Ṛgveda-Saṁhitā with Padapāṭha
Maṇḍala 2
Transliterated text with accents


2.001.01a tvam a̍gne̱ dyubhi̱s tvam ā̍śuśu̱kṣaṇi̱s tvam a̱dbhyas tvam aśma̍na̱s pari̍ |
2.001.01c tvaṁ vane̍bhya̱s tvam oṣa̍dhībhya̱s tvaṁ nṛ̱ṇāṁ nṛ̍pate jāyase̱ śuci̍ḥ ||

tvam | a̱gne̱ | dyu-bhi̍ḥ | tvam | ā̱śu̱śu̱kṣaṇi̍ḥ | tvam | a̱t-bhyaḥ | tvam | aśma̍naḥ | pari̍ |
tvam | vane̍bhyaḥ | tvam | oṣa̍dhībhyaḥ | tvam | nṛ̱ṇām | nṛ̱-pa̱te̱ | jā̱ya̱se̱ | śuci̍ḥ ||2.001.01||

2.001.02a tavā̍gne ho̱traṁ tava̍ po̱tram ṛ̱tviya̱ṁ tava̍ ne̱ṣṭraṁ tvam a̱gnid ṛ̍tāya̱taḥ |
2.001.02c tava̍ praśā̱straṁ tvam a̍dhvarīyasi bra̱hmā cāsi̍ gṛ̱hapa̍tiś ca no̱ dame̍ ||

tava̍ | a̱gne̱ | ho̱tram | tava̍ | po̱tram | ṛ̱tviya̍m | tava̍ | ne̱ṣṭram | tvam | a̱gnit | ṛ̱ta̱-ya̱taḥ |
tava̍ | pra̱-śā̱stram | tvam | a̱dhva̱ri̱-ya̱si̱ | bra̱hmā | ca̱ | asi̍ | gṛ̱ṭha-pa̍tiḥ | ca̱ | na̱ḥ | dame̍ ||2.001.02||

2.001.03a tvam a̍gna̱ indro̍ vṛṣa̱bhaḥ sa̱tām a̍si̱ tvaṁ viṣṇu̍r urugā̱yo na̍ma̱sya̍ḥ |
2.001.03c tvam bra̱hmā ra̍yi̱vid bra̍hmaṇas pate̱ tvaṁ vi̍dhartaḥ sacase̱ pura̍ṁdhyā ||

tvam | a̱gne̱ | indra̍ḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | sa̱tām | a̱si̱ | tvam | viṣṇu̍ḥ | u̱ru̱-gā̱yaḥ | na̱ma̱sya̍ḥ |
tvam | bra̱hmā | ra̱yi̱-vit | bra̱hma̱ṇa̱ḥ | pa̱te̱ | tvam | vi̱dha̱rta̱riti̍ vi-dhartaḥ | sa̱ca̱se̱ | pura̍m-dhyā ||2.001.03||

2.001.04a tvam a̍gne̱ rājā̱ varu̍ṇo dhṛ̱tavra̍ta̱s tvam mi̱tro bha̍vasi da̱sma īḍya̍ḥ |
2.001.04c tvam a̍rya̱mā satpa̍ti̱r yasya̍ sa̱mbhuja̱ṁ tvam aṁśo̍ vi̱dathe̍ deva bhāja̱yuḥ ||

tvam | a̱gne̱ | rājā̍ | varu̍ṇaḥ | dhṛ̱ta-vra̍taḥ | tvam | mi̱traḥ | bha̱va̱si̱ | da̱smaḥ | īḍya̍ḥ |
tvam | a̱rya̱mā | sat-pa̍tiḥ | yasya̍ | sa̱m-bhuja̍m | tvam | aṁśa̍ḥ | vi̱dathe̍ | de̱va̱ | bhā̱ja̱yuḥ ||2.001.04||

2.001.05a tvam a̍gne̱ tvaṣṭā̍ vidha̱te su̱vīrya̱ṁ tava̱ gnāvo̍ mitramahaḥ sajā̱tya̍m |
2.001.05c tvam ā̍śu̱hemā̍ rariṣe̱ svaśvya̱ṁ tvaṁ na̱rāṁ śardho̍ asi purū̱vasu̍ḥ ||

tvam | a̱gne̱ | tvaṣṭā̍ | vi̱dha̱te | su̱-vīrya̍m | tava̍ | gnāva̍ḥ | mi̱tra̱-ma̱ha̱ḥ | sa̱-jā̱tya̍m |
tvam | ā̱śu̱-hemā̍ | ra̱ri̱ṣe̱ | su̱-aśvya̍m | tvam | na̱rām | śardha̍ḥ | a̱si̱ | pu̱ru̱-vasu̍ḥ ||2.001.05||

2.001.06a tvam a̍gne ru̱dro asu̍ro ma̱ho di̱vas tvaṁ śardho̱ māru̍tam pṛ̱kṣa ī̍śiṣe |
2.001.06c tvaṁ vātai̍r aru̱ṇair yā̍si śaṁga̱yas tvam pū̱ṣā vi̍dha̱taḥ pā̍si̱ nu tmanā̍ ||

tvam | a̱gne̱ | ru̱draḥ | asu̍raḥ | ma̱haḥ | di̱vaḥ | tvam | śardha̍ḥ | māru̍tam | pṛ̱kṣaḥ | ī̱śi̱ṣe̱ |
tvam | vātai̍ḥ | a̱ru̱ṇaiḥ | yā̱si̱ | śa̱m-ga̱yaḥ | tvam | pū̱ṣā | vi̱dha̱taḥ | pā̱si̱ | nu | tmanā̍ ||2.001.06||

2.001.07a tvam a̍gne draviṇo̱dā a̍ra̱ṁkṛte̱ tvaṁ de̱vaḥ sa̍vi̱tā ra̍tna̱dhā a̍si |
2.001.07c tvam bhago̍ nṛpate̱ vasva̍ īśiṣe̱ tvam pā̱yur dame̱ yas te 'vi̍dhat ||

tvam | a̱gne̱ | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dāḥ | a̱ra̱m-kṛte̍ | tvam | de̱vaḥ | sa̱vi̱tā | ra̱tna̱-dhāḥ | a̱si̱ |
tvam | bhaga̍ḥ | nṛ̱-pa̱te̱ | vasva̍ḥ | ī̱śi̱ṣe̱ | tvam | pā̱yuḥ | dame̍ | yaḥ | te̱ | avi̍dhat ||2.001.07||

2.001.08a tvām a̍gne̱ dama̱ ā vi̱śpati̱ṁ viśa̱s tvāṁ rājā̍naṁ suvi̱datra̍m ṛñjate |
2.001.08c tvaṁ viśvā̍ni svanīka patyase̱ tvaṁ sa̱hasrā̍ṇi śa̱tā daśa̱ prati̍ ||

tvām | a̱gne̱ | dame̍ | ā | vi̱śpati̍m | viśa̍ḥ | tvām | rājā̍nam | su̱-vi̱datra̍m | ṛ̱ñja̱te̱ |
tvam | viśvā̍ni | su̱-a̱nī̱ka̱ | pa̱tya̱se̱ | tvam | sa̱hasrā̍ṇi | śa̱tā | daśa̍ | prati̍ ||2.001.08||

2.001.09a tvām a̍gne pi̱tara̍m i̱ṣṭibhi̱r nara̱s tvām bhrā̱trāya̱ śamyā̍ tanū̱ruca̍m |
2.001.09c tvam pu̱tro bha̍vasi̱ yas te 'vi̍dha̱t tvaṁ sakhā̍ su̱śeva̍ḥ pāsy ā̱dhṛṣa̍ḥ ||

tvām | a̱gne̱ | pi̱tara̍m | i̱ṣṭi-bhi̍ḥ | nara̍ḥ | tvām | bhrā̱trāya̍ | śamyā̍ | ta̱nū̱-ruca̍m |
tvam | pu̱traḥ | bha̱va̱si̱ | yaḥ | te̱ | avi̍dhat | tvam | sakhā̍ | su̱-śeva̍ḥ | pā̱si̱ | ā̱-dhṛṣa̍ḥ ||2.001.09||

2.001.10a tvam a̍gna ṛ̱bhur ā̱ke na̍ma̱sya1̱̍s tvaṁ vāja̍sya kṣu̱mato̍ rā̱ya ī̍śiṣe |
2.001.10c tvaṁ vi bhā̱sy anu̍ dakṣi dā̱vane̱ tvaṁ vi̱śikṣu̍r asi ya̱jñam ā̱tani̍ḥ ||

tvam | a̱gne̱ | ṛ̱bhuḥ | ā̱ke | na̱ma̱sya̍ḥ | tvam | vāja̍sya | kṣu̱-mata̍ḥ | rā̱yaḥ | ī̱śi̱ṣe̱ |
tvam | vi | bhā̱si̱ | anu̍ | dha̱kṣi̱ | dā̱vane̍ | tvam | vi̱-śikṣu̍ḥ | a̱si̱ | ya̱jñam | ā̱-tani̍ḥ ||2.001.10||

2.001.11a tvam a̍gne̱ adi̍tir deva dā̱śuṣe̱ tvaṁ hotrā̱ bhāra̍tī vardhase gi̱rā |
2.001.11c tvam iḻā̍ śa̱tahi̍māsi̱ dakṣa̍se̱ tvaṁ vṛ̍tra̱hā va̍supate̱ sara̍svatī ||

tvam | a̱gne̱ | adi̍tiḥ | de̱va̱ | dā̱śuṣe̍ | tvam | hotrā̍ | bhāra̍tī | va̱rdha̱se̱ | gi̱rā |
tvam | iḻā̍ | śa̱ta-hi̍mā | a̱si̱ | dakṣa̍se | tvam | vṛ̱tra̱-hā | va̱su̱-pa̱te̱ | sara̍svatī ||2.001.11||

2.001.12a tvam a̍gne̱ subhṛ̍ta utta̱maṁ vaya̱s tava̍ spā̱rhe varṇa̱ ā sa̱ṁdṛśi̱ śriya̍ḥ |
2.001.12c tvaṁ vāja̍ḥ pra̱tara̍ṇo bṛ̱hann a̍si̱ tvaṁ ra̱yir ba̍hu̱lo vi̱śvata̍s pṛ̱thuḥ ||

tvam | a̱gne̱ | su-bhṛ̍taḥ | u̱t-ta̱mam | vaya̍ḥ | tava̍ | spā̱rhe | varṇe̍ | ā | sa̱m-dṛśi̍ | śriya̍ḥ |
tvam | vāja̍ḥ | pra̱-tara̍ṇaḥ | bṛ̱han | a̱si̱ | tvam | ra̱yiḥ | ba̱hu̱laḥ | vi̱śvata̍ḥ | pṛ̱thuḥ ||2.001.12||

2.001.13a tvām a̍gna ādi̱tyāsa̍ ā̱sya1̱̍ṁ tvāṁ ji̱hvāṁ śuca̍yaś cakrire kave |
2.001.13c tvāṁ rā̍ti̱ṣāco̍ adhva̱reṣu̍ saścire̱ tve de̱vā ha̱vir a̍da̱nty āhu̍tam ||

tvām | a̱gne̱ | ādi̱tyāsa̍ḥ | ā̱sya̍m | tvām | ji̱hvām | śuca̍yaḥ | ca̱kri̱re̱ | ka̱ve̱ |
tvām | rā̱ti̱-sāca̍ḥ | a̱dhva̱reṣu̍ | sa̱ści̱re̱ | tve iti̍ | de̱vāḥ | ha̱viḥ | a̱da̱nti̱ | ā-hu̍tam ||2.001.13||

2.001.14a tve a̍gne̱ viśve̍ a̱mṛtā̍so a̱druha̍ ā̱sā de̱vā ha̱vir a̍da̱nty āhu̍tam |
2.001.14c tvayā̱ martā̍saḥ svadanta āsu̱tiṁ tvaṁ garbho̍ vī̱rudhā̍ṁ jajñiṣe̱ śuci̍ḥ ||

tve iti̍ | a̱gne̱ | viśve̍ | a̱mṛtā̍saḥ | a̱druha̍ḥ | ā̱sā | de̱vāḥ | ha̱viḥ | a̱da̱nti̱ | ā-hu̍tam |
tvayā̍ | martā̍saḥ | sva̱da̱nte̱ | ā̱-su̱tim | tvam | garbha̍ḥ | vī̱rudhā̍m | ja̱jñi̱ṣe̱ | śuci̍ḥ ||2.001.14||

2.001.15a tvaṁ tān saṁ ca̱ prati̍ cāsi ma̱jmanāgne̍ sujāta̱ pra ca̍ deva ricyase |
2.001.15c pṛ̱kṣo yad atra̍ mahi̱nā vi te̱ bhuva̱d anu̱ dyāvā̍pṛthi̱vī roda̍sī u̱bhe ||

tvam | tān | sam | ca̱ | prati̍ | ca̱ | a̱si̱ | ma̱jmanā̍ | agne̍ | su̱-jā̱ta̱ | pra | ca̱ | de̱va̱ | ri̱cya̱se̱ |
pṛ̱kṣaḥ | yat | atra̍ | ma̱hi̱nā | vi | te̱ | bhuva̍t | anu̍ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | roda̍sī iti̍ | u̱bhe iti̍ ||2.001.15||

2.001.16a ye sto̱tṛbhyo̱ goa̍grā̱m aśva̍peśasa̱m agne̍ rā̱tim u̍pasṛ̱janti̍ sū̱raya̍ḥ |
2.001.16c a̱smāñ ca̱ tām̐ś ca̱ pra hi neṣi̱ vasya̱ ā bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

ye | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | go-a̍grām | aśva̍-peśasam | agne̍ | rā̱tim | u̱pa̱-sṛ̱janti̍ | sū̱raya̍ḥ |
a̱smān | ca̱ | tān | ca̱ | pra | hi | neṣi̍ | vasya̍ḥ | ā | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.001.16||


2.002.01a ya̱jñena̍ vardhata jā̱tave̍dasam a̱gniṁ ya̍jadhvaṁ ha̱viṣā̱ tanā̍ gi̱rā |
2.002.01c sa̱mi̱dhā̱naṁ su̍pra̱yasa̱ṁ sva̍rṇaraṁ dyu̱kṣaṁ hotā̍raṁ vṛ̱jane̍ṣu dhū̱rṣada̍m ||

ya̱jñena̍ | va̱rdha̱ta̱ | jā̱ta-ve̍dasam | a̱gnim | ya̱ja̱dhva̱m | ha̱viṣā̍ | tanā̍ | gi̱rā |
sa̱m-i̱dhā̱nam | su̱-pra̱yasa̍m | sva̍ḥ-naram | dyu̱kṣam | hotā̍ram | vṛ̱jane̍ṣu | dhū̱ḥ-sada̍m ||2.002.01||

2.002.02a a̱bhi tvā̱ naktī̍r u̱ṣaso̍ vavāśi̱re 'gne̍ va̱tsaṁ na svasa̍reṣu dhe̱nava̍ḥ |
2.002.02c di̱va i̱ved a̍ra̱tir mānu̍ṣā yu̱gā kṣapo̍ bhāsi puruvāra sa̱ṁyata̍ḥ ||

a̱bhi | tvā̱ | naktī̍ḥ | u̱ṣasa̍ḥ | va̱vā̱śi̱re̱ | agne̍ | va̱tsam | na | svasa̍reṣu | dhe̱nava̍ḥ |
di̱vaḥ-i̍va | it | a̱ra̱tiḥ | mānu̍ṣā | yu̱gā | ā | kṣapa̍ḥ | bhā̱si̱ | pu̱ru̱-vā̱ra̱ | sa̱m-yata̍ḥ ||2.002.02||

2.002.03a taṁ de̱vā bu̱dhne raja̍saḥ su̱daṁsa̍saṁ di̱vaspṛ̍thi̱vyor a̍ra̱tiṁ ny e̍rire |
2.002.03c ratha̍m iva̱ vedya̍ṁ śu̱kraśo̍ciṣam a̱gnim mi̱traṁ na kṣi̱tiṣu̍ pra̱śaṁsya̍m ||

taṁ | de̱vāḥ | bu̱dhne | raja̍saḥ | su̱-daṁsa̍sam | di̱vaḥpṛ̍thi̱vyoḥ | a̱ra̱tim | ni | e̱ri̱re̱ |
ratha̍m-iva | vedya̍m | śu̱kra-śo̍ciṣam | a̱gnim | mi̱tram | na | kṣi̱tiṣu̍ | pra̱-śaṁsya̍m ||2.002.03||

2.002.04a tam u̱kṣamā̍ṇa̱ṁ raja̍si̱ sva ā dame̍ ca̱ndram i̍va su̱ruca̍ṁ hvā̱ra ā da̍dhuḥ |
2.002.04c pṛśnyā̍ḥ pata̱raṁ ci̱taya̍ntam a̱kṣabhi̍ḥ pā̱tho na pā̱yuṁ jana̍sī u̱bhe anu̍ ||

tam | u̱kṣamā̍ṇam | raja̍si | sve | ā | dame̍ | ca̱ndram-i̍va | su̱-ruca̍m | hvā̱re | ā | da̱dhu̱ḥ |
pṛśnyā̍ḥ | pa̱ta̱ram | ci̱taya̍ntam | a̱kṣa-bhi̍ḥ | pā̱thaḥ | na | pā̱yum | jana̍sī̱ iti̍ | u̱bhe iti̍ | anu̍ ||2.002.04||

2.002.05a sa hotā̱ viśva̱m pari̍ bhūtv adhva̱raṁ tam u̍ ha̱vyair manu̍ṣa ṛñjate gi̱rā |
2.002.05c hi̱ri̱śi̱pro vṛ̍dhasā̱nāsu̱ jarbhu̍ra̱d dyaur na stṛbhi̍ś citaya̱d roda̍sī̱ anu̍ ||

saḥ | hotā̍ | viśva̱m | pari̍ | bhū̱tu̱ | a̱dhva̱ram | tam | ū̱m̐ iti̍ | ha̱vyaiḥ | manu̍ṣaḥ | ṛ̱ñja̱te̱ | gi̱rā |
hi̱ri̱-śi̱praḥ | vṛ̱dha̱sā̱nāsu̍ | jarbhu̍rat | dyauḥ | na | stṛ-bhi̍ḥ | ci̱ta̱ya̱t | roda̍sī̱ iti̍ | anu̍ ||2.002.05||

2.002.06a sa no̍ re̱vat sa̍midhā̱naḥ sva̱staye̍ saṁdada̱svān ra̱yim a̱smāsu̍ dīdihi |
2.002.06c ā na̍ḥ kṛṇuṣva suvi̱tāya̱ roda̍sī̱ agne̍ ha̱vyā manu̍ṣo deva vī̱taye̍ ||

saḥ | na̱ḥ | re̱vat | sa̱m-i̱dhā̱naḥ | sva̱staye̍ | sa̱m-da̱da̱svān | ra̱yim | a̱smāsu̍ | dī̱di̱hi̱ |
ā | na̱ḥ | kṛ̱ṇu̱ṣva̱ | su̱vi̱tāya̍ | roda̍sī̱ iti̍ | agne̍ | ha̱vyā | manu̍ṣaḥ | de̱va̱ | vī̱taye̍ ||2.002.06||

2.002.07a dā no̍ agne bṛha̱to dāḥ sa̍ha̱sriṇo̍ du̱ro na vāja̱ṁ śrutyā̱ apā̍ vṛdhi |
2.002.07c prācī̱ dyāvā̍pṛthi̱vī brahma̍ṇā kṛdhi̱ sva1̱̍r ṇa śu̱kram u̱ṣaso̱ vi di̍dyutaḥ ||

dāḥ | na̱ḥ | a̱gne̱ | bṛ̱ha̱taḥ | dāḥ | sa̱ha̱sriṇa̍ḥ | du̱raḥ | na | vāja̍m | śrutyai̍ | apa̍ | vṛ̱dhi̱ |
prācī̱ iti̍ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | brahma̍ṇā | kṛ̱dhi̱ | sva̍ḥ | na | śu̱kram | u̱ṣasa̍ḥ | vi | di̱dyu̱tu̱ḥ ||2.002.07||

2.002.08a sa i̍dhā̱na u̱ṣaso̱ rāmyā̱ anu̱ sva1̱̍r ṇa dī̍ded aru̱ṣeṇa̍ bhā̱nunā̍ |
2.002.08c hotrā̍bhir a̱gnir manu̍ṣaḥ svadhva̱ro rājā̍ vi̱śām ati̍thi̱ś cāru̍r ā̱yave̍ ||

saḥ | i̱dhā̱naḥ | u̱ṣasa̍ḥ | rāmyā̍ḥ | anu̍ | sva̍ḥ | na | dī̱de̱t | a̱ru̱ṣeṇa̍ | bhā̱nunā̍ |
hotrā̍bhiḥ | a̱gniḥ | manu̍ṣaḥ | su̱-a̱dhva̱raḥ | rājā̍ | vi̱śām | ati̍thiḥ | cāru̍ḥ | ā̱yave̍ ||2.002.08||

2.002.09a e̱vā no̍ agne a̱mṛte̍ṣu pūrvya̱ dhīṣ pī̍pāya bṛ̱haddi̍veṣu̱ mānu̍ṣā |
2.002.09c duhā̍nā dhe̱nur vṛ̱jane̍ṣu kā̱rave̱ tmanā̍ śa̱tina̍m puru̱rūpa̍m i̱ṣaṇi̍ ||

e̱va | na̱ḥ | a̱gne̱ | a̱mṛte̍ṣu | pū̱rvya̱ | dhīḥ | pī̱pā̱ya̱ | bṛ̱hat-di̍veṣu | mānu̍ṣā |
duhā̍nā | dhe̱nuḥ | vṛ̱jane̍ṣu | kā̱rave̍ | tmanā̍ | śa̱tina̍m | pu̱ru̱-rūpa̍m | i̱ṣaṇi̍ ||2.002.09||

2.002.10a va̱yam a̍gne̱ arva̍tā vā su̱vīrya̱m brahma̍ṇā vā citayemā̱ janā̱m̐ ati̍ |
2.002.10c a̱smāka̍ṁ dyu̱mnam adhi̱ pañca̍ kṛ̱ṣṭiṣū̱ccā sva1̱̍r ṇa śu̍śucīta du̱ṣṭara̍m ||

va̱yam | a̱gne̱ | arva̍tā | vā | su̱-vīrya̍m | brahma̍ṇā | vā | ci̱ta̱ye̱ma̱ | janā̍n | ati̍ |
a̱smāka̍m | dyu̱mnam | adhi̍ | pañca̍ | kṛ̱ṣṭiṣu̍ | u̱ccā | sva̍ḥ | na | śu̱śu̱cī̱ta̱ | du̱stara̍m ||2.002.10||

2.002.11a sa no̍ bodhi sahasya pra̱śaṁsyo̱ yasmi̍n sujā̱tā i̱ṣaya̍nta sū̱raya̍ḥ |
2.002.11c yam a̍gne ya̱jñam u̍pa̱yanti̍ vā̱jino̱ nitye̍ to̱ke dī̍di̱vāṁsa̱ṁ sve dame̍ ||

saḥ | na̱ḥ | bo̱dhi̱ | sa̱ha̱sya̱ | pra̱-śaṁsya̍ḥ | yasmi̍n | su̱-jā̱tāḥ | i̱ṣaya̍nta | sū̱raya̍ḥ |
yam | a̱gne̱ | ya̱jñam | u̱pa̱-yanti̍ | vā̱jina̍ḥ | nitye̍ | to̱ke | dī̱di̱-vāṁsa̍m | sve | dame̍ ||2.002.11||

2.002.12a u̱bhayā̍so jātavedaḥ syāma te sto̱tāro̍ agne sū̱raya̍ś ca̱ śarma̍ṇi |
2.002.12c vasvo̍ rā̱yaḥ pu̍ruśca̱ndrasya̱ bhūya̍saḥ pra̱jāva̍taḥ svapa̱tyasya̍ śagdhi naḥ ||

u̱bhayā̍saḥ | jā̱ta̱-ve̱da̱ḥ | syā̱ma̱ | te̱ | sto̱tāra̍ḥ | a̱gne̱ | sū̱raya̍ḥ | ca̱ | śarma̍ṇi |
vasvo̍ | rā̱yaḥ | pu̱ru̱-ca̱ndrasya̍ | bhūya̍saḥ | pra̱jā-va̍taḥ | su-a̱pa̱tyasya̍ | śa̱gdhi̱ | na̱ḥ ||2.002.12||

2.002.13a ye sto̱tṛbhyo̱ goa̍grā̱m aśva̍peśasa̱m agne̍ rā̱tim u̍pasṛ̱janti̍ sū̱raya̍ḥ |
2.002.13c a̱smāñ ca̱ tām̐ś ca̱ pra hi neṣi̱ vasya̱ ā bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

ye | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | go-a̍grām | aśva̍-peśasam | agne̍ | rā̱tim | u̱pa̱-sṛ̱janti̍ | sū̱raya̍ḥ |
a̱smān | ca̱ | tān | ca̱ | pra | hi | neṣi̍ | vasya̍ḥ | ā | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.002.13||


2.003.01a sami̍ddho a̱gnir nihi̍taḥ pṛthi̱vyām pra̱tyaṅ viśvā̍ni̱ bhuva̍nāny asthāt |
2.003.01c hotā̍ pāva̱kaḥ pra̱diva̍ḥ sume̱dhā de̱vo de̱vān ya̍jatv a̱gnir arha̍n ||

sam-i̍ddhaḥ | a̱gniḥ | ni-hi̍taḥ | pṛ̱thi̱vyām | pra̱tyaṅ | viśvā̍ni | bhuva̍nāni | a̱sthā̱t |
hotā̍ | pā̱va̱kaḥ | pra̱-diva̍ḥ | su̱-me̱dhāḥ | de̱vaḥ | de̱vān | ya̱ja̱tu̱ | a̱gniḥ | arha̍n ||2.003.01||

2.003.02a narā̱śaṁsa̱ḥ prati̱ dhāmā̍ny a̱ñjan ti̱sro diva̱ḥ prati̍ ma̱hnā sva̱rciḥ |
2.003.02c ghṛ̱ta̱pruṣā̱ mana̍sā ha̱vyam u̱ndan mū̱rdhan ya̱jñasya̱ sam a̍naktu de̱vān ||

narā̱śaṁsa̍ḥ | prati̍ | dhāmā̍ni | a̱ñjan | ti̱sraḥ | diva̍ḥ | prati̍ | ma̱hnā | su̱-a̱rciḥ |
ghṛ̱ta̱-pruṣā̍ | mana̍sā | ha̱vyam | u̱ndan | mū̱rdhan | ya̱jñasya̍ | sam | a̱na̱ktu̱ | de̱vān ||2.003.02||

2.003.03a ī̱ḻi̱to a̍gne̱ mana̍sā no̱ arha̍n de̱vān ya̍kṣi̱ mānu̍ṣā̱t pūrvo̍ a̱dya |
2.003.03c sa ā va̍ha ma̱rutā̱ṁ śardho̱ acyu̍ta̱m indra̍ṁ naro barhi̱ṣada̍ṁ yajadhvam ||

ī̱ḻi̱taḥ | a̱gne̱ | mana̍sā | na̱ḥ | arha̍n | de̱vān | ya̱kṣi̱ | mānu̍ṣāt | pūrva̍ḥ | a̱dya |
saḥ | ā | va̱ha̱ | ma̱rutā̍m | śardha̍ḥ | acyu̍tam | indra̍m | na̱ra̱ḥ | ba̱rhi̱-sada̍m | ya̱ja̱dhva̱m ||2.003.03||

2.003.04a deva̍ barhi̱r vardha̍mānaṁ su̱vīra̍ṁ stī̱rṇaṁ rā̱ye su̱bhara̱ṁ vedy a̱syām |
2.003.04c ghṛ̱tenā̱ktaṁ va̍savaḥ sīdate̱daṁ viśve̍ devā ādityā ya̱jñiyā̍saḥ ||

deva̍ | ba̱rhi̱ḥ | vardha̍mānam | su̱-vīra̍m | stī̱rṇam | rā̱ye | su̱-bhara̍m | vedī̱ iti̍ | a̱syām |
ghṛ̱tena̍ | a̱ktam | va̱sa̱va̱ḥ | sī̱da̱ta̱ | i̱dam | viśve̍ | de̱vā̱ḥ | ā̱di̱tyā̱ḥ | ya̱jñiyā̍saḥ ||2.003.04||

2.003.05a vi śra̍yantām urvi̱yā hū̱yamā̍nā̱ dvāro̍ de̱vīḥ su̍prāya̱ṇā namo̍bhiḥ |
2.003.05c vyaca̍svatī̱r vi pra̍thantām aju̱ryā varṇa̍m punā̱nā ya̱śasa̍ṁ su̱vīra̍m ||

vi | śra̍yantām | u̱rvi̱yā | hū̱yamā̍nāḥ | dvāra̍ḥ | de̱vīḥ | su̱pra̱-a̱ya̱nāḥ | nama̍ḥ-bhiḥ |
vyaca̍svatīḥ | vi | pra̱tha̱ntā̱m | a̱ju̱ryāḥ | varṇa̍m | pu̱nā̱nāḥ | ya̱śasa̍m | su̱-vīra̍m ||2.003.05||

2.003.06a sā̱dhv apā̍ṁsi sa̱natā̍ na ukṣi̱te u̱ṣāsā̱naktā̍ va̱yye̍va raṇvi̱te |
2.003.06c tantu̍ṁ ta̱taṁ sa̱ṁvaya̍ntī samī̱cī ya̱jñasya̱ peśa̍ḥ su̱dughe̱ paya̍svatī ||

sā̱dhu | apā̍ṁsi | sa̱natā̍ | na̱ḥ | u̱kṣi̱te iti̍ | u̱ṣasā̱naktā̍ | va̱yyā̍-iva | ra̱ṇvi̱te iti̍ |
tantu̍m | ta̱tam | sa̱ṁvaya̍ntī̱ iti̍ sa̱m-vaya̍ntī | sa̱mī̱cī iti̍ sa̱m-ī̱cī | ya̱jñasya̍ | peśa̍ḥ | su̱dughe̱ iti̍ su̱-dughe̍ | paya̍svatī̱ iti̍ ||2.003.06||

2.003.07a daivyā̱ hotā̍rā pratha̱mā vi̱duṣṭa̍ra ṛ̱ju ya̍kṣata̱ḥ sam ṛ̱cā va̱puṣṭa̍rā |
2.003.07c de̱vān yaja̍ntāv ṛtu̱thā sam a̍ñjato̱ nābhā̍ pṛthi̱vyā adhi̱ sānu̍ṣu tri̱ṣu ||

daivyā̍ | hotā̍rā | pra̱tha̱mā | vi̱duḥ-ta̍rā | ṛ̱ju | ya̱kṣa̱ta̱ḥ | sam | ṛ̱cā | va̱puḥ-ta̍rā |
de̱vān | yaja̍ntau | ṛ̱tu̱-thā | sam | a̱ñja̱ta̱ḥ | nābhā̍ | pṛ̱thi̱vyāḥ | adhi̍ | sānu̍ṣu | tri̱ṣu ||2.003.07||

2.003.08a sara̍svatī sā̱dhaya̍ntī̱ dhiya̍ṁ na̱ iḻā̍ de̱vī bhāra̍tī vi̱śvatū̍rtiḥ |
2.003.08c ti̱sro de̱vīḥ sva̱dhayā̍ ba̱rhir edam acchi̍dram pāntu śara̱ṇaṁ ni̱ṣadya̍ ||

sara̍svatī | sā̱dhaya̍ntī | dhiya̍m | na̱ḥ | iḻā̍ | de̱vī | bhāra̍tī | vi̱śva-tū̍rtiḥ |
ti̱sraḥ | de̱vīḥ | sva̱dhayā̍ | ba̱rhiḥ | ā | i̱dam | acchi̍dram | pā̱ntu̱ | śa̱ra̱ṇam | ni̱-sadya̍ ||2.003.08||

2.003.09a pi̱śaṅga̍rūpaḥ su̱bharo̍ vayo̱dhāḥ śru̱ṣṭī vī̱ro jā̍yate de̱vakā̍maḥ |
2.003.09c pra̱jāṁ tvaṣṭā̱ vi ṣya̍tu̱ nābhi̍m a̱sme athā̍ de̱vānā̱m apy e̍tu̱ pātha̍ḥ ||

pi̱śaṅga̍-rūpaḥ | su̱-bhara̍ḥ | va̱ya̱ḥ-dhāḥ | śru̱ṣṭī | vī̱raḥ | jā̱ya̱te̱ | de̱va-kā̍maḥ |
pra̱-jām | tvaṣṭā̍ | vi | sya̱tu̱ | nābhi̍m | a̱sme iti̍ | atha̍ | de̱vānā̍m | api̍ | e̱tu̱ | pātha̍ḥ ||2.003.09||

2.003.10a vana̱spati̍r avasṛ̱jann upa̍ sthād a̱gnir ha̱viḥ sū̍dayāti̱ pra dhī̱bhiḥ |
2.003.10c tridhā̱ sama̍ktaṁ nayatu prajā̱nan de̱vebhyo̱ daivya̍ḥ śami̱topa̍ ha̱vyam ||

vana̱spati̍ḥ | a̱va̱-sṛ̱jan | upa̍ | sthā̱t | a̱gniḥ | ha̱viḥ | sū̱da̱yā̱ti̱ | pra | dhī̱bhiḥ |
tridhā̍ | sam-a̍ktam | na̱ya̱tu̱ | pra̱-jā̱nan | de̱vebhya̱ḥ | daivya̍ḥ | śa̱mi̱tā | upa̍ | ha̱vyam ||2.003.10||

2.003.11a ghṛ̱tam mi̍mikṣe ghṛ̱tam a̍sya̱ yoni̍r ghṛ̱te śri̱to ghṛ̱tam v a̍sya̱ dhāma̍ |
2.003.11c a̱nu̱ṣva̱dham ā va̍ha mā̱daya̍sva̱ svāhā̍kṛtaṁ vṛṣabha vakṣi ha̱vyam ||

ghṛ̱tam | mi̱mi̱kṣe̱ | ghṛ̱tam | a̱sya̱ | yoni̍ḥ | ghṛ̱te | śri̱taḥ | ghṛ̱tam | ū̱m̐ iti̍ | a̱sya̱ | dhāma̍ |
a̱nu̱-sva̱dham | ā | va̱ha̱ | mā̱daya̍sva | svāhā̍-kṛtam | vṛ̱ṣa̱bha̱ | va̱kṣi̱ | ha̱vyam ||2.003.11||


2.004.01a hu̱ve va̍ḥ su̱dyotmā̍naṁ suvṛ̱ktiṁ vi̱śām a̱gnim ati̍thiṁ supra̱yasa̍m |
2.004.01c mi̱tra i̍va̱ yo di̍dhi̱ṣāyyo̱ bhūd de̱va āde̍ve̱ jane̍ jā̱tave̍dāḥ ||

hu̱ve | va̱ḥ | su̱-dyotmā̍nam | su̱-vṛ̱ktim | vi̱śām | a̱gnim | ati̍thim | su̱-pra̱yasa̍m |
mi̱traḥ-i̍va | yaḥ | di̱dhi̱ṣāyya̍ḥ | bhūt | de̱vaḥ | ā-de̍ve | jane̍ | jā̱ta-ve̍dāḥ ||2.004.01||

2.004.02a i̱maṁ vi̱dhanto̍ a̱pāṁ sa̱dhasthe̍ dvi̱tāda̍dhu̱r bhṛga̍vo vi̱kṣv ā̱3̱̍yoḥ |
2.004.02c e̱ṣa viśvā̍ny a̱bhy a̍stu̱ bhūmā̍ de̱vānā̍m a̱gnir a̍ra̱tir jī̱rāśva̍ḥ ||

i̱mam | vi̱dhanta̍ḥ | a̱pām | sa̱dha-sthe̍ | dvi̱tā | a̱da̱dhu̱ḥ | bhṛga̍vaḥ | vi̱kṣu | ā̱yoḥ |
e̱ṣaḥ | viśvā̍ni | a̱bhi | a̱stu̱ | bhūma̍ | de̱vānā̍m | a̱gniḥ | a̱ra̱tiḥ | jī̱ra-a̍śvaḥ ||2.004.02||

2.004.03a a̱gniṁ de̱vāso̱ mānu̍ṣīṣu vi̱kṣu pri̱yaṁ dhu̍ḥ kṣe̱ṣyanto̱ na mi̱tram |
2.004.03c sa dī̍dayad uśa̱tīr ūrmyā̱ ā da̱kṣāyyo̱ yo dāsva̍te̱ dama̱ ā ||

a̱gnim | de̱vāsa̍ḥ | mānu̍ṣīṣu | vi̱kṣu | pri̱yam | dhu̱ḥ | kṣe̱ṣyanta̍ḥ | na | mi̱tram |
saḥ | dī̱da̱ya̱t | u̱śa̱tīḥ | ūrmyā̍ḥ | ā | da̱kṣāyya̍ḥ | yaḥ | dāsva̍te | dame̍ | ā ||2.004.03||

2.004.04a a̱sya ra̱ṇvā svasye̍va pu̱ṣṭiḥ saṁdṛ̍ṣṭir asya hiyā̱nasya̱ dakṣo̍ḥ |
2.004.04c vi yo bhari̍bhra̱d oṣa̍dhīṣu ji̱hvām atyo̱ na rathyo̍ dodhavīti̱ vārā̍n ||

a̱sya | ra̱ṇvā | svasya̍-iva | pu̱ṣṭiḥ | sam-dṛ̍ṣṭiḥ | a̱sya̱ | hi̱yā̱nasya̍ | dhakṣo̍ḥ |
vi | yaḥ | bhari̍bhrat | oṣa̍dhīṣu | ji̱hvām | atya̍ḥ | na | rathya̍ḥ | do̱dha̱vī̱ti̱ | vārā̍n ||2.004.04||

2.004.05a ā yan me̱ abhva̍ṁ va̱nada̱ḥ pana̍nto̱śigbhyo̱ nāmi̍mīta̱ varṇa̍m |
2.004.05c sa ci̱treṇa̍ cikite̱ raṁsu̍ bhā̱sā ju̍ju̱rvām̐ yo muhu̱r ā yuvā̱ bhūt ||

ā | yat | me̱ | abhva̍m | va̱nada̍ḥ | pana̍nta | u̱śik-bhya̍ḥ | na | a̱mi̱mī̱ta̱ | varṇa̍m |
saḥ | ci̱treṇa̍ | ci̱ki̱te̱ | ram-su̍ | bhā̱sā | ju̱ju̱rvān | yaḥ | muhu̍ḥ | ā | yuvā̍ | bhūt ||2.004.05||

2.004.06a ā yo vanā̍ tātṛṣā̱ṇo na bhāti̱ vār ṇa pa̱thā rathye̍va svānīt |
2.004.06c kṛ̱ṣṇādhvā̱ tapū̍ ra̱ṇvaś ci̍keta̱ dyaur i̍va̱ smaya̍māno̱ nabho̍bhiḥ ||

ā | yaḥ | vanā̍ | ta̱tṛ̱ṣā̱ṇaḥ | na | bhāti̍ | vāḥ | na | pa̱thā | rathyā̍-iva | svā̱nī̱t |
kṛ̱ṣṇa-a̍dhvā | tapu̍ḥ | ra̱ṇvaḥ | ci̱ke̱ta̱ | dyauḥ-i̍va | smaya̍mānaḥ | nabha̍ḥ-bhiḥ ||2.004.06||

2.004.07a sa yo vy asthā̍d a̱bhi dakṣa̍d u̱rvīm pa̱śur naiti̍ sva̱yur ago̍pāḥ |
2.004.07c a̱gniḥ śo̱ciṣmā̍m̐ ata̱sāny u̱ṣṇan kṛ̱ṣṇavya̍thir asvadaya̱n na bhūma̍ ||

saḥ | yaḥ | vi | asthā̍t | a̱bhi | dhakṣa̍t | u̱rvīṁ | pa̱śuḥ | na | e̱ti̱ | sva̱-yuḥ | ago̍pāḥ |
a̱gniḥ | śo̱ciṣmā̍n | a̱ta̱sāni̍ | u̱ṣṇan | kṛ̱ṣṇa-vya̍thiḥ | a̱sva̱da̱ya̱t | na | bhūma̍ ||2.004.07||

2.004.08a nū te̱ pūrva̱syāva̍so̱ adhī̍tau tṛ̱tīye̍ vi̱dathe̱ manma̍ śaṁsi |
2.004.08c a̱sme a̍gne sa̱ṁyadvī̍ram bṛ̱hanta̍ṁ kṣu̱manta̱ṁ vāja̍ṁ svapa̱tyaṁ ra̱yiṁ dā̍ḥ ||

nu | te̱ | pūrva̍sya | ava̍saḥ | adhi̍-itau | tṛ̱tīye̍ | vi̱dathe̍ | manma̍ | śa̱ṁsi̱ |
a̱sme iti̍ | a̱gne̱ | sa̱ṁyat-vī̍ram | bṛ̱hanta̍m | kṣu̱-manta̍m | vāja̍m | su̱-a̱pa̱tyam | ra̱yim | dā̱ḥ ||2.004.08||

2.004.09a tvayā̱ yathā̍ gṛtsama̱dāso̍ agne̱ guhā̍ va̱nvanta̱ upa̍rām̐ a̱bhi ṣyuḥ |
2.004.09c su̱vīrā̍so abhimāti̱ṣāha̱ḥ smat sū̱ribhyo̍ gṛṇa̱te tad vayo̍ dhāḥ ||

tvayā̍ | yathā̍ | gṛ̱tsa̱-ma̱dāsa̍ḥ | a̱gne̱ | guhā̍ | va̱nvanta̍ḥ | upa̍rān | a̱bhi | syuriti̱ syuḥ |
su̱-vīrā̍saḥ | a̱bhi̱mā̱ti̱-saha̍ḥ | smat | sū̱ri-bhya̍ḥ | gṛ̱ṇa̱te | tat | vaya̍ḥ | dhā̱ḥ ||2.004.09||


2.005.01a hotā̍janiṣṭa̱ ceta̍naḥ pi̱tā pi̱tṛbhya̍ ū̱taye̍ |
2.005.01c pra̱yakṣa̱ñ jenya̱ṁ vasu̍ śa̱kema̍ vā̱jino̱ yama̍m ||

hotā̍ | a̱ja̱ni̱ṣṭa̱ | ceta̍naḥ | pi̱tā | pi̱tṛ-bhya̍ḥ | ū̱taye̍ |
pra̱-yakṣa̍n | jenya̍m | vasu̍ | śa̱kema̍ | vā̱jina̍ḥ | yama̍m ||2.005.01||

2.005.02a ā yasmi̍n sa̱pta ra̱śmaya̍s ta̱tā ya̱jñasya̍ ne̱tari̍ |
2.005.02c ma̱nu̱ṣvad daivya̍m aṣṭa̱mam potā̱ viśva̱ṁ tad i̍nvati ||

ā | yasmi̍n | sa̱pta | ra̱śmaya̍ḥ | ta̱tāḥ | ya̱jñasya̍ | ne̱tari̍ |
ma̱nu̱ṣvat | daivya̍m | a̱ṣṭa̱mam | potā̍ | viśva̍m | tat | i̱nva̱ti̱ ||2.005.02||

2.005.03a da̱dha̱nve vā̱ yad ī̱m anu̱ voca̱d brahmā̍ṇi̱ ver u̱ tat |
2.005.03c pari̱ viśvā̍ni̱ kāvyā̍ ne̱miś ca̱kram i̍vābhavat ||

da̱dha̱nve | vā̱ | yat | ī̱m | anu̍ | voca̍t | brahmā̍ṇi | veḥ | ū̱m̐ iti̍ | tat |
pari̍ | viśvā̍ni | kāvyā̍ | ne̱miḥ | ca̱kram-i̍va | a̱bha̱va̱t ||2.005.03||

2.005.04a sā̱kaṁ hi śuci̍nā̱ śuci̍ḥ praśā̱stā kratu̱nāja̍ni |
2.005.04c vi̱dvām̐ a̍sya vra̱tā dhru̱vā va̱yā i̱vānu̍ rohate ||

sā̱kam | hi | śuci̍nā̱ | śuci̍ḥ | pra̱-śā̱stā | kratu̍nā | aja̍ni |
vi̱dvān | a̱sya̱ | vra̱tā | dhru̱vā | va̱yāḥ-i̍va | anu̍ | ro̱ha̱te̱ ||2.005.04||

2.005.05a tā a̍sya̱ varṇa̍m ā̱yuvo̱ neṣṭu̍ḥ sacanta dhe̱nava̍ḥ |
2.005.05c ku̱vit ti̱sṛbhya̱ ā vara̱ṁ svasā̍ro̱ yā i̱daṁ ya̱yuḥ ||

tāḥ | a̱sya̱ | varṇa̍m | ā̱yuva̍ḥ | neṣṭu̍ḥ | sa̱ca̱nta̱ | dhe̱nava̍ḥ |
ku̱vit | ti̱sṛ-bhya̍ḥ | ā | vara̍m | svasā̍raḥ | yāḥ | i̱dam | ya̱yuḥ ||2.005.05||

2.005.06a yadī̍ mā̱tur upa̱ svasā̍ ghṛ̱tam bhara̱nty asthi̍ta |
2.005.06c tāsā̍m adhva̱ryur āga̍tau̱ yavo̍ vṛ̱ṣṭīva̍ modate ||

yadi̍ | mā̱tuḥ | upa̍ | svasā̍ | ghṛ̱tam | bhara̍ntī | asthi̍ta |
tāsā̍m | a̱dhva̱ryuḥ | ā-ga̍tau | yava̍ḥ | vṛ̱ṣṭī-i̍va | mo̱da̱te̱ ||2.005.06||

2.005.07a svaḥ svāya̱ dhāya̍se kṛṇu̱tām ṛ̱tvig ṛ̱tvija̍m |
2.005.07c stoma̍ṁ ya̱jñaṁ cād ara̍ṁ va̱nemā̍ rari̱mā va̱yam ||

svaḥ | svāya̍ | dhāya̍se | kṛ̱ṇu̱tām | ṛ̱tvik | ṛ̱tvija̍m |
stoma̍m | ya̱jñam | ca̱ | āt | ara̍m | va̱nema̍ | ra̱ri̱ma | va̱yam ||2.005.07||

2.005.08a yathā̍ vi̱dvām̐ ara̱ṁ kara̱d viśve̍bhyo yaja̱tebhya̍ḥ |
2.005.08c a̱yam a̍gne̱ tve api̱ yaṁ ya̱jñaṁ ca̍kṛ̱mā va̱yam ||

yathā̍ | vi̱dvān | ara̍m | kara̍t | viśve̍bhyaḥ | ya̱ja̱tebhya̍ḥ |
a̱yam | a̱gne̱ | tve iti̍ | api̍ | yam | ya̱jñam | ca̱kṛ̱ma | va̱yam ||2.005.08||


2.006.01a i̱mām me̍ agne sa̱midha̍m i̱mām u̍pa̱sada̍ṁ vaneḥ |
2.006.01c i̱mā u̱ ṣu śru̍dhī̱ gira̍ḥ ||

i̱mām | me̱ | a̱gne̱ | sa̱m-idha̍m | i̱mām | u̱pa̱-sada̍m | va̱ne̱riti̍ vaneḥ |
i̱māḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | śru̱dhi̱ | gira̍ḥ ||2.006.01||

2.006.02a a̱yā te̍ agne vidhe̱morjo̍ napā̱d aśva̍miṣṭe |
2.006.02c e̱nā sū̱ktena̍ sujāta ||

a̱yā | te̱ | a̱gne̱ | vi̱dhe̱ma̱ | ūrja̍ḥ | na̱pā̱t | aśva̍m-iṣṭe |
e̱nā | su̱-u̱ktena̍ | su̱-jā̱ta̱ ||2.006.02||

2.006.03a taṁ tvā̍ gī̱rbhir girva̍ṇasaṁ draviṇa̱syuṁ dra̍viṇodaḥ |
2.006.03c sa̱pa̱ryema̍ sapa̱ryava̍ḥ ||

tam | tvā̱ | gī̱ḥ-bhiḥ | girva̍ṇasam | dra̱vi̱ṇa̱syum | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-da̱ḥ |
sa̱pa̱ryema̍ | sa̱pa̱ryava̍ḥ ||2.006.03||

2.006.04a sa bo̍dhi sū̱rir ma̱ghavā̱ vasu̍pate̱ vasu̍dāvan |
2.006.04c yu̱yo̱dhy a1̱̍smad dveṣā̍ṁsi ||

saḥ | bo̱dhi̱ | sū̱riḥ | ma̱ghavā̍ | vasu̍-pate | vasu̍-dāvan |
yu̱yo̱dhi | a̱smat | dveṣā̍ṁsi ||2.006.04||

2.006.05a sa no̍ vṛ̱ṣṭiṁ di̱vas pari̱ sa no̱ vāja̍m ana̱rvāṇa̍m |
2.006.05c sa na̍ḥ saha̱sriṇī̱r iṣa̍ḥ ||

saḥ | na̱ḥ | vṛ̱ṣṭim | di̱vaḥ | pari̍ | saḥ | na̱ḥ | vāja̍m | a̱na̱rvāṇa̍m |
saḥ | na̱ḥ | sa̱ha̱sriṇī̍ḥ | iṣa̍ḥ ||2.006.05||

2.006.06a īḻā̍nāyāva̱syave̱ yavi̍ṣṭha dūta no gi̱rā |
2.006.06c yaji̍ṣṭha hota̱r ā ga̍hi ||

īḻā̍nāya | a̱va̱syave̍ | yavi̍ṣṭha | dū̱ta̱ | na̱ḥ | gi̱rā |
yaji̍ṣṭha | ho̱ta̱ḥ | ā | ga̱hi̱ ||2.006.06||

2.006.07a a̱ntar hy a̍gna̱ īya̍se vi̱dvāñ janmo̱bhayā̍ kave |
2.006.07c dū̱to janye̍va̱ mitrya̍ḥ ||

a̱ntaḥ | hi | a̱gne̱ | īya̍se | vi̱dvān | janma̍ | u̱bhayā̍ | ka̱ve̱ |
dū̱taḥ | janyā̍-iva | mitrya̍ḥ ||2.006.07||

2.006.08a sa vi̱dvām̐ ā ca̍ piprayo̱ yakṣi̍ cikitva ānu̱ṣak |
2.006.08c ā cā̱smin sa̍tsi ba̱rhiṣi̍ ||

saḥ | vi̱dvān | ā | ca̱ | pi̱pra̱ya̱ḥ | yakṣi̍ | ci̱ki̱tva̱ḥ | ā̱nu̱ṣak |
ā | ca̱ | a̱smin | sa̱tsi̱ | ba̱rhiṣi̍ ||2.006.08||


2.007.01a śreṣṭha̍ṁ yaviṣṭha bhāra̱tāgne̍ dyu̱manta̱m ā bha̍ra |
2.007.01c vaso̍ puru̱spṛha̍ṁ ra̱yim ||

śreṣṭha̍m | ya̱vi̱ṣṭha̱ | bhā̱ra̱ta̱ | agne̍ | dyu̱-manta̍m | ā | bha̱ra̱ |
vaso̱ iti̍ | pu̱ru̱-spṛha̍m | ra̱yim ||2.007.01||

2.007.02a mā no̱ arā̍tir īśata de̱vasya̱ martya̍sya ca |
2.007.02c parṣi̱ tasyā̍ u̱ta dvi̱ṣaḥ ||

mā | na̱ḥ | arā̍tiḥ | ī̱śa̱ta̱ | de̱vasya̍ | martya̍sya | ca̱ |
parṣi̍ | tasyā̍ḥ | u̱ta | dvi̱ṣaḥ ||2.007.02||

2.007.03a viśvā̍ u̱ta tvayā̍ va̱yaṁ dhārā̍ uda̱nyā̍ iva |
2.007.03c ati̍ gāhemahi̱ dviṣa̍ḥ ||

viśvā̍ḥ | u̱ta | tvayā̍ | va̱yam | dhārā̍ḥ | u̱da̱nyā̍ḥ-iva |
ati̍ | gā̱he̱ma̱hi̱ | dviṣa̍ḥ ||2.007.03||

2.007.04a śuci̍ḥ pāvaka̱ vandyo 'gne̍ bṛ̱had vi ro̍case |
2.007.04c tvaṁ ghṛ̱tebhi̱r āhu̍taḥ ||

śuci̍ḥ | pā̱va̱ka̱ | vandya̍ḥ | agne̍ | bṛ̱hat | vi | ro̱ca̱se̱ |
tvam | ghṛ̱tebhi̍ḥ | ā-hu̍taḥ ||2.007.04||

2.007.05a tvaṁ no̍ asi bhāra̱tāgne̍ va̱śābhi̍r u̱kṣabhi̍ḥ |
2.007.05c a̱ṣṭāpa̍dībhi̱r āhu̍taḥ ||

tvam | na̱ḥ | a̱si̱ | bhā̱ra̱ta̱ | agne̍ | va̱śābhi̍ḥ | u̱kṣa-bhi̍ḥ |
a̱ṣṭā-pa̍dībhiḥ | ā-hu̍taḥ ||2.007.05||

2.007.06a drva̍nnaḥ sa̱rpirā̍sutiḥ pra̱tno hotā̱ vare̍ṇyaḥ |
2.007.06c saha̍sas pu̱tro adbhu̍taḥ ||

dru-a̍nnaḥ | sa̱rpiḥ-ā̍sutiḥ | pra̱tnaḥ | hotā̍ | vare̍ṇyaḥ |
saha̍saḥ | pu̱traḥ | adbhu̍taḥ ||2.007.06||


2.008.01a vā̱ja̱yann i̍va̱ nū rathā̱n yogā̍m̐ a̱gner upa̍ stuhi |
2.008.01c ya̱śasta̍masya mī̱ḻhuṣa̍ḥ ||

vā̱ja̱yan-i̍va | nu | rathā̍n | yogā̍n | a̱gneḥ | upa̍ | stu̱hi̱ |
ya̱śaḥ-ta̍masya | mī̱ḻhuṣa̍ḥ ||2.008.01||

2.008.02a yaḥ su̍nī̱tho da̍dā̱śuṣe̍ 'ju̱ryo ja̱raya̍nn a̱rim |
2.008.02c cāru̍pratīka̱ āhu̍taḥ ||

yaḥ | su̱-nī̱thaḥ | da̱dā̱śuṣe̍ | a̱ju̱ryaḥ | ja̱raya̍n | a̱rim |
cāru̍-pratīkaḥ | ā-hu̍taḥ ||2.008.02||

2.008.03a ya u̍ śri̱yā dame̱ṣv ā do̱ṣoṣasi̍ praśa̱syate̍ |
2.008.03c yasya̍ vra̱taṁ na mīya̍te ||

yaḥ | ū̱m̐ iti̍ | śri̱yā | dame̍ṣu | ā | do̱ṣā | u̱ṣasi̍ | pra̱-śa̱syate̍ |
yasya̍ | vra̱tam | na | mīya̍te ||2.008.03||

2.008.04a ā yaḥ sva1̱̍r ṇa bhā̱nunā̍ ci̱tro vi̱bhāty a̱rciṣā̍ |
2.008.04c a̱ñjā̱no a̱jarai̍r a̱bhi ||

ā | yaḥ | sva̍ḥ | na | bhā̱nunā̍ | ci̱traḥ | vi̱-bhāti̍ | a̱rciṣā̍ |
a̱ñjā̱naḥ | a̱jarai̍ḥ | a̱bhi ||2.008.04||

2.008.05a atri̱m anu̍ sva̱rājya̍m a̱gnim u̱kthāni̍ vāvṛdhuḥ |
2.008.05c viśvā̱ adhi̱ śriyo̍ dadhe ||

atri̍m | anu̍ | sva̱-rājya̍m | a̱gnim | u̱kthāni̍ | va̱vṛ̱dhu̱ḥ |
viśvā̍ḥ | adhi̍ | śriya̍ḥ | da̱dhe̱ ||2.008.05||

2.008.06a a̱gner indra̍sya̱ soma̍sya de̱vānā̍m ū̱tibhi̍r va̱yam |
2.008.06c ari̍ṣyantaḥ sacemahy a̱bhi ṣyā̍ma pṛtanya̱taḥ ||

a̱gneḥ | indra̍sya | soma̍sya | de̱vānā̍m | ū̱ti-bhi̍ḥ | va̱yam |
ari̍ṣyantaḥ | sa̱ce̱ma̱hi̱ | a̱bhi | syā̱ma̱ | pṛ̱ta̱nya̱taḥ ||2.008.06||


2.009.01a ni hotā̍ hotṛ̱ṣada̍ne̱ vidā̍nas tve̱ṣo dī̍di̱vām̐ a̍sadat su̱dakṣa̍ḥ |
2.009.01c ada̍bdhavratapramati̱r vasi̍ṣṭhaḥ sahasrambha̱raḥ śuci̍jihvo a̱gniḥ ||

ni | hotā̍ | ho̱tṛ̱-sada̍ne | vidā̍naḥ | tve̱ṣaḥ | dī̱di̱-vān | a̱sa̱da̱t | su̱-dakṣa̍ḥ |
ada̍bdha-vratapramatiḥ | vasi̍ṣṭhaḥ | sa̱ha̱sra̱m-bha̱raḥ | śuci̍-jihvaḥ | a̱gniḥ ||2.009.01||

2.009.02a tvaṁ dū̱tas tvam u̍ naḥ para̱spās tvaṁ vasya̱ ā vṛ̍ṣabha praṇe̱tā |
2.009.02c agne̍ to̱kasya̍ na̱s tane̍ ta̱nūnā̱m apra̍yuccha̱n dīdya̍d bodhi go̱pāḥ ||

tvam | dū̱taḥ | tvam | ū̱m̐ iti̍ | na̱ḥ | pa̱ra̱ḥ-pāḥ | tvam | vasya̍ḥ | ā | vṛ̱ṣa̱bha̱ | pra̱-ne̱tā |
agne̍ | to̱kasya̍ | na̱ḥ | tane̍ | ta̱nūnā̍m | apra̍-yucchan | dīdya̍t | bo̱dhi̱ | go̱pāḥ ||2.009.02||

2.009.03a vi̱dhema̍ te para̱me janma̍nn agne vi̱dhema̱ stomai̱r ava̍re sa̱dhasthe̍ |
2.009.03c yasmā̱d yone̍r u̱dāri̍thā̱ yaje̱ tam pra tve ha̱vīṁṣi̍ juhure̱ sami̍ddhe ||

vi̱dhema̍ | te | pa̱ra̱me | janma̍n | a̱gne̱ | vi̱dhema̍ | stomai̍ḥ | ava̍re | sa̱dha-sthe̍ |
yasmā̍t | yone̍ḥ | u̱t-āri̍tha | yaje̍ | tam | pra | tve iti̍ | ha̱vīṁṣi̍ | ju̱hu̱re̱ | sam-i̍ddhe ||2.009.03||

2.009.04a agne̱ yaja̍sva ha̱viṣā̱ yajī̍yāñ chru̱ṣṭī de̱ṣṇam a̱bhi gṛ̍ṇīhi̱ rādha̍ḥ |
2.009.04c tvaṁ hy asi̍ rayi̱patī̍ rayī̱ṇāṁ tvaṁ śu̱krasya̱ vaca̍so ma̱notā̍ ||

agne̍ | yaja̍sva | ha̱viṣā̍ | yajī̍yān | śru̱ṣṭī | de̱ṣṇam | a̱bhi | gṛ̱ṇī̱hi̱ | rādha̍ḥ |
tvam | hi | asi̍ | ra̱yi̱-pati̍ḥ | ra̱yī̱ṇām | tvam | śu̱krasya̍ | vaca̍saḥ | ma̱notā̍ ||2.009.04||

2.009.05a u̱bhaya̍ṁ te̱ na kṣī̍yate vasa̱vya̍ṁ di̱ve-di̍ve̱ jāya̍mānasya dasma |
2.009.05c kṛ̱dhi kṣu̱manta̍ṁ jari̱tāra̍m agne kṛ̱dhi pati̍ṁ svapa̱tyasya̍ rā̱yaḥ ||

u̱bhaya̍m | te̱ | na | kṣī̱ya̱te̱ | va̱sa̱vya̍m | di̱ve-di̍ve̱ | jāya̍mānasya | da̱sma̱ |
kṛ̱dhi | kṣu̱-manta̍m | jari̱tāra̍m | a̱gne̱ | kṛ̱dhi | pati̍m | su̱-a̱pa̱tyasya̍ | rā̱yaḥ ||2.009.05||

2.009.06a sainānī̍kena suvi̱datro̍ a̱sme yaṣṭā̍ de̱vām̐ āya̍jiṣṭhaḥ sva̱sti |
2.009.06c ada̍bdho go̱pā u̱ta na̍ḥ para̱spā agne̍ dyu̱mad u̱ta re̱vad di̍dīhi ||

saḥ | e̱nā | anī̍kena | su̱-vi̱datra̍ḥ | a̱sme iti̍ | yaṣṭā̍ | de̱vān | ā-ya̍jiṣṭhaḥ | sva̱sti |
ada̍bdhaḥ | go̱pāḥ | u̱ta | na̱ḥ | pa̱ra̱ḥ-pāḥ | agne̍ | dyu̱-mat | u̱ta | re̱vat | di̱dī̱hi̱ ||2.009.06||


2.010.01a jo̱hūtro̍ a̱gniḥ pra̍tha̱maḥ pi̱teve̱ḻas pa̱de manu̍ṣā̱ yat sami̍ddhaḥ |
2.010.01c śriya̱ṁ vasā̍no a̱mṛto̱ vice̍tā marmṛ̱jenya̍ḥ śrava̱sya1̱̍ḥ sa vā̱jī ||

jo̱hūtra̍ḥ | a̱gniḥ | pra̱tha̱maḥ | pi̱tā-i̍va | i̱ḻaḥ | pa̱de | manu̍ṣā | yat | sam-i̍ddhaḥ |
śriya̍m | vasā̍naḥ | a̱mṛta̍ḥ | vi-ce̍tāḥ | ma̱rmṛ̱jenya̍ḥ | śra̱va̱sya̍ḥ | saḥ | vā̱jī ||2.010.01||

2.010.02a śrū̱yā a̱gniś ci̱trabhā̍nu̱r hava̍m me̱ viśvā̍bhir gī̱rbhir a̱mṛto̱ vice̍tāḥ |
2.010.02c śyā̱vā ratha̍ṁ vahato̱ rohi̍tā vo̱tāru̱ṣāha̍ cakre̱ vibhṛ̍traḥ ||

śru̱yāḥ | a̱gniḥ | ci̱tra-bhā̍nuḥ | hava̍m | me̱ | viśvā̍bhiḥ | gī̱ḥ-bhiḥ | a̱mṛta̍ḥ | vi-ce̍tāḥ |
śyā̱vā | ratha̍m | va̱ha̱ta̱ḥ | rohi̍tā | vā̱ | u̱ta | a̱ru̱ṣā | aha̍ | ca̱kre̱ | vi-bhṛ̍traḥ ||2.010.02||

2.010.03a u̱ttā̱nāyā̍m ajanaya̱n suṣū̍ta̱m bhuva̍d a̱gniḥ pu̍ru̱peśā̍su̱ garbha̍ḥ |
2.010.03c śiri̍ṇāyāṁ cid a̱ktunā̱ maho̍bhi̱r apa̍rīvṛto vasati̱ prace̍tāḥ ||

u̱ttā̱nāyā̍m | a̱ja̱na̱ya̱n | su-sū̍tam | bhuva̍t | a̱gniḥ | pu̱ru̱-peśā̍su | garbha̍ḥ |
śiri̍ṇāyām | ci̱t | a̱ktunā̍ | maha̍ḥ-bhiḥ | apa̍ri-vṛtaḥ | va̱sa̱ti̱ | pra-ce̍tāḥ ||2.010.03||

2.010.04a jigha̍rmy a̱gniṁ ha̱viṣā̍ ghṛ̱tena̍ pratikṣi̱yanta̱m bhuva̍nāni̱ viśvā̍ |
2.010.04c pṛ̱thuṁ ti̍ra̱ścā vaya̍sā bṛ̱hanta̱ṁ vyaci̍ṣṭha̱m annai̍ rabha̱saṁ dṛśā̍nam ||

jigha̍rmi | a̱gnim | ha̱viṣā̍ | ghṛ̱tena̍ | pra̱ti̱-kṣi̱yanta̍m | bhuva̍nāni | viśvā̍ |
pṛ̱thum | ti̱ra̱ścā | vaya̍sā | bṛ̱hanta̍m | vyaci̍ṣṭham | annai̍ḥ | ra̱bha̱sam | dṛśā̍nam ||2.010.04||

2.010.05a ā vi̱śvata̍ḥ pra̱tyañca̍ṁ jigharmy ara̱kṣasā̱ mana̍sā̱ taj ju̍ṣeta |
2.010.05c marya̍śrīḥ spṛha̱yadva̍rṇo a̱gnir nābhi̱mṛśe̍ ta̱nvā̱3̱̍ jarbhu̍rāṇaḥ ||

ā | vi̱śvata̍ḥ | pra̱tyañca̍m | ji̱gha̱rmi̱ | a̱ra̱kṣasā̍ | mana̍sā | tat | ju̱ṣe̱ta̱ |
marya̍-śrīḥ | spṛ̱ha̱yat-va̍rṇaḥ | a̱gniḥ | na | a̱bhi̱-mṛśe̍ | ta̱nvā̍ | jarbhu̍rāṇaḥ ||2.010.05||

2.010.06a jñe̱yā bhā̱gaṁ sa̍hasā̱no vare̍ṇa̱ tvādū̍tāso manu̱vad va̍dema |
2.010.06c anū̍nam a̱gniṁ ju̱hvā̍ vaca̱syā ma̍dhu̱pṛca̍ṁ dhana̱sā jo̍havīmi ||

jñe̱yāḥ | bhā̱gam | sa̱ha̱sā̱naḥ | vare̍ṇa | tvā-dū̍tāsaḥ | ma̱nu̱-vat | va̱de̱ma̱ |
anū̍nam | a̱gnim | ju̱hvā̍ | va̱ca̱syā | ma̱dhu̱-pṛca̍m | dha̱na̱-sāḥ | jo̱ha̱vī̱mi̱ ||2.010.06||


2.011.01a śru̱dhī hava̍m indra̱ mā ri̍ṣaṇya̱ḥ syāma̍ te dā̱vane̱ vasū̍nām |
2.011.01c i̱mā hi tvām ūrjo̍ va̱rdhaya̍nti vasū̱yava̱ḥ sindha̍vo̱ na kṣara̍ntaḥ ||

śru̱dhi | hava̍m | i̱ndra̱ | mā | ri̱ṣa̱ṇya̱ḥ | syāma̍ | te̱ | dā̱vane̍ | vasū̍nām |
i̱māḥ | hi | tvām | ūrja̍ḥ | va̱rdhaya̍nti | va̱su̱-yava̍ḥ | sindha̍vaḥ | na | kṣara̍ntaḥ ||2.011.01||

2.011.02a sṛ̱jo ma̱hīr i̍ndra̱ yā api̍nva̱ḥ pari̍ṣṭhitā̱ ahi̍nā śūra pū̱rvīḥ |
2.011.02c ama̍rtyaṁ cid dā̱sam manya̍māna̱m avā̍bhinad u̱kthair vā̍vṛdhā̱naḥ ||

sṛ̱jaḥ | ma̱hīḥ | i̱ndra̱ | yāḥ | api̍nvaḥ | pari̍-sthitāḥ | ahi̍nā | śū̱ra̱ | pū̱rvīḥ |
ama̍rtyam | ci̱t | dā̱sam | manya̍mānam | ava̍ | a̱bhi̱na̱t | u̱kthaiḥ | va̱vṛ̱dhā̱naḥ ||2.011.02||

2.011.03a u̱ktheṣv in nu śū̍ra̱ yeṣu̍ cā̱kan stome̍ṣv indra ru̱driye̍ṣu ca |
2.011.03c tubhyed e̱tā yāsu̍ mandasā̱naḥ pra vā̱yave̍ sisrate̱ na śu̱bhrāḥ ||

u̱ktheṣu̍ | it | nu | śū̱ra̱ | yeṣu̍ | cā̱kan | stome̍ṣu | i̱ndra̱ | ru̱driye̍ṣu | ca̱ |
tubhya̍ | it | e̱tāḥ | yāsu̍ | ma̱nda̱sā̱naḥ | pra | vā̱yave̍ | si̱sra̱te̱ | na | śu̱bhrāḥ ||2.011.03||

2.011.04a śu̱bhraṁ nu te̱ śuṣma̍ṁ va̱rdhaya̍ntaḥ śu̱bhraṁ vajra̍m bā̱hvor dadhā̍nāḥ |
2.011.04c śu̱bhras tvam i̍ndra vāvṛdhā̱no a̱sme dāsī̱r viśa̱ḥ sūrye̍ṇa sahyāḥ ||

śu̱bhram | nu | te̱ | śuṣma̍m | va̱rdhaya̍ntaḥ | śu̱bhram | vajra̍m | bā̱hvoḥ | dadhā̍nāḥ |
śu̱bhraḥ | tvam | i̱ndra̱ | va̱vṛ̱dhā̱naḥ | a̱sme iti̍ | dāsī̍ḥ | viśa̍ḥ | sūrye̍ṇa | sa̱hyā̱ḥ ||2.011.04||

2.011.05a guhā̍ hi̱taṁ guhya̍ṁ gū̱ḻham a̱psv apī̍vṛtam mā̱yina̍ṁ kṣi̱yanta̍m |
2.011.05c u̱to a̱po dyāṁ ta̍sta̱bhvāṁsa̱m aha̱nn ahi̍ṁ śūra vī̱rye̍ṇa ||

guhā̍ | hi̱tam | guhya̍m | gū̱ḻham | a̱psu | api̍-vṛtam | mā̱yina̍m | kṣi̱yanta̍m |
u̱to iti̍ | a̱paḥ | dyām | ta̱sta̱bhvāṁsa̍m | aha̍n | ahi̍m | śū̱ra̱ | vī̱rye̍ṇa ||2.011.05||

2.011.06a stavā̱ nu ta̍ indra pū̱rvyā ma̱hāny u̱ta sta̍vāma̱ nūta̍nā kṛ̱tāni̍ |
2.011.06c stavā̱ vajra̍m bā̱hvor u̱śanta̱ṁ stavā̱ harī̱ sūrya̍sya ke̱tū ||

stava̍ | nu | te̱ | i̱ndra̱ | pū̱rvyā | ma̱hāni̍ | u̱ta | sta̱vā̱ma̱ | nūta̍nā | kṛ̱tāni̍ |
stava̍ | vajra̍m | bā̱hvoḥ | u̱śanta̍m | stava̍ | harī̱ iti̍ | sūrya̍sya | ke̱tū iti̍ ||2.011.06||

2.011.07a harī̱ nu ta̍ indra vā̱jaya̍ntā ghṛta̱ścuta̍ṁ svā̱ram a̍svārṣṭām |
2.011.07c vi sa̍ma̱nā bhūmi̍r aprathi̱ṣṭāra̍ṁsta̱ parva̍taś cit sari̱ṣyan ||

harī̱ iti̍ | nu | te̱ | i̱ndra̱ | vā̱jaya̍ntā | ghṛ̱ta̱-ścuta̍m | svā̱ram | a̱svā̱rṣṭā̱m |
vi | sa̱ma̱nā | bhūmi̍ḥ | a̱pra̱thi̱ṣṭa | ara̍ṁsta | parva̍taḥ | ci̱t | sa̱ri̱ṣyan ||2.011.07||

2.011.08a ni parva̍taḥ sā̱dy apra̍yuccha̱n sam mā̱tṛbhi̍r vāvaśā̱no a̍krān |
2.011.08c dū̱re pā̱re vāṇī̍ṁ va̱rdhaya̍nta̱ indre̍ṣitāṁ dha̱mani̍m papratha̱n ni ||

ni | parva̍taḥ | sā̱di̱ | apra̍-yucchan | sam | mā̱tṛ-bhi̍ḥ | vā̱va̱śā̱naḥ | a̱krā̱n |
dū̱re | pā̱re | vāṇī̍m | va̱rdhaya̍ntaḥ | indra̍-iṣitām | dha̱mani̍m | pa̱pra̱tha̱n | ni ||2.011.08||

2.011.09a indro̍ ma̱hāṁ sindhu̍m ā̱śayā̍nam māyā̱vina̍ṁ vṛ̱tram a̍sphura̱n niḥ |
2.011.09c are̍jetā̱ṁ roda̍sī bhiyā̱ne kani̍kradato̱ vṛṣṇo̍ asya̱ vajrā̍t ||

indra̍ḥ | ma̱hām | sindhu̍m | ā̱-śayā̍nam | mā̱yā̱-vina̍m | vṛ̱tram | a̱sphu̱ra̱t | niḥ |
are̍jetām | roda̍sī̱ iti̍ | bhi̱yā̱ne iti̍ | kani̍kradataḥ | vṛṣṇa̍ḥ | a̱sya̱ | vajrā̍t ||2.011.09||

2.011.10a aro̍ravī̱d vṛṣṇo̍ asya̱ vajro 'mā̍nuṣa̱ṁ yan mānu̍ṣo ni̱jūrvā̍t |
2.011.10c ni mā̱yino̍ dāna̱vasya̍ mā̱yā apā̍dayat papi̱vān su̱tasya̍ ||

aro̍ravīt | vṛṣṇa̍ḥ | a̱sya̱ | vajra̍ḥ | amā̍nuṣam | yat | mānu̍ṣaḥ | ni̱-jūrvā̍t |
ni | mā̱yina̍ḥ | dā̱na̱vasya̍ | mā̱yāḥ | apā̍dayat | pa̱pi̱-vān | su̱tasya̍ ||2.011.10||

2.011.11a pibā̍-pi̱bed i̍ndra śūra̱ soma̱m manda̍ntu tvā ma̱ndina̍ḥ su̱tāsa̍ḥ |
2.011.11c pṛ̱ṇanta̍s te ku̱kṣī va̍rdhayantv i̱tthā su̱taḥ pau̱ra indra̍m āva ||

piba̍-piba | it | i̱ndra̱ | śū̱ra̱ | soma̍m | manda̍ntu | tvā | ma̱ndina̍ḥ | su̱tāsa̍ḥ |
pṛ̱ṇanta̍ḥ | te̱ | ku̱kṣī iti̍ | va̱rdha̱ya̱ntu̱ | i̱tthā | su̱taḥ | pau̱raḥ | indra̍m | ā̱va̱ ||2.011.11||

2.011.12a tve i̱ndrāpy a̍bhūma̱ viprā̱ dhiya̍ṁ vanema ṛta̱yā sapa̍ntaḥ |
2.011.12c a̱va̱syavo̍ dhīmahi̱ praśa̍stiṁ sa̱dyas te̍ rā̱yo dā̱vane̍ syāma ||

tve iti̍ | i̱ndra̱ | api̍ | a̱bhū̱ma̱ | viprā̍ḥ | dhiya̍m | va̱ne̱ma̱ | ṛ̱ta̱-yā | sapa̍ntaḥ |
a̱va̱syava̍ḥ | dhī̱ma̱hi̱ | pra-śa̍stim | sa̱dyaḥ | te̱ | rā̱yaḥ | dā̱vane̍ | syā̱ma̱ ||2.011.12||

2.011.13a syāma̱ te ta̍ indra̱ ye ta̍ ū̱tī a̍va̱syava̱ ūrja̍ṁ va̱rdhaya̍ntaḥ |
2.011.13c śu̱ṣminta̍ma̱ṁ yaṁ cā̱kanā̍ma devā̱sme ra̱yiṁ rā̍si vī̱rava̍ntam ||

syāma̍ | te | te̱ | i̱ndra̱ | ye | te̱ | ū̱tī | a̱va̱syava̍ḥ | ūrja̍m | va̱rdhaya̍ntaḥ |
śu̱ṣmin-ta̍mam | yam | cā̱kanā̍ma | de̱va̱ | a̱sme iti̍ | ra̱yim | rā̱si̱ | vī̱ra-va̍ntam ||2.011.13||

2.011.14a rāsi̱ kṣaya̱ṁ rāsi̍ mi̱tram a̱sme rāsi̱ śardha̍ indra̱ māru̍taṁ naḥ |
2.011.14c sa̱joṣa̍so̱ ye ca̍ mandasā̱nāḥ pra vā̱yava̍ḥ pā̱nty agra̍ṇītim ||

rāsi̍ | kṣaya̍m | rāsi̍ | mi̱tram | a̱sme iti̍ | rāsi̍ | śardha̍ḥ | i̱ndra̱ | māru̍tam | na̱ḥ |
sa̱-joṣa̍saḥ | ye | ca̱ | ma̱nda̱sā̱nāḥ | pra | vā̱yava̍ḥ | pā̱nti̱ | agra̍-nītim ||2.011.14||

2.011.15a vyantv in nu yeṣu̍ mandasā̱nas tṛ̱pat soma̍m pāhi dra̱hyad i̍ndra |
2.011.15c a̱smān su pṛ̱tsv ā ta̍ru̱trāva̍rdhayo̱ dyām bṛ̱hadbhi̍r a̱rkaiḥ ||

vyantu̍ | it | nu | yeṣu̍ | ma̱nda̱sā̱naḥ | tṛ̱pat | soma̍m | pā̱hi̱ | dra̱hyat | i̱ndra̱ |
a̱smān | su | pṛ̱t-su | ā | ta̱ru̱tra̱ | ava̍rdhayaḥ | dyām | bṛ̱hat-bhi̍ḥ | a̱rkaiḥ ||2.011.15||

2.011.16a bṛ̱hanta̱ in nu ye te̍ tarutro̱kthebhi̍r vā su̱mnam ā̱vivā̍sān |
2.011.16c stṛ̱ṇā̱nāso̍ ba̱rhiḥ pa̱styā̍va̱t tvotā̱ id i̍ndra̱ vāja̍m agman ||

bṛ̱hanta̍ḥ | it | nu | ye | te̱ | ta̱ru̱tra̱ | u̱kthebhi̍ḥ | vā̱ | su̱mnam | ā̱-vivā̍sān |
stṛ̱ṇā̱nāsa̍ḥ | ba̱rhiḥ | pa̱stya̍-vat | tvā-ū̍tāḥ | it | i̱ndra̱ | vāja̍m | a̱gma̱n ||2.011.16||

2.011.17a u̱greṣv in nu śū̍ra mandasā̱nas trika̍drukeṣu pāhi̱ soma̍m indra |
2.011.17c pra̱dodhu̍va̱c chmaśru̍ṣu prīṇā̱no yā̱hi hari̍bhyāṁ su̱tasya̍ pī̱tim ||

u̱greṣu̍ | it | nu | śū̱ra̱ | ma̱nda̱sā̱naḥ | tri-ka̍drukeṣu | pā̱hi̱ | soma̍m | i̱ndra̱ |
pra̱-dodhu̍vat | śmaśru̍ṣu | prī̱ṇā̱naḥ | yā̱hi | hari̍-bhyām | su̱tasya̍ | pī̱tim ||2.011.17||

2.011.18a dhi̱ṣvā śava̍ḥ śūra̱ yena̍ vṛ̱tram a̱vābhi̍na̱d dānu̍m aurṇavā̱bham |
2.011.18c apā̍vṛṇo̱r jyoti̱r āryā̍ya̱ ni sa̍vya̱taḥ sā̍di̱ dasyu̍r indra ||

dhi̱ṣva | śava̍ḥ | śū̱ra̱ | yena̍ | vṛ̱tram | a̱va̱-abhi̍nat | dānu̍m | au̱rṇa̱-vā̱bham |
apa̍ | a̱vṛ̱ṇo̱ḥ | jyoti̍ḥ | āryā̍ya | ni | sa̱vya̱taḥ | sā̱di̱ | dasyu̍ḥ | i̱ndra̱ ||2.011.18||

2.011.19a sane̍ma̱ ye ta̍ ū̱tibhi̱s tara̍nto̱ viśvā̱ḥ spṛdha̱ ārye̍ṇa̱ dasyū̍n |
2.011.19c a̱smabhya̱ṁ tat tvā̱ṣṭraṁ vi̱śvarū̍pa̱m ara̍ndhayaḥ sā̱khyasya̍ tri̱tāya̍ ||

sane̍ma | ye | te̱ | ū̱ti-bhi̍ḥ | tara̍ntaḥ | viśvā̍ḥ | spṛdha̍ḥ | ārye̍ṇa | dasyū̍n |
a̱smabhya̍m | tat | tvā̱ṣṭram | vi̱śva-rū̍pam | ara̍ndhayaḥ | sā̱khyasya̍ | tri̱tāya̍ ||2.011.19||

2.011.20a a̱sya su̍vā̱nasya̍ ma̱ndina̍s tri̱tasya̱ ny arbu̍daṁ vāvṛdhā̱no a̍staḥ |
2.011.20c ava̍rtaya̱t sūryo̱ na ca̱kram bhi̱nad va̱lam indro̱ aṅgi̍rasvān ||

a̱sya | su̱vā̱nasya̍ | ma̱ndina̍ḥ | tri̱tasya̍ | ni | arbu̍dam | va̱vṛ̱dhā̱naḥ | a̱sta̱ritya̍staḥ |
ava̍rtayat | sūrya̍ḥ | na | ca̱kram | bhi̱nat | va̱lam | indra̍ḥ | aṅgi̍rasvān ||2.011.20||

2.011.21a nū̱naṁ sā te̱ prati̱ vara̍ṁ jari̱tre du̍hī̱yad i̍ndra̱ dakṣi̍ṇā ma̱ghonī̍ |
2.011.21c śikṣā̍ sto̱tṛbhyo̱ māti̍ dha̱g bhago̍ no bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

nū̱nam | sā | te̱ | prati̍ | vara̍m | jari̱tre | du̱hī̱yat | i̱ndra̱ | dakṣi̍ṇā | ma̱ghonī̍ |
śikṣa̍ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | mā | ati̍ | dha̱k | bhaga̍ḥ | na̱ḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.011.21||


2.012.01a yo jā̱ta e̱va pra̍tha̱mo mana̍svān de̱vo de̱vān kratu̍nā pa̱ryabhū̍ṣat |
2.012.01c yasya̱ śuṣmā̱d roda̍sī̱ abhya̍setāṁ nṛ̱mṇasya̍ ma̱hnā sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yaḥ | jā̱taḥ | e̱va | pra̱tha̱maḥ | mana̍svān | de̱vaḥ | de̱vān | kratu̍nā | pa̱ri̱-abhū̍ṣat |
yasya̍ | śuṣmā̍t | roda̍sī̱ iti̍ | abhya̍setām | nṛ̱mṇasya̍ | ma̱hnā | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.012.01||

2.012.02a yaḥ pṛ̍thi̱vīṁ vyatha̍mānā̱m adṛ̍ṁha̱d yaḥ parva̍tā̱n praku̍pitā̱m̐ ara̍mṇāt |
2.012.02c yo a̱ntari̍kṣaṁ vima̱me varī̍yo̱ yo dyām asta̍bhnā̱t sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yaḥ | pṛ̱thi̱vīm | vyatha̍mānām | adṛ̍ṁhat | yaḥ | parva̍tān | pra-ku̍pitān | ara̍mṇāt |
yaḥ | a̱ntari̍kṣam | vi̱-ma̱me | varī̍yaḥ | yaḥ | dyām | asta̍bhnāt | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.012.02||

2.012.03a yo ha̱tvāhi̱m ari̍ṇāt sa̱pta sindhū̱n yo gā u̱dāja̍d apa̱dhā va̱lasya̍ |
2.012.03c yo aśma̍nor a̱ntar a̱gniṁ ja̱jāna̍ sa̱ṁvṛk sa̱matsu̱ sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yaḥ | ha̱tvā | ahi̍m | ari̍ṇāt | sa̱pta | sindhū̍n | yaḥ | gāḥ | u̱t-āja̍t | a̱pa̱-dhā | va̱lasya̍ |
yaḥ | aśma̍noḥ | a̱ntaḥ | a̱gnim | ja̱jāna̍ | sa̱m-vṛk | sa̱mat-su̍ | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.012.03||

2.012.04a yene̱mā viśvā̱ cyava̍nā kṛ̱tāni̱ yo dāsa̱ṁ varṇa̱m adha̍ra̱ṁ guhāka̍ḥ |
2.012.04c śva̱ghnīva̱ yo ji̍gī̱vām̐l la̱kṣam āda̍d a̱ryaḥ pu̱ṣṭāni̱ sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yena̍ | i̱mā | viśvā̍ | cyava̍nā | kṛ̱tāni̍ | yaḥ | dāsa̍m | varṇa̍m | adha̍ram | guhā̍ | aka̱rityaka̍ḥ |
śva̱ghnī-i̍va | yaḥ | ji̱gī̱vān | la̱kṣam | āda̍t | a̱ryaḥ | pu̱ṣṭāni̍ | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.012.04||

2.012.05a yaṁ smā̍ pṛ̱cchanti̱ kuha̱ seti̍ gho̱ram u̱tem ā̍hu̱r naiṣo a̱stīty e̍nam |
2.012.05c so a̱ryaḥ pu̱ṣṭīr vija̍ i̱vā mi̍nāti̱ śrad a̍smai dhatta̱ sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yam | sma̱ | pṛ̱cchanti̍ | kuha̍ | saḥ | iti̍ | gho̱ram | u̱ta | ī̱m | ā̱hu̱ḥ | na | e̱ṣaḥ | a̱sti̱ | iti̍ | e̱na̱m |
saḥ | a̱ryaḥ | pu̱ṣṭīḥ | vija̍ḥ-iva | ā | mi̱nā̱ti̱ | śrat | a̱smai̱ | dha̱tta̱ | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.012.05||

2.012.06a yo ra̱dhrasya̍ codi̱tā yaḥ kṛ̱śasya̱ yo bra̱hmaṇo̱ nādha̍mānasya kī̱reḥ |
2.012.06c yu̱ktagrā̍vṇo̱ yo 'vi̱tā su̍śi̱praḥ su̱taso̍masya̱ sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yaḥ | ra̱dhrasya̍ | co̱di̱tā | yaḥ | kṛ̱śasya̍ | yaḥ | bra̱hmaṇa̍ḥ | nādha̍mānasya | kī̱reḥ |
yu̱kta-grā̍vṇaḥ | yaḥ | a̱vi̱tā | su̱-śi̱praḥ | su̱ta-so̍masya | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.012.06||

2.012.07a yasyāśvā̍saḥ pra̱diśi̱ yasya̱ gāvo̱ yasya̱ grāmā̱ yasya̱ viśve̱ rathā̍saḥ |
2.012.07c yaḥ sūrya̱ṁ ya u̱ṣasa̍ṁ ja̱jāna̱ yo a̱pāṁ ne̱tā sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yasya̍ | aśvā̍saḥ | pra̱-diśi̍ | yasya̍ | gāva̍ḥ | yasya̍ | grāmā̍ḥ | yasya̍ | viśve̍ | rathā̍saḥ |
yaḥ | sūrya̍m | yaḥ | u̱ṣasa̍m | ja̱jāna̍ | yaḥ | a̱pām | ne̱tā | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.012.07||

2.012.08a yaṁ kranda̍sī saṁya̱tī vi̱hvaye̍te̱ pare 'va̍ra u̱bhayā̍ a̱mitrā̍ḥ |
2.012.08c sa̱mā̱naṁ ci̱d ratha̍m ātasthi̱vāṁsā̱ nānā̍ havete̱ sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yam | kranda̍sī̱ iti̍ | sa̱ṁya̱tī iti̍ sa̱m-ya̱tī | vi̱hvaye̍te̱ iti̍ vi̱-hvaye̍te | pare̍ | ava̍re | u̱bhayā̍ḥ | a̱mitrā̍ḥ |
sa̱mā̱nam | ci̱t | ratha̍m | ā̱ta̱sthi̱-vāṁsā̍ | nānā̍ | ha̱ve̱te̱ iti̍ | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.012.08||

2.012.09a yasmā̱n na ṛ̱te vi̱jaya̍nte̱ janā̍so̱ yaṁ yudhya̍mānā̱ ava̍se̱ hava̍nte |
2.012.09c yo viśva̍sya prati̱māna̍m ba̱bhūva̱ yo a̍cyuta̱cyut sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yasmā̍t | na | ṛ̱te | vi̱-jaya̍nte | janā̍saḥ | yam | yudhya̍mānāḥ | ava̍se | hava̍nte |
yaḥ | viśva̍sya | pra̱ti̱-māna̍m | ba̱bhūva̍ | yaḥ | a̱cyu̱ta̱-cyut | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.012.09||

2.012.10a yaḥ śaśva̍to̱ mahy eno̱ dadhā̍nā̱n ama̍nyamānā̱ñ charvā̍ ja̱ghāna̍ |
2.012.10c yaḥ śardha̍te̱ nānu̱dadā̍ti śṛ̱dhyāṁ yo dasyo̍r ha̱ntā sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yaḥ | śaśva̍taḥ | mahi̍ | ena̍ḥ | dadhā̍nān | ama̍nyamānān | śarvā̍ | ja̱ghāna̍ |
yaḥ | śardha̍te | na | a̱nu̱-dadā̍ti | śṛ̱dhyām | yaḥ | dasyo̍ḥ | ha̱ntā | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.012.10||

2.012.11a yaḥ śamba̍ra̱m parva̍teṣu kṣi̱yanta̍ṁ catvāri̱ṁśyāṁ śa̱rady a̱nvavi̍ndat |
2.012.11c o̱jā̱yamā̍na̱ṁ yo ahi̍ṁ ja̱ghāna̱ dānu̱ṁ śayā̍na̱ṁ sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yaḥ | śamba̍ram | parva̍teṣu | kṣi̱yanta̍m | ca̱tvā̱ri̱ṁśyām | śa̱radi̍ | a̱nu̱-avi̍ndat |
o̱jā̱yamā̍nam | yaḥ | ahi̍m | ja̱ghāna̍ | dānu̍m | śayā̍nam | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.012.11||

2.012.12a yaḥ sa̱ptara̍śmir vṛṣa̱bhas tuvi̍ṣmān a̱vāsṛ̍ja̱t sarta̍ve sa̱pta sindhū̍n |
2.012.12c yo rau̍hi̱ṇam asphu̍ra̱d vajra̍bāhu̱r dyām ā̱roha̍nta̱ṁ sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yaḥ | sa̱pta-ra̍śmiḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | tuvi̍ṣmān | a̱va̱-asṛ̍jat | sarta̍ve | sa̱pta | sindhū̍n |
yaḥ | rau̱hi̱ṇam | asphu̍rat | vajra̍-bāhuḥ | dyām | ā̱-roha̍ntam | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.012.12||

2.012.13a dyāvā̍ cid asmai pṛthi̱vī na̍mete̱ śuṣmā̍c cid asya̱ parva̍tā bhayante |
2.012.13c yaḥ so̍ma̱pā ni̍ci̱to vajra̍bāhu̱r yo vajra̍hasta̱ḥ sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

dyāvā̍ | ci̱t | a̱smai̱ | pṛ̱thi̱vī iti̍ | na̱me̱te̱ iti̍ | śuṣmā̍t | ci̱t | a̱sya̱ | parva̍tāḥ | bha̱ya̱nte̱ |
yaḥ | so̱ma̱-pāḥ | ni̱-ci̱taḥ | vajra̍-bāhuḥ | yaḥ | vajra̍-hastaḥ | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.012.13||

2.012.14a yaḥ su̱nvanta̱m ava̍ti̱ yaḥ paca̍nta̱ṁ yaḥ śaṁsa̍nta̱ṁ yaḥ śa̍śamā̱nam ū̱tī |
2.012.14c yasya̱ brahma̱ vardha̍na̱ṁ yasya̱ somo̱ yasye̱daṁ rādha̱ḥ sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yaḥ | su̱nvanta̍m | ava̍ti | yaḥ | paca̍ntam | yaḥ | śaṁsa̍ntam | yaḥ | śa̱śa̱mā̱nam | ū̱tī |
yasya̍ | brahma̍ | vardha̍nam | yasya̍ | soma̍ḥ | yasya̍ | i̱dam | rādha̍ḥ | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.012.14||

2.012.15a yaḥ su̍nva̱te paca̍te du̱dhra ā ci̱d vāja̱ṁ darda̍rṣi̱ sa kilā̍si sa̱tyaḥ |
2.012.15c va̱yaṁ ta̍ indra vi̱śvaha̍ pri̱yāsa̍ḥ su̱vīrā̍so vi̱datha̱m ā va̍dema ||

yaḥ | su̱nva̱te | paca̍te | du̱dhraḥ | ā | ci̱t | vāja̍m | darda̍rṣi | saḥ | kila̍ | a̱si̱ | sa̱tyaḥ |
va̱yam | te̱ | i̱ndra̱ | vi̱śvaha̍ | pri̱yāsa̍ḥ | su̱-vīrā̍saḥ | vi̱datha̍m | ā | va̱de̱ma̱ ||2.012.15||


2.013.01a ṛ̱tur jani̍trī̱ tasyā̍ a̱pas pari̍ ma̱kṣū jā̱ta āvi̍śa̱d yāsu̱ vardha̍te |
2.013.01c tad ā̍ha̱nā a̍bhavat pi̱pyuṣī̱ payo̱ 'ṁśoḥ pī̱yūṣa̍m pratha̱maṁ tad u̱kthya̍m ||

ṛ̱tuḥ | jani̍trī | tasyā̍ḥ | a̱paḥ | pari̍ | ma̱kṣu | jā̱taḥ | ā | a̱vi̱śa̱t | yāsu̍ | vardha̍te |
tat | ā̱ha̱nāḥ | a̱bha̱va̱t | pi̱pyuṣī̍ | paya̍ḥ | a̱ṁśoḥ | pī̱yūṣa̍m | pra̱tha̱mam | tat | u̱kthya̍m ||2.013.01||

2.013.02a sa̱dhrīm ā ya̍nti̱ pari̱ bibhra̍tī̱ḥ payo̍ vi̱śvapsnyā̍ya̱ pra bha̍ranta̱ bhoja̍nam |
2.013.02c sa̱mā̱no adhvā̍ pra̱vatā̍m anu̱ṣyade̱ yas tākṛ̍ṇoḥ pratha̱maṁ sāsy u̱kthya̍ḥ ||

sa̱dhrī | ī̱m | ā | ya̱nti̱ | pari̍ | bibhra̍tīḥ | paya̍ḥ | vi̱śva-psnyā̍ya | pra | bha̱ra̱nta̱ | bhoja̍nam |
sa̱mā̱naḥ | adhvā̍ | pra̱-vatā̍m | a̱nu̱-syade̍ | yaḥ | tā | akṛ̍ṇoḥ | pra̱tha̱mam | saḥ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.013.02||

2.013.03a anv eko̍ vadati̱ yad dadā̍ti̱ tad rū̱pā mi̱nan tada̍pā̱ eka̍ īyate |
2.013.03c viśvā̱ eka̍sya vi̱nuda̍s titikṣate̱ yas tākṛ̍ṇoḥ pratha̱maṁ sāsy u̱kthya̍ḥ ||

anu̍ | eka̍ḥ | va̱da̱ti̱ | yat | dadā̍ti | tat | rū̱pā | mi̱nan | tat-a̍pāḥ | eka̍ḥ | ī̱ya̱te̱ |
viśvā̍ḥ | eka̍sya | vi̱-nuda̍ḥ | ti̱ti̱kṣa̱te̱ | yaḥ | tā | akṛ̍ṇoḥ | pra̱tha̱mam | saḥ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.013.03||

2.013.04a pra̱jābhya̍ḥ pu̱ṣṭiṁ vi̱bhaja̍nta āsate ra̱yim i̍va pṛ̱ṣṭham pra̱bhava̍ntam āya̱te |
2.013.04c asi̍nva̱n daṁṣṭrai̍ḥ pi̱tur a̍tti̱ bhoja̍na̱ṁ yas tākṛ̍ṇoḥ pratha̱maṁ sāsy u̱kthya̍ḥ ||

pra̱-jābhya̍ḥ | pu̱ṣṭim | vi̱-bhaja̍ntaḥ | ā̱sa̱te̱ | ra̱yim-i̍va | pṛ̱ṣṭham | pra̱-bhava̍ntam | ā̱-ya̱te |
asi̍nvan | daṁṣṭrai̍ḥ | pi̱tuḥ | a̱tti̱ | bhoja̍nam | yaḥ | tā | akṛ̍ṇoḥ | pra̱tha̱mam | saḥ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.013.04||

2.013.05a adhā̍kṛṇoḥ pṛthi̱vīṁ sa̱ṁdṛśe̍ di̱ve yo dhau̍tī̱nām a̍hiha̱nn āri̍ṇak pa̱thaḥ |
2.013.05c taṁ tvā̱ stome̍bhir u̱dabhi̱r na vā̱jina̍ṁ de̱vaṁ de̱vā a̍jana̱n sāsy u̱kthya̍ḥ ||

adha̍ | a̱kṛ̱ṇo̱ḥ | pṛ̱thi̱vīm | sa̱m-dṛśe̍ | di̱ve | yaḥ | dhau̱tī̱nām | a̱hi̱-ha̱n | ari̍ṇak | pa̱thaḥ |
tam | tvā̱ | stome̍bhiḥ | u̱da-bhi̍ḥ | na | vā̱jina̍m | de̱vam | de̱vāḥ | a̱ja̱na̱n | saḥ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.013.05||

2.013.06a yo bhoja̍naṁ ca̱ daya̍se ca̱ vardha̍nam ā̱rdrād ā śuṣka̱m madhu̍mad du̱dohi̍tha |
2.013.06c sa śe̍va̱dhiṁ ni da̍dhiṣe vi̱vasva̍ti̱ viśva̱syaika̍ īśiṣe̱ sāsy u̱kthya̍ḥ ||

yaḥ | bhoja̍nam | ca̱ | daya̍se | ca̱ | vardha̍nam | ā̱rdrāt | ā | śuṣka̍m | madhu̍-mat | du̱dohi̍tha |
saḥ | śe̱va̱dhim | ni | da̱dhi̱ṣe̱ | vi̱vasva̍ti | viśva̍sya | eka̍ḥ | ī̱śi̱ṣe̱ | saḥ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.013.06||

2.013.07a yaḥ pu̱ṣpiṇī̍ś ca pra̱sva̍ś ca̱ dharma̱ṇādhi̱ dāne̱ vy a1̱̍vanī̱r adhā̍rayaḥ |
2.013.07c yaś cāsa̍mā̱ aja̍no di̱dyuto̍ di̱va u̱rur ū̱rvām̐ a̱bhita̱ḥ sāsy u̱kthya̍ḥ ||

yaḥ | pu̱ṣpiṇī̍ḥ | ca̱ | pra̱-sva̍ḥ | ca̱ | dharma̍ṇā | adhi̍ | dāne̍ | vi | a̱vanī̍ḥ | adhā̍rayaḥ |
yaḥ | ca̱ | asa̍māḥ | aja̍naḥ | di̱dyuta̍ḥ | di̱vaḥ | u̱ruḥ | ū̱rvān | a̱bhita̍ḥ | saḥ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.013.07||

2.013.08a yo nā̍rma̱raṁ sa̱hava̍su̱ṁ niha̍ntave pṛ̱kṣāya̍ ca dā̱save̍śāya̱ cāva̍haḥ |
2.013.08c ū̱rjaya̍ntyā̱ apa̍riviṣṭam ā̱sya̍m u̱taivādya pu̍rukṛ̱t sāsy u̱kthya̍ḥ ||

yaḥ | nā̱rma̱ram | sa̱ha-va̍sum | ni-ha̍ntave | pṛ̱kṣāya̍ | ca̱ | dā̱sa-ve̍śāya̱ | ca̱ | ava̍haḥ |
ū̱rjaya̍ntyāḥ | apa̍ri-viṣṭam | ā̱sya̍m | u̱ta | e̱va | a̱dya | pu̱ru̱-kṛ̱t | saḥ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.013.08||

2.013.09a śa̱taṁ vā̱ yasya̱ daśa̍ sā̱kam ādya̱ eka̍sya śru̱ṣṭau yad dha̍ co̱dam āvi̍tha |
2.013.09c a̱ra̱jjau dasyū̱n sam u̍nab da̱bhīta̍ye suprā̱vyo̍ abhava̱ḥ sāsy u̱kthya̍ḥ ||

śa̱tam | vā̱ | yasya̍ | daśa̍ | sā̱kam | ā | adya̍ḥ | eka̍sya | śru̱ṣṭau | yat | ha̱ | co̱dam | āvi̍tha |
a̱ra̱jjau | dasyū̍n | sam | u̱na̱p | da̱bhīta̍ye | su̱pra̱-a̱vya̍ḥ | a̱bha̱va̱ḥ | saḥ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.013.09||

2.013.10a viśved anu̍ rodha̱nā a̍sya̱ pauṁsya̍ṁ da̱dur a̍smai dadhi̱re kṛ̱tnave̱ dhana̍m |
2.013.10c ṣaḻ a̍stabhnā vi̱ṣṭira̱ḥ pañca̍ sa̱ṁdṛśa̱ḥ pari̍ pa̱ro a̍bhava̱ḥ sāsy u̱kthya̍ḥ ||

viśvā̍ | it | anu̍ | ro̱dha̱nāḥ | a̱sya̱ | pauṁsya̍m | da̱duḥ | a̱smai̱ | da̱dhi̱re | kṛ̱tnave̍ | dhana̍m |
ṣaṭ | a̱sta̱bhnā̱ḥ | vi̱-stira̍ḥ | pañca̍ | sa̱m-dṛśa̍ḥ | pari̍ | pa̱raḥ | a̱bha̱va̱ḥ | saḥ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.013.10||

2.013.11a su̱pra̱vā̱ca̱naṁ tava̍ vīra vī̱rya1̱̍ṁ yad eke̍na̱ kratu̍nā vi̱ndase̱ vasu̍ |
2.013.11c jā̱tūṣṭhi̍rasya̱ pra vaya̱ḥ saha̍svato̱ yā ca̱kartha̱ sendra̱ viśvā̍sy u̱kthya̍ḥ ||

su̱-pra̱vā̱ca̱nam | tava̍ | vī̱ra̱ | vī̱rya̍m | yat | eke̍na | kratu̍nā | vi̱ndase̍ | vasu̍ |
jā̱tū-sthi̍rasya | pra | vaya̍ḥ | saha̍svataḥ | yā | ca̱kartha̍ | saḥ | i̱ndra̱ | viśvā̍ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.013.11||

2.013.12a ara̍maya̱ḥ sara̍pasa̱s tarā̍ya̱ kaṁ tu̱rvīta̍ye ca va̱yyā̍ya ca sru̱tim |
2.013.12c nī̱cā santa̱m ud a̍nayaḥ parā̱vṛja̱m prāndhaṁ śro̱ṇaṁ śra̱vaya̱n sāsy u̱kthya̍ḥ ||

ara̍mayaḥ | sara̍-apasaḥ | tarā̍ya | kam | tu̱rvīta̍ye | ca̱ | va̱yyā̍ya | ca̱ | sru̱tim |
nī̱cā | santa̍m | ut | a̱na̱ya̱ḥ | pa̱rā̱-vṛja̍m | pra | a̱ndham | śro̱ṇam | śra̱vaya̍n | saḥ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.013.12||

2.013.13a a̱smabhya̱ṁ tad va̍so dā̱nāya̱ rādha̱ḥ sam a̍rthayasva ba̱hu te̍ vasa̱vya̍m |
2.013.13c indra̱ yac ci̱traṁ śra̍va̱syā anu̱ dyūn bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

a̱smabhya̍m | tat | va̱so̱ iti̍ | dā̱nāya̍ | rādha̍ḥ | sam | a̱rtha̱ya̱sva̱ | ba̱hu | te̱ | va̱sa̱vya̍m |
indra̍ | yat | ci̱tram | śra̱va̱syāḥ | anu̍ | dyūn | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.013.13||


2.014.01a adhva̍ryavo̱ bhara̱tendrā̍ya̱ soma̱m āma̍trebhiḥ siñcatā̱ madya̱m andha̍ḥ |
2.014.01c kā̱mī hi vī̱raḥ sada̍m asya pī̱tiṁ ju̱hota̱ vṛṣṇe̱ tad id e̱ṣa va̍ṣṭi ||

adhva̍ryavaḥ | bhara̍ta | indrā̍ya | soma̍m | ā | ama̍trebhiḥ | si̱ñca̱ta̱ | madya̍m | andha̍ḥ |
kā̱mī | hi | vī̱raḥ | sada̍m | a̱sya̱ | pī̱tim | ju̱hota̍ | vṛṣṇe̍ | tat | it | e̱ṣaḥ | va̱ṣṭi̱ ||2.014.01||

2.014.02a adhva̍ryavo̱ yo a̱po va̍vri̱vāṁsa̍ṁ vṛ̱traṁ ja̱ghānā̱śanye̍va vṛ̱kṣam |
2.014.02c tasmā̍ e̱tam bha̍rata tadva̱śāya̍m̐ e̱ṣa indro̍ arhati pī̱tim a̍sya ||

adhva̍ryavaḥ | yaḥ | a̱paḥ | va̱vri̱vāṁsa̍m | vṛ̱tram | ja̱ghāna̍ | a̱śanyā̍-iva | vṛ̱kṣam |
tasmai̍ | e̱tam | bha̱ra̱ta̱ | ta̱t-va̱śāya̍ | e̱ṣaḥ | indra̍ḥ | a̱rha̱ti̱ | pī̱tim | a̱sya̱ ||2.014.02||

2.014.03a adhva̍ryavo̱ yo dṛbhī̍kaṁ ja̱ghāna̱ yo gā u̱dāja̱d apa̱ hi va̱laṁ vaḥ |
2.014.03c tasmā̍ e̱tam a̱ntari̍kṣe̱ na vāta̱m indra̱ṁ somai̱r orṇu̍ta̱ jūr na vastrai̍ḥ ||

adhva̍ryavaḥ | yaḥ | dṛbhī̍kam | ja̱ghāna̍ | yaḥ | gāḥ | u̱t-āja̍t | apa̍ | hi | va̱lam | variti̱ vaḥ |
tasmai̍ | e̱tam | a̱ntari̍kṣe | na | vāta̍m | indra̍m | somai̱ḥ | ā | ū̱rṇu̱ta̱ | jūḥ | na | vastrai̍ḥ ||2.014.03||

2.014.04a adhva̍ryavo̱ ya ura̍ṇaṁ ja̱ghāna̱ nava̍ ca̱khvāṁsa̍ṁ nava̱tiṁ ca̍ bā̱hūn |
2.014.04c yo arbu̍da̱m ava̍ nī̱cā ba̍bā̱dhe tam indra̱ṁ soma̍sya bhṛ̱the hi̍nota ||

adhva̍ryavaḥ | yaḥ | ura̍ṇam | ja̱ghāna̍ | nava̍ | ca̱khvāṁsa̍m | na̱va̱tim | ca̱ | bā̱hūn |
yaḥ | arbu̍dam | ava̍ | nī̱cā | ba̱bā̱dhe | tam | indra̍m | soma̍sya | bhṛ̱the | hi̱no̱ta̱ ||2.014.04||

2.014.05a adhva̍ryavo̱ yaḥ sv aśna̍ṁ ja̱ghāna̱ yaḥ śuṣṇa̍m a̱śuṣa̱ṁ yo vya̍ṁsam |
2.014.05c yaḥ pipru̱ṁ namu̍ci̱ṁ yo ru̍dhi̱krāṁ tasmā̱ indrā̱yāndha̍so juhota ||

adhva̍ryavaḥ | yaḥ | su | aśna̍m | ja̱ghāna̍ | yaḥ | śuṣṇa̍m | a̱śuṣa̍m | yaḥ | vi-a̍ṁsam |
yaḥ | pipru̍m | namu̍cim | yaḥ | ru̱dhi̱-krām | tasmai̍ | indrā̍ya | andha̍saḥ | ju̱ho̱ta̱ ||2.014.05||

2.014.06a adhva̍ryavo̱ yaḥ śa̱taṁ śamba̍rasya̱ puro̍ bi̱bhedāśma̍neva pū̱rvīḥ |
2.014.06c yo va̱rcina̍ḥ śa̱tam indra̍ḥ sa̱hasra̍m a̱pāva̍pa̱d bhara̍tā̱ soma̍m asmai ||

adhva̍ryavaḥ | yaḥ | śa̱tam | śamba̍rasya | pura̍ḥ | bi̱bheda̍ | aśma̍nā-iva | pū̱rvīḥ |
yaḥ | va̱rcina̍ḥ | śa̱tam | indra̍ḥ | sa̱hasra̍m | a̱pa-ava̍pat | bhara̍ta̱ | soma̍m | a̱smai̱ ||2.014.06||

2.014.07a adhva̍ryavo̱ yaḥ śa̱tam ā sa̱hasra̱m bhūmyā̍ u̱pasthe 'va̍paj jagha̱nvān |
2.014.07c kutsa̍syā̱yor a̍tithi̱gvasya̍ vī̱rān ny āvṛ̍ṇa̱g bhara̍tā̱ soma̍m asmai ||

adhva̍ryavaḥ | yaḥ | śa̱tam | ā | sa̱hasra̍m | bhūmyā̍ḥ | u̱pa-sthe̍ | ava̍pat | ja̱gha̱nvān |
kutsa̍sya | ā̱yoḥ | a̱ti̱thi̱-gvasya̍ | vī̱rān | ni | avṛ̍ṇak | bhara̍ta̱ | soma̍m | a̱smai̱ ||2.014.07||

2.014.08a adhva̍ryavo̱ yan na̍raḥ kā̱mayā̍dhve śru̱ṣṭī vaha̍nto naśathā̱ tad indre̍ |
2.014.08c gabha̍stipūtam bharata śru̱tāyendrā̍ya̱ soma̍ṁ yajyavo juhota ||

adhva̍ryavaḥ | yat | na̱ra̱ḥ | kā̱mayā̍dhve | śru̱ṣṭī | vaha̍ntaḥ | na̱śa̱tha̱ | tat | indre̍ |
gabha̍sti-pūtam | bha̱ra̱ta̱ | śru̱tāya̍ | indrā̍ya̱ | soma̍m | ya̱jya̱va̱ḥ | ju̱ho̱ta̱ ||2.014.08||

2.014.09a adhva̍ryava̱ḥ karta̍nā śru̱ṣṭim a̍smai̱ vane̱ nipū̍ta̱ṁ vana̱ un na̍yadhvam |
2.014.09c ju̱ṣā̱ṇo hastya̍m a̱bhi vā̍vaśe va̱ indrā̍ya̱ soma̍m madi̱raṁ ju̍hota ||

adhva̍ryavaḥ | karta̍na | śru̱ṣṭim | a̱smai̱ | vane̍ | ni-pū̍tam | vane̍ | ut | na̱ya̱dhva̱m |
ju̱ṣā̱ṇaḥ | hastya̍m | a̱bhi | vā̱va̱śe̱ | va̱ḥ | indrā̍ya̱ | soma̍m | madi̱ram | ju̱ho̱ta̱ ||2.014.09||

2.014.10a adhva̍ryava̱ḥ paya̱sodha̱r yathā̱ goḥ some̍bhir īm pṛṇatā bho̱jam indra̍m |
2.014.10c vedā̱ham a̍sya̱ nibhṛ̍tam ma e̱tad ditsa̍nta̱m bhūyo̍ yaja̱taś ci̍keta ||

adhva̍ryavaḥ | paya̍sā | ūdha̍ḥ | yathā̍ | goḥ | some̍bhiḥ | ī̱m | pṛ̱ṇa̱ta̱ | bho̱jam | indra̍m |
veda̍ | a̱ham | a̱sya̱ | ni-bhṛ̍tam | me̱ | e̱tat | ditsa̍ntam | bhūya̍ḥ | ya̱ja̱taḥ | ci̱ke̱ta̱ ||2.014.10||

2.014.11a adhva̍ryavo̱ yo di̱vyasya̱ vasvo̱ yaḥ pārthi̍vasya̱ kṣamya̍sya̱ rājā̍ |
2.014.11c tam ūrda̍ra̱ṁ na pṛ̍ṇatā̱ yave̱nendra̱ṁ some̍bhi̱s tad apo̍ vo astu ||

adhva̍ryavaḥ | yaḥ | di̱vyasya̍ | vasva̍ḥ | yaḥ | pārthi̍vasya | kṣamya̍sya | rājā̍ |
tam | ūrda̍ram | na | pṛ̱ṇa̱ta̱ | yave̍na | indra̍m | some̍bhiḥ | tat | apa̍ḥ | va̱ḥ | a̱stu̱ ||2.014.11||

2.014.12a a̱smabhya̱ṁ tad va̍so dā̱nāya̱ rādha̱ḥ sam a̍rthayasva ba̱hu te̍ vasa̱vya̍m |
2.014.12c indra̱ yac ci̱traṁ śra̍va̱syā anu̱ dyūn bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

a̱smabhya̍m | tat | va̱so̱ iti̍ | dā̱nāya̍ | rādha̍ḥ | sam | a̱rtha̱ya̱sva̱ | ba̱hu | te̱ | va̱sa̱vya̍m |
indra̍ | yat | ci̱tram | śra̱va̱syāḥ | anu̍ | dyūn | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.014.12||


2.015.01a pra ghā̱ nv a̍sya maha̱to ma̱hāni̍ sa̱tyā sa̱tyasya̱ kara̍ṇāni vocam |
2.015.01c trika̍drukeṣv apibat su̱tasyā̱sya made̱ ahi̱m indro̍ jaghāna ||

pra | gha̱ | nu | a̱sya̱ | ma̱ha̱taḥ | ma̱hāni̍ | sa̱tyā | sa̱tyasya̍ | kara̍ṇāni | vo̱ca̱m |
tri-ka̍drukeṣu | a̱pi̱ba̱t | su̱tasya̍ | a̱sya | made̍ | ahi̍m | indra̍ḥ | ja̱ghā̱na̱ ||2.015.01||

2.015.02a a̱va̱ṁśe dyām a̍stabhāyad bṛ̱hanta̱m ā roda̍sī apṛṇad a̱ntari̍kṣam |
2.015.02c sa dhā̍rayat pṛthi̱vīm pa̱pratha̍c ca̱ soma̍sya̱ tā mada̱ indra̍ś cakāra ||

a̱va̱ṁśe | dyām | a̱sta̱bhā̱ya̱t | bṛ̱hanta̍m | ā | roda̍sī̱ iti̍ | a̱pṛ̱ṇa̱t | a̱ntari̍kṣam |
saḥ | dhā̱ra̱ya̱t | pṛ̱thi̱vīm | pa̱pratha̍t | ca̱ | soma̍sya | tā | made̍ | indra̍ḥ | ca̱kā̱ra̱ ||2.015.02||

2.015.03a sadme̍va̱ prāco̱ vi mi̍māya̱ mānai̱r vajre̍ṇa̱ khāny a̍tṛṇan na̱dīnā̍m |
2.015.03c vṛthā̍sṛjat pa̱thibhi̍r dīrghayā̱thaiḥ soma̍sya̱ tā mada̱ indra̍ś cakāra ||

sadma̍-iva | prāca̍ḥ | vi | mi̱mā̱ya̱ | mānai̍ḥ | vajre̍ṇa | khāni̍ | a̱tṛ̱ṇa̱t | na̱dīnā̍m |
vṛthā̍ | a̱sṛ̱ja̱t | pa̱thi-bhi̍ḥ | dī̱rgha̱-yā̱thaiḥ | soma̍sya | tā | made̍ | indra̍ḥ | ca̱kā̱ra̱ ||2.015.03||

2.015.04a sa pra̍vo̱ḻhṝn pa̍ri̱gatyā̍ da̱bhīte̱r viśva̍m adhā̱g āyu̍dham i̱ddhe a̱gnau |
2.015.04c saṁ gobhi̱r aśvai̍r asṛja̱d rathe̍bhi̱ḥ soma̍sya̱ tā mada̱ indra̍ś cakāra ||

saḥ | pra̱-vo̱ḻhṝn | pa̱ri̱-gatya̍ | da̱bhīte̍ḥ | viśva̍m | a̱dhā̱k | āyu̍dham | i̱ddhe | a̱gnau |
sam | gobhi̍ḥ | aśvai̍ḥ | a̱sṛ̱ja̱t | rathe̍bhiḥ | soma̍sya | tā | made̍ | indra̍ḥ | ca̱kā̱ra̱ ||2.015.04||

2.015.05a sa ī̍m ma̱hīṁ dhuni̱m eto̍r aramṇā̱t so a̍snā̱tṝn a̍pārayat sva̱sti |
2.015.05c ta u̱tsnāya̍ ra̱yim a̱bhi pra ta̍sthu̱ḥ soma̍sya̱ tā mada̱ indra̍ś cakāra ||

saḥ | ī̱m | ma̱hīm | dhuni̍m | eto̍ḥ | a̱ra̱mṇā̱t | saḥ | a̱snā̱tṝn | a̱pā̱ra̱ya̱t | sva̱sti |
te | u̱t-snāya̍ | ra̱yim | a̱bhi | pra | ta̱sthu̱ḥ | soma̍sya | tā | made̍ | indra̍ḥ | ca̱kā̱ra̱ ||2.015.05||

2.015.06a soda̍ñca̱ṁ sindhu̍m ariṇān mahi̱tvā vajre̱ṇāna̍ u̱ṣasa̱ḥ sam pi̍peṣa |
2.015.06c a̱ja̱vaso̍ ja̱vinī̍bhir vivṛ̱ścan soma̍sya̱ tā mada̱ indra̍ś cakāra ||

saḥ | uda̍ñcam | sindhu̍m | a̱ri̱ṇā̱t | ma̱hi̱tvā | vajre̍ṇa | ana̍ḥ | u̱ṣasa̍ḥ | sam | pi̱pe̱ṣa̱ |
a̱ja̱vasa̍ḥ | ja̱vinī̍bhiḥ | vi̱-vṛ̱ścan | soma̍sya | tā | made̍ | indra̍ḥ | ca̱kā̱ra̱ ||2.015.06||

2.015.07a sa vi̱dvām̐ a̍pago̱haṁ ka̱nīnā̍m ā̱vir bhava̱nn ud a̍tiṣṭhat parā̱vṛk |
2.015.07c prati̍ śro̱ṇaḥ sthā̱d vy a1̱̍nag a̍caṣṭa̱ soma̍sya̱ tā mada̱ indra̍ś cakāra ||

saḥ | vi̱dvān | a̱pa̱-go̱ham | ka̱nīnā̍m | ā̱viḥ | bhava̍n | ut | a̱ti̱ṣṭha̱t | pa̱rā̱-vṛk |
prati̍ | śro̱ṇaḥ | sthā̱t | vi | a̱nak | a̱ca̱ṣṭa̱ | soma̍sya | tā | made̍ | indra̍ḥ | ca̱kā̱ra̱ ||2.015.07||

2.015.08a bhi̱nad va̱lam aṅgi̍robhir gṛṇā̱no vi parva̍tasya dṛṁhi̱tāny ai̍rat |
2.015.08c ri̱ṇag rodhā̍ṁsi kṛ̱trimā̍ṇy eṣā̱ṁ soma̍sya̱ tā mada̱ indra̍ś cakāra ||

bhi̱nat | va̱lam | aṅgi̍raḥ-bhiḥ | gṛ̱ṇā̱naḥ | vi | parva̍tasya | dṛ̱ṁhi̱tāni̍ | ai̱ra̱t |
ri̱ṇak | rodhā̍ṁsi | kṛ̱trimā̍ṇi | e̱ṣā̱m | soma̍sya | tā | made̍ | indra̍ḥ | ca̱kā̱ra̱ ||2.015.08||

2.015.09a svapne̍nā̱bhyupyā̱ cumu̍ri̱ṁ dhuni̍ṁ ca ja̱ghantha̱ dasyu̱m pra da̱bhīti̍m āvaḥ |
2.015.09c ra̱mbhī ci̱d atra̍ vivide̱ hira̍ṇya̱ṁ soma̍sya̱ tā mada̱ indra̍ś cakāra ||

svapne̍na | a̱bhi̱-upya̍ | cumu̍rim | dhuni̍m | ca̱ | ja̱ghantha̍ | dasyu̍m | pra | da̱bhīti̍m | ā̱va̱ḥ |
ra̱mbhī | ci̱t | atra̍ | vi̱vi̱de̱ | hira̍ṇyam | soma̍sya | tā | made̍ | indra̍ḥ | ca̱kā̱ra̱ ||2.015.09||

2.015.10a nū̱naṁ sā te̱ prati̱ vara̍ṁ jari̱tre du̍hī̱yad i̍ndra̱ dakṣi̍ṇā ma̱ghonī̍ |
2.015.10c śikṣā̍ sto̱tṛbhyo̱ māti̍ dha̱g bhago̍ no bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

nū̱nam | sā | te̱ | prati̍ | vara̍m | jari̱tre | du̱hī̱yat | i̱ndra̱ | dakṣi̍ṇā | ma̱ghonī̍ |
śikṣa̍ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | mā | ati̍ | dha̱k | bhaga̍ḥ | na̱ḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.015.10||


2.016.01a pra va̍ḥ sa̱tāṁ jyeṣṭha̍tamāya suṣṭu̱tim a̱gnāv i̍va samidhā̱ne ha̱vir bha̍re |
2.016.01c indra̍m aju̱ryaṁ ja̱raya̍ntam ukṣi̱taṁ sa̱nād yuvā̍na̱m ava̍se havāmahe ||

pra | va̱ḥ | sa̱tām | jyeṣṭha̍tamāya | su̱-stu̱tim | a̱gnau-i̍va | sa̱m-i̱dhā̱ne | ha̱viḥ | bha̱re̱ |
indra̍m | a̱ju̱ryam | ja̱raya̍ntam | u̱kṣi̱tam | sa̱nāt | yuvā̍nam | ava̍se | ha̱vā̱ma̱he̱ ||2.016.01||

2.016.02a yasmā̱d indrā̍d bṛha̱taḥ kiṁ ca̱nem ṛ̱te viśvā̍ny asmi̱n sambhṛ̱tādhi̍ vī̱ryā̍ |
2.016.02c ja̱ṭhare̱ soma̍ṁ ta̱nvī̱3̱̍ saho̱ maho̱ haste̱ vajra̱m bhara̍ti śī̱rṣaṇi̱ kratu̍m ||

yasmā̍t | indrā̍t | bṛ̱ha̱taḥ | kim | ca̱na | ī̱m | ṛ̱te | viśvā̍ni | a̱smi̱n | sam-bhṛ̍tā | adhi̍ | vī̱ryā̍ |
ja̱ṭhare̍ | soma̍m | ta̱nvi̍ | saha̍ḥ | maha̍ḥ | haste̍ | vajra̍m | bhara̍ti | śī̱rṣaṇi̍ | kratu̍m ||2.016.02||

2.016.03a na kṣo̱ṇībhyā̍m pari̱bhve̍ ta indri̱yaṁ na sa̍mu̱draiḥ parva̍tair indra te̱ ratha̍ḥ |
2.016.03c na te̱ vajra̱m anv a̍śnoti̱ kaś ca̱na yad ā̱śubhi̱ḥ pata̍si̱ yoja̍nā pu̱ru ||

na | kṣo̱ṇībhyā̍m | pa̱ri̱-bhve̍ | te̱ | i̱ndri̱yam | na | sa̱mu̱draiḥ | parva̍taiḥ | i̱ndra̱ | te̱ | ratha̍ḥ |
na | te̱ | vajra̍m | anu̍ | a̱śno̱ti̱ | kaḥ | ca̱na | yat | ā̱śu-bhi̍ḥ | pata̍si | yoja̍nā | pu̱ru ||2.016.03||

2.016.04a viśve̱ hy a̍smai yaja̱tāya̍ dhṛ̱ṣṇave̱ kratu̱m bhara̍nti vṛṣa̱bhāya̱ saśca̍te |
2.016.04c vṛṣā̍ yajasva ha̱viṣā̍ vi̱duṣṭa̍ra̱ḥ pibe̍ndra̱ soma̍ṁ vṛṣa̱bheṇa̍ bhā̱nunā̍ ||

viśve̍ | hi | a̱smai̱ | ya̱ja̱tāya̍ | dhṛ̱ṣṇave̍ | kratu̍m | bhara̍nti | vṛ̱ṣa̱bhāya̍ | saśca̍te |
vṛṣā̍ | ya̱ja̱sva̱ | ha̱viṣā̍ | vi̱duḥ-ta̍raḥ | piba̍ | i̱ndra̱ | soma̍m | vṛ̱ṣa̱bheṇa̍ | bhā̱nunā̍ ||2.016.04||

2.016.05a vṛṣṇa̱ḥ kośa̍ḥ pavate̱ madhva̍ ū̱rmir vṛ̍ṣa̱bhānnā̍ya vṛṣa̱bhāya̱ pāta̍ve |
2.016.05c vṛṣa̍ṇādhva̱ryū vṛ̍ṣa̱bhāso̱ adra̍yo̱ vṛṣa̍ṇa̱ṁ soma̍ṁ vṛṣa̱bhāya̍ suṣvati ||

vṛṣṇa̱ḥ | kośa̍ḥ | pa̱va̱te̱ | madhva̍ḥ | ū̱rmiḥ | vṛ̱ṣa̱bha-a̍nnāya | vṛ̱ṣa̱bhāya̍ | pāta̍ve |
vṛṣa̍ṇā | a̱dhva̱ryū iti̍ | vṛ̱ṣa̱bhāsa̍ḥ | adra̍yaḥ | vṛṣa̍ṇam | soma̍m | vṛ̱ṣa̱bhāya̍ | su̱sva̱ti̱ ||2.016.05||

2.016.06a vṛṣā̍ te̱ vajra̍ u̱ta te̱ vṛṣā̱ ratho̱ vṛṣa̍ṇā̱ harī̍ vṛṣa̱bhāṇy āyu̍dhā |
2.016.06c vṛṣṇo̱ mada̍sya vṛṣabha̱ tvam ī̍śiṣa̱ indra̱ soma̍sya vṛṣa̱bhasya̍ tṛpṇuhi ||

vṛṣā̍ | te̱ | vajra̍ḥ | u̱ta | te̱ | vṛṣā̍ | ratha̍ḥ | vṛṣa̍ṇā | harī̱ iti̍ | vṛ̱ṣa̱bhāṇi̍ | āyu̍dhā |
vṛṣṇa̍ḥ | mada̍sya | vṛ̱ṣa̱bha̱ | tvam | ī̱śi̱ṣe̱ | indra̍ | soma̍sya | vṛ̱ṣa̱bhasya̍ | tṛ̱pṇu̱hi̱ ||2.016.06||

2.016.07a pra te̱ nāva̱ṁ na sama̍ne vaca̱syuva̱m brahma̍ṇā yāmi̱ sava̍neṣu̱ dādhṛ̍ṣiḥ |
2.016.07c ku̱vin no̍ a̱sya vaca̍so ni̱bodhi̍ṣa̱d indra̱m utsa̱ṁ na vasu̍naḥ sicāmahe ||

pra | te̱ | nāva̍m | na | sama̍ne | va̱ca̱syuva̍m | brahma̍ṇā | yā̱mi̱ | sava̍neṣu | dadhṛ̍ṣiḥ |
ku̱vit | na̱ḥ | a̱sya | vaca̍saḥ | ni̱-bodhi̍ṣat | indra̍m | utsa̍m | na | vasu̍naḥ | si̱cā̱ma̱he̱ ||2.016.07||

2.016.08a pu̱rā sa̍mbā̱dhād a̱bhy ā va̍vṛtsva no dhe̱nur na va̱tsaṁ yava̍sasya pi̱pyuṣī̍ |
2.016.08c sa̱kṛt su te̍ suma̱tibhi̍ḥ śatakrato̱ sam patnī̍bhi̱r na vṛṣa̍ṇo nasīmahi ||

pu̱rā | sa̱m-bā̱dhāt | a̱bhi | ā | va̱vṛ̱tsva̱ | na̱ḥ | dhe̱nuḥ | na | va̱tsam | yava̍sasya | pi̱pyuṣī̍ |
sa̱kṛt | su | te̱ | su̱ma̱ti-bhi̍ḥ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato | sam | patnī̍bhiḥ | na | vṛṣa̍ṇaḥ | na̱sī̱ma̱hi̱ ||2.016.08||

2.016.09a nū̱naṁ sā te̱ prati̱ vara̍ṁ jari̱tre du̍hī̱yad i̍ndra̱ dakṣi̍ṇā ma̱ghonī̍ |
2.016.09c śikṣā̍ sto̱tṛbhyo̱ māti̍ dha̱g bhago̍ no bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

nū̱nam | sā | te̱ | prati̍ | vara̍m | jari̱tre | du̱hī̱yat | i̱ndra̱ | dakṣi̍ṇā | ma̱ghonī̍ |
śikṣa̍ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | mā | ati̍ | dha̱k | bhaga̍ḥ | na̱ḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.016.09||


2.017.01a tad a̍smai̱ navya̍m aṅgira̱svad a̍rcata̱ śuṣmā̱ yad a̍sya pra̱tnatho̱dīra̍te |
2.017.01c viśvā̱ yad go̱trā saha̍sā̱ parī̍vṛtā̱ made̱ soma̍sya dṛṁhi̱tāny aira̍yat ||

tat | a̱smai̱ | navya̍m | a̱ṅgi̱ra̱svat | a̱rca̱ta̱ | śuṣmā̍ḥ | yat | a̱sya̱ | pra̱tna-thā̍ | u̱t-īra̍te |
viśvā̍ | yat | go̱trā | saha̍sā | pari̍-vṛtā | made̍ | soma̍sya | dṛ̱ṁhi̱tāni̍ | aira̍yat ||2.017.01||

2.017.02a sa bhū̍tu̱ yo ha̍ pratha̱māya̱ dhāya̍sa̱ ojo̱ mimā̍no mahi̱māna̱m āti̍rat |
2.017.02c śūro̱ yo yu̱tsu ta̱nva̍m pari̱vyata̍ śī̱rṣaṇi̱ dyām ma̍hi̱nā praty a̍muñcata ||

saḥ | bhū̱tu̱ | yaḥ | ha̱ | pra̱tha̱māya̍ | dhāya̍se | oja̍ḥ | mimā̍naḥ | ma̱hi̱māna̍m | ā | ati̍rat |
śūra̍ḥ | yaḥ | yu̱t-su | ta̱nva̍m | pa̱ri̱-vyata̍ | śī̱rṣaṇi̍ | dyām | ma̱hi̱nā | prati̍ | a̱mu̱ñca̱ta̱ ||2.017.02||

2.017.03a adhā̍kṛṇoḥ pratha̱maṁ vī̱rya̍m ma̱had yad a̱syāgre̱ brahma̍ṇā̱ śuṣma̱m aira̍yaḥ |
2.017.03c ra̱the̱ṣṭhena̱ harya̍śvena̱ vicyu̍tā̱ḥ pra jī̱raya̍ḥ sisrate sa̱dhrya1̱̍k pṛtha̍k ||

adha̍ | a̱kṛ̱ṇo̱ḥ | pra̱tha̱mam | vī̱rya̍m | ma̱hat | yat | a̱sya̱ | agre̍ | brahma̍ṇā | śuṣma̍m | aira̍yaḥ |
ra̱the̱-sthena̍ | hari̍-aśvena | vi-cyu̍tāḥ | pra | jī̱raya̍ḥ | si̱sra̱te̱ | sa̱dhrya̍k | pṛtha̍k ||2.017.03||

2.017.04a adhā̱ yo viśvā̱ bhuva̍nā̱bhi ma̱jmane̍śāna̱kṛt prava̍yā a̱bhy ava̍rdhata |
2.017.04c ād roda̍sī̱ jyoti̍ṣā̱ vahni̱r āta̍no̱t sīvya̱n tamā̍ṁsi̱ dudhi̍tā̱ sam a̍vyayat ||

adha̍ | yaḥ | viśvā̍ | bhuva̍nā | a̱bhi | ma̱jmanā̍ | ī̱śā̱na̱-kṛt | pra-va̍yāḥ | a̱bhi | ava̍rdhata |
āt | roda̍sī̱ iti̍ | jyoti̍ṣā | vahni̍ḥ | ā | a̱ta̱no̱t | sīvya̍n | tamā̍ṁsi | dudhi̍tā | sam | a̱vya̱ya̱t ||2.017.04||

2.017.05a sa prā̱cīnā̱n parva̍tān dṛṁha̱d oja̍sādharā̱cīna̍m akṛṇod a̱pām apa̍ḥ |
2.017.05c adhā̍rayat pṛthi̱vīṁ vi̱śvadhā̍yasa̱m asta̍bhnān mā̱yayā̱ dyām a̍va̱srasa̍ḥ ||

saḥ | prā̱cīnā̍n | parva̍tān | dṛ̱ṁha̱t | oja̍sā | a̱dha̱rā̱cīna̍m | a̱kṛ̱ṇo̱t | a̱pām | apa̍ḥ |
adhā̍rayat | pṛ̱thi̱vīm | vi̱śva-dhā̍yasam | asta̍bhnāt | mā̱yayā̍ | dyām | a̱va̱-srasa̍ḥ ||2.017.05||

2.017.06a sāsmā̱ ara̍m bā̱hubhyā̱ṁ yam pi̱tākṛ̍ṇo̱d viśva̍smā̱d ā ja̱nuṣo̱ veda̍sa̱s pari̍ |
2.017.06c yenā̍ pṛthi̱vyāṁ ni krivi̍ṁ śa̱yadhyai̱ vajre̍ṇa ha̱tvy avṛ̍ṇak tuvi̱ṣvaṇi̍ḥ ||

saḥ | a̱smai̱ | ara̍m | bā̱hu-bhyā̍m | yam | pi̱tā | akṛ̍ṇot | viśva̍smāt | ā | ja̱nuṣa̍ḥ | veda̍saḥ | pari̍ |
yena̍ | pṛ̱thi̱vyām | ni | krivi̍m | śa̱yadhyai̍ | vajre̍ṇa | ha̱tvī | avṛ̍ṇak | tu̱vi̱-svani̍ḥ ||2.017.06||

2.017.07a a̱mā̱jūr i̍va pi̱troḥ sacā̍ sa̱tī sa̍mā̱nād ā sada̍sa̱s tvām i̍ye̱ bhaga̍m |
2.017.07c kṛ̱dhi pra̍ke̱tam upa̍ mā̱sy ā bha̍ra da̱ddhi bhā̱gaṁ ta̱nvo̱3̱̍ yena̍ mā̱maha̍ḥ ||

a̱mā̱jūḥ-i̍va | pi̱troḥ | sacā̍ | sa̱tī | sa̱mā̱nāt | ā | sada̍saḥ | tvām | i̱ye̱ | bhaga̍m |
kṛ̱dhi | pra̱-ke̱tam | upa̍ | mā̱si̱ | ā | bha̱ra̱ | da̱ddhi | bhā̱gam | ta̱nva̍ḥ | yena̍ | ma̱maha̍ḥ ||2.017.07||

2.017.08a bho̱jaṁ tvām i̍ndra va̱yaṁ hu̍vema da̱diṣ ṭvam i̱ndrāpā̍ṁsi̱ vājā̍n |
2.017.08c a̱vi̱ḍḍhī̍ndra ci̱trayā̍ na ū̱tī kṛ̱dhi vṛ̍ṣann indra̱ vasya̍so naḥ ||

bho̱jam | tvām | i̱ndra̱ | va̱yam | hu̱ve̱ma̱ | da̱diḥ | tvam | i̱ndra̱ | apā̍ṁsi | vājā̍n |
a̱vi̱ḍḍhi | i̱ndra̱ | ci̱trayā̍ | na̱ḥ | ū̱tī | kṛ̱dhi | vṛ̱ṣa̱n | i̱ndra̱ | vasya̍saḥ | na̱ḥ ||2.017.08||

2.017.09a nū̱naṁ sā te̱ prati̱ vara̍ṁ jari̱tre du̍hī̱yad i̍ndra̱ dakṣi̍ṇā ma̱ghonī̍ |
2.017.09c śikṣā̍ sto̱tṛbhyo̱ māti̍ dha̱g bhago̍ no bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

nū̱nam | sā | te̱ | prati̍ | vara̍m | jari̱tre | du̱hī̱yat | i̱ndra̱ | dakṣi̍ṇā | ma̱ghonī̍ |
śikṣa̍ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | mā | ati̍ | dha̱k | bhaga̍ḥ | na̱ḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.017.09||


2.018.01a prā̱tā ratho̱ navo̍ yoji̱ sasni̱ś catu̍ryugas trika̱śaḥ sa̱ptara̍śmiḥ |
2.018.01c daśā̍ritro manu̱ṣya̍ḥ sva̱rṣāḥ sa i̱ṣṭibhi̍r ma̱tibhī̱ raṁhyo̍ bhūt ||

prā̱tariti̍ | ratha̍ḥ | nava̍ḥ | yo̱ji̱ | sasni̍ḥ | catu̍ḥ-yugaḥ | tri-ka̱śaḥ | sa̱pta-ra̍śmiḥ |
daśa̍-aritraḥ | ma̱nu̱ṣya̍ḥ | sva̱ḥ-sāḥ | saḥ | i̱ṣṭi-bhi̍ḥ | ma̱ti-bhi̍ḥ | raṁhya̍ḥ | bhū̱t ||2.018.01||

2.018.02a sāsmā̱ ara̍m pratha̱maṁ sa dvi̱tīya̍m u̱to tṛ̱tīya̱m manu̍ṣa̱ḥ sa hotā̍ |
2.018.02c a̱nyasyā̱ garbha̍m a̱nya ū̍ jananta̱ so a̱nyebhi̍ḥ sacate̱ jenyo̱ vṛṣā̍ ||

saḥ | a̱smai̱ | ara̍m | pra̱tha̱mam | saḥ | dvi̱tīya̍m | u̱to iti̍ | tṛ̱tīya̍m | manu̍ṣaḥ | saḥ | hotā̍ |
a̱nyasyā̍ḥ | garbha̍m | a̱nye | ū̱m̐ iti̍ | ja̱na̱nta̱ | saḥ | a̱nyebhi̍ḥ | sa̱ca̱te̱ | jenya̍ḥ | vṛṣā̍ ||2.018.02||

2.018.03a harī̱ nu ka̱ṁ ratha̱ indra̍sya yojam ā̱yai sū̱ktena̱ vaca̍sā̱ nave̍na |
2.018.03c mo ṣu tvām atra̍ ba̱havo̱ hi viprā̱ ni rī̍rama̱n yaja̍mānāso a̱nye ||

harī̱ iti̍ | nu | ka̱m | rathe̍ | indra̍sya | yo̱ja̱m | ā̱-yai | sū̱ktena̍ | vaca̍sā | nave̍na |
mo iti̍ | su | tvām | atra̍ | ba̱hava̍ḥ | hi | viprā̍ḥ | ni | rī̱ra̱ma̱n | yaja̍mānāsaḥ | a̱nye ||2.018.03||

2.018.04a ā dvābhyā̱ṁ hari̍bhyām indra yā̱hy ā ca̱turbhi̱r ā ṣa̱ḍbhir hū̱yamā̍naḥ |
2.018.04c āṣṭā̱bhir da̱śabhi̍ḥ soma̱peya̍m a̱yaṁ su̱taḥ su̍makha̱ mā mṛdha̍s kaḥ ||

ā | dvābhyā̍m | hari̍-bhyām | i̱ndra̱ | yā̱hi̱ | ā | ca̱tuḥ-bhi̍ḥ | ā | ṣa̱ṭ-bhiḥ | hū̱yamā̍naḥ |
ā | a̱ṣṭā̱bhiḥ | da̱śa-bhi̍ḥ | so̱ma̱-peya̍m | a̱yam | su̱taḥ | su̱-ma̱kha̱ | mā | mṛdha̍ḥ | ka̱riti̍ kaḥ ||2.018.04||

2.018.05a ā vi̍ṁśa̱tyā tri̱ṁśatā̍ yāhy a̱rvāṅ ā ca̍tvāri̱ṁśatā̱ hari̍bhir yujā̱naḥ |
2.018.05c ā pa̍ñcā̱śatā̍ su̱rathe̍bhir i̱ndrā ṣa̱ṣṭyā sa̍pta̱tyā so̍ma̱peya̍m ||

ā | vi̱ṁśa̱tyā | tri̱ṁśatā̍ | yā̱hi̱ | a̱rvāṅ | ā | ca̱tvā̱ri̱ṁśatā̍ | hari̍-bhiḥ | yu̱jā̱naḥ |
ā | pa̱ñcā̱śatā̍ | su̱-rathe̍bhiḥ | i̱ndra̱ | ā | ṣa̱ṣṭyā | sa̱pta̱tyā | so̱ma̱-peya̍m ||2.018.05||

2.018.06a āśī̱tyā na̍va̱tyā yā̍hy a̱rvāṅ ā śa̱tena̱ hari̍bhir u̱hyamā̍naḥ |
2.018.06c a̱yaṁ hi te̍ śu̱naho̍treṣu̱ soma̱ indra̍ tvā̱yā pari̍ṣikto̱ madā̍ya ||

ā | a̱śī̱tyā | na̱va̱tyā | yā̱hi̱ | a̱rvāṅ | ā | śa̱tena̍ | hari̍-bhiḥ | u̱hyamā̍naḥ |
a̱yam | hi | te̱ | śu̱na-ho̍treṣu | soma̍ḥ | indra̍ | tvā̱-yā | pari̍-siktaḥ | madā̍ya ||2.018.06||

2.018.07a mama̱ brahme̍ndra yā̱hy acchā̱ viśvā̱ harī̍ dhu̱ri dhi̍ṣvā̱ ratha̍sya |
2.018.07c pu̱ru̱trā hi vi̱havyo̍ ba̱bhūthā̱smiñ chū̍ra̱ sava̍ne mādayasva ||

mama̍ | brahma̍ | i̱ndra̱ | yā̱hi̱ | accha̍ | viśvā̍ | harī̱ iti̍ | dhu̱ri | dhi̱ṣva̱ | ratha̍sya |
pu̱ru̱-trā | hi | vi̱-havya̍ḥ | ba̱bhūtha̍ | a̱smin | śū̱ra̱ | sava̍ne | mā̱da̱ya̱sva̱ ||2.018.07||

2.018.08a na ma̱ indre̍ṇa sa̱khyaṁ vi yo̍ṣad a̱smabhya̍m asya̱ dakṣi̍ṇā duhīta |
2.018.08c upa̱ jyeṣṭhe̱ varū̍the̱ gabha̍stau prā̱ye-prā̍ye jigī̱vāṁsa̍ḥ syāma ||

na | me̱ | indre̍ṇa | sa̱khyam | vi | yo̱ṣa̱t | a̱smabhya̍m | a̱sya̱ | dakṣi̍ṇā | du̱hī̱ta̱ |
upa̍ | jyeṣṭhe̍ | varū̍the | gabha̍stau | prā̱ye-prā̍ye | ji̱gī̱vāṁsa̍ḥ | syā̱ma̱ ||2.018.08||

2.018.09a nū̱naṁ sā te̱ prati̱ vara̍ṁ jari̱tre du̍hī̱yad i̍ndra̱ dakṣi̍ṇā ma̱ghonī̍ |
2.018.09c śikṣā̍ sto̱tṛbhyo̱ māti̍ dha̱g bhago̍ no bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

nū̱nam | sā | te̱ | prati̍ | vara̍m | jari̱tre | du̱hī̱yat | i̱ndra̱ | dakṣi̍ṇā | ma̱ghonī̍ |
śikṣa̍ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | mā | ati̍ | dha̱k | bhaga̍ḥ | na̱ḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.018.09||


2.019.01a apā̍yy a̱syāndha̍so̱ madā̍ya̱ manī̍ṣiṇaḥ suvā̱nasya̱ praya̍saḥ |
2.019.01c yasmi̱nn indra̍ḥ pra̱divi̍ vāvṛdhā̱na oko̍ da̱dhe bra̍hma̱ṇyanta̍ś ca̱ nara̍ḥ ||

apā̍yi | a̱sya | andha̍saḥ | madā̍ya | manī̍ṣiṇaḥ | su̱vā̱nasya̍ | praya̍saḥ |
yasmi̍n | indra̍ḥ | pra̱-divi̍ | va̱vṛ̱dhā̱naḥ | oka̍ḥ | da̱dhe | bra̱hma̱ṇyanta̍ḥ | ca̱ | nara̍ḥ ||2.019.01||

2.019.02a a̱sya ma̍ndā̱no madhvo̱ vajra̍ha̱sto 'hi̱m indro̍ arṇo̱vṛta̱ṁ vi vṛ̍ścat |
2.019.02c pra yad vayo̱ na svasa̍rā̱ṇy acchā̱ prayā̍ṁsi ca na̱dīnā̱ṁ cakra̍manta ||

a̱sya | ma̱ndā̱naḥ | madhva̍ḥ | vajra̍-hastaḥ | ahi̍m | indra̍ḥ | a̱rṇa̱ḥ-vṛta̍m | vi | vṛ̱śca̱t |
pra | yat | vaya̍ḥ | na | svasa̍rāṇi | accha̍ | prayā̍ṁsi | ca̱ | na̱dīnā̍m | cakra̍manta ||2.019.02||

2.019.03a sa māhi̍na̱ indro̱ arṇo̍ a̱pām praira̍yad ahi̱hācchā̍ samu̱dram |
2.019.03c aja̍naya̱t sūrya̍ṁ vi̱dad gā a̱ktunāhnā̍ṁ va̱yunā̍ni sādhat ||

saḥ | māhi̍naḥ | indra̍ḥ | arṇa̍ḥ | a̱pām | pra | ai̱ra̱ya̱t | a̱hi̱-hā | accha̍ | sa̱mu̱dram |
aja̍nayat | sūrya̍m | vi̱dat | gāḥ | a̱ktunā̍ | ahnā̍m | va̱yunā̍ni | sā̱dha̱t ||2.019.03||

2.019.04a so a̍pra̱tīni̱ mana̍ve pu̱rūṇīndro̍ dāśad dā̱śuṣe̱ hanti̍ vṛ̱tram |
2.019.04c sa̱dyo yo nṛbhyo̍ ata̱sāyyo̱ bhūt pa̍spṛdhā̱nebhya̱ḥ sūrya̍sya sā̱tau ||

saḥ | a̱pra̱tīni̍ | mana̍ve | pu̱rūṇi̍ | indra̍ḥ | dā̱śa̱t | dā̱śuṣe̍ | hanti̍ | vṛ̱tram |
sa̱dyaḥ | yaḥ | nṛ-bhya̍ḥ | a̱ta̱sāyya̍ḥ | bhūt | pa̱spṛ̱dhā̱nebhya̍ḥ | sūrya̍sya | sā̱tau ||2.019.04||

2.019.05a sa su̍nva̱ta indra̱ḥ sūrya̱m ā de̱vo ri̍ṇa̱ṅ martyā̍ya sta̱vān |
2.019.05c ā yad ra̱yiṁ gu̱hada̍vadyam asmai̱ bhara̱d aṁśa̱ṁ naita̍śo daśa̱syan ||

saḥ | su̱nva̱te | indra̍ḥ | sūrya̍m | ā | de̱vaḥ | ri̱ṇa̱k | martyā̍ya | sta̱vān |
ā | yat | ra̱yim | gha̱t-a̍vadyam | a̱smai̱ | bhara̍t | aṁśa̍m | na | eta̍śaḥ | da̱śa̱syan ||2.019.05||

2.019.06a sa ra̍ndhayat sa̱diva̱ḥ sāra̍thaye̱ śuṣṇa̍m a̱śuṣa̱ṁ kuya̍va̱ṁ kutsā̍ya |
2.019.06c divo̍dāsāya nava̱tiṁ ca̱ navendra̱ḥ puro̱ vy ai̍ra̱c chamba̍rasya ||

saḥ | ra̱ndha̱ya̱t | sa̱-diva̍ḥ | sāra̍thaye | śuṣṇa̍m | a̱śuṣa̍m | kuya̍vam | kutsā̍ya |
diva̍ḥ-dāsāya | na̱va̱tim | ca̱ | nava̍ | indra̍ḥ | pura̍ḥ | vi | ai̱ra̱t | śamba̍rasya ||2.019.06||

2.019.07a e̱vā ta̍ indro̱catha̍m ahema śrava̱syā na tmanā̍ vā̱jaya̍ntaḥ |
2.019.07c a̱śyāma̱ tat sāpta̍m āśuṣā̱ṇā na̱namo̱ vadha̱r ade̍vasya pī̱yoḥ ||

e̱va | te̱ | i̱ndra̱ | u̱catha̍m | a̱he̱ma̱ | śra̱va̱syā | na | tmanā̍ | vā̱jaya̍ntaḥ |
a̱śyāma̍ | tat | sāpta̍m | ā̱śu̱ṣā̱ṇāḥ | na̱nama̍ḥ | vadha̍ḥ | ade̍vasya | pī̱yoḥ ||2.019.07||

2.019.08a e̱vā te̍ gṛtsama̱dāḥ śū̍ra̱ manmā̍va̱syavo̱ na va̱yunā̍ni takṣuḥ |
2.019.08c bra̱hma̱ṇyanta̍ indra te̱ navī̍ya̱ iṣa̱m ūrja̍ṁ sukṣi̱tiṁ su̱mnam a̍śyuḥ ||

e̱va | te̱ | gṛ̱tsa̱-ma̱dāḥ | śū̱ra̱ | manma̍ | a̱va̱syava̍ḥ | na | va̱yunā̍ni | ta̱kṣu̱ḥ |
bra̱hma̱ṇyanta̍ḥ | i̱ndra̱ | te̱ | navī̍yaḥ | iṣa̍m | ūrja̍m | su̱-kṣi̱tim | su̱mnam | a̱śyu̱ḥ ||2.019.08||

2.019.09a nū̱naṁ sā te̱ prati̱ vara̍ṁ jari̱tre du̍hī̱yad i̍ndra̱ dakṣi̍ṇā ma̱ghonī̍ |
2.019.09c śikṣā̍ sto̱tṛbhyo̱ māti̍ dha̱g bhago̍ no bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

nū̱nam | sā | te̱ | prati̍ | vara̍m | ja̱ri̱tre | du̱hī̱yat | i̱ndra̱ | dakṣi̍ṇā | ma̱ghonī̍ |
śikṣa̍ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | mā | ati̍ | dha̱k | bhaga̍ḥ | na̱ḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.019.09||


2.020.01a va̱yaṁ te̱ vaya̍ indra vi̱ddhi ṣu ṇa̱ḥ pra bha̍rāmahe vāja̱yur na ratha̍m |
2.020.01c vi̱pa̱nyavo̱ dīdhya̍to manī̱ṣā su̱mnam iya̍kṣanta̱s tvāva̍to̱ nṝn ||

va̱yam | te̱ | vaya̍ḥ | i̱ndra̱ | vi̱ddhi | su | na̱ḥ | pra | bha̱rā̱ma̱he̱ | vā̱ja̱-yuḥ | na | ratha̍m |
vi̱pa̱nyava̍ḥ | dīdhya̍taḥ | ma̱nī̱ṣā | su̱mnam | iya̍kṣantaḥ | tvā-va̍taḥ | nṝn ||2.020.01||

2.020.02a tvaṁ na̍ indra̱ tvābhi̍r ū̱tī tvā̍ya̱to a̍bhiṣṭi̱pāsi̱ janā̍n |
2.020.02c tvam i̱no dā̱śuṣo̍ varū̱tetthādhī̍r a̱bhi yo nakṣa̍ti tvā ||

tvam | na̱ḥ | i̱ndra̱ | tvābhi̍ḥ | ū̱tī | tvā̱-ya̱taḥ | a̱bhi̱ṣṭi̱-pā | a̱si̱ | janā̍n |
tvam | i̱naḥ | dā̱śuṣa̍ḥ | va̱rū̱tā | i̱tthā-dhī̍ḥ | a̱bhi | yaḥ | nakṣa̍ti | tvā̱ ||2.020.02||

2.020.03a sa no̱ yuvendro̍ jo̱hūtra̱ḥ sakhā̍ śi̱vo na̱rām a̍stu pā̱tā |
2.020.03c yaḥ śaṁsa̍nta̱ṁ yaḥ śa̍śamā̱nam ū̱tī paca̍ntaṁ ca stu̱vanta̍ṁ ca pra̱ṇeṣa̍t ||

saḥ | na̱ḥ | yuvā̍ | indra̍ḥ | jo̱hūtra̍ḥ | sakhā̍ | śi̱vaḥ | na̱rām | a̱stu̱ | pā̱tā |
yaḥ | śaṁsa̍ntam | yaḥ | śa̱śa̱mā̱nam | ū̱tī | paca̍ntam | ca̱ | stu̱vanta̍m | ca̱ | pra̱-neṣa̍t ||2.020.03||

2.020.04a tam u̍ stuṣa̱ indra̱ṁ taṁ gṛ̍ṇīṣe̱ yasmi̍n pu̱rā vā̍vṛ̱dhuḥ śā̍śa̱duś ca̍ |
2.020.04c sa vasva̱ḥ kāma̍m pīparad iyā̱no bra̍hmaṇya̱to nūta̍nasyā̱yoḥ ||

tam | ū̱m̐ iti̍ | stu̱ṣe̱ | indra̍m | tam | gṛ̱ṇī̱ṣe̱ | yasmi̍n | pu̱rā | va̱vṛ̱dhuḥ | śā̱śa̱duḥ | ca̱ |
saḥ | vasva̍ḥ | kāma̍m | pī̱pa̱ra̱t | i̱yā̱naḥ | bra̱hma̱ṇya̱taḥ | nūta̍nasya | ā̱yoḥ ||2.020.04||

2.020.05a so aṅgi̍rasām u̱cathā̍ juju̱ṣvān brahmā̍ tūto̱d indro̍ gā̱tum i̱ṣṇan |
2.020.05c mu̱ṣṇann u̱ṣasa̱ḥ sūrye̍ṇa sta̱vān aśna̍sya cic chiśnathat pū̱rvyāṇi̍ ||

saḥ | aṅgi̍rasām | u̱cathā̍ | ju̱ju̱ṣvān | brahmā̍ | tū̱to̱t | indra̍ḥ | gā̱tum | i̱ṣṇan |
mu̱ṣṇan | u̱ṣasa̍ḥ | sūrye̍ṇa | sta̱vān | aśna̍sya | ci̱t | śi̱śna̱tha̱t | pū̱rvyāṇi̍ ||2.020.05||

2.020.06a sa ha̍ śru̱ta indro̱ nāma̍ de̱va ū̱rdhvo bhu̍va̱n manu̍ṣe da̱smata̍maḥ |
2.020.06c ava̍ pri̱yam a̍rśasā̱nasya̍ sā̱hvāñ chiro̍ bharad dā̱sasya̍ sva̱dhāvā̍n ||

saḥ | ha̱ | śṛu̱taḥ | indra̍ḥ | nāma̍ | de̱vaḥ | ū̱rdhvaḥ | bhu̱va̱n | manu̍ṣe | da̱sma-ta̍maḥ |
ava̍ | pri̱yam | a̱rśa̱sā̱nasya̍ | śā̱hvān | śira̍ḥ | bha̱ra̱t | dā̱sasya̍ | sva̱dhā-vā̍n ||2.020.06||

2.020.07a sa vṛ̍tra̱hendra̍ḥ kṛ̱ṣṇayo̍nīḥ puraṁda̱ro dāsī̍r airaya̱d vi |
2.020.07c aja̍naya̱n mana̍ve̱ kṣām a̱paś ca̍ sa̱trā śaṁsa̱ṁ yaja̍mānasya tūtot ||

saḥ | vṛ̱tra̱-hā | indra̍ḥ | kṛ̱ṣṇa-yo̍nīḥ | pu̱ra̱m-da̱raḥ | dāsī̍ḥ | ai̱ra̱ya̱t | vi |
aja̍nayat | mana̍ve | kṣā̱m | a̱-paḥ | ca̱ | sa̱trā | śaṁsa̍m | yaja̍mānasya | tū̱to̱t ||2.020.07||

2.020.08a tasmai̍ tava̱sya1̱̍m anu̍ dāyi sa̱trendrā̍ya de̱vebhi̱r arṇa̍sātau |
2.020.08c prati̱ yad a̍sya̱ vajra̍m bā̱hvor dhur ha̱tvī dasyū̱n pura̱ āya̍sī̱r ni tā̍rīt ||

tasmai̍ | ta̱va̱sya̍m | anu̍ | dā̱yi̱ | sa̱trā | indrā̍ya | de̱vebhi̍ḥ | arṇa̍-sātau |
prati̍ | yat | a̱sya̱ | vajra̍m | bā̱hvoḥ | dhuḥ | ha̱tvī | dasyū̍n | pura̍ḥ | āya̍sīḥ | ni | tā̱rī̱t ||2.020.08||

2.020.09a nū̱naṁ sā te̱ prati̱ vara̍ṁ jari̱tre du̍hī̱yad i̍ndra̱ dakṣi̍ṇā ma̱ghonī̍ |
2.020.09c śikṣā̍ sto̱tṛbhyo̱ māti̍ dha̱g bhago̍ no bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

nū̱nam | sā | te̱ | prati̍ | vara̍m | ja̱ri̱tre | du̱hī̱yat | i̱ndra̱ | dakṣi̍ṇā | ma̱ghonī̍ |
śikṣa̍ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | mā | ati̍ | dha̱k | bhaga̍ḥ | na̱ḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.020.09||


2.021.01a vi̱śva̱jite̍ dhana̱jite̍ sva̱rjite̍ satrā̱jite̍ nṛ̱jita̍ urvarā̱jite̍ |
2.021.01c a̱śva̱jite̍ go̱jite̍ a̱bjite̍ bha̱rendrā̍ya̱ soma̍ṁ yaja̱tāya̍ harya̱tam ||

vi̱śva̱-jite̍ | dha̱na̱-jite̍ | sva̱ḥ-jite̍ | sa̱trā̱-jite̍ | nṛ̱-jite̍ | u̱rva̱rā̱-jite̍ |
a̱śva̱-jite̍ | go̱-jite̍ | a̱p-jite̍ | bha̱ra̱ | indrā̍ya | soma̍m | ya̱ja̱tāya̍ | ha̱rya̱tam ||2.021.01||

2.021.02a a̱bhi̱bhuve̍ 'bhibha̱ṅgāya̍ vanva̱te 'ṣā̍ḻhāya̱ saha̍mānāya ve̱dhase̍ |
2.021.02c tu̱vi̱graye̱ vahna̍ye du̱ṣṭarī̍tave satrā̱sāhe̱ nama̱ indrā̍ya vocata ||

a̱bhi̱-bhuve̍ | a̱bhi̱-bha̱ṅgāya̍ | va̱nva̱te | aṣā̍ḻhāya | saha̍mānāya | ve̱dhase̍ |
tu̱vi̱-graye̍ | vahna̍ye | du̱starī̍tave | sa̱trā̱-sahe̍ | nama̍ḥ | indrā̍ya | vo̱ca̱ta̱ ||2.021.02||

2.021.03a sa̱trā̱sā̱ho ja̍nabha̱kṣo ja̍naṁsa̱haś cyava̍no yu̱dhmo anu̱ joṣa̍m ukṣi̱taḥ |
2.021.03c vṛ̱ta̱ṁca̱yaḥ sahu̍rir vi̱kṣv ā̍ri̱ta indra̍sya voca̱m pra kṛ̱tāni̍ vī̱ryā̍ ||

sa̱trā̱-sa̱haḥ | ja̱na̱-bha̱kṣaḥ | ja̱na̱m-sa̱haḥ | cyava̍naḥ | yu̱dhmaḥ | anu̍ | joṣa̍m | kṣi̱taḥ |
vṛ̱ta̱m-ca̱yaḥ | sahu̍riḥ | vi̱kṣu | ā̱ri̱taḥ | indra̍sya | voca̍m | pra | kṛ̱tāni̍ | vī̱ryā̍ ||2.021.03||

2.021.04a a̱nā̱nu̱do vṛ̍ṣa̱bho dodha̍to va̱dho ga̍mbhī̱ra ṛ̱ṣvo asa̍maṣṭakāvyaḥ |
2.021.04c ra̱dhra̱co̱daḥ śnatha̍no vīḻi̱tas pṛ̱thur indra̍ḥ suya̱jña u̱ṣasa̱ḥ sva̍r janat ||

a̱na̱nu̱-daḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | dodha̍taḥ | va̱dhaḥ | ga̱mbhī̱raḥ | ṛ̱ṣvaḥ | asa̍maṣṭa-kāvyaḥ |
ra̱dhra̱-co̱daḥ | śnatha̍naḥ | vī̱ḻi̱taḥ | pṛ̱thuḥ | indra̍ḥ | su̱-ya̱jñaḥ | u̱ṣasa̍ḥ | sva̍ḥ | ja̱na̱t ||2.021.04||

2.021.05a ya̱jñena̍ gā̱tum a̱pturo̍ vividrire̱ dhiyo̍ hinvā̱nā u̱śijo̍ manī̱ṣiṇa̍ḥ |
2.021.05c a̱bhi̱svarā̍ ni̱ṣadā̱ gā a̍va̱syava̱ indre̍ hinvā̱nā dravi̍ṇāny āśata ||

ya̱jñena̍ | gā̱tum | a̱p-tura̍ḥ | vi̱vi̱dri̱re̱ | dhiya̍ḥ | hi̱nvā̱nāḥ | u̱śija̍ḥ | ma̱nī̱ṣiṇa̍ḥ |
a̱bhi̱-svarā̍ | ni̱-sadā̍ | gāḥ | a̱va̱syava̍ḥ | indre̍ | hi̱nvā̱nāḥ | dravi̍ṇāni | ā̱śa̱ta̱ ||2.021.05||

2.021.06a indra̱ śreṣṭhā̍ni̱ dravi̍ṇāni dhehi̱ citti̱ṁ dakṣa̍sya subhaga̱tvam a̱sme |
2.021.06c poṣa̍ṁ rayī̱ṇām ari̍ṣṭiṁ ta̱nūnā̍ṁ svā̱dmāna̍ṁ vā̱caḥ su̍dina̱tvam ahnā̍m ||

indra̍ | śreṣṭhā̍ni | dravi̍ṇāni | dhe̱hi̱ | citti̍m | dakṣa̍sya | su̱-bha̱ga̱tvam | a̱sme iti̍ |
poṣa̍m | ra̱yī̱ṇām | ari̍ṣṭim | ta̱nūnā̍m | svā̱dmāna̍m | vā̱caḥ | su̱di̱na̱-tvam | ahnā̍m ||2.021.06||


2.022.01a trika̍drukeṣu mahi̱ṣo yavā̍śiraṁ tuvi̱śuṣma̍s tṛ̱pat soma̍m apiba̱d viṣṇu̍nā su̱taṁ yathāva̍śat |
2.022.01e sa ī̍m mamāda̱ mahi̱ karma̱ karta̍ve ma̱hām u̱ruṁ saina̍ṁ saścad de̱vo de̱vaṁ sa̱tyam indra̍ṁ sa̱tya indu̍ḥ ||

tri-ka̍drukeṣu | ma̱hi̱ṣaḥ | yava̍-āśiram | tu̱vi̱-śuṣma̍ḥ | tṛ̱pat | soma̍m | a̱pi̱ba̱t | viṣṇu̍nā | su̱tam | yathā̍ | ava̍śat |
saḥ | ī̱m | ma̱mā̱da̱ | mahi̍ | karma̍ | karta̍ve | ma̱hām | u̱rum | saḥ | e̱na̱m | sa̱śca̱t | de̱vaḥ | de̱vam | sa̱tyam | indra̍m | sa̱tyaḥ | indu̍ḥ ||2.022.01||

2.022.02a adha̱ tviṣī̍mām̐ a̱bhy oja̍sā̱ krivi̍ṁ yu̱dhābha̍va̱d ā roda̍sī apṛṇad asya ma̱jmanā̱ pra vā̍vṛdhe |
2.022.02e adha̍ttā̱nyaṁ ja̱ṭhare̱ prem a̍ricyata̱ saina̍ṁ saścad de̱vo de̱vaṁ sa̱tyam indra̍ṁ sa̱tya indu̍ḥ ||

adha̍ | tviṣi̍-mān | a̱bhi | oja̍sā | krivi̍m | yu̱dhā | a̱bha̱va̱t | ā | roda̍sī̱ iti̍ | a̱pṛ̱ṇa̱t | a̱sya̱ | ma̱jmanā̍ | pra | va̱vṛ̱dhe̱ |
adha̍tta | a̱nyam | ja̱ṭhare̍ | pra | ī̱m | a̱ri̱cya̱ta̱ | saḥ | e̱na̱m | sa̱śca̱t | de̱vaḥ | de̱vam | sa̱tyam | indra̍m | sa̱tyaḥ | indu̍ḥ ||2.022.02||

2.022.03a sā̱kaṁ jā̱taḥ kratu̍nā sā̱kam oja̍sā vavakṣitha sā̱kaṁ vṛ̱ddho vī̱ryai̍ḥ sāsa̱hir mṛdho̱ vica̍rṣaṇiḥ |
2.022.03e dātā̱ rādha̍ḥ stuva̱te kāmya̱ṁ vasu̱ saina̍ṁ saścad de̱vo de̱vaṁ sa̱tyam indra̍ṁ sa̱tya indu̍ḥ ||

sā̱kam | jā̱taḥ | kratu̍nā | sā̱kam | oja̍sā | va̱va̱kṣi̱tha̱ | sā̱kam | vṛ̱ddhaḥ | vī̱ryai̍ḥ | sa̱sa̱hiḥ | mṛdha̍ḥ | vica̍rṣaṇiḥ |
dātā̍ | rādha̍ḥ | stu̱va̱te | kāmya̍m | vasu̍ | saḥ | e̱na̱m | sa̱śca̱t | de̱vaḥ | de̱vam | sa̱tyam | indra̍m | sa̱tyaḥ | indu̍ḥ ||2.022.03||

2.022.04a tava̱ tyan narya̍ṁ nṛ̱to 'pa̍ indra pratha̱mam pū̱rvyaṁ di̱vi pra̱vācya̍ṁ kṛ̱tam |
2.022.04c yad de̱vasya̱ śava̍sā̱ prāri̍ṇā̱ asu̍ṁ ri̱ṇann a̱paḥ |
2.022.04e bhuva̱d viśva̍m a̱bhy āde̍va̱m oja̍sā vi̱dād ūrja̍ṁ śa̱takra̍tur vi̱dād iṣa̍m ||

tava̍ | tyat | narya̍m | nṛ̱to̱ iti̍ | apa̍ḥ | i̱ndra̱ | pra̱tha̱mam | pū̱rvyam | di̱vi | pra̱-vācya̍m | kṛ̱tam |
yat | de̱vasya̍ | śava̍sā | pra | ari̍ṇā | asu̍m | ri̱ṇan | a̱paḥ |
bhuva̍t | viśva̍m | a̱bhi | ade̍vam | oja̍sā | vi̱dāt | ūrja̍m | śa̱ta-kra̍tuḥ | vi̱dāt | iṣa̍m ||2.022.04||


2.023.01a ga̱ṇānā̍ṁ tvā ga̱ṇapa̍tiṁ havāmahe ka̱viṁ ka̍vī̱nām u̍pa̱maśra̍vastamam |
2.023.01c jye̱ṣṭha̱rāja̱m brahma̍ṇām brahmaṇas pata̱ ā na̍ḥ śṛ̱ṇvann ū̱tibhi̍ḥ sīda̱ sāda̍nam ||

ga̱ṇānā̍m | tvā̱ | ga̱ṇa-pa̍tim | ha̱vā̱ma̱he̱ | ka̱vim | ka̱vī̱nām | u̱pa̱maśra̍vaḥ-tamam |
jye̱ṣṭha̱-rāja̍m | brahma̍ṇām | bra̱hma̱ṇa̱ḥ | pa̱te̱ | ā | na̱ḥ | śṛ̱ṇvan | ū̱ti-bhi̍ḥ | sī̱da̱ | sāda̍nam ||2.023.01||

2.023.02a de̱vāś ci̍t te asurya̱ prace̍taso̱ bṛha̍spate ya̱jñiya̍m bhā̱gam ā̍naśuḥ |
2.023.02c u̱srā i̍va̱ sūryo̱ jyoti̍ṣā ma̱ho viśve̍ṣā̱m ij ja̍ni̱tā brahma̍ṇām asi ||

de̱vāḥ | ci̱t | te̱ | a̱su̱rya̱ | pra-ce̍tasaḥ | bṛha̍spate | ya̱jñiya̍m | bhā̱gam | ā̱na̱śu̱ḥ |
u̱srāḥ-i̍va | sūrya̍ḥ | jyoti̍ṣā | ma̱haḥ | viśve̍ṣām | it | ja̱ni̱tā | brahma̍ṇām | a̱si̱ ||2.023.02||

2.023.03a ā vi̱bādhyā̍ pari̱rāpa̱s tamā̍ṁsi ca̱ jyoti̍ṣmanta̱ṁ ratha̍m ṛ̱tasya̍ tiṣṭhasi |
2.023.03c bṛha̍spate bhī̱mam a̍mitra̱dambha̍naṁ rakṣo̱haṇa̍ṁ gotra̱bhida̍ṁ sva̱rvida̍m ||

ā | vi̱-bādhya̍ | pa̱ri̱-rapa̍ḥ | tamā̍ṁsi | ca̱ | jyoti̍ṣmanta̍m | ratha̍m | ṛ̱tasya̍ | ti̱ṣṭha̱si̱ |
bṛha̍spate | bhī̱mam | a̱mi̱tra̱-dambha̍nam | ra̱kṣa̱ḥ-hana̍m | go̱tra̱-bhida̍m | sva̱ḥ-vida̍m ||2.023.03||

2.023.04a su̱nī̱tibhi̍r nayasi̱ trāya̍se̱ jana̱ṁ yas tubhya̱ṁ dāśā̱n na tam aṁho̍ aśnavat |
2.023.04c bra̱hma̱dviṣa̱s tapa̍no manyu̱mīr a̍si̱ bṛha̍spate̱ mahi̱ tat te̍ mahitva̱nam ||

su̱nī̱ti-bhi̍ḥ | na̱ya̱si̱ | trāya̍se | jana̍m | yaḥ | tubhya̍m | dāśā̍t | na | tam | aṁha̍ḥ | a̱śna̱va̱t |
bra̱hma̱-dviṣa̍ḥ | tapa̍naḥ | ma̱nyu̱-mīḥ | a̱si̱ | bṛha̍spate | mahi̍ | tat | te̱ | ma̱hi̱-tva̱nam ||2.023.04||

2.023.05a na tam aṁho̱ na du̍ri̱taṁ kuta̍ś ca̱na nārā̍tayas titiru̱r na dva̍yā̱vina̍ḥ |
2.023.05c viśvā̱ id a̍smād dhva̱raso̱ vi bā̍dhase̱ yaṁ su̍go̱pā rakṣa̍si brahmaṇas pate ||

na | tam | aṁha̍ḥ | na | du̱ḥ-i̱tam | kuta̍ḥ | ca̱na | na | arā̍tayaḥ | ti̱ti̱ru̱ḥ | na | dva̱yā̱vina̍ḥ |
viśvā̍ḥ | it | a̱smā̱t | dhva̱rasa̍ḥ | vi | bā̱dha̱se̱ | yam | su̱-go̱pāḥ | rakṣa̍si | bra̱hma̱ṇa̱ḥ | pa̱te̱ ||2.023.05||

2.023.06a tvaṁ no̍ go̱pāḥ pa̍thi̱kṛd vi̍cakṣa̱ṇas tava̍ vra̱tāya̍ ma̱tibhi̍r jarāmahe |
2.023.06c bṛha̍spate̱ yo no̍ a̱bhi hvaro̍ da̱dhe svā tam ma̍rmartu du̱cchunā̱ hara̍svatī ||

tvam | na̱ḥ | go̱-pāḥ | pa̱thi̱-kṛt | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ | tava̍ | vra̱tāya̍ | ma̱ti-bhi̍ḥ | ja̱rā̱ma̱he̱ |
bṛha̍spate | yaḥ | na̱ḥ | a̱bhi | hvara̍ḥ | da̱dhe | svā | tam | ma̱rma̱rtu̱ | du̱cchunā̍ | hara̍svatī ||2.023.06||

2.023.07a u̱ta vā̱ yo no̍ ma̱rcayā̱d anā̍gaso 'rātī̱vā marta̍ḥ sānu̱ko vṛka̍ḥ |
2.023.07c bṛha̍spate̱ apa̱ taṁ va̍rtayā pa̱thaḥ su̱gaṁ no̍ a̱syai de̱vavī̍taye kṛdhi ||

u̱ta | vā̱ | yaḥ | na̱ḥ | ma̱rcayā̍t | anā̍gasaḥ | a̱rā̱tī̱-vā | marta̍ḥ | sā̱nu̱kaḥ | vṛka̍ḥ |
bṛha̍spate | apa̍ | tam | va̱rta̱ya̱ | pa̱thaḥ | su̱-gam | na̱ḥ | a̱syai | de̱va-vī̍taye | kṛ̱dhi̱ ||2.023.07||

2.023.08a trā̱tāra̍ṁ tvā ta̱nūnā̍ṁ havāma̱he 'va̍spartar adhiva̱ktāra̍m asma̱yum |
2.023.08c bṛha̍spate deva̱nido̱ ni ba̍rhaya̱ mā du̱revā̱ utta̍raṁ su̱mnam un na̍śan ||

trā̱tāra̍m | tvā̱ | ta̱nūnā̍m | ha̱vā̱ma̱he̱ | ava̍-spartaḥ | a̱dhi̱-va̱ktāra̍m | a̱sma̱yum |
bṛha̍spate | de̱va̱-nida̍ḥ | ni | ba̱rha̱ya̱ | mā | du̱ḥ-evā̍ḥ | ut-ta̍ram | su̱mnam | ut | na̱śa̱n ||2.023.08||

2.023.09a tvayā̍ va̱yaṁ su̱vṛdhā̍ brahmaṇas pate spā̱rhā vasu̍ manu̱ṣyā da̍dīmahi |
2.023.09c yā no̍ dū̱re ta̱ḻito̱ yā arā̍tayo̱ 'bhi santi̍ ja̱mbhayā̱ tā a̍na̱pnasa̍ḥ ||

tvayā̍ | va̱yam | su̱-vṛdhā̍ | bra̱hma̱ṇa̱ḥ | pa̱te̱ | spā̱rhā | vasu̍ | ma̱nu̱ṣyā̍ | ā | da̱dī̱ma̱hi̱ |
yāḥ | na̱ḥ | dū̱re | ta̱ḻita̍ḥ | yāḥ | arā̍tayaḥ | a̱bhi | santi̍ | ja̱mbhaya̍ | tāḥ | a̱na̱pnasa̍ḥ ||2.023.09||

2.023.10a tvayā̍ va̱yam u̍tta̱maṁ dhī̍mahe̱ vayo̱ bṛha̍spate̱ papri̍ṇā̱ sasni̍nā yu̱jā |
2.023.10c mā no̍ du̱ḥśaṁso̍ abhidi̱psur ī̍śata̱ pra su̱śaṁsā̍ ma̱tibhi̍s tāriṣīmahi ||

tvayā̍ | va̱yam | u̱t-ta̱mam | dhī̱ma̱he̱ | vaya̍ḥ | bṛha̍spate | papri̍ṇā | sasni̍nā | yu̱jā |
mā | na̱ḥ | du̱ḥ-śaṁsa̍ḥ | a̱bhi̱-di̱psuḥ | ī̱śa̱ta̱ | pra | su̱-śaṁsā̍ḥ | ma̱ti-bhi̍ḥ | tā̱ri̱ṣī̱ma̱hi̱ ||2.023.10||

2.023.11a a̱nā̱nu̱do vṛ̍ṣa̱bho jagmi̍r āha̱vaṁ niṣṭa̍ptā̱ śatru̱m pṛta̍nāsu sāsa̱hiḥ |
2.023.11c asi̍ sa̱tya ṛ̍ṇa̱yā bra̍hmaṇas pata u̱grasya̍ cid dami̱tā vī̍ḻuha̱rṣiṇa̍ḥ ||

a̱na̱nu̱-daḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | jagmi̍ḥ | ā̱-ha̱vam | niḥ-ta̍ptā | śatru̍m | pṛta̍nāsu | sa̱sa̱hiḥ |
asi̍ | sa̱tyaḥ | ṛ̱ṇa̱-yāḥ | bra̱hma̱ṇa̱ḥ | pa̱te̱ | u̱grasya̍ | ci̱t | da̱mi̱tā | vī̱ḻu̱-ha̱rṣiṇa̍ḥ ||2.023.11||

2.023.12a ade̍vena̱ mana̍sā̱ yo ri̍ṣa̱ṇyati̍ śā̱sām u̱gro manya̍māno̱ jighā̍ṁsati |
2.023.12c bṛha̍spate̱ mā praṇa̱k tasya̍ no va̱dho ni ka̍rma ma̱nyuṁ du̱reva̍sya̱ śardha̍taḥ ||

ade̍veva | mana̍sā | yaḥ | ri̱ṣa̱ṇyati̍ | śā̱sām | u̱graḥ | maya̍mānaḥ | jighā̍ṁsati |
bṛha̍spate | mā | praṇa̍k | tasya̍ | na̱ḥ | va̱dhaḥ | ni | ka̱rma̱ | ma̱nyum | du̱ḥ-eva̍sya | śardha̍taḥ ||2.023.12||

2.023.13a bhare̍ṣu̱ havyo̱ nama̍sopa̱sadyo̱ gantā̱ vāje̍ṣu̱ sani̍tā̱ dhana̍ṁ-dhanam |
2.023.13c viśvā̱ id a̱ryo a̍bhidi̱psvo̱3̱̍ mṛdho̱ bṛha̱spati̱r vi va̍varhā̱ rathā̍m̐ iva ||

bhare̍ṣu | havya̍ | nama̍sā | u̱pa̱-sadya̍ḥ | gantā̍ | vāje̍ṣu | sani̍tā | dhana̍m-dhanam |
viśvā̍ḥ | it | a̱ryaḥ | a̱bhi̱-di̱psva̍ḥ | mṛdha̍ḥ | bṛha̱spati̍ḥ | vi | va̱va̱rha̱ | rathā̍n-iva ||2.023.13||

2.023.14a teji̍ṣṭhayā tapa̱nī ra̱kṣasa̍s tapa̱ ye tvā̍ ni̱de da̍dhi̱re dṛ̱ṣṭavī̍ryam |
2.023.14c ā̱vis tat kṛ̍ṣva̱ yad asa̍t ta u̱kthya1̱̍m bṛha̍spate̱ vi pa̍ri̱rāpo̍ ardaya ||

teji̍ṣṭhayā | ta̱pa̱nī | ra̱kṣasa̍ḥ | ta̱pa̱ | ye | tvā̱ | ni̱de | da̱dhi̱re | dṛ̱ṣṭa-vī̍ryam |
ā̱viḥ | tat | kṛ̱ṣva̱ | yat | asa̍t | te̱ | u̱kthya̍m | bṛha̍spate | vi | pa̱ri̱-rapa̍ḥ | a̱rda̱ya̱ ||2.023.14||

2.023.15a bṛha̍spate̱ ati̱ yad a̱ryo arhā̍d dyu̱mad vi̱bhāti̱ kratu̍ma̱j jane̍ṣu |
2.023.15c yad dī̱daya̱c chava̍sa ṛtaprajāta̱ tad a̱smāsu̱ dravi̍ṇaṁ dhehi ci̱tram ||

bṛha̍spate | ati̍ | yat | a̱ryaḥ | arhā̍t | dyu̱-mat | vi̱-bhāti̍ | kratu̍-mat | jane̍ṣu |
yat | dī̱daya̍t | śava̍sā | ṛ̱ta̱-pra̱jā̱ta̱ | tat | a̱smāsu̍ | dravi̍ṇam | dhe̱hi̱ | ci̱tram ||2.023.15||

2.023.16a mā na̍ḥ ste̱nebhyo̱ ye a̱bhi dru̱has pa̱de ni̍rā̱miṇo̍ ri̱pavo 'nne̍ṣu jāgṛ̱dhuḥ |
2.023.16c ā de̱vānā̱m oha̍te̱ vi vrayo̍ hṛ̱di bṛha̍spate̱ na pa̱raḥ sāmno̍ viduḥ ||

mā | na̱ḥ | ste̱nebhya̍ḥ | ye | a̱bhi | dru̱haḥ | pa̱de | ni̱rā̱miṇa̍ḥ | ri̱pava̍ḥ | anne̍ṣu | ja̱gṛ̱dhuḥ |
ā | de̱vānā̍m | oha̍te | vi | vraya̍ḥ | hṛ̱di | bṛha̍spate | na | pa̱raḥ | sāmna̍ḥ | vi̱du̱ḥ ||2.023.16||

2.023.17a viśve̍bhyo̱ hi tvā̱ bhuva̍nebhya̱s pari̱ tvaṣṭāja̍na̱t sāmna̍ḥ-sāmnaḥ ka̱viḥ |
2.023.17c sa ṛ̍ṇa̱cid ṛ̍ṇa̱yā brahma̍ṇa̱s pati̍r dru̱ho ha̱ntā ma̱ha ṛ̱tasya̍ dha̱rtari̍ ||

viśve̍bhyaḥ | hi | tvā̱ | bhuva̍nebhyaḥ | pari̍ | tvaṣṭā̍ | aja̍nat | sāmna̍ḥ-sāmnaḥ | ka̱viḥ |
saḥ | ṛ̱ṇa̱-cit | ṛ̱ṇa̱-yāḥ | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ | dru̱haḥ | ha̱ntā | ma̱haḥ | ṛ̱tasya̍ | dha̱rtari̍ ||2.023.17||

2.023.18a tava̍ śri̱ye vy a̍jihīta̱ parva̍to̱ gavā̍ṁ go̱tram u̱dasṛ̍jo̱ yad a̍ṅgiraḥ |
2.023.18c indre̍ṇa yu̱jā tama̍sā̱ parī̍vṛta̱m bṛha̍spate̱ nir a̱pām au̍bjo arṇa̱vam ||

tava̍ | śri̱ye | vi | a̱ji̱hī̱ta̱ | parva̍taḥ | gavā̍m | go̱tram | u̱t-asṛ̍jaḥ | yat | a̱ṅgi̱ra̱ḥ |
indre̍ṇa | yu̱jā | tama̍sā | pari̍-vṛtam | bṛha̍spate | niḥ | a̱pām | au̱bja̱ḥ | a̱rṇa̱vam ||2.023.18||

2.023.19a brahma̍ṇas pate̱ tvam a̱sya ya̱ntā sū̱ktasya̍ bodhi̱ tana̍yaṁ ca jinva |
2.023.19c viśva̱ṁ tad bha̱draṁ yad ava̍nti de̱vā bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

brahma̍ṇaḥ | pa̱te̱ | tvam | a̱sya | ya̱ntā | su̱-u̱ktasya̍ | bo̱dhi̱ | tana̍yam | ca̱ | ji̱nva̱ |
viśva̍m | tat | bha̱dram | yat | ava̍nti | de̱vāḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.023.19||


2.024.01a semām a̍viḍḍhi̱ prabhṛ̍ti̱ṁ ya īśi̍ṣe̱ 'yā vi̍dhema̱ nava̍yā ma̱hā gi̱rā |
2.024.01c yathā̍ no mī̱ḍhvān stava̍te̱ sakhā̱ tava̱ bṛha̍spate̱ sīṣa̍dha̱ḥ sota no̍ ma̱tim ||

saḥ | i̱mām | a̱vi̱ḍḍhi̱ | pra-bhṛ̍tim | yaḥ | īśi̍ṣe | a̱yā | vi̱dhe̱ma̱ | nava̍yā | ma̱hā | gi̱rā |
yathā̍ | na̱ḥ | mī̱ḍhvān | stava̍te | sakhā̍ | tava̍ | bṛha̍spate | sīsa̍dhaḥ | saḥ | u̱ta | na̱ḥ | ma̱tim ||2.024.01||

2.024.02a yo nantvā̱ny ana̍ma̱n ny oja̍so̱tāda̍rdar ma̱nyunā̱ śamba̍rāṇi̱ vi |
2.024.02c prācyā̍vaya̱d acyu̍tā̱ brahma̍ṇa̱s pati̱r ā cāvi̍śa̱d vasu̍manta̱ṁ vi parva̍tam ||

yaḥ | nantvā̍ni | ana̍mat | ni | oja̍sā | u̱ta | a̱da̱rda̱ḥ | ma̱nyunā̍ | śamba̍rāṇi | vi |
pra | a̱cya̱va̱ya̱t | acyu̍tā | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ | ā | ca̱ | avi̍śat | vasu̍-mantam | vi | parva̍tam ||2.024.02||

2.024.03a tad de̱vānā̍ṁ de̱vata̍māya̱ kartva̱m aśra̍thnan dṛ̱ḻhāvra̍danta vīḻi̱tā |
2.024.03c ud gā ā̍ja̱d abhi̍na̱d brahma̍ṇā va̱lam agū̍ha̱t tamo̱ vy a̍cakṣaya̱t sva̍ḥ ||

tat | de̱vānā̍m | de̱va-ta̍māya | kartva̍m | aśra̍thnan | dṛ̱ḻhā | avra̍danta | vī̱ḻi̱tā |
ut | gāḥ | ā̱ja̱t | abhi̍nat | brahma̍ṇā | va̱lam | agū̍hat | tama̍ḥ | vi | a̱ca̱kṣa̱ya̱t | sva1̱̍riti̱ sva̍ḥ ||2.024.03||

2.024.04a aśmā̍syam ava̱tam brahma̍ṇa̱s pati̱r madhu̍dhāram a̱bhi yam oja̱sātṛ̍ṇat |
2.024.04c tam e̱va viśve̍ papire sva̱rdṛśo̍ ba̱hu sā̱kaṁ si̍sicu̱r utsa̍m u̱driṇa̍m ||

aśma̍-āsyam | a̱va̱tam | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ | madhu̍-dhāram | a̱bhi | yam | oja̍sā | atṛ̍ṇat |
tam | e̱va | viśve̍ | pa̱pi̱re̱ | sva̱ḥ-dṛśa̍ḥ | ba̱hu | sā̱kam | si̱si̱cu̱ḥ | utsa̍m | u̱driṇa̍m ||2.024.04||

2.024.05a sanā̱ tā kā ci̱d bhuva̍nā̱ bhavī̍tvā mā̱dbhiḥ śa̱radbhi̱r duro̍ varanta vaḥ |
2.024.05c aya̍tantā carato a̱nyad-a̍nya̱d id yā ca̱kāra̍ va̱yunā̱ brahma̍ṇa̱s pati̍ḥ ||

sanā̍ | tā | kā | ci̱t | bhuva̍nā | bhavī̍tvā | mā̱t-bhiḥ | śa̱rat-bhi̍ḥ | dura̍ḥ | va̱ra̱nta̱ | va̱ḥ |
aya̍tantā | ca̱ra̱ta̱ḥ | a̱nyat-a̍nyat | it | yā | ca̱kāra̍ | va̱yunā̍ | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ ||2.024.05||

2.024.06a a̱bhi̱nakṣa̍nto a̱bhi ye tam ā̍na̱śur ni̱dhim pa̍ṇī̱nām pa̍ra̱maṁ guhā̍ hi̱tam |
2.024.06c te vi̱dvāṁsa̍ḥ prati̱cakṣyānṛ̍tā̱ puna̱r yata̍ u̱ āya̱n tad ud ī̍yur ā̱viśa̍m ||

a̱bhi̱-nakṣa̍ntaḥ | a̱bhi | ye | tam | ā̱na̱śuḥ | ni̱dhim | pa̱ṇī̱nām | pa̱ra̱mam | guhā̍ | hi̱tam |
te | vi̱dvāṁsa̍ḥ | pra̱ti̱-cakṣya̍ | anṛ̍tā | puna̍ḥ | yata̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | āya̍n | tat | ut | ī̱yuḥ | ā̱-viśa̍m ||2.024.06||

2.024.07a ṛ̱tāvā̍naḥ prati̱cakṣyānṛ̍tā̱ puna̱r āta̱ ā ta̍sthuḥ ka̱vayo̍ ma̱has pa̱thaḥ |
2.024.07c te bā̱hubhyā̍ṁ dhami̱tam a̱gnim aśma̍ni̱ naki̱ḥ ṣo a̱sty ara̍ṇo ja̱hur hi tam ||

ṛ̱ta-vā̍naḥ | pra̱ti̱-cakṣya̍ | anṛ̍tā | puna̍ḥ | ā | ata̍ḥ | ā | ta̱sthu̱ḥ | ka̱vaya̍ḥ | ma̱haḥ | pa̱thaḥ |
te̱ | bā̱hu-bhyā̍m | dha̱mi̱tam | a̱gnim | asma̍ni | naki̍ḥ | saḥ | a̱sti̱ | ara̍ṇaḥ | ju̱huḥ | hi | tam ||2.024.07||

2.024.08a ṛ̱tajye̍na kṣi̱preṇa̱ brahma̍ṇa̱s pati̱r yatra̱ vaṣṭi̱ pra tad a̍śnoti̱ dhanva̍nā |
2.024.08c tasya̍ sā̱dhvīr iṣa̍vo̱ yābhi̱r asya̍ti nṛ̱cakṣa̍so dṛ̱śaye̱ karṇa̍yonayaḥ ||

ṛ̱ta-jye̍na | kṣi̱preṇa̍ | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ | yatra̍ | vaṣṭi̍ | pra | tar | a̱śno̱ti̱ | dhanva̍nā |
tasya̍ | sā̱dhvīḥ | iṣa̍vaḥ | yābhi̍ḥ | asya̍ti | nṛ̱-cakṣa̍saḥ | dṛ̱śaye̍ | karṇa̍-yonayaḥ ||2.024.08||

2.024.09a sa sa̍ṁna̱yaḥ sa vi̍na̱yaḥ pu̱rohi̍ta̱ḥ sa suṣṭu̍ta̱ḥ sa yu̱dhi brahma̍ṇa̱s pati̍ḥ |
2.024.09c cā̱kṣmo yad vāja̱m bhara̍te ma̱tī dhanād it sūrya̍s tapati tapya̱tur vṛthā̍ ||

saḥ | sa̱m-na̱yaḥ | saḥ | vi̱-na̱yaḥ | pu̱raḥ-hi̍taḥ | saḥ | su-stu̍taḥ | saḥ | yu̱dhi | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ |
cā̱kṣmaḥ | yat | vāja̍m | bhara̍te | ma̱tī | dhanā̍ | āt | it | sūrya̍ḥ | ta̱pa̱ti̱ | ta̱pya̱tuḥ | vṛthā̍ ||2.024.09||

2.024.10a vi̱bhu pra̱bhu pra̍tha̱mam me̱hanā̍vato̱ bṛha̱spate̍ḥ suvi̱datrā̍ṇi̱ rādhyā̍ |
2.024.10c i̱mā sā̱tāni̍ ve̱nyasya̍ vā̱jino̱ yena̱ janā̍ u̱bhaye̍ bhuñja̱te viśa̍ḥ ||

vi̱-bhu | pra̱-bhu | pra̱tha̱mam | me̱hanā̍-vataḥ | bṛha̱spate̍ḥ | su̱-vi̱datrā̍ṇi | rādhyā̍ |
i̱mā | sā̱tāni̍ | ve̱nyasya̍ | vā̱jina̍ḥ | yena̍ | janā̍ḥ | u̱bhaye̍ | bhu̱ñja̱te | viśa̍ḥ ||2.024.10||

2.024.11a yo 'va̍re vṛ̱jane̍ vi̱śvathā̍ vi̱bhur ma̱hām u̍ ra̱ṇvaḥ śava̍sā va̱vakṣi̍tha |
2.024.11c sa de̱vo de̱vān prati̍ paprathe pṛ̱thu viśved u̱ tā pa̍ri̱bhūr brahma̍ṇa̱s pati̍ḥ ||

yaḥ | ava̍re | vṛ̱jane̍ | vi̱śva-thā̍ | vi̱-bhuḥ | ma̱hām | ū̱m̐ iti̍ | ra̱ṇvaḥ | śava̍sā | va̱vakṣi̍tha |
saḥ | de̱vaḥ | de̱vān | prati̍ | pa̱pra̱the̱ | pṛ̱thu | viśvā̍ | it | ū̱m̐ iti̍ | tā | pa̱ri̱-bhūḥ | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ ||2.024.11||

2.024.12a viśva̍ṁ sa̱tyam ma̍ghavānā yu̱vor id āpa̍ś ca̱na pra mi̍nanti vra̱taṁ vā̍m |
2.024.12c acche̍ndrābrahmaṇaspatī ha̱vir no 'nna̱ṁ yuje̍va vā̱jinā̍ jigātam ||

viśva̍m | sa̱tyam | ma̱gha̱-vā̱nā̱ | yu̱voḥ | it | āpa̍ḥ | ca̱na | pra | mi̱na̱nti̱ | vra̱tam | vā̱m |
accha̍ | i̱ndrā̱bra̱hma̱ṇa̱spa̱tī̱ iti̍ | ha̱viḥ | na̱ḥ | anna̍m | yujā̍-iva | vā̱jinā̍ | ji̱gā̱ta̱m ||2.024.12||

2.024.13a u̱tāśi̍ṣṭhā̱ anu̍ śṛṇvanti̱ vahna̍yaḥ sa̱bheyo̱ vipro̍ bharate ma̱tī dhanā̍ |
2.024.13c vī̱ḻu̱dveṣā̱ anu̱ vaśa̍ ṛ̱ṇam ā̍da̱diḥ sa ha̍ vā̱jī sa̍mi̱the brahma̍ṇa̱s pati̍ḥ ||

u̱ta | āśi̍ṣṭhāḥ | anu̍ | śṛ̱ṇva̱nti̱ | vahna̍yaḥ | sa̱bheya̍ḥ | vipra̍ḥ | bha̱ra̱te̱ | ma̱tī | dhanā̍ |
vī̱ḻu̱-dveṣā̍ḥ | anu̍ | vaśā̍ | ṛ̱ṇam | ā̱-da̱diḥ | saḥ | ha̱ | vā̱jī | sa̱m-i̱the | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ ||2.024.13||

2.024.14a brahma̍ṇa̱s pate̍r abhavad yathāva̱śaṁ sa̱tyo ma̱nyur mahi̱ karmā̍ kariṣya̱taḥ |
2.024.14c yo gā u̱dāja̱t sa di̱ve vi cā̍bhajan ma̱hīva̍ rī̱tiḥ śava̍sāsara̱t pṛtha̍k ||

brahma̍ṇaḥ | pate̍ḥ | a̱bha̱va̱t | ya̱thā̱-va̱śam | sa̱tyaḥ | ma̱nyuḥ | mahi̍ | karma̍ | ka̱ri̱ṣya̱taḥ |
yaḥ | gāḥ | u̱t-āja̍t | saḥ | di̱ve | vi | ca̱ | a̱bha̱ja̱t | ma̱hī-i̍va | rī̱tiḥ | śava̍sā | a̱sa̱ra̱t | pṛtha̍k ||2.024.14||

2.024.15a brahma̍ṇas pate su̱yama̍sya vi̱śvahā̍ rā̱yaḥ syā̍ma ra̱thyo̱3̱̍ vaya̍svataḥ |
2.024.15c vī̱reṣu̍ vī̱rām̐ upa̍ pṛṅdhi na̱s tvaṁ yad īśā̍no̱ brahma̍ṇā̱ veṣi̍ me̱ hava̍m ||

brahma̍ṇaḥ | pa̱te̱ | su̱-yama̍sya | vi̱śvahā̍ | rā̱yaḥ | syā̱ma̱ | ra̱thya̍ḥ | vaya̍svataḥ |
vī̱reṣu̍ | vī̱rān | upa̍ | pṛ̱ṅdhi̱ | na̱ḥ | tvam | yat | īśā̍naḥ | brahma̍ṇā | veṣi̍ | me̱ | hava̍m ||2.024.15||

2.024.16a brahma̍ṇas pate̱ tvam a̱sya ya̱ntā sū̱ktasya̍ bodhi̱ tana̍yaṁ ca jinva |
2.024.16c viśva̱ṁ tad bha̱draṁ yad ava̍nti de̱vā bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

brahma̍ṇaḥ | pa̱te̱ | tvam | a̱sya | ya̱ntā | su̱-uktasya̍ | bo̱dhi̱ | tana̍yam | ca̱ | ji̱nva̱ |
viśva̍m | tat | bha̱dram | yat | ava̍nti | de̱vāḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.024.16||


2.025.01a indhā̍no a̱gniṁ va̍navad vanuṣya̱taḥ kṛ̱tabra̍hmā śūśuvad rā̱taha̍vya̱ it |
2.025.01c jā̱tena̍ jā̱tam ati̱ sa pra sa̍rsṛte̱ yaṁ-ya̱ṁ yuja̍ṁ kṛṇu̱te brahma̍ṇa̱s pati̍ḥ ||

indhā̍naḥ | a̱gnim | va̱na̱va̱t | va̱nu̱ṣya̱taḥ | kṛ̱ta-bra̍hmā | śū̱śu̱va̱t | rā̱ta-ha̍vyaḥ | it |
jā̱tena̍ | jā̱tam | ati̍ | saḥ | pra | sa̱rsṛ̱te̱ | yam-ya̍m | yuja̍m | kṛ̱ṇu̱te | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ ||2.025.01||

2.025.02a vī̱rebhi̍r vī̱rān va̍navad vanuṣya̱to gobhī̍ ra̱yim pa̍pratha̱d bodha̍ti̱ tmanā̍ |
2.025.02c to̱kaṁ ca̱ tasya̱ tana̍yaṁ ca vardhate̱ yaṁ-ya̱ṁ yuja̍ṁ kṛṇu̱te brahma̍ṇa̱s pati̍ḥ ||

vī̱rebhi̍ḥ | vī̱rān | va̱na̱va̱t | va̱nu̱ṣya̱taḥ | gobhi̍ḥ | ra̱yim | pa̱pra̱tha̱t | bodha̍ti | tmanā̍ |
to̱kam | ca̱ | tasya̍ | tana̍yam | ca̱ | va̱rdha̱te̱ | yam-ya̍m | yuja̍m | kṛ̱ṇu̱te | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ ||2.025.02||

2.025.03a sindhu̱r na kṣoda̱ḥ śimī̍vām̐ ṛghāya̱to vṛṣe̍va̱ vadhrī̍m̐r a̱bhi va̱ṣṭy oja̍sā |
2.025.03c a̱gner i̍va̱ prasi̍ti̱r nāha̱ varta̍ve̱ yaṁ-ya̱ṁ yuja̍ṁ kṛṇu̱te brahma̍ṇa̱s pati̍ḥ ||

sindhu̍ḥ | na | kṣoda̍ḥ | śimī̍-vān | ṛ̱ghā̱ya̱taḥ | vṛṣā̍-iva | vadhrī̍n | a̱bhi | va̱ṣṭi̱ | oja̍sā |
a̱gneḥ-i̍va | pra-si̍tiḥ | na | a̍ha | varta̍ve | yam-ya̍m | yuja̍m | kṛ̱ṇu̱te | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ ||2.025.03||

2.025.04a tasmā̍ arṣanti di̱vyā a̍sa̱ścata̱ḥ sa satva̍bhiḥ pratha̱mo goṣu̍ gacchati |
2.025.04c ani̍bhṛṣṭataviṣir ha̱nty oja̍sā̱ yaṁ-ya̱ṁ yuja̍ṁ kṛṇu̱te brahma̍ṇa̱s pati̍ḥ ||

tasmai̍ | a̱rṣa̱nti̱ | di̱vyāḥ | a̱sa̱ścata̍ḥ | saḥ | satva̍-bhiḥ | pra̱tha̱maḥ | goṣu̍ | ga̱ccha̱ti̱ |
ani̍bhṛṣṭa-taviṣiḥ | ha̱nti̱ | oja̍sā | yam-ya̍m | yuja̍m | kṛ̱ṇu̱te | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ ||2.025.04||

2.025.05a tasmā̱ id viśve̍ dhunayanta̱ sindha̱vo 'cchi̍drā̱ śarma̍ dadhire pu̱rūṇi̍ |
2.025.05c de̱vānā̍ṁ su̱mne su̱bhaga̱ḥ sa e̍dhate̱ yaṁ-ya̱ṁ yuja̍ṁ kṛṇu̱te brahma̍ṇa̱s pati̍ḥ ||

tasmai̍ | it | viśve̍ | dhu̱na̱ya̱nta̱ | sindha̍vaḥ | acchi̍drā | śarma̍ | da̱dhi̱re̱ | pu̱rūṇi̍ |
de̱vānā̍m | su̱mne | su̱-bhaga̍ḥ | saḥ | e̱dha̱te̱ | yam-ya̍m | yuja̍m | kṛ̱ṇu̱te | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ ||2.025.05||


2.026.01a ṛ̱jur ic chaṁso̍ vanavad vanuṣya̱to de̍va̱yann id ade̍vayantam a̱bhy a̍sat |
2.026.01c su̱prā̱vīr id va̍navat pṛ̱tsu du̱ṣṭara̱ṁ yajved aya̍jyo̱r vi bha̍jāti̱ bhoja̍nam ||

ṛ̱juḥ | it | śaṁsa̍ḥ | va̱na̱va̱t | va̱nu̱ṣya̱taḥ | de̱va̱yan | it | ade̍va-yantam | a̱bhi | a̱sa̱t |
su̱pra̱-a̱vīḥ | it | va̱na̱va̱t | pṛ̱t-su | du̱stara̍m | yajvā̍ | it | ayajyo̍ḥ | vi | bha̱jā̱ti̱ | bhoja̍nam ||2.026.01||

2.026.02a yaja̍sva vīra̱ pra vi̍hi manāya̱to bha̱dram mana̍ḥ kṛṇuṣva vṛtra̱tūrye̍ |
2.026.02c ha̱viṣ kṛ̍ṇuṣva su̱bhago̱ yathāsa̍si̱ brahma̍ṇa̱s pate̱r ava̱ ā vṛ̍ṇīmahe ||

yaja̍sva | vī̱ra̱ | pra | vi̱hi̱ | ma̱nā̱ya̱taḥ | bha̱dram | mana̍ḥ | kṛ̱ṇu̱ṣva̱ | vṛ̱tra̱-tūrye̍ |
ha̱viḥ | kṛ̱ṇu̱ṣva̱ | su̱-bhaga̍ḥ | yathā̍ | asa̍si | brahma̍ṇaḥ | pate̍ḥ | ava̍ḥ | ā | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ ||2.026.02||

2.026.03a sa ij jane̍na̱ sa vi̱śā sa janma̍nā̱ sa pu̱trair vāja̍m bharate̱ dhanā̱ nṛbhi̍ḥ |
2.026.03c de̱vānā̱ṁ yaḥ pi̱tara̍m ā̱vivā̍sati śra̱ddhāma̍nā ha̱viṣā̱ brahma̍ṇa̱s pati̍m ||

saḥ | it | jane̍na | saḥ | vi̱śā | saḥ | janma̍nā | saḥ | pu̱traiḥ | vāja̍m | bha̱ra̱te̱ | dhanā̍ | nṛ-bhi̍ḥ |
de̱vānā̍m | yaḥ | pi̱tara̍m | ā̱-vivā̍sati | śra̱ddhā-ma̍nāḥ | ha̱viṣā̍ | brahma̍ṇaḥ | pati̍m ||2.026.03||

2.026.04a yo a̍smai ha̱vyair ghṛ̱tava̍dbhi̱r avi̍dha̱t pra tam prā̱cā na̍yati̱ brahma̍ṇa̱s pati̍ḥ |
2.026.04c u̱ru̱ṣyatī̱m aṁha̍so̱ rakṣa̍tī ri̱ṣo̱3̱̍ 'ṁhoś ci̍d asmā uru̱cakri̱r adbhu̍taḥ ||

yaḥ | a̱smai̱ | ha̱vyaiḥ | ghṛ̱tava̍t-bhiḥ | avi̍dhat | pra | tam | prā̱cā | na̱ya̱ti̱ | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ |
u̱ru̱ṣyati̍ | ī̱m | aṁha̍saḥ | rakṣa̍ti | ri̱ṣaḥ | a̱ṁhoḥ | cit | a̱smai̱ | u̱ru̱-cakri̍ḥ | adbhu̍taḥ ||2.026.04||


2.027.01a i̱mā gira̍ ādi̱tyebhyo̍ ghṛ̱tasnū̍ḥ sa̱nād rāja̍bhyo ju̱hvā̍ juhomi |
2.027.01c śṛ̱ṇotu̍ mi̱tro a̍rya̱mā bhago̍ nas tuvijā̱to varu̍ṇo̱ dakṣo̱ aṁśa̍ḥ ||

i̱māḥ | gira̍ḥ | ā̱di̱tyebhya̍ḥ | ghṛ̱ta-snū̍ḥ | sa̱nāt | rāja̍-bhyaḥ | ju̱hvā̍ | ju̱ho̱mi̱ |
śṛ̱ṇotu̍ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | bhaga̍ḥ | na̱ḥ | tu̱vi̱-jā̱taḥ | varu̍ṇaḥ | dakṣa̍ḥ | aṁśa̍ḥ ||2.027.01||

2.027.02a i̱maṁ stoma̱ṁ sakra̍tavo me a̱dya mi̱tro a̍rya̱mā varu̍ṇo juṣanta |
2.027.02c ā̱di̱tyāsa̱ḥ śuca̍yo̱ dhāra̍pūtā̱ avṛ̍jinā anava̱dyā ari̍ṣṭāḥ ||

i̱mam | stoma̍m | sa-kra̍tavaḥ | me̱ | a̱dya | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | varu̍ṇaḥ | ju̱ṣa̱nta̱ |
ā̱di̱tyāsa̍ḥ | śuca̍yaḥ | dhāra̍-pūtāḥ | avṛ̍jināḥ | a̱na̱va̱dyāḥ | ari̍ṣṭāḥ ||2.027.02||

2.027.03a ta ā̍di̱tyāsa̍ u̱ravo̍ gabhī̱rā ada̍bdhāso̱ dipsa̍nto bhūrya̱kṣāḥ |
2.027.03c a̱ntaḥ pa̍śyanti vṛji̱nota sā̱dhu sarva̱ṁ rāja̍bhyaḥ para̱mā ci̱d anti̍ ||

te | ā̱di̱tyāsa̍ḥ | u̱rava̍ḥ | ga̱bhī̱rāḥ | ada̍bdhāsaḥ | dipsa̍ntaḥ | bhū̱ri̱-a̱kṣāḥ |
a̱ntariti̍ | pa̱śya̱nti̱ | vṛ̱ji̱nā | u̱ta | sā̱dhu | sarva̍m | rāja̍-bhyaḥ | pa̱ra̱mā | ci̱t | anti̍ ||2.027.03||

2.027.04a dhā̱raya̍nta ādi̱tyāso̱ jaga̱t sthā de̱vā viśva̍sya̱ bhuva̍nasya go̱pāḥ |
2.027.04c dī̱rghādhi̍yo̱ rakṣa̍māṇā asu̱rya̍m ṛ̱tāvā̍na̱ś caya̍mānā ṛ̱ṇāni̍ ||

dhā̱raya̍ntaḥ | ā̱di̱tyāsa̍ḥ | jaga̍t | sthāḥ | de̱vāḥ | viśva̍sya | bhuva̍nasya | go̱pāḥ |
dī̱rgha-dhi̍yaḥ | rakṣa̍māṇāḥ | a̱su̱rya̍m | ṛ̱ta-vā̍naḥ | caya̍mānāḥ | ṛ̱ṇāni̍ ||2.027.04||

2.027.05a vi̱dyām ā̍dityā̱ ava̍so vo a̱sya yad a̍ryaman bha̱ya ā ci̍n mayo̱bhu |
2.027.05c yu̱ṣmāka̍m mitrāvaruṇā̱ praṇī̍tau̱ pari̱ śvabhre̍va duri̱tāni̍ vṛjyām ||

vi̱dyām | ā̱di̱tyā̱ḥ | ava̍saḥ | va̱ḥ | a̱sya | ya̱t | a̱rya̱ma̱n | bha̱ye | ā | ci̱t | ma̱ya̱ḥ-bhu |
yu̱ṣmāka̍m | mi̱trā̱va̱ruṇā̱ | pra-nī̍tau | pari̍ | śvabhrā̍-iva | du̱ḥ-i̱tāni̍ | vṛ̱jyā̱m ||2.027.05||

2.027.06a su̱go hi vo̍ aryaman mitra̱ panthā̍ anṛkṣa̱ro va̍ruṇa sā̱dhur asti̍ |
2.027.06c tenā̍dityā̱ adhi̍ vocatā no̱ yaccha̍tā no duṣpari̱hantu̱ śarma̍ ||

su̱-gaḥ | hi | va̱ḥ | a̱rya̱ma̱n | mi̱tra̱ | panthā̍ḥ | a̱nṛ̱kṣa̱raḥ | va̱ru̱ṇa̱ | sā̱dhuḥ | asti̍ |
tena̍ | ā̱di̱tyā̱ḥ | adhi̍ | vo̱ca̱ta̱ | na̱ḥ | yaccha̍ta | na̱ḥ | du̱ḥ-pa̱ri̱hantu̍ | śarma̍ ||2.027.06||

2.027.07a pipa̍rtu no̱ adi̍tī̱ rāja̍pu̱trāti̱ dveṣā̍ṁsy arya̱mā su̱gebhi̍ḥ |
2.027.07c bṛ̱han mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ śarmopa̍ syāma puru̱vīrā̱ ari̍ṣṭāḥ ||

pipa̍rtu | na̱ḥ | adi̍tiḥ | rāja̍-pu̱trā | ati̍ | dveṣā̍ṁsi | a̱rya̱mā | su̱-gebhi̍ḥ |
bṛ̱hat | mi̱trasya̍ | varu̍ṇasya | śarma̍ | upa̍ | syā̱ma̱ | pu̱ru̱-vīrā̍ḥ | ari̍ṣṭāḥ ||2.027.07||

2.027.08a ti̱sro bhūmī̍r dhāraya̱n trīm̐r u̱ta dyūn trīṇi̍ vra̱tā vi̱dathe̍ a̱ntar e̍ṣām |
2.027.08c ṛ̱tenā̍dityā̱ mahi̍ vo mahi̱tvaṁ tad a̍ryaman varuṇa mitra̱ cāru̍ ||

ti̱sraḥ | bhūmī̍ḥ | dhā̱ra̱ya̱n | trīn | u̱ta | dyūn | trīṇi̍ | vra̱tā | vi̱dathe̍ | a̱ntaḥ | e̱ṣā̱m |
ṛ̱tena̍ | ā̱di̱tyā̱ḥ | mahi̍ | va̱ḥ | ma̱hi̱-tvam | tat | a̱rya̱ma̱n | va̱ru̱ṇa̱ | mi̱tra̱ | cāru̍ ||2.027.08||

2.027.09a trī ro̍ca̱nā di̱vyā dhā̍rayanta hira̱ṇyayā̱ḥ śuca̍yo̱ dhāra̍pūtāḥ |
2.027.09c asva̍pnajo animi̱ṣā ada̍bdhā uru̱śaṁsā̍ ṛ̱jave̱ martyā̍ya ||

trī | ro̱ca̱nā | di̱vyā | dhā̱ra̱ya̱nta̱ | hi̱ra̱ṇyayā̍ḥ | śuca̍yaḥ | dhāra̍-pūtāḥ |
asva̍pn-ajaḥ | a̱ni̱-mi̱ṣāḥ | ada̍bdhāḥ | u̱ru̱-śaṁsā̍ḥ | ṛ̱jave̍ | martyā̍ya ||2.027.09||

2.027.10a tvaṁ viśve̍ṣāṁ varuṇāsi̱ rājā̱ ye ca̍ de̱vā a̍sura̱ ye ca̱ martā̍ḥ |
2.027.10c śa̱taṁ no̍ rāsva śa̱rado̍ vi̱cakṣe̱ 'śyāmāyū̍ṁṣi̱ sudhi̍tāni̱ pūrvā̍ ||

tvam | viśve̍ṣām | va̱ru̱ṇa̱ | a̱si̱ | rājā̍ | ye | ca̱ | de̱vāḥ | a̱su̱ra̱ | ye | ca̱ | martā̍ḥ |
śa̱tam | na̱ḥ | rā̱sva̱ | śa̱rada̍ḥ | vi̱-cakṣe̍ | a̱śyāma̍ | āyū̍ṁṣi | sudhi̍tāni | pūrvā̍ ||2.027.10||

2.027.11a na da̍kṣi̱ṇā vi ci̍kite̱ na sa̱vyā na prā̱cīna̍m ādityā̱ nota pa̱ścā |
2.027.11c pā̱kyā̍ cid vasavo dhī̱ryā̍ cid yu̱ṣmānī̍to̱ abha̍ya̱ṁ jyoti̍r aśyām ||

na | da̱kṣi̱ṇā | vi | ci̱ki̱te̱ | na | sa̱vyā | na | prā̱cīna̍m | ā̱di̱tyā̱ḥ | na | u̱ta | pa̱ścā |
pā̱kyā̍ | ci̱t | va̱sa̱va̱ḥ | dhī̱ryā̍ | ci̱t | yu̱ṣmā-nī̍taḥ | abha̍yam | jyoti̍ḥ | a̱śyā̱m ||2.027.11||

2.027.12a yo rāja̍bhya ṛta̱nibhyo̍ da̱dāśa̱ yaṁ va̱rdhaya̍nti pu̱ṣṭaya̍ś ca̱ nityā̍ḥ |
2.027.12c sa re̱vān yā̍ti pratha̱mo rathe̍na vasu̱dāvā̍ vi̱dathe̍ṣu praśa̱staḥ ||

yaḥ | rāja̍-bhyaḥ | ṛ̱ta̱ni-bhya̍ḥ | da̱dāśa̍ | yam | va̱rdhaya̍nti | pu̱ṣṭaya̍ḥ | ca̱ | nityā̍ḥ |
saḥ | re̱vān | yā̱ti̱ | pra̱tha̱maḥ | rathe̍na | va̱su̱-dāvā̍ | vi̱dathe̍ṣu | pra̱-śa̱staḥ ||2.027.12||

2.027.13a śuci̍r a̱paḥ sū̱yava̍sā̱ ada̍bdha̱ upa̍ kṣeti vṛ̱ddhava̍yāḥ su̱vīra̍ḥ |
2.027.13c naki̱ṣ ṭaṁ ghna̱nty anti̍to̱ na dū̱rād ya ā̍di̱tyānā̱m bhava̍ti̱ praṇī̍tau ||

śuci̍ḥ | a̱paḥ | su̱-yava̍sāḥ | ada̍bdhaḥ | upa̍ | kṣe̱ti̱ | vṛ̱ddha-va̍yāḥ | su̱-vīra̍ḥ |
naki̍ḥ | tam | ghna̱nti̱ | anti̍taḥ | na | dū̱rāt | yaḥ | ā̱di̱tyānā̍m | bhava̍ti | pra-nī̍tau ||2.027.13||

2.027.14a adi̍te̱ mitra̱ varu̍ṇo̱ta mṛ̍ḻa̱ yad vo̍ va̱yaṁ ca̍kṛ̱mā kac ci̱d āga̍ḥ |
2.027.14c u̱rv a̍śyā̱m abha̍ya̱ṁ jyoti̍r indra̱ mā no̍ dī̱rghā a̱bhi na̍śa̱n tami̍srāḥ ||

adi̍te | mitra̍ | varu̍ṇa | u̱ta | mṛ̱ḻa̱ | yat | va̱ḥ | va̱yam | ca̱kṛ̱ma | kat | ci̱t | āga̍ḥ |
u̱ru | a̱śyā̱m | abha̍yam | jyoti̍ḥ | i̱ndra̱ | mā | na̱ḥ | dī̱rghāḥ | a̱bhi | na̱śa̱n | tami̍srāḥ ||2.027.14||

2.027.15a u̱bhe a̍smai pīpayataḥ samī̱cī di̱vo vṛ̱ṣṭiṁ su̱bhago̱ nāma̱ puṣya̍n |
2.027.15c u̱bhā kṣayā̍v ā̱jaya̍n yāti pṛ̱tsūbhāv ardhau̍ bhavataḥ sā̱dhū a̍smai ||

u̱bhe iti̍ | a̱smai̱ | pī̱pa̱ya̱ta̱ḥ | sa̱mī̱cī iti̍ sa̱m-ī̱cī | di̱vaḥ | vṛ̱ṣṭim | su̱-bhaga̍ḥ | nāma̍ | puṣya̍n |
u̱bhā | kṣayau̍ | ā̱-jaya̍n | yā̱ti̱ | pṛ̱t-su | u̱bhau | ardhau̍ | bha̱va̱ta̱ḥ | sā̱dhū iti̍ | a̱smai̱ ||2.027.15||

2.027.16a yā vo̍ mā̱yā a̍bhi̱druhe̍ yajatrā̱ḥ pāśā̍ ādityā ri̱pave̱ vicṛ̍ttāḥ |
2.027.16c a̱śvīva̱ tām̐ ati̍ yeṣa̱ṁ rathe̱nāri̍ṣṭā u̱rāv ā śarma̍n syāma ||

yāḥ | va̱ḥ | mā̱yāḥ | a̱bhi̱-druhe̍ | yajatrā̍ḥ | pāśā̍ḥ | ā̱di̱tyā̱ḥ | ri̱pave̍ | vi-cṛ̍ttāḥ |
a̱śvī-i̍va | tān | ati̍ | ye̱ṣa̱m | rathe̍na | ari̍ṣṭāḥ | u̱rau | ā | śarma̍n | syā̱ma̱ ||2.027.16||

2.027.17a māham ma̱ghono̍ varuṇa pri̱yasya̍ bhūri̱dāvna̱ ā vi̍da̱ṁ śūna̍m ā̱peḥ |
2.027.17c mā rā̱yo rā̍jan su̱yamā̱d ava̍ sthām bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

mā | a̱ham | ma̱ghonaḥ | va̱ru̱ṇa̱ | pri̱yasya̍ | bhū̱ri̱-dāvna̍ḥ | ā | vi̱da̱m | śūna̍m | ā̱peḥ |
mā | rā̱yaḥ | rā̱jan | su̱-yamā̍t | ava̍ | sthā̱m | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.027.17||


2.028.01a i̱daṁ ka̱ver ā̍di̱tyasya̍ sva̱rājo̱ viśvā̍ni̱ sānty a̱bhy a̍stu ma̱hnā |
2.028.01c ati̱ yo ma̱ndro ya̱jathā̍ya de̱vaḥ su̍kī̱rtim bhi̍kṣe̱ varu̍ṇasya̱ bhūre̍ḥ ||

i̱dam | ka̱veḥ | ā̱di̱tyasya̍ | sva̱-rāja̍ḥ | viśvā̍ni | santi̍ | a̱bhi | a̱stu̱ | ma̱hnā |
ati̍ | yaḥ | ma̱ndraḥ | ya̱jathā̍ya | de̱vaḥ | su̱-kī̱rtim | bhi̱kṣe̱ | varu̍ṇasya | bhūre̍ḥ ||2.028.01||

2.028.02a tava̍ vra̱te su̱bhagā̍saḥ syāma svā̱dhyo̍ varuṇa tuṣṭu̱vāṁsa̍ḥ |
2.028.02c u̱pāya̍na u̱ṣasā̱ṁ goma̍tīnām a̱gnayo̱ na jara̍māṇā̱ anu̱ dyūn ||

tava̍ | vra̱te | su̱-bhagā̍saḥ | syā̱ma̱ | su̱-ā̱dhya̍ḥ | va̱ru̱ṇa̱ | tu̱stu̱-vāṁsa̍ḥ |
u̱pa̱-aya̍ne | u̱ṣasā̍m | go-ma̍tīnām | a̱gnaya̍ḥ | na | jara̍māṇāḥ | anu̍ | dyūn ||2.028.02||

2.028.03a tava̍ syāma puru̱vīra̍sya̱ śarma̍nn uru̱śaṁsa̍sya varuṇa praṇetaḥ |
2.028.03c yū̱yaṁ na̍ḥ putrā aditer adabdhā a̱bhi kṣa̍madhva̱ṁ yujyā̍ya devāḥ ||

ava̍ | syā̱ma̱ | pu̱ru̱-vīra̍sya | śarma̍n | u̱ru̱-śaṁsa̍sya | va̱ru̱ṇa̱ | pra̱ne̱ta̱riti̍ pra-netaḥ |
yū̱yam | na̱ḥ | pu̱trā̱ḥ | a̱di̱te̱ḥ | a̱da̱bdhā̱ḥ | a̱bhi | kṣa̱ma̱dhva̱m | yujyā̍ya | de̱vā̱ḥ ||2.028.03||

2.028.04a pra sī̍m ādi̱tyo a̍sṛjad vidha̱rtām̐ ṛ̱taṁ sindha̍vo̱ varu̍ṇasya yanti |
2.028.04c na śrā̍myanti̱ na vi mu̍canty e̱te vayo̱ na pa̍ptū raghu̱yā pari̍jman ||

pra | sī̱m | ā̱di̱tyaḥ | a̱sṛ̱ja̱t | vi̱-dha̱rtā | ṛ̱tam | sindha̍vaḥ | varu̍ṇasya | ya̱nti̱ |
na | śrā̱mya̱nti̱ | na | vi | mu̱ca̱nti̱ | e̱te | vaya̍ḥ | na | pa̱ptu̱ḥ | ra̱ghu̱-yā | pari̍-jman ||2.028.04||

2.028.05a vi mac chra̍thāya raśa̱nām i̱vāga̍ ṛ̱dhyāma̍ te varuṇa̱ khām ṛ̱tasya̍ |
2.028.05c mā tantu̍ś chedi̱ vaya̍to̱ dhiya̍m me̱ mā mātrā̍ śāry a̱pasa̍ḥ pu̱ra ṛ̱toḥ ||

vi | mat | śra̱tha̱ya̱ | ra̱śa̱nām-i̍va | āga̍ḥ | ṛ̱dhyāma̍ | te̱ | va̱ru̱ṇa̱ | khām | ṛ̱tasya̍ |
mā | tantu̍ḥ | che̱di̱ | vaya̍taḥ | dhiya̍m | me̱ | mā | mātrā̍ | śā̱ri̱ | a̱pasa̍ḥ | pu̱rā | ṛ̱toḥ ||2.028.05||

2.028.06a apo̱ su mya̍kṣa varuṇa bhi̱yasa̱m mat samrā̱ḻ ṛtā̱vo 'nu̍ mā gṛbhāya |
2.028.06c dāme̍va va̱tsād vi mu̍mu̱gdhy aṁho̍ na̱hi tvad ā̱re ni̱miṣa̍ś ca̱neśe̍ ||

apo̱ iti̍ | su | mya̱kṣa̱ | va̱ru̱ṇa̱ | bhi̱yasa̍m | mat | sam-rā̍ṭ | ṛta̱-vaḥ | anu̍ | mā̱ | gṛ̱bhā̱ya̱ |
dāma̍-iva | va̱tsāt | vi | mu̱mu̱gdhi̱ | aṁha̍ḥ | na̱hi | tvat | ā̱rte | ni̱-miṣa̍ḥ | ca̱na | īśe̍ ||2.028.06||

2.028.07a mā no̍ va̱dhair va̍ruṇa̱ ye ta̍ i̱ṣṭāv ena̍ḥ kṛ̱ṇvanta̍m asura bhrī̱ṇanti̍ |
2.028.07c mā jyoti̍ṣaḥ pravasa̱thāni̍ ganma̱ vi ṣū mṛdha̍ḥ śiśratho jī̱vase̍ naḥ ||

mā | na̱ḥ | va̱dhaiḥ | va̱ru̱ṇa̱ | ye | te̱ | i̱ṣṭau | ena̍ḥ | kṛ̱ṇvanta̍m | a̱su̱ra̱ | bhrī̱ṇanti̍ |
mā | jyoti̍ṣaḥ | pra̱-va̱sa̱thāni̍ | ga̱nma̱ | vi | su | mṛdha̍ḥ | śi̱śra̱tha̱ḥ | jī̱vase̍ | na̱ḥ ||2.028.07||

2.028.08a nama̍ḥ pu̱rā te̍ varuṇo̱ta nū̱nam u̱tāpa̱raṁ tu̍vijāta bravāma |
2.028.08c tve hi ka̱m parva̍te̱ na śri̱tāny apra̍cyutāni dūḻabha vra̱tāni̍ ||

nama̍ḥ | pu̱rā | te̱ | va̱ru̱ṇa̱ | u̱ta | nū̱nam | u̱ta | a̱pa̱ram | tu̱vi̱-jā̱ta̱ | bra̱vā̱ma̱ |
tve iti̍ | hi | ka̱m | parva̍te | na | śri̱tāni̍ | apra̍-cyutāni | du̱ḥ-da̱bha̱ | vra̱tāni̍ ||2.028.08||

2.028.09a para̍ ṛ̱ṇā sā̍vī̱r adha̱ matkṛ̍tāni̱ māhaṁ rā̍jann a̱nyakṛ̍tena bhojam |
2.028.09c avyu̍ṣṭā̱ in nu bhūya̍sīr u̱ṣāsa̱ ā no̍ jī̱vān va̍ruṇa̱ tāsu̍ śādhi ||

parā̍ | ṛ̱ṇā | sā̱vī̱ḥ | adha̍ | mat-kṛ̍tāni | mā | a̱ham | rā̱ja̱n | a̱nya-kṛ̍tena | bho̱ja̱m |
avi̍-uṣṭāḥ | it | nu | bhūya̍sīḥ | u̱ṣasa̍ḥ | ā | na̱ḥ | jī̱vān | va̱ru̱ṇa̱ | tāsu̍ | śā̱dhi̱ ||2.028.09||

2.028.10a yo me̍ rāja̱n yujyo̍ vā̱ sakhā̍ vā̱ svapne̍ bha̱yam bhī̱rave̱ mahya̱m āha̍ |
2.028.10c ste̱no vā̱ yo dipsa̍ti no̱ vṛko̍ vā̱ tvaṁ tasmā̍d varuṇa pāhy a̱smān ||

yaḥ | me̱ | rā̱ja̱n | yujya̍ḥ | vā̱ | sakhā̍ | vā̱ | svapne̍ | bha̱yam | bhī̱rave̍ | mahya̍m | āha̍ |
ste̱naḥ | vā̱ | yaḥ | dipsa̍ti | na̱ḥ | vṛka̍ḥ | vā̱ | tvam | tasmā̍t | va̱ru̱ṇa̱ | pā̱hi̱ | a̱smān ||2.028.10||

2.028.11a māham ma̱ghono̍ varuṇa pri̱yasya̍ bhūri̱dāvna̱ ā vi̍da̱ṁ śūna̍m ā̱peḥ |
2.028.11c mā rā̱yo rā̍jan su̱yamā̱d ava̍ sthām bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

mā | a̱ham | ma̱ghonaḥ | va̱ru̱ṇa̱ | pri̱yasya̍ | bhū̱ri̱-dāvna̍ḥ | ā | vi̱da̱m | śūna̍m | ā̱peḥ |
mā | rā̱yaḥ | rā̱jan | su̱-yamā̍t | ava̍ | sthā̱m | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.028.11||


2.029.01a dhṛta̍vratā̱ ādi̍tyā̱ iṣi̍rā ā̱re mat ka̍rta raha̱sūr i̱vāga̍ḥ |
2.029.01c śṛ̱ṇva̱to vo̱ varu̍ṇa̱ mitra̱ devā̍ bha̱drasya̍ vi̱dvām̐ ava̍se huve vaḥ ||

dhṛta̍-vratāḥ | ādi̍tyāḥ | iṣi̍rāḥ | ā̱re | mat | ka̱rta̱ | ra̱ha̱sūḥ-i̍va | āga̍ḥ |
śṛ̱ṇva̱taḥ | va̱ḥ | varu̍ṇa | mitra̍ | devā̍ḥ | bha̱drasya̍ | vi̱dvān | ava̍se | hu̱ve̱ | va̱ḥ ||2.029.01||

2.029.02a yū̱yaṁ de̍vā̱ḥ prama̍tir yū̱yam ojo̍ yū̱yaṁ dveṣā̍ṁsi sanu̱tar yu̍yota |
2.029.02c a̱bhi̱kṣa̱ttāro̍ a̱bhi ca̱ kṣama̍dhvam a̱dyā ca̍ no mṛ̱ḻaya̍tāpa̱raṁ ca̍ ||

yū̱yam | de̱vā̱ḥ | pra-ma̍tiḥ | yū̱yam | oja̍ḥ | yū̱yam | dveṣā̍ṁsi | sa̱nu̱taḥ | yu̱yo̱ta̱ |
a̱bhi̱-kṣa̱ttāra̍ḥ | a̱bhi | ca̱ | kṣama̍dhvam | a̱dya | ca̱ | na̱ḥ | mṛ̱ḻaya̍ta | a̱pa̱ram | ca̱ ||2.029.02||

2.029.03a kim ū̱ nu va̍ḥ kṛṇavā̱māpa̍reṇa̱ kiṁ sane̍na vasava̱ āpye̍na |
2.029.03c yū̱yaṁ no̍ mitrāvaruṇādite ca sva̱stim i̍ndrāmaruto dadhāta ||

kim | ū̱m̐ iti̍ | nu | va̱ḥ | kṛ̱ṇa̱vā̱ma̱ | apa̍reṇa | kim | sane̍na | va̱sa̱va̱ḥ | āpye̍na |
yū̱yam | na̱ḥ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | a̱di̱te̱ | ca̱ | sva̱stim | i̱ndrā̱ma̱ru̱ta̱ḥ | da̱dhā̱ta̱ ||2.029.03||

2.029.04a ha̱ye de̍vā yū̱yam id ā̱paya̍ḥ stha̱ te mṛ̍ḻata̱ nādha̍mānāya̱ mahya̍m |
2.029.04c mā vo̱ ratho̍ madhyama̱vāḻ ṛ̱te bhū̱n mā yu̱ṣmāva̍tsv ā̱piṣu̍ śramiṣma ||

ha̱ye | de̱vā̱ḥ | yū̱yam | it | ā̱paya̍ḥ | stha̱ | te | mṛ̱ḻa̱ta̱ | nādha̍mānāya | mahya̍m |
mā | va̱ḥ | ratha̍ḥ | ma̱dhya̱ma̱-vāṭ | ṛ̱te | bhū̱t | mā | yu̱ṣmāva̍t-su | ā̱piṣu̍ | śra̱mi̱ṣma̱ ||2.029.04||

2.029.05a pra va̱ eko̍ mimaya̱ bhūry āgo̱ yan mā̍ pi̱teva̍ kita̱vaṁ śa̍śā̱sa |
2.029.05c ā̱re pāśā̍ ā̱re a̱ghāni̍ devā̱ mā mādhi̍ pu̱tre vim i̍va grabhīṣṭa ||

pra | va̱ḥ | eka̍ḥ | mi̱ma̱ya̱ | bhūri̍ | āga̍ḥ | yat | mā̱ | pi̱tā-i̍va | ki̱ta̱vam | śa̱śā̱sa |
ā̱re | pāśā̍ḥ | ā̱re | a̱ghāni̍ | de̱vā̱ḥ | mā | mā̱ | adhi̍ | pu̱tre | vim-i̍va | gra̱bhī̱ṣṭa̱ ||2.029.05||

2.029.06a a̱rvāñco̍ a̱dyā bha̍vatā yajatrā̱ ā vo̱ hārdi̱ bhaya̍māno vyayeyam |
2.029.06c trādhva̍ṁ no devā ni̱juro̱ vṛka̍sya̱ trādhva̍ṁ ka̱rtād a̍va̱pado̍ yajatrāḥ ||

a̱rvāñca̍ḥ | a̱dya | bha̱va̱tā̱ | ya̱ja̱trā̱ḥ | ā | va̱ḥ | hārdi̍ | bhaya̍mānaḥ | vya̱ye̱ya̱m |
trādhva̍m | na̱ḥ | de̱vā̱ḥ | ni̱-jura̍ḥ | vṛka̍sya | trādhva̍m | ka̱rtāt | a̱va̱-pada̍ḥ | ya̱ja̱trā̱ḥ ||2.029.06||

2.029.07a māham ma̱ghono̍ varuṇa pri̱yasya̍ bhūri̱dāvna̱ ā vi̍da̱ṁ śūna̍m ā̱peḥ |
2.029.07c mā rā̱yo rā̍jan su̱yamā̱d ava̍ sthām bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

mā | a̱ham | ma̱ghonaḥ | va̱ru̱ṇa̱ | pri̱yasya̍ | bhū̱ri̱-dāvna̍ḥ | ā | vi̱da̱m | śūna̍m | ā̱peḥ |
mā | rā̱yaḥ | rā̱jan | su̱-yamā̍t | ava̍ | sthā̱m | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.029.07||


2.030.01a ṛ̱taṁ de̱vāya̍ kṛṇva̱te sa̍vi̱tra indrā̍yāhi̱ghne na ra̍manta̱ āpa̍ḥ |
2.030.01c aha̍r-ahar yāty a̱ktur a̱pāṁ kiyā̱ty ā pra̍tha̱maḥ sarga̍ āsām ||

ṛ̱tam | de̱vāya̍ | kṛ̱ṇva̱te | sa̱vi̱tre | indrā̍ya | a̱hi̱-ghne | na | ra̱ma̱nte̱ | āpa̍ḥ |
aha̍ḥ-ahaḥ | yā̱ti̱ | a̱ktuḥ | a̱pām | kiya̍ti | ā | pra̱tha̱maḥ | sarga̍ḥ | ā̱sā̱m ||2.030.01||

2.030.02a yo vṛ̱trāya̱ sina̱m atrābha̍riṣya̱t pra taṁ jani̍trī vi̱duṣa̍ uvāca |
2.030.02c pa̱tho rada̍ntī̱r anu̱ joṣa̍m asmai di̱ve-di̍ve̱ dhuna̍yo ya̱nty artha̍m ||

yaḥ | vṛ̱trāya̍ | sina̍m | atra̍ | abha̍riṣyat | pra | tam | jani̍trī | vi̱duṣe̍ | u̱vā̱ca̱ |
pa̱thaḥ | rada̍ntīḥ | anu̍ | joṣa̍m | a̱smai̱ | di̱ve-di̍ve | dhuna̍yaḥ | ya̱nti̱ | artha̍m ||2.030.02||

2.030.03a ū̱rdhvo hy asthā̱d adhy a̱ntari̱kṣe 'dhā̍ vṛ̱trāya̱ pra va̱dhaṁ ja̍bhāra |
2.030.03c miha̱ṁ vasā̍na̱ upa̱ hīm adu̍drot ti̱gmāyu̍dho ajaya̱c chatru̱m indra̍ḥ ||

ū̱rdhvaḥ | hi | asthā̍t | adhi̍ | a̱ntari̍kṣe | adha̍ | vṛ̱trāya̍ | pra | va̱dham | ja̱bhā̱ra̱ |
miha̍m | vasā̍naḥ | upa̍ | hi | ī̱m | adu̍drot | ti̱gma-ā̍yudhaḥ | a̱ja̱ya̱t | śatru̍m | indra̍ḥ ||2.030.03||

2.030.04a bṛha̍spate̱ tapu̱ṣāśne̍va vidhya̱ vṛka̍dvaraso̱ asu̍rasya vī̱rān |
2.030.04c yathā̍ ja̱ghantha̍ dhṛṣa̱tā pu̱rā ci̍d e̱vā ja̍hi̱ śatru̍m a̱smāka̍m indra ||

bṛha̍spate | tapu̍ṣā | aśnā̍-iva | vi̱dhya̱ | vṛka̍-dvarasaḥ | asu̍rasya | vī̱rān |
yathā̍ | ja̱ghantha̍ | dhṛ̱ṣa̱tā | pu̱rā | ci̱t | e̱va | ja̱hi̱ | śatru̍m | a̱smāka̍m | i̱ndra̱ ||2.030.04||

2.030.05a ava̍ kṣipa di̱vo aśmā̍nam u̱ccā yena̱ śatru̍m mandasā̱no ni̱jūrvā̍ḥ |
2.030.05c to̱kasya̍ sā̱tau tana̍yasya̱ bhūre̍r a̱smām̐ a̱rdhaṁ kṛ̍ṇutād indra̱ gonā̍m ||

ava̍ | kṣi̱pa̱ | di̱vaḥ | aśmā̍nam | u̱ccā | yena̍ | śatru̍m | ma̱nda̱sā̱naḥ | ni̱-jūrvā̍ḥ |
to̱kasya̍ | sā̱tau | tana̍yasya | bhūre̍ḥ | a̱smān | a̱rdham | kṛ̱ṇu̱tā̱t | i̱ndra̱ | gonā̍m ||2.030.05||

2.030.06a pra hi kratu̍ṁ vṛ̱hatho̱ yaṁ va̍nu̱tho ra̱dhrasya̍ stho̱ yaja̍mānasya co̱dau |
2.030.06c indrā̍somā yu̱vam a̱smām̐ a̍viṣṭam a̱smin bha̱yasthe̍ kṛṇutam u lo̱kam ||

pra | hi | kratu̍m | vṛ̱hatha̍ḥ | yam | va̱nu̱thaḥ | ra̱dhrasya̍ | stha̱ḥ | yaja̍mānasya | co̱dau |
indrā̍somā | yu̱vam | a̱smān | a̱vi̱ṣṭa̱m | a̱smin | bha̱ya-sthe̍ | kṛ̱ṇu̱ta̱m | ū̱m̐ iti̍ | lo̱kam ||2.030.06||

2.030.07a na mā̍ tama̱n na śra̍ma̱n nota ta̍ndra̱n na vo̍cāma̱ mā su̍no̱teti̱ soma̍m |
2.030.07c yo me̍ pṛ̱ṇād yo dada̱d yo ni̱bodhā̱d yo mā̍ su̱nvanta̱m upa̱ gobhi̱r āya̍t ||

na | mā̱ | ta̱ma̱t | na | śra̱ma̱t | na | u̱ta | ta̱ndra̱t | na | vo̱cā̱ma̱ | mā | su̱no̱ta̱ | iti̍ | soma̍m |
yaḥ | me̱ | pṛ̱ṇāt | yaḥ | dada̍t | yaḥ | ni̱-bodhā̍t | yaḥ | mā̱ | su̱nvanta̍m | upa̍ | gobhi̍ḥ | ā | aya̍t ||2.030.07||

2.030.08a sara̍svati̱ tvam a̱smām̐ a̍viḍḍhi ma̱rutva̍tī dhṛṣa̱tī je̍ṣi̱ śatrū̍n |
2.030.08c tyaṁ ci̱c chardha̍ntaṁ taviṣī̱yamā̍ṇa̱m indro̍ hanti vṛṣa̱bhaṁ śaṇḍi̍kānām ||

sara̍svati | tvam | a̱smān | a̱vi̱ḍḍhi̱ | ma̱rutva̍tī | dhṛ̱ṣa̱tī | je̱ṣi̱ | śatrū̍n |
tyam | ci̱t | śardha̍ntam | ta̱vi̱ṣī̱-yamā̍ṇam | indra̍ḥ | ha̱nti̱ | vṛ̱ṣa̱bham | śaṇḍi̍kānām ||2.030.08||

2.030.09a yo na̱ḥ sanu̍tya u̱ta vā̍ jigha̱tnur a̍bhi̱khyāya̱ taṁ ti̍gi̱tena̍ vidhya |
2.030.09c bṛha̍spata̱ āyu̍dhair jeṣi̱ śatrū̍n dru̱he rīṣa̍nta̱m pari̍ dhehi rājan ||

yaḥ | na̱ḥ | sanu̍tyaḥ | u̱ta | vā̱ | ji̱gha̱tnuḥ | a̱bhi̱-khyāya̍ | tam | ti̱gi̱tena̍ | vi̱dhya̱ |
bṛha̍spate | āyu̍dhaiḥ | je̱ṣi̱ | śatrū̍n | du̱he | riṣa̍ntam | pari̍ | dhe̱hi̱ | rā̱ja̱n ||2.030.09||

2.030.10a a̱smāke̍bhi̱ḥ satva̍bhiḥ śūra̱ śūrai̍r vī̱ryā̍ kṛdhi̱ yāni̍ te̱ kartvā̍ni |
2.030.10c jyog a̍bhūva̱nn anu̍dhūpitāso ha̱tvī teṣā̱m ā bha̍rā no̱ vasū̍ni ||

a̱smāke̍bhiḥ | satva̍-bhiḥ | śū̱ra̱ | śūrai̍ḥ | vī̱ryā̍ | kṛ̱dhi̱ | yāni̍ | te̱ | kartvā̍ni |
jyok | a̱bhū̱va̱n | anu̍-dhūpitāsaḥ | ha̱tvī | teṣā̍m | ā | bha̱ra̱ | na̱ḥ | vasū̍ni ||2.030.10||

2.030.11a taṁ va̱ḥ śardha̱m māru̍taṁ sumna̱yur gi̱ropa̍ bruve̱ nama̍sā̱ daivya̱ṁ jana̍m |
2.030.11c yathā̍ ra̱yiṁ sarva̍vīra̱ṁ naśā̍mahā apatya̱sāca̱ṁ śrutya̍ṁ di̱ve-di̍ve ||

tam | va̱ḥ | śardha̍m | māru̍tam | su̱mna̱-yuḥ | gi̱rā | upa̍ | bru̱ve̱ | nama̍sā | daivya̍m | jana̍m |
yathā̍ | ra̱yim | sarva̍-vīram | naśā̍mahai | a̱pa̱tya̱-sāca̍m | śrutya̍m | di̱ve-di̍ve ||2.030.11||


2.031.01a a̱smāka̍m mitrāvaruṇāvata̱ṁ ratha̍m ādi̱tyai ru̱drair vasu̍bhiḥ sacā̱bhuvā̍ |
2.031.01c pra yad vayo̱ na papta̱n vasma̍na̱s pari̍ śrava̱syavo̱ hṛṣī̍vanto vana̱rṣada̍ḥ ||

a̱smāka̍m | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | a̱va̱ta̱m | ratha̍m | ā̱di̱tyaiḥ | ru̱draiḥ | vasu̍-bhiḥ | sa̱cā̱-bhuvā̍ |
pra | yat | vaya̍ḥ | na | papta̍n | vasma̍naḥ | pari̍ | śra̱va̱syava̍ḥ | hṛṣī̍vantaḥ | va̱na̱-sada̍ḥ ||2.031.01||

2.031.02a adha̍ smā na̱ ud a̍vatā sajoṣaso̱ ratha̍ṁ devāso a̱bhi vi̱kṣu vā̍ja̱yum |
2.031.02c yad ā̱śava̱ḥ padyā̍bhi̱s titra̍to̱ raja̍ḥ pṛthi̱vyāḥ sānau̱ jaṅgha̍nanta pā̱ṇibhi̍ḥ ||

adha̍ | sma̱ | na̱ḥ | ut | a̱va̱ta̱ | sa̱-jo̱ṣa̱sa̱ḥ | ratha̍m | de̱vā̱sa̱ḥ | a̱bhi | vi̱kṣu | vā̱ja̱-yum |
yat | ā̱śava̍ḥ | padyā̍bhiḥ | titra̍taḥ | raja̍ḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | sānau̍ | jaṅgha̍nanta | pā̱ṇi-bhi̍ḥ ||2.031.02||

2.031.03a u̱ta sya na̱ indro̍ vi̱śvaca̍rṣaṇir di̱vaḥ śardhe̍na̱ māru̍tena su̱kratu̍ḥ |
2.031.03c anu̱ nu sthā̍ty avṛ̱kābhi̍r ū̱tibhī̱ ratha̍m ma̱he sa̱naye̱ vāja̍sātaye ||

u̱ta | syaḥ | na̱ḥ | indra̍ḥ | vi̱śva-ca̍rṣaṇiḥ | di̱vaḥ | śardhe̍na | māru̍tena | su̱-kratu̍ḥ |
anu̍ | nu | sthā̱ti̱ | a̱vṛ̱kābhi̍ḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ | ratha̍m | ma̱he | sa̱naye̍ | vāja̍-sātaye ||2.031.03||

2.031.04a u̱ta sya de̱vo bhuva̍nasya sa̱kṣaṇi̱s tvaṣṭā̱ gnābhi̍ḥ sa̱joṣā̍ jūjuva̱d ratha̍m |
2.031.04c iḻā̱ bhago̍ bṛhaddi̱vota roda̍sī pū̱ṣā pura̍ṁdhir a̱śvinā̱v adhā̱ patī̍ ||

u̱ta | syaḥ | de̱vaḥ | bhuva̍nasya | sa̱kṣaṇi̍ḥ | tvaṣṭā̍ | gnābhi̍ḥ | sa̱-joṣā̍ḥ | jū̱ju̱va̱t | ratha̍m |
iḻā̍ | bhaga̍ḥ | bṛ̱ha̱t-di̱vā | u̱ta | roda̍sī̱ iti̍ | pū̱ṣā | pura̍m-dhiḥ | a̱śvinau̍ | adha̍ | patī̱ iti̍ ||2.031.04||

2.031.05a u̱ta tye de̱vī su̱bhage̍ mithū̱dṛśo̱ṣāsā̱naktā̱ jaga̍tām apī̱juvā̍ |
2.031.05c stu̱ṣe yad vā̍m pṛthivi̱ navya̍sā̱ vaca̍ḥ sthā̱tuś ca̱ vaya̱s triva̍yā upa̱stire̍ ||

u̱ta | tye iti̍ | de̱vī iti̍ | su̱bhage̱ iti̍ su̱-bhage̍ | mithu̱-dṛśā̍ | u̱ṣasā̱naktā̍ | jaga̍tām | a̱pi̱-juvā̍ |
stu̱ṣe | yat | vā̱m | pṛ̱thi̱vi̱ | navya̍sā | vaca̍ḥ | sthā̱tuḥ | ca̱ | vaya̍ḥ | tri-va̍yāḥ | u̱pa̱-stire̍ ||2.031.05||

2.031.06a u̱ta va̱ḥ śaṁsa̍m u̱śijā̍m iva śma̱sy ahi̍r bu̱dhnyo̱3̱̍ 'ja eka̍pād u̱ta |
2.031.06c tri̱ta ṛ̍bhu̱kṣāḥ sa̍vi̱tā cano̍ dadhe̱ 'pāṁ napā̍d āśu̱hemā̍ dhi̱yā śami̍ ||

u̱ta | va̱ḥ | śaṁsa̍m | u̱śijā̍m-iva | śma̱si̱ | ahi̍ḥ | bu̱dhnya̍ḥ | a̱jaḥ | eka̍-pāt | u̱ta |
tri̱taḥ | ṛ̱bhu̱-kṣāḥ | sa̱vi̱tā | cana̍ḥ | da̱dhe̱ | a̱pām | napā̍t | ā̱śu̱-hemā̍ | dhi̱yā | śami̍ ||2.031.06||

2.031.07a e̱tā vo̍ va̱śmy udya̍tā yajatrā̱ ata̍kṣann ā̱yavo̱ navya̍se̱ sam |
2.031.07c śra̱va̱syavo̱ vāja̍ṁ cakā̱nāḥ sapti̱r na rathyo̱ aha̍ dhī̱tim a̍śyāḥ ||

e̱tā | va̱ḥ | va̱śmi̱ | u̱t-ya̍tā | ya̱ja̱trā̱ḥ | ata̍kṣan | ā̱yava̍ḥ | navya̍se | sam |
śra̱va̱syava̍ḥ | vāja̍m | ca̱kā̱nāḥ | sapti̍ḥ | na | rathya̍ḥ | aha̍ | dhī̱tim | a̱śyā̱ḥ ||2.031.07||


2.032.01a a̱sya me̍ dyāvāpṛthivī ṛtāya̱to bhū̱tam a̍vi̱trī vaca̍sa̱ḥ siṣā̍sataḥ |
2.032.01c yayo̱r āyu̍ḥ prata̱raṁ te i̱dam pu̱ra upa̍stute vasū̱yur vā̍m ma̱ho da̍dhe ||

a̱sya | me̱ | dyā̱vā̱pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | ṛ̱ta̱-ya̱taḥ | bhū̱tam | a̱vi̱trī iti̍ | vaca̍saḥ | sisā̍sataḥ |
yayo̍ḥ | āyu̍ḥ | pra̱-ta̱ram | te̱ iti̍ | i̱dam | pu̱raḥ | upa̍stute̱ ityupa̍-stute | va̱su̱-yuḥ | vā̱ | ma̱haḥ | da̱dhe̱ ||2.032.01||

2.032.02a mā no̱ guhyā̱ ripa̍ ā̱yor aha̍n dabha̱n mā na̍ ā̱bhyo rī̍radho du̱cchunā̍bhyaḥ |
2.032.02c mā no̱ vi yau̍ḥ sa̱khyā vi̱ddhi tasya̍ naḥ sumnāya̱tā mana̍sā̱ tat tve̍mahe ||

mā | na̱ḥ | guhyā̍ḥ | ripa̍ḥ | ā̱yoḥ | aha̍n | da̱bha̱n | mā | na̱ḥ | ā̱bhyaḥ | rī̱ra̱dha̱ḥ | du̱cchunā̍bhyaḥ |
mā | na̱ḥ | vi | yau̍ḥ | sa̱khyā | vi̱ddhi | tasya̍ | na̱ḥ | su̱mna̱-ya̱tā | mana̍sā | tat | tvā̱ | ī̱ma̱he̱ ||2.032.02||

2.032.03a ahe̍ḻatā̱ mana̍sā śru̱ṣṭim ā va̍ha̱ duhā̍nāṁ dhe̱num pi̱pyuṣī̍m asa̱ścata̍m |
2.032.03c padyā̍bhir ā̱śuṁ vaca̍sā ca vā̱jina̱ṁ tvāṁ hi̍nomi puruhūta vi̱śvahā̍ ||

ahe̍ḻatā | mana̍sā | śru̱ṣṭim | ā | va̱ha̱ | duhā̍nām | dhe̱num | pi̱pyuṣī̍m | a̱sa̱ścata̍m |
padyā̍bhiḥ | ā̱śum | vaca̍sā | ca̱ | vā̱jina̍m | tvām | hi̱no̱mi̱ | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | vi̱śvahā̍ ||2.032.03||

2.032.04a rā̱kām a̱haṁ su̱havā̍ṁ suṣṭu̱tī hu̍ve śṛ̱ṇotu̍ naḥ su̱bhagā̱ bodha̍tu̱ tmanā̍ |
2.032.04c sīvya̱tv apa̍ḥ sū̱cyācchi̍dyamānayā̱ dadā̍tu vī̱raṁ śa̱tadā̍yam u̱kthya̍m ||

rā̱kām | a̱ham | su̱-havā̍m | su̱-stu̱tī | hu̱ve̱ | śṛ̱ṇotu̍ | na̱ḥ | su̱-bhagā̍ | bodha̍tu | tmanā̍ |
sīvya̍tu | apa̍ḥ | sū̱cyā | acchi̍dyamānayā | dadā̍tu | vī̱ram | śa̱ta-dā̍yam | u̱kthya̍m ||2.032.04||

2.032.05a yās te̍ rāke suma̱taya̍ḥ su̱peśa̍so̱ yābhi̱r dadā̍si dā̱śuṣe̱ vasū̍ni |
2.032.05c tābhi̍r no a̱dya su̱manā̍ u̱pāga̍hi sahasrapo̱ṣaṁ su̍bhage̱ rarā̍ṇā ||

yāḥ | te̱ | rā̱ke̱ | su̱-ma̱taya̍ḥ | su̱-peśa̍saḥ | yābhi̍ḥ | dadā̍si | dā̱śuṣe̍ | vasū̍ni |
tābhi̍ḥ | na̱ḥ | a̱dya | su̱-manā̍ḥ | u̱pa̱-āga̍hi | sa̱ha̱sra̱-po̱ṣam | su̱-bha̱ge̱ | rarā̍ṇā ||2.032.05||

2.032.06a sinī̍vāli̱ pṛthu̍ṣṭuke̱ yā de̱vānā̱m asi̱ svasā̍ |
2.032.06c ju̱ṣasva̍ ha̱vyam āhu̍tam pra̱jāṁ de̍vi didiḍḍhi naḥ ||

sinī̍vāli | pṛthu̍-stuke | yā | de̱vānā̍m | asi̍ | svasā̍ |
ju̱ṣasva̍ | ha̱vyam | ā-hu̍tam | pra̱-jām | de̱vi̱ | di̱di̱ḍḍhi̱ | na̱ḥ ||2.032.06||

2.032.07a yā su̍bā̱huḥ sva̍ṅgu̱riḥ su̱ṣūmā̍ bahu̱sūva̍rī |
2.032.07c tasyai̍ vi̱śpatnyai̍ ha̱viḥ si̍nīvā̱lyai ju̍hotana ||

yā | su̱-bā̱huḥ | su̱-a̱ṅgu̱riḥ | su̱-sūmā̍ | ba̱hu̱-sūva̍rī |
tasyai̍ | vi̱śpatnyai̍ | ha̱viḥ | si̱nī̱vā̱lyai | ju̱ho̱ta̱na̱ ||2.032.07||

2.032.08a yā gu̱ṅgūr yā si̍nīvā̱lī yā rā̱kā yā sara̍svatī |
2.032.08c i̱ndrā̱ṇīm a̍hva ū̱taye̍ varuṇā̱nīṁ sva̱staye̍ ||

yā | gu̱ṅgūḥ | yā | si̱nī̱vā̱lī | yā | rā̱kā | yā | sara̍svatī |
i̱ndrā̱ṇīm | a̱hve̱ | ū̱taye̍ | va̱ru̱ṇā̱nīm | sva̱staye̍ ||2.032.08||


2.033.01a ā te̍ pitar marutāṁ su̱mnam e̍tu̱ mā na̱ḥ sūrya̍sya sa̱ṁdṛśo̍ yuyothāḥ |
2.033.01c a̱bhi no̍ vī̱ro arva̍ti kṣameta̱ pra jā̍yemahi rudra pra̱jābhi̍ḥ ||

ā | te̱ | pi̱ta̱ḥ | ma̱ru̱tā̱m | su̱mnam | e̱tu̱ | mā | na̱ḥ | sūrya̍sya | sa̱m-dṛśa̍ḥ | yu̱yo̱thā̱ḥ |
a̱bhi | na̱ḥ | vī̱raḥ | arva̍ti | kṣa̱me̱ta̱ | pra | jā̱ye̱ma̱hi̱ | ru̱dra̱ | pra̱-jābhi̍ḥ ||2.033.01||

2.033.02a tvāda̍ttebhī rudra̱ śaṁta̍mebhiḥ śa̱taṁ himā̍ aśīya bheṣa̱jebhi̍ḥ |
2.033.02c vy a1̱̍smad dveṣo̍ vita̱raṁ vy aṁho̱ vy amī̍vāś cātayasvā̱ viṣū̍cīḥ ||

tvā-da̍ttebhiḥ | ru̱dra̱ | śam-ta̍mebhiḥ | śa̱tam | himā̍ḥ | a̱śī̱ya̱ | bhe̱ṣa̱jebhi̍ḥ |
vi | a̱smat | dveṣa̍ḥ | vi̱-ta̱ram | vi | aṁha̍ḥ | vi | amī̍vāḥ | cā̱ta̱ya̱sva̱ | viṣū̍cīḥ ||2.033.02||

2.033.03a śreṣṭho̍ jā̱tasya̍ rudra śri̱yāsi̍ ta̱vasta̍mas ta̱vasā̍ṁ vajrabāho |
2.033.03c parṣi̍ ṇaḥ pā̱ram aṁha̍saḥ sva̱sti viśvā̍ a̱bhī̍tī̱ rapa̍so yuyodhi ||

śreṣṭha̍ḥ | jā̱tasya̍ | ru̱dra̱ | śri̱yā | a̱si̱ | ta̱vaḥ-ta̍maḥ | ta̱vasā̍m | va̱jra̱bā̱ho̱ iti̍ vajra-bāho |
parṣi̍ | na̱ḥ | pā̱ram | aṁha̍saḥ | sva̱sti | viśvā̍ḥ | a̱bhi-i̍tīḥ | rapa̍saḥ | yu̱yo̱dhi̱ ||2.033.03||

2.033.04a mā tvā̍ rudra cukrudhāmā̱ namo̍bhi̱r mā duṣṭu̍tī vṛṣabha̱ mā sahū̍tī |
2.033.04c un no̍ vī̱rām̐ a̍rpaya bheṣa̱jebhi̍r bhi̱ṣakta̍maṁ tvā bhi̱ṣajā̍ṁ śṛṇomi ||

mā | tvā̱ | ru̱dra̱ | cu̱kru̱dhā̱ma̱ | nama̍ḥ-bhiḥ | mā | duḥ-stu̍tī | vṛ̱ṣa̱bha̱ | mā | sa-hū̍tī |
ut | na̱ḥ | vī̱rān | a̱rpa̱ya̱ | bhe̱ṣa̱jebhi̍ḥ | bhi̱ṣak-ta̍mam | tvā̱ | bhi̱ṣajā̍m | śṛ̱ṇo̱mi̱ ||2.033.04||

2.033.05a havī̍mabhi̱r hava̍te̱ yo ha̱virbhi̱r ava̱ stome̍bhī ru̱draṁ di̍ṣīya |
2.033.05c ṛ̱dū̱dara̍ḥ su̱havo̱ mā no̍ a̱syai ba̱bhruḥ su̱śipro̍ rīradhan ma̱nāyai̍ ||

havī̍ma-bhiḥ | hava̍te | yaḥ | ha̱viḥ-bhiḥ | ava̍ | stome̍bhiḥ | ru̱dram | di̱ṣī̱ya̱ |
ṛ̱dū̱dara̍ḥ | su̱-hava̍ḥ | mā | na̱ḥ | a̱syai | ba̱bhruḥ | su̱-śipra̍ḥ | rī̱ra̱dha̱t | ma̱nāyai̍ ||2.033.05||

2.033.06a un mā̍ mamanda vṛṣa̱bho ma̱rutvā̱n tvakṣī̍yasā̱ vaya̍sā̱ nādha̍mānam |
2.033.06c ghṛṇī̍va cchā̱yām a̍ra̱pā a̍śī̱yā vi̍vāseyaṁ ru̱drasya̍ su̱mnam ||

ut | mā̱ | ma̱ma̱nda̱ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | ma̱rutvā̍n | tvakṣī̍yasā | vaya̍sā | nādha̍mānam |
ghṛṇi̍-iva | chā̱yām | a̱ra̱pāḥ | a̱śī̱ya̱ | ā | vi̱vā̱se̱ya̱m | ru̱drasya̍ | su̱mnam ||2.033.06||

2.033.07a kva1̱̍ sya te̍ rudra mṛḻa̱yāku̱r hasto̱ yo asti̍ bheṣa̱jo jalā̍ṣaḥ |
2.033.07c a̱pa̱bha̱rtā rapa̍so̱ daivya̍syā̱bhī nu mā̍ vṛṣabha cakṣamīthāḥ ||

kva̍ | syaḥ | te̱ | ru̱dra̱ | mṛ̱ḻa̱yāku̍ḥ | hasta̍ḥ | yaḥ | asti̍ | bhe̱ṣa̱jaḥ | jalā̍ṣaḥ |
a̱pa̱-bha̱rtā | rapa̍saḥ | daivya̍sya | a̱bhi | nu | mā̱ | vṛ̱ṣa̱bha̱ | ca̱kṣa̱mī̱thā̱ḥ ||2.033.07||

2.033.08a pra ba̱bhrave̍ vṛṣa̱bhāya̍ śvitī̱ce ma̱ho ma̱hīṁ su̍ṣṭu̱tim ī̍rayāmi |
2.033.08c na̱ma̱syā ka̍lmalī̱kina̱ṁ namo̍bhir gṛṇī̱masi̍ tve̱ṣaṁ ru̱drasya̱ nāma̍ ||

pra | ba̱bhrave̍ | vṛ̱ṣa̱bhāya̍ | śvi̱tī̱ce | ma̱haḥ | ma̱hīm | su̱-stu̱tim | ī̱ra̱yā̱mi̱ |
na̱ma̱sya | ka̱lma̱lī̱kina̍m | nama̍ḥ-bhiḥ | gṛ̱ṇī̱masi̍ | tve̱ṣam | ru̱drasya̍ | nāma̍ ||2.033.08||

2.033.09a sthi̱rebhi̱r aṅgai̍ḥ puru̱rūpa̍ u̱gro ba̱bhruḥ śu̱krebhi̍ḥ pipiśe̱ hira̍ṇyaiḥ |
2.033.09c īśā̍nād a̱sya bhuva̍nasya̱ bhūre̱r na vā u̍ yoṣad ru̱drād a̍su̱rya̍m ||

sthi̱rebhi̍ḥ | aṅgai̍ḥ | pu̱ru̱-rūpa̍ḥ | u̱graḥ | ba̱bhruḥ | śu̱krebhi̍ḥ | pi̱pi̱śe̱ | hira̍ṇyaiḥ |
īśā̍nāt | a̱sya | bhuva̍nasya | bhūre̍ḥ | na | vai | ū̱m̐ iti̍ | yo̱ṣa̱t | ru̱drāt | a̱su̱rya̍m ||2.033.09||

2.033.10a arha̍n bibharṣi̱ sāya̍kāni̱ dhanvārha̍n ni̱ṣkaṁ ya̍ja̱taṁ vi̱śvarū̍pam |
2.033.10c arha̍nn i̱daṁ da̍yase̱ viśva̱m abhva̱ṁ na vā ojī̍yo rudra̱ tvad a̍sti ||

arha̍n | bi̱bha̱rṣi̱ | sāya̍kāni | dhanva̍ | arha̍n | ni̱ṣkam | ya̱ja̱tam | vi̱śva-rū̍pam |
arha̍n | i̱dam | da̱ya̱se̱ | viśva̍m | abhva̍m | na | vai | ojī̍yaḥ | ru̱dra̱ | tvat | a̱sti̱ ||2.033.10||

2.033.11a stu̱hi śru̱taṁ ga̍rta̱sada̱ṁ yuvā̍nam mṛ̱gaṁ na bhī̱mam u̍paha̱tnum u̱gram |
2.033.11c mṛ̱ḻā ja̍ri̱tre ru̍dra̱ stavā̍no̱ 'nyaṁ te̍ a̱sman ni va̍pantu̱ senā̍ḥ ||

stu̱hi | śru̱tam | ga̱rta̱-sada̍m | yuvā̍nam | mṛ̱gam | na | bhī̱mam | u̱pa̱-ha̱tnum | u̱gram |
mṛ̱ḻa | ja̱ri̱tre | ru̱dra̱ | stavā̍naḥ | a̱nyam | te̱ | a̱smat | ni | va̱pa̱ntu̱ | senā̍ḥ ||2.033.11||

2.033.12a ku̱mā̱raś ci̍t pi̱tara̱ṁ vanda̍māna̱m prati̍ nānāma rudropa̱yanta̍m |
2.033.12c bhūre̍r dā̱tāra̱ṁ satpa̍tiṁ gṛṇīṣe stu̱tas tvam bhe̍ṣa̱jā rā̍sy a̱sme ||

ku̱mā̱raḥ | ci̱t | pi̱tara̱m | vanda̍mānam | prati̍ | na̱nā̱ma̱ | ru̱dra̱ | u̱pa̱-yanta̍m |
bhūre̍ḥ | dā̱tāra̍m | sat-pa̍tim | gṛ̱ṇī̱ṣe̱ | stu̱taḥ | tvam | bhe̱ṣa̱jā | rā̱si̱ | a̱sme iti̍ ||2.033.12||

2.033.13a yā vo̍ bheṣa̱jā ma̍ruta̱ḥ śucī̍ni̱ yā śaṁta̍mā vṛṣaṇo̱ yā ma̍yo̱bhu |
2.033.13c yāni̱ manu̱r avṛ̍ṇītā pi̱tā na̱s tā śaṁ ca̱ yoś ca̍ ru̱drasya̍ vaśmi ||

yā | va̱ḥ | bhe̱ṣa̱jā | ma̱ru̱ta̱ḥ | śucī̍ni | yā | śam-ta̍mā | vṛ̱ṣa̱ṇa̱ḥ | yā | ma̱ya̱ḥ-bhu |
yāni̍ | manu̍ḥ | avṛ̍ṇīta | pi̱tā | na̱ḥ | tā | śam | ca̱ | yoḥ | ca̱ | ru̱drasya̍ | va̱śmi̱ ||2.033.13||

2.033.14a pari̍ ṇo he̱tī ru̱drasya̍ vṛjyā̱ḥ pari̍ tve̱ṣasya̍ durma̱tir ma̱hī gā̍t |
2.033.14c ava̍ sthi̱rā ma̱ghava̍dbhyas tanuṣva̱ mīḍhva̍s to̱kāya̱ tana̍yāya mṛḻa ||

pari̍ | na̱ḥ | he̱tiḥ | ru̱drasya̍ | vṛ̱jyā̱ḥ | pari̍ | tve̱ṣasya̍ | duḥ-ma̱tiḥ | ma̱hī | gā̱t |
ava̍ | sthi̱rā | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | ta̱nu̱ṣva̱ | mīḍhva̍ḥ | to̱kāya̍ | tana̍yāya | mṛ̱ḻa̱ ||2.033.14||

2.033.15a e̱vā ba̍bhro vṛṣabha cekitāna̱ yathā̍ deva̱ na hṛ̍ṇī̱ṣe na haṁsi̍ |
2.033.15c ha̱va̱na̱śrun no̍ rudre̱ha bo̍dhi bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

e̱va | ba̱bhro̱ iti̍ | vṛ̱ṣa̱bha̱ | ce̱ki̱tā̱na̱ | yathā̍ | de̱va̱ | na | hṛ̱ṇī̱ṣe | na | haṁsi̍ |
ha̱va̱na̱-śrut | na̱ḥ | ru̱dra̱ | i̱ha | bo̱dhi̱ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.033.15||


2.034.01a dhā̱rā̱va̱rā ma̱ruto̍ dhṛ̱ṣṇvo̍jaso mṛ̱gā na bhī̱mās tavi̍ṣībhir a̱rcina̍ḥ |
2.034.01c a̱gnayo̱ na śu̍śucā̱nā ṛ̍jī̱ṣiṇo̱ bhṛmi̱ṁ dhama̍nto̱ apa̱ gā a̍vṛṇvata ||

dhā̱rā̱va̱rāḥ | ma̱ruta̍ḥ | ghṛ̱ṣṇu-o̍jasaḥ | mṛ̱gāḥ | na | bhī̱māḥ | tavi̍ṣībhiḥ | a̱rcina̍ḥ |
a̱gnaya̍ḥ | na | śu̱śu̱cā̱nāḥ | ṛ̱jī̱ṣiṇa̍ḥ | bhṛmi̍m | dhama̍ntaḥ | apa̍ | gāḥ | a̱vṛ̱ṇva̱ta̱ ||2.034.01||

2.034.02a dyāvo̱ na stṛbhi̍ś citayanta khā̱dino̱ vy a1̱̍bhriyā̱ na dyu̍tayanta vṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
2.034.02c ru̱dro yad vo̍ maruto rukmavakṣaso̱ vṛṣāja̍ni̱ pṛśnyā̍ḥ śu̱kra ūdha̍ni ||

dyāva̍ḥ | na | stṛ-bhi̍ḥ | ci̱ta̱ya̱nta̱ | khā̱dina̍ḥ | vi | a̱bhriyā̍ḥ | na | dyu̱ta̱ya̱nta̱ | vṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
ru̱draḥ | yat | va̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ru̱kma̱-va̱kṣa̱sa̱ḥ | vṛṣā̍ | aja̍ni | pṛśnyā̍ḥ | śu̱kre | ūdha̍ni ||2.034.02||

2.034.03a u̱kṣante̱ aśvā̱m̐ atyā̍m̐ ivā̱jiṣu̍ na̱dasya̱ karṇai̍s turayanta ā̱śubhi̍ḥ |
2.034.03c hira̍ṇyaśiprā maruto̱ davi̍dhvataḥ pṛ̱kṣaṁ yā̍tha̱ pṛṣa̍tībhiḥ samanyavaḥ ||

u̱kṣante̍ | aśvā̍n | atyā̍n-iva | ā̱jiṣu̍ | na̱dasya̍ | karṇai̍ḥ | tu̱ra̱ya̱nte̱ | ā̱śu-bhi̍ḥ |
hira̍ṇya-śiprāḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | davi̍dhvataḥ | pṛ̱kṣam | yā̱tha̱ | pṛṣa̍tībhiḥ | sa̱-ma̱nya̱va̱ḥ ||2.034.03||

2.034.04a pṛ̱kṣe tā viśvā̱ bhuva̍nā vavakṣire mi̱trāya̍ vā̱ sada̱m ā jī̱radā̍navaḥ |
2.034.04c pṛṣa̍daśvāso anava̱bhrarā̍dhasa ṛji̱pyāso̱ na va̱yune̍ṣu dhū̱rṣada̍ḥ ||

pṛ̱kṣe | tā | viśvā̍ | bhuva̍nā | va̱va̱kṣi̱re̱ | mi̱trāya̍ | vā̱ | sada̍m | ā | jī̱ra-dā̍navaḥ |
pṛṣa̍t-aśvāsaḥ | a̱na̱va̱bhra-rā̍dhasaḥ | ṛ̱ji̱pyāsa̍ḥ | na | va̱yune̍ṣu | dhūḥ-sada̍ḥ ||2.034.04||

2.034.05a indha̍nvabhir dhe̱nubhī̍ ra̱pśadū̍dhabhir adhva̱smabhi̍ḥ pa̱thibhi̍r bhrājadṛṣṭayaḥ |
2.034.05c ā ha̱ṁsāso̱ na svasa̍rāṇi gantana̱ madho̱r madā̍ya marutaḥ samanyavaḥ ||

indha̍nva-bhiḥ | dhe̱nu-bhi̍ḥ | ra̱pśadū̍dha-bhiḥ | a̱dhva̱sma-bhi̍ḥ | pa̱thi-bhi̍ḥ | bhrā̱ja̱t-ṛ̱ṣṭa̱ya̱ḥ |
ā | ha̱ṁsāsa̍ḥ | na | svasa̍rāṇi | ga̱nta̱na̱ | madho̍ḥ | madā̍ya | ma̱ru̱ta̱ḥ | sa̱-ma̱nya̱va̱ḥ ||2.034.05||

2.034.06a ā no̱ brahmā̍ṇi marutaḥ samanyavo na̱rāṁ na śaṁsa̱ḥ sava̍nāni gantana |
2.034.06c aśvā̍m iva pipyata dhe̱num ūdha̍ni̱ kartā̱ dhiya̍ṁ jari̱tre vāja̍peśasam ||

ā | na̱ḥ | brahmā̍ṇi | ma̱ru̱ta̱ḥ | sa̱-ma̱nya̱va̱ḥ | na̱rām | na | śaṁsa̍ḥ | sava̍nāni | ga̱nta̱na̱ |
aśvā̍m-iva | pi̱pya̱ta̱ | dhe̱num | ūdha̍ni | kartā̍ | dhiya̍m | ja̱ri̱tre | vāja̍-peśasam ||2.034.06||

2.034.07a taṁ no̍ dāta maruto vā̱jina̱ṁ ratha̍ āpā̱nam brahma̍ ci̱taya̍d di̱ve-di̍ve |
2.034.07c iṣa̍ṁ sto̱tṛbhyo̍ vṛ̱jane̍ṣu kā̱rave̍ sa̱nim me̱dhām ari̍ṣṭaṁ du̱ṣṭara̱ṁ saha̍ḥ ||

tam | na̱ḥ | dā̱ta̱ | ma̱ru̱ta̱ḥ | vā̱jina̍m | rathe̍ | ā̱pā̱nam | brahma̍ | ci̱taya̍t | di̱ve-di̍ve |
iṣa̍m | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | vṛ̱jane̍ṣu | kā̱rave̍ | sa̱nim | me̱dhām | ari̍ṣṭam | du̱stara̍m | saha̍ḥ ||2.034.07||

2.034.08a yad yu̱ñjate̍ ma̱ruto̍ ru̱kmava̍kṣa̱so 'śvā̱n rathe̍ṣu̱ bhaga̱ ā su̱dāna̍vaḥ |
2.034.08c dhe̱nur na śiśve̱ svasa̍reṣu pinvate̱ janā̍ya rā̱taha̍viṣe ma̱hīm iṣa̍m ||

yat | yu̱ñjate̍ | ma̱ruta̍ḥ | ru̱kma-va̍kṣasaḥ | aśvā̍n | rathe̍ṣu | bhage̍ | ā | su̱-dāna̍vaḥ |
dhe̱nuḥ | na | śiśve̍ | svasa̍reṣu | pi̱nva̱te̱ | janā̍ya | rā̱ta-ha̍viṣe | ma̱hīm | iṣa̍m ||2.034.08||

2.034.09a yo no̍ maruto vṛ̱katā̍ti̱ martyo̍ ri̱pur da̱dhe va̍savo̱ rakṣa̍tā ri̱ṣaḥ |
2.034.09c va̱rtaya̍ta̱ tapu̍ṣā ca̱kriyā̱bhi tam ava̍ rudrā a̱śaso̍ hantanā̱ vadha̍ḥ ||

yaḥ | na̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | vṛ̱ka-tā̍ti | martya̍ḥ | ri̱puḥ | da̱dhe | va̱sa̱va̱ḥ | rakṣa̍ta | ri̱ṣaḥ |
va̱rtaya̍ta | vapu̍ṣā | ca̱kriyā̍ | a̱bhi | tam | ava̍ | ru̱drā̱ḥ | a̱śasa̍ḥ | ha̱nta̱na̱ | vadha̱riti̍ ||2.034.09||

2.034.10a ci̱traṁ tad vo̍ maruto̱ yāma̍ cekite̱ pṛśnyā̱ yad ūdha̱r apy ā̱payo̍ du̱huḥ |
2.034.10c yad vā̍ ni̱de nava̍mānasya rudriyās tri̱taṁ jarā̍ya jura̱tām a̍dābhyāḥ ||

ci̱tram | tat | va̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | yāma̍ | ce̱ki̱te̱ | pṛśnyā̍ḥ | yat | ūdha̍ḥ | api̍ | ā̱paya̍ḥ | du̱huḥ |
yat | vā̱ | ni̱de | nava̍mānasya | ru̱dri̱yā̱ḥ | tri̱tam | jarā̍ya | ju̱ra̱tām | a̱dā̱bhyā̱ḥ ||2.034.10||

2.034.11a tān vo̍ ma̱ho ma̱ruta̍ eva̱yāvno̱ viṣṇo̍r e̱ṣasya̍ prabhṛ̱the ha̍vāmahe |
2.034.11c hira̍ṇyavarṇān kaku̱hān ya̱tasru̍co brahma̱ṇyanta̱ḥ śaṁsya̱ṁ rādha̍ īmahe ||

tān | va̱ḥ | ma̱haḥ | ma̱ruta̍ḥ | e̱va̱-yāvna̍ḥ | viṣṇo̍ḥ | e̱ṣasya̍ | pra̱-bhṛ̱the | ha̱vā̱ma̱he̱ |
hira̍ṇya-varṇān | ka̱ku̱hān | ya̱ta-sru̍caḥ | bra̱hma̱ṇyanta̍ḥ | śaṁsya̍m | rādha̍ḥ | ī̱ma̱he̱ ||2.034.11||

2.034.12a te daśa̍gvāḥ pratha̱mā ya̱jñam ū̍hire̱ te no̍ hinvantū̱ṣaso̱ vyu̍ṣṭiṣu |
2.034.12c u̱ṣā na rā̱mīr a̍ru̱ṇair apo̍rṇute ma̱ho jyoti̍ṣā śuca̱tā goa̍rṇasā ||

te | daśa̍-gvāḥ | pra̱tha̱māḥ | ya̱jñam | ū̱hi̱re̱ | te | na̱ḥ | hi̱nva̱ntu̱ | u̱ṣasa̍ḥ | vi-u̍ṣṭiṣu |
u̱ṣāḥ | na | rā̱mīḥ | a̱ru̱ṇaiḥ | apa̍ | ū̱rṇu̱te̱ | ma̱haḥ | jyoti̍ṣā | śu̱ca̱tā | go-a̍rṇasā ||2.034.12||

2.034.13a te kṣo̱ṇībhi̍r aru̱ṇebhi̱r nāñjibhī̍ ru̱drā ṛ̱tasya̱ sada̍neṣu vāvṛdhuḥ |
2.034.13c ni̱megha̍mānā̱ atye̍na̱ pāja̍sā suśca̱ndraṁ varṇa̍ṁ dadhire su̱peśa̍sam ||

te | kṣo̱ṇībhi̍ḥ | aru̱ṇebhi̍ḥ | na | a̱ñji-bhi̍ḥ | ru̱drāḥ | ṛ̱tasya̍ | sada̍neṣu | va̱vṛ̱dhu̱ḥ |
ni̱-megha̍mānāḥ | atye̍na | pāja̍sā | su-ca̱ndram | varṇa̍m | da̱dhi̱re̱ | su̱-peśa̍sam ||2.034.13||

2.034.14a tām̐ i̍yā̱no mahi̱ varū̍tham ū̱taya̱ upa̱ ghed e̱nā nama̍sā gṛṇīmasi |
2.034.14c tri̱to na yān pañca̱ hotṝ̍n a̱bhiṣṭa̍ya āva̱varta̱d ava̍rāñ ca̱kriyāva̍se ||

tān | i̱yā̱naḥ | mahi̍ | varū̍tham | ū̱taye̍ | upa̍ | gha̱ | it | e̱nā | nama̍sā | gṛ̱ṇī̱ma̱si̱ |
tri̱taḥ | na | yān | pañca̍ | hotṝ̍n | a̱bhiṣṭa̍ye | ā̱-va̱varta̍t | ava̍rān | ca̱kriyā̍ | ava̍se ||2.034.14||

2.034.15a yayā̍ ra̱dhram pā̱raya̱thāty aṁho̱ yayā̍ ni̱do mu̱ñcatha̍ vandi̱tāra̍m |
2.034.15c a̱rvācī̱ sā ma̍ruto̱ yā va̍ ū̱tir o ṣu vā̱śreva̍ suma̱tir ji̍gātu ||

yayā̍ | ra̱dhram | pā̱raya̍tha | ati̍ | aṁha̍ḥ | yayā̍ | ni̱daḥ | mu̱ñcatha̍ | va̱ndi̱tāra̍m |
a̱rvācī̍ | sā | ma̱ru̱ta̱ḥ | yā | va̱ḥ | ū̱tiḥ | o iti̍ | su | vā̱śrā-i̍va | su̱-ma̱tiḥ | ji̱gā̱tu̱ ||2.034.15||


2.035.01a upe̍m asṛkṣi vāja̱yur va̍ca̱syāṁ cano̍ dadhīta nā̱dyo giro̍ me |
2.035.01c a̱pāṁ napā̍d āśu̱hemā̍ ku̱vit sa su̱peśa̍sas karati̱ joṣi̍ṣa̱d dhi ||

upa̍ | ī̱m | a̱sṛ̱kṣi̱ | vā̱ja̱-yuḥ | va̱ca̱syām | cana̍ḥ | da̱dhī̱ta̱ | nā̱dyaḥ | gira̍ḥ | me̱ |
a̱pām | napā̍t | ā̱śu̱-hemā̍ | ku̱vit | saḥ | su̱-peśa̍saḥ | ka̱ra̱ti̱ | joṣi̍ṣat | hi ||2.035.01||

2.035.02a i̱maṁ sv a̍smai hṛ̱da ā suta̍ṣṭa̱m mantra̍ṁ vocema ku̱vid a̍sya̱ veda̍t |
2.035.02c a̱pāṁ napā̍d asu̱rya̍sya ma̱hnā viśvā̍ny a̱ryo bhuva̍nā jajāna ||

i̱mam | su | a̱smai̱ | hṛ̱daḥ | ā | su-ta̍ṣṭam | mantra̍m | vo̱ce̱ma̱ | ku̱vit | a̱sya̱ | veda̍t |
a̱pām | napā̍t | a̱su̱rya̍sya | ma̱hnā | viśvā̍ni | a̱ryaḥ | bhuva̍nā | ja̱jā̱na̱ ||2.035.02||

2.035.03a sam a̱nyā yanty upa̍ yanty a̱nyāḥ sa̍mā̱nam ū̱rvaṁ na̱dya̍ḥ pṛṇanti |
2.035.03c tam ū̱ śuci̱ṁ śuca̍yo dīdi̱vāṁsa̍m a̱pāṁ napā̍ta̱m pari̍ tasthu̱r āpa̍ḥ ||

sam | a̱nyāḥ | yanti̍ | upa̍ | ya̱nti̱ | a̱nyāḥ | sa̱mā̱nam | ū̱rvam | na̱dya̍ḥ | pṛ̱ṇa̱nti̱ |
tam | ū̱m̐ iti̍ | śuci̍m | śuca̍yaḥ | dī̱di̱-vāṁsa̍m | a̱pām | napā̍tam | pari̍ | ta̱sthu̱ḥ | āpa̍ḥ ||2.035.03||

2.035.04a tam asme̍rā yuva̱tayo̱ yuvā̍nam marmṛ̱jyamā̍nā̱ḥ pari̍ ya̱nty āpa̍ḥ |
2.035.04c sa śu̱krebhi̱ḥ śikva̍bhī re̱vad a̱sme dī̱dāyā̍ni̱dhmo ghṛ̱tani̍rṇig a̱psu ||

tam | asme̍rāḥ | yu̱va̱taya̍ḥ | yuvā̍nam | ma̱rmṛ̱jyamā̍nāḥ | pari̍ | ya̱nti̱ | āpa̍ḥ |
saḥ | śu̱krebhi̍ḥ | śikva̍-bhiḥ | re̱vat | a̱sme iti̍ | dī̱dāya̍ | a̱ni̱dhmaḥ | ghṛ̱ta-ni̍rnik | a̱p-su ||2.035.04||

2.035.05a a̱smai ti̱sro a̍vya̱thyāya̱ nārī̍r de̱vāya̍ de̱vīr di̍dhiṣa̱nty anna̍m |
2.035.05c kṛtā̍ i̱vopa̱ hi pra̍sa̱rsre a̱psu sa pī̱yūṣa̍ṁ dhayati pūrva̱sūnā̍m ||

a̱smai | ti̱sraḥ | a̱vya̱thyāya̍ | nārī̍ḥ | de̱vāya̍ | de̱vīḥ | di̱dhi̱ṣa̱nti̱ | anna̍m |
kṛtā̍-iva | upa̍ | hi | pra̱-sa̱rsre | a̱p-su | saḥ | pī̱yūṣa̍m | dha̱ya̱ti̱ | pū̱rva̱-sūnā̍m ||2.035.05||

2.035.06a aśva̱syātra̱ jani̍mā̱sya ca̱ sva̍r dru̱ho ri̱ṣaḥ sa̱mpṛca̍ḥ pāhi sū̱rīn |
2.035.06c ā̱māsu̍ pū̱rṣu pa̱ro a̍pramṛ̱ṣyaṁ nārā̍tayo̱ vi na̍śa̱n nānṛ̍tāni ||

aśva̍sya | atra̍ | jani̍ma | a̱sya | ca̱ | sva̍ḥ | dru̱haḥ | ri̱ṣaḥ | sa̱m-pṛca̍ḥ | pā̱hi̱ | sū̱rīn |
ā̱māsu̍ | pū̱rṣu | pa̱raḥ | a̱pra̱-mṛ̱ṣyam | na | arā̍tayaḥ | vi | na̱śa̱n | na | anṛ̍tāni ||2.035.06||

2.035.07a sva ā dame̍ su̱dughā̱ yasya̍ dhe̱nuḥ sva̱dhām pī̍pāya su̱bhv anna̍m atti |
2.035.07c so a̱pāṁ napā̍d ū̱rjaya̍nn a̱psv a1̱̍ntar va̍su̱deyā̍ya vidha̱te vi bhā̍ti ||

sve | ā | dame̍ | su̱-dughā̍ | yasya̍ | dhe̱nuḥ | sva̱dhām | pī̱pā̱ya̱ | su̱-bhu | anna̍m | a̱tti̱ |
saḥ | a̱pām | napā̍t | ū̱rjaya̍n | a̱p-su | a̱ntaḥ | va̱su̱-deyā̍ya | vi̱dha̱te | vi | bhā̱ti̱ ||2.035.07||

2.035.08a yo a̱psv ā śuci̍nā̱ daivye̍na ṛ̱tāvāja̍sra urvi̱yā vi̱bhāti̍ |
2.035.08c va̱yā id a̱nyā bhuva̍nāny asya̱ pra jā̍yante vī̱rudha̍ś ca pra̱jābhi̍ḥ ||

yaḥ | a̱p-su | ā | śuci̍nā | daivye̍na | ṛ̱ta-vā̍ | aja̍sraḥ | u̱rvi̱yā | vi̱-bhāti̍ |
va̱yāḥ | it | a̱nyā | bhuva̍nāni | a̱sya̱ | pra | jā̱ya̱nte̱ | vī̱rudha̍ḥ | ca̱ | pra̱-jābhi̍ḥ ||2.035.08||

2.035.09a a̱pāṁ napā̱d ā hy asthā̍d u̱pastha̍ṁ ji̱hmānā̍m ū̱rdhvo vi̱dyuta̱ṁ vasā̍naḥ |
2.035.09c tasya̱ jyeṣṭha̍m mahi̱māna̱ṁ vaha̍ntī̱r hira̍ṇyavarṇā̱ḥ pari̍ yanti ya̱hvīḥ ||

a̱pām | napā̍t | ā | hi | asthā̍t | u̱pa-stha̍m | ji̱hmānā̍m | ū̱rdhvaḥ | vi̱dyuta̍m | vasā̍naḥ |
tasya̍ | jyeṣṭha̍m | mhi̱mānam | vaha̍ntīḥ | hira̍ṇya-varṇāḥ | pari̍ | ya̱nti̱ | ya̱hvīḥ ||2.035.09||

2.035.10a hira̍ṇyarūpa̱ḥ sa hira̍ṇyasaṁdṛg a̱pāṁ napā̱t sed u̱ hira̍ṇyavarṇaḥ |
2.035.10c hi̱ra̱ṇyayā̱t pari̱ yone̍r ni̱ṣadyā̍ hiraṇya̱dā da̍da̱ty anna̍m asmai ||

hira̍ṇya-rūpaḥ | saḥ | hira̍ṇya-sandṛk | a̱pām | napā̍t | saḥ | it | ū̱m̐ iti̍ | hira̍ṇya-varṇaḥ |
hi̱ra̱ṇyayā̱t | pari̍ | yone̍ḥ | ni̱-sadya̍ | hi̱ra̱ṇya̱-dāḥ | da̱da̱ti̱ | anna̍m | a̱smai̱ ||2.035.10||

2.035.11a tad a̱syānī̍kam u̱ta cāru̱ nāmā̍pī̱cya̍ṁ vardhate̱ naptu̍r a̱pām |
2.035.11c yam i̱ndhate̍ yuva̱taya̱ḥ sam i̱tthā hira̍ṇyavarṇaṁ ghṛ̱tam anna̍m asya ||

tat | a̱sya̱ | anī̍kam | u̱ta | cāru̍ | nāma̍ | a̱pī̱cya̍m | va̱rdha̱te̱ | naptu̍ḥ | a̱pām |
yam | i̱ndhate̍ | yu̱va̱taya̍ḥ | sam | i̱tthā | hira̍ṇya-varṇam | ghṛ̱tam | anna̍m | a̱sya̱ ||2.035.11||

2.035.12a a̱smai ba̍hū̱nām a̍va̱māya̱ sakhye̍ ya̱jñair vi̍dhema̱ nama̍sā ha̱virbhi̍ḥ |
2.035.12c saṁ sānu̱ mārjmi̱ didhi̍ṣāmi̱ bilmai̱r dadhā̱my annai̱ḥ pari̍ vanda ṛ̱gbhiḥ ||

a̱smai | ba̱hū̱nām | a̱va̱māya̍ | sakhye̍ | ya̱jñaiḥ | vi̱dhe̱ma̱ | nama̍sā | ha̱viḥ-bhi̍ḥ |
sam | sānu̍ | mārjmi̍ | didhi̍ṣāmi | bilmai̍ḥ | dadhā̍mi | annai̍ḥ | pari̍ | va̱nde̱ | ṛ̱k-bhiḥ ||2.035.12||

2.035.13a sa ī̱ṁ vṛṣā̍janaya̱t tāsu̱ garbha̱ṁ sa ī̱ṁ śiśu̍r dhayati̱ taṁ ri̍hanti |
2.035.13c so a̱pāṁ napā̱d ana̍bhimlātavarṇo̱ 'nyasye̍ve̱ha ta̱nvā̍ viveṣa ||

saḥ | ī̱m | vṛṣā̍ | a̱ja̱na̱ya̱t | tāsu̍ | garbha̍m | saḥ | ī̱m | śiśu̍ḥ | dha̱ya̱ti̱ | tam | ri̱ha̱nti̱ |
saḥ | a̱pām | napā̍t | ana̍bhimlāta-varṇaḥ | a̱nyasya̍-iva | i̱ha | ta̱nvā̍ | vi̱ve̱ṣa̱ ||2.035.13||

2.035.14a a̱smin pa̱de pa̍ra̱me ta̍sthi̱vāṁsa̍m adhva̱smabhi̍r vi̱śvahā̍ dīdi̱vāṁsa̍m |
2.035.14c āpo̱ naptre̍ ghṛ̱tam anna̱ṁ vaha̍ntīḥ sva̱yam atkai̱ḥ pari̍ dīyanti ya̱hvīḥ ||

a̱smin | pa̱de | pa̱ra̱me | ta̱sthi̱-vāṁsa̍m | a̱dhva̱sma-bhi̍ḥ | vi̱śvahā̍ | dīdi̱-vāṁsa̍m |
āpa̍ḥ | naptre̍ | ghṛ̱tam | anna̍m | vaha̍ntīḥ | sva̱yam | atkai̍ḥ | pari̍ | dī̱ya̱nti̱ | ya̱hvīḥ ||2.035.14||

2.035.15a ayā̍ṁsam agne sukṣi̱tiṁ janā̱yāyā̍ṁsam u ma̱ghava̍dbhyaḥ suvṛ̱ktim |
2.035.15c viśva̱ṁ tad bha̱draṁ yad ava̍nti de̱vā bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

ayā̍ṁsam | a̱gne̱ | su̱-kṣi̱tim | janā̍ya | ayā̍ṁsam | ū̱m̐ iti̍ | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | su̱-vṛ̱ktim |
viśva̍m | tat | bha̱dram | yat | ava̍nti | de̱vāḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.035.15||


2.036.01a tubhya̍ṁ hinvā̱no va̍siṣṭa̱ gā a̱po 'dhu̍kṣan sī̱m avi̍bhi̱r adri̍bhi̱r nara̍ḥ |
2.036.01c pibe̍ndra̱ svāhā̱ prahu̍ta̱ṁ vaṣa̍ṭkṛtaṁ ho̱trād ā soma̍m pratha̱mo ya īśi̍ṣe ||

tubhya̍m | hi̱nvā̱naḥ | va̱si̱ṣṭa̱ | gāḥ | a̱paḥ | adhu̍kṣan | sī̱m | avi̍-bhiḥ | adri̍-bhiḥ | nara̍ḥ |
piba̍ | i̱ndra̱ | svāhā̍ | pra-hu̍tam | vaṣa̍ṭ-kṛtam | ho̱trāt | ā | soma̍m | pra̱tha̱maḥ | yaḥ | īśi̍ṣe ||2.036.01||

2.036.02a ya̱jñaiḥ sammi̍ślā̱ḥ pṛṣa̍tībhir ṛ̱ṣṭibhi̱r yāma̍ñ chu̱bhrāso̍ a̱ñjiṣu̍ pri̱yā u̱ta |
2.036.02c ā̱sadyā̍ ba̱rhir bha̍ratasya sūnavaḥ po̱trād ā soma̍m pibatā divo naraḥ ||

ya̱jñaiḥ | sam-mi̍ślāḥ | pṛṣa̍tībhiḥ | ṛ̱ṣṭi-bhi̍ḥ | yāma̍n | śu̱bhrāsa̍ḥ | a̱ñjiṣu̍ | pri̱yāḥ | u̱ta |
ā̱-sadya̍ | ba̱rhiḥ | bha̱ra̱ta̱sya̱ | sū̱na̱va̱ḥ | po̱trāt | ā | soma̍m | pi̱ba̱ta̱ | di̱va̱ḥ | na̱ra̱ḥ ||2.036.02||

2.036.03a a̱meva̍ naḥ suhavā̱ ā hi ganta̍na̱ ni ba̱rhiṣi̍ sadatanā̱ raṇi̍ṣṭana |
2.036.03c athā̍ mandasva jujuṣā̱ṇo andha̍sa̱s tvaṣṭa̍r de̱vebhi̱r jani̍bhiḥ su̱madga̍ṇaḥ ||

a̱mā-i̍va | na̱ḥ | su̱-ha̱vā̱ḥ | ā | hi | ganta̍na | ni | ba̱rhiṣi̍ | sa̱da̱ta̱na̱ | raṇi̍ṣṭana |
atha̍ | ma̱nda̱sva̱ | ju̱ju̱ṣā̱ṇaḥ | andha̍saḥ | tvaṣṭa̍ḥ | de̱vebhi̍ḥ | jani̍-bhiḥ | su̱mat-ga̍ṇaḥ ||2.036.03||

2.036.04a ā va̍kṣi de̱vām̐ i̱ha vi̍pra̱ yakṣi̍ co̱śan ho̍ta̱r ni ṣa̍dā̱ yoni̍ṣu tri̱ṣu |
2.036.04c prati̍ vīhi̱ prasthi̍taṁ so̱myam madhu̱ pibāgnī̍dhrā̱t tava̍ bhā̱gasya̍ tṛpṇuhi ||

ā | va̱kṣi̱ | de̱vān | i̱ha | vi̱pra̱ | yakṣi̍ | ca̱ | u̱śan | ho̱ta̱ḥ | ni | sa̱da̱ | yoni̍ṣu | tri̱ṣu |
prati̍ | vī̱hi̱ | pra-sthi̍tam | so̱myam | madhu̍ | pi̱ba̱ | āgnī̍dhrāt | tava̍ | bhā̱gasya̍ | tṛ̱pṇu̱hi̱ ||2.036.04||

2.036.05a e̱ṣa sya te̍ ta̱nvo̍ nṛmṇa̱vardha̍na̱ḥ saha̱ oja̍ḥ pra̱divi̍ bā̱hvor hi̱taḥ |
2.036.05c tubhya̍ṁ su̱to ma̍ghava̱n tubhya̱m ābhṛ̍ta̱s tvam a̍sya̱ brāhma̍ṇā̱d ā tṛ̱pat pi̍ba ||

e̱ṣaḥ | syaḥ | te̱ | ta̱nva̍ḥ | nṛ̱mṇa̱-vardha̍naḥ | saha̍ḥ | oja̍ḥ | pra̱-divi̍ | bā̱hvoḥ | hi̱taḥ |
tubhya̍m | su̱taḥ | ma̱gha̱va̱n | tubhya̍m | ā-bhṛ̍taḥ | tvam | a̱sya̱ | brāhma̍ṇāt | ā | tṛ̱pat | pi̱ba̱ ||2.036.05||

2.036.06a ju̱ṣethā̍ṁ ya̱jñam bodha̍ta̱ṁ hava̍sya me sa̱tto hotā̍ ni̱vida̍ḥ pū̱rvyā anu̍ |
2.036.06c acchā̱ rājā̍nā̱ nama̍ ety ā̱vṛta̍m praśā̱strād ā pi̍bataṁ so̱myam madhu̍ ||

ju̱ṣethā̍m | ya̱jñam | bodha̍tam | hava̍sya | me̱ | sa̱ttaḥ | hotā̍ | ni̱-vida̍ḥ | pū̱rvyāḥ | anu̍ |
accha̍ | rājā̍nā | nama̍ḥ | e̱ti̱ | ā̱-vṛta̍m | pra̱-śā̱strāt | ā | pi̱ba̱ta̱m | so̱myam | madhu̍ ||2.036.06||


2.037.01a manda̍sva ho̱trād anu̱ joṣa̱m andha̱so 'dhva̍ryava̱ḥ sa pū̱rṇāṁ va̍ṣṭy ā̱sica̍m |
2.037.01c tasmā̍ e̱tam bha̍rata tadva̱śo da̱dir ho̱trāt soma̍ṁ draviṇoda̱ḥ piba̍ ṛ̱tubhi̍ḥ ||

manda̍sva | ho̱trāt | anu̍ | joṣa̍m | andha̍saḥ | adhva̍ryavaḥ | saḥ | pū̱rṇām | va̱ṣṭi̱ | ā̱-sica̍m |
tasmai̍ | e̱tam | bha̱ra̱ta̱ | ta̱t-va̱śaḥ | da̱diḥ | ho̱trāt | soma̍m | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-da̱ḥ | piba̍ | ṛ̱tu-bhi̍ḥ ||2.037.01||

2.037.02a yam u̱ pūrva̱m ahu̍ve̱ tam i̱daṁ hu̍ve̱ sed u̱ havyo̍ da̱dir yo nāma̱ patya̍te |
2.037.02c a̱dhva̱ryubhi̱ḥ prasthi̍taṁ so̱myam madhu̍ po̱trāt soma̍ṁ draviṇoda̱ḥ piba̍ ṛ̱tubhi̍ḥ ||

yam | ū̱m̐ iti̍ | pūrva̍m | ahu̍ve | tam | i̱dam | hu̱ve̱ | saḥ | it | ū̱m̐ iti̍ | havya̍ḥ | da̱diḥ | yaḥ | nāma̍ | patya̍te |
a̱dhva̱ryu-bhi̍ḥ | pra-sthi̍tam | so̱myam | madhu̍ | po̱trāt | soma̍m | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-da̱ḥ | piba̍ | ṛ̱tu-bhi̍ḥ ||2.037.02||

2.037.03a medya̍ntu te̱ vahna̍yo̱ yebhi̱r īya̱se 'ri̍ṣaṇyan vīḻayasvā vanaspate |
2.037.03c ā̱yūyā̍ dhṛṣṇo abhi̱gūryā̱ tvaṁ ne̱ṣṭrāt soma̍ṁ draviṇoda̱ḥ piba̍ ṛ̱tubhi̍ḥ ||

medya̍ntu | te̱ | vahna̍yaḥ | yebhi̍ḥ | īya̍se | ari̍ṣaṇyan | vī̱ḻa̱ya̱sva̱ | va̱na̱spa̱te̱ |
ā̱-yūya̍ | dhṛ̱ṣṇo̱ iti̍ | a̱bhi̱-gūrya̍ | tvam | ne̱ṣṭrāt | soma̍m | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-da̱ḥ | piba̍ | ṛ̱tu-bhi̍ḥ ||2.037.03||

2.037.04a apā̍d dho̱trād u̱ta po̱trād a̍matto̱ta ne̱ṣṭrād a̍juṣata̱ prayo̍ hi̱tam |
2.037.04c tu̱rīya̱m pātra̱m amṛ̍kta̱m ama̍rtyaṁ draviṇo̱dāḥ pi̍batu drāviṇoda̱saḥ ||

apā̍t | ho̱trāt | u̱ta | po̱trāt | a̱ma̱tta̱ | u̱ta | ne̱ṣṭrāt | a̱ju̱ṣa̱ta̱ | praya̍ḥ | hi̱tam |
tu̱rīya̍m | pātra̍m | amṛ̍ktam | ama̍rtyam | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dā̱ḥ | pi̱ba̱tu̱ | drā̱vi̱ṇa̱ḥ-da̱saḥ ||2.037.04||

2.037.05a a̱rvāñca̍m a̱dya ya̱yya̍ṁ nṛ̱vāha̍ṇa̱ṁ ratha̍ṁ yuñjāthām i̱ha vā̍ṁ vi̱moca̍nam |
2.037.05c pṛ̱ṅktaṁ ha̱vīṁṣi̱ madhu̱nā hi ka̍ṁ ga̱tam athā̱ soma̍m pibataṁ vājinīvasū ||

a̱rvāñca̍m | a̱dya | ya̱yya̍m | nṛ̱-vāha̍nam | ratha̍m | yu̱ñjā̱thā̱m | i̱ha | vā̱m | vi̱-moca̍nam |
pṛ̱ṅktam | ha̱vīṁṣi | ma̱dhu̱nā | ā | hi | ka̱m | ga̱tam | atha̍ | soma̍m | pi̱ba̱ta̱m | vā̱ji̱nī̱va̱sū̱ iti̍ vājinī-vasū ||2.037.05||

2.037.06a joṣy a̍gne sa̱midha̱ṁ joṣy āhu̍ti̱ṁ joṣi̱ brahma̱ janya̱ṁ joṣi̍ suṣṭu̱tim |
2.037.06c viśve̍bhi̱r viśvā̍m̐ ṛ̱tunā̍ vaso ma̱ha u̱śan de̱vām̐ u̍śa̱taḥ pā̍yayā ha̱viḥ ||

joṣi̍ | a̱gne̱ | sa̱m-idha̍m | joṣi̍ | ā-hu̍tim | joṣi̍ | brahma̍ | janya̍m | joṣi̍ | su̱-stu̱tim |
viśve̍bhiḥ | viśvā̍n | ṛ̱tunā̍ | va̱so̱ iti̍ | ma̱haḥ | u̱śan | de̱vān | u̱śa̱taḥ | pā̱ya̱ya̱ | ha̱viḥ ||2.037.06||


2.038.01a ud u̱ ṣya de̱vaḥ sa̍vi̱tā sa̱vāya̍ śaśvatta̱maṁ tada̍pā̱ vahni̍r asthāt |
2.038.01c nū̱naṁ de̱vebhyo̱ vi hi dhāti̱ ratna̱m athābha̍jad vī̱tiho̍traṁ sva̱stau ||

ut | ū̱m̐ iti̍ | syaḥ | de̱vaḥ | sa̱vi̱tā | sa̱vāya̍ | śa̱śva̱t-ta̱mam | tat-a̍pāḥ | vahni̍ḥ | a̱sthā̱t |
nū̱nam | de̱vebhya̍ḥ | vi | hi | dhāti̍ | ratna̍m | atha̍ | ā | a̱bha̱ja̱t | vī̱ti-ho̍tram | sva̱stau ||2.038.01||

2.038.02a viśva̍sya̱ hi śru̱ṣṭaye̍ de̱va ū̱rdhvaḥ pra bā̱havā̍ pṛ̱thupā̍ṇi̱ḥ sisa̍rti |
2.038.02c āpa̍ś cid asya vra̱ta ā nimṛ̍grā a̱yaṁ ci̱d vāto̍ ramate̱ pari̍jman ||

viśva̍sya | hi | śru̱ṣṭaye̍ | de̱vaḥ | ū̱rdhvaḥ | pra | bā̱havā̍ | pṛ̱thu-pā̍ṇiḥ | sisa̍rti |
āpa̍ḥ | ci̱t | a̱sya̱ | vra̱te | ā | ni-mṛ̍grāḥ | a̱yam | ci̱t | vāta̍ḥ | ra̱ma̱te̱ | pari̍-jman ||2.038.02||

2.038.03a ā̱śubhi̍ś ci̱d yān vi mu̍cāti nū̱nam arī̍rama̱d ata̍mānaṁ ci̱d eto̍ḥ |
2.038.03c a̱hyarṣū̍ṇāṁ ci̱n ny a̍yām̐ avi̱ṣyām anu̍ vra̱taṁ sa̍vi̱tur moky āgā̍t ||

āśu-bhi̍ḥ | ci̱t | yān | vi | mu̱cā̱ti̱ | nū̱nam | arī̍ramat | ata̍mānam | ci̱t | eto̍ḥ |
a̱hyarṣū̍ṇām | ci̱t | ni | a̱yā̱n | a̱vi̱ṣyām | anu̍ | vra̱tam | sa̱vi̱tuḥ | mokī̍ | ā | a̱gā̱t ||2.038.03||

2.038.04a puna̱ḥ sam a̍vya̱d vita̍ta̱ṁ vaya̍ntī ma̱dhyā karto̱r ny a̍dhā̱c chakma̱ dhīra̍ḥ |
2.038.04c ut sa̱ṁhāyā̍sthā̱d vy ṛ1̱̍tūm̐r a̍dardhar a̱rama̍tiḥ savi̱tā de̱va āgā̍t ||

puna̱riti̍ | sam | a̱vya̱t | vi-ta̍tam | vaya̍ntī | ma̱dhyā | karto̍ḥ | ni | a̱dhā̱t | śakma̍ | dhīra̍ḥ |
ut | sa̱m-hāya̍ | a̱sthā̱t | vi | ṛ̱tūn | a̱da̱rdha̱ḥ | a̱rama̍tiḥ | sa̱vi̱tā | de̱vaḥ | ā | a̱gā̱t ||2.038.04||

2.038.05a nānaukā̍ṁsi̱ duryo̱ viśva̱m āyu̱r vi ti̍ṣṭhate prabha̱vaḥ śoko̍ a̱gneḥ |
2.038.05c jyeṣṭha̍m mā̱tā sū̱nave̍ bhā̱gam ādhā̱d anv a̍sya̱ keta̍m iṣi̱taṁ sa̍vi̱trā ||

nānā̍ | okā̍ṁsi | durya̍ḥ | viśva̍m | āyu̍ḥ | vi | ti̱ṣṭha̱te̱ | pra̱-bha̱vaḥ | śoka̍ḥ | a̱gneḥ |
jyeṣṭha̍m | mā̱tā | sū̱nave̍ | bhā̱gam | ā | a̱dhā̱t | anu̍ | a̱sya̱ | keta̍m | i̱ṣi̱tam | sa̱vi̱trā ||2.038.05||

2.038.06a sa̱māva̍varti̱ viṣṭhi̍to jigī̱ṣur viśve̍ṣā̱ṁ kāma̱ś cara̍tām a̱mābhū̍t |
2.038.06c śaśvā̱m̐ apo̱ vikṛ̍taṁ hi̱tvy āgā̱d anu̍ vra̱taṁ sa̍vi̱tur daivya̍sya ||

sa̱m-āva̍varti | vi-sthi̍taḥ | ji̱gī̱ṣuḥ | viśve̍ṣām | kāma̍ḥ | cara̍tām | a̱mā | a̱bhū̱t |
śaśvā̍n | apa̍ḥ | vi-kṛ̍tam | hi̱tvī | ā | a̱gā̱t | anu̍ | vra̱tam | sa̱vi̱tuḥ | daivya̍sya ||2.038.06||

2.038.07a tvayā̍ hi̱tam apya̍m a̱psu bhā̱gaṁ dhanvānv ā mṛ̍ga̱yaso̱ vi ta̍sthuḥ |
2.038.07c vanā̍ni̱ vibhyo̱ naki̍r asya̱ tāni̍ vra̱tā de̱vasya̍ savi̱tur mi̍nanti ||

tvayā̍ | hi̱tam | apya̍m | a̱p-su | bhā̱gam | dhanva̍ | anu̍ | ā | mṛ̱ga̱yasa̍ḥ | vi | ta̱sthu̱ḥ |
vanā̍ni | vi-bhya̍ḥ | naki̍ḥ | a̱sya̱ | tāni̍ | vra̱tā | de̱vasya̍ | sa̱vi̱tuḥ | mi̱na̱nti̱ ||2.038.07||

2.038.08a yā̱drā̱dhya1̱̍ṁ varu̍ṇo̱ yoni̱m apya̱m ani̍śitaṁ ni̱miṣi̱ jarbhu̍rāṇaḥ |
2.038.08c viśvo̍ mārtā̱ṇḍo vra̱jam ā pa̱śur gā̍t stha̱śo janmā̍ni savi̱tā vy āka̍ḥ ||

yā̱t-rā̱dhya̍m | varu̍ṇaḥ | yoni̍m | apya̍m | ani̍-śitam | ni̱-miṣi̍ | jarbhu̍rāṇaḥ |
viśva̍ḥ | mā̱rtā̱ṇḍaḥ | vra̱jam | ā | pa̱śuḥ | gā̱t | stha̱-śaḥ | janmā̍ni | sa̱vi̱tā | vi | ā | a̱ka̱ritya̍kaḥ ||2.038.08||

2.038.09a na yasyendro̱ varu̍ṇo̱ na mi̱tro vra̱tam a̍rya̱mā na mi̱nanti̍ ru̱draḥ |
2.038.09c nārā̍taya̱s tam i̱daṁ sva̱sti hu̱ve de̱vaṁ sa̍vi̱tāra̱ṁ namo̍bhiḥ ||

na | yasya̍ | indra̍ḥ | varu̍ṇaḥ | na | mi̱traḥ | vra̱tam | a̱rya̱mā | na | mi̱nanti̍ | ru̱draḥ |
na | arā̍tayaḥ | tam | i̱dam | sva̱sti | hu̱ve | de̱vam | sa̱vi̱tāra̍m | nama̍ḥ-bhiḥ ||2.038.09||

2.038.10a bhaga̱ṁ dhiya̍ṁ vā̱jaya̍nta̱ḥ pura̍ṁdhi̱ṁ narā̱śaṁso̱ gnāspati̍r no avyāḥ |
2.038.10c ā̱ye vā̱masya̍ saṁga̱the ra̍yī̱ṇām pri̱yā de̱vasya̍ savi̱tuḥ syā̍ma ||

bhaga̍m | dhiya̍m | vā̱jaya̍ntaḥ | pura̍m-dhim | narā̱śaṁsa̍ḥ | gnāḥpati̍ḥ | na̱ḥ | a̱vyā̱ḥ |
ā̱-a̱ye | vā̱masya̍ | sa̱m-ga̱the | ra̱yī̱ṇām | pri̱yāḥ | de̱vasya̍ | sa̱vi̱tuḥ | syā̱ma̱ ||2.038.10||

2.038.11a a̱smabhya̱ṁ tad di̱vo a̱dbhyaḥ pṛ̍thi̱vyās tvayā̍ da̱ttaṁ kāmya̱ṁ rādha̱ ā gā̍t |
2.038.11c śaṁ yat sto̱tṛbhya̍ ā̱paye̱ bhavā̍ty uru̱śaṁsā̍ya savitar jari̱tre ||

a̱smabhya̍m | tat | di̱vaḥ | a̱t-bhyaḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | tvayā̍ | da̱ttam | kāmya̍m | rādha̍ḥ | ā | gā̱t |
śam | yat | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | ā̱paye̍ | bhavā̍ti | u̱ru̱-śaṁsā̍ya | sa̱vi̱ta̱ḥ | ja̱ri̱tre ||2.038.11||


2.039.01a grāvā̍ṇeva̱ tad id artha̍ṁ jarethe̱ gṛdhre̍va vṛ̱kṣaṁ ni̍dhi̱manta̱m accha̍ |
2.039.01c bra̱hmāṇe̍va vi̱datha̍ uktha̱śāsā̍ dū̱teva̱ havyā̱ janyā̍ puru̱trā ||

grāvā̍ṇā-iva | tat | it | artha̍m | ja̱re̱the̱ iti̍ | gṛdhrā̍-iva | vṛ̱kṣam | ni̱dhi̱-manta̍m | accha̍ |
bra̱hmāṇā̍-iva | vi̱dathe̍ | u̱ktha̱-śasā̍ | dū̱tā-i̍va | havyā̍ | janyā̍ | pu̱ru̱-trā ||2.039.01||

2.039.02a prā̱ta̱ryāvā̍ṇā ra̱thye̍va vī̱rājeva̍ ya̱mā vara̱m ā sa̍cethe |
2.039.02c mene̍ iva ta̱nvā̱3̱̍ śumbha̍māne̱ dampa̍tīva kratu̱vidā̱ jane̍ṣu ||

prā̱ta̱ḥ-yāvā̍nā | ra̱thyā̍-iva | vī̱rā | a̱jā-i̍va | ya̱mā | vara̍m | ā | sa̱ce̱the̱ iti̍ |
mene̍ i̱veti̱ mene̍-iva | ta̱nvā̍ | śumbha̍māne̱ iti̍ | dampa̍tī i̱veti̱ dampa̍tī-iva | kra̱tu̱-vidā̍ | jane̍ṣu ||2.039.02||

2.039.03a śṛṅge̍va naḥ pratha̱mā ga̍ntam a̱rvāk cha̱phāv i̍va̱ jarbhu̍rāṇā̱ taro̍bhiḥ |
2.039.03c ca̱kra̱vā̱keva̱ prati̱ vasto̍r usrā̱rvāñcā̍ yātaṁ ra̱thye̍va śakrā ||

śṛṇgā̍-iva | na̱ḥ | pra̱tha̱mā | ga̱nta̱m | a̱rvāk | śa̱phau-i̍va | jarbhu̍rāṇā | tara̍ḥ-bhiḥ |
ca̱kra̱vā̱kā-i̍va | prati̍ | vasto̍ḥ | u̱srā̱ | a̱rvāñcā̍ | yā̱ta̱m | ra̱thyā̍-iva | śa̱krā̱ ||2.039.03||

2.039.04a nā̱veva̍ naḥ pārayataṁ yu̱geva̱ nabhye̍va na upa̱dhīva̍ pra̱dhīva̍ |
2.039.04c śvāne̍va no̱ ari̍ṣaṇyā ta̱nūnā̱ṁ khṛga̍leva vi̱srasa̍ḥ pātam a̱smān ||

nā̱vā-i̍va | na̱ḥ | pā̱ra̱ya̱ta̱m | yu̱gā-i̍va | nabhyā̍-iva | na̱ḥ | u̱pa̱dhī i̱vetyu̍pa̱dhī-i̍va | pra̱dhī i̱veti̍ pra̱dhī-i̍va |
śvānā̍-iva | na̱ḥ | ari̍ṣaṇyā | ta̱nūnā̍m | khṛga̍lā-iva | vi̱-srasa̍ḥ | pā̱ta̱m | a̱smān ||2.039.04||

2.039.05a vāte̍vāju̱ryā na̱dye̍va rī̱tir a̱kṣī i̍va̱ cakṣu̱ṣā yā̍tam a̱rvāk |
2.039.05c hastā̍v iva ta̱nve̱3̱̍ śambha̍viṣṭhā̱ pāde̍va no nayata̱ṁ vasyo̱ accha̍ ||

vātā̍-iva | a̱ju̱ryā | na̱dyā̍-iva | rī̱tiḥ | a̱kṣī i̱vetya̱kṣī-i̍va | cakṣu̍ṣā | ā | yā̱ta̱m | a̱rvāk |
hastau̍-iva | ta̱nve̍ | śam-bha̍viṣṭhā | pādā̍-iva | na̱ḥ | na̱ya̱ta̱m | vasya̍ḥ | accha̍ ||2.039.05||

2.039.06a oṣṭhā̍v iva̱ madhv ā̱sne vada̍ntā̱ stanā̍v iva pipyataṁ jī̱vase̍ naḥ |
2.039.06c nāse̍va nas ta̱nvo̍ rakṣi̱tārā̱ karṇā̍v iva su̱śrutā̍ bhūtam a̱sme ||

oṣṭhau̍-iva | madhu̍ | ā̱sne | vada̍ntā | stanau̍-iva | pi̱pya̱ta̱m | jī̱vase̍ | na̱ḥ |
nāsā̍-iva | na̱ḥ | ta̱nva̍ḥ | ra̱kṣi̱tārā̍ | karṇau̍-iva | su̱-śrutā̍ | bhū̱ta̱m | a̱sme iti̍ ||2.039.06||

2.039.07a haste̍va śa̱ktim a̱bhi sa̍ṁda̱dī na̱ḥ kṣāme̍va na̱ḥ sam a̍jata̱ṁ rajā̍ṁsi |
2.039.07c i̱mā giro̍ aśvinā yuṣma̱yantī̱ḥ kṣṇotre̍ṇeva̱ svadhi̍ti̱ṁ saṁ śi̍śītam ||

hastā̍-iva | śa̱ktim | a̱bhi | sa̱nda̱dī iti̍ sa̱m-da̱dī | na̱ḥ | kṣāmā̍-iva | na̱ḥ | sam | a̱ja̱ta̱m | rajā̍ṁsi |
i̱māḥ | gira̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | yu̱ṣma̱-yantī̍ḥ | kṣṇotre̍ṇa-iva | sva-dhi̍tim | sam | śi̱śī̱ta̱m ||2.039.07||

2.039.08a e̱tāni̍ vām aśvinā̱ vardha̍nāni̱ brahma̱ stoma̍ṁ gṛtsama̱dāso̍ akran |
2.039.08c tāni̍ narā jujuṣā̱ṇopa̍ yātam bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

e̱tāni̍ | vā̱m | a̱śvi̱nā̱ | vardha̍nāni | brahma̍ | stoma̍m | gṛ̱tsa̱-ma̱dāsa̍ḥ | a̱kra̱n |
tāni̍ | na̱rā̱ | ju̱ju̱ṣā̱ṇā | upa̍ | yā̱ta̱m | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.039.08||


2.040.01a somā̍pūṣaṇā̱ jana̍nā rayī̱ṇāṁ jana̍nā di̱vo jana̍nā pṛthi̱vyāḥ |
2.040.01c jā̱tau viśva̍sya̱ bhuva̍nasya go̱pau de̱vā a̍kṛṇvann a̱mṛta̍sya̱ nābhi̍m ||

somā̍pūṣaṇā | jana̍nā | ra̱yī̱ṇām | jana̍nā | di̱vaḥ | jana̍nā | pṛ̱thi̱vyāḥ |
jā̱tau | viśva̍sya | bhuva̍nasya | go̱pau | de̱vāḥ | a̱kṛ̱ṇva̱n | a̱mṛta̍sya | nābhi̍m ||2.040.01||

2.040.02a i̱mau de̱vau jāya̍mānau juṣante̱mau tamā̍ṁsi gūhatā̱m aju̍ṣṭā |
2.040.02c ā̱bhyām indra̍ḥ pa̱kvam ā̱māsv a̱ntaḥ so̍māpū̱ṣabhyā̍ṁ janad u̱sriyā̍su ||

i̱mau | de̱vau | jāya̍mānau | ju̱ṣa̱nta̱ | i̱mau | tamā̍ṁsi | gū̱ha̱tā̱m | aju̍ṣṭā |
ā̱bhyām | indra̍ḥ | pa̱kvam | ā̱māsu̍ | a̱ntariti̍ | so̱māpū̱ṣa-bhyā̍m | ja̱na̱t | u̱sriyā̍su ||2.040.02||

2.040.03a somā̍pūṣaṇā̱ raja̍so vi̱māna̍ṁ sa̱ptaca̍kra̱ṁ ratha̱m avi̍śvaminvam |
2.040.03c vi̱ṣū̱vṛta̱m mana̍sā yu̱jyamā̍na̱ṁ taṁ ji̍nvatho vṛṣaṇā̱ pañca̍raśmim ||

somā̍pūṣaṇā | raja̍saḥ | vi̱-māna̍m | sa̱pta-ca̍kram | ratha̍m | avi̍śva-minvam |
vi̱ṣu̱-vṛta̍m | mana̍sā | yu̱jyamā̍nam | tam | ji̱nva̱tha̱ḥ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | pañca̍-raśmim ||2.040.03||

2.040.04a di̱vy a1̱̍nyaḥ sada̍naṁ ca̱kra u̱ccā pṛ̍thi̱vyām a̱nyo adhy a̱ntari̍kṣe |
2.040.04c tāv a̱smabhya̍m puru̱vāra̍m puru̱kṣuṁ rā̱yas poṣa̱ṁ vi ṣya̍tā̱ṁ nābhi̍m a̱sme ||

di̱vi | a̱nyaḥ | sada̍nam | ca̱kre | u̱ccā | pṛ̱thi̱vyām | a̱nyaḥ | adhi̍ | a̱ntari̍kṣe |
tau | a̱smabhya̍m | pu̱ru̱-vāra̍m | pu̱ru̱-kṣum | rā̱yaḥ | poṣa̍m | vi | sya̱tā̱m | nābhi̍m | a̱sme iti̍ ||2.040.04||

2.040.05a viśvā̍ny a̱nyo bhuva̍nā ja̱jāna̱ viśva̍m a̱nyo a̍bhi̱cakṣā̍ṇa eti |
2.040.05c somā̍pūṣaṇā̱v ava̍ta̱ṁ dhiya̍m me yu̱vābhyā̱ṁ viśvā̱ḥ pṛta̍nā jayema ||

viśvā̍ni | a̱nyaḥ | bhu̱va̱nā | ja̱jāna̍ | viśva̍m | a̱nyaḥ | a̱bhi̱-cakṣā̍ṇaḥ | e̱ti̱ |
somā̍pūṣaṇau | ava̍tam | dhiya̍m | me̱ | yu̱vābhyā̍m | viśvā̍ḥ | pṛta̍nāḥ | ja̱ye̱ma̱ ||2.040.05||

2.040.06a dhiya̍m pū̱ṣā ji̍nvatu viśvami̱nvo ra̱yiṁ somo̍ rayi̱pati̍r dadhātu |
2.040.06c ava̍tu de̱vy adi̍tir ana̱rvā bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

dhiya̍m | pū̱ṣā | ji̱nva̱tu̱ | vi̱śva̱m-i̱nvaḥ | ra̱yim | soma̍ḥ | ra̱yi̱-pati̍ḥ | da̱dhā̱tu̱ |
ava̍tu | de̱vī | adi̍tiḥ | a̱na̱rvā | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.040.06||


2.041.01a vāyo̱ ye te̍ saha̱sriṇo̱ rathā̍sa̱s tebhi̱r ā ga̍hi |
2.041.01c ni̱yutvā̱n soma̍pītaye ||

vāyo̱ iti̍ | ye | te̱ | sa̱ha̱sriṇa̍ḥ | rathā̍saḥ | tebhi̍ḥ | ā | ga̱hi̱ |
ni̱yutvā̍n | soma̍-pītaye ||2.041.01||

2.041.02a ni̱yutvā̍n vāya̱v ā ga̍hy a̱yaṁ śu̱kro a̍yāmi te |
2.041.02c gantā̍si sunva̱to gṛ̱ham ||

ni̱yutvā̍n | vā̱yo̱ iti̍ | ā | ga̱hi̱ | a̱yam | śu̱kraḥ | a̱yā̱mi̱ | te̱ |
gantā̍ | a̱si̱ | su̱nva̱taḥ | gṛ̱ham ||2.041.02||

2.041.03a śu̱krasyā̱dya gavā̍śira̱ indra̍vāyū ni̱yutva̍taḥ |
2.041.03c ā yā̍ta̱m piba̍taṁ narā ||

śu̱krasya̍ | a̱dya | go-ā̍śiraḥ | indra̍vāyū̱ iti̍ | ni̱yutva̍taḥ |
ā | yā̱ta̱m | piba̍tam | na̱rā̱ ||2.041.03||

2.041.04a a̱yaṁ vā̍m mitrāvaruṇā su̱taḥ soma̍ ṛtāvṛdhā |
2.041.04c mamed i̱ha śru̍ta̱ṁ hava̍m ||

a̱yam | vā̱m | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | su̱taḥ | soma̍ḥ | ṛ̱ta̱-vṛ̱dhā̱ |
mama̍ | it | i̱ha | śra̱ta̱m | hava̍m ||2.041.04||

2.041.05a rājā̍nā̱v ana̍bhidruhā dhru̱ve sada̍sy utta̱me |
2.041.05c sa̱hasra̍sthūṇa āsāte ||

rājā̍nau | ana̍bhi-druhā | dhru̱ve | sada̍si | u̱t-ta̱me |
sa̱hasra̍-sthūṇe | ā̱sā̱te̱ iti̍ ||2.041.05||

2.041.06a tā sa̱mrājā̍ ghṛ̱tāsu̍tī ādi̱tyā dānu̍na̱s patī̍ |
2.041.06c sace̍te̱ ana̍vahvaram ||

tā | sa̱m-rājā̍ | gṛ̱tāsu̍tī̱ iti̍ ghṛ̱ta-ā̍sutī | ā̱di̱tyā | dānu̍naḥ | patī̍ |
sace̍te̱ iti̍ | ana̍va-hvaram ||2.041.06||

2.041.07a goma̍d ū̱ ṣu nā̍sa̱tyāśvā̍vad yātam aśvinā |
2.041.07c va̱rtī ru̍drā nṛ̱pāyya̍m ||

go-ma̍t | ū̱m̐ iti̍ | su | nā̱sa̱tyā̱ | asva̍-vat | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ |
va̱rtiḥ | ru̱drā̱ | nṛ̱-pāyya̍m ||2.041.07||

2.041.08a na yat paro̱ nānta̍ra āda̱dharṣa̍d vṛṣaṇvasū |
2.041.08c du̱ḥśaṁso̱ martyo̍ ri̱puḥ ||

na | yat | para̍ḥ | na | anta̍raḥ | ā̱-da̱dharṣa̍t | vṛ̱ṣa̱ṇva̱sū̱ iti̍ vṛṣaṇ-vasū |
du̱ḥ-śaṁsa̍ḥ | martya̍ḥ | ri̱puḥ ||2.041.08||

2.041.09a tā na̱ ā vo̍ḻham aśvinā ra̱yim pi̱śaṅga̍saṁdṛśam |
2.041.09c dhiṣṇyā̍ varivo̱vida̍m ||

tā | na̱ḥ | ā | vo̱ḻha̱m | a̱śvi̱nā̱ | ra̱yim | pi̱śaṅga̍-sandṛśam |
dhiṣṇyā̍ | va̱ri̱va̱ḥ-vida̍m ||2.041.09||

2.041.10a indro̍ a̱ṅga ma̱had bha̱yam a̱bhī ṣad apa̍ cucyavat |
2.041.10c sa hi sthi̱ro vica̍rṣaṇiḥ ||

indra̍ḥ | a̱ṅga | ma̱hat | bha̱yam | a̱bhi | sat | apa̍ | cu̱cya̱va̱t |
saḥ | hi | sthi̱raḥ | vi-ca̍rṣaṇiḥ ||2.041.10||

2.041.11a indra̍ś ca mṛ̱ḻayā̍ti no̱ na na̍ḥ pa̱ścād a̱ghaṁ na̍śat |
2.041.11c bha̱dram bha̍vāti naḥ pu̱raḥ ||

indra̍ḥ | ca̱ | mṛ̱ḻayā̍ti | na̱ḥ | na | na̱ḥ | pa̱ścāt | a̱gham | na̱śa̱t |
bha̱dram | bha̱vā̱ti̱ | na̱ḥ | pu̱raḥ ||2.041.11||

2.041.12a indra̱ āśā̍bhya̱s pari̱ sarvā̍bhyo̱ abha̍yaṁ karat |
2.041.12c jetā̱ śatrū̱n vica̍rṣaṇiḥ ||

indra̍ḥ | āśā̍bhyaḥ | pari̍ | sarvā̍bhyaḥ | abha̍yam | ka̱ra̱t |
jetā̍ | śatrū̍n | vi-ca̍rṣaṇiḥ ||2.041.12||

2.041.13a viśve̍ devāsa̱ ā ga̍ta śṛṇu̱tā ma̍ i̱maṁ hava̍m |
2.041.13c edam ba̱rhir ni ṣī̍data ||

viśve̍ | de̱vā̱sa̱ḥ | ā | ga̱ta̱ | śṛ̱ṇu̱ta | me̱ | i̱mam | hava̍m |
ā | i̱dam | ba̱rhiḥ | ni | sī̱da̱ta̱ ||2.041.13||

2.041.14a tī̱vro vo̱ madhu̍mām̐ a̱yaṁ śu̱naho̍treṣu matsa̱raḥ |
2.041.14c e̱tam pi̍bata̱ kāmya̍m ||

tī̱vraḥ | va̱ḥ | madhu̍-mān | a̱yam | śu̱na-ho̍treṣu | ma̱tsa̱raḥ |
e̱tam | pi̱ba̱ta̱ | kāmya̍m ||2.041.14||

2.041.15a indra̍jyeṣṭhā̱ maru̍dgaṇā̱ devā̍sa̱ḥ pūṣa̍rātayaḥ |
2.041.15c viśve̱ mama̍ śrutā̱ hava̍m ||

indra̍-jyeṣṭhāḥ | maru̍t-gaṇāḥ | devā̍saḥ | pūṣa̍-rātayaḥ |
viśve̍ | mama̍ | śru̱ta̱ | hava̍m ||2.041.15||

2.041.16a ambi̍tame̱ nadī̍tame̱ devi̍tame̱ sara̍svati |
2.041.16c a̱pra̱śa̱stā i̍va smasi̱ praśa̍stim amba nas kṛdhi ||

ambi̍-tame | nadī̍-tame | devi̍-tame | sara̍svati |
a̱pra̱śa̱stāḥ-i̍va | sma̱si̱ | pra-śa̍stim | a̱mba̱ | na̱ḥ | kṛ̱dhi̱ ||2.041.16||

2.041.17a tve viśvā̍ sarasvati śri̱tāyū̍ṁṣi de̱vyām |
2.041.17c śu̱naho̍treṣu matsva pra̱jāṁ de̍vi didiḍḍhi naḥ ||

tve | viśvā̍ | sa̱ra̱sva̱ti̱ | śri̱tā | āyū̍ṁṣi | de̱vyām |
śu̱na-ho̍treṣu | ma̱tsva̱ | pra̱-jām | de̱vi̱ | di̱di̱ḍḍhi̱ | na̱ḥ ||2.041.17||

2.041.18a i̱mā brahma̍ sarasvati ju̱ṣasva̍ vājinīvati |
2.041.18c yā te̱ manma̍ gṛtsama̱dā ṛ̍tāvari pri̱yā de̱veṣu̱ juhva̍ti ||

i̱mā | brahma̍ | sa̱ra̱sva̱ti̱ | ju̱ṣasva̍ | vā̱ji̱nī̱va̱ti̱ |
yā | te̱ | manma̍ | gṛ̱tsa̱-ma̱dāḥ | ṛ̱ta̱-va̱ri̱ | pri̱yā | de̱veṣu̍ | juhva̍ti ||2.041.18||

2.041.19a pretā̍ṁ ya̱jñasya̍ śa̱mbhuvā̍ yu̱vām id ā vṛ̍ṇīmahe |
2.041.19c a̱gniṁ ca̍ havya̱vāha̍nam ||

pra | i̱tā̱m | ya̱jñasya̍ | śa̱m-bhuvā̍ | yu̱vām | it | ā | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ |
a̱gnim | ca̱ | ha̱vya̱-vāha̍nam ||2.041.19||

2.041.20a dyāvā̍ naḥ pṛthi̱vī i̱maṁ si̱dhram a̱dya di̍vi̱spṛśa̍m |
2.041.20c ya̱jñaṁ de̱veṣu̍ yacchatām ||

dyāvā̍ | na̱ḥ | pṛ̱thi̱vī iti̍ | i̱mam | si̱dhram | a̱dya | di̱vi̱-spṛśa̍m |
ya̱jñam | de̱veṣu̍ | ya̱ccha̱tā̱m ||2.041.20||

2.041.21a ā vā̍m u̱pastha̍m adruhā de̱vāḥ sī̍dantu ya̱jñiyā̍ḥ |
2.041.21c i̱hādya soma̍pītaye ||

ā | vā̱m | u̱pa-stha̍m | a̱dru̱hā̱ | de̱vāḥ | sī̱da̱ntu̱ | ya̱jñiyā̍ḥ |
i̱ha | a̱dya | soma̍-pītaye ||2.041.21||


2.042.01a kani̍kradaj ja̱nuṣa̍m prabruvā̱ṇa iya̍rti̱ vāca̍m ari̱teva̱ nāva̍m |
2.042.01c su̱ma̱ṅgala̍ś ca śakune̱ bhavā̍si̱ mā tvā̱ kā ci̍d abhi̱bhā viśvyā̍ vidat ||

kani̍kradat | ja̱nuṣa̍m | pra̱-bru̱vā̱ṇaḥ | iya̍rti | vāca̍m | a̱ri̱tā-i̍va | nāva̍m |
su̱-ma̱ṅgala̍ḥ | ca̱ | śa̱ku̱ne̱ | bhavā̍si | mā | tvā̱ | kā | ci̱t | a̱bhi̱-bhā | viśvyā̍ | vi̱da̱t ||2.042.01||

2.042.02a mā tvā̍ śye̱na ud va̍dhī̱n mā su̍pa̱rṇo mā tvā̍ vida̱d iṣu̍mān vī̱ro astā̍ |
2.042.02c pitryā̱m anu̍ pra̱diśa̱ṁ kani̍kradat suma̱ṅgalo̍ bhadravā̱dī va̍de̱ha ||

mā | tvā̱ | śye̱naḥ | ut | va̱dhī̱t | mā | su̱-pa̱rṇaḥ | mā | tvā̱ | vi̱da̱t | iṣu̍-mān | vī̱raḥ | astā̍ |
pitryā̍m | anu̍ | pra̱-diśa̍m | kani̍kradat | su̱-ma̱ṅgala̍ḥ | bha̱dra̱-vā̱dī | va̱da̱ | i̱ha ||2.042.02||

2.042.03a ava̍ kranda dakṣiṇa̱to gṛ̱hāṇā̍ṁ suma̱ṅgalo̍ bhadravā̱dī śa̍kunte |
2.042.03c mā na̍ḥ ste̱na ī̍śata̱ māghaśa̍ṁso bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

ava̍ | kra̱nda̱ | da̱kṣi̱ṇa̱taḥ | gṛ̱hāṇā̍m | su̱-ma̱ṅgala̍ḥ | bha̱dra̱-vā̱dī | śa̱ku̱nte̱ |
mā | na̱ḥ | ste̱naḥ | ī̱śa̱ta̱ | mā | a̱gha-śa̍ṁsaḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.042.03||


2.043.01a pra̱da̱kṣi̱ṇid a̱bhi gṛ̍ṇanti kā̱ravo̱ vayo̱ vada̍nta ṛtu̱thā śa̱kunta̍yaḥ |
2.043.01c u̱bhe vācau̍ vadati sāma̱gā i̍va gāya̱traṁ ca̱ traiṣṭu̍bha̱ṁ cānu̍ rājati ||

pra̱-da̱kṣi̱ṇit | a̱bhi | gṛ̱ṇa̱nti̱ | kā̱rava̍ḥ | vaya̍ḥ | vada̍ntaḥ | ṛ̱tu̱-thā | śa̱kunta̍yaḥ |
u̱bhe iti̍ | vācau̍ | va̱da̱ti̱ | sā̱ma̱-gāḥ-i̍va | gā̱ya̱tram | ca̱ | traistu̍bham | ca̱ | anu̍ | rā̱ja̱ti̱ ||2.043.01||

2.043.02a u̱dgā̱teva̍ śakune̱ sāma̍ gāyasi brahmapu̱tra i̍va̱ sava̍neṣu śaṁsasi |
2.043.02c vṛṣe̍va vā̱jī śiśu̍matīr a̱pītyā̍ sa̱rvato̍ naḥ śakune bha̱dram ā va̍da vi̱śvato̍ naḥ śakune̱ puṇya̱m ā va̍da ||

u̱dgā̱tā-i̍va | śa̱ku̱ne̱ | sāma̍ | gā̱ya̱si̱ | bra̱hma̱pu̱traḥ-i̍va | sava̍neṣu | śa̱ṁsa̱si̱ |
vṛṣā̍-iva | vā̱jī | śiśu̍-matīḥ | a̱pi̱-itya̍ | sa̱rvata̍ḥ | na̱ḥ | śa̱ku̱ne̱ | bha̱dram | ā | va̱da̱ | vi̱śvata̍ḥ | na̱ḥ | śa̱ku̱ne̱ | puṇya̍m | ā | va̱da̱ ||2.043.02||

2.043.03a ā̱vada̱m̐s tvaṁ śa̍kune bha̱dram ā va̍da tū̱ṣṇīm āsī̍naḥ suma̱tiṁ ci̍kiddhi naḥ |
2.043.03c yad u̱tpata̱n vada̍si karka̱rir ya̍thā bṛ̱had va̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

ā̱-vada̍n | tvam | sa̱ku̱ne̱ | bha̱dram | ā | va̱da̱ | tū̱ṣṇīm | āsī̍naḥ | su̱-ma̱tim | ci̱ki̱ddhi̱ | na̱ḥ |
yat | u̱t-pata̍n | vada̍si | ka̱rka̱riḥ | ya̱thā̱ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.043.03||


Notes by Detlef Eichler : 1. Please note that this text is not for commercial use and released only for personal scholarly activity. This transliteration version of Rigveda-Saṁhitā is from an ITRANS file which I have created on the basis of The Aufrecht/van Nooten/Holland (Samhita) version of theRigveda. The Padapāṭha is based on the text entered by the members of the Sansknet project. 2. Font: times new roman / Unicode 3. Hiatus ai, au are shown as aï, aü 4. Transliteration:
a ā i ï ī ī3 u ü ū ṛ ṝ ḷ e ai o au ṁ ḥ m̐ ' | a̱ a̍ ā̱ ā̍ i̱ i̍ ī̱ ī̍ u u̍ ü̍ ū̱ ū̍ ṛ̱ ṛ̍ ṝ̱ ṝ̍ ḷ̱ e̱ e̍ ai̱ ai̍ o̱ o̍ au̱ au̍ 1̱̍ 3̱̍ k kh g gh ṅ c ch j jh ñ ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ t th d dh n p ph b bh m y r l v ś ṣ s h ḻ ḻh 5. Last update: 18 September 2017