Ṛgveda-Saṁhitā with Padapāṭha
Maṇḍala 1
Transliterated text with accents


1.001.01a a̱gnim ī̍ḻe pu̱rohi̍taṁ ya̱jñasya̍ de̱vam ṛ̱tvija̍m |
1.001.01c hotā̍raṁ ratna̱dhāta̍mam ||

a̱gnim | ī̱ḻe̱ | pu̱raḥ-hi̍tam | ya̱jñasya̍ | de̱vam | ṛ̱tvija̍m |
hotā̍ram | ra̱tna̱-dhāta̍mam ||1.001.01||

1.001.02a a̱gniḥ pūrve̍bhi̱r ṛṣi̍bhi̱r īḍyo̱ nūta̍nair u̱ta |
1.001.02c sa de̱vām̐ eha va̍kṣati ||

a̱gniḥ | pūrve̍bhiḥ | ṛṣi̍-bhiḥ | īḍya̍ḥ | nūta̍naiḥ | u̱ta |
saḥ | de̱vān | ā | i̱ha | va̱kṣa̱ti̱ ||1.001.02||

1.001.03a a̱gninā̍ ra̱yim a̍śnava̱t poṣa̍m e̱va di̱ve-di̍ve |
1.001.03c ya̱śasa̍ṁ vī̱rava̍ttamam ||

a̱gninā̍ | ra̱yim | a̱śna̱va̱t | poṣa̍m | e̱va | di̱ve-di̍ve |
ya̱śasa̍m | vī̱rava̍t-tamam ||1.001.03||

1.001.04a agne̱ yaṁ ya̱jñam a̍dhva̱raṁ vi̱śvata̍ḥ pari̱bhūr asi̍ |
1.001.04c sa id de̱veṣu̍ gacchati ||

agne̍ | yam | ya̱jñam | a̱dhva̱ram | vi̱śvata̍ḥ | pa̱ri̱-bhūḥ | asi̍ |
saḥ | it | de̱veṣu̍ | ga̱ccha̱ti̱ ||1.001.04||

1.001.05a a̱gnir hotā̍ ka̱vikra̍tuḥ sa̱tyaś ci̱traśra̍vastamaḥ |
1.001.05c de̱vo de̱vebhi̱r ā ga̍mat ||

a̱gniḥ | hotā̍ | ka̱vi-kra̍tuḥ | sa̱tyaḥ | ci̱traśra̍vaḥ-tamaḥ |
de̱vaḥ | de̱vebhi̍ḥ | ā | ga̱ma̱t ||1.001.05||

1.001.06a yad a̱ṅga dā̱śuṣe̱ tvam agne̍ bha̱draṁ ka̍ri̱ṣyasi̍ |
1.001.06c tavet tat sa̱tyam a̍ṅgiraḥ ||

yat | a̱ṅga | dā̱śuṣe̍ | tvam | agne̍ | bha̱dram | ka̱ri̱ṣyasi̍ |
tava̍ | it | tat | sa̱tyam | a̱ṅgi̱ra̱ḥ ||1.001.06||

1.001.07a upa̍ tvāgne di̱ve-di̍ve̱ doṣā̍vastar dhi̱yā va̱yam |
1.001.07c namo̱ bhara̍nta̱ ema̍si ||

upa̍ | tvā̱ | a̱gne̱ | di̱ve-di̍ve | doṣā̍-vastaḥ | dhi̱yā | va̱yam |
nama̍ḥ | bhara̍ntaḥ | ā | i̱ma̱si̱ ||1.001.07||

1.001.08a rāja̍ntam adhva̱rāṇā̍ṁ go̱pām ṛ̱tasya̱ dīdi̍vim |
1.001.08c vardha̍māna̱ṁ sve dame̍ ||

rāja̍ntam | a̱dhva̱rāṇā̍m | go̱pām | ṛ̱tasya̍ | dīdi̍vim |
vardha̍mānam | sve | dame̍ ||1.001.08||

1.001.09a sa na̍ḥ pi̱teva̍ sū̱nave 'gne̍ sūpāya̱no bha̍va |
1.001.09c saca̍svā naḥ sva̱staye̍ ||

saḥ | na̱ḥ | pi̱tā-i̍va | sū̱nave̍ | agne̍ | su̱-u̱pā̱ya̱naḥ | bha̱va̱ |
saca̍sva | na̱ḥ | sva̱staye̍ ||1.001.09||


1.002.01a vāya̱v ā yā̍hi darśate̱me somā̱ ara̍ṁkṛtāḥ |
1.002.01c teṣā̍m pāhi śru̱dhī hava̍m ||

vāyo̱ iti̍ | ā | yā̱hi̱ | da̱rśa̱ta̱ | i̱me | somā̍ḥ | ara̍ṁ-kṛtāḥ |
teṣā̍m | pā̱hi̱ | śru̱dhi | hava̍m ||1.002.01||

1.002.02a vāya̍ u̱kthebhi̍r jarante̱ tvām acchā̍ jari̱tāra̍ḥ |
1.002.02c su̱taso̍mā aha̱rvida̍ḥ ||

vāyo̱ iti̍ | u̱kthebhi̍ḥ | ja̱ra̱nte̱ | tvām | accha̍ | ja̱ri̱tāra̍ḥ |
su̱ta-so̍māḥ | a̱ha̱ḥ-vida̍ḥ ||1.002.02||

1.002.03a vāyo̱ tava̍ prapṛñca̱tī dhenā̍ jigāti dā̱śuṣe̍ |
1.002.03c u̱rū̱cī soma̍pītaye ||

vāyo̱ iti̍ | tava̍ | pra̱-pṛ̱ñca̱tī | dhenā̍ | ji̱gā̱ti̱ | dā̱śuṣe̍ |
u̱rū̱cī | soma̍-pītaye ||1.002.03||

1.002.04a indra̍vāyū i̱me su̱tā upa̱ prayo̍bhi̱r ā ga̍tam |
1.002.04c inda̍vo vām u̱śanti̱ hi ||

indra̍vāyū̱ iti̍ | i̱me | su̱tāḥ | upa̍ | praya̍ḥ-bhi̱ḥ | ā | ga̱ta̱m |
inda̍vaḥ | vā̱m | u̱śanti̍ | hi ||1.002.04||

1.002.05a vāya̱v indra̍ś ca cetathaḥ su̱tānā̍ṁ vājinīvasū |
1.002.05c tāv ā yā̍ta̱m upa̍ dra̱vat ||

vāyo̱ iti̍ | indra̍ḥ | ca̱ | ce̱ta̱tha̱ḥ | su̱tānā̍m | vā̱ji̱nī̱va̱sū̱ iti̍ vājinī-vasū |
tau | ā | yā̱ta̱m | upa̍ | dra̱vat ||1.002.05||

1.002.06a vāya̱v indra̍ś ca sunva̱ta ā yā̍ta̱m upa̍ niṣkṛ̱tam |
1.002.06c ma̱kṣv i1̱̍tthā dhi̱yā na̍rā ||

vāyo̱ iti̍ | indra̍ḥ | ca̱ | su̱nva̱taḥ | ā | yā̱ta̱m | upa̍ | ni̱ḥ-kṛ̱tam |
ma̱kṣu | i̱tthā | dhi̱yā | na̱rā̱ ||1.002.06||

1.002.07a mi̱traṁ hu̍ve pū̱tada̍kṣa̱ṁ varu̍ṇaṁ ca ri̱śāda̍sam |
1.002.07c dhiya̍ṁ ghṛ̱tācī̱ṁ sādha̍ntā ||

mi̱tram | hu̱ve̱ | pū̱ta-da̍kṣam | varu̍ṇam | ca̱ | ri̱śāda̍sam |
dhiya̍m | ghṛ̱tācī̍m | sādha̍ntā ||1.002.07||

1.002.08a ṛ̱tena̍ mitrāvaruṇāv ṛtāvṛdhāv ṛtaspṛśā |
1.002.08c kratu̍m bṛ̱hanta̍m āśāthe ||

ṛ̱tena̍ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇau̱ | ṛ̱ta̱-vṛ̱dhau̱ | ṛ̱ta̱-spṛ̱śā̱ |
kratu̍m | bṛ̱hanta̍m | ā̱śā̱the̱ iti̍ ||1.002.08||

1.002.09a ka̱vī no̍ mi̱trāvaru̍ṇā tuvijā̱tā u̍ru̱kṣayā̍ |
1.002.09c dakṣa̍ṁ dadhāte a̱pasa̍m ||

ka̱vī iti̍ | na̱ḥ | mi̱trāvaru̍ṇā | tu̱vi̱-jā̱tau | u̱ru̱-kṣayā̍ |
dakṣa̍m | da̱dhā̱te̱ iti̍ | a̱pasa̍m ||1.002.09||


1.003.01a aśvi̍nā̱ yajva̍rī̱r iṣo̱ drava̍tpāṇī̱ śubha̍s patī |
1.003.01c puru̍bhujā cana̱syata̍m ||

aśvi̍nā | yajva̍rīḥ | iṣa̍ḥ | drava̍tpāṇī̱ iti̱ drava̍t-pāṇī | śubha̍ḥ | pa̱tī̱ iti̍ |
puru̍-bhujā | ca̱na̱syata̍m ||1.003.01||

1.003.02a aśvi̍nā̱ puru̍daṁsasā̱ narā̱ śavī̍rayā dhi̱yā |
1.003.02c dhiṣṇyā̱ vana̍ta̱ṁ gira̍ḥ ||

aśvi̍nā | puru̍-daṁsasā | narā̍ | śavī̍rayā | dhi̱yā |
dhiṣṇyā̍ | vana̍tam | gira̍ḥ ||1.003.02||

1.003.03a dasrā̍ yu̱vāka̍vaḥ su̱tā nāsa̍tyā vṛ̱ktaba̍rhiṣaḥ |
1.003.03c ā yā̍taṁ rudravartanī ||

dasrā̍ | yu̱vāka̍vaḥ | su̱tāḥ | nāsa̍tyā | vṛ̱kta-ba̍rhiṣaḥ |
ā | yā̱ta̱m | ru̱dra̱va̱rta̱nī̱ iti̍ rudra-vartanī ||1.003.03||

1.003.04a indrā yā̍hi citrabhāno su̱tā i̱me tvā̱yava̍ḥ |
1.003.04c aṇvī̍bhi̱s tanā̍ pū̱tāsa̍ḥ ||

indra̍ | ā | yā̱hi̱ | ci̱tra̱bhā̱no̱ iti̍ citra-bhāno | su̱tāḥ | i̱me | tvā̱-yava̍ḥ |
aṇvī̍bhiḥ | tanā̍ | pū̱tāsa̍ḥ ||1.003.04||

1.003.05a indrā yā̍hi dhi̱yeṣi̱to vipra̍jūtaḥ su̱tāva̍taḥ |
1.003.05c upa̱ brahmā̍ṇi vā̱ghata̍ḥ ||

indra̍ | ā | yā̱hi̱ | dhi̱yā | i̱ṣi̱taḥ | vipra̍-jūtaḥ | su̱ta-va̍taḥ |
upa̍ | brahmā̍ṇi | vā̱ghata̍ḥ ||1.003.05||

1.003.06a indrā yā̍hi̱ tūtu̍jāna̱ upa̱ brahmā̍ṇi harivaḥ |
1.003.06c su̱te da̍dhiṣva na̱ś cana̍ḥ ||

indra̍ | ā | yā̱hi̱ | tūtu̍jānaḥ | upa̍ | brahmā̍ṇi | ha̱ri̱-va̱ḥ |
su̱te | da̱dhi̱ṣva̱ | na̱ḥ | cana̍ḥ ||1.003.06||

1.003.07a omā̍saś carṣaṇīdhṛto̱ viśve̍ devāsa̱ ā ga̍ta |
1.003.07c dā̱śvāṁso̍ dā̱śuṣa̍ḥ su̱tam ||

omā̍saḥ | ca̱rṣa̱ṇi̱-dhṛta̱ḥ | viśve̍ | de̱vā̱sa̱ḥ | ā | ga̱ta̱ |
dā̱śvāṁsa̍ḥ | dā̱śuṣa̍ḥ | su̱tam ||1.003.07||

1.003.08a viśve̍ de̱vāso̍ a̱ptura̍ḥ su̱tam ā ga̍nta̱ tūrṇa̍yaḥ |
1.003.08c u̱srā i̍va̱ svasa̍rāṇi ||

viśve̍ | de̱vāsa̍ḥ | a̱p-tura̍ḥ | su̱tam | ā | ga̱nta̱ | tūrṇa̍yaḥ |
u̱srāḥ-i̍va | svasa̍rāṇi ||1.003.08||

1.003.09a viśve̍ de̱vāso̍ a̱sridha̱ ehi̍māyāso a̱druha̍ḥ |
1.003.09c medha̍ṁ juṣanta̱ vahna̍yaḥ ||

viśve̍ | de̱vāsa̍ḥ | a̱sridha̍ḥ | ehi̍-māyāsaḥ | a̱druha̍ḥ |
medha̍m | ju̱ṣa̱nta̱ | vahna̍yaḥ ||1.003.09||

1.003.10a pā̱va̱kā na̱ḥ sara̍svatī̱ vāje̍bhir vā̱jinī̍vatī |
1.003.10c ya̱jñaṁ va̍ṣṭu dhi̱yāva̍suḥ ||

pā̱va̱kā | na̱ḥ | sara̍svatī | vāje̍bhiḥ | vā̱jinī̍-vatī |
ya̱jñam | va̱ṣṭu̱ | dhi̱yā-va̍suḥ ||1.003.10||

1.003.11a co̱da̱yi̱trī sū̱nṛtā̍nā̱ṁ ceta̍ntī sumatī̱nām |
1.003.11c ya̱jñaṁ da̍dhe̱ sara̍svatī ||

co̱da̱yi̱trī | sū̱nṛtā̍nām | ceta̍ntī | su̱-ma̱tī̱nām |
ya̱jñam | da̱dhe̱ | sara̍svatī ||1.003.11||

1.003.12a ma̱ho arṇa̱ḥ sara̍svatī̱ pra ce̍tayati ke̱tunā̍ |
1.003.12c dhiyo̱ viśvā̱ vi rā̍jati ||

ma̱haḥ | arṇa̍ḥ | sara̍svatī | pra | ce̱ta̱ya̱ti̱ | ke̱tunā̍ |
dhiya̍ḥ | viśvā̍ḥ | vi | rā̱ja̱ti̱ ||1.003.12||


1.004.01a su̱rū̱pa̱kṛ̱tnum ū̱taye̍ su̱dughā̍m iva go̱duhe̍ |
1.004.01c ju̱hū̱masi̱ dyavi̍-dyavi ||

su̱rū̱pa̱-kṛ̱tnum | ū̱taye̍ | su̱dughā̍m-iva | go̱-duhe̍ |
ju̱hū̱masi̍ | dyavi̍-dyavi ||1.004.01||

1.004.02a upa̍ na̱ḥ sava̱nā ga̍hi̱ soma̍sya somapāḥ piba |
1.004.02c go̱dā id re̱vato̱ mada̍ḥ ||

upa̍ | na̱ḥ | sava̍nā | ā | ga̱hi̱ | soma̍sya | so̱ma̱-pā̱ḥ | pi̱ba̱ |
go̱-dāḥ | it | re̱vata̍ḥ | mada̍ḥ ||1.004.02||

1.004.03a athā̍ te̱ anta̍mānāṁ vi̱dyāma̍ sumatī̱nām |
1.004.03c mā no̱ ati̍ khya̱ ā ga̍hi ||

atha̍ | te̱ | anta̍mānām | vi̱dyāma̍ | su̱-ma̱tī̱nām |
mā | na̱ḥ | ati̍ | khya̱ḥ | ā | ga̱hi̱ ||1.004.03||

1.004.04a pare̍hi̱ vigra̱m astṛ̍ta̱m indra̍m pṛcchā vipa̱ścita̍m |
1.004.04c yas te̱ sakhi̍bhya̱ ā vara̍m ||

parā̍ | i̱hi̱ | vigra̍m | astṛ̍tam | indra̍m | pṛ̱ccha̱ | vi̱pa̱ḥ-cita̍m |
yaḥ | te̱ | sakhi̍-bhyaḥ | ā | vara̍m ||1.004.04||

1.004.05a u̱ta bru̍vantu no̱ nido̱ nir a̱nyata̍ś cid ārata |
1.004.05c dadhā̍nā̱ indra̱ id duva̍ḥ ||

u̱ta | bru̱va̱ntu̱ | na̱ḥ | nida̍ḥ | niḥ | a̱nyata̍ḥ | cit | ā̱ra̱ta̱ |
dadhā̍nāḥ | indre̍ | it | duva̍ḥ ||1.004.05||

1.004.06a u̱ta na̍ḥ su̱bhagā̍m̐ a̱rir vo̱ceyu̍r dasma kṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
1.004.06c syāmed indra̍sya̱ śarma̍ṇi ||

u̱ta | na̱ḥ | su̱bhagā̍n | a̱riḥ | vo̱ceyu̍ḥ | da̱sma̱ | kṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
syāma̍ | it | indra̍sya | śarma̍ṇi ||1.004.06||

1.004.07a em ā̱śum ā̱śave̍ bhara yajña̱śriya̍ṁ nṛ̱māda̍nam |
1.004.07c pa̱ta̱yan ma̍nda̱yatsa̍kham ||

ā | ī̱m | ā̱śum | ā̱śave̍ | bha̱ra̱ | ya̱jña̱-śriya̍m | nṛ̱-māda̍nam |
pa̱ta̱yat | ma̱nda̱yat-sa̍kham ||1.004.07||

1.004.08a a̱sya pī̱tvā śa̍takrato gha̱no vṛ̱trāṇā̍m abhavaḥ |
1.004.08c prāvo̱ vāje̍ṣu vā̱jina̍m ||

a̱sya | pī̱tvā | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato | gha̱naḥ | vṛ̱trāṇā̍m | a̱bha̱va̱ḥ |
pra | ā̱va̱ḥ | vāje̍ṣu | vā̱jina̍m ||1.004.08||

1.004.09a taṁ tvā̱ vāje̍ṣu vā̱jina̍ṁ vā̱jayā̍maḥ śatakrato |
1.004.09c dhanā̍nām indra sā̱taye̍ ||

tam | tvā̱ | vāje̍ṣu | vā̱jina̍m | vā̱jayā̍maḥ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
dhanā̍nām | i̱ndra̱ | sā̱taye̍ ||1.004.09||

1.004.10a yo rā̱yo̱3̱̍ 'vani̍r ma̱hān su̍pā̱raḥ su̍nva̱taḥ sakhā̍ |
1.004.10c tasmā̱ indrā̍ya gāyata ||

yaḥ | rā̱yaḥ | a̱vani̍ḥ | ma̱hān | su̱-pā̱raḥ | su̱nva̱taḥ | sakhā̍ |
tasmai̍ | indrā̍ya | gā̱ya̱ta̱ ||1.004.10||


1.005.01a ā tv etā̱ ni ṣī̍da̱tendra̍m a̱bhi pra gā̍yata |
1.005.01c sakhā̍ya̱ḥ stoma̍vāhasaḥ ||

ā | tu | ā | i̱ta̱ | ni | sī̱da̱ta̱ | indra̍m | a̱bhi | pra | gā̱ya̱ta̱ |
sakhā̍ya̱ḥ | stoma̍-vāhasaḥ ||1.005.01||

1.005.02a pu̱rū̱tama̍m purū̱ṇām īśā̍na̱ṁ vāryā̍ṇām |
1.005.02c indra̱ṁ some̱ sacā̍ su̱te ||

pu̱ru̱-tama̍m | pu̱rū̱ṇām | īśā̍nam | vāryā̍ṇam |
indra̍m | some̍ | sacā̍ | su̱te ||1.005.02||

1.005.03a sa ghā̍ no̱ yoga̱ ā bhu̍va̱t sa rā̱ye sa pura̍ṁdhyām |
1.005.03c gama̱d vāje̍bhi̱r ā sa na̍ḥ ||

saḥ | gha̱ | na̱ḥ | yoge̍ | ā | bhu̱va̱t | saḥ | rā̱ye | saḥ | pura̍m-dhyām |
gama̍t | vāje̍bhiḥ | ā | saḥ | na̱ḥ ||1.005.03||

1.005.04a yasya̍ sa̱ṁsthe na vṛ̱ṇvate̱ harī̍ sa̱matsu̱ śatra̍vaḥ |
1.005.04c tasmā̱ indrā̍ya gāyata ||

yasya̍ | sa̱m-sthe | na | vṛ̱ṇvate̍ | harī̱ iti̍ | sa̱mat-su̍ | śatra̍vaḥ |
tasmai̍ | indrā̍ya | gā̱ya̱ta̱ ||1.005.04||

1.005.05a su̱ta̱pāvne̍ su̱tā i̱me śuca̍yo yanti vī̱taye̍ |
1.005.05c somā̍so̱ dadhyā̍śiraḥ ||

su̱ta̱-pāvne̍ | su̱tāḥ | i̱me | śuca̍yaḥ | ya̱nti̱ | vī̱taye̍ |
somā̍saḥ | dadhi̍-āśiraḥ ||1.005.05||

1.005.06a tvaṁ su̱tasya̍ pī̱taye̍ sa̱dyo vṛ̱ddho a̍jāyathāḥ |
1.005.06c indra̱ jyaiṣṭhyā̍ya sukrato ||

tvam | su̱tasya̍ | pī̱taye̍ | sa̱dyaḥ | vṛ̱ddhaḥ | a̱jā̱ya̱thā̱ḥ |
indra̍ | jyaiṣṭhyā̍ya | su̱kra̱to̱ iti̍ su-krato ||1.005.06||

1.005.07a ā tvā̍ viśantv ā̱śava̱ḥ somā̍sa indra girvaṇaḥ |
1.005.07c śaṁ te̍ santu̱ prace̍tase ||

ā | tvā̱ | vi̱śa̱ntu̱ | ā̱śava̍ḥ | somā̍saḥ | i̱ndra̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ |
śam | te̱ | sa̱ntu̱ | pra-ce̍tase ||1.005.07||

1.005.08a tvāṁ stomā̍ avīvṛdha̱n tvām u̱kthā śa̍takrato |
1.005.08c tvāṁ va̍rdhantu no̱ gira̍ḥ ||

tvām | stomā̍ḥ | a̱vī̱vṛ̱dha̱n | tvām | u̱kthā | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
tvām | va̱rdha̱ntu̱ | na̱ḥ | gira̍ḥ ||1.005.08||

1.005.09a akṣi̍totiḥ saned i̱maṁ vāja̱m indra̍ḥ saha̱sriṇa̍m |
1.005.09c yasmi̱n viśvā̍ni̱ pauṁsyā̍ ||

akṣi̍ta-ūtiḥ | sa̱ne̱t | i̱mam | vāja̍m | indra̍ḥ | sa̱ha̱sriṇa̍m |
yasmi̍n | viśvā̍ni | pauṁsyā̍ ||1.005.09||

1.005.10a mā no̱ martā̍ a̱bhi dru̍han ta̱nūnā̍m indra girvaṇaḥ |
1.005.10c īśā̍no yavayā va̱dham ||

mā | na̱ḥ | martā̍ḥ | a̱bhi | dru̱ha̱n | ta̱nūnā̍m | i̱ndra̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ |
īśā̍naḥ | ya̱va̱ya̱ | va̱dham ||1.005.10||


1.006.01a yu̱ñjanti̍ bra̱dhnam a̍ru̱ṣaṁ cara̍nta̱m pari̍ ta̱sthuṣa̍ḥ |
1.006.01c roca̍nte roca̱nā di̱vi ||

yu̱ñjanti̍ | bra̱dhnam | a̱ru̱ṣam | cara̍ntam | pari̍ | ta̱sthuṣa̍ḥ |
roca̍nte | ro̱ca̱nā | di̱vi ||1.006.01||

1.006.02a yu̱ñjanty a̍sya̱ kāmyā̱ harī̱ vipa̍kṣasā̱ rathe̍ |
1.006.02c śoṇā̍ dhṛ̱ṣṇū nṛ̱vāha̍sā ||

yu̱ñjanti̍ | a̱sya̱ | kāmyā̍ | harī̱ iti̍ | vipa̍kṣasā | rathe̍ |
śoṇā̍ | dhṛ̱ṣṇū iti̍ | nṛ̱-vāha̍sā ||1.006.02||

1.006.03a ke̱tuṁ kṛ̱ṇvann a̍ke̱tave̱ peśo̍ maryā ape̱śase̍ |
1.006.03c sam u̱ṣadbhi̍r ajāyathāḥ ||

ke̱tum | kṛ̱ṇvan | a̱ke̱tave̍ | peśa̍ḥ | ma̱ryā̱ḥ | a̱pe̱śase̍ |
sam | u̱ṣat-bhi̍ḥ | a̱jā̱ya̱thā̱ḥ ||1.006.03||

1.006.04a ād aha̍ sva̱dhām anu̱ puna̍r garbha̱tvam e̍ri̱re |
1.006.04c dadhā̍nā̱ nāma̍ ya̱jñiya̍m ||

āt | aha̍ | sva̱dhām | anu̍ | puna̍ḥ | ga̱rbha̱-tvam | ā̱-ī̱ri̱re |
dadhā̍nāḥ | nāma̍ | ya̱jñiya̍m ||1.006.04||

1.006.05a vī̱ḻu ci̍d āruja̱tnubhi̱r guhā̍ cid indra̱ vahni̍bhiḥ |
1.006.05c avi̍nda u̱sriyā̱ anu̍ ||

vī̱ḻu | ci̱t | ā̱ru̱ja̱tnu-bhi̍ḥ | guhā̍ | ci̱t | i̱ndra̱ | vahni̍-bhiḥ |
avi̍ndaḥ | u̱sriyā̍ḥ | anu̍ ||1.006.05||

1.006.06a de̱va̱yanto̱ yathā̍ ma̱tim acchā̍ vi̱dadva̍su̱ṁ gira̍ḥ |
1.006.06c ma̱hām a̍nūṣata śru̱tam ||

de̱va̱-yanta̍ḥ | yathā̍ | ma̱tim | accha̍ | vi̱dat-va̍sum | gira̍ḥ |
ma̱hām | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | śru̱tam ||1.006.06||

1.006.07a indre̍ṇa̱ saṁ hi dṛkṣa̍se saṁjagmā̱no abi̍bhyuṣā |
1.006.07c ma̱ndū sa̍mā̱nava̍rcasā ||

indre̍ṇa | sam | hi | dṛkṣa̍se | sa̱m-ja̱gmā̱naḥ | abi̍bhyuṣā |
ma̱ndū iti̍ | sa̱mā̱na-va̍rcasā ||1.006.07||

1.006.08a a̱na̱va̱dyair a̱bhidyu̍bhir ma̱khaḥ saha̍svad arcati |
1.006.08c ga̱ṇair indra̍sya̱ kāmyai̍ḥ ||

a̱na̱va̱dyaiḥ | a̱bhidyu̍-bhiḥ | ma̱khaḥ | saha̍svat | a̱rca̱ti̱ |
ga̱ṇaiḥ | indra̍sya | kāmyai̍ḥ ||1.006.08||

1.006.09a ata̍ḥ parijma̱nn ā ga̍hi di̱vo vā̍ roca̱nād adhi̍ |
1.006.09c sam a̍sminn ṛñjate̱ gira̍ḥ ||

ata̍ḥ | pa̱ri̱jma̱n | ā | ga̱hi̱ | di̱vaḥ | vā̱ | ro̱ca̱nāt | adhi̍ |
sam | a̱smi̱n | ṛ̱ñja̱te̱ | gira̍ḥ ||1.006.09||

1.006.10a i̱to vā̍ sā̱tim īma̍he di̱vo vā̱ pārthi̍vā̱d adhi̍ |
1.006.10c indra̍m ma̱ho vā̱ raja̍saḥ ||

i̱taḥ | vā̱ | sā̱tim | īma̍he | di̱va | vā̱ | pārthi̍vāt | adhi̍ |
indra̍m | ma̱haḥ | vā̱ | raja̍saḥ ||1.006.10||


1.007.01a indra̱m id gā̱thino̍ bṛ̱had indra̍m a̱rkebhi̍r a̱rkiṇa̍ḥ |
1.007.01c indra̱ṁ vāṇī̍r anūṣata ||

indra̍m | it | gā̱thina̍ḥ | bṛ̱hat | indra̍m | a̱rkebhi̍ḥ | a̱rkiṇa̍ḥ |
indra̍m | vāṇī̍ḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ ||1.007.01||

1.007.02a indra̱ id dharyo̱ḥ sacā̱ sammi̍śla̱ ā va̍co̱yujā̍ |
1.007.02c indro̍ va̱jrī hi̍ra̱ṇyaya̍ḥ ||

indra̍ḥ | it | haryo̍ḥ | sacā̍ | sam-mi̍ślaḥ | ā | va̱caḥ-yujā̍ |
indra̍ḥ | va̱jrī | hi̱ra̱ṇyaya̍ḥ ||1.007.02||

1.007.03a indro̍ dī̱rghāya̱ cakṣa̍sa̱ ā sūrya̍ṁ rohayad di̱vi |
1.007.03c vi gobhi̱r adri̍m airayat ||

indra̍ḥ | dī̱rghāya̍ | cakṣa̍se̍ | ā | sūrya̍m | ro̱ha̱ya̱t | di̱vi |
vi | gobhi̍ḥ | adri̍m | ai̱ra̱ya̱t ||1.007.03||

1.007.04a indra̱ vāje̍ṣu no 'va sa̱hasra̍pradhaneṣu ca |
1.007.04c u̱gra u̱grābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ ||

indra̍ḥ | vāje̍ṣu | na̱ḥ | a̱va̱ | sa̱hasra̍-pradhaneṣu | ca̱ |
u̱graḥ | u̱grābhi̍ḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ ||1.007.04||

1.007.05a indra̍ṁ va̱yam ma̍hādha̱na indra̱m arbhe̍ havāmahe |
1.007.05c yuja̍ṁ vṛ̱treṣu̍ va̱jriṇa̍m ||

indra̍m | va̱yam | ma̱hā̱-dha̱ne | indra̍m | arbhe̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ |
yuja̍m | vṛ̱treṣu̍ | va̱jriṇa̍m ||1.007.05||

1.007.06a sa no̍ vṛṣann a̱muṁ ca̱ruṁ satrā̍dāva̱nn apā̍ vṛdhi |
1.007.06c a̱smabhya̱m apra̍tiṣkutaḥ ||

saḥ | na̱ḥ | vṛ̱ṣa̱n | a̱mum | ca̱rum | satrā̍-dāvan | apa̍ | vṛ̱dhi̱ |
a̱smabhya̍m | apra̍ti-skutaḥ ||1.007.06||

1.007.07a tu̱ñje-tu̍ñje̱ ya utta̍re̱ stomā̱ indra̍sya va̱jriṇa̍ḥ |
1.007.07c na vi̍ndhe asya suṣṭu̱tim ||

tu̱ñje-tu̍ñje | ye | ut-ta̍re | stomā̍ḥ | indra̍sya | va̱jriṇa̍ḥ |
na | vi̱ndhe̱ | a̱sya̱ | su̱-stu̱tim ||1.007.07||

1.007.08a vṛṣā̍ yū̱theva̱ vaṁsa̍gaḥ kṛ̱ṣṭīr i̍ya̱rty oja̍sā |
1.007.08c īśā̍no̱ apra̍tiṣkutaḥ ||

vṛṣā̍ | yū̱thā-i̍va | vaṁsa̍gaḥ | kṛ̱ṣṭīḥ | i̱ya̱rti̱ | oja̍sā |
īśā̍naḥ | apra̍ti-skutaḥ ||1.007.08||

1.007.09a ya eka̍ś carṣaṇī̱nāṁ vasū̍nām ira̱jyati̍ |
1.007.09c indra̱ḥ pañca̍ kṣitī̱nām ||

yaḥ | eka̍ḥ | ca̱rṣa̱ṇī̱nām | vasū̍nām | i̱ra̱jyati̍ |
indra̍ḥ | pañca̍ | kṣi̱tī̱nām ||1.007.09||

1.007.10a indra̍ṁ vo vi̱śvata̱s pari̱ havā̍mahe̱ jane̍bhyaḥ |
1.007.10c a̱smāka̍m astu̱ keva̍laḥ ||

indra̍m | va̱ḥ | vi̱śvata̍ḥ | pari̍ | havā̍mahe | jane̍bhyaḥ |
a̱smāka̍m | a̱stu̱ | keva̍laḥ ||1.007.10||


1.008.01a endra̍ sāna̱siṁ ra̱yiṁ sa̱jitvā̍naṁ sadā̱saha̍m |
1.008.01c varṣi̍ṣṭham ū̱taye̍ bhara ||

ā | i̱ndra̱ | sā̱na̱sim | ra̱yim | sa̱-jitvā̍nam | sa̱dā̱-saha̍m |
varṣi̍ṣṭham | ū̱taye̍ | bha̱ra̱ ||1.008.01||

1.008.02a ni yena̍ muṣṭiha̱tyayā̱ ni vṛ̱trā ru̱ṇadhā̍mahai |
1.008.02c tvotā̍so̱ ny arva̍tā ||

ni | yena̍ | mu̱ṣṭi̱-ha̱tyayā̍ | ni | vṛ̱trā | ru̱ṇadhā̍mahai |
tvā-ū̍tāsaḥ | ni | arva̍tā ||1.008.02||

1.008.03a indra̱ tvotā̍sa̱ ā va̱yaṁ vajra̍ṁ gha̱nā da̍dīmahi |
1.008.03c jaye̍ma̱ saṁ yu̱dhi spṛdha̍ḥ ||

indra̍ | tvā-ū̍tāsaḥ | ā | va̱yam | vajra̍m | gha̱nā | da̱dī̱ma̱hi̱ |
jaye̍ma | sam | yu̱dhi | spṛdha̍ḥ ||1.008.03||

1.008.04a va̱yaṁ śūre̍bhi̱r astṛ̍bhi̱r indra̱ tvayā̍ yu̱jā va̱yam |
1.008.04c sā̱sa̱hyāma̍ pṛtanya̱taḥ ||

va̱yam | śūre̍bhiḥ | astṛ̍-bhiḥ | indra̍ | tvayā̍ | yu̱jā | va̱yam |
sā̱sa̱hyāma̍ | pṛ̱ta̱nya̱taḥ ||1.008.04||

1.008.05a ma̱hām̐ indra̍ḥ pa̱raś ca̱ nu ma̍hi̱tvam a̍stu va̱jriṇe̍ |
1.008.05c dyaur na pra̍thi̱nā śava̍ḥ ||

ma̱hān | indra̍ḥ | pa̱raḥ | ca̱ | nu | ma̱hi̱-tvam | a̱stu̱ | va̱jriṇe̍ |
dyauḥ | na | pra̱thi̱nā | śava̍ḥ ||1.008.05||

1.008.06a sa̱mo̱he vā̱ ya āśa̍ta̱ nara̍s to̱kasya̱ sani̍tau |
1.008.06c viprā̍so vā dhiyā̱yava̍ḥ ||

sa̱m-o̱he | vā̱ | ye | āśa̍ta | nara̍ḥ | to̱kasya̍ | sani̍tau |
viprā̍saḥ | vā̱ | dhi̱yā̱-yava̍ḥ ||1.008.06||

1.008.07a yaḥ ku̱kṣiḥ so̍ma̱pāta̍maḥ samu̱dra i̍va̱ pinva̍te |
1.008.07c u̱rvīr āpo̱ na kā̱kuda̍ḥ ||

yaḥ | ku̱kṣiḥ | so̱ma̱-pāta̍maḥ | sa̱mu̱draḥ-i̍va | pinva̍te |
u̱rvīḥ | āpa̍ḥ | na | kā̱kuda̍ḥ ||1.008.07||

1.008.08a e̱vā hy a̍sya sū̱nṛtā̍ vira̱pśī goma̍tī ma̱hī |
1.008.08c pa̱kvā śākhā̱ na dā̱śuṣe̍ ||

e̱va | hi | a̱sya̱ | sū̱nṛtā̍ | vi̱-ra̱pśī | go-ma̍tī | ma̱hī |
pa̱kvā | śākhā̍ | na | dā̱śuṣe̍ ||1.008.08||

1.008.09a e̱vā hi te̱ vibhū̍taya ū̱taya̍ indra̱ māva̍te |
1.008.09c sa̱dyaś ci̱t santi̍ dā̱śuṣe̍ ||

e̱va | hi | te̱ | vi-bhū̍tayaḥ | ū̱taya̍ḥ | i̱ndra̱ | mā-va̍te |
sa̱dyaḥ | ci̱t | santi̍ | dā̱śuṣe̍ ||1.008.09||

1.008.10a e̱vā hy a̍sya̱ kāmyā̱ stoma̍ u̱kthaṁ ca̱ śaṁsyā̍ |
1.008.10c indrā̍ya̱ soma̍pītaye ||

e̱va | hi | a̱sya̱ | kāmyā̍ | stoma̍ḥ | u̱ktham | ca̱ | śaṁsyā̍ |
indrā̍ya | soma̍-pītaye ||1.008.10||


1.009.01a indrehi̱ matsy andha̍so̱ viśve̍bhiḥ soma̱parva̍bhiḥ |
1.009.01c ma̱hām̐ a̍bhi̱ṣṭir oja̍sā ||

indra̍ | ā | i̱hi̱ | matsi̍ | andha̍saḥ | viśve̍bhiḥ | so̱ma̱parva̍-bhiḥ |
ma̱hān | a̱bhi̱ṣṭiḥ | oja̍sā ||1.009.01||

1.009.02a em e̍naṁ sṛjatā su̱te ma̱ndim indrā̍ya ma̱ndine̍ |
1.009.02c cakri̱ṁ viśvā̍ni̱ cakra̍ye ||

ā | ī̱m | e̱na̱m | sṛ̱ja̱ta̱ | su̱te | ma̱ndim | indrā̍ya | ma̱ndine̍ |
cakri̍m | viśvā̍ni | cakra̍ye ||1.009.02||

1.009.03a matsvā̍ suśipra ma̱ndibhi̱ḥ stome̍bhir viśvacarṣaṇe |
1.009.03c sacai̱ṣu sava̍ne̱ṣv ā ||

matsva̍ | su̱-śi̱pra̱ | ma̱ndi-bhiḥ | stome̍bhiḥ | vi̱śva̱-ca̱rṣa̱ṇe̱ |
sacā̍ | e̱ṣu | sava̍neṣu | ā ||1.009.03||

1.009.04a asṛ̍gram indra te̱ gira̱ḥ prati̱ tvām ud a̍hāsata |
1.009.04c ajo̍ṣā vṛṣa̱bham pati̍m ||

asṛ̍gram | i̱ndra̱ | te̱ | gira̍ḥ | prati̍ | tvām | ud | a̱hā̱sa̱ta̱ |
ajo̍ṣāḥ | vṛ̱ṣa̱bham | pati̍m ||1.009.04||

1.009.05a saṁ co̍daya ci̱tram a̱rvāg rādha̍ indra̱ vare̍ṇyam |
1.009.05c asa̱d it te̍ vi̱bhu pra̱bhu ||

sam | co̱da̱ya̱ | ci̱tram | a̱rvāk | rādha̍ḥ | i̱ndra̱ | vare̍ṇyam |
asa̍t | it | te̱ | vi̱-bhu | pra̱-bhu ||1.009.05||

1.009.06a a̱smān su tatra̍ coda̱yendra̍ rā̱ye rabha̍svataḥ |
1.009.06c tuvi̍dyumna̱ yaśa̍svataḥ ||

a̱smān | su | tatra̍ | co̱da̱ya̱ | indra̍ | rā̱ye | rabha̍svataḥ |
tuvi̍-dyumna | yaśa̍svataḥ ||1.009.06||

1.009.07a saṁ goma̍d indra̱ vāja̍vad a̱sme pṛ̱thu śravo̍ bṛ̱hat |
1.009.07c vi̱śvāyu̍r dhe̱hy akṣi̍tam ||

sam | go-ma̍t | i̱ndra̱ | vāja̍-vat | a̱sme iti̍ | pṛ̱thu | śrava̍ḥ | bṛ̱hat |
vi̱śva-ā̍yuḥ | dhe̱hi̱ | akṣi̍tam ||1.009.07||

1.009.08a a̱sme dhe̍hi̱ śravo̍ bṛ̱had dyu̱mnaṁ sa̍hasra̱sāta̍mam |
1.009.08c indra̱ tā ra̱thinī̱r iṣa̍ḥ ||

a̱sme iti̍ | dhe̱hi̱ | śrava̍ḥ | bṛ̱hat | dyu̱mnam | sa̱ha̱sra̱-sāta̍mam |
indra̍ | tāḥ | ra̱thini̍ḥ | iṣa̍ḥ ||1.009.08||

1.009.09a vaso̱r indra̱ṁ vasu̍patiṁ gī̱rbhir gṛ̱ṇanta̍ ṛ̱gmiya̍m |
1.009.09c homa̱ gantā̍ram ū̱taye̍ ||

vaso̍ḥ | indra̍m | vasu̍-patim | gī̱ḥ-bhiḥ | gṛ̱ṇanta̍ḥ | ṛ̱gmiya̍m |
homa̍ | gantā̍ram | ū̱taye̍ ||1.009.09||

1.009.10a su̱te-su̍te̱ nyo̍kase bṛ̱had bṛ̍ha̱ta ed a̱riḥ |
1.009.10c indrā̍ya śū̱ṣam a̍rcati ||

su̱te-su̍te | ni-o̍kase | bṛ̱hat | bṛ̱ha̱te | ā | it | a̱riḥ |
indrā̍ya | śū̱ṣam | a̱rca̱ti̱ ||1.009.10||


1.010.01a gāya̍nti tvā gāya̱triṇo 'rca̍nty a̱rkam a̱rkiṇa̍ḥ |
1.010.01c bra̱hmāṇa̍s tvā śatakrata̱ ud va̱ṁśam i̍va yemire ||

gāya̍nti | tvā̱ | gā̱ya̱triṇa̍ḥ | arca̍nti | a̱rkam | a̱rkiṇa̍ḥ |
bra̱hmāṇa̍ḥ | tvā̱ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato | ut | va̱ṁśam-i̍va | ye̱mi̱re̱ ||1.010.01||

1.010.02a yat sāno̱ḥ sānu̱m āru̍ha̱d bhūry aspa̍ṣṭa̱ kartva̍m |
1.010.02c tad indro̱ artha̍ṁ cetati yū̱thena̍ vṛ̱ṣṇir e̍jati ||

yat | sāno̍ḥ | sānu̍m | ā | aru̍hat | bhūri̍ | aspa̍ṣṭa | kartva̍m |
tat | indra̍ḥ | artha̍m | ce̱ta̱ti̱ | yū̱thena̍ | vṛ̱ṣṇiḥ | e̱ja̱ti̱ ||1.010.02||

1.010.03a yu̱kṣvā hi ke̱śinā̱ harī̱ vṛṣa̍ṇā kakṣya̱prā |
1.010.03c athā̍ na indra somapā gi̱rām upa̍śrutiṁ cara ||

yu̱kṣva | hi | ke̱śinā̍ | harī̱ iti̍ | vṛṣa̍ṇā | ka̱kṣya̱-prā |
atha̍ | na̱ḥ | i̱ndra̱ | so̱ma̱-pā̱ḥ | gi̱rām | upa̍-śrutim | ca̱ra̱ ||1.010.03||

1.010.04a ehi̱ stomā̍m̐ a̱bhi sva̍rā̱bhi gṛ̍ṇī̱hy ā ru̍va |
1.010.04c brahma̍ ca no vaso̱ sacendra̍ ya̱jñaṁ ca̍ vardhaya ||

ā | i̱hi̱ | stomā̍n | a̱bhi | sva̱ra̱ | a̱bhi | gṛ̱ṇī̱hi̱ | ā | ru̱va̱ |
brahma̍ | ca̱ | na̱ḥ | va̱so̱ iti̍ | sacā̍ | indra̍ | ya̱jñam | ca̱ | va̱rdha̱ya̱ ||1.010.04||

1.010.05a u̱ktham indrā̍ya̱ śaṁsya̱ṁ vardha̍nam puruni̱ṣṣidhe̍ |
1.010.05c śa̱kro yathā̍ su̱teṣu̍ ṇo rā̱raṇa̍t sa̱khyeṣu̍ ca ||

u̱ktham | indrā̍ya | śaṁsya̍m | vardha̍nam | pu̱ru̱ni̱ḥ-sidhe̍ |
śa̱kraḥ | yathā̍ | su̱teṣu̍ | na̱ḥ | ra̱raṇa̍t | sa̱khyeṣu̍ | ca̱ ||1.010.05||

1.010.06a tam it sa̍khi̱tva ī̍mahe̱ taṁ rā̱ye taṁ su̱vīrye̍ |
1.010.06c sa śa̱kra u̱ta na̍ḥ śaka̱d indro̱ vasu̱ daya̍mānaḥ ||

tam | it | sa̱khi̱-tve | ī̱ma̱he̱ | tam | rā̱ye | tam | su̱-vīrye̍ |
saḥ | śa̱kraḥ | u̱ta | na̱ḥ | śa̱ka̱t | indra̍ḥ | vasu̍ | daya̍mānaḥ ||1.010.06||

1.010.07a su̱vi̱vṛta̍ṁ suni̱raja̱m indra̱ tvādā̍ta̱m id yaśa̍ḥ |
1.010.07c gavā̱m apa̍ vra̱jaṁ vṛ̍dhi kṛṇu̱ṣva rādho̍ adrivaḥ ||

su̱-vi̱vṛta̍m | su̱ni̱ḥ-aja̍m | indra̍ | tvā-dā̍tam | it | yaśa̍ḥ |
gavā̍m | apa̍ | vra̱jam | vṛ̱dhi̱ | kṛ̱ṇu̱ṣva | rādha̍ḥ | a̱dri̱-va̱ḥ ||1.010.07||

1.010.08a na̱hi tvā̱ roda̍sī u̱bhe ṛ̍ghā̱yamā̍ṇa̱m inva̍taḥ |
1.010.08c jeṣa̱ḥ sva̍rvatīr a̱paḥ saṁ gā a̱smabhya̍ṁ dhūnuhi ||

na̱hi | tvā̱ | roda̍sī̱ iti̍ | u̱bhe iti̍ | ṛ̱ghā̱yamā̍ṇam | inva̍taḥ |
jeṣa̍ḥ | sva̍ḥ-vatīḥ | a̱paḥ | sam | gāḥ | a̱smabhya̍m | dhū̱nu̱hi̱ ||1.010.08||

1.010.09a āśru̍tkarṇa śru̱dhī hava̱ṁ nū ci̍d dadhiṣva me̱ gira̍ḥ |
1.010.09c indra̱ stoma̍m i̱mam mama̍ kṛ̱ṣvā yu̱jaś ci̱d anta̍ram ||

āśru̍t-karṇa | śru̱dhi | hava̍m | nū | ci̱t | da̱dhi̱ṣva̱ | me̱ | gira̍ḥ |
indra̍ | stoma̍m | i̱mam | mama̍ | kṛ̱ṣva | yu̱jaḥ | ci̱t | anta̍ram ||1.010.09||

1.010.10a vi̱dmā hi tvā̱ vṛṣa̍ntama̱ṁ vāje̍ṣu havana̱śruta̍m |
1.010.10c vṛṣa̍ntamasya hūmaha ū̱tiṁ sa̍hasra̱sāta̍mām ||

vi̱dma | hi | tvā̱ | vṛṣa̍n-tamam | vāje̍ṣu | ha̱va̱na̱-śruta̍m |
vṛṣa̍n-tamasya | hū̱ma̱he̱ | ū̱tim | sa̱ha̱sra̱-sāta̍mām ||1.010.10||

1.010.11a ā tū na̍ indra kauśika mandasā̱naḥ su̱tam pi̍ba |
1.010.11c navya̱m āyu̱ḥ pra sū ti̍ra kṛ̱dhī sa̍hasra̱sām ṛṣi̍m ||

ā | tu | na̱ḥ | i̱ndra̱ | kau̱śi̱ka̱ | ma̱nda̱sā̱naḥ | su̱tam | pi̱ba̱ |
navya̍m | āyu̍ḥ | pra | su | ti̱ra̱ | kṛ̱dhi | sa̱ha̱sra̱-sām | ṛṣi̍m ||1.010.11||

1.010.12a pari̍ tvā girvaṇo̱ gira̍ i̱mā bha̍vantu vi̱śvata̍ḥ |
1.010.12c vṛ̱ddhāyu̱m anu̱ vṛddha̍yo̱ juṣṭā̍ bhavantu̱ juṣṭa̍yaḥ ||

pari̍ | tvā̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ | gira̍ḥ | i̱māḥ | bha̱va̱ntu̱ | vi̱śvata̍ḥ |
vṛ̱ddha-ā̍yum | anu̍ | vṛddha̍yaḥ | juṣṭā̍ḥ | bha̱va̱ntu̱ | juṣṭa̍yaḥ ||1.010.12||


1.011.01a indra̱ṁ viśvā̍ avīvṛdhan samu̱dravya̍casa̱ṁ gira̍ḥ |
1.011.01c ra̱thīta̍maṁ ra̱thīnā̱ṁ vājā̍nā̱ṁ satpa̍ti̱m pati̍m ||

indra̍m | viśvā̍ḥ | a̱vī̱vṛ̱dha̱n | sa̱mu̱dra-vya̍casam | gira̍ḥ |
ra̱thi-ta̍mam | ra̱thīnā̍m | vājā̍nām | sat-pa̍tim | pati̍m ||1.011.01||

1.011.02a sa̱khye ta̍ indra vā̱jino̱ mā bhe̍ma śavasas pate |
1.011.02c tvām a̱bhi pra ṇo̍numo̱ jetā̍ra̱m apa̍rājitam ||

sa̱khye | te̱ | i̱ndra̱ | vā̱jina̍ḥ | mā | bhe̱ma̱ | śa̱va̱sa̱ḥ | pa̱te̱ |
tvām | a̱bhi | pra | no̱nu̱ma̱ḥ | jetā̍ram | apa̍rā-jitam ||1.011.02||

1.011.03a pū̱rvīr indra̍sya rā̱tayo̱ na vi da̍syanty ū̱taya̍ḥ |
1.011.03c yadī̱ vāja̍sya̱ goma̍taḥ sto̱tṛbhyo̱ maṁha̍te ma̱gham ||

pū̱rvīḥ | indra̍sya | rā̱taya̍ḥ | na | vi | da̱sya̱nti̱ | ū̱taya̍ḥ |
yadi̍ | vāja̍sya | go-ma̍taḥ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | maṁha̍te | ma̱gham ||1.011.03||

1.011.04a pu̱rām bhi̱ndur yuvā̍ ka̱vir ami̍taujā ajāyata |
1.011.04c indro̱ viśva̍sya̱ karma̍ṇo dha̱rtā va̱jrī pu̍ruṣṭu̱taḥ ||

pu̱rām | bhi̱nduḥ | yuvā̍ | ka̱viḥ | ami̍ta-ojāḥ | a̱jā̱ya̱ta̱ |
indra̍ḥ | viśva̍sya | karma̍ṇaḥ | dha̱rtā | va̱jrī | pu̱ru̱-stu̱taḥ ||1.011.04||

1.011.05a tvaṁ va̱lasya̱ goma̱to 'pā̍var adrivo̱ bila̍m |
1.011.05c tvāṁ de̱vā abi̍bhyuṣas tu̱jyamā̍nāsa āviṣuḥ ||

tvam | va̱lasya̍ | go-ma̍taḥ | apa̍ | a̱va̱ḥ | a̱dri̱-va̱ḥ | bila̍m |
tvām | de̱vāḥ | abi̍bhyuṣaḥ | tu̱jyamā̍nāsaḥ | ā̱vi̱ṣu̱ḥ ||1.011.05||

1.011.06a tavā̱haṁ śū̍ra rā̱tibhi̱ḥ praty ā̍ya̱ṁ sindhu̍m ā̱vada̍n |
1.011.06c upā̍tiṣṭhanta girvaṇo vi̱duṣ ṭe̱ tasya̍ kā̱rava̍ḥ ||

tava̍ | a̱ham | śū̱ra̱ | rā̱ti-bhi̍ḥ | prati̍ | ā̱ya̱m | sindhu̍m | ā̱-vada̍n |
upa̍ | a̱ti̱ṣṭha̱nta̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ | vi̱duḥ | te̱ | tasya̍ | kā̱rava̍ḥ ||1.011.06||

1.011.07a mā̱yābhi̍r indra mā̱yina̱ṁ tvaṁ śuṣṇa̱m avā̍tiraḥ |
1.011.07c vi̱duṣ ṭe̱ tasya̱ medhi̍rā̱s teṣā̱ṁ śravā̱ṁsy ut ti̍ra ||

mā̱yābhi̍ḥ | i̱ndra̱ | mā̱yina̍m | tvam | śuṣṇa̍m | ava̍ | a̱ti̱ra̱ḥ |
vi̱duḥ | te̱ | tasya̍ | medhi̍rāḥ | teṣā̍m | śravā̍ṁsi | ut | ti̱ra̱ ||1.011.07||

1.011.08a indra̱m īśā̍na̱m oja̍sā̱bhi stomā̍ anūṣata |
1.011.08c sa̱hasra̱ṁ yasya̍ rā̱taya̍ u̱ta vā̱ santi̱ bhūya̍sīḥ ||

indra̍m | īśā̍nam | oja̍sā | a̱bhi | stomā̍ḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ |
sa̱hasra̍m | yasya̍ | rā̱taya̍ḥ | u̱ta | vā̱ | santi̍ | bhūya̍sīḥ ||1.011.08||


1.012.01a a̱gniṁ dū̱taṁ vṛ̍ṇīmahe̱ hotā̍raṁ vi̱śvave̍dasam |
1.012.01c a̱sya ya̱jñasya̍ su̱kratu̍m ||

a̱gnim | dū̱tam | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ | hotā̍ram | vi̱śva-ve̍dasam |
a̱sya | ya̱jñasya̍ | su̱-kratu̍m ||1.012.01||

1.012.02a a̱gnim-a̍gni̱ṁ havī̍mabhi̱ḥ sadā̍ havanta vi̱śpati̍m |
1.012.02c ha̱vya̱vāha̍m purupri̱yam ||

a̱gnim-a̍gnim | havī̍ma-bhiḥ | sadā̍ | ha̱va̱nta̱ | vi̱śpati̍m |
ha̱vya̱-vāha̍m | pu̱ru̱-pri̱yam ||1.012.02||

1.012.03a agne̍ de̱vām̐ i̱hā va̍ha jajñā̱no vṛ̱ktaba̍rhiṣe |
1.012.03c asi̱ hotā̍ na̱ īḍya̍ḥ ||

agne̍ | de̱vān | i̱ha | ā | va̱ha̱ | ja̱jñā̱naḥ | vṛ̱kta-ba̍rhiṣe |
asi̍ | hotā̍ | na̱ḥ | īḍya̍ḥ ||1.012.03||

1.012.04a tām̐ u̍śa̱to vi bo̍dhaya̱ yad a̍gne̱ yāsi̍ dū̱tya̍m |
1.012.04c de̱vair ā sa̍tsi ba̱rhiṣi̍ ||

tān | u̱śa̱taḥ | vi | bo̱dha̱ya̱ | yat | a̱gne̱ | yāsi̍ | dū̱tya̍m |
de̱vaiḥ | ā | sa̱tsi̱ | ba̱rhiṣi̍ ||1.012.04||

1.012.05a ghṛtā̍havana dīdiva̱ḥ prati̍ ṣma̱ riṣa̍to daha |
1.012.05c agne̱ tvaṁ ra̍kṣa̱svina̍ḥ ||

ghṛta̍-āhavana | dī̱di̱-va̱ḥ | prati̍ | sma̱ | riṣa̍taḥ | da̱ha̱ |
agne̍ | tvam | ra̱kṣa̱svina̍ḥ ||1.012.05||

1.012.06a a̱gninā̱gniḥ sam i̍dhyate ka̱vir gṛ̱hapa̍ti̱r yuvā̍ |
1.012.06c ha̱vya̱vāḍ ju̱hvā̍syaḥ ||

a̱gninā̍ | a̱gniḥ | sam | i̱dhya̱te̱ | ka̱viḥ | gṛ̱ha-pa̍tiḥ | yuvā̍ |
ha̱vya̱-vāṭ | ju̱hu-ā̍syaḥ ||1.012.06||

1.012.07a ka̱vim a̱gnim upa̍ stuhi sa̱tyadha̍rmāṇam adhva̱re |
1.012.07c de̱vam a̍mīva̱cāta̍nam ||

ka̱vim | a̱gnim | upa̍ | stu̱hi̱ | sa̱tya-dha̍rmāṇam | a̱dhva̱re |
de̱vam | a̱mī̱va̱-cāta̍nam ||1.012.07||

1.012.08a yas tvām a̍gne ha̱viṣpa̍tir dū̱taṁ de̍va sapa̱ryati̍ |
1.012.08c tasya̍ sma prāvi̱tā bha̍va ||

yaḥ | tvām | a̱gne̱ | ha̱viḥ-pa̍tiḥ | dū̱tam | de̱va̱ | sa̱pa̱ryati̍ |
tasya̍ | sma̱ | pra̱-a̱vi̱tā | bha̱va̱ ||1.012.08||

1.012.09a yo a̱gniṁ de̱vavī̍taye ha̱viṣmā̍m̐ ā̱vivā̍sati |
1.012.09c tasmai̍ pāvaka mṛḻaya ||

yaḥ | a̱gnim | de̱va-vī̍taye | ha̱viṣmā̍n | ā̱-vivā̍sati |
tasmai̍ | pā̱va̱ka̱ | mṛ̱ḻa̱ya̱ ||1.012.09||

1.012.10a sa na̍ḥ pāvaka dīdi̱vo 'gne̍ de̱vām̐ i̱hā va̍ha |
1.012.10c upa̍ ya̱jñaṁ ha̱viś ca̍ naḥ ||

saḥ | na̱ḥ | pā̱va̱ka̱ | dī̱di̱-va̱ḥ | agne̍ | de̱vān | i̱ha | ā | va̱ha̱ |
upa̍ | ya̱jñam | ha̱viḥ | ca̱ | na̱ḥ ||1.012.10||

1.012.11a sa na̱ḥ stavā̍na̱ ā bha̍ra gāya̱treṇa̱ navī̍yasā |
1.012.11c ra̱yiṁ vī̱rava̍tī̱m iṣa̍m ||

saḥ | na̱ḥ | stavā̍naḥ | ā | bha̱ra̱ | gāya̱treṇa̍ | navī̍yasā |
ra̱yim | vī̱ra-va̍tīm | iṣa̍m ||1.012.11||

1.012.12a agne̍ śu̱kreṇa̍ śo̱ciṣā̱ viśvā̍bhir de̱vahū̍tibhiḥ |
1.012.12c i̱maṁ stoma̍ṁ juṣasva naḥ ||

agne̍ | śu̱kreṇa̍ | śo̱ciṣā̍ | viśvā̍bhiḥ | de̱vahū̍ti-bhiḥ |
i̱mam | stoma̍m | ju̱ṣa̱sva̱ | na̱ḥ ||1.012.12||


1.013.01a susa̍middho na̱ ā va̍ha de̱vām̐ a̍gne ha̱viṣma̍te |
1.013.01c hota̍ḥ pāvaka̱ yakṣi̍ ca ||

su-sa̍middhaḥ | na̱ḥ | ā | va̱ha̱ | de̱vān | a̱gne̱ | ha̱viṣma̍te |
hota̱riti̍ | pā̱va̱ka̱ | yakṣi̍ | ca̱ ||1.013.01||

1.013.02a madhu̍mantaṁ tanūnapād ya̱jñaṁ de̱veṣu̍ naḥ kave |
1.013.02c a̱dyā kṛ̍ṇuhi vī̱taye̍ ||

madhu̍-mantam | ta̱nū̱-na̱pā̱t | ya̱jñam | de̱veṣu̍ | na̱ḥ | ka̱ve̱ |
a̱dya | kṛ̱ṇu̱hi̱ | vī̱taye̍ ||1.013.02||

1.013.03a narā̱śaṁsa̍m i̱ha pri̱yam a̱smin ya̱jña upa̍ hvaye |
1.013.03c madhu̍jihvaṁ havi̱ṣkṛta̍m ||

narā̱śaṁsa̍m | i̱ha | pri̱yam | a̱smin | ya̱jñe | upa̍ | hva̱ye̱ |
madhu̍-jihvam | ha̱vi̱ḥ-kṛta̍m ||1.013.03||

1.013.04a agne̍ su̱khata̍me̱ rathe̍ de̱vām̐ ī̍ḻi̱ta ā va̍ha |
1.013.04c asi̱ hotā̱ manu̍rhitaḥ ||

agne̍ | su̱kha-ta̍me | rathe̍ | de̱vān | i̱ḻi̱taḥ | ā | va̱ha̱ |
asi̍ | hotā̍ | manu̍ḥ-hitaḥ ||1.013.04||

1.013.05a stṛ̱ṇī̱ta ba̱rhir ā̍nu̱ṣag ghṛ̱tapṛ̍ṣṭham manīṣiṇaḥ |
1.013.05c yatrā̱mṛta̍sya̱ cakṣa̍ṇam ||

stṛ̱ṇī̱ta | ba̱rhiḥ | ā̱nu̱ṣak | ghṛ̱ta-pṛ̍ṣṭham | ma̱nī̱ṣi̱ṇa̱ḥ |
yatra̍ | a̱mṛta̍sya | cakṣa̍ṇam ||1.013.05||

1.013.06a vi śra̍yantām ṛtā̱vṛdho̱ dvāro̍ de̱vīr a̍sa̱ścata̍ḥ |
1.013.06c a̱dyā nū̱naṁ ca̱ yaṣṭa̍ve ||

vi | śra̱ya̱ntā̱m | ṛ̱ta̱-vṛdha̍ḥ | dvāra̍ḥ | de̱vīḥ | a̱sa̱ścata̍ḥ |
a̱dya | nū̱nam | ca̱ | yaṣṭa̍ve ||1.013.06||

1.013.07a nakto̱ṣāsā̍ su̱peśa̍sā̱smin ya̱jña upa̍ hvaye |
1.013.07c i̱daṁ no̍ ba̱rhir ā̱sade̍ ||

nakto̱ṣāsā̍ | su̱-peśa̍sā | a̱smin | ya̱jñe | upa̍ | hva̱ye̱ |
i̱dam | na̱ḥ | ba̱rhiḥ | ā̱-sade̍ ||1.013.07||

1.013.08a tā su̍ji̱hvā upa̍ hvaye̱ hotā̍rā̱ daivyā̍ ka̱vī |
1.013.08c ya̱jñaṁ no̍ yakṣatām i̱mam ||

tā | su̱-ji̱hvau | upa̍ | hva̱ye̱ | hotā̍rā | daivyā̍ | ka̱vī iti̍ |
ya̱jñam | na̱ḥ | ya̱kṣa̱tā̱m | i̱mam ||1.013.08||

1.013.09a iḻā̱ sara̍svatī ma̱hī ti̱sro de̱vīr ma̍yo̱bhuva̍ḥ |
1.013.09c ba̱rhiḥ sī̍dantv a̱sridha̍ḥ ||

iḻā̍ | sara̍svatī | ma̱hī | ti̱sraḥ | de̱vīḥ | ma̱ya̱ḥ-bhuva̍ḥ |
ba̱rhiḥ | sī̱da̱ntu̱ | a̱sridha̍ḥ ||1.013.09||

1.013.10a i̱ha tvaṣṭā̍ram agri̱yaṁ vi̱śvarū̍pa̱m upa̍ hvaye |
1.013.10c a̱smāka̍m astu̱ keva̍laḥ ||

i̱ha | tvaṣṭā̍ram | a̱gri̱yam | vi̱śva-rū̍pam | upa̍ | hva̱ye̱ |
a̱smāka̍m | a̱stu̱ | keva̍laḥ ||1.013.10||

1.013.11a ava̍ sṛjā vanaspate̱ deva̍ de̱vebhyo̍ ha̱viḥ |
1.013.11c pra dā̱tur a̍stu̱ ceta̍nam ||

ava̍ | sṛ̱ja̱ | va̱na̱spa̱te̱ | deva̍ | de̱vebhya̍ḥ | ha̱viḥ |
pra | dā̱tuḥ | a̱stu̱ | ceta̍nam ||1.013.11||

1.013.12a svāhā̍ ya̱jñaṁ kṛ̍ṇota̱nendrā̍ya̱ yajva̍no gṛ̱he |
1.013.12c tatra̍ de̱vām̐ upa̍ hvaye ||

svāhā̍ | ya̱jñam | kṛ̱ṇo̱ta̱na̱ | indrā̍ya | yajva̍naḥ | gṛ̱he |
tatra̍ | de̱vān | upa̍ | hva̱ye̱ ||1.013.12||


1.014.01a aibhi̍r agne̱ duvo̱ giro̱ viśve̍bhi̱ḥ soma̍pītaye |
1.014.01c de̱vebhi̍r yāhi̱ yakṣi̍ ca ||

ā | e̱bhi̱ḥ | a̱gne̱ | duva̍ḥ | gira̍ḥ | viśve̍bhiḥ | soma̍-pītaye |
de̱vebhi̍ḥ | yā̱hi̱ | yakṣi̍ | ca̱ ||1.014.01||

1.014.02a ā tvā̱ kaṇvā̍ ahūṣata gṛ̱ṇanti̍ vipra te̱ dhiya̍ḥ |
1.014.02c de̱vebhi̍r agna̱ ā ga̍hi ||

ā | tvā̱ | kaṇvā̍ḥ | a̱hū̱ṣa̱ta̱ | gṛ̱ṇanti̍ | vi̱pra̱ | te̱ | dhiya̍ḥ |
de̱vebhi̍ḥ | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ ||1.014.02||

1.014.03a i̱ndra̱vā̱yū bṛha̱spati̍m mi̱trāgnim pū̱ṣaṇa̱m bhaga̍m |
1.014.03c ā̱di̱tyān māru̍taṁ ga̱ṇam ||

i̱ndra̱vā̱yū iti̍ | bṛha̱spati̍m | mi̱trā | a̱gnim | pū̱ṣaṇa̍m | bhaga̍m |
ā̱di̱tyān | māru̍tam | ga̱ṇam ||1.014.03||

1.014.04a pra vo̍ bhriyanta̱ inda̍vo matsa̱rā mā̍dayi̱ṣṇava̍ḥ |
1.014.04c dra̱psā madhva̍ś camū̱ṣada̍ḥ ||

pra | va̱ḥ | bhri̱ya̱nte̱ | inda̍vaḥ | ma̱tsa̱rāḥ | mā̱da̱yi̱ṣṇava̍ḥ |
dra̱psāḥ | madhva̍ḥ | ca̱mū̱-sada̍ḥ ||1.014.04||

1.014.05a īḻa̍te̱ tvām a̍va̱syava̱ḥ kaṇvā̍so vṛ̱ktaba̍rhiṣaḥ |
1.014.05c ha̱viṣma̍nto ara̱ṁkṛta̍ḥ ||

īḻa̍te | tvām | a̱va̱syava̍ḥ | kaṇvā̍saḥ | vṛ̱kta-ba̍rhiṣaḥ |
ha̱viṣma̍ntaḥ | a̱ra̱m-kṛta̍ḥ ||1.014.05||

1.014.06a ghṛ̱tapṛ̍ṣṭhā mano̱yujo̱ ye tvā̱ vaha̍nti̱ vahna̍yaḥ |
1.014.06c ā de̱vān soma̍pītaye ||

ghṛ̱ta-pṛ̍ṣṭhāḥ | mana̱ḥ-yuja̍ḥ | ye | tvā̱ | vaha̍nti | vahna̍yaḥ |
ā | de̱vān | soma̍-pītaye ||1.014.06||

1.014.07a tān yaja̍trām̐ ṛtā̱vṛdho 'gne̱ patnī̍vatas kṛdhi |
1.014.07c madhva̍ḥ sujihva pāyaya ||

tān | yaja̍trān | ṛ̱ta̱-vṛdha̍ḥ | agne̍ | patnī̍-vataḥ | kṛ̱dhi̱ |
madhva̍ḥ | su̱-ji̱hva̱ | pā̱ya̱ya̱ ||1.014.07||

1.014.08a ye yaja̍trā̱ ya īḍyā̱s te te̍ pibantu ji̱hvayā̍ |
1.014.08c madho̍r agne̱ vaṣa̍ṭkṛti ||

ye | yaja̍trāḥ | ye | īḍyā̍ḥ | te | te̱ | pi̱ba̱ntu̱ | ji̱hvayā̍ |
madho̍ḥ | a̱gne̱ | vaṣa̍ṭ-kṛti ||1.014.08||

1.014.09a ākī̱ṁ sūrya̍sya roca̱nād viśvā̍n de̱vām̐ u̍ṣa̱rbudha̍ḥ |
1.014.09c vipro̱ hote̱ha va̍kṣati ||

ākī̍m | sūrya̍sya | ro̱ca̱nāt | viśvā̍n | de̱vān | u̱ṣa̱ḥ-budha̍ḥ |
vipra̍ḥ | hotā̍ | i̱ha | va̱kṣa̱ti̱ ||1.014.09||

1.014.10a viśve̍bhiḥ so̱myam madhv agna̱ indre̍ṇa vā̱yunā̍ |
1.014.10c pibā̍ mi̱trasya̱ dhāma̍bhiḥ ||

viśve̍bhiḥ | so̱myam | madhu̍ | agne̍ | indre̍ṇa | vā̱yunā̍ |
piba̍ | mi̱trasya̍ | dhāma̍-bhiḥ ||1.014.10||

1.014.11a tvaṁ hotā̱ manu̍rhi̱to 'gne̍ ya̱jñeṣu̍ sīdasi |
1.014.11c semaṁ no̍ adhva̱raṁ ya̍ja ||

tvam | hotā̍ | manu̍ḥ-hitaḥ | agne̍ | ya̱jñeṣu̍ | sī̱da̱si̱ |
saḥ | i̱mam | na̱ḥ | a̱dhva̱ram | ya̱ja̱ ||1.014.11||

1.014.12a yu̱kṣvā hy aru̍ṣī̱ rathe̍ ha̱rito̍ deva ro̱hita̍ḥ |
1.014.12c tābhi̍r de̱vām̐ i̱hā va̍ha ||

yu̱kṣva | hi | aru̍ṣīḥ | rathe̍ | ha̱rita̍ḥ | de̱va̱ | ro̱hita̍ḥ |
tābhi̍ḥ | de̱vān | i̱ha | ā | va̱ha̱ ||1.014.12||


1.015.01a indra̱ soma̱m piba̍ ṛ̱tunā tvā̍ viśa̱ntv inda̍vaḥ |
1.015.01c ma̱tsa̱rāsa̱s tado̍kasaḥ ||

indra̍ | soma̍m | piba̍ | ṛ̱tunā̍ | ā | tvā̱ | vi̱śa̱ntu̱ | inda̍vaḥ |
ma̱tsa̱rāsa̱ḥ | tat-o̍kasaḥ ||1.015.01||

1.015.02a maru̍ta̱ḥ piba̍ta ṛ̱tunā̍ po̱trād ya̱jñam pu̍nītana |
1.015.02c yū̱yaṁ hi ṣṭhā su̍dānavaḥ ||

maru̍taḥ | piba̍ta | ṛ̱tunā̍ | po̱trāt | ya̱jñam | pū̱nī̱ta̱na̱ |
yū̱yam | hi | stha | su̱-dā̱na̱va̱ḥ ||1.015.02||

1.015.03a a̱bhi ya̱jñaṁ gṛ̍ṇīhi no̱ gnāvo̱ neṣṭa̱ḥ piba̍ ṛ̱tunā̍ |
1.015.03c tvaṁ hi ra̍tna̱dhā asi̍ ||

a̱bhi | ya̱jñam | gṛ̱ṇī̱hi̱ | na̱ḥ | grāva̍ḥ | neṣṭa̱riti̍ | piba̍ | ṛ̱tunā̍ |
tvam | hi | ra̱tna̱-dhā | asi̍ ||1.015.03||

1.015.04a agne̍ de̱vām̐ i̱hā va̍ha sā̱dayā̱ yoni̍ṣu tri̱ṣu |
1.015.04c pari̍ bhūṣa̱ piba̍ ṛ̱tunā̍ ||

agne̍ | de̱vān | i̱ha | ā | va̱ha̱ | sā̱daya̍ | yoni̍ṣu | tri̱ṣu |
pari̍ | bhū̱ṣa̱ | piba̍ | ṛ̱tunā̍ ||1.015.04||

1.015.05a brāhma̍ṇād indra̱ rādha̍sa̱ḥ pibā̱ soma̍m ṛ̱tūm̐r anu̍ |
1.015.05c taved dhi sa̱khyam astṛ̍tam ||

brāhma̍ṇāt | i̱ndra̱ | rādha̍saḥ | piba̍ | soma̍m | ṛ̱tūn | anu̍ |
tava̍ | it | hi | sa̱khyam | astṛ̍tam ||1.015.05||

1.015.06a yu̱vaṁ dakṣa̍ṁ dhṛtavrata̱ mitrā̍varuṇa dū̱ḻabha̍m |
1.015.06c ṛ̱tunā̍ ya̱jñam ā̍śāthe ||

yu̱vam | dakṣa̍m | dhṛ̱ta̱-vra̱tā̱ | mitrā̍varuṇā | du̱ḥ-dabha̍m |
ṛ̱tunā̍ | ya̱jñam | ā̱śā̱the̱ iti̍ ||1.015.06||

1.015.07a dra̱vi̱ṇo̱dā dravi̍ṇaso̱ grāva̍hastāso adhva̱re |
1.015.07c ya̱jñeṣu̍ de̱vam ī̍ḻate ||

dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dāḥ | dravi̍ṇasaḥ | grāva̍-hastāsaḥ | a̱dhva̱re |
ya̱jñeṣu̍ | de̱vam | ī̱ḻa̱te̱ ||1.015.07||

1.015.08a dra̱vi̱ṇo̱dā da̍dātu no̱ vasū̍ni̱ yāni̍ śṛṇvi̱re |
1.015.08c de̱veṣu̱ tā va̍nāmahe ||

dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dāḥ | da̱dā̱tu̱ | na̱ḥ | vasū̍ni | yāni̍ | śṛ̱ṇvi̱re |
de̱veṣu̍ | tā | va̱nā̱ma̱he̱ ||1.015.08||

1.015.09a dra̱vi̱ṇo̱dāḥ pi̍pīṣati ju̱hota̱ pra ca̍ tiṣṭhata |
1.015.09c ne̱ṣṭrād ṛ̱tubhi̍r iṣyata ||

dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dāḥ | pi̱pī̱ṣa̱ti̱ | ju̱hota̍ | pra | ca̱ | ti̱ṣṭha̱ta̱ |
ne̱ṣṭrāt | ṛ̱tu-bhi̍ḥ | i̱ṣya̱ta̱ ||1.015.09||

1.015.10a yat tvā̍ tu̱rīya̍m ṛ̱tubhi̱r dravi̍ṇodo̱ yajā̍mahe |
1.015.10c adha̍ smā no da̱dir bha̍va ||

yat | tvā̱ | tu̱rīya̍m | ṛ̱tu-bhi̍ḥ | dravi̍ṇaḥ-daḥ | yajā̍mahe |
adha̍ | sma̱ | na̱ḥ | da̱diḥ | bha̱va̱ ||1.015.10||

1.015.11a aśvi̍nā̱ piba̍ta̱m madhu̱ dīdya̍gnī śucivratā |
1.015.11c ṛ̱tunā̍ yajñavāhasā ||

aśvi̍nā | piba̍tam | madhu̍ | dīdya̍gnī̱ iti̱ dīdi̍-agnī | śu̱ci̱-vra̱tā̱ |
ṛ̱tunā̍ | ya̱jña̱-vā̱ha̱sā̱ ||1.015.11||

1.015.12a gārha̍patyena santya ṛ̱tunā̍ yajña̱nīr a̍si |
1.015.12c de̱vān de̍vaya̱te ya̍ja ||

gārha̍patyena | sa̱ntya̱ | ṛ̱tunā̍ | ya̱jña̱-nīḥ | a̱si̱ |
de̱vān | de̱va̱ya̱te | ya̱ja̱ ||1.015.12||


1.016.01a ā tvā̍ vahantu̱ hara̍yo̱ vṛṣa̍ṇa̱ṁ soma̍pītaye |
1.016.01c indra̍ tvā̱ sūra̍cakṣasaḥ ||

ā | tvā̱ | va̱ha̱ntu̱ | hara̍yaḥ | vṛṣa̍ṇam | soma̍-pītaye |
indra̍ | tvā̱ | sūra̍-cakṣasaḥ ||1.016.01||

1.016.02a i̱mā dhā̱nā ghṛ̍ta̱snuvo̱ harī̍ i̱hopa̍ vakṣataḥ |
1.016.02c indra̍ṁ su̱khata̍me̱ rathe̍ ||

i̱māḥ | dhā̱nāḥ | ghṛ̱ta̱-snuva̍ḥ | harī̱ iti̍ | i̱ha | upa̍ | va̱kṣa̱ta̱ḥ |
indra̍m | su̱kha-ta̍me | rathe̍ ||1.016.02||

1.016.03a indra̍m prā̱tar ha̍vāmaha̱ indra̍m praya̱ty a̍dhva̱re |
1.016.03c indra̱ṁ soma̍sya pī̱taye̍ ||

indra̍m | prā̱taḥ | ha̱vā̱ma̱he̱ | indra̍m | pra̱-ya̱ti | a̱dhva̱re |
indra̍m | soma̍sya | pī̱taye̍ ||1.016.03||

1.016.04a upa̍ naḥ su̱tam ā ga̍hi̱ hari̍bhir indra ke̱śibhi̍ḥ |
1.016.04c su̱te hi tvā̱ havā̍mahe ||

upa̍ | na̱ḥ | su̱tam | ā | ga̱hi̱ | hari̍-bhiḥ | i̱ndra̱ | ke̱śi-bhi̍ḥ |
su̱te | hi | tvā̱ | havā̍mahe ||1.016.04||

1.016.05a semaṁ na̱ḥ stoma̱m ā ga̱hy upe̱daṁ sava̍naṁ su̱tam |
1.016.05c gau̱ro na tṛ̍ṣi̱taḥ pi̍ba ||

saḥ | i̱mam | na̱ḥ | stoma̍m | ā | ga̱hi̱ | upa̍ | i̱dam | sava̍nam | su̱tam |
gau̱raḥ | na | tṛ̱ṣi̱taḥ | pi̱ba̱ ||1.016.05||

1.016.06a i̱me somā̍sa̱ inda̍vaḥ su̱tāso̱ adhi̍ ba̱rhiṣi̍ |
1.016.06c tām̐ i̍ndra̱ saha̍se piba ||

i̱me | somā̍saḥ | inda̍vaḥ | su̱tāsa̍ḥ | adhi̍ | ba̱rhiṣi̍ |
tān | i̱ndra̱ | saha̍se | pi̱ba̱ ||1.016.06||

1.016.07a a̱yaṁ te̱ stomo̍ agri̱yo hṛ̍di̱spṛg a̍stu̱ śaṁta̍maḥ |
1.016.07c athā̱ soma̍ṁ su̱tam pi̍ba ||

a̱yam | te̱ | stoma̍ḥ | a̱gri̱yaḥ | hṛ̱di̱-spṛk | a̱stu̱ | śam-ta̍maḥ |
atha̍ | soma̍m | su̱tam | pi̱ba̱ ||1.016.07||

1.016.08a viśva̱m it sava̍naṁ su̱tam indro̱ madā̍ya gacchati |
1.016.08c vṛ̱tra̱hā soma̍pītaye ||

viśva̍m | it | sava̍nam | su̱tam | indra̍ḥ | madā̍ya | ga̱ccha̱ti̱ |
vṛ̱tra̱-hā | soma̍-pītaye ||1.016.08||

1.016.09a semaṁ na̱ḥ kāma̱m ā pṛ̍ṇa̱ gobhi̱r aśvai̍ḥ śatakrato |
1.016.09c stavā̍ma tvā svā̱dhya̍ḥ ||

saḥ | i̱mam | na̱ḥ | kāma̍m | ā | pṛ̱ṇa̱ | gobhi̍ḥ | aśvai̍ḥ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śatakrato |
stavā̍ma | tvā̱ | su̱-ā̱dhya̍ḥ ||1.016.09||


1.017.01a indrā̱varu̍ṇayor a̱haṁ sa̱mrājo̱r ava̱ ā vṛ̍ṇe |
1.017.01c tā no̍ mṛḻāta ī̱dṛśe̍ ||

indrā̱varu̍ṇayoḥ | a̱ham | sa̱m-rājo̍ḥ | ava̍ḥ | ā | vṛ̱ṇe̱ |
tā | na̱ḥ | mṛ̱ḻā̱ta̱ḥ | ī̱dṛśe̍ ||1.017.01||

1.017.02a gantā̍rā̱ hi stho 'va̍se̱ hava̱ṁ vipra̍sya̱ māva̍taḥ |
1.017.02c dha̱rtārā̍ carṣaṇī̱nām ||

gantā̍rāḥ | hi | sthaḥ | ava̍se | hava̍m | vipra̍sya | māva̍taḥ |
dha̱rtārā̍ | ca̱rṣa̱ṇī̱nām ||1.017.02||

1.017.03a a̱nu̱kā̱maṁ ta̍rpayethā̱m indrā̍varuṇa rā̱ya ā |
1.017.03c tā vā̱ṁ nedi̍ṣṭham īmahe ||

a̱nu̱-kā̱mam | ta̱rpa̱ye̱thā̱m | indrā̍varuṇā | rā̱yaḥ | ā |
tā | vā̱m | nedi̍ṣṭham | ī̱ma̱he̱ ||1.017.03||

1.017.04a yu̱vāku̱ hi śacī̍nāṁ yu̱vāku̍ sumatī̱nām |
1.017.04c bhū̱yāma̍ vāja̱dāvnā̍m ||

yu̱vāku̍ | hi | śacī̍nām | yu̱vāku̍ | su̱-ma̱tī̱nām |
bhū̱yāma̍ | vā̱ja̱dāvnā̍m ||1.017.04||

1.017.05a indra̍ḥ sahasra̱dāvnā̱ṁ varu̍ṇa̱ḥ śaṁsyā̍nām |
1.017.05c kratu̍r bhavaty u̱kthya̍ḥ ||

indra̍ḥ | sa̱ha̱sra̱-dāvnā̍m | varu̍ṇaḥ | śaṁsyā̍nām |
kratu̍ḥ | bha̱va̱ti̱ | u̱kthya̍ḥ ||1.017.05||

1.017.06a tayo̱r id ava̍sā va̱yaṁ sa̱nema̱ ni ca̍ dhīmahi |
1.017.06c syād u̱ta pra̱reca̍nam ||

tayo̍ḥ | it | ava̍sā | va̱yam | sa̱nema̍ | ni | ca̱ | dhī̱ma̱hi̱ |
syāt | u̱ta | pra̱-reca̍nam ||1.017.06||

1.017.07a indrā̍varuṇa vām a̱haṁ hu̱ve ci̱trāya̱ rādha̍se |
1.017.07c a̱smān su ji̱gyuṣa̍s kṛtam ||

indrā̍varuṇā | vā̱m | a̱ham | hu̱ve | ci̱trāya̍ | rādha̍se |
a̱smān | su | ji̱gyuṣa̍ḥ | kṛ̱ta̱m ||1.017.07||

1.017.08a indrā̍varuṇa̱ nū nu vā̱ṁ siṣā̍santīṣu dhī̱ṣv ā |
1.017.08c a̱smabhya̱ṁ śarma̍ yacchatam ||

indrā̍varuṇā | nu | nu | vā̱m | sisā̍santīṣu | dhī̱ṣu | ā |
a̱smabhya̍m | śarma̍ | ya̱ccha̱ta̱m ||1.017.08||

1.017.09a pra vā̍m aśnotu suṣṭu̱tir indrā̍varuṇa̱ yāṁ hu̱ve |
1.017.09c yām ṛ̱dhāthe̍ sa̱dhastu̍tim ||

pra | vā̱m | a̱śno̱tu̱ | su-stu̱tiḥ | indrā̍varuṇā | yām | hu̱ve |
yām | ṛ̱dhāthe̍ iti̍ | sa̱dha-stu̍tim ||1.017.09||


1.018.01a so̱māna̱ṁ svara̍ṇaṁ kṛṇu̱hi bra̍hmaṇas pate |
1.018.01c ka̱kṣīva̍nta̱ṁ ya au̍śi̱jaḥ ||

so̱māna̍m | svara̍ṇam | kṛ̱ṇu̱hi | bra̱hma̱ṇa̱ḥ | pa̱te̱ |
ka̱kṣīva̍ntam | yaḥ | au̱śi̱jaḥ ||1.018.01||

1.018.02a yo re̱vān yo a̍mīva̱hā va̍su̱vit pu̍ṣṭi̱vardha̍naḥ |
1.018.02c sa na̍ḥ siṣaktu̱ yas tu̱raḥ ||

yaḥ | re̱vān | yaḥ | a̱mī̱va̱-hā | va̱su̱-vit | pu̱ṣṭi̱-vardha̍naḥ |
saḥ | na̱ḥ | si̱sa̱ktu̱ | yaḥ | tu̱raḥ ||1.018.02||

1.018.03a mā na̱ḥ śaṁso̱ ara̍ruṣo dhū̱rtiḥ praṇa̱ṅ martya̍sya |
1.018.03c rakṣā̍ ṇo brahmaṇas pate ||

mā | na̱ḥ | śaṁsa̍ḥ | ara̍ruṣaḥ | dhū̱rtiḥ | praṇa̍k | martya̍sya |
rakṣa̍ | na̱ḥ | bra̱hma̱ṇa̱ḥ | pa̱te̱ ||1.018.03||

1.018.04a sa ghā̍ vī̱ro na ri̍ṣyati̱ yam indro̱ brahma̍ṇa̱s pati̍ḥ |
1.018.04c somo̍ hi̱noti̱ martya̍m ||

saḥ | gha̱ | vī̱raḥ | na | ri̱ṣya̱ti̱ | yam | indra̍ḥ | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ |
soma̍ḥ | hi̱noti̍ | martya̍m ||1.018.04||

1.018.05a tvaṁ tam bra̍hmaṇas pate̱ soma̱ indra̍ś ca̱ martya̍m |
1.018.05c dakṣi̍ṇā pā̱tv aṁha̍saḥ ||

tvam | tam | bra̱hma̱ṇa̱ḥ | pa̱te̱ | soma̍ḥ | indra̍ḥ | ca̱ | martya̍m |
dakṣi̍ṇā | pā̱tu̱ | aṁha̍saḥ ||1.018.05||

1.018.06a sada̍sa̱s pati̱m adbhu̍tam pri̱yam indra̍sya̱ kāmya̍m |
1.018.06c sa̱nim me̱dhām a̍yāsiṣam ||

sada̍saḥ | pati̍m | adbhu̍tam | pri̱yam | indra̍sya | kāmya̍m |
sa̱nim | me̱dhām | a̱yā̱si̱ṣa̱m ||1.018.06||

1.018.07a yasmā̍d ṛ̱te na sidhya̍ti ya̱jño vi̍pa̱ścita̍ś ca̱na |
1.018.07c sa dhī̱nāṁ yoga̍m invati ||

yasmā̍t | ṛ̱te | na | sidhya̍ti | ya̱jñaḥ | vi̱pa̱ḥ-cita̍ḥ | ca̱na |
saḥ | dhī̱nām | yoga̍m | i̱nva̱ti̱ ||1.018.07||

1.018.08a ād ṛ̍dhnoti ha̱viṣkṛ̍ti̱m prāñca̍ṁ kṛṇoty adhva̱ram |
1.018.08c hotrā̍ de̱veṣu̍ gacchati ||

āt | ṛ̱dhno̱ti̱ | ha̱viḥ-kṛ̍tim | prāñca̍m | kṛ̱ṇo̱ti̱ | a̱dhva̱ram |
hotrā̍ | de̱veṣu̍ | ga̱ccha̱ti̱ ||1.018.08||

1.018.09a narā̱śaṁsa̍ṁ su̱dhṛṣṭa̍ma̱m apa̍śyaṁ sa̱pratha̍stamam |
1.018.09c di̱vo na sadma̍makhasam ||

narā̱śaṁsa̍m | su̱dhṛṣṭa̍mam | apa̍śyam | sa̱pratha̍ḥ-tamam |
di̱vaḥ | na | sadma̍-makhasam ||1.018.09||


1.019.01a prati̱ tyaṁ cāru̍m adhva̱raṁ go̍pī̱thāya̱ pra hū̍yase |
1.019.01c ma̱rudbhi̍r agna̱ ā ga̍hi ||

prati̍ | tyam | cāru̍m | a̱dhva̱ram | go̱-pī̱thāya̍ | pra | hū̱ya̱se̱ |
ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ ||1.019.01||

1.019.02a na̱hi de̱vo na martyo̍ ma̱has tava̱ kratu̍m pa̱raḥ |
1.019.02c ma̱rudbhi̍r agna̱ ā ga̍hi ||

na̱hi | de̱vaḥ | na | martya̍ḥ | ma̱haḥ | tava̍ | kratu̍m | pa̱raḥ |
ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ ||1.019.02||

1.019.03a ye ma̱ho raja̍so vi̱dur viśve̍ de̱vāso̍ a̱druha̍ḥ |
1.019.03c ma̱rudbhi̍r agna̱ ā ga̍hi ||

ye | ma̱haḥ | raja̍saḥ | vi̱duḥ | viśve̍ | de̱vāsa̍ḥ | a̱druha̍ḥ |
ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ ||1.019.03||

1.019.04a ya u̱grā a̱rkam ā̍nṛ̱cur anā̍dhṛṣṭāsa̱ oja̍sā |
1.019.04c ma̱rudbhi̍r agna̱ ā ga̍hi ||

ye | u̱grāḥ | a̱rkam | ā̱nṛ̱cuḥ | anā̍dhṛṣṭāsaḥ | oja̍sā |
ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ ||1.019.04||

1.019.05a ye śu̱bhrā gho̱rava̍rpasaḥ sukṣa̱trāso̍ ri̱śāda̍saḥ |
1.019.05c ma̱rudbhi̍r agna̱ ā ga̍hi ||

ye | śu̱bhrāḥ | gho̱ra-va̍rpasaḥ | su̱-kṣa̱trāsa̍ḥ | ri̱śāda̍saḥ |
ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ ||1.019.05||

1.019.06a ye nāka̱syādhi̍ roca̱ne di̱vi de̱vāsa̱ āsa̍te |
1.019.06c ma̱rudbhi̍r agna̱ ā ga̍hi ||

ye | nāka̍sya | adhi̍ | ro̱ca̱ne | di̱vi | de̱vāsaḥ | āsa̍te |
ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ ||1.019.06||

1.019.07a ya ī̱ṅkhaya̍nti̱ parva̍tān ti̱raḥ sa̍mu̱dram a̍rṇa̱vam |
1.019.07c ma̱rudbhi̍r agna̱ ā ga̍hi ||

ye | ī̱ṅkhaya̍nti | parva̍tān | ti̱raḥ | sa̱mu̱dram | a̱rṇa̱vam |
ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ ||1.019.07||

1.019.08a ā ye ta̱nvanti̍ ra̱śmibhi̍s ti̱raḥ sa̍mu̱dram oja̍sā |
1.019.08c ma̱rudbhi̍r agna̱ ā ga̍hi ||

ā | ye | ta̱nvanti̍ | ra̱śmi-bhi̍ḥ | ti̱raḥ | sa̱mu̱dram | oja̍sā |
ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ ||1.019.08||

1.019.09a a̱bhi tvā̍ pū̱rvapī̍taye sṛ̱jāmi̍ so̱myam madhu̍ |
1.019.09c ma̱rudbhi̍r agna̱ ā ga̍hi ||

a̱bhi | tvā̱ | pū̱rva-pī̍taye | sṛ̱jāmi̍ | so̱myam | madhu̍ |
ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ ||1.019.09||


1.020.01a a̱yaṁ de̱vāya̱ janma̍ne̱ stomo̱ vipre̍bhir āsa̱yā |
1.020.01c akā̍ri ratna̱dhāta̍maḥ ||

a̱yam | de̱vāya̍ | janma̍ne | stoma̍ḥ | vipre̍bhiḥ | ā̱sa̱yā |
akā̍ri | ra̱tna̱-dhāta̍maḥ ||1.020.01||

1.020.02a ya indrā̍ya vaco̱yujā̍ tata̱kṣur mana̍sā̱ harī̍ |
1.020.02c śamī̍bhir ya̱jñam ā̍śata ||

ye | indrā̍ya | va̱ca̱ḥ-yujā̍ | ta̱ta̱kṣuḥ | mana̍sā | harī̱ iti̍ |
śamī̍bhiḥ | ya̱jñam | ā̱śa̱ta̱ ||1.020.02||

1.020.03a takṣa̱n nāsa̍tyābhyā̱m pari̍jmānaṁ su̱khaṁ ratha̍m |
1.020.03c takṣa̍n dhe̱nuṁ sa̍ba̱rdughā̍m ||

takṣa̍n | nāsa̍tyābhyām | pari̍-jmānam | su̱-kham | ratha̍m |
takṣa̍n | dhe̱num | sa̱ba̱ḥ-dughā̍m ||1.020.03||

1.020.04a yuvā̍nā pi̱tarā̱ puna̍ḥ sa̱tyama̍ntrā ṛjū̱yava̍ḥ |
1.020.04c ṛ̱bhavo̍ vi̱ṣṭy a̍krata ||

yuvā̍nā | pi̱tarā̍ | puna̱riti̍ | sa̱tya-ma̍ntrāḥ | ṛ̱jū̱-yava̍ḥ |
ṛ̱bhava̍ḥ | vi̱ṣṭī | a̱kra̱ta̱ ||1.020.04||

1.020.05a saṁ vo̱ madā̍so agma̱tendre̍ṇa ca ma̱rutva̍tā |
1.020.05c ā̱di̱tyebhi̍ś ca̱ rāja̍bhiḥ ||

sam | va̱ḥ | madā̍saḥ | a̱gma̱ta̱ | indre̍ṇa | ca̱ | ma̱rutva̍tā |
ā̱di̱tyebhi̍ḥ | ca̱ | rāja̍-bhiḥ ||1.020.05||

1.020.06a u̱ta tyaṁ ca̍ma̱saṁ nava̱ṁ tvaṣṭu̍r de̱vasya̱ niṣkṛ̍tam |
1.020.06c aka̍rta ca̱tura̱ḥ puna̍ḥ ||

u̱ta | tyam | ca̱ma̱sam | nava̍m | tvaṣṭu̍ḥ | de̱vasya̍ | niḥ-kṛ̍tam |
aka̍rta | ca̱tura̍ḥ | puna̱riti̍ ||1.020.06||

1.020.07a te no̱ ratnā̍ni dhattana̱ trir ā sāptā̍ni sunva̱te |
1.020.07c eka̍m-ekaṁ suśa̱stibhi̍ḥ ||

te | na̱ḥ | ratnā̍ni | dha̱tta̱na̱ | triḥ | ā | sāptā̍ni | su̱nva̱te |
eka̍m-ekam | su̱śa̱sti-bhi̍ḥ ||1.020.07||

1.020.08a adhā̍rayanta̱ vahna̱yo 'bha̍janta sukṛ̱tyayā̍ |
1.020.08c bhā̱gaṁ de̱veṣu̍ ya̱jñiya̍m ||

adhā̍rayanta | vahna̍yaḥ | abha̍janta | su̱-kṛ̱tyayā̍ |
bhā̱gam | de̱veṣu̍ | ya̱jñiya̍m ||1.020.08||


1.021.01a i̱hendrā̱gnī upa̍ hvaye̱ tayo̱r it stoma̍m uśmasi |
1.021.01c tā soma̍ṁ soma̱pāta̍mā ||

i̱ha | i̱ndrā̱gnī iti̍ | upa̍ | hva̱ye̱ | tayo̍ḥ | it | stoma̍m | u̱śma̱si̱ |
tā | soma̍m | so̱ma̱-pāta̍mā ||1.021.01||

1.021.02a tā ya̱jñeṣu̱ pra śa̍ṁsatendrā̱gnī śu̍mbhatā naraḥ |
1.021.02c tā gā̍ya̱treṣu̍ gāyata ||

tā | ya̱jñeṣu̍ | pra | śa̱ṁsa̱ta̱ | i̱ndrā̱gnī iti̍ | śu̱mbha̱ta̱ | na̱ra̱ḥ |
tā | gā̱ya̱treṣu̍ | gā̱ya̱ta̱ ||1.021.02||

1.021.03a tā mi̱trasya̱ praśa̍staya indrā̱gnī tā ha̍vāmahe |
1.021.03c so̱ma̱pā soma̍pītaye ||

tā | mi̱trasya̍ | pra-śa̍staye | i̱ndrā̱gnī iti̍ | tā | ha̱vā̱ma̱he̱ |
so̱ma̱-pā | soma̍-pītaye ||1.021.03||

1.021.04a u̱grā santā̍ havāmaha̱ upe̱daṁ sava̍naṁ su̱tam |
1.021.04c i̱ndrā̱gnī eha ga̍cchatām ||

u̱grā | santā̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ | upa̍ | i̱dam | sava̍nam | su̱tam |
i̱ndrā̱gnī iti̍ | ā | i̱ha | ga̱ccha̱tā̱m ||1.021.04||

1.021.05a tā ma̱hāntā̱ sada̱spatī̱ indrā̍gnī̱ rakṣa̍ ubjatam |
1.021.05c apra̍jāḥ santv a̱triṇa̍ḥ ||

tā | ma̱hāntā̍ | sada̱spatī̱ iti̍ | indrā̱gnī̱ iti̍ | rakṣa̍ḥ | u̱bja̱ta̱m |
apra̍jāḥ | sa̱ntu̱ | a̱triṇa̍ḥ ||1.021.05||

1.021.06a tena̍ sa̱tyena̍ jāgṛta̱m adhi̍ prace̱tune̍ pa̱de |
1.021.06c indrā̍gnī̱ śarma̍ yacchatam ||

tena̍ | sa̱tyena̍ | jā̱gṛ̱ta̱m | adhi̍ | pra̱-ce̱tune̍ | pa̱de |
indrā̍gnī̱ iti̍ | śarma̍ | ya̱ccha̱ta̱m ||1.021.06||


1.022.01a prā̱ta̱ryujā̱ vi bo̍dhayā̱śvinā̱v eha ga̍cchatām |
1.022.01c a̱sya soma̍sya pī̱taye̍ ||

prā̱ta̱ḥ-yujā̍ | vi | bo̱dha̱ya̱ | a̱śvinau̍ | ā | i̱ha | ga̱ccha̱tā̱m |
a̱sya | soma̍sya | pī̱taye̍ ||1.022.01||

1.022.02a yā su̱rathā̍ ra̱thīta̍mo̱bhā de̱vā di̍vi̱spṛśā̍ |
1.022.02c a̱śvinā̱ tā ha̍vāmahe ||

yā | su̱-rathā̍ | ra̱thi-ta̍mā | u̱bhā | de̱vā | di̱vi̱-spṛśā̍ |
a̱śvinā̍ | tā | ha̱vā̱ma̱he̱ ||1.022.02||

1.022.03a yā vā̱ṁ kaśā̱ madhu̍ma̱ty aśvi̍nā sū̱nṛtā̍vatī |
1.022.03c tayā̍ ya̱jñam mi̍mikṣatam ||

yā | vā̱m | kaśā̍ | madhu̍-matī | aśvi̍nā | sū̱nṛtā̍-vatī |
tayā̍ | ya̱jñam | mi̱mi̱kṣa̱ta̱m ||1.022.03||

1.022.04a na̱hi vā̱m asti̍ dūra̱ke yatrā̱ rathe̍na̱ gaccha̍thaḥ |
1.022.04c aśvi̍nā so̱mino̍ gṛ̱ham ||

na̱hi | vā̱m | asti̍ | dū̱ra̱ke | yatra̍ | rathe̍na | gaccha̍thaḥ |
aśvi̍nā | so̱mina̍ḥ | gṛ̱ham ||1.022.04||

1.022.05a hira̍ṇyapāṇim ū̱taye̍ savi̱tāra̱m upa̍ hvaye |
1.022.05c sa cettā̍ de̱vatā̍ pa̱dam ||

hira̍ṇya-pāṇim | ū̱taye̍ | sa̱vi̱tāra̍m | upa̍ | hva̱ye̱ |
saḥ | cettā̍ | de̱vatā̍ | pa̱dam ||1.022.05||

1.022.06a a̱pāṁ napā̍ta̱m ava̍se savi̱tāra̱m upa̍ stuhi |
1.022.06c tasya̍ vra̱tāny u̍śmasi ||

a̱pām | napā̍tam | ava̍se | sa̱vi̱tāra̍m | upa̍ | stu̱hi̱ |
tasya̍ | vra̱tāni̍ | u̱śma̱si̱ ||1.022.06||

1.022.07a vi̱bha̱ktāra̍ṁ havāmahe̱ vaso̍ś ci̱trasya̱ rādha̍saḥ |
1.022.07c sa̱vi̱tāra̍ṁ nṛ̱cakṣa̍sam ||

vi̱-bha̱ktāra̍m | ha̱vā̱ma̱he̱ | vaso̍ḥ | ci̱trasya̍ | rādha̍saḥ |
sa̱vi̱tāra̍m | nṛ̱-cakṣa̍sam ||1.022.07||

1.022.08a sakhā̍ya̱ ā ni ṣī̍data savi̱tā stomyo̱ nu na̍ḥ |
1.022.08c dātā̱ rādhā̍ṁsi śumbhati ||

sakhā̍yaḥ | ā | ni | sī̱da̱ta̱ | sa̱vi̱tā | stomya̍ḥ | nu | na̱ḥ |
dātā̍ | rādhā̍ṁsi | śu̱mbha̱ti̱ ||1.022.08||

1.022.09a agne̱ patnī̍r i̱hā va̍ha de̱vānā̍m uśa̱tīr upa̍ |
1.022.09c tvaṣṭā̍ra̱ṁ soma̍pītaye ||

agne̍ | patnī̍ḥ | i̱ha | ā | va̱ha̱ | de̱vānā̍m | u̱śa̱tīḥ | upa̍ |
tvaṣṭā̍ram | soma̍-pītaye ||1.022.09||

1.022.10a ā gnā a̍gna i̱hāva̍se̱ hotrā̍ṁ yaviṣṭha̱ bhāra̍tīm |
1.022.10c varū̍trīṁ dhi̱ṣaṇā̍ṁ vaha ||

ā | gnāḥ | a̱gne̱ | i̱ha | ava̍se | hotrā̍m | ya̱vi̱ṣṭha̱ | bhāra̍tīm |
varū̍trīm | dhi̱ṣaṇā̍m | va̱ha̱ ||1.022.10||

1.022.11a a̱bhi no̍ de̱vīr ava̍sā ma̱haḥ śarma̍ṇā nṛ̱patnī̍ḥ |
1.022.11c acchi̍nnapatrāḥ sacantām ||

a̱bhi | na̱ḥ | de̱vīḥ | ava̍sā | ma̱haḥ | śarma̍ṇā | nṛ̱-patnī̍ḥ |
acchi̍nna-patrāḥ | sa̱ca̱ntā̱m ||1.022.11||

1.022.12a i̱hendrā̱ṇīm upa̍ hvaye varuṇā̱nīṁ sva̱staye̍ |
1.022.12c a̱gnāyī̱ṁ soma̍pītaye ||

i̱ha | i̱ndrā̱ṇīm | upa̍ | hva̱ye̱ | va̱ru̱ṇā̱nīm | sva̱staye̍ |
a̱gnāyī̍m | soma̍-pītaye ||1.022.12||

1.022.13a ma̱hī dyauḥ pṛ̍thi̱vī ca̍ na i̱maṁ ya̱jñam mi̍mikṣatām |
1.022.13c pi̱pṛ̱tāṁ no̱ bharī̍mabhiḥ ||

ma̱hī | dyauḥ | pṛ̱thi̱vī | ca̱ | na̱ḥ | i̱mam | ya̱jñam | mi̱mi̱kṣa̱tā̱m |
pi̱pṛ̱tām | na̱ḥ | bharī̍ma-bhiḥ ||1.022.13||

1.022.14a tayo̱r id ghṛ̱tava̱t payo̱ viprā̍ rihanti dhī̱tibhi̍ḥ |
1.022.14c ga̱ndha̱rvasya̍ dhru̱ve pa̱de ||

tayo̍ḥ | it | ghṛ̱ta-va̍t | paya̍ḥ | viprā̍ḥ | ri̱ha̱nti̱ | dhī̱ti-bhi̍ḥ |
ga̱ndha̱rvasya̍ | dhru̱ve | pa̱de ||1.022.14||

1.022.15a syo̱nā pṛ̍thivi bhavānṛkṣa̱rā ni̱veśa̍nī |
1.022.15c yacchā̍ na̱ḥ śarma̍ sa̱pratha̍ḥ ||

syo̱nā | pṛ̱thi̱vi̱ | bha̱va̱ | a̱nṛ̱kṣa̱rā | ni̱-veśa̍nī |
yaccha̍ | na̱ḥ | śarma̍ | sa̱-pratha̍ḥ ||1.022.15||

1.022.16a ato̍ de̱vā a̍vantu no̱ yato̱ viṣṇu̍r vicakra̱me |
1.022.16c pṛ̱thi̱vyāḥ sa̱pta dhāma̍bhiḥ ||

ata̍ḥ | de̱vāḥ | a̱va̱ntu̱ | na̱ḥ | yata̍ḥ | viṣṇu̍ḥ | vi̱-ca̱kra̱me |
pṛ̱thi̱vyāḥ | sa̱pta | dhāma̍-bhiḥ ||1.022.16||

1.022.17a i̱daṁ viṣṇu̱r vi ca̍krame tre̱dhā ni da̍dhe pa̱dam |
1.022.17c samū̍ḻham asya pāṁsu̱re ||

i̱dam | viṣṇu̍ḥ | vi | ca̱kra̱me̱ | tre̱dhā | ni | da̱dhe̱ | pa̱dam |
sam-ū̍ḻham | a̱sya̱ | pā̱ṁsu̱re ||1.022.17||

1.022.18a trīṇi̍ pa̱dā vi ca̍krame̱ viṣṇu̍r go̱pā adā̍bhyaḥ |
1.022.18c ato̱ dharmā̍ṇi dhā̱raya̍n ||

trīṇi̍ | pa̱dā | vi | ca̱kra̱me̱ | viṣṇu̍ḥ | go̱pāḥ | adā̍bhyaḥ |
ata̍ḥ | dharmā̍ṇi | dhā̱raya̍n ||1.022.18||

1.022.19a viṣṇo̱ḥ karmā̍ṇi paśyata̱ yato̍ vra̱tāni̍ paspa̱śe |
1.022.19c indra̍sya̱ yujya̱ḥ sakhā̍ ||

viṣṇo̍ḥ | karmā̍ṇi | pa̱śya̱ta̱ | yata̍ḥ | vra̱tāni̍ | pa̱spa̱śe |
indra̍sya | yujya̍ḥ | sakhā̍ ||1.022.19||

1.022.20a tad viṣṇo̍ḥ para̱mam pa̱daṁ sadā̍ paśyanti sū̱raya̍ḥ |
1.022.20c di̱vī̍va̱ cakṣu̱r āta̍tam ||

tat | viṣṇo̍ḥ | pa̱ra̱mam | pa̱dam | sadā̍ | pa̱śya̱nti̱ | sū̱raya̍ḥ |
di̱vi-i̍va | cakṣu̍ḥ | ā-ta̍tam ||1.022.20||

1.022.21a tad viprā̍so vipa̱nyavo̍ jāgṛ̱vāṁsa̱ḥ sam i̍ndhate |
1.022.21c viṣṇo̱r yat pa̍ra̱mam pa̱dam ||

tat | viprā̍saḥ | vi̱pa̱nyava̍ḥ | jā̱gṛ̱-vāṁsa̍ḥ | sam | i̱ndha̱te̱ |
viṣṇo̍ḥ | yat | pa̱ra̱mam | pa̱dam ||1.022.21||


1.023.01a tī̱vrāḥ somā̍sa̱ ā ga̍hy ā̱śīrva̍ntaḥ su̱tā i̱me |
1.023.01c vāyo̱ tān prasthi̍tān piba ||

tī̱vrāḥ | somā̍saḥ | ā | ga̱hi̱ | ā̱śīḥ-va̍ntaḥ | su̱tāḥ | i̱me |
vāyo̱ iti̍ | tān | pra-sthi̍tān | pi̱ba̱ ||1.023.01||

1.023.02a u̱bhā de̱vā di̍vi̱spṛśe̍ndravā̱yū ha̍vāmahe |
1.023.02c a̱sya soma̍sya pī̱taye̍ ||

u̱bhā | de̱vā | di̱vi̱-spṛśā̍ | i̱ndra̱vā̱yū iti̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ |
a̱sya | soma̍sya | pī̱taye̍ ||1.023.02||

1.023.03a i̱ndra̱vā̱yū ma̍no̱juvā̱ viprā̍ havanta ū̱taye̍ |
1.023.03c sa̱ha̱srā̱kṣā dhi̱yas patī̍ ||

i̱ndra̱vā̱yū iti̍ | ma̱na̱ḥ-juvā̍ | viprā̍ḥ | ha̱va̱nte̱ | ū̱taye̍ |
sa̱ha̱sra̱-a̱kṣā | dhi̱yaḥ | patī̱ iti̍ ||1.023.03||

1.023.04a mi̱traṁ va̱yaṁ ha̍vāmahe̱ varu̍ṇa̱ṁ soma̍pītaye |
1.023.04c ja̱jñā̱nā pū̱tada̍kṣasā ||

mi̱tram | va̱yam | ha̱vā̱ma̱he̱ | varu̍ṇam | soma̍-pītaye |
ja̱jñā̱nā | pū̱ta-da̍kṣasā ||1.023.04||

1.023.05a ṛ̱tena̱ yāv ṛ̍tā̱vṛdhā̍v ṛ̱tasya̱ jyoti̍ṣa̱s patī̍ |
1.023.05c tā mi̱trāvaru̍ṇā huve ||

ṛ̱tena̍ | yau | ṛ̱ta̱-vṛdhau̍ | ṛ̱tasya̍ | jyoti̍ṣaḥ | patī̱ iti̍ |
tā | mi̱trāvaru̍ṇā | hu̱ve̱ ||1.023.05||

1.023.06a varu̍ṇaḥ prāvi̱tā bhu̍van mi̱tro viśvā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ |
1.023.06c kara̍tāṁ naḥ su̱rādha̍saḥ ||

varu̍ṇaḥ | pra̱-a̱vi̱tā | bhu̱va̱t | mi̱traḥ | viśvā̍bhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
kara̍tām | na̱ḥ | su̱-rādha̍saḥ ||1.023.06||

1.023.07a ma̱rutva̍ntaṁ havāmaha̱ indra̱m ā soma̍pītaye |
1.023.07c sa̱jūr ga̱ṇena̍ tṛmpatu ||

ma̱rutva̍ntam | ha̱vā̱ma̱he̱ | indra̱m | ā | soma̍-pītaye |
sa̱-jūḥ | ga̱ṇena̍ | tṛ̱mpa̱tu̱ ||1.023.07||

1.023.08a indra̍jyeṣṭhā̱ maru̍dgaṇā̱ devā̍sa̱ḥ pūṣa̍rātayaḥ |
1.023.08c viśve̱ mama̍ śrutā̱ hava̍m ||

indra̍-jyeṣṭhāḥ | maru̍t-gaṇāḥ | devā̍saḥ | pūṣa̍-rātayaḥ |
viśve̍ | mama̍ | śru̱ta̱ | hava̍m ||1.023.08||

1.023.09a ha̱ta vṛ̱traṁ su̍dānava̱ indre̍ṇa̱ saha̍sā yu̱jā |
1.023.09c mā no̍ du̱ḥśaṁsa̍ īśata ||

ha̱ta | vṛ̱tram | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | indre̍ṇa | saha̍sā | yu̱jā |
mā | na̱ḥ | du̱ḥ-śaṁsa̍ḥ | ī̱śa̱ta̱ ||1.023.09||

1.023.10a viśvā̍n de̱vān ha̍vāmahe ma̱ruta̱ḥ soma̍pītaye |
1.023.10c u̱grā hi pṛśni̍mātaraḥ ||

viśvā̍n | de̱vān | ha̱vā̱ma̱he̱ | ma̱ruta̍ḥ | soma̍-pītaye |
u̱grāḥ | hi | pṛśni̍-mātaraḥ ||1.023.10||

1.023.11a jaya̍tām iva tanya̱tur ma̱rutā̍m eti dhṛṣṇu̱yā |
1.023.11c yac chubha̍ṁ yā̱thanā̍ naraḥ ||

jaya̍tām-iva | ta̱nya̱tuḥ | ma̱rutā̍m | e̱ti̱ | dhṛ̱ṣṇu̱-yā |
yat | śubha̍m | yā̱thana̍ | na̱ra̱ḥ ||1.023.11||

1.023.12a ha̱skā̱rād vi̱dyuta̱s pary ato̍ jā̱tā a̍vantu naḥ |
1.023.12c ma̱ruto̍ mṛḻayantu naḥ ||

ha̱skā̱rāt | vi̱-dyuta̍ḥ | pari̍ | ata̍ḥ | jā̱tāḥ | a̱va̱ntu̱ | na̱ḥ |
ma̱ruta̍ḥ | mṛ̱ḻa̱ya̱ntu̱ | na̱ḥ ||1.023.12||

1.023.13a ā pū̍ṣañ ci̱traba̍rhiṣa̱m āghṛ̍ṇe dha̱ruṇa̍ṁ di̱vaḥ |
1.023.13c ājā̍ na̱ṣṭaṁ yathā̍ pa̱śum ||

ā | pū̱ṣa̱n | ci̱tra-ba̍rhiṣa̱m | āghṛ̍ṇe | dha̱ruṇa̍m | di̱vaḥ |
ā | a̱ja̱ | na̱ṣṭam | yathā̍ | pa̱śum ||1.023.13||

1.023.14a pū̱ṣā rājā̍na̱m āghṛ̍ṇi̱r apa̍gūḻha̱ṁ guhā̍ hi̱tam |
1.023.14c avi̍ndac ci̱traba̍rhiṣam ||

pū̱ṣā | rājā̍nam | āghṛ̍ṇiḥ | apa̍-gūḻham | guhā̍ | hi̱tam |
avi̍ndat | ci̱tra-ba̍rhiṣam ||1.023.14||

1.023.15a u̱to sa mahya̱m indu̍bhi̱ḥ ṣaḍ yu̱ktām̐ a̍nu̱seṣi̍dhat |
1.023.15c gobhi̱r yava̱ṁ na ca̍rkṛṣat ||

u̱to iti̍ | saḥ | mahya̍m | indu̍-bhiḥ | ṣaṭ | yu̱ktān | a̱nu̱-sesi̍dhat |
gobhi̍ḥ | yava̍m | na | ca̱rkṛ̱ṣa̱t ||1.023.15||

1.023.16a a̱mbayo̍ ya̱nty adhva̍bhir jā̱mayo̍ adhvarīya̱tām |
1.023.16c pṛ̱ñca̱tīr madhu̍nā̱ paya̍ḥ ||

a̱mbaya̍ḥ | ya̱nti̱ | adhva̍-bhiḥ | jā̱maya̍ḥ | a̱dhva̱ri̱-ya̱tām |
pṛ̱ñca̱tīḥ | madhu̍nā | paya̍ḥ ||1.023.16||

1.023.17a a̱mūr yā upa̱ sūrye̱ yābhi̍r vā̱ sūrya̍ḥ sa̱ha |
1.023.17c tā no̍ hinvantv adhva̱ram ||

a̱mūḥ | yāḥ | upa̍ | sūrye̍ | yābhi̍ḥ | vā̱ | sūrya̍ḥ | sa̱ha |
tāḥ | na̱ḥ | hi̱nva̱ntu̱ | a̱dhva̱ram ||1.023.17||

1.023.18a a̱po de̱vīr upa̍ hvaye̱ yatra̱ gāva̱ḥ piba̍nti naḥ |
1.023.18c sindhu̍bhya̱ḥ kartva̍ṁ ha̱viḥ ||

a̱paḥ | de̱vīḥ | upa̍ | hva̱ye̱ | yatra̍ | gāva̍ḥ | piba̍nti | na̱ḥ |
sindhu̍-bhyaḥ | kartva̍m | ha̱viḥ ||1.023.18||

1.023.19a a̱psv a1̱̍ntar a̱mṛta̍m a̱psu bhe̍ṣa̱jam a̱pām u̱ta praśa̍staye |
1.023.19c devā̱ bhava̍ta vā̱jina̍ḥ ||

a̱p-su | a̱ntaḥ | a̱mṛta̍m | a̱p-su | bhe̱ṣa̱jam | a̱pām | u̱ta | pra-śa̍staye |
devā̍ḥ | bhava̍ta | vā̱jina̍ḥ ||1.023.19||

1.023.20a a̱psu me̱ somo̍ abravīd a̱ntar viśvā̍ni bheṣa̱jā |
1.023.20c a̱gniṁ ca̍ vi̱śvaśa̍mbhuva̱m āpa̍ś ca vi̱śvabhe̍ṣajīḥ ||

a̱p-su | me̱ | soma̍ḥ | a̱bra̱vī̱t | a̱ntaḥ | viśvā̍ni | bhe̱ṣa̱jā |
a̱gnim | ca̱ | vi̱śva-śa̍mbhuvam | āpa̍ḥ | ca̱ | vi̱śva-bhe̍ṣajīḥ ||1.023.20||

1.023.21a āpa̍ḥ pṛṇī̱ta bhe̍ṣa̱jaṁ varū̍thaṁ ta̱nve̱3̱̍ mama̍ |
1.023.21c jyok ca̱ sūrya̍ṁ dṛ̱śe ||

āpa̍ḥ | pṛ̱ṇī̱ta | bhe̱ṣa̱jam | varū̍tham | ta̱nve̍ | mama̍ |
jyok | ca̱ | sūrya̍m | dṛ̱śe ||1.023.21||

1.023.22a i̱dam ā̍pa̱ḥ pra va̍hata̱ yat kiṁ ca̍ duri̱tam mayi̍ |
1.023.22c yad vā̱ham a̍bhidu̱droha̱ yad vā̍ śe̱pa u̱tānṛ̍tam ||

i̱dam | ā̱pa̱ḥ | pra | va̱ha̱ta̱ | yat | kim | ca̱ | du̱ri̱tam | mayi̍ |
yat | vā̱ | a̱ham | a̱bhi̱-du̱droha̍ | yat | vā̱ | śe̱pe | u̱ta | anṛ̍tam ||1.023.22||

1.023.23a āpo̍ a̱dyānv a̍cāriṣa̱ṁ rase̍na̱ sam a̍gasmahi |
1.023.23c paya̍svān agna̱ ā ga̍hi̱ tam mā̱ saṁ sṛ̍ja̱ varca̍sā ||

āpa̍ḥ | a̱dya | anu̍ | a̱cā̱ri̱ṣa̱m | rase̍na | sam | a̱ga̱sma̱hi̱ |
paya̍svān | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ | tam | mā̱ | sam | sṛ̱ja̱ | varca̍sā ||1.023.23||

1.023.24a sam mā̍gne̱ varca̍sā sṛja̱ sam pra̱jayā̱ sam āyu̍ṣā |
1.023.24c vi̱dyur me̍ asya de̱vā indro̍ vidyāt sa̱ha ṛṣi̍bhiḥ ||

sam | mā̱ | a̱gne̱ | varca̍sā | sṛ̱ja̱ | sam | pra̱-jayā̍ | sam | āyu̍ṣā |
vi̱dyuḥ | me̱ | a̱sya̱ | de̱vāḥ | indra̍ḥ | vi̱dyā̱t | sa̱ha | ṛṣi̍-bhiḥ ||1.023.24||


1.024.01a kasya̍ nū̱naṁ ka̍ta̱masyā̱mṛtā̍nā̱m manā̍mahe̱ cāru̍ de̱vasya̱ nāma̍ |
1.024.01c ko no̍ ma̱hyā adi̍taye̱ puna̍r dāt pi̱tara̍ṁ ca dṛ̱śeya̍m mā̱tara̍ṁ ca ||

kasya̍ | nū̱nam | ka̱ta̱masya̍ | a̱mṛtā̍nām | manā̍mahe | cāru̍ | de̱vasya̍ | nāma̍ |
kaḥ | na̍ḥ | ma̱hyai | adi̍taye | puna̍ḥ | dā̱t | pi̱tara̍m | ca̱ | dṛ̱śeya̍m | mā̱tara̍m | ca̱ ||1.024.01||

1.024.02a a̱gner va̱yam pra̍tha̱masyā̱mṛtā̍nā̱m manā̍mahe̱ cāru̍ de̱vasya̱ nāma̍ |
1.024.02c sa no̍ ma̱hyā adi̍taye̱ puna̍r dāt pi̱tara̍ṁ ca dṛ̱śeya̍m mā̱tara̍ṁ ca ||

a̱gneḥ | va̱yam | pratha̱masya̍ | a̱mṛtā̍nām | manā̍mahe | cāru̍ | de̱vasya̍ | nāma̍ |
saḥ | na̍ḥ | ma̱hyai | adi̍taye | puna̍ḥ | dā̱t | pi̱tara̍m | ca̱ | dṛ̱śeya̍m | mā̱tara̍m | ca̱ ||1.024.02||

1.024.03a a̱bhi tvā̍ deva savita̱r īśā̍na̱ṁ vāryā̍ṇām |
1.024.03c sadā̍van bhā̱gam ī̍mahe ||

a̱bhi | tvā̱ | de̱va̱ | sa̱vi̱ta̱ḥ | īśā̍nam | vāryā̍ṇām |
sadā̍ | a̱va̱n | bhā̱gam | ī̱ma̱he̱ ||1.024.03||

1.024.04a yaś ci̱d dhi ta̍ i̱tthā bhaga̍ḥ śaśamā̱naḥ pu̱rā ni̱daḥ |
1.024.04c a̱dve̱ṣo hasta̍yor da̱dhe ||

yaḥ | ci̱t | hi | te̱ | i̱tthā | bhaga̍ḥ | śa̱śa̱mā̱naḥ | pu̱rā | ni̱daḥ |
a̱dve̱ṣaḥ | hasta̍yoḥ | da̱dhe ||1.024.04||

1.024.05a bhaga̍bhaktasya te va̱yam ud a̍śema̱ tavāva̍sā |
1.024.05c mū̱rdhāna̍ṁ rā̱ya ā̱rabhe̍ ||

bhaga̍-bhaktasya | te̱ | va̱yam | ut | a̱śe̱ma̱ | tava̍ | ava̍sā |
mū̱rdhāna̍m | rā̱yaḥ | ā̱-rabhe̍ ||1.024.05||

1.024.06a na̱hi te̍ kṣa̱traṁ na saho̱ na ma̱nyuṁ vaya̍ś ca̱nāmī pa̱taya̍nta ā̱puḥ |
1.024.06c nemā āpo̍ animi̱ṣaṁ cara̍ntī̱r na ye vāta̍sya prami̱nanty abhva̍m ||

na̱hi | te̱ | kṣa̱tram | na | saha̍ḥ | na | ma̱nyum | vaya̍ḥ | ca̱na | a̱mī iti̍ | pa̱taya̍ntaḥ | ā̱puḥ |
na | i̱māḥ | āpa̍ḥ | a̱ni̱-mi̱ṣam | cara̍ntīḥ | na | ye | vāta̍sya | pra̱-mi̱nanti̍ | abhva̍m ||1.024.06||

1.024.07a a̱bu̱dhne rājā̱ varu̍ṇo̱ vana̍syo̱rdhvaṁ stūpa̍ṁ dadate pū̱tada̍kṣaḥ |
1.024.07c nī̱cīnā̍ḥ sthur u̱pari̍ bu̱dhna e̍ṣām a̱sme a̱ntar nihi̍tāḥ ke̱tava̍ḥ syuḥ ||

a̱bu̱dhne | rājā̍ | varu̍ṇaḥ | vana̍sya | ū̱rdhvam | stūpa̍m | da̱da̱te̱ | pū̱ta-da̍kṣaḥ |
nī̱cīnā̍ḥ | sthu̱ḥ | u̱pari̍ | bu̱dhnaḥ | e̱ṣā̱m | a̱sme iti̍ | a̱ntaḥ | ni-hi̍tāḥ | ke̱tava̍ḥ | syu̱riti̍ syuḥ ||1.024.07||

1.024.08a u̱ruṁ hi rājā̱ varu̍ṇaś ca̱kāra̱ sūryā̍ya̱ panthā̱m anve̍ta̱vā u̍ |
1.024.08c a̱pade̱ pādā̱ prati̍dhātave 'kar u̱tāpa̍va̱ktā hṛ̍dayā̱vidha̍ś cit ||

u̱rum | hi | rājā̍ | varu̍ṇaḥ | ca̱kāra̍ | sūryā̍ya | panthā̍m | anu̍-e̱ta̱vai | ū̱m̐ iti̍ |
a̱pade̍ | pādā̍ | prati̍-dhātave | a̱ka̱ḥ | u̱ta | a̱pa̱-va̱ktā | hṛ̱da̱ya̱-vidha̍ḥ | cit ||1.024.08||

1.024.09a śa̱taṁ te̍ rājan bhi̱ṣaja̍ḥ sa̱hasra̍m u̱rvī ga̍bhī̱rā su̍ma̱tiṣ ṭe̍ astu |
1.024.09c bādha̍sva dū̱re nirṛ̍tim parā̱caiḥ kṛ̱taṁ ci̱d ena̱ḥ pra mu̍mugdhy a̱smat ||

śa̱tam | te̱ | rā̱ja̱n | bhi̱ṣaja̍ḥ | sa̱hasra̍m | u̱rvī | ga̱bhī̱rā | su̱-ma̱tiḥ | te̱ | a̱stu̱ |
bādha̍sva | dū̱re | niḥ-ṛ̍tim | parā̱caiḥ | kṛ̱tam | ci̱t | ena̱ḥ | pra | mu̱mu̱gdhi̱ | a̱smat ||1.024.09||

1.024.10a a̱mī ya ṛkṣā̱ nihi̍tāsa u̱ccā nakta̱ṁ dadṛ̍śre̱ kuha̍ ci̱d dive̍yuḥ |
1.024.10c ada̍bdhāni̱ varu̍ṇasya vra̱tāni̍ vi̱cāka̍śac ca̱ndramā̱ nakta̍m eti ||

a̱mī iti̍ | ye | ṛkṣā̍ḥ | ni-hi̍tāsaḥ | u̱ccā | nakta̍m | dadṛ̍śre | kuha̍ | ci̱t | divā̍ | ī̱yu̱ḥ |
ada̍bdhāni | varu̍ṇasya | vra̱tāni̍ | vi̱-cāka̍śat | ca̱ndramā̍ḥ | nakta̍m | e̱ti̱ ||1.024.10||

1.024.11a tat tvā̍ yāmi̱ brahma̍ṇā̱ vanda̍māna̱s tad ā śā̍ste̱ yaja̍māno ha̱virbhi̍ḥ |
1.024.11c ahe̍ḻamāno varuṇe̱ha bo̱dhy uru̍śaṁsa̱ mā na̱ āyu̱ḥ pra mo̍ṣīḥ ||

tat | tvā̱ | yā̱mi̱ | brahma̍ṇā | vanda̍mānaḥ | tat | ā | śā̱ste̱ | yaja̍mānaḥ | ha̱viḥ-bhi̍ḥ |
ahe̍ḻamānaḥ | va̱ru̱ṇa̱ | i̱ha | bo̱dhi̱ | uru̍-śaṁsa | mā | na̱ḥ | āyu̍ḥ | pra | mo̱ṣī̱ḥ ||1.024.11||

1.024.12a tad in nakta̱ṁ tad divā̱ mahya̍m āhu̱s tad a̱yaṁ keto̍ hṛ̱da ā vi ca̍ṣṭe |
1.024.12c śuna̱ḥśepo̱ yam ahva̍d gṛbhī̱taḥ so a̱smān rājā̱ varu̍ṇo mumoktu ||

tat | it | nakta̍m | tat | divā̍ | mahya̍m | ā̱hu̱ḥ | tat | a̱yam | keta̍ḥ | hṛ̱daḥ | ā | vi | ca̱ṣṭe̱ |
śuna̱ḥśepa̍ḥ | yam | ahva̍t | gṛ̱bhī̱taḥ | saḥ | a̱smān | rājā̍ | varu̍ṇaḥ | mu̱mo̱ktu̱ ||1.024.12||

1.024.13a śuna̱ḥśepo̱ hy ahva̍d gṛbhī̱tas tri̱ṣv ā̍di̱tyaṁ dru̍pa̱deṣu̍ ba̱ddhaḥ |
1.024.13c avai̍na̱ṁ rājā̱ varu̍ṇaḥ sasṛjyād vi̱dvām̐ ada̍bdho̱ vi mu̍moktu̱ pāśā̍n ||

śuna̱ḥśepa̍ḥ | hi | ahva̍t | gṛ̱bhī̱taḥ | tri̱ṣu | ā̱di̱tyam | dru̱-pa̱deṣu̍ | ba̱ddhaḥ |
ava̍ | e̱na̱m | rājā̍ | varu̍ṇaḥ | sa̱sṛ̱jyā̱t | vi̱dvān | ada̍bdhaḥ | vi | mu̱mo̱ktu̱ | pāsā̍n ||1.024.13||

1.024.14a ava̍ te̱ heḻo̍ varuṇa̱ namo̍bhi̱r ava̍ ya̱jñebhi̍r īmahe ha̱virbhi̍ḥ |
1.024.14c kṣaya̍nn a̱smabhya̍m asura pracetā̱ rāja̱nn enā̍ṁsi śiśrathaḥ kṛ̱tāni̍ ||

ava̍ | te̱ | heḻa̍ḥ | va̱ru̱ṇa̱ | nama̍ḥ-bhiḥ | ava̍ | ya̱jñebhi̍ḥ | ī̱ma̱he̱ | ha̱viḥ-bhi̍ḥ |
kṣaya̍n | a̱smabhya̍m | a̱su̱ra̱ | pra̱ce̱ta̱ iti̍ pra-cetaḥ | rāja̍n | enā̍ṁsi | śi̱śra̱tha̱ḥ | kṛ̱tāni̍ ||1.024.14||

1.024.15a ud u̍tta̱maṁ va̍ruṇa̱ pāśa̍m a̱smad avā̍dha̱maṁ vi ma̍dhya̱maṁ śra̍thāya |
1.024.15c athā̍ va̱yam ā̍ditya vra̱te tavānā̍gaso̱ adi̍taye syāma ||

ut | u̱t-ta̱mam | va̱ru̱ṇa̱ | pāśa̍m | a̱smat | ava̍ | a̱dha̱mam | vi | ma̱dhya̱yamam | śra̱tha̱ya̱ |
atha̍ | va̱yam | ā̱di̱tya̱ | vra̱te | tava̍ | anā̍gasaḥ | adi̍taye | syā̱ma̱ ||1.024.15||


1.025.01a yac ci̱d dhi te̱ viśo̍ yathā̱ pra de̍va varuṇa vra̱tam |
1.025.01c mi̱nī̱masi̱ dyavi̍-dyavi ||

yat | ci̱t | hi | te̱ | viśa̍ḥ | ya̱thā̱ | pra | de̱va̱ | va̱ru̱ṇa̱ | vra̱tam |
mi̱nī̱masi̍ | dyavi̍-dyavi ||1.025.01||

1.025.02a mā no̍ va̱dhāya̍ ha̱tnave̍ jihīḻā̱nasya̍ rīradhaḥ |
1.025.02c mā hṛ̍ṇā̱nasya̍ ma̱nyave̍ ||

mā | na̍ḥ | va̱dhāya̍ | ha̱tnave̍ | ji̱hī̱ḻā̱nasya̍ | rī̱ra̱dha̱ḥ |
mā | hṛ̱ṇā̱nasya̍ | ma̱nyave̍ ||1.025.02||

1.025.03a vi mṛ̍ḻī̱kāya̍ te̱ mano̍ ra̱thīr aśva̱ṁ na saṁdi̍tam |
1.025.03c gī̱rbhir va̍ruṇa sīmahi ||

vi | mṛ̱ḻī̱kāya̍ | te̱ | mana̍ḥ | ra̱thīḥ | aśva̍m | na | sam-di̍tam |
gī̱ḥ-bhiḥ | va̱ru̱ṇa̱ | sī̱ma̱hi̱ ||1.025.03||

1.025.04a parā̱ hi me̱ vima̍nyava̱ḥ pata̍nti̱ vasya̍iṣṭaye |
1.025.04c vayo̱ na va̍sa̱tīr upa̍ ||

parā̍ | hi | me̱ | vi-ma̍nyavaḥ | pata̍nti | vasya̍ḥ-iṣṭaye |
vaya̍ḥ | na | va̱sa̱tīḥ | upa̍ ||1.025.04||

1.025.05a ka̱dā kṣa̍tra̱śriya̱ṁ nara̱m ā varu̍ṇaṁ karāmahe |
1.025.05c mṛ̱ḻī̱kāyo̍ru̱cakṣa̍sam ||

ka̱dā | kṣa̱tra̱-śriya̍m | nara̍m | ā | varu̍ṇam | ka̱rā̱ma̱he̱ |
mṛ̱ḻī̱kāya̍ | u̱ru̱-cakṣa̍sam ||1.025.05||

1.025.06a tad it sa̍mā̱nam ā̍śāte̱ vena̍ntā̱ na pra yu̍cchataḥ |
1.025.06c dhṛ̱tavra̍tāya dā̱śuṣe̍ ||

tat | it | sa̱mā̱nam | ā̱śā̱te̱ iti̍ | vena̍ntā | na | pra | yu̱ccha̱ta̱ḥ |
dhṛ̱ta-vra̍tāya | dā̱śuṣe̍ ||1.025.06||

1.025.07a vedā̱ yo vī̱nām pa̱dam a̱ntari̍kṣeṇa̱ pata̍tām |
1.025.07c veda̍ nā̱vaḥ sa̍mu̱driya̍ḥ ||

veda̍ | yaḥ | vī̱nām | pa̱dam | a̱ntari̍kṣeṇa | pata̍tām |
veda̍ | nā̱vaḥ | sa̱mu̱driya̍ḥ ||1.025.07||

1.025.08a veda̍ mā̱so dhṛ̱tavra̍to̱ dvāda̍śa pra̱jāva̍taḥ |
1.025.08c vedā̱ ya u̍pa̱jāya̍te ||

veda̍ | mā̱saḥ | dhṛ̱ta-vra̍taḥ | dvāda̍śa | pra̱jā-va̍taḥ |
veda̍ | yaḥ | u̱pa̱-jāya̍te ||1.025.08||

1.025.09a veda̱ vāta̍sya varta̱nim u̱ror ṛ̱ṣvasya̍ bṛha̱taḥ |
1.025.09c vedā̱ ye a̱dhyāsa̍te ||

veda̍ | vāta̍sya | va̱rta̱nim | u̱roḥ | ṛ̱ṣvasya̍ | bṛ̱ha̱taḥ |
veda̍ | ye | a̱dhi̱-āsa̍te ||1.025.09||

1.025.10a ni ṣa̍sāda dhṛ̱tavra̍to̱ varu̍ṇaḥ pa̱styā̱3̱̍sv ā |
1.025.10c sāmrā̍jyāya su̱kratu̍ḥ ||

ni | sa̱sā̱da̱ | dhṛ̱ta-vra̍taḥ | varu̍ṇaḥ | pa̱styā̍su | ā |
sām-rā̍jyāya | su̱-kratu̍ḥ ||1.025.10||

1.025.11a ato̱ viśvā̱ny adbhu̍tā ciki̱tvām̐ a̱bhi pa̍śyati |
1.025.11c kṛ̱tāni̱ yā ca̱ kartvā̍ ||

ata̍ḥ | viśvā̍ni | adbhu̍tā | ci̱ki̱tvān | a̱bhi | pa̱śya̱ti̱ |
kṛ̱tāni̍ | yā | ca̱ | kartvā̍ ||1.025.11||

1.025.12a sa no̍ vi̱śvāhā̍ su̱kratu̍r ādi̱tyaḥ su̱pathā̍ karat |
1.025.12c pra ṇa̱ āyū̍ṁṣi tāriṣat ||

saḥ | na̱ḥ | vi̱śvāhā̍ | su̱-kratu̍ḥ | ā̱di̱tyaḥ | su̱-pathā̍ | ka̱ra̱t |
pra | na̱ḥ | āyū̍ṁṣi | tā̱ri̱ṣa̱t ||1.025.12||

1.025.13a bibhra̍d drā̱piṁ hi̍ra̱ṇyaya̱ṁ varu̍ṇo vasta ni̱rṇija̍m |
1.025.13c pari̱ spaśo̱ ni ṣe̍dire ||

bibhra̍t | drā̱pim | hi̱ra̱ṇyaya̍m | varu̍ṇaḥ | va̱sta̱ | ni̱ḥ-nija̍m |
pari̍ | spaśa̍ḥ | ni | se̱di̱re̱ ||1.025.13||

1.025.14a na yaṁ dipsa̍nti di̱psavo̱ na druhvā̍ṇo̱ janā̍nām |
1.025.14c na de̱vam a̱bhimā̍tayaḥ ||

na | yam | dipsa̍nti | di̱psavaḥ | na | druhvā̍ṇaḥ | janā̍nām |
na | de̱vam | a̱bhi-mā̍tayaḥ ||1.025.14||

1.025.15a u̱ta yo mānu̍ṣe̱ṣv ā yaśa̍ś ca̱kre asā̱my ā |
1.025.15c a̱smāka̍m u̱dare̱ṣv ā ||

u̱ta | yaḥ | mānu̍ṣeṣu | ā | yaśa̍ḥ | ca̱kre | asā̍mi | ā |
a̱smāka̍m | u̱dare̍ṣu | ā ||1.025.15||

1.025.16a parā̍ me yanti dhī̱tayo̱ gāvo̱ na gavyū̍tī̱r anu̍ |
1.025.16c i̱cchantī̍r uru̱cakṣa̍sam ||

parā̍ḥ | me̱ | ya̱nti̱ | dhī̱tayaḥ | gāva̍ḥ | na | gavyū̍tīḥ | anu̍ |
i̱cchantī̍ḥ | u̱ru̱-cakṣa̍sam ||1.025.16||

1.025.17a saṁ nu vo̍cāvahai̱ puna̱r yato̍ me̱ madhv ābhṛ̍tam |
1.025.17c hote̍va̱ kṣada̍se pri̱yam ||

sam | nu | vo̱cā̱va̱hai̱ | puna̍ḥ | yata̍ḥ | me̱ | madhu̍ | ā-bhṛ̍tam |
hotā̍-iva | kṣada̍se | pri̱yam ||1.025.17||

1.025.18a darśa̱ṁ nu vi̱śvada̍rśata̱ṁ darśa̱ṁ ratha̱m adhi̱ kṣami̍ |
1.025.18c e̱tā ju̍ṣata me̱ gira̍ḥ ||

darśa̍m | nu | vi̱śva-da̍rśatam | darśa̍m | ratha̍m | adhi̍ | kṣami̍ |
e̱tāḥ | ju̱ṣa̱ta̱ | me̱ | gira̍ḥ ||1.025.18||

1.025.19a i̱mam me̍ varuṇa śrudhī̱ hava̍m a̱dyā ca̍ mṛḻaya |
1.025.19c tvām a̍va̱syur ā ca̍ke ||

i̱mam | me̱ | va̱ru̱ṇa̱ | śrudhi̍ | hava̍m | a̱dya | ca̱ | mṛ̱ḻa̱ya̱ |
tvām | a̱va̱syuḥ | ā | ca̱kre̱ ||1.025.19||

1.025.20a tvaṁ viśva̍sya medhira di̱vaś ca̱ gmaś ca̍ rājasi |
1.025.20c sa yāma̍ni̱ prati̍ śrudhi ||

tvam | viśva̍sya | me̱dhi̱ra̱ | di̱vaḥ | ca̱ | gmaḥ | ca̱ | rā̱ja̱si̱ |
ṣaḥ | yāma̍ni̱ | prati̍ | śru̱dhi̱ ||1.025.20||

1.025.21a ud u̍tta̱mam mu̍mugdhi no̱ vi pāśa̍m madhya̱maṁ cṛ̍ta |
1.025.21c avā̍dha̱māni̍ jī̱vase̍ ||

ut | u̱t-ta̱mam | mu̱mu̱gdhi̱ | na̱ḥ | vi | pāśa̍m | ma̱dhya̱mam | cṛ̱ta̱ |
ava̍ | a̱dha̱māni̍ | jī̱vase̍ ||1.025.21||


1.026.01a vasi̍ṣvā̱ hi mi̍yedhya̱ vastrā̍ṇy ūrjām pate |
1.026.01c semaṁ no̍ adhva̱raṁ ya̍ja ||

vasi̍ṣva | hi | mi̱ye̱dhya̱ | vastrā̍ṇi | ū̱rjā̱m | pa̱te̱ |
saḥ | i̱mam | na̱ḥ | a̱dhva̱ram | ya̱ja̱ ||1.026.01||

1.026.02a ni no̱ hotā̱ vare̍ṇya̱ḥ sadā̍ yaviṣṭha̱ manma̍bhiḥ |
1.026.02c agne̍ di̱vitma̍tā̱ vaca̍ḥ ||

ni | na̱ḥ | hotā̍ | vare̍ṇyaḥ | sadā̍ | ya̱vi̱ṣṭha̱ | manma̍-bhiḥ |
agne̍ | di̱vitma̍tā | vaca̍ḥ ||1.026.02||

1.026.03a ā hi ṣmā̍ sū̱nave̍ pi̱tāpir yaja̍ty ā̱paye̍ |
1.026.03c sakhā̱ sakhye̱ vare̍ṇyaḥ ||

ā | hi | sma̱ | sū̱nave̍ | pi̱tā | ā̱piḥ | yaja̍ti | ā̱paye̍ |
sakhā̍ | sakhye̍ | vare̍ṇyaḥ ||1.026.03||

1.026.04a ā no̍ ba̱rhī ri̱śāda̍so̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā |
1.026.04c sīda̍ntu̱ manu̍ṣo yathā ||

ā | na̱ḥ | ba̱rhiḥ | ri̱śāda̍saḥ | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā |
sīda̍ntu | manu̍ṣaḥ | ya̱thā̱ ||1.026.04||

1.026.05a pūrvya̍ hotar a̱sya no̱ manda̍sva sa̱khyasya̍ ca |
1.026.05c i̱mā u̱ ṣu śru̍dhī̱ gira̍ḥ ||

pūrvya̍ | ho̱ta̱ḥ | a̱sya | na̱ḥ | manda̍sva | sa̱khyasya̍ | ca̱ |
i̱māḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | śru̱dhī̱ | gira̍ḥ ||1.026.05||

1.026.06a yac ci̱d dhi śaśva̍tā̱ tanā̍ de̱vaṁ-de̍va̱ṁ yajā̍mahe |
1.026.06c tve id dhū̍yate ha̱viḥ ||

yat | ci̱t | hi | śaśva̍tā | tanā̍ | de̱vam-de̍vam | yajā̍mahe |
tve iti̍ | it | hū̱ya̱te̱ | ha̱viḥ ||1.026.06||

1.026.07a pri̱yo no̍ astu vi̱śpati̱r hotā̍ ma̱ndro vare̍ṇyaḥ |
1.026.07c pri̱yāḥ sva̱gnayo̍ va̱yam ||

pri̱yaḥ | na̱ḥ | a̱stu̱ | vi̱śpati̍ḥ | hotā̍m | ma̱ndraḥ | vare̍ṇyaḥ |
pri̱yāḥ | su̱-a̱gnaya̍ḥ | va̱yam ||1.026.07||

1.026.08a sva̱gnayo̱ hi vārya̍ṁ de̱vāso̍ dadhi̱re ca̍ naḥ |
1.026.08c sva̱gnayo̍ manāmahe ||

su̱-a̱gnaya̍ḥ | hi | vārya̍m | de̱vāsa̍ḥ | da̱dhi̱re | ca̱ | na̱ḥ |
su̱-a̱gnaya̍ḥ | ma̱nā̱ma̱he̱ ||1.026.08||

1.026.09a athā̍ na u̱bhaye̍ṣā̱m amṛ̍ta̱ martyā̍nām |
1.026.09c mi̱thaḥ sa̍ntu̱ praśa̍stayaḥ ||

atha̍ | na̱ḥ | u̱bhaye̍ṣām | amṛ̍ta | martyā̍nām |
mi̱thaḥ | sa̱ntu̱ | pra-śa̍stayaḥ ||1.026.09||

1.026.10a viśve̍bhir agne a̱gnibhi̍r i̱maṁ ya̱jñam i̱daṁ vaca̍ḥ |
1.026.10c cano̍ dhāḥ sahaso yaho ||

viśve̍bhiḥ | a̱gne̱ | a̱gni-bhi̍ḥ | i̱mam | ya̱jñam | i̱dam | vaca̍ḥ |
cana̍ḥ | dhā̱ḥ | sa̱ha̱sa̱ | ya̱ho̱ iti̍ ||1.026.10||


1.027.01a aśva̱ṁ na tvā̱ vāra̍vantaṁ va̱ndadhyā̍ a̱gniṁ namo̍bhiḥ |
1.027.01c sa̱mrāja̍ntam adhva̱rāṇā̍m ||

aśva̍m | na | tvā̱ | vāra̍-vantam | va̱ndadhyai̍ | a̱gnim | namo̍bhiḥ |
sa̱m-rāja̍ntam | a̱dhva̱rāṇā̍m ||1.027.01||

1.027.02a sa ghā̍ naḥ sū̱nuḥ śava̍sā pṛ̱thupra̍gāmā su̱śeva̍ḥ |
1.027.02c mī̱ḍhvām̐ a̱smāka̍m babhūyāt ||

saḥ | gha̱ | na̱ḥ | sū̱nuḥ | śava̍sā | pṛ̱thu-pra̍gāmā | su̱-śeva̍ḥ |
mī̱ḍhvān | a̱smāka̍m | ba̱bhū̱yā̱t ||1.027.02||

1.027.03a sa no̍ dū̱rāc cā̱sāc ca̱ ni martyā̍d aghā̱yoḥ |
1.027.03c pā̱hi sada̱m id vi̱śvāyu̍ḥ ||

saḥ | na̱ḥ | dū̱rāt | ca̱ | ā̱sāt | ca̱ | ni | martyā̍t | a̱gha̱-yoḥ |
pā̱hi | sada̍m | it | vi̱śva-ā̍yuḥ ||1.027.03||

1.027.04a i̱mam ū̱ ṣu tvam a̱smāka̍ṁ sa̱niṁ gā̍ya̱traṁ navyā̍ṁsam |
1.027.04c agne̍ de̱veṣu̱ pra vo̍caḥ ||

i̱mam | ū̱m̐ iti̍ | su | tvam | a̱smāka̍m | sa̱nim | gā̱ya̱tram | navyā̍ṁsam |
agne̍ | de̱veṣu̍ | pra | vo̱ca̱ḥ ||1.027.04||

1.027.05a ā no̍ bhaja para̱meṣv ā vāje̍ṣu madhya̱meṣu̍ |
1.027.05c śikṣā̱ vasvo̱ anta̍masya ||

ā | na̍ḥ | bha̱ja̱ | pa̱ra̱meṣu̍ | ā | vāje̍ṣu | ma̱dhya̱meṣu̍ |
śikṣā̍ | vasva̍ḥ | anta̍masya ||1.027.05||

1.027.06a vi̱bha̱ktāsi̍ citrabhāno̱ sindho̍r ū̱rmā u̍pā̱ka ā |
1.027.06c sa̱dyo dā̱śuṣe̍ kṣarasi ||

vi̱-bha̱ktā | a̱si̱ | ci̱tra̱bhā̱no̱ iti̍ citra-bhāno | sindho̍ḥ | ū̱rmau | u̱pā̱ke | ā |
sa̱dyaḥ | dā̱śuṣe̍ | kṣa̱ra̱si̱ ||1.027.06||

1.027.07a yam a̍gne pṛ̱tsu martya̱m avā̱ vāje̍ṣu̱ yaṁ ju̱nāḥ |
1.027.07c sa yantā̱ śaśva̍tī̱r iṣa̍ḥ ||

yam | a̱gne̱ | pṛ̱t-su | martya̍m | avā̍ḥ | vāje̍ṣu | yam | ju̱nāḥ |
saḥ | yantā̍ | śaśva̍tīḥ | iṣa̍ḥ ||1.027.07||

1.027.08a naki̍r asya sahantya parye̱tā kaya̍sya cit |
1.027.08c vājo̍ asti śra̱vāyya̍ḥ ||

naki̍ḥ | a̱sya̱ | sa̱ha̱ntya̱ | pa̱ri̱-e̱tā | kaya̍sya | ci̱t |
vāja̍ḥ | a̱sti̱ | śra̱vāyya̍ḥ ||1.027.08||

1.027.09a sa vāja̍ṁ vi̱śvaca̍rṣaṇi̱r arva̍dbhir astu̱ taru̍tā |
1.027.09c vipre̍bhir astu̱ sani̍tā ||

saḥ | vāja̍m | vi̱śva-ca̍rṣaṇiḥ | arva̍t-bhiḥ | a̱stu̱ | taru̍tā |
vipre̍bhiḥ | a̱stu̱ | sani̍tā ||1.027.09||

1.027.10a jarā̍bodha̱ tad vi̍viḍḍhi vi̱śe-vi̍śe ya̱jñiyā̍ya |
1.027.10c stoma̍ṁ ru̱drāya̱ dṛśī̍kam ||

jarā̍-bodha | tat | vi̱vi̱ḍḍhi̱ | vi̱śe-vi̍śe | ya̱jñiyā̍ya |
stoma̍m | ru̱drāya̍ | dṛśī̍kam ||1.027.10||

1.027.11a sa no̍ ma̱hām̐ a̍nimā̱no dhū̱make̍tuḥ puruśca̱ndraḥ |
1.027.11c dhi̱ye vājā̍ya hinvatu ||

saḥ | na̍ḥ | ma̱hān | a̱ni̱-mā̱naḥ | dhū̱ma-ke̍tuḥ | pu̱ru̱-ca̱ndraḥ |
dhi̱ye | vājā̍ya | hi̱nva̱tu̱ ||1.027.11||

1.027.12a sa re̱vām̐ i̍va vi̱śpati̱r daivya̍ḥ ke̱tuḥ śṛ̍ṇotu naḥ |
1.027.12c u̱kthair a̱gnir bṛ̱hadbhā̍nuḥ ||

saḥ | re̱vān-i̍va | vi̱śpati̍ḥ | daivya̍ḥ | ke̱tuḥ | śṛ̱ṇo̱tu̱ | na̱ḥ |
u̱kthaiḥ | a̱gniḥ | bṛ̱hat-bhā̍nuḥ ||1.027.12||

1.027.13a namo̍ ma̱hadbhyo̱ namo̍ arbha̱kebhyo̱ namo̱ yuva̍bhyo̱ nama̍ āśi̱nebhya̍ḥ |
1.027.13c yajā̍ma de̱vān yadi̍ śa̱knavā̍ma̱ mā jyāya̍sa̱ḥ śaṁsa̱m ā vṛ̍kṣi devāḥ ||

nama̍ḥ | ma̱hat-bhya̍ḥ | nama̍ḥ | a̱rbha̱kebhya̍ḥ | nama̍ḥ | yuva̍bhyaḥ | nama̍ḥ | ā̱śi̱nebhya̍ḥ |
yajā̍ma | de̱vān | yadi̍ | śa̱knavā̍ma | mā | jyāya̍sa̱ḥ | śaṁsa̍m | ā | vṛ̱kṣi̱ | de̱vā̱ḥ ||1.027.13||


1.028.01a yatra̱ grāvā̍ pṛ̱thubu̍dhna ū̱rdhvo bhava̍ti̱ sota̍ve |
1.028.01c u̱lūkha̍lasutānā̱m aved v i̍ndra jalgulaḥ ||

yatra̍ | grāvā̍ | pṛ̱thu-bu̍dhnaḥ | ū̱rdhvaḥ | bhava̍ti | sota̍ve |
u̱lūkha̍la-sutānām | ava̍ | it | ū̱m̐ iti̍ | i̱ndra̱ | ja̱lgu̱la̱ḥ ||1.028.01||

1.028.02a yatra̱ dvāv i̍va ja̱ghanā̍dhiṣava̱ṇyā̍ kṛ̱tā |
1.028.02c u̱lūkha̍lasutānā̱m aved v i̍ndra jalgulaḥ ||

yatra̍ | dvau-i̍va | ja̱ghanā̍ | a̱dhi̱-sa̱va̱nyā̍ | kṛ̱tā |
u̱lūkha̍la-sutānām | ava̍ | it | ū̱m̐ iti̍ | i̱ndra̱ | ja̱lgu̱la̱ḥ ||1.028.02||

1.028.03a yatra̱ nāry a̍pacya̱vam u̍pacya̱vaṁ ca̱ śikṣa̍te |
1.028.03c u̱lūkha̍lasutānā̱m aved v i̍ndra jalgulaḥ ||

yatra̍ | nārī̍ | a̱pa̱-cya̱vam | u̱pa̱-cya̱vam | ca̱ | śikṣa̍te |
u̱lūkha̍la-sutānām | ava̍ | it | ū̱m̐ iti̍ | i̱ndra̱ | ja̱lgu̱la̱ḥ ||1.028.03||

1.028.04a yatra̱ manthā̍ṁ viba̱dhnate̍ ra̱śmīn yami̍ta̱vā i̍va |
1.028.04c u̱lūkha̍lasutānā̱m aved v i̍ndra jalgulaḥ ||

yatra̍ | manthā̍m | vi̱-ba̱dhnate̍ | ra̱śmīn | yami̍ta̱vai-i̍va |
u̱lūkha̍la-sutānām | ava̍ | it | ū̱m̐ iti̍ | i̱ndra̱ | ja̱lgu̱la̱ḥ ||1.028.04||

1.028.05a yac ci̱d dhi tvaṁ gṛ̱he-gṛ̍ha̱ ulū̍khalaka yu̱jyase̍ |
1.028.05c i̱ha dyu̱matta̍maṁ vada̱ jaya̍tām iva dundu̱bhiḥ ||

yat | ci̱t | hi | tvam | gṛ̱he-gṛ̍he | ulū̍khalaka | yu̱jyase̍ |
i̱ha | dyu̱mat-ta̍mam | va̱da̱ | jaya̍tām-iva | du̱ndu̱bhiḥ ||1.028.05||

1.028.06a u̱ta sma̍ te vanaspate̱ vāto̱ vi vā̱ty agra̱m it |
1.028.06c atho̱ indrā̍ya̱ pāta̍ve su̱nu soma̍m ulūkhala ||

u̱ta | sma̱ | te̱ | va̱na̱spa̱te̱ | vāta̍ḥ | vi | vā̱ti̱ | agra̍m | it |
atho̱ iti̍ | indrā̍ya | pāta̍ve | su̱nu | soma̍m | u̱lū̱kha̱la̱ ||1.028.06||

1.028.07a ā̱ya̱jī vā̍ja̱sāta̍mā̱ tā hy u1̱̍ccā vi̍jarbhṛ̱taḥ |
1.028.07c harī̍ i̱vāndhā̍ṁsi̱ bapsa̍tā ||

ā̱ya̱jī ityā̍-ya̱jī | vā̱ja̱-sāta̍mā | tā | hi | u̱ccā | vi̱-ja̱rbhṛ̱taḥ |
harī̍ i̱veti̱ harī̍-iva | andhā̍ṁsi | bapsa̍tā ||1.028.07||

1.028.08a tā no̍ a̱dya va̍naspatī ṛ̱ṣvāv ṛ̱ṣvebhi̍ḥ so̱tṛbhi̍ḥ |
1.028.08c indrā̍ya̱ madhu̍mat sutam ||

tā | na̱ḥ | a̱dya | va̱na̱spatī̱ iti̍ | ṛ̱ṣvau | ṛ̱ṣvebhi̍ḥ | so̱tṛ-bhi̍ḥ |
indrā̍ya | madhu̍-mat | su̱ta̱m ||1.028.08||

1.028.09a uc chi̱ṣṭaṁ ca̱mvo̍r bhara̱ soma̍m pa̱vitra̱ ā sṛ̍ja |
1.028.09c ni dhe̍hi̱ gor adhi̍ tva̱ci ||

ut | śi̱ṣṭam | ca̱mvo̍ḥ | bha̱ra̱ | soma̍m | pa̱vitre̍ | ā | sṛ̱ja̱ |
ni | dhe̱hi̱ | goḥ | adhi̍ | tva̱ci ||1.028.09||


1.029.01a yac ci̱d dhi sa̍tya somapā anāśa̱stā i̍va̱ smasi̍ |
1.029.01c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣv aśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||

yat | ci̱t | hi | sa̱tya̱ | so̱ma̱-pā̱ḥ | a̱nā̱śa̱stāḥ-i̍va | smasi̍ |
ā | tu | na̱ḥ | i̱ndra̱ | śa̱ṁsa̱ya̱ | goṣu̍ | aśve̍ṣu | śu̱bhriṣu̍ | sa̱hasre̍ṣu | tu̱vī̱-ma̱gha̱ ||1.029.01||

1.029.02a śipri̍n vājānām pate̱ śacī̍va̱s tava̍ da̱ṁsanā̍ |
1.029.02c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣv aśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||

śipri̍n | vā̱jā̱nā̱m | pa̱te̱ | śacī̍-vaḥ | tava̍ | da̱ṁsanā̍ |
ā | tu | na̱ḥ | i̱ndra̱ | śa̱ṁsa̱ya̱ | goṣu̍ | aśve̍ṣu | śu̱bhriṣu̍ | sa̱hasre̍ṣu | tu̱vī̱-ma̱gha̱ ||1.029.02||

1.029.03a ni ṣvā̍payā mithū̱dṛśā̍ sa̱stām abu̍dhyamāne |
1.029.03c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣv aśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||

ni | svā̱pa̱ya̱ | mi̱thu̱-dṛśā̍ | sa̱stām | abu̍dhyamāne̱ iti̍ |
ā | tu | na̱ḥ | i̱ndra̱ | śa̱ṁsa̱ya̱ | goṣu̍ | aśve̍ṣu | śu̱bhriṣu̍ | sa̱hasre̍ṣu | tu̱vī̱-ma̱gha̱ ||1.029.03||

1.029.04a sa̱santu̱ tyā arā̍tayo̱ bodha̍ntu śūra rā̱taya̍ḥ |
1.029.04c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣv aśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||

sa̱santu̍ | tyāḥ | arā̍tayaḥ | bodha̍ntu | śū̱ra̱ | rā̱taya̍ḥ |
ā | tu | na̱ḥ | i̱ndra̱ | śa̱ṁsa̱ya̱ | goṣu̍ | aśve̍ṣu | śu̱bhriṣu̍ | sa̱hasre̍ṣu | tu̱vī̱-ma̱gha̱ ||1.029.04||

1.029.05a sam i̍ndra garda̱bham mṛ̍ṇa nu̱vanta̍m pā̱payā̍mu̱yā |
1.029.05c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣv aśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||

sam | i̱ndra̱ | ga̱rda̱bham | mṛ̱ṇa̱ | nu̱vanta̍m | pā̱payā̍ | a̱mu̱yā |
ā | tu | na̱ḥ | i̱ndra̱ | śa̱ṁsa̱ya̱ | goṣu̍ | aśve̍ṣu | śu̱bhriṣu̍ | sa̱hasre̍ṣu | tu̱vī̱-ma̱gha̱ ||1.029.05||

1.029.06a patā̍ti kuṇḍṛ̱ṇācyā̍ dū̱raṁ vāto̱ vanā̱d adhi̍ |
1.029.06c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣv aśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||

patā̍ti | ku̱ṇḍṛ̱ṇācyā̍ | dū̱ram | vāta̍ḥ | vanā̍t | adhi̍ |
ā | tu | na̱ḥ | i̱ndra̱ | śa̱ṁsa̱ya̱ | goṣu̍ | aśve̍ṣu | śu̱bhriṣu̍ | sa̱hasre̍ṣu | tu̱vī̱-ma̱gha̱ ||1.029.06||

1.029.07a sarva̍m parikro̱śaṁ ja̍hi ja̱mbhayā̍ kṛkadā̱śva̍m |
1.029.07c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣv aśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||

sarva̍m | pa̱ri̱-kro̱śam | ja̱hi̱ | ja̱mbhaya̍ | kṛ̱ka̱dā̱śva̍m |
ā | tu | na̱ḥ | i̱ndra̱ | śa̱ṁsa̱ya̱ | goṣu̍ | aśve̍ṣu | śu̱bhriṣu̍ | sa̱hasre̍ṣu | tu̱vī̱-ma̱gha̱ ||1.029.07||


1.030.01a ā va̱ indra̱ṁ krivi̍ṁ yathā vāja̱yanta̍ḥ śa̱takra̍tum |
1.030.01c maṁhi̍ṣṭhaṁ siñca̱ indu̍bhiḥ ||

ā | va̱ḥ | indra̍m | krivi̍m | ya̱thā̱ | vā̱ja̱-yanta̍ḥ | śa̱ta-kra̍tum |
maṁhi̍ṣṭhaṁ | si̱ñce̱ | indu̍-bhiḥ ||1.030.01||

1.030.02a śa̱taṁ vā̱ yaḥ śucī̍nāṁ sa̱hasra̍ṁ vā̱ samā̍śirām |
1.030.02c ed u̍ ni̱mnaṁ na rī̍yate ||

śa̱tam | vā̱ | yaḥ | śucī̍nām | sa̱hasra̍m | vā̱ | sam-ā̍śirām |
ā | it | ū̱m̐ iti̍ | ni̱mnam | na | rī̱ya̱te̱ ||1.030.02||

1.030.03a saṁ yan madā̍ya śu̱ṣmiṇa̍ e̱nā hy a̍syo̱dare̍ |
1.030.03c sa̱mu̱dro na vyaco̍ da̱dhe ||

sam | yat | madā̍ya | śu̱ṣmiṇe̍ | e̱nā | hi | a̱sya̱ | u̱dare̍ |
sa̱mu̱draḥ | na | vyaca̍ḥ | da̱dhe ||1.030.03||

1.030.04a a̱yam u̍ te̱ sam a̍tasi ka̱pota̍ iva garbha̱dhim |
1.030.04c vaca̱s tac ci̍n na ohase ||

a̱yam | ūm̐ iti̍ | te̱ | sam | a̱ta̱si̱ | ka̱pota̍ḥ-iva | ga̱rbha̱-dhim |
vaca̍ḥ | tat | ci̱t | na̱ḥ | o̱ha̱se̱ ||1.030.04||

1.030.05a sto̱traṁ rā̍dhānām pate̱ girvā̍ho vīra̱ yasya̍ te |
1.030.05c vibhū̍tir astu sū̱nṛtā̍ ||

sto̱tram | rā̱dhā̱nā̱m | pa̱te̱ | girvā̍haḥ | vī̱ra̱ | yasya̍ | te̱ |
vi-bhū̍tiḥ | a̱stu̱ | su̱nṛtā̍ ||1.030.05||

1.030.06a ū̱rdhvas ti̍ṣṭhā na ū̱taye̱ 'smin vāje̍ śatakrato |
1.030.06c sam a̱nyeṣu̍ bravāvahai ||

ū̱rdhvaḥ | ti̱ṣṭha̱ | na̱ḥ | ū̱taye̍ | a̱smin | vāje̍ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
sam | a̱nyeṣu̍ | bra̱vā̱va̱hai̱ ||1.030.06||

1.030.07a yoge̍-yoge ta̱vasta̍ra̱ṁ vāje̍-vāje havāmahe |
1.030.07c sakhā̍ya̱ indra̍m ū̱taye̍ ||

yoge̍-yoge | ta̱vaḥ-ta̍ram | vāje̍-vāje | ha̱vā̱ma̱he̱ |
sakhā̍yaḥ | indra̍m | ū̱taye̍ ||1.030.07||

1.030.08a ā ghā̍ gama̱d yadi̱ śrava̍t saha̱sriṇī̍bhir ū̱tibhi̍ḥ |
1.030.08c vāje̍bhi̱r upa̍ no̱ hava̍m ||

ā | gha̱ | ga̱ma̱t | yadi̍ | śrava̍t | sa̱ha̱sriṇī̍bhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
vāje̍bhiḥ | upa̍ | na̱ḥ | hava̍m ||1.030.08||

1.030.09a anu̍ pra̱tnasyauka̍so hu̱ve tu̍vipra̱tiṁ nara̍m |
1.030.09c yaṁ te̱ pūrva̍m pi̱tā hu̱ve ||

anu̍ | pra̱tnasya̍ | oka̍saḥ | hu̱ve | tu̱vi̱-pra̱tim | nara̍m |
yam | te̱ | pūrva̍m | pi̱tā | hu̱ve ||1.030.09||

1.030.10a taṁ tvā̍ va̱yaṁ vi̍śvavā̱rā śā̍smahe puruhūta |
1.030.10c sakhe̍ vaso jari̱tṛbhya̍ḥ ||

tam | tvā̱ | va̱yam | vi̱śva̱-vā̱ra̱ | ā | śā̱sma̱he̱ | pu̱ru̱-hū̱ta̱ |
sakhe̍ | va̱so̱ iti̍ | ja̱ri̱tṛ-bhya̍ḥ ||1.030.10||

1.030.11a a̱smāka̍ṁ śi̱priṇī̍nā̱ṁ soma̍pāḥ soma̱pāvnā̍m |
1.030.11c sakhe̍ vajri̱n sakhī̍nām ||

a̱smāka̍m | śi̱priṇī̍nām | soma̍-pāḥ | so̱ma̱-pāvnā̍m |
sakhe̍ | va̱jri̱n | sakhī̍nām ||1.030.11||

1.030.12a tathā̱ tad a̍stu somapā̱ḥ sakhe̍ vajri̱n tathā̍ kṛṇu |
1.030.12c yathā̍ ta u̱śmasī̱ṣṭaye̍ ||

tathā̍ | tat | a̱stu̱ | so̱ma̱-pā̱ḥ | sakhe̍ | va̱jri̱n | tathā̍ | kṛ̱ṇu̱ |
yathā̍ | te̱ | u̱śmasi̍ | i̱ṣṭaye̍ ||1.030.12||

1.030.13a re̱vatī̍r naḥ sadha̱māda̱ indre̍ santu tu̱vivā̍jāḥ |
1.030.13c kṣu̱manto̱ yābhi̱r made̍ma ||

re̱vatī̍ḥ | na̱ḥ | sa̱dha̱-māde̍ | indre̍ | sa̱ntu̱ | tu̱vi-vā̍jāḥ |
kṣu̱-manta̍ḥ | yābhi̍ḥ | made̍ma ||1.030.13||

1.030.14a ā gha̱ tvāvā̱n tmanā̱ptaḥ sto̱tṛbhyo̍ dhṛṣṇav iyā̱naḥ |
1.030.14c ṛ̱ṇor akṣa̱ṁ na ca̱kryo̍ḥ ||

ā | gha̱ | tvā-vā̍n | tmanā̍ | ā̱ptaḥ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | dhṛ̱ṣṇo̱ iti̍ | i̱yā̱naḥ |
ṛ̱ṇoḥ | akṣa̍m | na | ca̱kryo̍ḥ ||1.030.14||

1.030.15a ā yad duva̍ḥ śatakrata̱v ā kāma̍ṁ jaritṝ̱ṇām |
1.030.15c ṛ̱ṇor akṣa̱ṁ na śacī̍bhiḥ ||

ā | yat | duva̍ḥ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato | ā | kāma̍m | ja̱ri̱tṝ̱ṇām |
ṛ̱ṇoḥ | akṣa̍m | na | śacī̍bhiḥ ||1.030.15||

1.030.16a śaśva̱d indra̱ḥ popru̍thadbhir jigāya̱ nāna̍dadbhi̱ḥ śāśva̍sadbhi̱r dhanā̍ni |
1.030.16c sa no̍ hiraṇyara̱thaṁ da̱ṁsanā̍vā̱n sa na̍ḥ sani̱tā sa̱naye̱ sa no̍ 'dāt ||

śaśva̍t | indra̍ḥ | popru̍that-bhiḥ | ja̱gā̱ya̱ | nāna̍dat-bhiḥ | śāśva̍sat-bhiḥ | dhanā̍ni |
saḥ | na̱ḥ | hi̱ra̱ṇya̱-ra̱tham | da̱ṁsanā̍- vān | saḥ | na̱ḥ | sa̱ni̱tā | sa̱naye̍ | saḥ | na̱ḥ | a̱dā̱t ||1.030.16||

1.030.17a āśvi̍nā̱v aśvā̍vatye̱ṣā yā̍ta̱ṁ śavī̍rayā |
1.030.17c goma̍d dasrā̱ hira̍ṇyavat ||

ā | a̱śvi̱nau̱ | aśva̍-vatyā | i̱ṣā | yā̱ta̱m | śavī̍rayā |
go-ma̍t | da̱srā̱ | hira̍ṇya-vat ||1.030.17||

1.030.18a sa̱mā̱nayo̍jano̱ hi vā̱ṁ ratho̍ dasrā̱v ama̍rtyaḥ |
1.030.18c sa̱mu̱dre a̍śvi̱neya̍te ||

sa̱mā̱na-yo̍janaḥ | hi | vā̱m | ratha̍ḥ | da̱srau̱ | ama̍rtyaḥ |
sa̱mu̱dre | a̱śvi̱nā̱ | īya̍te ||1.030.18||

1.030.19a ny a1̱̍ghnyasya̍ mū̱rdhani̍ ca̱kraṁ ratha̍sya yemathuḥ |
1.030.19c pari̱ dyām a̱nyad ī̍yate ||

ni | a̱ghnyasya̍ | mū̱rdhani̍ | ca̱kram | ratha̍sya | ye̱ma̱thu̱ḥ |
pari̍ | dyām | a̱nyat | ī̱ya̱te̱ ||1.030.19||

1.030.20a kas ta̍ uṣaḥ kadhapriye bhu̱je marto̍ amartye |
1.030.20c kaṁ na̍kṣase vibhāvari ||

kaḥ | te̱ | u̱ṣa̱ḥ | ka̱dha̱-pri̱ye̱ | bhu̱je | marta̍ḥ | a̱ma̱rtye̱ |
kam | na̱kṣa̱se̱ | vi̱bhā̱-va̱ri̱ ||1.030.20||

1.030.21a va̱yaṁ hi te̱ ama̍nma̱hy āntā̱d ā pa̍rā̱kāt |
1.030.21c aśve̱ na ci̍tre aruṣi ||

va̱yam | hi | te̱ | ama̍nmahi | ā | antā̍t | ā | pa̱rā̱kāt |
aśve̍ | na | ci̱tre̱ | a̱ru̱ṣi̱ ||1.030.21||

1.030.22a tvaṁ tyebhi̱r ā ga̍hi̱ vāje̍bhir duhitar divaḥ |
1.030.22c a̱sme ra̱yiṁ ni dhā̍raya ||

tvam | tyebhi̍ḥ | ā | ga̱hi̱ | vāje̍bhiḥ | du̱hi̱ta̱ḥ | di̱va̱ḥ |
a̱sme iti̍ | ra̱yim | ni | dhā̱ra̱ya̱ ||1.030.22||


1.031.01a tvam a̍gne pratha̱mo aṅgi̍rā̱ ṛṣi̍r de̱vo de̱vānā̍m abhavaḥ śi̱vaḥ sakhā̍ |
1.031.01c tava̍ vra̱te ka̱vayo̍ vidma̱nāpa̱so 'jā̍yanta ma̱ruto̱ bhrāja̍dṛṣṭayaḥ ||

tvam | a̱gne̱ | pra̱tha̱māḥ | aṅgi̍rāḥ | ṛṣi̍ḥ | de̱vaḥ | de̱vānā̍m | a̱bha̱va̱ḥ | śi̱vaḥ | sakhā̍ |
tava̍ | vra̱te | ka̱vaya̍ḥ | vi̱dma̱nā-a̍pasaḥ | ajā̍yanta | ma̱ruta̍ḥ | bhrāja̍t-ṛṣṭayaḥ ||1.031.01||

1.031.02a tvam a̍gne pratha̱mo aṅgi̍rastamaḥ ka̱vir de̱vānā̱m pari̍ bhūṣasi vra̱tam |
1.031.02c vi̱bhur viśva̍smai̱ bhuva̍nāya̱ medhi̍ro dvimā̱tā śa̱yuḥ ka̍ti̱dhā ci̍d ā̱yave̍ ||

tvam | a̱gne̱ | pra̱tha̱maḥ | aṅgi̍raḥ-tamaḥ | ka̱viḥ | de̱vānā̍m | pari̍ | bhū̱ṣa̱si̱ | vra̱tam |
vi̱-bhuḥ | viśva̍smai | bhuva̍nāya | medhi̍raḥ | dvi̱-mā̱tā | śa̱yuḥ | ka̱ti̱dhā | ci̱t | ā̱yave̍ ||1.031.02||

1.031.03a tvam a̍gne pratha̱mo mā̍ta̱riśva̍na ā̱vir bha̍va sukratū̱yā vi̱vasva̍te |
1.031.03c are̍jetā̱ṁ roda̍sī hotṛ̱vūrye 'sa̍ghnor bhā̱ram aya̍jo ma̱ho va̍so ||

tvam | a̱gne̱ | pra̱tha̱maḥ | mā̱ta̱riśva̍ne | ā̱viḥ | bha̱va̱ | su̱kra̱tū̱-yā | vi̱vasva̍te |
are̍jetām | roda̍sī̱ iti̍ | ho̱tṛ̱-vūrye̍ | asa̍ghnoḥ | bhā̱ram | aya̍jaḥ | ma̱haḥ | va̱so̱ iti̍ ||1.031.03||

1.031.04a tvam a̍gne̱ mana̍ve̱ dyām a̍vāśayaḥ purū̱rava̍se su̱kṛte̍ su̱kṛtta̍raḥ |
1.031.04c śvā̱treṇa̱ yat pi̱tror mucya̍se̱ pary ā tvā̱ pūrva̍m anaya̱nn āpa̍ra̱m puna̍ḥ ||

tvam | a̱gne̱ | mana̍ve | dyām | a̱vā̱śa̱ya̱ḥ | pu̱rū̱rava̍se | su̱-kṛte̍ | su̱kṛt-ta̍raḥ |
śvā̱treṇa̍ | yat | pi̱troḥ | mucya̍se | pari̍ | ā | tvā̱ | pūrva̍m | a̱na̱ya̱n | ā | apa̍ram | puna̱riti̍ ||1.031.04||

1.031.05a tvam a̍gne vṛṣa̱bhaḥ pu̍ṣṭi̱vardha̍na̱ udya̍tasruce bhavasi śra̱vāyya̍ḥ |
1.031.05c ya āhu̍ti̱m pari̱ vedā̱ vaṣa̍ṭkṛti̱m ekā̍yu̱r agre̱ viśa̍ ā̱vivā̍sasi ||

tvam | a̱gne̱ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | pu̍ṣṭi̱-vardha̍naḥ | udya̍ta-sruce | bha̱va̱si̱ | śra̱vāyya̍ḥ |
yaḥ | ā-hu̍tim | pari̍ | veda̍ | vaṣa̍ṭ-kṛtim | eka̍-āyuḥ | agre̍ | viśa̍ḥ | ā̱-vivā̍sasi ||1.031.05||

1.031.06a tvam a̍gne vṛji̱nava̍rtani̱ṁ nara̱ṁ sakma̍n piparṣi vi̱dathe̍ vicarṣaṇe |
1.031.06c yaḥ śūra̍sātā̱ pari̍takmye̱ dhane̍ da̱bhrebhi̍ś ci̱t samṛ̍tā̱ haṁsi̱ bhūya̍saḥ ||

tvam | a̱gne̱ | vṛ̱ji̱na-va̍rtanim | nara̍m | sakma̍n | pi̱pa̱rṣi̱ | vi̱dathe̍ | vi̱-ca̱rṣa̱ṇe̱ |
yaḥ | śūra̍-sātā | pari̍-takmye | dhane̍ | da̱bhrebhi̍ḥ | ci̱t | sam-ṛ̍tā | haṁsi̍ | bhūya̍saḥ ||1.031.06||

1.031.07a tvaṁ tam a̍gne amṛta̱tva u̍tta̱me marta̍ṁ dadhāsi̱ śrava̍se di̱ve-di̍ve |
1.031.07c yas tā̍tṛṣā̱ṇa u̱bhayā̍ya̱ janma̍ne̱ maya̍ḥ kṛ̱ṇoṣi̱ praya̱ ā ca̍ sū̱raye̍ ||

tvam | tam | a̱gne̱ | a̱mṛ̱ta̱-tve | u̱t-ta̱me | marta̍m | da̱dhā̱si̱ | śrava̍se | di̱ve-di̍ve |
yaḥ | ta̱tṛ̱ṣā̱ṇaḥ | u̱bhayā̍ya | janma̍ne | maya̍ḥ | kṛ̱ṇoṣi̍ | praya̍ḥ | ā | ca̱ | sū̱raye̍ ||1.031.07||

1.031.08a tvaṁ no̍ agne sa̱naye̱ dhanā̍nāṁ ya̱śasa̍ṁ kā̱ruṁ kṛ̍ṇuhi̱ stavā̍naḥ |
1.031.08c ṛ̱dhyāma̱ karmā̱pasā̱ nave̍na de̱vair dyā̍vāpṛthivī̱ prāva̍taṁ naḥ ||

tvam | na̱ḥ | a̱gne̱ | sa̱naye̍ | dhanā̍nām | ya̱śasa̍m | kā̱rum | kṛ̱ṇu̱hi̱ | stavā̍naḥ |
ṛ̱dhyāma̍ | karma̍ | a̱pasā̍ | nave̍na | de̱vaiḥ | dyā̱vā̱pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | pra | a̱va̱ta̱m | na̱ḥ ||1.031.08||

1.031.09a tvaṁ no̍ agne pi̱tror u̱pastha̱ ā de̱vo de̱veṣv a̍navadya̱ jāgṛ̍viḥ |
1.031.09c ta̱nū̱kṛd bo̍dhi̱ prama̍tiś ca kā̱rave̱ tvaṁ ka̍lyāṇa̱ vasu̱ viśva̱m opi̍ṣe ||

tvam | na̱ḥ | a̱gne̱ | pi̱troḥ | u̱pa-sthe̍ | ā | de̱vaḥ | de̱veṣu̍ | a̱na̱va̱dya̱ | jāgṛ̍viḥ |
ta̱nū̱-kṛt | bo̱dhi̱ | pra-ma̍tiḥ | ca̱ | kā̱rave̍ | tvam | ka̱lyā̱ṇa̱ | vasu̍ | viśva̍m | ā | ū̱pi̱ṣe̱ ||1.031.09||

1.031.10a tvam a̍gne̱ prama̍ti̱s tvam pi̱tāsi̍ na̱s tvaṁ va̍ya̱skṛt tava̍ jā̱mayo̍ va̱yam |
1.031.10c saṁ tvā̱ rāya̍ḥ śa̱tina̱ḥ saṁ sa̍ha̱sriṇa̍ḥ su̱vīra̍ṁ yanti vrata̱pām a̍dābhya ||

tvam | a̱gne̱ | pra-ma̍tiḥ | tvam | pi̱tā | a̱si̱ | na̱ḥ | tvam | va̱ya̱ḥ-kṛt | t1|033|02ava̍ | jā̱maya̍ḥ | va̱yam |
sam | tvā̱ | rāya̍ḥ | śa̱tina̱ḥ | sam | sa̱ha̱sriṇa̍ḥ | su̱vīra̍m | ya̱nti̱ | vra̱ta̱-pām | a̱dā̱bhya̱ ||1.031.10||

1.031.11a tvām a̍gne pratha̱mam ā̱yum ā̱yave̍ de̱vā a̍kṛṇva̱n nahu̍ṣasya vi̱śpati̍m |
1.031.11c iḻā̍m akṛṇva̱n manu̍ṣasya̱ śāsa̍nīm pi̱tur yat pu̱tro mama̍kasya̱ jāya̍te ||

tvām | a̱gne̱ | pra̱tha̱mam | ā̱yum | ā̱yave̍ | de̱vāḥ | a̱kṛ̱ṇva̱n | nahu̍ṣasya | vi̱śpati̍m |
iḻā̍m | a̱kṛ̱ṇva̱n | manu̍ṣasya | śāsa̍nīm | pi̱tuḥ | yat | pu̱traḥ | mama̍kasya | jāya̍te ||1.031.11||

1.031.12a tvaṁ no̍ agne̱ tava̍ deva pā̱yubhi̍r ma̱ghono̍ rakṣa ta̱nva̍ś ca vandya |
1.031.12c trā̱tā to̱kasya̱ tana̍ye̱ gavā̍m a̱sy ani̍meṣa̱ṁ rakṣa̍māṇa̱s tava̍ vra̱te ||

tvam | na̱ḥ | a̱gne̱ | tava̍ | de̱va̱ | pā̱yu-bhi̍ḥ | ma̱ghona̍ḥ | ra̱kṣa̱ | ta̱nva̍ḥ | ca̱ | va̱ndya̱ |
trā̱tā | to̱kasya̍ | tana̍ye | gavā̍m | a̱si̱ | ani̍-meṣam | rakṣa̍māṇaḥ | tava̍ | vra̱te ||1.031.12||

1.031.13a tvam a̍gne̱ yajya̍ve pā̱yur anta̍ro 'niṣa̱ṅgāya̍ catura̱kṣa i̍dhyase |
1.031.13c yo rā̱taha̍vyo 'vṛ̱kāya̱ dhāya̍se kī̱reś ci̱n mantra̱m mana̍sā va̱noṣi̱ tam ||

tvam | a̱gne̱ | yajya̍ve | pā̱yuḥ | anta̍raḥ | a̱ni̱ṣa̱ṅgāya̍ | ca̱tu̱ḥ-a̱kṣaḥ | i̱dhya̱se̱ |
yaḥ | rā̱ta-ha̍vyaḥ | a̱vṛ̱kāya̍ | dhāya̍se | kī̱reḥ | ci̱t | mantra̍m | mana̍sā | va̱noṣi̍ | tam ||1.031.13||

1.031.14a tvam a̍gna uru̱śaṁsā̍ya vā̱ghate̍ spā̱rhaṁ yad rekṇa̍ḥ para̱maṁ va̱noṣi̱ tat |
1.031.14c ā̱dhrasya̍ ci̱t prama̍tir ucyase pi̱tā pra pāka̱ṁ śāssi̱ pra diśo̍ vi̱duṣṭa̍raḥ ||

tvam | a̱gne̱ | u̱ru̱-śaṁsā̍ya | vā̱ghate̍ | spā̱rham | yat | rekṇa̍ḥ | pa̱ra̱mam | va̱noṣi̍ | tat |
ā̱dhrasya̍ | ci̱t | pra-ma̍tiḥ | u̱cya̱se̱ | pi̱tā | pra | pāka̍m | śāssi̍ | pra | diśa̍ḥ | vi̱duḥ-ṭa̍raḥ ||1.031.14||

1.031.15a tvam a̍gne̱ praya̍tadakṣiṇa̱ṁ nara̱ṁ varme̍va syū̱tam pari̍ pāsi vi̱śvata̍ḥ |
1.031.15c svā̱du̱kṣadmā̱ yo va̍sa̱tau syo̍na̱kṛj jī̍vayā̱jaṁ yaja̍te̱ sopa̱mā di̱vaḥ ||

tvam | a̱gne̱ | praya̍ta-dakṣiṇam | nara̍m | varma̍-iva | syū̱tam | pari̍ | pā̱si̱ | vi̱śvata̍ḥ |
svā̱du̱-kṣadmā̍ | yaḥ | va̱sa̱tau | syo̱na̱-kṛt | jī̱va̱-yā̱jam | yaja̍te | saḥ | u̱pa̱-mā | di̱vaḥ ||1.031.15||

1.031.16a i̱mām a̍gne śa̱raṇi̍m mīmṛṣo na i̱mam adhvā̍na̱ṁ yam agā̍ma dū̱rāt |
1.031.16c ā̱piḥ pi̱tā prama̍tiḥ so̱myānā̱m bhṛmi̍r asy ṛṣi̱kṛn martyā̍nām ||

i̱mām | a̱gne̱ | śa̱raṇi̍m | mī̱mṛ̱ṣa̱ḥ | na̱ḥ | i̱mam | adhvā̍nam | yam | agā̍ma | dū̱rāt |
ā̱piḥ | pi̱tā | pra-ma̍tiḥ | so̱myānā̍m | bhṛmi̍ḥ | a̱si̱ | ṛ̱ṣi̱-kṛt | martyā̍nām ||1.031.16||

1.031.17a ma̱nu̱ṣvad a̍gne aṅgira̱svad a̍ṅgiro yayāti̱vat sada̍ne pūrva̱vac chu̍ce |
1.031.17c accha̍ yā̱hy ā va̍hā̱ daivya̱ṁ jana̱m ā sā̍daya ba̱rhiṣi̱ yakṣi̍ ca pri̱yam ||

ma̱nu̱ṣvat | a̱gne̱ | a̱ṅgi̱ra̱svat | a̱ṅgi̱ra̱ḥ | ya̱yā̱ti̱-vat | sada̍ne | pū̱rva̱-vat | śu̱ce̱ |
accha̍ | yā̱hi̱ | ā | va̱ha̱ | daivya̍m | jana̍m | ā | sā̱da̱ya̱ | ba̱rhiṣi̍ | yakṣi̍ | ca̱ | pri̱yam ||1.031.17||

1.031.18a e̱tenā̍gne̱ brahma̍ṇā vāvṛdhasva̱ śaktī̍ vā̱ yat te̍ cakṛ̱mā vi̱dā vā̍ |
1.031.18c u̱ta pra ṇe̍ṣy a̱bhi vasyo̍ a̱smān saṁ na̍ḥ sṛja suma̱tyā vāja̍vatyā ||

e̱tena̍ | a̱gne̱ | brahma̍ṇā | va̱vṛ̱dha̱sva̱ | śaktī̍ | vā̱ | yat | te̱ | ca̱kṛ̱ma | vi̱dā | vā̱ |
u̱ta | pra | ne̱ṣi̱ | a̱bhi | vasya̍ḥ | a̱smān | sam | na̱ḥ | sṛ̱ja̱ | su̱-ma̱tyā | vāja̍-vatyā ||1.031.18||


1.032.01a indra̍sya̱ nu vī̱ryā̍ṇi̱ pra vo̍ca̱ṁ yāni̍ ca̱kāra̍ pratha̱māni̍ va̱jrī |
1.032.01c aha̱nn ahi̱m anv a̱pas ta̍tarda̱ pra va̱kṣaṇā̍ abhina̱t parva̍tānām ||

indra̍sya | nu | vī̱ryā̍ṇi | pra | vo̱ca̱m | yāni̍ | ca̱kāra̍ | pra̱tha̱māni̍ | va̱jrī |
aha̍n | ahi̍m | anu̍ | a̱paḥ | ta̱ta̱rda̱ | pra | va̱kṣaṇā̍ḥ | a̱bhi̱na̱t | parva̍tānām ||1.032.01||

1.032.02a aha̱nn ahi̱m parva̍te śiśriyā̱ṇaṁ tvaṣṭā̍smai̱ vajra̍ṁ sva̱rya̍ṁ tatakṣa |
1.032.02c vā̱śrā i̍va dhe̱nava̱ḥ syanda̍mānā̱ añja̍ḥ samu̱dram ava̍ jagmu̱r āpa̍ḥ ||

aha̍n | ahi̍m | parva̍te | śi̱śri̱yā̱ṇam | tvaṣṭā̍ | a̱smai̱ | vajra̍m | sva̱rya̍m | ta̱ta̱kṣa̱ |
vā̱śrāḥ-i̍va | dhe̱nava̍ḥ | syanda̍mānāḥ | añja̍ḥ | sa̱mu̱dram | ava̍ | ja̱gmu̱ḥ | āpa̍ḥ ||1.032.02||

1.032.03a vṛ̱ṣā̱yamā̍ṇo 'vṛṇīta̱ soma̱ṁ trika̍drukeṣv apibat su̱tasya̍ |
1.032.03c ā sāya̍kam ma̱ghavā̍datta̱ vajra̱m aha̍nn enam prathama̱jām ahī̍nām ||

vṛ̱ṣa̱-yamā̍ṇaḥ | a̱vṛ̱ṇī̱ta̱ | soma̍m | tri-ka̍drukeṣu | a̱pi̱ba̱t | su̱tasya̍ |
ā | sāya̍kam | ma̱ghavā̍ | a̱da̱tta̱ | vajra̍m | aha̍n | e̱na̱m | pra̱tha̱ma̱-jām | ahī̍nām ||1.032.03||

1.032.04a yad i̱ndrāha̍n prathama̱jām ahī̍nā̱m ān mā̱yinā̱m ami̍nā̱ḥ prota mā̱yāḥ |
1.032.04c āt sūrya̍ṁ ja̱naya̱n dyām u̱ṣāsa̍ṁ tā̱dītnā̱ śatru̱ṁ na kilā̍ vivitse ||

yat | i̱ndra̱ | aha̍n | pra̱tha̱ma̱-jām | ahī̍nām | āt | mā̱yinā̍m | ami̍nāḥ | pra | u̱ta | mā̱yāḥ |
āt | sūrya̍m | ja̱naya̍n | dyām | u̱ṣāsa̍m | tā̱dītnā̍ | śatru̍m | na | kilā̍ | vi̱vi̱tse̱ ||1.032.04||

1.032.05a aha̍n vṛ̱traṁ vṛ̍tra̱tara̱ṁ vya̍ṁsa̱m indro̱ vajre̍ṇa maha̱tā va̱dhena̍ |
1.032.05c skandhā̍ṁsīva̱ kuli̍śenā̱ vivṛ̱kṇāhi̍ḥ śayata upa̱pṛk pṛ̍thi̱vyāḥ ||

aha̍n | vṛ̱tra̍m | vṛ̱tra̱-tara̍m | vi-a̍ṁsam | indra̍ḥ | vajre̍ṇa | ma̱ha̱tā | va̱dhena̍ |
skandhā̍ṁsi-iva | kuli̍śena | vi-vṛ̍kṇā | ahi̍ḥ | śa̱ya̱te̱ | u̱pa̱-pṛk | pṛ̱thi̱vyāḥ ||1.032.05||

1.032.06a a̱yo̱ddheva̍ du̱rmada̱ ā hi ju̱hve ma̍hāvī̱raṁ tu̍vibā̱dham ṛ̍jī̱ṣam |
1.032.06c nātā̍rīd asya̱ samṛ̍tiṁ va̱dhānā̱ṁ saṁ ru̱jānā̍ḥ pipiṣa̱ indra̍śatruḥ ||

a̱yo̱ddhā-i̍va̍ | du̱ḥ-mada̍ḥ | ā | hi | ju̱hve | ma̱hā̱-vī̱ram | tu̱vi̱-bā̱dham | ṛ̱jī̱ṣam |
na | a̱tā̱rī̱t | a̱sya̱ | sam-ṛ̍tim | va̱dhānā̍m | sam | ru̱jānā̍ḥ | pi̱pi̱ṣe̱ | indra̍-śatruḥ ||1.032.06||

1.032.07a a̱pād a̍ha̱sto a̍pṛtanya̱d indra̱m āsya̱ vajra̱m adhi̱ sānau̍ jaghāna |
1.032.07c vṛṣṇo̱ vadhri̍ḥ prati̱māna̱m bubhū̍ṣan puru̱trā vṛ̱tro a̍śaya̱d vya̍staḥ ||

a̱pāt | a̱ha̱staḥ | a̱pṛ̱ta̱nya̱t | indra̍m | ā | a̱sya̱ | vajra̍m | adhi̍ | sānau̍ | ja̱ghā̱na̱ |
vṛṣṇa̍ḥ | vadhri̍ḥ | pra̱ti̱-māna̍m | bubhū̍ṣan | pu̱ru̱-trā | vṛ̱traḥ | a̱śa̱ya̱t | vi-a̍staḥ ||1.032.07||

1.032.08a na̱daṁ na bhi̱nnam a̍mu̱yā śayā̍na̱m mano̱ ruhā̍ṇā̱ ati̍ ya̱nty āpa̍ḥ |
1.032.08c yāś ci̍d vṛ̱tro ma̍hi̱nā pa̱ryati̍ṣṭha̱t tāsā̱m ahi̍ḥ patsuta̱ḥśīr ba̍bhūva ||

na̱dam | na | bhi̱nnam | a̱mu̱yā | śayā̍nam | mana̍ḥ | ruhā̍ṇāḥ | ati̍ | ya̱nti̱ | āpa̍ḥ |
yāḥ | ci̱t | vṛ̱traḥ | ma̱hi̱nā | pa̱ri̱-ati̍ṣṭhat | tāsā̍m | ahi̍ḥ | pa̱tsu̱ta̱ḥ-śīḥ | ba̱bhū̱va̱ ||1.032.08||

1.032.09a nī̱cāva̍yā abhavad vṛ̱trapu̱trendro̍ asyā̱ ava̱ vadha̍r jabhāra |
1.032.09c utta̍rā̱ sūr adha̍raḥ pu̱tra ā̍sī̱d dānu̍ḥ śaye sa̱hava̍tsā̱ na dhe̱nuḥ ||

nī̱cā-va̍yāḥ | a̱bha̱va̱t | vṛ̱tra-pu̍trā | indra̍ḥ | a̱syā̱ḥ | ava̍ | vadha̍ḥ | ja̱bhā̱ra̱ |
ut-ta̍rā | sūḥ | adha̍raḥ | pu̱traḥ | ā̱sī̱t | dānu̍ḥ | śa̱ye̱ | sa̱ha-va̍tsā | na | dhe̱nuḥ ||1.032.09||

1.032.10a ati̍ṣṭhantīnām aniveśa̱nānā̱ṁ kāṣṭhā̍nā̱m madhye̱ nihi̍ta̱ṁ śarī̍ram |
1.032.10c vṛ̱trasya̍ ni̱ṇyaṁ vi ca̍ra̱nty āpo̍ dī̱rghaṁ tama̱ āśa̍ya̱d indra̍śatruḥ ||

ati̍ṣṭhantīnām | a̱ni̱-ve̱śa̱nānā̍m | kāṣṭhā̍nām | madhye̍ | ni-hi̍tam | śarī̍ram |
vṛ̱trasya̍ | ni̱ṇyam | vi | ca̱ra̱nti̱ | āpa̍ḥ | dī̱rgham | tama̍ḥ | ā | a̱śa̱ya̱t | indra̍-śatruḥ ||1.032.10||

1.032.11a dā̱sapa̍tnī̱r ahi̍gopā atiṣṭha̱n niru̍ddhā̱ āpa̍ḥ pa̱ṇine̍va̱ gāva̍ḥ |
1.032.11c a̱pām bila̱m api̍hita̱ṁ yad āsī̍d vṛ̱traṁ ja̍gha̱nvām̐ apa̱ tad va̍vāra ||

dā̱sa-pa̍tnī̱ḥ | ahi̍-gopāḥ | a̱ti̱ṣṭha̱n | ni-ru̍ddhāḥ | āpa̍ḥ | pa̱ṇinā̍-iva | gāva̍ḥ |
a̱pām | bila̍m | api̍-hitam | yat | āsī̍t | vṛ̱tram | ja̱gha̱nvān | apa̍ | tat | va̱vā̱ra̱ ||1.032.11||

1.032.12a aśvyo̱ vāro̍ abhava̱s tad i̍ndra sṛ̱ke yat tvā̍ pra̱tyaha̍n de̱va eka̍ḥ |
1.032.12c aja̍yo̱ gā aja̍yaḥ śūra̱ soma̱m avā̍sṛja̱ḥ sarta̍ve sa̱pta sindhū̍n ||

aśvya̍ḥ | vāra̍ḥ | a̱bha̱va̱ḥ | tat | i̱ndra̱ | sṛ̱ke | yat | tvā̱ | pra̱ti̱-aha̍n | de̱vaḥ | eka̍ḥ |
aja̍yaḥ | gāḥ | aja̍yaḥ | śū̱ra̱ | soma̍m | ava̍ | a̱sṛ̱ja̱ḥ | sarta̍ve | sa̱pta | sindhū̍n ||1.032.12||

1.032.13a nāsmai̍ vi̱dyun na ta̍nya̱tuḥ si̍ṣedha̱ na yām miha̱m aki̍rad dhrā̱duni̍ṁ ca |
1.032.13c indra̍ś ca̱ yad yu̍yu̱dhāte̱ ahi̍ś co̱tāpa̱rībhyo̍ ma̱ghavā̱ vi ji̍gye ||

na | a̱smai̱ | vi̱dyut | na | ta̱nya̱tuḥ | si̱se̱dha̱ | na | yām | miha̍m | aki̍rat | hrā̱duni̍m | ca̱ |
indra̍ḥ | ca̱ | yat | yu̱yu̱dhāte̱ iti̍ | ahi̍ḥ | ca̱ | u̱ta | a̱pa̱rībhya̍ḥ | ma̱gha-vā̍ | vi | ji̱gye̱ ||1.032.13||

1.032.14a ahe̍r yā̱tāra̱ṁ kam a̍paśya indra hṛ̱di yat te̍ ja̱ghnuṣo̱ bhīr aga̍cchat |
1.032.14c nava̍ ca̱ yan na̍va̱tiṁ ca̱ srava̍ntīḥ śye̱no na bhī̱to ata̍ro̱ rajā̍ṁsi ||

ahe̍ḥ | yā̱tāra̍m | kam | a̱pa̱śya̱ḥ | i̱ndra̱ | hṛ̱di | yat | te̱ | ja̱ghnuṣa̍ḥ | bhīḥ | aga̍cchat |
nava̍ | ca̱ | yat | na̱va̱tim | ca̱ | srava̍ntīḥ | śye̱naḥ | na | bhī̱taḥ | ata̍raḥ | rajā̍ṁsi ||1.032.14||

1.032.15a indro̍ yā̱to 'va̍sitasya̱ rājā̱ śama̍sya ca śṛ̱ṅgiṇo̱ vajra̍bāhuḥ |
1.032.15c sed u̱ rājā̍ kṣayati carṣaṇī̱nām a̱rān na ne̱miḥ pari̱ tā ba̍bhūva ||

indra̍ḥ | yā̱taḥ | ava̍-sitasya | rājā̍ | śama̍sya | ca̱ | śṛ̱ṅgiṇa̍ḥ | vajra̍-bāhuḥ |
saḥ | it | ū̱m̐ iti̍ | rājā̍ | kṣa̱ya̱ti̱ | ca̱rṣa̱ṇī̱nām | a̱rān | na | ne̱miḥ | pari̍ | tā | ba̱bhū̱va̱ ||1.032.15||


1.033.01a etāyā̱mopa̍ ga̱vyanta̱ indra̍m a̱smāka̱ṁ su prama̍tiṁ vāvṛdhāti |
1.033.01c a̱nā̱mṛ̱ṇaḥ ku̱vid ād a̱sya rā̱yo gavā̱ṁ keta̱m para̍m ā̱varja̍te naḥ ||

ā | i̱ta̱ | ayā̱ma | upa̍ | ga̱vyanta̍ḥ | indra̍m | a̱smāka̍m | su | pra-ma̍tim | va̱vṛ̱dhā̱ti̱ |
a̱nā̱mṛ̱ṇaḥ | ku̱vit | āt | a̱sya | rā̱yaḥ | gavā̱m | keta̍m | para̍m | ā̱-varja̍te | na̱ḥ ||1.033.01||

1.033.02a uped a̱haṁ dha̍na̱dām apra̍tīta̱ṁ juṣṭā̱ṁ na śye̱no va̍sa̱tim pa̍tāmi |
1.033.02c indra̍ṁ nama̱syann u̍pa̱mebhi̍r a̱rkair yaḥ sto̱tṛbhyo̱ havyo̱ asti̱ yāma̍n ||

upa | it | a̱ham | dha̱na̱-dām | apra̍ti-itam | juṣṭā̍m | na | śye̱naḥ | va̱sa̱tim | pa̱tā̱mi̱ |
indra̍m | na̱ma̱syan | u̱pa̱-mebhi̍ḥ | a̱rkaiḥ | yaḥ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | havya̍ḥ | asti̍ | yāma̍n ||1.033.02||

1.033.03a ni sarva̍sena iṣu̱dhīm̐r a̍sakta̱ sam a̱ryo gā a̍jati̱ yasya̱ vaṣṭi̍ |
1.033.03c co̱ṣkū̱yamā̍ṇa indra̱ bhūri̍ vā̱mam mā pa̱ṇir bhū̍r a̱smad adhi̍ pravṛddha ||

ni | sarva̍-senaḥ | i̱ṣu̱-dhīn | a̱sa̱kta̱ | sam | a̱ryaḥ | gāḥ | a̱ja̱ti̱ | yasya̍ | vaṣṭi̍ |
co̱ṣkū̱yamā̍ṇaḥ | i̱ndra̱ | bhūri̍ | vā̱mam | mā | pa̱ṇiḥ | bhū̱ḥ | a̱smat | adhi̍ | pra̱-vṛ̱ddha̱ ||1.033.03||

1.033.04a vadhī̱r hi dasyu̍ṁ dha̱nina̍ṁ gha̱nena̱m̐ eka̱ś cara̍nn upaśā̱kebhi̍r indra |
1.033.04c dhano̱r adhi̍ viṣu̱ṇak te vy ā̍ya̱nn aya̍jvānaḥ sana̱kāḥ preti̍m īyuḥ ||

vadhī̍ḥ | hi | dasyu̍m | dha̱nina̍m | gha̱nena̍ | eka̍ḥ | cara̍n | u̱pa̱-śā̱kebhi̍ḥ | i̱ndra̱ |
dhano̍ḥ | adhi̍ | vi̱ṣu̱ṇak | te̱ | vi | ā̱ya̱n | aya̍jvānaḥ | sa̱na̱kāḥ | pra-i̍tim | ī̱yu̱ḥ ||1.033.04||

1.033.05a parā̍ cic chī̱rṣā va̍vṛju̱s ta i̱ndrāya̍jvāno̱ yajva̍bhi̱ḥ spardha̍mānāḥ |
1.033.05c pra yad di̱vo ha̍rivaḥ sthātar ugra̱ nir a̍vra̱tām̐ a̍dhamo̱ roda̍syoḥ ||

parā̍ | ci̱t | śī̱rṣā | va̱vṛ̱ju̱ḥ | te̱ | i̱ndra̱ | aya̍jvānaḥ | yajva̍-bhiḥ | spardha̍mānāḥ |
pra | yat | di̱vaḥ | ha̱ri̱-va̱ḥ | sthā̱ta̱ḥ | u̱gra̱ | niḥ | a̱vra̱tān | a̱dha̱ma̱ḥ | roda̍syoḥ ||1.033.05||

1.033.06a ayu̍yutsann anava̱dyasya̱ senā̱m ayā̍tayanta kṣi̱tayo̱ nava̍gvāḥ |
1.033.06c vṛ̱ṣā̱yudho̱ na vadhra̍yo̱ nira̍ṣṭāḥ pra̱vadbhi̱r indrā̍c ci̱taya̍nta āyan ||

ayu̍yutsan | a̱na̱va̱dyasya̍ | senā̍m | ayā̍tayanta | kṣi̱taya̍ḥ | nava̍-gvāḥ |
vṛ̱ṣa̱-yudha̍ḥ | na | vadhra̍yaḥ | niḥ-a̍ṣṭāḥ | pra̱-vat-bhi̍ḥ | indrā̍t | ci̱taya̍ntaḥ | ā̱ya̱n ||1.033.06||

1.033.07a tvam e̱tān ru̍da̱to jakṣa̍ta̱ś cāyo̍dhayo̱ raja̍sa indra pā̱re |
1.033.07c avā̍daho di̱va ā dasyu̍m u̱ccā pra su̍nva̱taḥ stu̍va̱taḥ śaṁsa̍m āvaḥ ||

tvam | e̱tān | ru̱da̱taḥ | jakṣa̍taḥ | ca̱ | ayo̍dhayaḥ | raja̍saḥ | i̱ndra̱ | pā̱re |
ava̍ | a̱da̱ha̱ḥ | di̱vaḥ | ā | dasyu̍m | u̱ccā | pra | su̱nva̱taḥ | stu̱va̱taḥ | śaṁsa̍m | ā̱va̱ḥ ||1.033.07||

1.033.08a ca̱krā̱ṇāsa̍ḥ parī̱ṇaha̍m pṛthi̱vyā hira̍ṇyena ma̱ṇinā̱ śumbha̍mānāḥ |
1.033.08c na hi̍nvā̱nāsa̍s titiru̱s ta indra̱m pari̱ spaśo̍ adadhā̱t sūrye̍ṇa ||

ca̱kā̱ṇāsa̍ḥ | pa̱ri̱-naha̍m | pṛ̱thi̱vyāḥ | hira̍ṇyena | ma̱ṇinā̍ | śumbha̍mānāḥ |
na | hi̱nvā̱nāsa̍ḥ | ti̱ti̱ru̱ḥ | te | indra̍m | pari̍ | spaśa̍ḥ | a̱da̱dhā̱t | sūrye̍ṇa ||1.033.08||

1.033.09a pari̱ yad i̍ndra̱ roda̍sī u̱bhe abu̍bhojīr mahi̱nā vi̱śvata̍ḥ sīm |
1.033.09c ama̍nyamānām̐ a̱bhi manya̍mānai̱r nir bra̱hmabhi̍r adhamo̱ dasyu̍m indra ||

pari̍ | yat | i̱ndra̱ | roda̍sī̱ iti̍ | u̱bhe iti̍ | abu̍bhojīḥ | ma̱hi̱nā | vi̱śvata̍ḥ | sī̱m |
ama̍nyamānān | a̱bhi | manya̍mānaiḥ | niḥ | bra̱hma-bhi̍ḥ | a̱dha̱ma̱ḥ | dasyu̍m | i̱ndra̱ ||1.033.09||

1.033.10a na ye di̱vaḥ pṛ̍thi̱vyā anta̍m ā̱pur na mā̱yābhi̍r dhana̱dām pa̱ryabhū̍van |
1.033.10c yuja̱ṁ vajra̍ṁ vṛṣa̱bhaś ca̍kra̱ indro̱ nir jyoti̍ṣā̱ tama̍so̱ gā a̍dukṣat ||

na | ye | di̱vaḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | anta̍m | ā̱puḥ | na | mā̱yābhi̍ḥ | dha̱na̱-dām | pa̱ri̱-abhū̍van |
yuja̍m | vajra̍m | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | ca̱kre̱ | indra̍ḥ | niḥ | jyoti̍ṣā | tama̍saḥ | gāḥ | a̱dhu̱kṣa̱t ||1.033.10||

1.033.11a anu̍ sva̱dhām a̍kṣara̱nn āpo̍ a̱syāva̍rdhata̱ madhya̱ ā nā̱vyā̍nām |
1.033.11c sa̱dhrī̱cīne̍na̱ mana̍sā̱ tam indra̱ oji̍ṣṭhena̱ hanma̍nāhann a̱bhi dyūn ||

anu̍ | sva̱dhām | a̱kṣa̱ra̱n | āpa̍ḥ | a̱sya̱ | ava̍rdhata | madhye̍ | ā | nā̱vyā̍nām |
sa̱dhrī̱cīne̍na | mana̍sā | tam | indra̍ḥ | oji̍ṣṭhena | hanma̍nā | a̱ha̱n | a̱bhi | dyūn ||1.033.11||

1.033.12a ny ā̍vidhyad ilī̱biśa̍sya dṛ̱ḻhā vi śṛ̱ṅgiṇa̍m abhina̱c chuṣṇa̱m indra̍ḥ |
1.033.12c yāva̱t taro̍ maghava̱n yāva̱d ojo̱ vajre̍ṇa̱ śatru̍m avadhīḥ pṛta̱nyum ||

ni | a̱vi̱dhya̱t | i̱lī̱biśa̍sya | dṛ̱ḻhā | vi | śṛ̱ṅgiṇa̍m | a̱bhi̱na̱t | śuṣṇa̍m | indra̍ḥ |
yāva̍t | tara̍ḥ | ma̱gha̱-va̱n | yāva̍t | oja̍ḥ | vajre̍ṇa | śatru̍m | a̱va̱dhī̱ḥ | pṛ̱ta̱nyum ||1.033.12||

1.033.13a a̱bhi si̱dhmo a̍jigād asya̱ śatrū̱n vi ti̱gmena̍ vṛṣa̱bheṇā̱ puro̍ 'bhet |
1.033.13c saṁ vajre̍ṇāsṛjad vṛ̱tram indra̱ḥ pra svām ma̱tim a̍tira̱c chāśa̍dānaḥ ||

a̱bhi | si̱dhmaḥ | a̱ji̱gā̱t | a̱sya̱ | śatrū̍n | vi | ti̱gmena̍ | vṛ̱ṣa̱bheṇa̍ | pura̍ḥ | a̱bhe̱t |
sam | vajre̍ṇa | a̱sṛ̱ja̱t | vṛ̱tram | indra̍ḥ | pra | svām | ma̱tim | a̱ti̱ra̱t | śāśa̍dānaḥ ||1.033.13||

1.033.14a āva̱ḥ kutsa̍m indra̱ yasmi̍ñ cā̱kan prāvo̱ yudhya̍ntaṁ vṛṣa̱bhaṁ daśa̍dyum |
1.033.14c śa̱phacyu̍to re̱ṇur na̍kṣata̱ dyām uc chvai̍tre̱yo nṛ̱ṣāhyā̍ya tasthau ||

āva̍ḥ | kutsa̍m | i̱ndra̱ | yasmi̍n | cā̱kan | pra | ā̱va̱ḥ | yudhya̍ntam | vṛ̱ṣa̱bham | daśa̍-dyum |
śa̱pha-cyu̍taḥ | re̱ṇuḥ | na̱kṣa̱ta̱ | dyām | ut | śvai̱tre̱yaḥ | nṛ̱-sahyā̍ya | ta̱sthau̱ ||1.033.14||

1.033.15a āva̱ḥ śama̍ṁ vṛṣa̱bhaṁ tugryā̍su kṣetraje̱ṣe ma̍ghava̱ñ chvitrya̱ṁ gām |
1.033.15c jyok ci̱d atra̍ tasthi̱vāṁso̍ akrañ chatrūya̱tām adha̍rā̱ veda̍nākaḥ ||

āva̍ḥ | śama̍m | vṛ̱ṣa̱bham | tugryā̍su | kṣe̱tra̱-je̱ṣe | ma̱gha̱-va̱n | śvitrya̍m | gām |
jyok | ci̱t | atra̍ | ta̱sthi̱-vāṁsa̍ḥ | a̱kra̱n | śa̱tru̱-ya̱tām | adha̍rā | veda̍nā | a̱ka̱ritya̍kaḥ ||1.033.15||


1.034.01a triś ci̍n no a̱dyā bha̍vataṁ navedasā vi̱bhur vā̱ṁ yāma̍ u̱ta rā̱tir a̍śvinā |
1.034.01c yu̱vor hi ya̱ntraṁ hi̱myeva̱ vāsa̍so 'bhyāya̱ṁsenyā̍ bhavatam manī̱ṣibhi̍ḥ ||

triḥ | ci̱t | na̱ḥ | a̱dya | bha̱va̱ta̱m | navedasā | vi̱-bhuḥ | vā̱m | yāma̍ḥ | u̱ta | rā̱tiḥ | a̱śvi̱nā̱ |
yu̱voḥ | hi | ya̱ntram | hi̱myā-i̍va | vāsa̍saḥ | a̱bhi̱-ā̱ya̱ṁsenyā̍ | bha̱va̱ta̱m | ma̱nī̱ṣi-bhi̍ḥ ||1.034.01||

1.034.02a traya̍ḥ pa̱vayo̍ madhu̱vāha̍ne̱ rathe̱ soma̍sya ve̱nām anu̱ viśva̱ id vi̍duḥ |
1.034.02c traya̍ḥ ska̱mbhāsa̍ḥ skabhi̱tāsa̍ ā̱rabhe̱ trir nakta̍ṁ yā̱thas trir v a̍śvinā̱ divā̍ ||

traya̍ḥ | pa̱vaya̍ḥ | madhu̱-vāhe̍na | rathe̍ | soma̍sya | ve̱nām | anu̍ | viśve̍ | it | vi̱du̱ḥ |
traya̍ḥ | ska̱mbhāsa̍ḥ | ska̱mi̱tāsa̍ḥ | ā̱-rabhe̍ | triḥ | nakta̍m | yā̱thaḥ | triḥ | ū̱m̐ iti̍ | a̱śvi̱nā̱ | divā̍ ||1.034.02||

1.034.03a sa̱mā̱ne aha̱n trir a̍vadyagohanā̱ trir a̱dya ya̱jñam madhu̍nā mimikṣatam |
1.034.03c trir vāja̍vatī̱r iṣo̍ aśvinā yu̱vaṁ do̱ṣā a̱smabhya̍m u̱ṣasa̍ś ca pinvatam ||

sa̱mā̱ne | aha̍n | triḥ | a̱va̱dya̱-go̱ha̱nā̱ | triḥ | a̱dya | ya̱jñam | madhu̍nā | mi̱mi̱kṣa̱ta̱m |
triḥ | vāja̍vatīḥ | iṣa̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | yu̱vam | do̱ṣāḥ | a̱smabhya̍m | u̱ṣasa̍ḥ | ca̱ | pi̱nva̱ta̱m ||1.034.03||

1.034.04a trir va̱rtir yā̍ta̱ṁ trir anu̍vrate ja̱ne triḥ su̍prā̱vye̍ tre̱dheva̍ śikṣatam |
1.034.04c trir nā̱ndya̍ṁ vahatam aśvinā yu̱vaṁ triḥ pṛkṣo̍ a̱sme a̱kṣare̍va pinvatam ||

triḥ | va̱rtiḥ | yā̱ta̱m | triḥ | anu̍-vrate | jane̍ | triḥ | su̱pra̱-a̱vye̍ | tre̱dhā-i̍va | śi̱kṣa̱ta̱m |
triḥ | nā̱ndya̍m | va̱ha̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ | yu̱vam | triḥ | pṛkṣa̍ḥ | a̱sme iti̍ | a̱kṣarā̍-iva | pi̱nva̱ta̱m ||1.034.04||

1.034.05a trir no̍ ra̱yiṁ va̍hatam aśvinā yu̱vaṁ trir de̱vatā̍tā̱ trir u̱tāva̍ta̱ṁ dhiya̍ḥ |
1.034.05c triḥ sau̍bhaga̱tvaṁ trir u̱ta śravā̍ṁsi nas tri̱ṣṭhaṁ vā̱ṁ sūre̍ duhi̱tā ru̍ha̱d ratha̍m ||

triḥ | na̍ḥ | ra̱yim | va̱ha̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ | yu̱vam | triḥ | de̱vatā̍tā | triḥ | u̱ta | a̱va̱ta̱m | dhiya̍ḥ |
triḥ | sau̱bha̱ga̱-tvam | triḥ | u̱ta | śravā̍ṁsi | na̱ḥ | tri̱-stham | vā̱m | sūre̍ | du̱hi̱tā | ā | ru̱ha̱t | ratha̍m ||1.034.05||

1.034.06a trir no̍ aśvinā di̱vyāni̍ bheṣa̱jā triḥ pārthi̍vāni̱ trir u̍ dattam a̱dbhyaḥ |
1.034.06c o̱māna̍ṁ śa̱ṁyor mama̍kāya sū̱nave̍ tri̱dhātu̱ śarma̍ vahataṁ śubhas patī ||

triḥ | na̱ḥ | a̱śvi̱nā̱ | di̱vyāni̍ | bhe̱ṣa̱jā | triḥ | pārthi̍vān | triḥ | ū̱m̐ iti̍ | da̱tta̱m | a̱t-bhyaḥ |
o̱māna̍m | śa̱m-yoḥ | mama̍kāya | sū̱nave̍ | tri̱-dhātu̍ | śarma̍ | va̱ha̱ta̱m | śu̱bha̱ḥ | pa̱tī̱ iti̍ ||1.034.06||

1.034.07a trir no̍ aśvinā yaja̱tā di̱ve-di̍ve̱ pari̍ tri̱dhātu̍ pṛthi̱vīm a̍śāyatam |
1.034.07c ti̱sro nā̍satyā rathyā parā̱vata̍ ā̱tmeva̱ vāta̱ḥ svasa̍rāṇi gacchatam ||

triḥ | na̱ḥ | a̱svi̱nā̱ | ya̱ja̱tā | di̱ve-di̍ve | pari̍ | tri̱-dhātu̍ | pṛ̱thi̱vīm | a̱śā̱ya̱ta̱m |
ti̱sraḥ | nā̱sa̱tyā̱ | ra̱thyā̱ | pa̱rā̱-vata̍ḥ | ā̱tmā-i̍va | vāta̱ḥ | svasa̍rāṇi | ga̱ccha̱ta̱m ||1.034.07||

1.034.08a trir a̍śvinā̱ sindhu̍bhiḥ sa̱ptamā̍tṛbhi̱s traya̍ āhā̱vās tre̱dhā ha̱viṣ kṛ̱tam |
1.034.08c ti̱sraḥ pṛ̍thi̱vīr u̱pari̍ pra̱vā di̱vo nāka̍ṁ rakṣethe̱ dyubhi̍r a̱ktubhi̍r hi̱tam ||

triḥ | ā̱śvi̱nā̱ | sindhu̍-bhiḥ | sa̱ptamā̍tṛ-bhiḥ | traya̍ḥ | ā̱-hā̱vāḥ | tre̱dhā | ha̱viḥ | kṛ̱tam |
ti̱sraḥ | pṛ̱thi̱vīḥ | u̱pari̍ | pra̱vā | di̱vaḥ | nāka̍m | ra̱kṣe̱the̱ iti̍ | dyu-bhi̍ḥ | a̱ktu-bhi̍ḥ | hi̱tam ||1.034.08||

1.034.09a kva1̱̍ trī ca̱krā tri̱vṛto̱ ratha̍sya̱ kva1̱̍ trayo̍ va̱ndhuro̱ ye sanī̍ḻāḥ |
1.034.09c ka̱dā yogo̍ vā̱jino̱ rāsa̍bhasya̱ yena̍ ya̱jñaṁ nā̍satyopayā̱thaḥ ||

kva̍ | trī | ca̱krā | tri̱-vṛta̍ḥ | ratha̍sya | kva̍ | traya̍ḥ | va̱ndhura̍ḥ | ye | sa-nī̍ḻāḥ |
ka̱dā | yoga̍ḥ | vā̱jina̱ḥ | rāsa̍bhasya | yena̍ | ya̱jñam | nā̱sa̱tyā̱ | u̱pa̱-yā̱thaḥ ||1.034.09||

1.034.10a ā nā̍satyā̱ gaccha̍taṁ hū̱yate̍ ha̱vir madhva̍ḥ pibatam madhu̱pebhi̍r ā̱sabhi̍ḥ |
1.034.10c yu̱vor hi pūrva̍ṁ savi̱toṣaso̱ ratha̍m ṛ̱tāya̍ ci̱traṁ ghṛ̱tava̍nta̱m iṣya̍ti ||

ā | nā̱sa̱tyā̱ | gaccha̍tam | hū̱yate̍ | ha̱viḥ | madhva̍ḥ | pi̱ba̱ta̱m | ma̱dhu̱-pebhi̍ḥ | ā̱sa-bhi̍ḥ |
yu̱voḥ | hi | pūrva̍m | sa̱vi̱tā | u̱ṣasa̍ḥ | ratha̍m | ṛ̱tāya̍ | ci̱tram | ghṛ̱ta-va̍ntam | iṣya̍ti ||1.034.10||

1.034.11a ā nā̍satyā tri̱bhir e̍kāda̱śair i̱ha de̱vebhi̍r yātam madhu̱peya̍m aśvinā |
1.034.11c prāyu̱s tāri̍ṣṭa̱ṁ nī rapā̍ṁsi mṛkṣata̱ṁ sedha̍ta̱ṁ dveṣo̱ bhava̍taṁ sacā̱bhuvā̍ ||

ā | nā̱sa̱tyā̱ | tri̱bhiḥ | e̱kā̱da̱śaiḥ | i̱ha | de̱vebhi̍ḥ | yā̱ta̱m | ma̱dhu̱-peya̍m | a̱śvi̱nā̱ |
pra | āyu̍ḥ | tāri̍ṣṭam | niḥ | rapā̍ṁsi | mṛ̱kṣa̱ta̱m | sedha̍tam | dveṣa̍ḥ | bhava̍tam | sa̱cā̱-bhuvā̍ ||1.034.11||

1.034.12a ā no̍ aśvinā tri̱vṛtā̱ rathe̍nā̱rvāñca̍ṁ ra̱yiṁ va̍hataṁ su̱vīra̍m |
1.034.12c śṛ̱ṇvantā̍ vā̱m ava̍se johavīmi vṛ̱dhe ca̍ no bhavata̱ṁ vāja̍sātau ||

ā | na̱ḥ | a̱śvi̱nā̱ | tri̱-vṛtā̍ | rathe̍na | a̱rvāñca̍m | ra̱yim | va̱ha̱ta̱m | su̱-vīra̍m |
śṛ̱ṇvantā̍ | vā̱m | ava̍se | jo̱ha̱vī̱mi̱ | vṛ̱dhe | ca̱ | na̱ḥ | bha̱va̱ta̱m | vāja̍-sātau ||1.034.12||


1.035.01a hvayā̍my a̱gnim pra̍tha̱maṁ sva̱staye̱ hvayā̍mi mi̱trāvaru̍ṇāv i̱hāva̍se |
1.035.01c hvayā̍mi̱ rātrī̱ṁ jaga̍to ni̱veśa̍nī̱ṁ hvayā̍mi de̱vaṁ sa̍vi̱tāra̍m ū̱taye̍ ||

hvayā̍mi | a̱gnim | pra̱tha̱mam | sva̱staye | hvayā̍mi | mi̱trāvaru̍ṇau | i̱ha | ava̍se |
hvayā̍mi | rātrī̍m | jaga̍taḥ | ni̱veśa̍nīm | hvayā̍mi | de̱vam | sa̱vi̱tāra̍m | ū̱taye̍ ||1.035.01||

1.035.02a ā kṛ̱ṣṇena̱ raja̍sā̱ varta̍māno nive̱śaya̍nn a̱mṛta̱m martya̍ṁ ca |
1.035.02c hi̱ra̱ṇyaye̍na savi̱tā rathe̱nā de̱vo yā̍ti̱ bhuva̍nāni̱ paśya̍n ||

ā | kṛ̱ṣṇena̍ | raja̍sā | varta̍mānaḥ | ni̱-ve̱śaya̍n | a̱mṛta̍m | martya̍m | ca̱ |
hi̱ra̱ṇyaye̍na | sa̱vi̱tā | rathe̱na̍ | ā | de̱vaḥ | yā̱ti̱ | bhuva̍nāni | paśya̍n ||1.035.02||

1.035.03a yāti̍ de̱vaḥ pra̱vatā̱ yāty u̱dvatā̱ yāti̍ śu̱bhrābhyā̍ṁ yaja̱to hari̍bhyām |
1.035.03c ā de̱vo yā̍ti savi̱tā pa̍rā̱vato 'pa̱ viśvā̍ duri̱tā bādha̍mānaḥ ||

yāti̍ | de̱vaḥ | pra̱-vatā̍ | yāti̍ | u̱t-vatā̍ | yāti̍ | śu̱bhrābhyā̍m | ya̱ja̱taḥ | hari̍-bhyām |
ā | de̱vaḥ | yā̱ti̱ | sa̱vi̱tā | pa̱rā̱-vata̍ḥ | apa̍ | viśvā̍ | duḥ-i̱tā | bādha̍mānaḥ ||1.035.03||

1.035.04a a̱bhīvṛ̍ta̱ṁ kṛśa̍nair vi̱śvarū̍pa̱ṁ hira̍ṇyaśamyaṁ yaja̱to bṛ̱hanta̍m |
1.035.04c āsthā̱d ratha̍ṁ savi̱tā ci̱trabhā̍nuḥ kṛ̱ṣṇā rajā̍ṁsi̱ tavi̍ṣī̱ṁ dadhā̍naḥ ||

a̱bhi-vṛ̍tam | kṛśa̍naiḥ | vi̱śva-rū̍pa̱m | hira̍ṇya-śamyam | ya̱ja̱taḥ | bṛ̱hanta̍m |
ā | a̱sthā̱t | ratha̍m | sa̱vi̱tā | ci̱tra-bhā̍nuḥ | kṛ̱ṣṇā | rajā̍ṁsi | tavi̍ṣīm | dadhā̍naḥ ||1.035.04||

1.035.05a vi janā̍ñ chyā̱vāḥ śi̍ti̱pādo̍ akhya̱n ratha̱ṁ hira̍ṇyapraüga̱ṁ vaha̍ntaḥ |
1.035.05c śaśva̱d viśa̍ḥ savi̱tur daivya̍syo̱pasthe̱ viśvā̱ bhuva̍nāni tasthuḥ ||

vi | janā̍n | śyā̱vāḥ | śi̱ti̱-pāda̍ḥ | a̱khya̱n | ratha̍m | hira̍ṇya-praügam | vaha̍ntaḥ |
śaśva̍t | viśa̍ḥ | sa̱vi̱tuḥ | daivya̍sya | u̱pa-sthe̍ | viśvā̍ | bhuva̍nāni | ta̱sthu̱ḥ ||1.035.05||

1.035.06a ti̱sro dyāva̍ḥ savi̱tur dvā u̱pasthā̱m̐ ekā̍ ya̱masya̱ bhuva̍ne virā̱ṣāṭ |
1.035.06c ā̱ṇiṁ na rathya̍m a̱mṛtādhi̍ tasthur i̱ha bra̍vītu̱ ya u̱ tac cike̍tat ||

ti̱sraḥ | dyāva̍ḥ | sa̱vi̱tuḥ | dvau | u̱pa-sthā̍ | ekā̍ | ya̱masya̍ | bhuva̍ne | vi̱rā̱ṣāṭ |
ā̱ṇim | na | rathya̍m | a̱mṛtā̍ | adhi̍ | ta̱sthu̱ḥ | i̱ha | bra̱vī̱tu̱ | yaḥ | ū̱m̐ iti̍ | tat | cike̍tat ||1.035.06||

1.035.07a vi su̍pa̱rṇo a̱ntari̍kṣāṇy akhyad gabhī̱rave̍pā̱ asu̍raḥ sunī̱thaḥ |
1.035.07c kve̱3̱̍dānī̱ṁ sūrya̱ḥ kaś ci̍keta kata̱māṁ dyāṁ ra̱śmir a̱syā ta̍tāna ||

vi | su̱-pa̱rṇaḥ | a̱ntari̍kṣāṇi | a̱khya̱t | ga̱bhī̱ra-ve̍pāḥ | asu̱raḥ | su̱-nī̱thaḥ |
kva̍ | i̱dānī̱m | sūrya̍ḥ | kaḥ | ci̱ke̱ta̱ | ka̱ta̱mām | dyām | ra̱śmiḥ | a̱sya̱ | ā | ta̱tā̱na̱ ||1.035.07||

1.035.08a a̱ṣṭau vy a̍khyat ka̱kubha̍ḥ pṛthi̱vyās trī dhanva̱ yoja̍nā sa̱pta sindhū̍n |
1.035.08c hi̱ra̱ṇyā̱kṣaḥ sa̍vi̱tā de̱va āgā̱d dadha̱d ratnā̍ dā̱śuṣe̱ vāryā̍ṇi ||

a̱ṣṭau | vi | a̱khya̱t | ka̱kubha̍ḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | trī | dhanva̍ | yoja̍nā | sa̱pta | sindhū̍n |
hi̱ra̱ṇya̱-a̱kṣaḥ | sa̱vi̱tā | de̱vaḥ | ā | a̱gā̱t | dadha̍t | ratnā̍ | dā̱śuṣe̍ | vāryā̍ṇi ||1.035.08||

1.035.09a hira̍ṇyapāṇiḥ savi̱tā vica̍rṣaṇir u̱bhe dyāvā̍pṛthi̱vī a̱ntar ī̍yate |
1.035.09c apāmī̍vā̱m bādha̍te̱ veti̱ sūrya̍m a̱bhi kṛ̱ṣṇena̱ raja̍sā̱ dyām ṛ̍ṇoti ||

hira̍ṇya-pāṇiḥ | sa̱vi̱tā | vi-ca̍rṣaṇiḥ | u̱bhe iti̍ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | a̱ntaḥ | ī̱ya̱te̱ |
apa̍ | amī̍vām | bādha̍te | veti̍ | sūrya̍m | a̱bhi | kṛ̱ṣṇena̍ | raja̍sā | dyām | ṛ̱ṇo̱ti̱ ||1.035.09||

1.035.10a hira̍ṇyahasto̱ asu̍raḥ sunī̱thaḥ su̍mṛḻī̱kaḥ svavā̍m̐ yātv a̱rvāṅ |
1.035.10c a̱pa̱sedha̍n ra̱kṣaso̍ yātu̱dhānā̱n asthā̍d de̱vaḥ pra̍tido̱ṣaṁ gṛ̍ṇā̱naḥ ||

hira̍ṇya-hastaḥ | asu̍raḥ | su̱-nī̱thaḥ | su̱-mṛ̱ḻī̱kaḥ | sva-vā̍n | yā̱tu̱ | a̱rvāṅ |
a̱pa̱-sedha̍n | ra̱kṣasa̍ḥ | yā̱tu̱-dhānā̍n | asthā̍t | de̱vaḥ | pra̍ti-do̱ṣam | gṛ̱ṇā̱naḥ ||1.035.10||

1.035.11a ye te̱ panthā̍ḥ savitaḥ pū̱rvyāso̍ 're̱ṇava̱ḥ sukṛ̍tā a̱ntari̍kṣe |
1.035.11c tebhi̍r no a̱dya pa̱thibhi̍ḥ su̱gebhī̱ rakṣā̍ ca no̱ adhi̍ ca brūhi deva ||

ye | te̍ | panthā̍ḥ | sa̱vi̱ta̱riti̍ | pū̱rvyāsa̍ḥ | a̱re̱ṇava̍ḥ | su-kṛ̍tāḥ | a̱ntari̍kṣe |
tebhi̍ḥ | na̱ḥ | a̱dya | pa̱thi-bhi̍ḥ | su̱-gebhi̍ḥ | rakṣa̍ | ca̱ | na̱ḥ | adhi̍ | ca̱ | brū̱hi̱ | de̱va̱ ||1.035.11||


1.036.01a pra vo̍ ya̱hvam pu̍rū̱ṇāṁ vi̱śāṁ de̍vaya̱tīnā̍m |
1.036.01c a̱gniṁ sū̱ktebhi̱r vaco̍bhir īmahe̱ yaṁ sī̱m id a̱nya īḻa̍te ||

pra | va̱ḥ | ya̱hvam | pu̱rū̱ṇām | vi̱śām | de̱va̱-ya̱tīnā̍m |
a̱gnim | su̱-u̱ktebhi̍ḥ | vaca̍ḥ-bhiḥ | ī̱ma̱he̱ | yam | sī̱m | it | a̱nye | īḻa̍te ||1.036.01||

1.036.02a janā̍so a̱gniṁ da̍dhire saho̱vṛdha̍ṁ ha̱viṣma̍nto vidhema te |
1.036.02c sa tvaṁ no̍ a̱dya su̱manā̍ i̱hāvi̱tā bhavā̱ vāje̍ṣu santya ||

janā̍saḥ | a̱gnim | da̱dhi̱re̱ | sa̱ha̱ḥ-vṛdha̍m | ha̱viṣma̍ntaḥ | vi̱dhe̱ma̱ | te̱ |
saḥ | tvam | na̱ḥ | a̱dya | su̱-manā̍ḥ | i̱ha | a̱vi̱tā | bhava̍ | vāje̍ṣu | sa̱ntya̱ ||1.036.02||

1.036.03a pra tvā̍ dū̱taṁ vṛ̍ṇīmahe̱ hotā̍raṁ vi̱śvave̍dasam |
1.036.03c ma̱has te̍ sa̱to vi ca̍ranty a̱rcayo̍ di̱vi spṛ̍śanti bhā̱nava̍ḥ ||

pra | tvā̱ | dū̱tam | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ | hotā̍ram | vi̱śva-ve̍dasam |
ma̱haḥ | te̱ | sa̱taḥ | vi | ca̱ra̱nti̱ | a̱rcaya̍ḥ | di̱vi | spṛ̱śa̱nti̱ | bhā̱nava̍ḥ ||1.036.03||

1.036.04a de̱vāsa̍s tvā̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā saṁ dū̱tam pra̱tnam i̍ndhate |
1.036.04c viśva̱ṁ so a̍gne jayati̱ tvayā̱ dhana̱ṁ yas te̍ da̱dāśa̱ martya̍ḥ ||

de̱vāsa̍ḥ | tvā̱ | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | sam | dū̱tam | pra̱tnam | i̱ndha̱te̱ |
viśva̍m | saḥ | a̱gne̱ | ja̱ya̱ti̱ | tvayā̍ | dhana̍m | yaḥ | te̱ | da̱dāśa̍ | martya̍ḥ ||1.036.04||

1.036.05a ma̱ndro hotā̍ gṛ̱hapa̍ti̱r agne̍ dū̱to vi̱śām a̍si |
1.036.05c tve viśvā̱ saṁga̍tāni vra̱tā dhru̱vā yāni̍ de̱vā akṛ̍ṇvata ||

ma̱ndraḥ | hotā̍ | gṛ̱ha-pa̍tiḥ | agne̍ | dū̱taḥ | vi̱śām | a̱si̱ |
tve iti̍ | viśvā̍ | sam-ga̍tāni | vra̱tā | dhru̱vā | yāni̍ | de̱vāḥ | akṛ̍ṇvata ||1.036.05||

1.036.06a tve id a̍gne su̱bhage̍ yaviṣṭhya̱ viśva̱m ā hū̍yate ha̱viḥ |
1.036.06c sa tvaṁ no̍ a̱dya su̱manā̍ u̱tāpa̱raṁ yakṣi̍ de̱vān su̱vīryā̍ ||

tve iti̍ | it | a̱gne̱ | su̱bhage̍ | ya̱vi̱ṣṭhya̱ | viśva̍m | ā | hū̱ya̱te̱ | ha̱viḥ |
saḥ | tvam | na̱ḥ | a̱dya | su̱-manā̍ḥ | u̱ta | a̱pa̱ram | yakṣi̍ | de̱vān | su̱-vīryā̍ ||1.036.06||

1.036.07a taṁ ghe̍m i̱tthā na̍ma̱svina̱ upa̍ sva̱rāja̍m āsate |
1.036.07c hotrā̍bhir a̱gnim manu̍ṣa̱ḥ sam i̍ndhate titi̱rvāṁso̱ ati̱ sridha̍ḥ ||

tam | gha̱ | ī̱m | i̱tthā | na̱ma̱svina̍ḥ | upa̍ | sva̱-rāja̍m | ā̱sa̱te̱ |
hotrā̍bhiḥ | a̱gnim | manu̍ṣaḥ | sam | i̱ndha̱te̱ | ti̱ti̱rvāṁsa̍ḥ | ati̍ | sridha̍ḥ ||1.036.07||

1.036.08a ghnanto̍ vṛ̱tram a̍tara̱n roda̍sī a̱pa u̱ru kṣayā̍ya cakrire |
1.036.08c bhuva̱t kaṇve̱ vṛṣā̍ dyu̱mny āhu̍ta̱ḥ kranda̱d aśvo̱ gavi̍ṣṭiṣu ||

ghnanta̍ḥ | vṛ̱tram | a̱ta̱ra̱n | roda̍sī̱ iti̍ | a̱paḥ | u̱ru | kṣayā̍ya | ca̱kri̱re̱ |
bhuva̍t | kaṇve̍ | vṛṣā̍ | dyu̱mnī | ā-hu̍taḥ | kranda̍t | aśva̍ḥ | go-i̍ṣṭiṣu ||1.036.08||

1.036.09a saṁ sī̍dasva ma̱hām̐ a̍si̱ śoca̍sva deva̱vīta̍maḥ |
1.036.09c vi dhū̱mam a̍gne aru̱ṣam mi̍yedhya sṛ̱ja pra̍śasta darśa̱tam ||

sam | sī̱da̱sva̱ | ma̱hān | a̱si̱ | śoca̍sva | de̱va̱-vīta̍maḥ |
vi | dhū̱mam | a̱gne̱ | a̱ru̱ṣam | mi̱ye̱dhya̱ | sṛ̱ja | pra̱-śa̱sta̱ | da̱rsa̱tam ||1.036.09||

1.036.10a yaṁ tvā̍ de̱vāso̱ mana̍ve da̱dhur i̱ha yaji̍ṣṭhaṁ havyavāhana |
1.036.10c yaṁ kaṇvo̱ medhyā̍tithir dhana̱spṛta̱ṁ yaṁ vṛṣā̱ yam u̍pastu̱taḥ ||

yam | tvā̱ | de̱vāsa̍ḥ | mana̍ve | da̱dhuḥ | i̱ha | yaji̍ṣṭham | ha̱vya̱-vā̱ha̱na̱ |
yam | kaṇva̍ḥ | medhya̍-atithiḥ | dha̱na̱-spṛta̍m | yam | vṛṣā̍ | yam | u̱pa̱-stu̱taḥ ||1.036.10||

1.036.11a yam a̱gnim medhyā̍tithi̱ḥ kaṇva̍ ī̱dha ṛ̱tād adhi̍ |
1.036.11c tasya̱ preṣo̍ dīdiyu̱s tam i̱mā ṛca̱s tam a̱gniṁ va̍rdhayāmasi ||

yam | a̱gnim | medhya̍-atithiḥ | kaṇva̍ḥ | ī̱dhe | ṛ̱tāt | adhi̍ |
tasya̍ | pra | iṣa̍ḥ | dī̱di̱yu̱ḥ | tam | i̱māḥ | ṛca̍ḥ | tam | a̱gnim | va̱rdha̱yā̱ma̱si̱ ||1.036.11||

1.036.12a rā̱yas pū̍rdhi svadhā̱vo 'sti̱ hi te 'gne̍ de̱veṣv āpya̍m |
1.036.12c tvaṁ vāja̍sya̱ śrutya̍sya rājasi̱ sa no̍ mṛḻa ma̱hām̐ a̍si ||

rā̱yaḥ | pū̱rdhi̱ | svadhā̱-va̱ḥ | a̱sti̱ | hi | te̱ | a̱gne̱ | de̱veṣu̍ | āpya̍m |
tvam | vāja̍sya | śrutya̍sya | rā̱ja̱si̱ | saḥ | na̍ḥ | mṛ̱ḻha̱ | ma̱hān | a̱si̱ ||1.036.12||

1.036.13a ū̱rdhva ū̱ ṣu ṇa̍ ū̱taye̱ tiṣṭhā̍ de̱vo na sa̍vi̱tā |
1.036.13c ū̱rdhvo vāja̍sya̱ sani̍tā̱ yad a̱ñjibhi̍r vā̱ghadbhi̍r vi̱hvayā̍mahe ||

ū̱rdhvaḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | na̱ḥ | ū̱taye̍ | tiṣṭha̍ | de̱vaḥ | na | sa̱vi̱tā |
ū̱rdhvaḥ | vāja̍sya | sani̍tā | yat | a̱ñji-bhi̍ḥ | vā̱ghat-bhi̍ḥ | vi̱-hvayā̍mahe ||1.036.13||

1.036.14a ū̱rdhvo na̍ḥ pā̱hy aṁha̍so̱ ni ke̱tunā̱ viśva̱ṁ sam a̱triṇa̍ṁ daha |
1.036.14c kṛ̱dhī na̍ ū̱rdhvāñ ca̱rathā̍ya jī̱vase̍ vi̱dā de̱veṣu̍ no̱ duva̍ḥ ||

ū̱rdhvaḥ | na̱ḥ | pā̱hi̱ | aṁha̍saḥ | ni | ke̱tunā̍ | viśva̍m | sam | i̱triṇa̍m | da̱ha̱ |
kṛ̱dhi | na̱ḥ | ū̱rdhvān | ca̱rathā̍ya | jī̱vase̍ | vi̱dāḥ | de̱veṣu̍ | na̱ḥ | duva̍ḥ ||1.036.14||

1.036.15a pā̱hi no̍ agne ra̱kṣasa̍ḥ pā̱hi dhū̱rter arā̍vṇaḥ |
1.036.15c pā̱hi rīṣa̍ta u̱ta vā̱ jighā̍ṁsato̱ bṛha̍dbhāno̱ yavi̍ṣṭhya ||

pā̱hi | na̱ḥ | a̱gne̱ | ra̱kṣasa̍ḥ | pā̱hi | dhū̱rteḥ | arā̍vṇaḥ |
pā̱hi | riṣa̍taḥ | u̱ta | vā̱ | jighā̍ṁsataḥ | bṛha̍dbhāno̱ iti̍ bṛha̍t-bhāno | yavi̍ṣṭhya ||1.036.15||

1.036.16a gha̱neva̱ viṣva̱g vi ja̱hy arā̍vṇa̱s tapu̍rjambha̱ yo a̍sma̱dhruk |
1.036.16c yo martya̱ḥ śiśī̍te̱ aty a̱ktubhi̱r mā na̱ḥ sa ri̱pur ī̍śata ||

gha̱nā-i̍va | viṣva̍k | vi | ja̱hi̱ | arā̍vṇaḥ | tapu̍ḥ-jambha | yaḥ | a̱sma̱-dhruk |
yaḥ | martya̍ḥ | śiśī̍te | ati̍ | a̱ktu-bhi̍ḥ | mā | na̱ḥ | saḥ | ri̱puḥ | ī̱śa̱ta̱ ||1.036.16||

1.036.17a a̱gnir va̍vne su̱vīrya̍m a̱gniḥ kaṇvā̍ya̱ saubha̍gam |
1.036.17c a̱gniḥ prāva̍n mi̱trota medhyā̍tithim a̱gniḥ sā̱tā u̍pastu̱tam ||

a̱gniḥ | va̱vne̱ | su̱-vīrya̍m | a̱gniḥ | kaṇvā̍ya | saubha̍gam |
a̱gniḥ | pra | ā̱va̱t | mi̱trā | u̱ta | medhya̍-atithim | a̱gniḥ | sā̱tau | u̱pa̱-stu̱tam ||1.036.17||

1.036.18a a̱gninā̍ tu̱rvaśa̱ṁ yadu̍m parā̱vata̍ u̱grāde̍vaṁ havāmahe |
1.036.18c a̱gnir na̍ya̱n nava̍vāstvam bṛ̱hadra̍thaṁ tu̱rvīti̱ṁ dasya̍ve̱ saha̍ḥ ||

a̱gninā̍ | tu̱rvaśa̍m | yadu̍m | pa̱rā̱-vata̍ḥ | u̱gra-de̍vam | ha̱vā̱ma̱he̱ |
a̱gniḥ | na̱ya̱t | nava̍-vāstvam | bṛ̱hat-ra̍tham | tu̱rvīti̍m | dasya̍ve | saha̍ḥ ||1.036.18||

1.036.19a ni tvām a̍gne̱ manu̍r dadhe̱ jyoti̱r janā̍ya̱ śaśva̍te |
1.036.19c dī̱detha̱ kaṇva̍ ṛ̱tajā̍ta ukṣi̱to yaṁ na̍ma̱syanti̍ kṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||

ni | tvām | a̱gne̱ | manu̍ḥ | da̱dhe̱ | jyoti̍ḥ | janā̍ya | śaśva̍te |
dī̱detha̍ | kaṇve̍ | ṛ̱ta-jā̍taḥ | u̱kṣi̱taḥ | yam | na̱ma̱syanti̍ | kṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||1.036.19||

1.036.20a tve̱ṣāso̍ a̱gner ama̍vanto a̱rcayo̍ bhī̱māso̱ na pratī̍taye |
1.036.20c ra̱kṣa̱svina̱ḥ sada̱m id yā̍tu̱māva̍to̱ viśva̱ṁ sam a̱triṇa̍ṁ daha ||

tve̱ṣāsa̍ḥ | a̱gneḥ | ama̍-vantaḥ | a̱rcaya̍ḥ | bhī̱māsa̍ḥ | na | prati̍-itaye |
ra̱kṣa̱svina̍ḥ | sada̍m | it | yā̱tu̱-māva̍taḥ | viśva̍m | sam | a̱triṇa̍m | da̱ha̱ ||1.036.20||


1.037.01a krī̱ḻaṁ va̱ḥ śardho̱ māru̍tam ana̱rvāṇa̍ṁ rathe̱śubha̍m |
1.037.01c kaṇvā̍ a̱bhi pra gā̍yata ||

krī̱ḻam | va̱ḥ | śardha̍ḥ | māru̍tam | a̱na̱rvāṇa̍m | ra̱the̱-śubha̍m |
kaṇvā̍ḥ | a̱bhi | pra | gā̱ya̱ta̱ ||1.037.01||

1.037.02a ye pṛṣa̍tībhir ṛ̱ṣṭibhi̍ḥ sā̱kaṁ vāśī̍bhir a̱ñjibhi̍ḥ |
1.037.02c ajā̍yanta̱ svabhā̍navaḥ ||

ye | pṛṣa̍tībhiḥ | ṛ̱ṣṭi-bhi̍ḥ | sā̱kam | vāśī̍bhiḥ | a̱ñji-bhi̍ḥ |
ajā̍yanta | sva-bhā̍navaḥ ||1.037.02||

1.037.03a i̱heva̍ śṛṇva eṣā̱ṁ kaśā̱ haste̍ṣu̱ yad vadā̍n |
1.037.03c ni yāma̍ñ ci̱tram ṛ̍ñjate ||

i̱ha-i̍va | śṛ̱ṇve̱ | eṣā̍m | kaśā̍ḥ | haste̍ṣu | yat | vadā̍n |
ni | yāma̍n | ci̱tram | ṛ̱ñja̱te̱ ||1.037.03||

1.037.04a pra va̱ḥ śardhā̍ya̱ ghṛṣva̍ye tve̱ṣadyu̍mnāya śu̱ṣmiṇe̍ |
1.037.04c de̱vatta̱m brahma̍ gāyata ||

pra | va̱ḥ | śardhā̍ya | ghṛṣva̍ye | tve̱ṣa-dyu̍mnāya | śu̱ṣmiṇe̍ |
de̱vatta̍m | brahma̍ | gā̱ya̱ta̱ ||1.037.04||

1.037.05a pra śa̍ṁsā̱ goṣv aghnya̍ṁ krī̱ḻaṁ yac chardho̱ māru̍tam |
1.037.05c jambhe̱ rasa̍sya vāvṛdhe ||

pra | śa̱ṁsa̱ | goṣu̍ | aghnya̍m | krī̱ḻam | yat | śardha̍ḥ | māru̍tam |
jambhe̍ | rasa̍sya | va̱vṛ̱dhe̱ ||1.037.05||

1.037.06a ko vo̱ varṣi̍ṣṭha̱ ā na̍ro di̱vaś ca̱ gmaś ca̍ dhūtayaḥ |
1.037.06c yat sī̱m anta̱ṁ na dhū̍nu̱tha ||

kaḥ | vaḥ | varṣi̍ṣṭhaḥ | ā | na̱ra̱ḥ | di̱vaḥ | ca̱ | gmaḥ | ca̱ | dhū̱ta̱ya̱ḥ |
yat | sī̱m | anta̍m | na | dhū̱nu̱tha ||1.037.06||

1.037.07a ni vo̱ yāmā̍ya̱ mānu̍ṣo da̱dhra u̱grāya̍ ma̱nyave̍ |
1.037.07c jihī̍ta̱ parva̍to gi̱riḥ ||

ni | va̱ḥ | yāmā̍ya | mānu̍ṣaḥ | da̱dhre | u̱grāya̍ | ma̱nyave̍ |
jihī̍ta | parva̍taḥ | gi̱riḥ ||1.037.07||

1.037.08a yeṣā̱m ajme̍ṣu pṛthi̱vī ju̍ju̱rvām̐ i̍va vi̱śpati̍ḥ |
1.037.08c bhi̱yā yāme̍ṣu̱ reja̍te ||

yeṣā̍m | ajme̍ṣu | pṛ̱thi̱vī | ju̱ju̱rvān-i̍va | vi̱śpati̍ḥ |
bhi̱yā | yāme̍ṣu | reja̍te ||1.037.08||

1.037.09a sthi̱raṁ hi jāna̍m eṣā̱ṁ vayo̍ mā̱tur nire̍tave |
1.037.09c yat sī̱m anu̍ dvi̱tā śava̍ḥ ||

sthi̱ram | hi | jāna̍m | e̱ṣā̱m | vaya̍ḥ | mā̱tuḥ | niḥ-e̍tave |
yat | sī̱m | anu̍ | dvi̱tā | śava̍ḥ ||1.037.09||

1.037.10a ud u̱ tye sū̱navo̱ gira̱ḥ kāṣṭhā̱ ajme̍ṣv atnata |
1.037.10c vā̱śrā a̍bhi̱jñu yāta̍ve ||

ut | ū̱m̐ iti̍ | tye | sū̱nava̍ḥ | gira̍ḥ | kāṣṭhā̍ḥ | ajme̍ṣu | a̱tna̱ta̱ |
vā̱śrāḥ | a̱bhi̱-jñu | yāta̍ve ||1.037.10||

1.037.11a tyaṁ ci̍d ghā dī̱rgham pṛ̱thum mi̱ho napā̍ta̱m amṛ̍dhram |
1.037.11c pra cyā̍vayanti̱ yāma̍bhiḥ ||

tyam | ci̱t | gha̱ | dī̱rgham | pṛ̱thum | mi̱haḥ | napā̍tam | amṛ̍dhram |
pra | cya̱va̱ya̱nti̱ | yāma̍-bhiḥ ||1.037.11||

1.037.12a maru̍to̱ yad dha̍ vo̱ bala̱ṁ janā̍m̐ acucyavītana |
1.037.12c gi̱rīm̐r a̍cucyavītana ||

maru̍taḥ | yat | ha̱ | va̱ḥ | bala̍m | janā̍n | a̱cu̱cya̱vī̱ta̱na̱ |
gi̱rīn | a̱cu̱cya̱vī̱ta̱na̱ ||1.037.12||

1.037.13a yad dha̱ yānti̍ ma̱ruta̱ḥ saṁ ha̍ bruva̱te 'dhva̱nn ā |
1.037.13c śṛ̱ṇoti̱ kaś ci̍d eṣām ||

yat | ha̱ | yānti̍ | ma̱ruta̍ḥ | sam | ha̱ | bru̱va̱te̱ | adhva̍n | ā |
śṛ̱ṇoti̍ | kaḥ | ci̱t | e̱ṣā̱m ||1.037.13||

1.037.14a pra yā̍ta̱ śībha̍m ā̱śubhi̱ḥ santi̱ kaṇve̍ṣu vo̱ duva̍ḥ |
1.037.14c tatro̱ ṣu mā̍dayādhvai ||

pra | yā̱ta̱ | śībha̍m | ā̱śubhi̍ḥ | sa̱nti̱ | kaṇve̍ṣu | va̱ḥ | duva̍ḥ |
tatro̱ iti̍ | su | mā̱da̱yā̱dhvai̱ ||1.037.14||

1.037.15a asti̱ hi ṣmā̱ madā̍ya va̱ḥ smasi̍ ṣmā va̱yam e̍ṣām |
1.037.15c viśva̍ṁ ci̱d āyu̍r jī̱vase̍ ||

asti̍ | hi | sma̱ | madā̍ya | va̱ḥ | smasi̍ | sma̱ | va̱yam | e̱ṣā̱m |
viśva̍m | ci̱t | āyu̍ḥ | jī̱vase̍ ||1.037.15||


1.038.01a kad dha̍ nū̱naṁ ka̍dhapriyaḥ pi̱tā pu̱traṁ na hasta̍yoḥ |
1.038.01c da̱dhi̱dhve vṛ̍ktabarhiṣaḥ ||

kat | ha̱ | nū̱nam | ka̱dha̱-pri̱ya̱ḥ | pi̱tā | pu̱tram | na | hasta̍yoḥ |
da̱dhi̱dhve | vṛ̱kta̱-ba̱rhi̱ṣa̱ḥ ||1.038.01||

1.038.02a kva̍ nū̱naṁ kad vo̱ artha̱ṁ gantā̍ di̱vo na pṛ̍thi̱vyāḥ |
1.038.02c kva̍ vo̱ gāvo̱ na ra̍ṇyanti ||

kva̍ | nū̱nam | kat | va̱ḥ | artha̍m | ganta̍ | di̱vaḥ | na | pṛ̱thi̱vyāḥ |
kva̍ | va̱ḥ | gāva̍ḥ | na | ra̱ṇya̱nti̱ ||1.038.02||

1.038.03a kva̍ vaḥ su̱mnā navyā̍ṁsi̱ maru̍ta̱ḥ kva̍ suvi̱tā |
1.038.03c kvo̱3̱̍ viśvā̍ni̱ saubha̍gā ||

kva̍ | va̱ḥ | su̱mnā | navyā̍ṁsi | maru̍taḥ | kva̍ | su̱vi̱tā |
kvo̱3̱̍ iti̍ | viśvā̍ni | saubha̍gā ||1.038.03||

1.038.04a yad yū̱yam pṛ̍śnimātaro̱ martā̍sa̱ḥ syāta̍na |
1.038.04c sto̱tā vo̍ a̱mṛta̍ḥ syāt ||

yat | yū̱yam | pṛ̱śni̱-mā̱ta̱ra̱ḥ | martā̍saḥ | syāta̍na |
sto̱tā | va̱ḥ | a̱mṛta̍ḥ | syāt ||1.038.04||

1.038.05a mā vo̍ mṛ̱go na yava̍se jari̱tā bhū̱d ajo̍ṣyaḥ |
1.038.05c pa̱thā ya̱masya̍ gā̱d upa̍ ||

mā | va̱ḥ | mṛ̱gaḥ | na | yava̍se | ja̱ri̱tā | bhū̱t | ajo̍ṣyaḥ |
pa̱thā | ya̱masya̍ | gā̱t | upa̍ ||1.038.05||

1.038.06a mo ṣu ṇa̱ḥ parā̍-parā̱ nirṛ̍tir du̱rhaṇā̍ vadhīt |
1.038.06c pa̱dī̱ṣṭa tṛṣṇa̍yā sa̱ha ||

mo iti̍ | su | na̱ḥ | parā̍-parā | niḥ-ṛ̍tiḥ | du̱ḥ-hanā̍ | va̱dhī̱t |
pa̱dī̱ṣṭa | tṛṣṇa̍yā | sa̱ha ||1.038.06||

1.038.07a sa̱tyaṁ tve̱ṣā ama̍vanto̱ dhanva̍ñ ci̱d ā ru̱driyā̍saḥ |
1.038.07c miha̍ṁ kṛṇvanty avā̱tām ||

sa̱tyam | tve̱ṣāḥ | ama̍-vantaḥ | dhanva̍m | ci̱t | ā | ru̱driyā̍saḥ |
miha̍m | kṛ̱ṇva̱nti̱ | a̱vā̱tām ||1.038.07||

1.038.08a vā̱śreva̍ vi̱dyun mi̍māti va̱tsaṁ na mā̱tā si̍ṣakti |
1.038.08c yad e̍ṣāṁ vṛ̱ṣṭir asa̍rji ||

vā̱śrā-i̍va | vi̱-dyut | mi̱mā̱ti̱ | va̱tsam | na | mā̱tā | si̱ṣa̱kti̱ |
ya̱t | e̱ṣā̱m | vṛ̱ṣṭiḥ | asa̍rji ||1.038.08||

1.038.09a divā̍ ci̱t tama̍ḥ kṛṇvanti pa̱rjanye̍nodavā̱hena̍ |
1.038.09c yat pṛ̍thi̱vīṁ vyu̱ndanti̍ ||

divā̍ | ci̱t | tama̍ḥ | kṛ̱ṇva̱nti̱ | pa̱rjanye̍na | u̱da̱-vā̱hena̍ |
yat | pṛ̱thi̱vīm | vi̱-u̱ndanti̍ ||1.038.09||

1.038.10a adha̍ sva̱nān ma̱rutā̱ṁ viśva̱m ā sadma̱ pārthi̍vam |
1.038.10c are̍janta̱ pra mānu̍ṣāḥ ||

adha̍ | sva̱nāt | ma̱rutām | viśva̍m | ā | sadma̍ | pārthi̍vam |
are̍janta | pra | mānu̍ṣāḥ ||1.038.10||

1.038.11a maru̍to vīḻupā̱ṇibhi̍ś ci̱trā rodha̍svatī̱r anu̍ |
1.038.11c yā̱tem akhi̍drayāmabhiḥ ||

maru̍taḥ | vī̱ḻu̱pā̱ṇi-bhi̍ḥ | ci̱trāḥ | rodha̍svatīḥ | anu̍ |
yā̱ta | ī̱m | akhi̍drayāma-bhiḥ ||1.038.11||

1.038.12a sthi̱rā va̍ḥ santu ne̱mayo̱ rathā̱ aśvā̍sa eṣām |
1.038.12c susa̍ṁskṛtā a̱bhīśa̍vaḥ ||

sthi̱rāḥ | va̱ḥ | sa̱ntu̱ | ne̱maya̍ḥ | rathā̍ḥ | aśvā̍saḥ | e̱ṣā̱m |
su-sa̍ṁskṛtāḥ | a̱bhīśa̍vaḥ ||1.038.12||

1.038.13a acchā̍ vadā̱ tanā̍ gi̱rā ja̱rāyai̱ brahma̍ṇa̱s pati̍m |
1.038.13c a̱gnim mi̱traṁ na da̍rśa̱tam ||

accha̍ | va̱da̱ | tanā̍ | gi̱rā | ja̱rāyai̍ | brahma̍ṇaḥ | pati̍m |
a̱gnim | mi̱tram | na | da̱rśa̱tam ||1.038.13||

1.038.14a mi̱mī̱hi śloka̍m ā̱sye̍ pa̱rjanya̍ iva tatanaḥ |
1.038.14c gāya̍ gāya̱tram u̱kthya̍m ||

mi̱mī̱hi | śloka̍m | ā̱sye̍ | pa̱rjanya̍ḥ-iva | ta̱ta̱na̱ḥ |
gāya̍ | gā̱ya̱tram | u̱kthya̍m ||1.038.14||

1.038.15a vanda̍sva̱ māru̍taṁ ga̱ṇaṁ tve̱ṣam pa̍na̱syum a̱rkiṇa̍m |
1.038.15c a̱sme vṛ̱ddhā a̍sann i̱ha ||

vanda̍sva | māru̍tam | ga̱ṇam | tve̱ṣam | pa̱na̱syum | a̱rkiṇa̍m |
a̱sme iti̍ | vṛ̱ddhāḥ | a̱sa̱n | i̱ha ||1.038.15||


1.039.01a pra yad i̱tthā pa̍rā̱vata̍ḥ śo̱cir na māna̱m asya̍tha |
1.039.01c kasya̱ kratvā̍ maruta̱ḥ kasya̱ varpa̍sā̱ kaṁ yā̍tha̱ kaṁ ha̍ dhūtayaḥ ||

pra | yat | i̱tthā | pa̱rā̱-vata̍ḥ | śo̱ciḥ | na | māna̍m | asya̍tha |
kasya̍ | kratvā̍ | maruta̍ḥ | kasya̍ | varpa̍sā | kam | yā̱tha̱ | kam | ha̱ | dhū̱ta̱ya̱ḥ ||1.039.01||

1.039.02a sthi̱rā va̍ḥ sa̱ntv āyu̍dhā parā̱ṇude̍ vī̱ḻū u̱ta pra̍ti̱ṣkabhe̍ |
1.039.02c yu̱ṣmāka̍m astu̱ tavi̍ṣī̱ panī̍yasī̱ mā martya̍sya mā̱yina̍ḥ ||

sthi̱rā | va̱ḥ | sa̱ntu̱ | āyu̍dhā | pa̱rā̱-nude̍ | vī̱ḻu | u̱ta | pra̱ti̱-skabhe̍ |
yu̱ṣmāka̍m | a̱stu̱ | tavi̍ṣī | panī̍yasī | mā | martya̍sya | mā̱yina̍ḥ ||1.039.02||

1.039.03a parā̍ ha̱ yat sthi̱raṁ ha̱tha naro̍ va̱rtaya̍thā gu̱ru |
1.039.03c vi yā̍thana va̱nina̍ḥ pṛthi̱vyā vy āśā̱ḥ parva̍tānām ||

parā̍ | ha̱ | yat | sthi̱ram | ha̱tha | nara̍ḥ | va̱rtaya̍tha | gu̱ru |
vi | yā̱tha̱na̱ | va̱nina̍ḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | vi | āśā̍ḥ | parva̍tānām ||1.039.03||

1.039.04a na̱hi va̱ḥ śatru̍r vivi̱de adhi̱ dyavi̱ na bhūmyā̍ṁ riśādasaḥ |
1.039.04c yu̱ṣmāka̍m astu̱ tavi̍ṣī̱ tanā̍ yu̱jā rudrā̍so̱ nū ci̍d ā̱dhṛṣe̍ ||

na̱hi | va̱ḥ | śatru̍ḥ | vi̱vi̱de | adhi̍ | dyavi̍ | na | bhūmyā̍m | ri̱śā̱da̱sa̱ḥ |
yu̱ṣmāka̍m | a̱stu̱ | tavi̍ṣī | tanā̍ | yu̱jā | rudrā̍saḥ | nu | ci̱t | ā̱-dhṛṣe̍ ||1.039.04||

1.039.05a pra ve̍payanti̱ parva̍tā̱n vi vi̍ñcanti̱ vana̱spatī̍n |
1.039.05c pro ā̍rata maruto du̱rmadā̍ iva̱ devā̍sa̱ḥ sarva̍yā vi̱śā ||

pra | ve̱pa̱ya̱nti̱ | parva̍tān | vi | vi̱ñca̱nti̱ | vana̱spatī̍n |
pro iti̍ | ā̱ra̱ta̱ | ma̱ru̱ta̱ḥ | du̱rmadā̍ḥ-iva | devā̍saḥ | sarva̍yā | vi̱śā ||1.039.05||

1.039.06a upo̱ rathe̍ṣu̱ pṛṣa̍tīr ayugdhva̱m praṣṭi̍r vahati̱ rohi̍taḥ |
1.039.06c ā vo̱ yāmā̍ya pṛthi̱vī ci̍d aśro̱d abī̍bhayanta̱ mānu̍ṣāḥ ||

upo̱ iti̍ | rathe̍ṣu | pṛṣa̍tīḥ | a̱yu̱gdhva̱m | praṣṭi̍ḥ | va̱ha̱ti̱ | rohi̍taḥ |
ā | va̱ḥ | yāmā̍ya | pṛ̱thi̱vī | ci̱t | a̱śro̱t | abī̍bhayanta | mānu̍ṣāḥ ||1.039.06||

1.039.07a ā vo̍ ma̱kṣū tanā̍ya̱ kaṁ rudrā̱ avo̍ vṛṇīmahe |
1.039.07c gantā̍ nū̱naṁ no 'va̍sā̱ yathā̍ pu̱retthā kaṇvā̍ya bi̱bhyuṣe̍ ||

ā | va̱ḥ | ma̱kṣu | tanā̍ya | kam | rudrā̍ḥ | ava̍ḥ | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ |
ganta̍ | nū̱nam | na̱ḥ | ava̍sā | yathā̍ | pu̱rā | i̱tthā | kaṇvā̍ya | bi̱bhyuṣe̍ ||1.039.07||

1.039.08a yu̱ṣmeṣi̍to maruto̱ martye̍ṣita̱ ā yo no̱ abhva̱ īṣa̍te |
1.039.08c vi taṁ yu̍yota̱ śava̍sā̱ vy oja̍sā̱ vi yu̱ṣmākā̍bhir ū̱tibhi̍ḥ ||

yu̱ṣmā-i̍ṣi̍taḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | martya̍-iṣitaḥ | ā | yaḥ | na̱ḥ | abhva̍ḥ | īṣa̍te |
vi | tam | yu̱yo̱ta̱ | śava̍sā | vi | oja̍sā | vi | yu̱ṣmākā̍bhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ ||1.039.08||

1.039.09a asā̍mi̱ hi pra̍yajyava̱ḥ kaṇva̍ṁ da̱da pra̍cetasaḥ |
1.039.09c asā̍mibhir maruta̱ ā na̍ ū̱tibhi̱r gantā̍ vṛ̱ṣṭiṁ na vi̱dyuta̍ḥ ||

asā̍mi | hi | pra̱-ya̱jya̱va̱ḥ | kaṇva̍m | da̱da | pra̱-ce̱ta̱sa̱ḥ |
asā̍mi-bhiḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ā | na̱ḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ | ganta̍ | vṛ̱ṣṭim | na | vi̱-dyuta̍ḥ ||1.039.09||

1.039.10a asā̱my ojo̍ bibhṛthā sudāna̱vo 'sā̍mi dhūtaya̱ḥ śava̍ḥ |
1.039.10c ṛ̱ṣi̱dviṣe̍ marutaḥ parima̱nyava̱ iṣu̱ṁ na sṛ̍jata̱ dviṣa̍m ||

asā̱mi | oja̍ḥ | bi̱bhṛ̱tha̱ | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | asā̍mi | dhū̱ta̱ya̱ḥ | śava̍ḥ |
ṛ̱ṣi̱-dviṣe̍ | ma̱ru̱ta̱ḥ | pa̱ri̱-ma̱nyave̍ | iṣu̍m | na | sṛ̱ja̱ta̱ | dviṣa̍m ||1.039.10||


1.040.01a ut ti̍ṣṭha brahmaṇas pate deva̱yanta̍s tvemahe |
1.040.01c upa̱ pra ya̍ntu ma̱ruta̍ḥ su̱dāna̍va̱ indra̍ prā̱śūr bha̍vā̱ sacā̍ ||

ut | ti̱ṣṭha̱ | bra̱hma̱ṇa̱ḥ | pa̱te̱ | de̱va̱-yanta̍ḥ | tvā̱ | ī̱ma̱he̱ |
upa̍ | pra | ya̱ntu̱ | ma̱ruta̍ḥ | su̱-dāna̍vaḥ | indra̍ | prā̱sūḥ | bha̱va̱ | sacā̍ ||1.040.01||

1.040.02a tvām id dhi sa̍hasas putra̱ martya̍ upabrū̱te dhane̍ hi̱te |
1.040.02c su̱vīrya̍m maruta̱ ā svaśvya̱ṁ dadhī̍ta̱ yo va̍ āca̱ke ||

tvām | it | hi | sa̱ha̱sa̱ḥ | pu̱tra̱ | martya̍ḥ | u̱pa̱-brū̱te | dhane̍ | hi̱te |
su̱-vīrya̍m | ma̱ru̱ta̱ḥ | ā | su̱-aśvya̍m | dadhī̍ta | yaḥ | va̱ḥ | ā̱-ca̱kre ||1.040.02||

1.040.03a praitu̱ brahma̍ṇa̱s pati̱ḥ pra de̱vy e̍tu sū̱nṛtā̍ |
1.040.03c acchā̍ vī̱raṁ narya̍m pa̱ṅktirā̍dhasaṁ de̱vā ya̱jñaṁ na̍yantu naḥ ||

pra | e̱tu̱ | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ | pra | de̱vī | e̱tu̱ | sū̱nṛtā̍ |
accha̍ | vī̱ram | narya̍m | pa̱ṅkti-rā̍dhasam | de̱vāḥ | ya̱jñam | na̱ya̱ntu̱ | na̱ḥ ||1.040.03||

1.040.04a yo vā̱ghate̱ dadā̍ti sū̱nara̱ṁ vasu̱ sa dha̍tte̱ akṣi̍ti̱ śrava̍ḥ |
1.040.04c tasmā̱ iḻā̍ṁ su̱vīrā̱m ā ya̍jāmahe su̱pratū̍rtim ane̱hasa̍m ||

yaḥ | vā̱ghate̍ | dadā̍ti | sū̱nara̍m | vasu̍ | saḥ | dha̱tte̱ | akṣi̍ti | śrava̍ḥ |
tasmai̍ | iḻā̍m | su̱-vīrām | ā | ya̱jā̱ma̱he̱ | su̱-pratū̍rtim | a̱ne̱hasa̍m ||1.040.04||

1.040.05a pra nū̱nam brahma̍ṇa̱s pati̱r mantra̍ṁ vadaty u̱kthya̍m |
1.040.05c yasmi̱nn indro̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā de̱vā okā̍ṁsi cakri̱re ||

pra | nū̱nam | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ | mantra̍m | va̱da̱ti̱ | u̱kthya̍m |
yasmi̍n | indra̍ḥ | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | de̱vāḥ | okā̍ṁsi | ca̱kri̱re ||1.040.05||

1.040.06a tam id vo̍cemā vi̱dathe̍ṣu śa̱mbhuva̱m mantra̍ṁ devā ane̱hasa̍m |
1.040.06c i̱māṁ ca̱ vāca̍m prati̱harya̍thā naro̱ viśved vā̱mā vo̍ aśnavat ||

tam | it | vo̱ce̱ma̱ | vi̱dathe̍ṣu | śa̱mbhuva̍m | mantra̍m | de̱vā̱ḥ | a̱ne̱hasa̍m |
i̱mām | ca̱ | vāca̍m | prati̱-harya̍tha | na̱ra̱ḥ | viśvā̍ | it | vā̱mā | va̱ḥ | a̱śna̱va̱t ||1.040.06||

1.040.07a ko de̍va̱yanta̍m aśnava̱j jana̱ṁ ko vṛ̱ktaba̍rhiṣam |
1.040.07c pra-pra̍ dā̱śvān pa̱styā̍bhir asthitānta̱rvāva̱t kṣaya̍ṁ dadhe ||

kaḥ | de̱va̱-yanta̍m | a̱śna̱va̱t | jana̍m | kaḥ | vṛ̱kta-ba̍rhiṣam |
pra-pra̍ | dā̱śvān | pa̱styā̍bhiḥ | a̱sthi̱ta̱ | a̱nta̱ḥ-vāva̍t | kṣaya̍m | da̱dhe̱ ||1.040.07||

1.040.08a upa̍ kṣa̱tram pṛ̍ñcī̱ta hanti̱ rāja̍bhir bha̱ye ci̍t sukṣi̱tiṁ da̍dhe |
1.040.08c nāsya̍ va̱rtā na ta̍ru̱tā ma̍hādha̱ne nārbhe̍ asti va̱jriṇa̍ḥ ||

upa̍ | kṣa̱tram | pṛ̱ñcī̱ta | hanti̍ | rāja̍-bhiḥ | bha̱ye | ci̱t | su̱-kṣi̱tim | da̱dhe̱ |
na | a̱sya̱ | va̱rtā | na | ta̱ru̱tā | ma̱hā̱-dha̱ne | na | arbhe̍ | a̱sti̱ | va̱jriṇa̍ḥ ||1.040.08||


1.041.01a yaṁ rakṣa̍nti̱ prace̍taso̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā |
1.041.01c nū ci̱t sa da̍bhyate̱ jana̍ḥ ||

yam | rakṣa̍nti | pra-ce̍tasaḥ | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā |
nu | ci̱t | saḥ | da̱bhya̱te̱ | jana̍ḥ ||1.041.01||

1.041.02a yam bā̱hute̍va̱ pipra̍ti̱ pānti̱ martya̍ṁ ri̱ṣaḥ |
1.041.02c ari̍ṣṭa̱ḥ sarva̍ edhate ||

yam | bā̱hutā̍-iva | pipra̍ti | pānti̍ | martya̍m | ri̱ṣaḥ |
ari̍ṣṭaḥ | sarva̍ḥ | e̱dha̱te̱ ||1.041.02||

1.041.03a vi du̱rgā vi dviṣa̍ḥ pu̱ro ghnanti̱ rājā̍na eṣām |
1.041.03c naya̍nti duri̱tā ti̱raḥ ||

vi | du̱ḥ-gā | vi | dviṣa̍ḥ | pu̱raḥ | ghnanti̍ | rājā̍naḥ | e̱ṣā̱m |
naya̍nti | du̱ḥ-i̱tā | ti̱raḥ ||1.041.03||

1.041.04a su̱gaḥ panthā̍ anṛkṣa̱ra ādi̍tyāsa ṛ̱taṁ ya̱te |
1.041.04c nātrā̍vakhā̱do a̍sti vaḥ ||

su̱-gaḥ | panthā̍ | a̱nṛ̱kṣa̱raḥ | ādi̍tyāsaḥ | ṛ̱tam | ya̱te |
na | atra̍ | a̱va̱-khā̱daḥ | a̱sti̱ | va̱ḥ ||1.041.04||

1.041.05a yaṁ ya̱jñaṁ naya̍thā nara̱ ādi̍tyā ṛ̱junā̍ pa̱thā |
1.041.05c pra va̱ḥ sa dhī̱taye̍ naśat ||

yam | ya̱jñam | naya̍tha | na̱ra̱ḥ | ādi̍tyāḥ | ṛ̱junā̍ | pa̱thā |
pra | va̱ḥ | saḥ | dhī̱taye̍ | na̱śa̱t ||1.041.05||

1.041.06a sa ratna̱m martyo̱ vasu̱ viśva̍ṁ to̱kam u̱ta tmanā̍ |
1.041.06c acchā̍ gaccha̱ty astṛ̍taḥ ||

saḥ | ratna̍m | martya̍ḥ | vasu̍ | viśva̍m | to̱kam | u̱ta | tmanā̍ |
accha̍ | ga̱ccha̱ti̱ | astṛ̍taḥ ||1.041.06||

1.041.07a ka̱thā rā̍dhāma sakhāya̱ḥ stoma̍m mi̱trasyā̍rya̱mṇaḥ |
1.041.07c mahi̱ psaro̱ varu̍ṇasya ||

ka̱thā | rā̱dhā̱ma̱ | sa̱khā̱ya̱ḥ | stoma̍m | mi̱trasya̍ | a̱rya̱mṇaḥ |
mahi̍ | psara̍ḥ | varu̍ṇasya ||1.041.07||

1.041.08a mā vo̱ ghnanta̱m mā śapa̍nta̱m prati̍ voce deva̱yanta̍m |
1.041.08c su̱mnair id va̱ ā vi̍vāse ||

mā | va̱ḥ | ghnanta̍m | mā | śapa̍ntam | prati̍ | vo̱ce̱ | de̱va̱-yanta̍m |
su̱mnaiḥ | it | va̱ḥ | ā | vi̱vā̱se̱ ||1.041.08||

1.041.09a ca̱tura̍ś ci̱d dada̍mānād bibhī̱yād ā nidhā̍toḥ |
1.041.09c na du̍ru̱ktāya̍ spṛhayet ||

ca̱tura̍ḥ | ci̱t | dada̍mānāt | bi̱bhī̱yāt | ā | ni-dhā̍toḥ |
na | du̱ḥ-u̱ktāya̍ | spṛ̱ha̱ye̱t ||1.041.09||


1.042.01a sam pū̍ṣa̱nn adhva̍nas tira̱ vy aṁho̍ vimuco napāt |
1.042.01c sakṣvā̍ deva̱ pra ṇa̍s pu̱raḥ ||

sam | pū̱ṣa̱n | adhva̍naḥ | ti̱ra̱ | vi | aṁha̍ḥ | vi̱-mu̱ca̱ḥ | na̱pā̱t |
sakṣva̍ | de̱va̱ | pra | na̱ḥ | pu̱raḥ ||1.042.01||

1.042.02a yo na̍ḥ pūṣann a̱gho vṛko̍ du̱ḥśeva̍ ā̱dide̍śati |
1.042.02c apa̍ sma̱ tam pa̱tho ja̍hi ||

yaḥ | na̱ḥ | pū̱ṣa̱n | a̱ghaḥ | vṛka̍ḥ | du̱ḥśeva̍ | ā̱-dide̍śati |
apa̍ | sma̱ | tam | pa̱thaḥ | ja̱hi̱ ||1.042.02||

1.042.03a apa̱ tyam pa̍ripa̱nthina̍m muṣī̱vāṇa̍ṁ hura̱ścita̍m |
1.042.03c dū̱ram adhi̍ sru̱ter a̍ja ||

apa̍ | tyam | pa̱ri̱-pa̱nthina̍m | mu̱ṣī̱vāṇa̍m | hu̱ra̱ḥ-cita̍m |
dū̱ram | adhi̍ | sru̱teḥ | a̱ja̱ ||1.042.03||

1.042.04a tvaṁ tasya̍ dvayā̱vino̱ 'ghaśa̍ṁsasya̱ kasya̍ cit |
1.042.04c pa̱dābhi ti̍ṣṭha̱ tapu̍ṣim ||

tvam | tasya̍ | dva̱yā̱vina̍ḥ | a̱gha-śa̍ṁsasya | kasya̍ | ci̱t |
pa̱dā | a̱bhi | ti̱ṣṭha̱ | tapu̍ṣim ||1.042.04||

1.042.05a ā tat te̍ dasra mantuma̱ḥ pūṣa̱nn avo̍ vṛṇīmahe |
1.042.05c yena̍ pi̱tṝn aco̍dayaḥ ||

ā | tat | te̱ | da̱sra̱ | ma̱ntu̱-ma̱ḥ | pū̱ṣa̱n | ava̍ḥ | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ |
yena̍ | pi̱tṝn | aco̍dayaḥ ||1.042.05||

1.042.06a adhā̍ no viśvasaubhaga̱ hira̍ṇyavāśīmattama |
1.042.06c dhanā̍ni su̱ṣaṇā̍ kṛdhi ||

adha̍ḥ | na̱ḥ | vi̱śva̱-sau̱bha̱ga̱ | hira̍ṇyavāśīmat-tama |
dhanā̍ni | su̱-sanā̍ | kṛ̱dhi̱ ||1.042.06||

1.042.07a ati̍ naḥ sa̱ścato̍ naya su̱gā na̍ḥ su̱pathā̍ kṛṇu |
1.042.07c pūṣa̍nn i̱ha kratu̍ṁ vidaḥ ||

ati̍ | naḥ | sa̱ścata̍ḥ | na̱ya̱ | su̱-gā | na̱ḥ | su̱-pathā̍ | kṛ̱ṇu̱ |
pūṣa̍n | i̱ha | kratu̍m | vi̱da̱ḥ ||1.042.07||

1.042.08a a̱bhi sū̱yava̍saṁ naya̱ na na̍vajvā̱ro adhva̍ne |
1.042.08c pūṣa̍nn i̱ha kratu̍ṁ vidaḥ ||

a̱bhi | su̱-yava̍sam | na̱ya̱ | na | na̱va̱-jvā̱raḥ | adhva̍ne |
pūṣa̍n | i̱ha | kratu̍m | vi̱da̱ḥ ||1.042.08||

1.042.09a śa̱gdhi pū̱rdhi pra ya̍ṁsi ca śiśī̱hi prāsy u̱dara̍m |
1.042.09c pūṣa̍nn i̱ha kratu̍ṁ vidaḥ ||

śa̱gdhi | pū̱rdhi | pra | ya̱ṁsi̱ | ca̱ | śi̱śī̱hi | prāsi̍ | u̱dara̍m |
pūṣa̍n | i̱ha | kratu̍m | vi̱da̱ḥ ||1.042.09||

1.042.10a na pū̱ṣaṇa̍m methāmasi sū̱ktair a̱bhi gṛ̍ṇīmasi |
1.042.10c vasū̍ni da̱smam ī̍mahe ||

na | pū̱ṣaṇa̍m | me̱thā̱ma̱si̱ | sū̱ktaiḥ | a̱bhi | gṛ̱ṇī̱ma̱si̱ |
vasū̍ni | da̱smam | ī̱ma̱he̱ ||1.042.10||


1.043.01a kad ru̱drāya̱ prace̍tase mī̱ḻhuṣṭa̍māya̱ tavya̍se |
1.043.01c vo̱cema̱ śaṁta̍maṁ hṛ̱de ||

kat | ru̱drāya̍ | pra-ce̍tase | mī̱ḻhuḥ-ta̍māya | tavya̍se |
vo̱cema̍ | śam-ta̍mam | hṛ̱de ||1.043.01||

1.043.02a yathā̍ no̱ adi̍ti̱ḥ kara̱t paśve̱ nṛbhyo̱ yathā̱ gave̍ |
1.043.02c yathā̍ to̱kāya̍ ru̱driya̍m ||

yathā̍ | na̱ḥ | adi̍tiḥ | kara̍t | paśve̍ | nṛ-bhya̍ḥ | yathā̍ | gave̍ |
yathā̍ | to̱kāya̍ | ru̱driya̍m ||1.043.02||

1.043.03a yathā̍ no mi̱tro varu̍ṇo̱ yathā̍ ru̱draś cike̍tati |
1.043.03c yathā̱ viśve̍ sa̱joṣa̍saḥ ||

yathā̍ | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | yathā̍ | ru̱draḥ | cike̍tati |
yathā̍ | viśve̍ | sa̱-joṣa̍saḥ ||1.043.03||

1.043.04a gā̱thapa̍tim me̱dhapa̍tiṁ ru̱draṁ jalā̍ṣabheṣajam |
1.043.04c tac cha̱ṁyoḥ su̱mnam ī̍mahe ||

gā̱tha-pa̍tim | me̱dha-pa̍tim | ru̱dram | jalā̍ṣa-bheṣajam |
tat | śa̱m-yoḥ | su̱mnam | ī̱ma̱he̱ ||1.043.04||

1.043.05a yaḥ śu̱kra i̍va̱ sūryo̱ hira̍ṇyam iva̱ roca̍te |
1.043.05c śreṣṭho̍ de̱vānā̱ṁ vasu̍ḥ ||

yaḥ | śu̱kraḥ-i̍va | sūrya̍ḥ | hira̍ṇyam-iva | roca̍te |
śreṣṭha̍ḥ | de̱vānām | vasu̍ḥ ||1.043.05||

1.043.06a śaṁ na̍ḥ kara̱ty arva̍te su̱gam me̱ṣāya̍ me̱ṣye̍ |
1.043.06c nṛbhyo̱ nāri̍bhyo̱ gave̍ ||

śan | na̱ḥ | ka̱ra̱ti̱ | arva̍te | su̱-gam | me̱ṣāya̍ | me̱ṣye̍ |
nṛ-bhya̍ḥ | nāri̍-bhyaḥ | gave̍ ||1.043.06||

1.043.07a a̱sme so̍ma̱ śriya̱m adhi̱ ni dhe̍hi śa̱tasya̍ nṛ̱ṇām |
1.043.07c mahi̱ śrava̍s tuvinṛ̱mṇam ||

a̱sme iti̍ | so̱ma̱ | śriya̍m | adhi̍ | ni | dhe̱hi̱ | śa̱tasya̍ | nṛ̱ṇām |
mahi̍ | śrava̍ḥ | tu̱vi̱-nṛ̱mṇam ||1.043.07||

1.043.08a mā na̍ḥ somapari̱bādho̱ mārā̍tayo juhuranta |
1.043.08c ā na̍ indo̱ vāje̍ bhaja ||

mā | na̱ḥ | so̱ma̱-pa̱ri̱bādha̍ḥ | mā | arā̍tayaḥ | ju̱hu̱ra̱nta̱ |
ā | na̱ḥ | i̱ndo̱ iti̍ | vāje̍ | bha̱ja̱ ||1.043.08||

1.043.09a yās te̍ pra̱jā a̱mṛta̍sya̱ para̍smi̱n dhāma̍nn ṛ̱tasya̍ |
1.043.09c mū̱rdhā nābhā̍ soma vena ā̱bhūṣa̍ntīḥ soma vedaḥ ||

yāḥ | te̱ | pra̱-jāḥ | a̱mṛta̍sya | para̍smin | dhāma̍n | ṛ̱tasya̍ |
mū̱rdhā | nābhā̍ | so̱ma̱ | ve̱na̱ḥ | ā̱-bhūṣa̍ntīḥ | so̱ma̱ | ve̱da̱ḥ ||1.043.09||


1.044.01a agne̱ viva̍svad u̱ṣasa̍ś ci̱traṁ rādho̍ amartya |
1.044.01c ā dā̱śuṣe̍ jātavedo vahā̱ tvam a̱dyā de̱vām̐ u̍ṣa̱rbudha̍ḥ ||

agne̍ | viva̍svat | u̱ṣasa̍ḥ | ci̱tram | rādha̍ḥ | a̱ma̱rtya̱ |
ā | dā̱śuṣe̍ | jā̱ta̱-ve̱da̱ḥ | va̱ha̱ | tvam | a̱dya | de̱vām | u̱ṣa̱ḥ-budha̍ḥ ||1.044.01||

1.044.02a juṣṭo̱ hi dū̱to asi̍ havya̱vāha̱no 'gne̍ ra̱thīr a̍dhva̱rāṇā̍m |
1.044.02c sa̱jūr a̱śvibhyā̍m u̱ṣasā̍ su̱vīrya̍m a̱sme dhe̍hi̱ śravo̍ bṛ̱hat ||

juṣṭa̍ḥ | hi | dū̱taḥ | asi̍ | ha̱vya̱-vāhanaḥ | agne̍ | ra̱thīḥ | a̱dhva̱rāṇā̍m |
sa̱-jūḥ | a̱śvi-bhyā̍m | u̱ṣasā̍ | su̱-vīrya̍m | a̱sme iti̍ | dhe̱hi̱ | śrava̍ḥ | bṛ̱hat ||1.044.02||

1.044.03a a̱dyā dū̱taṁ vṛ̍ṇīmahe̱ vasu̍m a̱gnim pu̍rupri̱yam |
1.044.03c dhū̱make̍tu̱m bhāṛ̍jīka̱ṁ vyu̍ṣṭiṣu ya̱jñānā̍m adhvara̱śriya̍m ||

a̱dya | dū̱tam | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ | vasu̍m | a̱gnim | pu̱ru̱-pri̱yam |
dhū̱ma-ke̍tum | bhāḥ-ṛ̍jīkam | vi-u̍ṣṭiṣu | ya̱jñānā̍m | a̱dhva̱ra̱-śriya̍m ||1.044.03||

1.044.04a śreṣṭha̱ṁ yavi̍ṣṭha̱m ati̍thi̱ṁ svā̍huta̱ṁ juṣṭa̱ṁ janā̍ya dā̱śuṣe̍ |
1.044.04c de̱vām̐ acchā̱ yāta̍ve jā̱tave̍dasam a̱gnim ī̍ḻe̱ vyu̍ṣṭiṣu ||

śreṣṭha̍m | yavi̍ṣṭham | ati̍thim | su-ā̍hutam | juṣṭam | janā̍ya | dā̱śuṣe̍ |
de̱vān | accha̍ | yāta̍ve | jā̱ta-ve̍dasam | a̱gnim | ī̱ḻe̱ | vi-u̍ṣṭiṣu ||1.044.04||

1.044.05a sta̱vi̱ṣyāmi̱ tvām a̱haṁ viśva̍syāmṛta bhojana |
1.044.05c agne̍ trā̱tāra̍m a̱mṛta̍m miyedhya̱ yaji̍ṣṭhaṁ havyavāhana ||

sta̱vi̱ṣyāmi̍ | tvām | a̱ham | viśva̍sya | a̱mṛ̱ta̱ | bho̱ja̱na̱ |
agne̍ | trā̱tāra̍m | a̱mṛta̍m | mi̱ye̱dhya̱ | yaji̍ṣṭham | ha̱vya̱-vā̱ha̱na̱ ||1.044.05||

1.044.06a su̱śaṁso̍ bodhi gṛṇa̱te ya̍viṣṭhya̱ madhu̍jihva̱ḥ svā̍hutaḥ |
1.044.06c praska̍ṇvasya prati̱rann āyu̍r jī̱vase̍ nama̱syā daivya̱ṁ jana̍m ||

su̱śaṁsa̍ḥ | bo̱dhi̱ | gṛ̱ṇa̱te | ya̱vi̱ṣṭhya̱ | madhu̍-jihvaḥ | su-ā̍hutaḥ |
praska̍ṇvasya | pra̱-ti̱ran | āyu̍ḥ | jī̱vase̍ | na̱ma̱sya | daivya̍m | jana̍m ||1.044.06||

1.044.07a hotā̍raṁ vi̱śvave̍dasa̱ṁ saṁ hi tvā̱ viśa̍ i̱ndhate̍ |
1.044.07c sa ā va̍ha puruhūta̱ prace̍ta̱so 'gne̍ de̱vām̐ i̱ha dra̱vat ||

hotā̍ram | vi̱śva-ve̍dasam | sam | hi | tvā̱ | viśa̍ḥ | i̱ndhate̍ |
saḥ | ā | va̱ha̱ | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | pra-ce̍tasaḥ | agne̍ | de̱vān | i̱ha | dra̱vat ||1.044.07||

1.044.08a sa̱vi̱tāra̍m u̱ṣasa̍m a̱śvinā̱ bhaga̍m a̱gniṁ vyu̍ṣṭiṣu̱ kṣapa̍ḥ |
1.044.08c kaṇvā̍sas tvā su̱taso̍māsa indhate havya̱vāha̍ṁ svadhvara ||

sa̱vi̱tāra̍m | u̱ṣasa̍m | a̱śvinā̍ | bhaga̍m | a̱gnim | vi-u̍ṣṭiṣu | kṣapa̍ḥ |
kaṇvā̍saḥ | tvā̱ | su̱ta-so̍māsaḥ | i̱ndha̱te̱ | ha̱vya̱-vāha̍m | su̱-a̱dhva̱ra̱ ||1.044.08||

1.044.09a pati̱r hy a̍dhva̱rāṇā̱m agne̍ dū̱to vi̱śām asi̍ |
1.044.09c u̱ṣa̱rbudha̱ ā va̍ha̱ soma̍pītaye de̱vām̐ a̱dya sva̱rdṛśa̍ḥ ||

pati̍ḥ | hi | a̱dhva̱rāṇā̍m | agne̍ | dū̱taḥ | vi̱śām | asi̍ |
u̱ṣa̱ḥ-budha̍ḥ | ā | va̱ha̱ | soma̍-pītaye | de̱vān | a̱dya | sva̱ḥ-dṛśa̍ḥ ||1.044.09||

1.044.10a agne̱ pūrvā̱ anū̱ṣaso̍ vibhāvaso dī̱detha̍ vi̱śvada̍rśataḥ |
1.044.10c asi̱ grāme̍ṣv avi̱tā pu̱rohi̱to 'si̍ ya̱jñeṣu̱ mānu̍ṣaḥ ||

agne̍ | pūrvā̍ḥ | anu̍ | u̱ṣasa̍ḥ | vi̱bhā̱va̱so̱ iti̍ vibhā-vaso | dī̱detha̍ | vi̱śva-da̍rśataḥ |
asi̍ | grāme̍ṣu | a̱vi̱tā | pu̱raḥ-hi̍taḥ | asi̍ | ya̱jñeṣu̍ | mānu̍ṣaḥ ||1.044.10||

1.044.11a ni tvā̍ ya̱jñasya̱ sādha̍na̱m agne̱ hotā̍ram ṛ̱tvija̍m |
1.044.11c ma̱nu̱ṣvad de̍va dhīmahi̱ prace̍tasaṁ jī̱raṁ dū̱tam ama̍rtyam ||

ni | tvā̱ | ya̱jñasya̍ | sādha̍nam | agne̍ | hotā̍ram | ṛ̱tvija̍m |
ma̱nu̱ṣvat | de̱va̱ | dhī̱ma̱hi̱ | pra-ce̍tasam | jī̱ram | dū̱tam | ama̍rtyam ||1.044.11||

1.044.12a yad de̱vānā̍m mitramahaḥ pu̱rohi̱to 'nta̍ro̱ yāsi̍ dū̱tya̍m |
1.044.12c sindho̍r iva̱ prasva̍nitāsa ū̱rmayo̱ 'gner bhrā̍jante a̱rcaya̍ḥ ||

yat | de̱vānā̍m | mi̱tra̱-ma̱ha̱ḥ | pu̱raḥ-hitaḥ | anta̍raḥ | yāsi̍ | dū̱tya̍m |
sindho̍ḥ-iva | pra-sva̍nitāsaḥ | ū̱rmaya̍ḥ | a̱gneḥ | bhrā̱ja̱nte̱ | a̱rcaya̍ḥ ||1.044.12||

1.044.13a śru̱dhi śru̍tkarṇa̱ vahni̍bhir de̱vair a̍gne sa̱yāva̍bhiḥ |
1.044.13c ā sī̍dantu ba̱rhiṣi̍ mi̱tro a̍rya̱mā prā̍ta̱ryāvā̍ṇo adhva̱ram ||

śru̱dhi | śru̱t-ka̱rṇa̱ | vahni̍-bhiḥ | de̱vaiḥ | a̱gne̱ | sa̱yāva̍-bhiḥ |
ā | sī̱da̱ntu̱ | ba̱rhiṣi̍ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | prā̱ta̱ḥ-yāvā̍naḥ | a̱dhva̱ram ||1.044.13||

1.044.14a śṛ̱ṇvantu̱ stoma̍m ma̱ruta̍ḥ su̱dāna̍vo 'gniji̱hvā ṛ̍tā̱vṛdha̍ḥ |
1.044.14c piba̍tu̱ soma̱ṁ varu̍ṇo dhṛ̱tavra̍to̱ 'śvibhyā̍m u̱ṣasā̍ sa̱jūḥ ||

śṛ̱ṇvantu̍ | soma̍m | ma̱ruta̍ḥ | su̱-dāna̍vaḥ | a̱gni̱-ji̱hvāḥ | ṛ̱ta̱-vṛdha̍ḥ |
piba̍tu | soma̍m | varu̍ṇaḥ | dhṛ̱ta-vra̍taḥ | a̱śvi-bhyā̍m | u̱ṣasā̍ | sa̱-jūḥ ||1.044.14||


1.045.01a tvam a̍gne̱ vasū̍m̐r i̱ha ru̱drām̐ ā̍di̱tyām̐ u̱ta |
1.045.01c yajā̍ svadhva̱raṁ jana̱m manu̍jātaṁ ghṛta̱pruṣa̍m ||

tvam | a̱gne̱ | vasū̍n | i̱ha | ru̱drān | ā̱di̱tyān | u̱ta |
yaja̍ | su̱-a̱dhva̱ram | jana̍m | manu̍-jātam | ghṛ̱ta̱-pruṣa̍m ||1.045.01||

1.045.02a śru̱ṣṭī̱vāno̱ hi dā̱śuṣe̍ de̱vā a̍gne̱ vice̍tasaḥ |
1.045.02c tān ro̍hidaśva girvaṇa̱s traya̍striṁśata̱m ā va̍ha ||

śru̱ṣṭī̱-vānaḥ | hi | dā̱śuṣe̍ | de̱vāḥ | a̱gne̱ | vice̍tasaḥ |
tān | ro̱hi̱t-a̱śva̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ | traya̍ḥ-triṁśatam | ā | va̱ha̱ ||1.045.02||

1.045.03a pri̱ya̱me̱dha̱vad a̍tri̱vaj jāta̍vedo virūpa̱vat |
1.045.03c a̱ṅgi̱ra̱svan ma̍hivrata̱ praska̍ṇvasya śrudhī̱ hava̍m ||

pri̱ya̱me̱dha̱-vat | a̱tri̱-vat | jāta̍-vedaḥ | vi̱rū̱pa̱-vat |
a̱ṅgi̱ra̱svat | ma̱hi̱-vra̱ta̱ | praska̍ṇvasya | śru̱dhi̱ | hava̍m ||1.045.03||

1.045.04a mahi̍kerava ū̱taye̍ pri̱yame̍dhā ahūṣata |
1.045.04c rāja̍ntam adhva̱rāṇā̍m a̱gniṁ śu̱kreṇa̍ śo̱ciṣā̍ ||

mahi̍-keravaḥ | ū̱taye̍ | pri̱ya-me̍dhāḥ | a̱hū̱ṣa̱ta̱ |
rāja̍ntam | a̱dhva̱rāṇā̍m | a̱gnim | śu̱kreṇa̍ | śo̱ciṣā̍ ||1.045.04||

1.045.05a ghṛtā̍havana santye̱mā u̱ ṣu śru̍dhī̱ gira̍ḥ |
1.045.05c yābhi̱ḥ kaṇva̍sya sū̱navo̱ hava̱nte 'va̍se tvā ||

ghṛta̍-āhavana | sa̱ntya̱ | i̱māḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | śru̱dhi̱ | gira̍ḥ |
yābhi̍ḥ | kaṇva̍sya | sū̱nava̍ḥ | hava̍nte | ava̍se | tvā̱ ||1.045.05||

1.045.06a tvāṁ ci̍traśravastama̱ hava̍nte vi̱kṣu ja̱ntava̍ḥ |
1.045.06c śo̱ciṣke̍śam purupri̱yāgne̍ ha̱vyāya̱ voḻha̍ve ||

tvām | ci̱tra̱śra̱va̱ḥ-ta̱ma̱ | hava̍nte | vi̱kṣu | ja̱ntava̍ḥ |
śo̱ciḥ-ke̍śam | pu̱ru̱-pri̱ya̱ | agne̍ | ha̱vyāya̍ | voḻha̍ve ||1.045.06||

1.045.07a ni tvā̱ hotā̍ram ṛ̱tvija̍ṁ dadhi̱re va̍su̱vitta̍mam |
1.045.07c śrutka̍rṇaṁ sa̱pratha̍stama̱ṁ viprā̍ agne̱ divi̍ṣṭiṣu ||

ni | tvā̱ | hotā̍ram | ṛ̱tvija̍m | da̱dhi̱re | va̱su̱vit-ta̍mam |
śrut-ka̍rṇam | sa̱pratha̍ḥ-tamam | viprā̍ḥ | a̱gne̱ | divi̍ṣṭiṣu ||1.045.07||

1.045.08a ā tvā̱ viprā̍ acucyavuḥ su̱taso̍mā a̱bhi praya̍ḥ |
1.045.08c bṛ̱had bhā bibhra̍to ha̱vir agne̱ martā̍ya dā̱śuṣe̍ ||

ā | tvā̱ | viprā̍ḥ | a̱cu̱cya̱vu̱ḥ | su̱ta-so̍māḥ | a̱bhi | praya̍ḥ |
bṛ̱hat | bhāḥ | bibhra̍taḥ | ha̱viḥ | agne̍ | martā̍ya | dā̱śuṣe̍ ||1.045.08||

1.045.09a prā̱ta̱ryāvṇa̍ḥ sahaskṛta soma̱peyā̍ya santya |
1.045.09c i̱hādya daivya̱ṁ jana̍m ba̱rhir ā sā̍dayā vaso ||

prā̱ta̱ḥ-yāvna̍ḥ | sa̱ha̱ḥ-kṛ̱ta̱ | so̱ma̱-peyā̍ya | sa̱ntya̱ |
i̱ha | a̱dya | daivya̍m | jana̍m | ba̱rhiḥ | ā | sā̱da̱ya̱ | va̱so̱ iti̍ ||1.045.09||

1.045.10a a̱rvāñca̱ṁ daivya̱ṁ jana̱m agne̱ yakṣva̱ sahū̍tibhiḥ |
1.045.10c a̱yaṁ soma̍ḥ sudānava̱s tam pā̍ta ti̱roa̍hnyam ||

a̱rvāñca̍m | daivya̍m | jana̍m | agne̍ | yakṣva̍ | sahū̍ti-bhiḥ |
a̱yam | soma̍ḥ | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | tam | pā̱ta̱ | ti̱raḥ-a̍hnyam ||1.045.10||


1.046.01a e̱ṣo u̱ṣā apū̍rvyā̱ vy u̍cchati pri̱yā di̱vaḥ |
1.046.01c stu̱ṣe vā̍m aśvinā bṛ̱hat ||

e̱ṣo iti̍ | u̱ṣāḥ | apū̍rvyā | vi | u̱ccha̱ti̱ | pri̱yā | di̱vaḥ |
stu̱ṣe | vā̱m | a̱śvi̱nā̱ | bṛ̱hat ||1.046.01||

1.046.02a yā da̱srā sindhu̍mātarā mano̱tarā̍ rayī̱ṇām |
1.046.02c dhi̱yā de̱vā va̍su̱vidā̍ ||

yā | da̱srā | sindhu̍-mātarā | ma̱no̱tarā̍ | ra̱yī̱ṇām |
dhi̱yā | de̱vā | va̱su̱-vidā̍ ||1.046.02||

1.046.03a va̱cyante̍ vāṁ kaku̱hāso̍ jū̱rṇāyā̱m adhi̍ vi̱ṣṭapi̍ |
1.046.03c yad vā̱ṁ ratho̱ vibhi̱ṣ patā̍t ||

va̱cyante̍ | vā̱m | ka̱ku̱hāsa̍ḥ | jū̱rṇāyā̍m | adhi̍ | vi̱ṣṭapi̍ |
yat | vā̱m | ratha̍ḥ | vi-bhi̍ḥ | patā̍t ||1.046.03||

1.046.04a ha̱viṣā̍ jā̱ro a̱pām pipa̍rti̱ papu̍rir narā |
1.046.04c pi̱tā kuṭa̍sya carṣa̱ṇiḥ ||

ha̱viṣā̍ | jā̱raḥ | a̱pām | pipa̍rti | papu̍riḥ | na̱rā̱ |
pi̱tā | kuṭa̍sya | ca̱rṣa̱ṇiḥ ||1.046.04||

1.046.05a ā̱dā̱ro vā̍m matī̱nāṁ nāsa̍tyā matavacasā |
1.046.05c pā̱taṁ soma̍sya dhṛṣṇu̱yā ||

ā̱dā̱raḥ | vā̱m | ma̱tī̱nām | nāsa̍tyā | ma̱ta̱-va̱ca̱sā̱ |
pā̱tam | soma̍sya | dhṛ̱ṣṇu̱-yā ||1.046.05||

1.046.06a yā na̱ḥ pīpa̍rad aśvinā̱ jyoti̍ṣmatī̱ tama̍s ti̱raḥ |
1.046.06c tām a̱sme rā̍sāthā̱m iṣa̍m ||

yā | na̱ḥ | pīpa̍rat | a̱śvi̱nā̱ | jyoti̍ṣmatī | tama̍ḥ | ti̱raḥ |
tām | a̱sme iti̍ | rā̱sā̱thā̱m | iṣa̍m ||1.046.06||

1.046.07a ā no̍ nā̱vā ma̍tī̱nāṁ yā̱tam pā̱rāya̱ ganta̍ve |
1.046.07c yu̱ñjāthā̍m aśvinā̱ ratha̍m ||

ā | na̱ḥ | nā̱vā | ma̱tī̱nām | yā̱tam | pā̱rāya̍ | ganta̍ve |
yu̱ñjāthā̍m | a̱śvi̱nā̱ | ratha̍m ||1.046.07||

1.046.08a a̱ritra̍ṁ vāṁ di̱vas pṛ̱thu tī̱rthe sindhū̍nā̱ṁ ratha̍ḥ |
1.046.08c dhi̱yā yu̍yujra̱ inda̍vaḥ ||

a̱ritra̍m | vā̱m | di̱vaḥ | pṛ̱thu | tī̱rthe | sindhū̍nām | ratha̍ḥ |
dhi̱yā | yu̱yu̱jre̱ | inda̍vaḥ ||1.046.08||

1.046.09a di̱vas ka̍ṇvāsa̱ inda̍vo̱ vasu̱ sindhū̍nām pa̱de |
1.046.09c svaṁ va̱vriṁ kuha̍ dhitsathaḥ ||

di̱vaḥ | ka̱ṇvā̱sa̱ḥ | inda̍vaḥ | vasu̍ | sindhū̍nām | pa̱de |
svam | va̱vrim | kuha̍ | dhi̱tsa̱tha̱ḥ ||1.046.09||

1.046.10a abhū̍d u̱ bhā u̍ a̱ṁśave̱ hira̍ṇya̱m prati̱ sūrya̍ḥ |
1.046.10c vy a̍khyaj ji̱hvayāsi̍taḥ ||

abhū̍t | ū̱m̐ iti̍ | bhāḥ | ū̱m̐ iti̍ | a̱ṁśave̍ | hira̍ṇyam | prati̍ | sūrya̍ḥ |
vi | a̱khya̱t | ji̱hvayā̍ | asi̍taḥ ||1.046.10||

1.046.11a abhū̍d u pā̱ram eta̍ve̱ panthā̍ ṛ̱tasya̍ sādhu̱yā |
1.046.11c ada̍rśi̱ vi sru̱tir di̱vaḥ ||

abhū̍t | ū̱m̐ iti̍ | pā̱ram | eta̍ve | panthā̍ḥ | ṛ̱tasya̍ | sā̱dhu̱-yā |
ada̍rśi | vi | sru̱tiḥ | di̱vaḥ ||1.046.11||

1.046.12a tat-ta̱d id a̱śvino̱r avo̍ jari̱tā prati̍ bhūṣati |
1.046.12c made̱ soma̍sya̱ pipra̍toḥ ||

tat-ta̍t | it | a̱śvino̍ḥ | ava̍ḥ | ja̱ri̱tā | prati̍ | bhū̱ṣa̱ti̱ |
made̍ | soma̍sya | pipra̍toḥ ||1.046.12||

1.046.13a vā̱va̱sā̱nā vi̱vasva̍ti̱ soma̍sya pī̱tyā gi̱rā |
1.046.13c ma̱nu̱ṣvac cha̍mbhū̱ ā ga̍tam ||

vā̱va̱sā̱nā | vi̱vasva̍ti | soma̍sya | pī̱tyā | gi̱rā |
ma̱nu̱ṣvat | śa̱mbhū̱ iti̍ śam-bhū | ā | ga̱ta̱m ||1.046.13||

1.046.14a yu̱vor u̱ṣā anu̱ śriya̱m pari̍jmanor u̱pāca̍rat |
1.046.14c ṛ̱tā va̍natho a̱ktubhi̍ḥ ||

yu̱voḥ | u̱ṣāḥ | anu̍ | śriya̍m | pari̍-jmanoḥ | u̱pa̱-āca̍rat |
ṛ̱tā | va̱na̱tha̱ḥ | a̱ktu-bhi̍ḥ ||1.046.14||

1.046.15a u̱bhā pi̍batam aśvino̱bhā na̱ḥ śarma̍ yacchatam |
1.046.15c a̱vi̱dri̱yābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ ||

u̱bhā | pi̱ba̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ | u̱bhā | na̱ḥ | śarma̍ | ya̱ccha̱ta̱m |
a̱vi̱dri̱yābhi̍ḥ | ū̱tibhi̍ḥ ||1.046.15||


1.047.01a a̱yaṁ vā̱m madhu̍mattamaḥ su̱taḥ soma̍ ṛtāvṛdhā |
1.047.01c tam a̍śvinā pibataṁ ti̱roa̍hnyaṁ dha̱ttaṁ ratnā̍ni dā̱śuṣe̍ ||

a̱yam | vā̱m | madhu̍mat-tamaḥ | su̱taḥ | soma̍ḥ | ṛ̱ta̱-vṛ̱dhā̱ |
tam | a̱śvi̱nā̱ | pi̱ba̱ta̱m | ti̱raḥ-a̍hnyam | dha̱ttam | ratnā̍ni | dā̱śuṣe̍ ||1.047.01||

1.047.02a tri̱va̱ndhu̱reṇa̍ tri̱vṛtā̍ su̱peśa̍sā̱ rathe̱nā yā̍tam aśvinā |
1.047.02c kaṇvā̍so vā̱m brahma̍ kṛṇvanty adhva̱re teṣā̱ṁ su śṛ̍ṇuta̱ṁ hava̍m ||

tri̱-va̱ndhu̱reṇa̍ | tri̱-vṛtā̍ | su̱-peśa̍sā | rathe̍na | ā | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ |
kaṇvā̍saḥ | vā̱m | brahma̍ | kṛ̱ṇva̱nti̱ | a̱dhva̱re | teṣā̍m | su | śṛ̱ṇu̱ta̱m | hava̍m ||1.047.02||

1.047.03a aśvi̍nā̱ madhu̍mattamam pā̱taṁ soma̍m ṛtāvṛdhā |
1.047.03c athā̱dya da̍srā̱ vasu̱ bibhra̍tā̱ rathe̍ dā̱śvāṁsa̱m upa̍ gacchatam ||

aśvi̍nā | madhu̍mat-tamam | pā̱tam | soma̍m | ṛ̱ta̱-vṛ̱dhā̱ |
atha̍ | a̱dya | da̱srā̱ | vasu̍ | bibhra̍tā | rathe̍ | dā̱svāṁsa̍m | upa̍ | ga̱ccha̱ta̱m ||1.047.03||

1.047.04a tri̱ṣa̱dha̱sthe ba̱rhiṣi̍ viśvavedasā̱ madhvā̍ ya̱jñam mi̍mikṣatam |
1.047.04c kaṇvā̍so vāṁ su̱taso̍mā a̱bhidya̍vo yu̱vāṁ ha̍vante aśvinā ||

tri̱ṣ-sadha̱sthe | ba̱rhiṣi̍ | vi̱śva̱-ve̱da̱sā̱ | madhvā̍ | ya̱jñam | mi̱mi̱kṣa̱ta̱m |
kaṇvā̍saḥ | vām | su̱ta-so̍māḥ | a̱bhi-dya̍vaḥ | yu̱vām | ha̱va̱nte̱ | a̱śvi̱nā̱ ||1.047.04||

1.047.05a yābhi̱ḥ kaṇva̍m a̱bhiṣṭi̍bhi̱ḥ prāva̍taṁ yu̱vam a̍śvinā |
1.047.05c tābhi̱ḥ ṣv a1̱̍smām̐ a̍vataṁ śubhas patī pā̱taṁ soma̍m ṛtāvṛdhā ||

yābhi̍ḥ | kaṇva̍m | a̱bhiṣṭi̍-bhiḥ | pra | āva̍tam | yu̱vam | a̱śvi̱nā̱ |
tābhi̍ḥ | su | a̱smān | a̱va̱ta̱m | śu̱bha̱ḥ | pa̱tī̱ iti̍ | pā̱tam | soma̍m | ṛ̱ta̱-vṛ̱dhā̱ ||1.047.05||

1.047.06a su̱dāse̍ dasrā̱ vasu̱ bibhra̍tā̱ rathe̱ pṛkṣo̍ vahatam aśvinā |
1.047.06c ra̱yiṁ sa̍mu̱drād u̱ta vā̍ di̱vas pary a̱sme dha̍ttam puru̱spṛha̍m ||

su̱-dāse̍ | da̱srā̱ | vasu̍ | bibhra̍tā | rathe̍ | pṛkṣa̍ḥ | va̱ha̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ |
ra̱yim | sa̱mu̱drāt | u̱ta | vā̱ | di̱vaḥ | pari̍ | a̱sme iti̍ | dha̱tta̱m | pu̱ru̱-spṛha̍m ||1.047.06||

1.047.07a yan nā̍satyā parā̱vati̱ yad vā̱ stho adhi̍ tu̱rvaśe̍ |
1.047.07c ato̱ rathe̍na su̱vṛtā̍ na̱ ā ga̍taṁ sā̱kaṁ sūrya̍sya ra̱śmibhi̍ḥ ||

yat | nā̱sa̱tyā̱ | pa̱rā̱-vati̍ | yat | vā̱ | sthaḥ | adhi̍ | tu̱rvaśe̍ |
ata̍ḥ | rathe̍na | su̱-vṛtā̍ | na̱ḥ | ā | ga̱ta̱m | sā̱kam | sūrya̍sya | ra̱śmi-bhi̍ḥ ||1.047.07||

1.047.08a a̱rvāñcā̍ vā̱ṁ sapta̍yo 'dhvara̱śriyo̱ vaha̍ntu̱ sava̱ned upa̍ |
1.047.08c iṣa̍m pṛ̱ñcantā̍ su̱kṛte̍ su̱dāna̍va̱ ā ba̱rhiḥ sī̍dataṁ narā ||

a̱rvāñcā̍ | vā̱m | sapta̍yaḥ | a̱dhva̱ra̱-śriya̍ḥ | vaha̍ntu | sava̍ nā | it | upa̍ |
iṣa̍m | pṛ̱ñcantā̍ | su̱-kṛte̍ | su̱-dāna̍ve | ā | ba̱rhiḥ | si̱da̱ta̱m | na̱rā̱ ||1.047.08||

1.047.09a tena̍ nāsa̱tyā ga̍ta̱ṁ rathe̍na̱ sūrya̍tvacā |
1.047.09c yena̱ śaśva̍d ū̱hathu̍r dā̱śuṣe̱ vasu̱ madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||

tena̍ | nā̱sa̱tyā̱ | ā | ga̱ta̱m | rathe̍na | sūrya̍-tvacā |
yena̍ | śaśva̍t | ū̱hathu̍ḥ | dā̱śuṣe̍ | vasu̍ | madhva̍ḥ | soma̍sya | pī̱taye̍ ||1.047.09||

1.047.10a u̱kthebhi̍r a̱rvāg ava̍se purū̱vasū̍ a̱rkaiś ca̱ ni hva̍yāmahe |
1.047.10c śaśva̱t kaṇvā̍nā̱ṁ sada̍si pri̱ye hi ka̱ṁ soma̍m pa̱pathu̍r aśvinā ||

u̱kthebhi̍ḥ | a̱rvāk | ava̍se | pu̱ru̱vasū̱ iti̍ pu̱ru̱-vasū̍ | a̱rkaiḥ | ca̱ | ni | hva̱yā̱ma̱he̱ |
śaśva̍t | kaṇvā̍nām | sada̍si | pri̱ye | hi | ka̱m | soma̍m | pa̱pathu̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ ||1.047.10||


1.048.01a sa̱ha vā̱mena̍ na uṣo̱ vy u̍cchā duhitar divaḥ |
1.048.01c sa̱ha dyu̱mnena̍ bṛha̱tā vi̍bhāvari rā̱yā de̍vi̱ dāsva̍tī ||

sa̱ha | vā̱mena̍ | na̱ḥ | u̱ṣa̱ḥ | vi | u̱ccha̱ | du̱hi̱ta̱ḥ | di̱va̱ḥ |
sa̱ha | dyu̱mnena̍ | bṛ̱ha̱tā | vi̱bhā̱-va̱ri̱ | rā̱yā | de̱vi̱ | dāsva̍tī ||1.048.01||

1.048.02a aśvā̍vatī̱r goma̍tīr viśvasu̱vido̱ bhūri̍ cyavanta̱ vasta̍ve |
1.048.02c ud ī̍raya̱ prati̍ mā sū̱nṛtā̍ uṣa̱ś coda̱ rādho̍ ma̱ghonā̍m ||

aśva̍-vatīḥ | go-ma̍tīḥ | vi̱śva̱-su̱vida̍ḥ | bhūri̍ | cya̱va̱nta̱ | vasta̍ve |
ut | ī̱ra̱ya̱ | prati̍ | mā̱ | sū̱nṛtā̍ḥ | u̱ṣa̱ḥ | co̱da̱ | rādha̍ḥ | ma̱ghonā̍m ||1.048.02||

1.048.03a u̱vāso̱ṣā u̱cchāc ca̱ nu de̱vī jī̱rā rathā̍nām |
1.048.03c ye a̍syā ā̱cara̍ṇeṣu dadhri̱re sa̍mu̱dre na śra̍va̱syava̍ḥ ||

u̱vāsa̍ | u̱ṣāḥ | u̱cchāt | ca̱ | nu | de̱vī | jī̱rā | rathā̍nām |
ye | a̱syā̱ḥ | ā̱-cara̍ṇeṣu | da̱dhri̱re | sa̱mu̱dre | na | śra̱va̱syava̍ḥ ||1.048.03||

1.048.04a uṣo̱ ye te̱ pra yāme̍ṣu yu̱ñjate̱ mano̍ dā̱nāya̍ sū̱raya̍ḥ |
1.048.04c atrāha̱ tat kaṇva̍ eṣā̱ṁ kaṇva̍tamo̱ nāma̍ gṛṇāti nṛ̱ṇām ||

uṣa̍ḥ | ye | te̱ | pra | yāme̍ṣu | yu̱ñjate̍ | mana̍ḥ | dā̱nāya̍ | sū̱raya̍ḥ |
atra̍ | aha̍ | tat | kaṇva̍ḥ | e̱ṣā̱m | kaṇva̍-tamaḥ | nāma̍ | gṛ̱ṇā̱ti̱ | nṛ̱ṇām ||1.048.04||

1.048.05a ā ghā̱ yoṣe̍va sū̱nary u̱ṣā yā̍ti prabhuñja̱tī |
1.048.05c ja̱raya̍ntī̱ vṛja̍nam pa̱dvad ī̍yata̱ ut pā̍tayati pa̱kṣiṇa̍ḥ ||

ā | gha̱ | yoṣā̍-iva | sū̱narī̍ | u̱ṣāḥ | yā̱ti̱ | pra̱-bhu̱ñja̱tī |
ja̱raya̍ntī | vṛja̍nam | pa̱t-vat | ī̱ya̱te̱ | ut | pā̱ta̱ya̱ti̱ | pa̱kṣiṇa̍ḥ ||1.048.05||

1.048.06a vi yā sṛ̱jati̱ sama̍na̱ṁ vy a1̱̍rthina̍ḥ pa̱daṁ na ve̱ty oda̍tī |
1.048.06c vayo̱ naki̍ṣ ṭe papti̱vāṁsa̍ āsate̱ vyu̍ṣṭau vājinīvati ||

vi | yā | sṛ̱jati̍ | sama̍nam | vi | a̱rthina̍ḥ | pa̱dam | na | ve̱ti̱ | oda̍tī |
vaya̱ḥ | naki̍ḥ | te̱ | pa̱pti̱vāṁsa̍ḥ | ā̱sa̱te̱ | vi-u̍ṣṭau | vā̱ji̱nī̱-va̱ti̱ ||1.048.06||

1.048.07a e̱ṣāyu̍kta parā̱vata̱ḥ sūrya̍syo̱daya̍nā̱d adhi̍ |
1.048.07c śa̱taṁ rathe̍bhiḥ su̱bhago̱ṣā i̱yaṁ vi yā̍ty a̱bhi mānu̍ṣān ||

e̱ṣā | a̱yu̱kta̱ | pa̱rā̱-vata̱ḥ | sūrya̍sya | u̱t-aya̍nāt | adhi̍ |
śa̱tam | rathe̍bhiḥ | su̱-bhagā̍ | u̱ṣāḥ | i̱yam | vi | yā̱ti̱ | a̱bhi | mānu̍ṣān ||1.048.07||

1.048.08a viśva̍m asyā nānāma̱ cakṣa̍se̱ jaga̱j jyoti̍ṣ kṛṇoti sū̱narī̍ |
1.048.08c apa̱ dveṣo̍ ma̱ghonī̍ duhi̱tā di̱va u̱ṣā u̍ccha̱d apa̱ sridha̍ḥ ||

viśva̍m | a̱syā̱ḥ | na̱nā̱ma̱ | cakṣa̍se | jaga̍t | jyoti̍ḥ | kṛ̱ṇo̱ti̱ | sū̱narī̍ |
apa̍ | dveṣa̍ḥ | ma̱ghonī̍ | du̱hi̱tā | di̱vaḥ | u̱ṣāḥ | u̱ccha̱t | apa̍ | sridha̍ḥ ||1.048.08||

1.048.09a uṣa̱ ā bhā̍hi bhā̱nunā̍ ca̱ndreṇa̍ duhitar divaḥ |
1.048.09c ā̱vaha̍ntī̱ bhūry a̱smabhya̱ṁ saubha̍gaṁ vyu̱cchantī̱ divi̍ṣṭiṣu ||

uṣa̍ḥ | ā | bhā̱hi̱ | bhā̱nunā̍ | ca̱ndreṇa̍ | du̱hi̱ta̱ḥ | di̱va̱ḥ |
ā̱-vaha̍ntī | bhūri̍ | a̱smabhya̍m | saubha̍gam | vi̱-u̱cchantī̍ | divi̍ṣṭiṣu ||1.048.09||

1.048.10a viśva̍sya̱ hi prāṇa̍na̱ṁ jīva̍na̱ṁ tve vi yad u̱cchasi̍ sūnari |
1.048.10c sā no̱ rathe̍na bṛha̱tā vi̍bhāvari śru̱dhi ci̍trāmaghe̱ hava̍m ||

viśva̍sya | hi | prāṇa̍nam | jīva̍nam | tve iti̍ | vi | yat | u̱cchasi̍ | sū̱na̱ri̱ |
sā | na̱ḥ | rathe̍na | bṛ̱ha̱tā | vi̱bhā̱-va̱ri̱ | śru̱dhi | ci̱tra̱-ma̱ghe̱ | hava̍m ||1.048.10||

1.048.11a uṣo̱ vāja̱ṁ hi vaṁsva̱ yaś ci̱tro mānu̍ṣe̱ jane̍ |
1.048.11c tenā va̍ha su̱kṛto̍ adhva̱rām̐ upa̱ ye tvā̍ gṛ̱ṇanti̱ vahna̍yaḥ ||

uṣa̍ḥ | vāja̍m | hi | vaṁsva̍ | yaḥ | ci̱traḥ | mānu̍ṣe | jane̍ |
tena̍ | ā | va̱ha̱ | su̱-kṛta̍ḥ | a̱dhva̱rān | upa̍ | ye | tvā̱ | gṛ̱ṇanti̍ | vahna̍yaḥ ||1.048.11||

1.048.12a viśvā̍n de̱vām̐ ā va̍ha̱ soma̍pītaye̱ 'ntari̍kṣād uṣa̱s tvam |
1.048.12c sāsmāsu̍ dhā̱ goma̱d aśvā̍vad u̱kthya1̱̍m uṣo̱ vāja̍ṁ su̱vīrya̍m ||

viśvā̍n | de̱vān | ā | va̱ha̱ | soma̍-pītaye | a̱ntari̍kṣāt | u̱ṣa̱ḥ | tvam |
sā | a̱smāsu̍ | dhā̱ḥ | go-ma̍t | aśva̍-vat | u̱kthya̍m | uṣa̍ḥ | vāja̍m | su̱-vīrya̍m ||1.048.12||

1.048.13a yasyā̱ ruśa̍nto a̱rcaya̱ḥ prati̍ bha̱drā adṛ̍kṣata |
1.048.13c sā no̍ ra̱yiṁ vi̱śvavā̍raṁ su̱peśa̍sam u̱ṣā da̍dātu̱ sugmya̍m ||

yasyā̍ḥ | ruśa̍ntaḥ | a̱rcaya̍ḥ | prati̍ | bha̱drāḥ | adṛ̍kṣata |
sā | na̱ḥ | ra̱yim | vi̱śva-vā̍ram | su̱-peśa̍sam | u̱ṣāḥ | da̱dā̱tu̱ | sugmya̍m ||1.048.13||

1.048.14a ye ci̱d dhi tvām ṛṣa̍ya̱ḥ pūrva̍ ū̱taye̍ juhū̱re 'va̍se mahi |
1.048.14c sā na̱ḥ stomā̍m̐ a̱bhi gṛ̍ṇīhi̱ rādha̱soṣa̍ḥ śu̱kreṇa̍ śo̱ciṣā̍ ||

ye | ci̱t | hi | tvām | ṛṣa̍yaḥ | pūrve̍ | ū̱taye̍ | ju̱hū̱re | ava̍se | ma̱hi̱ |
sā | na̱ḥ | stomā̍n | a̱bhi | gṛ̱ṇī̱hi̱ | rādha̍sā | uṣa̍ḥ | śu̱kreṇa̍ | śo̱ciṣā̍ ||1.048.14||

1.048.15a uṣo̱ yad a̱dya bhā̱nunā̱ vi dvārā̍v ṛ̱ṇavo̍ di̱vaḥ |
1.048.15c pra no̍ yacchatād avṛ̱kam pṛ̱thu ccha̱rdiḥ pra de̍vi̱ goma̍tī̱r iṣa̍ḥ ||

uṣa̍ḥ | yat | a̱dya | bhā̱nunā̍ | vi | dvārau̍ | ṛ̱ṇava̍ḥ | di̱vaḥ |
pra | na̱ḥ | ya̱ccha̱tā̱t | a̱vṛ̱kam | pṛ̱thu | cha̱rdiḥ | pra | de̱vi̱ | go-ma̍tīḥ | iṣa̍ḥ ||1.048.15||

1.048.16a saṁ no̍ rā̱yā bṛ̍ha̱tā vi̱śvape̍śasā mimi̱kṣvā sam iḻā̍bhi̱r ā |
1.048.16c saṁ dyu̱mnena̍ viśva̱turo̍ṣo mahi̱ saṁ vājai̍r vājinīvati ||

sam | na̱ḥ | rā̱yā | bṛ̱ha̱tā | vi̱śva-pe̍śasā | mi̱mi̱kṣva | sam | iḻā̍bhiḥ | ā |
sam | dyu̱mnena̍ | vi̱śva̱-turā̍ | u̱ṣa̱ḥ | ma̱hi̱ | sam | vājai̍ḥ | vā̱ji̱nī̱-va̱ti̱ ||1.048.16||


1.049.01a uṣo̍ bha̱drebhi̱r ā ga̍hi di̱vaś ci̍d roca̱nād adhi̍ |
1.049.01c vaha̍ntv aru̱ṇapsa̍va̱ upa̍ tvā so̱mino̍ gṛ̱ham ||

uṣa̍ḥ | bha̱drebhi̍ḥ | ā | ga̱hi̱ | di̱vaḥ | ci̱t | ro̱ca̱nāt | adhi̍ |
vaha̍ntu | a̱ru̱ṇa-psa̍vaḥ | upa̍ | tvā̱ | so̱mina̍ḥ | gṛ̱ham ||1.049.01||

1.049.02a su̱peśa̍saṁ su̱khaṁ ratha̱ṁ yam a̱dhyasthā̍ uṣa̱s tvam |
1.049.02c tenā̍ su̱śrava̍sa̱ṁ jana̱m prāvā̱dya du̍hitar divaḥ ||

su̱-peśa̍sam | su̱kham | ratha̍m | yam | a̱dhi̱-asthā̍ḥ | u̱ṣa̱ḥ | tvam |
tena̍ | su̱-śrava̍sam | jana̍m | pra | a̱va̱ | a̱dya | du̱hi̱ta̱ḥ | di̱va̱ḥ ||1.049.02||

1.049.03a vaya̍ś cit te pata̱triṇo̍ dvi̱pac catu̍ṣpad arjuni |
1.049.03c uṣa̱ḥ prāra̍nn ṛ̱tūm̐r anu̍ di̱vo ante̍bhya̱s pari̍ ||

vaya̍ḥ | ci̱t | te̱ | pa̱ta̱triṇa̍ḥ | dvi̱pat | catu̍ḥ-pat | a̱rju̱ni̱ |
uṣa̍ḥ | pra | ā̱ra̱n | ṛ̱tūn | anu̍ | di̱vaḥ | ante̍bhyaḥ | pari̍ ||1.049.03||

1.049.04a vyu̱cchantī̱ hi ra̱śmibhi̱r viśva̍m ā̱bhāsi̍ roca̱nam |
1.049.04c tāṁ tvām u̍ṣar vasū̱yavo̍ gī̱rbhiḥ kaṇvā̍ ahūṣata ||

vyi̱-ucchantī̍ | hi | ra̱śmi-bhi̍ḥ | viśva̍m | ā̱-bhāsi̍ | ro̱ca̱nam |
tām | tvām | u̱ṣa̱ḥ | va̱su̱-yava̍ḥ | gī̱ḥ-bhiḥ | kaṇvā̍ḥ | a̱hū̱ṣa̱ta̱ ||1.049.04||


1.050.01a ud u̱ tyaṁ jā̱tave̍dasaṁ de̱vaṁ va̍hanti ke̱tava̍ḥ |
1.050.01c dṛ̱śe viśvā̍ya̱ sūrya̍m ||

ut | ū̱m̐ iti̍ | tyam | jā̱ta-ve̍dasam | de̱vam | va̱ha̱nti̱ | ke̱tava̍ḥ |
dṛ̱śe | viśvā̍ya | sūrya̍m ||1.050.01||

1.050.02a apa̱ tye tā̱yavo̍ yathā̱ nakṣa̍trā yanty a̱ktubhi̍ḥ |
1.050.02c sūrā̍ya vi̱śvaca̍kṣase ||

apa̍ | tye | tā̱yava̍ḥ | ya̱thā̱ | nakṣa̍trā | ya̱nti̱ | a̱ktu-bhi̍ḥ |
sūrā̍ya | vi̱śva-ca̍kṣase ||1.050.02||

1.050.03a adṛ̍śram asya ke̱tavo̱ vi ra̱śmayo̱ janā̱m̐ anu̍ |
1.050.03c bhrāja̍nto a̱gnayo̍ yathā ||

adṛ̍śram | a̱sya̱ | ke̱tava̍ḥ | vi | ra̱śmaya̍ḥ | janā̍n | anu̍ |
bhrāja̍ntaḥ | a̱gnaya̍ḥ | ya̱thā̱ ||1.050.03||

1.050.04a ta̱raṇi̍r vi̱śvada̍rśato jyoti̱ṣkṛd a̍si sūrya |
1.050.04c viśva̱m ā bhā̍si roca̱nam ||

ta̱raṇi̍ḥ | vi̱śva-da̍rśataḥ | jyo̱ti̱ḥ-kṛt | a̱si̱ | sū̱rya̱ |
viśva̍m | ā | bhā̱si̱ | ro̱ca̱nam ||1.050.04||

1.050.05a pra̱tyaṅ de̱vānā̱ṁ viśa̍ḥ pra̱tyaṅṅ ud e̍ṣi̱ mānu̍ṣān |
1.050.05c pra̱tyaṅ viśva̱ṁ sva̍r dṛ̱śe ||

pra̱tyaṅ | de̱vānā̍m | viśa̍ḥ | pra̱tyaṅ | ut | e̱ṣi̱ | mānu̍ṣān |
pra̱tyaṅ | viśva̍m | sva̍ḥ | dṛ̱śe ||1.050.05||

1.050.06a yenā̍ pāvaka̱ cakṣa̍sā bhura̱ṇyanta̱ṁ janā̱m̐ anu̍ |
1.050.06c tvaṁ va̍ruṇa̱ paśya̍si ||

yena̍ | pā̱va̱ka̱ | cakṣa̍sā | bhu̱ra̱ṇyanta̍m | janā̍n | anu̍ |
tvam | va̱ru̱ṇa̱ | paśya̍si ||1.050.06||

1.050.07a vi dyām e̍ṣi̱ raja̍s pṛ̱thv ahā̱ mimā̍no a̱ktubhi̍ḥ |
1.050.07c paśya̱ñ janmā̍ni sūrya ||

vi | dyām | e̱ṣi̱ | raja̍ḥ | pṛ̱thu | ahā̍ | mimā̍naḥ | a̱ktu-bhi̍ḥ |
paśya̍n | janmā̍ni | sū̱rya̱ ||1.050.07||

1.050.08a sa̱pta tvā̍ ha̱rito̱ rathe̱ vaha̍nti deva sūrya |
1.050.08c śo̱ciṣke̍śaṁ vicakṣaṇa ||

sa̱pta | tvā̱ | ha̱rita̍ḥ | rathe̍ | vaha̍nti | de̱va̱ | sū̱rya̱ |
śo̱ciḥ-ke̍śam | vi̱-ca̱kṣa̱ṇa̱ ||1.050.08||

1.050.09a ayu̍kta sa̱pta śu̱ndhyuva̱ḥ sūro̱ ratha̍sya na̱ptya̍ḥ |
1.050.09c tābhi̍r yāti̱ svayu̍ktibhiḥ ||

ayu̍kta | sa̱pta | śu̱ndhyuva̍ḥ | sūra̍ḥ | ratha̍sya | na̱ptya̍ḥ |
tābhi̍ḥ | yā̱ti̱ | svayu̍kti-bhiḥ ||1.050.09||

1.050.10a ud va̱yaṁ tama̍sa̱s pari̱ jyoti̱ṣ paśya̍nta̱ utta̍ram |
1.050.10c de̱vaṁ de̍va̱trā sūrya̱m aga̍nma̱ jyoti̍r utta̱mam ||

ut | va̱yam | tama̍saḥ | pari̍ | jyoti̍ḥ | paśya̍ntaḥ | ut-ta̍ram |
de̱vam | de̱va̱-trā | sūrya̍m | aga̍nma | jyoti̍ḥ | u̱t-ta̱mam ||1.050.10||

1.050.11a u̱dyann a̱dya mi̍tramaha ā̱roha̱nn utta̍rā̱ṁ diva̍m |
1.050.11c hṛ̱dro̱gam mama̍ sūrya hari̱māṇa̍ṁ ca nāśaya ||

u̱t-yan | a̱dya | mi̱tra̱-ma̱ha̱ḥ | ā̱-roha̍n | ut-ta̍rām | diva̍m |
hṛ̱t-ro̱gam | mama̍ | sū̱rya̱ | ha̱ri̱māṇa̍m | ca̱ | nā̱śa̱ya̱ ||1.050.11||

1.050.12a śuke̍ṣu me hari̱māṇa̍ṁ ropa̱ṇākā̍su dadhmasi |
1.050.12c atho̍ hāridra̱veṣu̍ me hari̱māṇa̱ṁ ni da̍dhmasi ||

śuke̍ṣu | me̱ | ha̱ri̱māṇa̍m | ro̱pa̱ṇākā̍su | da̱dhma̱si̱ |
atho̱ iti̍ | hā̱ri̱dra̱veṣu̍ | me̱ | ha̱ri̱māṇa̱m | ni | da̱dhma̱si̱ ||1.050.12||

1.050.13a ud a̍gād a̱yam ā̍di̱tyo viśve̍na̱ saha̍sā sa̱ha |
1.050.13c dvi̱ṣanta̱m mahya̍ṁ ra̱ndhaya̱n mo a̱haṁ dvi̍ṣa̱te ra̍dham ||

ut | a̱gā̱t | a̱yam | ā̱di̱tyaḥ | viśve̍na | saha̍sā | sa̱ha |
dvi̱ṣanta̍m | mahya̍m | ra̱ndhaya̍n | mo iti̍ | a̱ham | dvi̱ṣa̱te | ra̱dha̱m ||1.050.13||


1.051.01a a̱bhi tyam me̱ṣam pu̍ruhū̱tam ṛ̱gmiya̱m indra̍ṁ gī̱rbhir ma̍datā̱ vasvo̍ arṇa̱vam |
1.051.01c yasya̱ dyāvo̱ na vi̱cara̍nti̱ mānu̍ṣā bhu̱je maṁhi̍ṣṭham a̱bhi vipra̍m arcata ||

a̱bhi | tyam | me̱ṣam | pu̱ru̱-hū̱tam | ṛ̱gmiya̍m | indra̍m | gī̱ḥ-bhiḥ | ma̱da̱ta̱ | vasva̍ḥ | a̱rṇa̱vam |
yasya̍ | dyāva̍ḥ | na | vi̱-cara̍nti | mānu̍ṣā | bhu̱je | maṁhi̍ṣṭham | a̱bhi | vipra̍m | a̱rca̱ta̱ ||1.051.01||

1.051.02a a̱bhīm a̍vanvan svabhi̱ṣṭim ū̱tayo̍ 'ntarikṣa̱prāṁ tavi̍ṣībhi̱r āvṛ̍tam |
1.051.02c indra̱ṁ dakṣā̍sa ṛ̱bhavo̍ mada̱cyuta̍ṁ śa̱takra̍tu̱ṁ java̍nī sū̱nṛtāru̍hat ||

a̱bhi | ī̱m | a̱va̱nva̱n | su̱-a̱bhi̱ṣṭim | ū̱taya̍ḥ | a̱nta̱ri̱kṣa̱-prām | tavi̍ṣībhiḥ | ā-vṛ̍tam |
indra̍m | dakṣā̍saḥ | ṛ̱bhava̍ḥ | ma̱da̱-cyuta̍m | śa̱ta-kra̍tum | java̍nī | sū̱nṛtā̍ | ā | a̱ru̱ha̱t ||1.051.02||

1.051.03a tvaṁ go̱tram aṅgi̍robhyo 'vṛṇo̱r apo̱tātra̍ye śa̱tadu̍reṣu gātu̱vit |
1.051.03c sa̱sena̍ cid vima̱dāyā̍vaho̱ vasv ā̱jāv adri̍ṁ vāvasā̱nasya̍ na̱rtaya̍n ||

tvam | go̱tram | aṅgi̍raḥ-bhyaḥ | a̱vṛ̱ṇo̱ḥ | apa̍ | u̱ta | atra̍ye | śa̱ta-du̍reṣu | gā̱tu̱-vit |
sa̱sena̍ | ci̱t | vi̱-ma̱dāya̍ | a̱va̱ha̱ḥ | vasu̍ | ā̱jau | adri̍m | va̱va̱sā̱nasya̍ | na̱rtaya̍n ||1.051.03||

1.051.04a tvam a̱pām a̍pi̱dhānā̍vṛṇo̱r apādhā̍raya̱ḥ parva̍te̱ dānu̍ma̱d vasu̍ |
1.051.04c vṛ̱traṁ yad i̍ndra̱ śava̱sāva̍dhī̱r ahi̱m ād it sūrya̍ṁ di̱vy āro̍hayo dṛ̱śe ||

tvam | a̱pām | a̱pi̱-dhānā̍ | a̱vṛ̱ṇo̱ḥ | apa̍ | adhā̍rayaḥ | parva̍te | dānu̍-mat | vasu̍ |
vṛ̱tram | yat | i̱ndra̱ | śava̍sā | ava̍dhīḥ | ahi̍m | āt | it | sūrya̍m | di̱vi | ā | a̱ro̱ha̱ya̱ḥ | dṛ̱śe ||1.051.04||

1.051.05a tvam mā̱yābhi̱r apa̍ mā̱yino̍ 'dhamaḥ sva̱dhābhi̱r ye adhi̱ śuptā̱v aju̍hvata |
1.051.05c tvam pipro̍r nṛmaṇa̱ḥ prāru̍ja̱ḥ pura̱ḥ pra ṛ̱jiśvā̍naṁ dasyu̱hatye̍ṣv āvitha ||

tvam | mā̱yābhi̍ḥ | apa̍ | mā̱yina̍ḥ | a̱dha̱ma̱ḥ | sva̱dhābhi̍ḥ | ye | adhi̍ | śuptau̍ | aju̍hvata |
tvam | pipro̍ḥ | nṛ̱-ma̱na̱ḥ | pra | a̱ru̱ja̱ḥ | pura̍ḥ | pra | ṛ̱jiścā̍nam | da̱syu̱-hatye̍ṣu | ā̱vi̱tha̱ ||1.051.05||

1.051.06a tvaṁ kutsa̍ṁ śuṣṇa̱hatye̍ṣv āvi̱thāra̍ndhayo 'tithi̱gvāya̱ śamba̍ram |
1.051.06c ma̱hānta̍ṁ cid arbu̱daṁ ni kra̍mīḥ pa̱dā sa̱nād e̱va da̍syu̱hatyā̍ya jajñiṣe ||

tvam | kutsa̍m | śuṣṇa̱-hatye̍ṣu | ā̱vi̱tha̱ | ara̍ndhayaḥ | a̱ti̱thi̱-gvāya̍ | śamba̍ram |
ma̱hānta̍m | ci̱t | a̱rbu̱dam | ni | kra̱mī̱ḥ | pa̱dā | sa̱nāt | e̱va | da̱syu̱-hatyā̍ya | ja̱jñi̱ṣe̱ ||1.051.06||

1.051.07a tve viśvā̱ tavi̍ṣī sa̱dhrya̍g ghi̱tā tava̱ rādha̍ḥ somapī̱thāya̍ harṣate |
1.051.07c tava̱ vajra̍ś cikite bā̱hvor hi̱to vṛ̱ścā śatro̱r ava̱ viśvā̍ni̱ vṛṣṇyā̍ ||

tve iti̍ | viśvā̍ | tavi̍ṣī | sa̱dhrya̍k | hi̱tā | tava̍ | rādha̍ḥ | so̱ma̱-pī̱thāya̍ | ha̱rṣa̱te̱ |
tava̍ | vajra̍ḥ | ci̱ki̱te̱ | bā̱hvoḥ | hi̱taḥ | vṛ̱śca | śatro̍ḥ | ava̍ | viśvā̍ni | vṛṣṇyā̍ ||1.051.07||

1.051.08a vi jā̍nī̱hy āryā̱n ye ca̱ dasya̍vo ba̱rhiṣma̍te randhayā̱ śāsa̍d avra̱tān |
1.051.08c śākī̍ bhava̱ yaja̍mānasya codi̱tā viśvet tā te̍ sadha̱māde̍ṣu cākana ||

vi | jā̱nī̱hi̱ | āryā̍n | ye | ca̱ | dasya̍vaḥ | ba̱rhiṣma̍te | ra̱ndha̱ya̱ | śāsa̍t | a̱vra̱tān |
śākī̍ | bha̱va̱ | yaja̍mānasya | co̱di̱tā | viśvā̍ | it | tā | te̱ | sa̱dha̱-māde̍ṣu | cā̱ka̱na̱ ||1.051.08||

1.051.09a anu̍vratāya ra̱ndhaya̱nn apa̍vratān ā̱bhūbhi̱r indra̍ḥ śna̱thaya̱nn anā̍bhuvaḥ |
1.051.09c vṛ̱ddhasya̍ ci̱d vardha̍to̱ dyām ina̍kṣata̱ḥ stavā̍no va̱mro vi ja̍ghāna sa̱ṁdiha̍ḥ ||

anu̍-vratāya | ra̱ndhaya̍n | apa̍-vratān | ā̱-bhūbhi̍ḥ | indra̍ḥ | śna̱thaya̍n | anā̍bhuvaḥ |
vṛ̱ddhasya̍ | ci̱t | vardha̍taḥ | dyām | ina̍kṣataḥ | stavā̍naḥ | va̱mraḥ | vi | ja̱ghā̱na̱ | sa̱m-diha̍ḥ ||1.051.09||

1.051.10a takṣa̱d yat ta̍ u̱śanā̱ saha̍sā̱ saho̱ vi roda̍sī ma̱jmanā̍ bādhate̱ śava̍ḥ |
1.051.10c ā tvā̱ vāta̍sya nṛmaṇo mano̱yuja̱ ā pūrya̍māṇam avahann a̱bhi śrava̍ḥ ||

takṣa̍t | yat | te̱ | u̱śanā̍ | saha̍sā | saha̍ḥ | vi | roda̍sī̱ iti̍ | ma̱jmanā̍ | bā̱dha̱te̱ | śava̍ḥ |
ā | tvā̱ | vāta̍sya | nṛ̱-ma̱na̱ḥ | ma̱na̱ḥ-yuja̍ḥ | ā | pūrya̍māṇam | a̱va̱ha̱n | a̱bhi | śrava̍ḥ ||1.051.10||

1.051.11a mandi̍ṣṭa̱ yad u̱śane̍ kā̱vye sacā̱m̐ indro̍ va̱ṅkū va̍ṅku̱tarādhi̍ tiṣṭhati |
1.051.11c u̱gro ya̱yiṁ nir a̱paḥ srota̍sāsṛja̱d vi śuṣṇa̍sya dṛṁhi̱tā ai̍raya̱t pura̍ḥ ||

mandi̍ṣṭa̍ | yat | u̱śane̍ | kā̱vye | sacā̍ | indra̍ḥ | va̱ṅkū iti̍ | va̱ṅku̱-tarā | adhi̍ | ti̱ṣṭha̱ti̱ |
u̱graḥ | ya̱yim | niḥ | a̱paḥ | srota̍sā | a̱sṛ̱ja̱t | vi | śuṣṇa̍sya | dṛ̱ṁhi̱tāḥ | ai̱ra̱ya̱t | pura̍ḥ ||1.051.11||

1.051.12a ā smā̱ ratha̍ṁ vṛṣa̱pāṇe̍ṣu tiṣṭhasi śāryā̱tasya̱ prabhṛ̍tā̱ yeṣu̱ manda̍se |
1.051.12c indra̱ yathā̍ su̱taso̍meṣu cā̱kano̍ 'na̱rvāṇa̱ṁ śloka̱m ā ro̍hase di̱vi ||

ā | sma̱ | ratha̍m | vṛ̱ṣa̱-pāne̍ṣu | ti̱ṣṭha̱si̱ | śā̱ryā̱tasya̍ | pra-bhṛ̍tāḥ | yeṣu̍ | manda̍se |
indra̍ | yathā̍ | su̱ta-so̍meṣu | cā̱kana̍ḥ | a̱na̱rvāṇa̍m | śloka̍m | ā | ro̱ha̱se̱ | di̱vi ||1.051.12||

1.051.13a ada̍dā̱ arbhā̍m maha̱te va̍ca̱syave̍ ka̱kṣīva̍te vṛca̱yām i̍ndra sunva̱te |
1.051.13c menā̍bhavo vṛṣaṇa̱śvasya̍ sukrato̱ viśvet tā te̱ sava̍neṣu pra̱vācyā̍ ||

ada̍dāḥ | arbhā̍m | ma̱ha̱te | va̱ca̱syave̍ | ka̱kṣīva̍te | vṛ̱ca̱yām | i̱ndra̱ | su̱nva̱te |
menā̍ | a̱bha̱va̱ḥ | vṛ̱ṣa̱ṇa̱śvasya̍ | su̱kra̱to̱ iti̍ su-krato | viśvā̍ | it | tā | te̱ | sava̍neṣu | pra̱-vācyā̍ ||1.051.13||

1.051.14a indro̍ aśrāyi su̱dhyo̍ nire̱ke pa̱jreṣu̱ stomo̱ duryo̱ na yūpa̍ḥ |
1.051.14c a̱śva̱yur ga̱vyū ra̍tha̱yur va̍sū̱yur indra̱ id rā̱yaḥ kṣa̍yati praya̱ntā ||

indra̍ḥ | a̱śrā̱yi̱ | su̱-dhya̍ḥ | ni̱re̱ke | pa̱jreṣu̍ | stoma̍ḥ | durya̍ḥ | na | yūpa̍ḥ |
a̱śva̱-yuḥ | ga̱vyuḥ | ra̱tha̱-yuḥ | va̱su̱-yuḥ | indra̍ḥ | it | rā̱yaḥ | kṣa̱ya̱ti̱ | pra-ya̱ntā ||1.051.14||

1.051.15a i̱daṁ namo̍ vṛṣa̱bhāya̍ sva̱rāje̍ sa̱tyaśu̍ṣmāya ta̱vase̍ 'vāci |
1.051.15c a̱sminn i̍ndra vṛ̱jane̱ sarva̍vīrā̱ḥ smat sū̱ribhi̱s tava̱ śarma̍n syāma ||

i̱dam | nama̍ḥ | vṛ̱ṣa̱bhāya̍ | sva̱-rāje̍ | sa̱tya-śu̍ṣmāya | ta̱vase̍ | a̱vā̱ci̱ |
a̱smin | i̱ndra̱ | vṛ̱jane̍ | sarva̍-vīrāḥ | smat | sū̱ri-bhi̍ḥ | tava̍ | śarma̍n | syā̱ma̱ ||1.051.15||


1.052.01a tyaṁ su me̱ṣam ma̍hayā sva̱rvida̍ṁ śa̱taṁ yasya̍ su̱bhva̍ḥ sā̱kam īra̍te |
1.052.01c atya̱ṁ na vāja̍ṁ havana̱syada̱ṁ ratha̱m endra̍ṁ vavṛtyā̱m ava̍se suvṛ̱ktibhi̍ḥ ||

tyam | su | me̱ṣam | ma̱ha̱ya̱ | sva̱ḥ-vida̍m | śa̱tam | yasya̍ | su̱-bhva̍ḥ | sā̱kam | īra̍te |
atya̍m | na | vāja̍m | ha̱va̱na̱-syadam | ratha̍m | ā | indra̍m | va̱vṛ̱tyā̱m | ava̍se | su̱vṛ̱kti-bhi̍ḥ ||1.052.01||

1.052.02a sa parva̍to̱ na dha̱ruṇe̱ṣv acyu̍taḥ sa̱hasra̍mūti̱s tavi̍ṣīṣu vāvṛdhe |
1.052.02c indro̱ yad vṛ̱tram ava̍dhīn nadī̱vṛta̍m u̱bjann arṇā̍ṁsi̱ jarhṛ̍ṣāṇo̱ andha̍sā ||

saḥ | parva̍taḥ | na | dha̱ruṇe̍ṣu | acyu̍taḥ | sa̱hasra̍m-ūti̍ḥ | tavi̍ṣīṣu | va̱vṛ̱dhe̱ |
indra̍ḥ | yat | vṛ̱tram | ava̍dhīt | na̱dī̱-vṛta̍m | u̱bjan | arṇā̍ṁsi | jarhṛ̍ṣāṇaḥ | andha̍sā ||1.052.02||

1.052.03a sa hi dva̱ro dva̱riṣu̍ va̱vra ūdha̍ni ca̱ndrabu̍dhno̱ mada̍vṛddho manī̱ṣibhi̍ḥ |
1.052.03c indra̱ṁ tam a̍hve svapa̱syayā̍ dhi̱yā maṁhi̍ṣṭharāti̱ṁ sa hi papri̱r andha̍saḥ ||

saḥ | hi | dva̱raḥ | dva̱riṣu̍ | va̱vraḥ | ūdha̍ni | ca̱ndra-bu̍dhnaḥ | mada̍-vṛddhaḥ | ma̱nī̱ṣi-bhi̍ḥ |
indra̍m | tam | a̱hve̱ | su̱-a̱pa̱syayā̍ | dhi̱yā | maṁhi̍ṣṭha-rātim | saḥ | hi | papri̍ḥ | andha̍saḥ ||1.052.03||

1.052.04a ā yam pṛ̱ṇanti̍ di̱vi sadma̍barhiṣaḥ samu̱draṁ na su̱bhva1̱̍ḥ svā a̱bhiṣṭa̍yaḥ |
1.052.04c taṁ vṛ̍tra̱hatye̱ anu̍ tasthur ū̱taya̱ḥ śuṣmā̱ indra̍m avā̱tā ahru̍tapsavaḥ ||

ā | yam | pṛ̱ṇanti̍ | di̱vi | sadma̍-barhiṣaḥ | sa̱mu̱dram | na | su̱-bhva̍ḥ | svāḥ | a̱bhiṣṭa̍yaḥ |
tam | vṛ̱tra̱-hatye̍ | anu̍ | ta̱sthu̱ḥ | ū̱taya̍ḥ | śuṣmā̍ḥ | indra̍m | a̱vā̱tāḥ | ahru̍ta-psavaḥ ||1.052.04||

1.052.05a a̱bhi svavṛ̍ṣṭi̱m made̍ asya̱ yudhya̍to ra̱ghvīr i̍va prava̱ṇe sa̍srur ū̱taya̍ḥ |
1.052.05c indro̱ yad va̱jrī dhṛ̱ṣamā̍ṇo̱ andha̍sā bhi̱nad va̱lasya̍ pari̱dhīm̐r i̍va tri̱taḥ ||

a̱bhi | sva-vṛ̍ṣṭim | made̍ | a̱sya̱ | yudhya̍taḥ | ra̱ghvīḥ-i̍va | pra̱va̱ṇe | sa̱sru̱ḥ | ū̱taya̍ḥ |
indra̍ḥ | yat | va̱jrī | dhṛ̱ṣamā̍ṇa̍ḥ | andha̍sā | bhi̱nat | va̱lasya̍ | pa̱ri̱dhīn-i̍va | tri̱taḥ ||1.052.05||

1.052.06a parī̍ṁ ghṛ̱ṇā ca̍rati titvi̱ṣe śavo̱ 'po vṛ̱tvī raja̍so bu̱dhnam āśa̍yat |
1.052.06c vṛ̱trasya̱ yat pra̍va̱ṇe du̱rgṛbhi̍śvano nija̱ghantha̱ hanvo̍r indra tanya̱tum ||

pari̍ | ī̱m | ghṛ̱ṇā | ca̱ra̱ti̱ | ti̱tvi̱ṣe | śava̍ḥ | a̱paḥ | vṛ̱tvī | raja̍saḥ | bu̱dhnam | ā | a̱śa̱ya̱t |
vṛ̱trasya̍ | yat | pra̱va̱ṇe | du̱ḥ-gṛbhi̍śvanaḥ | ni̱-ja̱ghantha̍ | hanvo̍ḥ | i̱ndra̱ | ta̱nya̱tum ||1.052.06||

1.052.07a hra̱daṁ na hi tvā̍ nyṛ̱ṣanty ū̱rmayo̱ brahmā̍ṇīndra̱ tava̱ yāni̱ vardha̍nā |
1.052.07c tvaṣṭā̍ cit te̱ yujya̍ṁ vāvṛdhe̱ śava̍s ta̱takṣa̱ vajra̍m a̱bhibhū̍tyojasam ||

hra̱dam | na | hi | tvā̱ | ni̱-ṛ̱ṣanti̍ | ū̱rmaya̍ḥ | brahmā̍ṇi | i̱ndra̱ | tava̍ | yāni̍ | vardha̍nā |
tvaṣṭā̍ | ci̱t | te̱ | yujya̍m | va̱vṛ̱dhe̱ | śava̍ḥ | ta̱takṣa̍ | vajra̍m | a̱bhibhū̍ti-ojasam ||1.052.07||

1.052.08a ja̱gha̱nvām̐ u̱ hari̍bhiḥ sambhṛtakrata̱v indra̍ vṛ̱tram manu̍ṣe gātu̱yann a̱paḥ |
1.052.08c aya̍cchathā bā̱hvor vajra̍m āya̱sam adhā̍rayo di̱vy ā sūrya̍ṁ dṛ̱śe ||

ja̱gha̱nvān | ū̱m̐ iti̍ | hari̍-bhiḥ | sa̱mbhṛ̱ta̱kra̱to̱ iti̍ sambhṛta-krato | indra̍ | vṛ̱tram | manu̍ṣe | gā̱tu̱-yan | a̱paḥ |
aya̍cchathāḥ | bā̱hvoḥ | vajra̍m | ā̱ya̱sam | adhā̍rayaḥ | di̱vi | ā | sūrya̍m | dṛ̱śe ||1.052.08||

1.052.09a bṛ̱hat svaśca̍ndra̱m ama̍va̱d yad u̱kthya1̱̍m akṛ̍ṇvata bhi̱yasā̱ roha̍ṇaṁ di̱vaḥ |
1.052.09c yan mānu̍ṣapradhanā̱ indra̍m ū̱taya̱ḥ sva̍r nṛ̱ṣāco̍ ma̱ruto 'ma̍da̱nn anu̍ ||

bṛ̱hat | sva-ca̍ndram | ama̍-vat | yat | u̱kthya̍m | akṛ̍ṇvata | bhi̱yasā̍ | roha̍ṇam | di̱vaḥ |
yat | mānu̍ṣa-pradhanāḥ | indra̍m | ū̱taya̍ḥ | sva̍ḥ | nṛ̱-sāca̍ḥ | ma̱ruta̍ḥ | ama̍dan | anu̍ ||1.052.09||

1.052.10a dyauś ci̍d a̱syāma̍vā̱m̐ ahe̍ḥ sva̱nād ayo̍yavīd bhi̱yasā̱ vajra̍ indra te |
1.052.10c vṛ̱trasya̱ yad ba̍dbadhā̱nasya̍ rodasī̱ made̍ su̱tasya̱ śava̱sābhi̍na̱c chira̍ḥ ||

dyauḥ | ci̱t | a̱sya̱ | ama̍-vān | ahe̍ḥ | sva̱nāt | ayo̍yavīt | bhi̱yasā̍ | vajra̍ḥ | i̱ndra̱ | te̱ |
vṛ̱trasya̍ | yat | ba̱dba̱dhā̱nasya̍ | ro̱da̱sī̱ iti̍ | made̍ | su̱tasya̍ | śava̍sā | abhi̍nat | śira̍ḥ ||1.052.10||

1.052.11a yad in nv i̍ndra pṛthi̱vī daśa̍bhuji̱r ahā̍ni̱ viśvā̍ ta̱tana̍nta kṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
1.052.11c atrāha̍ te maghava̱n viśru̍ta̱ṁ saho̱ dyām anu̱ śava̍sā ba̱rhaṇā̍ bhuvat ||

yat | it | nu | i̱ndra̱ | pṛ̱thi̱vī | daśa̍-bhujiḥ | ahā̍ni | viśvā̍ | ta̱tana̍nta | kṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
atra̍ | aha̍ | te̱ | ma̱gha̱-va̱n | vi-śru̍tam | saha̍ḥ | dyām | anu̍ | śava̍sā | ba̱rhaṇā̍ | bhu̱va̱t ||1.052.11||

1.052.12a tvam a̱sya pā̱re raja̍so̱ vyo̍mana̱ḥ svabhū̍tyojā̱ ava̍se dhṛṣanmanaḥ |
1.052.12c ca̱kṛ̱ṣe bhūmi̍m prati̱māna̱m oja̍so̱ 'paḥ sva̍ḥ pari̱bhūr e̱ṣy ā diva̍m ||

tvam | a̱sya | pā̱re | raja̍saḥ | vi-o̍manaḥ | svabhū̍ti-ojāḥ | ava̍se | dhṛ̱ṣa̱t-ma̱na̱ḥ |
ca̱kṛ̱ṣe | bhūmi̍m | pra̱ti̱-māna̍m | oja̍saḥ | a̱paḥ | sva1̱̍riti̱ sva̍ḥ | pa̱ri̱-bhūḥ | e̱ṣi̱ | ā | diva̍m ||1.052.12||

1.052.13a tvam bhu̍vaḥ prati̱māna̍m pṛthi̱vyā ṛ̱ṣvavī̍rasya bṛha̱taḥ pati̍r bhūḥ |
1.052.13c viśva̱m āprā̍ a̱ntari̍kṣam mahi̱tvā sa̱tyam a̱ddhā naki̍r a̱nyas tvāvā̍n ||

tvam | bhu̱va̱ḥ | pra̱ti̱-māna̍m | pṛ̱thi̱vyāḥ | ṛ̱ṣva-vī̍rasya | bṛ̱ha̱taḥ | pati̍ḥ | bhū̱ḥ |
viśva̍m | ā | a̱prā̱ḥ | a̱ntari̍kṣam | ma̱hi̱-tvā | sa̱tyam | a̱ddhā | naki̍ḥ | a̱nyaḥ | tvā-vā̍n ||1.052.13||

1.052.14a na yasya̱ dyāvā̍pṛthi̱vī anu̱ vyaco̱ na sindha̍vo̱ raja̍so̱ anta̍m āna̱śuḥ |
1.052.14c nota svavṛ̍ṣṭi̱m made̍ asya̱ yudhya̍ta̱ eko̍ a̱nyac ca̍kṛṣe̱ viśva̍m ānu̱ṣak ||

na | yasya̍ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | anu̍ | vyaca̍ḥ | na | sindha̍vaḥ | raja̍saḥ | anta̍m | ā̱na̱śuḥ |
na | u̱ta | sva-vṛ̍ṣṭim | made̍ | a̱sya̱ | yudhya̍taḥ | eka̍ḥ | a̱nyat | ca̱kṛ̱ṣe̱ | viśva̍m | ā̱nu̱ṣak ||1.052.14||

1.052.15a ārca̱nn atra̍ ma̱ruta̱ḥ sasmi̍nn ā̱jau viśve̍ de̱vāso̍ amada̱nn anu̍ tvā |
1.052.15c vṛ̱trasya̱ yad bhṛ̍ṣṭi̱matā̍ va̱dhena̱ ni tvam i̍ndra̱ praty ā̱naṁ ja̱ghantha̍ ||

ārca̍n | atra̍ | ma̱ruta̍ḥ | sasmi̍n | ā̱jau | viśve̍ | de̱vāsa̍ḥ | a̱ma̱da̱n | anu̍ | tvā̱ |
vṛ̱trasya̍ | yat | bhṛ̱ṣṭi̱-matā̍ | va̱dhena̍ | ni | tvam | i̱ndra̱ | prati̍ | ā̱nam | ja̱ghantha̍ ||1.052.15||


1.053.01a ny ū̱3̱̍ ṣu vāca̱m pra ma̱he bha̍rāmahe̱ gira̱ indrā̍ya̱ sada̍ne vi̱vasva̍taḥ |
1.053.01c nū ci̱d dhi ratna̍ṁ sasa̱tām i̱vāvi̍da̱n na du̍ṣṭu̱tir dra̍viṇo̱deṣu̍ śasyate ||

ni | ū̱m̐ iti̍ | su | vāca̍m | pra | ma̱he | bha̱rā̱ma̱he̱ | gira̍ḥ | indrā̍ya | sada̍ne | vi̱vasva̍taḥ |
nu | ci̱t | hi | ratna̍m | sa̱sa̱tām-i̍va | avi̍dat | na | du̱ḥ-stu̱tiḥ | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-deṣu̍ | śa̱sya̱te̱ ||1.053.01||

1.053.02a du̱ro aśva̍sya du̱ra i̍ndra̱ gor a̍si du̱ro yava̍sya̱ vasu̍na i̱nas pati̍ḥ |
1.053.02c śi̱kṣā̱na̱raḥ pra̱divo̱ akā̍makarśana̱ḥ sakhā̱ sakhi̍bhya̱s tam i̱daṁ gṛ̍ṇīmasi ||

du̱raḥ | aśva̍sya | du̱raḥ | i̱ndra̱ | goḥ | a̱si̱ | du̱raḥ | yava̍sya | vasu̍naḥ | i̱naḥ | pati̍ḥ |
śi̱kṣā̱-na̱raḥ | pra̱-diva̍ḥ | akā̍ma-karśanaḥ | sakhā̍ | sakhi̍-bhyaḥ | tam | i̱dam | gṛ̱ṇī̱ma̱si̱ ||1.053.02||

1.053.03a śacī̍va indra purukṛd dyumattama̱ taved i̱dam a̱bhita̍ś cekite̱ vasu̍ |
1.053.03c ata̍ḥ sa̱ṁgṛbhyā̍bhibhūta̱ ā bha̍ra̱ mā tvā̍ya̱to ja̍ri̱tuḥ kāma̍m ūnayīḥ ||

śacī̍-vaḥ | i̱ndra̱ | pu̱ru̱-kṛ̱t | dyu̱ma̱t-ta̱ma̱ | tava̍ | it | i̱dam | a̱bhita̍ḥ | ce̱ki̱te̱ | vasu̍ |
ata̍ḥ | sa̱m-gṛbhya̍ | a̱bhi̱-bhū̱te̱ | ā | bha̱ra̱ | mā | tvā̱-ya̱taḥ | ja̱ri̱tuḥ | kāma̍m | ū̱na̱yī̱ḥ ||1.053.03||

1.053.04a e̱bhir dyubhi̍ḥ su̱manā̍ e̱bhir indu̍bhir nirundhā̱no ama̍ti̱ṁ gobhi̍r a̱śvinā̍ |
1.053.04c indre̍ṇa̱ dasyu̍ṁ da̱raya̍nta̱ indu̍bhir yu̱tadve̍ṣasa̱ḥ sam i̱ṣā ra̍bhemahi ||

e̱bhiḥ | dyubhi̍ḥ | su̱-manā̍ḥ | e̱bhiḥ | indu̍-bhiḥ | ni̱ḥ-u̱ndhā̱naḥ | ama̍tim | gobhi̍ḥ | a̱śvinā̍ |
indre̍ṇa | dasyu̍m | da̱raya̍ntaḥ | indu̍-bhiḥ | yu̱ta-dve̍ṣasaḥ | sam | i̱ṣā | ra̱bhe̱ma̱hi̱ ||1.053.04||

1.053.05a sam i̍ndra rā̱yā sam i̱ṣā ra̍bhemahi̱ saṁ vāje̍bhiḥ puruśca̱ndrair a̱bhidyu̍bhiḥ |
1.053.05c saṁ de̱vyā prama̍tyā vī̱raśu̍ṣmayā̱ goa̍gra̱yāśvā̍vatyā rabhemahi ||

sam | i̱ndra̱ | rā̱yā | sam | i̱ṣā | ra̱bhe̱ma̱hi̱ | sam | vāje̍bhiḥ | pu̱ru̱-ca̱ndraiḥ | a̱bhidyu̍-bhiḥ |
sam | de̱vyā | pra-ma̍tyā | vī̱ra-śu̍ṣmayā | go-a̍grayā | aśva̍-vatyā | ra̱bhe̱ma̱hi̱ ||1.053.05||

1.053.06a te tvā̱ madā̍ amada̱n tāni̱ vṛṣṇyā̱ te somā̍so vṛtra̱hatye̍ṣu satpate |
1.053.06c yat kā̱rave̱ daśa̍ vṛ̱trāṇy a̍pra̱ti ba̱rhiṣma̍te̱ ni sa̱hasrā̍ṇi ba̱rhaya̍ḥ ||

te | tvā̱ | madā̍ḥ | a̱ma̱da̱n | tāni̍ | vṛṣṇyā̍ | te | somā̍saḥ | vṛ̱tra̱-hatye̍ṣu | sa̱t-pa̱te̱ |
yat | kā̱rave̍ | daśa̍ | vṛ̱trāṇi̍ | a̱pra̱ti | ba̱rhiṣma̍te | ni | sa̱hasrā̍ṇi | ba̱rhaya̍ḥ ||1.053.06||

1.053.07a yu̱dhā yudha̱m upa̱ ghed e̍ṣi dhṛṣṇu̱yā pu̱rā pura̱ṁ sam i̱daṁ ha̱ṁsy oja̍sā |
1.053.07c namyā̱ yad i̍ndra̱ sakhyā̍ parā̱vati̍ niba̱rhayo̱ namu̍ci̱ṁ nāma̍ mā̱yina̍m ||

yu̱dhā | yudha̍m | upa̍ | gha̱ | it | e̱ṣi̱ | dhṛ̱śṇu̱-yā | pu̱rā | pura̍m | sam | i̱dam | ha̱ṁsi̱ | oja̍sā |
namyā̍ | yat | i̱ndra̱ | sakhyā̍ | pa̱rā̱-vati̍ | ni̱-ba̱rhaya̍ḥ | namu̍cim | nāma̍ | mā̱yina̍m ||1.053.07||

1.053.08a tvaṁ kara̍ñjam u̱ta pa̱rṇaya̍ṁ vadhī̱s teji̍ṣṭhayātithi̱gvasya̍ varta̱nī |
1.053.08c tvaṁ śa̱tā vaṅgṛ̍dasyābhina̱t puro̍ 'nānu̱daḥ pari̍ṣūtā ṛ̱jiśva̍nā ||

tvam | kara̍ñjam | u̱ta | pa̱rṇaya̍m | va̱dhī̱ḥ | teji̍ṣṭhayā | a̱ti̱thi̱-gvasya̍ | va̱rta̱nī |
tvam | śa̱tā | vaṅgṛ̍dasya | a̱bhi̱na̱t | pura̍ḥ | a̱na̱nu̱-daḥ | pari̍-sūtāḥ | ṛ̱jiśva̍nā ||1.053.08||

1.053.09a tvam e̱tāñ ja̍na̱rājño̱ dvir daśā̍ba̱ndhunā̍ su̱śrava̍sopaja̱gmuṣa̍ḥ |
1.053.09c ṣa̱ṣṭiṁ sa̱hasrā̍ nava̱tiṁ nava̍ śru̱to ni ca̱kreṇa̱ rathyā̍ du̱ṣpadā̍vṛṇak ||

tvam | e̱tān | ja̱na̱-rājña̍ḥ | dviḥ | daśa̍ | a̱ba̱ndhunā̍ | su̱-śrava̍sā | u̱pa̱-ja̱gmuṣa̍ḥ |
ṣa̱ṣṭim | sa̱hasrā̍ | na̱va̱tim | nava̍ | śru̱taḥ | ni | ca̱kreṇa̍ | rathyā̍ | du̱ḥ-padā̍ | a̱vṛ̱ṇa̱k ||1.053.09||

1.053.10a tvam ā̍vitha su̱śrava̍sa̱ṁ tavo̱tibhi̱s tava̱ trāma̍bhir indra̱ tūrva̍yāṇam |
1.053.10c tvam a̍smai̱ kutsa̍m atithi̱gvam ā̱yum ma̱he rājñe̱ yūne̍ arandhanāyaḥ ||

tvam | ā̱vi̱tha̱ | su̱-śrava̍sam | tava̍ | ū̱ti-bhi̍ḥ | tava̍ | trāma̍-bhiḥ | i̱ndra̱ | tūrva̍yāṇam |
tvam | a̱smai̱ | kutsa̍m | a̱ti̱thi̱-gvam | ā̱yum | ma̱he | rājñe̍ | yūne̍ | a̱ra̱ndha̱nā̱ya̱ḥ ||1.053.10||

1.053.11a ya u̱dṛcī̍ndra de̱vago̍pā̱ḥ sakhā̍yas te śi̱vata̍mā̱ asā̍ma |
1.053.11c tvāṁ sto̍ṣāma̱ tvayā̍ su̱vīrā̱ drāghī̍ya̱ āyu̍ḥ prata̱raṁ dadhā̍nāḥ ||

ye | u̱t-ṛci̍ | i̱ndra̱ | de̱va-go̍pāḥ | sakhā̍yaḥ | te̱ | śi̱va-ta̍māḥ | asā̍ma |
tvām | sto̱ṣā̱ma̱ | tvayā̍ | su̱-vīrā̍ḥ | drāghī̍yaḥ | āyu̍ḥ | pra̱-ta̱ram | dadhā̍nāḥ ||1.053.11||


1.054.01a mā no̍ a̱smin ma̍ghavan pṛ̱tsv aṁha̍si na̱hi te̱ anta̱ḥ śava̍saḥ parī̱ṇaśe̍ |
1.054.01c akra̍ndayo na̱dyo̱3̱̍ roru̍va̱d vanā̍ ka̱thā na kṣo̱ṇīr bhi̱yasā̱ sam ā̍rata ||

mā | na̱ḥ | a̱smin | ma̱gha̱va̱n | pṛ̱t-su | aṁha̍si | na̱hi | te̱ | anta̍ḥ | śava̍saḥ | pa̱ri̱-naśe̍ |
akra̍ndayaḥ | na̱dya̍ḥ | roru̍vat | vanā̍ | ka̱thā | na | kṣo̱ṇīḥ | bhi̱yasā̍ | sam | ā̱ra̱ta̱ ||1.054.01||

1.054.02a arcā̍ śa̱krāya̍ śā̱kine̱ śacī̍vate śṛ̱ṇvanta̱m indra̍m ma̱haya̍nn a̱bhi ṣṭu̍hi |
1.054.02c yo dhṛ̱ṣṇunā̱ śava̍sā̱ roda̍sī u̱bhe vṛṣā̍ vṛṣa̱tvā vṛ̍ṣa̱bho nyṛ̱ñjate̍ ||

arca̍ | śa̱krāya̍ | śā̱kine̍ | śacī̍-vate | śṛ̱ṇvanta̍m | indra̍m | ma̱haya̍n | a̱bhi | stu̱hi̱ |
yaḥ | dhṛ̱ṣṇunā̍ | śava̍sā | roda̍sī̱ iti̍ | u̱bhe iti̍ | vṛṣā̍ | vṛ̱ṣa̱-tvā | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | ni̱-ṛ̱ñjate̍ ||1.054.02||

1.054.03a arcā̍ di̱ve bṛ̍ha̱te śū̱ṣya1̱̍ṁ vaca̱ḥ svakṣa̍tra̱ṁ yasya̍ dhṛṣa̱to dhṛ̱ṣan mana̍ḥ |
1.054.03c bṛ̱hacchra̍vā̱ asu̍ro ba̱rhaṇā̍ kṛ̱taḥ pu̱ro hari̍bhyāṁ vṛṣa̱bho ratho̱ hi ṣaḥ ||

arca̍ | di̱ve | bṛ̱ha̱te | śū̱ṣya̍m | vaca̍ḥ | sva-kṣa̍tram | yasya̍ | dhṛ̱ṣa̱taḥ | dhṛ̱ṣat | mana̍ḥ |
bṛ̱hat-śra̍vāḥ | asu̍raḥ | ba̱rhaṇā̍ | kṛ̱taḥ | pu̱raḥ | hari̍-bhyām | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | ratha̍ḥ | hi | saḥ ||1.054.03||

1.054.04a tvaṁ di̱vo bṛ̍ha̱taḥ sānu̍ kopa̱yo 'va̱ tmanā̍ dhṛṣa̱tā śamba̍ram bhinat |
1.054.04c yan mā̱yino̍ vra̱ndino̍ ma̱ndinā̍ dhṛ̱ṣac chi̱tāṁ gabha̍stim a̱śani̍m pṛta̱nyasi̍ ||

tvam | di̱vaḥ | bṛ̱ha̱taḥ | sānu̍ | ko̱pa̱ya̱ḥ | ava̍ | tmanā̍ | dhṛ̱ṣa̱tā | śamba̍ram | bhi̱na̱t |
yat | mā̱yina̍ḥ | vra̱ndina̍ḥ | ma̱ndinā̍ | dhṛ̱ṣat | śi̱tām | gabha̍stim | a̱śani̍m | pṛ̱ta̱nyasi̍ ||1.054.04||

1.054.05a ni yad vṛ̱ṇakṣi̍ śvasa̱nasya̍ mū̱rdhani̱ śuṣṇa̍sya cid vra̱ndino̱ roru̍va̱d vanā̍ |
1.054.05c prā̱cīne̍na̱ mana̍sā ba̱rhaṇā̍vatā̱ yad a̱dyā ci̍t kṛ̱ṇava̱ḥ kas tvā̱ pari̍ ||

ni | yat | vṛ̱ṇakṣi̍ | śva̱sa̱nasya̍ | mū̱rdhani̍ | śuṣṇa̍sya | ci̱t | vra̱ndina̍ḥ | roru̍vat | vanā̍ |
prā̱cīne̍na | mana̍sā | ba̱rhaṇā̍-vatā | yat | a̱dya | ci̱t | kṛ̱ṇava̍ḥ | kaḥ | tvā̱ | pari̍ ||1.054.05||

1.054.06a tvam ā̍vitha̱ narya̍ṁ tu̱rvaśa̱ṁ yadu̱ṁ tvaṁ tu̱rvīti̍ṁ va̱yya̍ṁ śatakrato |
1.054.06c tvaṁ ratha̱m eta̍śa̱ṁ kṛtvye̱ dhane̱ tvam puro̍ nava̱tiṁ da̍mbhayo̱ nava̍ ||

tvam | ā̱vi̱tha̱ | narya̍m | tu̱rvaśa̍m | yadu̍m | tvam | tu̱rvīti̍m | va̱yya̍m | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
tvam | ratha̍m | eta̍śam | kṛtvye̍ | dhane̍ | tvam | pura̍ḥ | na̱va̱tim | da̱mbha̱ya̱ḥ | nava̍ ||1.054.06||

1.054.07a sa ghā̱ rājā̱ satpa̍tiḥ śūśuva̱j jano̍ rā̱taha̍vya̱ḥ prati̱ yaḥ śāsa̱m inva̍ti |
1.054.07c u̱kthā vā̱ yo a̍bhigṛ̱ṇāti̱ rādha̍sā̱ dānu̍r asmā̱ upa̍rā pinvate di̱vaḥ ||

saḥ | gha̱ | rājā̍ | sat-pa̍tiḥ | śū̱śu̱va̱t | jana̍ḥ | rā̱ta-ha̍vyaḥ | prati̍ | yaḥ | śāsa̍m | inva̍ti |
u̱kthā | vā̱ | yaḥ | a̱bhi̱-gṛ̱ṇāti̍ | rādha̍sā | dānu̍ḥ | a̱smai̱ | upa̍rā | pi̱nva̱te̱ | di̱vaḥ ||1.054.07||

1.054.08a asa̍maṁ kṣa̱tram asa̍mā manī̱ṣā pra so̍ma̱pā apa̍sā santu̱ neme̍ |
1.054.08c ye ta̍ indra da̱duṣo̍ va̱rdhaya̍nti̱ mahi̍ kṣa̱traṁ sthavi̍ra̱ṁ vṛṣṇya̍ṁ ca ||

asa̍mam | kṣa̱tram | asa̍mā | ma̱nī̱ṣā | pra | so̱ma̱-pāḥ | apa̍sā | sa̱ntu̱ | neme̍ |
ye | te̱ | i̱ndra̱ | da̱duṣa̍ḥ | va̱rdhaya̍nti | mahi̍ | kṣa̱tram | sthavi̍ram | vṛṣṇya̍m | ca̱ ||1.054.08||

1.054.09a tubhyed e̱te ba̍hu̱lā adri̍dugdhāś camū̱ṣada̍ś cama̱sā i̍ndra̱pānā̍ḥ |
1.054.09c vy a̍śnuhi ta̱rpayā̱ kāma̍m eṣā̱m athā̱ mano̍ vasu̱deyā̍ya kṛṣva ||

tubhya̍ | it | e̱te | ba̱hu̱lāḥ | adri̍-dugdhāḥ | ca̱mū̱-sada̍ḥ | ca̱ma̱sāḥ | i̱ndra̱-pānā̍ḥ |
vi | a̱śnu̱hi̱ | ta̱rpaya̍ | kāma̍m | e̱ṣā̱m | atha̍ | mana̍ḥ | va̱su̱-deyā̍ya | kṛ̱ṣva̱ ||1.054.09||

1.054.10a a̱pām a̍tiṣṭhad dha̱ruṇa̍hvara̱ṁ tamo̱ 'ntar vṛ̱trasya̍ ja̱ṭhare̍ṣu̱ parva̍taḥ |
1.054.10c a̱bhīm indro̍ na̱dyo̍ va̱vriṇā̍ hi̱tā viśvā̍ anu̱ṣṭhāḥ pra̍va̱ṇeṣu̍ jighnate ||

a̱pām | a̱ti̱ṣṭha̱t | dha̱ruṇa̍-hvaram | tamaḥ | a̱ntaḥ | vṛ̱trasya̍ | ja̱ṭhare̍ṣu | parva̍taḥ |
a̱bhi | ī̱m | indra̍ḥ | na̱dya̍ḥ | va̱vriṇā̍ | hi̱tāḥ | viśvā̍ḥ | a̱nu̱-sthāḥ | pra̱va̱ṇeṣu̍ | ji̱ghna̱te̱ ||1.054.10||

1.054.11a sa śevṛ̍dha̱m adhi̍ dhā dyu̱mnam a̱sme mahi̍ kṣa̱traṁ ja̍nā̱ṣāḻ i̍ndra̱ tavya̍m |
1.054.11c rakṣā̍ ca no ma̱ghona̍ḥ pā̱hi sū̱rīn rā̱ye ca̍ naḥ svapa̱tyā i̱ṣe dhā̍ḥ ||

saḥ | śe-vṛ̍dham | adhi̍ | dhā̱ḥ | dyu̱mnam | a̱sme iti̍ | mahi̍ | kṣa̱tram | ja̱nā̱ṣāṭ | i̱ndra̱ | tavya̍m |
rakṣa̍ | ca̱ | na̱ḥ | ma̱ghona̍ḥ | pā̱hi | sū̱rīn | rā̱ye | ca̱ | na̱ḥ | su̱-a̱pa̱tyai | i̱ṣe | dhā̱ḥ ||1.054.11||


1.055.01a di̱vaś ci̍d asya vari̱mā vi pa̍pratha̱ indra̱ṁ na ma̱hnā pṛ̍thi̱vī ca̱na prati̍ |
1.055.01c bhī̱mas tuvi̍ṣmāñ carṣa̱ṇibhya̍ āta̱paḥ śiśī̍te̱ vajra̱ṁ teja̍se̱ na vaṁsa̍gaḥ ||

di̱vaḥ | ci̱t | a̱sya̱ | va̱ri̱mā | vi | pa̱pra̱tha̱ | indra̍m | na | ma̱hnā | pṛ̱thi̱vī | ca̱na | prati̍ |
bhī̱maḥ | tuvi̍ṣmān | ca̱rṣa̱ṇi-bhya̍ḥ | ā̱-ta̱paḥ | śiśī̍te | vajra̍m | teja̍se | na | vaṁsa̍gaḥ ||1.055.01||

1.055.02a so a̍rṇa̱vo na na̱dya̍ḥ samu̱driya̱ḥ prati̍ gṛbhṇāti̱ viśri̍tā̱ varī̍mabhiḥ |
1.055.02c indra̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ vṛṣāyate sa̱nāt sa yu̱dhma oja̍sā panasyate ||

saḥ | a̱rṇa̱vaḥ | na | na̱dya̍ḥ | sa̱mu̱driya̍ḥ | prati̍ | gṛ̱bhṇā̱ti̱ | vi-śri̍tāḥ | varī̍ma-bhiḥ |
indra̍ḥ | soma̍sya | pī̱taye̍ | vṛ̱ṣa̱-ya̱te̱ | sa̱nāt | saḥ | yu̱dhmaḥ | oja̍sā | pa̱na̱sya̱te̱ ||1.055.02||

1.055.03a tvaṁ tam i̍ndra̱ parva̍ta̱ṁ na bhoja̍se ma̱ho nṛ̱mṇasya̱ dharma̍ṇām irajyasi |
1.055.03c pra vī̱rye̍ṇa de̱vatāti̍ cekite̱ viśva̍smā u̱graḥ karma̍ṇe pu̱rohi̍taḥ ||

tvam | tam | i̱ndra̱ | parva̍tam | na | bhoja̍se | ma̱haḥ | nṛ̱mṇasya̍ | dharma̍ṇām | i̱ra̱jya̱si̱ |
pra | vī̱rye̍ṇa | de̱vatā̍ | ati̍ | ce̱ki̱te̱ | viśva̍smai | u̱graḥ | karma̍ṇe | pu̱raḥ-hi̍taḥ ||1.055.03||

1.055.04a sa id vane̍ nama̱syubhi̍r vacasyate̱ cāru̱ jane̍ṣu prabruvā̱ṇa i̍ndri̱yam |
1.055.04c vṛṣā̱ chandu̍r bhavati harya̱to vṛṣā̱ kṣeme̍ṇa̱ dhenā̍m ma̱ghavā̱ yad inva̍ti ||

saḥ | it | vane̍ | na̱ma̱syu-bhi̍ḥ | va̱ca̱sya̱te̱ | cāru̍ | jane̍ṣu | pra̱-bru̱vā̱ṇaḥ | i̱ndri̱yam |
vṛṣā̍ | chandu̍ḥ | bha̱va̱ti̱ | ha̱rya̱taḥ | vṛṣā̍ | kṣeme̍ṇa | dhenā̍m | ma̱ghavā̍ | yat | inva̍ti ||1.055.04||

1.055.05a sa in ma̱hāni̍ sami̱thāni̍ ma̱jmanā̍ kṛ̱ṇoti̍ yu̱dhma oja̍sā̱ jane̍bhyaḥ |
1.055.05c adhā̍ ca̱na śrad da̍dhati̱ tviṣī̍mata̱ indrā̍ya̱ vajra̍ṁ ni̱ghani̍ghnate va̱dham ||

saḥ | it | ma̱hāni̍ | sa̱m-i̱thāni̍ | ma̱jmanā̍ | kṛ̱ṇoti̍ | yu̱dhmaḥ | oja̍sā | jane̍bhyaḥ |
adha̍ | ca̱na | śrat | da̱dha̱ti̱ | tviṣi̍-mate | indrā̍ya | vajra̍m | ni̱-ghani̍ghnate | va̱dham ||1.055.05||

1.055.06a sa hi śra̍va̱syuḥ sada̍nāni kṛ̱trimā̍ kṣma̱yā vṛ̍dhā̱na oja̍sā vinā̱śaya̍n |
1.055.06c jyotī̍ṁṣi kṛ̱ṇvann a̍vṛ̱kāṇi̱ yajya̱ve 'va̍ su̱kratu̱ḥ sarta̱vā a̱paḥ sṛ̍jat ||

saḥ | hi | śra̱va̱syuḥ | sada̍nāni | kṛ̱trimā̍ | kṣma̱yā | vṛ̱dhā̱naḥ | oja̍sā | vi̱-nā̱śaya̍n |
jyotī̍ṁṣi | kṛ̱ṇvan | a̱vṛ̱kāṇi̍ | yajya̍ve | ava̍ | su̱-kratu̍ḥ | sarta̱vai | a̱paḥ | sṛ̱ja̱t ||1.055.06||

1.055.07a dā̱nāya̱ mana̍ḥ somapāvann astu te̱ 'rvāñcā̱ harī̍ vandanaśru̱d ā kṛ̍dhi |
1.055.07c yami̍ṣṭhāsa̱ḥ sāra̍thayo̱ ya i̍ndra te̱ na tvā̱ ketā̱ ā da̍bhnuvanti̱ bhūrṇa̍yaḥ ||

dā̱nāya̍ | mana̍ḥ | so̱ma̱-pā̱va̱n | a̱stu̱ | te̱ | a̱rvāñcā̍ | harī̱ iti̍ | va̱nda̱na̱-śru̱t | ā | kṛ̱dhi̱ |
yami̍ṣṭhāsaḥ | sāra̍thayaḥ | ye | i̱ndra | te̱ | na | tvā̱ | ketā̍ḥ | ā | da̱bhnu̱va̱nti̱ | bhūrṇa̍yaḥ ||1.055.07||

1.055.08a apra̍kṣita̱ṁ vasu̍ bibharṣi̱ hasta̍yo̱r aṣā̍ḻha̱ṁ saha̍s ta̱nvi̍ śru̱to da̍dhe |
1.055.08c āvṛ̍tāso 'va̱tāso̱ na ka̱rtṛbhi̍s ta̱nūṣu̍ te̱ krata̍va indra̱ bhūra̍yaḥ ||

apra̍-kṣitam | vasu̍ | bi̱bha̱rṣi̱ | hasta̍yoḥ | aṣā̍ḻham | saha̍ḥ | ta̱nvi̍ | śru̱taḥ | da̱dhe̱ |
ā-vṛ̍tāsaḥ | a̱va̱tāsaḥ | na | ka̱rtṛ-bhi̍ḥ | ta̱nūṣu̍ | te̱ | krata̍vaḥ | i̱ndra̱ | bhūra̍yaḥ ||1.055.08||


1.056.01a e̱ṣa pra pū̱rvīr ava̱ tasya̍ ca̱mriṣo 'tyo̱ na yoṣā̱m ud a̍yaṁsta bhu̱rvaṇi̍ḥ |
1.056.01c dakṣa̍m ma̱he pā̍yayate hira̱ṇyaya̱ṁ ratha̍m ā̱vṛtyā̱ hari̍yoga̱m ṛbhva̍sam ||

e̱ṣaḥ | pra | pū̱rvīḥ | ava̍ | tasya̍ | ca̱mriṣa̍ḥ | atya̍ḥ | na | yoṣā̍m | ut | a̱ya̱ṁsta̱ | bhu̱rvaṇi̍ḥ |
dakṣa̍m | ma̱he | pā̱ya̱ya̱te̱ | hi̱ra̱ṇyayam | ratha̍m | ā̱-vṛtya̍ | hari̍-yogam | ṛbhva̍sam ||1.056.01||

1.056.02a taṁ gū̱rtayo̍ nema̱nniṣa̱ḥ parī̍ṇasaḥ samu̱draṁ na sa̱ṁcara̍ṇe sani̱ṣyava̍ḥ |
1.056.02c pati̱ṁ dakṣa̍sya vi̱datha̍sya̱ nū saho̍ gi̱riṁ na ve̱nā adhi̍ roha̱ teja̍sā ||

tam | gū̱rtaya̍ḥ | ne̱ma̱n-iṣa̍ḥ | parī̍ṇasaḥ | sa̱mu̱dram | na | sa̱m-cara̍ṇe | sa̱ni̱ṣyava̍ḥ |
pati̍m | dakṣa̍sya | vi̱datha̍sya | nu | sahāḥ | gi̱rim | na | ve̱nāḥ | adhi̍ | ro̱ha̱ | teja̍sā ||1.056.02||

1.056.03a sa tu̱rvaṇi̍r ma̱hām̐ a̍re̱ṇu pauṁsye̍ gi̱rer bhṛ̱ṣṭir na bhrā̍jate tu̱jā śava̍ḥ |
1.056.03c yena̱ śuṣṇa̍m mā̱yina̍m āya̱so made̍ du̱dhra ā̱bhūṣu̍ rā̱maya̱n ni dāma̍ni ||

saḥ | tu̱rvaṇi̍ḥ | ma̱hān | a̱re̱ṇu | pauṁsye̍ | gi̱reḥ | bhṛ̱ṣṭiḥ | na | bhrā̱ja̱te̱ | tu̱jā | śava̍ḥ |
yena̍ | śuṣṇa̍m | mā̱yina̍m | ā̱ya̱saḥ | made̍ | du̱dhraḥ | ā̱bhūṣu̍ | rā̱maya̍t | ni | dāma̍ni ||1.056.03||

1.056.04a de̱vī yadi̱ tavi̍ṣī̱ tvāvṛ̍dho̱taya̱ indra̱ṁ siṣa̍kty u̱ṣasa̱ṁ na sūrya̍ḥ |
1.056.04c yo dhṛ̱ṣṇunā̱ śava̍sā̱ bādha̍te̱ tama̱ iya̍rti re̱ṇum bṛ̱had a̍rhari̱ṣvaṇi̍ḥ ||

de̱vī | yadi̍ | tavi̍ṣī | tvā-vṛ̍dhā | ū̱taye̍ | indra̍m | siṣa̍kti | u̱ṣasa̍m | na | sūrya̍ḥ |
yaḥ | dhṛ̱ṣṇunā̍ | śava̍sā | bādha̍te | tama̍ḥ | iya̍rti | re̱ṇum | bṛ̱hat | a̱rha̱ri̱-svani̍ḥ ||1.056.04||

1.056.05a vi yat ti̱ro dha̱ruṇa̱m acyu̍ta̱ṁ rajo 'ti̍ṣṭhipo di̱va ātā̍su ba̱rhaṇā̍ |
1.056.05c sva̍rmīḻhe̱ yan mada̍ indra̱ harṣyāha̍n vṛ̱traṁ nir a̱pām au̍bjo arṇa̱vam ||

vi | yat | ti̱raḥ | dha̱ruṇa̍m | acyu̍tam | raja̍ḥ | ati̍sthipaḥ | di̱vaḥ | ātā̍su | ba̱rhaṇā̍ |
sva̍ḥ-mīḻhe | yat | made̍ | i̱ndra̱ | harṣyā̍ | aha̍n | vṛ̱tram | niḥ | a̱pām | au̱bja̱ḥ | a̱rṇa̱vam ||1.056.05||

1.056.06a tvaṁ di̱vo dha̱ruṇa̍ṁ dhiṣa̱ oja̍sā pṛthi̱vyā i̍ndra̱ sada̍neṣu̱ māhi̍naḥ |
1.056.06c tvaṁ su̱tasya̱ made̍ ariṇā a̱po vi vṛ̱trasya̍ sa̱mayā̍ pā̱ṣyā̍rujaḥ ||

tvam | di̱vaḥ | dha̱ruṇa̍m | dhi̱ṣe̱ | oja̍sā | pṛ̱thi̱vyāḥ | i̱ndra̱ | sada̍neṣu | māhi̍naḥ |
tvam | su̱tasya̍ | made̍ | a̱ri̱ṇā̱ḥ | a̱paḥ | vi | vṛ̱trasya̍ | sa̱mayā̍ | pā̱ṣyā̍ | a̱ru̱ja̱ḥ ||1.056.06||


1.057.01a pra maṁhi̍ṣṭhāya bṛha̱te bṛ̱hadra̍ye sa̱tyaśu̍ṣmāya ta̱vase̍ ma̱tim bha̍re |
1.057.01c a̱pām i̍va prava̱ṇe yasya̍ du̱rdhara̱ṁ rādho̍ vi̱śvāyu̱ śava̍se̱ apā̍vṛtam ||

pra | maṁhi̍ṣṭhāya | bṛ̱ha̱te | bṛ̱hat-ra̍ye | sa̱tya-śu̍ṣmāya | ta̱vase̍ | ma̱tim | bha̱re̱ |
a̱pām-i̍va | pra̱va̱ṇe | yasya̍ | du̱ḥ-dhara̍m | rādha̍ḥ | vi̱śva-ā̍yu | śava̍se | apa̍-vṛtam ||1.057.01||

1.057.02a adha̍ te̱ viśva̱m anu̍ hāsad i̱ṣṭaya̱ āpo̍ ni̱mneva̱ sava̍nā ha̱viṣma̍taḥ |
1.057.02c yat parva̍te̱ na sa̱maśī̍ta harya̱ta indra̍sya̱ vajra̱ḥ śnathi̍tā hira̱ṇyaya̍ḥ ||

adha̍ | te̱ | viśva̍m | anu̍ | ha̱ | a̱sa̱t | i̱ṣṭaye̍ | āpa̍ḥ | ni̱mnā-i̍va | sava̍nā | ha̱viṣma̍taḥ |
yat | parva̍te | na | sa̱m-aśī̍ta | ha̱rya̱taḥ | indra̍sya | vajra̍ḥ | śnathi̍tā | hi̱ra̱ṇyaya̍ḥ ||1.057.02||

1.057.03a a̱smai bhī̱māya̱ nama̍sā̱ sam a̍dhva̱ra uṣo̱ na śu̍bhra̱ ā bha̍rā̱ panī̍yase |
1.057.03c yasya̱ dhāma̱ śrava̍se̱ nāme̍ndri̱yaṁ jyoti̱r akā̍ri ha̱rito̱ nāya̍se ||

a̱smai | bhī̱māya̍ | nama̍sā | sam | a̱dhva̱re | uṣa̍ḥ | na | śu̱bhre̱ | ā | bha̱ra̱ | panī̍yase |
yasya̍ | dhāma̍ | śrava̍se | nāma̍ | i̱ndri̱yam | jyoti̍ḥ | akā̍ri | ha̱rita̍ḥ | na | aya̍se ||1.057.03||

1.057.04a i̱me ta̍ indra̱ te va̱yam pu̍ruṣṭuta̱ ye tvā̱rabhya̱ carā̍masi prabhūvaso |
1.057.04c na̱hi tvad a̱nyo gi̍rvaṇo̱ gira̱ḥ sagha̍t kṣo̱ṇīr i̍va̱ prati̍ no harya̱ tad vaca̍ḥ ||

i̱me | te̱ | i̱ndra̱ | te | va̱yam | pu̱ru̱-stu̱ta̱ | ye | tvā̱ | ā̱-rabhya̍ | carā̍masi | pra̱bhu̱va̱so̱ iti̍ prabhu-vaso |
na̱hi | tvat | a̱nyaḥ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ | gira̍ḥ | sagha̍t | kṣo̱ṇīḥ-i̍va | prati̍ | na̱ḥ | ha̱rya̱ | tat | vaca̍ḥ ||1.057.04||

1.057.05a bhūri̍ ta indra vī̱rya1̱̍ṁ tava̍ smasy a̱sya sto̱tur ma̍ghava̱n kāma̱m ā pṛ̍ṇa |
1.057.05c anu̍ te̱ dyaur bṛ̍ha̱tī vī̱rya̍m mama i̱yaṁ ca̍ te pṛthi̱vī ne̍ma̱ oja̍se ||

bhūri̍ | te̱ | i̱ndra̱ | vī̱rya̍m | tava̍ | sma̱si̱ | a̱sya | sto̱tuḥ | ma̱gha-va̱n | kāma̍m | ā | pṛ̱ṇa̱ |
anu̍ | te̱ | dyauḥ | bṛ̱ha̱tī | vī̱rya̍m | ma̱me̱ | i̱yam | ca̱ | te̱ | pṛ̱thi̱vī | ne̱me̱ | oja̍se ||1.057.05||

1.057.06a tvaṁ tam i̍ndra̱ parva̍tam ma̱hām u̱ruṁ vajre̍ṇa vajrin parva̱śaś ca̍kartitha |
1.057.06c avā̍sṛjo̱ nivṛ̍tā̱ḥ sarta̱vā a̱paḥ sa̱trā viśva̍ṁ dadhiṣe̱ keva̍la̱ṁ saha̍ḥ ||

tvam | tam | i̱ndra̱ | parva̍tam | ma̱hām | u̱rum | vajre̍ṇa | va̱jri̱n | pa̱rva̱-śaḥ | ca̱ka̱rti̱tha̱ |
ava̍ | a̱sṛ̱ja̱ḥ | ni-vṛ̍tāḥ | sarta̱vai | a̱paḥ | sa̱trā | viśva̍m | da̱dhi̱ṣe̱ | keva̍lam | saha̍ḥ ||1.057.06||


1.058.01a nū ci̍t saho̱jā a̱mṛto̱ ni tu̍ndate̱ hotā̱ yad dū̱to abha̍vad vi̱vasva̍taḥ |
1.058.01c vi sādhi̍ṣṭhebhiḥ pa̱thibhī̱ rajo̍ mama̱ ā de̱vatā̍tā ha̱viṣā̍ vivāsati ||

nu | ci̱t | sa̱ha̱ḥ-jāḥ | a̱mṛta̍ḥ | ni | tu̱ndate̍ | hotā̍ | yat | dū̱taḥ | abha̍vat | vi̱vasva̍taḥ |
vi | sādhi̍ṣṭhebhiḥ | pa̱thi-bhi̍ḥ | raja̍ḥ | ma̱me̱ | ā | de̱va-tā̍tā | ha̱viṣā̍ | vi̱vā̱sa̱ti̱ ||1.058.01||

1.058.02a ā svam adma̍ yu̱vamā̍no a̱jara̍s tṛ̱ṣv a̍vi̱ṣyann a̍ta̱seṣu̍ tiṣṭhati |
1.058.02c atyo̱ na pṛ̱ṣṭham pru̍ṣi̱tasya̍ rocate di̱vo na sānu̍ sta̱naya̍nn acikradat ||

ā | svam | adma̍ | yu̱vamā̍naḥ | a̱jara̍ḥ | tṛ̱ṣu | a̱vi̱ṣyan | a̱ta̱seṣu̍ | ti̱ṣṭha̱ti̱ |
atya̍ḥ | na | pṛ̱ṣṭham | pru̱ṣi̱tasya̍ | ro̱ca̱te̱ | di̱vaḥ | na | sānu̍ | sta̱naya̍n | a̱ci̱kra̱da̱t ||1.058.02||

1.058.03a krā̱ṇā ru̱drebhi̱r vasu̍bhiḥ pu̱rohi̍to̱ hotā̱ niṣa̍tto rayi̱ṣāḻ ama̍rtyaḥ |
1.058.03c ratho̱ na vi̱kṣv ṛ̍ñjasā̱na ā̱yuṣu̱ vy ā̍nu̱ṣag vāryā̍ de̱va ṛ̍ṇvati ||

kro̱ṇā | ru̱drebhi̍ḥ | vasu̍-bhiḥ | pu̱raḥ-hi̍taḥ | hotā̍ | ni-sa̍ttaḥ | ra̱yi̱ṣāṭ | ama̍rtyaḥ |
ratha̍ḥ | na | vi̱kṣu | ṛ̱ñja̱sā̱naḥ | ā̱yuṣu̍ | vi | ā̱nu̱ṣak | vāryā̍ | de̱vaḥ | ṛ̱ṇva̱ti̱ ||1.058.03||

1.058.04a vi vāta̍jūto ata̱seṣu̍ tiṣṭhate̱ vṛthā̍ ju̱hūbhi̱ḥ sṛṇyā̍ tuvi̱ṣvaṇi̍ḥ |
1.058.04c tṛ̱ṣu yad a̍gne va̱nino̍ vṛṣā̱yase̍ kṛ̱ṣṇaṁ ta̱ ema̱ ruśa̍dūrme ajara ||

vi | vāta̍-jūtaḥ | a̱ta̱seṣu̍ | ti̱ṣṭha̱te̱ | vṛthā̍ | ju̱hūbhi̍ḥ | sṛṇyā̍ | tu̱vi̱-svaṇi̍ḥ |
tṛ̱ṣu | yat | a̱gne̱ | va̱nina̍ḥ | vṛ̱ṣa̱-yase̍ | kṛ̱ṣṇam | te̱ | ema̍ | ruśa̍t-ūrme | a̱ja̱ra̱ ||1.058.04||

1.058.05a tapu̍rjambho̱ vana̱ ā vāta̍codito yū̱the na sā̱hvām̐ ava̍ vāti̱ vaṁsa̍gaḥ |
1.058.05c a̱bhi̱vraja̱nn akṣi̍ta̱m pāja̍sā̱ raja̍ḥ sthā̱tuś ca̱ratha̍m bhayate pata̱triṇa̍ḥ ||

tapu̍ḥ-jambhaḥ | vane̍ | ā | vāta̍-coditaḥ | yū̱the | na | sā̱hvān | ava̍ | vā̱ti̱ | vaṁsa̍gaḥ |
a̱bhi̱-vraja̍n | akṣi̍tam | pāja̍sā | raja̍ḥ | sthā̱tuḥ | ca̱ratha̍m | bha̱ya̱te̱ | pa̱ta̱triṇa̍ḥ ||1.058.05||

1.058.06a da̱dhuṣ ṭvā̱ bhṛga̍vo̱ mānu̍ṣe̱ṣv ā ra̱yiṁ na cāru̍ṁ su̱hava̱ṁ jane̍bhyaḥ |
1.058.06c hotā̍ram agne̱ ati̍thi̱ṁ vare̍ṇyam mi̱traṁ na śeva̍ṁ di̱vyāya̱ janma̍ne ||

da̱dhuḥ | tvā̱ | bhṛga̍vaḥ | mānu̍ṣe̱ṣu | ā | ra̱yim | na | cāru̍m | su̱-hava̍m | jane̍bhyaḥ |
hotā̍ram | a̱gne̱ | ati̍thim | vare̍ṇyam | mi̱tram | na | śeva̍m | di̱vyāya̍ | janma̍ne ||1.058.06||

1.058.07a hotā̍raṁ sa̱pta ju̱hvo̱3̱̍ yaji̍ṣṭha̱ṁ yaṁ vā̱ghato̍ vṛ̱ṇate̍ adhva̱reṣu̍ |
1.058.07c a̱gniṁ viśve̍ṣām ara̱tiṁ vasū̍nāṁ sapa̱ryāmi̱ praya̍sā̱ yāmi̱ ratna̍m ||

hotā̍ram | sa̱pta | ju̱hva̍ḥ | yaji̍ṣṭham | yam | vā̱ghata̍ḥ | vṛ̱ṇate̍ | a̱dhva̱reṣu̍ |
a̱gnim | viśve̍ṣām | a̱ra̱tim | vasū̍nām | sa̱pa̱ryāmi̍ | praya̍sā | yāmi̍ | ratna̍m ||1.058.07||

1.058.08a acchi̍drā sūno sahaso no a̱dya sto̱tṛbhyo̍ mitramaha̱ḥ śarma̍ yaccha |
1.058.08c agne̍ gṛ̱ṇanta̱m aṁha̍sa uru̱ṣyorjo̍ napāt pū̱rbhir āya̍sībhiḥ ||

acchi̍drā | sū̱no̱ iti̍ | sa̱ha̱sa̱ḥ | na̱ḥ | a̱dya | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | mi̱tra̱-ma̱ha̱ḥ | śarma̍ | ya̱ccha̱ |
agne̍ | gṛ̱ṇanta̍m | aṁha̍saḥ | u̱ru̱ṣya̱ | ūrja̍ḥ | na̱pā̱t | pū̱ḥ-bhiḥ | āya̍sībhiḥ ||1.058.08||

1.058.09a bhavā̱ varū̍thaṁ gṛṇa̱te vi̍bhāvo̱ bhavā̍ maghavan ma̱ghava̍dbhya̱ḥ śarma̍ |
1.058.09c u̱ru̱ṣyāgne̱ aṁha̍so gṛ̱ṇanta̍m prā̱tar ma̱kṣū dhi̱yāva̍sur jagamyāt ||

bhava̍ | varū̍tham | gṛ̱ṇa̱te | vi̱bhā̱-va̱ḥ | bhava̍ | ma̱gha̱va̱n | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | śarma̍ |
u̱ru̱ṣya | a̱gne̱ | aṁha̍saḥ | gṛ̱ṇanta̍m | prā̱taḥ | ma̱kṣu | dhi̱yā-va̍suḥ | ja̱ga̱myā̱t ||1.058.09||


1.059.01a va̱yā id a̍gne a̱gnaya̍s te a̱nye tve viśve̍ a̱mṛtā̍ mādayante |
1.059.01c vaiśvā̍nara̱ nābhi̍r asi kṣitī̱nāṁ sthūṇe̍va̱ janā̍m̐ upa̱mid ya̍yantha ||

va̱yāḥ | it | a̱gne̱ | a̱gnaya̍ḥ | te̱ | a̱nye | tve iti̍ | viśve̍ | a̱mṛtā̍ḥ | mā̱da̱ya̱nte̱ |
vaiśvā̍nara | nābhi̍ḥ | a̱si̱ | kṣi̱tī̱nām | sthūṇā̍-iva | janā̍n | u̱pa̱-mit | ya̱ya̱ntha̱ ||1.059.01||

1.059.02a mū̱rdhā di̱vo nābhi̍r a̱gniḥ pṛ̍thi̱vyā athā̍bhavad ara̱tī roda̍syoḥ |
1.059.02c taṁ tvā̍ de̱vāso̍ 'janayanta de̱vaṁ vaiśvā̍nara̱ jyoti̱r id āryā̍ya ||

mū̱rdhā | di̱vaḥ | nābhi̍ḥ | a̱gniḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | atha̍ | a̱bha̱va̱t | a̱ra̱tiḥ | roda̍syoḥ |
tam | tvā̱ | de̱vāsa̍ḥ | a̱ja̱na̱ya̱nta̱ | de̱vam | vaiśvā̍nara | jyoti̍ḥ | it | āryā̍ya ||1.059.02||

1.059.03a ā sūrye̱ na ra̱śmayo̍ dhru̱vāso̍ vaiśvāna̱re da̍dhire̱ 'gnā vasū̍ni |
1.059.03c yā parva̍te̱ṣv oṣa̍dhīṣv a̱psu yā mānu̍ṣe̱ṣv asi̱ tasya̱ rājā̍ ||

ā | sūrye̍ | na | ra̱śmaya̍ḥ | dhru̱vāsa̍ḥ | vai̱śvā̱na̱re | da̱dhi̱re̱ | a̱gnā | vasū̍ni |
yā | parva̍teṣu | oṣa̍dhīṣu | a̱p-su | yā | mānu̍ṣeṣu | a̱si̱ | tasya̍ | rājā̍ ||1.059.03||

1.059.04a bṛ̱ha̱tī i̍va sū̱nave̱ roda̍sī̱ giro̱ hotā̍ manu̱ṣyo̱3̱̍ na dakṣa̍ḥ |
1.059.04c sva̍rvate sa̱tyaśu̍ṣmāya pū̱rvīr vai̍śvāna̱rāya̱ nṛta̍māya ya̱hvīḥ ||

bṛ̱ha̱tī i̱veti̍ bṛha̱tī-i̍va | sū̱nave̍ | roda̍sī̱ iti̍ | gira̍ḥ | hotā̍ | ma̱nu̱ṣya̍ḥ | na | dakṣa̍ḥ |
sva̍ḥ-vate | sa̱tya-śu̍ṣmāya | pū̱rvīḥ | vai̱śvā̱na̱rāya̍ | nṛ-ta̍māya | ya̱hvīḥ ||1.059.04||

1.059.05a di̱vaś ci̍t te bṛha̱to jā̍tavedo̱ vaiśvā̍nara̱ pra ri̍rice mahi̱tvam |
1.059.05c rājā̍ kṛṣṭī̱nām a̍si̱ mānu̍ṣīṇāṁ yu̱dhā de̱vebhyo̱ vari̍vaś cakartha ||

di̱vaḥ | ci̱t | te̱ | bṛ̱ha̱taḥ | jā̱ta̱-ve̱da̱ḥ | vaiśvā̍nara | pra | ri̱ri̱ce̱ | ma̱hi̱-tvam |
rājā̍ | kṛ̱ṣṭī̱nām | a̱si̱ | mānu̍ṣīṇām | yu̱dhā | de̱vebhya̍ḥ | vari̍vaḥ | ca̱ka̱rtha̱ ||1.059.05||

1.059.06a pra nū ma̍hi̱tvaṁ vṛ̍ṣa̱bhasya̍ voca̱ṁ yam pū̱ravo̍ vṛtra̱haṇa̱ṁ saca̍nte |
1.059.06c vai̱śvā̱na̱ro dasyu̍m a̱gnir ja̍gha̱nvām̐ adhū̍no̱t kāṣṭhā̱ ava̱ śamba̍ram bhet ||

pra | nu | ma̱hi̱-tvam | vṛ̱ṣa̱bhasya̍ | vo̱ca̱m | yam | pū̱rava̍ḥ | vṛ̱tra̱-hana̍m | saca̍nte |
vai̱śvā̱na̱raḥ | dasyu̍m | a̱gniḥ | ja̱gha̱nvān | adhū̍not | kāṣṭhā̍ḥ | ava̍ | śamba̍ram | bhe̱t ||1.059.06||

1.059.07a vai̱śvā̱na̱ro ma̍hi̱mnā vi̱śvakṛ̍ṣṭir bha̱radvā̍jeṣu yaja̱to vi̱bhāvā̍ |
1.059.07c śā̱ta̱va̱ne̱ye śa̱tinī̍bhir a̱gniḥ pu̍ruṇī̱the ja̍rate sū̱nṛtā̍vān ||

vai̱śvā̱na̱raḥ | ma̱hi̱mnā | vi̱śva-kṛ̍ṣṭiḥ | bha̱rat-vā̍jeṣu | ya̱ja̱taḥ | vi̱bhā-vā̍ |
śā̱ta̱-va̱ne̱ye | śa̱tinī̍bhiḥ | a̱gniḥ | pu̱ru̱-nī̱the | ja̱ra̱te̱ | sū̱nṛtā̍-vān ||1.059.07||


1.060.01a vahni̍ṁ ya̱śasa̍ṁ vi̱datha̍sya ke̱tuṁ su̍prā̱vya̍ṁ dū̱taṁ sa̱dyoa̍rtham |
1.060.01c dvi̱janmā̍naṁ ra̱yim i̍va praśa̱staṁ rā̱tim bha̍ra̱d bhṛga̍ve māta̱riśvā̍ ||

vahni̍m | ya̱śasa̍m | vi̱datha̍sya | ke̱tum | su̱pra̱-a̱vya̍m | dū̱tam | sa̱dyaḥ-a̍rtham |
dvi̱-janmā̍nam | ra̱yim-i̍va | pra̱-śa̱stam | rā̱tim | bha̱ra̱t | bhṛga̍ve | mā̱ta̱riśvā̍ ||1.060.01||

1.060.02a a̱sya śāsu̍r u̱bhayā̍saḥ sacante ha̱viṣma̍nta u̱śijo̱ ye ca̱ martā̍ḥ |
1.060.02c di̱vaś ci̱t pūrvo̱ ny a̍sādi̱ hotā̱pṛcchyo̍ vi̱śpati̍r vi̱kṣu ve̱dhāḥ ||

a̱sya | śāsu̍ḥ | u̱bhayā̍saḥ | sa̱ca̱nte̱ | ha̱viṣma̍ntaḥ | u̱śija̍ḥ | ye | ca̱ | martā̍ḥ |
di̱vaḥ | ci̱t | pūrva̍ḥ | ni | a̱sā̱di̱ | hotā̍ | ā̱-pṛcchya̍ḥ | vi̱śpati̍ḥ | vi̱kṣu | ve̱dhāḥ ||1.060.02||

1.060.03a taṁ navya̍sī hṛ̱da ā jāya̍mānam a̱smat su̍kī̱rtir madhu̍jihvam aśyāḥ |
1.060.03c yam ṛ̱tvijo̍ vṛ̱jane̱ mānu̍ṣāsa̱ḥ praya̍svanta ā̱yavo̱ jīja̍nanta ||

tam | navya̍sī | hṛ̱daḥ | ā | jāya̍mānam | a̱smat | su̱-kī̱rtiḥ | madhu̍-jihvam | a̱śyā̱ḥ |
yam | ṛ̱tvija̍ḥ | vṛ̱jane̍ | mānu̍ṣāsaḥ | praya̍svantaḥ | ā̱yava̍ḥ | jīja̍nanta ||1.060.03||

1.060.04a u̱śik pā̍va̱ko vasu̱r mānu̍ṣeṣu̱ vare̍ṇyo̱ hotā̍dhāyi vi̱kṣu |
1.060.04c damū̍nā gṛ̱hapa̍ti̱r dama̱ ām̐ a̱gnir bhu̍vad rayi̱patī̍ rayī̱ṇām ||

u̱śik | pā̱va̱kaḥ | vasu̍ḥ | mānu̍ṣeṣu | vare̍ṇyaḥ | hotā̍ | a̱dhā̱yi̱ | vi̱kṣu |
damū̍nāḥ | gṛ̱ha-pa̍tiḥ | dame̍ | ā | a̱gniḥ | bhu̱va̱t | ra̱yi̱-pati̍ḥ | ra̱yī̱ṇām ||1.060.04||

1.060.05a taṁ tvā̍ va̱yam pati̍m agne rayī̱ṇām pra śa̍ṁsāmo ma̱tibhi̱r gota̍māsaḥ |
1.060.05c ā̱śuṁ na vā̍jambha̱ram ma̱rjaya̍ntaḥ prā̱tar ma̱kṣū dhi̱yāva̍sur jagamyāt ||

tam | tvā̱ | va̱yam | pati̍m | a̱gne̱ | ra̱yī̱ṇām | pra | śa̱ṁsā̱ma̱ḥ | ma̱ti-bhi̍ḥ | gota̍māsaḥ |
ā̱śum | na | vā̱ja̱m-bha̱ram | ma̱rjaya̍ntaḥ | prā̱taḥ | ma̱kṣu | dhi̱yā-va̍suḥ | ja̱ga̱myā̱t ||1.060.05||


1.061.01a a̱smā id u̱ pra ta̱vase̍ tu̱rāya̱ prayo̱ na ha̍rmi̱ stoma̱m māhi̍nāya |
1.061.01c ṛcī̍ṣamā̱yādhri̍gava̱ oha̱m indrā̍ya̱ brahmā̍ṇi rā̱tata̍mā ||

a̱smai | it | ū̱m̐ iti̍ | pra | ta̱vase̍ | tu̱rāya̍ | praya̍ḥ | na | ha̱rmi̱ | stoma̍m | māhi̍nāya |
ṛcī̍ṣamāya | adhri̍-gave | oha̍m | indrā̍ya | brahmā̍ṇi | rā̱ta-ta̍mā ||1.061.01||

1.061.02a a̱smā id u̱ praya̍ iva̱ pra ya̍ṁsi̱ bharā̍my āṅgū̱ṣam bādhe̍ suvṛ̱kti |
1.061.02c indrā̍ya hṛ̱dā mana̍sā manī̱ṣā pra̱tnāya̱ patye̱ dhiyo̍ marjayanta ||

a̱smai | it | ū̱m̐ iti̍ | praya̍ḥ-iva | pra | ya̱ṁsi̱ | bharā̍mi | ā̱ṅgū̱ṣam | bādhe̍ | su̱-vṛ̱kti |
indrā̍ya | hṛ̱dā | mana̍sā | ma̱nī̱ṣā | pra̱tnāya̍ | patye̍ | dhiya̍ḥ | ma̱rja̱ya̱nta̱ ||1.061.02||

1.061.03a a̱smā id u̱ tyam u̍pa̱maṁ sva̱rṣām bharā̍my āṅgū̱ṣam ā̱sye̍na |
1.061.03c maṁhi̍ṣṭha̱m accho̍ktibhir matī̱nāṁ su̍vṛ̱ktibhi̍ḥ sū̱riṁ vā̍vṛ̱dhadhyai̍ ||

a̱smai | it | ū̱m̐ iti̍ | tyam | u̱pa̱-mam | sva̱ḥ-sām | bharā̍mi | ā̱ṅgū̱ṣam | ā̱sye̍na |
maṁhi̍ṣṭham | accho̍kti-bhiḥ | ma̱tī̱nām | su̱vṛ̱kti-bhi̍ḥ | sū̱rim | va̱vṛ̱dhadhyai̍ ||1.061.03||

1.061.04a a̱smā id u̱ stoma̱ṁ saṁ hi̍nomi̱ ratha̱ṁ na taṣṭe̍va̱ tatsi̍nāya |
1.061.04c gira̍ś ca̱ girvā̍hase suvṛ̱ktīndrā̍ya viśvami̱nvam medhi̍rāya ||

a̱smai | it | ū̱m̐ iti̍ | stoma̍m | sam | hi̱no̱mi̱ | ratha̍m | na | taṣṭā̍-iva | tat-si̍nāya |
gira̍ḥ | ca̱ | girvā̍hase | su̱-vṛ̱kti | indrā̍ya | vi̱śva̱m-i̱nvam | medhi̍rāya ||1.061.04||

1.061.05a a̱smā id u̱ sapti̍m iva śrava̱syendrā̍yā̱rkaṁ ju̱hvā̱3̱̍ sam a̍ñje |
1.061.05c vī̱raṁ dā̱nauka̍saṁ va̱ndadhyai̍ pu̱rāṁ gū̱rtaśra̍vasaṁ da̱rmāṇa̍m ||

a̱smai | it | ū̱m̐ iti̍ | sapti̍m-iva | śra̱va̱syā | indrā̍ya | a̱rkam | ju̱hvā̍ | sam | a̱ñje̱ |
vī̱ram | dā̱na-o̍kasam | va̱ndadhyai̍ | pu̱rām | gū̱rta-śra̍vasam | da̱rmāṇa̍m ||1.061.05||

1.061.06a a̱smā id u̱ tvaṣṭā̍ takṣa̱d vajra̱ṁ svapa̍stamaṁ sva̱rya1̱̍ṁ raṇā̍ya |
1.061.06c vṛ̱trasya̍ cid vi̱dad yena̱ marma̍ tu̱jann īśā̍nas tuja̱tā ki̍ye̱dhāḥ ||

a̱smai | it | ū̱m̐ iti̍ | tvaṣṭā̍ | ta̱kṣa̱t | vajra̍m | svapa̍ḥ-tamam | sva̱rya̍m | raṇā̍ya |
vṛ̱trasya̍ | ci̱t | vi̱dat | yena̍ | marma̍ | tu̱jan | īśā̍naḥ | tu̱ja̱tā | ki̱ye̱dhāḥ ||1.061.06||

1.061.07a a̱syed u̍ mā̱tuḥ sava̍neṣu sa̱dyo ma̱haḥ pi̱tum pa̍pi̱vāñ cārv annā̍ |
1.061.07c mu̱ṣā̱yad viṣṇu̍ḥ paca̱taṁ sahī̍yā̱n vidhya̍d varā̱haṁ ti̱ro adri̱m astā̍ ||

a̱sya | it | ū̱m̐ iti̍ | mā̱tuḥ | sava̍neṣu | sa̱dyaḥ | ma̱haḥ | pi̱tum | pa̱pi̱vān | cāru̍ | annā̍ |
mu̱ṣā̱yat | viṣṇu̍ḥ | pa̱ca̱tam | sahī̍yān | vidhya̍t | va̱rā̱ham | ti̱raḥ | adri̍m | astā̍ ||1.061.07||

1.061.08a a̱smā id u̱ gnāś ci̍d de̱vapa̍tnī̱r indrā̍yā̱rkam a̍hi̱hatya̍ ūvuḥ |
1.061.08c pari̱ dyāvā̍pṛthi̱vī ja̍bhra u̱rvī nāsya̱ te ma̍hi̱māna̱m pari̍ ṣṭaḥ ||

a̱smai | it | ū̱m̐ iti̍ | gnāḥ | ci̱t | de̱va-pa̍tnīḥ | indrā̍ya | a̱rkam | a̱hi̱-hatye̍ | ū̱vu̱rityū̍vuḥ |
pari̍ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | ja̍bhre̱ | u̱rvī iti̍ | na | a̱sya̱ | te iti̍ | ma̱hi̱māna̍m | pari̍ | sta̱ iti̍ staḥ ||1.061.08||

1.061.09a a̱syed e̱va pra ri̍rice mahi̱tvaṁ di̱vas pṛ̍thi̱vyāḥ pary a̱ntari̍kṣāt |
1.061.09c sva̱rāḻ indro̱ dama̱ ā vi̱śvagū̍rtaḥ sva̱rir ama̍tro vavakṣe̱ raṇā̍ya ||

a̱sya | it | e̱va | pra | ri̱ri̱ce̱ | ma̱hi̱tvam | di̱vaḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | pari̍ | a̱ntari̍kṣāt |
sva̱-rāṭ | indra̍ḥ | dame̍ | ā | vi̱śva-gū̍rtaḥ | su̱-a̱riḥ | ama̍traḥ | va̱va̱kṣe̱ | raṇā̍ya ||1.061.09||

1.061.10a a̱syed e̱va śava̍sā śu̱ṣanta̱ṁ vi vṛ̍śca̱d vajre̍ṇa vṛ̱tram indra̍ḥ |
1.061.10c gā na vrā̱ṇā a̱vanī̍r amuñcad a̱bhi śravo̍ dā̱vane̱ sace̍tāḥ ||

a̱sya | it | e̱va | śava̍sā | śu̱ṣantam | vi | vṛ̱śca̱t | vajre̍ṇa | vṛ̱tram | indra̍ḥ |
gāḥ | na | vrā̱ṇāḥ | a̱vanī̍ḥ | a̱mu̱ñca̱t | a̱bhi | śrava̍ḥ | dā̱vane̍ | sa-ce̍tāḥ ||1.061.10||

1.061.11a a̱syed u̍ tve̱ṣasā̍ ranta̱ sindha̍va̱ḥ pari̱ yad vajre̍ṇa sī̱m aya̍cchat |
1.061.11c ī̱śā̱na̱kṛd dā̱śuṣe̍ daśa̱syan tu̱rvīta̍ye gā̱dhaṁ tu̱rvaṇi̍ḥ kaḥ ||

a̱sya | it | ū̱m̐ iti̍ | tve̱ṣasā̍ | ra̱nta̱ | sindha̍vaḥ | pari̍ | yat | vajre̍ṇa | sī̱m | aya̍cchat |
ī̱śā̱na̱-kṛt | dā̱śuṣe̍ | da̱śa̱syan | tu̱rvīta̍ye | gā̱dham | tu̱rvaṇi̍ḥ | ka̱riti̍ kaḥ ||1.061.11||

1.061.12a a̱smā id u̱ pra bha̍rā̱ tūtu̍jāno vṛ̱trāya̱ vajra̱m īśā̍naḥ kiye̱dhāḥ |
1.061.12c gor na parva̱ vi ra̍dā tira̱śceṣya̱nn arṇā̍ṁsy a̱pāṁ ca̱radhyai̍ ||

a̱smai | it | ū̱m̐ iti̍ | pra | bha̱ra̱ | tūtu̍jānaḥ | vṛ̱trāya̍ | vajra̍m | īśā̍naḥ | ki̱ye̱dhāḥ |
goḥ | na | parva̍ | vi | ra̱da̱ | tira̍ścā | iṣya̍n | arṇā̍ṁsi | a̱pām | ca̱radhyai̍ ||1.061.12||

1.061.13a a̱syed u̱ pra brū̍hi pū̱rvyāṇi̍ tu̱rasya̱ karmā̍ṇi̱ navya̍ u̱kthaiḥ |
1.061.13c yu̱dhe yad i̍ṣṇā̱na āyu̍dhāny ṛghā̱yamā̍ṇo niri̱ṇāti̱ śatrū̍n ||

a̱sya | it | ū̱m̐ iti̍ | pra | brū̱hi̱ | pū̱rvyāṇi̍ | tu̱rasya̍ | karmā̍ṇi | navya̍ḥ | u̱kthaiḥ |
yu̱dhe | yat | i̱ṣṇā̱naḥ | āyu̍dhāni | ṛ̱ghā̱yamā̍ṇaḥ | ni̱-ri̱ṇāti̍ | śatrū̍n ||1.061.13||

1.061.14a a̱syed u̍ bhi̱yā gi̱raya̍ś ca dṛ̱ḻhā dyāvā̍ ca̱ bhūmā̍ ja̱nuṣa̍s tujete |
1.061.14c upo̍ ve̱nasya̱ jogu̍vāna o̱ṇiṁ sa̱dyo bhu̍vad vī̱ryā̍ya no̱dhāḥ ||

a̱sya | it | ū̱m̐ iti̍ | bhi̱yā | gi̱raya̍ḥ | ca̱ | dṛ̱ḻhāḥ | dyāvā̍ | ca̱ | bhūmā̍ | ja̱nuṣa̍ḥ | tu̱je̱te̱ iti̍ |
upo̱ iti̍ | ve̱nasya̍ | jogu̍vānaḥ | o̱ṇim | sa̱dyaḥ | bhu̱va̱t | vī̱ryā̍ya | no̱dhāḥ ||1.061.14||

1.061.15a a̱smā id u̱ tyad anu̍ dāyy eṣā̱m eko̱ yad va̱vne bhūre̱r īśā̍naḥ |
1.061.15c praita̍śa̱ṁ sūrye̍ paspṛdhā̱naṁ sauva̍śvye̱ suṣvi̍m āva̱d indra̍ḥ ||

a̱smai | it | ū̱m̐ iti̍ | tyat | anu̍ | dā̱yi̱ | e̱ṣā̱m | eka̍ḥ | yat | va̱vne | bhūre̍ḥ | īśā̍naḥ |
pra | eta̍śam | sūrye̍ | pa̱spṛ̱dhā̱nam | sauva̍śvye | suṣvi̍m | ā̱va̱t | indra̍ḥ ||1.061.15||

1.061.16a e̱vā te̍ hāriyojanā suvṛ̱ktīndra̱ brahmā̍ṇi̱ gota̍māso akran |
1.061.16c aiṣu̍ vi̱śvape̍śasa̱ṁ dhiya̍ṁ dhāḥ prā̱tar ma̱kṣū dhi̱yāva̍sur jagamyāt ||

e̱va | te̱ | hā̱ri̱-yo̱ja̱na̱ | su̱-vṛ̱kti | indra̍ | brahmā̍ṇi | gota̍māsaḥ | a̱kra̱n |
ā | e̱ṣu̱ | vi̱śva-pe̍śasam | dhiya̍m | dhā̱ḥ | prā̱taḥ | ma̱kṣu | dhi̱yā-va̍suḥ | ja̱ga̱myā̱t ||1.061.16||


1.062.01a pra ma̍nmahe śavasā̱nāya̍ śū̱ṣam ā̍ṅgū̱ṣaṁ girva̍ṇase aṅgira̱svat |
1.062.01c su̱vṛ̱ktibhi̍ḥ stuva̱ta ṛ̍gmi̱yāyārcā̍mā̱rkaṁ nare̱ viśru̍tāya ||

pra | ma̱nma̱he̱ | śa̱va̱sā̱nāya̍ | śū̱ṣam | ā̱ṅgū̱ṣam | girva̍ṇase | a̱ṅgi̱ra̱svat |
su̱vṛ̱kti-bhi̍ḥ | stu̱va̱te | ṛ̱gmi̱yāya̍ | arcā̍ma | a̱rkam | nare̍ | vi-śru̍tāya ||1.062.01||

1.062.02a pra vo̍ ma̱he mahi̱ namo̍ bharadhvam āṅgū̱ṣya̍ṁ śavasā̱nāya̱ sāma̍ |
1.062.02c yenā̍ na̱ḥ pūrve̍ pi̱tara̍ḥ pada̱jñā arca̍nto̱ aṅgi̍raso̱ gā avi̍ndan ||

pra | va̱ḥ | ma̱he | mahi̍ | nama̍ḥ | bha̱ra̱dhva̱m | ā̱ṅgū̱ṣya̍m | śa̱va̱sā̱nāya̍ | sāma̍ |
yena̍ | na̱ḥ | pūrve̍ | pi̱tara̍ḥ | pa̱da̱-jñāḥ | arca̍ntaḥ | aṅgi̍rasaḥ | gāḥ | avi̍ndan ||1.062.02||

1.062.03a indra̱syāṅgi̍rasāṁ ce̱ṣṭau vi̱dat sa̱ramā̱ tana̍yāya dhā̱sim |
1.062.03c bṛha̱spati̍r bhi̱nad adri̍ṁ vi̱dad gāḥ sam u̱sriyā̍bhir vāvaśanta̱ nara̍ḥ ||

indra̍sya | aṅgi̍rasām | ca̱ | i̱ṣṭau | vi̱dat | sa̱ramā̍ | tana̍yāya | dhā̱sim |
bṛha̱spati̍ḥ | bhi̱nat | adri̍m | vi̱dat | gāḥ | sam | u̱sriyā̍bhiḥ | vā̱va̱śa̱nta̱ | nara̍ḥ ||1.062.03||

1.062.04a sa su̱ṣṭubhā̱ sa stu̱bhā sa̱pta viprai̍ḥ sva̱reṇādri̍ṁ sva̱ryo̱3̱̍ nava̍gvaiḥ |
1.062.04c sa̱ra̱ṇyubhi̍ḥ phali̱gam i̍ndra śakra va̱laṁ rave̍ṇa darayo̱ daśa̍gvaiḥ ||

saḥ | su̱-stubhā̍ | saḥ | stu̱bhā | sa̱pta | viprai̍ḥ | sva̱reṇa̍ | adri̍m | sva̱rya̍ḥ | nava̍-gvaiḥ |
sa̱ra̱ṇyu-bhi̍ḥ | pha̱li̱-gam | i̱ndra̱ | śa̱kra̱ | va̱lam | rave̍ṇa | da̱ra̱ya̱ḥ | daśa̍-gvaiḥ ||1.062.04||

1.062.05a gṛ̱ṇā̱no aṅgi̍robhir dasma̱ vi va̍r u̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ gobhi̱r andha̍ḥ |
1.062.05c vi bhūmyā̍ aprathaya indra̱ sānu̍ di̱vo raja̱ upa̍ram astabhāyaḥ ||

gṛ̱ṇā̱naḥ | aṅgi̍raḥ-bhiḥ | da̱sma̱ | vi | va̱ḥ | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | gobhi̍ḥ | andha̍ḥ |
vi | bhūmyā̍ḥ | a̱pra̱tha̱ya̱ḥ | i̱ndra̱ | sānu̍ | di̱vaḥ | raja̍ḥ | upa̍ram | a̱sta̱bhā̱ya̱ḥ ||1.062.05||

1.062.06a tad u̱ praya̍kṣatamam asya̱ karma̍ da̱smasya̱ cāru̍tamam asti̱ daṁsa̍ḥ |
1.062.06c u̱pa̱hva̱re yad upa̍rā̱ api̍nva̱n madhva̍rṇaso na̱dya1̱̍ś cata̍sraḥ ||

tat | ū̱m̐ iti̍ | praya̍kṣa-tamam | a̱sya̱ | karma̍ | da̱smasya̍ | cāru̍-tamam | a̱sti̱ | daṁsa̍ḥ |
u̱pa̱-hva̱re | yat | upa̍rāḥ | api̍nvat | madhu̍-arṇasaḥ | na̱dya̍ḥ | cata̍sraḥ ||1.062.06||

1.062.07a dvi̱tā vi va̍vre sa̱najā̱ sanī̍ḻe a̱yāsya̱ḥ stava̍mānebhir a̱rkaiḥ |
1.062.07c bhago̱ na mene̍ para̱me vyo̍ma̱nn adhā̍raya̱d roda̍sī su̱daṁsā̍ḥ ||

dvi̱tā | vi | va̱vre̱ | sa̱-najā̍ | sanī̍ḻe̱ iti̱ sa-nī̍ḻe | a̱yāsya̍ḥ | stava̍mānebhiḥ | a̱rkaiḥ |
bhaga̍ḥ | na | mene̱ iti̍ | pa̱ra̱me | vi-o̍man | adhā̍rayat | roda̍sī̱ iti̍ | su̱-daṁsā̍ḥ ||1.062.07||

1.062.08a sa̱nād diva̱m pari̱ bhūmā̱ virū̍pe puna̱rbhuvā̍ yuva̱tī svebhi̱r evai̍ḥ |
1.062.08c kṛ̱ṣṇebhi̍r a̱ktoṣā ruśa̍dbhi̱r vapu̍rbhi̱r ā ca̍rato a̱nyānyā̍ ||

sa̱nāt | diva̍m | pari̍ | bhūma̍ | virū̍pe̱ iti̱ vi-rū̍pe | pu̱na̱ḥ-bhuvā̍ | yu̱va̱tī iti̍ | svebhi̍ḥ | evai̍ḥ |
kṛ̱ṣṇebhi̍ḥ | a̱ktā | u̱ṣāḥ | ruśa̍t-bhiḥ | vapu̍ḥ-bhiḥ | ā | ca̱ra̱ta̱ḥ | a̱nyā-a̍nyā ||1.062.08||

1.062.09a sane̍mi sa̱khyaṁ sva̍pa̱syamā̍naḥ sū̱nur dā̍dhāra̱ śava̍sā su̱daṁsā̍ḥ |
1.062.09c ā̱māsu̍ cid dadhiṣe pa̱kvam a̱ntaḥ paya̍ḥ kṛ̱ṣṇāsu̱ ruśa̱d rohi̍ṇīṣu ||

sane̍mi | sa̱khyam | su̱-a̱pa̱syamā̍naḥ | sū̱nuḥ | dā̱dhā̱ra̱ | śava̍sā | su̱-daṁsā̍ḥ |
ā̱māsu̍ | ci̱t | da̱dhi̱ṣe̱ | pa̱kvam | a̱ntariti̍ | paya̍ḥ | kṛ̱ṣṇāsu̍ | ruśa̍t | rohi̍ṇīṣu ||1.062.09||

1.062.10a sa̱nāt sanī̍ḻā a̱vanī̍r avā̱tā vra̱tā ra̍kṣante a̱mṛtā̱ḥ saho̍bhiḥ |
1.062.10c pu̱rū sa̱hasrā̱ jana̍yo̱ na patnī̍r duva̱syanti̱ svasā̍ro̱ ahra̍yāṇam ||

sa̱nāt | sa-nī̍ḻāḥ | a̱vanī̍ḥ | a̱vā̱tāḥ | vra̱tā | ra̱kṣa̱nte̱ | a̱mṛtā̍ḥ | saha̍ḥ-bhiḥ |
pu̱ru | sa̱hasrā̍ | jana̍yaḥ | na | patnī̍ḥ | du̱va̱syanti̍ | svasā̍raḥ | ahra̍yāṇam ||1.062.10||

1.062.11a sa̱nā̱yuvo̱ nama̍sā̱ navyo̍ a̱rkair va̍sū̱yavo̍ ma̱tayo̍ dasma dadruḥ |
1.062.11c pati̱ṁ na patnī̍r uśa̱tīr u̱śanta̍ṁ spṛ̱śanti̍ tvā śavasāvan manī̱ṣāḥ ||

sa̱nā̱-yuva̍ḥ | nama̍sā | navya̍ḥ | a̱rkaiḥ | va̱su̱-yava̍ḥ | ma̱taya̍ḥ | da̱sma̱ | da̱dru̱ḥ |
pati̍m | na | patnī̍ḥ | u̱śa̱tīḥ | u̱śanta̍m | spṛ̱śanti̍ | tvā̱ | śa̱va̱sā̱-va̱n | ma̱nī̱ṣāḥ ||1.062.11||

1.062.12a sa̱nād e̱va tava̱ rāyo̱ gabha̍stau̱ na kṣīya̍nte̱ nopa̍ dasyanti dasma |
1.062.12c dyu̱mām̐ a̍si̱ kratu̍mām̐ indra̱ dhīra̱ḥ śikṣā̍ śacīva̱s tava̍ na̱ḥ śacī̍bhiḥ ||

sa̱nāt | e̱va | tava̍ | rāya̍ḥ | gabha̍stau | na | kṣīya̍nte | na | upa̍ | da̱sya̱nti̱ | da̱sma̱ |
dyu̱mān | a̱si̱ | kratu̍-mān | i̱ndra̱ | dhīra̍ḥ | śikṣa̍ | śa̱cī̱-va̱ḥ | tava̍ | na̱ḥ | śacī̍bhiḥ ||1.062.12||

1.062.13a sa̱nā̱ya̱te gota̍ma indra̱ navya̱m ata̍kṣa̱d brahma̍ hari̱yoja̍nāya |
1.062.13c su̱nī̱thāya̍ naḥ śavasāna no̱dhāḥ prā̱tar ma̱kṣū dhi̱yāva̍sur jagamyāt ||

sa̱nā̱ya̱te | gota̍maḥ | i̱ndra̱ | navya̍m | ata̍kṣat | brahma̍ | ha̱ri̱-yoja̍nāya |
su̱-nī̱thāya̍ | na̱ḥ | śa̱va̱sā̱na̱ | no̱dhāḥ | prā̱taḥ | ma̱kṣu | dhi̱yā-va̍suḥ | ja̱ga̱myā̱t ||1.062.13||


1.063.01a tvam ma̱hām̐ i̍ndra̱ yo ha̱ śuṣmai̱r dyāvā̍ jajñā̱naḥ pṛ̍thi̱vī ame̍ dhāḥ |
1.063.01c yad dha̍ te̱ viśvā̍ gi̱raya̍ś ci̱d abhvā̍ bhi̱yā dṛ̱ḻhāsa̍ḥ ki̱raṇā̱ naija̍n ||

tvam | ma̱hān | i̱ndra̱ | yaḥ | ha̱ | śuṣmai̍ḥ | dyāvā̍ | ja̱jñā̱naḥ | pṛ̱thi̱vī iti̍ | ame̍ | ghā̱ḥ |
yat | ha̱ | te̱ | viśvā̍ | gi̱raya̍ḥ | ci̱t | abhvā̍ | bhi̱yā | dṛ̱ḻhāsa̍ḥ | ki̱raṇā̍ḥ | na | aija̍n ||1.063.01||

1.063.02a ā yad dharī̍ indra̱ vivra̍tā̱ ver ā te̱ vajra̍ṁ jari̱tā bā̱hvor dhā̍t |
1.063.02c yenā̍viharyatakrato a̱mitrā̱n pura̍ i̱ṣṇāsi̍ puruhūta pū̱rvīḥ ||

ā | yat | harī̱ iti̍ | i̱ndra̱ | vi-vra̍tā | veḥ | ā | te̱ | vajra̍m | ja̱ri̱tā | bā̱hvoḥ | dhā̱t |
yena̍ | a̱vi̱ha̱rya̱ta̱kra̱to̱ itya̍viharyata-krato | a̱mitrā̍n | pura̍ḥ | i̱ṣṇāsi̍ | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | pū̱rvīḥ ||1.063.02||

1.063.03a tvaṁ sa̱tya i̍ndra dhṛ̱ṣṇur e̱tān tvam ṛ̍bhu̱kṣā narya̱s tvaṁ ṣāṭ |
1.063.03c tvaṁ śuṣṇa̍ṁ vṛ̱jane̍ pṛ̱kṣa ā̱ṇau yūne̱ kutsā̍ya dyu̱mate̱ sacā̍han ||

tvam | sa̱tyaḥ | i̱ndra̱ | dhṛ̱ṣṇuḥ | e̱tān | tvam | ṛ̱bhu̱kṣāḥ | narya̍ḥ | tvam | ṣāṭ |
tvam | śuṣṇa̍m | vṛ̱jane̍ | pṛ̱kṣe | ā̱ṇau | yūne̍ | kutsā̍ya | dyu̱mate̍ | sacā̍ | a̱ha̱n ||1.063.03||

1.063.04a tvaṁ ha̱ tyad i̍ndra codī̱ḥ sakhā̍ vṛ̱traṁ yad va̍jrin vṛṣakarmann u̱bhnāḥ |
1.063.04c yad dha̍ śūra vṛṣamaṇaḥ parā̱cair vi dasyū̱m̐r yonā̱v akṛ̍to vṛthā̱ṣāṭ ||

tvam | ha̱ | tyat | i̱ndra̱ | co̱dī̱ḥ | sakhā̍ | vṛ̱tram | yat | va̱jri̱n | vṛ̱ṣa̱-ka̱rma̱n | u̱bhnāḥ |
yat | ha̱ | śū̱ra̱ | vṛ̱ṣa̱-ma̱ṇa̱ḥ | pa̱rā̱caiḥ | vi | dasyū̍n | yonau̍ | akṛ̍taḥ | vṛ̱thā̱ṣāṭ ||1.063.04||

1.063.05a tvaṁ ha̱ tyad i̱ndrāri̍ṣaṇyan dṛ̱ḻhasya̍ ci̱n martā̍nā̱m aju̍ṣṭau |
1.063.05c vy a1̱̍smad ā kāṣṭhā̱ arva̍te var gha̱neva̍ vajriñ chnathihy a̱mitrā̍n ||

tvam | ha̱ | tyat | i̱ndra̱ | ari̍ṣaṇyan | dṛ̱ḻhasya̍ | ci̱t | martā̍nām | aju̍ṣṭau |
vi | a̱smat | ā | kāṣṭhā̍ḥ | arva̍te | va̱ḥ | gha̱nā-i̍va | va̱jri̱n | śna̱thi̱hi̱ | a̱mitrā̍n ||1.063.05||

1.063.06a tvāṁ ha̱ tyad i̱ndrārṇa̍sātau̱ sva̍rmīḻhe̱ nara̍ ā̱jā ha̍vante |
1.063.06c tava̍ svadhāva i̱yam ā sa̍ma̱rya ū̱tir vāje̍ṣv ata̱sāyyā̍ bhūt ||

tvām | ha̱ | tyat | i̱ndra̱ | arṇa̍-sātau | sva̍ḥ-mīḻhe | nara̍ḥ | ā̱jā | ha̱va̱nte̱ |
tava̍ | sva̱dhā̱-vaḥ | i̱yam | ā | sa̱-ma̱rye | ū̱tiḥ | vāje̍ṣu | a̱ta̱sāyyā̍ | bhū̱t ||1.063.06||

1.063.07a tvaṁ ha̱ tyad i̍ndra sa̱pta yudhya̱n puro̍ vajrin puru̱kutsā̍ya dardaḥ |
1.063.07c ba̱rhir na yat su̱dāse̱ vṛthā̱ varg a̱ṁho rā̍ja̱n vari̍vaḥ pū̱rave̍ kaḥ ||

tvam | ha̱ | tyat | i̱ndra̱ | sa̱pta | yudhya̍n | pura̍ḥ | va̱jri̱n | pu̱ru̱-kutsā̍ya | da̱rda̱riti̍ dardaḥ |
ba̱rhiḥ | na | yat | su̱-dāse̍ | vṛthā̍ | vark | a̱ṁhoḥ | rā̱ja̱n | vari̍vaḥ | pū̱rave̍ | kaḥ ||1.063.07||

1.063.08a tvaṁ tyāṁ na̍ indra deva ci̱trām iṣa̱m āpo̱ na pī̍paya̱ḥ pari̍jman |
1.063.08c yayā̍ śūra̱ praty a̱smabhya̱ṁ yaṁsi̱ tmana̱m ūrja̱ṁ na vi̱śvadha̱ kṣara̍dhyai ||

tvam | tyām | na̱ḥ | i̱ndra̱ | de̱va̱ | ci̱trām | iṣa̍m | āpa̍ḥ | na | pī̱pa̱ya̱ḥ | pari̍-jman |
yayā̍ | śūra̍ | prati̍ | a̱smabhya̍m | yaṁsi̍ | tmana̍m | ūrja̍m | na | vi̱śvadha̍ | kṣara̍dhyai ||1.063.08||

1.063.09a akā̍ri ta indra̱ gota̍mebhi̱r brahmā̱ṇy oktā̱ nama̍sā̱ hari̍bhyām |
1.063.09c su̱peśa̍sa̱ṁ vāja̱m ā bha̍rā naḥ prā̱tar ma̱kṣū dhi̱yāva̍sur jagamyāt ||

akā̍ri | te̱ | i̱ndra̱ | gota̍mebhiḥ | brahmā̍ṇi | ā-u̍ktā | nama̍sā | hari̍-bhyām |
su̱-peśa̍sam | vāja̍m | ā | bha̱ra̱ | na̱ḥ | prā̱taḥ | ma̱kṣu | dhi̱yā-va̍suḥ | ja̱ga̱myā̱t ||1.063.09||


1.064.01a vṛṣṇe̱ śardhā̍ya̱ suma̍khāya ve̱dhase̱ nodha̍ḥ suvṛ̱ktim pra bha̍rā ma̱rudbhya̍ḥ |
1.064.01c a̱po na dhīro̱ mana̍sā su̱hastyo̱ gira̱ḥ sam a̍ñje vi̱dathe̍ṣv ā̱bhuva̍ḥ ||

vṛṣṇe̍ | śardhā̍ya | su-ma̍khāya | ve̱dhase̍ | nodha̍ḥ | su̱-vṛ̱ktim | pra | bha̱ra̱ | ma̱rut-bhya̍ḥ |
a̱paḥ | na | dhīra̍ḥ | mana̍sā | su̱-hastya̍ḥ | gira̍ḥ | sam | a̱ñje̱ | vi̱dathe̍ṣu | ā̱-bhuva̍ḥ ||1.064.01||

1.064.02a te ja̍jñire di̱va ṛ̱ṣvāsa̍ u̱kṣaṇo̍ ru̱drasya̱ maryā̱ asu̍rā are̱pasa̍ḥ |
1.064.02c pā̱va̱kāsa̱ḥ śuca̍ya̱ḥ sūryā̍ iva̱ satvā̍no̱ na dra̱psino̍ gho̱rava̍rpasaḥ ||

te | ja̱jñi̱re̱ | di̱vaḥ | ṛ̱ṣvāsa̍ḥ | u̱kṣaṇa̍ḥ | ru̱drasya̍ | maryā̍ | asu̍rāḥ | a̱re̱pasa̍ḥ |
pā̱va̱kāsa̱ḥ | śuca̍yaḥ | sūryā̍ḥ-iva | satvā̍naḥ | na | dra̱psina̍ḥ | gho̱ra-va̍rpasaḥ ||1.064.02||

1.064.03a yuvā̍no ru̱drā a̱jarā̍ abho̱gghano̍ vava̱kṣur adhri̍gāva̱ḥ parva̍tā iva |
1.064.03c dṛ̱ḻhā ci̱d viśvā̱ bhuva̍nāni̱ pārthi̍vā̱ pra cyā̍vayanti di̱vyāni̍ ma̱jmanā̍ ||

yuvā̍naḥ | ru̱drāḥ | a̱jarā̍ḥ | a̱bho̱k-hana̍ḥ | va̱va̱kṣuḥ | adhri̍-gāvaḥ | parva̍tāḥ-iva |
dṛ̱ḻhā | ci̱t | viśvā̍ | bhuva̍nāni | pārthi̍vā | pra | cyā̱va̱ya̱nti̱ | di̱vyāni̍ | ma̱jmanā̍ ||1.064.03||

1.064.04a ci̱trair a̱ñjibhi̱r vapu̍ṣe̱ vy a̍ñjate̱ vakṣa̍ḥsu ru̱kmām̐ adhi̍ yetire śu̱bhe |
1.064.04c aṁse̍ṣv eṣā̱ṁ ni mi̍mṛkṣur ṛ̱ṣṭaya̍ḥ sā̱kaṁ ja̍jñire sva̱dhayā̍ di̱vo nara̍ḥ ||

ci̱traiḥ | a̱ñji-bhi̍ḥ | vapu̍ṣe | vi | a̱ñja̱te̱ | vakṣa̍ḥ-su | ru̱kmān | adhi̍ | ye̱ti̱re̱ | śu̱bhe |
aṁse̍ṣu | e̱ṣā̱m | ni | mi̱mṛ̱kṣu̱ḥ | ṛ̱ṣṭaya̍ḥ | sā̱kam | ja̱jñi̱re̱ | sva̱dhayā̍ | di̱vaḥ | nara̍ḥ ||1.064.04||

1.064.05a ī̱śā̱na̱kṛto̱ dhuna̍yo ri̱śāda̍so̱ vātā̍n vi̱dyuta̱s tavi̍ṣībhir akrata |
1.064.05c du̱hanty ūdha̍r di̱vyāni̱ dhūta̍yo̱ bhūmi̍m pinvanti̱ paya̍sā̱ pari̍jrayaḥ ||

ī̱śā̱na̱-kṛta̍ḥ | dhuna̍yaḥ | ri̱śāda̍saḥ | vātā̍n | vi̱-dyuta̍ḥ | tavi̍ṣībhiḥ | a̱kra̱ta̱ |
du̱hanti̍ | ūdha̍ḥ | di̱vyāni̍ | dhūta̍yaḥ | bhūmi̍m | pi̱nva̱nti̱ | paya̍sā | pari̍-jrayaḥ ||1.064.05||

1.064.06a pinva̍nty a̱po ma̱ruta̍ḥ su̱dāna̍va̱ḥ payo̍ ghṛ̱tava̍d vi̱dathe̍ṣv ā̱bhuva̍ḥ |
1.064.06c atya̱ṁ na mi̱he vi na̍yanti vā̱jina̱m utsa̍ṁ duhanti sta̱naya̍nta̱m akṣi̍tam ||

pinva̍nti | a̱paḥ | ma̱ruta̍ḥ | su̱-dāna̍vaḥ | paya̍ḥ | ghṛ̱ta-va̍t | vi̱dathe̍ṣu | ā̱-bhuva̍ḥ |
atya̍m | na | mi̱he | vi | na̱ya̱nti̱ | vā̱jina̍m | utsa̍m | du̱ha̱nti̱ | sta̱naya̍ntam | akṣi̍tam ||1.064.06||

1.064.07a ma̱hi̱ṣāso̍ mā̱yina̍ś ci̱trabhā̍navo gi̱rayo̱ na svata̍vaso raghu̱ṣyada̍ḥ |
1.064.07c mṛ̱gā i̍va ha̱stina̍ḥ khādathā̱ vanā̱ yad āru̍ṇīṣu̱ tavi̍ṣī̱r ayu̍gdhvam ||

ma̱hi̱ṣāsa̍ḥ | mā̱yina̍ḥ | ci̱tra-bhā̍navaḥ | gi̱raya̍ḥ | na | sva-ta̍vasaḥ | ra̱ghu̱-syada̍ḥ |
mṛ̱gāḥ-i̍va | ha̱stina̍ḥ | svā̱da̱tha̱ | vanā̍ | yat | āru̍ṇīṣu | tavi̍ṣīḥ | ayu̍gdhvam ||1.064.07||

1.064.08a si̱ṁhā i̍va nānadati̱ prace̍tasaḥ pi̱śā i̍va su̱piśo̍ vi̱śvave̍dasaḥ |
1.064.08c kṣapo̱ jinva̍nta̱ḥ pṛṣa̍tībhir ṛ̱ṣṭibhi̱ḥ sam it sa̱bādha̱ḥ śava̱sāhi̍manyavaḥ ||

si̱ṁhāḥ-i̍va | nā̱na̱da̱ti̱ | pra-ce̍tasaḥ | pi̱śāḥ-i̍va | su̱-piśa̍ḥ | vi̱śva-ve̍dasaḥ |
kṣapa̍ḥ | jinva̍ntaḥ | pṛṣa̍tībhiḥ | ṛ̱ṣṭi-bhi̍ḥ | sam | it | sa̱-bādha̱ḥ | śava̍sā | ahi̍-manyavaḥ ||1.064.08||

1.064.09a roda̍sī̱ ā va̍datā gaṇaśriyo̱ nṛṣā̍caḥ śūrā̱ḥ śava̱sāhi̍manyavaḥ |
1.064.09c ā va̱ndhure̍ṣv a̱mati̱r na da̍rśa̱tā vi̱dyun na ta̍sthau maruto̱ rathe̍ṣu vaḥ ||

roda̍sī̱ iti̍ | ā | va̱da̱ta̱ | ga̱ṇa̱-śri̱ya̱ḥ | nṛ-sā̍caḥ | śūrā̍ḥ | śava̍sā | ahi̍-manyavaḥ |
ā | va̱ndhure̍ṣu | a̱mati̍ḥ | na | da̱rśa̱tā | vi̱dyut | na | ta̱sthau̱ | ma̱ru̱ta̱ḥ | rathe̍ṣu | va̱ḥ ||1.064.09||

1.064.10a vi̱śvave̍daso ra̱yibhi̱ḥ samo̍kasa̱ḥ sammi̍ślāsa̱s tavi̍ṣībhir vira̱pśina̍ḥ |
1.064.10c astā̍ra̱ iṣu̍ṁ dadhire̱ gabha̍styor ana̱ntaśu̍ṣmā̱ vṛṣa̍khādayo̱ nara̍ḥ ||

vi̱śva-ve̍dasaḥ | ra̱yi-bhi̍ḥ | sam-o̍kasaḥ | sam-mi̍ślāsaḥ | tavi̍ṣībhiḥ | vi̱-ra̱pśina̍ḥ |
astā̍raḥ | iṣu̍m | da̱dhi̱re̱ | gabha̍styoḥ | a̱na̱nta-śu̍ṣmāḥ | vṛṣa̍-khādayaḥ | nara̍ḥ ||1.064.10||

1.064.11a hi̱ra̱ṇyaye̍bhiḥ pa̱vibhi̍ḥ payo̱vṛdha̱ ujji̍ghnanta āpa̱thyo̱3̱̍ na parva̍tān |
1.064.11c ma̱khā a̱yāsa̍ḥ sva̱sṛto̍ dhruva̱cyuto̍ dudhra̱kṛto̍ ma̱ruto̱ bhrāja̍dṛṣṭayaḥ ||

hi̱ra̱ṇyaye̍bhiḥ | pa̱vi-bhi̍ḥ | pa̱ya̱ḥ-vṛdha̍ḥ | ut | ji̱ghna̱nte̱ | ā̱-pa̱thya̍ḥ | na | parva̍tān |
ma̱khāḥ | a̱yāsa̍ḥ | sva̱-sṛta̍ḥ | dhru̱va̱-cyuta̍ḥ | du̱dhra̱-kṛta̍ḥ | ma̱ruta̍ḥ | bhrāja̍t-ṛṣṭayaḥ ||1.064.11||

1.064.12a ghṛṣu̍m pāva̱kaṁ va̱nina̱ṁ vica̍rṣaṇiṁ ru̱drasya̍ sū̱nuṁ ha̱vasā̍ gṛṇīmasi |
1.064.12c ra̱ja̱stura̍ṁ ta̱vasa̱m māru̍taṁ ga̱ṇam ṛ̍jī̱ṣiṇa̱ṁ vṛṣa̍ṇaṁ saścata śri̱ye ||

ghṛṣu̍m | pā̱va̱kam | va̱nina̍m | vi-ca̍rṣaṇim | ru̱drasya̍ | sū̱num | ha̱vasā̍ | gṛ̱ṇī̱ma̱si̱ |
ra̱ja̱ḥ-tura̍m | ta̱vasa̍m | māru̍tam | ga̱ṇam | ṛ̱jī̱ṣiṇa̍m | vṛṣa̍ṇam | sa̱śca̱ta̱ | śri̱ye ||1.064.12||

1.064.13a pra nū sa marta̱ḥ śava̍sā̱ janā̱m̐ ati̍ ta̱sthau va̍ ū̱tī ma̍ruto̱ yam āva̍ta |
1.064.13c arva̍dbhi̱r vāja̍m bharate̱ dhanā̱ nṛbhi̍r ā̱pṛcchya̱ṁ kratu̱m ā kṣe̍ti̱ puṣya̍ti ||

pra | nu | saḥ | marta̍ḥ | śava̍sā | janā̍n | ati̍ | ta̱sthau | va̱ḥ | ū̱tī | ma̱ruta̍ḥ | yam | āva̍ta |
arva̍t-bhi̍ḥ | vāja̍m | bha̱ra̱te̱ | dhanā̍ | nṛ-bhi̍ḥ | ā̱-pṛcchya̍m | kratu̍m | ā | kṣe̱ti̱ | puṣya̍ti ||1.064.13||

1.064.14a ca̱rkṛtya̍m marutaḥ pṛ̱tsu du̱ṣṭara̍ṁ dyu̱manta̱ṁ śuṣma̍m ma̱ghava̍tsu dhattana |
1.064.14c dha̱na̱spṛta̍m u̱kthya̍ṁ vi̱śvaca̍rṣaṇiṁ to̱kam pu̍ṣyema̱ tana̍yaṁ śa̱taṁ himā̍ḥ ||

ca̱rkṛtya̍m | ma̱ru̱ta̱ḥ | pṛ̱t-su | du̱stara̍m | dyu̱-manta̍m | śuṣma̍m | ma̱ghava̍t-su | dha̱tta̱na̱ |
dha̱na̱-spṛta̍m | u̱kthya̍m | vi̱śva-ca̍rṣaṇim | to̱kam | pu̱ṣye̱ma̱ | tana̍yam | śa̱tam | himā̍ḥ ||1.064.14||

1.064.15a nū ṣṭhi̱ram ma̍ruto vī̱rava̍ntam ṛtī̱ṣāha̍ṁ ra̱yim a̱smāsu̍ dhatta |
1.064.15c sa̱ha̱sriṇa̍ṁ śa̱tina̍ṁ śūśu̱vāṁsa̍m prā̱tar ma̱kṣū dhi̱yāva̍sur jagamyāt ||

nu | sthi̱ram | ma̱ru̱ta̱ḥ | vī̱ra-va̍ntam | ṛ̱ti̱-saha̍m | ra̱yim | a̱smāsu̍ | dha̱tta̱ |
sa̱ha̱sriṇa̍m | śa̱tina̍m | śū̱śu̱-vāṁsa̍m | prā̱taḥ | ma̱kṣu | dhi̱yā-va̍suḥ | ja̱ga̱myā̱t ||1.064.15||


1.065.01 pa̱śvā na tā̱yuṁ guhā̱ cata̍nta̱ṁ namo̍ yujā̱naṁ namo̱ vaha̍ntam ||

pa̱śvā | na | tā̱yum | guhā̍ | cata̍ntam | nama̍ḥ | yu̱jā̱nam | nama̍ḥ | vaha̍ntam ||1.065.01||

1.065.02 sa̱joṣā̱ dhīrā̍ḥ pa̱dair anu̍ gma̱nn upa̍ tvā sīda̱n viśve̱ yaja̍trāḥ ||

sa̱-joṣā̍ḥ | dhīrā̍ḥ | pa̱daiḥ | anu̍ | gma̱n | upa̍ | tvā̱ | sī̱da̱n | viśve̍ | yaja̍trāḥ ||1.065.02||

1.065.03 ṛ̱tasya̍ de̱vā anu̍ vra̱tā gu̱r bhuva̱t pari̍ṣṭi̱r dyaur na bhūma̍ ||

ṛ̱tasya̍ | de̱vāḥ | anu̍ | vra̱tā | gu̱ḥ | bhuva̍t | pari̍ṣṭiḥ | dyauḥ | na | bhūma̍ ||1.065.03||

1.065.04 vardha̍ntī̱m āpa̍ḥ pa̱nvā suśi̍śvim ṛ̱tasya̱ yonā̱ garbhe̱ sujā̍tam ||

vardha̍nti | ī̱m | āpa̍ḥ | pa̱nvā | su-śi̍śvim | ṛ̱tasya̍ | yonā̍ | garbhe̍ | su-jā̍tam ||1.065.04||

1.065.05 pu̱ṣṭir na ra̱ṇvā kṣi̱tir na pṛ̱thvī gi̱rir na bhujma̱ kṣodo̱ na śa̱mbhu ||

pu̱ṣṭiḥ | na | ra̱ṇvā | kṣi̱tiḥ | na | pṛ̱thvī | gi̱riḥ | na | bhujma̍ | kṣoda̍ḥ | na | śa̱m-bhu ||1.065.05||

1.065.06 atyo̱ nājma̱n sarga̍pratakta̱ḥ sindhu̱r na kṣoda̱ḥ ka ī̍ṁ varāte ||

atya̍ḥ | na | ajma̍n | sarga̍-prataktaḥ | sindhu̍ḥ | na | kṣoda̍ḥ | kaḥ | i̱m | va̱rā̱te̱ ||1.065.06||

1.065.07 jā̱miḥ sindhū̍nā̱m bhrāte̍va̱ svasrā̱m ibhyā̱n na rājā̱ vanā̍ny atti ||

jā̱miḥ | sindhū̍nām | bhrātā̍-iva | svasrā̍m | ibhyā̍n | na | rājā̍ | vanā̍ni | a̱tti̱ ||1.065.07||

1.065.08 yad vāta̍jūto̱ vanā̱ vy asthā̍d a̱gnir ha̍ dāti̱ romā̍ pṛthi̱vyāḥ ||

yat | vāta̍-jūtaḥ | vanā̍ | vi | asthā̍t | a̱gniḥ | ha̱ | dā̱ti̱ | roma̍ | pṛ̱thi̱vyāḥ ||1.065.08||

1.065.09 śvasi̍ty a̱psu ha̱ṁso na sīda̱n kratvā̱ ceti̍ṣṭho vi̱śām u̍ṣa̱rbhut ||

śvasi̍ti | a̱p-su | ha̱ṁsaḥ | na | sīda̍n | kratvā̍ | ceti̍ṣṭhaḥ | vi̱śām | u̱ṣa̱ḥ-bhut ||1.065.09||

1.065.10 somo̱ na ve̱dhā ṛ̱tapra̍jātaḥ pa̱śur na śiśvā̍ vi̱bhur dū̱rebhā̍ḥ ||

soma̍ḥ | na | ve̱dhāḥ | ṛ̱ta-pra̍jātaḥ | pa̱śuḥ | na | śiśvā̍ | vi̱-bhuḥ | dū̱re-bhā̍ḥ ||1.065.10||


1.066.01 ra̱yir na ci̱trā sūro̱ na sa̱ṁdṛg āyu̱r na prā̱ṇo nityo̱ na sū̱nuḥ ||

ra̱yiḥ | na | ci̱trā | sūra̍ḥ | na | sa̱m-dṛk | āyu̍ḥ | na | prā̱ṇaḥ | nitya̍ḥ | na | sū̱nuḥ ||1.066.01||

1.066.02 takvā̱ na bhūrṇi̱r vanā̍ siṣakti̱ payo̱ na dhe̱nuḥ śuci̍r vi̱bhāvā̍ ||

takvā̍ | na | bhūrṇi̍ḥ | vanā̍ | sai̱sa̱kti̱ | paya̍ḥ | na | dhe̱nuḥ | śuci̍ḥ | vi̱bhā-vā̍ ||1.066.02||

1.066.03 dā̱dhāra̱ kṣema̱m oko̱ na ra̱ṇvo yavo̱ na pa̱kvo jetā̱ janā̍nām ||

dā̱dhāra̍ | kṣema̍m | oka̍ḥ | na | ra̱ṇva̍ḥ | yava̍ḥ | na | pa̱kvaḥ | jetā̍ | janā̍nām ||1.066.03||

1.066.04 ṛṣi̱r na stubhvā̍ vi̱kṣu pra̍śa̱sto vā̱jī na prī̱to vayo̍ dadhāti ||

ṛṣi̍ḥ | na | stubhvā̍ | vi̱kṣu | pra̱-śa̱staḥ | vā̱jī | na | prī̱taḥ | vaya̍ḥ | da̱dhā̱ti̱ ||1.066.04||

1.066.05 du̱roka̍śoci̱ḥ kratu̱r na nityo̍ jā̱yeva̱ yonā̱v ara̱ṁ viśva̍smai ||

du̱roka̍-śoci̍ḥ | kratu̍ḥ | na | nitya̍ḥ | jā̱yā-i̍va | yonau̍ | ara̍m | viśva̍smai ||1.066.05||

1.066.06 ci̱tro yad abhrā̍ṭ chve̱to na vi̱kṣu ratho̱ na ru̱kmī tve̱ṣaḥ sa̱matsu̍ ||

ci̱traḥ | yat | abhrā̍ṭ | śve̱taḥ | na | vi̱kṣu | ratha̍ḥ | na | ru̱kmī | tve̱ṣaḥ | sa̱mat-su̍ ||1.066.06||

1.066.07 sene̍va sṛ̱ṣṭāma̍ṁ dadhā̱ty astu̱r na di̱dyut tve̱ṣapra̍tīkā ||

senā̍-iva | sṛ̱ṣṭā | ama̍m | da̱dhā̱ti̱ | astu̍ḥ | na | di̱dyut | tve̱ṣa-pra̍tīkā ||1.066.07||

1.066.08 ya̱mo ha̍ jā̱to ya̱mo jani̍tvaṁ jā̱raḥ ka̱nīnā̱m pati̱r janī̍nām ||

ya̱maḥ | ha̱ | jā̱taḥ | ya̱maḥ | jani̍-tvam | jā̱raḥ | ka̱nīnā̍m | pati̍ḥ | janī̍nām ||1.066.08||

1.066.09 taṁ va̍ś ca̱rāthā̍ va̱yaṁ va̍sa̱tyāsta̱ṁ na gāvo̱ nakṣa̍nta i̱ddham ||

tam | va̱ḥ | ca̱rāthā̍ | va̱yam | va̱sa̱tyā | asta̍m | na | gāva̍ḥ | nakṣa̍nte | i̱ddham ||1.066.09||

1.066.10 sindhu̱r na kṣoda̱ḥ pra nīcī̍r aino̱n nava̍nta̱ gāva̱ḥ sva1̱̍r dṛśī̍ke ||

sindhu̱ḥ | na | kṣoda̍ḥ | pra | nīcī̍ḥ | ai̱no̱t | nava̍nte | gāva̍ḥ | sva̍ḥ | dṛśī̍ke ||1.066.10||


1.067.01 vane̍ṣu jā̱yur marte̍ṣu mi̱tro vṛ̍ṇī̱te śru̱ṣṭiṁ rāje̍vāju̱ryam ||

vane̍ṣu | jā̱yuḥ | marte̍ṣu | mi̱traḥ | vṛ̱ṇī̱te̱ | śru̱ṣṭim | rājā̍-iva | a̱ju̱ryam ||1.067.01||

1.067.02 kṣemo̱ na sā̱dhuḥ kratu̱r na bha̱dro bhuva̍t svā̱dhīr hotā̍ havya̱vāṭ ||

kṣema̍ḥ | na | sā̱dhuḥ | kratu̍ḥ | na | bha̱draḥ | bhuva̍t | su̱-ā̱dhīḥ | hotā̍ | ha̱vya̱-vāṭ ||1.067.02||

1.067.03 haste̱ dadhā̍no nṛ̱mṇā viśvā̱ny ame̍ de̱vān dhā̱d guhā̍ ni̱ṣīda̍n ||

haste̍ | dadhā̍naḥ | nṛ̱mṇā | viśvā̍ni | ame̍ | de̱vān | dhā̱t | guhā̍ | ni̱-sīda̍n ||1.067.03||

1.067.04 vi̱dantī̱m atra̱ naro̍ dhiya̱ṁdhā hṛ̱dā yat ta̱ṣṭān mantrā̱m̐ aśa̍ṁsan ||

vi̱danti̍ | ī̱m | atra̍ | nara̍ḥ | dhi̱ya̱m-dhāḥ | hṛ̱dā | yat | ta̱ṣṭān | mantrā̍n | aśa̍ṁsan ||1.067.04||

1.067.05 a̱jo na kṣāṁ dā̱dhāra̍ pṛthi̱vīṁ ta̱stambha̱ dyām mantre̍bhiḥ sa̱tyaiḥ ||

a̱jaḥ | na | kṣām | dā̱dhāra̍ | pṛ̱thi̱vīm | ta̱stambha̍ | dyām | mantre̍bhiḥ | sa̱tyaiḥ ||1.067.05||

1.067.06 pri̱yā pa̱dāni̍ pa̱śvo ni pā̍hi vi̱śvāyu̍r agne gu̱hā guha̍ṁ gāḥ ||

pri̱yā | pa̱dāni̍ | pa̱śvaḥ | ni | pā̱hi̱ | vi̱śva-ā̍yuḥ | a̱gne̱ | gu̱hā | guha̍m | gā̱ḥ ||1.067.06||

1.067.07 ya ī̍ṁ ci̱keta̱ guhā̱ bhava̍nta̱m ā yaḥ sa̱sāda̱ dhārā̍m ṛ̱tasya̍ ||

yaḥ | ī̱m | ci̱keta̍ | guhā̍ | bhava̍ntam | ā | yaḥ | sa̱sāda̍ | dhārā̍m | ṛ̱tasya̍ ||1.067.07||

1.067.08 vi ye cṛ̱tanty ṛ̱tā sapa̍nta̱ ād id vasū̍ni̱ pra va̍vācāsmai ||

vi | ye | cṛ̱tanti̍ | ṛ̱tā | sapa̍ntaḥ | āt | it | vasū̍ni | pra | va̱vā̱ca̱ | a̱smai ||1.067.08||

1.067.09 vi yo vī̱rutsu̱ rodha̍n mahi̱tvota pra̱jā u̱ta pra̱sūṣv a̱ntaḥ ||

vi | yaḥ | vī̱rut-su̍ | rodha̍t | ma̱hi̱-tvā | u̱ta | pra̱-jāḥ | u̱ta | pra̱-sūṣu̍ | a̱ntariti̍ ||1.067.09||

1.067.10 citti̍r a̱pāṁ dame̍ vi̱śvāyu̱ḥ sadme̍va̱ dhīrā̍ḥ sa̱mmāya̍ cakruḥ ||

citti̍ḥ | a̱pām | dame̍ | vi̱śva-ā̍yuḥ | sadma̍-iva | dhīrā̍ḥ | sa̱m-māya̍ | ca̱kru̱ḥ ||1.067.10||


1.068.01 śrī̱ṇann upa̍ sthā̱d diva̍m bhura̱ṇyuḥ sthā̱tuś ca̱ratha̍m a̱ktūn vy ū̍rṇot ||

śrī̱ṇan | upa̍ | sthā̱t | diva̍m | bhu̱ra̱ṇyuḥ | sthā̱tuḥ | ca̱ratha̍m | a̱ktūn | vi | ū̱rṇo̱t ||1.068.01||

1.068.02 pari̱ yad e̍ṣā̱m eko̱ viśve̍ṣā̱m bhuva̍d de̱vo de̱vānā̍m mahi̱tvā ||

pari̍ | yat | e̱ṣā̱m | eka̍ḥ | viśve̍ṣām | bhuva̍t | de̱vaḥ | de̱vānā̍m | ma̱hi̱-tvā ||1.068.02||

1.068.03 ād it te̱ viśve̱ kratu̍ṁ juṣanta̱ śuṣkā̱d yad de̍va jī̱vo jani̍ṣṭhāḥ ||

āt | it | te̱ | viśve̍ | kratu̍m | ju̱ṣa̱nta̱ | śuṣkā̍t | yat | de̱va̱ | jī̱vaḥ | jani̍ṣṭhāḥ ||1.068.03||

1.068.04 bhaja̍nta̱ viśve̍ deva̱tvaṁ nāma̍ ṛ̱taṁ sapa̍nto a̱mṛta̱m evai̍ḥ ||

bhaja̍nta | viśve̍ | de̱va̱-tvam | nāma̍ | ṛ̱tam | sapa̍ntaḥ | a̱mṛta̍m | evai̍ḥ ||1.068.04||

1.068.05 ṛ̱tasya̱ preṣā̍ ṛ̱tasya̍ dhī̱tir vi̱śvāyu̱r viśve̱ apā̍ṁsi cakruḥ ||

ṛ̱tasya̍ | preṣā̍ḥ | ṛ̱tasya̍ | dhī̱tiḥ | vi̱śva-ā̍yuḥ | viśve̍ | apā̍ṁsi | ca̱kru̱ḥ ||1.068.05||

1.068.06 yas tubhya̱ṁ dāśā̱d yo vā̍ te̱ śikṣā̱t tasmai̍ ciki̱tvān ra̱yiṁ da̍yasva ||

yaḥ | tubhya̍m | dāśā̍t | yaḥ | vā̱ | te̱ | śikṣā̍t | tasmai̍ | ci̱ki̱tvān | ra̱yim | da̱ya̱sva̱ ||1.068.06||

1.068.07 hotā̱ niṣa̍tto̱ mano̱r apa̍tye̱ sa ci̱n nv ā̍sā̱m patī̍ rayī̱ṇām ||

hotā̍ | ni-sa̍ttaḥ | mano̍ḥ | apa̍tye | saḥ | ci̱t | nu | ā̱sā̱m | pati̍ḥ | ra̱yī̱ṇām ||1.068.07||

1.068.08 i̱cchanta̱ reto̍ mi̱thas ta̱nūṣu̱ saṁ jā̍nata̱ svair dakṣai̱r amū̍rāḥ ||

i̱cchanta̍ | reta̍ḥ | mi̱thaḥ | ta̱nūṣu̍ | sam | jā̱na̱ta̱ | svaiḥ | dakṣai̍ḥ | amū̍rāḥ ||1.068.08||

1.068.09 pi̱tur na pu̱trāḥ kratu̍ṁ juṣanta̱ śroṣa̱n ye a̍sya̱ śāsa̍ṁ tu̱rāsa̍ḥ ||

pi̱tuḥ | na | pu̱trāḥ | kratu̍m | ju̱ṣa̱nta̱ | śroṣa̍n | ye | a̱sya̱ | śāsa̍m | tu̱rāsa̍ḥ ||1.068.09||

1.068.10 vi rāya̍ aurṇo̱d dura̍ḥ puru̱kṣuḥ pi̱peśa̱ nāka̱ṁ stṛbhi̱r damū̍nāḥ ||

vi | rāya̍ḥ | au̱rṇo̱t | dura̍ḥ | pu̱ru̱-kṣuḥ | pi̱peśa̍ | nāka̍m | stṛ-bhi̍ḥ | damū̍nāḥ ||1.068.10||


1.069.01 śu̱kraḥ śu̍śu̱kvām̐ u̱ṣo na jā̱raḥ pa̱prā sa̍mī̱cī di̱vo na jyoti̍ḥ ||

śu̱kraḥ | śu̱śu̱kvān | u̱ṣaḥ | na | jā̱raḥ | pa̱prā | sa̱mī̱cī iti̍ sa̱m-ī̱cī | di̱vaḥ | na | jyoti̍ḥ ||1.069.01||

1.069.02 pari̱ prajā̍ta̱ḥ kratvā̍ babhūtha̱ bhuvo̍ de̱vānā̍m pi̱tā pu̱traḥ san ||

pari̍ | pra-jā̍taḥ | kratvā̍ | ba̱bhū̱tha̱ | bhuva̍ḥ | de̱vānā̍m | pi̱tā | pu̱traḥ | san ||1.069.02||

1.069.03 ve̱dhā adṛ̍pto a̱gnir vi̍jā̱nann ūdha̱r na gonā̱ṁ svādmā̍ pitū̱nām ||

ve̱dhāḥ | adṛ̍ptaḥ | a̱gniḥ | vi̱-ja̱nan | ūdha̍ḥ | na | gonā̍m | svādma̍ | pi̱tū̱nām ||1.069.03||

1.069.04 jane̱ na śeva̍ ā̱hūrya̱ḥ san madhye̱ niṣa̍tto ra̱ṇvo du̍ro̱ṇe ||

jane̍ | na | śeva̍ḥ | ā̱-hūrya̍ḥ | san | madhye̍ | ni-sa̍ttaḥ | ra̱ṇvaḥ | du̱ro̱ṇe ||1.069.04||

1.069.05 pu̱tro na jā̱to ra̱ṇvo du̍ro̱ṇe vā̱jī na prī̱to viśo̱ vi tā̍rīt ||

pu̱traḥ | na | jā̱taḥ | ra̱ṇvaḥ | du̱ro̱ṇe | vā̱jī | na | prī̱taḥ | viśa̍ḥ | vi | tā̱rī̱t ||1.069.05||

1.069.06 viśo̱ yad ahve̱ nṛbhi̱ḥ sanī̍ḻā a̱gnir de̍va̱tvā viśvā̍ny aśyāḥ ||

viśa̍ḥ | yat | ahve̍ | nṛ-bhi̍ḥ | sa-nī̍ḻāḥ | a̱gniḥ | de̱va̱-tvā | viśvā̍ni | a̱śyā̱ḥ ||1.069.06||

1.069.07 naki̍ṣ ṭa e̱tā vra̱tā mi̍nanti̱ nṛbhyo̱ yad e̱bhyaḥ śru̱ṣṭiṁ ca̱kartha̍ ||

naki̍ḥ | te̱ | e̱tā | vra̱tā | mi̱na̱nti̱ | nṛ-bhya̍ḥ | yat | e̱bhyaḥ | śru̱ṣṭim | ca̱kartha̍ ||1.069.07||

1.069.08 tat tu te̱ daṁso̱ yad aha̍n samā̱nair nṛbhi̱r yad yu̱kto vi̱ve rapā̍ṁsi ||

tat | tu | te̱ | daṁsa̍ḥ | yat | aha̍n | sa̱mā̱naiḥ | nṛ-bhi̍ḥ | yat | yu̱ktaḥ | vi̱veḥ | rapā̍ṁsi ||1.069.08||

1.069.09 u̱ṣo na jā̱ro vi̱bhāvo̱sraḥ saṁjñā̍tarūpa̱ś cike̍tad asmai ||

u̱ṣaḥ | na | jā̱raḥ | vi̱bhā-vā̍ | u̱sraḥ | sañjñā̍ta-rūpaḥ | cike̍tat | a̱smai̱ ||1.069.09||

1.069.10 tmanā̱ vaha̍nto̱ duro̱ vy ṛ̍ṇva̱n nava̍nta̱ viśve̱ sva1̱̍r dṛśī̍ke ||

tmanā̍ | vaha̍ntaḥ | dura̍ḥ | vi | ṛ̱ṇva̱n | nava̍nta | viśve̍ | sva̍ḥ | dṛśī̍ke ||1.069.10||


1.070.01 va̱nema̍ pū̱rvīr a̱ryo ma̍nī̱ṣā a̱gniḥ su̱śoko̱ viśvā̍ny aśyāḥ ||

va̱nema̍ | pū̱rvīḥ | a̱ryaḥ | ma̱nī̱ṣā | a̱gniḥ | su̱śoka̍ḥ | viśvā̍ni | a̱śyā̱ḥ ||1.070.01||

1.070.02 ā daivyā̍ni vra̱tā ci̍ki̱tvān ā mānu̍ṣasya̱ jana̍sya̱ janma̍ ||

ā | daivyā̍ni | vra̱tā | ci̱ki̱tvān | ā | mānu̍ṣasya | jana̍sya | janma̍ ||1.070.02||

1.070.03 garbho̱ yo a̱pāṁ garbho̱ vanā̍nā̱ṁ garbha̍ś ca sthā̱tāṁ garbha̍ś ca̱rathā̍m ||

garbha̍ḥ | yaḥ | a̱pām | garbha̍ḥ | vanā̍nām | garbha̍ḥ | ca̱ | sthā̱tām | garbha̍ḥ | ca̱rathā̍m ||1.070.03||

1.070.04 adrau̍ cid asmā a̱ntar du̍ro̱ṇe vi̱śāṁ na viśvo̍ a̱mṛta̍ḥ svā̱dhīḥ ||

adrau̍ | cit | a̱smai̱ | a̱ntaḥ | du̱ro̱ṇe | vi̱śām | na | viśva̍ḥ | a̱mṛta̍ḥ | su̱-ā̱dhīḥ ||1.070.04||

1.070.05 sa hi kṣa̱pāvā̍m̐ a̱gnī ra̍yī̱ṇāṁ dāśa̱d yo a̍smā̱ ara̍ṁ sū̱ktaiḥ ||

saḥ | hi | kṣa̱pā-vā̍n | a̱gniḥ | ra̱yī̱ṇām | dāśa̍t | yaḥ | a̱smai̱ | ara̍m | su̱-u̱ktaiḥ ||1.070.05||

1.070.06 e̱tā ci̍kitvo̱ bhūmā̱ ni pā̍hi de̱vānā̱ṁ janma̱ martā̍m̐ś ca vi̱dvān ||

e̱tā | ci̱ki̱tva̱ḥ | bhūma̱ | ni | pā̱hi̱ | de̱vānā̍m | janma̍ | martā̍n | ca̱ | vi̱dvān ||1.070.06||

1.070.07 vardhā̱n yam pū̱rvīḥ kṣa̱po virū̍pāḥ sthā̱tuś ca̱ ratha̍m ṛ̱tapra̍vītam ||

vardhā̍n | yam | pū̱rvīḥ | kṣa̱paḥ | vi-rū̍pāḥ | sthā̱tuḥ | ca̱ | ratha̍m | ṛ̱ta-pra̍vītam ||1.070.07||

1.070.08 arā̍dhi̱ hotā̱ sva1̱̍r niṣa̍ttaḥ kṛ̱ṇvan viśvā̱ny apā̍ṁsi sa̱tyā ||

arā̍dhi | hotā̍ | sva̍ḥ | ni-sa̍ttaḥ | kṛ̱ṇvan | viśvā̍ni | apā̍ṁsi | sa̱tyā ||1.070.08||

1.070.09 goṣu̱ praśa̍sti̱ṁ vane̍ṣu dhiṣe̱ bhara̍nta̱ viśve̍ ba̱liṁ sva̍r ṇaḥ ||

goṣu̍ | pra-śa̍stim | vane̍ṣu | dhiṣe̍ | bhara̍nta | viśve̍ | ba̱lim | sva̍ḥ | na̱ḥ ||1.070.09||

1.070.10 vi tvā̱ nara̍ḥ puru̱trā sa̍paryan pi̱tur na jivre̱r vi vedo̍ bharanta ||

vi | tvā̱ | nara̍ḥ | pu̱ru̱-trā | sa̱pa̱rya̱n | pi̱tuḥ | na | jivre̍ḥ | vi | vedī̍ | bha̱ra̱nta̱ ||1.070.10||

1.070.11 sā̱dhur na gṛ̱dhnur aste̍va̱ śūro̱ yāte̍va bhī̱mas tve̱ṣaḥ sa̱matsu̍ ||

sā̱dhuḥ | na | gṛ̱dhnuḥ | astā̍-iva | śūra̍ḥ | yātā̍-iva | bhī̱maḥ | tve̱ṣaḥ | sa̱mat-su̍ ||1.070.11||


1.071.01a upa̱ pra ji̍nvann uśa̱tīr u̱śanta̱m pati̱ṁ na nitya̱ṁ jana̍ya̱ḥ sanī̍ḻāḥ |
1.071.01c svasā̍ra̱ḥ śyāvī̱m aru̍ṣīm ajuṣrañ ci̱tram u̱cchantī̍m u̱ṣasa̱ṁ na gāva̍ḥ ||

upa̍ | pra | ji̱nva̱n | u̱śa̱tīḥ | u̱śanta̍m | pati̍m | na | nitya̍m | jana̍yaḥ | sa-nī̍ḻāḥ |
svasā̍raḥ | śyāvī̍m | aru̍ṣīm | a̱ju̱ṣra̱n | ci̱tram | u̱cchantī̍m | u̱ṣasa̍m | na | gāva̍ḥ ||1.071.01||

1.071.02a vī̱ḻu ci̍d dṛ̱ḻhā pi̱taro̍ na u̱kthair adri̍ṁ ruja̱nn aṅgi̍raso̱ rave̍ṇa |
1.071.02c ca̱krur di̱vo bṛ̍ha̱to gā̱tum a̱sme aha̱ḥ sva̍r vividuḥ ke̱tum u̱srāḥ ||

vī̱ḻu | ci̱t | dṛ̱ḻhā | pi̱tara̍ḥ | na̱ḥ | u̱kthaiḥ | adri̍m | ruja̍n | aṅgi̍rasaḥ | rave̍ṇa |
ca̱kruḥ | di̱vaḥ | bṛ̱ha̱taḥ | gā̱tum | a̱sme iti̍ | aha̱riti̍ | sva̍ḥ | vi̱vi̱du̱ḥ | ke̱tum | u̱srāḥ ||1.071.02||

1.071.03a dadha̍nn ṛ̱taṁ dha̱naya̍nn asya dhī̱tim ād id a̱ryo di̍dhi̱ṣvo̱3̱̍ vibhṛ̍trāḥ |
1.071.03c atṛ̍ṣyantīr a̱paso̍ ya̱nty acchā̍ de̱vāñ janma̱ praya̍sā va̱rdhaya̍ntīḥ ||

dadha̍n | ṛ̱tam | dha̱naya̍n | a̱sya̱ | dhī̱tim | āt | it | a̱ryaḥ | da̱dhi̱ṣva̍ḥ | vi-bhṛ̍trāḥ |
atṛ̍ṣyantīḥ | a̱pasa̍ḥ | ya̱nti | accha̍ | de̱vān | janma̍ | praya̍sā | va̱rdhaya̍ntīḥ ||1.071.03||

1.071.04a mathī̱d yad ī̱ṁ vibhṛ̍to māta̱riśvā̍ gṛ̱he-gṛ̍he śye̱to jenyo̱ bhūt |
1.071.04c ād ī̱ṁ rājñe̱ na sahī̍yase̱ sacā̱ sann ā dū̱tya1̱̍m bhṛga̍vāṇo vivāya ||

mathī̍t | yat | ī̱m | vi-bhṛ̍taḥ | mā̱ta̱riśvā̍ | gṛ̱he-gṛ̍he | śye̱taḥ | jenya̍ḥ | bhūt |
āt | ī̍m | rājñe̍ | na | sahī̍yase | sacā̍ | san | ā | dū̱tya̍m | bhṛga̍vāṇaḥ | vi̱vā̱ya̱ ||1.071.04||

1.071.05a ma̱he yat pi̱tra ī̱ṁ rasa̍ṁ di̱ve kar ava̍ tsarat pṛśa̱nya̍ś ciki̱tvān |
1.071.05c sṛ̱jad astā̍ dhṛṣa̱tā di̱dyum a̍smai̱ svāyā̍ṁ de̱vo du̍hi̱tari̱ tviṣi̍ṁ dhāt ||

ma̱he | yat | pi̱tre | ī̱m | rasa̍m | di̱ve | kaḥ | ava̍ | tsa̱ra̱t | pṛ̱śa̱nya̍ḥ | ci̱ki̱tvān |
sṛ̱jat | astā̍ | dhṛṣa̱tā | di̱dyum | a̱smai̱ | svāyā̍m | de̱vaḥ | du̱hi̱tari̍ | tviṣi̍m | dhā̱t ||1.071.05||

1.071.06a sva ā yas tubhya̱ṁ dama̱ ā vi̱bhāti̱ namo̍ vā̱ dāśā̍d uśa̱to anu̱ dyūn |
1.071.06c vardho̍ agne̱ vayo̍ asya dvi̱barhā̱ yāsa̍d rā̱yā sa̱ratha̱ṁ yaṁ ju̱nāsi̍ ||

sve | ā | yaḥ | tubhya̍m | dame̍ | ā | vi̱-bhāti̍ | nama̍ḥ | vā̱ | dāśā̍t | u̱śa̱taḥ | anu̍ | dyūn |
vardha̍ḥ | a̱gne̱ | vaya̍ḥ | a̱sya̱ | dvi̱-barhā̍ḥ | yāsa̍t | rā̱yā | sa̱-ratha̍m | yam | ju̱nāsi̍ ||1.071.06||

1.071.07a a̱gniṁ viśvā̍ a̱bhi pṛkṣa̍ḥ sacante samu̱draṁ na sra̱vata̍ḥ sa̱pta ya̱hvīḥ |
1.071.07c na jā̱mibhi̱r vi ci̍kite̱ vayo̍ no vi̱dā de̱veṣu̱ prama̍tiṁ ciki̱tvān ||

a̱gnim | viśvā̍ḥ | a̱bhi | pṛkṣa̍ḥ | sa̱ca̱nte̱ | sa̱mu̱dram | na | sra̱vata̍ḥ | sa̱pta | ya̱hvīḥ |
na | jā̱mibhi̍ḥ | vi | ci̱ki̱te̱ | vaya̍ḥ | na̱ḥ | vi̱dāḥ | de̱veṣu̍ | pra-ma̍tim | ci̱ki̱tvān ||1.071.07||

1.071.08a ā yad i̱ṣe nṛ̱pati̱ṁ teja̱ āna̱ṭ chuci̱ reto̱ niṣi̍kta̱ṁ dyaur a̱bhīke̍ |
1.071.08c a̱gniḥ śardha̍m anava̱dyaṁ yuvā̍naṁ svā̱dhya̍ṁ janayat sū̱daya̍c ca ||

ā | yat | i̱ṣe | nṛ̱-pati̍m | teja̍ḥ | āna̍ṭ | śuci̍ | reta̍ḥ | ni-si̍ktam | dyauḥ | a̱bhīke̍ |
a̱gniḥ | śardha̍m | a̱na̱va̱dyam | yuvā̍nam | su̱-ā̱dhya̍m | ja̱na̱ya̱t | sū̱daya̍t | ca̱ ||1.071.08||

1.071.09a mano̱ na yo 'dhva̍naḥ sa̱dya ety eka̍ḥ sa̱trā sūro̱ vasva̍ īśe |
1.071.09c rājā̍nā mi̱trāvaru̍ṇā supā̱ṇī goṣu̍ pri̱yam a̱mṛta̱ṁ rakṣa̍māṇā ||

mana̍ḥ | na | yaḥ | adhva̍naḥ | sa̱dyaḥ | eti̍ | eka̍ḥ | sa̱trā | sūra̍ḥ | vasva̍ḥ | ī̱śe̱ |
rājā̍nā | mi̱trāvaru̍ṇā | su̱pā̱ṇī iti̍ su̱-pā̱ṇī | goṣu̍ | pri̱yam | a̱mṛta̍m | rakṣa̍māṇā ||1.071.09||

1.071.10a mā no̍ agne sa̱khyā pitryā̍ṇi̱ pra ma̍rṣiṣṭhā a̱bhi vi̱duṣ ka̱viḥ san |
1.071.10c nabho̱ na rū̱paṁ ja̍ri̱mā mi̍nāti pu̱rā tasyā̍ a̱bhiśa̍ste̱r adhī̍hi ||

mā | na̱ḥ | a̱gne̱ | sa̱khyā | pitryā̍ṇi | pra | ma̱rṣi̱ṣṭhā̱ḥ | a̱bhi | vi̱duḥ | ka̱viḥ | san |
nabha̍ḥ | na | rū̱pam | ja̱ri̱mā | mi̱nā̱ti̱ | pu̱rā | tasyā̍ḥ | a̱bhi-śa̍steḥ | adhi̍ | i̱hi̱ ||1.071.10||


1.072.01a ni kāvyā̍ ve̱dhasa̱ḥ śaśva̍tas ka̱r haste̱ dadhā̍no̱ naryā̍ pu̱rūṇi̍ |
1.072.01c a̱gnir bhu̍vad rayi̱patī̍ rayī̱ṇāṁ sa̱trā ca̍krā̱ṇo a̱mṛtā̍ni̱ viśvā̍ ||

ni | kāvyā̍ | ve̱dhasa̍ḥ | śaśva̍taḥ | ka̱ḥ | haste̍ | dadhā̍naḥ | naryā̍ | pu̱rūṇi̍ |
a̱gniḥ | bhu̱va̱t | ra̱yi̱-pati̍ḥ | ra̱yī̱ṇām | sa̱trā | ca̱krā̱ṇaḥ | a̱mṛtā̍ni | viśvā̍ ||1.072.01||

1.072.02a a̱sme va̱tsam pari̱ ṣanta̱ṁ na vi̍ndann i̱cchanto̱ viśve̍ a̱mṛtā̱ amū̍rāḥ |
1.072.02c śra̱ma̱yuva̍ḥ pada̱vyo̍ dhiya̱ṁdhās ta̱sthuḥ pa̱de pa̍ra̱me cārv a̱gneḥ ||

a̱sme iti̍ | va̱tsam | pari̍ | santa̍m | na | vi̱nda̱n | i̱cchanta̍ḥ | viśve̍ | a̱mṛtā̍ḥ | amū̍rāḥ |
śra̱ma̱-yuva̍ḥ | pa̱da̱vya̍ḥ | dhi̱ya̱m-dhāḥ | ta̱sthuḥ | pa̱de | pa̱ra̱me | cāru̍ | a̱gneḥ ||1.072.02||

1.072.03a ti̱sro yad a̍gne śa̱rada̱s tvām ic chuci̍ṁ ghṛ̱tena̱ śuca̍yaḥ sapa̱ryān |
1.072.03c nāmā̍ni cid dadhire ya̱jñiyā̱ny asū̍dayanta ta̱nva1̱̍ḥ sujā̍tāḥ ||

ti̱sraḥ | yat | a̱gne̱ | śa̱rada̍ḥ | tvām | it | śuci̍m | ghṛ̱tena̍ | śuca̍yaḥ | sa̱pa̱ryān |
nāmā̍ni | ci̱t | da̱dhi̱re̱ | ya̱jñiyā̍ni | asū̍dayanta | ta̱nva̍ḥ | su-jā̍tāḥ ||1.072.03||

1.072.04a ā roda̍sī bṛha̱tī vevi̍dānā̱ḥ pra ru̱driyā̍ jabhrire ya̱jñiyā̍saḥ |
1.072.04c vi̱dan marto̍ ne̱madhi̍tā ciki̱tvān a̱gnim pa̱de pa̍ra̱me ta̍sthi̱vāṁsa̍m ||

ā | roda̍sī̱ iti̍ | bṛ̱ha̱tī iti̍ | vevi̍dānā̍ḥ | pra | ru̱driyā̍ | ja̱bhri̱re̱ | ya̱jñiyā̍saḥ |
vi̱dat | marta̍ḥ | ne̱ma-dhi̍tā | ci̱ki̱tvān | a̱gnim | pa̱de | pa̱ra̱me | ta̱sthi̱-vāṁsa̍m ||1.072.04||

1.072.05a sa̱ṁjā̱nā̱nā upa̍ sīdann abhi̱jñu patnī̍vanto nama̱sya̍ṁ namasyan |
1.072.05c ri̱ri̱kvāṁsa̍s ta̱nva̍ḥ kṛṇvata̱ svāḥ sakhā̱ sakhyu̍r ni̱miṣi̱ rakṣa̍māṇāḥ ||

sa̱m-jā̱nā̱nāḥ | upa̍ | sī̱da̱n | a̱bhi̱-jñu | patnī̍-vantaḥ | na̱ma̱sya̍m | na̱ma̱sya̱nniti̍ namasyan |
ri̱ri̱kvāṁsa̍ḥ | ta̱nva̍ḥ | kṛ̱ṇva̱ta̱ | svāḥ | sakhā̍ | sakhyu̍ḥ | ni̱-miṣi̍ | rakṣa̍māṇāḥ ||1.072.05||

1.072.06a triḥ sa̱pta yad guhyā̍ni̱ tve it pa̱dāvi̍da̱n nihi̍tā ya̱jñiyā̍saḥ |
1.072.06c tebhī̍ rakṣante a̱mṛta̍ṁ sa̱joṣā̍ḥ pa̱śūñ ca̍ sthā̱tṝñ ca̱ratha̍ṁ ca pāhi ||

triḥ | sa̱pta | yat | guhyā̍ni | tve̱ iti̍ | it | pa̱dā | a̱vi̱da̱n | ni-hi̍tā | ya̱jñiyā̍saḥ |
tebhi̍ḥ | ra̱kṣa̱nte̱ | a̱mṛta̍m | sa̱-joṣā̍ḥ | pa̱śūn | ca̱ | sthā̱tṝn | ca̱ratha̍m | ca̱ | pā̱hi̱ ||1.072.06||

1.072.07a vi̱dvām̐ a̍gne va̱yunā̍ni kṣitī̱nāṁ vy ā̍nu̱ṣak chu̱rudho̍ jī̱vase̍ dhāḥ |
1.072.07c a̱nta̱rvi̱dvām̐ adhva̍no deva̱yānā̱n ata̍ndro dū̱to a̍bhavo havi̱rvāṭ ||

vi̱dvān | a̱gne̱ | va̱yunā̍ni | kṣi̱tī̱nām | vi | ā̱nu̱ṣak | śu̱rudha̍ḥ | jī̱vase̍ | dhā̱ḥ |
a̱nta̱ḥ-vi̱dvān | adhva̍naḥ | de̱va̱-yānā̍n | ata̍ndraḥ | dū̱taḥ | a̱bha̱va̱ḥ | ha̱vi̱ḥ-vāṭ ||1.072.07||

1.072.08a svā̱dhyo̍ di̱va ā sa̱pta ya̱hvī rā̱yo duro̱ vy ṛ̍ta̱jñā a̍jānan |
1.072.08c vi̱dad gavya̍ṁ sa̱ramā̍ dṛ̱ḻham ū̱rvaṁ yenā̱ nu ka̱m mānu̍ṣī̱ bhoja̍te̱ viṭ ||

svu̱-ādhya̍ḥ | di̱vaḥ | ā | sa̱pta | ya̱hvīḥ | rā̱yaḥ | dura̍ḥ | vi | ṛ̱ta̱-jñāḥ | a̱jā̱na̱n |
vi̱dat | gavya̍m | sa̱ramā̍ | dṛ̱ḻham | ū̱rvam | yena̍ | nu | ka̱m | mānu̍ṣī | bhoja̍te | viṭ ||1.072.08||

1.072.09a ā ye viśvā̍ svapa̱tyāni̍ ta̱sthuḥ kṛ̍ṇvā̱nāso̍ amṛta̱tvāya̍ gā̱tum |
1.072.09c ma̱hnā ma̱hadbhi̍ḥ pṛthi̱vī vi ta̍sthe mā̱tā pu̱trair adi̍ti̱r dhāya̍se̱ veḥ ||

ā | ye | viśvā̍ | su̱-a̱pa̱tyāni̍ | ta̱sthuḥ | kṛ̱ṇvā̱nāsa̍ḥ | a̱mṛ̱ta̱-tvāya̍ | gā̱tum |
ma̱hnā | ma̱hat-bhi̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | vi | ta̱sthe̱ | mā̱tā | pu̱traiḥ | adi̍tiḥ | dhāya̍se | veriti̱ veḥ ||1.072.09||

1.072.10a adhi̱ śriya̱ṁ ni da̍dhu̱ś cāru̍m asmin di̱vo yad a̱kṣī a̱mṛtā̱ akṛ̍ṇvan |
1.072.10c adha̍ kṣaranti̱ sindha̍vo̱ na sṛ̱ṣṭāḥ pra nīcī̍r agne̱ aru̍ṣīr ajānan ||

adhi̍ | śriya̍m | ni | da̱dhu̱ḥ | cāru̍m | a̱smi̱n | di̱vaḥ | yat | a̱kṣī iti̍ | a̱mṛtā̍ḥ | akṛ̍ṇvan |
adha̍ | kṣa̱ra̱nti̱ | sindha̍vaḥ | na | sṛ̱ṣṭāḥ | pra | nīcī̍ḥ | a̱gne̱ | aru̍ṣīḥ | a̱jā̱na̱n ||1.072.10||


1.073.01a ra̱yir na yaḥ pi̍tṛvi̱tto va̍yo̱dhāḥ su̱praṇī̍tiś ciki̱tuṣo̱ na śāsu̍ḥ |
1.073.01c syo̱na̱śīr ati̍thi̱r na prī̍ṇā̱no hote̍va̱ sadma̍ vidha̱to vi tā̍rīt ||

ra̱yiḥ | na | yaḥ | pi̱tṛ̱-vi̱ttaḥ | va̱ya̱ḥ-dhāḥ | su̱-pranī̍tiḥ | ci̱ki̱tuṣa̍ḥ | na | śāsu̍ḥ |
syo̱na̱-śīḥ | ati̍thiḥ | na | prī̱ṇā̱naḥ | hotā̍-iva | sadma̍ | vi̱dha̱taḥ | vi | tā̱rī̱t ||1.073.01||

1.073.02a de̱vo na yaḥ sa̍vi̱tā sa̱tyama̍nmā̱ kratvā̍ ni̱pāti̍ vṛ̱janā̍ni̱ viśvā̍ |
1.073.02c pu̱ru̱pra̱śa̱sto a̱mati̱r na sa̱tya ā̱tmeva̱ śevo̍ didhi̱ṣāyyo̍ bhūt ||

de̱vaḥ | na | yaḥ | sa̱vi̱tā | sa̱tya-ma̍nmā | kratvā̍ | ni̱-pāti̍ | vṛ̱janā̍ni | viśvā̍ |
pu̱ru̱-pra̱śa̱staḥ | a̱mati̍ḥ | na | sa̱tyaḥ | ā̱tmā-i̍va | śeva̍ḥ | di̱dhi̱ṣāyya̍ḥ | bhū̱t ||1.073.02||

1.073.03a de̱vo na yaḥ pṛ̍thi̱vīṁ vi̱śvadhā̍yā upa̱kṣeti̍ hi̱tami̍tro̱ na rājā̍ |
1.073.03c pu̱ra̱ḥsada̍ḥ śarma̱sado̱ na vī̱rā a̍nava̱dyā pati̍juṣṭeva̱ nārī̍ ||

de̱vaḥ | na | yaḥ | pṛ̱thi̱vīm | vi̱śva-dhā̍yāḥ | u̱pa̱-kṣeti̍ | hi̱ta-mi̍tra̍ḥ | na | rājā̍ |
pu̱ra̱ḥ-sada̍ḥ | śa̱rma̱-sada̍ḥ | na | vī̱rāḥ | a̱na̱va̱dyā | pati̍juṣṭā-iva | nārī̍ ||1.073.03||

1.073.04a taṁ tvā̱ naro̱ dama̱ ā nitya̍m i̱ddham agne̱ saca̍nta kṣi̱tiṣu̍ dhru̱vāsu̍ |
1.073.04c adhi̍ dyu̱mnaṁ ni da̍dhu̱r bhūry a̍smi̱n bhavā̍ vi̱śvāyu̍r dha̱ruṇo̍ rayī̱ṇām ||

tam | tvā̱ | nara̍ḥ | dame̍ | ā | nitya̍m | i̱ddham | a̱gne̱ | saca̍nta | kṣi̱tiṣu̍ | dhru̱vāsu̍ |
adhi̍ | dyu̱mnam | ni | da̱dhu̱ḥ | bhūri̍ | a̱smi̱n | bhava̍ | vi̱śva-ā̍yuḥ | dha̱ruṇa̍ḥ | ra̱yī̱ṇām ||1.073.04||

1.073.05a vi pṛkṣo̍ agne ma̱ghavā̍no aśyu̱r vi sū̱rayo̱ dada̍to̱ viśva̱m āyu̍ḥ |
1.073.05c sa̱nema̱ vāja̍ṁ sami̱theṣv a̱ryo bhā̱gaṁ de̱veṣu̱ śrava̍se̱ dadhā̍nāḥ ||

vi | pṛkṣa̍ḥ | a̱gne̱ | ma̱gha-vā̍naḥ | aśyu̍ḥ | vi | sū̱raya̍ḥ | dada̍taḥ | viśva̍m | āyu̍ḥ |
sa̱nema̍ | vāja̍m | sa̱m-i̱theṣu̍ | a̱ryaḥ | bhā̱gam | de̱veṣu̍ | śrava̍se | dadhā̍nāḥ ||1.073.05||

1.073.06a ṛ̱tasya̱ hi dhe̱navo̍ vāvaśā̱nāḥ smadū̍dhnīḥ pī̱paya̍nta̱ dyubha̍ktāḥ |
1.073.06c pa̱rā̱vata̍ḥ suma̱tim bhikṣa̍māṇā̱ vi sindha̍vaḥ sa̱mayā̍ sasru̱r adri̍m ||

ṛ̱tasya̍ | hi | dhe̱nava̍ḥ | vā̱va̱śā̱nāḥ | smat-ū̍dhnīḥ | pī̱paya̍nta | dyu-bha̍ktāḥ |
pa̱rā̱-vata̍ḥ | su̱-ma̱tim | bhikṣa̍māṇāḥ | vi | sindha̍vaḥ | sa̱mayā̍ | sa̱sru̱ḥ | adri̍m ||1.073.06||

1.073.07a tve a̍gne suma̱tim bhikṣa̍māṇā di̱vi śravo̍ dadhire ya̱jñiyā̍saḥ |
1.073.07c naktā̍ ca ca̱krur u̱ṣasā̱ virū̍pe kṛ̱ṣṇaṁ ca̱ varṇa̍m aru̱ṇaṁ ca̱ saṁ dhu̍ḥ ||

tve | a̱gne̱ | su̱-ma̱tim | bhikṣa̍māṇāḥ | di̱vi | śrava̍ḥ | da̱dhi̱re̱ | ya̱jñiyā̍ḥ |
naktā̍ | ca̱ | ca̱kruḥ | u̱ṣasā | virū̍pe̱ iti̱ vi-rū̍pe | kṛ̱ṣṇam | ca̱ | varṇa̍m | a̱ru̱ṇam | ca̱ | sam | dhu̱riti̍ dhuḥ ||1.073.07||

1.073.08a yān rā̱ye martā̱n suṣū̍do agne̱ te syā̍ma ma̱ghavā̍no va̱yaṁ ca̍ |
1.073.08c chā̱yeva̱ viśva̱m bhuva̍naṁ sisakṣy āpapri̱vān roda̍sī a̱ntari̍kṣam ||

yān | rā̱ye | ma̱rtā̍n | susū̍daḥ | a̱gne̱ | te | syā̱ma̱ | ma̱gha-vā̍naḥ | va̱yam | ca̱ |
chā̱yā-i̍va | viśva̍m | bhuva̍nam | si̱sa̱kṣi̱ | ā̱pa̱pri̱-vān | roda̍sī̱ iti̍ | a̱ntari̍kṣam ||1.073.08||

1.073.09a arva̍dbhir agne̱ arva̍to̱ nṛbhi̱r nṝn vī̱rair vī̱rān va̍nuyāmā̱ tvotā̍ḥ |
1.073.09c ī̱śā̱nāsa̍ḥ pitṛvi̱ttasya̍ rā̱yo vi sū̱raya̍ḥ śa̱tahi̍mā no aśyuḥ ||

arva̍t-bhiḥ | a̱gne̱ | arva̍taḥ | nṛbhi̍ḥ | nṝn | vī̱raiḥ | vī̱rān | va̱nu̱yā̱ma̱ | tvā-ū̍tāḥ |
ī̱śā̱nāsa̍ḥ | pi̱tṛ̱-vi̱ttasya̍ | rā̱yaḥ | vi | sū̱raya̍ḥ | śa̱ta-hi̍māḥ | na̱ḥ | a̱śyu̱ḥ ||1.073.09||

1.073.10a e̱tā te̍ agna u̱cathā̍ni vedho̱ juṣṭā̍ni santu̱ mana̍se hṛ̱de ca̍ |
1.073.10c śa̱kema̍ rā̱yaḥ su̱dhuro̱ yama̱ṁ te 'dhi̱ śravo̍ de̱vabha̍kta̱ṁ dadhā̍nāḥ ||

e̱tā | te̱ | a̱gne̱ | u̱cathā̍ni | ve̱dha̱ḥ | juṣṭā̍ni | sa̱ntu̱ | mana̍se | hṛ̱de | ca̱ |
śa̱kema̍ | rā̱yaḥ | su̱-dhura̍ḥ | yama̍m | te̱ | adhi̍ | śrava̍ḥ | de̱va-bha̍ktam | dadhā̍nāḥ ||1.073.10||


1.074.01a u̱pa̱pra̱yanto̍ adhva̱ram mantra̍ṁ vocemā̱gnaye̍ |
1.074.01c ā̱re a̱sme ca̍ śṛṇva̱te ||

u̱pa̱-pra̱yanta̍ḥ | a̱dhva̱ram | mantra̍m | vo̱ce̱ma̱ | a̱gnaye̍ |
ā̱re | a̱sme iti̍ | ca̱ | śṛ̱ṇva̱te ||1.074.01||

1.074.02a yaḥ snīhi̍tīṣu pū̱rvyaḥ sa̍ṁjagmā̱nāsu̍ kṛ̱ṣṭiṣu̍ |
1.074.02c ara̍kṣad dā̱śuṣe̱ gaya̍m ||

yaḥ | snīhi̍tīṣu | pū̱rvyaḥ | sa̱m-ja̱gmā̱nāsu̍ | kṛ̱ṣṭiṣu̍ |
ara̍kṣat | dā̱śuṣe̍ | gaya̍m ||1.074.02||

1.074.03a u̱ta bru̍vantu ja̱ntava̱ ud a̱gnir vṛ̍tra̱hāja̍ni |
1.074.03c dha̱na̱ṁja̱yo raṇe̍-raṇe ||

u̱ta | bru̱va̱ntu̱ | ja̱ntava̍ḥ | ut | a̱gniḥ | vṛ̱tra̱-hā | a̱ja̱ni̱ |
dha̱na̱m-ja̱yaḥ | raṇe̍-raṇe ||1.074.03||

1.074.04a yasya̍ dū̱to asi̱ kṣaye̱ veṣi̍ ha̱vyāni̍ vī̱taye̍ |
1.074.04c da̱smat kṛ̱ṇoṣy a̍dhva̱ram ||

yasya̍ | dū̱ta̍ḥ | asi̍ | kṣaye̍ | veṣi̍ | ha̱vyāni̍ | vī̱taye̍ |
da̱smat | kṛ̱ṇoṣi̍ | a̱dhva̱ram ||1.074.04||

1.074.05a tam it su̍ha̱vyam a̍ṅgiraḥ sude̱vaṁ sa̍haso yaho |
1.074.05c janā̍ āhuḥ suba̱rhiṣa̍m ||

tam | it | su̱-ha̱vyam | a̱ṅgi̱ra̱ḥ | su̱-de̱vam | sa̱ha̱sa̱ḥ | ya̱ho̱ iti̍ |
janā̍ḥ | ā̱hu̱ḥ | su̱-ba̱rhiṣa̍m ||1.074.05||

1.074.06a ā ca̱ vahā̍si̱ tām̐ i̱ha de̱vām̐ upa̱ praśa̍staye |
1.074.06c ha̱vyā su̍ścandra vī̱taye̍ ||

ā | ca̱ | vahā̍si | tān | i̱ha | de̱vān | upa̍ | pra-śa̍staye |
ha̱vyā | su̱-ca̱ndra̱ | vī̱taye̍ ||1.074.06||

1.074.07a na yor u̍pa̱bdir aśvya̍ḥ śṛ̱ṇve ratha̍sya̱ kac ca̱na |
1.074.07c yad a̍gne̱ yāsi̍ dū̱tya̍m ||

na | yoḥ | u̱pa̱bdiḥ | aśvya̍ḥ | śṛ̱ṇve | ratha̍sya | kat | ca̱na |
yat | a̱gne̱ | yāsi̍ | dū̱tya̍m ||1.074.07||

1.074.08a tvoto̍ vā̱jy ahra̍yo̱ 'bhi pūrva̍smā̱d apa̍raḥ |
1.074.08c pra dā̱śvām̐ a̍gne asthāt ||

tvā-ū̍taḥ | vā̱jī | ahra̍yaḥ | a̱bhi | pūrva̍smāt | apa̍raḥ |
pra | dā̱śvān | a̱gne̱ | a̱sthā̱t ||1.074.08||

1.074.09a u̱ta dyu̱mat su̱vīrya̍m bṛ̱had a̍gne vivāsasi |
1.074.09c de̱vebhyo̍ deva dā̱śuṣe̍ ||

u̱ta | dyu̱-mat | su̱-vīrya̍m | bṛ̱hat | a̱gne̱ | vi̱vā̱sa̱si̱ |
de̱vebhya̍ḥ | de̱va̱ | dā̱śuṣe̍ ||1.074.09||


1.075.01a ju̱ṣasva̍ sa̱pratha̍stama̱ṁ vaco̍ de̱vapsa̍rastamam |
1.075.01c ha̱vyā juhvā̍na ā̱sani̍ ||

ju̱ṣasva̍ | sa̱pratha̍ḥ-tamam | vaca̍ḥ | de̱vapsa̍raḥ-tamam |
ha̱vyā | juhvā̍naḥ | ā̱sani̍ ||1.075.01||

1.075.02a athā̍ te aṅgirasta̱māgne̍ vedhastama pri̱yam |
1.075.02c vo̱cema̱ brahma̍ sāna̱si ||

atha̍ | te̱ | a̱ṅgi̱ra̱ḥ-ta̱ma̱ | a̱gne̱ | ve̱dha̱ḥ-ta̱ma̱ | pri̱yam |
vo̱cema̍ | brahma̍ | sā̱na̱si ||1.075.02||

1.075.03a kas te̍ jā̱mir janā̍nā̱m agne̱ ko dā̱śva̍dhvaraḥ |
1.075.03c ko ha̱ kasmi̍nn asi śri̱taḥ ||

kaḥ | te̱ | jā̱miḥ | janā̍nām | agne̍ | kaḥ | dā̱śu-a̍dhvaraḥ |
kaḥ | ha̱ | kasmi̍n | a̱si̱ | śri̱taḥ ||1.075.03||

1.075.04a tvaṁ jā̱mir janā̍nā̱m agne̍ mi̱tro a̍si pri̱yaḥ |
1.075.04c sakhā̱ sakhi̍bhya̱ īḍya̍ḥ ||

tvam | jā̱miḥ | janā̍nām | agne̍ | mi̱traḥ | a̱si̱ | pri̱yaḥ |
sakhā̍ | sakhi̍-bhyaḥ | īḍya̍ḥ ||1.075.04||

1.075.05a yajā̍ no mi̱trāvaru̍ṇā̱ yajā̍ de̱vām̐ ṛ̱tam bṛ̱hat |
1.075.05c agne̱ yakṣi̱ svaṁ dama̍m ||

yaja̍ | na̱ḥ | mi̱trāvaru̍ṇā | yaja̍ | de̱vān | ṛ̱tam | bṛ̱hat |
agne̍ | yakṣi̍ | svam | dama̍m ||1.075.05||


1.076.01a kā ta̱ upe̍ti̱r mana̍so̱ varā̍ya̱ bhuva̍d agne̱ śaṁta̍mā̱ kā ma̍nī̱ṣā |
1.076.01c ko vā̍ ya̱jñaiḥ pari̱ dakṣa̍ṁ ta āpa̱ kena̍ vā te̱ mana̍sā dāśema ||

kā | te̱ | upa̍-itiḥ | mana̍saḥ | varā̍ya | bhuva̍t | a̱gne̱ | śam-ta̍mā | kā | ma̱nī̱ṣā |
kaḥ | vā̱ | ya̱jñaiḥ | pari̍ | dakṣa̍m | te̱ | ā̱pa̱ | kena̍ | vā̱ | te̱ | mana̍sā | dā̱śe̱ma̱ ||1.076.01||

1.076.02a ehy a̍gna i̱ha hotā̱ ni ṣī̱dāda̍bdha̱ḥ su pu̍rae̱tā bha̍vā naḥ |
1.076.02c ava̍tāṁ tvā̱ roda̍sī viśvami̱nve yajā̍ ma̱he sau̍mana̱sāya̍ de̱vān ||

ā | i̱hi̱ | a̱gne̱ | i̱ha | hotā̍ | ni | sī̱da̱ | ada̍bdhaḥ | su | pu̱ra̱ḥ-e̱tā | bha̱va̱ | na̱ḥ |
ava̍tām | tvā̱ | roda̍sī̱ iti̍ | vi̱śva̱mi̱nve iti̍ vi̱śva̱m-i̱nve | yaja̍ | ma̱he | sau̱ma̱na̱sāya̍ | de̱vān ||1.076.02||

1.076.03a pra su viśvā̍n ra̱kṣaso̱ dhakṣy a̍gne̱ bhavā̍ ya̱jñānā̍m abhiśasti̱pāvā̍ |
1.076.03c athā va̍ha̱ soma̍pati̱ṁ hari̍bhyām āti̱thyam a̍smai cakṛmā su̱dāvne̍ ||

pra | su | viśvā̍n | ra̱kṣasa̍ḥ | dhakṣi̍ | a̱gne̱ | bhava̍ | ya̱jñānā̍m | a̱bhi̱śa̱sti̱-pāvā̍ |
atha̍ | ā | va̱ha̱ | soma̍-patim | hari̍-bhyām | ā̱ti̱thyam | a̱smai̱ | ca̱kṛ̱ma̱ | su̱-dāvne̍ ||1.076.03||

1.076.04a pra̱jāva̍tā̱ vaca̍sā̱ vahni̍r ā̱sā ca̍ hu̱ve ni ca̍ satsī̱ha de̱vaiḥ |
1.076.04c veṣi̍ ho̱tram u̱ta po̱traṁ ya̍jatra bo̱dhi pra̍yantar janita̱r vasū̍nām ||

pra̱jāva̍tā | vaca̍sā | vahni̍ḥ | ā̱sā | ā | ca̱ | hu̱ve | ni | ca̱ | sa̱tsi̱ | i̱ha | de̱vaiḥ |
veṣi̍ | ho̱tram | u̱ta | po̱tram | ya̱ja̱tra̱ | bo̱dhi | pra̱-ya̱nta̱ḥ | ja̱ni̱ta̱ḥ | vasū̍nām ||1.076.04||

1.076.05a yathā̱ vipra̍sya̱ manu̍ṣo ha̱virbhi̍r de̱vām̐ aya̍jaḥ ka̱vibhi̍ḥ ka̱viḥ san |
1.076.05c e̱vā ho̍taḥ satyatara̱ tvam a̱dyāgne̍ ma̱ndrayā̍ ju̱hvā̍ yajasva ||

yathā̍ | vipra̍sya | manu̍ṣaḥ | ha̱viḥ-bhi̍ḥ | de̱vān | aya̍jaḥ | ka̱vi-bhi̍ḥ | ka̱viḥ | san |
e̱va | ho̱ta̱riti̍ | sa̱tya̱-ta̱ra̱ | tvam | a̱dya | agne̍ | ma̱ndrayā̍ | ju̱hvā̍ | ya̱ja̱sva̱ ||1.076.05||


1.077.01a ka̱thā dā̍śemā̱gnaye̱ kāsmai̍ de̱vaju̍ṣṭocyate bhā̱mine̱ gīḥ |
1.077.01c yo martye̍ṣv a̱mṛta̍ ṛ̱tāvā̱ hotā̱ yaji̍ṣṭha̱ it kṛ̱ṇoti̍ de̱vān ||

ka̱thā | dā̱śe̱ma̱ | a̱gnaye̍ | kā | a̱smai̱ | de̱va-ju̍ṣṭā | u̱cya̱te̱ | bhā̱mine̍ | gīḥ |
yaḥ | martye̍ṣu | a̱mṛta̍ḥ | ṛ̱ta-vā̍ | hotā̍ | yaji̍ṣṭhaḥ | it | kṛ̱ṇoti̍ | de̱vān ||1.077.01||

1.077.02a yo a̍dhva̱reṣu̱ śaṁta̍ma ṛ̱tāvā̱ hotā̱ tam ū̱ namo̍bhi̱r ā kṛ̍ṇudhvam |
1.077.02c a̱gnir yad ver martā̍ya de̱vān sa cā̱ bodhā̍ti̱ mana̍sā yajāti ||

yaḥ | a̱dhva̱reṣu̍ | śam-ta̍maḥ | ṛ̱ta-vā̍ | hotā̍ | tam | ū̱m̐ iti̍ | nama̍ḥ-bhiḥ | ā | kṛ̱ṇu̱dhva̱m |
a̱gniḥ | yat | veḥ | martā̍ya | de̱vān | saḥ | ca̱ | bodhā̍ti | mana̍sā | ya̱jā̱ti̱ ||1.077.02||

1.077.03a sa hi kratu̱ḥ sa marya̱ḥ sa sā̱dhur mi̱tro na bhū̱d adbhu̍tasya ra̱thīḥ |
1.077.03c tam medhe̍ṣu pratha̱maṁ de̍va̱yantī̱r viśa̱ upa̍ bruvate da̱smam ārī̍ḥ ||

saḥ | hi | kratu̍ḥ | saḥ | marya̍ḥ | saḥ | sā̱dhuḥ | mi̱traḥ | na | bhū̱t | adbhu̍tasya | ra̱thīḥ |
tam | medhe̍ṣu | pra̱tha̱mam | de̱va̱-yantīḥ | viśa̍ḥ | upa̍ | bru̱va̱te̱ | da̱smam | ārī̍ḥ ||1.077.03||

1.077.04a sa no̍ nṛ̱ṇāṁ nṛta̍mo ri̱śādā̍ a̱gnir giro 'va̍sā vetu dhī̱tim |
1.077.04c tanā̍ ca̱ ye ma̱ghavā̍na̱ḥ śavi̍ṣṭhā̱ vāja̍prasūtā i̱ṣaya̍nta̱ manma̍ ||

saḥ | na̱ḥ | nṛ̱ṇām | nṛ-ta̍maḥ | ri̱śādā̍ḥ | a̱gniḥ | gira̍ḥ | ava̍sā | ve̱tu̱ | dhī̱tim |
tanā̍ | ca̱ | ye | ma̱gha-vā̍naḥ | śavi̍ṣṭhāḥ | vāja̍-prasūtāḥ | i̱ṣaya̍nta | manma̍ ||1.077.04||

1.077.05a e̱vāgnir gota̍mebhir ṛ̱tāvā̱ vipre̍bhir astoṣṭa jā̱tave̍dāḥ |
1.077.05c sa e̍ṣu dyu̱mnam pī̍paya̱t sa vāja̱ṁ sa pu̱ṣṭiṁ yā̍ti̱ joṣa̱m ā ci̍ki̱tvān ||

e̱va | a̱gniḥ | gota̍mebhiḥ | ṛ̱ta-vā̍ | vipre̍bhiḥ | a̱sto̱ṣṭa̱ | jā̱ta-ve̍dāḥ |
saḥ | e̱ṣu̱ | dyu̱mnam | pī̱pa̱ya̱t | saḥ | vāja̍m | saḥ | pu̱ṣṭim | yā̱ti̱ | joṣa̍m | ā | ci̱ki̱tvān ||1.077.05||


1.078.01a a̱bhi tvā̱ gota̍mā gi̱rā jāta̍vedo̱ vica̍rṣaṇe |
1.078.01c dyu̱mnair a̱bhi pra ṇo̍numaḥ ||

a̱bhi | tvā̱ | gota̍māḥ | gi̱rā | jāta̍-vedaḥ | vi-ca̍rṣaṇe |
dyu̱mnaiḥ | a̱bhi | pra | no̱nu̱ma̱ḥ ||1.078.01||

1.078.02a tam u̍ tvā̱ gota̍mo gi̱rā rā̱yaskā̍mo duvasyati |
1.078.02c dyu̱mnair a̱bhi pra ṇo̍numaḥ ||

tam | ū̱m̐ iti̍ | tvā̱ | gota̍maḥ | gi̱rā | rā̱yaḥ-kā̍maḥ | du̱va̱sya̱ti̱ |
dyu̱mnaiḥ | a̱bhi | pra | no̱nu̱ma̱ḥ ||1.078.02||

1.078.03a tam u̍ tvā vāja̱sāta̍mam aṅgira̱svad dha̍vāmahe |
1.078.03c dyu̱mnair a̱bhi pra ṇo̍numaḥ ||

tam | ū̱m̐ iti̍ | tvā̱ | vā̱ja̱-sāta̍mam | a̱ṅgi̱ra̱svat | ha̱vā̱ma̱he̱ |
dyu̱mnaiḥ | a̱bhi | pra | no̱nu̱ma̱ḥ ||1.078.03||

1.078.04a tam u̍ tvā vṛtra̱hanta̍ma̱ṁ yo dasyū̍m̐r avadhūnu̱ṣe |
1.078.04c dyu̱mnair a̱bhi pra ṇo̍numaḥ ||

tam | ū̱m̐ iti̍ | tvā̱ | vṛ̱tra̱han-ta̍mam | yaḥ | dasyū̍n | a̱va̱-dhū̱nu̱ṣe |
dyu̱mnaiḥ | a̱bhi | pra | no̱nu̱ma̱ḥ ||1.078.04||

1.078.05a avo̍cāma̱ rahū̍gaṇā a̱gnaye̱ madhu̍ma̱d vaca̍ḥ |
1.078.05c dyu̱mnair a̱bhi pra ṇo̍numaḥ ||

avo̍cāma | rahū̍gaṇāḥ | a̱gnaye̍ | madhu̍-mat | vaca̍ḥ |
dyu̱mnaiḥ | a̱bhi | pra | no̱nu̱ma̱ḥ ||1.078.05||


1.079.01a hira̍ṇyakeśo̱ raja̍so visā̱re 'hi̱r dhuni̱r vāta̍ iva̱ dhrajī̍mān |
1.079.01c śuci̍bhrājā u̱ṣaso̱ nave̍dā̱ yaśa̍svatīr apa̱syuvo̱ na sa̱tyāḥ ||

hira̍ṇya-keśaḥ | raja̍saḥ | vi̱-sā̱re | ahi̍ḥ | dhuni̍ḥ | vāta̍ḥ-iva | dhrajī̍mān |
śuci̍-bhrājāḥ | u̱ṣasa̍ḥ | nave̍dāḥ | yaśa̍svatīḥ | a̱pa̱syuva̍ḥ | na | sa̱tyāḥ ||1.079.01||

1.079.02a ā te̍ supa̱rṇā a̍minanta̱m̐ evai̍ḥ kṛ̱ṣṇo no̍nāva vṛṣa̱bho yadī̱dam |
1.079.02c śi̱vābhi̱r na smaya̍mānābhi̱r āgā̱t pata̍nti̱ miha̍ḥ sta̱naya̍nty a̱bhrā ||

ā | te̱ | su̱-pa̱rṇāḥ | a̱mi̱na̱nta̱ | evai̍ḥ | kṛ̱ṣṇaḥ | no̱nā̱va̱ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | yadi̍ | i̱dam |
śi̱vābhi̍ḥ | na | smaya̍mānābhiḥ | ā | a̱gā̱t | pata̍nti | miha̍ḥ | sta̱naya̍nti | a̱bhrā ||1.079.02||

1.079.03a yad ī̍m ṛ̱tasya̱ paya̍sā̱ piyā̍no̱ naya̍nn ṛ̱tasya̍ pa̱thibhī̱ raji̍ṣṭhaiḥ |
1.079.03c a̱rya̱mā mi̱tro varu̍ṇa̱ḥ pari̍jmā̱ tvaca̍m pṛñca̱nty upa̍rasya̱ yonau̍ ||

yat | ī̱m | ṛ̱tasya̍ | paya̍sā | piyā̍naḥ | naya̍n | ṛ̱tasya̍ | pa̱thi-bhi̍ḥ | raji̍ṣṭhaiḥ |
a̱rya̱mā | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | pari̍-jmā | tvaca̍m | pṛ̱ñca̱nti̱ | upa̍rasya | yonau̍ ||1.079.03||

1.079.04a agne̱ vāja̍sya̱ goma̍ta̱ īśā̍naḥ sahaso yaho |
1.079.04c a̱sme dhe̍hi jātavedo̱ mahi̱ śrava̍ḥ ||

agne̍ | vāja̍sya | goma̍taḥ | īśā̍naḥ | sa̱ha̱sa̱ḥ | ya̱ho̱ iti̍ |
a̱sme iti̍ | dhe̱hi̱ | jā̱ta̱-ve̱da̱ḥ | mahi̍ | śrava̍ḥ ||1.079.04||

1.079.05a sa i̍dhā̱no vasu̍ṣ ka̱vir a̱gnir ī̱ḻenyo̍ gi̱rā |
1.079.05c re̱vad a̱smabhya̍m purvaṇīka dīdihi ||

saḥ | i̱dhā̱naḥ | vasu̍ḥ | ka̱viḥ | a̱gniḥ | ī̱ḻenya̍ḥ | gi̱rā |
re̱vat | a̱smabhya̍m | pu̱ru̱-a̱ṇī̱ka̱ | dī̱di̱hi̱ ||1.079.05||

1.079.06a kṣa̱po rā̍jann u̱ta tmanāgne̱ vasto̍r u̱toṣasa̍ḥ |
1.079.06c sa ti̍gmajambha ra̱kṣaso̍ daha̱ prati̍ ||

kṣa̱paḥ | rā̱ja̱n | u̱ta | tmanā̍ | agne̍ | vasto̍ḥ | u̱ta | u̱ṣasa̍ḥ |
saḥ | ti̱gma̱-ja̱mbha̱ | ra̱kṣasa̍ḥ | da̱ha̱ | prati̍ ||1.079.06||

1.079.07a avā̍ no agna ū̱tibhi̍r gāya̱trasya̱ prabha̍rmaṇi |
1.079.07c viśvā̍su dhī̱ṣu va̍ndya ||

ava̍ | na̱ḥ | a̱gne̱ | ū̱ti-bhi̍ḥ | gā̱ya̱trasya̍ | pra-bha̍rmaṇi |
viśvā̍su | dhī̱ṣu | va̱ndya̱ ||1.079.07||

1.079.08a ā no̍ agne ra̱yim bha̍ra satrā̱sāha̱ṁ vare̍ṇyam |
1.079.08c viśvā̍su pṛ̱tsu du̱ṣṭara̍m ||

ā | na̱ḥ | a̱gne̱ | ra̱yim | bha̱ra̱ | sa̱trā̱-saha̍m | vare̍ṇyam |
viśvā̍su | pṛ̱t-su | du̱stara̍m ||1.079.08||

1.079.09a ā no̍ agne suce̱tunā̍ ra̱yiṁ vi̱śvāyu̍poṣasam |
1.079.09c mā̱rḍī̱kaṁ dhe̍hi jī̱vase̍ ||

ā | na̱ḥ | a̱gne̱ | su̱-ce̱tunā̍ | ra̱yim | vi̱śvāyu̍-poṣasam |
mā̱rḍī̱kam | dhe̱hi̱ | jī̱vase̍ ||1.079.09||

1.079.10a pra pū̱tās ti̱gmaśo̍ciṣe̱ vāco̍ gotamā̱gnaye̍ |
1.079.10c bhara̍sva sumna̱yur gira̍ḥ ||

pra | pū̱tāḥ | ti̱gma-śo̍ciṣe | vāca̍ḥ | gotama | a̱gnaye̍ |
bhara̍sva | su̱mna̱-yuḥ | gira̍ḥ ||1.079.10||

1.079.11a yo no̍ agne 'bhi̱dāsa̱ty anti̍ dū̱re pa̍dī̱ṣṭa saḥ |
1.079.11c a̱smāka̱m id vṛ̱dhe bha̍va ||

yaḥ | na̱ḥ | a̱gne̱ | a̱bhi̱-dāsa̍ti | anti̍ | dū̱re | pa̱dī̱ṣṭa | saḥ |
a̱smāka̍m | it | vṛ̱dhe | bha̱va̱ ||1.079.11||

1.079.12a sa̱ha̱srā̱kṣo vica̍rṣaṇir a̱gnī rakṣā̍ṁsi sedhati |
1.079.12c hotā̍ gṛṇīta u̱kthya̍ḥ ||

sa̱ha̱sra̱-a̱kṣaḥ | vi-ca̍rṣaṇiḥ | a̱gniḥ | rakṣā̍ṁsi | se̱dha̱ti̱ |
hotā̍ | gṛ̱ṇī̱te̱ | u̱kthya̍ḥ ||1.079.12||


1.080.01a i̱tthā hi soma̱ in made̍ bra̱hmā ca̱kāra̱ vardha̍nam |
1.080.01c śavi̍ṣṭha vajri̱nn oja̍sā pṛthi̱vyā niḥ śa̍śā̱ ahi̱m arca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||

i̱tthā | hi | some̍ | it | made̍ | bra̱hmā | ca̱kāra̍ | vardha̍nam |
śavi̍ṣṭha | va̱jri̱n | oja̍sā | pṛ̱thi̱vyāḥ | niḥ | śa̱śā̱ḥ | ahi̍m | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.080.01||

1.080.02a sa tvā̍mada̱d vṛṣā̱ mada̱ḥ soma̍ḥ śye̱nābhṛ̍taḥ su̱taḥ |
1.080.02c yenā̍ vṛ̱traṁ nir a̱dbhyo ja̱ghantha̍ vajri̱nn oja̱sārca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||

saḥ | tvā̱ | a̱ma̱da̱t | vṛṣā̍ | mada̍ḥ | soma̍ḥ | śye̱na-ā̍bhṛtaḥ | su̱taḥ |
yena̍ | vṛ̱tram | niḥ | a̱t-bhyaḥ | ja̱ghantha̍ | va̱jri̱n | oja̍sā | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.080.02||

1.080.03a prehy a̱bhī̍hi dhṛṣṇu̱hi na te̱ vajro̱ ni ya̍ṁsate |
1.080.03c indra̍ nṛ̱mṇaṁ hi te̱ śavo̱ hano̍ vṛ̱traṁ jayā̍ a̱po 'rca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||

pra | i̱hi̱ | a̱bhi | i̱hi̱ | dhṛ̱ṣṇu̱hi | na | te̱ | vajra̍ḥ | ni | ya̱ṁsa̱te̱ |
indra̍ | nṛ̱mṇam | hi | te̱ | śava̍ḥ | hana̍ḥ | vṛ̱tram | jayā̍ḥ | a̱paḥ | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.080.03||

1.080.04a nir i̍ndra̱ bhūmyā̱ adhi̍ vṛ̱traṁ ja̍ghantha̱ nir di̱vaḥ |
1.080.04c sṛ̱jā ma̱rutva̍tī̱r ava̍ jī̱vadha̍nyā i̱mā a̱po 'rca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||

niḥ | i̱ndra̱ | bhūmyā̍ḥ | adhi̍ | vṛ̱tram | ja̱gha̱ntha̱ | niḥ | di̱vaḥ |
sṛ̱ja | ma̱rutva̍tīḥ | ava̍ | jī̱va-dha̍nyāḥ | i̱māḥ | a̱paḥ | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.080.04||

1.080.05a indro̍ vṛ̱trasya̱ dodha̍ta̱ḥ sānu̱ṁ vajre̍ṇa hīḻi̱taḥ |
1.080.05c a̱bhi̱kramyāva̍ jighnate̱ 'paḥ sarmā̍ya co̱daya̱nn arca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||

indra̍ḥ | vṛ̱trasya̍ | dodha̍taḥ | sānu̍m | vajre̍ṇa | hī̱ḻi̱taḥ |
a̱bhi̱-kramya̍ | ava̍ | ji̱ghna̱te̱ | a̱paḥ | sarmā̍ya | co̱daya̍n | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.080.05||

1.080.06a adhi̱ sānau̱ ni ji̍ghnate̱ vajre̍ṇa śa̱tapa̍rvaṇā |
1.080.06c ma̱ndā̱na indro̱ andha̍sa̱ḥ sakhi̍bhyo gā̱tum i̍ccha̱ty arca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||

adhi̍ | sānau̍ | ni | ji̱ghna̱te̱ | vajre̍ṇa | śa̱ta-pa̍rvaṇā |
ma̱ndā̱naḥ | indra̍ḥ | andha̍saḥ | sakhi̍-bhyaḥ | gā̱tum | i̱ccha̱ti̱ | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.080.06||

1.080.07a indra̱ tubhya̱m id a̍dri̱vo 'nu̍ttaṁ vajrin vī̱rya̍m |
1.080.07c yad dha̱ tyam mā̱yina̍m mṛ̱gaṁ tam u̱ tvam mā̱yayā̍vadhī̱r arca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||

indra̍ | tubhya̍m | it | a̱dri̱-va̱ḥ | anu̍ttam | va̱jri̱n | vī̱rya̍m |
yat | ha̱ | tyam | mā̱yina̍m | mṛ̱gam | tam | ū̱m̐ iti̍ | tvam | mā̱yayā̍ | a̱va̱dhī̱ḥ | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.080.07||

1.080.08a vi te̱ vajrā̍so asthiran nava̱tiṁ nā̱vyā̱3̱̍ anu̍ |
1.080.08c ma̱hat ta̍ indra vī̱rya̍m bā̱hvos te̱ bala̍ṁ hi̱tam arca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||

vi | te̱ | vajrā̍saḥ | a̱sthi̱ra̱n | na̱va̱tim | nā̱vyā̍ḥ | anu̍ |
ma̱hat | te̱ | i̱ndra̱ | vī̱rya̍m | bā̱hvoḥ | te̱ | bala̍m | hi̱tam | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.080.08||

1.080.09a sa̱hasra̍ṁ sā̱kam a̍rcata̱ pari̍ ṣṭobhata viṁśa̱tiḥ |
1.080.09c śa̱taina̱m anv a̍nonavu̱r indrā̍ya̱ brahmodya̍ta̱m arca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||

sa̱hasra̍m | sā̱kam | a̱rca̱ta̱ | pari̍ | sto̱bha̱ta̱ | vi̱ṁśa̱tiḥ |
śa̱tā | e̱na̱m | anu̍ | a̱no̱na̱vu̱ḥ | indrā̍ya | brahma̍ | ut-ya̍tam | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.080.09||

1.080.10a indro̍ vṛ̱trasya̱ tavi̍ṣī̱ṁ nir a̍ha̱n saha̍sā̱ saha̍ḥ |
1.080.10c ma̱hat tad a̍sya̱ pauṁsya̍ṁ vṛ̱traṁ ja̍gha̱nvām̐ a̍sṛja̱d arca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||

indra̍ḥ | vṛ̱trasya̍ | tavi̍ṣīm | niḥ | a̱ha̱n | saha̍sā | saha̍ḥ |
ma̱hat | tat | a̱sya̱ | pauṁsya̍m | vṛ̱tram | ja̱gha̱nvā̱n | a̱sṛ̱ja̱t | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.080.10||

1.080.11a i̱me ci̱t tava̍ ma̱nyave̱ vepe̍te bhi̱yasā̍ ma̱hī |
1.080.11c yad i̍ndra vajri̱nn oja̍sā vṛ̱tram ma̱rutvā̱m̐ ava̍dhī̱r arca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||

i̱me iti̍ | ci̱t | tava̍ | ma̱nyave̍ | vepe̍te̱ iti̍ | bhi̱yasā̍ | ma̱hī iti̍ |
yat | i̱ndra̱ | va̱jri̱n | oja̍sā | vṛ̱tram | ma̱rutvān | ava̍dhīḥ | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.080.11||

1.080.12a na vepa̍sā̱ na ta̍nya̱tendra̍ṁ vṛ̱tro vi bī̍bhayat |
1.080.12c a̱bhy e̍na̱ṁ vajra̍ āya̱saḥ sa̱hasra̍bhṛṣṭir āya̱tārca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||

na | vepa̍sā | na | ta̱nya̱tā | indra̍m | vṛ̱traḥ | vi | bī̱bha̱ya̱t |
a̱bhi | e̱na̱m | vajra̍ḥ | āya̱saḥ | sa̱hasra̍-bhṛṣṭiḥ | ā̱yā̱ta̱ | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.080.12||

1.080.13a yad vṛ̱traṁ tava̍ cā̱śani̱ṁ vajre̍ṇa sa̱mayo̍dhayaḥ |
1.080.13c ahi̍m indra̱ jighā̍ṁsato di̱vi te̍ badbadhe̱ śavo 'rca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||

yat | vṛ̱tram | tava̍ | ca̱ | a̱śani̍m | vajre̍ṇa | sa̱m-ayo̍dhayaḥ |
ahi̍m | i̱ndra̱ | jighā̍ṁsataḥ | di̱vi | te̱ | ba̱dba̱dhe̱ | śava̍ḥ | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.080.13||

1.080.14a a̱bhi̱ṣṭa̱ne te̍ adrivo̱ yat sthā jaga̍c ca rejate |
1.080.14c tvaṣṭā̍ ci̱t tava̍ ma̱nyava̱ indra̍ vevi̱jyate̍ bhi̱yārca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||

a̱bhi̱-sta̱ne | te̱ | a̱dri̱-va̱ḥ | yat | sthāḥ | jaga̍t | ca̱ | re̱ja̱te̱ |
tvaṣṭā̍ | ci̱t | tava̍ | ma̱nyave̍ | i̱ndra̱ | ve̱vi̱jyate̍ | bhi̱yā | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.080.14||

1.080.15a na̱hi nu yād a̍dhī̱masīndra̱ṁ ko vī̱ryā̍ pa̱raḥ |
1.080.15c tasmi̍n nṛ̱mṇam u̱ta kratu̍ṁ de̱vā ojā̍ṁsi̱ saṁ da̍dhu̱r arca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||

na̱hi | nu | yāt | a̱dhi̱-i̱masi̍ | indra̍m | kaḥ | vī̱ryā̍ | pa̱raḥ |
tasmi̍n | nṛ̱mṇam | u̱ta | kratu̍m | de̱vāḥ | ojā̍ṁsi | sam | da̱dhu̱ḥ | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.080.15||

1.080.16a yām atha̍rvā̱ manu̍ṣ pi̱tā da̱dhyaṅ dhiya̱m atna̍ta |
1.080.16c tasmi̱n brahmā̍ṇi pū̱rvathendra̍ u̱kthā sam a̍gma̱tārca̱nn anu̍ sva̱rājya̍m ||

yām | atha̍rvā | manu̍ḥ | pi̱tā | da̱dhyaṅ | dhiya̍m | atna̍ta |
tasmi̍n | brahmā̍ṇi | pū̱rva-thā̍ | indre̍ | u̱kthā | sam | a̱gma̱ta̱ | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.080.16||


1.081.01a indro̱ madā̍ya vāvṛdhe̱ śava̍se vṛtra̱hā nṛbhi̍ḥ |
1.081.01c tam in ma̱hatsv ā̱jiṣū̱tem arbhe̍ havāmahe̱ sa vāje̍ṣu̱ pra no̍ 'viṣat ||

indra̍ḥ | madā̍ya | va̱vṛ̱dhe̱ | śava̍se | vṛ̱tra̱-hā | nṛ-bhi̍ḥ |
tam | it | ma̱hat-su̍ | ā̱jiṣu̍ | u̱ta | ī̱m | arbhe̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ | saḥ | vāje̍ṣu | pra | na̱ḥ | a̱vi̱ṣa̱t ||1.081.01||

1.081.02a asi̱ hi vī̍ra̱ senyo 'si̱ bhūri̍ parāda̱diḥ |
1.081.02c asi̍ da̱bhrasya̍ cid vṛ̱dho yaja̍mānāya śikṣasi sunva̱te bhūri̍ te̱ vasu̍ ||

asi̍ | hi | vī̱ra̱ | senya̍ḥ | asi̍ | bhūri̍ | pa̱rā̱-da̱diḥ |
asi̍ | da̱bhrasya̍ | ci̱t | vṛ̱dhaḥ | yaja̍mānāya | śi̱kṣa̱si̱ | su̱nva̱te | bhūri̍ | te̱ | vasu̍ ||1.081.02||

1.081.03a yad u̱dīra̍ta ā̱jayo̍ dhṛ̱ṣṇave̍ dhīyate̱ dhanā̍ |
1.081.03c yu̱kṣvā ma̍da̱cyutā̱ harī̱ kaṁ hana̱ḥ kaṁ vasau̍ dadho̱ 'smām̐ i̍ndra̱ vasau̍ dadhaḥ ||

yat | u̱t-īra̍te | ā̱jaya̍ḥ | dhṛ̱ṣṇave̍ | dhī̱ya̱te̱ | dhanā̍ |
yu̱kṣva | ma̱da̱-cyutā̍ | harī̱ iti̍ | kam | hana̍ḥ | kam | vasau̍ | da̱dha̱ḥ | asmān | i̱ndra̱ | vasau̍ | dadhaḥ ||1.081.03||

1.081.04a kratvā̍ ma̱hām̐ a̍nuṣva̱dham bhī̱ma ā vā̍vṛdhe̱ śava̍ḥ |
1.081.04c śri̱ya ṛ̱ṣva u̍pā̱kayo̱r ni śi̱prī hari̍vān dadhe̱ hasta̍yo̱r vajra̍m āya̱sam ||

kratvā̍ | ma̱hān | a̱nu̱-sva̱dham | bhī̱maḥ | ā | va̱vṛ̱dhe̱ | śava̍ḥ |
śri̱ye | ṛ̱ṣvaḥ | u̱pā̱kayo̍ḥ | ni | śi̱prī | hari̍-vān | da̱dhe̱ | hasta̍yoḥ | vajra̍m | ā̱ya̱sam ||1.081.04||

1.081.05a ā pa̍prau̱ pārthi̍va̱ṁ rajo̍ badba̱dhe ro̍ca̱nā di̱vi |
1.081.05c na tvāvā̍m̐ indra̱ kaś ca̱na na jā̱to na ja̍niṣya̱te 'ti̱ viśva̍ṁ vavakṣitha ||

ā | pa̱prau̱ | pārthi̍vam | raja̍ḥ | ba̱dba̱dhe | ro̱ca̱nā | di̱vi |
na | tvā-vā̍n | i̱ndra̱ | kaḥ | ca̱na | na | jā̱taḥ | na | ja̱ni̱ṣya̱te̱ | ati̍ | viśva̍m | va̱va̱kṣi̱tha̱ ||1.081.05||

1.081.06a yo a̱ryo ma̍rta̱bhoja̍nam parā̱dadā̍ti dā̱śuṣe̍ |
1.081.06c indro̍ a̱smabhya̍ṁ śikṣatu̱ vi bha̍jā̱ bhūri̍ te̱ vasu̍ bhakṣī̱ya tava̱ rādha̍saḥ ||

yaḥ | a̱ryaḥ | ma̱rta̱-bhoja̍nam | pa̱rā̱-dadā̍ti | dā̱śuṣe̍ |
indra̍ḥ | a̱smabhya̍m | śi̱kṣa̱tu̱ | vi | bha̱ja̱ | bhūri̍ | te̱ | vasu̍ | bha̱kṣī̱ya | tava̍ | rādha̍saḥ ||1.081.06||

1.081.07a made̍-made̱ hi no̍ da̱dir yū̱thā gavā̍m ṛju̱kratu̍ḥ |
1.081.07c saṁ gṛ̍bhāya pu̱rū śa̱tobha̍yāha̱styā vasu̍ śiśī̱hi rā̱ya ā bha̍ra ||

made̍-made | hi | na̱ḥ | da̱diḥ | yū̱thā | gavā̍m | ṛ̱ju̱-kratu̍ḥ |
sam | gṛ̱bhā̱ya̱ | pu̱ru | śa̱tā | u̱bha̱yā̱ha̱styā | vasu̍ | śi̱śī̱hi | rā̱yaḥ | ā | bha̱ra̱ ||1.081.07||

1.081.08a mā̱daya̍sva su̱te sacā̱ śava̍se śūra̱ rādha̍se |
1.081.08c vi̱dmā hi tvā̍ purū̱vasu̱m upa̱ kāmā̍n sasṛ̱jmahe 'thā̍ no 'vi̱tā bha̍va ||

mā̱daya̍sva | su̱te | sacā̍ | śava̍se | śū̱ra̱ | rādha̍se |
vi̱dma | hi | tvā̱ | pu̱ru̱-vasu̍m | upa̍ | kāmā̍n | sa̱sṛ̱jmahe̍ | atha̍ | na̱ḥ | a̱vi̱tā | bhava̱ ||1.081.08||

1.081.09a e̱te ta̍ indra ja̱ntavo̱ viśva̍m puṣyanti̱ vārya̍m |
1.081.09c a̱ntar hi khyo janā̍nām a̱ryo vedo̱ adā̍śuṣā̱ṁ teṣā̍ṁ no̱ veda̱ ā bha̍ra ||

e̱te | te̱ | i̱ndra̱ | ja̱ntava̍ḥ | viśva̍m | pu̱ṣya̱nti̱ | vārya̍m |
a̱ntaḥ | hi | khyaḥ | janā̍nām | a̱ryaḥ | veda̍ḥ | adā̍śuṣām | teṣā̍m | na̱ḥ | veda̍ḥ | ā | bha̱ra̱ ||1.081.09||


1.082.01a upo̱ ṣu śṛ̍ṇu̱hī giro̱ magha̍va̱n māta̍thā iva |
1.082.01c ya̱dā na̍ḥ sū̱nṛtā̍vata̱ḥ kara̱ ād a̱rthayā̍sa̱ id yojā̱ nv i̍ndra te̱ harī̍ ||

upo̱ iti̍ | su | śṛ̱ṇu̱hi | gira̍ḥ | magha̍-van | mā | ata̍thāḥ-iva |
ya̱dā | na̱ḥ | sū̱nṛtā̍-vataḥ | kara̍ḥ | āt | a̱rthayā̍se | it | yoja̍ | nu | i̱ndra̱ | te̱ | harī̱ iti̍ ||1.082.01||

1.082.02a akṣa̱nn amī̍madanta̱ hy ava̍ pri̱yā a̍dhūṣata |
1.082.02c asto̍ṣata̱ svabhā̍navo̱ viprā̱ navi̍ṣṭhayā ma̱tī yojā̱ nv i̍ndra te̱ harī̍ ||

akṣa̍n | amī̍madanta | hi | ava̍ | pri̱yāḥ | a̱dhū̱ṣa̱ta̱ |
asto̍ṣata | sva-bhā̍navaḥ | viprā̍ḥ | navi̍ṣṭhayā | ma̱tī | yoja̍ | nu | i̱ndra̱ | te̱ | harī̱ iti̍ ||1.082.02||

1.082.03a su̱sa̱ṁdṛśa̍ṁ tvā va̱yam magha̍van vandiṣī̱mahi̍ |
1.082.03c pra nū̱nam pū̱rṇava̍ndhuraḥ stu̱to yā̍hi̱ vaśā̱m̐ anu̱ yojā̱ nv i̍ndra te̱ harī̍ ||

su̱-sa̱ndṛśa̍m | tvā̱ | va̱yam | magha̍-van | va̱ndi̱ṣī̱mahi̍ |
pra | nū̱nam | pū̱rṇa-va̍ndhuraḥ | stu̱taḥ | yā̱hi̱ | vaśā̍n | anu̍ | yoja̍ | nu | i̱ndra̱ | te̱ | harī̱ iti̍ ||1.082.03||

1.082.04a sa ghā̱ taṁ vṛṣa̍ṇa̱ṁ ratha̱m adhi̍ tiṣṭhāti go̱vida̍m |
1.082.04c yaḥ pātra̍ṁ hāriyoja̱nam pū̱rṇam i̍ndra̱ cike̍tati̱ yojā̱ nv i̍ndra te̱ harī̍ ||

saḥ | gha̱ | tam | vṛṣa̍ṇam | ratha̍m | adhi̍ | ti̱ṣṭhā̱ti̱ | go̱vida̍m |
yaḥ | pātra̍m | hā̱ri̱-yo̱ja̱nam | pū̱rṇam | i̱ndra̱ | cike̍tati | yoja̍ | nu | i̱ndra̱ | te̱ | harī̱ iti̍ ||1.082.04||

1.082.05a yu̱ktas te̍ astu̱ dakṣi̍ṇa u̱ta sa̱vyaḥ śa̍takrato |
1.082.05c tena̍ jā̱yām upa̍ pri̱yām ma̍ndā̱no yā̱hy andha̍so̱ yojā̱ nv i̍ndra te̱ harī̍ ||

yu̱ktaḥ | te̱ | a̱stu̱ | dakṣi̍ṇaḥ | u̱ta | sa̱vyaḥ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
tena̍ | jā̱yām | upa̍ | pri̱yām | ma̱ndā̱naḥ | yā̱hi̱ | andha̍saḥ | yoja̍ | nu | i̱ndra̱ | te̱ | harī̱ iti̍ ||1.082.05||

1.082.06a yu̱najmi̍ te̱ brahma̍ṇā ke̱śinā̱ harī̱ upa̱ pra yā̍hi dadhi̱ṣe gabha̍styoḥ |
1.082.06c ut tvā̍ su̱tāso̍ rabha̱sā a̍mandiṣuḥ pūṣa̱ṇvān va̍jri̱n sam u̱ patnyā̍madaḥ ||

yu̱najmi̍ | te̱ | brahma̍ṇā | ke̱śinā̍ | harī̱ iti̍ | upa̍ | pra | yā̱hi̱ | da̱dhi̱ṣe | gabha̍styoḥ |
ut | tvā̱ | su̱tāsa̍ḥ | ra̱bha̱sāḥ | a̱ma̱ndi̱ṣu̱ḥ | pū̱ṣa̱ṇ-vān | va̱jri̱n | sam | ū̱m̐ iti̍ | patnyā̍ | a̱ma̱da̱ḥ ||1.082.06||


1.083.01a aśvā̍vati pratha̱mo goṣu̍ gacchati suprā̱vīr i̍ndra̱ martya̱s tavo̱tibhi̍ḥ |
1.083.01c tam it pṛ̍ṇakṣi̱ vasu̍nā̱ bhavī̍yasā̱ sindhu̱m āpo̱ yathā̱bhito̱ vice̍tasaḥ ||

aśva̍-vati | pra̱tha̱maḥ | goṣu̍ | ga̱cca̱ti̱ | su̱pra̱-ā̱vīḥ | i̱ndra̱ | martya̍ḥ | tava̍ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
tam | it | pṛ̱ṇa̱kṣi̱ | vasu̍nā | bhavī̍yasāā | sindhu̍m | āpa̍ḥ | yathā̍ | a̱bhita̍ḥ | vi-ce̍tasaḥ ||1.083.01||

1.083.02a āpo̱ na de̱vīr upa̍ yanti ho̱triya̍m a̱vaḥ pa̍śyanti̱ vita̍ta̱ṁ yathā̱ raja̍ḥ |
1.083.02c prā̱cair de̱vāsa̱ḥ pra ṇa̍yanti deva̱yum bra̍hma̱priya̍ṁ joṣayante va̱rā i̍va ||

āpa̍ḥ | na | de̱vīḥ | upa̍ | ya̱nti̱ | ho̱triya̍m | a̱vaḥ | pa̱śya̱nti̱ | vi-ta̍tam | yathā̍ | raja̍ḥ |
prā̱caiḥ | de̱vāsa̍ḥ | pra | na̱ya̱nti̱ | de̱va̱-yum | bra̱hma̱-priya̍m | jo̱ṣa̱ya̱nte̱ | va̱rāḥ-i̍va ||1.083.02||

1.083.03a adhi̱ dvayo̍r adadhā u̱kthya1̱̍ṁ vaco̍ ya̱tasru̍cā mithu̱nā yā sa̍pa̱ryata̍ḥ |
1.083.03c asa̍ṁyatto vra̱te te̍ kṣeti̱ puṣya̍ti bha̱drā śa̱ktir yaja̍mānāya sunva̱te ||

adhi̍ | dvayo̍ḥ | a̱da̱dhā̱ḥ | u̱kthya̍m | vaca̍ḥ | ya̱ta-sru̍cā | mi̱thu̱nā | yā | sa̱pa̱ryata̍ḥ |
asa̍m-yattaḥ | vra̱te | te̱ | kṣe̱ti̱ | puṣya̍ti | bha̱drā | śa̱ktiḥ | yaja̍mānāya | su̱nva̱te ||1.083.03||

1.083.04a ād aṅgi̍rāḥ pratha̱maṁ da̍dhire̱ vaya̍ i̱ddhāgna̍ya̱ḥ śamyā̱ ye su̍kṛ̱tyayā̍ |
1.083.04c sarva̍m pa̱ṇeḥ sam a̍vindanta̱ bhoja̍na̱m aśvā̍vanta̱ṁ goma̍nta̱m ā pa̱śuṁ nara̍ḥ ||

āt | aṅgi̍rāḥ | pra̱tha̱mam | da̱dhi̱re̱ | vaya̍ḥ | i̱ddha-a̍gnayaḥ | śamyā̍ | ye | su̱-kṛ̱tyayā̍ |
sarva̍m | pa̱ṇeḥ | sam | a̱vi̱nda̱nta̱ | bhoja̍nam | aśva̍-vantam | go-ma̍ntam | ā | pa̱śum | nara̍ḥ ||1.083.04||

1.083.05a ya̱jñair atha̍rvā pratha̱maḥ pa̱thas ta̍te̱ tata̱ḥ sūryo̍ vrata̱pā ve̱na āja̍ni |
1.083.05c ā gā ā̍jad u̱śanā̍ kā̱vyaḥ sacā̍ ya̱masya̍ jā̱tam a̱mṛta̍ṁ yajāmahe ||

ya̱jñaiḥ | atha̍rvā | pra̱tha̱maḥ | pa̱thaḥ | ta̱te̱ | tata̍ḥ | sūrya̍ḥ | vra̱ta̱-pāḥ | ve̱naḥ | ā | a̱ja̱ni̱ |
ā | gāḥ | ā̱ja̱t | u̱śanā̍ | ka̱vyaḥ | sacā̍ | ya̱masya̍ | jā̱tam | a̱mṛta̍m | ya̱jā̱ma̱he̱ ||1.083.05||

1.083.06a ba̱rhir vā̱ yat sva̍pa̱tyāya̍ vṛ̱jyate̱ 'rko vā̱ śloka̍m ā̱ghoṣa̍te di̱vi |
1.083.06c grāvā̱ yatra̱ vada̍ti kā̱rur u̱kthya1̱̍s tasyed indro̍ abhipi̱tveṣu̍ raṇyati ||

ba̱rhiḥ | vā̱ | yat | su̱-a̱pa̱tyāya̍ | vṛ̱jyate̍ | a̱rkaḥ | vā̱ | śloka̍m | ā̱-ghoṣa̍te | di̱vi |
grāvā̍ | yatra̍ | vada̍ti | kā̱ruḥ | u̱kthya̍ḥ | tasya̍ | it | indra̍ḥ | a̱bhi̱-pi̱tveṣu̍ | ra̱ṇya̱ti̱ ||1.083.06||


1.084.01a asā̍vi̱ soma̍ indra te̱ śavi̍ṣṭha dhṛṣṇa̱v ā ga̍hi |
1.084.01c ā tvā̍ pṛṇaktv indri̱yaṁ raja̱ḥ sūryo̱ na ra̱śmibhi̍ḥ ||

asā̍vi | soma̍ḥ | i̱ndra̱ | te̱ | śavi̍ṣṭha | dhṛ̱ṣṇo̱ iti̍ | ā | ga̱hi̱ |
ā | tvā̱ | pṛ̱ṇa̱ktu̱ | i̱ndri̱yam | raja̍ḥ | sū̱rya̍ḥ | na | ra̱śmi-bhi̍ḥ ||1.084.01||

1.084.02a indra̱m id dharī̍ vaha̱to 'pra̍tidhṛṣṭaśavasam |
1.084.02c ṛṣī̍ṇāṁ ca stu̱tīr upa̍ ya̱jñaṁ ca̱ mānu̍ṣāṇām ||

indra̍m | it | harī̍ | va̱ha̱ta̱ḥ | apra̍tidhṛṣṭa-śavasam |
ṛṣī̍ṇām | ca̱ | stu̱tīḥ | upa̍ | ya̱jñam | ca̱ | mānu̍ṣāṇām ||1.084.02||

1.084.03a ā ti̍ṣṭha vṛtraha̱n ratha̍ṁ yu̱ktā te̱ brahma̍ṇā̱ harī̍ |
1.084.03c a̱rvā̱cīna̱ṁ su te̱ mano̱ grāvā̍ kṛṇotu va̱gnunā̍ ||

ā | ti̱ṣṭha̱ | vṛ̱tra̱-ha̱n | ratha̍m | yu̱ktā | te̱ | brahma̍ṇā | harī̱ iti̍ |
a̱rvā̱cīna̍m | su | te̱ | mana̍ḥ | grāvā̍ | kṛ̱ṇo̱tu̱ | va̱gnunā̍ ||1.084.03||

1.084.04a i̱mam i̍ndra su̱tam pi̍ba̱ jyeṣṭha̱m ama̍rtya̱m mada̍m |
1.084.04c śu̱krasya̍ tvā̱bhy a̍kṣara̱n dhārā̍ ṛ̱tasya̱ sāda̍ne ||

i̱mam | i̱ndra̱ | su̱tam | pi̱ba̱ | jyeṣṭha̍m | ama̍rtyam | mada̍m |
śu̱krasya̍ | tvā̱ | a̱bhi | a̱kṣa̱ra̱n | dhārā̍ḥ | ṛ̱tasya̍ | sāda̍ne ||1.084.04||

1.084.05a indrā̍ya nū̱nam a̍rcato̱kthāni̍ ca bravītana |
1.084.05c su̱tā a̍matsu̱r inda̍vo̱ jyeṣṭha̍ṁ namasyatā̱ saha̍ḥ ||

indrā̍ya | nū̱nam | a̱rca̱ta̱ | u̱kthāni̍ | ca̱ | bra̱vī̱ta̱na̱ |
su̱tāḥ | a̱ma̱tsu̱ḥ | inda̍vaḥ | jyeṣṭha̍m | na̱ma̱sya̱ta̱ | saha̍ḥ ||1.084.05||

1.084.06a naki̱ṣ ṭvad ra̱thīta̍ro̱ harī̱ yad i̍ndra̱ yaccha̍se |
1.084.06c naki̱ṣ ṭvānu̍ ma̱jmanā̱ naki̱ḥ svaśva̍ ānaśe ||

naki̍ḥ | tvat | ra̱thīta̍raḥ | harī̍ | yat | i̱ndra̱ | yaccha̍se |
naki̍ḥ | tvā̱ | anu̍ | ma̱jmanā̍ | naki̍ḥ | su̱-aśva̍ḥ | ā̱na̱śe̱ ||1.084.06||

1.084.07a ya eka̱ id vi̱daya̍te̱ vasu̱ martā̍ya dā̱śuṣe̍ |
1.084.07c īśā̍no̱ apra̍tiṣkuta̱ indro̍ a̱ṅga ||

yaḥ | eka̍ḥ | it | vi̱-daya̍te | vasu̍ | martā̍ya | dā̱śuṣe̍ |
īśā̍naḥ | apra̍ti-skutaḥ | indra̍ḥ | a̱ṅga ||1.084.07||

1.084.08a ka̱dā marta̍m arā̱dhasa̍m pa̱dā kṣumpa̍m iva sphurat |
1.084.08c ka̱dā na̍ḥ śuśrava̱d gira̱ indro̍ a̱ṅga ||

ka̱dā | marta̍m | a̱rā̱dhasa̍m | pa̱dā | kṣumpa̍m-iva | sphu̱ra̱t |
ka̱dā | na̱ḥ | śu̱śra̱va̱t | gira̍ḥ | indra̍ḥ | a̱ṅga ||1.084.08||

1.084.09a yaś ci̱d dhi tvā̍ ba̱hubhya̱ ā su̱tāvā̍m̐ ā̱vivā̍sati |
1.084.09c u̱graṁ tat pa̍tyate̱ śava̱ indro̍ a̱ṅga ||

yaḥ | ci̱t | hi | tvā̱ | ba̱hu-bhya̍ḥ | ā | su̱ta-vā̍n | ā̱-vivā̍sati |
u̱gram | tat | pa̱tya̱te̱ | śava̍ḥ | indra̍ḥ | a̱ṅga ||1.084.09||

1.084.10a svā̱dor i̱tthā vi̍ṣū̱vato̱ madhva̍ḥ pibanti gau̱rya̍ḥ |
1.084.10c yā indre̍ṇa sa̱yāva̍rī̱r vṛṣṇā̱ mada̍nti śo̱bhase̱ vasvī̱r anu̍ sva̱rājya̍m ||

svā̱doḥ | i̱tthā | vi̱ṣu̱-vata̍ḥ | madhva̍ḥ | pi̱ba̱nti̱ | gau̱rya̍ḥ |
yāḥ | indre̍ṇa | sa̱-yāva̍rīḥ | vṛṣṇā̍ | mada̍nti | śo̱bhase̍ | vasvī̍ḥ | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.084.10||

1.084.11a tā a̍sya pṛśanā̱yuva̱ḥ soma̍ṁ śrīṇanti̱ pṛśna̍yaḥ |
1.084.11c pri̱yā indra̍sya dhe̱navo̱ vajra̍ṁ hinvanti̱ sāya̍ka̱ṁ vasvī̱r anu̍ sva̱rājya̍m ||

tāḥ | a̱sya̱ | pṛ̱śa̱na̱-yuva̍ḥ | soma̍m | śrī̱ṇa̱nti̱ | pṛśna̍yaḥ |
pri̱yāḥ | indra̍sya | dhe̱nava̍ḥ | vajra̍m | hi̱nva̱nti̱ | sāya̍kam | vasvī̍ḥ | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.084.11||

1.084.12a tā a̍sya̱ nama̍sā̱ saha̍ḥ sapa̱ryanti̱ prace̍tasaḥ |
1.084.12c vra̱tāny a̍sya saścire pu̱rūṇi̍ pū̱rvaci̍ttaye̱ vasvī̱r anu̍ sva̱rājya̍m ||

tāḥ | a̱sya̱ | nama̍sā | saha̍ḥ | sa̱pa̱ryanti̍ | pra-ce̍tasaḥ |
vra̱tāni̍ | a̱sya̱ | sa̱ści̱re̱ | pu̱rūṇi̍ | pū̱rva-ci̍ttaye | vasvī̍ḥ | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.084.12||

1.084.13a indro̍ dadhī̱co a̱sthabhi̍r vṛ̱trāṇy apra̍tiṣkutaḥ |
1.084.13c ja̱ghāna̍ nava̱tīr nava̍ ||

indra̍ḥ | da̱dhī̱caḥ | a̱stha-bhi̍ḥ | vṛ̱trāṇi̍ | apra̍ti-skutaḥ |
ja̱ghāna̍ | na̱va̱tīḥ | nava̍ ||1.084.13||

1.084.14a i̱cchann aśva̍sya̱ yac chira̱ḥ parva̍te̱ṣv apa̍śritam |
1.084.14c tad vi̍dac charya̱ṇāva̍ti ||

i̱cchan | aśva̍sya | yat | śira̍ḥ | parva̍teṣu | apa̍-śritam |
tat | vi̱da̱t | śa̱rya̱ṇā-va̍ti ||1.084.14||

1.084.15a atrāha̱ gor a̍manvata̱ nāma̱ tvaṣṭu̍r apī̱cya̍m |
1.084.15c i̱tthā ca̱ndrama̍so gṛ̱he ||

atra̍ | aha̍ | goḥ | a̱ma̱nva̱ta̱ | nāma̍ | tvaṣṭu̍ḥ | a̱pī̱cya̍m |
i̱tthā | ca̱ndrama̍saḥ | gṛ̱he ||1.084.15||

1.084.16a ko a̱dya yu̍ṅkte dhu̱ri gā ṛ̱tasya̱ śimī̍vato bhā̱mino̍ durhṛṇā̱yūn |
1.084.16c ā̱sanni̍ṣūn hṛ̱tsvaso̍ mayo̱bhūn ya e̍ṣām bhṛ̱tyām ṛ̱ṇadha̱t sa jī̍vāt ||

kaḥ | a̱dya | yu̱ṅkte̱ | dhu̱ri | gāḥ | ṛ̱tasya̍ | śimī̍-vataḥ | bhā̱mina̍ḥ | duḥ-hṛ̱ṇā̱yūn |
ā̱san-i̍ṣūn | ha̱tsu̱-asa̍ḥ | ma̱ya̱-bhūn | yaḥ | e̱ṣā̱m | bhṛ̱tyām | ṛ̱ṇadha̍t | saḥ | jī̱vā̱t ||1.084.16||

1.084.17a ka ī̍ṣate tu̱jyate̱ ko bi̍bhāya̱ ko ma̍ṁsate̱ santa̱m indra̱ṁ ko anti̍ |
1.084.17c kas to̱kāya̱ ka ibhā̍yo̱ta rā̱ye 'dhi̍ bravat ta̱nve̱3̱̍ ko janā̍ya ||

kaḥ | ī̱ṣa̱te̱ | tu̱jyate̍ | kaḥ | bi̱bhā̱ya̱ | kaḥ | ma̱ṁsa̱te̱ | santa̍m | indra̍m | kaḥ | anti̍ |
kaḥ | to̱kāya̍ | kaḥ | ibhā̍ya | u̱ta | rā̱ye | adhi̍ | bra̱va̱t | ta̱nve̍ | kaḥ | janā̍ya ||1.084.17||

1.084.18a ko a̱gnim ī̍ṭṭe ha̱viṣā̍ ghṛ̱tena̍ sru̱cā ya̍jātā ṛ̱tubhi̍r dhru̱vebhi̍ḥ |
1.084.18c kasmai̍ de̱vā ā va̍hān ā̱śu homa̱ ko ma̍ṁsate vī̱tiho̍traḥ sude̱vaḥ ||

kaḥ | a̱gnim | ī̱ṭṭe̱ | ha̱viṣā̍ | ghṛ̱tena̍ | sru̱cā | ya̱jā̱tai̱ | ṛ̱tu-bhi̍ḥ | dhru̱vebhi̍ḥ |
kasmai̍ | de̱vāḥ | ā | va̱hā̱n | ā̱śu | homa̍ | kaḥ | ma̱ṁsa̱te̱ | vī̱ti-ho̍traḥ | su̱-de̱vaḥ ||1.084.18||

1.084.19a tvam a̱ṅga pra śa̍ṁsiṣo de̱vaḥ śa̍viṣṭha̱ martya̍m |
1.084.19c na tvad a̱nyo ma̍ghavann asti marḍi̱tendra̱ bravī̍mi te̱ vaca̍ḥ ||

tvam | a̱ṅga | pra | śa̱ṁsi̱ṣa̱ḥ | de̱vaḥ | śa̱vi̱ṣṭha̱ | martya̍m |
na | tvat | a̱nyaḥ | ma̱gha̱-va̱n | a̱sti̱ | ma̱rḍi̱tā | indra̍ | bravī̍mi | te̱ | vaca̍ḥ ||1.084.19||

1.084.20a mā te̱ rādhā̍ṁsi̱ mā ta̍ ū̱tayo̍ vaso̱ 'smān kadā̍ ca̱nā da̍bhan |
1.084.20c viśvā̍ ca na upamimī̱hi mā̍nuṣa̱ vasū̍ni carṣa̱ṇibhya̱ ā ||

mā | te̱ | rādhā̍ṁsi | mā | te̱ | ū̱taya̍ḥ | vaso̱ iti̍ | a̱smān | kadā̍ | ca̱na | da̱bha̱n |
viśvā̍ | ca̱ | na̱ḥ | u̱pa̱-mi̱mī̱hi | mā̱nu̱ṣa̱ | vasū̍ni | ca̱rṣa̱ṇi-bhya̍ḥ | ā ||1.084.20||


1.085.01a pra ye śumbha̍nte̱ jana̍yo̱ na sapta̍yo̱ yāma̍n ru̱drasya̍ sū̱nava̍ḥ su̱daṁsa̍saḥ |
1.085.01c roda̍sī̱ hi ma̱ruta̍ś cakri̱re vṛ̱dhe mada̍nti vī̱rā vi̱dathe̍ṣu̱ ghṛṣva̍yaḥ ||

pra | ye | śumbha̍nte | jana̍yaḥ | na | sapta̍yaḥ | yāma̍n | ru̱drasya̍ | sū̱nava̍ḥ | su̱-daṁsa̍saḥ |
roda̍sī̱ iti̍ | hi | ma̱ruta̍ḥ | ca̱kri̱re | vṛ̱dhe | mada̍nti | vī̱rāḥ | vi̱dathe̍ṣu | ghṛṣva̍yaḥ ||1.085.01||

1.085.02a ta u̍kṣi̱tāso̍ mahi̱māna̍m āśata di̱vi ru̱drāso̱ adhi̍ cakrire̱ sada̍ḥ |
1.085.02c arca̍nto a̱rkaṁ ja̱naya̍nta indri̱yam adhi̱ śriyo̍ dadhire̱ pṛśni̍mātaraḥ ||

te | u̱kṣi̱tāsa̍ḥ | ma̱hi̱māna̍m | ā̱śa̱ta̱ | di̱vi | ru̱drāsa̍ḥ | adhi̍ | ca̱kri̱re̱ | sada̍ḥ |
arca̍ntaḥ | a̱rkam | ja̱naya̍ntaḥ | i̱ndri̱yam | adhi̍ | śriya̍ḥ | da̱dhi̱re̱ | pṛśni̍-mātaraḥ ||1.085.02||

1.085.03a gomā̍taro̱ yac chu̱bhaya̍nte a̱ñjibhi̍s ta̱nūṣu̍ śu̱bhrā da̍dhire vi̱rukma̍taḥ |
1.085.03c bādha̍nte̱ viśva̍m abhimā̱tina̱m apa̱ vartmā̍ny eṣā̱m anu̍ rīyate ghṛ̱tam ||

go-mā̍tara̍ḥ | yat | śu̱bhaya̍nte | a̱ñji-bhi̍ḥ | ta̱nūṣu̍ | śu̱bhrāḥ | da̱dhi̱re̱ | vi̱rukma̍taḥ |
bādha̍nte | viśva̍m | a̱bhi̱-mā̱tina̍m | apa̍ | vartmā̍ni | e̱ṣā̱m | anu̍ | rī̱ya̱te̱ | ghṛ̱tam ||1.085.03||

1.085.04a vi ye bhrāja̍nte̱ suma̍khāsa ṛ̱ṣṭibhi̍ḥ pracyā̱vaya̍nto̱ acyu̍tā ci̱d oja̍sā |
1.085.04c ma̱no̱juvo̱ yan ma̍ruto̱ rathe̱ṣv ā vṛṣa̍vrātāsa̱ḥ pṛṣa̍tī̱r ayu̍gdhvam ||

vi | ye | bhrāja̍nte | su-ma̍khāsaḥ | ṛ̱ṣṭi-bhi̍ḥ | pra̱-cya̱vaya̍ntaḥ | acyu̍tā | ci̱t | oja̍sā |
ma̱na̱ḥ-juva̍ḥ | yat | ma̱ru̱ta̱ḥ | rathe̍ṣu | ā | vṛṣa̍-vrātāsaḥ | pṛṣa̍tīḥ | ayu̍gdhvam ||1.085.04||

1.085.05a pra yad rathe̍ṣu̱ pṛṣa̍tī̱r ayu̍gdhva̱ṁ vāje̱ adri̍m maruto ra̱ṁhaya̍ntaḥ |
1.085.05c u̱tāru̱ṣasya̱ vi ṣya̍nti̱ dhārā̱ś carme̍vo̱dabhi̱r vy u̍ndanti̱ bhūma̍ ||

pra | yat | rathe̍ṣu | pṛṣa̍tīḥ | ayu̍gdhvam | vāje̍ | adri̍m | ma̱ru̱ta̱ḥ | ra̱ṁhaya̍ntaḥ |
u̱ta | a̱ru̱ṣasya̍ | vi | sya̱nti̱ | dhārā̍ḥ | carma̍-iva | u̱da-bhi̍ḥ | vi | u̱ndanti̍ | bhūma̍ ||1.085.05||

1.085.06a ā vo̍ vahantu̱ sapta̍yo raghu̱ṣyado̍ raghu̱patvā̍na̱ḥ pra ji̍gāta bā̱hubhi̍ḥ |
1.085.06c sīda̱tā ba̱rhir u̱ru va̱ḥ sada̍s kṛ̱tam mā̱daya̍dhvam maruto̱ madhvo̱ andha̍saḥ ||

ā | va̱ḥ | va̱ha̱ntu̱ | sapta̍yaḥ | ra̱ghu̱-syada̍ḥ | ra̱ghu̱-patvā̍naḥ | pra | ji̱gā̱ta̱ | bā̱hu-bhi̍ḥ |
sīda̍ta | ā | ba̱rhiḥ | u̱ru | va̱ḥ | sada̍ḥ | kṛ̱tam | mā̱daya̍dhvam | ma̱ru̱ta̱ḥ | madhva̍ḥ | andha̍saḥ ||1.085.06||

1.085.07a te̍ 'vardhanta̱ svata̍vaso mahitva̱nā nāka̍ṁ ta̱sthur u̱ru ca̍krire̱ sada̍ḥ |
1.085.07c viṣṇu̱r yad dhāva̱d vṛṣa̍ṇam mada̱cyuta̱ṁ vayo̱ na sī̍da̱nn adhi̍ ba̱rhiṣi̍ pri̱ye ||

te | a̱va̱rdha̱nta̱ | sva-ta̍vasaḥ | ma̱hi̱-tva̱nā | ā | nāka̍m | ta̱sthuḥ | u̱ru | ca̱kri̱re̱ | sada̍ḥ |
viṣṇu̍ḥ | yat | ha̱ | āva̍t | vṛṣa̍ṇam | ma̱da̱-cyuta̍m | vaya̍ḥ | na | sda̱n | adhi̍ | ba̱rhiṣi̍ | pri̱ye ||1.085.07||

1.085.08a śūrā̍ i̱ved yuyu̍dhayo̱ na jagma̍yaḥ śrava̱syavo̱ na pṛta̍nāsu yetire |
1.085.08c bhaya̍nte̱ viśvā̱ bhuva̍nā ma̱rudbhyo̱ rājā̍na iva tve̱ṣasa̍ṁdṛśo̱ nara̍ḥ ||

śūrā̍ḥ-iva | it | yuyu̍dhayah | na | jagma̍yaḥ | śra̱va̱syava̍ḥ | na | pṛta̍nāsu | ye̱ti̱re̱ |
bhaya̍nte | viśvā̍ | bhuva̍nā | ma̱rut-bhya̍ḥ | rājā̍naḥ-iva | tve̱ṣa-sa̍ndṛśaḥ | nara̍ḥ ||1.085.08||

1.085.09a tvaṣṭā̱ yad vajra̱ṁ sukṛ̍taṁ hira̱ṇyaya̍ṁ sa̱hasra̍bhṛṣṭi̱ṁ svapā̱ ava̍rtayat |
1.085.09c dha̱tta indro̱ nary apā̍ṁsi̱ karta̱ve 'ha̍n vṛ̱traṁ nir a̱pām au̍bjad arṇa̱vam ||

tvaṣṭā̍ | yat | vajra̍m | su-kṛ̍tam | hi̱ra̱ṇyaya̍m | sa̱hasra̍-bhṛṣṭim | su̱-apā̍ḥ | ava̍rtayat |
dha̱tte | indra̍ḥ | nari̍ | apā̍ṁsi | karta̍ve | aha̍n | vṛ̱tram | niḥ | a̱pām | au̱bja̱t | a̱rṇa̱vam ||1.085.09||

1.085.10a ū̱rdhvaṁ nu̍nudre 'va̱taṁ ta oja̍sā dādṛhā̱ṇaṁ ci̍d bibhidu̱r vi parva̍tam |
1.085.10c dhama̍nto vā̱ṇam ma̱ruta̍ḥ su̱dāna̍vo̱ made̱ soma̍sya̱ raṇyā̍ni cakrire ||

ū̱rdhvam | nu̱nu̱dre̱ | a̱va̱tam | te | oja̍sā | da̱dṛ̱hā̱ṇam | ci̱t | bi̱bhi̱du̱ḥ | vi | parva̍tam |
dhama̍ntaḥ | vā̱ṇam | ma̱ruta̍ḥ | su̱-dāna̍vaḥ | made̍ | soma̍sya | raṇyā̍ni | ca̱kri̱re̱ ||1.085.10||

1.085.11a ji̱hmaṁ nu̍nudre 'va̱taṁ tayā̍ di̱śāsi̍ñca̱nn utsa̱ṁ gota̍māya tṛ̱ṣṇaje̍ |
1.085.11c ā ga̍cchantī̱m ava̍sā ci̱trabhā̍nava̱ḥ kāma̱ṁ vipra̍sya tarpayanta̱ dhāma̍bhiḥ ||

ji̱hmam | nu̱nu̱dre̱ | a̱va̱tam | tayā̍ | di̱śā | asi̍ñcan | utsa̍m | gota̍māya | tṛ̱ṣṇa-je̍ |
ā | ga̱ccha̱nti̱ | ī̱m | ava̍sā | ci̱tra-bhā̍navaḥ | kāma̍m | vipra̍sya | ta̱rpa̱ya̱nta̱ | dhāma̍-bhiḥ ||1.085.11||

1.085.12a yā va̱ḥ śarma̍ śaśamā̱nāya̱ santi̍ tri̱dhātū̍ni dā̱śuṣe̍ yaccha̱tādhi̍ |
1.085.12c a̱smabhya̱ṁ tāni̍ maruto̱ vi ya̍nta ra̱yiṁ no̍ dhatta vṛṣaṇaḥ su̱vīra̍m ||

yā | va̱ḥ | śarma̍ | śa̱śa̱mā̱nāya̍ | santi̍ | tri̱-dhātū̍ni | dā̱śuṣe̍ | ya̱ccha̱ta̱ | adhi̍ |
a̱smabhya̍m | tāni̍ | ma̱ru̱ta̱ḥ | vi | ya̱nta̱ | ra̱yim | na̱ḥ | dha̱tta̱ | vṛ̱ṣa̱ṇa̱ḥ | su̱-vīra̍m ||1.085.12||


1.086.01a maru̍to̱ yasya̱ hi kṣaye̍ pā̱thā di̱vo vi̍mahasaḥ |
1.086.01c sa su̍go̱pāta̍mo̱ jana̍ḥ ||

maru̍taḥ | yasya̍ | hi | kṣaye̍ | pā̱tha | di̱vaḥ | vi̱-ma̱ha̱sa̱ḥ |
saḥ | su̱-go̱pāta̍maḥ | jana̍ḥ ||1.086.01||

1.086.02a ya̱jñair vā̍ yajñavāhaso̱ vipra̍sya vā matī̱nām |
1.086.02c maru̍taḥ śṛṇu̱tā hava̍m ||

ya̱jñaiḥ | vā̱ | ya̱jña̱-vā̱ha̱sa̱ḥ | vipra̍sya | vā̱ | ma̱tī̱nām |
maru̍taḥ | śṛ̱ṇu̱ta | hava̍m ||1.086.02||

1.086.03a u̱ta vā̱ yasya̍ vā̱jino 'nu̱ vipra̱m ata̍kṣata |
1.086.03c sa gantā̱ goma̍ti vra̱je ||

u̱ta | vā̱ | yasya̍ | vā̱jina̍ḥ | anu̍ | vipra̍m | ata̍kṣata |
saḥ | gantā̍ | go-ma̍ti | vra̱je ||1.086.03||

1.086.04a a̱sya vī̱rasya̍ ba̱rhiṣi̍ su̱taḥ somo̱ divi̍ṣṭiṣu |
1.086.04c u̱ktham mada̍ś ca śasyate ||

a̱sya | vī̱rasya̍ | ba̱rhiṣi̍ | su̱taḥ | soma̍ḥ | divi̍ṣṭiṣu |
u̱ktham | mada̍ḥ | ca̱ | śa̱sya̱te̱ ||1.086.04||

1.086.05a a̱sya śro̍ṣa̱ntv ā bhuvo̱ viśvā̱ yaś ca̍rṣa̱ṇīr a̱bhi |
1.086.05c sūra̍ṁ cit sa̱sruṣī̱r iṣa̍ḥ ||

a̱sya | śro̱ṣa̱ntu̱ | ā | bhuva̍ḥ | viśvā̍ḥ | yaḥ | ca̱rṣa̱ṇīḥ | a̱bhi |
sūra̍m | ci̱t | sa̱sruṣī̍ḥ | iṣa̍ḥ ||1.086.05||

1.086.06a pū̱rvībhi̱r hi da̍dāśi̱ma śa̱radbhi̍r maruto va̱yam |
1.086.06c avo̍bhiś carṣaṇī̱nām ||

pū̱rvībhi̍ḥ | hi | da̱dā̱śi̱ma | śa̱rat-bhi̍ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | va̱yam |
ava̍ḥ-bhiḥ | ca̱rṣa̱ṇī̱nām ||1.086.06||

1.086.07a su̱bhaga̱ḥ sa pra̍yajyavo̱ maru̍to astu̱ martya̍ḥ |
1.086.07c yasya̱ prayā̍ṁsi̱ parṣa̍tha ||

su̱-bhaga̍ḥ | saḥ | pra̱-ya̱jya̱va̱ḥ | maru̍taḥ | a̱stu̱ | martya̍ḥ |
yasya̍ | prayā̍ṁsi | parṣa̍tha ||1.086.07||

1.086.08a śa̱śa̱mā̱nasya̍ vā nara̱ḥ sveda̍sya satyaśavasaḥ |
1.086.08c vi̱dā kāma̍sya̱ vena̍taḥ ||

śa̱śa̱mā̱nasya̍ | vā̱ | na̱ra̱ḥ | sveda̍sya | sa̱tya̱-śa̱va̱sa̱ḥ |
vi̱da | kāma̍sya | vena̍taḥ ||1.086.08||

1.086.09a yū̱yaṁ tat sa̍tyaśavasa ā̱viṣ ka̍rta mahitva̱nā |
1.086.09c vidhya̍tā vi̱dyutā̱ rakṣa̍ḥ ||

yū̱yam | tat | sa̱tya̱-śa̱va̱sa̱ḥ | ā̱viḥ | ka̱rta̱ | ma̱hi̱-tva̱nā |
vidhya̍ta | vi̱-dyutā̍ | rakṣa̍ḥ ||1.086.09||

1.086.10a gūha̍tā̱ guhya̱ṁ tamo̱ vi yā̍ta̱ viśva̍m a̱triṇa̍m |
1.086.10c jyoti̍ṣ kartā̱ yad u̱śmasi̍ ||

gūha̍ta | guhya̍m | tama̍ḥ | vi | yā̱ta̱ | viśva̍m | a̱triṇa̍m |
jyoti̍ḥ | ka̱rta̱ | yat | u̱śmasi̍ ||1.086.10||


1.087.01a pratva̍kṣasa̱ḥ prata̍vaso vira̱pśino 'nā̍natā̱ avi̍thurā ṛjī̱ṣiṇa̍ḥ |
1.087.01c juṣṭa̍tamāso̱ nṛta̍māso a̱ñjibhi̱r vy ā̍najre̱ ke ci̍d u̱srā i̍va̱ stṛbhi̍ḥ ||

pra-tva̍kṣasaḥ | pra-ta̍vasaḥ | vi̱-ra̱pśina̍ḥ | anā̍natāḥ | avi̍thurāḥ | ṛ̱jī̱ṣiṇa̍ḥ |
juṣṭa̍-tamāsaḥ | nṛ-ta̍māsaḥ | a̱ñji-bhi̍ḥ | vi | ā̱na̱jre̱ | ke | ci̱t | u̱srā-i̍va | stṛbhi̍ḥ ||1.087.01||

1.087.02a u̱pa̱hva̱reṣu̱ yad aci̍dhvaṁ ya̱yiṁ vaya̍ iva maruta̱ḥ kena̍ cit pa̱thā |
1.087.02c ścota̍nti̱ kośā̱ upa̍ vo̱ rathe̱ṣv ā ghṛ̱tam u̍kṣatā̱ madhu̍varṇa̱m arca̍te ||

u̱pa̱-hva̱reṣu̱ | yat | aci̍dhvam | ya̱yim | vaya̍ḥ-iva | ma̱ru̱ta̱ḥ | kena̍ | ci̱t | pa̱thā |
ścota̍nti | kośā̍ḥ | upa̍ | va̱ḥ | rathe̍ṣu | ā | ghṛ̱tam | u̱kṣa̱ta̱ | madhu̍-varṇa̍m | arca̍te ||1.087.02||

1.087.03a praiṣā̱m ajme̍ṣu vithu̱reva̍ rejate̱ bhūmi̱r yāme̍ṣu̱ yad dha̍ yu̱ñjate̍ śu̱bhe |
1.087.03c te krī̱ḻayo̱ dhuna̍yo̱ bhrāja̍dṛṣṭayaḥ sva̱yam ma̍hi̱tvam pa̍nayanta̱ dhūta̍yaḥ ||

pra | e̱ṣā̱m | ajme̍ṣu | vi̱thu̱rā-i̍va | re̱ja̱te̱ | bhūmi̍ḥ | yāme̍ṣu | yat | ha̱ | yu̱ñjate̍ | śu̱bhe |
te | krī̱ḻaya̱ḥ | dhuna̍yaḥ | bhrāja̍t-ṛṣṭayaḥ | sva̱yam | ma̱hi̱-tvam | pa̱na̱ya̱nta̱ | dhūta̍yaḥ ||1.087.03||

1.087.04a sa hi sva̱sṛt pṛṣa̍daśvo̱ yuvā̍ ga̱ṇo̱3̱̍ 'yā ī̍śā̱nas tavi̍ṣībhi̱r āvṛ̍taḥ |
1.087.04c asi̍ sa̱tya ṛ̍ṇa̱yāvāne̍dyo̱ 'syā dhi̱yaḥ prā̍vi̱tāthā̱ vṛṣā̍ ga̱ṇaḥ ||

saḥ | hi | sva̱-sṛt | pṛṣa̍t-aśvaḥ | yuvā̍ | ga̱ṇaḥ | a̱yā | ī̱śā̱naḥ | tavi̍ṣī-bhi̍ḥ | ā-vṛ̍taḥ |
asi̍ | sa̱tyaḥ | ṛ̱ṇa̱-yāvā̍ | ane̍dyaḥ | a̱syāḥ | dhi̱yaḥ | pra̱-a̱vi̱tā | atha̍ | vṛṣā̍ | ga̱ṇaḥ ||1.087.04||

1.087.05a pi̱tuḥ pra̱tnasya̱ janma̍nā vadāmasi̱ soma̍sya ji̱hvā pra ji̍gāti̱ cakṣa̍sā |
1.087.05c yad ī̱m indra̱ṁ śamy ṛkvā̍ṇa̱ āśa̱tād in nāmā̍ni ya̱jñiyā̍ni dadhire ||

pi̱tuḥ | pra̱tnasya̍ | janma̍nā | va̱dā̱ma̱si̱ | soma̍sya | ji̱hvā | pra | ji̱gā̱ti̱ | cakṣa̍sā |
yat | ī̱m | indra̍m | śami̍ | ṛkvā̍ṇaḥ | āśa̍ta | āt | it | nāmā̍ni | ya̱jñiyā̍ni | da̱dhi̱re̱ ||1.087.05||

1.087.06a śri̱yase̱ kam bhā̱nubhi̱ḥ sam mi̍mikṣire̱ te ra̱śmibhi̱s ta ṛkva̍bhiḥ sukhā̱daya̍ḥ |
1.087.06c te vāśī̍manta i̱ṣmiṇo̱ abhī̍ravo vi̱dre pri̱yasya̱ māru̍tasya̱ dhāmna̍ḥ ||

śri̱yase̍ | kam | bhā̱nu-bhi̍ḥ | sam | mi̱mi̱kṣi̱re̱ | te | ra̱śmi-bhi̍ḥ | te | ṛkva̍-bhiḥ | su̱-khā̱daya̍ḥ |
te | vāśī̍-mantaḥ | i̱ṣmiṇa̍ḥ | abhī̍ravaḥ | vi̱dre | pri̱yasya̍ | māru̍tasya | dhāmna̍ḥ ||1.087.06||


1.088.01a ā vi̱dyunma̍dbhir marutaḥ sva̱rkai rathe̍bhir yāta ṛṣṭi̱madbhi̱r aśva̍parṇaiḥ |
1.088.01c ā varṣi̍ṣṭhayā na i̱ṣā vayo̱ na pa̍ptatā sumāyāḥ ||

ā | vi̱dyunma̍t-bhiḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | su̱-a̱rkaiḥ | rathe̍bhiḥ | yā̱ta̱ | ṛ̱ṣṭi̱mat-bhi̍ḥ | aśva̍-parṇaiḥ |
ā | varṣi̍ṣṭhayā | na̱ḥ | i̱ṣā | vaya̍ḥ | na | pa̱pta̱ta̱ | su̱-mā̱yā̱ḥ ||1.088.01||

1.088.02a te̍ 'ru̱ṇebhi̱r vara̱m ā pi̱śaṅgai̍ḥ śu̱bhe kaṁ yā̍nti ratha̱tūrbhi̱r aśvai̍ḥ |
1.088.02c ru̱kmo na ci̱traḥ svadhi̍tīvān pa̱vyā ratha̍sya jaṅghananta̱ bhūma̍ ||

te | a̱ru̱ṇebhi̍ḥ | vara̍m | ā | pi̱śaṅgai̍ḥ | śu̱bhe | kam | yā̱nti̱ | ra̱tha̱tūḥ-bhi̍ḥ | aśvai̍ḥ |
ru̱kmaḥ | na | ci̱traḥ | svadhi̍ti-vān | pa̱vyā | ratha̍sya | ja̱ṅgha̱na̱nta̱ | bhūma̍ ||1.088.02||

1.088.03a śri̱ye kaṁ vo̱ adhi̍ ta̱nūṣu̱ vāśī̍r me̱dhā vanā̱ na kṛ̍ṇavanta ū̱rdhvā |
1.088.03c yu̱ṣmabhya̱ṁ kam ma̍rutaḥ sujātās tuvidyu̱mnāso̍ dhanayante̱ adri̍m ||

śri̱ye | kam | va̱ḥ | adhi̍ | ta̱nūṣu̍ | vāśī̍ḥ | me̱dhā | vanā̍ | na | kṛ̱ṇa̱va̱nte̱ | ū̱rdhvā |
yu̱ṣmabhya̍m | kam | ma̱ru̱ta̱ḥ | su̱-jā̱tā̱ḥ | tu̱vi̱-dyu̱mnāsa̍ḥ | dha̱na̱ya̱nte̱ | adri̍m ||1.088.03||

1.088.04a ahā̍ni̱ gṛdhrā̱ḥ pary ā va̱ āgu̍r i̱māṁ dhiya̍ṁ vārkā̱ryāṁ ca̍ de̱vīm |
1.088.04c brahma̍ kṛ̱ṇvanto̱ gota̍māso a̱rkair ū̱rdhvaṁ nu̍nudra utsa̱dhim piba̍dhyai ||

ahā̍ni | gṛdhrā̍ḥ | pari̍ | ā | va̱ḥ | ā | a̱gu̱ḥ | i̱mām | dhiya̍m | vā̱rkā̱ryām | ca̱ | de̱vīm |
brahma̍ | kṛ̱ṇvanta̍ḥ | gota̍māsaḥ | a̱rkaiḥ | ū̱rdhvam | nu̱nu̱dre̱ | u̱tsa̱-dhim | piba̍dhyai ||1.088.04||

1.088.05a e̱tat tyan na yoja̍nam aceti sa̱svar ha̱ yan ma̍ruto̱ gota̍mo vaḥ |
1.088.05c paśya̱n hira̍ṇyacakrā̱n ayo̍daṁṣṭrān vi̱dhāva̍to va̱rāhū̍n ||

e̱tat | tyat | na | yoja̍nam | a̱ce̱ti̱ | sa̱svaḥ | ha̱ | yat | ma̱ru̱ta̱ḥ | gota̍maḥ | va̱ḥ |
paśya̍n | hira̍ṇya-cakrān | aya̍ḥ-daṁṣṭrān | vi̱-dhāva̍taḥ | va̱rāhū̍n ||1.088.05||

1.088.06a e̱ṣā syā vo̍ maruto 'nubha̱rtrī prati̍ ṣṭobhati vā̱ghato̱ na vāṇī̍ |
1.088.06c asto̍bhaya̱d vṛthā̍sā̱m anu̍ sva̱dhāṁ gabha̍styoḥ ||

e̱ṣā | syā | va̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | a̱nu̱-bha̱rtrī | prati̍ | sto̱bha̱ti̱ | vā̱ghata̍ḥ | na | vāṇī̍ |
asto̍bhayat | vṛthā̍ | ā̱sā̱m | anu̍ | sva̱dhām | gabha̍styoḥ ||1.088.06||


1.089.01a ā no̍ bha̱drāḥ krata̍vo yantu vi̱śvato 'da̍bdhāso̱ apa̍rītāsa u̱dbhida̍ḥ |
1.089.01c de̱vā no̱ yathā̱ sada̱m id vṛ̱dhe asa̱nn aprā̍yuvo rakṣi̱tāro̍ di̱ve-di̍ve ||

ā | na̱ḥ | bha̱drāḥ | krata̍vaḥ | ya̱ntu̱ | vi̱śvata̍ḥ | ada̍bdhāsaḥ | apa̍ri-itāsaḥ | u̱t-bhida̍ḥ |
de̱vāḥ | na̱ḥ | yathā̍ | sada̍m | it | vṛ̱dhe | asa̍n | apra̍-āyuvaḥ | ra̱kṣi̱tāra̍ḥ | di̱ve-di̍ve ||1.089.01||

1.089.02a de̱vānā̍m bha̱drā su̍ma̱tir ṛ̍jūya̱tāṁ de̱vānā̍ṁ rā̱tir a̱bhi no̱ ni va̍rtatām |
1.089.02c de̱vānā̍ṁ sa̱khyam upa̍ sedimā va̱yaṁ de̱vā na̱ āyu̱ḥ pra ti̍rantu jī̱vase̍ ||

de̱vānā̍m | bha̱drā | su̱-ma̱tiḥ | ṛ̱ju̱-ya̱tām | de̱vānā̍m | rā̱tiḥ | a̱bhi | na̱ḥ | ni | va̱rta̱tā̱m |
de̱vānā̍m | sa̱khyam | upa̍ | se̱di̱ma̱ | va̱yam | de̱vāḥ | na̱ḥ | āyu̍ḥ | pra | ti̱ra̱ntu̱ | jī̱vase̍ ||1.089.02||

1.089.03a tān pūrva̍yā ni̱vidā̍ hūmahe va̱yam bhaga̍m mi̱tram adi̍ti̱ṁ dakṣa̍m a̱sridha̍m |
1.089.03c a̱rya̱maṇa̱ṁ varu̍ṇa̱ṁ soma̍m a̱śvinā̱ sara̍svatī naḥ su̱bhagā̱ maya̍s karat ||

tān | pūrva̍yā | ni̱-vidā̍ | hū̱ma̱he̱ | va̱yam | bhaga̍m | mi̱tram | adi̍tim | dakṣa̍m | a̱sridha̍m |
a̱rya̱maṇa̍m | varu̍ṇam | soma̍m | a̱śvinā̍ | sara̍svatī | na̱ḥ | su̱-bhagā̍ | maya̍ḥ | ka̱ra̱t ||1.089.03||

1.089.04a tan no̱ vāto̍ mayo̱bhu vā̍tu bheṣa̱jaṁ tan mā̱tā pṛ̍thi̱vī tat pi̱tā dyauḥ |
1.089.04c tad grāvā̍ṇaḥ soma̱suto̍ mayo̱bhuva̱s tad a̍śvinā śṛṇutaṁ dhiṣṇyā yu̱vam ||

tat | na̱ḥ | vāta̍ḥ | ma̱ya̱ḥ-bhu | vā̱tu̱ | bhe̱ṣa̱jam | tat | mā̱tā | pṛ̱thi̱vī | tat | pi̱tā | dyauḥ |
tat | grāvā̍ṇaḥ | so̱ma̱-suta̍ḥ | ma̱ya̱ḥ-bhuva̍ḥ | tat | a̱śvi̱nā̱ | śṛ̱ṇu̱ta̱m | dhi̱ṣṇyā̱ | yu̱vam ||1.089.04||

1.089.05a tam īśā̍na̱ṁ jaga̍tas ta̱sthuṣa̱s pati̍ṁ dhiyaṁji̱nvam ava̍se hūmahe va̱yam |
1.089.05c pū̱ṣā no̱ yathā̱ veda̍sā̱m asa̍d vṛ̱dhe ra̍kṣi̱tā pā̱yur ada̍bdhaḥ sva̱staye̍ ||

tam | īśā̍nam | jaga̍taḥ | ta̱sthuṣa̍ḥ | pati̍m | dhi̱ya̱m-ji̱nvam | ava̍se | hū̱ma̱he̱ | va̱yam |
pū̱ṣā | na̱ḥ | yathā̍ | veda̍sam | asa̍t | vṛ̱dhe | ra̱kṣi̱tā | pā̱yuḥ | ada̍bdhaḥ | sva̱staye̍ ||1.089.05||

1.089.06a sva̱sti na̱ indro̍ vṛ̱ddhaśra̍vāḥ sva̱sti na̍ḥ pū̱ṣā vi̱śvave̍dāḥ |
1.089.06c sva̱sti na̱s tārkṣyo̱ ari̍ṣṭanemiḥ sva̱sti no̱ bṛha̱spati̍r dadhātu ||

sva̱sti | na̱ḥ | indra̍ḥ | vṛ̱ddha-śra̍vāḥ | sva̱sti | na̱ḥ | pū̱ṣā | vi̱śva-ve̍dāḥ |
sva̱sti | na̱ḥ | tārkṣya̍ḥ | ari̍ṣṭa-nemiḥ | sva̱sti | na̱ḥ | bṛha̱spati̍ḥ | da̱dhā̱tu̱ ||1.089.06||

1.089.07a pṛṣa̍daśvā ma̱ruta̱ḥ pṛśni̍mātaraḥ śubha̱ṁyāvā̍no vi̱dathe̍ṣu̱ jagma̍yaḥ |
1.089.07c a̱gni̱ji̱hvā mana̍va̱ḥ sūra̍cakṣaso̱ viśve̍ no de̱vā ava̱sā ga̍mann i̱ha ||

pṛṣa̍t-aśvāḥ | ma̱ruta̍ḥ | pṛśni̍-mātaraḥ | śu̱bha̱m-yāvā̍naḥ | vi̱dathe̍ṣu | jagma̍yaḥ |
a̱gni̱-ji̱hvāḥ | mana̍vaḥ | sūra̍-cakṣasaḥ | viśve̍ | na̱ḥ | de̱vāḥ | ava̍sā | ā | ga̱ma̱n | i̱ha ||1.089.07||

1.089.08a bha̱draṁ karṇe̍bhiḥ śṛṇuyāma devā bha̱dram pa̍śyemā̱kṣabhi̍r yajatrāḥ |
1.089.08c sthi̱rair aṅgai̍s tuṣṭu̱vāṁsa̍s ta̱nūbhi̱r vy a̍śema de̱vahi̍ta̱ṁ yad āyu̍ḥ ||

bha̱dram | karṇe̍bhiḥ | śṛ̱ṇu̱yā̱ma̱ | de̱vā̱ḥ | bha̱dram | pa̱śye̱ma̱ | a̱kṣa-bhi̍ḥ | ya̱ja̱trā̱ḥ |
sthi̱raiḥ | aṅgai̍ḥ | tu̱stu̱-vāṁsa̍ḥ | ta̱nūbhi̍ḥ | vi | a̱śe̱ma̱ | de̱va-hi̍tam | yat | āyu̍ḥ ||1.089.08||

1.089.09a śa̱tam in nu śa̱rado̱ anti̍ devā̱ yatrā̍ naś ca̱krā ja̱rasa̍ṁ ta̱nūnā̍m |
1.089.09c pu̱trāso̱ yatra̍ pi̱taro̱ bhava̍nti̱ mā no̍ ma̱dhyā rī̍riṣa̱tāyu̱r ganto̍ḥ ||

śa̱tam | it | nu | śa̱rada̍ḥ | anti̍ | de̱vā̱ḥ | yatra̍ | na̱ḥ | ca̱kra | ja̱rasa̍m | ta̱nūnā̍m |
pu̱trāsa̍ḥ | yatra̍ | pi̱tara̍ḥ | bhava̍nti | mā | na̱ḥ | ma̱dhyā | ri̱ri̱ṣa̱ta̱ | āyu̍ḥ | ganto̍ḥ ||1.089.09||

1.089.10a adi̍ti̱r dyaur adi̍tir a̱ntari̍kṣa̱m adi̍tir mā̱tā sa pi̱tā sa pu̱traḥ |
1.089.10c viśve̍ de̱vā adi̍ti̱ḥ pañca̱ janā̱ adi̍tir jā̱tam adi̍ti̱r jani̍tvam ||

adi̍tiḥ | dyauḥ | adi̍tiḥ | a̱ntari̍kṣam | adi̍tiḥ | mā̱tā | saḥ | pi̱tā | saḥ | pu̱traḥ |
viśve̍ | de̱vāḥ | adi̍tiḥ | pañca̍ | janā̍ḥ | adi̍tiḥ | jā̱tam | adi̍tiḥ | jani̍-tvam ||1.089.10||


1.090.01a ṛ̱ju̱nī̱tī no̱ varu̍ṇo mi̱tro na̍yatu vi̱dvān |
1.090.01c a̱rya̱mā de̱vaiḥ sa̱joṣā̍ḥ ||

ṛ̱ju̱-nī̱tī | na̱ḥ | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | na̱ya̱tu̱ | vi̱dvān |
a̱rya̱mā | de̱vaiḥ | sa̱-joṣā̍ḥ ||1.090.01||

1.090.02a te hi vasvo̱ vasa̍vānā̱s te apra̍mūrā̱ maho̍bhiḥ |
1.090.02c vra̱tā ra̍kṣante vi̱śvāhā̍ ||

te | hi | vasva̍ḥ | vasa̍vānāḥ | te | apra̍-mūrāḥ | maha̍ḥ-bhiḥ |
vra̱tā | ra̱kṣa̱nte̱ | vi̱śvāhā̍ ||1.090.02||

1.090.03a te a̱smabhya̱ṁ śarma̍ yaṁsann a̱mṛtā̱ martye̍bhyaḥ |
1.090.03c bādha̍mānā̱ apa̱ dviṣa̍ḥ ||

te | a̱smabhyam | śarma̍ | ya̱ṁsa̱n | a̱mṛtā̍ḥ | martye̍bhyaḥ |
bādha̍mānāḥ | apa̍ | dviṣa̍ḥ ||1.090.03||

1.090.04a vi na̍ḥ pa̱thaḥ su̍vi̱tāya̍ ci̱yantv indro̍ ma̱ruta̍ḥ |
1.090.04c pū̱ṣā bhago̱ vandyā̍saḥ ||

vi | na̱ḥ | pa̱thaḥ | su̱vi̱tāya̍ | ci̱yantu̍ | indra̍ḥ | ma̱ruta̍ḥ |
pū̱ṣā | bhaga̍ḥ | vandyā̍saḥ ||1.090.04||

1.090.05a u̱ta no̱ dhiyo̱ goa̍grā̱ḥ pūṣa̱n viṣṇa̱v eva̍yāvaḥ |
1.090.05c kartā̍ naḥ svasti̱mata̍ḥ ||

u̱ta | na̱ḥ | dhiya̍ḥ | go-a̍grāḥ | pūṣa̍n | viṣṇo̱ iti̍ | eva̍-yāvaḥ |
karta̍ | na̱ḥ | sva̱sti̱-mata̍ḥ ||1.090.05||

1.090.06a madhu̱ vātā̍ ṛtāya̱te madhu̍ kṣaranti̱ sindha̍vaḥ |
1.090.06c mādhvī̍r naḥ sa̱ntv oṣa̍dhīḥ ||

madhu̍ | vātā̍ḥ | ṛ̱ta̱ya̱te | madhu̍ | kṣa̱ra̱nti̱ | sindha̍vaḥ |
mādhvī̍ḥ | na̱ḥ | sa̱ntu̱ | oṣa̍dhīḥ ||1.090.06||

1.090.07a madhu̱ nakta̍m u̱toṣaso̱ madhu̍ma̱t pārthi̍va̱ṁ raja̍ḥ |
1.090.07c madhu̱ dyaur a̍stu naḥ pi̱tā ||

madhu̍ | nakta̍m | u̱ta | u̱ṣasa̍ḥ | madhu̍-mat | pārthi̍vam | raja̍ḥ |
madhu̍ | dyauḥ | a̱stu̱ | na̱ḥ | pi̱tā ||1.090.07||

1.090.08a madhu̍mān no̱ vana̱spati̱r madhu̍mām̐ astu̱ sūrya̍ḥ |
1.090.08c mādhvī̱r gāvo̍ bhavantu naḥ ||

madhu̍-mān | na̱ḥ | vana̱spati̍ḥ | madhu̍-mān | a̱stu̱ | sūrya̍ḥ |
mādhvī̍ḥ | gāva̍ḥ | bha̱va̱ntu̱ | na̱ḥ ||1.090.08||

1.090.09a śaṁ no̍ mi̱traḥ śaṁ varu̍ṇa̱ḥ śaṁ no̍ bhavatv arya̱mā |
1.090.09c śaṁ na̱ indro̱ bṛha̱spati̱ḥ śaṁ no̱ viṣṇu̍r urukra̱maḥ ||

śam | na̱ḥ | mi̱traḥ | śam | varu̍ṇa̱ḥ | śam | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | a̱rya̱mā |
śam | na̱ḥ | indra̍ḥ | bṛha̱spati̍ḥ | śam | na̱ḥ | viṣṇu̍ḥ | u̱ru̱-kra̱maḥ ||1.090.09||


1.091.01a tvaṁ so̍ma̱ pra ci̍kito manī̱ṣā tvaṁ raji̍ṣṭha̱m anu̍ neṣi̱ panthā̍m |
1.091.01c tava̱ praṇī̍tī pi̱taro̍ na indo de̱veṣu̱ ratna̍m abhajanta̱ dhīrā̍ḥ ||

tvam | so̱ma̱ | pra | ci̱ki̱ta̱ḥ | ma̱nī̱ṣā | tvam | raji̍ṣṭham | anu̍ | ne̱ṣi̱ | panthā̍m |
tava̍ | pra-nī̍tī | pi̱tara̍ḥ | na̱ḥ | i̱ndo̱ iti̍ | de̱veṣu̍ | ratna̍m | a̱bha̱ja̱nta̱ | dhīrā̍ḥ ||1.091.01||

1.091.02a tvaṁ so̍ma̱ kratu̍bhiḥ su̱kratu̍r bhū̱s tvaṁ dakṣai̍ḥ su̱dakṣo̍ vi̱śvave̍dāḥ |
1.091.02c tvaṁ vṛṣā̍ vṛṣa̱tvebhi̍r mahi̱tvā dyu̱mnebhi̍r dyu̱mny a̍bhavo nṛ̱cakṣā̍ḥ ||

tvam | so̱ma̱ | kratu̍-bhiḥ | su̱-kratu̍ḥ | bhū̱ḥ | tvam | dakṣai̍ḥ | su̱-dakṣa̍ḥ | vi̱śva-ve̍dāḥ |
tvam | vṛṣā̍ | vṛ̱ṣa̱-tvebhi̍ḥ | ma̱hi̱-tvā | dyu̱mnebhi̍ḥ | dyu̱mnī | a̱bha̱va̱ḥ | nṛ̱-cakṣā̍ḥ ||1.091.02||

1.091.03a rājño̱ nu te̱ varu̍ṇasya vra̱tāni̍ bṛ̱had ga̍bhī̱raṁ tava̍ soma̱ dhāma̍ |
1.091.03c śuci̱ṣ ṭvam a̍si pri̱yo na mi̱tro da̱kṣāyyo̍ arya̱mevā̍si soma ||

rājña̍ḥ | nu | te̱ | varu̍ṇasya | vra̱tāni̍ | bṛ̱hat | ga̱bhī̱ram | tava̍ | so̱ma̱ | dhāma̍ |
śuci̍ḥ | tvam | a̱si̱ | pri̱yaḥ | na | mi̱traḥ | da̱kṣāyya̍ḥ | a̱rya̱mā-i̍va | a̱si̱ | so̱ma̱ ||1.091.03||

1.091.04a yā te̱ dhāmā̍ni di̱vi yā pṛ̍thi̱vyāṁ yā parva̍te̱ṣv oṣa̍dhīṣv a̱psu |
1.091.04c tebhi̍r no̱ viśvai̍ḥ su̱manā̱ ahe̍ḻa̱n rāja̍n soma̱ prati̍ ha̱vyā gṛ̍bhāya ||

yā | te̱ | dhāmā̍ni | di̱vi | yā | pṛ̱thi̱vyām | yā | parva̍teṣu | oṣa̍dhīṣu | a̱p-su |
tebhi̍ḥ | na̱ḥ | viśvai̍ḥ | su̱-manā̍ḥ | ahe̍ḻan | rāja̍n | so̱ma̱ | prati̍ | ha̱vyā | gṛ̱bhā̱ya̱ ||1.091.04||

1.091.05a tvaṁ so̍māsi̱ satpa̍ti̱s tvaṁ rājo̱ta vṛ̍tra̱hā |
1.091.05c tvam bha̱dro a̍si̱ kratu̍ḥ ||

tvam | so̱ma̱ | a̱si̱ | sat-pa̍tiḥ | tvam | rājā̍ | u̱ta | vṛ̱tra̱-hā |
tvam | bha̱draḥ | a̱si̱ | kratu̍ḥ ||1.091.05||

1.091.06a tvaṁ ca̍ soma no̱ vaśo̍ jī̱vātu̱ṁ na ma̍rāmahe |
1.091.06c pri̱yasto̍tro̱ vana̱spati̍ḥ ||

tvam | ca̱ | so̱ma̱ | na̱ḥ | vaśa̍ḥ | jī̱vātu̍m | na | ma̱rā̱ma̱he̱ |
pri̱ya-sto̍traḥ | vana̱spati̍ḥ ||1.091.06||

1.091.07a tvaṁ so̍ma ma̱he bhaga̱ṁ tvaṁ yūna̍ ṛtāya̱te |
1.091.07c dakṣa̍ṁ dadhāsi jī̱vase̍ ||

tvam | so̱ma̱ | ma̱he | bhaga̍m | tvam | yūne̍ | ṛ̱ta̱-ya̱te |
dakṣa̍m | da̱dhā̱si̱ | jī̱vase̍ ||1.091.07||

1.091.08a tvaṁ na̍ḥ soma vi̱śvato̱ rakṣā̍ rājann aghāya̱taḥ |
1.091.08c na ri̍ṣye̱t tvāva̍ta̱ḥ sakhā̍ ||

tvam | na̱ḥ | so̱ma̱ | vi̱śvata̍ḥ | rakṣa̍ | rā̱ja̱n | a̱gha̱-ya̱taḥ |
na | ri̱ṣye̱t | tvā-va̍taḥ | sakhā̍ ||1.091.08||

1.091.09a soma̱ yās te̍ mayo̱bhuva̍ ū̱taya̱ḥ santi̍ dā̱śuṣe̍ |
1.091.09c tābhi̍r no 'vi̱tā bha̍va ||

soma̍ | yāḥ | te̱ | ma̱ya̱ḥ-bhuva̍ḥ | ū̱taya̍ḥ | santi̍ | dā̱śuṣe̍ |
tābhi̍ḥ | na̱ḥ | a̱vi̱tā | bha̱va̱ ||1.091.09||

1.091.10a i̱maṁ ya̱jñam i̱daṁ vaco̍ jujuṣā̱ṇa u̱pāga̍hi |
1.091.10c soma̱ tvaṁ no̍ vṛ̱dhe bha̍va ||

i̱mam | ya̱jñam | i̱dam | vaca̍ḥ | ju̱ju̱ṣā̱ṇaḥ | u̱pa̱-āga̍hi |
soma̍ | tvam | na̱ḥ | vṛ̱dhe | bha̱va̱ ||1.091.10||

1.091.11a soma̍ gī̱rbhiṣ ṭvā̍ va̱yaṁ va̱rdhayā̍mo vaco̱vida̍ḥ |
1.091.11c su̱mṛ̱ḻī̱ko na̱ ā vi̍śa ||

soma̍ | gī̱ḥ-bhiḥ | tvā̱ | va̱yam | va̱rdhayā̍maḥ | va̱ca̱ḥ-vida̍ḥ |
su̱-mṛ̱ḻī̱kaḥ | na̱ḥ | ā | vi̱śa̱ ||1.091.11||

1.091.12a ga̱ya̱sphāno̍ amīva̱hā va̍su̱vit pu̍ṣṭi̱vardha̍naḥ |
1.091.12c su̱mi̱traḥ so̍ma no bhava ||

ga̱ya̱-sphāna̍ḥ | a̱mī̱va̱-hā | va̱su̱-vit | pu̱ṣṭi̱-vardha̍naḥ |
su̱-mi̱traḥ | so̱ma̱ | na̱ḥ | bha̱va̱ ||1.091.12||

1.091.13a soma̍ rāra̱ndhi no̍ hṛ̱di gāvo̱ na yava̍se̱ṣv ā |
1.091.13c marya̍ iva̱ sva o̱kye̍ ||

soma̍ | ra̱ra̱ndhi | na̱ḥ | hṛ̱di | gāva̍ḥ | na | yava̍seṣu | ā |
marya̍ḥ-iva | sve | o̱kye̍ ||1.091.13||

1.091.14a yaḥ so̍ma sa̱khye tava̍ rā̱raṇa̍d deva̱ martya̍ḥ |
1.091.14c taṁ dakṣa̍ḥ sacate ka̱viḥ ||

yaḥ | so̱ma̱ | sa̱khye | tava̍ | ra̱raṇa̍t | de̱va̱ | martya̍ḥ |
tam | dakṣa̍ḥ | sa̱ca̱te̱ | ka̱viḥ ||1.091.14||

1.091.15a u̱ru̱ṣyā ṇo̍ a̱bhiśa̍ste̱ḥ soma̱ ni pā̱hy aṁha̍saḥ |
1.091.15c sakhā̍ su̱śeva̍ edhi naḥ ||

u̱ru̱ṣya | na̱ḥ | a̱bhi-śa̍steḥ | soma̍ | ni | pā̱hi̱ | aṁha̍saḥ |
sakhā̍ | su̱-śeva̍ḥ | e̱dhi̱ | na̱ḥ ||1.091.15||

1.091.16a ā pyā̍yasva̱ sam e̍tu te vi̱śvata̍ḥ soma̱ vṛṣṇya̍m |
1.091.16c bhavā̱ vāja̍sya saṁga̱the ||

ā | pyā̱ya̱sva̱ | sam | e̱tu̱ | te̱ | vi̱śvata̍ḥ | so̱ma̱ | vṛṣṇya̍m |
bhava̍ | vāja̍sya | sa̱m-ga̱the ||1.091.16||

1.091.17a ā pyā̍yasva madintama̱ soma̱ viśve̍bhir a̱ṁśubhi̍ḥ |
1.091.17c bhavā̍ naḥ su̱śrava̍stama̱ḥ sakhā̍ vṛ̱dhe ||

ā | pyā̱ya̱sva̱ | ma̱di̱n-ta̱ma̱ | soma̍ | viśve̍bhiḥ | a̱ṁśu-bhi̍ḥ |
bhava̍ | na̱ḥ | su̱śrava̍ḥ-tamaḥ | sakhā̍ | vṛ̱dhe ||1.091.17||

1.091.18a saṁ te̱ payā̍ṁsi̱ sam u̍ yantu̱ vājā̱ḥ saṁ vṛṣṇyā̍ny abhimāti̱ṣāha̍ḥ |
1.091.18c ā̱pyāya̍māno a̱mṛtā̍ya soma di̱vi śravā̍ṁsy utta̱māni̍ dhiṣva ||

sam | te̱ | payā̍ṁsi | sam | ū̱m̐ iti̍ | ya̱ntu̱ | vājā̍ḥ | sam | vṛṣṇyā̍ni | a̱bhi̱mā̱ti̱-saha̍ḥ |
ā̱-pyāya̍mānaḥ | a̱mṛtā̍ya | so̱ma̱ | di̱vi | śravā̍ṁsi | u̱t-ta̱māni̍ | dhi̱ṣva̱ ||1.091.18||

1.091.19a yā te̱ dhāmā̍ni ha̱viṣā̱ yaja̍nti̱ tā te̱ viśvā̍ pari̱bhūr a̍stu ya̱jñam |
1.091.19c ga̱ya̱sphāna̍ḥ pra̱tara̍ṇaḥ su̱vīro 'vī̍rahā̱ pra ca̍rā soma̱ duryā̍n ||

yā | te̱ | dhāmā̍ni | ha̱viṣā̍ | yaja̍nti | tā | te̱ | viśvā̍ | pa̱ri̱-bhūḥ | a̱stu̱ | ya̱jñam |
ga̱ya̱-sphāna̍ḥ | pra̱-tara̍ṇaḥ | su̱-vīra̍ḥ | avī̍ra-hā | pra | ca̱ra̱ | so̱ma̱ | duryā̍n ||1.091.19||

1.091.20a somo̍ dhe̱nuṁ somo̱ arva̍ntam ā̱śuṁ somo̍ vī̱raṁ ka̍rma̱ṇya̍ṁ dadāti |
1.091.20c sā̱da̱nya̍ṁ vida̱thya̍ṁ sa̱bheya̍m pitṛ̱śrava̍ṇa̱ṁ yo dadā̍śad asmai ||

soma̍ḥ | dhe̱num | soma̍ḥ | arva̍ntam | ā̱śum | soma̍ḥ | vī̱ram | ka̱rma̱ṇya̍m | da̱dā̱ti̱ |
sa̱da̱nya̍m | vi̱da̱thya̍m | sa̱bheya̍m | pi̱tṛ̱-śrava̍ṇam | yaḥ | dadā̍śat | a̱smai̱ ||1.091.20||

1.091.21a aṣā̍ḻhaṁ yu̱tsu pṛta̍nāsu̱ papri̍ṁ sva̱rṣām a̱psāṁ vṛ̱jana̍sya go̱pām |
1.091.21c bha̱re̱ṣu̱jāṁ su̍kṣi̱tiṁ su̱śrava̍sa̱ṁ jaya̍nta̱ṁ tvām anu̍ madema soma ||

aṣā̍ḻham | yu̱t-su | pṛta̍nāsu | papri̍m | sva̱ḥ-sām | a̱psām | vṛ̱jana̍sya | go̱pām |
bha̱re̱ṣu̱-jām | su̱-kṣi̱tim | su̱-śrava̍sam | jaya̍ntam | tvām | anu̍ | ma̱de̱ma̱ | so̱ma̱ ||1.091.21||

1.091.22a tvam i̱mā oṣa̍dhīḥ soma̱ viśvā̱s tvam a̱po a̍janaya̱s tvaṁ gāḥ |
1.091.22c tvam ā ta̍tantho̱rv a1̱̍ntari̍kṣa̱ṁ tvaṁ jyoti̍ṣā̱ vi tamo̍ vavartha ||

tvam | i̱māḥ | oṣa̍dhīḥ | so̱ma̱ | viśvā̱ḥ | tvam | a̱paḥ | a̱ja̱na̱ya̱ḥ | tvam | gāḥ |
tvam | ā | ta̱ta̱ntha̱ | u̱ru | a̱ntari̍kṣam | tvam | jyoti̍ṣā | vi | tama̍ḥ | va̱va̱rtha̱ ||1.091.22||

1.091.23a de̱vena̍ no̱ mana̍sā deva soma rā̱yo bhā̱gaṁ sa̍hasāvann a̱bhi yu̍dhya |
1.091.23c mā tvā ta̍na̱d īśi̍ṣe vī̱rya̍syo̱bhaye̍bhya̱ḥ pra ci̍kitsā̱ gavi̍ṣṭau ||

de̱vena̍ | na̱ḥ | mana̍sā | de̱va̱ | so̱ma̱ | rā̱yaḥ | bhā̱gam | sa̱ha̱sā̱-va̱n | a̱bhi | yu̱dhya̱ |
mā | tvā̱ | ā | ta̱na̱t | īśi̍ṣe | vī̱rya̍sya | u̱bhaye̍bhyaḥ | pra | ci̱ki̱tsa̱ | go-i̍ṣṭau ||1.091.23||


1.092.01a e̱tā u̱ tyā u̱ṣasa̍ḥ ke̱tum a̍krata̱ pūrve̱ ardhe̱ raja̍so bhā̱num a̍ñjate |
1.092.01c ni̱ṣkṛ̱ṇvā̱nā āyu̍dhānīva dhṛ̱ṣṇava̱ḥ prati̱ gāvo 'ru̍ṣīr yanti mā̱tara̍ḥ ||

e̱tāḥ | ū̱m̐ iti̍ | tyāḥ | u̱ṣasa̍ḥ | ke̱tum | a̱kra̱ta̱ | pūrve̍ | ardhe̍ | raja̍saḥ | bhā̱num | a̱ñja̱te̱ |
ni̱ḥ-kṛ̱ṇvā̱nāḥ | āyu̍dhāni-iva | dhṛ̱ṣṇava̍ḥ | prati̍ | gāva̍ḥ | aru̍ṣīḥ | ya̱nti̱ | mā̱tara̍ḥ ||1.092.01||

1.092.02a ud a̍paptann aru̱ṇā bhā̱navo̱ vṛthā̍ svā̱yujo̱ aru̍ṣī̱r gā a̍yukṣata |
1.092.02c akra̍nn u̱ṣāso̍ va̱yunā̍ni pū̱rvathā̱ ruśa̍ntam bhā̱num aru̍ṣīr aśiśrayuḥ ||

ut | a̱pa̱pta̱n | a̱ru̱ṇāḥ | bhā̱nava̍ḥ | vṛthā̍ | su̱-ā̱yuja̍ḥ | aru̍ṣīḥ | gāḥ | a̱yu̱kṣa̱ta̱ |
akra̍n | u̱ṣasa̍ḥ | va̱yunā̍ni | pū̱rvathā̍ | ruśa̍ntam | bhā̱num | aru̍ṣīḥ | a̱śi̱śra̱yu̱ḥ ||1.092.02||

1.092.03a arca̍nti̱ nārī̍r a̱paso̱ na vi̱ṣṭibhi̍ḥ samā̱nena̱ yoja̍ne̱nā pa̍rā̱vata̍ḥ |
1.092.03c iṣa̱ṁ vaha̍ntīḥ su̱kṛte̍ su̱dāna̍ve̱ viśved aha̱ yaja̍mānāya sunva̱te ||

arca̍nti | nārī̍ḥ | a̱pasa̍ḥ | na | vi̱ṣṭi-bhi̍ḥ | sa̱mā̱nena̍ | yoja̍nena | ā | pa̱rā̱-vata̍ḥ |
iṣa̱m | vaha̍ntīḥ | su̱-kṛte̍ | su̱-dāna̍ve | viśvā̍ | it | aha̍ | yaja̍mānāya | su̱nva̱te ||1.092.03||

1.092.04a adhi̱ peśā̍ṁsi vapate nṛ̱tūr i̱vāpo̍rṇute̱ vakṣa̍ u̱sreva̱ barja̍ham |
1.092.04c jyoti̱r viśva̍smai̱ bhuva̍nāya kṛṇva̱tī gāvo̱ na vra̱jaṁ vy u1̱̍ṣā ā̍va̱r tama̍ḥ ||

adhi̍ | peśā̍ṁsi | va̱pa̱te̱ | nṛ̱tūḥ-i̍va | apa̍ | ū̱rṇu̱te̱ | vakṣa̍ḥ | u̱srā-i̍va | barja̍ham |
jyoti̍ḥ | viśva̍smai | bhuva̍nāya | kṛ̱ṇva̱tī | gāva̍ḥ | na | vra̱jam | vi | u̱ṣāḥ | ā̱va̱rityā̍vaḥ | tama̍ḥ ||1.092.04||

1.092.05a praty a̱rcī ruśa̍d asyā adarśi̱ vi ti̍ṣṭhate̱ bādha̍te kṛ̱ṣṇam abhva̍m |
1.092.05c svaru̱ṁ na peśo̍ vi̱dathe̍ṣv a̱ñjañ ci̱traṁ di̱vo du̍hi̱tā bhā̱num a̍śret ||

prati̍ | a̱rciḥ | ruśa̍t | a̱syā̱ḥ | a̱da̱rśi̱ | vi | ti̱ṣṭha̱te̱ | bādha̍te | kṛ̱ṣṇam | abhva̍m |
svaru̍m | na | peśa̍ḥ | vi̱dathe̍ṣu | a̱ñjan | ci̱tram | di̱vaḥ | du̱hi̱tā | bhā̱num | a̱śre̱t ||1.092.05||

1.092.06a atā̍riṣma̱ tama̍sas pā̱ram a̱syoṣā u̱cchantī̍ va̱yunā̍ kṛṇoti |
1.092.06c śri̱ye chando̱ na sma̍yate vibhā̱tī su̱pratī̍kā saumana̱sāyā̍jīgaḥ ||

atā̍riṣma | tama̍saḥ | pā̱ram | a̱sya | u̱ṣāḥ | u̱cchantī̍ | va̱yunā̍ | kṛ̱ṇo̱ti̱ |
śri̱ye | chanda̍ḥ | na | sma̱ya̱te̱ | vi̱-bhā̱tī | su̱-pratī̍kā | sau̱ma̱na̱sāya̍ | a̱jī̱ga̱riti̍ ||1.092.06||

1.092.07a bhāsva̍tī ne̱trī sū̱nṛtā̍nāṁ di̱vaḥ sta̍ve duhi̱tā gota̍mebhiḥ |
1.092.07c pra̱jāva̍to nṛ̱vato̱ aśva̍budhyā̱n uṣo̱ goa̍grā̱m̐ upa̍ māsi̱ vājā̍n ||

bhāsva̍tī | ne̱trī | sū̱nṛtā̍nām | di̱vaḥ | sta̱ve̱ | du̱hi̱tā | gota̍mebhiḥ |
pra̱jā-va̍taḥ | nṛ̱-vata̍ḥ | aśva̍-budhyān | uṣa̍ḥ | go-a̍grān | upa̍ | mā̱si̱ | vājā̍n ||1.092.07||

1.092.08a uṣa̱s tam a̍śyāṁ ya̱śasa̍ṁ su̱vīra̍ṁ dā̱sapra̍vargaṁ ra̱yim aśva̍budhyam |
1.092.08c su̱daṁsa̍sā̱ śrava̍sā̱ yā vi̱bhāsi̱ vāja̍prasūtā subhage bṛ̱hanta̍m ||

uṣa̱ḥ | tam | a̱śyām | ya̱śasa̍m | su̱-vīra̍m | dā̱sa-pra̍vargam | ra̱yim | aśva̍-budhyam |
su̱-daṁsa̍sā | śrava̍sā | yā | vi̱-bhāsi̍ | vāja̍-prasūtā | su̱-bha̱ge̱ | bṛ̱hanta̍m ||1.092.08||

1.092.09a viśvā̍ni de̱vī bhuva̍nābhi̱cakṣyā̍ pratī̱cī cakṣu̍r urvi̱yā vi bhā̍ti |
1.092.09c viśva̍ṁ jī̱vaṁ ca̱rase̍ bo̱dhaya̍ntī̱ viśva̍sya̱ vāca̍m avidan manā̱yoḥ ||

viśvā̍ni | de̱vī | bhuva̍nā | a̱bhi̱-cakṣya̍ | pra̱tī̱cī | cakṣu̍ḥ | u̱rvi̱yā | vi | bhā̱ti̱ |
viśva̍m | jī̱vam | ca̱rase̍ | bo̱dhaya̍ntī | viśva̍sya | vāca̍m | a̱vi̱da̱t | ma̱nā̱yoḥ ||1.092.09||

1.092.10a puna̍ḥ-puna̱r jāya̍mānā purā̱ṇī sa̍mā̱naṁ varṇa̍m a̱bhi śumbha̍mānā |
1.092.10c śva̱ghnīva̍ kṛ̱tnur vija̍ āminā̱nā marta̍sya de̱vī ja̱raya̱nty āyu̍ḥ ||

puna̍ḥ-punaḥ | jāya̍mānā | pu̱rā̱ṇī | sa̱mā̱nam | varṇa̍m | a̱bhi | śumbha̍mānā |
śva̱ghnī-i̍va | kṛ̱tnuḥ | vija̍ḥ | ā̱-mi̱nā̱nā | marta̍sya | de̱vī | ja̱raya̍ntī | āyu̍ḥ ||1.092.10||

1.092.11a vyū̱rṇva̱tī di̱vo antā̍m̐ abo̱dhy apa̱ svasā̍raṁ sanu̱tar yu̍yoti |
1.092.11c pra̱mi̱na̱tī ma̍nu̱ṣyā̍ yu̱gāni̱ yoṣā̍ jā̱rasya̱ cakṣa̍sā̱ vi bhā̍ti ||

vi̱-ū̱rṇva̱tī | di̱vaḥ | antā̍n | a̱bo̱dhi̱ | apa̍ | svasā̍ram | sa̱nu̱taḥ | yu̱yo̱ti̱ |
pra̱-mi̱na̱tī | ma̱nu̱ṣyā̍ | yu̱gāni̍ | yoṣā̍ | jā̱rasya̍ | cakṣa̍sā | vi | bhā̱ti̱ ||1.092.11||

1.092.12a pa̱śūn na ci̱trā su̱bhagā̍ prathā̱nā sindhu̱r na kṣoda̍ urvi̱yā vy a̍śvait |
1.092.12c ami̍natī̱ daivyā̍ni vra̱tāni̱ sūrya̍sya ceti ra̱śmibhi̍r dṛśā̱nā ||

pa̱śūn | na | ci̱trā | su̱-bhagā̍ | pra̱thā̱nā | sindhu̍ḥ | na | kṣoda̍ḥ | u̱rvi̱yā | vi | a̱śvai̱t |
ami̍natī | daivyā̍ni | vra̱tāni̍ | sūrya̍sya | ce̱ti̱ | ra̱śmi-bhi̍ḥ | dṛ̱śā̱nā ||1.092.12||

1.092.13a uṣa̱s tac ci̱tram ā bha̍rā̱smabhya̍ṁ vājinīvati |
1.092.13c yena̍ to̱kaṁ ca̱ tana̍yaṁ ca̱ dhāma̍he ||

uṣa̍ḥ | tat | ci̱tram | ā | bha̱ra̱ | a̱smabhya̍m | vā̱ji̱nī̱-va̱ti̱ |
yena̍ | to̱kam | ca̱ | tana̍yam | ca̱ | dhāma̍he ||1.092.13||

1.092.14a uṣo̍ a̱dyeha go̍ma̱ty aśvā̍vati vibhāvari |
1.092.14c re̱vad a̱sme vy u̍ccha sūnṛtāvati ||

uṣa̍ḥ | a̱dya | i̱ha | go̱-ma̱ti̱ | aśva̍-vati | vi̱bhā̱-va̱ri̱ |
re̱vat | a̱sme | vi | u̱ccha̱ | sū̱nṛ̱tā̱-va̱ti̱ ||1.092.14||

1.092.15a yu̱kṣvā hi vā̍jinīva̱ty aśvā̍m̐ a̱dyāru̱ṇām̐ u̍ṣaḥ |
1.092.15c athā̍ no̱ viśvā̱ saubha̍gā̱ny ā va̍ha ||

yu̱kṣva | hi | vā̱ji̱nī̱-va̱ti̱ | aśvā̍n | a̱dya | a̱ru̱ṇān | u̱ṣa̱ḥ |
atha̍ | na̱ḥ | viśvā̍ | saubha̍gāni | ā | va̱ha̱ ||1.092.15||

1.092.16a aśvi̍nā va̱rtir a̱smad ā goma̍d dasrā̱ hira̍ṇyavat |
1.092.16c a̱rvāg ratha̱ṁ sama̍nasā̱ ni ya̍cchatam ||

aśvi̍nā | va̱rtiḥ | a̱smat | ā | go-ma̍t | da̱srā̱ | hira̍ṇya-vat |
a̱rvāk | ratha̍m | sa-ma̍nasā | ni | ya̱ccha̱ta̱m ||1.092.16||

1.092.17a yāv i̱tthā śloka̱m ā di̱vo jyoti̱r janā̍ya ca̱krathu̍ḥ |
1.092.17c ā na̱ ūrja̍ṁ vahatam aśvinā yu̱vam ||

yau | i̱tthā | śloka̍m | ā | di̱vaḥ | jyoti̍ḥ | janā̍ya | ca̱krathu̍h |
ā | na̱ḥ | ūrja̍m | va̱ha̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ | yu̱vam ||1.092.17||

1.092.18a eha de̱vā ma̍yo̱bhuvā̍ da̱srā hira̍ṇyavartanī |
1.092.18c u̱ṣa̱rbudho̍ vahantu̱ soma̍pītaye ||

ā | i̱ha | de̱vā | ma̱ya̱ḥ-bhuvā̍ | da̱srā | hira̍ṇyavartanī̱ iti̱ hira̍ṇya-vartanī |
u̱ṣa̱ḥ-budha̍ḥ | va̱ha̱ntu̱ | soma̍-pītaye ||1.092.18||


1.093.01a agnī̍ṣomāv i̱maṁ su me̍ śṛṇu̱taṁ vṛ̍ṣaṇā̱ hava̍m |
1.093.01c prati̍ sū̱ktāni̍ haryata̱m bhava̍taṁ dā̱śuṣe̱ maya̍ḥ ||

agnī̍ṣomau | i̱mam | su | me̱ | śṛ̱ṇu̱tam | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | hava̍m |
prati̍ | su̱-u̱ktāni̍ | ha̱rya̱ta̱m | bhava̍tam | dā̱śuṣe̍ | maya̍ḥ ||1.093.01||

1.093.02a agnī̍ṣomā̱ yo a̱dya vā̍m i̱daṁ vaca̍ḥ sapa̱ryati̍ |
1.093.02c tasmai̍ dhattaṁ su̱vīrya̱ṁ gavā̱m poṣa̱ṁ svaśvya̍m ||

agnī̍ṣomā | yaḥ | a̱dya | vā̱m | i̱dam | vaca̍ḥ | sa̱pa̱ryati̍ |
tasmai̍ | dha̱tta̱m | su̱-vīrya̍m | gavā̍m | poṣa̍m | su̱-aśvya̍m ||1.093.02||

1.093.03a agnī̍ṣomā̱ ya āhu̍ti̱ṁ yo vā̱ṁ dāśā̍d dha̱viṣkṛ̍tim |
1.093.03c sa pra̱jayā̍ su̱vīrya̱ṁ viśva̱m āyu̱r vy a̍śnavat ||

agnī̍ṣomā | yaḥ | ā-hu̍tim | yaḥ | vā̱m | dāsā̍t | ha̱viḥ-kṛ̍tim |
saḥ | pra̱-jayā̍ | su̱-vīrya̍m | viśva̍m | āyu̍ḥ | vi | a̱śna̱va̱t ||1.093.03||

1.093.04a agnī̍ṣomā̱ ceti̱ tad vī̱rya̍ṁ vā̱ṁ yad amu̍ṣṇītam ava̱sam pa̱ṇiṁ gāḥ |
1.093.04c avā̍tirata̱m bṛsa̍yasya̱ śeṣo 'vi̍ndata̱ṁ jyoti̱r eka̍m ba̱hubhya̍ḥ ||

agnī̍ṣomā | ceti̍ | tat | vī̱rya̍m | vā̱m | yat | amu̍ṣṇītam | a̱va̱sam | pa̱ṇim | gāḥ |
ava̍ | a̱ti̱ra̱ta̱m | bṛsa̍yasya | śeṣa̍ḥ | avi̍ndatam | jyoti̍ḥ | eka̍m | ba̱hu-bhya̍ḥ ||1.093.04||

1.093.05a yu̱vam e̱tāni̍ di̱vi ro̍ca̱nāny a̱gniś ca̍ soma̱ sakra̍tū adhattam |
1.093.05c yu̱vaṁ sindhū̍m̐r a̱bhiśa̍ster ava̱dyād agnī̍ṣomā̱v amu̍ñcataṁ gṛbhī̱tān ||

yu̱vam | e̱tāni̍ | di̱vi | ro̱ca̱nāni̍ | a̱gniḥ | ca̱ | so̱ma̱ | sakra̍tū̱ iti̱ sa-kra̍tū | a̱dha̱tta̱m |
yu̱vam | sindhū̍n | a̱bhi-śa̍steḥ | a̱va̱dyāt | agnī̍ṣomau | amu̍ñcatam | gṛ̱bhī̱tān ||1.093.05||

1.093.06a ānyaṁ di̱vo mā̍ta̱riśvā̍ jabhā̱rāma̍thnād a̱nyam pari̍ śye̱no adre̍ḥ |
1.093.06c agnī̍ṣomā̱ brahma̍ṇā vāvṛdhā̱noruṁ ya̱jñāya̍ cakrathur u lo̱kam ||

ā | a̱nyam | di̱vaḥ | mā̱ta̱riśvā̍ | ja̱bhā̱ra̱ | ama̍thnāt | a̱nyam | pari̍ | śye̱naḥ | adre̍ḥ |
agnī̍ṣomā | brahma̍ṇā | va̱vṛ̱dhā̱nā | u̱rum | ya̱jñāya̍ | ca̱kra̱thu̱ḥ | ū̱m̐ iti̍ | lo̱kam ||1.093.06||

1.093.07a agnī̍ṣomā ha̱viṣa̱ḥ prasthi̍tasya vī̱taṁ harya̍taṁ vṛṣaṇā ju̱ṣethā̍m |
1.093.07c su̱śarmā̍ṇā̱ svava̍sā̱ hi bhū̱tam athā̍ dhatta̱ṁ yaja̍mānāya̱ śaṁ yoḥ ||

agnī̍ṣomā | ha̱viṣa̍ḥ | pra-sthi̍tasya | vī̱tam | harya̍tam | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | ju̱ṣethā̍m |
su̱-śarmā̍ṇā | su̱-ava̍sā | hi | bhū̱tam | atha̍ | dha̱tta̱m | yaja̍mānāya | śam | yoḥ ||1.093.07||

1.093.08a yo a̱gnīṣomā̍ ha̱viṣā̍ sapa̱ryād de̍va̱drīcā̱ mana̍sā̱ yo ghṛ̱tena̍ |
1.093.08c tasya̍ vra̱taṁ ra̍kṣatam pā̱tam aṁha̍so vi̱śe janā̍ya̱ mahi̱ śarma̍ yacchatam ||

yaḥ | a̱gnīṣomā̍ | ha̱viṣā̍ | sa̱pa̱ryāt | de̱va̱drīcā̍ | mana̍sā | yaḥ | ghṛ̱tena̍ |
tasya̍ | vra̱tam | ra̱kṣa̱ta̱m | pā̱tam | aṁha̍saḥ | vi̱śe | janā̍ya | mahi̍ | śarma̍ | ya̱ccha̱ta̱m ||1.093.08||

1.093.09a agnī̍ṣomā̱ save̍dasā̱ sahū̍tī vanata̱ṁ gira̍ḥ |
1.093.09c saṁ de̍va̱trā ba̍bhūvathuḥ ||

agnī̍ṣomā | sa-ve̍dasā | sahū̍tī̱ iti̱ sa-hū̍tī | va̱na̱ta̱m | gira̍ḥ |
sam | de̱va̱-trā | ba̱bhū̱va̱thu̱ḥ ||1.093.09||

1.093.10a agnī̍ṣomāv a̱nena̍ vā̱ṁ yo vā̍ṁ ghṛ̱tena̱ dāśa̍ti |
1.093.10c tasmai̍ dīdayatam bṛ̱hat ||

agnī̍ṣomau | a̱nena̍ | vā̱m | yaḥ | vā̱m | ghṛ̱tena̍ | dāśa̍ti |
tasmai̍ | dī̱da̱ya̱ta̱m | bṛ̱hat ||1.093.10||

1.093.11a agnī̍ṣomāv i̱māni̍ no yu̱vaṁ ha̱vyā ju̍joṣatam |
1.093.11c ā yā̍ta̱m upa̍ na̱ḥ sacā̍ ||

agnī̍ṣomau | i̱māni̍ | na̱ḥ | yu̱vam | ha̱vyā | ju̱jo̱ṣa̱ta̱m |
ā | yā̱ta̱m | upa̍ | na̱ḥ | sacā̍ ||1.093.11||

1.093.12a agnī̍ṣomā pipṛ̱tam arva̍to na̱ ā pyā̍yantām u̱sriyā̍ havya̱sūda̍ḥ |
1.093.12c a̱sme balā̍ni ma̱ghava̍tsu dhattaṁ kṛṇu̱taṁ no̍ adhva̱raṁ śru̍ṣṭi̱manta̍m ||

agnī̍ṣomā | pi̱pṛ̱tam | arva̍taḥ | na̱ḥ | ā | pyā̱ya̱ntā̱m | u̱sriyā̍ḥ | ha̱vya̱-sū̱da̍ḥ |
a̱sme iti̍ | balā̍ni | ma̱ghava̍t-su | dha̱tta̱m | kṛ̱ṇu̱tam | na̱ḥ | a̱dhva̱ram | śru̱ṣṭi̱-manta̍m ||1.093.12||


1.094.01a i̱maṁ stoma̱m arha̍te jā̱tave̍dase̱ ratha̍m iva̱ sam ma̍hemā manī̱ṣayā̍ |
1.094.01c bha̱drā hi na̱ḥ prama̍tir asya sa̱ṁsady agne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

i̱mam | stoma̍m | arha̍te | jā̱ta-ve̍dase | ratha̍m-iva | sam | ma̱he̱ma̱ | ma̱nī̱ṣayā̍ |
bha̱drā | hi | na̱ḥ | pra-ma̍tiḥ | a̱sya̱ | sa̱m-sadi̍ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.094.01||

1.094.02a yasmai̱ tvam ā̱yaja̍se̱ sa sā̍dhaty ana̱rvā kṣe̍ti̱ dadha̍te su̱vīrya̍m |
1.094.02c sa tū̍tāva̱ naina̍m aśnoty aṁha̱tir agne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

yasmai̍ | tvam | ā̱-yaja̍se | saḥ | sā̱dha̱ti̱ | a̱na̱rvā | kṣe̱ti̱ | dadha̍te | su̱-vīrya̍m |
saḥ | tū̱tā̱va̱ | na | e̱na̱m | a̱śno̱ti̱ | a̱ṁha̱tiḥ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.094.02||

1.094.03a śa̱kema̍ tvā sa̱midha̍ṁ sā̱dhayā̱ dhiya̱s tve de̱vā ha̱vir a̍da̱nty āhu̍tam |
1.094.03c tvam ā̍di̱tyām̐ ā va̍ha̱ tān hy u1̱̍śmasy agne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

śa̱kema̍ | tvā̱ | sa̱m-idha̍m | sā̱dhaya̍ | dhiya̍ḥ | tve̱ | de̱vāḥ | ha̱viḥ | a̱da̱nti̱ | ā-hu̍tam |
tvam | ā̱di̱tyān | ā | va̱ha̱ | tān | hi | u̱śmasi̍ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.094.03||

1.094.04a bharā̍me̱dhmaṁ kṛ̱ṇavā̍mā ha̱vīṁṣi̍ te ci̱taya̍nta̱ḥ parva̍ṇā-parvaṇā va̱yam |
1.094.04c jī̱vāta̍ve prata̱raṁ sā̍dhayā̱ dhiyo 'gne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

bharā̍ma | i̱dhmam | kṛ̱ṇavā̍ma | ha̱vīṁṣi̍ | te̱ | ci̱taya̍ntaḥ | parva̍ṇā-parvaṇā | va̱yam |
jī̱vāta̍ve | pra̱-ta̱ram | sā̱dha̱ya̱ | dhiya̍ḥ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.094.04||

1.094.05a vi̱śāṁ go̱pā a̍sya caranti ja̱ntavo̍ dvi̱pac ca̱ yad u̱ta catu̍ṣpad a̱ktubhi̍ḥ |
1.094.05c ci̱traḥ pra̍ke̱ta u̱ṣaso̍ ma̱hām̐ a̱sy agne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

vi̱śām | go̱pāḥ | a̱sya̱ | ca̱ra̱nti̱ | ja̱ntava̍ḥ | dvi̱-pat | ca̱ | yat | u̱ta | catu̍ḥ-pat | a̱ktu-bhi̍ḥ |
ci̱traḥ | pra̱-ke̱taḥ | u̱ṣasa̍ḥ | ma̱hān | a̱si̱ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.094.05||

1.094.06a tvam a̍dhva̱ryur u̱ta hotā̍si pū̱rvyaḥ pra̍śā̱stā potā̍ ja̱nuṣā̍ pu̱rohi̍taḥ |
1.094.06c viśvā̍ vi̱dvām̐ ārtvi̍jyā dhīra puṣya̱sy agne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

tvam | a̱dhva̱ryuḥ | u̱ta | hotā̍ | a̱si̱ | pū̱rvyaḥ | pra̱-śā̱stā | potā̍ | ja̱nuṣā̍ | pu̱raḥ-hi̍taḥ |
viśvā̍ | vi̱dvān | ārtvi̍jyā | dhī̱ra̱ | pu̱ṣya̱si̱ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.094.06||

1.094.07a yo vi̱śvata̍ḥ su̱pratī̍kaḥ sa̱dṛṅṅ asi̍ dū̱re ci̱t san ta̱ḻid i̱vāti̍ rocase |
1.094.07c rātryā̍ś ci̱d andho̱ ati̍ deva paśya̱sy agne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

yaḥ | vi̱śvata̍ḥ | su̱-pratī̍kaḥ | sa̱-dṛṅ | asi̍ | dū̱re | ci̱t | san | ta̱ḻit-i̍va | ati̍ | ro̱ca̱se̱ |
rātryā̍ḥ | ci̱t | andha̍ḥ | ati̍ | de̱va̱ | pa̱śya̱si̱ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.094.07||

1.094.08a pūrvo̍ devā bhavatu sunva̱to ratho̱ 'smāka̱ṁ śaṁso̍ a̱bhy a̍stu dū̱ḍhya̍ḥ |
1.094.08c tad ā jā̍nīto̱ta pu̍ṣyatā̱ vaco 'gne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

pū̱rva̍ḥ | de̱vā̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | su̱nva̱taḥ | ratha̍ḥ | a̱smākam | śaṁsa̍ḥ | a̱bhi | a̱stu̱ | du̱ḥ-dhya̍ḥ |
tat | ā | jā̱nī̱ta̱ | u̱ta | pu̱ṣya̱ta̱ | vaca̍ḥ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.094.08||

1.094.09a va̱dhair du̱ḥśaṁsā̱m̐ apa̍ dū̱ḍhyo̍ jahi dū̱re vā̱ ye anti̍ vā̱ ke ci̍d a̱triṇa̍ḥ |
1.094.09c athā̍ ya̱jñāya̍ gṛṇa̱te su̱gaṁ kṛ̱dhy agne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

va̱dhaiḥ | du̱ḥ-śaṁsā̍n | apa̍ | du̱ḥ-dhya̍ḥ | ja̱hi̱ | dū̱re | vā̱ | ye | anti̍ | vā̱ | ke | ci̱t | a̱triṇa̍ḥ |
atha̍ | ya̱jñāya̍ | gṛ̱ṇa̱te̱ | su̱-gam | kṛ̱dhi̱ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.094.09||

1.094.10a yad ayu̍kthā aru̱ṣā rohi̍tā̱ rathe̱ vāta̍jūtā vṛṣa̱bhasye̍va te̱ rava̍ḥ |
1.094.10c ād i̍nvasi va̱nino̍ dhū̱make̍tu̱nāgne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

yat | ayu̍kthāḥ | a̱ru̱ṣā | rohi̍tā | rathe̍ | vāta̍-jūtā | vṛ̱ṣa̱bhasya̍-iva | te̱ | rava_'ḥ |
āt | i̱nva̱si̱ | va̱nina̍ḥ | dhū̱ma-ke̍tunā | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.094.10||

1.094.11a adha̍ sva̱nād u̱ta bi̍bhyuḥ pata̱triṇo̍ dra̱psā yat te̍ yava̱sādo̱ vy asthi̍ran |
1.094.11c su̱gaṁ tat te̍ tāva̱kebhyo̱ rathe̱bhyo 'gne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

adha̍ | sva̱nāt | u̱ta | bi̱bhyu̱ḥ | pa̱ta̱triṇa̍ḥ | dra̱psāḥ | yat | te̱ | ya̱va̱sa̱-ada̍ḥ | vi | asthi̍ran |
su̱-gam | tat | te̱ | tā̱va̱kebhya̍ḥ | ra̱the̱bhyaḥ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.094.11||

1.094.12a a̱yam mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ dhāya̍se 'vayā̱tām ma̱rutā̱ṁ heḻo̱ adbhu̍taḥ |
1.094.12c mṛ̱ḻā su no̱ bhūtv e̍ṣā̱m mana̱ḥ puna̱r agne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

a̱yam | mi̱trasya̍ | varu̍ṇasya | dhāya̍se | a̱va̱-yā̱tām | ma̱rutā̱m | heḻa̍ḥ | adbhu̍taḥ |
mṛ̱ḻa | su | na̱ḥ | bhūtu̍ | e̱ṣā̱m | mana̍ḥ | puna̍ḥ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.094.12||

1.094.13a de̱vo de̱vānā̍m asi mi̱tro adbhu̍to̱ vasu̱r vasū̍nām asi̱ cāru̍r adhva̱re |
1.094.13c śarma̍n syāma̱ tava̍ sa̱pratha̍sta̱me 'gne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

de̱vaḥ | de̱vānā̍m | a̱si̱ | mi̱traḥ | adbhu̍taḥ | vasu̍ḥ | vasū̍nām | a̱si̱ | cāru̍ḥ | a̱dhva̱re |
śarma̍n | syā̱ma̱ | tava̍ | sa̱pratha̍ḥ-tame | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.094.13||

1.094.14a tat te̍ bha̱draṁ yat sami̍ddha̱ḥ sve dame̱ somā̍huto̱ jara̍se mṛḻa̱yatta̍maḥ |
1.094.14c dadhā̍si̱ ratna̱ṁ dravi̍ṇaṁ ca dā̱śuṣe 'gne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

tat | te̱ | bha̱dram | yat | sam-i̍ddhaḥ | sve | dame̍ | soma̍-āhutaḥ | jara̍se | mṛ̱ḻa̱yat-ta̍maḥ |
dadhā̍si | ratna̍m | dravi̍ṇam | ca̱ | dā̱śuṣe̍ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.094.14||

1.094.15a yasmai̱ tvaṁ su̍draviṇo̱ dadā̍śo 'nāgā̱stvam a̍dite sa̱rvatā̍tā |
1.094.15c yam bha̱dreṇa̱ śava̍sā co̱dayā̍si pra̱jāva̍tā̱ rādha̍sā̱ te syā̍ma ||

yasmai̍ | tvam | su̱-dra̱vi̱ṇa̱ḥ | dadā̍śaḥ | a̱nā̱gā̱ḥ-tvam | a̱di̱te̱ | sa̱rva-tā̍tā |
yam | bha̱dreṇa̍ | śava̍sā | co̱dayā̍si | pra̱jā-va̍tā | rādha̍sā | te̱ | syā̱ma̱ ||1.094.15||

1.094.16a sa tvam a̍gne saubhaga̱tvasya̍ vi̱dvān a̱smāka̱m āyu̱ḥ pra ti̍re̱ha de̍va |
1.094.16c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

saḥ | tvam | a̱gne̱ | sau̱bha̱ga̱-tvasya̍ | vi̱dvān | a̱smāka̍m | āyu̍ḥ | pra | ti̱ra̱ | i̱ha | de̱va̱ |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.094.16||


1.095.01a dve virū̍pe carata̱ḥ svarthe̍ a̱nyānyā̍ va̱tsam upa̍ dhāpayete |
1.095.01c hari̍r a̱nyasyā̱m bhava̍ti sva̱dhāvā̍ñ chu̱kro a̱nyasyā̍ṁ dadṛśe su̱varcā̍ḥ ||

dve | virū̍pe̱ iti̱ vi-rū̍pe | ca̱ra̱ta̱ḥ | svarthe̱ iti̍ su̱-arthe̍ | a̱nyā-a̍nyā | va̱tsam | upa̍ | dhā̱pa̱ye̱te̱ iti̍ |
hari̍ḥ | a̱nyasyā̍m | bhava̍ti | sva̱dhā-vā̍n | śu̱kraḥ | a̱nyasyā̍m | da̱dṛ̱śe̱ | su̱-varcā̍ḥ ||1.095.01||

1.095.02a daśe̱maṁ tvaṣṭu̍r janayanta̱ garbha̱m ata̍ndrāso yuva̱tayo̱ vibhṛ̍tram |
1.095.02c ti̱gmānī̍ka̱ṁ svaya̍śasa̱ṁ jane̍ṣu vi̱roca̍māna̱m pari̍ ṣīṁ nayanti ||

daśa̍ | i̱mam | tvaṣṭu̍ḥ | ja̱na̱ya̱nta̱ | garbha̍m | ata̍ndrāsaḥ | yu̱va̱taya̍ḥ | vi-bhṛ̍tram |
ti̱gma-a̍nī̍kam | sva-ya̍śasam | jane̍ṣu | vi̱-roca̍mānam | pari̍ | sī̱m | na̱ya̱nti̱ ||1.095.02||

1.095.03a trīṇi̱ jānā̱ pari̍ bhūṣanty asya samu̱dra eka̍ṁ di̱vy eka̍m a̱psu |
1.095.03c pūrvā̱m anu̱ pra diśa̱m pārthi̍vānām ṛ̱tūn pra̱śāsa̱d vi da̍dhāv anu̱ṣṭhu ||

trīṇi̍ | jānā̍ | pari̍ | bhū̱ṣa̱nti̱ | a̱sya̱ | sa̱mu̱dre | eka̍m | di̱vi | eka̍m | a̱p-su |
pūrvā̍m | anu̍ | pra | diśa̍m | pārthi̍vānām | ṛ̱tūn | pra̱-śāsa̍t | vi | da̱dhau̱ | a̱nu̱ṣṭhu ||1.095.03||

1.095.04a ka i̱maṁ vo̍ ni̱ṇyam ā ci̍keta va̱tso mā̱tṝr ja̍nayata sva̱dhābhi̍ḥ |
1.095.04c ba̱hvī̱nāṁ garbho̍ a̱pasā̍m u̱pasthā̍n ma̱hān ka̱vir niś ca̍rati sva̱dhāvā̍n ||

kaḥ | i̱mam | va̱ḥ | ni̱ṇyam | ā | ci̱ke̱ta̱ | va̱tsaḥ | mā̱tṝḥ | ja̱na̱ya̱ta̱ | sva̱-dhābhi̍ḥ |
ba̱hvī̱nām | garbha̍ḥ | a̱pasā̍m | u̱pa-sthā̍t | ma̱hān | ka̱viḥ | niḥ | ca̱ra̱ti̱ | sva̱dhā-vā̍n ||1.095.04||

1.095.05a ā̱viṣṭyo̍ vardhate̱ cāru̍r āsu ji̱hmānā̍m ū̱rdhvaḥ svaya̍śā u̱pasthe̍ |
1.095.05c u̱bhe tvaṣṭu̍r bibhyatu̱r jāya̍mānāt pratī̱cī si̱ṁham prati̍ joṣayete ||

ā̱viḥ-tya̍ḥ | va̱rdha̱te̱ | cāru̍ḥ | ā̱su̱ | ji̱hmānā̍m | ū̱rdhvaḥ | sva-ya̍śāḥ | u̱pa-sthe̍ |
u̱bhe iti̍ | tvaṣṭu̍ḥ | bi̱bhya̱tu̱ḥ | jāya̍mānāt | pra̱tī̱cī iti̍ | si̱ṁham | prati̍ | jo̱ṣa̱ye̱te̱ iti̍ ||1.095.05||

1.095.06a u̱bhe bha̱dre jo̍ṣayete̱ na mene̱ gāvo̱ na vā̱śrā upa̍ tasthu̱r evai̍ḥ |
1.095.06c sa dakṣā̍ṇā̱ṁ dakṣa̍patir babhūvā̱ñjanti̱ yaṁ da̍kṣiṇa̱to ha̱virbhi̍ḥ ||

u̱bhe iti̍ | bha̱dre iti̍ | jo̱ṣa̱ye̱te̱ iti̍ | na | mene̍ | gāva̍ḥ | na | vā̱śrāḥ | upa̍ | ta̱sthu̱ḥ | evai̍ḥ |
saḥ | dakṣā̍ṇām | dakṣa̍-patiḥ | ba̱bhū̱va̱ | a̱ñjanti̍ | yam | da̱kṣi̱ṇa̱taḥ | ha̱viḥ-bhi̍ḥ ||1.095.06||

1.095.07a ud ya̍ṁyamīti savi̱teva̍ bā̱hū u̱bhe sicau̍ yatate bhī̱ma ṛ̱ñjan |
1.095.07c uc chu̱kram atka̍m ajate si̱masmā̱n navā̍ mā̱tṛbhyo̱ vasa̍nā jahāti ||

ut | ya̱ṁya̱mī̱ti̱ | sa̱vi̱tā-i̍va | bā̱hū iti̍ | u̱bhe iti̍ | sicau̍ | ya̱ta̱te̱ | bhī̱maḥ | ṛ̱ñjan |
ut | śu̱kram | atka̍m | a̱ja̱te̱ | si̱masmā̍t | navā̍ | mā̱tṛ-bhya̱ḥ | vasa̍nā | ja̱hā̱ti̱ ||1.095.07||

1.095.08a tve̱ṣaṁ rū̱paṁ kṛ̍ṇuta̱ utta̍ra̱ṁ yat sa̍mpṛñcā̱naḥ sada̍ne̱ gobhi̍r a̱dbhiḥ |
1.095.08c ka̱vir bu̱dhnam pari̍ marmṛjyate̱ dhīḥ sā de̱vatā̍tā̱ sami̍tir babhūva ||

tve̱ṣam | rū̱pam | kṛ̱ṇute̱ | ut-ta̍ram | yat | sa̱m-pṛ̱ñcā̱naḥ | sada̍ne̱ | go-bhi̍ḥ | a̱t-bhiḥ |
ka̱viḥ | bu̱dhnam | pari̍ | ma̱rmṛ̱jya̱te̱ | dhīḥ | sā | de̱vatā̍tā | sam-i̍tiḥ | ba̱bhū̱va̱ ||1.095.08||

1.095.09a u̱ru te̱ jraya̱ḥ pary e̍ti bu̱dhnaṁ vi̱roca̍mānam mahi̱ṣasya̱ dhāma̍ |
1.095.09c viśve̍bhir agne̱ svaya̍śobhir i̱ddho 'da̍bdhebhiḥ pā̱yubhi̍ḥ pāhy a̱smān ||

u̱ru | te̱ | jraya̍ḥ | pari̍ | e̱ti̱ | bu̱dhnam | vi̱-roca̍mānam | ma̱hi̱ṣasya̍ | dhāma̍ |
viśve̍bhiḥ | a̱gne̱ | svaya̍śaḥ-bhiḥ | i̱ddhaḥ | ada̍bdhebhiḥ | pā̱yu-bhi̍ḥ | pā̱hi̱ | a̱smān ||1.095.09||

1.095.10a dhanva̱n srota̍ḥ kṛṇute gā̱tum ū̱rmiṁ śu̱krair ū̱rmibhi̍r a̱bhi na̍kṣati̱ kṣām |
1.095.10c viśvā̱ sanā̍ni ja̱ṭhare̍ṣu dhatte̱ 'ntar navā̍su carati pra̱sūṣu̍ ||

dhanva̍n | srota̍ḥ | kṛ̱ṇu̱te̱ | ga̱tum | ū̱rmim | śu̱kraiḥ | ū̱rmi-bhi̍ḥ | a̱bhi | na̱kṣa̱ti̱ | kṣām |
viśvā̍ | sanā̍ni | ja̱ṭhare̍ṣu | dha̱tte̱ | a̱ntaḥ | navā̍su | ca̱ra̱ti̱ | pra̱-sūṣu̍ ||1.095.10||

1.095.11a e̱vā no̍ agne sa̱midhā̍ vṛdhā̱no re̱vat pā̍vaka̱ śrava̍se̱ vi bhā̍hi |
1.095.11c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

e̱va | na̱ḥ | a̱gne̱ | sa̱m-idhā̍ | vṛ̱dhā̱naḥ | re̱vat | pā̱va̱ka̱ | śrava̍se | vi | bhā̱hi̱ |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.095.11||


1.096.01a sa pra̱tnathā̱ saha̍sā̱ jāya̍mānaḥ sa̱dyaḥ kāvyā̍ni̱ baḻ a̍dhatta̱ viśvā̍ |
1.096.01c āpa̍ś ca mi̱traṁ dhi̱ṣaṇā̍ ca sādhan de̱vā a̱gniṁ dhā̍rayan draviṇo̱dām ||

saḥ | pra̱tna-thā̍ | saha̍sā | jāya̍mānaḥ | sa̱dyaḥ | kāvyā̍ni | baṭ | a̱dha̱tta̱ | viśvā̍ |
āpa̍ḥ | ca̱ | mi̱tram | dhi̱ṣaṇā̍ | ca̱ | sā̱dha̱n | de̱vāḥ | a̱gnim | dhā̱ra̱ya̱n | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dām ||1.096.01||

1.096.02a sa pūrva̍yā ni̱vidā̍ ka̱vyatā̱yor i̱māḥ pra̱jā a̍janaya̱n manū̍nām |
1.096.02c vi̱vasva̍tā̱ cakṣa̍sā̱ dyām a̱paś ca̍ de̱vā a̱gniṁ dhā̍rayan draviṇo̱dām ||

saḥ | pūrva̍yā | ni̱-vidā̍ | ka̱vyatā̍ | ā̱yoḥ | i̱māḥ | pra̱-jāḥ | a̱ja̱na̱ya̱t | manū̍nām |
vi̱vasva̍tā | cakṣa̍sā | dyām | a̱paḥ | ca̱ | de̱vāḥ | a̱gnim | dhā̱ra̱ya̱n | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dām ||1.096.02||

1.096.03a tam ī̍ḻata pratha̱maṁ ya̍jña̱sādha̱ṁ viśa̱ ārī̱r āhu̍tam ṛñjasā̱nam |
1.096.03c ū̱rjaḥ pu̱tram bha̍ra̱taṁ sṛ̱pradā̍nuṁ de̱vā a̱gniṁ dhā̍rayan draviṇo̱dām ||

tam | i̱ḻa̱ta̱ | pra̱tha̱mam | ya̱jña̱-sādha̍m | viśa̍ḥ | ārī̍ḥ | ā-hu̍tam | ṛ̱ñja̱sā̱nam |
ū̱rjaḥ | pu̱tram | bha̱ra̱tam | sṛ̱pra-dā̍num | de̱vāḥ | a̱gnim | dhā̱ra̱ya̱n | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dām ||1.096.03||

1.096.04a sa mā̍ta̱riśvā̍ puru̱vāra̍puṣṭir vi̱dad gā̱tuṁ tana̍yāya sva̱rvit |
1.096.04c vi̱śāṁ go̱pā ja̍ni̱tā roda̍syor de̱vā a̱gniṁ dhā̍rayan draviṇo̱dām ||

saḥ | mā̱ta̱riśvā̍ | pu̱ru̱vāra̍-puṣṭiḥ | vi̱dat | gā̱tum | tana̍yāya | sva̱ḥ-vit |
vi̱śām | go̱pāḥ | ja̱ni̱tā | roda̍syoḥ | de̱vāḥ | a̱gnim | dhā̱ra̱ya̱n | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dām ||1.096.04||

1.096.05a nakto̱ṣāsā̱ varṇa̍m ā̱memyā̍ne dhā̱paye̍te̱ śiśu̱m eka̍ṁ samī̱cī |
1.096.05c dyāvā̱kṣāmā̍ ru̱kmo a̱ntar vi bhā̍ti de̱vā a̱gniṁ dhā̍rayan draviṇo̱dām ||

nakto̱ṣasā̍ | varṇa̍m | ā̱memyā̍ne̱ ityā̱-memyā̍ne | dhā̱paye̍te̱ iti̍ | śiśu̍m | eka̍m | sa̱mī̱cī̱ iti̍ sa̱m-ī̱cī |
dyāvā̱kṣāmā̍ | ru̱kmaḥ | a̱ntaḥ | vi | bhā̱ti̱ | de̱vāḥ | a̱gnim | dhā̱ra̱ya̱n | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dām ||1.096.05||

1.096.06a rā̱yo bu̱dhnaḥ sa̱ṁgama̍no̱ vasū̍nāṁ ya̱jñasya̍ ke̱tur ma̍nma̱sādha̍no̱ veḥ |
1.096.06c a̱mṛ̱ta̱tvaṁ rakṣa̍māṇāsa enaṁ de̱vā a̱gniṁ dhā̍rayan draviṇo̱dām ||

rā̱yaḥ | bu̱dhnaḥ | sa̱m-gama̍naḥ | vasū̍nām | ya̱jñasya̍ | ke̱tuḥ | ma̱nma̱-sādha̍naḥ | veriti̱ veḥ |
a̱mṛ̱ta̱-tvam | rakṣa̍māṇāsaḥ | e̱na̱m | de̱vāḥ | a̱gnim | dhā̱ra̱ya̱n | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dām ||1.096.06||

1.096.07a nū ca̍ pu̱rā ca̱ sada̍naṁ rayī̱ṇāṁ jā̱tasya̍ ca̱ jāya̍mānasya ca̱ kṣām |
1.096.07c sa̱taś ca̍ go̱pām bhava̍taś ca̱ bhūre̍r de̱vā a̱gniṁ dhā̍rayan draviṇo̱dām ||

nu | ca̱ | pu̱rā | ca̱ | sada̍nam | ra̱yī̱ṇām | jā̱tasya̍ | ca̱ | jāya̍mānasya | ca̱ | kṣām |
sa̱taḥ | ca̱ | go̱pām | bhava̍taḥ | ca̱ | bhūre̍ḥ | de̱vāḥ | a̱gnim | dhā̱ra̱ya̱n | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dām ||1.096.07||

1.096.08a dra̱vi̱ṇo̱dā dravi̍ṇasas tu̱rasya̍ draviṇo̱dāḥ sana̍rasya̱ pra ya̍ṁsat |
1.096.08c dra̱vi̱ṇo̱dā vī̱rava̍tī̱m iṣa̍ṁ no draviṇo̱dā rā̍sate dī̱rgham āyu̍ḥ ||

dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dāḥ | dravi̍ṇasaḥ | tu̱rasya̍ | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dāḥ | sana̍rasya | pra | ya̱ṁsa̱t |
dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dāḥ | vī̱ra-va̍tīm | iṣa̍m | na̱ḥ | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dāḥ | rā̱sa̱te̱ | dī̱rgham | āyu̍ḥ ||1.096.08||

1.096.09a e̱vā no̍ agne sa̱midhā̍ vṛdhā̱no re̱vat pā̍vaka̱ śrava̍se̱ vi bhā̍hi |
1.096.09c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

e̱va | na̱ḥ | a̱gne̱ | sa̱m-idhā̍ | vṛ̱dhā̱naḥ | re̱vat | pā̱va̱ka̱ | śrava̍se | vi | bhā̱hi̱ |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.096.09||


1.097.01a apa̍ na̱ḥ śośu̍cad a̱gham agne̍ śuśu̱gdhy ā ra̱yim |
1.097.01c apa̍ na̱ḥ śośu̍cad a̱gham ||

apa̍ | na̱ḥ | śośu̍cat | a̱gham | agne̍ | śu̱śu̱gdhi | ā | ra̱yim |
apa̍ | na̱ḥ | śośu̍cat | a̱gham ||1.097.01||

1.097.02a su̱kṣe̱tri̱yā su̍gātu̱yā va̍sū̱yā ca̍ yajāmahe |
1.097.02c apa̍ na̱ḥ śośu̍cad a̱gham ||

su̱-kṣe̱tri̱yā | su̱gā̱tu̱-yā | va̱su̱-yā | ca̱ | ya̱jā̱ma̱he̱ |
apa̍ | na̱ḥ | śośu̍cat | a̱gham ||1.097.02||

1.097.03a pra yad bhandi̍ṣṭha eṣā̱m prāsmākā̍saś ca sū̱raya̍ḥ |
1.097.03c apa̍ na̱ḥ śośu̍cad a̱gham ||

pra | yat | bhandi̍ṣṭhaḥ | e̱ṣā̱m | pra | a̱smākā̍saḥ | ca̱ | sū̱raya̍ḥ |
apa̍ | na̱ḥ | śośu̍cat | a̱gham ||1.097.03||

1.097.04a pra yat te̍ agne sū̱rayo̱ jāye̍mahi̱ pra te̍ va̱yam |
1.097.04c apa̍ na̱ḥ śośu̍cad a̱gham ||

pra | yat | te̱ | a̱gne̱ | sū̱raya̍ḥ | jāye̍mahi | pra | te̱ | va̱yam |
apa̍ | na̱ḥ | śośu̍cat | a̱gham ||1.097.04||

1.097.05a pra yad a̱gneḥ saha̍svato vi̱śvato̱ yanti̍ bhā̱nava̍ḥ |
1.097.05c apa̍ na̱ḥ śośu̍cad a̱gham ||

pra | yat | a̱gneḥ | saha̍svataḥ | vi̱śvataḥ | yanti̍ | bhā̱nava̍ḥ |
apa̍ | na̱ḥ | śośu̍cat | a̱gham ||1.097.05||

1.097.06a tvaṁ hi vi̍śvatomukha vi̱śvata̍ḥ pari̱bhūr asi̍ |
1.097.06c apa̍ na̱ḥ śośu̍cad a̱gham ||

tvam | hi | vi̱śva̱ta̱ḥ-mu̱kha̱ | vi̱śvata̍ḥ | pa̱ri̱-bhūḥ | asi̍ |
apa̍ | na̱ḥ | śośu̍cat | a̱gham ||1.097.06||

1.097.07a dviṣo̍ no viśvatomu̱khāti̍ nā̱veva̍ pāraya |
1.097.07c apa̍ na̱ḥ śośu̍cad a̱gham ||

dviṣa̍ḥ | na̱ḥ | vi̱śva̱ta̱ḥ-mu̱kha̱ | ati̍ | nā̱vā-i̍va | pā̱ra̱ya̱ |
apa̍ | na̱ḥ | śośu̍cat | a̱gham ||1.097.07||

1.097.08a sa na̱ḥ sindhu̍m iva nā̱vayāti̍ parṣā sva̱staye̍ |
1.097.08c apa̍ na̱ḥ śośu̍cad a̱gham ||

saḥ | na̱ḥ | sindhu̍m-iva | nā̱vayā̍ | ati̍ | pa̱rṣa̱ | sva̱staye̍ |
apa̍ | na̱ḥ | śośu̍cat | a̱gham ||1.097.08||


1.098.01a vai̱śvā̱na̱rasya̍ suma̱tau syā̍ma̱ rājā̱ hi ka̱m bhuva̍nānām abhi̱śrīḥ |
1.098.01c i̱to jā̱to viśva̍m i̱daṁ vi ca̍ṣṭe vaiśvāna̱ro ya̍tate̱ sūrye̍ṇa ||

vai̱śvā̱na̱rasya̍ | su̱-ma̱tau | syā̱ma̱ | rājā̍ | hi | ka̱m | bhuva̍nānām | a̱bhi̱-śrīḥ |
i̱taḥ | jā̱taḥ | viśva̍m | i̱dam | vi | ca̱ṣṭe̱ | vai̱śvā̱na̱raḥ | ya̱ta̱te̱ | sūrye̍ṇa ||1.098.01||

1.098.02a pṛ̱ṣṭo di̱vi pṛ̱ṣṭo a̱gniḥ pṛ̍thi̱vyām pṛ̱ṣṭo viśvā̱ oṣa̍dhī̱r ā vi̍veśa |
1.098.02c vai̱śvā̱na̱raḥ saha̍sā pṛ̱ṣṭo a̱gniḥ sa no̱ divā̱ sa ri̱ṣaḥ pā̍tu̱ nakta̍m ||

pṛ̱ṣṭaḥ | di̱vi | pṛ̱ṣṭaḥ | a̱gniḥ | pṛ̱thi̱vyām | pṛ̱ṣṭaḥ | viśvā̍ḥ | oṣa̍dhīḥ | ā | vi̱ve̱śa̱ |
vai̱śvā̱na̱raḥ | saha̍sā | pṛ̱ṣṭaḥ | a̱gniḥ | saḥ | na̱ḥ | divā̍ | saḥ | ri̱ṣaḥ | pā̱tu̱ | nakta̍m ||1.098.02||

1.098.03a vaiśvā̍nara̱ tava̱ tat sa̱tyam a̍stv a̱smān rāyo̍ ma̱ghavā̍naḥ sacantām |
1.098.03c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

vaiśvā̍nara | tava̍ | tat | sa̱tyam | a̱stu̱ | a̱smān | rāya̍ḥ | ma̱ghavā̍naḥ | sa̱ca̱ntā̱m |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.098.03||


1.099.01a jā̱tave̍dase sunavāma̱ soma̍m arātīya̱to ni da̍hāti̱ veda̍ḥ |
1.099.01c sa na̍ḥ parṣa̱d ati̍ du̱rgāṇi̱ viśvā̍ nā̱veva̱ sindhu̍ṁ duri̱tāty a̱gniḥ ||

jā̱ta-ve̍dase | su̱na̱vā̱ma̱ | soma̍m | a̱rā̱ti̱-ya̱taḥ | ni | da̱hā̱ti̱ | veda̍ḥ |
saḥ | na̱ḥ | pa̱rṣa̱t | ati̍ | du̱ḥ-gāni̍ | viśvā̍ | nā̱vā-i̍va | sindhu̍m | du̱ḥ-i̱tā | ati̍ | a̱gniḥ ||1.099.01||


1.100.01a sa yo vṛṣā̱ vṛṣṇye̍bhi̱ḥ samo̍kā ma̱ho di̱vaḥ pṛ̍thi̱vyāś ca̍ sa̱mrāṭ |
1.100.01c sa̱tī̱nasa̍tvā̱ havyo̱ bhare̍ṣu ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||

saḥ | yaḥ | vṛṣā̍ | vṛṣṇye̍bhi̍ḥ | sam-o̍kāḥ | ma̱haḥ | di̱vaḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | ca̱ | sa̱m-rāṭ |
sa̱tī̱na-sa̍tvā | havya̍ḥ | bhare̍ṣu | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.01||

1.100.02a yasyānā̍pta̱ḥ sūrya̍syeva̱ yāmo̱ bhare̍-bhare vṛtra̱hā śuṣmo̱ asti̍ |
1.100.02c vṛṣa̍ntama̱ḥ sakhi̍bhi̱ḥ svebhi̱r evai̍r ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||

yasya̍ | anā̍ptaḥ | sūrya̍sya-iva | yāma̍ḥ | bhare̍-bhare | vṛ̱tra̱-hā | śuṣma̍ḥ | asti̍ |
vṛṣa̍n-tamaḥ | sakhi̍-bhiḥ | svebhi̍ḥ | evai̍ḥ | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.02||

1.100.03a di̱vo na yasya̱ reta̍so̱ dughā̍nā̱ḥ panthā̍so̱ yanti̱ śava̱sāpa̍rītāḥ |
1.100.03c ta̱raddve̍ṣāḥ sāsa̱hiḥ pauṁsye̍bhir ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||

di̱vaḥ | na | yasya̍ | reta̍sa̍ḥ | dughā̍nāḥ | panthā̍saḥ | yanti̍ | śava̍sā | apa̍ri-itāḥ |
ta̱rat-dve̍ṣāḥ | sa̱sa̱hiḥ | pauṁsye̍bhiḥ | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.03||

1.100.04a so aṅgi̍robhi̱r aṅgi̍rastamo bhū̱d vṛṣā̱ vṛṣa̍bhi̱ḥ sakhi̍bhi̱ḥ sakhā̱ san |
1.100.04c ṛ̱gmibhi̍r ṛ̱gmī gā̱tubhi̱r jyeṣṭho̍ ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||

saḥ | aṅgi̍raḥ-bhiḥ | aṅgi̍raḥ-tamaḥ | bhū̱t | vṛṣā̍ | vṛṣa̍-bhiḥ | sakhi̍-bhiḥ | sakhā̍ | san |
ṛ̱gmi-bhi̍ḥ | ṛ̱gmī | gā̱tu-bhi̍ḥ | jyeṣṭha̍ḥ | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.04||

1.100.05a sa sū̱nubhi̱r na ru̱drebhi̱r ṛbhvā̍ nṛ̱ṣāhye̍ sāsa̱hvām̐ a̱mitrā̍n |
1.100.05c sanī̍ḻebhiḥ śrava̱syā̍ni̱ tūrva̍n ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||

saḥ | sū̱nu-bhi̍ḥ | na | ru̱drebhi̍ḥ | ṛbhvā̍ | nṛ̱-sahye̍ | sa̱sa̱hvān | a̱mitrā̍n |
sa-nī̍ḻebhiḥ | śra̱va̱syā̍ni | tūrva̍n | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.05||

1.100.06a sa ma̍nyu̱mīḥ sa̱mada̍nasya ka̱rtāsmāke̍bhi̱r nṛbhi̱ḥ sūrya̍ṁ sanat |
1.100.06c a̱sminn aha̱n satpa̍tiḥ puruhū̱to ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||

saḥ | ma̱nyu̱-mīḥ | sa̱-mada̍nasya | ka̱rtā | a̱smāke̍bhiḥ | nṛ-bhi̍ḥ | sūrya̍m | sa̱na̱t |
a̱smin | aha̍n | sat-pa̍tiḥ | pu̱ru̱-hū̱taḥ | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.06||

1.100.07a tam ū̱tayo̍ raṇaya̱ñ chūra̍sātau̱ taṁ kṣema̍sya kṣi̱taya̍ḥ kṛṇvata̱ trām |
1.100.07c sa viśva̍sya ka̱ruṇa̍syeśa̱ eko̍ ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||

tam | ū̱taya̍ḥ | ra̱ṇa̱ya̱t | śūra̍-sātau | tam | kṣema̍sya | kṣi̱taya̍ḥ | kṛ̱ṇva̱ta̱ | trām |
saḥ | viśva̍sya | ka̱ruṇa̍sya | ī̱śe̱ | eka̍ḥ | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.07||

1.100.08a tam a̍psanta̱ śava̍sa utsa̱veṣu̱ naro̱ nara̱m ava̍se̱ taṁ dhanā̍ya |
1.100.08c so a̱ndhe ci̱t tama̍si̱ jyoti̍r vidan ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||

tam | a̱psa̱nta̱ | śava̍saḥ | u̱t-sa̱veṣu̍ | nara̍ḥ | nara̍m | ava̍se | tam | dhanā̍ya |
saḥ | a̱ndhe | ci̱t | tama̍si | jyoti̍ḥ | vi̱da̱t | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.08||

1.100.09a sa sa̱vyena̍ yamati̱ vrādha̍taś ci̱t sa da̍kṣi̱ṇe saṁgṛ̍bhītā kṛ̱tāni̍ |
1.100.09c sa kī̱riṇā̍ ci̱t sani̍tā̱ dhanā̍ni ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||

saḥ | sa̱vyena̍ | ya̱ma̱ti̱ | vrādha̍taḥ | ci̱t | saḥ | da̱kṣi̱ṇe | sam-gṛ̍bhītā | kṛ̱tāni̍ |
saḥ | kī̱riṇā̍ | ci̱t | sani̍tā | dhanā̍ni | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.09||

1.100.10a sa grāme̍bhi̱ḥ sani̍tā̱ sa rathe̍bhir vi̱de viśvā̍bhiḥ kṛ̱ṣṭibhi̱r nv a1̱̍dya |
1.100.10c sa pauṁsye̍bhir abhi̱bhūr aśa̍stīr ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||

saḥ | grāme̍bhiḥ | sani̍tā | saḥ | rathe̍bhiḥ | vi̱de | viśvā̍bhiḥ | kṛ̱ṣṭi-bhi̍ḥ | nu | a̱dya |
saḥ | pauṁsye̍bhiḥ | a̱bhi̱-bhūḥ | aśa̍stīḥ | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.10||

1.100.11a sa jā̱mibhi̱r yat sa̱majā̍ti mī̱ḻhe 'jā̍mibhir vā puruhū̱ta evai̍ḥ |
1.100.11c a̱pāṁ to̱kasya̱ tana̍yasya je̱ṣe ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||

saḥ | jā̱mi-bhi̍ḥ | yat | sa̱m-ajā̍ti | mī̱ḻhe | ajā̍mi-bhiḥ | vā̱ | pu̱ru̱-hū̱taḥ | evai̍ḥ |
a̱pām | to̱kasya̍ | tana̍yasya | je̱ṣe | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.11||

1.100.12a sa va̍jra̱bhṛd da̍syu̱hā bhī̱ma u̱graḥ sa̱hasra̍cetāḥ śa̱tanī̍tha̱ ṛbhvā̍ |
1.100.12c ca̱mrī̱ṣo na śava̍sā̱ pāñca̍janyo ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||

saḥ | va̱jra̱-bhṛt | da̱syu̱-hā | bhī̱maḥ | u̱graḥ | sa̱hasra̍-cetāḥ | śa̱ta-nī̍thaḥ | ṛbhvā̍ |
ca̱mrī̱ṣaḥ | na | śava̍sā | pāñca̍-janyaḥ | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.12||

1.100.13a tasya̱ vajra̍ḥ krandati̱ smat sva̱rṣā di̱vo na tve̱ṣo ra̱vatha̱ḥ śimī̍vān |
1.100.13c taṁ sa̍cante sa̱naya̱s taṁ dhanā̍ni ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||

tasya̍ | vajra̍ḥ | kra̱nda̱ti̱ | smat | sva̱ḥ-sāḥ | di̱vaḥ | na | tve̱ṣaḥ | ra̱vatha̍ḥ | śimī̍-vān |
tam | sa̱ca̱nte̱ | sa̱naya̍ḥ | tam | dhanā̍ni | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.13||

1.100.14a yasyāja̍sra̱ṁ śava̍sā̱ māna̍m u̱ktham pa̍ribhu̱jad roda̍sī vi̱śvata̍ḥ sīm |
1.100.14c sa pā̍riṣa̱t kratu̍bhir mandasā̱no ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||

yasya̍ | aja̍sram | śava̍sā | māna̍m | u̱ktham | pa̱ri̱-bhu̱jat | roda̍sī̱ iti̍ | vi̱śvata̍ḥ | sī̱m |
saḥ | pā̱ri̱ṣa̱t | kratu̍-bhiḥ | ma̱nda̱sā̱naḥ | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.14||

1.100.15a na yasya̍ de̱vā de̱vatā̱ na martā̱ āpa̍ś ca̱na śava̍so̱ anta̍m ā̱puḥ |
1.100.15c sa pra̱rikvā̱ tvakṣa̍sā̱ kṣmo di̱vaś ca̍ ma̱rutvā̍n no bhava̱tv indra̍ ū̱tī ||

na | yasya̍ | de̱vāḥ | de̱vatā̍ | na | martā̍ | āpa̍ḥ | ca̱na | śava̍saḥ | anta̍m | ā̱puḥ |
saḥ | pra̱-rikvā̍ | tvakṣa̍sā | kṣmaḥ | di̱vaḥ | ca̱ | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.15||

1.100.16a ro̱hic chyā̱vā su̱mada̍ṁśur lalā̱mīr dyu̱kṣā rā̱ya ṛ̱jrāśva̍sya |
1.100.16c vṛṣa̍ṇvanta̱m bibhra̍tī dhū̱rṣu ratha̍m ma̱ndrā ci̍keta̱ nāhu̍ṣīṣu vi̱kṣu ||

ro̱hit | śyā̱vā | su̱mat-a̍ṁśuḥ | la̱lā̱mīḥ | dyu̱kṣā | rā̱ye | ṛ̱jra-aśva̍sya |
vṛṣa̍ṇ-vantam | bibhra̍tī | dhū̱ḥ-su | ratha̍m | ma̱ndrā | ci̱ke̱ta̱ | nāhu̍ṣīṣu | vi̱kṣu ||1.100.16||

1.100.17a e̱tat tyat ta̍ indra̱ vṛṣṇa̍ u̱kthaṁ vā̍rṣāgi̱rā a̱bhi gṛ̍ṇanti̱ rādha̍ḥ |
1.100.17c ṛ̱jrāśva̱ḥ praṣṭi̍bhir amba̱rīṣa̍ḥ sa̱hade̍vo̱ bhaya̍mānaḥ su̱rādhā̍ḥ ||

e̱tat | tyat | te̱ | i̱ndra̱ | vṛṣṇe̍ | u̱ktham | vā̱rṣā̱gi̱rāḥ | a̱bhi | gṛ̱ṇa̱nti̱ | rādha̍ḥ |
ṛ̱jra-aśva̍ḥ | praṣṭi̍-bhiḥ | a̱mba̱rīṣa̍ḥ | sa̱ha-de̍vaḥ | bhaya̍mānaḥ | su̱-rādhā̍ḥ ||1.100.17||

1.100.18a dasyū̱ñ chimyū̍m̐ś ca puruhū̱ta evai̍r ha̱tvā pṛ̍thi̱vyāṁ śarvā̱ ni ba̍rhīt |
1.100.18c sana̱t kṣetra̱ṁ sakhi̍bhiḥ śvi̱tnyebhi̱ḥ sana̱t sūrya̱ṁ sana̍d a̱paḥ su̱vajra̍ḥ ||

dasyū̍n | śimyū̍n | ca̱ | pu̱ru̱-hū̱taḥ | evai̍ḥ | ha̱tvā | pṛ̱thi̱vyām | śarvā̍ | ni | ba̱rhī̱t |
sana̍t | kṣetra̍m | sakhi̍-bhiḥ | śvi̱tnyebhi̍ḥ | sana̍t | sūrya̍m | sana̍t | a̱paḥ | su̱-vajra̍ḥ ||1.100.18||

1.100.19a vi̱śvāhendro̍ adhiva̱ktā no̍ a̱stv apa̍rihvṛtāḥ sanuyāma̱ vāja̍m |
1.100.19c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

vi̱śvāhā̍ | indra̍ḥ | a̱dhi̱-va̱ktā | na̱ḥ | a̱stu̱ | apa̍ri-hvṛtāḥ | sa̱nu̱yā̱ma̱ | vāja̍m |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.100.19||


1.101.01a pra ma̱ndine̍ pitu̱mad a̍rcatā̱ vaco̱ yaḥ kṛ̱ṣṇaga̍rbhā ni̱raha̍nn ṛ̱jiśva̍nā |
1.101.01c a̱va̱syavo̱ vṛṣa̍ṇa̱ṁ vajra̍dakṣiṇam ma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||

pra | ma̱ndine̍ | pi̱tu̱-mat | a̱rca̱ta̱ | vaca̍ḥ | yaḥ | kṛ̱ṣṇa-ga̍rbhāḥ | ni̱ḥ-aha̍n | ṛ̱jiśva̍nā |
a̱va̱syava̍ḥ | vṛṣa̍ṇam | vajra̍-dakṣiṇam | ma̱rutva̍ntam | sa̱khyāya̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||1.101.01||

1.101.02a yo vya̍ṁsaṁ jāhṛṣā̱ṇena̍ ma̱nyunā̱ yaḥ śamba̍ra̱ṁ yo aha̱n pipru̍m avra̱tam |
1.101.02c indro̱ yaḥ śuṣṇa̍m a̱śuṣa̱ṁ ny āvṛ̍ṇaṅ ma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||

yaḥ | vi-a̍ṁsam | ja̱hṛ̱ṣā̱ṇena̍ | ma̱nyunā̍ | yaḥ | śamba̍ram | yaḥ | aha̍n | pipru̍m | a̱vra̱tam |
indra̍ḥ | yaḥ | śuṣṇa̍m | a̱śuṣa̍m | ni | avṛ̍ṇak | ma̱rutva̍ntam | sa̱khyāya̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||1.101.02||

1.101.03a yasya̱ dyāvā̍pṛthi̱vī pauṁsya̍m ma̱had yasya̍ vra̱te varu̍ṇo̱ yasya̱ sūrya̍ḥ |
1.101.03c yasyendra̍sya̱ sindha̍va̱ḥ saśca̍ti vra̱tam ma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||

yasya̍ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | pauṁsya̍m | ma̱hat | yasya̍ | vra̱te | varu̍ṇaḥ | yasya̍ | sūrya̍ḥ |
yasya̍ | indra̍sya | sindha̍vaḥ | saśca̍ti | vra̱tam | ma̱rutva̍ntam | sa̱khyāya̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||1.101.03||

1.101.04a yo aśvā̍nā̱ṁ yo gavā̱ṁ gopa̍tir va̱śī ya ā̍ri̱taḥ karma̍ṇi-karmaṇi sthi̱raḥ |
1.101.04c vī̱ḻoś ci̱d indro̱ yo asu̍nvato va̱dho ma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||

yaḥ | aśvā̍nām | yaḥ | gavā̍m | go-pa̍tiḥ | va̱śī | yaḥ | ā̱ri̱taḥ | karma̍ṇi-karmaṇi | sthi̱raḥ |
vī̱ḻoḥ | ci̱t | indra̍ḥ | yaḥ | asu̍nvataḥ | va̱dhaḥ | ma̱rutva̍ntam | sa̱khyāya̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||1.101.04||

1.101.05a yo viśva̍sya̱ jaga̍taḥ prāṇa̱tas pati̱r yo bra̱hmaṇe̍ pratha̱mo gā avi̍ndat |
1.101.05c indro̱ yo dasyū̱m̐r adha̍rām̐ a̱vāti̍ran ma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||

yaḥ | viśva̍sya | jaga̍taḥ | prā̱ṇa̱taḥ | pati̍ḥ | yaḥ | bra̱hmaṇe̍ | pratha̱maḥ | gāḥ | avi̍ndat |
indra̍ḥ | yaḥ | dasyū̍n | adha̍rān | a̱va̱-ati̍rat | ma̱rutva̍ntam | sa̱khyāya̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||1.101.05||

1.101.06a yaḥ śūre̍bhi̱r havyo̱ yaś ca̍ bhī̱rubhi̱r yo dhāva̍dbhir hū̱yate̱ yaś ca̍ ji̱gyubhi̍ḥ |
1.101.06c indra̱ṁ yaṁ viśvā̱ bhuva̍nā̱bhi sa̍ṁda̱dhur ma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||

yaḥ | śūre̍bhiḥ | havya̍ḥ | yaḥ | ca̱ | bhī̱ru-bhi̍ḥ | yaḥ | dhāva̍t-bhiḥ | hū̱yate̍ | yaḥ | ca̱ | ji̱gyubhi̍ḥ |
indra̍m | yam | viśvā̍ | bhuva̍nā | a̱bhi | sa̱m-da̱dhuḥ | ma̱rutva̍ntam | sa̱khyāya̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||1.101.06||

1.101.07a ru̱drāṇā̍m eti pra̱diśā̍ vicakṣa̱ṇo ru̱drebhi̱r yoṣā̍ tanute pṛ̱thu jraya̍ḥ |
1.101.07c indra̍m manī̱ṣā a̱bhy a̍rcati śru̱tam ma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||

ru̱drā̱ṇā̍m | e̱ti̱ | pra̱-diśā̍ | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ | ru̱drebhi̍ḥ | yoṣā̍ | ta̱nu̱te̱ | pṛ̱thu | jraya̍ḥ |
indra̍m | ma̱nī̱ṣā | a̱bhi | a̱rca̱ti̱ | śru̱tam | ma̱rutva̍ntam | sa̱khyāya̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||1.101.07||

1.101.08a yad vā̍ marutvaḥ para̱me sa̱dhasthe̱ yad vā̍va̱me vṛ̱jane̍ mā̱dayā̍se |
1.101.08c ata̱ ā yā̍hy adhva̱raṁ no̱ acchā̍ tvā̱yā ha̱viś ca̍kṛmā satyarādhaḥ ||

yat | vā̱ | ma̱ru̱tva̱ḥ | pa̱ra̱me | sa̱dha-sthe̍ | yat | vā̱ | a̱va̱me | vṛ̱jane̍ | mā̱dayā̍se |
ata̍ḥ | ā | yā̱hi̱ | a̱dhva̱ram | na̱ḥ | accha̍ | tvā̱-yā | ha̱viḥ | ca̱kṛ̱ma̱ | sa̱tya̱-rā̱dha̱ḥ ||1.101.08||

1.101.09a tvā̱yendra̱ soma̍ṁ suṣumā sudakṣa tvā̱yā ha̱viś ca̍kṛmā brahmavāhaḥ |
1.101.09c adhā̍ niyutva̱ḥ saga̍ṇo ma̱rudbhi̍r a̱smin ya̱jñe ba̱rhiṣi̍ mādayasva ||

tvā̱-yā | i̱ndra̱ | soma̍m | su̱su̱ma̱ | su̱-da̱kṣa̱ | tvā̱-yā | ha̱viḥ | ca̱kṛ̱ma̱ | bra̱hma̱-vā̱ha̱ḥ |
adha̍ | ni̱-yu̱tva̱ḥ | sa-ga̍ṇaḥ | ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱smin | ya̱jñe | ba̱rhiṣi̍ | mā̱da̱ya̱sva̱ ||1.101.09||

1.101.10a mā̱daya̍sva̱ hari̍bhi̱r ye ta̍ indra̱ vi ṣya̍sva̱ śipre̱ vi sṛ̍jasva̱ dhene̍ |
1.101.10c ā tvā̍ suśipra̱ hara̍yo vahantū̱śan ha̱vyāni̱ prati̍ no juṣasva ||

mā̱dya̍sva | hari̍-bhiḥ | ye | te̱ | i̱ndra̱ | vi | sya̱sva̱ | śipre̍ | vi | sṛ̱ja̱sva̱ | dhene̱ iti̍ |
ā | tvā̱ | su̱-śi̱pra̱ | hara̍yaḥ | va̱ha̱ntu̱ | u̱śan | ha̱vyāni̍ | prati̍ | na̱ḥ | ju̱ṣa̱sva̱ ||1.101.10||

1.101.11a ma̱rutsto̍trasya vṛ̱jana̍sya go̱pā va̱yam indre̍ṇa sanuyāma̱ vāja̍m |
1.101.11c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

ma̱rut-sto̍trasya | vṛ̱jana̍sya | go̱pāḥ | va̱yam | indre̍ṇa | sa̱nu̱yā̱ma̱ | vāja̍m |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.101.11||


1.102.01a i̱māṁ te̱ dhiya̱m pra bha̍re ma̱ho ma̱hīm a̱sya sto̱tre dhi̱ṣaṇā̱ yat ta̍ āna̱je |
1.102.01c tam u̍tsa̱ve ca̍ prasa̱ve ca̍ sāsa̱him indra̍ṁ de̱vāsa̱ḥ śava̍sāmada̱nn anu̍ ||

i̱mām | te̱ | dhiya̍m | pra | bha̱re̱ | ma̱haḥ | ma̱hīm | a̱sya | sto̱tre | dhi̱ṣaṇā̍ | yat | te̱ | ā̱na̱je |
tam | u̱t-sa̱ve | ca̱ | pra̱-sa̱ve | ca̱ | sa̱sa̱him | indra̍m | de̱vāsa̍ḥ | śava̍sā | a̱ma̱da̱n | anu̍ ||1.102.01||

1.102.02a a̱sya śravo̍ na̱dya̍ḥ sa̱pta bi̍bhrati̱ dyāvā̱kṣāmā̍ pṛthi̱vī da̍rśa̱taṁ vapu̍ḥ |
1.102.02c a̱sme sū̍ryācandra̱masā̍bhi̱cakṣe̍ śra̱ddhe kam i̍ndra carato vitartu̱ram ||

a̱sya | śrava̍ḥ | na̱dya̍ḥ | sa̱pta | bi̱bhra̱ti̱ | dyāvā̱kṣāmā̍ | pṛ̱thi̱vī | da̱rśa̱tam | vapu̍ḥ |
a̱sme iti̍ | sū̱ryā̱ca̱ndra̱masā̍ | a̱bhi̱-cakṣe̍ | śra̱ddhe | kam | i̱ndra̱ | ca̱ra̱ta̱ḥ | vi̱-ta̱rtu̱ram ||1.102.02||

1.102.03a taṁ smā̱ ratha̍m maghava̱n prāva̍ sā̱taye̱ jaitra̱ṁ yaṁ te̍ anu̱madā̍ma saṁga̱me |
1.102.03c ā̱jā na̍ indra̱ mana̍sā puruṣṭuta tvā̱yadbhyo̍ maghava̱ñ charma̍ yaccha naḥ ||

tam | sma̱ | ratha̍m | ma̱gha̱-va̱n | pra | ava̍ | sā̱taye̍ | jaitra̍m | yam | te̱ | a̱nu̱-madā̍ma | sa̱m-ga̱me |
ā̱jā | na̱ḥ | i̱ndra̱ | mana̍sā | pu̱ru̱-stu̱ta̱ | tvā̱yat-bhya̍ḥ | ma̱gha̱-va̱n | śarma̍ | ya̱ccha̱ | na̱ḥ ||1.102.03||

1.102.04a va̱yaṁ ja̍yema̱ tvayā̍ yu̱jā vṛta̍m a̱smāka̱m aṁśa̱m ud a̍vā̱ bhare̍-bhare |
1.102.04c a̱smabhya̍m indra̱ vari̍vaḥ su̱gaṁ kṛ̍dhi̱ pra śatrū̍ṇām maghava̱n vṛṣṇyā̍ ruja ||

va̱yam | ja̱ye̱ma̱ | tvayā̍ | yu̱jā | vṛta̍m | a̱smāka̍m | aṁśa̍m | ut | a̱va̱ | bhare̍-bhare |
a̱smabhya̍m | i̱ndra̱ | vari̍vaḥ | su̱-gam | kṛ̱dhi̱ | pra | śatrū̍ṇām | ma̱gha̱-va̱n | vṛṣṇyā̍ | ru̱ja̱ ||1.102.04||

1.102.05a nānā̱ hi tvā̱ hava̍mānā̱ janā̍ i̱me dhanā̍nāṁ dharta̱r ava̍sā vipa̱nyava̍ḥ |
1.102.05c a̱smāka̍ṁ smā̱ ratha̱m ā ti̍ṣṭha sā̱taye̱ jaitra̱ṁ hī̍ndra̱ nibhṛ̍ta̱m mana̱s tava̍ ||

nānā̍ | hi | tvā̱ | hava̍mānāḥ | janā̍ḥ | i̱me | dhanā̍nām | dha̱rta̱ḥ | ava̍sā | vi̱pa̱nyava̍ḥ |
a̱smāka̍m | sma̱ | ratha̍m | ā | ti̱ṣṭha̱ | sā̱taye̍ | jaitra̍m | hi | i̱ndra̱ | ni-bhṛ̍tam | mana̍ḥ | tava̍ ||1.102.05||

1.102.06a go̱jitā̍ bā̱hū ami̍takratuḥ si̱maḥ karma̍n-karmañ cha̱tamū̍tiḥ khajaṁka̱raḥ |
1.102.06c a̱ka̱lpa indra̍ḥ prati̱māna̱m oja̱sāthā̱ janā̱ vi hva̍yante siṣā̱sava̍ḥ ||

go̱-jitā̍ | bā̱hū iti̍ | ami̍ta-kratuḥ | si̱maḥ | karma̍n-karman | śa̱ta-mū̍rtiḥ | kha̱ja̱m-ka̱raḥ |
a̱ka̱lpaḥ | indra̍ḥ | pra̱ti̱-māna̍m | oja̍sā | atha̍ | janā̍ḥ | vi | hva̱ya̱nte̱ | si̱sā̱sava̍ḥ ||1.102.06||

1.102.07a ut te̍ śa̱tān ma̍ghava̱nn uc ca̱ bhūya̍sa̱ ut sa̱hasrā̍d ririce kṛ̱ṣṭiṣu̱ śrava̍ḥ |
1.102.07c a̱mā̱traṁ tvā̍ dhi̱ṣaṇā̍ titviṣe ma̱hy adhā̍ vṛ̱trāṇi̍ jighnase puraṁdara ||

ut | te̱ | śa̱tāt | ma̱gha̱-va̱n | ut | ca̱ | bhūya̍saḥ | ut | sa̱hasrā̍t | ri̱ri̱ce̱ | kṛ̱ṣṭiṣu̍ | śrava̍ḥ |
a̱mā̱tram | tvā̱ | dhi̱ṣaṇā̍ | ti̱tvi̱ṣe̱ | ma̱hī | adha̍ | vṛ̱trāṇi̍ | ji̱ghna̱se̱ | pu̱ra̱m-da̱ra̱ ||1.102.07||

1.102.08a tri̱vi̱ṣṭi̱dhātu̍ prati̱māna̱m oja̍sas ti̱sro bhūmī̍r nṛpate̱ trīṇi̍ roca̱nā |
1.102.08c atī̱daṁ viśva̱m bhuva̍naṁ vavakṣithāśa̱trur i̍ndra ja̱nuṣā̍ sa̱nād a̍si ||

tri̱vi̱ṣṭi̱-dhātu̍ | pra̱ti̱-mānam | oja̍saḥ | ti̱sraḥ | bhūmī̍ḥ | nṛ̱-pa̱te̱ | trīṇi̍ | ro̱ca̱nā |
ati̍ | i̱dam | viśva̍m | bhuva̍nam | va̱va̱kṣi̱tha̱ | a̱śa̱truḥ | i̱ndra̱ | ja̱nuṣā̍ | sa̱nāt | a̱si̱ ||1.102.08||

1.102.09a tvāṁ de̱veṣu̍ pratha̱maṁ ha̍vāmahe̱ tvam ba̍bhūtha̱ pṛta̍nāsu sāsa̱hiḥ |
1.102.09c semaṁ na̍ḥ kā̱rum u̍pama̱nyum u̱dbhida̱m indra̍ḥ kṛṇotu prasa̱ve ratha̍m pu̱raḥ ||

tvām | de̱veṣu̍ | pra̱tha̱mam | ha̱vā̱ma̱he̱ | tvam | ba̱bhū̱tha̱ | pṛta̍nāsu | sa̱sa̱hiḥ |
saḥ | i̱mam | na̱ḥ | kā̱rum | u̱pa̱-ma̱nyum | u̱t-bhida̍m | indra̍ḥ | kṛ̱ṇo̱tu̱ | pra̱-sa̱ve | ratha̍m | pu̱raḥ ||1.102.09||

1.102.10a tvaṁ ji̍getha̱ na dhanā̍ rurodhi̱thārbhe̍ṣv ā̱jā ma̍ghavan ma̱hatsu̍ ca |
1.102.10c tvām u̱gram ava̍se̱ saṁ śi̍śīma̱sy athā̍ na indra̱ hava̍neṣu codaya ||

tvam | ji̱ge̱tha̱ | na | dhanā̍ | ru̱ro̱dhi̱tha̱ | arbhe̍ṣu | ā̱jā | ma̱gha̱-va̱n | ma̱hat-su̍ | ca̱ |
tvām | u̱gram | ava̍se | sam | śi̱śī̱ma̱si̱ | atha̍ | na̱ḥ | i̱ndra̱ | hava̍neṣu | co̱da̱ya̱ ||1.102.10||

1.102.11a vi̱śvāhendro̍ adhiva̱ktā no̍ a̱stv apa̍rihvṛtāḥ sanuyāma̱ vāja̍m |
1.102.11c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

vi̱śvāhā̍ | indra̱ḥ | a̱dhi̱-va̱ktā | na̱ḥ | a̱stu̱ | apa̍ri-hvṛtāḥ | sa̱nu̱yā̱ma̱ | vāja̍m |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.102.11||


1.103.01a tat ta̍ indri̱yam pa̍ra̱mam pa̍rā̱cair adhā̍rayanta ka̱vaya̍ḥ pu̱redam |
1.103.01c kṣa̱medam a̱nyad di̱vy a1̱̍nyad a̍sya̱ sam ī̍ pṛcyate sama̱neva̍ ke̱tuḥ ||

tat | te̱ | i̱ndri̱yam | pa̱ra̱mam | pa̱rā̱caiḥ | adhā̍rayanta | ka̱vaya̍ḥ | pu̱rā | i̱dam |
kṣa̱mā | i̱dam | a̱nyat | di̱vi | a̱nyat | a̱sya̱ | sam | ī̱m iti̍ | pṛ̱cya̱te̱ | sa̱ma̱nā-i̍va | ke̱tuḥ ||1.103.01||

1.103.02a sa dhā̍rayat pṛthi̱vīm pa̱pratha̍c ca̱ vajre̍ṇa ha̱tvā nir a̱paḥ sa̍sarja |
1.103.02c aha̱nn ahi̱m abhi̍nad rauhi̱ṇaṁ vy aha̱n vya̍ṁsam ma̱ghavā̱ śacī̍bhiḥ ||

saḥ | dhā̱ra̱ya̱t | pṛ̱thi̱vīm | pa̱pratha̍t | ca̱ | vajre̍ṇa | ha̱tvā | niḥ | a̱paḥ | sa̱sa̱rja̱ |
aha̍n | ahi̍m | abhi̍nat | rau̱hi̱ṇam | vi | aha̍n | vi-a̍ṁsam | ma̱gha-vā̍ | śacī̍bhiḥ ||1.103.02||

1.103.03a sa jā̱tūbha̍rmā śra̱ddadhā̍na̱ oja̱ḥ puro̍ vibhi̱ndann a̍cara̱d vi dāsī̍ḥ |
1.103.03c vi̱dvān va̍jri̱n dasya̍ve he̱tim a̱syārya̱ṁ saho̍ vardhayā dyu̱mnam i̍ndra ||

saḥ | jā̱tū-bha̍rmā | śra̱t-dadhā̍naḥ | oja̍ḥ | pura̱ḥ | vi̱-bhi̱ndan | a̱ca̱ra̱t | vi | dāsī̍ḥ |
vi̱dvān | va̱jri̱n | dasya̍ve | he̱tim | a̱sya̱ | āryam | saha̍ḥ | va̱rdha̱ya̱ | dyu̱mnam | i̱ndra̱ ||1.103.03||

1.103.04a tad ū̱cuṣe̱ mānu̍ṣe̱mā yu̱gāni̍ kī̱rtenya̍m ma̱ghavā̱ nāma̱ bibhra̍t |
1.103.04c u̱pa̱pra̱yan da̍syu̱hatyā̍ya va̱jrī yad dha̍ sū̱nuḥ śrava̍se̱ nāma̍ da̱dhe ||

tat | ū̱cuṣe̍ | mānu̍ṣā | i̱mā | yu̱gāni̍ | kī̱rtenya̍m | ma̱gha-vā | nāma̍ | bibhra̍t |
u̱pa̱-pra̱yan | da̱syu̱-hatyā̍ya | va̱jrī | yat | ha̱ | sū̱nuḥ | śrava̍se | nāma̍ | da̱dhe ||1.103.04||

1.103.05a tad a̍sye̱dam pa̍śyatā̱ bhūri̍ pu̱ṣṭaṁ śrad indra̍sya dhattana vī̱ryā̍ya |
1.103.05c sa gā a̍vinda̱t so a̍vinda̱d aśvā̱n sa oṣa̍dhī̱ḥ so a̱paḥ sa vanā̍ni ||

tat | a̱sya̱ | i̱dam | pa̱śya̱ta̱ | bhūri̍ | pu̱ṣṭam | śrat | indra̍sya | dha̱tta̱na̱ | vī̱ryā̍ya |
saḥ | gāḥ | a̱vi̱nda̱t | saḥ | a̱vi̱nda̱t | aśvā̍n | saḥ | oṣa̍dhīḥ | saḥ | a̱paḥ | saḥ | vanā̍ni ||1.103.05||

1.103.06a bhūri̍karmaṇe vṛṣa̱bhāya̱ vṛṣṇe̍ sa̱tyaśu̍ṣmāya sunavāma̱ soma̍m |
1.103.06c ya ā̱dṛtyā̍ paripa̱nthīva̱ śūro 'ya̍jvano vi̱bhaja̱nn eti̱ veda̍ḥ ||

bhūri̍-karmaṇe | vṛ̱ṣa̱bhāya̍ | vṛśṇe̍ | sa̱tya-śu̍ṣmāya | su̱na̱vā̱ma̱ | soma̍m |
yaḥ | ā̱-dṛtya̍ | pa̱ri̱pa̱nthī-i̍va | śūra̍ḥ | aya̍jvanaḥ | vi̱-bhaja̍n | eti̍ | veda̍ḥ ||1.103.06||

1.103.07a tad i̍ndra̱ preva̍ vī̱rya̍ṁ cakartha̱ yat sa̱santa̱ṁ vajre̱ṇābo̍dha̱yo 'hi̍m |
1.103.07c anu̍ tvā̱ patnī̍r hṛṣi̱taṁ vaya̍ś ca̱ viśve̍ de̱vāso̍ amada̱nn anu̍ tvā ||

tat | i̱ndra̱ | pra-i̍va | vī̱rya̍m | ca̱ka̱rtha̱ | yat | sa̱santa̱m | vajre̍ṇa | abo̍dhayaḥ | ahi̍m |
anu̍ | tvā̱ | patnī̍ḥ | hṛ̱ṣi̱tam | vaya̍ḥ | ca̱ | viśve̍ | de̱vāsa̍ḥ | a̱ma̱da̱n | anu̍ | tvā̱ ||1.103.07||

1.103.08a śuṣṇa̱m pipru̱ṁ kuya̍vaṁ vṛ̱tram i̍ndra ya̱dāva̍dhī̱r vi pura̱ḥ śamba̍rasya |
1.103.08c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

śuṣṇa̍m | pipru̍m | kuya̍vam | vṛ̱tram | i̱ndra̱ | ya̱dā | ava̍dhīḥ | vi | pura̍ḥ | śamba̍rasya |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.103.08||


1.104.01a yoni̍ṣ ṭa indra ni̱ṣade̍ akāri̱ tam ā ni ṣī̍da svā̱no nārvā̍ |
1.104.01c vi̱mucyā̱ vayo̍ 'va̱sāyāśvā̍n do̱ṣā vasto̱r vahī̍yasaḥ prapi̱tve ||

yoni̍ḥ | te̱ | i̱ndra̱ | ni̱-sade̍ | a̱kā̱ri̱ | tam | ā | ni | sī̱da̱ | svā̱naḥ | na | arvā̍ |
vi̱-mucya̍ | vaya̍ḥ | a̱va̱-sāya | aśvā̍n | do̱ṣā | vasto̍ḥ | vahī̍yasaḥ | pra̱-pi̱tve ||1.104.01||

1.104.02a o tye nara̱ indra̍m ū̱taye̍ gu̱r nū ci̱t tān sa̱dyo adhva̍no jagamyāt |
1.104.02c de̱vāso̍ ma̱nyuṁ dāsa̍sya ścamna̱n te na̱ ā va̍kṣan suvi̱tāya̱ varṇa̍m ||

o iti̍ | tye | nara̍ḥ | indra̍m | ū̱taye̍ | gu̱ḥ | nu | ci̱t | tān | sa̱dyaḥ | adhva̍naḥ | ja̱ga̱myā̱t |
de̱vāsa̍ḥ | ma̱nyum | dāsa̍sya | śca̱mna̱n | te | na̱ḥ | ā | va̱kṣa̱n | su̱-vi̱tāya | varṇa̍m ||1.104.02||

1.104.03a ava̱ tmanā̍ bharate̱ keta̍vedā̱ ava̱ tmanā̍ bharate̱ phena̍m u̱dan |
1.104.03c kṣī̱reṇa̍ snāta̱ḥ kuya̍vasya̱ yoṣe̍ ha̱te te syā̍tām prava̱ṇe śiphā̍yāḥ ||

ava̍ | tmanā̍ | bha̱ra̱te̱ | keta̍-vedāḥ | ava̍ | tmanā̍ | bha̱ra̱te̱ | phena̍m | u̱dan |
kṣī̱reṇa̍ | snā̱ta̱ḥ | kuya̍vasya | yoṣe̱ iti̍ | ha̱te iti̍ | te iti̍ | syā̱tā̱m | pra̱va̱ṇe | śiphā̍yāḥ ||1.104.03||

1.104.04a yu̱yopa̱ nābhi̱r upa̍rasyā̱yoḥ pra pūrvā̍bhis tirate̱ rāṣṭi̱ śūra̍ḥ |
1.104.04c a̱ñja̱sī ku̍li̱śī vī̱rapa̍tnī̱ payo̍ hinvā̱nā u̱dabhi̍r bharante ||

yu̱yopa̍ | nābhi̍ḥ | upa̍rasya | ā̱yoḥ | pra | pūrvā̍bhiḥ | ti̱ra̱te̱ | rāṣṭi̍ | śūra̍ḥ |
a̱ñja̱sī | ku̱li̱śī | vī̱ra-pa̍tnī | paya̍ḥ | hi̱nvā̱nāḥ | u̱da-bhi̍ḥ | bha̱ra̱nte̱ ||1.104.04||

1.104.05a prati̱ yat syā nīthāda̍rśi̱ dasyo̱r oko̱ nācchā̱ sada̍naṁ jāna̱tī gā̍t |
1.104.05c adha̍ smā no maghavañ carkṛ̱tād in mā no̍ ma̱gheva̍ niṣṣa̱pī parā̍ dāḥ ||

prati̍ | yat | syā | nīthā̍ | ada̍rśi | dasyo̍ḥ | oka̍ḥ | na | accha̍ | sada̍nam | jā̱na̱tī | gā̱t |
adha̍ | sma̱ | na̱ḥ | ma̱gha̱-van | ca̱rkṛ̱tāt | it | mā | na̱ḥ | ma̱ghā-i̍va | ni̱ṣṣa̱pī | parā̍ | dā̱ḥ ||1.104.05||

1.104.06a sa tvaṁ na̍ indra̱ sūrye̱ so a̱psv a̍nāgā̱stva ā bha̍ja jīvaśa̱ṁse |
1.104.06c mānta̍rā̱m bhuja̱m ā rī̍riṣo na̱ḥ śraddhi̍taṁ te maha̱ta i̍ndri̱yāya̍ ||

saḥ | tvam | na̱ḥ | i̱ndra̱ | sūrye̍ | saḥ | a̱p-su | a̱nā̱gā̱ḥ-tve | ā | bha̱ja̱ | jī̱va̱-śa̱ṁse |
mā | anta̍rām | bhuja̍m | ā | ri̱ri̱ṣa̱ḥ | na̱ḥ | śraddhi̍tam | te̱ | ma̱ha̱te | i̱ndri̱yāya̍ ||1.104.06||

1.104.07a adhā̍ manye̱ śrat te̍ asmā adhāyi̱ vṛṣā̍ codasva maha̱te dhanā̍ya |
1.104.07c mā no̱ akṛ̍te puruhūta̱ yonā̱v indra̱ kṣudhya̍dbhyo̱ vaya̍ āsu̱tiṁ dā̍ḥ ||

adha̍ | ma̱nye̱ | śrat | te̱ | a̱smai̱ | a̱dhā̱yi̱ | vṛṣā̍ | co̱da̱sva̱ | ma̱ha̱te | dhanā̍ya |
mā | na̱ḥ | akṛ̍te | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | yonau̍ | indra̍ | kṣudhya̍t-bhyaḥ | vaya̍ḥ | ā̱-su̱tim | dā̱ḥ ||1.104.07||

1.104.08a mā no̍ vadhīr indra̱ mā parā̍ dā̱ mā na̍ḥ pri̱yā bhoja̍nāni̱ pra mo̍ṣīḥ |
1.104.08c ā̱ṇḍā mā no̍ maghavañ chakra̱ nir bhe̱n mā na̱ḥ pātrā̍ bhet sa̱hajā̍nuṣāṇi ||

mā | na̱ḥ | va̱dhī̱ḥ | i̱ndra̱ | mā | parā̍ | dā̱ḥ | mā | na̱ḥ | pri̱yā | bhoja̍nāni | pra | mo̱ṣī̱ḥ |
ā̱ṇḍā | mā | na̱ḥ | ma̱gha̱-va̱n | śa̱kra̱ | niḥ | bhe̱t | mā | na̱ḥ | pātrā̍ | bhe̱t | sa̱ha-jā̍nuṣāṇi ||1.104.08||

1.104.09a a̱rvāṅ ehi̱ soma̍kāmaṁ tvāhur a̱yaṁ su̱tas tasya̍ pibā̱ madā̍ya |
1.104.09c u̱ru̱vyacā̍ ja̱ṭhara̱ ā vṛ̍ṣasva pi̱teva̍ naḥ śṛṇuhi hū̱yamā̍naḥ ||

a̱rvāṅ | ā | i̱hi̱ | soma̍-kāmam | tvā̱ | ā̱hu̱ḥ | a̱yam | su̱taḥ | tasya̍ | pi̱ba̱ | madā̍ya |
u̱ru̱-vyacā̍ḥ | ja̱ṭhare̍ | ā | vṛ̱ṣa̱sva̱ | pi̱tā-i̍va | na̱ḥ | śṛ̱ṇu̱hi̱ | hū̱yamā̍naḥ ||1.104.09||


1.105.01a ca̱ndramā̍ a̱psv a1̱̍ntar ā su̍pa̱rṇo dhā̍vate di̱vi |
1.105.01c na vo̍ hiraṇyanemayaḥ pa̱daṁ vi̍ndanti vidyuto vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||

ca̱ndramā̍ḥ | a̱p-su | a̱ntaḥ | ā | su̱-pa̱rṇaḥ | dhā̱va̱te̱ | di̱vi |
na | va̱ḥ | hi̱ra̱ṇya̱-ne̱ma̱ya̱ḥ | pa̱dam | vi̱nda̱nti̱ | vi̱-dyu̱ta̱ḥ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.01||

1.105.02a artha̱m id vā u̍ a̱rthina̱ ā jā̱yā yu̍vate̱ pati̍m |
1.105.02c tu̱ñjāte̱ vṛṣṇya̱m paya̍ḥ pari̱dāya̱ rasa̍ṁ duhe vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||

artha̍m | it | vai | ū̱m̐ iti̍ | a̱rthina̍ḥ | ā | jā̱yā | yu̱va̱te̱ | pati̍m |
tu̱ñjāte̱ iti̍ | vṛṣṇya̍m | paya̍ḥ | pa̱ri̱-dāya̍ | rasa̍m | du̱he̱ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.02||

1.105.03a mo ṣu de̍vā a̱daḥ sva1̱̍r ava̍ pādi di̱vas pari̍ |
1.105.03c mā so̱myasya̍ śa̱mbhuva̱ḥ śūne̍ bhūma̱ kadā̍ ca̱na vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||

mo iti̍ | su | de̱vā̱ḥ | a̱daḥ | sva̍ḥ | ava̍ | pā̱di̱ | di̱vaḥ | pari̍ |
mā | so̱myasya̍ | śa̱m-bhuva̍ḥ | śūne̍ | bhū̱ma̱ | kadā̍ | ca̱na | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.03||

1.105.04a ya̱jñam pṛ̍cchāmy ava̱maṁ sa tad dū̱to vi vo̍cati |
1.105.04c kva̍ ṛ̱tam pū̱rvyaṁ ga̱taṁ kas tad bi̍bharti̱ nūta̍no vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||

ya̱jñam | pṛ̱cchā̱mi̱ | a̱va̱mam | saḥ | tat | dū̱taḥ | vi | vo̱ca̱ti̱ |
kva̍ | ṛ̱tam | pū̱rvyam | ga̱tam | kaḥ | tat | bi̱bha̱rti̱ | nūta̍naḥ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.04||

1.105.05a a̱mī ye de̍vā̱ḥ sthana̍ tri̱ṣv ā ro̍ca̱ne di̱vaḥ |
1.105.05c kad va̍ ṛ̱taṁ kad anṛ̍ta̱ṁ kva̍ pra̱tnā va̱ āhu̍tir vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||

a̱mī iti̍ | ye | de̱vā̱ḥ | sthana̍ | tri̱ṣu | ā | ro̱ca̱ne | di̱vaḥ |
kat | va̱ḥ | ṛ̱tam | kat | anṛ̍tam | kva̍ | pra̱tnā | va̱ḥ | ā-hu̍tiḥ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.05||

1.105.06a kad va̍ ṛ̱tasya̍ dharṇa̱si kad varu̍ṇasya̱ cakṣa̍ṇam |
1.105.06c kad a̍rya̱mṇo ma̱has pa̱thāti̍ krāmema dū̱ḍhyo̍ vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||

kat | va̱ḥ | ṛ̱tasya̍ | dha̱rṇa̱si | kat | varu̍ṇasya | cakṣa̍ṇam |
kat | a̱rya̱mṇaḥ | ma̱haḥ | pa̱thā | ati̍ | krā̱me̱ma̱ | du̱ḥ-ḍhya̍ḥ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.06||

1.105.07a a̱haṁ so a̍smi̱ yaḥ pu̱rā su̱te vadā̍mi̱ kāni̍ cit |
1.105.07c tam mā̍ vyanty ā̱dhyo̱3̱̍ vṛko̱ na tṛ̱ṣṇaja̍m mṛ̱gaṁ vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||

a̱ham | saḥ | a̱smi̱ | yaḥ | pu̱rā | su̱te | vadā̍mi | kāni̍ | ci̱t |
tam | mā̱ | vya̱nti̱ | ā̱-dhya̍ḥ | vṛka̍ḥ | na | tṛ̱ṣṇa-ja̍m | mṛ̱gam | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.07||

1.105.08a sam mā̍ tapanty a̱bhita̍ḥ sa̱patnī̍r iva̱ parśa̍vaḥ |
1.105.08c mūṣo̱ na śi̱śnā vy a̍danti mā̱dhya̍ḥ sto̱tāra̍ṁ te śatakrato vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||

sam | mā̱ | ta̱pa̱nti̱ | a̱bhita̍ḥ | sa̱patnī̍ḥ-iva | parśa̍vaḥ |
mūṣa̍ḥ | na | śi̱śnā | vi | a̱da̱nti̱ | mā̱ | ā̱-dhya̍ḥ | sto̱tāra̍m | te̱ | śa̱ta̱-kra̱to̱ iti̍ śata-krato | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.08||

1.105.09a a̱mī ye sa̱pta ra̱śmaya̱s tatrā̍ me̱ nābhi̱r āta̍tā |
1.105.09c tri̱tas tad ve̍dā̱ptyaḥ sa jā̍mi̱tvāya̍ rebhati vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||

a̱mī iti̍ | ye | sa̱pta | ra̱śmaya̍ḥ | tatra̍ | me̱ | nābhi̍ḥ | ā-ta̍tā |
tri̱taḥ | tat | ve̱da̱ | ā̱ptyaḥ | saḥ | jā̱mi̱-tvāya̍ | re̱bha̱ti̱ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.09||

1.105.10a a̱mī ye pañco̱kṣaṇo̱ madhye̍ ta̱sthur ma̱ho di̱vaḥ |
1.105.10c de̱va̱trā nu pra̱vācya̍ṁ sadhrīcī̱nā ni vā̍vṛtur vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||

a̱mī iti̍ | ye | pañca̍ | u̱kṣaṇa̍ḥ | madhye̍ | ta̱sthuḥ | ma̱haḥ | di̱vaḥ |
de̱va̱-trā | nu | pra̱-vācya̍m | sa̱dhrī̱cī̱nāḥ | ni | va̱vṛ̱tu̱ḥ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.10||

1.105.11a su̱pa̱rṇā e̱ta ā̍sate̱ madhya̍ ā̱rodha̍ne di̱vaḥ |
1.105.11c te se̍dhanti pa̱tho vṛka̱ṁ tara̍ntaṁ ya̱hvatī̍r a̱po vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||

su̱-pa̱rṇāḥ | e̱te | ā̱sa̱te̱ | madhye̍ | ā̱-rodha̍ne | di̱vaḥ |
te | se̱dha̱nti̱ | pa̱thaḥ | vṛka̍m | tara̱nta̱m | ya̱hvatī̍ḥ | a̱paḥ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.11||

1.105.12a navya̱ṁ tad u̱kthya̍ṁ hi̱taṁ devā̍saḥ supravāca̱nam |
1.105.12c ṛ̱tam a̍rṣanti̱ sindha̍vaḥ sa̱tyaṁ tā̍tāna̱ sūryo̍ vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||

navya̍m | tat | u̱kthya̍m | hi̱tam | devā̍saḥ | su̱-pra̱vā̱ca̱nam |
ṛ̱tam | a̱rṣa̱nti̱ | sindha̍vaḥ | sa̱tyam | ta̱tā̱na̱ | sūrya̍ḥ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.12||

1.105.13a agne̱ tava̱ tyad u̱kthya̍ṁ de̱veṣv a̱sty āpya̍m |
1.105.13c sa na̍ḥ sa̱tto ma̍nu̱ṣvad ā de̱vān ya̍kṣi vi̱duṣṭa̍ro vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||

agne̍ | tava̍ | tyat | u̱kthya̍m | de̱veṣu̍ | a̱sti̱ | āpya̍m |
saḥ | na̱ḥ | sa̱ttaḥ | ma̱nu̱ṣvat | ā | de̱vān | ya̱kṣi̱ | vi̱duḥ-ta̍raḥ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.13||

1.105.14a sa̱tto hotā̍ manu̱ṣvad ā de̱vām̐ acchā̍ vi̱duṣṭa̍raḥ |
1.105.14c a̱gnir ha̱vyā su̍ṣūdati de̱vo de̱veṣu̱ medhi̍ro vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||

sa̱ttaḥ | hotā̍ | ma̱nu̱ṣvat | ā | de̱vān | accha̍ | vi̱duḥ-ta̍raḥ |
a̱gniḥ | ha̱vyā | su̱sū̱da̱ti̱ | de̱vaḥ | de̱veṣu̍ | medhi̍raḥ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.14||

1.105.15a brahmā̍ kṛṇoti̱ varu̍ṇo gātu̱vida̱ṁ tam ī̍mahe |
1.105.15c vy ū̍rṇoti hṛ̱dā ma̱tiṁ navyo̍ jāyatām ṛ̱taṁ vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||

brahmā̍ | kṛ̱ṇo̱ti̱ | varu̍ṇaḥ | gā̱tu̱-vida̍m | tam | ī̱ma̱he̱ |
vi | ū̱rṇo̱ti̱ | hṛ̱dā | ma̱tim | navya̍ḥ | jā̱ya̱tā̱m | ṛ̱tam | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.15||

1.105.16a a̱sau yaḥ panthā̍ ādi̱tyo di̱vi pra̱vācya̍ṁ kṛ̱taḥ |
1.105.16c na sa de̍vā ati̱krame̱ tam ma̍rtāso̱ na pa̍śyatha vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||

a̱sau | yaḥ | panthā̍ḥ | ā̱di̱tyaḥ | di̱vi | pra̱-vācya̍m | kṛ̱taḥ |
na | saḥ | de̱vā̱ḥ | a̱ti̱-krame̍ | tam | ma̱rtā̱sa̱ḥ | na | pa̱śya̱tha̱ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.16||

1.105.17a tri̱taḥ kūpe 'va̍hito de̱vān ha̍vata ū̱taye̍ |
1.105.17c tac chu̍śrāva̱ bṛha̱spati̍ḥ kṛ̱ṇvann a̍ṁhūra̱ṇād u̱ru vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||

tri̱taḥ | kūpe̍ | ava̍-hitaḥ | de̱vān | ha̱va̱te̱ | ū̱taye̍ |
tat | śu̱śrā̱va̱ | bṛha̱spati̍ḥ | kṛ̱ṇvan | a̱ṁhū̱ra̱ṇāt | u̱ru | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.17||

1.105.18a a̱ru̱ṇo mā̍ sa̱kṛd vṛka̍ḥ pa̱thā yanta̍ṁ da̱darśa̱ hi |
1.105.18c uj ji̍hīte ni̱cāyyā̱ taṣṭe̍va pṛṣṭyāma̱yī vi̱ttam me̍ a̱sya ro̍dasī ||

a̱ru̱ṇaḥ | mā̱ | sa̱kṛt | vṛka̍ḥ | pa̱thā | yanta̍m | da̱darśa̍ | hi |
ut | ji̱hī̱te̱ | ni̱-cāyya̍ | taṣṭā̍-iva | pṛ̱ṣṭi̱-ā̱ma̱yī | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.18||

1.105.19a e̱nāṅgū̱ṣeṇa̍ va̱yam indra̍vanto̱ 'bhi ṣyā̍ma vṛ̱jane̱ sarva̍vīrāḥ |
1.105.19c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

e̱nā | ā̱ṅgū̱ṣeṇa̍ | va̱yam | indra̍-vantaḥ | a̱bhi | syā̱ma̱ | vṛ̱jane̍ | sarva̍-vīrāḥ |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.105.19||


1.106.01a indra̍m mi̱traṁ varu̍ṇam a̱gnim ū̱taye̱ māru̍ta̱ṁ śardho̱ adi̍tiṁ havāmahe |
1.106.01c ratha̱ṁ na du̱rgād va̍savaḥ sudānavo̱ viśva̍smān no̱ aṁha̍so̱ niṣ pi̍partana ||

indra̍m | mi̱tram | varu̍ṇam | a̱gnim | ū̱taye̍ | māru̍tam | śardha̍ḥ | adi̍tim | ha̱vā̱ma̱he̱ |
ratha̍m | na | du̱ḥ-gāt | va̱sa̱va̱ḥ | su̱-dā̱nava̱ḥ | viśva̍smāt | na̱ḥ | aṁha̍saḥ | niḥ | pi̱pa̱rta̱na̱ ||1.106.01||

1.106.02a ta ā̍dityā̱ ā ga̍tā sa̱rvatā̍taye bhū̱ta de̍vā vṛtra̱tūrye̍ṣu śa̱mbhuva̍ḥ |
1.106.02c ratha̱ṁ na du̱rgād va̍savaḥ sudānavo̱ viśva̍smān no̱ aṁha̍so̱ niṣ pi̍partana ||

te | ā̱di̱tyā̱ḥ | ā | ga̱ta̱ | sa̱rva-tā̍taye | bhū̱ta | de̱vā̱ḥ | vṛ̱tra̱-tūrye̍ṣu | śa̱m-bhuva̍ḥ |
ratha̍m | na | du̱ḥ-gāt | va̱sa̱va̱ḥ | su̱-dā̱nava̱ḥ | viśva̍smāt | na̱ḥ | aṁha̍saḥ | niḥ | pi̱pa̱rta̱na̱ ||1.106.02||

1.106.03a ava̍ntu naḥ pi̱tara̍ḥ supravāca̱nā u̱ta de̱vī de̱vapu̍tre ṛtā̱vṛdhā̍ |
1.106.03c ratha̱ṁ na du̱rgād va̍savaḥ sudānavo̱ viśva̍smān no̱ aṁha̍so̱ niṣ pi̍partana ||

ava̍ntu | na̱ḥ | pi̱tara̍ḥ | su̱-pra̱vā̱ca̱nāḥ | u̱ta | de̱vī iti̍ | de̱vapu̍tre̱ iti̍ de̱va-pu̍tre | ṛta̱-vṛdhā̍ |
ratha̍m | na | du̱ḥ-gāt | va̱sa̱va̱ḥ | su̱-dā̱nava̱ḥ | viśva̍smāt | na̱ḥ | aṁha̍saḥ | niḥ | pi̱pa̱rta̱na̱ ||1.106.03||

1.106.04a narā̱śaṁsa̍ṁ vā̱jina̍ṁ vā̱jaya̍nn i̱ha kṣa̱yadvī̍ram pū̱ṣaṇa̍ṁ su̱mnair ī̍mahe |
1.106.04c ratha̱ṁ na du̱rgād va̍savaḥ sudānavo̱ viśva̍smān no̱ aṁha̍so̱ niṣ pi̍partana ||

narā̱śaṁsa̍m | vā̱jina̍m | vā̱jaya̍n | i̱ha | kṣa̱yat-vī̍ram | pū̱ṣaṇa̍m | su̱mnaiḥ | ī̱ma̱he̱ |
ratha̍m | na | du̱ḥ-gāt | va̱sa̱va̱ḥ | su̱-dā̱nava̱ḥ | viśva̍smāt | na̱ḥ | aṁha̍saḥ | niḥ | pi̱pa̱rta̱na̱ ||1.106.04||

1.106.05a bṛha̍spate̱ sada̱m in na̍ḥ su̱gaṁ kṛ̍dhi̱ śaṁ yor yat te̱ manu̍rhita̱ṁ tad ī̍mahe |
1.106.05c ratha̱ṁ na du̱rgād va̍savaḥ sudānavo̱ viśva̍smān no̱ aṁha̍so̱ niṣ pi̍partana ||

bṛha̍spate | sada̍m | it | na̱ḥ | su̱-gam | kṛ̱dhi̱ | śam | yoḥ | yat | te̱ | manu̍ḥ-hitam | tat | ī̱ma̱he̱ |
ratha̍m | na | du̱ḥ-gāt | va̱sa̱va̱ḥ | su̱-dā̱nava̱ḥ | viśva̍smāt | na̱ḥ | aṁha̍saḥ | niḥ | pi̱pa̱rta̱na̱ ||1.106.05||

1.106.06a indra̱ṁ kutso̍ vṛtra̱haṇa̱ṁ śacī̱pati̍ṁ kā̱ṭe nibā̍ḻha̱ ṛṣi̍r ahvad ū̱taye̍ |
1.106.06c ratha̱ṁ na du̱rgād va̍savaḥ sudānavo̱ viśva̍smān no̱ aṁha̍so̱ niṣ pi̍partana ||

indra̍m | kutsa̍ḥ | vṛ̱tra̱-hana̍m | śa̱cī̱3̱̍ -pati̍m | kā̱ṭe | ni-bā̍ḻhaḥ | ṛṣi̍ḥ | a̱hva̱t | ū̱taye̍ |
ratha̍m | na | du̱ḥ-gāt | va̱sa̱va̱ḥ | su̱-dā̱nava̱ḥ | viśva̍smāt | na̱ḥ | aṁha̍saḥ | niḥ | pi̱pa̱rta̱na̱ ||1.106.06||

1.106.07a de̱vair no̍ de̱vy adi̍ti̱r ni pā̍tu de̱vas trā̱tā trā̍yatā̱m apra̍yucchan |
1.106.07c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

de̱vaiḥ | na̱ḥ | de̱vī | adi̍tiḥ | ni | pā̱tu̱ | de̱vaḥ | trā̱tā | trā̱ya̱tā̱m | apra̍-yucchan |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.106.07||


1.107.01a ya̱jño de̱vānā̱m praty e̍ti su̱mnam ādi̍tyāso̱ bhava̍tā mṛḻa̱yanta̍ḥ |
1.107.01c ā vo̱ 'rvācī̍ suma̱tir va̍vṛtyād a̱ṁhoś ci̱d yā va̍rivo̱vitta̱rāsa̍t ||

ya̱jñaḥ | de̱vānā̍m | prati̍ | e̱ti̱ | su̱mnam | ādi̍tyāsa̍ḥ | bhava̍ta | mṛ̱ḻa̱yanta̍ḥ |
ā | va̱ḥ | a̱rvācī̍ | su̱-ma̱tiḥ | va̱vṛ̱tyā̱t | a̱ṁhoḥ | ci̱t | yā | va̱ri̱vo̱vit-ta̍rā | asa̍t ||1.107.01||

1.107.02a upa̍ no de̱vā ava̱sā ga̍ma̱ntv aṅgi̍rasā̱ṁ sāma̍bhiḥ stū̱yamā̍nāḥ |
1.107.02c indra̍ indri̱yair ma̱ruto̍ ma̱rudbhi̍r ādi̱tyair no̱ adi̍ti̱ḥ śarma̍ yaṁsat ||

upa̍ | na̱ḥ | de̱vāḥ | ava̍sā | ā | ga̱ma̱ntu̱ | aṅgi̍rasām | sāma̍-bhiḥ | stū̱yamā̍nāḥ |
indra̍ḥ | i̱ndri̱yaiḥ | ma̱ruta̍ḥ | ma̱rut-bhi̍ḥ | ā̱di̱tyaiḥ | na̱ḥ | adi̍tiḥ | śarma̍ | ya̱ṁsa̱t ||1.107.02||

1.107.03a tan na̱ indra̱s tad varu̍ṇa̱s tad a̱gnis tad a̍rya̱mā tat sa̍vi̱tā cano̍ dhāt |
1.107.03c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

tat | na̱ḥ | indra̍ḥ | tat | varu̍ṇaḥ | tat | a̱gniḥ | tat | a̱rya̱mā | tat | sa̱vi̱tā | cana̍ḥ | dhā̱t |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.107.03||


1.108.01a ya i̍ndrāgnī ci̱trata̍mo̱ ratho̍ vām a̱bhi viśvā̍ni̱ bhuva̍nāni̱ caṣṭe̍ |
1.108.01c tenā yā̍taṁ sa̱ratha̍ṁ tasthi̱vāṁsāthā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||

yaḥ | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | ci̱tra-ta̍maḥ | ratha̍ḥ | vā̱m | a̱bhi | viśvā̍ni | bhuva̍nāni | caṣṭe̍ |
tena̍ | ā | yā̱ta̱m | sa̱-ratha̍m | ta̱sthi̱vāṁsā̍ | atha̍ | soma̍sya | pi̱ba̱ta̱m | su̱tasya̍ ||1.108.01||

1.108.02a yāva̍d i̱dam bhuva̍na̱ṁ viśva̱m asty u̍ru̱vyacā̍ vari̱matā̍ gabhī̱ram |
1.108.02c tāvā̍m̐ a̱yam pāta̍ve̱ somo̍ a̱stv ara̍m indrāgnī̱ mana̍se yu̱vabhyā̍m ||

yāva̍t | ida̱m | bhuva̍nam | viśva̍m | a̱sti̱ | u̱ru̱-vyacā̍ | va̱ri̱matā̍ | ga̱bhī̱ram |
tāvā̍n | a̱yam | pāta̍ve | soma̍ḥ | a̱stu̱ | ara̍m | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | mana̍se | yu̱va-bhyā̍m ||1.108.02||

1.108.03a ca̱krāthe̱ hi sa̱dhrya1̱̍ṅ nāma̍ bha̱draṁ sa̍dhrīcī̱nā vṛ̍trahaṇā u̱ta stha̍ḥ |
1.108.03c tāv i̍ndrāgnī sa̱dhrya̍ñcā ni̱ṣadyā̱ vṛṣṇa̱ḥ soma̍sya vṛṣa̱ṇā vṛ̍ṣethām ||

ca̱krāthe̍ | hi | sa̱dhrya̍k | nāma̍ | bha̱dram | sa̱dhrī̱cī̱nā | vṛ̱tra̱-ha̱nau̱ | u̱ta | stha̱ḥ |
tau | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | sa̱dhrya̍ñcā | ni̱-sadya̍ | vṛṣṇa̍ḥ | soma̍sya | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | ā | vṛ̱ṣe̱thā̱m ||1.108.03||

1.108.04a sami̍ddheṣv a̱gniṣv ā̍najā̱nā ya̱tasru̍cā ba̱rhir u̍ tistirā̱ṇā |
1.108.04c tī̱vraiḥ somai̱ḥ pari̍ṣiktebhir a̱rvāg endrā̍gnī saumana̱sāya̍ yātam ||

sam-i̍ddheṣu | a̱gniṣu̍ | ā̱na̱jā̱nā | ya̱ta-sru̍cā | ba̱rhiḥ | ū̱m̐ iti̍ | ti̱sti̱rā̱ṇā |
tī̱vraiḥ | somai̍ḥ | pari̍-siktebhiḥ | a̱rvāk | ā | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | sau̱ma̱na̱sāya̍ | yā̱ta̱m ||1.108.04||

1.108.05a yānī̍ndrāgnī ca̱krathu̍r vī̱ryā̍ṇi̱ yāni̍ rū̱pāṇy u̱ta vṛṣṇyā̍ni |
1.108.05c yā vā̍m pra̱tnāni̍ sa̱khyā śi̱vāni̱ tebhi̱ḥ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||

yāni̍ | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | ca̱krathu̍ḥ | vī̱ryā̍ṇi | yāni̍ | rū̱pāṇi̍ | u̱ta | vṛṣṇyā̍ni |
yā | vā̱m | pra̱tnāni̍ | sa̱khyā | śi̱vāni̍ | tebhi̍ḥ | soma̍sya | pi̱ba̱ta̱m | su̱tasya̍ ||1.108.05||

1.108.06a yad abra̍vam pratha̱maṁ vā̍ṁ vṛṇā̱no̱3̱̍ 'yaṁ somo̱ asu̍rair no vi̱havya̍ḥ |
1.108.06c tāṁ sa̱tyāṁ śra̱ddhām a̱bhy ā hi yā̱tam athā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||

yat | abra̍vam | pra̱tha̱mam | vā̱m | vṛ̱ṇā̱na̍ḥ | a̱yam | soma̍ḥ | asu̍raiḥ | na̱ḥ | vi̱-havya̍ḥ |
tām | sa̱tyām | śra̱ddhām | a̱bhi | ā | hi | yā̱tam | atha̍ | soma̍sya | pi̱ba̱ta̱m | su̱tasya̍ ||1.108.06||

1.108.07a yad i̍ndrāgnī̱ mada̍tha̱ḥ sve du̍ro̱ṇe yad bra̱hmaṇi̱ rāja̍ni vā yajatrā |
1.108.07c ata̱ḥ pari̍ vṛṣaṇā̱v ā hi yā̱tam athā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||

yat | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | mada̍thaḥ | sve | du̱ro̱ṇe | yat | bra̱hmaṇi̍ | rāja̍ni | vā̱ | ya̱ja̱trā̱ |
ata̍ḥ | pari̍ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | ā | hi | yā̱tam | atha̍ | soma̍sya | pi̱ba̱ta̱m | su̱tasya̍ ||1.108.07||

1.108.08a yad i̍ndrāgnī̱ yadu̍ṣu tu̱rvaśe̍ṣu̱ yad dru̱hyuṣv anu̍ṣu pū̱ruṣu̱ sthaḥ |
1.108.08c ata̱ḥ pari̍ vṛṣaṇā̱v ā hi yā̱tam athā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||

yat | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | yadu̍ṣu | tu̱rvaśe̍ṣu | yat | dru̱hyuṣu̍ | anu̍ṣu | pū̱ruṣu̍ | sthaḥ |
ata̍ḥ | pari̍ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | ā | hi | yā̱tam | atha̍ | soma̍sya | pi̱ba̱ta̱m | su̱tasya̍ ||1.108.08||

1.108.09a yad i̍ndrāgnī ava̱masyā̍m pṛthi̱vyām ma̍dhya̱masyā̍m para̱masyā̍m u̱ta sthaḥ |
1.108.09c ata̱ḥ pari̍ vṛṣaṇā̱v ā hi yā̱tam athā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||

yat | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | a̱va̱masyā̍m | pṛ̱thi̱vyām | ma̱dhya̱masyā̍m | pa̱ra̱masyā̍m | u̱ta | sthaḥ |
ata̍ḥ | pari̍ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | ā | hi | yā̱tam | atha̍ | soma̍sya | pi̱ba̱ta̱m | su̱tasya̍ ||1.108.09||

1.108.10a yad i̍ndrāgnī para̱masyā̍m pṛthi̱vyām ma̍dhya̱masyā̍m ava̱masyā̍m u̱ta sthaḥ |
1.108.10c ata̱ḥ pari̍ vṛṣaṇā̱v ā hi yā̱tam athā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||

yat | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | pa̱ra̱masyā̍m | pṛ̱thi̱vyām | ma̱dhya̱masyā̍m | a̱va̱masyā̍m | u̱ta | sthaḥ |
ata̍ḥ | pari̍ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | ā | hi | yā̱tam | atha̍ | soma̍sya | pi̱ba̱ta̱m | su̱tasya̍ ||1.108.10||

1.108.11a yad i̍ndrāgnī di̱vi ṣṭho yat pṛ̍thi̱vyāṁ yat parva̍te̱ṣv oṣa̍dhīṣv a̱psu |
1.108.11c ata̱ḥ pari̍ vṛṣaṇā̱v ā hi yā̱tam athā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||

yat | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | di̱vi | sthaḥ | yat | pṛ̱thi̱vyām | yat | parva̍teṣu | oṣa̍dhīṣu | a̱p-su |
ata̍ḥ | pari̍ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | ā | hi | yā̱tam | atha̍ | soma̍sya | pi̱ba̱ta̱m | su̱tasya̍ ||1.108.11||

1.108.12a yad i̍ndrāgnī̱ udi̍tā̱ sūrya̍sya̱ madhye̍ di̱vaḥ sva̱dhayā̍ mā̱daye̍the |
1.108.12c ata̱ḥ pari̍ vṛṣaṇā̱v ā hi yā̱tam athā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||

yat | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | ut-i̍tā | sūrya̍sya | madhye̍ | di̱vaḥ | sva̱dhayā̍ | mā̱daye̍the̱ iti̍ |
ata̍ḥ | pari̍ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | ā | hi | yā̱tam | atha̍ | soma̍sya | pi̱ba̱ta̱m | su̱tasya̍ ||1.108.12||

1.108.13a e̱vendrā̍gnī papi̱vāṁsā̍ su̱tasya̱ viśvā̱smabhya̱ṁ saṁ ja̍yata̱ṁ dhanā̍ni |
1.108.13c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

e̱va | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | pa̱pi̱-vāṁsā̍ | su̱tasya̍ | viśvā̍ | a̱smabhya̍m | sam | ja̱yata̱m | dhanā̍ni |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.108.13||


1.109.01a vi hy akhya̱m mana̍sā̱ vasya̍ i̱cchann indrā̍gnī jñā̱sa u̱ta vā̍ sajā̱tān |
1.109.01c nānyā yu̱vat prama̍tir asti̱ mahya̱ṁ sa vā̱ṁ dhiya̍ṁ vāja̱yantī̍m atakṣam ||

vi | hi | akhya̍m | mana̍sā | vasya̍ḥ | i̱cchan | indrā̍gnī̱ iti̍ | jñā̱saḥ | u̱ta | vā̱ | sa̱-jā̱tān |
na | a̱nyā | yu̱vat | pra-ma̍tiḥ | a̱sti̱ | mahya̍m | saḥ | vā̱m | dhiya̍m | vā̱ja̱-yantī̍m | a̱ta̱kṣa̱m ||1.109.01||

1.109.02a aśra̍va̱ṁ hi bhū̍ri̱dāva̍ttarā vā̱ṁ vijā̍mātur u̱ta vā̍ ghā syā̱lāt |
1.109.02c athā̱ soma̍sya̱ praya̍tī yu̱vabhyā̱m indrā̍gnī̱ stoma̍ṁ janayāmi̱ navya̍m ||

aśra̍vam | hi | bhū̱ri̱dāva̍t-tarā | vā̱m | vi-jā̍mātuḥ | u̱ta | vā̱ | gha̱ | syā̱lāt |
atha̍ | soma̍sya | pra-ya̍tī | yu̱va-bhyā̍m | indrā̍gnī̱ iti̍ | stoma̍m | ja̱na̱yā̱mi̱ | navya̍m ||1.109.02||

1.109.03a mā cche̍dma ra̱śmīm̐r iti̱ nādha̍mānāḥ pitṝ̱ṇāṁ śa̱ktīr a̍nu̱yaccha̍mānāḥ |
1.109.03c i̱ndrā̱gnibhyā̱ṁ kaṁ vṛṣa̍ṇo madanti̱ tā hy adrī̍ dhi̱ṣaṇā̍yā u̱pasthe̍ ||

mā | che̱dma̱ | ra̱śmīn | iti̍ | nādha̍mānāḥ | pi̱tṝ̱ṇām | śa̱ktīḥ | a̱nu̱-yaccha̍mānāḥ |
i̱ndrā̱gni-bhyā̍m | kam | vṛṣa̍ṇaḥ | ma̱da̱nti̱ | tā | hi | adrī̱ iti̍ | dhi̱ṣaṇā̍yāḥ | u̱pa-sthe̍ ||1.109.03||

1.109.04a yu̱vābhyā̍ṁ de̱vī dhi̱ṣaṇā̱ madā̱yendrā̍gnī̱ soma̍m uśa̱tī su̍noti |
1.109.04c tāv a̍śvinā bhadrahastā supāṇī̱ ā dhā̍vata̱m madhu̍nā pṛ̱ṅktam a̱psu ||

yu̱vābhyā̍m | de̱vī | dhi̱ṣaṇā̍ | madā̍ya | indrā̍gnī̱ iti̍ | soma̍m | u̱śa̱tī | su̱no̱ti̱ |
tau | a̱śvi̱nā̱ | bha̱dra̱-ha̱stā̱ | su̱pā̱ṇī̱ iti̍ su-pāṇī | ā | dhā̱va̱ta̱m | madhu̍nā | pṛ̱ṅktam | a̱p-su ||1.109.04||

1.109.05a yu̱vām i̍ndrāgnī̱ vasu̍no vibhā̱ge ta̱vasta̍mā śuśrava vṛtra̱hatye̍ |
1.109.05c tāv ā̱sadyā̍ ba̱rhiṣi̍ ya̱jñe a̱smin pra ca̍rṣaṇī mādayethāṁ su̱tasya̍ ||

yu̱vām | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | vasu̍naḥ | vi̱-bhā̱ge | ta̱vaḥ-ta̍mā | śu̱śra̱va̱ | vṛ̱tra̱-hatye̍ |
tau | ā̱-sadya̍ | ba̱rhiṣi̍ | ya̱jñe | a̱smin | pra | ca̱rṣa̱ṇī̱ iti̍ | mā̱da̱ye̱thā̱m | su̱tasya̍ ||1.109.05||

1.109.06a pra ca̍rṣa̱ṇibhya̍ḥ pṛtanā̱have̍ṣu̱ pra pṛ̍thi̱vyā ri̍ricāthe di̱vaś ca̍ |
1.109.06c pra sindhu̍bhya̱ḥ pra gi̱ribhyo̍ mahi̱tvā prendrā̍gnī̱ viśvā̱ bhuva̱nāty a̱nyā ||

pra | ca̱rṣa̱ṇi-bhya̍ḥ | pṛ̱ta̱nā̱-have̍ṣu | pra | pṛ̱thi̱vyāḥ | ri̱ri̱cā̱the̱ iti̍ | di̱vaḥ | ca̱ |
pra | sindhu̍-bhyaḥ | pra | gi̱ri-bhya̍ḥ | ma̱hi̱-tvā | pra | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | viśvā̍ | bhuva̍nā | ati̍ | a̱nyā ||1.109.06||

1.109.07a ā bha̍rata̱ṁ śikṣa̍taṁ vajrabāhū a̱smām̐ i̍ndrāgnī avata̱ṁ śacī̍bhiḥ |
1.109.07c i̱me nu te ra̱śmaya̱ḥ sūrya̍sya̱ yebhi̍ḥ sapi̱tvam pi̱taro̍ na̱ āsa̍n ||

ā | bha̱ra̱ta̱m | śikṣa̍tam | va̱jra̱bā̱hū̱ iti̍ vajra-bāhū | a̱smān | i̱ndrā̱gnī̱ | a̱va̱ta̱m | śacī̍bhiḥ |
i̱me | nu | te | ra̱śmaya̍ḥ | sūrya̍sya | yebhi̍ḥ | sa̱-pi̱tvam | pi̱tara̍ḥ | na̱ḥ | āsa̍n ||1.109.07||

1.109.08a pura̍ṁdarā̱ śikṣa̍taṁ vajrahastā̱smām̐ i̍ndrāgnī avata̱m bhare̍ṣu |
1.109.08c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

pura̍m-darā̍ | śikṣa̍tam | va̱jra̱-ha̱stā̱ | a̱smān | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | a̱va̱ta̱m | bhare̍ṣu |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.109.08||


1.110.01a ta̱tam me̱ apa̱s tad u̍ tāyate̱ puna̱ḥ svādi̍ṣṭhā dhī̱tir u̱cathā̍ya śasyate |
1.110.01c a̱yaṁ sa̍mu̱dra i̱ha vi̱śvade̍vya̱ḥ svāhā̍kṛtasya̱ sam u̍ tṛpṇuta ṛbhavaḥ ||

ta̱tam | me̱ | apa̍ḥ | tat | ū̱m̐ iti̍ | tā̱ya̱te̱ | puna̱riti̍ | svādi̍ṣṭhā | dhī̱tiḥ | u̱cathā̍ya | śa̱sya̱te̱ |
a̱yam | sa̱mu̱draḥ | i̱ha | vi̱śva-de̍vya̱ḥ | svāhā̍-kṛtasya | sam | ū̱m̐ iti̍ | tṛ̱pṇu̱ta̱ | ṛ̱bha̱va̱ḥ ||1.110.01||

1.110.02a ā̱bho̱gaya̱m pra yad i̱cchanta̱ aita̱nāpā̍kā̱ḥ prāñco̱ mama̱ ke ci̍d ā̱paya̍ḥ |
1.110.02c saudha̍nvanāsaś cari̱tasya̍ bhū̱manāga̍cchata savi̱tur dā̱śuṣo̍ gṛ̱ham ||

ā̱-bho̱gaya̍m | pra | yat | i̱cchanta̍ḥ | aita̍na | apā̍kāḥ | prāñca̍ḥ | mama̍ | ke | ci̱t | ā̱paya̍ḥ |
saudha̍nvanāsaḥ | ca̱ri̱tasya̍ | bhū̱manā̍ | aga̍cchata | sa̱vi̱tuḥ | dā̱śuṣa̍ḥ | gṛ̱ham ||1.110.02||

1.110.03a tat sa̍vi̱tā vo̍ 'mṛta̱tvam āsu̍va̱d ago̍hya̱ṁ yac chra̱vaya̍nta̱ aita̍na |
1.110.03c tyaṁ ci̍c cama̱sam asu̍rasya̱ bhakṣa̍ṇa̱m eka̱ṁ santa̍m akṛṇutā̱ catu̍rvayam ||

tat | sa̱vi̱tā | va̱ḥ | a̱mṛ̱ta̱-tvam | ā | a̱su̱va̱t | ago̍hyam | yat | śra̱vaya̍ntaḥ | aita̍na |
tyam | ci̱t | ca̱ma̱sam | asu̍rasya | bhakṣa̍ṇam | eka̍m | santa̍m | a̱kṛ̱ṇu̱ta̱ | catu̍ḥ-vayam ||1.110.03||

1.110.04a vi̱ṣṭvī śamī̍ taraṇi̱tvena̍ vā̱ghato̱ martā̍sa̱ḥ santo̍ amṛta̱tvam ā̍naśuḥ |
1.110.04c sau̱dha̱nva̱nā ṛ̱bhava̱ḥ sūra̍cakṣasaḥ saṁvatsa̱re sam a̍pṛcyanta dhī̱tibhi̍ḥ ||

vi̱ṣṭvī | śamī̍ | ta̱ra̱ṇi̱-tvena̍ | vā̱ghata̍ḥ | martā̍saḥ | santa̍ḥ | a̱mṛ̱ta̱-tvam | ā̱na̱śu̱ḥ |
sau̱dha̱nva̱nāḥ | ṛ̱bhava̍ḥ | sūra̍-cakṣasaḥ | sa̱ṁva̱tsa̱re | sam | a̱pṛ̱cya̱nta̱ | dhī̱ti-bhi̍ḥ ||1.110.04||

1.110.05a kṣetra̍m iva̱ vi ma̍mu̱s teja̍nena̱m̐ eka̱m pātra̍m ṛ̱bhavo̱ jeha̍mānam |
1.110.05c upa̍stutā upa̱maṁ nādha̍mānā̱ ama̍rtyeṣu̱ śrava̍ i̱cchamā̍nāḥ ||

kṣetra̍m-iva | vi | ma̱mu̱ḥ | teja̍nenam | eka̍m | pātra̍m | ṛ̱bhava̍ḥ | jeha̍mānam |
upa̍-stutāḥ | u̱pa̱-mam | nādha̍mānāḥ | ama̍rtyeṣu | śrava̍ḥ | i̱cchamā̍nāḥ ||1.110.05||

1.110.06a ā ma̍nī̱ṣām a̱ntari̍kṣasya̱ nṛbhya̍ḥ sru̱ceva̍ ghṛ̱taṁ ju̍havāma vi̱dmanā̍ |
1.110.06c ta̱ra̱ṇi̱tvā ye pi̱tur a̍sya saści̱ra ṛ̱bhavo̱ vāja̍m aruhan di̱vo raja̍ḥ ||

ā | mā̱nī̱ṣām | a̱ntari̍kṣasya | nṛ-bhya̍ḥ | sru̱cā-i̍va | ghṛ̱tam | ju̱ha̱vā̱ma̱ | vi̱dmanā̍ |
ta̱ra̱ṇi̱-tvā | ye | pi̱tuḥ | a̱sya̱ | sa̱ści̱re | ṛ̱bhava̍ḥ | vāja̍m | a̱ru̱ha̱n | di̱vaḥ | raja̍ḥ ||1.110.06||

1.110.07a ṛ̱bhur na̱ indra̱ḥ śava̍sā̱ navī̍yān ṛ̱bhur vāje̍bhi̱r vasu̍bhi̱r vasu̍r da̱diḥ |
1.110.07c yu̱ṣmāka̍ṁ devā̱ ava̱sāha̍ni pri̱ye̱3̱̍ 'bhi ti̍ṣṭhema pṛtsu̱tīr asu̍nvatām ||

ṛ̱bhuḥ | na̱ḥ | indra̍ḥ | śava̍sā̍ | navī̍yān | ṛ̱bhuḥ | vāje̍bhiḥ | vasu̍-bhiḥ | vasu̍ḥ | da̱diḥ |
yu̱ṣmāka̍m | devā̍ḥ | ava̍sā | aha̍ni | pri̱ye | a̱bhi | ti̱ṣṭhe̱ma̱ | pṛ̱tsu̱tīḥ | asu̍nvatām ||1.110.07||

1.110.08a niś carma̍ṇa ṛbhavo̱ gām a̍piṁśata̱ saṁ va̱tsenā̍sṛjatā mā̱tara̱m puna̍ḥ |
1.110.08c saudha̍nvanāsaḥ svapa̱syayā̍ naro̱ jivrī̱ yuvā̍nā pi̱tarā̍kṛṇotana ||

niḥ | carma̍ṇaḥ | ṛ̱bha̱va̱ḥ | gām | a̱pi̱ṁśa̱ta̱ | sam | va̱tsena̍ | a̱sṛ̱ja̱ta̱ | mā̱tara̍m | puna̱riti̍ |
saudha̍nvanāsaḥ | su̱-a̱pa̱syayā̍ | nara̍ḥ | jivrī̱ iti̍ | yuvā̍nā | pi̱tarā̍ | a̱kṛ̱ṇo̱ta̱na̱ ||1.110.08||

1.110.09a vāje̍bhir no̱ vāja̍sātāv aviḍḍhy ṛbhu̱mām̐ i̍ndra ci̱tram ā da̍rṣi̱ rādha̍ḥ |
1.110.09c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

vāje̍bhiḥ | na̱ḥ | vāja̍-sātau | a̱vi̱ḍḍhi̱ | ṛ̱bhu̱mān | i̱ndra̱ | ci̱tram | ā | da̱rṣi̱ | rādha̍ḥ |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.110.09||


1.111.01a takṣa̱n ratha̍ṁ su̱vṛta̍ṁ vidma̱nāpa̍sa̱s takṣa̱n harī̍ indra̱vāhā̱ vṛṣa̍ṇvasū |
1.111.01c takṣa̍n pi̱tṛbhyā̍m ṛ̱bhavo̱ yuva̱d vaya̱s takṣa̍n va̱tsāya̍ mā̱tara̍ṁ sacā̱bhuva̍m ||

takṣa̍n | ratha̍m | su̱-vṛta̍m | vi̱dma̱nā-a̍pasaḥ | takṣa̍n | harī̱ iti̍ | i̱ndra̱-vāhā̍ | vṛṣa̍ṇvasū̱ iti̱ vṛṣa̍ṇ-vasū |
takṣa̍n | pi̱tṛ-bhyā̍m | ṛ̱bhava̍ḥ | yuva̍t | vaya̍ḥ | takṣa̍n | va̱tsāya̍ | mā̱tara̍m | sa̱cā̱-bhuva̍m ||1.111.01||

1.111.02a ā no̍ ya̱jñāya̍ takṣata ṛbhu̱mad vaya̱ḥ kratve̱ dakṣā̍ya supra̱jāva̍tī̱m iṣa̍m |
1.111.02c yathā̱ kṣayā̍ma̱ sarva̍vīrayā vi̱śā tan na̱ḥ śardhā̍ya dhāsathā̱ sv i̍ndri̱yam ||

ā | na̱ḥ | ya̱jñāya̍ | ta̱kṣa̱ta̱ | ṛ̱bhu̱-mat | vaya̍ḥ | ṛtve̍ | dakṣā̍ya | su̱-pra̱jāva̍tīm | iṣa̍m |
yathā̍ | kṣayā̍ma | sarva̍-vīrayā | vi̱śā | tat | na̱ḥ | śardhā̍ya | dhā̱sa̱tha̱ | su | i̱ndri̱yam ||1.111.02||

1.111.03a ā ta̍kṣata sā̱tim a̱smabhya̍m ṛbhavaḥ sā̱tiṁ rathā̍ya sā̱tim arva̍te naraḥ |
1.111.03c sā̱tiṁ no̱ jaitrī̱ṁ sam ma̍heta vi̱śvahā̍ jā̱mim ajā̍mi̱m pṛta̍nāsu sa̱kṣaṇi̍m ||

ā | ta̱kṣa̱ta̱ | sā̱tim | a̱smabhya̍m | ṛ̱bha̱va̱ḥ | sā̱tim | rathā̍ya | sā̱tim | arva̍te | na̱ra̱ḥ |
sā̱tim | na̱ḥ | jaitrī̍m | sam | ma̱he̱ta̱ | vi̱śva-hā̍ | jā̱mim | ajā̍mim | pṛta̍nāsu | sa̱kṣaṇi̍m ||1.111.03||

1.111.04a ṛ̱bhu̱kṣaṇa̱m indra̱m ā hu̍va ū̱taya̍ ṛ̱bhūn vājā̍n ma̱ruta̱ḥ soma̍pītaye |
1.111.04c u̱bhā mi̱trāvaru̍ṇā nū̱nam a̱śvinā̱ te no̍ hinvantu sā̱taye̍ dhi̱ye ji̱ṣe ||

ṛ̱bhu̱kṣaṇa̍m | indra̍m | ā | hu̱ve̱ | ū̱taye̍ | ṛ̱bhūn | vājā̍n | ma̱ruta̍ḥ | soma̍-pītaye |
u̱bhā | mi̱trāvarū̍ṇā | nū̱nam | a̱śvinā̍ | te | na̱ḥ | hi̱nva̱ntu̱ | sā̱taye̍ | dhi̱ye | ji̱ṣe ||1.111.04||

1.111.05a ṛ̱bhur bharā̍ya̱ saṁ śi̍śātu sā̱tiṁ sa̍marya̱jid vājo̍ a̱smām̐ a̍viṣṭu |
1.111.05c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

ṛ̱bhuḥ | bharā̍ya | sam | śi̱śā̱tu̱ | sā̱tim | sa̱ma̱rya̱-jit | vāja̍ḥ | a̱smān | a̱vi̱ṣṭu̱ |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.111.05||


1.112.01a īḻe̱ dyāvā̍pṛthi̱vī pū̱rvaci̍ttaye̱ 'gniṁ gha̱rmaṁ su̱ruca̱ṁ yāma̍nn i̱ṣṭaye̍ |
1.112.01c yābhi̱r bhare̍ kā̱ram aṁśā̍ya̱ jinva̍tha̱s tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

īḻe̍ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | pū̱rva-ci̍ttaye | a̱gnim | gha̱rmam | su̱-ruca̍m | yāma̍n | i̱ṣṭaye̍ |
yābhi̍ḥ | bhare̍ | kā̱ram | aṁśā̍ya | jinva̍thaḥ | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.01||

1.112.02a yu̱vor dā̱nāya̍ su̱bharā̍ asa̱ścato̱ ratha̱m ā ta̍sthur vaca̱saṁ na manta̍ve |
1.112.02c yābhi̱r dhiyo 'va̍tha̱ḥ karma̍nn i̱ṣṭaye̱ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yu̱voḥ | dā̱nāya̍ | su̱-bharā̍ḥ | a̱sa̱ścata̍ḥ | ratha̍m | ā | ta̱sthu̱ḥ | va̱ca̱sam | na | manta̍ve |
yābhi̍ḥ | dhiya̍ḥ | ava̍thaḥ | karma̍n | i̱ṣṭaye̍ | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.02||

1.112.03a yu̱vaṁ tāsā̍ṁ di̱vyasya̍ pra̱śāsa̍ne vi̱śāṁ kṣa̍yatho a̱mṛta̍sya ma̱jmanā̍ |
1.112.03c yābhi̍r dhe̱num a̱sva1̱̍m pinva̍tho narā̱ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yu̱vam | tāsā̍m | di̱vyasya̍ | pra̱-śāsa̍ne | vi̱śām | kṣa̱ya̱tha̱ḥ | a̱mṛta̍sya | ma̱jmanā̍ |
yābhi̍ḥ | dhe̱num | a̱sva̍m | pinva̍thaḥ | na̱rā̱ | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.03||

1.112.04a yābhi̱ḥ pari̍jmā̱ tana̍yasya ma̱jmanā̍ dvimā̱tā tū̱rṣu ta̱raṇi̍r vi̱bhūṣa̍ti |
1.112.04c yābhi̍s tri̱mantu̱r abha̍vad vicakṣa̱ṇas tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | pari̍-jmā | tana̍yasya | ma̱jmanā̍ | dvi̱mā̱tā | tū̱rṣu | ta̱raṇi̍ḥ | vi̱-bhūṣa̍ti |
yābhi̍ḥ | tri̱-mantu̍ḥ | abha̍vat | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.04||

1.112.05a yābhī̍ re̱bhaṁ nivṛ̍taṁ si̱tam a̱dbhya ud vanda̍na̱m aira̍yata̱ṁ sva̍r dṛ̱śe |
1.112.05c yābhi̱ḥ kaṇva̱m pra siṣā̍santa̱m āva̍ta̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | re̱bham | ni-vṛ̍tam | si̱tam | a̱t-bhyaḥ | ut | vanda̍nam | aira̍yatam | sva̍ḥ | dṛ̱śe |
yābhi̍ḥ | kaṇva̍m | pra | sisā̍santam | āva̍tam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.05||

1.112.06a yābhi̱r anta̍ka̱ṁ jasa̍māna̱m āra̍ṇe bhu̱jyuṁ yābhi̍r avya̱thibhi̍r jiji̱nvathu̍ḥ |
1.112.06c yābhi̍ḥ ka̱rkandhu̍ṁ va̱yya̍ṁ ca̱ jinva̍tha̱s tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | anta̍kam | jasa̍mānam | ā̱-ara̍ṇe | bhu̱jyum | yābhi̍ḥ | a̱vya̱thi-bhi̍ḥ | ji̱ji̱nvathu̍ḥ |
yābhi̍ḥ | ka̱rkandhu̍m | va̱yya̍m | ca̱ | jinva̍thaḥ | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.06||

1.112.07a yābhi̍ḥ śuca̱ntiṁ dha̍na̱sāṁ su̍ṣa̱ṁsada̍ṁ ta̱ptaṁ gha̱rmam o̱myāva̍nta̱m atra̍ye |
1.112.07c yābhi̱ḥ pṛśni̍gum puru̱kutsa̱m āva̍ta̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | śu̱ca̱nti | dha̱na̱sām | su̱-sa̱ṁsada̍m | ta̱ptam | gha̱rmam | o̱myā-va̍ntam | atra̍ye |
yābhi̍ḥ | pṛṣni̍-gum | pu̱ru̱-kutsa̍m | āva̍tam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.07||

1.112.08a yābhi̱ḥ śacī̍bhir vṛṣaṇā parā̱vṛja̱m prāndhaṁ śro̱ṇaṁ cakṣa̍sa̱ eta̍ve kṛ̱thaḥ |
1.112.08c yābhi̱r varti̍kāṁ grasi̱tām amu̍ñcata̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | śacī̍bhiḥ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | pa̱rā̱-vṛja̍m | pra | a̱ndham | śro̱ṇam | cakṣa̍se | eta̍ve | kṛ̱thaḥ |
yābhi̍ḥ | varti̍kām | gra̱si̱tām | amu̍ñcatam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.08||

1.112.09a yābhi̱ḥ sindhu̱m madhu̍manta̱m asa̍ścata̱ṁ vasi̍ṣṭha̱ṁ yābhi̍r ajarā̱v aji̍nvatam |
1.112.09c yābhi̱ḥ kutsa̍ṁ śru̱tarya̱ṁ narya̱m āva̍ta̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | sindhu̍m | madhu̍-mantam | asa̍ścatam | vasi̍ṣṭham | yābhi̍ḥ | a̱ja̱rau̱ | aji̍nvatam |
yābhi̍ḥ | kutsa̍m | śru̱tarya̍m | narya̍m | āva̍tam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.09||

1.112.10a yābhi̍r vi̱śpalā̍ṁ dhana̱sām a̍tha̱rvya̍ṁ sa̱hasra̍mīḻha ā̱jāv aji̍nvatam |
1.112.10c yābhi̱r vaśa̍m a̱śvyam pre̱ṇim āva̍ta̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | vi̱śpalā̍m | dha̱na̱-sām | a̱tha̱rvya̍m | sa̱hasra̍-mīḻhe | ā̱jau | aji̍nvatam |
yābhi̍ḥ | vaśa̍m | a̱śvyam | pre̱ṇim | āva̍tam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.10||

1.112.11a yābhi̍ḥ sudānū auśi̱jāya̍ va̱ṇije̍ dī̱rghaśra̍vase̱ madhu̱ kośo̱ akṣa̍rat |
1.112.11c ka̱kṣīva̍ntaṁ sto̱tāra̱ṁ yābhi̱r āva̍ta̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | su̱dā̱nū̱ iti̍ su-dānū | au̱śi̱jāya̍ | va̱ṇije̍ | dī̱rgha-śra̍vase | madhu̍ | kośa̍ḥ | akṣa̍rat |
ka̱kṣī-va̍ntam | sto̱tāra̍m | yābhi̍ḥ | āva̍tam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.11||

1.112.12a yābhī̍ ra̱sāṁ kṣoda̍so̱dnaḥ pi̍pi̱nvathu̍r ana̱śvaṁ yābhī̱ ratha̱m āva̍taṁ ji̱ṣe |
1.112.12c yābhi̍s tri̱śoka̍ u̱sriyā̍ u̱dāja̍ta̱ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | ra̱sām | kṣoda̍sā | u̱dnaḥ | pi̱pi̱nvathu̍ḥ | a̱na̱śvam | yābhi̍ḥ | ratha̍m | āva̍tam | ji̱ṣe |
yābhi̍ḥ | tri̱-śoka̍ḥ | u̱sriyā̍ḥ | u̱t-āja̍ta | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.12||

1.112.13a yābhi̱ḥ sūrya̍m pariyā̱thaḥ pa̍rā̱vati̍ mandhā̱tāra̱ṁ kṣaitra̍patye̱ṣv āva̍tam |
1.112.13c yābhi̱r vipra̱m pra bha̱radvā̍ja̱m āva̍ta̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | sūrya̍m | pa̱ri̱-yā̱thaḥ | pa̱rā̱-vati̍ | ma̱ndhā̱tāra̍m | kṣaitra̍-patyeṣu | āva̍tam |
yābhi̍ḥ | vipra̍m | pra | bha̱rat-vā̍jam | āva̍tam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.13||

1.112.14a yābhi̍r ma̱hām a̍tithi̱gvaṁ ka̍śo̱juva̱ṁ divo̍dāsaṁ śambara̱hatya̱ āva̍tam |
1.112.14c yābhi̍ḥ pū̱rbhidye̍ tra̱sada̍syu̱m āva̍ta̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | ma̱hām | a̱ti̱thi̱-gvam | ka̱śa̱ḥ-juva̍m | diva̍ḥ-dāsam | śa̱mba̱ra̱-hatye̍ | āva̍tam |
yābhi̍ḥ | pū̱ḥ-bhidye̍ | tra̱sada̍syum | āva̍tam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.14||

1.112.15a yābhi̍r va̱mraṁ vi̍pipā̱nam u̍pastu̱taṁ ka̱liṁ yābhi̍r vi̱ttajā̍niṁ duva̱syatha̍ḥ |
1.112.15c yābhi̱r vya̍śvam u̱ta pṛthi̱m āva̍ta̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | va̱mram | vi̱-pi̱pā̱nam | u̱pa̱-stu̱tam | ka̱lim | yābhi̍ḥ | vi̱tta-jā̍nim | du̱va̱syatha̍ḥ |
yābhi̍ḥ | vi-a̍śvam | u̱ta | pṛthi̍m | āva̍tam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.15||

1.112.16a yābhi̍r narā śa̱yave̱ yābhi̱r atra̍ye̱ yābhi̍ḥ pu̱rā mana̍ve gā̱tum ī̱ṣathu̍ḥ |
1.112.16c yābhi̱ḥ śārī̱r āja̍ta̱ṁ syūma̍raśmaye̱ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | na̱rā̱ | śa̱yave̍ | yābhi̍ḥ | atra̍ye | yābhi̍ḥ | pu̱rā | mana̍ve | gā̱tum | ī̱ṣathu̍ḥ |
yābhi̍ḥ | śārī̍ḥ | āja̍tam | syūma̍-raśmaye | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.16||

1.112.17a yābhi̱ḥ paṭha̍rvā̱ jaṭha̍rasya ma̱jmanā̱gnir nādī̍dec ci̱ta i̱ddho ajma̱nn ā |
1.112.17c yābhi̱ḥ śaryā̍ta̱m ava̍tho mahādha̱ne tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | paṭha̍rvā | jaṭha̍rasya | ma̱jmanā | a̱gniḥ | na | adī̍det | ci̱taḥ | i̱ddhaḥ | ajma̍n | ā |
yābhi̍ḥ | śaryā̍tam | ava̍thaḥ | ma̱hā̱-dha̱ne | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.17||

1.112.18a yābhi̍r aṅgiro̱ mana̍sā nira̱ṇyatho 'gra̱ṁ gaccha̍tho viva̱re goa̍rṇasaḥ |
1.112.18c yābhi̱r manu̱ṁ śūra̍m i̱ṣā sa̱māva̍ta̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | a̱ṅgi̱ra̱ḥ | mana̍sā | ni̱-ra̱ṇyatha̍ḥ | agra̍m | gaccha̍thaḥ | vi̱-va̱re | go-a̍rṇasaḥ |
yābhi̍ḥ | manu̱m | śūram | i̱ṣā | sa̱m-āva̍tam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.18||

1.112.19a yābhi̱ḥ patnī̍r vima̱dāya̍ nyū̱hathu̱r ā gha̍ vā̱ yābhi̍r aru̱ṇīr aśi̍kṣatam |
1.112.19c yābhi̍ḥ su̱dāsa̍ ū̱hathu̍ḥ sude̱vya1̱̍ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | patnī̍ḥ | vi̱-ma̱dāya̍ | ni̱-ū̱hathu̍ḥ | ā | gha̱ | vā̱ | yābhi̍ḥ | a̱ru̱ṇīḥ | aśi̍kṣatam |
yābhi̍ḥ | su̱-dāse̍ | ū̱hathu̍ḥ | su̱-de̱vya̍m | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.19||

1.112.20a yābhi̱ḥ śaṁtā̍tī̱ bhava̍tho dadā̱śuṣe̍ bhu̱jyuṁ yābhi̱r ava̍tho̱ yābhi̱r adhri̍gum |
1.112.20c o̱myāva̍tīṁ su̱bharā̍m ṛta̱stubha̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | śantā̍tī̱ iti̱ śam-tā̍tī | bhava̍thaḥ | da̱dā̱śuṣe̍ | bhu̱jyum | yābhi̍ḥ | ava̍thaḥ | yābhi̍ḥ | adhri̍-gum |
o̱myā-va̍tīm | su̱-bharā̍m | ṛ̱ta̱-stubha̍m | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.20||

1.112.21a yābhi̍ḥ kṛ̱śānu̱m asa̍ne duva̱syatho̍ ja̱ve yābhi̱r yūno̱ arva̍nta̱m āva̍tam |
1.112.21c madhu̍ pri̱yam bha̍ratho̱ yat sa̱raḍbhya̱s tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | kṛ̱śānu̍m | asa̍ne | du̱va̱syatha̍ḥ | ja̱ve | yābhi̍ḥ | yūna̍ḥ | arva̍ntam | āva̍tam |
madhu̍ | pri̱yam | bha̱ra̱tha̱ḥ | yat | sa̱raṭ-bhya̍ḥ | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.21||

1.112.22a yābhi̱r nara̍ṁ goṣu̱yudha̍ṁ nṛ̱ṣāhye̱ kṣetra̍sya sā̱tā tana̍yasya̱ jinva̍thaḥ |
1.112.22c yābhī̱ rathā̱m̐ ava̍tho̱ yābhi̱r arva̍ta̱s tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | nara̍m | go̱ṣu̱-yudha̍m | nṛ̱-sahye̍ | kṣetra̍sya | sā̱tā | tana̍yasya | jinva̍thaḥ |
yābhi̍ḥ | rathā̍n | ava̍thaḥ | yābhi̍ḥ | arva̍taḥ | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.22||

1.112.23a yābhi̱ḥ kutsa̍m ārjune̱yaṁ śa̍takratū̱ pra tu̱rvīti̱m pra ca̍ da̱bhīti̱m āva̍tam |
1.112.23c yābhi̍r dhva̱santi̍m puru̱ṣanti̱m āva̍ta̱ṁ tābhi̍r ū̱ ṣu ū̱tibhi̍r aśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | kutsa̍m | ā̱rju̱ne̱yam | śa̱ta̱kra̱tū̱ iti̍ śata-kratū | pra | tu̱rvīti̍m | pra | ca̱ | da̱bhīti̍m | āva̍tam |
yābhi̍ḥ | dhva̱santi̍m | pu̱ru̱-santi̍m | āva̍tam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.23||

1.112.24a apna̍svatīm aśvinā̱ vāca̍m a̱sme kṛ̱taṁ no̍ dasrā vṛṣaṇā manī̱ṣām |
1.112.24c a̱dyū̱tye 'va̍se̱ ni hva̍ye vāṁ vṛ̱dhe ca̍ no bhavata̱ṁ vāja̍sātau ||

apna̍svatīm | a̱śvi̱nā̱ | vāca̍m | a̱sme iti̍ | kṛ̱tam | na̱ḥ | da̱srā̱ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | ma̱nī̱ṣām |
a̱dyū̱tye̍ | ava̍se | ni | hva̱ye̱ | vā̱m | vṛ̱dhe | ca̱ | na̱ḥ | bha̱va̱ta̱m | vāja̍-sātau ||1.112.24||

1.112.25a dyubhi̍r a̱ktubhi̱ḥ pari̍ pātam a̱smān ari̍ṣṭebhir aśvinā̱ saubha̍gebhiḥ |
1.112.25c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

dyu-bhi̍ḥ | a̱ktu-bhi̍ḥ | pari̍ | pā̱ta̱m | a̱smān | ari̍ṣṭebhiḥ | a̱śvi̱nā̱ | saubha̍gebhiḥ |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.112.25||


1.113.01a i̱daṁ śreṣṭha̱ṁ jyoti̍ṣā̱ṁ jyoti̱r āgā̍c ci̱traḥ pra̍ke̱to a̍janiṣṭa̱ vibhvā̍ |
1.113.01c yathā̱ prasū̍tā savi̱tuḥ sa̱vāya̍m̐ e̱vā rātry u̱ṣase̱ yoni̍m āraik ||

i̱dam | śreṣṭha̍m | jyoti̍ṣām | jyoti̍ḥ | ā | a̱gā̱t | ci̱traḥ | pra̱-ke̱taḥ | a̱ja̱ni̱ṣṭa̱ | vi-bhvā̍ |
yathā̍ | pra-sū̍tā | sa̱vi̱tuḥ | sa̱vāya̍ | e̱va | rātrī̍ | u̱ṣase̍ | yoni̍m | a̱rai̱k ||1.113.01||

1.113.02a ruśa̍dvatsā̱ ruśa̍tī śve̱tyāgā̱d ārai̍g u kṛ̱ṣṇā sada̍nāny asyāḥ |
1.113.02c sa̱mā̱naba̍ndhū a̱mṛte̍ anū̱cī dyāvā̱ varṇa̍ṁ carata āminā̱ne ||

ruśa̍t-vatsā | ruśa̍tī | śve̱tyā | ā | a̱gā̱t | arai̍k | ū̱m̐ iti̍ | kṛ̱ṣṇā | sada̍nāni | a̱syā̱ḥ |
sa̱mā̱naba̍ndhū̱ iti̍ sa̱mā̱na-ba̍ndhū | a̱mṛte̱ iti̍ | a̱nū̱cī iti̍ | dyāvā̍ | varṇa̍m | ca̱ra̱ta̱ḥ | ā̱mi̱nā̱ne ityā̍-mi̱nā̱ne ||1.113.02||

1.113.03a sa̱mā̱no adhvā̱ svasro̍r ana̱ntas tam a̱nyānyā̍ carato de̱vaśi̍ṣṭe |
1.113.03c na me̍thete̱ na ta̍sthatuḥ su̱meke̱ nakto̱ṣāsā̱ sama̍nasā̱ virū̍pe ||

sa̱mā̱naḥ | adhvā̍ | svasro̍ḥ | a̱na̱ntaḥ | tam | a̱nyā-a̍nyā | ca̱ra̱ta̱ḥ | de̱vaśi̍ṣṭe̱ iti̍ de̱va-śi̍ṣṭe |
na | me̱the̱te̱ iti̍ | na | ta̱stha̱tu̱ḥ | su̱meke̱ iti̍ su̱-meke̍ | nakto̱ṣāsā̍ | sa-ma̍nasā | virū̍pe̱ iti̱ vi-rū̍pe ||1.113.03||

1.113.04a bhāsva̍tī ne̱trī sū̱nṛtā̍nā̱m ace̍ti ci̱trā vi duro̍ na āvaḥ |
1.113.04c prārpyā̱ jaga̱d vy u̍ no rā̱yo a̍khyad u̱ṣā a̍jīga̱r bhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||

bhāsva̍tī | ne̱trī | sū̱nṛtā̍nām | ace̍ti | ci̱trā | vi | dura̍ḥ | na̱ḥ | ā̱va̱rityā̍vaḥ |
pra̱-arpya̍ | jaga̍t | vi | ū̱m̐ iti̍ | na̱ḥ | rā̱yaḥ | a̱khya̱t | u̱ṣāḥ | a̱jī̱ga̱ḥ | bhuva̍nāni | viśvā̍ ||1.113.04||

1.113.05a ji̱hma̱śye̱3̱̍ cari̍tave ma̱ghony ā̍bho̱gaya̍ i̱ṣṭaye̍ rā̱ya u̍ tvam |
1.113.05c da̱bhram paśya̍dbhya urvi̱yā vi̱cakṣa̍ u̱ṣā a̍jīga̱r bhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||

ji̱hma̱-śye̍ | cari̍tave | ma̱ghonī̍ | ā̱-bho̱gaye̍ | i̱ṣṭaye̍ | rā̱ye | ū̱m̐ iti̍ | tvam |
da̱bhram | paśya̍t-bhyaḥ | u̱rvi̱yā | vi̱-cakṣe̍ | u̱ṣāḥ | a̱jī̱ga̱ḥ | bhuva̍nāni | viśvā̍ ||1.113.05||

1.113.06a kṣa̱trāya̍ tva̱ṁ śrava̍se tvam mahī̱yā i̱ṣṭaye̍ tva̱m artha̍m iva tvam i̱tyai |
1.113.06c visa̍dṛśā jīvi̱tābhi̍pra̱cakṣa̍ u̱ṣā a̍jīga̱r bhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||

kṣa̱trāya̍ | tva̱m | śrava̍se | tva̱m | ma̱hī̱yai | i̱ṣṭaye̍ | tva̱m | artha̍m-iva | tva̱m | i̱tyai |
vi-sa̍dṛśā | jī̱vi̱tā | a̱bhi̱-pra̱cakṣe̍ | u̱ṣāḥ | a̱jī̱ga̱ḥ | bhuva̍nāni | viśvā̍ ||1.113.06||

1.113.07a e̱ṣā di̱vo du̍hi̱tā praty a̍darśi vyu̱cchantī̍ yuva̱tiḥ śu̱kravā̍sāḥ |
1.113.07c viśva̱syeśā̍nā̱ pārthi̍vasya̱ vasva̱ uṣo̍ a̱dyeha su̍bhage̱ vy u̍ccha ||

e̱ṣā | di̱vaḥ | du̱hi̱tā | prati̍ | a̱da̱rśi̱ | vi̱-u̱cchantī̍ | yu̱va̱tiḥ | śu̱kra-vā̍sāḥ |
viśva̍sya | īśā̍nā | pārthi̍vasya | vasva̍ḥ | uṣa̍ḥ | a̱dya | i̱ha | su̱-bha̱ge̱ | vi | u̱ccha̱ ||1.113.07||

1.113.08a pa̱rā̱ya̱tī̱nām anv e̍ti̱ pātha̍ āyatī̱nām pra̍tha̱mā śaśva̍tīnām |
1.113.08c vyu̱cchantī̍ jī̱vam u̍dī̱raya̍nty u̱ṣā mṛ̱taṁ kaṁ ca̱na bo̱dhaya̍ntī ||

pa̱rā̱ya̱tī̱nām | anu̍ | e̱ti̱ | pātha̍ḥ | ā̱-ya̱tī̱nām | pra̱tha̱mā | śaśva̍tīnām |
vi̱-u̱cchantī̍ | jī̱vam | u̱t-ī̱raya̍ntī | u̱ṣāḥ | mṛ̱tam | kam | ca̱na | bo̱dhaya̍ntī ||1.113.08||

1.113.09a uṣo̱ yad a̱gniṁ sa̱midhe̍ ca̱kartha̱ vi yad āva̱ś cakṣa̍sā̱ sūrya̍sya |
1.113.09c yan mānu̍ṣān ya̱kṣyamā̍ṇā̱m̐ ajī̍ga̱s tad de̱veṣu̍ cakṛṣe bha̱dram apna̍ḥ ||

uṣa̍ḥ | yat | a̱gnim | sa̱m-idhe̍ | ca̱kartha̍ | vi | yat | āva̍ḥ | cakṣa̍sā | sūrya̍sya |
yat | mānu̍ṣān | ya̱kṣyamā̍ṇān | ajī̍ga̱riti̍ | tat | de̱veṣu̍ | ca̱kṛ̱ṣe̱ | bha̱dram | apna̍ḥ ||1.113.09||

1.113.10a kiyā̱ty ā yat sa̱mayā̱ bhavā̍ti̱ yā vyū̱ṣur yāś ca̍ nū̱naṁ vyu̱cchān |
1.113.10c anu̱ pūrvā̍ḥ kṛpate vāvaśā̱nā pra̱dīdhyā̍nā̱ joṣa̍m a̱nyābhi̍r eti ||

kiya̍ti | ā | yat | sa̱mayā̍ | bhavā̍ti | yāḥ | vi̱-ū̱ṣuḥ | yāḥ | ca̱ | nū̱nam | vi̱-u̱cchān |
anu̍ | pūrvā̍ḥ | kṛ̱pa̱te̱ | vā̱va̱śā̱nā | pra̱-dīdhyā̍nā | joṣa̍m | a̱nyābhi̍ḥ | e̱ti̱ ||1.113.10||

1.113.11a ī̱yuṣ ṭe ye pūrva̍tarā̱m apa̍śyan vyu̱cchantī̍m u̱ṣasa̱m martyā̍saḥ |
1.113.11c a̱smābhi̍r ū̱ nu pra̍ti̱cakṣyā̍bhū̱d o te ya̍nti̱ ye a̍pa̱rīṣu̱ paśyā̍n ||

ī̱yuḥ | te | ye | pūrva̍-tarām | apa̍śyan | vi̱-u̱cchantī̍m | u̱ṣasa̍m | martyā̍saḥ |
a̱smābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | nu | pra̱ti̱-cakṣyā̍ | a̱bhū̱t | o iti̍ | te | ya̱nti̱ | ye | a̱pa̱rīṣu̍ | paśyā̍n ||1.113.11||

1.113.12a yā̱va̱yaddve̍ṣā ṛta̱pā ṛ̍te̱jāḥ su̍mnā̱varī̍ sū̱nṛtā̍ ī̱raya̍ntī |
1.113.12c su̱ma̱ṅga̱līr bibhra̍tī de̱vavī̍tim i̱hādyoṣa̱ḥ śreṣṭha̍tamā̱ vy u̍ccha ||

yā̱va̱yat-dve̍ṣāḥ | ṛ̱ta̱-pāḥ | ṛ̱te̱-jāḥ | su̱mna̱-varī̍ | sū̱nṛtā̍ḥ | ī̱raya̍ntī |
su̱-ma̱ṅga̱līḥ | bibhra̍tī | de̱va-vī̍tim | i̱ha | a̱dya | u̱ṣa̱ḥ | śreṣṭha̍-tamā | vi | u̱ccha̱ ||1.113.12||

1.113.13a śaśva̍t pu̱roṣā vy u̍vāsa de̱vy atho̍ a̱dyedaṁ vy ā̍vo ma̱ghonī̍ |
1.113.13c atho̱ vy u̍cchā̱d utta̍rā̱m̐ anu̱ dyūn a̱jarā̱mṛtā̍ carati sva̱dhābhi̍ḥ ||

śaśva̍t | pu̱rā | u̱ṣāḥ | vi | u̱vā̱sa̱ | de̱vī | atho̱ iti̍ | a̱dya | i̱dam | vi | ā̱va̱ḥ | ma̱ghonī̍ |
atho̱ iti̍ | vi | u̱cchā̱t | ut-ta̍rān | anu̍ | dyūn | a̱jarā̍ | a̱mṛtā̍ | ca̱ra̱ti̱ | sva̱dhābhi̍ḥ ||1.113.13||

1.113.14a vy a1̱̍ñjibhi̍r di̱va ātā̍sv adyau̱d apa̍ kṛ̱ṣṇāṁ ni̱rṇija̍ṁ de̱vy ā̍vaḥ |
1.113.14c pra̱bo̱dhaya̍nty aru̱ṇebhi̱r aśvai̱r oṣā yā̍ti su̱yujā̱ rathe̍na ||

vi | a̱ñji-bhi̍ḥ | di̱vaḥ | ātā̍su | a̱dyau̱t | apa̍ | kṛ̱ṣṇām | ni̱ḥ-nija̍m | de̱vī | ā̱va̱rityā̍vaḥ |
pra̱-bo̱dhaya̍ntī | a̱ru̱ṇebhi̍ḥ | aśvai̍ḥ | ā | u̱ṣāḥ | yā̱ti̱ | su̱-yujā̍ | rathe̍na ||1.113.14||

1.113.15a ā̱vaha̍ntī̱ poṣyā̱ vāryā̍ṇi ci̱traṁ ke̱tuṁ kṛ̍ṇute̱ ceki̍tānā |
1.113.15c ī̱yuṣī̍ṇām upa̱mā śaśva̍tīnāṁ vibhātī̱nām pra̍tha̱moṣā vy a̍śvait ||

ā̱-vaha̍ntī | poṣyā̍ | vāryā̍ṇi | ci̱tram | ke̱tum | kṛ̱ṇu̱te̱ | ceki̍tānā |
ī̱yuṣī̍ṇām | u̱pa̱-mā | śaśva̍tīnām | vi̱-bhā̱tī̱nām | pra̱tha̱mā | u̱ṣāḥ | vi | a̱śvai̱t ||1.113.15||

1.113.16a ud ī̍rdhvaṁ jī̱vo asu̍r na̱ āgā̱d apa̱ prāgā̱t tama̱ ā jyoti̍r eti |
1.113.16c ārai̱k panthā̱ṁ yāta̍ve̱ sūryā̱yāga̍nma̱ yatra̍ prati̱ranta̱ āyu̍ḥ ||

ut | ī̱rdhva̱m | jī̱vaḥ | asu̍ḥ | na̱ḥ | ā | a̱gā̱t | apa̍ | pra | a̱gā̱t | tama̍ḥ | ā | jyoti̍ḥ | e̱ti̱ |
arai̍k | panthā̍m | yāta̍ve | sūryā̍ya | aga̍nma | yatra̍ | pra̱-ti̱rante̍ | āyu̍ḥ ||1.113.16||

1.113.17a syūma̍nā vā̱ca ud i̍yarti̱ vahni̱ḥ stavā̍no re̱bha u̱ṣaso̍ vibhā̱tīḥ |
1.113.17c a̱dyā tad u̍ccha gṛṇa̱te ma̍ghony a̱sme āyu̱r ni di̍dīhi pra̱jāva̍t ||

syūma̍nā | vā̱caḥ | ut | i̱ya̱rti̱ | vahni̍ḥ | stavā̍naḥ | re̱bhaḥ | u̱ṣasa̍ḥ | vi̱-bhā̱tīḥ |
a̱dya | tat | u̱ccha̱ | gṛ̱ṇa̱te | ma̱gho̱ni̱ | a̱sme iti̍ | āyu̍ḥ | ni | di̱dī̱hi̱ | pra̱jā-va̍t ||1.113.17||

1.113.18a yā goma̍tīr u̱ṣasa̱ḥ sarva̍vīrā vyu̱cchanti̍ dā̱śuṣe̱ martyā̍ya |
1.113.18c vā̱yor i̍va sū̱nṛtā̍nām uda̱rke tā a̍śva̱dā a̍śnavat soma̱sutvā̍ ||

yāḥ | go-ma̍tīḥ | u̱ṣasa̍ḥ | sarva̍-vīrāḥ | vi̱-u̱cchanti̍ | dā̱śuṣe̍ | martyā̍ya |
vā̱yoḥ-i̍va | sū̱nṛtā̍nām | u̱t-a̱rke | tāḥ | a̱śva̱-dāḥ | a̱śna̱va̱t | so̱ma̱-sutvā̍ ||1.113.18||

1.113.19a mā̱tā de̱vānā̱m adi̍te̱r anī̍kaṁ ya̱jñasya̍ ke̱tur bṛ̍ha̱tī vi bhā̍hi |
1.113.19c pra̱śa̱sti̱kṛd brahma̍ṇe no̱ vy u1̱̍cchā no̱ jane̍ janaya viśvavāre ||

mā̱tā | de̱vānā̍m | adi̍teḥ | anī̍kam | ya̱jñasya̍ | ke̱tuḥ | bṛ̱ha̱tī | vi | bhā̱hi̱ |
pra̱śa̱sti̱-kṛt | brahma̍ṇe | na̱ḥ | vi | u̱ccha̱ | ā | na̱ḥ | jane̍ | ja̱na̱ya̱ | vi̱śva̱-vā̱re̱ ||1.113.19||

1.113.20a yac ci̱tram apna̍ u̱ṣaso̱ vaha̍ntījā̱nāya̍ śaśamā̱nāya̍ bha̱dram |
1.113.20c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

yat | ci̱tram | apna̍ḥ | u̱ṣasa̍ḥ | vaha̍nti | ī̱jā̱nāya̍ | śa̱śa̱mā̱nāya̍ | bha̱dram |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.113.20||


1.114.01a i̱mā ru̱drāya̍ ta̱vase̍ kapa̱rdine̍ kṣa̱yadvī̍rāya̱ pra bha̍rāmahe ma̱tīḥ |
1.114.01c yathā̱ śam asa̍d dvi̱pade̱ catu̍ṣpade̱ viśva̍m pu̱ṣṭaṁ grāme̍ a̱sminn a̍nātu̱ram ||

i̱māḥ | ru̱drāya̍ | ta̱vase̍ | ka̱pa̱rdine̍ | kṣa̱yat-vī̍rāya | pra | bha̱rā̱ma̱he̱ | ma̱tīḥ |
yathā̍ | śam | asa̍t | dvi̱-pade̍ | catu̍ḥ-pade̍ | viśva̍m | pu̱ṣṭam | grāme̍ | a̱smin | a̱nā̱tu̱ram ||1.114.01||

1.114.02a mṛ̱ḻā no̍ rudro̱ta no̱ maya̍s kṛdhi kṣa̱yadvī̍rāya̱ nama̍sā vidhema te |
1.114.02c yac chaṁ ca̱ yoś ca̱ manu̍r āye̱je pi̱tā tad a̍śyāma̱ tava̍ rudra̱ praṇī̍tiṣu ||

mṛ̱ḻa | na̱ḥ | ru̱dra̱ | u̱ta | na̱ḥ | maya̍ḥ | kṛ̱dhi̱ | kṣa̱yat-vī̍rāya | nama̍sā | vi̱dhe̱ma̱ | te̱ |
yat | śam | ca̱ | yoḥ | ca̱ | manu̍ḥ | ā̱-ye̱je | pi̱tā | tat | a̱śyā̱ma̱ | tava̍ | ru̱dra̱ | pra-nī̍tiṣu ||1.114.02||

1.114.03a a̱śyāma̍ te suma̱tiṁ de̍vaya̱jyayā̍ kṣa̱yadvī̍rasya̱ tava̍ rudra mīḍhvaḥ |
1.114.03c su̱mnā̱yann id viśo̍ a̱smāka̱m ā ca̱rāri̍ṣṭavīrā juhavāma te ha̱viḥ ||

a̱śyāma̍ | te̱ | su̱-ma̱tim | de̱va̱-ya̱jyayā̍ | kṣa̱yat-vī̍rasya | tava̍ | ru̱dra̱ | mī̱ḍhva̱ḥ |
su̱mna̱-yan | it | viśa̍ḥ | a̱smāka̍m | ā | ca̱ra̱ | ari̍ṣṭa-vīrāḥ | ju̱ha̱vā̱ma̱ | te̱ | ha̱viḥ ||1.114.03||

1.114.04a tve̱ṣaṁ va̱yaṁ ru̱draṁ ya̍jña̱sādha̍ṁ va̱ṅkuṁ ka̱vim ava̍se̱ ni hva̍yāmahe |
1.114.04c ā̱re a̱smad daivya̱ṁ heḻo̍ asyatu suma̱tim id va̱yam a̱syā vṛ̍ṇīmahe ||

tve̱ṣam | va̱yam | ru̱dram | ya̱jña̱-sādha̍m | va̱ṅkum | ka̱vim | ava̍se | ni | hva̱yā̱ma̱he̱ |
ā̱re | a̱smat | daivya̍m | heḻa̍ḥ | a̱sya̱tu̱ | su̱-ma̱tim | it | va̱yam | a̱sya̱ | ā | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ ||1.114.04||

1.114.05a di̱vo va̍rā̱ham a̍ru̱ṣaṁ ka̍pa̱rdina̍ṁ tve̱ṣaṁ rū̱paṁ nama̍sā̱ ni hva̍yāmahe |
1.114.05c haste̱ bibhra̍d bheṣa̱jā vāryā̍ṇi̱ śarma̱ varma̍ ccha̱rdir a̱smabhya̍ṁ yaṁsat ||

di̱vaḥ | va̱rā̱ham | a̱ru̱ṣam | ka̱pa̱rdina̍m | tve̱ṣam | rū̱pam | nama̍sā | ni | hva̱yā̱ma̱he̱ |
haste̍ | bibhra̍t | bhe̱ṣa̱jā | vāryā̍ṇi | śarma̍ | varma̍ | cha̱rdiḥ | a̱smabhya̍m | ya̱ṁsa̱t ||1.114.05||

1.114.06a i̱dam pi̱tre ma̱rutā̍m ucyate̱ vaca̍ḥ svā̱doḥ svādī̍yo ru̱drāya̱ vardha̍nam |
1.114.06c rāsvā̍ ca no amṛta marta̱bhoja̍na̱ṁ tmane̍ to̱kāya̱ tana̍yāya mṛḻa ||

i̱dam | pi̱tre | ma̱rutā̍m | u̱cya̱te̱ | vaca̍ḥ | svā̱doḥ | svādī̍yaḥ | ru̱drāya̍ | vardha̍nam |
rāsva̍ | ca̱ | na̱ḥ | a̱mṛ̱ta̱ | ma̱rta̱-bhoja̍nam | tmane̍ | to̱kāya | tana̍yāya | mṛ̱ḻa̱ ||1.114.06||

1.114.07a mā no̍ ma̱hānta̍m u̱ta mā no̍ arbha̱kam mā na̱ ukṣa̍ntam u̱ta mā na̍ ukṣi̱tam |
1.114.07c mā no̍ vadhīḥ pi̱tara̱m mota mā̱tara̱m mā na̍ḥ pri̱yās ta̱nvo̍ rudra rīriṣaḥ ||

mā | na̱ḥ | ma̱hānta̍m | u̱ta | mā | na̱ḥ | a̱rbha̱kam | mā | na̱ḥ | ukṣa̍ntam | u̱ta | mā | na̱ḥ | u̱kṣi̱tam |
mā | na̱ḥ | va̱dhī̱ḥ | pi̱tara̍m | mā | u̱ta | mā̱tara̍m | mā | na̱ḥ | pri̱yāḥ | ta̱nva̍ḥ | ru̱dra̱ | ri̱ri̱ṣa̱ḥ ||1.114.07||

1.114.08a mā na̍s to̱ke tana̍ye̱ mā na̍ ā̱yau mā no̱ goṣu̱ mā no̱ aśve̍ṣu rīriṣaḥ |
1.114.08c vī̱rān mā no̍ rudra bhāmi̱to va̍dhīr ha̱viṣma̍nta̱ḥ sada̱m it tvā̍ havāmahe ||

mā | na̱ḥ | to̱ke | tana̍ye | mā | na̱ḥ | ā̱yau | mā | na̱ḥ | goṣu̍ | mā | na̱ḥ | aśve̍ṣu | ri̱ri̱ṣa̱ḥ |
vī̱rān | mā | na̱ḥ | ru̱dra̱ | bhā̱mi̱taḥ | va̱dhī̱ḥ | ha̱viṣma̍ntaḥ | sada̍m | it | tvā̱ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||1.114.08||

1.114.09a upa̍ te̱ stomā̍n paśu̱pā i̱vāka̍ra̱ṁ rāsvā̍ pitar marutāṁ su̱mnam a̱sme |
1.114.09c bha̱drā hi te̍ suma̱tir mṛ̍ḻa̱yatta̱māthā̍ va̱yam ava̱ it te̍ vṛṇīmahe ||

upa̍ | te̱ | stomā̍n | pa̱śu̱pāḥ-i̍va | ā | a̱ka̱ra̱m | rāsva̍ | pi̱ta̱ḥ | ma̱ru̱tā̱m | su̱mnam | a̱sme iti̍ |
bha̱drā | hi | te̱ | su̱-matiḥ | mṛ̱ḻa̱yat-ta̍mā | atha̍ | va̱yam | ava̍ | it | te̱ | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ ||1.114.09||

1.114.10a ā̱re te̍ go̱ghnam u̱ta pū̍ruṣa̱ghnaṁ kṣaya̍dvīra su̱mnam a̱sme te̍ astu |
1.114.10c mṛ̱ḻā ca̍ no̱ adhi̍ ca brūhi de̱vādhā̍ ca na̱ḥ śarma̍ yaccha dvi̱barhā̍ḥ ||

ā̱re | te̱ | go̱-ghnam | u̱ta | pu̱ru̱ṣa̱-ghnam | kṣaya̍t-vīra | su̱mnam | a̱sme iti̍ | te̱ | a̱stu̱ |
mṛ̱ḻa | ca̱ | na̱ḥ | adhi̍ | ca̱ | brū̱hi̱ | de̱va̱ | adha̍ | ca̱ | na̱ḥ | śarma̍ | ya̱ccha̱ | dvi̱-barhā̍ḥ ||1.114.10||

1.114.11a avo̍cāma̱ namo̍ asmā ava̱syava̍ḥ śṛ̱ṇotu̍ no̱ hava̍ṁ ru̱dro ma̱rutvā̍n |
1.114.11c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

avo̍cāma | nama̍ḥ | a̱smai̱ | a̱va̱syava̍ḥ | śṛ̱ṇotu̍ | na̱ḥ | hava̍m | ru̱draḥ | ma̱rutvā̍n |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.114.11||


1.115.01a ci̱traṁ de̱vānā̱m ud a̍gā̱d anī̍ka̱ṁ cakṣu̍r mi̱trasya̱ varu̍ṇasyā̱gneḥ |
1.115.01c āprā̱ dyāvā̍pṛthi̱vī a̱ntari̍kṣa̱ṁ sūrya̍ ā̱tmā jaga̍tas ta̱sthuṣa̍ś ca ||

ci̱tram | de̱vānā̍m | ut | a̱gā̱t | anī̍kam | cakṣu̍ḥ | mi̱trasya̍ | varu̍ṇasya | a̱gneḥ |
ā | a̱prā̱ḥ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | a̱ntari̍kṣam | sūrya̍ḥ | ā̱tmā | jaga̍taḥ | ta̱sthuṣa̍ḥ | ca̱ ||1.115.01||

1.115.02a sūryo̍ de̱vīm u̱ṣasa̱ṁ roca̍mānā̱m maryo̱ na yoṣā̍m a̱bhy e̍ti pa̱ścāt |
1.115.02c yatrā̱ naro̍ deva̱yanto̍ yu̱gāni̍ vitanva̱te prati̍ bha̱drāya̍ bha̱dram ||

sūrya̍ḥ | de̱vīm | u̱ṣasam | roca̍mānām | marya̍ḥ | na | yoṣā̍m | a̱bhi | e̱ti̱ | pa̱ścāt |
yatra̍ | nara̍ḥ | de̱va̱-yanta̍ḥ | yu̱gāni̍ | vi̱-ta̱nva̱te | prati̍ | bha̱drāya̍ | bha̱dram ||1.115.02||

1.115.03a bha̱drā aśvā̍ ha̱rita̱ḥ sūrya̍sya ci̱trā eta̍gvā anu̱mādyā̍saḥ |
1.115.03c na̱ma̱syanto̍ di̱va ā pṛ̱ṣṭham a̍sthu̱ḥ pari̱ dyāvā̍pṛthi̱vī ya̍nti sa̱dyaḥ ||

bha̱drāḥ | aśvā̍ḥ | ha̱rita̍ḥ | sūrya̍sya | ci̱trāḥ | eta̍-gvāḥ | a̱nu̱-mādyā̍saḥ |
na̱ma̱syanta̍ḥ | di̱vaḥ | ā | pṛ̱ṣṭham | a̱sthu̱ḥ | pari̍ | dyāvā̍pṛthi̱vī | ya̱nti̱ | sa̱dyaḥ ||1.115.03||

1.115.04a tat sūrya̍sya deva̱tvaṁ tan ma̍hi̱tvam ma̱dhyā karto̱r vita̍ta̱ṁ saṁ ja̍bhāra |
1.115.04c ya̱ded ayu̍kta ha̱rita̍ḥ sa̱dhasthā̱d ād rātrī̱ vāsa̍s tanute si̱masmai̍ ||

tat | sūrya̍sya | de̱va̱-tvam | tat | ma̱hi̱-tvam | ma̱dhyā | karto̍ḥ | vi-ta̍tam | sam | ja̱bhā̱ra̱ |
ya̱dā | it | ayu̍kta | ha̱rita̍ḥ | sa̱dha-sthā̍y | āt | rātrī̍ | vāsa̍ḥ | ta̱nu̱te̱ | si̱masmai̍ ||1.115.04||

1.115.05a tan mi̱trasya̱ varu̍ṇasyābhi̱cakṣe̱ sūryo̍ rū̱paṁ kṛ̍ṇute̱ dyor u̱pasthe̍ |
1.115.05c a̱na̱ntam a̱nyad ruśa̍d asya̱ pāja̍ḥ kṛ̱ṣṇam a̱nyad dha̱rita̱ḥ sam bha̍ranti ||

tat | mi̱trasya̍ | varu̍ṇasya | a̱bhi̱-cakṣe̍ | sūrya̍ḥ | rū̱pam | kṛ̱ṇu̱te̱ | dyoḥ | u̱pa-sthe̍ |
a̱na̱ntam | a̱nyat | ruśa̍t | a̱sya̱ | pāja̍ḥ | kṛ̱ṣṇam | a̱nyat | ha̱rita̍ḥ | sam | bha̱ra̱nti̱ ||1.115.05||

1.115.06a a̱dyā de̍vā̱ udi̍tā̱ sūrya̍sya̱ nir aṁha̍saḥ pipṛ̱tā nir a̍va̱dyāt |
1.115.06c tan no̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱m adi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

a̱dya | de̱vā̱ḥ | ut-i̍tā̍ | sūrya̍sya | niḥ | aṁha̍saḥ | pi̱pṛ̱ta | niḥ | a̱va̱dyāt |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.115.06||


1.116.01a nāsa̍tyābhyām ba̱rhir i̍va̱ pra vṛ̍ñje̱ stomā̍m̐ iyarmy a̱bhriye̍va̱ vāta̍ḥ |
1.116.01c yāv arbha̍gāya vima̱dāya̍ jā̱yāṁ se̍nā̱juvā̍ nyū̱hatū̱ rathe̍na ||

nāsa̍tyābhyām | ba̱rhiḥ-i̍va | pra | vṛ̱ñje̱ | stomā̍n | i̱ya̱rmi̱ | a̱bhriyā̍-iva | vāta̍ḥ |
yau | arbha̍gāya | vi̱-ma̱dāya̍ | jā̱yām | se̱nā̱-juvā̍ | ni̱-ū̱hatu̍ḥ | rathe̍na ||1.116.01||

1.116.02a vī̱ḻu̱patma̍bhir āśu̱hema̍bhir vā de̱vānā̍ṁ vā jū̱tibhi̱ḥ śāśa̍dānā |
1.116.02c tad rāsa̍bho nāsatyā sa̱hasra̍m ā̱jā ya̱masya̍ pra̱dhane̍ jigāya ||

vī̱ḻu̱patma̍-bhiḥ | ā̱śu̱hema̍-bhiḥ | vā̱ | de̱vānā̍m | vā̱ | jū̱ti-bhi̍ḥ | śāśa̍dānā |
tat | rāsa̍bhaḥ | nā̱sa̱tyā̱ | sa̱hasra̍m | ā̱jā | ya̱masya̍ | pra̱-dhane̍ | ji̱gā̱ya̱ ||1.116.02||

1.116.03a tugro̍ ha bhu̱jyum a̍śvinodame̱ghe ra̱yiṁ na kaś ci̍n mamṛ̱vām̐ avā̍hāḥ |
1.116.03c tam ū̍hathur nau̱bhir ā̍tma̱nvatī̍bhir antarikṣa̱prudbhi̱r apo̍dakābhiḥ ||

tugra̍ḥ | ha̱ | bhu̱jyum | a̱śvi̱nā̱ | u̱da̱-me̱ghe | ra̱yim | na | kaḥ | ci̱t | ma̱mṛ̱-vām | ava̍ | a̱hā̱ḥ |
tam | ū̱ha̱thu̱ḥ | nau̱bhiḥ | ā̱tma̱n-vatī̍bhiḥ | a̱nta̱ri̱kṣa̱prut-bhi̍ḥ | apa̍-udakābhiḥ ||1.116.03||

1.116.04a ti̱sraḥ kṣapa̱s trir ahā̍ti̱vraja̍dbhi̱r nāsa̍tyā bhu̱jyum ū̍hathuḥ pata̱ṁgaiḥ |
1.116.04c sa̱mu̱drasya̱ dhanva̍nn ā̱rdrasya̍ pā̱re tri̱bhī rathai̍ḥ śa̱tapa̍dbhi̱ḥ ṣaḻa̍śvaiḥ ||

ti̱sraḥ | kṣapa̍ḥ | triḥ | ahā̍ | a̱ti̱vraja̍t-bhiḥ | nāsa̍tyā | bhu̱jyum | ū̱ha̱thu̱ḥ | pa̱ta̱ṅgaiḥ |
sa̱mu̱drasya̍ | dhanva̍n | ā̱rdrasya̍ | pā̱re | tri̱-bhiḥ | rathai̍ḥ | śa̱tapa̍t-bhiḥ | ṣaṭ-a̍śvaiḥ ||1.116.04||

1.116.05a a̱nā̱ra̱mbha̱ṇe tad a̍vīrayethām anāsthā̱ne a̍grabha̱ṇe sa̍mu̱dre |
1.116.05c yad a̍śvinā ū̱hathu̍r bhu̱jyum asta̍ṁ śa̱tāri̍trā̱ṁ nāva̍m ātasthi̱vāṁsa̍m ||

a̱nā̱ra̱mbha̱ṇe | tat | a̱vī̱ra̱ye̱thā̱m | a̱nā̱sthā̱ne | a̱gra̱bha̱ṇe | sa̱mu̱dre |
yat | a̱śvi̱nā̱ | ū̱hathu̍ḥ | bhu̱jyum | asta̍m | śa̱ta-a̍ritrān | nāva̍m | ā̱ta̱sthi̱vāṁsa̍m ||1.116.05||

1.116.06a yam a̍śvinā da̱dathu̍ḥ śve̱tam aśva̍m a̱ghāśvā̍ya̱ śaśva̱d it sva̱sti |
1.116.06c tad vā̍ṁ dā̱tram mahi̍ kī̱rtenya̍m bhūt pai̱dvo vā̱jī sada̱m id dhavyo̍ a̱ryaḥ ||

yam | a̱śvi̱nā̱ | da̱dathu̍ḥ | śve̱tam | aśva̍m | a̱gha-a̍śvāya | śaśva̍t | it | sva̱sti |
tat | vā̱m | dā̱tram | mahi̍ | kī̱rtenya̍m | bhū̱t | pai̱dvaḥ | vā̱jī | sada̍m | it | havya̍ḥ | a̱ryaḥ ||1.116.06||

1.116.07a yu̱vaṁ na̍rā stuva̱te pa̍jri̱yāya̍ ka̱kṣīva̍te aradata̱m pura̍ṁdhim |
1.116.07c kā̱ro̱ta̱rāc cha̱phād aśva̍sya̱ vṛṣṇa̍ḥ śa̱taṁ ku̱mbhām̐ a̍siñcata̱ṁ surā̍yāḥ ||

yu̱vam | na̱rā̱ | stu̱va̱te | pa̱jri̱yāya̍ | ka̱kṣīva̍te | a̱ra̱da̱ta̱m | pura̍m-dhim |
kā̱ro̱ta̱rāt | śa̱phāt | aśva̍sya | vṛṣṇa̍ḥ | śa̱tam | ku̱mbhān | a̱si̱ñca̱ta̱m | surā̍yāḥ ||1.116.07||

1.116.08a hi̱menā̱gniṁ ghra̱ṁsam a̍vārayethām pitu̱matī̱m ūrja̍m asmā adhattam |
1.116.08c ṛ̱bīse̱ atri̍m aśvi̱nāva̍nīta̱m un ni̍nyathu̱ḥ sarva̍gaṇaṁ sva̱sti ||

hi̱mena̍ | a̱gnim | ghra̱ṁsam | a̱vā̱ra̱ye̱thā̱m | pi̱tu̱-matī̱m | ūrja̍m | a̱smai̱ | a̱dha̱tta̱m |
ṛ̱bīse̍ | atri̍m | a̱śvi̱nā̱ | ava̍-nītam | ut | ni̱nya̱thu̱ḥ | sarva̍-gaṇam | sva̱sti ||1.116.08||

1.116.09a parā̍va̱taṁ nā̍satyānudethām u̱ccābu̍dhnaṁ cakrathur ji̱hmabā̍ram |
1.116.09c kṣara̱nn āpo̱ na pā̱yanā̍ya rā̱ye sa̱hasrā̍ya̱ tṛṣya̍te̱ gota̍masya ||

parā̍ | a̱va̱tam | nā̱sa̱tyā̱ | a̱nu̱de̱thā̱m | u̱ccā-bu̍dhnam | ca̱kra̱thu̱ḥ | ji̱hma-bā̍ram |
kṣara̍n | āpa̍ḥ | na | pā̱yanā̍ya | rā̱ye | sa̱hasrā̍ya | tṛṣya̍te | gota̍masya ||1.116.09||

1.116.10a ju̱ju̱ruṣo̍ nāsatyo̱ta va̱vrim prāmu̍ñcataṁ drā̱pim i̍va̱ cyavā̍nāt |
1.116.10c prāti̍rataṁ jahi̱tasyāyu̍r da̱srād it pati̍m akṛṇutaṁ ka̱nīnā̍m ||

ju̱ju̱ruṣa̍ḥ | nā̱sa̱tyā̱ | u̱ta | va̱vrim | pra | a̱mu̱ñca̱ta̱m | drā̱pim-i̍va | cyavā̍nāt |
pra | a̱ti̱ra̱ta̱m | ja̱hi̱tasya̍ | āyu̍ḥ | da̱srā̱ | āt | it | pati̍m | a̱kṛ̱ṇu̱ta̱m | ka̱nīnā̍m ||1.116.10||

1.116.11a tad vā̍ṁ narā̱ śaṁsya̱ṁ rādhya̍ṁ cābhiṣṭi̱man nā̍satyā̱ varū̍tham |
1.116.11c yad vi̱dvāṁsā̍ ni̱dhim i̱vāpa̍gūḻha̱m ud da̍rśa̱tād ū̱pathu̱r vanda̍nāya ||

tat | vā̱m | na̱rā̱ | śaṁsya̍m | rādhya̍m | ca̱ | a̱bhi̱ṣṭi̱-mat | nā̱sa̱tyā̱ | varū̍tham |
yat | vi̱dvāṁsā̍ | ni̱dhim-i̍va | apa̍-gūḻham | ut | da̱rśa̱tāt | ū̱pathu̍ḥ | vanda̍nāya ||1.116.11||

1.116.12a tad vā̍ṁ narā sa̱naye̱ daṁsa̍ u̱gram ā̱viṣ kṛ̍ṇomi tanya̱tur na vṛ̱ṣṭim |
1.116.12c da̱dhyaṅ ha̱ yan madhv ā̍tharva̱ṇo vā̱m aśva̍sya śī̱rṣṇā pra yad ī̍m u̱vāca̍ ||

tat | vā̱m | na̱rā̱ | sa̱naye̍ | daṁsa̍ḥ | u̱gram | ā̱viḥ | kṛ̱ṇo̱mi̱ | tanya̱tuḥ | na | vṛ̱ṣṭim |
da̱dhyaṅ | ha̱ | yat | madhu̍ | ā̱tha̱rva̱ṇaḥ | vā̱m | aśva̍sya | sī̱rṣṇā | pra | yat | ī̱m | u̱vāca̍ ||1.116.12||

1.116.13a ajo̍havīn nāsatyā ka̱rā vā̍m ma̱he yāma̍n purubhujā̱ pura̍ṁdhiḥ |
1.116.13c śru̱taṁ tac chāsu̍r iva vadhrima̱tyā hira̍ṇyahastam aśvināv adattam ||

ajo̍havīt | nā̱sa̱tyā̱ | ka̱rā | vā̱m | ma̱he | yāma̍n | pu̱ru̱-bhu̱jā̱ | pura̍m-dhiḥ |
śru̱tam | tat | śāsu̍ḥ-iva | va̱dhri̱-ma̱tyāḥ | hira̍ṇya-hastam | a̱śvi̱nau̱ | a̱da̱tta̱m ||1.116.13||

1.116.14a ā̱sno vṛka̍sya̱ varti̍kām a̱bhīke̍ yu̱vaṁ na̍rā nāsatyāmumuktam |
1.116.14c u̱to ka̱vim pu̍rubhujā yu̱vaṁ ha̱ kṛpa̍māṇam akṛṇutaṁ vi̱cakṣe̍ ||

ā̱snaḥ | vṛka̍sya | varti̍kām | a̱bhīke̍ | yu̱vam | na̱rā̱ | nā̱sa̱tyā̱ | a̱mu̱mu̱kta̱m |
u̱to iti̍ | ka̱vim | pu̱ru̱-bhu̱jā̱ | yu̱vam | ha̱ | kṛpa̍māṇam | a̱kṛ̱ṇu̱ta̱m | vi̱-cakṣe̍ ||1.116.14||

1.116.15a ca̱ritra̱ṁ hi ver i̱vācche̍di pa̱rṇam ā̱jā khe̱lasya̱ pari̍takmyāyām |
1.116.15c sa̱dyo jaṅghā̱m āya̍sīṁ vi̱śpalā̍yai̱ dhane̍ hi̱te sarta̍ve̱ praty a̍dhattam ||

ca̱ritra̍m | hi | veḥ-i̍va | acche̍di | pa̱rṇam | ā̱jā | khe̱lasya̍ | pari̍-takmyāyām |
sa̱dyaḥ | jaṅghā̍m | āya̍sīm | vi̱śpalā̍yai | dhane̍ | hi̱te | sarta̍ve | prati̍ | a̱dha̱tta̱m ||1.116.15||

1.116.16a śa̱tam me̱ṣān vṛ̱kye̍ cakṣadā̱nam ṛ̱jrāśva̱ṁ tam pi̱tāndhaṁ ca̍kāra |
1.116.16c tasmā̍ a̱kṣī nā̍satyā vi̱cakṣa̱ ādha̍ttaṁ dasrā bhiṣajāv ana̱rvan ||

śa̱tam | me̱ṣān | vṛ̱kye̍ | ca̱kṣa̱dā̱nam | ṛ̱jra-a̍śvam | tam | pi̱tā | a̱ndham | ca̱kā̱ra̱ |
tasmai̍ | a̱kṣī iti̍ | nā̱sa̱tyā̱ | vi̱-cakṣe̍ | ā | a̱dha̱tta̱m | da̱srā̱ | bhi̱ṣa̱jau̱ | a̱na̱rvan ||1.116.16||

1.116.17a ā vā̱ṁ ratha̍ṁ duhi̱tā sūrya̍sya̱ kārṣme̍vātiṣṭha̱d arva̍tā̱ jaya̍ntī |
1.116.17c viśve̍ de̱vā anv a̍manyanta hṛ̱dbhiḥ sam u̍ śri̱yā nā̍satyā sacethe ||

ā | vā̱m | ratha̍m | du̱hi̱tā | sūrya̍sya | kārṣma̍-iva | a̱ti̱ṣṭha̱t | arva̍tā | jaya̍ntī |
viśve̍ | de̱vāḥ | anu̍ | a̱ma̱nya̱nta̱ | hṛ̱t-bhiḥ | sam | ū̱m̐ iti̍ | śri̱yā | nā̱sa̱tyā̱ | sa̱ce̱the̱ iti̍ ||1.116.17||

1.116.18a yad ayā̍ta̱ṁ divo̍dāsāya va̱rtir bha̱radvā̍jāyāśvinā̱ haya̍ntā |
1.116.18c re̱vad u̍vāha saca̱no ratho̍ vāṁ vṛṣa̱bhaś ca̍ śiṁśu̱māra̍ś ca yu̱ktā ||

yat | ayā̍tam | diva̍ḥ-dāsāya | va̱rtiḥ | bha̱rat-vā̍jāya | a̱śvi̱nā̱ | haya̍ntā |
re̱vat | u̱vā̱ha̱ | sa̱ca̱naḥ | ratha̍ḥ | vā̱m | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | ca̱ | śi̱ṁśu̱māra̍ḥ | ca̱ | yu̱ktā ||1.116.18||

1.116.19a ra̱yiṁ su̍kṣa̱traṁ sva̍pa̱tyam āyu̍ḥ su̱vīrya̍ṁ nāsatyā̱ vaha̍ntā |
1.116.19c ā ja̱hnāvī̱ṁ sama̍na̱sopa̱ vājai̱s trir ahno̍ bhā̱gaṁ dadha̍tīm ayātam ||

ra̱yim | su̱-kṣa̱tram | su̱-a̱pa̱tyam | āyu̍ḥ | su̱-vīrya̍m | nā̱sa̱tyā̱ | vaha̍ntā |
ā | ja̱hnāvī̍m | sa-ma̍nasā | upa̍ | vājai̍ḥ | triḥ | ahna̍ḥ | bhā̱gam | dadha̍tīm | a̱yā̱ta̱m ||1.116.19||

1.116.20a pari̍viṣṭaṁ jāhu̱ṣaṁ vi̱śvata̍ḥ sīṁ su̱gebhi̱r nakta̍m ūhathū̱ rajo̍bhiḥ |
1.116.20c vi̱bhi̱ndunā̍ nāsatyā̱ rathe̍na̱ vi parva̍tām̐ ajara̱yū a̍yātam ||

pari̍-viṣṭam | jā̱hu̱ṣam | vi̱śvata̍ḥ | sī̱m | su̱-gebhi̍ḥ | nakta̍m | ū̱ha̱thu̱ḥ | raja̍ḥ-bhiḥ |
vi̱-bhi̱ndunā̍ | nā̱sa̱tyā̱ | rathe̍na | vi | parva̍tān | a̱ja̱ra̱yū iti̍ | a̱yā̱ta̱m ||1.116.20||

1.116.21a eka̍syā̱ vasto̍r āvata̱ṁ raṇā̍ya̱ vaśa̍m aśvinā sa̱naye̍ sa̱hasrā̍ |
1.116.21c nir a̍hataṁ du̱cchunā̱ indra̍vantā pṛthu̱śrava̍so vṛṣaṇā̱v arā̍tīḥ ||

eka̍syāḥ | vasto̍ḥ | ā̱va̱ta̱m | raṇā̍ya | vaśa̍m | a̱śvi̱nā̱ | sa̱naye̍ | sa̱hasrā̍ |
niḥ | a̱ha̱ta̱m | du̱cchunā̍ḥ | indra̍-vantā | pṛ̱thu̱-śrava̍saḥ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | arā̍tīḥ ||1.116.21||

1.116.22a śa̱rasya̍ cid ārca̱tkasyā̍va̱tād ā nī̱cād u̱ccā ca̍krathu̱ḥ pāta̍ve̱ vāḥ |
1.116.22c śa̱yave̍ cin nāsatyā̱ śacī̍bhi̱r jasu̍raye sta̱rya̍m pipyathu̱r gām ||

śa̱rasya̍ | ci̱t | ā̱rca̱t-kasya̍ | a̱va̱tāt | ā | nī̱cāt | u̱ccā | ca̱kra̱thu̱ḥ | pāta̍ve | vāḥ |
śa̱yave̍ | ci̱t | nā̱sa̱tyā̱ | śacī̍bhiḥ | jasu̍raye | sta̱rya̍m | pi̱pya̱thu̱ḥ | gām ||1.116.22||

1.116.23a a̱va̱sya̱te stu̍va̱te kṛ̍ṣṇi̱yāya̍ ṛjūya̱te nā̍satyā̱ śacī̍bhiḥ |
1.116.23c pa̱śuṁ na na̱ṣṭam i̍va̱ darśa̍nāya viṣṇā̱pva̍ṁ dadathu̱r viśva̍kāya ||

a̱va̱sya̱te | stu̱va̱te | kṛ̱ṣṇi̱yāya̍ | ṛ̱ju̱-ya̱te | nā̱sa̱tyā̱ | śacī̍bhiḥ |
pa̱śum | na | na̱ṣṭam-i̍va | darśa̍nāya | vi̱ṣṇā̱pva̍m | da̱da̱thu̱ḥ | viśva̍kāya ||1.116.23||

1.116.24a daśa̱ rātrī̱r aśi̍venā̱ nava̱ dyūn ava̍naddhaṁ śnathi̱tam a̱psv a1̱̍ntaḥ |
1.116.24c vipru̍taṁ re̱bham u̱dani̱ pravṛ̍kta̱m un ni̍nyathu̱ḥ soma̍m iva sru̱veṇa̍ ||

daśa̍ | rātrī̍ḥ | aśi̍vena | nava̍ | dyūn | ava̍-naddham | śna̱thi̱tam | a̱p-su | a̱ntariti̍ |
vi-pru̍tam | re̱bham | u̱dani̍ | pra-vṛ̍ktam | ut | ni̱nya̱thu̱ḥ | soma̍m-iva | sru̱veṇa̍ ||1.116.24||

1.116.25a pra vā̱ṁ daṁsā̍ṁsy aśvināv avocam a̱sya pati̍ḥ syāṁ su̱gava̍ḥ su̱vīra̍ḥ |
1.116.25c u̱ta paśya̍nn aśnu̱van dī̱rgham āyu̱r asta̍m i̱vej ja̍ri̱māṇa̍ṁ jagamyām ||

pra | vā̱m | daṁsā̍ṁsi | a̱svi̱nau̱ | a̱vo̱ca̱m | a̱sya | pati̍ḥ | syā̱m | su̱-gava̍ḥ | su̱-vīra̍ḥ |
u̱ta | paśya̍n | a̱śnu̱van | dī̱rgham | āyu̍ḥ | asta̍m-iva | it | ja̱ri̱māṇa̍m | ja̱ga̱myā̱m ||1.116.25||


1.117.01a madhva̱ḥ soma̍syāśvinā̱ madā̍ya pra̱tno hotā vi̍vāsate vām |
1.117.01c ba̱rhiṣma̍tī rā̱tir viśri̍tā̱ gīr i̱ṣā yā̍taṁ nāsa̱tyopa̱ vājai̍ḥ ||

madhva̍ḥ | soma̍sya | a̱śvi̱nā̱ | madā̍ya | pra̱tnaḥ | hotā̍ | ā | vi̱vā̱sa̱te̱ | vā̱m |
ba̱rhiṣma̍tī | rā̱tiḥ | vi-śri̍tā | gīḥ | i̱ṣā | yā̱ta̱m | nā̱sa̱tyā̱ | upa̍ | vājai̍ḥ ||1.117.01||

1.117.02a yo vā̍m aśvinā̱ mana̍so̱ javī̍yā̱n ratha̱ḥ svaśvo̱ viśa̍ ā̱jigā̍ti |
1.117.02c yena̱ gaccha̍thaḥ su̱kṛto̍ duro̱ṇaṁ tena̍ narā va̱rtir a̱smabhya̍ṁ yātam ||

yaḥ | vā̱m | a̱śvi̱nā̱ | mana̍saḥ | javī̍yān | ratha̍ḥ | su̱-aśva̍ḥ | viśa̍ḥ | ā̱-jigā̍ti |
yena̍ | gaccha̍thaḥ | su̱-kṛta̍ḥ | du̱ro̱ṇam | tena̍ | na̱rā̱ | va̱rtiḥ | a̱smabhya̍m | yā̱ta̱m ||1.117.02||

1.117.03a ṛṣi̍ṁ narā̱v aṁha̍sa̱ḥ pāñca̍janyam ṛ̱bīsā̱d atri̍m muñcatho ga̱ṇena̍ |
1.117.03c mi̱nantā̱ dasyo̱r aśi̍vasya mā̱yā a̍nupū̱rvaṁ vṛ̍ṣaṇā co̱daya̍ntā ||

ṛṣi̍m | na̱rau̱ | aṁha̍saḥ | pāñca̍-janyam | ṛ̱bīsā̍t | atri̍m | mu̱ñca̱tha̱ḥ | ga̱ṇena̍ |
mi̱nantā̍ | dasyo̍ḥ | aśi̍vasya | mā̱yāḥ | a̱nu̱-pū̱rvam | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | co̱daya̍ntā ||1.117.03||

1.117.04a aśva̱ṁ na gū̱ḻham a̍śvinā du̱revai̱r ṛṣi̍ṁ narā vṛṣaṇā re̱bham a̱psu |
1.117.04c saṁ taṁ ri̍ṇītho̱ vipru̍ta̱ṁ daṁso̍bhi̱r na vā̍ṁ jūryanti pū̱rvyā kṛ̱tāni̍ ||

aśva̍m | na | gū̱ḻham | a̱śvi̱nā̱ | du̱ḥ-evai̍ḥ | ṛṣi̍m | na̱rā̱ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | re̱bham | a̱p-su |
sam | tam | ri̱ṇī̱tha̱ḥ | vi-pru̍tam | daṁsa̍ḥ-bhiḥ | na | vā̱m | jū̱rya̱nti̱ | pū̱rvyā | kṛ̱tāni̍ ||1.117.04||

1.117.05a su̱ṣu̱pvāṁsa̱ṁ na nirṛ̍ter u̱pasthe̱ sūrya̱ṁ na da̍srā̱ tama̍si kṣi̱yanta̍m |
1.117.05c śu̱bhe ru̱kmaṁ na da̍rśa̱taṁ nikhā̍ta̱m ud ū̍pathur aśvinā̱ vanda̍nāya ||

su̱ṣu̱pvāṁsa̍m | na | niḥ-ṛ̍teḥ | u̱pa-sthe̍ | sūrya̍m | na | da̱srā̱ | tama̍si | kṣi̱yanta̍m |
śu̱bhe | ru̱kmam | na | da̱rśa̱tam | ni-khā̍tam | ut | ū̱pa̱thu̱ḥ | a̱śvi̱nā̱ | vanda̍nāya ||1.117.05||

1.117.06a tad vā̍ṁ narā̱ śaṁsya̍m pajri̱yeṇa̍ ka̱kṣīva̍tā nāsatyā̱ pari̍jman |
1.117.06c śa̱phād aśva̍sya vā̱jino̱ janā̍ya śa̱taṁ ku̱mbhām̐ a̍siñcata̱m madhū̍nām ||

tat | vā̱m | na̱rā̱ | śaṁsya̍m | pa̱jri̱yeṇa̍ | ka̱kṣīva̍tā | nā̱sa̱tyā̱ | pari̍jman |
śa̱phāt | aśva̍sya | vā̱jina̍ḥ | janā̍ya | śa̱tam | ku̱mbhān | a̱si̱ñca̱ta̱m | madhū̍nām ||1.117.06||

1.117.07a yu̱vaṁ na̍rā stuva̱te kṛ̍ṣṇi̱yāya̍ viṣṇā̱pva̍ṁ dadathu̱r viśva̍kāya |
1.117.07c ghoṣā̍yai cit pitṛ̱ṣade̍ duro̱ṇe pati̱ṁ jūrya̍ntyā aśvināv adattam ||

yu̱vam | na̱rā̱ | stu̱va̱te | kṛ̱ṣṇi̱yāya̍ | vi̱ṣṇā̱pva̍m | da̱da̱thu̱ḥ | viśva̍kāya |
ghoṣā̍yai | ci̱t | pi̱tṛ̱-sade̍ | du̱ro̱ṇe | pati̍m | jūrya̍ntyai | a̱śvi̱nau̱ | a̱da̱tta̱m ||1.117.07||

1.117.08a yu̱vaṁ śyāvā̍ya̱ ruśa̍tīm adattam ma̱haḥ kṣo̱ṇasyā̍śvinā̱ kaṇvā̍ya |
1.117.08c pra̱vācya̱ṁ tad vṛ̍ṣaṇā kṛ̱taṁ vā̱ṁ yan nā̍rṣa̱dāya̱ śravo̍ a̱dhyadha̍ttam ||

yu̱vam | śyāvā̍ya | ruśa̍tīm | a̱da̱tta̱m | ma̱haḥ | kṣo̱ṇasya̍ | a̱śvi̱nā̱ | kaṇvā̍ya |
pra̱-vācya̍m | tat | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | kṛ̱tam | vām | yat | nā̱rsa̱dāya̍ | śrava̍ḥ | a̱dhi̱-adha̍ttam ||1.117.08||

1.117.09a pu̱rū varpā̍ṁsy aśvinā̱ dadhā̍nā̱ ni pe̱dava̍ ūhathur ā̱śum aśva̍m |
1.117.09c sa̱ha̱sra̱sāṁ vā̱jina̱m apra̍tītam ahi̱hana̍ṁ śrava̱sya1̱̍ṁ taru̍tram ||

pu̱ru | varpā̍ṁsi | a̱śvi̱nā̱ | dadhā̍nā | ni | pe̱dave̍ | ū̱ha̱thu̱ḥ | ā̱śum | aśva̍m |
sa̱ha̱sra̱-sām | vā̱jina̍m | apra̍ti-itam | a̱hi̱-hana̍m | śra̱va̱sya̍m | taru̍tram ||1.117.09||

1.117.10a e̱tāni̍ vāṁ śrava̱syā̍ sudānū̱ brahmā̍ṅgū̱ṣaṁ sada̍na̱ṁ roda̍syoḥ |
1.117.10c yad vā̍m pa̱jrāso̍ aśvinā̱ hava̍nte yā̱tam i̱ṣā ca̍ vi̱duṣe̍ ca̱ vāja̍m ||

e̱tāni̍ | vā̱m | śra̱va̱syā̍ | su̱dā̱nū̱ iti̍ su-dānū | brahma̍ | ā̱ṅgū̱ṣam | sada̍nam | roda̍syoḥ |
yat | vā̱m | pa̱jrāsa̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | hava̍nte | ya̱tam | i̱ṣā | ca̱ | vi̱duṣe̍ | ca̱ | vāja̍m ||1.117.10||

1.117.11a sū̱nor māne̍nāśvinā gṛṇā̱nā vāja̱ṁ viprā̍ya bhuraṇā̱ rada̍ntā |
1.117.11c a̱gastye̱ brahma̍ṇā vāvṛdhā̱nā saṁ vi̱śpalā̍ṁ nāsatyāriṇītam ||

sū̱noḥ | māne̍na | a̱śvi̱nā̱ | gṛ̱ṇā̱nā | vāja̍m | viprā̍ya | bhu̱ra̱ṇā̱ | rada̍ntā |
a̱gastye̍ | brahma̍ṇā | va̱vṛ̱dhā̱nā | sam | vi̱śpalā̍m | nā̱sa̱tyā̱ | a̱ri̱ṇī̱ta̱m ||1.117.11||

1.117.12a kuha̱ yāntā̍ suṣṭu̱tiṁ kā̱vyasya̱ divo̍ napātā vṛṣaṇā śayu̱trā |
1.117.12c hira̍ṇyasyeva ka̱laśa̱ṁ nikhā̍ta̱m ud ū̍pathur daśa̱me a̍śvi̱nāha̍n ||

kuha̍ | yāntā̍ | su̱-stu̱tim | kā̱vyasya̍ | diva̍ḥ | na̱pā̱tā̱ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | śa̱yu̱-trā |
hira̍ṇyasya-iva | ka̱laśa̍m | ni-khā̍tam | ut | ū̱pa̱thu̱ḥ | da̱śa̱me | a̱śvi̱nā̱ | aha̍n ||1.117.12||

1.117.13a yu̱vaṁ cyavā̍nam aśvinā̱ jara̍nta̱m puna̱r yuvā̍naṁ cakrathu̱ḥ śacī̍bhiḥ |
1.117.13c yu̱vo ratha̍ṁ duhi̱tā sūrya̍sya sa̱ha śri̱yā nā̍satyāvṛṇīta ||

yu̱vam | cyavā̍nam | a̱śvi̱nā̱ | jara̍ntam | puna̍ḥ | yuvā̍nam | ca̱kra̱thu̱ḥ | śacī̍bhiḥ |
yu̱voḥ | ratha̍m | du̱hi̱tā | sūrya̍sya | sa̱ha | śri̱yā | nā̱sa̱tyā̱ | a̱vṛ̱ṇī̱ta̱ ||1.117.13||

1.117.14a yu̱vaṁ tugrā̍ya pū̱rvyebhi̱r evai̍ḥ punarma̱nyāv a̍bhavataṁ yuvānā |
1.117.14c yu̱vam bhu̱jyum arṇa̍so̱ niḥ sa̍mu̱drād vibhi̍r ūhathur ṛ̱jrebhi̱r aśvai̍ḥ ||

yu̱vam | tugrā̍ya | pū̱rvyebhi̍ḥ | evai̍ḥ | pu̱na̱ḥ-ma̱nyau | a̱bha̱va̱ta̱m | yu̱vā̱nā̱ |
yu̱vam | bhu̱jyum | arṇa̍saḥ | niḥ | sa̱mu̱drāt | vi-bhi̍ḥ | ū̱ha̱thu̱ḥ | ṛ̱jrebhi̍ḥ | aśvai̍ḥ ||1.117.14||

1.117.15a ajo̍havīd aśvinā tau̱gryo vā̱m proḻha̍ḥ samu̱dram a̍vya̱thir ja̍ga̱nvān |
1.117.15c niṣ ṭam ū̍hathuḥ su̱yujā̱ rathe̍na̱ mano̍javasā vṛṣaṇā sva̱sti ||

ajo̍havīt | a̱śvi̱nā̱ | tau̱gryaḥ | vā̱m | pra-ū̍ḻhaḥ | sa̱mu̱dram | a̱vya̱thiḥ | ja̱ga̱nvān |
niḥ | tam | ū̱ha̱thu̱ḥ | su̱-yujā̍ | rathe̍na | mana̍ḥ-javasā | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | sva̱sti ||1.117.15||

1.117.16a ajo̍havīd aśvinā̱ varti̍kā vām ā̱sno yat sī̱m amu̍ñcata̱ṁ vṛka̍sya |
1.117.16c vi ja̱yuṣā̍ yayathu̱ḥ sānv adre̍r jā̱taṁ vi̱ṣvāco̍ ahataṁ vi̱ṣeṇa̍ ||

ajo̍havīt | a̱śvi̱nā̱ | varti̍kā | vā̱m | ā̱snaḥ | yat | sī̱m | amu̍ñcatam | vṛka̍sya |
vi | ja̱yuṣā̍ | ya̱ya̱thu̱ḥ | sānu̍ | adre̍ḥ | jā̱tam | vi̱ṣvāca̍ḥ | a̱ha̱ta̱m | vi̱ṣeṇa̍ ||1.117.16||

1.117.17a śa̱tam me̱ṣān vṛ̱kye̍ māmahā̱naṁ tama̱ḥ praṇī̍ta̱m aśi̍vena pi̱trā |
1.117.17c ākṣī ṛ̱jrāśve̍ aśvināv adhatta̱ṁ jyoti̍r a̱ndhāya̍ cakrathur vi̱cakṣe̍ ||

śa̱tam | me̱ṣān | vṛ̱kye̍ | ma̱ma̱hā̱nam | tama̍ḥ | pra-ṇī̍tam | aśi̍vena | pi̱trā |
ā | a̱kṣī iti̍ | ṛ̱jra-a̍śve | a̱śvi̱nau̱ | a̱dha̱tta̱m | jyoti̍ḥ | a̱ndhāya̍ | ca̱kra̱thu̱ḥ | vi̱-cakṣe̍ ||1.117.17||

1.117.18a śu̱nam a̱ndhāya̱ bhara̍m ahvaya̱t sā vṛ̱kīr a̍śvinā vṛṣaṇā̱ nareti̍ |
1.117.18c jā̱raḥ ka̱nīna̍ iva cakṣadā̱na ṛ̱jrāśva̍ḥ śa̱tam eka̍ṁ ca me̱ṣān ||

śu̱nam | a̱ndhāya̍ | bhara̍m | a̱hva̱ya̱t | sā | vṛ̱kīḥ | a̱śvi̱nā̱ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | narā̍ | iti̍ |
jā̱raḥ | ka̱nīna̍ḥ-iva | ca̱kṣa̱dā̱naḥ | ṛ̱jra-a̍śvaḥ | śa̱tam | eka̍m | ca̱ | me̱ṣān ||1.117.18||

1.117.19a ma̱hī vā̍m ū̱tir a̍śvinā mayo̱bhūr u̱ta srā̱maṁ dhi̍ṣṇyā̱ saṁ ri̍ṇīthaḥ |
1.117.19c athā̍ yu̱vām id a̍hvaya̱t pura̍ṁdhi̱r āga̍cchataṁ sīṁ vṛṣaṇā̱v avo̍bhiḥ ||

ma̱hī | vā̱m | ū̱tiḥ | a̱śvi̱nā̱ | ma̱ya̱ḥ-bhūḥ | u̱ta | srā̱mam | dhi̱ṣṇyā̱ | sam | ri̱ṇī̱tha̱ḥ |
atha̍ | yu̱vām | it | a̱hva̱ya̱t | pura̍m-dhiḥ | ā | a̱ga̱ccha̱ta̱m | sī̱m | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | ava̍ḥ-bhiḥ ||1.117.19||

1.117.20a adhe̍nuṁ dasrā sta̱rya1̱̍ṁ viṣa̍ktā̱m api̍nvataṁ śa̱yave̍ aśvinā̱ gām |
1.117.20c yu̱vaṁ śacī̍bhir vima̱dāya̍ jā̱yāṁ ny ū̍hathuḥ purumi̱trasya̱ yoṣā̍m ||

adhe̍num | da̱srā | sta̱rya̍m | vi-sa̍ktām | api̍nvatam | śa̱yave̍ | a̱śvi̱nā̱ | gām |
yu̱vam | śacī̍bhiḥ | vi̱-ma̱dāya̍ | jā̱yām | ni | ū̱ha̱thu̱ḥ | pu̱ru̱-mi̱trasya̍ | yoṣā̍m ||1.117.20||

1.117.21a yava̱ṁ vṛke̍ṇāśvinā̱ vapa̱nteṣa̍ṁ du̱hantā̱ manu̍ṣāya dasrā |
1.117.21c a̱bhi dasyu̱m baku̍reṇā̱ dhama̍nto̱ru jyoti̍ś cakrathu̱r āryā̍ya ||

yava̍m | vṛke̍ṇa | a̱śvi̱na̱ | vapa̍ntā | iṣa̍m | du̱hantā̍ | manu̍ṣāya | da̱srā̱ |
a̱bhi | dasyu̍m | baku̍reṇa | dhama̍ntā | u̱ru | jyoti̍ḥ | ca̱kra̱thu̱ḥ | āryā̍ya ||1.117.21||

1.117.22a ā̱tha̱rva̱ṇāyā̍śvinā dadhī̱ce 'śvya̱ṁ śira̱ḥ praty ai̍rayatam |
1.117.22c sa vā̱m madhu̱ pra vo̍cad ṛtā̱yan tvā̱ṣṭraṁ yad da̍srāv apika̱kṣya̍ṁ vām ||

ā̱tha̱rva̍ṇāya | a̱śvi̱nā̱ | da̱dhī̱ce | aśvya̍m | śira̍ḥ | prati̍ | ai̱ra̱ya̱ta̱m |
saḥ | vā̱m | madhu̍ | pra | vo̱ca̱t | ṛ̱ta̱-yan | tvā̱ṣṭram | yat | da̱srau̱ | a̱pi̱-ka̱kṣya̍m | vā̱m ||1.117.22||

1.117.23a sadā̍ kavī suma̱tim ā ca̍ke vā̱ṁ viśvā̱ dhiyo̍ aśvinā̱ prāva̍tam me |
1.117.23c a̱sme ra̱yiṁ nā̍satyā bṛ̱hanta̍m apatya̱sāca̱ṁ śrutya̍ṁ rarāthām ||

sadā̍ | ka̱vī̱ iti̍ | su̱-ma̱tim | ā | ca̱ke̱ | vā̱m | viśvā̍ḥ | dhiya̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | pra | a̱va̱ta̱m | me̱ |
a̱sme iti̍ | ra̱yim | nā̱sa̱tyā̱ | bṛ̱hanta̍m | a̱pa̱tya̱-sāca̍m | śrutya̍m | ra̱rā̱thā̱m ||1.117.23||

1.117.24a hira̍ṇyahastam aśvinā̱ rarā̍ṇā pu̱traṁ na̍rā vadhrima̱tyā a̍dattam |
1.117.24c tridhā̍ ha̱ śyāva̍m aśvinā̱ vika̍sta̱m uj jī̱vasa̍ airayataṁ sudānū ||

hira̍ṇya-hastam | a̱śvi̱nā̱ | rarā̍ṇā | pu̱tram | na̱rā̱ | va̱dhri̱-ma̱tyāḥ | a̱da̱tta̱m |
tridhā̍ | ha̱ | śyāva̍m | a̱śvi̱nā̱ | vi-ka̍stam | ut | jī̱vase̍ | ai̱ra̱ya̱ta̱m | su̱dā̱nū̱ iti̍ su-dānū ||1.117.24||

1.117.25a e̱tāni̍ vām aśvinā vī̱ryā̍ṇi̱ pra pū̱rvyāṇy ā̱yavo̍ 'vocan |
1.117.25c brahma̍ kṛ̱ṇvanto̍ vṛṣaṇā yu̱vabhyā̍ṁ su̱vīrā̍so vi̱datha̱m ā va̍dema ||

e̱tāni̍ | vā̱m | a̱śvi̱nā̱ | vī̱ryā̍ṇi | pra | pū̱rvyāṇi̍ | ā̱yava̍ḥ | a̱vo̱ca̱n |
brahma̍ | kṛ̱ṇvanta̍ḥ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | yu̱va-bhyā̍m | su̱-vīrā̍saḥ | vi̱datha̍m | ā | va̱de̱ma̱ ||1.117.25||


1.118.01a ā vā̱ṁ ratho̍ aśvinā śye̱napa̍tvā sumṛḻī̱kaḥ svavā̍m̐ yātv a̱rvāṅ |
1.118.01c yo martya̍sya̱ mana̍so̱ javī̍yān trivandhu̱ro vṛ̍ṣaṇā̱ vāta̍raṁhāḥ ||

ā | vā̱m | ratha̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | śye̱na-pa̍tvā | su̱-mṛ̱ḻī̱kaḥ | sva-vā̍n | yā̱tu̱ | a̱rvāṅ |
yaḥ | martya̍sya | mana̍saḥ | javī̍yān | tri̱-va̱ndhu̱raḥ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | vāta̍-raṁhāḥ ||1.118.01||

1.118.02a tri̱va̱ndhu̱reṇa̍ tri̱vṛtā̱ rathe̍na trica̱kreṇa̍ su̱vṛtā yā̍tam a̱rvāk |
1.118.02c pinva̍ta̱ṁ gā jinva̍ta̱m arva̍to no va̱rdhaya̍tam aśvinā vī̱ram a̱sme ||

tri̱-va̱ndhu̱reṇa̍ | tri̱-vṛta̍ | rathe̍na | tri̱-ca̱kreṇa̍ | su̱-vṛtā̍ | ā | yā̱ta̱m | a̱rvāk |
pinva̍tam | gāḥ | jinva̍tam | arva̍taḥ | na̱ḥ | va̱rdhaya̍tam | a̱śvi̱nā̱ | vī̱ram | a̱sme iti̍ ||1.118.02||

1.118.03a pra̱vadyā̍manā su̱vṛtā̱ rathe̍na̱ dasrā̍v i̱maṁ śṛ̍ṇuta̱ṁ śloka̱m adre̍ḥ |
1.118.03c kim a̱ṅga vā̱m praty ava̍rti̱ṁ gami̍ṣṭhā̱hur viprā̍so aśvinā purā̱jāḥ ||

pra̱vat-yā̍manā | su̱-vṛtā̍ | rathe̍na | da̱srau̱ | i̱mam | śṛ̱ṇu̱ta̱m | śloka̍m | adre̍ḥ |
kim | a̱ṅga | vā̱m | prati̍ | ava̍rtim | gami̍ṣṭhā | ā̱huḥ | viprā̍saḥ | a̱śvi̱nā̱ | pu̱rā̱-jāḥ ||1.118.03||

1.118.04a ā vā̍ṁ śye̱nāso̍ aśvinā vahantu̱ rathe̍ yu̱ktāsa̍ ā̱śava̍ḥ pata̱ṁgāḥ |
1.118.04c ye a̱pturo̍ di̱vyāso̱ na gṛdhrā̍ a̱bhi prayo̍ nāsatyā̱ vaha̍nti ||

ā | vā̱m | śye̱nāsa̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | va̱ha̱ntu̱ | rathe̍ | yu̱ktāsa̍ḥ | ā̱śava̍ḥ | pa̱ta̱ṅgāḥ |
ye | a̱p-tura̍ḥ | di̱vyāsa̍ḥ | na | gṛdhrā̍ḥ | a̱bhi | praya̍ḥ | nā̱sa̱tyā̱ | vaha̍nti ||1.118.04||

1.118.05a ā vā̱ṁ ratha̍ṁ yuva̱tis ti̍ṣṭha̱d atra̍ ju̱ṣṭvī na̍rā duhi̱tā sūrya̍sya |
1.118.05c pari̍ vā̱m aśvā̱ vapu̍ṣaḥ pata̱ṁgā vayo̍ vahantv aru̱ṣā a̱bhīke̍ ||

ā | vā̱m | ratha̍m | yu̱va̱tiḥ | ti̱ṣṭha̱t | atra̍ | ju̱ṣṭvī | na̱rā̱ | du̱hi̱tā | sūrya̍sya |
pari̍ | vā̱m | aśvā̍ḥ | vapu̍ṣaḥ | pa̱ta̱ṅgāḥ | vaya̍ḥ | va̱ha̱ntu̱ | a̱ru̱ṣāḥ | a̱bhīke̍ ||1.118.05||

1.118.06a ud vanda̍nam airataṁ da̱ṁsanā̍bhi̱r ud re̱bhaṁ da̍srā vṛṣaṇā̱ śacī̍bhiḥ |
1.118.06c niṣ ṭau̱gryam pā̍rayathaḥ samu̱drāt puna̱ś cyavā̍naṁ cakrathu̱r yuvā̍nam ||

ut | vanda̍nam | ai̱ra̱ta̱m | da̱ṁsanā̍bhiḥ | ut | re̱bham | da̱srā̱ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | śacī̍bhiḥ |
niḥ | tau̱gryam | pā̱ra̱ya̱tha̱ḥ | sa̱mu̱drāt | puna̱riti̍ | cyavā̍nam | ca̱kra̱thu̱ḥ | yuvā̍nam ||1.118.06||

1.118.07a yu̱vam atra̱ye 'va̍nītāya ta̱ptam ūrja̍m o̱māna̍m aśvināv adhattam |
1.118.07c yu̱vaṁ kaṇvā̱yāpi̍riptāya̱ cakṣu̱ḥ praty a̍dhattaṁ suṣṭu̱tiṁ ju̍juṣā̱ṇā ||

yu̱vam | atra̍ye | ava̍-nītāya | ta̱ptam | ūrja̍m | o̱māna̍m | a̱śvi̱nau̱ | a̱dha̱tta̱m |
yu̱vam | kaṇvā̍ya | api̍-riptāya | cakṣu̍ḥ | prati̍ | a̱dha̱tta̱m | su̱-ṣṭu̱tim | ju̱ju̱ṣā̱ṇā ||1.118.07||

1.118.08a yu̱vaṁ dhe̱nuṁ śa̱yave̍ nādhi̱tāyāpi̍nvatam aśvinā pū̱rvyāya̍ |
1.118.08c amu̍ñcata̱ṁ varti̍kā̱m aṁha̍so̱ niḥ prati̱ jaṅghā̍ṁ vi̱śpalā̍yā adhattam ||

yu̱vam | dhe̱num | śa̱yave̍ | nā̱dhi̱tāya̍ | api̍nvatam | a̱śvi̱nā̱ | pū̱rvyāya̍ |
amu̍ñcatam | varti̍kām | aṁha̍saḥ | niḥ | prati̍ | jaṅghā̍m | vi̱śpalā̍yāḥ | a̱dha̱tta̱m ||1.118.08||

1.118.09a yu̱vaṁ śve̱tam pe̱dava̱ indra̍jūtam ahi̱hana̍m aśvinādatta̱m aśva̍m |
1.118.09c jo̱hūtra̍m a̱ryo a̱bhibhū̍tim u̱graṁ sa̍hasra̱sāṁ vṛṣa̍ṇaṁ vī̱ḍva̍ṅgam ||

yu̱vam | śve̱tam | pe̱dave̍ | indra̍-jūtam | a̱hi̱-hana̍m | a̱śvi̱nā̱ | a̱da̱tta̱m | aśva̍m |
jo̱hūtra̍m | a̱ryaḥ | a̱bhi-bhū̍tim | u̱gram | sa̱ha̱sra̱-sām | vṛṣa̍ṇam | vī̱ḻu-a̍ṅgam ||1.118.09||

1.118.10a tā vā̍ṁ narā̱ sv ava̍se sujā̱tā havā̍mahe aśvinā̱ nādha̍mānāḥ |
1.118.10c ā na̱ upa̱ vasu̍matā̱ rathe̍na̱ giro̍ juṣā̱ṇā su̍vi̱tāya̍ yātam ||

tā | vā̱m | na̱rā̱ | su | ava̍se | su̱-jā̱tā | havā̍mahe | a̱śvi̱nā̱ | nādha̍mānāḥ |
ā | na̱ḥ | upa̍ | vasu̍-matā | rathe̍na | gira̍ḥ | ju̱ṣā̱ṇā | su̱vi̱tāya̍ | yātam ||1.118.10||

1.118.11a ā śye̱nasya̱ java̍sā̱ nūta̍nenā̱sme yā̍taṁ nāsatyā sa̱joṣā̍ḥ |
1.118.11c have̱ hi vā̍m aśvinā rā̱taha̍vyaḥ śaśvatta̱māyā̍ u̱ṣaso̱ vyu̍ṣṭau ||

ā | śye̱nasya̍ | java̍sā | nūta̍nena | a̱sme iti̍ | ya̱ta̱m | nā̱sa̱tyā̱ | sa̱joṣā̍ḥ |
have̍ | hi | vā̱m | a̱śvi̱nā̱ | rā̱ta-ha̍vyaḥ | śa̱śva̱t-ta̱māyā̍ḥ | u̱ṣasa̍ḥ | vi-u̍ṣṭau ||1.118.11||


1.119.01a ā vā̱ṁ ratha̍m purumā̱yam ma̍no̱juva̍ṁ jī̱rāśva̍ṁ ya̱jñiya̍ṁ jī̱vase̍ huve |
1.119.01c sa̱hasra̍ketuṁ va̱nina̍ṁ śa̱tadva̍suṁ śruṣṭī̱vāna̍ṁ varivo̱dhām a̱bhi praya̍ḥ ||

ā | vā̱m | ratha̍m | pu̱ru̱-mā̱yam | ma̱na̱ḥ-juva̍m | jī̱ra-a̍śvam | ya̱jñiya̍m | jī̱vase̍ | hu̱ve̱ |
sa̱hasra̍-ketum | va̱nina̍m | śa̱tat-va̍sum | śru̱ṣṭī̱-vāna̍m | va̱ri̱va̱ḥ-dhām | a̱bhi | praya̍ḥ ||1.119.01||

1.119.02a ū̱rdhvā dhī̱tiḥ praty a̍sya̱ prayā̍ma̱ny adhā̍yi̱ śasma̱n sam a̍yanta̱ ā diśa̍ḥ |
1.119.02c svadā̍mi gha̱rmam prati̍ yanty ū̱taya̱ ā vā̍m ū̱rjānī̱ ratha̍m aśvināruhat ||

ū̱rdhvā | dhī̱tiḥ | prati̍ | a̱sya̱ | pra-yā̍mani | adhā̍yi | śasma̍n | sam | a̱ya̱nte̱ | ā | diśa̍ḥ |
svadā̍mi | gha̱rmam | prati̍ | ya̱nti̱ | ū̱taya̍ḥ | ā | vā̱m | ū̱rjānī̍ | ratha̍m | a̱śvi̱nā̱ | a̱ru̱ha̱t ||1.119.02||

1.119.03a saṁ yan mi̱thaḥ pa̍spṛdhā̱nāso̱ agma̍ta śu̱bhe ma̱khā ami̍tā jā̱yavo̱ raṇe̍ |
1.119.03c yu̱vor aha̍ prava̱ṇe ce̍kite̱ ratho̱ yad a̍śvinā̱ vaha̍thaḥ sū̱rim ā vara̍m ||

sam | yat | mi̱thaḥ | pa̱spṛ̱dhā̱nāsa̍ḥ | agma̍ta | śu̱bhe | ma̱khāḥ | ami̍tāḥ | jā̱yava̍ḥ | raṇe̍ |
yu̱voḥ | aha̍ | pra̱va̱ṇe | ce̱ki̱te̱ | ratha̍ḥ | yat | a̱śvi̱nā̱ | vaha̍thaḥ | sū̱rim | ā | vara̍m ||1.119.03||

1.119.04a yu̱vam bhu̱jyum bhu̱ramā̍ṇa̱ṁ vibhi̍r ga̱taṁ svayu̍ktibhir ni̱vaha̍ntā pi̱tṛbhya̱ ā |
1.119.04c yā̱si̱ṣṭaṁ va̱rtir vṛ̍ṣaṇā vije̱nya1̱̍ṁ divo̍dāsāya̱ mahi̍ ceti vā̱m ava̍ḥ ||

yu̱vam | bhu̱jyum | bhu̱ramā̍ṇam | vi-bhi̍ḥ | ga̱tam | svayu̍kti-bhiḥ | ni̱-vaha̍ntā | pi̱tṛ-bhya̍ḥ | ā |
yā̱si̱ṣṭam | va̱rtiḥ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | vi̱-je̱nya̍m | diva̍ḥ-dāsāya | mahi̍ | ce̱ti̱ | vā̱m | ava̍ḥ ||1.119.04||

1.119.05a yu̱vor a̍śvinā̱ vapu̍ṣe yuvā̱yuja̱ṁ ratha̱ṁ vāṇī̍ yematur asya̱ śardhya̍m |
1.119.05c ā vā̍m pati̱tvaṁ sa̱khyāya̍ ja̱gmuṣī̱ yoṣā̍vṛṇīta̱ jenyā̍ yu̱vām patī̍ ||

yu̱voḥ | a̱śvi̱nā̱ | vapu̍ṣe | yu̱vā̱-yuja̍m | ratha̍m | vānī̱ iti̍ | ye̱ma̱tu̱ḥ | a̱sya̱ | śardhya̍m |
ā | vā̱m | pa̱ti̱-tvam | sa̱khyāya̍ | ja̱gmuṣī̍ | yoṣā̍ | a̱vṛ̱ṇī̱ta̱ | jenyā̍ | yu̱vām | patī̱ iti̍ ||1.119.05||

1.119.06a yu̱vaṁ re̱bham pari̍ṣūter uruṣyatho hi̱mena̍ gha̱rmam pari̍tapta̱m atra̍ye |
1.119.06c yu̱vaṁ śa̱yor a̍va̱sam pi̍pyathu̱r gavi̱ pra dī̱rgheṇa̱ vanda̍nas tā̱ry āyu̍ṣā ||

yu̱vam | re̱bham | pari̍-sūteḥ | u̱ru̱ṣya̱tha̱ḥ | hi̱mena̍ | gha̱rmam | pari̍-taptam | atra̍ye |
yu̱vam | śa̱yoḥ | a̱va̱sam | pi̱pya̱thu̱ḥ | gavi̍ | pra | dī̱rgheṇa̍ | vanda̍naḥ | tā̱ri̱ | āyu̍ṣā ||1.119.06||

1.119.07a yu̱vaṁ vanda̍na̱ṁ nirṛ̍taṁ jara̱ṇyayā̱ ratha̱ṁ na da̍srā kara̱ṇā sam i̍nvathaḥ |
1.119.07c kṣetrā̱d ā vipra̍ṁ janatho vipa̱nyayā̱ pra vā̱m atra̍ vidha̱te da̱ṁsanā̍ bhuvat ||

yu̱vam | vanda̍nam | niḥ-ṛ̍tam | ja̱ra̱ṇyayā̍ | ratha̍m | na | da̱srā̱ | ka̱ra̱ṇā | sam | i̱nva̱tha̱ḥ |
kṣetrā̍t | ā | vipra̍m | ja̱na̱tha̱ḥ | vi̱pa̱nyayā̍ | pra | vā̱m | atra̍ | vi̱dha̱te | da̱ṁsanā̍ | bhu̱va̱t ||1.119.07||

1.119.08a aga̍cchata̱ṁ kṛpa̍māṇam parā̱vati̍ pi̱tuḥ svasya̱ tyaja̍sā̱ nibā̍dhitam |
1.119.08c sva̍rvatīr i̱ta ū̱tīr yu̱vor aha̍ ci̱trā a̱bhīke̍ abhavann a̱bhiṣṭa̍yaḥ ||

aga̍cchatam | kṛpa̍māṇam | pa̱rā̱-vati̍ | pi̱tuḥ | svasya̍ | tyaja̍sā | ni-bā̍dhitam |
sva̍ḥ-vatīḥ | i̱taḥ | ū̱tīḥ | yu̱voḥ | aha̍ | ci̱trāḥ | a̱bhīke̍ | a̱bha̱va̱n | a̱bhiṣṭa̍yaḥ ||1.119.08||

1.119.09a u̱ta syā vā̱m madhu̍ma̱n makṣi̍kārapa̱n made̱ soma̍syauśi̱jo hu̍vanyati |
1.119.09c yu̱vaṁ da̍dhī̱co mana̱ ā vi̍vāsa̱tho 'thā̱ śira̱ḥ prati̍ vā̱m aśvya̍ṁ vadat ||

u̱ta | syā | vā̱m | madhu̍-mat | makṣi̍kā | a̱ra̱pa̱t | made̍ | soma̍sya | au̱śi̱jaḥ | hu̱va̱nya̱ti̱ |
yu̱vam | da̱dhī̱caḥ | mana̍ḥ | ā | vi̱vā̱sa̱tha̱ḥ | atha̍ | śira̍ḥ | prati̍ | vā̱m | aśvya̍m | va̱da̱t ||1.119.09||

1.119.10a yu̱vam pe̱dave̍ puru̱vāra̍m aśvinā spṛ̱dhāṁ śve̱taṁ ta̍ru̱tāra̍ṁ duvasyathaḥ |
1.119.10c śaryai̍r a̱bhidyu̱m pṛta̍nāsu du̱ṣṭara̍ṁ ca̱rkṛtya̱m indra̍m iva carṣaṇī̱saha̍m ||

yu̱vam | pe̱dave̍ | pu̱ru̱-vāra̍m | a̱śvi̱nā̱ | spṛ̱dhām | śve̱tam | ta̱ru̱tāra̍m | du̱va̱sya̱tha̱ḥ |
śaryai̍ḥ | a̱bhi-dyu̍m | pṛta̍nāsu | du̱stara̍m | ca̱rkṛtya̍m | indra̍m-iva | ca̱rṣa̱ṇi̱-saha̍m ||1.119.10||


1.120.01a kā rā̍dha̱d dhotrā̍śvinā vā̱ṁ ko vā̱ṁ joṣa̍ u̱bhayo̍ḥ |
1.120.01c ka̱thā vi̍dhā̱ty apra̍cetāḥ ||

kā | rā̱dha̱t | hotrā̍ | a̱śvi̱nā̱ | vā̱m | kaḥ | vā̱m | joṣe̍ | u̱bhayo̍ḥ |
ka̱thā | vi̱dhā̱ti̱ | apra̍-cetāḥ ||1.120.01||

1.120.02a vi̱dvāṁsā̱v id dura̍ḥ pṛcche̱d avi̍dvān i̱tthāpa̍ro ace̱tāḥ |
1.120.02c nū ci̱n nu marte̱ akrau̍ ||

vi̱dvāṁsau̍ | it | dura̍ḥ | pṛ̱cche̱t | avi̍dvān | i̱tthā | apa̍raḥ | a̱ce̱tāḥ |
nu | ci̱t | nu | marte̍ | akrau̍ ||1.120.02||

1.120.03a tā vi̱dvāṁsā̍ havāmahe vā̱ṁ tā no̍ vi̱dvāṁsā̱ manma̍ vocetam a̱dya |
1.120.03c prārca̱d daya̍māno yu̱vāku̍ḥ ||

tā | vi̱dvāṁsā̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ | vā̱m | tā | na̱ḥ | vi̱dvāṁsā̍ | manma̍ | vo̱ce̱ta̱m | a̱dya |
pra | ā̱rca̱t | daya̍mānaḥ | yu̱vāku̍ḥ ||1.120.03||

1.120.04a vi pṛ̍cchāmi pā̱kyā̱3̱̍ na de̱vān vaṣa̍ṭkṛtasyādbhu̱tasya̍ dasrā |
1.120.04c pā̱taṁ ca̱ sahya̍so yu̱vaṁ ca̱ rabhya̍so naḥ ||

vi | pṛ̱cchā̱mi̱ | pā̱kyā̍ | na | de̱vān | vaṣa̍ṭ-kṛtasya | a̱dbhu̱tasya̍ | da̱srā̱ |
pā̱tam | ca̱ | sahya̍saḥ | yu̱vam | ca̱ | rabhya̍saḥ | na̱ḥ ||1.120.04||

1.120.05a pra yā ghoṣe̱ bhṛga̍vāṇe̱ na śobhe̱ yayā̍ vā̱cā yaja̍ti pajri̱yo vā̍m |
1.120.05c praiṣa̱yur na vi̱dvān ||

pra | yā | ghoṣe̍ | bhṛga̍vāṇe | na | śobhe̍ | yayā̍ | vā̱cā | yaja̍ti | pa̱jri̱yaḥ | vā̱m |
pra | i̱ṣa̱-yuḥ | na | vi̱dvān ||1.120.05||

1.120.06a śru̱taṁ gā̍ya̱traṁ taka̍vānasyā̱haṁ ci̱d dhi ri̱rebhā̍śvinā vām |
1.120.06c ākṣī śu̍bhas patī̱ dan ||

śru̱tam | gā̱ya̱tram | taka̍vānasya | a̱han | ci̱t | hi | ri̱rebha̍ | a̱śvi̱nā̱ | vā̱m |
ā | a̱kṣī iti̍ | śu̱bha̱ḥ | pa̱tī̱ iti̍ | dan ||1.120.06||

1.120.07a yu̱vaṁ hy āsta̍m ma̱ho ran yu̱vaṁ vā̱ yan ni̱rata̍taṁsatam |
1.120.07c tā no̍ vasū sugo̱pā syā̍tam pā̱taṁ no̱ vṛkā̍d aghā̱yoḥ ||

yu̱vam | hi | āsta̍m | ma̱haḥ | ran | yu̱vam | vā̱ | yat | ni̱ḥ-ata̍taṁsatam |
tā | na̱ḥ | va̱sū̱ iti̍ | su̱-go̱pā | syā̱ta̱m | pā̱tam | na̱ḥ | vṛkā̍t | a̱gha̱-yoḥ ||1.120.07||

1.120.08a mā kasmai̍ dhātam a̱bhy a̍mi̱triṇe̍ no̱ mākutrā̍ no gṛ̱hebhyo̍ dhe̱navo̍ guḥ |
1.120.08c sta̱nā̱bhujo̱ aśi̍śvīḥ ||

mā | kasmai̍ | dhā̱ta̱m | a̱bhi | a̱mi̱triṇe̍ | na̱ḥ | mā | a̱kutra̍ | na̱ḥ | gṛ̱hebhya̍ḥ | dhe̱nava̍ḥ | gu̱ḥ |
sta̱na̱-bhuja̍ḥ | aśi̍śvīḥ ||1.120.08||

1.120.09a du̱hī̱yan mi̱tradhi̍taye yu̱vāku̍ rā̱ye ca̍ no mimī̱taṁ vāja̍vatyai |
1.120.09c i̱ṣe ca̍ no mimītaṁ dhenu̱matyai̍ ||

du̱hī̱yan | mi̱tra-dhi̍taye | yu̱vāku̍ | rā̱ye | ca̱ | na̱ḥ | mi̱mī̱tam | vāja̍-vatyai |
i̱ṣe | ca̱ | na̱ḥ | mi̱mī̱ta̱m | dhenu̱-matyai̍ ||1.120.09||

1.120.10a a̱śvino̍r asana̱ṁ ratha̍m ana̱śvaṁ vā̱jinī̍vatoḥ |
1.120.10c tenā̱ham bhūri̍ cākana ||

a̱śvino̍ḥ | a̱sa̱na̱m | ratha̍m | a̱na̱śvam | vā̱jinī̍-vatoḥ |
tena̍ | a̱ham | bhūri̍ | cā̱ka̱na̱ ||1.120.10||

1.120.11a a̱yaṁ sa̍maha mā tanū̱hyāte̱ janā̱m̐ anu̍ |
1.120.11c so̱ma̱peya̍ṁ su̱kho ratha̍ḥ ||

a̱yam | sa̱ma̱ha̱ | mā̱ | ta̱nu̱ | ū̱hyāte̍ | janā̍n | anu̍ |
so̱ma̱-peya̍m | su̱-khaḥ | ratha̍ḥ ||1.120.11||

1.120.12a adha̱ svapna̍sya̱ nir vi̱de 'bhu̍ñjataś ca re̱vata̍ḥ |
1.120.12c u̱bhā tā basri̍ naśyataḥ ||

adha̍ | svapna̍sya | niḥ | vi̱de̱ | abhu̍ñjataḥ | ca̱ | re̱vata̍ḥ |
u̱bhā | tā | basri̍ | na̱śya̱ta̱ḥ ||1.120.12||


1.121.01a kad i̱tthā nṝm̐ḥ pātra̍ṁ devaya̱tāṁ śrava̱d giro̱ aṅgi̍rasāṁ tura̱ṇyan |
1.121.01c pra yad āna̱ḍ viśa̱ ā ha̱rmyasyo̱ru kra̍ṁsate adhva̱re yaja̍traḥ ||

kat | i̱tthā | nṝn | pātra̍m | de̱va̱-ya̱tām | śrava̍t | gira̍ḥ | aṅgi̍rasām | tu̱ra̱ṇyan |
pra | yat | āna̍ṭ | viśa̍ḥ | ā | ha̱rmyasa̍ | u̱ru | kra̱ṁsa̱te̱ | a̱dhva̱re | yaja̍traḥ ||1.121.01||

1.121.02a stambhī̍d dha̱ dyāṁ sa dha̱ruṇa̍m pruṣāyad ṛ̱bhur vājā̍ya̱ dravi̍ṇa̱ṁ naro̱ goḥ |
1.121.02c anu̍ sva̱jām ma̍hi̱ṣaś ca̍kṣata̱ vrām menā̱m aśva̍sya̱ pari̍ mā̱tara̱ṁ goḥ ||

stambhī̍t | ha̱ | dyām | saḥ | dha̱ruṇa̍m | pru̱ṣā̱ya̱t | ṛ̱bhuḥ | vājā̍ya | dravi̍ṇan | nara̍ḥ | goḥ |
anu̍ | sva̱-jām | ma̱hi̱ṣaḥ | ca̱kṣa̱ta̱ | vrām | menā̍m | aśva̍sya | pari̍ | mā̱tara̍m | goḥ ||1.121.02||

1.121.03a nakṣa̱d dhava̍m aru̱ṇīḥ pū̱rvyaṁ rāṭ tu̱ro vi̱śām aṅgi̍rasā̱m anu̱ dyūn |
1.121.03c takṣa̱d vajra̱ṁ niyu̍taṁ ta̱stambha̱d dyāṁ catu̍ṣpade̱ naryā̍ya dvi̱pāde̍ ||

nakṣa̍t | hava̍m | a̱ru̱ṇīḥ | pū̱rvyam | rāṭ | tu̱raḥ | vi̱śām | aṅgi̍rasām | anu̍ | dyūn |
takṣa̍t | vajra̍m | ni-yu̍tam | ta̱stambha̍t | dyām | catu̍ḥ-pade | naryā̍ya | dvi̱-pāde̍ ||1.121.03||

1.121.04a a̱sya made̍ sva̱rya̍ṁ dā ṛ̱tāyāpī̍vṛtam u̱sriyā̍ṇā̱m anī̍kam |
1.121.04c yad dha̍ pra̱sarge̍ trika̱kum ni̱varta̱d apa̱ druho̱ mānu̍ṣasya̱ duro̍ vaḥ ||

a̱sya | made̍ | sva̱rya̍m | dā̱ḥ | ṛ̱tāya̍ | api̍-vṛtam | u̱sriyā̍ṇām | anī̍kam |
yat | ha̱ | pra̱-sarge̍ | tri̱-ka̱kup | ni̱-varta̍t | apa̍ | druha̍ḥ | mānu̍ṣasya | dura̍ḥ | va̱riti̍ ||1.121.04||

1.121.05a tubhya̱m payo̱ yat pi̱tarā̱v anī̍tā̱ṁ rādha̍ḥ su̱reta̍s tu̱raṇe̍ bhura̱ṇyū |
1.121.05c śuci̱ yat te̱ rekṇa̱ āya̍janta saba̱rdughā̍yā̱ḥ paya̍ u̱sriyā̍yāḥ ||

tubhya̍m | paya̍ḥ | yat | pi̱tarau̍ | anī̍tām | rādha̍ḥ | su̱-reta̍ḥ | tu̱raṇe̍ | bhu̱ra̱ṇyū iti̍ |
śuci̍ | yat | te̱ | rekṇa̍ḥ | ā | aya̍janta | sa̱ba̱ḥ-dughā̍yāḥ | paya̍ḥ | u̱sriyā̍yāḥ ||1.121.05||

1.121.06a adha̱ pra ja̍jñe ta̱raṇi̍r mamattu̱ pra ro̍cy a̱syā u̱ṣaso̱ na sūra̍ḥ |
1.121.06c indu̱r yebhi̱r āṣṭa̱ svedu̍havyaiḥ sru̱veṇa̍ si̱ñcañ ja̱raṇā̱bhi dhāma̍ ||

adha̍ | pra | ja̱jñe̱ | ta̱raṇi̍ḥ | ma̱ma̱ttu̱ | pra | ro̱ci̱ | a̱syāḥ | u̱ṣasa̍ḥ | na | sūra̍ḥ |
indu̍ḥ | yebhi̍ḥ | āṣṭa̍ | sva-idu̍havyaiḥ | sru̱veṇa̍ | si̱ñcan | ja̱raṇā̍ | a̱bhi | dhāma̍ ||1.121.06||

1.121.07a svi̱dhmā yad va̱nadhi̍tir apa̱syāt sūro̍ adhva̱re pari̱ rodha̍nā̱ goḥ |
1.121.07c yad dha̍ pra̱bhāsi̱ kṛtvyā̱m̐ anu̱ dyūn ana̍rviśe pa̱śviṣe̍ tu̱rāya̍ ||

su̱-i̱dhmā | yat | va̱na-dhi̍tiḥ | a̱pa̱syāt | sūra̍ḥ | a̱dhva̱re | pari̍ | rodha̍nā | goḥ |
yat | ha̱ | pra̱-bhāsi̍ | kṛtvyā̍n | anu̍ | dyūn | ana̍rviśe | pa̱śu̱-iṣe̍ | tu̱rāya̍ ||1.121.07||

1.121.08a a̱ṣṭā ma̱ho di̱va ādo̱ harī̍ i̱ha dyu̍mnā̱sāha̍m a̱bhi yo̍dhā̱na utsa̍m |
1.121.08c hari̱ṁ yat te̍ ma̱ndina̍ṁ du̱kṣan vṛ̱dhe gora̍bhasa̱m adri̍bhir vā̱tāpya̍m ||

a̱ṣṭā | ma̱haḥ | di̱vaḥ | āda̍ḥ | harī̱ iti̍ | i̱ha | dyu̍mna̱-saha̍m | a̱bhi | yo̱dhā̱naḥ | utsa̍m |
hari̍m | yat | te̱ | ma̱ndina̍m | dhu̱kṣan | vṛ̱dhe | go-ra̍bhasam | adri̍-bhiḥ | vā̱tāpya̍m ||1.121.08||

1.121.09a tvam ā̍ya̱sam prati̍ vartayo̱ gor di̱vo aśmā̍na̱m upa̍nīta̱m ṛbhvā̍ |
1.121.09c kutsā̍ya̱ yatra̍ puruhūta va̱nvañ chuṣṇa̍m ana̱ntaiḥ pa̍ri̱yāsi̍ va̱dhaiḥ ||

tvam | ā̱ya̱sam | prati̍ | va̱rta̱ya̱ḥ | goḥ | di̱vaḥ | aśmā̍nam | upa̍-nītam | ṛbhvā̍ |
kutsā̍ya | yatra̍ | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | va̱nvan | śuṣṇa̍m | a̱na̱ntaiḥ | pa̱ri̱-yāsi̍ | va̱dhaiḥ ||1.121.09||

1.121.10a pu̱rā yat sūra̱s tama̍so̱ apī̍te̱s tam a̍drivaḥ phali̱gaṁ he̱tim a̍sya |
1.121.10c śuṣṇa̍sya ci̱t pari̍hita̱ṁ yad ojo̍ di̱vas pari̱ sugra̍thita̱ṁ tad āda̍ḥ ||

pu̱rā | yat | sūra̍ḥ | tama̍saḥ | api̍-iteḥ | tam | a̱dri̱-va̱ḥ | pha̱li̱-gam | he̱tim | a̱sya̱ |
śuṣṇa̍sya | ci̱t | pari̍-hitam | yat | oja̍ḥ | di̱vaḥ | pari̍ | su-gra̍thitam | tat | ā | a̱da̱ritya̍daḥ ||1.121.10||

1.121.11a anu̍ tvā ma̱hī pāja̍sī aca̱kre dyāvā̱kṣāmā̍ madatām indra̱ karma̍n |
1.121.11c tvaṁ vṛ̱tram ā̱śayā̍naṁ si̱rāsu̍ ma̱ho vajre̍ṇa siṣvapo va̱rāhu̍m ||

anu̍ | tvā̱ | ma̱hī iti̍ | pāja̍sī̱ iti̍ | a̱ca̱kre iti̍ | dyāvā̱kṣāmā̍ | ma̱da̱tā̱m | i̱ndra̱ | karma̍n |
tvam | vṛ̱tram | ā̱-śayā̍nam | si̱rāsu̍ | ma̱haḥ | vajre̍ṇa | si̱sva̱pa̱ḥ | va̱rāhu̍m ||1.121.11||

1.121.12a tvam i̍ndra̱ naryo̱ yām̐ avo̱ nṝn tiṣṭhā̱ vāta̍sya su̱yujo̱ vahi̍ṣṭhān |
1.121.12c yaṁ te̍ kā̱vya u̱śanā̍ ma̱ndina̱ṁ dād vṛ̍tra̱haṇa̱m pārya̍ṁ tatakṣa̱ vajra̍m ||

tvam | i̱ndra̱ | narya̍ḥ | yān | ava̍ḥ | nṝn | tiṣṭha̍ | vāta̍sya | su̱-yuta̍ḥ | vahi̍ṣṭhān |
yam | te̱ | kā̱vyaḥ | u̱śanā̍ | ma̱ndina̍m | dāt | vṛ̱tra̱-hana̍m | pārya̍m | ta̱ta̱kṣa̱ | vajra̍m ||1.121.12||

1.121.13a tvaṁ sūro̍ ha̱rito̍ rāmayo̱ nṝn bhara̍c ca̱kram eta̍śo̱ nāyam i̍ndra |
1.121.13c prāsya̍ pā̱raṁ na̍va̱tiṁ nā̱vyā̍nā̱m api̍ ka̱rtam a̍varta̱yo 'ya̍jyūn ||

tvam | sūra̍ḥ | ha̱rita̍ḥ | ra̱ma̱ya̱ḥ | nṝn | bhara̍t | ca̱kram | eta̍śaḥ | na | a̱yam | i̱ndra̱ |
pra̱-asya̍ | pā̱ram | na̱va̱tim | nā̱vyā̍nām | api̍ | ka̱rtam | a̱va̱rta̱yaḥ | aya̍jyūn ||1.121.13||

1.121.14a tvaṁ no̍ a̱syā i̍ndra du̱rhaṇā̍yāḥ pā̱hi va̍jrivo duri̱tād a̱bhīke̍ |
1.121.14c pra no̱ vājā̍n ra̱thyo̱3̱̍ aśva̍budhyān i̱ṣe ya̍ndhi̱ śrava̍se sū̱nṛtā̍yai ||

tvam | na̱ḥ | a̱syāḥ | i̱ndra̱ | du̱ḥ-hanā̍yāḥ | pā̱hi | va̱jri̱-va̱ḥ | du̱ḥ-i̱tāt | a̱bhīke̍ |
pra | na̱ḥ | vājā̍n | ra̱thya̍ḥ | aśva̍-budhyān | i̱ṣe | ya̱ndhi̱ | śrava̍se | sū̱nṛtā̍yai ||1.121.14||

1.121.15a mā sā te̍ a̱smat su̍ma̱tir vi da̍sa̱d vāja̍pramaha̱ḥ sam iṣo̍ varanta |
1.121.15c ā no̍ bhaja maghava̱n goṣv a̱ryo maṁhi̍ṣṭhās te sadha̱māda̍ḥ syāma ||

mā | sā | te̱ | a̱smat | su̱-ma̱tiḥ | vi | da̱sa̱t | vāja̍-pramahaḥ | sam | iṣa̍ḥ | va̱ra̱nta̱ |
ā | na̱ḥ | bha̱ja̱ | ma̱gha̱-va̱n | goṣu̍ | a̱ryaḥ | maṁhi̍ṣṭhāḥ | te̱ | sa̱dha̱-māda̍ḥ | syā̱ma̱ ||1.121.15||


1.122.01a pra va̱ḥ pānta̍ṁ raghumanya̱vo 'ndho̍ ya̱jñaṁ ru̱drāya̍ mī̱ḻhuṣe̍ bharadhvam |
1.122.01c di̱vo a̍sto̱ṣy asu̍rasya vī̱rair i̍ṣu̱dhyeva̍ ma̱ruto̱ roda̍syoḥ ||

pra | va̱ḥ | pānta̍m | ra̱ghu̱-ma̱nya̱va̱ḥ | andha̍ḥ | ya̱jñam | ru̱drāya̍ | mī̱ḻhuṣe̍ | bha̱ra̱dhva̱m |
di̱vaḥ | a̱sto̱ṣi̱ | asu̍rasya | vī̱raiḥ | i̱ṣu̱dhyā-i̍va | ma̱ruta̍ḥ | roda̍syoḥ ||1.122.01||

1.122.02a patnī̍va pū̱rvahū̍tiṁ vāvṛ̱dhadhyā̍ u̱ṣāsā̱naktā̍ puru̱dhā vidā̍ne |
1.122.02c sta̱rīr nātka̱ṁ vyu̍ta̱ṁ vasā̍nā̱ sūrya̍sya śri̱yā su̱dṛśī̱ hira̍ṇyaiḥ ||

patnī̍-iva | pū̱rva-hū̍tim | va̱vṛ̱dhadhyai̍ | u̱ṣasā̱naktā̍ | pu̱ru̱dhā | vidā̍ne̱ iti̍ |
sta̱rīḥ | na | atka̍m | vi-u̍tam | vasā̍nā | sūrya̍sya | śri̱yā | su̱-dṛśī̍ | hira̍ṇyaiḥ ||1.122.02||

1.122.03a ma̱mattu̍ na̱ḥ pari̍jmā vasa̱rhā ma̱mattu̱ vāto̍ a̱pāṁ vṛṣa̍ṇvān |
1.122.03c śi̱śī̱tam i̍ndrāparvatā yu̱vaṁ na̱s tan no̱ viśve̍ varivasyantu de̱vāḥ ||

ma̱mattu̍ | na̱ḥ | pari̍-jmā | va̱sa̱rhā | ma̱mattu̍ | vāta̍ḥ | a̱pām | vṛṣa̍ṇ-vān |
śi̱śī̱tam | i̱ndrā̱pa̱rva̱tā̱ | yu̱vam | na̱ḥ | tat | na̱ḥ | viśve̍ | va̱ri̱va̱sya̱ntu̱ | de̱vāḥ ||1.122.03||

1.122.04a u̱ta tyā me̍ ya̱śasā̍ śveta̱nāyai̱ vyantā̱ pāntau̍śi̱jo hu̱vadhyai̍ |
1.122.04c pra vo̱ napā̍tam a̱pāṁ kṛ̍ṇudhva̱m pra mā̱tarā̍ rāspi̱nasyā̱yoḥ ||

u̱ta | tyā | me̱ | ya̱śasā̍ | śve̱ta̱nāyai̍ | vyantā̍ | pāntā̍ | au̱śi̱ja̱ḥ | hu̱vadhyai̍ |
pra | va̱ḥ | napā̍tam | a̱pām | kṛ̱ṇu̱dhva̱m | pra | mā̱tarā̍ | rā̱spi̱nasya̍ | ā̱yoḥ ||1.122.04||

1.122.05a ā vo̍ ruva̱ṇyum au̍śi̱jo hu̱vadhyai̱ ghoṣe̍va̱ śaṁsa̱m arju̍nasya̱ naṁśe̍ |
1.122.05c pra va̍ḥ pū̱ṣṇe dā̱vana̱ ām̐ acchā̍ voceya va̱sutā̍tim a̱gneḥ ||

ā | va̱ḥ | ru̱va̱ṇyum | au̱śi̱jaḥ | hu̱vadhyai̍ | ghoṣā̍-iva | śaṁsa̍m | arju̍nasya | naṁśe̍ |
pra | va̱ḥ | pū̱ṣṇe | dā̱vane̍ | ā | accha̍ | vo̱ce̱ya̱ | va̱su-tā̍tim | a̱gneḥ ||1.122.05||

1.122.06a śru̱tam me̍ mitrāvaruṇā̱ have̱mota śru̍ta̱ṁ sada̍ne vi̱śvata̍ḥ sīm |
1.122.06c śrotu̍ na̱ḥ śrotu̍rātiḥ su̱śrotu̍ḥ su̱kṣetrā̱ sindhu̍r a̱dbhiḥ ||

śru̱tam | me̱ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | havā̍ | i̱mā | u̱ta | śru̱ta̱m | sada̍ne | vi̱śvata̍ḥ | sī̱m |
śrotu̍ | na̱ḥ | śrotu̍-rātiḥ | su̱-śrotu̍ḥ | su̱-kṣetrā̍ | sindhu̍ḥ | a̱t-bhiḥ ||1.122.06||

1.122.07a stu̱ṣe sā vā̍ṁ varuṇa mitra rā̱tir gavā̍ṁ śa̱tā pṛ̱kṣayā̍meṣu pa̱jre |
1.122.07c śru̱tara̍the pri̱yara̍the̱ dadhā̍nāḥ sa̱dyaḥ pu̱ṣṭiṁ ni̍rundhā̱nāso̍ agman ||

stu̱ṣe | sā | vā̱m | va̱ru̱ṇa̱ | mi̱tra̱ | rā̱tiḥ | gavā̍m | śa̱tā | pṛ̱kṣa-yā̍meṣu | pa̱jre |
śru̱ta-ra̍the | pri̱ya-ra̍the | dadhā̍nāḥ | sa̱dyaḥ | pu̱ṣṭim | ni̱-ru̱ndhā̱nāsa̍ḥ | a̱gma̱n ||1.122.07||

1.122.08a a̱sya stu̍ṣe̱ mahi̍maghasya̱ rādha̱ḥ sacā̍ sanema̱ nahu̍ṣaḥ su̱vīrā̍ḥ |
1.122.08c jano̱ yaḥ pa̱jrebhyo̍ vā̱jinī̍vā̱n aśvā̍vato ra̱thino̱ mahya̍ṁ sū̱riḥ ||

a̱sya | stu̱ṣe̱ | mahi̍-maghasya | rādha̍ḥ | sacā̍ | sa̱ne̱ma̱ | nahu̍ṣaḥ | su̱-vīrā̍ḥ |
jana̍ḥ | yaḥ | pa̱jrebhya̍ḥ | vā̱jinī̍-vān | aśva̍-vataḥ | ra̱thina̍ḥ | mahya̍m | sū̱riḥ ||1.122.08||

1.122.09a jano̱ yo mi̍trāvaruṇāv abhi̱dhrug a̱po na vā̍ṁ su̱noty a̍kṣṇayā̱dhruk |
1.122.09c sva̱yaṁ sa yakṣma̱ṁ hṛda̍ye̱ ni dha̍tta̱ āpa̱ yad ī̱ṁ hotrā̍bhir ṛ̱tāvā̍ ||

jana̍ḥ | yaḥ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇau̱ | a̱bhi̱-dhruk | a̱paḥ | na | vā̱m | su̱noti̍ | a̱kṣṇa̱yā̱-dhruk |
sva̱yam | saḥ | yakṣma̍m | hṛda̍ye | ni | dha̱tta̱ | āpa̍ | yat | ī̱m | hotrā̍bhiḥ | ṛ̱ta-vā̍ ||1.122.09||

1.122.10a sa vrādha̍to̱ nahu̍ṣo̱ daṁsu̍jūta̱ḥ śardha̍staro na̱rāṁ gū̱rtaśra̍vāḥ |
1.122.10c visṛ̍ṣṭarātir yāti bāḻha̱sṛtvā̱ viśvā̍su pṛ̱tsu sada̱m ic chūra̍ḥ ||

saḥ | vrādha̍taḥ | nahu̍ṣaḥ | dam-su̍jūtaḥ | śardha̍ḥ-taraḥ | na̱rām | gū̱rta-śra̍vāḥ |
visṛ̍ṣṭa-rātiḥ | yā̱ti̱ | bā̱ḻha̱-sṛtvā̍ | viśvā̍su | pṛ̱t-su | sada̍m | it | śūra̍ḥ ||1.122.10||

1.122.11a adha̱ gmantā̱ nahu̍ṣo̱ hava̍ṁ sū̱reḥ śrotā̍ rājāno a̱mṛta̍sya mandrāḥ |
1.122.11c na̱bho̱juvo̱ yan ni̍ra̱vasya̱ rādha̱ḥ praśa̍staye mahi̱nā ratha̍vate ||

adha̍ | gmanta̍ | nahu̍ṣa̍ḥ | hava̍m | sū̱reḥ | śrota̍ | rā̱jā̱na̱ḥ | a̱mṛta̍sya | ma̱ndrā̱ḥ |
na̱bha̱ḥ-juva̍ḥ | yat | ni̱ra̱vasya̍ | rādha̍ḥ | pra-śa̍staye | ma̱hi̱nā | ratha̍-vate ||1.122.11||

1.122.12a e̱taṁ śardha̍ṁ dhāma̱ yasya̍ sū̱rer ity a̍voca̱n daśa̍tayasya̱ naṁśe̍ |
1.122.12c dyu̱mnāni̱ yeṣu̍ va̱sutā̍tī rā̱ran viśve̍ sanvantu prabhṛ̱theṣu̱ vāja̍m ||

e̱tam | śardha̍m | dhāma̍ | yasya̍ | sū̱reḥ | iti̍ | a̱vo̱ca̱n | daśa̍-tayasya | naṁśe̍ |
dyu̱mnāni̍ | yeṣu̍ | va̱su-tā̍tiḥ | ra̱ran | viśve̍ | sa̱nva̱ntu̱ | pra̱-bhṛ̱theṣu̍ | vāja̍m ||1.122.12||

1.122.13a mandā̍mahe̱ daśa̍tayasya dhā̱ser dvir yat pañca̱ bibhra̍to̱ yanty annā̍ |
1.122.13c kim i̱ṣṭāśva̍ i̱ṣṭara̍śmir e̱ta ī̍śā̱nāsa̱s taru̍ṣa ṛñjate̱ nṝn ||

mandā̍mahe | daśa̍-tayasya | dhā̱seḥ | dviḥ | yat | pañca̍ | bibhra̍taḥ | yanti̍ | annā̍ |
kim | i̱ṣṭa-a̍śvaḥ | i̱ṣṭa-ra̍śmiḥ | e̱te | ī̱śā̱nāsa̍ḥ | taru̍ṣaḥ | ṛ̱ñja̱te̱ | nṝn ||1.122.13||

1.122.14a hira̍ṇyakarṇam maṇigrīva̱m arṇa̱s tan no̱ viśve̍ varivasyantu de̱vāḥ |
1.122.14c a̱ryo gira̍ḥ sa̱dya ā ja̱gmuṣī̱r osrāś cā̍kantū̱bhaye̍ṣv a̱sme ||

hira̍ṇya-karṇam | ma̱ṇi̱-grī̱va̱m | arṇa̍ḥ | tat | na̱ḥ | viśve̍ | va̱ri̱va̱sya̱ntu̱ | de̱vāḥ |
a̱ryaḥ | gira̍ḥ | sa̱dyaḥ | ā | ja̱gmuṣī̍ḥ | ā | u̱srāḥ | cā̱ka̱ntu̱ | u̱bhaye̍ṣu | a̱sme iti̍ ||1.122.14||

1.122.15a ca̱tvāro̍ mā maśa̱rśāra̍sya̱ śiśva̱s trayo̱ rājña̱ āya̍vasasya ji̱ṣṇoḥ |
1.122.15c ratho̍ vām mitrāvaruṇā dī̱rghāpsā̱ḥ syūma̍gabhasti̱ḥ sūro̱ nādyau̍t ||

ca̱tvāra̍ḥ | mā̱ | ma̱śa̱rśāra̍sya | śiśva̍ḥ | traya̍ḥ | rājña̍ḥ | āya̍vasasya | ji̱ṣṇoḥ |
ratha̍ḥ | vā̱m | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | dī̱rgha-a̍psā̱ḥ | syūma̍-gabhastiḥ | sūra̍ḥ | na | a̱dyau̱t ||1.122.15||


1.123.01a pṛ̱thū ratho̱ dakṣi̍ṇāyā ayo̱jy aina̍ṁ de̱vāso̍ a̱mṛtā̍so asthuḥ |
1.123.01c kṛ̱ṣṇād ud a̍sthād a̱ryā̱3̱̍ vihā̍yā̱ś ciki̍tsantī̱ mānu̍ṣāya̱ kṣayā̍ya ||

pṛ̱thuḥ | ratha̍ḥ | dakṣi̍ṇāyāḥ | a̱yo̱ji̱ | ā | ena̍m | de̱vāsa̍ḥ | a̱mṛtā̍saḥ | a̱sthu̱ḥ |
kṛ̱ṣṇāt | ut | a̱sthā̱t | a̱ryā̍ | vi-hā̍yāḥ | ciki̍tsantī | mānu̍ṣāya | kṣayā̍ya ||1.123.01||

1.123.02a pūrvā̱ viśva̍smā̱d bhuva̍nād abodhi̱ jaya̍ntī̱ vāja̍m bṛha̱tī sanu̍trī |
1.123.02c u̱ccā vy a̍khyad yuva̱tiḥ pu̍na̱rbhūr oṣā a̍gan pratha̱mā pū̱rvahū̍tau ||

pūrvā̍ | viśva̍smāt | bhuva̍nāt | a̱bo̱dhi̱ | jaya̍ntī | vāja̍m | bṛ̱ha̱tī | sanu̍trī |
u̱ccā | vi | a̱khya̱t | yu̱va̱tiḥ | pu̱na̱ḥ-bhūḥ | ā | u̱ṣāḥ | a̱ga̱n | pra̱tha̱mā | pū̱rva-hū̍tau ||1.123.02||

1.123.03a yad a̱dya bhā̱gaṁ vi̱bhajā̍si̱ nṛbhya̱ uṣo̍ devi martya̱trā su̍jāte |
1.123.03c de̱vo no̱ atra̍ savi̱tā damū̍nā̱ anā̍gaso vocati̱ sūryā̍ya ||

yat | a̱dya | bhā̱gam | vi̱-bhajā̍si | nṛ-bhya̍ḥ | uṣa̍ḥ | de̱vi̱ | ma̱rtya̱-trā | su̱-jā̱te̱ |
de̱vaḥ | na̱ḥ | atra̍ | sa̱vi̱tā | damū̍nāḥ | anā̍gasaḥ | vo̱ca̱ti̱ | sūryā̍ya ||1.123.03||

1.123.04a gṛ̱haṁ-gṛ̍ham aha̱nā yā̱ty acchā̍ di̱ve-di̍ve̱ adhi̱ nāmā̱ dadhā̍nā |
1.123.04c siṣā̍santī dyota̱nā śaśva̱d āgā̱d agra̍m-agra̱m id bha̍jate̱ vasū̍nām ||

gṛ̱ham-gṛ̍ham | a̱ha̱nā | yā̱ti̱ | accha̍ | di̱ve-di̍ve | adhi̍ | nāma̍ | dadhā̍nā |
sisā̍santī | dyo̱ta̱nā | śaśva̍t | ā | a̱gā̱t | agra̍m-agram | it | bha̱ja̱te̱ | vasū̍nām ||1.123.04||

1.123.05a bhaga̍sya̱ svasā̱ varu̍ṇasya jā̱mir uṣa̍ḥ sūnṛte pratha̱mā ja̍rasva |
1.123.05c pa̱ścā sa da̍ghyā̱ yo a̱ghasya̍ dhā̱tā jaye̍ma̱ taṁ dakṣi̍ṇayā̱ rathe̍na ||

bhaga̍sya | svasā̍ | varu̍ṇasya | jā̱miḥ | uṣa̍ḥ | sū̱nṛ̱te̱ | pra̱tha̱mā | ja̱ra̱sva̱ |
pa̱ścā | saḥ | da̱dhyā̱ḥ | yaḥ | a̱ghasya̍ | dhā̱tā | jaye̍ma | tam | dakṣi̍ṇayā | rathe̍na ||1.123.05||

1.123.06a ud ī̍ratāṁ sū̱nṛtā̱ ut pura̍ṁdhī̱r ud a̱gnaya̍ḥ śuśucā̱nāso̍ asthuḥ |
1.123.06c spā̱rhā vasū̍ni̱ tama̱sāpa̍gūḻhā̱viṣ kṛ̍ṇvanty u̱ṣaso̍ vibhā̱tīḥ ||

ut | ī̱ra̱tā̱m | sū̱nṛtā̍ḥ | ut | pura̍m-dhīḥ | ut | a̱gnaya̍ḥ | śu̱śu̱cā̱nāsa̍ḥ | a̱sthu̱ḥ |
spā̱rhā | vasū̍ni | tama̍sā | apa̍-gūḻhā | ā̱viḥ | kṛ̱ṇva̱nti̱ | u̱ṣasa̍ḥ | vi̱-bhā̱tīḥ ||1.123.06||

1.123.07a apā̱nyad ety a̱bhy a1̱̍nyad e̍ti̱ viṣu̍rūpe̱ aha̍nī̱ saṁ ca̍rete |
1.123.07c pa̱ri̱kṣito̱s tamo̍ a̱nyā guhā̍ka̱r adyau̍d u̱ṣāḥ śośu̍catā̱ rathe̍na ||

apa̍ | a̱nyat | eti̍ | a̱bhi | a̱nyat | e̱ti̱ | viṣu̍rūpe̱ iti̱ viṣu̍-rūpe | aha̍nī̱ iti̍ | sam | ca̱re̱te̱ iti̍ |
pa̱ri̱-kṣito̍ḥ | tama̍ḥ | a̱nyā | guhā̍ | a̱ka̱ḥ | adyau̍t | u̱ṣāḥ | śośu̍catā | rathe̍na ||1.123.07||

1.123.08a sa̱dṛśī̍r a̱dya sa̱dṛśī̱r id u̱ śvo dī̱rghaṁ sa̍cante̱ varu̍ṇasya̱ dhāma̍ |
1.123.08c a̱na̱va̱dyās tri̱ṁśata̱ṁ yoja̍nā̱ny ekai̍kā̱ kratu̱m pari̍ yanti sa̱dyaḥ ||

sa̱-dṛśī̍ḥ | a̱dya | sa̱-dṛśī̍ḥ | it | ū̱m̐ iti̍ | śvaḥ | dī̱rgham | sa̱ca̱nte̱ | varu̍ṇasya | dhāma̍ |
a̱na̱va̱dyāḥ | tri̱ṁśata̍m | yoja̍nāni | ekā̍-ekā | kratu̍m | pari̍ | ya̱nti̱ | sa̱dyaḥ ||1.123.08||

1.123.09a jā̱na̱ty ahna̍ḥ pratha̱masya̱ nāma̍ śu̱krā kṛ̱ṣṇād a̍janiṣṭa śvitī̱cī |
1.123.09c ṛ̱tasya̱ yoṣā̱ na mi̍nāti̱ dhāmāha̍r-ahar niṣkṛ̱tam ā̱cara̍ntī ||

jā̱na̱tī | ahna̍ḥ | pra̱tha̱masya̍ | nāma̍ | śu̱krā | kṛ̱ṣṇāt | a̱ja̱ni̱ṣṭa̱ | śvi̱tī̱cī |
ṛ̱tasya̍ | yoṣā̍ | na | mi̱nā̱ti̱ | dhāma̍ | aha̍ḥ-ahaḥ | ni̱ḥ-kṛ̱tam | ā̱-cara̍ntī ||1.123.09||

1.123.10a ka̱nye̍va ta̱nvā̱3̱̍ śāśa̍dānā̱m̐ eṣi̍ devi de̱vam iya̍kṣamāṇam |
1.123.10c sa̱ṁsmaya̍mānā yuva̱tiḥ pu̱rastā̍d ā̱vir vakṣā̍ṁsi kṛṇuṣe vibhā̱tī ||

ka̱nyā̍-iva | ta̱nvā̍ | śāśa̍dānā | eṣi̍ | de̱vi̱ | de̱vam | iya̍kṣamāṇam |
sa̱m-smaya̍mānā | yu̱va̱tiḥ | pu̱rastā̍t | ā̱viḥ | vakṣā̍ṁsi | kṛ̱ṇu̱ṣe̱ | vi̱-bhā̱tī ||1.123.10||

1.123.11a su̱sa̱ṁkā̱śā mā̱tṛmṛ̍ṣṭeva̱ yoṣā̱vis ta̱nva̍ṁ kṛṇuṣe dṛ̱śe kam |
1.123.11c bha̱drā tvam u̍ṣo vita̱raṁ vy u̍ccha̱ na tat te̍ a̱nyā u̱ṣaso̍ naśanta ||

su̱-sa̱ṅkā̱śā | mā̱tṛmṛ̍ṣṭā-iva | yoṣā̍ | ā̱viḥ | ta̱nva̍m | kṛ̱ṇu̱ṣe̱ | dṛ̱śe | kam |
bha̱drā | tvam | u̱ṣa̱ḥ | vi̱-ta̱ram | vi | u̱ccha̱ | na | tat | te̱ | a̱nyāḥ | u̱ṣasa̍ḥ | na̱śa̱nta̱ ||1.123.11||

1.123.12a aśvā̍vatī̱r goma̍tīr vi̱śvavā̍rā̱ yata̍mānā ra̱śmibhi̱ḥ sūrya̍sya |
1.123.12c parā̍ ca̱ yanti̱ puna̱r ā ca̍ yanti bha̱drā nāma̱ vaha̍mānā u̱ṣāsa̍ḥ ||

aśva̍-vatīḥ | go-ma̍tīḥ | vi̱śva-vā̍rāḥ | yata̍mānāḥ | ra̱śmi-bhi̍ḥ | sūrya̍sya |
parā̍ | ca̱ | yanti̍ | puna̍ḥ | ā | ca̱ | ya̱nti̱ | bha̱drā | nāma̍ | vaha̍mānāḥ | u̱ṣasa̍ḥ ||1.123.12||

1.123.13a ṛ̱tasya̍ ra̱śmim a̍nu̱yaccha̍mānā bha̱dram-bha̍dra̱ṁ kratu̍m a̱smāsu̍ dhehi |
1.123.13c uṣo̍ no a̱dya su̱havā̱ vy u̍cchā̱smāsu̱ rāyo̍ ma̱ghava̍tsu ca syuḥ ||

ṛ̱tasya̍ | ra̱śmim | a̱nu̱-yaccha̍mānā | bha̱dram-bha̍dram | kratu̍m | a̱smāsu̍ | dhe̱hi̱ |
uṣa̍ḥ | na̱ḥ | a̱dya | su̱-havā̍ | vi | u̱ccha̱ | a̱smāsu̍ | rāya̍ḥ | ma̱ghava̍t-su | ca̱ | syu̱riti̍ syuḥ ||1.123.13||


1.124.01a u̱ṣā u̱cchantī̍ samidhā̱ne a̱gnā u̱dyan sūrya̍ urvi̱yā jyoti̍r aśret |
1.124.01c de̱vo no̱ atra̍ savi̱tā nv artha̱m prāsā̍vīd dvi̱pat pra catu̍ṣpad i̱tyai ||

u̱ṣāḥ | u̱cchantī̍ | sa̱m-i̱dhā̱ne | a̱gnau | u̱t-yan | sūrya̍ḥ | u̱rvi̱yā | jyoti̍ḥ | a̱śre̱t |
de̱vaḥ | na̱ḥ | atra̍ | sa̱vi̱tā | nu | artha̍m | pra | a̱sā̱vī̱t | dvi̱-pat | pra | catu̍ḥ-pat | i̱tyai ||1.124.01||

1.124.02a ami̍natī̱ daivyā̍ni vra̱tāni̍ pramina̱tī ma̍nu̱ṣyā̍ yu̱gāni̍ |
1.124.02c ī̱yuṣī̍ṇām upa̱mā śaśva̍tīnām āyatī̱nām pra̍tha̱moṣā vy a̍dyaut ||

ami̍natī | daivyā̍ni | vra̱tāni̍ | pra̱-mi̱na̱tī | ma̱nu̱ṣyā̍ | yu̱gāni̍ |
ī̱yuṣī̍ṇām | u̱pa̱-mā | śaśva̍tīnām | ā̱-ya̱tī̱nām | pra̱tha̱mā | u̱ṣāḥ | vi | a̱dyau̱t ||1.124.02||

1.124.03a e̱ṣā di̱vo du̍hi̱tā praty a̍darśi̱ jyoti̱r vasā̍nā sama̱nā pu̱rastā̍t |
1.124.03c ṛ̱tasya̱ panthā̱m anv e̍ti sā̱dhu pra̍jāna̱tīva̱ na diśo̍ mināti ||

e̱ṣā | di̱vaḥ | du̱hi̱tā | prati̍ | a̱da̱rśi̱ | jyoti̍ḥ | vasā̍nā | sa̱ma̱nā | pu̱rastā̍t |
ṛ̱tasya̍ | panthā̍m | anu̍ | e̱ti̱ | sā̱dhu | pra̱jā̱na̱tī-i̍va | na | diśa̍ḥ | mi̱nā̱ti̱ ||1.124.03||

1.124.04a upo̍ adarśi śu̱ndhyuvo̱ na vakṣo̍ no̱dhā i̍vā̱vir a̍kṛta pri̱yāṇi̍ |
1.124.04c a̱dma̱san na sa̍sa̱to bo̱dhaya̍ntī śaśvatta̱māgā̱t puna̍r e̱yuṣī̍ṇām ||

upo̱ iti̍ | a̱da̱rśi̱ | śu̱ndhyuva̍ḥ | na | vakṣa̍ḥ | no̱dhāḥ-i̍va | ā̱viḥ | a̱kṛ̱ta̱ | pri̱yāṇi̍ |
a̱dma̱-sat | na | sa̱sa̱taḥ | bo̱dhaya̍ntī | śa̱śva̱t-ta̱mā | ā | a̱gā̱t | puna̍ḥ | ā̱-ī̱yuṣī̍ṇām ||1.124.04||

1.124.05a pūrve̱ ardhe̱ raja̍so a̱ptyasya̱ gavā̱ṁ jani̍try akṛta̱ pra ke̱tum |
1.124.05c vy u̍ prathate vita̱raṁ varī̍ya̱ obhā pṛ̱ṇantī̍ pi̱tror u̱pasthā̍ ||

pūrve̍ | ardhe̍ | raja̍saḥ | a̱ptyasya̍ | gavā̍m | jani̍trī | a̱kṛ̱ta̱ | pra | ke̱tum |
vi | ū̱m̐ iti̍ | pra̱tha̱te̱ | vi̱-ta̱ram | varī̍yaḥ | ā | u̱bhā | pṛ̱ṇantī̍ | pi̱troḥ | u̱pa-sthā̍ ||1.124.05||

1.124.06a e̱ved e̱ṣā pu̍ru̱tamā̍ dṛ̱śe kaṁ nājā̍mi̱ṁ na pari̍ vṛṇakti jā̱mim |
1.124.06c a̱re̱pasā̍ ta̱nvā̱3̱̍ śāśa̍dānā̱ nārbhā̱d īṣa̍te̱ na ma̱ho vi̍bhā̱tī ||

e̱va | it | e̱ṣā | pu̱ru̱-tamā̍ | dṛ̱śe | kam | na | ajā̍mim | na | pari̍ | vṛ̱ṇa̱kti̱ | jā̱mim |
a̱re̱pasā̍ | ta̱nvā̍ | śāśa̍dānā | na | arbhā̍t | īṣa̍te | na | ma̱haḥ | vi̱-bhā̱tī ||1.124.06||

1.124.07a a̱bhrā̱teva̍ pu̱ṁsa e̍ti pratī̱cī ga̍rtā̱rug i̍va sa̱naye̱ dhanā̍nām |
1.124.07c jā̱yeva̱ patya̍ uśa̱tī su̱vāsā̍ u̱ṣā ha̱sreva̱ ni ri̍ṇīte̱ apsa̍ḥ ||

a̱bhrā̱tā-i̍va | pu̱ṁsaḥ | e̱ti̱ | pra̱tī̱cī | ga̱rta̱-ā̱ruk-i̍va | sa̱naye̍ | dhanā̍nām |
jā̱yā-i̍va | patye̍ | u̱śa̱tī | su̱-vāsā̍ḥ | u̱ṣāḥ | ha̱srā-i̍va | ni | ri̱ṇī̱te̱ | apsa̍ḥ ||1.124.07||

1.124.08a svasā̱ svasre̱ jyāya̍syai̱ yoni̍m ārai̱g apai̍ty asyāḥ prati̱cakṣye̍va |
1.124.08c vyu̱cchantī̍ ra̱śmibhi̱ḥ sūrya̍syā̱ñjy a̍ṅkte samana̱gā i̍va̱ vrāḥ ||

khasā̍ | svasre̍ | jyāya̍syai | yoni̍m | a̱rai̱k | apa̍ | e̱ti̱ | a̱syā̱ḥ | pra̱ti̱-cakṣya̍-iva |
vi̱-u̱cchantī̍ | ra̱śmi-bhi̍ḥ | sūrya̍sya | a̱ñji | a̱ṅkte̱ | sa̱ma̱na̱gāḥ-i̍va | vrāḥ ||1.124.08||

1.124.09a ā̱sām pūrvā̍sā̱m aha̍su̱ svasṝ̍ṇā̱m apa̍rā̱ pūrvā̍m a̱bhy e̍ti pa̱ścāt |
1.124.09c tāḥ pra̍tna̱van navya̍sīr nū̱nam a̱sme re̱vad u̍cchantu su̱dinā̍ u̱ṣāsa̍ḥ ||

ā̱sām | pūrvā̍sām | aha̍-su | svasṝ̍ṇām | apa̍rā | pūrvā̍m | a̱bhi | e̱ti̱ | pa̱ścāt |
tāḥ | pra̱tna̱-vat | navya̍sīḥ | nū̱nam | a̱sme iti̍ | re̱vat | u̱ccha̱ntu̱ | su̱-dinā̍ḥ | u̱ṣasa̍ḥ ||1.124.09||

1.124.10a pra bo̍dhayoṣaḥ pṛṇa̱to ma̍gho̱ny abu̍dhyamānāḥ pa̱ṇaya̍ḥ sasantu |
1.124.10c re̱vad u̍ccha ma̱ghava̍dbhyo maghoni re̱vat sto̱tre sū̍nṛte jā̱raya̍ntī ||

pra | bo̱dha̱ya̱ | u̱ṣa̱ḥ | pṛ̱ṇa̱taḥ | ma̱gho̱ni̱ | abu̍dhyamānāḥ | pa̱ṇaya̍ḥ | sa̱sa̱ntu̱ |
re̱vat | u̱ccha̱ | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | ma̱gho̱ni̱ | re̱vat | sto̱tre | sū̱nṛ̱te̱ | jā̱raya̍ntī ||1.124.10||

1.124.11a ave̱yam a̍śvaid yuva̱tiḥ pu̱rastā̍d yu̱ṅkte gavā̍m aru̱ṇānā̱m anī̍kam |
1.124.11c vi nū̱nam u̍cchā̱d asa̍ti̱ pra ke̱tur gṛ̱haṁ-gṛ̍ha̱m upa̍ tiṣṭhāte a̱gniḥ ||

ava̍ | i̱yam | a̱śvai̱t | yu̱va̱tiḥ | pu̱rastā̍t | yu̱ṅkte | gavā̍m | a̱ru̱ṇānā̍m | anī̍kam |
vi | nū̱nam | u̱cchā̱t | asa̍ti | pra | ke̱tuḥ | gṛ̱ham-gṛ̍ham | upa̍ | ti̱ṣṭhā̱te̱ | a̱gniḥ ||1.124.11||

1.124.12a ut te̱ vaya̍ś cid vasa̱ter a̍papta̱n nara̍ś ca̱ ye pi̍tu̱bhājo̱ vyu̍ṣṭau |
1.124.12c a̱mā sa̱te va̍hasi̱ bhūri̍ vā̱mam uṣo̍ devi dā̱śuṣe̱ martyā̍ya ||

ut | te̱ | vaya̍ḥ | ci̱t | va̱sa̱teḥ | a̱pa̱pta̱n | nara̍ḥ | ca̱ | ye | pi̱tu̱-bhāja̍ḥ | vi-u̍ṣṭau |
a̱mā | sa̱te | va̱ha̱si̱ | bhūri̍ | vā̱mam | uṣa̍ḥ | de̱vi̱ | dā̱śuṣe̍ | martyā̍ya ||1.124.12||

1.124.13a asto̍ḍhvaṁ stomyā̱ brahma̍ṇā̱ me 'vī̍vṛdhadhvam uśa̱tīr u̍ṣāsaḥ |
1.124.13c yu̱ṣmāka̍ṁ devī̱r ava̍sā sanema saha̱sriṇa̍ṁ ca śa̱tina̍ṁ ca̱ vāja̍m ||

asto̍ḍhvam | sto̱myā̱ḥ | brahma̍ṇā | me̱ | avī̍vṛdhadhvam | u̱śa̱tīḥ | u̱ṣa̱sa̱ḥ |
yu̱ṣmāka̍m | de̱vī̱ḥ | ava̍sā | sa̱ne̱ma̱ | sa̱ha̱sriṇa̍m | ca̱ | śa̱tina̍m | ca̱ | vāja̍m ||1.124.13||


1.125.01a prā̱tā ratna̍m prāta̱ritvā̍ dadhāti̱ taṁ ci̍ki̱tvān pra̍ti̱gṛhyā̱ ni dha̍tte |
1.125.01c tena̍ pra̱jāṁ va̱rdhaya̍māna̱ āyū̍ rā̱yas poṣe̍ṇa sacate su̱vīra̍ḥ ||

prā̱tariti̍ | ratna̍m | prā̱ta̱ḥ-itvā̍ | da̱dhā̱ti̱ | tam | ci̱ki̱tvān | pra̱ti̱-gṛhya̍ | ni | dha̱tte̱ |
tena̍ | pra̱jām | va̱rdhaya̍mānaḥ | āyu̍ḥ | rā̱yaḥ | poṣe̍ṇa | sa̱ca̱te̱ | su̱-vīra̍ḥ ||1.125.01||

1.125.02a su̱gur a̍sat suhira̱ṇyaḥ svaśvo̍ bṛ̱had a̍smai̱ vaya̱ indro̍ dadhāti |
1.125.02c yas tvā̱yanta̱ṁ vasu̍nā prātaritvo mu̱kṣīja̍yeva̱ padi̍m utsi̱nāti̍ ||

su̱-guḥ | a̱sa̱t | su̱-hi̱ra̱ṇyaḥ | su̱-aśva̍ḥ | bṛ̱hat | a̱smai̱ | vaya̍ḥ | indra̍ḥ | da̱dhā̱ti̱ |
yaḥ | tvā̱ | ā̱-yanta̍m | vasu̍nā | prā̱ta̱ḥ-i̱tva̱ḥ | mu̱kṣīja̍yā-iva | padi̍m | u̱t-si̱nāti̍ ||1.125.02||

1.125.03a āya̍m a̱dya su̱kṛta̍m prā̱tar i̱cchann i̱ṣṭeḥ pu̱traṁ vasu̍matā̱ rathe̍na |
1.125.03c a̱ṁśoḥ su̱tam pā̍yaya matsa̱rasya̍ kṣa̱yadvī̍raṁ vardhaya sū̱nṛtā̍bhiḥ ||

āya̍m | a̱dya | su̱-kṛta̍m | prā̱taḥ | i̱cchan | i̱ṣṭeḥ | pu̱tram | vasu̍matā | rathe̍na |
a̱ṁśoḥ | su̱tam | pā̱ya̱ya̱ | ma̱tsa̱rasya̍ | kṣa̱yat-vī̍ram | va̱rdha̱ya̱ | sū̱nṛtā̍bhiḥ ||1.125.03||

1.125.04a upa̍ kṣaranti̱ sindha̍vo mayo̱bhuva̍ ījā̱naṁ ca̍ ya̱kṣyamā̍ṇaṁ ca dhe̱nava̍ḥ |
1.125.04c pṛ̱ṇanta̍ṁ ca̱ papu̍riṁ ca śrava̱syavo̍ ghṛ̱tasya̱ dhārā̱ upa̍ yanti vi̱śvata̍ḥ ||

upa̍ | kṣa̱ra̱nti̱ | sindha̍vaḥ | ma̱ya̱ḥ-bhuva̍ḥ | ī̱jā̱nam | ca̱ | ya̱kṣyamā̍ṇam | ca̱ | dhe̱nava̍ḥ |
pṛ̱ṇanta̍m | ca̱ | papu̍rim | ca̱ | śra̱va̱syava̍ḥ | ghṛ̱tasya̍ | dhārā̍ḥ | upa̍ | ya̱nti̱ | vi̱śvata̍ḥ ||1.125.04||

1.125.05a nāka̍sya pṛ̱ṣṭhe adhi̍ tiṣṭhati śri̱to yaḥ pṛ̱ṇāti̱ sa ha̍ de̱veṣu̍ gacchati |
1.125.05c tasmā̱ āpo̍ ghṛ̱tam a̍rṣanti̱ sindha̍va̱s tasmā̍ i̱yaṁ dakṣi̍ṇā pinvate̱ sadā̍ ||

nāka̍sya | pṛ̱ṣṭhe | adhi̍ | ti̱ṣṭha̱ti̱ | śri̱taḥ | yaḥ | pṛ̱ṇāti̍ | saḥ | ha̱ | de̱veṣu̍ | ga̱ccha̱ti̱ |
tasmai̍ | āpa̍ḥ | ghṛ̱tam | a̱rṣa̱nti̱ | sindha̍vaḥ | tasmai̍ | i̱yam | dakṣi̍ṇā | pi̱nva̱te̱ | sadā̍ ||1.125.05||

1.125.06a dakṣi̍ṇāvatā̱m id i̱māni̍ ci̱trā dakṣi̍ṇāvatāṁ di̱vi sūryā̍saḥ |
1.125.06c dakṣi̍ṇāvanto a̱mṛta̍m bhajante̱ dakṣi̍ṇāvanta̱ḥ pra ti̍ranta̱ āyu̍ḥ ||

dakṣi̍ṇā-vatām | it | i̱māni̍ | ci̱trā | dakṣi̍ṇā-vatām | di̱vi | sūryā̍saḥ |
dakṣi̍ṇā-vantaḥ | a̱mṛta̍m | bha̱ja̱nte̱ | dakṣi̍ṇā-vantaḥ | pra | ti̱ra̱nte̱ | āyu̍ḥ ||1.125.06||

1.125.07a mā pṛ̱ṇanto̱ duri̍ta̱m ena̱ āra̱n mā jā̍riṣuḥ sū̱raya̍ḥ suvra̱tāsa̍ḥ |
1.125.07c a̱nyas teṣā̍m pari̱dhir a̍stu̱ kaś ci̱d apṛ̍ṇantam a̱bhi saṁ ya̍ntu̱ śokā̍ḥ ||

mā | pṛ̱ṇa̱nta̱ḥ | duḥ-i̍tam | ena̍ḥ | ā | a̱ra̱n | mā | jā̱ri̱ṣu̱ḥ | sū̱raya̍ḥ | su̱-vra̱tāsa̍ḥ |
a̱nyaḥ | teṣā̍m | pa̱ri̱-dhiḥ | a̱stu̱ | kaḥ | ci̱t | apṛ̍ṇantam | a̱bhi | sam | ya̱ntu̱ | śokā̍ḥ ||1.125.07||


1.126.01a ama̍ndā̱n stomā̱n pra bha̍re manī̱ṣā sindhā̱v adhi̍ kṣiya̱to bhā̱vyasya̍ |
1.126.01c yo me̍ sa̱hasra̱m ami̍mīta sa̱vān a̱tūrto̱ rājā̱ śrava̍ i̱cchamā̍naḥ ||

ama̍ndān | somā̍n | pra | bha̱re̱ | ma̱nī̱ṣā | sindhau̍ | adhi̍ | kṣi̱ya̱taḥ | bhā̱vyasya̍ |
yaḥ | me̱ | sa̱hasra̍m | ami̍mīta | sa̱vān | a̱tūrta̍ḥ | rājā̍ | śrava̍ḥ | i̱cchamā̍naḥ ||1.126.01||

1.126.02a śa̱taṁ rājño̱ nādha̍mānasya ni̱ṣkāñ cha̱tam aśvā̱n praya̍tān sa̱dya āda̍m |
1.126.02c śa̱taṁ ka̱kṣīvā̱m̐ asu̍rasya̱ gonā̍ṁ di̱vi śravo̱ 'jara̱m ā ta̍tāna ||

śa̱tam | rājña̍ḥ | nādha̍mānasya | ni̱ṣkān | śa̱tam | aśvā̍n | pra-ya̍tān | sa̱dyaḥ | āda̍m |
śa̱tam | ka̱kṣīvā̍n | asu̍rasya | gonā̍m | di̱vi | śrava̍ḥ | a̱jara̍m | ā | ta̱tā̱na̱ ||1.126.02||

1.126.03a upa̍ mā śyā̱vāḥ sva̱naye̍na da̱ttā va̱dhūma̍nto̱ daśa̱ rathā̍so asthuḥ |
1.126.03c ṣa̱ṣṭiḥ sa̱hasra̱m anu̱ gavya̱m āgā̱t sana̍t ka̱kṣīvā̍m̐ abhipi̱tve ahnā̍m ||

upa̍ | mā̱ | śyā̱vāḥ | sva̱naye̍na | da̱ttāḥ | va̱dhū-ma̍ntaḥ | daśa̍ | rathā̍saḥ | a̱sthu̱ḥ |
ṣa̱ṣṭiḥ | sa̱hasra̍m | anu̍ | gavya̍m | ā | a̱gā̱t | sana̍t | ka̱kṣīvā̍n | a̱bhi̱-pi̱tve | ahnā̍m ||1.126.03||

1.126.04a ca̱tvā̱ri̱ṁśad daśa̍rathasya̱ śoṇā̍ḥ sa̱hasra̱syāgre̱ śreṇi̍ṁ nayanti |
1.126.04c ma̱da̱cyuta̍ḥ kṛśa̱nāva̍to̱ atyā̍n ka̱kṣīva̍nta̱ ud a̍mṛkṣanta pa̱jrāḥ ||

ca̱tvā̱ri̱ṁśat | daśa̍-rathasya | śoṇā̍ḥ | sa̱hasra̍sya | agre̍ | śreṇi̍m | na̱ya̱nti̱ |
ma̱da̱-cyuta̍ḥ | kṛ̱śa̱na-va̍taḥ | atyā̍n | ka̱kṣīva̍ntaḥ | ut | a̱mṛ̱kṣa̱nta̱ | pa̱jrāḥ ||1.126.04||

1.126.05a pūrvā̱m anu̱ praya̍ti̱m ā da̍de va̱s trīn yu̱ktām̐ a̱ṣṭāv a̱ridhā̍yaso̱ gāḥ |
1.126.05c su̱bandha̍vo̱ ye vi̱śyā̍ iva̱ vrā ana̍svanta̱ḥ śrava̱ aiṣa̍nta pa̱jrāḥ ||

pūrvā̍m | anu̍ | pra-ya̍tim | ā | da̱de̱ | va̱ḥ | trīn | yu̱ktān | a̱ṣṭau | a̱ri-dhā̍yasaḥ | gāḥ |
su̱-bandha̍vaḥ | ye | vi̱śyā̍ḥ-iva | vrāḥ | ana̍svantaḥ | śrava̍ḥ | aiṣa̍nta | pa̱jrāḥ ||1.126.05||

1.126.06a āga̍dhitā̱ pari̍gadhitā̱ yā ka̍śī̱keva̱ jaṅga̍he |
1.126.06c dadā̍ti̱ mahya̱ṁ yādu̍rī̱ yāśū̍nām bho̱jyā̍ śa̱tā ||

ā-ga̍dhitā | pari̍-gadhitā | yā | ka̱śī̱kā-i̍va | jaṅga̍he |
dadā̍ti | mahya̍m | yādu̍rī | yāśū̍nām | bho̱jyā̍ | śa̱tā ||1.126.06||

1.126.07a upo̍pa me̱ parā̍ mṛśa̱ mā me̍ da̱bhrāṇi̍ manyathāḥ |
1.126.07c sarvā̱ham a̍smi roma̱śā ga̱ndhārī̍ṇām ivāvi̱kā ||

upa̍-upa | me̱ | parā̍ | mṛ̱śa̱ | mā | me̱ | da̱bhrāṇi̍ | ma̱nya̱thā̱ḥ |
sarvā̍ | a̱ham | a̱smi̱ | ro̱ma̱śā | ga̱ndhārī̍ṇām-iva | a̱vi̱kā ||1.126.07||


1.127.01a a̱gniṁ hotā̍ram manye̱ dāsva̍nta̱ṁ vasu̍ṁ sū̱nuṁ saha̍so jā̱tave̍dasa̱ṁ vipra̱ṁ na jā̱tave̍dasam |
1.127.01d ya ū̱rdhvayā̍ svadhva̱ro de̱vo de̱vācyā̍ kṛ̱pā |
1.127.01f ghṛ̱tasya̱ vibhrā̍ṣṭi̱m anu̍ vaṣṭi śo̱ciṣā̱juhvā̍nasya sa̱rpiṣa̍ḥ ||

a̱gnim | hotā̍ram | ma̱nye̱ | dāsva̍ntam | vasu̍m | sū̱num | saha̍saḥ | jā̱ta-ve̍dasam | vipra̍m | na | jā̱ta-ve̍dasam |
yaḥ | ū̱rdhvayā̍ | su̱-a̱dhva̱raḥ | de̱vaḥ | de̱vācyā̍ | kṛ̱pā |
ghṛ̱tasya̍ | vi-bhrā̍ṣṭim | anu̍ | va̱ṣṭi̱ | śo̱ciṣā̍ | ā̱-juhvā̍nasya | sa̱rpiṣa̍ḥ ||1.127.01||

1.127.02a yaji̍ṣṭhaṁ tvā̱ yaja̍mānā huvema̱ jyeṣṭha̱m aṅgi̍rasāṁ vipra̱ manma̍bhi̱r vipre̍bhiḥ śukra̱ manma̍bhiḥ |
1.127.02d pari̍jmānam iva̱ dyāṁ hotā̍raṁ carṣaṇī̱nām |
1.127.02f śo̱ciṣke̍śa̱ṁ vṛṣa̍ṇa̱ṁ yam i̱mā viśa̱ḥ prāva̍ntu jū̱taye̱ viśa̍ḥ ||

yaji̍ṣṭham | tvā̱ | yaja̍mānāḥ | hu̱ve̱ma̱ | jyeṣṭha̍m | aṅgi̍rasām | vi̱pra̱ | manma̍-bhiḥ | vipre̍bhiḥ | śu̱kra̱ | manma̍-bhiḥ |
pari̍jmānam-iva | dyām | hotā̍ram | ca̱rṣa̱ṇī̱nām |
śo̱ciḥ-ke̍śam | vṛṣa̍ṇam | yam | i̱māḥ | viśa̍ḥ | pra | a̱va̱ntu̱ | jū̱taye̍ | viśa̍ḥ ||1.127.02||

1.127.03a sa hi pu̱rū ci̱d oja̍sā vi̱rukma̍tā̱ dīdyā̍no̱ bhava̍ti druhaṁta̱raḥ pa̍ra̱śur na dru̍haṁta̱raḥ |
1.127.03d vī̱ḻu ci̱d yasya̱ samṛ̍tau̱ śruva̱d vane̍va̱ yat sthi̱ram |
1.127.03f ni̱ḥṣaha̍māṇo yamate̱ nāya̍te dhanvā̱sahā̱ nāya̍te ||

saḥ | hi | pu̱ru | ci̱t | oja̍sā | vi̱rukma̍tā | dīdyā̍naḥ | bhava̍ti | dru̱ha̱m-ta̱raḥ | pa̱ra̱śuḥ | na | dru̱ha̱nta̱raḥ |
vī̱ḻu | ci̱t | yasya̍ | sam-ṛ̍tau | śruva̍t | vanā̍-iva | yat | sthi̱ram |
ni̱ḥ-saha̍māṇaḥ | ya̱ma̱te̱ | na | a̱ya̱te̱ | dha̱nva̱-sahā̍ | na | a̱ya̱te̱ ||1.127.03||

1.127.04a dṛ̱ḻhā ci̍d asmā̱ anu̍ du̱r yathā̍ vi̱de teji̍ṣṭhābhir a̱raṇi̍bhir dā̱ṣṭy ava̍se̱ 'gnaye̍ dā̱ṣṭy ava̍se |
1.127.04d pra yaḥ pu̱rūṇi̱ gāha̍te̱ takṣa̱d vane̍va śo̱ciṣā̍ |
1.127.04f sthi̱rā ci̱d annā̱ ni ri̍ṇā̱ty oja̍sā̱ ni sthi̱rāṇi̍ ci̱d oja̍sā ||

dṛ̱ḻhā | ci̱t | a̱smai̱ | anu̍ | du̱ḥ | yathā̍ | vi̱de | teji̍ṣṭhābhiḥ | a̱raṇi̍-bhiḥ | dā̱ṣṭi̱ | ava̍se | a̱gnaye̍ | dā̱śṭi̱ | ava̍se |
pra | yaḥ | pu̱rūṇi̍ | gāha̍te | takṣa̍t | vanā̍-iva | śo̱ciṣā̍ |
sthi̱rā | ci̱t | annā̍ | ni | ri̱ṇā̱ti̱ | oja̍sā | ni | sthi̱rāṇi̍ | ci̱t | oja̍sā ||1.127.04||

1.127.05a tam a̍sya pṛ̱kṣam upa̍rāsu dhīmahi̱ nakta̱ṁ yaḥ su̱darśa̍taro̱ divā̍tarā̱d aprā̍yuṣe̱ divā̍tarāt |
1.127.05d ād a̱syāyu̱r grabha̍ṇavad vī̱ḻu śarma̱ na sū̱nave̍ |
1.127.05f bha̱ktam abha̍kta̱m avo̱ vyanto̍ a̱jarā̍ a̱gnayo̱ vyanto̍ a̱jarā̍ḥ ||

tam | a̱sya̱ | pṛ̱kṣam | upa̍rāsu | dhī̱ma̱hi̱ | nakta̍m | yaḥ | su̱darśa̍-taraḥ | divā̍-tarāt | apra̍-āyuṣe | divā̍tarāt |
āt | a̱sya̱ | āyu̍ḥ | grabha̍ṇa-vat | vī̱ḻu̱ | śarma̍ | na | sū̱nave̍ |
bha̱ktam | abha̍ktam | ava̍ḥ | vyanta̍ḥ | a̱jarā̍ḥ | a̱gnaya̍ḥ | vyanta̍ḥ | a̱jarā̍ḥ ||1.127.05||

1.127.06a sa hi śardho̱ na māru̍taṁ tuvi̱ṣvaṇi̱r apna̍svatīṣū̱rvarā̍sv i̱ṣṭani̱r ārta̍nāsv i̱ṣṭani̍ḥ |
1.127.06d āda̍d dha̱vyāny ā̍da̱dir ya̱jñasya̍ ke̱tur a̱rhaṇā̍ |
1.127.06f adha̍ smāsya̱ harṣa̍to̱ hṛṣī̍vato̱ viśve̍ juṣanta̱ panthā̱ṁ nara̍ḥ śu̱bhe na panthā̍m ||

saḥ | hi | śardha̍ḥ | na | māru̍tam | tu̱vi̱-svaṇi̍ḥ | apna̍svatīṣu | u̱rvarā̍su | i̱ṣṭani̍ḥ | ārta̍nāsu | i̱ṣṭani̍ḥ |
āda̍t | ha̱vyāni̍ | ā̱-da̱diḥ | ya̱jñasya̍ | ke̱tuḥ | a̱rhaṇā̍ |
adha̍ | sma̱ | a̱sya̱ | harṣa̍taḥ | hṛṣī̍vataḥ | viśve̍ | ju̱ṣa̱nta̱ | panthā̍m | nara̍ḥ | śu̱bhe | na | panthā̍m ||1.127.06||

1.127.07a dvi̱tā yad ī̍ṁ kī̱stāso̍ a̱bhidya̍vo nama̱syanta̍ upa̱voca̍nta̱ bhṛga̍vo ma̱thnanto̍ dā̱śā bhṛga̍vaḥ |
1.127.07d a̱gnir ī̍śe̱ vasū̍nā̱ṁ śuci̱r yo dha̱rṇir e̍ṣām |
1.127.07f pri̱yām̐ a̍pi̱dhīm̐r va̍niṣīṣṭa̱ medhi̍ra̱ ā va̍niṣīṣṭa̱ medhi̍raḥ ||

dvi̱tā | yat | ī̱m | kī̱stāsa̍ḥ | a̱bhi-dya̍vaḥ | na̱ma̱syanta̍ḥ | u̱pa̱-voca̍nta | bhṛga̍vaḥ | ma̱thnanta̍ḥ | dā̱śā | bhṛga̍vaḥ |
a̱gniḥ | ī̱śe̱ | vasū̍nām | śuci̍ḥ | yaḥ | dha̱rṇiḥ | e̱ṣā̱m |
pri̱yān | a̱pi̱-dhīn | va̱ni̱ṣī̱ṣṭa̱ | medhi̍raḥ | ā | va̱ni̱ṣī̱śṭa̱ | medhi̍raḥ ||1.127.07||

1.127.08a viśvā̍sāṁ tvā vi̱śām pati̍ṁ havāmahe̱ sarvā̍sāṁ samā̱naṁ dampa̍tim bhu̱je sa̱tyagi̍rvāhasam bhu̱je |
1.127.08d ati̍thi̱m mānu̍ṣāṇām pi̱tur na yasyā̍sa̱yā |
1.127.08f a̱mī ca̱ viśve̍ a̱mṛtā̍sa̱ ā vayo̍ ha̱vyā de̱veṣv ā vaya̍ḥ ||

viśvā̍sām | tvā̱ | vi̱śām | pati̍m | ha̱vā̱ma̱he̱ | sarvā̍sām | sa̱mā̱nam | dam-pa̍tim | bhu̱je | sa̱tya-gi̍rvāhasam | bhu̱je |
ati̍thim | mānu̍ṣāṇām | pi̱tuḥ | na | yasya̍ | ā̱sa̱yā |
a̱mī iti̍ | ca̱ | viśve̍ | a̱mṛtā̍saḥ | ā | vaya̍ḥ | ha̱vyā | de̱veṣu̍ | ā | vaya̍ḥ ||1.127.08||

1.127.09a tvam a̍gne̱ saha̍sā̱ saha̍ntamaḥ śu̱ṣminta̍mo jāyase de̱vatā̍taye ra̱yir na de̱vatā̍taye |
1.127.09d śu̱ṣminta̍mo̱ hi te̱ mado̍ dyu̱mninta̍ma u̱ta kratu̍ḥ |
1.127.09f adha̍ smā te̱ pari̍ caranty ajara śruṣṭī̱vāno̱ nāja̍ra ||

tvam | a̱gne̱ | saha̍sā | saha̍n-tamaḥ | śu̱ṣmin-ta̍maḥ | jā̱ya̱se̱ | de̱va-tā̍taye | ra̱yiḥ | na | de̱va-tā̍taye |
śu̱ṣmin-ta̍ma̍ḥ | hi | te̱ | mada̍ḥ | dyu̱mnin-ta̍maḥ | u̱ta | kratu̍ḥ |
adha̍ | sma̱ | te̱ | pari̍ | ca̱ra̱nti̱ | a̱ja̱ra̱ | śru̱ṣṭī̱vāna̍ḥ | na | a̱ja̱ra̱ ||1.127.09||

1.127.10a pra vo̍ ma̱he saha̍sā̱ saha̍svata uṣa̱rbudhe̍ paśu̱ṣe nāgnaye̱ stomo̍ babhūtv a̱gnaye̍ |
1.127.10d prati̱ yad ī̍ṁ ha̱viṣmā̱n viśvā̍su̱ kṣāsu̱ jogu̍ve |
1.127.10f agre̍ re̱bho na ja̍rata ṛṣū̱ṇāṁ jūrṇi̱r hota̍ ṛṣū̱ṇām ||

pra | va̱ḥ | ma̱he | saha̍sā | saha̍svate | u̱ṣa̱ḥ-budhe̍ | pa̱śu̱-se | na | a̱gnaye̍ | stoma̍ḥ | ba̱bhū̱tu̱ | a̱gnaye̍ |
prati̍ | yat | ī̱m | ha̱viṣmān | viśvā̍su | kṣāsu̍ | jogu̍ve |
agre̍ | re̱bhaḥ | na | ja̱ra̱te̱ | ṛ̱ṣū̱ṇām | jūrṇi̍ḥ | hotā̍ | ṛ̱ṣū̱ṇām ||1.127.10||

1.127.11a sa no̱ nedi̍ṣṭha̱ṁ dadṛ̍śāna̱ ā bha̱rāgne̍ de̱vebhi̱ḥ saca̍nāḥ suce̱tunā̍ ma̱ho rā̱yaḥ su̍ce̱tunā̍ |
1.127.11d mahi̍ śaviṣṭha nas kṛdhi sa̱ṁcakṣe̍ bhu̱je a̱syai |
1.127.11f mahi̍ sto̱tṛbhyo̍ maghavan su̱vīrya̱m mathī̍r u̱gro na śava̍sā ||

saḥ | na̱ḥ | nedi̍ṣṭham | dadṛ̍śānaḥ | ā | bha̱ra̱ | agne̍ | de̱vebhi̍ḥ | sa-ca̍nāḥ | su-ce̱tunā̍ | ma̱haḥ | ra̱yaḥ | su̱-ce̱tunā̍ |
mahi̍ | śa̱vi̱ṣṭha̱ | na̱ḥ | kṛ̱dhi̱ | sa̱m-cakṣe̍ | bhu̱je | a̱syai |
mahi̍ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | ma̱gha̱-va̱n | su̱-vīrya̍m | mathī̍ḥ | u̱graḥ | na | śava̍sā ||1.127.11||


1.128.01a a̱yaṁ jā̍yata̱ manu̍ṣo̱ dharī̍maṇi̱ hotā̱ yaji̍ṣṭha u̱śijā̱m anu̍ vra̱tam a̱gniḥ svam anu̍ vra̱tam |
1.128.01d vi̱śvaśru̍ṣṭiḥ sakhīya̱te ra̱yir i̍va śravasya̱te |
1.128.01f ada̍bdho̱ hotā̱ ni ṣa̍dad i̱ḻas pa̱de pari̍vīta i̱ḻas pa̱de ||

ayam | jā̱ya̱ta̱ | manu̍ṣa̍ḥ | dharī̍maṇi | hotā̍ | yaji̍ṣṭhaḥ | u̱śijā̍m | anu̍ | vra̱tam | a̱gniḥ | svam | anu̍ | vra̱tam |
vi̱śva-śru̍ṣṭiḥ | sa̱khi̱-ya̱te | ra̱yiḥ-i̍va | śra̱va̱sya̱te |
ada̍bdhaḥ | hotā̍ | ni | sa̱da̱t | i̱ḻaḥ | pa̱de | pari̍-vītaḥ | i̱ḻaḥ | pa̱de ||1.128.01||

1.128.02a taṁ ya̍jña̱sādha̱m api̍ vātayāmasy ṛ̱tasya̍ pa̱thā nama̍sā ha̱viṣma̍tā de̱vatā̍tā ha̱viṣma̍tā |
1.128.02d sa na̍ ū̱rjām u̱pābhṛ̍ty a̱yā kṛ̱pā na jū̍ryati |
1.128.02f yam mā̍ta̱riśvā̱ mana̍ve parā̱vato̍ de̱vam bhāḥ pa̍rā̱vata̍ḥ ||

tam | ya̱jña̱-sādha̍m | api̍ | vā̱ta̱yā̱ma̱si̱ | ṛ̱tasya̍ | pa̱thā | nama̍sā | ha̱viṣma̍tā | de̱va-tā̍tā | ha̱viṣma̍tā |
saḥ | na̱ḥ | ū̱rjām | u̱pa̱-ābhṛ̍ti | a̱yā | kṛ̱pā | na | jū̱rya̱ti̱ |
yam | mā̱ta̱riśvā̍ | mana̍ve | pa̱rā̱-vata̍ḥ | de̱vam | bhāriti̱ bhāḥ | pa̱rā̱-vata̍ḥ ||1.128.02||

1.128.03a eve̍na sa̱dyaḥ pary e̍ti̱ pārthi̍vam muhu̱rgī reto̍ vṛṣa̱bhaḥ kani̍krada̱d dadha̱d reta̱ḥ kani̍kradat |
1.128.03d śa̱taṁ cakṣā̍ṇo a̱kṣabhi̍r de̱vo vane̍ṣu tu̱rvaṇi̍ḥ |
1.128.03f sado̱ dadhā̍na̱ upa̍reṣu̱ sānu̍ṣv a̱gniḥ pare̍ṣu̱ sānu̍ṣu ||

eve̍na | sa̱dyaḥ | pari̍ | e̱ti̱ | pārthi̍vam | mu̱hu̱ḥ-gīḥ | reta̍ḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | kani̍kradat | dadhat | reta̍ḥ | kani̍kradat |
śa̱tam | cakṣā̍ṇaḥ | a̱kṣa-bhi̍ḥ | de̱vaḥ | vane̍ṣu | tu̱rvaṇi̍ḥ |
sada̍ḥ | dadhā̍naḥ | upa̍reṣu | sānu̍ṣu | a̱gniḥ | pare̍ṣu | sānu̍ṣu ||1.128.03||

1.128.04a sa su̱kratu̍ḥ pu̱rohi̍to̱ dame̍-dame̱ 'gnir ya̱jñasyā̍dhva̱rasya̍ cetati̱ kratvā̍ ya̱jñasya̍ cetati |
1.128.04d kratvā̍ ve̱dhā i̍ṣūya̱te viśvā̍ jā̱tāni̍ paspaśe |
1.128.04f yato̍ ghṛta̱śrīr ati̍thi̱r ajā̍yata̱ vahni̍r ve̱dhā ajā̍yata ||

saḥ | su̱-kratu̍ḥ | pu̱raḥ-hi̍ta̍ḥ | dame̍-dame | a̱gniḥ | ya̱jñasya | a̱dhva̱rasya̍ | ce̱ta̱ti̱ | kratvā̍ | ya̱jñasya̍ | ce̱ta̱ti̱ |
kratvā̍ | ve̱dhāḥ | i̱ṣu̱-ya̱te | viśvā̍ | jā̱tāni̍ | pa̱spa̱śe̱ |
yata̍ḥ | ghṛ̱ta̱-śrīḥ | ati̍thiḥ | ajā̍yata | vahni̍ḥ | ve̱dhāḥ | ajā̍yata ||1.128.04||

1.128.05a kratvā̱ yad a̍sya̱ tavi̍ṣīṣu pṛ̱ñcate̱ 'gner ave̍ṇa ma̱rutā̱ṁ na bho̱jye̍ṣi̱rāya̱ na bho̱jyā̍ |
1.128.05d sa hi ṣmā̱ dāna̱m inva̍ti̱ vasū̍nāṁ ca ma̱jmanā̍ |
1.128.05f sa na̍s trāsate duri̱tād a̍bhi̱hruta̱ḥ śaṁsā̍d a̱ghād a̍bhi̱hruta̍ḥ ||

kratvā̍ | yat | a̱sya̱ | tavi̍ṣīṣu | pṛ̱ñcate̍ | a̱gneḥ | ave̍na | ma̱rutā̱m | na | bho̱jyā̍ | i̱ṣi̱rāya | na | bho̱jyā̍ |
saḥ | hi | sma̱ | dāna̍m | inva̍ti | vasū̍nām | ca̱ | ma̱jmanā̍ |
saḥ | na̱ḥ | trā̱sa̱te̱ | du̱ḥ-i̱tāt | a̱bhi̱-hruta̍ḥ | śaṁsā̍t | a̱ghāt | a̱bhi̱-hruta̍ḥ ||1.128.05||

1.128.06a viśvo̱ vihā̍yā ara̱tir vasu̍r dadhe̱ haste̱ dakṣi̍ṇe ta̱raṇi̱r na śi̍śrathac chrava̱syayā̱ na śi̍śrathat |
1.128.06d viśva̍smā̱ id i̍ṣudhya̱te de̍va̱trā ha̱vyam ohi̍ṣe |
1.128.06f viśva̍smā̱ it su̱kṛte̱ vāra̍m ṛṇvaty a̱gnir dvārā̱ vy ṛ̍ṇvati ||

viśva̍ḥ | vi-hā̍yāḥ | a̱ra̱tiḥ | vasu̍ḥ | da̱dhe̱ | haste̍ | dakṣi̍ṇe | ta̱raṇi̍ḥ | na | śi̱śra̱tha̱t | śra̱va̱syayā̍ | na | śi̱śra̱tha̱t |
viśva̍smai̱ | it | i̱ṣu̱dhya̱te | de̱va̱-trā | ha̱vyam | ā | ū̱hi̱ṣe̱ |
viśva̍smai | it | su̱-kṛte̍ | vāra̍m | ṛ̱ṇva̱ti̱ | a̱gniḥ | dvārā̍ | vi | ṛ̱ṇva̱ti̱ ||1.128.06||

1.128.07a sa mānu̍ṣe vṛ̱jane̱ śaṁta̍mo hi̱to̱3̱̍ 'gnir ya̱jñeṣu̱ jenyo̱ na vi̱śpati̍ḥ pri̱yo ya̱jñeṣu̍ vi̱śpati̍ḥ |
1.128.07d sa ha̱vyā mānu̍ṣāṇām i̱ḻā kṛ̱tāni̍ patyate |
1.128.07f sa na̍s trāsate̱ varu̍ṇasya dhū̱rter ma̱ho de̱vasya̍ dhū̱rteḥ ||

saḥ | mānu̍ṣe | vṛ̱jane̍ | śam-ta̍maḥ | hi̱taḥ | a̱gniḥ | ya̱jñeṣu̍ | jenya̍ḥ | na | vi̱śpati̍ḥ | pri̱yaḥ | ya̱jñeṣu̍ | vi̱śpati̍h |
saḥ | ha̱vyā | mānu̍ṣāṇām | i̱ḻā | kṛ̱tāni̍ | pa̱tya̱te̱ |
saḥ | na̱ḥ | trā̱sa̱te̱ | varu̍ṇasya | dhū̱rteḥ | ma̱haḥ | de̱vasya̍ | dhū̱rteḥ ||1.128.07||

1.128.08a a̱gniṁ hotā̍ram īḻate̱ vasu̍dhitim pri̱yaṁ ceti̍ṣṭham ara̱tiṁ ny e̍rire havya̱vāha̱ṁ ny e̍rire |
1.128.08d vi̱śvāyu̍ṁ vi̱śvave̍dasa̱ṁ hotā̍raṁ yaja̱taṁ ka̱vim |
1.128.08f de̱vāso̍ ra̱ṇvam ava̍se vasū̱yavo̍ gī̱rbhī ra̱ṇvaṁ va̍sū̱yava̍ḥ ||

a̱gnim | hotā̍ram | ī̱ḻa̱te̱ | vasu̍-dhitim | pri̱yam | ceti̍ṣṭham | a̱ra̱tim | ni | e̱ri̱re̱ | ha̱vya̱-vāha̍m | ni | e̱ri̱re̱ |
vi̱śva-ā̍yum | vi̱śva-ve̍dasam | hotā̍ram | ya̱ja̱tam | ka̱vim |
de̱vāsa̍ḥ | ra̱ṇvam | ava̍se | va̱su̱-yava̍ḥ | gī̱ḥ-bhiḥ | ra̱ṇvam | va̱su̱-yava̍ḥ ||1.128.08||


1.129.01a yaṁ tvaṁ ratha̍m indra me̱dhasā̍taye 'pā̱kā santa̍m iṣira pra̱ṇaya̍si̱ prāna̍vadya̱ naya̍si |
1.129.01d sa̱dyaś ci̱t tam a̱bhiṣṭa̍ye̱ karo̱ vaśa̍ś ca vā̱jina̍m |
1.129.01f sāsmāka̍m anavadya tūtujāna ve̱dhasā̍m i̱māṁ vāca̱ṁ na ve̱dhasā̍m ||

yam | tvam | ratha̍m | i̱ndra̱ | me̱dha-sā̍taye | a̱pā̱kā | santa̍m | i̱ṣi̱ra̱ | pra̱-naya̍si | pra | a̱na̱va̱dya̱ | naya̍si |
sa̱dyaḥ | ci̱t | tam | a̱bhiṣṭa̍ye | kara̍ḥ | vaśa̍ḥ | ca̱ | vā̱jina̍m |
saḥ | a̱smāka̍m | a̱na̱va̱dya̱ | tū̱tu̱jā̱na̱ | ve̱dhasā̍m | i̱mām | vāca̍m | na | ve̱dhasā̍m ||1.129.01||

1.129.02a sa śru̍dhi̱ yaḥ smā̱ pṛta̍nāsu̱ kāsu̍ cid da̱kṣāyya̍ indra̱ bhara̍hūtaye̱ nṛbhi̱r asi̱ pratū̍rtaye̱ nṛbhi̍ḥ |
1.129.02d yaḥ śūrai̱ḥ sva1̱̍ḥ sani̍tā̱ yo viprai̱r vāja̱ṁ taru̍tā |
1.129.02f tam ī̍śā̱nāsa̍ iradhanta vā̱jina̍m pṛ̱kṣam atya̱ṁ na vā̱jina̍m ||

saḥ | śru̱dhi̱ | yaḥ | sma̱ | pṛta̍nāsu | kāsu̍ | ci̱t | da̱kṣāyya̍ḥ | i̱ndra̱ | bhara̍-hūtaye | nṛ-bhi̍ḥ | a̱si̱ | pra-tū̍rtaye | nṛ-bhi̍ḥ |
yaḥ | śūrai̍ḥ | sva1̱̍riti̱ sva̍ḥ | sani̍tā | yaḥ | viprai̍ḥ | vāja̍m | taru̍tā |
tam | ī̱śā̱nāsa̍ḥ | i̱ra̱dha̱nta̱ | vā̱jina̍m | pṛ̱kṣam | atya̍m | na | vā̱jina̍m ||1.129.02||

1.129.03a da̱smo hi ṣmā̱ vṛṣa̍ṇa̱m pinva̍si̱ tvaca̱ṁ kaṁ ci̍d yāvīr a̱raru̍ṁ śūra̱ martya̍m parivṛ̱ṇakṣi̱ martya̍m |
1.129.03d indro̱ta tubhya̱ṁ tad di̱ve tad ru̱drāya̱ svaya̍śase |
1.129.03f mi̱trāya̍ voca̱ṁ varu̍ṇāya sa̱pratha̍ḥ sumṛḻī̱kāya̍ sa̱pratha̍ḥ ||

da̱smaḥ | hi | sma̱ | vṛṣa̍ṇam | pinva̍si | tvaca̍m | kam | ci̱t | yā̱vī̱ḥ | a̱raru̍m | śū̱ra̱ | martya̍m | pa̱ri̱-vṛ̱ṇakṣi̍ | martya̍m |
indra̍ | u̱ta | tubhya̍m | tat | di̱ve | tat | ru̱drāya̍ | sva-ya̍śase |
mi̱trāya̍ | voca̍m | varu̍ṇāya | sa̱-pratha̍ḥ | su̱-mṛ̱ḻī̱kāya̍ | sa̱-pratha̍ḥ ||1.129.03||

1.129.04a a̱smāka̍ṁ va̱ indra̍m uśmasī̱ṣṭaye̱ sakhā̍yaṁ vi̱śvāyu̍m prā̱saha̱ṁ yuja̱ṁ vāje̍ṣu prā̱saha̱ṁ yuja̍m |
1.129.04d a̱smāka̱m brahmo̱taye 'vā̍ pṛ̱tsuṣu̱ kāsu̍ cit |
1.129.04f na̱hi tvā̱ śatru̱ḥ stara̍te stṛ̱ṇoṣi̱ yaṁ viśva̱ṁ śatru̍ṁ stṛ̱ṇoṣi̱ yam ||

a̱smāka̍m | va̱ḥ | indra̍m | u̱śma̱si̱ | i̱ṣṭaye̍ | sakhā̍ya | vi̱śva-ā̍yum | pra̱-saha̍m | yuja̍m | vāje̍ṣu | pra̱-saha̍m | yuja̍m |
a̱smāka̍m | brahma̍ | ū̱taye̍ | ava̍ | pṛ̱tsuṣu̍ | kāsu̍ | ci̱t |
na̱hi | tvā̱ | śatru̍ḥ | stara̍te | stṛ̱ṇoṣi̍ | yam | viśva̍m | śatru̍m | stṛ̱ṇoṣi̍ | yam ||1.129.04||

1.129.05a ni ṣū na̱māti̍mati̱ṁ kaya̍sya ci̱t teji̍ṣṭhābhir a̱raṇi̍bhi̱r notibhi̍r u̱grābhi̍r ugro̱tibhi̍ḥ |
1.129.05d neṣi̍ ṇo̱ yathā̍ pu̱rāne̱nāḥ śū̍ra̱ manya̍se |
1.129.05f viśvā̍ni pū̱ror apa̍ parṣi̱ vahni̍r ā̱sā vahni̍r no̱ accha̍ ||

ni | su | na̱ma̱ | ati̍-matim | kaya̍sya | ci̱t | teji̍ṣṭhābhiḥ | a̱raṇi̍-bhiḥ | na | ū̱ti-bhi̍ḥ | u̱grābhi̍ḥ | u̱gra̱ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
neṣi̍ | na̱ḥ | yathā̍ | pu̱rā | a̱ne̱nāḥ | śū̱ra̱ | manya̍se |
viśvā̍ni | pū̍roḥ | apa̍ | pa̱rṣi̱ | vahni̍ḥ | ā̱sā | vahni̍ḥ | na̱ḥ | accha̍ ||1.129.05||

1.129.06a pra tad vo̍ceya̱m bhavyā̱yenda̍ve̱ havyo̱ na ya i̱ṣavā̱n manma̱ reja̍ti rakṣo̱hā manma̱ reja̍ti |
1.129.06d sva̱yaṁ so a̱smad ā ni̱do va̱dhair a̍jeta durma̱tim |
1.129.06f ava̍ sraved a̱ghaśa̍ṁso 'vata̱ram ava̍ kṣu̱dram i̍va sravet ||

pra | tat | vo̱ce̱ya̱m | bhavyā̍ya | inda̍ve | havya̍ḥ | na | yaḥ | i̱ṣa-vā̍n | manma̍ | reja̍ti | ra̱kṣa̱ḥ-hā | manma̍ | reja̍ti |
sva̱yam | saḥ | a̱smat | ā | ni̱daḥ | va̱dhaiḥ | a̱je̱ta̱ | duḥ-ma̱tim |
ava̍ | sra̱ve̱t | a̱gha-śa̍ṁsaḥ | a̱va̱-ta̱ram | ava̍ | kṣu̱dram-i̍va | sra̱ve̱t ||1.129.06||

1.129.07a va̱nema̱ tad dhotra̍yā ci̱tantyā̍ va̱nema̍ ra̱yiṁ ra̍yivaḥ su̱vīrya̍ṁ ra̱ṇvaṁ santa̍ṁ su̱vīrya̍m |
1.129.07d du̱rmanmā̍naṁ su̱mantu̍bhi̱r em i̱ṣā pṛ̍cīmahi |
1.129.07f ā sa̱tyābhi̱r indra̍ṁ dyu̱mnahū̍tibhi̱r yaja̍traṁ dyu̱mnahū̍tibhiḥ ||

va̱nema̍ | tat | hotra̍yā | ci̱tantyā̍ | va̱nema̍ | ra̱yim | ra̱yi̱-va̱ḥ | su̱-vīrya̍m | ra̱ṇvam | santa̍m | su̱-vīrya̍m |
du̱ḥ-manmā̍nam | su̱mantu̍-bhiḥ | ā | ī̱m | i̱ṣā | pṛ̱cī̱ma̱hi̱ |
ā | sa̱tyābhi̍ḥ | indra̍m | dyu̱mnahū̍ti-bhiḥ | yaja̍tram | dyu̱mnahū̍ti-bhiḥ ||1.129.07||

1.129.08a pra-prā̍ vo a̱sme svaya̍śobhir ū̱tī pa̍riva̱rga indro̍ durmatī̱nāṁ darī̍man durmatī̱nām |
1.129.08d sva̱yaṁ sā ri̍ṣa̱yadhyai̱ yā na̍ upe̱ṣe a̱traiḥ |
1.129.08f ha̱tem a̍sa̱n na va̍kṣati kṣi̱ptā jū̱rṇir na va̍kṣati ||

pra-pra̍ | va̱ḥ | a̱sme iti̍ | svaya̍śaḥ-bhiḥ | ū̱tī | pa̱ri̱-va̱rge | indra̍ḥ | du̱ḥ-ma̱tī̱nām | darī̍man | du̱ḥ-ma̱tī̱nām |
sva̱yam | sā | ri̱ṣa̱yadhyai̱ | yā | na̱ḥ | u̱pa̱-ī̱ṣe | a̱traiḥ |
ha̱tā | ī̱m | a̱sa̱t | na | va̱kṣa̱ti̱ | kṣi̱ptā | jū̱rṇiḥ | na | va̱kṣa̱ti̱ ||1.129.08||

1.129.09a tvaṁ na̍ indra rā̱yā parī̍ṇasā yā̱hi pa̱thām̐ a̍ne̱hasā̍ pu̱ro yā̍hy ara̱kṣasā̍ |
1.129.09d saca̍sva naḥ parā̱ka ā saca̍svāstamī̱ka ā |
1.129.09f pā̱hi no̍ dū̱rād ā̱rād a̱bhiṣṭi̍bhi̱ḥ sadā̍ pāhy a̱bhiṣṭi̍bhiḥ ||

tvam | na̱ḥ | i̱ndra̱ | rā̱yā | parī̍ṇasā | yā̱hi | pa̱thā | a̱ne̱hasā̍ | pu̱raḥ | yā̱hi | a̱ra̱kṣasā̍ |
saca̍sva | naḥ | pa̱rā̱ke | ā | saca̍sva | a̱sta̱m-ī̱ke | ā |
pā̱hi | na̱ḥ | dū̱rāt | ā̱rāt | a̱bhiṣṭi̍-bhiḥ | sadā̍ | pā̱hi̱ | a̱bhiṣṭi̍-bhiḥ ||1.129.09||

1.129.10a tvaṁ na̍ indra rā̱yā tarū̍ṣaso̱graṁ ci̍t tvā mahi̱mā sa̍kṣa̱d ava̍se ma̱he mi̱traṁ nāva̍se |
1.129.10d oji̍ṣṭha̱ trāta̱r avi̍tā̱ ratha̱ṁ kaṁ ci̍d amartya |
1.129.10f a̱nyam a̱smad ri̍riṣe̱ḥ kaṁ ci̍d adrivo̱ riri̍kṣantaṁ cid adrivaḥ ||

tvam | na̱ḥ | i̱ndra̱ | rā̱yā | tarū̍ṣasā | u̱gram | ci̱t | tvā̱ | ma̱hi̱mā | sa̱kṣa̱t | ava̍se | ma̱he | mi̱tram | na | ava̍se |
oji̍ṣṭha | trāta̍ḥ | avi̍ta̱riti̍ | ratha̍m | kam | ci̱t | a̱ma̱rtya̱ |
a̱nyam | a̱smat | ri̱ri̱ṣe̱ḥ | kam | ci̱t | a̱dri̱-va̱ḥ | riri̍kṣantam | ci̱t | a̱dri̱-va̱ḥ ||1.129.10||

1.129.11a pā̱hi na̍ indra suṣṭuta sri̱dho̍ 'vayā̱tā sada̱m id du̍rmatī̱nāṁ de̱vaḥ san du̍rmatī̱nām |
1.129.11d ha̱ntā pā̱pasya̍ ra̱kṣasa̍s trā̱tā vipra̍sya̱ māva̍taḥ |
1.129.11f adhā̱ hi tvā̍ jani̱tā jīja̍nad vaso rakṣo̱haṇa̍ṁ tvā̱ jīja̍nad vaso ||

pā̱hi | na̱ḥ | i̱ndra̱ | su̱-stu̱ta̱ | sri̱dhaḥ | a̱va̱-yā̱tā | sada̱m | it | du̱ḥ-ma̱tī̱nām | de̱vaḥ | san | du̱ḥ-ma̱tī̱nām |
ha̱ntā | pā̱pasya̍ | ra̱kṣasa̍ḥ | trā̱tā | vipra̍sya | māva̍taḥ |
adha̍ | hi | tvā̱ | ja̱ni̱tā | jīja̍nat | va̱so̱ iti̍ | ra̱kṣa̱ḥ-hana̍m | tvā̱ | jīja̍nat | va̱so̱ iti̍ ||1.129.11||


1.130.01a endra̍ yā̱hy upa̍ naḥ parā̱vato̱ nāyam acchā̍ vi̱dathā̍nīva̱ satpa̍ti̱r asta̱ṁ rāje̍va̱ satpa̍tiḥ |
1.130.01d havā̍mahe tvā va̱yam praya̍svantaḥ su̱te sacā̍ |
1.130.01f pu̱trāso̱ na pi̱tara̱ṁ vāja̍sātaye̱ maṁhi̍ṣṭha̱ṁ vāja̍sātaye ||

ā | i̱ndra̱ | yā̱hi̱ | upa̍ | na̱ḥ | pa̱rā̱-vataḥ | na | a̱yam | accha̍ | vi̱dathā̍ni-iva | sat-pa̍tiḥ | asta̍m | rājā̍-iva | sat-pa̍tiḥ |
havā̍mahe | tvā̱ | va̱yam | praya̍svantaḥ | su̱te | sacā̍ |
pu̱trāsa̍ḥ | na | pi̱tara̍m | vāja̍-sātaye | maṁhi̍ṣṭham | vāja̍-sātaye ||1.130.01||

1.130.02a pibā̱ soma̍m indra suvā̱nam adri̍bhi̱ḥ kośe̍na si̱ktam a̍va̱taṁ na vaṁsa̍gas tātṛṣā̱ṇo na vaṁsa̍gaḥ |
1.130.02d madā̍ya harya̱tāya̍ te tu̱viṣṭa̍māya̱ dhāya̍se |
1.130.02f ā tvā̍ yacchantu ha̱rito̱ na sūrya̱m ahā̱ viśve̍va̱ sūrya̍m ||

piba̍ | soma̍m | i̱ndra̱ | su̱vā̱nam | adri̍-bhiḥ | kośe̍na | si̱ktam | a̱va̱tam | na | vaṁsa̍gaḥ | ta̱tṛ̱ṣā̱ṇaḥ | na | vaṁsa̍gaḥ |
madā̍ya | ha̱rya̱tāya̍ | te̱ | tu̱viḥ-ta̍māya̱ | dhāya̍se |
ā | tvā̱ | ya̱ccha̱ntu̱ | ha̱rita̍ḥ | na | sūrya̍m | ahā̍ | viśvā̍-iva | sūrya̍m ||1.130.02||

1.130.03a avi̍ndad di̱vo nihi̍ta̱ṁ guhā̍ ni̱dhiṁ ver na garbha̱m pari̍vīta̱m aśma̍ny ana̱nte a̱ntar aśma̍ni |
1.130.03d vra̱jaṁ va̱jrī gavā̍m iva̱ siṣā̍sa̱nn aṅgi̍rastamaḥ |
1.130.03f apā̍vṛṇo̱d iṣa̱ indra̱ḥ parī̍vṛtā̱ dvāra̱ iṣa̱ḥ parī̍vṛtāḥ ||

avi̍ndat | di̱vaḥ | ni-hi̍tam | guhā̍ | ni̱dhi̍m | veḥ | na | garbha̍m | pari̍-vītam | aśma̍ni | a̱na̱nte | a̱ntaḥ | aśma̍ni |
vra̱jam | va̱jrī | gavā̍m-iva | sisā̍san | aṅgi̍raḥ-tamaḥ |
apa̍ | a̱vṛ̱ṇo̱t | iṣa̍ḥ | indra̍ḥ | pari̍-vṛtāḥ | dvāra̍ḥ | iṣa̍ḥ | pari̍-vṛtāḥ ||1.130.03||

1.130.04a dā̱dṛ̱hā̱ṇo vajra̱m indro̱ gabha̍styo̱ḥ kṣadme̍va ti̱gmam asa̍nāya̱ saṁ śya̍d ahi̱hatyā̍ya̱ saṁ śya̍t |
1.130.04d sa̱ṁvi̱vyā̱na oja̍sā̱ śavo̍bhir indra ma̱jmanā̍ |
1.130.04f taṣṭe̍va vṛ̱kṣaṁ va̱nino̱ ni vṛ̍ścasi para̱śveva̱ ni vṛ̍ścasi ||

dā̱dṛ̱hā̱ṇaḥ | vajra̍m | indra̍ḥ | gabha̍styoḥ | kṣadma̍-iva | ti̱gmam | asa̍nāya | sam | śya̱t | a̱hi̱-hatyā̍ya | sam | śya̱t |
sa̱m-vi̱vyā̱naḥ | oja̍sā | śava̍ḥ-bhiḥ | i̱ndra̱ | ma̱jmanā̍ |
taṣṭā̍-iva | vṛ̱kṣam | va̱nina̍ḥ | ni | vṛ̱śca̱si̱ | pa̱ra̱śvā-i̍va | ni | vṛ̱śca̱si̱ ||1.130.04||

1.130.05a tvaṁ vṛthā̍ na̱dya̍ indra̱ sarta̱ve 'cchā̍ samu̱dram a̍sṛjo̱ rathā̍m̐ iva vājaya̱to rathā̍m̐ iva |
1.130.05d i̱ta ū̱tīr a̍yuñjata samā̱nam artha̱m akṣi̍tam |
1.130.05f dhe̱nūr i̍va̱ mana̍ve vi̱śvado̍haso̱ janā̍ya vi̱śvado̍hasaḥ ||

tvam | vṛthā̍ | na̱dya̍ḥ | i̱ndra̱ | sarta̍ve | accha̍ | sa̱mu̱dram | a̱sṛ̱ja̱ḥ | rathā̍n-iva | vā̱ja̱ya̱taḥ | rathā̍n-iva |
i̱taḥ | ū̱tīḥ | a̱yu̱ñja̱ta̱ | sa̱mā̱nam | artha̍m | akṣi̍tam |
dhe̱nūḥ-i̍va | mana̍ve | vi̱śva-do̍hasaḥ | janā̍ya | vi̱śva-do̍hasaḥ ||1.130.05||

1.130.06a i̱māṁ te̱ vāca̍ṁ vasū̱yanta̍ ā̱yavo̱ ratha̱ṁ na dhīra̱ḥ svapā̍ atakṣiṣuḥ su̱mnāya̱ tvām a̍takṣiṣuḥ |
1.130.06d śu̱mbhanto̱ jenya̍ṁ yathā̱ vāje̍ṣu vipra vā̱jina̍m |
1.130.06f atya̍m iva̱ śava̍se sā̱taye̱ dhanā̱ viśvā̱ dhanā̍ni sā̱taye̍ ||

i̱mām | te̱ | vāca̍m | va̱su̱-yanta̍ḥ | ā̱yava̍ḥ | ratha̍m | na | dhīra̍ḥ | su̱-apā̍ḥ | a̱ta̱kṣi̱ṣu̱ḥ | su̱mnāya̍ | tvām | a̱ta̱kṣi̱ṣu̱ḥ |
śu̱mbhanta̍ḥ | jenya̍m | yathā̍ | vāje̍ṣu | vi̱pra̱ | vā̱jina̍m |
atya̍m-iva | śava̍se | sā̱taye̍ | dhanā̍ | viśvā̍ | dhanā̍ni | sā̱taye̍ ||1.130.06||

1.130.07a bhi̱nat puro̍ nava̱tim i̍ndra pū̱rave̱ divo̍dāsāya̱ mahi̍ dā̱śuṣe̍ nṛto̱ vajre̍ṇa dā̱śuṣe̍ nṛto |
1.130.07d a̱ti̱thi̱gvāya̱ śamba̍raṁ gi̱rer u̱gro avā̍bharat |
1.130.07f ma̱ho dhanā̍ni̱ daya̍māna̱ oja̍sā̱ viśvā̱ dhanā̱ny oja̍sā ||

bhi̱nat | pura̍ḥ | na̱va̱tim | i̱ndra̱ | pū̱rave̍ | diva̍ḥ-dāsāya | mahi̍ | dā̱śuṣe̍ | nṛ̱to̱ iti̍ | vajre̍ṇa | dā̱śuṣe̍ | nṛ̱to̱ iti̍ |
a̱ti̱thi̱-gvāya̍ | śamba̍ram | gi̱reḥ | u̱graḥ | ava̍ | a̱bha̱ra̱t |
ma̱haḥ | dhanā̍ni | daya̍mānaḥ | oja̍sā | viśvā̍ | dhanā̱ni | oja̍sā ||1.130.07||

1.130.08a indra̍ḥ sa̱matsu̱ yaja̍māna̱m ārya̱m prāva̱d viśve̍ṣu śa̱tamū̍tir ā̱jiṣu̱ sva̍rmīḻheṣv ā̱jiṣu̍ |
1.130.08d mana̍ve̱ śāsa̍d avra̱tān tvaca̍ṁ kṛ̱ṣṇām a̍randhayat |
1.130.08f dakṣa̱n na viśva̍ṁ tatṛṣā̱ṇam o̍ṣati̱ ny a̍rśasā̱nam o̍ṣati ||

indra̍ḥ | sa̱mat-su̍ | yaja̍mānam | ārya̍m | pra | ā̱va̱t | viśve̍ṣu | śa̱tam-ū̍tiḥ | ā̱jiṣu̍ | sva̍ḥ-mīḻheṣu | ā̱jiṣu̍ |
mana̍ve | śāsa̍t | a̱vra̱tān | tvaca̍m | kṛ̱ṣṇām | a̱ra̱ndha̱ya̱t |
dhakṣa̍m | na | viśva̍m | ta̱tṛ̱ṣā̱ṇam | o̱ṣa̱ti̱ | ni | a̱rśa̱sā̱nam | o̱ṣa̱ti̱ ||1.130.08||

1.130.09a sūra̍ś ca̱kram pra vṛ̍haj jā̱ta oja̍sā prapi̱tve vāca̍m aru̱ṇo mu̍ṣāyatīśā̱na ā mu̍ṣāyati |
1.130.09d u̱śanā̱ yat pa̍rā̱vato 'ja̍gann ū̱taye̍ kave |
1.130.09f su̱mnāni̱ viśvā̱ manu̍ṣeva tu̱rvaṇi̱r ahā̱ viśve̍va tu̱rvaṇi̍ḥ ||

sūra̍ḥ | ca̱kram | pra | vṛ̱ha̱t | jā̱taḥ | oja̍sā | pra̱-pi̱tve | vāca̍m | a̱ru̱ṇaḥ | mu̱ṣā̱ya̱ti̱ | ī̱śā̱naḥ | ā | mu̱ṣā̱ya̱ti̱ |
u̱śanā̍ | yat | pa̱rā̱-vata̍ḥ | aja̍gan | ū̱taye̍ | ka̱ve̱ |
su̱mnāni̍ | viśvā̍ | manu̍ṣā-iva | tu̱rvaṇiḥ | ahā̍ | viśvā̍-iva | tu̱rvaṇi̍ḥ ||1.130.09||

1.130.10a sa no̱ navye̍bhir vṛṣakarmann u̱kthaiḥ purā̍ṁ dartaḥ pā̱yubhi̍ḥ pāhi śa̱gmaiḥ |
1.130.10b di̱vo̱dā̱sebhi̍r indra̱ stavā̍no vāvṛdhī̱thā aho̍bhir iva̱ dyauḥ ||

saḥ | na̱ḥ | navye̍bhiḥ | vṛ̱ṣa̱-ka̱rma̱n | u̱kthaiḥ | purā̍m | da̱rta̱riti̍ dartaḥ | pā̱yu-bhi̍ḥ | pā̱hi̱ | śa̱gmaiḥ |
di̱va̱ḥ-dā̱sebhi̍ḥ | i̱ndra̱ | stavā̍naḥ | va̱vṛ̱dhī̱thāḥ | aho̍bhiḥ-iva | dyauḥ ||1.130.10||


1.131.01a indrā̍ya̱ hi dyaur asu̍ro̱ ana̍mna̱tendrā̍ya ma̱hī pṛ̍thi̱vī varī̍mabhir dyu̱mnasā̍tā̱ varī̍mabhiḥ |
1.131.01d indra̱ṁ viśve̍ sa̱joṣa̍so de̱vāso̍ dadhire pu̱raḥ |
1.131.01f indrā̍ya̱ viśvā̱ sava̍nāni̱ mānu̍ṣā rā̱tāni̍ santu̱ mānu̍ṣā ||

indrā̍ya | hi | dyauḥ | asu̍raḥ | ana̍mnata | indrā̍ya | ma̱hī | pṛ̱thi̱vī | varī̍ma-bhiḥ | dyu̱mna-sā̍tā | varī̍ma-bhiḥ |
indra̍m | viśve̍ | sa̱-joṣa̍saḥ | de̱vāsa̍ḥ | da̱dhi̱re̱ | pu̱raḥ |
indrā̍ya | viśvā̍ | sava̍nāni | mānu̍ṣā | rā̱tāni̍ | sa̱ntu̱ | mānu̍ṣā ||1.131.01||

1.131.02a viśve̍ṣu̱ hi tvā̱ sava̍neṣu tu̱ñjate̍ samā̱nam eka̱ṁ vṛṣa̍maṇyava̱ḥ pṛtha̱k sva̍ḥ sani̱ṣyava̱ḥ pṛtha̍k |
1.131.02d taṁ tvā̱ nāva̱ṁ na pa̱rṣaṇi̍ṁ śū̱ṣasya̍ dhu̱ri dhī̍mahi |
1.131.02f indra̱ṁ na ya̱jñaiś ci̱taya̍nta ā̱yava̱ḥ stome̍bhi̱r indra̍m ā̱yava̍ḥ ||

viśve̍ṣu | hi | tvā̱ | sava̍neṣu | tu̱ñjate̍ | sa̱mā̱nam | eka̍m | vṛṣa̍-manyavaḥ | pṛtha̍k | sva1̱̍riti̱ sva̍ḥ | sa̱ni̱ṣyava̍ḥ | pṛtha̍k |
tam | tvā̱ | nāva̍m | na | pa̱rṣaṇi̍m | śū̱ṣasya̍ | dhu̱ri | dhī̱ma̱hi̱ |
indra̍m | na | ya̱jñaiḥ | ci̱taya̍ntaḥ | ā̱yava̍ḥ | stome̍bhiḥ | indra̍m | ā̱yava̍ḥ ||1.131.02||

1.131.03a vi tvā̍ tatasre mithu̱nā a̍va̱syavo̍ vra̱jasya̍ sā̱tā gavya̍sya ni̱ḥsṛja̱ḥ sakṣa̍nta indra ni̱ḥsṛja̍ḥ |
1.131.03d yad ga̱vyantā̱ dvā janā̱ sva1̱̍r yantā̍ sa̱mūha̍si |
1.131.03f ā̱viṣ kari̍kra̱d vṛṣa̍ṇaṁ sacā̱bhuva̱ṁ vajra̍m indra sacā̱bhuva̍m ||

vi | tvā̱ | ta̱ta̱sre̱ | mi̱thu̱nāḥ | a̱va̱syava̍ḥ | vra̱jasya̍ | sā̱tā | gavya̍sya | ni̱ḥ-sṛja̍ḥ | sakṣa̍ntaḥ | i̱ndra̱ | ni̱ḥ-sṛja̍ḥ |
yat | ga̱vyantā̍ | dvā | janā̍ | sva̍ḥ | yantā̍ | sa̱m-ūha̍si |
ā̱viḥ | kari̍krat | vṛṣa̍ṇam | sa̱cā̱-bhuvam | vajra̍m | i̱ndra̱ | sa̱cā̱-bhuva̍m ||1.131.03||

1.131.04a vi̱duṣ ṭe̍ a̱sya vī̱rya̍sya pū̱rava̱ḥ puro̱ yad i̍ndra̱ śāra̍dīr a̱vāti̍raḥ sāsahā̱no a̱vāti̍raḥ |
1.131.04d śāsa̱s tam i̍ndra̱ martya̱m aya̍jyuṁ śavasas pate |
1.131.04f ma̱hīm a̍muṣṇāḥ pṛthi̱vīm i̱mā a̱po ma̍ndasā̱na i̱mā a̱paḥ ||

vi̱duḥ | te̱ | a̱sya | vī̱rya̍sya | pū̱rava̍ḥ | pura̍ḥ | yat | i̱ndra̱ | śāra̍dīḥ | a̱va̱-ati̍raḥ | sa̱sa̱hā̱naḥ | a̱va̱-ati̍raḥ |
śāsa̍ḥ | tam | i̱ndra̱ | martya̍m | aya̍jyum | śa̱va̱sa̱ḥ | pa̱te̱ |
ma̱hīm | a̱mu̱ṣṇā̱ḥ | pṛ̱thi̱vīm | i̱māḥ | a̱paḥ | ma̱nda̱sā̱naḥ | i̱māḥ | a̱paḥ ||1.131.04||

1.131.05a ād it te̍ a̱sya vī̱rya̍sya carkira̱n made̍ṣu vṛṣann u̱śijo̱ yad āvi̍tha sakhīya̱to yad āvi̍tha |
1.131.05d ca̱kartha̍ kā̱ram e̍bhya̱ḥ pṛta̍nāsu̱ prava̍ntave |
1.131.05f te a̱nyām-a̍nyāṁ na̱dya̍ṁ saniṣṇata śrava̱syanta̍ḥ saniṣṇata ||

āt | it | te̱ | a̱sya | vī̱rya̍sya | ca̱rki̱ra̱n | made̍ṣu | vṛ̱ṣa̱n | u̱śija̍ḥ | yat | āvi̍tha | sa̱khi̱-ya̱taḥ | yat | āvi̍tha |
ca̱kartha̍ | kā̱ram | e̱bhya̱ḥ | pṛta̍nāsu | pra-va̍ntave |
te | a̱nyām-a̍nyām | na̱dya̍m | sa̱ni̱ṣṇa̱ta̱ | śra̱va̱syanta̍ḥ | sa̱ni̱ṣṇa̱ta̱ ||1.131.05||

1.131.06a u̱to no̍ a̱syā u̱ṣaso̍ ju̱ṣeta̱ hy a1̱̍rkasya̍ bodhi ha̱viṣo̱ havī̍mabhi̱ḥ sva̍rṣātā̱ havī̍mabhiḥ |
1.131.06d yad i̍ndra̱ hanta̍ve̱ mṛdho̱ vṛṣā̍ vajri̱ñ cike̍tasi |
1.131.06f ā me̍ a̱sya ve̱dhaso̱ navī̍yaso̱ manma̍ śrudhi̱ navī̍yasaḥ ||

u̱to iti̍ | na̱ḥ | a̱syāḥ | u̱ṣasa̍ḥ | ju̱ṣeta̍ | hi | a̱rkasya̍ | bo̱dhi̱ | ha̱viṣa̍ḥ | havī̍ma-bhiḥ | sva̍ḥ-sātā | havī̍ma-bhiḥ |
yat | i̱ndra̱ | hanta̍ve | mṛdha̍ḥ | vṛṣā̍ | va̱jri̱n | cike̍tasi |
ā | me̱ | a̱sya | ve̱dhasa̍ḥ | navī̍yasaḥ | manma̍ | śru̱dhi̱ | navī̍yasaḥ ||1.131.06||

1.131.07a tvaṁ tam i̍ndra vāvṛdhā̱no a̍sma̱yur a̍mitra̱yanta̍ṁ tuvijāta̱ martya̱ṁ vajre̍ṇa śūra̱ martya̍m |
1.131.07d ja̱hi yo no̍ aghā̱yati̍ śṛṇu̱ṣva su̱śrava̍stamaḥ |
1.131.07f ri̱ṣṭaṁ na yāma̱nn apa̍ bhūtu durma̱tir viśvāpa̍ bhūtu durma̱tiḥ ||

tvam | tam | i̱ndra̱ | va̱vṛ̱dhā̱naḥ | a̱sma̱-yuḥ | a̱mi̱tra̱-yanta̍m | tu̱vi̱-jā̱ta̱ | martya̍m | vajre̍ṇa | śū̱ra̱ | martya̍m |
ja̱hi | yaḥ | na̱ḥ | a̱gha̱-yati̍ | śṛ̱ṇu̱ṣva | su̱śrava̍ḥ-tamaḥ |
ri̱ṣṭam | na | yāma̍n | apa̍ | bhū̱tu̱ | du̱ḥ-ma̱tiḥ | viśvā̍ | apa̍ | bhū̱tu̱ | du̱ḥ-ma̱tiḥ ||1.131.07||


1.132.01a tvayā̍ va̱yam ma̍ghava̱n pūrvye̱ dhana̱ indra̍tvotāḥ sāsahyāma pṛtanya̱to va̍nu̱yāma̍ vanuṣya̱taḥ |
1.132.01d nedi̍ṣṭhe a̱sminn aha̱ny adhi̍ vocā̱ nu su̍nva̱te |
1.132.01f a̱smin ya̱jñe vi ca̍yemā̱ bhare̍ kṛ̱taṁ vā̍ja̱yanto̱ bhare̍ kṛ̱tam ||

tvayā̍ | va̱yam | ma̱gha̱-va̱n | pūrvye̍ | dhane̍ | indra̍tvā-ūtāḥ | sa̱sa̱hyā̱ma̱ | pṛ̱ta̱nya̱taḥ | va̱nu̱yāma̍ | va̱nu̱ṣya̱taḥ |
nedi̍ṣṭhe | a̱smin | aha̍ni | adhi̍ | vo̱ca̱ | nu | su̱nva̱te |
a̱smin | ya̱jñe | vi | ca̱ye̱ma̱ | bhare̍ | kṛ̱tam | vā̱ja̱-yanta̍ḥ | bhare̍ | kṛ̱tam ||1.132.01||

1.132.02a sva̱rje̱ṣe bhara̍ ā̱prasya̱ vakma̍ny uṣa̱rbudha̱ḥ svasmi̱nn añja̍si krā̱ṇasya̱ svasmi̱nn añja̍si |
1.132.02d aha̱nn indro̱ yathā̍ vi̱de śī̱rṣṇā-śī̍rṣṇopa̱vācya̍ḥ |
1.132.02f a̱sma̱trā te̍ sa̱dhrya̍k santu rā̱tayo̍ bha̱drā bha̱drasya̍ rā̱taya̍ḥ ||

sva̱ḥ-je̱ṣe | bhare̍ | ā̱prasya̍ | vakma̍ni | u̱ṣa̱ḥ-budha̍ḥ | svasmi̍n | añja̍si | krā̱ṇasya̍ | svasmi̍n | añja̍si |
aha̍n | indra̍ḥ | yathā̍ | vi̱de | śī̱rṣṇā-śī̍rṣṇā | u̱pa̱-vācya̍ḥ |
a̱sma̱-trā | te̱ | sa̱dhrya̍k | sa̱ntu̱ | rā̱taya̍ḥ | bha̱drāḥ | bha̱drasya̍ | rā̱taya̍ḥ ||1.132.02||

1.132.03a tat tu praya̍ḥ pra̱tnathā̍ te śuśukva̱naṁ yasmi̍n ya̱jñe vāra̱m akṛ̍ṇvata̱ kṣaya̍m ṛ̱tasya̱ vār a̍si̱ kṣaya̍m |
1.132.03d vi tad vo̍ce̱r adha̍ dvi̱tāntaḥ pa̍śyanti ra̱śmibhi̍ḥ |
1.132.03f sa ghā̍ vide̱ anv indro̍ ga̱veṣa̍ṇo bandhu̱kṣidbhyo̍ ga̱veṣa̍ṇaḥ ||

tat | tu | praya̍ḥ | pra̱tna-thā̍ | te̱ | śu̱śu̱kva̱nam | yasmi̍n | ya̱jñe | vāra̍m | akṛ̍ṇvata | kṣaya̍m | ṛ̱tasya̍ | vāḥ | a̱si̱ | kṣaya̍m |
vi | tat | vo̱ce̱ḥ | adha̍ | dvi̱tā | a̱ntariti̍ | pa̱śya̱nti̱ | ra̱śmi-bhi̍ḥ |
saḥ | gha̱ | vi̱de̱ | anu̍ | indra̍ḥ | go̱-eṣa̍ṇaḥ | ba̱ndhu̱kṣit-bhya̍ḥ | go̱-eṣa̍ṇaḥ ||1.132.03||

1.132.04a nū i̱tthā te̍ pū̱rvathā̍ ca pra̱vācya̱ṁ yad aṅgi̍ro̱bhyo 'vṛ̍ṇo̱r apa̍ vra̱jam indra̱ śikṣa̱nn apa̍ vra̱jam |
1.132.04d aibhya̍ḥ samā̱nyā di̱śāsmabhya̍ṁ jeṣi̱ yotsi̍ ca |
1.132.04f su̱nvadbhyo̍ randhayā̱ kaṁ ci̍d avra̱taṁ hṛ̍ṇā̱yanta̍ṁ cid avra̱tam ||

nu | i̱tthā | te̱ | pū̱rvathā̍ | ca̱ | pra̱-vācya̍m | yat | aṅgi̍raḥ-bhyaḥ | avṛ̍ṇoḥ | apa̍ | vra̱jam | indra̍ | śikṣa̍n | apa̍ | vra̱jam |
ā | ebhya̍ḥ | sa̱mā̱nyā | di̱śā | a̱smabhya̍m | je̱ṣi̱ | yotsi̍ | ca̱ |
su̱nvat-bhya̍ḥ | ra̱ndha̱ya̱ | kam | ci̱t | a̱vra̱tam | hṛ̱ṇā̱yanta̍m | ci̱t | a̱vra̱tam ||1.132.04||

1.132.05a saṁ yaj janā̱n kratu̍bhi̱ḥ śūra̍ ī̱kṣaya̱d dhane̍ hi̱te ta̍ruṣanta śrava̱syava̱ḥ pra ya̍kṣanta śrava̱syava̍ḥ |
1.132.05d tasmā̱ āyu̍ḥ pra̱jāva̱d id bādhe̍ arca̱nty oja̍sā |
1.132.05f indra̍ o̱kya̍ṁ didhiṣanta dhī̱tayo̍ de̱vām̐ acchā̱ na dhī̱taya̍ḥ ||

sam | yat | janā̍n | kratu̍-bhiḥ | śūra̍ḥ | ī̱kṣaya̍t | dhane̍ | hi̱te | ta̱ru̱ṣa̱nta̱ | śra̱va̱syava̍ḥ | pra | ya̱kṣa̱nta̱ | śra̱va̱syava̍ḥ |
tasmai̍ | āyu̍ḥ | pra̱jā-va̍t | it | bādhe̍ | a̱rca̱nti̱ | oja̍sā |
indre̍ | o̱kya̍m | di̱dhi̱ṣa̱nta̱ | dhī̱taya̍ḥ | de̱vān | accha̍ | na | dhī̱taya̍ḥ ||1.132.05||

1.132.06a yu̱vaṁ tam i̍ndrāparvatā puro̱yudhā̱ yo na̍ḥ pṛta̱nyād apa̱ taṁ-ta̱m id dha̍ta̱ṁ vajre̍ṇa̱ taṁ-ta̱m id dha̍tam |
1.132.06d dū̱re ca̱ttāya̍ cchantsa̱d gaha̍na̱ṁ yad ina̍kṣat |
1.132.06f a̱smāka̱ṁ śatrū̱n pari̍ śūra vi̱śvato̍ da̱rmā da̍rṣīṣṭa vi̱śvata̍ḥ ||

yu̱vam | tam | i̱ndrā̱pa̱rva̱tā̱ | pu̱ra̱ḥ-yudhā̍ | yaḥ | na̱ḥ | pṛ̱ta̱nyāt | apa̍ | tam-ta̍m | it | ha̱ta̱m | vajre̍ṇa | tam-ta̍m | it | ha̱ta̱m |
dū̱re | ca̱ttāya̍ | cha̱ntsa̱t | gaha̍nam | yat | ina̍kṣat |
a̱smāka̍m | śatrū̍n | pari̍ | śū̱ra̱ | vi̱śvata̍ḥ | da̱rmā | da̱rṣī̱ṣṭa̱ | vi̱śvata̍ḥ ||1.132.06||


1.133.01a u̱bhe pu̍nāmi̱ roda̍sī ṛ̱tena̱ druho̍ dahāmi̱ sam ma̱hīr a̍ni̱ndrāḥ |
1.133.01c a̱bhi̱vlagya̱ yatra̍ ha̱tā a̱mitrā̍ vailasthā̱nam pari̍ tṛ̱ḻhā aśe̍ran ||

u̱bhe | pu̱nā̱mi̱ | roda̍sī̱ iti̍ | ṛ̱tena̍ | druha̍ḥ | da̱hā̱mi̱ | sam | ma̱hīḥ | a̱ni̱ndrāḥ |
a̱bhi̱-vlagya̍ | yatra̍ | ha̱tāḥ | a̱mitrā̍ḥ | vai̱la̱-sthā̱nam | pari̍ | tṛ̱ḻhāḥ | aśe̍ran ||1.133.01||

1.133.02a a̱bhi̱vlagyā̍ cid adrivaḥ śī̱rṣā yā̍tu̱matī̍nām |
1.133.02c chi̱ndhi va̍ṭū̱riṇā̍ pa̱dā ma̱hāva̍ṭūriṇā pa̱dā ||

a̱bhi̱-vlagya̍ | ci̱t | a̱dri̱-va̱ḥ | śī̱rṣā | yā̱tu̱-matī̍nām |
chi̱ndhi | va̱ṭū̱riṇā̍ | pa̱dā | ma̱hā-va̍ṭūriṇā | pa̱dā ||1.133.02||

1.133.03a avā̍sām maghavañ jahi̱ śardho̍ yātu̱matī̍nām |
1.133.03c vai̱la̱sthā̱na̱ke a̍rma̱ke ma̱hāvai̍lasthe arma̱ke ||

ava̍ | ā̱sā̱m | ma̱gha̱-va̱n | ja̱hi̱ | śardha̍ḥ | yā̱tu̱-matī̍nām |
vai̱la̱-sthā̱na̱ke | a̱rbha̱ke | ma̱hā-vai̍lasthe | a̱rbha̱ke ||1.133.03||

1.133.04a yāsā̍ṁ ti̱sraḥ pa̍ñcā̱śato̍ 'bhivla̱ṅgair a̱pāva̍paḥ |
1.133.04c tat su te̍ manāyati ta̱kat su te̍ manāyati ||

yāsā̍m | ti̱sraḥ | pa̱ñcā̱śata̍ḥ | a̱bhi̱-vla̱ṅgaiḥ | a̱pa̱-ava̍paḥ |
tat | su | te̱ | ma̱nā̱ya̱ti̱ | ta̱kat | su | te̱ | ma̱nā̱ya̱ti̱ ||1.133.04||

1.133.05a pi̱śaṅga̍bhṛṣṭim ambhṛ̱ṇam pi̱śāci̍m indra̱ sam mṛ̍ṇa |
1.133.05c sarva̱ṁ rakṣo̱ ni ba̍rhaya ||

pi̱śaṅga̍-bhṛṣṭim | a̱mbhṛ̱ṇam | pi̱śāci̍m | i̱ndra̱ | sam | mṛ̱ṇa̱ |
sarva̍m | rakṣa̍ḥ | ni | ba̱rha̱ya̱ ||1.133.05||

1.133.06a a̱var ma̱ha i̍ndra dādṛ̱hi śru̱dhī na̍ḥ śu̱śoca̱ hi dyauḥ kṣā na bhī̱ṣām̐ a̍drivo ghṛ̱ṇān na bhī̱ṣām̐ a̍drivaḥ |
1.133.06d śu̱ṣminta̍mo̱ hi śu̱ṣmibhi̍r va̱dhair u̱grebhi̱r īya̍se |
1.133.06f apū̍ruṣaghno apratīta śūra̱ satva̍bhis trisa̱ptaiḥ śū̍ra̱ satva̍bhiḥ ||

a̱vaḥ | ma̱haḥ | i̱ndra̱ | da̱dṛ̱hi | śru̱dhi | na̱ḥ | śu̱śoca̍ | hi | dyauḥ | kṣāḥ | na | bhī̱ṣā | a̱dri̱-va̱ḥ | ghṛ̱ṇāt | na | bhī̱ṣā | a̱dri̱-va̱ḥ |
śu̱ṣmin-ta̍maḥ | hi | śu̱ṣmi-bhi̍ḥ | va̱dhaiḥ | u̱grebhi̍ḥ | īya̍se |
apu̍ruṣa-ghnaḥ | a̱pra̱ti̱-i̱ta̱ | śū̱ra̱ | satva̍-bhiḥ | tri̱-sa̱ptaiḥ | śū̱ra̱ | satva̍-bhiḥ ||1.133.06||

1.133.07a va̱noti̱ hi su̱nvan kṣaya̱m parī̍ṇasaḥ sunvā̱no hi ṣmā̱ yaja̱ty ava̱ dviṣo̍ de̱vānā̱m ava̱ dviṣa̍ḥ |
1.133.07d su̱nvā̱na it si̍ṣāsati sa̱hasrā̍ vā̱jy avṛ̍taḥ |
1.133.07f su̱nvā̱nāyendro̍ dadāty ā̱bhuva̍ṁ ra̱yiṁ da̍dāty ā̱bhuva̍m ||

va̱noti̍ | hi | su̱nvan | kṣaya̍m | parī̍ṇasaḥ | su̱nvā̱naḥ | hi | sma̱ | yaja̍ti | ava̍ | dviṣa̍ḥ | de̱vānā̍m | ava̍ | dviṣa̍ḥ |
su̱nvā̱naḥ | it | si̱sā̱sa̱ti̱ | sa̱hasrā̍ | vā̱jī | avṛ̍taḥ |
su̱nvā̱nāya̍ | indra̍ḥ | da̱dā̱ti̱ | ā̱-bhuva̍m | ra̱yim | da̱dā̱ti̱ | ā̱-bhuva̍m ||1.133.07||


1.134.01a ā tvā̱ juvo̍ rārahā̱ṇā a̱bhi prayo̱ vāyo̱ vaha̍ntv i̱ha pū̱rvapī̍taye̱ soma̍sya pū̱rvapī̍taye |
1.134.01d ū̱rdhvā te̱ anu̍ sū̱nṛtā̱ mana̍s tiṣṭhatu jāna̱tī |
1.134.01f ni̱yutva̍tā̱ rathe̱nā yā̍hi dā̱vane̱ vāyo̍ ma̱khasya̍ dā̱vane̍ ||

ā | tvā̱ | juva̍ḥ | ra̱ra̱hā̱ṇāḥ | a̱bhi | praya̍ḥ | vāyo̱ iti̍ | vaha̍ntu | i̱ha | pū̱rva-pī̍taye | soma̍sya | pū̱rva-pī̍taye |
ū̱rdhvā | te̱ | anu̍ | sū̱nṛtā̍ | mana̍ḥ | ti̱ṣṭha̱tu̱ | jā̱na̱tī |
ni̱yutva̍tā | rathe̍na | ā | yā̱hi̱ | dā̱vane̍ | vāyo̍ iti̍ | ma̱khasya̍ | dā̱vane̍ ||1.134.01||

1.134.02a manda̍ntu tvā ma̱ndino̍ vāya̱v inda̍vo̱ 'smat krā̱ṇāsa̱ḥ sukṛ̍tā a̱bhidya̍vo̱ gobhi̍ḥ krā̱ṇā a̱bhidya̍vaḥ |
1.134.02d yad dha̍ krā̱ṇā i̱radhyai̱ dakṣa̱ṁ saca̍nta ū̱taya̍ḥ |
1.134.02f sa̱dhrī̱cī̱nā ni̱yuto̍ dā̱vane̱ dhiya̱ upa̍ bruvata ī̱ṁ dhiya̍ḥ ||

manda̍ntu | tvā̱ | ma̱ndina̍ḥ | vāyo̱ iti̍ | inda̍vaḥ | a̱smat | krā̱ṇāsa̍ḥ | su-kṛ̍tāḥ | a̱bhi-dya̍vaḥ | go-bhi̍ḥ | krā̱ṇāḥ | a̱bhi-dya̍vaḥ |
yat | ha̱ | krā̱ṇāḥ | i̱radhyai̍ | dakṣa̍m | saca̍nte | ū̱taya̍ḥ |
sa̱dhrī̱cī̱nāḥ | ni̱-yuta̍ḥ | dā̱vane̍ | dhiya̍ḥ | upa̍ | bru̱va̱te̱ | ī̱m | dhiya̍ḥ ||1.134.02||

1.134.03a vā̱yur yu̍ṅkte̱ rohi̍tā vā̱yur a̍ru̱ṇā vā̱yū rathe̍ aji̱rā dhu̱ri voḻha̍ve̱ vahi̍ṣṭhā dhu̱ri voḻha̍ve |
1.134.03d pra bo̍dhayā̱ pura̍ṁdhiṁ jā̱ra ā sa̍sa̱tīm i̍va |
1.134.03f pra ca̍kṣaya̱ roda̍sī vāsayo̱ṣasa̱ḥ śrava̍se vāsayo̱ṣasa̍ḥ ||

vā̱yuḥ | yu̱ṅkte̱ | rohi̍tā | vā̱yuḥ | a̱ru̱ṇā | vā̱yuḥ | rathe̍ | a̱ji̱rā | dhu̱ri | voḻha̍ve | vahi̍ṣṭhā | dhu̱ri | voḻha̍ve |
pra | bo̱dha̱ya̱ | pura̍m-dhim | jā̱raḥ | ā | sa̱sa̱tīm-i̍va |
pra | ca̱kṣa̱ya̱ | roda̍sī̱ iti̍ | vā̱sa̱ya̱ | u̱ṣasa̱ḥ | śrava̍se | vā̱sa̱ya̱ | u̱ṣasa̍ḥ ||1.134.03||

1.134.04a tubhya̍m u̱ṣāsa̱ḥ śuca̍yaḥ parā̱vati̍ bha̱drā vastrā̍ tanvate̱ daṁsu̍ ra̱śmiṣu̍ ci̱trā navye̍ṣu ra̱śmiṣu̍ |
1.134.04d tubhya̍ṁ dhe̱nuḥ sa̍ba̱rdughā̱ viśvā̱ vasū̍ni dohate |
1.134.04f aja̍nayo ma̱ruto̍ va̱kṣaṇā̍bhyo di̱va ā va̱kṣaṇā̍bhyaḥ ||

tubhya̍m | u̱ṣasa̍ḥ | śuca̍yaḥ | pa̱rā̱vati̍ | bha̱drā | vastrā̍ | ta̱nva̱te̱ | dam-su̍ | ra̱śmiṣu̍ | ci̱trā | navye̍ṣu | ra̱śmiṣu̍ |
tubhya̍m | dhe̱nuḥ | sa̱ba̱ḥ-dughā̍ | viśvā̍ | vasū̍ni | do̱ha̱te̱ |
aja̍nayaḥ | ma̱ruta̍ḥ | va̱kṣaṇā̍bhyaḥ | di̱vaḥ | ā | va̱kṣaṇā̍bhyaḥ ||1.134.04||

1.134.05a tubhya̍ṁ śu̱krāsa̱ḥ śuca̍yas tura̱ṇyavo̱ made̍ṣū̱grā i̍ṣaṇanta bhu̱rvaṇy a̱pām i̍ṣanta bhu̱rvaṇi̍ |
1.134.05d tvāṁ tsā̱rī dasa̍māno̱ bhaga̍m īṭṭe takva̱vīye̍ |
1.134.05f tvaṁ viśva̍smā̱d bhuva̍nāt pāsi̱ dharma̍ṇāsu̱ryā̍t pāsi̱ dharma̍ṇā ||

tu̱bhya̍m | śu̱krāsa̍ | śuca̍yaḥ | tu̱ra̱ṇyava̍ḥ | made̍ṣu | u̱grāḥ | i̱ṣa̱ṇa̱nta̱ | bhu̱rvaṇi̍ | a̱pām | i̱ṣa̱nta̱ | bhu̱rvaṇi̍ |
tvām | tsā̱rī | dasa̍mānaḥ | bhaga̍m | ī̱ṭṭe̱ | ta̱kva̱-vīye̍ |
tvam | viśva̍smāt | bhuva̍nāt | pā̱si̱ | dharma̍ṇā | a̱su̱ryā̍t | pā̱si̱ | dharma̍ṇā ||1.134.05||

1.134.06a tvaṁ no̍ vāyav eṣā̱m apū̍rvya̱ḥ somā̍nām pratha̱maḥ pī̱tim a̍rhasi su̱tānā̍m pī̱tim a̍rhasi |
1.134.06d u̱to vi̱hutma̍tīnāṁ vi̱śāṁ va̍va̱rjuṣī̍ṇām |
1.134.06f viśvā̱ it te̍ dhe̱navo̍ duhra ā̱śira̍ṁ ghṛ̱taṁ du̍hrata ā̱śira̍m ||

tvam | na̱ḥ | vā̱yo̱ iti̍ | e̱ṣā̱m | apū̍rvyaḥ | somā̍nām | pra̱tha̱maḥ | pī̱tim | a̱rha̱si̱ | su̱tānā̍m | pī̱tim | a̱rha̱si̱ |
u̱to iti̍ | vi̱hutma̍tīnām | vi̱śām | va̱va̱rjuṣī̍ṇām |
viśvā̍ḥ | it | te̱ | dhe̱nava̍ḥ | du̱hre̱ | ā̱-śira̍m | ghṛ̱tam | du̱hra̱te̱ | ā̱-śira̍m ||1.134.06||


1.135.01a stī̱rṇam ba̱rhir upa̍ no yāhi vī̱taye̍ sa̱hasre̍ṇa ni̱yutā̍ niyutvate śa̱tinī̍bhir niyutvate |
1.135.01d tubhya̱ṁ hi pū̱rvapī̍taye de̱vā de̱vāya̍ yemi̱re |
1.135.01f pra te̍ su̱tāso̱ madhu̍manto asthira̱n madā̍ya̱ kratve̍ asthiran ||

stī̱rṇam | ba̱rhiḥ | upa̍ | na̱ḥ | yā̱hi̱ | vī̱taye̍ | sa̱hasre̍ṇa | ni̱-yutā̍ | ni̱yu̱tva̱te̱ | śa̱tinī̍bhiḥ | ni̱yu̱tva̱te̱ |
tubhya̍m | hi | pū̱rva-pī̍taye | de̱vāḥ | de̱vāya̍ | ye̱mi̱re |
pra | te̱ | su̱tāsa̍ḥ | madhu̍-mantaḥ | a̱sthi̱ra̱n | madā̍ya | kratve̍ | a̱sthi̱ra̱n ||1.135.01||

1.135.02a tubhyā̱yaṁ soma̱ḥ pari̍pūto̱ adri̍bhiḥ spā̱rhā vasā̍na̱ḥ pari̱ kośa̍m arṣati śu̱krā vasā̍no arṣati |
1.135.02d tavā̱yam bhā̱ga ā̱yuṣu̱ somo̍ de̱veṣu̍ hūyate |
1.135.02f vaha̍ vāyo ni̱yuto̍ yāhy asma̱yur ju̍ṣā̱ṇo yā̍hy asma̱yuḥ ||

tubhya̍ | a̱yam | soma̍ḥ | pari̍-pūtaḥ | adri̍-bhiḥ | spā̱rhā | vasā̍naḥ | pari̍ | kośa̍m | a̱rṣa̱ti̱ | śu̱krā | vasā̍naḥ | a̱rṣa̱ti̱ |
tava̍ | a̱yam | bhā̱gaḥ | ā̱yuṣu̍ | soma̍ḥ | de̱veṣu̍ | hū̱ya̱te̱ |
vaha̍ | vā̱yo̱ iti̍ | ni̱-yuta̍ḥ | yā̱hi̱ | a̱sma̱-yuḥ | ju̱ṣā̱ṇaḥ | yā̱hi̱ | a̱sma̱-yuḥ ||1.135.02||

1.135.03a ā no̍ ni̱yudbhi̍ḥ śa̱tinī̍bhir adhva̱raṁ sa̍ha̱sriṇī̍bhi̱r upa̍ yāhi vī̱taye̱ vāyo̍ ha̱vyāni̍ vī̱taye̍ |
1.135.03d tavā̱yam bhā̱ga ṛ̱tviya̱ḥ sara̍śmi̱ḥ sūrye̱ sacā̍ |
1.135.03f a̱dhva̱ryubhi̱r bhara̍māṇā ayaṁsata̱ vāyo̍ śu̱krā a̍yaṁsata ||

ā | na̱ḥ | ni̱yut-bhi̍ḥ | śa̱tinī̍bhiḥ | a̱dhva̱ram | sa̱ha̱sriṇī̍bhiḥ | upa̍ | yā̱hi̱ | vī̱taye̍ | vāyo̱ iti̍ | ha̱vyāni̍ | vī̱taye̍ |
tava̍ | a̱yam | bhā̱gaḥ | ṛ̱tviya̍ḥ | sa-ra̍śmiḥ | sūrye̍ | sacā̍ |
a̱dhva̱ryu-bhi̍ḥ | bhara̍māṇāḥ | a̱ya̱ṁsa̱ta̱ | vāyo̱ iti̍ | śu̱krāḥ | a̱ya̱ṁsa̱ta̱ ||1.135.03||

1.135.04a ā vā̱ṁ ratho̍ ni̱yutvā̍n vakṣa̱d ava̍se̱ 'bhi prayā̍ṁsi̱ sudhi̍tāni vī̱taye̱ vāyo̍ ha̱vyāni̍ vī̱taye̍ |
1.135.04d piba̍ta̱m madhvo̱ andha̍saḥ pūrva̱peya̱ṁ hi vā̍ṁ hi̱tam |
1.135.04f vāya̱v ā ca̱ndreṇa̱ rādha̱sā ga̍ta̱m indra̍ś ca̱ rādha̱sā ga̍tam ||

ā | vā̱m | ratha̍ḥ | ni̱yutvā̍n | va̱kṣa̱t | ava̍se | a̱bhi | prayā̍ṁsi | su-dhi̍tāni | vī̱taye̍ | vāyo̱ iti̍ | ha̱vyāni̍ | vī̱taye̍ |
piba̍tam | madhva̍ḥ | andha̍saḥ | pū̱rva̱-peya̍m | hi | vā̱m | hi̱tam |
vāyo̱ iti̍ | ā | ca̱ndreṇa̍ | rādha̍sā | ā | ga̱ta̱m | indra̍ḥ | ca̱ | rādha̍sā | ā | ga̱ta̱m ||1.135.04||

1.135.05a ā vā̱ṁ dhiyo̍ vavṛtyur adhva̱rām̐ upe̱mam indu̍m marmṛjanta vā̱jina̍m ā̱śum atya̱ṁ na vā̱jina̍m |
1.135.05d teṣā̍m pibatam asma̱yū ā no̍ gantam i̱hotyā |
1.135.05f indra̍vāyū su̱tānā̱m adri̍bhir yu̱vam madā̍ya vājadā yu̱vam ||

ā | vā̱m | dhiya̍ḥ | va̱vṛ̱tyu̱ḥ | a̱dhva̱rān | upa̍ | i̱mam | indu̍m | ma̱rmṛ̱ja̱nta̱ | vā̱jina̍m | ā̱śum | atya̍m | na | vā̱jina̍m |
teṣā̍m | pi̱ba̱ta̱m | a̱sma̱yū itya̍sma̱-yū | ā | na̱ḥ | ga̱nta̱m | i̱ha | ū̱tyā |
indra̍vāyū̱ iti̍ | su̱tānā̍m | adri̍-bhiḥ | yu̱vam | madā̍ya | vā̱ja̱-dā̱ | yu̱vam ||1.135.05||

1.135.06a i̱me vā̱ṁ somā̍ a̱psv ā su̱tā i̱hādhva̱ryubhi̱r bhara̍māṇā ayaṁsata̱ vāyo̍ śu̱krā a̍yaṁsata |
1.135.06d e̱te vā̍m a̱bhy a̍sṛkṣata ti̱raḥ pa̱vitra̍m ā̱śava̍ḥ |
1.135.06f yu̱vā̱yavo 'ti̱ romā̍ṇy a̱vyayā̱ somā̍so̱ aty a̱vyayā̍ ||

i̱me | vā̱m | somā̍ḥ | a̱p-su | ā | su̱tāḥ | i̱ha | a̱dhva̱ryu-bhi̍ḥ | bhara̍māṇāḥ | a̱ya̱ṁsa̱ta̱ | vāyo̱ iti̍ | śu̱krāḥ | a̱ya̱ṁsa̱ta̱ |
e̱te | vā̱m | a̱bhi | a̱sṛ̱kṣa̱ta̱ | ti̱raḥ | pa̱vitra̍m | ā̱śava̍ḥ |
yu̱vā̱-yava̍ḥ | ati̍ | romā̍ṇi | a̱vyayā̍ | somā̍saḥ | ati̍ | a̱vyayā̍ ||1.135.06||

1.135.07a ati̍ vāyo sasa̱to yā̍hi̱ śaśva̍to̱ yatra̱ grāvā̱ vada̍ti̱ tatra̍ gacchataṁ gṛ̱ham indra̍ś ca gacchatam |
1.135.07d vi sū̱nṛtā̱ dadṛ̍śe̱ rīya̍te ghṛ̱tam ā pū̱rṇayā̍ ni̱yutā̍ yātho adhva̱ram indra̍ś ca yātho adhva̱ram ||

ati̍ | vā̱yo̱ iti̍ | sa̱sa̱taḥ | yā̱hi̱ | śaśva̍taḥ | yatra̍ | grāvā̍ | vada̍ti | tatra̍ | ga̱ccha̱ta̱m | gṛ̱ham | indra̍ḥ | ca̱ | ga̱ccha̱ta̱m |
vi | sū̱nṛtā̍ | dadṛ̍śe | rīya̍te | ghṛ̱tam | ā | pū̱rṇayā̍ | ni̱-yutā̍ | yā̱tha̱ḥ | a̱dhva̱ram | indra̍ḥ | ca̱ | yā̱tha̱ḥ | a̱dhva̱ram ||1.135.07||

1.135.08a atrāha̱ tad va̍hethe̱ madhva̱ āhu̍ti̱ṁ yam a̍śva̱ttham u̍pa̱tiṣṭha̍nta jā̱yavo̱ 'sme te sa̍ntu jā̱yava̍ḥ |
1.135.08d sā̱kaṁ gāva̱ḥ suva̍te̱ pacya̍te̱ yavo̱ na te̍ vāya̱ upa̍ dasyanti dhe̱navo̱ nāpa̍ dasyanti dhe̱nava̍ḥ ||

atra̍ | aha̍ | tat | va̱he̱the̱ iti̍ | madhva̍ḥ | ā-hu̍tim | yam | a̱śva̱ttham | u̱pa̱-tiṣṭha̍nta | jā̱yava̍ḥ | a̱sme iti̍ | te | sa̱ntu̱ | jā̱yava̍ḥ |
sā̱kam | gāva̍ḥ | suva̍te | pacya̍te | yava̍ḥ | na | te̱ | vā̱yo̱ iti̍ | upa̍ | da̱sya̱nti̱ | dhe̱nava̍ḥ | na | apa̍ | da̱sya̱nti̱ | dhe̱nava̍ḥ ||1.135.08||

1.135.09a i̱me ye te̱ su vā̍yo bā̱hvo̍jaso̱ 'ntar na̱dī te̍ pa̱taya̍nty u̱kṣaṇo̱ mahi̱ vrādha̍nta u̱kṣaṇa̍ḥ |
1.135.09d dhanva̍ñ ci̱d ye a̍nā̱śavo̍ jī̱rāś ci̱d agi̍raukasaḥ |
1.135.09f sūrya̍syeva ra̱śmayo̍ durni̱yanta̍vo̱ hasta̍yor durni̱yanta̍vaḥ ||

i̱me | ye | te̱ | su | vā̱yo̱ iti̍ | bā̱hu-o̍jasaḥ | a̱ntaḥ | na̱dī iti̍ | te̱ | pa̱taya̍nti | u̱kṣaṇa̍ḥ | mahi̍ | vrādha̍ntaḥ | u̱kṣaṇa̍ḥ |
dhanva̍n | ci̱t | ye | a̱nā̱śava̍ḥ | jī̱rāḥ | ci̱t | agi̍rā-okasaḥ |
sūrya̍sya-iva | ra̱śmaya̍ḥ | du̱ḥ-ni̱yanta̍vaḥ | hasta̍yoḥ | du̱ḥ-ni̱yanta̍vaḥ ||1.135.09||


1.136.01a pra su jyeṣṭha̍ṁ nici̱rābhyā̍m bṛ̱han namo̍ ha̱vyam ma̱tim bha̍ratā mṛḻa̱yadbhyā̱ṁ svādi̍ṣṭham mṛḻa̱yadbhyā̍m |
1.136.01d tā sa̱mrājā̍ ghṛ̱tāsu̍tī ya̱jñe-ya̍jña̱ upa̍stutā |
1.136.01f athai̍noḥ kṣa̱traṁ na kuta̍ś ca̱nādhṛṣe̍ deva̱tvaṁ nū ci̍d ā̱dhṛṣe̍ ||

pra | su | jyeṣṭha̍m | ni̱-ci̱rābhyā̍m | bṛ̱hat | nama̍ḥ | ha̱vyam | ma̱tim | bha̱ra̱ta̱ | mṛ̱ḻa̱yat-bhyā̍m | svādi̍ṣṭham | mṛ̱ḻa̱yat-bhyā̍m |
tā | sa̱m-rājā̍ | ghṛ̱tāsu̍tī̱ iti̍ ghṛ̱ta-ā̍sutī | ya̱jñe-ya̍jñe | upa̍-stutā |
atha̍ | e̱no̱ḥ | kṣa̱tram | na | kuta̍ḥ | ca̱na | ā̱-dhṛṣe̍ | de̱va̱-tvam | nu | ci̱t | ā̱-dhṛṣe̍ ||1.136.01||

1.136.02a ada̍rśi gā̱tur u̱rave̱ varī̍yasī̱ panthā̍ ṛ̱tasya̱ sam a̍yaṁsta ra̱śmibhi̱ś cakṣu̱r bhaga̍sya ra̱śmibhi̍ḥ |
1.136.02d dyu̱kṣam mi̱trasya̱ sāda̍nam arya̱mṇo varu̍ṇasya ca |
1.136.02f athā̍ dadhāte bṛ̱had u̱kthya1̱̍ṁ vaya̍ upa̱stutya̍m bṛ̱had vaya̍ḥ ||

ada̍rśi | gā̱tuḥ | u̱rave̍ | varī̍yasī | panthā̍ḥ | ṛ̱tasya̍ | sam | a̱ya̱ṁsta̱ | ra̱śmi-bhi̍ḥ | cakṣu̍ḥ | bhaga̍sya | ra̱śmi-bhi̍ḥ |
dyu̱kṣam | mi̱trasya̍ | sāda̍nam | a̱rya̱mṇaḥ | varu̍ṇasya | ca̱ |
atha̍ | da̱dhā̱te̱ iti̍ | bṛ̱hat | u̱kthya̍m | vaya̍ḥ | u̱pa̱-stutya̍m | bṛ̱hat | vaya̍ḥ ||1.136.02||

1.136.03a jyoti̍ṣmatī̱m adi̍tiṁ dhāra̱yatkṣi̍ti̱ṁ sva̍rvatī̱m ā sa̍cete di̱ve-di̍ve jāgṛ̱vāṁsā̍ di̱ve-di̍ve |
1.136.03d jyoti̍ṣmat kṣa̱tram ā̍śāte ādi̱tyā dānu̍na̱s patī̍ |
1.136.03f mi̱tras tayo̱r varu̍ṇo yāta̱yajja̍no 'rya̱mā yā̍ta̱yajja̍naḥ ||

jyoti̍ṣmatīm | adi̍tim | dhā̱ra̱yat-kṣi̍tim | sva̍ḥ-vatīm | ā | sa̱ce̱te̱ iti̍ | di̱ve-di̍ve | jā̱gṛ̱-vāṁsā̍ | di̱ve-di̍ve |
jyoti̍śmat | kṣa̱tram | ā̱śā̱te̱ iti̍ | ā̱di̱tyā | dānu̍naḥ | patī̍ |
mi̱traḥ | tayo̍ḥ | varu̍ṇaḥ | yā̱ta̱yat-ja̍naḥ | a̱rya̱mā | yā̱ta̱yat-ja̍naḥ ||1.136.03||

1.136.04a a̱yam mi̱trāya̱ varu̍ṇāya̱ śaṁta̍ma̱ḥ somo̍ bhūtv ava̱pāne̱ṣv ābha̍go de̱vo de̱veṣv ābha̍gaḥ |
1.136.04d taṁ de̱vāso̍ juṣerata̱ viśve̍ a̱dya sa̱joṣa̍saḥ |
1.136.04f tathā̍ rājānā karatho̱ yad īma̍ha̱ ṛtā̍vānā̱ yad īma̍he ||

a̱yam | mi̱trāya̍ | varu̍ṇāya̍ | śam-ta̍maḥ | soma̍ḥ | bhū̱tu̱ | a̱va̱-pāne̍ṣu | ā-bha̍gaḥ | de̱vaḥ | de̱veṣu̍ | ā-bha̍gaḥ |
tam | de̱vāsa̍ḥ | ju̱ṣe̱ra̱ta̱ | viśve̍ | a̱dya | sa̱-joṣa̍saḥ |
tathā̍ | rā̱jā̱nā̱ | ka̱ra̱tha̱ḥ | yat | īma̍he | ṛta̍-vānā | yat | īma̍he ||1.136.04||

1.136.05a yo mi̱trāya̱ varu̍ṇā̱yāvi̍dha̱j jano̍ 'na̱rvāṇa̱ṁ tam pari̍ pāto̱ aṁha̍so dā̱śvāṁsa̱m marta̱m aṁha̍saḥ |
1.136.05d tam a̍rya̱mābhi ra̍kṣaty ṛjū̱yanta̱m anu̍ vra̱tam |
1.136.05f u̱kthair ya e̍noḥ pari̱bhūṣa̍ti vra̱taṁ stomai̍r ā̱bhūṣa̍ti vra̱tam ||

yaḥ | mi̱trāya̍ | varu̍ṇāya | avi̍dhat | jana̍ḥ | a̱na̱rvāṇa̍m | tam | pari̍ | pā̱ta̱ḥ | aṁha̍saḥ | dā̱śvāṁsa̍m | marta̍m | aṁha̍saḥ |
tam | a̱rya̱mā | a̱bhi | ra̱kṣa̱ti̱ | ṛ̱ju̱-yanta̍m | anu̍ | vra̱tam |
u̱kthaiḥ | yaḥ | e̱no̱ḥ | pa̱ri̱-bhūṣa̍ti | vra̱tam | stomai̍ḥ | ā̱-bhūṣa̍ti | vra̱tam ||1.136.05||

1.136.06a namo̍ di̱ve bṛ̍ha̱te roda̍sībhyām mi̱trāya̍ voca̱ṁ varu̍ṇāya mī̱ḻhuṣe̍ sumṛḻī̱kāya̍ mī̱ḻhuṣe̍ |
1.136.06d indra̍m a̱gnim upa̍ stuhi dyu̱kṣam a̍rya̱maṇa̱m bhaga̍m |
1.136.06f jyog jīva̍ntaḥ pra̱jayā̍ sacemahi̱ soma̍syo̱tī sa̍cemahi ||

nama̍ḥ | di̱ve | bṛ̱ha̱te | roda̍sībhyām | mi̱trāya̍ | voca̍m | varu̍ṇāya | mī̱ḻhuṣe̍ | su̱-mṛ̱ḻī̱kāya̍ | mī̱ḻhuṣe̍ |
indra̍m | a̱gnim | upa̍ | stu̱hi̱ | dyu̱kṣam | a̱rya̱maṇa̍m | bhaga̍m |
jyok | jīva̍ntaḥ | pra̱-jayā̍ | sa̱ce̱ma̱hi̱ | soma̍sya | ū̱tī | sa̱ce̱ma̱hi̱ ||1.136.06||

1.136.07a ū̱tī de̱vānā̍ṁ va̱yam indra̍vanto maṁsī̱mahi̱ svaya̍śaso ma̱rudbhi̍ḥ |
1.136.07c a̱gnir mi̱tro varu̍ṇa̱ḥ śarma̍ yaṁsa̱n tad a̍śyāma ma̱ghavā̍no va̱yaṁ ca̍ ||

ū̱tī | de̱vānā̍m | va̱yam | indra̍-vantaḥ | ma̱ṁsī̱mahi̍ | sva-ya̍śasaḥ | ma̱rut-bhi̍ḥ |
a̱gniḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | śarma̍ | yaṁsa̍n | tat | a̱śyā̱ma̱ | ma̱gha-vā̍naḥ | va̱yam | ca̱ ||1.136.07||


1.137.01a su̱ṣu̱mā yā̍ta̱m adri̍bhi̱r gośrī̍tā matsa̱rā i̱me somā̍so matsa̱rā i̱me |
1.137.01d ā rā̍jānā divispṛśāsma̱trā ga̍nta̱m upa̍ naḥ |
1.137.01f i̱me vā̍m mitrāvaruṇā̱ gavā̍śira̱ḥ somā̍ḥ śu̱krā gavā̍śiraḥ ||

su̱ṣu̱ma | ā | yā̱ta̱m | adri̍-bhiḥ | go-śrī̍tāḥ | ma̱tsa̱rāḥ | i̱me | somā̍saḥ | matsa̱rāḥ | i̱me |
ā | rā̱jā̱nā̱ | di̱vi̱-spṛ̱śā̱ | a̱sma̱-trā | ga̱nta̱m | upa̍ | na̱ḥ |
i̱me | vā̱m | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | go-ā̍śiraḥ | somā̍ḥ | śu̱krāḥ | go-ā̍śiraḥ ||1.137.01||

1.137.02a i̱ma ā yā̍ta̱m inda̍va̱ḥ somā̍so̱ dadhyā̍śiraḥ su̱tāso̱ dadhyā̍śiraḥ |
1.137.02d u̱ta vā̍m u̱ṣaso̍ bu̱dhi sā̱kaṁ sūrya̍sya ra̱śmibhi̍ḥ |
1.137.02f su̱to mi̱trāya̱ varu̍ṇāya pī̱taye̱ cāru̍r ṛ̱tāya̍ pī̱taye̍ ||

i̱me | ā | yā̱ta̱m | inda̍vaḥ | somā̍saḥ | dadhi̍-āśiraḥ | su̱tāsa̍ḥ | dadhi̍-āśiraḥ |
u̱ta | vā̱m | u̱ṣasa̍ḥ | bu̱dhi | sā̱kam | sūrya̍sya | ra̱śmi-bhi̍ḥ |
su̱taḥ | mi̱trāya | varu̍ṇāya | pī̱taye̍ | cāru̍ḥ | ṛ̱tāya̍ | pī̱taye̍ ||1.137.02||

1.137.03a tāṁ vā̍ṁ dhe̱nuṁ na vā̍sa̱rīm a̱ṁśuṁ du̍ha̱nty adri̍bhi̱ḥ soma̍ṁ duha̱nty adri̍bhiḥ |
1.137.03d a̱sma̱trā ga̍nta̱m upa̍ no̱ 'rvāñcā̱ soma̍pītaye |
1.137.03f a̱yaṁ vā̍m mitrāvaruṇā̱ nṛbhi̍ḥ su̱taḥ soma̱ ā pī̱taye̍ su̱taḥ ||

tām | vā̱m | dhe̱num | na | vā̱sa̱rīm | a̱ṁśum | du̱ha̱nti̱ | adri̍-bhiḥ | soma̍m | du̱ha̱nti̱ | adri̍-bhiḥ |
a̱sma̱-trā | ga̱nta̱m | upa̍ | na̱ḥ | a̱rvāncā̍ | soma̍-pītaye |
a̱yam | vā̱m | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | nṛ-bhi̍ḥ | su̱taḥ | soma̍ḥ | ā | pī̱taye̍ | su̱taḥ ||1.137.03||


1.138.01a pra-pra̍ pū̱ṣṇas tu̍vijā̱tasya̍ śasyate mahi̱tvam a̍sya ta̱vaso̱ na ta̍ndate sto̱tram a̍sya̱ na ta̍ndate |
1.138.01d arcā̍mi sumna̱yann a̱ham antyū̍tim mayo̱bhuva̍m |
1.138.01f viśva̍sya̱ yo mana̍ āyuyu̱ve ma̱kho de̱va ā̍yuyu̱ve ma̱khaḥ ||

pra-pra̍ | pū̱ṣṇaḥ | tu̱vi̱-jā̱tasya̍ | śa̱sya̱te̱ | ma̱hi̱-tvam | a̱sya̱ | ta̱vasa̍ḥ | na | ta̱nda̱te̱ | sto̱tram | a̱sya̱ | na | ta̱nda̱te̱ |
arcā̍mi | su̱mna̱-yan | a̱ham | anti̍-ūtim | ma̱ya̱ḥ-bhuva̍m |
viśva̍sya | yaḥ | mana̍ḥ | ā̱-yu̱yu̱ve | ma̱khaḥ | de̱vaḥ | ā̱-yu̱yu̱ve | ma̱khaḥ ||1.138.01||

1.138.02a pra hi tvā̍ pūṣann aji̱raṁ na yāma̍ni̱ stome̍bhiḥ kṛ̱ṇva ṛ̱ṇavo̱ yathā̱ mṛdha̱ uṣṭro̱ na pī̍paro̱ mṛdha̍ḥ |
1.138.02d hu̱ve yat tvā̍ mayo̱bhuva̍ṁ de̱vaṁ sa̱khyāya̱ martya̍ḥ |
1.138.02f a̱smāka̍m āṅgū̱ṣān dyu̱mnina̍s kṛdhi̱ vāje̍ṣu dyu̱mnina̍s kṛdhi ||

pra | hi | tvā̱ | pū̱ṣa̱n | a̱ji̱ram | na | yāma̍ni | stome̍bhiḥ | kṛ̱ṇve | ṛ̱ṇava̍ḥ | yathā̍ | mṛdha̍ḥ | uṣṭra̍ḥ | na | pī̱pa̱ra̱ḥ | mṛdha̍ḥ |
hu̱ve | yat | tvā̱ | ma̱ya̱ḥ-bhuva̍m | de̱vam | sa̱khyāya̍ | martya̍ḥ |
a̱smāka̍m | ā̱ṅgū̱ṣām | dyu̱mnina̍ḥ | kṛ̱dhi̱ | vāje̍ṣu | dyu̱mnina̍ḥ | kṛ̱dhi̱ ||1.138.02||

1.138.03a yasya̍ te pūṣan sa̱khye vi̍pa̱nyava̱ḥ kratvā̍ ci̱t santo 'va̍sā bubhujri̱ra iti̱ kratvā̍ bubhujri̱re |
1.138.03d tām anu̍ tvā̱ navī̍yasīṁ ni̱yuta̍ṁ rā̱ya ī̍mahe |
1.138.03f ahe̍ḻamāna uruśaṁsa̱ sarī̍ bhava̱ vāje̍-vāje̱ sarī̍ bhava ||

yasya̍ | te̱ | pū̱ṣa̱n | sa̱khye | vi̱pa̱nyava̍ḥ | kratvā̍ | ci̱t | santa̍ḥ | ava̍sā | bu̱bhu̱jri̱re | iti̍ | kratvā̍ | bu̱bhu̱jri̱re |
tām | anu̍ | tvā̱ | navī̍yasīm | ni̱-yuta̍m | rā̱yaḥ | ī̱ma̱he̱ |
ahe̍ḻamānaḥ | u̱ru̱-śa̱ṁsa̱ | sarī̍ | bha̱va̱ | vāje̍-vāje | sarī̍ | bha̱va̱ ||1.138.03||

1.138.04a a̱syā ū̱ ṣu ṇa̱ upa̍ sā̱taye̍ bhu̱vo 'he̍ḻamāno rari̱vām̐ a̍jāśva śravasya̱tām a̍jāśva |
1.138.04d o ṣu tvā̍ vavṛtīmahi̱ stome̍bhir dasma sā̱dhubhi̍ḥ |
1.138.04f na̱hi tvā̍ pūṣann ati̱manya̍ āghṛṇe̱ na te̍ sa̱khyam a̍pahnu̱ve ||

a̱syāḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | na̱ḥ | upa̍ | sā̱taye̍ | bhu̱va̱ḥ | ahe̍ḻamānaḥ | ra̱ri̱-vān | a̱ja̱-a̱śva̱ | śra̱va̱sya̱tām | a̱ja̱-a̱śva̱ |
o iti̍ | su | tvā̱ | va̱vṛ̱tī̱ma̱hi̱ | stome̍-bhiḥ | da̱sma̱ | sā̱dhu-bhi̍ḥ |
na̱hi | tvā̱ | pū̱ṣa̱n | a̱ti̱-manye̍ | ā̱ghṛ̱ṇe̱ | na | te̱ | sa̱khyam | a̱pa̱-hnu̱ve ||1.138.04||


1.139.01a astu̱ śrauṣa̍ṭ pu̱ro a̱gniṁ dhi̱yā da̍dha̱ ā nu tac chardho̍ di̱vyaṁ vṛ̍ṇīmaha indravā̱yū vṛ̍ṇīmahe |
1.139.01d yad dha̍ krā̱ṇā vi̱vasva̍ti̱ nābhā̍ sa̱ṁdāyi̱ navya̍sī |
1.139.01f adha̱ pra sū na̱ upa̍ yantu dhī̱tayo̍ de̱vām̐ acchā̱ na dhī̱taya̍ḥ ||

astu̍ | śrauṣa̍ṭ | pu̱raḥ | a̱gnim | dhi̱yā | da̱dhe̱ | ā | nu | tat | śardha̍ḥ | di̱vyam | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ | i̱ndra̱vā̱yū iti̍ | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ |
yat | ha̱ | krā̱ṇā | vi̱vasva̍ti | nābhā̍ | sa̱m-dāyi̍ | navya̍sī |
adha̍ | pra | su | na̱ḥ | upa̍ | ya̱ntu̱ | dhī̱taya̍ḥ | de̱vān | accha̍ | na | dhī̱taya̍ḥ ||1.139.01||

1.139.02a yad dha̱ tyan mi̍trāvaruṇāv ṛ̱tād adhy ā̍da̱dāthe̱ anṛ̍ta̱ṁ svena̍ ma̱nyunā̱ dakṣa̍sya̱ svena̍ ma̱nyunā̍ |
1.139.02d yu̱vor i̱tthādhi̱ sadma̱sv apa̍śyāma hira̱ṇyaya̍m |
1.139.02f dhī̱bhiś ca̱na mana̍sā̱ svebhi̍r a̱kṣabhi̱ḥ soma̍sya̱ svebhi̍r a̱kṣabhi̍ḥ ||

yat | ha̱ | tyat | mi̱trā̱va̱ru̱ṇau̱ | ṛ̱tāt | adhi̍ | ā̱da̱dāthe̱ ityā̍-da̱dāthe̍ | anṛ̍tam | svena̍ | ma̱nyunā̍ | dakṣa̍sya | svena̍ | ma̱nyunā̍ |
yu̱voḥ | i̱tthā | adhi̍ | sadma̍-su | apa̍śyāma | hi̱ra̱ṇyaya̍m |
dhī̱bhiḥ | ca̱na | mana̍sā | svebhi̍ḥ | a̱kṣa-bhi̍ḥ | soma̍sya | svebhi̍ḥ | a̱kṣa-bhi̍ḥ ||1.139.02||

1.139.03a yu̱vāṁ stome̍bhir deva̱yanto̍ aśvināśrā̱vaya̍nta iva̱ śloka̍m ā̱yavo̍ yu̱vāṁ ha̱vyābhy ā̱3̱̍yava̍ḥ |
1.139.03d yu̱vor viśvā̱ adhi̱ śriya̱ḥ pṛkṣa̍ś ca viśvavedasā |
1.139.03f pru̱ṣā̱yante̍ vām pa̱vayo̍ hira̱ṇyaye̱ rathe̍ dasrā hira̱ṇyaye̍ ||

yu̱vām | some̍bhiḥ | de̱va̱-yanta̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā̱śrā̱vaya̍ntaḥ-iva | śloka̍m | ā̱yava̍ḥ | yu̱vām | ha̱vyā | a̱bhi | ā̱yava̍ḥ |
yu̱voḥ | viśvā̍ḥ | adhi̍ | śriya̍ḥ | pṛkṣa̍ḥ | ca̱ | vi̱śva̱-ve̱da̱sā̱ |
pru̱ṣā̱yante̍ | vā̱m | pa̱vaya̍ḥ | hi̱ra̱ṇyaye̍ | rathe̍ | da̱srā̱ | hi̱ra̱ṇyaye̍ ||1.139.03||

1.139.04a ace̍ti dasrā̱ vy u1̱̍ nāka̍m ṛṇvatho yu̱ñjate̍ vāṁ ratha̱yujo̱ divi̍ṣṭiṣv adhva̱smāno̱ divi̍ṣṭiṣu |
1.139.04d adhi̍ vā̱ṁ sthāma̍ va̱ndhure̱ rathe̍ dasrā hira̱ṇyaye̍ |
1.139.04f pa̱theva̱ yantā̍v anu̱śāsa̍tā̱ rajo 'ñja̍sā̱ śāsa̍tā̱ raja̍ḥ ||

ace̍ti | da̱srā̱ | vi | ū̱m̐ iti̍ | nāka̍m | ṛ̱ṇva̱tha̱ḥ | yu̱ñjate̍ | vā̱m | ra̱tha̱-yuja̍ḥ | divi̍ṣṭiśu | a̱dhva̱smāna̍ḥ | divi̍ṣṭiṣu |
adhi̍ | vā̱m | sthāma̍ | va̱ndhure̍ | rathe̍ | da̱srā̱ | hi̱ra̱ṇyaye̍ |
pa̱thā-i̍va | yantau̍ | a̱nu̱-śāsa̍tā | raja̍ḥ | añja̍sā | sāsa̍tā | raja̍ḥ ||1.139.04||

1.139.05a śacī̍bhir naḥ śacīvasū̱ divā̱ nakta̍ṁ daśasyatam |
1.139.05c mā vā̍ṁ rā̱tir upa̍ dasa̱t kadā̍ ca̱nāsmad rā̱tiḥ kadā̍ ca̱na ||

śacī̍bhiḥ | na̱ḥ | śa̱cī̱va̱sū̱ iti̍ śacī-vasū | divā̍ | nakta̍m | da̱śa̱sya̱ta̱m |
mā | vā̱m | rā̱tiḥ | upa̍ | da̱sa̱t | kadā̍ | ca̱na | a̱smat | rā̱tiḥ | kadā̍ | ca̱na ||1.139.05||

1.139.06a vṛṣa̍nn indra vṛṣa̱pāṇā̍sa̱ inda̍va i̱me su̱tā adri̍ṣutāsa u̱dbhida̱s tubhya̍ṁ su̱tāsa̍ u̱dbhida̍ḥ |
1.139.06d te tvā̍ mandantu dā̱vane̍ ma̱he ci̱trāya̱ rādha̍se |
1.139.06f gī̱rbhir gi̍rvāha̱ḥ stava̍māna̱ ā ga̍hi sumṛḻī̱ko na̱ ā ga̍hi ||

vṛṣa̍n | i̱ndra̱ | vṛ̱ṣa̱-pānā̍saḥ | inda̍vaḥ | i̱me | su̱tāḥ | adri̍-sutāsaḥ | u̱t-bhida̍ḥ | tubhya̍m | su̱tāsa̍ḥ | u̱t-bhida̍ḥ |
te | tvā̱ | ma̱nda̱ntu̱ | dā̱vane̍ | ma̱he | ci̱trāya̍ | rādha̍se |
gī̱ḥ-bhiḥ | gi̱rvā̱ha̱ḥ | stava̍mānaḥ | ā | ga̱hi̱ | su̱-mṛ̱ḻī̱kaḥ | na̱ḥ | ā | ga̱hi̱ ||1.139.06||

1.139.07a o ṣū ṇo̍ agne śṛṇuhi̱ tvam ī̍ḻi̱to de̱vebhyo̍ bravasi ya̱jñiye̍bhyo̱ rāja̍bhyo ya̱jñiye̍bhyaḥ |
1.139.07d yad dha̱ tyām aṅgi̍robhyo dhe̱nuṁ de̍vā̱ ada̍ttana |
1.139.07f vi tāṁ du̍hre arya̱mā ka̱rtarī̱ sacā̍m̐ e̱ṣa tāṁ ve̍da me̱ sacā̍ ||

o iti̍ | su | na̱ḥ | a̱gne̱ | śṛ̱ṇu̱hi̱ | tvam | ī̱ḻi̱taḥ | de̱vebhya̍ḥ | bra̱va̱si̱ | ya̱jñiye̍bhyaḥ | rāja̍-bhyaḥ | ya̱jñiye̍bhyaḥ |
yat | ha̱ | tyām | aṅgi̍raḥ-bhyaḥ | dhe̱num | de̱vā̱ḥ | ada̍ttana |
vi | tām | du̱hre̱ | a̱rya̱mā | ka̱rtari̍ | sacā̍ | e̱ṣaḥ | tām | ve̱da̱ | me̱ | sacā̍ ||1.139.07||

1.139.08a mo ṣu vo̍ a̱smad a̱bhi tāni̱ pauṁsyā̱ sanā̍ bhūvan dyu̱mnāni̱ mota jā̍riṣur a̱smat pu̱rota jā̍riṣuḥ |
1.139.08d yad va̍ś ci̱traṁ yu̱ge-yu̍ge̱ navya̱ṁ ghoṣā̱d ama̍rtyam |
1.139.08f a̱smāsu̱ tan ma̍ruto̱ yac ca̍ du̱ṣṭara̍ṁ didhṛ̱tā yac ca̍ du̱ṣṭara̍m ||

mo iti̍ | su | va̱ḥ | a̱smat | a̱bhi | tāni̍ | pauṁsyā̍ | sanā̍ | bhū̱va̱n | dyu̱mnāni̍ | mā | u̱ta | jā̱ri̱ṣu̱ḥ | a̱smat | pu̱rā | u̱ta | jā̱ri̱ṣu̱ḥ |
yat | va̱ḥ | ci̱tram | yu̱ge-yu̍ge | navya̍m | ghoṣā̍t | ama̍rtyam |
a̱smāsu̍ | tat | ma̱ru̱ta̱ḥ | yat | ca̱ | du̱ḥ-tara̍m | di̱dhṛ̱ta | yat | ca̱ | du̱ḥ-tara̍m ||1.139.08||

1.139.09a da̱dhyaṅ ha̍ me ja̱nuṣa̱m pūrvo̱ aṅgi̍rāḥ pri̱yame̍dha̱ḥ kaṇvo̱ atri̱r manu̍r vidu̱s te me̱ pūrve̱ manu̍r viduḥ |
1.139.09d teṣā̍ṁ de̱veṣv āya̍tir a̱smāka̱ṁ teṣu̱ nābha̍yaḥ |
1.139.09f teṣā̍m pa̱dena̱ mahy ā na̍me gi̱rendrā̱gnī ā na̍me gi̱rā ||

da̱dhyaṅ | ha̱ | me̱ | ja̱nuṣa̍m | pūrva̍ḥ | aṅgi̍rāḥ | pri̱ya-me̍dha̍ḥ | kaṇva̍ḥ | atri̍ḥ | manu̍ḥ | vi̱du̱ḥ | te | me̱ | pūrve̍ | manu̍ḥ | vi̱du̱ḥ |
teṣā̍m | de̱veṣu̍ | ā-ya̍tiḥ | a̱smāka̍m | teṣu̍ | nābha̍yaḥ |
teṣā̍m | pa̱dena̍ | mahi̍ | ā | na̱me̱ | gi̱rā | i̱ndrā̱gnī iti̍ | ā | na̱me̱ | gi̱rā ||1.139.09||

1.139.10a hotā̍ yakṣad va̱nino̍ vanta̱ vārya̱m bṛha̱spati̍r yajati ve̱na u̱kṣabhi̍ḥ puru̱vāre̍bhir u̱kṣabhi̍ḥ |
1.139.10d ja̱gṛ̱bhmā dū̱raā̍diśa̱ṁ śloka̱m adre̱r adha̱ tmanā̍ |
1.139.10f adhā̍rayad ara̱rindā̍ni su̱kratu̍ḥ pu̱rū sadmā̍ni su̱kratu̍ḥ ||

hotā̍ | ya̱kṣa̱t | va̱nina̍ḥ | va̱nta̱ | vārya̍m | bṛha̱spati̍ḥ | ya̱ja̱ti̱ | ve̱naḥ | u̱kṣa-bhi̍ḥ | pu̱ru̱-vāre̍bhiḥ | u̱kṣa-bhi̍ḥ |
ja̱gṛ̱bhma | dū̱re-ā̍diśam | śloka̍m | adre̍ḥ | adha̍ | tmanā̍ |
adhā̍rayat | a̱ra̱rindā̍ni | su̱-kratu̍ḥ | pu̱ru | sadmā̍ni | su̱-kratu̍ḥ ||1.139.10||

1.139.11a ye de̍vāso di̱vy ekā̍daśa̱ stha pṛ̍thi̱vyām adhy ekā̍daśa̱ stha |
1.139.11c a̱psu̱kṣito̍ mahi̱naikā̍daśa̱ stha te de̍vāso ya̱jñam i̱maṁ ju̍ṣadhvam ||

ye | de̱vā̱sa̱ḥ | di̱vi | ekā̍daśa | stha | pṛ̱thi̱vyām | adhi̍ | ekā̍daśa | stha |
a̱psu̱-kṣita̍ḥ | ma̱hi̱nā | ekā̍daśa | stha | te | de̱vā̱sa̱ḥ | ya̱jñam | i̱mam | ju̱ṣa̱dhva̱m ||1.139.11||


1.140.01a ve̱di̱ṣade̍ pri̱yadhā̍māya su̱dyute̍ dhā̱sim i̍va̱ pra bha̍rā̱ yoni̍m a̱gnaye̍ |
1.140.01c vastre̍ṇeva vāsayā̱ manma̍nā̱ śuci̍ṁ jyo̱tīra̍thaṁ śu̱krava̍rṇaṁ tamo̱hana̍m ||

ve̱di̱-sade̍ | pri̱ya-dhā̍māya | su̱-dyute̍ | dhā̱sim-i̍va | pra | bha̱ra̱ | yoni̍m | a̱gnaye̍ |
vastre̍ṇa-iva | vā̱sa̱ya̱ | manma̍nā | śuci̍m | jyo̱tiḥ-ra̍tham | śu̱kra-va̍rṇam | ta̱ma̱ḥ-hana̍m ||1.140.01||

1.140.02a a̱bhi dvi̱janmā̍ tri̱vṛd anna̍m ṛjyate saṁvatsa̱re vā̍vṛdhe ja̱gdham ī̱ puna̍ḥ |
1.140.02c a̱nyasyā̱sā ji̱hvayā̱ jenyo̱ vṛṣā̱ ny a1̱̍nyena̍ va̱nino̍ mṛṣṭa vāra̱ṇaḥ ||

a̱bhi | dvi̱-janmā̍ | tri̱-vṛt | anna̍m | ṛ̱jya̱te̱ | sa̱ṁva̱tsa̱re | va̱vṛ̱dhe̱ | ja̱gdham | ī̱m iti̍ | puna̱riti̍ |
a̱nyasya̍ | ā̱sā | ji̱hvayā̍ | jenya̍ḥ | vṛṣā̍ | ni | a̱nyena̍ | va̱nina̍ḥ | mṛ̱ṣṭa̱ | vā̱ra̱ṇaḥ ||1.140.02||

1.140.03a kṛ̱ṣṇa̱prutau̍ vevi̱je a̍sya sa̱kṣitā̍ u̱bhā ta̍rete a̱bhi mā̱tarā̱ śiśu̍m |
1.140.03c prā̱cāji̍hvaṁ dhva̱saya̍ntaṁ tṛṣu̱cyuta̱m ā sācya̱ṁ kupa̍ya̱ṁ vardha̍nam pi̱tuḥ ||

kṛ̱ṣṇa̱-prutau̍ | ve̱vi̱je iti̍ | a̱sya̱ | sa̱-kṣitau̍ | u̱bhā | ta̱re̱te̱ iti̍ | a̱bhi | mā̱tarā̍ | śiśu̍m |
prā̱cā-ji̍hvam | dhva̱saya̍ntam | tṛ̱ṣu̱-cyuta̍m | ā | sācya̍m | kupa̍yam | vardha̍nam | pi̱tuḥ ||1.140.03||

1.140.04a mu̱mu̱kṣvo̱3̱̍ mana̍ve mānavasya̱te ra̍ghu̱druva̍ḥ kṛ̱ṣṇasī̍tāsa ū̱ juva̍ḥ |
1.140.04c a̱sa̱ma̱nā a̍ji̱rāso̍ raghu̱ṣyado̱ vāta̍jūtā̱ upa̍ yujyanta ā̱śava̍ḥ ||

mu̱mu̱kṣva̍ḥ | mana̍ve | mā̱na̱va̱sya̱te | ra̱ghu̱-druva̍ḥ | kṛ̱ṣṇa-sī̍tāsaḥ | ū̱m̐ iti̍ | juva̍ḥ |
a̱sa̱ma̱nāḥ | a̱ji̱rāsa̍ḥ | ra̱ghu̱-syada̍ḥ | vāta̍-jūtāḥ | upa̍ | yu̱jya̱nte̱ | ā̱śava̍ḥ ||1.140.04||

1.140.05a ād a̍sya̱ te dhva̱saya̍nto̱ vṛthe̍rate kṛ̱ṣṇam abhva̱m mahi̱ varpa̱ḥ kari̍krataḥ |
1.140.05c yat sī̍m ma̱hīm a̱vani̱m prābhi marmṛ̍śad abhiśva̱san sta̱naya̱nn eti̱ nāna̍dat ||

āt | a̱sya̱ | te | dhva̱saya̍ntaḥ | vṛthā̍ | ī̱ra̱te̱ | kṛ̱ṣṇam | abhva̍m | mahi̍ | varpa̍ḥ | kari̍krataḥ |
yat | sī̱m | ma̱hīm | a̱vani̍m | pra | a̱bhi | marmṛ̍śat | a̱bhi̱-śva̱san | sta̱nayan | eti̍ | nāna̍dat ||1.140.05||

1.140.06a bhūṣa̱n na yo 'dhi̍ ba̱bhrūṣu̱ namna̍te̱ vṛṣe̍va̱ patnī̍r a̱bhy e̍ti̱ roru̍vat |
1.140.06c o̱jā̱yamā̍nas ta̱nva̍ś ca śumbhate bhī̱mo na śṛṅgā̍ davidhāva du̱rgṛbhi̍ḥ ||

bhūṣa̍n | na | yaḥ | adhi̍ | ba̱bhrūṣu̍ | namna̍te | vṛṣā̍-iva | patnī̍ḥ | a̱bhi | e̱ti̱ | roru̍vat |
o̱jā̱yamā̍naḥ | ta̱nva̍ḥ | ca̱ | śu̱mbha̱te̱ | bhī̱maḥ | na | śṛṅgā̍ | da̱vi̱dhā̱va̱ | du̱ḥ-gṝbhi̍ḥ ||1.140.06||

1.140.07a sa sa̱ṁstiro̍ vi̱ṣṭira̱ḥ saṁ gṛ̍bhāyati jā̱nann e̱va jā̍na̱tīr nitya̱ ā śa̍ye |
1.140.07c puna̍r vardhante̱ api̍ yanti de̱vya̍m a̱nyad varpa̍ḥ pi̱troḥ kṛ̍ṇvate̱ sacā̍ ||

saḥ | sa̱m-stira̍ḥ | vi̱-ṣṭira̍ḥ | sam | gṛ̱bhā̱ya̱ti̱ | jā̱nan | e̱va | jā̱na̱tīḥ | nitya̍ḥ | ā | śa̱ye̱ |
puna̍ḥ | va̱rdha̱nte̱ | api̍ | ya̱nti̱ | de̱vya̍m | a̱nyat | varpa̍ḥ | pi̱troḥ | kṛ̱ṇva̱te̱ | sacā̍ ||1.140.07||

1.140.08a tam a̱gruva̍ḥ ke̱śinī̱ḥ saṁ hi re̍bhi̱ra ū̱rdhvās ta̍sthur ma̱mruṣī̱ḥ prāyave̱ puna̍ḥ |
1.140.08c tāsā̍ṁ ja̱rām pra̍mu̱ñcann e̍ti̱ nāna̍da̱d asu̱m para̍ṁ ja̱naya̍ñ jī̱vam astṛ̍tam ||

tam | a̱gruva̍ḥ | ke̱śinī̍ḥ | sam | hi | re̱bhi̱re | ū̱rdhvāḥ | ta̱sthu̱ḥ | ma̱mruṣī̍ḥ | pra | ā̱yave̍ | puna̱riti̍ |
tāsā̍m | ja̱rām | pra̍-mu̱ñcan | e̱ti̱ | nāna̍dat | asu̍m | para̍m | ja̱naya̍n | jī̱vam | astṛ̍tam ||1.140.08||

1.140.09a a̱dhī̱vā̱sam pari̍ mā̱tū ri̱hann aha̍ tuvi̱grebhi̱ḥ satva̍bhir yāti̱ vi jraya̍ḥ |
1.140.09c vayo̱ dadha̍t pa̱dvate̱ reri̍ha̱t sadānu̱ śyenī̍ sacate varta̱nīr aha̍ ||

a̱dhī̱vā̱sam | pari̍ | mā̱tuḥ | ri̱han | aha̍ | tu̱vi̱-grebhiḥ | satva̍-bhiḥ | yā̱ti̱ | vi | jraya̍ḥ |
vaya̍ḥ | dadha̍t | pa̱t-vate̍ | reri̍hat | sadā̍ | anu̍ | śyenī̍ | sa̱ca̱te̱ | va̱rta̱niḥ | aha̍ ||1.140.09||

1.140.10a a̱smāka̍m agne ma̱ghava̍tsu dīdi̱hy adha̱ śvasī̍vān vṛṣa̱bho damū̍nāḥ |
1.140.10c a̱vāsyā̱ śiśu̍matīr adīde̱r varme̍va yu̱tsu pa̍ri̱jarbhu̍rāṇaḥ ||

a̱smāka̍m | a̱gne̱ | ma̱ghava̍t-su | dī̱di̱hi̱ | adha̍ | śvasī̍vān | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | damū̍nāḥ |
a̱va̱-asya̍ | śiśu̍-matīḥ | a̱dī̱de̱ḥ | varma̍-iva | yu̱t-su | pa̱ri̱-jarbhu̍rāṇaḥ ||1.140.10||

1.140.11a i̱dam a̍gne̱ sudhi̍ta̱ṁ durdhi̍tā̱d adhi̍ pri̱yād u̍ ci̱n manma̍na̱ḥ preyo̍ astu te |
1.140.11c yat te̍ śu̱kraṁ ta̱nvo̱3̱̍ roca̍te̱ śuci̱ tenā̱smabhya̍ṁ vanase̱ ratna̱m ā tvam ||

i̱dam | a̱gne̱ | su-dhi̍tam | duḥ-dhi̍tāt | adhi̍ | pri̱yāt | ū̱m̐ iti̍ | ci̱t | manma̍naḥ | preya̍ḥ | a̱stu̱ | te̱ |
yat | te̱ | śu̱kram | ta̱nva̍ḥ | roca̍te | śuci̍ | tena̍ | a̱smabhya̍m | va̱na̱se̱ | ratna̍m | ā | tvam ||1.140.11||

1.140.12a rathā̍ya̱ nāva̍m u̱ta no̍ gṛ̱hāya̱ nityā̍ritrām pa̱dvatī̍ṁ rāsy agne |
1.140.12c a̱smāka̍ṁ vī̱rām̐ u̱ta no̍ ma̱ghono̱ janā̍m̐ś ca̱ yā pā̱rayā̱c charma̱ yā ca̍ ||

rathā̍ya | nāva̍m | u̱ta | na̱ḥ | gṛ̱hāya̍ | nitya̍-aritrām | pa̱t-vatī̍m | rā̱si̱ | a̱gne̱ |
a̱smāka̍m | vī̱rān | u̱ta | na̱ḥ | ma̱ghona̍ḥ | janā̍n | ca̱ | yā | pā̱rayā̍t | śarma̍ | yā | ca̱ ||1.140.12||

1.140.13a a̱bhī no̍ agna u̱ktham ij ju̍guryā̱ dyāvā̱kṣāmā̱ sindha̍vaś ca̱ svagū̍rtāḥ |
1.140.13c gavya̱ṁ yavya̱ṁ yanto̍ dī̱rghāheṣa̱ṁ vara̍m aru̱ṇyo̍ varanta ||

a̱bhi | na̱ḥ | a̱gne̱ | u̱ktham | it | ju̱gu̱ryā̱ḥ | dyāvā̱kṣāmā̍ | sindha̍vaḥ | ca̱ | sva-gū̍rtāḥ |
gavya̍m | yavya̍m | yanta̍ḥ | dī̱rghā | ahā̍ | iṣa̍m | vara̍m | a̱ru̱ṇya̍ḥ | va̱ra̱nta̱ ||1.140.13||


1.141.01a baḻ i̱tthā tad vapu̍ṣe dhāyi darśa̱taṁ de̱vasya̱ bharga̱ḥ saha̍so̱ yato̱ jani̍ |
1.141.01c yad ī̱m upa̱ hvara̍te̱ sādha̍te ma̱tir ṛ̱tasya̱ dhenā̍ anayanta sa̱sruta̍ḥ ||

baṭ | i̱tthā | tat | vapu̍ṣe | dhā̱yi̱ | da̱rśa̱tam | de̱vasya̍ | bharga̍ḥ | saha̍saḥ | yata̍ḥ | jani̍ |
yat | ī̱m | upa̍ | hvara̍te | sādha̍te | ma̱tiḥ | ṛ̱tasya̍ | dhenā̍ḥ | a̱na̱ya̱nta̱ | sa̱-sruta̍ḥ ||1.141.01||

1.141.02a pṛ̱kṣo vapu̍ḥ pitu̱mān nitya̱ ā śa̍ye dvi̱tīya̱m ā sa̱ptaśi̍vāsu mā̱tṛṣu̍ |
1.141.02c tṛ̱tīya̍m asya vṛṣa̱bhasya̍ do̱hase̱ daśa̍pramatiṁ janayanta̱ yoṣa̍ṇaḥ ||

pṛ̱kṣaḥ | vapu̍ḥ | pi̱tu̱-mān | nitya̍ḥ | ā | śa̱ye̱ | dvi̱tīya̍m | ā | sa̱pta-śi̍vāsu | mā̱tṛṣu̍ |
tṛ̱tīya̍m | a̱sya̱ | vṛ̱ṣa̱bhasya̍ | do̱hase̍ | daśa̍-pramatim | ja̱na̱ya̱nta̱ | yoṣa̍ṇaḥ ||1.141.02||

1.141.03a nir yad ī̍m bu̱dhnān ma̍hi̱ṣasya̱ varpa̍sa īśā̱nāsa̱ḥ śava̍sā̱ kranta̍ sū̱raya̍ḥ |
1.141.03c yad ī̱m anu̍ pra̱divo̱ madhva̍ ādha̱ve guhā̱ santa̍m māta̱riśvā̍ mathā̱yati̍ ||

niḥ | yat | ī̱m | bu̱dhnāt | ma̱hi̱ṣasya̍ | varpa̍saḥ | ī̱śā̱nāsa̍ḥ | śava̍sā | kranta̍ | sū̱raya̍ḥ |
yat | ī̱m | anu̍ | pra̱-diva̍ḥ | madhva̍ḥ | ā̱-dha̱ve | guhā̍ | santa̍m | mā̱ta̱riśvā̍ | ma̱thā̱yati̍ ||1.141.03||

1.141.04a pra yat pi̱tuḥ pa̍ra̱mān nī̱yate̱ pary ā pṛ̱kṣudho̍ vī̱rudho̱ daṁsu̍ rohati |
1.141.04c u̱bhā yad a̍sya ja̱nuṣa̱ṁ yad inva̍ta̱ ād id yavi̍ṣṭho abhavad ghṛ̱ṇā śuci̍ḥ ||

pra | yat | pi̱tuḥ | pa̱ra̱māt | nī̱yate̍ | pari̍ | ā | pṛ̱kṣudha̍ḥ | vī̱rudha̍ḥ | dam-su̍ | ro̱ha̱ti̱ |
u̱bhā | yat | a̱sya̱ | ja̱nuṣa̍m | yat | inva̍taḥ | āt | it | yavi̍ṣṭhaḥ | a̱bha̱va̱t | ghṛ̱ṇā | śuci̍ḥ ||1.141.04||

1.141.05a ād in mā̱tṝr āvi̍śa̱d yāsv ā śuci̱r ahi̍ṁsyamāna urvi̱yā vi vā̍vṛdhe |
1.141.05c anu̱ yat pūrvā̱ aru̍hat sanā̱juvo̱ ni navya̍sī̱ṣv ava̍rāsu dhāvate ||

āt | it | mā̱tṝḥ | ā | a̱vi̱śa̱t | yāsu̍ | ā | śuci̍ḥ | ahi̍ṁsyamānaḥ | u̱rvi̱yā | vi | va̱vṛ̱dhe̱ |
anu̍ | yat | pūrvā̍ | aru̍hat | sa̱nā̱-juva̍ḥ | ni | navya̍sīṣu | ava̍rāsu | dhā̱va̱te̱ ||1.141.05||

1.141.06a ād id dhotā̍raṁ vṛṇate̱ divi̍ṣṭiṣu̱ bhaga̍m iva papṛcā̱nāsa̍ ṛñjate |
1.141.06c de̱vān yat kratvā̍ ma̱jmanā̍ puruṣṭu̱to marta̱ṁ śaṁsa̍ṁ vi̱śvadhā̱ veti̱ dhāya̍se ||

āt | it | hotā̍ram | vṛ̱ṇa̱te̱ | divi̍ṣṭiṣu | bhaga̍m-iva | pa̱pṛ̱cā̱nāsa̍ḥ | ṛ̱ñja̱te̱ |
de̱vān | yat | kratvā̍ | ma̱jmanā̍ | pu̱ru̱-stu̱taḥ | marta̍m | śaṁsa̍m | vi̱śvadhā̍ | veti̍ | dhāya̍se ||1.141.06||

1.141.07a vi yad asthā̍d yaja̱to vāta̍codito hvā̱ro na vakvā̍ ja̱raṇā̱ anā̍kṛtaḥ |
1.141.07c tasya̱ patma̍n da̱kṣuṣa̍ḥ kṛ̱ṣṇaja̍ṁhasa̱ḥ śuci̍janmano̱ raja̱ ā vya̍dhvanaḥ ||

vi | yat | asthā̍t | ya̱ja̱taḥ | vāta̍-coditaḥ | hvā̱raḥ | na | vakvā̍ | ja̱raṇā̍ḥ | anā̍kṛtaḥ |
tasya̍ | patma̍n | dha̱kṣuṣa̍ḥ | kṛ̱ṣṇa-ja̍ṁhasaḥ | śuci̍-janmanaḥ | raja̍ḥ | ā | vi-a̍dhvanaḥ ||1.141.07||

1.141.08a ratho̱ na yā̱taḥ śikva̍bhiḥ kṛ̱to dyām aṅge̍bhir aru̱ṣebhi̍r īyate |
1.141.08c ād a̍sya̱ te kṛ̱ṣṇāso̍ dakṣi sū̱raya̱ḥ śūra̍syeva tve̱ṣathā̍d īṣate̱ vaya̍ḥ ||

ratha̍ḥ | na | yā̱taḥ | śikva̍-bhiḥ | kṛ̱taḥ | dyām | aṅge̍bhiḥ | a̱ru̱ṣebhi̍ḥ | ī̱ya̱te̱ |
āt | a̱sya̱ | te | kṛ̱ṣṇāsa̍ḥ | dha̱kṣi̱ | sū̱raya̍ḥ | śūra̍sya-iva | tve̱ṣathā̍t | ī̱ṣa̱te̱ | vaya̍ḥ ||1.141.08||

1.141.09a tvayā̱ hy a̍gne̱ varu̍ṇo dhṛ̱tavra̍to mi̱traḥ śā̍śa̱dre a̍rya̱mā su̱dāna̍vaḥ |
1.141.09c yat sī̱m anu̱ kratu̍nā vi̱śvathā̍ vi̱bhur a̱rān na ne̱miḥ pa̍ri̱bhūr ajā̍yathāḥ ||

tvayā̍ | hi | a̱gne̱ | varu̍ṇaḥ | dhṛ̱ta-vra̍taḥ | mi̱traḥ | śā̱śa̱dre | a̱rya̱mā | su̱-dāna̍vaḥ |
yat | sī̱m | anu̍ | kratu̍nā | vi̱śva-thā̍ | vi̱-bhuḥ | a̱rān | na | ne̱miḥ | pa̱ri̱-bhūḥ | ajā̍yathāḥ ||1.141.09||

1.141.10a tvam a̍gne śaśamā̱nāya̍ sunva̱te ratna̍ṁ yaviṣṭha de̱vatā̍tim invasi |
1.141.10c taṁ tvā̱ nu navya̍ṁ sahaso yuvan va̱yam bhaga̱ṁ na kā̱re ma̍hiratna dhīmahi ||

tvam | a̱gne̱ | śa̱śa̱mā̱nāya̍ | su̱nva̱te | ratna̍m | ya̱vi̱ṣṭha̱ | de̱vatā̍tim | i̱nva̱si̱ |
tvam | tvā̱ | nu | navya̍m | sa̱ha̱sa̱ḥ | yu̱va̱n | va̱yam | bhaga̍m | na | kā̱re | ma̱hi̱-ra̱tna̱ | dhī̱ma̱hi̱ ||1.141.10||

1.141.11a a̱sme ra̱yiṁ na svartha̱ṁ damū̍nasa̱m bhaga̱ṁ dakṣa̱ṁ na pa̍pṛcāsi dharṇa̱sim |
1.141.11c ra̱śmīm̐r i̍va̱ yo yama̍ti̱ janma̍nī u̱bhe de̱vānā̱ṁ śaṁsa̍m ṛ̱ta ā ca̍ su̱kratu̍ḥ ||

a̱sme iti̍ | ra̱yim | na | su̱-artha̍m | damū̍nasam | bhaga̍n | dakṣa̍m | na | pa̱pṛ̱cā̱si̱ | dha̱rṇa̱sim |
ra̱śmīn-i̍va | yaḥ | yama̍ti | janma̍nī̱ iti̍ | u̱bhe iti̍ | de̱vānā̍m | śaṁsa̍m | ṛ̱te | ā | ca̱ | su̱-kratu̍ḥ ||1.141.11||

1.141.12a u̱ta na̍ḥ su̱dyotmā̍ jī̱rāśvo̱ hotā̍ ma̱ndraḥ śṛ̍ṇavac ca̱ndrara̍thaḥ |
1.141.12c sa no̍ neṣa̱n neṣa̍tamai̱r amū̍ro̱ 'gnir vā̱maṁ su̍vi̱taṁ vasyo̱ accha̍ ||

u̱ta | na̱ḥ | su̱-dyotmā̍ | jī̱ra-a̍śvaḥ | hotā̍ | ma̱ndraḥ | śṛ̱ṇa̱va̱t | ca̱ndra-ra̍thaḥ |
saḥ | na̱ḥ | ne̱ṣa̱t | neṣa̍-tamaiḥ | amū̍raḥ | a̱gniḥ | vā̱mam | su̱-vi̱tam | vasya̍ḥ | accha̍ ||1.141.12||

1.141.13a astā̍vy a̱gniḥ śimī̍vadbhir a̱rkaiḥ sāmrā̍jyāya prata̱raṁ dadhā̍naḥ |
1.141.13c a̱mī ca̱ ye ma̱ghavā̍no va̱yaṁ ca̱ miha̱ṁ na sūro̱ ati̱ niṣ ṭa̍tanyuḥ ||

astā̍vi | a̱gniḥ | śimī̍vat-bhiḥ | a̱rkaiḥ | sāmrā̍jyāya | pra-ta̱ram | dadhā̍naḥ |
a̱mī | ca̱ | ye | ma̱ghavā̍naḥ | va̱yam | ca̱ | miha̍m | na | sūra̍ḥ | ati̍ | niḥ | ta̱nyu̱ḥ ||1.141.13||


1.142.01a sami̍ddho agna̱ ā va̍ha de̱vām̐ a̱dya ya̱tasru̍ce |
1.142.01c tantu̍ṁ tanuṣva pū̱rvyaṁ su̱taso̍māya dā̱śuṣe̍ ||

sam-i̍ddhaḥ | a̱gne̱ | ā | va̱ha̱ | de̱vān | a̱dya | ya̱ta-sru̍ce |
tantu̍m | ta̱nu̱ṣva̱ | pū̱rvyam | su̱ta-so̍māya | dā̱śuṣe̍ ||1.142.01||

1.142.02a ghṛ̱tava̍nta̱m upa̍ māsi̱ madhu̍mantaṁ tanūnapāt |
1.142.02c ya̱jñaṁ vipra̍sya̱ māva̍taḥ śaśamā̱nasya̍ dā̱śuṣa̍ḥ ||

ghṛ̱ta-va̍ntam | upa̍ | mā̱si̱ | madhu̍-mantam | ta̱nū̱-na̱pā̱t |
ya̱jñam | vipra̍sya | mā-va̍taḥ | śa̱śa̱mā̱nasya̍ | dā̱śuṣa̍ḥ ||1.142.02||

1.142.03a śuci̍ḥ pāva̱ko adbhu̍to̱ madhvā̍ ya̱jñam mi̍mikṣati |
1.142.03c narā̱śaṁsa̱s trir ā di̱vo de̱vo de̱veṣu̍ ya̱jñiya̍ḥ ||

śuci̍ḥ | pā̱va̱kaḥ | adbhu̍taḥ | madhvā̍ | ya̱jñam | mi̱mi̱kṣa̱ti̱ |
narā̱saṁsa̍ḥ | triḥ | ā | di̱vaḥ | de̱vaḥ | de̱veṣu̍ | ya̱jñiya̍ḥ ||1.142.03||

1.142.04a ī̱ḻi̱to a̍gna̱ ā va̱hendra̍ṁ ci̱tram i̱ha pri̱yam |
1.142.04c i̱yaṁ hi tvā̍ ma̱tir mamācchā̍ sujihva va̱cyate̍ ||

ī̱ḻi̱taḥ | a̱gne̱ | ā | va̱ha̱ | indra̍m | ci̱tram | i̱ha | pri̱yam |
i̱yam | hi | tvā̱ | ma̱tiḥ | mama̍ | accha̍ | su̱-ji̱hva̱ | va̱cyate̍ ||1.142.04||

1.142.05a stṛ̱ṇā̱nāso̍ ya̱tasru̍co ba̱rhir ya̱jñe sva̍dhva̱re |
1.142.05c vṛ̱ñje de̱vavya̍castama̱m indrā̍ya̱ śarma̍ sa̱pratha̍ḥ ||

stṛ̱ṇā̱nāsa̍ḥ | ya̱ta-sru̍caḥ | ba̱rhiḥ | ya̱jñe | su̱-a̱dhva̱re |
vṛ̱ñje | de̱vavya̍caḥ-tamam | indrā̍ya | śarma̍ | sa̱-pratha̍ḥ ||1.142.05||

1.142.06a vi śra̍yantām ṛtā̱vṛdha̍ḥ pra̱yai de̱vebhyo̍ ma̱hīḥ |
1.142.06c pā̱va̱kāsa̍ḥ puru̱spṛho̱ dvāro̍ de̱vīr a̍sa̱ścata̍ḥ ||

vi | śra̱ya̱ntā̱m | ṛ̱ta̱-vṛdha̍ḥ | pra̱-yai | de̱ve-bhya̍ḥ | ma̱hīḥ |
pā̱va̱kāsa̍ḥ | pu̱ru̱-spṛha̍ḥ | dvāra̍ḥ | de̱vīḥ | a̱sa̱ścata̍ḥ ||1.142.06||

1.142.07a ā bhanda̍māne̱ upā̍ke̱ nakto̱ṣāsā̍ su̱peśa̍sā |
1.142.07c ya̱hvī ṛ̱tasya̍ mā̱tarā̱ sīda̍tām ba̱rhir ā su̱mat ||

ā | bhanda̍māne̱ iti̍ | upā̍ke̱ iti̍ | nakto̱ṣasā̍ | su̱-peṣa̍sā |
ya̱hvī iti̍ | ṛ̱tasya̍ | mā̱tarā̍ | sīda̍tām | ba̱rhiḥ | ā | su̱-mat ||1.142.07||

1.142.08a ma̱ndraji̍hvā jugu̱rvaṇī̱ hotā̍rā̱ daivyā̍ ka̱vī |
1.142.08c ya̱jñaṁ no̍ yakṣatām i̱maṁ si̱dhram a̱dya di̍vi̱spṛśa̍m ||

ma̱ndra-ji̍hvā | ju̱gu̱rvaṇī̱ iti̍ | hotā̍rā | daivyā̍ | ka̱vī |
ya̱jñam | na̱ḥ | ya̱kṣa̱tā̱m | i̱mam | si̱dhram | a̱dya | di̱vi̱-spṛśa̍m ||1.142.08||

1.142.09a śuci̍r de̱veṣv arpi̍tā̱ hotrā̍ ma̱rutsu̱ bhāra̍tī |
1.142.09c iḻā̱ sara̍svatī ma̱hī ba̱rhiḥ sī̍dantu ya̱jñiyā̍ḥ ||

śuci̍ḥ | de̱veṣu̍ | arpi̍tā | hotrā̍ | ma̱rut-su̍ | bhāra̍tī |
iḻā̍ | sara̍svatī | ma̱hī | ba̱rhiḥ | sī̱da̱ntu̱ | ya̱jñiyā̍ḥ ||1.142.09||

1.142.10a tan na̍s tu̱rīpa̱m adbhu̍tam pu̱ru vāra̍m pu̱ru tmanā̍ |
1.142.10c tvaṣṭā̱ poṣā̍ya̱ vi ṣya̍tu rā̱ye nābhā̍ no asma̱yuḥ ||

tat | na̱ḥ | tu̱rīpa̍m | adbhu̍tam | pu̱ru | vā̱ | ara̍m | pu̱ru | tmanā̍ |
tvaṣṭā̍ | poṣā̍ya | vi | sya̱tu̱ | rā̱ye | nābhā̍ | na̱ḥ | a̱sma̱-yuḥ ||1.142.10||

1.142.11a a̱va̱sṛ̱jann upa̱ tmanā̍ de̱vān ya̍kṣi vanaspate |
1.142.11c a̱gnir ha̱vyā su̍ṣūdati de̱vo de̱veṣu̱ medhi̍raḥ ||

a̱va̱-sṛ̱jan | upa̍ | tmanā̍ | de̱vān | ya̱kṣi̱ | va̱na̱spa̱te̱ |
a̱gniḥ | ha̱vyā | su̱sū̱da̱ti̱ | de̱vaḥ | de̱veṣu̍ | medhi̍raḥ ||1.142.11||

1.142.12a pū̱ṣa̱ṇvate̍ ma̱rutva̍te vi̱śvade̍vāya vā̱yave̍ |
1.142.12c svāhā̍ gāya̱trave̍pase ha̱vyam indrā̍ya kartana ||

pū̱ṣa̱ṇ-vate̍ | ma̱rutva̍te | vi̱śva-de̍vāya | vā̱yave̍ |
svāhā̍ | gā̱ya̱tra-ve̍pase | ha̱vyam | indrā̍ya | ka̱rta̱na̱ ||1.142.12||

1.142.13a svāhā̍kṛtā̱ny ā ga̱hy upa̍ ha̱vyāni̍ vī̱taye̍ |
1.142.13c indrā ga̍hi śru̱dhī hava̱ṁ tvāṁ ha̍vante adhva̱re ||

svāhā̍-kṛtāni | ā | ga̱hi̱ | upa̍ | ha̱vyāni̍ | vī̱taye̍ |
indra̍ | ā | ga̱hi̱ | śru̱dhi | hava̍m | tvām | ha̱va̱nte̱ | a̱dhva̱re ||1.142.13||


1.143.01a pra tavya̍sī̱ṁ navya̍sīṁ dhī̱tim a̱gnaye̍ vā̱co ma̱tiṁ saha̍saḥ sū̱nave̍ bhare |
1.143.01c a̱pāṁ napā̱d yo vasu̍bhiḥ sa̱ha pri̱yo hotā̍ pṛthi̱vyāṁ ny asī̍dad ṛ̱tviya̍ḥ ||

pra | tavya̍sīm | navya̍sīm | dhī̱tim | a̱gnaye̍ | vā̱caḥ | ma̱tim | saha̍saḥ | sū̱nave̍ | bha̱re̱ |
a̱pām | napā̍t | yaḥ | vasu̍-bhiḥ | sa̱ha | pri̱yaḥ | hotā̍ | pṛ̱thi̱vyām | ni | asī̍dat | ṛ̱tviya̍ḥ ||1.143.01||

1.143.02a sa jāya̍mānaḥ para̱me vyo̍many ā̱vir a̱gnir a̍bhavan māta̱riśva̍ne |
1.143.02c a̱sya kratvā̍ samidhā̱nasya̍ ma̱jmanā̱ pra dyāvā̍ śo̱ciḥ pṛ̍thi̱vī a̍rocayat ||

saḥ | jāya̍mānaḥ | pa̱ra̱me | vi-o̍mani | ā̱viḥ | a̱gniḥ | a̱bha̱va̱t | mā̱ta̱riśva̍ne |
a̱sya | kratvā̍ | sa̱m-i̱dhā̱nasya̍ | ma̱jmanā̍ | pra | dyāvā̍ | śo̱ciḥ | pṛ̱thi̱vī iti̍ | a̱ro̱ca̱ya̱t ||1.143.02||

1.143.03a a̱sya tve̱ṣā a̱jarā̍ a̱sya bhā̱nava̍ḥ susa̱ṁdṛśa̍ḥ su̱pratī̍kasya su̱dyuta̍ḥ |
1.143.03c bhātva̍kṣaso̱ aty a̱ktur na sindha̍vo̱ 'gne re̍jante̱ asa̍santo a̱jarā̍ḥ ||

a̱sya | tve̱ṣāḥ | a̱jarā̍ḥ | a̱sya | bhā̱nava̍ḥ | su̱-sa̱ndṛśa̍ḥ | su̱-pratī̍kasya | su̱-dyuta̍ḥ |
bhā-tva̍kṣasaḥ | ati̍ | a̱ktuḥ | na | sindha̍vaḥ | a̱gneḥ | re̱ja̱nte̱ | asa̍santaḥ | a̱jarā̍ḥ ||1.143.03||

1.143.04a yam e̍ri̱re bhṛga̍vo vi̱śvave̍dasa̱ṁ nābhā̍ pṛthi̱vyā bhuva̍nasya ma̱jmanā̍ |
1.143.04c a̱gniṁ taṁ gī̱rbhir hi̍nuhi̱ sva ā dame̱ ya eko̱ vasvo̱ varu̍ṇo̱ na rāja̍ti ||

yam | ā̱-ī̱ri̱re̱ | bhṛga̍vaḥ | vi̱śva-ve̍dasam | nābhā̍ | pṛ̱thi̱vyāḥ | bhuva̍nasya | ma̱jmanā̍ |
a̱gnim | tam | gī̱ḥ-bhiḥ | hi̱nu̱hi̱ | sve | ā | dame̍ | yaḥ | eka̍ḥ | vasva̍ḥ | varu̍ṇaḥ | na | rāja̍ti ||1.143.04||

1.143.05a na yo varā̍ya ma̱rutā̍m iva sva̱naḥ sene̍va sṛ̱ṣṭā di̱vyā yathā̱śani̍ḥ |
1.143.05c a̱gnir jambhai̍s tigi̱tair a̍tti̱ bharva̍ti yo̱dho na śatrū̱n sa vanā̱ ny ṛ̍ñjate ||

na | yaḥ | varā̍ya | ma̱rutā̍m-iva | sva̱naḥ | senā̍-iva | sṛ̱ṣṭā | di̱vyā | yathā̍ | a̱śani̍ḥ |
a̱gniḥ | jambhai̍ḥ | ti̱gi̱taiḥ | a̱tti̱ | bharva̍ti | yo̱dhaḥ | na | śatrū̍n | saḥ | vanā̍ | ni | ṛ̱ñja̱te̱ ||1.143.05||

1.143.06a ku̱vin no̍ a̱gnir u̱catha̍sya̱ vīr asa̱d vasu̍ṣ ku̱vid vasu̍bhi̱ḥ kāma̍m ā̱vara̍t |
1.143.06c co̱daḥ ku̱vit tu̍tu̱jyāt sā̱taye̱ dhiya̱ḥ śuci̍pratīka̱ṁ tam a̱yā dhi̱yā gṛ̍ṇe ||

ku̱vit | na̱ḥ | a̱gniḥ | u̱catha̍sya | vīḥ | asa̍t | vasu̍ḥ | ku̱vit | vasu̍-bhiḥ | kāma̍m | ā̱-vara̍t |
co̱daḥ | ku̱vit | tu̱tu̱jyāt | sā̱taye̍ | dhiya̍ḥ | śuci̍-pratīkam | tam | a̱yā | dhi̱yā | gṛ̱ṇe̱ ||1.143.06||

1.143.07a ghṛ̱tapra̍tīkaṁ va ṛ̱tasya̍ dhū̱rṣada̍m a̱gnim mi̱traṁ na sa̍midhā̱na ṛ̍ñjate |
1.143.07c indhā̍no a̱kro vi̱dathe̍ṣu̱ dīdya̍c chu̱krava̍rṇā̱m ud u̍ no yaṁsate̱ dhiya̍m ||

ghṛ̱ta-pra̍tīkam | va̱ḥ | ṛ̱tasya̍ | dhū̱ḥ-sada̍m | a̱gnim | mi̱tram | na | sa̱m-i̱dhā̱naḥ | ṛ̱ñja̱te̱ |
indhā̍naḥ | a̱kraḥ | vi̱dathe̍ṣu | dīdya̍t | śu̱kra-va̍rṇām | ut | ū̱m̐ iti̍ | na̱ḥ | ya̱ṁsa̱te̱ | dhiya̍m ||1.143.07||

1.143.08a apra̍yuccha̱nn apra̍yucchadbhir agne śi̱vebhi̍r naḥ pā̱yubhi̍ḥ pāhi śa̱gmaiḥ |
1.143.08c ada̍bdhebhi̱r adṛ̍pitebhir i̱ṣṭe 'ni̍miṣadbhi̱ḥ pari̍ pāhi no̱ jāḥ ||

apra̍-yucchan | apra̍yucchat-bhiḥ | a̱gne̱ | śi̱vebhi̍ḥ | na̱ḥ | pā̱yu-bhi̍ḥ | pā̱hi̱ | śa̱gmaiḥ |
ada̍bdhebhiḥ | adṛ̍pitebhiḥ | i̱ṣṭe̱ | ani̍miṣat-bhiḥ | pari̍ | pā̱hi̱ | na̱ḥ | jāḥ ||1.143.08||


1.144.01a eti̱ pra hotā̍ vra̱tam a̍sya mā̱yayo̱rdhvāṁ dadhā̍na̱ḥ śuci̍peśasa̱ṁ dhiya̍m |
1.144.01c a̱bhi sruca̍ḥ kramate dakṣiṇā̱vṛto̱ yā a̍sya̱ dhāma̍ pratha̱maṁ ha̱ niṁsa̍te ||

eti̍ | pra | hotā̍ | vra̱tam | a̱sya̱ | mā̱yayā̍ | ū̱rdhvām | dadhā̍naḥ | śuci̍-peśasam | dhiya̍m |
a̱bhi | sruca̍ḥ | kra̱ma̱te̱ | da̱kṣi̱ṇā̱-ā̱vṛta̍ḥ | yāḥ | a̱sya̱ | dhāma̍ | pra̱tha̱mam | ha̱ | niṁsa̍te ||1.144.01||

1.144.02a a̱bhīm ṛ̱tasya̍ do̱hanā̍ anūṣata̱ yonau̍ de̱vasya̱ sada̍ne̱ parī̍vṛtāḥ |
1.144.02c a̱pām u̱pasthe̱ vibhṛ̍to̱ yad āva̍sa̱d adha̍ sva̱dhā a̍dhaya̱d yābhi̱r īya̍te ||

a̱bhi | ī̱m | ṛ̱tasya̍ | do̱hanā̍ḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | yonau̍ | de̱vasya̍ | sada̍ne | pari̍-vṛtāḥ |
a̱pām | u̱pa-sthe̍ | vi-bhṛ̍taḥ | yat | ā | ava̍sat | adha̍ | sva̱dhāḥ | a̱dha̱ya̱t | yābhi̍ḥ | īya̍te ||1.144.02||

1.144.03a yuyū̍ṣata̱ḥ sava̍yasā̱ tad id vapu̍ḥ samā̱nam artha̍ṁ vi̱tari̍tratā mi̱thaḥ |
1.144.03c ād ī̱m bhago̱ na havya̱ḥ sam a̱smad ā voḻhu̱r na ra̱śmīn sam a̍yaṁsta̱ sāra̍thiḥ ||

yuyū̍ṣataḥ | sa-va̍yasā | tat | it | vapu̍ḥ | sa̱mā̱nam | artha̍m | vi̱-tari̍tratā | mi̱thaḥ |
ādt | īm | bhaga̍ḥ | na | havya̍ḥ | sam | a̱smat | ā | voḻhu̍ḥ | na | ra̱śmīn | sam | a̱ya̱ṁsta̱ | sāra̍thiḥ ||1.144.03||

1.144.04a yam ī̱ṁ dvā sava̍yasā sapa̱ryata̍ḥ samā̱ne yonā̍ mithu̱nā samo̍kasā |
1.144.04c divā̱ na nakta̍m pali̱to yuvā̍jani pu̱rū cara̍nn a̱jaro̱ mānu̍ṣā yu̱gā ||

yam | ī̱m | dvā | sa-va̍yasā | sa̱pa̱ryata̍ḥ | sa̱mā̱ne | yonā̍ | mi̱thu̱nā | sam-o̍kasā |
divā̍ | na | nakta̍m | pa̱li̱taḥ | yuvā̍ | a̱ja̱ni̱ | pu̱ru | cara̍n | a̱jara̍ḥ | mānu̍ṣā | yu̱gā ||1.144.04||

1.144.05a tam ī̍ṁ hinvanti dhī̱tayo̱ daśa̱ vriśo̍ de̱vam martā̍sa ū̱taye̍ havāmahe |
1.144.05c dhano̱r adhi̍ pra̱vata̱ ā sa ṛ̍ṇvaty abhi̱vraja̍dbhir va̱yunā̱ navā̍dhita ||

tam | ī̱m | hi̱nva̱nti̱ | dhī̱taya̍ḥ | daśa̍ | vriśa̍ḥ | de̱vam | martā̍saḥ | ū̱taye̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ |
dhano̍ḥ | adhi̍ | pra̱-vata̍ḥ | ā | saḥ | ṛ̱ṇva̱ti̱ | a̱bhi̱vraja̍t-bhiḥ | va̱yunā̍ | navā̍ | a̱dhi̱ta̱ ||1.144.05||

1.144.06a tvaṁ hy a̍gne di̱vyasya̱ rāja̍si̱ tvam pārthi̍vasya paśu̱pā i̍va̱ tmanā̍ |
1.144.06c enī̍ ta e̱te bṛ̍ha̱tī a̍bhi̱śriyā̍ hira̱ṇyayī̱ vakva̍rī ba̱rhir ā̍śāte ||

tvam | hi | a̱gne̱ | di̱vyasya̍ | rāja̍si | tvam | pārthi̍vasya | pa̱śu̱pāḥ-i̍va | tmanā̍ |
enī̱ iti̍ | te̱ | e̱te iti̍ | bṛ̱ha̱tī iti̍ | a̱bhi̱-śriyā̍ | hi̱ra̱ṇyayī̱ iti̍ | vakva̍rī̱ iti̍ | ba̱rhiḥ | ā̱śā̱te̱ iti̍ ||1.144.06||

1.144.07a agne̍ ju̱ṣasva̱ prati̍ harya̱ tad vaco̱ mandra̱ svadhā̍va̱ ṛta̍jāta̱ sukra̍to |
1.144.07c yo vi̱śvata̍ḥ pra̱tyaṅṅ asi̍ darśa̱to ra̱ṇvaḥ saṁdṛ̍ṣṭau pitu̱mām̐ i̍va̱ kṣaya̍ḥ ||

agne̍ | ju̱ṣasva̍ | prati̍ | ha̱rya̱ | tat | vaca̍ḥ | mandra̍ | svadhā̍-vaḥ | ṛta̍-jāta | sukra̍to̱ iti̱ su-kra̍to |
yaḥ | vi̱śvata̍ḥ | pra̱tyaṅ | asi̍ | da̱rśa̱taḥ | ra̱ṇvaḥ | sam-dṛ̍ṣṭau | pi̱tu̱mān-i̍va | kṣaya̍ḥ ||1.144.07||


1.145.01a tam pṛ̍cchatā̱ sa ja̍gāmā̱ sa ve̍da̱ sa ci̍ki̱tvām̐ ī̍yate̱ sā nv ī̍yate |
1.145.01c tasmi̍n santi pra̱śiṣa̱s tasmi̍nn i̱ṣṭaya̱ḥ sa vāja̍sya̱ śava̍saḥ śu̱ṣmiṇa̱s pati̍ḥ ||

tam | pṛ̱ccha̱ta̱ | saḥ | ja̱gā̱ma̱ | saḥ | ve̱da̱ | saḥ | ci̱ki̱tvān | ī̱ya̱te̱ | saḥ | nu | ī̱ya̱te̱ |
tasmi̍n | sa̱nti̱ | pra̱-śiṣa̍ḥ | tasmi̍n | i̱ṣṭaya̍ḥ | saḥ | vāja̍sya | śava̍saḥ | śu̱ṣmiṇa̍ḥ | pati̍ḥ ||1.145.01||

1.145.02a tam it pṛ̍cchanti̱ na si̱mo vi pṛ̍cchati̱ svene̍va̱ dhīro̱ mana̍sā̱ yad agra̍bhīt |
1.145.02c na mṛ̍ṣyate pratha̱maṁ nāpa̍ra̱ṁ vaco̱ 'sya kratvā̍ sacate̱ apra̍dṛpitaḥ ||

tam | it | pṛ̱ccha̱nti̱ | na | si̱maḥ | vi | pṛ̱ccha̱ti̱ | svena̍-va | dhīra̍ḥ | mana̍sā | yat | agra̍bhīt |
na | mṛ̱ṣya̱te̱ | pra̱tha̱mam | na | apa̍ram | vaca̍ḥ | a̱sya | kratvā̍ | sa̱ca̱te̱ | apra̍-dṛpitaḥ ||1.145.02||

1.145.03a tam id ga̍cchanti ju̱hva1̱̍s tam arva̍tī̱r viśvā̱ny eka̍ḥ śṛṇava̱d vacā̍ṁsi me |
1.145.03c pu̱ru̱prai̱ṣas tatu̍rir yajña̱sādha̱no 'cchi̍droti̱ḥ śiśu̱r āda̍tta̱ saṁ rabha̍ḥ ||

tam | it | ga̱ccha̱nti̱ | ju̱hva̍ḥ | tam | arva̍tīḥ | viśvā̍ni | eka̍ḥ | śṛ̱ṇa̱va̱t | vacā̍ṁsi | me̱ |
pu̱ru̱-prai̱ṣaḥ | tatu̍riḥ | ya̱jña̱-sādha̍naḥ | acchi̍dra-ūtiḥ | śiśu̍ḥ | ā | a̱da̱tta̱ | sam | rabha̍ḥ ||1.145.03||

1.145.04a u̱pa̱sthāya̍ṁ carati̱ yat sa̱māra̍ta sa̱dyo jā̱tas ta̍tsāra̱ yujye̍bhiḥ |
1.145.04c a̱bhi śvā̱ntam mṛ̍śate nā̱ndye̍ mu̱de yad ī̱ṁ gaccha̍nty uśa̱tīr a̍piṣṭhi̱tam ||

u̱pa̱-sthāya̍m | ca̱ra̱ti̱ | yat | sa̱m-āra̍ta | sa̱dyaḥ | jā̱taḥ | ta̱tsā̱ra̱ | yujye̍bhiḥ |
a̱bhi | śvā̱ntam | mṛ̱śa̱te̱ | nā̱ndye̍ | mu̱de | yat | ī̱m | gaccha̍nti | u̱śa̱tīḥ | a̱pi̱-sthi̱tam ||1.145.04||

1.145.05a sa ī̍m mṛ̱go apyo̍ vana̱rgur upa̍ tva̱cy u̍pa̱masyā̱ṁ ni dhā̍yi |
1.145.05c vy a̍bravīd va̱yunā̱ martye̍bhyo̱ 'gnir vi̱dvām̐ ṛ̍ta̱cid dhi sa̱tyaḥ ||

saḥ | ī̱m | mṛ̱gaḥ | apya̍ḥ | va̱na̱rguḥ | upa̍ | tva̱ci | u̱pa̱-masyā̱m | ni | dhā̱yi̱ |
vi | a̱bra̱vī̱t | va̱yunā̍ | martye̍bhyaḥ | a̱gniḥ | vi̱dvān | ṛ̱ta̱-cit | hi | sa̱tyaḥ ||1.145.05||


1.146.01a tri̱mū̱rdhāna̍ṁ sa̱ptara̍śmiṁ gṛṇī̱ṣe 'nū̍nam a̱gnim pi̱tror u̱pasthe̍ |
1.146.01c ni̱ṣa̱ttam a̍sya̱ cara̍to dhru̱vasya̱ viśvā̍ di̱vo ro̍ca̱nāpa̍pri̱vāṁsa̍m ||

tri̱-mū̱rdhāna̍m | sa̱pta-ra̍śmim | gṛ̱ṇī̱ṣe̱ | anū̍nam | a̱gnim | pi̱troḥ | u̱pa-sthe̍ |
ni̱-sa̱ttam | a̱sya̱ | cara̍taḥ | dhru̱vasya̍ | viśvā̍ | di̱vaḥ | ro̱ca̱nā | ā̱pa̱pri̱-vāṁsa̍m ||1.146.01||

1.146.02a u̱kṣā ma̱hām̐ a̱bhi va̍vakṣa ene a̱jara̍s tasthāv i̱taū̍tir ṛ̱ṣvaḥ |
1.146.02c u̱rvyāḥ pa̱do ni da̍dhāti̱ sānau̍ ri̱hanty ūdho̍ aru̱ṣāso̍ asya ||

u̱kṣā | ma̱hān | a̱bhi | va̱va̱kṣe̱ | e̱ne̱ iti̍ | a̱jara̍ḥ | ta̱sthau̱ | i̱taḥ-ū̍tiḥ | ṛ̱ṣvaḥ |
u̱rvyāḥ | pa̱daḥ | ni | da̱dhā̱ti̱ | sānau̍ | ri̱hanti̍ | ūdha̍ḥ | a̱ru̱ṣāsa̍ḥ | a̱sya̱ ||1.146.02||

1.146.03a sa̱mā̱naṁ va̱tsam a̱bhi sa̱ṁcara̍ntī̱ viṣva̍g dhe̱nū vi ca̍rataḥ su̱meke̍ |
1.146.03c a̱na̱pa̱vṛ̱jyām̐ adhva̍no̱ mimā̍ne̱ viśvā̱n ketā̱m̐ adhi̍ ma̱ho dadhā̍ne ||

sa̱mā̱nam | va̱tsam | a̱bhi | sa̱ñcara̍ntī̱ iti̍ sa̱m-cara̍ntī | viṣva̍k | dhe̱nū iti̍ | vi | ca̱ra̱ta̱ḥ | su̱meke̱ iti̍ su̱-meke̍ |
a̱na̱pa̱-vṛ̱jyān | adhva̍naḥ | mimā̍ne̱ iti̍ | viśvā̍n | ketā̍n | adhi̍ | ma̱haḥ | dadhā̍ne̱ iti̍ ||1.146.03||

1.146.04a dhīrā̍saḥ pa̱daṁ ka̱vayo̍ nayanti̱ nānā̍ hṛ̱dā rakṣa̍māṇā aju̱ryam |
1.146.04c siṣā̍santa̱ḥ pary a̍paśyanta̱ sindhu̍m ā̱vir e̍bhyo abhava̱t sūryo̱ nṝn ||

dhīrā̍saḥ | pa̱dam | ka̱vaya̍ḥ | na̱ya̱nti̱ | nānā̍ | hṛ̱dā | rakṣa̍māṇāḥ | a̱ju̱ryam |
sisā̍santaḥ | pari̍ | a̱pa̱śya̱nta̱ | sindhu̍m | ā̱viḥ | e̱bhya̱ḥ | a̱bha̱va̱t | sūrya̍ḥ | nṝn ||1.146.04||

1.146.05a di̱dṛ̱kṣeṇya̱ḥ pari̱ kāṣṭhā̍su̱ jenya̍ ī̱ḻenyo̍ ma̱ho arbhā̍ya jī̱vase̍ |
1.146.05c pu̱ru̱trā yad abha̍va̱t sūr ahai̍bhyo̱ garbhe̍bhyo ma̱ghavā̍ vi̱śvada̍rśataḥ ||

di̱dṛ̱kṣeṇya̍ḥ | pari̍ | kāṣṭhā̍su | jenya̍ḥ | ī̱ḻenya̍ḥ | ma̱haḥ | arbhā̍ya | jī̱vase̍ |
pu̱ru̱-trā | yat | abha̍vat | sūḥ | aha̍ | e̱bhya̱ḥ | garbhe̍bhyaḥ | ma̱gha-vā̍ | vi̱śva-da̍rśataḥ ||1.146.05||


1.147.01a ka̱thā te̍ agne śu̱caya̍nta ā̱yor da̍dā̱śur vāje̍bhir āśuṣā̱ṇāḥ |
1.147.01c u̱bhe yat to̱ke tana̍ye̱ dadhā̍nā ṛ̱tasya̱ sāma̍n ra̱ṇaya̍nta de̱vāḥ ||

ka̱thā | te̱ | a̱gne̱ | śu̱caya̍ntaḥ | ā̱yoḥ | da̱dā̱śuḥ | vāje̍bhiḥ | ā̱śu̱ṣā̱ṇāḥ |
u̱bhe iti̍ | yat | to̱ke iti̍ | tana̍ye | dadhā̍nāḥ | ṛ̱tasya̍ | sāma̍n | ra̱ṇaya̍nta | de̱vāḥ ||1.147.01||

1.147.02a bodhā̍ me a̱sya vaca̍so yaviṣṭha̱ maṁhi̍ṣṭhasya̱ prabhṛ̍tasya svadhāvaḥ |
1.147.02c pīya̍ti tvo̱ anu̍ tvo gṛṇāti va̱ndāru̍s te ta̱nva̍ṁ vande agne ||

bodha̍ | me̱ | a̱sya | vaca̍saḥ | ya̱vi̱ṣṭha̱ | maṁhi̍ṣṭhasya | pra-bhṛ̍tasya | sva̱dhā̱-va̱ḥ |
pīya̍ti | tva̱ḥ | anu̍ | tva̱ḥ | gṛ̱ṇā̱ti̱ | va̱ndāru̍ḥ | te̱ | ta̱nva̍m | va̱nde̱ | a̱gne̱ ||1.147.02||

1.147.03a ye pā̱yavo̍ māmate̱yaṁ te̍ agne̱ paśya̍nto a̱ndhaṁ du̍ri̱tād ara̍kṣan |
1.147.03c ra̱rakṣa̱ tān su̱kṛto̍ vi̱śvave̍dā̱ dipsa̍nta̱ id ri̱pavo̱ nāha̍ debhuḥ ||

ye | pā̱yava̍ḥ | mā̱ma̱te̱yam | te̱ | a̱gne̱ | paśya̍ntaḥ | a̱ndham | du̱ḥ-i̱tāt | ara̍kṣan |
ra̱rakṣa̍ | tān | su̱-kṛta̍ḥ | vi̱śva-ve̍dāḥ | dipsa̍ntaḥ | it | ri̱pava̍ḥ | na | aha̍ | de̱bhu̱ḥ ||1.147.03||

1.147.04a yo no̍ agne̱ ara̍rivām̐ aghā̱yur a̍rātī̱vā ma̱rcaya̍ti dva̱yena̍ |
1.147.04c mantro̍ gu̱ruḥ puna̍r astu̱ so a̍smā̱ anu̍ mṛkṣīṣṭa ta̱nva̍ṁ duru̱ktaiḥ ||

yaḥ | na̱ḥ | a̱gne̱ | ara̍ri-vān | a̱gha̱-yuḥ | a̱rā̱ti̱-vā | ma̱rcaya̍ti | dva̱yena̍ |
mantra̍ḥ | gu̱ruḥ | puna̍ḥ | a̱stu̱ | saḥ | a̱smai̱ | anu̍ | mṛ̱kṣī̱ṣṭa̱ | ta̱nva̍m | du̱ḥ-u̱ktaiḥ ||1.147.04||

1.147.05a u̱ta vā̱ yaḥ sa̍hasya pravi̱dvān marto̱ marta̍m ma̱rcaya̍ti dva̱yena̍ |
1.147.05c ata̍ḥ pāhi stavamāna stu̱vanta̱m agne̱ māki̍r no duri̱tāya̍ dhāyīḥ ||

u̱ta | vā̱ | yaḥ | sa̱ha̱sya̱ | pra̱-vi̱dvān | marta̍ḥ | marta̍m | ma̱rcaya̍ti | dva̱yena̍ |
ata̍ḥ | pā̱hi̱ | sta̱va̱mā̱na̱ | stu̱vanta̍m | agne̍ | māki̍ḥ | na̱ḥ | du̱ḥ-i̱tāya̍ | dhā̱yī̱ḥ ||1.147.05||


1.148.01a mathī̱d yad ī̍ṁ vi̱ṣṭo mā̍ta̱riśvā̱ hotā̍raṁ vi̱śvāpsu̍ṁ vi̱śvade̍vyam |
1.148.01c ni yaṁ da̱dhur ma̍nu̱ṣyā̍su vi̱kṣu sva1̱̍r ṇa ci̱traṁ vapu̍ṣe vi̱bhāva̍m ||

mathī̍t | yat | ī̱m | vi̱ṣṭaḥ | mā̱ta̱riśvā̍ | hotā̍ram | vi̱śva-a̍psum | vi̱śva-de̍vyam |
ni | yam | da̱dhuḥ | ma̱nu̱ṣyā̍su | vi̱kṣu | sva̍ḥ | na | ci̱tram | vapu̍ṣe | vi̱bhā-va̍m ||1.148.01||

1.148.02a da̱dā̱nam in na da̍dabhanta̱ manmā̱gnir varū̍tha̱m mama̱ tasya̍ cākan |
1.148.02c ju̱ṣanta̱ viśvā̍ny asya̱ karmopa̍stuti̱m bhara̍māṇasya kā̱roḥ ||

da̱dā̱nam | it | na | da̱da̱bha̱nta̱ | manma̍ | a̱gniḥ | varū̍tham | mama̍ | tasya̍ | cā̱ka̱n |
ju̱ṣanta̍ | viśvā̍ni | a̱sya̱ | karma̍ | upa̍-stutim | bhara̍māṇasya | kā̱roḥ ||1.148.02||

1.148.03a nitye̍ ci̱n nu yaṁ sada̍ne jagṛ̱bhre praśa̍stibhir dadhi̱re ya̱jñiyā̍saḥ |
1.148.03c pra sū na̍yanta gṛ̱bhaya̍nta i̱ṣṭāv aśvā̍so̱ na ra̱thyo̍ rārahā̱ṇāḥ ||

nitye̍ | ci̱t | nu | yam | sada̍ne | ja̱gṛ̱bhre | praśa̍sti-bhiḥ | da̱dhi̱re | ya̱jñiyā̍saḥ |
pra | su | na̱ya̱nta̱ | gṛ̱bhaya̍ntaḥ | i̱ṣṭau | aśvā̍saḥ | na | ra̱thya̍ḥ | ra̱ra̱hā̱ṇāḥ ||1.148.03||

1.148.04a pu̱rūṇi̍ da̱smo ni ri̍ṇāti̱ jambhai̱r ād ro̍cate̱ vana̱ ā vi̱bhāvā̍ |
1.148.04c ād a̍sya̱ vāto̱ anu̍ vāti śo̱cir astu̱r na śaryā̍m asa̱nām anu̱ dyūn ||

pu̱rūṇi̍ | da̱smaḥ | ni | ri̱ṇā̱ti̱ | jambhai̍ḥ | āt | ro̱ca̱te̱ | vane̍ | ā | vi̱bhā-vā̍ |
āt | a̱sya̱ | vāta̍ḥ | anu̍ | vā̱ti̱ | śo̱ciḥ | astu̍ḥ | na | śaryā̍m | a̱sa̱nām | anu̍ | dyūn ||1.148.04||

1.148.05a na yaṁ ri̱pavo̱ na ri̍ṣa̱ṇyavo̱ garbhe̱ santa̍ṁ reṣa̱ṇā re̱ṣaya̍nti |
1.148.05c a̱ndhā a̍pa̱śyā na da̍bhann abhi̱khyā nityā̍sa īm pre̱tāro̍ arakṣan ||

na | yam | ri̱pava̍ḥ | na | ri̱ṣa̱ṇyava̍ḥ | garbhe̍ | santa̍m | re̱ṣa̱ṇāḥ | re̱ṣaya̍nti |
a̱ndhāḥ | a̱pa̱śyāḥ | na | da̱bha̱n | a̱bhi̱-khyā | nityā̍saḥ | ī̱m | pre̱tāra̍ḥ | a̱ra̱kṣa̱n ||1.148.05||


1.149.01a ma̱haḥ sa rā̱ya eṣa̍te̱ pati̱r dann i̱na i̱nasya̱ vasu̍naḥ pa̱da ā |
1.149.01c upa̱ dhraja̍nta̱m adra̍yo vi̱dhann it ||

ma̱haḥ | saḥ | rā̱yaḥ | ā | ī̱ṣa̱te̱ | pati̍ḥ | dan | i̱naḥ | i̱nasya̍ | vasu̍naḥ | pa̱de | ā |
upa̍ | dhraja̍ntam | adra̍yaḥ | vi̱dhan | it ||1.149.01||

1.149.02a sa yo vṛṣā̍ na̱rāṁ na roda̍syo̱ḥ śravo̍bhi̱r asti̍ jī̱vapī̍tasargaḥ |
1.149.02c pra yaḥ sa̍srā̱ṇaḥ śi̍śrī̱ta yonau̍ ||

saḥ | yaḥ | vṛṣā̍ | na̱rān | na | roda̍syoḥ | śrava̍ḥ-bhiḥ | asti̍ | jī̱vapī̍ta-sargaḥ |
pra | yaḥ | sa̱srā̱ṇaḥ | śi̱śrī̱ta | yonau̍ ||1.149.02||

1.149.03a ā yaḥ pura̱ṁ nārmi̍ṇī̱m adī̍de̱d atya̍ḥ ka̱vir na̍bha̱nyo̱3̱̍ nārvā̍ |
1.149.03c sūro̱ na ru̍ru̱kvāñ cha̱tātmā̍ ||

ā | yaḥ | pura̍m | nārmi̍ṇīm | adī̍det | atya̍ḥ | ka̱viḥ | na̱bha̱nya̍ḥ | na | ārvā̍ |
sūra̍ḥ | na | ru̱ru̱kvān | śa̱ta-ā̍tmā ||1.149.03||

1.149.04a a̱bhi dvi̱janmā̱ trī ro̍ca̱nāni̱ viśvā̱ rajā̍ṁsi śuśucā̱no a̍sthāt |
1.149.04c hotā̱ yaji̍ṣṭho a̱pāṁ sa̱dhasthe̍ ||

a̱bhi | dvi̱-janmā̍ | trī | ro̱ca̱nāni̍ | viśvā̍ | rajā̍ṁsi | śu̱śu̱cā̱naḥ | a̱sthā̱t |
hotā̍ | yaji̍ṣṭhaḥ | a̱pām | sa̱dha-sthe̍ ||1.149.04||

1.149.05a a̱yaṁ sa hotā̱ yo dvi̱janmā̱ viśvā̍ da̱dhe vāryā̍ṇi śrava̱syā |
1.149.05c marto̱ yo a̍smai su̱tuko̍ da̱dāśa̍ ||

a̱yam | saḥ | hotā̍ | yaḥ | dvi̱-janmā̍ | viśvā̍ | da̱dhe | vāryā̍ṇi | śra̱va̱syā |
marta̍ḥ | yaḥ | a̱smai̱ | su̱-tuka̍ḥ | da̱dāśa̍ ||1.149.05||


1.150.01a pu̱ru tvā̍ dā̱śvān vo̍ce̱ 'rir a̍gne̱ tava̍ svi̱d ā |
1.150.01c to̱dasye̍va śara̱ṇa ā ma̱hasya̍ ||

pu̱ru | tvā̱ | dā̱svān | vo̱ce̱ | a̱riḥ | a̱gne̱ | tava̍ | svi̱t | ā |
to̱dasya̍-iva | śa̱ra̱ṇe | ā | ma̱hasya̍ ||1.150.01||

1.150.02a vy a̍ni̱nasya̍ dha̱nina̍ḥ praho̱ṣe ci̱d ara̍ruṣaḥ |
1.150.02c ka̱dā ca̱na pra̱jiga̍to̱ ade̍vayoḥ ||

vi | a̱ni̱nasya̍ | dha̱nina̍ḥ | pra̱-ho̱ṣe | ci̱t | ara̍ruṣaḥ |
ka̱dā | ca̱na | pra̱-jiga̍taḥ | ade̍va-yoḥ ||1.150.02||

1.150.03a sa ca̱ndro vi̍pra̱ martyo̍ ma̱ho vrādha̍ntamo di̱vi |
1.150.03c pra-pret te̍ agne va̱nuṣa̍ḥ syāma ||

saḥ | ca̱ndraḥ | vi̱pra̱ | martya̍ḥ | ma̱haḥ | vrādha̍n-tamaḥ | di̱vi |
pra-pra̍ | it | te̱ | a̱gne̱ | va̱nuṣa̍ḥ | syāma ||1.150.03||


1.151.01a mi̱traṁ na yaṁ śimyā̱ goṣu̍ ga̱vyava̍ḥ svā̱dhyo̍ vi̱dathe̍ a̱psu jīja̍nan |
1.151.01c are̍jetā̱ṁ roda̍sī̱ pāja̍sā gi̱rā prati̍ pri̱yaṁ ya̍ja̱taṁ ja̱nuṣā̱m ava̍ḥ ||

mi̱tram | na | yam | śimyā̍ | goṣu̍ | ga̱vyava̍ḥ | su̱-ā̱dhya̍ḥ | vi̱dathe̍ | a̱p-su | jīja̍nan |
are̍jetām | roda̍sī̱ iti̍ | pāja̍sā | gi̱rā | prati̍ | pri̱yam | ya̱ja̱tam | ja̱nuṣā̍m | ava̍ḥ ||1.151.01||

1.151.02a yad dha̱ tyad vā̍m purumī̱ḻhasya̍ so̱mina̱ḥ pra mi̱trāso̱ na da̍dhi̱re svā̱bhuva̍ḥ |
1.151.02c adha̱ kratu̍ṁ vidataṁ gā̱tum arca̍ta u̱ta śru̍taṁ vṛṣaṇā pa̱styā̍vataḥ ||

yat | ha̱ | tyat | vā̱m | pu̱ru̱-mī̱ḻhasya̍ | so̱mina̍ḥ | pra | mi̱trāsa̍ḥ | na | da̱dhi̱re | su̱-ā̱bhuva̍ḥ |
adha̍ | kratu̍m | vi̱da̱ta̱m | gā̱tum | arca̍te | u̱ta | śru̱ta̱m | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | pa̱stya̍-vataḥ ||1.151.02||

1.151.03a ā vā̍m bhūṣan kṣi̱tayo̱ janma̱ roda̍syoḥ pra̱vācya̍ṁ vṛṣaṇā̱ dakṣa̍se ma̱he |
1.151.03c yad ī̍m ṛ̱tāya̱ bhara̍tho̱ yad arva̍te̱ pra hotra̍yā̱ śimyā̍ vītho adhva̱ram ||

ā | vā̱m | bhū̱ṣa̱n | kṣi̱taya̍ḥ | janma̍ | roda̍syoḥ | pra̱-vācya̍m | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | dakṣa̍se | ma̱he |
yat | ī̱m | ṛ̱tāya̍ | bhara̍thaḥ | yat | arva̍te | pra | hotra̍yā | śimyā̍ | vī̱tha̱ḥ | a̱dhva̱ram ||1.151.03||

1.151.04a pra sā kṣi̱tir a̍sura̱ yā mahi̍ pri̱ya ṛtā̍vānāv ṛ̱tam ā gho̍ṣatho bṛ̱hat |
1.151.04c yu̱vaṁ di̱vo bṛ̍ha̱to dakṣa̍m ā̱bhuva̱ṁ gāṁ na dhu̱ry upa̍ yuñjāthe a̱paḥ ||

pra | sā | kṣi̱tiḥ | a̱su̱rā̱ | yā | mahi̍ | pri̱yā | ṛta̍-vānau | ṛ̱tam | ā | gho̱ṣa̱tha̱ḥ | bṛ̱hat |
yu̱vam | di̱vaḥ | bṛ̱ha̱ta̱ḥ | dakṣa̍m | ā̱-bhuva̍m | gām | na | dhu̱ri | upa̍ | yu̱ñjā̱the̱ iti̍ | a̱paḥ ||1.151.04||

1.151.05a ma̱hī atra̍ mahi̱nā vāra̍m ṛṇvatho 're̱ṇava̱s tuja̱ ā sadma̍n dhe̱nava̍ḥ |
1.151.05c svara̍nti̱ tā u̍pa̱ratā̍ti̱ sūrya̱m ā ni̱mruca̍ u̱ṣasa̍s takva̱vīr i̍va ||

ma̱hī iti̍ | atra̍ | ma̱hi̱nā | vāra̍m | ṛ̱ṇva̱tha̱ḥ | a̱re̱ṇava̍ḥ | tuja̍ḥ | ā | sadma̍n | dhe̱nava̍ḥ |
svara̍nti | tāḥ | u̱pa̱ra-tā̍ti | sūrya̍m | ā | ni̱-mruca̍ḥ | u̱ṣasa̍ḥ | ta̱kva̱vīḥ-i̍va ||1.151.05||

1.151.06a ā vā̍m ṛ̱tāya̍ ke̱śinī̍r anūṣata̱ mitra̱ yatra̱ varu̍ṇa gā̱tum arca̍thaḥ |
1.151.06c ava̱ tmanā̍ sṛ̱jata̱m pinva̍ta̱ṁ dhiyo̍ yu̱vaṁ vipra̍sya̱ manma̍nām irajyathaḥ ||

ā | vā̱m | ṛ̱tāya̍ | ke̱śinī̍ḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | mitra̍ | yatra̍ | varu̍ṇa | gā̱tum | arca̍thaḥ |
ava̍ | tmanā̍ | sṛ̱jata̍m | pinva̍tam | dhiya̍ḥ | yu̱vam | vipra̍sya | manma̍nām | i̱ra̱jya̱tha̱ḥ ||1.151.06||

1.151.07a yo vā̍ṁ ya̱jñaiḥ śa̍śamā̱no ha̱ dāśa̍ti ka̱vir hotā̱ yaja̍ti manma̱sādha̍naḥ |
1.151.07c upāha̱ taṁ gaccha̍tho vī̱tho a̍dhva̱ram acchā̱ gira̍ḥ suma̱tiṁ ga̍ntam asma̱yū ||

yaḥ | vā̱m | ya̱jñaiḥ | śa̱śa̱mā̱naḥ | ha̱ | dāśa̍ti | ka̱viḥ | hotā̍ | yaja̍ti | ma̱nma̱-sādha̍naḥ |
upa̍ | aha̍ | tam | gaccha̍thaḥ | vī̱thaḥ | a̱dhva̱ram | accha̍ | gira̍ḥ | su̱-ma̱tim | ga̱nta̱m | a̱sma̱yū itya̍sma̱-yū ||1.151.07||

1.151.08a yu̱vāṁ ya̱jñaiḥ pra̍tha̱mā gobhi̍r añjata̱ ṛtā̍vānā̱ mana̍so̱ na prayu̍ktiṣu |
1.151.08c bhara̍nti vā̱m manma̍nā sa̱ṁyatā̱ giro 'dṛ̍pyatā̱ mana̍sā re̱vad ā̍śāthe ||

yu̱vām | ya̱jñaiḥ | pra̱tha̱mā | gobhi̍ḥ | a̱ñja̱te̱ | ṛta̍-vānā | mana̍saḥ | na | pra-yu̍ktiṣu |
bhara̍nti | vā̱m | manma̍nā | sa̱m-yatā̍ | gira̍ḥ | adṛ̍pyatā | mana̍sā | re̱vat | ā̱śā̱the̱ iti̍ ||1.151.08||

1.151.09a re̱vad vayo̍ dadhāthe re̱vad ā̍śāthe̱ narā̍ mā̱yābhi̍r i̱taū̍ti̱ māhi̍nam |
1.151.09c na vā̱ṁ dyāvo 'ha̍bhi̱r nota sindha̍vo̱ na de̍va̱tvam pa̱ṇayo̱ nāna̍śur ma̱gham ||

re̱vat | vaya̍ḥ | da̱dhā̱the̱ iti̍ | re̱vat | ā̱śā̱the̱ iti̍ | narā̍ | mā̱yābhi̍ḥ | i̱taḥ-ū̍ti | māhi̍nam |
na | vā̱m | dyāva̍ḥ | aha̍-bhiḥ | na | u̱ta | sindha̍vaḥ | na | de̱va̱-tvam | pa̱ṇaya̍ḥ | na | ā̱na̱śu̱ḥ | ma̱gham ||1.151.09||


1.152.01a yu̱vaṁ vastrā̍ṇi pīva̱sā va̍sāthe yu̱vor acchi̍drā̱ manta̍vo ha̱ sargā̍ḥ |
1.152.01c avā̍tirata̱m anṛ̍tāni̱ viśva̍ ṛ̱tena̍ mitrāvaruṇā sacethe ||

yu̱vam | vastrā̍ṇi | pī̱va̱sā | va̱sā̱the̱ iti̍ | yu̱voḥ | acchi̍drāḥ | manta̍vaḥ | ha̱ | sargā̍ḥ |
ava̍ | a̱ti̱ra̱ta̱m | anṛ̍tāni | viśvā̍ | ṛ̱tena̍ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | sa̱ce̱the̱ iti̍ ||1.152.01||

1.152.02a e̱tac ca̱na tvo̱ vi ci̍ketad eṣāṁ sa̱tyo mantra̍ḥ kaviśa̱sta ṛghā̍vān |
1.152.02c tri̱raśri̍ṁ hanti̱ catu̍raśrir u̱gro de̍va̱nido̱ ha pra̍tha̱mā a̍jūryan ||

e̱tat | ca̱na | tva̱ḥ | vi | ci̱ke̱ta̱t | e̱ṣā̱m | sa̱tyaḥ | mantra̍ḥ | ka̱vi̱-śa̱staḥ | ṛghā̍vān |
tri̱ḥ-aśri̍m | ha̱nti̱ | catu̍ḥ-aśriḥ | u̱graḥ | de̱va̱-nida̍ḥ | ha̱ | pra̱tha̱māḥ | a̱jū̱rya̱n ||1.152.02||

1.152.03a a̱pād e̍ti pratha̱mā pa̱dvatī̍nā̱ṁ kas tad vā̍m mitrāvaru̱ṇā ci̍keta |
1.152.03c garbho̍ bhā̱ram bha̍ra̱ty ā ci̍d asya ṛ̱tam pipa̱rty anṛ̍ta̱ṁ ni tā̍rīt ||

a̱pāt | e̱ti̱ | pra̱tha̱mā | pa̱t-vatī̍nām | kaḥ | tat | vā̱m | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | ā | ci̱ke̱ta̱ |
garbha̍ḥ | bhā̱ram | bha̱ra̱ti̱ | ā | ci̱t | a̱sya̱ | ṛ̱tam | pipa̍rti | anṛ̍tam | ni | tā̱rīt ||1.152.03||

1.152.04a pra̱yanta̱m it pari̍ jā̱raṁ ka̱nīnā̱m paśyā̍masi̱ nopa̍ni̱padya̍mānam |
1.152.04c ana̍vapṛgṇā̱ vita̍tā̱ vasā̍nam pri̱yam mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ dhāma̍ ||

pra̱-yanta̍m | it | pari̍ | jā̱ram | ka̱nīnā̍m | paśyā̍masi | na | u̱pa̱-ni̱padya̍mānam |
ana̍va-pṛgṇā | vi-ta̍tā | vasā̍nam | pri̱yam | mi̱trasya̍ | varu̍ṇasya | dhāma̍ ||1.152.04||

1.152.05a a̱na̱śvo jā̱to a̍nabhī̱śur arvā̱ kani̍kradat patayad ū̱rdhvasā̍nuḥ |
1.152.05c a̱citta̱m brahma̍ jujuṣu̱r yuvā̍na̱ḥ pra mi̱tre dhāma̱ varu̍ṇe gṛ̱ṇanta̍ḥ ||

a̱na̱śvaḥ | ja̱taḥ | a̱na̱bhī̱śuḥ | arvā̍ | kani̍kradat | pa̱ta̱ya̱t | ū̱rdhva-sā̍nuḥ |
a̱citta̍m | brahma̍ | ju̱ju̱ṣu̱ḥ | yuvā̍naḥ | pra | mi̱tre | dhāma̍ | varu̍ṇe | gṛ̱ṇanta̍ḥ ||1.152.05||

1.152.06a ā dhe̱navo̍ māmate̱yam ava̍ntīr brahma̱priya̍m pīpaya̱n sasmi̱nn ūdha̍n |
1.152.06c pi̱tvo bhi̍kṣeta va̱yunā̍ni vi̱dvān ā̱sāvivā̍sa̱nn adi̍tim uruṣyet ||

ā | dhe̱nava̍ḥ | mā̱ma̱te̱yam | ava̍ntīḥ | bra̱hma̱-priya̍m | pī̱pa̱ya̱n | sasmi̍n | ūdha̍n |
pi̱tvaḥ | bhi̱kṣe̱ta̱ | va̱yunā̍ni | vi̱dvān | ā̱sā | ā̱-vivā̍san | adi̍tim | u̱ru̱ṣye̱t ||1.152.06||

1.152.07a ā vā̍m mitrāvaruṇā ha̱vyaju̍ṣṭi̱ṁ nama̍sā devā̱v ava̍sā vavṛtyām |
1.152.07c a̱smāka̱m brahma̱ pṛta̍nāsu sahyā a̱smāka̍ṁ vṛ̱ṣṭir di̱vyā su̍pā̱rā ||

ā | vā̱m | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | ha̱vya-ju̍ṣṭim | nama̍sā | devau̍ | ava̍sā | va̱vṛ̱tyā̱m |
a̱smāka̍m | brahma̍ | pṛta̍nāsu | sa̱hyā̱ḥ | a̱smāka̍m | vṛ̱ṣṭiḥ | di̱vyā | su̱-pā̱rā ||1.152.07||


1.153.01a yajā̍mahe vām ma̱haḥ sa̱joṣā̍ ha̱vyebhi̍r mitrāvaruṇā̱ namo̍bhiḥ |
1.153.01c ghṛ̱tair ghṛ̍tasnū̱ adha̱ yad vā̍m a̱sme a̍dhva̱ryavo̱ na dhī̱tibhi̱r bhara̍nti ||

yajā̍mahe | vā̱m | ma̱haḥ | sa̱-joṣā̍ḥ | ha̱vyebhi̍ḥ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | nama̍ḥ-bhiḥ |
ghṛ̱taiḥ | ghṛ̱ta̱snū̱ iti̍ ghṛta-snū | adha̍ | yat | vā̱m | a̱sme iti̍ | a̱dhva̱ryava̍ḥ | na | dhī̱ti-bhi̍ḥ | bhara̍nti ||1.153.01||

1.153.02a prastu̍tir vā̱ṁ dhāma̱ na prayu̍kti̱r ayā̍mi mitrāvaruṇā suvṛ̱ktiḥ |
1.153.02c a̱nakti̱ yad vā̍ṁ vi̱dathe̍ṣu̱ hotā̍ su̱mnaṁ vā̍ṁ sū̱rir vṛ̍ṣaṇā̱v iya̍kṣan ||

pra-stu̍tiḥ | vā̱m | dhāma̍ | na | pra-yu̍ktiḥ | ayā̍mi | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | su̱-vṛ̱ktiḥ |
a̱nakti̍ | yat | vā̱m | vi̱dathe̍ṣu | hotā̍ | su̱mnam | vā̱m | sū̱riḥ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | iya̍kṣan ||1.153.02||

1.153.03a pī̱pāya̍ dhe̱nur adi̍tir ṛ̱tāya̱ janā̍ya mitrāvaruṇā havi̱rde |
1.153.03c hi̱noti̱ yad vā̍ṁ vi̱dathe̍ sapa̱ryan sa rā̱taha̍vyo̱ mānu̍ṣo̱ na hotā̍ ||

pī̱pāya̍ | dhe̱nuḥ | adi̍tiḥ | ṛ̱tāya̍ | janā̍ya | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | ha̱vi̱ḥ-de |
hi̱noti̍ | yat | vā̱m | vi̱dathe̍ | sa̱pa̱ryan | saḥ | rā̱ta-ha̍vyaḥ | mānu̍ṣaḥ | na | hotā̍ ||1.153.03||

1.153.04a u̱ta vā̍ṁ vi̱kṣu madyā̱sv andho̱ gāva̱ āpa̍ś ca pīpayanta de̱vīḥ |
1.153.04c u̱to no̍ a̱sya pū̱rvyaḥ pati̱r dan vī̱tam pā̱tam paya̍sa u̱sriyā̍yāḥ ||

u̱ta | vā̱m | vi̱kṣu | madyā̍su | andha̍ḥ | gāva̍ḥ | āpa̍ḥ | ca̱ | pī̱pa̱ya̱nta̱ | de̱vīḥ |
u̱to iti̍ | na̱ḥ | a̱sya | pū̱rvyaḥ | pati̍ḥ | dan | vī̱tam | pā̱tam | paya̍saḥ | u̱sriyā̍yāḥ ||1.153.04||


1.154.01a viṣṇo̱r nu ka̍ṁ vī̱ryā̍ṇi̱ pra vo̍ca̱ṁ yaḥ pārthi̍vāni vima̱me rajā̍ṁsi |
1.154.01c yo aska̍bhāya̱d utta̍raṁ sa̱dhastha̍ṁ vicakramā̱ṇas tre̱dhoru̍gā̱yaḥ ||

viṣṇo̍ḥ | nu | ka̱m | vī̱ryā̍ṇi | pra | vo̱ca̱m | yaḥ | pārthi̍vāni | vi̱-ma̱me | rajā̍ṁsi |
yaḥ | aska̍bhāyat | ut-ta̍ram | sa̱dha-stha̍m | vi̱-ca̱kra̱mā̱ṇaḥ | tre̱dhā | ū̱ru̱-gā̱yaḥ ||1.154.01||

1.154.02a pra tad viṣṇu̍ḥ stavate vī̱rye̍ṇa mṛ̱go na bhī̱maḥ ku̍ca̱ro gi̍ri̱ṣṭhāḥ |
1.154.02c yasyo̱ruṣu̍ tri̱ṣu vi̱krama̍ṇeṣv adhikṣi̱yanti̱ bhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||

pra | tat | viṣṇu̍ḥ | sta̱va̱te̱ | vī̱rye̍ṇa | mṛ̱gaḥ | na | bhī̱maḥ | ku̱ca̱raḥ | gi̱ri̱-sthāḥ |
yasya̍ | u̱ruṣu̍ | tri̱ṣu | vi̱-krama̍ṇeṣu | a̱dhi̱-kṣi̱yanti̍ | bhuva̍nāni | viśvā̍ ||1.154.02||

1.154.03a pra viṣṇa̍ve śū̱ṣam e̍tu̱ manma̍ giri̱kṣita̍ urugā̱yāya̱ vṛṣṇe̍ |
1.154.03c ya i̱daṁ dī̱rgham praya̍taṁ sa̱dhastha̱m eko̍ vima̱me tri̱bhir it pa̱debhi̍ḥ ||

pra | viṣṇa̍ve | śū̱ṣam | e̱tu̱ | manma̍ | gi̱ri̱-kṣite̍ | u̱ru̱-gā̱yāya̍ | vṛṣṇe̍ |
yaḥ | i̱dam | dī̱rgham | pra-ya̍tam | sa̱dha-stha̍m | eka̍ḥ | vi̱-ma̱me | tri̱-bhiḥ | it | pa̱de-bhi̍ḥ ||1.154.03||

1.154.04a yasya̱ trī pū̱rṇā madhu̍nā pa̱dāny akṣī̍yamāṇā sva̱dhayā̱ mada̍nti |
1.154.04c ya u̍ tri̱dhātu̍ pṛthi̱vīm u̱ta dyām eko̍ dā̱dhāra̱ bhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||

yasya̍ | trī | pū̱rṇā | madhu̍nā | pa̱dāni̍ | akṣī̍yamāṇā | sva̱dhayā̍ | mada̍nti |
yaḥ | ū̱m̐ iti̍ | tri̱-dhātu̍ | pṛ̱thi̱vīm | u̱ta | dyām | eka̍ḥ | dā̱dhāra̍ | bhuva̍nāni | viśvā̍ ||1.154.04||

1.154.05a tad a̍sya pri̱yam a̱bhi pātho̍ aśyā̱ṁ naro̱ yatra̍ deva̱yavo̱ mada̍nti |
1.154.05c u̱ru̱kra̱masya̱ sa hi bandhu̍r i̱tthā viṣṇo̍ḥ pa̱de pa̍ra̱me madhva̱ utsa̍ḥ ||

tat | a̱sya̱ | pri̱yam | a̱bhi | pātha̍ḥ | a̱śyā̱m | nara̍ḥ | yatra̍ | de̱va̱yava̍ḥ | mada̍nti |
u̱ru̱-kra̱masya̍ | saḥ | hi | bandhu̍ḥ | i̱tthā | viṣṇo̍ḥ | pa̱de | pa̱ra̱me | madhva̍ḥ | utsa̍ḥ ||1.154.05||

1.154.06a tā vā̱ṁ vāstū̍ny uśmasi̱ gama̍dhyai̱ yatra̱ gāvo̱ bhūri̍śṛṅgā a̱yāsa̍ḥ |
1.154.06c atrāha̱ tad u̍rugā̱yasya̱ vṛṣṇa̍ḥ para̱mam pa̱dam ava̍ bhāti̱ bhūri̍ ||

tā | vā̱m | vāstū̍ni | u̱śma̱si̱ | gama̍dhyai | yatra̍ | gāva̍ḥ | bhūri̍-śṛṅgāḥ | a̱yāsa̍ḥ |
atra̍ | aha̍ | tat | u̱ru̱-gā̱yasya̍ | vṛṣṇa̍ḥ | pa̱ra̱mam | pa̱dam | ava̍ | bhā̱ti̱ | bhūri̍ ||1.154.06||


1.155.01a pra va̱ḥ pānta̱m andha̍so dhiyāya̱te ma̱he śūrā̍ya̱ viṣṇa̍ve cārcata |
1.155.01c yā sānu̍ni̱ parva̍tānā̱m adā̍bhyā ma̱has ta̱sthatu̱r arva̍teva sā̱dhunā̍ ||

pra | va̱ḥ | pānta̍m | andha̍saḥ | dhi̱yā̱-ya̱te | ma̱he | śūrā̍ya | viṣṇa̍ve | ca̱ | a̱rca̱ta̱ |
yā | sānu̍ni | parva̍tānām | adā̍bhyā | ma̱haḥ | ta̱sthatu̍ḥ | arva̍tā-iva | sā̱dhunā̍ ||1.155.01||

1.155.02a tve̱ṣam i̱tthā sa̱mara̍ṇa̱ṁ śimī̍vato̱r indrā̍viṣṇū suta̱pā vā̍m uruṣyati |
1.155.02c yā martyā̍ya pratidhī̱yamā̍na̱m it kṛ̱śāno̱r astu̍r asa̱nām u̍ru̱ṣyatha̍ḥ ||

tve̱ṣam | i̱tthā | sa̱m-ara̍ṇam | śimī̍-vatoḥ | indrā̍viṣṇū̱ iti̍ | su̱ta̱-pāḥ | vā̱m | u̱ru̱ṣya̱ti̱ |
yā | martyā̍ya | pra̱ti̱-dhī̱yamā̍nam | it | kṛ̱śāno̍ḥ | astu̍ḥ | a̱sa̱nām | u̱ru̱ṣyatha̍ḥ ||1.155.02||

1.155.03a tā ī̍ṁ vardhanti̱ mahy a̍sya̱ pauṁsya̱ṁ ni mā̱tarā̍ nayati̱ reta̍se bhu̱je |
1.155.03c dadhā̍ti pu̱tro 'va̍ra̱m para̍m pi̱tur nāma̍ tṛ̱tīya̱m adhi̍ roca̱ne di̱vaḥ ||

tāḥ | ī̱m | va̱rdha̱nti̱ | mahi̍ | a̱sya̱ | pauṁsya̍m | ni | mā̱tarā̍ | na̱ya̱ti̱ | reta̍se | bhu̱je |
dadhā̍ti | pu̱traḥ | ava̍ram | para̍m | pi̱tuḥ | nāma̍ | tṛ̱tīya̍m | adhi̍ | ro̱ca̱ne | di̱vaḥ ||1.155.03||

1.155.04a tat-ta̱d id a̍sya̱ pauṁsya̍ṁ gṛṇīmasī̱nasya̍ trā̱tur a̍vṛ̱kasya̍ mī̱ḻhuṣa̍ḥ |
1.155.04c yaḥ pārthi̍vāni tri̱bhir id vigā̍mabhir u̱ru krami̍ṣṭorugā̱yāya̍ jī̱vase̍ ||

tat-ta̍t | it | a̱sya̱ | pauṁsya̍m | gṛ̱ṇī̱ma̱si̱ | i̱nasya̍ | trā̱tuḥ | a̱vṛ̱kasya̍ | mī̱ḻhuṣa̍ḥ |
yaḥ | pārthi̍vāni | tri̱-bhiḥ | it | vigā̍ma-bhiḥ | u̱ru | krami̍ṣṭa | u̱ru̱-gā̱yāya̍ | jī̱vase̍ ||1.155.04||

1.155.05a dve id a̍sya̱ krama̍ṇe sva̱rdṛśo̍ 'bhi̱khyāya̱ martyo̍ bhuraṇyati |
1.155.05c tṛ̱tīya̍m asya̱ naki̱r ā da̍dharṣati̱ vaya̍ś ca̱na pa̱taya̍ntaḥ pata̱triṇa̍ḥ ||

dve iti̍ | it | a̱sya̱ | krama̍ṇe̱ iti̍ | sva̱ḥ-dṛśa̍ḥ | a̱bhi̱-khyāya̍ | martya̍ḥ | bhu̱ra̱ṇya̱ti̱ |
tṛ̱tīya̍m | a̱sya̱ | naki̍ḥ | ā | da̱dha̱rṣa̱ti̱ | vaya̍ḥ | ca̱na | pa̱taya̍ntaḥ | pa̱ta̱triṇa̍ḥ ||1.155.05||

1.155.06a ca̱turbhi̍ḥ sā̱kaṁ na̍va̱tiṁ ca̱ nāma̍bhiś ca̱kraṁ na vṛ̱ttaṁ vyatī̍m̐r avīvipat |
1.155.06c bṛ̱haccha̍rīro vi̱mimā̍na̱ ṛkva̍bhi̱r yuvāku̍māra̱ḥ praty e̍ty āha̱vam ||

ca̱tuḥ-bhi̍ḥ | sā̱kam | na̱va̱tim | ca̱ | nāma̍-bhiḥ | ca̱kram | na | vṛ̱ttam | vyatī̍n | a̱vī̱vi̱pa̱t |
bṛ̱hat-śa̍rīraḥ | vi̱-mimā̍naḥ | ṛkva̍-bhiḥ | yuvā̍ | aku̍māraḥ | prati̍ | e̱ti̱ | ā̱-ha̱vam ||1.155.06||


1.156.01a bhavā̍ mi̱tro na śevyo̍ ghṛ̱tāsu̍ti̱r vibhū̍tadyumna eva̱yā u̍ sa̱prathā̍ḥ |
1.156.01c adhā̍ te viṣṇo vi̱duṣā̍ ci̱d ardhya̱ḥ stomo̍ ya̱jñaś ca̱ rādhyo̍ ha̱viṣma̍tā ||

bhava̍ | mi̱traḥ | na | śevya̍ḥ | ghṛ̱ta-ā̍sutiḥ | vibhū̍ta-dyumnaḥ | e̱va̱-yāḥ | ū̱m̐ iti̍ | sa̱-prathā̍ḥ |
adha̍ | te̱ | vi̱ṣṇo̱ iti̍ | vi̱duṣā̍ | ci̱t | ardhya̍ḥ | stoma̍ḥ | ya̱jñaḥ | ca̱ | rādhya̍ḥ | ha̱viṣma̍tā ||1.156.01||

1.156.02a yaḥ pū̱rvyāya̍ ve̱dhase̱ navī̍yase su̱majjā̍naye̱ viṣṇa̍ve̱ dadā̍śati |
1.156.02c yo jā̱tam a̍sya maha̱to mahi̱ brava̱t sed u̱ śravo̍bhi̱r yujya̍ṁ cid a̱bhy a̍sat ||

yaḥ | pū̱rvyāya̍ | ve̱dhase̍ | navī̍yase | su̱mat-jā̍naye | viṣṇa̍ve | dadā̍śati |
yaḥ | jā̱tam | a̱sya̱ | ma̱ha̱taḥ | mahi̍ | brava̍t | saḥ | it | ū̱m̐ iti̍ | śrava̍ḥ-bhiḥ | yujya̍m | ci̱t | a̱bhi | a̱sa̱t ||1.156.02||

1.156.03a tam u̍ stotāraḥ pū̱rvyaṁ yathā̍ vi̱da ṛ̱tasya̱ garbha̍ṁ ja̱nuṣā̍ pipartana |
1.156.03c āsya̍ jā̱nanto̱ nāma̍ cid vivaktana ma̱has te̍ viṣṇo suma̱tim bha̍jāmahe ||

tam | ū̱m̐ iti̍ | sto̱tā̱ra̱ḥ | pū̱rvyam | yathā̍ | vi̱da | ṛ̱tasya̍ | garbha̍m | ja̱nuṣā̍ | pi̱pa̱rta̱na̱ |
ā | a̱sya̱ | jā̱nanta̍ḥ | nāma̍ | ci̱t | vi̱va̱kta̱na̱ | ma̱haḥ | te̱ | vi̱ṣṇo̱ iti̍ | su̱-ma̱tim | bha̱jā̱ma̱he̱ ||1.156.03||

1.156.04a tam a̍sya̱ rājā̱ varu̍ṇa̱s tam a̱śvinā̱ kratu̍ṁ sacanta̱ māru̍tasya ve̱dhasa̍ḥ |
1.156.04c dā̱dhāra̱ dakṣa̍m utta̱mam a̍ha̱rvida̍ṁ vra̱jaṁ ca̱ viṣṇu̱ḥ sakhi̍vām̐ aporṇu̱te ||

tam | a̱sya̱ | rājā̍ | varu̍ṇaḥ | tam | a̱śvinā̍ | kratu̍m | sa̱ca̱nta̱ | māru̍tasya | ve̱dhasa̍ḥ |
dā̱dhāra̍ | dakṣa̍m | u̱t-ta̱mam | a̱ha̱ḥ-vida̍m | vrja̱m | ca̱ | viṣṇu̍ḥ | sakhi̍-vān | a̱pa̱-ū̱rṇu̱te ||1.156.04||

1.156.05a ā yo vi̱vāya̍ sa̱cathā̍ya̱ daivya̱ indrā̍ya̱ viṣṇu̍ḥ su̱kṛte̍ su̱kṛtta̍raḥ |
1.156.05c ve̱dhā a̍jinvat triṣadha̱stha ārya̍m ṛ̱tasya̍ bhā̱ge yaja̍māna̱m ābha̍jat ||

ā | yaḥ | vi̱vāya̍ | sa̱cathā̍ya | daivya̍ḥ | indrā̍ya | viṣṇu̍ḥ | su̱-kṛte̍ | su̱kṛt-ta̍raḥ |
ve̱dhāḥ | a̱ji̱nva̱t | tri̱-sa̱dha̱sthaḥ | ārya̍m | ṛ̱tasya̍ | bhā̱ge | yaja̍māna̍m | ā | a̱bha̱ja̱t ||1.156.05||


1.157.01a abo̍dhy a̱gnir jma ud e̍ti̱ sūryo̱ vy u1̱̍ṣāś ca̱ndrā ma̱hy ā̍vo a̱rciṣā̍ |
1.157.01c āyu̍kṣātām a̱śvinā̱ yāta̍ve̱ ratha̱m prāsā̍vīd de̱vaḥ sa̍vi̱tā jaga̱t pṛtha̍k ||

abo̍dhi | a̱gniḥ | jmaḥ | ut | e̱ti̱ | sūrya̍ḥ | vi | u̱ṣāḥ | ca̱ndrā | ma̱hī | ā̱va̱ḥ | a̱rciṣā̍ |
ayu̍kṣātām | a̱śvinā̍ | yāta̍ve | ratha̍m | pra | a̱sā̱vī̱t | de̱vaḥ | sa̱vi̱tā | jaga̍t | pṛtha̍k ||1.157.01||

1.157.02a yad yu̱ñjāthe̱ vṛṣa̍ṇam aśvinā̱ ratha̍ṁ ghṛ̱tena̍ no̱ madhu̍nā kṣa̱tram u̍kṣatam |
1.157.02c a̱smāka̱m brahma̱ pṛta̍nāsu jinvataṁ va̱yaṁ dhanā̱ śūra̍sātā bhajemahi ||

yat | yu̱ñjāthe̱ iti̍ | vṛṣa̍ṇam | a̱śvi̱nā̱ | ratha̍m | ghṛ̱tena̍ | na̱ḥ | madhu̍nā | kṣa̱tram | u̱kṣa̱ta̱m |
a̱smāka̍m | brahma̍ | pṛta̍nāsu | ji̱nva̱ta̱m | va̱yam | dhanā̍ | śūra̍-sātā | bha̱je̱ma̱hi̱ ||1.157.02||

1.157.03a a̱rvāṅ tri̍ca̱kro ma̍dhu̱vāha̍no̱ ratho̍ jī̱rāśvo̍ a̱śvino̍r yātu̱ suṣṭu̍taḥ |
1.157.03c tri̱va̱ndhu̱ro ma̱ghavā̍ vi̱śvasau̍bhaga̱ḥ śaṁ na̱ ā va̍kṣad dvi̱pade̱ catu̍ṣpade ||

a̱rvāṅ | tri̱-ca̱kraḥ | ma̱dhu̱-vāha̍naḥ | ratha̍ḥ | jī̱ra-a̍śvaḥ | a̱śvino̍ḥ | yā̱tu̱ | su-stu̍taḥ |
tri̱-va̱ndhu̱raḥ | ma̱gha-vā̍ | vi̱śva-sau̍bhagaḥ | śam | na̱ḥ | ā | va̱kṣa̱t | dvi̱-pade̍ | catu̍ḥ-pade ||1.157.03||

1.157.04a ā na̱ ūrja̍ṁ vahatam aśvinā yu̱vam madhu̍matyā na̱ḥ kaśa̍yā mimikṣatam |
1.157.04c prāyu̱s tāri̍ṣṭa̱ṁ nī rapā̍ṁsi mṛkṣata̱ṁ sedha̍ta̱ṁ dveṣo̱ bhava̍taṁ sacā̱bhuvā̍ ||

ā | na̱ḥ | ūrja̍m | va̱ha̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ | yu̱vam | madhu̍-matyā | na̱ḥ | kaśa̍yā | mi̱mi̱kṣa̱ta̱m |
pra | āyu̍ḥ | tāri̍ṣṭam | niḥ | rapā̍ṁsi | mṛ̱kṣa̱ta̱m | sedha̍tam | dveṣa̍ḥ | bhava̍tam | sa̱cā̱-bhuvā̍ ||1.157.04||

1.157.05a yu̱vaṁ ha̱ garbha̱ṁ jaga̍tīṣu dhattho yu̱vaṁ viśve̍ṣu̱ bhuva̍neṣv a̱ntaḥ |
1.157.05c yu̱vam a̱gniṁ ca̍ vṛṣaṇāv a̱paś ca̱ vana̱spatī̍m̐r aśvinā̱v aira̍yethām ||

yu̱vam | ha̱ | garbha̍m | jaga̍tīṣu | dha̱ttha̱ḥ | yu̱vam | viśve̍ṣu | bhuva̍neṣu | a̱ntariti̍ |
yu̱vam | a̱gnim | ca̱ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | a̱paḥ | ca̱ | vana̱spatī̍n | a̱śvi̱nau̱ | aira̍yethām ||1.157.05||

1.157.06a yu̱vaṁ ha̍ stho bhi̱ṣajā̍ bheṣa̱jebhi̱r atho̍ ha stho ra̱thyā̱3̱̍ rāthye̍bhiḥ |
1.157.06c atho̍ ha kṣa̱tram adhi̍ dhattha ugrā̱ yo vā̍ṁ ha̱viṣmā̱n mana̍sā da̱dāśa̍ ||

yu̱vam | ha̱ | stha̱ḥ | bhi̱ṣajā̍ | bhe̱ṣa̱jebhi̍ḥ | atho̱ iti̍ | ha̱ | stha̱ḥ | ra̱thyā̍ | rathye̍bhi̱riti̱ rathye̍bhiḥ |
atho̱ iti̍ | ha̱ | kṣa̱tram | adhi̍ | dha̱ttha̱ | u̱grā̱ | yaḥ | vā̱m | ha̱viṣmā̍n | mana̍sā | da̱dāśa̍ ||1.157.06||


1.158.01a vasū̍ ru̱drā pu̍ru̱mantū̍ vṛ̱dhantā̍ daśa̱syata̍ṁ no vṛṣaṇāv a̱bhiṣṭau̍ |
1.158.01c dasrā̍ ha̱ yad rekṇa̍ auca̱thyo vā̱m pra yat sa̱srāthe̱ aka̍vābhir ū̱tī ||

vasū̱ iti̍ | ru̱drā | pu̱ru̱mantū̱ iti̍ pu̱ru̱-mantū̍ | vṛ̱dhantā̍ | da̱śa̱syata̍m | na̱ḥ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | a̱bhiṣṭau̍ |
dasrā̍ | ha̱ | yat | rekṇa̍ḥ | au̱ca̱thyaḥ | vā̱m | pra | yat | sa̱srāthe̱ iti̍ | aka̍vābhiḥ | ū̱tī ||1.158.01||

1.158.02a ko vā̍ṁ dāśat suma̱taye̍ cid a̱syai vasū̱ yad dhethe̱ nama̍sā pa̱de goḥ |
1.158.02c ji̱gṛ̱tam a̱sme re̱vatī̱ḥ pura̍ṁdhīḥ kāma̱preṇe̍va̱ mana̍sā̱ cara̍ntā ||

kaḥ | vā̱m | dā̱śa̱t | su̱-ma̱taye̍ | ci̱t | a̱syai | vasū̱ iti̍ | yat | dhethe̱ iti̍ | nama̍sā | pa̱de | goḥ |
ji̱gṛ̱tam | a̱sme iti̍ | re̱vatī̍ḥ | pura̍m-dhīḥ | kā̱ma̱preṇa̍-iva | mana̍sā | cara̍ntā ||1.158.02||

1.158.03a yu̱kto ha̱ yad vā̍ṁ tau̱gryāya̍ pe̱rur vi madhye̱ arṇa̍so̱ dhāyi̍ pa̱jraḥ |
1.158.03c upa̍ vā̱m ava̍ḥ śara̱ṇaṁ ga̍meya̱ṁ śūro̱ nājma̍ pa̱taya̍dbhi̱r evai̍ḥ ||

yu̱ktaḥ | ha̱ | yat | vā̱m | tau̱gryāya̍ | pe̱ruḥ | vi | madhye̍ | arṇa̍saḥ | dhāyi̍ | pa̱jraḥ |
upa̍ | vā̱m | ava̍ḥ | śa̱ra̱ṇam | ga̱me̱ya̱m | śūra̍ḥ | na | ajma̍ | pa̱taya̍t-bhiḥ | evai̍ḥ ||1.158.03||

1.158.04a upa̍stutir auca̱thyam u̍ruṣye̱n mā mām i̱me pa̍ta̱triṇī̱ vi du̍gdhām |
1.158.04c mā mām edho̱ daśa̍tayaś ci̱to dhā̱k pra yad vā̍m ba̱ddhas tmani̱ khāda̍ti̱ kṣām ||

upa̍-stutiḥ | au̱ca̱thyam | u̱ru̱ṣye̱t | mā | mām | i̱me iti̍ | pa̱ta̱triṇī̱ iti̍ | vi | du̱gdhā̱m |
mā | mām | edha̍ḥ | daśa̍-tayaḥ | ci̱taḥ | dhā̱k | pra | yat | vā̱m | ba̱ddhaḥ | tmani̍ | khāda̍ti | kṣām ||1.158.04||

1.158.05a na mā̍ garan na̱dyo̍ mā̱tṛta̍mā dā̱sā yad ī̱ṁ susa̍mubdham a̱vādhu̍ḥ |
1.158.05c śiro̱ yad a̍sya traita̱no vi̱takṣa̍t sva̱yaṁ dā̱sa uro̱ aṁsā̱v api̍ gdha ||

na | mā̱ | ga̱ra̱n | na̱dya̍ḥ | mā̱tṛ-ta̍māḥ | dā̱sāḥ | yat | ī̱m | su-sa̍mubdham | a̱va̱-adhu̍ḥ |
śira̍ḥ | yat | a̱sya̱ | trai̱ta̱naḥ | vi̱-takṣa̍t | sva̱yam | dā̱saḥ | ura̍ḥ | aṁsau̍ | api̍ | gdheti̍ gdha ||1.158.05||

1.158.06a dī̱rghata̍mā māmate̱yo ju̍ju̱rvān da̍śa̱me yu̱ge |
1.158.06c a̱pām artha̍ṁ ya̱tīnā̍m bra̱hmā bha̍vati̱ sāra̍thiḥ ||

dī̱rgha-ta̍māḥ | mā̱ma̱te̱yaḥ | ju̱ju̱rvān | da̱śa̱me | yu̱ge |
a̱pām | artha̍m | ya̱tīnā̍m | bra̱hmā | bha̱va̱ti̱ | sāra̍thiḥ ||1.158.06||


1.159.01a pra dyāvā̍ ya̱jñaiḥ pṛ̍thi̱vī ṛ̍tā̱vṛdhā̍ ma̱hī stu̍ṣe vi̱dathe̍ṣu̱ prace̍tasā |
1.159.01c de̱vebhi̱r ye de̱vapu̍tre su̱daṁsa̍se̱tthā dhi̱yā vāryā̍ṇi pra̱bhūṣa̍taḥ ||

pra | dyāvā̍ | ya̱jñaiḥ | pṛ̱thi̱vī iti̍ | ṛ̱ta̱-vṛdhā̍ | ma̱hī iti̍ | stu̱ṣe̱ | vi̱dathe̍ṣu | pra-ce̍tasā |
de̱vebhiḥ | ye iti̍ | de̱va-pu̍tre̱ iti̍ de̱va-pu̍tre | su̱-daṁsa̍sā | i̱tthā | dhi̱yā | vāryā̍ṇi | pra̱-bhūṣa̍taḥ ||1.159.01||

1.159.02a u̱ta ma̍nye pi̱tur a̱druho̱ mano̍ mā̱tur mahi̱ svata̍va̱s tad dhavī̍mabhiḥ |
1.159.02c su̱reta̍sā pi̱tarā̱ bhūma̍ cakratur u̱ru pra̱jāyā̍ a̱mṛta̱ṁ varī̍mabhiḥ ||

u̱ta | ma̱nye̱ | pi̱tuḥ | a̱druha̍ḥ | mana̍ḥ | mā̱tuḥ | mahi̍ | sva-ta̍vaḥ | tat | havī̍ma-bhiḥ |
su̱-reta̍sā | pi̱tarā̍ | bhūma̍ | ca̱kra̱tu̱ḥ | u̱ru | pra̱-jāyā̍ḥ | a̱mṛta̍m | varī̍ma-bhiḥ ||1.159.02||

1.159.03a te sū̱nava̱ḥ svapa̍saḥ su̱daṁsa̍so ma̱hī ja̍jñur mā̱tarā̍ pū̱rvaci̍ttaye |
1.159.03c sthā̱tuś ca̍ sa̱tyaṁ jaga̍taś ca̱ dharma̍ṇi pu̱trasya̍ pāthaḥ pa̱dam adva̍yāvinaḥ ||

te | sū̱nava̍ḥ | su̱-apa̍saḥ | su̱-daṁsa̍saḥ | ma̱hī iti̍ | ja̱jñu̱ḥ | mā̱tarā̍ | pū̱rva-ci̍ttaye |
sthā̱tuḥ | ca̱ | sa̱tyam | jaga̍taḥ | ca̱ | dharma̍ṇi | pu̱trasya̍ | pāthaḥ | pa̱dam | adva̍yāvinaḥ ||1.159.03||

1.159.04a te mā̱yino̍ mamire su̱prace̍taso jā̱mī sayo̍nī mithu̱nā samo̍kasā |
1.159.04c navya̍ṁ-navya̱ṁ tantu̱m ā ta̍nvate di̱vi sa̍mu̱dre a̱ntaḥ ka̱vaya̍ḥ sudī̱taya̍ḥ ||

te | mā̱yina̍ḥ | ma̱mi̱re̱ | su̱-prace̍tasaḥ | jā̱mī iti̍ | sayo̍nī̱ iti̱ sa-yo̍nī | mi̱thu̱nā | sam-o̍kasā |
navya̍m-navyam | tantu̍m | ā | ta̱nva̱te | di̱vi | sa̱mu̱dre | a̱ntariti̍ | ka̱vaya̍ḥ | su̱-dī̱taya̍ḥ ||1.159.04||

1.159.05a tad rādho̍ a̱dya sa̍vi̱tur vare̍ṇyaṁ va̱yaṁ de̱vasya̍ prasa̱ve ma̍nāmahe |
1.159.05c a̱smabhya̍ṁ dyāvāpṛthivī suce̱tunā̍ ra̱yiṁ dha̍tta̱ṁ vasu̍mantaṁ śata̱gvina̍m ||

tat | rādha̍ḥ | a̱dya | sa̱vi̱tuḥ | vare̍ṇyam | va̱yam | de̱vasya̍ | pra̱-sa̱ve | ma̱nā̱ma̱he̱ |
a̱smabhya̍m | dyā̱vā̱pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | su̱-ce̱tunā̍ | ra̱yim | dha̱tta̱m | vasu̍-mantam | śa̱ta̱-gvina̍m ||1.159.05||


1.160.01a te hi dyāvā̍pṛthi̱vī vi̱śvaśa̍mbhuva ṛ̱tāva̍rī̱ raja̍so dhāra̱yatka̍vī |
1.160.01c su̱janma̍nī dhi̱ṣaṇe̍ a̱ntar ī̍yate de̱vo de̱vī dharma̍ṇā̱ sūrya̱ḥ śuci̍ḥ ||

te iti̍ | hi | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | vi̱śva-śa̍mbhuvā | ṛ̱tava̍rī̱ ityṛ̱ta-va̍rī | raja̍saḥ | dhā̱ra̱yatka̍vī̱ iti̍ dhā̱ra̱yat-ka̍vī |
su̱janma̍nī̱ iti̍ su̱-janma̍nī | dhi̱ṣaṇe̱ iti̍ | a̱ntaḥ | ī̱ya̱te̱ | de̱vaḥ | de̱vī iti̍ | dharma̍ṇā | sūrya̍ḥ | śuci̍ḥ ||1.160.01||

1.160.02a u̱ru̱vyaca̍sā ma̱hinī̍ asa̱ścatā̍ pi̱tā mā̱tā ca̱ bhuva̍nāni rakṣataḥ |
1.160.02c su̱dhṛṣṭa̍me vapu̱ṣye̱3̱̍ na roda̍sī pi̱tā yat sī̍m a̱bhi rū̱pair avā̍sayat ||

u̱ru̱-vyaca̍sā | ma̱hinī̱ iti̍ | a̱sa̱ścatā̍ | pi̱tā | mā̱tā | ca̱ | bhuva̍nāni | ra̱kṣa̱ta̱ḥ |
su̱dhṛṣṭa̍me̱ iti̍ su̱-dhṛṣṭa̍me | va̱pu̱ṣye̱3̱̍ iti̍ | na | roda̍sī̱ iti̍ | pi̱tā | yat | sī̱m | a̱bhi | rū̱paiḥ | avā̍sayat ||1.160.02||

1.160.03a sa vahni̍ḥ pu̱traḥ pi̱troḥ pa̱vitra̍vān pu̱nāti̱ dhīro̱ bhuva̍nāni mā̱yayā̍ |
1.160.03c dhe̱nuṁ ca̱ pṛśni̍ṁ vṛṣa̱bhaṁ su̱reta̍saṁ vi̱śvāhā̍ śu̱kram payo̍ asya dukṣata ||

saḥ | vahni̍ḥ | pu̱traḥ | pi̱troḥ | pa̱vitra̍-vān | pu̱nāti̍ | dhīra̍ḥ | bhuva̍nāni | mā̱yayā̍ |
dhe̱num | ca̱ | pṛśni̍m | vṛ̱ṣa̱bham | su̱-reta̍sam | vi̱śvāhā̍ | śu̱kram | paya̍ḥ | a̱sya̱ | dhu̱kṣa̱ta̱ ||1.160.03||

1.160.04a a̱yaṁ de̱vānā̍m a̱pasā̍m a̱pasta̍mo̱ yo ja̱jāna̱ roda̍sī vi̱śvaśa̍mbhuvā |
1.160.04c vi yo ma̱me raja̍sī sukratū̱yayā̱jare̍bhi̱ḥ skambha̍nebhi̱ḥ sam ā̍nṛce ||

a̱yam | de̱vānā̍m | a̱pasā̍m | a̱paḥ-ta̍maḥ | yaḥ | ja̱jāna̍ | roda̍sī̱ iti̍ | vi̱śva-śa̍mbhuvā |
vi | yaḥ | ma̱me | raja̍sī̱ iti̍ | su̱kra̱tu̱-yayā̍ | a̱jare̍bhiḥ | skambha̍nebhiḥ | sam | ā̱nṛce ||1.160.04||

1.160.05a te no̍ gṛṇā̱ne ma̍hinī̱ mahi̱ śrava̍ḥ kṣa̱traṁ dyā̍vāpṛthivī dhāsatho bṛ̱hat |
1.160.05c yenā̱bhi kṛ̱ṣṭīs ta̱tanā̍ma vi̱śvahā̍ pa̱nāyya̱m ojo̍ a̱sme sam i̍nvatam ||

te iti̍ | na̱ḥ | gṛ̱ṇā̱ne iti̍ | ma̱hi̱nī̱ iti̍ | mahi̍ | śrava̍ḥ | kṣa̱tram | dyā̱vā̱pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | dhā̱sa̱tha̱ḥ | bṛ̱hat |
yena̍ | a̱bhi | kṛ̱ṣṭīḥ | ta̱tanā̍ma | vi̱śvahā̍ | pa̱nāyya̍m | oja̍ḥ | a̱sme iti̍ | sam | i̱nva̱ta̱m ||1.160.05||


1.161.01a kim u̱ śreṣṭha̱ḥ kiṁ yavi̍ṣṭho na̱ āja̍ga̱n kim ī̍yate dū̱tya1̱̍ṁ kad yad ū̍ci̱ma |
1.161.01c na ni̍ndima cama̱saṁ yo ma̍hāku̱lo 'gne̍ bhrāta̱r druṇa̱ id bhū̱tim ū̍dima ||

kim | ū̱m̐ iti̍ | śreṣṭha̍ḥ | kim | yavi̍ṣṭhaḥ | na̱ḥ | ā | a̱ja̱ga̱n | kim | ī̱ya̱te̱ | dū̱tya̍m | kat | yat | ū̱ci̱ma |
na | ni̱ndi̱ma̱ | ca̱ma̱sam | yaḥ | ma̱hā̱-ku̱laḥ | a̱gne̱ | bhrā̱ta̱ḥ | druṇa̍ḥ | it | bhū̱tim | ū̱di̱ma̱ ||1.161.01||

1.161.02a eka̍ṁ cama̱saṁ ca̱tura̍ḥ kṛṇotana̱ tad vo̍ de̱vā a̍bruva̱n tad va̱ āga̍mam |
1.161.02c saudha̍nvanā̱ yady e̱vā ka̍ri̱ṣyatha̍ sā̱kaṁ de̱vair ya̱jñiyā̍so bhaviṣyatha ||

eka̍m | ca̱ma̱sam | ca̱tura̍ḥ | kṛ̱ṇo̱ta̱na̱ | tat | va̱ḥ | de̱vāḥ | a̱bru̱va̱n | tat | va̱ḥ | ā | a̱ga̱ma̱m |
saudha̍nvanāḥ | yadi̍ | e̱va | ka̱ri̱ṣyatha̍ | sā̱kam | de̱vaiḥ | ya̱jñiyā̍saḥ | bha̱vi̱ṣya̱tha̱ ||1.161.02||

1.161.03a a̱gniṁ dū̱tam prati̱ yad abra̍vīta̱nāśva̱ḥ kartvo̱ ratha̍ u̱teha kartva̍ḥ |
1.161.03c dhe̱nuḥ kartvā̍ yuva̱śā kartvā̱ dvā tāni̍ bhrāta̱r anu̍ vaḥ kṛ̱tvy ema̍si ||

a̱gnim | dū̱tam | prati̍ | yat | abra̍vītana | aśva̍ḥ | kartva̍ḥ | ratha̍ḥ | u̱ta | i̱ha | kartva̍ḥ |
dhe̱nuḥ | kartvā̍ | yu̱va̱śā | kartvā̍ | dvā | tāni̍ | bhrā̱ta̱ḥ | anu̍ | va̱ḥ | kṛ̱tvī | ā | i̱ma̱si̱ ||1.161.03||

1.161.04a ca̱kṛ̱vāṁsa̍ ṛbhava̱s tad a̍pṛcchata̱ kved a̍bhū̱d yaḥ sya dū̱to na̱ āja̍gan |
1.161.04c ya̱dāvākhya̍c cama̱sāñ ca̱tura̍ḥ kṛ̱tān ād it tvaṣṭā̱ gnāsv a̱ntar ny ā̍naje ||

ca̱kṛ̱-vāṁsa̍ḥ | ṛ̱bha̱va̱ḥ | tat | a̱pṛ̱ccha̱ta̱ | kva̍ | it | a̱bhū̱t | yaḥ | syaḥ | dū̱taḥ | na̱ḥ | ā | aja̍gan |
ya̱dā | a̱va̱-akhya̍t | ca̱ma̱sān | ca̱tura̍ḥ | kṛ̱tān | āt | it | tvaṣṭā̍ | gnāsu̍ | a̱ntaḥ | ni | ā̱na̱je̱ ||1.161.04||

1.161.05a hanā̍mainā̱m̐ iti̱ tvaṣṭā̱ yad abra̍vīc cama̱saṁ ye de̍va̱pāna̱m ani̍ndiṣuḥ |
1.161.05c a̱nyā nāmā̍ni kṛṇvate su̱te sacā̍m̐ a̱nyair e̍nān ka̱nyā̱3̱̍ nāma̍bhiḥ sparat ||

hanā̍ma | e̱nā̱n | iti̍ | tvaṣṭā̍ | yat | abra̍vīt | ca̱ma̱sam | ye | de̱va̱-pāna̍m | ani̍ndiṣuḥ |
a̱nyā | nāmā̍ni | kṛ̱ṇva̱te̱ | su̱te | sacā̍ | a̱nyaiḥ | e̍nān | ka̱nyā̍ | nāma̍-bhiḥ | spa̱ra̱t ||1.161.05||

1.161.06a indro̱ harī̍ yuyu̱je a̱śvinā̱ ratha̱m bṛha̱spati̍r vi̱śvarū̍pā̱m upā̍jata |
1.161.06c ṛ̱bhur vibhvā̱ vājo̍ de̱vām̐ a̍gacchata̱ svapa̍so ya̱jñiya̍m bhā̱gam ai̍tana ||

indra̍ḥ | harī̍ | yu̱yu̱je | a̱śvinā̍ | ratha̍m | bṛha̱spati̍ḥ | vi̱śva-rū̍pām | upa̍ | ā̱ja̱ta̱ |
ṛ̱bhuḥ | vi-bhvā̍ | vāja̍ḥ | de̱vān | a̱ga̱ccha̱ta̱ | su̱-apa̍saḥ | ya̱jñiya̍m | bhā̱gam | ai̱ta̱na̱ ||1.161.06||

1.161.07a niś carma̍ṇo̱ gām a̍riṇīta dhī̱tibhi̱r yā jara̍ntā yuva̱śā tākṛ̍ṇotana |
1.161.07c saudha̍nvanā̱ aśvā̱d aśva̍m atakṣata yu̱ktvā ratha̱m upa̍ de̱vām̐ a̍yātana ||

niḥ | carma̍ṇaḥ | gām | a̱ri̱ṇī̱ta̱ | dhī̱ti-bhi̍ḥ | yā | jara̍ntā | yu̱va̱śā | tā | a̱kṛ̱ṇo̱ta̱na̱ |
saudha̍nvanāḥ | aśvā̍t | aśva̍m | a̱ta̱kṣa̱ta̱ | yu̱ktvā | ratha̍m | upa̍ | de̱vān | a̱yā̱ta̱na̱ ||1.161.07||

1.161.08a i̱dam u̍da̱kam pi̍ba̱tety a̍bravītane̱daṁ vā̍ ghā pibatā muñja̱neja̍nam |
1.161.08c saudha̍nvanā̱ yadi̱ tan neva̱ harya̍tha tṛ̱tīye̍ ghā̱ sava̍ne mādayādhvai ||

i̱dam | u̱da̱kam | pi̱ba̱ta̱ | iti̍ | a̱bra̱vī̱ta̱na̱ | i̱dam | vā̱ | gha̱ | pi̱ba̱ta̱ | mu̱ñja̱-neja̍nam |
saudha̍nvanāḥ | yadi̍ | tat | na-i̍va | harya̍tha | tṛ̱tīye̍ | gha̱ | sava̍ne | mā̱da̱yā̱dhvai̱ ||1.161.08||

1.161.09a āpo̱ bhūyi̍ṣṭhā̱ ity eko̍ abravīd a̱gnir bhūyi̍ṣṭha̱ ity a̱nyo a̍bravīt |
1.161.09c va̱dha̱ryantī̍m ba̱hubhya̱ḥ praiko̍ abravīd ṛ̱tā vada̍ntaś cama̱sām̐ a̍piṁśata ||

āpa̍ḥ | bhūyi̍ṣṭhāḥ | iti̍ | eka̍ḥ | a̱bra̱vī̱t | a̱gniḥ | bhūyi̍ṣṭhaḥ | iti̍ | a̱nyaḥ | a̱bra̱vī̱t |
va̱dha̱ḥ-yantī̍m | ba̱hu-bhya̍ḥ | pra | eka̍ḥ | a̱bra̱vī̱t | ṛ̱tā | vada̍ntaḥ | ca̱ma̱sān | a̱pi̱ṁśa̱ta̱ ||1.161.09||

1.161.10a śro̱ṇām eka̍ uda̱kaṁ gām avā̍jati mā̱ṁsam eka̍ḥ piṁśati sū̱nayābhṛ̍tam |
1.161.10c ā ni̱mruca̱ḥ śakṛ̱d eko̱ apā̍bhara̱t kiṁ svi̍t pu̱trebhya̍ḥ pi̱tarā̱ upā̍vatuḥ ||

śro̱ṇām | eka̍ḥ | u̱da̱kam | gām | ava̍ | a̱ja̱ti̱ | mā̱ṁsam | eka̍ḥ | pi̱ṁśa̱ti̱ | sū̱nayā̍ | ā-bhṛ̍tam |
ā | ni̱-mruca̍ḥ | śakṛ̱t | eka̍ḥ | apa̍ | a̱bha̱ra̱t | kim | svi̱t | pu̱trebhya̍ḥ | pi̱tarau̍ | upa̍ | ā̱va̱tu̱ḥ ||1.161.10||

1.161.11a u̱dvatsv a̍smā akṛṇotanā̱ tṛṇa̍ṁ ni̱vatsv a̱paḥ sva̍pa̱syayā̍ naraḥ |
1.161.11c ago̍hyasya̱ yad asa̍stanā gṛ̱he tad a̱dyedam ṛ̍bhavo̱ nānu̍ gacchatha ||

u̱dvat-su̍ | a̱smai̱ | a̱kṛ̱ṇo̱ta̱na̱ | tṛṇa̍m | ni̱vat-su̍ | a̱paḥ | su̱-a̱pa̱syayā̍ | na̱ra̱ḥ |
ago̍hyasya | yat | asa̍stana | gṛ̱he | tat | a̱dya | i̱dam | ṛ̱bha̱va̱ḥ | na | anu̍ | ga̱ccha̱tha̱ ||1.161.11||

1.161.12a sa̱mmīlya̱ yad bhuva̍nā pa̱ryasa̍rpata̱ kva̍ svit tā̱tyā pi̱tarā̍ va āsatuḥ |
1.161.12c aśa̍pata̱ yaḥ ka̱rasna̍ṁ va āda̱de yaḥ prābra̍vī̱t pro tasmā̍ abravītana ||

sa̱m-mīlya̍ | yat | bhuva̍nā | pa̱ri̱-asa̍rpata | kva̍ | svi̱t | tātyā | pi̱tarā̍ | va̱ḥ | ā̱sa̱tu̱ḥ |
aśa̍pata | yaḥ | ka̱rasna̍m | va̱ḥ | ā̱-da̱de | yaḥ | pra | abra̍vīt | pro iti̍ | tasmai̍ | a̱bra̱vī̱ta̱na̱ ||1.161.12||

1.161.13a su̱ṣu̱pvāṁsa̍ ṛbhava̱s tad a̍pṛccha̱tāgo̍hya̱ ka i̱daṁ no̍ abūbudhat |
1.161.13c śvāna̍m ba̱sto bo̍dhayi̱tāra̍m abravīt saṁvatsa̱ra i̱dam a̱dyā vy a̍khyata ||

su̱ṣu̱pvāṁsa̍ḥ | ṛ̱bha̱va̱ḥ | tat | a̱pṛ̱ccha̱ta̱ | ago̍hya | kaḥ | i̱dam | na̱ḥ | a̱bū̱bu̱dha̱t |
śvāna̍m | ba̱staḥ | bo̱dha̱yi̱tāra̍m | a̱bra̱vī̱t | sa̱ṁva̱tsa̱re | i̱dam | a̱dya | vi | a̱khya̱ta̱ ||1.161.13||

1.161.14a di̱vā yā̍nti ma̱ruto̱ bhūmyā̱gnir a̱yaṁ vāto̍ a̱ntari̍kṣeṇa yāti |
1.161.14c a̱dbhir yā̍ti̱ varu̍ṇaḥ samu̱drair yu̱ṣmām̐ i̱cchanta̍ḥ śavaso napātaḥ ||

di̱vā | yā̱nti̱ | ma̱ruta̍ḥ | bhūmyā̍ | a̱gniḥ | a̱yam | vāta̍ḥ | a̱ntari̍kṣeṇa | yā̱ti̱ |
a̱t-bhiḥ | yā̱ti̱ | varu̍ṇaḥ | sa̱mu̱draiḥ | yu̱ṣmān | i̱cchanta̍ḥ | śa̱va̱sa̱ḥ | na̱pā̱ta̱ḥ ||1.161.14||


1.162.01a mā no̍ mi̱tro varu̍ṇo arya̱māyur indra̍ ṛbhu̱kṣā ma̱ruta̱ḥ pari̍ khyan |
1.162.01c yad vā̱jino̍ de̱vajā̍tasya̱ sapte̍ḥ prava̱kṣyāmo̍ vi̱dathe̍ vī̱ryā̍ṇi ||

mā | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | a̱rya̱mā | ā̱yuḥ | indra̍ḥ | ṛ̱bhu̱kṣāḥ | ma̱ruta̍ḥ | pari̍ | khya̱n |
yat | vā̱jina̍ḥ | de̱va-jā̍tasya | sapte̍ḥ | pra̱-va̱kṣyāma̍ḥ | vi̱dathe̍ | vī̱ryā̍ṇi ||1.162.01||

1.162.02a yan ni̱rṇijā̱ rekṇa̍sā̱ prāvṛ̍tasya rā̱tiṁ gṛ̍bhī̱tām mu̍kha̱to naya̍nti |
1.162.02c suprā̍ṅ a̱jo memya̍d vi̱śvarū̍pa indrāpū̱ṣṇoḥ pri̱yam apy e̍ti̱ pātha̍ḥ ||

yat | ni̱ḥ-nijā̍ | rekṇa̍sā | prāvṛ̍tasya | rā̱tim | gṛ̱bhī̱tām | mu̱kha̱taḥ | naya̍nti |
su-prā̍ṅ | a̱jaḥ | memya̍t | vi̱śva-rū̍paḥ | i̱ndrā̱pū̱ṣṇoḥ | pri̱yam | api̍ | e̱ti̱ | pātha̍ḥ ||1.162.02||

1.162.03a e̱ṣa cchāga̍ḥ pu̱ro aśve̍na vā̱jinā̍ pū̱ṣṇo bhā̱go nī̍yate vi̱śvade̍vyaḥ |
1.162.03c a̱bhi̱priya̱ṁ yat pu̍ro̱ḻāśa̱m arva̍tā̱ tvaṣṭed e̍naṁ sauśrava̱sāya̍ jinvati ||

e̱ṣaḥ | chāga̍ḥ | pu̱raḥ | aśve̍na | vā̱jinā̍ | pū̱ṣṇaḥ | bha̱gaḥ | nī̱ya̱te̱ | vi̱śva-de̍vyaḥ |
a̱bhi̱-priya̍m | yat | pu̱ro̱ḻāśa̍m | arva̍tā | tvaṣṭā̍ | it | e̱na̱m | sau̱śra̱va̱sāya̍ | ji̱nva̱ti̱ ||1.162.03||

1.162.04a yad dha̍vi̱ṣya̍m ṛtu̱śo de̍va̱yāna̱ṁ trir mānu̍ṣā̱ḥ pary aśva̱ṁ naya̍nti |
1.162.04c atrā̍ pū̱ṣṇaḥ pra̍tha̱mo bhā̱ga e̍ti ya̱jñaṁ de̱vebhya̍ḥ prative̱daya̍nn a̱jaḥ ||

yad | ha̱vi̱ṣya̍m | ṛ̱tu̱-śaḥ | de̍va̱-yānam | triḥ | mānu̍ṣāḥ | pari̍ | aśva̍m | naya̍nti |
atra̍ | pū̱ṣṇaḥ | pra̱tha̱maḥ | bhā̱gaḥ | e̱ti̱ | ya̱jñam | de̱vebhya̍ḥ | pra̱ti̱-ve̱daya̍n | a̱jaḥ ||1.162.04||

1.162.05a hotā̍dhva̱ryur āva̍yā agnimi̱ndho grā̍vagrā̱bha u̱ta śaṁstā̱ suvi̍praḥ |
1.162.05c tena̍ ya̱jñena̱ sva̍raṁkṛtena̱ svi̍ṣṭena va̱kṣaṇā̱ ā pṛ̍ṇadhvam ||

hotā̍ | a̱dhva̱ryuḥ | ā-va̍yāḥ | a̱gni̱m-i̱ndhaḥ | grā̱va̱-grā̱bhaḥ | u̱ta | śaṁstā̍ | su-vi̍praḥ |
tena̍ | ya̱jñena̍ | su-a̍raṁkṛtena | su-i̍ṣṭena | va̱kṣaṇā̍ḥ | ā | pṛ̱ṇa̱dhva̱m ||1.162.05||

1.162.06a yū̱pa̱vra̱skā u̱ta ye yū̍pavā̱hāś ca̱ṣāla̱ṁ ye a̍śvayū̱pāya̱ takṣa̍ti |
1.162.06c ye cārva̍te̱ paca̍naṁ sa̱mbhara̍nty u̱to teṣā̍m a̱bhigū̍rtir na invatu ||

yū̱pa̱-vra̱skāḥ | u̱ta | ye | yū̱pa̱-vā̱hāḥ | ca̱ṣāla̍m | ye | a̱śva̱-yū̱pāya̍ | takṣa̍ti |
ye | ca̱ | arva̍te | paca̍nam | sa̱m-bhara̍nti | u̱to iti̍ | teṣā̍m | a̱bhi-gū̍rtiḥ | na̱ḥ | i̱nva̱tu̱ ||1.162.06||

1.162.07a upa̱ prāgā̍t su̱man me̍ 'dhāyi̱ manma̍ de̱vānā̱m āśā̱ upa̍ vī̱tapṛ̍ṣṭhaḥ |
1.162.07c anv e̍na̱ṁ viprā̱ ṛṣa̍yo madanti de̱vānā̍m pu̱ṣṭe ca̍kṛmā su̱bandhu̍m ||

upa̍ | pra̍ | a̱gā̱t | su̱-mat | me̱ | a̱dhā̱yi̱ | manma̍ | de̱vānā̍m | āśā̍ḥ | upa̍ | vī̱ta-pṛ̍ṣṭhaḥ |
anu̍ | e̱na̱m | viprā̍ḥ | ṛṣa̍yaḥ | ma̱da̱nti̱ | de̱vānā̍m | pu̱ṣṭe | ca̱kṛ̱ma̱ | su̱-bandhu̍m ||1.162.07||

1.162.08a yad vā̱jino̱ dāma̍ sa̱ṁdāna̱m arva̍to̱ yā śī̍rṣa̱ṇyā̍ raśa̱nā rajju̍r asya |
1.162.08c yad vā̍ ghāsya̱ prabhṛ̍tam ā̱sye̱3̱̍ tṛṇa̱ṁ sarvā̱ tā te̱ api̍ de̱veṣv a̍stu ||

yat | vā̱jina̍ḥ | dāma̍ | sa̱m-dāna̍m | arva̍taḥ | yā | śī̱rṣa̱ṇyā̍ | ra̱śa̱nā | rajju̍ḥ | a̱sya̱ |
yat | vā̱ | gha̱ | a̱sya̱ | pra-bhṛ̍tam | ā̱sye̍ | tṛṇa̍m | sarvā̍ | tā | te̱ | api̍ | de̱veṣu | a̱stu̱ ||1.162.08||

1.162.09a yad aśva̍sya kra̱viṣo̱ makṣi̱kāśa̱ yad vā̱ svarau̱ svadhi̍tau ri̱ptam asti̍ |
1.162.09c yad dhasta̍yoḥ śami̱tur yan na̱kheṣu̱ sarvā̱ tā te̱ api̍ de̱veṣv a̍stu ||

yat | aśva̍sya | kra̱viṣa̍ḥ | makṣi̍kā | āśa̍ | yat | vā̱ | svarau̍ | sva-dhi̍tau | ri̱ptam | asti̍ |
yat | hasta̍yoḥ | śa̱mi̱tuḥ | yat | na̱kheṣu̍ | sarvā̍ | tā | te̱ | api̍ | de̱veṣu | a̱stu̱ ||1.162.09||

1.162.10a yad ūva̍dhyam u̱dara̍syāpa̱vāti̱ ya ā̱masya̍ kra̱viṣo̍ ga̱ndho asti̍ |
1.162.10c su̱kṛ̱tā tac cha̍mi̱tāra̍ḥ kṛṇvantū̱ta medha̍ṁ śṛta̱pāka̍m pacantu ||

yat | ūva̍dhyam | u̱dara̍sya | a̱pa̱-vāti̍ | yaḥ | ā̱masya̍ | kra̱viṣa̍ḥ | ga̱ndhaḥ | asti̍ |
su̱-kṛ̱tā | tat | śa̱mi̱tāra̍ḥ | kṛ̱ṇva̱ntu̱ | u̱ta | medha̍m | śṛ̱ta̱-pāka̍m | pa̱ca̱ntu̱ ||1.162.10||

1.162.11a yat te̱ gātrā̍d a̱gninā̍ pa̱cyamā̍nād a̱bhi śūla̱ṁ niha̍tasyāva̱dhāva̍ti |
1.162.11c mā tad bhūmyā̱m ā śri̍ṣa̱n mā tṛṇe̍ṣu de̱vebhya̱s tad u̱śadbhyo̍ rā̱tam a̍stu ||

yat | te̱ | gātrā̍t | a̱gninā̍ | pa̱cyamā̍nāt | a̱bhi | śūla̍m | ni-ha̍tasya | a̱va̱-dhāva̍ti |
mā | tat | bhūmyā̍m | ā | śri̱ṣa̱t | mā | tṛṇe̍ṣu | de̱vebhya̍ḥ | tat | u̱śat-bhya̍ḥ | rā̱tam | a̱stu̱ ||1.162.11||

1.162.12a ye vā̱jina̍m pari̱paśya̍nti pa̱kvaṁ ya ī̍m ā̱huḥ su̍ra̱bhir nir ha̱reti̍ |
1.162.12c ye cārva̍to māṁsabhi̱kṣām u̱pāsa̍ta u̱to teṣā̍m a̱bhigū̍rtir na invatu ||

51.162.12 ye | vā̱jina̍m | pa̱ri̱-pasya̍nti | pa̱kvam | ye | ī̱m | ā̱huḥ | su̱ra̱bhiḥ | niḥ | ha̱ra̱ | iti̍ |
ye | ca̱ | arva̍taḥ | mā̱ṁsa̱-bhi̱kṣām | u̱pa̱-āsa̍te | u̱to iti̍ | teṣā̍m | a̱bhi-gū̍rtiḥ | na̱ḥ | i̱nva̱tu̱ ||1| 1|164||

1.162.13a yan nīkṣa̍ṇam mā̱m̐spaca̍nyā u̱khāyā̱ yā pātrā̍ṇi yū̱ṣṇa ā̱seca̍nāni |
1.162.13c ū̱ṣma̱ṇyā̍pi̱dhānā̍ carū̱ṇām a̱ṅkāḥ sū̱nāḥ pari̍ bhūṣa̱nty aśva̍m ||

yat | ni̱-īkṣa̍ṇam | mā̱m̐spaca̍nyāḥ | u̱khāyā̍ḥ | yā | pātrā̍ṇi | yū̱ṣṇaḥ | ā̱-seca̍nāni |
ū̱ṣma̱ṇyā̍ | a̱pi̱-dhānā̍ | ca̱rū̱ṇām | a̱ṅkāḥ | sū̱nāḥ | pari̍ | bhū̱ṣa̱nti̱ | aśva̍m ||1.162.13||

1.162.14a ni̱krama̍ṇaṁ ni̱ṣada̍naṁ vi̱varta̍na̱ṁ yac ca̱ paḍbī̍śa̱m arva̍taḥ |
1.162.14c yac ca̍ pa̱pau yac ca̍ ghā̱siṁ ja̱ghāsa̱ sarvā̱ tā te̱ api̍ de̱veṣv a̍stu ||

ni̱-krama̍ṇam | ni̱-sada̍nam | vi̱-varta̍nam | yat | ca̱ | paḍbī̍śam | arva̍taḥ |
yat | ca̱ | pa̱pau | yat | ca̱ | ghā̱sim | ja̱ghāsa̍ | sarvā̍ | tā | te̱ | api̍ | de̱veṣu̍ | a̱stu̱ ||1.162.14||

1.162.15a mā tvā̱gnir dhva̍nayīd dhū̱maga̍ndhi̱r mokhā bhrāja̍nty a̱bhi vi̍kta̱ jaghri̍ḥ |
1.162.15c i̱ṣṭaṁ vī̱tam a̱bhigū̍rta̱ṁ vaṣa̍ṭkṛta̱ṁ taṁ de̱vāsa̱ḥ prati̍ gṛbhṇa̱nty aśva̍m ||

mā | tvā̱ | a̱gniḥ | dhva̱na̱yī̱t | dhū̱ma-ga̍ndhiḥ | mā | u̱khā | bhrāja̍ntī | a̱bhi | vi̱kta̱ | jaghri̍ḥ |
i̱ṣṭam | vī̱tam | a̱bhi-gū̍rtam | vaṣa̍ṭ-kṛtam | tam | de̱vāsa̍ḥ | prati̍ | gṛ̱bhṇa̱nti̱ | aśva̍m ||1.162.15||

1.162.16a yad aśvā̍ya̱ vāsa̍ upastṛ̱ṇanty a̍dhīvā̱saṁ yā hira̍ṇyāny asmai |
1.162.16c sa̱ṁdāna̱m arva̍nta̱m paḍbī̍śam pri̱yā de̱veṣv ā yā̍mayanti ||

yat | aśvā̍ya | vāsa̍ḥ | u̱pa̱-stṛ̱ṇanti̍ | a̱dhī̱vā̱sam | yā | hira̍ṇyāni | a̱smai̱ |
sa̱m-dāna̍m | arva̍ntam | paḍbī̍śam | pri̱yā | de̱veṣu̍ | ā | ya̱ma̱ya̱nti̱ ||1.162.16||

1.162.17a yat te̍ sā̱de maha̍sā̱ śūkṛ̍tasya̱ pārṣṇyā̍ vā̱ kaśa̍yā vā tu̱toda̍ |
1.162.17c sru̱ceva̱ tā ha̱viṣo̍ adhva̱reṣu̱ sarvā̱ tā te̱ brahma̍ṇā sūdayāmi ||

yat | te̱ | sā̱de | maha̍sā | śūkṛ̍tasya | pārṣṇyā̍ | vā̱ | kaśa̍yā | vā̱ | tu̱toda̍ |
sru̱cā-i̍va | tā | ha̱viṣa̍ḥ | a̱dhva̱reṣu̍ | sarvā̍ | tā | te̱ | brahma̍ṇā | sū̱da̱yā̱mi̱ ||1.162.17||

1.162.18a catu̍striṁśad vā̱jino̍ de̱vaba̍ndho̱r vaṅkrī̱r aśva̍sya̱ svadhi̍ti̱ḥ sam e̍ti |
1.162.18c acchi̍drā̱ gātrā̍ va̱yunā̍ kṛṇota̱ paru̍ṣ-parur anu̱ghuṣyā̱ vi śa̍sta ||

catu̍ḥ-triṁśat | vā̱jina̍ḥ | de̱va-ba̍ndhoḥ | vaṅkrī̍ḥ | aśva̍sya | sva-dhi̍tiḥ | sam | e̱ti̱ |
acchi̍drā | gātrā̍ | va̱yunā̍ | kṛ̱ṇo̱ta̱ | paru̍ḥ-paruḥ | a̱nu̱-ghuṣya̍ | vi | śa̱sta̱ ||1.162.18||

1.162.19a eka̱s tvaṣṭu̱r aśva̍syā viśa̱stā dvā ya̱ntārā̍ bhavata̱s tatha̍ ṛ̱tuḥ |
1.162.19c yā te̱ gātrā̍ṇām ṛtu̱thā kṛ̱ṇomi̱ tā-tā̱ piṇḍā̍nā̱m pra ju̍homy a̱gnau ||

eka̍ḥ | tvaṣṭu̍ḥ | aśva̍sya | vi̱-śa̱stā | dvā | ya̱ntārā̍ | bha̱va̱ta̱ḥ | tathā̍ | ṛ̱tuḥ |
yā | te̱ | gātrā̍ṇām | ṛ̱tu̱-thā | kṛ̱ṇomi̍ | tā-tā̍ | piṇḍā̍nām | pra | ju̱ho̱mi̱ | a̱gnau ||1.162.19||

1.162.20a mā tvā̍ tapat pri̱ya ā̱tmāpi̱yanta̱m mā svadhi̍tis ta̱nva1̱̍ ā ti̍ṣṭhipat te |
1.162.20c mā te̍ gṛ̱dhnur a̍viśa̱stāti̱hāya̍ chi̱drā gātrā̍ṇy a̱sinā̱ mithū̍ kaḥ ||

mā | tvā̱ | ta̱pa̱t | pri̱yaḥ | ā̱tmā | a̱pi̱-yanta̍m | mā | sva-dhi̍tiḥ | ta̱nva̍ḥ | ā | ti̱sthi̱pa̱t | te̱ |
mā | te̱ | gṛ̱dhnuḥ | a̱vi̱-śa̱stā | a̱ti̱-hāya̍ | chi̱drā | gātrā̍ṇi | a̱sinā̍ | mithu̍ | ka̱riti̍ kaḥ ||1.162.20||

1.162.21a na vā u̍ e̱tan mri̍yase̱ na ri̍ṣyasi de̱vām̐ id e̍ṣi pa̱thibhi̍ḥ su̱gebhi̍ḥ |
1.162.21c harī̍ te̱ yuñjā̱ pṛṣa̍tī abhūtā̱m upā̍sthād vā̱jī dhu̱ri rāsa̍bhasya ||

na | vai | ū̱m̐ iti̍ | e̱tat | mri̱ya̱se̱ | na | ri̱ṣya̱si̱ | de̱vān | it | e̱ṣi̱ | pa̱thi-bhi̍ḥ | su̱-gebhi̍ḥ |
harī̍ iti̍ | te̱ | yuñjā̍ | pṛṣa̍tī̱ iti̍ | a̱bhū̱tā̱m | upa̍ | a̱sthā̱t | vā̱jī | dhu̱ri | rāsa̍bhasya ||1.162.21||

1.162.22a su̱gavya̍ṁ no vā̱jī svaśvya̍m pu̱ṁsaḥ pu̱trām̐ u̱ta vi̍śvā̱puṣa̍ṁ ra̱yim |
1.162.22c a̱nā̱gā̱stvaṁ no̱ adi̍tiḥ kṛṇotu kṣa̱traṁ no̱ aśvo̍ vanatāṁ ha̱viṣmā̍n ||

su̱-gavya̍m | na̱ḥ | vā̱jī | su̱-aśvya̍m | pu̱ṁsaḥ | pu̱trān | u̱ta | vi̱śvā̱-puṣa̍m | ra̱yim |
a̱nā̱gā̱ḥ-tvam | na̱ḥ | adi̍tiḥ | kṛ̱ṇo̱tu̱ | kṣa̱tram | na̱ḥ | aśva̍ḥ | va̱na̱tā̱m | ha̱viṣmā̍n ||1.162.22||


1.163.01a yad akra̍ndaḥ pratha̱maṁ jāya̍māna u̱dyan sa̍mu̱drād u̱ta vā̱ purī̍ṣāt |
1.163.01c śye̱nasya̍ pa̱kṣā ha̍ri̱ṇasya̍ bā̱hū u̍pa̱stutya̱m mahi̍ jā̱taṁ te̍ arvan ||

yat | akra̍ndaḥ | pra̱tha̱mam | jāya̍mānaḥ | u̱t-yan | sa̱mu̱drāt | u̱ta | vā̱ | purī̍ṣāt |
śye̱nasya̍ | pa̱kṣā | ha̱ri̱ṇasya̍ | bā̱hū iti̍ | u̱pa̱-stutya̍m | mahi̍ | jā̱tam | te̱ | a̱rva̱n ||1.163.01||

1.163.02a ya̱mena̍ da̱ttaṁ tri̱ta e̍nam āyuna̱g indra̍ eṇam pratha̱mo adhy a̍tiṣṭhat |
1.163.02c ga̱ndha̱rvo a̍sya raśa̱nām a̍gṛbhṇā̱t sūrā̱d aśva̍ṁ vasavo̱ nir a̍taṣṭa ||

ya̱mena̍ | da̱ttam | tri̱taḥ | e̱na̱m | a̱yu̱na̱k | indra̍ḥ | e̱na̱m | pra̱tha̱maḥ | adhi̍ | a̱ti̱ṣṭha̱t |
ga̱ndha̱rvaḥ | a̱sya̱ | ra̱śa̱nām | a̱gṛ̱bhṇā̱t | sūrā̍t | aśva̍m | va̱sa̱va̱ḥ | niḥ | a̱ta̱ṣṭa̱ ||1.163.02||

1.163.03a asi̍ ya̱mo asy ā̍di̱tyo a̍rva̱nn asi̍ tri̱to guhye̍na vra̱tena̍ |
1.163.03c asi̱ some̍na sa̱mayā̱ vipṛ̍kta ā̱hus te̱ trīṇi̍ di̱vi bandha̍nāni ||

asi̍ | ya̱maḥ | asi̍ | ā̱di̱tyaḥ | a̱rva̱n | asi̍ | tri̱taḥ | guhe̍na | vra̱tena̍ |
asi̍ | some̍na | sa̱mayā̍ | vi-pṛ̍ktaḥ | ā̱huḥ | te̱ | trīṇi̍ | di̱vi | bandha̍nāni ||1.163.03||

1.163.04a trīṇi̍ ta āhur di̱vi bandha̍nāni̱ trīṇy a̱psu trīṇy a̱ntaḥ sa̍mu̱dre |
1.163.04c u̱teva̍ me̱ varu̍ṇaś chantsy arva̱n yatrā̍ ta ā̱huḥ pa̍ra̱maṁ ja̱nitra̍m ||

trīṇi̍ | te̱ | ā̱hu̱ḥ | di̱vi | bandha̍nāni | trīṇi̍ | a̱p-su | trīṇi̍ | a̱ntariti̍ | sa̱mu̱dre |
u̱ta-i̍va | me̱ | varu̍ṇaḥ | cha̱ntsi̱ | a̱rva̱n | yatra̍ | te̱ | ā̱huḥ | pa̱ra̱mam | ja̱nitra̍m ||1.163.04||

1.163.05a i̱mā te̍ vājinn ava̱mārja̍nānī̱mā śa̱phānā̍ṁ sani̱tur ni̱dhānā̍ |
1.163.05c atrā̍ te bha̱drā ra̍śa̱nā a̍paśyam ṛ̱tasya̱ yā a̍bhi̱rakṣa̍nti go̱pāḥ ||

i̱mā | te̱ | vā̱ji̱n | a̱va̱-mārja̍nāni | i̱mā | śa̱phānā̍m | sa̱ni̱tuḥ | ni̱-dhānā̍ |
atra̍ | te̱ | bha̱drāḥ | ra̱śa̱nāḥ | a̱pa̱śya̱m | ṛ̱tasya̍ | yāḥ | a̱bhi̱-rakṣa̍nti | go̱pāḥ ||1.163.05||

1.163.06a ā̱tmāna̍ṁ te̱ mana̍sā̱rād a̍jānām a̱vo di̱vā pa̱taya̍ntam pata̱ṁgam |
1.163.06c śiro̍ apaśyam pa̱thibhi̍ḥ su̱gebhi̍r are̱ṇubhi̱r jeha̍mānam pata̱tri ||

ā̱tmāna̍m | te̱ | mana̍sā | ā̱rāt | a̱jā̱nā̱m | a̱vaḥ | di̱vā | pa̱taya̍ntam | pa̱ta̱ṅgam |
śira̍ḥ | a̱pa̱śya̱m | pa̱thi-bhi̍ḥ | su̱-gebhi̍ḥ | a̱re̱ṇu-bhi̍ḥ | jeha̍mānam | pa̱ta̱tri ||1.163.06||

1.163.07a atrā̍ te rū̱pam u̍tta̱mam a̍paśya̱ṁ jigī̍ṣamāṇam i̱ṣa ā pa̱de goḥ |
1.163.07c ya̱dā te̱ marto̱ anu̱ bhoga̱m āna̱ḻ ād id grasi̍ṣṭha̱ oṣa̍dhīr ajīgaḥ ||

atra̍ | te̱ | rū̱pam | u̱t-ta̱mam | a̱pa̱śya̱m | jigī̍ṣamāṇam | i̱ṣaḥ | ā | pa̱de | goḥ |
ya̱dā | te̱ | marta̍ḥ | anu̍ | bhoga̍m | āna̍ṭ | āt | it | grasi̍ṣṭhaḥ | oṣa̍dhīḥ | a̱jī̱ga̱riti̍ ||1.163.07||

1.163.08a anu̍ tvā̱ ratho̱ anu̱ maryo̍ arva̱nn anu̱ gāvo 'nu̱ bhaga̍ḥ ka̱nīnā̍m |
1.163.08c anu̱ vrātā̍sa̱s tava̍ sa̱khyam ī̍yu̱r anu̍ de̱vā ma̍mire vī̱rya̍ṁ te ||

anu̍ | tvā̱ | ratha̍ḥ | anu̍ | marya̍ḥ | a̱rva̱n | anu̍ | gāva̍ḥ | anu̍ | bhaga̍ḥ | ka̱nīnā̍m |
anu̍ | vrātā̍saḥ | tava̍ | sa̱khyam | ī̱yu̱ḥ | anu̍ | de̱vāḥ | ma̱mi̱re̱ | vī̱rya̍m | te̱ ||1.163.08||

1.163.09a hira̍ṇyaśṛ̱ṅgo 'yo̍ asya̱ pādā̱ mano̍javā̱ ava̍ra̱ indra̍ āsīt |
1.163.09c de̱vā id a̍sya havi̱radya̍m āya̱n yo arva̍ntam pratha̱mo a̱dhyati̍ṣṭhat ||

hira̍ṇya-śṛ̱ṅgaḥ | aya̍ḥ | a̱sya̱ | pādā̍ḥ | mana̍ḥ-javā̍ḥ | ava̍raḥ | indra̍ḥ | ā̱sī̱t |
de̱vāḥ | it | a̱sya̱ | ha̱vi̱ḥ-adya̍m | ā̱ya̱n | yaḥ | arva̍ntam | pra̱tha̱maḥ | a̱dhi̱-ati̍ṣṭhat ||1.163.09||

1.163.10a ī̱rmāntā̍sa̱ḥ sili̍kamadhyamāsa̱ḥ saṁ śūra̍ṇāso di̱vyāso̱ atyā̍ḥ |
1.163.10c ha̱ṁsā i̍va śreṇi̱śo ya̍tante̱ yad ākṣi̍ṣur di̱vyam ajma̱m aśvā̍ḥ ||

ī̱rma-a̍ntāsaḥ | sili̍ka-madhyamāsaḥ | sam | śūra̍ṇāsaḥ | di̱vyāsaḥ | atyā̍ḥ |
ha̱ṁsāḥ-i̍va | śre̱ṇi̱-śaḥ | ya̱ta̱nte̱ | yat | ākṣi̍ṣuḥ | di̱vyam | ajma̍m | aśvā̍ḥ ||1.163.10||

1.163.11a tava̱ śarī̍ram patayi̱ṣṇv a̍rva̱n tava̍ ci̱ttaṁ vāta̍ iva̱ dhrajī̍mān |
1.163.11c tava̱ śṛṅgā̍ṇi̱ viṣṭhi̍tā puru̱trāra̍ṇyeṣu̱ jarbhu̍rāṇā caranti ||

tava̍ | śarī̍ram | pa̱ta̱yi̱ṣṇu | a̱rva̱n | tava̍ | ci̱ttam | vāta̍ḥ-iva | dhrajī̍mān |
tava̍ | śṛṅgā̍ṇi | vi-ṣṭhi̍tā | puru̱-trā | ara̍ṇyeṣu | jarbhu̍rāṇā | ca̱ra̱nti̱ ||1.163.11||

1.163.12a upa̱ prāgā̱c chasa̍naṁ vā̱jy arvā̍ deva̱drīcā̱ mana̍sā̱ dīdhyā̍naḥ |
1.163.12c a̱jaḥ pu̱ro nī̍yate̱ nābhi̍r a̱syānu̍ pa̱ścāt ka̱vayo̍ yanti re̱bhāḥ ||

upa̍ | pra | a̱gā̱t | śasa̍nam | vā̱jī | arvā̍ | de̱va̱drīcā̍ | mana̍sā | dīdhyā̍naḥ |
a̱jaḥ | pu̱raḥ | nī̱ya̱te̱ | nābhi̍ḥ | a̱sya̱ | anu̍ | pa̱ścāt | ka̱vaya̍ḥ | ya̱nti̱ | re̱bhāḥ ||1.163.12||

1.163.13a upa̱ prāgā̍t para̱maṁ yat sa̱dhastha̱m arvā̱m̐ acchā̍ pi̱tara̍m mā̱tara̍ṁ ca |
1.163.13c a̱dyā de̱vāñ juṣṭa̍tamo̱ hi ga̱myā athā śā̍ste dā̱śuṣe̱ vāryā̍ṇi ||

upa̍ | pra | a̱gā̱t | pa̱ra̱mam | yat | sa̱dha-stha̍m | arvā̍n | accha̍ | pi̱tara̍m | mā̱tara̍m | ca̱ |
a̱dya | de̱vān | juṣṭa̍-tamaḥ | hi | ga̱myāḥ | atha̍ | ā | śā̱ste̱ | dā̱śuṣe̍ | vāryā̍ṇi ||1.163.13||


1.164.01a a̱sya vā̱masya̍ pali̱tasya̱ hotu̱s tasya̱ bhrātā̍ madhya̱mo a̱sty aśna̍ḥ |
1.164.01c tṛ̱tīyo̱ bhrātā̍ ghṛ̱tapṛ̍ṣṭho a̱syātrā̍paśyaṁ vi̱śpati̍ṁ sa̱ptapu̍tram ||

a̱sya | vā̱masya̍ | pa̱li̱tasya̍ | hotu̍ḥ | tasya̍ | bhrātā̍ | ma̱dhya̱maḥ | a̱sti̱ | aśna̍ḥ |
tṛ̱tīya̍ḥ | bhrātā̍ | ghṛ̱ta-pṛ̍ṣṭhaḥ | a̱sya̱ | atra̍ | a̱pa̱śya̱m | vi̱śpati̍m | sa̱pta-pu̍tram ||1.164.01||

1.164.02a sa̱pta yu̍ñjanti̱ ratha̱m eka̍cakra̱m eko̱ aśvo̍ vahati sa̱ptanā̍mā |
1.164.02c tri̱nābhi̍ ca̱kram a̱jara̍m ana̱rvaṁ yatre̱mā viśvā̱ bhuva̱nādhi̍ ta̱sthuḥ ||

sa̱pta | yu̱ñja̱nti̱ | ratha̍m | eka̍-cakram | eka̱ḥ | aśva̍ḥ | va̱ha̱ti̱ | sa̱pta-nā̍mā |
tri̱-nābhi̍ | ca̱kram | a̱jara̍m | a̱na̱rvam | yatra̍ | i̱mā | viśvā̍ | bhuva̍nā | adhi̍ | ta̱sthuḥ ||1.164.02||

1.164.03a i̱maṁ ratha̱m adhi̱ ye sa̱pta ta̱sthuḥ sa̱ptaca̍kraṁ sa̱pta va̍ha̱nty aśvā̍ḥ |
1.164.03c sa̱pta svasā̍ro a̱bhi saṁ na̍vante̱ yatra̱ gavā̱ṁ nihi̍tā sa̱pta nāma̍ ||

i̱mam | ratha̍m | adhi̍ | ye | sa̱pta | ta̱sthuḥ | sa̱pta-ca̍kram | sa̱pta | va̱ha̱nti̱ | aśvā̍ḥ |
sa̱pta | svasā̍raḥ | a̱bhi | sam | na̱va̱nte̱ | yatra̍ | gavā̍m | ni-hi̍tā | sa̱pta | nāma̍ ||1.164.03||

1.164.04a ko da̍darśa pratha̱maṁ jāya̍mānam astha̱nvanta̱ṁ yad a̍na̱sthā bibha̍rti |
1.164.04c bhūmyā̱ asu̱r asṛ̍g ā̱tmā kva̍ svi̱t ko vi̱dvāṁsa̱m upa̍ gā̱t praṣṭu̍m e̱tat ||

kaḥ | da̱da̱rśa̱ | pra̱tha̱mam | jāya̍mānam | a̱stha̱n-vanta̍m | yat | a̱na̱sthā | bibha̍rti |
bhūmyā̍ḥ | asu̍ḥ | asṛ̍k | ā̱tmā | kva̍ | svi̱t | kaḥ | vi̱dvāṁsa̍m | upa̍ | gā̱t | praṣṭu̍m | e̱tat ||1.164.04||

1.164.05a pāka̍ḥ pṛcchāmi̱ mana̱sāvi̍jānan de̱vānā̍m e̱nā nihi̍tā pa̱dāni̍ |
1.164.05c va̱tse ba̱ṣkaye 'dhi̍ sa̱pta tantū̱n vi ta̍tnire ka̱vaya̱ ota̱vā u̍ ||

pāka̍ḥ | pṛ̱cchā̱mi̱ | mana̍sā | avi̍-jānan | de̱vānā̍m | e̱nā | ni-hi̍tā | pa̱dāni̍ |
va̱tse | ba̱ṣkaye̍ | adhi̍ | sa̱pta | tantū̍n | vi | ta̱tni̱re̱ | ka̱vaya̍ḥ | ota̱vai | ū̱m̐ iti̍ ||1.164.05||

1.164.06a aci̍kitvāñ ciki̱tuṣa̍ś ci̱d atra̍ ka̱vīn pṛ̍cchāmi vi̱dmane̱ na vi̱dvān |
1.164.06c vi yas ta̱stambha̱ ṣaḻ i̱mā rajā̍ṁsy a̱jasya̍ rū̱pe kim api̍ svi̱d eka̍m ||

aci̍kitvān | ci̱ki̱tuṣa̍ḥ | ci̱t | atra̍ | ka̱vīn | pṛ̱cchā̱mi̱ | vi̱dmane̍ | na | vi̱dvān |
vi | yaḥ | ta̱stambha̍ | ṣaṭ | i̱mā | rajā̍ṁsi | a̱jasya̍ | rū̱pe | kim | api̍ | svi̱t | eka̍m ||1.164.06||

1.164.07a i̱ha bra̍vītu̱ ya ī̍m a̱ṅga vedā̱sya vā̱masya̱ nihi̍tam pa̱daṁ veḥ |
1.164.07c śī̱rṣṇaḥ kṣī̱raṁ du̍hrate̱ gāvo̍ asya va̱vriṁ vasā̍nā uda̱kam pa̱dāpu̍ḥ ||

i̱ha | bra̱vī̱tu̱ | yaḥ | ī̱m | a̱ṅga | veda̍ | a̱sya | vā̱masya̍ | ni-hi̍tam | pa̱dam | veriti̱ veḥ |
śī̱rṣṇaḥ | kṣī̱ram | du̱hra̱te̱ | gāva̍ḥ | a̱sya̱ | va̱vrim | vasā̍nāḥ | u̱da̱kam | pa̱dā | a̱pu̱ḥ ||1.164.07||

1.164.08a mā̱tā pi̱tara̍m ṛ̱ta ā ba̍bhāja dhī̱ty agre̱ mana̍sā̱ saṁ hi ja̱gme |
1.164.08c sā bī̍bha̱tsur garbha̍rasā̱ nivi̍ddhā̱ nama̍svanta̱ id u̍pavā̱kam ī̍yuḥ ||

mā̱tā | pi̱tara̍m | ṛ̱te | ā | ba̱bhā̱ja̱ | dhī̱tī | agre̍ | mana̍sā | sam | hi | ja̱gme |
sā | bī̱bha̱tsuḥ | garbha̍-rasā | ni-vi̍ddhā | nama̍svantaḥ | it | u̱pa̱-vā̱kam | ī̱yu̱ḥ ||1.164.08||

1.164.09a yu̱ktā mā̱tāsī̍d dhu̱ri dakṣi̍ṇāyā̱ ati̍ṣṭha̱d garbho̍ vṛja̱nīṣv a̱ntaḥ |
1.164.09c amī̍med va̱tso anu̱ gām a̍paśyad viśvarū̱pya̍ṁ tri̱ṣu yoja̍neṣu ||

yu̱ktā | mā̱tā | ā̱sī̱t | dhu̱ri | dakṣi̍ṇāyāḥ | ati̍ṣṭhat | garbha̍ḥ | vṛ̱ja̱nīṣu̍ | a̱ntariti̍ |
amī̍met | va̱tsaḥ | anu̍ | gām | a̱pa̱śya̱t | vi̱śva̱-rū̱pya̍m | tri̱ṣu | yoja̍neṣu ||1.164.09||

1.164.10a ti̱sro mā̱tṝs trīn pi̱tṝn bibhra̱d eka̍ ū̱rdhvas ta̍sthau̱ nem ava̍ glāpayanti |
1.164.10c ma̱ntraya̍nte di̱vo a̱muṣya̍ pṛ̱ṣṭhe vi̍śva̱vida̱ṁ vāca̱m avi̍śvaminvām ||

ti̱sraḥ | mā̱tṝḥ | trīn | pi̱tṝn | bibhra̍t | eka̍ḥ | ū̱rdhvaḥ | ta̱sthau̱ | na | ī̱m | ava̍ | gla̱pa̱ya̱nti̱ |
ma̱ntraya̍nte | di̱vaḥ | a̱muṣya̍ | pṛ̱ṣṭhe | vi̱śva̱-vida̍m | vāca̍m | avi̍śva-minvām ||1.164.10||

1.164.11a dvāda̍śāraṁ na̱hi taj jarā̍ya̱ varva̍rti ca̱kram pari̱ dyām ṛ̱tasya̍ |
1.164.11c ā pu̱trā a̍gne mithu̱nāso̱ atra̍ sa̱pta śa̱tāni̍ viṁśa̱tiś ca̍ tasthuḥ ||

dvāda̍śa-aram | na̱hi | tat | jarā̍ya | varva̍rti | ca̱kram | pari̍ | dyām | ṛ̱tasya̍ |
ā | pu̱trāḥ | a̱gne̱ | mi̱thu̱nāsa̍ḥ | atra̍ | sa̱pta | śa̱tāni̍ | vi̱ṁśa̱tiḥ | ca̱ | ta̱sthu̱ḥ ||1.164.11||

1.164.12a pañca̍pādam pi̱tara̱ṁ dvāda̍śākṛtiṁ di̱va ā̍hu̱ḥ pare̱ ardhe̍ purī̱ṣiṇa̍m |
1.164.12c athe̱me a̱nya upa̍re vicakṣa̱ṇaṁ sa̱ptaca̍kre̱ ṣaḻa̍ra āhu̱r arpi̍tam ||

pañca̍-pādam | pi̱tara̍m | dvāda̍śa-ākṛtim | di̱vaḥ | ā̱hu̱ḥ | pare̍ | ardhe̍ | pu̱rī̱ṣiṇa̍m |
atha̍ | i̱me | a̱nye | upa̍re | vi̱-ca̱kṣa̱ṇam | sa̱pta-ca̍kre | ṣaṭ-a̍re | ā̱hu̱ḥ | arpi̍tam ||1.164.12||

1.164.13a pañcā̍re ca̱kre pa̍ri̱varta̍māne̱ tasmi̱nn ā ta̍sthu̱r bhuva̍nāni̱ viśvā̍ |
1.164.13c tasya̱ nākṣa̍s tapyate̱ bhūri̍bhāraḥ sa̱nād e̱va na śī̍ryate̱ sanā̍bhiḥ ||

pañca̍-are | ca̱kre | pa̱ri̱-varta̍māne | tasmi̍n | ā | ta̱sthu̱ḥ | bhuva̍nāni | viśvā̍ |
tasya̍ | na | akṣa̍ḥ | ta̱pya̱te̱ | bhūri̍-bhāraḥ | sa̱nāt | e̱va | na | śī̱rya̱te̱ | sa-nā̍bhiḥ ||1.164.13||

1.164.14a sane̍mi ca̱kram a̱jara̱ṁ vi vā̍vṛta uttā̱nāyā̱ṁ daśa̍ yu̱ktā va̍hanti |
1.164.14c sūrya̍sya̱ cakṣū̱ raja̍sai̱ty āvṛ̍ta̱ṁ tasmi̱nn ārpi̍tā̱ bhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||

sa-ne̍mi | ca̱kram | a̱jara̍m | vi | va̱vṛ̱te̱ | u̱ttā̱nāyā̍m | daśa̍ | yu̱ktāḥ | va̱ha̱nti̱ |
sūrya̍sya | cakṣi̍ḥ | raja̍sā | e̱ti̱ | ā-vṛ̍tam | tasmi̍n | ārpi̍tā | bhuva̍nāni | viśvā̍ ||1.164.14||

1.164.15a sā̱ka̱ṁjānā̍ṁ sa̱ptatha̍m āhur eka̱jaṁ ṣaḻ id ya̱mā ṛṣa̍yo deva̱jā iti̍ |
1.164.15c teṣā̍m i̱ṣṭāni̱ vihi̍tāni dhāma̱śaḥ sthā̱tre re̍jante̱ vikṛ̍tāni rūpa̱śaḥ ||

sā̱ka̱m-jānā̍m | sa̱ptatha̍m | ā̱hu̱ḥ | e̱ka̱-jam | ṣaṭ | it | ya̱māḥ | ṛṣa̍yaḥ | de̱va̱-jāḥ | iti̍ |
teṣā̍m | i̱ṣṭāni̍ | vi-hi̍tāni | dhā̱ma̱-śaḥ | sthā̱tre | re̱ja̱nte̱ | vi-kṛ̍tāni | rū̱pa̱-śaḥ ||1.164.15||

1.164.16a striya̍ḥ sa̱tīs tām̐ u̍ me pu̱ṁsa ā̍hu̱ḥ paśya̍d akṣa̱ṇvān na vi ce̍tad a̱ndhaḥ |
1.164.16c ka̱vir yaḥ pu̱traḥ sa ī̱m ā ci̍keta̱ yas tā vi̍jā̱nāt sa pi̱tuṣ pi̱tāsa̍t ||

striya̍ḥ | sa̱tīḥ | tān | ū̱m̐ iti̍ | me̱ | pu̱ṁsaḥ | ā̱hu̱ḥ | paśya̍t | a̱kṣa̱ṇ-vān | na | vi | ce̱ta̱t | a̱ndhaḥ |
ka̱viḥ | yaḥ | pu̱traḥ | saḥ | ī̱m | ā | ci̱ke̱ta̱ | yaḥ | tā | vi̱-jā̱nāt | saḥ | pi̱tuḥ | pi̱tā | a̱sa̱t ||1.164.16||

1.164.17a a̱vaḥ pare̍ṇa pa̱ra e̱nāva̍reṇa pa̱dā va̱tsam bibhra̍tī̱ gaur ud a̍sthāt |
1.164.17c sā ka̱drīcī̱ kaṁ svi̱d ardha̱m parā̍gā̱t kva̍ svit sūte na̱hi yū̱the a̱ntaḥ ||

a̱vaḥ | pare̍ṇa | pa̱raḥ | e̱nā | ava̍reṇa | pa̱dā | va̱tsam | bibhra̍tī | gauḥ | ut | a̱sthā̱t |
sā | ka̱drīcī̍ | kam | svi̱t | ardha̍m | parā̍ | a̱gā̱t | kva̍ | svi̱t | sū̱te̱ | na̱hi | yū̱the | a̱ntariti̍ ||1.164.17||

1.164.18a a̱vaḥ pare̍ṇa pi̱tara̱ṁ yo a̍syānu̱veda̍ pa̱ra e̱nāva̍reṇa |
1.164.18c ka̱vī̱yamā̍na̱ḥ ka i̱ha pra vo̍cad de̱vam mana̱ḥ kuto̱ adhi̱ prajā̍tam ||

a̱vaḥ | pare̍ṇa | pi̱tara̍m | yaḥ | a̱sya̱ | a̱nu̱-veda̍ | pa̱raḥ | e̱nā | ava̍reṇa |
ka̱vi̱-yamā̍naḥ | kaḥ | i̱ha | pra | vo̱ca̱t | de̱vam | mana̍ḥ | kuta̍ḥ | adhi̍ | pra-jā̍tam ||1.164.18||

1.164.19a ye a̱rvāñca̱s tām̐ u̱ parā̍ca āhu̱r ye parā̍ñca̱s tām̐ u̍ a̱rvāca̍ āhuḥ |
1.164.19c indra̍ś ca̱ yā ca̱krathu̍ḥ soma̱ tāni̍ dhu̱rā na yu̱ktā raja̍so vahanti ||

ye | a̱rvāñca̍ḥ | tān | ū̱m̐ iti̍ | parā̍caḥ | ā̱hu̱ḥ | ye | parā̍ñcaḥ | tān | ū̱m̐ iti̍ | a̱rvāca̍ḥ | ā̱hu̱ḥ |
indra̍ḥ | ca̱ | yā | ca̱krathu̍ḥ | so̱ma̱ | tāni̍ | dhu̱rā | na | yu̱ktāḥ | raja̍saḥ | va̱ha̱nti̱ ||1.164.19||

1.164.20a dvā su̍pa̱rṇā sa̱yujā̱ sakhā̍yā samā̱naṁ vṛ̱kṣam pari̍ ṣasvajāte |
1.164.20c tayo̍r a̱nyaḥ pippa̍laṁ svā̱dv atty ana̍śnann a̱nyo a̱bhi cā̍kaśīti ||

dvā | su̱-pa̱rṇā | sa̱-yujā̍ | sakhā̍yā | sa̱ma̱nam | vṛ̱kṣam | pari̍ | sa̱sva̱jā̱te̱ iti̍ |
tayo̍ḥ | a̱nyaḥ | pippa̍lam | svā̱du | atti̍ | ana̍śnan | a̱nyaḥ | a̱bhi | cā̱ka̱śī̱ti̱ ||1.164.20||

1.164.21a yatrā̍ supa̱rṇā a̱mṛta̍sya bhā̱gam ani̍meṣaṁ vi̱dathā̍bhi̱svara̍nti |
1.164.21c i̱no viśva̍sya̱ bhuva̍nasya go̱pāḥ sa mā̱ dhīra̱ḥ pāka̱m atrā vi̍veśa ||

yatra̍ | su̱-pa̱rṇāḥ | a̱mṛta̍sya | bhā̱gam | ani̍-meṣam | vi̱dathā̍ | a̱bhi̱-svara̍nti |
i̱naḥ | viśva̍sya | bhuva̍nasya | go̱pāḥ | saḥ | mā̱ | dhīra̍ḥ | pāka̍m | atra̍ | ā | vi̱ve̱śa̱ ||1.164.21||

1.164.22a yasmi̍n vṛ̱kṣe ma̱dhvada̍ḥ supa̱rṇā ni̍vi̱śante̱ suva̍te̱ cādhi̱ viśve̍ |
1.164.22c tasyed ā̍hu̱ḥ pippa̍laṁ svā̱dv agre̱ tan non na̍śa̱d yaḥ pi̱tara̱ṁ na veda̍ ||

yasmi̍n | vṛ̱kṣe | ma̱dhu̱-ada̍ḥ | su̱-pa̱rṇāḥ | ni̱-vi̱śante̍ | suva̍te | ca̱ | adhi̍ | viśve̍ |
tasya̍ | it | ā̱hu̱ḥ | pippa̍lam | svā̱du | agre̍ | tat | na | ut | na̱śa̱t | yaḥ | pi̱tara̍m | na | veda̍ ||1.164.22||

1.164.23a yad gā̍ya̱tre adhi̍ gāya̱tram āhi̍ta̱ṁ traiṣṭu̍bhād vā̱ traiṣṭu̍bhaṁ ni̱rata̍kṣata |
1.164.23c yad vā̱ jaga̱j jaga̱ty āhi̍tam pa̱daṁ ya it tad vi̱dus te a̍mṛta̱tvam ā̍naśuḥ ||

yat | gā̱ya̱tre | adhi̍ | gā̱ya̱tram | ā-hi̍ta̍m | traistu̍bhāt | vā̱ | traistu̍bham | ni̱ḥ-ata̍kṣata |
yat | vā̱ | jaga̍t | jaga̍ti | ā-hi̍tam | pa̱dam | ye | it | tat | vi̱duḥ | te | a̱mṛ̱ta̱-tvam | ā̱na̱śu̱ḥ ||1.164.23||

1.164.24a gā̱ya̱treṇa̱ prati̍ mimīte a̱rkam a̱rkeṇa̱ sāma̱ traiṣṭu̍bhena vā̱kam |
1.164.24c vā̱kena̍ vā̱kaṁ dvi̱padā̱ catu̍ṣpadā̱kṣare̍ṇa mimate sa̱pta vāṇī̍ḥ ||

gā̱ya̱treṇa̍ | prati̍ | mi̱mī̱te̱ | a̱rkam | a̱rkeṇa̍ | sāma̍ | traistu̍bhena | vā̱kam |
vā̱kena̍ | vā̱kam | dvi̱-padā̍ | catu̍ḥ-padā | a̱kṣare̍ṇa | mi̱ma̱te̱ | sa̱pta | vāṇī̍ḥ ||1.164.24||

1.164.25a jaga̍tā̱ sindhu̍ṁ di̱vy a̍stabhāyad rathaṁta̱re sūrya̱m pary a̍paśyat |
1.164.25c gā̱ya̱trasya̍ sa̱midha̍s ti̱sra ā̍hu̱s tato̍ ma̱hnā pra ri̍rice mahi̱tvā ||

jaga̍tā | sindhu̍m | di̱vi | a̱sta̱bhā̱ya̱t | ra̱tha̱m-ta̱re | sūrya̍m | pari̍ | a̱pa̱śya̱t |
gā̱ya̱trasya̍ | sa̱m-idha̍ḥ | ti̱sraḥ | ā̱hu̱ḥ | tata̍ḥ | ma̱hrā | pra | ri̱ri̱ce̱ | ma̱hi̱-tvā ||1.164.25||

1.164.26a upa̍ hvaye su̱dughā̍ṁ dhe̱num e̱tāṁ su̱hasto̍ go̱dhug u̱ta do̍had enām |
1.164.26c śreṣṭha̍ṁ sa̱vaṁ sa̍vi̱tā sā̍viṣan no̱ 'bhī̍ddho gha̱rmas tad u̱ ṣu pra vo̍cam ||

upa̍ | hva̱ye̱ | su̱-dughā̍m | dhe̱num | e̱tām | su̱-hasta̍ḥ | go̱-dhuk | u̱ta | do̱ha̱t | e̱nā̱m |
śreṣṭha̍m | sa̱vam | sa̱vi̱tā | sā̱vi̱ṣa̱t | na̱ḥ | a̱bhi-i̍ddhaḥ | gha̱rmaḥ | tat | ū̱m̐ iti̍ | su | pra | vo̱ca̱m ||1.164.26||

1.164.27a hi̱ṅkṛ̱ṇva̱tī va̍su̱patnī̱ vasū̍nāṁ va̱tsam i̱cchantī̱ mana̍sā̱bhy āgā̍t |
1.164.27c du̱hām a̱śvibhyā̱m payo̍ a̱ghnyeyaṁ sā va̍rdhatām maha̱te saubha̍gāya ||

hi̱ṅ-kṛ̱ṇva̱tī | va̱su̱-patnī̱ | vasū̍nām | va̱tsam | i̱cchantī̍ | mana̍sā | a̱bhi | ā | a̱gā̱t |
du̱hām | a̱śvi-bhyā̍m | paya̍ḥ | a̱ghnyā | i̱yam | sā | va̱rdha̱tā̱m | ma̱ha̱te | saubha̍gāya ||1.164.27||

1.164.28a gaur a̍mīme̱d anu̍ va̱tsam mi̱ṣanta̍m mū̱rdhāna̱ṁ hiṅṅ a̍kṛṇo̱n māta̱vā u̍ |
1.164.28c sṛkvā̍ṇaṁ gha̱rmam a̱bhi vā̍vaśā̱nā mimā̍ti mā̱yum paya̍te̱ payo̍bhiḥ ||

gauḥ | a̱mī̱me̱t | anu̍ | va̱tsam | mi̱ṣanta̍m | mū̱rdhāna̍m | hiṅ | a̱kṛ̱ṇo̱t | māta̱vai | ū̱m̐ iti̍ |
sṛkvā̍ṇam | gha̱rmam | a̱bhi | vā̱va̱śā̱nā | mimā̍ti | mā̱yum | paya̍te | paya̍ḥ-bhiḥ ||1.164.28||

1.164.29a a̱yaṁ sa śi̍ṅkte̱ yena̱ gaur a̱bhīvṛ̍tā̱ mimā̍ti mā̱yuṁ dhva̱sanā̱v adhi̍ śri̱tā |
1.164.29c sā ci̱ttibhi̱r ni hi ca̱kāra̱ martya̍ṁ vi̱dyud bhava̍ntī̱ prati̍ va̱vrim au̍hata ||

ayam | saḥ | śi̱ṅkte̱ | yena̍ | gauḥ | a̱bhi-vṛ̍tā | mimā̍ti | mā̱yum | dhva̱sanau̍ | adhi̍ | śri̱tā |
sā | ci̱tti-bhi̍ḥ | ni | hi | ca̱kāra̍ | martya̍m | vi̱-dyut | bhava̍ntī | prati̍ | va̱vrim | au̱ha̱ta̱ ||1.164.29||

1.164.30a a̱nac cha̍ye tu̱ragā̍tu jī̱vam eja̍d dhru̱vam madhya̱ ā pa̱styā̍nām |
1.164.30c jī̱vo mṛ̱tasya̍ carati sva̱dhābhi̱r ama̍rtyo̱ martye̍nā̱ sayo̍niḥ ||

a̱nat | śa̱ye̱ | tu̱ra-gā̍tu | jī̱vam | eja̍t | dhru̱vam | madhye̍ | ā | pa̱styā̍nām |
jī̱vaḥ | mṛ̱tasya̍ | ca̱ra̱ti̱ | sva̱dhābhi̍ḥ | ama̍rtyaḥ | martye̍na | sa-yo̍niḥ ||1.164.30||

1.164.31a apa̍śyaṁ go̱pām ani̍padyamāna̱m ā ca̱ parā̍ ca pa̱thibhi̱ś cara̍ntam |
1.164.31c sa sa̱dhrīcī̱ḥ sa viṣū̍cī̱r vasā̍na̱ ā va̍rīvarti̱ bhuva̍neṣv a̱ntaḥ ||

apa̍śyam | go̱pām | ani̍-padyamānam | ā | ca̱ | parā̍ | ca̱ | pa̱thi-bhi̍ḥ | cara̍ntam |
saḥ | sa̱dhrīcī̍ḥ | saḥ | viṣū̍cīḥ | vasā̍naḥ | ā | va̱rī̱va̱rti̱ | bhuva̍neṣu | a̱ntariti̍ ||1.164.31||

1.164.32a ya ī̍ṁ ca̱kāra̱ na so a̱sya ve̍da̱ ya ī̍ṁ da̱darśa̱ hiru̱g in nu tasmā̍t |
1.164.32c sa mā̱tur yonā̱ pari̍vīto a̱ntar ba̍hupra̱jā nirṛ̍ti̱m ā vi̍veśa ||

yaḥ | ī̱m | ca̱kāra̍ | na | saḥ | a̱sya | ve̱da̱ | yaḥ | ī̱m | da̱darśa̍ | hiru̍k | it | nu | tasmā̍t |
saḥ | mā̱tuḥ | yonā̍ | pari̍-vītaḥ | a̱ntaḥ | ba̱hu̱-pra̱jāḥ | niḥ-ṛ̍tim | ā | vi̱ve̱śa̱ ||1.164.32||

1.164.33a dyaur me̍ pi̱tā ja̍ni̱tā nābhi̱r atra̱ bandhu̍r me mā̱tā pṛ̍thi̱vī ma̱hīyam |
1.164.33c u̱ttā̱nayo̍ś ca̱mvo̱3̱̍r yoni̍r a̱ntar atrā̍ pi̱tā du̍hi̱tur garbha̱m ādhā̍t ||

dyauḥ | me̱ | pi̱tā | ja̱ni̱tā | nābhi̍ḥ | atra̍ | bandhu̍ḥ | me̱ | mā̱tā | pṛ̱thi̱vī | ma̱hī | i̱yam |
u̱ttā̱nayo̍ḥ | ca̱mvo̍ḥ | yoni̍ḥ | a̱ntaḥ | atra̍ | pi̱tā | du̱hi̱tuḥ | garbha̍m | ā | a̱dhā̱t ||1.164.33||

1.164.34a pṛ̱cchāmi̍ tvā̱ para̱m anta̍m pṛthi̱vyāḥ pṛ̱cchāmi̱ yatra̱ bhuva̍nasya̱ nābhi̍ḥ |
1.164.34c pṛ̱cchāmi̍ tvā̱ vṛṣṇo̱ aśva̍sya̱ reta̍ḥ pṛ̱cchāmi̍ vā̱caḥ pa̍ra̱maṁ vyo̍ma ||

pṛ̱cchāmi̍ | tvā̱ | para̍m | anta̍m | pṛ̱thi̱vyāḥ | pṛ̱cchāmi̍ | yatra̍ | bhuva̍nasya | nābhi̍ḥ |
pṛ̱cchāmi̍ | tvā̱ | vṛṣṇa̍ḥ | aśva̍sya | reta̍ḥ | pṛ̱cchāmi̍ | vā̱caḥ | pa̱ra̱mam | vi-o̍ma ||1.164.34||

1.164.35a i̱yaṁ vedi̱ḥ paro̱ anta̍ḥ pṛthi̱vyā a̱yaṁ ya̱jño bhuva̍nasya̱ nābhi̍ḥ |
1.164.35c a̱yaṁ somo̱ vṛṣṇo̱ aśva̍sya̱ reto̍ bra̱hmāyaṁ vā̱caḥ pa̍ra̱maṁ vyo̍ma ||

i̱yam | vedi̍ḥ | para̍ḥ | anta̍ḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | a̱yam | ya̱jñaḥ | bhuva̍nasya | nābhi̍ḥ |
a̱yam | soma̍ḥ | vṛṣṇa̍ḥ | aśva̍sya | reta̍ḥ | bra̱hmā | a̱yam | vā̱caḥ | pa̱ra̱mam | vi-o̍ma ||1.164.35||

1.164.36a sa̱ptārdha̍ga̱rbhā bhuva̍nasya̱ reto̱ viṣṇo̍s tiṣṭhanti pra̱diśā̱ vidha̍rmaṇi |
1.164.36c te dhī̱tibhi̱r mana̍sā̱ te vi̍pa̱ścita̍ḥ pari̱bhuva̱ḥ pari̍ bhavanti vi̱śvata̍ḥ ||

sa̱pta | a̱rdha̱-ga̱rbhāḥ | bhuva̍nasya | reta̍ḥ | viṣṇo̍ḥ | ti̱ṣṭha̱nti̱ | pra̱-diśā̍ | vi-dha̍rmaṇi |
te | dhī̱ti-bhi̍ḥ | mana̍sā | te | vi̱pa̱ḥ-cita̍ḥ | pa̱ri̱-bhuva̍ḥ | pari̍ | bha̱va̱nti̱ | vi̱śvata̍ḥ ||1.164.36||

1.164.37a na vi jā̍nāmi̱ yad i̍ve̱dam asmi̍ ni̱ṇyaḥ saṁna̍ddho̱ mana̍sā carāmi |
1.164.37c ya̱dā māga̍n prathama̱jā ṛ̱tasyād id vā̱co a̍śnuve bhā̱gam a̱syāḥ ||

na | vi | jā̱nā̱mi̱ | yat-i̍va | i̱dam | asmi̍ | ni̱ṇyaḥ | sam-na̍ddhaḥ | mana̍sā | ca̱rā̱mi̱ |
ya̱dā | mā | ā | aga̍n | pra̱tha̱ma̱-jāḥ | ṛ̱tasya̍ | āt | it | vā̱caḥ | a̱śnu̱ve̱ | bhā̱gam | a̱syāḥ ||1.164.37||

1.164.38a apā̱ṅ prāṅ e̍ti sva̱dhayā̍ gṛbhī̱to 'ma̍rtyo̱ martye̍nā̱ sayo̍niḥ |
1.164.38c tā śaśva̍ntā viṣū̱cīnā̍ vi̱yantā̱ ny a1̱̍nyaṁ ci̱kyur na ni ci̍kyur a̱nyam ||

apā̍ṅ | prāṅ | e̱ti̱ | sva̱dhayā̍ | gṛ̱bhī̱taḥ | ama̍rtyaḥ | martye̍na | sa-yo̍niḥ |
tā | śaśva̍ntā | vi̱ṣū̱cīnā̍ | vi̱-yantā̍ | ni | a̱nyam | ci̱kyuḥ | na | ni | ci̱kyu̱ḥ | a̱nyam ||1.164.38||

1.164.39a ṛ̱co a̱kṣare̍ para̱me vyo̍ma̱n yasmi̍n de̱vā adhi̱ viśve̍ niṣe̱duḥ |
1.164.39c yas tan na veda̱ kim ṛ̱cā ka̍riṣyati̱ ya it tad vi̱dus ta i̱me sam ā̍sate ||

ṛ̱caḥ | a̱kṣare̍ | pa̱ra̱me | vi-o̍man | yasmi̍n | de̱vāḥ | adhi̍ | viśve̍ | ni̱-se̱duḥ |
yaḥ | tat | na | veda̍ | kim | ṛ̱cā | ka̱ri̱ṣya̱ti̱ | ye | it | tat | vi̱duḥ | te | i̱me | sam | ā̱sa̱te̱ ||1.164.39||

1.164.40a sū̱ya̱va̱sād bhaga̍vatī̱ hi bhū̱yā atho̍ va̱yam bhaga̍vantaḥ syāma |
1.164.40c a̱ddhi tṛṇa̍m aghnye viśva̱dānī̱m piba̍ śu̱ddham u̍da̱kam ā̱cara̍ntī ||

su̱ya̱va̱sa̱-at | bhaga̍-vatī | hi | bhū̱yāḥ | atho̱ iti̍ | va̱yam | bhaga̍-vantaḥ | syā̱ma̱ |
a̱ddhi | tṛṇa̍m | a̱ghnye̱ | vi̱śva̱-dānī̍m | piba̍ | śu̱ddham | u̱da̱kam | ā̱-cara̍ntī ||1.164.40||

1.164.41a gau̱rīr mi̍māya sali̱lāni̱ takṣa̱ty eka̍padī dvi̱padī̱ sā catu̍ṣpadī |
1.164.41c a̱ṣṭāpa̍dī̱ nava̍padī babhū̱vuṣī̍ sa̱hasrā̍kṣarā para̱me vyo̍man ||

gau̱rīḥ | mi̱mā̱ya̱ | sa̱li̱lāni̍ | takṣa̍tī | eka̍-padī | dvi̱-padī̍ | sā | catu̍ḥ-padī |
a̱ṣṭā-pa̍dī | nava̍-padī | ba̱bhū̱vuṣī̍ | sa̱hasra̍-akṣarā | pa̱ra̱me | vi-o̍man ||1.164.41||

1.164.42a tasyā̍ḥ samu̱drā adhi̱ vi kṣa̍ranti̱ tena̍ jīvanti pra̱diśa̱ś cata̍sraḥ |
1.164.42c tata̍ḥ kṣaraty a̱kṣara̱ṁ tad viśva̱m upa̍ jīvati ||

tasyā̍ḥ | sa̱mu̱drāḥ | adhi̍ | vi | kṣa̱ra̱nti̱ | tena̍ | jī̱va̱nti̱ | pra̱-diśa̍ḥ | cata̍sraḥ |
tata̍ḥ | kṣa̱ra̱ti̱ | a̱kṣara̍m | tat | viśva̍m | upa̍ | jī̱va̱ti̱ ||1.164.42||

1.164.43a śa̱ka̱maya̍ṁ dhū̱mam ā̱rād a̍paśyaṁ viṣū̱vatā̍ pa̱ra e̱nāva̍reṇa |
1.164.43c u̱kṣāṇa̱m pṛśni̍m apacanta vī̱rās tāni̱ dharmā̍ṇi pratha̱māny ā̍san ||

śa̱ka̱-maya̍m | dhū̱mam | ā̱rāt | a̱pa̱śya̱m | vi̱ṣu̱-vatā̍ | pa̱raḥ | e̱nā | ava̍reṇa |
u̱kṣāṇa̍m | pṛśni̍m | a̱pa̱ca̱nta̱ | vī̱rāḥ | tāni̍ | dharmā̍ṇi | pra̱tha̱māni̍ | ā̱sa̱n ||1.164.43||

1.164.44a traya̍ḥ ke̱śina̍ ṛtu̱thā vi ca̍kṣate saṁvatsa̱re va̍pata̱ eka̍ eṣām |
1.164.44c viśva̱m eko̍ a̱bhi ca̍ṣṭe̱ śacī̍bhi̱r dhrāji̱r eka̍sya dadṛśe̱ na rū̱pam ||

traya̍ḥ | ke̱śina̍ḥ | ṛ̱tu̱-thā | vi | ca̱kṣa̱te̱ | sa̱ṁva̱tsa̱re | va̱pa̱te̱ | eka̍ḥ | e̱ṣā̱m |
viśva̍m | eka̍ḥ | a̱bhi | ca̱ṣṭe̱ | śacī̍bhiḥ | dhrāji̍ḥ | eka̍sya | da̱dṛ̱śe̱ | na | rū̱pam ||1.164.44||

1.164.45a ca̱tvāri̱ vāk pari̍mitā pa̱dāni̱ tāni̍ vidur brāhma̱ṇā ye ma̍nī̱ṣiṇa̍ḥ |
1.164.45c guhā̱ trīṇi̱ nihi̍tā̱ neṅga̍yanti tu̱rīya̍ṁ vā̱co ma̍nu̱ṣyā̍ vadanti ||

ca̱tvāri̍ | vāk | pari̍-mitā | pa̱dāni̍ | tāni̍ | viduḥ | brā̱hma̱ṇāḥ | ye | ma̱nī̱ṣiṇa̍ḥ |
guhā̍ | trīṇi̍ | ni-hi̍tā | na | i̱ṅga̱ya̱nti̱ | tu̱rīya̍m | vā̱caḥ | ma̱nu̱ṣyā̍ḥ | va̱da̱nti̱ ||1.164.45||

1.164.46a indra̍m mi̱traṁ varu̍ṇam a̱gnim ā̍hu̱r atho̍ di̱vyaḥ sa su̍pa̱rṇo ga̱rutmā̍n |
1.164.46c eka̱ṁ sad viprā̍ bahu̱dhā va̍danty a̱gniṁ ya̱mam mā̍ta̱riśvā̍nam āhuḥ ||

indra̍m | mi̱tram | varu̍ṇam | a̱gnim | ā̱hu̱ḥ | atho̱ iti̍ | di̱vyaḥ | saḥ | su̱-pa̱rṇaḥ | ga̱rutmā̍n |
eka̍m | sat | viprā̍ḥ | ba̱hu̱-dhā | va̱da̱nti̱ | a̱gnim | ya̱mam | mā̱ta̱riśvā̍nam | ā̱hu̱ḥ ||1.164.46||

1.164.47a kṛ̱ṣṇaṁ ni̱yāna̱ṁ hara̍yaḥ supa̱rṇā a̱po vasā̍nā̱ diva̱m ut pa̍tanti |
1.164.47c ta āva̍vṛtra̱n sada̍nād ṛ̱tasyād id ghṛ̱tena̍ pṛthi̱vī vy u̍dyate ||

kṛ̱ṣṇam | ni̱-yāna̍m | hara̍yaḥ | su̱-pa̱rṇāḥ | a̱paḥ | vasā̍nāḥ | diva̍m | ut | pa̱ta̱nti̱ |
te | ā | a̱va̱vṛ̱tra̱n | sada̍nāt | ṛ̱tasya̍ | āt | it | ghṛ̱tena̍ | pṛ̱thi̱vī | vi | u̱dya̱te̱ ||1.164.47||

1.164.48a dvāda̍śa pra̱dhaya̍ś ca̱kram eka̱ṁ trīṇi̱ nabhyā̍ni̱ ka u̱ tac ci̍keta |
1.164.48c tasmi̍n sā̱kaṁ tri̍śa̱tā na śa̱ṅkavo̍ 'rpi̱tāḥ ṣa̱ṣṭir na ca̍lāca̱lāsa̍ḥ ||

dvāda̍śa | pra̱-dhaya̍ḥ | ca̱kram | eka̍m | trīṇi̍ | nabhyā̍ni | kaḥ | ū̱m̐ iti̍ | tat | ci̱ke̱ta̱ |
tasmi̍n | sā̱kam | tri̱-śa̱tāḥ | na | śa̱ṅkava̍ḥ | a̱rpi̱tāḥ | ṣa̱ṣṭiḥ | na | ca̱lā̱ca̱lāsa̍ḥ ||1.164.48||

1.164.49a yas te̱ stana̍ḥ śaśa̱yo yo ma̍yo̱bhūr yena̱ viśvā̱ puṣya̍si̱ vāryā̍ṇi |
1.164.49c yo ra̍tna̱dhā va̍su̱vid yaḥ su̱datra̱ḥ sara̍svati̱ tam i̱ha dhāta̍ve kaḥ ||

yaḥ | te̱ | stana̍ḥ | śa̱śa̱yaḥ | yaḥ | ma̱ya̱ḥ-bhūḥ | yena̍ | viśvā̍ | puṣya̍si | vāryā̍ṇi |
yaḥ | ra̱tna̱-dhāḥ | va̱su̱-vit | yaḥ | su̱-datra̍ḥ | sara̍svati | tam | i̱ha | dhāta̍ve | ka̱riti̍ kaḥ ||1.164.49||

1.164.50a ya̱jñena̍ ya̱jñam a̍yajanta de̱vās tāni̱ dharmā̍ṇi pratha̱māny ā̍san |
1.164.50c te ha̱ nāka̍m mahi̱māna̍ḥ sacanta̱ yatra̱ pūrve̍ sā̱dhyāḥ santi̍ de̱vāḥ ||

ya̱jñena̍ | ya̱jñam | a̱ya̱ja̱nta̱ | de̱vāḥ | tāni̍ | dharmā̍ṇi | pra̱tha̱māni̍ | ā̱san |
te | ha̱ | nāka̍m | ma̱hi̱māna̍ḥ | sa̱ca̱nta̱ | yatra̍ | pūrve̍ | sā̱dhyāḥ | santi̍ | de̱vāḥ ||1.164.50||

1.164.51a sa̱mā̱nam e̱tad u̍da̱kam uc caity ava̱ cāha̍bhiḥ |
1.164.51c bhūmi̍m pa̱rjanyā̱ jinva̍nti̱ diva̍ṁ jinvanty a̱gnaya̍ḥ ||

sa̱mā̱nam | e̱tat | u̱da̱kam | ut | ca̱ | eti̍ | ava̍ | ca̱ | aha̍-bhiḥ |
bhūmi̍m | pa̱rjanyā̍ḥ | jinva̍nti | diva̍m | ji̱nva̱nti̱ | a̱gnaya̍ḥ ||1.164.51||

1.164.52a di̱vyaṁ su̍pa̱rṇaṁ vā̍ya̱sam bṛ̱hanta̍m a̱pāṁ garbha̍ṁ darśa̱tam oṣa̍dhīnām |
1.164.52c a̱bhī̱pa̱to vṛ̱ṣṭibhi̍s ta̱rpaya̍nta̱ṁ sara̍svanta̱m ava̍se johavīmi ||

di̱vyam | su̱-pa̱rṇam | vā̱ya̱sam | bṛ̱hanta̍m | a̱pām | garbha̍m | da̱rśa̱tam | oṣa̍dhīnām |
a̱bhī̱pa̱taḥ | vṛ̱ṣṭi-bhi̍ḥ | ta̱rpaya̍ntam | sara̍svantam | ava̍se | jo̱ha̱vī̱mi̱ ||1.164.52||


1.165.01a kayā̍ śu̱bhā sava̍yasa̱ḥ sanī̍ḻāḥ samā̱nyā ma̱ruta̱ḥ sam mi̍mikṣuḥ |
1.165.01c kayā̍ ma̱tī kuta̱ etā̍sa e̱te 'rca̍nti̱ śuṣma̱ṁ vṛṣa̍ṇo vasū̱yā ||

kayā̍ | śu̱bhā | sa-va̍yasaḥ | sa-nī̍ḻāḥ | sa̱mā̱nyā | ma̱ruta̍ḥ | sam | mi̱mi̱kṣu̱ḥ |
kayā̍ | ma̱tī | kuta̍ḥ | ā-i̍tāsaḥ | e̱te | arca̍nti | śuṣma̍m | vṛṣa̍ṇaḥ | va̱su̱-yā ||1.165.01||

1.165.02a kasya̱ brahmā̍ṇi jujuṣu̱r yuvā̍na̱ḥ ko a̍dhva̱re ma̱ruta̱ ā va̍varta |
1.165.02c śye̱nām̐ i̍va̱ dhraja̍to a̱ntari̍kṣe̱ kena̍ ma̱hā mana̍sā rīramāma ||

kasya̍ | brahmā̍ṇi | ju̱ju̱ṣu̱ḥ | yuvā̍naḥ | kaḥ | a̱dhva̱re | ma̱ruta̍ḥ | ā | va̱va̱rta̱ |
śye̱nān-i̍va | dhraja̍taḥ | a̱ntari̍kṣe | kena̍ | ma̱hā | mana̍sā | rī̱ra̱mā̱ma̱ ||1.165.02||

1.165.03a kuta̱s tvam i̍ndra̱ māhi̍na̱ḥ sann eko̍ yāsi satpate̱ kiṁ ta̍ i̱tthā |
1.165.03c sam pṛ̍cchase samarā̱ṇaḥ śu̍bhā̱nair vo̱ces tan no̍ harivo̱ yat te̍ a̱sme ||

kuta̍ḥ | tvam | i̱ndra̱ | māhi̍naḥ | san | eka̍ḥ | yā̱si̱ | sa̱t-pa̱te̱ | kim | te̱ | i̱tthā |
sam | pṛ̱ccha̱se̱ | sa̱m-a̱rā̱ṇaḥ | śu̱bhā̱naiḥ | vo̱ceḥ | tat | na̱ḥ | ha̱ri̱-va̱ḥ | yat | te̱ | a̱sme iti̍ ||1.165.03||

1.165.04a brahmā̍ṇi me ma̱taya̱ḥ śaṁ su̱tāsa̱ḥ śuṣma̍ iyarti̱ prabhṛ̍to me̱ adri̍ḥ |
1.165.04c ā śā̍sate̱ prati̍ haryanty u̱kthemā harī̍ vahata̱s tā no̱ accha̍ ||

brahmā̍ṇi | me̱ | ma̱taya̍ḥ | śam | su̱tāsa̍ḥ | śuṣma̍ḥ | i̱ya̱rti̱ | pra-bhṛ̍taḥ | me̱ | adri̍ḥ |
ā | śā̱sa̱te̱ | prati̍ | ha̱rya̱nti̱ | u̱kthā | i̱mā | harī̱ iti̍ | va̱ha̱ta̱ḥ | tā | na̱ḥ | accha̍ ||1.165.04||

1.165.05a ato̍ va̱yam a̍nta̱mebhi̍r yujā̱nāḥ svakṣa̍trebhis ta̱nva1̱̍ḥ śumbha̍mānāḥ |
1.165.05c maho̍bhi̱r etā̱m̐ upa̍ yujmahe̱ nv indra̍ sva̱dhām anu̱ hi no̍ ba̱bhūtha̍ ||

ata̍ḥ | va̱yam | a̱nta̱mebhi̍ḥ | yu̱jā̱nāḥ | sva-kṣa̍trebhiḥ | ta̱nva̍ḥ | śumbha̍mānāḥ |
maha̍ḥ-bhiḥ | etā̍n | upa̍ | yu̱jma̱he̱ | nu | indra̍ | sva̱dhām | anu̍ | hi | na̱ḥ | ba̱bhūtha̍ ||1.165.05||

1.165.06a kva1̱̍ syā vo̍ marutaḥ sva̱dhāsī̱d yan mām eka̍ṁ sa̱madha̍ttāhi̱hatye̍ |
1.165.06c a̱haṁ hy u1̱̍gras ta̍vi̱ṣas tuvi̍ṣmā̱n viśva̍sya̱ śatro̱r ana̍maṁ vadha̱snaiḥ ||

kva̍ | syā | va̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | sva̱dhā | ā̱sī̱t | yat | mām | eka̍m | sa̱m-adha̍tta | a̱hi̱-hatye̍ |
a̱ham | hi | u̱graḥ | ta̱vi̱ṣaḥ | tuvi̍ṣmān | viśva̍sya | śatro̍ḥ | ana̍mam | va̱dha̱-snaiḥ ||1.165.06||

1.165.07a bhūri̍ cakartha̱ yujye̍bhir a̱sme sa̍mā̱nebhi̍r vṛṣabha̱ pauṁsye̍bhiḥ |
1.165.07c bhūrī̍ṇi̱ hi kṛ̱ṇavā̍mā śavi̱ṣṭhendra̱ kratvā̍ maruto̱ yad vaśā̍ma ||

bhūri̍ | ca̱ka̱rtha̱ | yujye̍bhiḥ | a̱sme iti̍ | sa̱mā̱nebhi̍ḥ | vṛ̱ṣa̱bha̱ | pauṁsye̍bhiḥ |
bhūrī̍ṇi | hi | kṛ̱ṇavā̍ma | śa̱vi̱ṣṭha̱ | indra̍ | kratvā̍ | ma̱ru̱ta̱ḥ | yat | vaśā̍ma ||1.165.07||

1.165.08a vadhī̍ṁ vṛ̱tram ma̍ruta indri̱yeṇa̱ svena̱ bhāme̍na tavi̱ṣo ba̍bhū̱vān |
1.165.08c a̱ham e̱tā mana̍ve vi̱śvaśca̍ndrāḥ su̱gā a̱paś ca̍kara̱ vajra̍bāhuḥ ||

vadhī̍m | vṛ̱tram | ma̱ru̱ta̱ḥ | i̱ndri̱yeṇa̍ | svena̍ | bhāme̍na | ta̱vi̱ṣaḥ | ba̱bhū̱vān |
a̱ham | e̱tāḥ | mana̍ve | vi̱śva-ca̍ndrāḥ | su̱-gāḥ | a̱paḥ | ca̱ka̱ra̱ | vajra̍-bāhuḥ ||1.165.08||

1.165.09a anu̍tta̱m ā te̍ maghava̱n naki̱r nu na tvāvā̍m̐ asti de̱vatā̱ vidā̍naḥ |
1.165.09c na jāya̍māno̱ naśa̍te̱ na jā̱to yāni̍ kari̱ṣyā kṛ̍ṇu̱hi pra̍vṛddha ||

anu̍ttam | ā | te̱ | ma̱gha̱va̱n | naki̍ḥ | nu | na | tvā-vā̍n | a̱sti̱ | de̱vatā̍ | vidā̍naḥ |
na | jāya̍mānaḥ | naśa̍te | na | jā̱taḥ | yāni̍ | ka̱ri̱ṣyā | kṛ̱ṇu̱hi | pra̱-vṛ̱ddha̱ḥ ||1.165.09||

1.165.10a eka̍sya cin me vi̱bhv a1̱̍stv ojo̱ yā nu da̍dhṛ̱ṣvān kṛ̱ṇavai̍ manī̱ṣā |
1.165.10c a̱haṁ hy u1̱̍gro ma̍ruto̱ vidā̍no̱ yāni̱ cyava̱m indra̱ id ī̍śa eṣām ||

eka̍sya | ci̱t | me̱ | vi̱-bhu | a̱stu̱ | oja̍ḥ | yā | nu | da̱dhṛ̱ṣvān | kṛ̱ṇavai̍ | ma̱nī̱ṣā |
a̱ham | hi | u̱graḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | vidā̍naḥ | yāni̍ | cyava̍m | indra̍ḥ | it | ī̱śe̱ | e̱ṣā̱m ||1.165.10||

1.165.11a ama̍ndan mā maruta̱ḥ stomo̱ atra̱ yan me̍ nara̱ḥ śrutya̱m brahma̍ ca̱kra |
1.165.11c indrā̍ya̱ vṛṣṇe̱ suma̍khāya̱ mahya̱ṁ sakhye̱ sakhā̍yas ta̱nve̍ ta̱nūbhi̍ḥ ||

ama̍ndat | mā̱ | ma̱ru̱ta̱ḥ | stoma̍ḥ | atra̍ | yat | me̱ | na̱ra̱ḥ | śrutya̍m | brahma̍ | ca̱kra |
indrā̍ya | vṛṣṇe̍ | su-ma̍khāya | mahya̍m | sakhye̍ | sakhā̍yaḥ | ta̱nve̍ | ta̱nūbhi̍ḥ ||1.165.11||

1.165.12a e̱ved e̱te prati̍ mā̱ roca̍mānā̱ ane̍dya̱ḥ śrava̱ eṣo̱ dadhā̍nāḥ |
1.165.12c sa̱ṁcakṣyā̍ marutaś ca̱ndrava̍rṇā̱ acchā̍nta me cha̱dayā̍thā ca nū̱nam ||

e̱va | it | e̱te | prati̍ | mā̱ | roca̍mānāḥ | ane̍dyaḥ | śrava̍ḥ | ā | iṣa̍ḥ | dadhā̍nāḥ |
sa̱m-cakṣya̍ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ca̱ndra-va̍rṇāḥ | acchā̍nta | me̱ | cha̱dayā̍tha | ca̱ | nū̱nanm ||1.165.12||

1.165.13a ko nv atra̍ maruto māmahe va̱ḥ pra yā̍tana̱ sakhī̱m̐r acchā̍ sakhāyaḥ |
1.165.13c manmā̍ni citrā apivā̱taya̍nta e̱ṣām bhū̍ta̱ nave̍dā ma ṛ̱tānā̍m ||

kaḥ | nu | atra̍ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ma̱ma̱he̱ | va̱ḥ | pra | yā̱ta̱na̱ | sakhī̱n | accha̍ | sa̱khā̱ya̱ḥ |
manmā̍ni | ci̱trā̱ḥ | a̱pi̱-vā̱taya̍ntaḥ | e̱ṣām | bhū̱ta̱ | nave̍dāḥ | me̱ | ṛ̱tānā̍m ||1.165.13||

1.165.14a ā yad du̍va̱syād du̱vase̱ na kā̱rur a̱smāñ ca̱kre mā̱nyasya̍ me̱dhā |
1.165.14c o ṣu va̍rtta maruto̱ vipra̱m acche̱mā brahmā̍ṇi jari̱tā vo̍ arcat ||

ā | yat | du̱va̱syāt | du̱vase̍ | na | kā̱ruḥ | a̱smān | ca̱kre | mā̱nyasya̍ | me̱dhā |
o iti̍ | su | va̱rtta̱ | ma̱ru̱ta̱ḥ | vipra̍m | accha̍ | i̱mā | brahmā̍ṇi | ja̱ri̱tā | va̱ḥ | a̱rca̱t ||1.165.14||

1.165.15a e̱ṣa va̱ḥ stomo̍ maruta i̱yaṁ gīr mā̍ndā̱ryasya̍ mā̱nyasya̍ kā̱roḥ |
1.165.15c eṣā yā̍sīṣṭa ta̱nve̍ va̱yāṁ vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

e̱ṣaḥ | va̱ḥ | stoma̍ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | i̱yam | gīḥ | mā̱ndā̱ryasya̍ | mā̱nyasya̍ | kā̱roḥ |
ā | i̱ṣā | yā̱sī̱ṣṭa̱ | ta̱nve̍ | va̱yām | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.165.15||


1.166.01a tan nu vo̍cāma rabha̱sāya̱ janma̍ne̱ pūrva̍m mahi̱tvaṁ vṛ̍ṣa̱bhasya̍ ke̱tave̍ |
1.166.01c ai̱dheva̱ yāma̍n marutas tuviṣvaṇo yu̱dheva̍ śakrās tavi̱ṣāṇi̍ kartana ||

tat | nu | vo̱cā̱ma̱ | ra̱bha̱sāya̍ | janma̍ne | pūrva̍m | ma̱hi̱tvam | vṛ̱ṣa̱bhasya̍ | ke̱tave̍ |
ai̱dhā-i̍va | yāma̍n | ma̱ru̱ta̱ḥ | tu̱vi̱-sva̱ṇa̱ḥ | yu̱dhā-i̍va | śa̱krā̱ḥ | ta̱vi̱ṣāṇi̍ | ka̱rta̱na̱ ||1.166.01||

1.166.02a nitya̱ṁ na sū̱num madhu̱ bibhra̍ta̱ upa̱ krīḻa̍nti krī̱ḻā vi̱dathe̍ṣu̱ ghṛṣva̍yaḥ |
1.166.02c nakṣa̍nti ru̱drā ava̍sā nama̱svina̱ṁ na ma̍rdhanti̱ svata̍vaso havi̱ṣkṛta̍m ||

nitya̍m | na | sū̱num | madhu̍ | bibhra̍taḥ | upa̍ | krīḻa̍nti | krī̱ḻāḥ | vi̱dathe̍ṣu | ghṛṣva̍yaḥ |
nakṣa̍nti | ru̱drāḥ | ava̍sā | na̱ma̱svina̍m | na | ma̱rdha̱nti̱ | sva-ta̍vasaḥ | ha̱vi̱ḥ-kṛta̍m ||1.166.02||

1.166.03a yasmā̱ ūmā̍so a̱mṛtā̱ arā̍sata rā̱yas poṣa̍ṁ ca ha̱viṣā̍ dadā̱śuṣe̍ |
1.166.03c u̱kṣanty a̍smai ma̱ruto̍ hi̱tā i̍va pu̱rū rajā̍ṁsi̱ paya̍sā mayo̱bhuva̍ḥ ||

yasmai̍ | ūmā̍saḥ | a̱mṛtā̍ḥ | arā̍sata | rā̱yaḥ | poṣa̍m | ca̱ | ha̱viṣā̍ | da̱dā̱śuṣe̍ |
u̱kṣanti̍ | a̱smai̱ | ma̱ruta̍ḥ | hi̱tāḥ-i̍va | pu̱ru | rajā̍ṁsi | paya̍sā | ma̱ya̱ḥ-bhuva̍ḥ ||1.166.03||

1.166.04a ā ye rajā̍ṁsi̱ tavi̍ṣībhi̱r avya̍ta̱ pra va̱ evā̍sa̱ḥ svaya̍tāso adhrajan |
1.166.04c bhaya̍nte̱ viśvā̱ bhuva̍nāni ha̱rmyā ci̱tro vo̱ yāma̱ḥ praya̍tāsv ṛ̱ṣṭiṣu̍ ||

ā | ye | rajā̍ṁsi | tavi̍ṣībhiḥ | avya̍ta | pra | va̱ḥ | evā̍saḥ | sva-ya̍tāsaḥ | a̱dhra̱ja̱n |
bhaya̍nte | viśvā̍ | bhuva̍nāni | ha̱rmyā | ci̱traḥ | va̱ḥ | yāma̍ḥ | pra-ya̍tāsu | ṛ̱ṣṭiṣu̍ ||1.166.04||

1.166.05a yat tve̱ṣayā̍mā na̱daya̍nta̱ parva̍tān di̱vo vā̍ pṛ̱ṣṭhaṁ naryā̱ acu̍cyavuḥ |
1.166.05c viśvo̍ vo̱ ajma̍n bhayate̱ vana̱spatī̍ rathī̱yantī̍va̱ pra ji̍hīta̱ oṣa̍dhiḥ ||

yat | tve̱ṣa-yā̍māḥ | na̱daya̍nta | parva̍tān | di̱vaḥ | vā̱ | pṛ̱ṣṭham | naryā̍ḥ | acu̍cyavuḥ |
viśva̍ḥ | va̱ḥ | ajma̍n | bha̱ya̱te̱ | vana̱spati̍ḥ | ra̱thi̱yantī̍-iva | pra | ji̱hī̱te̱ | oṣa̍dhiḥ ||1.166.05||

1.166.06a yū̱yaṁ na̍ ugrā marutaḥ suce̱tunāri̍ṣṭagrāmāḥ suma̱tim pi̍partana |
1.166.06c yatrā̍ vo di̱dyud rada̍ti̱ krivi̍rdatī ri̱ṇāti̍ pa̱śvaḥ sudhi̍teva ba̱rhaṇā̍ ||

yū̱yam | na̱ḥ | u̱grā̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | su̱-ce̱tunā̍ | ari̍ṣṭa-grāmāḥ | su̱-ma̱tim | pi̱pa̱rta̱na̱ |
yatra̍ | va̱ḥ | di̱dyut | rada̍ti | krivi̍ḥ-datī | ri̱ṇāti̍ | pa̱śvaḥ | sudhi̍tā-iva | ba̱rhaṇā̍ ||1.166.06||

1.166.07a pra ska̱mbhade̍ṣṇā anava̱bhrarā̍dhaso 'lātṛ̱ṇāso̍ vi̱dathe̍ṣu̱ suṣṭu̍tāḥ |
1.166.07c arca̍nty a̱rkam ma̍di̱rasya̍ pī̱taye̍ vi̱dur vī̱rasya̍ pratha̱māni̱ pauṁsyā̍ ||

pra | ska̱mbha-de̍ṣṇāḥ | a̱na̱va̱bhra-rā̍dhasaḥ | a̱lā̱tṛ̱ṇāsa̍ḥ | vi̱dathe̍ṣu | su-stu̍tāḥ |
arca̍nti | a̱rkam | ma̱di̱rasya̍ | pī̱taye̍ | vi̱duḥ | vī̱rasya̍ | pra̱tha̱māni̍ | pauṁsyā̍ ||1.166.07||

1.166.08a śa̱tabhu̍jibhi̱s tam a̱bhihru̍ter a̱ghāt pū̱rbhī ra̍kṣatā maruto̱ yam āva̍ta |
1.166.08c jana̱ṁ yam u̍grās tavaso virapśinaḥ pā̱thanā̱ śaṁsā̱t tana̍yasya pu̱ṣṭiṣu̍ ||

śa̱tabhu̍ji-bhiḥ | tam | a̱bhi-hru̍teḥ | a̱ghāt | pū̱ḥ-bhiḥ | ra̱kṣa̱ta̱ | ma̱ru̱ta̱ḥ | yam | āva̍ta |
jana̍m | yam | u̱grā̱ḥ | ta̱va̱sa̱ḥ | vi̱-ra̱pśi̱na̱ḥ | pā̱thana̍ | śaṁsā̍t | tana̍yasya | pu̱ṣṭiṣu̍ ||1.166.08||

1.166.09a viśvā̍ni bha̱drā ma̍ruto̱ rathe̍ṣu vo mitha̱spṛdhye̍va tavi̱ṣāṇy āhi̍tā |
1.166.09c aṁse̱ṣv ā va̱ḥ prapa̍theṣu khā̱dayo 'kṣo̍ vaś ca̱krā sa̱mayā̱ vi vā̍vṛte ||

viśvā̍ni | bha̱drā | ma̱ru̱ta̱ḥ | rathe̍ṣu | va̱ḥ | mi̱tha̱spṛdhyā̍-iva | ta̱vi̱ṣāṇi̍ | ā-hi̍tā |
aṁse̍ṣu | ā | va̱ḥ | pra-pa̍theṣu | khā̱daya̍ḥ | akṣa̍ḥ | va̱ḥ | ca̱krā | sa̱mayā̍ | vi | va̱vṛ̱te̱ ||1.166.09||

1.166.10a bhūrī̍ṇi bha̱drā narye̍ṣu bā̱huṣu̱ vakṣa̍ḥsu ru̱kmā ra̍bha̱sāso̍ a̱ñjaya̍ḥ |
1.166.10c aṁse̱ṣv etā̍ḥ pa̱viṣu̍ kṣu̱rā adhi̱ vayo̱ na pa̱kṣān vy anu̱ śriyo̍ dhire ||

bhūrī̍ṇi | bha̱drā | narye̍ṣu | bā̱huṣu̍ | vakṣa̍ḥ-su | ru̱kmāḥ | ra̱bha̱sāsa̍ḥ | a̱ñjaya̍ḥ |
aṁse̍ṣu | etā̍ḥ | pa̱viṣu̍ | kṣu̱rāḥ | adhi̍ | vaya̍ḥ | na | pa̱kṣān | vi | anu̍ | śriya̍ḥ | dhi̱re̱ ||1.166.10||

1.166.11a ma̱hānto̍ ma̱hnā vi̱bhvo̱3̱̍ vibhū̍tayo dūre̱dṛśo̱ ye di̱vyā i̍va̱ stṛbhi̍ḥ |
1.166.11c ma̱ndrāḥ su̍ji̱hvāḥ svari̍tāra ā̱sabhi̱ḥ sammi̍ślā̱ indre̍ ma̱ruta̍ḥ pari̱ṣṭubha̍ḥ ||

ma̱hānta̍ḥ | ma̱hnā | vi̱-bhva̍ḥ | vi-bhū̍tayaḥ | dū̱re̱-dṛśa̍ḥ | ye | di̱vyāḥ-i̍va | stṛ-bhi̍ḥ |
ma̱ndrāḥ | su̱-ji̱hvāḥ | svari̍tāraḥ | ā̱sa-bhi̍ḥ | sam-mi̍ślāḥ | indre̍ | ma̱ruta̍ḥ | pa̱ri̱-stubha̍ḥ ||1.166.11||

1.166.12a tad va̍ḥ sujātā maruto mahitva̱naṁ dī̱rghaṁ vo̍ dā̱tram adi̍ter iva vra̱tam |
1.166.12c indra̍ś ca̱na tyaja̍sā̱ vi hru̍ṇāti̱ taj janā̍ya̱ yasmai̍ su̱kṛte̱ arā̍dhvam ||

tat | va̱ḥ | su̱-jā̱tā̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ma̱hi̱-tva̱nam | dī̱rgham | va̱ḥ | dā̱tram | adi̍teḥ-iva | vra̱tam |
indra̍ḥ | ca̱na | tyaja̍sā | vi | hru̱ṇā̱ti̱ | tat | janā̍ya | yasmai̍ | su̱-kṛte̍ | arā̍dhvam ||1.166.12||

1.166.13a tad vo̍ jāmi̱tvam ma̍ruta̱ḥ pare̍ yu̱ge pu̱rū yac chaṁsa̍m amṛtāsa̱ āva̍ta |
1.166.13c a̱yā dhi̱yā mana̍ve śru̱ṣṭim āvyā̍ sā̱kaṁ naro̍ da̱ṁsanai̱r ā ci̍kitrire ||

tat | va̱ḥ | jā̱mi̱-tvam | ma̱ru̱ta̱ḥ | pare̍ | yu̱ge | pu̱ru | yat | śaṁsa̍m | a̱mṛ̱tā̱sa̱ḥ | āva̍ta |
a̱yā | dhi̱yā | mana̍ve | śru̱ṣṭim | āvya̍ | sā̱kam | nara̍ḥ | da̱ṁsanai̍ḥ | ā | ci̱ki̱tri̱re̱ ||1.166.13||

1.166.14a yena̍ dī̱rgham ma̍rutaḥ śū̱śavā̍ma yu̱ṣmāke̍na̱ parī̍ṇasā turāsaḥ |
1.166.14c ā yat ta̱tana̍n vṛ̱jane̱ janā̍sa e̱bhir ya̱jñebhi̱s tad a̱bhīṣṭi̍m aśyām ||

yena̍ | dī̱rgham | ma̱ru̱ta̱ḥ | śū̱śavā̍ma | yu̱ṣmāke̍na | parī̍ṇasā | tu̱rā̱sa̱ḥ |
ā | yat | ta̱tana̍m | vṛ̱jane̍ | janā̍saḥ | e̱bhiḥ | ya̱jñebhi̍ḥ | tat | a̱bhi | iṣṭi̍m | a̱śyā̱m ||1.166.14||

1.166.15a e̱ṣa va̱ḥ stomo̍ maruta i̱yaṁ gīr mā̍ndā̱ryasya̍ mā̱nyasya̍ kā̱roḥ |
1.166.15c eṣā yā̍sīṣṭa ta̱nve̍ va̱yāṁ vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

e̱ṣaḥ | va̱ḥ | stoma̍ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | i̱yam | gīḥ | mā̱ndā̱ryasya̍ | mā̱nyasya̍ | kā̱roḥ |
ā | iṣā | yā̱sī̱ṣṭa̱ | ta̱nve̍ | va̱yām | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.166.15||


1.167.01a sa̱hasra̍ṁ ta indro̱tayo̍ naḥ sa̱hasra̱m iṣo̍ harivo gū̱rtata̍māḥ |
1.167.01c sa̱hasra̱ṁ rāyo̍ māda̱yadhyai̍ saha̱sriṇa̱ upa̍ no yantu̱ vājā̍ḥ ||

sa̱hasra̍m | te̱ | i̱ndra̱ | ū̱taya̍ḥ | na̱ḥ | sa̱hasra̍m | iṣa̍ḥ | ha̱ri̱-va̱ḥ | gū̱rta-ta̍māḥ |
sa̱hasra̍m | rāya̍ḥ | mā̱da̱yadhyai̍ | sa̱ha̱sriṇa̍ḥ | upa̍ | na̱ḥ | ya̱ntu̱ | vājā̍ḥ ||1.167.01||

1.167.02a ā no 'vo̍bhir ma̱ruto̍ yā̱ntv acchā̱ jyeṣṭhe̍bhir vā bṛ̱haddi̍vaiḥ sumā̱yāḥ |
1.167.02c adha̱ yad e̍ṣāṁ ni̱yuta̍ḥ para̱māḥ sa̍mu̱drasya̍ cid dha̱naya̍nta pā̱re ||

ā | na̱ḥ | ava̍ḥ-bhiḥ | ma̱ruta̍ḥ | yā̱ntu̱ | accha̍ | jyeṣṭhe̍bhiḥ | vā̱ | bṛ̱hat-di̍vaiḥ | su̱-mā̱yāḥ |
adha̍ | yat | e̱ṣā̱m | ni̱-yuta̍ḥ | pa̱ra̱māḥ | sa̱mu̱drasya̍ | ci̱t | dha̱naya̍nta | pā̱re ||1.167.02||

1.167.03a mi̱myakṣa̱ yeṣu̱ sudhi̍tā ghṛ̱tācī̱ hira̍ṇyanirṇi̱g upa̍rā̱ na ṛ̱ṣṭiḥ |
1.167.03c guhā̱ cara̍ntī̱ manu̍ṣo̱ na yoṣā̍ sa̱bhāva̍tī vida̱thye̍va̱ saṁ vāk ||

mi̱myakṣa̍ | yeṣu̍ | su-dhi̍tā | ghṛ̱tācī̍ | hira̍ṇya-nirnik | upa̍rā | na | ṛ̱ṣṭiḥ |
guhā̍ | cara̍ntī | manu̍ṣaḥ | na | yoṣā̍ | sa̱bhā-va̍tī | vi̱da̱thyā̍-iva | sam | vāk ||1.167.03||

1.167.04a parā̍ śu̱bhrā a̱yāso̍ ya̱vyā sā̍dhāra̱ṇyeva̍ ma̱ruto̍ mimikṣuḥ |
1.167.04c na ro̍da̱sī apa̍ nudanta gho̱rā ju̱ṣanta̱ vṛdha̍ṁ sa̱khyāya̍ de̱vāḥ ||

parā̍ | śu̱bhrāḥ | a̱yāsa̍ḥ | ya̱vyā | sā̱dhā̱ra̱ṇyā-i̍va | ma̱ruto̍ | mi̱mi̱kṣu̱ḥ |
na | ro̱da̱sī iti̍ | apa̍ | nu̱da̱nta̱ | gho̱rāḥ | ju̱ṣanta̍ | vṛdha̍m | sa̱khyāya̍ | de̱vāḥ ||1.167.04||

1.167.05a joṣa̱d yad ī̍m asu̱ryā̍ sa̱cadhyai̱ viṣi̍tastukā roda̱sī nṛ̱maṇā̍ḥ |
1.167.05c ā sū̱ryeva̍ vidha̱to ratha̍ṁ gāt tve̱ṣapra̍tīkā̱ nabha̍so̱ netyā ||

joṣa̍t | yat | ī̱m | a̱su̱ryā̍ | sa̱cadhyai̍ | visi̍ta-stukā | ro̱da̱sī | nṛ̱-manā̍ḥ |
ā | sū̱ryā-i̍va | vi̱dha̱taḥ | ratha̍m | gā̱t | tve̱ṣa-pra̍tīkā | nabha̍saḥ | na | i̱tyā ||1.167.05||

1.167.06a āsthā̍payanta yuva̱tiṁ yuvā̍naḥ śu̱bhe nimi̍ślāṁ vi̱dathe̍ṣu pa̱jrām |
1.167.06c a̱rko yad vo̍ maruto ha̱viṣmā̱n gāya̍d gā̱thaṁ su̱taso̍mo duva̱syan ||

ā | a̱sthā̱pa̱ya̱nta̱ | yu̱va̱tim | yuvā̍naḥ | śu̱bhe | ni-mi̍ślām | vi̱dathe̍ṣu | pa̱jrām |
a̱rkaḥ | yat | va̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ha̱viṣmā̍n | gāya̍t | gā̱tham | su̱ta-so̍maḥ | du̱va̱syan ||1.167.06||

1.167.07a pra taṁ vi̍vakmi̱ vakmyo̱ ya e̍ṣām ma̱rutā̍m mahi̱mā sa̱tyo asti̍ |
1.167.07c sacā̱ yad ī̱ṁ vṛṣa̍maṇā aha̱ṁyuḥ sthi̱rā ci̱j janī̱r vaha̍te subhā̱gāḥ ||

pra | tam | vi̱va̱kmi̱ | vakmya̍ḥ | yaḥ | e̱ṣā̱m | ma̱rutā̍m | ma̱hi̱mā | sa̱tyaḥ | asti̍ |
sacā̍ | yat | ī̱m | vṛṣa̍-manāḥ | a̱ha̱m-yuḥ | sthi̱rā | ci̱t | janī̍ḥ | vaha̍te | su̱-bhā̱gāḥ ||1.167.07||

1.167.08a pānti̍ mi̱trāvaru̍ṇāv ava̱dyāc caya̍ta īm arya̱mo apra̍śastān |
1.167.08c u̱ta cya̍vante̱ acyu̍tā dhru̱vāṇi̍ vāvṛ̱dha ī̍m maruto̱ dāti̍vāraḥ ||

pānti̍ | mi̱trāvaru̍ṇau | a̱va̱dyāt | caya̍te | ī̱m | a̱rya̱mo iti̍ | apra̍-śastān |
u̱ta | cya̱va̱nte̱ | acyu̍tā | dhru̱vāṇi̍ | va̱vṛ̱dhe | ī̱m | ma̱ru̱ta̱ḥ | dāti̍-vāraḥ ||1.167.08||

1.167.09a na̱hī nu vo̍ maruto̱ anty a̱sme ā̱rāttā̍c ci̱c chava̍so̱ anta̍m ā̱puḥ |
1.167.09c te dhṛ̱ṣṇunā̱ śava̍sā śūśu̱vāṁso 'rṇo̱ na dveṣo̍ dhṛṣa̱tā pari̍ ṣṭhuḥ ||

na̱hi | nu | va̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | anti̍ | a̱sme iti̍ | ā̱rāttā̍t | ci̱t | śava̍saḥ | anta̍m | ā̱puḥ |
te | dhṛ̱ṣṇunā̍ | śava̍sā | śū̱śu̱-vāṁsa̍ḥ | arṇa̍ḥ | na | dveṣa̍ḥ | dhṛ̱ṣa̱tā | pari̍ | sthu̱ḥ ||1.167.09||

1.167.10a va̱yam a̱dyendra̍sya̱ preṣṭhā̍ va̱yaṁ śvo vo̍cemahi sama̱rye |
1.167.10c va̱yam pu̱rā mahi̍ ca no̱ anu̱ dyūn tan na̍ ṛbhu̱kṣā na̱rām anu̍ ṣyāt ||

va̱yam | a̱dya | indra̍sya | preṣṭhā̍ḥ | va̱yam | śvaḥ | vo̱ce̱ma̱hi̱ | sa̱-ma̱rye |
va̱yam | pu̱rā | mahi̍ | ca̱ | na̱ḥ | anu̍ | dyūn | tat | na̱ḥ | ṛ̱bhu̱kṣāḥ | na̱rām | anu̍ | syā̱t ||1.167.10||

1.167.11a e̱ṣa va̱ḥ stomo̍ maruta i̱yaṁ gīr mā̍ndā̱ryasya̍ mā̱nyasya̍ kā̱roḥ |
1.167.11c eṣā yā̍sīṣṭa ta̱nve̍ va̱yāṁ vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

e̱ṣaḥ | va̱ḥ | stoma̍ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | i̱yam | gīḥ | mā̱ndā̱ryasya̍ | mā̱nyasya̍ | kā̱roḥ |
ā | iṣā | yā̱sī̱ṣṭa̱ | ta̱nve̍ | va̱yām | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.167.11||


1.168.01a ya̱jñā-ya̍jñā vaḥ sama̱nā tu̍tu̱rvaṇi̱r dhiya̍ṁ-dhiyaṁ vo deva̱yā u̍ dadhidhve |
1.168.01c ā vo̱ 'rvāca̍ḥ suvi̱tāya̱ roda̍syor ma̱he va̍vṛtyā̱m ava̍se suvṛ̱ktibhi̍ḥ ||

ya̱jñā-ya̍jñā | va̱ḥ | sa̱ma̱nā | tu̱tu̱rvaṇi̍ḥ | dhiya̍m-dhiyam | va̱ḥ | de̱va̱-yāḥ | ū̱m̐ iti̍ | da̱dhi̱dhve̱ |
ā | va̱ḥ | a̱rvāca̍ḥ | su̱vi̱tāya̍ | roda̍syoḥ | ma̱he | va̱vṛ̱tyā̱m | ava̍se | su̱vṛ̱kti-bhi̍ḥ ||1.168.01||

1.168.02a va̱vrāso̱ na ye sva̱jāḥ svata̍vasa̱ iṣa̱ṁ sva̍r abhi̱jāya̍nta̱ dhūta̍yaḥ |
1.168.02c sa̱ha̱sriyā̍so a̱pāṁ normaya̍ ā̱sā gāvo̱ vandyā̍so̱ nokṣaṇa̍ḥ ||

va̱vrāsa̍ḥ | na | ye | sva̱-jāḥ | sva-ta̍vasaḥ | iṣa̍m | sva̍ḥ | a̱bhi̱-jāya̍nta | dhūta̍yaḥ |
sa̱ha̱sriyā̍saḥ | a̱pām | na | ū̱rmaya̍ḥ | ā̱sā | gāva̍ḥ | vandyā̍saḥ | na | u̱kṣaṇa̍ḥ ||1.168.02||

1.168.03a somā̍so̱ na ye su̱tās tṛ̱ptāṁśa̍vo hṛ̱tsu pī̱tāso̍ du̱vaso̱ nāsa̍te |
1.168.03c aiṣā̱m aṁse̍ṣu ra̱mbhiṇī̍va rārabhe̱ haste̍ṣu khā̱diś ca̍ kṛ̱tiś ca̱ saṁ da̍dhe ||

somā̍saḥ | na | ye | su̱tāḥ | tṛ̱pta-a̍ṁśavaḥ | hṛ̱t-su | pī̱tāsa̍ḥ | du̱vasa̍ḥ | na | āsa̍te |
ā | e̱ṣā̱m | aṁse̍ṣu | ra̱mbhiṇī̍-iva | ra̱ra̱bhe̱ | haste̍ṣu | khā̱diḥ | ca̱ | kṛ̱tiḥ | ca̱ | sam | da̱dhe̱ ||1.168.03||

1.168.04a ava̱ svayu̍ktā di̱va ā vṛthā̍ yayu̱r ama̍rtyā̱ḥ kaśa̍yā codata̱ tmanā̍ |
1.168.04c a̱re̱ṇava̍s tuvijā̱tā a̍cucyavur dṛ̱ḻhāni̍ cin ma̱ruto̱ bhrāja̍dṛṣṭayaḥ ||

ava̍ | sva-yu̍ktāḥ | di̱vaḥ | ā | vṛthā̍ | ya̱yu̱ḥ | ama̍rtyāḥ | kaśa̍yā | co̱da̱ta̱ | tmanā̍ |
a̱re̱ṇava̍ḥ | tu̱vi̱-jā̱tāḥ | a̱cu̱cya̱vu̱ḥ | dṛ̱ḻhāni̍ | ci̱t | ma̱ruta̍ḥ | bhrāja̍d-ṛṣṭayaḥ ||1.168.04||

1.168.05a ko vo̱ 'ntar ma̍ruta ṛṣṭividyuto̱ reja̍ti̱ tmanā̱ hanve̍va ji̱hvayā̍ |
1.168.05c dha̱nva̱cyuta̍ i̱ṣāṁ na yāma̍ni puru̱praiṣā̍ aha̱nyo̱3̱̍ naita̍śaḥ ||

kaḥ | va̱ḥ | a̱ntaḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ṛ̱ṣṭi̱-vi̱dyu̱ta̱ḥ | reja̍ti | tmanā̍ | hanvā̍-iva | ji̱hvayā̍ |
dha̱nva̱-cyuta̍ḥ | i̱ṣām | na | yāma̍ni | pu̱ru̱-praiṣā̍ḥ | a̱ha̱nya̍ḥ | na | eta̍śaḥ ||1.168.05||

1.168.06a kva̍ svid a̱sya raja̍so ma̱has para̱ṁ kvāva̍ram maruto̱ yasmi̍nn āya̱ya |
1.168.06c yac cyā̱vaya̍tha vithu̱reva̱ saṁhi̍ta̱ṁ vy adri̍ṇā patatha tve̱ṣam a̍rṇa̱vam ||

kva̍ | svi̱t | a̱sya | raja̍saḥ | ma̱haḥ | para̍m | kva̍ | ava̍ram | ma̱ru̱ta̱ḥ | yasmi̍n | ā̱-ya̱ya |
yat | cya̱vaya̍tha | vi̱thu̱rā-i̍va | sam-hi̍tam | vi | adri̍ṇā | pa̱ta̱tha̱ | tve̱ṣam | a̱rṇa̱vam ||1.168.06||

1.168.07a sā̱tir na vo 'ma̍vatī̱ sva̍rvatī tve̱ṣā vipā̍kā maruta̱ḥ pipi̍ṣvatī |
1.168.07c bha̱drā vo̍ rā̱tiḥ pṛ̍ṇa̱to na dakṣi̍ṇā pṛthu̱jrayī̍ asu̱rye̍va̱ jañja̍tī ||

sā̱tiḥ | na | va̱ḥ | ama̍-vatī | sva̍ḥ-vatī | tve̱ṣā | vi-pā̍kā | ma̱ru̱ta̱ḥ | pipi̍ṣvatī |
bha̱drā | va̱ḥ | rā̱tiḥ | pṛ̱ṇa̱taḥ | na | dakṣi̍ṇā | pṛ̱thu̱-jrayī̍ | asu̱ryā̍-iva | jañja̍tī ||1.168.07||

1.168.08a prati̍ ṣṭobhanti̱ sindha̍vaḥ pa̱vibhyo̱ yad a̱bhriyā̱ṁ vāca̍m udī̱raya̍nti |
1.168.08c ava̍ smayanta vi̱dyuta̍ḥ pṛthi̱vyāṁ yadī̍ ghṛ̱tam ma̱ruta̍ḥ pruṣṇu̱vanti̍ ||

prati̍ | sto̱bha̱nti̱ | sindha̍vaḥ | pa̱vi-bhya̍ḥ | yat | a̱bhriyā̍m | vāca̍m | ut-ī̱raya̍nti |
ava̍ | sma̱ya̱nta̱ | vi̱-dyuta̍ḥ | pṛ̱thi̱vyām | yadi̍ | ghṛ̱tam | ma̱ruta̍ḥ | pru̱ṣṇu̱vanti̍ ||1.168.08||

1.168.09a asū̍ta̱ pṛśni̍r maha̱te raṇā̍ya tve̱ṣam a̱yāsā̍m ma̱rutā̱m anī̍kam |
1.168.09c te sa̍psa̱rāso̍ 'janaya̱ntābhva̱m ād it sva̱dhām i̍ṣi̱rām pary a̍paśyan ||

asū̍ta | pṛśni̍ḥ | ma̱ha̱te | raṇā̍ya | tve̱ṣam | a̱yāsā̍m | ma̱rutā̍m | anī̍kam |
te | sa̱psa̱rāsaḥ | a̱ja̱na̱ya̱nta̱ | abhva̍m | āt | it | sva̱dhām | i̱ṣi̱rām | pari̍ | a̱pa̱śya̱n ||1.168.09||

1.168.10a e̱ṣa va̱ḥ stomo̍ maruta i̱yaṁ gīr mā̍ndā̱ryasya̍ mā̱nyasya̍ kā̱roḥ |
1.168.10c eṣā yā̍sīṣṭa ta̱nve̍ va̱yāṁ vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

e̱ṣaḥ | va̱ḥ | stoma̍ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | i̱yam | gīḥ | mā̱ndā̱ryasya̍ | mā̱nyasya̍ | kā̱roḥ |
ā | i̱ṣā | yā̱sī̱ṣṭa̱ | ta̱nve̍ | va̱yām | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.168.10||


1.169.01a ma̱haś ci̱t tvam i̍ndra ya̱ta e̱tān ma̱haś ci̍d asi̱ tyaja̍so varū̱tā |
1.169.01c sa no̍ vedho ma̱rutā̍ṁ ciki̱tvān su̱mnā va̍nuṣva̱ tava̱ hi preṣṭhā̍ ||

ma̱haḥ | ci̱t | tvam | i̱ndra̱ | ya̱taḥ | e̱tān | ma̱haḥ | ci̱t | a̱si̱ | tyaja̍saḥ | va̱rū̱tā |
saḥ | na̱ḥ | ve̱dha̱ḥ | ma̱rutā̍m | ci̱ki̱tvān | su̱mnā | va̱nuṣva̱ | tava̍ | hi | preṣṭhā̍ ||1.169.01||

1.169.02a ayu̍jran ta indra vi̱śvakṛ̍ṣṭīr vidā̱nāso̍ ni̱ṣṣidho̍ martya̱trā |
1.169.02c ma̱rutā̍m pṛtsu̱tir hāsa̍mānā̱ sva̍rmīḻhasya pra̱dhana̍sya sā̱tau ||

ayu̍jran | te | i̱ndra̱ | vi̱śva-kṛ̍ṣṭīḥ | vi̱dā̱nāsa̍ḥ | ni̱ḥ-sidha̍ḥ | ma̱rtya̱-trā |
ma̱rutā̍m | pṛ̱tsu̱tiḥ | hāsa̍mānā | sva̍ḥ-mīḻhasya | pra̱-dhana̍sya | sā̱tau ||1.169.02||

1.169.03a amya̱k sā ta̍ indra ṛ̱ṣṭir a̱sme sane̱my abhva̍m ma̱ruto̍ junanti |
1.169.03c a̱gniś ci̱d dhi ṣmā̍ta̱se śu̍śu̱kvān āpo̱ na dvī̱paṁ dadha̍ti̱ prayā̍ṁsi ||

amya̍k | sā | te̱ | i̱ndra̱ | ṛ̱ṣṭiḥ | a̱sme iti̍ | sane̍mi | abhva̍m | ma̱ruta̍ḥ | ju̱na̱nti̱ |
a̱gniḥ | ci̱t | hi | sma̱ | a̱ta̱se | śu̱śu̱kvān | āpa̍ḥ | na | dvī̱pam | dadha̍ti | prayā̍ṁsi ||1.169.03||

1.169.04a tvaṁ tū na̍ indra̱ taṁ ra̱yiṁ dā̱ oji̍ṣṭhayā̱ dakṣi̍ṇayeva rā̱tim |
1.169.04c stuta̍ś ca̱ yās te̍ ca̱kana̍nta vā̱yoḥ stana̱ṁ na madhva̍ḥ pīpayanta̱ vājai̍ḥ ||

tvam | tu | na̱ḥ | i̱ndra̱ | tam | ra̱yim | dā̱ḥ | oji̍ṣṭhayā | dakṣi̍ṇayā-iva | rā̱tim |
stuta̍ḥ | ca̱ | yāḥ | te̱ | ca̱kana̍nta | vā̱yoḥ | stana̍m | na | madhva̍ḥ | pī̱pa̱ya̱nta̱ | vājai̍ḥ ||1.169.04||

1.169.05a tve rāya̍ indra to̱śata̍māḥ praṇe̱tāra̱ḥ kasya̍ cid ṛtā̱yoḥ |
1.169.05c te ṣu ṇo̍ ma̱ruto̍ mṛḻayantu̱ ye smā̍ pu̱rā gā̍tū̱yantī̍va de̱vāḥ ||

tve iti̍ | rāya̍ḥ | i̱ndra̱ | to̱śa-ta̍māḥ | pra̱-ne̱tāra̍ḥ | kasya̍ | ci̱t | ṛ̱ta̱-yoḥ |
te | su | na̱ḥ | ma̱ruta̍ḥ | mṛ̱ḻa̱ya̱ntu̱ | ye | sma̱ | pu̱rā | gā̱tu̱yanti̍-iva | de̱vāḥ ||1.169.05||

1.169.06a prati̱ pra yā̍hīndra mī̱ḻhuṣo̱ nṝn ma̱haḥ pārthi̍ve̱ sada̍ne yatasva |
1.169.06c adha̱ yad e̍ṣām pṛthubu̱dhnāsa̱ etā̍s tī̱rthe nāryaḥ pauṁsyā̍ni ta̱sthuḥ ||

prati̍ | pra | yā̱hi̱ | i̱ndra̱ | mī̱ḻhuṣa̍ḥ | nṝn | ma̱haḥ | pārthi̍ve | sada̍ne | ya̱ta̱sva̱ |
adha̍ | yat | e̱ṣā̱m | pṛ̱thu̱-bu̱dhnāsa̍ḥ | etā̍ḥ | tī̱rthe | na | a̱ryaḥ | pauṁsyā̍ni | ta̱sthuḥ ||1.169.06||

1.169.07a prati̍ gho̱rāṇā̱m etā̍nām a̱yāsā̍m ma̱rutā̍ṁ śṛṇva āya̱tām u̍pa̱bdiḥ |
1.169.07c ye martya̍m pṛtanā̱yanta̱m ūmai̍r ṛṇā̱vāna̱ṁ na pa̱taya̍nta̱ sargai̍ḥ ||

prati̍ | gho̱rāṇā̍m | etā̍nām | a̱yāsā̍m | ma̱rutā̍m | śṛ̱ṇve̱ | ā̱-ya̱tām | u̱pa̱bdiḥ |
ye | martya̍m | pṛ̱ta̱nā̱-yanta̍m | ūmai̍ḥ | ṛ̱ṇa̱-vāna̍m | na | pa̱taya̍nta | sargai̍ḥ ||1.169.07||

1.169.08a tvam māne̍bhya indra vi̱śvaja̍nyā̱ radā̍ ma̱rudbhi̍ḥ śu̱rudho̱ goa̍grāḥ |
1.169.08c stavā̍nebhiḥ stavase deva de̱vair vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

tvam | māne̍bhyaḥ | i̱ndra̱ | vi̱śva-ja̍nyā | rada̍ | ma̱rut-bhi̍ḥ | śu̱rudha̍ḥ | go-a̍grāḥ |
stavā̍nebhiḥ | sta̱va̱se̱ | de̱va̱ | de̱vaiḥ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.169.08||


1.170.01a na nū̱nam asti̱ no śvaḥ kas tad ve̍da̱ yad adbhu̍tam |
1.170.01c a̱nyasya̍ ci̱ttam a̱bhi sa̍ṁca̱reṇya̍m u̱tādhī̍ta̱ṁ vi na̍śyati ||

na | nū̱nam | asti̍ | no iti̍ | śvaḥ | kaḥ | tat | ve̱da̱ | yat | adbhu̍tam |
a̱nyasya̍ | ci̱ttam | a̱bhi | sa̱m-ca̱reṇya̍m | u̱ta | ā-dhī̍tam | vi | na̱śya̱ti̱ ||1.170.01||

1.170.02a kiṁ na̍ indra jighāṁsasi̱ bhrāta̍ro ma̱ruta̱s tava̍ |
1.170.02c tebhi̍ḥ kalpasva sādhu̱yā mā na̍ḥ sa̱mara̍ṇe vadhīḥ ||

kim | na̱ḥ | i̱ndra̱ | ji̱ghā̱ṁsa̱si̱ | bhrāta̍raḥ | ma̱ruta̍ḥ | tava̍ |
tebhi̍ḥ | ka̱lpa̱sva̱ | sā̱dhu̱-yā | mā | na̱ḥ | sa̱m-ara̍ṇe | va̱dhī̱ḥ ||1.170.02||

1.170.03a kiṁ no̍ bhrātar agastya̱ sakhā̱ sann ati̍ manyase |
1.170.03c vi̱dmā hi te̱ yathā̱ mano̱ 'smabhya̱m in na di̍tsasi ||

kim | na̱ | bhrā̱ta̱ḥ | a̱ga̱stya̱ | sakhā̍ | san | ati̍ | ma̱nya̱se̱ |
vi̱dma | hi | te̱ | yathā̍ | mana̍ḥ | a̱smabhya̍m | it | na | di̱tsa̱si̱ ||1.170.03||

1.170.04a ara̍ṁ kṛṇvantu̱ vedi̱ṁ sam a̱gnim i̍ndhatām pu̱raḥ |
1.170.04c tatrā̱mṛta̍sya̱ ceta̍naṁ ya̱jñaṁ te̍ tanavāvahai ||

ara̍m | kṛ̱ṇva̱ntu̱ | vedi̍m | sam | a̱gnim | i̱ndha̱tā̱m | pu̱raḥ |
tatra̍ | a̱mṛta̍sya | ceta̍nam | ya̱jñam | te̱ | ta̱na̱vā̱va̱hai̱ ||1.170.04||

1.170.05a tvam ī̍śiṣe vasupate̱ vasū̍nā̱ṁ tvam mi̱trāṇā̍m mitrapate̱ dheṣṭha̍ḥ |
1.170.05c indra̱ tvam ma̱rudbhi̱ḥ saṁ va̍da̱svādha̱ prāśā̍na ṛtu̱thā ha̱vīṁṣi̍ ||

tvam | ī̱śi̱ṣe̱ | va̱su̱-pa̱te̱ | vasū̍nām | tvam | mi̱trāṇā̍m | mi̱tra̱-pa̱te̱ | dheṣṭha̍ḥ |
indra̍ | tvam | ma̱rut-bhi̍ḥ | sam | va̱da̱sva̱ | adha̍ | pra | a̱śā̱na̱ | ṛ̱tu̱-thā | ha̱vīṁṣi̍ ||1.170.05||


1.171.01a prati̍ va e̱nā nama̍sā̱ham e̍mi sū̱ktena̍ bhikṣe suma̱tiṁ tu̱rāṇā̍m |
1.171.01c ra̱rā̱ṇatā̍ maruto ve̱dyābhi̱r ni heḻo̍ dha̱tta vi mu̍cadhva̱m aśvā̍n ||

prati̍ | va̱ḥ | e̱nā | nama̍sā | a̱ham | e̱mi̱ | su̱-u̱ktena̍ | bhi̱kṣe̱ | su̱-ma̱tim | tu̱rāṇā̍m |
ra̱rā̱ṇatā̍ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ve̱dyābhi̍ḥ | ni | heḻa̍ḥ | dha̱tta | vi | mu̱ca̱dhva̱m | aśvā̍n ||1.171.01||

1.171.02a e̱ṣa va̱ḥ stomo̍ maruto̱ nama̍svān hṛ̱dā ta̱ṣṭo mana̍sā dhāyi devāḥ |
1.171.02c upe̱m ā yā̍ta̱ mana̍sā juṣā̱ṇā yū̱yaṁ hi ṣṭhā nama̍sa̱ id vṛ̱dhāsa̍ḥ ||

e̱ṣaḥ | va̱ḥ | stoma̍ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | nama̍svān | hṛ̱dā | ta̱ṣṭaḥ | mana̍sā | dhā̱yi̱ | de̱vā̱ḥ |
upa̍ | ī̱m | ā | yā̱ta̱ | mana̍sā | ju̱ṣā̱ṇāḥ | yū̱yam | hi | stha | nama̍saḥ | it | vṛ̱dhāsa̍ḥ ||1.171.02||

1.171.03a stu̱tāso̍ no ma̱ruto̍ mṛḻayantū̱ta stu̱to ma̱ghavā̱ śambha̍viṣṭhaḥ |
1.171.03c ū̱rdhvā na̍ḥ santu ko̱myā vanā̱ny ahā̍ni̱ viśvā̍ maruto jigī̱ṣā ||

stu̱tāsa̍ḥ | na̱ḥ | ma̱ruta̍ḥ | mṛ̱ḻa̱ya̱ntu̱ | u̱ta | stu̱taḥ | ma̱gha-vā̍ | śam-bha̍viṣṭhaḥ |
ū̱rdhvā | na̱ḥ | sa̱ntu̱ | ko̱myā | vanā̍ni | ahā̍ni | viśvā̍ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ji̱gī̱ṣā ||1.171.03||

1.171.04a a̱smād a̱haṁ ta̍vi̱ṣād īṣa̍māṇa̱ indrā̍d bhi̱yā ma̍ruto̱ reja̍mānaḥ |
1.171.04c yu̱ṣmabhya̍ṁ ha̱vyā niśi̍tāny āsa̱n tāny ā̱re ca̍kṛmā mṛ̱ḻatā̍ naḥ ||

a̱smāt | a̱ham | ta̱vi̱ṣāt | īṣa̍māṇaḥ | indrā̍t | bhi̱yā | ma̱ru̱ta̱ḥ | reja̍mānaḥ |
yu̱ṣmabhya̍m | ha̱vyā | ni-śi̍tāni | ā̱sa̱n | tāni̍ | ā̱re | ca̱kṛ̱ma̱ | mṛ̱ḻata̍ | na̱ḥ ||1.171.04||

1.171.05a yena̱ mānā̍saś ci̱taya̍nta u̱srā vyu̍ṣṭiṣu̱ śava̍sā̱ śaśva̍tīnām |
1.171.05c sa no̍ ma̱rudbhi̍r vṛṣabha̱ śravo̍ dhā u̱gra u̱grebhi̱ḥ sthavi̍raḥ saho̱dāḥ ||

yena̍ | mānā̍saḥ | ci̱taya̍nte | u̱srāḥ | vi-u̍ṣṭiṣu | śava̍sā | śaśva̍tīnām |
saḥ | na̱ḥ | ma̱rut-bhi̍ḥ | vṛ̱ṣa̱bha̱ | śrava̍ḥ | dhā̱ḥ | u̱graḥ | u̱grebhi̍ḥ | sthavi̍raḥ | sa̱ha̱ḥ-dāḥ ||1.171.05||

1.171.06a tvam pā̍hīndra̱ sahī̍yaso̱ nṝn bhavā̍ ma̱rudbhi̱r ava̍yātaheḻāḥ |
1.171.06c su̱pra̱ke̱tebhi̍ḥ sāsa̱hir dadhā̍no vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

tvam | pā̱hi̱ | i̱ndra̱ | sahī̍yasaḥ | nṝn | bhava̍ | ma̱rut-bhi̍ḥ | ava̍yāta-heḻāḥ |
su̱-pra̱ke̱tebhi̍ḥ | sa̱sa̱hiḥ | dadhā̍naḥ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.171.06||


1.172.01a ci̱tro vo̍ 'stu̱ yāma̍ś ci̱tra ū̱tī su̍dānavaḥ |
1.172.01c maru̍to̱ ahi̍bhānavaḥ ||

ci̱traḥ | va̱ḥ | a̱stu̱ | yāma̍ḥ | ci̱traḥ | ū̱tī | su̱-dā̱na̱va̱ḥ |
maru̍taḥ | ahi̍-bhānavaḥ ||1.172.01||

1.172.02a ā̱re sā va̍ḥ sudānavo̱ maru̍ta ṛñja̱tī śaru̍ḥ |
1.172.02c ā̱re aśmā̱ yam asya̍tha ||

ā̱re | sā | va̱ḥ | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | maru̍taḥ | ṛ̱ñja̱tī | śaru̍ḥ |
ā̱re | aśmā̍ | yam | asya̍tha ||1.172.02||

1.172.03a tṛ̱ṇa̱ska̱ndasya̱ nu viśa̱ḥ pari̍ vṛṅkta sudānavaḥ |
1.172.03c ū̱rdhvān na̍ḥ karta jī̱vase̍ ||

tṛ̱ṇa̱-ska̱ndasya̍ | nu | viśa̍ḥ | pari̍ | vṛ̱ṅkta̱ | su̱-dā̱na̱va̱ḥ |
ū̱rdhvān | na̱ḥ | ka̱rta̱ | jī̱vase̍ ||1.172.03||


1.173.01a gāya̱t sāma̍ nabha̱nya1̱̍ṁ yathā̱ ver arcā̍ma̱ tad vā̍vṛdhā̱naṁ sva̍rvat |
1.173.01c gāvo̍ dhe̱navo̍ ba̱rhiṣy ada̍bdhā̱ ā yat sa̱dmāna̍ṁ di̱vyaṁ vivā̍sān ||

gāya̍t | sāma̍ | na̱bha̱nya̍m | yathā̍ | veḥ | arcā̍ma | tat | va̱vṛ̱dhā̱nam | sva̍ḥ-vat |
gāva̍ḥ | dhe̱nava̍ḥ | ba̱rhiṣi̍ | ada̍bdhāḥ | ā | yat | sa̱dmāna̍m | di̱vyam | vivā̍sān ||1.173.01||

1.173.02a arca̱d vṛṣā̱ vṛṣa̍bhi̱ḥ svedu̍havyair mṛ̱go nāśno̱ ati̱ yaj ju̍gu̱ryāt |
1.173.02c pra ma̍nda̱yur ma̱nāṁ gū̍rta̱ hotā̱ bhara̍te̱ maryo̍ mithu̱nā yaja̍traḥ ||

arca̱t | vṛṣā̍ | vṛṣa̍-bhiḥ | sva-idu̍havyaiḥ | mṛ̱gaḥ | na | aśna̍ḥ | ati̍ | yat | ju̱gu̱ryāt |
pra | ma̱nda̱yuḥ | ma̱nām | gū̱rta̱ | hotā̍ | bhara̍te | marya̍ḥ | mi̱thu̱nā | yaja̍traḥ ||1.173.02||

1.173.03a nakṣa̱d dhotā̱ pari̱ sadma̍ mi̱tā yan bhara̱d garbha̱m ā śa̱rada̍ḥ pṛthi̱vyāḥ |
1.173.03c kranda̱d aśvo̱ naya̍māno ru̱vad gaur a̱ntar dū̱to na roda̍sī cara̱d vāk ||

nakṣa̍t | hotā̍ | pari̍ | sadma̍ | mi̱tā | yan | bhara̍t | garbha̍m | ā | śa̱rada̍ḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ |
kranda̍t | aśva̍ḥ | naya̍mānaḥ | ru̱vat | gauḥ | a̱ntaḥ | dū̱taḥ | na | roda̍sī̱ iti̍ | ca̱ra̱t | vāk ||1.173.03||

1.173.04a tā ka̱rmāṣa̍tarāsmai̱ pra cyau̱tnāni̍ deva̱yanto̍ bharante |
1.173.04c jujo̍ṣa̱d indro̍ da̱smava̍rcā̱ nāsa̍tyeva̱ sugmyo̍ rathe̱ṣṭhāḥ ||

tā | ka̱rma̱ | aṣa̍-tarā | a̱smai̱ | pra | cyau̱tnāni̍ | de̱va̱-yanta̍ḥ | bha̱ra̱nte̱ |
jujo̍ṣat | indra̍ḥ | da̱sma-va̍rcāḥ | nāsa̍tyā-iva | sugmya̍ḥ | ra̱the̱-sthāḥ ||1.173.04||

1.173.05a tam u̍ ṣṭu̱hīndra̱ṁ yo ha̱ satvā̱ yaḥ śūro̍ ma̱ghavā̱ yo ra̍the̱ṣṭhāḥ |
1.173.05c pra̱tī̱caś ci̱d yodhī̍yā̱n vṛṣa̍ṇvān vava̱vruṣa̍ś ci̱t tama̍so viha̱ntā ||

tam | u̱m̐m iti̍ | stu̱hi̱ | indra̍m | yaḥ | ha̱ | satvā̍ | yaḥ | śūra̍ḥ | ma̱ghavā̍ | yaḥ | ra̱the̱-sthāḥ |
pra̱tī̱caḥ | ci̱t | yodhī̍yān | vṛṣa̍ṇ-vān | va̱va̱vruṣa̍ḥ | ci̱t | tama̍saḥ | vi̱-ha̱ntā ||1.173.05||

1.173.06a pra yad i̱tthā ma̍hi̱nā nṛbhyo̱ asty ara̱ṁ roda̍sī ka̱kṣye̱3̱̍ nāsmai̍ |
1.173.06c saṁ vi̍vya̱ indro̍ vṛ̱jana̱ṁ na bhūmā̱ bharti̍ sva̱dhāvā̍m̐ opa̱śam i̍va̱ dyām ||

pra | yat | i̱tthā | ma̱hi̱nā | nṛ-bhya̍ḥ | asti̍ | ara̍m | roda̍sī̱ iti̍ | ka̱kṣye̱3̱̍ iti̍ | na | a̱smai̱ |
sam | vi̱vye̱ | indra̍ḥ | vṛ̱jana̍m | na | bhūma̍ | bharti̍ | sva̱dhā-vā̍n | o̱pa̱śam-i̍va | dyām ||1.173.06||

1.173.07a sa̱matsu̍ tvā śūra sa̱tām u̍rā̱ṇam pra̍pa̱thinta̍mam paritaṁsa̱yadhyai̍ |
1.173.07c sa̱joṣa̍sa̱ indra̱m made̍ kṣo̱ṇīḥ sū̱riṁ ci̱d ye a̍nu̱mada̍nti̱ vājai̍ḥ ||

sa̱mat-su̍ | tvā̱ | śū̱ra̱ | sa̱tām | u̱rā̱ṇam | pra̱pa̱thin-ta̍mam | pa̱ri̱-ta̱ṁsa̱yadhyai̍ |
sa̱joṣa̍saḥ | indra̍m | made̍ | kṣo̱ṇīḥ | sū̱rim | ci̱t | ye | a̱nu̱-mada̍nti | vājai̍ḥ ||1.173.07||

1.173.08a e̱vā hi te̱ śaṁ sava̍nā samu̱dra āpo̱ yat ta̍ ā̱su mada̍nti de̱vīḥ |
1.173.08c viśvā̍ te̱ anu̱ joṣyā̍ bhū̱d gauḥ sū̱rīm̐ś ci̱d yadi̍ dhi̱ṣā veṣi̱ janā̍n ||

e̱va | hi | te̱ | śam | sava̍nā | sa̱mu̱dre | āpa̍ḥ | yat | te̱ | ā̱su | mada̍nti | de̱vīḥ |
viśvā̍ | te̱ | anu̍ | joṣyā̍ | bhū̱t | gauḥ | sū̱rīn | ci̱t | yadi̍ | dhi̱ṣā | veṣi̍ | janā̍n ||1.173.08||

1.173.09a asā̍ma̱ yathā̍ suṣa̱khāya̍ ena svabhi̱ṣṭayo̍ na̱rāṁ na śaṁsai̍ḥ |
1.173.09c asa̱d yathā̍ na̱ indro̍ vandane̱ṣṭhās tu̱ro na karma̱ naya̍māna u̱kthā ||

asā̍ma | yathā̍ | su̱-sa̱khāya̍ḥ | e̱na̱ | su̱-a̱bhi̱ṣṭaya̍ḥ | na̱rām | na | śaṁsai̍ḥ |
asa̍t | yathā̍ | na̱ḥ | indra̍ḥ | va̱nda̱ne̱-sthāḥ | tu̱raḥ | na | karma̍ | naya̍mānaḥ | u̱kthā ||1.173.09||

1.173.10a viṣpa̍rdhaso na̱rāṁ na śaṁsai̍r a̱smākā̍sa̱d indro̱ vajra̍hastaḥ |
1.173.10c mi̱trā̱yuvo̱ na pūrpa̍ti̱ṁ suśi̍ṣṭau madhyā̱yuva̱ upa̍ śikṣanti ya̱jñaiḥ ||

vi-spa̍rdhasaḥ | na̱rām | na | śaṁsai̍ḥ | a̱smāka̍ | a̱sa̱t | indra̍ḥ | vajra̍-hastaḥ |
mi̱tra̱-yuva̍ḥ | na | pūḥ-pa̍tim | su-śi̍śṭau | ma̱dhya̱-yuva̍ḥ | upa̍ | śi̱kṣa̱nti̱ | ya̱jñaiḥ ||1.173.10||

1.173.11a ya̱jño hi ṣmendra̱ṁ kaś ci̍d ṛ̱ndhañ ju̍hurā̱ṇaś ci̱n mana̍sā pari̱yan |
1.173.11c tī̱rthe nācchā̍ tātṛṣā̱ṇam oko̍ dī̱rgho na si̱dhram ā kṛ̍ṇo̱ty adhvā̍ ||

ya̱jñaḥ | hi | sma̱ | indra̍m | kaḥ | ci̱t | ṛ̱ndhan | ju̱hu̱rtā̱ṇaḥ | ci̱t | mana̍sā | pa̱ri̱-yan |
tī̱rthe | na | accha̍ | ta̱tṛ̱ṣā̱ṇam | oka̍ḥ | dī̱rghaḥ | na | si̱dhram | ā | kṛ̱ṇo̱ti̱ | adhvā̍ ||1.173.11||

1.173.12a mo ṣū ṇa̍ i̱ndrātra̍ pṛ̱tsu de̱vair asti̱ hi ṣmā̍ te śuṣminn ava̱yāḥ |
1.173.12c ma̱haś ci̱d yasya̍ mī̱ḻhuṣo̍ ya̱vyā ha̱viṣma̍to ma̱ruto̱ vanda̍te̱ gīḥ ||

mo iti̍ | su | na̱ḥ | i̱ndra̱ | atra̍ | pṛ̱t-su | de̱vaiḥ | asti̍ | hi | sma̱ | te̱ | śu̱ṣmi̱n | a̱va̱-yāḥ |
ma̱haḥ | ci̱t | yasya̍ | mī̱ḻhuṣa̍ḥ | ya̱vyā | ha̱viṣma̍taḥ | ma̱ruta̍ḥ | vanda̍te | gīḥ ||1.173.12||

1.173.13a e̱ṣa stoma̍ indra̱ tubhya̍m a̱sme e̱tena̍ gā̱tuṁ ha̍rivo vido naḥ |
1.173.13c ā no̍ vavṛtyāḥ suvi̱tāya̍ deva vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

e̱ṣaḥ | stoma̍ḥ | i̱ndra̱ | tubhya̍m | a̱sme iti̍ | e̱tena̍ | gā̱tum | ha̱ri̱-va̱ḥ | vi̱da̱ḥ | na̱ḥ |
ā | na̱ḥ | va̱vṛ̱tyā̱ḥ | su̱vi̱tāya̍ | de̱va̱ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.173.13||


1.174.01a tvaṁ rāje̍ndra̱ ye ca̍ de̱vā rakṣā̱ nṝn pā̱hy a̍sura̱ tvam a̱smān |
1.174.01c tvaṁ satpa̍tir ma̱ghavā̍ na̱s taru̍tra̱s tvaṁ sa̱tyo vasa̍vānaḥ saho̱dāḥ ||

tvam | rājā̍ | i̱ndra̱ | ye | ca̱ | de̱vāḥ | rakṣa̍ | nṝn | pā̱hi | a̱su̱ra̱ | tvam | a̱smān |
tvam | sat-pa̍tiḥ | ma̱gha-vā̍ | na̱ḥ | taru̍traḥ | tvam | sa̱tyaḥ | vasa̍vānaḥ | sa̱ha̱ḥ-dāḥ ||1.174.01||

1.174.02a dano̱ viśa̍ indra mṛ̱dhravā̍caḥ sa̱pta yat pura̱ḥ śarma̱ śāra̍dī̱r dart |
1.174.02c ṛ̱ṇor a̱po a̍nava̱dyārṇā̱ yūne̍ vṛ̱tram pu̍ru̱kutsā̍ya randhīḥ ||

dana̍ḥ | viśa̍ḥ | i̱ndra̱ | mṛ̱dhra-vā̍caḥ | sa̱pta | yat | pura̍ḥ | śarma̍ | śāra̍dīḥ | dart |
ṛ̱ṇoḥ | a̱paḥ | a̱na̱va̱dya̱ | arṇā̍ḥ | yūne̍ | vṛ̱tram | pu̱ru̱-kutsā̍ya | ra̱ndhī̱ḥ ||1.174.02||

1.174.03a ajā̱ vṛta̍ indra̱ śūra̍patnī̱r dyāṁ ca̱ yebhi̍ḥ puruhūta nū̱nam |
1.174.03c rakṣo̍ a̱gnim a̱śuṣa̱ṁ tūrva̍yāṇaṁ si̱ṁho na dame̱ apā̍ṁsi̱ vasto̍ḥ ||

aja̍ | vṛta̍ḥ | i̱ndra̱ | śūra̍-patnīḥ | dyām | ca̱ | yebhi̍ḥ | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | nū̱nam |
rakṣa̍ḥ | a̱gnim | a̱śuṣa̍m | tūrva̍yāṇam | si̱ṁhaḥ | na | dame̍ | apā̍ṁsi | vasto̍ḥ ||1.174.03||

1.174.04a śeṣa̱n nu ta i̍ndra̱ sasmi̱n yonau̱ praśa̍staye̱ pavī̍ravasya ma̱hnā |
1.174.04c sṛ̱jad arṇā̱ṁsy ava̱ yad yu̱dhā gās tiṣṭha̱d dharī̍ dhṛṣa̱tā mṛ̍ṣṭa̱ vājā̍n ||

śeṣa̍n | nu | te | i̱ndra̱ | sasmi̍n | yonau̍ | pra-śa̍staye | pavī̍ravasya | ma̱hnā |
sṛ̱jat | arṇā̍ṁsi | ava̍ | yat | yu̱dhā | gāḥ | tiṣṭha̍t | harī̱ iti̍ | dhṛ̱ṣa̱tā | mṛ̱ṣṭa̱ | vājā̍n ||1.174.04||

1.174.05a vaha̱ kutsa̍m indra̱ yasmi̍ñ cā̱kan syū̍ma̱nyū ṛ̱jrā vāta̱syāśvā̍ |
1.174.05c pra sūra̍ś ca̱kraṁ vṛ̍hatād a̱bhīke̱ 'bhi spṛdho̍ yāsiṣa̱d vajra̍bāhuḥ ||

vaha̍ | kutsa̍m | i̱ndra̱ | yasmi̍n | cā̱kan | syū̱ma̱nyū iti̍ | ṛ̱jrā | vāta̍sya | asvā̍ |
pra | sūra̍ḥ | ca̱kram | vṛ̱ha̱tā̱t | a̱bhīke̍ | a̱bhi | spṛdha̍ḥ | yā̱si̱ṣa̱t | vajra̍-bāhuḥ ||1.174.05||

1.174.06a ja̱gha̱nvām̐ i̍ndra mi̱trerū̍ñ co̱dapra̍vṛddho harivo̱ adā̍śūn |
1.174.06c pra ye paśya̍nn arya̱maṇa̱ṁ sacā̱yos tvayā̍ śū̱rtā vaha̍mānā̱ apa̍tyam ||

ja̱gha̱nvān | i̱ndra̱ | mi̱trerū̍n | co̱da-pra̍vṛddhaḥ | ha̱ri̱-va̱ḥ | adā̍śūn |
pra | ye | paśya̍n | a̱rya̱maṇa̍m | sacā̍ | ā̱yoḥ | tvayā̍ | śū̱rtāḥ | vaha̍mānāḥ | apa̍tyam ||1.174.06||

1.174.07a rapa̍t ka̱vir i̍ndrā̱rkasā̍tau̱ kṣāṁ dā̱sāyo̍pa̱barha̍ṇīṁ kaḥ |
1.174.07c kara̍t ti̱sro ma̱ghavā̱ dānu̍citrā̱ ni du̍ryo̱ṇe kuya̍vācam mṛ̱dhi śre̍t ||

rapa̍t | ka̱viḥ | i̱ndra̱ | a̱rka-sā̍tau | kṣām | dā̱sāya̍ | u̱pa̱-barha̍ṇīm | ka̱riti̍ kaḥ |
kara̍t | ti̱sraḥ | ma̱gha-vā̍ | dānu̍-citrāḥ | ni | du̱ryo̱ṇe | kuya̍vācam | mṛ̱dhi | śre̱t ||1.174.07||

1.174.08a sanā̱ tā ta̍ indra̱ navyā̱ āgu̱ḥ saho̱ nabho 'vi̍raṇāya pū̱rvīḥ |
1.174.08c bhi̱nat puro̱ na bhido̱ ade̍vīr na̱namo̱ vadha̱r ade̍vasya pī̱yoḥ ||

sanā̍ | tā | te̱ | i̱ndra̱ | navyā̍ḥ | ā | a̱gu̱ḥ | saha̍ḥ | nabha̍ḥ | avi̍-raṇāya | pū̱rvīḥ |
bhi̱nat | pura̍ḥ | na | bhida̍ḥ | ade̍vīḥ | na̱nama̍ḥ | vadha̍ḥ | ade̍vasya | pī̱yoḥ ||1.174.08||

1.174.09a tvaṁ dhuni̍r indra̱ dhuni̍matīr ṛ̱ṇor a̱paḥ sī̱rā na srava̍ntīḥ |
1.174.09c pra yat sa̍mu̱dram ati̍ śūra̱ parṣi̍ pā̱rayā̍ tu̱rvaśa̱ṁ yadu̍ṁ sva̱sti ||

tvam | dhuni̍ḥ | i̱ndra̱ | dhuni̍-matīḥ | ṛ̱ṇoḥ | a̱paḥ | sī̱rāḥ | na | srava̍ntīḥ |
pra | yat | sa̱mu̱dram | ati̍ | śū̱ra̱ | parṣi̍ | pā̱raya̍ | tu̱rvaśa̍m | yadu̍m | sva̱sti ||1.174.09||

1.174.10a tvam a̱smāka̍m indra vi̱śvadha̍ syā avṛ̱kata̍mo na̱rāṁ nṛ̍pā̱tā |
1.174.10c sa no̱ viśvā̍sāṁ spṛ̱dhāṁ sa̍ho̱dā vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

tvam | a̱smāka̍m | i̱ndra̱ | vi̱śvadha̍ | syā̱ḥ | a̱vṛ̱ka-ta̍maḥ | na̱rān | nṛ̱-pā̱tā |
saḥ | na̱ḥ | viśvā̍sām | spṛ̱dhām | sa̱ha̱ḥ-dāḥ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.174.10||


1.175.01a matsy apā̍yi te̱ maha̱ḥ pātra̍syeva harivo matsa̱ro mada̍ḥ |
1.175.01c vṛṣā̍ te̱ vṛṣṇa̱ indu̍r vā̱jī sa̍hasra̱sāta̍maḥ ||

matsi̍ | apā̍yi | te̱ | maha̍ḥ | pātra̍sya-iva | ha̱ri̱-vaḥ | ma̱tsa̱raḥ | mada̍ḥ |
vṛṣā̍ | te̱ | vṛṣṇe̍ | indu̍ḥ | vā̱jī | sa̱ha̱sra̱-sāta̍maḥ ||1.175.01||

1.175.02a ā na̍s te gantu matsa̱ro vṛṣā̱ mado̱ vare̍ṇyaḥ |
1.175.02c sa̱hāvā̍m̐ indra sāna̱siḥ pṛ̍tanā̱ṣāḻ ama̍rtyaḥ ||

ā | na̱ḥ | te̱ | ga̱ntu̱ | ma̱tsa̱raḥ | vṛṣā̍ | mada̍ḥ | vare̍ṇyaḥ |
sa̱ha-vā̍n | i̱ndra̱ | sā̱na̱siḥ | pṛ̱ta̱nā̱ṣāṭ | ama̍rtyaḥ ||1.175.02||

1.175.03a tvaṁ hi śūra̱ḥ sani̍tā co̱dayo̱ manu̍ṣo̱ ratha̍m |
1.175.03c sa̱hāvā̱n dasyu̍m avra̱tam oṣa̱ḥ pātra̱ṁ na śo̱ciṣā̍ ||

tvam | hi | śūra̍ḥ | sani̍tā | co̱daya̍ḥ | manu̍ṣaḥ | ratha̍m |
sa̱ha-vā̍n | dasyu̍m | a̱vra̱tam | oṣa̍ḥ | pātra̍m | na | śo̱ciṣā̍ ||1.175.03||

1.175.04a mu̱ṣā̱ya sūrya̍ṁ kave ca̱kram īśā̍na̱ oja̍sā |
1.175.04c vaha̱ śuṣṇā̍ya va̱dhaṁ kutsa̱ṁ vāta̱syāśvai̍ḥ ||

mu̱ṣā̱ya | sū̱rya̱ | ka̱ve̱ | ca̱kram | īśā̍naḥ | oja̍sā |
vaha̍ | śuṣṇā̍ya | va̱dham | kutsa̍m | vāta̍sya | aśvai̍ḥ ||1.175.04||

1.175.05a śu̱ṣminta̍mo̱ hi te̱ mado̍ dyu̱mninta̍ma u̱ta kratu̍ḥ |
1.175.05c vṛ̱tra̱ghnā va̍rivo̱vidā̍ maṁsī̱ṣṭhā a̍śva̱sāta̍maḥ ||

śu̱ṣmin-ta̍maḥ | hi | te̱ | mada̍ḥ | dyu̱mnin-ta̍maḥ | u̱ta | kratu̍ḥ |
vṛ̱tra̱-ghnā | va̱ri̱va̱ḥ-vidā̍ | ma̱ṁsī̱ṣṭhāḥ | a̱śva̱-sāta̍maḥ ||1.175.05||

1.175.06a yathā̱ pūrve̍bhyo jari̱tṛbhya̍ indra̱ maya̍ i̱vāpo̱ na tṛṣya̍te ba̱bhūtha̍ |
1.175.06c tām anu̍ tvā ni̱vida̍ṁ johavīmi vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

yathā̍ | pūrve̍bhyaḥ | ja̱ri̱tṛ-bhya̍ḥ | i̱ndra̱ | maya̍ḥ-iva | āpa̍ḥ | na | tṛṣya̍te | ba̱bhūtha̍ |
tām | anu̍ | tvā̱ | ni̱-vida̍m | jo̱ha̱vī̱mi̱ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.175.06||


1.176.01a matsi̍ no̱ vasya̍iṣṭaya̱ indra̍m indo̱ vṛṣā vi̍śa |
1.176.01c ṛ̱ghā̱yamā̍ṇa invasi̱ śatru̱m anti̱ na vi̍ndasi ||

matsi̍ | na̱ḥ | vasya̍ḥ-iṣṭaye | indra̍m | i̱ndo̱ iti̍ | vṛṣā̍ | ā | vi̱śa̱ |
ṛ̱ghā̱yamā̍ṇaḥ | i̱nva̱si̱ | śatru̍m | anti̍ | na | vi̱nda̱si̱ ||1.176.01||

1.176.02a tasmi̱nn ā ve̍śayā̱ giro̱ ya eka̍ś carṣaṇī̱nām |
1.176.02c anu̍ sva̱dhā yam u̱pyate̱ yava̱ṁ na carkṛ̍ṣa̱d vṛṣā̍ ||

tasmi̍n | ā | ve̱śa̱ya̱ | gira̍ḥ | yaḥ | eka̍ḥ | ca̱rṣa̱ṇī̱nām |
anu̍ | sva̱dhā | yam | u̱pyate̍ | yava̍m | na | carkṛ̍ṣat | vṛṣā̍ ||1.176.02||

1.176.03a yasya̱ viśvā̍ni̱ hasta̍yo̱ḥ pañca̍ kṣitī̱nāṁ vasu̍ |
1.176.03c spā̱śaya̍sva̱ yo a̍sma̱dhrug di̱vyevā̱śani̍r jahi ||

yasya̍ | viśvā̍ni | hasta̍yoḥ | pañca̍ | kṣi̱tī̱nām | vasu̍ |
spā̱śaya̍sva | yaḥ | a̱sma̱-dhruk | di̱vyā-i̍va | a̱śani̍ḥ | ja̱hi̱ ||1.176.03||

1.176.04a asu̍nvantaṁ samaṁ jahi dū̱ṇāśa̱ṁ yo na te̱ maya̍ḥ |
1.176.04c a̱smabhya̍m asya̱ veda̍naṁ da̱ddhi sū̱riś ci̍d ohate ||

asu̍nvantam | sa̱ma̱m | ja̱hi̱ | du̱ḥ-nasa̍m | yaḥ | na | te̱ | maya̍ḥ |
a̱smabhya̍m | a̱sya̱ | veda̍nam | da̱ddhi | sū̱riḥ | ci̱t | o̱ha̱te̱ ||1.176.04||

1.176.05a āvo̱ yasya̍ dvi̱barha̍so̱ 'rkeṣu̍ sānu̱ṣag asa̍t |
1.176.05c ā̱jāv indra̍syendo̱ prāvo̱ vāje̍ṣu vā̱jina̍m ||

āva̍ḥ | yasya̍ | dvi̱-barha̍saḥ | a̱rkeṣu̍ | sā̱nu̱ṣak | asa̍t |
ā̱jau | indra̍sya | i̱ndo̱ iti̍ | pra | ā̱va̱ḥ | vāje̍ṣu | vā̱jina̍m ||1.176.05||

1.176.06a yathā̱ pūrve̍bhyo jari̱tṛbhya̍ indra̱ maya̍ i̱vāpo̱ na tṛṣya̍te ba̱bhūtha̍ |
1.176.06c tām anu̍ tvā ni̱vida̍ṁ johavīmi vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

yathā̍ | pūrve̍bhyaḥ | ja̱ri̱tṛ-bhya̍ḥ | i̱ndra̱ | maya̍ḥ-iva | āpa̍ḥ | na | tṛṣya̍te | ba̱bhūtha̍ |
tām | anu̍ | tvā̱ | ni̱-vida̍m | jo̱ha̱vī̱mi̱ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.176.06||


1.177.01a ā ca̍rṣaṇi̱prā vṛ̍ṣa̱bho janā̍nā̱ṁ rājā̍ kṛṣṭī̱nām pu̍ruhū̱ta indra̍ḥ |
1.177.01c stu̱taḥ śra̍va̱syann ava̱sopa̍ ma̱drig yu̱ktvā harī̱ vṛṣa̱ṇā yā̍hy a̱rvāṅ ||

ā | ca̱rṣa̱ṇi̱-prāḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | janā̍nām | rājā̍ | kṛ̱ṣṭī̱nām | pu̱ru̱-hū̱taḥ | indra̍ḥ |
stu̱taḥ | śra̱va̱syan | ava̍sā | upa̍ | ma̱drik | yu̱ktvā | harī̍ | vṛ̱ṣa̱ṇā | ā | yā̱hi̱ | a̱rvāṅ ||1.177.01||

1.177.02a ye te̱ vṛṣa̍ṇo vṛṣa̱bhāsa̍ indra brahma̱yujo̱ vṛṣa̍rathāso̱ atyā̍ḥ |
1.177.02c tām̐ ā ti̍ṣṭha̱ tebhi̱r ā yā̍hy a̱rvāṅ havā̍mahe tvā su̱ta i̍ndra̱ some̍ ||

ye | te̱ | vṛṣa̍ṇaḥ | vṛ̱ṣa̱bhāsa̍ḥ | i̱ndra̱ | bra̱hma̱-yuja̍ḥ | vṛṣa̍-rathāsaḥ | atyā̍ḥ |
tān | ā | ti̱ṣṭha̱ | tebhi̍ḥ | ā | yā̱hi̱ | a̱rvāṅ | havā̍mahe | tvā̱ | su̱te | i̍ndra | some̍ ||1.177.02||

1.177.03a ā ti̍ṣṭha̱ ratha̱ṁ vṛṣa̍ṇa̱ṁ vṛṣā̍ te su̱taḥ soma̱ḥ pari̍ṣiktā̱ madhū̍ni |
1.177.03c yu̱ktvā vṛṣa̍bhyāṁ vṛṣabha kṣitī̱nāṁ hari̍bhyāṁ yāhi pra̱vatopa̍ ma̱drik ||

ā | ti̱ṣṭha̱ | ratha̍m | vṛṣa̍ṇam | vṛṣā̍ | te̱ | su̱taḥ | soma̍ḥ | pari̍-siktā | madhū̍ni |
yu̱ktvā | vṛṣa̍-bhyām | vṛ̱ṣa̱bha̱ | kṣi̱tī̱nām | hari̍-bhyām | yā̱hi̱ | pra̱-vatā̍ | upa̍ | ma̱drik ||1.177.03||

1.177.04a a̱yaṁ ya̱jño de̍va̱yā a̱yam mi̱yedha̍ i̱mā brahmā̍ṇy a̱yam i̍ndra̱ soma̍ḥ |
1.177.04c stī̱rṇam ba̱rhir ā tu śa̍kra̱ pra yā̍hi̱ pibā̍ ni̱ṣadya̱ vi mu̍cā̱ harī̍ i̱ha ||

a̱yam | ya̱jñaḥ | de̱va̱-yāḥ | a̱yam | mi̱yedha̍ḥ | i̱mā | brahmā̍ṇi | a̱yam | i̱ndra̱ | soma̍ḥ |
stī̱rṇam | ba̱rhiḥ | ā | tu | śa̱kra̱ | pra | yā̱hi̱ | piba̍ | ni̱-sadya̍ | vi | mu̱ca̱ | harī̱ iti̍ | i̱ha ||1.177.04||

1.177.05a o suṣṭu̍ta indra yāhy a̱rvāṅ upa̱ brahmā̍ṇi mā̱nyasya̍ kā̱roḥ |
1.177.05c vi̱dyāma̱ vasto̱r ava̍sā gṛ̱ṇanto̍ vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

o iti̍ | su-stu̍taḥ | i̱ndra̱ | yā̱hi̱ | a̱rvāṅ | upa̍ | brahmā̍ṇi | mā̱nyasya̍ | kā̱roḥ |
vi̱dyāma̍ | vasto̍ḥ | ava̍sā | gṛ̱ṇanta̍ḥ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.177.05||


1.178.01a yad dha̱ syā ta̍ indra śru̱ṣṭir asti̱ yayā̍ ba̱bhūtha̍ jari̱tṛbhya̍ ū̱tī |
1.178.01c mā na̱ḥ kāma̍m ma̱haya̍nta̱m ā dha̱g viśvā̍ te aśyā̱m pary āpa̍ ā̱yoḥ ||

yat | ha̱ | syā | te̱ | i̱ndra̱ | śru̱ṣṭiḥ | asti̍ | yayā̍ | ba̱bhūtha̍ | ja̱ri̱tṛ-bhya̍ḥ | ū̱tī |
mā | na̱ḥ | kāma̍m | ma̱haya̍ntam | ā | dha̱k | viśvā̍ | te̱ | a̱śyā̱m | pari̍ | āpa̍ḥ | ā̱yoḥ ||1.178.01||

1.178.02a na ghā̱ rājendra̱ ā da̍bhan no̱ yā nu svasā̍rā kṛ̱ṇava̍nta̱ yonau̍ |
1.178.02c āpa̍ś cid asmai su̱tukā̍ aveṣa̱n gama̍n na̱ indra̍ḥ sa̱khyā vaya̍ś ca ||

na | gha̱ | rājā̍ | indra̍ḥ | ā | da̱bha̱t | na̱ḥ | yā | nu | svasā̍rā | kṛ̱ṇava̍nta | yonau̍ |
āpa̍ḥ | ci̱t | a̱smai̱ | su̱-tukā̍ḥ | a̱ve̱ṣa̱n | gama̍t | na̱ḥ | indra̍ḥ | sa̱khyā | vaya̍ḥ | ca̱ ||1.178.02||

1.178.03a jetā̱ nṛbhi̱r indra̍ḥ pṛ̱tsu śūra̱ḥ śrotā̱ hava̱ṁ nādha̍mānasya kā̱roḥ |
1.178.03c prabha̍rtā̱ ratha̍ṁ dā̱śuṣa̍ upā̱ka udya̍ntā̱ giro̱ yadi̍ ca̱ tmanā̱ bhūt ||

jetā̍ | nṛ-bhi̍ḥ | indra̍ḥ | pṛ̱t-su | śūra̍ḥ | śrotā̍ | hava̍m | nādha̍mānasya | kā̱roḥ |
pra-bha̍rtā | ratha̍m | dā̱śuṣa̍ḥ | u̱pā̱ke | ut-ya̍ntā | gira̍ḥ | yadi̍ | ca̱ | tmanā̍ | bhūt ||1.178.03||

1.178.04a e̱vā nṛbhi̱r indra̍ḥ suśrava̱syā pra̍khā̱daḥ pṛ̱kṣo a̱bhi mi̱triṇo̍ bhūt |
1.178.04c sa̱ma̱rya i̱ṣaḥ sta̍vate̱ vivā̍ci satrāka̱ro yaja̍mānasya̱ śaṁsa̍ḥ ||

e̱va | nṛ-bhi̍ḥ | indra̍ḥ | su̱-śra̱va̱syā | pra̱-khā̱daḥ | pṛ̱kṣaḥ | a̱bhi | mi̱triṇa̍ḥ | bhū̱t |
sa̱-ma̱rye | i̱ṣaḥ | sta̱va̱te̱ | vi-vā̍ci | sa̱trā̱-ka̱raḥ | yaja̍mānasya | śaṁsa̍ḥ ||1.178.04||

1.178.05a tvayā̍ va̱yam ma̍ghavann indra̱ śatrū̍n a̱bhi ṣyā̍ma maha̱to manya̍mānān |
1.178.05c tvaṁ trā̱tā tvam u̍ no vṛ̱dhe bhū̍r vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

tvayā̍ | va̱yam | ma̱gha̱-va̱n | i̱ndra̱ | śatrū̍n | a̱bhi | syā̱ma̱ | ma̱ha̱taḥ | manya̍mānān |
tvam | trā̱tā | tvam | ū̱m̐ iti̍ | na̱ḥ | vṛ̱dhe | bhū̱ḥ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.178.05||


1.179.01a pū̱rvīr a̱haṁ śa̱rada̍ḥ śaśramā̱ṇā do̱ṣā vasto̍r u̱ṣaso̍ ja̱raya̍ntīḥ |
1.179.01c mi̱nāti̱ śriya̍ṁ jari̱mā ta̱nūnā̱m apy ū̱ nu patnī̱r vṛṣa̍ṇo jagamyuḥ ||

pū̱rvīḥ | a̱ham | śa̱rada̍ḥ | śa̱śra̱mā̱ṇā | do̱ṣāḥ | vasto̍ḥ | u̱ṣasa̍ḥ | ja̱raya̍ntīḥ |
mi̱nāti̍ | śriya̍m | ja̱ri̱mā | ta̱nūnā̍m | api̍ | ū̱m̐ iti̍ | nu | patnī̍ḥ | vṛṣa̍ṇaḥ | ja̱ga̱myu̱ḥ ||1.179.01||

1.179.02a ye ci̱d dhi pūrva̍ ṛta̱sāpa̱ āsa̍n sā̱kaṁ de̱vebhi̱r ava̍dann ṛ̱tāni̍ |
1.179.02c te ci̱d avā̍sur na̱hy anta̍m ā̱puḥ sam ū̱ nu patnī̱r vṛṣa̍bhir jagamyuḥ ||

ye | ci̱t | hi | pūrve̍ | ṛ̱ta̱-sāpa̍ḥ | āsa̍n | sā̱kam | de̱vebhi̍ḥ | ava̍dan | ṛ̱tāni̍ |
te | ci̱t | ava̍ | a̱su̱ḥ | na̱hi | anta̍m | ā̱puḥ | sam | ū̱m̐ iti̍ | nu | patnī̍ḥ | vṛṣa̍-bhiḥ | ja̱ga̱myu̱ḥ ||1.179.02||

1.179.03a na mṛṣā̍ śrā̱ntaṁ yad ava̍nti de̱vā viśvā̱ it spṛdho̍ a̱bhy a̍śnavāva |
1.179.03c jayā̱ved atra̍ śa̱tanī̍tham ā̱jiṁ yat sa̱myañcā̍ mithu̱nāv a̱bhy ajā̍va ||

na | mṛṣā̍ | śrā̱ntam | yat | ava̍nti | de̱vāḥ | viśvā̍ḥ | it | spṛdha̍ḥ | a̱bhi | a̱śna̱vā̱va̱ |
jayā̍va | it | atra̍ | śa̱ta-nī̍tham | ā̱jim | yat | sa̱myañcā̍ | mi̱thu̱nau | a̱bhi | ajā̍va ||1.179.03||

1.179.04a na̱dasya̍ mā rudha̱taḥ kāma̱ āga̍nn i̱ta ājā̍to a̱muta̱ḥ kuta̍ś cit |
1.179.04c lopā̍mudrā̱ vṛṣa̍ṇa̱ṁ nī ri̍ṇāti̱ dhīra̱m adhī̍rā dhayati śva̱santa̍m ||

na̱dasya̍ | mā̱ | ru̱dha̱taḥ | kāma̍ḥ | ā | a̱ga̱n | i̱taḥ | ā-jā̍taḥ | a̱muta̍ḥ | kuta̍ḥ | ci̱t |
lopā̍mudrā | vṛṣa̍ṇam | niḥ | ri̱ṇā̱ti̱ | dhīra̍m | adhī̍rā | dha̱ya̱ti̱ | śva̱santa̍m ||1.179.04||

1.179.05a i̱maṁ nu soma̱m anti̍to hṛ̱tsu pī̱tam upa̍ bruve |
1.179.05c yat sī̱m āga̍ś cakṛ̱mā tat su mṛ̍ḻatu pulu̱kāmo̱ hi martya̍ḥ ||

i̱mam | nu | soma̍m | anti̍taḥ | hṛ̱t-su | pī̱tam | upa̍ | bru̱ve̱ |
yat | sī̱m | āga̍ḥ | ca̱kṛ̱ma | tat | su | mṛ̱ḻa̱tu̱ | pu̱lu̱-kāma̍ḥ | hi | martya̍ḥ ||1.179.05||

1.179.06a a̱gastya̱ḥ khana̍mānaḥ kha̱nitrai̍ḥ pra̱jām apa̍tya̱m bala̍m i̱cchamā̍naḥ |
1.179.06c u̱bhau varṇā̱v ṛṣi̍r u̱graḥ pu̍poṣa sa̱tyā de̱veṣv ā̱śiṣo̍ jagāma ||

a̱gastya̍ḥ | khana̍mānaḥ | kha̱nitrai̍ḥ | pra̱-jām | apa̍tyam | bala̍m | i̱cchamā̍naḥ |
u̱bhau | varṇau̍ | ṛṣi̍ḥ | u̱graḥ | pu̱po̱ṣa̱ | sa̱tyāḥ | de̱veṣu | ā̱-śiṣa̍ḥ | ja̱gā̱ma̱ ||1.179.06||


1.180.01a yu̱vo rajā̍ṁsi su̱yamā̍so̱ aśvā̱ ratho̱ yad vā̱m pary arṇā̍ṁsi̱ dīya̍t |
1.180.01c hi̱ra̱ṇyayā̍ vām pa̱vaya̍ḥ pruṣāya̱n madhva̱ḥ piba̍ntā u̱ṣasa̍ḥ sacethe ||

yu̱vaḥ | rajā̍ṁsi | su̱-yamā̍saḥ | aśvāḥ | ratha̍ḥ | yat | vā̱m | pari̍ | arṇā̍ṁsi | dīya̍t |
hi̱ra̱ṇyayā̍ḥ | vām | pa̱vaya̍ḥ | pru̱ṣā̱ya̱n | madhva̍ḥ | piba̍ntau | u̱ṣasa̍ḥ | sa̱ce̱the̱ iti̍ ||1.180.01||

1.180.02a yu̱vam atya̱syāva̍ nakṣatho̱ yad vipa̍tmano̱ narya̍sya̱ praya̍jyoḥ |
1.180.02c svasā̱ yad vā̍ṁ viśvagūrtī̱ bharā̍ti̱ vājā̱yeṭṭe̍ madhupāv i̱ṣe ca̍ ||

yu̱vam | atya̍sya | ava̍ | na̱kṣa̱tha̱ḥ | yat | vi-pa̍tmanaḥ | narya̍sya | pra-ya̍jyoḥ |
svasā̍ | yat | vā̱m | vi̱śva̱gū̱rtī̱ iti̍ viśva-gūrtī | bharā̍ti | vājā̍ya | īṭṭe̍ | ma̱dhu̱-pau̱ | i̱ṣe | ca̱ ||1.180.02||

1.180.03a yu̱vam paya̍ u̱sriyā̍yām adhattam pa̱kvam ā̱māyā̱m ava̱ pūrvya̱ṁ goḥ |
1.180.03c a̱ntar yad va̱nino̍ vām ṛtapsū hvā̱ro na śuci̱r yaja̍te ha̱viṣmā̍n ||

yu̱vam | paya̍ḥ | u̱sriyā̍yām | a̱dha̱tta̱m | pa̱kvam | ā̱māyā̍m | ava̍ | pūrvya̍m | goḥ |
a̱ntaḥ | yat | va̱nina̍ḥ | vā̱m | ṛ̱ta̱psū̱ ityṛ̍ta-psū | hvā̱raḥ | na | śuci̍ḥ | yaja̍te | ha̱viṣmā̍n ||1.180.03||

1.180.04a yu̱vaṁ ha̍ gha̱rmam madhu̍manta̱m atra̍ye̱ 'po na kṣodo̍ 'vṛṇītam e̱ṣe |
1.180.04c tad vā̍ṁ narāv aśvinā̱ paśva̍iṣṭī̱ rathye̍va ca̱krā prati̍ yanti̱ madhva̍ḥ ||

yu̱vam | ha̱ | gha̱rmam | madhu̍-mantam | atra̍ye | a̱paḥ | na | kṣoda̍ḥ | a̱vṛ̱ṇī̱ta̱m | e̱ṣe |
tat | vā̱m | na̱rau̱ | a̱śvi̱nā̱ | paśva̍ḥ-iṣṭiḥ | rathyā̍-iva | ca̱krā | prati̍ | ya̱nti̱ | madhva̍ḥ ||1.180.04||

1.180.05a ā vā̍ṁ dā̱nāya̍ vavṛtīya dasrā̱ gor ohe̍ṇa tau̱gryo na jivri̍ḥ |
1.180.05c a̱paḥ kṣo̱ṇī sa̍cate̱ māhi̍nā vāṁ jū̱rṇo vā̱m akṣu̱r aṁha̍so yajatrā ||

ā | vā̱m | dā̱nāya̍ | va̱vṛ̱tī̱ya̱ | da̱srā̱ | goḥ | ohe̍na | tau̱gryaḥ | na | jivri̍ḥ |
a̱paḥ | kṣo̱ṇī iti̍ | sa̱ca̱te̱ | māhi̍nā | vā̱m | jū̱rṇaḥ | vā̱m | akṣu̍ḥ | aṁha̍saḥ | ya̱ja̱trā̱ ||1.180.05||

1.180.06a ni yad yu̱vethe̍ ni̱yuta̍ḥ sudānū̱ upa̍ sva̱dhābhi̍ḥ sṛjatha̱ḥ pura̍ṁdhim |
1.180.06c preṣa̱d veṣa̱d vāto̱ na sū̱rir ā ma̱he da̍de suvra̱to na vāja̍m ||

ni | yat | yu̱vethe̱ iti̍ | ni̱-yuta̍ḥ | su̱dā̱nū̱ iti̍ su-dānū | upa̍ | sva̱dhābhi̍ḥ | sṛ̱ja̱tha̱ḥ | pura̍m-dhim |
preṣa̍t | veṣa̍t | vāta̍ḥ | na | sū̱riḥ | ā | ma̱he | da̱de̱ | su̱-vra̱taḥ | na | vāja̍m ||1.180.06||

1.180.07a va̱yaṁ ci̱d dhi vā̍ṁ jari̱tāra̍ḥ sa̱tyā vi̍pa̱nyāma̍he̱ vi pa̱ṇir hi̱tāvā̍n |
1.180.07c adhā̍ ci̱d dhi ṣmā̍śvināv anindyā pā̱tho hi ṣmā̍ vṛṣaṇā̱v anti̍devam ||

va̱yam | ci̱t | hi | vā̱m | ja̱ri̱tāra̍ḥ | sa̱tyāḥ | vi̱pa̱nyāma̍he | vi | pa̱ṇiḥ | hi̱ta-vā̍n |
adha̍ | ci̱t | hi | sma̱ | a̱śvi̱nau̱ | a̱ni̱ndyā̱ | pā̱thaḥ | hi | sma̱ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | anti̍-devam ||1.180.07||

1.180.08a yu̱vāṁ ci̱d dhi ṣmā̍śvinā̱v anu̱ dyūn viru̍drasya pra̱srava̍ṇasya sā̱tau |
1.180.08c a̱gastyo̍ na̱rāṁ nṛṣu̱ praśa̍sta̱ḥ kārā̍dhunīva citayat sa̱hasrai̍ḥ ||

yu̱vām | ci̱t | hi | sma̱ | a̱śvi̱nau̱ | anu̍ | dyūn | vi-ru̍drasya | pra̱-srava̍ṇasya | sā̱tau |
a̱gastya̍ḥ | na̱rām | nṛṣu̍ | pra-śa̍staḥ | kārā̍dhunī-iva | ci̱ta̱ya̱t | sa̱hasrai̍ḥ ||1.180.08||

1.180.09a pra yad vahe̍the mahi̱nā ratha̍sya̱ pra sya̍ndrā yātho̱ manu̍ṣo̱ na hotā̍ |
1.180.09c dha̱ttaṁ sū̱ribhya̍ u̱ta vā̱ svaśvya̱ṁ nāsa̍tyā rayi̱ṣāca̍ḥ syāma ||

pra | yat | vahe̍the̱ iti̍ | ma̱hi̱nā | ratha̍sya | pra | sya̱ndrā̱ | yā̱tha̱ḥ | manu̍ṣaḥ | na | hotā̍ |
dha̱ttam | sū̱ri-bhya̍ḥ | u̱ta | vā̱ | su̱-aśvya̍m | nāsa̍tyā | ra̱yi̱-sāca̍ḥ | syā̱ma̱ ||1.180.09||

1.180.10a taṁ vā̱ṁ ratha̍ṁ va̱yam a̱dyā hu̍vema̱ stomai̍r aśvinā suvi̱tāya̱ navya̍m |
1.180.10c ari̍ṣṭanemi̱m pari̱ dyām i̍yā̱naṁ vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

tam | vā̱m | ratha̍m | va̱yam | a̱dya | hu̱ve̱ma̱ | stomai̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | su̱vi̱tāya̍ | navya̍m |
ari̍ṣṭa-nemim | pari̍ | dyām | i̱yā̱nam | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.180.10||


1.181.01a kad u̱ preṣṭā̍v i̱ṣāṁ ra̍yī̱ṇām a̍dhva̱ryantā̱ yad u̍nninī̱tho a̱pām |
1.181.01c a̱yaṁ vā̍ṁ ya̱jño a̍kṛta̱ praśa̍sti̱ṁ vasu̍dhitī̱ avi̍tārā janānām ||

kat | ū̱m̐ iti̍ | preṣṭhau̍ | i̱ṣām | ra̱yī̱ṇām | a̱dhva̱ryantā̍ | yat | u̱t-ni̱nī̱thaḥ | a̱pām |
a̱yam | vā̱m | ya̱jñaḥ | a̱kṛ̱ta̱ | pra-śa̍stim | vasu̍dhitī̱ iti̍ vasu̍-dhitī | avi̍tārā | ja̱nā̱nā̱m ||1.181.01||

1.181.02a ā vā̱m aśvā̍sa̱ḥ śuca̍yaḥ paya̱spā vāta̍raṁhaso di̱vyāso̱ atyā̍ḥ |
1.181.02c ma̱no̱juvo̱ vṛṣa̍ṇo vī̱tapṛ̍ṣṭhā̱ eha sva̱rājo̍ a̱śvinā̍ vahantu ||

ā | vā̱m | aśvā̍saḥ | śuca̍yaḥ | pa̱ya̱ḥ-pāḥ | vāta̍-raṁhasaḥ | di̱vyāsa̍ḥ | atyā̍ḥ |
ma̱na̱ḥ-juva̍ḥ | vṛṣa̍ṇaḥ | vī̱ta-pṛ̍ṣṭhāḥ | ā | i̱ha | sva̱-rāja̍ḥ | a̱śvinā̍ | va̱ha̱ntu̱ ||1.181.02||

1.181.03a ā vā̱ṁ ratho̱ 'vani̱r na pra̱vatvā̍n sṛ̱prava̍ndhuraḥ suvi̱tāya̍ gamyāḥ |
1.181.03c vṛṣṇa̍ḥ sthātārā̱ mana̍so̱ javī̍yān ahampū̱rvo ya̍ja̱to dhi̍ṣṇyā̱ yaḥ ||

ā | vā̱m | ratha̍ḥ | a̱vani̍ḥ | na | pra̱vatvā̍n | sṛ̱pra-va̍ndhuraḥ | su̱vi̱tāya̍ | ga̱myā̱ḥ |
vṛṣṇa̍ḥ | sthā̱tā̱rā̱ | mana̍saḥ | javī̍yān | a̱ha̱m-pū̱rvaḥ | ya̱ja̱taḥ | dhi̱ṣṇyā̱ | yaḥ ||1.181.03||

1.181.04a i̱heha̍ jā̱tā sam a̍vāvaśītām are̱pasā̍ ta̱nvā̱3̱̍ nāma̍bhi̱ḥ svaiḥ |
1.181.04c ji̱ṣṇur vā̍m a̱nyaḥ suma̍khasya sū̱rir di̱vo a̱nyaḥ su̱bhaga̍ḥ pu̱tra ū̍he ||

i̱ha-i̍ha | jā̱tā | sam | a̱vā̱va̱śī̱tā̱m | a̱re̱pasā̍ | ta̱nvā̍ | nāma̍-bhiḥ | svaiḥ |
ji̱ṣṇuḥ | vā̱m | a̱nyaḥ | su-ma̍khasya | sū̱riḥ | di̱vaḥ | a̱nyaḥ | su̱-bhaga̍ḥ | pu̱traḥ | ū̱he̱ ||1.181.04||

1.181.05a pra vā̍ṁ nice̱ruḥ ka̍ku̱ho vaśā̱m̐ anu̍ pi̱śaṅga̍rūpa̱ḥ sada̍nāni gamyāḥ |
1.181.05c harī̍ a̱nyasya̍ pī̱paya̍nta̱ vājai̍r ma̱thrā rajā̍ṁsy aśvinā̱ vi ghoṣai̍ḥ ||

pra | vā̱m | ni̱-ce̱ruḥ | ka̱ku̱haḥ | vaśā̍n | anu̍ | pi̱śaṅga̍-rūpaḥ | sada̍nāni | ga̱myā̱ḥ |
harī̍ | a̱nyasya̍ | pī̱paya̍nta | vājai̍ḥ | ma̱thrā | rajā̍ṁsi | a̱śvi̱nā̱ | vi | ghoṣai̍ḥ ||1.181.05||

1.181.06a pra vā̍ṁ śa̱radvā̍n vṛṣa̱bho na ni̱ṣṣāṭ pū̱rvīr iṣa̍ś carati̱ madhva̍ i̱ṣṇan |
1.181.06c evai̍r a̱nyasya̍ pī̱paya̍nta̱ vājai̱r veṣa̍ntīr ū̱rdhvā na̱dyo̍ na̱ āgu̍ḥ ||

pra | vā̱m | śa̱rat-vā̍n | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | na | ni̱ṣṣāṭ | pū̱rvīḥ | iṣa̍ḥ | ca̱ra̱ti̱ | madhva̍ḥ | i̱ṣṇan |
evai̍ḥ | a̱nyasya̍ | pī̱paya̍nta | vājai̍ḥ | veṣa̍ntīḥ | ū̱rdhvāḥ | na̱dya̍ḥ | na̱ḥ | ā | a̱gu̱ḥ ||1.181.06||

1.181.07a asa̍rji vā̱ṁ sthavi̍rā vedhasā̱ gīr bā̱ḻhe a̍śvinā tre̱dhā kṣara̍ntī |
1.181.07c upa̍stutāv avata̱ṁ nādha̍māna̱ṁ yāma̱nn ayā̍mañ chṛṇuta̱ṁ hava̍m me ||

asa̍rji | vā̱m | sthavi̍rā | ve̱dha̱sā̱ | gīḥ | bā̱ḻhe | a̱śvi̱nā̱ | tre̱dhā | kṣara̍ntī |
upa̍-stutau | a̱va̱ta̱m | nādha̍mānam | yāma̍n | ayā̍man | śṛ̱ṇu̱ta̱m | hava̍m | me̱ ||1.181.07||

1.181.08a u̱ta syā vā̱ṁ ruśa̍to̱ vapsa̍so̱ gīs tri̍ba̱rhiṣi̱ sada̍si pinvate̱ nṝn |
1.181.08c vṛṣā̍ vām me̱gho vṛ̍ṣaṇā pīpāya̱ gor na seke̱ manu̍ṣo daśa̱syan ||

u̱ta | syā | vā̱m | ruśa̍taḥ | vapsa̍saḥ | gīḥ | tri̱-ba̱rhiṣi̍ | sada̍si | pi̱nva̱te̱ | nṝn |
vṛṣā̍ | vā̱m | me̱ghaḥ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | pī̱pā̱ya̱ | goḥ | na | seke̍ | manu̍ṣaḥ | da̱śa̱syan ||1.181.08||

1.181.09a yu̱vām pū̱ṣevā̍śvinā̱ pura̍ṁdhir a̱gnim u̱ṣāṁ na ja̍rate ha̱viṣmā̍n |
1.181.09c hu̱ve yad vā̍ṁ variva̱syā gṛ̍ṇā̱no vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

yu̱vām | pū̱ṣā-i̍va | a̱śvi̱nā̱ | pura̍m-dhiḥ | a̱gnim | u̱ṣām | na | ja̱ra̱te̱ | ha̱viṣmā̍n |
hu̱ve | yat | vā̱m | va̱ri̱va̱syā | gṛ̱ṇā̱naḥ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.181.09||


1.182.01a abhū̍d i̱daṁ va̱yuna̱m o ṣu bhū̍ṣatā̱ ratho̱ vṛṣa̍ṇvā̱n mada̍tā manīṣiṇaḥ |
1.182.01c dhi̱ya̱ṁji̱nvā dhiṣṇyā̍ vi̱śpalā̍vasū di̱vo napā̍tā su̱kṛte̱ śuci̍vratā ||

abhū̍t | i̱dam | va̱yuna̍m | o iti̍ | su | bhū̱ṣa̱ta̱ | ratha̍ḥ | vṛṣa̍ṇ-vān | mada̍ta | ma̱nī̱ṣi̱ṇa̱ḥ |
dhi̱ya̱m-ji̱nvā | dhiṣṇyā̍ | vi̱śpalā̍vasū̱ iti̍ | di̱vaḥ | napā̍tā | su̱-kṛte̍ | śuci̍-vratā ||1.182.01||

1.182.02a indra̍tamā̱ hi dhiṣṇyā̍ ma̱rutta̍mā da̱srā daṁsi̍ṣṭhā ra̱thyā̍ ra̱thīta̍mā |
1.182.02c pū̱rṇaṁ ratha̍ṁ vahethe̱ madhva̱ āci̍ta̱ṁ tena̍ dā̱śvāṁsa̱m upa̍ yātho aśvinā ||

indra̍-tamā | hi | dhiṣṇyā̍ | ma̱rut-ta̍mā | da̱srā | daṁsi̍ṣṭhā | ra̱thyā̍ | ra̱thi-ta̍mā |
pū̱rṇam | ratha̍m | va̱he̱the̱ iti̍ | madhva̍ḥ | āci̍tam | tena̍ | dā̱śvāṁsa̍m | upa̍ | yā̱tha̱ḥ | a̱śvi̱nā̱ ||1.182.02||

1.182.03a kim atra̍ dasrā kṛṇutha̱ḥ kim ā̍sāthe̱ jano̱ yaḥ kaś ci̱d aha̍vir mahī̱yate̍ |
1.182.03c ati̍ kramiṣṭaṁ ju̱rata̍m pa̱ṇer asu̱ṁ jyoti̱r viprā̍ya kṛṇutaṁ vaca̱syave̍ ||

kim | atra̍ | da̱srā̱ | kṛ̱ṇu̱tha̱ḥ | kim | ā̱sā̱the̱ | jana̍ḥ | yaḥ | kaḥ | ci̱t | aha̍viḥ | ma̱hī̱yate̍ |
ati̍ | kra̱mi̱ṣṭa̱m | ju̱rata̍m | pa̱ṇeḥ | asu̍m | jyoti̍ḥ | viprā̍ya | kṛ̱ṇu̱ta̱m | va̱ca̱syave̍ ||1.182.03||

1.182.04a ja̱mbhaya̍tam a̱bhito̱ rāya̍ta̱ḥ śuno̍ ha̱tam mṛdho̍ vi̱dathu̱s tāny a̍śvinā |
1.182.04c vāca̍ṁ-vācaṁ jari̱tū ra̱tninī̍ṁ kṛtam u̱bhā śaṁsa̍ṁ nāsatyāvata̱m mama̍ ||

ja̱mbhaya̍tam | a̱bhita̍ḥ | rāya̍taḥ | śuna̍ḥ | ha̱tam | mṛdha̍ḥ | vi̱dathu̍ḥ | tāni̍ | a̱śvi̱nā̱ |
vāca̍m-vācam | ja̱ri̱tuḥ | ra̱tninī̍m | kṛ̱ta̱m | u̱bhā | saṁsa̍m | nā̱sa̱tyā̱ | a̱va̱ta̱m | mama̍ ||1.182.04||

1.182.05a yu̱vam e̱taṁ ca̍krathu̱ḥ sindhu̍ṣu pla̱vam ā̍tma̱nvanta̍m pa̱kṣiṇa̍ṁ tau̱gryāya̱ kam |
1.182.05c yena̍ deva̱trā mana̍sā nirū̱hathu̍ḥ supapta̱nī pe̍tathu̱ḥ kṣoda̍so ma̱haḥ ||

yu̱vam | e̱tam | ca̱kra̱tu̱ḥ | sindhu̍ṣu | pla̱vam | ā̱tma̱n-vanta̍m | pa̱kṣiṇa̍m | tau̱gryāya̍ | kam |
yena̍ | de̱va̱-trā | mana̍sā | niḥ-ū̱hathu̍ḥ | su̱-pa̱pta̱ni | pe̱ta̱thu̱ḥ | kṣoda̍saḥ | ma̱haḥ ||1.182.05||

1.182.06a ava̍viddhaṁ tau̱gryam a̱psv a1̱̍ntar a̍nārambha̱ṇe tama̍si̱ pravi̍ddham |
1.182.06c cata̍sro̱ nāvo̱ jaṭha̍lasya̱ juṣṭā̱ ud a̱śvibhyā̍m iṣi̱tāḥ pā̍rayanti ||

ava̍-viddham | tau̱gryam | a̱p-su | a̱ntaḥ | a̱nā̱ra̱mbha̱ṇe | tama̍si | pra-vi̍ddham |
cata̍sraḥ | nāva̍ḥ | jaṭha̍lasya | juṣṭā̍ḥ | ut | a̱śvi-bhyā̍m | i̱ṣi̱tāḥ | pā̱ra̱ya̱nti̱ ||1.182.06||

1.182.07a kaḥ svi̍d vṛ̱kṣo niṣṭhi̍to̱ madhye̱ arṇa̍so̱ yaṁ tau̱gryo nā̍dhi̱taḥ pa̱ryaṣa̍svajat |
1.182.07c pa̱rṇā mṛ̱gasya̍ pa̱taro̍r ivā̱rabha̱ ud a̍śvinā ūhathu̱ḥ śroma̍tāya̱ kam ||

kaḥ | svi̱t | vṛ̱kṣaḥ | niḥ-sthi̍taḥ | madhye̍ | arṇa̍saḥ | yam | tau̱gryaḥ | nā̱dhi̱taḥ | pa̱ri̱-aṣa̍svajat |
pa̱rṇā | mṛ̱gasya̍ | pa̱taro̍ḥ-iva | ā̱-rabhe̍ | ut | a̱śvi̱nā̱ | ū̱ha̱thu̱ḥ | śroma̍tāya | kam ||1.182.07||

1.182.08a tad vā̍ṁ narā nāsatyā̱v anu̍ ṣyā̱d yad vā̱m mānā̍sa u̱catha̱m avo̍can |
1.182.08c a̱smād a̱dya sada̍saḥ so̱myād ā vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

tat | vā̱m | na̱rā̱ | nā̱sa̱tyau̱ | anu̍ | syā̱t | yat | vā̱m | mānā̍saḥ | u̱catha̍m | avo̍can |
a̱smāt | a̱dya | sada̍saḥ | so̱myāt | ā | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.182.08||


1.183.01a taṁ yu̍ñjāthā̱m mana̍so̱ yo javī̍yān trivandhu̱ro vṛ̍ṣaṇā̱ yas tri̍ca̱kraḥ |
1.183.01c yeno̍payā̱thaḥ su̱kṛto̍ duro̱ṇaṁ tri̱dhātu̍nā patatho̱ vir na pa̱rṇaiḥ ||

tam | yu̱ñjā̱thā̱m | mana̍saḥ | yaḥ | javī̍yān | tri̱-va̱ndhu̱raḥ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | yaḥ | tri̱-ca̱kraḥ |
yena̍ | u̱pa̱-yā̱thaḥ | su̱-kṛta̍ḥ | du̱ro̱ṇam | tri̱-dhātu̍nā | pa̱ta̱tha̱ḥ | viḥ | na | pa̱rṇaiḥ ||1.183.01||

1.183.02a su̱vṛd ratho̍ vartate̱ yann a̱bhi kṣāṁ yat tiṣṭha̍tha̱ḥ kratu̍ma̱ntānu̍ pṛ̱kṣe |
1.183.02c vapu̍r vapu̱ṣyā sa̍catām i̱yaṁ gīr di̱vo du̍hi̱troṣasā̍ sacethe ||

su̱-vṛt | ratha̍ḥ | va̱rta̱te̱ | yan | a̱bhi | kṣām | yat | tiṣṭha̍thaḥ | kratu̍-mantā | anu̍ | pṛ̱kṣe |
vapu̍ḥ | va̱pu̱ṣyā | sa̱ca̱tā̱m | i̱yam | gīḥ | di̱vaḥ | du̱hi̱trā | u̱ṣasā̍ | sa̱ce̱the̱ iti̍ ||1.183.02||

1.183.03a ā ti̍ṣṭhataṁ su̱vṛta̱ṁ yo ratho̍ vā̱m anu̍ vra̱tāni̱ varta̍te ha̱viṣmā̍n |
1.183.03c yena̍ narā nāsatyeṣa̱yadhyai̍ va̱rtir yā̱thas tana̍yāya̱ tmane̍ ca ||

ā | ti̱ṣṭha̱ta̱m | su̱-vṛta̍m | yaḥ | ratha̍ḥ | vā̱m | anu̍ | vra̱tāni̍ | varta̍te | ha̱viṣmā̍n |
yena̍ | na̱rā̱ | nā̱sa̱tyā̱ | i̱ṣa̱yadhyai̍ | va̱rtiḥ | yā̱thaḥ | tana̍yāya | tmane̍ | ca̱ ||1.183.03||

1.183.04a mā vā̱ṁ vṛko̱ mā vṛ̱kīr ā da̍dharṣī̱n mā pari̍ varktam u̱ta māti̍ dhaktam |
1.183.04c a̱yaṁ vā̍m bhā̱go nihi̍ta i̱yaṁ gīr dasrā̍v i̱me vā̍ṁ ni̱dhayo̱ madhū̍nām ||

mā | vā̱m | vṛka̍ḥ | mā | vṛ̱kīḥ | ā | da̱dha̱rṣī̱t | mā | pari̍ | va̱rkta̱m | u̱ta | mā | ati̍ | dha̱kta̱m |
a̱yam | vā̱m | bhā̱gaḥ | ni-hi̍taḥ | i̱yam | gīḥ | dasrau̍ | i̱me | vā̱m | ni̱-dhaya̍ḥ | madhū̍nām ||1.183.04||

1.183.05a yu̱vāṁ gota̍maḥ purumī̱ḻho atri̱r dasrā̱ hava̱te 'va̍se ha̱viṣmā̍n |
1.183.05c diśa̱ṁ na di̱ṣṭām ṛ̍jū̱yeva̱ yantā me̱ hava̍ṁ nāsa̱tyopa̍ yātam ||

yu̱vam | gota̍maḥ | pu̱ru̱-mī̱ḻhaḥ | atri̍ḥ | dasrā̍ | hava̱te | ava̍se | ha̱viṣmā̍n |
diśa̍m | na | di̱ṣṭām | ṛ̱ju̱yā-i̍va | yantā̍ | ā | me̱ | hava̍m | nā̱sa̱tyā̱ | upa̍ | yā̱ta̱m ||1.183.05||

1.183.06a atā̍riṣma̱ tama̍sas pā̱ram a̱sya prati̍ vā̱ṁ stomo̍ aśvināv adhāyi |
1.183.06c eha yā̍tam pa̱thibhi̍r deva̱yānai̍r vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

atā̍riṣma | tama̍saḥ | pā̱ram | a̱sya | prati̍ | vā̱m | stoma̍ḥ | a̱śvi̱nau̱ | a̱dhā̱yi̱ |
ā | i̱ha | yā̱ta̱m | pa̱thi-bhi̍ḥ | de̱va̱-yānai̍ḥ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.183.06||


1.184.01a tā vā̍m a̱dya tāv a̍pa̱raṁ hu̍vemo̱cchantyā̍m u̱ṣasi̱ vahni̍r u̱kthaiḥ |
1.184.01c nāsa̍tyā̱ kuha̍ ci̱t santā̍v a̱ryo di̱vo napā̍tā su̱dāsta̍rāya ||

tā | vā̱m | a̱dya | tau | a̱pa̱ram | hu̱ve̱ma̱ | u̱cchantyā̍m | u̱ṣasi̍ | vahni̍ḥ | u̱kthaiḥ |
nāsa̍tyā | kuha̍ | ci̱t | santau̍ | a̱ryaḥ | di̱vaḥ | napā̍tā | su̱dāḥ-ta̍rāya ||1.184.01||

1.184.02a a̱sme ū̱ ṣu vṛ̍ṣaṇā mādayethā̱m ut pa̱ṇīm̐r ha̍tam ū̱rmyā mada̍ntā |
1.184.02c śru̱tam me̱ accho̍ktibhir matī̱nām eṣṭā̍ narā̱ nice̍tārā ca̱ karṇai̍ḥ ||

a̱sme iti̍ | ū̱m̐ iti̍ | su | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | mā̱da̱ye̱thā̱m | ut | pa̱ṇīn | ha̱ta̱m | ū̱rmyā | mada̍ntā |
śru̱tam | me̱ | accho̍kti-bhiḥ | ma̱tī̱nām | eṣṭā̍ | na̱rā̱ | ni-ce̍tārā | ca̱ | karṇai̍ḥ ||1.184.02||

1.184.03a śri̱ye pū̍ṣann iṣu̱kṛte̍va de̱vā nāsa̍tyā vaha̱tuṁ sū̱ryāyā̍ḥ |
1.184.03c va̱cyante̍ vāṁ kaku̱hā a̱psu jā̱tā yu̱gā jū̱rṇeva̱ varu̍ṇasya̱ bhūre̍ḥ ||

śri̱ye | pū̍ṣan | i̱ṣu̱kṛtā̍-iva | de̱vā | nāsa̍tyā | va̱ha̱tum | sū̱ryāyā̍ḥ |
va̱cyante̍ | vām | ka̱ku̱hāḥ | a̱p-su | jā̱tāḥ | yu̱gā | jū̱rṇā-i̍va | varu̍ṇasya | bhūre̍ḥ ||1.184.03||

1.184.04a a̱sme sā vā̍m mādhvī rā̱tir a̍stu̱ stoma̍ṁ hinotam mā̱nyasya̍ kā̱roḥ |
1.184.04c anu̱ yad vā̍ṁ śrava̱syā̍ sudānū su̱vīryā̍ya carṣa̱ṇayo̱ mada̍nti ||

a̱sme iti̍ | sā | vā̱m | mā̱dhvī̱ iti̍ | rā̱tiḥ | a̱stu̱ | stoma̍m | hi̱no̱ta̱m | mā̱nyasya̍ | kā̱roḥ |
anu̍ | yat | vā̱m | śra̱va̱syā̍ | su̱dā̱nū̱ iti̍ su-dānū | su̱-vīryā̍ya | ca̱rṣa̱ṇaya̍ḥ | mada̍nti ||1.184.04||

1.184.05a e̱ṣa vā̱ṁ stomo̍ aśvināv akāri̱ māne̍bhir maghavānā suvṛ̱kti |
1.184.05c yā̱taṁ va̱rtis tana̍yāya̱ tmane̍ cā̱gastye̍ nāsatyā̱ mada̍ntā ||

e̱ṣaḥ | vā̱m | stoma̍ḥ | a̱śvi̱nau̱ | a̱kā̱ri̱ | māne̍bhiḥ | ma̱gha̱-vā̱nā̱ | su̱-vṛ̱kti |
yā̱tam | va̱rtiḥ | tana̍yāya | tmane̍ | ca̱ | a̱gastye̍ | nā̱sa̱tyā̱ | mada̍ntā ||1.184.05||

1.184.06a atā̍riṣma̱ tama̍sas pā̱ram a̱sya prati̍ vā̱ṁ stomo̍ aśvināv adhāyi |
1.184.06c eha yā̍tam pa̱thibhi̍r deva̱yānai̍r vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

atā̍riṣma | tama̍saḥ | pā̱ram | a̱sya | prati̍ | vā̱m | stoma̍ḥ | a̱śvi̱nau̱ | a̱dhā̱yi̱ |
ā | i̱ha | yā̱ta̱m | pa̱thi-bhi̍ḥ | de̱va̱-yānai̍ḥ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.184.06||


1.185.01a ka̱ta̱rā pūrvā̍ kata̱rāpa̍rā̱yoḥ ka̱thā jā̱te ka̍vaya̱ḥ ko vi ve̍da |
1.185.01c viśva̱ṁ tmanā̍ bibhṛto̱ yad dha̱ nāma̱ vi va̍rtete̱ aha̍nī ca̱kriye̍va ||

ka̱ta̱rā | pūrvā̍ | ka̱ta̱rā | apa̍rā | a̱yoḥ | ka̱thā | jā̱te iti̍ | ka̱va̱ya̱ḥ | kaḥ | vi | ve̱da̱ |
viśva̍m | tmanā̍ | bi̱bhṛ̱ta̱ḥ | yat | ha̱ | nāma̍ | vi | va̱rte̱te̱ | aha̍nī̱ iti̍ | ca̱kriyā̍-iva ||1.185.01||

1.185.02a bhūri̱ṁ dve aca̍rantī̱ cara̍ntam pa̱dvanta̱ṁ garbha̍m a̱padī̍ dadhāte |
1.185.02c nitya̱ṁ na sū̱num pi̱tror u̱pasthe̱ dyāvā̱ rakṣa̍tam pṛthivī no̱ abhvā̍t ||

bhūri̍ | dve iti̍ | aca̍rantī̱ iti̍ | cara̍ntam | pa̱t-vantam | garbha̍m | a̱padī̱ iti̍ | da̱dhā̱te̱ iti̍ |
nitya̍m | na | sū̱num | pi̱troḥ | u̱pa-sthe̍ | dyāvā̍ | rakṣa̍tam | pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | na̱ḥ | abhvā̍t ||1.185.02||

1.185.03a a̱ne̱ho dā̱tram adi̍ter ana̱rvaṁ hu̱ve sva̍rvad ava̱dhaṁ nama̍svat |
1.185.03c tad ro̍dasī janayataṁ jari̱tre dyāvā̱ rakṣa̍tam pṛthivī no̱ abhvā̍t ||

a̱ne̱haḥ | dā̱tram | adi̍teḥ | a̱na̱rvam | hu̱ve | sva̍ḥ-vat | a̱va̱dham | nama̍svat |
tat | ro̱da̱sī̱ iti̍ | ja̱na̱ya̱ta̱m | ja̱ri̱tre | dyāvā̍ | rakṣa̍tam | pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | na̱ḥ | abhvā̍t ||1.185.03||

1.185.04a ata̍pyamāne̱ ava̱sāva̍ntī̱ anu̍ ṣyāma̱ roda̍sī de̱vapu̍tre |
1.185.04c u̱bhe de̱vānā̍m u̱bhaye̍bhi̱r ahnā̱ṁ dyāvā̱ rakṣa̍tam pṛthivī no̱ abhvā̍t ||

ata̍pyamāne̱ iti̍ | ava̍sā | ava̍ntī̱ iti̍ | anu̍ | syā̱ma̱ | roda̍sī̱ iti̍ | de̱vapu̍tre̱ iti̍ de̱va-pu̍tre |
u̱bhe iti̍ | de̱vānā̍m | u̱bhaye̍bhiḥ | ahnā̍m | dyāvā̍ | rakṣa̍tam | pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | na̱ḥ | abhvā̍t ||1.185.04||

1.185.05a sa̱ṁgaccha̍māne yuva̱tī sama̍nte̱ svasā̍rā jā̱mī pi̱tror u̱pasthe̍ |
1.185.05c a̱bhi̱jighra̍ntī̱ bhuva̍nasya̱ nābhi̱ṁ dyāvā̱ rakṣa̍tam pṛthivī no̱ abhvā̍t ||

sa̱ṅgaccha̍māne̱ iti̍ sa̱m-gaccha̍māne | yu̱va̱tī iti̍ | sama̍nte̱ iti̱ sam-a̍nte | svasā̍rā | jā̱mī iti̍ | pi̱troḥ | u̱pa-sthe̍ |
a̱bhi̱jighra̍ntī̱ itya̍bhi̱-jighra̍ntī | bhuva̍nasya | nābhi̍m | dyāvā̍ | rakṣa̍tam | pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | na̱ḥ | abhvā̍t ||1.185.05||

1.185.06a u̱rvī sadma̍nī bṛha̱tī ṛ̱tena̍ hu̱ve de̱vānā̱m ava̍sā̱ jani̍trī |
1.185.06c da̱dhāte̱ ye a̱mṛta̍ṁ su̱pratī̍ke̱ dyāvā̱ rakṣa̍tam pṛthivī no̱ abhvā̍t ||

u̱rvī iti̍ | sadma̍nī̱ iti̍ | bṛ̱ha̱tī iti̍ | ṛ̱tena̍ | hu̱ve | de̱vānā̍m | ava̍sā | jani̍trī̱ iti̍ |
da̱dhāte̱ iti̍ | ye iti̍ | a̱mṛta̍m | su̱pratī̍ke̱ iti̍ su̱-pratī̍ke | dyāvā̍ | rakṣa̍tam | pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | na̱ḥ | abhvā̍t ||1.185.06||

1.185.07a u̱rvī pṛ̱thvī ba̍hu̱le dū̱rea̍nte̱ upa̍ bruve̱ nama̍sā ya̱jñe a̱smin |
1.185.07c da̱dhāte̱ ye su̱bhage̍ su̱pratū̍rtī̱ dyāvā̱ rakṣa̍tam pṛthivī no̱ abhvā̍t ||

u̱rvī iti̍ | pṛ̱thvī iti̍ | ba̱hu̱le iti̍ | dū̱rea̍nte̱ iti̍ dū̱re-a̍nte | upa̍ | bru̱ve̱ | nama̍sā | ya̱jñe | a̱smin |
da̱dhāte̱ iti̍ | ye iti̍ | su̱bhage̱ iti̍ su̱-bhage̍ | su̱pratū̍rtī̱ iti̍ su̱-pratū̍rtī | dyāvā̍ | rakṣa̍tam | pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | na̱ḥ | abhvā̍t ||1.185.07||

1.185.08a de̱vān vā̱ yac ca̍kṛ̱mā kac ci̱d āga̱ḥ sakhā̍yaṁ vā̱ sada̱m ij jāspa̍tiṁ vā |
1.185.08c i̱yaṁ dhīr bhū̍yā ava̱yāna̍m eṣā̱ṁ dyāvā̱ rakṣa̍tam pṛthivī no̱ abhvā̍t ||

de̱vān | vā̱ | yat | ca̱kṛ̱ma | kat | ci̱t | āga̍ḥ | sakhā̍yam | vā̱ | sada̍m | it | jāḥ-pa̍tim | vā̱ |
i̱yam | dhīḥ | bhū̱yā̱ḥ | a̱va̱-yāna̍m | eṣā̍m | dyāvā̍ | rakṣa̍tam | pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | na̱ḥ | abhvā̍t ||1.185.08||

1.185.09a u̱bhā śaṁsā̱ naryā̱ mām a̍viṣṭām u̱bhe mām ū̱tī ava̍sā sacetām |
1.185.09c bhūri̍ cid a̱ryaḥ su̱dāsta̍rāye̱ṣā mada̍nta iṣayema devāḥ ||

u̱bhā | śaṁsā̍ | naryā̍ | mām | a̱vi̱ṣṭā̱m | u̱bhe iti̍ | mām | ū̱tī iti̍ | ava̍sā | sa̱ce̱tā̱m |
bhūri̍ | ci̱t | a̱ryaḥ | su̱dāḥ-ta̍rāya | i̱ṣā | mada̍ntaḥ | i̱ṣa̱ye̱ma̱ | de̱vā̱ḥ ||1.185.09||

1.185.10a ṛ̱taṁ di̱ve tad a̍vocam pṛthi̱vyā a̍bhiśrā̱vāya̍ pratha̱maṁ su̍me̱dhāḥ |
1.185.10c pā̱tām a̍va̱dyād du̍ri̱tād a̱bhīke̍ pi̱tā mā̱tā ca̍ rakṣatā̱m avo̍bhiḥ ||

ṛ̱tam | di̱ve | tat | a̱vo̱ca̱m | pṛ̱thi̱vyai | a̱bhi̱-śrā̱vāya̍ | pra̱tha̱mam | su̱-me̱dhāḥ |
pā̱tām | a̱va̱dyāt | du̱ḥ-i̱tāt | a̱bhīke̍ | pi̱tā | mā̱tā | ca̱ | ra̱kṣa̱tā̱m | ava̍ḥ-bhiḥ ||1.185.10||

1.185.11a i̱daṁ dyā̍vāpṛthivī sa̱tyam a̍stu̱ pita̱r māta̱r yad i̱hopa̍bru̱ve vā̍m |
1.185.11c bhū̱taṁ de̱vānā̍m ava̱me avo̍bhir vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

i̱dam | dyā̱vā̱pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | sa̱tyam | a̱stu̱ | pita̍ḥ | māta̍ḥ | yat | i̱ha | u̱pa̱-bru̱ve | vā̱m |
bhū̱tam | de̱vānā̍m | a̱va̱me iti̍ | ava̍ḥ-bhir | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.185.11||


1.186.01a ā na̱ iḻā̍bhir vi̱dathe̍ suśa̱sti vi̱śvāna̍raḥ savi̱tā de̱va e̍tu |
1.186.01c api̱ yathā̍ yuvāno̱ matsa̍thā no̱ viśva̱ṁ jaga̍d abhipi̱tve ma̍nī̱ṣā ||

ā | na̱ḥ | iḻā̍bhiḥ | vi̱dathe̍ | su̱-śa̱sti | vi̱śvāna̍raḥ | sa̱vi̱tā | de̱vaḥ | e̱tu̱ |
api̍ | yathā̍ | yu̱vā̱na̱ḥ | matsa̍tha | na̱ḥ | viśva̍m | jaga̍t | a̱bhi̱-pi̱tve | ma̱nī̱ṣā ||1.186.01||

1.186.02a ā no̱ viśva̱ āskrā̍ gamantu de̱vā mi̱tro a̍rya̱mā varu̍ṇaḥ sa̱joṣā̍ḥ |
1.186.02c bhuva̱n yathā̍ no̱ viśve̍ vṛ̱dhāsa̱ḥ kara̍n su̱ṣāhā̍ vithu̱raṁ na śava̍ḥ ||

ā | na̱ḥ | viśve̍ | āskrā̍ḥ | ga̱ma̱ntu̱ | de̱vāḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | varu̍ṇaḥ | sa̱-joṣā̍ḥ |
bhuva̍n | yathā̍ | na̱ḥ | viśve̍ | vṛ̱dhāsa̍ḥ | kara̍n | su̱-sahā̍ | vi̱thu̱ram | na | śava̍ḥ ||1.186.02||

1.186.03a preṣṭha̍ṁ vo̱ ati̍thiṁ gṛṇīṣe̱ 'gniṁ śa̱stibhi̍s tu̱rvaṇi̍ḥ sa̱joṣā̍ḥ |
1.186.03c asa̱d yathā̍ no̱ varu̍ṇaḥ sukī̱rtir iṣa̍ś ca parṣad arigū̱rtaḥ sū̱riḥ ||

preṣṭha̍m | va̱ḥ | ati̍thim | gṛ̱ṇī̱ṣe̱ | a̱gnim | śa̱sti-bhi̍ḥ | tu̱rvaṇi̍ḥ | sa̱-joṣā̍ḥ |
asa̍t | yathā̍ | na̱ḥ | varu̍ṇaḥ | su̱-kī̱rtiḥ | iṣa̍ḥ | ca̱ | pa̱rṣa̱t | a̱ri̱-gū̱rtaḥ | sū̱riḥ ||1.186.03||

1.186.04a upa̍ va̱ eṣe̱ nama̍sā jigī̱ṣoṣāsā̱naktā̍ su̱dughe̍va dhe̱nuḥ |
1.186.04c sa̱mā̱ne aha̍n vi̱mimā̍no a̱rkaṁ viṣu̍rūpe̱ paya̍si̱ sasmi̱nn ūdha̍n ||

upa̍ | va̱ḥ | ā | i̱ṣe̱ | nama̍sā | ji̱gī̱ṣā | u̱ṣasā̱naktā̍ | su̱dughā̍-iva | dhe̱nuḥ |
sa̱mā̱ne | aha̍n | vi̱-mimā̍naḥ | a̱rkam | viṣu̍-rūpe | paya̍si | sasmi̍n | ūdha̍n ||1.186.04||

1.186.05a u̱ta no 'hi̍r bu̱dhnyo̱3̱̍ maya̍s ka̱ḥ śiśu̱ṁ na pi̱pyuṣī̍va veti̱ sindhu̍ḥ |
1.186.05c yena̱ napā̍tam a̱pāṁ ju̱nāma̍ mano̱juvo̱ vṛṣa̍ṇo̱ yaṁ vaha̍nti ||

u̱ta | na̱ḥ | ahi̍ḥ | bu̱dhnya̍ḥ | maya̍ḥ | ka̱riti̍ kaḥ | śiśu̍m | na | pi̱pyuṣī̍-iva | ve̱ti̱ | sindhu̍ḥ |
yena̍ | napā̍tam | a̱pām | ju̱nāma̍ | ma̱na̱ḥ-juva̍ḥ | vṛṣa̍ṇaḥ | yam | vaha̍nti ||1.186.05||

1.186.06a u̱ta na̍ ī̱ṁ tvaṣṭā ga̱ntv acchā̱ smat sū̱ribhi̍r abhipi̱tve sa̱joṣā̍ḥ |
1.186.06c ā vṛ̍tra̱hendra̍ś carṣaṇi̱prās tu̱viṣṭa̍mo na̱rāṁ na̍ i̱ha ga̍myāḥ ||

u̱ta | na̱ḥ | ī̱m | tvaṣṭā̍ | ā | ga̱ntu̱ | accha̍ | smat | sū̱ri-bhi̍ḥ | a̱bhi̱-pi̱tve | sa̱-joṣā̍ḥ |
ā | vṛ̱tra̱-hā | indra̍ḥ | ca̱rṣa̱ṇi̱-prāḥ | tu̱viḥ-ta̍maḥ | na̱rām | na̱ḥ | i̱ha | ga̍myāḥ ||1.186.06||

1.186.07a u̱ta na̍ īm ma̱tayo 'śva̍yogā̱ḥ śiśu̱ṁ na gāva̱s taru̍ṇaṁ rihanti |
1.186.07c tam ī̱ṁ giro̱ jana̍yo̱ na patnī̍ḥ sura̱bhiṣṭa̍maṁ na̱rāṁ na̍santa ||

u̱ta | na̱ḥ | ī̱m | ma̱taya̍ḥ | aśva̍-yogāḥ | śiśu̍m | na | gāva̍ḥ | taru̍ṇam | ri̱ha̱nti̱ |
tam | ī̱m | gira̍ḥ | jana̍yaḥ | na | patnī̍ḥ | su̱ra̱bhiḥ-ta̍mam | na̱rām | na̱sa̱nta̱ ||1.186.07||

1.186.08a u̱ta na̍ īm ma̱ruto̍ vṛ̱ddhase̍nā̱ḥ smad roda̍sī̱ sama̍nasaḥ sadantu |
1.186.08c pṛṣa̍daśvāso̱ 'vana̍yo̱ na rathā̍ ri̱śāda̍so mitra̱yujo̱ na de̱vāḥ ||

u̱ta | na̱ḥ | ī̱m | ma̱ruta̍ḥ | vṛ̱ddha-se̍nā̱ḥ | smat | roda̍sī̱ iti̍ | sa-ma̍nasaḥ | sa̱da̱ntu̱ |
pṛṣa̍t-aśvāsaḥ | vana̍yaḥ | na | rathā̍ḥ | ri̱śāda̍saḥ | mi̱tra̱-yuja̍ḥ | na | de̱vāḥ ||1.186.08||

1.186.09a pra nu yad e̍ṣām mahi̱nā ci̍ki̱tre pra yu̍ñjate pra̱yuja̱s te su̍vṛ̱kti |
1.186.09c adha̱ yad e̍ṣāṁ su̱dine̱ na śaru̱r viśva̱m eri̍ṇam pruṣā̱yanta̱ senā̍ḥ ||

pra | nu | yat | e̱ṣā̱m | ma̱hi̱nā | ci̱ki̱tre | pra | yu̱ñja̱te̱ | pra̱-yuja̍ḥ | te | su̱-vṛ̱kti |
adha̍ | yat | e̱ṣā̱m | su̱-dine̍ | na | śaru̍ḥ | viśva̍m | ā | iri̍ṇam | pru̱ṣā̱yanta̍ | senā̍ḥ ||1.186.09||

1.186.10a pro a̱śvinā̱v ava̍se kṛṇudhva̱m pra pū̱ṣaṇa̱ṁ svata̍vaso̱ hi santi̍ |
1.186.10c a̱dve̱ṣo viṣṇu̱r vāta̍ ṛbhu̱kṣā acchā̍ su̱mnāya̍ vavṛtīya de̱vān ||

pro iti̍ | a̱śvinau̍ | ava̍se | kṛ̱ṇu̱dhva̱m | pra | pū̱ṣaṇa̍m | svata̍vasaḥ | hi | santi̍ |
a̱dve̱ṣaḥ | viṣṇu̍ḥ | vāta̍ḥ | ṛ̱bhu̱kṣāḥ | accha̍ | su̱mnāya̍ | va̱vṛ̱tī̱ya̱ | de̱vān ||1.186.10||

1.186.11a i̱yaṁ sā vo̍ a̱sme dīdhi̍tir yajatrā api̱prāṇī̍ ca̱ sada̍nī ca bhūyāḥ |
1.186.11c ni yā de̱veṣu̱ yata̍te vasū̱yur vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

i̱yam | sā | va̱ḥ | a̱sme iti̍ | dīdhi̍tiḥ | ya̱ja̱trā̱ḥ | a̱pi̱-prāṇī̍ | ca̱ | sada̍nī | ca̱ | bhū̱yā̱ḥ |
ni | yā | de̱veṣu̍ | yata̍te | va̱su̱-yuḥ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.186.11||


1.187.01a pi̱tuṁ nu sto̍ṣam ma̱ho dha̱rmāṇa̱ṁ tavi̍ṣīm |
1.187.01c yasya̍ tri̱to vy oja̍sā vṛ̱traṁ vipa̍rvam a̱rdaya̍t ||

pi̱tum | nu | sto̱ṣa̱m | ma̱haḥ | dha̱rmāṇa̍m | tavi̍ṣīm |
yasya̍ | tri̱taḥ | vi | oja̍sā | vṛ̱tram | vi-pa̍rvam | a̱rdaya̍t ||1.187.01||

1.187.02a svādo̍ pito̱ madho̍ pito va̱yaṁ tvā̍ vavṛmahe |
1.187.02c a̱smāka̍m avi̱tā bha̍va ||

svādo̱ iti̍ | pito̱ iti̍ | madho̱ iti̍ | pi̱to̱ iti̍ | va̱yam | tvā̱ | va̱vṛ̱ma̱he̱ |
a̱smāka̍m | a̱vi̱tā | bha̱va̱ ||1.187.02||

1.187.03a upa̍ naḥ pita̱v ā ca̍ra śi̱vaḥ śi̱vābhi̍r ū̱tibhi̍ḥ |
1.187.03c ma̱yo̱bhur a̍dviṣe̱ṇyaḥ sakhā̍ su̱śevo̱ adva̍yāḥ ||

upa̍ | na̱ḥ | pi̱to̱ iti̍ | ā | ca̱ra̱ | śi̱vaḥ | śi̱vābhi̍ḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
ma̱ya̱ḥ-bhuḥ | a̱dvi̱ṣe̱ṇyaḥ | sakhā̍ | su̱-śeva̍ḥ | adva̍yāḥ ||1.187.03||

1.187.04a tava̱ tye pi̍to̱ rasā̱ rajā̱ṁsy anu̱ viṣṭhi̍tāḥ |
1.187.04c di̱vi vātā̍ iva śri̱tāḥ ||

tava̍ | tye | pi̱to̱ iti̍ | rasā̍ḥ | rajā̍ṁsi | anu̍ | vi-sthi̍tāḥ |
di̱vi | vātā̍ḥ-iva | śṛi̱tāḥ ||1.187.04||

1.187.05a tava̱ tye pi̍to̱ dada̍ta̱s tava̍ svādiṣṭha̱ te pi̍to |
1.187.05c pra svā̱dmāno̱ rasā̍nāṁ tuvi̱grīvā̍ iverate ||

tava̍ | tye | pi̱to̱ iti̍ | dada̍taḥ | tava̍ | svā̱di̱ṣṭha̱ | te | pi̱to̱ iti̍ |
pra | svā̱dmāna̍ḥ | rasā̍nām | tu̱vi̱grīvā̍ḥ-iva | ī̱ra̱te̱ ||1.187.05||

1.187.06a tve pi̍to ma̱hānā̍ṁ de̱vānā̱m mano̍ hi̱tam |
1.187.06c akā̍ri̱ cāru̍ ke̱tunā̱ tavāhi̱m ava̍sāvadhīt ||

tve | pi̱to̱ iti̍ | ma̱hānā̍m | de̱vānā̍m | mana̍ḥ | hi̱tam |
akā̍ri | cāru̍ | ke̱tunā̍ | tava̍ | ahi̍m | ava̍sā | a̱va̱dhī̱t ||1.187.06||

1.187.07a yad a̱do pi̍to̱ aja̍gan vi̱vasva̱ parva̍tānām |
1.187.07c atrā̍ cin no madho pi̱to 'ra̍m bha̱kṣāya̍ gamyāḥ ||

yat | a̱daḥ | pi̱to̱ iti̍ | aja̍gan | vi̱vasva̍ | parva̍tānām |
atra̍ | ci̱t | na̱ḥ | ma̱dho̱ iti̍ | pi̱to̱ iti̍ | ara̍m | bha̱kṣāya̍ | ga̱myā̱ḥ ||1.187.07||

1.187.08a yad a̱pām oṣa̍dhīnām pari̱ṁśam ā̍ri̱śāma̍he |
1.187.08c vātā̍pe̱ pīva̱ id bha̍va ||

yat | a̱pām | oṣa̍dhīnām | pa̱ri̱ṁśam | ā̱-ri̱śāma̍he |
vātā̍pe | pīva̍ḥ | it | bha̱va̱ ||1.187.08||

1.187.09a yat te̍ soma̱ gavā̍śiro̱ yavā̍śiro̱ bhajā̍mahe |
1.187.09c vātā̍pe̱ pīva̱ id bha̍va ||

yat | te̱ | so̱ma̱ | go-ā̍śiraḥ | yava̍-āśiraḥ | bhajā̍mahe |
vātā̍pe | pīva̍ḥ | it | bha̱va̱ ||1.187.09||

1.187.10a ka̱ra̱mbha o̍ṣadhe bhava̱ pīvo̍ vṛ̱kka u̍dāra̱thiḥ |
1.187.10c vātā̍pe̱ pīva̱ id bha̍va ||

ka̱ra̱mbhaḥ | o̱ṣa̱dhe̱ | bha̱va̱ | pīva̍ḥ | vṛ̱kkaḥ | u̱dā̱ra̱thiḥ |
vātā̍pe | pīva̍ḥ | it | bha̱va̱ ||1.187.10||

1.187.11a taṁ tvā̍ va̱yam pi̍to̱ vaco̍bhi̱r gāvo̱ na ha̱vyā su̍ṣūdima |
1.187.11c de̱vebhya̍s tvā sadha̱māda̍m a̱smabhya̍ṁ tvā sadha̱māda̍m ||

tvam | tvā̍ | va̱yam | pi̱to̱ iti̍ | vaca̍ḥ-bhiḥ | gāva̍ḥ | na | ha̱vyā | su̱sū̱di̱ma̱ |
de̱vebhya̍ḥ | tvā̱ | sa̱dha̱-māda̍m | a̱smabhya̍m | tvā̱ | sdha̱-māda̍m ||1.187.11||


1.188.01a sami̍ddho a̱dya rā̍jasi de̱vo de̱vaiḥ sa̍hasrajit |
1.188.01c dū̱to ha̱vyā ka̱vir va̍ha ||

sam-i̍ddhaḥ | a̱dya | rā̱ja̱si̱ | de̱vaḥ | de̱vaiḥ | sa̱ha̱sra̱-ji̱t |
dū̱taḥ | ha̱vyā | ka̱viḥ | va̱ha̱ ||1.188.01||

1.188.02a tanū̍napād ṛ̱taṁ ya̱te madhvā̍ ya̱jñaḥ sam a̍jyate |
1.188.02c dadha̍t saha̱sriṇī̱r iṣa̍ḥ ||

tanū̍-napāt | ṛ̱tam | ya̱te | madhvā̍ | ya̱jñaḥ | sam | a̱jya̱te̱ |
dadha̍t | sa̱ha̱sriṇī̍ḥ | iṣa̍ḥ ||1.188.02||

1.188.03a ā̱juhvā̍no na̱ īḍyo̍ de̱vām̐ ā va̍kṣi ya̱jñiyā̍n |
1.188.03c agne̍ sahasra̱sā a̍si ||

ā̱-juhvā̍naḥ | na̱ḥ | īḍya̍ḥ | de̱vān | ā | va̱kṣi̱ | ya̱jñiyā̍n |
agne̍ | sa̱ha̱sra̱-sāḥ | a̱si̱ ||1.188.03||

1.188.04a prā̱cīna̍m ba̱rhir oja̍sā sa̱hasra̍vīram astṛṇan |
1.188.04c yatrā̍dityā vi̱rāja̍tha ||

prā̱cīna̍m | ba̱rhiḥ | oja̍sā | sa̱hasra̍-vīram | a̱stṛ̱ṇa̱n |
yatra̍ | ā̱di̱tyā̱ḥ | vi̱-rāja̍tha ||1.188.04||

1.188.05a vi̱rāṭ sa̱mrāḍ vi̱bhvīḥ pra̱bhvīr ba̱hvīś ca̱ bhūya̍sīś ca̱ yāḥ |
1.188.05c duro̍ ghṛ̱tāny a̍kṣaran ||

vi̱rāṭ | sa̱mrāṭ | vi̱bhvīḥ | pra̱-bhvīḥ | ba̱hvīḥ | ca̱ | bhūya̍sīḥ | ca̱ | yāḥ |
dura̍ḥ | ghṛ̱tāni̍ | a̱kṣa̱ra̱n ||1.188.05||

1.188.06a su̱ru̱kme hi su̱peśa̱sādhi̍ śri̱yā vi̱rāja̍taḥ |
1.188.06c u̱ṣāsā̱v eha sī̍datām ||

su̱ru̱kme̱ iti̍ su̱-ru̱kme | hi | su̱-peśa̍sā | adhi̍ | śri̱yā | vi̱-rāja̍taḥ |
u̱ṣasau̍ | ā | i̱ha | sī̱da̱tā̱m ||1.188.06||

1.188.07a pra̱tha̱mā hi su̱vāca̍sā̱ hotā̍rā̱ daivyā̍ ka̱vī |
1.188.07c ya̱jñaṁ no̍ yakṣatām i̱mam ||

pra̱tha̱mā | hi | su̱-vāca̍sā | hotā̍rā | daivyā̍ | ka̱vī iti̍ |
ya̱jñam | na̱ḥ | ya̱kṣa̱tā̱m | i̱mam ||1.188.07||

1.188.08a bhāra̱tīḻe̱ sara̍svati̱ yā va̱ḥ sarvā̍ upabru̱ve |
1.188.08c tā na̍ś codayata śri̱ye ||

bhāra̍ti | iḻe̍ | sara̍svati | yāḥ | va̱ḥ | sarvā̍ḥ | u̱pa̱-bru̱ve |
tāḥ | na̱ḥ | co̱da̱ya̱ta̱ | śri̱ye ||1.188.08||

1.188.09a tvaṣṭā̍ rū̱pāṇi̱ hi pra̱bhuḥ pa̱śūn viśvā̍n samāna̱je |
1.188.09c teṣā̍ṁ naḥ sphā̱tim ā ya̍ja ||

tvaṣṭā̍ | rū̱pāṇi̍ | hi | pra̱-bhuḥ | pa̱śūn | viśvā̍n | sa̱m-ā̱na̱je |
teṣā̍m | na̱ḥ | sphā̱tim | ā | ya̱ja̱ ||1.188.09||

1.188.10a upa̱ tmanyā̍ vanaspate̱ pātho̍ de̱vebhya̍ḥ sṛja |
1.188.10c a̱gnir ha̱vyāni̍ siṣvadat ||

upa̍ | tmanyā̍ | va̱na̱spa̱te̱ | pātha̍ḥ | de̱vebhya̍ḥ | sṛ̱ja̱ |
a̱gniḥ | ha̱vyāni̍ | si̱sva̱da̱t ||1.188.10||

1.188.11a pu̱ro̱gā a̱gnir de̱vānā̍ṁ gāya̱treṇa̱ sam a̍jyate |
1.188.11c svāhā̍kṛtīṣu rocate ||

pu̱ra̱ḥ-gāḥ | a̱gniḥ | de̱vānā̍m | gā̱ya̱treṇa̍ | sam | a̱jya̱te̱ |
svāhā̍-kṛtīṣu | ro̱ca̱te̱ ||1.188.11||


1.189.01a agne̱ naya̍ su̱pathā̍ rā̱ye a̱smān viśvā̍ni deva va̱yunā̍ni vi̱dvān |
1.189.01c yu̱yo̱dhy a1̱̍smaj ju̍hurā̱ṇam eno̱ bhūyi̍ṣṭhāṁ te̱ nama̍uktiṁ vidhema ||

agne̍ | naya̍ | su̱-pathā̍ | rā̱ye | a̱smān | viśvā̍ni | de̱va̱ | va̱yunā̍ni | vi̱dvān |
yu̱yo̱dhi | a̱smat | ju̱hu̱rā̱ṇam | ena̍ḥ | bhūyi̍ṣṭhām | te̱ | nama̍ḥ-uktim | vi̱dhe̱ma̱ ||1.189.01||

1.189.02a agne̱ tvam pā̍rayā̱ navyo̍ a̱smān sva̱stibhi̱r ati̍ du̱rgāṇi̱ viśvā̍ |
1.189.02c pūś ca̍ pṛ̱thvī ba̍hu̱lā na̍ u̱rvī bhavā̍ to̱kāya̱ tana̍yāya̱ śaṁ yoḥ ||

agne̍ | tvam | pā̱ra̱ya̱ | navya̍ḥ | a̱smān | sva̱sti-bhi̍ḥ | ati̍ | du̱ḥ-gāṇi̍ | viśvā̍ |
pūḥ | ca̱ | pṛ̱thvī | ba̱hu̱lā | na̱ḥ | u̱rvī | bhava̍ | to̱kāya̍ | tana̍yāya | śam | yoḥ ||1.189.02||

1.189.03a agne̱ tvam a̱smad yu̍yo̱dhy amī̍vā̱ ana̍gnitrā a̱bhy ama̍nta kṛ̱ṣṭīḥ |
1.189.03c puna̍r a̱smabhya̍ṁ suvi̱tāya̍ deva̱ kṣāṁ viśve̍bhir a̱mṛte̍bhir yajatra ||

agne̍ | tvam | a̱smat | yu̱yo̱dhi̱ | amī̍vāḥ | ana̍gni-trāḥ | a̱bhi | ama̍nta | kṛ̱ṣṭīḥ |
puna̍ḥ | a̱smabhya̍m | su̱vi̱tāya̍ | de̱va̱ | kṣām | viśve̍bhiḥ | a̱mṛte̍bhiḥ | ya̱ja̱tra̱ ||1.189.03||

1.189.04a pā̱hi no̍ agne pā̱yubhi̱r aja̍srair u̱ta pri̱ye sada̍na̱ ā śu̍śu̱kvān |
1.189.04c mā te̍ bha̱yaṁ ja̍ri̱tāra̍ṁ yaviṣṭha nū̱naṁ vi̍da̱n māpa̱raṁ sa̍hasvaḥ ||

pā̱hi | na̱ḥ | a̱gne̱ | pā̱yu-bhiḥ | aja̍sraiḥ | u̱ta | pri̱ye | sada̍ne | ā | śu̱śu̱kvān |
mā | te̱ | bha̱yam | ja̱ri̱tāra̍m | ya̱vi̱ṣṭha̱ | nū̱nam | vi̱da̱t | mā | a̱pa̱ram | sa̱ha̱sva̱ḥ ||1.189.04||

1.189.05a mā no̍ a̱gne 'va̍ sṛjo a̱ghāyā̍vi̱ṣyave̍ ri̱pave̍ du̱cchunā̍yai |
1.189.05c mā da̱tvate̱ daśa̍te̱ mādate̍ no̱ mā rīṣa̍te sahasāva̱n parā̍ dāḥ ||

mā | na̱ḥ | a̱gne̱ | ava̍ | sṛ̱ja̱ḥ | a̱ghāya̍ | a̱vi̱ṣyave̍ | ri̱pave̍ | du̱cchunā̍yai |
mā | da̱tvate̍ | daśa̍te | mā | a̱date̍ | na̱ḥ | mā | rīṣa̍te | sa̱ha̱sā̱-va̱n | parā̍ | dāḥ ||1.189.05||

1.189.06a vi gha̱ tvāvā̍m̐ ṛtajāta yaṁsad gṛṇā̱no a̍gne ta̱nve̱3̱̍ varū̍tham |
1.189.06c viśvā̍d riri̱kṣor u̱ta vā̍ nini̱tsor a̍bhi̱hrutā̱m asi̱ hi de̍va vi̱ṣpaṭ ||

vi | gha̱ | tvāvā̍n | ṛ̱ta̱-jā̱ta̱ | ya̱ṁsa̱t | gṛ̱ṇa̱naḥ | a̱gne̱ | ta̱nve̍ | varū̍tham |
viśvā̍t | ri̱ri̱kṣoḥ | u̱ta | vā̱ | ni̱ni̱tsoḥ | a̱bhi̱-hrutā̍m | asi̍ | hi | de̱va̱ | vi̱ṣpaṭ ||1.189.06||

1.189.07a tvaṁ tām̐ a̍gna u̱bhayā̱n vi vi̱dvān veṣi̍ prapi̱tve manu̍ṣo yajatra |
1.189.07c a̱bhi̱pi̱tve mana̍ve̱ śāsyo̍ bhūr marmṛ̱jenya̍ u̱śigbhi̱r nākraḥ ||

tvam | tām | a̱gne̱ | u̱bhayā̍n | vi | vi̱dvān | veṣi̍ | pra̱-pi̱tve | manu̍ṣaḥ | ya̱ja̱tra̱ |
a̱bhi̱-pi̱tve | mana̍ve | śāsya̍ḥ | bhū̱ḥ | ma̱rmṛ̱jenya̍ḥ | u̱śik-bhiḥ | na | a̱kraḥ ||1.189.07||

1.189.08a avo̍cāma ni̱vaca̍nāny asmi̱n māna̍sya sū̱nuḥ sa̍hasā̱ne a̱gnau |
1.189.08c va̱yaṁ sa̱hasra̱m ṛṣi̍bhiḥ sanema vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

avo̍cāma | ni̱-vaca̍nāni | a̱smi̱n | māna̍sya | sū̱nuḥ | sa̱ha̱sā̱ne | a̱gnau |
va̱yam | sa̱hasra̍m | ṛṣi̍-bhiḥ | sa̱ne̱ma̱ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.189.08||


1.190.01a a̱na̱rvāṇa̍ṁ vṛṣa̱bham ma̱ndraji̍hva̱m bṛha̱spati̍ṁ vardhayā̱ navya̍m a̱rkaiḥ |
1.190.01c gā̱thā̱nya̍ḥ su̱ruco̱ yasya̍ de̱vā ā̍śṛ̱ṇvanti̱ nava̍mānasya̱ martā̍ḥ ||

a̱na̱rvāṇa̍m | vṛ̱ṣa̱bham | ma̱ndra-ji̍hvam | bṛha̱spati̍m | va̱rdha̱ya̱ | navya̍m | a̱rkaiḥ |
gā̱thā̱nya̍ḥ | su̱-ruca̍ḥ | yasya̍ | de̱vāḥ | ā̱-śṛ̱ṇvanti̍ | nava̍mānasya | martā̍ḥ ||1.190.01||

1.190.02a tam ṛ̱tviyā̱ upa̱ vāca̍ḥ sacante̱ sargo̱ na yo de̍vaya̱tām asa̍rji |
1.190.02c bṛha̱spati̱ḥ sa hy añjo̱ varā̍ṁsi̱ vibhvābha̍va̱t sam ṛ̱te mā̍ta̱riśvā̍ ||

tam | ṛ̱tviyā̍ḥ | upa̍ | vāca̍ḥ | sa̱ca̱nte̱ | sarga̍ḥ | na | yaḥ | de̱va̱-ya̱tām | asa̍rji |
bṛha̱spati̍ḥ | saḥ | hi | añja̍ḥ | varā̍ṁsi | vi-bhvā̍ | abha̍vat | sam | ṛ̱te | mā̱ta̱riśvā̍ ||1.190.02||

1.190.03a upa̍stuti̱ṁ nama̍sa̱ udya̍tiṁ ca̱ śloka̍ṁ yaṁsat savi̱teva̱ pra bā̱hū |
1.190.03c a̱sya kratvā̍ha̱nyo̱3̱̍ yo asti̍ mṛ̱go na bhī̱mo a̍ra̱kṣasa̱s tuvi̍ṣmān ||

upa̍-stutim | nama̍saḥ | ut-ya̍tim | ca̱ | śloka̍m | ya̱ṁsa̱t | sa̱vi̱tā-i̍va | pra | bā̱hū iti̍ |
a̱sya | kratvā̍ | a̱ha̱nya̍ḥ | yaḥ | asti̍ | mṛ̱gaḥ | na | bhī̱maḥ | a̱ra̱kṣasa̱ḥ | tuvi̍ṣmān ||1.190.03||

1.190.04a a̱sya śloko̍ di̱vīya̍te pṛthi̱vyām atyo̱ na ya̍ṁsad yakṣa̱bhṛd vice̍tāḥ |
1.190.04c mṛ̱gāṇā̱ṁ na he̱tayo̱ yanti̍ ce̱mā bṛha̱spate̱r ahi̍māyām̐ a̱bhi dyūn ||

a̱sya | śloka̍ḥ | di̱vi | ī̱ya̱te̱ | pṛ̱thi̱vyām | atya̍ḥ | na | ya̱ṁsa̱t | ya̱kṣa̱-bhṛt | vi-ce̍tāḥ |
mṛ̱gāṇā̍m | na | he̱taya̍ḥ | yanti̍ | ca̱ | i̱māḥ | bṛha̱spate̍ḥ | ahi̍-māyān | a̱bhi | dyūn ||1.190.04||

1.190.05a ye tvā̍ devosri̱kam manya̍mānāḥ pā̱pā bha̱dram u̍pa̱jīva̍nti pa̱jrāḥ |
1.190.05c na dū̱ḍhye̱3̱̍ anu̍ dadāsi vā̱mam bṛha̍spate̱ caya̍sa̱ it piyā̍rum ||

ye | tvā̱ | de̱va̱ | u̱sri̱kam | manya̍mānāḥ | pā̱pāḥ | bha̱dram | u̱pa̱-jīva̍nti | pa̱jrāḥ |
na | du̱ḥ-dhye̍ | anu̍ | da̱dā̱si̱ | vā̱mam | bṛha̍spate | caya̍se | it | piyā̍rum ||1.190.05||

1.190.06a su̱praitu̍ḥ sū̱yava̍so̱ na panthā̍ durni̱yantu̱ḥ pari̍prīto̱ na mi̱traḥ |
1.190.06c a̱na̱rvāṇo̍ a̱bhi ye cakṣa̍te̱ no 'pī̍vṛtā aporṇu̱vanto̍ asthuḥ ||

su̱praitu̍ḥ | su̱-yava̍saḥ | na | panthā̍ | du̱ḥ-ni̱yantu̍ḥ | pari̍-prītaḥ | na | mi̱traḥ |
a̱na̱rvāṇa̍ḥ | a̱bhi | ye | cakṣa̍te | na̱ḥ | api̍-vṛtāḥ | a̱pa̱-ū̱rṇu̱vanta̍ḥ | a̱sthu̱ḥ ||1.190.06||

1.190.07a saṁ yaṁ stubho̱ 'vana̍yo̱ na yanti̍ samu̱draṁ na sra̱vato̱ rodha̍cakrāḥ |
1.190.07c sa vi̱dvām̐ u̱bhaya̍ṁ caṣṭe a̱ntar bṛha̱spati̱s tara̱ āpa̍ś ca̱ gṛdhra̍ḥ ||

sam | yam | stubha̍ḥ | a̱vana̍yaḥ | na | yanti̍ | sa̱mu̱dram | na | sra̱vata̍ḥ | rodha̍-cakrāḥ |
saḥ | vi̱dvān | u̱bhaya̍m | ca̱ṣṭe̱ | a̱ntaḥ | bṛha̱spati̍ḥ | tara̍ḥ | āpa̍ḥ | ca̱ | gṛdhra̍ḥ ||1.190.07||

1.190.08a e̱vā ma̱has tu̍vijā̱tas tuvi̍ṣmā̱n bṛha̱spati̍r vṛṣa̱bho dhā̍yi de̱vaḥ |
1.190.08c sa na̍ḥ stu̱to vī̱rava̍d dhātu̱ goma̍d vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

e̱va | ma̱haḥ | tu̱vi̱-jā̱taḥ | tuvi̍ṣmān | bṛha̱spati̍ḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | dhā̱yi̱ | de̱vaḥ |
saḥ | na̱ḥ | stu̱taḥ | vī̱ra-va̍t | dhā̱tu̱ | go-ma̍t | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.190.08||


1.191.01a kaṅka̍to̱ na kaṅka̱to 'tho̍ satī̱naka̍ṅkataḥ |
1.191.01c dvāv iti̱ pluṣī̱ iti̱ ny a1̱̍dṛṣṭā̍ alipsata ||

kaṅka̍taḥ | na | kaṅka̍taḥ | atho̱ iti̍ | sa̱tī̱na-ka̍ṅkataḥ |
dvau | iti̍ | pluṣī̱ iti̍ | iti̍ | ni | a̱dṛṣṭā̍ḥ | a̱li̱psa̱ta̱ ||1.191.01||

1.191.02a a̱dṛṣṭā̍n hanty āya̱ty atho̍ hanti parāya̱tī |
1.191.02c atho̍ avaghna̱tī ha̱nty atho̍ pinaṣṭi piṁṣa̱tī ||

a̱dṛṣṭā̍n | ha̱nti̱ | ā̱-ya̱tī | atho̱ iti̍ | ha̱nti̱ | pa̱rā̱-ya̱tī |
atho̱ iti̍ | a̱va̱-ghna̱tī | ha̱nti̱ | atho̱ iti̍ | pi̱na̱ṣṭi̱ | pi̱ṁṣa̱tī ||1.191.02||

1.191.03a śa̱rāsa̱ḥ kuśa̍rāso da̱rbhāsa̍ḥ sai̱ryā u̱ta |
1.191.03c mau̱ñjā a̱dṛṣṭā̍ vairi̱ṇāḥ sarve̍ sā̱kaṁ ny a̍lipsata ||

śa̱rāsa̍ḥ | kuśa̍rāsaḥ | da̱rbhāsa̍ḥ | sai̱ryāḥ | u̱ta |
mau̱ñjāḥ | a̱dṛṣṭā̍ḥ | vai̱ri̱ṇāḥ | sarve̍ | sā̱kam | ni | a̱li̱psa̱ta̱ ||1.191.03||

1.191.04a ni gāvo̍ go̱ṣṭhe a̍sada̱n ni mṛ̱gāso̍ avikṣata |
1.191.04c ni ke̱tavo̱ janā̍nā̱ṁ ny a1̱̍dṛṣṭā̍ alipsata ||

ni | gāva̍ḥ | go̱-sthe | a̱sa̱da̱n | ni | mṛ̱gāsa̍ḥ | a̱vi̱kṣa̱ta̱ |
ni | ke̱tava̍ḥ | janā̍nām | ni | a̱dṛṣṭā̍ḥ | a̱li̱psa̱ta̱ ||1.191.04||

1.191.05a e̱ta u̱ tye praty a̍dṛśran prado̱ṣaṁ taska̍rā iva |
1.191.05c adṛ̍ṣṭā̱ viśva̍dṛṣṭā̱ḥ prati̍buddhā abhūtana ||

e̱te | ū̱m̐ iti̍ | tye | prati̍ | a̱dṛ̱śra̱n | pra̱-do̱ṣam | taska̍rāḥ-iva |
adṛ̍ṣṭāḥ | viśva̍-dṛśṭāḥ | prati̍-buddhāḥ | a̱bhū̱ta̱na̱ ||1.191.05||

1.191.06a dyaur va̍ḥ pi̱tā pṛ̍thi̱vī mā̱tā somo̱ bhrātādi̍ti̱ḥ svasā̍ |
1.191.06c adṛ̍ṣṭā̱ viśva̍dṛṣṭā̱s tiṣṭha̍te̱laya̍tā̱ su ka̍m ||

dyauḥ | va̱ḥ | pi̱tā | pṛ̱thi̱vī | mā̱tā | soma̍ḥ | bhrātā̍ | adi̍tiḥ | svasā̍ |
adṛ̍ṣṭāḥ | viśva̍-dṛṣṭāḥ | tiṣṭha̍ta | i̱laya̍ta | su | ka̱m ||1.191.06||

1.191.07a ye aṁsyā̱ ye aṅgyā̍ḥ sū̱cīkā̱ ye pra̍kaṅka̱tāḥ |
1.191.07c adṛ̍ṣṭā̱ḥ kiṁ ca̱neha va̱ḥ sarve̍ sā̱kaṁ ni ja̍syata ||

ye | aṁsyā̍ḥ | ye | aṅgyā̍ḥ | sū̱cīkā̍ḥ | ye | pra̱-ka̱ṅka̱tāḥ |
adṛ̍ṣṭāḥ | kim | ca̱na | i̱ha | va̱ḥ | sarve̍ | sā̱kam | ni | ja̱sya̱ta̱ ||1.191.07||

1.191.08a ut pu̱rastā̱t sūrya̍ eti vi̱śvadṛ̍ṣṭo adṛṣṭa̱hā |
1.191.08c a̱dṛṣṭā̱n sarvā̍ñ ja̱mbhaya̱n sarvā̍ś ca yātudhā̱nya̍ḥ ||

ut | pu̱rastā̍t | sūrya̍ḥ | e̱ti̱ | vi̱śva-dṛ̍ṣṭaḥ | a̱dṛ̱ṣṭa̱-hā |
a̱dṛṣṭā̍n | sarvā̍n | ja̱mbhaya̍n | sarvā̍ḥ | ca̱ | yā̱tu̱-dhā̱nya̍ḥ ||1.191.08||

1.191.09a ud a̍paptad a̱sau sūrya̍ḥ pu̱ru viśvā̍ni̱ jūrva̍n |
1.191.09c ā̱di̱tyaḥ parva̍tebhyo vi̱śvadṛ̍ṣṭo adṛṣṭa̱hā ||

ut | a̱pa̱pta̱t | a̱sau | sūrya̍ḥ | pu̱ru | viśvā̍ni | jūrva̍n |
ā̱di̱tyaḥ | parva̍tebhyaḥ | vi̱śva-dṛ̍ṣṭaḥ | a̱dṛ̱ṣṭa̱-hā ||1.191.09||

1.191.10a sūrye̍ vi̱ṣam ā sa̍jāmi̱ dṛti̱ṁ surā̍vato gṛ̱he |
1.191.10c so ci̱n nu na ma̍rāti̱ no va̱yam ma̍rāmā̱re a̍sya̱ yoja̍naṁ hari̱ṣṭhā madhu̍ tvā madhu̱lā ca̍kāra ||

sūrye̍ | vi̱ṣam | ā | sa̱jā̱mi̱ | dṛti̍m | surā̍-vataḥ | gṛ̱he |
saḥ | ci̱t | nu | na | ma̱rā̱ti̱ | no iti̍ | va̱yam | ma̱rā̱ma̱ | ā̱re | a̱sya̱ | yoja̍nam | ha̱ri̱-sthāḥ | madhu̍ | tvā̱ | ma̱dhu̱lā | ca̱kā̱ra̱ ||1.191.10||

1.191.11a i̱ya̱tti̱kā śa̍kunti̱kā sa̱kā ja̍ghāsa te vi̱ṣam |
1.191.11c so ci̱n nu na ma̍rāti̱ no va̱yam ma̍rāmā̱re a̍sya̱ yoja̍naṁ hari̱ṣṭhā madhu̍ tvā madhu̱lā ca̍kāra ||

i̱ya̱tti̱kā | śa̱ku̱nti̱kā | sa̱kā | ja̱ghā̱sa̱ | te̱ | vi̱ṣam |
so iti̍ | ci̱t | nu | na | ma̱rā̱ti̱ | no iti̍ | va̱yam | ma̱rā̱ma̱ | ā̱re | a̱sya̱ | yoja̍nam | ha̱ri̱-sthāḥ | madhu̍ | tvā̱ | ma̱dhu̱lā | ca̱kā̱ra̱ ||1.191.11||

1.191.12a triḥ sa̱pta vi̍ṣpuliṅga̱kā vi̱ṣasya̱ puṣya̍m akṣan |
1.191.12c tāś ci̱n nu na ma̍ranti̱ no va̱yam ma̍rāmā̱re a̍sya̱ yoja̍naṁ hari̱ṣṭhā madhu̍ tvā madhu̱lā ca̍kāra ||

triḥ | sa̱pta | vi̱ṣpu̱li̱ṅga̱kāḥ | vi̱ṣasya̍ | puṣya̍m | a̱kṣa̱n |
tāḥ | ci̱t | nu | na | ma̱ra̱nti̱ | no iti̍ | va̱yam | ma̱rā̱ma̱ | ā̱re | a̱sya̱ | yoja̍nam | ha̱ri̱-sthāḥ | madhu̍ | tvā̱ | ma̱dhu̱lā | ca̱kā̱ra̱ ||1.191.12||

1.191.13a na̱vā̱nāṁ na̍vatī̱nāṁ vi̱ṣasya̱ ropu̍ṣīṇām |
1.191.13c sarvā̍sām agrabha̱ṁ nāmā̱re a̍sya̱ yoja̍naṁ hari̱ṣṭhā madhu̍ tvā madhu̱lā ca̍kāra ||

na̱vā̱nām | na̱va̱tī̱nām | vi̱ṣasya̍ | ropu̍ṣīṇām |
sarvā̍sām | a̱gra̱bha̱m | nāma̍ | ā̱re | a̱sya̱ | yoja̍nam | ha̱ri̱-sthāḥ | madhu̍ | tvā̱ | ma̱dhu̱lā | ca̱kā̱ra̱ ||1.191.13||

1.191.14a triḥ sa̱pta ma̍yū̱rya̍ḥ sa̱pta svasā̍ro a̱gruva̍ḥ |
1.191.14c tās te̍ vi̱ṣaṁ vi ja̍bhrira uda̱kaṁ ku̱mbhinī̍r iva ||

triḥ | sa̱pta | ma̱yū̱rya̍ḥ | sa̱pta | svasā̍raḥ | a̱gruva̍ḥ |
tāḥ | te̱ | vi̱ṣam | vi | ja̱bhri̱re̱ | u̱da̱kam | ku̱mbhinī̍ḥ-iva ||1.191.14||

1.191.15a i̱ya̱tta̱kaḥ ku̍ṣumbha̱kas ta̱kam bhi̍na̱dmy aśma̍nā |
1.191.15c tato̍ vi̱ṣam pra vā̍vṛte̱ parā̍cī̱r anu̍ sa̱ṁvata̍ḥ ||

i̱ya̱tta̱kaḥ | ku̱ṣu̱mbha̱kaḥ | ta̱kam | bhi̱na̱dmi̱ | aśma̍nā |
tata̍ḥ | vi̱ṣam | pra | va̱vṛ̱te̱ | parā̍cīḥ | anu̍ | sa̱m-vata̍ḥ ||1.191.15||

1.191.16a ku̱ṣu̱mbha̱kas tad a̍bravīd gi̱reḥ pra̍vartamāna̱kaḥ |
1.191.16c vṛści̍kasyāra̱saṁ vi̱ṣam a̍ra̱saṁ vṛ̍ścika te vi̱ṣam ||

ku̱ṣu̱mbha̱kaḥ | tat | a̱bra̱vī̱t | gi̱reḥ | pra̱-va̱rta̱mā̱na̱kaḥ |
vṛści̍kasya | a̱ra̱sam | vi̱ṣam | a̱ra̱sam | vṛ̱ści̱ka̱ | te̱ | vi̱ṣam ||1.191.16||


Notes by Detlef Eichler : 1. Please note that this text is not for commercial use and released only for personal scholarly activity. This transliteration version of Rigveda-Saṁhitā is from an ITRANS file which I have created on the basis of The Aufrecht/van Nooten/Holland (Samhita) version of theRigveda. The Padapāṭha is based on the text entered by the members of the Sansknet project. 2. Font: times new roman / Unicode 3. Hiatus ai, au are shown as aï, aü 4. Transliteration:
a ā i ï ī ī3 u ü ū ṛ ṝ ḷ e ai o au ṁ ḥ m̐ ' | a̱ a̍ ā̱ ā̍ i̱ i̍ ī̱ ī̍ u u̍ ü̍ ū̱ ū̍ ṛ̱ ṛ̍ ṝ̱ ṝ̍ ḷ̱ e̱ e̍ ai̱ ai̍ o̱ o̍ au̱ au̍ 1̱̍ 3̱̍ k kh g gh ṅ c ch j jh ñ ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ t th d dh n p ph b bh m y r l v ś ṣ s h ḻ ḻh 5. Last update: 18 Sept. 2017; 30 Oct 2016 (Padapāṭha 1.160.02)