra̱ṁ naryā̱ ata̍kṣan |
7.007.06c pra ye viśa̍s ti̱ranta̱ śroṣa̍māṇā̱ ā ye me̍ a̱sya dīdha̍yann ṛ̱tasya̍ ||

e̱te | dyu̱mnebhiḥ | viśva̍m | ā | a̱ti̱ra̱nta̱ | mantra̍m | ye | vā̱ | ara̍m | naryā̍ḥ | ata̍kṣan |
pra | ye | viśa̍ḥ | ti̱ranta̍ | śroṣa̍māṇāḥ | ā | ye | me̱ | a̱sya | dīdha̍yan | ṛ̱tasya̍ ||7.007.06||

7.007.07a nū tvām a̍gna īmahe̱ vasi̍ṣṭhā īśā̱naṁ sū̍no sahaso̱ vasū̍nām |
7.007.07c iṣa̍ṁ sto̱tṛbhyo̍ ma̱ghava̍dbhya ānaḍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

nu | tvām | a̱gne̱ | ī̱ma̱he̱ | vasi̍ṣṭhāḥ | ī̱śā̱nam | sū̱no̱ iti̍ | sa̱ha̱sa̱ḥ | vasū̍nām |
iṣa̍m | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | ā̱na̱ṭ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.007.07||


7.008.01a i̱ndhe rājā̱ sam a̱ryo namo̍bhi̱r yasya̱ pratī̍ka̱m āhu̍taṁ ghṛ̱tena̍ |
7.008.01c naro̍ ha̱vyebhi̍r īḻate sa̱bādha̱ āgnir agra̍ u̱ṣasā̍m aśoci ||

i̱ndhe | rājā̍ | sam | a̱ryaḥ | nama̍ḥ-bhiḥ | yasya̍ | pratī̍kam | ā-hu̍tam | ghṛ̱tena̍ |
nara̍ḥ | ha̱vyebhi̍ḥ | ī̱ḻa̱te̱ | sa̱-bādha̍ḥ | ā | a̱gniḥ | agre̍ | u̱ṣasā̍m | a̱śo̱ci̱ ||7.008.01||

7.008.02a a̱yam u̱ ṣya suma̍hām̐ avedi̱ hotā̍ ma̱ndro manu̍ṣo ya̱hvo a̱gniḥ |
7.008.02c vi bhā a̍kaḥ sasṛjā̱naḥ pṛ̍thi̱vyāṁ kṛ̱ṣṇapa̍vi̱r oṣa̍dhībhir vavakṣe ||

a̱yam | ū̱m̐ iti̍ | syaḥ | su-ma̍hān | a̱ve̱di̱ | hotā̍ | ma̱ndraḥ | manu̍ṣaḥ | ya̱hvaḥ | a̱gniḥ |
vi | bhāḥ | a̱ka̱ritya̍kaḥ | sa̱sṛ̱jā̱naḥ | pṛ̱thi̱vyām | kṛ̱ṣṇa-pa̍viḥ | oṣa̍dhībhiḥ | va̱va̱kṣe̱ ||7.008.02||

7.008.03a kayā̍ no agne̱ vi va̍saḥ suvṛ̱ktiṁ kām u̍ sva̱dhām ṛ̍ṇavaḥ śa̱syamā̍naḥ |
7.008.03c ka̱dā bha̍vema̱ pata̍yaḥ sudatra rā̱yo va̱ntāro̍ du̱ṣṭara̍sya sā̱dhoḥ ||

kayā̍ | na̱ḥ | a̱gne̱ | vi | va̱sa̱ḥ | su̱-vṛ̱ktim | kām | ū̱m̐ iti̍ | sva̱dhām | ṛ̱ṇa̱va̱ḥ | śa̱syamā̍naḥ |
ka̱dā | bha̱ve̱ma̱ | pata̍yaḥ | su̱-da̱tra̱ | rā̱yaḥ | va̱ntāra̍ḥ | du̱stara̍sya | sā̱dhoḥ ||7.008.03||

7.008.04a pra-prā̱yam a̱gnir bha̍ra̱tasya̍ śṛṇve̱ vi yat sūryo̱ na roca̍te bṛ̱had bhāḥ |
7.008.04c a̱bhi yaḥ pū̱rum pṛta̍nāsu ta̱sthau dyu̍tā̱no daivyo̱ ati̍thiḥ śuśoca ||

pra-pra̍ | a̱yam | a̱gniḥ | bha̱ra̱tasya̍ | śṛ̱ṇve̱ | vi | yat | sūrya̍ḥ | na | roca̍te | bṛ̱hat | bhāḥ |
a̱bhi | yaḥ | pū̱rum | pṛta̍nāsu | ta̱sthau | dyu̱tā̱naḥ | daivya̍ḥ | ati̍thiḥ | śu̱śo̱ca̱ ||7.008.04||

7.008.05a asa̱nn it tve ā̱hava̍nāni̱ bhūri̱ bhuvo̱ viśve̍bhiḥ su̱manā̱ anī̍kaiḥ |
7.008.05c stu̱taś ci̍d agne śṛṇviṣe gṛṇā̱naḥ sva̱yaṁ va̍rdhasva ta̱nva̍ṁ sujāta ||

asa̍n | it | tve iti̍ | ā̱-hava̍nāni | bhūri̍ | bhuva̍ḥ | viśve̍bhiḥ | su̱-manā̍ḥ | anī̍kaiḥ |
stu̱taḥ | ci̱t | a̱gne̱ | śṛ̱ṇvi̱ṣe̱ | gṛ̱ṇā̱naḥ | sva̱yam | va̱rdha̱sva̱ | ta̱nva̍m | su̱-jā̱ta̱ ||7.008.05||

7.008.06a i̱daṁ vaca̍ḥ śata̱sāḥ saṁsa̍hasra̱m ud a̱gnaye̍ janiṣīṣṭa dvi̱barhā̍ḥ |
7.008.06c śaṁ yat sto̱tṛbhya̍ ā̱paye̱ bhavā̍ti dyu̱mad a̍mīva̱cāta̍naṁ rakṣo̱hā ||

i̱dam | vaca̍ḥ | śa̱ta̱-sāḥ | sam-sa̍hasram | ut | a̱gnaye̍ | ja̱ni̱ṣī̱ṣṭa̱ | dvi̱-barhā̍ḥ |
śam | yat | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | ā̱paye̍ | bhavā̍ti | dyu̱-mat | a̱mī̱va̱-cāta̍nam | ra̱kṣa̱ḥ-hā ||7.008.06||

7.008.07a nū tvām a̍gna īmahe̱ vasi̍ṣṭhā īśā̱naṁ sū̍no sahaso̱ vasū̍nām |
7.008.07c iṣa̍ṁ sto̱tṛbhyo̍ ma̱ghava̍dbhya ānaḍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

nu | tvām | a̱gne̱ | ī̱ma̱he̱ | vasi̍ṣṭhāḥ | ī̱śā̱nam | sū̱no̱ iti̍ | sa̱ha̱sa̱ḥ | vasū̍nām |
iṣa̍m | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | ā̱na̱ṭ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.008.07||


7.009.01a abo̍dhi jā̱ra u̱ṣasā̍m u̱pasthā̱d dhotā̍ ma̱ndraḥ ka̱vita̍maḥ pāva̱kaḥ |
7.009.01c dadhā̍ti ke̱tum u̱bhaya̍sya ja̱ntor ha̱vyā de̱veṣu̱ dravi̍ṇaṁ su̱kṛtsu̍ ||

abo̍dhi | jā̱raḥ | u̱ṣasā̍m | u̱pa-sthā̍t | hotā̍ | ma̱ndraḥ | ka̱vi-ta̍maḥ | pā̱va̱kaḥ |
dadhā̍ti | ke̱tum | u̱bhaya̍sya | ja̱ntoḥ | ha̱vyā | de̱veṣu̍ | dravi̍ṇam | su̱kṛt-su̍ ||7.009.01||

7.009.02a sa su̱kratu̱r yo vi dura̍ḥ paṇī̱nām pu̍nā̱no a̱rkam pu̍ru̱bhoja̍saṁ naḥ |
7.009.02c hotā̍ ma̱ndro vi̱śāṁ damū̍nās ti̱ras tamo̍ dadṛśe rā̱myāṇā̍m ||

saḥ | su̱-kratu̍ḥ | yaḥ | vi | dura̍ḥ | pa̱ṇī̱nām | pu̱nā̱naḥ | a̱rkam | pu̱ru̱-bhoja̍sam | na̱ḥ |
hotā̍ | ma̱ndraḥ | vi̱śām | damū̍nāḥ | ti̱raḥ | tama̍ḥ | da̱dṛ̱śe̱ | rā̱myāṇā̍m ||7.009.02||

7.009.03a amū̍raḥ ka̱vir adi̍tir vi̱vasvā̍n susa̱ṁsan mi̱tro ati̍thiḥ śi̱vo na̍ḥ |
7.009.03c ci̱trabhā̍nur u̱ṣasā̍m bhā̱ty agre̱ 'pāṁ garbha̍ḥ pra̱sva1̱̍ ā vi̍veśa ||

amū̍raḥ | ka̱viḥ | adi̍tiḥ | vi̱vasvā̍n | su̱-sa̱ṁsat | mi̱traḥ | ati̍thiḥ | śi̱vaḥ | na̱ḥ |
ci̱tra-bhā̍nuḥ | u̱ṣasā̍m | bhā̱ti̱ | agre̍ | a̱pām | garbha̍ḥ | pra̱-sva̍ḥ | ā | vi̱ve̱śa̱ ||7.009.03||

7.009.04a ī̱ḻenyo̍ vo̱ manu̍ṣo yu̱geṣu̍ samana̱gā a̍śucaj jā̱tave̍dāḥ |
7.009.04c su̱sa̱ṁdṛśā̍ bhā̱nunā̱ yo vi̱bhāti̱ prati̱ gāva̍ḥ samidhā̱nam bu̍dhanta ||

ī̱ḻenya̍ḥ | va̱ḥ | manu̍ṣaḥ | yu̱geṣu̍ | sa̱ma̱na̱-gāḥ | a̱śu̱ca̱t | jā̱ta-ve̍dāḥ |
su̱-sa̱ndṛśā̍ | bhā̱nunā̍ | yaḥ | vi̱-bhāti̍ | prati̍ | gāva̍ḥ | sa̱m-i̱dhā̱nam | bu̱dha̱nta̱ ||7.009.04||

7.009.05a agne̍ yā̱hi dū̱tya1̱̍m mā ri̍ṣaṇyo de̱vām̐ acchā̍ brahma̱kṛtā̍ ga̱ṇena̍ |
7.009.05c sara̍svatīm ma̱ruto̍ a̱śvinā̱po yakṣi̍ de̱vān ra̍tna̱dheyā̍ya̱ viśvā̍n ||

agne̍ | yā̱hi | dū̱tya̍m | mā | ri̱ṣa̱ṇya̱ḥ | de̱vām | accha̍ | bra̱hma̱-kṛtā̍ | ga̱ṇena̍ |
sara̍svatīm | ma̱ruta̍ḥ | a̱śvinā̍ | a̱paḥ | yakṣi̍ | de̱vān | ra̱tna̱-dheyā̍ya | viśvā̍n ||7.009.05||

7.009.06a tvām a̍gne samidhā̱no vasi̍ṣṭho̱ jarū̍thaṁ ha̱n yakṣi̍ rā̱ye pura̍ṁdhim |
7.009.06c pu̱ru̱ṇī̱thā jā̍tavedo jarasva yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

tvām | a̱gne̱ | sa̱m-i̱dhā̱naḥ | vasi̍ṣṭhaḥ | jarū̍tham | ha̱n | yakṣi̍ | rā̱ye | pura̍m-dhim |
pu̱ru̱-nī̱thā | jā̱ta̱-ve̱da̱ḥ | ja̱ra̱sva̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.009.06||


7.010.01a u̱ṣo na jā̱raḥ pṛ̱thu pājo̍ aśre̱d davi̍dyuta̱d dīdya̱c chośu̍cānaḥ |
7.010.01c vṛṣā̱ hari̱ḥ śuci̱r ā bhā̍ti bhā̱sā dhiyo̍ hinvā̱na u̍śa̱tīr a̍jīgaḥ ||

u̱ṣaḥ | na | jā̱raḥ | pṛ̱thu | pāja̍ḥ | a̱śre̱t | davi̍dyutat | dīdya̍t | śośu̍cānaḥ |
vṛṣā̍ | hari̍ḥ | śuci̍ḥ | ā | bhā̱ti̱ | bhā̱sā | dhiya̍ḥ | hi̱nvā̱naḥ | u̱śa̱tīḥ | a̱jī̱ga̱riti̍ ||7.010.01||

7.010.02a sva1̱̍r ṇa vasto̍r u̱ṣasā̍m aroci ya̱jñaṁ ta̍nvā̱nā u̱śijo̱ na manma̍ |
7.010.02c a̱gnir janmā̍ni de̱va ā vi vi̱dvān dra̱vad dū̱to de̍va̱yāvā̱ vani̍ṣṭhaḥ ||

sva̍ḥ | na | vasto̍ḥ | u̱ṣasā̍m | a̱ro̱ci̱ | ya̱jñam | ta̱nvā̱nāḥ | u̱śija̍ḥ | na | manma̍ |
a̱gniḥ | janmā̍ni | de̱vaḥ | ā | vi | vi̱dvān | dra̱vat | dū̱taḥ | de̱va̱-yāvā̍ | vani̍ṣṭhaḥ ||7.010.02||

7.010.03a acchā̱ giro̍ ma̱tayo̍ deva̱yantī̍r a̱gniṁ ya̍nti̱ dravi̍ṇa̱m bhikṣa̍māṇāḥ |
7.010.03c su̱sa̱ṁdṛśa̍ṁ su̱pratī̍ka̱ṁ svañca̍ṁ havya̱vāha̍m ara̱tim mānu̍ṣāṇām ||

accha̍ | gira̍ḥ | ma̱taya̍ḥ | de̱va̱-yantī̍ḥ | a̱gnim | ya̱nti̱ | dravi̍ṇam | bhikṣa̍māṇāḥ |
su̱-sa̱ndṛśa̍m | su̱-pratī̍kam | su̱-añca̍m | ha̱vya̱-vāha̍m | a̱ra̱tim | mānu̍ṣāṇām ||7.010.03||

7.010.04a indra̍ṁ no agne̱ vasu̍bhiḥ sa̱joṣā̍ ru̱draṁ ru̱drebhi̱r ā va̍hā bṛ̱hanta̍m |
7.010.04c ā̱di̱tyebhi̱r adi̍tiṁ vi̱śvaja̍nyā̱m bṛha̱spati̱m ṛkva̍bhir vi̱śvavā̍ram ||

indra̍m | na̱ḥ | a̱gne̱ | vasu̍-bhiḥ | sa̱-joṣā̍ḥ | ru̱dram | ru̱drebhiḥ | ā | va̱ha̱ | bṛ̱hanta̍m |
ā̱di̱tyebhi̍ḥ | adi̍tim | vi̱śva-ja̍nyām | bṛha̱spati̍m | ṛkva̍-bhiḥ | vi̱śva-vā̍ram ||7.010.04||

7.010.05a ma̱ndraṁ hotā̍ram u̱śijo̱ yavi̍ṣṭham a̱gniṁ viśa̍ īḻate adhva̱reṣu̍ |
7.010.05c sa hi kṣapā̍vā̱m̐ abha̍vad rayī̱ṇām ata̍ndro dū̱to ya̱jathā̍ya de̱vān ||

ma̱ndram | hotā̍ram | u̱śija̍ḥ | yavi̍ṣṭham | a̱gnim | viśa̍ḥ | ī̱ḻa̱te̱ | a̱dhva̱reṣu̍ |
saḥ | hi | kṣapā̍-vān | abha̍vat | ra̱yī̱ṇām | ata̍ndraḥ | dū̱taḥ | ya̱jathā̍ya | de̱vān ||7.010.05||


7.011.01a ma̱hām̐ a̍sy adhva̱rasya̍ prake̱to na ṛ̱te tvad a̱mṛtā̍ mādayante |
7.011.01c ā viśve̍bhiḥ sa̱ratha̍ṁ yāhi de̱vair ny a̍gne̱ hotā̍ pratha̱maḥ sa̍de̱ha ||

ma̱hān | a̱si̱ | a̱dhva̱rasya̍ | pra̱-ke̱taḥ | na | ṛ̱te | tvat | a̱mṛtā̍ḥ | mā̱da̱ya̱nte̱ |
ā | viśve̍bhiḥ | sa̱ratha̍m | yā̱hi̱ | de̱vaiḥ | ni | a̱gne̱ | hotā̍ | pra̱tha̱maḥ | sa̱da̱ | i̱ha ||7.011.01||

7.011.02a tvām ī̍ḻate aji̱raṁ dū̱tyā̍ya ha̱viṣma̍nta̱ḥ sada̱m in mānu̍ṣāsaḥ |
7.011.02c yasya̍ de̱vair āsa̍do ba̱rhir a̱gne 'hā̍ny asmai su̱dinā̍ bhavanti ||

tvām | ī̱ḻa̱te̱ | a̱ji̱ram | dū̱tyā̍ya | ha̱viṣma̍ntaḥ | sada̍m | it | mānu̍ṣāsaḥ |
yasya̍ | de̱vaiḥ | ā | asa̍daḥ | ba̱rhiḥ | a̱gne̱ | ahā̍ni | a̱smai̱ | su̱-dinā̍ | bha̱va̱nti̱ ||7.011.02||

7.011.03a triś ci̍d a̱ktoḥ pra ci̍kitu̱r vasū̍ni̱ tve a̱ntar dā̱śuṣe̱ martyā̍ya |
7.011.03c ma̱nu̱ṣvad a̍gna i̱ha ya̍kṣi de̱vān bhavā̍ no dū̱to a̍bhiśasti̱pāvā̍ ||

triḥ | ci̱t | a̱ktoḥ | pra | ci̱ki̱tu̱ḥ | vasū̍ni | tve iti̍ | a̱ntaḥ | dā̱śuṣe̍ | martyā̍ya |
ma̱nu̱ṣvat | a̱gne̱ | i̱ha | ya̱kṣi̱ | de̱vān | bhava̍ | na̱ḥ | dū̱taḥ | a̱bhi̱śa̱sti̱-pāvā̍ ||7.011.03||

7.011.04a a̱gnir ī̍śe bṛha̱to a̍dhva̱rasyā̱gnir viśva̍sya ha̱viṣa̍ḥ kṛ̱tasya̍ |
7.011.04c kratu̱ṁ hy a̍sya̱ vasa̍vo ju̱ṣantāthā̍ de̱vā da̍dhire havya̱vāha̍m ||

a̱gniḥ | ī̱śe̱ | bṛ̱ha̱taḥ | a̱dhva̱rasya̍ | a̱gniḥ | viśva̍sya | ha̱viṣa̍ḥ | kṛ̱tasya̍ |
kratu̍m | hi | a̱sya̱ | vasa̍vaḥ | ju̱ṣanta̍ | atha̍ | de̱vāḥ | da̱dhi̱re̱ | ha̱vya̱-vāha̍m ||7.011.04||

7.011.05a āgne̍ vaha havi̱radyā̍ya de̱vān indra̍jyeṣṭhāsa i̱ha mā̍dayantām |
7.011.05c i̱maṁ ya̱jñaṁ di̱vi de̱veṣu̍ dhehi yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

ā | a̱gne̱ | va̱ha̱ | ha̱vi̱ḥ-adyā̍ya | de̱vān | indra̍-jyeṣṭhāsaḥ | i̱ha | mā̱da̱ya̱ntā̱m |
i̱mam | ya̱jñam | di̱vi | de̱veṣu̍ | dhe̱hi̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.011.05||


7.012.01a aga̍nma ma̱hā nama̍sā̱ yavi̍ṣṭha̱ṁ yo dī̱dāya̱ sami̍ddha̱ḥ sve du̍ro̱ṇe |
7.012.01c ci̱trabhā̍nu̱ṁ roda̍sī a̱ntar u̱rvī svā̍hutaṁ vi̱śvata̍ḥ pra̱tyañca̍m ||

aga̍nma | ma̱hā | nama̍sā | yavi̍ṣṭham | yaḥ | dī̱dāya̍ | sam-i̍ddhaḥ | sve | du̱ro̱ṇe |
ci̱tra-bhā̍num | roda̍sī̱ iti̍ | a̱ntaḥ | u̱rvī iti̍ | su-ā̍hutam | vi̱śvata̍ḥ | pra̱tyañca̍m ||7.012.01||

7.012.02a sa ma̱hnā viśvā̍ duri̱tāni̍ sā̱hvān a̱gniḥ ṣṭa̍ve̱ dama̱ ā jā̱tave̍dāḥ |
7.012.02c sa no̍ rakṣiṣad duri̱tād a̍va̱dyād a̱smān gṛ̍ṇa̱ta u̱ta no̍ ma̱ghona̍ḥ ||

saḥ | ma̱hnā | viśvā̍ | du̱ḥ-i̱tāni̍ | sā̱hvān | a̱gniḥ | sta̱ve̱ | dame̍ | ā | jā̱ta-ve̍dāḥ |
saḥ | na̱ḥ | ra̱kṣi̱ṣa̱t | du̱ḥ-i̱tāt | a̱va̱dyā̱t | a̱smān | gṛ̱ṇa̱taḥ | u̱ta | na̱ḥ | ma̱ghona̍ḥ ||7.012.02||

7.012.03a tvaṁ varu̍ṇa u̱ta mi̱tro a̍gne̱ tvāṁ va̍rdhanti ma̱tibhi̱r vasi̍ṣṭhāḥ |
7.012.03c tve vasu̍ suṣaṇa̱nāni̍ santu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

tvam | varu̍ṇaḥ | u̱ta | mi̱traḥ | a̱gne̱ | tvām | va̱rdha̱nti̱ | ma̱ti-bhi̍ḥ | vasi̍ṣṭhāḥ |
tve iti̍ | vasu̍ | su̱-sa̱ṇa̱nāni̍ | sa̱ntu̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.012.03||


7.013.01a prāgnaye̍ viśva̱śuce̍ dhiya̱ṁdhe̍ 'sura̱ghne manma̍ dhī̱tim bha̍radhvam |
7.013.01c bhare̍ ha̱vir na ba̱rhiṣi̍ prīṇā̱no vai̍śvāna̱rāya̱ yata̍ye matī̱nām ||

pra | a̱gnaye̍ | vi̱śva̱-śuce̍ | dhi̱ya̱m-dhe̍ | a̱su̱ra̱-ghne | manma̍ | dhī̱tim | bha̱ra̱dhva̱m |
bhare̍ | ha̱viḥ | na | ba̱rhiṣi̍ | prī̱ṇā̱naḥ | vai̱śvā̱na̱rāya̍ | yata̍ye | ma̱tī̱nām ||7.013.01||

7.013.02a tvam a̍gne śo̱ciṣā̱ śośu̍cāna̱ ā roda̍sī apṛṇā̱ jāya̍mānaḥ |
7.013.02c tvaṁ de̱vām̐ a̱bhiśa̍ster amuñco̱ vaiśvā̍nara jātavedo mahi̱tvā ||

tvam | a̱gne̱ | śo̱ciṣā̍ | śośu̍cānaḥ | ā | roda̍sī̱ iti̍ | a̱pṛ̱ṇā̱ḥ | jāya̍mānaḥ |
tvam | de̱vān | a̱bhi-śa̍steḥ | a̱mu̱ñca̱ḥ | vaiśvā̍nara | jā̱ta̱-ve̱da̱ḥ | ma̱hi̱-tvā ||7.013.02||

7.013.03a jā̱to yad a̍gne̱ bhuva̍nā̱ vy akhya̍ḥ pa̱śūn na go̱pā irya̱ḥ pari̍jmā |
7.013.03c vaiśvā̍nara̱ brahma̍ṇe vinda gā̱tuṁ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

jā̱taḥ | yat | a̱gne̱ | bhuva̍nā | vi | akhya̍ḥ | pa̱śūn | na | go̱pāḥ | irya̍ḥ | pari̍-jmā |
vaiśvā̍nara | brahma̍ṇe | vi̱nda̱ | gā̱tum | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.013.03||


7.014.01a sa̱midhā̍ jā̱tave̍dase de̱vāya̍ de̱vahū̍tibhiḥ |
7.014.01c ha̱virbhi̍ḥ śu̱kraśo̍ciṣe nama̱svino̍ va̱yaṁ dā̍śemā̱gnaye̍ ||

sa̱m-idhā̍ | jā̱ta-ve̍dase | de̱vāya̍ | de̱va-hū̍tibhiḥ |
ha̱viḥ-bhi̍ḥ | śu̱kra-śo̍ciṣe | na̱ma̱svina̍ḥ | va̱yam | dā̱śe̱ma̱ | a̱gnaye̍ ||7.014.01||

7.014.02a va̱yaṁ te̍ agne sa̱midhā̍ vidhema va̱yaṁ dā̍śema suṣṭu̱tī ya̍jatra |
7.014.02c va̱yaṁ ghṛ̱tenā̍dhvarasya hotar va̱yaṁ de̍va ha̱viṣā̍ bhadraśoce ||

va̱yam | te̱ | a̱gne̱ | sa̱m-idhā̍ | vi̱dhe̱ma̱ | va̱yam | dā̱śe̱ma̱ | su̱-stu̱tī | ya̱ja̱tra̱ |
va̱yam | ghṛ̱tena̍ | a̱dhva̱ra̱sya̱ | ho̱ta̱ḥ | va̱yam | de̱va̱ | ha̱viṣā̍ | bha̱dra̱-śo̱ce̱ ||7.014.02||

7.014.03a ā no̍ de̱vebhi̱r upa̍ de̱vahū̍ti̱m agne̍ yā̱hi vaṣa̍ṭkṛtiṁ juṣā̱ṇaḥ |
7.014.03c tubhya̍ṁ de̱vāya̱ dāśa̍taḥ syāma yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

ā | na̱ḥ | de̱vebhi̍ḥ | upa̍ | de̱va-hū̍tim | agne̍ | yā̱hi | vaṣa̍ṭ-kṛtim | ju̱ṣā̱ṇaḥ |
tubhya̍m | de̱vāya̍ | dāśa̍taḥ | syā̱ma̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.014.03||


7.015.01a u̱pa̱sadyā̍ya mī̱ḻhuṣa̍ ā̱sye̍ juhutā ha̱viḥ |
7.015.01c yo no̱ nedi̍ṣṭha̱m āpya̍m ||

u̱pa̱-sadyā̍ya | mī̱ḻhuṣe̍ | ā̱sye̍ | ju̱hu̱ta̱ | ha̱viḥ |
yaḥ | na̱ḥ | nedi̍ṣṭham | āpya̍m ||7.015.01||

7.015.02a yaḥ pañca̍ carṣa̱ṇīr a̱bhi ni̍ṣa̱sāda̱ dame̍-dame |
7.015.02c ka̱vir gṛ̱hapa̍ti̱r yuvā̍ ||

yaḥ | pañca̍ | ca̱rṣa̱ṇīḥ | a̱bhi | ni̱-sa̱sāda̍ | dame̍-dame |
ka̱viḥ | gṛ̱ha-pa̍tiḥ | yuvā̍ ||7.015.02||

7.015.03a sa no̱ vedo̍ a̱mātya̍m a̱gnī ra̍kṣatu vi̱śvata̍ḥ |
7.015.03c u̱tāsmān pā̱tv aṁha̍saḥ ||

saḥ | na̱ḥ | veda̍ḥ | a̱mātya̍m | a̱gniḥ | ra̱kṣa̱tu̱ | vi̱śvata̍ḥ |
u̱ta | a̱smān | pā̱tu̱ | aṁha̍saḥ ||7.015.03||

7.015.04a nava̱ṁ nu stoma̍m a̱gnaye̍ di̱vaḥ śye̱nāya̍ jījanam |
7.015.04c vasva̍ḥ ku̱vid va̱nāti̍ naḥ ||

nava̍m | nu | stoma̍m | a̱gnaye̍ | di̱vaḥ | śye̱nāya̍ | jī̱ja̱na̱m |
vasva̍ḥ | ku̱vit | va̱nāti̍ | na̱ḥ ||7.015.04||

7.015.05a spā̱rhā yasya̱ śriyo̍ dṛ̱śe ra̱yir vī̱rava̍to yathā |
7.015.05c agre̍ ya̱jñasya̱ śoca̍taḥ ||

spā̱rhāḥ | yasya̍ | śriya̍ḥ | dṛ̱śe | ra̱yiḥ | vī̱ra-va̍taḥ | ya̱thā̱ |
agre̍ | ya̱jñasya̍ | śoca̍taḥ ||7.015.05||

7.015.06a semāṁ ve̍tu̱ vaṣa̍ṭkṛtim a̱gnir ju̍ṣata no̱ gira̍ḥ |
7.015.06c yaji̍ṣṭho havya̱vāha̍naḥ ||

saḥ | i̱mām | ve̱tu̱ | vaṣa̍ṭ-kṛtim | a̱gniḥ | ju̱ṣa̱ta̱ | na̱ḥ | gira̍ḥ |
yaji̍ṣṭhaḥ | ha̱vya̱-vāha̍naḥ ||7.015.06||

7.015.07a ni tvā̍ nakṣya viśpate dyu̱manta̍ṁ deva dhīmahi |
7.015.07c su̱vīra̍m agna āhuta ||

ni | tvā̱ | na̱kṣya̱ | vi̱śpa̱te̱ | dyu̱-manta̍m | de̱va̱ | dhī̱ma̱hi̱ |
su̱-vīra̍m | a̱gne̱ | ā̱-hu̱ta̱ ||7.015.07||

7.015.08a kṣapa̍ u̱sraś ca̍ dīdihi sva̱gnaya̱s tvayā̍ va̱yam |
7.015.08c su̱vīra̱s tvam a̍sma̱yuḥ ||

kṣapa̍ḥ | u̱sraḥ | ca̱ | dī̱di̱hi̱ | su̱-a̱gnaya̍ḥ | tvayā̍ | va̱yam |
su̱-vīra̍ḥ | tvam | a̱sma̱-yuḥ ||7.015.08||

7.015.09a upa̍ tvā sā̱taye̱ naro̱ viprā̍so yanti dhī̱tibhi̍ḥ |
7.015.09c upākṣa̍rā saha̱sriṇī̍ ||

upa̍ | tvā̱ | sā̱taye̍ | nara̍ḥ | viprā̍saḥ | ya̱nti̱ | dhī̱ti-bhi̍ḥ |
upa̍ | akṣa̍rā | sa̱ha̱sriṇī̍ ||7.015.09||

7.015.10a a̱gnī rakṣā̍ṁsi sedhati śu̱kraśo̍ci̱r ama̍rtyaḥ |
7.015.10c śuci̍ḥ pāva̱ka īḍya̍ḥ ||

a̱gniḥ | rakṣā̍ṁsi | se̱dha̱ti̱ | śu̱kra-śo̍ciḥ | ama̍rtyaḥ |
śuci̍ḥ | pā̱va̱kaḥ | īḍya̍ḥ ||7.015.10||

7.015.11a sa no̱ rādhā̱ṁsy ā bha̱reśā̍naḥ sahaso yaho |
7.015.11c bhaga̍ś ca dātu̱ vārya̍m ||

saḥ | na̱ḥ | rādhā̍ṁsi | ā | bha̱ra̱ | īśā̍naḥ | sa̱ha̱sa̱ḥ | ya̱ho̱ iti̍ |
bhaga̍ḥ | ca̱ | dā̱tu̱ | vārya̍m ||7.015.11||

7.015.12a tvam a̍gne vī̱rava̱d yaśo̍ de̱vaś ca̍ savi̱tā bhaga̍ḥ |
7.015.12c diti̍ś ca dāti̱ vārya̍m ||

tvam | a̱gne̱ | vī̱ra-va̍t | yaśa̍ḥ | de̱vaḥ | ca̱ | sa̱vi̱tā | bhaga̍ḥ |
diti̍ḥ | ca̱ | dā̱ti̱ | vārya̍m ||7.015.12||

7.015.13a agne̱ rakṣā̍ ṇo̱ aṁha̍sa̱ḥ prati̍ ṣma deva̱ rīṣa̍taḥ |
7.015.13c tapi̍ṣṭhair a̱jaro̍ daha ||

agne̍ | rakṣa̍ | na̱ḥ | aṁha̍saḥ | prati̍ | sma̱ | de̱va̱ | riṣa̍taḥ |
tapi̍ṣṭhaiḥ | a̱jara̍ḥ | da̱ha̱ ||7.015.13||

7.015.14a adhā̍ ma̱hī na̱ āya̱sy anā̍dhṛṣṭo̱ nṛpī̍taye |
7.015.14c pūr bha̍vā śa̱tabhu̍jiḥ ||

agne̍ | ma̱hī | na̱ḥ | āya̍sī | anā̍dhṛṣṭaḥ | nṛ-pī̍taye |
pūḥ | bha̱va̱ | śa̱ta-bhu̍jiḥ ||7.015.14||

7.015.15a tvaṁ na̍ḥ pā̱hy aṁha̍so̱ doṣā̍vastar aghāya̱taḥ |
7.015.15c divā̱ nakta̍m adābhya ||

tvam | na̱ḥ | pā̱hi̱ | aṁha̍saḥ | doṣā̍-vastaḥ | a̱gha̱-ya̱taḥ |
divā̍ | nakta̍m | a̱dā̱bhya̱ ||7.015.15||


7.016.01a e̱nā vo̍ a̱gniṁ nama̍so̱rjo napā̍ta̱m ā hu̍ve |
7.016.01c pri̱yaṁ ceti̍ṣṭham ara̱tiṁ sva̍dhva̱raṁ viśva̍sya dū̱tam a̱mṛta̍m ||

e̱nā | va̱ḥ | a̱gnim | nama̍sā | ū̱rjaḥ | napā̍tam | ā | hu̱ve̱ |
pri̱yam | ceti̍ṣṭham | a̱ra̱tim | su̱-a̱dhva̱ram | viśva̍sya | dū̱tam | a̱mṛta̍m ||7.016.01||

7.016.02a sa yo̍jate aru̱ṣā vi̱śvabho̍jasā̱ sa du̍drava̱t svā̍hutaḥ |
7.016.02c su̱brahmā̍ ya̱jñaḥ su̱śamī̱ vasū̍nāṁ de̱vaṁ rādho̱ janā̍nām ||

saḥ | yo̱ja̱te̱ | a̱ru̱ṣā | vi̱śva-bho̍jasā | saḥ | du̱dra̱va̱t | su-ā̍hutaḥ |
su̱-brahmā̍ | ya̱jñaḥ | su̱-śamī̍ | vasū̍nām | de̱vam | rādha̍ḥ | janā̍nām ||7.016.02||

7.016.03a ud a̍sya śo̱cir a̍sthād ā̱juhvā̍nasya mī̱ḻhuṣa̍ḥ |
7.016.03c ud dhū̱māso̍ aru̱ṣāso̍ divi̱spṛśa̱ḥ sam a̱gnim i̍ndhate̱ nara̍ḥ ||

ut | a̱sya̱ | śo̱ciḥ | a̱sthā̱t | ā̱-juhvā̍nasya | mī̱ḻhuṣa̍ḥ |
ut | dhū̱māsa̍ḥ | a̱ru̱ṣāsa̍ḥ | di̱vi̱-spṛśa̍ḥ | sam | a̱gnim | i̱ndha̱te̱ | nara̍ḥ ||7.016.03||

7.016.04a taṁ tvā̍ dū̱taṁ kṛ̍ṇmahe ya̱śasta̍maṁ de̱vām̐ ā vī̱taye̍ vaha |
7.016.04c viśvā̍ sūno sahaso marta̱bhoja̍nā̱ rāsva̱ tad yat tvema̍he ||

tam | tvā̱ | du̱tam | kṛ̱ṇma̱he̱ | ya̱śaḥ-ta̍mam | de̱vān | ā | vī̱taye̍ | va̱ha̱ |
viśvā̍ | sū̱no̱ iti̍ | sa̱ha̱sa̱ḥ | ma̱rta̱-bhoja̍nā | rāsva̍ | tat | yat | tvā̱ | īma̍he ||7.016.04||

7.016.05a tvam a̍gne gṛ̱hapa̍ti̱s tvaṁ hotā̍ no adhva̱re |
7.016.05c tvam potā̍ viśvavāra̱ prace̍tā̱ yakṣi̱ veṣi̍ ca̱ vārya̍m ||

tvam | a̱gne̱ | gṛ̱ha-pa̍tiḥ | tvam | hotā̍ | na̱ḥ | a̱dhva̱re |
tvam | potā̍ | vi̱śva̱-vā̱ra̱ | pra-ce̍tāḥ | yakṣi̍ | veṣi̍ | ca̱ | vārya̍m ||7.016.05||

7.016.06a kṛ̱dhi ratna̱ṁ yaja̍mānāya sukrato̱ tvaṁ hi ra̍tna̱dhā asi̍ |
7.016.06c ā na̍ ṛ̱te śi̍śīhi̱ viśva̍m ṛ̱tvija̍ṁ su̱śaṁso̱ yaś ca̱ dakṣa̍te ||

kṛ̱dhi | ratna̍m | yaja̍mānāya | su̱kra̱to̱ iti̍ su-krato | tvam | hi | ra̱tna̱-dhāḥ | asi̍ |
ā | na̱ḥ | ṛ̱te | śi̱śī̱hi̱ | viśva̍m | ṛ̱tvija̍m | su̱-śaṁsa̍ḥ | yaḥ | ca̱ | dakṣa̍te ||7.016.06||

7.016.07a tve a̍gne svāhuta pri̱yāsa̍ḥ santu sū̱raya̍ḥ |
7.016.07c ya̱ntāro̱ ye ma̱ghavā̍no̱ janā̍nām ū̱rvān daya̍nta̱ gonā̍m ||

tve iti̍ | a̱gne̱ | su̱-ā̱hu̱ta̱ | pri̱yāsa̍ḥ | sa̱ntu̱ | sū̱raya̍ḥ |
ya̱ntāra̍ḥ | ye | ma̱gha-vā̍naḥ | janā̍nām | ū̱rvān | daya̍nta | gonā̍m ||7.016.07||

7.016.08a yeṣā̱m iḻā̍ ghṛ̱taha̍stā duro̱ṇa ām̐ api̍ prā̱tā ni̱ṣīda̍ti |
7.016.08c tām̐s trā̍yasva sahasya dru̱ho ni̱do yacchā̍ na̱ḥ śarma̍ dīrgha̱śrut ||

yeṣā̍m | iḻā̍ | ghṛ̱ta-ha̍stā | du̱ro̱ṇe | ā | api̍ | prā̱tā | ni̱-sīda̍ti |
tān | trā̱ya̱sva̱ | sa̱ha̱sya̱ | dru̱haḥ | ni̱daḥ | yaccha̍ | na̱ḥ | śarma̍ | dī̱rgha̱-śrut ||7.016.08||

7.016.09a sa ma̱ndrayā̍ ca ji̱hvayā̱ vahni̍r ā̱sā vi̱duṣṭa̍raḥ |
7.016.09c agne̍ ra̱yim ma̱ghava̍dbhyo na̱ ā va̍ha ha̱vyadā̍tiṁ ca sūdaya ||

saḥ | ma̱ndrayā̍ | ca̱ | ji̱hvayā̍ | vahni̍ḥ | ā̱sā | vi̱duḥ-ta̍raḥ |
agne̍ | ra̱yim | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | na̱ḥ | ā | va̱ha̱ | ha̱vya-dā̍tim | ca̱ | sū̱da̱ya̱ ||7.016.09||

7.016.10a ye rādhā̍ṁsi̱ dada̱ty aśvyā̍ ma̱ghā kāme̍na̱ śrava̍so ma̱haḥ |
7.016.10c tām̐ aṁha̍saḥ pipṛhi pa̱rtṛbhi̱ṣ ṭvaṁ śa̱tam pū̱rbhir ya̍viṣṭhya ||

ye | rādhā̍ṁsi | dada̍ti | aśvyā̍ | ma̱ghā | kāme̍na | śrava̍saḥ | ma̱haḥ |
tān | aṁha̍saḥ | pi̱pṛ̱hi̱ | pa̱rtṛ-bhiḥ | tvam | śa̱tam | pū̱ḥ-bhiḥ | ya̱vi̱ṣṭhya̱ ||7.016.10||

7.016.11a de̱vo vo̍ draviṇo̱dāḥ pū̱rṇāṁ vi̍vaṣṭy ā̱sica̍m |
7.016.11c ud vā̍ si̱ñcadhva̱m upa̍ vā pṛṇadhva̱m ād id vo̍ de̱va o̍hate ||

de̱vaḥ | va̱ḥ | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dāḥ | pū̱rṇām | vi̱va̱ṣṭi̱ | ā̱-sica̍m |
ut | vā̱ | si̱ñcadhva̍m | upa̍ | vā̱ | pṛ̱ṇa̱dhva̱m | āt | it | va̱ḥ | de̱vaḥ | o̱ha̱te̱ ||7.016.11||

7.016.12a taṁ hotā̍ram adhva̱rasya̱ prace̍tasa̱ṁ vahni̍ṁ de̱vā a̍kṛṇvata |
7.016.12c dadhā̍ti̱ ratna̍ṁ vidha̱te su̱vīrya̍m a̱gnir janā̍ya dā̱śuṣe̍ ||

tam | hotā̍ram | a̱dhva̱rasya̍ | pra-ce̍tasam | vahni̍m | de̱vāḥ | a̱kṛ̱ṇva̱ta̱ |
dadhā̍ti | ratna̍m | vi̱dha̱te | su̱-vīrya̍m | a̱gniḥ | janā̍ya | dā̱śuṣe̍ ||7.016.12||


7.017.01 agne̱ bhava̍ suṣa̱midhā̱ sami̍ddha u̱ta ba̱rhir u̍rvi̱yā vi stṛ̍ṇītām ||

agne̍ | bhava̍ | su̱-sa̱midhā̍ | sam-i̍ddhaḥ | u̱ta | ba̱rhiḥ | u̱rvi̱yā | vi | stṛ̱ṇī̱tā̱m ||7.017.01||

7.017.02 u̱ta dvāra̍ uśa̱tīr vi śra̍yantām u̱ta de̱vām̐ u̍śa̱ta ā va̍he̱ha ||

u̱ta | dvāra̍ḥ | u̱śa̱tīḥ | vi | śra̱ya̱ntā̱m | u̱ta | de̱vān | u̱śa̱taḥ | ā | va̱ha̱ | i̱ha ||7.017.02||

7.017.03 agne̍ vī̱hi ha̱viṣā̱ yakṣi̍ de̱vān sva̍dhva̱rā kṛ̍ṇuhi jātavedaḥ ||

agne̍ | vī̱hi | ha̱viṣā̍ | yakṣi̍ | de̱vān | su̱-a̱dhva̱rā | kṛ̱ṇu̱hi̱ | jā̱ta̱-ve̱da̱ḥ ||7.017.03||

7.017.04 sva̱dhva̱rā ka̍rati jā̱tave̍dā̱ yakṣa̍d de̱vām̐ a̱mṛtā̍n pi̱praya̍c ca ||

su̱-a̱dhva̱rā | ka̱ra̱ti̱ | jā̱ta-ve̍dāḥ | yakṣa̍t | de̱vān | a̱mṛtā̍n | pi̱praya̍t | ca̱ ||7.017.04||

7.017.05 vaṁsva̱ viśvā̱ vāryā̍ṇi pracetaḥ sa̱tyā bha̍vantv ā̱śiṣo̍ no a̱dya ||

vaṁsva̍ | viśvā̍ | vāryā̍ṇi | pra̱ce̱ta̱ iti̍ pra-cetaḥ | sa̱tyāḥ | bha̱va̱ntu̱ | ā̱-śiṣa̍ḥ | na̱ḥ | a̱dya ||7.017.05||

7.017.06 tvām u̱ te da̍dhire havya̱vāha̍ṁ de̱vāso̍ agna ū̱rja ā napā̍tam ||

tvām | ū̱m̐ iti̍ | te | da̱dhi̱re̱ | ha̱vya̱-vāha̍m | de̱vāsa̍ḥ | a̱gne̱ | ū̱rjaḥ | ā | napā̍tam ||7.017.06||

7.017.07 te te̍ de̱vāya̱ dāśa̍taḥ syāma ma̱ho no̱ ratnā̱ vi da̍dha iyā̱naḥ ||

te | te̱ | de̱vāya̍ | dāśa̍taḥ | syā̱ma̱ | ma̱haḥ | na̱ḥ | ratnā̍ | vi | da̱dha̱ḥ | i̱yā̱naḥ ||7.017.07||


7.018.01a tve ha̱ yat pi̱tara̍ś cin na indra̱ viśvā̍ vā̱mā ja̍ri̱tāro̱ asa̍nvan |
7.018.01c tve gāva̍ḥ su̱dughā̱s tve hy aśvā̱s tvaṁ vasu̍ devaya̱te vani̍ṣṭhaḥ ||

tve iti̍ | ha̱ | yat | pi̱tara̍ḥ | ci̱t | na̱ḥ | i̱ndra̱ | viśvā̍ | vā̱mā | ja̱ri̱tāra̍ḥ | asa̍nvan |
tve iti̍ | gāva̍ḥ | su̱-dughā̍ḥ | tve iti̍ | hi | aśvā̍ḥ | tvam | vasu̍ | de̱va̱-ya̱te | vani̍ṣṭhaḥ ||7.018.01||

7.018.02a rāje̍va̱ hi jani̍bhi̱ḥ kṣeṣy e̱vāva̱ dyubhi̍r a̱bhi vi̱duṣ ka̱viḥ san |
7.018.02c pi̱śā giro̍ maghava̱n gobhi̱r aśvai̍s tvāya̱taḥ śi̍śīhi rā̱ye a̱smān ||

rājā̍-iva | hi | jani̍-bhiḥ | kṣeṣi̍ | e̱va | ava̍ | dyu-bhi̍ḥ | a̱bhi | vi̱duḥ | ka̱viḥ | san |
pi̱śā | gira̍ḥ | ma̱gha̱-va̱n | gobhi̍ḥ | aśvai̍ḥ | tvā̱-ya̱taḥ | śi̱śī̱hi̱ | rā̱ye | a̱smān ||7.018.02||

7.018.03a i̱mā u̍ tvā paspṛdhā̱nāso̱ atra̍ ma̱ndrā giro̍ deva̱yantī̱r upa̍ sthuḥ |
7.018.03c a̱rvācī̍ te pa̱thyā̍ rā̱ya e̍tu̱ syāma̍ te suma̱tāv i̍ndra̱ śarma̍n ||

i̱māḥ | ū̱m̐ iti̍ | tvā̱ | pa̱spṛ̱dhā̱nāsa̍ḥ | atra̍ | ma̱ndrāḥ | gira̍ḥ | de̱va̱-yantī̍ḥ | upa̍ | sthu̱ḥ |
a̱rvācī̍ | te̱ | pa̱thyā̍ | rā̱yaḥ | e̱tu̱ | syāma̍ | te̱ | su̱-ma̱tau | i̱ndra̱ | śarma̍n ||7.018.03||

7.018.04a dhe̱nuṁ na tvā̍ sū̱yava̍se̱ dudu̍kṣa̱nn upa̱ brahmā̍ṇi sasṛje̱ vasi̍ṣṭhaḥ |
7.018.04c tvām in me̱ gopa̍ti̱ṁ viśva̍ ā̱hā na̱ indra̍ḥ suma̱tiṁ ga̱ntv accha̍ ||

dhe̱num | na | tvā̱ | su̱-yava̍se | dudhu̍kṣan | upa̍ | brahmā̍ṇi | sa̱sṛ̱je̱ | vasi̍ṣṭhaḥ |
tvām | it | me̱ | go-pa̍tim | viśva̍ḥ | ā̱ha̱ | ā | na̱ḥ | indra̍ḥ | su̱-ma̱tim | ga̱ntu̱ | accha̍ ||7.018.04||

7.018.05a arṇā̍ṁsi cit paprathā̱nā su̱dāsa̱ indro̍ gā̱dhāny a̍kṛṇot supā̱rā |
7.018.05c śardha̍ntaṁ śi̱myum u̱catha̍sya̱ navya̱ḥ śāpa̱ṁ sindhū̍nām akṛṇo̱d aśa̍stīḥ ||

arṇā̍ṁsi | ci̱t | pa̱pra̱thā̱nā | su̱-dāse̍ | indra̍ḥ | gā̱dhāni̍ | a̱kṛ̱ṇo̱t | su̱-pā̱rā |
śardha̍ntam | śi̱myum | u̱catha̍sya | navya̍ḥ | śāpa̍m | sindhū̍nām | a̱kṛ̱ṇo̱t | aśa̍stīḥ ||7.018.05||

7.018.06a pu̱ro̱ḻā it tu̱rvaśo̱ yakṣu̍r āsīd rā̱ye matsyā̍so̱ niśi̍tā̱ apī̍va |
7.018.06c śru̱ṣṭiṁ ca̍kru̱r bhṛga̍vo dru̱hyava̍ś ca̱ sakhā̱ sakhā̍yam atara̱d viṣū̍coḥ ||

pu̱ro̱ḻāḥ | it | tu̱rvaśa̍ḥ | yakṣu̍ḥ | ā̱sī̱t | rā̱ye | matsyā̍saḥ | ni-śi̍tāḥ | api̍-iva |
śru̱ṣṭim | ca̱kru̱ḥ | bhṛga̍vaḥ | dru̱hyava̍ḥ | ca̱ | sakhā̍ | sakhā̍yam | a̱ta̱ra̱t | viṣū̍coḥ ||7.018.06||

7.018.07a ā pa̱kthāso̍ bhalā̱naso̍ bhana̱ntāli̍nāso viṣā̱ṇina̍ḥ śi̱vāsa̍ḥ |
7.018.07c ā yo 'na̍yat sadha̱mā ārya̍sya ga̱vyā tṛtsu̍bhyo ajagan yu̱dhā nṝn ||

ā | pa̱kthāsa̍ḥ | bha̱lā̱nasa̍ḥ | bha̱na̱nta̱ | ā | ali̍nāsaḥ | vi̱ṣā̱ṇina̍ḥ | śi̱vāsa̍ḥ |
ā | yaḥ | ana̍yat | sa̱dha̱-māḥ | ārya̍sya | ga̱vyā | tṛtsu̍-bhyaḥ | a̱ja̱ga̱n | yu̱dhā | nṝn ||7.018.07||

7.018.08a du̱rā̱dhyo̱3̱̍ adi̍tiṁ sre̱vaya̍nto 'ce̱taso̱ vi ja̍gṛbhre̱ paru̍ṣṇīm |
7.018.08c ma̱hnāvi̍vyak pṛthi̱vīm patya̍mānaḥ pa̱śuṣ ka̱vir a̍śaya̱c cāya̍mānaḥ ||

du̱ro̱dhya̍ḥ | adi̍tim | sre̱vaya̍ntaḥ | a̱ce̱tasa̍ḥ | vi | ja̱gṛ̱bhre̱ | parū̍ṣṇīm |
ma̱hnā | a̱vi̱vya̱k | pṛ̱thi̱vīm | patya̍mānaḥ | pa̱śuḥ | ka̱viḥ | a̱śa̱ya̱t | cāya̍mānaḥ ||7.018.08||

7.018.09a ī̱yur artha̱ṁ na nya̱rtham paru̍ṣṇīm ā̱śuś ca̱ned a̍bhipi̱tvaṁ ja̍gāma |
7.018.09c su̱dāsa̱ indra̍ḥ su̱tukā̍m̐ a̱mitrā̱n ara̍ndhaya̱n mānu̍ṣe̱ vadhri̍vācaḥ ||

ī̱yuḥ | artha̍m | na | ni̱-a̱rtham | paru̍ṣṇīm | ā̱śuḥ | ca̱na | it | ā̱bhi̱-pi̱tvam | ja̱gā̱ma̱ |
su̱-dāse̍ | indra̍ḥ | su̱-tukā̍n | a̱mitrā̍n | ara̍ndhayat | mānu̍ṣe | vadhri̍-vācaḥ ||7.018.09||

7.018.10a ī̱yur gāvo̱ na yava̍sā̱d ago̍pā yathākṛ̱tam a̱bhi mi̱traṁ ci̱tāsa̍ḥ |
7.018.10c pṛśni̍gāva̱ḥ pṛśni̍nipreṣitāsaḥ śru̱ṣṭiṁ ca̍krur ni̱yuto̱ ranta̍yaś ca ||

ī̱yuḥ | gāva̍ḥ | na | yava̍sāt | ago̍pāḥ | ya̱thā̱-kṛ̱tam | a̱bhi | mi̱tram | ci̱tāsa̍ḥ |
pṛśni̍-gāvaḥ | pṛśni̍-nipreṣitāsaḥ | śru̱ṣṭim | ca̱kru̱ḥ | ni̱-yuta̍ḥ | ranta̍yaḥ | ca̱ ||7.018.10||

7.018.11a eka̍ṁ ca̱ yo vi̍ṁśa̱tiṁ ca̍ śrava̱syā vai̍ka̱rṇayo̱r janā̱n rājā̱ ny asta̍ḥ |
7.018.11c da̱smo na sadma̱n ni śi̍śāti ba̱rhiḥ śūra̱ḥ sarga̍m akṛṇo̱d indra̍ eṣām ||

eka̍m | ca̱ | yaḥ | vi̱ṁśa̱tim | ca̱ | śra̱va̱syā | vai̱ka̱rṇayo̍ḥ | janā̍n | rājā̍ | ni | asta̍ḥ |
da̱smaḥ | na | sadma̍n | ni | śi̱śā̱ti̱ | ba̱rhiḥ | śūra̍ḥ | sarga̍m | a̱kṛ̱ṇo̱t | indra̍ḥ | e̱ṣā̱m ||7.018.11||

7.018.12a adha̍ śru̱taṁ ka̱vaṣa̍ṁ vṛ̱ddham a̱psv anu̍ dru̱hyuṁ ni vṛ̍ṇa̱g vajra̍bāhuḥ |
7.018.12c vṛ̱ṇā̱nā atra̍ sa̱khyāya̍ sa̱khyaṁ tvā̱yanto̱ ye ama̍da̱nn anu̍ tvā ||

adha̍ | śru̱tam | ka̱vaṣa̍m | vṛ̱ddham | a̱p-su | anu̍ | dru̱hyum | ni | vṛ̱ṇa̱k | vajra̍-bāhuḥ |
vṛ̱ṇā̱nāḥ | atra̍ | sa̱khyāya̍ | sa̱khyam | tvā̱-yanta̍ḥ | ye | ama̍dan | anu̍ | tvā̱ ||7.018.12||

7.018.13a vi sa̱dyo viśvā̍ dṛṁhi̱tāny e̍ṣā̱m indra̱ḥ pura̱ḥ saha̍sā sa̱pta da̍rdaḥ |
7.018.13c vy āna̍vasya̱ tṛtsa̍ve̱ gaya̍m bhā̱g jeṣma̍ pū̱ruṁ vi̱dathe̍ mṛ̱dhravā̍cam ||

vi | sa̱dyaḥ | viśvā̍ | dṛ̱ṁhi̱tāni̍ | e̱ṣā̱m | indra̍ḥ | pura̍ḥ | saha̍sā | sa̱pta | da̱rda̱ḥ |
vi | āna̍vasya | tṛtsa̍ve | gaya̍m | bhā̱k | jeṣma̍ | pū̱rum | vi̱dathe̍ | mṛ̱dhra-vā̍cam ||7.018.13||

7.018.14a ni ga̱vyavo 'na̍vo dru̱hyava̍ś ca ṣa̱ṣṭiḥ śa̱tā su̍ṣupu̱ḥ ṣaṭ sa̱hasrā̍ |
7.018.14c ṣa̱ṣṭir vī̱rāso̱ adhi̱ ṣaḍ du̍vo̱yu viśved indra̍sya vī̱ryā̍ kṛ̱tāni̍ ||

n | ga̱vyava̍ḥ | ana̍vaḥ | du̱hyava̍ḥ | ca̱ | ṣa̱ṣṭiḥ | śa̱tā | su̱su̱pu̱ḥ | ṣaṭ | sa̱hasrā̍ |
ṣa̱ṣṭiḥ | vī̱rāsa̍ḥ | adhi̍ | ṣaṭ | du̱va̱ḥ-yu | viśvā̍ | it | indra̍sya | vī̱ryā̍ | kṛ̱tāni̍ ||7.018.14||

7.018.15a indre̍ṇai̱te tṛtsa̍vo̱ vevi̍ṣāṇā̱ āpo̱ na sṛ̱ṣṭā a̍dhavanta̱ nīcī̍ḥ |
7.018.15c du̱rmi̱trāsa̍ḥ prakala̱vin mimā̍nā ja̱hur viśvā̍ni̱ bhoja̍nā su̱dāse̍ ||

indre̍ṇa | e̱te | tṛtsa̍vaḥ | vevi̍ṣāṇāḥ | āpa̍ḥ | na | sṛ̱ṣṭāḥ | a̱dha̱va̱nta̱ | nīcī̍ḥ |
du̱ḥ-mi̱trāsa̍ḥ | pra̱ka̱la̱-vit | mimā̍nāḥ | ja̱huḥ | viśvā̍ni | bhoja̍nā | su̱-dāse̍ ||7.018.15||

7.018.16a a̱rdhaṁ vī̱rasya̍ śṛta̱pām a̍ni̱ndram parā̱ śardha̍ntaṁ nunude a̱bhi kṣām |
7.018.16c indro̍ ma̱nyum ma̍nyu̱myo̍ mimāya bhe̱je pa̱tho va̍rta̱nim patya̍mānaḥ ||

a̱rdham | vī̱rasya̍ | śṛ̱ta̱-pām | a̱ni̱ndram | parā̍ | śardha̍ntam | nu̱nu̱de̱ | a̱bhi | kṣām |
indraḥ | ma̱nyum | ma̱nyu̱-bhya̍ḥ | mi̱mā̱ya̱ | bhe̱je | pa̱thaḥ | va̱rta̱nim | patya̍mānaḥ ||7.018.16||

7.018.17a ā̱dhreṇa̍ ci̱t tad v eka̍ṁ cakāra si̱ṁhya̍ṁ ci̱t petve̍nā jaghāna |
7.018.17c ava̍ sra̱ktīr ve̱śyā̍vṛśca̱d indra̱ḥ prāya̍ccha̱d viśvā̱ bhoja̍nā su̱dāse̍ ||

ā̱dhreṇa̍ | ci̱t | tat | ū̱m̐ iti̍ | eka̍m | ca̱kā̱ra̱ | si̱ṁhya̍m | ci̱t | petve̍na | ja̱ghā̱na̱ |
ava̍ | sra̱ktīḥ | ve̱śyā̍ | a̱vṛ̱śca̱t | indra̍ḥ | pra | a̱ya̱ccha̱t | viśvā̍ | bhoja̍nā | su̱-dāse̍ ||7.018.17||

7.018.18a śaśva̍nto̱ hi śatra̍vo rāra̱dhuṣ ṭe̍ bhe̱dasya̍ ci̱c chardha̍to vinda̱ randhi̍m |
7.018.18c martā̱m̐ ena̍ḥ stuva̱to yaḥ kṛ̱ṇoti̍ ti̱gmaṁ tasmi̱n ni ja̍hi̱ vajra̍m indra ||

śaśva̍ntaḥ | hi | śatra̍vaḥ | ra̱ra̱dhuḥ | te̱ | bhe̱dasya̍ | ci̱t | śardha̍taḥ | vi̱nda̱ | randhi̍m |
martā̍n | ena̍ḥ | stu̱va̱taḥ | yaḥ | kṛ̱ṇoti̍ | ti̱gmam | tasmi̍n | ni | ja̱hi̱ | vajra̍m | i̱ndra̱ ||7.018.18||

7.018.19a āva̱d indra̍ṁ ya̱munā̱ tṛtsa̍vaś ca̱ prātra̍ bhe̱daṁ sa̱rvatā̍tā muṣāyat |
7.018.19c a̱jāsa̍ś ca̱ śigra̍vo̱ yakṣa̍vaś ca ba̱liṁ śī̱rṣāṇi̍ jabhru̱r aśvyā̍ni ||

āva̍t | indra̍m | ya̱munā̍ | tṛtsa̍vaḥ | ca̱ | pra | atra̍ | bhe̱dam | sa̱rva-tā̍tā | mu̱ṣā̱ya̱t |
a̱jāsa̍ḥ | ca̱ | śigra̍vaḥ | yakṣa̍vaḥ | ca̱ | ba̱lim | śī̱rṣāṇi̍ | ja̱bhru̱ḥ | aśvyā̍ni ||7.018.19||

7.018.20a na ta̍ indra suma̱tayo̱ na rāya̍ḥ sa̱ṁcakṣe̱ pūrvā̍ u̱ṣaso̱ na nūtnā̍ḥ |
7.018.20c deva̍kaṁ cin mānyamā̱naṁ ja̍gha̱nthāva̱ tmanā̍ bṛha̱taḥ śamba̍ram bhet ||

na | te̱ | i̱ndra̱ | su̱-ma̱taya̍ḥ | na | rāya̍ḥ | sa̱m-cakṣe̍ | pūrvā̍ḥ | u̱ṣasa̍ḥ | na | nūtnā̍ḥ |
deva̍kam | ci̱t | mā̱nya̱mā̱nam | ja̱gha̱ntha̱ | ava̍ | tmanā̍ | bṛ̱ha̱taḥ | śamba̍ram | bhe̱t ||7.018.20||

7.018.21a pra ye gṛ̱hād ama̍madus tvā̱yā pa̍rāśa̱raḥ śa̱tayā̍tu̱r vasi̍ṣṭhaḥ |
7.018.21c na te̍ bho̱jasya̍ sa̱khyam mṛ̍ṣa̱ntādhā̍ sū̱ribhya̍ḥ su̱dinā̱ vy u̍cchān ||

pra | ye | gṛ̱hāt | ama̍maduḥ | tvā̱-yā | pa̱rā̱-śa̱raḥ | śa̱ta-yā̍tuḥ | vasi̍ṣṭhaḥ |
na | te̱ | bho̱jasya̍ | sa̱khyam | mṛ̱ṣa̱nta̱ | adha̍ | sū̱ri-bhya̍ḥ | su̱-dinā̍ | vi | u̱cchā̱n ||7.018.21||

7.018.22a dve naptu̍r de̱vava̍taḥ śa̱te gor dvā rathā̍ va̱dhūma̍ntā su̱dāsa̍ḥ |
7.018.22c arha̍nn agne paijava̱nasya̱ dāna̱ṁ hote̍va̱ sadma̱ pary e̍mi̱ rebha̍n ||

dve iti̍ | naptu̍ḥ | de̱va-va̍taḥ | śa̱te iti̍ | goḥ | dvā | rathā̍ | va̱dhū-ma̍ntā | su̱-dāsa̍ḥ |
arha̍n | a̱gne̱ | pai̱ja̱-va̱nasya̍ | dāna̍m | hotā̍-iva | sadma̍ | pari̍ | e̱bhi̱ | rebha̍n ||7.018.22||

7.018.23a ca̱tvāro̍ mā paijava̱nasya̱ dānā̱ḥ smaddi̍ṣṭayaḥ kṛśa̱nino̍ nire̱ke |
7.018.23c ṛ̱jrāso̍ mā pṛthivi̱ṣṭhāḥ su̱dāsa̍s to̱kaṁ to̱kāya̱ śrava̍se vahanti ||

ca̱tvāra̍ḥ | mā̱ | pai̱ja̱-va̱nasya̍ | dānā̍ḥ | smat-di̍ṣṭayaḥ | kṛ̱śa̱nina̍ḥ | ni̱re̱ke |
ṛ̱jrāsa̍ḥ | mā̱ | pṛ̱thi̱vi̱-sthāḥ | su̱-dāsa̍ḥ | to̱kam | to̱kāya̍ | śrava̍se | va̱ha̱nti̱ ||7.018.23||

7.018.24a yasya̱ śravo̱ roda̍sī a̱ntar u̱rvī śī̱rṣṇe-śī̍rṣṇe viba̱bhājā̍ vibha̱ktā |
7.018.24c sa̱pted indra̱ṁ na sra̱vato̍ gṛṇanti̱ ni yu̍dhyāma̱dhim a̍śiśād a̱bhīke̍ ||

yasya̍ | śrava̍ḥ | roda̍sī̱ iti̍ | a̱ntaḥ | u̱rvī iti̍ | śī̱rṣṇe-śī̍rṣṇe | vi̱-ba̱bhāja̍ | vi̱-bha̱ktā |
sa̱pta | it | indra̍m | na | sra̱vata̍ḥ | gṛ̱ṇa̱nti̱ | ni | yu̱dhyā̱ma̱dhim | ā̱śi̱śā̱t | a̱bhīke̍ ||7.018.24||

7.018.25a i̱maṁ na̍ro marutaḥ saśca̱tānu̱ divo̍dāsa̱ṁ na pi̱tara̍ṁ su̱dāsa̍ḥ |
7.018.25c a̱vi̱ṣṭanā̍ paijava̱nasya̱ keta̍ṁ dū̱ṇāśa̍ṁ kṣa̱tram a̱jara̍ṁ duvo̱yu ||

i̱mam | na̱ra̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | sa̱śca̱ta̱ | anu̍ | diva̍ḥ-dāsam | na | pi̱tara̍m | su̱-dāsa̍ḥ |
a̱vi̱ṣṭana̍ | pai̱ja̱-va̱nasya̍ | keta̍m | du̱ḥ-nāśa̍m | kṣa̱tram | a̱jara̍m | du̱va̱ḥ-yu ||7.018.25||


7.019.01a yas ti̱gmaśṛ̍ṅgo vṛṣa̱bho na bhī̱ma eka̍ḥ kṛ̱ṣṭīś cyā̱vaya̍ti̱ pra viśvā̍ḥ |
7.019.01c yaḥ śaśva̍to̱ adā̍śuṣo̱ gaya̍sya praya̱ntāsi̱ suṣvi̍tarāya̱ veda̍ḥ ||

yaḥ | ti̱gma-śṛ̍ṅgaḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | na | bhī̱maḥ | eka̍ḥ | kṛ̱ṣṭīḥ | cya̱vaya̍ti | pra | viśvā̍ḥ |
yaḥ | śaśva̍taḥ | adā̍śuṣaḥ | gaya̍sya | pra̱-ya̱ntā | a̱si̱ | su̱svi̍-tarāya | veda̍ḥ ||7.019.01||

7.019.02a tvaṁ ha̱ tyad i̍ndra̱ kutsa̍m āva̱ḥ śuśrū̍ṣamāṇas ta̱nvā̍ sama̱rye |
7.019.02c dāsa̱ṁ yac chuṣṇa̱ṁ kuya̍va̱ṁ ny a̍smā̱ ara̍ndhaya ārjune̱yāya̱ śikṣa̍n ||

tvam | ha̱ | tyat | i̱ndra̱ | kutsa̍m | ā̱va̱ḥ | śuśrū̍ṣamāṇaḥ | ta̱nvā̍ | sa̱-ma̱rye |
dāsa̍m | yat | śuṣṇa̍m | kuya̍vam | ni | a̱smai̱ | ara̍ndhayaḥ | ā̱rju̱ne̱yāya̍ | śikṣa̍n ||7.019.02||

7.019.03a tvaṁ dhṛ̍ṣṇo dhṛṣa̱tā vī̱taha̍vya̱m prāvo̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ su̱dāsa̍m |
7.019.03c pra pauru̍kutsiṁ tra̱sada̍syum āva̱ḥ kṣetra̍sātā vṛtra̱hatye̍ṣu pū̱rum ||

tvam | dhṛ̱ṣṇo̱ iti̍ | dhṛ̱ṣa̱tā | vī̱ta-ha̍vyam | pra | ā̱va̱ḥ | viśvā̍bhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ | su̱-dāsa̍m |
pra | pauru̍-kutsim | tra̱sada̍syum | ā̱va̱ḥ | kṣetra̍-sātā | vṛ̱tra̱-hatye̍ṣu | pū̱rum ||7.019.03||

7.019.04a tvaṁ nṛbhi̍r nṛmaṇo de̱vavī̍tau̱ bhūrī̍ṇi vṛ̱trā ha̍ryaśva haṁsi |
7.019.04c tvaṁ ni dasyu̱ṁ cumu̍ri̱ṁ dhuni̱ṁ cāsvā̍payo da̱bhīta̍ye su̱hantu̍ ||

tvam | nṛ-bhi̍ḥ | nṛ̱-ma̱na̱ḥ | de̱va-vī̍tau | bhūrī̍ṇi | vṛ̱trā | ha̱ri̱-a̱śva̱ | ha̱ṁsi̱ |
tvam | ni | dasyu̍m | cumu̍rim | dhuni̍m | ca̱ | asvā̍payaḥ | da̱bhīta̍ye | su̱-hantu̍ ||7.019.04||

7.019.05a tava̍ cyau̱tnāni̍ vajrahasta̱ tāni̱ nava̱ yat puro̍ nava̱tiṁ ca̍ sa̱dyaḥ |
7.019.05c ni̱veśa̍ne śatata̱māvi̍veṣī̱r aha̍ñ ca vṛ̱traṁ namu̍cim u̱tāha̍n ||

tava̍ | cyau̱tnāni̍ | va̱jra̱-ha̱sta̱ | tāni̍ | nava̍ | yat | pura̍ḥ | na̱va̱tim | ca̱ | sa̱dyaḥ |
ni̱-veśa̍ne | śa̱ta̱-ta̱mā | a̱vi̱ve̱ṣī̱ḥ | aha̍n | ca̱ | vṛ̱tram | namu̍cim | u̱ta | a̱ha̱n ||7.019.05||

7.019.06a sanā̱ tā ta̍ indra̱ bhoja̍nāni rā̱taha̍vyāya dā̱śuṣe̍ su̱dāse̍ |
7.019.06c vṛṣṇe̍ te̱ harī̱ vṛṣa̍ṇā yunajmi̱ vyantu̱ brahmā̍ṇi puruśāka̱ vāja̍m ||

sanā̍ | tā | te̱ | i̱ndra̱ | bhoja̍nāni | rā̱ta-ha̍vyāya | dā̱śuṣe̍ | su̱-dāse̍ |
vṛṣṇe̍ | te̱ | harī̱ iti̍ | vṛṣa̍ṇā | yu̱na̱jmi̱ | vyantu̍ | brahmā̍ṇi | pu̱ru̱-śā̱ka̱ | vāja̍m ||7.019.06||

7.019.07a mā te̍ a̱syāṁ sa̍hasāva̱n pari̍ṣṭāv a̱ghāya̍ bhūma harivaḥ parā̱dai |
7.019.07c trāya̍sva no 'vṛ̱kebhi̱r varū̍thai̱s tava̍ pri̱yāsa̍ḥ sū̱riṣu̍ syāma ||

mā | te̱ | a̱syām | sa̱ha̱sā̱-va̱n | pari̍ṣṭau | a̱ghāya̍ | bhū̱ma̱ | ha̱ri̱-va̱ḥ | pa̱rā̱-dai |
trāya̍sva | na̱ḥ | a̱vṛ̱kebhi̍ḥ | varū̍thaiḥ | tava̍ | pri̱yāsa̍ḥ | sū̱riṣu̍ | syā̱ma̱ ||7.019.07||

7.019.08a pri̱yāsa̱ it te̍ maghavann a̱bhiṣṭau̱ naro̍ madema śara̱ṇe sakhā̍yaḥ |
7.019.08c ni tu̱rvaśa̱ṁ ni yādva̍ṁ śiśīhy atithi̱gvāya̱ śaṁsya̍ṁ kari̱ṣyan ||

pri̱yāsa̍ḥ | it | te̱ | ma̱gha̱-va̱n | a̱bhiṣṭau̍ | nara̍ḥ | ma̱de̱ma̱ | śa̱ra̱ṇe | sakhā̍yaḥ |
ni | tu̱rvaśa̍m | ni | yādva̍m | śi̱śī̱hi̱ | a̱ti̱thi̱-gvāya̍ | śaṁsya̍m | ka̱ri̱ṣyan ||7.019.08||

7.019.09a sa̱dyaś ci̱n nu te ma̍ghavann a̱bhiṣṭau̱ nara̍ḥ śaṁsanty uktha̱śāsa̍ u̱kthā |
7.019.09c ye te̱ have̍bhi̱r vi pa̱ṇīm̐r adā̍śann a̱smān vṛ̍ṇīṣva̱ yujyā̍ya̱ tasmai̍ ||

sa̱dyaḥ | ci̱t | nu | te̱ | ma̱gha̱-va̱n | a̱bhiṣṭau̍ | nara̍ḥ | śa̱ṁsa̱nti̱ | u̱ktha̱-śasa̍ḥ | u̱kthā |
ye | te̱ | have̍bhiḥ | vi | pa̱ṇīn | adā̍śan | a̱smān | vṛ̱ṇī̱ṣva̱ | yujyā̍ya | tasmai̍ ||7.019.09||

7.019.10a e̱te stomā̍ na̱rāṁ nṛ̍tama̱ tubhya̍m asma̱drya̍ñco̱ dada̍to ma̱ghāni̍ |
7.019.10c teṣā̍m indra vṛtra̱hatye̍ śi̱vo bhū̱ḥ sakhā̍ ca̱ śūro̍ 'vi̱tā ca̍ nṛ̱ṇām ||

e̱te | stomā̍ḥ | na̱rām | nṛ̱-ta̱ma̱ | tubhya̍m | a̱sma̱drya̍ñcaḥ | dada̍taḥ | ma̱ghāni̍ |
teṣā̍m | i̱ndra̱ | vṛ̱tra̱-hatye̍ | śi̱vaḥ | bhū̱ḥ | sakhā̍ | ca̱ | śūra̍ḥ | a̱vi̱tā | ca̱ | nṛ̱ṇām ||7.019.10||

7.019.11a nū i̍ndra śūra̱ stava̍māna ū̱tī brahma̍jūtas ta̱nvā̍ vāvṛdhasva |
7.019.11c upa̍ no̱ vājā̍n mimī̱hy upa̱ stīn yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

nu | i̱ndra̱ | śū̱ra̱ | stava̍mānaḥ | ū̱tī | brahma̍-jūtaḥ | ta̱nvā̍ | va̱vṛ̱dha̱sva̱ |
upa̍ | na̱ḥ | vājā̍n | mi̱mī̱hi̱ | upa̍ | stīn | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.019.11||


7.020.01a u̱gro ja̍jñe vī̱ryā̍ya sva̱dhāvā̱ñ cakri̱r apo̱ naryo̱ yat ka̍ri̱ṣyan |
7.020.01c jagmi̱r yuvā̍ nṛ̱ṣada̍na̱m avo̍bhis trā̱tā na̱ indra̱ ena̍so ma̱haś ci̍t ||

u̱graḥ | ja̱jñe̱ | vī̱ryā̍ya | sva̱dhā-vā̍n | cakri̍ḥ | apa̍ḥ | narya̍ḥ | yat | ka̱ri̱ṣyan |
jagmi̍ḥ | yuvā̍ | nṛ̱-sada̍nam | ava̍ḥ-bhiḥ | trā̱tā | na̱ḥ | indra̍ḥ | ena̍saḥ | ma̱haḥ | ci̱t ||7.020.01||

7.020.02a hantā̍ vṛ̱tram indra̱ḥ śūśu̍vāna̱ḥ prāvī̱n nu vī̱ro ja̍ri̱tāra̍m ū̱tī |
7.020.02c kartā̍ su̱dāse̱ aha̱ vā u̍ lo̱kaṁ dātā̱ vasu̱ muhu̱r ā dā̱śuṣe̍ bhūt ||

hantā̍ | vṛ̱tram | indra̍ḥ | śūśu̍vānaḥ | pra | ā̱vī̱t | nu | vī̱raḥ | ja̱ri̱tāra̍m | ū̱tī |
kartā̍ | su̱-dāse̍ | aha̍ | vai | ū̱m̐ iti̍ | lo̱kam | dātā̍ | vasu̍ | muhu̍ḥ | ā | dā̱śuṣe̍ | bhū̱t ||7.020.02||

7.020.03a yu̱dhmo a̍na̱rvā kha̍ja̱kṛt sa̱madvā̱ śūra̍ḥ satrā̱ṣāḍ ja̱nuṣe̱m aṣā̍ḻhaḥ |
7.020.03c vy ā̍sa̱ indra̱ḥ pṛta̍nā̱ḥ svojā̱ adhā̱ viśva̍ṁ śatrū̱yanta̍ṁ jaghāna ||

yu̱dhmaḥ | a̱na̱rvā | kha̱ja̱-kṛt | sa̱mat-vā̍ | śūra̍ḥ | sa̱trā̱ṣāṭ | ja̱nuṣā̍ | ī̱m | aṣā̍ḻhaḥ |
vi | ā̱se̱ | indra̍ḥ | pṛta̍nāḥ | su̱-ojā̍ḥ | adha̍ | viśva̍m | śa̱tru̱-yanta̍m | ja̱ghā̱na̱ ||7.020.03||

7.020.04a u̱bhe ci̍d indra̱ roda̍sī mahi̱tvā pa̍prātha̱ tavi̍ṣībhis tuviṣmaḥ |
7.020.04c ni vajra̱m indro̱ hari̍vā̱n mimi̍kṣa̱n sam andha̍sā̱ made̍ṣu̱ vā u̍voca ||

u̱bhe iti̍ | ci̱t | i̱ndra̱ | roda̍sī̱ iti̍ | ma̱hi̱-tvā | ā | pa̱prā̱tha̱ | tavi̍ṣībhiḥ | tu̱vi̱ṣma̱ḥ |
ni | vajra̍m | indra̍ḥ | hari̍-vān | mimi̍kṣan | sam | andha̍sā | made̍ṣu | vai | u̱vo̱ca̱ ||7.020.04||

7.020.05a vṛṣā̍ jajāna̱ vṛṣa̍ṇa̱ṁ raṇā̍ya̱ tam u̍ ci̱n nārī̱ narya̍ṁ sasūva |
7.020.05c pra yaḥ se̍nā̱nīr adha̱ nṛbhyo̱ astī̱naḥ satvā̍ ga̱veṣa̍ṇa̱ḥ sa dhṛ̱ṣṇuḥ ||

vṛṣā̍ | ja̱jā̱na̱ | vṛṣa̍ṇam | raṇā̍ya | tam | ū̱m̐ iti̍ | ci̱t | nārī̍ | narya̍m | sa̱sū̱va̱ |
pra | yaḥ | se̱nā̱-nīḥ | adha̍ | nṛ-bhya̍ḥ | asti̍ | i̱naḥ | satvā̍ | go̱-eṣa̍ṇaḥ | saḥ | dhṛ̱ṣṇuḥ ||7.020.05||

7.020.06a nū ci̱t sa bhre̍ṣate̱ jano̱ na re̍ṣa̱n mano̱ yo a̍sya gho̱ram ā̱vivā̍sāt |
7.020.06c ya̱jñair ya indre̱ dadha̍te̱ duvā̍ṁsi̱ kṣaya̱t sa rā̱ya ṛ̍ta̱pā ṛ̍te̱jāḥ ||

nu | ci̱t | saḥ | bhre̱ṣa̱te̱ | jana̍ḥ | na | re̱ṣa̱t | mana̍ḥ | yaḥ | a̱sya̱ | gho̱ram | ā̱-vivā̍sāt |
ya̱jñaiḥ | yaḥ | indre̍ | dadha̍te | duvā̍ṁsi | kṣaya̍t | saḥ | rā̱ye | ṛ̱ta̱-pāḥ | ṛ̱te̱-jāḥ ||7.020.06||

7.020.07a yad i̍ndra̱ pūrvo̱ apa̍rāya̱ śikṣa̱nn aya̱j jyāyā̱n kanī̍yaso de̱ṣṇam |
7.020.07c a̱mṛta̱ it pary ā̍sīta dū̱ram ā ci̍tra̱ citrya̍m bharā ra̱yiṁ na̍ḥ ||

yat | i̱ndra̱ | pūrva̍ḥ | apa̍rāya | śi̱kṣa̱n | aya̍t | jyāyā̍n | kanī̍yasaḥ | de̱ṣṇam |
a̱mṛta̍ḥ | it | pari̍ | ā̱sī̱ta̱ | dū̱ram | ā | ci̱tra̱ | citrya̍m | bha̱ra̱ | ra̱yim | na̱ḥ ||7.020.07||

7.020.08a yas ta̍ indra pri̱yo jano̱ dadā̍śa̱d asa̍n nire̱ke a̍driva̱ḥ sakhā̍ te |
7.020.08c va̱yaṁ te̍ a̱syāṁ su̍ma̱tau cani̍ṣṭhā̱ḥ syāma̱ varū̍the̱ aghna̍to̱ nṛpī̍tau ||

yaḥ | te̱ | i̱ndra̱ | pri̱yaḥ | jana̍ḥ | dadā̍śat | asa̍t | ni̱re̱ke | a̱dri̱-va̱ḥ | sakhā̍ | te̱ |
va̱yam | te̱ | a̱syām | su̱-ma̱tau | cani̍ṣṭhāḥ | syā̱ma̱ | varū̍the | aghna̍taḥ | nṛ-pī̍tau ||7.020.08||

7.020.09a e̱ṣa stomo̍ acikrada̱d vṛṣā̍ ta u̱ta stā̱mur ma̍ghavann akrapiṣṭa |
7.020.09c rā̱yas kāmo̍ jari̱tāra̍ṁ ta̱ āga̱n tvam a̱ṅga śa̍kra̱ vasva̱ ā śa̍ko naḥ ||

e̱ṣaḥ | stoma̍ḥ | a̱ci̱kra̱da̱t | vṛṣā̍ | te̱ | u̱ta | stā̱muḥ | ma̱gha̱-va̱n | a̱kra̱pi̱ṣṭa̱ |
rā̱yaḥ | kāma̍ḥ | ja̱ri̱tāra̍m | te̱ | ā | a̱ga̱n | tvam | a̱ṅga | śa̱kra̱ | vasva̍ḥ | ā | śa̱ka̱ḥ | na̱ḥ ||7.020.09||

7.020.10a sa na̍ indra̱ tvaya̍tāyā i̱ṣe dhā̱s tmanā̍ ca̱ ye ma̱ghavā̍no ju̱nanti̍ |
7.020.10c vasvī̱ ṣu te̍ jari̱tre a̍stu śa̱ktir yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

saḥ | na̱ḥ | i̱ndra̱ | tva-ya̍tāyai | i̱ṣe | dhā̱ḥ | tmanā̍ | ca̱ | ye | ma̱gha-vā̍naḥ | ju̱nanti̍ |
vasvī̍ | su | te̱ | ja̱ri̱tre | a̱stu | śa̱ktiḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.020.10||


7.021.01a asā̍vi de̱vaṁ goṛ̍jīka̱m andho̱ ny a̍smi̱nn indro̍ ja̱nuṣe̍m uvoca |
7.021.01c bodhā̍masi tvā haryaśva ya̱jñair bodhā̍ na̱ḥ stoma̱m andha̍so̱ made̍ṣu ||

asā̍vi | de̱vam | go-ṛ̍jīkam | andha̍ḥ | ni | a̱smi̱n | indra̍ḥ | ja̱nuṣā̍ | ī̱m | u̱vo̱ca̱ |
bodhā̍masi | tvā̱ | ha̱ri̱-a̱śva̱ | ya̱jñaiḥ | bodha̍ | na̱ḥ | stoma̍m | andha̍saḥ | made̍ṣu ||7.021.01||

7.021.02a pra ya̍nti ya̱jñaṁ vi̱paya̍nti ba̱rhiḥ so̍ma̱mādo̍ vi̱dathe̍ du̱dhravā̍caḥ |
7.021.02c ny u̍ bhriyante ya̱śaso̍ gṛ̱bhād ā dū̱raü̍pabdo̱ vṛṣa̍ṇo nṛ̱ṣāca̍ḥ ||

pra | ya̱nti̱ | ya̱jñam | vi̱paya̍nti | ba̱rhiḥ | so̱ma̱-māda̍ḥ | vi̱dathe̍ | du̱dhra-vā̍caḥ |
ni | ū̱m̐ iti̍ | bhri̱ya̱nte̱ | ya̱śasa̍ḥ | gṛ̱bhāt | ā | dū̱re-u̍pabdaḥ | vṛṣa̍ṇaḥ | nṛ̱-sāca̍ḥ ||7.021.02||

7.021.03a tvam i̍ndra̱ sravi̍ta̱vā a̱pas ka̱ḥ pari̍ṣṭhitā̱ ahi̍nā śūra pū̱rvīḥ |
7.021.03c tvad vā̍vakre ra̱thyo̱3̱̍ na dhenā̱ reja̍nte̱ viśvā̍ kṛ̱trimā̍ṇi bhī̱ṣā ||

tvam | i̱ndra̱ | sravi̍ta̱vai | a̱paḥ | ka̱riti̍ kaḥ | pari̍-sthitāḥ | ahi̍nā | śū̱ra̱ | pū̱rvīḥ |
tvat | vā̱va̱kre̱ | ra̱thya̍ḥ | na | dhenā̍ḥ | reja̍nte | viśvā̍ | kṛ̱trimā̍ṇi | bhī̱ṣā ||7.021.03||

7.021.04a bhī̱mo vi̍ve̱ṣāyu̍dhebhir eṣā̱m apā̍ṁsi̱ viśvā̱ naryā̍ṇi vi̱dvān |
7.021.04c indra̱ḥ puro̱ jarhṛ̍ṣāṇo̱ vi dū̍dho̱d vi vajra̍hasto mahi̱nā ja̍ghāna ||

bhī̱maḥ | vi̱ve̱ṣa̱ | āyu̍dhebhiḥ | e̱ṣā̱m | apā̍ṁsi | viśvā̍ | naryā̍ṇi | vi̱dvān |
indra̍ḥ | pura̍ḥ | jarhṛ̍ṣāṇaḥ | vi | dū̱dho̱t | vi | vajra̍-hastaḥ | ma̱hi̱nā | ja̱ghā̱na̱ ||7.021.04||

7.021.05a na yā̱tava̍ indra jūjuvur no̱ na vanda̍nā śaviṣṭha ve̱dyābhi̍ḥ |
7.021.05c sa śa̍rdhad a̱ryo viṣu̍ṇasya ja̱ntor mā śi̱śnade̍vā̱ api̍ gur ṛ̱taṁ na̍ḥ ||

na | yā̱tava̍ḥ | i̱ndra̱ | jū̱ju̱vu̱ḥ | na̱ḥ | na | vanda̍nā | śa̱vi̱ṣṭha̱ | ve̱dyābhi̍ḥ |
saḥ | śa̱rdha̱t | a̱ryaḥ | viṣu̍ṇasya | ja̱ntoḥ | mā | śi̱śna-de̍vāḥ | api̍ | gu̱ḥ | ṛ̱tam | na̱ḥ ||7.021.05||

7.021.06a a̱bhi kratve̍ndra bhū̱r adha̱ jman na te̍ vivyaṅ mahi̱māna̱ṁ rajā̍ṁsi |
7.021.06c svenā̱ hi vṛ̱traṁ śava̍sā ja̱ghantha̱ na śatru̱r anta̍ṁ vividad yu̱dhā te̍ ||

a̱bhi | kratvā̍ | i̱ndra̱ | bhū̱ḥ | adha̍ | jman | na | te̱ | vi̱vya̱k | ma̱hi̱māna̍m | rajā̍ṁsi |
svena̍ | hi | vṛ̱tram | śava̍sā | ja̱ghantha̍ | na | śatru̍ḥ | anta̍m | vi̱vi̱da̱t | yu̱dhā | te̱ ||7.021.06||

7.021.07a de̱vāś ci̍t te asu̱ryā̍ya̱ pūrve 'nu̍ kṣa̱trāya̍ mamire̱ sahā̍ṁsi |
7.021.07c indro̍ ma̱ghāni̍ dayate vi̱ṣahyendra̱ṁ vāja̍sya johuvanta sā̱tau ||

de̱vāḥ | ci̱t | te̱ | a̱su̱ryā̍ya | pūrve̍ | anu̍ | kṣa̱trāya̍ | ma̱mi̱re̱ | sahā̍ṁsi |
indra̍ḥ | ma̱ghāni̍ | da̱ya̱te̱ | vi̱-sahya̍ | indra̍m | vāja̍sya | jo̱hu̱va̱nta̱ | sā̱tau ||7.021.07||

7.021.08a kī̱riś ci̱d dhi tvām ava̍se ju̱hāveśā̍nam indra̱ saubha̍gasya̱ bhūre̍ḥ |
7.021.08c avo̍ babhūtha śatamūte a̱sme a̍bhikṣa̱ttus tvāva̍to varū̱tā ||

kī̱riḥ | ci̱t | hi | tvām | ava̍se | ju̱hāva̍ | īśā̍nam | i̱ndra̱ | saubha̍gasya | bhūre̍ḥ |
ava̍ḥ | ba̱bhū̱tha̱ | śa̱ta̱m-ū̱te̱ | a̱sme iti̍ | a̱bhi̱-kṣa̱ttuḥ | tvā-va̍taḥ | va̱rū̱tā ||7.021.08||

7.021.09a sakhā̍yas ta indra vi̱śvaha̍ syāma namovṛ̱dhāso̍ mahi̱nā ta̍rutra |
7.021.09c va̱nvantu̍ smā̱ te 'va̍sā samī̱ke̱3̱̍ 'bhī̍tim a̱ryo va̱nuṣā̱ṁ śavā̍ṁsi ||

sakhā̍yaḥ | te̱ | i̱ndra̱ | vi̱śvaha̍ | syā̱ma̱ | na̱ma̱ḥ-vṛ̱dhāsa̍ḥ | ma̱hi̱nā | ta̱ru̱tra̱ |
va̱nvantu̍ | sma̱ | te̱ | ava̍sā | sa̱mī̱ke | a̱bhi-i̍tim | a̱ryaḥ | va̱nuṣā̍m | śavā̍ṁsi ||7.021.09||

7.021.10a sa na̍ indra̱ tvaya̍tāyā i̱ṣe dhā̱s tmanā̍ ca̱ ye ma̱ghavā̍no ju̱nanti̍ |
7.021.10c vasvī̱ ṣu te̍ jari̱tre a̍stu śa̱ktir yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

saḥ | na̱ḥ | i̱ndra̱ | tva-ya̍tāyai | i̱ṣe | dhā̱ḥ | tmanā̍ | ca̱ | ye | ma̱gha-vā̍naḥ | ju̱nanti̍ |
vasvī̍ | su | te̱ | ja̱ri̱tre | a̱stu | śa̱ktiḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.021.10||


7.022.01a pibā̱ soma̍m indra̱ manda̍tu tvā̱ yaṁ te̍ su̱ṣāva̍ harya̱śvādri̍ḥ |
7.022.01c so̱tur bā̱hubhyā̱ṁ suya̍to̱ nārvā̍ ||

piba̍ | soma̍m | i̱ndra̱ | manda̍tu | tvā̱ | yam | te̱ | su̱sāva̍ | ha̱ri̱-a̱śva̱ | adri̍ḥ |
so̱tuḥ | bā̱hu-bhyā̍m | su-ya̍taḥ | na | arvā̍ ||7.022.01||

7.022.02a yas te̱ mado̱ yujya̱ś cāru̱r asti̱ yena̍ vṛ̱trāṇi̍ haryaśva̱ haṁsi̍ |
7.022.02c sa tvām i̍ndra prabhūvaso mamattu ||

yaḥ | te̱ | mada̍ḥ | yujya̍ḥ | cāru̍ḥ | asti̍ | yena̍ | vṛ̱trāṇi̍ | ha̱ri̱-a̱śva̱ | haṁsi̍ |
saḥ | tvām | i̱ndra̱ | pra̱bhu̱va̱so̱ iti̍ prabhu-vaso | ma̱ma̱ttu̱ ||7.022.02||

7.022.03a bodhā̱ su me̍ maghava̱n vāca̱m emāṁ yāṁ te̱ vasi̍ṣṭho̱ arca̍ti̱ praśa̍stim |
7.022.03c i̱mā brahma̍ sadha̱māde̍ juṣasva ||

bodha̍ | su | me̱ | ma̱gha̱-va̱n | vāca̍m | ā | i̱mām | yām | te̱ | vasi̍ṣṭhaḥ | arca̍ti | pra-śa̍stim |
i̱mā | brahma̍ | sa̱dha̱-māde̍ | ju̱ṣa̱sva̱ ||7.022.03||

7.022.04a śru̱dhī hava̍ṁ vipipā̱nasyādre̱r bodhā̱ vipra̱syārca̍to manī̱ṣām |
7.022.04c kṛ̱ṣvā duvā̱ṁsy anta̍mā̱ sace̱mā ||

śru̱dhi | hava̍m | vi̱-pi̱pā̱nasya̍ | adre̍ḥ | bodha̍ | vipra̱sya | arca̍taḥ | ma̱nī̱ṣām |
kṛ̱ṣva | duvā̍ṁsi | anta̍mā | sacā̍ | i̱mā ||7.022.04||

7.022.05a na te̱ giro̱ api̍ mṛṣye tu̱rasya̱ na su̍ṣṭu̱tim a̍su̱rya̍sya vi̱dvān |
7.022.05c sadā̍ te̱ nāma̍ svayaśo vivakmi ||

na | te̱ | gira̍ḥ | api̍ | mṛ̱ṣye̱ | tu̱rasya̍ | na | su̱-stu̱tim | a̱su̱rya̍sya | vi̱dvān |
sadā̍ | te̱ | nāma̍ | sva̱-ya̱śa̱ḥ | vi̱va̱kmi̱ ||7.022.05||

7.022.06a bhūri̱ hi te̱ sava̍nā̱ mānu̍ṣeṣu̱ bhūri̍ manī̱ṣī ha̍vate̱ tvām it |
7.022.06c māre a̱sman ma̍ghava̱ñ jyok ka̍ḥ ||

bhūri̍ | hi | te̱ | sava̍nā | mānu̍ṣeṣu | bhūri̍ | ma̱nī̱ṣī | ha̱va̱te̱ | tvām | it |
mā | ā̱re | a̱smat | ma̱gha̱-va̱n | jyok | ka̱riti̍ kaḥ ||7.022.06||

7.022.07a tubhyed i̱mā sava̍nā śūra̱ viśvā̱ tubhya̱m brahmā̍ṇi̱ vardha̍nā kṛṇomi |
7.022.07c tvaṁ nṛbhi̱r havyo̍ vi̱śvadhā̍si ||

tubhya̍ | it | i̱mā | sava̍nā | śū̱ra̱ | viśvā̍ | tubhya̍m | brahmā̍ṇi | vardha̍nā | kṛ̱ṇo̱mi̱ |
tvam | nṛ-bhi̍ḥ | havya̍ḥ | vi̱śvadhā̍ | a̱si̱ ||7.022.07||

7.022.08a nū ci̱n nu te̱ manya̍mānasya da̱smod a̍śnuvanti mahi̱māna̍m ugra |
7.022.08c na vī̱rya̍m indra te̱ na rādha̍ḥ ||

nu | ci̱t | nu | te̱ | manya̍mānasya | da̱sma̱ | ut | a̱śnu̱va̱nti̱ | ma̱hi̱māna̍m | u̱gra̱ |
na | vī̱rya̍m | i̱ndra̱ | te̱ | na | rādha̍ḥ ||7.022.08||

7.022.09a ye ca̱ pūrva̱ ṛṣa̍yo̱ ye ca̱ nūtnā̱ indra̱ brahmā̍ṇi ja̱naya̍nta̱ viprā̍ḥ |
7.022.09c a̱sme te̍ santu sa̱khyā śi̱vāni̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

ye | ca̱ | pūrve̍ | ṛṣa̍yaḥ | ye | ca̱ | nūtnā̍ḥ | indra̍ | brahmā̍ṇi | ja̱naya̍nta | viprā̍ḥ |
a̱sme iti̍ | te̱ | sa̱ntu̱ | sa̱khyā | śi̱vāni̍ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.022.09||


7.023.01a ud u̱ brahmā̍ṇy airata śrava̱syendra̍ṁ sama̱rye ma̍hayā vasiṣṭha |
7.023.01c ā yo viśvā̍ni̱ śava̍sā ta̱tāno̍paśro̱tā ma̱ īva̍to̱ vacā̍ṁsi ||

ut | ū̱m̐ iti̍ | brahmā̍ṇi | ai̱ra̱ta̱ | śra̱va̱syā | indra̍m | sa̱-ma̱rye | ma̱ha̱ya̱ | va̱si̱ṣṭha̱ |
ā | yaḥ | viśvā̍ni | śava̍sā | ta̱tāna̍ | u̱pa̱-śro̱tā | me̱ | īva̍taḥ | vacā̍ṁsi ||7.023.01||

7.023.02a ayā̍mi̱ ghoṣa̍ indra de̱vajā̍mir ira̱jyanta̱ yac chu̱rudho̱ vivā̍ci |
7.023.02c na̱hi svam āyu̍ś ciki̱te jane̍ṣu̱ tānīd aṁhā̱ṁsy ati̍ parṣy a̱smān ||

ayā̍mi | ghoṣa̍ḥ | i̱ndra̱ | de̱va-jā̍miḥ | i̱ra̱jyanta̍ | yat | śu̱rudha̍ḥ | vi-vā̍ci |
na̱hi | svam | āyu̍ḥ | ci̱ki̱te | jane̍ṣu | tāni̍ | it | aṁhā̍ṁsi | ati̍ | pa̱rṣi̱ | a̱smān ||7.023.02||

7.023.03a yu̱je ratha̍ṁ ga̱veṣa̍ṇa̱ṁ hari̍bhyā̱m upa̱ brahmā̍ṇi jujuṣā̱ṇam a̍sthuḥ |
7.023.03c vi bā̍dhiṣṭa̱ sya roda̍sī mahi̱tvendro̍ vṛ̱trāṇy a̍pra̱tī ja̍gha̱nvān ||

yu̱je | ratha̍m | go̱-eṣa̍ṇam | hari̍-bhyām | upa̍ | brahmā̍ṇi | ju̱ju̱ṣā̱ṇam | a̱sthu̱ḥ |
vi | bā̱dhi̱ṣṭa̱ | syaḥ | roda̍sī̱ iti̍ | ma̱hi̱-tvā | indra̍ḥ | vṛ̱trāṇi̍ | a̱pra̱ti | ja̱gha̱nvān ||7.023.03||

7.023.04a āpa̍ś cit pipyuḥ sta̱ryo̱3̱̍ na gāvo̱ nakṣa̍nn ṛ̱taṁ ja̍ri̱tāra̍s ta indra |
7.023.04c yā̱hi vā̱yur na ni̱yuto̍ no̱ acchā̱ tvaṁ hi dhī̱bhir daya̍se̱ vi vājā̍n ||

āpa̍ḥ | ci̱t | pi̱pyu̱ḥ | sta̱rya̍ḥ | na | gāva̍ḥ | nakṣa̍n | ṛ̱tam | ja̱ri̱tāra̍ḥ | te̱ | i̱ndra̱ |
yā̱hi | vā̱yuḥ | na | ni̱-yuta̍ḥ | na̱ḥ | accha̍ | tvam | hi | dhī̱-bhiḥ | daya̍se | vi | vājā̍n ||7.023.04||

7.023.05a te tvā̱ madā̍ indra mādayantu śu̱ṣmiṇa̍ṁ tuvi̱rādha̍saṁ jari̱tre |
7.023.05c eko̍ deva̱trā daya̍se̱ hi martā̍n a̱smiñ chū̍ra̱ sava̍ne mādayasva ||

te | tvā̱ | madā̍ḥ | i̱ndra̱ | mā̱da̱ya̱ntu̱ | śu̱ṣmiṇa̍m | tu̱vi̱-rādha̍sam | ja̱ri̱tre |
eka̍ḥ | de̱va̱-trā | daya̍se | hi | martā̍n | a̱smin | śū̱ra̱ | sava̍ne | mā̱da̱ya̱sva̱ ||7.023.05||

7.023.06a e̱ved indra̱ṁ vṛṣa̍ṇa̱ṁ vajra̍bāhu̱ṁ vasi̍ṣṭhāso a̱bhy a̍rcanty a̱rkaiḥ |
7.023.06c sa na̍ḥ stu̱to vī̱rava̍d dhātu̱ goma̍d yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

e̱va | it | indra̍m | vṛṣa̍ṇam | vajra̍-bāhum | vasi̍ṣṭhāsaḥ | a̱bhi | a̱rca̱nti̱ | a̱rkaiḥ |
saḥ | na̱ḥ | stu̱taḥ | vī̱ra-va̍t | dhātu̍ | go-ma̍t | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.023.06||


7.024.01a yoni̍ṣ ṭa indra̱ sada̍ne akāri̱ tam ā nṛbhi̍ḥ puruhūta̱ pra yā̍hi |
7.024.01c aso̱ yathā̍ no 'vi̱tā vṛ̱dhe ca̱ dado̱ vasū̍ni ma̱mada̍ś ca̱ somai̍ḥ ||

yoni̍ḥ | te̱ | i̱ndra̱ | sada̍ne | a̱kā̱ri̱ | tam | ā | nṛ-bhi̍ḥ | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | pra | yā̱hi̱ |
asa̍ḥ | yathā̍ | na̱ḥ | a̱vi̱tā | vṛ̱dhe | ca̱ | dada̍ḥ | vasū̍ni | ma̱mada̍ḥ | ca̱ | somai̍ḥ ||7.024.01||

7.024.02a gṛ̱bhī̱taṁ te̱ mana̍ indra dvi̱barhā̍ḥ su̱taḥ soma̱ḥ pari̍ṣiktā̱ madhū̍ni |
7.024.02c visṛ̍ṣṭadhenā bharate suvṛ̱ktir i̱yam indra̱ṁ johu̍vatī manī̱ṣā ||

gṛ̱bhī̱tam | te̱ | mana̍ḥ | i̱ndra̱ | dvi̱-barhā̍ḥ | su̱taḥ | soma̍ḥ | pari̍-siktā | madhū̍ni |
visṛ̍ṣṭa-dhenā | bha̱ra̱te̱ | su̱-vṛ̱ktiḥ | i̱yam | indra̍m | johu̍vatī | ma̱nī̱ṣā ||7.024.02||

7.024.03a ā no̍ di̱va ā pṛ̍thi̱vyā ṛ̍jīṣinn i̱dam ba̱rhiḥ so̍ma̱peyā̍ya yāhi |
7.024.03c vaha̍ntu tvā̱ hara̍yo ma̱drya̍ñcam āṅgū̱ṣam acchā̍ ta̱vasa̱m madā̍ya ||

ā | na̱ḥ | di̱vaḥ | ā | pṛ̱thi̱vyāḥ | ṛ̱jī̱ṣi̱n | i̱dam | ba̱rhiḥ | sa̱ma̱-peyā̍ya | yā̱hi̱ |
vaha̍ntu | tvā̱ | hara̍yaḥ | ma̱drya̍ñcam | ā̱ṅgū̱ṣam | accha̍ | ta̱vasa̍m | madā̍ya ||7.024.03||

7.024.04a ā no̱ viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ sa̱joṣā̱ brahma̍ juṣā̱ṇo ha̍ryaśva yāhi |
7.024.04c varī̍vṛja̱t sthavi̍rebhiḥ suśiprā̱sme dadha̱d vṛṣa̍ṇa̱ṁ śuṣma̍m indra ||

ā | na̱ḥ | viśvā̍bhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ | sa̱-joṣā̍ḥ | brahma̍ | ju̱ṣā̱ṇaḥ | ha̱ri̱-a̱śva̱ | yā̱hi̱ |
varī̍vṛjat | sthavi̍rebhiḥ | su̱-śi̱pra̱ | a̱sme iti̍ | dadha̍t | vṛṣa̍ṇam | śuṣma̍m | i̱ndra̱ ||7.024.04||

7.024.05a e̱ṣa stomo̍ ma̱ha u̱grāya̱ vāhe̍ dhu̱rī̱3̱̍vātyo̱ na vā̱jaya̍nn adhāyi |
7.024.05c indra̍ tvā̱yam a̱rka ī̍ṭṭe̱ vasū̍nāṁ di̱vī̍va̱ dyām adhi̍ na̱ḥ śroma̍taṁ dhāḥ ||

e̱ṣaḥ | stoma̍ḥ | ma̱he | u̱grāya̍ | vāhe̍ | dhu̱ri-i̍va | atya̍ḥ | na | vā̱jaya̍n | a̱dhā̱yi̱ |
indra̍ | tvā̱ | a̱yam | a̱rkaḥ | ī̱ṭṭe̱ | vasū̍nām | di̱vi-i̍va | dyām | adhi̍ | na̱ḥ | śroma̍tam | dhāḥ ||7.024.05||

7.024.06a e̱vā na̍ indra̱ vārya̍sya pūrdhi̱ pra te̍ ma̱hīṁ su̍ma̱tiṁ ve̍vidāma |
7.024.06c iṣa̍m pinva ma̱ghava̍dbhyaḥ su̱vīrā̍ṁ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

e̱va | na̱ḥ | i̱ndra̱ | vārya̍sya | pū̱rdhi̱ | pra | te̱ | ma̱hīm | su̱-ma̱tim | ve̱vi̱dā̱ma̱ |
iṣa̍m | pi̱nva̱ | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | su̱-vīrā̍m | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.024.06||


7.025.01a ā te̍ ma̱ha i̍ndro̱ty u̍gra̱ sama̍nyavo̱ yat sa̱mara̍nta̱ senā̍ḥ |
7.025.01c patā̍ti di̱dyun narya̍sya bā̱hvor mā te̱ mano̍ viṣva̱drya1̱̍g vi cā̍rīt ||

ā | te̱ | ma̱haḥ | i̱ndra̱ | ū̱tī | u̱gra̱ | sa-ma̍nyavaḥ | yat | sa̱m-ara̍nta | senā̍ḥ |
patā̍ti | di̱dyut | narya̍sya | bā̱hvoḥ | mā | te̱ | mana̍ḥ | vi̱ṣva̱drya̍k | vi | cā̱rī̱t ||7.025.01||

7.025.02a ni du̱rga i̍ndra śnathihy a̱mitrā̍m̐ a̱bhi ye no̱ martā̍so a̱manti̍ |
7.025.02c ā̱re taṁ śaṁsa̍ṁ kṛṇuhi nini̱tsor ā no̍ bhara sa̱mbhara̍ṇa̱ṁ vasū̍nām ||

ni | du̱ḥ-ge | i̱ndra̱ | śna̱thi̱hi̱ | a̱mitrā̍n | a̱bhi | ye | na̱ḥ | martā̍saḥ | a̱manti̍ |
ā̱re | tam | śaṁsa̍m | kṛ̱ṇu̱hi̱ | ni̱ni̱tsoḥ | ā | na̱ḥ | bha̱ra̱ | sa̱m-bhara̍ṇam | vasū̍nām ||7.025.02||

7.025.03a śa̱taṁ te̍ śiprinn ū̱taya̍ḥ su̱dāse̍ sa̱hasra̱ṁ śaṁsā̍ u̱ta rā̱tir a̍stu |
7.025.03c ja̱hi vadha̍r va̱nuṣo̱ martya̍syā̱sme dyu̱mnam adhi̱ ratna̍ṁ ca dhehi ||

śa̱tam | te̱ | śi̱pri̱n | ū̱taya̍ḥ | su̱-dāse̍ | sa̱hasra̍m | śaṁsā̍ḥ | u̱ta | rā̱tiḥ | a̱stu̱ |
ja̱hi | vadha̍ḥ | va̱nuṣa̍ḥ | martya̍sys | a̱sme iti̍ | dyu̱mnam | adhi̍ | ratna̍m | ca̱ | dhe̱hi̱ ||7.025.03||

7.025.04a tvāva̍to̱ hī̍ndra̱ kratve̱ asmi̱ tvāva̍to 'vi̱tuḥ śū̍ra rā̱tau |
7.025.04c viśved ahā̍ni taviṣīva ugra̱m̐ oka̍ḥ kṛṇuṣva harivo̱ na ma̍rdhīḥ ||

tvā-va̍taḥ | hi | i̱ndra̱ | kratve̍ | asmi̍ | tvā-va̍taḥ | a̱vi̱tuḥ | śū̱ra̱ | rā̱tau |
viśvā̍ | it | ahā̍ni | ta̱vi̱ṣī̱-va̱ḥ | u̱gra̱ | oka̍ḥ | kṛ̱ṇu̱ṣva̱ | ha̱ri̱-va̱ḥ | na | ma̱rdhī̱ḥ ||7.025.04||

7.025.05a kutsā̍ e̱te harya̍śvāya śū̱ṣam indre̱ saho̍ de̱vajū̍tam iyā̱nāḥ |
7.025.05c sa̱trā kṛ̍dhi su̱hanā̍ śūra vṛ̱trā va̱yaṁ taru̍trāḥ sanuyāma̱ vāja̍m ||

kutsā̍ | e̱te | haryi̍-aśvāya | śū̱ṣam | indre̍ | saha̍ḥ | de̱va-jū̍tam | i̱yā̱nāḥ |
sa̱trā | kṛ̱dhi̱ | su̱-hanā̍ | śū̱ra̱ | vṛ̱trā | va̱yam | taru̍trāḥ | sa̱nu̱yā̱ma̱ | vāja̍m ||7.025.05||

7.025.06a e̱vā na̍ indra̱ vārya̍sya pūrdhi̱ pra te̍ ma̱hīṁ su̍ma̱tiṁ ve̍vidāma |
7.025.06c iṣa̍m pinva ma̱ghava̍dbhyaḥ su̱vīrā̍ṁ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

e̱va | na̱ḥ | i̱ndra̱ | vārya̍sya | pū̱rdhi̱ | pra | te̱ | ma̱hīm | su̱-ma̱tim | ve̱vi̱dā̱ma̱ |
iṣa̍m | pi̱nva̱ | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | su̱-vīrā̍m | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.025.06||


7.026.01a na soma̱ indra̱m asu̍to mamāda̱ nābra̍hmāṇo ma̱ghavā̍naṁ su̱tāsa̍ḥ |
7.026.01c tasmā̍ u̱kthaṁ ja̍naye̱ yaj jujo̍ṣan nṛ̱van navī̍yaḥ śṛ̱ṇava̱d yathā̍ naḥ ||

na | soma̍ḥ | indra̍m | asu̍taḥ | ma̱mā̱da̱ | na | abra̍hmāṇaḥ | ma̱gha-vā̍nam | su̱tāsa̍ḥ |
tasmai̍ | u̱ktham | ja̱na̱ye̱ | yat | jujo̍ṣat | nṛ̱-vat | navī̍yaḥ | śṛ̱ṇava̍t | yathā̍ | na̱ḥ ||7.026.01||

7.026.02a u̱ktha-u̍kthe̱ soma̱ indra̍m mamāda nī̱the-nī̍the ma̱ghavā̍naṁ su̱tāsa̍ḥ |
7.026.02c yad ī̍ṁ sa̱bādha̍ḥ pi̱tara̱ṁ na pu̱trāḥ sa̍mā̱nada̍kṣā̱ ava̍se̱ hava̍nte ||

ukthe-u̍kthe | soma̍ḥ | indra̍m | ma̱mā̱da̱ | nī̱the-nī̍the | ma̱gha-vā̍nam | su̱tāsa̍ḥ |
yat | ī̱m | sa̱-bādha̍ḥ | pi̱tara̍m | na | pu̱trāḥ | sa̱mā̱na-da̍kṣāḥ | ava̍se | hava̍nte ||7.026.02||

7.026.03a ca̱kāra̱ tā kṛ̱ṇava̍n nū̱nam a̱nyā yāni̍ bru̱vanti̍ ve̱dhasa̍ḥ su̱teṣu̍ |
7.026.03c janī̍r iva̱ pati̱r eka̍ḥ samā̱no ni mā̍mṛje̱ pura̱ indra̱ḥ su sarvā̍ḥ ||

ca̱kāra̍ | tā | kṛ̱ṇava̍t | nū̱nam | a̱nyā | yāni̍ | bru̱vanti̍ | ve̱dhasa̍ḥ | su̱teṣu̍ |
janī̍ḥ-iva | pati̍ḥ | eka̍ḥ | sa̱mā̱naḥ | ni | ma̱mṛ̱je̱ | pura̍ḥ | indra̍ḥ | su | sarvā̍ḥ ||7.026.03||

7.026.04a e̱vā tam ā̍hur u̱ta śṛ̍ṇva̱ indra̱ eko̍ vibha̱ktā ta̱raṇi̍r ma̱ghānā̍m |
7.026.04c mi̱tha̱stura̍ ū̱tayo̱ yasya̍ pū̱rvīr a̱sme bha̱drāṇi̍ saścata pri̱yāṇi̍ ||

e̱va | tam | ā̱hu̱ḥ | u̱ta | śṛ̱ṇve̱ | indra̍ḥ | eka̍ḥ | vi̱-bha̱ktā | ta̱raṇi̍ḥ | ma̱ghānā̍m |
mi̱thaḥ-tura̍ḥ | ū̱taya̍ḥ | yasya̍ | pū̱rvīḥ | a̱sme iti̍ | bha̱drāṇi̍ | sa̱śca̱ta̱ | pri̱yāṇi̍ ||7.026.04||

7.026.05a e̱vā vasi̍ṣṭha̱ indra̍m ū̱taye̱ nṝn kṛ̍ṣṭī̱nāṁ vṛ̍ṣa̱bhaṁ su̱te gṛ̍ṇāti |
7.026.05c sa̱ha̱sriṇa̱ upa̍ no māhi̱ vājā̍n yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

e̱va | vasi̍ṣṭhaḥ | indra̍m | ū̱taye̍ | nṝn | kṛ̱ṣṭī̱nām | vṛ̱ṣa̱bham | su̱te | gṛ̱ṇā̱ti̱ |
sa̱ha̱sriṇa̍ḥ | upa̍ | na̱ḥ | mā̱hi̱ | vājā̍n | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.026.05||


7.027.01a indra̱ṁ naro̍ ne̱madhi̍tā havante̱ yat pāryā̍ yu̱naja̍te̱ dhiya̱s tāḥ |
7.027.01c śūro̱ nṛṣā̍tā̱ śava̍saś cakā̱na ā goma̍ti vra̱je bha̍jā̱ tvaṁ na̍ḥ ||

indra̍m | nara̍ḥ | ne̱ma-dhi̍tā | ha̱va̱nte̱ | yat | pāryā̍ḥ | yu̱naja̍te | dhiya̍ḥ | tāḥ |
śūra̍ḥ | nṛ-sā̍tā | śava̍saḥ | ca̱kā̱naḥ | ā | goma̍ti | vra̱je | bha̱ja̱ | tvam | na̱ḥ ||7.027.01||

7.027.02a ya i̍ndra̱ śuṣmo̍ maghavan te̱ asti̱ śikṣā̱ sakhi̍bhyaḥ puruhūta̱ nṛbhya̍ḥ |
7.027.02c tvaṁ hi dṛ̱ḻhā ma̍ghava̱n vice̍tā̱ apā̍ vṛdhi̱ pari̍vṛta̱ṁ na rādha̍ḥ ||

yaḥ | i̱ndra̱ | śuṣma̍ḥ | ma̱gha̱-va̱n | te̱ | asti̍ | śikṣa̍ | sakhi̍-bhyaḥ | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | nṛ-bhya̍ḥ |
tvam | hi | dṛ̱ḻhā | ma̱gha̱-va̱n | vi-ce̍tāḥ | apa̍ | vṛ̱dhi̱ | pari̍-vṛtam | na | rādha̍ḥ ||7.027.02||

7.027.03a indro̱ rājā̱ jaga̍taś carṣaṇī̱nām adhi̱ kṣami̱ viṣu̍rūpa̱ṁ yad asti̍ |
7.027.03c tato̍ dadāti dā̱śuṣe̱ vasū̍ni̱ coda̱d rādha̱ upa̍stutaś cid a̱rvāk ||

indra̍ḥ | rājā̍ | jaga̍taḥ | ca̱rṣa̱ṇī̱nām | adhi̍ | kṣami̍ | viṣu̍-rūpam | yat | asti̍ |
tata̍ḥ | da̱dā̱ti̱ | dā̱śuṣe̍ | vasū̍ni | coda̍t | rādha̍ḥ | upa̍-stutaḥ | ci̱t | a̱rvāk ||7.027.03||

7.027.04a nū ci̍n na̱ indro̍ ma̱ghavā̱ sahū̍tī dā̱no vāja̱ṁ ni ya̍mate na ū̱tī |
7.027.04c anū̍nā̱ yasya̱ dakṣi̍ṇā pī̱pāya̍ vā̱maṁ nṛbhyo̍ a̱bhivī̍tā̱ sakhi̍bhyaḥ ||

nu | ci̱t | na̱ḥ | indra̍ḥ | ma̱gha-vā̍ | sa-hū̍tī | dā̱naḥ | vāja̍m | ni | ya̱ma̱te̱ | na̱ḥ | ū̱tī |
anū̍nā | yasya̍ | dakṣi̍ṇā | pī̱pāya̍ | vā̱mam | nṛ-bhya̍ḥ | a̱bhi-vī̍tā | sakhi̍-bhyaḥ ||7.027.04||

7.027.05a nū i̍ndra rā̱ye vari̍vas kṛdhī na̱ ā te̱ mano̍ vavṛtyāma ma̱ghāya̍ |
7.027.05c goma̱d aśvā̍va̱d ratha̍va̱d vyanto̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

nu | i̱ndra̱ | rā̱ye | vari̍vaḥ | kṛ̱dhi̱ | na̱ḥ | ā | te̱ | mana̍ḥ | va̱vṛ̱tyā̱ma̱ | ma̱ghāya̍ |
go-ma̍t | aśva̍-vat | ratha̍-vat | vyanta̍ḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.027.05||


7.028.01a brahmā̍ ṇa i̱ndropa̍ yāhi vi̱dvān a̱rvāñca̍s te̱ hara̍yaḥ santu yu̱ktāḥ |
7.028.01c viśve̍ ci̱d dhi tvā̍ vi̱hava̍nta̱ martā̍ a̱smāka̱m ic chṛ̍ṇuhi viśvaminva ||

brahmā̍ | na̱ḥ | i̱ndra̱ | upa̍ | yā̱hi̱ | vi̱dvān | a̱rvāñca̍ḥ | te̱ | hara̍yaḥ | sa̱ntu̱ | yu̱ktāḥ |
viśve̍ | ci̱t | hi | tvā̱ | vi̱-hava̍nta | martā̍ḥ | a̱smāka̍m | it | śṛ̱ṇu̱hi̱ | vi̱śva̱m-i̱nva̱ ||7.028.01||

7.028.02a hava̍ṁ ta indra mahi̱mā vy ā̍na̱ḍ brahma̱ yat pāsi̍ śavasi̱nn ṛṣī̍ṇām |
7.028.02c ā yad vajra̍ṁ dadhi̱ṣe hasta̍ ugra gho̱raḥ san kratvā̍ janiṣṭhā̱ aṣā̍ḻhaḥ ||

hava̍m | te̱ | i̱ndra̱ | ma̱hi̱mā | vi | ā̱na̱ṭ | brahma̍ | yat | pāsi̍ | śa̱va̱si̱n | ṛṣī̍ṇām |
ā | yat | vajra̍m | da̱dhi̱ṣe | haste̍ | u̱gra̱ | gho̱raḥ | san | kratvā̍ | ja̱ni̱ṣṭhā̱ḥ | aṣā̍ḻhaḥ ||7.028.02||

7.028.03a tava̱ praṇī̍tīndra̱ johu̍vānā̱n saṁ yan nṝn na roda̍sī ni̱netha̍ |
7.028.03c ma̱he kṣa̱trāya̱ śava̍se̱ hi ja̱jñe 'tū̍tujiṁ ci̱t tūtu̍jir aśiśnat ||

tava̍ | pra-nī̍tī | i̱ndra̱ | johu̍vānān | sam | yat | nṝn | na | roda̍sī̱ iti̍ | ni̱netha̍ |
ma̱he | kṣa̱trāya̍ | śava̍se | hi | ja̱jñe | atū̍tujim | ci̱t | tūtu̍jiḥ | a̱śi̱śna̱t ||7.028.03||

7.028.04a e̱bhir na̍ i̱ndrāha̍bhir daśasya durmi̱trāso̱ hi kṣi̱taya̱ḥ pava̍nte |
7.028.04c prati̱ yac caṣṭe̱ anṛ̍tam ane̱nā ava̍ dvi̱tā varu̍ṇo mā̱yī na̍ḥ sāt ||

e̱bhiḥ | na̱ḥ | i̱ndra̱ | aha̍-bhiḥ | da̱śa̱sya̱ | du̱ḥ-mi̱trāsa̍ḥ | hi | kṣi̱taya̍ḥ | pava̍nte |
prati̍ | yat | ca̱ṣṭe̱ | anṛ̍tam | a̱ne̱nāḥ | ava̍ | dvi̱tā | varu̍ṇaḥ | mā̱yī | na̱ḥ | sā̱t ||7.028.04||

7.028.05a vo̱cemed indra̍m ma̱ghavā̍nam enam ma̱ho rā̱yo rādha̍so̱ yad dada̍n naḥ |
7.028.05c yo arca̍to̱ brahma̍kṛti̱m avi̍ṣṭho yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

vo̱cema̍ | it | indra̍m | ma̱gha-vā̍nam | e̱na̱m | ma̱haḥ | ra̱yaḥ | rādha̍saḥ | yat | dada̍t | na̱ḥ |
yaḥ | arca̍taḥ | brahma̍-kṛtim | avi̍ṣṭhaḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.028.05||


7.029.01a a̱yaṁ soma̍ indra̱ tubhya̍ṁ sunva̱ ā tu pra yā̍hi hariva̱s tado̍kāḥ |
7.029.01c pibā̱ tv a1̱̍sya suṣu̍tasya̱ cāro̱r dado̍ ma̱ghāni̍ maghavann iyā̱naḥ ||

a̱yam | soma̍ḥ | i̱ndra̱ | tubhya̍m | su̱nve̱ | ā | tu | pra | yā̱hi̱ | ha̱ri̱-va̱ḥ | tat-o̍kāḥ |
piba̍ | tu | a̱sya | su-su̍tasya | cāro̍ḥ | dada̍ḥ | ma̱ghāni̍ | ma̱gha̱-va̱n | i̱yā̱naḥ ||7.029.01||

7.029.02a brahma̍n vīra̱ brahma̍kṛtiṁ juṣā̱ṇo̍ 'rvācī̱no hari̍bhir yāhi̱ tūya̍m |
7.029.02c a̱sminn ū̱ ṣu sava̍ne mādaya̱svopa̱ brahmā̍ṇi śṛṇava i̱mā na̍ḥ ||

brahma̍n | vī̱ra̱ | brahma̍-kṛtim | ju̱ṣā̱ṇaḥ | a̱rvā̱cī̱naḥ | hari̍-bhiḥ | yā̱hi̱ | tūya̍m |
a̱smin | ū̱m̐ iti̍ | su | sava̍ne | mā̱da̱ya̱sva̱ | upa̍ | brahmā̍ṇi | śṛ̱ṇa̱va̱ḥ | i̱mā | na̱ḥ ||7.029.02||

7.029.03a kā te̍ a̱sty ara̍ṁkṛtiḥ sū̱ktaiḥ ka̱dā nū̱naṁ te̍ maghavan dāśema |
7.029.03c viśvā̍ ma̱tīr ā ta̍tane tvā̱yādhā̍ ma indra śṛṇavo̱ have̱mā ||

kā | te̱ | a̱sti̱ | ara̍m-kṛtiḥ | su̱-u̱ktaiḥ | ka̱dā | nū̱nam | te̱ | ma̱gha̱-va̱n | dā̱śe̱ma̱ |
viśvā̍ḥ | ma̱tīḥ | ā | ta̱ta̱ne̱ | tvā̱-yā | adha̍ | me̱ | i̱ndra̱ | śṛ̱ṇa̱va̱ḥ | havā̍ | i̱mā ||7.029.03||

7.029.04a u̱to ghā̱ te pu̍ru̱ṣyā̱3̱̍ id ā̍sa̱n yeṣā̱m pūrve̍ṣā̱m aśṛ̍ṇo̱r ṛṣī̍ṇām |
7.029.04c adhā̱haṁ tvā̍ maghavañ johavīmi̱ tvaṁ na̍ indrāsi̱ prama̍tiḥ pi̱teva̍ ||

u̱to iti̍ | gha̱ | te | pu̱ru̱ṣyā̍ḥ | it | ā̱sa̱n | yeṣā̍m | pūrve̍ṣām | a̱śṛ̱ṇo̱ḥ | ṛṣī̍ṇām |
adha̍ | a̱ham | tvā̱ | ma̱gha̱-va̱n | jo̱ha̱vī̱mi̱ | tvam | na̱ḥ | i̱ndra̱ | a̱si̱ | pra-ma̍tiḥ | pi̱tā-i̍va ||7.029.04||

7.029.05a vo̱cemed indra̍m ma̱ghavā̍nam enam ma̱ho rā̱yo rādha̍so̱ yad dada̍n naḥ |
7.029.05c yo arca̍to̱ brahma̍kṛti̱m avi̍ṣṭho yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

vo̱cema̍ | it | indra̍m | ma̱gha-vā̍nam | e̱na̱m | ma̱haḥ | ra̱yaḥ | rādha̍saḥ | yat | dada̍t | na̱ḥ |
yaḥ | arca̍taḥ | brahma̍-kṛtim | avi̍ṣṭhaḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.029.05||


7.030.01a ā no̍ deva̱ śava̍sā yāhi śuṣmi̱n bhavā̍ vṛ̱dha i̍ndra rā̱yo a̱sya |
7.030.01c ma̱he nṛ̱mṇāya̍ nṛpate suvajra̱ mahi̍ kṣa̱trāya̱ pauṁsyā̍ya śūra ||

ā | na̱ḥ | de̱va̱ | śava̍sā | yā̱hi̱ | śu̱ṣmi̱n | bhava̍ | vṛ̱dhaḥ | i̱ndra̱ | rā̱yaḥ | a̱sya |
ma̱he | nṛ̱mṇāya̍ | nṛ̱-pa̱te̱ | su̱-va̱jra̱ | mahi̍ | kṣa̱trāya̍ | pauṁsyā̍ya | śū̱ra̱ ||7.030.01||

7.030.02a hava̍nta u tvā̱ havya̱ṁ vivā̍ci ta̱nūṣu̱ śūrā̱ḥ sūrya̍sya sā̱tau |
7.030.02c tvaṁ viśve̍ṣu̱ senyo̱ jane̍ṣu̱ tvaṁ vṛ̱trāṇi̍ randhayā su̱hantu̍ ||

hava̍nte | ū̱m̐ iti̍ | tvā̱ | havya̍m | vi-vā̍ci | ta̱nūṣu̍ | śūrā̍ḥ | sūrya̍sya | sā̱tau |
tvam | viśve̍ṣu | senya̍ḥ | jane̍ṣu | tvam | vṛ̱trāṇi̍ | ra̱ndha̱ya̱ | su̱-hantu̍ ||7.030.02||

7.030.03a ahā̱ yad i̍ndra su̱dinā̍ vyu̱cchān dadho̱ yat ke̱tum u̍pa̱maṁ sa̱matsu̍ |
7.030.03c ny a1̱̍gniḥ sī̍da̱d asu̍ro̱ na hotā̍ huvā̱no atra̍ su̱bhagā̍ya de̱vān ||

ahā̍ | yat | i̱ndra̱ | su̱-dinā̍ | vi̱-u̱cchān | dadha̍ḥ | yat | ke̱tum | u̱pa̱-mam | sa̱mat-su̍ |
ni | a̱gniḥ | sī̱da̱t | asu̍raḥ | na | hotā̍ | hu̱vā̱naḥ | atra̍ | su̱-bhagā̍ya | de̱vān ||7.030.03||

7.030.04a va̱yaṁ te ta̍ indra̱ ye ca̍ deva̱ stava̍nta śūra̱ dada̍to ma̱ghāni̍ |
7.030.04c yacchā̍ sū̱ribhya̍ upa̱maṁ varū̍thaṁ svā̱bhuvo̍ jara̱ṇām a̍śnavanta ||

va̱yam | te | te̱ | i̱ndra̱ | ye | ca̱ | de̱va̱ | stava̍nta | śū̱ra̱ | dada̍taḥ | ma̱ghāni̍ |
yaccha̍ | sū̱ri-bhya̍ḥ | u̱pa̱-mam | varū̍tham | su̱-ā̱bhuva̍ḥ | ja̱ra̱ṇām | a̱śna̱va̱nta̱ ||7.030.04||

7.030.05a vo̱cemed indra̍m ma̱ghavā̍nam enam ma̱ho rā̱yo rādha̍so̱ yad dada̍n naḥ |
7.030.05c yo arca̍to̱ brahma̍kṛti̱m avi̍ṣṭho yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

vo̱cema̍ | it | indra̍m | ma̱gha-vā̍nam | e̱na̱m | ma̱haḥ | ra̱yaḥ | rādha̍saḥ | yat | dada̍t | na̱ḥ |
yaḥ | arca̍taḥ | brahma̍-kṛtim | avi̍ṣṭhaḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.030.05||


7.031.01a pra va̱ indrā̍ya̱ māda̍na̱ṁ harya̍śvāya gāyata |
7.031.01c sakhā̍yaḥ soma̱pāvne̍ ||

pra | va̱ḥ | indrā̍ya | māda̍nam | hari̍-aśvāya | gā̱ya̱ta̱ |
sakhā̍yaḥ | so̱ma̱-pāvne̍ ||7.031.01||

7.031.02a śaṁsed u̱kthaṁ su̱dāna̍va u̱ta dyu̱kṣaṁ yathā̱ nara̍ḥ |
7.031.02c ca̱kṛ̱mā sa̱tyarā̍dhase ||

śaṁsa̍ | it | u̱ktham | su̱-dāna̍ve | u̱ta | dyu̱kṣam | yathā̍ | nara̍ḥ |
ca̱kṛ̱ma | sa̱tya-rā̍dhase ||7.031.02||

7.031.03a tvaṁ na̍ indra vāja̱yus tvaṁ ga̱vyuḥ śa̍takrato |
7.031.03c tvaṁ hi̍raṇya̱yur va̍so ||

tvam | na̱ḥ | i̱ndra̱ | vā̱ja̱-yuḥ | tvam | ga̱vyuḥ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
tvam | hi̱ra̱ṇya̱-yuḥ | va̱so̱ iti̍ ||7.031.03||

7.031.04a va̱yam i̍ndra tvā̱yavo̱ 'bhi pra ṇo̍numo vṛṣan |
7.031.04c vi̱ddhī tv a1̱̍sya no̍ vaso ||

va̱yam | i̱ndra̱ | tvā̱-yava̍ḥ | a̱bhi | pra | no̱nu̱ma̱ḥ | vṛ̱ṣa̱n |
vi̱ddhi | tu | a̱sya | na̱ḥ | va̱so̱ iti̍ ||7.031.04||

7.031.05a mā no̍ ni̱de ca̱ vakta̍ve̱ 'ryo ra̍ndhī̱r arā̍vṇe |
7.031.05c tve api̱ kratu̱r mama̍ ||

mā | na̱ḥ | ni̱de | ca̱ | vakta̍ve | a̱ryaḥ | ra̱ndhī̱ḥ | arā̍vṇe |
tve iti̍ | api̍ | kratu̍ḥ | mama̍ ||7.031.05||

7.031.06a tvaṁ varmā̍si sa̱pratha̍ḥ puroyo̱dhaś ca̍ vṛtrahan |
7.031.06c tvayā̱ prati̍ bruve yu̱jā ||

tvam | varma̍ | a̱si̱ | sa̱-pratha̍ḥ | pu̱ra̱ḥ-yo̱dhaḥ | ca̱ | vṛ̱tra̱-ha̱n |
tvayā̍ | prati̍ | bru̱ve̱ | yu̱jā ||7.031.06||

7.031.07a ma̱hām̐ u̱tāsi̱ yasya̱ te 'nu̍ sva̱dhāva̍rī̱ saha̍ḥ |
7.031.07c ma̱mnāte̍ indra̱ roda̍sī ||

ma̱hān | u̱ta | a̱si̱ | yasya̍ | te | anu̍ | sva̱dhāva̍rī̱ iti̍ sva̱dhā-va̍rī | saha̍ḥ |
ma̱mnāte̱ iti̍ | i̱ndra̱ | roda̍sī̱ iti̍ ||7.031.07||

7.031.08a taṁ tvā̍ ma̱rutva̍tī̱ pari̱ bhuva̱d vāṇī̍ sa̱yāva̍rī |
7.031.08c nakṣa̍māṇā sa̱ha dyubhi̍ḥ ||

tam | tvā̱ | ma̱rutva̍tī | pari̍ | bhuva̍t | vāṇī̍ | sa̱-yāva̍rī |
nakṣa̍māṇā | sa̱ha | dyu-bhi̍ḥ ||7.031.08||

7.031.09a ū̱rdhvāsa̱s tvānv inda̍vo̱ bhuva̍n da̱smam upa̱ dyavi̍ |
7.031.09c saṁ te̍ namanta kṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||

ū̱rdhvāsa̍ḥ | tvā̱ | anu̍ | inda̍vaḥ | bhuva̍n | da̱smam | upa̍ | dyavi̍ |
sam | te̱ | na̱ma̱nta̱ | kṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||7.031.09||

7.031.10a pra vo̍ ma̱he ma̍hi̱vṛdhe̍ bharadhva̱m prace̍tase̱ pra su̍ma̱tiṁ kṛ̍ṇudhvam |
7.031.10c viśa̍ḥ pū̱rvīḥ pra ca̍rā carṣaṇi̱prāḥ ||

pra | va̱ḥ | ma̱he | ma̱hi̱-vṛdhe̍ | bha̱ra̱dhva̱m | pra-ce̍tase | pra | su̱-ma̱tim | kṛ̱ṇu̱dhva̱m |
viśa̍ḥ | pū̱rvīḥ | pra | ca̱ra̱ | ca̱rṣa̱ṇi̱-prāḥ ||7.031.10||

7.031.11a u̱ru̱vyaca̍se ma̱hine̍ suvṛ̱ktim indrā̍ya̱ brahma̍ janayanta̱ viprā̍ḥ |
7.031.11c tasya̍ vra̱tāni̱ na mi̍nanti̱ dhīrā̍ḥ ||

u̱ru̱-vyaca̍se | ma̱hine̍ | su̱-vṛ̱ktim | indrā̍ya | brahma̍ | ja̱na̱ya̱nta̱ | viprā̍ḥ |
tasya̍ | vra̱tāni̍ | na | mi̱na̱nti̱ | dhīrā̍ḥ ||7.031.11||

7.031.12a indra̱ṁ vāṇī̱r anu̍ttamanyum e̱va sa̱trā rājā̍naṁ dadhire̱ saha̍dhyai |
7.031.12c harya̍śvāya barhayā̱ sam ā̱pīn ||

indra̍m | vāṇī̍ḥ | anu̍tta-manyum | e̱va | sa̱trā | rājā̍nam | da̱dhi̱re̱ | saha̍dhyai |
hari̍-aśvāya | ba̱rha̱ya̱ | sam | ā̱pīn ||7.031.12||


7.032.01a mo ṣu tvā̍ vā̱ghata̍ś ca̱nāre a̱sman ni rī̍raman |
7.032.01c ā̱rāttā̍c cit sadha̱māda̍ṁ na̱ ā ga̍hī̱ha vā̱ sann upa̍ śrudhi ||

mo iti̍ | su | tvā̱ | vā̱ghata̍ḥ | ca̱na | ā̱re | a̱smat | ni | rī̱ra̱ma̱n |
ā̱rāttā̍t | ci̱t | sa̱dha̱-māda̍m | na̱ḥ | ā | ga̱hi̱ | i̱ha | vā̱ | san | upa̍ | śru̱dhi̱ ||7.032.01||

7.032.02a i̱me hi te̍ brahma̱kṛta̍ḥ su̱te sacā̱ madhau̱ na makṣa̱ āsa̍te |
7.032.02c indre̱ kāma̍ṁ jari̱tāro̍ vasū̱yavo̱ rathe̱ na pāda̱m ā da̍dhuḥ ||

i̱me | hi | te̱ | bra̱hma̱-kṛta̍ḥ | su̱te | sacā̍ | madhau̍ | na | makṣa̍ḥ | āsa̍te |
indre̍ | kāma̍m | ja̱ri̱tāra̍ḥ | va̱su̱-yava̍ḥ | rathe̍ | na | pāda̍m | ā | da̱dhu̱ḥ ||7.032.02||

7.032.03 rā̱yaskā̍mo̱ vajra̍hastaṁ su̱dakṣi̍ṇam pu̱tro na pi̱tara̍ṁ huve ||

rā̱yaḥ-kā̍maḥ | vajra̍-hastam | su̱-dakṣi̍ṇam | pu̱traḥ | na | pi̱tara̍m | hu̱ve̱ ||7.032.03||

7.032.04a i̱ma indrā̍ya sunvire̱ somā̍so̱ dadhyā̍śiraḥ |
7.032.04c tām̐ ā madā̍ya vajrahasta pī̱taye̱ hari̍bhyāṁ yā̱hy oka̱ ā ||

i̱me | indrā̍ya | su̱nvi̱re̱ | somā̍saḥ | dadhi̍-āśiraḥ |
tān | ā | madā̍ya | va̱jra̱-ha̱sta̱ | pī̱taye̍ | hari̍-bhyām | yā̱hi̱ | oka̍ḥ | ā ||7.032.04||

7.032.05a śrava̱c chrutka̍rṇa īyate̱ vasū̍nā̱ṁ nū ci̍n no mardhiṣa̱d gira̍ḥ |
7.032.05c sa̱dyaś ci̱d yaḥ sa̱hasrā̍ṇi śa̱tā dada̱n naki̱r ditsa̍nta̱m ā mi̍nat ||

śrava̍t | śrut-ka̍rṇaḥ | ī̱ya̱te̱ | vasū̍nām | nu | ci̱t | na̱ḥ | ma̱rdhi̱ṣa̱t | gira̍ḥ |
sa̱dyaḥ | ci̱t | yaḥ | sa̱hasrā̍ṇi | sa̱tā | dada̍t | naki̍ḥ | ditsa̍ntam | ā | mi̱na̱t ||7.032.05||

7.032.06a sa vī̱ro apra̍tiṣkuta̱ indre̍ṇa śūśuve̱ nṛbhi̍ḥ |
7.032.06c yas te̍ gabhī̱rā sava̍nāni vṛtrahan su̱noty ā ca̱ dhāva̍ti ||

saḥ | vī̱raḥ | apra̍ti-skutaḥ | indre̍ṇa | śū̱śu̱ve̱ | nṛ-bhi̍ḥ |
yaḥ | te̱ | ga̱bhī̱rā | sava̍nāni | vṛ̱tra̱-ha̱n | su̱noti̍ | ā | ca̱ | dhāva̍ti ||7.032.06||

7.032.07a bhavā̱ varū̍tham maghavan ma̱ghonā̱ṁ yat sa̱majā̍si̱ śardha̍taḥ |
7.032.07c vi tvāha̍tasya̱ veda̍nam bhajema̱hy ā dū̱ṇāśo̍ bharā̱ gaya̍m ||

bhava̍ | varū̍tham | ma̱gha̱-va̱n | ma̱ghonā̍m | yat | sa̱m-ajā̍si | śardha̍taḥ |
vi | tvā-ha̍tasya | veda̍nam | bha̱je̱ma̱hi̱ | ā | du̱ḥ-naśa̍ḥ | bha̱ra̱ | gaya̍m ||7.032.07||

7.032.08a su̱notā̍ soma̱pāvne̱ soma̱m indrā̍ya va̱jriṇe̍ |
7.032.08c paca̍tā pa̱ktīr ava̍se kṛṇu̱dhvam it pṛ̱ṇann it pṛ̍ṇa̱te maya̍ḥ ||

su̱nota̍ | so̱ma̱-pāvne̍ | soma̍m | indrā̍ya | va̱jriṇe̍ |
paca̍ts | pa̱ktīḥ | ava̍se | kṛ̱ṇu̱dhvam | it | pṛ̱ṇan | it | pṛ̱ṇa̱te | maya̍ḥ ||7.032.08||

7.032.09a mā sre̍dhata somino̱ dakṣa̍tā ma̱he kṛ̍ṇu̱dhvaṁ rā̱ya ā̱tuje̍ |
7.032.09c ta̱raṇi̱r ij ja̍yati̱ kṣeti̱ puṣya̍ti̱ na de̱vāsa̍ḥ kava̱tnave̍ ||

mā | sre̱dha̱ta̱ | so̱mi̱na̱ḥ | dakṣa̍ta | ma̱he | kṛ̱ṇu̱dhvam | rā̱ye | ā̱-tuje̍ |
ta̱raṇi̍ḥ | it | ja̱ya̱ti̱ | kṣeti̍ | puṣya̍ti | na | de̱vāsa̍ḥ | ka̱va̱tnave̍ ||7.032.09||

7.032.10a naki̍ḥ su̱dāso̱ ratha̱m pary ā̍sa̱ na rī̍ramat |
7.032.10c indro̱ yasyā̍vi̱tā yasya̍ ma̱ruto̱ gama̱t sa goma̍ti vra̱je ||

naki̍ḥ | su̱-dāsa̍ḥ | ratha̍m | pari̍ | ā̱sa̱ | na | rī̱ra̱ma̱t |
indra̍ḥ | yasya̍ | a̱vi̱tā | yasya̍ | ma̱ruta̍ḥ | gama̍t | saḥ | go-ma̍ti | vra̱je ||7.032.10||

7.032.11a gama̱d vāja̍ṁ vā̱jaya̍nn indra̱ martyo̱ yasya̱ tvam a̍vi̱tā bhuva̍ḥ |
7.032.11c a̱smāka̍m bodhy avi̱tā rathā̍nām a̱smāka̍ṁ śūra nṛ̱ṇām ||

gama̍t | vāja̍m | vā̱jaya̍n | i̱ndra̱ | martya̍ḥ | yasya̍ | tvam | a̱vi̱tā | bhuva̍ḥ |
a̱smāka̍m | bo̱dhi̱ | a̱vi̱tā | rathā̍nām | a̱smāka̍m | śū̱ra̱ | nṛ̱ṇām ||7.032.11||

7.032.12a ud in nv a̍sya ricya̱te 'ṁśo̱ dhana̱ṁ na ji̱gyuṣa̍ḥ |
7.032.12c ya indro̱ hari̍vā̱n na da̍bhanti̱ taṁ ripo̱ dakṣa̍ṁ dadhāti so̱mini̍ ||

ut | it | nu | a̱sya̱ | ri̱cya̱te | aṁśa̍ḥ | dhana̍m | na | ji̱gyuṣa̍ḥ |
yaḥ | indra̍ḥ | hari̍-vān | na | da̱mbha̱nti̱ | tam | ripa̍ḥ | dakṣa̍m | da̱dhā̱ti̱ | so̱mini̍ ||7.032.12||

7.032.13a mantra̱m akha̍rva̱ṁ sudhi̍taṁ su̱peśa̍sa̱ṁ dadhā̍ta ya̱jñiye̱ṣv ā |
7.032.13c pū̱rvīś ca̱na prasi̍tayas taranti̱ taṁ ya indre̱ karma̍ṇā̱ bhuva̍t ||

mantra̍m | akha̍rvam | su-dhi̍tam | su̱-peśa̍sam | dadhā̍ta | ya̱jñiye̍ṣu | ā |
pū̱rvīḥ | ca̱na | pra-si̍tayaḥ | ta̱ra̱nti̱ | tam | yaḥ | indre̍ | karma̍ṇā | bhuva̍t ||7.032.13||

7.032.14a kas tam i̍ndra̱ tvāva̍su̱m ā martyo̍ dadharṣati |
7.032.14c śra̱ddhā it te̍ maghava̱n pārye̍ di̱vi vā̱jī vāja̍ṁ siṣāsati ||

kaḥ | tam | i̱ndra̱ | tvā-va̍sum | ā | martya̍ḥ | da̱dha̱rṣa̱ti̱ |
śra̱ddhā | it | te̱ | ma̱gha̱-va̱n | pārye̍ | di̱vi | vā̱jī | vāja̍m | si̱sā̱sa̱ti̱ ||7.032.14||

7.032.15a ma̱ghona̍ḥ sma vṛtra̱hatye̍ṣu codaya̱ ye dada̍ti pri̱yā vasu̍ |
7.032.15c tava̱ praṇī̍tī haryaśva sū̱ribhi̱r viśvā̍ tarema duri̱tā ||

ma̱ghona̍ḥ | sma̱ | vṛ̱tra̱-hatye̍ṣu | co̱da̱ya̱ | ye | dada̍ti | pri̱yā | vasu̍ |
tava̍ | pra-nī̍tī | ha̱ri̱-a̱śva̱ | sū̱ri-bhi̍ḥ | viśvā̍ | ta̱re̱ma̱ | du̱ḥ-i̱tā ||7.032.15||

7.032.16a taved i̍ndrāva̱maṁ vasu̱ tvam pu̍ṣyasi madhya̱mam |
7.032.16c sa̱trā viśva̍sya para̱masya̍ rājasi̱ naki̍ṣ ṭvā̱ goṣu̍ vṛṇvate ||

tava̍ | it | i̱ndra̱ | a̱va̱mam | vasu̍ | tvam | pu̱ṣya̱si̱ | ma̱dhya̱mam |
sa̱trā | viśva̍sya | pa̱ra̱masya̍ | rā̱ja̱si̱ | naki̍ḥ | tvā̱ | goṣu̍ | vṛ̱ṇva̱te̱ ||7.032.16||

7.032.17a tvaṁ viśva̍sya dhana̱dā a̍si śru̱to ya ī̱m bhava̍nty ā̱jaya̍ḥ |
7.032.17c tavā̱yaṁ viśva̍ḥ puruhūta̱ pārthi̍vo 'va̱syur nāma̍ bhikṣate ||

tvam | viśva̍sya | dha̱na̱-dāḥ | a̱si̱ | śru̱taḥ | ye | ī̱m | bhava̍nti | ā̱jaya̍ḥ |
tava̍ | a̱yam | viśva̍ḥ | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | pārthi̍vaḥ | a̱va̱syuḥ | nāma̍ | bhi̱kṣa̱te̱ ||7.032.17||

7.032.18a yad i̍ndra̱ yāva̍ta̱s tvam e̱tāva̍d a̱ham īśī̍ya |
7.032.18c sto̱tāra̱m id di̍dhiṣeya radāvaso̱ na pā̍pa̱tvāya̍ rāsīya ||

yat | i̱ndra̱ | yāva̍taḥ | tvam | e̱tāva̍t | a̱ham | īśī̍ya |
sto̱tāra̍m | it | di̱dhi̱ṣe̱ya̱ | ra̱da̱va̱so̱ iti̍ rada-vaso | na | pā̱pa̱-tvāya̍ | rā̱sī̱ya̱ ||7.032.18||

7.032.19a śikṣe̍ya̱m in ma̍haya̱te di̱ve-di̍ve rā̱ya ā ku̍haci̱dvide̍ |
7.032.19c na̱hi tvad a̱nyan ma̍ghavan na̱ āpya̱ṁ vasyo̱ asti̍ pi̱tā ca̱na ||

śikṣe̍yam | it | ma̱ha̱-ya̱te | di̱ve-di̍ve | rā̱yaḥ | ā | ku̱ha̱ci̱t-vide̍ |
nahi | tvat | a̱nyat | ma̱gha̱-va̱n | na̱ḥ | āpya̍m | vasya̍ḥ | asti̍ | pi̱tā | ca̱na ||7.032.19||

7.032.20a ta̱raṇi̱r it si̍ṣāsati̱ vāja̱m pura̍ṁdhyā yu̱jā |
7.032.20c ā va̱ indra̍m puruhū̱taṁ na̍me gi̱rā ne̱miṁ taṣṭe̍va su̱drva̍m ||

ta̱raṇi̍ḥ | it | si̱sā̱sa̱ti̱ | vāja̍m | pura̍m-dhyā | yu̱jā |
ā | va̱ḥ | indra̍m | pu̱ru̱-hū̱tam | na̱me̱ | gi̱rā | ne̱mim | taṣṭā̍-iva | su̱-drva̍m ||7.032.20||

7.032.21a na du̍ṣṭu̱tī martyo̍ vindate̱ vasu̱ na sredha̍ntaṁ ra̱yir na̍śat |
7.032.21c su̱śakti̱r in ma̍ghava̱n tubhya̱m māva̍te de̱ṣṇaṁ yat pārye̍ di̱vi ||

na | du̱ḥ-stu̱tī | martya̍ḥ | vi̱nda̱te̱ | vasu̍ | na | sredha̍ntam | ra̱yiḥ | na̱śa̱t |
su̱-śakti̍ḥ | it | ma̱gha̱-va̱n | tubhya̍m | mā-va̍te | de̱ṣṇam | yat | pārye̍ | di̱vi ||7.032.21||

7.032.22a a̱bhi tvā̍ śūra nonu̱mo 'du̍gdhā iva dhe̱nava̍ḥ |
7.032.22c īśā̍nam a̱sya jaga̍taḥ sva̱rdṛśa̱m īśā̍nam indra ta̱sthuṣa̍ḥ ||

a̱bhi | tvā̱ | śū̱ra̱ | no̱nu̱ma̱ḥ | adu̍gdhāḥ-iva | dhe̱nava̍ḥ |
īśā̍nam | a̱sya | jaga̍taḥ | sva̱ḥ-dṛśa̍m | īśā̍nam | i̱ndra̱ | ta̱sthuṣa̍ḥ ||7.032.22||

7.032.23a na tvāvā̍m̐ a̱nyo di̱vyo na pārthi̍vo̱ na jā̱to na ja̍niṣyate |
7.032.23c a̱śvā̱yanto̍ maghavann indra vā̱jino̍ ga̱vyanta̍s tvā havāmahe ||

na | tvā-vā̍n | a̱nyaḥ | di̱vyaḥ | na | pārthi̍vaḥ | na | jā̱taḥ | na | ja̱ni̱ṣya̱te̱ |
a̱śva̱-yanta̍ḥ | ma̱gha̱-va̱n | i̱ndra̱ | vā̱jina̍ḥ | ga̱vyanta̍ḥ | tvā̱ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||7.032.23||

7.032.24a a̱bhī ṣa̱tas tad ā bha̱rendra̱ jyāya̱ḥ kanī̍yasaḥ |
7.032.24c pu̱rū̱vasu̱r hi ma̍ghavan sa̱nād asi̱ bhare̍-bhare ca̱ havya̍ḥ ||

a̱bhi | sa̱taḥ | tat | ā | bha̱ra̱ | indra̍ | jyāya̍ḥ | kanī̍yasaḥ |
pu̱ru̱-vasu̍ḥ | hi | ma̱gha̱-va̱n | sa̱nāt | a̱si̱ | bhare̍-bhare | ca̱ | havya̍ḥ ||7.032.24||

7.032.25a parā̍ ṇudasva maghavann a̱mitrā̍n su̱vedā̍ no̱ vasū̍ kṛdhi |
7.032.25c a̱smāka̍m bodhy avi̱tā ma̍hādha̱ne bhavā̍ vṛ̱dhaḥ sakhī̍nām ||

parā̍ | nu̱da̱sva̱ | ma̱gha̱-va̱n | a̱mitrā̍n | su̱-vedā̍ | na̱ḥ | vasu̍ | kṛ̱dhi̱ |
a̱smāka̍m | bo̱dhi̱ | a̱vi̱tā | ma̱hā̱-dha̱ne | bhava̍ | vṛ̱dhaḥ | sakhī̍nām ||7.032.25||

7.032.26a indra̱ kratu̍ṁ na̱ ā bha̍ra pi̱tā pu̱trebhyo̱ yathā̍ |
7.032.26c śikṣā̍ ṇo a̱smin pu̍ruhūta̱ yāma̍ni jī̱vā jyoti̍r aśīmahi ||

indra̍ | kratu̍m | na̱ḥ | ā | bha̱ra̱ | pi̱tā | pu̱trebhya̍ḥ | yathā̍ |
śikṣa̍ | na̱ḥ | a̱smin | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | yāma̍ni | jī̱vāḥ | jyoti̍ḥ | a̱śī̱ma̱hi̱ ||7.032.26||

7.032.27a mā no̱ ajñā̍tā vṛ̱janā̍ durā̱dhyo̱3̱̍ māśi̍vāso̱ ava̍ kramuḥ |
7.032.27c tvayā̍ va̱yam pra̱vata̱ḥ śaśva̍tīr a̱po 'ti̍ śūra tarāmasi ||

mā | na̱ḥ | ajñā̍tāḥ | vṛ̱janā̍ḥ | du̱ḥ-ā̱dhya̍ḥ | mā | aśi̍vāsaḥ | ava̍ | kra̱mu̱ḥ |
tvayā̍ | va̱yam | pra̱-vata̍ḥ | śaśva̍tīḥ | a̱paḥ | ati̍ | śū̱ra̱ | ta̱rā̱ma̱si̱ ||7.032.27||


7.033.01a śvi̱tyañco̍ mā dakṣiṇa̱taska̍pardā dhiyaṁji̱nvāso̍ a̱bhi hi pra̍ma̱nduḥ |
7.033.01c u̱ttiṣṭha̍n voce̱ pari̍ ba̱rhiṣo̱ nṝn na me̍ dū̱rād avi̍tave̱ vasi̍ṣṭhāḥ ||

śvi̱tyañca̍ḥ | mā | da̱kṣi̱ṇa̱taḥ-ka̍pardāḥ | dhi̱ya̱m-ji̱nvāsa̍ḥ | a̱bhi | hi | pra̱-ma̱nduḥ |
u̱t-tiṣṭha̍n | vo̱ce̱ | pari̍ | ba̱rhiṣa̍ḥ | nṝn | na | me̱ | dū̱rāt | avi̍tave | vasi̍ṣṭhāḥ ||7.033.01||

7.033.02a dū̱rād indra̍m anaya̱nn ā su̱tena̍ ti̱ro vai̍śa̱ntam ati̱ pānta̍m u̱gram |
7.033.02c pāśa̍dyumnasya vāya̱tasya̱ somā̍t su̱tād indro̍ 'vṛṇītā̱ vasi̍ṣṭhān ||

dū̱rāt | indra̍m | a̱na̱ya̱n | ā | su̱tena̍ | ti̱raḥ | vai̱śa̱ntam | ati̍ | pānta̍m | u̱gram |
pāśa̍-dyumnasya | vā̱ya̱tasya̍ | somā̍t | su̱tāt | indra̍ḥ | a̱vṛ̱ṇī̱ta̱ | vasi̍ṣṭhān ||7.033.02||

7.033.03a e̱ven nu ka̱ṁ sindhu̍m ebhis tatāre̱ven nu ka̍m bhe̱dam e̍bhir jaghāna |
7.033.03c e̱ven nu ka̍ṁ dāśarā̱jñe su̱dāsa̱m prāva̱d indro̱ brahma̍ṇā vo vasiṣṭhāḥ ||

e̱va | it | nu | ka̱m | sindhu̍m | e̱bhi̱ḥ | ta̱tā̱ra̱ | e̱va | it | nu | ka̱m | bhe̱dam | e̱bhi̱ḥ | ja̱ghā̱na̱ |
e̱va | it | nu | ka̱m | dā̱śa̱-rā̱jñe | su̱-dāsa̍m | pra | ā̱va̱t | indra̍ḥ | brahma̍ṇā | va̱ḥ | va̱si̱ṣṭhā̱ḥ ||7.033.03||

7.033.04a juṣṭī̍ naro̱ brahma̍ṇā vaḥ pitṝ̱ṇām akṣa̍m avyaya̱ṁ na kilā̍ riṣātha |
7.033.04c yac chakva̍rīṣu bṛha̱tā rave̱ṇendre̱ śuṣma̱m ada̍dhātā vasiṣṭhāḥ ||

juṣṭī̍ | na̱ra̱ḥ | brahma̍ṇā | va̱ḥ | pi̱tṝ̱ṇām | akṣa̍m | a̱vya̱ya̱m | na | kila̍ | ri̱ṣā̱tha̱ |
yat | śakva̍rīṣu | bṛ̱ha̱tā | rave̍ṇa | indre̍ | śuṣma̍m | ada̍dhāta | va̱si̱ṣṭhā̱ḥ ||7.033.04||

7.033.05a ud dyām i̱vet tṛ̱ṣṇajo̍ nāthi̱tāso 'dī̍dhayur dāśarā̱jñe vṛ̱tāsa̍ḥ |
7.033.05c vasi̍ṣṭhasya stuva̱ta indro̍ aśrod u̱ruṁ tṛtsu̍bhyo akṛṇod u lo̱kam ||

ut | dyām-i̍va | it | tṛ̱ṣṇa-ja̍ḥ | nā̱thi̱tāsa̍ḥ | adī̍dhayuḥ | dā̱śa̱-rā̱jñe | vṛ̱tāsa̍ḥ |
vasi̍ṣṭhasya | stu̱va̱taḥ | indra̍ḥ | a̱śro̱t | u̱rum | tṛtsu̍-bhyaḥ | a̱kṛ̱ṇo̱t | ū̱m̐ iti̍ | lo̱kam ||7.033.05||

7.033.06a da̱ṇḍā i̱ved go̱aja̍nāsa āsa̱n pari̍cchinnā bhara̱tā a̍rbha̱kāsa̍ḥ |
7.033.06c abha̍vac ca purae̱tā vasi̍ṣṭha̱ ād it tṛtsū̍nā̱ṁ viśo̍ aprathanta ||

da̱ṇḍā-i̍va | it | go̱-aja̍nāsaḥ | ā̱sa̱n | pari̍-chinnāḥ | bha̱ra̱tāḥ | a̱rbha̱kāsa̍ḥ |
abha̍vat | ca̱ | pu̱ra̱ḥ-e̱tā | vasi̍ṣṭhaḥ | āt | it | tṛtsū̍nām | viśa̍ḥ | a̱pra̱tha̱nta̱ ||7.033.06||

7.033.07a traya̍ḥ kṛṇvanti̱ bhuva̍neṣu̱ reta̍s ti̱sraḥ pra̱jā āryā̱ jyoti̍ragrāḥ |
7.033.07c trayo̍ gha̱rmāsa̍ u̱ṣasa̍ṁ sacante̱ sarvā̱m̐ it tām̐ anu̍ vidu̱r vasi̍ṣṭhāḥ ||

traya̍ḥ | kṛ̱ṇva̱nti̱ | bhuva̍neṣu | reta̍ḥ | ti̱sraḥ | pra̱-jāḥ | āryā̍ḥ | jyoti̍ḥ-agrāḥ |
traya̍ḥ | gha̱rmāsa̍ḥ | u̱ṣasa̍m | sa̱ca̱nte̱ | sarvā̍n | it | tān | anu̍ | vi̱du̱ḥ | vasi̍ṣṭhāḥ ||7.033.07||

7.033.08a sūrya̍syeva va̱kṣatho̱ jyoti̍r eṣāṁ samu̱drasye̍va mahi̱mā ga̍bhī̱raḥ |
7.033.08c vāta̍syeva praja̱vo nānyena̱ stomo̍ vasiṣṭhā̱ anve̍tave vaḥ ||

sūrya̍sya-iva | va̱kṣatha̍ḥ | jyoti̍ḥ | e̱ṣā̱m | sa̱mu̱drasya̍-iva | ma̱hi̱mā | ga̱bhī̱raḥ |
vāta̍sya-iva | pra̱-ja̱vaḥ | na | a̱nyena̍ | stoma̍ḥ | va̱si̱ṣṭhā̱ḥ | anu̍-etave | va̱ḥ ||7.033.08||

7.033.09a ta in ni̱ṇyaṁ hṛda̍yasya prake̱taiḥ sa̱hasra̍valśam a̱bhi saṁ ca̍ranti |
7.033.09c ya̱mena̍ ta̱tam pa̍ri̱dhiṁ vaya̍nto 'psa̱rasa̱ upa̍ sedu̱r vasi̍ṣṭhāḥ ||

te | it | ni̱ṇyam | hṛda̍yasya | pra̱-ke̱taiḥ | sa̱hasra̍-valśam | a̱bhi | sam | ca̱ra̱nti̱ |
ya̱mena̍ | ta̱tam | pa̱ri̱-dhim | vaya̍ntaḥ | a̱psa̱rasa̍ḥ | upa̍ | se̱du̱ḥ | vasi̍ṣṭhāḥ ||7.033.09||

7.033.10a vi̱dyuto̱ jyoti̱ḥ pari̍ sa̱ṁjihā̍nam mi̱trāvaru̍ṇā̱ yad apa̍śyatāṁ tvā |
7.033.10c tat te̱ janmo̱taika̍ṁ vasiṣṭhā̱gastyo̱ yat tvā̍ vi̱śa ā̍ja̱bhāra̍ ||

vi̱-dyuta̍ḥ | jyoti̍ḥ | pari̍ | sa̱m-jihā̍nam | mi̱trāvaru̍ṇā | yat | apa̍śyatām | tvā̱ |
tat | te̱ | janma̍ | u̱ta | eka̍m | va̱si̱ṣṭha̱ | a̱gastya̍ḥ | yat | tvā̱ | vi̱śaḥ | ā̱-ja̱bhāra̍ ||7.033.10||

7.033.11a u̱tāsi̍ maitrāvaru̱ṇo va̍siṣṭho̱rvaśyā̍ brahma̱n mana̱so 'dhi̍ jā̱taḥ |
7.033.11c dra̱psaṁ ska̱nnam brahma̍ṇā̱ daivye̍na̱ viśve̍ de̱vāḥ puṣka̍re tvādadanta ||

u̱ta | a̱si̱ | mai̱trā̱va̱ru̱ṇaḥ | va̱si̱ṣṭha̱ | u̱rvaśyā̍ḥ | bra̱hma̱n | mana̍saḥ | adhi̍ | jā̱taḥ |
dra̱psam | ska̱nnam | brahma̍ṇā | daivye̍na | viśve̍ | de̱vāḥ | puṣka̍re | tvā̱ | a̱da̱da̱nta̱ ||7.033.11||

7.033.12a sa pra̍ke̱ta u̱bhaya̍sya pravi̱dvān sa̱hasra̍dāna u̱ta vā̱ sadā̍naḥ |
7.033.12c ya̱mena̍ ta̱tam pa̍ri̱dhiṁ va̍yi̱ṣyann a̍psa̱rasa̱ḥ pari̍ jajñe̱ vasi̍ṣṭhaḥ ||

saḥ | pra̱-ke̱taḥ | u̱bhaya̍sya | pra̱-vi̱dvān | sa̱hasra̍-dānaḥ | u̱ta | vā̱ | sa-dā̍naḥ |
yamena̍ | ta̱tam | pa̱ri̱-dhim | va̱yi̱ṣyan | a̱psa̱rasa̍ḥ | pari̍ | ja̱jñe̱ | vasi̍ṣṭhaḥ ||7.033.12||

7.033.13a sa̱tre ha̍ jā̱tāv i̍ṣi̱tā namo̍bhiḥ ku̱mbhe reta̍ḥ siṣicatuḥ samā̱nam |
7.033.13c tato̍ ha̱ māna̱ ud i̍yāya̱ madhyā̱t tato̍ jā̱tam ṛṣi̍m āhu̱r vasi̍ṣṭham ||

sa̱tre | ha̱ | jā̱tau | i̱ṣi̱tā | nama̍ḥ-bhiḥ | ku̱mbhe | reta̍ḥ | si̱si̱ca̱tu̱ḥ | sa̱mā̱nam |
tata̍ḥ | ha̱ | māna̍ḥ | ut | i̱yā̱ya̱ | madyā̍t | tata̍ḥ | jā̱tam | ṛṣi̍m | ā̱hu̱ḥ | vasi̍ṣṭham ||7.033.13||

7.033.14a u̱ktha̱bhṛta̍ṁ sāma̱bhṛta̍m bibharti̱ grāvā̍ṇa̱m bibhra̱t pra va̍dā̱ty agre̍ |
7.033.14c upai̍nam ādhvaṁ sumana̱syamā̍nā̱ ā vo̍ gacchāti pratṛdo̱ vasi̍ṣṭhaḥ ||

u̱ktha̱-bhṛta̍m | sā̱ma̱-bhṛta̍m | bi̱bha̱rti̱ | grāvā̍ṇam | bibhra̍t | pra | va̱dā̱ti̱ | agre̍ |
upa̍ | e̱na̱m | ā̱dhva̱m | su̱-ma̱na̱syamā̍nāḥ | ā | va̱ḥ | ga̱cchā̱ti̱ | pra̱-tṛ̱da̱ḥ | vasi̍ṣṭhaḥ ||7.033.14||


7.034.01 pra śu̱kraitu̍ de̱vī ma̍nī̱ṣā a̱smat suta̍ṣṭo̱ ratho̱ na vā̱jī ||

pra | śu̱krā | e̱tu̱ | de̱vī | ma̱nī̱ṣā | a̱smat | su-ta̍ṣṭaḥ | ratha̍ḥ | na | vā̱jī ||7.034.01||

7.034.02 vi̱duḥ pṛ̍thi̱vyā di̱vo ja̱nitra̍ṁ śṛ̱ṇvanty āpo̱ adha̱ kṣara̍ntīḥ ||

vi̱duḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | di̱vaḥ | ja̱nitra̍m | śṛ̱ṇvanti̍ | āpa̍ḥ | adha̍ | kṣara̍ntīḥ ||7.034.02||

7.034.03 āpa̍ś cid asmai̱ pinva̍nta pṛ̱thvīr vṛ̱treṣu̱ śūrā̱ maṁsa̍nta u̱grāḥ ||

āpa̍ḥ | ci̱t | a̱smai̱ | pinva̍nta | pṛ̱thvīḥ | vṛ̱treṣu̍ | śūrā̍ḥ | maṁsa̍nte | u̱grāḥ ||7.034.03||

7.034.04 ā dhū̱rṣv a̍smai̱ dadhā̱tāśvā̱n indro̱ na va̱jrī hira̍ṇyabāhuḥ ||

ā | dhū̱rṣu | a̱smai̱ | dadhā̍ta | aśvā̍n | indra̍ḥ | na | va̱jrī | hira̍ṇya-bāhuḥ ||7.034.04||

7.034.05 a̱bhi pra sthā̱tāhe̍va ya̱jñaṁ yāte̍va̱ patma̱n tmanā̍ hinota ||

a̱bhi | pra | sthā̱ta̱ | aha̍-iva | ya̱jñam | yātā̍-iva | patma̍n | tmanā̍ | hi̱no̱ta̱ ||7.034.05||

7.034.06 tmanā̍ sa̱matsu̍ hi̱nota̍ ya̱jñaṁ dadhā̍ta ke̱tuṁ janā̍ya vī̱ram ||

tmanā̍ | sa̱mat-su̍ | hi̱nota̍ | ya̱jñam | dadhā̍ta | ke̱tum | janā̍ya | vī̱ram ||7.034.06||

7.034.07 ud a̍sya̱ śuṣmā̍d bhā̱nur nārta̱ bibha̍rti bhā̱ram pṛ̍thi̱vī na bhūma̍ ||

ut | a̱sya̱ | śuṣmā̍t | bhā̱nuḥ | na | ā̱rta̱ | bibha̍rti | bhā̱ram | pṛ̱thi̱vī | na | bhūma̍ ||7.034.07||

7.034.08 hvayā̍mi de̱vām̐ ayā̍tur agne̱ sādha̍nn ṛ̱tena̱ dhiya̍ṁ dadhāmi ||

hvayā̍mi | de̱vān | ayā̍tuḥ | a̱gne̱ | sādha̍n | ṛ̱tena̍ | dhiya̍m | da̱dhā̱mi̱ ||7.034.08||

7.034.09 a̱bhi vo̍ de̱vīṁ dhiya̍ṁ dadhidhva̱m pra vo̍ deva̱trā vāca̍ṁ kṛṇudhvam ||

a̱bhi | va̱ḥ | de̱vīm | dhiya̍m | da̱dhi̱dhva̱m | pra | va̱ḥ | de̱va̱-trā | vāca̍m | kṛ̱ṇu̱dhva̱m ||7.034.09||

7.034.10 ā ca̍ṣṭa āsā̱m pātho̍ na̱dīnā̱ṁ varu̍ṇa u̱graḥ sa̱hasra̍cakṣāḥ ||

ā | ca̱ṣṭe̱ | ā̱sā̱m | pātha̍ḥ | na̱dīnā̍m | varu̍ṇaḥ | u̱graḥ | sa̱hasra̍-cakṣāḥ ||7.034.10||

7.034.11 rājā̍ rā̱ṣṭrānā̱m peśo̍ na̱dīnā̱m anu̍ttam asmai kṣa̱traṁ vi̱śvāyu̍ ||

rājā̍ | rā̱ṣṭrānā̍m | peśa̍ḥ | na̱dīnā̍m | anu̍ttam | a̱smai̱ | kṣa̱tram | vi̱śva-ā̍yu ||7.034.11||

7.034.12 avi̍ṣṭo a̱smān viśvā̍su vi̱kṣv adyu̍ṁ kṛṇota̱ śaṁsa̍ṁ nini̱tsoḥ ||

avi̍ṣṭo̱ iti̍ | a̱smān | viśvā̍su | vi̱kṣu | adyu̍m | kṛ̱ṇo̱ta̱ | śaṁsa̍m | ni̱ni̱tsoḥ ||7.034.12||

7.034.13 vy e̍tu di̱dyud dvi̱ṣām aśe̍vā yu̱yota̱ viṣva̱g rapa̍s ta̱nūnā̍m ||

vi | e̱tu̱ | di̱dyut | dvi̱ṣām | aśe̍vā | yu̱yota̍ | viṣva̍k | rapa̍ḥ | ta̱nūnā̍m ||7.034.13||

7.034.14 avī̍n no a̱gnir ha̱vyān namo̍bhi̱ḥ preṣṭho̍ asmā adhāyi̱ stoma̍ḥ ||

avī̍t | na̱ḥ | a̱gniḥ | ha̱vya̱-at | nama̍ḥ-bhiḥ | preṣṭha̍ḥ | a̱smai̱ | a̱dhā̱yi̱ | stoma̍ḥ ||7.034.14||

7.034.15 sa̱jūr de̱vebhi̍r a̱pāṁ napā̍ta̱ṁ sakhā̍yaṁ kṛdhvaṁ śi̱vo no̍ astu ||

sa̱-jūḥ | de̱vebhi̍ḥ | a̱pām | napā̍tam | sakhā̍yam | kṛ̱dhva̱m | śi̱vaḥ | na̱ḥ | a̱stu̱ ||7.034.15||

7.034.16 a̱bjām u̱kthair ahi̍ṁ gṛṇīṣe bu̱dhne na̱dīnā̱ṁ raja̍ḥ su̱ ṣīda̍n ||

a̱p-jām | u̱kthaiḥ | ahi̍m | gṛ̱ṇī̱ṣe̱ | bu̱dhne | na̱dīnā̍m | raja̍ḥ-su | sīda̍n ||7.034.16||

7.034.17 mā no 'hi̍r bu̱dhnyo̍ ri̱ṣe dhā̱n mā ya̱jño a̍sya sridhad ṛtā̱yoḥ ||

mā | na̱ḥ | ahi̍ḥ | bu̱dhnya̍ḥ | ri̱ṣe | dhā̱t | mā | ya̱jñaḥ | a̱sya̱ | sri̱dha̱t | ṛ̱ta̱-yoḥ ||7.034.17||

7.034.18 u̱ta na̍ e̱ṣu nṛṣu̱ śravo̍ dhu̱ḥ pra rā̱ye ya̍ntu̱ śardha̍nto a̱ryaḥ ||

u̱ta | na̱ḥ | e̱ṣu | nṛṣu̍ | śrava̍ḥ | dhu̱ḥ | pra | rā̱ye | ya̱ntu̱ | śardha̍ntaḥ | a̱ryaḥ ||7.034.18||

7.034.19 tapa̍nti̱ śatru̱ṁ sva1̱̍r ṇa bhūmā̍ ma̱hāse̍nāso̱ ame̍bhir eṣām ||

tapa̍nti | śatru̍m | sva̍ḥ | na | bhūma̍ | ma̱hā-se̍nāsaḥ | ame̍bhiḥ | e̱ṣā̱m ||7.034.19||

7.034.20 ā yan na̱ḥ patnī̱r gama̱nty acchā̱ tvaṣṭā̍ supā̱ṇir dadhā̍tu vī̱rān ||

ā | yat | na̱ḥ | patnī̍ḥ | gama̍nti | accha̍ | tvaṣṭā̍ | su̱-pā̱ṇiḥ | dadhā̍tu | vī̱rān ||7.034.20||

7.034.21 prati̍ na̱ḥ stoma̱ṁ tvaṣṭā̍ juṣeta̱ syād a̱sme a̱rama̍tir vasū̱yuḥ ||

prati̍ | na̱ḥ | stoma̍m | tvaṣṭā̍ | ju̱ṣe̱ta̱ | syāt | a̱sme iti̍ | a̱rama̍tiḥ | va̱su̱-yuḥ ||7.034.21||

7.034.22a tā no̍ rāsan rāti̱ṣāco̱ vasū̱ny ā roda̍sī varuṇā̱nī śṛ̍ṇotu |
7.034.22c varū̍trībhiḥ suśara̱ṇo no̍ astu̱ tvaṣṭā̍ su̱datro̱ vi da̍dhātu̱ rāya̍ḥ ||

tā | na̱ḥ | rā̱sa̱n | rā̱ti̱-sāca̍ḥ | vasū̱ni | ā | roda̍sī̱ iti̍ | va̱ru̱ṇā̱nī | śṛ̱ṇo̱tu̱ |
varū̍trībhiḥ | su̱-śa̱ra̱ṇaḥ | na̱ḥ | a̱stu̱ | tvaṣṭā̍ | su̱-datra̍ḥ | vi | da̱dhā̱tu̱ | rāya̍ḥ ||7.034.22||

7.034.23a tan no̱ rāya̱ḥ parva̍tā̱s tan na̱ āpa̱s tad rā̍ti̱ṣāca̱ oṣa̍dhīr u̱ta dyauḥ |
7.034.23c vana̱spati̍bhiḥ pṛthi̱vī sa̱joṣā̍ u̱bhe roda̍sī̱ pari̍ pāsato naḥ ||

tat | na̱ḥ | rāya̍ḥ | parva̍tāḥ | tat | na̱ḥ | āpa̍ḥ | tat | rā̱ti̱-sāca̍ḥ | oṣa̍dhīḥ | u̱ta | dyauḥ |
vana̱spati̍-bhiḥ | pṛ̱thi̱vī | sa̱-joṣā̍ḥ | u̱bhe iti̍ | roda̍sī̱ iti̍ | pari̍ | pā̱sa̱ta̱ḥ | na̱ḥ ||7.034.23||

7.034.24a anu̱ tad u̱rvī roda̍sī jihātā̱m anu̍ dyu̱kṣo varu̍ṇa̱ indra̍sakhā |
7.034.24c anu̱ viśve̍ ma̱ruto̱ ye sa̱hāso̍ rā̱yaḥ syā̍ma dha̱ruṇa̍ṁ dhi̱yadhyai̍ ||

anu̍ | tat | u̱rvī iti̍ | roda̍sī̱ iti̍ | ji̱hā̱tā̱m | anu̍ | dyu̱kṣaḥ | varu̍ṇaḥ | indra̍-sakhā |
anu̍ | viśve̍ | ma̱ruta̍ḥ | ye | sa̱hāsa̍ḥ | rā̱yaḥ | syā̱ma̱ | dha̱ruṇa̍m | dhi̱yadhyai̍ ||7.034.24||

7.034.25a tan na̱ indro̱ varu̍ṇo mi̱tro a̱gnir āpa̱ oṣa̍dhīr va̱nino̍ juṣanta |
7.034.25c śarma̍n syāma ma̱rutā̍m u̱pasthe̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

tat | na̱ḥ | indra̍ḥ | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱gniḥ | āpa̍ḥ | oṣa̍dhīḥ | va̱nina̍ḥ | ju̱ṣa̱nta̱ |
śarma̍n | syā̱ma̱ | ma̱rutā̍m | u̱pa-sthe̍ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.034.25||


7.035.01a śaṁ na̍ indrā̱gnī bha̍vatā̱m avo̍bhi̱ḥ śaṁ na̱ indrā̱varu̍ṇā rā̱taha̍vyā |
7.035.01c śam indrā̱somā̍ suvi̱tāya̱ śaṁ yoḥ śaṁ na̱ indrā̍pū̱ṣaṇā̱ vāja̍sātau ||

śam | na̱ḥ | i̱ndrā̱gnī iti̍ | bha̱va̱tā̱m | ava̍ḥ-bhiḥ | śam | na̱ḥ | indrā̱varu̍ṇā | rā̱ta-ha̍vyā |
śam | indrā̱somā̍ | su̱vi̱tāya̍ | śam | yoḥ | śam | na̱ḥ | indrā̍pū̱ṣaṇā | vāja̍-sātau ||7.035.01||

7.035.02a śaṁ no̱ bhaga̱ḥ śam u̍ na̱ḥ śaṁso̍ astu̱ śaṁ na̱ḥ pura̍ṁdhi̱ḥ śam u̍ santu̱ rāya̍ḥ |
7.035.02c śaṁ na̍ḥ sa̱tyasya̍ su̱yama̍sya̱ śaṁsa̱ḥ śaṁ no̍ arya̱mā pu̍rujā̱to a̍stu ||

śam | na̱ḥ | bhaga̱ḥ | śam | ū̱m̐ iti̍ | na̱ḥ | śaṁsa̍ḥ | a̱stu̱ | śam | na̱ḥ | pura̍m-dhiḥ | śam | ū̱m̐ iti̍ | sa̱ntu̱ | rāya̍ḥ |
śam | na̱ḥ | sa̱tyasya̍ | su̱-yama̍sya | śaṁsa̍ḥ | śam | na̱ḥ | a̱rya̱mā | pu̱ru̱-jā̱taḥ | a̱stu̱ ||7.035.02||

7.035.03a śaṁ no̍ dhā̱tā śam u̍ dha̱rtā no̍ astu̱ śaṁ na̍ urū̱cī bha̍vatu sva̱dhābhi̍ḥ |
7.035.03c śaṁ roda̍sī bṛha̱tī śaṁ no̱ adri̱ḥ śaṁ no̍ de̱vānā̍ṁ su̱havā̍ni santu ||

śam | na̱ḥ | dhā̱tā | śam | ū̱m̐ iti̍ | dha̱rtā | na̱ḥ | a̱stu̱ | śam | na̱ḥ | u̱rū̱cī | bha̱va̱tu̱ | sva̱dhābhi̍ḥ |
śam | roda̍sī̱ iti̍ | bṛ̱ha̱tī | śam | na̱ḥ | adri̍ḥ | śam | na̱ḥ | de̱vānā̍m | su̱-havā̍ni | sa̱ntu̱ ||7.035.03||

7.035.04a śaṁ no̍ a̱gnir jyoti̍ranīko astu̱ śaṁ no̍ mi̱trāvaru̍ṇāv a̱śvinā̱ śam |
7.035.04c śaṁ na̍ḥ su̱kṛtā̍ṁ sukṛ̱tāni̍ santu̱ śaṁ na̍ iṣi̱ro a̱bhi vā̍tu̱ vāta̍ḥ ||

śam | na̱ḥ | a̱gniḥ | jyoti̍ḥ-anīkaḥ | a̱stu̱ | śam | na̱ḥ | mi̱trāvaru̍ṇau | a̱śvinā̍ | śam |
śam | na̱ḥ | su̱-kṛtā̍m | su̱-kṛ̱tāni̍ | sa̱ntu̱ | śam | na̱ḥ | i̱ṣi̱raḥ | a̱bhi | vā̱tu̱ | vāta̍ḥ ||7.035.04||

7.035.05a śaṁ no̱ dyāvā̍pṛthi̱vī pū̱rvahū̍tau̱ śam a̱ntari̍kṣaṁ dṛ̱śaye̍ no astu |
7.035.05c śaṁ na̱ oṣa̍dhīr va̱nino̍ bhavantu̱ śaṁ no̱ raja̍sa̱s pati̍r astu ji̱ṣṇuḥ ||

śam | na̱ḥ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | pū̱rva-hū̍tau | śam | a̱ntari̍kṣam | dṛ̱śaye̍ | na̱ḥ | a̱stu̱ |
śam | na̱ḥ | oṣa̍dhīḥ | va̱nina̍ḥ | bha̱va̱ntu̱ | śam | na̱ḥ | raja̍saḥ | pati̍ḥ | a̱stu̱ | ji̱ṣṇuḥ ||7.035.05||

7.035.06a śaṁ na̱ indro̱ vasu̍bhir de̱vo a̍stu̱ śam ā̍di̱tyebhi̱r varu̍ṇaḥ su̱śaṁsa̍ḥ |
7.035.06c śaṁ no̍ ru̱dro ru̱drebhi̱r jalā̍ṣa̱ḥ śaṁ na̱s tvaṣṭā̱ gnābhi̍r i̱ha śṛ̍ṇotu ||

śam | na̱ḥ | indra̍ḥ | vasu̍-bhiḥ | de̱vaḥ | a̱stu̱ | śam | ā̱di̱tyebhiḥ | varu̍ṇaḥ | su̱-śaṁsa̍ḥ |
śam | na̱ḥ | ru̱draḥ | ru̱drebhi̍ḥ | jalā̍ṣaḥ | śam | na̱ḥ | tvaṣṭā̍ | gnābhi̍ḥ | i̱ha | śṛ̱ṇo̱tu̱ ||7.035.06||

7.035.07a śaṁ na̱ḥ somo̍ bhavatu̱ brahma̱ śaṁ na̱ḥ śaṁ no̱ grāvā̍ṇa̱ḥ śam u̍ santu ya̱jñāḥ |
7.035.07c śaṁ na̱ḥ svarū̍ṇām mi̱tayo̍ bhavantu̱ śaṁ na̍ḥ pra̱sva1̱̍ḥ śam v a̍stu̱ vedi̍ḥ ||

śam | na̱ḥ | soma̍ḥ | bha̱va̱tu̱ | brahma̍ | śam | na̱ḥ | śam | na̱ḥ | grāvā̍ṇaḥ | śam | ū̱m̐ iti̍ | sa̱ntu̱ | ya̱jñāḥ |
śam | na̱ḥ | svarū̍ṇām | mi̱taya̍ḥ | bha̱va̱ntu̱ | śam | na̱ḥ | pra̱-sva̍ḥ | śam | ū̱m̐ iti̍ | a̱stu̱ | vedi̍ḥ ||7.035.07||

7.035.08a śaṁ na̱ḥ sūrya̍ uru̱cakṣā̱ ud e̍tu̱ śaṁ na̱ś cata̍sraḥ pra̱diśo̍ bhavantu |
7.035.08c śaṁ na̱ḥ parva̍tā dhru̱vayo̍ bhavantu̱ śaṁ na̱ḥ sindha̍va̱ḥ śam u̍ sa̱ntv āpa̍ḥ ||

śam | na̱ḥ | sūrya̍ḥ | u̱ru̱-cakṣā̍ḥ | ut | e̱tu̱ | śam | na̱ḥ | cata̍sraḥ | pra̱-diśa̍ḥ | bha̱va̱ntu̱ |
śam | na̱ḥ | parva̍tāḥ | dhru̱vaya̍ḥ | bha̱va̱ntu̱ | śam | na̱ḥ | sindha̍vaḥ | śam | ū̱m̐ iti̍ | sa̱ntu̱ | āpa̍ḥ ||7.035.08||

7.035.09a śaṁ no̱ adi̍tir bhavatu vra̱tebhi̱ḥ śaṁ no̍ bhavantu ma̱ruta̍ḥ sva̱rkāḥ |
7.035.09c śaṁ no̱ viṣṇu̱ḥ śam u̍ pū̱ṣā no̍ astu̱ śaṁ no̍ bha̱vitra̱ṁ śam v a̍stu vā̱yuḥ ||

śam | na̱ḥ | adi̍tiḥ | bha̱va̱tu̱ | vra̱tebhi̍ḥ | śam | na̱ḥ | bha̱va̱ntu̱ | ma̱ruta̍ḥ | su̱-a̱rkāḥ |
śam | na̱ḥ | viṣṇu̍ḥ | śam | ū̱m̐ iti̍ | pū̱ṣā | na̱ḥ | a̱stu̱ | śam | na̱ḥ | bha̱vitra̍m | śam | ū̱m̐ iti̍ | a̱stu̱ | vā̱yuḥ ||7.035.09||

7.035.10a śaṁ no̍ de̱vaḥ sa̍vi̱tā trāya̍māṇa̱ḥ śaṁ no̍ bhavantū̱ṣaso̍ vibhā̱tīḥ |
7.035.10c śaṁ na̍ḥ pa̱rjanyo̍ bhavatu pra̱jābhya̱ḥ śaṁ na̱ḥ kṣetra̍sya̱ pati̍r astu śa̱mbhuḥ ||

śam | na̱ḥ | de̱vaḥ | sa̱vi̱tā | trāya̍māṇaḥ | śam | na̱ḥ | bha̱va̱ntu̱ | u̱ṣasa̍ḥ | vi̱-bhā̱tīḥ |
śam | na̱ḥ | pa̱rjanya̍ḥ | bha̱va̱tu̱ | pra̱-jābhya̍ḥ | śam | na̱ḥ | kṣetra̍sya | pati̍ḥ | a̱stu̱ | śa̱m-bhuḥ ||7.035.10||

7.035.11a śaṁ no̍ de̱vā vi̱śvade̍vā bhavantu̱ śaṁ sara̍svatī sa̱ha dhī̱bhir a̍stu |
7.035.11c śam a̍bhi̱ṣāca̱ḥ śam u̍ rāti̱ṣāca̱ḥ śaṁ no̍ di̱vyāḥ pārthi̍vā̱ḥ śaṁ no̱ apyā̍ḥ ||

śam | na̱ḥ | de̱vāḥ | vi̱śva-de̍vāḥ | bha̱va̱ntu̱ | śam | sara̍svatī | sa̱ha | dhī̱bhiḥ | a̱stu̱ |
śam | a̱bhi̱-sāca̍ḥ | śam | ū̱m̐ iti̍ | rā̱ti̱-sāca̍ḥ | śam | na̱ḥ | di̱vyāḥ | pārthi̍vāḥ | śam | na̱ḥ | apyā̍ḥ ||7.035.11||

7.035.12a śaṁ na̍ḥ sa̱tyasya̱ pata̍yo bhavantu̱ śaṁ no̱ arva̍nta̱ḥ śam u̍ santu̱ gāva̍ḥ |
7.035.12c śaṁ na̍ ṛ̱bhava̍ḥ su̱kṛta̍ḥ su̱hastā̱ḥ śaṁ no̍ bhavantu pi̱taro̱ have̍ṣu ||

śam | na̱ḥ | sa̱tyasya̍ | pata̍yaḥ | bha̱va̱ntu̱ | śam | na̱ḥ | arva̍ntaḥ | śam | ū̱m̐ iti̍ | sa̱ntu̱ | gāva̍ḥ |
śam | na̱ḥ | ṛ̱bhava̍ḥ | su̱-kṛta̍ḥ | su̱-hastā̍ḥ | śam | na̱ḥ | bha̱va̱ntu̱ | pi̱tara̍ḥ | have̍ṣu ||7.035.12||

7.035.13a śaṁ no̍ a̱ja eka̍pād de̱vo a̍stu̱ śaṁ no 'hi̍r bu̱dhnya1̱̍ḥ śaṁ sa̍mu̱draḥ |
7.035.13c śaṁ no̍ a̱pāṁ napā̍t pe̱rur a̍stu̱ śaṁ na̱ḥ pṛśni̍r bhavatu de̱vago̍pā ||

śam | na̱ḥ | a̱jaḥ | eka̍-pāt | de̱vaḥ | a̱stu̱ | śam | na̱ḥ | ahi̍ḥ | bu̱dhnya̍ḥ | śam | sa̱mu̱draḥ |
śam | na̱ḥ | a̱pām | napā̍t | pe̱ruḥ | a̱stu̱ | śam | na̱ḥ | pṛśni̍ḥ | bha̱va̱tu̱ | de̱va-go̍pā ||7.035.13||

7.035.14a ā̱di̱tyā ru̱drā vasa̍vo juṣante̱dam brahma̍ kri̱yamā̍ṇa̱ṁ navī̍yaḥ |
7.035.14c śṛ̱ṇvantu̍ no di̱vyāḥ pārthi̍vāso̱ gojā̍tā u̱ta ye ya̱jñiyā̍saḥ ||

ā̱di̱tyāḥ | ru̱drāḥ | vasa̍vaḥ | ju̱ṣa̱nta̱ | i̱dam | brahma̍ | kri̱yamā̍ṇam | navī̍yaḥ |
śṛ̱ṇvantu̍ | na̱ḥ | di̱vyāḥ | pārthi̍vāsaḥ | go-jā̍tāḥ | u̱ta | ye | ya̱jñiyā̍saḥ ||7.035.14||

7.035.15a ye de̱vānā̍ṁ ya̱jñiyā̍ ya̱jñiyā̍nā̱m mano̱r yaja̍trā a̱mṛtā̍ ṛta̱jñāḥ |
7.035.15c te no̍ rāsantām urugā̱yam a̱dya yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

ye | de̱vānā̍m | ya̱jñiyā̍ḥ | ya̱jñiyā̍nām | mano̍ḥ | yaja̍trāḥ | a̱mṛtā̍ḥ | ṛ̱ta̱-jñāḥ |
te | na̱ḥ | rā̱sa̱ntā̱m | u̱ru̱-gā̱yam | a̱dya | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.035.15||


7.036.01a pra brahmai̍tu̱ sada̍nād ṛ̱tasya̱ vi ra̱śmibhi̍ḥ sasṛje̱ sūryo̱ gāḥ |
7.036.01c vi sānu̍nā pṛthi̱vī sa̍sra u̱rvī pṛ̱thu pratī̍ka̱m adhy edhe̍ a̱gniḥ ||

pra | brahma̍ | e̱tu̱ | sada̍nāt | ṛ̱tasya̍ | vi | ra̱śmi-bhi̍ḥ | sa̱sṛ̱je̱ | sūrya̍ḥ | gāḥ |
vi | sānu̍nā | pṛ̱thi̱vī | sa̱sre̱ | u̱rvī | pṛ̱thu | pratī̍kam | adhi̍ | ā | ī̱dhe̱ | a̱gniḥ ||7.036.01||

7.036.02a i̱māṁ vā̍m mitrāvaruṇā suvṛ̱ktim iṣa̱ṁ na kṛ̍ṇve asurā̱ navī̍yaḥ |
7.036.02c i̱no vā̍m a̱nyaḥ pa̍da̱vīr ada̍bdho̱ jana̍ṁ ca mi̱tro ya̍tati bruvā̱ṇaḥ ||

i̱mām | vā̱m | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | su̱-vṛ̱ktim | iṣa̍m | na | kṛ̱ṇve̱ | a̱su̱rā̱ | navī̍yaḥ |
i̱naḥ | vā̱m | a̱nyaḥ | pa̱da̱vīḥ | ada̍bdhaḥ | jana̍m | ca̱ | mi̱traḥ | ya̱ta̱ti̱ | bru̱vā̱ṇaḥ ||7.036.02||

7.036.03a ā vāta̍sya̱ dhraja̍to ranta i̱tyā apī̍payanta dhe̱navo̱ na sūdā̍ḥ |
7.036.03c ma̱ho di̱vaḥ sada̍ne̱ jāya̍mā̱no 'ci̍kradad vṛṣa̱bhaḥ sasmi̱nn ūdha̍n ||

ā | vāta̍sya | dhraja̍taḥ | ra̱nte̱ | i̱tyāḥ | apī̍payanta | dhe̱nava̍ḥ | na | sūdā̍ḥ |
ma̱haḥ | di̱vaḥ | sada̍ne | jāya̍mānaḥ | aci̍kradat | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | sasmi̍n | ūdha̍n ||7.036.03||

7.036.04a gi̱rā ya e̱tā yu̱naja̱d dharī̍ ta̱ indra̍ pri̱yā su̱rathā̍ śūra dhā̱yū |
7.036.04c pra yo ma̱nyuṁ riri̍kṣato mi̱nāty ā su̱kratu̍m arya̱maṇa̍ṁ vavṛtyām ||

gi̱rā | yaḥ | e̱tā | yu̱naja̍t | harī̱ iti̍ | te̱ | indra̍ | pri̱yā | su̱-rathā̍ | śū̱ra̱ | dhā̱yū iti̍ |
pra | yaḥ | ma̱nyum | riri̍kṣataḥ | mi̱nāti̍ | ā | su̱-kratu̍m | a̱rya̱maṇa̍m | va̱vṛ̱tyā̱m ||7.036.04||

7.036.05a yaja̍nte asya sa̱khyaṁ vaya̍ś ca nama̱svina̱ḥ sva ṛ̱tasya̱ dhāma̍n |
7.036.05c vi pṛkṣo̍ bābadhe̱ nṛbhi̱ḥ stavā̍na i̱daṁ namo̍ ru̱drāya̱ preṣṭha̍m ||

yaja̍nte | a̱sya̱ | sa̱khyam | vaya̍ḥ | ca̱ | na̱ma̱svina̍ḥ | sve | ṛ̱tasya̍ | dhāma̍n |
vi | pṛkṣa̍ḥ | bā̱ba̱dhe̱ | nṛ-bhi̍ḥ | stavā̍naḥ | i̱dam | nama̍ḥ | ru̱drāya̍ | preṣṭha̍m ||7.036.05||

7.036.06a ā yat sā̱kaṁ ya̱śaso̍ vāvaśā̱nāḥ sara̍svatī sa̱ptathī̱ sindhu̍mātā |
7.036.06c yāḥ su̱ṣvaya̍nta su̱dughā̍ḥ sudhā̱rā a̱bhi svena̱ paya̍sā̱ pīpyā̍nāḥ ||

ā | yat | sā̱kam | ya̱śasa̍ḥ | vā̱va̱śā̱nāḥ | sara̍svatī | sa̱ptathī̍ | sindhu̍-mātā |
yāḥ | su̱svaya̍nta | su̱-dughā̍ḥ | su̱-dhā̱rāḥ | a̱bhi | svena̍ | paya̍sā | pīpyā̍nāḥ ||7.036.06||

7.036.07a u̱ta tye no̍ ma̱ruto̍ mandasā̱nā dhiya̍ṁ to̱kaṁ ca̍ vā̱jino̍ 'vantu |
7.036.07c mā na̱ḥ pari̍ khya̱d akṣa̍rā̱ cara̱nty avī̍vṛdha̱n yujya̱ṁ te ra̱yiṁ na̍ḥ ||

u̱ta | tye | na̱ḥ | ma̱ruta̍ḥ | ma̱nda̱sā̱nāḥ | dhiya̍m | to̱kam | ca̱ | vā̱jina̍ḥ | a̱va̱ntu̱ |
mā | na̱ḥ | pari̍ | khya̱t | akṣa̍rā | cara̍ntī | avī̍vṛdhan | yujya̍m | te | ra̱yim | na̱ḥ ||7.036.07||

7.036.08a pra vo̍ ma̱hīm a̱rama̍tiṁ kṛṇudhva̱m pra pū̱ṣaṇa̍ṁ vida̱thya1̱̍ṁ na vī̱ram |
7.036.08c bhaga̍ṁ dhi̱yo̍ 'vi̱tāra̍ṁ no a̱syāḥ sā̱tau vāja̍ṁ rāti̱ṣāca̱m pura̍ṁdhim ||

pra | va̱ḥ | ma̱hīm | a̱rama̍tim | kṛ̱ṇu̱dhva̱m | pra | pū̱ṣaṇa̍m | vi̱da̱thya̍m | na | vī̱ram |
bhaga̍m | dhi̱yaḥ | a̱vi̱tāra̍m | na̱ḥ | a̱syāḥ | śā̱tau | vāja̍m | rā̱ti̱-sāca̍m | pura̍m-dhim ||7.036.08||

7.036.09a acchā̱yaṁ vo̍ maruta̱ḥ śloka̍ e̱tv acchā̱ viṣṇu̍ṁ niṣikta̱pām avo̍bhiḥ |
7.036.09c u̱ta pra̱jāyai̍ gṛṇa̱te vayo̍ dhur yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

accha̍ | a̱yam | va̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | śloka̍ḥ | e̱tu̱ | accha̍ | viṣṇu̍m | ni̱si̱kta̱-pām | ava̍ḥ-bhiḥ |
u̱ta | pra̱-jāyai̍ | gṛ̱ṇa̱te | vaya̍ḥ | dhu̱ḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.036.09||


7.037.01a ā vo̱ vāhi̍ṣṭho vahatu sta̱vadhyai̱ ratho̍ vājā ṛbhukṣaṇo̱ amṛ̍ktaḥ |
7.037.01c a̱bhi tri̍pṛ̱ṣṭhaiḥ sava̍neṣu̱ somai̱r made̍ suśiprā ma̱habhi̍ḥ pṛṇadhvam ||

ā | va̱ḥ | vāhi̍ṣṭhaḥ | va̱ha̱tu̱ | sta̱vadhyai̍ | ratha̍ḥ | vā̱jā̱ḥ | ṛ̱bhu̱kṣa̱ṇa̱ḥ | amṛ̍ktaḥ |
a̱bhi | tri̍-pṛ̱ṣṭhaiḥ | sava̍neṣu | somai̍ḥ | made̍ | su̱-śi̱prā̱ḥ | ma̱ha-bhi̍ḥ | pṛ̱ṇa̱dhva̱m ||7.037.01||

7.037.02a yū̱yaṁ ha̱ ratna̍m ma̱ghava̍tsu dhattha sva̱rdṛśa̍ ṛbhukṣaṇo̱ amṛ̍ktam |
7.037.02c saṁ ya̱jñeṣu̍ svadhāvantaḥ pibadhva̱ṁ vi no̱ rādhā̍ṁsi ma̱tibhi̍r dayadhvam ||

yū̱yam | ha̱ | ratna̍m | ma̱ghava̍t-su | dha̱ttha̱ | sva̱ḥ-dṛśa̍ḥ | ṛ̱bhu̱kṣa̱ṇa̱ḥ | amṛ̍ktam |
sam | ya̱jñeṣu̍ | sva̱dhā̱-va̱nta̱ḥ | pi̱ba̱dhva̱m | vi | na̱ḥ | rādhā̍ṁsi | ma̱ti-bhi̍ḥ | da̱ya̱dhva̱m ||7.037.02||

7.037.03a u̱voci̍tha̱ hi ma̍ghavan de̱ṣṇam ma̱ho arbha̍sya̱ vasu̍no vibhā̱ge |
7.037.03c u̱bhā te̍ pū̱rṇā vasu̍nā̱ gabha̍stī̱ na sū̱nṛtā̱ ni ya̍mate vasa̱vyā̍ ||

u̱voci̍tha | hi | ma̱gha̱-va̱n | de̱ṣṇam | ma̱haḥ | arbha̍sya | vasu̍naḥ | vi̱-bhā̱ge |
u̱bhā | te̱ | pū̱rṇā | vasu̍nā | gabha̍stī̱ iti̍ | na | sū̱nṛtā̍ | ni | ya̱ma̱te̱ | va̱sa̱vyā̍ ||7.037.03||

7.037.04a tvam i̍ndra̱ svaya̍śā ṛbhu̱kṣā vājo̱ na sā̱dhur asta̍m e̱ṣy ṛkvā̍ |
7.037.04c va̱yaṁ nu te̍ dā̱śvāṁsa̍ḥ syāma̱ brahma̍ kṛ̱ṇvanto̍ harivo̱ vasi̍ṣṭhāḥ ||

tvam | i̱ndra̱ | sva-ya̍śāḥ | ṛ̱bhu̱kṣāḥ | vāja̍ḥ | na | sā̱dhuḥ | asta̍m | e̱ṣi̱ | ṛkvā̍ |
va̱yam | nu | te̱ | dā̱śvāṁsa̍ḥ | syā̱ma̱ | brahma̍ | kṛ̱ṇvanta̍ḥ | ha̱ri̱-va̱ḥ | vasi̍ṣṭhāḥ ||7.037.04||

7.037.05a sani̍tāsi pra̱vato̍ dā̱śuṣe̍ ci̱d yābhi̱r vive̍ṣo haryaśva dhī̱bhiḥ |
7.037.05c va̱va̱nmā nu te̱ yujyā̍bhir ū̱tī ka̱dā na̍ indra rā̱ya ā da̍śasyeḥ ||

sani̍tā | a̱si̱ | pra̱-vata̍ḥ | dā̱śuṣe̍ | ci̱t | yābhi̍ḥ | vive̍ṣaḥ | ha̱ri̱-a̱śva̱ | dhī̱bhiḥ |
va̱va̱nma | nu | te̱ | yujyā̍bhiḥ | ū̱tī | ka̱dā | na̱ḥ | i̱ndra̱ | rā̱yaḥ | ā | da̱śa̱sye̱ḥ ||7.037.05||

7.037.06a vā̱saya̍sīva ve̱dhasa̱s tvaṁ na̍ḥ ka̱dā na̍ indra̱ vaca̍so bubodhaḥ |
7.037.06c asta̍ṁ tā̱tyā dhi̱yā ra̱yiṁ su̱vīra̍m pṛ̱kṣo no̱ arvā̱ ny u̍hīta vā̱jī ||

vā̱saya̍si-iva | ve̱dhasa̍ḥ | tvam | na̱ḥ | ka̱dā | na̱ḥ | i̱ndra̱ | vaca̍saḥ | bu̱bo̱dha̱ḥ |
asta̍m | tā̱tyā | dhi̱yā | ra̱yim | su̱-vīra̍m | pṛ̱kṣaḥ | na̱ḥ | arvā̍ | ni | u̱hī̱ta̱ | vā̱jī ||7.037.06||

7.037.07a a̱bhi yaṁ de̱vī nirṛ̍tiś ci̱d īśe̱ nakṣa̍nta̱ indra̍ṁ śa̱rada̍ḥ su̱pṛkṣa̍ḥ |
7.037.07c upa̍ triba̱ndhur ja̱rada̍ṣṭim e̱ty asva̍veśa̱ṁ yaṁ kṛ̱ṇava̍nta̱ martā̍ḥ ||

a̱bhi | yam | de̱vī | niḥ-ṛ̍tiḥ | ci̱t | īśe̍ | nakṣa̍nte | indra̍m | śa̱rada̍ḥ | su̱-pṛkṣa̍ḥ |
upa̍ | tri̱-ba̱ndhu̱ḥ | ja̱rat-a̍ṣṭim | e̱ti̱ | asva̍veśam | yam | kṛ̱ṇava̍nta | martā̍ḥ ||7.037.07||

7.037.08a ā no̱ rādhā̍ṁsi savita sta̱vadhyā̱ ā rāyo̍ yantu̱ parva̍tasya rā̱tau |
7.037.08c sadā̍ no di̱vyaḥ pā̱yuḥ si̍ṣaktu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

ā | na̱ḥ | rādhā̍ṁsi | sa̱vi̱ta̱riti̍ | sta̱vadhyai̍ | ā | rāya̍ḥ | ya̱ntu̱ | parva̍tasya | rā̱tau |
sadā̍ | na̱ḥ | di̱vyaḥ | pā̱yuḥ | si̱sa̱ktu̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.037.08||


7.038.01a ud u̱ ṣya de̱vaḥ sa̍vi̱tā ya̍yāma hira̱ṇyayī̍m a̱mati̱ṁ yām aśi̍śret |
7.038.01c nū̱nam bhago̱ havyo̱ mānu̍ṣebhi̱r vi yo ratnā̍ purū̱vasu̱r dadhā̍ti ||

ut | ū̱m̐ iti̍ | syaḥ | de̱vaḥ | sa̱vi̱tā | ya̱yā̱ma̱ | hi̱ra̱ṇyayī̍m | a̱mati̍m | yām | aśi̍śret |
nū̱nam | bhaga̍ḥ | havya̍ḥ | mānu̍ṣebhiḥ | vi | yaḥ | ratnā̍ | pu̱ru̱-vasu̍ḥ | dadhā̍ti ||7.038.01||

7.038.02a ud u̍ tiṣṭha savitaḥ śru̱dhy a1̱̍sya hira̍ṇyapāṇe̱ prabhṛ̍tāv ṛ̱tasya̍ |
7.038.02c vy u1̱̍rvīm pṛ̱thvīm a̱mati̍ṁ sṛjā̱na ā nṛbhyo̍ marta̱bhoja̍naṁ suvā̱naḥ ||

ut | ū̱m̐ iti̍ | ti̱ṣṭha̱ | sa̱vi̱ta̱riti̍ | śru̱dhi̱ | a̱sya | hira̍ṇya-pāṇe | pra-bhṛ̍tau | ṛ̱tasya̍ |
vi | u̱rvīm | pṛ̱thvīm | a̱mati̍m | sṛ̱jā̱naḥ | ā | nṛ-bhya̍ḥ | ma̱rta̱-bhoja̍nam | su̱vā̱naḥ ||7.038.02||

7.038.03a api̍ ṣṭu̱taḥ sa̍vi̱tā de̱vo a̍stu̱ yam ā ci̱d viśve̱ vasa̍vo gṛ̱ṇanti̍ |
7.038.03c sa na̱ḥ stomā̍n nama̱sya1̱̍ś cano̍ dhā̱d viśve̍bhiḥ pātu pā̱yubhi̱r ni sū̱rīn ||

api̍ | stu̱taḥ | sa̱vi̱tā | de̱vaḥ | a̱stu̱ | yam | ā | ci̱t | viśve̍ | vasa̍vaḥ | gṛ̱ṇanti̍ |
saḥ | na̱ḥ | stomā̍n | na̱ma̱sya̍ḥ | cana̍ḥ | dhā̱t | viśve̍bhiḥ | pā̱tu̱ | pā̱yu-bhi̍ḥ | ni | sū̱rīn ||7.038.03||

7.038.04a a̱bhi yaṁ de̱vy adi̍tir gṛ̱ṇāti̍ sa̱vaṁ de̱vasya̍ savi̱tur ju̍ṣā̱ṇā |
7.038.04c a̱bhi sa̱mrājo̱ varu̍ṇo gṛṇanty a̱bhi mi̱trāso̍ arya̱mā sa̱joṣā̍ḥ ||

a̱bhi | yam | de̱vī | adi̍tiḥ | gṛ̱ṇāti̍ | sa̱vam | de̱vasya̍ | sa̱vi̱tuḥ | ju̱ṣā̱ṇā |
a̱bhi | sa̱m-rāja̍ḥ | varu̍ṇaḥ | gṛ̱ṇa̱nti̱ | a̱bhi | mi̱trāsa̍ḥ | a̱rya̱mā | sa̱-joṣā̍ḥ ||7.038.04||

7.038.05a a̱bhi ye mi̱tho va̱nuṣa̱ḥ sapa̍nte rā̱tiṁ di̱vo rā̍ti̱ṣāca̍ḥ pṛthi̱vyāḥ |
7.038.05c ahi̍r bu̱dhnya̍ u̱ta na̍ḥ śṛṇotu̱ varū̱try eka̍dhenubhi̱r ni pā̍tu ||

a̱bhi | ye | mi̱thaḥ | va̱nuṣa̍ḥ | sapa̍nte | rā̱tim | di̱vaḥ | rā̱ti̱-sāca̍ḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ |
ahi̍ḥ | bu̱dhnya̍ḥ | u̱ta | na̱ḥ | śṛ̱ṇo̱tu̱ | varū̍trī | eka̍dhenu-bhiḥ | ni | pā̱tu̱ ||7.038.05||

7.038.06a anu̱ tan no̱ jāspati̍r maṁsīṣṭa̱ ratna̍ṁ de̱vasya̍ savi̱tur i̍yā̱naḥ |
7.038.06c bhaga̍m u̱gro 'va̍se̱ joha̍vīti̱ bhaga̱m anu̍gro̱ adha̍ yāti̱ ratna̍m ||

anu̍ | tat | na̱ḥ | jāḥpati̍ḥ | ma̱ṁsī̱ṣṭa̱ | ratna̍m | de̱vasya̍ | sa̱vi̱tuḥ | i̱yā̱naḥ |
bhaga̍m | u̱graḥ | ava̍se | joha̍vīti | bhaga̍m | anu̍graḥ | adha̍ | yā̱ti̱ | ratna̍m ||7.038.06||

7.038.07a śaṁ no̍ bhavantu vā̱jino̱ have̍ṣu de̱vatā̍tā mi̱tadra̍vaḥ sva̱rkāḥ |
7.038.07c ja̱mbhaya̱nto 'hi̱ṁ vṛka̱ṁ rakṣā̍ṁsi̱ sane̍my a̱smad yu̍yava̱nn amī̍vāḥ ||

śam | na̱ḥ | bha̱va̱ntu̱ | vā̱jina̍ḥ | have̍ṣu | de̱va-tā̍tā | mi̱ta-dra̍vaḥ | su̱-a̱rkāḥ |
ja̱mbhaya̍ntaḥ | ahi̍m | vṛka̍m | rakṣā̍ṁsi | sa-ne̍mi | a̱smat | yu̱ya̱va̱n | amī̍vāḥ ||7.038.07||

7.038.08a vāje̍-vāje 'vata vājino no̱ dhane̍ṣu viprā amṛtā ṛtajñāḥ |
7.038.08c a̱sya madhva̍ḥ pibata mā̱daya̍dhvaṁ tṛ̱ptā yā̍ta pa̱thibhi̍r deva̱yānai̍ḥ ||

vāje̍-vāje | a̱va̱ta̱ | vā̱ji̱na̱ḥ | na̱ḥ | dhane̍ṣu | vi̱prā̱ḥ | a̱mṛ̱tā̱ḥ | ṛ̱ta̱-jñā̱ḥ |
a̱sya | madhva̍ḥ | pi̱ba̱ta̱ | mā̱daya̍dhvam | tṛ̱ptāḥ | yā̱ta̱ | pa̱thi-bhi̍ḥ | de̱va̱-yānai̍ḥ ||7.038.08||


7.039.01a ū̱rdhvo a̱gniḥ su̍ma̱tiṁ vasvo̍ aśret pratī̱cī jū̱rṇir de̱vatā̍tim eti |
7.039.01c bhe̱jāte̱ adrī̍ ra̱thye̍va̱ panthā̍m ṛ̱taṁ hotā̍ na iṣi̱to ya̍jāti ||

ū̱rdhvaḥ | a̱gniḥ | su̱-ma̱tim | vasva̍ḥ | a̱śre̱t | pra̱tī̱cī | jū̱rṇiḥ | de̱va-tā̍tim | e̱ti̱ |
bhe̱jāte̍ | adrī̱ iti̍ | ra̱thyā̍-iva | panthā̍m | ṛ̱tam | hotā̍ | na̱ḥ | i̱ṣi̱taḥ | ya̱jā̱ti̱ ||7.039.01||

7.039.02a pra vā̍vṛje supra̱yā ba̱rhir e̍ṣā̱m ā vi̱śpatī̍va̱ bīri̍ṭa iyāte |
7.039.02c vi̱śām a̱ktor u̱ṣasa̍ḥ pū̱rvahū̍tau vā̱yuḥ pū̱ṣā sva̱staye̍ ni̱yutvā̍n ||

pra | va̱vṛje̱ | su̱-pra̱yāḥ | ba̱rhiḥ | e̱ṣā̱m | ā | vi̱śpatī̍ i̱veti vi̱śpatī̍-iva | bīri̍ṭe | i̱yā̱te̱ iti̍ |
vi̱śām | a̱ktoḥ | u̱ṣasa̍ḥ | pū̱rva-hū̍tau | vā̱yuḥ | pū̱ṣā | sva̱staye̍ | ni̱yutvā̍n ||7.039.02||

7.039.03a jma̱yā atra̱ vasa̍vo ranta de̱vā u̱rāv a̱ntari̍kṣe marjayanta śu̱bhrāḥ |
7.039.03c a̱rvāk pa̱tha u̍rujrayaḥ kṛṇudhva̱ṁ śrotā̍ dū̱tasya̍ ja̱gmuṣo̍ no a̱sya ||

jma̱yāḥ | atra̍ | vasa̍vaḥ | ra̱nta̱ | de̱vāḥ | u̱rau | a̱ntari̍kṣe | ma̱rja̱ya̱nta̱ | śu̱bhrāḥ |
a̱rvāk | pa̱thaḥ | u̱ru̱-jra̱ya̱ḥ | kṛ̱ṇu̱dhva̱m | śrota̍ | dū̱tasya̍ | ja̱gmuṣa̍ḥ | na̱ḥ | a̱sya ||7.039.03||

7.039.04a te hi ya̱jñeṣu̍ ya̱jñiyā̍sa̱ ūmā̍ḥ sa̱dhastha̱ṁ viśve̍ a̱bhi santi̍ de̱vāḥ |
7.039.04c tām̐ a̍dhva̱ra u̍śa̱to ya̍kṣy agne śru̱ṣṭī bhaga̱ṁ nāsa̍tyā̱ pura̍ṁdhim ||

te | hi | ya̱jñeṣu̍ | ya̱jñiyā̍saḥ | ūmā̍ḥ | sa̱dha-stha̍m | viśve̍ | a̱bhi | santi̍ | de̱vāḥ |
tān | a̱dhva̱re | u̱śa̱taḥ | ya̱kṣi̱ | a̱gne̱ | śru̱ṣṭī | bhaga̍m | nāsa̍tyā | pura̍m-dhim ||7.039.04||

7.039.05a āgne̱ giro̍ di̱va ā pṛ̍thi̱vyā mi̱traṁ va̍ha̱ varu̍ṇa̱m indra̍m a̱gnim |
7.039.05c ārya̱maṇa̱m adi̍ti̱ṁ viṣṇu̍m eṣā̱ṁ sara̍svatī ma̱ruto̍ mādayantām ||

ā | a̱gne̱ | gira̍ḥ | di̱vaḥ | ā | pṛ̱thi̱vyāḥ | mi̱tram | va̱ha̱ | varu̍ṇam | indra̍m | a̱gnim |
ā | a̱rya̱maṇa̍m | adi̍tim | viṣṇu̍m | e̱ṣā̱m | sara̍svatī | ma̱ruta̍ḥ | mā̱da̱ya̱ntā̱m ||7.039.05||

7.039.06a ra̱re ha̱vyam ma̱tibhi̍r ya̱jñiyā̍nā̱ṁ nakṣa̱t kāma̱m martyā̍nā̱m asi̍nvan |
7.039.06c dhātā̍ ra̱yim a̍vida̱syaṁ sa̍dā̱sāṁ sa̍kṣī̱mahi̱ yujye̍bhi̱r nu de̱vaiḥ ||

ra̱re | ha̱vyam | ma̱ti-bhi̍ḥ | ya̱jñiyā̍nām | nakṣa̍t | kāma̍m | martyā̍nām | asi̍nvan |
dhātā̍ | ra̱yim | a̱vi̱-da̱syam | sa̱dā̱-sām | sa̱kṣī̱mahi̍ | yujye̍bhiḥ | nu | de̱vaiḥ ||7.039.06||

7.039.07a nū roda̍sī a̱bhiṣṭu̍te̱ vasi̍ṣṭhair ṛ̱tāvā̍no̱ varu̍ṇo mi̱tro a̱gniḥ |
7.039.07c yaccha̍ntu ca̱ndrā u̍pa̱maṁ no̍ a̱rkaṁ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

nu | roda̍sī̱ iti̍ | a̱bhistu̍te̱ itya̱bhi-stu̍te | vasi̍ṣṭhaiḥ | ṛ̱ta-vā̍naḥ | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱gniḥ |
yaccha̍ntu | ca̱ndrāḥ | u̱pa̱-mam | na̱ḥ | a̱rkam | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.039.07||


7.040.01a o śru̱ṣṭir vi̍da̱thyā̱3̱̍ sam e̍tu̱ prati̱ stoma̍ṁ dadhīmahi tu̱rāṇā̍m |
7.040.01c yad a̱dya de̱vaḥ sa̍vi̱tā su̱vāti̱ syāmā̍sya ra̱tnino̍ vibhā̱ge ||

o iti̍ | śru̱ṣṭiḥ | vi̱da̱thyā̍ | sam | e̱tu̱ | prati̍ | stoma̍m | da̱dhī̱ma̱hi̱ | tu̱rāṇā̍m |
yat | a̱dya | de̱vaḥ | sa̱vi̱tā | su̱vāti̍ | syāma̍ | a̱sya̱ | ra̱tnina̍ḥ | vi̱-bhā̱ge ||7.040.01||

7.040.02a mi̱tras tan no̱ varu̍ṇo̱ roda̍sī ca̱ dyubha̍kta̱m indro̍ arya̱mā da̍dātu |
7.040.02c dide̍ṣṭu de̱vy adi̍tī̱ rekṇo̍ vā̱yuś ca̱ yan ni̍yu̱vaite̱ bhaga̍ś ca ||

mi̱traḥ | tat | na̱ḥ | varu̍ṇaḥ | roda̍sī̱ iti̍ | ca̱ | dyu-bha̍ktam | indra̍ḥ | a̱rya̱mā | da̱dā̱tu |
dide̍ṣṭu | de̱vī | adi̍tiḥ | rekṇa̍ḥ | vā̱yuḥ | ca̱ | yat | ni̱yu̱vaite̱ iti̍ ni̱-yu̱vaite̍ | bhaga̍ḥ | ca̱ ||7.040.02||

7.040.03a sed u̱gro a̍stu maruta̱ḥ sa śu̱ṣmī yam martya̍m pṛṣadaśvā̱ avā̍tha |
7.040.03c u̱tem a̱gniḥ sara̍svatī ju̱nanti̱ na tasya̍ rā̱yaḥ pa̍rye̱tāsti̍ ||

saḥ | it | u̱graḥ | a̱stu̱ | ma̱ru̱ta̱ḥ | saḥ | śu̱ṣmī | yam | martya̍m | pṛ̱ṣa̱t-a̱śvā̱ḥ | avā̍tha |
u̱ta | ī̱m | a̱gniḥ | sara̍svatī | ju̱nanti̍ | na | tasya̍ | rā̱yaḥ | pa̱ri̱-e̱tā | a̱sti̱ ||7.040.03||

7.040.04a a̱yaṁ hi ne̱tā varu̍ṇa ṛ̱tasya̍ mi̱tro rājā̍no arya̱māpo̱ dhuḥ |
7.040.04c su̱havā̍ de̱vy adi̍tir ana̱rvā te no̱ aṁho̱ ati̍ parṣa̱nn ari̍ṣṭān ||

a̱yam | hi | ne̱tā | varu̍ṇaḥ | ṛ̱tasya̍ | mi̱traḥ | rājā̍naḥ | a̱rya̱mā | apa̍ḥ | dhuriti̱ dhuḥ |
su̱-havā̍ | de̱vī | adi̍tiḥ | a̱na̱rvā | te | na̱ḥ | aṁha̍ḥ | ati̍ | pa̱rṣa̱n | ari̍ṣṭān ||7.040.04||

7.040.05a a̱sya de̱vasya̍ mī̱ḻhuṣo̍ va̱yā viṣṇo̍r e̱ṣasya̍ prabhṛ̱the ha̱virbhi̍ḥ |
7.040.05c vi̱de hi ru̱dro ru̱driya̍m mahi̱tvaṁ yā̍si̱ṣṭaṁ va̱rtir a̍śvinā̱v irā̍vat ||

a̱sya | de̱vasya̍ | mī̱ḻhuṣa̍ḥ | va̱yāḥ | viṣṇo̍ḥ | e̱ṣasya̍ | pra̱-bhṛ̱the | ha̱viḥ-bhi̍ḥ |
vi̱de | hi | ru̱draḥ | ru̱driya̍m | ma̱hi̱-tvam | yā̱si̱ṣṭam | va̱rtiḥ | a̱śvi̱nau̱ | irā̍-vat ||7.040.05||

7.040.06a mātra̍ pūṣann āghṛṇa irasyo̱ varū̍trī̱ yad rā̍ti̱ṣāca̍ś ca̱ rāsa̍n |
7.040.06c ma̱yo̱bhuvo̍ no̱ arva̍nto̱ ni pā̍ntu vṛ̱ṣṭim pari̍jmā̱ vāto̍ dadātu ||

mā | atra̍ | pū̱ṣa̱n | ā̱ghṛ̱ṇe̱ | i̱ra̱sya̱ḥ | varū̍trī | yat | rā̱ti̱-sāca̍ḥ | ca̱ | rāsa̍n |
ma̱ya̱ḥ-bhuva̍ḥ | na̱ḥ | arva̍ntaḥ | ni | pā̱ntu̱ | vṛ̱ṣṭim | pari̍-jmā | vāta̍ḥ | da̱dā̱tu̱ ||7.040.06||

7.040.07a nū roda̍sī a̱bhiṣṭu̍te̱ vasi̍ṣṭhair ṛ̱tāvā̍no̱ varu̍ṇo mi̱tro a̱gniḥ |
7.040.07c yaccha̍ntu ca̱ndrā u̍pa̱maṁ no̍ a̱rkaṁ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

nu | roda̍sī̱ iti̍ | a̱bhistu̍te̱ itya̱bhi-stu̍te | vasi̍ṣṭhaiḥ | ṛ̱ta-vā̍naḥ | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱gniḥ |
yaccha̍ntu | ca̱ndrāḥ | u̱pa̱-mam | na̱ḥ | a̱rkam | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.040.07||


7.041.01a prā̱tar a̱gnim prā̱tar indra̍ṁ havāmahe prā̱tar mi̱trāvaru̍ṇā prā̱tar a̱śvinā̍ |
7.041.01c prā̱tar bhaga̍m pū̱ṣaṇa̱m brahma̍ṇa̱s pati̍m prā̱taḥ soma̍m u̱ta ru̱draṁ hu̍vema ||

prā̱taḥ | a̱gnim | pra̱taḥ | indra̍m | ha̱vā̱ma̱he̱ | pra̱taḥ | mi̱trāvaru̍ṇā | prā̱taḥ | a̱śvinā̍ |
pra̱taḥ | bhaga̍m | pū̱ṣaṇa̍m | brahma̍ṇaḥ | pati̍m | pra̱taḥ | soma̍m | u̱ta | ru̱dram | hu̱ve̱ma̱ ||7.041.01||

7.041.02a prā̱ta̱rjita̱m bhaga̍m u̱graṁ hu̍vema va̱yam pu̱tram adi̍te̱r yo vi̍dha̱rtā |
7.041.02c ā̱dhraś ci̱d yam manya̍mānas tu̱raś ci̱d rājā̍ ci̱d yam bhaga̍m bha̱kṣīty āha̍ ||

prā̱ta̱ḥ-jita̍m | bhaga̍m | u̱gram | hu̱ve̱ma̱ | va̱yam | pu̱tram | adi̍teḥ | yaḥ | vi̱-dha̱rtā |
ā̱dhraḥ | ci̱t | yam | manya̍mānaḥ | tu̱raḥ | ci̱t | rājā̍ | ci̱t | yam | bhaga̍m | bha̱kṣi̱ | iti̍ | āha̍ ||7.041.02||

7.041.03a bhaga̱ praṇe̍ta̱r bhaga̱ satya̍rādho̱ bhage̱māṁ dhiya̱m ud a̍vā̱ dada̍n naḥ |
7.041.03c bhaga̱ pra ṇo̍ janaya̱ gobhi̱r aśvai̱r bhaga̱ pra nṛbhi̍r nṛ̱vanta̍ḥ syāma ||

bhaga̍ | pra-ne̍ta̱riti̱ pra-ne̍taḥ | bhaga̍ | satya̍-rādhaḥ | bhaga̍ | i̱mām | dhiya̍m | ut | a̱va̱ | dada̍t | na̱ḥ |
bhaga̍ | pra | na̱ḥ | ja̱na̱ya̱ | gobhi̍ḥ | aśvai̍ḥ | bhaga̍ | pra | nṛ-bhi̍ḥ | nṛ̱-vanta̍ḥ | syā̱ma̱ ||7.041.03||

7.041.04a u̱tedānī̱m bhaga̍vantaḥ syāmo̱ta pra̍pi̱tva u̱ta madhye̱ ahnā̍m |
7.041.04c u̱todi̍tā maghava̱n sūrya̍sya va̱yaṁ de̱vānā̍ṁ suma̱tau syā̍ma ||

uta̍ | i̱dānī̍m | bhaga̍-vantaḥ | syā̱ma̱ | u̱ta | pra̱-pi̱tve | u̱ta | madhye̍ | ahnā̍m |
u̱ta | ut-i̍tā | ma̱gha̱-va̱n | sūrya̍sya | va̱yam | de̱vānā̍m | su̱-ma̱tau | syā̱ma̱ ||7.041.04||

7.041.05a bhaga̍ e̱va bhaga̍vām̐ astu devā̱s tena̍ va̱yam bhaga̍vantaḥ syāma |
7.041.05c taṁ tvā̍ bhaga̱ sarva̱ ij jo̍havīti̱ sa no̍ bhaga purae̱tā bha̍ve̱ha ||

bhaga̍ḥ | e̱va | bhaga̍-vān | a̱stu̱ | de̱vā̱ḥ | tena̍ | va̱yam | bhaga̍-vantaḥ | syā̱ma̱ |
tam | tvā̱ | bha̱ga̱ | sarva̍ḥ | it | jo̱ha̱vī̱ti̱ | saḥ | na̱ḥ | bha̱ga̱ | pu̱ra̱ḥ-e̱tā | bha̱va̱ | i̱ha ||7.041.05||

7.041.06a sam a̍dhva̱rāyo̱ṣaso̍ namanta dadhi̱krāve̍va̱ śuca̍ye pa̱dāya̍ |
7.041.06c a̱rvā̱cī̱naṁ va̍su̱vida̱m bhaga̍ṁ no̱ ratha̍m i̱vāśvā̍ vā̱jina̱ ā va̍hantu ||

sam | a̱dhva̱rāya̍ | u̱ṣasa̍ḥ | na̱ma̱nta̱ | da̱dhi̱krāvā̍-iva | śuca̍ye | pa̱dāya̍ |
a̱rvā̱cī̱nam | va̱su̱-vida̍m | bhaga̍m | na̱ḥ | ratha̍m-iva | aśvā̍ḥ | vā̱jina̍ḥ | ā | va̱ha̱ntu̱ ||7.041.06||

7.041.07a aśvā̍vatī̱r goma̍tīr na u̱ṣāso̍ vī̱rava̍tī̱ḥ sada̍m ucchantu bha̱drāḥ |
7.041.07c ghṛ̱taṁ duhā̍nā vi̱śvata̱ḥ prapī̍tā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

aśva̍-vatīḥ | go-ma̍tīḥ | na̱ḥ | u̱ṣasa̍ḥ | vī̱ra-va̍tīḥ | sada̍m | u̱ccha̱ntu̱ | bha̱drāḥ |
ghṛ̱tam | duhā̍nāḥ | vi̱śvata̍ḥ | pra-pī̍tāḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.041.07||


7.042.01a pra bra̱hmāṇo̱ aṅgi̍raso nakṣanta̱ pra kra̍nda̱nur na̍bha̱nya̍sya vetu |
7.042.01c pra dhe̱nava̍ uda̱pruto̍ navanta yu̱jyātā̱m adrī̍ adhva̱rasya̱ peśa̍ḥ ||

pra | bra̱hmāṇa̍ḥ | aṅgi̍rasaḥ | na̱kṣa̱nta̱ | pra | kra̱nda̱nuḥ | na̱bha̱nya̍sya | ve̱tu̱ |
pra | dhe̱nava̍ḥ | u̱da̱-pruta̍ḥ | na̱va̱nta̱ | yu̱jyātā̍m | adrī̱ iti̍ | a̱dhva̱rasya̍ | peśa̍ḥ ||7.042.01||

7.042.02a su̱gas te̍ agne̱ sana̍vitto̱ adhvā̍ yu̱kṣvā su̱te ha̱rito̍ ro̱hita̍ś ca |
7.042.02c ye vā̱ sadma̍nn aru̱ṣā vī̍ra̱vāho̍ hu̱ve de̱vānā̱ṁ jani̍māni sa̱ttaḥ ||

su̱-gaḥ | te̱ | a̱gne̱ | sana̍-vittaḥ | adhvā̍ | yu̱kṣva | su̱te | ha̱rita̍ḥ | ro̱hita̍ḥ | ca̱ |
ye | vā̱ | sadma̍n | a̱ru̱ṣāḥ | vī̱ra̱-vāha̍ḥ | hu̱ve | de̱vānā̍m | jani̍māni | sa̱ttaḥ ||7.042.02||

7.042.03a sam u̍ vo ya̱jñam ma̍haya̱n namo̍bhi̱ḥ pra hotā̍ ma̱ndro ri̍rica upā̱ke |
7.042.03c yaja̍sva̱ su pu̍rvaṇīka de̱vān ā ya̱jñiyā̍m a̱rama̍tiṁ vavṛtyāḥ ||

sam | ū̱m̐ iti̍ | va̱ḥ | ya̱jñam | ma̱ha̱ya̱n | nama̍ḥ-bhiḥ | pra | hotā̍ | ma̱ndraḥ | ri̱ri̱ce̱ | u̱pā̱ke |
yaja̍sva | su | pu̱ru̱-a̱nī̱ka̱ | de̱vān | ā | ya̱jñiyā̍m | a̱ra-ma̍tim | va̱vṛ̱tyā̱ḥ ||7.042.03||

7.042.04a ya̱dā vī̱rasya̍ re̱vato̍ duro̱ṇe syo̍na̱śīr ati̍thir ā̱cike̍tat |
7.042.04c suprī̍to a̱gniḥ sudhi̍to̱ dama̱ ā sa vi̱śe dā̍ti̱ vārya̱m iya̍tyai ||

ya̱dā | vī̱rasya̍ | re̱vata̍ḥ | du̱ro̱ṇe | syo̱na̱-śīḥ | ati̍thiḥ | ā̱-cike̍tat |
su-prī̍taḥ | a̱gniḥ | su-dhi̍taḥ | dame̍ | ā | saḥ | vi̱śe | dā̱ti̱ | vārya̍m | iya̍tyai ||7.042.04||

7.042.05a i̱maṁ no̍ agne adhva̱raṁ ju̍ṣasva ma̱rutsv indre̍ ya̱śasa̍ṁ kṛdhī naḥ |
7.042.05c ā naktā̍ ba̱rhiḥ sa̍datām u̱ṣāso̱śantā̍ mi̱trāvaru̍ṇā yaje̱ha ||

i̱mam | na̱ḥ | a̱gne̱ | a̱dhva̱ram | ju̱ṣa̱sva̱ | ma̱rut-su̍ | indre̍ | ya̱śasa̍m | kṛ̱dhi̱ | na̱ḥ |
ā | naktā̍ | ba̱rhiḥ | sa̱da̱tā̱m | u̱ṣasā̍ | u̱śantā̍ | mi̱trāvaru̍ṇā | ya̱ja̱ | i̱ha ||7.042.05||

7.042.06a e̱vāgniṁ sa̍ha̱sya1̱̍ṁ vasi̍ṣṭho rā̱yaskā̍mo vi̱śvapsnya̍sya staut |
7.042.06c iṣa̍ṁ ra̱yim pa̍pratha̱d vāja̍m a̱sme yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

e̱va | a̱gnim | sa̱ha̱sya̍m | vasi̍ṣṭhaḥ | rā̱yaḥ-kā̍maḥ | vi̱śva-psnya̍sya | stau̱t |
iṣa̍m | ra̱yim | pa̱pra̱tha̱t | vāja̍m | a̱sme iti̍ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.042.06||


7.043.01a pra vo̍ ya̱jñeṣu̍ deva̱yanto̍ arca̱n dyāvā̱ namo̍bhiḥ pṛthi̱vī i̱ṣadhyai̍ |
7.043.01c yeṣā̱m brahmā̱ṇy asa̍māni̱ viprā̱ viṣva̍g vi̱yanti̍ va̱nino̱ na śākhā̍ḥ ||

pra | va̱ḥ | ya̱jñeṣu̍ | de̱va̱-yanta̍ḥ | a̱rca̱n | dyāvā̍ | nama̍ḥ-bhiḥ | pṛ̱thi̱vī iti̍ | i̱ṣadhyai̍ |
yeṣā̍m | brahmā̍ṇi | asa̍māni | viprā̍ | viṣva̍k | vi̱-yanti̍ | va̱nina̍ḥ | na | śākhā̍ḥ ||7.043.01||

7.043.02a pra ya̱jña e̍tu̱ hetvo̱ na sapti̱r ud ya̍cchadhva̱ṁ sama̍naso ghṛ̱tācī̍ḥ |
7.043.02c stṛ̱ṇī̱ta ba̱rhir a̍dhva̱rāya̍ sā̱dhūrdhvā śo̱cīṁṣi̍ deva̱yūny a̍sthuḥ ||

pra | ya̱jñaḥ | e̱tu̱ | hetva̍ḥ | na | sapti̍ḥ | ut | ya̱ccha̱dhva̱m | sa-ma̍nasaḥ | ghṛ̱tācī̍ḥ |
stṛ̱ṇī̱ta | ba̱rhiḥ | a̱dhva̱rāya̍ | sā̱dhu | ū̱rdhvā | śo̱cīṁṣi̍ | de̱va̱-yūni̍ | a̱sthu̱ḥ ||7.043.02||

7.043.03a ā pu̱trāso̱ na mā̱tara̱ṁ vibhṛ̍trā̱ḥ sānau̍ de̱vāso̍ ba̱rhiṣa̍ḥ sadantu |
7.043.03c ā vi̱śvācī̍ vida̱thyā̍m ana̱ktv agne̱ mā no̍ de̱vatā̍tā̱ mṛdha̍s kaḥ ||

ā | pu̱trāsa̍ḥ | na | mā̱tara̍m | vi-bhṛ̍trāḥ | sānau̍ | de̱vāsa̍ḥ | ba̱rhiṣa̍ḥ | sa̱da̱ntu̱ |
ā | vi̱śvācī̍ | vi̱da̱thyā̍m | a̱na̱ktu̱ | agne̍ | mā | na̱ḥ | de̱va-tā̍tā | mṛdha̍ḥ | ka̱riti̍ kaḥ ||7.043.03||

7.043.04a te sī̍ṣapanta̱ joṣa̱m ā yaja̍trā ṛ̱tasya̱ dhārā̍ḥ su̱dughā̱ duhā̍nāḥ |
7.043.04c jyeṣṭha̍ṁ vo a̱dya maha̱ ā vasū̍nā̱m ā ga̍ntana̱ sama̍naso̱ yati̱ ṣṭha ||

te | sī̱ṣa̱pa̱nta̱ | joṣa̍m | ā | yaja̍trāḥ | ṛ̱tasya̍ | dhārā̍ḥ | su̱-dughā̍ḥ | duhā̍nāḥ |
jyeṣṭha̍m | va̱ḥ | a̱dya | maha̍ḥ | ā | vasū̍nām | ā | ga̱nta̱na̱ | sa-ma̍nasaḥ | yati̍ | stha ||7.043.04||

7.043.05a e̱vā no̍ agne vi̱kṣv ā da̍śasya̱ tvayā̍ va̱yaṁ sa̍hasāva̱nn āskrā̍ḥ |
7.043.05c rā̱yā yu̱jā sa̍dha̱mādo̱ ari̍ṣṭā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

e̱va | na̱ḥ | a̱gne̱ | vi̱kṣu | ā | da̱śa̱sya̱ | tvayā̍ | va̱yam | sa̱ha̱sā̱-va̱n | āskrā̍ḥ |
rā̱yā | yu̱jā | sa̱dha̱-māda̍ḥ | ari̍ṣṭāḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.043.05||


7.044.01a da̱dhi̱krāṁ va̍ḥ pratha̱mam a̱śvino̱ṣasa̍m a̱gniṁ sami̍ddha̱m bhaga̍m ū̱taye̍ huve |
7.044.01c indra̱ṁ viṣṇu̍m pū̱ṣaṇa̱m brahma̍ṇa̱s pati̍m ādi̱tyān dyāvā̍pṛthi̱vī a̱paḥ sva̍ḥ ||

da̱dhi̱-krām | va̱ḥ | pra̱tha̱mam | a̱śvinā̍ | u̱ṣasa̍m | a̱gnim | sam-i̍ddham | bhaga̍m | ū̱taye̍ | hu̱ve̱ |
indra̍m | viṣṇu̍m | pū̱ṣaṇa̍m | brahma̍ṇaḥ | pati̍m | ā̱di̱tyān | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | a̱paḥ | sva̍ḥ ||7.044.01||

7.044.02a da̱dhi̱krām u̱ nama̍sā bo̱dhaya̍nta u̱dīrā̍ṇā ya̱jñam u̍papra̱yanta̍ḥ |
7.044.02c iḻā̍ṁ de̱vīm ba̱rhiṣi̍ sā̱daya̍nto̱ 'śvinā̱ viprā̍ su̱havā̍ huvema ||

da̱dhi̱-krām | ū̱m̐ iti̍ | nama̍sā | bo̱dhaya̍ntaḥ | u̱t-īrā̍ṇāḥ | ya̱jñam | u̱pa̱-pra̱yanta̍ḥ |
iḻā̍m | de̱vīm | ba̱rhiṣi̍ | sā̱daya̍ntaḥ | a̱śvinā̍ | viprā̍ḥ | su̱-havā̍ | hu̱ve̱ma̱ ||7.044.02||

7.044.03a da̱dhi̱krāvā̍ṇam bubudhā̱no a̱gnim upa̍ bruva u̱ṣasa̱ṁ sūrya̱ṁ gām |
7.044.03c bra̱dhnam ma̍m̐śca̱tor varu̍ṇasya ba̱bhruṁ te viśvā̱smad du̍ri̱tā yā̍vayantu ||

da̱dhi̱-krāvā̍ṇam | bu̱bu̱dhā̱naḥ | a̱gnim | upa̍ | bru̱ve̱ | u̱ṣasa̍m | sūrya̍m | gām |
bra̱dhnam | ma̱m̐śca̱toḥ | varu̍ṇasya | ba̱bhrum | te | viśvā̍ | a̱smat | du̱ḥ-i̱tā | ya̱va̱ya̱ntu̱ ||7.044.03||

7.044.04a da̱dhi̱krāvā̍ pratha̱mo vā̱jy arvāgre̱ rathā̍nām bhavati prajā̱nan |
7.044.04c sa̱ṁvi̱dā̱na u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇādi̱tyebhi̱r vasu̍bhi̱r aṅgi̍robhiḥ ||

da̱dhi̱-krāvā̍ | pra̱tha̱maḥ | vā̱jī | arvā̍ | agre̍ | rathā̍nām | bha̱va̱ti̱ | pra̱-jā̱nan |
sa̱m-vi̱dā̱naḥ | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | ā̱di̱tyebhi̍ḥ | vasu̍-bhiḥ | aṅgi̍raḥ-bhiḥ ||7.044.04||

7.044.05a ā no̍ dadhi̱krāḥ pa̱thyā̍m anaktv ṛ̱tasya̱ panthā̱m anve̍ta̱vā u̍ |
7.044.05c śṛ̱ṇotu̍ no̱ daivya̱ṁ śardho̍ a̱gniḥ śṛ̱ṇvantu̱ viśve̍ mahi̱ṣā amū̍rāḥ ||

ā | na̱ḥ | da̱dhi̱-krāḥ | pa̱thyā̍m | a̱na̱ktu̱ | ṛ̱tasya̍ | panthā̍m | anu̍-e̱ta̱vai | ū̱m̐ iti̍ |
śṛ̱ṇotu̍ | na̱ḥ | daivya̍m | śardha̍ḥ | a̱gniḥ | śṛ̱ṇvantu̍ | viśve̍ | ma̱hi̱ṣāḥ | amū̍rāḥ ||7.044.05||


7.045.01a ā de̱vo yā̍tu savi̱tā su̱ratno̍ 'ntarikṣa̱prā vaha̍māno̱ aśvai̍ḥ |
7.045.01c haste̱ dadhā̍no̱ naryā̍ pu̱rūṇi̍ nive̱śaya̍ñ ca prasu̱vañ ca̱ bhūma̍ ||

ā | de̱vaḥ | yā̱tu̱ | sa̱vi̱tā | su̱-ratna̍ḥ | a̱nta̱ri̱kṣa̱-prāḥ | vaha̍mānaḥ | aśvai̍ḥ |
haste̍ | dadhā̍naḥ | naryā̍ | pu̱rūṇi̍ | ni̱-ve̱śaya̍n | ca̱ | pra̱-su̱van | ca̱ | bhūma̍ ||7.045.01||

7.045.02a ud a̍sya bā̱hū śi̍thi̱rā bṛ̱hantā̍ hira̱ṇyayā̍ di̱vo antā̍m̐ anaṣṭām |
7.045.02c nū̱naṁ so a̍sya mahi̱mā pa̍niṣṭa̱ sūra̍ś cid asmā̱ anu̍ dād apa̱syām ||

ut | a̱sya̱ | bā̱hū iti̍ | śi̱thi̱rā | bṛ̱hantā̍ | hi̱ra̱ṇyayā̍ | di̱vaḥ | antā̍n | a̱na̱ṣṭā̱m |
nū̱nam | saḥ | a̱sya̱ | ma̱hi̱mā | pa̱ni̱ṣṭa̱ | sūra̍ḥ | ci̱t | a̱smai̱ | anu̍ | dā̱t | a̱pa̱syām ||7.045.02||

7.045.03a sa ghā̍ no de̱vaḥ sa̍vi̱tā sa̱hāvā sā̍viṣa̱d vasu̍pati̱r vasū̍ni |
7.045.03c vi̱śraya̍māṇo a̱mati̍m urū̱cīm ma̍rta̱bhoja̍na̱m adha̍ rāsate naḥ ||

saḥ | gha̱ | na̱ḥ | de̱vaḥ | sa̱vi̱tā | sa̱ha-vā̍ | ā | sā̱vi̱ṣa̱t | vasu̍-patiḥ | vasū̍ni |
vi̱-śraya̍māṇaḥ | a̱mati̍m | u̱rū̱cīm | ma̱rta̱-bhoja̍nam | adha̍ | rā̱sa̱te̱ | na̱ḥ ||7.045.03||

7.045.04a i̱mā gira̍ḥ savi̱tāra̍ṁ suji̱hvam pū̱rṇaga̍bhastim īḻate supā̱ṇim |
7.045.04c ci̱traṁ vayo̍ bṛ̱had a̱sme da̍dhātu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

i̱māḥ | gira̍ḥ | sa̱vi̱tāra̍m | su̱-ji̱hvam | pū̱rṇa-ga̍bhastim | ī̱ḻa̱te̱ | su̱-pā̱ṇim |
ci̱tram | vaya̍ḥ | bṛ̱hat | a̱sme iti̍ | da̱dhā̱tu̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.045.04||


7.046.01a i̱mā ru̱drāya̍ sthi̱radha̍nvane̱ gira̍ḥ kṣi̱preṣa̍ve de̱vāya̍ sva̱dhāvne̍ |
7.046.01c aṣā̍ḻhāya̱ saha̍mānāya ve̱dhase̍ ti̱gmāyu̍dhāya bharatā śṛ̱ṇotu̍ naḥ ||

i̱māḥ | ru̱drāya̍ | sthi̱ra-dha̍nvane | gira̍ḥ | kṣi̱pra-sa̍ve | de̱vāya̍ | sva̱dhā-vne̍ |
aṣā̍ḻhāya | saha̍mānāya | ve̱dhase̍ | ti̱gma-ā̍yu̍dhāya | bha̱ra̱ta̱ | śṛ̱ṇotu̍ | na̱ḥ ||7.046.01||

7.046.02a sa hi kṣaye̍ṇa̱ kṣamya̍sya̱ janma̍na̱ḥ sāmrā̍jyena di̱vyasya̱ ceta̍ti |
7.046.02c ava̱nn ava̍ntī̱r upa̍ no̱ dura̍ś carānamī̱vo ru̍dra̱ jāsu̍ no bhava ||

saḥ | hi | kṣaye̍ṇa | kṣamya̍sya | janma̍naḥ | sām-rā̍jyena | di̱vyasya̍ | ceta̍ti |
ava̍n | ava̍ntīḥ | upa̍ | na̱ḥ | dura̍ḥ | ca̱ra̱ | a̱na̱mī̱vaḥ | ru̱dra̱ | jāsu̍ | na̱ḥ | bha̱va̱ ||7.046.02||

7.046.03a yā te̍ di̱dyud ava̍sṛṣṭā di̱vas pari̍ kṣma̱yā cara̍ti̱ pari̱ sā vṛ̍ṇaktu naḥ |
7.046.03c sa̱hasra̍ṁ te svapivāta bheṣa̱jā mā na̍s to̱keṣu̱ tana̍yeṣu rīriṣaḥ ||

yā | te̱ | di̱dyut | ava̍-sṛṣṭā | di̱vaḥ | pari̍ | kṣma̱yā | cara̍ti | pari̍ | sā | vṛ̱ṇa̱ktu̱ | na̱ḥ |
sa̱hasra̍m | te̱ | su̱-a̱pi̱vā̱ta̱ | bhe̱ṣa̱jā | mā | na̱ḥ | to̱keṣu̍ | tana̍yeṣu | ri̱ri̱ṣa̱ḥ ||7.046.03||

7.046.04a mā no̍ vadhī rudra̱ mā parā̍ dā̱ mā te̍ bhūma̱ prasi̍tau hīḻi̱tasya̍ |
7.046.04c ā no̍ bhaja ba̱rhiṣi̍ jīvaśa̱ṁse yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

mā | na̱ḥ | va̱dhī̱ḥ | ru̱dra̱ | mā | parā̍ | dā̱ḥ | mā | te̱ | bhū̱ma̱ | pra-si̍tau | hī̱ḻi̱tasya̍ |
ā | na̱ḥ | bha̱ja̱ | ba̱rhiṣi̍ | jī̱va̱-śa̱ṁse | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.046.04||


7.047.01a āpo̱ yaṁ va̍ḥ pratha̱maṁ de̍va̱yanta̍ indra̱pāna̍m ū̱rmim akṛ̍ṇvate̱ḻaḥ |
7.047.01c taṁ vo̍ va̱yaṁ śuci̍m ari̱pram a̱dya ghṛ̍ta̱pruṣa̱m madhu̍mantaṁ vanema ||

āpa̍ḥ | yam | va̱ḥ | pra̱tha̱mam | da̱va̱-yanta̍ḥ | i̱ndra̱-pāna̍m | ū̱rmim | akṛ̍ṇvata | i̱ḻaḥ |
tam | va̱ḥ | va̱yam | śuci̍m | a̱ri̱pram | a̱dya | ghṛ̱ta̱-pruṣa̍m | madhu̍-mantam | va̱ne̱ma̱ ||7.047.01||

7.047.02a tam ū̱rmim ā̍po̱ madhu̍mattamaṁ vo̱ 'pāṁ napā̍d avatv āśu̱hemā̍ |
7.047.02c yasmi̱nn indro̱ vasu̍bhir mā̱dayā̍te̱ tam a̍śyāma deva̱yanto̍ vo a̱dya ||

tam | ū̱rmim | ā̱pa̱ḥ | madhu̍mat-tamam | va̱ḥ | a̱pām | napā̍t | a̱va̱tu̱ | ā̱śu̱-hemā̍ |
yasmi̍n | indra̍ḥ | vasu̍-bhiḥ | mā̱dayā̍te | tam | a̱śyā̱ma̱ | de̱va̱-yanta̍ḥ | va̱ḥ | a̱dya ||7.047.02||

7.047.03a śa̱tapa̍vitrāḥ sva̱dhayā̱ mada̍ntīr de̱vīr de̱vānā̱m api̍ yanti̱ pātha̍ḥ |
7.047.03c tā indra̍sya̱ na mi̍nanti vra̱tāni̱ sindhu̍bhyo ha̱vyaṁ ghṛ̱tava̍j juhota ||

śa̱ta-pa̍vitrāḥ | sva̱dhayā̍ | mada̍ntīḥ | de̱vīḥ | de̱vānā̍m | api̍ | ya̱nti̱ | pātha̍ḥ |
tāḥ | indra̍sya | na | mi̱na̱nti̱ | vra̱tāni̍ | sindhu̍-bhyaḥ | ha̱vyam | ghṛ̱ta-va̍t | ju̱ho̱ta̱ ||7.047.03||

7.047.04a yāḥ sūryo̍ ra̱śmibhi̍r āta̱tāna̱ yābhya̱ indro̱ ara̍dad gā̱tum ū̱rmim |
7.047.04c te si̍ndhavo̱ vari̍vo dhātanā no yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

yāḥ | sūrya̍ḥ | ra̱śmi-bhi̍ḥ | ā̱-ta̱tāna̍ | yābhya̍ḥ | indra̍ḥ | ara̍dat | gā̱tum | ū̱rmim |
te | si̱ndha̱va̱ḥ | vari̍vaḥ | dhā̱ta̱na̱ | na̱ḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.047.04||


7.048.01a ṛbhu̍kṣaṇo vājā mā̱daya̍dhvam a̱sme na̍ro maghavānaḥ su̱tasya̍ |
7.048.01c ā vo̱ 'rvāca̱ḥ krata̍vo̱ na yā̱tāṁ vibhvo̱ ratha̱ṁ narya̍ṁ vartayantu ||

ṛbhu̍-kṣaṇaḥ | vā̱jā̱ḥ | mā̱daya̍dhvam | a̱sme iti̍ | na̱ra̱ḥ | ma̱gha̱-vā̱na̱ḥ | su̱tasya̍ |
ā | va̱ḥ | a̱rvāca̍ḥ | krata̍vaḥ | na | yā̱tām | vi-bhva̍ḥ | ratha̍m | narya̍m | va̱rta̱ya̱ntu̱ ||7.048.01||

7.048.02a ṛ̱bhur ṛ̱bhubhi̍r a̱bhi va̍ḥ syāma̱ vibhvo̍ vi̱bhubhi̱ḥ śava̍sā̱ śavā̍ṁsi |
7.048.02c vājo̍ a̱smām̐ a̍vatu̱ vāja̍sātā̱v indre̍ṇa yu̱jā ta̍ruṣema vṛ̱tram ||

ṛ̱bhuḥ | ṛ̱bhu-bhi̍ḥ | a̱bhi | va̱ḥ | syā̱ma̱ | vi-bhva̍ḥ | vi̱-bhumi̍ḥ | śava̍sā | śavā̍ṁsi |
vāja̍ḥ | a̱smān | a̱va̱tu̱ | vāja̍-sātau | indre̍ṇa | yu̱jā | ta̱ru̱ṣe̱ma̱ | vṛ̱tram ||7.048.02||

7.048.03a te ci̱d dhi pū̱rvīr a̱bhi santi̍ śā̱sā viśvā̍m̐ a̱rya u̍pa̱ratā̍ti vanvan |
7.048.03c indro̱ vibhvā̍m̐ ṛbhu̱kṣā vājo̍ a̱ryaḥ śatro̍r mitha̱tyā kṛ̍ṇava̱n vi nṛ̱mṇam ||

te | ci̱t | hi | pū̱rvīḥ | a̱bhi | santi̍ | śā̱sā | viśvān | a̱ryaḥ | u̱pa̱ra-tā̍ti | va̱nva̱n |
indra̍ḥ | vi-bhvā̍ | ṛ̱bhu̱kṣāḥ | vāja̍ḥ | a̱ryaḥ | śatro̍ḥ | mi̱tha̱tyā | kṛ̱ṇa̱va̱n | vi | nṛ̱mṇam ||7.048.03||

7.048.04a nū de̍vāso̱ vari̍vaḥ kartanā no bhū̱ta no̱ viśve 'va̍se sa̱joṣā̍ḥ |
7.048.04c sam a̱sme iṣa̱ṁ vasa̍vo dadīran yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

nu | de̱vā̱sa̱ḥ | vari̍vaḥ | ka̱rta̱na̱ | na̱ḥ | bhū̱ta | na̱ḥ | viśve̍ | ava̍se | sa̱-joṣā̍ḥ |
sam | a̱sme iti̍ | iṣa̍m | vasa̍vaḥ | da̱dī̱ra̱n | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.048.04||


7.049.01a sa̱mu̱drajye̍ṣṭhāḥ sali̱lasya̱ madhyā̍t punā̱nā ya̱nty ani̍viśamānāḥ |
7.049.01c indro̱ yā va̱jrī vṛ̍ṣa̱bho ra̱rāda̱ tā āpo̍ de̱vīr i̱ha mām a̍vantu ||

sa̱mu̱dra-jye̍ṣṭhāḥ | sa̱li̱lasya̍ | madhyā̍t | pu̱nā̱nāḥ | ya̱nti̱ | ani̍-viśamānāḥ |
indra̍ḥ | yāḥ | va̱jrī | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | ra̱rāda̍ | tāḥ | āpa̍ḥ | de̱vīḥ | i̱ha | mām | a̱va̱ntu̱ ||7.049.01||

7.049.02a yā āpo̍ di̱vyā u̱ta vā̱ srava̍nti kha̱nitri̍mā u̱ta vā̱ yāḥ sva̍ya̱ṁjāḥ |
7.049.02c sa̱mu̱drārthā̱ yāḥ śuca̍yaḥ pāva̱kās tā āpo̍ de̱vīr i̱ha mām a̍vantu ||

yāḥ | āpa̍ḥ | di̱vyāḥ | u̱ta | vā̱ | srava̍nti | kha̱nitri̍māḥ | u̱ta | vā̱ | yāḥ | sva̱ya̱m-jāḥ |
sa̱mu̱dra-a̍rthāḥ | yāḥ | śuca̍yaḥ | pā̱va̱kāḥ | tāḥ | āpa̍ḥ | de̱vīḥ | i̱ha | mām | a̱va̱ntu̱ ||7.049.02||

7.049.03a yāsā̱ṁ rājā̱ varu̍ṇo̱ yāti̱ madhye̍ satyānṛ̱te a̍va̱paśya̱ñ janā̍nām |
7.049.03c ma̱dhu̱ścuta̱ḥ śuca̍yo̱ yāḥ pā̍va̱kās tā āpo̍ de̱vīr i̱ha mām a̍vantu ||

yāsā̍m | rājā̍ | varu̍ṇaḥ | yāti̍ | madhye̍ | sa̱tyā̱nṛ̱te iti̍ | a̱va̱-paśya̍n | janā̍nām |
ma̱dhu̱-ścuta̍ḥ | śuca̍yaḥ | yāḥ | pā̱va̱kāḥ | tāḥ | āpa̍ḥ | de̱vīḥ | i̱ha | mām | a̱va̱ntu̱ ||7.049.03||

7.049.04a yāsu̱ rājā̱ varu̍ṇo̱ yāsu̱ somo̱ viśve̍ de̱vā yāsūrja̱m mada̍nti |
7.049.04c vai̱śvā̱na̱ro yāsv a̱gniḥ pravi̍ṣṭa̱s tā āpo̍ de̱vīr i̱ha mām a̍vantu ||

yāsu̍ | rājā̍ | varu̍ṇaḥ | yāsu̍ | soma̍ḥ | viśve̍ | de̱vāḥ | yāsu̍ | ūrja̍m | mada̍nti |
vai̱śvā̱na̱raḥ | yāsu̍ | a̱gniḥ | pra-vi̍ṣṭaḥ | tāḥ | āpa̍ḥ | de̱vīḥ | i̱ha | mām | a̱va̱ntu̱ ||7.049.04||


7.050.01a ā mām mi̍trāvaruṇe̱ha ra̍kṣataṁ kulā̱yaya̍d vi̱śvaya̱n mā na̱ ā ga̍n |
7.050.01c a̱ja̱kā̱vaṁ du̱rdṛśī̍kaṁ ti̱ro da̍dhe̱ mā mām padye̍na̱ rapa̍sā vida̱t tsaru̍ḥ ||

ā | mām | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | i̱ha | ra̱kṣa̱ta̱m | ku̱lā̱yaya̍t | vi̱-śvaya̍t | mā | na̱ḥ | ā | ga̱n |
a̱ja̱kā̱-vam | du̱ḥ-dṛśī̍kam | ti̱raḥ | da̱dhe̱ | mā | mām | padye̍na | rapa̍sā | vi̱da̱t | tsaru̍ḥ ||7.050.01||

7.050.02a yad vi̱jāma̱n paru̍ṣi̱ vanda̍na̱m bhuva̍d aṣṭhī̱vantau̱ pari̍ ku̱lphau ca̱ deha̍t |
7.050.02c a̱gniṣ ṭac choca̱nn apa̍ bādhatām i̱to mā mām padye̍na̱ rapa̍sā vida̱t tsaru̍ḥ ||

yat | vi̱-jāma̍n | paru̍ṣi | vanda̍nam | bhuva̍t | a̱ṣṭhī̱vantau̍ | pari̍ | ku̱lphau | ca̱ | deha̍t |
a̱gniḥ | tat | śoca̍n | apa̍ | bā̱dha̱tā̱m | i̱taḥ | mā | mām | padye̍na | rapa̍sā | vi̱da̱t | tsaru̍ḥ ||7.050.02||

7.050.03a yac cha̍lma̱lau bhava̍ti̱ yan na̱dīṣu̱ yad oṣa̍dhībhya̱ḥ pari̱ jāya̍te vi̱ṣam |
7.050.03c viśve̍ de̱vā nir i̱tas tat su̍vantu̱ mā mām padye̍na̱ rapa̍sā vida̱t tsaru̍ḥ ||

yat | śa̱lma̱lau | bhava̍ti | yat | na̱dīṣu̍ | yat | oṣa̍dhībhyaḥ | pari̍ | jāya̍te | vi̱ṣam |
viśve̍ | de̱vāḥ | niḥ | i̱taḥ | tat | su̱va̱ntu̱ | mā | mām | padye̍na | rapa̍sā | vi̱da̱t | tsaru̍ḥ ||7.050.03||

7.050.04a yāḥ pra̱vato̍ ni̱vata̍ u̱dvata̍ uda̱nvatī̍r anuda̱kāś ca̱ yāḥ |
7.050.04c tā a̱smabhya̱m paya̍sā̱ pinva̍mānāḥ śi̱vā de̱vīr a̍śipa̱dā bha̍vantu̱ sarvā̍ na̱dyo̍ aśimi̱dā bha̍vantu ||

yāḥ | pra̱-vata̍ḥ | ni̱-vata̍ḥ | u̱t-vata̍ḥ | u̱da̱n-vatī̍ḥ | a̱nu̱da̱kāḥ | ca̱ | yāḥ |
tāḥ | a̱smabhya̍m | paya̍sā | pinva̍mānāḥ | śi̱vāḥ | de̱vīḥ | a̱śi̱pa̱dāḥ | bha̱va̱ntu̱ | sarvā̍ḥ | na̱dya̍ḥ | a̱śi̱mi̱dāḥ | bha̱va̱ntu̱ ||7.050.04||


7.051.01a ā̱di̱tyānā̱m ava̍sā̱ nūta̍nena sakṣī̱mahi̱ śarma̍ṇā̱ śaṁta̍mena |
7.051.01c a̱nā̱gā̱stve a̍diti̱tve tu̱rāsa̍ i̱maṁ ya̱jñaṁ da̍dhatu̱ śroṣa̍māṇāḥ ||

ā̱di̱tyānā̍m | ava̍sā | nūta̍nena | sa̱kṣī̱mahi̍ | śarma̍ṇā | śam-ta̍mena |
a̱nā̱gāḥ-tve | a̱di̱ti̱-tve | tu̱rāsa̍ḥ | i̱mam | ya̱jñam | da̱dha̱tu̱ | śroṣa̍māṇāḥ ||7.051.01||

7.051.02a ā̱di̱tyāso̱ adi̍tir mādayantām mi̱tro a̍rya̱mā varu̍ṇo̱ raji̍ṣṭhāḥ |
7.051.02c a̱smāka̍ṁ santu̱ bhuva̍nasya go̱pāḥ piba̍ntu̱ soma̱m ava̍se no a̱dya ||

ā̱di̱tyāsa̍ḥ | adi̍tiḥ | mā̱da̱ya̱ntā̱m | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | varu̍ṇaḥ | raji̍ṣṭhāḥ |
a̱smāka̍m | sa̱ntu̱ | bhuva̍nasya | go̱pāḥ | piba̍ntu | soma̍m | ava̍se | na̱ḥ | a̱dya ||7.051.02||

7.051.03a ā̱di̱tyā viśve̍ ma̱ruta̍ś ca̱ viśve̍ de̱vāś ca̱ viśva̍ ṛ̱bhava̍ś ca̱ viśve̍ |
7.051.03c indro̍ a̱gnir a̱śvinā̍ tuṣṭuvā̱nā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

ā̱di̱tyāḥ | viśve̍ | ma̱ruta̍ḥ | ca̱ | viśve̍ | de̱vāḥ | ca̱ | viśve̍ | ṛ̱bhava̍ḥ | ca̱ | viśve̍ |
indra̍ḥ | a̱gniḥ | a̱śvinā̍ | tu̱stu̱vā̱nāḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.051.03||


7.052.01a ā̱di̱tyāso̱ adi̍tayaḥ syāma̱ pūr de̍va̱trā va̍savo martya̱trā |
7.052.01c sane̍ma mitrāvaruṇā̱ sana̍nto̱ bhave̍ma dyāvāpṛthivī̱ bhava̍ntaḥ ||

ā̱di̱tyāsa̍ḥ | adi̍tayaḥ | syā̱ma̱ | pūḥ | de̱va̱-trā | va̱sa̱va̱ḥ | ma̱rtya̱-trā |
sane̍ma | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | sana̍ntaḥ | bhave̍ma | dyā̱vā̱pṛ̱thi̱vī̱ | bhava̍ntaḥ ||7.052.01||

7.052.02a mi̱tras tan no̱ varu̍ṇo māmahanta̱ śarma̍ to̱kāya̱ tana̍yāya go̱pāḥ |
7.052.02c mā vo̍ bhujemā̱nyajā̍ta̱m eno̱ mā tat ka̍rma vasavo̱ yac caya̍dhve ||

mi̱traḥ | tat | na̱ḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱nta̱ | śarma̍ | to̱kāya̍ | tana̍yāya | go̱pāḥ |
mā | va̱ḥ | bhu̱je̱ma̱ | a̱nya-jā̍tam | ena̍ḥ | mā | tat | ka̱rma̱ | va̱sa̱va̱ḥ | yat | caya̍dhve ||7.052.02||

7.052.03a tu̱ra̱ṇyavo 'ṅgi̍raso nakṣanta̱ ratna̍ṁ de̱vasya̍ savi̱tur i̍yā̱nāḥ |
7.052.03c pi̱tā ca̱ tan no̍ ma̱hān yaja̍tro̱ viśve̍ de̱vāḥ sama̍naso juṣanta ||

tu̱ra̱ṇyava̍ḥ | aṅgi̍rasaḥ | na̱kṣa̱nta̱ | ratna̍m | de̱vasya̍ | sa̱vi̱tuḥ | i̱yā̱nāḥ |
pi̱tā | ca̱ | tat | na̱ḥ | ma̱hān | yaja̍traḥ | viśve̍ | de̱vāḥ | sa-ma̍nasaḥ | ju̱ṣa̱nta̱ ||7.052.03||


7.053.01a pra dyāvā̍ ya̱jñaiḥ pṛ̍thi̱vī namo̍bhiḥ sa̱bādha̍ īḻe bṛha̱tī yaja̍tre |
7.053.01c te ci̱d dhi pūrve̍ ka̱vayo̍ gṛ̱ṇanta̍ḥ pu̱ro ma̱hī da̍dhi̱re de̱vapu̍tre ||

pra | dyāvā̍ | ya̱jñaiḥ | pṛ̱thi̱vī iti̍ | nama̍ḥ-bhiḥ | sa̱-bādha̍ḥ | ī̱ḻe̱ | bṛ̱ha̱tī iti̍ | yaja̍tre̱ iti̍ |
te iti̍ | ci̱t | hi | pūrve̍ | ka̱vaya̍ḥ | gṛ̱ṇanta̍ḥ | pu̱raḥ | ma̱hī iti̍ | da̱dhi̱re | de̱vapu̍tre̱ iti̍ de̱va-pu̍tre ||7.053.01||

7.053.02a pra pū̍rva̱je pi̱tarā̱ navya̍sībhir gī̱rbhiḥ kṛ̍ṇudhva̱ṁ sada̍ne ṛ̱tasya̍ |
7.053.02c ā no̍ dyāvāpṛthivī̱ daivye̍na̱ jane̍na yāta̱m mahi̍ vā̱ṁ varū̍tham ||

pra | pū̱rva̱je iti̍ pū̱rva̱-je | pi̱tarā̍ | navya̍sībhiḥ | gī̱ḥ-bhiḥ | kṛ̱ṇu̱dhva̱m | sada̍ne | ṛ̱tasya̍ |
ā | na̱ḥ | dyā̱vā̱pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | daivye̍na | jane̍na | yā̱ta̱m | mahi̍ | vā̱m | varū̍tham ||7.053.02||

7.053.03a u̱to hi vā̍ṁ ratna̱dheyā̍ni̱ santi̍ pu̱rūṇi̍ dyāvāpṛthivī su̱dāse̍ |
7.053.03c a̱sme dha̍tta̱ṁ yad asa̱d askṛ̍dhoyu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

u̱to iti̍ | hi | vā̱m | ra̱tna̱-dheyā̍ni | santi̍ | pu̱rūṇi̍ | dyā̱vā̱pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | su̱-dāse̍ |
a̱sme iti̍ | dha̱tta̱m | yat | asa̍t | askṛ̍dhoyu | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.053.03||


7.054.01a vāsto̍ṣ pate̱ prati̍ jānīhy a̱smān svā̍ve̱śo a̍namī̱vo bha̍vā naḥ |
7.054.01c yat tvema̍he̱ prati̱ tan no̍ juṣasva̱ śaṁ no̍ bhava dvi̱pade̱ śaṁ catu̍ṣpade ||

vāsto̍ḥ | pa̱te̱ | prati̍ | jā̱nī̱hi̱ | a̱smān | su̱-ā̱ve̱śaḥ | a̱na̱mī̱vaḥ | bha̱va̱ | na̱ḥ |
yat | tvā̱ | īma̍he | prati̍ | tat | na̱ḥ | ju̱ṣa̱sva̱ | śam | na̱ḥ | bha̱va̱ | dvi̱-pade̍ | śam | catu̍ḥ-pade ||7.054.01||

7.054.02a vāsto̍ṣ pate pra̱tara̍ṇo na edhi gaya̱sphāno̱ gobhi̱r aśve̍bhir indo |
7.054.02c a̱jarā̍sas te sa̱khye syā̍ma pi̱teva̍ pu̱trān prati̍ no juṣasva ||

vāsto̍ḥ | pa̱te̱ | pra̱-tara̍ṇaḥ | na̱ḥ | e̱dhi̱ | ga̱ya̱-sphāna̍ḥ | gobhi̍ḥ | aśve̍bhiḥ | i̱ndo̱ iti̍ |
a̱jarā̍saḥ | te̱ | sa̱khye | syā̱ma̱ | pi̱tā-i̍va | pu̱trān | prati̍ | na̱ḥ | ju̱ṣa̱sva̱ ||7.054.02||

7.054.03a vāsto̍ṣ pate śa̱gmayā̍ sa̱ṁsadā̍ te sakṣī̱mahi̍ ra̱ṇvayā̍ gātu̱matyā̍ |
7.054.03c pā̱hi kṣema̍ u̱ta yoge̱ vara̍ṁ no yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

vāsto̍ḥ | pa̱te̱ | śa̱gmayā̍ | sa̱m-sadā̍ | te̱ | sa̱kṣī̱mahi̍ | ra̱ṇvayā̍ | gā̱tu̱-matyā̍ |
pā̱hi | kṣeme̍ | u̱ta | yoge̍ | vara̍m | na̱ḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.054.03||


7.055.01a a̱mī̱va̱hā vā̍stoṣ pate̱ viśvā̍ rū̱pāṇy ā̍vi̱śan |
7.055.01c sakhā̍ su̱śeva̍ edhi naḥ ||

a̱mī̱va̱-hā | vā̱sto̱ḥ | pa̱te̱ | viśvā̍ | rū̱pāṇi̍ | ā̱-vi̱śan |
sakhā̍ | su̱-śeva̍ḥ | e̱dhi̱ | na̱ḥ ||7.055.01||

7.055.02a yad a̍rjuna sārameya da̱taḥ pi̍śaṅga̱ yaccha̍se |
7.055.02c vī̍va bhrājanta ṛ̱ṣṭaya̱ upa̱ srakve̍ṣu̱ bapsa̍to̱ ni ṣu sva̍pa ||

yat | a̱rju̱na̱ | sā̱ra̱me̱ya̱ | da̱taḥ | pi̱śa̱ṅga̱ | yaccha̍se |
vi-i̍va | bhrā̱ja̱nte̱ | ṛ̱ṣṭaya̍ḥ | upa̍ | srakve̍ṣu | bapsa̍taḥ | ni | su | sva̱pa̱ ||7.055.02||

7.055.03a ste̱naṁ rā̍ya sārameya̱ taska̍raṁ vā punaḥsara |
7.055.03c sto̱tṝn indra̍sya rāyasi̱ kim a̱smān du̍cchunāyase̱ ni ṣu sva̍pa ||

ste̱nam | rā̱ya̱ | sā̱ra̱me̱ya̱ | taska̍ram | vā̱ | pu̱na̱ḥ-sa̱ra̱ |
sto̱tṝn | indra̍sya | rā̱ya̱si̱ | kim | a̱smān | du̱cchu̱na̱-ya̱se̱ | ni | su | sva̱pa̱ ||7.055.03||

7.055.04a tvaṁ sū̍ka̱rasya̍ dardṛhi̱ tava̍ dardartu sūka̱raḥ |
7.055.04c sto̱tṝn indra̍sya rāyasi̱ kim a̱smān du̍cchunāyase̱ ni ṣu sva̍pa ||

tvam | sū̱ka̱rasya̍ | da̱rdṛ̱hi̱ | tava̍ | da̱rda̱rtu̱ | sū̱ka̱raḥ |
sto̱tṝn | indra̍sya | rā̱ya̱si̱ | kim | a̱smān | du̱cchu̱na̱-ya̱se̱ | ni | su | sva̱pa̱ ||7.055.04||

7.055.05a sastu̍ mā̱tā sastu̍ pi̱tā sastu̱ śvā sastu̍ vi̱śpati̍ḥ |
7.055.05c sa̱santu̱ sarve̍ jñā̱taya̱ḥ sastv a̱yam a̱bhito̱ jana̍ḥ ||

sastu̍ | mā̱tā | sastu̍ | pi̱tā | sastu̍ | śvā | sastu̍ | vi̱śpati̍ḥ |
sa̱santu̍ | sarve̍ | jñā̱taya̍ḥ | sastu̍ | a̱yam | a̱bhita̍ḥ | jana̍ḥ ||7.055.05||

7.055.06a ya āste̱ yaś ca̱ cara̍ti̱ yaś ca̱ paśya̍ti no̱ jana̍ḥ |
7.055.06c teṣā̱ṁ saṁ ha̍nmo a̱kṣāṇi̱ yathe̱daṁ ha̱rmyaṁ tathā̍ ||

yaḥ | āste̍ | yaḥ | ca̱ | cara̍ti̱ | yaḥ | ca̱ | paśya̍ti | na̱ḥ | jana̍ḥ |
teṣā̍m | sam | ha̱nma̱ḥ | a̱kṣāṇi̍ | yathā̍ | i̱dam | ha̱rmyam | tathā̍ ||7.055.06||

7.055.07a sa̱hasra̍śṛṅgo vṛṣa̱bho yaḥ sa̍mu̱drād u̱dāca̍rat |
7.055.07c tenā̍ saha̱sye̍nā va̱yaṁ ni janā̍n svāpayāmasi ||

sa̱hasra̍-śṛṅgaḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | yaḥ | sa̱mu̱drāt | u̱t-āca̍rat |
tena̍ | sa̱ha̱sye̍na | va̱yam | ni | janā̍n | svā̱pa̱yā̱ma̱si̱ ||7.055.07||

7.055.08a pro̱ṣṭhe̱śa̱yā va̍hyeśa̱yā nārī̱r yās ta̍lpa̱śīva̍rīḥ |
7.055.08c striyo̱ yāḥ puṇya̍gandhā̱s tāḥ sarvā̍ḥ svāpayāmasi ||

pro̱ṣṭhe̱-śa̱yāḥ | va̱hye̱-śa̱yāḥ | nārī̍ḥ | yāḥ | ta̱lpa̱-śīva̍rīḥ |
sriya̍ḥ | yāḥ | puṇya̍-gandhāḥ | tāḥ | sarvā̍ḥ | svā̱pa̱yā̱ma̱si̱ ||7.055.08||


7.056.01a ka ī̱ṁ vya̍ktā̱ nara̱ḥ sanī̍ḻā ru̱drasya̱ maryā̱ adha̱ svaśvā̍ḥ ||

ke | ī̱m | vi-a̍ktāḥ | nara̍ḥ | sa-nī̍ḻāḥ | ru̱drasya̍ | maryā̍ḥ | adha̍ | su̱-aśvā̍ḥ ||7.056.01||

7.056.02a naki̱r hy e̍ṣāṁ ja̱nūṁṣi̱ veda̱ te a̱ṅga vi̍dre mi̱tho ja̱nitra̍m ||

naki̍ḥ | hi | e̱ṣā̱m | ja̱nūṁṣi̍ | vede̍ | te | a̱ṅga | vi̱dre̱ | mi̱thaḥ | ja̱nitra̍m ||7.056.02||

7.056.03a a̱bhi sva̱pūbhi̍r mi̱tho va̍panta̱ vāta̍svanasaḥ śye̱nā a̍spṛdhran ||

a̱bhi | sva̱-pūbhi̍ḥ | mi̱thaḥ | va̱pa̱nta̱ | vāta̍-svanasaḥ | śye̱nāḥ | a̱spṛ̱dhra̱n ||7.056.03||

7.056.04a e̱tāni̱ dhīro̍ ni̱ṇyā ci̍keta̱ pṛśni̱r yad ūdho̍ ma̱hī ja̱bhāra̍ ||

e̱tāni̍ | dhīra̍ḥ | ni̱ṇyā | ci̱ke̱ta̱ | pṛśni̍ḥ | yat | ūdha̍ḥ | ma̱hī | ja̱bhāra̍ ||7.056.04||

7.056.05a sā viṭ su̱vīrā̍ ma̱rudbhi̍r astu sa̱nāt saha̍ntī̱ puṣya̍ntī nṛ̱mṇam ||

sā | viṭ | su̱-vīrā̍ | ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱stu̱ | sa̱nāt | saha̍ntī | puṣya̍ntī | nṛ̱mṇam ||7.056.05||

7.056.06a yāma̱ṁ yeṣṭhā̍ḥ śu̱bhā śobhi̍ṣṭhāḥ śri̱yā sammi̍ślā̱ ojo̍bhir u̱grāḥ ||

yāma̍m | yeṣṭhā̍ḥ | śu̱bhā | śobhi̍ṣṭhāḥ | śri̱yā | sam-mi̍ślāḥ | oja̍ḥ-bhiḥ | u̱grāḥ ||7.056.06||

7.056.07a u̱graṁ va̱ oja̍ḥ sthi̱rā śavā̱ṁsy adhā̍ ma̱rudbhi̍r ga̱ṇas tuvi̍ṣmān ||

u̱gram | va̱ḥ | oja̍ḥ | sthi̱rā | śavā̍ṁsi | adha̍ | ma̱rut-bhi̍ḥ | ga̱ṇaḥ | tuvi̍ṣmān ||7.056.07||

7.056.08a śu̱bhro va̱ḥ śuṣma̱ḥ krudhmī̱ manā̍ṁsi̱ dhuni̱r muni̍r iva̱ śardha̍sya dhṛ̱ṣṇoḥ ||

śu̱bhraḥ | va̱ḥ | śuṣma̍ḥ | krudhmī̍ | manā̍ṁsi | dhuni̍ḥ | muni̍ḥ-iva | śardha̍sya | dhṛ̱ṣṇoḥ ||7.056.08||

7.056.09a sane̍my a̱smad yu̱yota̍ di̱dyum mā vo̍ durma̱tir i̱ha praṇa̍ṅ naḥ ||

sane̍mi | a̱smat | yu̱yota̍ | di̱dyum | mā | va̱ḥ | du̱ḥ-ma̱tiḥ | i̱ha | praṇa̍k | na̱ḥ ||7.056.09||

7.056.10a pri̱yā vo̱ nāma̍ huve tu̱rāṇā̱m ā yat tṛ̱pan ma̍ruto vāvaśā̱nāḥ ||

pri̱yā | va̱ḥ | nāma̍ | hu̱ve̱ | tu̱rāṇā̍m | ā | yat | tṛ̱pat | ma̱ru̱ta̱ḥ | vā̱va̱śā̱nāḥ ||7.056.10||

7.056.11a svā̱yu̱dhāsa̍ i̱ṣmiṇa̍ḥ suni̱ṣkā u̱ta sva̱yaṁ ta̱nva1̱̍ḥ śumbha̍mānāḥ ||

su̱-ā̱yu̱dhāsa̍ḥ | i̱ṣmiṇa̍ḥ | su̱-ni̱ṣkāḥ | u̱ta | sva̱yam | ta̱nva̍ḥ | śumbha̍mānāḥ ||7.056.11||

7.056.12a śucī̍ vo ha̱vyā ma̍ruta̱ḥ śucī̍nā̱ṁ śuci̍ṁ hinomy adhva̱raṁ śuci̍bhyaḥ |
7.056.12c ṛ̱tena̍ sa̱tyam ṛ̍ta̱sāpa̍ āya̱ñ chuci̍janmāna̱ḥ śuca̍yaḥ pāva̱kāḥ ||

śucī̍ | va̱ḥ | ha̱vyā | ma̱ru̱ta̱ḥ | śucī̍nām | śuci̍m | hi̱no̱mi̱ | a̱dhva̱ram | śuci̍-bhyaḥ |
ṛ̱tena̍ | sa̱tyam | ṛ̱ta̱-sāpa̍ḥ | ā̱ya̱n | śuci̍-janmānaḥ | śuca̍yaḥ | pā̱va̱kāḥ ||7.056.12||

7.056.13a aṁse̱ṣv ā ma̍rutaḥ khā̱dayo̍ vo̱ vakṣa̍ḥsu ru̱kmā u̍paśiśriyā̱ṇāḥ |
7.056.13c vi vi̱dyuto̱ na vṛ̱ṣṭibhī̍ rucā̱nā anu̍ sva̱dhām āyu̍dhai̱r yaccha̍mānāḥ ||

aṁse̍ṣu | ā | ma̱ru̱ta̱ḥ | khā̱daya̍ḥ | va̱ḥ | vakṣa̍ḥ-su | ru̱kmāḥ | u̱pa̱-śi̱śri̱yā̱ṇāḥ |
vi | vi̱dyuta̍ḥ | na | vṛ̱ṣṭi-bhi̍ḥ | ru̱cā̱nāḥ | anu̍ | sva̱dhām | āyu̍dhaiḥ | yaccha̍mānāḥ ||7.056.13||

7.056.14a pra bu̱dhnyā̍ va īrate̱ mahā̍ṁsi̱ pra nāmā̍ni prayajyavas tiradhvam |
7.056.14c sa̱ha̱sriya̱ṁ damya̍m bhā̱gam e̱taṁ gṛ̍hame̱dhīya̍m maruto juṣadhvam ||

pra | bu̱dhnyā̍ | va̱ḥ | ī̱ra̱te̱ | mahā̍ṁsi | pra | nāmā̍ni | pra̱-ya̱jya̱va̱ḥ | ti̱ra̱dhva̱m |
sa̱ha̱sriya̍m | damya̍m | bhā̱gam | e̱tam | gṛ̱ha̱-me̱dhīya̍m | ma̱ru̱ta̱ḥ | ju̱ṣa̱dhva̱m ||7.056.14||

7.056.15a yadi̍ stu̱tasya̍ maruto adhī̱thetthā vipra̍sya vā̱jino̱ havī̍man |
7.056.15c ma̱kṣū rā̱yaḥ su̱vīrya̍sya dāta̱ nū ci̱d yam a̱nya ā̱dabha̱d arā̍vā ||

yadi̍ | stu̱tasya̍ | ma̱ru̱ta̱ḥ | a̱dhi̱-i̱tha | i̱tthā | vipra̍sya | vā̱jina̍ḥ | havī̍man |
ma̱kṣu | rā̱yaḥ | su̱-vīrya̍sya | dā̱ta̱ | nu | ci̱t | yam | a̱nyaḥ | ā̱-dabha̍t | arā̍vā ||7.056.15||

7.056.16a atyā̍so̱ na ye ma̱ruta̱ḥ svañco̍ yakṣa̱dṛśo̱ na śu̱bhaya̍nta̱ maryā̍ḥ |
7.056.16c te ha̍rmye̱ṣṭhāḥ śiśa̍vo̱ na śu̱bhrā va̱tsāso̱ na pra̍krī̱ḻina̍ḥ payo̱dhāḥ ||

atyā̍saḥ | na | ye | ma̱ruta̍ḥ | su̱-añca̍ḥ | ya̱kṣa̱-dṛśa̍ḥ | na | śu̱bhaya̍nta | maryā̍ḥ |
te | ha̱rmye̱-sthāḥ | śiśa̍vaḥ | na | śu̱bhrāḥ | va̱tsāsa̍ḥ | na | pra̱-kī̱ḻina̍ḥ | pa̱ya̱ḥ-dhāḥ ||7.056.16||

7.056.17a da̱śa̱syanto̍ no ma̱ruto̍ mṛḻantu variva̱syanto̱ roda̍sī su̱meke̍ |
7.056.17c ā̱re go̱hā nṛ̱hā va̱dho vo̍ astu su̱mnebhi̍r a̱sme va̍savo namadhvam ||

da̱śa̱syanta̍ḥ | na̱ḥ | ma̱ruta̍ḥ | mṛ̱ḻa̱ntu̱ | va̱ri̱va̱syanta̍ḥ | roda̍sī̱ iti̍ | su̱meke̱ iti̍ su̱-meke̍ |
ā̱re | go̱-hā | nṛ̱-hā | va̱dhaḥ | va̱ḥ | a̱stu̱ | su̱mrebhi̍ḥ | a̱sme iti̍ | va̱sa̱va̱ḥ | na̱ma̱dhva̱m ||7.056.17||

7.056.18a ā vo̱ hotā̍ johavīti sa̱ttaḥ sa̱trācī̍ṁ rā̱tim ma̍ruto gṛṇā̱naḥ |
7.056.18c ya īva̍to vṛṣaṇo̱ asti̍ go̱pāḥ so adva̍yāvī havate va u̱kthaiḥ ||

ā | va̱ḥ | hotā̍ | jo̱ha̱vī̱ti̱ | sa̱ttaḥ | sa̱trācī̍ | rā̱tim | ma̱ru̱ta̱ḥ | gṛ̱ṇā̱naḥ |
yaḥ | īva̍taḥ | vṛ̱ṣa̱ṇa̱ḥ | asti̍ | go̱pāḥ | saḥ | adva̍yāvī | ha̱va̱te̱ | va̱ḥ | u̱kthaiḥ ||7.056.18||

7.056.19a i̱me tu̱ram ma̱ruto̍ rāmayantī̱me saha̱ḥ saha̍sa̱ ā na̍manti |
7.056.19c i̱me śaṁsa̍ṁ vanuṣya̱to ni pā̍nti gu̱ru dveṣo̱ ara̍ruṣe dadhanti ||

i̱me | tu̱ram | ma̱ruta̍ḥ | ra̱ma̱ya̱nti̱ | i̱me | saha̍ḥ | saha̍saḥ | ā | na̱ma̱nti̱ |
i̱me | śaṁsa̍m | va̱nu̱ṣya̱taḥ | ni | pā̱nti̱ | gu̱ru | dveṣa̍ḥ | ara̍ruṣe | da̱dha̱nti̱ ||7.056.19||

7.056.20a i̱me ra̱dhraṁ ci̍n ma̱ruto̍ junanti̱ bhṛmi̍ṁ ci̱d yathā̱ vasa̍vo ju̱ṣanta̍ |
7.056.20c apa̍ bādhadhvaṁ vṛṣaṇa̱s tamā̍ṁsi dha̱tta viśva̱ṁ tana̍yaṁ to̱kam a̱sme ||

i̱me | ra̱dhram | ci̱t | ma̱ruta̍ḥ | ju̱na̱nti̱ | bhṛmi̍m | ci̱t | yathā̍ | vasa̍vaḥ | ju̱ṣanta̍ |
apa̍ | bā̱dha̱dhva̱m | vṛ̱ṣa̱ṇa̱ḥ | tamā̍ṁsi | dha̱tta | viśva̍m | tana̍yam | to̱kam | a̱sme iti̍ ||7.056.20||

7.056.21a mā vo̍ dā̱trān ma̍ruto̱ nir a̍rāma̱ mā pa̱ścād da̍ghma rathyo vibhā̱ge |
7.056.21c ā na̍ḥ spā̱rhe bha̍jatanā vasa̱vye̱3̱̍ yad ī̍ṁ sujā̱taṁ vṛ̍ṣaṇo vo̱ asti̍ ||

mā | va̱ḥ | dā̱trāt | ma̱ru̱ta̱ḥ | niḥ | a̱rā̱ma̱ | mā | pa̱ścāt | da̱dhma̱ | ra̱thya̱ḥ | vi̱-bhā̱ge |
ā | na̱ḥ | spā̱rhe | bha̱ja̱ta̱na̱ | va̱sa̱vye̍ | yat | ī̱m | su̱-jā̱tam | vṛ̱ṣa̱ṇa̱ḥ | va̱ḥ | asti̍ ||7.056.21||

7.056.22a saṁ yad dhana̍nta ma̱nyubhi̱r janā̍sa̱ḥ śūrā̍ ya̱hvīṣv oṣa̍dhīṣu vi̱kṣu |
7.056.22c adha̍ smā no maruto rudriyāsas trā̱tāro̍ bhūta̱ pṛta̍nāsv a̱ryaḥ ||

sam | yat | hana̍nta | ma̱nyu-bhi̍ḥ | janā̍saḥ | śūrā̍ḥ | ya̱hvīṣu̍ | oṣa̍dhīṣu | vi̱kṣu |
adha̍ | sma̱ | na̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ru̱dri̱yā̱sa̱ḥ | trā̱tāra̍ḥ | bhū̱ta̱ | pṛta̍nāsu | a̱ryaḥ ||7.056.22||

7.056.23a bhūri̍ cakra maruta̱ḥ pitryā̍ṇy u̱kthāni̱ yā va̍ḥ śa̱syante̍ pu̱rā ci̍t |
7.056.23c ma̱rudbhi̍r u̱graḥ pṛta̍nāsu̱ sāḻhā̍ ma̱rudbhi̱r it sani̍tā̱ vāja̱m arvā̍ ||

bhūri̍ | ca̱kra̱ | ma̱ru̱ta̱ḥ | pitryā̍ṇi | u̱kthāni̍ | yā | va̱ḥ | śa̱syante̍ | pu̱rā | ci̱t |
ma̱rut-bhi̍ḥ | ugraḥ | pṛta̍nāsu | sāḻhā̍ | ma̱rut-bhi̍ḥ | it | sani̍tā | vāja̍m | arvā̍ ||7.056.23||

7.056.24a a̱sme vī̱ro ma̍rutaḥ śu̱ṣmy a̍stu̱ janā̍nā̱ṁ yo asu̍ro vidha̱rtā |
7.056.24c a̱po yena̍ sukṣi̱taye̱ tare̱mādha̱ svam oko̍ a̱bhi va̍ḥ syāma ||

a̱sme iti̍ | vī̱raḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | śu̱ṣmī | a̱stu̱ | janā̍nām | yaḥ | asu̍raḥ | vi̱-dha̱rtā |
a̱paḥ | yena̍ | su̱-kṣi̱taye̍ | tare̍ma | adha̍ | svam | oka̍ḥ | a̱bhi | va̱ḥ | syā̱ma̱ ||7.056.24||

7.056.25a tan na̱ indro̱ varu̍ṇo mi̱tro a̱gnir āpa̱ oṣa̍dhīr va̱nino̍ juṣanta |
7.056.25c śarma̍n syāma ma̱rutā̍m u̱pasthe̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

tat | na̱ḥ | indra̍ḥ | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱gniḥ | āpa̍ḥ | oṣa̍dhīḥ | va̱nina̍ḥ | ju̱ṣa̱nta̱ |
śarma̍n | syā̱ma̱ | ma̱rutā̍m | u̱pa-sthe̍ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.056.25||


7.057.01a madhvo̍ vo̱ nāma̱ māru̍taṁ yajatrā̱ḥ pra ya̱jñeṣu̱ śava̍sā madanti |
7.057.01c ye re̱jaya̍nti̱ roda̍sī cid u̱rvī pinva̱nty utsa̱ṁ yad ayā̍sur u̱grāḥ ||

madhva̍ḥ | va̱ḥ | nāma̍ | māru̍tam | ya̱ja̱trā̱ḥ | pra | ya̱jñeṣu̍ | śava̍sā | ma̱da̱nti̱ |
ye | re̱jaya̍nti | roda̍sī̱ iti̍ | ci̱t | u̱rvī iti̍ | pinva̍nti | utsa̍m | yat | ayā̍suḥ | u̱grāḥ ||7.057.01||

7.057.02a ni̱ce̱tāro̱ hi ma̱ruto̍ gṛ̱ṇanta̍m praṇe̱tāro̱ yaja̍mānasya̱ manma̍ |
7.057.02c a̱smāka̍m a̱dya vi̱dathe̍ṣu ba̱rhir ā vī̱taye̍ sadata pipriyā̱ṇāḥ ||

ni̱ce̱tāra̍ḥ | hi | ma̱ruta̍ḥ | gṛ̱ṇanta̍m | pra-ne̱tāra̍ḥ | yaja̍mānasya | manma̍ |
a̱smāka̍m | a̱dya | vi̱dathe̍ṣu | ba̱rhiḥ | ā | vī̱taye̍ | sa̱da̱ta̱ | pi̱pri̱yā̱ṇāḥ ||7.057.02||

7.057.03a naitāva̍d a̱nye ma̱ruto̱ yathe̱me bhrāja̍nte ru̱kmair āyu̍dhais ta̱nūbhi̍ḥ |
7.057.03c ā roda̍sī viśva̱piśa̍ḥ piśā̱nāḥ sa̍mā̱nam a̱ñjy a̍ñjate śu̱bhe kam ||

na | e̱tāva̍t | a̱nye | ma̱ruta̍ḥ | yathā̍ | i̱me | bhrāja̍nte | ru̱kmaiḥ | āyu̍dhaiḥ | ta̱nūbhi̍ḥ |
ā | roda̍sī̱ iti̍ | vi̱śva̱-piśa̍ḥ | pi̱śā̱nāḥ | sa̱mā̱nam | a̱ñji | a̱ñja̱te̱ | śu̱bhe | kam ||7.057.03||

7.057.04a ṛdha̱k sā vo̍ maruto di̱dyud a̍stu̱ yad va̱ āga̍ḥ puru̱ṣatā̱ karā̍ma |
7.057.04c mā va̱s tasyā̱m api̍ bhūmā yajatrā a̱sme vo̍ astu suma̱tiś cani̍ṣṭhā ||

ṛdha̍k | sā | va̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | di̱dyut | a̱stu̱ | yat | va̱ḥ | āga̍ḥ | pu̱ru̱ṣatā̍ | karā̍ma |
mā | va̱ḥ | tasyā̍m | api̍ | bhū̱ma̱ | ya̱ja̱trā̱ḥ | a̱sme iti̍ | va̱ḥ | a̱stu̱ | su̱-ma̱tiḥ | cani̍ṣṭhā ||7.057.04||

7.057.05a kṛ̱te ci̱d atra̍ ma̱ruto̍ raṇantānava̱dyāsa̱ḥ śuca̍yaḥ pāva̱kāḥ |
7.057.05c pra ṇo̍ 'vata suma̱tibhi̍r yajatrā̱ḥ pra vāje̍bhis tirata pu̱ṣyase̍ naḥ ||

kṛ̱te | ci̱t | atra̍ | ma̱ruta̍ḥ | ra̱ṇa̱nta̱ | a̱na̱va̱dyāsa̍ḥ | śuca̍yaḥ | pā̱va̱kāḥ |
pra | na̱ḥ | a̱va̱ta̱ | su̱ma̱ti-bhi̍ḥ | ya̱ja̱trā̱ḥ | pra | vāje̍bhiḥ | ti̱ra̱ta̱ | pu̱ṣyase̍ | na̱ḥ ||7.057.05||

7.057.06a u̱ta stu̱tāso̍ ma̱ruto̍ vyantu̱ viśve̍bhi̱r nāma̍bhi̱r naro̍ ha̱vīṁṣi̍ |
7.057.06c dadā̍ta no a̱mṛta̍sya pra̱jāyai̍ jigṛ̱ta rā̱yaḥ sū̱nṛtā̍ ma̱ghāni̍ ||

u̱ta | stu̱tāsa̍ḥ | ma̱ruta̍ḥ | vya̱ntu̱ | viśve̍bhiḥ | nāma̍-bhiḥ | nara̍ḥ | ha̱vīṁṣi̍ |
dadā̍ta | na̱ḥ | a̱mṛta̍sya | pra̱-jāyai̍ | ji̱gṛ̱ta | rā̱yaḥ | sū̱nṛtā̍ | ma̱ghāni̍ ||7.057.06||

7.057.07a ā stu̱tāso̍ maruto̱ viśva̍ ū̱tī acchā̍ sū̱rīn sa̱rvatā̍tā jigāta |
7.057.07c ye na̱s tmanā̍ śa̱tino̍ va̱rdhaya̍nti yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

ā | stu̱tāsa̍ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | viśve̍ | ū̱tī | accha̍ | sū̱rīn | sa̱rva-tā̍tā | ji̱gā̱ta̱ |
ye | na̱ḥ | tmanā̍ | śa̱tina̍ḥ | va̱rdhaya̍nti | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.057.07||


7.058.01a pra sā̍ka̱mukṣe̍ arcatā ga̱ṇāya̱ yo daivya̍sya̱ dhāmna̱s tuvi̍ṣmān |
7.058.01c u̱ta kṣo̍danti̱ roda̍sī mahi̱tvā nakṣa̍nte̱ nāka̱ṁ nirṛ̍ter ava̱ṁśāt ||

pra | sā̱ka̱m-ukṣe̍ | a̱rca̱ta̱ | ga̱ṇāya̍ | yaḥ | daivya̍sya | dhāmna̍ḥ | tuvi̍ṣmān |
u̱ta | kṣo̱da̱nti̱ | roda̍sī̱ iti̍ | ma̱hi̱-tvā | nakṣa̍nte | nāka̍m | niḥ-ṛ̍teḥ | a̱va̱ṁśāt ||7.058.01||

7.058.02a ja̱nūś ci̍d vo marutas tve̱ṣye̍ṇa̱ bhīmā̍sa̱s tuvi̍manya̱vo 'yā̍saḥ |
7.058.02c pra ye maho̍bhi̱r oja̍so̱ta santi̱ viśvo̍ vo̱ yāma̍n bhayate sva̱rdṛk ||

ja̱nūḥ | ci̱t | va̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | tve̱ṣye̍ṇa | bhīmā̍saḥ | tuvi̍-manyavaḥ | ayā̍saḥ |
pra | ye | maha̍ḥ-bhiḥ | oja̍sā | u̱ta | santi̍ | viśva̍ḥ | va̱ḥ | yāma̍n | bha̱ya̱te̱ | sva̱ḥ-dṛk ||7.058.02||

7.058.03a bṛ̱had vayo̍ ma̱ghava̍dbhyo dadhāta̱ jujo̍ṣa̱nn in ma̱ruta̍ḥ suṣṭu̱tiṁ na̍ḥ |
7.058.03c ga̱to nādhvā̱ vi ti̍rāti ja̱ntum pra ṇa̍ḥ spā̱rhābhi̍r ū̱tibhi̍s tireta ||

bṛ̱hat | vaya̍ḥ | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | da̱dhā̱ta̱ | jujo̍ṣan | it | ma̱ruta̍ḥ | su̱-stu̱tim | na̱ḥ |
ga̱taḥ | na | adhvā̍ | vi | ti̱rā̱ti̱ | ja̱ntum | pra | na̱ḥ | spā̱rhābhi̍ḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ | ti̱re̱ta̱ ||7.058.03||

7.058.04a yu̱ṣmoto̱ vipro̍ marutaḥ śata̱svī yu̱ṣmoto̱ arvā̱ sahu̍riḥ saha̱srī |
7.058.04c yu̱ṣmota̍ḥ sa̱mrāḻ u̱ta ha̍nti vṛ̱tram pra tad vo̍ astu dhūtayo de̱ṣṇam ||

yu̱ṣmā-ū̍taḥ | vipra̍ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | śa̱ta̱svī | yu̱ṣmā-ū̍taḥ | arvā̍ | sahu̍riḥ | sa̱ha̱srī |
yu̱ṣmā-ū̍taḥ | sa̱m-rāṭ | u̱ta | ha̱nti̱ | vṛ̱tram | pra | tat | va̱ḥ | a̱stu̱ | dhū̱ta̱ya̱ḥ | de̱ṣṇam ||7.058.04||

7.058.05a tām̐ ā ru̱drasya̍ mī̱ḻhuṣo̍ vivāse ku̱vin naṁsa̍nte ma̱ruta̱ḥ puna̍r naḥ |
7.058.05c yat sa̱svartā̍ jihīḻi̱re yad ā̱vir ava̱ tad ena̍ īmahe tu̱rāṇā̍m ||

tān | ā | ru̱drasya̍ | mī̱ḻhuṣa̍ḥ | vi̱vā̱se̱ | ku̱vit | naṁsa̍nte | ma̱ruta̍ḥ | puna̍ḥ | na̱ḥ |
yat | sa̱svartā̍ | ji̱hī̱ḻi̱re | yat | ā̱viḥ | ava̍ | tat | ena̍ḥ | ī̱ma̱he̱ | tu̱rāṇā̍m ||7.058.05||

7.058.06a pra sā vā̍ci suṣṭu̱tir ma̱ghonā̍m i̱daṁ sū̱ktam ma̱ruto̍ juṣanta |
7.058.06c ā̱rāc ci̱d dveṣo̍ vṛṣaṇo yuyota yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

pra | sā | vā̱ci̱ | su̱-stu̱tiḥ | ma̱ghonā̍m | i̱dam | su̱-u̱ktam | ma̱ruta̍ḥ | ju̱ṣa̱nta̱ |
ā̱rāt | ci̱t | dveṣa̍ḥ | vṛ̱ṣa̱ṇa̱ḥ | yu̱yo̱ta̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.058.06||


7.059.01a yaṁ trāya̍dhva i̱dam-i̍da̱ṁ devā̍so̱ yaṁ ca̱ naya̍tha |
7.059.01c tasmā̍ agne̱ varu̍ṇa̱ mitrārya̍ma̱n maru̍ta̱ḥ śarma̍ yacchata ||

yam | trāya̍dhve | i̱dam-i̍dam | devā̍saḥ | yam | ca̱ | naya̍tha |
tasmai̍ | a̱gne̱ | varu̍ṇa | mitra̍ | arya̍man | maru̍taḥ | śarma̍ | ya̱ccha̱ta̱ ||7.059.01||

7.059.02a yu̱ṣmāka̍ṁ devā̱ ava̱sāha̍ni pri̱ya ī̍jā̱nas ta̍rati̱ dviṣa̍ḥ |
7.059.02c pra sa kṣaya̍ṁ tirate̱ vi ma̱hīr iṣo̱ yo vo̱ varā̍ya̱ dāśa̍ti ||

yu̱ṣmāka̍m | devā̍ḥ | ava̍sā | aha̍ni | pri̱ye | ī̱jā̱naḥ | ta̱ra̱ti̱ | dviṣa̍ḥ |
pra | saḥ | kṣaya̍m | ti̱ra̱te̱ | vi | ma̱hīḥ | iṣa̍ḥ | yaḥ | va̱ḥ | varā̍ya | dāśa̍ti ||7.059.02||

7.059.03a na̱hi va̍ś cara̱maṁ ca̱na vasi̍ṣṭhaḥ pari̱maṁsa̍te |
7.059.03c a̱smāka̍m a̱dya ma̍rutaḥ su̱te sacā̱ viśve̍ pibata kā̱mina̍ḥ ||

na̱hi | va̱ḥ | ca̱ra̱mam | ca̱na | vasi̍ṣṭhaḥ | pa̱ri̱-maṁsa̍te |
a̱smāka̍m | a̱dya | ma̱ru̱ta̱ḥ | su̱te | sacā̍ | viśve̍ | pi̱ba̱ta̱ | kā̱mina̍ḥ ||7.059.03||

7.059.04a na̱hi va̍ ū̱tiḥ pṛta̍nāsu̱ mardha̍ti̱ yasmā̱ arā̍dhvaṁ naraḥ |
7.059.04c a̱bhi va̱ āva̍rt suma̱tir navī̍yasī̱ tūya̍ṁ yāta pipīṣavaḥ ||

na̱hi | va̱ḥ | ū̱tiḥ | pṛta̍nāsu | mardha̍ti | yasmai̍ | arā̍dhvam | na̱ra̱ḥ |
a̱bhi | va̱ḥ | ā | a̱vā̱rt | su̱-ma̱tiḥ | navī̍yasī | tūya̍m | yā̱ta̱ | pi̱pī̱ṣa̱va̱ḥ ||7.059.04||

7.059.05a o ṣu ghṛ̍ṣvirādhaso yā̱tanāndhā̍ṁsi pī̱taye̍ |
7.059.05c i̱mā vo̍ ha̱vyā ma̍ruto ra̱re hi ka̱m mo ṣv a1̱̍nyatra̍ gantana ||

o iti̍ | su | ghṛ̱ṣvi̱-rā̱dha̱sa̱ḥ | yā̱tana̍ | andhā̍ṁsi | pī̱taye̍ |
i̱mā | va̱ḥ | ha̱vyā | ma̱ru̱ta̱ḥ | ra̱re | hi | ka̱m | mo iti̍ | su | a̱nyatra̍ | ga̱nta̱na̱ ||7.059.05||

7.059.06a ā ca̍ no ba̱rhiḥ sada̍tāvi̱tā ca̍ naḥ spā̱rhāṇi̱ dāta̍ve̱ vasu̍ |
7.059.06c asre̍dhanto marutaḥ so̱mye madhau̱ svāhe̱ha mā̍dayādhvai ||

ā | ca̱ḥ | na̱ḥ | ba̱rhiḥ | sada̍ta | a̱vi̱ta | ca̱ | na̱ḥ | spā̱rhāṇi̍ | dāta̍ve | vasu̍ |
asre̍dhantaḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | so̱mye | madhau̍ | svāhā̍ | i̱ha | mā̱da̱yā̱dhvai̱ ||7.059.06||

7.059.07a sa̱svaś ci̱d dhi ta̱nva1̱̍ḥ śumbha̍mānā̱ ā ha̱ṁsāso̱ nīla̍pṛṣṭhā apaptan |
7.059.07c viśva̱ṁ śardho̍ a̱bhito̍ mā̱ ni ṣe̍da̱ naro̱ na ra̱ṇvāḥ sava̍ne̱ mada̍ntaḥ ||

sa̱svariti̍ | ci̱t | hi | ta̱nva̍ḥ | śumbha̍mānāḥ | ā | ha̱ṁsāsa̍ḥ | nīla̍-pṛṣṭhāḥ | a̱pa̱pta̱n |
viśva̍m | śardha̍ḥ | a̱bhita̍ḥ | mā̱ | ni | se̱da̱ | nara̍ḥ | na | ra̱ṇvāḥ | sava̍ne | mada̍ntaḥ ||7.059.07||

7.059.08a yo no̍ maruto a̱bhi du̍rhṛṇā̱yus ti̱raś ci̱ttāni̍ vasavo̱ jighā̍ṁsati |
7.059.08c dru̱haḥ pāśā̱n prati̱ sa mu̍cīṣṭa̱ tapi̍ṣṭhena̱ hanma̍nā hantanā̱ tam ||

yaḥ | na̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | a̱bhi | du̱ḥ-hṛ̱ṇā̱yuḥ | ti̱raḥ | ci̱ttāni̍ | va̱sa̱va̱ḥ | jighā̍ṁsati |
dru̱haḥ | pāśā̍n | prati̍ | saḥ | mu̱cī̱ṣṭa̱ | tapi̍ṣṭena | hanma̍nā | ha̱nta̱na̱ | tam ||7.059.08||

7.059.09a sāṁta̍panā i̱daṁ ha̱vir maru̍ta̱s taj ju̍juṣṭana |
7.059.09c yu̱ṣmāko̱tī ri̍śādasaḥ ||

sān-ta̍panāḥ | i̱dam | ha̱viḥ | maru̍taḥ | tat | ju̱ju̱ṣṭa̱na̱ |
yu̱ṣmāka̍ | ū̱tī | ri̱śā̱da̱sa̱ḥ ||7.059.09||

7.059.10a gṛha̍medhāsa̱ ā ga̍ta̱ maru̍to̱ māpa̍ bhūtana |
7.059.10c yu̱ṣmāko̱tī su̍dānavaḥ ||

gṛha̍-medhāsaḥ | ā | ga̱ta̱ | maru̍taḥ | mā | apa̍ | bhū̱ta̱na̱ |
yu̱ṣmāka̍ | ū̱tī | su̱-dā̱na̱va̱ḥ ||7.059.10||

7.059.11a i̱heha̍ vaḥ svatavasa̱ḥ kava̍ya̱ḥ sūrya̍tvacaḥ |
7.059.11c ya̱jñam ma̍ruta̱ ā vṛ̍ṇe ||

i̱ha-i̍ha | va̱ḥ | sva̱-ta̱va̱sa̱ḥ | kava̍yaḥ | sūrya̍-tvacaḥ |
ya̱jñam | ma̱ru̱ta̱ḥ | ā | vṛ̱ṇe̱ ||7.059.11||

7.059.12a trya̍mbakaṁ yajāmahe su̱gandhi̍m puṣṭi̱vardha̍nam |
7.059.12c u̱rvā̱ru̱kam i̍va̱ bandha̍nān mṛ̱tyor mu̍kṣīya̱ māmṛtā̍t ||

trya̍mbakam | ya̱jā̱ma̱he̱ | su̱gandhi̍m | pu̱ṣṭi̱-vardha̍nam |
u̱rvā̱ru̱kam-i̍va | bandha̍nāt | mṛ̱tyoḥ | mu̱kṣī̱ya̱ | mā | a̱mṛtā̍t ||7.059.12||


7.060.01a yad a̱dya sū̍rya̱ bravo 'nā̍gā u̱dyan mi̱trāya̱ varu̍ṇāya sa̱tyam |
7.060.01c va̱yaṁ de̍va̱trādi̍te syāma̱ tava̍ pri̱yāso̍ aryaman gṛ̱ṇanta̍ḥ ||

yat | a̱dya | sū̱rya̱ | brava̍ḥ | anā̍gāḥ | u̱t-yan | mi̱trāya̍ | varu̍ṇāya | sa̱tyam |
va̱yam | de̱va̱-trā | a̱di̱te̱ | syā̱ma̱ | tava̍ | pri̱yāsa̍ḥ | a̱rya̱ma̱n | gṛ̱ṇanta̍ḥ ||7.060.01||

7.060.02a e̱ṣa sya mi̍trāvaruṇā nṛ̱cakṣā̍ u̱bhe ud e̍ti̱ sūryo̍ a̱bhi jman |
7.060.02c viśva̍sya sthā̱tur jaga̍taś ca go̱pā ṛ̱ju marte̍ṣu vṛji̱nā ca̱ paśya̍n ||

e̱ṣaḥ | syaḥ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | nṛ̱-cakṣā̍ḥ | u̱bhe iti̍ | ut | e̱ti̱ | sūrya̍ḥ | a̱bhi | jman |
viśva̍sya | sthā̱tuḥ | jaga̍taḥ | ca̱ | go̱pāḥ | ṛ̱ju | marte̍ṣu | vṛ̱ji̱nā | ca̱ | paśya̍n ||7.060.02||

7.060.03a ayu̍kta sa̱pta ha̱rita̍ḥ sa̱dhasthā̱d yā ī̱ṁ vaha̍nti̱ sūrya̍ṁ ghṛ̱tācī̍ḥ |
7.060.03c dhāmā̍ni mitrāvaruṇā yu̱vāku̱ḥ saṁ yo yū̱theva̱ jani̍māni̱ caṣṭe̍ ||

ayu̍kta | sa̱pta | ha̱rita̍ḥ | sa̱dha-sthā̍t | yāḥ | ī̱m | vaha̍nti | sūrya̍m | ghṛ̱tācī̍ḥ |
dhāmā̍ni | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | yu̱vāku̍ḥ | sam | yaḥ | yū̱thā-i̍va | jani̍māni | caṣṭe̍ ||7.060.03||

7.060.04a ud vā̍m pṛ̱kṣāso̱ madhu̍manto asthu̱r ā sūryo̍ aruhac chu̱kram arṇa̍ḥ |
7.060.04c yasmā̍ ādi̱tyā adhva̍no̱ rada̍nti mi̱tro a̍rya̱mā varu̍ṇaḥ sa̱joṣā̍ḥ ||

ut | vā̱m | pṛ̱kṣāsa̍ḥ | madhu̍-mantaḥ | a̱sthu̱ḥ | ā | sūrya̍ḥ | a̱ru̱ha̱t | śu̱kram | arṇa̍ḥ |
yasmai̍ | ā̱di̱tyāḥ | adhva̍naḥ | rada̍nti | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | varu̍ṇaḥ | sa̱-joṣā̍ḥ ||7.060.04||

7.060.05a i̱me ce̱tāro̱ anṛ̍tasya̱ bhūre̍r mi̱tro a̍rya̱mā varu̍ṇo̱ hi santi̍ |
7.060.05c i̱ma ṛ̱tasya̍ vāvṛdhur duro̱ṇe śa̱gmāsa̍ḥ pu̱trā adi̍te̱r ada̍bdhāḥ ||

i̱me | ce̱tāra̍ḥ | anṛ̍tasya | bhūre̍ḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | varu̍ṇaḥ | hi | santi̍ |
i̱me | ṛ̱tasya̍ | va̱vṛ̱dhu̱ḥ | du̱ro̱ṇe | śa̱gmāsa̍ḥ | pu̱trāḥ | adi̍teḥ | ada̍bdhāḥ ||7.060.05||

7.060.06a i̱me mi̱tro varu̍ṇo dū̱ḻabhā̍so 'ce̱tasa̍ṁ cic citayanti̱ dakṣai̍ḥ |
7.060.06c api̱ kratu̍ṁ su̱ceta̍sa̱ṁ vata̍ntas ti̱raś ci̱d aṁha̍ḥ su̱pathā̍ nayanti ||

i̱me | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | du̱ḥ-dabhā̍saḥ | a̱ce̱tasa̍m | ci̱t | ci̱ta̱ya̱nti̱ | dakṣai̍ḥ |
api̍ | kratu̍m | su̱ceta̍sam | vata̍ntaḥ | ti̱raḥ | ci̱t | aṁha̍ḥ | su̱-pathā̍ | na̱ya̱nti̱ ||7.060.06||

7.060.07a i̱me di̱vo ani̍miṣā pṛthi̱vyāś ci̍ki̱tvāṁso̍ ace̱tasa̍ṁ nayanti |
7.060.07c pra̱vrā̱je ci̍n na̱dyo̍ gā̱dham a̍sti pā̱raṁ no̍ a̱sya vi̍ṣpi̱tasya̍ parṣan ||

i̱me | di̱vaḥ | ani̍-miṣā | pṛ̱thi̱vyāḥ | ci̱ki̱tvāṁsa̍ḥ | a̱ce̱tasa̍m | na̱ya̱nti̱ |
pra̱-vrā̱je | ci̱t | na̱dya̍ḥ | gā̱dham | a̱si̱ | pā̱ram | na̱ḥ | a̱sya | vi̱ṣpi̱tasya̍ | pa̱rṣa̱n ||7.060.07||

7.060.08a yad go̱pāva̱d adi̍ti̱ḥ śarma̍ bha̱dram mi̱tro yaccha̍nti̱ varu̍ṇaḥ su̱dāse̍ |
7.060.08c tasmi̱nn ā to̱kaṁ tana̍ya̱ṁ dadhā̍nā̱ mā ka̍rma deva̱heḻa̍naṁ turāsaḥ ||

yat | go̱pāva̍t | adi̍tiḥ | śarma̍ | bha̱dram | mi̱traḥ | yaccha̍nti | varu̍ṇaḥ | su̱-dāse̍ |
tasmi̍n | ā | to̱kam | tana̍yam | dadhā̍nāḥ | mā | ka̱rma̱ | de̱va̱-heḻa̍nam | tu̱rā̱sa̱ḥ ||7.060.08||

7.060.09a ava̱ vedi̱ṁ hotrā̍bhir yajeta̱ ripa̱ḥ kāś ci̍d varuṇa̱dhruta̱ḥ saḥ |
7.060.09c pari̱ dveṣo̍bhir arya̱mā vṛ̍ṇaktū̱ruṁ su̱dāse̍ vṛṣaṇā u lo̱kam ||

ava̍ | vedi̍m | hotrā̍bhiḥ | ya̱je̱ta̱ | ripa̍ḥ | kāḥ | ci̱t | va̱ru̱ṇa̱-dhrita̍ḥ | saḥ |
pari̍ | dveṣa̍ḥ-bhiḥ | a̱rya̱mā | vṛ̱ṇa̱ktu̱ | u̱rum | su̱-dāse̍ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | ū̱m̐ iti̍ | lo̱kam ||7.060.09||

7.060.10a sa̱svaś ci̱d dhi samṛ̍tis tve̱ṣy e̍ṣām apī̱cye̍na̱ saha̍sā̱ saha̍nte |
7.060.10c yu̱ṣmad bhi̱yā vṛ̍ṣaṇo̱ reja̍mānā̱ dakṣa̍sya cin mahi̱nā mṛ̱ḻatā̍ naḥ ||

sa̱svariti̍ | ci̱t | hi | sam-ṛ̍tiḥ | tve̱ṣī | e̱ṣā̱m | a̱pī̱cye̍na | saha̍sā | saha̍nte |
yu̱ṣmat | bhi̱yā | vṛ̱ṣa̱ṇa̱ḥ | reja̍mānāḥ | dakṣa̍sya | ci̱t | ma̱hi̱nā | mṛ̱ḻata̍ | na̱ḥ ||7.060.10||

7.060.11a yo brahma̍ṇe suma̱tim ā̱yajā̍te̱ vāja̍sya sā̱tau pa̍ra̱masya̍ rā̱yaḥ |
7.060.11c sīkṣa̍nta ma̱nyum ma̱ghavā̍no a̱rya u̱ru kṣayā̍ya cakrire su̱dhātu̍ ||

yaḥ | brahma̍ṇe | su̱-ma̱tim | ā̱-yajā̍te | vāja̍sya | sā̱tau | pa̱ra̱masya̍ | rā̱yaḥ |
sīkṣa̍nta | ma̱nyum | ma̱gha-vā̍naḥ | a̱ryaḥ | u̱ru | kṣayā̍ya | ca̱kri̱re̱ | su̱-dhātu̍ ||7.060.11||

7.060.12a i̱yaṁ de̍va pu̱rohi̍tir yu̱vabhyā̍ṁ ya̱jñeṣu̍ mitrāvaruṇāv akāri |
7.060.12c viśvā̍ni du̱rgā pi̍pṛtaṁ ti̱ro no̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

i̱yam | de̱vā̱ | pu̱raḥ-hi̍tiḥ | yu̱va-bhyā̍m | ya̱jñeṣu̍ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇau̱ | a̱kā̱ri̱ |
viśvā̍ni | du̱ḥ-gā | pi̱pṛ̱ta̱m | ti̱raḥ | na̱ḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.060.12||


7.061.01a ud vā̱ṁ cakṣu̍r varuṇa su̱pratī̍kaṁ de̱vayo̍r eti̱ sūrya̍s tata̱nvān |
7.061.01c a̱bhi yo viśvā̱ bhuva̍nāni̱ caṣṭe̱ sa ma̱nyum martye̱ṣv ā ci̍keta ||

ut | vā̱m | cakṣu̍ḥ | va̱ru̱ṇā̱ | su̱-pratī̍kam | de̱vayo̍ḥ | e̱ti̱ | sūrya̍ḥ | ta̱ta̱nvān |
a̱bhi | yaḥ | viśvā̍ | bhuva̍nāni | ca̱ṣṭe̱ | saḥ | ma̱nyum | martye̍ṣu | ā | ci̱ke̱ta̱ ||7.061.01||

7.061.02a pra vā̱ṁ sa mi̍trāvaruṇāv ṛ̱tāvā̱ vipro̱ manmā̍ni dīrgha̱śrud i̍yarti |
7.061.02c yasya̱ brahmā̍ṇi sukratū̱ avā̍tha̱ ā yat kratvā̱ na śa̱rada̍ḥ pṛ̱ṇaithe̍ ||

pra | vā̱m | saḥ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇau̱ | ṛ̱ta-vā̍ | vipra̍ḥ | manmā̍ni | dī̱rgha̱-śrut | i̱ya̱rti̱ |
yasya̍ | brahmā̍ṇi | su̱kra̱tū̱ iti̍ su-kratū | avā̍thaḥ | ā | yat | kratvā̍ | na | śa̱rada̍ḥ | pṛ̱ṇaithe̍ ||7.061.02||

7.061.03a proror mi̍trāvaruṇā pṛthi̱vyāḥ pra di̱va ṛ̱ṣvād bṛ̍ha̱taḥ su̍dānū |
7.061.03c spaśo̍ dadhāthe̱ oṣa̍dhīṣu vi̱kṣv ṛdha̍g ya̱to ani̍miṣa̱ṁ rakṣa̍māṇā ||

pra | u̱roḥ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | pṛ̱thi̱vyāḥ | pra | di̱vaḥ | ṛ̱ṣvāt | bṛ̱ha̱taḥ | su̱dā̱nū̱ iti̍ su-dānū |
spaśa̍ḥ | da̱dhā̱the̱ iti̍ | oṣa̍dhīṣu | vi̱kṣu | ṛdha̍k | ya̱taḥ | ani̍-miṣam | rakṣa̍māṇā ||7.061.03||

7.061.04a śaṁsā̍ mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ dhāma̱ śuṣmo̱ roda̍sī badbadhe mahi̱tvā |
7.061.04c aya̱n māsā̱ aya̍jvanām a̱vīrā̱ḥ pra ya̱jñama̍nmā vṛ̱jana̍ṁ tirāte ||

śaṁsā̍ | mi̱trasya̍ | varu̍ṇasya | dhāma̍ | śuṣma̍ḥ | roda̍sī̱ iti̍ | ba̱dba̱dhe̱ | ma̱hi̱-tvā |
aya̍n | māsā̍ḥ | aya̍jvanām | a̱vīrā̍ḥ | pra | ya̱jña-ma̍nmā | vṛ̱jana̍m | ti̱rā̱te̱ ||7.061.04||

7.061.05a amū̍rā̱ viśvā̍ vṛṣaṇāv i̱mā vā̱ṁ na yāsu̍ ci̱traṁ dadṛ̍śe̱ na ya̱kṣam |
7.061.05c druha̍ḥ sacante̱ anṛ̍tā̱ janā̍nā̱ṁ na vā̍ṁ ni̱ṇyāny a̱cite̍ abhūvan ||

amū̍rā | viśvā̍ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | i̱māḥ | vā̱m | na | yāsu̍ | ci̱tram | dadṛ̍śe | na | ya̱kṣam |
duha̍ḥ | sa̱ca̱nte̱ | anṛ̍tā | janā̍nām | na | vā̱m | ni̱ṇyāni̍ | a̱cite̍ | a̱bhū̱va̱n ||7.061.05||

7.061.06a sam u̍ vāṁ ya̱jñam ma̍haya̱ṁ namo̍bhir hu̱ve vā̍m mitrāvaruṇā sa̱bādha̍ḥ |
7.061.06c pra vā̱m manmā̍ny ṛ̱case̱ navā̍ni kṛ̱tāni̱ brahma̍ jujuṣann i̱māni̍ ||

sam | ū̱m̐ iti̍ | vā̱m | ya̱jñam | ma̱ha̱ya̱m | nama̍ḥ-bhiḥ | hu̱ve | vā̱m | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | sa̱-bādha̍ḥ |
pra | vā̱m | manmā̍ni | ṛ̱case̍ | navā̍ni | kṛ̱tāni̍ | brahma̍ | ju̱ju̱ṣa̱n | i̱māni̍ ||7.061.06||

7.061.07a i̱yaṁ de̍va pu̱rohi̍tir yu̱vabhyā̍ṁ ya̱jñeṣu̍ mitrāvaruṇāv akāri |
7.061.07c viśvā̍ni du̱rgā pi̍pṛtaṁ ti̱ro no̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

i̱yam | de̱vā̱ | pu̱raḥ-hi̍tiḥ | yu̱va-bhyā̍m | ya̱jñeṣu̍ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇau̱ | a̱kā̱ri̱ |
viśvā̍ni | du̱ḥ-gā | pi̱pṛ̱ta̱m | ti̱raḥ | na̱ḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.061.07||


7.062.01a ut sūryo̍ bṛ̱had a̱rcīṁṣy a̍śret pu̱ru viśvā̱ jani̍ma̱ mānu̍ṣāṇām |
7.062.01c sa̱mo di̱vā da̍dṛśe̱ roca̍māna̱ḥ kratvā̍ kṛ̱taḥ sukṛ̍taḥ ka̱rtṛbhi̍r bhūt ||

ut | sū̱rya̍ḥ | bṛ̱hat | a̱rcīṁṣi̍ | a̱śre̱t | pu̱ru | viśvā̍ | jani̍ma | mānu̍ṣāṇām |
sa̱maḥ | di̱vā | da̱dṛ̱śe̱ | roca̍mānaḥ | kratvā̍ | kṛ̱taḥ | su-kṛ̍taḥ | ka̱rtṛ-bhi̍ḥ | bhū̱t ||7.062.01||

7.062.02a sa sū̍rya̱ prati̍ pu̱ro na̱ ud gā̍ e̱bhiḥ stome̍bhir eta̱śebhi̱r evai̍ḥ |
7.062.02c pra no̍ mi̱trāya̱ varu̍ṇāya vo̱co 'nā̍gaso arya̱mṇe a̱gnaye̍ ca ||

saḥ | sū̱rya̱ | prati̍ | pu̱raḥ | na̱ḥ | ut | gā̱ḥ | e̱bhiḥ | stome̍bhiḥ | e̱ta̱śebhi̍ḥ | evai̍ḥ |
pra | na̱ḥ | mi̱trāya̍ | varu̍ṇāya | vo̱ca̱ḥ | anā̍gasaḥ | a̱rya̱mṇe | a̱gnaye̍ | ca̱ ||7.062.02||

7.062.03a vi na̍ḥ sa̱hasra̍ṁ śu̱rudho̍ radantv ṛ̱tāvā̍no̱ varu̍ṇo mi̱tro a̱gniḥ |
7.062.03c yaccha̍ntu ca̱ndrā u̍pa̱maṁ no̍ a̱rkam ā na̱ḥ kāma̍m pūpurantu̱ stavā̍nāḥ ||

vi | na̱ḥ | sa̱hasra̍m | śu̱rudha̍ḥ | ra̱da̱ntu̱ | ṛ̱ta-vā̍naḥ | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱gniḥ |
yaccha̍ntu | ca̱ndrāḥ | u̱pa̱-mam | na̱ḥ | a̱rkam | ā | na̱ḥ | kāma̍m | pū̱pu̱ra̱ntu̱ | stavā̍nāḥ ||7.062.03||

7.062.04a dyāvā̍bhūmī adite̱ trāsī̍thāṁ no̱ ye vā̍ṁ ja̱jñuḥ su̱jani̍māna ṛṣve |
7.062.04c mā heḻe̍ bhūma̱ varu̍ṇasya vā̱yor mā mi̱trasya̍ pri̱yata̍masya nṛ̱ṇām ||

dyāvā̍bhūmī̱ iti̍ | a̱di̱te̱ | trāsī̍thām | na̱ḥ | ye | vā̱m | ja̱jñuḥ | su̱-jani̍mānaḥ | ṛ̱ṣve̱ iti̍ |
mā | heḻe̍ | bhū̱ma̱ | varu̍ṇasya | vā̱yoḥ | mā | mi̱trasya̍ | pri̱ya-ta̍masya | nṛ̱ṇām ||7.062.04||

7.062.05a pra bā̱havā̍ sisṛtaṁ jī̱vase̍ na̱ ā no̱ gavyū̍tim ukṣataṁ ghṛ̱tena̍ |
7.062.05c ā no̱ jane̍ śravayataṁ yuvānā śru̱tam me̍ mitrāvaruṇā̱ have̱mā ||

pra | bā̱havā̍ | si̱sṛ̱ta̱m | jī̱vase̍ | na̱ḥ | ā | na̱ḥ | gavyū̍tim | u̱kṣa̱ta̱m | ghṛ̱tena̍ |
ā | na̱ḥ | jane̍ | śra̱va̱ya̱ta̱m | yu̱vā̱nā̱ | śru̱tam | me̱ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | havā̍ | i̱mā ||7.062.05||

7.062.06a nū mi̱tro varu̍ṇo arya̱mā na̱s tmane̍ to̱kāya̱ vari̍vo dadhantu |
7.062.06c su̱gā no̱ viśvā̍ su̱pathā̍ni santu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

nu | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | a̱rya̱mā | na̱ḥ | tmane̍ | to̱kāya̍ | vari̍vaḥ | da̱dha̱ntu̱ |
su̱-gā | na̱ḥ | viśvā̍ | su̱-pathā̍ni | sa̱ntu̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.062.06||


7.063.01a ud v e̍ti su̱bhago̍ vi̱śvaca̍kṣā̱ḥ sādhā̍raṇa̱ḥ sūryo̱ mānu̍ṣāṇām |
7.063.01c cakṣu̍r mi̱trasya̱ varu̍ṇasya de̱vaś carme̍va̱ yaḥ sa̱mavi̍vya̱k tamā̍ṁsi ||

ut | ū̱m̐ iti̍ | e̱ti̱ | su̱-bhaga̍ḥ | vi̱śva-ca̍kṣāḥ | sādhā̍raṇaḥ | sūrya̍ḥ | mānu̍ṣāṇām |
cakṣu̍ḥ | mi̱trasya̍ | varu̍ṇasya | de̱vaḥ | carma̍-iva | yaḥ | sa̱m-avi̍vyak | tamā̍ṁsi ||7.063.01||

7.063.02a ud v e̍ti prasavī̱tā janā̍nām ma̱hān ke̱tur a̍rṇa̱vaḥ sūrya̍sya |
7.063.02c sa̱mā̱naṁ ca̱kram pa̍ryā̱vivṛ̍tsa̱n yad e̍ta̱śo vaha̍ti dhū̱rṣu yu̱ktaḥ ||

ut | ū̱m̐ iti̍ | e̱ti̱ | pra̱-sa̱vī̱tā | janā̍nām | ma̱hān | ke̱tuḥ | a̱rṇa̱vaḥ | sūrya̍sya |
sa̱mā̱nam | ca̱kram | pa̱ri̱-ā̱vivṛ̍tsan | yat | e̱ta̱śaḥ | vaha̍ti | dhū̱rṣu | yu̱ktaḥ ||7.063.02||

7.063.03a vi̱bhrāja̍māna u̱ṣasā̍m u̱pasthā̍d re̱bhair ud e̍ty anuma̱dyamā̍naḥ |
7.063.03c e̱ṣa me̍ de̱vaḥ sa̍vi̱tā ca̍cchanda̱ yaḥ sa̍mā̱naṁ na pra̍mi̱nāti̱ dhāma̍ ||

vi̱-bhrāja̍mānaḥ | u̱ṣasā̍m | u̱pa-sthā̍t | re̱bhaiḥ | ut | e̱ti̱ | a̱nu̱-ma̱dyamā̍naḥ |
e̱ṣaḥ | me̱ | de̱vaḥ | sa̱vi̱tā | ca̱ccha̱nda̱ | yaḥ | sa̱mā̱nam | na | pra̱-mi̱nāti̍ | dhāma̍ ||7.063.03||

7.063.04a di̱vo ru̱kma u̍ru̱cakṣā̱ ud e̍ti dū̱rea̍rthas ta̱raṇi̱r bhrāja̍mānaḥ |
7.063.04c nū̱naṁ janā̱ḥ sūrye̍ṇa̱ prasū̍tā̱ aya̱nn arthā̍ni kṛ̱ṇava̱nn apā̍ṁsi ||

di̱vaḥ | ru̱kmaḥ | u̱ru̱-cakṣā̍ḥ | ut | e̱ti̱ | dū̱re-a̍rthaḥ | ta̱raṇi̍ḥ | bhrāja̍mānaḥ |
nū̱nam | janā̍ḥ | sūrye̍ṇa | pra-sū̍tāḥ | aya̍n | arthā̍ni | kṛ̱ṇava̍n | apā̍ṁsi ||7.063.04||

7.063.05a yatrā̍ ca̱krur a̱mṛtā̍ gā̱tum a̍smai śye̱no na dīya̱nn anv e̍ti̱ pātha̍ḥ |
7.063.05c prati̍ vā̱ṁ sūra̱ udi̍te vidhema̱ namo̍bhir mitrāvaruṇo̱ta ha̱vyaiḥ ||

yatra̍ | ca̱kruḥ | a̱mṛtā̍ḥ | gā̱tum | a̱smai̱ | śye̱naḥ | na | dīya̍n | anu̍ | e̱ti̱ | pātha̍ḥ |
prati̍ | vā̱m | sūre̍ | ut-i̍te | vi̱dhe̱ma̱ | nama̍ḥ-bhiḥ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | u̱ta | ha̱vyaiḥ ||7.063.05||

7.063.06a nū mi̱tro varu̍ṇo arya̱mā na̱s tmane̍ to̱kāya̱ vari̍vo dadhantu |
7.063.06c su̱gā no̱ viśvā̍ su̱pathā̍ni santu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

nu | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | a̱rya̱mā | na̱ḥ | tmane̍ | to̱kāya̍ | vari̍vaḥ | da̱dha̱ntu̱ |
su̱-gā | na̱ḥ | viśvā̍ | su̱-pathā̍ni | sa̱ntu̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.063.06||


7.064.01a di̱vi kṣaya̍ntā̱ raja̍saḥ pṛthi̱vyām pra vā̍ṁ ghṛ̱tasya̍ ni̱rṇijo̍ dadīran |
7.064.01c ha̱vyaṁ no̍ mi̱tro a̍rya̱mā sujā̍to̱ rājā̍ sukṣa̱tro varu̍ṇo juṣanta ||

di̱vi | kṣaya̍ntā | raja̍saḥ | pṛ̱thi̱vyām | pra | vā̱m | ghṛ̱tasya̍ | ni̱ḥ-nija̍ḥ | da̱dī̱ra̱n |
ha̱vyam | na̱ḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | su-jā̍taḥ | rājā̍ | su̱-kṣa̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ju̱ṣa̱nta̱ ||7.064.01||

7.064.02a ā rā̍jānā maha ṛtasya gopā̱ sindhu̍patī kṣatriyā yātam a̱rvāk |
7.064.02c iḻā̍ṁ no mitrāvaruṇo̱ta vṛ̱ṣṭim ava̍ di̱va i̍nvataṁ jīradānū ||

ā | rā̱jā̱nā̱ | ma̱ha̱ḥ | ṛ̱ta̱sya̱ | go̱pā̱ | sindhu̍patī̱ iti̱ sindhu̍-patī | kṣa̱tri̱yā̱ | yā̱ta̱m | a̱rvāk |
iḻā̍m | na̱ḥ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | u̱ta | vṛ̱ṣṭim | ava̍ | di̱vaḥ | i̱nva̱ta̱m | jī̱rada\ā̱nū̱ iti̍ jīra-dānū ||7.064.02||

7.064.03a mi̱tras tan no̱ varu̍ṇo de̱vo a̱ryaḥ pra sādhi̍ṣṭhebhiḥ pa̱thibhi̍r nayantu |
7.064.03c brava̱d yathā̍ na̱ ād a̱riḥ su̱dāsa̍ i̱ṣā ma̍dema sa̱ha de̱vago̍pāḥ ||

mi̱traḥ | tat | na̱ḥ | varu̍ṇaḥ | de̱vaḥ | a̱ryaḥ | pra | sādhi̍ṣṭhebhiḥ | pa̱thi-bhi̍ḥ | na̱ya̱ntu̱ |
brava̍t | yathā̍ | na̱ḥ | āt | a̱riḥ | su̱-dāse̍ | i̱ṣā | ma̱de̱ma̱ | sa̱ha | de̱va-go̍pāḥ ||7.064.03||

7.064.04a yo vā̱ṁ garta̱m mana̍sā̱ takṣa̍d e̱tam ū̱rdhvāṁ dhī̱tiṁ kṛ̱ṇava̍d dhā̱raya̍c ca |
7.064.04c u̱kṣethā̍m mitrāvaruṇā ghṛ̱tena̱ tā rā̍jānā sukṣi̱tīs ta̍rpayethām ||

yaḥ | vā̱m | garta̍m | mana̍sā | takṣa̍t | e̱tam | ū̱rdhvām | dhī̱tim | kṛ̱ṇava̍t | dhā̱raya̍t | ca̱ |
u̱kṣethā̍m | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | ghṛ̱tena̍ | tā | rā̱jā̱nā̱ | su̱-kṣi̱tīḥ | ta̱rpa̱ye̱thā̱m ||7.064.04||

7.064.05a e̱ṣa stomo̍ varuṇa mitra̱ tubhya̱ṁ soma̍ḥ śu̱kro na vā̱yave̍ 'yāmi |
7.064.05c a̱vi̱ṣṭaṁ dhiyo̍ jigṛ̱tam pura̍ṁdhīr yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

e̱ṣaḥ | stoma̍ḥ | va̱ru̱ṇa̱ | mi̱tra̱ | tubhya̍m | soma̍ḥ | śu̱kraḥ | na | vā̱yave̍ | a̱yā̱mi̱ |
a̱vi̱ṣṭam | dhiya̍ḥ | ji̱gṛ̱tam | pura̍m-dhīḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.064.05||


7.065.01a prati̍ vā̱ṁ sūra̱ udi̍te sū̱ktair mi̱traṁ hu̍ve̱ varu̍ṇam pū̱tada̍kṣam |
7.065.01c yayo̍r asu̱rya1̱̍m akṣi̍ta̱ṁ jyeṣṭha̱ṁ viśva̍sya̱ yāma̍nn ā̱citā̍ jiga̱tnu ||

prati̍ | vā̱m | sūre̍ | ut-i̍te | su̱-u̱ktaiḥ | mi̱tram | hu̱ve̱ | varu̍ṇam | pū̱ta-da̍kṣam |
yayo̍ḥ | a̱su̱rya̍m | akṣi̍tam | jyeṣṭha̍m | viśva̍sya | yāma̍n | ā̱-citā̍ | ji̱ga̱tnu ||7.065.01||

7.065.02a tā hi de̱vānā̱m asu̍rā̱ tāv a̱ryā tā na̍ḥ kṣi̱tīḥ ka̍ratam ū̱rjaya̍ntīḥ |
7.065.02c a̱śyāma̍ mitrāvaruṇā va̱yaṁ vā̱ṁ dyāvā̍ ca̱ yatra̍ pī̱paya̱nn ahā̍ ca ||

tā | hi | de̱vānā̍m | asu̍rā | tau | a̱ryā | tā | na̱ḥ | kṣi̱tīḥ | ka̱ra̱ta̱m | ū̱rjaya̍ntīḥ |
a̱śyāma̍ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | va̱yam | vā̱m | dyāvā̍ | ca̱ | yatra̍ | pī̱paya̍n | ahā̍ | ca̱ ||7.065.02||

7.065.03a tā bhūri̍pāśā̱v anṛ̍tasya̱ setū̍ dura̱tyetū̍ ri̱pave̱ martyā̍ya |
7.065.03c ṛ̱tasya̍ mitrāvaruṇā pa̱thā vā̍m a̱po na nā̱vā du̍ri̱tā ta̍rema ||

tā | bhūri̍-pāśau | anṛ̍tasya | setū̱ iti̍ | du̱ra̱tyetū̱ iti̍ du̱ḥ-a̱tyetū̍ | ri̱pave̍ | martyā̍ya |
ṛ̱tasya̍ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | pa̱thā | vā̱m | a̱paḥ | na | nā̱vā | du̱ḥ-i̱tā | ta̱re̱ma̱ ||7.065.03||

7.065.04a ā no̍ mitrāvaruṇā ha̱vyaju̍ṣṭiṁ ghṛ̱tair gavyū̍tim ukṣata̱m iḻā̍bhiḥ |
7.065.04c prati̍ vā̱m atra̱ vara̱m ā janā̍ya pṛṇī̱tam u̱dno di̱vyasya̱ cāro̍ḥ ||

ā | na̱ḥ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | ha̱vya-ju̍ṣṭim | ghṛ̱taiḥ | gavyū̍tim | u̱kṣa̱ta̱m | iḻā̍bhiḥ |
prati̍ | vā̱m | atra̍ | vara̍m | ā | janā̍ya | pṛ̱ṇī̱tam | u̱dnaḥ | di̱vyasya̍ | cāro̍ḥ ||7.065.04||

7.065.05a e̱ṣa stomo̍ varuṇa mitra̱ tubhya̱ṁ soma̍ḥ śu̱kro na vā̱yave̍ 'yāmi |
7.065.05c a̱vi̱ṣṭaṁ dhiyo̍ jigṛ̱tam pura̍ṁdhīr yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

e̱ṣaḥ | stoma̍ḥ | va̱ru̱ṇa̱ | mi̱tra̱ | tubhya̍m | soma̍ḥ | śu̱kraḥ | na | vā̱yave̍ | a̱yā̱mi̱ |
a̱vi̱ṣṭam | dhiya̍ḥ | ji̱gṛ̱tam | pura̍m-dhīḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.065.05||


7.066.01a pra mi̱trayo̱r varu̍ṇayo̱ḥ stomo̍ na etu śū̱ṣya̍ḥ |
7.066.01c nama̍svān tuvijā̱tayo̍ḥ ||

pra | mi̱trayo̍ḥ | varu̍ṇayoḥ | stoma̍ḥ | na̱ḥ | e̱tu̱ | śū̱ṣya̍ḥ |
nama̍svān | tu̱vi̱-jā̱tayo̍ḥ ||7.066.01||

7.066.02a yā dhā̱raya̍nta de̱vāḥ su̱dakṣā̱ dakṣa̍pitarā |
7.066.02c a̱su̱ryā̍ya̱ prama̍hasā ||

yā | dhā̱raya̍nta | de̱vāḥ | su̱-dakṣā̍ | dakṣa̍-pitarā |
a̱su̱ryā̍ya | pra-ma̍hasā ||7.066.02||

7.066.03a tā na̍ḥ sti̱pā ta̍nū̱pā varu̍ṇa jaritṝ̱ṇām |
7.066.03c mitra̍ sā̱dhaya̍ta̱ṁ dhiya̍ḥ ||

tā | na̱ḥ | sti̱-pā | ta̱nū̱-pā | varu̍ṇa | ja̱ri̱tṝ̱ṇām |
mitra̍ | sā̱dhaya̍tam | dhiya̍ḥ ||7.066.03||

7.066.04a yad a̱dya sūra̱ udi̱te 'nā̍gā mi̱tro a̍rya̱mā |
7.066.04c su̱vāti̍ savi̱tā bhaga̍ḥ ||

yat | a̱dya | sūre̍ | ut-i̍te | anā̍gāḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā |
su̱vāti̍ | sa̱vi̱tā | bhaga̍ḥ ||7.066.04||

7.066.05a su̱prā̱vīr a̍stu̱ sa kṣaya̱ḥ pra nu yāma̍n sudānavaḥ |
7.066.05c ye no̱ aṁho̍ 'ti̱pipra̍ti ||

su̱pra̱-a̱vīḥ | a̱stu̱ | saḥ | kṣaya̍ḥ | pra | nu | yāma̍n | su̱-dā̱na̱va̱ḥ |
ye | na̱ḥ | aṁha̍ḥ | a̱ti̱-pipra̍ti ||7.066.05||

7.066.06a u̱ta sva̱rājo̱ adi̍ti̱r ada̍bdhasya vra̱tasya̱ ye |
7.066.06c ma̱ho rājā̍na īśate ||

u̱ta | sva̱-rāja̍ḥ | adi̍tiḥ | ada̍bdhasya | vra̱tasya̍ | ye |
ma̱haḥ | rājā̍naḥ | ī̱śa̱te̱ ||7.066.06||

7.066.07a prati̍ vā̱ṁ sūra̱ udi̍te mi̱traṁ gṛ̍ṇīṣe̱ varu̍ṇam |
7.066.07c a̱rya̱maṇa̍ṁ ri̱śāda̍sam ||

prati̍ | vā̱m | sūre̍ | ut-i̍te | mi̱tram | gṛ̱ṇī̱ṣe̱ | varu̍ṇam |
a̱rya̱maṇa̍m | ri̱śāda̍sam ||7.066.07||

7.066.08a rā̱yā hi̍raṇya̱yā ma̱tir i̱yam a̍vṛ̱kāya̱ śava̍se |
7.066.08c i̱yaṁ viprā̍ me̱dhasā̍taye ||

rā̱yā | hi̱ra̱ṇya̱-yā | ma̱tiḥ | i̱yam | a̱vṛ̱kāya̍ | śava̍se |
i̱yam | viprā̍ | me̱dha-sā̍taye ||7.066.08||

7.066.09a te syā̍ma deva varuṇa̱ te mi̍tra sū̱ribhi̍ḥ sa̱ha |
7.066.09c iṣa̱ṁ sva̍ś ca dhīmahi ||

te | syā̱ma̱ | de̱va̱ | va̱ru̱ṇa̱ | te | mi̱tra̱ | sū̱ri-bhi̍ḥ | sa̱ha |
iṣa̍m | sva1̱̍riti̱ sva̍ḥ | ca̱ | dhī̱ma̱hi̱ ||7.066.09||

7.066.10a ba̱hava̱ḥ sūra̍cakṣaso 'gniji̱hvā ṛ̍tā̱vṛdha̍ḥ |
7.066.10c trīṇi̱ ye ye̱mur vi̱dathā̍ni dhī̱tibhi̱r viśvā̍ni̱ pari̍bhūtibhiḥ ||

ba̱hava̍ḥ | sūra̍-cakṣasaḥ | a̱gni̱-ji̱hvāḥ | ṛ̱ta̱-vṛdha̍ḥ |
trīṇi̍ | ye | ye̱muḥ | vi̱dathā̍ni | dhī̱ti-bhiḥ | viśvā̍ni | pari̍bhūti-bhiḥ ||7.066.10||

7.066.11a vi ye da̱dhuḥ śa̱rada̱m māsa̱m ād aha̍r ya̱jñam a̱ktuṁ cād ṛca̍m |
7.066.11c a̱nā̱pyaṁ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā kṣa̱traṁ rājā̍na āśata ||

vi | ye | da̱dhuḥ | śa̱rada̍m | māsa̍m | āt | aha̍ḥ | ya̱jñam | a̱ktum | ca̱ | āt | ṛca̍m |
a̱nā̱pyam | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | kṣa̱tram | rājā̍naḥ | ā̱śa̱ta̱ ||7.066.11||

7.066.12a tad vo̍ a̱dya ma̍nāmahe sū̱ktaiḥ sūra̱ udi̍te |
7.066.12c yad oha̍te̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā yū̱yam ṛ̱tasya̍ rathyaḥ ||

tat | va̱ḥ | a̱dya | ma̱nā̱ma̱he̱ | su̱-u̱ktaiḥ | sūre̍ | ut-i̍te |
yat | oha̍te | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | yū̱yam | ṛ̱tasya̍ | ra̱thya̱ḥ ||7.066.12||

7.066.13a ṛ̱tāvā̍na ṛ̱tajā̍tā ṛtā̱vṛdho̍ gho̱rāso̍ anṛta̱dviṣa̍ḥ |
7.066.13c teṣā̍ṁ vaḥ su̱mne su̍ccha̱rdiṣṭa̍me nara̱ḥ syāma̱ ye ca̍ sū̱raya̍ḥ ||

ṛ̱ta-vā̍naḥ | ṛ̱ta-jā̍tāḥ | ṛ̱ta̱-vṛdha̍ḥ | gho̱rāsa̍ḥ | a̱nṛ̱ta̱-dviṣa̍ḥ |
teṣā̍m | va̱ḥ | su̱mne | su̱ccha̱rdiḥ-ta̍me | na̱ra̱ḥ | syāma̍ | ye | ca̱ | sū̱raya̍ḥ ||7.066.13||

7.066.14a ud u̱ tyad da̍rśa̱taṁ vapu̍r di̱va e̍ti pratihva̱re |
7.066.14c yad ī̍m ā̱śur vaha̍ti de̱va eta̍śo̱ viśva̍smai̱ cakṣa̍se̱ ara̍m ||

ut | ū̱m̐ iti̍ | tyat | da̱rśa̱tam | vapu̍ḥ | di̱vaḥ | e̱ti̱ | pra̱ti̱-hva̱re |
yat | ī̱m | ā̱śuḥ | vaha̍ti | de̱vaḥ | eta̍śaḥ | viśva̍smai | cakṣa̍se | ara̍m ||7.066.14||

7.066.15a śī̱rṣṇaḥ-śī̍rṣṇo̱ jaga̍tas ta̱sthuṣa̱s pati̍ṁ sa̱mayā̱ viśva̱m ā raja̍ḥ |
7.066.15c sa̱pta svasā̍raḥ suvi̱tāya̱ sūrya̱ṁ vaha̍nti ha̱rito̱ rathe̍ ||

śī̱rṣṇaḥ-śī̍rṣṇaḥ | jaga̍taḥ | ta̱sthuṣa̍ḥ | pati̍m | sa̱mayā̍ | viśva̍m | ā | raja̍ḥ |
sa̱pta | svasā̍raḥ | su̱vi̱tāya̍ | sūrya̍m | vaha̍nti | ha̱rita̍ḥ | rathe̍ ||7.066.15||

7.066.16a tac cakṣu̍r de̱vahi̍taṁ śu̱kram u̱ccara̍t |
7.066.16b paśye̍ma śa̱rada̍ḥ śa̱taṁ jīve̍ma śa̱rada̍ḥ śa̱tam ||

tat | cakṣu̍ḥ | de̱va-hi̍tam | śu̱kram | u̱t-cara̍t |
paśye̍ma | śa̱rada̍ḥ | śa̱tam | jīve̍ma | śa̱rada̍ḥ | śa̱tam ||7.066.16||

7.066.17a kāvye̍bhir adā̱bhyā yā̍taṁ varuṇa dyu̱mat |
7.066.17c mi̱traś ca̱ soma̍pītaye ||

kāvye̍bhiḥ | a̱dā̱bhyā̱ | ā | yā̱ta̱m | va̱ru̱ṇa̱ | dyu̱-mat |
mi̱traḥ | ca̱ | soma̍-pītaye ||7.066.17||

7.066.18a di̱vo dhāma̍bhir varuṇa mi̱traś cā yā̍tam a̱druhā̍ |
7.066.18c piba̍ta̱ṁ soma̍m ātu̱jī ||

di̱vaḥ | dhāma̍-bhiḥ | va̱ru̱ṇa̱ | mi̱traḥ | ca̱ | ā | yā̱ta̱m | a̱druhā̍ |
piba̍tam | soma̍m | ā̱tu̱jī ityā̍-tu̱jī ||7.066.18||

7.066.19a ā yā̍tam mitrāvaruṇā juṣā̱ṇāv āhu̍tiṁ narā |
7.066.19c pā̱taṁ soma̍m ṛtāvṛdhā ||

ā | yā̱ta̱m | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | ju̱ṣā̱ṇau | ā-hu̍tim | na̱rā̱ |
pā̱tam | soma̍m | ṛ̱ta̱-vṛ̱dhā̱ ||7.066.19||


7.067.01a prati̍ vā̱ṁ ratha̍ṁ nṛpatī ja̱radhyai̍ ha̱viṣma̍tā̱ mana̍sā ya̱jñiye̍na |
7.067.01c yo vā̍ṁ dū̱to na dhi̍ṣṇyā̱v ajī̍ga̱r acchā̍ sū̱nur na pi̱tarā̍ vivakmi ||

prati̍ | vā̱m | ratha̍m | nṛ̱pa̱tī̱- iti̍ nṛ-patī | ja̱radhyai̍ | ha̱viṣma̍tā | mana̍sā | ya̱jñiye̍na |
yaḥ | vā̱m | dū̱taḥ | na | dhi̱ṣṇyau̱ | ajī̍gaḥ | accha̍ | sū̱nuḥ | na | pi̱tarā̍ | vi̱va̱kmi̱ ||7.067.01||

7.067.02a aśo̍cy a̱gniḥ sa̍midhā̱no a̱sme upo̍ adṛśra̱n tama̍saś ci̱d antā̍ḥ |
7.067.02c ace̍ti ke̱tur u̱ṣasa̍ḥ pu̱rastā̍c chri̱ye di̱vo du̍hi̱tur jāya̍mānaḥ ||

aśo̍ci | a̱gniḥ | sa̱m-i̱dhā̱naḥ | a̱sme iti̍ | upo̱ iti̍ | a̱dṛ̱śra̱n | tama̍saḥ | ci̱t | antā̍ḥ |
ace̍ti | ke̱tuḥ | u̱ṣasa̍ḥ | pu̱rastā̍t | śri̱ye | di̱vaḥ | du̱hi̱tuḥ | jāya̍mānaḥ ||7.067.02||

7.067.03a a̱bhi vā̍ṁ nū̱nam a̍śvinā̱ suho̍tā̱ stomai̍ḥ siṣakti nāsatyā viva̱kvān |
7.067.03c pū̱rvībhi̍r yātam pa̱thyā̍bhir a̱rvāk sva̱rvidā̱ vasu̍matā̱ rathe̍na ||

a̱bhi | vā̱m | nū̱nam | a̱śvi̱nā̱ | su-ho̍tā | stomai̍ḥ | si̱sa̱kti̱ | nā̱sa̱tyā̱ | vi̱va̱kvān |
pū̱rvībhi̍ḥ | yā̱ta̱m | pa̱thyā̍bhiḥ | a̱rvāk | sva̱ḥ-vidā̍ | vasu̍-matā | rathe̍na ||7.067.03||

7.067.04a a̱vor vā̍ṁ nū̱nam a̍śvinā yu̱vāku̍r hu̱ve yad vā̍ṁ su̱te mā̍dhvī vasū̱yuḥ |
7.067.04c ā vā̍ṁ vahantu̱ sthavi̍rāso̱ aśvā̱ḥ pibā̍tho a̱sme suṣu̍tā̱ madhū̍ni ||

a̱voḥ | vā̱m | nū̱nam | a̱śvi̱nā̱ | yu̱vāku̍ḥ | hu̱ve | yat | vā̱m | su̱te | mā̱dhvī̱ iti̍ | va̱su̱-yuḥ |
ā | vā̱m | va̱ha̱ntu̱ | sthavi̍rāsaḥ | aśvā̍ḥ | pibā̍thaḥ | a̱sme iti̍ | su-su̍tā | madhū̍ni ||7.067.04||

7.067.05a prācī̍m u devāśvinā̱ dhiya̱m me 'mṛ̍dhrāṁ sā̱taye̍ kṛtaṁ vasū̱yum |
7.067.05c viśvā̍ aviṣṭa̱ṁ vāja̱ ā pura̍ṁdhī̱s tā na̍ḥ śaktaṁ śacīpatī̱ śacī̍bhiḥ ||

prācī̍m | ū̱m̐ iti̍ | de̱vā̱ | a̱śvi̱nā̱ | dhiya̍m | me̱ | amṛ̍dhrām | sā̱taye̍ | kṛ̱ta̱m | va̱su̱-yum |
viśvā̍ḥ | a̱vi̱ṣṭa̱m | vāje̍ | ā | pura̍m-dhīḥ | tā | na̱ḥ | śa̱kta̱m | śa̱cī̱pa̱tī̱ iti̍ śacī-patī | śacī̍bhiḥ ||7.067.05||

7.067.06a a̱vi̱ṣṭaṁ dhī̱ṣv a̍śvinā na ā̱su pra̱jāva̱d reto̱ ahra̍yaṁ no astu |
7.067.06c ā vā̍ṁ to̱ke tana̍ye̱ tūtu̍jānāḥ su̱ratnā̍so de̱vavī̍tiṁ gamema ||

a̱vi̱ṣṭam | dhī̱ṣu | a̱śvi̱nā̱ | na̱ḥ | ā̱su | pra̱jā-va̍t | reta̍ḥ | ahra̍yam | na̱ḥ | a̱stu̱ |
ā | vā̱m | to̱ke | tana̍ye | tūtu̍jānāḥ | su̱-ratnā̍saḥ | de̱va-vī̍tim | ga̱me̱ma̱ ||7.067.06||

7.067.07a e̱ṣa sya vā̍m pūrva̱gatve̍va̱ sakhye̍ ni̱dhir hi̱to mā̍dhvī rā̱to a̱sme |
7.067.07c ahe̍ḻatā̱ mana̱sā yā̍tam a̱rvāg a̱śnantā̍ ha̱vyam mānu̍ṣīṣu vi̱kṣu ||

e̱ṣaḥ | syaḥ | vā̱m | pū̱rva̱gatvā̍-iva | sakhye̍ | ni̱-dhiḥ | hi̱taḥ | mā̱dhvī̱ iti̍ | rā̱taḥ | a̱sme iti̍ |
ahe̍ḻatā | mana̍sā | ā | yā̱ta̱m | a̱rvāk | a̱śnantā̍ | ha̱vyam | mānu̍ṣīṣu | vi̱kṣu ||7.067.07||

7.067.08a eka̍smi̱n yoge̍ bhuraṇā samā̱ne pari̍ vāṁ sa̱pta sra̱vato̱ ratho̍ gāt |
7.067.08c na vā̍yanti su̱bhvo̍ de̱vayu̍ktā̱ ye vā̍ṁ dhū̱rṣu ta̱raṇa̍yo̱ vaha̍nti ||

eka̍smin | yoge̍ | bhu̱ra̱ṇā̱ | sa̱mā̱ne | pari̍ | vām | sa̱pta | sra̱vata̍ḥ | ratha̍ḥ | gā̱t |
na | vā̱ya̱nti̱ | su̱-bhva̍ḥ | de̱va-yu̍ktāḥ | ye | vā̱m | dhū̱ḥ-su | ta̱raṇa̍yaḥ | vaha̍nti ||7.067.08||

7.067.09a a̱sa̱ścatā̍ ma̱ghava̍dbhyo̱ hi bhū̱taṁ ye rā̱yā ma̍gha̱deya̍ṁ ju̱nanti̍ |
7.067.09c pra ye bandhu̍ṁ sū̱nṛtā̍bhis ti̱rante̱ gavyā̍ pṛ̱ñcanto̱ aśvyā̍ ma̱ghāni̍ ||

a̱sa̱ścatā̍ | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | hi | bhū̱tam | ye | rā̱yā | ma̱gha̱-deya̍m | ju̱nanti̍ |
pra | ye | bandhu̍m | sū̱nṛtā̍bhiḥ | ti̱rante̍ | gavyā̍ | pṛ̱ñcanta̍ḥ | aśvyā̍ | ma̱ghāni̍ ||7.067.09||

7.067.10a nū me̱ hava̱m ā śṛ̍ṇutaṁ yuvānā yāsi̱ṣṭaṁ va̱rtir a̍śvinā̱v irā̍vat |
7.067.10c dha̱ttaṁ ratnā̍ni̱ jara̍taṁ ca sū̱rīn yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

nu | me̱ | hava̍m | ā | śṛ̱ṇu̱ta̱m | yu̱vā̱nā̱ | yā̱si̱ṣṭam | va̱rtiḥ | a̱śvi̱nau̍ | irā̍-vat |
dha̱ttam | ratnā̍ni | jara̍tam | ca̱ | sū̱rīn | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.067.10||


7.068.01a ā śu̍bhrā yātam aśvinā̱ svaśvā̱ giro̍ dasrā jujuṣā̱ṇā yu̱vāko̍ḥ |
7.068.01c ha̱vyāni̍ ca̱ prati̍bhṛtā vī̱taṁ na̍ḥ ||

ā | śu̱bhrā̱ | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ | su̱-aśvā̍ | gira̍ḥ | da̱srā̱ | ju̱ju̱ṣā̱ṇā | yu̱vāko̍ḥ |
ha̱vyāni̍ | ca̱ | prati̍-bhṛtā | vī̱tam | nā̱ḥ ||7.068.01||

7.068.02a pra vā̱m andhā̍ṁsi̱ madyā̍ny asthu̱r ara̍ṁ gantaṁ ha̱viṣo̍ vī̱taye̍ me |
7.068.02c ti̱ro a̱ryo hava̍nāni śru̱taṁ na̍ḥ ||

pra | vā̱m | andhā̍ṁsi | madyā̍ni | a̱sthu̱ḥ | ara̍m | ga̱nta̱m | ha̱viṣa̍ḥ | vī̱taye̍ | me̱ |
ti̱raḥ | a̱ryaḥ | hava̍nāni | śru̱tam | na̱ḥ ||7.068.02||

7.068.03a pra vā̱ṁ ratho̱ mano̍javā iyarti ti̱ro rajā̍ṁsy aśvinā śa̱toti̍ḥ |
7.068.03c a̱smabhya̍ṁ sūryāvasū iyā̱naḥ ||

pra | vā̱m | ratha̍ḥ | mana̍ḥ-javā | i̱ya̱rti̱ | ti̱raḥ | rajā̍ṁsi | a̱śvi̱nā̱ | śa̱ta-ū̍tiḥ |
a̱smabhya̍m | sū̱ryā̱va̱sū̱ iti̍ | i̱yā̱naḥ ||7.068.03||

7.068.04a a̱yaṁ ha̱ yad vā̍ṁ deva̱yā u̱ adri̍r ū̱rdhvo viva̍kti soma̱sud yu̱vabhyā̍m |
7.068.04c ā va̱lgū vipro̍ vavṛtīta ha̱vyaiḥ ||

a̱yam | ha̱ | yat | vā̱m | de̱va̱-yāḥ | ū̱m̐ iti̍ | adri̍ḥ | ū̱rdhvaḥ | viva̍kti | so̱ma̱-sut | yu̱vabhyā̍m |
ā | va̱lgū iti̍ | vipra̍ḥ | va̱vṛ̱tī̱ta̱ | ha̱vyaiḥ ||7.068.04||

7.068.05a ci̱traṁ ha̱ yad vā̱m bhoja̍na̱ṁ nv asti̱ ny atra̍ye̱ mahi̍ṣvantaṁ yuyotam |
7.068.05c yo vā̍m o̱māna̱ṁ dadha̍te pri̱yaḥ san ||

ci̱tram | ha̱ | yat | vā̱m | bhoja̍nam | nu | asti̍ | ni | atra̍ye | mahi̍ṣvantam | yu̱yo̱ta̱m |
yaḥ | vā̱m | o̱māna̍m | dadha̍te | prya̱ḥ | san ||7.068.05||

7.068.06a u̱ta tyad vā̍ṁ jura̱te a̍śvinā bhū̱c cyavā̍nāya pra̱tītya̍ṁ havi̱rde |
7.068.06c adhi̱ yad varpa̍ i̱taū̍ti dha̱tthaḥ ||

u̱ta | tyat | vā̱m | ju̱ra̱te | ā̱śvi̱nā̱ | bhū̱t | cyavā̍nāya | pra̱tītya̍m | ha̱vi̱ḥ-de |
adhi̍ | yat | varpa̍ḥ | i̱taḥ-ū̍ti | dha̱tthaḥ ||7.068.06||

7.068.07a u̱ta tyam bhu̱jyum a̍śvinā̱ sakhā̍yo̱ madhye̍ jahur du̱revā̍saḥ samu̱dre |
7.068.07c nir ī̍m parṣa̱d arā̍vā̱ yo yu̱vāku̍ḥ ||

u̱ta | tyam | bhu̱jyum | a̱śvi̱nā̱ | sakhā̍yaḥ | madhye̍ | ju̱hu̱ḥ | du̱ḥ-evā̍saḥ | sa̱mu̱dre |
niḥ | ī̱m | pa̱rṣa̱t | arā̍vā | yaḥ | yu̱vāku̍ḥ ||7.068.07||

7.068.08a vṛkā̍ya ci̱j jasa̍mānāya śaktam u̱ta śru̍taṁ śa̱yave̍ hū̱yamā̍nā |
7.068.08c yāv a̱ghnyām api̍nvatam a̱po na sta̱rya̍ṁ cic cha̱kty a̍śvinā̱ śacī̍bhiḥ ||

vṛkā̍ya | ci̱t | jasa̍mānāya | śa̱kta̱m | u̱ta | śru̱ta̱m | śa̱yave̍ | hū̱yamā̍nā |
yau | a̱ghnyām | api̍nvatam | a̱paḥ | na | sta̱rya̍m | ci̱t | śa̱ktī | a̱śvi̱nā̱ | śacī̍bhiḥ ||7.068.08||

7.068.09a e̱ṣa sya kā̱rur ja̍rate sū̱ktair agre̍ budhā̱na u̱ṣasā̍ṁ su̱manmā̍ |
7.068.09c i̱ṣā taṁ va̍rdhad a̱ghnyā payo̍bhir yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

e̱ṣaḥ | syaḥ | kā̱ruḥ | ja̱ra̱te̱ | su̱-u̱ktaiḥ | agre̍ | bu̱dhā̱naḥ | u̱ṣasā̍m | su̱-manmā̍ |
i̱ṣā | tam | va̱rdha̱t | a̱ghnyā | paya̍ḥ-bhiḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.068.09||


7.069.01a ā vā̱ṁ ratho̱ roda̍sī badbadhā̱no hi̍ra̱ṇyayo̱ vṛṣa̍bhir yā̱tv aśvai̍ḥ |
7.069.01c ghṛ̱tava̍rtaniḥ pa̱vibhī̍ rucā̱na i̱ṣāṁ vo̱ḻhā nṛ̱pati̍r vā̱jinī̍vān ||

ā | vā̱m | ratha̍ḥ | roda̍sī̱ iti̍ | ba̱dba̱dhā̱naḥ | hi̱ra̱ṇyaya̍ḥ | vṛṣa̍-bhiḥ | yā̱tu̱ | aśvai̍ḥ |
ghṛ̱ta-va̍rtaniḥ | pa̱vi-bhi̍ḥ | ru̱cā̱naḥ | i̱ṣām | vo̱ḻhā | nṛ̱-pati̍ḥ | vā̱jinī̍-vān ||7.069.01||

7.069.02a sa pa̍prathā̱no a̱bhi pañca̱ bhūmā̍ trivandhu̱ro mana̱sā yā̍tu yu̱ktaḥ |
7.069.02c viśo̱ yena̱ gaccha̍tho deva̱yantī̱ḥ kutrā̍ ci̱d yāma̍m aśvinā̱ dadhā̍nā ||

saḥ | pa̱pra̱thā̱naḥ | a̱bhi | pañca̍ | bhūma̍ | tri̱-va̱ndhu̱raḥ | ma̱na̱sā | ā | yā̱tu̱ | yu̱ktaḥ |
viśa̍ḥ | yena̍ | gaccha̍thaḥ | de̱va̱-yantī̍ḥ | kutra̍ | ci̱t | yāma̍m | a̱śvi̱nā̱ | dadhā̍nā ||7.069.02||

7.069.03a svaśvā̍ ya̱śasā yā̍tam a̱rvāg dasrā̍ ni̱dhim madhu̍mantam pibāthaḥ |
7.069.03c vi vā̱ṁ ratho̍ va̱dhvā̱3̱̍ yāda̍mā̱no 'ntā̍n di̱vo bā̍dhate varta̱nibhyā̍m ||

su̱-aśvā̍ | ya̱śasā̍ | ā | yā̱ta̱m | a̱rvāk | dasrā̍ | ni̱-dhim | madhu̍-mantam | pi̱bā̱tha̱ḥ |
vi | vā̱m | ratha̍ḥ | va̱dhvā̍ | yāda̍mānaḥ | antā̍n | di̱vaḥ | bā̱dha̱te̱ | va̱rta̱ni-bhyā̍m ||7.069.03||

7.069.04a yu̱voḥ śriya̱m pari̱ yoṣā̍vṛṇīta̱ sūro̍ duhi̱tā pari̍takmyāyām |
7.069.04c yad de̍va̱yanta̱m ava̍tha̱ḥ śacī̍bhi̱ḥ pari̍ ghra̱ṁsam o̱manā̍ vā̱ṁ vayo̍ gāt ||

yu̱voḥ | śriya̍m | pari̍ | yoṣā̍ | a̱vṛ̱ṇī̱ta̱ | sūra̍ḥ | du̱hi̱tā | pari̍-takmyāyām |
yat | de̱va̱-yanta̍m | ava̍thaḥ | śacī̍bhiḥ | pari̍ | ghra̱ṁsam | o̱manā̍ | vā̱m | vaya̍ḥ | gā̱t ||7.069.04||

7.069.05a yo ha̱ sya vā̍ṁ rathirā̱ vasta̍ u̱srā ratho̍ yujā̱naḥ pa̍ri̱yāti̍ va̱rtiḥ |
7.069.05c tena̍ na̱ḥ śaṁ yor u̱ṣaso̱ vyu̍ṣṭau̱ ny a̍śvinā vahataṁ ya̱jñe a̱smin ||

yaḥ | ha̱ | syaḥ | vā̱m | ra̱thi̱rā̱ | vaste̍ | u̱srāḥ | ratha̍ḥ | yu̱jā̱naḥ | pa̱ri̱-yāti̍ | va̱rtiḥ |
tena̍ | na̱ḥ | śam | yoḥ | u̱ṣasa̍ḥ | vi-u̍ṣṭau | ni | a̱śvi̱nā̱ | va̱ha̱ta̱m | ya̱jñe | a̱smin ||7.069.05||

7.069.06a narā̍ gau̱reva̍ vi̱dyuta̍ṁ tṛṣā̱ṇāsmāka̍m a̱dya sava̱nopa̍ yātam |
7.069.06c pu̱ru̱trā hi vā̍m ma̱tibhi̱r hava̍nte̱ mā vā̍m a̱nye ni ya̍man deva̱yanta̍ḥ ||

narā̍ | gau̱rā-i̍va | vi̱-dyuta̍m | tṛ̱ṣā̱ṇā | a̱smāka̍m | a̱dya | sava̍nā | upa̍ | yā̱ta̱m |
pu̱ru̱-trā | hi | vā̱m | ma̱ti-bhi̍ḥ | hava̍nte | mā | vā̱m | a̱nye | ni | ya̱ma̱n | de̱va̱-yanta̍ḥ ||7.069.06||

7.069.07a yu̱vam bhu̱jyum ava̍viddhaṁ samu̱dra ud ū̍hathu̱r arṇa̍so̱ asri̍dhānaiḥ |
7.069.07c pa̱ta̱tribhi̍r aśra̱mair a̍vya̱thibhi̍r da̱ṁsanā̍bhir aśvinā pā̱raya̍ntā ||

yu̱vam | bhu̱jyum | ava̍-viddham | sa̱mu̱dre | ut | ū̱ha̱thu̱ḥ | arṇa̍saḥ | asri̍dhānaiḥ |
pa̱ta̱tri-bhi̍ḥ | a̱śra̱maiḥ | a̱vya̱thi-bhi̍ḥ | da̱ṁsanā̍bhiḥ | a̱śvi̱nā̱ | pā̱raya̍ntā ||7.069.07||

7.069.08a nū me̱ hava̱m ā śṛ̍ṇutaṁ yuvānā yāsi̱ṣṭaṁ va̱rtir a̍śvinā̱v irā̍vat |
7.069.08c dha̱ttaṁ ratnā̍ni̱ jara̍taṁ ca sū̱rīn yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

nu | me̱ | hava̍m | ā | śṛ̱ṇu̱ta̱m | yu̱vā̱nā̱ | yā̱si̱ṣṭam | va̱rtiḥ | a̱śvi̱nau̍ | irā̍-vat |
dha̱ttam | ratnā̍ni | jara̍tam | ca̱ | sū̱rīn | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.069.08||


7.070.01a ā vi̍śvavārāśvinā gataṁ na̱ḥ pra tat sthāna̍m avāci vām pṛthi̱vyām |
7.070.01c aśvo̱ na vā̱jī śu̱napṛ̍ṣṭho asthā̱d ā yat se̱dathu̍r dhru̱vase̱ na yoni̍m ||

ā | vi̱śva̱-vā̱rā̱ | a̱śvi̱nā̱ | ga̱ta̱m | na̱ḥ | pra | tat | sthāna̍m | a̱vā̱ci̱ | vā̱m | pṛ̱thi̱vyām |
aśva̍ḥ | na | vā̱jī | śu̱na-pṛ̍ṣṭhaḥ | a̱sthā̱t | ā | yat | se̱dathu̍ḥ | dhru̱vase̍ | na | yoni̍m ||7.070.01||

7.070.02a siṣa̍kti̱ sā vā̍ṁ suma̱tiś cani̱ṣṭhātā̍pi gha̱rmo manu̍ṣo duro̱ṇe |
7.070.02c yo vā̍ṁ samu̱drān sa̱rita̱ḥ pipa̱rty eta̍gvā ci̱n na su̱yujā̍ yujā̱naḥ ||

sisa̍kti | sā | vā̱m | su̱-ma̱tiḥ | cani̍ṣṭhā | atā̍pi | gha̱rmaḥ | manu̍ṣaḥ | du̱ro̱ṇe |
yaḥ | vā̱m | sa̱mu̱drān | sa̱rita̍ḥ | pipa̍rti | eta̍-gvā | ci̱t | na | su̱-yujā̍ | yu̱jā̱naḥ ||7.070.02||

7.070.03a yāni̱ sthānā̍ny aśvinā da̱dhāthe̍ di̱vo ya̱hvīṣv oṣa̍dhīṣu vi̱kṣu |
7.070.03c ni parva̍tasya mū̱rdhani̱ sada̱nteṣa̱ṁ janā̍ya dā̱śuṣe̱ vaha̍ntā ||

yāni̍ | sthānā̍ni | a̱śvi̱nā̱ | da̱dhāthe̱ iti̍ | di̱vaḥ | ya̱hvīṣu̍ | oṣa̍dhīṣu | vi̱kṣu |
ni | parva̍tasya | mū̱rdhani̍ | sada̍ntā | iṣa̍m | janā̍ya | dā̱śuṣe̍ | vaha̍ntā ||7.070.03||

7.070.04a ca̱ni̱ṣṭaṁ de̍vā̱ oṣa̍dhīṣv a̱psu yad yo̱gyā a̱śnavai̍the̱ ṛṣī̍ṇām |
7.070.04c pu̱rūṇi̱ ratnā̱ dadha̍tau̱ ny a1̱̍sme anu̱ pūrvā̍ṇi cakhyathur yu̱gāni̍ ||

ca̱ni̱ṣṭam | de̱vau̱ | oṣa̍dhīṣu | a̱p-su | yat | yo̱gyāḥ | a̱śnavai̍the̱ iti̍ | ṛṣī̍ṇām |
pu̱rūṇi̍ | ratnā̍ | dadha̍tau | ni | a̱sme iti̍ | anu̍ | pūrvā̍ṇi | ca̱khya̱thu̱ḥ | yu̱gāni̍ ||7.070.04||

7.070.05a śu̱śru̱vāṁsā̍ cid aśvinā pu̱rūṇy a̱bhi brahmā̍ṇi cakṣāthe̱ ṛṣī̍ṇām |
7.070.05c prati̱ pra yā̍ta̱ṁ vara̱m ā janā̍yā̱sme vā̍m astu suma̱tiś cani̍ṣṭhā ||

śu̱śru̱vāṁsā̍ | ci̱t | a̱śvi̱nā̱ | pu̱rūṇi̍ | a̱bhi | brahmā̍ṇi | ca̱kṣā̱the̱ iti̍ | ṛṣī̍ṇām |
prati̍ | pra | yā̱ta̱m | vara̍m | ā | janā̍ya | a̱sme iti̍ | vā̱m | a̱stu̱ | su̱-ma̱tiḥ | cani̍ṣṭhā ||7.070.05||

7.070.06a yo vā̍ṁ ya̱jño nā̍satyā ha̱viṣmā̍n kṛ̱tabra̍hmā sama̱ryo̱3̱̍ bhavā̍ti |
7.070.06c upa̱ pra yā̍ta̱ṁ vara̱m ā vasi̍ṣṭham i̱mā brahmā̍ṇy ṛcyante yu̱vabhyā̍m ||

yaḥ | vā̱m | ya̱jñaḥ | nā̱sa̱tyā̱ | ha̱viṣmā̍n | kṛ̱ta-bra̍hmā | sa̱-ma̱rya̍ḥ | bhavā̍ti |
upa̍ | pra | yā̱ta̱m | vara̍m | ā | vasi̍ṣṭham | i̱mā | brahmā̍ṇi | ṛ̱cya̱nte̱ | yu̱va-bhyā̍m ||7.070.06||

7.070.07a i̱yam ma̍nī̱ṣā i̱yam a̍śvinā̱ gīr i̱māṁ su̍vṛ̱ktiṁ vṛ̍ṣaṇā juṣethām |
7.070.07c i̱mā brahmā̍ṇi yuva̱yūny a̍gman yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

i̱yam | ma̱nī̱ṣā | i̱yam | a̱śvi̱nā̱ | gīḥ | i̱mām | su̱-vṛ̱ktim | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | ju̱ṣe̱thā̱m |
i̱mā | brahmā̍ṇi | yu̱va̱-yūni̍ | a̱gma̱n | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.070.07||


7.071.01a apa̱ svasu̍r u̱ṣaso̱ nag ji̍hīte ri̱ṇakti̍ kṛ̱ṣṇīr a̍ru̱ṣāya̱ panthā̍m |
7.071.01c aśvā̍maghā̱ goma̍ghā vāṁ huvema̱ divā̱ nakta̱ṁ śaru̍m a̱smad yu̍yotam ||

apa̍ | svasu̍ḥ | u̱ṣasa̍ḥ | nak | ji̱hī̱te̱ | ri̱ṇakti̍ | kṛ̱ṣṇīḥ | a̱ru̱ṣāya̍ | panthā̍m |
aśva̍-maghā | go-ma̍ghā | vā̱m | hu̱ve̱ma̱ | divā̍ | nakta̍m | śaru̍m | a̱smat | yu̱yo̱ta̱m ||7.071.01||

7.071.02a u̱pāyā̍taṁ dā̱śuṣe̱ martyā̍ya̱ rathe̍na vā̱mam a̍śvinā̱ vaha̍ntā |
7.071.02c yu̱yu̱tam a̱smad ani̍rā̱m amī̍vā̱ṁ divā̱ nakta̍m mādhvī̱ trāsī̍thāṁ naḥ ||

u̱pa̱-āyā̍tam | dā̱śuṣe̍ | martyā̍ya | rathe̍na | vā̱mam | a̱śvi̱nā̱ | vaha̍ntā |
yu̱yu̱tam | a̱smat | ani̍rām | amī̍vām | divā̍ | nakta̍m | mā̱dhvī̱ iti̍ | trāsī̍thām | na̱ḥ ||7.071.02||

7.071.03a ā vā̱ṁ ratha̍m ava̱masyā̱ṁ vyu̍ṣṭau sumnā̱yavo̱ vṛṣa̍ṇo vartayantu |
7.071.03c syūma̍gabhastim ṛta̱yugbhi̱r aśvai̱r āśvi̍nā̱ vasu̍mantaṁ vahethām ||

ā | vā̱m | ratha̍m | a̱va̱masyā̍m | vi-u̍ṣṭau | su̱mna̱-yava̍ḥ | vṛṣa̍ṇaḥ | va̱rta̱ya̱ntu̱ |
syūma̍-gabhastim | ṛ̱ta̱yuk-bhi̍ḥ | aśvai̍ḥ | ā | a̱śvi̱nā̱ | vasu̍-mantam | va̱he̱thā̱m ||7.071.03||

7.071.04a yo vā̱ṁ ratho̍ nṛpatī̱ asti̍ vo̱ḻhā tri̍vandhu̱ro vasu̍mām̐ u̱srayā̍mā |
7.071.04c ā na̍ e̱nā nā̍sa̱tyopa̍ yātam a̱bhi yad vā̍ṁ vi̱śvapsnyo̱ jigā̍ti ||

yaḥ | vā̱m | ratha̍ḥ | nṛ̱pa̱tī̱ iti̍ nṛ-patī | asti̍ | vo̱ḻhā | tri̱-va̱ndhu̱raḥ | vasu̍-mān | u̱sra-yā̍mā |
ā | na̱ḥ | e̱nā | nā̱sa̱tyā̱ | upa̍ | yā̱ta̱m | a̱bhi | yat | vā̱m | vi̱śva-psnya̍ḥ | jigā̍ti ||7.071.04||

7.071.05a yu̱vaṁ cyavā̍naṁ ja̱raso̍ 'mumukta̱ṁ ni pe̱dava̍ ūhathur ā̱śum aśva̍m |
7.071.05c nir aṁha̍sa̱s tama̍saḥ sparta̱m atri̱ṁ ni jā̍hu̱ṣaṁ śi̍thi̱re dhā̍tam a̱ntaḥ ||

yu̱vam | cyavā̍nam | ja̱rasa̍ḥ | a̱mu̱mu̱kta̱m | ni | pe̱dave̍ | ū̱ha̱thu̱ḥ | ā̱śum | aśva̍m |
niḥ | aṁha̍saḥ | tama̍saḥ | sparta̍m | atri̍m | ni | jā̱hu̱ṣam | śi̱thi̱re | dhā̱tam | a̱ntariti̍ ||7.071.05||

7.071.06a i̱yam ma̍nī̱ṣā i̱yam a̍śvinā̱ gīr i̱māṁ su̍vṛ̱ktiṁ vṛ̍ṣaṇā juṣethām |
7.071.06c i̱mā brahmā̍ṇi yuva̱yūny a̍gman yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

i̱yam | ma̱nī̱ṣā | i̱yam | a̱śvi̱nā̱ | gīḥ | i̱mām | su̱-vṛ̱ktim | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | ju̱ṣe̱thā̱m |
i̱mā | brahmā̍ṇi | yu̱va̱-yūni̍ | a̱gma̱n | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.071.06||


7.072.01a ā goma̍tā nāsatyā̱ rathe̱nāśvā̍vatā puruśca̱ndreṇa̍ yātam |
7.072.01c a̱bhi vā̱ṁ viśvā̍ ni̱yuta̍ḥ sacante spā̱rhayā̍ śri̱yā ta̱nvā̍ śubhā̱nā ||

ā | go-ma̍tā | nā̱sa̱tyā̱ | rathe̍na | aśva̍-vatā | pu̱ru̱-ca̱ndreṇa̍ | yā̱ta̱m |
a̱bhi | vā̱m | viśvā̍ḥ | ni̱-yuta̍ḥ | sa̱ca̱nte̱ | spā̱rhayā̍ | śri̱yā | ta̱nvā̍ | śu̱bhā̱nā ||7.072.01||

7.072.02a ā no̍ de̱vebhi̱r upa̍ yātam a̱rvāk sa̱joṣa̍sā nāsatyā̱ rathe̍na |
7.072.02c yu̱vor hi na̍ḥ sa̱khyā pitryā̍ṇi samā̱no bandhu̍r u̱ta tasya̍ vittam ||

ā | na̱ḥ | de̱vebhi̍ḥ | upa̍ | yā̱ta̱m | a̱rvāk | sa̱-joṣa̍sā | nā̱sa̱tyā̱ | rathe̍na |
yu̱voḥ | hi | na̱ḥ | sa̱khyā | pitryā̍ṇi | sa̱mā̱naḥ | bandhu̍ḥ | u̱ta | tasya̍ | vi̱tta̱m ||7.072.02||

7.072.03a ud u̱ stomā̍so a̱śvino̍r abudhrañ jā̱mi brahmā̍ṇy u̱ṣasa̍ś ca de̱vīḥ |
7.072.03c ā̱vivā̍sa̱n roda̍sī̱ dhiṣṇye̱me acchā̱ vipro̱ nāsa̍tyā vivakti ||

ut | ū̱m̐ iti̍ | stomā̍saḥ | a̱śvino̍ḥ | a̱bu̱dhra̱n | jā̱mi | brahmā̍ṇi | u̱ṣasa̍ḥ | ca̱ | de̱vīḥ |
ā̱-vivā̍san | roda̍sī̱ iti̍ | dhiṣṇye̱ iti̍ | i̱me iti̍ | accha̍ | vipra̍ḥ | nāsa̍tyā | vi̱va̱kti̱ ||7.072.03||

7.072.04a vi ced u̱cchanty a̍śvinā u̱ṣāsa̱ḥ pra vā̱m brahmā̍ṇi kā̱ravo̍ bharante |
7.072.04c ū̱rdhvam bhā̱nuṁ sa̍vi̱tā de̱vo a̍śred bṛ̱had a̱gnaya̍ḥ sa̱midhā̍ jarante ||

vi | ca̱ | it | u̱cchanti̍ | a̱śvi̱nau̱ | u̱ṣasa̍ḥ | pra | vā̱m | brahmā̍ṇi | kā̱rava̍ḥ | bha̱ra̱nte̱ |
ū̱rdhvam | bhā̱num | sa̱vi̱tā | de̱vaḥ | a̱śre̱t | bṛ̱hat | a̱gnaya̍ḥ | sa̱m-idhā̍ | ja̱ra̱nte̱ ||7.072.04||

7.072.05a ā pa̱ścātā̍n nāsa̱tyā pu̱rastā̱d āśvi̍nā yātam adha̱rād uda̍ktāt |
7.072.05c ā vi̱śvata̱ḥ pāñca̍janyena rā̱yā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

ā | pa̱ścātā̍t | nā̱sa̱tyā̱ | ā | pu̱rastā̍t | ā | a̱śvi̱nā̱ | yā̱ta̱m | a̱dha̱rāt | uda̍ktāt |
ā | vi̱śvata̍ḥ | pāñca̍-janyena | rā̱yā | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.072.05||


7.073.01a atā̍riṣma̱ tama̍sas pā̱ram a̱sya prati̱ stoma̍ṁ deva̱yanto̱ dadhā̍nāḥ |
7.073.01c pu̱ru̱daṁsā̍ puru̱tamā̍ purā̱jāma̍rtyā havate a̱śvinā̱ gīḥ ||

atā̍riṣma | tama̍saḥ | pā̱ram | a̱sya | prati̍ | stoma̍m | de̱va̱-yanta̍ḥ | dadhā̍nāḥ |
pu̱ru̱-daṁsā̍ | pu̱ru̱-tamā̍ | pu̱rā̱-jā | ama̍rtyā | ha̱va̱te̱ | a̱śvinā̍ | gīḥ ||7.073.01||

7.073.02a ny u̍ pri̱yo manu̍ṣaḥ sādi̱ hotā̱ nāsa̍tyā̱ yo yaja̍te̱ vanda̍te ca |
7.073.02c a̱śnī̱tam madhvo̍ aśvinā upā̱ka ā vā̍ṁ voce vi̱dathe̍ṣu̱ praya̍svān ||

ni | ū̱m̐ iti̍ | pri̱yaḥ | manu̍ṣaḥ | sā̱di̱ | hotā̍ | nāsa̍tyā | yaḥ | yaja̍te | vanda̍te | ca̱ |
a̱śnī̱tam | madhva̍ḥ | a̱śvi̱nau̱ | u̱pā̱ke | ā | vā̱m | vo̱ce̱ | vi̱dathe̍ṣu | praya̍svān ||7.073.02||

7.073.03a ahe̍ma ya̱jñam pa̱thām u̍rā̱ṇā i̱māṁ su̍vṛ̱ktiṁ vṛ̍ṣaṇā juṣethām |
7.073.03c śru̱ṣṭī̱veva̱ preṣi̍to vām abodhi̱ prati̱ stomai̱r jara̍māṇo̱ vasi̍ṣṭhaḥ ||

ahe̍ma | ya̱jñam | pa̱thām | u̱rā̱ṇāḥ | i̱mām | su̱-vṛ̱ktim | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | ju̱ṣe̱thā̱m |
śru̱ṣṭī̱vā-i̍va | pra-i̍ṣitaḥ | vā̱m | a̱bo̱dhi̱ | prati̍ | stomai̍ḥ | jara̍māṇaḥ | vasi̍ṣṭhaḥ ||7.073.03||

7.073.04a upa̱ tyā vahnī̍ gamato̱ viśa̍ṁ no rakṣo̱haṇā̱ sambhṛ̍tā vī̱ḻupā̍ṇī |
7.073.04c sam andhā̍ṁsy agmata matsa̱rāṇi̱ mā no̍ mardhiṣṭa̱m ā ga̍taṁ śi̱vena̍ ||

upa̍ | tyā | vahnī̱ iti̍ | ga̱ma̱ta̱ḥ | viśa̍m | na̱ḥ | ra̱kṣa̱ḥ-hanā̍ | sam-bhṛ̍tā | vī̱ḻupā̍ṇī̱ iti̍ vī̱ḻu-pā̍ṇī |
sam | andhā̍ṁsi | a̱gma̱ta̱ | ma̱tsa̱rāṇi̍ | mā | na̱ḥ | ma̱rdhi̱ṣṭa̱m | ā | ga̱ta̱m | śi̱vena̍ ||7.073.04||

7.073.05a ā pa̱ścātā̍n nāsa̱tyā pu̱rastā̱d āśvi̍nā yātam adha̱rād uda̍ktāt |
7.073.05c ā vi̱śvata̱ḥ pāñca̍janyena rā̱yā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

ā | pa̱ścātā̍t | nā̱sa̱tyā̱ | ā | pu̱rastā̍t | ā | a̱śvi̱nā̱ | yā̱ta̱m | a̱dha̱rāt | uda̍ktāt |
ā | vi̱śvata̍ḥ | pāñca̍-janyena | rā̱yā | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.073.05||


7.074.01a i̱mā u̍ vā̱ṁ divi̍ṣṭaya u̱srā ha̍vante aśvinā |
7.074.01c a̱yaṁ vā̍m a̱hve 'va̍se śacīvasū̱ viśa̍ṁ-viśa̱ṁ hi gaccha̍thaḥ ||

i̱māḥ | ū̱m̐ iti̍ | vā̱m | divi̍ṣṭayaḥ | u̱srā | ha̱va̱nte̱ | a̱śvi̱nā̱ |
a̱yam | vā̱m | a̱hve | ava̍se | śa̱cī̱va̱sū̱ iti̍ śacī-vasū̱ | viśa̍m-viśam | hi | gaccha̍thaḥ ||7.074.01||

7.074.02a yu̱vaṁ ci̱traṁ da̍dathu̱r bhoja̍naṁ narā̱ code̍thāṁ sū̱nṛtā̍vate |
7.074.02c a̱rvāg ratha̱ṁ sama̍nasā̱ ni ya̍cchata̱m piba̍taṁ so̱myam madhu̍ ||

yu̱vam | ci̱tram | da̱da̱thu̱ḥ | bhoja̍nam | na̱rā̱ | code̍thām | sū̱nṛtā̍-vate |
a̱rvāk | ratha̍m | sa-ma̍nasā | ni | ya̱ccha̱ta̱m | piba̍tam | so̱myam | madhu̍ ||7.074.02||

7.074.03a ā yā̍ta̱m upa̍ bhūṣata̱m madhva̍ḥ pibatam aśvinā |
7.074.03c du̱gdham payo̍ vṛṣaṇā jenyāvasū̱ mā no̍ mardhiṣṭa̱m ā ga̍tam ||

ā | yā̱ta̱m | upa̍ | bhū̱ṣa̱ta̱m | madhva̍ḥ | pi̱ba̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ |
du̱gdham | paya̍ḥ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | je̱nyā̱vas̱ū̱ iti̍ | mā | na̱ḥ | ma̱rdhi̱ṣṭa̱m | ā | ga̱ta̱m ||7.074.03||

7.074.04a aśvā̍so̱ ye vā̱m upa̍ dā̱śuṣo̍ gṛ̱haṁ yu̱vāṁ dīya̍nti̱ bibhra̍taḥ |
7.074.04c ma̱kṣū̱yubhi̍r narā̱ haye̍bhir aśvi̱nā de̍vā yātam asma̱yū ||

aśvā̍saḥ | ye | vā̱m | upa̍ | dā̱śuṣa̍ḥ | gṛ̱ham | yu̱vām | dīya̍nti | bibhra̍taḥ |
ma̱kṣu̱yu-bhi̍ḥ | na̱rā̱ | haye̍bhiḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | de̱vā̱ | yā̱ta̱m | a̱sma̱yū itya̍sma̱-yū ||7.074.04||

7.074.05a adhā̍ ha̱ yanto̍ a̱śvinā̱ pṛkṣa̍ḥ sacanta sū̱raya̍ḥ |
7.074.05c tā ya̍ṁsato ma̱ghava̍dbhyo dhru̱vaṁ yaśa̍ś cha̱rdir a̱smabhya̱ṁ nāsa̍tyā ||

adha̍ | ha̱ | yanta̍ḥ | a̱śvinā̍ | pṛkṣa̍ḥ | sa̱ca̱nta̱ | sū̱raya̍ḥ |
tā | ya̱ṁsa̱ta̱ḥ | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | dhru̱vam | yaśa̍ḥ | cha̱rdiḥ | a̱smabhya̍m | nāsa̍tyā ||7.074.05||

7.074.06a pra ye ya̱yur a̍vṛ̱kāso̱ rathā̍ iva nṛpā̱tāro̱ janā̍nām |
7.074.06c u̱ta svena̱ śava̍sā śūśuvu̱r nara̍ u̱ta kṣi̍yanti sukṣi̱tim ||

pra | ye | ya̱yuḥ | a̱vṛ̱kāsaḥ | rathā̍ḥ-iva | nṛ̱-pā̱tāraḥ | janā̍nām |
u̱ta | svena̍ | śava̍sā | śū̱śu̱vu̱ḥ | nara̍ḥ | u̱ta | kṣi̱ya̱nti̱ | su̱-kṣi̱tim ||7.074.06||


7.075.01a vy u1̱̍ṣā ā̍vo divi̱jā ṛ̱tenā̍viṣkṛṇvā̱nā ma̍hi̱māna̱m āgā̍t |
7.075.01c apa̱ druha̱s tama̍ āva̱r aju̍ṣṭa̱m aṅgi̍rastamā pa̱thyā̍ ajīgaḥ ||

vi | u̱ṣāḥ | ā̱va̱ḥ | di̱vi̱-jāḥ | ṛ̱tena̍ | ā̱vi̱ḥ-kṛ̱ṇvā̱nā | ma̱hi̱māna̍m | ā | a̱gā̱t |
apa̍ | druha̍ḥ | tama̍ḥ | ā̱va̱ḥ | aju̍ṣṭam | aṅgi̍raḥ-tamā | pa̱thyā̍ḥ | a̱jī̱ga̱riti̍ ||7.075.01||

7.075.02a ma̱he no̍ a̱dya su̍vi̱tāya̍ bo̱dhy uṣo̍ ma̱he saubha̍gāya̱ pra ya̍ndhi |
7.075.02c ci̱traṁ ra̱yiṁ ya̱śasa̍ṁ dhehy a̱sme devi̱ marte̍ṣu mānuṣi śrava̱syum ||

ma̱he | na̱ḥ | a̱dya | su̱vi̱tāya̍ | bo̱dhi̱ | uṣa̍ḥ | ma̱he | saubha̍gāya | pra | ya̱ndhi̱ |
ci̱tram | ra̱yim | ya̱śasa̍m | dhe̱hi̱ | a̱sme iti̍ | devi̍ | marte̍ṣu | mā̱nu̱ṣi̱ | śra̱va̱syum ||7.075.02||

7.075.03a e̱te tye bhā̱navo̍ darśa̱tāyā̍ś ci̱trā u̱ṣaso̍ a̱mṛtā̍sa̱ āgu̍ḥ |
7.075.03c ja̱naya̍nto̱ daivyā̍ni vra̱tāny ā̍pṛ̱ṇanto̍ a̱ntari̍kṣā̱ vy a̍sthuḥ ||

e̱te | tye | bhā̱nava̍ḥ | da̱rśa̱tāyā̍ḥ | ci̱trāḥ | u̱ṣasa̍ḥ | a̱mṛtā̍saḥ | ā | a̱gu̱ḥ |
ja̱naya̍ntaḥ | daivyā̍ni | vra̱tāni | ā̱-pṛ̱ṇanta̍ḥ | a̱ntari̍kṣā | vi | a̱sthu̱ḥ ||7.075.03||

7.075.04a e̱ṣā syā yu̍jā̱nā pa̍rā̱kāt pañca̍ kṣi̱tīḥ pari̍ sa̱dyo ji̍gāti |
7.075.04c a̱bhi̱paśya̍ntī va̱yunā̱ janā̍nāṁ di̱vo du̍hi̱tā bhuva̍nasya̱ patnī̍ ||

e̱ṣā | syā | yu̱jā̱nā | pa̱rā̱kāt | pañca̍ | kṣi̱tīḥ | pari̍ | sa̱dyaḥ | ji̱gā̱ti̱ |
a̱bhi̱-paśya̍ntī | va̱yunā̍ | janā̍nām | di̱vaḥ | du̱hi̱tā | bhuva̍nasya | patnī̍ ||7.075.04||

7.075.05a vā̱jinī̍vatī̱ sūrya̍sya̱ yoṣā̍ ci̱trāma̍ghā rā̱ya ī̍śe̱ vasū̍nām |
7.075.05c ṛṣi̍ṣṭutā ja̱raya̍ntī ma̱ghony u̱ṣā u̍cchati̱ vahni̍bhir gṛṇā̱nā ||

vā̱jinī̍-vatī | sūrya̍sya | yoṣā̍ | ci̱tra-ma̍ghā | rā̱yaḥ | ī̱śe̱ | vasū̍nām |
ṛṣi̍-stutā | ja̱raya̍ntī | ma̱ghonī̍ | u̱ṣāḥ | u̱ccha̱ti̱ | vahni̍-bhiḥ | gṛ̱ṇā̱nā ||7.075.05||

7.075.06a prati̍ dyutā̱nām a̍ru̱ṣāso̱ aśvā̍ś ci̱trā a̍dṛśrann u̱ṣasa̱ṁ vaha̍ntaḥ |
7.075.06c yāti̍ śu̱bhrā vi̍śva̱piśā̱ rathe̍na̱ dadhā̍ti̱ ratna̍ṁ vidha̱te janā̍ya ||

prati̍ | dyu̱tā̱nām | a̱ru̱ṣāsa̍ḥ | aśvā̍ḥ | ci̱trāḥ | a̱dṛ̱śra̱n | u̱ṣasa̍m | vaha̍ntaḥ |
yāti̍ | śu̱bhrā | vi̱śva̱-piśā̍ | rathe̍na | dadhā̍ti | ratna̍m | vi̱dha̱te | janā̍ya ||7.075.06||

7.075.07a sa̱tyā sa̱tyebhi̍r maha̱tī ma̱hadbhi̍r de̱vī de̱vebhi̍r yaja̱tā yaja̍traiḥ |
7.075.07c ru̱jad dṛ̱ḻhāni̱ dada̍d u̱sriyā̍ṇā̱m prati̱ gāva̍ u̱ṣasa̍ṁ vāvaśanta ||

sa̱tyā | sa̱tyebhi̍ḥ | ma̱ha̱tī | ma̱hat-bhi̍ḥ | de̱vī | de̱vebhi̍ḥ | ya̱ja̱tā | yaja̍traiḥ |
ru̱jat | dṛ̱ḻhāni̍ | dada̍t | u̱sriyā̍nām | prati̍ | gāva̍ḥ | u̱ṣasa̍m | vā̱va̱śa̱nta̱ ||7.075.07||

7.075.08a nū no̱ goma̍d vī̱rava̍d dhehi̱ ratna̱m uṣo̱ aśvā̍vat puru̱bhojo̍ a̱sme |
7.075.08c mā no̍ ba̱rhiḥ pu̍ru̱ṣatā̍ ni̱de ka̍r yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

nu | na̱ḥ | go-ma̍t | vī̱ra-va̍t | dhe̱hi̱ | ratna̍m | uṣa̍ḥ | aśva̍-vat | pu̱ru̱-bhoja̍ḥ | a̱sme iti̍ |
mā | na̱ḥ | ba̱rhiḥ | pu̱ru̱ṣatā̍ | ni̱de | ka̱ḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.075.08||


7.076.01a ud u̱ jyoti̍r a̱mṛta̍ṁ vi̱śvaja̍nyaṁ vi̱śvāna̍raḥ savi̱tā de̱vo a̍śret |
7.076.01c kratvā̍ de̱vānā̍m ajaniṣṭa̱ cakṣu̍r ā̱vir a̍ka̱r bhuva̍na̱ṁ viśva̍m u̱ṣāḥ ||

ut | ū̱m̐ iti̍ | jyoti̍ḥ | a̱mṛta̍m | vi̱śva-ja̍nyam | vi̱śvāna̍raḥ | sa̱vi̱tā | de̱vaḥ | a̱śre̱t |
kratvā̍ | de̱vānā̍m | a̱ja̱ni̱ṣṭa̱ | cakṣu̍ḥ | ā̱viḥ | a̱ka̱ḥ | bhuva̍nam | viśva̍m | u̱ṣāḥ ||7.076.01||

7.076.02a pra me̱ panthā̍ deva̱yānā̍ adṛśra̱nn ama̍rdhanto̱ vasu̍bhi̱r iṣkṛ̍tāsaḥ |
7.076.02c abhū̍d u ke̱tur u̱ṣasa̍ḥ pu̱rastā̍t pratī̱cy āgā̱d adhi̍ ha̱rmyebhya̍ḥ ||

pra | me̱ | panthā̍ḥ | de̱va̱-yānā̍ḥ | a̱dṛ̱śra̱n | ama̍rdhantaḥ | vasu̍-bhiḥ | iṣkṛ̍tāsaḥ |
abhū̍t | ū̱m̐ iti̍ | ke̱tuḥ | u̱ṣasa̍ḥ | pu̱rastā̍t | pra̱tī̱cī | ā | a̱gā̱t | adhi̍ | ha̱rmyebhya̍ḥ ||7.076.02||

7.076.03a tānīd ahā̍ni bahu̱lāny ā̍sa̱n yā prā̱cīna̱m udi̍tā̱ sūrya̍sya |
7.076.03c yata̱ḥ pari̍ jā̱ra i̍vā̱cara̱nty uṣo̍ dadṛ̱kṣe na puna̍r ya̱tīva̍ ||

tāni̍ | it | ahā̍ni | ba̱hu̱lāni̍ | ā̱sa̱n | yā | prā̱cīna̍m | ut-i̍tā̱ | sūrya̍sya |
yata̍ḥ | pari̍ | jā̱raḥ-i̍va | ā̱-cara̱ntī | uṣa̍ḥ | da̱dṛ̱kṣe | na | puna̍ḥ | ya̱tī-i̍va ||7.076.03||

7.076.04a ta id de̱vānā̍ṁ sadha̱māda̍ āsann ṛ̱tāvā̍naḥ ka̱vaya̍ḥ pū̱rvyāsa̍ḥ |
7.076.04c gū̱ḻhaṁ jyoti̍ḥ pi̱taro̱ anv a̍vindan sa̱tyama̍ntrā ajanayann u̱ṣāsa̍m ||

te | it | de̱vānā̍m | sa̱dha̱-māda̍ḥ | ā̱sa̱n | ṛ̱ta-vā̍naḥ | ka̱vaya̍ḥ | pū̱rvyāsa̍ḥ |
gū̱ḻham | jyoti̍ḥ | pi̱tara̍ḥ | anu̍ | a̱vi̱nda̱n | sa̱tya-ma̍ntrāḥ | a̱ja̱na̱ya̱n | u̱ṣasa̍m ||7.076.04||

7.076.05a sa̱mā̱na ū̱rve adhi̱ saṁga̍tāsa̱ḥ saṁ jā̍nate̱ na ya̍tante mi̱thas te |
7.076.05c te de̱vānā̱ṁ na mi̍nanti vra̱tāny ama̍rdhanto̱ vasu̍bhi̱r yāda̍mānāḥ ||

sa̱mā̱ne | ū̱rve | adhi̍ | sam-ga̍tāsaḥ | sam | jā̱na̱te̱ | na | ya̱ta̱nte̱ | mi̱thaḥ | te |
te | de̱vānā̍m | na | mi̱na̱nti̱ | vra̱tāni̍ | ama̍rdhantaḥ | vasu̍-bhiḥ | yāda̍mānāḥ ||7.076.05||

7.076.06a prati̍ tvā̱ stomai̍r īḻate̱ vasi̍ṣṭhā uṣa̱rbudha̍ḥ subhage tuṣṭu̱vāṁsa̍ḥ |
7.076.06c gavā̍ṁ ne̱trī vāja̍patnī na u̱cchoṣa̍ḥ sujāte pratha̱mā ja̍rasva ||

prati̍ | tvā̱ | stomai̍ḥ | ī̱ḻa̱te̱ | vasi̍ṣṭhāḥ | u̱ṣa̱ḥ-budha̍ḥ | su̱-bha̱ge̱ | tu̱stu̱-vāṁsa̍ḥ |
gavā̍m | ne̱trī | vāja̍-patnī | na̱ḥ | u̱ccha̱ | uṣa̍ḥ | su̱-jā̱te̱ | pra̱tha̱mā | ja̱ra̱sva̱ ||7.076.06||

7.076.07a e̱ṣā ne̱trī rādha̍saḥ sū̱nṛtā̍nām u̱ṣā u̱cchantī̍ ribhyate̱ vasi̍ṣṭhaiḥ |
7.076.07c dī̱rgha̱śruta̍ṁ ra̱yim a̱sme dadhā̍nā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

e̱ṣā | ne̱trī | rādha̍saḥ | sū̱nṛtā̍nām | u̱ṣāḥ | u̱cchantī̍ | ri̱bhya̱te̱ | vasi̍ṣṭhaiḥ |
dī̱rgha̱-śruta̍m | ra̱yim | a̱sme iti̍ | dadhā̍nā | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.076.07||


7.077.01a upo̍ ruruce yuva̱tir na yoṣā̱ viśva̍ṁ jī̱vam pra̍su̱vantī̍ ca̱rāyai̍ |
7.077.01c abhū̍d a̱gniḥ sa̱midhe̱ mānu̍ṣāṇā̱m aka̱r jyoti̱r bādha̍mānā̱ tamā̍ṁsi ||

upo̱ iti̍ | ru̱ru̱ce̱ | yu̱va̱tiḥ | na | yoṣā̍ | viśva̍m | jī̱vam | pra̱-su̱vantī̍ | ca̱rāyai̍ |
abhū̍t | a̱gniḥ | sa̱m-idhe̍ | mānu̍ṣāṇām | aka̍ḥ | jyoti̍ḥ | bādha̍mānā | tamā̍ṁsi ||7.077.01||

7.077.02a viśva̍m pratī̱cī sa̱prathā̱ ud a̍sthā̱d ruśa̱d vāso̱ bibhra̍tī śu̱kram a̍śvait |
7.077.02c hira̍ṇyavarṇā su̱dṛśī̍kasaṁdṛ̱g gavā̍m mā̱tā ne̱try ahnā̍m aroci ||

viśva̍m | pra̱tī̱cī | sa̱-prathā̍ḥ | ut | a̱sthā̱t | ruśa̍t | vāsa̍ḥ | bibhra̍tī | śu̱kram | a̱śvai̱t |
hira̍ṇya-varṇā | su̱dṛśī̍ka-sandṛk | gavā̍m | mā̱tā | ne̱trī | ahnā̍m | a̱ro̱ci̱ ||7.077.02||

7.077.03a de̱vānā̱ṁ cakṣu̍ḥ su̱bhagā̱ vaha̍ntī śve̱taṁ naya̍ntī su̱dṛśī̍ka̱m aśva̍m |
7.077.03c u̱ṣā a̍darśi ra̱śmibhi̱r vya̍ktā ci̱trāma̍ghā̱ viśva̱m anu̱ prabhū̍tā ||

de̱vānā̍m | cakṣu̍ḥ | su̱-bhagā̍ | vaha̍ntī | śve̱tam | naya̍ntī | su̱-dṛśī̍kam | aśva̍m |
u̱ṣāḥ | a̱da̱rśi̱ | ra̱śmi-bhiḥ | vi-a̍ktā | ci̱tra-ma̍ghā | viśva̍m | anu̍ | pra-bhū̍tā ||7.077.03||

7.077.04a anti̍vāmā dū̱re a̱mitra̍m uccho̱rvīṁ gavyū̍ti̱m abha̍yaṁ kṛdhī naḥ |
7.077.04c yā̱vaya̱ dveṣa̱ ā bha̍rā̱ vasū̍ni co̱daya̱ rādho̍ gṛṇa̱te ma̍ghoni ||

anti̍-vāmā | dū̱re | a̱mitra̍m | u̱ccha̱ | u̱rvīm | gavyū̍tim | abha̍yam | kṛ̱dhi̱ | na̱ḥ |
ya̱vaya̍ | dveṣa̍ḥ | ā | bha̱ra̱ | vasū̍ni | co̱daya̍ | rādha̍ḥ | gṛ̱ṇa̱te | ma̱gho̱ni̱ ||7.077.04||

7.077.05a a̱sme śreṣṭhe̍bhir bhā̱nubhi̱r vi bhā̱hy uṣo̍ devi prati̱rantī̍ na̱ āyu̍ḥ |
7.077.05c iṣa̍ṁ ca no̱ dadha̍tī viśvavāre̱ goma̱d aśvā̍va̱d ratha̍vac ca̱ rādha̍ḥ ||

a̱sme iti̍ | śreṣṭhe̍bhiḥ | bhā̱nu-bhiḥ | vi | bhā̱hi̱ | uṣa̍ḥ | de̱vi̱ | pra̱-ti̱rantī̍ | na̱ḥ | āyu̍ḥ |
iṣa̍m | ca̱ | na̱ḥ | dadha̍tī | vi̱śva̱-vā̱re̱ | go-ma̍t | aśva̍-vat | ratha̍-vat | ca̱ | rādha̍ḥ ||7.077.05||

7.077.06a yāṁ tvā̍ divo duhitar va̱rdhaya̱nty uṣa̍ḥ sujāte ma̱tibhi̱r vasi̍ṣṭhāḥ |
7.077.06c sāsmāsu̍ dhā ra̱yim ṛ̱ṣvam bṛ̱hanta̍ṁ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

yān | tvā̱ | di̱va̱ḥ | du̱hi̱ta̱ḥ | va̱rdhaya̍nti | uṣa̍ḥ | su̱-jā̱te̱ | ma̱ti-bhiḥ | vasi̍ṣṭhāḥ |
sā | a̱smāsu̍ | dhā̱ḥ | ra̱yim | ṛ̱ṣvam | bṛ̱hanta̍m | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.077.06||


7.078.01a prati̍ ke̱tava̍ḥ pratha̱mā a̍dṛśrann ū̱rdhvā a̍syā a̱ñjayo̱ vi śra̍yante |
7.078.01c uṣo̍ a̱rvācā̍ bṛha̱tā rathe̍na̱ jyoti̍ṣmatā vā̱mam a̱smabhya̍ṁ vakṣi ||

prati̍ | ke̱tava̍ḥ | pra̱tha̱māḥ | a̱dṛ̱śra̱n | ū̱rdhvāḥ | a̱syā̱ḥ | a̱ñjaya̍ḥ | vi | śra̱ya̱nte̱ |
uṣa̍ḥ | a̱rvācā̍ | bṛ̱ha̱tā | rathe̍na | jyoti̍ṣmatā | vā̱mam | a̱smabhya̍m | va̱kṣi̱ ||7.078.01||

7.078.02a prati̍ ṣīm a̱gnir ja̍rate̱ sami̍ddha̱ḥ prati̱ viprā̍so ma̱tibhi̍r gṛ̱ṇanta̍ḥ |
7.078.02c u̱ṣā yā̍ti̱ jyoti̍ṣā̱ bādha̍mānā̱ viśvā̱ tamā̍ṁsi duri̱tāpa̍ de̱vī ||

prati̍ | sī̱m | a̱gniḥ | ja̱ra̱te̱ | sam-i̍ddhaḥ | prati̍ | viprā̍saḥ | ma̱ti-bhi̍ḥ | gṛ̱ṇanta̍ḥ |
u̱ṣāḥ | yā̱ti̱ | jyoti̍ṣā | bādha̍mānā | viśvā̍ | tamā̍ṁsi | du̱ḥ-i̱tā | apa̍ | de̱vī ||7.078.02||

7.078.03a e̱tā u̱ tyāḥ praty a̍dṛśran pu̱rastā̱j jyoti̱r yaccha̍ntīr u̱ṣaso̍ vibhā̱tīḥ |
7.078.03c ajī̍jana̱n sūrya̍ṁ ya̱jñam a̱gnim a̍pā̱cīna̱ṁ tamo̍ agā̱d aju̍ṣṭam ||

e̱tāḥ | ū̱m̐ iti̍ | tyāḥ | prati̍ | a̱dṛ̱śra̱n | pu̱rastā̍t | jyoti̍ḥ | yaccha̍ntīḥ | u̱ṣasa̍ḥ | vi̱-bhā̱tīḥ |
ajī̍janan | sūrya̍m | ya̱jñam | a̱gnim | a̱pā̱cīna̍m | tama̍ḥ | a̱gā̱t | aju̍ṣṭam ||7.078.03||

7.078.04a ace̍ti di̱vo du̍hi̱tā ma̱ghonī̱ viśve̍ paśyanty u̱ṣasa̍ṁ vibhā̱tīm |
7.078.04c āsthā̱d ratha̍ṁ sva̱dhayā̍ yu̱jyamā̍na̱m ā yam aśvā̍saḥ su̱yujo̱ vaha̍nti ||

ace̍ti | di̱vaḥ | du̱hi̱tā | ma̱ghonī̍ | viśve̍ | pa̱śya̱nti̱ | u̱ṣasa̍m | vi̱-bhā̱tīm |
ā | a̱sthā̱t | ratha̍m | sva̱dhayā̍ | yu̱jyamā̍nam | ā | yam | aśvā̍saḥ | su̱-yuja̍ḥ | vaha̍nti ||7.078.04||

7.078.05a prati̍ tvā̱dya su̱mana̍so budhantā̱smākā̍so ma̱ghavā̍no va̱yaṁ ca̍ |
7.078.05c ti̱lvi̱lā̱yadhva̍m uṣaso vibhā̱tīr yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

prati̍ | tvā̱ | a̱dya | su̱-mana̍saḥ | bu̱dha̱nta̱ | a̱smākā̍saḥ | ma̱gha-vā̍naḥ | va̱yam | ca̱ |
ti̱lvi̱lā̱yadhva̍m | u̱ṣa̱sa̱ḥ | vi̱-bhā̱tīḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.078.05||


7.079.01a vy u1̱̍ṣā ā̍vaḥ pa̱thyā̱3̱̍ janā̍nā̱m pañca̍ kṣi̱tīr mānu̍ṣīr bo̱dhaya̍ntī |
7.079.01c su̱sa̱ṁdṛgbhi̍r u̱kṣabhi̍r bhā̱num a̍śre̱d vi sūryo̱ roda̍sī̱ cakṣa̍sāvaḥ ||

vi | u̱ṣāḥ | ā̱va̱ḥ | pa̱thyā̍ | janā̍nām | pañca̍ | kṣi̱tīḥ | mānu̍ṣīḥ | bo̱dhaya̍ntī |
su̱sa̱ndṛk-bhi̍ḥ | u̱kṣa-bhi̍ḥ | bhā̱num | a̱śre̱t | vi | sūrya̍ḥ | roda̍sī̱ iti̍ | cakṣa̍sā | ā̱va̱rityā̍vaḥ ||7.079.01||

7.079.02a vy a̍ñjate di̱vo ante̍ṣv a̱ktūn viśo̱ na yu̱ktā u̱ṣaso̍ yatante |
7.079.02c saṁ te̱ gāva̱s tama̱ ā va̍rtayanti̱ jyoti̍r yacchanti savi̱teva̍ bā̱hū ||

vi | a̱ñja̱te̱ | di̱vaḥ | ante̍ṣu | a̱ktūn | viśa̍ḥ | na | yuktā̍ḥ | u̱ṣasa̍ḥ | ya̱ta̱nte̱ |
sam | te̱ | gāva̍ḥ | tama̍ḥ | ā | va̱rta̱ya̱nti̱ | jyoti̍ḥ | ya̱ccha̱nti̱ | sa̱vi̱tā-i̍va | bā̱hū iti̍ ||7.079.02||

7.079.03a abhū̍d u̱ṣā indra̍tamā ma̱ghony ajī̍janat suvi̱tāya̱ śravā̍ṁsi |
7.079.03c vi di̱vo de̱vī du̍hi̱tā da̍dhā̱ty aṅgi̍rastamā su̱kṛte̱ vasū̍ni ||

abhū̍t | u̱ṣāḥ | indra̍-tamā | ma̱ghonī̍ | ajī̍janat | su̱vi̱tāya̍ | śravā̍ṁsi |
vi | di̱vaḥ | de̱vī | du̱hi̱tā | da̱dhā̱ti̱ | aṅgi̍raḥ-tamā | su̱-kṛte̍ | vasū̍ni ||7.079.03||

7.079.04a tāva̍d uṣo̱ rādho̍ a̱smabhya̍ṁ rāsva̱ yāva̍t sto̱tṛbhyo̱ ara̍do gṛṇā̱nā |
7.079.04c yāṁ tvā̍ ja̱jñur vṛ̍ṣa̱bhasyā̱ rave̍ṇa̱ vi dṛ̱ḻhasya̱ duro̱ adre̍r aurṇoḥ ||

tāva̍t | uṣa̍ḥ | rādha̍ḥ | a̱smabhya̍m | rā̱sva̱ | yāva̍t | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | ara̍daḥ | gṛ̱ṇā̱nā |
yām | tvā̱ | ja̱jñuḥ | vṛ̱ṣa̱bhasya̍ | rave̍ṇa | vi | dṛ̱ḻhasya̍ | dura̍ḥ | adre̍ḥ | au̱rṇo̱ḥ ||7.079.04||

7.079.05a de̱vaṁ-de̍va̱ṁ rādha̍se co̱daya̍nty asma̱drya̍k sū̱nṛtā̍ ī̱raya̍ntī |
7.079.05c vyu̱cchantī̍ naḥ sa̱naye̱ dhiyo̍ dhā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

de̱vam-de̍vam | rādha̍se | co̱daya̍ntī | a̱sma̱drya̍k | sū̱nṛtā̍ḥ | ī̱raya̍ntī |
vi̱-u̱cchantī̍ | na̱ḥ | sa̱naye̍ | dhiya̍ḥ | dhā̱ḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.079.05||


7.080.01a prati̱ stome̍bhir u̱ṣasa̱ṁ vasi̍ṣṭhā gī̱rbhir viprā̍saḥ pratha̱mā a̍budhran |
7.080.01c vi̱va̱rtaya̍ntī̱ṁ raja̍sī̱ sama̍nte āviṣkṛṇva̱tīm bhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||

prati̍ | stome̍bhiḥ | u̱ṣasa̍m | vasi̍ṣṭhāḥ | gī̱ḥ-bhiḥ | viprā̍saḥ | pra̱tha̱māḥ | a̱bu̱dhra̱n |
vi̱va̱rtaya̍ntīm | raja̍sī̱ iti̍ | sama̍nte̱ iti̱ sam-a̍nte | ā̱vi̱ḥ-kṛ̱ṇva̱tīm | bhuva̍nāni | viśvā̍ ||7.080.01||

7.080.02a e̱ṣā syā navya̱m āyu̱r dadhā̍nā gū̱ḍhvī tamo̱ jyoti̍ṣo̱ṣā a̍bodhi |
7.080.02c agra̍ eti yuva̱tir ahra̍yāṇā̱ prāci̍kita̱t sūrya̍ṁ ya̱jñam a̱gnim ||

e̱ṣā | syā | navya̍m | āyu̍ḥ | dadhā̍nā | gū̱dhvī | tama̍ḥ | jyoti̍ṣā̍ | u̱ṣāḥ | a̱bo̱dhi̱ |
agre̍ | e̱ti̱ | yu̱va̱tiḥ | ahra̍yāṇā | pra | a̱ci̱ki̱ta̱t | sūrya̍m | ya̱jñam | a̱gnim ||7.080.02||

7.080.03a aśvā̍vatī̱r goma̍tīr na u̱ṣāso̍ vī̱rava̍tī̱ḥ sada̍m ucchantu bha̱drāḥ |
7.080.03c ghṛ̱taṁ duhā̍nā vi̱śvata̱ḥ prapī̍tā yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

aśva̍-vatīḥ | go-ma̍tīḥ | na̱ḥ | u̱ṣasa̍ḥ | vī̱ra-va̍tīḥ | sada̍m | u̱ccha̱ntu̱ | bha̱drāḥ |
ghṛ̱tam | duhā̍nāḥ | vi̱śvata̍ḥ | pra-pī̍tāḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.080.03||


7.081.01a praty u̍ adarśy āya̱ty u1̱̍cchantī̍ duhi̱tā di̱vaḥ |
7.081.01c apo̱ mahi̍ vyayati̱ cakṣa̍se̱ tamo̱ jyoti̍ṣ kṛṇoti sū̱narī̍ ||

prati̍ | ū̱m̐ iti̍ | a̱da̱rśi̱ | ā̱-ya̱tī | u̱cchantī̍ | du̱hi̱tā | di̱vaḥ |
apo̱ iti̍ | mahi̍ | vya̱ya̱ti̱ | cakṣa̍se | tama̍ḥ | jyoti̍ḥ | kṛ̱ṇo̱ti̱ | sū̱narī̍ ||7.081.01||

7.081.02a ud u̱sriyā̍ḥ sṛjate̱ sūrya̱ḥ sacā̍m̐ u̱dyan nakṣa̍tram arci̱vat |
7.081.02c taved u̍ṣo̱ vyuṣi̱ sūrya̍sya ca̱ sam bha̱ktena̍ gamemahi ||

ut | u̱sriyā̍ḥ | sṛ̱ja̱te̱ | sūrya̍ḥ | sacā̍ | u̱t-yat | nakṣa̍tram | a̱rci̱-vat |
tava̍ | it | u̱ṣa̱ḥ | vi̱-uṣi̍ | sūrya̍sya | ca̱ | sam | bha̱ktena̍ | ga̱me̱ma̱hi̱ ||7.081.02||

7.081.03a prati̍ tvā duhitar diva̱ uṣo̍ jī̱rā a̍bhutsmahi |
7.081.03c yā vaha̍si pu̱ru spā̱rhaṁ va̍nanvati̱ ratna̱ṁ na dā̱śuṣe̱ maya̍ḥ ||

prati̍ | tvā̱ | du̱hi̱ta̱ḥ | di̱va̱ḥ | uṣa̍ḥ | jī̱rāḥ | a̱bhu̱tsma̱hi̱ |
yā | vaha̍si | pu̱ru | spā̱rham | va̱na̱n-va̱ti̱ | ratna̍m | na | dā̱śuṣe̍ | maya̍ḥ ||7.081.03||

7.081.04a u̱cchantī̱ yā kṛ̱ṇoṣi̍ ma̱ṁhanā̍ mahi pra̱khyai de̍vi̱ sva̍r dṛ̱śe |
7.081.04c tasyā̍s te ratna̱bhāja̍ īmahe va̱yaṁ syāma̍ mā̱tur na sū̱nava̍ḥ ||

u̱cchantī̍ | yā | kṛ̱ṇoṣi̍ | ma̱ṁhanā̍ | ma̱hi̱ | pra̱-khyai | de̱vi̱ | sva̍ḥ | dṛ̱śe |
tasyā̍ḥ | te̱ | ra̱tna̱-bhāja̍ḥ | ī̱ma̱he̱ | va̱yam | syāma̍ | mā̱tuḥ | na | sū̱nava̍ḥ ||7.081.04||

7.081.05a tac ci̱traṁ rādha̱ ā bha̱roṣo̱ yad dī̍rgha̱śrutta̍mam |
7.081.05c yat te̍ divo duhitar marta̱bhoja̍na̱ṁ tad rā̍sva bhu̱najā̍mahai ||

tat | ci̱tram | rādha̍ḥ | ā | bha̱ra̱ | uṣa̍ḥ | yat | dī̱rgha̱śrut-ta̍mam |
yat | te̱ | di̱va̱ḥ | du̱hi̱ta̱ḥ | ma̱rta̱-bhoja̍nam | tat | rā̱sva̱ | bhu̱najā̍mahai ||7.081.05||

7.081.06a śrava̍ḥ sū̱ribhyo̍ a̱mṛta̍ṁ vasutva̱naṁ vājā̍m̐ a̱smabhya̱ṁ goma̍taḥ |
7.081.06c co̱da̱yi̱trī ma̱ghona̍ḥ sū̱nṛtā̍vaty u̱ṣā u̍ccha̱d apa̱ sridha̍ḥ ||

śrava̍ḥ | sū̱ri-bhya̍ḥ | a̱mṛta̍m | va̱su̱-tva̱nam | vājā̍n | a̱smabhya̍m | go-ma̍taḥ |
co̱da̱yi̱trī | ma̱ghona̍ḥ | sū̱nṛtā̍-vatī | u̱ṣāḥ | u̱ccha̱t | apa̍ | sridha̍ḥ ||7.081.06||


7.082.01a indrā̍varuṇā yu̱vam a̍dhva̱rāya̍ no vi̱śe janā̍ya̱ mahi̱ śarma̍ yacchatam |
7.082.01c dī̱rghapra̍yajyu̱m ati̱ yo va̍nu̱ṣyati̍ va̱yaṁ ja̍yema̱ pṛta̍nāsu dū̱ḍhya̍ḥ ||

indrā̍varuṇā | yu̱vam | a̱dhva̱rāya̍ | na̱ḥ | vi̱śe | janā̍ya | mahi̍ | śarma̍ | ya̱ccha̱ta̱m |
dī̱rgha-pra̍yajyum | ati̍ | yaḥ | va̱nu̱ṣyati̍ | va̱yam | ja̱ye̱ma̱ | pṛta̍nāsu | du̱ḥ-dhya̍ḥ ||7.082.01||

7.082.02a sa̱mrāḻ a̱nyaḥ sva̱rāḻ a̱nya u̍cyate vām ma̱hāntā̱v indrā̱varu̍ṇā ma̱hāva̍sū |
7.082.02c viśve̍ de̱vāsa̍ḥ para̱me vyo̍mani̱ saṁ vā̱m ojo̍ vṛṣaṇā̱ sam bala̍ṁ dadhuḥ ||

sa̱m-rāṭ | a̱nyaḥ | sva̱-rāṭ | a̱nyaḥ | u̱cya̱te̱ | vā̱m | ma̱hāntau̍ | indrā̱varu̍ṇā | ma̱hāva̍sū̱ iti̍ ma̱hā-va̍sū |
viśve̍ | de̱vāsa̍ḥ | pa̱ra̱me | vi-o̍mani | sam | vā̱m | oja̍ḥ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | sam | bala̍m | da̱dhu̱ḥ ||7.082.02||

7.082.03a anv a̱pāṁ khāny a̍tṛnta̱m oja̱sā sūrya̍m airayataṁ di̱vi pra̱bhum |
7.082.03c indrā̍varuṇā̱ made̍ asya mā̱yino 'pi̍nvatam a̱pita̱ḥ pinva̍ta̱ṁ dhiya̍ḥ ||

anu̍ | a̱pām | khāni̍ | a̱tṛ̱nta̱m | o̱ja̱sā | ā | sūrya̍m | ai̱ra̱ya̱ta̱m | di̱vi | pra̱-bhum |
indrā̍varuṇā | made̍ | a̱sya̱ | mā̱yina̍ḥ | api̍nvatam | a̱pita̍ḥ | pinva̍tam | dhiya̍ḥ ||7.082.03||

7.082.04a yu̱vām id yu̱tsu pṛta̍nāsu̱ vahna̍yo yu̱vāṁ kṣema̍sya prasa̱ve mi̱tajña̍vaḥ |
7.082.04c ī̱śā̱nā vasva̍ u̱bhaya̍sya kā̱rava̱ indrā̍varuṇā su̱havā̍ havāmahe ||

yu̱vām | it | yu̱t-su | pṛta̍nāsu | vahna̍yaḥ | yu̱vām | kṣema̍sya | pra̱-sa̱ve | mi̱ta-jña̍vaḥ |
ī̱śā̱nā | vasva̍ḥ | u̱bhaya̍sya | kā̱rava̍ḥ | indrā̍varuṇā | su̱-havā̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||7.082.04||

7.082.05a indrā̍varuṇā̱ yad i̱māni̍ ca̱krathu̱r viśvā̍ jā̱tāni̱ bhuva̍nasya ma̱jmanā̍ |
7.082.05c kṣeme̍ṇa mi̱tro varu̍ṇaṁ duva̱syati̍ ma̱rudbhi̍r u̱graḥ śubha̍m a̱nya ī̍yate ||

indrā̍varuṇā | yat | i̱māni̍ | ca̱krathu̍ḥ | viśvā̍ | jā̱tāni̍ | bhuva̍nasya | ma̱jmanā̍ |
kṣeme̍ṇa | mi̱traḥ | varu̍ṇam | du̱va̱syati̍ | ma̱rut-bhi̍ḥ | u̱graḥ | śubha̍m | a̱nyaḥ | ī̱ya̱te̱ ||7.082.05||

7.082.06a ma̱he śu̱lkāya̱ varu̍ṇasya̱ nu tvi̱ṣa ojo̍ mimāte dhru̱vam a̍sya̱ yat svam |
7.082.06c ajā̍mim a̱nyaḥ śna̱thaya̍nta̱m āti̍rad da̱bhrebhi̍r a̱nyaḥ pra vṛ̍ṇoti̱ bhūya̍saḥ ||

ma̱he | śu̱lkāya̍ | varu̍ṇasya | nu | tvi̱ṣe̍ | oja̍ḥ | mi̱mā̱te̱ iti̍ | dhru̱vam | a̱sya̱ | yat | svam |
ajā̍mim | a̱nyaḥ | śna̱thaya̍ntam | ā | ati̍rat | da̱bhrebhi̍ḥ | a̱nyaḥ | pra | vṛ̱ṇo̱ti̱ | bhūya̍saḥ ||7.082.06||

7.082.07a na tam aṁho̱ na du̍ri̱tāni̱ martya̱m indrā̍varuṇā̱ na tapa̱ḥ kuta̍ś ca̱na |
7.082.07c yasya̍ devā̱ gaccha̍tho vī̱tho a̍dhva̱raṁ na tam marta̍sya naśate̱ pari̍hvṛtiḥ ||

na | tam | aṁha̍ḥ | na | du̱ḥ-i̱tāni̍ | martya̍m | indrā̍varuṇā | na | tapa̍ḥ | kuta̍ḥ | ca̱na |
yasya̍ | de̱vā̱ | gaccha̍thaḥ | vī̱thaḥ | a̱dhva̱ram | na | tam | marta̍sya | na̱śa̱te̱ | pari̍-hvṛtiḥ ||7.082.07||

7.082.08a a̱rvāṅ na̍rā̱ daivye̱nāva̱sā ga̍taṁ śṛṇu̱taṁ hava̱ṁ yadi̍ me̱ jujo̍ṣathaḥ |
7.082.08c yu̱vor hi sa̱khyam u̱ta vā̱ yad āpya̍m mārḍī̱kam i̍ndrāvaruṇā̱ ni ya̍cchatam ||

a̱rvāk | na̱rā̱ | daivye̍na | ava̍sā | ā | ga̱ta̱m | śṛ̱ṇu̱tam | hava̍m | yadi̍ | me̱ | jujo̍ṣathaḥ |
yu̱voḥ | hi | sa̱khyam | u̱ta | vā̱ | yat | āpya̍m | mā̱rḍī̱kam | i̱ndrā̱va̱ru̱ṇā̱ | ni | ya̱ccha̱ta̱m ||7.082.08||

7.082.09a a̱smāka̍m indrāvaruṇā̱ bhare̍-bhare puroyo̱dhā bha̍vataṁ kṛṣṭyojasā |
7.082.09c yad vā̱ṁ hava̍nta u̱bhaye̱ adha̍ spṛ̱dhi nara̍s to̱kasya̱ tana̍yasya sā̱tiṣu̍ ||

a̱smāka̍m | i̱ndrā̱va̱ru̱ṇā̱ | bhare̍-bhare | pu̱ra̱ḥ-yo̱dhā | bha̱va̱ta̱m | kṛ̱ṣṭi̱-o̱ja̱sā̱ |
yat | vā̱m | hava̍nte | u̱bhaye̍ | adha̍ | spṛ̱dhi | nara̍ḥ | to̱kasya̍ | tana̍yasya | sā̱tiṣu̍ ||7.082.09||

7.082.10a a̱sme indro̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā dyu̱mnaṁ ya̍cchantu̱ mahi̱ śarma̍ sa̱pratha̍ḥ |
7.082.10c a̱va̱dhraṁ jyoti̱r adi̍ter ṛtā̱vṛdho̍ de̱vasya̱ śloka̍ṁ savi̱tur ma̍nāmahe ||

a̱sme iti̍ | indra̍ḥ | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | dyu̱mnam | ya̱ccha̱ntu̱ | mahi̍ | śarma̍ | sa̱-pratha̍ḥ |
a̱va̱dhram | jyoti̍ḥ | adi̍teḥ | ṛ̱ta̱-vṛdha̍ḥ | de̱vasya̍ | śloka̍m | sa̱vi̱tuḥ | ma̱nā̱ma̱he̱ ||7.082.10||


7.083.01a yu̱vāṁ na̍rā̱ paśya̍mānāsa̱ āpya̍m prā̱cā ga̱vyanta̍ḥ pṛthu̱parśa̍vo yayuḥ |
7.083.01c dāsā̍ ca vṛ̱trā ha̱tam āryā̍ṇi ca su̱dāsa̍m indrāvaru̱ṇāva̍sāvatam ||

yu̱vam | na̱rā̱ | paśya̍mānāsaḥ | āpya̍m | prā̱cā | gavyanta̍ḥ | pṛ̱thu̱-parśa̍vaḥ | ya̱yu̱ḥ |
dāsā̍ | ca̱ | vṛ̱trā | ha̱tam | āryā̍ṇi | ca̱ | su̱-dāsa̍m | i̱ndrā̱va̱ru̱ṇā̱ | ava̍sā | a̱va̱ta̱m ||7.083.01||

7.083.02a yatrā̱ nara̍ḥ sa̱maya̍nte kṛ̱tadhva̍jo̱ yasmi̍nn ā̱jā bhava̍ti̱ kiṁ ca̱na pri̱yam |
7.083.02c yatrā̱ bhaya̍nte̱ bhuva̍nā sva̱rdṛśa̱s tatrā̍ na indrāvaru̱ṇādhi̍ vocatam ||

yatra̍ | nara̍ḥ | sa̱m-aya̍nte | kṛ̱ta-dhva̍jaḥ | yasmi̍n | ā̱jā | bhava̍ti | kim | ca̱na | pri̱yam |
yatra̍ | bhaya̍nte | bhuva̍nā | sva̱ḥ-dṛśa̍ḥ | tatra̍ | na̱ḥ | i̱ndrā̱va̱ru̱ṇā̱ | adhi̍ | vo̱ca̱ta̱m ||7.083.02||

7.083.03a sam bhūmyā̱ antā̍ dhvasi̱rā a̍dṛkṣa̱tendrā̍varuṇā di̱vi ghoṣa̱ āru̍hat |
7.083.03c asthu̱r janā̍nā̱m upa̱ mām arā̍tayo̱ 'rvāg ava̍sā havanaśru̱tā ga̍tam ||

sam | bhūmyā̍ḥ | antā̍ḥ | dhva̱si̱rāḥ | a̱dṛ̱kṣa̱ta̱ | indrā̍varuṇā | di̱vi | ghoṣa̍ḥ | ā | a̱ru̱ha̱t |
asthu̍ḥ | janā̍nām | upa̍ | mām | arā̍tayaḥ | a̱rvāk | ava̍sā | ha̱va̱na̱-śru̱tā̱ | ā | ga̱ta̱m ||7.083.03||

7.083.04a indrā̍varuṇā va̱dhanā̍bhir apra̱ti bhe̱daṁ va̱nvantā̱ pra su̱dāsa̍m āvatam |
7.083.04c brahmā̍ṇy eṣāṁ śṛṇuta̱ṁ havī̍mani sa̱tyā tṛtsū̍nām abhavat pu̱rohi̍tiḥ ||

indrā̍varuṇā | va̱dhanā̍bhiḥ | a̱pra̱ti | bhe̱dam | va̱nvantā̍ | pra | su̱-dāsa̍m | ā̱va̱ta̱m |
brahmā̍ṇi | e̱ṣā̱m | śṛ̱ṇu̱ta̱m | haviā̍mani | sa̱tyā | tṛtsū̍nām | a̱bha̱va̱t | pu̱raḥ-hi̍tiḥ ||7.083.04||

7.083.05a indrā̍varuṇāv a̱bhy ā ta̍panti mā̱ghāny a̱ryo va̱nuṣā̱m arā̍tayaḥ |
7.083.05c yu̱vaṁ hi vasva̍ u̱bhaya̍sya̱ rāja̱tho 'dha̍ smā no 'vata̱m pārye̍ di̱vi ||

indrā̍varuṇau | a̱bhi | ā | ta̱pa̱nti̱ | mā | a̱ghāni̍ | a̱ryaḥ | va̱nuṣā̍m | arā̍tayaḥ |
yu̱vam | hi | vasva̍ḥ | u̱bhaya̍sya | rāja̍thaḥ | adha̍ | sma̱ | na̱ḥ | a̱va̱ta̱m | pārye̍ | di̱vi ||7.083.05||

7.083.06a yu̱vāṁ ha̍vanta u̱bhayā̍sa ā̱jiṣv indra̍ṁ ca̱ vasvo̱ varu̍ṇaṁ ca sā̱taye̍ |
7.083.06c yatra̱ rāja̍bhir da̱śabhi̱r nibā̍dhita̱m pra su̱dāsa̱m āva̍ta̱ṁ tṛtsu̍bhiḥ sa̱ha ||

yu̱vām | ha̱va̱nte̱ | u̱bhayā̍saḥ | ā̱jiṣu̍ | indra̍m | ca̱ | vasva̍ḥ | varu̍ṇam | ca̱ | sā̱taye̍ |
yatra̍ | rāja̍-bhiḥ | da̱śa-bhi̍ḥ | ni-bā̍dhitam | pra | su̱-dāsa̍m | āva̍tam | tṛtsu̍-bhiḥ | sa̱ha ||7.083.06||

7.083.07a daśa̱ rājā̍na̱ḥ sami̍tā̱ aya̍jyavaḥ su̱dāsa̍m indrāvaruṇā̱ na yu̍yudhuḥ |
7.083.07c sa̱tyā nṛ̱ṇām a̍dma̱sadā̱m upa̍stutir de̱vā e̍ṣām abhavan de̱vahū̍tiṣu ||

daśa̍ | rājā̍naḥ | sam-i̍tāḥ | aya̍jyavaḥ | su̱-dāsa̍m | i̱ndrā̱va̱ru̱ṇā̱ | na | yu̱yu̱dhu̱ḥ |
sa̱tyā | nṛ̱ṇām | a̱dma̱-sadā̍m | upa̍-stutiḥ | de̱vāḥ | e̱ṣā̱m | a̱bha̱va̱n | de̱va-hū̍tiṣu ||7.083.07||

7.083.08a dā̱śa̱rā̱jñe pari̍yattāya vi̱śvata̍ḥ su̱dāsa̍ indrāvaruṇāv aśikṣatam |
7.083.08c śvi̱tyañco̱ yatra̱ nama̍sā kapa̱rdino̍ dhi̱yā dhīva̍nto̱ asa̍panta̱ tṛtsa̍vaḥ ||

dā̱śa̱-rā̱jñe | pari̍-yattāya | vi̱śvata̍ḥ | su̱-dāse̍ | i̱ndrā̱va̱ru̱ṇau̱ | a̱śi̱kṣa̱ta̱m |
śvi̱tyañca̍ḥ | yatra̍ | nama̍sā | ka̱pa̱rdina̍ḥ | dhi̱yā | dhī-va̍ntaḥ | asa̍panta | tṛtsa̍vaḥ ||7.083.08||

7.083.09a vṛ̱trāṇy a̱nyaḥ sa̍mi̱theṣu̱ jighna̍te vra̱tāny a̱nyo a̱bhi ra̍kṣate̱ sadā̍ |
7.083.09c havā̍mahe vāṁ vṛṣaṇā suvṛ̱ktibhi̍r a̱sme i̍ndrāvaruṇā̱ śarma̍ yacchatam ||

vṛ̱trāṇi̍ | a̱nyaḥ | sa̱m-i̱theṣu̍ | jighna̍te | vra̱tāni̍ | a̱nyaḥ | a̱bhi | ra̱kṣa̱te̱ | sadā̍ |
havā̍mahe | vā̱m | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | su̱vṛ̱kti-bhi̍ḥ | a̱sme iti̍ | i̱ndrā̱va̱ru̱ṇā̱ | śarma̍ | ya̱ccha̱ta̱m ||7.083.09||

7.083.10a a̱sme indro̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā dyu̱mnaṁ ya̍cchantu̱ mahi̱ śarma̍ sa̱pratha̍ḥ |
7.083.10c a̱va̱dhraṁ jyoti̱r adi̍ter ṛtā̱vṛdho̍ de̱vasya̱ śloka̍ṁ savi̱tur ma̍nāmahe ||

a̱sme iti̍ | indra̍ḥ | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | dyu̱mnam | ya̱ccha̱ntu̱ | mahi̍ | śarma̍ | sa̱-pratha̍ḥ |
a̱va̱dhram | jyoti̍ḥ | adi̍teḥ | ṛ̱ta̱-vṛdha̍ḥ | de̱vasya̍ | śloka̍m | sa̱vi̱tuḥ | ma̱nā̱ma̱he̱ ||7.083.10||


7.084.01a ā vā̍ṁ rājānāv adhva̱re va̍vṛtyāṁ ha̱vyebhi̍r indrāvaruṇā̱ namo̍bhiḥ |
7.084.01c pra vā̍ṁ ghṛ̱tācī̍ bā̱hvor dadhā̍nā̱ pari̱ tmanā̱ viṣu̍rūpā jigāti ||

ā | vā̱m | rā̱jā̱nau̱ | a̱dhva̱re | va̱vṛ̱tyām | ha̱vyebhi̍ḥ | i̱ndrā̱va̱ru̱ṇā̱ | nama̍ḥ-bhiḥ |
pra | vā̱m | ghṛ̱tācī̍ | bā̱hvoḥ | dadhā̍nā | pari̍ | tmanā̍ | viṣu̍-rūpā | ji̱gā̱ti̱ ||7.084.01||

7.084.02a yu̱vo rā̱ṣṭram bṛ̱had i̍nvati̱ dyaur yau se̱tṛbhi̍r ara̱jjubhi̍ḥ sinī̱thaḥ |
7.084.02c pari̍ no̱ heḻo̱ varu̍ṇasya vṛjyā u̱ruṁ na̱ indra̍ḥ kṛṇavad u lo̱kam ||

yu̱vaḥ | rā̱ṣṭram | bṛ̱hat | i̱nva̱ti̱ | dyauḥ | yau | se̱tṛ-bhi̍ḥ | a̱ra̱jju-bhi̍ḥ | si̱nī̱thaḥ |
pari̍ | na̱ḥ | heḻa̍ḥ | varu̍ṇasya | vṛ̱jyā̱ḥ | u̱rum | na̱ḥ | indra̍ḥ | kṛ̱ṇa̱va̱t | ū̱m̐ iti̍ | lo̱kam ||7.084.02||

7.084.03a kṛ̱taṁ no̍ ya̱jñaṁ vi̱dathe̍ṣu̱ cāru̍ṁ kṛ̱tam brahmā̍ṇi sū̱riṣu̍ praśa̱stā |
7.084.03c upo̍ ra̱yir de̱vajū̍to na etu̱ pra ṇa̍ḥ spā̱rhābhi̍r ū̱tibhi̍s tiretam ||

kṛ̱tam | na̱ḥ | ya̱jñam | vi̱dathe̍ṣu | cāru̍m | kṛ̱tam | brahmā̍ṇi | sū̱riṣu̍ | pra̱-śa̱stā |
upo̱ iti̍ | ra̱yiḥ | de̱va-jū̍taḥ | na̱ḥ | e̱tu̱ | pra | na̱ḥ | spā̱rhābhi̍ḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ | ti̱re̱ta̱m ||7.084.03||

7.084.04a a̱sme i̍ndrāvaruṇā vi̱śvavā̍raṁ ra̱yiṁ dha̍tta̱ṁ vasu̍mantam puru̱kṣum |
7.084.04c pra ya ā̍di̱tyo anṛ̍tā mi̱nāty ami̍tā̱ śūro̍ dayate̱ vasū̍ni ||

a̱sme iti̍ | i̱ndrā̱va̱ru̱ṇā̱ | vi̱śva-vā̍ram | ra̱yim | dha̱tta̱m | vasu̍-mantam | pu̱ru̱-kṣum |
pra | yaḥ | ā̱di̱tyaḥ | anṛ̍tā | mi̱nāti̍ | ami̍tā | śūra̍ḥ | da̱ya̱te̱ | vasū̍ni ||7.084.04||

7.084.05a i̱yam indra̱ṁ varu̍ṇam aṣṭa me̱ gīḥ prāva̍t to̱ke tana̍ye̱ tūtu̍jānā |
7.084.05c su̱ratnā̍so de̱vavī̍tiṁ gamema yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

i̱yam | indra̍m | varu̍ṇam | a̱ṣṭa̱ | me̱ | gīḥ | pra | ā̱va̱t | to̱ke | tana̍ye | tūtu̍jānā |
su̱-ratnā̍saḥ | de̱va-vī̍tim | ga̱me̱ma̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.084.05||


7.085.01a pu̱nī̱ṣe vā̍m ara̱kṣasa̍m manī̱ṣāṁ soma̱m indrā̍ya̱ varu̍ṇāya̱ juhva̍t |
7.085.01c ghṛ̱tapra̍tīkām u̱ṣasa̱ṁ na de̱vīṁ tā no̱ yāma̍nn uruṣyatām a̱bhīke̍ ||

pu̱nī̱ṣe | vā̱m | a̱ra̱kṣasa̍m | ma̱nī̱ṣām | soma̍m | indrā̍ya | varu̍ṇā̱ya | juhva̍t |
ghṛ̱ta-pra̍tīkām | u̱ṣasa̍m | na | de̱vīm | tā | na̱ḥ | yāma̍n | u̱ru̱ṣya̱tā̱m | a̱bhīke̍ ||7.085.01||

7.085.02a spardha̍nte̱ vā u̍ deva̱hūye̱ atra̱ yeṣu̍ dhva̱jeṣu̍ di̱dyava̱ḥ pata̍nti |
7.085.02c yu̱vaṁ tām̐ i̍ndrāvaruṇāv a̱mitrā̍n ha̱tam parā̍ca̱ḥ śarvā̱ viṣū̍caḥ ||

spardha̍nte | vai | ū̱m̐ iti̍ | de̱va̱-hūye̍ | atra̍ | yeṣu̍ | dhva̱jeṣu̍ | di̱dyava̍ḥ | pata̍nti |
yu̱vam | tān | i̱ndrā̱va̱ru̱ṇau̱ | a̱mitrā̍n | ha̱tam | parā̍caḥ | śarvā̍ | viṣū̍caḥ ||7.085.02||

7.085.03a āpa̍ś ci̱d dhi svaya̍śasa̱ḥ sada̍ḥsu de̱vīr indra̱ṁ varu̍ṇaṁ de̱vatā̱ dhuḥ |
7.085.03c kṛ̱ṣṭīr a̱nyo dhā̱raya̍ti̱ pravi̍ktā vṛ̱trāṇy a̱nyo a̍pra̱tīni̍ hanti ||

āpa̍ḥ | ci̱t | hi | sva-ya̍śasaḥ | sada̍ḥ-su | de̱vīḥ | indra̍m | varu̍ṇam | de̱vatā̍ | dhuriti̱ dhuḥ |
kṛ̱ṣṭīḥ | a̱nyaḥ | dhā̱raya̍ti | pra-vi̍ktāḥ | vṛ̱trāṇi̍ | a̱nyaḥ | a̱pra̱tīni̍ | ha̱nti̱ ||7.085.03||

7.085.04a sa su̱kratu̍r ṛta̱cid a̍stu̱ hotā̱ ya ā̍ditya̱ śava̍sā vā̱ṁ nama̍svān |
7.085.04c ā̱va̱varta̱d ava̍se vāṁ ha̱viṣmā̱n asa̱d it sa su̍vi̱tāya̱ praya̍svān ||

saḥ | su̱-kratu̍ḥ | ṛ̱ta̱-cit | a̱stu̱ | hotā̍ | yaḥ | ā̱di̱tyā̱ | śava̍sā | vā̱m | nama̍svān |
ā̱-va̱varta̍t | ava̍se | vā̱m | ha̱viṣmā̍n | asa̍t | it | saḥ | su̱vi̱tāya̍ | praya̍svān ||7.085.04||

7.085.05a i̱yam indra̱ṁ varu̍ṇam aṣṭa me̱ gīḥ prāva̍t to̱ke tana̍ye̱ tūtu̍jānā |
7.085.05c su̱ratnā̍so de̱vavī̍tiṁ gamema yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

i̱yam | indra̍m | varu̍ṇam | a̱ṣṭa̱ | me̱ | gīḥ | pra | ā̱va̱t | to̱ke | tana̍ye | tūtu̍jānā |
su̱-ratnā̍saḥ | de̱va-vī̍tim | ga̱me̱ma̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.085.05||


7.086.01a dhīrā̱ tv a̍sya mahi̱nā ja̱nūṁṣi̱ vi yas ta̱stambha̱ roda̍sī cid u̱rvī |
7.086.01c pra nāka̍m ṛ̱ṣvaṁ nu̍nude bṛ̱hanta̍ṁ dvi̱tā nakṣa̍tram pa̱pratha̍c ca̱ bhūma̍ ||

dhīrā̍ | tu | a̱sya̱ | ma̱hi̱nā | ja̱nūṁṣi̍ | vi | yaḥ | ta̱stambha̍ | roda̍sī̱ iti̍ | ci̱t | u̱rvī iti̍ |
pra | nāka̍m | ṛ̱ṣvam | nu̱nu̱de̱ | bṛ̱hanta̍m | dvi̱tā | nakṣa̍tram | pa̱pratha̍t | ca̱ | bhūma̍ ||7.086.01||

7.086.02a u̱ta svayā̍ ta̱nvā̱3̱̍ saṁ va̍de̱ tat ka̱dā nv a1̱̍ntar varu̍ṇe bhuvāni |
7.086.02c kim me̍ ha̱vyam ahṛ̍ṇāno juṣeta ka̱dā mṛ̍ḻī̱kaṁ su̱manā̍ a̱bhi khya̍m ||

u̱ta | svayā̍ | ta̱nvā̍ | sam | va̱de̱ | tat | ka̱dā | nu | a̱ntaḥ | varu̍ṇe | bhu̱vā̱ni̱ |
kim | me̱ | ha̱vyam | ahṛ̍ṇānaḥ | ju̱ṣe̱ta̱ | ka̱dā | mṛ̱ḻī̱kam | su̱-manā̍ḥ | a̱bhi | khya̱m ||7.086.02||

7.086.03a pṛ̱cche tad eno̍ varuṇa di̱dṛkṣūpo̍ emi ciki̱tuṣo̍ vi̱pṛccha̍m |
7.086.03c sa̱mā̱nam in me̍ ka̱vaya̍ś cid āhur a̱yaṁ ha̱ tubhya̱ṁ varu̍ṇo hṛṇīte ||

pṛ̱cche | tat | ena̍ḥ | va̱ru̱ṇa̱ | di̱dṛkṣu̍ | upo̱ iti̍ | e̱mi̱ | ci̱ki̱tuṣa̍ḥ | vi̱-pṛccha̍m |
sa̱mā̱nam | it | me̱ | ka̱vaya̍ḥ | ci̱t | ā̱hu̱ḥ | a̱yam | ha̱ | tubhya̍m | varu̍ṇaḥ | hṛ̱ṇī̱te̱ ||7.086.03||

7.086.04a kim āga̍ āsa varuṇa̱ jyeṣṭha̱ṁ yat sto̱tāra̱ṁ jighā̍ṁsasi̱ sakhā̍yam |
7.086.04c pra tan me̍ voco dūḻabha svadhā̱vo 'va̍ tvāne̱nā nama̍sā tu̱ra i̍yām ||

kim | āga̍ḥ | ā̱sa̱ | va̱ru̱ṇa̱ | jyeṣṭha̍m | yat | sto̱tāra̍m | jighā̍ṁsasi | sakhā̍yam |
pra | tat | me̱ | vo̱ca̱ḥ | du̱ḥ-da̱bha̱ | sva̱dhā̱-va̱ḥ | ava̍ | tvā̱ | a̱ne̱nāḥ | nama̍sā | tu̱raḥ | i̱yā̱m ||7.086.04||

7.086.05a ava̍ dru̱gdhāni̱ pitryā̍ sṛjā̱ no 'va̱ yā va̱yaṁ ca̍kṛ̱mā ta̱nūbhi̍ḥ |
7.086.05c ava̍ rājan paśu̱tṛpa̱ṁ na tā̱yuṁ sṛ̱jā va̱tsaṁ na dāmno̱ vasi̍ṣṭham ||

ava̍ | dru̱gdhāni̍ | pitryā̍ | sṛ̱ja̱ | na̱ḥ | ava̍ | yā | va̱yam | ca̱kṛ̱ma | ta̱nūbhi̍ḥ |
ava̍ | rā̱ja̱n | pa̱śu̱-tṛpa̍m | na | tā̱yum | sṛ̱ja | va̱tsam | na | dāmna̍ḥ | vasi̍ṣṭham ||7.086.05||

7.086.06a na sa svo dakṣo̍ varuṇa̱ dhruti̱ḥ sā surā̍ ma̱nyur vi̱bhīda̍ko̱ aci̍ttiḥ |
7.086.06c asti̱ jyāyā̱n kanī̍yasa upā̱re svapna̍ś ca̱ned anṛ̍tasya prayo̱tā ||

na | saḥ | svaḥ | dakṣa̍ḥ | va̱ru̱ṇa̱ | dhruti̍ḥ | sā | surā̍ | ma̱nyuḥ | vi̱-bhīda̍kaḥ | aci̍ttiḥ |
asti̍ | jyāyā̍n | kanī̍yasaḥ | u̱pa̱-a̱re | svapna̍ḥ | ca̱na | it | anṛ̍tasya | pra̱-yo̱tā ||7.086.06||

7.086.07a ara̍ṁ dā̱so na mī̱ḻhuṣe̍ karāṇy a̱haṁ de̱vāya̱ bhūrṇa̱ye 'nā̍gāḥ |
7.086.07c ace̍tayad a̱cito̍ de̱vo a̱ryo gṛtsa̍ṁ rā̱ye ka̱vita̍ro junāti ||

ara̍m | dā̱saḥ | na | mī̱ḻhuṣe̍ | ka̱rā̱ṇi̱ | a̱ham | de̱vāya̍ | bhūrṇa̍ye | anā̍gāḥ |
ace̍tayat | a̱cita̍ḥ | de̱vaḥ | a̱ryaḥ | gṛtsa̍m | rā̱ye | ka̱vi-ta̍raḥ | ju̱nā̱ti̱ ||7.086.07||

7.086.08a a̱yaṁ su tubhya̍ṁ varuṇa svadhāvo hṛ̱di stoma̱ upa̍śritaś cid astu |
7.086.08c śaṁ na̱ḥ kṣeme̱ śam u̱ yoge̍ no astu yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

a̱yam | su | tubhya̍m | va̱ru̱ṇa̱ | sva̱dhā̱-va̱ḥ | hṛ̱di | stoma̍ḥ | upa̍-sṛitaḥ | ci̱t | a̱stu̱ |
śam | na̱ḥ | kṣeme̍ | śam | ū̱m̐ iti̍ | yoge̍ | na̱ḥ | a̱stu̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.086.08||


7.087.01a rada̍t pa̱tho varu̍ṇa̱ḥ sūryā̍ya̱ prārṇā̍ṁsi samu̱driyā̍ na̱dīnā̍m |
7.087.01c sargo̱ na sṛ̱ṣṭo arva̍tīr ṛtā̱yañ ca̱kāra̍ ma̱hīr a̱vanī̱r aha̍bhyaḥ ||

rada̍t | pa̱thaḥ | varu̍ṇaḥ | sūryā̍ya | pra | arṇā̍ṁsi | sa̱mu̱driyā̍ | na̱dīnā̍m |
sarga̍ḥ | na | sṛ̱ṣṭaḥ | arva̍tīḥ | ṛ̱ta̱-yan | ca̱kāra̍ | ma̱hīḥ | a̱vanī̍ḥ | aha̍-bhyaḥ ||7.087.01||

7.087.02a ā̱tmā te̱ vāto̱ raja̱ ā na̍vīnot pa̱śur na bhūrṇi̱r yava̍se sasa̱vān |
7.087.02c a̱ntar ma̱hī bṛ̍ha̱tī roda̍sī̱me viśvā̍ te̱ dhāma̍ varuṇa pri̱yāṇi̍ ||

ā̱tmā | te̱ | vāta̍ḥ | raja̍ḥ | ā | na̱vī̱no̱t | pa̱śuḥ | na | bhūrṇi̍ḥ | yava̍se | sa̱sa̱-vān |
a̱ntaḥ | ma̱hī iti̍ | bṛ̱ha̱tī iti̍ | roda̍sī̱ iti̍ | i̱me iti̍ | viśvā̍ | te̱ | dhāma̍ | va̱ru̱ṇa̱ | pri̱yāṇi̍ ||7.087.02||

7.087.03a pari̱ spaśo̱ varu̍ṇasya̱ smadi̍ṣṭā u̱bhe pa̍śyanti̱ roda̍sī su̱meke̍ |
7.087.03c ṛ̱tāvā̍naḥ ka̱vayo̍ ya̱jñadhī̍rā̱ḥ prace̍taso̱ ya i̱ṣaya̍nta̱ manma̍ ||

pari̍ | spaśa̍ḥ | varu̍ṇasya | smat-i̍ṣṭāḥ | u̱bhe iti̍ | pa̱śya̱nti̱ | roda̍sī̱ iti̍ | su̱meke̱ iti̍ su̱-meke̍ |
ṛ̱ta-vā̍naḥ | ka̱vaya̍ḥ | ya̱jña-dhī̍rāḥ | pra-ce̍tasaḥ | ye | i̱ṣaya̍nta | manma̍ ||7.087.03||

7.087.04a u̱vāca̍ me̱ varu̍ṇo̱ medhi̍rāya̱ triḥ sa̱pta nāmāghnyā̍ bibharti |
7.087.04c vi̱dvān pa̱dasya̱ guhyā̱ na vo̍cad yu̱gāya̱ vipra̱ upa̍rāya̱ śikṣa̍n ||

u̱vāca̍ | me̱ | varu̍ṇaḥ | medhi̍rāya | triḥ | sa̱pta | nāma̍ | aghnyā̍ | bi̱bha̱rti̱ |
vi̱dvān | pa̱dasya̍ | guhyā̍ | na | vo̱ca̱t | yu̱gāya̍ | vipra̍ḥ | upa̍rāya | śikṣa̍n ||7.087.04||

7.087.05a ti̱sro dyāvo̱ nihi̍tā a̱ntar a̍smin ti̱sro bhūmī̱r upa̍rā̱ḥ ṣaḍvi̍dhānāḥ |
7.087.05c gṛtso̱ rājā̱ varu̍ṇaś cakra e̱taṁ di̱vi pre̱ṅkhaṁ hi̍ra̱ṇyaya̍ṁ śu̱bhe kam ||

ti̱sraḥ | dyāva̍ḥ | ni-hi̍tāḥ | a̱ntaḥ | a̱smi̱n | ti̱sraḥ | bhūmi̍ḥ | upa̍rāḥ | ṣaṭ-vi̍dhānāḥ |
gṛtsa̍ḥ | rājā̍ | varu̍ṇaḥ | ca̱kre̱ | e̱tam | di̱vi | pra̱-ī̱ṅkham | hi̱ra̱ṇyaya̍m | śu̱bhe | kam ||7.087.05||

7.087.06a ava̱ sindhu̱ṁ varu̍ṇo̱ dyaur i̍va sthād dra̱pso na śve̱to mṛ̱gas tuvi̍ṣmān |
7.087.06c ga̱mbhī̱raśa̍ṁso̱ raja̍so vi̱māna̍ḥ supā̱rakṣa̍traḥ sa̱to a̱sya rājā̍ ||

ava̍ | sindhu̍m | varu̍ṇaḥ | dyauḥ-i̍va | sthā̱t | dra̱psaḥ | na | śve̱taḥ | mṛ̱gaḥ | tuvi̍ṣmān |
ga̱mbhī̱ra-sa̍ṁsaḥ | raja̍saḥ | vi̱-māna̍ḥ | su̱pā̱ra-kṣa̍traḥ | sa̱taḥ | a̱sya | rājā̍ ||7.087.06||

7.087.07a yo mṛ̱ḻayā̍ti ca̱kruṣe̍ ci̱d āgo̍ va̱yaṁ syā̍ma̱ varu̍ṇe̱ anā̍gāḥ |
7.087.07c anu̍ vra̱tāny adi̍ter ṛ̱dhanto̍ yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

yaḥ | mṛ̱ḻayā̍ti | ca̱kuṣe̍ | ci̱t | āga̍ḥ | va̱yam | syā̱ma̱ | varu̍ṇe | anā̍gāḥ |
anu̍ | vra̱tāni̍ | adi̍teḥ | ṛ̱dhanta̍ḥ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.087.07||


7.088.01a pra śu̱ndhyuva̱ṁ varu̍ṇāya̱ preṣṭhā̍m ma̱tiṁ va̍siṣṭha mī̱ḻhuṣe̍ bharasva |
7.088.01c ya ī̍m a̱rvāñca̱ṁ kara̍te̱ yaja̍traṁ sa̱hasrā̍magha̱ṁ vṛṣa̍ṇam bṛ̱hanta̍m ||

pra | śu̱ndhyuva̍m | varu̍ṇāya | preṣṭhā̍m | ma̱tim | va̱si̱ṣṭha̱ | mī̱ḻhuṣe̍ | bha̱ra̱sva̱ |
yaḥ | ī̱m | a̱rvāñca̍m | kara̍te | yaja̍tram | sa̱hasra̍-magham | vṛṣa̍ṇam | bṛ̱hanta̍m ||7.088.01||

7.088.02a adhā̱ nv a̍sya sa̱ṁdṛśa̍ṁ jaga̱nvān a̱gner anī̍ka̱ṁ varu̍ṇasya maṁsi |
7.088.02c sva1̱̍r yad aśma̍nn adhi̱pā u̱ andho̱ 'bhi mā̱ vapu̍r dṛ̱śaye̍ ninīyāt ||

adha̍ | nu | a̱sya̱ | sa̱m-dṛśa̍m | ja̱ga̱nvān | a̱gneḥ | anī̍kam | varu̍ṇasya | ma̱ṁsi̱ |
sva̍ḥ | yat | aśma̍n | a̱dhi̱-pāḥ | ū̱m̐ iti̍ | andha̍ḥ | a̱bhi | mā̱ | vapu̍ḥ | dṛ̱śaye̍ | ni̱nī̱yā̱t ||7.088.02||

7.088.03a ā yad ru̱hāva̱ varu̍ṇaś ca̱ nāva̱m pra yat sa̍mu̱dram ī̱rayā̍va̱ madhya̍m |
7.088.03c adhi̱ yad a̱pāṁ snubhi̱ś carā̍va̱ pra pre̱ṅkha ī̍ṅkhayāvahai śu̱bhe kam ||

ā | yat | ru̱hāva̍ | varu̍ṇaḥ | ca̱ | nāva̍m | pra | yat | sa̱mu̱dram | ī̱rayā̍va | madhya̍m |
adhi̍ | yat | a̱pām | snu-bhi̍ḥ | carā̍va | pra | pra̱-ī̱ṅkhe | ī̱ṅkha̱yā̱va̱hai̱ | śu̱bhe | kam ||7.088.03||

7.088.04a vasi̍ṣṭhaṁ ha̱ varu̍ṇo nā̱vy ādhā̱d ṛṣi̍ṁ cakāra̱ svapā̱ maho̍bhiḥ |
7.088.04c sto̱tāra̱ṁ vipra̍ḥ sudina̱tve ahnā̱ṁ yān nu dyāva̍s ta̱tana̱n yād u̱ṣāsa̍ḥ ||

vasi̍ṣṭham | ha̱ | varu̍ṇaḥ | nā̱vi | ā | a̱dhā̱t | ṛṣi̍m | ca̱kā̱ra̱ | su̱-apā̍ḥ | maha̍ḥ-bhiḥ |
sto̱tāra̍m | vipra̍ḥ | su̱di̱na̱-tve | ahvā̍m | yāt | nu | dyāva̍ḥ | ta̱tana̍n | yāt | u̱ṣasa̍ḥ ||7.088.04||

7.088.05a kva1̱̍ tyāni̍ nau sa̱khyā ba̍bhūvu̱ḥ sacā̍vahe̱ yad a̍vṛ̱kam pu̱rā ci̍t |
7.088.05c bṛ̱hanta̱m māna̍ṁ varuṇa svadhāvaḥ sa̱hasra̍dvāraṁ jagamā gṛ̱haṁ te̍ ||

kva̍ | tyāni̍ | nau̱ | sa̱khyā | ba̱bhū̱vu̱ḥ | sacā̍vahe̱ iti̍ | yat | a̱vṛ̱kam | pu̱rā | ci̱t |
bṛ̱hanta̍m | māna̍m | va̱ru̱ṇa̱ | sva̱dhā̱-va̱ḥ | sa̱hasra̍-dvāram | ja̱ga̱ma̱ | gṛ̱ham | te̱ ||7.088.05||

7.088.06a ya ā̱pir nityo̍ varuṇa pri̱yaḥ san tvām āgā̍ṁsi kṛ̱ṇava̱t sakhā̍ te |
7.088.06c mā ta̱ ena̍svanto yakṣin bhujema ya̱ndhi ṣmā̱ vipra̍ḥ stuva̱te varū̍tham ||

yaḥ | ā̱piḥ | nitya̍ḥ | va̱ru̱ṇa̱ | pri̱yaḥ | san | tvām | āgā̍ṁsi | kṛ̱ṇava̍t | sakhā̍ | te̱ |
mā | te̱ | ena̍svantaḥ | ya̱kṣi̱n | bhu̱je̱ma̱ | ya̱ndhi | sma̱ | vipra̍ḥ | stu̱va̱te | varū̍tham ||7.088.06||

7.088.07a dhru̱vāsu̍ tvā̱su kṣi̱tiṣu̍ kṣi̱yanto̱ vy a1̱̍smat pāśa̱ṁ varu̍ṇo mumocat |
7.088.07c avo̍ vanvā̱nā adi̍ter u̱pasthā̍d yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

dhru̱vāsu̍ | tvā̱ | ā̱su | kṣi̱tiṣu̍ | kṣi̱yanta̍ḥ | vi | a̱smat | pāśa̍m | varu̍ṇaḥ | mu̱mo̱ca̱t |
ava̍ḥ | va̱nvā̱nāḥ | adi̍teḥ | u̱pa-sthā̍t | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.088.07||


7.089.01a mo ṣu va̍ruṇa mṛ̱nmaya̍ṁ gṛ̱haṁ rā̍jann a̱haṁ ga̍mam |
7.089.01c mṛ̱ḻā su̍kṣatra mṛ̱ḻaya̍ ||

mo iti̍ | su | va̱ru̱ṇa̱ | mṛ̱t-maya̍m | gṛ̱ham | rā̱ja̱n | a̱ham | ga̱ma̱m |
mṛ̱ḻa | su̱-kṣa̱tra̱ | mṛ̱ḻaya̍ ||7.089.01||

7.089.02a yad emi̍ prasphu̱rann i̍va̱ dṛti̱r na dhmā̱to a̍drivaḥ |
7.089.02c mṛ̱ḻā su̍kṣatra mṛ̱ḻaya̍ ||

yat | emi̍ | pra̱sphu̱ran-i̍va | dṛti̍ḥ | na | dhmā̱taḥ | a̱dri̱-va̱ḥ |
mṛ̱ḻa | su̱-kṣa̱tra̱ | mṛ̱ḻaya̍ ||7.089.02||

7.089.03a kratva̍ḥ samaha dī̱natā̍ pratī̱paṁ ja̍gamā śuce |
7.089.03c mṛ̱ḻā su̍kṣatra mṛ̱ḻaya̍ ||

kratva̍ḥ | sa̱ma̱ha̱ | dī̱natā̍ | pra̱ti̱-ī̱pam | ja̱ga̱ma̱ | śu̱ce̱ |
mṛ̱ḻa | su̱-kṣa̱tra̱ | mṛ̱ḻaya̍ ||7.089.03||

7.089.04a a̱pām madhye̍ tasthi̱vāṁsa̱ṁ tṛṣṇā̍vidaj jari̱tāra̍m |
7.089.04c mṛ̱ḻā su̍kṣatra mṛ̱ḻaya̍ ||

a̱pām | madhye̍ | ta̱sthi̱-vāṁsa̍m | tṛṣṇā̍ | a̱vi̱da̱t | ja̱ri̱tāra̍m |
mṛ̱ḻa | su̱-kṣa̱tra̱ | mṛ̱ḻaya̍ ||7.089.04||

7.089.05a yat kiṁ ce̱daṁ va̍ruṇa̱ daivye̱ jane̍ 'bhidro̱ham ma̍nu̱ṣyā̱3̱̍ś carā̍masi |
7.089.05c aci̍ttī̱ yat tava̱ dharmā̍ yuyopi̱ma mā na̱s tasmā̱d ena̍so deva rīriṣaḥ ||

yat | kim | ca̱ | i̱dam | va̱ru̱ṇa̱ | daivye̍ | jane̍ | a̱bhi̱-dro̱ham | ma̱nu̱ṣyā̍ḥ | carā̍masi |
aci̍ttī | yat | tava̍ | dharma̍ | yu̱yo̱pi̱ma | mā | na̱ḥ | tasmā̍t | ena̍saḥ | de̱va̱ | ri̱ri̱ṣa̱ḥ ||7.089.05||


7.090.01a pra vī̍ra̱yā śuca̍yo dadrire vām adhva̱ryubhi̱r madhu̍mantaḥ su̱tāsa̍ḥ |
7.090.01c vaha̍ vāyo ni̱yuto̍ yā̱hy acchā̱ pibā̍ su̱tasyāndha̍so̱ madā̍ya ||

pra | vī̱ra̱-yā | śuca̍yaḥ | da̱dri̱ḥ | vā̱m | a̱dhva̱ryu-bhi̍ḥ | madhu̍-mantaḥ | su̱tāsa̍ḥ |
vaha̍ | vā̱yo̱ iti̍ | ni̱-yuta̍ḥ | yā̱hi̱ | accha̍ | piba̍ | su̱tasya̍ | andha̍saḥ | madā̍ya ||7.090.01||

7.090.02a ī̱śā̱nāya̱ prahu̍ti̱ṁ yas ta̱ āna̱ṭ chuci̱ṁ soma̍ṁ śucipā̱s tubhya̍ṁ vāyo |
7.090.02c kṛ̱ṇoṣi̱ tam martye̍ṣu praśa̱staṁ jā̱to-jā̍to jāyate vā̱jy a̍sya ||

ī̱śā̱nāya̍ | pra-hu̍ti̱m | yaḥ | te̱ | āna̍ṭ | śuci̍m | soma̍m | śu̱ci̱-pā̱ḥ | tubhya̍m | vā̱yo̱ iti̍ |
kṛ̱ṇoṣi̍ | tam | martye̍ṣu | pra̱-śa̱stam | jā̱ta̍ḥ-jā̍taḥ | jā̱ya̱te̱ | vā̱jī | a̱sya̱ ||7.090.02||

7.090.03a rā̱ye nu yaṁ ja̱jñatū̱ roda̍sī̱me rā̱ye de̱vī dhi̱ṣaṇā̍ dhāti de̱vam |
7.090.03c adha̍ vā̱yuṁ ni̱yuta̍ḥ saścata̱ svā u̱ta śve̱taṁ vasu̍dhitiṁ nire̱ke ||

rā̱ye | nu | yam | ja̱jñatu̍ḥ | roda̍sī̱ iti̍ | i̱me iti̍ | rā̱ye | de̱vī | dhi̱ṣaṇā̍ | dhā̱ti̱ | de̱vam |
adha̍ | vā̱yum | ni̱-yuta̍ḥ | sa̱śca̱ta̱ | svāḥ | u̱ta | śve̱tam | vasu̍-dhitim | ni̱re̱ke ||7.090.03||

7.090.04a u̱cchann u̱ṣasa̍ḥ su̱dinā̍ ari̱prā u̱ru jyoti̍r vividu̱r dīdhyā̍nāḥ |
7.090.04c gavya̍ṁ cid ū̱rvam u̱śijo̱ vi va̍vru̱s teṣā̱m anu̍ pra̱diva̍ḥ sasru̱r āpa̍ḥ ||

u̱cchan | u̱ṣasa̍ḥ | su̱-dinā̍ḥ | a̱ri̱prāḥ | u̱ru | jyoti̍ḥ | vi̱vi̱du̱ḥ | dīdhyā̍nāḥ |
gavya̍m | ci̱t | ū̱rvam | u̱śija̍ḥ | vi | va̱vru̱ḥ | teṣā̍m | anu̍ | pra̱-diva̍ḥ | sasru̍ḥ | āpa̍ḥ ||7.090.04||

7.090.05a te sa̱tyena̱ mana̍sā̱ dīdhyā̍nā̱ḥ svena̍ yu̱ktāsa̱ḥ kratu̍nā vahanti |
7.090.05c indra̍vāyū vīra̱vāha̱ṁ ratha̍ṁ vām īśā̱nayo̍r a̱bhi pṛkṣa̍ḥ sacante ||

te | sa̱tyena | mana̍sā | dīdhyā̍nāḥ | svena̍ | yu̱ktāsa̍ḥ | kratu̍nā | va̱ha̱nti̱ |
indra̍vāyū̱ iti̍ | vī̱ra̱-vāha̍m | ratha̍m | vā̱m | ī̱śā̱nayo̍ḥ | a̱bhi | pṛkṣa̍ḥ | sa̱ca̱nte̱ ||7.090.05||

7.090.06a ī̱śā̱nāso̱ ye dadha̍te̱ sva̍r ṇo̱ gobhi̱r aśve̍bhi̱r vasu̍bhi̱r hira̍ṇyaiḥ |
7.090.06c indra̍vāyū sū̱rayo̱ viśva̱m āyu̱r arva̍dbhir vī̱raiḥ pṛta̍nāsu sahyuḥ ||

ī̱śā̱nāsa̍ḥ | ye | dadha̍te | sva̍ḥ | na̱ḥ | gobhi̍ḥ | aśve̍bhiḥ | vasu̍-bhiḥ | hira̍ṇyaiḥ |
indra̍vāyū̱ iti̍ | sū̱raya̍ḥ | viśva̍m | āyu̍ḥ | arva̍t-bhiḥ | vī̱raiḥ | pṛta̍nāsu | sa̱hyu̱ḥ ||7.090.06||

7.090.07a arva̍nto̱ na śrava̍so̱ bhikṣa̍māṇā indravā̱yū su̍ṣṭu̱tibhi̱r vasi̍ṣṭhāḥ |
7.090.07c vā̱ja̱yanta̱ḥ sv ava̍se huvema yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

arva̍ntaḥ | na | śrava̍saḥ | bhikṣa̍māṇāḥ | i̱ndra̱vā̱yū iti̍ | su̱stu̱ti-bhi̍ḥ | vasi̍ṣṭhāḥ |
vā̱ja̱-yanta̍ḥ | su | ava̍se | hu̱ve̱ma̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.090.07||


7.091.01a ku̱vid a̱ṅga nama̍sā̱ ye vṛ̱dhāsa̍ḥ pu̱rā de̱vā a̍nava̱dyāsa̱ āsa̍n |
7.091.01c te vā̱yave̱ mana̍ve bādhi̱tāyāvā̍sayann u̱ṣasa̱ṁ sūrye̍ṇa ||

ku̱vit | a̱ṅga | nama̍sā | ye | vṛ̱dhāsa̍ḥ | pu̱rā | de̱vāḥ | a̱na̱va̱dyāsa̍ḥ | āsa̍n |
te | vā̱yave̍ | mana̍ve | bā̱dhi̱tāya̍ | avā̍sayan | u̱ṣasa̍m | sūrye̍ṇa ||7.091.01||

7.091.02a u̱śantā̍ dū̱tā na dabhā̍ya go̱pā mā̱saś ca̍ pā̱thaḥ śa̱rada̍ś ca pū̱rvīḥ |
7.091.02c indra̍vāyū suṣṭu̱tir vā̍m iyā̱nā mā̍rḍī̱kam ī̍ṭṭe suvi̱taṁ ca̱ navya̍m ||

uśantā̍ | dū̱tā | na | dabhā̍ya | go̱pā | mā̱saḥ | ca̱ | pā̱thaḥ | śa̱rada̍ḥ | ca̱ | pū̱rvīḥ |
indra̍vāyū̱ iti̍ | su̱-stu̱tiḥ | vā̱m | i̱yā̱nā | mā̱rḍī̱kam | ī̱ṭṭe̱ | su̱vi̱tam | ca̱ | navya̍m ||7.091.02||

7.091.03a pīvo̍annām̐ rayi̱vṛdha̍ḥ sume̱dhāḥ śve̱taḥ si̍ṣakti ni̱yutā̍m abhi̱śrīḥ |
7.091.03c te vā̱yave̱ sama̍naso̱ vi ta̍sthu̱r viśven nara̍ḥ svapa̱tyāni̍ cakruḥ ||

pīva̍ḥ-annān | ra̱yi̱-vṛdha̍ḥ | su̱-me̱dhāḥ | śve̱taḥ | si̱ṣa̱kti̱ | ni̱-yutā̍m | a̱bhi̱-śrīḥ |
te | vā̱yave̍ | sa-ma̍nasaḥ | vi | ta̱sthu̱ḥ | viśvā̍ | it | nara̍ḥ | su̱-a̱pa̱tyāni̍ | ca̱kru̱ḥ ||7.091.03||

7.091.04a yāva̱t tara̍s ta̱nvo̱3̱̍ yāva̱d ojo̱ yāva̱n nara̱ś cakṣa̍sā̱ dīdhyā̍nāḥ |
7.091.04c śuci̱ṁ soma̍ṁ śucipā pātam a̱sme indra̍vāyū̱ sada̍tam ba̱rhir edam ||

yāva̍t | tara̍ḥ | ta̱nva̍ḥ | yāva̍t | oja̍ḥ | yāva̍t | nara̍ḥ | cakṣa̍sā | dīdhyā̍nāḥ |
śuci̍m | soma̍m | śu̱ci̱-pā̱ | pā̱ta̱m | a̱sme iti̍ | indra̍vāyū̱ iti̍ | sada̍tam | ba̱rhiḥ | ā | i̱dam ||7.091.04||

7.091.05a ni̱yu̱vā̱nā ni̱yuta̍ḥ spā̱rhavī̍rā̱ indra̍vāyū sa̱ratha̍ṁ yātam a̱rvāk |
7.091.05c i̱daṁ hi vā̱m prabhṛ̍ta̱m madhvo̱ agra̱m adha̍ prīṇā̱nā vi mu̍muktam a̱sme ||

ni̱-yu̱vā̱nā | ni̱-yuta̍ḥ | spā̱rha-vī̍rāḥ | indra̍vāyū̱ iti̍ | sa̱-ratha̍m | yā̱ta̱m | a̱rvāk |
i̱dam | hi | vā̱m | pra-bhṛ̍tam | madhva̍ḥ | agra̍m | adha̍ | prī̱ṇā̱nā | vi | mu̱mu̱kta̱m | a̱sme iti̍ ||7.091.05||

7.091.06a yā vā̍ṁ śa̱taṁ ni̱yuto̱ yāḥ sa̱hasra̱m indra̍vāyū vi̱śvavā̍rā̱ḥ saca̍nte |
7.091.06c ābhi̍r yātaṁ suvi̱datrā̍bhir a̱rvāk pā̱taṁ na̍rā̱ prati̍bhṛtasya̱ madhva̍ḥ ||

yāḥ | vā̱m | śa̱tam | ni̱-yuta̍ḥ | yāḥ | sa̱hasra̍m | indra̍vāyū̱ iti̍ | vi̱śva-vā̍rāḥ | saca̍nte |
ā | ā̱bhi̱ḥ | yā̱ta̱m | su̱-vi̱datrā̍bhiḥ | a̱rvāk | pā̱tam | na̱rā̱ | prati̍-bhṛtasya | madhva̍ḥ ||7.091.06||

7.091.07a arva̍nto̱ na śrava̍so̱ bhikṣa̍māṇā indravā̱yū su̍ṣṭu̱tibhi̱r vasi̍ṣṭhāḥ |
7.091.07c vā̱ja̱yanta̱ḥ sv ava̍se huvema yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

arva̍ntaḥ | na | śrava̍saḥ | bhikṣa̍māṇāḥ | i̱ndra̱vā̱yū iti̍ | su̱stu̱ti-bhi̍ḥ | vasi̍ṣṭhāḥ |
vā̱ja̱-yanta̍ḥ | su | ava̍se | hu̱ve̱ma̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.091.07||


7.092.01a ā vā̍yo bhūṣa śucipā̱ upa̍ naḥ sa̱hasra̍ṁ te ni̱yuto̍ viśvavāra |
7.092.01c upo̍ te̱ andho̱ madya̍m ayāmi̱ yasya̍ deva dadhi̱ṣe pū̍rva̱peya̍m ||

ā | vā̱yo̱ iti̍ | bhū̱ṣa̱ | śu̱ci̱-pā̱ḥ | upa̍ | na̱ḥ | sa̱hasra̍m | te̱ | ni̱-yuta̍ḥ | vi̱śva̱-vā̱ra̱ |
upo̱ iti̍ | te̱ | andha̍ḥ | madya̍m | a̱yā̱mi̱ | yasya̍ | de̱va̱ | da̱dhi̱ṣe | pū̱rva̱-peya̍m ||7.092.01||

7.092.02a pra sotā̍ jī̱ro a̍dhva̱reṣv a̍sthā̱t soma̱m indrā̍ya vā̱yave̱ piba̍dhyai |
7.092.02c pra yad vā̱m madhvo̍ agri̱yam bhara̍nty adhva̱ryavo̍ deva̱yanta̱ḥ śacī̍bhiḥ ||

pra | sotā̍ | jī̱raḥ | a̱dhva̱reṣu̍ | a̱sthā̱t | soma̍m | indrā̍ya | vā̱yave̍ | piba̍dhyai |
pra | yat | vā̱m | madhva̍ḥ | a̱gri̱yam | bhara̍nti | a̱dhva̱ryava̍ḥ | de̱va̱-yanta̍ḥ | śacī̍bhiḥ ||7.092.02||

7.092.03a pra yābhi̱r yāsi̍ dā̱śvāṁsa̱m acchā̍ ni̱yudbhi̍r vāyav i̱ṣṭaye̍ duro̱ṇe |
7.092.03c ni no̍ ra̱yiṁ su̱bhoja̍saṁ yuvasva̱ ni vī̱raṁ gavya̱m aśvya̍ṁ ca̱ rādha̍ḥ ||

pra | yābhi̍ḥ | yāsi̍ | dā̱śvāṁsa̍m | accha̍ | ni̱yut-bhi̍ḥ | vā̱yo̱ iti̍ | i̱ṣṭaye̍ | du̱ro̱ṇe |
ni | na̱ḥ | ra̱yim | su̱-bhoja̍sam | yu̱va̱sva̱ | ni | vī̱ram | gavya̍m | aśvya̍m | ca̱ | rādha̍ḥ ||7.092.03||

7.092.04a ye vā̱yava̍ indra̱māda̍nāsa̱ āde̍vāso ni̱tośa̍nāso a̱ryaḥ |
7.092.04c ghnanto̍ vṛ̱trāṇi̍ sū̱ribhi̍ḥ ṣyāma sāsa̱hvāṁso̍ yu̱dhā nṛbhi̍r a̱mitrā̍n ||

ye | vā̱yave̍ | i̱ndra̱-māda̍nāsaḥ | ā-de̍vāsaḥ | ni̱-tośa̍nāsaḥ | a̱ryaḥ |
ghnanta̍ḥ | vṛ̱trāṇi̍ | sū̱ri-bhi̍ḥ | syā̱ma̱ | sa̱sa̱hvāṁsa̍ḥ | yu̱dhā | nṛ-bhi̍ḥ | a̱mitrā̍n ||7.092.04||

7.092.05a ā no̍ ni̱yudbhi̍ḥ śa̱tinī̍bhir adhva̱raṁ sa̍ha̱sriṇī̍bhi̱r upa̍ yāhi ya̱jñam |
7.092.05c vāyo̍ a̱smin sava̍ne mādayasva yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

ā | na̱ḥ | ni̱yut-bhi̍ḥ | śa̱tinī̍bhiḥ | a̱dhva̱ram | sa̱ha̱sriṇī̍bhiḥ | upa̍ | yā̱hi̱ | ya̱jñam |
vāyo̱ iti̍ | a̱smin | sava̍ne | mā̱da̱ya̱sva̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.092.05||


7.093.01a śuci̱ṁ nu stoma̱ṁ nava̍jātam a̱dyendrā̍gnī vṛtrahaṇā ju̱ṣethā̍m |
7.093.01c u̱bhā hi vā̍ṁ su̱havā̱ joha̍vīmi̱ tā vāja̍ṁ sa̱dya u̍śa̱te dheṣṭhā̍ ||

śuci̍m | nu | stoma̍m | nava̍-jātam | a̱dya | indrā̍gnī̱ iti̍ | vṛ̱tra̱-ha̱nā̱ | ju̱ṣethā̍m |
u̱bhā | hi | vā̱m | su̱-havā̍ | joha̍vīmi | tā | vāja̍m | sa̱dyaḥ | u̱śa̱te | dheṣṭhā̍ ||7.093.01||

7.093.02a tā sā̍na̱sī śa̍vasānā̱ hi bhū̱taṁ sā̍ka̱ṁvṛdhā̱ śava̍sā śūśu̱vāṁsā̍ |
7.093.02c kṣaya̍ntau rā̱yo yava̍sasya̱ bhūre̍ḥ pṛ̱ṅktaṁ vāja̍sya̱ sthavi̍rasya̱ ghṛṣve̍ḥ ||

tā | sā̱na̱sī iti̍ | śa̱va̱sā̱nā̱ | hi | bhū̱tam | sā̱ka̱m-vṛdhā̍ | śava̍sā | śū̱śu̱-vāṁsā̍ |
kṣaya̍ntau | rā̱yaḥ | yava̍sasya | bhūre̍ḥ | pṛ̱ṅktam | vāja̍sya | sthavi̍rasya | ghṛṣve̍ḥ ||7.093.02||

7.093.03a upo̍ ha̱ yad vi̱datha̍ṁ vā̱jino̱ gur dhī̱bhir viprā̱ḥ prama̍tim i̱cchamā̍nāḥ |
7.093.03c arva̍nto̱ na kāṣṭhā̱ṁ nakṣa̍māṇā indrā̱gnī johu̍vato̱ nara̱s te ||

upo̱ iti̍ | ha̱ | yat | vi̱datha̍m | vā̱jina̍ḥ | guḥ | dhī̱bhiḥ | viprā̍ḥ | pra-ma̍tim | i̱cchamā̍nāḥ |
arva̍ntaḥ | na | kāṣṭhā̍m | nakṣa̍māṇāḥ | i̱ndrā̱gnī iti̍ | johu̍vataḥ | nara̍ḥ | te ||7.093.03||

7.093.04a gī̱rbhir vipra̱ḥ prama̍tim i̱cchamā̍na̱ īṭṭe̍ ra̱yiṁ ya̱śasa̍m pūrva̱bhāja̍m |
7.093.04c indrā̍gnī vṛtrahaṇā suvajrā̱ pra no̱ navye̍bhis tirataṁ de̱ṣṇaiḥ ||

gī̱ḥ-bhiḥ | vipra̍ḥ | pra-ma̍tim | i̱cchamā̍naḥ | īṭṭe̍ | ra̱yim | ya̱śasa̍m | pū̱rva̱-bhāja̍m |
indrā̍gnī̱ iti̍ | vṛ̱tra̱-ha̱nā̱ | su̱-va̱jrā̱ | pra | na̱ḥ | navye̍bhiḥ | ti̱ra̱ta̱m | de̱ṣṇaiḥ ||7.093.04||

7.093.05a saṁ yan ma̱hī mi̍tha̱tī spardha̍māne tanū̱rucā̱ śūra̍sātā̱ yatai̍te |
7.093.05c ade̍vayuṁ vi̱dathe̍ deva̱yubhi̍ḥ sa̱trā ha̍taṁ soma̱sutā̱ jane̍na ||

sam | yat | ma̱hī iti̍ | mi̱tha̱tī iti̍ | spardha̍māne̱ iti̍ | ta̱nū̱-rucā̍ | śūra̍-sātā | yatai̍te |
ade̍va-yum | vi̱dathe̍ | de̱va̱yu-bhi̍ḥ | sa̱trā | ha̱ta̱m | so̱ma̱-sutā̍ | jane̍na ||7.093.05||

7.093.06a i̱mām u̱ ṣu soma̍suti̱m upa̍ na̱ endrā̍gnī saumana̱sāya̍ yātam |
7.093.06c nū ci̱d dhi pa̍rima̱mnāthe̍ a̱smān ā vā̱ṁ śaśva̍dbhir vavṛtīya̱ vājai̍ḥ ||

i̱mām | ū̱m̐ iti̍ | su | soma̍-suti̍m | upa̍ | na̱ḥ | ā | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | sau̱ma̱na̱sāya̍ | yā̱ta̱m |
nu | ci̱t | hi | pa̱ri̱ma̱mnāthe̱ iti̍ pa̱ri̱-ma̱mnāthe̍ | a̱smān | ā | vā̱m | śaśva̍t-bhiḥ | va̱vṛ̱tī̱ya̱ | vājai̍ḥ ||7.093.06||

7.093.07a so a̍gna e̱nā nama̍sā̱ sami̱ddho 'cchā̍ mi̱traṁ varu̍ṇa̱m indra̍ṁ voceḥ |
7.093.07c yat sī̱m āga̍ś cakṛ̱mā tat su mṛ̍ḻa̱ tad a̍rya̱mādi̍tiḥ śiśrathantu ||

saḥ | a̱gne̱ | e̱nā | nama̍sā | sa̱m-i̱ddhaḥ | accha̍ | mi̱tram | varu̍ṇam | indra̍m | vo̱ce̱ḥ |
yat | sī̱m | āga̍ḥ | ca̱kṛ̱ma | tat | su | mṛ̱ḻa̱ | tat | a̱rya̱mā | adi̍tiḥ | śi̱śra̱tha̱ntu̱ ||7.093.07||

7.093.08a e̱tā a̍gna āśuṣā̱ṇāsa̍ i̱ṣṭīr yu̱voḥ sacā̱bhy a̍śyāma̱ vājā̍n |
7.093.08c mendro̍ no̱ viṣṇu̍r ma̱ruta̱ḥ pari̍ khyan yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

e̱tāḥ | a̱gne̱ | ā̱śu̱ṣā̱ṇāsa̍ḥ | i̱ṣṭīḥ | yu̱voḥ | sacā̍ | a̱bhi | a̱śyā̱ma̱ | vājā̍n |
mā | indra̍ḥ | na̱ḥ | viṣṇu̍ḥ | ma̱ruta̍ḥ | pari̍ | khyan | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.093.08||


7.094.01a i̱yaṁ vā̍m a̱sya manma̍na̱ indrā̍gnī pū̱rvyastu̍tiḥ |
7.094.01c a̱bhrād vṛ̱ṣṭir i̍vājani ||

i̱yam | vā̱m | a̱sya | manma̍naḥ | indrā̍gnī̱ iti̍ | pū̱rvya-stu̍tiḥ |
a̱bhrāt | vṛ̱ṣṭiḥ-i̍va | a̱ja̱ni̱ ||7.094.01||

7.094.02a śṛ̱ṇu̱taṁ ja̍ri̱tur hava̱m indrā̍gnī̱ vana̍ta̱ṁ gira̍ḥ |
7.094.02c ī̱śā̱nā pi̍pyata̱ṁ dhiya̍ḥ ||

śṛ̱ṇu̱tam | ja̱ri̱tuḥ | hava̍m | indrā̍gnī̱ iti̍ | vana̍tam | gira̍ḥ |
ī̱śā̱nā | pi̱pya̱ta̱m | dhiya̍ḥ ||7.094.02||

7.094.03a mā pā̍pa̱tvāya̍ no na̱rendrā̍gnī̱ mābhiśa̍staye |
7.094.03c mā no̍ rīradhataṁ ni̱de ||

mā | pā̱pa̱-tvāya̍ | na̱ḥ | na̱rā̱ | indrā̍gnī̱ iti̍ | mā | a̱bhi-śa̍staye |
mā | na̱ḥ | rī̱ra̱dha̱ta̱m | ni̱de ||7.094.03||

7.094.04a indre̍ a̱gnā namo̍ bṛ̱hat su̍vṛ̱ktim era̍yāmahe |
7.094.04c dhi̱yā dhenā̍ ava̱syava̍ḥ ||

indre̍ | a̱gnā | nama̍ḥ | bṛ̱hat | su̱-vṛ̱ktim | ā | ī̱ra̱yā̱ma̱he̱ |
dhi̱yā | dhenā̍ḥ | a̱va̱syava̍ḥ ||7.094.04||

7.094.05a tā hi śaśva̍nta̱ īḻa̍ta i̱tthā viprā̍sa ū̱taye̍ |
7.094.05c sa̱bādho̱ vāja̍sātaye ||

tā | hi | śaśva̍ntaḥ | īḻa̍te | i̱tthā | viprā̍saḥ | ū̱taye̍ |
sa̱-bādha̍ḥ | vāja̍-sātaye ||7.094.05||

7.094.06a tā vā̍ṁ gī̱rbhir vi̍pa̱nyava̱ḥ praya̍svanto havāmahe |
7.094.06c me̱dhasā̍tā sani̱ṣyava̍ḥ ||

tā | vā̱m | gī̱ḥ-bhiḥ | vi̱pa̱nyava̍ḥ | praya̍svantaḥ | ha̱vā̱ma̱he̱ |
me̱dha-sā̍tā | sa̱ni̱ṣyava̍ḥ ||7.094.06||

7.094.07a indrā̍gnī̱ ava̱sā ga̍tam a̱smabhya̍ṁ carṣaṇīsahā |
7.094.07c mā no̍ du̱ḥśaṁsa̍ īśata ||

indrā̍gnī̱ iti̍ | ava̍sā | ā | ga̱ta̱m | a̱smabhya̍m | ca̱rṣa̱ṇi̱-sa̱hā̱ |
mā | na̱ḥ | du̱ḥ-śaṁsa̍ḥ | ī̱śa̱ta̱ ||7.094.07||

7.094.08a mā kasya̍ no̱ ara̍ruṣo dhū̱rtiḥ praṇa̱ṅ martya̍sya |
7.094.08c indrā̍gnī̱ śarma̍ yacchatam ||

mā | kasya̍ | na̱ḥ | ara̍ruṣaḥ | dhū̱rtiḥ | praṇa̍k | martya̍sya |
indrā̍gnī̱ iti̍ | śarma̍ | ya̱ccha̱ta̱m ||7.094.08||

7.094.09a goma̱d dhira̍ṇyava̱d vasu̱ yad vā̱m aśvā̍va̱d īma̍he |
7.094.09c indrā̍gnī̱ tad va̍nemahi ||

go-ma̍t | hira̍ṇya-vat | vasu̍ | yat | vā̱m | aśva̍-vat | īma̍he |
indrā̍gnī̱ iti̍ | tat | va̱ne̱ma̱hi̱ ||7.094.09||

7.094.10a yat soma̱ ā su̱te nara̍ indrā̱gnī ajo̍havuḥ |
7.094.10c saptī̍vantā sapa̱ryava̍ḥ ||

yat | some̍ | ā | su̱te | nara̍ḥ | i̱ndrā̱gnī iti̍ | ajo̍havuḥ |
sapti̍-vantā | sa̱pa̱ryava̍ḥ ||7.094.10||

7.094.11a u̱kthebhi̍r vṛtra̱hanta̍mā̱ yā ma̍ndā̱nā ci̱d ā gi̱rā |
7.094.11c ā̱ṅgū̱ṣair ā̱vivā̍sataḥ ||

u̱kthebhi̍ḥ | vṛ̱tra̱-hanta̍mā | yā | ma̱ndā̱nā | ci̱t | ā | gi̱rā |
ā̱ṅgū̱ṣaiḥ | ā̱-vivā̍sataḥ ||7.094.11||

7.094.12a tāv id du̱ḥśaṁsa̱m martya̱ṁ durvi̍dvāṁsaṁ rakṣa̱svina̍m |
7.094.12c ā̱bho̱gaṁ hanma̍nā hatam uda̱dhiṁ hanma̍nā hatam ||

tau | it | du̱ḥ-śaṁsa̍m | martya̍m | duḥ-vi̍dvāṁsam | ra̱kṣa̱svina̍m |
ā̱-bho̱gam | hanma̍nā | ha̱ta̱m | u̱da̱-dhim | hama̍nā | ha̱ta̱m ||7.094.12||


7.095.01a pra kṣoda̍sā̱ dhāya̍sā sasra e̱ṣā sara̍svatī dha̱ruṇa̱m āya̍sī̱ pūḥ |
7.095.01c pra̱bāba̍dhānā ra̱thye̍va yāti̱ viśvā̍ a̱po ma̍hi̱nā sindhu̍r a̱nyāḥ ||

pra | kṣoda̍sā | dhāya̍sā | sa̱sre̱ | e̱ṣā | sara̍svatī | dha̱ruṇa̍m | āya̍sī | pūḥ |
pra̱-bāba̍dhānā | ra̱thyā̍-iva | yā̱ti̱ | viśvā̍ḥ | a̱paḥ | ma̱hi̱nā | sindhu̍ḥ | a̱nyāḥ ||7.095.01||

7.095.02a ekā̍ceta̱t sara̍svatī na̱dīnā̱ṁ śuci̍r ya̱tī gi̱ribhya̱ ā sa̍mu̱drāt |
7.095.02c rā̱yaś ceta̍ntī̱ bhuva̍nasya̱ bhūre̍r ghṛ̱tam payo̍ duduhe̱ nāhu̍ṣāya ||

ekā̍ | a̱ce̱ta̱t | sara̍svatī | na̱dīnā̍m | śuci̍ḥ | ya̱tī | gi̱ri-bhya̍ḥ | ā | sa̱mu̱drāt |
rā̱yaḥ | ceta̍ntī | bhuva̍nasya | bhūre̍ḥ | ghṛ̱tam | paya̍ḥ | du̱du̱he̱ | nāhu̍ṣāya ||7.095.02||

7.095.03a sa vā̍vṛdhe̱ naryo̱ yoṣa̍ṇāsu̱ vṛṣā̱ śiśu̍r vṛṣa̱bho ya̱jñiyā̍su |
7.095.03c sa vā̱jina̍m ma̱ghava̍dbhyo dadhāti̱ vi sā̱taye̍ ta̱nva̍m māmṛjīta ||

saḥ | va̱vṛ̱dhe̱ | narya̍ḥ | yoṣa̍ṇāsu | vṛṣā̍ | śiśu̍ḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | ya̱jñiyā̍su |
saḥ | vā̱jina̍m | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | da̱dhā̱ti̱ | vi | sā̱taye̍ | ta̱nva̍m | ma̱mṛ̱jī̱ta̱ ||7.095.03||

7.095.04a u̱ta syā na̱ḥ sara̍svatī juṣā̱ṇopa̍ śravat su̱bhagā̍ ya̱jṇe a̱smin |
7.095.04c mi̱tajñu̍bhir nama̱syai̍r iyā̱nā rā̱yā yu̱jā ci̱d utta̍rā̱ sakhi̍bhyaḥ ||

u̱ta | syā | na̱ḥ | sara̍svatī | ju̱ṣā̱ṇā | upa̍ | śra̱va̱t | su̱-bhagā̍ | ya̱jñe | a̱smin |
mi̱tajñu̍-bhiḥ | na̱ma̱syai̍ḥ | i̱yā̱nā | rā̱yā | yu̱jā | ci̱t | ut-ta̍rā | sakhi̍-bhyaḥ ||7.095.04||

7.095.05a i̱mā juhvā̍nā yu̱ṣmad ā namo̍bhi̱ḥ prati̱ stoma̍ṁ sarasvati juṣasva |
7.095.05c tava̱ śarma̍n pri̱yata̍me̱ dadhā̍nā̱ upa̍ stheyāma śara̱ṇaṁ na vṛ̱kṣam ||

i̱mā | juhvā̍nāḥ | yu̱ṣmat | ā | nama̍ḥ-bhiḥ | prati̍ | stoma̍m | sa̱ra̱sva̱ti̱ | ju̱ṣa̱sva̱ |
tava̍ | śarma̍n | pri̱ya-ta̍me | dadhā̍nāḥ | upa̍ | sthe̱yā̱ma̱ | śa̱ra̱ṇam | na | vṛ̱kṣam ||7.095.05||

7.095.06a a̱yam u̍ te sarasvati̱ vasi̍ṣṭho̱ dvārā̍v ṛ̱tasya̍ subhage̱ vy ā̍vaḥ |
7.095.06c vardha̍ śubhre stuva̱te rā̍si̱ vājā̍n yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

a̱yam | ū̱m̐ iti̍ | te̱ | sa̱ra̱sva̱ti̱ | vasi̍ṣṭhaḥ | dvārau̍ | ṛ̱tasya̍ | su̱-bha̱ge̱ | vi | ā̱va̱rityā̍vaḥ |
vardha̍ | śu̱bhre̱ | stu̱va̱te | rā̱si̱ | vājā̍n | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.095.06||


7.096.01a bṛ̱had u̍ gāyiṣe̱ vaco̍ 'su̱ryā̍ na̱dīnā̍m |
7.096.01c sara̍svatī̱m in ma̍hayā suvṛ̱ktibhi̱ḥ stomai̍r vasiṣṭha̱ roda̍sī ||

bṛ̱hat | ū̱m̐ iti̍ | gā̱yi̱ṣe̱ | vaca̍ḥ | a̱su̱ryā̍ | na̱dīnā̍m |
sara̍svatīm | it | ma̱ha̱ya̱ | su̱-vṛ̱kti-bhi̍ḥ | stomai̍ḥ | va̱si̱ṣṭha̱ | roda̍sī̱ iti̍ ||7.096.01||

7.096.02a u̱bhe yat te̍ mahi̱nā śu̍bhre̱ andha̍sī adhikṣi̱yanti̍ pū̱rava̍ḥ |
7.096.02c sā no̍ bodhy avi̱trī ma̱rutsa̍khā̱ coda̱ rādho̍ ma̱ghonā̍m ||

u̱bhe iti̍ | yat | te̱ | ma̱hi̱nā | śu̱bhre̱ | andha̍sī̱ iti̍ | a̱dhi̱-kṣi̱yanti̍ | pū̱rava̍ḥ |
sā | na̱ḥ | bo̱dhi̱ | a̱vi̱trī | ma̱rut-sa̍khā | coda̍ | rādha̍ḥ | ma̱ghonā̍m ||7.096.02||

7.096.03a bha̱dram id bha̱drā kṛ̍ṇava̱t sara̍sva̱ty aka̍vārī cetati vā̱jinī̍vatī |
7.096.03c gṛ̱ṇā̱nā ja̍madagni̱vat stu̍vā̱nā ca̍ vasiṣṭha̱vat ||

bha̱dram | it | bha̱drā | kṛ̱ṇa̱va̱t | sara̍svatī | aka̍va-arī | ce̱ta̱ti̱ | vā̱jinī̍-vatī |
gṛ̱ṇā̱nā | ja̱ma̱da̱gni̱-vat | stu̱vā̱nā | ca̱ | va̱si̱ṣṭha̱-vat ||7.096.03||

7.096.04a ja̱nī̱yanto̱ nv agra̍vaḥ putrī̱yanta̍ḥ su̱dāna̍vaḥ |
7.096.04c sara̍svantaṁ havāmahe ||

ja̱nī̱yanta̍ḥ | nu | agra̍vaḥ | pu̱tri̱-yanta̍ḥ | su̱-dāna̍vaḥ |
sara̍svantam | ha̱vā̱ma̱he̱ ||7.096.04||

7.096.05a ye te̍ sarasva ū̱rmayo̱ madhu̍manto ghṛta̱ścuta̍ḥ |
7.096.05c tebhi̍r no 'vi̱tā bha̍va ||

ye | te̱ | sa̱ra̱sva̱ḥ | ū̱rmaya̍ḥ | madhu̍-mantaḥ | ghṛ̱ta̱-ścuta̍ḥ |
tebhi̍ḥ | na̱ḥ | a̱vi̱tā | bha̱va̱ ||7.096.05||

7.096.06a pī̱pi̱vāṁsa̱ṁ sara̍svata̱ḥ stana̱ṁ yo vi̱śvada̍rśataḥ |
7.096.06c bha̱kṣī̱mahi̍ pra̱jām iṣa̍m ||

pī̱pi̱-vāṁsa̍m | sara̍svataḥ | stana̍m | yaḥ | vi̱śva-da̍rśataḥ |
bha̱kṣī̱mahi̍ | pra̱-jām | iṣa̍m ||7.096.06||


7.097.01a ya̱jñe di̱vo nṛ̱ṣada̍ne pṛthi̱vyā naro̱ yatra̍ deva̱yavo̱ mada̍nti |
7.097.01c indrā̍ya̱ yatra̱ sava̍nāni su̱nve gama̱n madā̍ya pratha̱maṁ vaya̍ś ca ||

ya̱jñe | di̱vaḥ | nṛ̱-sada̍ne | pṛ̱thi̱vyāḥ | nara̍ḥ | yatra̍ | de̱va̱-yava̍ḥ | mada̍nti |
indrā̍ya | yatra̍ | sava̍nāni | su̱nve | gama̍t | madā̍ya | pra̱tha̱mam | vaya̍ḥ | ca̱ ||7.097.01||

7.097.02a ā daivyā̍ vṛṇīma̱he 'vā̍ṁsi̱ bṛha̱spati̍r no maha̱ ā sa̍khāyaḥ |
7.097.02c yathā̱ bhave̍ma mī̱ḻhuṣe̱ anā̍gā̱ yo no̍ dā̱tā pa̍rā̱vata̍ḥ pi̱teva̍ ||

ā | daivyā̍ | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ | avā̍ṁsi | bṛha̱spati̍ḥ | na̱ḥ | ma̱he̱ | ā | sa̱khā̱ya̱ḥ |
yathā̍ | bhave̍ma | mī̱ḻhuṣe̍ | anā̍gāḥ | yaḥ | na̱ḥ | dā̱tā | pa̱rā̱-vata̍ḥ | pi̱tā-i̍va ||7.097.02||

7.097.03a tam u̱ jyeṣṭha̱ṁ nama̍sā ha̱virbhi̍ḥ su̱śeva̱m brahma̍ṇa̱s pati̍ṁ gṛṇīṣe |
7.097.03c indra̱ṁ śloko̱ mahi̱ daivya̍ḥ siṣaktu̱ yo brahma̍ṇo de̱vakṛ̍tasya̱ rājā̍ ||

tam | ū̱m̐ iti̍ | jyeṣṭha̍m | nama̍sā | ha̱viḥ-bhi̍ḥ | su̱-śeva̍m | brahma̍ṇaḥ | pati̍m | gṛ̱ṇī̱ṣe̱ |
indra̍m | śloka̍ḥ | mahi̍ | daivya̍ḥ | si̱sa̱ktu̱ | yaḥ | brahma̍ṇaḥ | de̱va-kṛ̍tasya | rājā̍ ||7.097.03||

7.097.04a sa ā no̱ yoni̍ṁ sadatu̱ preṣṭho̱ bṛha̱spati̍r vi̱śvavā̍ro̱ yo asti̍ |
7.097.04c kāmo̍ rā̱yaḥ su̱vīrya̍sya̱ taṁ dā̱t parṣa̍n no̱ ati̍ sa̱ścato̱ ari̍ṣṭān ||

saḥ | ā | na̱ḥ | yoni̍m | sa̱da̱tu̱ | preṣṭha̍ḥ | bṛha̱spati̍ḥ | vi̱śva-vā̍raḥ | yaḥ | asti̍ |
kāma̍ḥ | rā̱yaḥ | su̱-vīrya̍sya | tam | dā̱t | parṣa̍t | na̱ḥ | ati̍ | sa̱ścata̍ḥ | ari̍ṣṭān ||7.097.04||

7.097.05a tam ā no̍ a̱rkam a̱mṛtā̍ya̱ juṣṭa̍m i̱me dhā̍sur a̱mṛtā̍saḥ purā̱jāḥ |
7.097.05c śuci̍krandaṁ yaja̱tam pa̱styā̍nā̱m bṛha̱spati̍m ana̱rvāṇa̍ṁ huvema ||

tam | ā | na̱ḥ | a̱rkam | a̱mṛtā̍ya | juṣṭa̍m | i̱me | dhā̱su̱ḥ | a̱mṛtā̍saḥ | pu̱rā̱-jāḥ |
śuci̍-krandam | ya̱ja̱tam | pa̱styā̍nām | bṛha̱spati̍m | a̱na̱rvāṇa̍m | hu̱ve̱ma̱ ||7.097.05||

7.097.06a taṁ śa̱gmāso̍ aru̱ṣāso̱ aśvā̱ bṛha̱spati̍ṁ saha̱vāho̍ vahanti |
7.097.06c saha̍ś ci̱d yasya̱ nīla̍vat sa̱dhastha̱ṁ nabho̱ na rū̱pam a̍ru̱ṣaṁ vasā̍nāḥ ||

tam | śa̱gmāsa̍ḥ | a̱ru̱ṣāsa̍ḥ | aśvā̍ḥ | bṛha̱spati̍m | sa̱ha̱-vāha̍ḥ | va̱ha̱nti̱ |
saha̍ḥ | ci̱t | yasya̍ | nīla̍-vat | sa̱dha-stha̍m | nabha̍ḥ | na | rū̱pam | a̱ru̱ṣam | vasā̍nāḥ ||7.097.06||

7.097.07a sa hi śuci̍ḥ śa̱tapa̍tra̱ḥ sa śu̱ndhyur hira̍ṇyavāśīr iṣi̱raḥ sva̱rṣāḥ |
7.097.07c bṛha̱spati̱ḥ sa svā̍ve̱śa ṛ̱ṣvaḥ pu̱rū sakhi̍bhya āsu̱tiṁ kari̍ṣṭhaḥ ||

saḥ | hi | śuci̍ḥ | śa̱ta-pa̍traḥ | saḥ | śu̱ndhyuḥ | hira̍ṇya-vāśīḥ | i̱ṣi̱raḥ | sva̱ḥ-sāḥ |
bṛha̱spati̍ḥ | saḥ | su̱-ā̱ve̱śaḥ | ṛ̱ṣvaḥ | pu̱ru | sakhi̍-bhyaḥ | ā̱-su̱tim | kari̍ṣṭhaḥ ||7.097.07||

7.097.08a de̱vī de̱vasya̱ roda̍sī̱ jani̍trī̱ bṛha̱spati̍ṁ vāvṛdhatur mahi̱tvā |
7.097.08c da̱kṣāyyā̍ya dakṣatā sakhāya̱ḥ kara̱d brahma̍ṇe su̱tarā̍ sugā̱dhā ||

de̱vī iti̍ | de̱vasya̍ | roda̍sī̱ iti̍ | jani̍trī̱ iti̍ | bṛha̱spati̍m | vāvṛdhatuḥ | ma̱hi̱-tvā |
da̱kṣāyyā̍ya | da̱kṣa̱ta̱ | sa̱khā̱ya̱ḥ | kara̍t | brahma̍ṇe | su̱tarā̍ | su̱-gā̱dhā ||7.097.08||

7.097.09a i̱yaṁ vā̍m brahmaṇas pate suvṛ̱ktir brahmendrā̍ya va̱jriṇe̍ akāri |
7.097.09c a̱vi̱ṣṭaṁ dhiyo̍ jigṛ̱tam pura̍ṁdhīr jaja̱stam a̱ryo va̱nuṣā̱m arā̍tīḥ ||

i̱yam | vā̱m | bra̱hma̱ṇa̱ḥ | pa̱te̱ | su̱-vṛ̱ktiḥ | brahma̍ | indrā̍ya | va̱jriṇe̍ | a̱kā̱ri̱ |
a̱vi̱ṣṭam | dhiya̍ḥ | ji̱gṛ̱tam | pura̍m-dhīḥ | ja̱ja̱stam | a̱ryaḥ | va̱nuṣā̍m | arā̍tīḥ ||7.097.09||

7.097.10a bṛha̍spate yu̱vam indra̍ś ca̱ vasvo̍ di̱vyasye̍śāthe u̱ta pārthi̍vasya |
7.097.10c dha̱ttaṁ ra̱yiṁ stu̍va̱te kī̱raye̍ cid yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

bṛha̍spate | yu̱vam | indra̍ḥ | ca̱ | vasva̍ḥ | di̱vyasya̍ | ī̱śā̱the̱ iti̍ | u̱ta | pārthi̍vasya |
dha̱ttam | ra̱yim | stu̱va̱te | kī̱raye̍ | ci̱t | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.097.10||


7.098.01a adhva̍ryavo 'ru̱ṇaṁ du̱gdham a̱ṁśuṁ ju̱hota̍na vṛṣa̱bhāya̍ kṣitī̱nām |
7.098.01c gau̱rād vedī̍yām̐ ava̱pāna̱m indro̍ vi̱śvāhed yā̍ti su̱taso̍mam i̱cchan ||

adhva̍ryavaḥ | a̱ru̱ṇam | du̱gdham | a̱ṁśum | ju̱hota̍na | vṛ̱ṣa̱bhāya̍ | kṣi̱tī̱nām |
gau̱rāt | vedī̍yān | a̱va̱-pāna̍m | indra̍ḥ | vi̱śvāhā̍ | it | yā̱ti̱ | su̱ta-so̍mam | i̱cchan ||7.098.01||

7.098.02a yad da̍dhi̱ṣe pra̱divi̱ cārv anna̍ṁ di̱ve-di̍ve pī̱tim id a̍sya vakṣi |
7.098.02c u̱ta hṛ̱dota mana̍sā juṣā̱ṇa u̱śann i̍ndra̱ prasthi̍tān pāhi̱ somā̍n ||

yat | da̱dhi̱ṣe | pra̱-divi̍ | cāru̍ | anna̍m | di̱ve-di̍ve | pī̱tim | it | a̱sya̱ | va̱kṣi̱ |
u̱ta | hṛ̱dā | u̱ta | mana̍sā | ju̱ṣā̱ṇaḥ | u̱śan | i̱ndra̱ | pra-sthi̍tān | pā̱hi̱ | somā̍n ||7.098.02||

7.098.03a ja̱jñā̱naḥ soma̱ṁ saha̍se papātha̱ pra te̍ mā̱tā ma̍hi̱māna̍m uvāca |
7.098.03c endra̍ paprātho̱rv a1̱̍ntari̍kṣaṁ yu̱dhā de̱vebhyo̱ vari̍vaś cakartha ||

ja̱jñā̱naḥ | soma̍m | saha̍se | pa̱pā̱tha̱ | pra | te̱ | mā̱tā | ma̱hi̱māna̍m | u̱vā̱ca̱ |
ā | i̱ndra̱ | pa̱prā̱tha̱ | u̱ru | a̱ntari̍kṣam | yu̱dhā | de̱vebhya̍ḥ | vari̍vaḥ | ca̱ka̱rtha̱ ||7.098.03||

7.098.04a yad yo̱dhayā̍ maha̱to manya̍mānā̱n sākṣā̍ma̱ tān bā̱hubhi̱ḥ śāśa̍dānān |
7.098.04c yad vā̱ nṛbhi̱r vṛta̍ indrābhi̱yudhyā̱s taṁ tvayā̱jiṁ sau̍śrava̱saṁ ja̍yema ||

yat | yo̱dhayā̍ḥ | ma̱ha̱taḥ | manya̍mānān | sākṣā̍ma | tān | bā̱hu-bhi̍ḥ | śāśa̍dānān |
yat | vā̱ | nṛ-bhi̍ḥ | vṛta̍ḥ | i̱ndra̱ | a̱bhi̱-yudhyā̍ḥ | tam | tvayā̍ | ā̱jim | sau̱śra̱va̱sam | ja̱ye̱ma̱ ||7.098.04||

7.098.05a prendra̍sya vocam pratha̱mā kṛ̱tāni̱ pra nūta̍nā ma̱ghavā̱ yā ca̱kāra̍ |
7.098.05c ya̱ded ade̍vī̱r asa̍hiṣṭa mā̱yā athā̍bhava̱t keva̍la̱ḥ somo̍ asya ||

pra | indra̍sya | vo̱ca̱m | pra̱tha̱mā | kṛ̱tāni̍ | pra | nūta̍nā | ma̱gha-vā̍ | yā | ca̱kāra̍ |
ya̱dā | it | ade̍vīḥ | asa̍hiṣṭa | mā̱yāḥ | atha̍ | a̱bha̱va̱t | keva̍laḥ | soma̍ḥ | a̱sya̱ ||7.098.05||

7.098.06a tave̱daṁ viśva̍m a̱bhita̍ḥ paśa̱vya1̱̍ṁ yat paśya̍si̱ cakṣa̍sā̱ sūrya̍sya |
7.098.06c gavā̍m asi̱ gopa̍ti̱r eka̍ indra bhakṣī̱mahi̍ te̱ praya̍tasya̱ vasva̍ḥ ||

tava̍ | i̱dam | viśva̍m | a̱bhita̍ḥ | pa̱śa̱vya̍m | yat | paśya̍si | cakṣa̍sā | sūrya̍sya |
gavā̍m | a̱si̱ | go-pa̍tiḥ | eka̍ḥ | i̱ndra̱ | bha̱kṣī̱mahi̍ | te̱ | pra-ya̍tasya | vasva̍ḥ ||7.098.06||

7.098.07a bṛha̍spate yu̱vam indra̍ś ca̱ vasvo̍ di̱vyasye̍śāthe u̱ta pārthi̍vasya |
7.098.07c dha̱ttaṁ ra̱yiṁ stu̍va̱te kī̱raye̍ cid yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

bṛha̍spate | yu̱vam | indra̍ḥ | ca̱ | vasva̍ḥ | di̱vyasya̍ | ī̱śā̱the̱ iti̍ | u̱ta | pārthi̍vasya |
dha̱ttam | ra̱yim | stu̱va̱te | kī̱raye̍ | ci̱t | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.098.07||


7.099.01a pa̱ro mātra̍yā ta̱nvā̍ vṛdhāna̱ na te̍ mahi̱tvam anv a̍śnuvanti |
7.099.01c u̱bhe te̍ vidma̱ raja̍sī pṛthi̱vyā viṣṇo̍ deva̱ tvam pa̍ra̱masya̍ vitse ||

pa̱raḥ | mātra̍yā | ta̱nvā̍ | vṛ̱dhā̱na̱ | na | te̱ | ma̱hi̱-tvam | anu̍ | a̱śnu̱va̱nti̱ |
u̱bhe iti̍ | te̱ | vi̱dma̱ | raja̍sī̱ iti̍ | pṛ̱thi̱vyāḥ | viṣṇo̱ iti̍ | de̱va̱ | tvam | pa̱ra̱masya̍ | vi̱tse̱ ||7.099.01||

7.099.02a na te̍ viṣṇo̱ jāya̍māno̱ na jā̱to deva̍ mahi̱mnaḥ para̱m anta̍m āpa |
7.099.02c ud a̍stabhnā̱ nāka̍m ṛ̱ṣvam bṛ̱hanta̍ṁ dā̱dhartha̱ prācī̍ṁ ka̱kubha̍m pṛthi̱vyāḥ ||

na | te̱ | vi̱ṣṇo̱ iti̍ | jāya̍mānaḥ | na | jā̱taḥ | deva̍ | mahi̱mnaḥ | para̍m | anta̍m | ā̱pa̱ |
ut | a̱sta̱bhnā̱ḥ | nāka̍m | ṛ̱ṣvam | bṛ̱hanta̍m | dā̱dhartha̍ | prācī̍m | ka̱kubha̍m | pṛ̱thi̱vyāḥ ||7.099.02||

7.099.03a irā̍vatī dhenu̱matī̱ hi bhū̱taṁ sū̍yava̱sinī̱ manu̍ṣe daśa̱syā |
7.099.03c vy a̍stabhnā̱ roda̍sī viṣṇav e̱te dā̱dhartha̍ pṛthi̱vīm a̱bhito̍ ma̱yūkhai̍ḥ ||

irā̍vatī̱ itīrā̍-vatī | dhe̱nu̱matī̱ iti̍ dhe̱nu̱-matī̍ | hi | bhū̱tam | su̱ya̱va̱sinī̱ iti̍ su̱-ya̱va̱sinī̍ | manu̍ṣe | da̱śa̱syā |
vi | a̱sta̱bhnā̱ḥ | roda̍sī̱ iti̍ | vi̱ṣṇo̱ iti̍ | e̱te iti̍ | dā̱dhartha̍ | pṛ̱thi̱vīm | a̱bhita̍ḥ | ma̱yūkhai̍ḥ ||7.099.03||

7.099.04a u̱ruṁ ya̱jñāya̍ cakrathur u lo̱kaṁ ja̱naya̍ntā̱ sūrya̍m u̱ṣāsa̍m a̱gnim |
7.099.04c dāsa̍sya cid vṛṣaśi̱prasya̍ mā̱yā ja̱ghnathu̍r narā pṛta̱nājye̍ṣu ||

u̱rum | ya̱jñāya̍ | ca̱kra̱thu̱ḥ | ū̱m̐ iti̍ | lo̱kam | ja̱naya̍ntā | sūrya̍m | u̱ṣasa̍m | a̱gnim |
dāsa̍sya | ci̱t | vṛ̱ṣa̱-śi̱prasya̍ | mā̱yāḥ | ja̱ghnathu̍ḥ | na̱rā̱ | pṛ̱ta̱nājye̍ṣu ||7.099.04||

7.099.05a indrā̍viṣṇū dṛṁhi̱tāḥ śamba̍rasya̱ nava̱ puro̍ nava̱tiṁ ca̍ śnathiṣṭam |
7.099.05c śa̱taṁ va̱rcina̍ḥ sa̱hasra̍ṁ ca sā̱kaṁ ha̱tho a̍pra̱ty asu̍rasya vī̱rān ||

indrā̍viṣṇū̱ iti̍ | dṛ̱ṁhi̱tāḥ | śamba̍rasya | nava̍ | pura̍ḥ | na̱va̱tim | ca̱ | śna̱thi̱ṣṭa̱m |
śa̱tam | va̱rcina̍ḥ | sa̱hasra̍m | ca̱ | sā̱kam | ha̱thaḥ | a̱pra̱ti | asu̍rasya | vī̱rān ||7.099.05||

7.099.06a i̱yam ma̍nī̱ṣā bṛ̍ha̱tī bṛ̱hanto̍rukra̱mā ta̱vasā̍ va̱rdhaya̍ntī |
7.099.06c ra̱re vā̱ṁ stoma̍ṁ vi̱dathe̍ṣu viṣṇo̱ pinva̍ta̱m iṣo̍ vṛ̱jane̍ṣv indra ||

i̱yam | ma̱nī̱ṣā | bṛ̱ha̱tī | bṛ̱hantā̍ | u̱ru̱-kra̱mā | ta̱vasā̍ | va̱rdhaya̍ntī |
ra̱re | vā̱m | stoma̍m | vi̱dathe̍ṣu | vi̱ṣṇo̱ iti̍ | pinva̍tam | iṣa̍ḥ | vṛ̱jane̍ṣu | i̱ndra̱ ||7.099.06||

7.099.07a vaṣa̍ṭ te viṣṇav ā̱sa ā kṛ̍ṇomi̱ tan me̍ juṣasva śipiviṣṭa ha̱vyam |
7.099.07c vardha̍ntu tvā suṣṭu̱tayo̱ giro̍ me yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

vaṣa̍ṭ | te̱ | vi̱ṣṇo̱ iti̍ | ā̱saḥ | ā | kṛ̱ṇo̱mi̱ | tat | me̱ | ju̱ṣa̱sva̱ | śi̱pi̱-vi̱ṣṭa̱ | ha̱vyam |
vardha̍ntu | tvā̱ | su̱-stu̱taya̍ḥ | gira̍ḥ | me̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.099.07||


7.100.01a nū marto̍ dayate sani̱ṣyan yo viṣṇa̍va urugā̱yāya̱ dāśa̍t |
7.100.01c pra yaḥ sa̱trācā̱ mana̍sā̱ yajā̍ta e̱tāva̍nta̱ṁ narya̍m ā̱vivā̍sāt ||

nu | marta̍ḥ | da̱ya̱te̱ | sa̱ni̱ṣyan | yaḥ | viṣṇa̍ve | u̱ru̱-gā̱yāya̍ | dāśa̍t |
pra | yaḥ | sa̱trācā̍ | mana̍sā | yajā̍te | e̱tāva̍ntam | narya̍m | ā̱-vivā̍sāt ||7.100.01||

7.100.02a tvaṁ vi̍ṣṇo suma̱tiṁ vi̱śvaja̍nyā̱m apra̍yutām evayāvo ma̱tiṁ dā̍ḥ |
7.100.02c parco̱ yathā̍ naḥ suvi̱tasya̱ bhūre̱r aśvā̍vataḥ puruśca̱ndrasya̍ rā̱yaḥ ||

tvam | vi̱ṣṇo̱ iti̍ | su̱-ma̱tim | vi̱śva-ja̍nyām | apra̍-yutām | e̱va̱-yā̱va̱ḥ | ma̱tim | dā̱ḥ |
parca̍ḥ | yathā̍ | na̱ḥ | su̱vi̱tasya̍ | bhūre̍ḥ | aśva̍-vataḥ | pu̱ru̱-ca̱ndrasya̍ | rā̱yaḥ ||7.100.02||

7.100.03a trir de̱vaḥ pṛ̍thi̱vīm e̱ṣa e̱tāṁ vi ca̍krame śa̱tarca̍sam mahi̱tvā |
7.100.03c pra viṣṇu̍r astu ta̱vasa̱s tavī̍yān tve̱ṣaṁ hy a̍sya̱ sthavi̍rasya̱ nāma̍ ||

triḥ | de̱vaḥ | pṛ̱thi̱vīm | e̱ṣaḥ | e̱tām | vi | ca̱kra̱me̱ | śa̱ta-a̍rcasam | ma̱hi̱-tvā |
pra | viṣṇu̍ḥ | a̱stu̱ | ta̱vasa̍ḥ | tavī̍yān | tve̱ṣam | hi | a̱sya̱ | sthavi̍rasya | nāma̍ ||7.100.03||

7.100.04a vi ca̍krame pṛthi̱vīm e̱ṣa e̱tāṁ kṣetrā̍ya̱ viṣṇu̱r manu̍ṣe daśa̱syan |
7.100.04c dhru̱vāso̍ asya kī̱rayo̱ janā̍sa urukṣi̱tiṁ su̱jani̍mā cakāra ||

vi | ca̱kra̱me̱ | pṛ̱thi̱vīm | e̱ṣaḥ | e̱tām | kṣetrā̍ya | viṣṇu̍ḥ | manu̍ṣe | da̱śa̱syan |
dhru̱vāsa̍ḥ | a̱sya̱ | kī̱raya̍ḥ | janā̍saḥ | u̱ru̱-kṣi̱tim | su̱-jani̍mā | ca̱kā̱ra̱ ||7.100.04||

7.100.05a pra tat te̍ a̱dya śi̍piviṣṭa̱ nāmā̱ryaḥ śa̍ṁsāmi va̱yunā̍ni vi̱dvān |
7.100.05c taṁ tvā̍ gṛṇāmi ta̱vasa̱m ata̍vyā̱n kṣaya̍ntam a̱sya raja̍saḥ parā̱ke ||

pra | tat | te̱ | a̱dya | śi̱pi̱-vi̱ṣṭa̱ | nāma̍ | a̱ryaḥ | śa̱ṁsā̱mi̱ | va̱yunā̍ni | vi̱dvān |
tam | tvā̱ | gṛ̱ṇā̱mi̱ | ta̱vasa̍m | ata̍vyān | kṣaya̍ntam | a̱sya | raja̍saḥ | pa̱rā̱ke ||7.100.05||

7.100.06a kim it te̍ viṣṇo pari̱cakṣya̍m bhū̱t pra yad va̍va̱kṣe śi̍pivi̱ṣṭo a̍smi |
7.100.06c mā varpo̍ a̱smad apa̍ gūha e̱tad yad a̱nyarū̍paḥ sami̱the ba̱bhūtha̍ ||

kim | it | te̱ | vi̱ṣṇo̱ iti̍ | pa̱ri̱-cakṣya̍m | bhū̱t | pra | yat | va̱va̱kṣe | śi̱pi̱-vi̱ṣṭaḥ | a̱smi̱ |
mā | varpa̍ḥ | a̱smat | apa̍ | gū̱ha̱ḥ | e̱tat | yat | a̱nya-rū̍paḥ | sa̱mi̱the | ba̱bhūtha̍ ||7.100.06||

7.100.07a vaṣa̍ṭ te viṣṇav ā̱sa ā kṛ̍ṇomi̱ tan me̍ juṣasva śipiviṣṭa ha̱vyam |
7.100.07c vardha̍ntu tvā suṣṭu̱tayo̱ giro̍ me yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

vaṣa̍ṭ | te̱ | vi̱ṣṇo̱ iti̍ | ā̱saḥ | ā | kṛ̱ṇo̱mi̱ | tat | me̱ | ju̱ṣa̱sva̱ | śi̱pi̱-vi̱ṣṭa̱ | ha̱vyam |
vardha̍ntu | tvā̱ | su̱-stu̱taya̍ḥ | gira̍ḥ | me̱ | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.100.07||


7.101.01a ti̱sro vāca̱ḥ pra va̍da̱ jyoti̍ragrā̱ yā e̱tad du̱hre ma̍dhudo̱gham ūdha̍ḥ |
7.101.01c sa va̱tsaṁ kṛ̱ṇvan garbha̱m oṣa̍dhīnāṁ sa̱dyo jā̱to vṛ̍ṣa̱bho ro̍ravīti ||

ti̱sraḥ | vāca̍ḥ | pra | va̱da̱ | jyoti̍ḥ-agrāḥ | yāḥ | e̱tat | du̱hre | ma̱dhu̱-do̱gham | ūdha̍ḥ |
saḥ | va̱tsam | kṛ̱ṇvan | garbha̍m | oṣa̍dhīnām | sa̱dyaḥ | jā̱taḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | ro̱ra̱vī̱ti̱ ||7.101.01||

7.101.02a yo vardha̍na̱ oṣa̍dhīnā̱ṁ yo a̱pāṁ yo viśva̍sya̱ jaga̍to de̱va īśe̍ |
7.101.02c sa tri̱dhātu̍ śara̱ṇaṁ śarma̍ yaṁsat tri̱vartu̱ jyoti̍ḥ svabhi̱ṣṭy a1̱̍sme ||

yaḥ | vardha̍naḥ | oṣa̍dhīnām | yaḥ | a̱pām | yaḥ | viśva̍sya | jaga̍taḥ | de̱vaḥ | īśe̍ |
saḥ | tri̱-dhātu̍ | śa̱ra̱ṇam | śarma̍ | ya̱ṁsa̱t | tri̱-vartu̍ | jyoti̍ḥ | su̱-a̱bhi̱ṣṭi | a̱sme iti̍ ||7.101.02||

7.101.03a sta̱rīr u̍ tva̱d bhava̍ti̱ sūta̍ u tvad yathāva̱śaṁ ta̱nva̍ṁ cakra e̱ṣaḥ |
7.101.03c pi̱tuḥ paya̱ḥ prati̍ gṛbhṇāti mā̱tā tena̍ pi̱tā va̍rdhate̱ tena̍ pu̱traḥ ||

sta̱rīḥ | ū̱m̐ iti̍ | tva̱t | bhava̍ti | sūte̍ | ū̱m̐ iti̍ | tva̱t | ya̱thā̱-va̱śam | ta̱nva̍m | ca̱kre̱ | e̱ṣaḥ |
pi̱tuḥ | paya̍ḥ | prati̍ | gṛ̱bhṇā̱ti̱ | mā̱tā | tena̍ | pi̱tā | va̱rdha̱te̱ | tena̍ | pu̱traḥ ||7.101.03||

7.101.04a yasmi̱n viśvā̍ni̱ bhuva̍nāni ta̱sthus ti̱sro dyāva̍s tre̱dhā sa̱srur āpa̍ḥ |
7.101.04c traya̱ḥ kośā̍sa upa̱seca̍nāso̱ madhva̍ḥ ścotanty a̱bhito̍ vira̱pśam ||

yasmi̍n | viśvā̍ni | bhuva̍nāni | ta̱sthuḥ | ti̱sraḥ | dyāva̍ḥ | tre̱dhā | sa̱suḥ | āpa̍ḥ |
traya̍ḥ | kośā̍saḥ | u̱pa̱-seca̍nāsaḥ | madhva̍ḥ | śco̱ta̱nti̱ | a̱bhita̍ḥ | vi̱-ra̱pśam ||7.101.04||

7.101.05a i̱daṁ vaca̍ḥ pa̱rjanyā̍ya sva̱rāje̍ hṛ̱do a̱stv anta̍ra̱ṁ taj ju̍joṣat |
7.101.05c ma̱yo̱bhuvo̍ vṛ̱ṣṭaya̍ḥ santv a̱sme su̍pippa̱lā oṣa̍dhīr de̱vago̍pāḥ ||

i̱dam | vaca̍ḥ | pa̱rjanyā̍ya | sva̱-rāje̍ | hṛ̱daḥ | a̱stu̱ | anta̍ram | tat | ju̱jo̱ṣa̱t |
ma̱ya̱ḥ-bhuva̍ḥ | vṛ̱ṣṭaya̍ḥ | sa̱ntu̱ | a̱sme iti̍ | su̱-pi̱ppa̱lāḥ | oṣa̍dhīḥ | de̱va-go̍pāḥ ||7.101.05||

7.101.06a sa re̍to̱dhā vṛ̍ṣa̱bhaḥ śaśva̍tīnā̱ṁ tasmi̍nn ā̱tmā jaga̍tas ta̱sthuṣa̍ś ca |
7.101.06c tan ma̍ ṛ̱tam pā̍tu śa̱taśā̍radāya yū̱yam pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ ||

saḥ | re̱ta̱ḥ-dhāḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | śaśva̍tīnām | tasmi̍n | ā̱tmā | jaga̍taḥ | tu̱sthuṣa̍ḥ | ca̱ |
tat | mā̱ | ṛ̱tam | pā̱tu̱ | śa̱ta-śā̍radāya | yū̱yam | pā̱ta̱ | sva̱sti-bhi̍ḥ | sadā̍ | na̱ḥ ||7.101.06||


7.102.01a pa̱rjanyā̍ya̱ pra gā̍yata di̱vas pu̱trāya̍ mī̱ḻhuṣe̍ |
7.102.01c sa no̱ yava̍sam icchatu ||

pa̱rjanyā̍ya | pra | gā̱ya̱ta̱ | di̱vaḥ | pu̱trāya̍ | mī̱ḻhuṣe̍ |
saḥ | na̱ḥ | yava̍sam | i̱ccha̱tu̱ ||7.102.01||

7.102.02a yo garbha̱m oṣa̍dhīnā̱ṁ gavā̍ṁ kṛ̱ṇoty arva̍tām |
7.102.02c pa̱rjanya̍ḥ puru̱ṣīṇā̍m ||

yaḥ | garbha̍m | oṣa̍dhīnām | gavā̍m | kṛ̱ṇoti̍ | arva̍tām |
pa̱rjanya̍ḥ | pu̱ru̱ṣīṇā̍m ||7.102.02||

7.102.03a tasmā̱ id ā̱sye̍ ha̱vir ju̱hotā̱ madhu̍mattamam |
7.102.03c iḻā̍ṁ naḥ sa̱ṁyata̍ṁ karat ||

tasmai̍ | it | ā̱sye̍ | ha̱viḥ | ju̱hota̍ | madhu̍mat-tamam |
iḻā̍m | na̱ḥ | sa̱m-yata̍m | ka̱ra̱t ||7.102.03||


7.103.01a sa̱ṁva̱tsa̱raṁ śa̍śayā̱nā brā̍hma̱ṇā vra̍tacā̱riṇa̍ḥ |
7.103.01c vāca̍m pa̱rjanya̍jinvitā̱m pra ma̱ṇḍūkā̍ avādiṣuḥ ||

sa̱ṁva̱tsa̱ram | śa̱śa̱yā̱nāḥ | brā̱hma̱ṇāḥ | vra̱ta̱-cā̱riṇa̍ḥ |
vāca̍m | pa̱rjanya̍-jinvitām | pra | ma̱ṇḍūkā̍ḥ | a̱vā̱di̱ṣuḥ ||7.103.01||

7.103.02a di̱vyā āpo̍ a̱bhi yad e̍na̱m āya̱n dṛti̱ṁ na śuṣka̍ṁ sara̱sī śayā̍nam |
7.103.02c gavā̱m aha̱ na mā̱yur va̱tsinī̍nām ma̱ṇḍūkā̍nāṁ va̱gnur atrā̱ sam e̍ti ||

di̱vyāḥ | āpa̍ḥ | a̱bhi | yat | e̱na̱m | āya̍n | dṛti̍m | na | śuṣka̍m | sa̱ra̱sī iti̍ | śayā̍nam |
gavā̍m | aha̍ | na | mā̱yuḥ | va̱tsinī̍nām | ma̱ṇḍūkā̍nām | va̱gnuḥ | atra̍ | sam | e̱ti̱ ||7.103.02||

7.103.03a yad ī̍m enām̐ uśa̱to a̱bhy ava̍rṣīt tṛ̱ṣyāva̍taḥ prā̱vṛṣy āga̍tāyām |
7.103.03c a̱khkha̱lī̱kṛtyā̍ pi̱tara̱ṁ na pu̱tro a̱nyo a̱nyam upa̱ vada̍ntam eti ||

yat | ī̱m | e̱nā̱n | u̱śa̱taḥ | a̱bhi | ava̍rṣīt | tṛ̱ṣyā-va̍taḥ | prā̱vṛṣi̍ | ā-ga̍tāyām |
a̱khkha̱lī̱kṛtya̍ | pi̱tara̍m | na | pu̱traḥ | a̱nyaḥ | a̱nyam | upa̍ | vada̍ntam | e̱ti̱ ||7.103.03||

7.103.04a a̱nyo a̱nyam anu̍ gṛbhṇāty enor a̱pām pra̍sa̱rge yad ama̍ndiṣātām |
7.103.04c ma̱ṇḍūko̱ yad a̱bhivṛ̍ṣṭa̱ḥ kani̍ṣka̱n pṛśni̍ḥ sampṛ̱ṅkte hari̍tena̱ vāca̍m ||

a̱nyaḥ | a̱nyam | anu̍ | gṛ̱bhṇā̱ti̱ | e̱no̱ḥ | a̱pām | pra̱-sa̱rge | yat | ama̍ndiṣātām |
ma̱ṇḍūka̍ḥ | yat | a̱bhi-vṛ̍ṣṭaḥ | kani̍skan | pṛśni̍ḥ | sa̱m-pṛ̱ṅkte | hari̍tena | vāca̍m ||7.103.04||

7.103.05a yad e̍ṣām a̱nyo a̱nyasya̱ vāca̍ṁ śā̱ktasye̍va̱ vada̍ti̱ śikṣa̍māṇaḥ |
7.103.05c sarva̱ṁ tad e̍ṣāṁ sa̱mṛdhe̍va̱ parva̱ yat su̱vāco̱ vada̍tha̱nādhy a̱psu ||

yat | e̱ṣā̱m | a̱nyaḥ | a̱nyasya̍ | vāca̍m | śā̱ktasya̍-iva | vada̍ti | śikṣa̍māṇaḥ |
sarva̍m | tat | e̱ṣā̱m | sa̱mṛdhā̍-iva | parva̍ | yat | su̱-vāca̍ḥ | vada̍thana | adhi̍ | a̱p-su ||7.103.05||

7.103.06a gomā̍yu̱r eko̍ a̱jamā̍yu̱r eka̱ḥ pṛśni̱r eko̱ hari̍ta̱ eka̍ eṣām |
7.103.06c sa̱mā̱naṁ nāma̱ bibhra̍to̱ virū̍pāḥ puru̱trā vāca̍m pipiśu̱r vada̍ntaḥ ||

go-mā̍yuḥ | eka̍ḥ | a̱ja-mā̍yuḥ | eka̍ḥ | pṛśni̍ḥ | eka̍ḥ | hari̍taḥ | eka̍ḥ | e̱ṣā̱m |
sa̱mā̱nam | nāma̍ | bibhra̍taḥ | vi-rū̍pāḥ | pu̱ru̱-trā | vāca̍m | pi̱pi̱śu̱ḥ | vada̍ntaḥ ||7.103.06||

7.103.07a brā̱hma̱ṇāso̍ atirā̱tre na some̱ saro̱ na pū̱rṇam a̱bhito̱ vada̍ntaḥ |
7.103.07c sa̱ṁva̱tsa̱rasya̱ tad aha̱ḥ pari̍ ṣṭha̱ yan ma̍ṇḍūkāḥ prāvṛ̱ṣīṇa̍m ba̱bhūva̍ ||

brā̱hma̱ṇāsa̍ḥ | a̱ti̱-rā̱tre | na | some̍ | sara̍ḥ | na | pū̱rṇam | a̱bhita̍ḥ | vada̍ntaḥ |
sa̱ṁva̱tsa̱rasya̍ | tat | aha̱riti̍ | pari̍ | stha̱ | yat | ma̱ṇḍū̱kā̱ḥ | prā̱vṛ̱ṣīṇa̍m | ba̱bhūva̍ ||7.103.07||

7.103.08a brā̱hma̱ṇāsa̍ḥ so̱mino̱ vāca̍m akrata̱ brahma̍ kṛ̱ṇvanta̍ḥ parivatsa̱rīṇa̍m |
7.103.08c a̱dhva̱ryavo̍ gha̱rmiṇa̍ḥ siṣvidā̱nā ā̱vir bha̍vanti̱ guhyā̱ na ke ci̍t ||

brā̱hma̱ṇāsa̍ḥ | so̱mina̍ḥ | vāca̍m | a̱kra̱ta̱ | brahma̍ | kṛ̱ṇvanta̍ḥ | pa̱ri̱va̱tsa̱rīṇa̍m |
a̱dhva̱ryava̍ḥ | gha̱rmiṇa̍ḥ | si̱svi̱dā̱nāḥ | ā̱viḥ | bha̱va̱nti̱ | guhyā̍ḥ | na | ke | ci̱t ||7.103.08||

7.103.09a de̱vahi̍tiṁ jugupur dvāda̱śasya̍ ṛ̱tuṁ naro̱ na pra mi̍nanty e̱te |
7.103.09c sa̱ṁva̱tsa̱re prā̱vṛṣy āga̍tāyāṁ ta̱ptā gha̱rmā a̍śnuvate visa̱rgam ||

de̱va-hi̍tim | ju̱gu̱pu̱ḥ | dvā̱da̱śasya̍ | ṛ̱tum | nara̍ḥ | na | pra | mi̱na̱nti̱ | e̱te |
sa̱ṁva̱tsa̱re | prā̱vṛṣi̍ | ā-ga̍tāyām | ta̱ptāḥ | gha̱rmāḥ | a̱śnu̱va̱te̱ | vi̱-sa̱rgam ||7.103.09||

7.103.10a gomā̍yur adād a̱jamā̍yur adā̱t pṛśni̍r adā̱d dhari̍to no̱ vasū̍ni |
7.103.10c gavā̍m ma̱ṇḍūkā̱ dada̍taḥ śa̱tāni̍ sahasrasā̱ve pra ti̍ranta̱ āyu̍ḥ ||

go-mā̍yuḥ | a̱dā̱t | a̱ja-mā̍yuḥ | a̱dā̱t | pṛśni̍ḥ | a̱dā̱t | hari̍taḥ | na̱ḥ | vasū̍ni |
gavā̍m | ma̱ṇḍūkā̍ḥ | dada̍taḥ | śa̱tāni̍ | sa̱ha̱sra̱-sā̱ve | pra | ti̱ra̱nte̱ | āyu̍ḥ ||7.103.10||


7.104.01a indrā̍somā̱ tapa̍ta̱ṁ rakṣa̍ u̱bjata̱ṁ ny a̍rpayataṁ vṛṣaṇā tamo̱vṛdha̍ḥ |
7.104.01c parā̍ śṛṇītam a̱cito̱ ny o̍ṣataṁ ha̱taṁ nu̱dethā̱ṁ ni śi̍śītam a̱triṇa̍ḥ ||

indrā̍somā | tapa̍tam | rakṣa̍ḥ | u̱bjata̍m | ni | a̱rpa̱ya̱ta̱m | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | ta̱ma̱ḥ-vṛdha̍ḥ |
parā̍ | śṛ̱ṇī̱ta̱m | a̱cita̍ḥ | ni | o̱ṣa̱ta̱m | ha̱tam | nu̱dethā̍m | ni | śi̱śī̱ta̱m | a̱triṇa̍ḥ ||7.104.01||

7.104.02a indrā̍somā̱ sam a̱ghaśa̍ṁsam a̱bhy a1̱̍ghaṁ tapu̍r yayastu ca̱rur a̍gni̱vām̐ i̍va |
7.104.02c bra̱hma̱dviṣe̍ kra̱vyāde̍ gho̱raca̍kṣase̱ dveṣo̍ dhattam anavā̱yaṁ ki̍mī̱dine̍ ||

indrā̍somā | sam | a̱gha-śa̍ṁsam | a̱bhi | a̱gham | tapu̍ḥ | ya̱ya̱stu̱ | ca̱ruḥ | a̱gni̱vān-i̍va |
bra̱hma̱-dviṣe̍ | kra̱vya̱-ade̍ | gho̱ra-ca̍kṣase | dveṣa̍ḥ | dha̱tta̱m | a̱na̱vā̱yam | ki̱mī̱dine̍ ||7.104.02||

7.104.03a indrā̍somā du̱ṣkṛto̍ va̱vre a̱ntar a̍nārambha̱ṇe tama̍si̱ pra vi̍dhyatam |
7.104.03c yathā̱ nāta̱ḥ puna̱r eka̍ś ca̱nodaya̱t tad vā̍m astu̱ saha̍se manyu̱mac chava̍ḥ ||

indrā̍somā | du̱ḥ-kṛta̍ḥ | va̱vre | a̱ntaḥ | a̱nā̱ra̱mbha̱ṇe | tama̍si | pra | vi̱dhya̱ta̱m |
yathā̍ | na | ata̍ḥ | puna̍ḥ | eka̍ḥ | ca̱na | u̱t-aya̍t | tat | vā̱m | a̱stu̱ | saha̍se | ma̱nyu̱-mat | śava̍ḥ ||7.104.03||

7.104.04a indrā̍somā va̱rtaya̍taṁ di̱vo va̱dhaṁ sam pṛ̍thi̱vyā a̱ghaśa̍ṁsāya̱ tarha̍ṇam |
7.104.04c ut ta̍kṣataṁ sva̱rya1̱̍m parva̍tebhyo̱ yena̱ rakṣo̍ vāvṛdhā̱naṁ ni̱jūrva̍thaḥ ||

indrā̍somā | va̱rtaya̍tam | di̱vaḥ | va̱dham | sam | pṛ̱thi̱vyāḥ | a̱gha-śa̍ṁsāya | tarha̍ṇam |
ut | ta̱kṣa̱ta̱m | sva̱rya̍m | parva̍tebhyaḥ | yena̍ | rakṣa̍ḥ | va̱vṛ̱dhā̱nam | ni̱-jūrva̍thaḥ ||7.104.04||

7.104.05a indrā̍somā va̱rtaya̍taṁ di̱vas pary a̍gnita̱ptebhi̍r yu̱vam aśma̍hanmabhiḥ |
7.104.05c tapu̍rvadhebhir a̱jare̍bhir a̱triṇo̱ ni parśā̍ne vidhyata̱ṁ yantu̍ nisva̱ram ||

indrā̍somā | va̱rtaya̍tam | di̱vaḥ | pari̍ | a̱gni̱-ta̱ptebhi̍ḥ | yu̱vam | aśma̍hanma-bhiḥ |
tapu̍ḥ-vadhebhiḥ | a̱jare̍bhiḥ | a̱triṇa̍ḥ | ni | parśā̍ne | vi̱dhya̱ta̱m | yantu̍ | ni̱-sva̱ram ||7.104.05||

7.104.06a indrā̍somā̱ pari̍ vām bhūtu vi̱śvata̍ i̱yam ma̱tiḥ ka̱kṣyāśve̍va vā̱jinā̍ |
7.104.06c yāṁ vā̱ṁ hotrā̍m parihi̱nomi̍ me̱dhaye̱mā brahmā̍ṇi nṛ̱patī̍va jinvatam ||

indrā̍somā | pari̍ | vā̱m | bhū̱tu̱ | vi̱śvata̍ḥ | i̱yam | ma̱tiḥ | ka̱kṣyā̍ | aśvā̍-iva | vā̱jinā̍ |
yām | vā̱m | hotrā̍m | pa̱ri̱-hi̱nomi̍ | me̱dhayā̍ | i̱mā | brahmā̍ṇi | nṛ̱patī̍i̱veti̍ nṛ̱patī̍-iva | ji̱nva̱ta̱m ||7.104.06||

7.104.07a prati̍ smarethāṁ tu̱jaya̍dbhi̱r evai̍r ha̱taṁ dru̱ho ra̱kṣaso̍ bhaṅgu̱rāva̍taḥ |
7.104.07c indrā̍somā du̱ṣkṛte̱ mā su̱gam bhū̱d yo na̍ḥ ka̱dā ci̍d abhi̱dāsa̍ti dru̱hā ||

prati̍ | sma̱re̱thā̱m | tu̱jaya̍t-bhiḥ | evai̍ḥ | ha̱tam | dru̱haḥ | ra̱kṣasa̍ḥ | bha̱ṅgu̱ra-va̍taḥ |
indrā̍somā | du̱ḥ-kṛte̍ | mā | su̱-gam | bhū̱t | yaḥ | na̱ḥ | ka̱dā | ci̱t | a̱bhi̱-dāsa̍ti | dru̱hā ||7.104.07||

7.104.08a yo mā̱ pāke̍na̱ mana̍sā̱ cara̍ntam abhi̱caṣṭe̱ anṛ̍tebhi̱r vaco̍bhiḥ |
7.104.08c āpa̍ iva kā̱śinā̱ saṁgṛ̍bhītā̱ asa̍nn a̱stv āsa̍ta indra va̱ktā ||

yaḥ | mā̱ | pāke̍na | mana̍sā | cara̍ntam | a̱bhi̱-caṣṭe̍ | anṛ̍tebhiḥ | vaca̍ḥ-bhiḥ |
āpa̍ḥ-iva | kā̱śinā̍ | sam-gṛ̍bhītāḥ | asa̍n | a̱stu̱ | asa̍taḥ | i̱ndra̱ | va̱ktā ||7.104.08||

7.104.09a ye pā̍kaśa̱ṁsaṁ vi̱hara̍nta̱ evai̱r ye vā̍ bha̱draṁ dū̱ṣaya̍nti sva̱dhābhi̍ḥ |
7.104.09c aha̍ye vā̱ tān pra̱dadā̍tu̱ soma̱ ā vā̍ dadhātu̱ nirṛ̍ter u̱pasthe̍ ||

ye | pā̱ka̱-śa̱ṁsam | vi̱-hara̍nte | evai̍ḥ | ye | vā̱ | bha̱dram | dū̱ṣaya̍nti | sva̱dhā-bhi̍ḥ |
aha̍ye | vā̱ | tān | pra̱-dadā̍tu | soma̍ḥ | ā | vā̱ | da̱dhā̱tu̱ | niḥ-ṛ̍teḥ | u̱pa-sthe̍ ||7.104.09||

7.104.10a yo no̱ rasa̱ṁ dipsa̍ti pi̱tvo a̍gne̱ yo aśvā̍nā̱ṁ yo gavā̱ṁ yas ta̱nūnā̍m |
7.104.10c ri̱puḥ ste̱naḥ ste̍ya̱kṛd da̱bhram e̍tu̱ ni ṣa hī̍yatāṁ ta̱nvā̱3̱̍ tanā̍ ca ||

yaḥ | na̱ḥ | rasa̍m | dipsa̍ti | pi̱tvaḥ | a̱gne̱ | yaḥ | aśvā̍nām | yaḥ | gavā̍m | yaḥ | ta̱nūnā̍m |
ri̱puḥ | ste̱naḥ | ste̱ya̱-kṛt | da̱bhram | e̱tu̱ | ni | saḥ | hī̱ya̱tā̱m | ta̱nvā̍ | tanā̍ | ca̱ ||7.104.10||

7.104.11a pa̱raḥ so a̍stu ta̱nvā̱3̱̍ tanā̍ ca ti̱sraḥ pṛ̍thi̱vīr a̱dho a̍stu̱ viśvā̍ḥ |
7.104.11c prati̍ śuṣyatu̱ yaśo̍ asya devā̱ yo no̱ divā̱ dipsa̍ti̱ yaś ca̱ nakta̍m ||

pa̱raḥ | saḥ | a̱stu̱ | ta̱nvā̍ | tanā̍ | ca̱ | ti̱sraḥ | pṛ̱thi̱vīḥ | a̱dhaḥ | a̱stu̱ | viśvā̍ḥ |
prati̍ | śu̱ṣya̱tu̱ | yaśa̍ḥ | a̱sya̱ | de̱vā̱ḥ | yaḥ | na̱ḥ | divā̍ | dipsa̍ti | yaḥ | ca̱ | nakta̍m ||7.104.11||

7.104.12a su̱vi̱jñā̱naṁ ci̍ki̱tuṣe̱ janā̍ya̱ sac cāsa̍c ca̱ vaca̍sī paspṛdhāte |
7.104.12c tayo̱r yat sa̱tyaṁ ya̍ta̱rad ṛjī̍ya̱s tad it somo̍ 'vati̱ hanty āsa̍t ||

su̱-vi̱jñā̱nam | ci̱ki̱tuṣe̍ | janā̍ya | sat | ca̱ | asa̍t | ca̱ | vaca̍sī̱ iti̍ | pa̱spṛ̱dhā̱te̱ iti̍ |
tayo̍ḥ | yat | sa̱tyam | ya̱ta̱rat | ṛjī̍yaḥ | tat | it | soma̍ḥ | a̱va̱ti̱ | hanti̍ | asa̍t ||7.104.12||

7.104.13a na vā u̱ somo̍ vṛji̱naṁ hi̍noti̱ na kṣa̱triya̍m mithu̱yā dhā̱raya̍ntam |
7.104.13c hanti̱ rakṣo̱ hanty āsa̱d vada̍ntam u̱bhāv indra̍sya̱ prasi̍tau śayāte ||

na | vai | ū̱m̐ iti̍ | soma̍ḥ | vṛ̱ji̱nam | hi̱no̱ti̱ | na | kṣa̱triya̍m | mi̱thu̱yā | dhā̱raya̍ntam |
hanti̍ | rakṣa̍ḥ | hanti̍ | asa̍t | vada̍ntam | u̱bhau | indra̍sya | pra-si̍tau | śa̱yā̱te̱ iti̍ ||7.104.13||

7.104.14a yadi̍ vā̱ham anṛ̍tadeva̱ āsa̱ mogha̍ṁ vā de̱vām̐ a̍pyū̱he a̍gne |
7.104.14c kim a̱smabhya̍ṁ jātavedo hṛṇīṣe drogha̱vāca̍s te nirṛ̱thaṁ sa̍cantām ||

yadi̍ | vā̱ | a̱ham | anṛ̍ta-devaḥ | āsa̍ | mogha̍m | vā̱ | de̱vān | a̱pi̱-ū̱he | a̱gne̱ |
kim | a̱smabhya̍m | jā̱ta̱-ve̱da̱ḥ | hṛ̱ṇī̱ṣe̱ | dro̱gha̱-vāca̍ḥ | te̱ | ni̱ḥ-ṛ̱tham | sa̱ca̱ntā̱m ||7.104.14||

7.104.15a a̱dyā mu̍rīya̱ yadi̍ yātu̱dhāno̱ asmi̱ yadi̱ vāyu̍s ta̱tapa̱ pūru̍ṣasya |
7.104.15c adhā̱ sa vī̱rair da̱śabhi̱r vi yū̍yā̱ yo mā̱ mogha̱ṁ yātu̍dhā̱nety āha̍ ||

a̱dya | mu̱rī̱ya̱ | yadi̍ | yā̱tu̱-dhāna̍ḥ | asmi̍ | yadi̍ | vā̱ | āyu̍ḥ | ta̱tapa̍ | puru̍ṣasya |
adha̍ | saḥ | vī̱raiḥ | da̱śa-bhi̍ḥ | vi | yū̱yā̱ḥ | yaḥ | mā̱ | mogha̍m | yātu̍-dhā̱na | iti̍ | āha̍ ||7.104.15||

7.104.16a yo māyā̍tu̱ṁ yātu̍dhā̱nety āha̱ yo vā̍ ra̱kṣāḥ śuci̍r a̱smīty āha̍ |
7.104.16c indra̱s taṁ ha̍ntu maha̱tā va̱dhena̱ viśva̍sya ja̱ntor a̍dha̱mas pa̍dīṣṭa ||

yaḥ | mā̱ | ayā̍tum | yātu̍-dhā̱na | iti̍ | āha̍ | yaḥ | vā̱ | ra̱kṣāḥ | śuci̍ḥ | a̱smi̱ | iti̍ | āha̍ |
indra̍ḥ | tam | ha̱ntu̱ | ma̱ha̱tā | va̱dhena̍ | viśva̍sya | ja̱ntoḥ | a̱dha̱maḥ | pa̱dī̱ṣṭa̱ ||7.104.16||

7.104.17a pra yā jigā̍ti kha̱rgale̍va̱ nakta̱m apa̍ dru̱hā ta̱nva1̱̍ṁ gūha̍mānā |
7.104.17c va̱vrām̐ a̍na̱ntām̐ ava̱ sā pa̍dīṣṭa̱ grāvā̍ṇo ghnantu ra̱kṣasa̍ upa̱bdaiḥ ||

pra | yā | jigā̍ti | kha̱rgalā̍-iva | nakta̍m | apa̍ | dru̱hā | ta̱nva̍m | gūha̍mānā |
va̱vrān | a̱na̱ntān | ava̍ | sā | pa̱dī̱ṣṭa̱ | grāvā̍ṇaḥ | ghna̱ntu̱ | ra̱kṣasa̍ḥ | u̱pa̱bdaiḥ ||7.104.17||

7.104.18a vi ti̍ṣṭhadhvam maruto vi̱kṣv i1̱̍cchata̍ gṛbhā̱yata̍ ra̱kṣasa̱ḥ sam pi̍naṣṭana |
7.104.18c vayo̱ ye bhū̱tvī pa̱taya̍nti na̱ktabhi̱r ye vā̱ ripo̍ dadhi̱re de̱ve a̍dhva̱re ||

vi | ti̱ṣṭha̱dhva̱m | ma̱ru̱ta̱ḥ | vi̱kṣu | i̱cchata̍ | gṛ̱bhā̱yata̍ | ra̱kṣasa̍ḥ | sam | pi̱na̱ṣṭa̱na̱ |
vaya̍ḥ | ye | bhū̱tvī | pa̱taya̍nti | na̱kta-bhi̍ḥ | ye | vā̱ | ripa̍ḥ | da̱dhi̱re | de̱ve | a̱dhva̱re ||7.104.18||

7.104.19a pra va̍rtaya di̱vo aśmā̍nam indra̱ soma̍śitam maghava̱n saṁ śi̍śādhi |
7.104.19c prāktā̱d apā̍ktād adha̱rād uda̍ktād a̱bhi ja̍hi ra̱kṣasa̱ḥ parva̍tena ||

pra | va̱rta̱ya̱ | di̱vaḥ | aśmā̍nam | i̱ndra̱ | soma̍-śitam | ma̱gha̱-va̱n | sam | si̱śā̱dhi̱ |
prāktā̍t | apā̍ktāt | a̱dha̱rāt | uda̍ktāt | a̱bhi | ja̱hi̱ | ra̱kṣasa̍ḥ | parva̍tena ||7.104.19||

7.104.20a e̱ta u̱ tye pa̍tayanti̱ śvayā̍tava̱ indra̍ṁ dipsanti di̱psavo 'dā̍bhyam |
7.104.20c śiśī̍te śa̱kraḥ piśu̍nebhyo va̱dhaṁ nū̱naṁ sṛ̍jad a̱śani̍ṁ yātu̱madbhya̍ḥ ||

e̱te | ū̱m̐ iti̍ | tye | pa̱ta̱ya̱nti̱ | śva-yā̍tavaḥ | indra̍m | di̱psa̱nti̱ | di̱psava̍ḥ | adā̍bhyam |
śiśī̍te | śa̱kraḥ | piśu̍nebhyaḥ | va̱dham | nū̱nam | sṛ̱ja̱t | a̱śani̍m | yā̱tu̱mat-bhya̍ḥ ||7.104.20||

7.104.21a indro̍ yātū̱nām a̍bhavat parāśa̱ro ha̍vi̱rmathī̍nām a̱bhy ā̱3̱̍vivā̍satām |
7.104.21c a̱bhīd u̍ śa̱kraḥ pa̍ra̱śur yathā̱ vana̱m pātre̍va bhi̱ndan sa̱ta e̍ti ra̱kṣasa̍ḥ ||

indra̍ḥ | yā̱tū̱nām | a̱bha̱va̱t | pa̱rā̱-śa̱raḥ | ha̱vi̱ḥ-mathī̍nām | a̱bhi | ā̱-vivā̍satām |
a̱bhi | it | ū̱m̐ iti̍ | śa̱kraḥ | pa̱ra̱śuḥ | yathā̍ | vana̍m | pātrā̍-iva | bhi̱ndan | sa̱taḥ | e̱ti̱ | ra̱kṣasa̍ḥ ||7.104.21||

7.104.22a ulū̍kayātuṁ śuśu̱lūka̍yātuṁ ja̱hi śvayā̍tum u̱ta koka̍yātum |
7.104.22c su̱pa̱rṇayā̍tum u̱ta gṛdhra̍yātuṁ dṛ̱ṣade̍va̱ pra mṛ̍ṇa̱ rakṣa̍ indra ||

ulū̍ka-yātum | śu̱śu̱lūka̍-yātum | ja̱hi | śva-yā̍tum | u̱ta | koka̍-yātum |
su̱pa̱rṇa-yā̍tum | u̱ta | gṛdhra̍-yātum | dṛ̱ṣadā̍-iva | pra | mṛ̱ṇa̱ | rakṣa̍ḥ | i̱ndra̱ ||7.104.22||

7.104.23a mā no̱ rakṣo̍ a̱bhi na̍ḍ yātu̱māva̍tā̱m apo̍cchatu mithu̱nā yā ki̍mī̱dinā̍ |
7.104.23c pṛ̱thi̱vī na̱ḥ pārthi̍vāt pā̱tv aṁha̍so̱ 'ntari̍kṣaṁ di̱vyāt pā̍tv a̱smān ||

mā | na̱ḥ | rakṣa̍ḥ | a̱bhi | na̱ṭ | yā̱tu̱-māva̍tām | apa̍ | u̱ccha̱tu̱ | mi̱thu̱nā | yā | ki̱mī̱dinā̍ |
pṛ̱thi̱vī | na̱ḥ | pārthi̍vāt | pā̱tu̱ | aṁha̍saḥ | a̱ntari̍kṣam | di̱vyāt | pā̱tu̱ | a̱smān ||7.104.23||

7.104.24a indra̍ ja̱hi pumā̍ṁsaṁ yātu̱dhāna̍m u̱ta striya̍m mā̱yayā̱ śāśa̍dānām |
7.104.24c vigrī̍vāso̱ mūra̍devā ṛdantu̱ mā te dṛ̍śa̱n sūrya̍m u̱ccara̍ntam ||

indra̍ | ja̱hi | pumā̍ṁsam | yā̱tu̱-dhāna̍m | u̱ta | striya̍m | mā̱yayā̍ | śāśa̍dānām |
vi-grī̍vāsaḥ | mūra̍-devāḥ | ṛ̱da̱ntu̱ | mā | te | dṛ̱śa̱n | sūrya̍m | u̱t-cara̍ntam ||7.104.24||

7.104.25a prati̍ cakṣva̱ vi ca̱kṣvendra̍ś ca soma jāgṛtam |
7.104.25c rakṣo̍bhyo va̱dham a̍syatam a̱śani̍ṁ yātu̱madbhya̍ḥ ||

prati̍ | ca̱kṣva̱ | vi | ca̱kṣva̱ | indra̍ḥ | ca̱ | so̱ma̱ | jā̱gṛ̱ta̱m |
rakṣa̍ḥ-bhyaḥ | va̱dham | a̱sya̱ta̱m | a̱śani̍m | yā̱tu̱mat-bhya̍ḥ ||7.104.25||


Notes by Detlef Eichler : 1. Please note that this text is not for commercial use and released only for personal scholarly activity. This transliteration version of Rigveda-Saṁhitā is from an ITRANS file which I have created on the basis of The Aufrecht/van Nooten/Holland (Samhita) version of theRigveda. The Padapāṭha is based on the text entered by the members of the Sansknet project. 2. Font: times new roman / Unicode 3. Hiatus ai, au are shown as aï, aü 4. Transliteration:
a ā i ï ī ī3 u ü ū ṛ ṝ ḷ e ai o au ṁ ḥ m̐ ' | a̱ a̍ ā̱ ā̍ i̱ i̍ ī̱ ī̍ u u̍ ü̍ ū̱ ū̍ ṛ̱ ṛ̍ ṝ̱ ṝ̍ ḷ̱ e̱ e̍ ai̱ ai̍ o̱ o̍ au̱ au̍ 1̱̍ 3̱̍ k kh g gh ṅ c ch j jh ñ ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ t th d dh n p ph b bh m y r l v ś ṣ s h ḻ ḻh 5. Last update: 18 September 2017