Ṛgveda-Saṁhitā with Padapāṭha
Transliterated text with accents


1.1.1a a̱gnimī̍ḻe pu̱rohi̍taṁ ya̱jñasya̍ de̱vamṛ̱tvija̍m |
1.1.1c hotā̍raṁ ratna̱dhāta̍mam ||

a̱gnim | ī̱ḻe̱ | pu̱raḥ-hi̍tam | ya̱jñasya̍ | de̱vam | ṛ̱tvija̍m |
hotā̍ram | ra̱tna̱-dhāta̍mam ||1.1.1||

1.1.2a a̱gniḥ pūrve̍bhi̱rṛṣi̍bhi̱rīḍyo̱ nūta̍nairu̱ta |
1.1.2c sa de̱vām̐ eha va̍kṣati ||

a̱gniḥ | pūrve̍bhiḥ | ṛṣi̍-bhiḥ | īḍya̍ḥ | nūta̍naiḥ | u̱ta |
saḥ | de̱vān | ā | i̱ha | va̱kṣa̱ti̱ ||1.1.2||

1.1.3a a̱gninā̍ ra̱yima̍śnava̱tpoṣa̍me̱va di̱vedi̍ve |
1.1.3c ya̱śasa̍ṁ vī̱rava̍ttamam ||

a̱gninā̍ | ra̱yim | a̱śna̱va̱t | poṣa̍m | e̱va | di̱ve-di̍ve |
ya̱śasa̍m | vī̱rava̍t-tamam ||1.1.3||

1.1.4a agne̱ yaṁ ya̱jñama̍dhva̱raṁ vi̱śvata̍ḥ pari̱bhūrasi̍ |
1.1.4c sa idde̱veṣu̍ gacchati ||

agne̍ | yam | ya̱jñam | a̱dhva̱ram | vi̱śvata̍ḥ | pa̱ri̱-bhūḥ | asi̍ |
saḥ | it | de̱veṣu̍ | ga̱ccha̱ti̱ ||1.1.4||

1.1.5a a̱gnirhotā̍ ka̱vikra̍tuḥ sa̱tyaści̱traśra̍vastamaḥ |
1.1.5c de̱vo de̱vebhi̱rā ga̍mat ||

a̱gniḥ | hotā̍ | ka̱vi-kra̍tuḥ | sa̱tyaḥ | ci̱traśra̍vaḥ-tamaḥ |
de̱vaḥ | de̱vebhi̍ḥ | ā | ga̱ma̱t ||1.1.5||

1.1.6a yada̱ṅga dā̱śuṣe̱ tvamagne̍ bha̱draṁ ka̍ri̱ṣyasi̍ |
1.1.6c tavettatsa̱tyama̍ṅgiraḥ ||

yat | a̱ṅga | dā̱śuṣe̍ | tvam | agne̍ | bha̱dram | ka̱ri̱ṣyasi̍ |
tava̍ | it | tat | sa̱tyam | a̱ṅgi̱ra̱ḥ ||1.1.6||

1.1.7a upa̍ tvāgne di̱vedi̍ve̱ doṣā̍vastardhi̱yā va̱yam |
1.1.7c namo̱ bhara̍nta̱ ema̍si ||

upa̍ | tvā̱ | a̱gne̱ | di̱ve-di̍ve | doṣā̍-vastaḥ | dhi̱yā | va̱yam |
nama̍ḥ | bhara̍ntaḥ | ā | i̱ma̱si̱ ||1.1.7||

1.1.8a rāja̍ntamadhva̱rāṇā̍ṁ go̱pāmṛ̱tasya̱ dīdi̍vim |
1.1.8c vardha̍māna̱ṁ sve dame̍ ||

rāja̍ntam | a̱dhva̱rāṇā̍m | go̱pām | ṛ̱tasya̍ | dīdi̍vim |
vardha̍mānam | sve | dame̍ ||1.1.8||

1.1.9a sa na̍ḥ pi̱teva̍ sū̱nave'gne̍ sūpāya̱no bha̍va |
1.1.9c saca̍svā naḥ sva̱staye̍ ||

saḥ | na̱ḥ | pi̱tā-i̍va | sū̱nave̍ | agne̍ | su̱-u̱pā̱ya̱naḥ | bha̱va̱ |
saca̍sva | na̱ḥ | sva̱staye̍ ||1.1.9||


1.2.1a vāya̱vā yā̍hi darśate̱me somā̱ ara̍ṁkṛtāḥ |
1.2.1c teṣā̍ṁ pāhi śru̱dhī hava̍m ||

vāyo̱ iti̍ | ā | yā̱hi̱ | da̱rśa̱ta̱ | i̱me | somā̍ḥ | ara̍m-kṛtāḥ |
teṣā̍m | pā̱hi̱ | śru̱dhi | hava̍m ||1.2.1||

1.2.2a vāya̍ u̱kthebhi̍rjarante̱ tvāmacchā̍ jari̱tāra̍ḥ |
1.2.2c su̱taso̍mā aha̱rvida̍ḥ ||

vāyo̱ iti̍ | u̱kthebhi̍ḥ | ja̱ra̱nte̱ | tvām | accha̍ | ja̱ri̱tāra̍ḥ |
su̱ta-so̍māḥ | a̱ha̱ḥ-vida̍ḥ ||1.2.2||

1.2.3a vāyo̱ tava̍ prapṛñca̱tī dhenā̍ jigāti dā̱śuṣe̍ |
1.2.3c u̱rū̱cī soma̍pītaye ||

vāyo̱ iti̍ | tava̍ | pra̱-pṛ̱ñca̱tī | dhenā̍ | ji̱gā̱ti̱ | dā̱śuṣe̍ |
u̱rū̱cī | soma̍-pītaye ||1.2.3||

1.2.4a indra̍vāyū i̱me su̱tā upa̱ prayo̍bhi̱rā ga̍tam |
1.2.4c inda̍vo vāmu̱śanti̱ hi ||

indra̍vāyū̱ iti̍ | i̱me | su̱tāḥ | upa̍ | praya̍ḥ-bhi̱ḥ | ā | ga̱ta̱m |
inda̍vaḥ | vā̱m | u̱śanti̍ | hi ||1.2.4||

1.2.5a vāya̱vindra̍śca cetathaḥ su̱tānā̍ṁ vājinīvasū |
1.2.5c tāvā yā̍ta̱mupa̍ dra̱vat ||

vāyo̱ iti̍ | indra̍ḥ | ca̱ | ce̱ta̱tha̱ḥ | su̱tānā̍m | vā̱ji̱nī̱va̱sū̱ iti̍ vājinī-vasū |
tau | ā | yā̱ta̱m | upa̍ | dra̱vat ||1.2.5||

1.2.6a vāya̱vindra̍śca sunva̱ta ā yā̍ta̱mupa̍ niṣkṛ̱tam |
1.2.6c ma̱kṣvi1̱̍tthā dhi̱yā na̍rā ||

vāyo̱ iti̍ | indra̍ḥ | ca̱ | su̱nva̱taḥ | ā | yā̱ta̱m | upa̍ | ni̱ḥ-kṛ̱tam |
ma̱kṣu | i̱tthā | dhi̱yā | na̱rā̱ ||1.2.6||

1.2.7a mi̱traṁ hu̍ve pū̱tada̍kṣa̱ṁ varu̍ṇaṁ ca ri̱śāda̍sam |
1.2.7c dhiya̍ṁ ghṛ̱tācī̱ṁ sādha̍ntā ||

mi̱tram | hu̱ve̱ | pū̱ta-da̍kṣam | varu̍ṇam | ca̱ | ri̱śāda̍sam |
dhiya̍m | ghṛ̱tācī̍m | sādha̍ntā ||1.2.7||

1.2.8a ṛ̱tena̍ mitrāvaruṇāvṛtāvṛdhāvṛtaspṛśā |
1.2.8c kratu̍ṁ bṛ̱hanta̍māśāthe ||

ṛ̱tena̍ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇau̱ | ṛ̱ta̱-vṛ̱dhau̱ | ṛ̱ta̱-spṛ̱śā̱ |
kratu̍m | bṛ̱hanta̍m | ā̱śā̱the̱ iti̍ ||1.2.8||

1.2.9a ka̱vī no̍ mi̱trāvaru̍ṇā tuvijā̱tā u̍ru̱kṣayā̍ |
1.2.9c dakṣa̍ṁ dadhāte a̱pasa̍m ||

ka̱vī iti̍ | na̱ḥ | mi̱trāvaru̍ṇā | tu̱vi̱-jā̱tau | u̱ru̱-kṣayā̍ |
dakṣa̍m | da̱dhā̱te̱ iti̍ | a̱pasa̍m ||1.2.9||


1.3.1a aśvi̍nā̱ yajva̍rī̱riṣo̱ drava̍tpāṇī̱ śubha̍spatī |
1.3.1c puru̍bhujā cana̱syata̍m ||

aśvi̍nā | yajva̍rīḥ | iṣa̍ḥ | drava̍tpāṇī̱ iti̱ drava̍t-pāṇī | śubha̍ḥ | pa̱tī̱ iti̍ |
puru̍-bhujā | ca̱na̱syata̍m ||1.3.1||

1.3.2a aśvi̍nā̱ puru̍daṁsasā̱ narā̱ śavī̍rayā dhi̱yā |
1.3.2c dhiṣṇyā̱ vana̍ta̱ṁ gira̍ḥ ||

aśvi̍nā | puru̍-daṁsasā | narā̍ | śavī̍rayā | dhi̱yā |
dhiṣṇyā̍ | vana̍tam | gira̍ḥ ||1.3.2||

1.3.3a dasrā̍ yu̱vāka̍vaḥ su̱tā nāsa̍tyā vṛ̱ktaba̍rhiṣaḥ |
1.3.3c ā yā̍taṁ rudravartanī ||

dasrā̍ | yu̱vāka̍vaḥ | su̱tāḥ | nāsa̍tyā | vṛ̱kta-ba̍rhiṣaḥ |
ā | yā̱ta̱m | ru̱dra̱va̱rta̱nī̱ iti̍ rudra-vartanī ||1.3.3||

1.3.4a indrā yā̍hi citrabhāno su̱tā i̱me tvā̱yava̍ḥ |
1.3.4c aṇvī̍bhi̱stanā̍ pū̱tāsa̍ḥ ||

indra̍ | ā | yā̱hi̱ | ci̱tra̱bhā̱no̱ iti̍ citra-bhāno | su̱tāḥ | i̱me | tvā̱-yava̍ḥ |
aṇvī̍bhiḥ | tanā̍ | pū̱tāsa̍ḥ ||1.3.4||

1.3.5a indrā yā̍hi dhi̱yeṣi̱to vipra̍jūtaḥ su̱tāva̍taḥ |
1.3.5c upa̱ brahmā̍ṇi vā̱ghata̍ḥ ||

indra̍ | ā | yā̱hi̱ | dhi̱yā | i̱ṣi̱taḥ | vipra̍-jūtaḥ | su̱ta-va̍taḥ |
upa̍ | brahmā̍ṇi | vā̱ghata̍ḥ ||1.3.5||

1.3.6a indrā yā̍hi̱ tūtu̍jāna̱ upa̱ brahmā̍ṇi harivaḥ |
1.3.6c su̱te da̍dhiṣva na̱ścana̍ḥ ||

indra̍ | ā | yā̱hi̱ | tūtu̍jānaḥ | upa̍ | brahmā̍ṇi | ha̱ri̱-va̱ḥ |
su̱te | da̱dhi̱ṣva̱ | na̱ḥ | cana̍ḥ ||1.3.6||

1.3.7a omā̍saścarṣaṇīdhṛto̱ viśve̍ devāsa̱ ā ga̍ta |
1.3.7c dā̱śvāṁso̍ dā̱śuṣa̍ḥ su̱tam ||

omā̍saḥ | ca̱rṣa̱ṇi̱-dhṛ̱ta̱ḥ | viśve̍ | de̱vā̱sa̱ḥ | ā | ga̱ta̱ |
dā̱śvāṁsa̍ḥ | dā̱śuṣa̍ḥ | su̱tam ||1.3.7||

1.3.8a viśve̍ de̱vāso̍ a̱ptura̍ḥ su̱tamā ga̍nta̱ tūrṇa̍yaḥ |
1.3.8c u̱srā i̍va̱ svasa̍rāṇi ||

viśve̍ | de̱vāsa̍ḥ | a̱p-tura̍ḥ | su̱tam | ā | ga̱nta̱ | tūrṇa̍yaḥ |
u̱srāḥ-i̍va | svasa̍rāṇi ||1.3.8||

1.3.9a viśve̍ de̱vāso̍ a̱sridha̱ ehi̍māyāso a̱druha̍ḥ |
1.3.9c medha̍ṁ juṣanta̱ vahna̍yaḥ ||

viśve̍ | de̱vāsa̍ḥ | a̱sridha̍ḥ | ehi̍-māyāsaḥ | a̱druha̍ḥ |
medha̍m | ju̱ṣa̱nta̱ | vahna̍yaḥ ||1.3.9||

1.3.10a pā̱va̱kā na̱ḥ sara̍svatī̱ vāje̍bhirvā̱jinī̍vatī |
1.3.10c ya̱jñaṁ va̍ṣṭu dhi̱yāva̍suḥ ||

pā̱va̱kā | na̱ḥ | sara̍svatī | vāje̍bhiḥ | vā̱jinī̍-vatī |
ya̱jñam | va̱ṣṭu̱ | dhi̱yā-va̍suḥ ||1.3.10||

1.3.11a co̱da̱yi̱trī sū̱nṛtā̍nā̱ṁ ceta̍ntī sumatī̱nām |
1.3.11c ya̱jñaṁ da̍dhe̱ sara̍svatī ||

co̱da̱yi̱trī | sū̱nṛtā̍nām | ceta̍ntī | su̱-ma̱tī̱nām |
ya̱jñam | da̱dhe̱ | sara̍svatī ||1.3.11||

1.3.12a ma̱ho arṇa̱ḥ sara̍svatī̱ pra ce̍tayati ke̱tunā̍ |
1.3.12c dhiyo̱ viśvā̱ vi rā̍jati ||

ma̱haḥ | arṇa̍ḥ | sara̍svatī | pra | ce̱ta̱ya̱ti̱ | ke̱tunā̍ |
dhiya̍ḥ | viśvā̍ḥ | vi | rā̱ja̱ti̱ ||1.3.12||


1.4.1a su̱rū̱pa̱kṛ̱tnumū̱taye̍ su̱dughā̍miva go̱duhe̍ |
1.4.1c ju̱hū̱masi̱ dyavi̍dyavi ||

su̱rū̱pa̱-kṛ̱tnum | ū̱taye̍ | su̱dughā̍m-iva | go̱-duhe̍ |
ju̱hū̱masi̍ | dyavi̍-dyavi ||1.4.1||

1.4.2a upa̍ na̱ḥ sava̱nā ga̍hi̱ soma̍sya somapāḥ piba |
1.4.2c go̱dā idre̱vato̱ mada̍ḥ ||

upa̍ | na̱ḥ | sava̍nā | ā | ga̱hi̱ | soma̍sya | so̱ma̱-pā̱ḥ | pi̱ba̱ |
go̱-dāḥ | it | re̱vata̍ḥ | mada̍ḥ ||1.4.2||

1.4.3a athā̍ te̱ anta̍mānāṁ vi̱dyāma̍ sumatī̱nām |
1.4.3c mā no̱ ati̍ khya̱ ā ga̍hi ||

atha̍ | te̱ | anta̍mānām | vi̱dyāma̍ | su̱-ma̱tī̱nām |
mā | na̱ḥ | ati̍ | khya̱ḥ | ā | ga̱hi̱ ||1.4.3||

1.4.4a pare̍hi̱ vigra̱mastṛ̍ta̱mindra̍ṁ pṛcchā vipa̱ścita̍m |
1.4.4c yaste̱ sakhi̍bhya̱ ā vara̍m ||

parā̍ | i̱hi̱ | vigra̍m | astṛ̍tam | indra̍m | pṛ̱ccha̱ | vi̱pa̱ḥ-cita̍m |
yaḥ | te̱ | sakhi̍-bhyaḥ | ā | vara̍m ||1.4.4||

1.4.5a u̱ta bru̍vantu no̱ nido̱ nira̱nyata̍ścidārata |
1.4.5c dadhā̍nā̱ indra̱ idduva̍ḥ ||

u̱ta | bru̱va̱ntu̱ | na̱ḥ | nida̍ḥ | niḥ | a̱nyata̍ḥ | ci̱t | ā̱ra̱ta̱ |
dadhā̍nāḥ | indre̍ | it | duva̍ḥ ||1.4.5||

1.4.6a u̱ta na̍ḥ su̱bhagā̍m̐ a̱rirvo̱ceyu̍rdasma kṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
1.4.6c syāmedindra̍sya̱ śarma̍ṇi ||

u̱ta | na̱ḥ | su̱-bhagā̍n | a̱riḥ | vo̱ceyu̍ḥ | da̱sma̱ | kṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
syāma̍ | it | indra̍sya | śarma̍ṇi ||1.4.6||

1.4.7a emā̱śumā̱śave̍ bhara yajña̱śriya̍ṁ nṛ̱māda̍nam |
1.4.7c pa̱ta̱yanma̍nda̱yatsa̍kham ||

ā | ī̱m | ā̱śum | ā̱śave̍ | bha̱ra̱ | ya̱jña̱-śriya̍m | nṛ̱-māda̍nam |
pa̱ta̱yat | ma̱nda̱yat-sa̍kham ||1.4.7||

1.4.8a a̱sya pī̱tvā śa̍takrato gha̱no vṛ̱trāṇā̍mabhavaḥ |
1.4.8c prāvo̱ vāje̍ṣu vā̱jina̍m ||

a̱sya | pī̱tvā | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato | gha̱naḥ | vṛ̱trāṇā̍m | a̱bha̱va̱ḥ |
pra | ā̱va̱ḥ | vāje̍ṣu | vā̱jina̍m ||1.4.8||

1.4.9a taṁ tvā̱ vāje̍ṣu vā̱jina̍ṁ vā̱jayā̍maḥ śatakrato |
1.4.9c dhanā̍nāmindra sā̱taye̍ ||

tam | tvā̱ | vāje̍ṣu | vā̱jina̍m | vā̱jayā̍maḥ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
dhanā̍nām | i̱ndra̱ | sā̱taye̍ ||1.4.9||

1.4.10a yo rā̱yo̱3̱̍'vani̍rma̱hāntsu̍pā̱raḥ su̍nva̱taḥ sakhā̍ |
1.4.10c tasmā̱ indrā̍ya gāyata ||

yaḥ | rā̱yaḥ | a̱vani̍ḥ | ma̱hān | su̱-pā̱raḥ | su̱nva̱taḥ | sakhā̍ |
tasmai̍ | indrā̍ya | gā̱ya̱ta̱ ||1.4.10||


1.5.1a ā tvetā̱ ni ṣī̍da̱tendra̍ma̱bhi pra gā̍yata |
1.5.1c sakhā̍ya̱ḥ stoma̍vāhasaḥ ||

ā | tu | ā | i̱ta̱ | ni | sī̱da̱ta̱ | indra̍m | a̱bhi | pra | gā̱ya̱ta̱ |
sakhā̍yaḥ | stoma̍-vāhasaḥ ||1.5.1||

1.5.2a pu̱rū̱tama̍ṁ purū̱ṇāmīśā̍na̱ṁ vāryā̍ṇām |
1.5.2c indra̱ṁ some̱ sacā̍ su̱te ||

pu̱ru̱-tama̍m | pu̱rū̱ṇām | īśā̍nam | vāryā̍ṇām |
indra̍m | some̍ | sacā̍ | su̱te ||1.5.2||

1.5.3a sa ghā̍ no̱ yoga̱ ā bhu̍va̱tsa rā̱ye sa pura̍ṁdhyām |
1.5.3c gama̱dvāje̍bhi̱rā sa na̍ḥ ||

saḥ | gha̱ | na̱ḥ | yoge̍ | ā | bhu̱va̱t | saḥ | rā̱ye | saḥ | pura̍m-dhyām |
gama̍t | vāje̍bhiḥ | ā | saḥ | na̱ḥ ||1.5.3||

1.5.4a yasya̍ sa̱ṁsthe na vṛ̱ṇvate̱ harī̍ sa̱matsu̱ śatra̍vaḥ |
1.5.4c tasmā̱ indrā̍ya gāyata ||

yasya̍ | sa̱m-sthe | na | vṛ̱ṇvate̍ | harī̱ iti̍ | sa̱mat-su̍ | śatra̍vaḥ |
tasmai̍ | indrā̍ya | gā̱ya̱ta̱ ||1.5.4||

1.5.5a su̱ta̱pāvne̍ su̱tā i̱me śuca̍yo yanti vī̱taye̍ |
1.5.5c somā̍so̱ dadhyā̍śiraḥ ||

su̱ta̱-pāvne̍ | su̱tāḥ | i̱me | śuca̍yaḥ | ya̱nti̱ | vī̱taye̍ |
somā̍saḥ | dadhi̍-āśiraḥ ||1.5.5||

1.5.6a tvaṁ su̱tasya̍ pī̱taye̍ sa̱dyo vṛ̱ddho a̍jāyathāḥ |
1.5.6c indra̱ jyaiṣṭhyā̍ya sukrato ||

tvam | su̱tasya̍ | pī̱taye̍ | sa̱dyaḥ | vṛ̱ddhaḥ | a̱jā̱ya̱thā̱ḥ |
indra̍ | jyaiṣṭhyā̍ya | su̱kra̱to̱ iti̍ su-krato ||1.5.6||

1.5.7a ā tvā̍ viśantvā̱śava̱ḥ somā̍sa indra girvaṇaḥ |
1.5.7c śaṁ te̍ santu̱ prace̍tase ||

ā | tvā̱ | vi̱śa̱ntu̱ | ā̱śava̍ḥ | somā̍saḥ | i̱ndra̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ |
śam | te̱ | sa̱ntu̱ | pra-ce̍tase ||1.5.7||

1.5.8a tvāṁ stomā̍ avīvṛdha̱ntvāmu̱kthā śa̍takrato |
1.5.8c tvāṁ va̍rdhantu no̱ gira̍ḥ ||

tvām | stomā̍ḥ | a̱vī̱vṛ̱dha̱n | tvām | u̱kthā | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
tvām | va̱rdha̱ntu̱ | na̱ḥ | gira̍ḥ ||1.5.8||

1.5.9a akṣi̍totiḥ sanedi̱maṁ vāja̱mindra̍ḥ saha̱sriṇa̍m |
1.5.9c yasmi̱nviśvā̍ni̱ pauṁsyā̍ ||

akṣi̍ta-ūtiḥ | sa̱ne̱t | i̱mam | vāja̍m | indra̍ḥ | sa̱ha̱sriṇa̍m |
yasmi̍n | viśvā̍ni | pauṁsyā̍ ||1.5.9||

1.5.10a mā no̱ martā̍ a̱bhi dru̍hanta̱nūnā̍mindra girvaṇaḥ |
1.5.10c īśā̍no yavayā va̱dham ||

mā | na̱ḥ | martā̍ḥ | a̱bhi | dru̱ha̱n | ta̱nūnā̍m | i̱ndra̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ |
īśā̍naḥ | ya̱va̱ya̱ | va̱dham ||1.5.10||


1.6.1a yu̱ñjanti̍ bra̱dhnama̍ru̱ṣaṁ cara̍nta̱ṁ pari̍ ta̱sthuṣa̍ḥ |
1.6.1c roca̍nte roca̱nā di̱vi ||

yu̱ñjanti̍ | bra̱dhnam | a̱ru̱ṣam | cara̍ntam | pari̍ | ta̱sthuṣa̍ḥ |
roca̍nte | ro̱ca̱nā | di̱vi ||1.6.1||

1.6.2a yu̱ñjantya̍sya̱ kāmyā̱ harī̱ vipa̍kṣasā̱ rathe̍ |
1.6.2c śoṇā̍ dhṛ̱ṣṇū nṛ̱vāha̍sā ||

yu̱ñjanti̍ | a̱sya̱ | kāmyā̍ | harī̱ iti̍ | vi-pa̍kṣasā | rathe̍ |
śoṇā̍ | dhṛ̱ṣṇū iti̍ | nṛ̱-vāha̍sā ||1.6.2||

1.6.3a ke̱tuṁ kṛ̱ṇvanna̍ke̱tave̱ peśo̍ maryā ape̱śase̍ |
1.6.3c samu̱ṣadbhi̍rajāyathāḥ ||

ke̱tum | kṛ̱ṇvan | a̱ke̱tave̍ | peśa̍ḥ | ma̱ryā̱ḥ | a̱pe̱śase̍ |
sam | u̱ṣat-bhi̍ḥ | a̱jā̱ya̱thā̱ḥ ||1.6.3||

1.6.4a ādaha̍ sva̱dhāmanu̱ puna̍rgarbha̱tvame̍ri̱re |
1.6.4c dadhā̍nā̱ nāma̍ ya̱jñiya̍m ||

āt | aha̍ | sva̱dhām | anu̍ | puna̍ḥ | ga̱rbha̱-tvam | ā̱-ī̱ri̱re |
dadhā̍nāḥ | nāma̍ | ya̱jñiya̍m ||1.6.4||

1.6.5a vī̱ḻu ci̍dāruja̱tnubhi̱rguhā̍ cidindra̱ vahni̍bhiḥ |
1.6.5c avi̍nda u̱sriyā̱ anu̍ ||

vī̱ḻu | ci̱t | ā̱ru̱ja̱tnu-bhi̍ḥ | guhā̍ | ci̱t | i̱ndra̱ | vahni̍-bhiḥ |
avi̍ndaḥ | u̱sriyā̍ḥ | anu̍ ||1.6.5||

1.6.6a de̱va̱yanto̱ yathā̍ ma̱timacchā̍ vi̱dadva̍su̱ṁ gira̍ḥ |
1.6.6c ma̱hāma̍nūṣata śru̱tam ||

de̱va̱-yanta̍ḥ | yathā̍ | ma̱tim | accha̍ | vi̱dat-va̍sum | gira̍ḥ |
ma̱hām | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | śru̱tam ||1.6.6||

1.6.7a indre̍ṇa̱ saṁ hi dṛkṣa̍se saṁjagmā̱no abi̍bhyuṣā |
1.6.7c ma̱ndū sa̍mā̱nava̍rcasā ||

indre̍ṇa | sam | hi | dṛkṣa̍se | sa̱m-ja̱gmā̱naḥ | abi̍bhyuṣā |
ma̱ndū iti̍ | sa̱mā̱na-va̍rcasā ||1.6.7||

1.6.8a a̱na̱va̱dyaira̱bhidyu̍bhirma̱khaḥ saha̍svadarcati |
1.6.8c ga̱ṇairindra̍sya̱ kāmyai̍ḥ ||

a̱na̱va̱dyaiḥ | a̱bhidyu̍-bhiḥ | ma̱khaḥ | saha̍svat | a̱rca̱ti̱ |
ga̱ṇaiḥ | indra̍sya | kāmyai̍ḥ ||1.6.8||

1.6.9a ata̍ḥ parijma̱nnā ga̍hi di̱vo vā̍ roca̱nādadhi̍ |
1.6.9c sama̍sminnṛñjate̱ gira̍ḥ ||

ata̍ḥ | pa̱ri̱jma̱n | ā | ga̱hi̱ | di̱vaḥ | vā̱ | ro̱ca̱nāt | adhi̍ |
sam | a̱smi̱n | ṛ̱ñja̱te̱ | gira̍ḥ ||1.6.9||

1.6.10a i̱to vā̍ sā̱timīma̍he di̱vo vā̱ pārthi̍vā̱dadhi̍ |
1.6.10c indra̍ṁ ma̱ho vā̱ raja̍saḥ ||

i̱taḥ | vā̱ | sā̱tim | īma̍he | di̱vaḥ | vā̱ | pārthi̍vāt | adhi̍ |
indra̍m | ma̱haḥ | vā̱ | raja̍saḥ ||1.6.10||


1.7.1a indra̱midgā̱thino̍ bṛ̱hadindra̍ma̱rkebhi̍ra̱rkiṇa̍ḥ |
1.7.1c indra̱ṁ vāṇī̍ranūṣata ||

indra̍m | it | gā̱thina̍ḥ | bṛ̱hat | indra̍m | a̱rkebhi̍ḥ | a̱rkiṇa̍ḥ |
indra̍m | vāṇī̍ḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ ||1.7.1||

1.7.2a indra̱ iddharyo̱ḥ sacā̱ saṁmi̍śla̱ ā va̍co̱yujā̍ |
1.7.2c indro̍ va̱jrī hi̍ra̱ṇyaya̍ḥ ||

indra̍ḥ | it | haryo̍ḥ | sacā̍ | sam-mi̍ślaḥ | ā | va̱ca̱ḥ-yujā̍ |
indra̍ḥ | va̱jrī | hi̱ra̱ṇyaya̍ḥ ||1.7.2||

1.7.3a indro̍ dī̱rghāya̱ cakṣa̍sa̱ ā sūrya̍ṁ rohayaddi̱vi |
1.7.3c vi gobhi̱radri̍mairayat ||

indra̍ḥ | dī̱rghāya̍ | cakṣa̍se | ā | sūrya̍m | ro̱ha̱ya̱t | di̱vi |
vi | gobhi̍ḥ | adri̍m | ai̱ra̱ya̱t ||1.7.3||

1.7.4a indra̱ vāje̍ṣu no'va sa̱hasra̍pradhaneṣu ca |
1.7.4c u̱gra u̱grābhi̍rū̱tibhi̍ḥ ||

indra̍ḥ | vāje̍ṣu | na̱ḥ | a̱va̱ | sa̱hasra̍-pradhaneṣu | ca̱ |
u̱graḥ | u̱grābhi̍ḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ ||1.7.4||

1.7.5a indra̍ṁ va̱yaṁ ma̍hādha̱na indra̱marbhe̍ havāmahe |
1.7.5c yuja̍ṁ vṛ̱treṣu̍ va̱jriṇa̍m ||

indra̍m | va̱yam | ma̱hā̱-dha̱ne | indra̍m | arbhe̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ |
yuja̍m | vṛ̱treṣu̍ | va̱jriṇa̍m ||1.7.5||

1.7.6a sa no̍ vṛṣanna̱muṁ ca̱ruṁ satrā̍dāva̱nnapā̍ vṛdhi |
1.7.6c a̱smabhya̱mapra̍tiṣkutaḥ ||

saḥ | na̱ḥ | vṛ̱ṣa̱n | a̱mum | ca̱rum | satrā̍-dāvan | apa̍ | vṛ̱dhi̱ |
a̱smabhya̍m | apra̍ti-skutaḥ ||1.7.6||

1.7.7a tu̱ñjetu̍ñje̱ ya utta̍re̱ stomā̱ indra̍sya va̱jriṇa̍ḥ |
1.7.7c na vi̍ndhe asya suṣṭu̱tim ||

tu̱ñje-tu̍ñje | ye | ut-ta̍re | stomā̍ḥ | indra̍sya | va̱jriṇa̍ḥ |
na | vi̱ndhe̱ | a̱sya̱ | su̱-stu̱tim ||1.7.7||

1.7.8a vṛṣā̍ yū̱theva̱ vaṁsa̍gaḥ kṛ̱ṣṭīri̍ya̱rtyoja̍sā |
1.7.8c īśā̍no̱ apra̍tiṣkutaḥ ||

vṛṣā̍ | yū̱thā-i̍va | vaṁsa̍gaḥ | kṛ̱ṣṭīḥ | i̱ya̱rti̱ | oja̍sā |
īśā̍naḥ | apra̍ti-skutaḥ ||1.7.8||

1.7.9a ya eka̍ścarṣaṇī̱nāṁ vasū̍nāmira̱jyati̍ |
1.7.9c indra̱ḥ pañca̍ kṣitī̱nām ||

yaḥ | eka̍ḥ | ca̱rṣa̱ṇī̱nām | vasū̍nām | i̱ra̱jyati̍ |
indra̍ḥ | pañca̍ | kṣi̱tī̱nām ||1.7.9||

1.7.10a indra̍ṁ vo vi̱śvata̱spari̱ havā̍mahe̱ jane̍bhyaḥ |
1.7.10c a̱smāka̍mastu̱ keva̍laḥ ||

indra̍m | va̱ḥ | vi̱śvata̍ḥ | pari̍ | havā̍mahe | jane̍bhyaḥ |
a̱smāka̍m | a̱stu̱ | keva̍laḥ ||1.7.10||


1.8.1a endra̍ sāna̱siṁ ra̱yiṁ sa̱jitvā̍naṁ sadā̱saha̍m |
1.8.1c varṣi̍ṣṭhamū̱taye̍ bhara ||

ā | i̱ndra̱ | sā̱na̱sim | ra̱yim | sa̱-jitvā̍nam | sa̱dā̱-saha̍m |
varṣi̍ṣṭham | ū̱taye̍ | bha̱ra̱ ||1.8.1||

1.8.2a ni yena̍ muṣṭiha̱tyayā̱ ni vṛ̱trā ru̱ṇadhā̍mahai |
1.8.2c tvotā̍so̱ nyarva̍tā ||

ni | yena̍ | mu̱ṣṭi̱-ha̱tyayā̍ | ni | vṛ̱trā | ru̱ṇadhā̍mahai |
tvā-ū̍tāsaḥ | ni | arva̍tā ||1.8.2||

1.8.3a indra̱ tvotā̍sa̱ ā va̱yaṁ vajra̍ṁ gha̱nā da̍dīmahi |
1.8.3c jaye̍ma̱ saṁ yu̱dhi spṛdha̍ḥ ||

indra̍ | tvā-ū̍tāsaḥ | ā | va̱yam | vajra̍m | gha̱nā | da̱dī̱ma̱hi̱ |
jaye̍ma | sam | yu̱dhi | spṛdha̍ḥ ||1.8.3||

1.8.4a va̱yaṁ śūre̍bhi̱rastṛ̍bhi̱rindra̱ tvayā̍ yu̱jā va̱yam |
1.8.4c sā̱sa̱hyāma̍ pṛtanya̱taḥ ||

va̱yam | śūre̍bhiḥ | astṛ̍-bhiḥ | indra̍ | tvayā̍ | yu̱jā | va̱yam |
sā̱sa̱hyāma̍ | pṛ̱ta̱nya̱taḥ ||1.8.4||

1.8.5a ma̱hām̐ indra̍ḥ pa̱raśca̱ nu ma̍hi̱tvama̍stu va̱jriṇe̍ |
1.8.5c dyaurna pra̍thi̱nā śava̍ḥ ||

ma̱hān | indra̍ḥ | pa̱raḥ | ca̱ | nu | ma̱hi̱-tvam | a̱stu̱ | va̱jriṇe̍ |
dyauḥ | na | pra̱thi̱nā | śava̍ḥ ||1.8.5||

1.8.6a sa̱mo̱he vā̱ ya āśa̍ta̱ nara̍sto̱kasya̱ sani̍tau |
1.8.6c viprā̍so vā dhiyā̱yava̍ḥ ||

sa̱m-o̱he | vā̱ | ye | āśa̍ta | nara̍ḥ | to̱kasya̍ | sani̍tau |
viprā̍saḥ | vā̱ | dhi̱yā̱-yava̍ḥ ||1.8.6||

1.8.7a yaḥ ku̱kṣiḥ so̍ma̱pāta̍maḥ samu̱dra i̍va̱ pinva̍te |
1.8.7c u̱rvīrāpo̱ na kā̱kuda̍ḥ ||

yaḥ | ku̱kṣiḥ | so̱ma̱-pāta̍maḥ | sa̱mu̱draḥ-i̍va | pinva̍te |
u̱rvīḥ | āpa̍ḥ | na | kā̱kuda̍ḥ ||1.8.7||

1.8.8a e̱vā hya̍sya sū̱nṛtā̍ vira̱pśī goma̍tī ma̱hī |
1.8.8c pa̱kvā śākhā̱ na dā̱śuṣe̍ ||

e̱va | hi | a̱sya̱ | sū̱nṛtā̍ | vi̱-ra̱pśī | go-ma̍tī | ma̱hī |
pa̱kvā | śākhā̍ | na | dā̱śuṣe̍ ||1.8.8||

1.8.9a e̱vā hi te̱ vibhū̍taya ū̱taya̍ indra̱ māva̍te |
1.8.9c sa̱dyaści̱tsanti̍ dā̱śuṣe̍ ||

e̱va | hi | te̱ | vi-bhū̍tayaḥ | ū̱taya̍ḥ | i̱ndra̱ | mā-va̍te |
sa̱dyaḥ | ci̱t | santi̍ | dā̱śuṣe̍ ||1.8.9||

1.8.10a e̱vā hya̍sya̱ kāmyā̱ stoma̍ u̱kthaṁ ca̱ śaṁsyā̍ |
1.8.10c indrā̍ya̱ soma̍pītaye ||

e̱va | hi | a̱sya̱ | kāmyā̍ | stoma̍ḥ | u̱ktham | ca̱ | śaṁsyā̍ |
indrā̍ya | soma̍-pītaye ||1.8.10||


1.9.1a indrehi̱ matsyandha̍so̱ viśve̍bhiḥ soma̱parva̍bhiḥ |
1.9.1c ma̱hām̐ a̍bhi̱ṣṭiroja̍sā ||

indra̍ | ā | i̱hi̱ | matsi̍ | andha̍saḥ | viśve̍bhiḥ | so̱ma̱parva̍-bhiḥ |
ma̱hān | a̱bhi̱ṣṭiḥ | oja̍sā ||1.9.1||

1.9.2a eme̍naṁ sṛjatā su̱te ma̱ndimindrā̍ya ma̱ndine̍ |
1.9.2c cakri̱ṁ viśvā̍ni̱ cakra̍ye ||

ā | ī̱m | e̱na̱m | sṛ̱ja̱ta̱ | su̱te | ma̱ndim | indrā̍ya | ma̱ndine̍ |
cakri̍m | viśvā̍ni | cakra̍ye ||1.9.2||

1.9.3a matsvā̍ suśipra ma̱ndibhi̱ḥ stome̍bhirviśvacarṣaṇe |
1.9.3c sacai̱ṣu sava̍ne̱ṣvā ||

matsva̍ | su̱-śi̱pra̱ | ma̱ndi-bhi̍ḥ | stome̍bhiḥ | vi̱śva̱-ca̱rṣa̱ṇe̱ |
sacā̍ | e̱ṣu | sava̍neṣu | ā ||1.9.3||

1.9.4a asṛ̍gramindra te̱ gira̱ḥ prati̱ tvāmuda̍hāsata |
1.9.4c ajo̍ṣā vṛṣa̱bhaṁ pati̍m ||

asṛ̍gram | i̱ndra̱ | te̱ | gira̍ḥ | prati̍ | tvām | ut | a̱hā̱sa̱ta̱ |
ajo̍ṣāḥ | vṛ̱ṣa̱bham | pati̍m ||1.9.4||

1.9.5a saṁ co̍daya ci̱trama̱rvāgrādha̍ indra̱ vare̍ṇyam |
1.9.5c asa̱ditte̍ vi̱bhu pra̱bhu ||

sam | co̱da̱ya̱ | ci̱tram | a̱rvāk | rādha̍ḥ | i̱ndra̱ | vare̍ṇyam |
asa̍t | it | te̱ | vi̱-bhu | pra̱-bhu ||1.9.5||

1.9.6a a̱smāntsu tatra̍ coda̱yendra̍ rā̱ye rabha̍svataḥ |
1.9.6c tuvi̍dyumna̱ yaśa̍svataḥ ||

a̱smān | su | tatra̍ | co̱da̱ya̱ | indra̍ | rā̱ye | rabha̍svataḥ |
tuvi̍-dyumna | yaśa̍svataḥ ||1.9.6||

1.9.7a saṁ goma̍dindra̱ vāja̍vada̱sme pṛ̱thu śravo̍ bṛ̱hat |
1.9.7c vi̱śvāyu̍rdhe̱hyakṣi̍tam ||

sam | go-ma̍t | i̱ndra̱ | vāja̍-vat | a̱sme iti̍ | pṛ̱thu | śrava̍ḥ | bṛ̱hat |
vi̱śva-ā̍yuḥ | dhe̱hi̱ | akṣi̍tam ||1.9.7||

1.9.8a a̱sme dhe̍hi̱ śravo̍ bṛ̱haddyu̱mnaṁ sa̍hasra̱sāta̍mam |
1.9.8c indra̱ tā ra̱thinī̱riṣa̍ḥ ||

a̱sme iti̍ | dhe̱hi̱ | śrava̍ḥ | bṛ̱hat | dyu̱mnam | sa̱ha̱sra̱-sāta̍mam |
indra̍ | tāḥ | ra̱thinī̍ḥ | iṣa̍ḥ ||1.9.8||

1.9.9a vaso̱rindra̱ṁ vasu̍patiṁ gī̱rbhirgṛ̱ṇanta̍ ṛ̱gmiya̍m |
1.9.9c homa̱ gantā̍ramū̱taye̍ ||

vaso̍ḥ | indra̍m | vasu̍-patim | gī̱ḥ-bhiḥ | gṛ̱ṇanta̍ḥ | ṛ̱gmiya̍m |
homa̍ | gantā̍ram | ū̱taye̍ ||1.9.9||

1.9.10a su̱tesu̍te̱ nyo̍kase bṛ̱hadbṛ̍ha̱ta eda̱riḥ |
1.9.10c indrā̍ya śū̱ṣama̍rcati ||

su̱te-su̍te | ni-o̍kase | bṛ̱hat | bṛ̱ha̱te | ā | it | a̱riḥ |
indrā̍ya | śū̱ṣam | a̱rca̱ti̱ ||1.9.10||


1.10.1a gāya̍nti tvā gāya̱triṇo'rca̍ntya̱rkama̱rkiṇa̍ḥ |
1.10.1c bra̱hmāṇa̍stvā śatakrata̱ udva̱ṁśami̍va yemire ||

gāya̍nti | tvā̱ | gā̱ya̱triṇa̍ḥ | arca̍nti | a̱rkam | a̱rkiṇa̍ḥ |
bra̱hmāṇa̍ḥ | tvā̱ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato | ut | va̱ṁśam-i̍va | ye̱mi̱re̱ ||1.10.1||

1.10.2a yatsāno̱ḥ sānu̱māru̍ha̱dbhūryaspa̍ṣṭa̱ kartva̍m |
1.10.2c tadindro̱ artha̍ṁ cetati yū̱thena̍ vṛ̱ṣṇire̍jati ||

yat | sāno̍ḥ | sānu̍m | ā | aru̍hat | bhūri̍ | aspa̍ṣṭa | kartva̍m |
tat | indra̍ḥ | artha̍m | ce̱ta̱ti̱ | yū̱thena̍ | vṛ̱ṣṇiḥ | e̱ja̱ti̱ ||1.10.2||

1.10.3a yu̱kṣvā hi ke̱śinā̱ harī̱ vṛṣa̍ṇā kakṣya̱prā |
1.10.3c athā̍ na indra somapā gi̱rāmupa̍śrutiṁ cara ||

yu̱kṣva | hi | ke̱śinā̍ | harī̱ iti̍ | vṛṣa̍ṇā | ka̱kṣya̱-prā |
atha̍ | na̱ḥ | i̱ndra̱ | so̱ma̱-pā̱ḥ | gi̱rām | upa̍-śrutim | ca̱ra̱ ||1.10.3||

1.10.4a ehi̱ stomā̍m̐ a̱bhi sva̍rā̱bhi gṛ̍ṇī̱hyā ru̍va |
1.10.4c brahma̍ ca no vaso̱ sacendra̍ ya̱jñaṁ ca̍ vardhaya ||

ā | i̱hi̱ | stomā̍n | a̱bhi | sva̱ra̱ | a̱bhi | gṛ̱ṇī̱hi̱ | ā | ru̱va̱ |
brahma̍ | ca̱ | na̱ḥ | va̱so̱ iti̍ | sacā̍ | indra̍ | ya̱jñam | ca̱ | va̱rdha̱ya̱ ||1.10.4||

1.10.5a u̱kthamindrā̍ya̱ śaṁsya̱ṁ vardha̍naṁ puruni̱ṣṣidhe̍ |
1.10.5c śa̱kro yathā̍ su̱teṣu̍ ṇo rā̱raṇa̍tsa̱khyeṣu̍ ca ||

u̱ktham | indrā̍ya | śaṁsya̍m | vardha̍nam | pu̱ru̱ni̱ḥ-sidhe̍ |
śa̱kraḥ | yathā̍ | su̱teṣu̍ | na̱ḥ | ra̱raṇa̍t | sa̱khyeṣu̍ | ca̱ ||1.10.5||

1.10.6a tamitsa̍khi̱tva ī̍mahe̱ taṁ rā̱ye taṁ su̱vīrye̍ |
1.10.6c sa śa̱kra u̱ta na̍ḥ śaka̱dindro̱ vasu̱ daya̍mānaḥ ||

tam | it | sa̱khi̱-tve | ī̱ma̱he̱ | tam | rā̱ye | tam | su̱-vīrye̍ |
saḥ | śa̱kraḥ | u̱ta | na̱ḥ | śa̱ka̱t | indra̍ḥ | vasu̍ | daya̍mānaḥ ||1.10.6||

1.10.7a su̱vi̱vṛta̍ṁ suni̱raja̱mindra̱ tvādā̍ta̱midyaśa̍ḥ |
1.10.7c gavā̱mapa̍ vra̱jaṁ vṛ̍dhi kṛṇu̱ṣva rādho̍ adrivaḥ ||

su̱-vi̱vṛta̍m | su̱ni̱ḥ-aja̍m | indra̍ | tvā-dā̍tam | it | yaśa̍ḥ |
gavā̍m | apa̍ | vra̱jam | vṛ̱dhi̱ | kṛ̱ṇu̱ṣva | rādha̍ḥ | a̱dri̱-va̱ḥ ||1.10.7||

1.10.8a na̱hi tvā̱ roda̍sī u̱bhe ṛ̍ghā̱yamā̍ṇa̱minva̍taḥ |
1.10.8c jeṣa̱ḥ sva̍rvatīra̱paḥ saṁ gā a̱smabhya̍ṁ dhūnuhi ||

na̱hi | tvā̱ | roda̍sī̱ iti̍ | u̱bhe iti̍ | ṛ̱ghā̱yamā̍ṇam | inva̍taḥ |
jeṣa̍ḥ | sva̍ḥ-vatīḥ | a̱paḥ | sam | gāḥ | a̱smabhya̍m | dhū̱nu̱hi̱ ||1.10.8||

1.10.9a āśru̍tkarṇa śru̱dhī hava̱ṁ nū ci̍ddadhiṣva me̱ gira̍ḥ |
1.10.9c indra̱ stoma̍mi̱maṁ mama̍ kṛ̱ṣvā yu̱jaści̱danta̍ram ||

āśru̍t-karṇa | śru̱dhi | hava̍m | nū | ci̱t | da̱dhi̱ṣva̱ | me̱ | gira̍ḥ |
indra̍ | stoma̍m | i̱mam | mama̍ | kṛ̱ṣva | yu̱jaḥ | ci̱t | anta̍ram ||1.10.9||

1.10.10a vi̱dmā hi tvā̱ vṛṣa̍ntama̱ṁ vāje̍ṣu havana̱śruta̍m |
1.10.10c vṛṣa̍ntamasya hūmaha ū̱tiṁ sa̍hasra̱sāta̍mām ||

vi̱dma | hi | tvā̱ | vṛṣa̍n-tamam | vāje̍ṣu | ha̱va̱na̱-śruta̍m |
vṛṣa̍n-tamasya | hū̱ma̱he̱ | ū̱tim | sa̱ha̱sra̱-sāta̍mām ||1.10.10||

1.10.11a ā tū na̍ indra kauśika mandasā̱naḥ su̱taṁ pi̍ba |
1.10.11c navya̱māyu̱ḥ pra sū ti̍ra kṛ̱dhī sa̍hasra̱sāmṛṣi̍m ||

ā | tu | na̱ḥ | i̱ndra̱ | kau̱śi̱ka̱ | ma̱nda̱sā̱naḥ | su̱tam | pi̱ba̱ |
navya̍m | āyu̍ḥ | pra | su | ti̱ra̱ | kṛ̱dhi | sa̱ha̱sra̱-sām | ṛṣi̍m ||1.10.11||

1.10.12a pari̍ tvā girvaṇo̱ gira̍ i̱mā bha̍vantu vi̱śvata̍ḥ |
1.10.12c vṛ̱ddhāyu̱manu̱ vṛddha̍yo̱ juṣṭā̍ bhavantu̱ juṣṭa̍yaḥ ||

pari̍ | tvā̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ | gira̍ḥ | i̱māḥ | bha̱va̱ntu̱ | vi̱śvata̍ḥ |
vṛ̱ddha-ā̍yum | anu̍ | vṛddha̍yaḥ | juṣṭā̍ḥ | bha̱va̱ntu̱ | juṣṭa̍yaḥ ||1.10.12||


1.11.1a indra̱ṁ viśvā̍ avīvṛdhantsamu̱dravya̍casa̱ṁ gira̍ḥ |
1.11.1c ra̱thīta̍maṁ ra̱thīnā̱ṁ vājā̍nā̱ṁ satpa̍ti̱ṁ pati̍m ||

indra̍m | viśvā̍ḥ | a̱vī̱vṛ̱dha̱n | sa̱mu̱dra-vya̍casam | gira̍ḥ |
ra̱thi-ta̍mam | ra̱thīnā̍m | vājā̍nām | sat-pa̍tim | pati̍m ||1.11.1||

1.11.2a sa̱khye ta̍ indra vā̱jino̱ mā bhe̍ma śavasaspate |
1.11.2c tvāma̱bhi pra ṇo̍numo̱ jetā̍ra̱mapa̍rājitam ||

sa̱khye | te̱ | i̱ndra̱ | vā̱jina̍ḥ | mā | bhe̱ma̱ | śa̱va̱sa̱ḥ | pa̱te̱ |
tvām | a̱bhi | pra | no̱nu̱ma̱ḥ | jetā̍ram | apa̍rā-jitam ||1.11.2||

1.11.3a pū̱rvīrindra̍sya rā̱tayo̱ na vi da̍syantyū̱taya̍ḥ |
1.11.3c yadī̱ vāja̍sya̱ goma̍taḥ sto̱tṛbhyo̱ maṁha̍te ma̱gham ||

pū̱rvīḥ | indra̍sya | rā̱taya̍ḥ | na | vi | da̱sya̱nti̱ | ū̱taya̍ḥ |
yadi̍ | vāja̍sya | go-ma̍taḥ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | maṁha̍te | ma̱gham ||1.11.3||

1.11.4a pu̱rāṁ bhi̱nduryuvā̍ ka̱virami̍taujā ajāyata |
1.11.4c indro̱ viśva̍sya̱ karma̍ṇo dha̱rtā va̱jrī pu̍ruṣṭu̱taḥ ||

pu̱rām | bhi̱nduḥ | yuvā̍ | ka̱viḥ | ami̍ta-ojāḥ | a̱jā̱ya̱ta̱ |
indra̍ḥ | viśva̍sya | karma̍ṇaḥ | dha̱rtā | va̱jrī | pu̱ru̱-stu̱taḥ ||1.11.4||

1.11.5a tvaṁ va̱lasya̱ goma̱to'pā̍varadrivo̱ bila̍m |
1.11.5c tvāṁ de̱vā abi̍bhyuṣastu̱jyamā̍nāsa āviṣuḥ ||

tvam | va̱lasya̍ | go-ma̍taḥ | apa̍ | a̱va̱ḥ | a̱dri̱-va̱ḥ | bila̍m |
tvām | de̱vāḥ | abi̍bhyuṣaḥ | tu̱jyamā̍nāsaḥ | ā̱vi̱ṣu̱ḥ ||1.11.5||

1.11.6a tavā̱haṁ śū̍ra rā̱tibhi̱ḥ pratyā̍ya̱ṁ sindhu̍mā̱vada̍n |
1.11.6c upā̍tiṣṭhanta girvaṇo vi̱duṣṭe̱ tasya̍ kā̱rava̍ḥ ||

tava̍ | a̱ham | śū̱ra̱ | rā̱ti-bhi̍ḥ | prati̍ | ā̱ya̱m | sindhu̍m | ā̱-vada̍n |
upa̍ | a̱ti̱ṣṭha̱nta̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ | vi̱duḥ | te̱ | tasya̍ | kā̱rava̍ḥ ||1.11.6||

1.11.7a mā̱yābhi̍rindra mā̱yina̱ṁ tvaṁ śuṣṇa̱mavā̍tiraḥ |
1.11.7c vi̱duṣṭe̱ tasya̱ medhi̍rā̱steṣā̱ṁ śravā̱ṁsyutti̍ra ||

mā̱yābhi̍ḥ | i̱ndra̱ | mā̱yina̍m | tvam | śuṣṇa̍m | ava̍ | a̱ti̱ra̱ḥ |
vi̱duḥ | te̱ | tasya̍ | medhi̍rāḥ | teṣā̍m | śravā̍ṁsi | ut | ti̱ra̱ ||1.11.7||

1.11.8a indra̱mīśā̍na̱moja̍sā̱bhi stomā̍ anūṣata |
1.11.8c sa̱hasra̱ṁ yasya̍ rā̱taya̍ u̱ta vā̱ santi̱ bhūya̍sīḥ ||

indra̍m | īśā̍nam | oja̍sā | a̱bhi | stomā̍ḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ |
sa̱hasra̍m | yasya̍ | rā̱taya̍ḥ | u̱ta | vā̱ | santi̍ | bhūya̍sīḥ ||1.11.8||


1.12.1a a̱gniṁ dū̱taṁ vṛ̍ṇīmahe̱ hotā̍raṁ vi̱śvave̍dasam |
1.12.1c a̱sya ya̱jñasya̍ su̱kratu̍m ||

a̱gnim | dū̱tam | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ | hotā̍ram | vi̱śva-ve̍dasam |
a̱sya | ya̱jñasya̍ | su̱-kratu̍m ||1.12.1||

1.12.2a a̱gnima̍gni̱ṁ havī̍mabhi̱ḥ sadā̍ havanta vi̱śpati̍m |
1.12.2c ha̱vya̱vāha̍ṁ purupri̱yam ||

a̱gnim-a̍gnim | havī̍ma-bhiḥ | sadā̍ | ha̱va̱nta̱ | vi̱śpati̍m |
ha̱vya̱-vāha̍m | pu̱ru̱-pri̱yam ||1.12.2||

1.12.3a agne̍ de̱vām̐ i̱hā va̍ha jajñā̱no vṛ̱ktaba̍rhiṣe |
1.12.3c asi̱ hotā̍ na̱ īḍya̍ḥ ||

agne̍ | de̱vān | i̱ha | ā | va̱ha̱ | ja̱jñā̱naḥ | vṛ̱kta-ba̍rhiṣe |
asi̍ | hotā̍ | na̱ḥ | īḍya̍ḥ ||1.12.3||

1.12.4a tām̐ u̍śa̱to vi bo̍dhaya̱ yada̍gne̱ yāsi̍ dū̱tya̍m |
1.12.4c de̱vairā sa̍tsi ba̱rhiṣi̍ ||

tān | u̱śa̱taḥ | vi | bo̱dha̱ya̱ | yat | a̱gne̱ | yāsi̍ | dū̱tya̍m |
de̱vaiḥ | ā | sa̱tsi̱ | ba̱rhiṣi̍ ||1.12.4||

1.12.5a ghṛtā̍havana dīdiva̱ḥ prati̍ ṣma̱ riṣa̍to daha |
1.12.5c agne̱ tvaṁ ra̍kṣa̱svina̍ḥ ||

ghṛta̍-āhavana | dī̱di̱-va̱ḥ | prati̍ | sma̱ | riṣa̍taḥ | da̱ha̱ |
agne̍ | tvam | ra̱kṣa̱svina̍ḥ ||1.12.5||

1.12.6a a̱gninā̱gniḥ sami̍dhyate ka̱virgṛ̱hapa̍ti̱ryuvā̍ |
1.12.6c ha̱vya̱vāḍju̱hvā̍syaḥ ||

a̱gninā̍ | a̱gniḥ | sam | i̱dhya̱te̱ | ka̱viḥ | gṛ̱ha-pa̍tiḥ | yuvā̍ |
ha̱vya̱-vāṭ | ju̱hu-ā̍syaḥ ||1.12.6||

1.12.7a ka̱vima̱gnimupa̍ stuhi sa̱tyadha̍rmāṇamadhva̱re |
1.12.7c de̱vama̍mīva̱cāta̍nam ||

ka̱vim | a̱gnim | upa̍ | stu̱hi̱ | sa̱tya-dha̍rmāṇam | a̱dhva̱re |
de̱vam | a̱mī̱va̱-cāta̍nam ||1.12.7||

1.12.8a yastvāma̍gne ha̱viṣpa̍tirdū̱taṁ de̍va sapa̱ryati̍ |
1.12.8c tasya̍ sma prāvi̱tā bha̍va ||

yaḥ | tvām | a̱gne̱ | ha̱viḥ-pa̍tiḥ | dū̱tam | de̱va̱ | sa̱pa̱ryati̍ |
tasya̍ | sma̱ | pra̱-a̱vi̱tā | bha̱va̱ ||1.12.8||

1.12.9a yo a̱gniṁ de̱vavī̍taye ha̱viṣmā̍m̐ ā̱vivā̍sati |
1.12.9c tasmai̍ pāvaka mṛḻaya ||

yaḥ | a̱gnim | de̱va-vī̍taye | ha̱viṣmā̍n | ā̱-vivā̍sati |
tasmai̍ | pā̱va̱ka̱ | mṛ̱ḻa̱ya̱ ||1.12.9||

1.12.10a sa na̍ḥ pāvaka dīdi̱vo'gne̍ de̱vām̐ i̱hā va̍ha |
1.12.10c upa̍ ya̱jñaṁ ha̱viśca̍ naḥ ||

saḥ | na̱ḥ | pā̱va̱ka̱ | dī̱di̱-va̱ḥ | agne̍ | de̱vān | i̱ha | ā | va̱ha̱ |
upa̍ | ya̱jñam | ha̱viḥ | ca̱ | na̱ḥ ||1.12.10||

1.12.11a sa na̱ḥ stavā̍na̱ ā bha̍ra gāya̱treṇa̱ navī̍yasā |
1.12.11c ra̱yiṁ vī̱rava̍tī̱miṣa̍m ||

saḥ | na̱ḥ | stavā̍naḥ | ā | bha̱ra̱ | gā̱ya̱treṇa̍ | navī̍yasā |
ra̱yim | vī̱ra-va̍tīm | iṣa̍m ||1.12.11||

1.12.12a agne̍ śu̱kreṇa̍ śo̱ciṣā̱ viśvā̍bhirde̱vahū̍tibhiḥ |
1.12.12c i̱maṁ stoma̍ṁ juṣasva naḥ ||

agne̍ | śu̱kreṇa̍ | śo̱ciṣā̍ | viśvā̍bhiḥ | de̱vahū̍ti-bhiḥ |
i̱mam | stoma̍m | ju̱ṣa̱sva̱ | na̱ḥ ||1.12.12||


1.13.1a susa̍middho na̱ ā va̍ha de̱vām̐ a̍gne ha̱viṣma̍te |
1.13.1c hota̍ḥ pāvaka̱ yakṣi̍ ca ||

su-sa̍middhaḥ | na̱ḥ | ā | va̱ha̱ | de̱vān | a̱gne̱ | ha̱viṣma̍te |
hota̱riti̍ | pā̱va̱ka̱ | yakṣi̍ | ca̱ ||1.13.1||

1.13.2a madhu̍mantaṁ tanūnapādya̱jñaṁ de̱veṣu̍ naḥ kave |
1.13.2c a̱dyā kṛ̍ṇuhi vī̱taye̍ ||

madhu̍-mantam | ta̱nū̱-na̱pā̱t | ya̱jñam | de̱veṣu̍ | na̱ḥ | ka̱ve̱ |
a̱dya | kṛ̱ṇu̱hi̱ | vī̱taye̍ ||1.13.2||

1.13.3a narā̱śaṁsa̍mi̱ha pri̱yama̱sminya̱jña upa̍ hvaye |
1.13.3c madhu̍jihvaṁ havi̱ṣkṛta̍m ||

narā̱śaṁsa̍m | i̱ha | pri̱yam | a̱smin | ya̱jñe | upa̍ | hva̱ye̱ |
madhu̍-jihvam | ha̱vi̱ḥ-kṛta̍m ||1.13.3||

1.13.4a agne̍ su̱khata̍me̱ rathe̍ de̱vām̐ ī̍ḻi̱ta ā va̍ha |
1.13.4c asi̱ hotā̱ manu̍rhitaḥ ||

agne̍ | su̱kha-ta̍me | rathe̍ | de̱vān | i̱ḻi̱taḥ | ā | va̱ha̱ |
asi̍ | hotā̍ | manu̍ḥ-hitaḥ ||1.13.4||

1.13.5a stṛ̱ṇī̱ta ba̱rhirā̍nu̱ṣagghṛ̱tapṛ̍ṣṭhaṁ manīṣiṇaḥ |
1.13.5c yatrā̱mṛta̍sya̱ cakṣa̍ṇam ||

stṛ̱ṇī̱ta | ba̱rhiḥ | ā̱nu̱ṣak | ghṛ̱ta-pṛ̍ṣṭham | ma̱nī̱ṣi̱ṇa̱ḥ |
yatra̍ | a̱mṛta̍sya | cakṣa̍ṇam ||1.13.5||

1.13.6a vi śra̍yantāmṛtā̱vṛdho̱ dvāro̍ de̱vīra̍sa̱ścata̍ḥ |
1.13.6c a̱dyā nū̱naṁ ca̱ yaṣṭa̍ve ||

vi | śra̱ya̱ntā̱m | ṛ̱ta̱-vṛdha̍ḥ | dvāra̍ḥ | de̱vīḥ | a̱sa̱ścata̍ḥ |
a̱dya | nū̱nam | ca̱ | yaṣṭa̍ve ||1.13.6||

1.13.7a nakto̱ṣāsā̍ su̱peśa̍sā̱sminya̱jña upa̍ hvaye |
1.13.7c i̱daṁ no̍ ba̱rhirā̱sade̍ ||

nakto̱ṣāsā̍ | su̱-peśa̍sā | a̱smin | ya̱jñe | upa̍ | hva̱ye̱ |
i̱dam | na̱ḥ | ba̱rhiḥ | ā̱-sade̍ ||1.13.7||

1.13.8a tā su̍ji̱hvā upa̍ hvaye̱ hotā̍rā̱ daivyā̍ ka̱vī |
1.13.8c ya̱jñaṁ no̍ yakṣatāmi̱mam ||

tā | su̱-ji̱hvau | upa̍ | hva̱ye̱ | hotā̍rā | daivyā̍ | ka̱vī iti̍ |
ya̱jñam | na̱ḥ | ya̱kṣa̱tā̱m | i̱mam ||1.13.8||

1.13.9a iḻā̱ sara̍svatī ma̱hī ti̱sro de̱vīrma̍yo̱bhuva̍ḥ |
1.13.9c ba̱rhiḥ sī̍dantva̱sridha̍ḥ ||

iḻā̍ | sara̍svatī | ma̱hī | ti̱sraḥ | de̱vīḥ | ma̱ya̱ḥ-bhuva̍ḥ |
ba̱rhiḥ | sī̱da̱ntu̱ | a̱sridha̍ḥ ||1.13.9||

1.13.10a i̱ha tvaṣṭā̍ramagri̱yaṁ vi̱śvarū̍pa̱mupa̍ hvaye |
1.13.10c a̱smāka̍mastu̱ keva̍laḥ ||

i̱ha | tvaṣṭā̍ram | a̱gri̱yam | vi̱śva-rū̍pam | upa̍ | hva̱ye̱ |
a̱smāka̍m | a̱stu̱ | keva̍laḥ ||1.13.10||

1.13.11a ava̍ sṛjā vanaspate̱ deva̍ de̱vebhyo̍ ha̱viḥ |
1.13.11c pra dā̱tura̍stu̱ ceta̍nam ||

ava̍ | sṛ̱ja̱ | va̱na̱spa̱te̱ | deva̍ | de̱vebhya̍ḥ | ha̱viḥ |
pra | dā̱tuḥ | a̱stu̱ | ceta̍nam ||1.13.11||

1.13.12a svāhā̍ ya̱jñaṁ kṛ̍ṇota̱nendrā̍ya̱ yajva̍no gṛ̱he |
1.13.12c tatra̍ de̱vām̐ upa̍ hvaye ||

svāhā̍ | ya̱jñam | kṛ̱ṇo̱ta̱na̱ | indrā̍ya | yajva̍naḥ | gṛ̱he |
tatra̍ | de̱vān | upa̍ | hva̱ye̱ ||1.13.12||


1.14.1a aibhi̍ragne̱ duvo̱ giro̱ viśve̍bhi̱ḥ soma̍pītaye |
1.14.1c de̱vebhi̍ryāhi̱ yakṣi̍ ca ||

ā | e̱bhi̱ḥ | a̱gne̱ | duva̍ḥ | gira̍ḥ | viśve̍bhiḥ | soma̍-pītaye |
de̱vebhi̍ḥ | yā̱hi̱ | yakṣi̍ | ca̱ ||1.14.1||

1.14.2a ā tvā̱ kaṇvā̍ ahūṣata gṛ̱ṇanti̍ vipra te̱ dhiya̍ḥ |
1.14.2c de̱vebhi̍ragna̱ ā ga̍hi ||

ā | tvā̱ | kaṇvā̍ḥ | a̱hū̱ṣa̱ta̱ | gṛ̱ṇanti̍ | vi̱pra̱ | te̱ | dhiya̍ḥ |
de̱vebhi̍ḥ | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ ||1.14.2||

1.14.3a i̱ndra̱vā̱yū bṛha̱spati̍ṁ mi̱trāgniṁ pū̱ṣaṇa̱ṁ bhaga̍m |
1.14.3c ā̱di̱tyānmāru̍taṁ ga̱ṇam ||

i̱ndra̱vā̱yū iti̍ | bṛha̱spati̍m | mi̱trā | a̱gnim | pū̱ṣaṇa̍m | bhaga̍m |
ā̱di̱tyān | māru̍tam | ga̱ṇam ||1.14.3||

1.14.4a pra vo̍ bhriyanta̱ inda̍vo matsa̱rā mā̍dayi̱ṣṇava̍ḥ |
1.14.4c dra̱psā madhva̍ścamū̱ṣada̍ḥ ||

pra | va̱ḥ | bhri̱ya̱nte̱ | inda̍vaḥ | ma̱tsa̱rāḥ | mā̱da̱yi̱ṣṇava̍ḥ |
dra̱psāḥ | madhva̍ḥ | ca̱mū̱-sada̍ḥ ||1.14.4||

1.14.5a īḻa̍te̱ tvāma̍va̱syava̱ḥ kaṇvā̍so vṛ̱ktaba̍rhiṣaḥ |
1.14.5c ha̱viṣma̍nto ara̱ṁkṛta̍ḥ ||

īḻa̍te | tvām | a̱va̱syava̍ḥ | kaṇvā̍saḥ | vṛ̱kta-ba̍rhiṣaḥ |
ha̱viṣma̍ntaḥ | a̱ra̱m-kṛta̍ḥ ||1.14.5||

1.14.6a ghṛ̱tapṛ̍ṣṭhā mano̱yujo̱ ye tvā̱ vaha̍nti̱ vahna̍yaḥ |
1.14.6c ā de̱vāntsoma̍pītaye ||

ghṛ̱ta-pṛ̍ṣṭhāḥ | ma̱na̱ḥ-yuja̍ḥ | ye | tvā̱ | vaha̍nti | vahna̍yaḥ |
ā | de̱vān | soma̍-pītaye ||1.14.6||

1.14.7a tānyaja̍trām̐ ṛtā̱vṛdho'gne̱ patnī̍vataskṛdhi |
1.14.7c madhva̍ḥ sujihva pāyaya ||

tān | yaja̍trān | ṛ̱ta̱-vṛdha̍ḥ | agne̍ | patnī̍-vataḥ | kṛ̱dhi̱ |
madhva̍ḥ | su̱-ji̱hva̱ | pā̱ya̱ya̱ ||1.14.7||

1.14.8a ye yaja̍trā̱ ya īḍyā̱ste te̍ pibantu ji̱hvayā̍ |
1.14.8c madho̍ragne̱ vaṣa̍ṭkṛti ||

ye | yaja̍trāḥ | ye | īḍyā̍ḥ | te | te̱ | pi̱ba̱ntu̱ | ji̱hvayā̍ |
madho̍ḥ | a̱gne̱ | vaṣa̍ṭ-kṛti ||1.14.8||

1.14.9a ākī̱ṁ sūrya̍sya roca̱nādviśvā̍nde̱vām̐ u̍ṣa̱rbudha̍ḥ |
1.14.9c vipro̱ hote̱ha va̍kṣati ||

ākī̍m | sūrya̍sya | ro̱ca̱nāt | viśvā̍n | de̱vān | u̱ṣa̱ḥ-budha̍ḥ |
vipra̍ḥ | hotā̍ | i̱ha | va̱kṣa̱ti̱ ||1.14.9||

1.14.10a viśve̍bhiḥ so̱myaṁ madhvagna̱ indre̍ṇa vā̱yunā̍ |
1.14.10c pibā̍ mi̱trasya̱ dhāma̍bhiḥ ||

viśve̍bhiḥ | so̱myam | madhu̍ | agne̍ | indre̍ṇa | vā̱yunā̍ |
piba̍ | mi̱trasya̍ | dhāma̍-bhiḥ ||1.14.10||

1.14.11a tvaṁ hotā̱ manu̍rhi̱to'gne̍ ya̱jñeṣu̍ sīdasi |
1.14.11c semaṁ no̍ adhva̱raṁ ya̍ja ||

tvam | hotā̍ | manu̍ḥ-hitaḥ | agne̍ | ya̱jñeṣu̍ | sī̱da̱si̱ |
saḥ | i̱mam | na̱ḥ | a̱dhva̱ram | ya̱ja̱ ||1.14.11||

1.14.12a yu̱kṣvā hyaru̍ṣī̱ rathe̍ ha̱rito̍ deva ro̱hita̍ḥ |
1.14.12c tābhi̍rde̱vām̐ i̱hā va̍ha ||

yu̱kṣva | hi | aru̍ṣīḥ | rathe̍ | ha̱rita̍ḥ | de̱va̱ | ro̱hita̍ḥ |
tābhi̍ḥ | de̱vān | i̱ha | ā | va̱ha̱ ||1.14.12||


1.15.1a indra̱ soma̱ṁ piba̍ ṛ̱tunā tvā̍ viśa̱ntvinda̍vaḥ |
1.15.1c ma̱tsa̱rāsa̱stado̍kasaḥ ||

indra̍ | soma̍m | piba̍ | ṛ̱tunā̍ | ā | tvā̱ | vi̱śa̱ntu̱ | inda̍vaḥ |
ma̱tsa̱rāsa̍ḥ | tat-o̍kasaḥ ||1.15.1||

1.15.2a maru̍ta̱ḥ piba̍ta ṛ̱tunā̍ po̱trādya̱jñaṁ pu̍nītana |
1.15.2c yū̱yaṁ hi ṣṭhā su̍dānavaḥ ||

maru̍taḥ | piba̍ta | ṛ̱tunā̍ | po̱trāt | ya̱jñam | pu̱nī̱ta̱na̱ |
yū̱yam | hi | stha | su̱-dā̱na̱va̱ḥ ||1.15.2||

1.15.3a a̱bhi ya̱jñaṁ gṛ̍ṇīhi no̱ gnāvo̱ neṣṭa̱ḥ piba̍ ṛ̱tunā̍ |
1.15.3c tvaṁ hi ra̍tna̱dhā asi̍ ||

a̱bhi | ya̱jñam | gṛ̱ṇī̱hi̱ | na̱ḥ | grāva̍ḥ | neṣṭa̱riti̍ | piba̍ | ṛ̱tunā̍ |
tvam | hi | ra̱tna̱-dhāḥ | asi̍ ||1.15.3||

1.15.4a agne̍ de̱vām̐ i̱hā va̍ha sā̱dayā̱ yoni̍ṣu tri̱ṣu |
1.15.4c pari̍ bhūṣa̱ piba̍ ṛ̱tunā̍ ||

agne̍ | de̱vān | i̱ha | ā | va̱ha̱ | sā̱daya̍ | yoni̍ṣu | tri̱ṣu |
pari̍ | bhū̱ṣa̱ | piba̍ | ṛ̱tunā̍ ||1.15.4||

1.15.5a brāhma̍ṇādindra̱ rādha̍sa̱ḥ pibā̱ soma̍mṛ̱tūm̐ranu̍ |
1.15.5c taveddhi sa̱khyamastṛ̍tam ||

brāhma̍ṇāt | i̱ndra̱ | rādha̍saḥ | piba̍ | soma̍m | ṛ̱tūn | anu̍ |
tava̍ | it | hi | sa̱khyam | astṛ̍tam ||1.15.5||

1.15.6a yu̱vaṁ dakṣa̍ṁ dhṛtavrata̱ mitrā̍varuṇa dū̱ḻabha̍m |
1.15.6c ṛ̱tunā̍ ya̱jñamā̍śāthe ||

yu̱vam | dakṣa̍m | dhṛ̱ta̱-vra̱tā̱ | mitrā̍varuṇā | du̱ḥ-dabha̍m |
ṛ̱tunā̍ | ya̱jñam | ā̱śā̱the̱ iti̍ ||1.15.6||

1.15.7a dra̱vi̱ṇo̱dā dravi̍ṇaso̱ grāva̍hastāso adhva̱re |
1.15.7c ya̱jñeṣu̍ de̱vamī̍ḻate ||

dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dāḥ | dravi̍ṇasaḥ | grāva̍-hastāsaḥ | a̱dhva̱re |
ya̱jñeṣu̍ | de̱vam | ī̱ḻa̱te̱ ||1.15.7||

1.15.8a dra̱vi̱ṇo̱dā da̍dātu no̱ vasū̍ni̱ yāni̍ śṛṇvi̱re |
1.15.8c de̱veṣu̱ tā va̍nāmahe ||

dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dāḥ | da̱dā̱tu̱ | na̱ḥ | vasū̍ni | yāni̍ | śṛ̱ṇvi̱re |
de̱veṣu̍ | tā | va̱nā̱ma̱he̱ ||1.15.8||

1.15.9a dra̱vi̱ṇo̱dāḥ pi̍pīṣati ju̱hota̱ pra ca̍ tiṣṭhata |
1.15.9c ne̱ṣṭrādṛ̱tubhi̍riṣyata ||

dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dāḥ | pi̱pī̱ṣa̱ti̱ | ju̱hota̍ | pra | ca̱ | ti̱ṣṭha̱ta̱ |
ne̱ṣṭrāt | ṛ̱tu-bhi̍ḥ | i̱ṣya̱ta̱ ||1.15.9||

1.15.10a yattvā̍ tu̱rīya̍mṛ̱tubhi̱rdravi̍ṇodo̱ yajā̍mahe |
1.15.10c adha̍ smā no da̱dirbha̍va ||

yat | tvā̱ | tu̱rīya̍m | ṛ̱tu-bhi̍ḥ | dravi̍ṇaḥ-daḥ | yajā̍mahe |
adha̍ | sma̱ | na̱ḥ | da̱diḥ | bha̱va̱ ||1.15.10||

1.15.11a aśvi̍nā̱ piba̍ta̱ṁ madhu̱ dīdya̍gnī śucivratā |
1.15.11c ṛ̱tunā̍ yajñavāhasā ||

aśvi̍nā | piba̍tam | madhu̍ | dīdya̍gnī̱ iti̱ dīdi̍-agnī | śu̱ci̱-vra̱tā̱ |
ṛ̱tunā̍ | ya̱jña̱-vā̱ha̱sā̱ ||1.15.11||

1.15.12a gārha̍patyena santya ṛ̱tunā̍ yajña̱nīra̍si |
1.15.12c de̱vānde̍vaya̱te ya̍ja ||

gārha̍-patyena | sa̱ntya̱ | ṛ̱tunā̍ | ya̱jña̱-nīḥ | a̱si̱ |
de̱vān | de̱va̱-ya̱te | ya̱ja̱ ||1.15.12||


1.16.1a ā tvā̍ vahantu̱ hara̍yo̱ vṛṣa̍ṇa̱ṁ soma̍pītaye |
1.16.1c indra̍ tvā̱ sūra̍cakṣasaḥ ||

ā | tvā̱ | va̱ha̱ntu̱ | hara̍yaḥ | vṛṣa̍ṇam | soma̍-pītaye |
indra̍ | tvā̱ | sūra̍-cakṣasaḥ ||1.16.1||

1.16.2a i̱mā dhā̱nā ghṛ̍ta̱snuvo̱ harī̍ i̱hopa̍ vakṣataḥ |
1.16.2c indra̍ṁ su̱khata̍me̱ rathe̍ ||

i̱māḥ | dhā̱nāḥ | ghṛ̱ta̱-snuva̍ḥ | harī̱ iti̍ | i̱ha | upa̍ | va̱kṣa̱ta̱ḥ |
indra̍m | su̱kha-ta̍me | rathe̍ ||1.16.2||

1.16.3a indra̍ṁ prā̱tarha̍vāmaha̱ indra̍ṁ praya̱tya̍dhva̱re |
1.16.3c indra̱ṁ soma̍sya pī̱taye̍ ||

indra̍m | prā̱taḥ | ha̱vā̱ma̱he̱ | indra̍m | pra̱-ya̱ti | a̱dhva̱re |
indra̍m | soma̍sya | pī̱taye̍ ||1.16.3||

1.16.4a upa̍ naḥ su̱tamā ga̍hi̱ hari̍bhirindra ke̱śibhi̍ḥ |
1.16.4c su̱te hi tvā̱ havā̍mahe ||

upa̍ | na̱ḥ | su̱tam | ā | ga̱hi̱ | hari̍-bhiḥ | i̱ndra̱ | ke̱śi-bhi̍ḥ |
su̱te | hi | tvā̱ | havā̍mahe ||1.16.4||

1.16.5a semaṁ na̱ḥ stoma̱mā ga̱hyupe̱daṁ sava̍naṁ su̱tam |
1.16.5c gau̱ro na tṛ̍ṣi̱taḥ pi̍ba ||

saḥ | i̱mam | na̱ḥ | stoma̍m | ā | ga̱hi̱ | upa̍ | i̱dam | sava̍nam | su̱tam |
gau̱raḥ | na | tṛ̱ṣi̱taḥ | pi̱ba̱ ||1.16.5||

1.16.6a i̱me somā̍sa̱ inda̍vaḥ su̱tāso̱ adhi̍ ba̱rhiṣi̍ |
1.16.6c tām̐ i̍ndra̱ saha̍se piba ||

i̱me | somā̍saḥ | inda̍vaḥ | su̱tāsa̍ḥ | adhi̍ | ba̱rhiṣi̍ |
tān | i̱ndra̱ | saha̍se | pi̱ba̱ ||1.16.6||

1.16.7a a̱yaṁ te̱ stomo̍ agri̱yo hṛ̍di̱spṛga̍stu̱ śaṁta̍maḥ |
1.16.7c athā̱ soma̍ṁ su̱taṁ pi̍ba ||

a̱yam | te̱ | stoma̍ḥ | a̱gri̱yaḥ | hṛ̱di̱-spṛk | a̱stu̱ | śam-ta̍maḥ |
atha̍ | soma̍m | su̱tam | pi̱ba̱ ||1.16.7||

1.16.8a viśva̱mitsava̍naṁ su̱tamindro̱ madā̍ya gacchati |
1.16.8c vṛ̱tra̱hā soma̍pītaye ||

viśva̍m | it | sava̍nam | su̱tam | indra̍ḥ | madā̍ya | ga̱ccha̱ti̱ |
vṛ̱tra̱-hā | soma̍-pītaye ||1.16.8||

1.16.9a semaṁ na̱ḥ kāma̱mā pṛ̍ṇa̱ gobhi̱raśvai̍ḥ śatakrato |
1.16.9c stavā̍ma tvā svā̱dhya̍ḥ ||

saḥ | i̱mam | na̱ḥ | kāma̍m | ā | pṛ̱ṇa̱ | gobhi̍ḥ | aśvai̍ḥ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
stavā̍ma | tvā̱ | su̱-ā̱dhya̍ḥ ||1.16.9||


1.17.1a indrā̱varu̍ṇayora̱haṁ sa̱mrājo̱rava̱ ā vṛ̍ṇe |
1.17.1c tā no̍ mṛḻāta ī̱dṛśe̍ ||

indrā̱varu̍ṇayoḥ | a̱ham | sa̱m-rājo̍ḥ | ava̍ḥ | ā | vṛ̱ṇe̱ |
tā | na̱ḥ | mṛ̱ḻā̱ta̱ḥ | ī̱dṛśe̍ ||1.17.1||

1.17.2a gantā̍rā̱ hi stho'va̍se̱ hava̱ṁ vipra̍sya̱ māva̍taḥ |
1.17.2c dha̱rtārā̍ carṣaṇī̱nām ||

gantā̍rā | hi | sthaḥ | ava̍se | hava̍m | vipra̍sya | māva̍taḥ |
dha̱rtārā̍ | ca̱rṣa̱ṇī̱nām ||1.17.2||

1.17.3a a̱nu̱kā̱maṁ ta̍rpayethā̱mindrā̍varuṇa rā̱ya ā |
1.17.3c tā vā̱ṁ nedi̍ṣṭhamīmahe ||

a̱nu̱-kā̱mam | ta̱rpa̱ye̱thā̱m | indrā̍varuṇā | rā̱yaḥ | ā |
tā | vā̱m | nedi̍ṣṭham | ī̱ma̱he̱ ||1.17.3||

1.17.4a yu̱vāku̱ hi śacī̍nāṁ yu̱vāku̍ sumatī̱nām |
1.17.4c bhū̱yāma̍ vāja̱dāvnā̍m ||

yu̱vāku̍ | hi | śacī̍nām | yu̱vāku̍ | su̱-ma̱tī̱nām |
bhū̱yāma̍ | vā̱ja̱-dāvnā̍m ||1.17.4||

1.17.5a indra̍ḥ sahasra̱dāvnā̱ṁ varu̍ṇa̱ḥ śaṁsyā̍nām |
1.17.5c kratu̍rbhavatyu̱kthya̍ḥ ||

indra̍ḥ | sa̱ha̱sra̱-dāvnā̍m | varu̍ṇaḥ | śaṁsyā̍nām |
kratu̍ḥ | bha̱va̱ti̱ | u̱kthya̍ḥ ||1.17.5||

1.17.6a tayo̱ridava̍sā va̱yaṁ sa̱nema̱ ni ca̍ dhīmahi |
1.17.6c syādu̱ta pra̱reca̍nam ||

tayo̍ḥ | it | ava̍sā | va̱yam | sa̱nema̍ | ni | ca̱ | dhī̱ma̱hi̱ |
syāt | u̱ta | pra̱-reca̍nam ||1.17.6||

1.17.7a indrā̍varuṇa vāma̱haṁ hu̱ve ci̱trāya̱ rādha̍se |
1.17.7c a̱smāntsu ji̱gyuṣa̍skṛtam ||

indrā̍varuṇā | vā̱m | a̱ham | hu̱ve | ci̱trāya̍ | rādha̍se |
a̱smān | su | ji̱gyuṣa̍ḥ | kṛ̱ta̱m ||1.17.7||

1.17.8a indrā̍varuṇa̱ nū nu vā̱ṁ siṣā̍santīṣu dhī̱ṣvā |
1.17.8c a̱smabhya̱ṁ śarma̍ yacchatam ||

indrā̍varuṇā | nu | nu | vā̱m | sisā̍santīṣu | dhī̱ṣu | ā |
a̱smabhya̍m | śarma̍ | ya̱ccha̱ta̱m ||1.17.8||

1.17.9a pra vā̍maśnotu suṣṭu̱tirindrā̍varuṇa̱ yāṁ hu̱ve |
1.17.9c yāmṛ̱dhāthe̍ sa̱dhastu̍tim ||

pra | vā̱m | a̱śno̱tu̱ | su̱-stu̱tiḥ | indrā̍varuṇā | yām | hu̱ve |
yām | ṛ̱dhāthe̱ iti̍ | sa̱dha-stu̍tim ||1.17.9||


1.18.1a so̱māna̱ṁ svara̍ṇaṁ kṛṇu̱hi bra̍hmaṇaspate |
1.18.1c ka̱kṣīva̍nta̱ṁ ya au̍śi̱jaḥ ||

so̱māna̍m | svara̍ṇam | kṛ̱ṇu̱hi | bra̱hma̱ṇa̱ḥ | pa̱te̱ |
ka̱kṣīva̍ntam | yaḥ | au̱śi̱jaḥ ||1.18.1||

1.18.2a yo re̱vānyo a̍mīva̱hā va̍su̱vitpu̍ṣṭi̱vardha̍naḥ |
1.18.2c sa na̍ḥ siṣaktu̱ yastu̱raḥ ||

yaḥ | re̱vān | yaḥ | a̱mī̱va̱-hā | va̱su̱-vit | pu̱ṣṭi̱-vardha̍naḥ |
saḥ | na̱ḥ | si̱sa̱ktu̱ | yaḥ | tu̱raḥ ||1.18.2||

1.18.3a mā na̱ḥ śaṁso̱ ara̍ruṣo dhū̱rtiḥ praṇa̱ṅmartya̍sya |
1.18.3c rakṣā̍ ṇo brahmaṇaspate ||

mā | na̱ḥ | śaṁsa̍ḥ | ara̍ruṣaḥ | dhū̱rtiḥ | praṇa̍k | martya̍sya |
rakṣa̍ | na̱ḥ | bra̱hma̱ṇa̱ḥ | pa̱te̱ ||1.18.3||

1.18.4a sa ghā̍ vī̱ro na ri̍ṣyati̱ yamindro̱ brahma̍ṇa̱spati̍ḥ |
1.18.4c somo̍ hi̱noti̱ martya̍m ||

saḥ | gha̱ | vī̱raḥ | na | ri̱ṣya̱ti̱ | yam | indra̍ḥ | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ |
soma̍ḥ | hi̱noti̍ | martya̍m ||1.18.4||

1.18.5a tvaṁ taṁ bra̍hmaṇaspate̱ soma̱ indra̍śca̱ martya̍m |
1.18.5c dakṣi̍ṇā pā̱tvaṁha̍saḥ ||

tvam | tam | bra̱hma̱ṇa̱ḥ | pa̱te̱ | soma̍ḥ | indra̍ḥ | ca̱ | martya̍m |
dakṣi̍ṇā | pā̱tu̱ | aṁha̍saḥ ||1.18.5||

1.18.6a sada̍sa̱spati̱madbhu̍taṁ pri̱yamindra̍sya̱ kāmya̍m |
1.18.6c sa̱niṁ me̱dhāma̍yāsiṣam ||

sada̍saḥ | pati̍m | adbhu̍tam | pri̱yam | indra̍sya | kāmya̍m |
sa̱nim | me̱dhām | a̱yā̱si̱ṣa̱m ||1.18.6||

1.18.7a yasmā̍dṛ̱te na sidhya̍ti ya̱jño vi̍pa̱ścita̍śca̱na |
1.18.7c sa dhī̱nāṁ yoga̍minvati ||

yasmā̍t | ṛ̱te | na | sidhya̍ti | ya̱jñaḥ | vi̱pa̱ḥ-cita̍ḥ | ca̱na |
saḥ | dhī̱nām | yoga̍m | i̱nva̱ti̱ ||1.18.7||

1.18.8a ādṛ̍dhnoti ha̱viṣkṛ̍ti̱ṁ prāñca̍ṁ kṛṇotyadhva̱ram |
1.18.8c hotrā̍ de̱veṣu̍ gacchati ||

āt | ṛ̱dhno̱ti̱ | ha̱viḥ-kṛ̍tim | prāñca̍m | kṛ̱ṇo̱ti̱ | a̱dhva̱ram |
hotrā̍ | de̱veṣu̍ | ga̱ccha̱ti̱ ||1.18.8||

1.18.9a narā̱śaṁsa̍ṁ su̱dhṛṣṭa̍ma̱mapa̍śyaṁ sa̱pratha̍stamam |
1.18.9c di̱vo na sadma̍makhasam ||

narā̱śaṁsa̍m | su̱-dhṛṣṭa̍mam | apa̍śyam | sa̱pratha̍ḥ-tamam |
di̱vaḥ | na | sadma̍-makhasam ||1.18.9||


1.19.1a prati̱ tyaṁ cāru̍madhva̱raṁ go̍pī̱thāya̱ pra hū̍yase |
1.19.1c ma̱rudbhi̍ragna̱ ā ga̍hi ||

prati̍ | tyam | cāru̍m | a̱dhva̱ram | go̱-pī̱thāya̍ | pra | hū̱ya̱se̱ |
ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ ||1.19.1||

1.19.2a na̱hi de̱vo na martyo̍ ma̱hastava̱ kratu̍ṁ pa̱raḥ |
1.19.2c ma̱rudbhi̍ragna̱ ā ga̍hi ||

na̱hi | de̱vaḥ | na | martya̍ḥ | ma̱haḥ | tava̍ | kratu̍m | pa̱raḥ |
ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ ||1.19.2||

1.19.3a ye ma̱ho raja̍so vi̱durviśve̍ de̱vāso̍ a̱druha̍ḥ |
1.19.3c ma̱rudbhi̍ragna̱ ā ga̍hi ||

ye | ma̱haḥ | raja̍saḥ | vi̱duḥ | viśve̍ | de̱vāsa̍ḥ | a̱druha̍ḥ |
ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ ||1.19.3||

1.19.4a ya u̱grā a̱rkamā̍nṛ̱curanā̍dhṛṣṭāsa̱ oja̍sā |
1.19.4c ma̱rudbhi̍ragna̱ ā ga̍hi ||

ye | u̱grāḥ | a̱rkam | ā̱nṛ̱cuḥ | anā̍dhṛṣṭāsaḥ | oja̍sā |
ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ ||1.19.4||

1.19.5a ye śu̱bhrā gho̱rava̍rpasaḥ sukṣa̱trāso̍ ri̱śāda̍saḥ |
1.19.5c ma̱rudbhi̍ragna̱ ā ga̍hi ||

ye | śu̱bhrāḥ | gho̱ra-va̍rpasaḥ | su̱-kṣa̱trāsa̍ḥ | ri̱śāda̍saḥ |
ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ ||1.19.5||

1.19.6a ye nāka̱syādhi̍ roca̱ne di̱vi de̱vāsa̱ āsa̍te |
1.19.6c ma̱rudbhi̍ragna̱ ā ga̍hi ||

ye | nāka̍sya | adhi̍ | ro̱ca̱ne | di̱vi | de̱vāsa̍ḥ | āsa̍te |
ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ ||1.19.6||

1.19.7a ya ī̱ṅkhaya̍nti̱ parva̍tānti̱raḥ sa̍mu̱drama̍rṇa̱vam |
1.19.7c ma̱rudbhi̍ragna̱ ā ga̍hi ||

ye | ī̱ṅkhaya̍nti | parva̍tān | ti̱raḥ | sa̱mu̱dram | a̱rṇa̱vam |
ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ ||1.19.7||

1.19.8a ā ye ta̱nvanti̍ ra̱śmibhi̍sti̱raḥ sa̍mu̱dramoja̍sā |
1.19.8c ma̱rudbhi̍ragna̱ ā ga̍hi ||

ā | ye | ta̱nvanti̍ | ra̱śmi-bhi̍ḥ | ti̱raḥ | sa̱mu̱dram | oja̍sā |
ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ ||1.19.8||

1.19.9a a̱bhi tvā̍ pū̱rvapī̍taye sṛ̱jāmi̍ so̱myaṁ madhu̍ |
1.19.9c ma̱rudbhi̍ragna̱ ā ga̍hi ||

a̱bhi | tvā̱ | pū̱rva-pī̍taye | sṛ̱jāmi̍ | so̱myam | madhu̍ |
ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ ||1.19.9||


1.20.1a a̱yaṁ de̱vāya̱ janma̍ne̱ stomo̱ vipre̍bhirāsa̱yā |
1.20.1c akā̍ri ratna̱dhāta̍maḥ ||

a̱yam | de̱vāya̍ | janma̍ne | stoma̍ḥ | vipre̍bhiḥ | ā̱sa̱yā |
akā̍ri | ra̱tna̱-dhāta̍maḥ ||1.20.1||

1.20.2a ya indrā̍ya vaco̱yujā̍ tata̱kṣurmana̍sā̱ harī̍ |
1.20.2c śamī̍bhirya̱jñamā̍śata ||

ye | indrā̍ya | va̱ca̱ḥ-yujā̍ | ta̱ta̱kṣuḥ | mana̍sā | harī̱ iti̍ |
śamī̍bhiḥ | ya̱jñam | ā̱śa̱ta̱ ||1.20.2||

1.20.3a takṣa̱nnāsa̍tyābhyā̱ṁ pari̍jmānaṁ su̱khaṁ ratha̍m |
1.20.3c takṣa̍ndhe̱nuṁ sa̍ba̱rdughā̍m ||

takṣa̍n | nāsa̍tyābhyām | pari̍-jmānam | su̱-kham | ratha̍m |
takṣa̍n | dhe̱num | sa̱ba̱ḥ-dughā̍m ||1.20.3||

1.20.4a yuvā̍nā pi̱tarā̱ puna̍ḥ sa̱tyama̍ntrā ṛjū̱yava̍ḥ |
1.20.4c ṛ̱bhavo̍ vi̱ṣṭya̍krata ||

yuvā̍nā | pi̱tarā̍ | puna̱riti̍ | sa̱tya-ma̍ntrāḥ | ṛ̱ju̱-yava̍ḥ |
ṛ̱bhava̍ḥ | vi̱ṣṭī | a̱kra̱ta̱ ||1.20.4||

1.20.5a saṁ vo̱ madā̍so agma̱tendre̍ṇa ca ma̱rutva̍tā |
1.20.5c ā̱di̱tyebhi̍śca̱ rāja̍bhiḥ ||

sam | va̱ḥ | madā̍saḥ | a̱gma̱ta̱ | indre̍ṇa | ca̱ | ma̱rutva̍tā |
ā̱di̱tyebhi̍ḥ | ca̱ | rāja̍-bhiḥ ||1.20.5||

1.20.6a u̱ta tyaṁ ca̍ma̱saṁ nava̱ṁ tvaṣṭu̍rde̱vasya̱ niṣkṛ̍tam |
1.20.6c aka̍rta ca̱tura̱ḥ puna̍ḥ ||

u̱ta | tyam | ca̱ma̱sam | nava̍m | tvaṣṭu̍ḥ | de̱vasya̍ | niḥ-kṛ̍tam |
aka̍rta | ca̱tura̍ḥ | puna̱riti̍ ||1.20.6||

1.20.7a te no̱ ratnā̍ni dhattana̱ trirā sāptā̍ni sunva̱te |
1.20.7c eka̍mekaṁ suśa̱stibhi̍ḥ ||

te | na̱ḥ | ratnā̍ni | dha̱tta̱na̱ | triḥ | ā | sāptā̍ni | su̱nva̱te |
eka̍m-ekam | su̱śa̱sti-bhi̍ḥ ||1.20.7||

1.20.8a adhā̍rayanta̱ vahna̱yo'bha̍janta sukṛ̱tyayā̍ |
1.20.8c bhā̱gaṁ de̱veṣu̍ ya̱jñiya̍m ||

adhā̍rayanta | vahna̍yaḥ | abha̍janta | su̱-kṛ̱tyayā̍ |
bhā̱gam | de̱veṣu̍ | ya̱jñiya̍m ||1.20.8||


1.21.1a i̱hendrā̱gnī upa̍ hvaye̱ tayo̱ritstoma̍muśmasi |
1.21.1c tā soma̍ṁ soma̱pāta̍mā ||

i̱ha | i̱ndrā̱gnī iti̍ | upa̍ | hva̱ye̱ | tayo̍ḥ | it | stoma̍m | u̱śma̱si̱ |
tā | soma̍m | so̱ma̱-pāta̍mā ||1.21.1||

1.21.2a tā ya̱jñeṣu̱ pra śa̍ṁsatendrā̱gnī śu̍mbhatā naraḥ |
1.21.2c tā gā̍ya̱treṣu̍ gāyata ||

tā | ya̱jñeṣu̍ | pra | śa̱ṁsa̱ta̱ | i̱ndrā̱gnī iti̍ | śu̱mbha̱ta̱ | na̱ra̱ḥ |
tā | gā̱ya̱treṣu̍ | gā̱ya̱ta̱ ||1.21.2||

1.21.3a tā mi̱trasya̱ praśa̍staya indrā̱gnī tā ha̍vāmahe |
1.21.3c so̱ma̱pā soma̍pītaye ||

tā | mi̱trasya̍ | pra-śa̍staye | i̱ndrā̱gnī iti̍ | tā | ha̱vā̱ma̱he̱ |
so̱ma̱-pā | soma̍-pītaye ||1.21.3||

1.21.4a u̱grā santā̍ havāmaha̱ upe̱daṁ sava̍naṁ su̱tam |
1.21.4c i̱ndrā̱gnī eha ga̍cchatām ||

u̱grā | santā̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ | upa̍ | i̱dam | sava̍nam | su̱tam |
i̱ndrā̱gnī iti̍ | ā | i̱ha | ga̱ccha̱tā̱m ||1.21.4||

1.21.5a tā ma̱hāntā̱ sada̱spatī̱ indrā̍gnī̱ rakṣa̍ ubjatam |
1.21.5c apra̍jāḥ santva̱triṇa̍ḥ ||

tā | ma̱hāntā̍ | sada̱spatī̱ iti̍ | indrā̍gnī̱ iti̍ | rakṣa̍ḥ | u̱bja̱ta̱m |
apra̍jāḥ | sa̱ntu̱ | a̱triṇa̍ḥ ||1.21.5||

1.21.6a tena̍ sa̱tyena̍ jāgṛta̱madhi̍ prace̱tune̍ pa̱de |
1.21.6c indrā̍gnī̱ śarma̍ yacchatam ||

tena̍ | sa̱tyena̍ | jā̱gṛ̱ta̱m | adhi̍ | pra̱-ce̱tune̍ | pa̱de |
indrā̍gnī̱ iti̍ | śarma̍ | ya̱ccha̱ta̱m ||1.21.6||


1.22.1a prā̱ta̱ryujā̱ vi bo̍dhayā̱śvinā̱veha ga̍cchatām |
1.22.1c a̱sya soma̍sya pī̱taye̍ ||

prā̱ta̱ḥ-yujā̍ | vi | bo̱dha̱ya̱ | a̱śvinau̍ | ā | i̱ha | ga̱ccha̱tā̱m |
a̱sya | soma̍sya | pī̱taye̍ ||1.22.1||

1.22.2a yā su̱rathā̍ ra̱thīta̍mo̱bhā de̱vā di̍vi̱spṛśā̍ |
1.22.2c a̱śvinā̱ tā ha̍vāmahe ||

yā | su̱-rathā̍ | ra̱thi-ta̍mā | u̱bhā | de̱vā | di̱vi̱-spṛśā̍ |
a̱śvinā̍ | tā | ha̱vā̱ma̱he̱ ||1.22.2||

1.22.3a yā vā̱ṁ kaśā̱ madhu̍ma̱tyaśvi̍nā sū̱nṛtā̍vatī |
1.22.3c tayā̍ ya̱jñaṁ mi̍mikṣatam ||

yā | vā̱m | kaśā̍ | madhu̍-matī | aśvi̍nā | sū̱nṛtā̍-vatī |
tayā̍ | ya̱jñam | mi̱mi̱kṣa̱ta̱m ||1.22.3||

1.22.4a na̱hi vā̱masti̍ dūra̱ke yatrā̱ rathe̍na̱ gaccha̍thaḥ |
1.22.4c aśvi̍nā so̱mino̍ gṛ̱ham ||

na̱hi | vā̱m | asti̍ | dū̱ra̱ke | yatra̍ | rathe̍na | gaccha̍thaḥ |
aśvi̍nā | so̱mina̍ḥ | gṛ̱ham ||1.22.4||

1.22.5a hira̍ṇyapāṇimū̱taye̍ savi̱tāra̱mupa̍ hvaye |
1.22.5c sa cettā̍ de̱vatā̍ pa̱dam ||

hira̍ṇya-pāṇim | ū̱taye̍ | sa̱vi̱tāra̍m | upa̍ | hva̱ye̱ |
saḥ | cettā̍ | de̱vatā̍ | pa̱dam ||1.22.5||

1.22.6a a̱pāṁ napā̍ta̱mava̍se savi̱tāra̱mupa̍ stuhi |
1.22.6c tasya̍ vra̱tānyu̍śmasi ||

a̱pām | napā̍tam | ava̍se | sa̱vi̱tāra̍m | upa̍ | stu̱hi̱ |
tasya̍ | vra̱tāni̍ | u̱śma̱si̱ ||1.22.6||

1.22.7a vi̱bha̱ktāra̍ṁ havāmahe̱ vaso̍ści̱trasya̱ rādha̍saḥ |
1.22.7c sa̱vi̱tāra̍ṁ nṛ̱cakṣa̍sam ||

vi̱-bha̱ktāra̍m | ha̱vā̱ma̱he̱ | vaso̍ḥ | ci̱trasya̍ | rādha̍saḥ |
sa̱vi̱tāra̍m | nṛ̱-cakṣa̍sam ||1.22.7||

1.22.8a sakhā̍ya̱ ā ni ṣī̍data savi̱tā stomyo̱ nu na̍ḥ |
1.22.8c dātā̱ rādhā̍ṁsi śumbhati ||

sakhā̍yaḥ | ā | ni | sī̱da̱ta̱ | sa̱vi̱tā | stomya̍ḥ | nu | na̱ḥ |
dātā̍ | rādhā̍ṁsi | śu̱mbha̱ti̱ ||1.22.8||

1.22.9a agne̱ patnī̍ri̱hā va̍ha de̱vānā̍muśa̱tīrupa̍ |
1.22.9c tvaṣṭā̍ra̱ṁ soma̍pītaye ||

agne̍ | patnī̍ḥ | i̱ha | ā | va̱ha̱ | de̱vānā̍m | u̱śa̱tīḥ | upa̍ |
tvaṣṭā̍ram | soma̍-pītaye ||1.22.9||

1.22.10a ā gnā a̍gna i̱hāva̍se̱ hotrā̍ṁ yaviṣṭha̱ bhāra̍tīm |
1.22.10c varū̍trīṁ dhi̱ṣaṇā̍ṁ vaha ||

ā | gnāḥ | a̱gne̱ | i̱ha | ava̍se | hotrā̍m | ya̱vi̱ṣṭha̱ | bhāra̍tīm |
varū̍trīm | dhi̱ṣaṇā̍m | va̱ha̱ ||1.22.10||

1.22.11a a̱bhi no̍ de̱vīrava̍sā ma̱haḥ śarma̍ṇā nṛ̱patnī̍ḥ |
1.22.11c acchi̍nnapatrāḥ sacantām ||

a̱bhi | na̱ḥ | de̱vīḥ | ava̍sā | ma̱haḥ | śarma̍ṇā | nṛ̱-patnī̍ḥ |
acchi̍nna-patrāḥ | sa̱ca̱ntā̱m ||1.22.11||

1.22.12a i̱hendrā̱ṇīmupa̍ hvaye varuṇā̱nīṁ sva̱staye̍ |
1.22.12c a̱gnāyī̱ṁ soma̍pītaye ||

i̱ha | i̱ndrā̱ṇīm | upa̍ | hva̱ye̱ | va̱ru̱ṇā̱nīm | sva̱staye̍ |
a̱gnāyī̍m | soma̍-pītaye ||1.22.12||

1.22.13a ma̱hī dyauḥ pṛ̍thi̱vī ca̍ na i̱maṁ ya̱jñaṁ mi̍mikṣatām |
1.22.13c pi̱pṛ̱tāṁ no̱ bharī̍mabhiḥ ||

ma̱hī | dyauḥ | pṛ̱thi̱vī | ca̱ | na̱ḥ | i̱mam | ya̱jñam | mi̱mi̱kṣa̱tā̱m |
pi̱pṛ̱tām | na̱ḥ | bharī̍ma-bhiḥ ||1.22.13||

1.22.14a tayo̱ridghṛ̱tava̱tpayo̱ viprā̍ rihanti dhī̱tibhi̍ḥ |
1.22.14c ga̱ndha̱rvasya̍ dhru̱ve pa̱de ||

tayo̍ḥ | it | ghṛ̱ta-va̍t | paya̍ḥ | viprā̍ḥ | ri̱ha̱nti̱ | dhī̱ti-bhi̍ḥ |
ga̱ndha̱rvasya̍ | dhru̱ve | pa̱de ||1.22.14||

1.22.15a syo̱nā pṛ̍thivi bhavānṛkṣa̱rā ni̱veśa̍nī |
1.22.15c yacchā̍ na̱ḥ śarma̍ sa̱pratha̍ḥ ||

syo̱nā | pṛ̱thi̱vi̱ | bha̱va̱ | a̱nṛ̱kṣa̱rā | ni̱-veśa̍nī |
yaccha̍ | na̱ḥ | śarma̍ | sa̱-pratha̍ḥ ||1.22.15||

1.22.16a ato̍ de̱vā a̍vantu no̱ yato̱ viṣṇu̍rvicakra̱me |
1.22.16c pṛ̱thi̱vyāḥ sa̱pta dhāma̍bhiḥ ||

ata̍ḥ | de̱vāḥ | a̱va̱ntu̱ | na̱ḥ | yata̍ḥ | viṣṇu̍ḥ | vi̱-ca̱kra̱me |
pṛ̱thi̱vyāḥ | sa̱pta | dhāma̍-bhiḥ ||1.22.16||

1.22.17a i̱daṁ viṣṇu̱rvi ca̍krame tre̱dhā ni da̍dhe pa̱dam |
1.22.17c samū̍ḻhamasya pāṁsu̱re ||

i̱dam | viṣṇu̍ḥ | vi | ca̱kra̱me̱ | tre̱dhā | ni | da̱dhe̱ | pa̱dam |
sam-ū̍ḻham | a̱sya̱ | pā̱ṁsu̱re ||1.22.17||

1.22.18a trīṇi̍ pa̱dā vi ca̍krame̱ viṣṇu̍rgo̱pā adā̍bhyaḥ |
1.22.18c ato̱ dharmā̍ṇi dhā̱raya̍n ||

trīṇi̍ | pa̱dā | vi | ca̱kra̱me̱ | viṣṇu̍ḥ | go̱pāḥ | adā̍bhyaḥ |
ata̍ḥ | dharmā̍ṇi | dhā̱raya̍n ||1.22.18||

1.22.19a viṣṇo̱ḥ karmā̍ṇi paśyata̱ yato̍ vra̱tāni̍ paspa̱śe |
1.22.19c indra̍sya̱ yujya̱ḥ sakhā̍ ||

viṣṇo̍ḥ | karmā̍ṇi | pa̱śya̱ta̱ | yata̍ḥ | vra̱tāni̍ | pa̱spa̱śe |
indra̍sya | yujya̍ḥ | sakhā̍ ||1.22.19||

1.22.20a tadviṣṇo̍ḥ para̱maṁ pa̱daṁ sadā̍ paśyanti sū̱raya̍ḥ |
1.22.20c di̱vī̍va̱ cakṣu̱rāta̍tam ||

tat | viṣṇo̍ḥ | pa̱ra̱mam | pa̱dam | sadā̍ | pa̱śya̱nti̱ | sū̱raya̍ḥ |
di̱vi-i̍va | cakṣu̍ḥ | ā-ta̍tam ||1.22.20||

1.22.21a tadviprā̍so vipa̱nyavo̍ jāgṛ̱vāṁsa̱ḥ sami̍ndhate |
1.22.21c viṣṇo̱ryatpa̍ra̱maṁ pa̱dam ||

tat | viprā̍saḥ | vi̱pa̱nyava̍ḥ | jā̱gṛ̱-vāṁsa̍ḥ | sam | i̱ndha̱te̱ |
viṣṇo̍ḥ | yat | pa̱ra̱mam | pa̱dam ||1.22.21||


1.23.1a tī̱vrāḥ somā̍sa̱ ā ga̍hyā̱śīrva̍ntaḥ su̱tā i̱me |
1.23.1c vāyo̱ tānprasthi̍tānpiba ||

tī̱vrāḥ | somā̍saḥ | ā | ga̱hi̱ | ā̱śīḥ-va̍ntaḥ | su̱tāḥ | i̱me |
vāyo̱ iti̍ | tān | pra-sthi̍tān | pi̱ba̱ ||1.23.1||

1.23.2a u̱bhā de̱vā di̍vi̱spṛśe̍ndravā̱yū ha̍vāmahe |
1.23.2c a̱sya soma̍sya pī̱taye̍ ||

u̱bhā | de̱vā | di̱vi̱-spṛśā̍ | i̱ndra̱vā̱yū iti̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ |
a̱sya | soma̍sya | pī̱taye̍ ||1.23.2||

1.23.3a i̱ndra̱vā̱yū ma̍no̱juvā̱ viprā̍ havanta ū̱taye̍ |
1.23.3c sa̱ha̱srā̱kṣā dhi̱yaspatī̍ ||

i̱ndra̱vā̱yū iti̍ | ma̱na̱ḥ-juvā̍ | viprā̍ḥ | ha̱va̱nte̱ | ū̱taye̍ |
sa̱ha̱sra̱-a̱kṣā | dhi̱yaḥ | patī̱ iti̍ ||1.23.3||

1.23.4a mi̱traṁ va̱yaṁ ha̍vāmahe̱ varu̍ṇa̱ṁ soma̍pītaye |
1.23.4c ja̱jñā̱nā pū̱tada̍kṣasā ||

mi̱tram | va̱yam | ha̱vā̱ma̱he̱ | varu̍ṇam | soma̍-pītaye |
ja̱jñā̱nā | pū̱ta-da̍kṣasā ||1.23.4||

1.23.5a ṛ̱tena̱ yāvṛ̍tā̱vṛdhā̍vṛ̱tasya̱ jyoti̍ṣa̱spatī̍ |
1.23.5c tā mi̱trāvaru̍ṇā huve ||

ṛ̱tena̍ | yau | ṛ̱ta̱-vṛdhau̍ | ṛ̱tasya̍ | jyoti̍ṣaḥ | patī̱ iti̍ |
tā | mi̱trāvaru̍ṇā | hu̱ve̱ ||1.23.5||

1.23.6a varu̍ṇaḥ prāvi̱tā bhu̍vanmi̱tro viśvā̍bhirū̱tibhi̍ḥ |
1.23.6c kara̍tāṁ naḥ su̱rādha̍saḥ ||

varu̍ṇaḥ | pra̱-a̱vi̱tā | bhu̱va̱t | mi̱traḥ | viśvā̍bhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
kara̍tām | na̱ḥ | su̱-rādha̍saḥ ||1.23.6||

1.23.7a ma̱rutva̍ntaṁ havāmaha̱ indra̱mā soma̍pītaye |
1.23.7c sa̱jūrga̱ṇena̍ tṛmpatu ||

ma̱rutva̍ntam | ha̱vā̱ma̱he̱ | indra̍m | ā | soma̍-pītaye |
sa̱-jūḥ | ga̱ṇena̍ | tṛ̱mpa̱tu̱ ||1.23.7||

1.23.8a indra̍jyeṣṭhā̱ maru̍dgaṇā̱ devā̍sa̱ḥ pūṣa̍rātayaḥ |
1.23.8c viśve̱ mama̍ śrutā̱ hava̍m ||

indra̍-jyeṣṭhāḥ | maru̍t-gaṇāḥ | devā̍saḥ | pūṣa̍-rātayaḥ |
viśve̍ | mama̍ | śru̱ta̱ | hava̍m ||1.23.8||

1.23.9a ha̱ta vṛ̱traṁ su̍dānava̱ indre̍ṇa̱ saha̍sā yu̱jā |
1.23.9c mā no̍ du̱ḥśaṁsa̍ īśata ||

ha̱ta | vṛ̱tram | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | indre̍ṇa | saha̍sā | yu̱jā |
mā | na̱ḥ | du̱ḥ-śaṁsa̍ḥ | ī̱śa̱ta̱ ||1.23.9||

1.23.10a viśvā̍nde̱vānha̍vāmahe ma̱ruta̱ḥ soma̍pītaye |
1.23.10c u̱grā hi pṛśni̍mātaraḥ ||

viśvā̍n | de̱vān | ha̱vā̱ma̱he̱ | ma̱ruta̍ḥ | soma̍-pītaye |
u̱grāḥ | hi | pṛśni̍-mātaraḥ ||1.23.10||

1.23.11a jaya̍tāmiva tanya̱turma̱rutā̍meti dhṛṣṇu̱yā |
1.23.11c yacchubha̍ṁ yā̱thanā̍ naraḥ ||

jaya̍tām-iva | ta̱nya̱tuḥ | ma̱rutā̍m | e̱ti̱ | dhṛ̱ṣṇu̱-yā |
yat | śubha̍m | yā̱thana̍ | na̱ra̱ḥ ||1.23.11||

1.23.12a ha̱skā̱rādvi̱dyuta̱sparyato̍ jā̱tā a̍vantu naḥ |
1.23.12c ma̱ruto̍ mṛḻayantu naḥ ||

ha̱skā̱rāt | vi̱-dyuta̍ḥ | pari̍ | ata̍ḥ | jā̱tāḥ | a̱va̱ntu̱ | na̱ḥ |
ma̱ruta̍ḥ | mṛ̱ḻa̱ya̱ntu̱ | na̱ḥ ||1.23.12||

1.23.13a ā pū̍ṣañci̱traba̍rhiṣa̱māghṛ̍ṇe dha̱ruṇa̍ṁ di̱vaḥ |
1.23.13c ājā̍ na̱ṣṭaṁ yathā̍ pa̱śum ||

ā | pū̱ṣa̱n | ci̱tra-ba̍rhiṣam | āghṛ̍ṇe | dha̱ruṇa̍m | di̱vaḥ |
ā | a̱ja̱ | na̱ṣṭam | yathā̍ | pa̱śum ||1.23.13||

1.23.14a pū̱ṣā rājā̍na̱māghṛ̍ṇi̱rapa̍gūḻha̱ṁ guhā̍ hi̱tam |
1.23.14c avi̍ndacci̱traba̍rhiṣam ||

pū̱ṣā | rājā̍nam | āghṛ̍ṇiḥ | apa̍-gūḻham | guhā̍ | hi̱tam |
avi̍ndat | ci̱tra-ba̍rhiṣam ||1.23.14||

1.23.15a u̱to sa mahya̱mindu̍bhi̱ḥ ṣaḍyu̱ktām̐ a̍nu̱seṣi̍dhat |
1.23.15c gobhi̱ryava̱ṁ na ca̍rkṛṣat ||

u̱to iti̍ | saḥ | mahya̍m | indu̍-bhiḥ | ṣaṭ | yu̱ktān | a̱nu̱-sesi̍dhat |
gobhi̍ḥ | yava̍m | na | ca̱rkṛ̱ṣa̱t ||1.23.15||

1.23.16a a̱mbayo̍ ya̱ntyadhva̍bhirjā̱mayo̍ adhvarīya̱tām |
1.23.16c pṛ̱ñca̱tīrmadhu̍nā̱ paya̍ḥ ||

a̱mbaya̍ḥ | ya̱nti̱ | adhva̍-bhiḥ | jā̱maya̍ḥ | a̱dhva̱ri̱-ya̱tām |
pṛ̱ñca̱tīḥ | madhu̍nā | paya̍ḥ ||1.23.16||

1.23.17a a̱mūryā upa̱ sūrye̱ yābhi̍rvā̱ sūrya̍ḥ sa̱ha |
1.23.17c tā no̍ hinvantvadhva̱ram ||

a̱mūḥ | yāḥ | upa̍ | sūrye̍ | yābhi̍ḥ | vā̱ | sūrya̍ḥ | sa̱ha |
tāḥ | na̱ḥ | hi̱nva̱ntu̱ | a̱dhva̱ram ||1.23.17||

1.23.18a a̱po de̱vīrupa̍ hvaye̱ yatra̱ gāva̱ḥ piba̍nti naḥ |
1.23.18c sindhu̍bhya̱ḥ kartva̍ṁ ha̱viḥ ||

a̱paḥ | de̱vīḥ | upa̍ | hva̱ye̱ | yatra̍ | gāva̍ḥ | piba̍nti | na̱ḥ |
sindhu̍-bhyaḥ | kartva̍m | ha̱viḥ ||1.23.18||

1.23.19a a̱psva1̱̍ntara̱mṛta̍ma̱psu bhe̍ṣa̱jama̱pāmu̱ta praśa̍staye |
1.23.19c devā̱ bhava̍ta vā̱jina̍ḥ ||

a̱p-su | a̱ntaḥ | a̱mṛta̍m | a̱p-su | bhe̱ṣa̱jam | a̱pām | u̱ta | pra-śa̍staye |
devā̍ḥ | bhava̍ta | vā̱jina̍ḥ ||1.23.19||

1.23.20a a̱psu me̱ somo̍ abravīda̱ntarviśvā̍ni bheṣa̱jā |
1.23.20c a̱gniṁ ca̍ vi̱śvaśa̍mbhuva̱māpa̍śca vi̱śvabhe̍ṣajīḥ ||

a̱p-su | me̱ | soma̍ḥ | a̱bra̱vī̱t | a̱ntaḥ | viśvā̍ni | bhe̱ṣa̱jā |
a̱gnim | ca̱ | vi̱śva-śa̍mbhuvam | āpa̍ḥ | ca̱ | vi̱śva-bhe̍ṣajīḥ ||1.23.20||

1.23.21a āpa̍ḥ pṛṇī̱ta bhe̍ṣa̱jaṁ varū̍thaṁ ta̱nve̱3̱̍ mama̍ |
1.23.21c jyokca̱ sūrya̍ṁ dṛ̱śe ||

āpa̍ḥ | pṛ̱ṇī̱ta | bhe̱ṣa̱jam | varū̍tham | ta̱nve̍ | mama̍ |
jyok | ca̱ | sūrya̍m | dṛ̱śe ||1.23.21||

1.23.22a i̱damā̍pa̱ḥ pra va̍hata̱ yatkiṁ ca̍ duri̱taṁ mayi̍ |
1.23.22c yadvā̱hama̍bhidu̱droha̱ yadvā̍ śe̱pa u̱tānṛ̍tam ||

i̱dam | ā̱pa̱ḥ | pra | va̱ha̱ta̱ | yat | kim | ca̱ | du̱ḥ-i̱tam | mayi̍ |
yat | vā̱ | a̱ham | a̱bhi̱-du̱droha̍ | yat | vā̱ | śe̱pe | u̱ta | anṛ̍tam ||1.23.22||

1.23.23a āpo̍ a̱dyānva̍cāriṣa̱ṁ rase̍na̱ sama̍gasmahi |
1.23.23c paya̍svānagna̱ ā ga̍hi̱ taṁ mā̱ saṁ sṛ̍ja̱ varca̍sā ||

āpa̍ḥ | a̱dya | anu̍ | a̱cā̱ri̱ṣa̱m | rase̍na | sam | a̱ga̱sma̱hi̱ |
paya̍svān | a̱gne̱ | ā | ga̱hi̱ | tam | mā̱ | sam | sṛ̱ja̱ | varca̍sā ||1.23.23||

1.23.24a saṁ mā̍gne̱ varca̍sā sṛja̱ saṁ pra̱jayā̱ samāyu̍ṣā |
1.23.24c vi̱dyurme̍ asya de̱vā indro̍ vidyātsa̱ha ṛṣi̍bhiḥ ||

sam | mā̱ | a̱gne̱ | varca̍sā | sṛ̱ja̱ | sam | pra̱-jayā̍ | sam | āyu̍ṣā |
vi̱dyuḥ | me̱ | a̱sya̱ | de̱vāḥ | indra̍ḥ | vi̱dyā̱t | sa̱ha | ṛṣi̍-bhiḥ ||1.23.24||


1.24.1a kasya̍ nū̱naṁ ka̍ta̱masyā̱mṛtā̍nā̱ṁ manā̍mahe̱ cāru̍ de̱vasya̱ nāma̍ |
1.24.1c ko no̍ ma̱hyā adi̍taye̱ puna̍rdātpi̱tara̍ṁ ca dṛ̱śeya̍ṁ mā̱tara̍ṁ ca ||

kasya̍ | nū̱nam | ka̱ta̱masya̍ | a̱mṛtā̍nām | manā̍mahe | cāru̍ | de̱vasya̍ | nāma̍ |
kaḥ | na̱ḥ | ma̱hyai | adi̍taye | puna̍ḥ | dā̱t | pi̱tara̍m | ca̱ | dṛ̱śeya̍m | mā̱tara̍m | ca̱ ||1.24.1||

1.24.2a a̱gnerva̱yaṁ pra̍tha̱masyā̱mṛtā̍nā̱ṁ manā̍mahe̱ cāru̍ de̱vasya̱ nāma̍ |
1.24.2c sa no̍ ma̱hyā adi̍taye̱ puna̍rdātpi̱tara̍ṁ ca dṛ̱śeya̍ṁ mā̱tara̍ṁ ca ||

a̱gneḥ | va̱yam | pra̱tha̱masya̍ | a̱mṛtā̍nām | manā̍mahe | cāru̍ | de̱vasya̍ | nāma̍ |
saḥ | na̱ḥ | ma̱hyai | adi̍taye | puna̍ḥ | dā̱t | pi̱tara̍m | ca̱ | dṛ̱śeya̍m | mā̱tara̍m | ca̱ ||1.24.2||

1.24.3a a̱bhi tvā̍ deva savita̱rīśā̍na̱ṁ vāryā̍ṇām |
1.24.3c sadā̍vanbhā̱gamī̍mahe ||

a̱bhi | tvā̱ | de̱va̱ | sa̱vi̱ta̱ḥ | īśā̍nam | vāryā̍ṇām |
sadā̍ | a̱va̱n | bhā̱gam | ī̱ma̱he̱ ||1.24.3||

1.24.4a yaści̱ddhi ta̍ i̱tthā bhaga̍ḥ śaśamā̱naḥ pu̱rā ni̱daḥ |
1.24.4c a̱dve̱ṣo hasta̍yorda̱dhe ||

yaḥ | ci̱t | hi | te̱ | i̱tthā | bhaga̍ḥ | śa̱śa̱mā̱naḥ | pu̱rā | ni̱daḥ |
a̱dve̱ṣaḥ | hasta̍yoḥ | da̱dhe ||1.24.4||

1.24.5a bhaga̍bhaktasya te va̱yamuda̍śema̱ tavāva̍sā |
1.24.5c mū̱rdhāna̍ṁ rā̱ya ā̱rabhe̍ ||

bhaga̍-bhaktasya | te̱ | va̱yam | ut | a̱śe̱ma̱ | tava̍ | ava̍sā |
mū̱rdhāna̍m | rā̱yaḥ | ā̱-rabhe̍ ||1.24.5||

1.24.6a na̱hi te̍ kṣa̱traṁ na saho̱ na ma̱nyuṁ vaya̍śca̱nāmī pa̱taya̍nta ā̱puḥ |
1.24.6c nemā āpo̍ animi̱ṣaṁ cara̍ntī̱rna ye vāta̍sya prami̱nantyabhva̍m ||

na̱hi | te̱ | kṣa̱tram | na | saha̍ḥ | na | ma̱nyum | vaya̍ḥ | ca̱na | a̱mī iti̍ | pa̱taya̍ntaḥ | ā̱puḥ |
na | i̱māḥ | āpa̍ḥ | a̱ni̱-mi̱ṣam | cara̍ntīḥ | na | ye | vāta̍sya | pra̱-mi̱nanti̍ | abhva̍m ||1.24.6||

1.24.7a a̱bu̱dhne rājā̱ varu̍ṇo̱ vana̍syo̱rdhvaṁ stūpa̍ṁ dadate pū̱tada̍kṣaḥ |
1.24.7c nī̱cīnā̍ḥ sthuru̱pari̍ bu̱dhna e̍ṣāma̱sme a̱ntarnihi̍tāḥ ke̱tava̍ḥ syuḥ ||

a̱bu̱dhne | rājā̍ | varu̍ṇaḥ | vana̍sya | ū̱rdhvam | stūpa̍m | da̱da̱te̱ | pū̱ta-da̍kṣaḥ |
nī̱cīnā̍ḥ | sthu̱ḥ | u̱pari̍ | bu̱dhnaḥ | e̱ṣā̱m | a̱sme iti̍ | a̱ntaḥ | ni-hi̍tāḥ | ke̱tava̍ḥ | syu̱riti̍ syuḥ ||1.24.7||

1.24.8a u̱ruṁ hi rājā̱ varu̍ṇaśca̱kāra̱ sūryā̍ya̱ panthā̱manve̍ta̱vā u̍ |
1.24.8c a̱pade̱ pādā̱ prati̍dhātave'karu̱tāpa̍va̱ktā hṛ̍dayā̱vidha̍ścit ||

u̱rum | hi | rājā̍ | varu̍ṇaḥ | ca̱kāra̍ | sūryā̍ya | panthā̍m | anu̍-e̱ta̱vai | ū̱m̐ iti̍ |
a̱pade̍ | pādā̍ | prati̍-dhātave | a̱ka̱ḥ | u̱ta | a̱pa̱-va̱ktā | hṛ̱da̱ya̱-vidha̍ḥ | ci̱t ||1.24.8||

1.24.9a śa̱taṁ te̍ rājanbhi̱ṣaja̍ḥ sa̱hasra̍mu̱rvī ga̍bhī̱rā su̍ma̱tiṣṭe̍ astu |
1.24.9c bādha̍sva dū̱re nirṛ̍tiṁ parā̱caiḥ kṛ̱taṁ ci̱dena̱ḥ pra mu̍mugdhya̱smat ||

śa̱tam | te̱ | rā̱ja̱n | bhi̱ṣaja̍ḥ | sa̱hasra̍m | u̱rvī | ga̱bhī̱rā | su̱-ma̱tiḥ | te̱ | a̱stu̱ |
bādha̍sva | dū̱re | niḥ-ṛ̍tim | pa̱rā̱caiḥ | kṛ̱tam | ci̱t | ena̍ḥ | pra | mu̱mu̱gdhi̱ | a̱smat ||1.24.9||

1.24.10a a̱mī ya ṛkṣā̱ nihi̍tāsa u̱ccā nakta̱ṁ dadṛ̍śre̱ kuha̍ ci̱ddive̍yuḥ |
1.24.10c ada̍bdhāni̱ varu̍ṇasya vra̱tāni̍ vi̱cāka̍śacca̱ndramā̱ nakta̍meti ||

a̱mī iti̍ | ye | ṛkṣā̍ḥ | ni-hi̍tāsaḥ | u̱ccā | nakta̍m | dadṛ̍śre | kuha̍ | ci̱t | divā̍ | ī̱yu̱ḥ |
ada̍bdhāni | varu̍ṇasya | vra̱tāni̍ | vi̱-cāka̍śat | ca̱ndramā̍ḥ | nakta̍m | e̱ti̱ ||1.24.10||

1.24.11a tattvā̍ yāmi̱ brahma̍ṇā̱ vanda̍māna̱stadā śā̍ste̱ yaja̍māno ha̱virbhi̍ḥ |
1.24.11c ahe̍ḻamāno varuṇe̱ha bo̱dhyuru̍śaṁsa̱ mā na̱ āyu̱ḥ pra mo̍ṣīḥ ||

tat | tvā̱ | yā̱mi̱ | brahma̍ṇā | vanda̍mānaḥ | tat | ā | śā̱ste̱ | yaja̍mānaḥ | ha̱viḥ-bhi̍ḥ |
ahe̍ḻamānaḥ | va̱ru̱ṇa̱ | i̱ha | bo̱dhi̱ | uru̍-śaṁsa | mā | na̱ḥ | āyu̍ḥ | pra | mo̱ṣī̱ḥ ||1.24.11||

1.24.12a tadinnakta̱ṁ taddivā̱ mahya̍māhu̱stada̱yaṁ keto̍ hṛ̱da ā vi ca̍ṣṭe |
1.24.12c śuna̱ḥśepo̱ yamahva̍dgṛbhī̱taḥ so a̱smānrājā̱ varu̍ṇo mumoktu ||

tat | it | nakta̍m | tat | divā̍ | mahya̍m | ā̱hu̱ḥ | tat | a̱yam | keta̍ḥ | hṛ̱daḥ | ā | vi | ca̱ṣṭe̱ |
śuna̱ḥśepa̍ḥ | yam | ahva̍t | gṛ̱bhī̱taḥ | saḥ | a̱smān | rājā̍ | varu̍ṇaḥ | mu̱mo̱ktu̱ ||1.24.12||

1.24.13a śuna̱ḥśepo̱ hyahva̍dgṛbhī̱tastri̱ṣvā̍di̱tyaṁ dru̍pa̱deṣu̍ ba̱ddhaḥ |
1.24.13c avai̍na̱ṁ rājā̱ varu̍ṇaḥ sasṛjyādvi̱dvām̐ ada̍bdho̱ vi mu̍moktu̱ pāśā̍n ||

śuna̱ḥśepa̍ḥ | hi | ahva̍t | gṛ̱bhī̱taḥ | tri̱ṣu | ā̱di̱tyam | dru̱-pa̱deṣu̍ | ba̱ddhaḥ |
ava̍ | e̱na̱m | rājā̍ | varu̍ṇaḥ | sa̱sṛ̱jyā̱t | vi̱dvān | ada̍bdhaḥ | vi | mu̱mo̱ktu̱ | pāsā̍n ||1.24.13||

1.24.14a ava̍ te̱ heḻo̍ varuṇa̱ namo̍bhi̱rava̍ ya̱jñebhi̍rīmahe ha̱virbhi̍ḥ |
1.24.14c kṣaya̍nna̱smabhya̍masura pracetā̱ rāja̱nnenā̍ṁsi śiśrathaḥ kṛ̱tāni̍ ||

ava̍ | te̱ | heḻa̍ḥ | va̱ru̱ṇa̱ | nama̍ḥ-bhiḥ | ava̍ | ya̱jñebhi̍ḥ | ī̱ma̱he̱ | ha̱viḥ-bhi̍ḥ |
kṣaya̍n | a̱smabhya̍m | a̱su̱ra̱ | pra̱ce̱ta̱ iti̍ pra-cetaḥ | rāja̍n | enā̍ṁsi | śi̱śra̱tha̱ḥ | kṛ̱tāni̍ ||1.24.14||

1.24.15a udu̍tta̱maṁ va̍ruṇa̱ pāśa̍ma̱smadavā̍dha̱maṁ vi ma̍dhya̱maṁ śra̍thāya |
1.24.15c athā̍ va̱yamā̍ditya vra̱te tavānā̍gaso̱ adi̍taye syāma ||

ut | u̱t-ta̱mam | va̱ru̱ṇa̱ | pāśa̍m | a̱smat | ava̍ | a̱dha̱mam | vi | ma̱dhya̱mam | śra̱tha̱ya̱ |
atha̍ | va̱yam | ā̱di̱tya̱ | vra̱te | tava̍ | anā̍gasaḥ | adi̍taye | syā̱ma̱ ||1.24.15||


1.25.1a yacci̱ddhi te̱ viśo̍ yathā̱ pra de̍va varuṇa vra̱tam |
1.25.1c mi̱nī̱masi̱ dyavi̍dyavi ||

yat | ci̱t | hi | te̱ | viśa̍ḥ | ya̱thā̱ | pra | de̱va̱ | va̱ru̱ṇa̱ | vra̱tam |
mi̱nī̱masi̍ | dyavi̍-dyavi ||1.25.1||

1.25.2a mā no̍ va̱dhāya̍ ha̱tnave̍ jihīḻā̱nasya̍ rīradhaḥ |
1.25.2c mā hṛ̍ṇā̱nasya̍ ma̱nyave̍ ||

mā | na̱ḥ | va̱dhāya̍ | ha̱tnave̍ | ji̱hī̱ḻā̱nasya̍ | rī̱ra̱dha̱ḥ |
mā | hṛ̱ṇā̱nasya̍ | ma̱nyave̍ ||1.25.2||

1.25.3a vi mṛ̍ḻī̱kāya̍ te̱ mano̍ ra̱thīraśva̱ṁ na saṁdi̍tam |
1.25.3c gī̱rbhirva̍ruṇa sīmahi ||

vi | mṛ̱ḻī̱kāya̍ | te̱ | mana̍ḥ | ra̱thīḥ | aśva̍m | na | sam-di̍tam |
gī̱ḥ-bhiḥ | va̱ru̱ṇa̱ | sī̱ma̱hi̱ ||1.25.3||

1.25.4a parā̱ hi me̱ vima̍nyava̱ḥ pata̍nti̱ vasya̍ïṣṭaye |
1.25.4c vayo̱ na va̍sa̱tīrupa̍ ||

parā̍ | hi | me̱ | vi-ma̍nyavaḥ | pata̍nti | vasya̍ḥ-iṣṭaye |
vaya̍ḥ | na | va̱sa̱tīḥ | upa̍ ||1.25.4||

1.25.5a ka̱dā kṣa̍tra̱śriya̱ṁ nara̱mā varu̍ṇaṁ karāmahe |
1.25.5c mṛ̱ḻī̱kāyo̍ru̱cakṣa̍sam ||

ka̱dā | kṣa̱tra̱-śriya̍m | nara̍m | ā | varu̍ṇam | ka̱rā̱ma̱he̱ |
mṛ̱ḻī̱kāya̍ | u̱ru̱-cakṣa̍sam ||1.25.5||

1.25.6a taditsa̍mā̱namā̍śāte̱ vena̍ntā̱ na pra yu̍cchataḥ |
1.25.6c dhṛ̱tavra̍tāya dā̱śuṣe̍ ||

tat | it | sa̱mā̱nam | ā̱śā̱te̱ iti̍ | vena̍ntā | na | pra | yu̱ccha̱ta̱ḥ |
dhṛ̱ta-vra̍tāya | dā̱śuṣe̍ ||1.25.6||

1.25.7a vedā̱ yo vī̱nāṁ pa̱dama̱ntari̍kṣeṇa̱ pata̍tām |
1.25.7c veda̍ nā̱vaḥ sa̍mu̱driya̍ḥ ||

veda̍ | yaḥ | vī̱nām | pa̱dam | a̱ntari̍kṣeṇa | pata̍tām |
veda̍ | nā̱vaḥ | sa̱mu̱driya̍ḥ ||1.25.7||

1.25.8a veda̍ mā̱so dhṛ̱tavra̍to̱ dvāda̍śa pra̱jāva̍taḥ |
1.25.8c vedā̱ ya u̍pa̱jāya̍te ||

veda̍ | mā̱saḥ | dhṛ̱ta-vra̍taḥ | dvāda̍śa | pra̱jā-va̍taḥ |
veda̍ | yaḥ | u̱pa̱-jāya̍te ||1.25.8||

1.25.9a veda̱ vāta̍sya varta̱nimu̱rorṛ̱ṣvasya̍ bṛha̱taḥ |
1.25.9c vedā̱ ye a̱dhyāsa̍te ||

veda̍ | vāta̍sya | va̱rta̱nim | u̱roḥ | ṛ̱ṣvasya̍ | bṛ̱ha̱taḥ |
veda̍ | ye | a̱dhi̱-āsa̍te ||1.25.9||

1.25.10a ni ṣa̍sāda dhṛ̱tavra̍to̱ varu̍ṇaḥ pa̱styā̱3̱̍svā |
1.25.10c sāmrā̍jyāya su̱kratu̍ḥ ||

ni | sa̱sā̱da̱ | dhṛ̱ta-vra̍taḥ | varu̍ṇaḥ | pa̱styā̍su | ā |
sām-rā̍jyāya | su̱-kratu̍ḥ ||1.25.10||

1.25.11a ato̱ viśvā̱nyadbhu̍tā ciki̱tvām̐ a̱bhi pa̍śyati |
1.25.11c kṛ̱tāni̱ yā ca̱ kartvā̍ ||

ata̍ḥ | viśvā̍ni | adbhu̍tā | ci̱ki̱tvān | a̱bhi | pa̱śya̱ti̱ |
kṛ̱tāni̍ | yā | ca̱ | kartvā̍ ||1.25.11||

1.25.12a sa no̍ vi̱śvāhā̍ su̱kratu̍rādi̱tyaḥ su̱pathā̍ karat |
1.25.12c pra ṇa̱ āyū̍ṁṣi tāriṣat ||

saḥ | na̱ḥ | vi̱śvāhā̍ | su̱-kratu̍ḥ | ā̱di̱tyaḥ | su̱-pathā̍ | ka̱ra̱t |
pra | na̱ḥ | āyū̍ṁṣi | tā̱ri̱ṣa̱t ||1.25.12||

1.25.13a bibhra̍ddrā̱piṁ hi̍ra̱ṇyaya̱ṁ varu̍ṇo vasta ni̱rṇija̍m |
1.25.13c pari̱ spaśo̱ ni ṣe̍dire ||

bibhra̍t | drā̱pim | hi̱ra̱ṇyaya̍m | varu̍ṇaḥ | va̱sta̱ | ni̱ḥ-nija̍m |
pari̍ | spaśa̍ḥ | ni | se̱di̱re̱ ||1.25.13||

1.25.14a na yaṁ dipsa̍nti di̱psavo̱ na druhvā̍ṇo̱ janā̍nām |
1.25.14c na de̱vama̱bhimā̍tayaḥ ||

na | yam | dipsa̍nti | di̱psava̍ḥ | na | druhvā̍ṇaḥ | janā̍nām |
na | de̱vam | a̱bhi-mā̍tayaḥ ||1.25.14||

1.25.15a u̱ta yo mānu̍ṣe̱ṣvā yaśa̍śca̱kre asā̱myā |
1.25.15c a̱smāka̍mu̱dare̱ṣvā ||

u̱ta | yaḥ | mānu̍ṣeṣu | ā | yaśa̍ḥ | ca̱kre | asā̍mi | ā |
a̱smāka̍m | u̱dare̍ṣu | ā ||1.25.15||

1.25.16a parā̍ me yanti dhī̱tayo̱ gāvo̱ na gavyū̍tī̱ranu̍ |
1.25.16c i̱cchantī̍ruru̱cakṣa̍sam ||

parā̍ḥ | me̱ | ya̱nti̱ | dhī̱taya̍ḥ | gāva̍ḥ | na | gavyū̍tīḥ | anu̍ |
i̱cchantī̍ḥ | u̱ru̱-cakṣa̍sam ||1.25.16||

1.25.17a saṁ nu vo̍cāvahai̱ puna̱ryato̍ me̱ madhvābhṛ̍tam |
1.25.17c hote̍va̱ kṣada̍se pri̱yam ||

sam | nu | vo̱cā̱va̱hai̱ | puna̍ḥ | yata̍ḥ | me̱ | madhu̍ | ā-bhṛ̍tam |
hotā̍-iva | kṣada̍se | pri̱yam ||1.25.17||

1.25.18a darśa̱ṁ nu vi̱śvada̍rśata̱ṁ darśa̱ṁ ratha̱madhi̱ kṣami̍ |
1.25.18c e̱tā ju̍ṣata me̱ gira̍ḥ ||

darśa̍m | nu | vi̱śva-da̍rśatam | darśa̍m | ratha̍m | adhi̍ | kṣami̍ |
e̱tāḥ | ju̱ṣa̱ta̱ | me̱ | gira̍ḥ ||1.25.18||

1.25.19a i̱maṁ me̍ varuṇa śrudhī̱ hava̍ma̱dyā ca̍ mṛḻaya |
1.25.19c tvāma̍va̱syurā ca̍ke ||

i̱mam | me̱ | va̱ru̱ṇa̱ | śrudhi̍ | hava̍m | a̱dya | ca̱ | mṛ̱ḻa̱ya̱ |
tvām | a̱va̱syuḥ | ā | ca̱kre̱ ||1.25.19||

1.25.20a tvaṁ viśva̍sya medhira di̱vaśca̱ gmaśca̍ rājasi |
1.25.20c sa yāma̍ni̱ prati̍ śrudhi ||

tvam | viśva̍sya | me̱dhi̱ra̱ | di̱vaḥ | ca̱ | gmaḥ | ca̱ | rā̱ja̱si̱ |
saḥ | yāma̍ni̱ | prati̍ | śru̱dhi̱ ||1.25.20||

1.25.21a udu̍tta̱maṁ mu̍mugdhi no̱ vi pāśa̍ṁ madhya̱maṁ cṛ̍ta |
1.25.21c avā̍dha̱māni̍ jī̱vase̍ ||

ut | u̱t-ta̱mam | mu̱mu̱gdhi̱ | na̱ḥ | vi | pāśa̍m | ma̱dhya̱mam | cṛ̱ta̱ |
ava̍ | a̱dha̱māni̍ | jī̱vase̍ ||1.25.21||


1.26.1a vasi̍ṣvā̱ hi mi̍yedhya̱ vastrā̍ṇyūrjāṁ pate |
1.26.1c semaṁ no̍ adhva̱raṁ ya̍ja ||

vasi̍ṣva | hi | mi̱ye̱dhya̱ | vastrā̍ṇi | ū̱rjā̱m | pa̱te̱ |
saḥ | i̱mam | na̱ḥ | a̱dhva̱ram | ya̱ja̱ ||1.26.1||

1.26.2a ni no̱ hotā̱ vare̍ṇya̱ḥ sadā̍ yaviṣṭha̱ manma̍bhiḥ |
1.26.2c agne̍ di̱vitma̍tā̱ vaca̍ḥ ||

ni | na̱ḥ | hotā̍ | vare̍ṇyaḥ | sadā̍ | ya̱vi̱ṣṭha̱ | manma̍-bhiḥ |
agne̍ | di̱vitma̍tā | vaca̍ḥ ||1.26.2||

1.26.3a ā hi ṣmā̍ sū̱nave̍ pi̱tāpiryaja̍tyā̱paye̍ |
1.26.3c sakhā̱ sakhye̱ vare̍ṇyaḥ ||

ā | hi | sma̱ | sū̱nave̍ | pi̱tā | ā̱piḥ | yaja̍ti | ā̱paye̍ |
sakhā̍ | sakhye̍ | vare̍ṇyaḥ ||1.26.3||

1.26.4a ā no̍ ba̱rhī ri̱śāda̍so̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā |
1.26.4c sīda̍ntu̱ manu̍ṣo yathā ||

ā | na̱ḥ | ba̱rhiḥ | ri̱śāda̍saḥ | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā |
sīda̍ntu | manu̍ṣaḥ | ya̱thā̱ ||1.26.4||

1.26.5a pūrvya̍ hotara̱sya no̱ manda̍sva sa̱khyasya̍ ca |
1.26.5c i̱mā u̱ ṣu śru̍dhī̱ gira̍ḥ ||

pūrvya̍ | ho̱ta̱ḥ | a̱sya | na̱ḥ | manda̍sva | sa̱khyasya̍ | ca̱ |
i̱māḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | śru̱dhī̱ | gira̍ḥ ||1.26.5||

1.26.6a yacci̱ddhi śaśva̍tā̱ tanā̍ de̱vaṁde̍va̱ṁ yajā̍mahe |
1.26.6c tve iddhū̍yate ha̱viḥ ||

yat | ci̱t | hi | śaśva̍tā | tanā̍ | de̱vam-de̍vam | yajā̍mahe |
tve iti̍ | it | hū̱ya̱te̱ | ha̱viḥ ||1.26.6||

1.26.7a pri̱yo no̍ astu vi̱śpati̱rhotā̍ ma̱ndro vare̍ṇyaḥ |
1.26.7c pri̱yāḥ sva̱gnayo̍ va̱yam ||

pri̱yaḥ | na̱ḥ | a̱stu̱ | vi̱śpati̍ḥ | hotā̍ | ma̱ndraḥ | vare̍ṇyaḥ |
pri̱yāḥ | su̱-a̱gnaya̍ḥ | va̱yam ||1.26.7||

1.26.8a sva̱gnayo̱ hi vārya̍ṁ de̱vāso̍ dadhi̱re ca̍ naḥ |
1.26.8c sva̱gnayo̍ manāmahe ||

su̱-a̱gnaya̍ḥ | hi | vārya̍m | de̱vāsa̍ḥ | da̱dhi̱re | ca̱ | na̱ḥ |
su̱-a̱gnaya̍ḥ | ma̱nā̱ma̱he̱ ||1.26.8||

1.26.9a athā̍ na u̱bhaye̍ṣā̱mamṛ̍ta̱ martyā̍nām |
1.26.9c mi̱thaḥ sa̍ntu̱ praśa̍stayaḥ ||

atha̍ | na̱ḥ | u̱bhaye̍ṣām | amṛ̍ta | martyā̍nām |
mi̱thaḥ | sa̱ntu̱ | pra-śa̍stayaḥ ||1.26.9||

1.26.10a viśve̍bhiragne a̱gnibhi̍ri̱maṁ ya̱jñami̱daṁ vaca̍ḥ |
1.26.10c cano̍ dhāḥ sahaso yaho ||

viśve̍bhiḥ | a̱gne̱ | a̱gni-bhi̍ḥ | i̱mam | ya̱jñam | i̱dam | vaca̍ḥ |
cana̍ḥ | dhā̱ḥ | sa̱ha̱sa̱ḥ | ya̱ho̱ iti̍ ||1.26.10||


1.27.1a aśva̱ṁ na tvā̱ vāra̍vantaṁ va̱ndadhyā̍ a̱gniṁ namo̍bhiḥ |
1.27.1c sa̱mrāja̍ntamadhva̱rāṇā̍m ||

aśva̍m | na | tvā̱ | vāra̍-vantam | va̱ndadhyai̍ | a̱gnim | nama̍ḥ-bhiḥ |
sa̱m-rāja̍ntam | a̱dhva̱rāṇā̍m ||1.27.1||

1.27.2a sa ghā̍ naḥ sū̱nuḥ śava̍sā pṛ̱thupra̍gāmā su̱śeva̍ḥ |
1.27.2c mī̱ḍhvām̐ a̱smāka̍ṁ babhūyāt ||

saḥ | gha̱ | na̱ḥ | sū̱nuḥ | śava̍sā | pṛ̱thu-pra̍gāmā | su̱-śeva̍ḥ |
mī̱ḍhvān | a̱smāka̍m | ba̱bhū̱yā̱t ||1.27.2||

1.27.3a sa no̍ dū̱rāccā̱sācca̱ ni martyā̍daghā̱yoḥ |
1.27.3c pā̱hi sada̱midvi̱śvāyu̍ḥ ||

saḥ | na̱ḥ | dū̱rāt | ca̱ | ā̱sāt | ca̱ | ni | martyā̍t | a̱gha̱-yoḥ |
pā̱hi | sada̍m | it | vi̱śva-ā̍yuḥ ||1.27.3||

1.27.4a i̱mamū̱ ṣu tvama̱smāka̍ṁ sa̱niṁ gā̍ya̱traṁ navyā̍ṁsam |
1.27.4c agne̍ de̱veṣu̱ pra vo̍caḥ ||

i̱mam | ū̱m̐ iti̍ | su | tvam | a̱smāka̍m | sa̱nim | gā̱ya̱tram | navyā̍ṁsam |
agne̍ | de̱veṣu̍ | pra | vo̱ca̱ḥ ||1.27.4||

1.27.5a ā no̍ bhaja para̱meṣvā vāje̍ṣu madhya̱meṣu̍ |
1.27.5c śikṣā̱ vasvo̱ anta̍masya ||

ā | na̱ḥ | bha̱ja̱ | pa̱ra̱meṣu̍ | ā | vāje̍ṣu | ma̱dhya̱meṣu̍ |
śikṣa̍ | vasva̍ḥ | anta̍masya ||1.27.5||

1.27.6a vi̱bha̱ktāsi̍ citrabhāno̱ sindho̍rū̱rmā u̍pā̱ka ā |
1.27.6c sa̱dyo dā̱śuṣe̍ kṣarasi ||

vi̱-bha̱ktā | a̱si̱ | ci̱tra̱bhā̱no̱ iti̍ citra-bhāno | sindho̍ḥ | ū̱rmau | u̱pā̱ke | ā |
sa̱dyaḥ | dā̱śuṣe̍ | kṣa̱ra̱si̱ ||1.27.6||

1.27.7a yama̍gne pṛ̱tsu martya̱mavā̱ vāje̍ṣu̱ yaṁ ju̱nāḥ |
1.27.7c sa yantā̱ śaśva̍tī̱riṣa̍ḥ ||

yam | a̱gne̱ | pṛ̱t-su | martya̍m | avā̍ḥ | vāje̍ṣu | yam | ju̱nāḥ |
saḥ | yantā̍ | śaśva̍tīḥ | iṣa̍ḥ ||1.27.7||

1.27.8a naki̍rasya sahantya parye̱tā kaya̍sya cit |
1.27.8c vājo̍ asti śra̱vāyya̍ḥ ||

naki̍ḥ | a̱sya̱ | sa̱ha̱ntya̱ | pa̱ri̱-e̱tā | kaya̍sya | ci̱t |
vāja̍ḥ | a̱sti̱ | śra̱vāyya̍ḥ ||1.27.8||

1.27.9a sa vāja̍ṁ vi̱śvaca̍rṣaṇi̱rarva̍dbhirastu̱ taru̍tā |
1.27.9c vipre̍bhirastu̱ sani̍tā ||

saḥ | vāja̍m | vi̱śva-ca̍rṣaṇiḥ | arva̍t-bhiḥ | a̱stu̱ | taru̍tā |
vipre̍bhiḥ | a̱stu̱ | sani̍tā ||1.27.9||

1.27.10a jarā̍bodha̱ tadvi̍viḍḍhi vi̱śevi̍śe ya̱jñiyā̍ya |
1.27.10c stoma̍ṁ ru̱drāya̱ dṛśī̍kam ||

jarā̍-bodha | tat | vi̱vi̱ḍḍhi̱ | vi̱śe-vi̍śe | ya̱jñiyā̍ya |
stoma̍m | ru̱drāya̍ | dṛśī̍kam ||1.27.10||

1.27.11a sa no̍ ma̱hām̐ a̍nimā̱no dhū̱make̍tuḥ puruśca̱ndraḥ |
1.27.11c dhi̱ye vājā̍ya hinvatu ||

saḥ | na̱ḥ | ma̱hān | a̱ni̱-mā̱naḥ | dhū̱ma-ke̍tuḥ | pu̱ru̱-ca̱ndraḥ |
dhi̱ye | vājā̍ya | hi̱nva̱tu̱ ||1.27.11||

1.27.12a sa re̱vām̐ i̍va vi̱śpati̱rdaivya̍ḥ ke̱tuḥ śṛ̍ṇotu naḥ |
1.27.12c u̱kthaira̱gnirbṛ̱hadbhā̍nuḥ ||

saḥ | re̱vān-i̍va | vi̱śpati̍ḥ | daivya̍ḥ | ke̱tuḥ | śṛ̱ṇo̱tu̱ | na̱ḥ |
u̱kthaiḥ | a̱gniḥ | bṛ̱hat-bhā̍nuḥ ||1.27.12||

1.27.13a namo̍ ma̱hadbhyo̱ namo̍ arbha̱kebhyo̱ namo̱ yuva̍bhyo̱ nama̍ āśi̱nebhya̍ḥ |
1.27.13c yajā̍ma de̱vānyadi̍ śa̱knavā̍ma̱ mā jyāya̍sa̱ḥ śaṁsa̱mā vṛ̍kṣi devāḥ ||

nama̍ḥ | ma̱hat-bhya̍ḥ | nama̍ḥ | a̱rbha̱kebhya̍ḥ | nama̍ḥ | yuva̍-bhyaḥ | nama̍ḥ | ā̱śi̱nebhya̍ḥ |
yajā̍ma | de̱vān | yadi̍ | śa̱knavā̍ma | mā | jyāya̍sa̱ḥ | śaṁsa̍m | ā | vṛ̱kṣi̱ | de̱vā̱ḥ ||1.27.13||


1.28.1a yatra̱ grāvā̍ pṛ̱thubu̍dhna ū̱rdhvo bhava̍ti̱ sota̍ve |
1.28.1c u̱lūkha̍lasutānā̱mavedvi̍ndra jalgulaḥ ||

yatra̍ | grāvā̍ | pṛ̱thu-bu̍dhnaḥ | ū̱rdhvaḥ | bhava̍ti | sota̍ve |
u̱lūkha̍la-sutānām | ava̍ | it | ū̱m̐ iti̍ | i̱ndra̱ | ja̱lgu̱la̱ḥ ||1.28.1||

1.28.2a yatra̱ dvāvi̍va ja̱ghanā̍dhiṣava̱ṇyā̍ kṛ̱tā |
1.28.2c u̱lūkha̍lasutānā̱mavedvi̍ndra jalgulaḥ ||

yatra̍ | dvau-i̍va | ja̱ghanā̍ | a̱dhi̱-sa̱va̱nyā̍ | kṛ̱tā |
u̱lūkha̍la-sutānām | ava̍ | it | ū̱m̐ iti̍ | i̱ndra̱ | ja̱lgu̱la̱ḥ ||1.28.2||

1.28.3a yatra̱ nārya̍pacya̱vamu̍pacya̱vaṁ ca̱ śikṣa̍te |
1.28.3c u̱lūkha̍lasutānā̱mavedvi̍ndra jalgulaḥ ||

yatra̍ | nārī̍ | a̱pa̱-cya̱vam | u̱pa̱-cya̱vam | ca̱ | śikṣa̍te |
u̱lūkha̍la-sutānām | ava̍ | it | ū̱m̐ iti̍ | i̱ndra̱ | ja̱lgu̱la̱ḥ ||1.28.3||

1.28.4a yatra̱ manthā̍ṁ viba̱dhnate̍ ra̱śmīnyami̍ta̱vā i̍va |
1.28.4c u̱lūkha̍lasutānā̱mavedvi̍ndra jalgulaḥ ||

yatra̍ | manthā̍m | vi̱-ba̱dhnate̍ | ra̱śmīn | yami̍ta̱vai-i̍va |
u̱lūkha̍la-sutānām | ava̍ | it | ū̱m̐ iti̍ | i̱ndra̱ | ja̱lgu̱la̱ḥ ||1.28.4||

1.28.5a yacci̱ddhi tvaṁ gṛ̱hegṛ̍ha̱ ulū̍khalaka yu̱jyase̍ |
1.28.5c i̱ha dyu̱matta̍maṁ vada̱ jaya̍tāmiva dundu̱bhiḥ ||

yat | ci̱t | hi | tvam | gṛ̱he-gṛ̍he | ulū̍khalaka | yu̱jyase̍ |
i̱ha | dyu̱mat-ta̍mam | va̱da̱ | jaya̍tām-iva | du̱ndu̱bhiḥ ||1.28.5||

1.28.6a u̱ta sma̍ te vanaspate̱ vāto̱ vi vā̱tyagra̱mit |
1.28.6c atho̱ indrā̍ya̱ pāta̍ve su̱nu soma̍mulūkhala ||

u̱ta | sma̱ | te̱ | va̱na̱spa̱te̱ | vāta̍ḥ | vi | vā̱ti̱ | agra̍m | it |
atho̱ iti̍ | indrā̍ya | pāta̍ve | su̱nu | soma̍m | u̱lū̱kha̱la̱ ||1.28.6||

1.28.7a ā̱ya̱jī vā̍ja̱sāta̍mā̱ tā hyu1̱̍ccā vi̍jarbhṛ̱taḥ |
1.28.7c harī̍ i̱vāndhā̍ṁsi̱ bapsa̍tā ||

ā̱ya̱jī ityā̍-ya̱jī | vā̱ja̱-sāta̍mā | tā | hi | u̱ccā | vi̱-ja̱rbhṛ̱taḥ |
harī̍ i̱veti̱ harī̍-iva | andhā̍ṁsi | bapsa̍tā ||1.28.7||

1.28.8a tā no̍ a̱dya va̍naspatī ṛ̱ṣvāvṛ̱ṣvebhi̍ḥ so̱tṛbhi̍ḥ |
1.28.8c indrā̍ya̱ madhu̍matsutam ||

tā | na̱ḥ | a̱dya | va̱na̱spatī̱ iti̍ | ṛ̱ṣvau | ṛ̱ṣvebhi̍ḥ | so̱tṛ-bhi̍ḥ |
indrā̍ya | madhu̍-mat | su̱ta̱m ||1.28.8||

1.28.9a ucchi̱ṣṭaṁ ca̱mvo̍rbhara̱ soma̍ṁ pa̱vitra̱ ā sṛ̍ja |
1.28.9c ni dhe̍hi̱ goradhi̍ tva̱ci ||

ut | śi̱ṣṭam | ca̱mvo̍ḥ | bha̱ra̱ | soma̍m | pa̱vitre̍ | ā | sṛ̱ja̱ |
ni | dhe̱hi̱ | goḥ | adhi̍ | tva̱ci ||1.28.9||


1.29.1a yacci̱ddhi sa̍tya somapā anāśa̱stā i̍va̱ smasi̍ |
1.29.1c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣvaśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||

yat | ci̱t | hi | sa̱tya̱ | so̱ma̱-pā̱ḥ | a̱nā̱śa̱stāḥ-i̍va | smasi̍ |
ā | tu | na̱ḥ | i̱ndra̱ | śa̱ṁsa̱ya̱ | goṣu̍ | aśve̍ṣu | śu̱bhriṣu̍ | sa̱hasre̍ṣu | tu̱vi̱-ma̱gha̱ ||1.29.1||

1.29.2a śipri̍nvājānāṁ pate̱ śacī̍va̱stava̍ da̱ṁsanā̍ |
1.29.2c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣvaśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||

śipri̍n | vā̱jā̱nā̱m | pa̱te̱ | śacī̍-vaḥ | tava̍ | da̱ṁsanā̍ |
ā | tu | na̱ḥ | i̱ndra̱ | śa̱ṁsa̱ya̱ | goṣu̍ | aśve̍ṣu | śu̱bhriṣu̍ | sa̱hasre̍ṣu | tu̱vi̱-ma̱gha̱ ||1.29.2||

1.29.3a ni ṣvā̍payā mithū̱dṛśā̍ sa̱stāmabu̍dhyamāne |
1.29.3c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣvaśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||

ni | svā̱pa̱ya̱ | mi̱thu̱-dṛśā̍ | sa̱stām | abu̍dhyamāne̱ iti̍ |
ā | tu | na̱ḥ | i̱ndra̱ | śa̱ṁsa̱ya̱ | goṣu̍ | aśve̍ṣu | śu̱bhriṣu̍ | sa̱hasre̍ṣu | tu̱vi̱-ma̱gha̱ ||1.29.3||

1.29.4a sa̱santu̱ tyā arā̍tayo̱ bodha̍ntu śūra rā̱taya̍ḥ |
1.29.4c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣvaśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||

sa̱santu̍ | tyāḥ | arā̍tayaḥ | bodha̍ntu | śū̱ra̱ | rā̱taya̍ḥ |
ā | tu | na̱ḥ | i̱ndra̱ | śa̱ṁsa̱ya̱ | goṣu̍ | aśve̍ṣu | śu̱bhriṣu̍ | sa̱hasre̍ṣu | tu̱vi̱-ma̱gha̱ ||1.29.4||

1.29.5a sami̍ndra garda̱bhaṁ mṛ̍ṇa nu̱vanta̍ṁ pā̱payā̍mu̱yā |
1.29.5c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣvaśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||

sam | i̱ndra̱ | ga̱rda̱bham | mṛ̱ṇa̱ | nu̱vanta̍m | pā̱payā̍ | a̱mu̱yā |
ā | tu | na̱ḥ | i̱ndra̱ | śa̱ṁsa̱ya̱ | goṣu̍ | aśve̍ṣu | śu̱bhriṣu̍ | sa̱hasre̍ṣu | tu̱vi̱-ma̱gha̱ ||1.29.5||

1.29.6a patā̍ti kuṇḍṛ̱ṇācyā̍ dū̱raṁ vāto̱ vanā̱dadhi̍ |
1.29.6c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣvaśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||

patā̍ti | ku̱ṇḍṛ̱ṇācyā̍ | dū̱ram | vāta̍ḥ | vanā̍t | adhi̍ |
ā | tu | na̱ḥ | i̱ndra̱ | śa̱ṁsa̱ya̱ | goṣu̍ | aśve̍ṣu | śu̱bhriṣu̍ | sa̱hasre̍ṣu | tu̱vi̱-ma̱gha̱ ||1.29.6||

1.29.7a sarva̍ṁ parikro̱śaṁ ja̍hi ja̱mbhayā̍ kṛkadā̱śva̍m |
1.29.7c ā tū na̍ indra śaṁsaya̱ goṣvaśve̍ṣu śu̱bhriṣu̍ sa̱hasre̍ṣu tuvīmagha ||

sarva̍m | pa̱ri̱-kro̱śam | ja̱hi̱ | ja̱mbhaya̍ | kṛ̱ka̱dā̱śva̍m |
ā | tu | na̱ḥ | i̱ndra̱ | śa̱ṁsa̱ya̱ | goṣu̍ | aśve̍ṣu | śu̱bhriṣu̍ | sa̱hasre̍ṣu | tu̱vi̱-ma̱gha̱ ||1.29.7||


1.30.1a ā va̱ indra̱ṁ krivi̍ṁ yathā vāja̱yanta̍ḥ śa̱takra̍tum |
1.30.1c maṁhi̍ṣṭhaṁ siñca̱ indu̍bhiḥ ||

ā | va̱ḥ | indra̍m | krivi̍m | ya̱thā̱ | vā̱ja̱-yanta̍ḥ | śa̱ta-kra̍tum |
maṁhi̍ṣṭhaṁ | si̱ñce̱ | indu̍-bhiḥ ||1.30.1||

1.30.2a śa̱taṁ vā̱ yaḥ śucī̍nāṁ sa̱hasra̍ṁ vā̱ samā̍śirām |
1.30.2c edu̍ ni̱mnaṁ na rī̍yate ||

śa̱tam | vā̱ | yaḥ | śucī̍nām | sa̱hasra̍m | vā̱ | sam-ā̍śirām |
ā | it | ū̱m̐ iti̍ | ni̱mnam | na | rī̱ya̱te̱ ||1.30.2||

1.30.3a saṁ yanmadā̍ya śu̱ṣmiṇa̍ e̱nā hya̍syo̱dare̍ |
1.30.3c sa̱mu̱dro na vyaco̍ da̱dhe ||

sam | yat | madā̍ya | śu̱ṣmiṇe̍ | e̱nā | hi | a̱sya̱ | u̱dare̍ |
sa̱mu̱draḥ | na | vyaca̍ḥ | da̱dhe ||1.30.3||

1.30.4a a̱yamu̍ te̱ sama̍tasi ka̱pota̍ iva garbha̱dhim |
1.30.4c vaca̱stacci̍nna ohase ||

a̱yam | ūm̐ iti̍ | te̱ | sam | a̱ta̱si̱ | ka̱pota̍ḥ-iva | ga̱rbha̱-dhim |
vaca̍ḥ | tat | ci̱t | na̱ḥ | o̱ha̱se̱ ||1.30.4||

1.30.5a sto̱traṁ rā̍dhānāṁ pate̱ girvā̍ho vīra̱ yasya̍ te |
1.30.5c vibhū̍tirastu sū̱nṛtā̍ ||

sto̱tram | rā̱dhā̱nā̱m | pa̱te̱ | girvā̍haḥ | vī̱ra̱ | yasya̍ | te̱ |
vi-bhū̍tiḥ | a̱stu̱ | su̱nṛtā̍ ||1.30.5||

1.30.6a ū̱rdhvasti̍ṣṭhā na ū̱taye̱'sminvāje̍ śatakrato |
1.30.6c sama̱nyeṣu̍ bravāvahai ||

ū̱rdhvaḥ | ti̱ṣṭha̱ | na̱ḥ | ū̱taye̍ | a̱smin | vāje̍ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
sam | a̱nyeṣu̍ | bra̱vā̱va̱hai̱ ||1.30.6||

1.30.7a yoge̍yoge ta̱vasta̍ra̱ṁ vāje̍vāje havāmahe |
1.30.7c sakhā̍ya̱ indra̍mū̱taye̍ ||

yoge̍-yoge | ta̱vaḥ-ta̍ram | vāje̍-vāje | ha̱vā̱ma̱he̱ |
sakhā̍yaḥ | indra̍m | ū̱taye̍ ||1.30.7||

1.30.8a ā ghā̍ gama̱dyadi̱ śrava̍tsaha̱sriṇī̍bhirū̱tibhi̍ḥ |
1.30.8c vāje̍bhi̱rupa̍ no̱ hava̍m ||

ā | gha̱ | ga̱ma̱t | yadi̍ | śrava̍t | sa̱ha̱sriṇī̍bhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
vāje̍bhiḥ | upa̍ | na̱ḥ | hava̍m ||1.30.8||

1.30.9a anu̍ pra̱tnasyauka̍so hu̱ve tu̍vipra̱tiṁ nara̍m |
1.30.9c yaṁ te̱ pūrva̍ṁ pi̱tā hu̱ve ||

anu̍ | pra̱tnasya̍ | oka̍saḥ | hu̱ve | tu̱vi̱-pra̱tim | nara̍m |
yam | te̱ | pūrva̍m | pi̱tā | hu̱ve ||1.30.9||

1.30.10a taṁ tvā̍ va̱yaṁ vi̍śvavā̱rā śā̍smahe puruhūta |
1.30.10c sakhe̍ vaso jari̱tṛbhya̍ḥ ||

tam | tvā̱ | va̱yam | vi̱śva̱-vā̱ra̱ | ā | śā̱sma̱he̱ | pu̱ru̱-hū̱ta̱ |
sakhe̍ | va̱so̱ iti̍ | ja̱ri̱tṛ-bhya̍ḥ ||1.30.10||

1.30.11a a̱smāka̍ṁ śi̱priṇī̍nā̱ṁ soma̍pāḥ soma̱pāvnā̍m |
1.30.11c sakhe̍ vajri̱ntsakhī̍nām ||

a̱smāka̍m | śi̱priṇī̍nām | soma̍-pāḥ | so̱ma̱-pāvnā̍m |
sakhe̍ | va̱jri̱n | sakhī̍nām ||1.30.11||

1.30.12a tathā̱ tada̍stu somapā̱ḥ sakhe̍ vajri̱ntathā̍ kṛṇu |
1.30.12c yathā̍ ta u̱śmasī̱ṣṭaye̍ ||

tathā̍ | tat | a̱stu̱ | so̱ma̱-pā̱ḥ | sakhe̍ | va̱jri̱n | tathā̍ | kṛ̱ṇu̱ |
yathā̍ | te̱ | u̱śmasi̍ | i̱ṣṭaye̍ ||1.30.12||

1.30.13a re̱vatī̍rnaḥ sadha̱māda̱ indre̍ santu tu̱vivā̍jāḥ |
1.30.13c kṣu̱manto̱ yābhi̱rmade̍ma ||

re̱vatī̍ḥ | na̱ḥ | sa̱dha̱-māde̍ | indre̍ | sa̱ntu̱ | tu̱vi-vā̍jāḥ |
kṣu̱-manta̍ḥ | yābhi̍ḥ | made̍ma ||1.30.13||

1.30.14a ā gha̱ tvāvā̱ntmanā̱ptaḥ sto̱tṛbhyo̍ dhṛṣṇaviyā̱naḥ |
1.30.14c ṛ̱ṇorakṣa̱ṁ na ca̱kryo̍ḥ ||

ā | gha̱ | tvā-vā̍n | tmanā̍ | ā̱ptaḥ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | dhṛ̱ṣṇo̱ iti̍ | i̱yā̱naḥ |
ṛ̱ṇoḥ | akṣa̍m | na | ca̱kryo̍ḥ ||1.30.14||

1.30.15a ā yadduva̍ḥ śatakrata̱vā kāma̍ṁ jaritṝ̱ṇām |
1.30.15c ṛ̱ṇorakṣa̱ṁ na śacī̍bhiḥ ||

ā | yat | duva̍ḥ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato | ā | kāma̍m | ja̱ri̱tṝ̱ṇām |
ṛ̱ṇoḥ | akṣa̍m | na | śacī̍bhiḥ ||1.30.15||

1.30.16a śaśva̱dindra̱ḥ popru̍thadbhirjigāya̱ nāna̍dadbhi̱ḥ śāśva̍sadbhi̱rdhanā̍ni |
1.30.16c sa no̍ hiraṇyara̱thaṁ da̱ṁsanā̍vā̱ntsa na̍ḥ sani̱tā sa̱naye̱ sa no̍'dāt ||

śaśva̍t | indra̍ḥ | popru̍that-bhiḥ | ji̱gā̱ya̱ | nāna̍dat-bhiḥ | śāśva̍sat-bhiḥ | dhanā̍ni |
saḥ | na̱ḥ | hi̱ra̱ṇya̱-ra̱tham | da̱ṁsanā̍-vān | saḥ | na̱ḥ | sa̱ni̱tā | sa̱naye̍ | saḥ | na̱ḥ | a̱dā̱t ||1.30.16||

1.30.17a āśvi̍nā̱vaśvā̍vatye̱ṣā yā̍ta̱ṁ śavī̍rayā |
1.30.17c goma̍ddasrā̱ hira̍ṇyavat ||

ā | a̱śvi̱nau̱ | aśva̍-vatyā | i̱ṣā | yā̱ta̱m | śavī̍rayā |
go-ma̍t | da̱srā̱ | hira̍ṇya-vat ||1.30.17||

1.30.18a sa̱mā̱nayo̍jano̱ hi vā̱ṁ ratho̍ dasrā̱vama̍rtyaḥ |
1.30.18c sa̱mu̱dre a̍śvi̱neya̍te ||

sa̱mā̱na-yo̍janaḥ | hi | vā̱m | ratha̍ḥ | da̱srau̱ | ama̍rtyaḥ |
sa̱mu̱dre | a̱śvi̱nā̱ | īya̍te ||1.30.18||

1.30.19a nya1̱̍ghnyasya̍ mū̱rdhani̍ ca̱kraṁ ratha̍sya yemathuḥ |
1.30.19c pari̱ dyāma̱nyadī̍yate ||

ni | a̱ghnyasya̍ | mū̱rdhani̍ | ca̱kram | ratha̍sya | ye̱ma̱thu̱ḥ |
pari̍ | dyām | a̱nyat | ī̱ya̱te̱ ||1.30.19||

1.30.20a kasta̍ uṣaḥ kadhapriye bhu̱je marto̍ amartye |
1.30.20c kaṁ na̍kṣase vibhāvari ||

kaḥ | te̱ | u̱ṣa̱ḥ | ka̱dha̱-pri̱ye̱ | bhu̱je | marta̍ḥ | a̱ma̱rtye̱ |
kam | na̱kṣa̱se̱ | vi̱bhā̱-va̱ri̱ ||1.30.20||

1.30.21a va̱yaṁ hi te̱ ama̍nma̱hyāntā̱dā pa̍rā̱kāt |
1.30.21c aśve̱ na ci̍tre aruṣi ||

va̱yam | hi | te̱ | ama̍nmahi | ā | antā̍t | ā | pa̱rā̱kāt |
aśve̍ | na | ci̱tre̱ | a̱ru̱ṣi̱ ||1.30.21||

1.30.22a tvaṁ tyebhi̱rā ga̍hi̱ vāje̍bhirduhitardivaḥ |
1.30.22c a̱sme ra̱yiṁ ni dhā̍raya ||

tvam | tyebhi̍ḥ | ā | ga̱hi̱ | vāje̍bhiḥ | du̱hi̱ta̱ḥ | di̱va̱ḥ |
a̱sme iti̍ | ra̱yim | ni | dhā̱ra̱ya̱ ||1.30.22||


1.31.1a tvama̍gne pratha̱mo aṅgi̍rā̱ ṛṣi̍rde̱vo de̱vānā̍mabhavaḥ śi̱vaḥ sakhā̍ |
1.31.1c tava̍ vra̱te ka̱vayo̍ vidma̱nāpa̱so'jā̍yanta ma̱ruto̱ bhrāja̍dṛṣṭayaḥ ||

tvam | a̱gne̱ | pra̱tha̱maḥ | aṅgi̍rāḥ | ṛṣi̍ḥ | de̱vaḥ | de̱vānā̍m | a̱bha̱va̱ḥ | śi̱vaḥ | sakhā̍ |
tava̍ | vra̱te | ka̱vaya̍ḥ | vi̱dma̱nā-a̍pasaḥ | ajā̍yanta | ma̱ruta̍ḥ | bhrāja̍t-ṛṣṭayaḥ ||1.31.1||

1.31.2a tvama̍gne pratha̱mo aṅgi̍rastamaḥ ka̱virde̱vānā̱ṁ pari̍ bhūṣasi vra̱tam |
1.31.2c vi̱bhurviśva̍smai̱ bhuva̍nāya̱ medhi̍ro dvimā̱tā śa̱yuḥ ka̍ti̱dhā ci̍dā̱yave̍ ||

tvam | a̱gne̱ | pra̱tha̱maḥ | aṅgi̍raḥ-tamaḥ | ka̱viḥ | de̱vānā̍m | pari̍ | bhū̱ṣa̱si̱ | vra̱tam |
vi̱-bhuḥ | viśva̍smai | bhuva̍nāya | medhi̍raḥ | dvi̱-mā̱tā | śa̱yuḥ | ka̱ti̱dhā | ci̱t | ā̱yave̍ ||1.31.2||

1.31.3a tvama̍gne pratha̱mo mā̍ta̱riśva̍na ā̱virbha̍va sukratū̱yā vi̱vasva̍te |
1.31.3c are̍jetā̱ṁ roda̍sī hotṛ̱vūrye'sa̍ghnorbhā̱ramaya̍jo ma̱ho va̍so ||

tvam | a̱gne̱ | pra̱tha̱maḥ | mā̱ta̱riśva̍ne | ā̱viḥ | bha̱va̱ | su̱kra̱tu̱-yā | vi̱vasva̍te |
are̍jetām | roda̍sī̱ iti̍ | ho̱tṛ̱-vūrye̍ | asa̍ghnoḥ | bhā̱ram | aya̍jaḥ | ma̱haḥ | va̱so̱ iti̍ ||1.31.3||

1.31.4a tvama̍gne̱ mana̍ve̱ dyāma̍vāśayaḥ purū̱rava̍se su̱kṛte̍ su̱kṛtta̍raḥ |
1.31.4c śvā̱treṇa̱ yatpi̱trormucya̍se̱ paryā tvā̱ pūrva̍manaya̱nnāpa̍ra̱ṁ puna̍ḥ ||

tvam | a̱gne̱ | mana̍ve | dyām | a̱vā̱śa̱ya̱ḥ | pu̱rū̱rava̍se | su̱-kṛte̍ | su̱kṛt-ta̍raḥ |
śvā̱treṇa̍ | yat | pi̱troḥ | mucya̍se | pari̍ | ā | tvā̱ | pūrva̍m | a̱na̱ya̱n | ā | apa̍ram | puna̱riti̍ ||1.31.4||

1.31.5a tvama̍gne vṛṣa̱bhaḥ pu̍ṣṭi̱vardha̍na̱ udya̍tasruce bhavasi śra̱vāyya̍ḥ |
1.31.5c ya āhu̍ti̱ṁ pari̱ vedā̱ vaṣa̍ṭkṛti̱mekā̍yu̱ragre̱ viśa̍ ā̱vivā̍sasi ||

tvam | a̱gne̱ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | pu̱ṣṭi̱-vardha̍naḥ | udya̍ta-sruce | bha̱va̱si̱ | śra̱vāyya̍ḥ |
yaḥ | ā-hu̍tim | pari̍ | veda̍ | vaṣa̍ṭ-kṛtim | eka̍-āyuḥ | agre̍ | viśa̍ḥ | ā̱-vivā̍sasi ||1.31.5||

1.31.6a tvama̍gne vṛji̱nava̍rtani̱ṁ nara̱ṁ sakma̍npiparṣi vi̱dathe̍ vicarṣaṇe |
1.31.6c yaḥ śūra̍sātā̱ pari̍takmye̱ dhane̍ da̱bhrebhi̍ści̱tsamṛ̍tā̱ haṁsi̱ bhūya̍saḥ ||

tvam | a̱gne̱ | vṛ̱ji̱na-va̍rtanim | nara̍m | sakma̍n | pi̱pa̱rṣi̱ | vi̱dathe̍ | vi̱-ca̱rṣa̱ṇe̱ |
yaḥ | śūra̍-sātā | pari̍-takmye | dhane̍ | da̱bhrebhi̍ḥ | ci̱t | sam-ṛ̍tā | haṁsi̍ | bhūya̍saḥ ||1.31.6||

1.31.7a tvaṁ tama̍gne amṛta̱tva u̍tta̱me marta̍ṁ dadhāsi̱ śrava̍se di̱vedi̍ve |
1.31.7c yastā̍tṛṣā̱ṇa u̱bhayā̍ya̱ janma̍ne̱ maya̍ḥ kṛ̱ṇoṣi̱ praya̱ ā ca̍ sū̱raye̍ ||

tvam | tam | a̱gne̱ | a̱mṛ̱ta̱-tve | u̱t-ta̱me | marta̍m | da̱dhā̱si̱ | śrava̍se | di̱ve-di̍ve |
yaḥ | ta̱tṛ̱ṣā̱ṇaḥ | u̱bhayā̍ya | janma̍ne | maya̍ḥ | kṛ̱ṇoṣi̍ | praya̍ḥ | ā | ca̱ | sū̱raye̍ ||1.31.7||

1.31.8a tvaṁ no̍ agne sa̱naye̱ dhanā̍nāṁ ya̱śasa̍ṁ kā̱ruṁ kṛ̍ṇuhi̱ stavā̍naḥ |
1.31.8c ṛ̱dhyāma̱ karmā̱pasā̱ nave̍na de̱vairdyā̍vāpṛthivī̱ prāva̍taṁ naḥ ||

tvam | na̱ḥ | a̱gne̱ | sa̱naye̍ | dhanā̍nām | ya̱śasa̍m | kā̱rum | kṛ̱ṇu̱hi̱ | stavā̍naḥ |
ṛ̱dhyāma̍ | karma̍ | a̱pasā̍ | nave̍na | de̱vaiḥ | dyā̱vā̱pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | pra | a̱va̱ta̱m | na̱ḥ ||1.31.8||

1.31.9a tvaṁ no̍ agne pi̱troru̱pastha̱ ā de̱vo de̱veṣva̍navadya̱ jāgṛ̍viḥ |
1.31.9c ta̱nū̱kṛdbo̍dhi̱ prama̍tiśca kā̱rave̱ tvaṁ ka̍lyāṇa̱ vasu̱ viśva̱mopi̍ṣe ||

tvam | na̱ḥ | a̱gne̱ | pi̱troḥ | u̱pa-sthe̍ | ā | de̱vaḥ | de̱veṣu̍ | a̱na̱va̱dya̱ | jāgṛ̍viḥ |
ta̱nū̱-kṛt | bo̱dhi̱ | pra-ma̍tiḥ | ca̱ | kā̱rave̍ | tvam | ka̱lyā̱ṇa̱ | vasu̍ | viśva̍m | ā | ū̱pi̱ṣe̱ ||1.31.9||

1.31.10a tvama̍gne̱ prama̍ti̱stvaṁ pi̱tāsi̍ na̱stvaṁ va̍ya̱skṛttava̍ jā̱mayo̍ va̱yam |
1.31.10c saṁ tvā̱ rāya̍ḥ śa̱tina̱ḥ saṁ sa̍ha̱sriṇa̍ḥ su̱vīra̍ṁ yanti vrata̱pāma̍dābhya ||

tvam | a̱gne̱ | pra-ma̍tiḥ | tvam | pi̱tā | a̱si̱ | na̱ḥ | tvam | va̱ya̱ḥ-kṛt | tava̍ | jā̱maya̍ḥ | va̱yam |
sam | tvā̱ | rāya̍ḥ | śa̱tina̱ḥ | sam | sa̱ha̱sriṇa̍ḥ | su̱vīra̍m | ya̱nti̱ | vra̱ta̱-pām | a̱dā̱bhya̱ ||1.31.10||

1.31.11a tvāma̍gne pratha̱mamā̱yumā̱yave̍ de̱vā a̍kṛṇva̱nnahu̍ṣasya vi̱śpati̍m |
1.31.11c iḻā̍makṛṇva̱nmanu̍ṣasya̱ śāsa̍nīṁ pi̱turyatpu̱tro mama̍kasya̱ jāya̍te ||

tvām | a̱gne̱ | pra̱tha̱mam | ā̱yum | ā̱yave̍ | de̱vāḥ | a̱kṛ̱ṇva̱n | nahu̍ṣasya | vi̱śpati̍m |
iḻā̍m | a̱kṛ̱ṇva̱n | manu̍ṣasya | śāsa̍nīm | pi̱tuḥ | yat | pu̱traḥ | mama̍kasya | jāya̍te ||1.31.11||

1.31.12a tvaṁ no̍ agne̱ tava̍ deva pā̱yubhi̍rma̱ghono̍ rakṣa ta̱nva̍śca vandya |
1.31.12c trā̱tā to̱kasya̱ tana̍ye̱ gavā̍ma̱syani̍meṣa̱ṁ rakṣa̍māṇa̱stava̍ vra̱te ||

tvam | na̱ḥ | a̱gne̱ | tava̍ | de̱va̱ | pā̱yu-bhi̍ḥ | ma̱ghona̍ḥ | ra̱kṣa̱ | ta̱nva̍ḥ | ca̱ | va̱ndya̱ |
trā̱tā | to̱kasya̍ | tana̍ye | gavā̍m | a̱si̱ | ani̍-meṣam | rakṣa̍māṇaḥ | tava̍ | vra̱te ||1.31.12||

1.31.13a tvama̍gne̱ yajya̍ve pā̱yuranta̍ro'niṣa̱ṅgāya̍ catura̱kṣa i̍dhyase |
1.31.13c yo rā̱taha̍vyo'vṛ̱kāya̱ dhāya̍se kī̱reści̱nmantra̱ṁ mana̍sā va̱noṣi̱ tam ||

tvam | a̱gne̱ | yajya̍ve | pā̱yuḥ | anta̍raḥ | a̱ni̱ṣa̱ṅgāya̍ | ca̱tu̱ḥ-a̱kṣaḥ | i̱dhya̱se̱ |
yaḥ | rā̱ta-ha̍vyaḥ | a̱vṛ̱kāya̍ | dhāya̍se | kī̱reḥ | ci̱t | mantra̍m | mana̍sā | va̱noṣi̍ | tam ||1.31.13||

1.31.14a tvama̍gna uru̱śaṁsā̍ya vā̱ghate̍ spā̱rhaṁ yadrekṇa̍ḥ para̱maṁ va̱noṣi̱ tat |
1.31.14c ā̱dhrasya̍ ci̱tprama̍tirucyase pi̱tā pra pāka̱ṁ śāssi̱ pra diśo̍ vi̱duṣṭa̍raḥ ||

tvam | a̱gne̱ | u̱ru̱-śaṁsā̍ya | vā̱ghate̍ | spā̱rham | yat | rekṇa̍ḥ | pa̱ra̱mam | va̱noṣi̍ | tat |
ā̱dhrasya̍ | ci̱t | pra-ma̍tiḥ | u̱cya̱se̱ | pi̱tā | pra | pāka̍m | śāssi̍ | pra | diśa̍ḥ | vi̱duḥ-ta̍raḥ ||1.31.14||

1.31.15a tvama̍gne̱ praya̍tadakṣiṇa̱ṁ nara̱ṁ varme̍va syū̱taṁ pari̍ pāsi vi̱śvata̍ḥ |
1.31.15c svā̱du̱kṣadmā̱ yo va̍sa̱tau syo̍na̱kṛjjī̍vayā̱jaṁ yaja̍te̱ sopa̱mā di̱vaḥ ||

tvam | a̱gne̱ | praya̍ta-dakṣiṇam | nara̍m | varma̍-iva | syū̱tam | pari̍ | pā̱si̱ | vi̱śvata̍ḥ |
svā̱du̱-kṣadmā̍ | yaḥ | va̱sa̱tau | syo̱na̱-kṛt | jī̱va̱-yā̱jam | yaja̍te | saḥ | u̱pa̱-mā | di̱vaḥ ||1.31.15||

1.31.16a i̱māma̍gne śa̱raṇi̍ṁ mīmṛṣo na i̱mamadhvā̍na̱ṁ yamagā̍ma dū̱rāt |
1.31.16c ā̱piḥ pi̱tā prama̍tiḥ so̱myānā̱ṁ bhṛmi̍rasyṛṣi̱kṛnmartyā̍nām ||

i̱mām | a̱gne̱ | śa̱raṇi̍m | mī̱mṛ̱ṣa̱ḥ | na̱ḥ | i̱mam | adhvā̍nam | yam | agā̍ma | dū̱rāt |
ā̱piḥ | pi̱tā | pra-ma̍tiḥ | so̱myānā̍m | bhṛmi̍ḥ | a̱si̱ | ṛ̱ṣi̱-kṛt | martyā̍nām ||1.31.16||

1.31.17a ma̱nu̱ṣvada̍gne aṅgira̱svada̍ṅgiro yayāti̱vatsada̍ne pūrva̱vacchu̍ce |
1.31.17c accha̍ yā̱hyā va̍hā̱ daivya̱ṁ jana̱mā sā̍daya ba̱rhiṣi̱ yakṣi̍ ca pri̱yam ||

ma̱nu̱ṣvat | a̱gne̱ | a̱ṅgi̱ra̱svat | a̱ṅgi̱ra̱ḥ | ya̱yā̱ti̱-vat | sada̍ne | pū̱rva̱-vat | śu̱ce̱ |
accha̍ | yā̱hi̱ | ā | va̱ha̱ | daivya̍m | jana̍m | ā | sā̱da̱ya̱ | ba̱rhiṣi̍ | yakṣi̍ | ca̱ | pri̱yam ||1.31.17||

1.31.18a e̱tenā̍gne̱ brahma̍ṇā vāvṛdhasva̱ śaktī̍ vā̱ yatte̍ cakṛ̱mā vi̱dā vā̍ |
1.31.18c u̱ta pra ṇe̍ṣya̱bhi vasyo̍ a̱smāntsaṁ na̍ḥ sṛja suma̱tyā vāja̍vatyā ||

e̱tena̍ | a̱gne̱ | brahma̍ṇā | va̱vṛ̱dha̱sva̱ | śaktī̍ | vā̱ | yat | te̱ | ca̱kṛ̱ma | vi̱dā | vā̱ |
u̱ta | pra | ne̱ṣi̱ | a̱bhi | vasya̍ḥ | a̱smān | sam | na̱ḥ | sṛ̱ja̱ | su̱-ma̱tyā | vāja̍-vatyā ||1.31.18||


1.32.1a indra̍sya̱ nu vī̱ryā̍ṇi̱ pra vo̍ca̱ṁ yāni̍ ca̱kāra̍ pratha̱māni̍ va̱jrī |
1.32.1c aha̱nnahi̱manva̱pasta̍tarda̱ pra va̱kṣaṇā̍ abhina̱tparva̍tānām ||

indra̍sya | nu | vī̱ryā̍ṇi | pra | vo̱ca̱m | yāni̍ | ca̱kāra̍ | pra̱tha̱māni̍ | va̱jrī |
aha̍n | ahi̍m | anu̍ | a̱paḥ | ta̱ta̱rda̱ | pra | va̱kṣaṇā̍ḥ | a̱bhi̱na̱t | parva̍tānām ||1.32.1||

1.32.2a aha̱nnahi̱ṁ parva̍te śiśriyā̱ṇaṁ tvaṣṭā̍smai̱ vajra̍ṁ sva̱rya̍ṁ tatakṣa |
1.32.2c vā̱śrā i̍va dhe̱nava̱ḥ syanda̍mānā̱ añja̍ḥ samu̱dramava̍ jagmu̱rāpa̍ḥ ||

aha̍n | ahi̍m | parva̍te | śi̱śri̱yā̱ṇam | tvaṣṭā̍ | a̱smai̱ | vajra̍m | sva̱rya̍m | ta̱ta̱kṣa̱ |
vā̱śrāḥ-i̍va | dhe̱nava̍ḥ | syanda̍mānāḥ | añja̍ḥ | sa̱mu̱dram | ava̍ | ja̱gmu̱ḥ | āpa̍ḥ ||1.32.2||

1.32.3a vṛ̱ṣā̱yamā̍ṇo'vṛṇīta̱ soma̱ṁ trika̍drukeṣvapibatsu̱tasya̍ |
1.32.3c ā sāya̍kaṁ ma̱ghavā̍datta̱ vajra̱maha̍nnenaṁ prathama̱jāmahī̍nām ||

vṛ̱ṣa̱-yamā̍ṇaḥ | a̱vṛ̱ṇī̱ta̱ | soma̍m | tri-ka̍drukeṣu | a̱pi̱ba̱t | su̱tasya̍ |
ā | sāya̍kam | ma̱gha-vā̍ | a̱da̱tta̱ | vajra̍m | aha̍n | e̱na̱m | pra̱tha̱ma̱-jām | ahī̍nām ||1.32.3||

1.32.4a yadi̱ndrāha̍nprathama̱jāmahī̍nā̱mānmā̱yinā̱mami̍nā̱ḥ prota mā̱yāḥ |
1.32.4c ātsūrya̍ṁ ja̱naya̱ndyāmu̱ṣāsa̍ṁ tā̱dītnā̱ śatru̱ṁ na kilā̍ vivitse ||

yat | i̱ndra̱ | aha̍n | pra̱tha̱ma̱-jām | ahī̍nām | āt | mā̱yinā̍m | ami̍nāḥ | pra | u̱ta | mā̱yāḥ |
āt | sūrya̍m | ja̱naya̍n | dyām | u̱ṣasa̍m | tā̱dītnā̍ | śatru̍m | na | kila̍ | vi̱vi̱tse̱ ||1.32.4||

1.32.5a aha̍nvṛ̱traṁ vṛ̍tra̱tara̱ṁ vya̍ṁsa̱mindro̱ vajre̍ṇa maha̱tā va̱dhena̍ |
1.32.5c skandhā̍ṁsīva̱ kuli̍śenā̱ vivṛ̱kṇāhi̍ḥ śayata upa̱pṛkpṛ̍thi̱vyāḥ ||

aha̍n | vṛ̱tram | vṛ̱tra̱-tara̍m | vi-a̍ṁsam | indra̍ḥ | vajre̍ṇa | ma̱ha̱tā | va̱dhena̍ |
skandhā̍ṁsi-iva | kuli̍śena | vi-vṛ̍kṇā | ahi̍ḥ | śa̱ya̱te̱ | u̱pa̱-pṛk | pṛ̱thi̱vyāḥ ||1.32.5||

1.32.6a a̱yo̱ddheva̍ du̱rmada̱ ā hi ju̱hve ma̍hāvī̱raṁ tu̍vibā̱dhamṛ̍jī̱ṣam |
1.32.6c nātā̍rīdasya̱ samṛ̍tiṁ va̱dhānā̱ṁ saṁ ru̱jānā̍ḥ pipiṣa̱ indra̍śatruḥ ||

a̱yo̱ddhā-i̍va | du̱ḥ-mada̍ḥ | ā | hi | ju̱hve | ma̱hā̱-vī̱ram | tu̱vi̱-bā̱dham | ṛ̱jī̱ṣam |
na | a̱tā̱rī̱t | a̱sya̱ | sam-ṛ̍tim | va̱dhānā̍m | sam | ru̱jānā̍ḥ | pi̱pi̱ṣe̱ | indra̍-śatruḥ ||1.32.6||

1.32.7a a̱pāda̍ha̱sto a̍pṛtanya̱dindra̱māsya̱ vajra̱madhi̱ sānau̍ jaghāna |
1.32.7c vṛṣṇo̱ vadhri̍ḥ prati̱māna̱ṁ bubhū̍ṣanpuru̱trā vṛ̱tro a̍śaya̱dvya̍staḥ ||

a̱pāt | a̱ha̱staḥ | a̱pṛ̱ta̱nya̱t | indra̍m | ā | a̱sya̱ | vajra̍m | adhi̍ | sānau̍ | ja̱ghā̱na̱ |
vṛṣṇa̍ḥ | vadhri̍ḥ | pra̱ti̱-māna̍m | bubhū̍ṣan | pu̱ru̱-trā | vṛ̱traḥ | a̱śa̱ya̱t | vi-a̍staḥ ||1.32.7||

1.32.8a na̱daṁ na bhi̱nnama̍mu̱yā śayā̍na̱ṁ mano̱ ruhā̍ṇā̱ ati̍ ya̱ntyāpa̍ḥ |
1.32.8c yāści̍dvṛ̱tro ma̍hi̱nā pa̱ryati̍ṣṭha̱ttāsā̱mahi̍ḥ patsuta̱ḥśīrba̍bhūva ||

na̱dam | na | bhi̱nnam | a̱mu̱yā | śayā̍nam | mana̍ḥ | ruhā̍ṇāḥ | ati̍ | ya̱nti̱ | āpa̍ḥ |
yāḥ | ci̱t | vṛ̱traḥ | ma̱hi̱nā | pa̱ri̱-ati̍ṣṭhat | tāsā̍m | ahi̍ḥ | pa̱tsu̱ta̱ḥ-śīḥ | ba̱bhū̱va̱ ||1.32.8||

1.32.9a nī̱cāva̍yā abhavadvṛ̱trapu̱trendro̍ asyā̱ ava̱ vadha̍rjabhāra |
1.32.9c utta̍rā̱ sūradha̍raḥ pu̱tra ā̍sī̱ddānu̍ḥ śaye sa̱hava̍tsā̱ na dhe̱nuḥ ||

nī̱cā-va̍yāḥ | a̱bha̱va̱t | vṛ̱tra-pu̍trā | indra̍ḥ | a̱syā̱ḥ | ava̍ | vadha̍ḥ | ja̱bhā̱ra̱ |
ut-ta̍rā | sūḥ | adha̍raḥ | pu̱traḥ | ā̱sī̱t | dānu̍ḥ | śa̱ye̱ | sa̱ha-va̍tsā | na | dhe̱nuḥ ||1.32.9||

1.32.10a ati̍ṣṭhantīnāmaniveśa̱nānā̱ṁ kāṣṭhā̍nā̱ṁ madhye̱ nihi̍ta̱ṁ śarī̍ram |
1.32.10c vṛ̱trasya̍ ni̱ṇyaṁ vi ca̍ra̱ntyāpo̍ dī̱rghaṁ tama̱ āśa̍ya̱dindra̍śatruḥ ||

ati̍ṣṭhantīnām | a̱ni̱-ve̱śa̱nānā̍m | kāṣṭhā̍nām | madhye̍ | ni-hi̍tam | śarī̍ram |
vṛ̱trasya̍ | ni̱ṇyam | vi | ca̱ra̱nti̱ | āpa̍ḥ | dī̱rgham | tama̍ḥ | ā | a̱śa̱ya̱t | indra̍-śatruḥ ||1.32.10||

1.32.11a dā̱sapa̍tnī̱rahi̍gopā atiṣṭha̱nniru̍ddhā̱ āpa̍ḥ pa̱ṇine̍va̱ gāva̍ḥ |
1.32.11c a̱pāṁ bila̱mapi̍hita̱ṁ yadāsī̍dvṛ̱traṁ ja̍gha̱nvām̐ apa̱ tadva̍vāra ||

dā̱sa-pa̍tnīḥ | ahi̍-gopāḥ | a̱ti̱ṣṭha̱n | ni-ru̍ddhāḥ | āpa̍ḥ | pa̱ṇinā̍-iva | gāva̍ḥ |
a̱pām | bila̍m | api̍-hitam | yat | āsī̍t | vṛ̱tram | ja̱gha̱nvān | apa̍ | tat | va̱vā̱ra̱ ||1.32.11||

1.32.12a aśvyo̱ vāro̍ abhava̱stadi̍ndra sṛ̱ke yattvā̍ pra̱tyaha̍nde̱va eka̍ḥ |
1.32.12c aja̍yo̱ gā aja̍yaḥ śūra̱ soma̱mavā̍sṛja̱ḥ sarta̍ve sa̱pta sindhū̍n ||

aśvya̍ḥ | vāra̍ḥ | a̱bha̱va̱ḥ | tat | i̱ndra̱ | sṛ̱ke | yat | tvā̱ | pra̱ti̱-aha̍n | de̱vaḥ | eka̍ḥ |
aja̍yaḥ | gāḥ | aja̍yaḥ | śū̱ra̱ | soma̍m | ava̍ | a̱sṛ̱ja̱ḥ | sarta̍ve | sa̱pta | sindhū̍n ||1.32.12||

1.32.13a nāsmai̍ vi̱dyunna ta̍nya̱tuḥ si̍ṣedha̱ na yāṁ miha̱maki̍raddhrā̱duni̍ṁ ca |
1.32.13c indra̍śca̱ yadyu̍yu̱dhāte̱ ahi̍śco̱tāpa̱rībhyo̍ ma̱ghavā̱ vi ji̍gye ||

na | a̱smai̱ | vi̱-dyut | na | ta̱nya̱tuḥ | si̱se̱dha̱ | na | yām | miha̍m | aki̍rat | hrā̱duni̍m | ca̱ |
indra̍ḥ | ca̱ | yat | yu̱yu̱dhāte̱ iti̍ | ahi̍ḥ | ca̱ | u̱ta | a̱pa̱rībhya̍ḥ | ma̱gha-vā̍ | vi | ji̱gye̱ ||1.32.13||

1.32.14a ahe̍ryā̱tāra̱ṁ kama̍paśya indra hṛ̱di yatte̍ ja̱ghnuṣo̱ bhīraga̍cchat |
1.32.14c nava̍ ca̱ yanna̍va̱tiṁ ca̱ srava̍ntīḥ śye̱no na bhī̱to ata̍ro̱ rajā̍ṁsi ||

ahe̍ḥ | yā̱tāra̍m | kam | a̱pa̱śya̱ḥ | i̱ndra̱ | hṛ̱di | yat | te̱ | ja̱ghnuṣa̍ḥ | bhīḥ | aga̍cchat |
nava̍ | ca̱ | yat | na̱va̱tim | ca̱ | srava̍ntīḥ | śye̱naḥ | na | bhī̱taḥ | ata̍raḥ | rajā̍ṁsi ||1.32.14||

1.32.15a indro̍ yā̱to'va̍sitasya̱ rājā̱ śama̍sya ca śṛ̱ṅgiṇo̱ vajra̍bāhuḥ |
1.32.15c sedu̱ rājā̍ kṣayati carṣaṇī̱nāma̱rānna ne̱miḥ pari̱ tā ba̍bhūva ||

indra̍ḥ | yā̱taḥ | ava̍-sitasya | rājā̍ | śama̍sya | ca̱ | śṛ̱ṅgiṇa̍ḥ | vajra̍-bāhuḥ |
saḥ | it | ū̱m̐ iti̍ | rājā̍ | kṣa̱ya̱ti̱ | ca̱rṣa̱ṇī̱nām | a̱rān | na | ne̱miḥ | pari̍ | tā | ba̱bhū̱va̱ ||1.32.15||


1.33.1a etāyā̱mopa̍ ga̱vyanta̱ indra̍ma̱smāka̱ṁ su prama̍tiṁ vāvṛdhāti |
1.33.1c a̱nā̱mṛ̱ṇaḥ ku̱vidāda̱sya rā̱yo gavā̱ṁ keta̱ṁ para̍mā̱varja̍te naḥ ||

ā | i̱ta̱ | ayā̍ma | upa̍ | ga̱vyanta̍ḥ | indra̍m | a̱smāka̍m | su | pra-ma̍tim | va̱vṛ̱dhā̱ti̱ |
a̱nā̱mṛ̱ṇaḥ | ku̱vit | āt | a̱sya | rā̱yaḥ | gavā̍m | keta̍m | para̍m | ā̱-varja̍te | na̱ḥ ||1.33.1||

1.33.2a upeda̱haṁ dha̍na̱dāmapra̍tīta̱ṁ juṣṭā̱ṁ na śye̱no va̍sa̱tiṁ pa̍tāmi |
1.33.2c indra̍ṁ nama̱syannu̍pa̱mebhi̍ra̱rkairyaḥ sto̱tṛbhyo̱ havyo̱ asti̱ yāma̍n ||

upa̍ | it | a̱ham | dha̱na̱-dām | apra̍ti-itam | juṣṭā̍m | na | śye̱naḥ | va̱sa̱tim | pa̱tā̱mi̱ |
indra̍m | na̱ma̱syan | u̱pa̱-mebhi̍ḥ | a̱rkaiḥ | yaḥ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | havya̍ḥ | asti̍ | yāma̍n ||1.33.2||

1.33.3a ni sarva̍sena iṣu̱dhīm̐ra̍sakta̱ sama̱ryo gā a̍jati̱ yasya̱ vaṣṭi̍ |
1.33.3c co̱ṣkū̱yamā̍ṇa indra̱ bhūri̍ vā̱maṁ mā pa̱ṇirbhū̍ra̱smadadhi̍ pravṛddha ||

ni | sarva̍-senaḥ | i̱ṣu̱-dhīn | a̱sa̱kta̱ | sam | a̱ryaḥ | gāḥ | a̱ja̱ti̱ | yasya̍ | vaṣṭi̍ |
co̱ṣkū̱yamā̍ṇaḥ | i̱ndra̱ | bhūri̍ | vā̱mam | mā | pa̱ṇiḥ | bhū̱ḥ | a̱smat | adhi̍ | pra̱-vṛ̱ddha̱ ||1.33.3||

1.33.4a vadhī̱rhi dasyu̍ṁ dha̱nina̍ṁ gha̱nena̱m̐ eka̱ścara̍nnupaśā̱kebhi̍rindra |
1.33.4c dhano̱radhi̍ viṣu̱ṇakte vyā̍ya̱nnaya̍jvānaḥ sana̱kāḥ preti̍mīyuḥ ||

vadhī̍ḥ | hi | dasyu̍m | dha̱nina̍m | gha̱nena̍ | eka̍ḥ | cara̍n | u̱pa̱-śā̱kebhi̍ḥ | i̱ndra̱ |
dhano̍ḥ | adhi̍ | vi̱ṣu̱ṇak | te | vi | ā̱ya̱n | aya̍jvānaḥ | sa̱na̱kāḥ | pra-i̍tim | ī̱yu̱ḥ ||1.33.4||

1.33.5a parā̍ cicchī̱rṣā va̍vṛju̱sta i̱ndrāya̍jvāno̱ yajva̍bhi̱ḥ spardha̍mānāḥ |
1.33.5c pra yaddi̱vo ha̍rivaḥ sthātarugra̱ nira̍vra̱tām̐ a̍dhamo̱ roda̍syoḥ ||

parā̍ | ci̱t | śī̱rṣā | va̱vṛ̱ju̱ḥ | te̱ | i̱ndra̱ | aya̍jvānaḥ | yajva̍-bhiḥ | spardha̍mānāḥ |
pra | yat | di̱vaḥ | ha̱ri̱-va̱ḥ | sthā̱ta̱ḥ | u̱gra̱ | niḥ | a̱vra̱tān | a̱dha̱ma̱ḥ | roda̍syoḥ ||1.33.5||

1.33.6a ayu̍yutsannanava̱dyasya̱ senā̱mayā̍tayanta kṣi̱tayo̱ nava̍gvāḥ |
1.33.6c vṛ̱ṣā̱yudho̱ na vadhra̍yo̱ nira̍ṣṭāḥ pra̱vadbhi̱rindrā̍cci̱taya̍nta āyan ||

ayu̍yutsan | a̱na̱va̱dyasya̍ | senā̍m | ayā̍tayanta | kṣi̱taya̍ḥ | nava̍-gvāḥ |
vṛ̱ṣa̱-yudha̍ḥ | na | vadhra̍yaḥ | niḥ-a̍ṣṭāḥ | pra̱-vat-bhi̍ḥ | indrā̍t | ci̱taya̍ntaḥ | ā̱ya̱n ||1.33.6||

1.33.7a tvame̱tānru̍da̱to jakṣa̍ta̱ścāyo̍dhayo̱ raja̍sa indra pā̱re |
1.33.7c avā̍daho di̱va ā dasyu̍mu̱ccā pra su̍nva̱taḥ stu̍va̱taḥ śaṁsa̍māvaḥ ||

tvam | e̱tān | ru̱da̱taḥ | jakṣa̍taḥ | ca̱ | ayo̍dhayaḥ | raja̍saḥ | i̱ndra̱ | pā̱re |
ava̍ | a̱da̱ha̱ḥ | di̱vaḥ | ā | dasyu̍m | u̱ccā | pra | su̱nva̱taḥ | stu̱va̱taḥ | śaṁsa̍m | ā̱va̱ḥ ||1.33.7||

1.33.8a ca̱krā̱ṇāsa̍ḥ parī̱ṇaha̍ṁ pṛthi̱vyā hira̍ṇyena ma̱ṇinā̱ śumbha̍mānāḥ |
1.33.8c na hi̍nvā̱nāsa̍stitiru̱sta indra̱ṁ pari̱ spaśo̍ adadhā̱tsūrye̍ṇa ||

ca̱kā̱ṇāsa̍ḥ | pa̱ri̱-naha̍m | pṛ̱thi̱vyāḥ | hira̍ṇyena | ma̱ṇinā̍ | śumbha̍mānāḥ |
na | hi̱nvā̱nāsa̍ḥ | ti̱ti̱ru̱ḥ | te | indra̍m | pari̍ | spaśa̍ḥ | a̱da̱dhā̱t | sūrye̍ṇa ||1.33.8||

1.33.9a pari̱ yadi̍ndra̱ roda̍sī u̱bhe abu̍bhojīrmahi̱nā vi̱śvata̍ḥ sīm |
1.33.9c ama̍nyamānām̐ a̱bhi manya̍mānai̱rnirbra̱hmabhi̍radhamo̱ dasyu̍mindra ||

pari̍ | yat | i̱ndra̱ | roda̍sī̱ iti̍ | u̱bhe iti̍ | abu̍bhojīḥ | ma̱hi̱nā | vi̱śvata̍ḥ | sī̱m |
ama̍nyamānān | a̱bhi | manya̍mānaiḥ | niḥ | bra̱hma-bhi̍ḥ | a̱dha̱ma̱ḥ | dasyu̍m | i̱ndra̱ ||1.33.9||

1.33.10a na ye di̱vaḥ pṛ̍thi̱vyā anta̍mā̱purna mā̱yābhi̍rdhana̱dāṁ pa̱ryabhū̍van |
1.33.10c yuja̱ṁ vajra̍ṁ vṛṣa̱bhaśca̍kra̱ indro̱ nirjyoti̍ṣā̱ tama̍so̱ gā a̍dukṣat ||

na | ye | di̱vaḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | anta̍m | ā̱puḥ | na | mā̱yābhi̍ḥ | dha̱na̱-dām | pa̱ri̱-abhū̍van |
yuja̍m | vajra̍m | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | ca̱kre̱ | indra̍ḥ | niḥ | jyoti̍ṣā | tama̍saḥ | gāḥ | a̱dhu̱kṣa̱t ||1.33.10||

1.33.11a anu̍ sva̱dhāma̍kṣara̱nnāpo̍ a̱syāva̍rdhata̱ madhya̱ ā nā̱vyā̍nām |
1.33.11c sa̱dhrī̱cīne̍na̱ mana̍sā̱ tamindra̱ oji̍ṣṭhena̱ hanma̍nāhanna̱bhi dyūn ||

anu̍ | sva̱dhām | a̱kṣa̱ra̱n | āpa̍ḥ | a̱sya̱ | ava̍rdhata | madhye̍ | ā | nā̱vyā̍nām |
sa̱dhrī̱cīne̍na | mana̍sā | tam | indra̍ḥ | oji̍ṣṭhena | hanma̍nā | a̱ha̱n | a̱bhi | dyūn ||1.33.11||

1.33.12a nyā̍vidhyadilī̱biśa̍sya dṛ̱ḻhā vi śṛ̱ṅgiṇa̍mabhina̱cchuṣṇa̱mindra̍ḥ |
1.33.12c yāva̱ttaro̍ maghava̱nyāva̱dojo̱ vajre̍ṇa̱ śatru̍mavadhīḥ pṛta̱nyum ||

ni | a̱vi̱dhya̱t | i̱lī̱biśa̍sya | dṛ̱ḻhā | vi | śṛ̱ṅgiṇa̍m | a̱bhi̱na̱t | śuṣṇa̍m | indra̍ḥ |
yāva̍t | tara̍ḥ | ma̱gha̱-va̱n | yāva̍t | oja̍ḥ | vajre̍ṇa | śatru̍m | a̱va̱dhī̱ḥ | pṛ̱ta̱nyum ||1.33.12||

1.33.13a a̱bhi si̱dhmo a̍jigādasya̱ śatrū̱nvi ti̱gmena̍ vṛṣa̱bheṇā̱ puro̍'bhet |
1.33.13c saṁ vajre̍ṇāsṛjadvṛ̱tramindra̱ḥ pra svāṁ ma̱tima̍tira̱cchāśa̍dānaḥ ||

a̱bhi | si̱dhmaḥ | a̱ji̱gā̱t | a̱sya̱ | śatrū̍n | vi | ti̱gmena̍ | vṛ̱ṣa̱bheṇa̍ | pura̍ḥ | a̱bhe̱t |
sam | vajre̍ṇa | a̱sṛ̱ja̱t | vṛ̱tram | indra̍ḥ | pra | svām | ma̱tim | a̱ti̱ra̱t | śāśa̍dānaḥ ||1.33.13||

1.33.14a āva̱ḥ kutsa̍mindra̱ yasmi̍ñcā̱kanprāvo̱ yudhya̍ntaṁ vṛṣa̱bhaṁ daśa̍dyum |
1.33.14c śa̱phacyu̍to re̱ṇurna̍kṣata̱ dyāmucchvai̍tre̱yo nṛ̱ṣāhyā̍ya tasthau ||

āva̍ḥ | kutsa̍m | i̱ndra̱ | yasmi̍n | cā̱kan | pra | ā̱va̱ḥ | yudhya̍ntam | vṛ̱ṣa̱bham | daśa̍-dyum |
śa̱pha-cyu̍taḥ | re̱ṇuḥ | na̱kṣa̱ta̱ | dyām | ut | śvai̱tre̱yaḥ | nṛ̱-sahyā̍ya | ta̱sthau̱ ||1.33.14||

1.33.15a āva̱ḥ śama̍ṁ vṛṣa̱bhaṁ tugryā̍su kṣetraje̱ṣe ma̍ghava̱ñchvitrya̱ṁ gām |
1.33.15c jyokci̱datra̍ tasthi̱vāṁso̍ akrañchatrūya̱tāmadha̍rā̱ veda̍nākaḥ ||

āva̍ḥ | śama̍m | vṛ̱ṣa̱bham | tugryā̍su | kṣe̱tra̱-je̱ṣe | ma̱gha̱-va̱n | śvitrya̍m | gām |
jyok | ci̱t | atra̍ | ta̱sthi̱-vāṁsa̍ḥ | a̱kra̱n | śa̱tru̱-ya̱tām | adha̍rā | veda̍nā | a̱ka̱ritya̍kaḥ ||1.33.15||


1.34.1a triści̍nno a̱dyā bha̍vataṁ navedasā vi̱bhurvā̱ṁ yāma̍ u̱ta rā̱tira̍śvinā |
1.34.1c yu̱vorhi ya̱ntraṁ hi̱myeva̱ vāsa̍so'bhyāya̱ṁsenyā̍ bhavataṁ manī̱ṣibhi̍ḥ ||

triḥ | ci̱t | na̱ḥ | a̱dya | bha̱va̱ta̱m | na̱ve̱da̱sā̱ | vi̱-bhuḥ | vā̱m | yāma̍ḥ | u̱ta | rā̱tiḥ | a̱śvi̱nā̱ |
yu̱voḥ | hi | ya̱ntram | hi̱myā-i̍va | vāsa̍saḥ | a̱bhi̱-ā̱ya̱ṁsenyā̍ | bha̱va̱ta̱m | ma̱nī̱ṣi-bhi̍ḥ ||1.34.1||

1.34.2a traya̍ḥ pa̱vayo̍ madhu̱vāha̍ne̱ rathe̱ soma̍sya ve̱nāmanu̱ viśva̱ idvi̍duḥ |
1.34.2c traya̍ḥ ska̱mbhāsa̍ḥ skabhhi̱tāsa̍ ā̱rabhe̱ trirnakta̍ṁ yā̱thastrirva̍śvinā̱ divā̍ ||

traya̍ḥ | pa̱vaya̍ḥ | ma̱dhu̱-vāhe̍na | rathe̍ | soma̍sya | ve̱nām | anu̍ | viśve̍ | it | vi̱du̱ḥ |
traya̍ḥ | ska̱mbhāsa̍ḥ | ska̱mi̱tāsa̍ḥ | ā̱-rabhe̍ | triḥ | nakta̍m | yā̱thaḥ | triḥ | ū̱m̐ iti̍ | a̱śvi̱nā̱ | divā̍ ||1.34.2||

1.34.3a sa̱mā̱ne aha̱ntrira̍vadyagohanā̱ trira̱dya ya̱jñaṁ madhu̍nā mimikṣatam |
1.34.3c trirvāja̍vatī̱riṣo̍ aśvinā yu̱vaṁ do̱ṣā a̱smabhya̍mu̱ṣasa̍śca pinvatam ||

sa̱mā̱ne | aha̍n | triḥ | a̱va̱dya̱-go̱ha̱nā̱ | triḥ | a̱dya | ya̱jñam | madhu̍nā | mi̱mi̱kṣa̱ta̱m |
triḥ | vāja̍-vatīḥ | iṣa̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | yu̱vam | do̱ṣāḥ | a̱smabhya̍m | u̱ṣasa̍ḥ | ca̱ | pi̱nva̱ta̱m ||1.34.3||

1.34.4a trirva̱rtiryā̍ta̱ṁ triranu̍vrate ja̱ne triḥ su̍prā̱vye̍ tre̱dheva̍ śikṣatam |
1.34.4c trirnā̱ndya̍ṁ vahatamaśvinā yu̱vaṁ triḥ pṛkṣo̍ a̱sme a̱kṣare̍va pinvatam ||

triḥ | va̱rtiḥ | yā̱ta̱m | triḥ | anu̍-vrate | jane̍ | triḥ | su̱pra̱-a̱vye̍ | tre̱dhā-i̍va | śi̱kṣa̱ta̱m |
triḥ | nā̱ndya̍m | va̱ha̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ | yu̱vam | triḥ | pṛkṣa̍ḥ | a̱sme iti̍ | a̱kṣarā̍-iva | pi̱nva̱ta̱m ||1.34.4||

1.34.5a trirno̍ ra̱yiṁ va̍hatamaśvinā yu̱vaṁ trirde̱vatā̍tā̱ triru̱tāva̍ta̱ṁ dhiya̍ḥ |
1.34.5c triḥ sau̍bhaga̱tvaṁ triru̱ta śravā̍ṁsi nastri̱ṣṭhaṁ vā̱ṁ sūre̍ duhi̱tā ru̍ha̱dratha̍m ||

triḥ | na̱ḥ | ra̱yim | va̱ha̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ | yu̱vam | triḥ | de̱va-tā̍tā | triḥ | u̱ta | a̱va̱ta̱m | dhiya̍ḥ |
triḥ | sau̱bha̱ga̱-tvam | triḥ | u̱ta | śravā̍ṁsi | na̱ḥ | tri̱-stham | vā̱m | sūre̍ | du̱hi̱tā | ā | ru̱ha̱t | ratha̍m ||1.34.5||

1.34.6a trirno̍ aśvinā di̱vyāni̍ bheṣa̱jā triḥ pārthi̍vāni̱ triru̍ dattama̱dbhyaḥ |
1.34.6c o̱māna̍ṁ śa̱ṁyormama̍kāya sū̱nave̍ tri̱dhātu̱ śarma̍ vahataṁ śubhaspatī ||

triḥ | na̱ḥ | a̱śvi̱nā̱ | di̱vyāni̍ | bhe̱ṣa̱jā | triḥ | pārthi̍vān | triḥ | ū̱m̐ iti̍ | da̱tta̱m | a̱t-bhyaḥ |
o̱māna̍m | śa̱m-yoḥ | mama̍kāya | sū̱nave̍ | tri̱-dhātu̍ | śarma̍ | va̱ha̱ta̱m | śu̱bha̱ḥ | pa̱tī̱ iti̍ ||1.34.6||

1.34.7a trirno̍ aśvinā yaja̱tā di̱vedi̍ve̱ pari̍ tri̱dhātu̍ pṛthi̱vīma̍śāyatam |
1.34.7c ti̱sro nā̍satyā rathyā parā̱vata̍ ā̱tmeva̱ vāta̱ḥ svasa̍rāṇi gacchatam ||

triḥ | na̱ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ya̱ja̱tā | di̱ve-di̍ve | pari̍ | tri̱-dhātu̍ | pṛ̱thi̱vīm | a̱śā̱ya̱ta̱m |
ti̱sraḥ | nā̱sa̱tyā̱ | ra̱thyā̱ | pa̱rā̱-vata̍ḥ | ā̱tmā-i̍va | vāta̍ḥ | svasa̍rāṇi | ga̱ccha̱ta̱m ||1.34.7||

1.34.8a trira̍śvinā̱ sindhu̍bhiḥ sa̱ptamā̍tṛbhi̱straya̍ āhā̱vāstre̱dhā ha̱viṣkṛ̱tam |
1.34.8c ti̱sraḥ pṛ̍thi̱vīru̱pari̍ pra̱vā di̱vo nāka̍ṁ rakṣethe̱ dyubhi̍ra̱ktubhi̍rhi̱tam ||

triḥ | ā̱śvi̱nā̱ | sindhu̍-bhiḥ | sa̱ptamā̍tṛ-bhiḥ | traya̍ḥ | ā̱-hā̱vāḥ | tre̱dhā | ha̱viḥ | kṛ̱tam |
ti̱sraḥ | pṛ̱thi̱vīḥ | u̱pari̍ | pra̱vā | di̱vaḥ | nāka̍m | ra̱kṣe̱the̱ iti̍ | dyu-bhi̍ḥ | a̱ktu-bhi̍ḥ | hi̱tam ||1.34.8||

1.34.9a kva1̱̍ trī ca̱krā tri̱vṛto̱ ratha̍sya̱ kva1̱̍ trayo̍ va̱ndhuro̱ ye sanī̍ḻāḥ |
1.34.9c ka̱dā yogo̍ vā̱jino̱ rāsa̍bhasya̱ yena̍ ya̱jñaṁ nā̍satyopayā̱thaḥ ||

kva̍ | trī | ca̱krā | tri̱-vṛta̍ḥ | ratha̍sya | kva̍ | traya̍ḥ | va̱ndhura̍ḥ | ye | sa-nī̍ḻāḥ |
ka̱dā | yoga̍ḥ | vā̱jina̍ḥ | rāsa̍bhasya | yena̍ | ya̱jñam | nā̱sa̱tyā̱ | u̱pa̱-yā̱thaḥ ||1.34.9||

1.34.10a ā nā̍satyā̱ gaccha̍taṁ hū̱yate̍ ha̱virmadhva̍ḥ pibataṁ madhu̱pebhi̍rā̱sabhi̍ḥ |
1.34.10c yu̱vorhi pūrva̍ṁ savi̱toṣaso̱ ratha̍mṛ̱tāya̍ ci̱traṁ ghṛ̱tava̍nta̱miṣya̍ti ||

ā | nā̱sa̱tyā̱ | gaccha̍tam | hū̱yate̍ | ha̱viḥ | madhva̍ḥ | pi̱ba̱ta̱m | ma̱dhu̱-pebhi̍ḥ | ā̱sa-bhi̍ḥ |
yu̱voḥ | hi | pūrva̍m | sa̱vi̱tā | u̱ṣasa̍ḥ | ratha̍m | ṛ̱tāya̍ | ci̱tram | ghṛ̱ta-va̍ntam | iṣya̍ti ||1.34.10||

1.34.11a ā nā̍satyā tri̱bhire̍kāda̱śairi̱ha de̱vebhi̍ryātaṁ madhu̱peya̍maśvinā |
1.34.11c prāyu̱stāri̍ṣṭa̱ṁ nī rapā̍ṁsi mṛkṣata̱ṁ sedha̍ta̱ṁ dveṣo̱ bhava̍taṁ sacā̱bhuvā̍ ||

ā | nā̱sa̱tyā̱ | tri̱-bhiḥ | e̱kā̱da̱śaiḥ | i̱ha | de̱vebhi̍ḥ | yā̱ta̱m | ma̱dhu̱-peya̍m | a̱śvi̱nā̱ |
pra | āyu̍ḥ | tāri̍ṣṭam | niḥ | rapā̍ṁsi | mṛ̱kṣa̱ta̱m | sedha̍tam | dveṣa̍ḥ | bhava̍tam | sa̱cā̱-bhuvā̍ ||1.34.11||

1.34.12a ā no̍ aśvinā tri̱vṛtā̱ rathe̍nā̱rvāñca̍ṁ ra̱yiṁ va̍hataṁ su̱vīra̍m |
1.34.12c śṛ̱ṇvantā̍ vā̱mava̍se johavīmi vṛ̱dhe ca̍ no bhavata̱ṁ vāja̍sātau ||

ā | na̱ḥ | a̱śvi̱nā̱ | tri̱-vṛtā̍ | rathe̍na | a̱rvāñca̍m | ra̱yim | va̱ha̱ta̱m | su̱-vīra̍m |
śṛ̱ṇvantā̍ | vā̱m | ava̍se | jo̱ha̱vī̱mi̱ | vṛ̱dhe | ca̱ | na̱ḥ | bha̱va̱ta̱m | vāja̍-sātau ||1.34.12||


1.35.1a hvayā̍mya̱gniṁ pra̍tha̱maṁ sva̱staye̱ hvayā̍mi mi̱trāvaru̍ṇāvi̱hāva̍se |
1.35.1c hvayā̍mi̱ rātrī̱ṁ jaga̍to ni̱veśa̍nī̱ṁ hvayā̍mi de̱vaṁ sa̍vi̱tāra̍mū̱taye̍ ||

hvayā̍mi | a̱gnim | pra̱tha̱mam | sva̱staye̍ | hvayā̍mi | mi̱trāvaru̍ṇau | i̱ha | ava̍se |
hvayā̍mi | rātrī̍m | jaga̍taḥ | ni̱-veśa̍nīm | hvayā̍mi | de̱vam | sa̱vi̱tāra̍m | ū̱taye̍ ||1.35.1||

1.35.2a ā kṛ̱ṣṇena̱ raja̍sā̱ varta̍māno nive̱śaya̍nna̱mṛta̱ṁ martya̍ṁ ca |
1.35.2c hi̱ra̱ṇyaye̍na savi̱tā rathe̱nā de̱vo yā̍ti̱ bhuva̍nāni̱ paśya̍n ||

ā | kṛ̱ṣṇena̍ | raja̍sā | varta̍mānaḥ | ni̱-ve̱śaya̍n | a̱mṛta̍m | martya̍m | ca̱ |
hi̱ra̱ṇyaye̍na | sa̱vi̱tā | rathe̍na | ā | de̱vaḥ | yā̱ti̱ | bhuva̍nāni | paśya̍n ||1.35.2||

1.35.3a yāti̍ de̱vaḥ pra̱vatā̱ yātyu̱dvatā̱ yāti̍ śu̱bhrābhyā̍ṁ yaja̱to hari̍bhyām |
1.35.3c ā de̱vo yā̍ti savi̱tā pa̍rā̱vato'pa̱ viśvā̍ duri̱tā bādha̍mānaḥ ||

yāti̍ | de̱vaḥ | pra̱-vatā̍ | yāti̍ | u̱t-vatā̍ | yāti̍ | śu̱bhrābhyā̍m | ya̱ja̱taḥ | hari̍-bhyām |
ā | de̱vaḥ | yā̱ti̱ | sa̱vi̱tā | pa̱rā̱-vata̍ḥ | apa̍ | viśvā̍ | du̱ḥ-i̱tā | bādha̍mānaḥ ||1.35.3||

1.35.4a a̱bhīvṛ̍ta̱ṁ kṛśa̍nairvi̱śvarū̍pa̱ṁ hira̍ṇyaśamyaṁ yaja̱to bṛ̱hanta̍m |
1.35.4c āsthā̱dratha̍ṁ savi̱tā ci̱trabhā̍nuḥ kṛ̱ṣṇā rajā̍ṁsi̱ tavi̍ṣī̱ṁ dadhā̍naḥ ||

a̱bhi-vṛ̍tam | kṛśa̍naiḥ | vi̱śva-rū̍pa̱m | hira̍ṇya-śamyam | ya̱ja̱taḥ | bṛ̱hanta̍m |
ā | a̱sthā̱t | ratha̍m | sa̱vi̱tā | ci̱tra-bhā̍nuḥ | kṛ̱ṣṇā | rajā̍ṁsi | tavi̍ṣīm | dadhā̍naḥ ||1.35.4||

1.35.5a vi janā̍ñchyā̱vāḥ śi̍ti̱pādo̍ akhya̱nratha̱ṁ hira̍ṇyapraüga̱ṁ vaha̍ntaḥ |
1.35.5c śaśva̱dviśa̍ḥ savi̱turdaivya̍syo̱pasthe̱ viśvā̱ bhuva̍nāni tasthuḥ ||

vi | janā̍n | śyā̱vāḥ | śi̱ti̱-pāda̍ḥ | a̱khya̱n | ratha̍m | hira̍ṇya-praügam | vaha̍ntaḥ |
śaśva̍t | viśa̍ḥ | sa̱vi̱tuḥ | daivya̍sya | u̱pa-sthe̍ | viśvā̍ | bhuva̍nāni | ta̱sthu̱ḥ ||1.35.5||

1.35.6a ti̱sro dyāva̍ḥ savi̱turdvā u̱pasthā̱m̐ ekā̍ ya̱masya̱ bhuva̍ne virā̱ṣāṭ |
1.35.6c ā̱ṇiṁ na rathya̍ma̱mṛtādhi̍ tasthuri̱ha bra̍vītu̱ ya u̱ taccike̍tat ||

ti̱sraḥ | dyāva̍ḥ | sa̱vi̱tuḥ | dvau | u̱pa-sthā̍ | ekā̍ | ya̱masya̍ | bhuva̍ne | vi̱rā̱ṣāṭ |
ā̱ṇim | na | rathya̍m | a̱mṛtā̍ | adhi̍ | ta̱sthu̱ḥ | i̱ha | bra̱vī̱tu̱ | yaḥ | ū̱m̐ iti̍ | tat | cike̍tat ||1.35.6||

1.35.7a vi su̍pa̱rṇo a̱ntari̍kṣāṇyakhyadgabhī̱rave̍pā̱ asu̍raḥ sunī̱thaḥ |
1.35.7c kve̱3̱̍dānī̱ṁ sūrya̱ḥ kaści̍keta kata̱māṁ dyāṁ ra̱śmira̱syā ta̍tāna ||

vi | su̱-pa̱rṇaḥ | a̱ntari̍kṣāṇi | a̱khya̱t | ga̱bhī̱ra-ve̍pāḥ | asu̍raḥ | su̱-nī̱thaḥ |
kva̍ | i̱dānī̍m | sūrya̍ḥ | kaḥ | ci̱ke̱ta̱ | ka̱ta̱mām | dyām | ra̱śmiḥ | a̱sya̱ | ā | ta̱tā̱na̱ ||1.35.7||

1.35.8a a̱ṣṭau vya̍khyatka̱kubha̍ḥ pṛthi̱vyāstrī dhanva̱ yoja̍nā sa̱pta sindhū̍n |
1.35.8c hi̱ra̱ṇyā̱kṣaḥ sa̍vi̱tā de̱va āgā̱ddadha̱dratnā̍ dā̱śuṣe̱ vāryā̍ṇi ||

a̱ṣṭau | vi | a̱khya̱t | ka̱kubha̍ḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | trī | dhanva̍ | yoja̍nā | sa̱pta | sindhū̍n |
hi̱ra̱ṇya̱-a̱kṣaḥ | sa̱vi̱tā | de̱vaḥ | ā | a̱gā̱t | dadha̍t | ratnā̍ | dā̱śuṣe̍ | vāryā̍ṇi ||1.35.8||

1.35.9a hira̍ṇyapāṇiḥ savi̱tā vica̍rṣaṇiru̱bhe dyāvā̍pṛthi̱vī a̱ntarī̍yate |
1.35.9c apāmī̍vā̱ṁ bādha̍te̱ veti̱ sūrya̍ma̱bhi kṛ̱ṣṇena̱ raja̍sā̱ dyāmṛ̍ṇoti ||

hira̍ṇya-pāṇiḥ | sa̱vi̱tā | vi-ca̍rṣaṇiḥ | u̱bhe iti̍ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | a̱ntaḥ | ī̱ya̱te̱ |
apa̍ | amī̍vām | bādha̍te | veti̍ | sūrya̍m | a̱bhi | kṛ̱ṣṇena̍ | raja̍sā | dyām | ṛ̱ṇo̱ti̱ ||1.35.9||

1.35.10a hira̍ṇyahasto̱ asu̍raḥ sunī̱thaḥ su̍mṛḻī̱kaḥ svavā̍m̐ yātva̱rvāṅ |
1.35.10c a̱pa̱sedha̍nra̱kṣaso̍ yātu̱dhānā̱nasthā̍dde̱vaḥ pra̍tido̱ṣaṁ gṛ̍ṇā̱naḥ ||

hira̍ṇya-hastaḥ | asu̍raḥ | su̱-nī̱thaḥ | su̱-mṛ̱ḻī̱kaḥ | sva-vā̍n | yā̱tu̱ | a̱rvāṅ |
a̱pa̱-sedha̍n | ra̱kṣasa̍ḥ | yā̱tu̱-dhānā̍n | asthā̍t | de̱vaḥ | pra̱ti̱-do̱ṣam | gṛ̱ṇā̱naḥ ||1.35.10||

1.35.11a ye te̱ panthā̍ḥ savitaḥ pū̱rvyāso̍'re̱ṇava̱ḥ sukṛ̍tā a̱ntari̍kṣe |
1.35.11c tebhi̍rno a̱dya pa̱thibhi̍ḥ su̱gebhī̱ rakṣā̍ ca no̱ adhi̍ ca brūhi deva ||

ye | te̱ | panthā̍ḥ | sa̱vi̱ta̱riti̍ | pū̱rvyāsa̍ḥ | a̱re̱ṇava̍ḥ | su-kṛ̍tāḥ | a̱ntari̍kṣe |
tebhi̍ḥ | na̱ḥ | a̱dya | pa̱thi-bhi̍ḥ | su̱-gebhi̍ḥ | rakṣa̍ | ca̱ | na̱ḥ | adhi̍ | ca̱ | brū̱hi̱ | de̱va̱ ||1.35.11||


1.36.1a pra vo̍ ya̱hvaṁ pu̍rū̱ṇāṁ vi̱śāṁ de̍vaya̱tīnā̍m |
1.36.1c a̱gniṁ sū̱ktebhi̱rvaco̍bhirīmahe̱ yaṁ sī̱mida̱nya īḻa̍te ||

pra | va̱ḥ | ya̱hvam | pu̱rū̱ṇām | vi̱śām | de̱va̱-ya̱tīnā̍m |
a̱gnim | su̱-u̱ktebhi̍ḥ | vaca̍ḥ-bhiḥ | ī̱ma̱he̱ | yam | sī̱m | it | a̱nye | īḻa̍te ||1.36.1||

1.36.2a janā̍so a̱gniṁ da̍dhire saho̱vṛdha̍ṁ ha̱viṣma̍nto vidhema te |
1.36.2c sa tvaṁ no̍ a̱dya su̱manā̍ i̱hāvi̱tā bhavā̱ vāje̍ṣu santya ||

janā̍saḥ | a̱gnim | da̱dhi̱re̱ | sa̱ha̱ḥ-vṛdha̍m | ha̱viṣma̍ntaḥ | vi̱dhe̱ma̱ | te̱ |
saḥ | tvam | na̱ḥ | a̱dya | su̱-manā̍ḥ | i̱ha | a̱vi̱tā | bhava̍ | vāje̍ṣu | sa̱ntya̱ ||1.36.2||

1.36.3a pra tvā̍ dū̱taṁ vṛ̍ṇīmahe̱ hotā̍raṁ vi̱śvave̍dasam |
1.36.3c ma̱haste̍ sa̱to vi ca̍rantya̱rcayo̍ di̱vi spṛ̍śanti bhā̱nava̍ḥ ||

pra | tvā̱ | dū̱tam | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ | hotā̍ram | vi̱śva-ve̍dasam |
ma̱haḥ | te̱ | sa̱taḥ | vi | ca̱ra̱nti̱ | a̱rcaya̍ḥ | di̱vi | spṛ̱śa̱nti̱ | bhā̱nava̍ḥ ||1.36.3||

1.36.4a de̱vāsa̍stvā̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā saṁ dū̱taṁ pra̱tnami̍ndhate |
1.36.4c viśva̱ṁ so a̍gne jayati̱ tvayā̱ dhana̱ṁ yaste̍ da̱dāśa̱ martya̍ḥ ||

de̱vāsa̍ḥ | tvā̱ | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | sam | dū̱tam | pra̱tnam | i̱ndha̱te̱ |
viśva̍m | saḥ | a̱gne̱ | ja̱ya̱ti̱ | tvayā̍ | dhana̍m | yaḥ | te̱ | da̱dāśa̍ | martya̍ḥ ||1.36.4||

1.36.5a ma̱ndro hotā̍ gṛ̱hapa̍ti̱ragne̍ dū̱to vi̱śāma̍si |
1.36.5c tve viśvā̱ saṁga̍tāni vra̱tā dhru̱vā yāni̍ de̱vā akṛ̍ṇvata ||

ma̱ndraḥ | hotā̍ | gṛ̱ha-pa̍tiḥ | agne̍ | dū̱taḥ | vi̱śām | a̱si̱ |
tve iti̍ | viśvā̍ | sam-ga̍tāni | vra̱tā | dhru̱vā | yāni̍ | de̱vāḥ | akṛ̍ṇvata ||1.36.5||

1.36.6a tve ida̍gne su̱bhage̍ yaviṣṭhya̱ viśva̱mā hū̍yate ha̱viḥ |
1.36.6c sa tvaṁ no̍ a̱dya su̱manā̍ u̱tāpa̱raṁ yakṣi̍ de̱vāntsu̱vīryā̍ ||

tve iti̍ | it | a̱gne̱ | su̱-bhage̍ | ya̱vi̱ṣṭhya̱ | viśva̍m | ā | hū̱ya̱te̱ | ha̱viḥ |
saḥ | tvam | na̱ḥ | a̱dya | su̱-manā̍ḥ | u̱ta | a̱pa̱ram | yakṣi̍ | de̱vān | su̱-vīryā̍ ||1.36.6||

1.36.7a taṁ ghe̍mi̱tthā na̍ma̱svina̱ upa̍ sva̱rāja̍māsate |
1.36.7c hotrā̍bhira̱gniṁ manu̍ṣa̱ḥ sami̍ndhate titi̱rvāṁso̱ ati̱ sridha̍ḥ ||

tam | gha̱ | ī̱m | i̱tthā | na̱ma̱svina̍ḥ | upa̍ | sva̱-rāja̍m | ā̱sa̱te̱ |
hotrā̍bhiḥ | a̱gnim | manu̍ṣaḥ | sam | i̱ndha̱te̱ | ti̱ti̱rvāṁsa̍ḥ | ati̍ | sridha̍ḥ ||1.36.7||

1.36.8a ghnanto̍ vṛ̱trama̍tara̱nroda̍sī a̱pa u̱ru kṣayā̍ya cakrire |
1.36.8c bhuva̱tkaṇve̱ vṛṣā̍ dyu̱mnyāhu̍ta̱ḥ kranda̱daśvo̱ gavi̍ṣṭiṣu ||

ghnanta̍ḥ | vṛ̱tram | a̱ta̱ra̱n | roda̍sī̱ iti̍ | a̱paḥ | u̱ru | kṣayā̍ya | ca̱kri̱re̱ |
bhuva̍t | kaṇve̍ | vṛṣā̍ | dyu̱mnī | ā-hu̍taḥ | kranda̍t | aśva̍ḥ | go-i̍ṣṭiṣu ||1.36.8||

1.36.9a saṁ sī̍dasva ma̱hām̐ a̍si̱ śoca̍sva deva̱vīta̍maḥ |
1.36.9c vi dhū̱mama̍gne aru̱ṣaṁ mi̍yedhya sṛ̱ja pra̍śasta darśa̱tam ||

sam | sī̱da̱sva̱ | ma̱hān | a̱si̱ | śoca̍sva | de̱va̱-vīta̍maḥ |
vi | dhū̱mam | a̱gne̱ | a̱ru̱ṣam | mi̱ye̱dhya̱ | sṛ̱ja | pra̱-śa̱sta̱ | da̱rsa̱tam ||1.36.9||

1.36.10a yaṁ tvā̍ de̱vāso̱ mana̍ve da̱dhuri̱ha yaji̍ṣṭhaṁ havyavāhana |
1.36.10c yaṁ kaṇvo̱ medhyā̍tithirdhana̱spṛta̱ṁ yaṁ vṛṣā̱ yamu̍pastu̱taḥ ||

yam | tvā̱ | de̱vāsa̍ḥ | mana̍ve | da̱dhuḥ | i̱ha | yaji̍ṣṭham | ha̱vya̱-vā̱ha̱na̱ |
yam | kaṇva̍ḥ | medhya̍-atithiḥ | dha̱na̱-spṛta̍m | yam | vṛṣā̍ | yam | u̱pa̱-stu̱taḥ ||1.36.10||

1.36.11a yama̱gniṁ medhyā̍tithi̱ḥ kaṇva̍ ī̱dha ṛ̱tādadhi̍ |
1.36.11c tasya̱ preṣo̍ dīdiyu̱stami̱mā ṛca̱stama̱gniṁ va̍rdhayāmasi ||

yam | a̱gnim | medhya̍-atithiḥ | kaṇva̍ḥ | ī̱dhe | ṛ̱tāt | adhi̍ |
tasya̍ | pra | iṣa̍ḥ | dī̱di̱yu̱ḥ | tam | i̱māḥ | ṛca̍ḥ | tam | a̱gnim | va̱rdha̱yā̱ma̱si̱ ||1.36.11||

1.36.12a rā̱yaspū̍rdhi svadhā̱vo'sti̱ hi te'gne̍ de̱veṣvāpya̍m |
1.36.12c tvaṁ vāja̍sya̱ śrutya̍sya rājasi̱ sa no̍ mṛḻa ma̱hām̐ a̍si ||

rā̱yaḥ | pū̱rdhi̱ | sva̱dhā̱-va̱ḥ | asti̍ | hi | te̱ | agne̍ | de̱veṣu̍ | āpya̍m |
tvam | vāja̍sya | śrutya̍sya | rā̱ja̱si̱ | saḥ | na̱ḥ | mṛ̱ḻa̱ | ma̱hān | a̱si̱ ||1.36.12||

1.36.13a ū̱rdhva ū̱ ṣu ṇa̍ ū̱taye̱ tiṣṭhā̍ de̱vo na sa̍vi̱tā |
1.36.13c ū̱rdhvo vāja̍sya̱ sani̍tā̱ yada̱ñjibhi̍rvā̱ghadbhi̍rvi̱hvayā̍mahe ||

ū̱rdhvaḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | na̱ḥ | ū̱taye̍ | tiṣṭha̍ | de̱vaḥ | na | sa̱vi̱tā |
ū̱rdhvaḥ | vāja̍sya | sani̍tā | yat | a̱ñji-bhi̍ḥ | vā̱ghat-bhi̍ḥ | vi̱-hvayā̍mahe ||1.36.13||

1.36.14a ū̱rdhvo na̍ḥ pā̱hyaṁha̍so̱ ni ke̱tunā̱ viśva̱ṁ sama̱triṇa̍ṁ daha |
1.36.14c kṛ̱dhī na̍ ū̱rdhvāñca̱rathā̍ya jī̱vase̍ vi̱dā de̱veṣu̍ no̱ duva̍ḥ ||

ū̱rdhvaḥ | na̱ḥ | pā̱hi̱ | aṁha̍saḥ | ni | ke̱tunā̍ | viśva̍m | sam | a̱triṇa̍m | da̱ha̱ |
kṛ̱dhi | na̱ḥ | ū̱rdhvān | ca̱rathā̍ya | jī̱vase̍ | vi̱dāḥ | de̱veṣu̍ | na̱ḥ | duva̍ḥ ||1.36.14||

1.36.15a pā̱hi no̍ agne ra̱kṣasa̍ḥ pā̱hi dhū̱rterarā̍vṇaḥ |
1.36.15c pā̱hi rīṣa̍ta u̱ta vā̱ jighā̍ṁsato̱ bṛha̍dbhāno̱ yavi̍ṣṭhya ||

pā̱hi | na̱ḥ | a̱gne̱ | ra̱kṣasa̍ḥ | pā̱hi | dhū̱rteḥ | arā̍vṇaḥ |
pā̱hi | riṣa̍taḥ | u̱ta | vā̱ | jighā̍ṁsataḥ | bṛha̍dbhāno̱ iti̱ bṛha̍t-bhāno | yavi̍ṣṭhya ||1.36.15||

1.36.16a gha̱neva̱ viṣva̱gvi ja̱hyarā̍vṇa̱stapu̍rjambha̱ yo a̍sma̱dhruk |
1.36.16c yo martya̱ḥ śiśī̍te̱ atya̱ktubhi̱rmā na̱ḥ sa ri̱purī̍śata ||

gha̱nā-i̍va | viṣva̍k | vi | ja̱hi̱ | arā̍vṇaḥ | tapu̍ḥ-jambha | yaḥ | a̱sma̱-dhruk |
yaḥ | martya̍ḥ | śiśī̍te | ati̍ | a̱ktu-bhi̍ḥ | mā | na̱ḥ | saḥ | ri̱puḥ | ī̱śa̱ta̱ ||1.36.16||

1.36.17a a̱gnirva̍vne su̱vīrya̍ma̱gniḥ kaṇvā̍ya̱ saubha̍gam |
1.36.17c a̱gniḥ prāva̍nmi̱trota medhyā̍tithima̱gniḥ sā̱tā u̍pastu̱tam ||

a̱gniḥ | va̱vne̱ | su̱-vīrya̍m | a̱gniḥ | kaṇvā̍ya | saubha̍gam |
a̱gniḥ | pra | ā̱va̱t | mi̱trā | u̱ta | medhya̍-atithim | a̱gniḥ | sā̱tau | u̱pa̱-stu̱tam ||1.36.17||

1.36.18a a̱gninā̍ tu̱rvaśa̱ṁ yadu̍ṁ parā̱vata̍ u̱grāde̍vaṁ havāmahe |
1.36.18c a̱gnirna̍ya̱nnava̍vāstvaṁ bṛ̱hadra̍thaṁ tu̱rvīti̱ṁ dasya̍ve̱ saha̍ḥ ||

a̱gninā̍ | tu̱rvaśa̍m | yadu̍m | pa̱rā̱-vata̍ḥ | u̱gra-de̍vam | ha̱vā̱ma̱he̱ |
a̱gniḥ | na̱ya̱t | nava̍-vāstvam | bṛ̱hat-ra̍tham | tu̱rvīti̍m | dasya̍ve | saha̍ḥ ||1.36.18||

1.36.19a ni tvāma̍gne̱ manu̍rdadhe̱ jyoti̱rjanā̍ya̱ śaśva̍te |
1.36.19c dī̱detha̱ kaṇva̍ ṛ̱tajā̍ta ukṣi̱to yaṁ na̍ma̱syanti̍ kṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||

ni | tvām | a̱gne̱ | manu̍ḥ | da̱dhe̱ | jyoti̍ḥ | janā̍ya | śaśva̍te |
dī̱detha̍ | kaṇve̍ | ṛ̱ta-jā̍taḥ | u̱kṣi̱taḥ | yam | na̱ma̱syanti̍ | kṛ̱ṣṭaya̍ḥ ||1.36.19||

1.36.20a tve̱ṣāso̍ a̱gnerama̍vanto a̱rcayo̍ bhī̱māso̱ na pratī̍taye |
1.36.20c ra̱kṣa̱svina̱ḥ sada̱midyā̍tu̱māva̍to̱ viśva̱ṁ sama̱triṇa̍ṁ daha ||

tve̱ṣāsa̍ḥ | a̱gneḥ | ama̍-vantaḥ | a̱rcaya̍ḥ | bhī̱māsa̍ḥ | na | prati̍-itaye |
ra̱kṣa̱svina̍ḥ | sada̍m | it | yā̱tu̱-māva̍taḥ | viśva̍m | sam | a̱triṇa̍m | da̱ha̱ ||1.36.20||


1.37.1a krī̱ḻaṁ va̱ḥ śardho̱ māru̍tamana̱rvāṇa̍ṁ rathe̱śubha̍m |
1.37.1c kaṇvā̍ a̱bhi pra gā̍yata ||

krī̱ḻam | va̱ḥ | śardha̍ḥ | māru̍tam | a̱na̱rvāṇa̍m | ra̱the̱-śubha̍m |
kaṇvā̍ḥ | a̱bhi | pra | gā̱ya̱ta̱ ||1.37.1||

1.37.2a ye pṛṣa̍tībhirṛ̱ṣṭibhi̍ḥ sā̱kaṁ vāśī̍bhira̱ñjibhi̍ḥ |
1.37.2c ajā̍yanta̱ svabhā̍navaḥ ||

ye | pṛṣa̍tībhiḥ | ṛ̱ṣṭi-bhi̍ḥ | sā̱kam | vāśī̍bhiḥ | a̱ñji-bhi̍ḥ |
ajā̍yanta | sva-bhā̍navaḥ ||1.37.2||

1.37.3a i̱heva̍ śṛṇva eṣā̱ṁ kaśā̱ haste̍ṣu̱ yadvadā̍n |
1.37.3c ni yāma̍ñci̱tramṛ̍ñjate ||

i̱ha-i̍va | śṛ̱ṇve̱ | e̱ṣā̱m | kaśā̍ḥ | haste̍ṣu | yat | vadā̍n |
ni | yāma̍n | ci̱tram | ṛ̱ñja̱te̱ ||1.37.3||

1.37.4a pra va̱ḥ śardhā̍ya̱ ghṛṣva̍ye tve̱ṣadyu̍mnāya śu̱ṣmiṇe̍ |
1.37.4c de̱vatta̱ṁ brahma̍ gāyata ||

pra | va̱ḥ | śardhā̍ya | ghṛṣva̍ye | tve̱ṣa-dyu̍mnāya | śu̱ṣmiṇe̍ |
de̱vatta̍m | brahma̍ | gā̱ya̱ta̱ ||1.37.4||

1.37.5a pra śa̍ṁsā̱ goṣvaghnya̍ṁ krī̱ḻaṁ yacchardho̱ māru̍tam |
1.37.5c jambhe̱ rasa̍sya vāvṛdhe ||

pra | śa̱ṁsa̱ | goṣu̍ | aghnya̍m | krī̱ḻam | yat | śardha̍ḥ | māru̍tam |
jambhe̍ | rasa̍sya | va̱vṛ̱dhe̱ ||1.37.5||

1.37.6a ko vo̱ varṣi̍ṣṭha̱ ā na̍ro di̱vaśca̱ gmaśca̍ dhūtayaḥ |
1.37.6c yatsī̱manta̱ṁ na dhū̍nu̱tha ||

kaḥ | va̱ḥ | varṣi̍ṣṭhaḥ | ā | na̱ra̱ḥ | di̱vaḥ | ca̱ | gmaḥ | ca̱ | dhū̱ta̱ya̱ḥ |
yat | sī̱m | anta̍m | na | dhū̱nu̱tha ||1.37.6||

1.37.7a ni vo̱ yāmā̍ya̱ mānu̍ṣo da̱dhra u̱grāya̍ ma̱nyave̍ |
1.37.7c jihī̍ta̱ parva̍to gi̱riḥ ||

ni | va̱ḥ | yāmā̍ya | mānu̍ṣaḥ | da̱dhre | u̱grāya̍ | ma̱nyave̍ |
jihī̍ta | parva̍taḥ | gi̱riḥ ||1.37.7||

1.37.8a yeṣā̱majme̍ṣu pṛthi̱vī ju̍ju̱rvām̐ i̍va vi̱śpati̍ḥ |
1.37.8c bhi̱yā yāme̍ṣu̱ reja̍te ||

yeṣā̍m | ajme̍ṣu | pṛ̱thi̱vī | ju̱ju̱rvān-i̍va | vi̱śpati̍ḥ |
bhi̱yā | yāme̍ṣu | reja̍te ||1.37.8||

1.37.9a sthi̱raṁ hi jāna̍meṣā̱ṁ vayo̍ mā̱turnire̍tave |
1.37.9c yatsī̱manu̍ dvi̱tā śava̍ḥ ||

sthi̱ram | hi | jāna̍m | e̱ṣā̱m | vaya̍ḥ | mā̱tuḥ | niḥ-e̍tave |
yat | sī̱m | anu̍ | dvi̱tā | śava̍ḥ ||1.37.9||

1.37.10a udu̱ tye sū̱navo̱ gira̱ḥ kāṣṭhā̱ ajme̍ṣvatnata |
1.37.10c vā̱śrā a̍bhi̱jñu yāta̍ve ||

ut | ū̱m̐ iti̍ | tye | sū̱nava̍ḥ | gira̍ḥ | kāṣṭhā̍ḥ | ajme̍ṣu | a̱tna̱ta̱ |
vā̱śrāḥ | a̱bhi̱-jñu | yāta̍ve ||1.37.10||

1.37.11a tyaṁ ci̍dghā dī̱rghaṁ pṛ̱thuṁ mi̱ho napā̍ta̱mamṛ̍dhram |
1.37.11c pra cyā̍vayanti̱ yāma̍bhiḥ ||

tyam | ci̱t | gha̱ | dī̱rgham | pṛ̱thum | mi̱haḥ | napā̍tam | amṛ̍dhram |
pra | cya̱va̱ya̱nti̱ | yāma̍-bhiḥ ||1.37.11||

1.37.12a maru̍to̱ yaddha̍ vo̱ bala̱ṁ janā̍m̐ acucyavītana |
1.37.12c gi̱rīm̐ra̍cucyavītana ||

maru̍taḥ | yat | ha̱ | va̱ḥ | bala̍m | janā̍n | a̱cu̱cya̱vī̱ta̱na̱ |
gi̱rīn | a̱cu̱cya̱vī̱ta̱na̱ ||1.37.12||

1.37.13a yaddha̱ yānti̍ ma̱ruta̱ḥ saṁ ha̍ bruva̱te'dhva̱nnā |
1.37.13c śṛ̱ṇoti̱ kaści̍deṣām ||

yat | ha̱ | yānti̍ | ma̱ruta̍ḥ | sam | ha̱ | bru̱va̱te̱ | adhva̍n | ā |
śṛ̱ṇoti̍ | kaḥ | ci̱t | e̱ṣā̱m ||1.37.13||

1.37.14a pra yā̍ta̱ śībha̍mā̱śubhi̱ḥ santi̱ kaṇve̍ṣu vo̱ duva̍ḥ |
1.37.14c tatro̱ ṣu mā̍dayādhvai ||

pra | yā̱ta̱ | śībha̍m | ā̱śu-bhi̍ḥ | santi̍ | kaṇve̍ṣu | va̱ḥ | duva̍ḥ |
tatro̱ iti̍ | su | mā̱da̱yā̱dhvai̱ ||1.37.14||

1.37.15a asti̱ hi ṣmā̱ madā̍ya va̱ḥ smasi̍ ṣmā va̱yame̍ṣām |
1.37.15c viśva̍ṁ ci̱dāyu̍rjī̱vase̍ ||

asti̍ | hi | sma̱ | madā̍ya | va̱ḥ | smasi̍ | sma̱ | va̱yam | e̱ṣā̱m |
viśva̍m | ci̱t | āyu̍ḥ | jī̱vase̍ ||1.37.15||


1.38.1a kaddha̍ nū̱naṁ ka̍dhapriyaḥ pi̱tā pu̱traṁ na hasta̍yoḥ |
1.38.1c da̱dhi̱dhve vṛ̍ktabarhiṣaḥ ||

kat | ha̱ | nū̱nam | ka̱dha̱-pri̱ya̱ḥ | pi̱tā | pu̱tram | na | hasta̍yoḥ |
da̱dhi̱dhve | vṛ̱kta̱-ba̱rhi̱ṣa̱ḥ ||1.38.1||

1.38.2a kva̍ nū̱naṁ kadvo̱ artha̱ṁ gantā̍ di̱vo na pṛ̍thi̱vyāḥ |
1.38.2c kva̍ vo̱ gāvo̱ na ra̍ṇyanti ||

kva̍ | nū̱nam | kat | va̱ḥ | artha̍m | ganta̍ | di̱vaḥ | na | pṛ̱thi̱vyāḥ |
kva̍ | va̱ḥ | gāva̍ḥ | na | ra̱ṇya̱nti̱ ||1.38.2||

1.38.3a kva̍ vaḥ su̱mnā navyā̍ṁsi̱ maru̍ta̱ḥ kva̍ suvi̱tā |
1.38.3c kvo̱3̱̍ viśvā̍ni̱ saubha̍gā ||

kva̍ | va̱ḥ | su̱mnā | navyā̍ṁsi | maru̍taḥ | kva̍ | su̱vi̱tā |
kvo̱3̱̍ iti̍ | viśvā̍ni | saubha̍gā ||1.38.3||

1.38.4a yadyū̱yaṁ pṛ̍śnimātaro̱ martā̍sa̱ḥ syāta̍na |
1.38.4c sto̱tā vo̍ a̱mṛta̍ḥ syāt ||

yat | yū̱yam | pṛ̱śni̱-mā̱ta̱ra̱ḥ | martā̍saḥ | syāta̍na |
sto̱tā | va̱ḥ | a̱mṛta̍ḥ | syā̱t ||1.38.4||

1.38.5a mā vo̍ mṛ̱go na yava̍se jari̱tā bhū̱dajo̍ṣyaḥ |
1.38.5c pa̱thā ya̱masya̍ gā̱dupa̍ ||

mā | va̱ḥ | mṛ̱gaḥ | na | yava̍se | ja̱ri̱tā | bhū̱t | ajo̍ṣyaḥ |
pa̱thā | ya̱masya̍ | gā̱t | upa̍ ||1.38.5||

1.38.6a mo ṣu ṇa̱ḥ parā̍parā̱ nirṛ̍tirdu̱rhaṇā̍ vadhīt |
1.38.6c pa̱dī̱ṣṭa tṛṣṇa̍yā sa̱ha ||

mo iti̍ | su | na̱ḥ | parā̍-parā | niḥ-ṛ̍tiḥ | du̱ḥ-hanā̍ | va̱dhī̱t |
pa̱dī̱ṣṭa | tṛṣṇa̍yā | sa̱ha ||1.38.6||

1.38.7a sa̱tyaṁ tve̱ṣā ama̍vanto̱ dhanva̍ñci̱dā ru̱driyā̍saḥ |
1.38.7c miha̍ṁ kṛṇvantyavā̱tām ||

sa̱tyam | tve̱ṣāḥ | ama̍-vantaḥ | dhanva̍n | ci̱t | ā | ru̱driyā̍saḥ |
miha̍m | kṛ̱ṇva̱nti̱ | a̱vā̱tām ||1.38.7||

1.38.8a vā̱śreva̍ vi̱dyunmi̍māti va̱tsaṁ na mā̱tā si̍ṣakti |
1.38.8c yade̍ṣāṁ vṛ̱ṣṭirasa̍rji ||

vā̱śrā-i̍va | vi̱-dyut | mi̱mā̱ti̱ | va̱tsam | na | mā̱tā | si̱sa̱kti̱ |
yat | e̱ṣā̱m | vṛ̱ṣṭiḥ | asa̍rji ||1.38.8||

1.38.9a divā̍ ci̱ttama̍ḥ kṛṇvanti pa̱rjanye̍nodavā̱hena̍ |
1.38.9c yatpṛ̍thi̱vīṁ vyu̱ndanti̍ ||

divā̍ | ci̱t | tama̍ḥ | kṛ̱ṇva̱nti̱ | pa̱rjanye̍na | u̱da̱-vā̱hena̍ |
yat | pṛ̱thi̱vīm | vi̱-u̱ndanti̍ ||1.38.9||

1.38.10a adha̍ sva̱nānma̱rutā̱ṁ viśva̱mā sadma̱ pārthi̍vam |
1.38.10c are̍janta̱ pra mānu̍ṣāḥ ||

adha̍ | sva̱nāt | ma̱rutā̍m | viśva̍m | ā | sadma̍ | pārthi̍vam |
are̍janta | pra | mānu̍ṣāḥ ||1.38.10||

1.38.11a maru̍to vīḻupā̱ṇibhi̍ści̱trā rodha̍svatī̱ranu̍ |
1.38.11c yā̱temakhi̍drayāmabhiḥ ||

maru̍taḥ | vī̱ḻu̱pā̱ṇi-bhi̍ḥ | ci̱trāḥ | rodha̍svatīḥ | anu̍ |
yā̱ta | ī̱m | akhi̍drayāma-bhiḥ ||1.38.11||

1.38.12a sthi̱rā va̍ḥ santu ne̱mayo̱ rathā̱ aśvā̍sa eṣām |
1.38.12c susa̍ṁskṛtā a̱bhīśa̍vaḥ ||

sthi̱rāḥ | va̱ḥ | sa̱ntu̱ | ne̱maya̍ḥ | rathā̍ḥ | aśvā̍saḥ | e̱ṣā̱m |
su-sa̍ṁskṛtāḥ | a̱bhīśa̍vaḥ ||1.38.12||

1.38.13a acchā̍ vadā̱ tanā̍ gi̱rā ja̱rāyai̱ brahma̍ṇa̱spati̍m |
1.38.13c a̱gniṁ mi̱traṁ na da̍rśa̱tam ||

accha̍ | va̱da̱ | tanā̍ | gi̱rā | ja̱rāyai̍ | brahma̍ṇaḥ | pati̍m |
a̱gnim | mi̱tram | na | da̱rśa̱tam ||1.38.13||

1.38.14a mi̱mī̱hi śloka̍mā̱sye̍ pa̱rjanya̍ iva tatanaḥ |
1.38.14c gāya̍ gāya̱tramu̱kthya̍m ||

mi̱mī̱hi | śloka̍m | ā̱sye̍ | pa̱rjanya̍ḥ-iva | ta̱ta̱na̱ḥ |
gāya̍ | gā̱ya̱tram | u̱kthya̍m ||1.38.14||

1.38.15a vanda̍sva̱ māru̍taṁ ga̱ṇaṁ tve̱ṣaṁ pa̍na̱syuma̱rkiṇa̍m |
1.38.15c a̱sme vṛ̱ddhā a̍sanni̱ha ||

vanda̍sva | māru̍tam | ga̱ṇam | tve̱ṣam | pa̱na̱syum | a̱rkiṇa̍m |
a̱sme iti̍ | vṛ̱ddhāḥ | a̱sa̱n | i̱ha ||1.38.15||


1.39.1a pra yadi̱tthā pa̍rā̱vata̍ḥ śo̱cirna māna̱masya̍tha |
1.39.1c kasya̱ kratvā̍ maruta̱ḥ kasya̱ varpa̍sā̱ kaṁ yā̍tha̱ kaṁ ha̍ dhūtayaḥ ||

pra | yat | i̱tthā | pa̱rā̱-vata̍ḥ | śo̱ciḥ | na | māna̍m | asya̍tha |
kasya̍ | kratvā̍ | ma̱ru̱ta̱ḥ | kasya̍ | varpa̍sā | kam | yā̱tha̱ | kam | ha̱ | dhū̱ta̱ya̱ḥ ||1.39.1||

1.39.2a sthi̱rā va̍ḥ sa̱ntvāyu̍dhā parā̱ṇude̍ vī̱ḻū u̱ta pra̍ti̱ṣkabhe̍ |
1.39.2c yu̱ṣmāka̍mastu̱ tavi̍ṣī̱ panī̍yasī̱ mā martya̍sya mā̱yina̍ḥ ||

sthi̱rā | va̱ḥ | sa̱ntu̱ | āyu̍dhā | pa̱rā̱-nude̍ | vī̱ḻu | u̱ta | pra̱ti̱-skabhe̍ |
yu̱ṣmāka̍m | a̱stu̱ | tavi̍ṣī | panī̍yasī | mā | martya̍sya | mā̱yina̍ḥ ||1.39.2||

1.39.3a parā̍ ha̱ yatsthi̱raṁ ha̱tha naro̍ va̱rtaya̍thā gu̱ru |
1.39.3c vi yā̍thana va̱nina̍ḥ pṛthi̱vyā vyāśā̱ḥ parva̍tānām ||

parā̍ | ha̱ | yat | sthi̱ram | ha̱tha | nara̍ḥ | va̱rtaya̍tha | gu̱ru |
vi | yā̱tha̱na̱ | va̱nina̍ḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | vi | āśā̍ḥ | parva̍tānām ||1.39.3||

1.39.4a na̱hi va̱ḥ śatru̍rvivi̱de adhi̱ dyavi̱ na bhūmyā̍ṁ riśādasaḥ |
1.39.4c yu̱ṣmāka̍mastu̱ tavi̍ṣī̱ tanā̍ yu̱jā rudrā̍so̱ nū ci̍dā̱dhṛṣe̍ ||

na̱hi | va̱ḥ | śatru̍ḥ | vi̱vi̱de | adhi̍ | dyavi̍ | na | bhūmyā̍m | ri̱śā̱da̱sa̱ḥ |
yu̱ṣmāka̍m | a̱stu̱ | tavi̍ṣī | tanā̍ | yu̱jā | rudrā̍saḥ | nu | ci̱t | ā̱-dhṛṣe̍ ||1.39.4||

1.39.5a pra ve̍payanti̱ parva̍tā̱nvi vi̍ñcanti̱ vana̱spatī̍n |
1.39.5c pro ā̍rata maruto du̱rmadā̍ iva̱ devā̍sa̱ḥ sarva̍yā vi̱śā ||

pra | ve̱pa̱ya̱nti̱ | parva̍tān | vi | vi̱ñca̱nti̱ | vana̱spatī̍n |
pro iti̍ | ā̱ra̱ta̱ | ma̱ru̱ta̱ḥ | du̱rmadā̍ḥ-iva | devā̍saḥ | sarva̍yā | vi̱śā ||1.39.5||

1.39.6a upo̱ rathe̍ṣu̱ pṛṣa̍tīrayugdhva̱ṁ praṣṭi̍rvahati̱ rohi̍taḥ |
1.39.6c ā vo̱ yāmā̍ya pṛthi̱vī ci̍daśro̱dabī̍bhayanta̱ mānu̍ṣāḥ ||

upo̱ iti̍ | rathe̍ṣu | pṛṣa̍tīḥ | a̱yu̱gdhva̱m | praṣṭi̍ḥ | va̱ha̱ti̱ | rohi̍taḥ |
ā | va̱ḥ | yāmā̍ya | pṛ̱thi̱vī | ci̱t | a̱śro̱t | abī̍bhayanta | mānu̍ṣāḥ ||1.39.6||

1.39.7a ā vo̍ ma̱kṣū tanā̍ya̱ kaṁ rudrā̱ avo̍ vṛṇīmahe |
1.39.7c gantā̍ nū̱naṁ no'va̍sā̱ yathā̍ pu̱retthā kaṇvā̍ya bi̱bhyuṣe̍ ||

ā | va̱ḥ | ma̱kṣu | tanā̍ya | kam | rudrā̍ḥ | ava̍ḥ | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ |
ganta̍ | nū̱nam | na̱ḥ | ava̍sā | yathā̍ | pu̱rā | i̱tthā | kaṇvā̍ya | bi̱bhyuṣe̍ ||1.39.7||

1.39.8a yu̱ṣmeṣi̍to maruto̱ martye̍ṣita̱ ā yo no̱ abhva̱ īṣa̍te |
1.39.8c vi taṁ yu̍yota̱ śava̍sā̱ vyoja̍sā̱ vi yu̱ṣmākā̍bhirū̱tibhi̍ḥ ||

yu̱ṣmā-i̍ṣitaḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | martya̍-iṣitaḥ | ā | yaḥ | na̱ḥ | abhva̍ḥ | īṣa̍te |
vi | tam | yu̱yo̱ta̱ | śava̍sā | vi | oja̍sā | vi | yu̱ṣmākā̍bhiḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ ||1.39.8||

1.39.9a asā̍mi̱ hi pra̍yajyava̱ḥ kaṇva̍ṁ da̱da pra̍cetasaḥ |
1.39.9c asā̍mibhirmaruta̱ ā na̍ ū̱tibhi̱rgantā̍ vṛ̱ṣṭiṁ na vi̱dyuta̍ḥ ||

asā̍mi | hi | pra̱-ya̱jya̱va̱ḥ | kaṇva̍m | da̱da | pra̱-ce̱ta̱sa̱ḥ |
asā̍mi-bhiḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ā | na̱ḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ | ganta̍ | vṛ̱ṣṭim | na | vi̱-dyuta̍ḥ ||1.39.9||

1.39.10a asā̱myojo̍ bibhṛthā sudāna̱vo'sā̍mi dhūtaya̱ḥ śava̍ḥ |
1.39.10c ṛ̱ṣi̱dviṣe̍ marutaḥ parima̱nyava̱ iṣu̱ṁ na sṛ̍jata̱ dviṣa̍m ||

asā̍mi | oja̍ḥ | bi̱bhṛ̱tha̱ | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | asā̍mi | dhū̱ta̱ya̱ḥ | śava̍ḥ |
ṛ̱ṣi̱-dviṣe̍ | ma̱ru̱ta̱ḥ | pa̱ri̱-ma̱nyave̍ | iṣu̍m | na | sṛ̱ja̱ta̱ | dviṣa̍m ||1.39.10||


1.40.1a utti̍ṣṭha brahmaṇaspate deva̱yanta̍stvemahe |
1.40.1c upa̱ pra ya̍ntu ma̱ruta̍ḥ su̱dāna̍va̱ indra̍ prā̱śūrbha̍vā̱ sacā̍ ||

ut | ti̱ṣṭha̱ | bra̱hma̱ṇa̱ḥ | pa̱te̱ | de̱va̱-yanta̍ḥ | tvā̱ | ī̱ma̱he̱ |
upa̍ | pra | ya̱ntu̱ | ma̱ruta̍ḥ | su̱-dāna̍vaḥ | indra̍ | prā̱śūḥ | bha̱va̱ | sacā̍ ||1.40.1||

1.40.2a tvāmiddhi sa̍hasasputra̱ martya̍ upabrū̱te dhane̍ hi̱te |
1.40.2c su̱vīrya̍ṁ maruta̱ ā svaśvya̱ṁ dadhī̍ta̱ yo va̍ āca̱ke ||

tvām | it | hi | sa̱ha̱sa̱ḥ | pu̱tra̱ | martya̍ḥ | u̱pa̱-brū̱te | dhane̍ | hi̱te |
su̱-vīrya̍m | ma̱ru̱ta̱ḥ | ā | su̱-aśvya̍m | dadhī̍ta | yaḥ | va̱ḥ | ā̱-ca̱kre ||1.40.2||

1.40.3a praitu̱ brahma̍ṇa̱spati̱ḥ pra de̱vye̍tu sū̱nṛtā̍ |
1.40.3c acchā̍ vī̱raṁ narya̍ṁ pa̱ṅktirā̍dhasaṁ de̱vā ya̱jñaṁ na̍yantu naḥ ||

pra | e̱tu̱ | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ | pra | de̱vī | e̱tu̱ | sū̱nṛtā̍ |
accha̍ | vī̱ram | narya̍m | pa̱ṅkti-rā̍dhasam | de̱vāḥ | ya̱jñam | na̱ya̱ntu̱ | na̱ḥ ||1.40.3||

1.40.4a yo vā̱ghate̱ dadā̍ti sū̱nara̱ṁ vasu̱ sa dha̍tte̱ akṣi̍ti̱ śrava̍ḥ |
1.40.4c tasmā̱ iḻā̍ṁ su̱vīrā̱mā ya̍jāmahe su̱pratū̍rtimane̱hasa̍m ||

yaḥ | vā̱ghate̍ | dadā̍ti | sū̱nara̍m | vasu̍ | saḥ | dha̱tte̱ | akṣi̍ti | śrava̍ḥ |
tasmai̍ | iḻā̍m | su̱-vīrā̍m | ā | ya̱jā̱ma̱he̱ | su̱-pratū̍rtim | a̱ne̱hasa̍m ||1.40.4||

1.40.5a pra nū̱naṁ brahma̍ṇa̱spati̱rmantra̍ṁ vadatyu̱kthya̍m |
1.40.5c yasmi̱nnindro̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā de̱vā okā̍ṁsi cakri̱re ||

pra | nū̱nam | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ | mantra̍m | va̱da̱ti̱ | u̱kthya̍m |
yasmi̍n | indra̍ḥ | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | de̱vāḥ | okā̍ṁsi | ca̱kri̱re ||1.40.5||

1.40.6a tamidvo̍cemā vi̱dathe̍ṣu śa̱ṁbhuva̱ṁ mantra̍ṁ devā ane̱hasa̍m |
1.40.6c i̱māṁ ca̱ vāca̍ṁ prati̱harya̍thā naro̱ viśvedvā̱mā vo̍ aśnavat ||

tam | it | vo̱ce̱ma̱ | vi̱dathe̍ṣu | śa̱m-bhuva̍m | mantra̍m | de̱vā̱ḥ | a̱ne̱hasa̍m |
i̱mām | ca̱ | vāca̍m | pra̱ti̱-harya̍tha | na̱ra̱ḥ | viśvā̍ | it | vā̱mā | va̱ḥ | a̱śna̱va̱t ||1.40.6||

1.40.7a ko de̍va̱yanta̍maśnava̱jjana̱ṁ ko vṛ̱ktaba̍rhiṣam |
1.40.7c prapra̍ dā̱śvānpa̱styā̍bhirasthitānta̱rvāva̱tkṣaya̍ṁ dadhe ||

kaḥ | de̱va̱-yanta̍m | a̱śna̱va̱t | jana̍m | kaḥ | vṛ̱kta-ba̍rhiṣam |
pra-pra̍ | dā̱śvān | pa̱styā̍bhiḥ | a̱sthi̱ta̱ | a̱nta̱ḥ-vāva̍t | kṣaya̍m | da̱dhe̱ ||1.40.7||

1.40.8a upa̍ kṣa̱traṁ pṛ̍ñcī̱ta hanti̱ rāja̍bhirbha̱ye ci̍tsukṣi̱tiṁ da̍dhe |
1.40.8c nāsya̍ va̱rtā na ta̍ru̱tā ma̍hādha̱ne nārbhe̍ asti va̱jriṇa̍ḥ ||

upa̍ | kṣa̱tram | pṛ̱ñcī̱ta | hanti̍ | rāja̍-bhiḥ | bha̱ye | ci̱t | su̱-kṣi̱tim | da̱dhe̱ |
na | a̱sya̱ | va̱rtā | na | ta̱ru̱tā | ma̱hā̱-dha̱ne | na | arbhe̍ | a̱sti̱ | va̱jriṇa̍ḥ ||1.40.8||


1.41.1a yaṁ rakṣa̍nti̱ prace̍taso̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā |
1.41.1c nū ci̱tsa da̍bhyate̱ jana̍ḥ ||

yam | rakṣa̍nti | pra-ce̍tasaḥ | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā |
nu | ci̱t | saḥ | da̱bhya̱te̱ | jana̍ḥ ||1.41.1||

1.41.2a yaṁ bā̱hute̍va̱ pipra̍ti̱ pānti̱ martya̍ṁ ri̱ṣaḥ |
1.41.2c ari̍ṣṭa̱ḥ sarva̍ edhate ||

yam | bā̱hutā̍-iva | pipra̍ti | pānti̍ | martya̍m | ri̱ṣaḥ |
ari̍ṣṭaḥ | sarva̍ḥ | e̱dha̱te̱ ||1.41.2||

1.41.3a vi du̱rgā vi dviṣa̍ḥ pu̱ro ghnanti̱ rājā̍na eṣām |
1.41.3c naya̍nti duri̱tā ti̱raḥ ||

vi | du̱ḥ-gā | vi | dviṣa̍ḥ | pu̱raḥ | ghnanti̍ | rājā̍naḥ | e̱ṣā̱m |
naya̍nti | du̱ḥ-i̱tā | ti̱raḥ ||1.41.3||

1.41.4a su̱gaḥ panthā̍ anṛkṣa̱ra ādi̍tyāsa ṛ̱taṁ ya̱te |
1.41.4c nātrā̍vakhā̱do a̍sti vaḥ ||

su̱-gaḥ | panthā̍ | a̱nṛ̱kṣa̱raḥ | ādi̍tyāsaḥ | ṛ̱tam | ya̱te |
na | atra̍ | a̱va̱-khā̱daḥ | a̱sti̱ | va̱ḥ ||1.41.4||

1.41.5a yaṁ ya̱jñaṁ naya̍thā nara̱ ādi̍tyā ṛ̱junā̍ pa̱thā |
1.41.5c pra va̱ḥ sa dhī̱taye̍ naśat ||

yam | ya̱jñam | naya̍tha | na̱ra̱ḥ | ādi̍tyāḥ | ṛ̱junā̍ | pa̱thā |
pra | va̱ḥ | saḥ | dhī̱taye̍ | na̱śa̱t ||1.41.5||

1.41.6a sa ratna̱ṁ martyo̱ vasu̱ viśva̍ṁ to̱kamu̱ta tmanā̍ |
1.41.6c acchā̍ gaccha̱tyastṛ̍taḥ ||

saḥ | ratna̍m | martya̍ḥ | vasu̍ | viśva̍m | to̱kam | u̱ta | tmanā̍ |
accha̍ | ga̱ccha̱ti̱ | astṛ̍taḥ ||1.41.6||

1.41.7a ka̱thā rā̍dhāma sakhāya̱ḥ stoma̍ṁ mi̱trasyā̍rya̱mṇaḥ |
1.41.7c mahi̱ psaro̱ varu̍ṇasya ||

ka̱thā | rā̱dhā̱ma̱ | sa̱khā̱ya̱ḥ | stoma̍m | mi̱trasya̍ | a̱rya̱mṇaḥ |
mahi̍ | psara̍ḥ | varu̍ṇasya ||1.41.7||

1.41.8a mā vo̱ ghnanta̱ṁ mā śapa̍nta̱ṁ prati̍ voce deva̱yanta̍m |
1.41.8c su̱mnairidva̱ ā vi̍vāse ||

mā | va̱ḥ | ghnanta̍m | mā | śapa̍ntam | prati̍ | vo̱ce̱ | de̱va̱-yanta̍m |
su̱mnaiḥ | it | va̱ḥ | ā | vi̱vā̱se̱ ||1.41.8||

1.41.9a ca̱tura̍ści̱ddada̍mānādbibhī̱yādā nidhā̍toḥ |
1.41.9c na du̍ru̱ktāya̍ spṛhayet ||

ca̱tura̍ḥ | ci̱t | dada̍mānāt | bi̱bhī̱yāt | ā | ni-dhā̍toḥ |
na | du̱ḥ-u̱ktāya̍ | spṛ̱ha̱ye̱t ||1.41.9||


1.42.1a saṁ pū̍ṣa̱nnadhva̍nastira̱ vyaṁho̍ vimuco napāt |
1.42.1c sakṣvā̍ deva̱ pra ṇa̍spu̱raḥ ||

sam | pū̱ṣa̱n | adhva̍naḥ | ti̱ra̱ | vi | aṁha̍ḥ | vi̱-mu̱ca̱ḥ | na̱pā̱t |
sakṣva̍ | de̱va̱ | pra | na̱ḥ | pu̱raḥ ||1.42.1||

1.42.2a yo na̍ḥ pūṣanna̱gho vṛko̍ du̱ḥśeva̍ ā̱dide̍śati |
1.42.2c apa̍ sma̱ taṁ pa̱tho ja̍hi ||

yaḥ | na̱ḥ | pū̱ṣa̱n | a̱ghaḥ | vṛka̍ḥ | du̱ḥśeva̍ | ā̱-dide̍śati |
apa̍ | sma̱ | tam | pa̱thaḥ | ja̱hi̱ ||1.42.2||

1.42.3a apa̱ tyaṁ pa̍ripa̱nthina̍ṁ muṣī̱vāṇa̍ṁ hura̱ścita̍m |
1.42.3c dū̱ramadhi̍ sru̱tera̍ja ||

apa̍ | tyam | pa̱ri̱-pa̱nthina̍m | mu̱ṣī̱vāṇa̍m | hu̱ra̱ḥ-cita̍m |
dū̱ram | adhi̍ | sru̱teḥ | a̱ja̱ ||1.42.3||

1.42.4a tvaṁ tasya̍ dvayā̱vino̱'ghaśa̍ṁsasya̱ kasya̍ cit |
1.42.4c pa̱dābhi ti̍ṣṭha̱ tapu̍ṣim ||

tvam | tasya̍ | dva̱yā̱vina̍ḥ | a̱gha-śa̍ṁsasya | kasya̍ | ci̱t |
pa̱dā | a̱bhi | ti̱ṣṭha̱ | tapu̍ṣim ||1.42.4||

1.42.5a ā tatte̍ dasra mantuma̱ḥ pūṣa̱nnavo̍ vṛṇīmahe |
1.42.5c yena̍ pi̱tṝnaco̍dayaḥ ||

ā | tat | te̱ | da̱sra̱ | ma̱ntu̱-ma̱ḥ | pū̱ṣa̱n | ava̍ḥ | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ |
yena̍ | pi̱tṝn | aco̍dayaḥ ||1.42.5||

1.42.6a adhā̍ no viśvasaubhaga̱ hira̍ṇyavāśīmattama |
1.42.6c dhanā̍ni su̱ṣaṇā̍ kṛdhi ||

adha̍ | na̱ḥ | vi̱śva̱-sau̱bha̱ga̱ | hira̍ṇyavāśīmat-tama |
dhanā̍ni | su̱-sanā̍ | kṛ̱dhi̱ ||1.42.6||

1.42.7a ati̍ naḥ sa̱ścato̍ naya su̱gā na̍ḥ su̱pathā̍ kṛṇu |
1.42.7c pūṣa̍nni̱ha kratu̍ṁ vidaḥ ||

ati̍ | naḥ | sa̱ścata̍ḥ | na̱ya̱ | su̱-gā | na̱ḥ | su̱-pathā̍ | kṛ̱ṇu̱ |
pūṣa̍n | i̱ha | kratu̍m | vi̱da̱ḥ ||1.42.7||

1.42.8a a̱bhi sū̱yava̍saṁ naya̱ na na̍vajvā̱ro adhva̍ne |
1.42.8c pūṣa̍nni̱ha kratu̍ṁ vidaḥ ||

a̱bhi | su̱-yava̍sam | na̱ya̱ | na | na̱va̱-jvā̱raḥ | adhva̍ne |
pūṣa̍n | i̱ha | kratu̍m | vi̱da̱ḥ ||1.42.8||

1.42.9a śa̱gdhi pū̱rdhi pra ya̍ṁsi ca śiśī̱hi prāsyu̱dara̍m |
1.42.9c pūṣa̍nni̱ha kratu̍ṁ vidaḥ ||

śa̱gdhi | pū̱rdhi | pra | ya̱ṁsi̱ | ca̱ | śi̱śī̱hi | prāsi̍ | u̱dara̍m |
pūṣa̍n | i̱ha | kratu̍m | vi̱da̱ḥ ||1.42.9||

1.42.10a na pū̱ṣaṇa̍ṁ methāmasi sū̱ktaira̱bhi gṛ̍ṇīmasi |
1.42.10c vasū̍ni da̱smamī̍mahe ||

na | pū̱ṣaṇa̍m | me̱thā̱ma̱si̱ | su̱-u̱ktaiḥ | a̱bhi | gṛ̱ṇī̱ma̱si̱ |
vasū̍ni | da̱smam | ī̱ma̱he̱ ||1.42.10||


1.43.1a kadru̱drāya̱ prace̍tase mī̱ḻhuṣṭa̍māya̱ tavya̍se |
1.43.1c vo̱cema̱ śaṁta̍maṁ hṛ̱de ||

kat | ru̱drāya̍ | pra-ce̍tase | mī̱ḻhuḥ-ta̍māya | tavya̍se |
vo̱cema̍ | śam-ta̍mam | hṛ̱de ||1.43.1||

1.43.2a yathā̍ no̱ adi̍ti̱ḥ kara̱tpaśve̱ nṛbhyo̱ yathā̱ gave̍ |
1.43.2c yathā̍ to̱kāya̍ ru̱driya̍m ||

yathā̍ | na̱ḥ | adi̍tiḥ | kara̍t | paśve̍ | nṛ-bhya̍ḥ | yathā̍ | gave̍ |
yathā̍ | to̱kāya̍ | ru̱driya̍m ||1.43.2||

1.43.3a yathā̍ no mi̱tro varu̍ṇo̱ yathā̍ ru̱draścike̍tati |
1.43.3c yathā̱ viśve̍ sa̱joṣa̍saḥ ||

yathā̍ | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | yathā̍ | ru̱draḥ | cike̍tati |
yathā̍ | viśve̍ | sa̱-joṣa̍saḥ ||1.43.3||

1.43.4a gā̱thapa̍tiṁ me̱dhapa̍tiṁ ru̱draṁ jalā̍ṣabheṣajam |
1.43.4c taccha̱ṁyoḥ su̱mnamī̍mahe ||

gā̱tha-pa̍tim | me̱dha-pa̍tim | ru̱dram | jalā̍ṣa-bheṣajam |
tat | śa̱m-yoḥ | su̱mnam | ī̱ma̱he̱ ||1.43.4||

1.43.5a yaḥ śu̱kra i̍va̱ sūryo̱ hira̍ṇyamiva̱ roca̍te |
1.43.5c śreṣṭho̍ de̱vānā̱ṁ vasu̍ḥ ||

yaḥ | śu̱kraḥ-i̍va | sūrya̍ḥ | hira̍ṇyam-iva | roca̍te |
śreṣṭha̍ḥ | de̱vānā̍m | vasu̍ḥ ||1.43.5||

1.43.6a śaṁ na̍ḥ kara̱tyarva̍te su̱gaṁ me̱ṣāya̍ me̱ṣye̍ |
1.43.6c nṛbhyo̱ nāri̍bhyo̱ gave̍ ||

śam | na̱ḥ | ka̱ra̱ti̱ | arva̍te | su̱-gam | me̱ṣāya̍ | me̱ṣye̍ |
nṛ-bhya̍ḥ | nāri̍-bhyaḥ | gave̍ ||1.43.6||

1.43.7a a̱sme so̍ma̱ śriya̱madhi̱ ni dhe̍hi śa̱tasya̍ nṛ̱ṇām |
1.43.7c mahi̱ śrava̍stuvinṛ̱mṇam ||

a̱sme iti̍ | so̱ma̱ | śriya̍m | adhi̍ | ni | dhe̱hi̱ | śa̱tasya̍ | nṛ̱ṇām |
mahi̍ | śrava̍ḥ | tu̱vi̱-nṛ̱mṇam ||1.43.7||

1.43.8a mā na̍ḥ somapari̱bādho̱ mārā̍tayo juhuranta |
1.43.8c ā na̍ indo̱ vāje̍ bhaja ||

mā | na̱ḥ | so̱ma̱-pa̱ri̱bādha̍ḥ | mā | arā̍tayaḥ | ju̱hu̱ra̱nta̱ |
ā | na̱ḥ | i̱ndo̱ iti̍ | vāje̍ | bha̱ja̱ ||1.43.8||

1.43.9a yāste̍ pra̱jā a̱mṛta̍sya̱ para̍smi̱ndhāma̍nnṛ̱tasya̍ |
1.43.9c mū̱rdhā nābhā̍ soma vena ā̱bhūṣa̍ntīḥ soma vedaḥ ||

yāḥ | te̱ | pra̱-jāḥ | a̱mṛta̍sya | para̍smin | dhāma̍n | ṛ̱tasya̍ |
mū̱rdhā | nābhā̍ | so̱ma̱ | ve̱na̱ḥ | ā̱-bhūṣa̍ntīḥ | so̱ma̱ | ve̱da̱ḥ ||1.43.9||


1.44.1a agne̱ viva̍svadu̱ṣasa̍ści̱traṁ rādho̍ amartya |
1.44.1c ā dā̱śuṣe̍ jātavedo vahā̱ tvama̱dyā de̱vām̐ u̍ṣa̱rbudha̍ḥ ||

agne̍ | viva̍svat | u̱ṣasa̍ḥ | ci̱tram | rādha̍ḥ | a̱ma̱rtya̱ |
ā | dā̱śuṣe̍ | jā̱ta̱-ve̱da̱ḥ | va̱ha̱ | tvam | a̱dya | de̱vān | u̱ṣa̱ḥ-budha̍ḥ ||1.44.1||

1.44.2a juṣṭo̱ hi dū̱to asi̍ havya̱vāha̱no'gne̍ ra̱thīra̍dhva̱rāṇā̍m |
1.44.2c sa̱jūra̱śvibhyā̍mu̱ṣasā̍ su̱vīrya̍ma̱sme dhe̍hi̱ śravo̍ bṛ̱hat ||

juṣṭa̍ḥ | hi | dū̱taḥ | asi̍ | ha̱vya̱-vāha̍naḥ | agne̍ | ra̱thīḥ | a̱dhva̱rāṇā̍m |
sa̱-jūḥ | a̱śvi-bhyā̍m | u̱ṣasā̍ | su̱-vīrya̍m | a̱sme iti̍ | dhe̱hi̱ | śrava̍ḥ | bṛ̱hat ||1.44.2||

1.44.3a a̱dyā dū̱taṁ vṛ̍ṇīmahe̱ vasu̍ma̱gniṁ pu̍rupri̱yam |
1.44.3c dhū̱make̍tu̱ṁ bhāṛ̍jīka̱ṁ vyu̍ṣṭiṣu ya̱jñānā̍madhvara̱śriya̍m ||

a̱dya | dū̱tam | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ | vasu̍m | a̱gnim | pu̱ru̱-pri̱yam |
dhū̱ma-ke̍tum | bhāḥ-ṛ̍jīkam | vi-u̍ṣṭiṣu | ya̱jñānā̍m | a̱dhva̱ra̱-śriya̍m ||1.44.3||

1.44.4a śreṣṭha̱ṁ yavi̍ṣṭha̱mati̍thi̱ṁ svā̍huta̱ṁ juṣṭa̱ṁ janā̍ya dā̱śuṣe̍ |
1.44.4c de̱vām̐ acchā̱ yāta̍ve jā̱tave̍dasama̱gnimī̍ḻe̱ vyu̍ṣṭiṣu ||

śreṣṭha̍m | yavi̍ṣṭham | ati̍thim | su-ā̍hutam | juṣṭa̍m | janā̍ya | dā̱śuṣe̍ |
de̱vān | accha̍ | yāta̍ve | jā̱ta-ve̍dasam | a̱gnim | ī̱ḻe̱ | vi-u̍ṣṭiṣu ||1.44.4||

1.44.5a sta̱vi̱ṣyāmi̱ tvāma̱haṁ viśva̍syāmṛta bhojana |
1.44.5c agne̍ trā̱tāra̍ma̱mṛta̍ṁ miyedhya̱ yaji̍ṣṭhaṁ havyavāhana ||

sta̱vi̱ṣyāmi̍ | tvām | a̱ham | viśva̍sya | a̱mṛ̱ta̱ | bho̱ja̱na̱ |
agne̍ | trā̱tāra̍m | a̱mṛta̍m | mi̱ye̱dhya̱ | yaji̍ṣṭham | ha̱vya̱-vā̱ha̱na̱ ||1.44.5||

1.44.6a su̱śaṁso̍ bodhi gṛṇa̱te ya̍viṣṭhya̱ madhu̍jihva̱ḥ svā̍hutaḥ |
1.44.6c praska̍ṇvasya prati̱rannāyu̍rjī̱vase̍ nama̱syā daivya̱ṁ jana̍m ||

su̱-śaṁsa̍ḥ | bo̱dhi̱ | gṛ̱ṇa̱te | ya̱vi̱ṣṭhya̱ | madhu̍-jihvaḥ | su-ā̍hutaḥ |
praska̍ṇvasya | pra̱-ti̱ran | āyu̍ḥ | jī̱vase̍ | na̱ma̱sya | daivya̍m | jana̍m ||1.44.6||

1.44.7a hotā̍raṁ vi̱śvave̍dasa̱ṁ saṁ hi tvā̱ viśa̍ i̱ndhate̍ |
1.44.7c sa ā va̍ha puruhūta̱ prace̍ta̱so'gne̍ de̱vām̐ i̱ha dra̱vat ||

hotā̍ram | vi̱śva-ve̍dasam | sam | hi | tvā̱ | viśa̍ḥ | i̱ndhate̍ |
saḥ | ā | va̱ha̱ | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | pra-ce̍tasaḥ | agne̍ | de̱vān | i̱ha | dra̱vat ||1.44.7||

1.44.8a sa̱vi̱tāra̍mu̱ṣasa̍ma̱śvinā̱ bhaga̍ma̱gniṁ vyu̍ṣṭiṣu̱ kṣapa̍ḥ |
1.44.8c kaṇvā̍sastvā su̱taso̍māsa indhate havya̱vāha̍ṁ svadhvara ||

sa̱vi̱tāra̍m | u̱ṣasa̍m | a̱śvinā̍ | bhaga̍m | a̱gnim | vi-u̍ṣṭiṣu | kṣapa̍ḥ |
kaṇvā̍saḥ | tvā̱ | su̱ta-so̍māsaḥ | i̱ndha̱te̱ | ha̱vya̱-vāha̍m | su̱-a̱dhva̱ra̱ ||1.44.8||

1.44.9a pati̱rhya̍dhva̱rāṇā̱magne̍ dū̱to vi̱śāmasi̍ |
1.44.9c u̱ṣa̱rbudha̱ ā va̍ha̱ soma̍pītaye de̱vām̐ a̱dya sva̱rdṛśa̍ḥ ||

pati̍ḥ | hi | a̱dhva̱rāṇā̍m | agne̍ | dū̱taḥ | vi̱śām | asi̍ |
u̱ṣa̱ḥ-budha̍ḥ | ā | va̱ha̱ | soma̍-pītaye | de̱vān | a̱dya | sva̱ḥ-dṛśa̍ḥ ||1.44.9||

1.44.10a agne̱ pūrvā̱ anū̱ṣaso̍ vibhāvaso dī̱detha̍ vi̱śvada̍rśataḥ |
1.44.10c asi̱ grāme̍ṣvavi̱tā pu̱rohi̱to'si̍ ya̱jñeṣu̱ mānu̍ṣaḥ ||

agne̍ | pūrvā̍ḥ | anu̍ | u̱ṣasa̍ḥ | vi̱bhā̱va̱so̱ iti̍ vibhā-vaso | dī̱detha̍ | vi̱śva-da̍rśataḥ |
asi̍ | grāme̍ṣu | a̱vi̱tā | pu̱raḥ-hi̍taḥ | asi̍ | ya̱jñeṣu̍ | mānu̍ṣaḥ ||1.44.10||

1.44.11a ni tvā̍ ya̱jñasya̱ sādha̍na̱magne̱ hotā̍ramṛ̱tvija̍m |
1.44.11c ma̱nu̱ṣvadde̍va dhīmahi̱ prace̍tasaṁ jī̱raṁ dū̱tamama̍rtyam ||

ni | tvā̱ | ya̱jñasya̍ | sādha̍nam | agne̍ | hotā̍ram | ṛ̱tvija̍m |
ma̱nu̱ṣvat | de̱va̱ | dhī̱ma̱hi̱ | pra-ce̍tasam | jī̱ram | dū̱tam | ama̍rtyam ||1.44.11||

1.44.12a yadde̱vānā̍ṁ mitramahaḥ pu̱rohi̱to'nta̍ro̱ yāsi̍ dū̱tya̍m |
1.44.12c sindho̍riva̱ prasva̍nitāsa ū̱rmayo̱'gnerbhrā̍jante a̱rcaya̍ḥ ||

yat | de̱vānā̍m | mi̱tra̱-ma̱ha̱ḥ | pu̱raḥ-hi̍taḥ | anta̍raḥ | yāsi̍ | dū̱tya̍m |
sindho̍ḥ-iva | pra-sva̍nitāsaḥ | ū̱rmaya̍ḥ | a̱gneḥ | bhrā̱ja̱nte̱ | a̱rcaya̍ḥ ||1.44.12||

1.44.13a śru̱dhi śru̍tkarṇa̱ vahni̍bhirde̱vaira̍gne sa̱yāva̍bhiḥ |
1.44.13c ā sī̍dantu ba̱rhiṣi̍ mi̱tro a̍rya̱mā prā̍ta̱ryāvā̍ṇo adhva̱ram ||

śru̱dhi | śru̱t-ka̱rṇa̱ | vahni̍-bhiḥ | de̱vaiḥ | a̱gne̱ | sa̱yāva̍-bhiḥ |
ā | sī̱da̱ntu̱ | ba̱rhiṣi̍ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | prā̱ta̱ḥ-yāvā̍naḥ | a̱dhva̱ram ||1.44.13||

1.44.14a śṛ̱ṇvantu̱ stoma̍ṁ ma̱ruta̍ḥ su̱dāna̍vo'gniji̱hvā ṛ̍tā̱vṛdha̍ḥ |
1.44.14c piba̍tu̱ soma̱ṁ varu̍ṇo dhṛ̱tavra̍to̱'śvibhyā̍mu̱ṣasā̍ sa̱jūḥ ||

śṛ̱ṇvantu̍ | stoma̍m | ma̱ruta̍ḥ | su̱-dāna̍vaḥ | a̱gni̱-ji̱hvāḥ | ṛ̱ta̱-vṛdha̍ḥ |
piba̍tu | soma̍m | varu̍ṇaḥ | dhṛ̱ta-vra̍taḥ | a̱śvi-bhyā̍m | u̱ṣasā̍ | sa̱-jūḥ ||1.44.14||


1.45.1a tvama̍gne̱ vasū̍m̐ri̱ha ru̱drām̐ ā̍di̱tyām̐ u̱ta |
1.45.1c yajā̍ svadhva̱raṁ jana̱ṁ manu̍jātaṁ ghṛta̱pruṣa̍m ||

tvam | a̱gne̱ | vasū̍n | i̱ha | ru̱drān | ā̱di̱tyān | u̱ta |
yaja̍ | su̱-a̱dhva̱ram | jana̍m | manu̍-jātam | ghṛ̱ta̱-pruṣa̍m ||1.45.1||

1.45.2a śru̱ṣṭī̱vāno̱ hi dā̱śuṣe̍ de̱vā a̍gne̱ vice̍tasaḥ |
1.45.2c tānro̍hidaśva girvaṇa̱straya̍striṁśata̱mā va̍ha ||

śru̱ṣṭī̱-vāna̍ḥ | hi | dā̱śuṣe̍ | de̱vāḥ | a̱gne̱ | vice̍tasaḥ |
tān | ro̱hi̱t-a̱śva̱ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ | traya̍ḥ-triṁśatam | ā | va̱ha̱ ||1.45.2||

1.45.3a pri̱ya̱me̱dha̱vada̍tri̱vajjāta̍vedo virūpa̱vat |
1.45.3c a̱ṅgi̱ra̱svanma̍hivrata̱ praska̍ṇvasya śrudhī̱ hava̍m ||

pri̱ya̱me̱dha̱-vat | a̱tri̱-vat | jāta̍-vedaḥ | vi̱rū̱pa̱-vat |
a̱ṅgi̱ra̱svat | ma̱hi̱-vra̱ta̱ | praska̍ṇvasya | śru̱dhi̱ | hava̍m ||1.45.3||

1.45.4a mahi̍kerava ū̱taye̍ pri̱yame̍dhā ahūṣata |
1.45.4c rāja̍ntamadhva̱rāṇā̍ma̱gniṁ śu̱kreṇa̍ śo̱ciṣā̍ ||

mahi̍-keravaḥ | ū̱taye̍ | pri̱ya-me̍dhāḥ | a̱hū̱ṣa̱ta̱ |
rāja̍ntam | a̱dhva̱rāṇā̍m | a̱gnim | śu̱kreṇa̍ | śo̱ciṣā̍ ||1.45.4||

1.45.5a ghṛtā̍havana santye̱mā u̱ ṣu śru̍dhī̱ gira̍ḥ |
1.45.5c yābhi̱ḥ kaṇva̍sya sū̱navo̱ hava̱nte'va̍se tvā ||

ghṛta̍-āhavana | sa̱ntya̱ | i̱māḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | śru̱dhi̱ | gira̍ḥ |
yābhi̍ḥ | kaṇva̍sya | sū̱nava̍ḥ | hava̍nte | ava̍se | tvā̱ ||1.45.5||

1.45.6a tvāṁ ci̍traśravastama̱ hava̍nte vi̱kṣu ja̱ntava̍ḥ |
1.45.6c śo̱ciṣke̍śaṁ purupri̱yāgne̍ ha̱vyāya̱ voḻha̍ve ||

tvām | ci̱tra̱śra̱va̱ḥ-ta̱ma̱ | hava̍nte | vi̱kṣu | ja̱ntava̍ḥ |
śo̱ciḥ-ke̍śam | pu̱ru̱-pri̱ya̱ | agne̍ | ha̱vyāya̍ | voḻha̍ve ||1.45.6||

1.45.7a ni tvā̱ hotā̍ramṛ̱tvija̍ṁ dadhi̱re va̍su̱vitta̍mam |
1.45.7c śrutka̍rṇaṁ sa̱pratha̍stama̱ṁ viprā̍ agne̱ divi̍ṣṭiṣu ||

ni | tvā̱ | hotā̍ram | ṛ̱tvija̍m | da̱dhi̱re | va̱su̱vit-ta̍mam |
śrut-ka̍rṇam | sa̱pratha̍ḥ-tamam | viprā̍ḥ | a̱gne̱ | divi̍ṣṭiṣu ||1.45.7||

1.45.8a ā tvā̱ viprā̍ acucyavuḥ su̱taso̍mā a̱bhi praya̍ḥ |
1.45.8c bṛ̱hadbhā bibhra̍to ha̱viragne̱ martā̍ya dā̱śuṣe̍ ||

ā | tvā̱ | viprā̍ḥ | a̱cu̱cya̱vu̱ḥ | su̱ta-so̍māḥ | a̱bhi | praya̍ḥ |
bṛ̱hat | bhāḥ | bibhra̍taḥ | ha̱viḥ | agne̍ | martā̍ya | dā̱śuṣe̍ ||1.45.8||

1.45.9a prā̱ta̱ryāvṇa̍ḥ sahaskṛta soma̱peyā̍ya santya |
1.45.9c i̱hādya daivya̱ṁ jana̍ṁ ba̱rhirā sā̍dayā vaso ||

prā̱ta̱ḥ-yāvna̍ḥ | sa̱ha̱ḥ-kṛ̱ta̱ | so̱ma̱-peyā̍ya | sa̱ntya̱ |
i̱ha | a̱dya | daivya̍m | jana̍m | ba̱rhiḥ | ā | sā̱da̱ya̱ | va̱so̱ iti̍ ||1.45.9||

1.45.10a a̱rvāñca̱ṁ daivya̱ṁ jana̱magne̱ yakṣva̱ sahū̍tibhiḥ |
1.45.10c a̱yaṁ soma̍ḥ sudānava̱staṁ pā̍ta ti̱roa̍hnyam ||

a̱rvāñca̍m | daivya̍m | jana̍m | agne̍ | yakṣva̍ | sahū̍ti-bhiḥ |
a̱yam | soma̍ḥ | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | tam | pā̱ta̱ | ti̱raḥ-a̍hnyam ||1.45.10||


1.46.1a e̱ṣo u̱ṣā apū̍rvyā̱ vyu̍cchati pri̱yā di̱vaḥ |
1.46.1c stu̱ṣe vā̍maśvinā bṛ̱hat ||

e̱ṣo iti̍ | u̱ṣāḥ | apū̍rvyā | vi | u̱ccha̱ti̱ | pri̱yā | di̱vaḥ |
stu̱ṣe | vā̱m | a̱śvi̱nā̱ | bṛ̱hat ||1.46.1||

1.46.2a yā da̱srā sindhu̍mātarā mano̱tarā̍ rayī̱ṇām |
1.46.2c dhi̱yā de̱vā va̍su̱vidā̍ ||

yā | da̱srā | sindhu̍-mātarā | ma̱no̱tarā̍ | ra̱yī̱ṇām |
dhi̱yā | de̱vā | va̱su̱-vidā̍ ||1.46.2||

1.46.3a va̱cyante̍ vāṁ kaku̱hāso̍ jū̱rṇāyā̱madhi̍ vi̱ṣṭapi̍ |
1.46.3c yadvā̱ṁ ratho̱ vibhi̱ṣpatā̍t ||

va̱cyante̍ | vā̱m | ka̱ku̱hāsa̍ḥ | jū̱rṇāyā̍m | adhi̍ | vi̱ṣṭapi̍ |
yat | vā̱m | ratha̍ḥ | vi-bhi̍ḥ | patā̍t ||1.46.3||

1.46.4a ha̱viṣā̍ jā̱ro a̱pāṁ pipa̍rti̱ papu̍rirnarā |
1.46.4c pi̱tā kuṭa̍sya carṣa̱ṇiḥ ||

ha̱viṣā̍ | jā̱raḥ | a̱pām | pipa̍rti | papu̍riḥ | na̱rā̱ |
pi̱tā | kuṭa̍sya | ca̱rṣa̱ṇiḥ ||1.46.4||

1.46.5a ā̱dā̱ro vā̍ṁ matī̱nāṁ nāsa̍tyā matavacasā |
1.46.5c pā̱taṁ soma̍sya dhṛṣṇu̱yā ||

ā̱-dā̱raḥ | vā̱m | ma̱tī̱nām | nāsa̍tyā | ma̱ta̱-va̱ca̱sā̱ |
pā̱tam | soma̍sya | dhṛ̱ṣṇu̱-yā ||1.46.5||

1.46.6a yā na̱ḥ pīpa̍radaśvinā̱ jyoti̍ṣmatī̱ tama̍sti̱raḥ |
1.46.6c tāma̱sme rā̍sāthā̱miṣa̍m ||

yā | na̱ḥ | pīpa̍rat | a̱śvi̱nā̱ | jyoti̍ṣmatī | tama̍ḥ | ti̱raḥ |
tām | a̱sme iti̍ | rā̱sā̱thā̱m | iṣa̍m ||1.46.6||

1.46.7a ā no̍ nā̱vā ma̍tī̱nāṁ yā̱taṁ pā̱rāya̱ ganta̍ve |
1.46.7c yu̱ñjāthā̍maśvinā̱ ratha̍m ||

ā | na̱ḥ | nā̱vā | ma̱tī̱nām | yā̱tam | pā̱rāya̍ | ganta̍ve |
yu̱ñjāthā̍m | a̱śvi̱nā̱ | ratha̍m ||1.46.7||

1.46.8a a̱ritra̍ṁ vāṁ di̱vaspṛ̱thu tī̱rthe sindhū̍nā̱ṁ ratha̍ḥ |
1.46.8c dhi̱yā yu̍yujra̱ inda̍vaḥ ||

a̱ritra̍m | vā̱m | di̱vaḥ | pṛ̱thu | tī̱rthe | sindhū̍nām | ratha̍ḥ |
dhi̱yā | yu̱yu̱jre̱ | inda̍vaḥ ||1.46.8||

1.46.9a di̱vaska̍ṇvāsa̱ inda̍vo̱ vasu̱ sindhū̍nāṁ pa̱de |
1.46.9c svaṁ va̱vriṁ kuha̍ dhitsathaḥ ||

di̱vaḥ | ka̱ṇvā̱sa̱ḥ | inda̍vaḥ | vasu̍ | sindhū̍nām | pa̱de |
svam | va̱vrim | kuha̍ | dhi̱tsa̱tha̱ḥ ||1.46.9||

1.46.10a abhū̍du̱ bhā u̍ a̱ṁśave̱ hira̍ṇya̱ṁ prati̱ sūrya̍ḥ |
1.46.10c vya̍khyajji̱hvayāsi̍taḥ ||

abhū̍t | ū̱m̐ iti̍ | bhāḥ | ū̱m̐ iti̍ | a̱ṁśave̍ | hira̍ṇyam | prati̍ | sūrya̍ḥ |
vi | a̱khya̱t | ji̱hvayā̍ | asi̍taḥ ||1.46.10||

1.46.11a abhū̍du pā̱rameta̍ve̱ panthā̍ ṛ̱tasya̍ sādhu̱yā |
1.46.11c ada̍rśi̱ vi sru̱tirdi̱vaḥ ||

abhū̍t | ū̱m̐ iti̍ | pā̱ram | eta̍ve | panthā̍ḥ | ṛ̱tasya̍ | sā̱dhu̱-yā |
ada̍rśi | vi | sru̱tiḥ | di̱vaḥ ||1.46.11||

1.46.12a tatta̱dida̱śvino̱ravo̍ jari̱tā prati̍ bhūṣati |
1.46.12c made̱ soma̍sya̱ pipra̍toḥ ||

tat-ta̍t | it | a̱śvino̍ḥ | ava̍ḥ | ja̱ri̱tā | prati̍ | bhū̱ṣa̱ti̱ |
made̍ | soma̍sya | pipra̍toḥ ||1.46.12||

1.46.13a vā̱va̱sā̱nā vi̱vasva̍ti̱ soma̍sya pī̱tyā gi̱rā |
1.46.13c ma̱nu̱ṣvaccha̍ṁbhū̱ ā ga̍tam ||

vā̱va̱sā̱nā | vi̱vasva̍ti | soma̍sya | pī̱tyā | gi̱rā |
ma̱nu̱ṣvat | śa̱mbhū̱ iti̍ śam-bhū | ā | ga̱ta̱m ||1.46.13||

1.46.14a yu̱voru̱ṣā anu̱ śriya̱ṁ pari̍jmanoru̱pāca̍rat |
1.46.14c ṛ̱tā va̍natho a̱ktubhi̍ḥ ||

yu̱voḥ | u̱ṣāḥ | anu̍ | śriya̍m | pari̍-jmanoḥ | u̱pa̱-āca̍rat |
ṛ̱tā | va̱na̱tha̱ḥ | a̱ktu-bhi̍ḥ ||1.46.14||

1.46.15a u̱bhā pi̍batamaśvino̱bhā na̱ḥ śarma̍ yacchatam |
1.46.15c a̱vi̱dri̱yābhi̍rū̱ti-bhi̍ḥ ||

u̱bhā | pi̱ba̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ | u̱bhā | na̱ḥ | śarma̍ | ya̱ccha̱ta̱m |
a̱vi̱dri̱yābhi̍ḥ | ū̱tibhi̍ḥ ||1.46.15||


1.47.1a a̱yaṁ vā̱ṁ madhu̍mattamaḥ su̱taḥ soma̍ ṛtāvṛdhā |
1.47.1c tama̍śvinā pibataṁ ti̱roa̍hnyaṁ dha̱ttaṁ ratnā̍ni dā̱śuṣe̍ ||

a̱yam | vā̱m | madhu̍mat-tamaḥ | su̱taḥ | soma̍ḥ | ṛ̱ta̱-vṛ̱dhā̱ |
tam | a̱śvi̱nā̱ | pi̱ba̱ta̱m | ti̱raḥ-a̍hnyam | dha̱ttam | ratnā̍ni | dā̱śuṣe̍ ||1.47.1||

1.47.2a tri̱va̱ndhu̱reṇa̍ tri̱vṛtā̍ su̱peśa̍sā̱ rathe̱nā yā̍tamaśvinā |
1.47.2c kaṇvā̍so vā̱ṁ brahma̍ kṛṇvantyadhva̱re teṣā̱ṁ su śṛ̍ṇuta̱ṁ hava̍m ||

tri̱-va̱ndhu̱reṇa̍ | tri̱-vṛtā̍ | su̱-peśa̍sā | rathe̍na | ā | yā̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ |
kaṇvā̍saḥ | vā̱m | brahma̍ | kṛ̱ṇva̱nti̱ | a̱dhva̱re | teṣā̍m | su | śṛ̱ṇu̱ta̱m | hava̍m ||1.47.2||

1.47.3a aśvi̍nā̱ madhu̍mattamaṁ pā̱taṁ soma̍mṛtāvṛdhā |
1.47.3c athā̱dya da̍srā̱ vasu̱ bibhra̍tā̱ rathe̍ dā̱śvāṁsa̱mupa̍ gacchatam ||

aśvi̍nā | madhu̍mat-tamam | pā̱tam | soma̍m | ṛ̱ta̱-vṛ̱dhā̱ |
atha̍ | a̱dya | da̱srā̱ | vasu̍ | bibhra̍tā | rathe̍ | dā̱śvāṁsa̍m | upa̍ | ga̱ccha̱ta̱m ||1.47.3||

1.47.4a tri̱ṣa̱dha̱sthe ba̱rhiṣi̍ viśvavedasā̱ madhvā̍ ya̱jñaṁ mi̍mikṣatam |
1.47.4c kaṇvā̍so vāṁ su̱taso̍mā a̱bhidya̍vo yu̱vāṁ ha̍vante aśvinā ||

tri̱-sa̱dha̱sthe | ba̱rhiṣi̍ | vi̱śva̱-ve̱da̱sā̱ | madhvā̍ | ya̱jñam | mi̱mi̱kṣa̱ta̱m |
kaṇvā̍saḥ | vām | su̱ta-so̍māḥ | a̱bhi-dya̍vaḥ | yu̱vām | ha̱va̱nte̱ | a̱śvi̱nā̱ ||1.47.4||

1.47.5a yābhi̱ḥ kaṇva̍ma̱bhiṣṭi̍bhi̱ḥ prāva̍taṁ yu̱vama̍śvinā |
1.47.5c tābhi̱ḥ ṣva1̱̍smām̐ a̍vataṁ śubhaspatī pā̱taṁ soma̍mṛtāvṛdhā ||

yābhi̍ḥ | kaṇva̍m | a̱bhiṣṭi̍-bhiḥ | pra | āva̍tam | yu̱vam | a̱śvi̱nā̱ |
tābhi̍ḥ | su | a̱smān | a̱va̱ta̱m | śu̱bha̱ḥ | pa̱tī̱ iti̍ | pā̱tam | soma̍m | ṛ̱ta̱-vṛ̱dhā̱ ||1.47.5||

1.47.6a su̱dāse̍ dasrā̱ vasu̱ bibhra̍tā̱ rathe̱ pṛkṣo̍ vahatamaśvinā |
1.47.6c ra̱yiṁ sa̍mu̱drādu̱ta vā̍ di̱vasparya̱sme dha̍ttaṁ puru̱spṛha̍m ||

su̱-dāse̍ | da̱srā̱ | vasu̍ | bibhra̍tā | rathe̍ | pṛkṣa̍ḥ | va̱ha̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ |
ra̱yim | sa̱mu̱drāt | u̱ta | vā̱ | di̱vaḥ | pari̍ | a̱sme iti̍ | dha̱tta̱m | pu̱ru̱-spṛha̍m ||1.47.6||

1.47.7a yannā̍satyā parā̱vati̱ yadvā̱ stho adhi̍ tu̱rvaśe̍ |
1.47.7c ato̱ rathe̍na su̱vṛtā̍ na̱ ā ga̍taṁ sā̱kaṁ sūrya̍sya ra̱śmibhi̍ḥ ||

yat | nā̱sa̱tyā̱ | pa̱rā̱-vati̍ | yat | vā̱ | sthaḥ | adhi̍ | tu̱rvaśe̍ |
ata̍ḥ | rathe̍na | su̱-vṛtā̍ | na̱ḥ | ā | ga̱ta̱m | sā̱kam | sūrya̍sya | ra̱śmi-bhi̍ḥ ||1.47.7||

1.47.8a a̱rvāñcā̍ vā̱ṁ sapta̍yo'dhvara̱śriyo̱ vaha̍ntu̱ sava̱nedupa̍ |
1.47.8c iṣa̍ṁ pṛ̱ñcantā̍ su̱kṛte̍ su̱dāna̍va̱ ā ba̱rhiḥ sī̍dataṁ narā ||

a̱rvāñcā̍ | vā̱m | sapta̍yaḥ | a̱dhva̱ra̱-śriya̍ḥ | vaha̍ntu | sava̍nā | it | upa̍ |
iṣa̍m | pṛ̱ñcantā̍ | su̱-kṛte̍ | su̱-dāna̍ve | ā | ba̱rhiḥ | sī̱da̱ta̱m | na̱rā̱ ||1.47.8||

1.47.9a tena̍ nāsa̱tyā ga̍ta̱ṁ rathe̍na̱ sūrya̍tvacā |
1.47.9c yena̱ śaśva̍dū̱hathu̍rdā̱śuṣe̱ vasu̱ madhva̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ ||

tena̍ | nā̱sa̱tyā̱ | ā | ga̱ta̱m | rathe̍na | sūrya̍-tvacā |
yena̍ | śaśva̍t | ū̱hathu̍ḥ | dā̱śuṣe̍ | vasu̍ | madhva̍ḥ | soma̍sya | pī̱taye̍ ||1.47.9||

1.47.10a u̱kthebhi̍ra̱rvāgava̍se purū̱vasū̍ a̱rkaiśca̱ ni hva̍yāmahe |
1.47.10c śaśva̱tkaṇvā̍nā̱ṁ sada̍si pri̱ye hi ka̱ṁ soma̍ṁ pa̱pathu̍raśvinā ||

u̱kthebhi̍ḥ | a̱rvāk | ava̍se | pu̱ru̱vasū̱ iti̍ pu̱ru̱-vasū̍ | a̱rkaiḥ | ca̱ | ni | hva̱yā̱ma̱he̱ |
śaśva̍t | kaṇvā̍nām | sada̍si | pri̱ye | hi | ka̱m | soma̍m | pa̱pathu̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ ||1.47.10||


1.48.1a sa̱ha vā̱mena̍ na uṣo̱ vyu̍cchā duhitardivaḥ |
1.48.1c sa̱ha dyu̱mnena̍ bṛha̱tā vi̍bhāvari rā̱yā de̍vi̱ dāsva̍tī ||

sa̱ha | vā̱mena̍ | na̱ḥ | u̱ṣa̱ḥ | vi | u̱ccha̱ | du̱hi̱ta̱ḥ | di̱va̱ḥ |
sa̱ha | dyu̱mnena̍ | bṛ̱ha̱tā | vi̱bhā̱-va̱ri̱ | rā̱yā | de̱vi̱ | dāsva̍tī ||1.48.1||

1.48.2a aśvā̍vatī̱rgoma̍tīrviśvasu̱vido̱ bhūri̍ cyavanta̱ vasta̍ve |
1.48.2c udī̍raya̱ prati̍ mā sū̱nṛtā̍ uṣa̱ścoda̱ rādho̍ ma̱ghonā̍m ||

aśva̍-vatīḥ | go-ma̍tīḥ | vi̱śva̱-su̱vida̍ḥ | bhūri̍ | cya̱va̱nta̱ | vasta̍ve |
ut | ī̱ra̱ya̱ | prati̍ | mā̱ | sū̱nṛtā̍ḥ | u̱ṣa̱ḥ | coda̍ | rādha̍ḥ | ma̱ghonā̍m ||1.48.2||

1.48.3a u̱vāso̱ṣā u̱cchācca̱ nu de̱vī jī̱rā rathā̍nām |
1.48.3c ye a̍syā ā̱cara̍ṇeṣu dadhri̱re sa̍mu̱dre na śra̍va̱syava̍ḥ ||

u̱vāsa̍ | u̱ṣāḥ | u̱cchāt | ca̱ | nu | de̱vī | jī̱rā | rathā̍nām |
ye | a̱syā̱ḥ | ā̱-cara̍ṇeṣu | da̱dhri̱re | sa̱mu̱dre | na | śra̱va̱syava̍ḥ ||1.48.3||

1.48.4a uṣo̱ ye te̱ pra yāme̍ṣu yu̱ñjate̱ mano̍ dā̱nāya̍ sū̱raya̍ḥ |
1.48.4c atrāha̱ tatkaṇva̍ eṣā̱ṁ kaṇva̍tamo̱ nāma̍ gṛṇāti nṛ̱ṇām ||

uṣa̍ḥ | ye | te̱ | pra | yāme̍ṣu | yu̱ñjate̍ | mana̍ḥ | dā̱nāya̍ | sū̱raya̍ḥ |
atra̍ | aha̍ | tat | kaṇva̍ḥ | e̱ṣā̱m | kaṇva̍-tamaḥ | nāma̍ | gṛ̱ṇā̱ti̱ | nṛ̱ṇām ||1.48.4||

1.48.5a ā ghā̱ yoṣe̍va sū̱naryu̱ṣā yā̍ti prabhuñja̱tī |
1.48.5c ja̱raya̍ntī̱ vṛja̍naṁ pa̱dvadī̍yata̱ utpā̍tayati pa̱kṣiṇa̍ḥ ||

ā | gha̱ | yoṣā̍-iva | sū̱narī̍ | u̱ṣāḥ | yā̱ti̱ | pra̱-bhu̱ñja̱tī |
ja̱raya̍ntī | vṛja̍nam | pa̱t-vat | ī̱ya̱te̱ | ut | pā̱ta̱ya̱ti̱ | pa̱kṣiṇa̍ḥ ||1.48.5||

1.48.6a vi yā sṛ̱jati̱ sama̍na̱ṁ vya1̱̍rthina̍ḥ pa̱daṁ na ve̱tyoda̍tī |
1.48.6c vayo̱ naki̍ṣṭe papti̱vāṁsa̍ āsate̱ vyu̍ṣṭau vājinīvati ||

vi | yā | sṛ̱jati̍ | sama̍nam | vi | a̱rthina̍ḥ | pa̱dam | na | ve̱ti̱ | oda̍tī |
vaya̱ḥ | naki̍ḥ | te̱ | pa̱pti̱vāṁsa̍ḥ | ā̱sa̱te̱ | vi-u̍ṣṭau | vā̱ji̱nī̱-va̱ti̱ ||1.48.6||

1.48.7a e̱ṣāyu̍kta parā̱vata̱ḥ sūrya̍syo̱daya̍nā̱dadhi̍ |
1.48.7c śa̱taṁ rathe̍bhiḥ su̱bhago̱ṣā i̱yaṁ vi yā̍tya̱bhi mānu̍ṣān ||

e̱ṣā | a̱yu̱kta̱ | pa̱rā̱-vata̍ḥ | sūrya̍sya | u̱t-aya̍nāt | adhi̍ |
śa̱tam | rathe̍bhiḥ | su̱-bhagā̍ | u̱ṣāḥ | i̱yam | vi | yā̱ti̱ | a̱bhi | mānu̍ṣān ||1.48.7||

1.48.8a viśva̍masyā nānāma̱ cakṣa̍se̱ jaga̱jjyoti̍ṣkṛṇoti sū̱narī̍ |
1.48.8c apa̱ dveṣo̍ ma̱ghonī̍ duhi̱tā di̱va u̱ṣā u̍ccha̱dapa̱ sridha̍ḥ ||

viśva̍m | a̱syā̱ḥ | na̱nā̱ma̱ | cakṣa̍se | jaga̍t | jyoti̍ḥ | kṛ̱ṇo̱ti̱ | sū̱narī̍ |
apa̍ | dveṣa̍ḥ | ma̱ghonī̍ | du̱hi̱tā | di̱vaḥ | u̱ṣāḥ | u̱ccha̱t | apa̍ | sridha̍ḥ ||1.48.8||

1.48.9a uṣa̱ ā bhā̍hi bhā̱nunā̍ ca̱ndreṇa̍ duhitardivaḥ |
1.48.9c ā̱vaha̍ntī̱ bhūrya̱smabhya̱ṁ saubha̍gaṁ vyu̱cchantī̱ divi̍ṣṭiṣu ||

uṣa̍ḥ | ā | bhā̱hi̱ | bhā̱nunā̍ | ca̱ndreṇa̍ | du̱hi̱ta̱ḥ | di̱va̱ḥ |
ā̱-vaha̍ntī | bhūri̍ | a̱smabhya̍m | saubha̍gam | vi̱-u̱cchantī̍ | divi̍ṣṭiṣu ||1.48.9||

1.48.10a viśva̍sya̱ hi prāṇa̍na̱ṁ jīva̍na̱ṁ tve vi yadu̱cchasi̍ sūnari |
1.48.10c sā no̱ rathe̍na bṛha̱tā vi̍bhāvari śru̱dhi ci̍trāmaghe̱ hava̍m ||

viśva̍sya | hi | prāṇa̍nam | jīva̍nam | tve iti̍ | vi | yat | u̱cchasi̍ | sū̱na̱ri̱ |
sā | na̱ḥ | rathe̍na | bṛ̱ha̱tā | vi̱bhā̱-va̱ri̱ | śru̱dhi | ci̱tra̱-ma̱ghe̱ | hava̍m ||1.48.10||

1.48.11a uṣo̱ vāja̱ṁ hi vaṁsva̱ yaści̱tro mānu̍ṣe̱ jane̍ |
1.48.11c tenā va̍ha su̱kṛto̍ adhva̱rām̐ upa̱ ye tvā̍ gṛ̱ṇanti̱ vahna̍yaḥ ||

uṣa̍ḥ | vāja̍m | hi | vaṁsva̍ | yaḥ | ci̱traḥ | mānu̍ṣe | jane̍ |
tena̍ | ā | va̱ha̱ | su̱-kṛta̍ḥ | a̱dhva̱rān | upa̍ | ye | tvā̱ | gṛ̱ṇanti̍ | vahna̍yaḥ ||1.48.11||

1.48.12a viśvā̍nde̱vām̐ ā va̍ha̱ soma̍pītaye̱'ntari̍kṣāduṣa̱stvam |
1.48.12c sāsmāsu̍ dhā̱ goma̱daśvā̍vadu̱kthya1̱̍muṣo̱ vāja̍ṁ su̱vīrya̍m ||

viśvā̍n | de̱vān | ā | va̱ha̱ | soma̍-pītaye | a̱ntari̍kṣāt | u̱ṣa̱ḥ | tvam |
sā | a̱smāsu̍ | dhā̱ḥ | go-ma̍t | aśva̍-vat | u̱kthya̍m | uṣa̍ḥ | vāja̍m | su̱-vīrya̍m ||1.48.12||

1.48.13a yasyā̱ ruśa̍nto a̱rcaya̱ḥ prati̍ bha̱drā adṛ̍kṣata |
1.48.13c sā no̍ ra̱yiṁ vi̱śvavā̍raṁ su̱peśa̍samu̱ṣā da̍dātu̱ sugmya̍m ||

yasyā̍ḥ | ruśa̍ntaḥ | a̱rcaya̍ḥ | prati̍ | bha̱drāḥ | adṛ̍kṣata |
sā | na̱ḥ | ra̱yim | vi̱śva-vā̍ram | su̱-peśa̍sam | u̱ṣāḥ | da̱dā̱tu̱ | sugmya̍m ||1.48.13||

1.48.14a ye ci̱ddhi tvāmṛṣa̍ya̱ḥ pūrva̍ ū̱taye̍ juhū̱re'va̍se mahi |
1.48.14c sā na̱ḥ stomā̍m̐ a̱bhi gṛ̍ṇīhi̱ rādha̱soṣa̍ḥ śu̱kreṇa̍ śo̱ciṣā̍ ||

ye | ci̱t | hi | tvām | ṛṣa̍yaḥ | pūrve̍ | ū̱taye̍ | ju̱hū̱re | ava̍se | ma̱hi̱ |
sā | na̱ḥ | stomā̍n | a̱bhi | gṛ̱ṇī̱hi̱ | rādha̍sā | uṣa̍ḥ | śu̱kreṇa̍ | śo̱ciṣā̍ ||1.48.14||

1.48.15a uṣo̱ yada̱dya bhā̱nunā̱ vi dvārā̍vṛ̱ṇavo̍ di̱vaḥ |
1.48.15c pra no̍ yacchatādavṛ̱kaṁ pṛ̱thu ccha̱rdiḥ pra de̍vi̱ goma̍tī̱riṣa̍ḥ ||

uṣa̍ḥ | yat | a̱dya | bhā̱nunā̍ | vi | dvārau̍ | ṛ̱ṇava̍ḥ | di̱vaḥ |
pra | na̱ḥ | ya̱ccha̱tā̱t | a̱vṛ̱kam | pṛ̱thu | cha̱rdiḥ | pra | de̱vi̱ | go-ma̍tīḥ | iṣa̍ḥ ||1.48.15||

1.48.16a saṁ no̍ rā̱yā bṛ̍ha̱tā vi̱śvape̍śasā mimi̱kṣvā samiḻā̍bhi̱rā |
1.48.16c saṁ dyu̱mnena̍ viśva̱turo̍ṣo mahi̱ saṁ vājai̍rvājinīvati ||

sam | na̱ḥ | rā̱yā | bṛ̱ha̱tā | vi̱śva-pe̍śasā | mi̱mi̱kṣva | sam | iḻā̍bhiḥ | ā |
sam | dyu̱mnena̍ | vi̱śva̱-turā̍ | u̱ṣa̱ḥ | ma̱hi̱ | sam | vājai̍ḥ | vā̱ji̱nī̱-va̱ti̱ ||1.48.16||


1.49.1a uṣo̍ bha̱drebhi̱rā ga̍hi di̱vaści̍droca̱nādadhi̍ |
1.49.1c vaha̍ntvaru̱ṇapsa̍va̱ upa̍ tvā so̱mino̍ gṛ̱ham ||

uṣa̍ḥ | bha̱drebhi̍ḥ | ā | ga̱hi̱ | di̱vaḥ | ci̱t | ro̱ca̱nāt | adhi̍ |
vaha̍ntu | a̱ru̱ṇa-psa̍vaḥ | upa̍ | tvā̱ | so̱mina̍ḥ | gṛ̱ham ||1.49.1||

1.49.2a su̱peśa̍saṁ su̱khaṁ ratha̱ṁ yama̱dhyasthā̍ uṣa̱stvam |
1.49.2c tenā̍ su̱śrava̍sa̱ṁ jana̱ṁ prāvā̱dya du̍hitardivaḥ ||

su̱-peśa̍sam | su̱-kham | ratha̍m | yam | a̱dhi̱-asthā̍ḥ | u̱ṣa̱ḥ | tvam |
tena̍ | su̱-śrava̍sam | jana̍m | pra | a̱va̱ | a̱dya | du̱hi̱ta̱ḥ | di̱va̱ḥ ||1.49.2||

1.49.3a vaya̍ścitte pata̱triṇo̍ dvi̱paccatu̍ṣpadarjuni |
1.49.3c uṣa̱ḥ prāra̍nnṛ̱tūm̐ranu̍ di̱vo ante̍bhya̱spari̍ ||

vaya̍ḥ | ci̱t | te̱ | pa̱ta̱triṇa̍ḥ | dvi̱-pat | catu̍ḥ-pat | a̱rju̱ni̱ |
uṣa̍ḥ | pra | ā̱ra̱n | ṛ̱tūn | anu̍ | di̱vaḥ | ante̍bhyaḥ | pari̍ ||1.49.3||

1.49.4a vyu̱cchantī̱ hi ra̱śmibhi̱rviśva̍mā̱bhāsi̍ roca̱nam |
1.49.4c tāṁ tvāmu̍ṣarvasū̱yavo̍ gī̱rbhiḥ kaṇvā̍ ahūṣata ||

vi̱-u̱cchantī̍ | hi | ra̱śmi-bhi̍ḥ | viśva̍m | ā̱-bhāsi̍ | ro̱ca̱nam |
tām | tvām | u̱ṣa̱ḥ | va̱su̱-yava̍ḥ | gī̱ḥ-bhiḥ | kaṇvā̍ḥ | a̱hū̱ṣa̱ta̱ ||1.49.4||


1.50.1a udu̱ tyaṁ jā̱tave̍dasaṁ de̱vaṁ va̍hanti ke̱tava̍ḥ |
1.50.1c dṛ̱śe viśvā̍ya̱ sūrya̍m ||

ut | ū̱m̐ iti̍ | tyam | jā̱ta-ve̍dasam | de̱vam | va̱ha̱nti̱ | ke̱tava̍ḥ |
dṛ̱śe | viśvā̍ya | sūrya̍m ||1.50.1||

1.50.2a apa̱ tye tā̱yavo̍ yathā̱ nakṣa̍trā yantya̱ktubhi̍ḥ |
1.50.2c sūrā̍ya vi̱śvaca̍kṣase ||

apa̍ | tye | tā̱yava̍ḥ | ya̱thā̱ | nakṣa̍trā | ya̱nti̱ | a̱ktu-bhi̍ḥ |
sūrā̍ya | vi̱śva-ca̍kṣase ||1.50.2||

1.50.3a adṛ̍śramasya ke̱tavo̱ vi ra̱śmayo̱ janā̱m̐ anu̍ |
1.50.3c bhrāja̍nto a̱gnayo̍ yathā ||

adṛ̍śram | a̱sya̱ | ke̱tava̍ḥ | vi | ra̱śmaya̍ḥ | janā̍n | anu̍ |
bhrāja̍ntaḥ | a̱gnaya̍ḥ | ya̱thā̱ ||1.50.3||

1.50.4a ta̱raṇi̍rvi̱śvada̍rśato jyoti̱ṣkṛda̍si sūrya |
1.50.4c viśva̱mā bhā̍si roca̱nam ||

ta̱raṇi̍ḥ | vi̱śva-da̍rśataḥ | jyo̱ti̱ḥ-kṛt | a̱si̱ | sū̱rya̱ |
viśva̍m | ā | bhā̱si̱ | ro̱ca̱nam ||1.50.4||

1.50.5a pra̱tyaṅde̱vānā̱ṁ viśa̍ḥ pra̱tyaṅṅude̍ṣi̱ mānu̍ṣān |
1.50.5c pra̱tyaṅviśva̱ṁ sva̍rdṛ̱śe ||

pra̱tyaṅ | de̱vānā̍m | viśa̍ḥ | pra̱tyaṅ | ut | e̱ṣi̱ | mānu̍ṣān |
pra̱tyaṅ | viśva̍m | sva̍ḥ | dṛ̱śe ||1.50.5||

1.50.6a yenā̍ pāvaka̱ cakṣa̍sā bhura̱ṇyanta̱ṁ janā̱m̐ anu̍ |
1.50.6c tvaṁ va̍ruṇa̱ paśya̍si ||

yena̍ | pā̱va̱ka̱ | cakṣa̍sā | bhu̱ra̱ṇyanta̍m | janā̍n | anu̍ |
tvam | va̱ru̱ṇa̱ | paśya̍si ||1.50.6||

1.50.7a vi dyāme̍ṣi̱ raja̍spṛ̱thvahā̱ mimā̍no a̱ktubhi̍ḥ |
1.50.7c paśya̱ñjanmā̍ni sūrya ||

vi | dyām | e̱ṣi̱ | raja̍ḥ | pṛ̱thu | ahā̍ | mimā̍naḥ | a̱ktu-bhi̍ḥ |
paśya̍n | janmā̍ni | sū̱rya̱ ||1.50.7||

1.50.8a sa̱pta tvā̍ ha̱rito̱ rathe̱ vaha̍nti deva sūrya |
1.50.8c śo̱ciṣke̍śaṁ vicakṣaṇa ||

sa̱pta | tvā̱ | ha̱rita̍ḥ | rathe̍ | vaha̍nti | de̱va̱ | sū̱rya̱ |
śo̱ciḥ-ke̍śam | vi̱-ca̱kṣa̱ṇa̱ ||1.50.8||

1.50.9a ayu̍kta sa̱pta śu̱ndhyuva̱ḥ sūro̱ ratha̍sya na̱ptya̍ḥ |
1.50.9c tābhi̍ryāti̱ svayu̍ktibhiḥ ||

ayu̍kta | sa̱pta | śu̱ndhyuva̍ḥ | sūra̍ḥ | ratha̍sya | na̱ptya̍ḥ |
tābhi̍ḥ | yā̱ti̱ | svayu̍kti-bhiḥ ||1.50.9||

1.50.10a udva̱yaṁ tama̍sa̱spari̱ jyoti̱ṣpaśya̍nta̱ utta̍ram |
1.50.10c de̱vaṁ de̍va̱trā sūrya̱maga̍nma̱ jyoti̍rutta̱mam ||

ut | va̱yam | tama̍saḥ | pari̍ | jyoti̍ḥ | paśya̍ntaḥ | ut-ta̍ram |
de̱vam | de̱va̱-trā | sūrya̍m | aga̍nma | jyoti̍ḥ | u̱t-ta̱mam ||1.50.10||

1.50.11a u̱dyanna̱dya mi̍tramaha ā̱roha̱nnutta̍rā̱ṁ diva̍m |
1.50.11c hṛ̱dro̱gaṁ mama̍ sūrya hari̱māṇa̍ṁ ca nāśaya ||

u̱t-yan | a̱dya | mi̱tra̱-ma̱ha̱ḥ | ā̱-roha̍n | ut-ta̍rām | diva̍m |
hṛ̱t-ro̱gam | mama̍ | sū̱rya̱ | ha̱ri̱māṇa̍m | ca̱ | nā̱śa̱ya̱ ||1.50.11||

1.50.12a śuke̍ṣu me hari̱māṇa̍ṁ ropa̱ṇākā̍su dadhmasi |
1.50.12c atho̍ hāridra̱veṣu̍ me hari̱māṇa̱ṁ ni da̍dhmasi ||

śuke̍ṣu | me̱ | ha̱ri̱māṇa̍m | ro̱pa̱ṇākā̍su | da̱dhma̱si̱ |
atho̱ iti̍ | hā̱ri̱dra̱veṣu̍ | me̱ | ha̱ri̱māṇa̱m | ni | da̱dhma̱si̱ ||1.50.12||

1.50.13a uda̍gāda̱yamā̍di̱tyo viśve̍na̱ saha̍sā sa̱ha |
1.50.13c dvi̱ṣanta̱ṁ mahya̍ṁ ra̱ndhaya̱nmo a̱haṁ dvi̍ṣa̱te ra̍dham ||

ut | a̱gā̱t | a̱yam | ā̱di̱tyaḥ | viśve̍na | saha̍sā | sa̱ha |
dvi̱ṣanta̍m | mahya̍m | ra̱ndhaya̍n | mo iti̍ | a̱ham | dvi̱ṣa̱te | ra̱dha̱m ||1.50.13||


1.51.1a a̱bhi tyaṁ me̱ṣaṁ pu̍ruhū̱tamṛ̱gmiya̱mindra̍ṁ gī̱rbhirma̍datā̱ vasvo̍ arṇa̱vam |
1.51.1c yasya̱ dyāvo̱ na vi̱cara̍nti̱ mānu̍ṣā bhu̱je maṁhi̍ṣṭhama̱bhi vipra̍marcata ||

a̱bhi | tyam | me̱ṣam | pu̱ru̱-hū̱tam | ṛ̱gmiya̍m | indra̍m | gī̱ḥ-bhiḥ | ma̱da̱ta̱ | vasva̍ḥ | a̱rṇa̱vam |
yasya̍ | dyāva̍ḥ | na | vi̱-cara̍nti | mānu̍ṣā | bhu̱je | maṁhi̍ṣṭham | a̱bhi | vipra̍m | a̱rca̱ta̱ ||1.51.1||

1.51.2a a̱bhīma̍vanvantsvabhi̱ṣṭimū̱tayo̍'ntarikṣa̱prāṁ tavi̍ṣībhi̱rāvṛ̍tam |
1.51.2c indra̱ṁ dakṣā̍sa ṛ̱bhavo̍ mada̱cyuta̍ṁ śa̱takra̍tu̱ṁ java̍nī sū̱nṛtāru̍hat ||

a̱bhi | ī̱m | a̱va̱nva̱n | su̱-a̱bhi̱ṣṭim | ū̱taya̍ḥ | a̱nta̱ri̱kṣa̱-prām | tavi̍ṣībhiḥ | ā-vṛ̍tam |
indra̍m | dakṣā̍saḥ | ṛ̱bhava̍ḥ | ma̱da̱-cyuta̍m | śa̱ta-kra̍tum | java̍nī | sū̱nṛtā̍ | ā | a̱ru̱ha̱t ||1.51.2||

1.51.3a tvaṁ go̱tramaṅgi̍robhyo'vṛṇo̱rapo̱tātra̍ye śa̱tadu̍reṣu gātu̱vit |
1.51.3c sa̱sena̍ cidvima̱dāyā̍vaho̱ vasvā̱jāvadri̍ṁ vāvasā̱nasya̍ na̱rtaya̍n ||

tvam | go̱tram | aṅgi̍raḥ-bhyaḥ | a̱vṛ̱ṇo̱ḥ | apa̍ | u̱ta | atra̍ye | śa̱ta-du̍reṣu | gā̱tu̱-vit |
sa̱sena̍ | ci̱t | vi̱-ma̱dāya̍ | a̱va̱ha̱ḥ | vasu̍ | ā̱jau | adri̍m | va̱va̱sā̱nasya̍ | na̱rtaya̍n ||1.51.3||

1.51.4a tvama̱pāma̍pi̱dhānā̍vṛṇo̱rapādhā̍raya̱ḥ parva̍te̱ dānu̍ma̱dvasu̍ |
1.51.4c vṛ̱traṁ yadi̍ndra̱ śava̱sāva̍dhī̱rahi̱māditsūrya̍ṁ di̱vyāro̍hayo dṛ̱śe ||

tvam | a̱pām | a̱pi̱-dhānā̍ | a̱vṛ̱ṇo̱ḥ | apa̍ | adhā̍rayaḥ | parva̍te | dānu̍-mat | vasu̍ |
vṛ̱tram | yat | i̱ndra̱ | śava̍sā | ava̍dhīḥ | ahi̍m | āt | it | sūrya̍m | di̱vi | ā | a̱ro̱ha̱ya̱ḥ | dṛ̱śe ||1.51.4||

1.51.5a tvaṁ mā̱yābhi̱rapa̍ mā̱yino̍'dhamaḥ sva̱dhābhi̱rye adhi̱ śuptā̱vaju̍hvata |
1.51.5c tvaṁ pipro̍rnṛmaṇa̱ḥ prāru̍ja̱ḥ pura̱ḥ pra ṛ̱jiśvā̍naṁ dasyu̱hatye̍ṣvāvitha ||

tvam | mā̱yābhi̍ḥ | apa̍ | mā̱yina̍ḥ | a̱dha̱ma̱ḥ | sva̱dhābhi̍ḥ | ye | adhi̍ | śuptau̍ | aju̍hvata |
tvam | pipro̍ḥ | nṛ̱-ma̱na̱ḥ | pra | a̱ru̱ja̱ḥ | pura̍ḥ | pra | ṛ̱jiścā̍nam | da̱syu̱-hatye̍ṣu | ā̱vi̱tha̱ ||1.51.5||

1.51.6a tvaṁ kutsa̍ṁ śuṣṇa̱hatye̍ṣvāvi̱thāra̍ndhayo'tithi̱gvāya̱ śamba̍ram |
1.51.6c ma̱hānta̍ṁ cidarbu̱daṁ ni kra̍mīḥ pa̱dā sa̱nāde̱va da̍syu̱hatyā̍ya jajñiṣe ||

tvam | kutsa̍m | śu̱ṣṇa̱-hatye̍ṣu | ā̱vi̱tha̱ | ara̍ndhayaḥ | a̱ti̱thi̱-gvāya̍ | śamba̍ram |
ma̱hānta̍m | ci̱t | a̱rbu̱dam | ni | kra̱mī̱ḥ | pa̱dā | sa̱nāt | e̱va | da̱syu̱-hatyā̍ya | ja̱jñi̱ṣe̱ ||1.51.6||

1.51.7a tve viśvā̱ tavi̍ṣī sa̱dhrya̍gghi̱tā tava̱ rādha̍ḥ somapī̱thāya̍ harṣate |
1.51.7c tava̱ vajra̍ścikite bā̱hvorhi̱to vṛ̱ścā śatro̱rava̱ viśvā̍ni̱ vṛṣṇyā̍ ||

tve iti̍ | viśvā̍ | tavi̍ṣī | sa̱dhrya̍k | hi̱tā | tava̍ | rādha̍ḥ | so̱ma̱-pī̱thāya̍ | ha̱rṣa̱te̱ |
tava̍ | vajra̍ḥ | ci̱ki̱te̱ | bā̱hvoḥ | hi̱taḥ | vṛ̱śca | śatro̍ḥ | ava̍ | viśvā̍ni | vṛṣṇyā̍ ||1.51.7||

1.51.8a vi jā̍nī̱hyāryā̱nye ca̱ dasya̍vo ba̱rhiṣma̍te randhayā̱ śāsa̍davra̱tān |
1.51.8c śākī̍ bhava̱ yaja̍mānasya codi̱tā viśvettā te̍ sadha̱māde̍ṣu cākana ||

vi | jā̱nī̱hi̱ | āryā̍n | ye | ca̱ | dasya̍vaḥ | ba̱rhiṣma̍te | ra̱ndha̱ya̱ | śāsa̍t | a̱vra̱tān |
śākī̍ | bha̱va̱ | yaja̍mānasya | co̱di̱tā | viśvā̍ | it | tā | te̱ | sa̱dha̱-māde̍ṣu | cā̱ka̱na̱ ||1.51.8||

1.51.9a anu̍vratāya ra̱ndhaya̱nnapa̍vratānā̱bhūbhi̱rindra̍ḥ śna̱thaya̱nnanā̍bhuvaḥ |
1.51.9c vṛ̱ddhasya̍ ci̱dvardha̍to̱ dyāmina̍kṣata̱ḥ stavā̍no va̱mro vi ja̍ghāna sa̱ṁdiha̍ḥ ||

anu̍-vratāya | ra̱ndhaya̍n | apa̍-vratān | ā̱-bhūbhi̍ḥ | indra̍ḥ | śna̱thaya̍n | anā̍bhuvaḥ |
vṛ̱ddhasya̍ | ci̱t | vardha̍taḥ | dyām | ina̍kṣataḥ | stavā̍naḥ | va̱mraḥ | vi | ja̱ghā̱na̱ | sa̱m-diha̍ḥ ||1.51.9||

1.51.10a takṣa̱dyatta̍ u̱śanā̱ saha̍sā̱ saho̱ vi roda̍sī ma̱jmanā̍ bādhate̱ śava̍ḥ |
1.51.10c ā tvā̱ vāta̍sya nṛmaṇo mano̱yuja̱ ā pūrya̍māṇamavahanna̱bhi śrava̍ḥ ||

takṣa̍t | yat | te̱ | u̱śanā̍ | saha̍sā | saha̍ḥ | vi | roda̍sī̱ iti̍ | ma̱jmanā̍ | bā̱dha̱te̱ | śava̍ḥ |
ā | tvā̱ | vāta̍sya | nṛ̱-ma̱na̱ḥ | ma̱na̱ḥ-yuja̍ḥ | ā | pūrya̍māṇam | a̱va̱ha̱n | a̱bhi | śrava̍ḥ ||1.51.10||

1.51.11a mandi̍ṣṭa̱ yadu̱śane̍ kā̱vye sacā̱m̐ indro̍ va̱ṅkū va̍ṅku̱tarādhi̍ tiṣṭhati |
1.51.11c u̱gro ya̱yiṁ nira̱paḥ srota̍sāsṛja̱dvi śuṣṇa̍sya dṛṁhi̱tā ai̍raya̱tpura̍ḥ ||

mandi̍ṣṭa | yat | u̱śane̍ | kā̱vye | sacā̍ | indra̍ḥ | va̱ṅkū iti̍ | va̱ṅku̱-tarā̍ | adhi̍ | ti̱ṣṭha̱ti̱ |
u̱graḥ | ya̱yim | niḥ | a̱paḥ | srota̍sā | a̱sṛ̱ja̱t | vi | śuṣṇa̍sya | dṛ̱ṁhi̱tāḥ | ai̱ra̱ya̱t | pura̍ḥ ||1.51.11||

1.51.12a ā smā̱ ratha̍ṁ vṛṣa̱pāṇe̍ṣu tiṣṭhasi śāryā̱tasya̱ prabhṛ̍tā̱ yeṣu̱ manda̍se |
1.51.12c indra̱ yathā̍ su̱taso̍meṣu cā̱kano̍'na̱rvāṇa̱ṁ śloka̱mā ro̍hase di̱vi ||

ā | sma̱ | ratha̍m | vṛ̱ṣa̱-pāne̍ṣu | ti̱ṣṭha̱si̱ | śā̱ryā̱tasya̍ | pra-bhṛ̍tāḥ | yeṣu̍ | manda̍se |
indra̍ | yathā̍ | su̱ta-so̍meṣu | cā̱kana̍ḥ | a̱na̱rvāṇa̍m | śloka̍m | ā | ro̱ha̱se̱ | di̱vi ||1.51.12||

1.51.13a ada̍dā̱ arbhā̍ṁ maha̱te va̍ca̱syave̍ ka̱kṣīva̍te vṛca̱yāmi̍ndra sunva̱te |
1.51.13c menā̍bhavo vṛṣaṇa̱śvasya̍ sukrato̱ viśvettā te̱ sava̍neṣu pra̱vācyā̍ ||

ada̍dāḥ | arbhā̍m | ma̱ha̱te | va̱ca̱syave̍ | ka̱kṣīva̍te | vṛ̱ca̱yām | i̱ndra̱ | su̱nva̱te |
menā̍ | a̱bha̱va̱ḥ | vṛ̱ṣa̱ṇa̱śvasya̍ | su̱kra̱to̱ iti̍ su-krato | viśvā̍ | it | tā | te̱ | sava̍neṣu | pra̱-vācyā̍ ||1.51.13||

1.51.14a indro̍ aśrāyi su̱dhyo̍ nire̱ke pa̱jreṣu̱ stomo̱ duryo̱ na yūpa̍ḥ |
1.51.14c a̱śva̱yurga̱vyū ra̍tha̱yurva̍sū̱yurindra̱ idrā̱yaḥ kṣa̍yati praya̱ntā ||

indra̍ḥ | a̱śrā̱yi̱ | su̱-dhya̍ḥ | ni̱re̱ke | pa̱jreṣu̍ | stoma̍ḥ | durya̍ḥ | na | yūpa̍ḥ |
a̱śva̱-yuḥ | ga̱vyuḥ | ra̱tha̱-yuḥ | va̱su̱-yuḥ | indra̍ḥ | it | rā̱yaḥ | kṣa̱ya̱ti̱ | pra̱-ya̱ntā ||1.51.14||

1.51.15a i̱daṁ namo̍ vṛṣa̱bhāya̍ sva̱rāje̍ sa̱tyaśu̍ṣmāya ta̱vase̍'vāci |
1.51.15c a̱sminni̍ndra vṛ̱jane̱ sarva̍vīrā̱ḥ smatsū̱ribhi̱stava̱ śarma̍ntsyāma ||

i̱dam | nama̍ḥ | vṛ̱ṣa̱bhāya̍ | sva̱-rāje̍ | sa̱tya-śu̍ṣmāya | ta̱vase̍ | a̱vā̱ci̱ |
a̱smin | i̱ndra̱ | vṛ̱jane̍ | sarva̍-vīrāḥ | smat | sū̱ri-bhi̍ḥ | tava̍ | śarma̍n | syā̱ma̱ ||1.51.15||


1.52.1a tyaṁ su me̱ṣaṁ ma̍hayā sva̱rvida̍ṁ śa̱taṁ yasya̍ su̱bhva̍ḥ sā̱kamīra̍te |
1.52.1c atya̱ṁ na vāja̍ṁ havana̱syada̱ṁ ratha̱mendra̍ṁ vavṛtyā̱mava̍se suvṛ̱ktibhi̍ḥ ||

tyam | su | me̱ṣam | ma̱ha̱ya̱ | sva̱ḥ-vida̍m | śa̱tam | yasya̍ | su̱-bhva̍ḥ | sā̱kam | īra̍te |
atya̍m | na | vāja̍m | ha̱va̱na̱-syada̍m | ratha̍m | ā | indra̍m | va̱vṛ̱tyā̱m | ava̍se | su̱vṛ̱kti-bhi̍ḥ ||1.52.1||

1.52.2a sa parva̍to̱ na dha̱ruṇe̱ṣvacyu̍taḥ sa̱hasra̍mūti̱stavi̍ṣīṣu vāvṛdhe |
1.52.2c indro̱ yadvṛ̱tramava̍dhīnnadī̱vṛta̍mu̱bjannarṇā̍ṁsi̱ jarhṛ̍ṣāṇo̱ andha̍sā ||

saḥ | parva̍taḥ | na | dha̱ruṇe̍ṣu | acyu̍taḥ | sa̱hasra̍m-ūtiḥ | tavi̍ṣīṣu | va̱vṛ̱dhe̱ |
indra̍ḥ | yat | vṛ̱tram | ava̍dhīt | na̱dī̱-vṛta̍m | u̱bjan | arṇā̍ṁsi | jarhṛ̍ṣāṇaḥ | andha̍sā ||1.52.2||

1.52.3a sa hi dva̱ro dva̱riṣu̍ va̱vra ūdha̍ni ca̱ndrabu̍dhno̱ mada̍vṛddho manī̱ṣibhi̍ḥ |
1.52.3c indra̱ṁ tama̍hve svapa̱syayā̍ dhi̱yā maṁhi̍ṣṭharāti̱ṁ sa hi papri̱randha̍saḥ ||

saḥ | hi | dva̱raḥ | dva̱riṣu̍ | va̱vraḥ | ūdha̍ni | ca̱ndra-bu̍dhnaḥ | mada̍-vṛddhaḥ | ma̱nī̱ṣi-bhi̍ḥ |
indra̍m | tam | a̱hve̱ | su̱-a̱pa̱syayā̍ | dhi̱yā | maṁhi̍ṣṭha-rātim | saḥ | hi | papri̍ḥ | andha̍saḥ ||1.52.3||

1.52.4a ā yaṁ pṛ̱ṇanti̍ di̱vi sadma̍barhiṣaḥ samu̱draṁ na su̱bhva1̱̍ḥ svā a̱bhiṣṭa̍yaḥ |
1.52.4c taṁ vṛ̍tra̱hatye̱ anu̍ tasthurū̱taya̱ḥ śuṣmā̱ indra̍mavā̱tā ahru̍tapsavaḥ ||

ā | yam | pṛ̱ṇanti̍ | di̱vi | sadma̍-barhiṣaḥ | sa̱mu̱dram | na | su̱-bhva̍ḥ | svāḥ | a̱bhiṣṭa̍yaḥ |
tam | vṛ̱tra̱-hatye̍ | anu̍ | ta̱sthu̱ḥ | ū̱taya̍ḥ | śuṣmā̍ḥ | indra̍m | a̱vā̱tāḥ | ahru̍ta-psavaḥ ||1.52.4||

1.52.5a a̱bhi svavṛ̍ṣṭi̱ṁ made̍ asya̱ yudhya̍to ra̱ghvīri̍va prava̱ṇe sa̍srurū̱taya̍ḥ |
1.52.5c indro̱ yadva̱jrī dhṛ̱ṣamā̍ṇo̱ andha̍sā bhi̱nadva̱lasya̍ pari̱dhīm̐ri̍va tri̱taḥ ||

a̱bhi | sva-vṛ̍ṣṭim | made̍ | a̱sya̱ | yudhya̍taḥ | ra̱ghvīḥ-i̍va | pra̱va̱ṇe | sa̱sru̱ḥ | ū̱taya̍ḥ |
indra̍ḥ | yat | va̱jrī | dhṛ̱ṣamā̍ṇaḥ | andha̍sā | bhi̱nat | va̱lasya̍ | pa̱ri̱dhīn-i̍va | tri̱taḥ ||1.52.5||

1.52.6a parī̍ṁ ghṛ̱ṇā ca̍rati titvi̱ṣe śavo̱'po vṛ̱tvī raja̍so bu̱dhnamāśa̍yat |
1.52.6c vṛ̱trasya̱ yatpra̍va̱ṇe du̱rgṛbhi̍śvano nija̱ghantha̱ hanvo̍rindra tanya̱tum ||

pari̍ | ī̱m | ghṛ̱ṇā | ca̱ra̱ti̱ | ti̱tvi̱ṣe | śava̍ḥ | a̱paḥ | vṛ̱tvī | raja̍saḥ | bu̱dhnam | ā | a̱śa̱ya̱t |
vṛ̱trasya̍ | yat | pra̱va̱ṇe | du̱ḥ-gṛbhi̍śvanaḥ | ni̱-ja̱ghantha̍ | hanvo̍ḥ | i̱ndra̱ | ta̱nya̱tum ||1.52.6||

1.52.7a hra̱daṁ na hi tvā̍ nyṛ̱ṣantyū̱rmayo̱ brahmā̍ṇīndra̱ tava̱ yāni̱ vardha̍nā |
1.52.7c tvaṣṭā̍ citte̱ yujya̍ṁ vāvṛdhe̱ śava̍sta̱takṣa̱ vajra̍ma̱bhibhū̍tyojasam ||

hra̱dam | na | hi | tvā̱ | ni̱-ṛ̱ṣanti̍ | ū̱rmaya̍ḥ | brahmā̍ṇi | i̱ndra̱ | tava̍ | yāni̍ | vardha̍nā |
tvaṣṭā̍ | ci̱t | te̱ | yujya̍m | va̱vṛ̱dhe̱ | śava̍ḥ | ta̱takṣa̍ | vajra̍m | a̱bhibhū̍ti-ojasam ||1.52.7||

1.52.8a ja̱gha̱nvām̐ u̱ hari̍bhiḥ saṁbhṛtakrata̱vindra̍ vṛ̱traṁ manu̍ṣe gātu̱yanna̱paḥ |
1.52.8c aya̍cchathā bā̱hvorvajra̍māya̱samadhā̍rayo di̱vyā sūrya̍ṁ dṛ̱śe ||

ja̱gha̱nvān | ū̱m̐ iti̍ | hari̍-bhiḥ | sa̱ṁbhṛ̱ta̱kra̱to̱ iti̍ saṁbhṛta-krato | indra̍ | vṛ̱tram | manu̍ṣe | gā̱tu̱-yan | a̱paḥ |
aya̍cchathāḥ | bā̱hvoḥ | vajra̍m | ā̱ya̱sam | adhā̍rayaḥ | di̱vi | ā | sūrya̍m | dṛ̱śe ||1.52.8||

1.52.9a bṛ̱hatsvaśca̍ndra̱mama̍va̱dyadu̱kthya1̱̍makṛ̍ṇvata bhi̱yasā̱ roha̍ṇaṁ di̱vaḥ |
1.52.9c yanmānu̍ṣapradhanā̱ indra̍mū̱taya̱ḥ sva̍rnṛ̱ṣāco̍ ma̱ruto'ma̍da̱nnanu̍ ||

bṛ̱hat | sva-ca̍ndram | ama̍-vat | yat | u̱kthya̍m | akṛ̍ṇvata | bhi̱yasā̍ | roha̍ṇam | di̱vaḥ |
yat | mānu̍ṣa-pradhanāḥ | indra̍m | ū̱taya̍ḥ | sva̍ḥ | nṛ̱-sāca̍ḥ | ma̱ruta̍ḥ | ama̍dan | anu̍ ||1.52.9||

1.52.10a dyauści̍da̱syāma̍vā̱m̐ ahe̍ḥ sva̱nādayo̍yavīdbhi̱yasā̱ vajra̍ indra te |
1.52.10c vṛ̱trasya̱ yadba̍dbadhā̱nasya̍ rodasī̱ made̍ su̱tasya̱ śava̱sābhi̍na̱cchira̍ḥ ||

dyauḥ | ci̱t | a̱sya̱ | ama̍-vān | ahe̍ḥ | sva̱nāt | ayo̍yavīt | bhi̱yasā̍ | vajra̍ḥ | i̱ndra̱ | te̱ |
vṛ̱trasya̍ | yat | ba̱dba̱dhā̱nasya̍ | ro̱da̱sī̱ iti̍ | made̍ | su̱tasya̍ | śava̍sā | abhi̍nat | śira̍ḥ ||1.52.10||

1.52.11a yadinnvi̍ndra pṛthi̱vī daśa̍bhuji̱rahā̍ni̱ viśvā̍ ta̱tana̍nta kṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
1.52.11c atrāha̍ te maghava̱nviśru̍ta̱ṁ saho̱ dyāmanu̱ śava̍sā ba̱rhaṇā̍ bhuvat ||

yat | it | nu | i̱ndra̱ | pṛ̱thi̱vī | daśa̍-bhujiḥ | ahā̍ni | viśvā̍ | ta̱tana̍nta | kṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
atra̍ | aha̍ | te̱ | ma̱gha̱-va̱n | vi-śru̍tam | saha̍ḥ | dyām | anu̍ | śava̍sā | ba̱rhaṇā̍ | bhu̱va̱t ||1.52.11||

1.52.12a tvama̱sya pā̱re raja̍so̱ vyo̍mana̱ḥ svabhū̍tyojā̱ ava̍se dhṛṣanmanaḥ |
1.52.12c ca̱kṛ̱ṣe bhūmi̍ṁ prati̱māna̱moja̍so̱'paḥ sva̍ḥ pari̱bhūre̱ṣyā diva̍m ||

tvam | a̱sya | pā̱re | raja̍saḥ | vi-o̍manaḥ | svabhū̍ti-ojāḥ | ava̍se | dhṛ̱ṣa̱t-ma̱na̱ḥ |
ca̱kṛ̱ṣe | bhūmi̍m | pra̱ti̱-māna̍m | oja̍saḥ | a̱paḥ | sva1̱̍riti̱ sva̍ḥ | pa̱ri̱-bhūḥ | e̱ṣi̱ | ā | diva̍m ||1.52.12||

1.52.13a tvaṁ bhu̍vaḥ prati̱māna̍ṁ pṛthi̱vyā ṛ̱ṣvavī̍rasya bṛha̱taḥ pati̍rbhūḥ |
1.52.13c viśva̱māprā̍ a̱ntari̍kṣaṁ mahi̱tvā sa̱tyama̱ddhā naki̍ra̱nyastvāvā̍n ||

tvam | bhu̱va̱ḥ | pra̱ti̱-māna̍m | pṛ̱thi̱vyāḥ | ṛ̱ṣva-vī̍rasya | bṛ̱ha̱taḥ | pati̍ḥ | bhū̱ḥ |
viśva̍m | ā | a̱prā̱ḥ | a̱ntari̍kṣam | ma̱hi̱-tvā | sa̱tyam | a̱ddhā | naki̍ḥ | a̱nyaḥ | tvā-vā̍n ||1.52.13||

1.52.14a na yasya̱ dyāvā̍pṛthi̱vī anu̱ vyaco̱ na sindha̍vo̱ raja̍so̱ anta̍māna̱śuḥ |
1.52.14c nota svavṛ̍ṣṭi̱ṁ made̍ asya̱ yudhya̍ta̱ eko̍ a̱nyacca̍kṛṣe̱ viśva̍mānu̱ṣak ||

na | yasya̍ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | anu̍ | vyaca̍ḥ | na | sindha̍vaḥ | raja̍saḥ | anta̍m | ā̱na̱śuḥ |
na | u̱ta | sva-vṛ̍ṣṭim | made̍ | a̱sya̱ | yudhya̍taḥ | eka̍ḥ | a̱nyat | ca̱kṛ̱ṣe̱ | viśva̍m | ā̱nu̱ṣak ||1.52.14||

1.52.15a ārca̱nnatra̍ ma̱ruta̱ḥ sasmi̍nnā̱jau viśve̍ de̱vāso̍ amada̱nnanu̍ tvā |
1.52.15c vṛ̱trasya̱ yadbhṛ̍ṣṭi̱matā̍ va̱dhena̱ ni tvami̍ndra̱ pratyā̱naṁ ja̱ghantha̍ ||

ārca̍n | atra̍ | ma̱ruta̍ḥ | sasmi̍n | ā̱jau | viśve̍ | de̱vāsa̍ḥ | a̱ma̱da̱n | anu̍ | tvā̱ |
vṛ̱trasya̍ | yat | bhṛ̱ṣṭi̱-matā̍ | va̱dhena̍ | ni | tvam | i̱ndra̱ | prati̍ | ā̱nam | ja̱ghantha̍ ||1.52.15||


1.53.1a nyū̱3̱̍ ṣu vāca̱ṁ pra ma̱he bha̍rāmahe̱ gira̱ indrā̍ya̱ sada̍ne vi̱vasva̍taḥ |
1.53.1c nū ci̱ddhi ratna̍ṁ sasa̱tāmi̱vāvi̍da̱nna du̍ṣṭu̱tirdra̍viṇo̱deṣu̍ śasyate ||

ni | ū̱m̐ iti̍ | su | vāca̍m | pra | ma̱he | bha̱rā̱ma̱he̱ | gira̍ḥ | indrā̍ya | sada̍ne | vi̱vasva̍taḥ |
nu | ci̱t | hi | ratna̍m | sa̱sa̱tām-i̍va | avi̍dat | na | du̱ḥ-stu̱tiḥ | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-deṣu̍ | śa̱sya̱te̱ ||1.53.1||

1.53.2a du̱ro aśva̍sya du̱ra i̍ndra̱ gora̍si du̱ro yava̍sya̱ vasu̍na i̱naspati̍ḥ |
1.53.2c śi̱kṣā̱na̱raḥ pra̱divo̱ akā̍makarśana̱ḥ sakhā̱ sakhi̍bhya̱stami̱daṁ gṛ̍ṇīmasi ||

du̱raḥ | aśva̍sya | du̱raḥ | i̱ndra̱ | goḥ | a̱si̱ | du̱raḥ | yava̍sya | vasu̍naḥ | i̱naḥ | pati̍ḥ |
śi̱kṣā̱-na̱raḥ | pra̱-diva̍ḥ | akā̍ma-karśanaḥ | sakhā̍ | sakhi̍-bhyaḥ | tam | i̱dam | gṛ̱ṇī̱ma̱si̱ ||1.53.2||

1.53.3a śacī̍va indra purukṛddyumattama̱ tavedi̱dama̱bhita̍ścekite̱ vasu̍ |
1.53.3c ata̍ḥ sa̱ṁgṛbhyā̍bhibhūta̱ ā bha̍ra̱ mā tvā̍ya̱to ja̍ri̱tuḥ kāma̍mūnayīḥ ||

śacī̍-vaḥ | i̱ndra̱ | pu̱ru̱-kṛ̱t | dyu̱ma̱t-ta̱ma̱ | tava̍ | it | i̱dam | a̱bhita̍ḥ | ce̱ki̱te̱ | vasu̍ |
ata̍ḥ | sa̱m-gṛbhya̍ | a̱bhi̱-bhū̱te̱ | ā | bha̱ra̱ | mā | tvā̱-ya̱taḥ | ja̱ri̱tuḥ | kāma̍m | ū̱na̱yī̱ḥ ||1.53.3||

1.53.4a e̱bhirdyubhi̍ḥ su̱manā̍ e̱bhirindu̍bhirnirundhā̱no ama̍ti̱ṁ gobhi̍ra̱śvinā̍ |
1.53.4c indre̍ṇa̱ dasyu̍ṁ da̱raya̍nta̱ indu̍bhiryu̱tadve̍ṣasa̱ḥ sami̱ṣā ra̍bhemahi ||

e̱bhiḥ | dyu-bhi̍ḥ | su̱-manā̍ḥ | e̱bhiḥ | indu̍-bhiḥ | ni̱ḥ-u̱ndhā̱naḥ | ama̍tim | gobhi̍ḥ | a̱śvinā̍ |
indre̍ṇa | dasyu̍m | da̱raya̍ntaḥ | indu̍-bhiḥ | yu̱ta-dve̍ṣasaḥ | sam | i̱ṣā | ra̱bhe̱ma̱hi̱ ||1.53.4||

1.53.5a sami̍ndra rā̱yā sami̱ṣā ra̍bhemahi̱ saṁ vāje̍bhiḥ puruśca̱ndraira̱bhidyu̍bhiḥ |
1.53.5c saṁ de̱vyā prama̍tyā vī̱raśu̍ṣmayā̱ goa̍gra̱yāśvā̍vatyā rabhemahi ||

sam | i̱ndra̱ | rā̱yā | sam | i̱ṣā | ra̱bhe̱ma̱hi̱ | sam | vāje̍bhiḥ | pu̱ru̱-ca̱ndraiḥ | a̱bhidyu̍-bhiḥ |
sam | de̱vyā | pra-ma̍tyā | vī̱ra-śu̍ṣmayā | go-a̍grayā | aśva̍-vatyā | ra̱bhe̱ma̱hi̱ ||1.53.5||

1.53.6a te tvā̱ madā̍ amada̱ntāni̱ vṛṣṇyā̱ te somā̍so vṛtra̱hatye̍ṣu satpate |
1.53.6c yatkā̱rave̱ daśa̍ vṛ̱trāṇya̍pra̱ti ba̱rhiṣma̍te̱ ni sa̱hasrā̍ṇi ba̱rhaya̍ḥ ||

te | tvā̱ | madā̍ḥ | a̱ma̱da̱n | tāni̍ | vṛṣṇyā̍ | te | somā̍saḥ | vṛ̱tra̱-hatye̍ṣu | sa̱t-pa̱te̱ |
yat | kā̱rave̍ | daśa̍ | vṛ̱trāṇi̍ | a̱pra̱ti | ba̱rhiṣma̍te | ni | sa̱hasrā̍ṇi | ba̱rhaya̍ḥ ||1.53.6||

1.53.7a yu̱dhā yudha̱mupa̱ ghede̍ṣi dhṛṣṇu̱yā pu̱rā pura̱ṁ sami̱daṁ ha̱ṁsyoja̍sā |
1.53.7c namyā̱ yadi̍ndra̱ sakhyā̍ parā̱vati̍ niba̱rhayo̱ namu̍ci̱ṁ nāma̍ mā̱yina̍m ||

yu̱dhā | yudha̍m | upa̍ | gha̱ | it | e̱ṣi̱ | dhṛ̱śṇu̱-yā | pu̱rā | pura̍m | sam | i̱dam | ha̱ṁsi̱ | oja̍sā |
namyā̍ | yat | i̱ndra̱ | sakhyā̍ | pa̱rā̱-vati̍ | ni̱-ba̱rhaya̍ḥ | namu̍cim | nāma̍ | mā̱yina̍m ||1.53.7||

1.53.8a tvaṁ kara̍ñjamu̱ta pa̱rṇaya̍ṁ vadhī̱steji̍ṣṭhayātithi̱gvasya̍ varta̱nī |
1.53.8c tvaṁ śa̱tā vaṅgṛ̍dasyābhina̱tpuro̍'nānu̱daḥ pari̍ṣūtā ṛ̱jiśva̍nā ||

tvam | kara̍ñjam | u̱ta | pa̱rṇaya̍m | va̱dhī̱ḥ | teji̍ṣṭhayā | a̱ti̱thi̱-gvasya̍ | va̱rta̱nī |
tvam | śa̱tā | vaṅgṛ̍dasya | a̱bhi̱na̱t | pura̍ḥ | a̱na̱nu̱-daḥ | pari̍-sūtāḥ | ṛ̱jiśva̍nā ||1.53.8||

1.53.9a tvame̱tāñja̍na̱rājño̱ dvirdaśā̍ba̱ndhunā̍ su̱śrava̍sopaja̱gmuṣa̍ḥ |
1.53.9c ṣa̱ṣṭiṁ sa̱hasrā̍ nava̱tiṁ nava̍ śru̱to ni ca̱kreṇa̱ rathyā̍ du̱ṣpadā̍vṛṇak ||

tvam | e̱tān | ja̱na̱-rājña̍ḥ | dviḥ | daśa̍ | a̱ba̱ndhunā̍ | su̱-śrava̍sā | u̱pa̱-ja̱gmuṣa̍ḥ |
ṣa̱ṣṭim | sa̱hasrā̍ | na̱va̱tim | nava̍ | śru̱taḥ | ni | ca̱kreṇa̍ | rathyā̍ | du̱ḥ-padā̍ | a̱vṛ̱ṇa̱k ||1.53.9||

1.53.10a tvamā̍vitha su̱śrava̍sa̱ṁ tavo̱tibhi̱stava̱ trāma̍bhirindra̱ tūrva̍yāṇam |
1.53.10c tvama̍smai̱ kutsa̍matithi̱gvamā̱yuṁ ma̱he rājñe̱ yūne̍ arandhanāyaḥ ||

tvam | ā̱vi̱tha̱ | su̱-śrava̍sam | tava̍ | ū̱ti-bhi̍ḥ | tava̍ | trāma̍-bhiḥ | i̱ndra̱ | tūrva̍yāṇam |
tvam | a̱smai̱ | kutsa̍m | a̱ti̱thi̱-gvam | ā̱yum | ma̱he | rājñe̍ | yūne̍ | a̱ra̱ndha̱nā̱ya̱ḥ ||1.53.10||

1.53.11a ya u̱dṛcī̍ndra de̱vago̍pā̱ḥ sakhā̍yaste śi̱vata̍mā̱ asā̍ma |
1.53.11c tvāṁ sto̍ṣāma̱ tvayā̍ su̱vīrā̱ drāghī̍ya̱ āyu̍ḥ prata̱raṁ dadhā̍nāḥ ||

ye | u̱t-ṛci̍ | i̱ndra̱ | de̱va-go̍pāḥ | sakhā̍yaḥ | te̱ | śi̱va-ta̍māḥ | asā̍ma |
tvām | sto̱ṣā̱ma̱ | tvayā̍ | su̱-vīrā̍ḥ | drāghī̍yaḥ | āyu̍ḥ | pra̱-ta̱ram | dadhā̍nāḥ ||1.53.11||


1.54.1a mā no̍ a̱sminma̍ghavanpṛ̱tsvaṁha̍si na̱hi te̱ anta̱ḥ śava̍saḥ parī̱ṇaśe̍ |
1.54.1c akra̍ndayo na̱dyo̱3̱̍ roru̍va̱dvanā̍ ka̱thā na kṣo̱ṇīrbhi̱yasā̱ samā̍rata ||

mā | na̱ḥ | a̱smin | ma̱gha̱-va̱n | pṛ̱t-su | aṁha̍si | na̱hi | te̱ | anta̍ḥ | śava̍saḥ | pa̱ri̱-naśe̍ |
akra̍ndayaḥ | na̱dya̍ḥ | roru̍vat | vanā̍ | ka̱thā | na | kṣo̱ṇīḥ | bhi̱yasā̍ | sam | ā̱ra̱ta̱ ||1.54.1||

1.54.2a arcā̍ śa̱krāya̍ śā̱kine̱ śacī̍vate śṛ̱ṇvanta̱mindra̍ṁ ma̱haya̍nna̱bhi ṣṭu̍hi |
1.54.2c yo dhṛ̱ṣṇunā̱ śava̍sā̱ roda̍sī u̱bhe vṛṣā̍ vṛṣa̱tvā vṛ̍ṣa̱bho nyṛ̱ñjate̍ ||

arca̍ | śa̱krāya̍ | śā̱kine̍ | śacī̍-vate | śṛ̱ṇvanta̍m | indra̍m | ma̱haya̍n | a̱bhi | stu̱hi̱ |
yaḥ | dhṛ̱ṣṇunā̍ | śava̍sā | roda̍sī̱ iti̍ | u̱bhe iti̍ | vṛṣā̍ | vṛ̱ṣa̱-tvā | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | ni̱-ṛ̱ñjate̍ ||1.54.2||

1.54.3a arcā̍ di̱ve bṛ̍ha̱te śū̱ṣyaṁ1̱̍ vaca̱ḥ svakṣa̍tra̱ṁ yasya̍ dhṛṣa̱to dhṛ̱ṣanmana̍ḥ |
1.54.3c bṛ̱hacchra̍vā̱ asu̍ro ba̱rhaṇā̍ kṛ̱taḥ pu̱ro hari̍bhyāṁ vṛṣa̱bho ratho̱ hi ṣaḥ ||

arca̍ | di̱ve | bṛ̱ha̱te | śū̱ṣya̍m | vaca̍ḥ | sva-kṣa̍tram | yasya̍ | dhṛ̱ṣa̱taḥ | dhṛ̱ṣat | mana̍ḥ |
bṛ̱hat-śra̍vāḥ | asu̍raḥ | ba̱rhaṇā̍ | kṛ̱taḥ | pu̱raḥ | hari̍-bhyām | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | ratha̍ḥ | hi | saḥ ||1.54.3||

1.54.4a tvaṁ di̱vo bṛ̍ha̱taḥ sānu̍ kopa̱yo'va̱ tmanā̍ dhṛṣa̱tā śamba̍raṁ bhinat |
1.54.4c yanmā̱yino̍ vra̱ndino̍ ma̱ndinā̍ dhṛ̱ṣacchi̱tāṁ gabha̍stima̱śani̍ṁ pṛta̱nyasi̍ ||

tvam | di̱vaḥ | bṛ̱ha̱taḥ | sānu̍ | ko̱pa̱ya̱ḥ | ava̍ | tmanā̍ | dhṛ̱ṣa̱tā | śamba̍ram | bhi̱na̱t |
yat | mā̱yina̍ḥ | vra̱ndina̍ḥ | ma̱ndinā̍ | dhṛ̱ṣat | śi̱tām | gabha̍stim | a̱śani̍m | pṛ̱ta̱nyasi̍ ||1.54.4||

1.54.5a ni yadvṛ̱ṇakṣi̍ śvasa̱nasya̍ mū̱rdhani̱ śuṣṇa̍sya cidvra̱ndino̱ roru̍va̱dvanā̍ |
1.54.5c prā̱cīne̍na̱ mana̍sā ba̱rhaṇā̍vatā̱ yada̱dyā ci̍tkṛ̱ṇava̱ḥ kastvā̱ pari̍ ||

ni | yat | vṛ̱ṇakṣi̍ | śva̱sa̱nasya̍ | mū̱rdhani̍ | śuṣṇa̍sya | ci̱t | vra̱ndina̍ḥ | roru̍vat | vanā̍ |
prā̱cīne̍na | mana̍sā | ba̱rhaṇā̍-vatā | yat | a̱dya | ci̱t | kṛ̱ṇava̍ḥ | kaḥ | tvā̱ | pari̍ ||1.54.5||

1.54.6a tvamā̍vitha̱ narya̍ṁ tu̱rvaśa̱ṁ yadu̱ṁ tvaṁ tu̱rvīti̍ṁ va̱yya̍ṁ śatakrato |
1.54.6c tvaṁ ratha̱meta̍śa̱ṁ kṛtvye̱ dhane̱ tvaṁ puro̍ nava̱tiṁ da̍mbhayo̱ nava̍ ||

tvam | ā̱vi̱tha̱ | narya̍m | tu̱rvaśa̍m | yadu̍m | tvam | tu̱rvīti̍m | va̱yya̍m | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
tvam | ratha̍m | eta̍śam | kṛtvye̍ | dhane̍ | tvam | pura̍ḥ | na̱va̱tim | da̱mbha̱ya̱ḥ | nava̍ ||1.54.6||

1.54.7a sa ghā̱ rājā̱ satpa̍tiḥ śūśuva̱jjano̍ rā̱taha̍vya̱ḥ prati̱ yaḥ śāsa̱minva̍ti |
1.54.7c u̱kthā vā̱ yo a̍bhigṛ̱ṇāti̱ rādha̍sā̱ dānu̍rasmā̱ upa̍rā pinvate di̱vaḥ ||

saḥ | gha̱ | rājā̍ | sat-pa̍tiḥ | śū̱śu̱va̱t | jana̍ḥ | rā̱ta-ha̍vyaḥ | prati̍ | yaḥ | śāsa̍m | inva̍ti |
u̱kthā | vā̱ | yaḥ | a̱bhi̱-gṛ̱ṇāti̍ | rādha̍sā | dānu̍ḥ | a̱smai̱ | upa̍rā | pi̱nva̱te̱ | di̱vaḥ ||1.54.7||

1.54.8a asa̍maṁ kṣa̱tramasa̍mā manī̱ṣā pra so̍ma̱pā apa̍sā santu̱ neme̍ |
1.54.8c ye ta̍ indra da̱duṣo̍ va̱rdhaya̍nti̱ mahi̍ kṣa̱traṁ sthavi̍ra̱ṁ vṛṣṇya̍ṁ ca ||

asa̍mam | kṣa̱tram | asa̍mā | ma̱nī̱ṣā | pra | so̱ma̱-pāḥ | apa̍sā | sa̱ntu̱ | neme̍ |
ye | te̱ | i̱ndra̱ | da̱duṣa̍ḥ | va̱rdhaya̍nti | mahi̍ | kṣa̱tram | sthavi̍ram | vṛṣṇya̍m | ca̱ ||1.54.8||

1.54.9a tubhyede̱te ba̍hu̱lā adri̍dugdhāścamū̱ṣada̍ścama̱sā i̍ndra̱pānā̍ḥ |
1.54.9c vya̍śnuhi ta̱rpayā̱ kāma̍meṣā̱mathā̱ mano̍ vasu̱deyā̍ya kṛṣva ||

tubhya̍ | it | e̱te | ba̱hu̱lāḥ | adri̍-dugdhāḥ | ca̱mū̱-sada̍ḥ | ca̱ma̱sāḥ | i̱ndra̱-pānā̍ḥ |
vi | a̱śnu̱hi̱ | ta̱rpaya̍ | kāma̍m | e̱ṣā̱m | atha̍ | mana̍ḥ | va̱su̱-deyā̍ya | kṛ̱ṣva̱ ||1.54.9||

1.54.10a a̱pāma̍tiṣṭhaddha̱ruṇa̍hvara̱ṁ tamo̱'ntarvṛ̱trasya̍ ja̱ṭhare̍ṣu̱ parva̍taḥ |
1.54.10c a̱bhīmindro̍ na̱dyo̍ va̱vriṇā̍ hi̱tā viśvā̍ anu̱ṣṭhāḥ pra̍va̱ṇeṣu̍ jighnate ||

a̱pām | a̱ti̱ṣṭha̱t | dha̱ruṇa̍-hvaram | tama̍ḥ | a̱ntaḥ | vṛ̱trasya̍ | ja̱ṭhare̍ṣu | parva̍taḥ |
a̱bhi | ī̱m | indra̍ḥ | na̱dya̍ḥ | va̱vriṇā̍ | hi̱tāḥ | viśvā̍ḥ | a̱nu̱-sthāḥ | pra̱va̱ṇeṣu̍ | ji̱ghna̱te̱ ||1.54.10||

1.54.11a sa śevṛ̍dha̱madhi̍ dhā dyu̱mnama̱sme mahi̍ kṣa̱traṁ ja̍nā̱ṣāḻi̍ndra̱ tavya̍m |
1.54.11c rakṣā̍ ca no ma̱ghona̍ḥ pā̱hi sū̱rīnrā̱ye ca̍ naḥ svapa̱tyā i̱ṣe dhā̍ḥ ||

saḥ | śe-vṛ̍dham | adhi̍ | dhā̱ḥ | dyu̱mnam | a̱sme iti̍ | mahi̍ | kṣa̱tram | ja̱nā̱ṣāṭ | i̱ndra̱ | tavya̍m |
rakṣa̍ | ca̱ | na̱ḥ | ma̱ghona̍ḥ | pā̱hi | sū̱rīn | rā̱ye | ca̱ | na̱ḥ | su̱-a̱pa̱tyai | i̱ṣe | dhā̱ḥ ||1.54.11||


1.55.1a di̱vaści̍dasya vari̱mā vi pa̍pratha̱ indra̱ṁ na ma̱hnā pṛ̍thi̱vī ca̱na prati̍ |
1.55.1c bhī̱mastuvi̍ṣmāñcarṣa̱ṇibhya̍ āta̱paḥ śiśī̍te̱ vajra̱ṁ teja̍se̱ na vaṁsa̍gaḥ ||

di̱vaḥ | ci̱t | a̱sya̱ | va̱ri̱mā | vi | pa̱pra̱the̱ | indra̍m | na | ma̱hnā | pṛ̱thi̱vī | ca̱na | prati̍ |
bhī̱maḥ | tuvi̍ṣmān | ca̱rṣa̱ṇi-bhya̍ḥ | ā̱-ta̱paḥ | śiśī̍te | vajra̍m | teja̍se | na | vaṁsa̍gaḥ ||1.55.1||

1.55.2a so a̍rṇa̱vo na na̱dya̍ḥ samu̱driya̱ḥ prati̍ gṛbhṇāti̱ viśri̍tā̱ varī̍mabhiḥ |
1.55.2c indra̱ḥ soma̍sya pī̱taye̍ vṛṣāyate sa̱nātsa yu̱dhma oja̍sā panasyate ||

saḥ | a̱rṇa̱vaḥ | na | na̱dya̍ḥ | sa̱mu̱driya̍ḥ | prati̍ | gṛ̱bhṇā̱ti̱ | vi-śri̍tāḥ | varī̍ma-bhiḥ |
indra̍ḥ | soma̍sya | pī̱taye̍ | vṛ̱ṣa̱-ya̱te̱ | sa̱nāt | saḥ | yu̱dhmaḥ | oja̍sā | pa̱na̱sya̱te̱ ||1.55.2||

1.55.3a tvaṁ tami̍ndra̱ parva̍ta̱ṁ na bhoja̍se ma̱ho nṛ̱mṇasya̱ dharma̍ṇāmirajyasi |
1.55.3c pra vī̱rye̍ṇa de̱vatāti̍ cekite̱ viśva̍smā u̱graḥ karma̍ṇe pu̱rohi̍taḥ ||

tvam | tam | i̱ndra̱ | parva̍tam | na | bhoja̍se | ma̱haḥ | nṛ̱mṇasya̍ | dharma̍ṇām | i̱ra̱jya̱si̱ |
pra | vī̱rye̍ṇa | de̱vatā̍ | ati̍ | ce̱ki̱te̱ | viśva̍smai | u̱graḥ | karma̍ṇe | pu̱raḥ-hi̍taḥ ||1.55.3||

1.55.4a sa idvane̍ nama̱syubhi̍rvacasyate̱ cāru̱ jane̍ṣu prabruvā̱ṇa i̍ndri̱yam |
1.55.4c vṛṣā̱ chandu̍rbhavati harya̱to vṛṣā̱ kṣeme̍ṇa̱ dhenā̍ṁ ma̱ghavā̱ yadinva̍ti ||

saḥ | it | vane̍ | na̱ma̱syu-bhi̍ḥ | va̱ca̱sya̱te̱ | cāru̍ | jane̍ṣu | pra̱-bru̱vā̱ṇaḥ | i̱ndri̱yam |
vṛṣā̍ | chandu̍ḥ | bha̱va̱ti̱ | ha̱rya̱taḥ | vṛṣā̍ | kṣeme̍ṇa | dhenā̍m | ma̱ghav-ā̍ | yat | inva̍ti ||1.55.4||

1.55.5a sa inma̱hāni̍ sami̱thāni̍ ma̱jmanā̍ kṛ̱ṇoti̍ yu̱dhma oja̍sā̱ jane̍bhyaḥ |
1.55.5c adhā̍ ca̱na śradda̍dhati̱ tviṣī̍mata̱ indrā̍ya̱ vajra̍ṁ ni̱ghani̍ghnate va̱dham ||

saḥ | it | ma̱hāni̍ | sa̱m-i̱thāni̍ | ma̱jmanā̍ | kṛ̱ṇoti̍ | yu̱dhmaḥ | oja̍sā | jane̍bhyaḥ |
adha̍ | ca̱na | śrat | da̱dha̱ti̱ | tviṣi̍-mate | indrā̍ya | vajra̍m | ni̱-ghani̍ghnate | va̱dham ||1.55.5||

1.55.6a sa hi śra̍va̱syuḥ sada̍nāni kṛ̱trimā̍ kṣma̱yā vṛ̍dhā̱na oja̍sā vinā̱śaya̍n |
1.55.6c jyotī̍ṁṣi kṛ̱ṇvanna̍vṛ̱kāṇi̱ yajya̱ve'va̍ su̱kratu̱ḥ sarta̱vā a̱paḥ sṛ̍jat ||

saḥ | hi | śra̱va̱syuḥ | sada̍nāni | kṛ̱trimā̍ | kṣma̱yā | vṛ̱dhā̱naḥ | oja̍sā | vi̱-nā̱śaya̍n |
jyotī̍ṁṣi | kṛ̱ṇvan | a̱vṛ̱kāṇi̍ | yajya̍ve | ava̍ | su̱-kratu̍ḥ | sarta̱vai | a̱paḥ | sṛ̱ja̱t ||1.55.6||

1.55.7a dā̱nāya̱ mana̍ḥ somapāvannastu te̱'rvāñcā̱ harī̍ vandanaśru̱dā kṛ̍dhi |
1.55.7c yami̍ṣṭhāsa̱ḥ sāra̍thayo̱ ya i̍ndra te̱ na tvā̱ ketā̱ ā da̍bhnuvanti̱ bhūrṇa̍yaḥ ||

dā̱nāya̍ | mana̍ḥ | so̱ma̱-pā̱va̱n | a̱stu̱ | te̱ | a̱rvāñcā̍ | harī̱ iti̍ | va̱nda̱na̱-śru̱t | ā | kṛ̱dhi̱ |
yami̍ṣṭhāsaḥ | sāra̍thayaḥ | ye | i̱ndra | te̱ | na | tvā̱ | ketā̍ḥ | ā | da̱bhnu̱va̱nti̱ | bhūrṇa̍yaḥ ||1.55.7||

1.55.8a apra̍kṣita̱ṁ vasu̍ bibharṣi̱ hasta̍yo̱raṣā̍ḻha̱ṁ saha̍sta̱nvi̍ śru̱to da̍dhe |
1.55.8c āvṛ̍tāso'va̱tāso̱ na ka̱rtṛbhi̍sta̱nūṣu̍ te̱ krata̍va indra̱ bhūra̍yaḥ ||

apra̍-kṣitam | vasu̍ | bi̱bha̱rṣi̱ | hasta̍yoḥ | aṣā̍ḻham | saha̍ḥ | ta̱nvi̍ | śru̱taḥ | da̱dhe̱ |
ā-vṛ̍tāsaḥ | a̱va̱tāsa̍ḥ | na | ka̱rtṛ-bhi̍ḥ | ta̱nūṣu̍ | te̱ | krata̍vaḥ | i̱ndra̱ | bhūra̍yaḥ ||1.55.8||


1.56.1a e̱ṣa pra pū̱rvīrava̱ tasya̍ ca̱mriṣo'tyo̱ na yoṣā̱muda̍yaṁsta bhu̱rvaṇi̍ḥ |
1.56.1c dakṣa̍ṁ ma̱he pā̍yayate hira̱ṇyaya̱ṁ ratha̍mā̱vṛtyā̱ hari̍yoga̱mṛbhva̍sam ||

e̱ṣaḥ | pra | pū̱rvīḥ | ava̍ | tasya̍ | ca̱mriṣa̍ḥ | atya̍ḥ | na | yoṣā̍m | ut | a̱ya̱ṁsta̱ | bhu̱rvaṇi̍ḥ |
dakṣa̍m | ma̱he | pā̱ya̱ya̱te̱ | hi̱ra̱ṇyaya̍m | ratha̍m | ā̱-vṛtya̍ | hari̍-yogam | ṛbhva̍sam ||1.56.1||

1.56.2a taṁ gū̱rtayo̍ nema̱nniṣa̱ḥ parī̍ṇasaḥ samu̱draṁ na sa̱ṁcara̍ṇe sani̱ṣyava̍ḥ |
1.56.2c pati̱ṁ dakṣa̍sya vi̱datha̍sya̱ nū saho̍ gi̱riṁ na ve̱nā adhi̍ roha̱ teja̍sā ||

tam | gū̱rtaya̍ḥ | ne̱ma̱n-iṣa̍ḥ | parī̍ṇasaḥ | sa̱mu̱dram | na | sa̱m-cara̍ṇe | sa̱ni̱ṣyava̍ḥ |
pati̍m | dakṣa̍sya | vi̱datha̍sya | nu | saha̍ḥ | gi̱rim | na | ve̱nāḥ | adhi̍ | ro̱ha̱ | teja̍sā ||1.56.2||

1.56.3a sa tu̱rvaṇi̍rma̱hām̐ a̍re̱ṇu pauṁsye̍ gi̱rerbhṛ̱ṣṭirna bhrā̍jate tu̱jā śava̍ḥ |
1.56.3c yena̱ śuṣṇa̍ṁ mā̱yina̍māya̱so made̍ du̱dhra ā̱bhūṣu̍ rā̱maya̱nni dāma̍ni ||

saḥ | tu̱rvaṇi̍ḥ | ma̱hān | a̱re̱ṇu | pauṁsye̍ | gi̱reḥ | bhṛ̱ṣṭiḥ | na | bhrā̱ja̱te̱ | tu̱jā | śava̍ḥ |
yena̍ | śuṣṇa̍m | mā̱yina̍m | ā̱ya̱saḥ | made̍ | du̱dhraḥ | ā̱bhūṣu̍ | ra̱maya̍t | ni | dāma̍ni ||1.56.3||

1.56.4a de̱vī yadi̱ tavi̍ṣī̱ tvāvṛ̍dho̱taya̱ indra̱ṁ siṣa̍ktyu̱ṣasa̱ṁ na sūrya̍ḥ |
1.56.4c yo dhṛ̱ṣṇunā̱ śava̍sā̱ bādha̍te̱ tama̱ iya̍rti re̱ṇuṁ bṛ̱hada̍rhari̱ṣvaṇi̍ḥ ||

de̱vī | yadi̍ | tavi̍ṣī | tvā-vṛ̍dhā | ū̱taye̍ | indra̍m | sisa̍kti | u̱ṣasa̍m | na | sūrya̍ḥ |
yaḥ | dhṛ̱ṣṇunā̍ | śava̍sā | bādha̍te | tama̍ḥ | iya̍rti | re̱ṇum | bṛ̱hat | a̱rha̱ri̱-svani̍ḥ ||1.56.4||

1.56.5a vi yatti̱ro dha̱ruṇa̱macyu̍ta̱ṁ rajo'ti̍ṣṭhipo di̱va ātā̍su ba̱rhaṇā̍ |
1.56.5c sva̍rmīḻhe̱ yanmada̍ indra̱ harṣyāha̍nvṛ̱traṁ nira̱pāmau̍bjo arṇa̱vam ||

vi | yat | ti̱raḥ | dha̱ruṇa̍m | acyu̍tam | raja̍ḥ | ati̍sthipaḥ | di̱vaḥ | ātā̍su | ba̱rhaṇā̍ |
sva̍ḥ-mīḻhe | yat | made̍ | i̱ndra̱ | harṣyā̍ | aha̍n | vṛ̱tram | niḥ | a̱pām | au̱bja̱ḥ | a̱rṇa̱vam ||1.56.5||

1.56.6a tvaṁ di̱vo dha̱ruṇa̍ṁ dhiṣa̱ oja̍sā pṛthi̱vyā i̍ndra̱ sada̍neṣu̱ māhi̍naḥ |
1.56.6c tvaṁ su̱tasya̱ made̍ ariṇā a̱po vi vṛ̱trasya̍ sa̱mayā̍ pā̱ṣyā̍rujaḥ ||

tvam | di̱vaḥ | dha̱ruṇa̍m | dhi̱ṣe̱ | oja̍sā | pṛ̱thi̱vyāḥ | i̱ndra̱ | sada̍neṣu | māhi̍naḥ |
tvam | su̱tasya̍ | made̍ | a̱ri̱ṇā̱ḥ | a̱paḥ | vi | vṛ̱trasya̍ | sa̱mayā̍ | pā̱ṣyā̍ | a̱ru̱ja̱ḥ ||1.56.6||


1.57.1a pra maṁhi̍ṣṭhāya bṛha̱te bṛ̱hadra̍ye sa̱tyaśu̍ṣmāya ta̱vase̍ ma̱tiṁ bha̍re |
1.57.1c a̱pāmi̍va prava̱ṇe yasya̍ du̱rdhara̱ṁ rādho̍ vi̱śvāyu̱ śava̍se̱ apā̍vṛtam ||

pra | maṁhi̍ṣṭhāya | bṛ̱ha̱te | bṛ̱hat-ra̍ye | sa̱tya-śu̍ṣmāya | ta̱vase̍ | ma̱tim | bha̱re̱ |
a̱pām-i̍va | pra̱va̱ṇe | yasya̍ | du̱ḥ-dhara̍m | rādha̍ḥ | vi̱śva-ā̍yu | śava̍se | apa̍-vṛtam ||1.57.1||

1.57.2a adha̍ te̱ viśva̱manu̍ hāsadi̱ṣṭaya̱ āpo̍ ni̱mneva̱ sava̍nā ha̱viṣma̍taḥ |
1.57.2c yatparva̍te̱ na sa̱maśī̍ta harya̱ta indra̍sya̱ vajra̱ḥ śnathi̍tā hira̱ṇyaya̍ḥ ||

adha̍ | te̱ | viśva̍m | anu̍ | ha̱ | a̱sa̱t | i̱ṣṭaye̍ | āpa̍ḥ | ni̱mnā-i̍va | sava̍nā | ha̱viṣma̍taḥ |
yat | parva̍te | na | sa̱m-aśī̍ta | ha̱rya̱taḥ | indra̍sya | vajra̍ḥ | śnathi̍tā | hi̱ra̱ṇyaya̍ḥ ||1.57.2||

1.57.3a a̱smai bhī̱māya̱ nama̍sā̱ sama̍dhva̱ra uṣo̱ na śu̍bhra̱ ā bha̍rā̱ panī̍yase |
1.57.3c yasya̱ dhāma̱ śrava̍se̱ nāme̍ndri̱yaṁ jyoti̱rakā̍ri ha̱rito̱ nāya̍se ||

a̱smai | bhī̱māya̍ | nama̍sā | sam | a̱dhva̱re | uṣa̍ḥ | na | śu̱bhre̱ | ā | bha̱ra̱ | panī̍yase |
yasya̍ | dhāma̍ | śrava̍se | nāma̍ | i̱ndri̱yam | jyoti̍ḥ | akā̍ri | ha̱rita̍ḥ | na | aya̍se ||1.57.3||

1.57.4a i̱me ta̍ indra̱ te va̱yaṁ pu̍ruṣṭuta̱ ye tvā̱rabhya̱ carā̍masi prabhūvaso |
1.57.4c na̱hi tvada̱nyo gi̍rvaṇo̱ gira̱ḥ sagha̍tkṣo̱ṇīri̍va̱ prati̍ no harya̱ tadvaca̍ḥ ||

i̱me | te̱ | i̱ndra̱ | te | va̱yam | pu̱ru̱-stu̱ta̱ | ye | tvā̱ | ā̱-rabhya̍ | carā̍masi | pra̱bhu̱va̱so̱ iti̍ prabhu-vaso |
na̱hi | tvat | a̱nyaḥ | gi̱rva̱ṇa̱ḥ | gira̍ḥ | sagha̍t | kṣo̱ṇīḥ-i̍va | prati̍ | na̱ḥ | ha̱rya̱ | tat | vaca̍ḥ ||1.57.4||

1.57.5a bhūri̍ ta indra vī̱ryaṁ1̱̍ tava̍ smasya̱sya sto̱turma̍ghava̱nkāma̱mā pṛ̍ṇa |
1.57.5c anu̍ te̱ dyaurbṛ̍ha̱tī vī̱rya̍ṁ mama i̱yaṁ ca̍ te pṛthi̱vī ne̍ma̱ oja̍se ||

bhūri̍ | te̱ | i̱ndra̱ | vī̱rya̍m | tava̍ | sma̱si̱ | a̱sya | sto̱tuḥ | ma̱gha-va̱n | kāma̍m | ā | pṛ̱ṇa̱ |
anu̍ | te̱ | dyauḥ | bṛ̱ha̱tī | vī̱rya̍m | ma̱me̱ | i̱yam | ca̱ | te̱ | pṛ̱thi̱vī | ne̱me̱ | oja̍se ||1.57.5||

1.57.6a tvaṁ tami̍ndra̱ parva̍taṁ ma̱hāmu̱ruṁ vajre̍ṇa vajrinparva̱śaśca̍kartitha |
1.57.6c avā̍sṛjo̱ nivṛ̍tā̱ḥ sarta̱vā a̱paḥ sa̱trā viśva̍ṁ dadhiṣe̱ keva̍la̱ṁ saha̍ḥ ||

tvam | tam | i̱ndra̱ | parva̍tam | ma̱hām | u̱rum | vajre̍ṇa | va̱jri̱n | pa̱rva̱-śaḥ | ca̱ka̱rti̱tha̱ |
ava̍ | a̱sṛ̱ja̱ḥ | ni-vṛ̍tāḥ | sarta̱vai | a̱paḥ | sa̱trā | viśva̍m | da̱dhi̱ṣe̱ | keva̍lam | saha̍ḥ ||1.57.6||


1.58.1a nū ci̍tsaho̱jā a̱mṛto̱ ni tu̍ndate̱ hotā̱ yaddū̱to abha̍vadvi̱vasva̍taḥ |
1.58.1c vi sādhi̍ṣṭhebhiḥ pa̱thibhī̱ rajo̍ mama̱ ā de̱vatā̍tā ha̱viṣā̍ vivāsati ||

nu | ci̱t | sa̱ha̱ḥ-jāḥ | a̱mṛta̍ḥ | ni | tu̱nda̱te̱ | hotā̍ | yat | dū̱taḥ | abha̍vat | vi̱vasva̍taḥ |
vi | sādhi̍ṣṭhebhiḥ | pa̱thi-bhi̍ḥ | raja̍ḥ | ma̱me̱ | ā | de̱va-tā̍tā | ha̱viṣā̍ | vi̱vā̱sa̱ti̱ ||1.58.1||

1.58.2a ā svamadma̍ yu̱vamā̍no a̱jara̍stṛ̱ṣva̍vi̱ṣyanna̍ta̱seṣu̍ tiṣṭhati |
1.58.2c atyo̱ na pṛ̱ṣṭhaṁ pru̍ṣi̱tasya̍ rocate di̱vo na sānu̍ sta̱naya̍nnacikradat ||

ā | svam | adma̍ | yu̱vamā̍naḥ | a̱jara̍ḥ | tṛ̱ṣu | a̱vi̱ṣyan | a̱ta̱seṣu̍ | ti̱ṣṭha̱ti̱ |
atya̍ḥ | na | pṛ̱ṣṭham | pru̱ṣi̱tasya̍ | ro̱ca̱te̱ | di̱vaḥ | na | sānu̍ | sta̱naya̍n | a̱ci̱kra̱da̱t ||1.58.2||

1.58.3a krā̱ṇā ru̱drebhi̱rvasu̍bhiḥ pu̱rohi̍to̱ hotā̱ niṣa̍tto rayi̱ṣāḻama̍rtyaḥ |
1.58.3c ratho̱ na vi̱kṣvṛ̍ñjasā̱na ā̱yuṣu̱ vyā̍nu̱ṣagvāryā̍ de̱va ṛ̍ṇvati ||

krā̱ṇā | ru̱drebhi̍ḥ | vasu̍-bhiḥ | pu̱raḥ-hi̍taḥ | hotā̍ | ni-sa̍ttaḥ | ra̱yi̱ṣāṭ | ama̍rtyaḥ |
ratha̍ḥ | na | vi̱kṣu | ṛ̱ñja̱sā̱naḥ | ā̱yuṣu̍ | vi | ā̱nu̱ṣak | vāryā̍ | de̱vaḥ | ṛ̱ṇva̱ti̱ ||1.58.3||

1.58.4a vi vāta̍jūto ata̱seṣu̍ tiṣṭhate̱ vṛthā̍ ju̱hūbhi̱ḥ sṛṇyā̍ tuvi̱ṣvaṇi̍ḥ |
1.58.4c tṛ̱ṣu yada̍gne va̱nino̍ vṛṣā̱yase̍ kṛ̱ṣṇaṁ ta̱ ema̱ ruśa̍dūrme ajara ||

vi | vāta̍-jūtaḥ | a̱ta̱seṣu̍ | ti̱ṣṭha̱te̱ | vṛthā̍ | ju̱hūbhi̍ḥ | sṛṇyā̍ | tu̱vi̱-svaṇi̍ḥ |
tṛ̱ṣu | yat | a̱gne̱ | va̱nina̍ḥ | vṛ̱ṣa̱-yase̍ | kṛ̱ṣṇam | te̱ | ema̍ | ruśa̍t-ūrme | a̱ja̱ra̱ ||1.58.4||

1.58.5a tapu̍rjambho̱ vana̱ ā vāta̍codito yū̱the na sā̱hvām̐ ava̍ vāti̱ vaṁsa̍gaḥ |
1.58.5c a̱bhi̱vraja̱nnakṣi̍ta̱ṁ pāja̍sā̱ raja̍ḥ sthā̱tuśca̱ratha̍ṁ bhayate pata̱triṇa̍ḥ ||

tapu̍ḥ-jambhaḥ | vane̍ | ā | vāta̍-coditaḥ | yū̱the | na | sā̱hvān | ava̍ | vā̱ti̱ | vaṁsa̍gaḥ |
a̱bhi̱-vraja̍n | akṣi̍tam | pāja̍sā | raja̍ḥ | sthā̱tuḥ | ca̱ratha̍m | bha̱ya̱te̱ | pa̱ta̱triṇa̍ḥ ||1.58.5||

1.58.6a da̱dhuṣṭvā̱ bhṛga̍vo̱ mānu̍ṣe̱ṣvā ra̱yiṁ na cāru̍ṁ su̱hava̱ṁ jane̍bhyaḥ |
1.58.6c hotā̍ramagne̱ ati̍thi̱ṁ vare̍ṇyaṁ mi̱traṁ na śeva̍ṁ di̱vyāya̱ janma̍ne ||

da̱dhuḥ | tvā̱ | bhṛga̍vaḥ | mānu̍ṣeṣu | ā | ra̱yim | na | cāru̍m | su̱-hava̍m | jane̍bhyaḥ |
hotā̍ram | a̱gne̱ | ati̍thim | vare̍ṇyam | mi̱tram | na | śeva̍m | di̱vyāya̍ | janma̍ne ||1.58.6||

1.58.7a hotā̍raṁ sa̱pta ju̱hvo̱3̱̍ yaji̍ṣṭha̱ṁ yaṁ vā̱ghato̍ vṛ̱ṇate̍ adhva̱reṣu̍ |
1.58.7c a̱gniṁ viśve̍ṣāmara̱tiṁ vasū̍nāṁ sapa̱ryāmi̱ praya̍sā̱ yāmi̱ ratna̍m ||

hotā̍ram | sa̱pta | ju̱hva̍ḥ | yaji̍ṣṭham | yam | vā̱ghata̍ḥ | vṛ̱ṇate̍ | a̱dhva̱reṣu̍ |
a̱gnim | viśve̍ṣām | a̱ra̱tim | vasū̍nām | sa̱pa̱ryāmi̍ | praya̍sā | yāmi̍ | ratna̍m ||1.58.7||

1.58.8a acchi̍drā sūno sahaso no a̱dya sto̱tṛbhyo̍ mitramaha̱ḥ śarma̍ yaccha |
1.58.8c agne̍ gṛ̱ṇanta̱maṁha̍sa uru̱ṣyorjo̍ napātpū̱rbhirāya̍sībhiḥ ||

acchi̍drā | sū̱no̱ iti̍ | sa̱ha̱sa̱ḥ | na̱ḥ | a̱dya | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | mi̱tra̱-ma̱ha̱ḥ | śarma̍ | ya̱ccha̱ |
agne̍ | gṛ̱ṇanta̍m | aṁha̍saḥ | u̱ru̱ṣya̱ | ūrja̍ḥ | na̱pā̱t | pū̱ḥ-bhiḥ | āya̍sībhiḥ ||1.58.8||

1.58.9a bhavā̱ varū̍thaṁ gṛṇa̱te vi̍bhāvo̱ bhavā̍ maghavanma̱ghava̍dbhya̱ḥ śarma̍ |
1.58.9c u̱ru̱ṣyāgne̱ aṁha̍so gṛ̱ṇanta̍ṁ prā̱tarma̱kṣū dhi̱yāva̍surjagamyāt ||

bhava̍ | varū̍tham | gṛ̱ṇa̱te | vi̱bhā̱-va̱ḥ | bhava̍ | ma̱gha̱-va̱n | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | śarma̍ |
u̱ru̱ṣya | a̱gne̱ | aṁha̍saḥ | gṛ̱ṇanta̍m | prā̱taḥ | ma̱kṣu | dhi̱yā-va̍suḥ | ja̱ga̱myā̱t ||1.58.9||


1.59.1a va̱yā ida̍gne a̱gnaya̍ste a̱nye tve viśve̍ a̱mṛtā̍ mādayante |
1.59.1c vaiśvā̍nara̱ nābhi̍rasi kṣitī̱nāṁ sthūṇe̍va̱ janā̍m̐ upa̱midya̍yantha ||

va̱yāḥ | it | a̱gne̱ | a̱gnaya̍ḥ | te̱ | a̱nye | tve iti̍ | viśve̍ | a̱mṛtā̍ḥ | mā̱da̱ya̱nte̱ |
vaiśvā̍nara | nābhi̍ḥ | a̱si̱ | kṣi̱tī̱nām | sthūṇā̍-iva | janā̍n | u̱pa̱-mit | ya̱ya̱ntha̱ ||1.59.1||

1.59.2a mū̱rdhā di̱vo nābhi̍ra̱gniḥ pṛ̍thi̱vyā athā̍bhavadara̱tī roda̍syoḥ |
1.59.2c taṁ tvā̍ de̱vāso̍'janayanta de̱vaṁ vaiśvā̍nara̱ jyoti̱ridāryā̍ya ||

mū̱rdhā | di̱vaḥ | nābhi̍ḥ | a̱gniḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | atha̍ | a̱bha̱va̱t | a̱ra̱tiḥ | roda̍syoḥ |
tam | tvā̱ | de̱vāsa̍ḥ | a̱ja̱na̱ya̱nta̱ | de̱vam | vaiśvā̍nara | jyoti̍ḥ | it | āryā̍ya ||1.59.2||

1.59.3a ā sūrye̱ na ra̱śmayo̍ dhru̱vāso̍ vaiśvāna̱re da̍dhire̱'gnā vasū̍ni |
1.59.3c yā parva̍te̱ṣvoṣa̍dhīṣva̱psu yā mānu̍ṣe̱ṣvasi̱ tasya̱ rājā̍ ||

ā | sūrye̍ | na | ra̱śmaya̍ḥ | dhru̱vāsa̍ḥ | vai̱śvā̱na̱re | da̱dhi̱re̱ | a̱gnā | vasū̍ni |
yā | parva̍teṣu | oṣa̍dhīṣu | a̱p-su | yā | mānu̍ṣeṣu | asi̍ | tasya̍ | rājā̍ ||1.59.3||

1.59.4a bṛ̱ha̱tī i̍va sū̱nave̱ roda̍sī̱ giro̱ hotā̍ manu̱ṣyo̱3̱̍ na dakṣa̍ḥ |
1.59.4c sva̍rvate sa̱tyaśu̍ṣmāya pū̱rvīrvai̍śvāna̱rāya̱ nṛta̍māya ya̱hvīḥ ||

bṛ̱ha̱tī i̱veti̍ bṛha̱tī-i̍va | sū̱nave̍ | roda̍sī̱ iti̍ | gira̍ḥ | hotā̍ | ma̱nu̱ṣya̍ḥ | na | dakṣa̍ḥ |
sva̍ḥ-vate | sa̱tya-śu̍ṣmāya | pū̱rvīḥ | vai̱śvā̱na̱rāya̍ | nṛ-ta̍māya | ya̱hvīḥ ||1.59.4||

1.59.5a di̱vaści̍tte bṛha̱to jā̍tavedo̱ vaiśvā̍nara̱ pra ri̍rice mahi̱tvam |
1.59.5c rājā̍ kṛṣṭī̱nāma̍si̱ mānu̍ṣīṇāṁ yu̱dhā de̱vebhyo̱ vari̍vaścakartha ||

di̱vaḥ | ci̱t | te̱ | bṛ̱ha̱taḥ | jā̱ta̱-ve̱da̱ḥ | vaiśvā̍nara | pra | ri̱ri̱ce̱ | ma̱hi̱-tvam |
rājā̍ | kṛ̱ṣṭī̱nām | a̱si̱ | mānu̍ṣīṇām | yu̱dhā | de̱vebhya̍ḥ | vari̍vaḥ | ca̱ka̱rtha̱ ||1.59.5||

1.59.6a pra nū ma̍hi̱tvaṁ vṛ̍ṣa̱bhasya̍ voca̱ṁ yaṁ pū̱ravo̍ vṛtra̱haṇa̱ṁ saca̍nte |
1.59.6c vai̱śvā̱na̱ro dasyu̍ma̱gnirja̍gha̱nvām̐ adhū̍no̱tkāṣṭhā̱ ava̱ śamba̍raṁ bhet ||

pra | nu | ma̱hi̱-tvam | vṛ̱ṣa̱bhasya̍ | vo̱ca̱m | yam | pū̱rava̍ḥ | vṛ̱tra̱-hana̍m | saca̍nte |
vai̱śvā̱na̱raḥ | dasyu̍m | a̱gniḥ | ja̱gha̱nvān | adhū̍not | kāṣṭhā̍ḥ | ava̍ | śamba̍ram | bhe̱t ||1.59.6||

1.59.7a vai̱śvā̱na̱ro ma̍hi̱mnā vi̱śvakṛ̍ṣṭirbha̱radvā̍jeṣu yaja̱to vi̱bhāvā̍ |
1.59.7c śā̱ta̱va̱ne̱ye śa̱tinī̍bhira̱gniḥ pu̍ruṇī̱the ja̍rate sū̱nṛtā̍vān ||

vai̱śvā̱na̱raḥ | ma̱hi̱mnā | vi̱śva-kṛ̍ṣṭiḥ | bha̱rat-vā̍jeṣu | ya̱ja̱taḥ | vi̱bhā-vā̍ |
śā̱ta̱-va̱ne̱ye | śa̱tinī̍bhiḥ | a̱gniḥ | pu̱ru̱-nī̱the | ja̱ra̱te̱ | sū̱nṛtā̍-vān ||1.59.7||


1.60.1a vahni̍ṁ ya̱śasa̍ṁ vi̱datha̍sya ke̱tuṁ su̍prā̱vya̍ṁ dū̱taṁ sa̱dyoa̍rtham |
1.60.1c dvi̱janmā̍naṁ ra̱yimi̍va praśa̱staṁ rā̱tiṁ bha̍ra̱dbhṛga̍ve māta̱riśvā̍ ||

vahni̍m | ya̱śasa̍m | vi̱datha̍sya | ke̱tum | su̱pra̱-a̱vya̍m | dū̱tam | sa̱dyaḥ-a̍rtham |
dvi̱-janmā̍nam | ra̱yim-i̍va | pra̱-śa̱stam | rā̱tim | bha̱ra̱t | bhṛga̍ve | mā̱ta̱riśvā̍ ||1.60.1||

1.60.2a a̱sya śāsu̍ru̱bhayā̍saḥ sacante ha̱viṣma̍nta u̱śijo̱ ye ca̱ martā̍ḥ |
1.60.2c di̱vaści̱tpūrvo̱ nya̍sādi̱ hotā̱pṛcchyo̍ vi̱śpati̍rvi̱kṣu ve̱dhāḥ ||

a̱sya | śāsu̍ḥ | u̱bhayā̍saḥ | sa̱ca̱nte̱ | ha̱viṣma̍ntaḥ | u̱śija̍ḥ | ye | ca̱ | martā̍ḥ |
di̱vaḥ | ci̱t | pūrva̍ḥ | ni | a̱sā̱di̱ | hotā̍ | ā̱-pṛcchya̍ḥ | vi̱śpati̍ḥ | vi̱kṣu | ve̱dhāḥ ||1.60.2||

1.60.3a taṁ navya̍sī hṛ̱da ā jāya̍mānama̱smatsu̍kī̱rtirmadhu̍jihvamaśyāḥ |
1.60.3c yamṛ̱tvijo̍ vṛ̱jane̱ mānu̍ṣāsa̱ḥ praya̍svanta ā̱yavo̱ jīja̍nanta ||

tam | navya̍sī | hṛ̱daḥ | ā | jāya̍mānam | a̱smat | su̱-kī̱rtiḥ | madhu̍-jihvam | a̱śyā̱ḥ |
yam | ṛ̱tvija̍ḥ | vṛ̱jane̍ | mānu̍ṣāsaḥ | praya̍svantaḥ | ā̱yava̍ḥ | jīja̍nanta ||1.60.3||

1.60.4a u̱śikpā̍va̱ko vasu̱rmānu̍ṣeṣu̱ vare̍ṇyo̱ hotā̍dhāyi vi̱kṣu |
1.60.4c damū̍nā gṛ̱hapa̍ti̱rdama̱ ām̐ a̱gnirbhu̍vadrayi̱patī̍ rayī̱ṇām ||

u̱śik | pā̱va̱kaḥ | vasu̍ḥ | mānu̍ṣeṣu | vare̍ṇyaḥ | hotā̍ | a̱dhā̱yi̱ | vi̱kṣu |
damū̍nāḥ | gṛ̱ha-pa̍tiḥ | dame̍ | ā | a̱gniḥ | bhu̱va̱t | ra̱yi̱-pati̍ḥ | ra̱yī̱ṇām ||1.60.4||

1.60.5a taṁ tvā̍ va̱yaṁ pati̍magne rayī̱ṇāṁ pra śa̍ṁsāmo ma̱tibhi̱rgota̍māsaḥ |
1.60.5c ā̱śuṁ na vā̍jaṁbha̱raṁ ma̱rjaya̍ntaḥ prā̱tarma̱kṣū dhi̱yāva̍surjagamyāt ||

tam | tvā̱ | va̱yam | pati̍m | a̱gne̱ | ra̱yī̱ṇām | pra | śa̱ṁsā̱ma̱ḥ | ma̱ti-bhi̍ḥ | gota̍māsaḥ |
ā̱śum | na | vā̱ja̱m-bha̱ram | ma̱rjaya̍ntaḥ | prā̱taḥ | ma̱kṣu | dhi̱yā-va̍suḥ | ja̱ga̱myā̱t ||1.60.5||


1.61.1a a̱smā idu̱ pra ta̱vase̍ tu̱rāya̱ prayo̱ na ha̍rmi̱ stoma̱ṁ māhi̍nāya |
1.61.1c ṛcī̍ṣamā̱yādhri̍gava̱ oha̱mindrā̍ya̱ brahmā̍ṇi rā̱tata̍mā ||

a̱smai | it | ū̱m̐ iti̍ | pra | ta̱vase̍ | tu̱rāya̍ | praya̍ḥ | na | ha̱rmi̱ | stoma̍m | māhi̍nāya |
ṛcī̍ṣamāya | adhri̍-gave | oha̍m | indrā̍ya | brahmā̍ṇi | rā̱ta-ta̍mā ||1.61.1||

1.61.2a a̱smā idu̱ praya̍ iva̱ pra ya̍ṁsi̱ bharā̍myāṅgū̱ṣaṁ bādhe̍ suvṛ̱kti |
1.61.2c indrā̍ya hṛ̱dā mana̍sā manī̱ṣā pra̱tnāya̱ patye̱ dhiyo̍ marjayanta ||

a̱smai | it | ū̱m̐ iti̍ | praya̍ḥ-iva | pra | ya̱ṁsi̱ | bharā̍mi | ā̱ṅgū̱ṣam | bādhe̍ | su̱-vṛ̱kti |
indrā̍ya | hṛ̱dā | mana̍sā | ma̱nī̱ṣā | pra̱tnāya̍ | patye̍ | dhiya̍ḥ | ma̱rja̱ya̱nta̱ ||1.61.2||

1.61.3a a̱smā idu̱ tyamu̍pa̱maṁ sva̱rṣāṁ bharā̍myāṅgū̱ṣamā̱sye̍na |
1.61.3c maṁhi̍ṣṭha̱maccho̍ktibhirmatī̱nāṁ su̍vṛ̱ktibhi̍ḥ sū̱riṁ vā̍vṛ̱dhadhyai̍ ||

a̱smai | it | ū̱m̐ iti̍ | tyam | u̱pa̱-mam | sva̱ḥ-sām | bharā̍mi | ā̱ṅgū̱ṣam | ā̱sye̍na |
maṁhi̍ṣṭham | accho̍kti-bhiḥ | ma̱tī̱nām | su̱vṛ̱kti-bhi̍ḥ | sū̱rim | va̱vṛ̱dhadhyai̍ ||1.61.3||

1.61.4a a̱smā idu̱ stoma̱ṁ saṁ hi̍nomi̱ ratha̱ṁ na taṣṭe̍va̱ tatsi̍nāya |
1.61.4c gira̍śca̱ girvā̍hase suvṛ̱ktīndrā̍ya viśvami̱nvaṁ medhi̍rāya ||

a̱smai | it | ū̱m̐ iti̍ | stoma̍m | sam | hi̱no̱mi̱ | ratha̍m | na | taṣṭā̍-iva | tat-si̍nāya |
gira̍ḥ | ca̱ | girvā̍hase | su̱-vṛ̱kti | indrā̍ya | vi̱śva̱m-i̱nvam | medhi̍rāya ||1.61.4||

1.61.5a a̱smā idu̱ sapti̍miva śrava̱syendrā̍yā̱rkaṁ ju̱hvā̱3̱̍ sama̍ñje |
1.61.5c vī̱raṁ dā̱nauka̍saṁ va̱ndadhyai̍ pu̱rāṁ gū̱rtaśra̍vasaṁ da̱rmāṇa̍m ||

a̱smai | it | ū̱m̐ iti̍ | sapti̍m-iva | śra̱va̱syā | indrā̍ya | a̱rkam | ju̱hvā̍ | sam | a̱ñje̱ |
vī̱ram | dā̱na-o̍kasam | va̱ndadhyai̍ | pu̱rām | gū̱rta-śra̍vasam | da̱rmāṇa̍m ||1.61.5||

1.61.6a a̱smā idu̱ tvaṣṭā̍ takṣa̱dvajra̱ṁ svapa̍stamaṁ sva̱ryaṁ1̱̍ raṇā̍ya |
1.61.6c vṛ̱trasya̍ cidvi̱dadyena̱ marma̍ tu̱jannīśā̍nastuja̱tā ki̍ye̱dhāḥ ||

a̱smai | it | ū̱m̐ iti̍ | tvaṣṭā̍ | ta̱kṣa̱t | vajra̍m | svapa̍ḥ-tamam | sva̱rya̍m | raṇā̍ya |
vṛ̱trasya̍ | ci̱t | vi̱dat | yena̍ | marma̍ | tu̱jan | īśā̍naḥ | tu̱ja̱tā | ki̱ye̱dhāḥ ||1.61.6||

1.61.7a a̱syedu̍ mā̱tuḥ sava̍neṣu sa̱dyo ma̱haḥ pi̱tuṁ pa̍pi̱vāñcārvannā̍ |
1.61.7c mu̱ṣā̱yadviṣṇu̍ḥ paca̱taṁ sahī̍yā̱nvidhya̍dvarā̱haṁ ti̱ro adri̱mastā̍ ||

a̱sya | it | ū̱m̐ iti̍ | mā̱tuḥ | sava̍neṣu | sa̱dyaḥ | ma̱haḥ | pi̱tum | pa̱pi̱-vān | cāru̍ | annā̍ |
mu̱ṣā̱yat | viṣṇu̍ḥ | pa̱ca̱tam | sahī̍yān | vidhya̍t | va̱rā̱ham | ti̱raḥ | adri̍m | astā̍ ||1.61.7||

1.61.8a a̱smā idu̱ gnāści̍dde̱vapa̍tnī̱rindrā̍yā̱rkama̍hi̱hatya̍ ūvuḥ |
1.61.8c pari̱ dyāvā̍pṛthi̱vī ja̍bhra u̱rvī nāsya̱ te ma̍hi̱māna̱ṁ pari̍ ṣṭaḥ ||

a̱smai | it | ū̱m̐ iti̍ | gnāḥ | ci̱t | de̱va-pa̍tnīḥ | indrā̍ya | a̱rkam | a̱hi̱-hatye̍ | ū̱vu̱rityū̍vuḥ |
pari̍ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | ja̱bhre̱ | u̱rvī iti̍ | na | a̱sya̱ | te iti̍ | ma̱hi̱māna̍m | pari̍ | sta̱ iti̍ staḥ ||1.61.8||

1.61.9a a̱syede̱va pra ri̍rice mahi̱tvaṁ di̱vaspṛ̍thi̱vyāḥ parya̱ntari̍kṣāt |
1.61.9c sva̱rāḻindro̱ dama̱ ā vi̱śvagū̍rtaḥ sva̱rirama̍tro vavakṣe̱ raṇā̍ya ||

a̱sya | it | e̱va | pra | ri̱ri̱ce̱ | ma̱hi̱-tvam | di̱vaḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | pari̍ | a̱ntari̍kṣāt |
sva̱-rāṭ | indra̍ḥ | dame̍ | ā | vi̱śva-gū̍rtaḥ | su̱-a̱riḥ | ama̍traḥ | va̱va̱kṣe̱ | raṇā̍ya ||1.61.9||

1.61.10a a̱syede̱va śava̍sā śu̱ṣanta̱ṁ vi vṛ̍śca̱dvajre̍ṇa vṛ̱tramindra̍ḥ |
1.61.10c gā na vrā̱ṇā a̱vanī̍ramuñcada̱bhi śravo̍ dā̱vane̱ sace̍tāḥ ||

a̱sya | it | e̱va | śava̍sā | śu̱ṣanta̍m | vi | vṛ̱śca̱t | vajre̍ṇa | vṛ̱tram | indra̍ḥ |
gāḥ | na | vrā̱ṇāḥ | a̱vanī̍ḥ | a̱mu̱ñca̱t | a̱bhi | śrava̍ḥ | dā̱vane̍ | sa-ce̍tāḥ ||1.61.10||

1.61.11a a̱syedu̍ tve̱ṣasā̍ ranta̱ sindha̍va̱ḥ pari̱ yadvajre̍ṇa sī̱maya̍cchat |
1.61.11c ī̱śā̱na̱kṛddā̱śuṣe̍ daśa̱syantu̱rvīta̍ye gā̱dhaṁ tu̱rvaṇi̍ḥ kaḥ ||

a̱sya | it | ū̱m̐ iti̍ | tve̱ṣasā̍ | ra̱nta̱ | sindha̍vaḥ | pari̍ | yat | vajre̍ṇa | sī̱m | aya̍cchat |
ī̱śā̱na̱-kṛt | dā̱śuṣe̍ | da̱śa̱syan | tu̱rvīta̍ye | gā̱dham | tu̱rvaṇi̍ḥ | ka̱riti̍ kaḥ ||1.61.11||

1.61.12a a̱smā idu̱ pra bha̍rā̱ tūtu̍jāno vṛ̱trāya̱ vajra̱mīśā̍naḥ kiye̱dhāḥ |
1.61.12c gorna parva̱ vi ra̍dā tira̱śceṣya̱nnarṇā̍ṁsya̱pāṁ ca̱radhyai̍ ||

a̱smai | it | ū̱m̐ iti̍ | pra | bha̱ra̱ | tūtu̍jānaḥ | vṛ̱trāya̍ | vajra̍m | īśā̍naḥ | ki̱ye̱dhāḥ |
goḥ | na | parva̍ | vi | ra̱da̱ | tira̍ścā | iṣya̍n | arṇā̍ṁsi | a̱pām | ca̱radhyai̍ ||1.61.12||

1.61.13a a̱syedu̱ pra brū̍hi pū̱rvyāṇi̍ tu̱rasya̱ karmā̍ṇi̱ navya̍ u̱kthaiḥ |
1.61.13c yu̱dhe yadi̍ṣṇā̱na āyu̍dhānyṛghā̱yamā̍ṇo niri̱ṇāti̱ śatrū̍n ||

a̱sya | it | ū̱m̐ iti̍ | pra | brū̱hi̱ | pū̱rvyāṇi̍ | tu̱rasya̍ | karmā̍ṇi | navya̍ḥ | u̱kthaiḥ |
yu̱dhe | yat | i̱ṣṇā̱naḥ | āyu̍dhāni | ṛ̱ghā̱yamā̍ṇaḥ | ni̱-ri̱ṇāti̍ | śatrū̍n ||1.61.13||

1.61.14a a̱syedu̍ bhi̱yā gi̱raya̍śca dṛ̱ḻhā dyāvā̍ ca̱ bhūmā̍ ja̱nuṣa̍stujete |
1.61.14c upo̍ ve̱nasya̱ jogu̍vāna o̱ṇiṁ sa̱dyo bhu̍vadvī̱ryā̍ya no̱dhāḥ ||

a̱sya | it | ū̱m̐ iti̍ | bhi̱yā | gi̱raya̍ḥ | ca̱ | dṛ̱ḻhāḥ | dyāvā̍ | ca̱ | bhūma̍ | ja̱nuṣa̍ḥ | tu̱je̱te̱ iti̍ |
upo̱ iti̍ | ve̱nasya̍ | jogu̍vānaḥ | o̱ṇim | sa̱dyaḥ | bhu̱va̱t | vī̱ryā̍ya | no̱dhāḥ ||1.61.14||

1.61.15a a̱smā idu̱ tyadanu̍ dāyyeṣā̱meko̱ yadva̱vne bhūre̱rīśā̍naḥ |
1.61.15c praita̍śa̱ṁ sūrye̍ paspṛdhā̱naṁ sauva̍śvye̱ suṣvi̍māva̱dindra̍ḥ ||

a̱smai | it | ū̱m̐ iti̍ | tyat | anu̍ | dā̱yi̱ | e̱ṣā̱m | eka̍ḥ | yat | va̱vne | bhūre̍ḥ | īśā̍naḥ |
pra | eta̍śam | sūrye̍ | pa̱spṛ̱dhā̱nam | sauva̍śvye | susvi̍m | ā̱va̱t | indra̍ḥ ||1.61.15||

1.61.16a e̱vā te̍ hāriyojanā suvṛ̱ktīndra̱ brahmā̍ṇi̱ gota̍māso akran |
1.61.16c aiṣu̍ vi̱śvape̍śasa̱ṁ dhiya̍ṁ dhāḥ prā̱tarma̱kṣū dhi̱yāva̍surjagamyāt ||

e̱va | te̱ | hā̱ri̱-yo̱ja̱na̱ | su̱-vṛ̱kti | indra̍ | brahmā̍ṇi | gota̍māsaḥ | a̱kra̱n |
ā | e̱ṣu̱ | vi̱śva-pe̍śasam | dhiya̍m | dhā̱ḥ | prā̱taḥ | ma̱kṣu | dhi̱yā-va̍suḥ | ja̱ga̱myā̱t ||1.61.16||


1.62.1a pra ma̍nmahe śavasā̱nāya̍ śū̱ṣamā̍ṅgū̱ṣaṁ girva̍ṇase aṅgira̱svat |
1.62.1c su̱vṛ̱ktibhi̍ḥ stuva̱ta ṛ̍gmi̱yāyārcā̍mā̱rkaṁ nare̱ viśru̍tāya ||

pra | ma̱nma̱he̱ | śa̱va̱sā̱nāya̍ | śū̱ṣam | ā̱ṅgū̱ṣam | girva̍ṇase | a̱ṅgi̱ra̱svat |
su̱vṛ̱kti-bhi̍ḥ | stu̱va̱te | ṛ̱gmi̱yāya̍ | arcā̍ma | a̱rkam | nare̍ | vi-śru̍tāya ||1.62.1||

1.62.2a pra vo̍ ma̱he mahi̱ namo̍ bharadhvamāṅgū̱ṣya̍ṁ śavasā̱nāya̱ sāma̍ |
1.62.2c yenā̍ na̱ḥ pūrve̍ pi̱tara̍ḥ pada̱jñā arca̍nto̱ aṅgi̍raso̱ gā avi̍ndan ||

pra | va̱ḥ | ma̱he | mahi̍ | nama̍ḥ | bha̱ra̱dhva̱m | ā̱ṅgū̱ṣya̍m | śa̱va̱sā̱nāya̍ | sāma̍ |
yena̍ | na̱ḥ | pūrve̍ | pi̱tara̍ḥ | pa̱da̱-jñāḥ | arca̍ntaḥ | aṅgi̍rasaḥ | gāḥ | avi̍ndan ||1.62.2||

1.62.3a indra̱syāṅgi̍rasāṁ ce̱ṣṭau vi̱datsa̱ramā̱ tana̍yāya dhā̱sim |
1.62.3c bṛha̱spati̍rbhi̱nadadri̍ṁ vi̱dadgāḥ samu̱sriyā̍bhirvāvaśanta̱ nara̍ḥ ||

indra̍sya | aṅgi̍rasām | ca̱ | i̱ṣṭau | vi̱dat | sa̱ramā̍ | tana̍yāya | dhā̱sim |
bṛha̱spati̍ḥ | bhi̱nat | adri̍m | vi̱dat | gāḥ | sam | u̱sriyā̍bhiḥ | vā̱va̱śa̱nta̱ | nara̍ḥ ||1.62.3||

1.62.4a sa su̱ṣṭubhā̱ sa stu̱bhā sa̱pta viprai̍ḥ sva̱reṇādri̍ṁ sva̱ryo̱3̱̍ nava̍gvaiḥ |
1.62.4c sa̱ra̱ṇyubhi̍ḥ phali̱gami̍ndra śakra va̱laṁ rave̍ṇa darayo̱ daśa̍gvaiḥ ||

saḥ | su̱-stubhā̍ | saḥ | stu̱bhā | sa̱pta | viprai̍ḥ | sva̱reṇa̍ | adri̍m | sva̱rya̍ḥ | nava̍-gvaiḥ |
sa̱ra̱ṇyu-bhi̍ḥ | pha̱li̱-gam | i̱ndra̱ | śa̱kra̱ | va̱lam | rave̍ṇa | da̱ra̱ya̱ḥ | daśa̍-gvaiḥ ||1.62.4||

1.62.5a gṛ̱ṇā̱no aṅgi̍robhirdasma̱ vi va̍ru̱ṣasā̱ sūrye̍ṇa̱ gobhi̱randha̍ḥ |
1.62.5c vi bhūmyā̍ aprathaya indra̱ sānu̍ di̱vo raja̱ upa̍ramastabhāyaḥ ||

gṛ̱ṇā̱naḥ | aṅgi̍raḥ-bhiḥ | da̱sma̱ | vi | va̱ḥ | u̱ṣasā̍ | sūrye̍ṇa | gobhi̍ḥ | andha̍ḥ |
vi | bhūmyā̍ḥ | a̱pra̱tha̱ya̱ḥ | i̱ndra̱ | sānu̍ | di̱vaḥ | raja̍ḥ | upa̍ram | a̱sta̱bhā̱ya̱ḥ ||1.62.5||

1.62.6a tadu̱ praya̍kṣatamamasya̱ karma̍ da̱smasya̱ cāru̍tamamasti̱ daṁsa̍ḥ |
1.62.6c u̱pa̱hva̱re yadupa̍rā̱ api̍nva̱nmadhva̍rṇaso na̱dya1̱̍ścata̍sraḥ ||

tat | ū̱m̐ iti̍ | praya̍kṣa-tamam | a̱sya̱ | karma̍ | da̱smasya̍ | cāru̍-tamam | a̱sti̱ | daṁsa̍ḥ |
u̱pa̱-hva̱re | yat | upa̍rāḥ | api̍nvat | madhu̍-arṇasaḥ | na̱dya̍ḥ | cata̍sraḥ ||1.62.6||

1.62.7a dvi̱tā vi va̍vre sa̱najā̱ sanī̍ḻe a̱yāsya̱ḥ stava̍mānebhira̱rkaiḥ |
1.62.7c bhago̱ na mene̍ para̱me vyo̍ma̱nnadhā̍raya̱droda̍sī su̱daṁsā̍ḥ ||

dvi̱tā | vi | va̱vre̱ | sa̱-najā̍ | sanī̍ḻe̱ iti̱ sa-nī̍ḻe | a̱yāsya̍ḥ | stava̍mānebhiḥ | a̱rkaiḥ |
bhaga̍ḥ | na | mene̱ iti̍ | pa̱ra̱me | vi-o̍man | adhā̍rayat | roda̍sī̱ iti̍ | su̱-daṁsā̍ḥ ||1.62.7||

1.62.8a sa̱nāddiva̱ṁ pari̱ bhūmā̱ virū̍pe puna̱rbhuvā̍ yuva̱tī svebhi̱revai̍ḥ |
1.62.8c kṛ̱ṣṇebhi̍ra̱ktoṣā ruśa̍dbhi̱rvapu̍rbhi̱rā ca̍rato a̱nyānyā̍ ||

sa̱nāt | diva̍m | pari̍ | bhūma̍ | virū̍pe̱ iti̱ vi-rū̍pe | pu̱na̱ḥ-bhuvā̍ | yu̱va̱tī iti̍ | svebhi̍ḥ | evai̍ḥ |
kṛ̱ṣṇebhi̍ḥ | a̱ktā | u̱ṣāḥ | ruśa̍t-bhiḥ | vapu̍ḥ-bhiḥ | ā | ca̱ra̱ta̱ḥ | a̱nyā-a̍nyā ||1.62.8||

1.62.9a sane̍mi sa̱khyaṁ sva̍pa̱syamā̍naḥ sū̱nurdā̍dhāra̱ śava̍sā su̱daṁsā̍ḥ |
1.62.9c ā̱māsu̍ ciddadhiṣe pa̱kvama̱ntaḥ paya̍ḥ kṛ̱ṣṇāsu̱ ruśa̱drohi̍ṇīṣu ||

sane̍mi | sa̱khyam | su̱-a̱pa̱syamā̍naḥ | sū̱nuḥ | dā̱dhā̱ra̱ | śava̍sā | su̱-daṁsā̍ḥ |
ā̱māsu̍ | ci̱t | da̱dhi̱ṣe̱ | pa̱kvam | a̱ntariti̍ | paya̍ḥ | kṛ̱ṣṇāsu̍ | ruśa̍t | rohi̍ṇīṣu ||1.62.9||

1.62.10a sa̱nātsanī̍ḻā a̱vanī̍ravā̱tā vra̱tā ra̍kṣante a̱mṛtā̱ḥ saho̍bhiḥ |
1.62.10c pu̱rū sa̱hasrā̱ jana̍yo̱ na patnī̍rduva̱syanti̱ svasā̍ro̱ ahra̍yāṇam ||

sa̱nāt | sa-nī̍ḻāḥ | a̱vanī̍ḥ | a̱vā̱tāḥ | vra̱tā | ra̱kṣa̱nte̱ | a̱mṛtā̍ḥ | saha̍ḥ-bhiḥ |
pu̱ru | sa̱hasrā̍ | jana̍yaḥ | na | patnī̍ḥ | du̱va̱syanti̍ | svasā̍raḥ | ahra̍yāṇam ||1.62.10||

1.62.11a sa̱nā̱yuvo̱ nama̍sā̱ navyo̍ a̱rkairva̍sū̱yavo̍ ma̱tayo̍ dasma dadruḥ |
1.62.11c pati̱ṁ na patnī̍ruśa̱tīru̱śanta̍ṁ spṛ̱śanti̍ tvā śavasāvanmanī̱ṣāḥ ||

sa̱nā̱-yuva̍ḥ | nama̍sā | navya̍ḥ | a̱rkaiḥ | va̱su̱-yava̍ḥ | ma̱taya̍ḥ | da̱sma̱ | da̱dru̱ḥ |
pati̍m | na | patnī̍ḥ | u̱śa̱tīḥ | u̱śanta̍m | spṛ̱śanti̍ | tvā̱ | śa̱va̱sā̱-va̱n | ma̱nī̱ṣāḥ ||1.62.11||

1.62.12a sa̱nāde̱va tava̱ rāyo̱ gabha̍stau̱ na kṣīya̍nte̱ nopa̍ dasyanti dasma |
1.62.12c dyu̱mām̐ a̍si̱ kratu̍mām̐ indra̱ dhīra̱ḥ śikṣā̍ śacīva̱stava̍ na̱ḥ śacī̍bhiḥ ||

sa̱nāt | e̱va | tava̍ | rāya̍ḥ | gabha̍stau | na | kṣīya̍nte | na | upa̍ | da̱sya̱nti̱ | da̱sma̱ |
dyu̱-mān | a̱si̱ | kratu̍-mān | i̱ndra̱ | dhīra̍ḥ | śikṣa̍ | śa̱cī̱-va̱ḥ | tava̍ | na̱ḥ | śacī̍bhiḥ ||1.62.12||

1.62.13a sa̱nā̱ya̱te gota̍ma indra̱ navya̱mata̍kṣa̱dbrahma̍ hari̱yoja̍nāya |
1.62.13c su̱nī̱thāya̍ naḥ śavasāna no̱dhāḥ prā̱tarma̱kṣū dhi̱yāva̍surjagamyāt ||

sa̱nā̱-ya̱te | gota̍maḥ | i̱ndra̱ | navya̍m | ata̍kṣat | brahma̍ | ha̱ri̱-yoja̍nāya |
su̱-nī̱thāya̍ | na̱ḥ | śa̱va̱sā̱na̱ | no̱dhāḥ | prā̱taḥ | ma̱kṣu | dhi̱yā-va̍suḥ | ja̱ga̱myā̱t ||1.62.13||


1.63.1a tvaṁ ma̱hām̐ i̍ndra̱ yo ha̱ śuṣmai̱rdyāvā̍ jajñā̱naḥ pṛ̍thi̱vī ame̍ dhāḥ |
1.63.1c yaddha̍ te̱ viśvā̍ gi̱raya̍ści̱dabhvā̍ bhi̱yā dṛ̱ḻhāsa̍ḥ ki̱raṇā̱ naija̍n ||

tvam | ma̱hān | i̱ndra̱ | yaḥ | ha̱ | śuṣmai̍ḥ | dyāvā̍ | ja̱jñā̱naḥ | pṛ̱thi̱vī iti̍ | ame̍ | ghā̱ḥ |
yat | ha̱ | te̱ | viśvā̍ | gi̱raya̍ḥ | ci̱t | abhvā̍ | bhi̱yā | dṛ̱ḻhāsa̍ḥ | ki̱raṇā̍ḥ | na | aija̍n ||1.63.1||

1.63.2a ā yaddharī̍ indra̱ vivra̍tā̱ verā te̱ vajra̍ṁ jari̱tā bā̱hvordhā̍t |
1.63.2c yenā̍viharyatakrato a̱mitrā̱npura̍ i̱ṣṇāsi̍ puruhūta pū̱rvīḥ ||

ā | yat | harī̱ iti̍ | i̱ndra̱ | vi-vra̍tā | veḥ | ā | te̱ | vajra̍m | ja̱ri̱tā | bā̱hvoḥ | dhā̱t |
yena̍ | a̱vi̱ha̱rya̱ta̱kra̱to̱ itya̍viharyata-krato | a̱mitrā̍n | pura̍ḥ | i̱ṣṇāsi̍ | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | pū̱rvīḥ ||1.63.2||

1.63.3a tvaṁ sa̱tya i̍ndra dhṛ̱ṣṇure̱tāntvamṛ̍bhu̱kṣā narya̱stvaṁ ṣāṭ |
1.63.3c tvaṁ śuṣṇa̍ṁ vṛ̱jane̍ pṛ̱kṣa ā̱ṇau yūne̱ kutsā̍ya dyu̱mate̱ sacā̍han ||

tvam | sa̱tyaḥ | i̱ndra̱ | dhṛ̱ṣṇuḥ | e̱tān | tvam | ṛ̱bhu̱kṣāḥ | narya̍ḥ | tvam | ṣāṭ |
tvam | śuṣṇa̍m | vṛ̱jane̍ | pṛ̱kṣe | ā̱ṇau | yūne̍ | kutsā̍ya | dyu̱-mate̍ | sacā̍ | a̱ha̱n ||1.63.3||

1.63.4a tvaṁ ha̱ tyadi̍ndra codī̱ḥ sakhā̍ vṛ̱traṁ yadva̍jrinvṛṣakarmannu̱bhnāḥ |
1.63.4c yaddha̍ śūra vṛṣamaṇaḥ parā̱cairvi dasyū̱m̐ryonā̱vakṛ̍to vṛthā̱ṣāṭ ||

tvam | ha̱ | tyat | i̱ndra̱ | co̱dī̱ḥ | sakhā̍ | vṛ̱tram | yat | va̱jri̱n | vṛ̱ṣa̱-ka̱rma̱n | u̱bhnāḥ |
yat | ha̱ | śū̱ra̱ | vṛ̱ṣa̱-ma̱na̱ḥ | pa̱rā̱caiḥ | vi | dasyū̍n | yonau̍ | akṛ̍taḥ | vṛ̱thā̱ṣāṭ ||1.63.4||

1.63.5a tvaṁ ha̱ tyadi̱ndrāri̍ṣaṇyandṛ̱ḻhasya̍ ci̱nmartā̍nā̱maju̍ṣṭau |
1.63.5c vya1̱̍smadā kāṣṭhā̱ arva̍te vargha̱neva̍ vajriñchnathihya̱mitrā̍n ||

tvam | ha̱ | tyat | i̱ndra̱ | ari̍ṣaṇyan | dṛ̱ḻhasya̍ | ci̱t | martā̍nām | aju̍ṣṭau |
vi | a̱smat | ā | kāṣṭhā̍ḥ | arva̍te | va̱ḥ | gha̱nā-i̍va | va̱jri̱n | śna̱thi̱hi̱ | a̱mitrā̍n ||1.63.5||

1.63.6a tvāṁ ha̱ tyadi̱ndrārṇa̍sātau̱ sva̍rmīḻhe̱ nara̍ ā̱jā ha̍vante |
1.63.6c tava̍ svadhāva i̱yamā sa̍ma̱rya ū̱tirvāje̍ṣvata̱sāyyā̍ bhūt ||

tvām | ha̱ | tyat | i̱ndra̱ | arṇa̍-sātau | sva̍ḥ-mīḻhe | nara̍ḥ | ā̱jā | ha̱va̱nte̱ |
tava̍ | sva̱dhā̱-va̱ḥ | i̱yam | ā | sa̱-ma̱rye | ū̱tiḥ | vāje̍ṣu | a̱ta̱sāyyā̍ | bhū̱t ||1.63.6||

1.63.7a tvaṁ ha̱ tyadi̍ndra sa̱pta yudhya̱npuro̍ vajrinpuru̱kutsā̍ya dardaḥ |
1.63.7c ba̱rhirna yatsu̱dāse̱ vṛthā̱ varga̱ṁho rā̍ja̱nvari̍vaḥ pū̱rave̍ kaḥ ||

tvam | ha̱ | tyat | i̱ndra̱ | sa̱pta | yudhya̍n | pura̍ḥ | va̱jri̱n | pu̱ru̱-kutsā̍ya | da̱rda̱riti̍ dardaḥ |
ba̱rhiḥ | na | yat | su̱-dāse̍ | vṛthā̍ | vark | a̱ṁhoḥ | rā̱ja̱n | vari̍vaḥ | pū̱rave̍ | ka̱ḥ ||1.63.7||

1.63.8a tvaṁ tyāṁ na̍ indra deva ci̱trāmiṣa̱māpo̱ na pī̍paya̱ḥ pari̍jman |
1.63.8c yayā̍ śūra̱ pratya̱smabhya̱ṁ yaṁsi̱ tmana̱mūrja̱ṁ na vi̱śvadha̱ kṣara̍dhyai ||

tvam | tyām | na̱ḥ | i̱ndra̱ | de̱va̱ | ci̱trām | iṣa̍m | āpa̍ḥ | na | pī̱pa̱ya̱ḥ | pari̍-jman |
yayā̍ | śū̱ra̱ | prati̍ | a̱smabhya̍m | yaṁsi̍ | tmana̍m | ūrja̍m | na | vi̱śvadha̍ | kṣara̍dhyai ||1.63.8||

1.63.9a akā̍ri ta indra̱ gota̍mebhi̱rbrahmā̱ṇyoktā̱ nama̍sā̱ hari̍bhyām |
1.63.9c su̱peśa̍sa̱ṁ vāja̱mā bha̍rā naḥ prā̱tarma̱kṣū dhi̱yāva̍surjagamyāt ||

akā̍ri | te̱ | i̱ndra̱ | gota̍mebhiḥ | brahmā̍ṇi | ā-u̍ktā | nama̍sā | hari̍-bhyām |
su̱-peśa̍sam | vāja̍m | ā | bha̱ra̱ | na̱ḥ | prā̱taḥ | ma̱kṣu | dhi̱yā-va̍suḥ | ja̱ga̱myā̱t ||1.63.9||


1.64.1a vṛṣṇe̱ śardhā̍ya̱ suma̍khāya ve̱dhase̱ nodha̍ḥ suvṛ̱ktiṁ pra bha̍rā ma̱rudbhya̍ḥ |
1.64.1c a̱po na dhīro̱ mana̍sā su̱hastyo̱ gira̱ḥ sama̍ñje vi̱dathe̍ṣvā̱bhuva̍ḥ ||

vṛṣṇe̍ | śardhā̍ya | su-ma̍khāya | ve̱dhase̍ | nodha̍ḥ | su̱-vṛ̱ktim | pra | bha̱ra̱ | ma̱rut-bhya̍ḥ |
a̱paḥ | na | dhīra̍ḥ | mana̍sā | su̱-hastya̍ḥ | gira̍ḥ | sam | a̱ñje̱ | vi̱dathe̍ṣu | ā̱-bhuva̍ḥ ||1.64.1||

1.64.2a te ja̍jñire di̱va ṛ̱ṣvāsa̍ u̱kṣaṇo̍ ru̱drasya̱ maryā̱ asu̍rā are̱pasa̍ḥ |
1.64.2c pā̱va̱kāsa̱ḥ śuca̍ya̱ḥ sūryā̍ iva̱ satvā̍no̱ na dra̱psino̍ gho̱rava̍rpasaḥ ||

te | ja̱jñi̱re̱ | di̱vaḥ | ṛ̱ṣvāsa̍ḥ | u̱kṣaṇa̍ḥ | ru̱drasya̍ | maryā̍ḥ | asu̍rāḥ | a̱re̱pasa̍ḥ |
pā̱va̱kāsa̍ḥ | śuca̍yaḥ | sūryā̍ḥ-iva | satvā̍naḥ | na | dra̱psina̍ḥ | gho̱ra-va̍rpasaḥ ||1.64.2||

1.64.3a yuvā̍no ru̱drā a̱jarā̍ abho̱gghano̍ vava̱kṣuradhri̍gāva̱ḥ parva̍tā iva |
1.64.3c dṛ̱ḻhā ci̱dviśvā̱ bhuva̍nāni̱ pārthi̍vā̱ pra cyā̍vayanti di̱vyāni̍ ma̱jmanā̍ ||

yuvā̍naḥ | ru̱drāḥ | a̱jarā̍ḥ | a̱bho̱k-hana̍ḥ | va̱va̱kṣuḥ | adhri̍-gāvaḥ | parva̍tāḥ-iva |
dṛ̱ḻhā | ci̱t | viśvā̍ | bhuva̍nāni | pārthi̍vā | pra | cyā̱va̱ya̱nti̱ | di̱vyāni̍ | ma̱jmanā̍ ||1.64.3||

1.64.4a ci̱traira̱ñjibhi̱rvapu̍ṣe̱ vya̍ñjate̱ vakṣa̍ḥsu ru̱kmām̐ adhi̍ yetire śu̱bhe |
1.64.4c aṁse̍ṣveṣā̱ṁ ni mi̍mṛkṣurṛ̱ṣṭaya̍ḥ sā̱kaṁ ja̍jñire sva̱dhayā̍ di̱vo nara̍ḥ ||

ci̱traiḥ | a̱ñji-bhi̍ḥ | vapu̍ṣe | vi | a̱ñja̱te̱ | vakṣa̍ḥ-su | ru̱kmān | adhi̍ | ye̱ti̱re̱ | śu̱bhe |
aṁse̍ṣu | e̱ṣā̱m | ni | mi̱mṛ̱kṣu̱ḥ | ṛ̱ṣṭaya̍ḥ | sā̱kam | ja̱jñi̱re̱ | sva̱dhayā̍ | di̱vaḥ | nara̍ḥ ||1.64.4||

1.64.5a ī̱śā̱na̱kṛto̱ dhuna̍yo ri̱śāda̍so̱ vātā̍nvi̱dyuta̱stavi̍ṣībhirakrata |
1.64.5c du̱hantyūdha̍rdi̱vyāni̱ dhūta̍yo̱ bhūmi̍ṁ pinvanti̱ paya̍sā̱ pari̍jrayaḥ ||

ī̱śā̱na̱-kṛta̍ḥ | dhuna̍yaḥ | ri̱śāda̍saḥ | vātā̍n | vi̱-dyuta̍ḥ | tavi̍ṣībhiḥ | a̱kra̱ta̱ |
du̱hanti̍ | ūdha̍ḥ | di̱vyāni̍ | dhūta̍yaḥ | bhūmi̍m | pi̱nva̱nti̱ | paya̍sā | pari̍-jrayaḥ ||1.64.5||

1.64.6a pinva̍ntya̱po ma̱ruta̍ḥ su̱dāna̍va̱ḥ payo̍ ghṛ̱tava̍dvi̱dathe̍ṣvā̱bhuva̍ḥ |
1.64.6c atya̱ṁ na mi̱he vi na̍yanti vā̱jina̱mutsa̍ṁ duhanti sta̱naya̍nta̱makṣi̍tam ||

pinva̍nti | a̱paḥ | ma̱ruta̍ḥ | su̱-dāna̍vaḥ | paya̍ḥ | ghṛ̱ta-va̍t | vi̱dathe̍ṣu | ā̱-bhuva̍ḥ |
atya̍m | na | mi̱he | vi | na̱ya̱nti̱ | vā̱jina̍m | utsa̍m | du̱ha̱nti̱ | sta̱naya̍ntam | akṣi̍tam ||1.64.6||

1.64.7a ma̱hi̱ṣāso̍ mā̱yina̍ści̱trabhā̍navo gi̱rayo̱ na svata̍vaso raghu̱ṣyada̍ḥ |
1.64.7c mṛ̱gā i̍va ha̱stina̍ḥ khādathā̱ vanā̱ yadāru̍ṇīṣu̱ tavi̍ṣī̱rayu̍gdhvam ||

ma̱hi̱ṣāsa̍ḥ | mā̱yina̍ḥ | ci̱tra-bhā̍navaḥ | gi̱raya̍ḥ | na | sva-ta̍vasaḥ | ra̱ghu̱-syada̍ḥ |
mṛ̱gāḥ-i̍va | ha̱stina̍ḥ | khā̱da̱tha̱ | vanā̍ | yat | āru̍ṇīṣu | tavi̍ṣīḥ | ayu̍gdhvam ||1.64.7||

1.64.8a si̱ṁhā i̍va nānadati̱ prace̍tasaḥ pi̱śā i̍va su̱piśo̍ vi̱śvave̍dasaḥ |
1.64.8c kṣapo̱ jinva̍nta̱ḥ pṛṣa̍tībhirṛ̱ṣṭibhi̱ḥ samitsa̱bādha̱ḥ śava̱sāhi̍manyavaḥ ||

si̱ṁhāḥ-i̍va | nā̱na̱da̱ti̱ | pra-ce̍tasaḥ | pi̱śāḥ-i̍va | su̱-piśa̍ḥ | vi̱śva-ve̍dasaḥ |
kṣapa̍ḥ | jinva̍ntaḥ | pṛṣa̍tībhiḥ | ṛ̱ṣṭi-bhi̍ḥ | sam | it | sa̱-bādha̱ḥ | śava̍sā | ahi̍-manyavaḥ ||1.64.8||

1.64.9a roda̍sī̱ ā va̍datā gaṇaśriyo̱ nṛṣā̍caḥ śūrā̱ḥ śava̱sāhi̍manyavaḥ |
1.64.9c ā va̱ndhure̍ṣva̱mati̱rna da̍rśa̱tā vi̱dyunna ta̍sthau maruto̱ rathe̍ṣu vaḥ ||

roda̍sī̱ iti̍ | ā | va̱da̱ta̱ | ga̱ṇa̱-śri̱ya̱ḥ | nṛ-sā̍caḥ | śūrā̍ḥ | śava̍sā | ahi̍-manyavaḥ |
ā | va̱ndhure̍ṣu | a̱mati̍ḥ | na | da̱rśa̱tā | vi̱-dyut | na | ta̱sthau̱ | ma̱ru̱ta̱ḥ | rathe̍ṣu | va̱ḥ ||1.64.9||

1.64.10a vi̱śvave̍daso ra̱yibhi̱ḥ samo̍kasa̱ḥ saṁmi̍ślāsa̱stavi̍ṣībhirvira̱pśina̍ḥ |
1.64.10c astā̍ra̱ iṣu̍ṁ dadhire̱ gabha̍styorana̱ntaśu̍ṣmā̱ vṛṣa̍khādayo̱ nara̍ḥ ||

vi̱śva-ve̍dasaḥ | ra̱yi-bhi̍ḥ | sam-o̍kasaḥ | sam-mi̍ślāsaḥ | tavi̍ṣībhiḥ | vi̱-ra̱pśina̍ḥ |
astā̍raḥ | iṣu̍m | da̱dhi̱re̱ | gabha̍styoḥ | a̱na̱nta-śu̍ṣmāḥ | vṛṣa̍-khādayaḥ | nara̍ḥ ||1.64.10||

1.64.11a hi̱ra̱ṇyaye̍bhiḥ pa̱vibhi̍ḥ payo̱vṛdha̱ ujji̍ghnanta āpa̱thyo̱3̱̍ na parva̍tān |
1.64.11c ma̱khā a̱yāsa̍ḥ sva̱sṛto̍ dhruva̱cyuto̍ dudhra̱kṛto̍ ma̱ruto̱ bhrāja̍dṛṣṭayaḥ ||

hi̱ra̱ṇyaye̍bhiḥ | pa̱vi-bhi̍ḥ | pa̱ya̱ḥ-vṛdha̍ḥ | ut | ji̱ghna̱nte̱ | ā̱-pa̱thya̍ḥ | na | parva̍tān |
ma̱khāḥ | a̱yāsa̍ḥ | sva̱-sṛta̍ḥ | dhru̱va̱-cyuta̍ḥ | du̱dhra̱-kṛta̍ḥ | ma̱ruta̍ḥ | bhrāja̍t-ṛṣṭayaḥ ||1.64.11||

1.64.12a ghṛṣu̍ṁ pāva̱kaṁ va̱nina̱ṁ vica̍rṣaṇiṁ ru̱drasya̍ sū̱nuṁ ha̱vasā̍ gṛṇīmasi |
1.64.12c ra̱ja̱stura̍ṁ ta̱vasa̱ṁ māru̍taṁ ga̱ṇamṛ̍jī̱ṣiṇa̱ṁ vṛṣa̍ṇaṁ saścata śri̱ye ||

ghṛṣu̍m | pā̱va̱kam | va̱nina̍m | vi-ca̍rṣaṇim | ru̱drasya̍ | sū̱num | ha̱vasā̍ | gṛ̱ṇī̱ma̱si̱ |
ra̱ja̱ḥ-tura̍m | ta̱vasa̍m | māru̍tam | ga̱ṇam | ṛ̱jī̱ṣiṇa̍m | vṛṣa̍ṇam | sa̱śca̱ta̱ | śri̱ye ||1.64.12||

1.64.13a pra nū sa marta̱ḥ śava̍sā̱ janā̱m̐ ati̍ ta̱sthau va̍ ū̱tī ma̍ruto̱ yamāva̍ta |
1.64.13c arva̍dbhi̱rvāja̍ṁ bharate̱ dhanā̱ nṛbhi̍rā̱pṛcchya̱ṁ kratu̱mā kṣe̍ti̱ puṣya̍ti ||

pra | nu | saḥ | marta̍ḥ | śava̍sā | janā̍n | ati̍ | ta̱sthau | va̱ḥ | ū̱tī | ma̱ruta̍ḥ | yam | āva̍ta |
arva̍t-bhiḥ | vāja̍m | bha̱ra̱te̱ | dhanā̍ | nṛ-bhi̍ḥ | ā̱-pṛcchya̍m | kratu̍m | ā | kṣe̱ti̱ | puṣya̍ti ||1.64.13||

1.64.14a ca̱rkṛtya̍ṁ marutaḥ pṛ̱tsu du̱ṣṭara̍ṁ dyu̱manta̱ṁ śuṣma̍ṁ ma̱ghava̍tsu dhattana |
1.64.14c dha̱na̱spṛta̍mu̱kthya̍ṁ vi̱śvaca̍rṣaṇiṁ to̱kaṁ pu̍ṣyema̱ tana̍yaṁ śa̱taṁ himā̍ḥ ||

ca̱rkṛtya̍m | ma̱ru̱ta̱ḥ | pṛ̱t-su | du̱stara̍m | dyu̱-manta̍m | śuṣma̍m | ma̱ghava̍t-su | dha̱tta̱na̱ |
dha̱na̱-spṛta̍m | u̱kthya̍m | vi̱śva-ca̍rṣaṇim | to̱kam | pu̱ṣye̱ma̱ | tana̍yam | śa̱tam | himā̍ḥ ||1.64.14||

1.64.15a nū ṣṭhi̱raṁ ma̍ruto vī̱rava̍ntamṛtī̱ṣāha̍ṁ ra̱yima̱smāsu̍ dhatta |
1.64.15c sa̱ha̱sriṇa̍ṁ śa̱tina̍ṁ śūśu̱vāṁsa̍ṁ prā̱tarma̱kṣū dhi̱yāva̍surjagamyāt ||

nu | sthi̱ram | ma̱ru̱ta̱ḥ | vī̱ra-va̍ntam | ṛ̱ti̱-saha̍m | ra̱yim | a̱smāsu̍ | dha̱tta̱ |
sa̱ha̱sriṇa̍m | śa̱tina̍m | śū̱śu̱-vāṁsa̍m | prā̱taḥ | ma̱kṣu | dhi̱yā-va̍suḥ | ja̱ga̱myā̱t ||1.64.15||


1.65.1 pa̱śvā na tā̱yuṁ guhā̱ cata̍nta̱ṁ namo̍ yujā̱naṁ namo̱ vaha̍ntam ||

pa̱śvā | na | tā̱yum | guhā̍ | cata̍ntam | nama̍ḥ | yu̱jā̱nam | nama̍ḥ | vaha̍ntam ||1.65.1||

1.65.2 sa̱joṣā̱ dhīrā̍ḥ pa̱dairanu̍ gma̱nnupa̍ tvā sīda̱nviśve̱ yaja̍trāḥ ||

sa̱-joṣā̍ḥ | dhīrā̍ḥ | pa̱daiḥ | anu̍ | gma̱n | upa̍ | tvā̱ | sī̱da̱n | viśve̍ | yaja̍trāḥ ||1.65.2||

1.65.3 ṛ̱tasya̍ de̱vā anu̍ vra̱tā gu̱rbhuva̱tpari̍ṣṭi̱rdyaurna bhūma̍ ||

ṛ̱tasya̍ | de̱vāḥ | anu̍ | vra̱tā | gu̱ḥ | bhuva̍t | pari̍ṣṭiḥ | dyauḥ | na | bhūma̍ ||1.65.3||

1.65.4 vardha̍ntī̱māpa̍ḥ pa̱nvā suśi̍śvimṛ̱tasya̱ yonā̱ garbhe̱ sujā̍tam ||

vardha̍nti | ī̱m | āpa̍ḥ | pa̱nvā | su-śi̍śvim | ṛ̱tasya̍ | yonā̍ | garbhe̍ | su-jā̍tam ||1.65.4||

1.65.5 pu̱ṣṭirna ra̱ṇvā kṣi̱tirna pṛ̱thvī gi̱rirna bhujma̱ kṣodo̱ na śa̱ṁbhu ||

pu̱ṣṭiḥ | na | ra̱ṇvā | kṣi̱tiḥ | na | pṛ̱thvī | gi̱riḥ | na | bhujma̍ | kṣoda̍ḥ | na | śa̱m-bhu ||1.65.5||

1.65.6 atyo̱ nājma̱ntsarga̍pratakta̱ḥ sindhu̱rna kṣoda̱ḥ ka ī̍ṁ varāte ||

atya̍ḥ | na | ajma̍n | sarga̍-prataktaḥ | sindhu̍ḥ | na | kṣoda̍ḥ | kaḥ | i̱m | va̱rā̱te̱ ||1.65.6||

1.65.7 jā̱miḥ sindhū̍nā̱ṁ bhrāte̍va̱ svasrā̱mibhyā̱nna rājā̱ vanā̍nyatti ||

jā̱miḥ | sindhū̍nām | bhrātā̍-iva | svasrā̍m | ibhyā̍n | na | rājā̍ | vanā̍ni | a̱tti̱ ||1.65.7||

1.65.8 yadvāta̍jūto̱ vanā̱ vyasthā̍da̱gnirha̍ dāti̱ romā̍ pṛthi̱vyāḥ ||

yat | vāta̍-jūtaḥ | vanā̍ | vi | asthā̍t | a̱gniḥ | ha̱ | dā̱ti̱ | roma̍ | pṛ̱thi̱vyāḥ ||1.65.8||

1.65.9 śvasi̍tya̱psu ha̱ṁso na sīda̱nkratvā̱ ceti̍ṣṭho vi̱śāmu̍ṣa̱rbhut ||

śvasi̍ti | a̱p-su | ha̱ṁsaḥ | na | sīda̍n | kratvā̍ | ceti̍ṣṭhaḥ | vi̱śām | u̱ṣa̱ḥ-bhut ||1.65.9||

1.65.10 somo̱ na ve̱dhā ṛ̱tapra̍jātaḥ pa̱śurna śiśvā̍ vi̱bhurdū̱rebhā̍ḥ ||

soma̍ḥ | na | ve̱dhāḥ | ṛ̱ta-pra̍jātaḥ | pa̱śuḥ | na | śiśvā̍ | vi̱-bhuḥ | dū̱re-bhā̍ḥ ||1.65.10||


1.66.1 ra̱yirna ci̱trā sūro̱ na sa̱ṁdṛgāyu̱rna prā̱ṇo nityo̱ na sū̱nuḥ ||

ra̱yiḥ | na | ci̱trā | sūra̍ḥ | na | sa̱m-dṛk | āyu̍ḥ | na | prā̱ṇaḥ | nitya̍ḥ | na | sū̱nuḥ ||1.66.1||

1.66.2 takvā̱ na bhūrṇi̱rvanā̍ siṣakti̱ payo̱ na dhe̱nuḥ śuci̍rvi̱bhāvā̍ ||

takvā̍ | na | bhūrṇi̍ḥ | vanā̍ | si̱sa̱kti̱ | paya̍ḥ | na | dhe̱nuḥ | śuci̍ḥ | vi̱bhā-vā̍ ||1.66.2||

1.66.3 dā̱dhāra̱ kṣema̱moko̱ na ra̱ṇvo yavo̱ na pa̱kvo jetā̱ janā̍nām ||

dā̱dhāra̍ | kṣema̍m | oka̍ḥ | na | ra̱ṇvaḥ | yava̍ḥ | na | pa̱kvaḥ | jetā̍ | janā̍nām ||1.66.3||

1.66.4 ṛṣi̱rna stubhvā̍ vi̱kṣu pra̍śa̱sto vā̱jī na prī̱to vayo̍ dadhāti ||

ṛṣi̍ḥ | na | stubhvā̍ | vi̱kṣu | pra̱-śa̱staḥ | vā̱jī | na | prī̱taḥ | vaya̍ḥ | da̱dhā̱ti̱ ||1.66.4||

1.66.5 du̱roka̍śoci̱ḥ kratu̱rna nityo̍ jā̱yeva̱ yonā̱vara̱ṁ viśva̍smai ||

du̱roka̍-śociḥ | kratu̍ḥ | na | nitya̍ḥ | jā̱yā-i̍va | yonau̍ | ara̍m | viśva̍smai ||1.66.5||

1.66.6 ci̱tro yadabhrā̍ṭ chve̱to na vi̱kṣu ratho̱ na ru̱kmī tve̱ṣaḥ sa̱matsu̍ ||

ci̱traḥ | yat | abhrā̍ṭ | śve̱taḥ | na | vi̱kṣu | ratha̍ḥ | na | ru̱kmī | tve̱ṣaḥ | sa̱mat-su̍ ||1.66.6||

1.66.7 sene̍va sṛ̱ṣṭāma̍ṁ dadhā̱tyastu̱rna di̱dyuttve̱ṣapra̍tīkā ||

senā̍-iva | sṛ̱ṣṭā | ama̍m | da̱dhā̱ti̱ | astu̍ḥ | na | di̱dyut | tve̱ṣa-pra̍tīkā ||1.66.7||

1.66.8 ya̱mo ha̍ jā̱to ya̱mo jani̍tvaṁ jā̱raḥ ka̱nīnā̱ṁ pati̱rjanī̍nām ||

ya̱maḥ | ha̱ | jā̱taḥ | ya̱maḥ | jani̍-tvam | jā̱raḥ | ka̱nīnā̍m | pati̍ḥ | janī̍nām ||1.66.8||

1.66.9 taṁ va̍śca̱rāthā̍ va̱yaṁ va̍sa̱tyāsta̱ṁ na gāvo̱ nakṣa̍nta i̱ddham ||

tam | va̱ḥ | ca̱rāthā̍ | va̱yam | va̱sa̱tyā | asta̍m | na | gāva̍ḥ | nakṣa̍nte | i̱ddham ||1.66.9||

1.66.10 sindhu̱rna kṣoda̱ḥ pra nīcī̍raino̱nnava̍nta̱ gāva̱ḥ sva1̱̍rdṛśī̍ke ||

sindhu̍ḥ | na | kṣoda̍ḥ | pra | nīcī̍ḥ | ai̱no̱t | nava̍nta | gāva̍ḥ | sva̍ḥ | dṛśī̍ke ||1.66.10||


1.67.1 vane̍ṣu jā̱yurmarte̍ṣu mi̱tro vṛ̍ṇī̱te śru̱ṣṭiṁ rāje̍vāju̱ryam ||

vane̍ṣu | jā̱yuḥ | marte̍ṣu | mi̱traḥ | vṛ̱ṇī̱te̱ | śru̱ṣṭim | rājā̍-iva | a̱ju̱ryam ||1.67.1||

1.67.2 kṣemo̱ na sā̱dhuḥ kratu̱rna bha̱dro bhuva̍tsvā̱dhīrhotā̍ havya̱vāṭ ||

kṣema̍ḥ | na | sā̱dhuḥ | kratu̍ḥ | na | bha̱draḥ | bhuva̍t | su̱-ā̱dhīḥ | hotā̍ | ha̱vya̱-vāṭ ||1.67.2||

1.67.3 haste̱ dadhā̍no nṛ̱mṇā viśvā̱nyame̍ de̱vāndhā̱dguhā̍ ni̱ṣīda̍n ||

haste̍ | dadhā̍naḥ | nṛ̱mṇā | viśvā̍ni | ame̍ | de̱vān | dhā̱t | guhā̍ | ni̱-sīda̍n ||1.67.3||

1.67.4 vi̱dantī̱matra̱ naro̍ dhiya̱ṁdhā hṛ̱dā yatta̱ṣṭānmantrā̱m̐ aśa̍ṁsan ||

vi̱danti̍ | ī̱m | atra̍ | nara̍ḥ | dhi̱ya̱m-dhāḥ | hṛ̱dā | yat | ta̱ṣṭān | mantrā̍n | aśa̍ṁsan ||1.67.4||

1.67.5 a̱jo na kṣāṁ dā̱dhāra̍ pṛthi̱vīṁ ta̱stambha̱ dyāṁ mantre̍bhiḥ sa̱tyaiḥ ||

a̱jaḥ | na | kṣām | dā̱dhāra̍ | pṛ̱thi̱vīm | ta̱stambha̍ | dyām | mantre̍bhiḥ | sa̱tyaiḥ ||1.67.5||

1.67.6 pri̱yā pa̱dāni̍ pa̱śvo ni pā̍hi vi̱śvāyu̍ragne gu̱hā guha̍ṁ gāḥ ||

pri̱yā | pa̱dāni̍ | pa̱śvaḥ | ni | pā̱hi̱ | vi̱śva-ā̍yuḥ | a̱gne̱ | gu̱hā | guha̍m | gā̱ḥ ||1.67.6||

1.67.7 ya ī̍ṁ ci̱keta̱ guhā̱ bhava̍nta̱mā yaḥ sa̱sāda̱ dhārā̍mṛ̱tasya̍ ||

yaḥ | ī̱m | ci̱keta̍ | guhā̍ | bhava̍ntam | ā | yaḥ | sa̱sāda̍ | dhārā̍m | ṛ̱tasya̍ ||1.67.7||

1.67.8 vi ye cṛ̱tantyṛ̱tā sapa̍nta̱ ādidvasū̍ni̱ pra va̍vācāsmai ||

vi | ye | cṛ̱tanti̍ | ṛ̱tā | sapa̍ntaḥ | āt | it | vasū̍ni | pra | va̱vā̱ca̱ | a̱smai̱ ||1.67.8||

1.67.9 vi yo vī̱rutsu̱ rodha̍nmahi̱tvota pra̱jā u̱ta pra̱sūṣva̱ntaḥ ||

vi | yaḥ | vī̱rut-su̍ | rodha̍t | ma̱hi̱-tvā | u̱ta | pra̱-jāḥ | u̱ta | pra̱-sūṣu̍ | a̱ntariti̍ ||1.67.9||

1.67.10 citti̍ra̱pāṁ dame̍ vi̱śvāyu̱ḥ sadme̍va̱ dhīrā̍ḥ sa̱ṁmāya̍ cakruḥ ||

citti̍ḥ | a̱pām | dame̍ | vi̱śva-ā̍yuḥ | sadma̍-iva | dhīrā̍ḥ | sa̱m-māya̍ | ca̱kru̱ḥ ||1.67.10||


1.68.1 śrī̱ṇannupa̍ sthā̱ddiva̍ṁ bhura̱ṇyuḥ sthā̱tuśca̱ratha̍ma̱ktūnvyū̍rṇot ||

śrī̱ṇan | upa̍ | sthā̱t | diva̍m | bhu̱ra̱ṇyuḥ | sthā̱tuḥ | ca̱ratha̍m | a̱ktūn | vi | ū̱rṇo̱t ||1.68.1||

1.68.2 pari̱ yade̍ṣā̱meko̱ viśve̍ṣā̱ṁ bhuva̍dde̱vo de̱vānā̍ṁ mahi̱tvā ||

pari̍ | yat | e̱ṣā̱m | eka̍ḥ | viśve̍ṣām | bhuva̍t | de̱vaḥ | de̱vānā̍m | ma̱hi̱-tvā ||1.68.2||

1.68.3 āditte̱ viśve̱ kratu̍ṁ juṣanta̱ śuṣkā̱dyadde̍va jī̱vo jani̍ṣṭhāḥ ||

āt | it | te̱ | viśve̍ | kratu̍m | ju̱ṣa̱nta̱ | śuṣkā̍t | yat | de̱va̱ | jī̱vaḥ | jani̍ṣṭhāḥ ||1.68.3||

1.68.4 bhaja̍nta̱ viśve̍ deva̱tvaṁ nāma̍ ṛ̱taṁ sapa̍nto a̱mṛta̱mevai̍ḥ ||

bhaja̍nta | viśve̍ | de̱va̱-tvam | nāma̍ | ṛ̱tam | sapa̍ntaḥ | a̱mṛta̍m | evai̍ḥ ||1.68.4||

1.68.5 ṛ̱tasya̱ preṣā̍ ṛ̱tasya̍ dhī̱tirvi̱śvāyu̱rviśve̱ apā̍ṁsi cakruḥ ||

ṛ̱tasya̍ | preṣā̍ḥ | ṛ̱tasya̍ | dhī̱tiḥ | vi̱śva-ā̍yuḥ | viśve̍ | apā̍ṁsi | ca̱kru̱ḥ ||1.68.5||

1.68.6 yastubhya̱ṁ dāśā̱dyo vā̍ te̱ śikṣā̱ttasmai̍ ciki̱tvānra̱yiṁ da̍yasva ||

yaḥ | tubhya̍m | dāśā̍t | yaḥ | vā̱ | te̱ | śikṣā̍t | tasmai̍ | ci̱ki̱tvān | ra̱yim | da̱ya̱sva̱ ||1.68.6||

1.68.7 hotā̱ niṣa̍tto̱ mano̱rapa̍tye̱ sa ci̱nnvā̍sā̱ṁ patī̍ rayī̱ṇām ||

hotā̍ | ni-sa̍ttaḥ | mano̍ḥ | apa̍tye | saḥ | ci̱t | nu | ā̱sā̱m | pati̍ḥ | ra̱yī̱ṇām ||1.68.7||

1.68.8 i̱cchanta̱ reto̍ mi̱thasta̱nūṣu̱ saṁ jā̍nata̱ svairdakṣai̱ramū̍rāḥ ||

i̱cchanta̍ | reta̍ḥ | mi̱thaḥ | ta̱nūṣu̍ | sam | jā̱na̱ta̱ | svaiḥ | dakṣai̍ḥ | amū̍rāḥ ||1.68.8||

1.68.9 pi̱turna pu̱trāḥ kratu̍ṁ juṣanta̱ śroṣa̱nye a̍sya̱ śāsa̍ṁ tu̱rāsa̍ḥ ||

pi̱tuḥ | na | pu̱trāḥ | kratu̍m | ju̱ṣa̱nta̱ | śroṣa̍n | ye | a̱sya̱ | śāsa̍m | tu̱rāsa̍ḥ ||1.68.9||

1.68.10 vi rāya̍ aurṇo̱ddura̍ḥ puru̱kṣuḥ pi̱peśa̱ nāka̱ṁ stṛbhi̱rdamū̍nāḥ ||

vi | rāya̍ḥ | au̱rṇo̱t | dura̍ḥ | pu̱ru̱-kṣuḥ | pi̱peśa̍ | nāka̍m | stṛ-bhi̍ḥ | damū̍nāḥ ||1.68.10||


1.69.1 śu̱kraḥ śu̍śu̱kvām̐ u̱ṣo na jā̱raḥ pa̱prā sa̍mī̱cī di̱vo na jyoti̍ḥ ||

śu̱kraḥ | śu̱śu̱kvān | u̱ṣaḥ | na | jā̱raḥ | pa̱prā | sa̱mī̱cī iti̍ sa̱m-ī̱cī | di̱vaḥ | na | jyoti̍ḥ ||1.69.1||

1.69.2 pari̱ prajā̍ta̱ḥ kratvā̍ babhūtha̱ bhuvo̍ de̱vānā̍ṁ pi̱tā pu̱traḥ san ||

pari̍ | pra-jā̍taḥ | kratvā̍ | ba̱bhū̱tha̱ | bhuva̍ḥ | de̱vānā̍m | pi̱tā | pu̱traḥ | san ||1.69.2||

1.69.3 ve̱dhā adṛ̍pto a̱gnirvi̍jā̱nannūdha̱rna gonā̱ṁ svādmā̍ pitū̱nām ||

ve̱dhāḥ | adṛ̍ptaḥ | a̱gniḥ | vi̱-jā̱nan | ūdha̍ḥ | na | gonā̍m | svādma̍ | pi̱tū̱nām ||1.69.3||

1.69.4 jane̱ na śeva̍ ā̱hūrya̱ḥ sanmadhye̱ niṣa̍tto ra̱ṇvo du̍ro̱ṇe ||

jane̍ | na | śeva̍ḥ | ā̱-hūrya̍ḥ | san | madhye̍ | ni-sa̍ttaḥ | ra̱ṇvaḥ | du̱ro̱ṇe ||1.69.4||

1.69.5 pu̱tro na jā̱to ra̱ṇvo du̍ro̱ṇe vā̱jī na prī̱to viśo̱ vi tā̍rīt ||

pu̱traḥ | na | jā̱taḥ | ra̱ṇvaḥ | du̱ro̱ṇe | vā̱jī | na | prī̱taḥ | viśa̍ḥ | vi | tā̱rī̱t ||1.69.5||

1.69.6 viśo̱ yadahve̱ nṛbhi̱ḥ sanī̍ḻā a̱gnirde̍va̱tvā viśvā̍nyaśyāḥ ||

viśa̍ḥ | yat | ahve̍ | nṛ-bhi̍ḥ | sa-nī̍ḻāḥ | a̱gniḥ | de̱va̱-tvā | viśvā̍ni | a̱śyā̱ḥ ||1.69.6||

1.69.7 naki̍ṣṭa e̱tā vra̱tā mi̍nanti̱ nṛbhyo̱ yade̱bhyaḥ śru̱ṣṭiṁ ca̱kartha̍ ||

naki̍ḥ | te̱ | e̱tā | vra̱tā | mi̱na̱nti̱ | nṛ-bhya̍ḥ | yat | e̱bhyaḥ | śru̱ṣṭim | ca̱kartha̍ ||1.69.7||

1.69.8 tattu te̱ daṁso̱ yadaha̍ntsamā̱nairnṛbhi̱ryadyu̱kto vi̱ve rapā̍ṁsi ||

tat | tu | te̱ | daṁsa̍ḥ | yat | aha̍n | sa̱mā̱naiḥ | nṛ-bhi̍ḥ | yat | yu̱ktaḥ | vi̱veḥ | rapā̍ṁsi ||1.69.8||

1.69.9 u̱ṣo na jā̱ro vi̱bhāvo̱sraḥ saṁjñā̍tarūpa̱ścike̍tadasmai ||

u̱ṣaḥ | na | jā̱raḥ | vi̱bhā-vā̍ | u̱sraḥ | sañjñā̍ta-rūpaḥ | cike̍tat | a̱smai̱ ||1.69.9||

1.69.10 tmanā̱ vaha̍nto̱ duro̱ vyṛ̍ṇva̱nnava̍nta̱ viśve̱ sva1̱̍rdṛśī̍ke ||

tmanā̍ | vaha̍ntaḥ | dura̍ḥ | vi | ṛ̱ṇva̱n | nava̍nta | viśve̍ | sva̍ḥ | dṛśī̍ke ||1.69.10||


1.70.1 va̱nema̍ pū̱rvīra̱ryo ma̍nī̱ṣā a̱gniḥ su̱śoko̱ viśvā̍nyaśyāḥ ||

va̱nema̍ | pū̱rvīḥ | a̱ryaḥ | ma̱nī̱ṣā | a̱gniḥ | su̱-śoka̍ḥ | viśvā̍ni | a̱śyā̱ḥ ||1.70.1||

1.70.2 ā daivyā̍ni vra̱tā ci̍ki̱tvānā mānu̍ṣasya̱ jana̍sya̱ janma̍ ||

ā | daivyā̍ni | vra̱tā | ci̱ki̱tvān | ā | mānu̍ṣasya | jana̍sya | janma̍ ||1.70.2||

1.70.3 garbho̱ yo a̱pāṁ garbho̱ vanā̍nā̱ṁ garbha̍śca sthā̱tāṁ garbha̍śca̱rathā̍m ||

garbha̍ḥ | yaḥ | a̱pām | garbha̍ḥ | vanā̍nām | garbha̍ḥ | ca̱ | sthā̱tām | garbha̍ḥ | ca̱rathā̍m ||1.70.3||

1.70.4 adrau̍ cidasmā a̱ntardu̍ro̱ṇe vi̱śāṁ na viśvo̍ a̱mṛta̍ḥ svā̱dhīḥ ||

adrau̍ | ci̱t | a̱smai̱ | a̱ntaḥ | du̱ro̱ṇe | vi̱śām | na | viśva̍ḥ | a̱mṛta̍ḥ | su̱-ā̱dhīḥ ||1.70.4||

1.70.5 sa hi kṣa̱pāvā̍m̐ a̱gnī ra̍yī̱ṇāṁ dāśa̱dyo a̍smā̱ ara̍ṁ sū̱ktaiḥ ||

saḥ | hi | kṣa̱pā-vā̍n | a̱gniḥ | ra̱yī̱ṇām | dāśa̍t | yaḥ | a̱smai̱ | ara̍m | su̱-u̱ktaiḥ ||1.70.5||

1.70.6 e̱tā ci̍kitvo̱ bhūmā̱ ni pā̍hi de̱vānā̱ṁ janma̱ martā̍m̐śca vi̱dvān ||

e̱tā | ci̱ki̱tva̱ḥ | bhūma̱ | ni | pā̱hi̱ | de̱vānā̍m | janma̍ | martā̍n | ca̱ | vi̱dvān ||1.70.6||

1.70.7 vardhā̱nyaṁ pū̱rvīḥ kṣa̱po virū̍pāḥ sthā̱tuśca̱ ratha̍mṛ̱tapra̍vītam ||

vardhā̍n | yam | pū̱rvīḥ | kṣa̱paḥ | vi-rū̍pāḥ | sthā̱tuḥ | ca̱ | ratha̍m | ṛ̱ta-pra̍vītam ||1.70.7||

1.70.8 arā̍dhi̱ hotā̱ sva1̱̍rniṣa̍ttaḥ kṛ̱ṇvanviśvā̱nyapā̍ṁsi sa̱tyā ||

arā̍dhi | hotā̍ | sva̍ḥ | ni-sa̍ttaḥ | kṛ̱ṇvan | viśvā̍ni | apā̍ṁsi | sa̱tyā ||1.70.8||

1.70.9 goṣu̱ praśa̍sti̱ṁ vane̍ṣu dhiṣe̱ bhara̍nta̱ viśve̍ ba̱liṁ sva̍rṇaḥ ||

goṣu̍ | pra-śa̍stim | vane̍ṣu | dhi̱ṣe̱ | bhara̍nta | viśve̍ | ba̱lim | sva̍ḥ | na̱ḥ ||1.70.9||

1.70.10 vi tvā̱ nara̍ḥ puru̱trā sa̍paryanpi̱turna jivre̱rvi vedo̍ bharanta ||

vi | tvā̱ | nara̍ḥ | pu̱ru̱-trā | sa̱pa̱rya̱n | pi̱tuḥ | na | jivre̍ḥ | vi | veda̍ḥ | bha̱ra̱nta̱ ||1.70.10||

1.70.11 sā̱dhurna gṛ̱dhnuraste̍va̱ śūro̱ yāte̍va bhī̱mastve̱ṣaḥ sa̱matsu̍ ||

sā̱dhuḥ | na | gṛ̱dhnuḥ | astā̍-iva | śūra̍ḥ | yātā̍-iva | bhī̱maḥ | tve̱ṣaḥ | sa̱mat-su̍ ||1.70.11||


1.71.1a upa̱ pra ji̍nvannuśa̱tīru̱śanta̱ṁ pati̱ṁ na nitya̱ṁ jana̍ya̱ḥ sanī̍ḻāḥ |
1.71.1c svasā̍ra̱ḥ śyāvī̱maru̍ṣīmajuṣrañci̱tramu̱cchantī̍mu̱ṣasa̱ṁ na gāva̍ḥ ||

upa̍ | pra | ji̱nva̱n | u̱śa̱tīḥ | u̱śanta̍m | pati̍m | na | nitya̍m | jana̍yaḥ | sa-nī̍ḻāḥ |
svasā̍raḥ | śyāvī̍m | aru̍ṣīm | a̱ju̱ṣra̱n | ci̱tram | u̱cchantī̍m | u̱ṣasa̍m | na | gāva̍ḥ ||1.71.1||

1.71.2a vī̱ḻu ci̍ddṛ̱ḻhā pi̱taro̍ na u̱kthairadri̍ṁ ruja̱nnaṅgi̍raso̱ rave̍ṇa |
1.71.2c ca̱krurdi̱vo bṛ̍ha̱to gā̱tuma̱sme aha̱ḥ sva̍rvividuḥ ke̱tumu̱srāḥ ||

vī̱ḻu | ci̱t | dṛ̱ḻhā | pi̱tara̍ḥ | na̱ḥ | u̱kthaiḥ | adri̍m | ru̱ja̱n | aṅgi̍rasaḥ | rave̍ṇa |
ca̱kruḥ | di̱vaḥ | bṛ̱ha̱taḥ | gā̱tum | a̱sme iti̍ | aha̱riti̍ | sva̍ḥ | vi̱vi̱du̱ḥ | ke̱tum | u̱srāḥ ||1.71.2||

1.71.3a dadha̍nnṛ̱taṁ dha̱naya̍nnasya dhī̱timādida̱ryo di̍dhi̱ṣvo̱3̱̍ vibhṛ̍trāḥ |
1.71.3c atṛ̍ṣyantīra̱paso̍ ya̱ntyacchā̍ de̱vāñjanma̱ praya̍sā va̱rdhaya̍ntīḥ ||

dadha̍n | ṛ̱tam | dha̱naya̍n | a̱sya̱ | dhī̱tim | āt | it | a̱ryaḥ | da̱dhi̱ṣva̍ḥ | vi-bhṛ̍trāḥ |
atṛ̍ṣyantīḥ | a̱pasa̍ḥ | ya̱nti̱ | accha̍ | de̱vān | janma̍ | praya̍sā | va̱rdhaya̍ntīḥ ||1.71.3||

1.71.4a mathī̱dyadī̱ṁ vibhṛ̍to māta̱riśvā̍ gṛ̱hegṛ̍he śye̱to jenyo̱ bhūt |
1.71.4c ādī̱ṁ rājñe̱ na sahī̍yase̱ sacā̱ sannā dū̱tyaṁ1̱̍ bhṛga̍vāṇo vivāya ||

mathī̍t | yat | ī̱m | vi-bhṛ̍taḥ | mā̱ta̱riśvā̍ | gṛ̱he-gṛ̍he | śye̱taḥ | jenya̍ḥ | bhūt |
āt | ī̱m | rājñe̍ | na | sahī̍yase | sacā̍ | san | ā | dū̱tya̍m | bhṛga̍vāṇaḥ | vi̱vā̱ya̱ ||1.71.4||

1.71.5a ma̱he yatpi̱tra ī̱ṁ rasa̍ṁ di̱ve karava̍ tsaratpṛśa̱nya̍ściki̱tvān |
1.71.5c sṛ̱jadastā̍ dhṛṣa̱tā di̱dyuma̍smai̱ svāyā̍ṁ de̱vo du̍hi̱tari̱ tviṣi̍ṁ dhāt ||

ma̱he | yat | pi̱tre | ī̱m | rasa̍m | di̱ve | kaḥ | ava̍ | tsa̱ra̱t | pṛ̱śa̱nya̍ḥ | ci̱ki̱tvān |
sṛ̱jat | astā̍ | dhṛ̱ṣa̱tā | di̱dyum | a̱smai̱ | svāyā̍m | de̱vaḥ | du̱hi̱tari̍ | tviṣi̍m | dhā̱t ||1.71.5||

1.71.6a sva ā yastubhya̱ṁ dama̱ ā vi̱bhāti̱ namo̍ vā̱ dāśā̍duśa̱to anu̱ dyūn |
1.71.6c vardho̍ agne̱ vayo̍ asya dvi̱barhā̱ yāsa̍drā̱yā sa̱ratha̱ṁ yaṁ ju̱nāsi̍ ||

sve | ā | yaḥ | tubhya̍m | dame̍ | ā | vi̱-bhāti̍ | nama̍ḥ | vā̱ | dāśā̍t | u̱śa̱taḥ | anu̍ | dyūn |
vardho̱ iti̍ | a̱gne̱ | vaya̍ḥ | a̱sya̱ | dvi̱-barhā̍ḥ | yāsa̍t | rā̱yā | sa̱-ratha̍m | yam | ju̱nāsi̍ ||1.71.6||

1.71.7a a̱gniṁ viśvā̍ a̱bhi pṛkṣa̍ḥ sacante samu̱draṁ na sra̱vata̍ḥ sa̱pta ya̱hvīḥ |
1.71.7c na jā̱mibhi̱rvi ci̍kite̱ vayo̍ no vi̱dā de̱veṣu̱ prama̍tiṁ ciki̱tvān ||

a̱gnim | viśvā̍ḥ | a̱bhi | pṛkṣa̍ḥ | sa̱ca̱nte̱ | sa̱mu̱dram | na | sra̱vata̍ḥ | sa̱pta | ya̱hvīḥ |
na | jā̱mi-bhi̍ḥ | vi | ci̱ki̱te̱ | vaya̍ḥ | na̱ḥ | vi̱dāḥ | de̱veṣu̍ | pra-ma̍tim | ci̱ki̱tvān ||1.71.7||

1.71.8a ā yadi̱ṣe nṛ̱pati̱ṁ teja̱ āna̱ṭ chuci̱ reto̱ niṣi̍kta̱ṁ dyaura̱bhīke̍ |
1.71.8c a̱gniḥ śardha̍manava̱dyaṁ yuvā̍naṁ svā̱dhya̍ṁ janayatsū̱daya̍cca ||

ā | yat | i̱ṣe | nṛ̱-pati̍m | teja̍ḥ | āna̍ṭ | śuci̍ | reta̍ḥ | ni-si̍ktam | dyauḥ | a̱bhīke̍ |
a̱gniḥ | śardha̍m | a̱na̱va̱dyam | yuvā̍nam | su̱-ā̱dhya̍m | ja̱na̱ya̱t | sū̱daya̍t | ca̱ ||1.71.8||

1.71.9a mano̱ na yo'dhva̍naḥ sa̱dya etyeka̍ḥ sa̱trā sūro̱ vasva̍ īśe |
1.71.9c rājā̍nā mi̱trāvaru̍ṇā supā̱ṇī goṣu̍ pri̱yama̱mṛta̱ṁ rakṣa̍māṇā ||

mana̍ḥ | na | yaḥ | adhva̍naḥ | sa̱dyaḥ | eti̍ | eka̍ḥ | sa̱trā | sūra̍ḥ | vasva̍ḥ | ī̱śe̱ |
rājā̍nā | mi̱trāvaru̍ṇā | su̱pā̱ṇī iti̍ su̱-pā̱ṇī | goṣu̍ | pri̱yam | a̱mṛta̍m | rakṣa̍māṇā ||1.71.9||

1.71.10a mā no̍ agne sa̱khyā pitryā̍ṇi̱ pra ma̍rṣiṣṭhā a̱bhi vi̱duṣka̱viḥ san |
1.71.10c nabho̱ na rū̱paṁ ja̍ri̱mā mi̍nāti pu̱rā tasyā̍ a̱bhiśa̍ste̱radhī̍hi ||

mā | na̱ḥ | a̱gne̱ | sa̱khyā | pitryā̍ṇi | pra | ma̱rṣi̱ṣṭhā̱ḥ | a̱bhi | vi̱duḥ | ka̱viḥ | san |
nabha̍ḥ | na | rū̱pam | ja̱ri̱mā | mi̱nā̱ti̱ | pu̱rā | tasyā̍ḥ | a̱bhi-śa̍steḥ | adhi̍ | i̱hi̱ ||1.71.10||


1.72.1a ni kāvyā̍ ve̱dhasa̱ḥ śaśva̍taska̱rhaste̱ dadhā̍no̱ naryā̍ pu̱rūṇi̍ |
1.72.1c a̱gnirbhu̍vadrayi̱patī̍ rayī̱ṇāṁ sa̱trā ca̍krā̱ṇo a̱mṛtā̍ni̱ viśvā̍ ||

ni | kāvyā̍ | ve̱dhasa̍ḥ | śaśva̍taḥ | ka̱ḥ | haste̍ | dadhā̍naḥ | naryā̍ | pu̱rūṇi̍ |
a̱gniḥ | bhu̱va̱t | ra̱yi̱-pati̍ḥ | ra̱yī̱ṇām | sa̱trā | ca̱krā̱ṇaḥ | a̱mṛtā̍ni | viśvā̍ ||1.72.1||

1.72.2a a̱sme va̱tsaṁ pari̱ ṣanta̱ṁ na vi̍ndanni̱cchanto̱ viśve̍ a̱mṛtā̱ amū̍rāḥ |
1.72.2c śra̱ma̱yuva̍ḥ pada̱vyo̍ dhiya̱ṁdhāsta̱sthuḥ pa̱de pa̍ra̱me cārva̱gneḥ ||

a̱sme iti̍ | va̱tsam | pari̍ | santa̍m | na | vi̱nda̱n | i̱cchanta̍ḥ | viśve̍ | a̱mṛtā̍ḥ | amū̍rāḥ |
śra̱ma̱-yuva̍ḥ | pa̱da̱-vya̍ḥ | dhi̱ya̱m-dhāḥ | ta̱sthuḥ | pa̱de | pa̱ra̱me | cāru̍ | a̱gneḥ ||1.72.2||

1.72.3a ti̱sro yada̍gne śa̱rada̱stvāmicchuci̍ṁ ghṛ̱tena̱ śuca̍yaḥ sapa̱ryān |
1.72.3c nāmā̍ni ciddadhire ya̱jñiyā̱nyasū̍dayanta ta̱nva1̱̍ḥ sujā̍tāḥ ||

ti̱sraḥ | yat | a̱gne̱ | śa̱rada̍ḥ | tvām | it | śuci̍m | ghṛ̱tena̍ | śuca̍yaḥ | sa̱pa̱ryān |
nāmā̍ni | ci̱t | da̱dhi̱re̱ | ya̱jñiyā̍ni | asū̍dayanta | ta̱nva̍ḥ | su-jā̍tāḥ ||1.72.3||

1.72.4a ā roda̍sī bṛha̱tī vevi̍dānāḥ pra ru̱driyā̍ jabhrire ya̱jñiyā̍saḥ |
1.72.4c vi̱danmarto̍ ne̱madhi̍tā ciki̱tvāna̱gniṁ pa̱de pa̍ra̱me ta̍sthi̱vāṁsa̍m ||

ā | roda̍sī̱ iti̍ | bṛ̱ha̱tī iti̍ | vevi̍dānā̍ḥ | pra | ru̱driyā̍ | ja̱bhri̱re̱ | ya̱jñiyā̍saḥ |
vi̱dat | marta̍ḥ | ne̱ma-dhi̍tā | ci̱ki̱tvān | a̱gnim | pa̱de | pa̱ra̱me | ta̱sthi̱-vāṁsa̍m ||1.72.4||

1.72.5a sa̱ṁjā̱nā̱nā upa̍ sīdannabhi̱jñu patnī̍vanto nama̱sya̍ṁ namasyan |
1.72.5c ri̱ri̱kvāṁsa̍sta̱nva̍ḥ kṛṇvata̱ svāḥ sakhā̱ sakhyu̍rni̱miṣi̱ rakṣa̍māṇāḥ ||

sa̱m-jā̱nā̱nāḥ | upa̍ | sī̱da̱n | a̱bhi̱-jñu | patnī̍-vantaḥ | na̱ma̱sya̍m | na̱ma̱sya̱nniti̍ namasyan |
ri̱ri̱kvāṁsa̍ḥ | ta̱nva̍ḥ | kṛ̱ṇva̱ta̱ | svāḥ | sakhā̍ | sakhyu̍ḥ | ni̱-miṣi̍ | rakṣa̍māṇāḥ ||1.72.5||

1.72.6a triḥ sa̱pta yadguhyā̍ni̱ tve itpa̱dāvi̍da̱nnihi̍tā ya̱jñiyā̍saḥ |
1.72.6c tebhī̍ rakṣante a̱mṛta̍ṁ sa̱joṣā̍ḥ pa̱śūñca̍ sthā̱tṝñca̱ratha̍ṁ ca pāhi ||

triḥ | sa̱pta | yat | guhyā̍ni | tve iti̍ | it | pa̱dā | a̱vi̱da̱n | ni-hi̍tā | ya̱jñiyā̍saḥ |
tebhi̍ḥ | ra̱kṣa̱nte̱ | a̱mṛta̍m | sa̱-joṣā̍ḥ | pa̱śūn | ca̱ | sthā̱tṝn | ca̱ratha̍m | ca̱ | pā̱hi̱ ||1.72.6||

1.72.7a vi̱dvām̐ a̍gne va̱yunā̍ni kṣitī̱nāṁ vyā̍nu̱ṣakchu̱rudho̍ jī̱vase̍ dhāḥ |
1.72.7c a̱nta̱rvi̱dvām̐ adhva̍no deva̱yānā̱nata̍ndro dū̱to a̍bhavo havi̱rvāṭ ||

vi̱dvān | a̱gne̱ | va̱yunā̍ni | kṣi̱tī̱nām | vi | ā̱nu̱ṣak | śu̱rudha̍ḥ | jī̱vase̍ | dhā̱ḥ |
a̱nta̱ḥ-vi̱dvān | adhva̍naḥ | de̱va̱-yānā̍n | ata̍ndraḥ | dū̱taḥ | a̱bha̱va̱ḥ | ha̱vi̱ḥ-vāṭ ||1.72.7||

1.72.8a svā̱dhyo̍ di̱va ā sa̱pta ya̱hvī rā̱yo duro̱ vyṛ̍ta̱jñā a̍jānan |
1.72.8c vi̱dadgavya̍ṁ sa̱ramā̍ dṛ̱ḻhamū̱rvaṁ yenā̱ nu ka̱ṁ mānu̍ṣī̱ bhoja̍te̱ viṭ ||

su̱-ādhya̍ḥ | di̱vaḥ | ā | sa̱pta | ya̱hvīḥ | rā̱yaḥ | dura̍ḥ | vi | ṛ̱ta̱-jñāḥ | a̱jā̱na̱n |
vi̱dat | gavya̍m | sa̱ramā̍ | dṛ̱ḻham | ū̱rvam | yena̍ | nu | ka̱m | mānu̍ṣī | bhoja̍te | viṭ ||1.72.8||

1.72.9a ā ye viśvā̍ svapa̱tyāni̍ ta̱sthuḥ kṛ̍ṇvā̱nāso̍ amṛta̱tvāya̍ gā̱tum |
1.72.9c ma̱hnā ma̱hadbhi̍ḥ pṛthi̱vī vi ta̍sthe mā̱tā pu̱trairadi̍ti̱rdhāya̍se̱ veḥ ||

ā | ye | viśvā̍ | su̱-a̱pa̱tyāni̍ | ta̱sthuḥ | kṛ̱ṇvā̱nāsa̍ḥ | a̱mṛ̱ta̱-tvāya̍ | gā̱tum |
ma̱hnā | ma̱hat-bhi̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | vi | ta̱sthe̱ | mā̱tā | pu̱traiḥ | adi̍tiḥ | dhāya̍se | veriti̱ veḥ ||1.72.9||

1.72.10a adhi̱ śriya̱ṁ ni da̍dhu̱ścāru̍masmindi̱vo yada̱kṣī a̱mṛtā̱ akṛ̍ṇvan |
1.72.10c adha̍ kṣaranti̱ sindha̍vo̱ na sṛ̱ṣṭāḥ pra nīcī̍ragne̱ aru̍ṣīrajānan ||

adhi̍ | śriya̍m | ni | da̱dhu̱ḥ | cāru̍m | a̱smi̱n | di̱vaḥ | yat | a̱kṣī iti̍ | a̱mṛtā̍ḥ | akṛ̍ṇvan |
adha̍ | kṣa̱ra̱nti̱ | sindha̍vaḥ | na | sṛ̱ṣṭāḥ | pra | nīcī̍ḥ | a̱gne̱ | aru̍ṣīḥ | a̱jā̱na̱n ||1.72.10||


1.73.1a ra̱yirna yaḥ pi̍tṛvi̱tto va̍yo̱dhāḥ su̱praṇī̍tiściki̱tuṣo̱ na śāsu̍ḥ |
1.73.1c syo̱na̱śīrati̍thi̱rna prī̍ṇā̱no hote̍va̱ sadma̍ vidha̱to vi tā̍rīt ||

ra̱yiḥ | na | yaḥ | pi̱tṛ̱-vi̱ttaḥ | va̱ya̱ḥ-dhāḥ | su̱-pranī̍tiḥ | ci̱ki̱tuṣa̍ḥ | na | śāsu̍ḥ |
syo̱na̱-śīḥ | ati̍thiḥ | na | prī̱ṇā̱naḥ | hotā̍-iva | sadma̍ | vi̱dha̱taḥ | vi | tā̱rī̱t ||1.73.1||

1.73.2a de̱vo na yaḥ sa̍vi̱tā sa̱tyama̍nmā̱ kratvā̍ ni̱pāti̍ vṛ̱janā̍ni̱ viśvā̍ |
1.73.2c pu̱ru̱pra̱śa̱sto a̱mati̱rna sa̱tya ā̱tmeva̱ śevo̍ didhi̱ṣāyyo̍ bhūt ||

de̱vaḥ | na | yaḥ | sa̱vi̱tā | sa̱tya-ma̍nmā | kratvā̍ | ni̱-pāti̍ | vṛ̱janā̍ni | viśvā̍ |
pu̱ru̱-pra̱śa̱staḥ | a̱mati̍ḥ | na | sa̱tyaḥ | ā̱tmā-i̍va | śeva̍ḥ | di̱dhi̱ṣāyya̍ḥ | bhū̱t ||1.73.2||

1.73.3a de̱vo na yaḥ pṛ̍thi̱vīṁ vi̱śvadhā̍yā upa̱kṣeti̍ hi̱tami̍tro̱ na rājā̍ |
1.73.3c pu̱ra̱ḥsada̍ḥ śarma̱sado̱ na vī̱rā a̍nava̱dyā pati̍juṣṭeva̱ nārī̍ ||

de̱vaḥ | na | yaḥ | pṛ̱thi̱vīm | vi̱śva-dhā̍yāḥ | u̱pa̱-kṣeti̍ | hi̱ta-mi̍traḥ | na | rājā̍ |
pu̱ra̱ḥ-sada̍ḥ | śa̱rma̱-sada̍ḥ | na | vī̱rāḥ | a̱na̱va̱dyā | pati̍juṣṭā-iva | nārī̍ ||1.73.3||

1.73.4a taṁ tvā̱ naro̱ dama̱ ā nitya̍mi̱ddhamagne̱ saca̍nta kṣi̱tiṣu̍ dhru̱vāsu̍ |
1.73.4c adhi̍ dyu̱mnaṁ ni da̍dhu̱rbhūrya̍smi̱nbhavā̍ vi̱śvāyu̍rdha̱ruṇo̍ rayī̱ṇām ||

tam | tvā̱ | nara̍ḥ | dame̍ | ā | nitya̍m | i̱ddham | agne̍ | saca̍nta | kṣi̱tiṣu̍ | dhru̱vāsu̍ |
adhi̍ | dyu̱mnam | ni | da̱dhu̱ḥ | bhūri̍ | a̱smi̱n | bhava̍ | vi̱śva-ā̍yuḥ | dha̱ruṇa̍ḥ | ra̱yī̱ṇām ||1.73.4||

1.73.5a vi pṛkṣo̍ agne ma̱ghavā̍no aśyu̱rvi sū̱rayo̱ dada̍to̱ viśva̱māyu̍ḥ |
1.73.5c sa̱nema̱ vāja̍ṁ sami̱theṣva̱ryo bhā̱gaṁ de̱veṣu̱ śrava̍se̱ dadhā̍nāḥ ||

vi | pṛkṣa̍ḥ | a̱gne̱ | ma̱gha-vā̍naḥ | a̱śyu̱ḥ | vi | sū̱raya̍ḥ | dada̍taḥ | viśva̍m | āyu̍ḥ |
sa̱nema̍ | vāja̍m | sa̱m-i̱theṣu̍ | a̱ryaḥ | bhā̱gam | de̱veṣu̍ | śrava̍se | dadhā̍nāḥ ||1.73.5||

1.73.6a ṛ̱tasya̱ hi dhe̱navo̍ vāvaśā̱nāḥ smadū̍dhnīḥ pī̱paya̍nta̱ dyubha̍ktāḥ |
1.73.6c pa̱rā̱vata̍ḥ suma̱tiṁ bhikṣa̍māṇā̱ vi sindha̍vaḥ sa̱mayā̍ sasru̱radri̍m ||

ṛ̱tasya̍ | hi | dhe̱nava̍ḥ | vā̱va̱śā̱nāḥ | smat-ū̍dhnīḥ | pī̱paya̍nta | dyu-bha̍ktāḥ |
pa̱rā̱-vata̍ḥ | su̱-ma̱tim | bhikṣa̍māṇāḥ | vi | sindha̍vaḥ | sa̱mayā̍ | sa̱sru̱ḥ | adri̍m ||1.73.6||

1.73.7a tve a̍gne suma̱tiṁ bhikṣa̍māṇā di̱vi śravo̍ dadhire ya̱jñiyā̍saḥ |
1.73.7c naktā̍ ca ca̱kruru̱ṣasā̱ virū̍pe kṛ̱ṣṇaṁ ca̱ varṇa̍maru̱ṇaṁ ca̱ saṁ dhu̍ḥ ||

tve | a̱gne̱ | su̱-ma̱tim | bhikṣa̍māṇāḥ | di̱vi | śrava̍ḥ | da̱dhi̱re̱ | ya̱jñiyā̍saḥ |
naktā̍ | ca̱ | ca̱kruḥ | u̱ṣasā̍ | virū̍pe̱ iti̱ vi-rū̍pe | kṛ̱ṣṇam | ca̱ | varṇa̍m | a̱ru̱ṇam | ca̱ | sam | dhu̱riti̍ dhuḥ ||1.73.7||

1.73.8a yānrā̱ye martā̱ntsuṣū̍do agne̱ te syā̍ma ma̱ghavā̍no va̱yaṁ ca̍ |
1.73.8c chā̱yeva̱ viśva̱ṁ bhuva̍naṁ sisakṣyāpapri̱vānroda̍sī a̱ntari̍kṣam ||

yān | rā̱ye | martā̍n | susū̍daḥ | a̱gne̱ | te | syā̱ma̱ | ma̱gha-vā̍naḥ | va̱yam | ca̱ |
chā̱yā-i̍va | viśva̍m | bhuva̍nam | si̱sa̱kṣi̱ | ā̱pa̱pri̱-vān | roda̍sī̱ iti̍ | a̱ntari̍kṣam ||1.73.8||

1.73.9a arva̍dbhiragne̱ arva̍to̱ nṛbhi̱rnṝnvī̱rairvī̱rānva̍nuyāmā̱ tvotā̍ḥ |
1.73.9c ī̱śā̱nāsa̍ḥ pitṛvi̱ttasya̍ rā̱yo vi sū̱raya̍ḥ śa̱tahi̍mā no aśyuḥ ||

arva̍t-bhiḥ | a̱gne̱ | arva̍taḥ | nṛ-bhi̍ḥ | nṝn | vī̱raiḥ | vī̱rān | va̱nu̱yā̱ma̱ | tvā-ū̍tāḥ |
ī̱śā̱nāsa̍ḥ | pi̱tṛ̱-vi̱ttasya̍ | rā̱yaḥ | vi | sū̱raya̍ḥ | śa̱ta-hi̍māḥ | na̱ḥ | a̱śyu̱ḥ ||1.73.9||

1.73.10a e̱tā te̍ agna u̱cathā̍ni vedho̱ juṣṭā̍ni santu̱ mana̍se hṛ̱de ca̍ |
1.73.10c śa̱kema̍ rā̱yaḥ su̱dhuro̱ yama̱ṁ te'dhi̱ śravo̍ de̱vabha̍kta̱ṁ dadhā̍nāḥ ||

e̱tā | te̱ | a̱gne̱ | u̱cathā̍ni | ve̱dha̱ḥ | juṣṭā̍ni | sa̱ntu̱ | mana̍se | hṛ̱de | ca̱ |
śa̱kema̍ | rā̱yaḥ | su̱-dhura̍ḥ | yama̍m | te̱ | adhi̍ | śrava̍ḥ | de̱va-bha̍ktam | dadhā̍nāḥ ||1.73.10||


1.74.1a u̱pa̱pra̱yanto̍ adhva̱raṁ mantra̍ṁ vocemā̱gnaye̍ |
1.74.1c ā̱re a̱sme ca̍ śṛṇva̱te ||

u̱pa̱-pra̱yanta̍ḥ | a̱dhva̱ram | mantra̍m | vo̱ce̱ma̱ | a̱gnaye̍ |
ā̱re | a̱sme iti̍ | ca̱ | śṛ̱ṇva̱te ||1.74.1||

1.74.2a yaḥ snīhi̍tīṣu pū̱rvyaḥ sa̍ṁjagmā̱nāsu̍ kṛ̱ṣṭiṣu̍ |
1.74.2c ara̍kṣaddā̱śuṣe̱ gaya̍m ||

yaḥ | snīhi̍tīṣu | pū̱rvyaḥ | sa̱m-ja̱gmā̱nāsu̍ | kṛ̱ṣṭiṣu̍ |
ara̍kṣat | dā̱śuṣe̍ | gaya̍m ||1.74.2||

1.74.3a u̱ta bru̍vantu ja̱ntava̱ uda̱gnirvṛ̍tra̱hāja̍ni |
1.74.3c dha̱na̱ṁja̱yo raṇe̍raṇe ||

u̱ta | bru̱va̱ntu̱ | ja̱ntava̍ḥ | ut | a̱gniḥ | vṛ̱tra̱-hā | a̱ja̱ni̱ |
dha̱na̱m-ja̱yaḥ | raṇe̍-raṇe ||1.74.3||

1.74.4a yasya̍ dū̱to asi̱ kṣaye̱ veṣi̍ ha̱vyāni̍ vī̱taye̍ |
1.74.4c da̱smatkṛ̱ṇoṣya̍dhva̱ram ||

yasya̍ | dū̱taḥ | asi̍ | kṣaye̍ | veṣi̍ | ha̱vyāni̍ | vī̱taye̍ |
da̱smat | kṛ̱ṇoṣi̍ | a̱dhva̱ram ||1.74.4||

1.74.5a tamitsu̍ha̱vyama̍ṅgiraḥ sude̱vaṁ sa̍haso yaho |
1.74.5c janā̍ āhuḥ suba̱rhiṣa̍m ||

tam | it | su̱-ha̱vyam | a̱ṅgi̱ra̱ḥ | su̱-de̱vam | sa̱ha̱sa̱ḥ | ya̱ho̱ iti̍ |
janā̍ḥ | ā̱hu̱ḥ | su̱-ba̱rhiṣa̍m ||1.74.5||

1.74.6a ā ca̱ vahā̍si̱ tām̐ i̱ha de̱vām̐ upa̱ praśa̍staye |
1.74.6c ha̱vyā su̍ścandra vī̱taye̍ ||

ā | ca̱ | vahā̍si | tān | i̱ha | de̱vān | upa̍ | pra-śa̍staye |
ha̱vyā | su̱-ca̱ndra̱ | vī̱taye̍ ||1.74.6||

1.74.7a na yoru̍pa̱bdiraśvya̍ḥ śṛ̱ṇve ratha̍sya̱ kacca̱na |
1.74.7c yada̍gne̱ yāsi̍ dū̱tya̍m ||

na | yoḥ | u̱pa̱bdiḥ | aśvya̍ḥ | śṛ̱ṇve | ratha̍sya | kat | ca̱na |
yat | a̱gne̱ | yāsi̍ | dū̱tya̍m ||1.74.7||

1.74.8a tvoto̍ vā̱jyahra̍yo̱'bhi pūrva̍smā̱dapa̍raḥ |
1.74.8c pra dā̱śvām̐ a̍gne asthāt ||

tvā-ū̍taḥ | vā̱jī | ahra̍yaḥ | a̱bhi | pūrva̍smāt | apa̍raḥ |
pra | dā̱śvān | a̱gne̱ | a̱sthā̱t ||1.74.8||

1.74.9a u̱ta dyu̱matsu̱vīrya̍ṁ bṛ̱hada̍gne vivāsasi |
1.74.9c de̱vebhyo̍ deva dā̱śuṣe̍ ||

u̱ta | dyu̱-mat | su̱-vīrya̍m | bṛ̱hat | a̱gne̱ | vi̱vā̱sa̱si̱ |
de̱vebhya̍ḥ | de̱va̱ | dā̱śuṣe̍ ||1.74.9||


1.75.1a ju̱ṣasva̍ sa̱pratha̍stama̱ṁ vaco̍ de̱vapsa̍rastamam |
1.75.1c ha̱vyā juhvā̍na ā̱sani̍ ||

ju̱ṣasva̍ | sa̱pratha̍ḥ-tamam | vaca̍ḥ | de̱vapsa̍raḥ-tamam |
ha̱vyā | juhvā̍naḥ | ā̱sani̍ ||1.75.1||

1.75.2a athā̍ te aṅgirasta̱māgne̍ vedhastama pri̱yam |
1.75.2c vo̱cema̱ brahma̍ sāna̱si ||

atha̍ | te̱ | a̱ṅgi̱ra̱ḥ-ta̱ma̱ | agne̍ | ve̱dha̱ḥ-ta̱ma̱ | pri̱yam |
vo̱cema̍ | brahma̍ | sā̱na̱si ||1.75.2||

1.75.3a kaste̍ jā̱mirjanā̍nā̱magne̱ ko dā̱śva̍dhvaraḥ |
1.75.3c ko ha̱ kasmi̍nnasi śri̱taḥ ||

kaḥ | te̱ | jā̱miḥ | janā̍nām | agne̍ | kaḥ | dā̱śu-a̍dhvaraḥ |
kaḥ | ha̱ | kasmi̍n | a̱si̱ | śri̱taḥ ||1.75.3||

1.75.4a tvaṁ jā̱mirjanā̍nā̱magne̍ mi̱tro a̍si pri̱yaḥ |
1.75.4c sakhā̱ sakhi̍bhya̱ īḍya̍ḥ ||

tvam | jā̱miḥ | janā̍nām | agne̍ | mi̱traḥ | a̱si̱ | pri̱yaḥ |
sakhā̍ | sakhi̍-bhyaḥ | īḍya̍ḥ ||1.75.4||

1.75.5a yajā̍ no mi̱trāvaru̍ṇā̱ yajā̍ de̱vām̐ ṛ̱taṁ bṛ̱hat |
1.75.5c agne̱ yakṣi̱ svaṁ dama̍m ||

yaja̍ | na̱ḥ | mi̱trāvaru̍ṇā | yaja̍ | de̱vān | ṛ̱tam | bṛ̱hat |
agne̍ | yakṣi̍ | svam | dama̍m ||1.75.5||


1.76.1a kā ta̱ upe̍ti̱rmana̍so̱ varā̍ya̱ bhuva̍dagne̱ śaṁta̍mā̱ kā ma̍nī̱ṣā |
1.76.1c ko vā̍ ya̱jñaiḥ pari̱ dakṣa̍ṁ ta āpa̱ kena̍ vā te̱ mana̍sā dāśema ||

kā | te̱ | upa̍-itiḥ | mana̍saḥ | varā̍ya | bhuva̍t | a̱gne̱ | śam-ta̍mā | kā | ma̱nī̱ṣā |
kaḥ | vā̱ | ya̱jñaiḥ | pari̍ | dakṣa̍m | te̱ | ā̱pa̱ | kena̍ | vā̱ | te̱ | mana̍sā | dā̱śe̱ma̱ ||1.76.1||

1.76.2a ehya̍gna i̱ha hotā̱ ni ṣī̱dāda̍bdha̱ḥ su pu̍rae̱tā bha̍vā naḥ |
1.76.2c ava̍tāṁ tvā̱ roda̍sī viśvami̱nve yajā̍ ma̱he sau̍mana̱sāya̍ de̱vān ||

ā | i̱hi̱ | a̱gne̱ | i̱ha | hotā̍ | ni | sī̱da̱ | ada̍bdhaḥ | su | pu̱ra̱ḥ-e̱tā | bha̱va̱ | na̱ḥ |
ava̍tām | tvā̱ | roda̍sī̱ iti̍ | vi̱śva̱mi̱nve iti̍ vi̱śva̱m-i̱nve | yaja̍ | ma̱he | sau̱ma̱na̱sāya̍ | de̱vān ||1.76.2||

1.76.3a pra su viśvā̍nra̱kṣaso̱ dhakṣya̍gne̱ bhavā̍ ya̱jñānā̍mabhiśasti̱pāvā̍ |
1.76.3c athā va̍ha̱ soma̍pati̱ṁ hari̍bhyāmāti̱thyama̍smai cakṛmā su̱dāvne̍ ||

pra | su | viśvā̍n | ra̱kṣasa̍ḥ | dhakṣi̍ | a̱gne̱ | bhava̍ | ya̱jñānā̍m | a̱bhi̱śa̱sti̱-pāvā̍ |
atha̍ | ā | va̱ha̱ | soma̍-patim | hari̍-bhyām | ā̱ti̱thyam | a̱smai̱ | ca̱kṛ̱ma̱ | su̱-dāvne̍ ||1.76.3||

1.76.4a pra̱jāva̍tā̱ vaca̍sā̱ vahni̍rā̱sā ca̍ hu̱ve ni ca̍ satsī̱ha de̱vaiḥ |
1.76.4c veṣi̍ ho̱tramu̱ta po̱traṁ ya̍jatra bo̱dhi pra̍yantarjanita̱rvasū̍nām ||

pra̱jā-va̍tā | vaca̍sā | vahni̍ḥ | ā̱sā | ā | ca̱ | hu̱ve | ni | ca̱ | sa̱tsi̱ | i̱ha | de̱vaiḥ |
veṣi̍ | ho̱tram | u̱ta | po̱tram | ya̱ja̱tra̱ | bo̱dhi | pra̱-ya̱nta̱ḥ | ja̱ni̱ta̱ḥ | vasū̍nām ||1.76.4||

1.76.5a yathā̱ vipra̍sya̱ manu̍ṣo ha̱virbhi̍rde̱vām̐ aya̍jaḥ ka̱vibhi̍ḥ ka̱viḥ san |
1.76.5c e̱vā ho̍taḥ satyatara̱ tvama̱dyāgne̍ ma̱ndrayā̍ ju̱hvā̍ yajasva ||

yathā̍ | vipra̍sya | manu̍ṣaḥ | ha̱viḥ-bhi̍ḥ | de̱vān | aya̍jaḥ | ka̱vi-bhi̍ḥ | ka̱viḥ | san |
e̱va | ho̱ta̱riti̍ | sa̱tya̱-ta̱ra̱ | tvam | a̱dya | agne̍ | ma̱ndrayā̍ | ju̱hvā̍ | ya̱ja̱sva̱ ||1.76.5||


1.77.1a ka̱thā dā̍śemā̱gnaye̱ kāsmai̍ de̱vaju̍ṣṭocyate bhā̱mine̱ gīḥ |
1.77.1c yo martye̍ṣva̱mṛta̍ ṛ̱tāvā̱ hotā̱ yaji̍ṣṭha̱ itkṛ̱ṇoti̍ de̱vān ||

ka̱thā | dā̱śe̱ma̱ | a̱gnaye̍ | kā | a̱smai̱ | de̱va-ju̍ṣṭā | u̱cya̱te̱ | bhā̱mine̍ | gīḥ |
yaḥ | martye̍ṣu | a̱mṛta̍ḥ | ṛ̱ta-vā̍ | hotā̍ | yaji̍ṣṭhaḥ | it | kṛ̱ṇoti̍ | de̱vān ||1.77.1||

1.77.2a yo a̍dhva̱reṣu̱ śaṁta̍ma ṛ̱tāvā̱ hotā̱ tamū̱ namo̍bhi̱rā kṛ̍ṇudhvam |
1.77.2c a̱gniryadvermartā̍ya de̱vāntsa cā̱ bodhā̍ti̱ mana̍sā yajāti ||

yaḥ | a̱dhva̱reṣu̍ | śam-ta̍maḥ | ṛ̱ta-vā̍ | hotā̍ | tam | ū̱m̐ iti̍ | nama̍ḥ-bhiḥ | ā | kṛ̱ṇu̱dhva̱m |
a̱gniḥ | yat | veḥ | martā̍ya | de̱vān | saḥ | ca̱ | bodhā̍ti | mana̍sā | ya̱jā̱ti̱ ||1.77.2||

1.77.3a sa hi kratu̱ḥ sa marya̱ḥ sa sā̱dhurmi̱tro na bhū̱dadbhu̍tasya ra̱thīḥ |
1.77.3c taṁ medhe̍ṣu pratha̱maṁ de̍va̱yantī̱rviśa̱ upa̍ bruvate da̱smamārī̍ḥ ||

saḥ | hi | kratu̍ḥ | saḥ | marya̍ḥ | saḥ | sā̱dhuḥ | mi̱traḥ | na | bhū̱t | adbhu̍tasya | ra̱thīḥ |
tam | medhe̍ṣu | pra̱tha̱mam | de̱va̱-yant̍īḥ | viśa̍ḥ | upa̍ | bru̱va̱te̱ | da̱smam | ārī̍ḥ ||1.77.3||

1.77.4a sa no̍ nṛ̱ṇāṁ nṛta̍mo ri̱śādā̍ a̱gnirgiro'va̍sā vetu dhī̱tim |
1.77.4c tanā̍ ca̱ ye ma̱ghavā̍na̱ḥ śavi̍ṣṭhā̱ vāja̍prasūtā i̱ṣaya̍nta̱ manma̍ ||

saḥ | na̱ḥ | nṛ̱ṇām | nṛ-ta̍maḥ | ri̱śādā̍ḥ | a̱gniḥ | gira̍ḥ | ava̍sā | ve̱tu̱ | dhī̱tim |
tanā̍ | ca̱ | ye | ma̱gha-vā̍naḥ | śavi̍ṣṭhāḥ | vāja̍-prasūtāḥ | i̱ṣaya̍nta | manma̍ ||1.77.4||

1.77.5a e̱vāgnirgota̍mebhirṛ̱tāvā̱ vipre̍bhirastoṣṭa jā̱tave̍dāḥ |
1.77.5c sa e̍ṣu dyu̱mnaṁ pī̍paya̱tsa vāja̱ṁ sa pu̱ṣṭiṁ yā̍ti̱ joṣa̱mā ci̍ki̱tvān ||

e̱va | a̱gniḥ | gota̍mebhiḥ | ṛ̱ta-vā̍ | vipre̍bhiḥ | a̱sto̱ṣṭa̱ | jā̱ta-ve̍dāḥ |
saḥ | e̱ṣu̱ | dyu̱mnam | pī̱pa̱ya̱t | saḥ | vāja̍m | saḥ | pu̱ṣṭim | yā̱ti̱ | joṣa̍m | ā | ci̱ki̱tvān ||1.77.5||


1.78.1a a̱bhi tvā̱ gota̍mā gi̱rā jāta̍vedo̱ vica̍rṣaṇe |
1.78.1c dyu̱mnaira̱bhi pra ṇo̍numaḥ ||

a̱bhi | tvā̱ | gota̍māḥ | gi̱rā | jāta̍-vedaḥ | vi-ca̍rṣaṇe |
dyu̱mnaiḥ | a̱bhi | pra | no̱nu̱ma̱ḥ ||1.78.1||

1.78.2a tamu̍ tvā̱ gota̍mo gi̱rā rā̱yaskā̍mo duvasyati |
1.78.2c dyu̱mnaira̱bhi pra ṇo̍numaḥ ||

tam | ū̱m̐ iti̍ | tvā̱ | gota̍maḥ | gi̱rā | rā̱yaḥ-kā̍maḥ | du̱va̱sya̱ti̱ |
dyu̱mnaiḥ | a̱bhi | pra | no̱nu̱ma̱ḥ ||1.78.2||

1.78.3a tamu̍ tvā vāja̱sāta̍mamaṅgira̱svaddha̍vāmahe |
1.78.3c dyu̱mnaira̱bhi pra ṇo̍numaḥ ||

tam | ū̱m̐ iti̍ | tvā̱ | vā̱ja̱-sāta̍mam | a̱ṅgi̱ra̱svat | ha̱vā̱ma̱he̱ |
dyu̱mnaiḥ | a̱bhi | pra | no̱nu̱ma̱ḥ ||1.78.3||

1.78.4a tamu̍ tvā vṛtra̱hanta̍ma̱ṁ yo dasyū̍m̐ravadhūnu̱ṣe |
1.78.4c dyu̱mnaira̱bhi pra ṇo̍numaḥ ||

tam | ū̱m̐ iti̍ | tvā̱ | vṛ̱tra̱han-ta̍mam | yaḥ | dasyū̍n | a̱va̱-dhū̱nu̱ṣe |
dyu̱mnaiḥ | a̱bhi | pra | no̱nu̱ma̱ḥ ||1.78.4||

1.78.5a avo̍cāma̱ rahū̍gaṇā a̱gnaye̱ madhu̍ma̱dvaca̍ḥ |
1.78.5c dyu̱mnaira̱bhi pra ṇo̍numaḥ ||

avo̍cāma | rahū̍gaṇāḥ | a̱gnaye̍ | madhu̍-mat | vaca̍ḥ |
dyu̱mnaiḥ | a̱bhi | pra | no̱nu̱ma̱ḥ ||1.78.5||


1.79.1a hira̍ṇyakeśo̱ raja̍so visā̱re'hi̱rdhuni̱rvāta̍ iva̱ dhrajī̍mān |
1.79.1c śuci̍bhrājā u̱ṣaso̱ nave̍dā̱ yaśa̍svatīrapa̱syuvo̱ na sa̱tyāḥ ||

hira̍ṇya-keśaḥ | raja̍saḥ | vi̱-sā̱re | ahi̍ḥ | dhuni̍ḥ | vāta̍ḥ-iva | dhrajī̍mān |
śuci̍-bhrājāḥ | u̱ṣasa̍ḥ | nave̍dāḥ | yaśa̍svatīḥ | a̱pa̱syuva̍ḥ | na | sa̱tyāḥ ||1.79.1||

1.79.2a ā te̍ supa̱rṇā a̍minanta̱m̐ evai̍ḥ kṛ̱ṣṇo no̍nāva vṛṣa̱bho yadī̱dam |
1.79.2c śi̱vābhi̱rna smaya̍mānābhi̱rāgā̱tpata̍nti̱ miha̍ḥ sta̱naya̍ntya̱bhrā ||

ā | te̱ | su̱-pa̱rṇāḥ | a̱mi̱na̱nta̱ | evai̍ḥ | kṛ̱ṣṇaḥ | no̱nā̱va̱ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | yadi̍ | i̱dam |
śi̱vābhi̍ḥ | na | smaya̍mānābhiḥ | ā | a̱gā̱t | pata̍nti | miha̍ḥ | sta̱naya̍nti | a̱bhrā ||1.79.2||

1.79.3a yadī̍mṛ̱tasya̱ paya̍sā̱ piyā̍no̱ naya̍nnṛ̱tasya̍ pa̱thibhī̱ raji̍ṣṭhaiḥ |
1.79.3c a̱rya̱mā mi̱tro varu̍ṇa̱ḥ pari̍jmā̱ tvaca̍ṁ pṛñca̱ntyupa̍rasya̱ yonau̍ ||

yat | ī̱m | ṛ̱tasya̍ | paya̍sā | piyā̍naḥ | naya̍n | ṛ̱tasya̍ | pa̱thi-bhi̍ḥ | raji̍ṣṭhaiḥ |
a̱rya̱mā | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | pari̍-jmā | tvaca̍m | pṛ̱ñca̱nti̱ | upa̍rasya | yonau̍ ||1.79.3||

1.79.4a agne̱ vāja̍sya̱ goma̍ta̱ īśā̍naḥ sahaso yaho |
1.79.4c a̱sme dhe̍hi jātavedo̱ mahi̱ śrava̍ḥ ||

agne̍ | vāja̍sya | go-ma̍taḥ | īśā̍naḥ | sa̱ha̱sa̱ḥ | ya̱ho̱ iti̍ |
a̱sme iti̍ | dhe̱hi̱ | jā̱ta̱-ve̱da̱ḥ | mahi̍ | śrava̍ḥ ||1.79.4||

1.79.5a sa i̍dhā̱no vasu̍ṣka̱vira̱gnirī̱ḻenyo̍ gi̱rā |
1.79.5c re̱vada̱smabhya̍ṁ purvaṇīka dīdihi ||

saḥ | i̱dhā̱naḥ | vasu̍ḥ | ka̱viḥ | a̱gniḥ | ī̱ḻenya̍ḥ | gi̱rā |
re̱vat | a̱smabhya̍m | pu̱ru̱-a̱ṇī̱ka̱ | dī̱di̱hi̱ ||1.79.5||

1.79.6a kṣa̱po rā̍jannu̱ta tmanāgne̱ vasto̍ru̱toṣasa̍ḥ |
1.79.6c sa ti̍gmajambha ra̱kṣaso̍ daha̱ prati̍ ||

kṣa̱paḥ | rā̱ja̱n | u̱ta | tmanā̍ | agne̍ | vasto̍ḥ | u̱ta | u̱ṣasa̍ḥ |
saḥ | ti̱gma̱-ja̱mbha̱ | ra̱kṣasa̍ḥ | da̱ha̱ | prati̍ ||1.79.6||

1.79.7a avā̍ no agna ū̱tibhi̍rgāya̱trasya̱ prabha̍rmaṇi |
1.79.7c viśvā̍su dhī̱ṣu va̍ndya ||

ava̍ | na̱ḥ | a̱gne̱ | ū̱ti-bhi̍ḥ | gā̱ya̱trasya̍ | pra-bha̍rmaṇi |
viśvā̍su | dhī̱ṣu | va̱ndya̱ ||1.79.7||

1.79.8a ā no̍ agne ra̱yiṁ bha̍ra satrā̱sāha̱ṁ vare̍ṇyam |
1.79.8c viśvā̍su pṛ̱tsu du̱ṣṭara̍m ||

ā | na̱ḥ | a̱gne̱ | ra̱yim | bha̱ra̱ | sa̱trā̱-saha̍m | vare̍ṇyam |
viśvā̍su | pṛ̱t-su | du̱stara̍m ||1.79.8||

1.79.9a ā no̍ agne suce̱tunā̍ ra̱yiṁ vi̱śvāyu̍poṣasam |
1.79.9c mā̱rḍī̱kaṁ dhe̍hi jī̱vase̍ ||

ā | na̱ḥ | a̱gne̱ | su̱-ce̱tunā̍ | ra̱yim | vi̱śvāyu̍-poṣasam |
mā̱rḍī̱kam | dhe̱hi̱ | jī̱vase̍ ||1.79.9||

1.79.10a pra pū̱tāsti̱gmaśo̍ciṣe̱ vāco̍ gotamā̱gnaye̍ |
1.79.10c bhara̍sva sumna̱yurgira̍ḥ ||

pra | pū̱tāḥ | ti̱gma-śo̍ciṣe | vāca̍ḥ | go̱ta̱ma̱ | a̱gnaye̍ |
bhara̍sva | su̱mna̱-yuḥ | gira̍ḥ ||1.79.10||

1.79.11a yo no̍ agne'bhi̱dāsa̱tyanti̍ dū̱re pa̍dī̱ṣṭa saḥ |
1.79.11c a̱smāka̱midvṛ̱dhe bha̍va ||

yaḥ | na̱ḥ | a̱gne̱ | a̱bhi̱-dāsa̍ti | anti̍ | dū̱re | pa̱dī̱ṣṭa | saḥ |
a̱smāka̍m | it | vṛ̱dhe | bha̱va̱ ||1.79.11||

1.79.12a sa̱ha̱srā̱kṣo vica̍rṣaṇira̱gnī rakṣā̍ṁsi sedhati |
1.79.12c hotā̍ gṛṇīta u̱kthya̍ḥ ||

sa̱ha̱sra̱-a̱kṣaḥ | vi-ca̍rṣaṇiḥ | a̱gniḥ | rakṣā̍ṁsi | se̱dha̱ti̱ |
hotā̍ | gṛ̱ṇī̱te̱ | u̱kthya̍ḥ ||1.79.12||


1.80.1a i̱tthā hi soma̱ inmade̍ bra̱hmā ca̱kāra̱ vardha̍nam |
1.80.1c śavi̍ṣṭha vajri̱nnoja̍sā pṛthi̱vyā niḥ śa̍śā̱ ahi̱marca̱nnanu̍ sva̱rājya̍m ||

i̱tthā | hi | some̍ | it | made̍ | bra̱hmā | ca̱kāra̍ | vardha̍nam |
śavi̍ṣṭha | va̱jri̱n | oja̍sā | pṛ̱thi̱vyāḥ | niḥ | śa̱śā̱ḥ | ahi̍m | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.80.1||

1.80.2a sa tvā̍mada̱dvṛṣā̱ mada̱ḥ soma̍ḥ śye̱nābhṛ̍taḥ su̱taḥ |
1.80.2c yenā̍ vṛ̱traṁ nira̱dbhyo ja̱ghantha̍ vajri̱nnoja̱sārca̱nnanu̍ sva̱rājya̍m ||

saḥ | tvā̱ | a̱ma̱da̱t | vṛṣā̍ | mada̍ḥ | soma̍ḥ | śye̱na-ā̍bhṛtaḥ | su̱taḥ |
yena̍ | vṛ̱tram | niḥ | a̱t-bhyaḥ | ja̱ghantha̍ | va̱jri̱n | oja̍sā | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.80.2||

1.80.3a prehya̱bhī̍hi dhṛṣṇu̱hi na te̱ vajro̱ ni ya̍ṁsate |
1.80.3c indra̍ nṛ̱mṇaṁ hi te̱ śavo̱ hano̍ vṛ̱traṁ jayā̍ a̱po'rca̱nnanu̍ sva̱rājya̍m ||

pra | i̱hi̱ | a̱bhi | i̱hi̱ | dhṛ̱ṣṇu̱hi | na | te̱ | vajra̍ḥ | ni | ya̱ṁsa̱te̱ |
indra̍ | nṛ̱mṇam | hi | te̱ | śava̍ḥ | hana̍ḥ | vṛ̱tram | jayā̍ḥ | a̱paḥ | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.80.3||

1.80.4a niri̍ndra̱ bhūmyā̱ adhi̍ vṛ̱traṁ ja̍ghantha̱ nirdi̱vaḥ |
1.80.4c sṛ̱jā ma̱rutva̍tī̱rava̍ jī̱vadha̍nyā i̱mā a̱po'rca̱nnanu̍ sva̱rājya̍m ||

niḥ | i̱ndra̱ | bhūmyā̍ḥ | adhi̍ | vṛ̱tram | ja̱gha̱ntha̱ | niḥ | di̱vaḥ |
sṛ̱ja | ma̱rutva̍tīḥ | ava̍ | jī̱va-dha̍nyāḥ | i̱māḥ | a̱paḥ | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.80.4||

1.80.5a indro̍ vṛ̱trasya̱ dodha̍ta̱ḥ sānu̱ṁ vajre̍ṇa hīḻi̱taḥ |
1.80.5c a̱bhi̱kramyāva̍ jighnate̱'paḥ sarmā̍ya co̱daya̱nnarca̱nnanu̍ sva̱rājya̍m ||

indra̍ḥ | vṛ̱trasya̍ | dodha̍taḥ | sānu̍m | vajre̍ṇa | hī̱ḻi̱taḥ |
a̱bhi̱-kramya̍ | ava̍ | ji̱ghna̱te̱ | a̱paḥ | sarmā̍ya | co̱daya̍n | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.80.5||

1.80.6a adhi̱ sānau̱ ni ji̍ghnate̱ vajre̍ṇa śa̱tapa̍rvaṇā |
1.80.6c ma̱ndā̱na indro̱ andha̍sa̱ḥ sakhi̍bhyo gā̱tumi̍ccha̱tyarca̱nnanu̍ sva̱rājya̍m ||

adhi̍ | sānau̍ | ni | ji̱ghna̱te̱ | vajre̍ṇa | śa̱ta-pa̍rvaṇā |
ma̱ndā̱naḥ | indra̍ḥ | andha̍saḥ | sakhi̍-bhyaḥ | gā̱tum | i̱ccha̱ti̱ | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.80.6||

1.80.7a indra̱ tubhya̱mida̍dri̱vo'nu̍ttaṁ vajrinvī̱rya̍m |
1.80.7c yaddha̱ tyaṁ mā̱yina̍ṁ mṛ̱gaṁ tamu̱ tvaṁ mā̱yayā̍vadhī̱rarca̱nnanu̍ sva̱rājya̍m ||

indra̍ | tubhya̍m | it | a̱dri̱-va̱ḥ | anu̍ttam | va̱jri̱n | vī̱rya̍m |
yat | ha̱ | tyam | mā̱yina̍m | mṛ̱gam | tam | ū̱m̐ iti̍ | tvam | mā̱yayā̍ | a̱va̱dhī̱ḥ | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.80.7||

1.80.8a vi te̱ vajrā̍so asthirannava̱tiṁ nā̱vyā̱3̱̍ anu̍ |
1.80.8c ma̱hatta̍ indra vī̱rya̍ṁ bā̱hvoste̱ bala̍ṁ hi̱tamarca̱nnanu̍ sva̱rājya̍m ||

vi | te̱ | vajrā̍saḥ | a̱sthi̱ra̱n | na̱va̱tim | nā̱vyā̍ḥ | anu̍ |
ma̱hat | te̱ | i̱ndra̱ | vī̱rya̍m | bā̱hvoḥ | te̱ | bala̍m | hi̱tam | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.80.8||

1.80.9a sa̱hasra̍ṁ sā̱kama̍rcata̱ pari̍ ṣṭobhata viṁśa̱tiḥ |
1.80.9c śa̱taina̱manva̍nonavu̱rindrā̍ya̱ brahmodya̍ta̱marca̱nnanu̍ sva̱rājya̍m ||

sa̱hasra̍m | sā̱kam | a̱rca̱ta̱ | pari̍ | sto̱bha̱ta̱ | vi̱ṁśa̱tiḥ |
śa̱tā | e̱na̱m | anu̍ | a̱no̱na̱vu̱ḥ | indrā̍ya | brahma̍ | ut-ya̍tam | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.80.9||

1.80.10a indro̍ vṛ̱trasya̱ tavi̍ṣī̱ṁ nira̍ha̱ntsaha̍sā̱ saha̍ḥ |
1.80.10c ma̱hattada̍sya̱ pauṁsya̍ṁ vṛ̱traṁ ja̍gha̱nvām̐ a̍sṛja̱darca̱nnanu̍ sva̱rājya̍m ||

indra̍ḥ | vṛ̱trasya̍ | tavi̍ṣīm | niḥ | a̱ha̱n | saha̍sā | saha̍ḥ |
ma̱hat | tat | a̱sya̱ | pauṁsya̍m | vṛ̱tram | ja̱gha̱nvān | a̱sṛ̱ja̱t | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.80.10||

1.80.11a i̱me ci̱ttava̍ ma̱nyave̱ vepe̍te bhi̱yasā̍ ma̱hī |
1.80.11c yadi̍ndra vajri̱nnoja̍sā vṛ̱traṁ ma̱rutvā̱m̐ ava̍dhī̱rarca̱nnanu̍ sva̱rājya̍m ||

i̱me iti̍ | ci̱t | tava̍ | ma̱nyave̍ | vepe̍te̱ iti̍ | bhi̱yasā̍ | ma̱hī iti̍ |
yat | i̱ndra̱ | va̱jri̱n | oja̍sā | vṛ̱tram | ma̱rutvā̍n | ava̍dhīḥ | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.80.11||

1.80.12a na vepa̍sā̱ na ta̍nya̱tendra̍ṁ vṛ̱tro vi bī̍bhayat |
1.80.12c a̱bhye̍na̱ṁ vajra̍ āya̱saḥ sa̱hasra̍bhṛṣṭirāya̱tārca̱nnanu̍ sva̱rājya̍m ||

na | vepa̍sā | na | ta̱nya̱tā | indra̍m | vṛ̱traḥ | vi | bī̱bha̱ya̱t |
a̱bhi | e̱na̱m | vajra̍ḥ | ā̱ya̱saḥ | sa̱hasra̍-bhṛṣṭiḥ | ā̱yā̱ta̱ | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.80.12||

1.80.13a yadvṛ̱traṁ tava̍ cā̱śani̱ṁ vajre̍ṇa sa̱mayo̍dhayaḥ |
1.80.13c ahi̍mindra̱ jighā̍ṁsato di̱vi te̍ badbadhe̱ śavo'rca̱nnanu̍ sva̱rājya̍m ||

yat | vṛ̱tram | tava̍ | ca̱ | a̱śani̍m | vajre̍ṇa | sa̱m-ayo̍dhayaḥ |
ahi̍m | i̱ndra̱ | jighā̍ṁsataḥ | di̱vi | te̱ | ba̱dba̱dhe̱ | śava̍ḥ | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.80.13||

1.80.14a a̱bhi̱ṣṭa̱ne te̍ adrivo̱ yatsthā jaga̍cca rejate |
1.80.14c tvaṣṭā̍ ci̱ttava̍ ma̱nyava̱ indra̍ vevi̱jyate̍ bhi̱yārca̱nnanu̍ sva̱rājya̍m ||

a̱bhi̱-sta̱ne | te̱ | a̱dri̱-va̱ḥ | yat | sthāḥ | jaga̍t | ca̱ | re̱ja̱te̱ |
tvaṣṭā̍ | ci̱t | tava̍ | ma̱nyave̍ | indra̍ | ve̱vi̱jyate̍ | bhi̱yā | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.80.14||

1.80.15a na̱hi nu yāda̍dhī̱masīndra̱ṁ ko vī̱ryā̍ pa̱raḥ |
1.80.15c tasmi̍nnṛ̱mṇamu̱ta kratu̍ṁ de̱vā ojā̍ṁsi̱ saṁ da̍dhu̱rarca̱nnanu̍ sva̱rājya̍m ||

na̱hi | nu | yāt | a̱dhi̱-i̱masi̍ | indra̍m | kaḥ | vī̱ryā̍ | pa̱raḥ |
tasmi̍n | nṛ̱mṇam | u̱ta | kratu̍m | de̱vāḥ | ojā̍ṁsi | sam | da̱dhu̱ḥ | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.80.15||

1.80.16a yāmatha̍rvā̱ manu̍ṣpi̱tā da̱dhyaṅdhiya̱matna̍ta |
1.80.16c tasmi̱nbrahmā̍ṇi pū̱rvathendra̍ u̱kthā sama̍gma̱tārca̱nnanu̍ sva̱rājya̍m ||

yām | atha̍rvā | manu̍ḥ | pi̱tā | da̱dhyaṅ | dhiya̍m | atna̍ta |
tasmi̍n | brahmā̍ṇi | pū̱rva-thā̍ | indre̍ | u̱kthā | sam | a̱gma̱ta̱ | arca̍n | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.80.16||


1.81.1a indro̱ madā̍ya vāvṛdhe̱ śava̍se vṛtra̱hā nṛbhi̍ḥ |
1.81.1c taminma̱hatsvā̱jiṣū̱temarbhe̍ havāmahe̱ sa vāje̍ṣu̱ pra no̍'viṣat ||

indra̍ḥ | madā̍ya | va̱vṛ̱dhe̱ | śava̍se | vṛ̱tra̱-hā | nṛ-bhi̍ḥ |
tam | it | ma̱hat-su̍ | ā̱jiṣu̍ | u̱ta | ī̱m | arbhe̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ | saḥ | vāje̍ṣu | pra | na̱ḥ | a̱vi̱ṣa̱t ||1.81.1||

1.81.2a asi̱ hi vī̍ra̱ senyo'si̱ bhūri̍ parāda̱diḥ |
1.81.2c asi̍ da̱bhrasya̍ cidvṛ̱dho yaja̍mānāya śikṣasi sunva̱te bhūri̍ te̱ vasu̍ ||

asi̍ | hi | vī̱ra̱ | senya̍ḥ | asi̍ | bhūri̍ | pa̱rā̱-da̱diḥ |
asi̍ | da̱bhrasya̍ | ci̱t | vṛ̱dhaḥ | yaja̍mānāya | śi̱kṣa̱si̱ | su̱nva̱te | bhūri̍ | te̱ | vasu̍ ||1.81.2||

1.81.3a yadu̱dīra̍ta ā̱jayo̍ dhṛ̱ṣṇave̍ dhīyate̱ dhanā̍ |
1.81.3c yu̱kṣvā ma̍da̱cyutā̱ harī̱ kaṁ hana̱ḥ kaṁ vasau̍ dadho̱'smām̐ i̍ndra̱ vasau̍ dadhaḥ ||

yat | u̱t-īra̍te | ā̱jaya̍ḥ | dhṛ̱ṣṇave̍ | dhī̱ya̱te̱ | dhanā̍ |
yu̱kṣva | ma̱da̱-cyutā̍ | harī̱ iti̍ | kam | hana̍ḥ | kam | vasau̍ | da̱dha̱ḥ | a̱smān | i̱ndra̱ | vasau̍ | da̱dha̱ḥ ||1.81.3||

1.81.4a kratvā̍ ma̱hām̐ a̍nuṣva̱dhaṁ bhī̱ma ā vā̍vṛdhe̱ śava̍ḥ |
1.81.4c śri̱ya ṛ̱ṣva u̍pā̱kayo̱rni śi̱prī hari̍vāndadhe̱ hasta̍yo̱rvajra̍māya̱sam ||

kratvā̍ | ma̱hān | a̱nu̱-sva̱dham | bhī̱maḥ | ā | va̱vṛ̱dhe̱ | śava̍ḥ |
śri̱ye | ṛ̱ṣvaḥ | u̱pā̱kayo̍ḥ | ni | śi̱prī | hari̍-vān | da̱dhe̱ | hasta̍yoḥ | vajra̍m | ā̱ya̱sam ||1.81.4||

1.81.5a ā pa̍prau̱ pārthi̍va̱ṁ rajo̍ badba̱dhe ro̍ca̱nā di̱vi |
1.81.5c na tvāvā̍m̐ indra̱ kaśca̱na na jā̱to na ja̍niṣya̱te'ti̱ viśva̍ṁ vavakṣitha ||

ā | pa̱prau̱ | pārthi̍vam | raja̍ḥ | ba̱dba̱dhe | ro̱ca̱nā | di̱vi |
na | tvā-vā̍n | i̱ndra̱ | kaḥ | ca̱na | na | jā̱taḥ | na | ja̱ni̱ṣya̱te̱ | ati̍ | viśva̍m | va̱va̱kṣi̱tha̱ ||1.81.5||

1.81.6a yo a̱ryo ma̍rta̱bhoja̍naṁ parā̱dadā̍ti dā̱śuṣe̍ |
1.81.6c indro̍ a̱smabhya̍ṁ śikṣatu̱ vi bha̍jā̱ bhūri̍ te̱ vasu̍ bhakṣī̱ya tava̱ rādha̍saḥ ||

yaḥ | a̱ryaḥ | ma̱rta̱-bhoja̍nam | pa̱rā̱-dadā̍ti | dā̱śuṣe̍ |
indra̍ḥ | a̱smabhya̍m | śi̱kṣa̱tu̱ | vi | bha̱ja̱ | bhūri̍ | te̱ | vasu̍ | bha̱kṣī̱ya | tava̍ | rādha̍saḥ ||1.81.6||

1.81.7a made̍made̱ hi no̍ da̱diryū̱thā gavā̍mṛju̱kratu̍ḥ |
1.81.7c saṁ gṛ̍bhāya pu̱rū śa̱tobha̍yāha̱styā vasu̍ śiśī̱hi rā̱ya ā bha̍ra ||

made̍-made | hi | na̱ḥ | da̱diḥ | yū̱thā | gavā̍m | ṛ̱ju̱-kratu̍ḥ |
sam | gṛ̱bhā̱ya̱ | pu̱ru | śa̱tā | u̱bha̱yā̱ha̱styā | vasu̍ | śi̱śī̱hi | rā̱yaḥ | ā | bha̱ra̱ ||1.81.7||

1.81.8a mā̱daya̍sva su̱te sacā̱ śava̍se śūra̱ rādha̍se |
1.81.8c vi̱dmā hi tvā̍ purū̱vasu̱mupa̱ kāmā̍ntsasṛ̱jmahe'thā̍ no'vi̱tā bha̱va̱ ||

mā̱daya̍sva | su̱te | sacā̍ | śava̍se | śū̱ra̱ | rādha̍se |
vi̱dma | hi | tvā̱ | pu̱ru̱-vasu̍m | upa̍ | kāmā̍n | sa̱sṛ̱jmahe̍ | atha̍ | na̱ḥ | a̱vi̱tā | bhava̱ ||1.81.8||

1.81.9a e̱te ta̍ indra ja̱ntavo̱ viśva̍ṁ puṣyanti̱ vārya̍m |
1.81.9c a̱ntarhi khyo janā̍nāma̱ryo vedo̱ adā̍śuṣā̱ṁ teṣā̍ṁ no̱ veda̱ ā bha̍ra ||

e̱te | te̱ | i̱ndra̱ | ja̱ntava̍ḥ | viśva̍m | pu̱ṣya̱nti̱ | vārya̍m |
a̱ntaḥ | hi | khyaḥ | janā̍nām | a̱ryaḥ | veda̍ḥ | adā̍śuṣām | teṣā̍m | na̱ḥ | veda̍ḥ | ā | bha̱ra̱ ||1.81.9||


1.82.1a upo̱ ṣu śṛ̍ṇu̱hī giro̱ magha̍va̱nmāta̍thā iva |
1.82.1c ya̱dā na̍ḥ sū̱nṛtā̍vata̱ḥ kara̱ āda̱rthayā̍sa̱ idyojā̱ nvi̍ndra te̱ harī̍ ||

upo̱ iti̍ | su | śṛ̱ṇu̱hi | gira̍ḥ | magha̍-van | mā | ata̍thāḥ-iva |
ya̱dā | na̱ḥ | sū̱nṛtā̍-vataḥ | kara̍ḥ | āt | a̱rthayā̍se | it | yoja̍ | nu | i̱ndra̱ | te̱ | harī̱ iti̍ ||1.82.1||

1.82.2a akṣa̱nnamī̍madanta̱ hyava̍ pri̱yā a̍dhūṣata |
1.82.2c asto̍ṣata̱ svabhā̍navo̱ viprā̱ navi̍ṣṭhayā ma̱tī yojā̱ nvi̍ndra te̱ harī̍ ||

akṣa̍n | amī̍madanta | hi | ava̍ | pri̱yāḥ | a̱dhū̱ṣa̱ta̱ |
asto̍ṣata | sva-bhā̍navaḥ | viprā̍ḥ | navi̍ṣṭhayā | ma̱tī | yoja̍ | nu | i̱ndra̱ | te̱ | harī̱ iti̍ ||1.82.2||

1.82.3a su̱sa̱ṁdṛśa̍ṁ tvā va̱yaṁ magha̍vanvandiṣī̱mahi̍ |
1.82.3c pra nū̱naṁ pū̱rṇava̍ndhuraḥ stu̱to yā̍hi̱ vaśā̱m̐ anu̱ yojā̱ nvi̍ndra te̱ harī̍ ||

su̱-sa̱ndṛśa̍m | tvā̱ | va̱yam | magha̍-van | va̱ndi̱ṣī̱mahi̍ |
pra | nū̱nam | pū̱rṇa-va̍ndhuraḥ | stu̱taḥ | yā̱hi̱ | vaśā̍n | anu̍ | yoja̍ | nu | i̱ndra̱ | te̱ | harī̱ iti̍ ||1.82.3||

1.82.4a sa ghā̱ taṁ vṛṣa̍ṇa̱ṁ ratha̱madhi̍ tiṣṭhāti go̱vida̍m |
1.82.4c yaḥ pātra̍ṁ hāriyoja̱naṁ pū̱rṇami̍ndra̱ cike̍tati̱ yojā̱ nvi̍ndra te̱ harī̍ ||

saḥ | gha̱ | tam | vṛṣa̍ṇam | ratha̍m | adhi̍ | ti̱ṣṭhā̱ti̱ | go̱-vida̍m |
yaḥ | pātra̍m | hā̱ri̱-yo̱ja̱nam | pū̱rṇam | i̱ndra̱ | cike̍tati | yoja̍ | nu | i̱ndra̱ | te̱ | harī̱ iti̍ ||1.82.4||

1.82.5a yu̱ktaste̍ astu̱ dakṣi̍ṇa u̱ta sa̱vyaḥ śa̍takrato |
1.82.5c tena̍ jā̱yāmupa̍ pri̱yāṁ ma̍ndā̱no yā̱hyandha̍so̱ yojā̱ nvi̍ndra te̱ harī̍ ||

yu̱ktaḥ | te̱ | a̱stu̱ | dakṣi̍ṇaḥ | u̱ta | sa̱vyaḥ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato |
tena̍ | jā̱yām | upa̍ | pri̱yām | ma̱ndā̱naḥ | yā̱hi̱ | andha̍saḥ | yoja̍ | nu | i̱ndra̱ | te̱ | harī̱ iti̍ ||1.82.5||

1.82.6a yu̱najmi̍ te̱ brahma̍ṇā ke̱śinā̱ harī̱ upa̱ pra yā̍hi dadhi̱ṣe gabha̍styoḥ |
1.82.6c uttvā̍ su̱tāso̍ rabha̱sā a̍mandiṣuḥ pūṣa̱ṇvānva̍jri̱ntsamu̱ patnyā̍madaḥ ||

yu̱najmi̍ | te̱ | brahma̍ṇā | ke̱śinā̍ | harī̱ iti̍ | upa̍ | pra | yā̱hi̱ | da̱dhi̱ṣe | gabha̍styoḥ |
ut | tvā̱ | su̱tāsa̍ḥ | ra̱bha̱sāḥ | a̱ma̱ndi̱ṣu̱ḥ | pū̱ṣa̱ṇ-vān | va̱jri̱n | sam | ū̱m̐ iti̍ | patnyā̍ | a̱ma̱da̱ḥ ||1.82.6||


1.83.1a aśvā̍vati pratha̱mo goṣu̍ gacchati suprā̱vīri̍ndra̱ martya̱stavo̱tibhi̍ḥ |
1.83.1c tamitpṛ̍ṇakṣi̱ vasu̍nā̱ bhavī̍yasā̱ sindhu̱māpo̱ yathā̱bhito̱ vice̍tasaḥ ||

aśva̍-vati | pra̱tha̱maḥ | goṣu̍ | ga̱cca̱ti̱ | su̱pra̱-ā̱vīḥ | i̱ndra̱ | martya̍ḥ | tava̍ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
tam | it | pṛ̱ṇa̱kṣi̱ | vasu̍nā | bhavī̍yasā | sindhu̍m | āpa̍ḥ | yathā̍ | a̱bhita̍ḥ | vi-ce̍tasaḥ ||1.83.1||

1.83.2a āpo̱ na de̱vīrupa̍ yanti ho̱triya̍ma̱vaḥ pa̍śyanti̱ vita̍ta̱ṁ yathā̱ raja̍ḥ |
1.83.2c prā̱cairde̱vāsa̱ḥ pra ṇa̍yanti deva̱yuṁ bra̍hma̱priya̍ṁ joṣayante va̱rā i̍va ||

āpa̍ḥ | na | de̱vīḥ | upa̍ | ya̱nti̱ | ho̱triya̍m | a̱vaḥ | pa̱śya̱nti̱ | vi-ta̍tam | yathā̍ | raja̍ḥ |
prā̱caiḥ | de̱vāsa̍ḥ | pra | na̱ya̱nti̱ | de̱va̱-yum | bra̱hma̱-priya̍m | jo̱ṣa̱ya̱nte̱ | va̱rāḥ-i̍va ||1.83.2||

1.83.3a adhi̱ dvayo̍radadhā u̱kthyaṁ1̱̍ vaco̍ ya̱tasru̍cā mithu̱nā yā sa̍pa̱ryata̍ḥ |
1.83.3c asa̍ṁyatto vra̱te te̍ kṣeti̱ puṣya̍ti bha̱drā śa̱ktiryaja̍mānāya sunva̱te ||

adhi̍ | dvayo̍ḥ | a̱da̱dhā̱ḥ | u̱kthya̍m | vaca̍ḥ | ya̱ta-sru̍cā | mi̱thu̱nā | yā | sa̱pa̱ryata̍ḥ |
asa̍m-yattaḥ | vra̱te | te̱ | kṣe̱ti̱ | puṣya̍ti | bha̱drā | śa̱ktiḥ | yaja̍mānāya | su̱nva̱te ||1.83.3||

1.83.4a ādaṅgi̍rāḥ pratha̱maṁ da̍dhire̱ vaya̍ i̱ddhāgna̍ya̱ḥ śamyā̱ ye su̍kṛ̱tyayā̍ |
1.83.4c sarva̍ṁ pa̱ṇeḥ sama̍vindanta̱ bhoja̍na̱maśvā̍vanta̱ṁ goma̍nta̱mā pa̱śuṁ nara̍ḥ ||

āt | aṅgi̍rāḥ | pra̱tha̱mam | da̱dhi̱re̱ | vaya̍ḥ | i̱ddha-a̍gnayaḥ | śamyā̍ | ye | su̱-kṛ̱tyayā̍ |
sarva̍m | pa̱ṇeḥ | sam | a̱vi̱nda̱nta̱ | bhoja̍nam | aśva̍-vantam | go-ma̍ntam | ā | pa̱śum | nara̍ḥ ||1.83.4||

1.83.5a ya̱jñairatha̍rvā pratha̱maḥ pa̱thasta̍te̱ tata̱ḥ sūryo̍ vrata̱pā ve̱na āja̍ni |
1.83.5c ā gā ā̍jadu̱śanā̍ kā̱vyaḥ sacā̍ ya̱masya̍ jā̱tama̱mṛta̍ṁ yajāmahe ||

ya̱jñaiḥ | atha̍rvā | pra̱tha̱maḥ | pa̱thaḥ | ta̱te̱ | tata̍ḥ | sūrya̍ḥ | vra̱ta̱-pāḥ | ve̱naḥ | ā | a̱ja̱ni̱ |
ā | gāḥ | ā̱ja̱t | u̱śanā̍ | kā̱vyaḥ | sacā̍ | ya̱masya̍ | jā̱tam | a̱mṛta̍m | ya̱jā̱ma̱he̱ ||1.83.5||

1.83.6a ba̱rhirvā̱ yatsva̍pa̱tyāya̍ vṛ̱jyate̱'rko vā̱ śloka̍mā̱ghoṣa̍te di̱vi |
1.83.6c grāvā̱ yatra̱ vada̍ti kā̱ruru̱kthya1̱̍stasyedindro̍ abhipi̱tveṣu̍ raṇyati ||

ba̱rhiḥ | vā̱ | yat | su̱-a̱pa̱tyāya̍ | vṛ̱jyate̍ | a̱rkaḥ | vā̱ | śloka̍m | ā̱-ghoṣa̍te | di̱vi |
grāvā̍ | yatra̍ | vada̍ti | kā̱ruḥ | u̱kthya̍ḥ | tasya̍ | it | indra̍ḥ | a̱bhi̱-pi̱tveṣu̍ | ra̱ṇya̱ti̱ ||1.83.6||


1.84.1a asā̍vi̱ soma̍ indra te̱ śavi̍ṣṭha dhṛṣṇa̱vā ga̍hi |
1.84.1c ā tvā̍ pṛṇaktvindri̱yaṁ raja̱ḥ sūryo̱ na ra̱śmibhi̍ḥ ||

asā̍vi | soma̍ḥ | i̱ndra̱ | te̱ | śavi̍ṣṭha | dhṛ̱ṣṇo̱ iti̍ | ā | ga̱hi̱ |
ā | tvā̱ | pṛ̱ṇa̱ktu̱ | i̱ndri̱yam | raja̍ḥ | sūrya̍ḥ | na | ra̱śmi-bhi̍ḥ ||1.84.1||

1.84.2a indra̱middharī̍ vaha̱to'pra̍tidhṛṣṭaśavasam |
1.84.2c ṛṣī̍ṇāṁ ca stu̱tīrupa̍ ya̱jñaṁ ca̱ mānu̍ṣāṇām ||

indra̍m | it | harī̱ iti̍ | va̱ha̱ta̱ḥ | apra̍tidhṛṣṭa-śavasam |
ṛṣī̍ṇām | ca̱ | stu̱tīḥ | upa̍ | ya̱jñam | ca̱ | mānu̍ṣāṇām ||1.84.2||

1.84.3a ā ti̍ṣṭha vṛtraha̱nratha̍ṁ yu̱ktā te̱ brahma̍ṇā̱ harī̍ |
1.84.3c a̱rvā̱cīna̱ṁ su te̱ mano̱ grāvā̍ kṛṇotu va̱gnunā̍ ||

ā | ti̱ṣṭha̱ | vṛ̱tra̱-ha̱n | ratha̍m | yu̱ktā | te̱ | brahma̍ṇā | harī̱ iti̍ |
a̱rvā̱cīna̍m | su | te̱ | mana̍ḥ | grāvā̍ | kṛ̱ṇo̱tu̱ | va̱gnunā̍ ||1.84.3||

1.84.4a i̱mami̍ndra su̱taṁ pi̍ba̱ jyeṣṭha̱mama̍rtya̱ṁ mada̍m |
1.84.4c śu̱krasya̍ tvā̱bhya̍kṣara̱ndhārā̍ ṛ̱tasya̱ sāda̍ne ||

i̱mam | i̱ndra̱ | su̱tam | pi̱ba̱ | jyeṣṭha̍m | ama̍rtyam | mada̍m |
śu̱krasya̍ | tvā̱ | a̱bhi | a̱kṣa̱ra̱n | dhārā̍ḥ | ṛ̱tasya̍ | sāda̍ne ||1.84.4||

1.84.5a indrā̍ya nū̱nama̍rcato̱kthāni̍ ca bravītana |
1.84.5c su̱tā a̍matsu̱rinda̍vo̱ jyeṣṭha̍ṁ namasyatā̱ saha̍ḥ ||

indrā̍ya | nū̱nam | a̱rca̱ta̱ | u̱kthāni̍ | ca̱ | bra̱vī̱ta̱na̱ |
su̱tāḥ | a̱ma̱tsu̱ḥ | inda̍vaḥ | jyeṣṭha̍m | na̱ma̱sya̱ta̱ | saha̍ḥ ||1.84.5||

1.84.6a naki̱ṣṭvadra̱thīta̍ro̱ harī̱ yadi̍ndra̱ yaccha̍se |
1.84.6c naki̱ṣṭvānu̍ ma̱jmanā̱ naki̱ḥ svaśva̍ ānaśe ||

naki̍ḥ | tvat | ra̱thi-ta̍raḥ | harī̱ iti̍ | yat | i̱ndra̱ | yaccha̍se |
naki̍ḥ | tvā̱ | anu̍ | ma̱jmanā̍ | naki̍ḥ | su̱-aśva̍ḥ | ā̱na̱śe̱ ||1.84.6||

1.84.7a ya eka̱ idvi̱daya̍te̱ vasu̱ martā̍ya dā̱śuṣe̍ |
1.84.7c īśā̍no̱ apra̍tiṣkuta̱ indro̍ a̱ṅga ||

yaḥ | eka̍ḥ | it | vi̱-daya̍te | vasu̍ | martā̍ya | dā̱śuṣe̍ |
īśā̍naḥ | apra̍ti-skutaḥ | indra̍ḥ | a̱ṅga ||1.84.7||

1.84.8a ka̱dā marta̍marā̱dhasa̍ṁ pa̱dā kṣumpa̍miva sphurat |
1.84.8c ka̱dā na̍ḥ śuśrava̱dgira̱ indro̍ a̱ṅga ||

ka̱dā | marta̍m | a̱rā̱dhasa̍m | pa̱dā | kṣumpa̍m-iva | sphu̱ra̱t |
ka̱dā | na̱ḥ | śu̱śra̱va̱t | gira̍ḥ | indra̍ḥ | a̱ṅga ||1.84.8||

1.84.9a yaści̱ddhi tvā̍ ba̱hubhya̱ ā su̱tāvā̍m̐ ā̱vivā̍sati |
1.84.9c u̱graṁ tatpa̍tyate̱ śava̱ indro̍ a̱ṅga ||

yaḥ | ci̱t | hi | tvā̱ | ba̱hu-bhya̍ḥ | ā | su̱ta-vā̍n | ā̱-vivā̍sati |
u̱gram | tat | pa̱tya̱te̱ | śava̍ḥ | indra̍ḥ | a̱ṅga ||1.84.9||

1.84.10a svā̱dori̱tthā vi̍ṣū̱vato̱ madhva̍ḥ pibanti gau̱rya̍ḥ |
1.84.10c yā indre̍ṇa sa̱yāva̍rī̱rvṛṣṇā̱ mada̍nti śo̱bhase̱ vasvī̱ranu̍ sva̱rājya̍m ||

svā̱doḥ | i̱tthā | vi̱ṣu̱-vata̍ḥ | madhva̍ḥ | pi̱ba̱nti̱ | gau̱rya̍ḥ |
yāḥ | indre̍ṇa | sa̱-yāva̍rīḥ | vṛṣṇā̍ | mada̍nti | śo̱bhase̍ | vasvī̍ḥ | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.84.10||

1.84.11a tā a̍sya pṛśanā̱yuva̱ḥ soma̍ṁ śrīṇanti̱ pṛśna̍yaḥ |
1.84.11c pri̱yā indra̍sya dhe̱navo̱ vajra̍ṁ hinvanti̱ sāya̍ka̱ṁ vasvī̱ranu̍ sva̱rājya̍m ||

tāḥ | a̱sya̱ | pṛ̱śa̱na̱-yuva̍ḥ | soma̍m | śrī̱ṇa̱nti̱ | pṛśna̍yaḥ |
pri̱yāḥ | indra̍sya | dhe̱nava̍ḥ | vajra̍m | hi̱nva̱nti̱ | sāya̍kam | vasvī̍ḥ | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.84.11||

1.84.12a tā a̍sya̱ nama̍sā̱ saha̍ḥ sapa̱ryanti̱ prace̍tasaḥ |
1.84.12c vra̱tānya̍sya saścire pu̱rūṇi̍ pū̱rvaci̍ttaye̱ vasvī̱ranu̍ sva̱rājya̍m ||

tāḥ | a̱sya̱ | nama̍sā | saha̍ḥ | sa̱pa̱ryanti̍ | pra-ce̍tasaḥ |
vra̱tāni̍ | a̱sya̱ | sa̱ści̱re̱ | pu̱rūṇi̍ | pū̱rva-ci̍ttaye | vasvī̍ḥ | anu̍ | sva̱-rājya̍m ||1.84.12||

1.84.13a indro̍ dadhī̱co a̱sthabhi̍rvṛ̱trāṇyapra̍tiṣkutaḥ |
1.84.13c ja̱ghāna̍ nava̱tīrnava̍ ||

indra̍ḥ | da̱dhī̱caḥ | a̱stha-bhi̍ḥ | vṛ̱trāṇi̍ | apra̍ti-skutaḥ |
ja̱ghāna̍ | na̱va̱tīḥ | nava̍ ||1.84.13||

1.84.14a i̱cchannaśva̍sya̱ yacchira̱ḥ parva̍te̱ṣvapa̍śritam |
1.84.14c tadvi̍daccharya̱ṇāva̍ti ||

i̱cchan | aśva̍sya | yat | śira̍ḥ | parva̍teṣu | apa̍-śritam |
tat | vi̱da̱t | śa̱rya̱ṇā-va̍ti ||1.84.14||

1.84.15a atrāha̱ gora̍manvata̱ nāma̱ tvaṣṭu̍rapī̱cya̍m |
1.84.15c i̱tthā ca̱ndrama̍so gṛ̱he ||

atra̍ | aha̍ | goḥ | a̱ma̱nva̱ta̱ | nāma̍ | tvaṣṭu̍ḥ | a̱pī̱cya̍m |
i̱tthā | ca̱ndrama̍saḥ | gṛ̱he ||1.84.15||

1.84.16a ko a̱dya yu̍ṅkte dhu̱ri gā ṛ̱tasya̱ śimī̍vato bhā̱mino̍ durhṛṇā̱yūn |
1.84.16c ā̱sanni̍ṣūnhṛ̱tsvaso̍ mayo̱bhūnya e̍ṣāṁ bhṛ̱tyāmṛ̱ṇadha̱tsa jī̍vāt ||

kaḥ | a̱dya | yu̱ṅkte̱ | dhu̱ri | gāḥ | ṛ̱tasya̍ | śimī̍-vataḥ | bhā̱mina̍ḥ | du̱ḥ-hṛ̱ṇā̱yūn |
ā̱san-i̍ṣūn | ha̱tsu̱-asa̍ḥ | ma̱ya̱ḥ-bhūn | yaḥ | e̱ṣā̱m | bhṛ̱tyām | ṛ̱ṇadha̍t | saḥ | jī̱vā̱t ||1.84.16||

1.84.17a ka ī̍ṣate tu̱jyate̱ ko bi̍bhāya̱ ko ma̍ṁsate̱ santa̱mindra̱ṁ ko anti̍ |
1.84.17c kasto̱kāya̱ ka ibhā̍yo̱ta rā̱ye'dhi̍ bravatta̱nve̱3̱̍ ko janā̍ya ||

kaḥ | ī̱ṣa̱te̱ | tu̱jyate̍ | kaḥ | bi̱bhā̱ya̱ | kaḥ | ma̱ṁsa̱te̱ | santa̍m | indra̍m | kaḥ | anti̍ |
kaḥ | to̱kāya̍ | kaḥ | ibhā̍ya | u̱ta | rā̱ye | adhi̍ | bra̱va̱t | ta̱nve̍ | kaḥ | janā̍ya ||1.84.17||

1.84.18a ko a̱gnimī̍ṭṭe ha̱viṣā̍ ghṛ̱tena̍ sru̱cā ya̍jātā ṛ̱tubhi̍rdhru̱vebhi̍ḥ |
1.84.18c kasmai̍ de̱vā ā va̍hānā̱śu homa̱ ko ma̍ṁsate vī̱tiho̍traḥ sude̱vaḥ ||

kaḥ | a̱gnim | ī̱ṭṭe̱ | ha̱viṣā̍ | ghṛ̱tena̍ | sru̱cā | ya̱jā̱tai̱ | ṛ̱tu-bhi̍ḥ | dhru̱vebhi̍ḥ |
kasmai̍ | de̱vāḥ | ā | va̱hā̱n | ā̱śu | homa̍ | kaḥ | ma̱ṁsa̱te̱ | vī̱ti-ho̍traḥ | su̱-de̱vaḥ ||1.84.18||

1.84.19a tvama̱ṅga pra śa̍ṁsiṣo de̱vaḥ śa̍viṣṭha̱ martya̍m |
1.84.19c na tvada̱nyo ma̍ghavannasti marḍi̱tendra̱ bravī̍mi te̱ vaca̍ḥ ||

tvam | a̱ṅga | pra | śa̱ṁsi̱ṣa̱ḥ | de̱vaḥ | śa̱vi̱ṣṭha̱ | martya̍m |
na | tvat | a̱nyaḥ | ma̱gha̱-va̱n | a̱sti̱ | ma̱rḍi̱tā | indra̍ | bravī̍mi | te̱ | vaca̍ḥ ||1.84.19||

1.84.20a mā te̱ rādhā̍ṁsi̱ mā ta̍ ū̱tayo̍ vaso̱'smānkadā̍ ca̱nā da̍bhan |
1.84.20c viśvā̍ ca na upamimī̱hi mā̍nuṣa̱ vasū̍ni carṣa̱ṇibhya̱ ā ||

mā | te̱ | rādhā̍ṁsi | mā | te̱ | ū̱taya̍ḥ | va̱so̱ iti̍ | a̱smān | kadā̍ | ca̱na | da̱bha̱n |
viśvā̍ | ca̱ | na̱ḥ | u̱pa̱-mi̱mī̱hi | mā̱nu̱ṣa̱ | vasū̍ni | ca̱rṣa̱ṇi-bhya̍ḥ | ā ||1.84.20||


1.85.1a pra ye śumbha̍nte̱ jana̍yo̱ na sapta̍yo̱ yāma̍nru̱drasya̍ sū̱nava̍ḥ su̱daṁsa̍saḥ |
1.85.1c roda̍sī̱ hi ma̱ruta̍ścakri̱re vṛ̱dhe mada̍nti vī̱rā vi̱dathe̍ṣu̱ ghṛṣva̍yaḥ ||

pra | ye | śumbha̍nte | jana̍yaḥ | na | sapta̍yaḥ | yāma̍n | ru̱drasya̍ | sū̱nava̍ḥ | su̱-daṁsa̍saḥ |
roda̍sī̱ iti̍ | hi | ma̱ruta̍ḥ | ca̱kri̱re | vṛ̱dhe | mada̍nti | vī̱rāḥ | vi̱dathe̍ṣu | ghṛṣva̍yaḥ ||1.85.1||

1.85.2a ta u̍kṣi̱tāso̍ mahi̱māna̍māśata di̱vi ru̱drāso̱ adhi̍ cakrire̱ sada̍ḥ |
1.85.2c arca̍nto a̱rkaṁ ja̱naya̍nta indri̱yamadhi̱ śriyo̍ dadhire̱ pṛśni̍mātaraḥ ||

te | u̱kṣi̱tāsa̍ḥ | ma̱hi̱māna̍m | ā̱śa̱ta̱ | di̱vi | ru̱drāsa̍ḥ | adhi̍ | ca̱kri̱re̱ | sada̍ḥ |
arca̍ntaḥ | a̱rkam | ja̱naya̍ntaḥ | i̱ndri̱yam | adhi̍ | śriya̍ḥ | da̱dhi̱re̱ | pṛśni̍-mātaraḥ ||1.85.2||

1.85.3a gomā̍taro̱ yacchu̱bhaya̍nte a̱ñjibhi̍sta̱nūṣu̍ śu̱bhrā da̍dhire vi̱rukma̍taḥ |
1.85.3c bādha̍nte̱ viśva̍mabhimā̱tina̱mapa̱ vartmā̍nyeṣā̱manu̍ rīyate ghṛ̱tam ||

go-mā̍taraḥ | yat | śu̱bhaya̍nte | a̱ñji-bhi̍ḥ | ta̱nūṣu̍ | śu̱bhrāḥ | da̱dhi̱re̱ | vi̱rukma̍taḥ |
bādha̍nte | viśva̍m | a̱bhi̱-mā̱tina̍m | apa̍ | vartmā̍ni | e̱ṣā̱m | anu̍ | rī̱ya̱te̱ | ghṛ̱tam ||1.85.3||

1.85.4a vi ye bhrāja̍nte̱ suma̍khāsa ṛ̱ṣṭibhi̍ḥ pracyā̱vaya̍nto̱ acyu̍tā ci̱doja̍sā |
1.85.4c ma̱no̱juvo̱ yanma̍ruto̱ rathe̱ṣvā vṛṣa̍vrātāsa̱ḥ pṛṣa̍tī̱rayu̍gdhvam ||

vi | ye | bhrāja̍nte | su-ma̍khāsaḥ | ṛ̱ṣṭi-bhi̍ḥ | pra̱-cya̱vaya̍ntaḥ | acyu̍tā | ci̱t | oja̍sā |
ma̱na̱ḥ-juva̍ḥ | yat | ma̱ru̱ta̱ḥ | rathe̍ṣu | ā | vṛṣa̍-vrātāsaḥ | pṛṣa̍tīḥ | ayu̍gdhvam ||1.85.4||

1.85.5a pra yadrathe̍ṣu̱ pṛṣa̍tī̱rayu̍gdhva̱ṁ vāje̱ adri̍ṁ maruto ra̱ṁhaya̍ntaḥ |
1.85.5c u̱tāru̱ṣasya̱ vi ṣya̍nti̱ dhārā̱ścarme̍vo̱dabhi̱rvyu̍ndanti̱ bhūma̍ ||

pra | yat | rathe̍ṣu | pṛṣa̍tīḥ | ayu̍gdhvam | vāje̍ | adri̍m | ma̱ru̱ta̱ḥ | ra̱ṁhaya̍ntaḥ |
u̱ta | a̱ru̱ṣasya̍ | vi | sya̱nti̱ | dhārā̍ḥ | carma̍-iva | u̱da-bhi̍ḥ | vi | u̱nda̱nti̱ | bhūma̍ ||1.85.5||

1.85.6a ā vo̍ vahantu̱ sapta̍yo raghu̱ṣyado̍ raghu̱patvā̍na̱ḥ pra ji̍gāta bā̱hubhi̍ḥ |
1.85.6c sīda̱tā ba̱rhiru̱ru va̱ḥ sada̍skṛ̱taṁ mā̱daya̍dhvaṁ maruto̱ madhvo̱ andha̍saḥ ||

ā | va̱ḥ | va̱ha̱ntu̱ | sapta̍yaḥ | ra̱ghu̱-syada̍ḥ | ra̱ghu̱-patvā̍naḥ | pra | ji̱gā̱ta̱ | bā̱hu-bhi̍ḥ |
sīda̍ta | ā | ba̱rhiḥ | u̱ru | va̱ḥ | sada̍ḥ | kṛ̱tam | mā̱daya̍dhvam | ma̱ru̱ta̱ḥ | madhva̍ḥ | andha̍saḥ ||1.85.6||

1.85.7a te̍'vardhanta̱ svata̍vaso mahitva̱nā nāka̍ṁ ta̱sthuru̱ru ca̍krire̱ sada̍ḥ |
1.85.7c viṣṇu̱ryaddhāva̱dvṛṣa̍ṇaṁ mada̱cyuta̱ṁ vayo̱ na sī̍da̱nnadhi̍ ba̱rhiṣi̍ pri̱ye ||

te | a̱va̱rdha̱nta̱ | sva-ta̍vasaḥ | ma̱hi̱-tva̱nā | ā | nāka̍m | ta̱sthuḥ | u̱ru | ca̱kri̱re̱ | sada̍ḥ |
viṣṇu̍ḥ | yat | ha̱ | āva̍t | vṛṣa̍ṇam | ma̱da̱-cyuta̍m | vaya̍ḥ | na | sī̱da̱n | adhi̍ | ba̱rhiṣi̍ | pri̱ye ||1.85.7||

1.85.8a śūrā̍ i̱vedyuyu̍dhayo̱ na jagma̍yaḥ śrava̱syavo̱ na pṛta̍nāsu yetire |
1.85.8c bhaya̍nte̱ viśvā̱ bhuva̍nā ma̱rudbhyo̱ rājā̍na iva tve̱ṣasa̍ṁdṛśo̱ nara̍ḥ ||

śūrā̍ḥ-iva | it | yuyu̍dhayaḥ | na | jagma̍yaḥ | śra̱va̱syava̍ḥ | na | pṛta̍nāsu | ye̱ti̱re̱ |
bhaya̍nte | viśvā̍ | bhuva̍nā | ma̱rut-bhya̍ḥ | rājā̍naḥ-iva | tve̱ṣa-sa̍ṁdṛśaḥ | nara̍ḥ ||1.85.8||

1.85.9a tvaṣṭā̱ yadvajra̱ṁ sukṛ̍taṁ hira̱ṇyaya̍ṁ sa̱hasra̍bhṛṣṭi̱ṁ svapā̱ ava̍rtayat |
1.85.9c dha̱tta indro̱ naryapā̍ṁsi̱ karta̱ve'ha̍nvṛ̱traṁ nira̱pāmau̍bjadarṇa̱vam ||

tvaṣṭā̍ | yat | vajra̍m | su-kṛ̍tam | hi̱ra̱ṇyaya̍m | sa̱hasra̍-bhṛṣṭim | su̱-apā̍ḥ | ava̍rtayat |
dha̱tte | indra̍ḥ | nari̍ | apā̍ṁsi | karta̍ve | aha̍n | vṛ̱tram | niḥ | a̱pām | au̱bja̱t | a̱rṇa̱vam ||1.85.9||

1.85.10a ū̱rdhvaṁ nu̍nudre'va̱taṁ ta oja̍sā dādṛhā̱ṇaṁ ci̍dbibhidu̱rvi parva̍tam |
1.85.10c dhama̍nto vā̱ṇaṁ ma̱ruta̍ḥ su̱dāna̍vo̱ made̱ soma̍sya̱ raṇyā̍ni cakrire ||

ū̱rdhvam | nu̱nu̱dre̱ | a̱va̱tam | te | oja̍sā | da̱dṛ̱hā̱ṇam | ci̱t | bi̱bhi̱du̱ḥ | vi | parva̍tam |
dhama̍ntaḥ | vā̱ṇam | ma̱ruta̍ḥ | su̱-dāna̍vaḥ | made̍ | soma̍sya | raṇyā̍ni | ca̱kri̱re̱ ||1.85.10||

1.85.11a ji̱hmaṁ nu̍nudre'va̱taṁ tayā̍ di̱śāsi̍ñca̱nnutsa̱ṁ gota̍māya tṛ̱ṣṇaje̍ |
1.85.11c ā ga̍cchantī̱mava̍sā ci̱trabhā̍nava̱ḥ kāma̱ṁ vipra̍sya tarpayanta̱ dhāma̍bhiḥ ||

ji̱hmam | nu̱nu̱dre̱ | a̱va̱tam | tayā̍ | di̱śā | asi̍ñcan | utsa̍m | gota̍māya | tṛ̱ṣṇa-je̍ |
ā | ga̱ccha̱nti̱ | ī̱m | ava̍sā | ci̱tra-bhā̍navaḥ | kāma̍m | vipra̍sya | ta̱rpa̱ya̱nta̱ | dhāma̍-bhiḥ ||1.85.11||

1.85.12a yā va̱ḥ śarma̍ śaśamā̱nāya̱ santi̍ tri̱dhātū̍ni dā̱śuṣe̍ yaccha̱tādhi̍ |
1.85.12c a̱smabhya̱ṁ tāni̍ maruto̱ vi ya̍nta ra̱yiṁ no̍ dhatta vṛṣaṇaḥ su̱vīra̍m ||

yā | va̱ḥ | śarma̍ | śa̱śa̱mā̱nāya̍ | santi̍ | tri̱-dhātū̍ni | dā̱śuṣe̍ | ya̱ccha̱ta̱ | adhi̍ |
a̱smabhya̍m | tāni̍ | ma̱ru̱ta̱ḥ | vi | ya̱nta̱ | ra̱yim | na̱ḥ | dha̱tta̱ | vṛ̱ṣa̱ṇa̱ḥ | su̱-vīra̍m ||1.85.12||


1.86.1a maru̍to̱ yasya̱ hi kṣaye̍ pā̱thā di̱vo vi̍mahasaḥ |
1.86.1c sa su̍go̱pāta̍mo̱ jana̍ḥ ||

maru̍taḥ | yasya̍ | hi | kṣaye̍ | pā̱tha | di̱vaḥ | vi̱-ma̱ha̱sa̱ḥ |
saḥ | su̱-go̱pāta̍maḥ | jana̍ḥ ||1.86.1||

1.86.2a ya̱jñairvā̍ yajñavāhaso̱ vipra̍sya vā matī̱nām |
1.86.2c maru̍taḥ śṛṇu̱tā hava̍m ||

ya̱jñaiḥ | vā̱ | ya̱jña̱-vā̱ha̱sa̱ḥ | vipra̍sya | vā̱ | ma̱tī̱nām |
maru̍taḥ | śṛ̱ṇu̱ta | hava̍m ||1.86.2||

1.86.3a u̱ta vā̱ yasya̍ vā̱jino'nu̱ vipra̱mata̍kṣata |
1.86.3c sa gantā̱ goma̍ti vra̱je ||

u̱ta | vā̱ | yasya̍ | vā̱jina̍ḥ | anu̍ | vipra̍m | ata̍kṣata |
saḥ | gantā̍ | go-ma̍ti | vra̱je ||1.86.3||

1.86.4a a̱sya vī̱rasya̍ ba̱rhiṣi̍ su̱taḥ somo̱ divi̍ṣṭiṣu |
1.86.4c u̱kthaṁ mada̍śca śasyate ||

a̱sya | vī̱rasya̍ | ba̱rhiṣi̍ | su̱taḥ | soma̍ḥ | divi̍ṣṭiṣu |
u̱ktham | mada̍ḥ | ca̱ | śa̱sya̱te̱ ||1.86.4||

1.86.5a a̱sya śro̍ṣa̱ntvā bhuvo̱ viśvā̱ yaśca̍rṣa̱ṇīra̱bhi |
1.86.5c sūra̍ṁ citsa̱sruṣī̱riṣa̍ḥ ||

a̱sya | śro̱ṣa̱ntu̱ | ā | bhuva̍ḥ | viśvā̍ḥ | yaḥ | ca̱rṣa̱ṇīḥ | a̱bhi |
sūra̍m | ci̱t | sa̱sruṣī̍ḥ | iṣa̍ḥ ||1.86.5||

1.86.6a pū̱rvībhi̱rhi da̍dāśi̱ma śa̱radbhi̍rmaruto va̱yam |
1.86.6c avo̍bhiścarṣaṇī̱nām ||

pū̱rvībhi̍ḥ | hi | da̱dā̱śi̱ma | śa̱rat-bhi̍ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | va̱yam |
ava̍ḥ-bhiḥ | ca̱rṣa̱ṇī̱nām ||1.86.6||

1.86.7a su̱bhaga̱ḥ sa pra̍yajyavo̱ maru̍to astu̱ martya̍ḥ |
1.86.7c yasya̱ prayā̍ṁsi̱ parṣa̍tha ||

su̱-bhaga̍ḥ | saḥ | pra̱-ya̱jya̱va̱ḥ | maru̍taḥ | a̱stu̱ | martya̍ḥ |
yasya̍ | prayā̍ṁsi | parṣa̍tha ||1.86.7||

1.86.8a śa̱śa̱mā̱nasya̍ vā nara̱ḥ sveda̍sya satyaśavasaḥ |
1.86.8c vi̱dā kāma̍sya̱ vena̍taḥ ||

śa̱śa̱mā̱nasya̍ | vā̱ | na̱ra̱ḥ | sveda̍sya | sa̱tya̱-śa̱va̱sa̱ḥ |
vi̱da | kāma̍sya | vena̍taḥ ||1.86.8||

1.86.9a yū̱yaṁ tatsa̍tyaśavasa ā̱viṣka̍rta mahitva̱nā |
1.86.9c vidhya̍tā vi̱dyutā̱ rakṣa̍ḥ ||

yū̱yam | tat | sa̱tya̱-śa̱va̱sa̱ḥ | ā̱viḥ | ka̱rta̱ | ma̱hi̱-tva̱nā |
vidhya̍ta | vi̱-dyutā̍ | rakṣa̍ḥ ||1.86.9||

1.86.10a gūha̍tā̱ guhya̱ṁ tamo̱ vi yā̍ta̱ viśva̍ma̱triṇa̍m |
1.86.10c jyoti̍ṣkartā̱ yadu̱śmasi̍ ||

gūha̍ta | guhya̍m | tama̍ḥ | vi | yā̱ta̱ | viśva̍m | a̱triṇa̍m |
jyoti̍ḥ | ka̱rta̱ | yat | u̱śmasi̍ ||1.86.10||


1.87.1a pratva̍kṣasa̱ḥ prata̍vaso vira̱pśino'nā̍natā̱ avi̍thurā ṛjī̱ṣiṇa̍ḥ |
1.87.1c juṣṭa̍tamāso̱ nṛta̍māso a̱ñjibhi̱rvyā̍najre̱ ke ci̍du̱srā i̍va̱ stṛbhi̍ḥ ||

pra-tva̍kṣasaḥ | pra-ta̍vasaḥ | vi̱-ra̱pśina̍ḥ | anā̍natāḥ | avi̍thurāḥ | ṛ̱jī̱ṣiṇa̍ḥ |
juṣṭa̍-tamāsaḥ | nṛ-ta̍māsaḥ | a̱ñji-bhi̍ḥ | vi | ā̱na̱jre̱ | ke | ci̱t | u̱srā-i̍va | stṛ-bhi̍ḥ ||1.87.1||

1.87.2a u̱pa̱hva̱reṣu̱ yadaci̍dhvaṁ ya̱yiṁ vaya̍ iva maruta̱ḥ kena̍ citpa̱thā |
1.87.2c ścota̍nti̱ kośā̱ upa̍ vo̱ rathe̱ṣvā ghṛ̱tamu̍kṣatā̱ madhu̍varṇa̱marca̍te ||

u̱pa̱-hva̱reṣu̍ | yat | aci̍dhvam | ya̱yim | vaya̍ḥ-iva | ma̱ru̱ta̱ḥ | kena̍ | ci̱t | pa̱thā |
ścota̍nti | kośā̍ḥ | upa̍ | va̱ḥ | rathe̍ṣu | ā | ghṛ̱tam | u̱kṣa̱ta̱ | madhu̍-varṇam | arca̍te ||1.87.2||

1.87.3a praiṣā̱majme̍ṣu vithu̱reva̍ rejate̱ bhūmi̱ryāme̍ṣu̱ yaddha̍ yu̱ñjate̍ śu̱bhe |
1.87.3c te krī̱ḻayo̱ dhuna̍yo̱ bhrāja̍dṛṣṭayaḥ sva̱yaṁ ma̍hi̱tvaṁ pa̍nayanta̱ dhūta̍yaḥ ||

pra | e̱ṣā̱m | ajme̍ṣu | vi̱thu̱rā-i̍va | re̱ja̱te̱ | bhūmi̍ḥ | yāme̍ṣu | yat | ha̱ | yu̱ñjate̍ | śu̱bhe |
te | krī̱ḻaya̍ ḥ | dhuna̍yaḥ | bhrāja̍t-ṛṣṭayaḥ | sva̱yam | ma̱hi̱-tvam | pa̱na̱ya̱nta̱ | dhūta̍yaḥ ||1.87.3||

1.87.4a sa hi sva̱sṛtpṛṣa̍daśvo̱ yuvā̍ ga̱ṇo̱3̱̍'yā ī̍śā̱nastavi̍ṣībhi̱rāvṛ̍taḥ |
1.87.4c asi̍ sa̱tya ṛ̍ṇa̱yāvāne̍dyo̱'syā dhi̱yaḥ prā̍vi̱tāthā̱ vṛṣā̍ ga̱ṇaḥ ||

saḥ | hi | sva̱-sṛt | pṛṣa̍t-aśvaḥ | yuvā̍ | ga̱ṇaḥ | a̱yā | ī̱śā̱naḥ | tavi̍ṣībhiḥ | ā-vṛ̍taḥ |
asi̍ | sa̱tyaḥ | ṛ̱ṇa̱-yāvā̍ | ane̍dyaḥ | a̱syāḥ | dhi̱yaḥ | pra̱-a̱vi̱tā | atha̍ | vṛṣā̍ | ga̱ṇaḥ ||1.87.4||

1.87.5a pi̱tuḥ pra̱tnasya̱ janma̍nā vadāmasi̱ soma̍sya ji̱hvā pra ji̍gāti̱ cakṣa̍sā |
1.87.5c yadī̱mindra̱ṁ śamyṛkvā̍ṇa̱ āśa̱tādinnāmā̍ni ya̱jñiyā̍ni dadhire ||

pi̱tuḥ | pra̱tnasya̍ | janma̍nā | va̱dā̱ma̱si̱ | soma̍sya | ji̱hvā | pra | ji̱gā̱ti̱ | cakṣa̍sā |
yat | ī̱m | indra̍m | śami̍ | ṛkvā̍ṇaḥ | āśa̍ta | āt | it | nāmā̍ni | ya̱jñiyā̍ni | da̱dhi̱re̱ ||1.87.5||

1.87.6a śri̱yase̱ kaṁ bhā̱nubhi̱ḥ saṁ mi̍mikṣire̱ te ra̱śmibhi̱sta ṛkva̍bhiḥ sukhā̱daya̍ḥ |
1.87.6c te vāśī̍manta i̱ṣmiṇo̱ abhī̍ravo vi̱dre pri̱yasya̱ māru̍tasya̱ dhāmna̍ḥ ||

śri̱yase̍ | kam | bhā̱nu-bhi̍ḥ | sam | mi̱mi̱kṣi̱re̱ | te | ra̱śmi-bhi̍ḥ | te | ṛkva̍-bhiḥ | su̱-khā̱daya̍ḥ |
te | vāśī̍-mantaḥ | i̱ṣmiṇa̍ḥ | abhī̍ravaḥ | vi̱dre | pri̱yasya̍ | māru̍tasya | dhāmna̍ḥ ||1.87.6||


1.88.1a ā vi̱dyunma̍dbhirmarutaḥ sva̱rkai rathe̍bhiryāta ṛṣṭi̱madbhi̱raśva̍parṇaiḥ |
1.88.1c ā varṣi̍ṣṭhayā na i̱ṣā vayo̱ na pa̍ptatā sumāyāḥ ||

ā | vi̱dyunma̍t-bhiḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | su̱-a̱rkaiḥ | rathe̍bhiḥ | yā̱ta̱ | ṛ̱ṣṭi̱mat-bhi̍ḥ | aśva̍-parṇaiḥ |
ā | varṣi̍ṣṭhayā | na̱ḥ | i̱ṣā | vaya̍ḥ | na | pa̱pta̱ta̱ | su̱-mā̱yā̱ḥ ||1.88.1||

1.88.2a te̍'ru̱ṇebhi̱rvara̱mā pi̱śaṅgai̍ḥ śu̱bhe kaṁ yā̍nti ratha̱tūrbhi̱raśvai̍ḥ |
1.88.2c ru̱kmo na ci̱traḥ svadhi̍tīvānpa̱vyā ratha̍sya jaṅghananta̱ bhūma̍ ||

te | a̱ru̱ṇebhi̍ḥ | vara̍m | ā | pi̱śaṅgai̍ḥ | śu̱bhe | kam | yā̱nti̱ | ra̱tha̱tūḥ-bhi̍ḥ | aśvai̍ḥ |
ru̱kmaḥ | na | ci̱traḥ | svadhi̍ti-vān | pa̱vyā | ratha̍sya | ja̱ṅgha̱na̱nta̱ | bhūma̍ ||1.88.2||

1.88.3a śri̱ye kaṁ vo̱ adhi̍ ta̱nūṣu̱ vāśī̍rme̱dhā vanā̱ na kṛ̍ṇavanta ū̱rdhvā |
1.88.3c yu̱ṣmabhya̱ṁ kaṁ ma̍rutaḥ sujātāstuvidyu̱mnāso̍ dhanayante̱ adri̍m ||

śri̱ye | kam | va̱ḥ | adhi̍ | ta̱nūṣu̍ | vāśī̍ḥ | me̱dhā | vanā̍ | na | kṛ̱ṇa̱va̱nte̱ | ū̱rdhvā |
yu̱ṣmabhya̍m | kam | ma̱ru̱ta̱ḥ | su̱-jā̱tā̱ḥ | tu̱vi̱-dyu̱mnāsa̍ḥ | dha̱na̱ya̱nte̱ | adri̍m ||1.88.3||

1.88.4a ahā̍ni̱ gṛdhrā̱ḥ paryā va̱ āgu̍ri̱māṁ dhiya̍ṁ vārkā̱ryāṁ ca̍ de̱vīm |
1.88.4c brahma̍ kṛ̱ṇvanto̱ gota̍māso a̱rkairū̱rdhvaṁ nu̍nudra utsa̱dhiṁ piba̍dhyai ||

ahā̍ni | gṛdhrā̍ḥ | pari̍ | ā | va̱ḥ | ā | a̱gu̱ḥ | i̱mām | dhiya̍m | vā̱rkā̱ryām | ca̱ | de̱vīm |
brahma̍ | kṛ̱ṇvanta̍ḥ | gota̍māsaḥ | a̱rkaiḥ | ū̱rdhvam | nu̱nu̱dre̱ | u̱tsa̱-dhim | piba̍dhyai ||1.88.4||

1.88.5a e̱tattyanna yoja̍namaceti sa̱svarha̱ yanma̍ruto̱ gota̍mo vaḥ |
1.88.5c paśya̱nhira̍ṇyacakrā̱nayo̍daṁṣṭrānvi̱dhāva̍to va̱rāhū̍n ||

e̱tat | tyat | na | yoja̍nam | a̱ce̱ti̱ | sa̱svaḥ | ha̱ | yat | ma̱ru̱ta̱ḥ | gota̍maḥ | va̱ḥ |
paśya̍n | hira̍ṇya-cakrān | aya̍ḥ-daṁṣṭrān | vi̱-dhāva̍taḥ | va̱rāhū̍n ||1.88.5||

1.88.6a e̱ṣā syā vo̍ maruto'nubha̱rtrī prati̍ ṣṭobhati vā̱ghato̱ na vāṇī̍ |
1.88.6c asto̍bhaya̱dvṛthā̍sā̱manu̍ sva̱dhāṁ gabha̍styoḥ ||

e̱ṣā | syā | va̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | a̱nu̱-bha̱rtrī | prati̍ | sto̱bha̱ti̱ | vā̱ghata̍ḥ | na | vāṇī̍ |
asto̍bhayat | vṛthā̍ | ā̱sā̱m | anu̍ | sva̱dhām | gabha̍styoḥ ||1.88.6||


1.89.1a ā no̍ bha̱drāḥ krata̍vo yantu vi̱śvato'da̍bdhāso̱ apa̍rītāsa u̱dbhida̍ḥ |
1.89.1c de̱vā no̱ yathā̱ sada̱midvṛ̱dhe asa̱nnaprā̍yuvo rakṣi̱tāro̍ di̱vedi̍ve ||

ā | na̱ḥ | bha̱drāḥ | krata̍vaḥ | ya̱ntu̱ | vi̱śvata̍ḥ | ada̍bdhāsaḥ | apa̍ri-itāsaḥ | u̱t-bhida̍ḥ |
de̱vāḥ | na̱ḥ | yathā̍ | sada̍m | it | vṛ̱dhe | asa̍n | apra̍-āyuvaḥ | ra̱kṣi̱tāra̍ḥ | di̱ve-di̍ve ||1.89.1||

1.89.2a de̱vānā̍ṁ bha̱drā su̍ma̱tirṛ̍jūya̱tāṁ de̱vānā̍ṁ rā̱tira̱bhi no̱ ni va̍rtatām |
1.89.2c de̱vānā̍ṁ sa̱khyamupa̍ sedimā va̱yaṁ de̱vā na̱ āyu̱ḥ pra ti̍rantu jī̱vase̍ ||

de̱vānā̍m | bha̱drā | su̱-ma̱tiḥ | ṛ̱ju̱-ya̱tām | de̱vānā̍m | rā̱tiḥ | a̱bhi | na̱ḥ | ni | va̱rta̱tā̱m |
de̱vānā̍m | sa̱khyam | upa̍ | se̱di̱ma̱ | va̱yam | de̱vāḥ | na̱ḥ | āyu̍ḥ | pra | ti̱ra̱ntu̱ | jī̱vase̍ ||1.89.2||

1.89.3a tānpūrva̍yā ni̱vidā̍ hūmahe va̱yaṁ bhaga̍ṁ mi̱tramadi̍ti̱ṁ dakṣa̍ma̱sridha̍m |
1.89.3c a̱rya̱maṇa̱ṁ varu̍ṇa̱ṁ soma̍ma̱śvinā̱ sara̍svatī naḥ su̱bhagā̱ maya̍skarat ||

tān | pūrva̍yā | ni̱-vidā̍ | hū̱ma̱he̱ | va̱yam | bhaga̍m | mi̱tram | adi̍tim | dakṣa̍m | a̱sridha̍m |
a̱rya̱maṇa̍m | varu̍ṇam | soma̍m | a̱śvinā̍ | sara̍svatī | na̱ḥ | su̱-bhagā̍ | maya̍ḥ | ka̱ra̱t ||1.89.3||

1.89.4a tanno̱ vāto̍ mayo̱bhu vā̍tu bheṣa̱jaṁ tanmā̱tā pṛ̍thi̱vī tatpi̱tā dyauḥ |
1.89.4c tadgrāvā̍ṇaḥ soma̱suto̍ mayo̱bhuva̱stada̍śvinā śṛṇutaṁ dhiṣṇyā yu̱vam ||

tat | na̱ḥ | vāta̍ḥ | ma̱ya̱ḥ-bhu | vā̱tu̱ | bhe̱ṣa̱jam | tat | mā̱tā | pṛ̱thi̱vī | tat | pi̱tā | dyauḥ |
tat | grāvā̍ṇaḥ | so̱ma̱-suta̍ḥ | ma̱ya̱ḥ-bhuva̍ḥ | tat | a̱śvi̱nā̱ | śṛ̱ṇu̱ta̱m | dhi̱ṣṇyā̱ | yu̱vam ||1.89.4||

1.89.5a tamīśā̍na̱ṁ jaga̍tasta̱sthuṣa̱spati̍ṁ dhiyaṁji̱nvamava̍se hūmahe va̱yam |
1.89.5c pū̱ṣā no̱ yathā̱ veda̍sā̱masa̍dvṛ̱dhe ra̍kṣi̱tā pā̱yurada̍bdhaḥ sva̱staye̍ ||

tam | īśā̍nam | jaga̍taḥ | ta̱sthuṣa̍ḥ | pati̍m | dhi̱ya̱m-ji̱nvam | ava̍se | hū̱ma̱he̱ | va̱yam |
pū̱ṣā | na̱ḥ | yathā̍ | veda̍sām | asa̍t | vṛ̱dhe | ra̱kṣi̱tā | pā̱yuḥ | ada̍bdhaḥ | sva̱staye̍ ||1.89.5||

1.89.6a sva̱sti na̱ indro̍ vṛ̱ddhaśra̍vāḥ sva̱sti na̍ḥ pū̱ṣā vi̱śvave̍dāḥ |
1.89.6c sva̱sti na̱stārkṣyo̱ ari̍ṣṭanemiḥ sva̱sti no̱ bṛha̱spati̍rdadhātu ||

sva̱sti | na̱ḥ | indra̍ḥ | vṛ̱ddha-śra̍vāḥ | sva̱sti | na̱ḥ | pū̱ṣā | vi̱śva-ve̍dāḥ |
sva̱sti | na̱ḥ | tārkṣya̍ḥ | ari̍ṣṭa-nemiḥ | sva̱sti | na̱ḥ | bṛha̱spati̍ḥ | da̱dhā̱tu̱ ||1.89.6||

1.89.7a pṛṣa̍daśvā ma̱ruta̱ḥ pṛśni̍mātaraḥ śubha̱ṁyāvā̍no vi̱dathe̍ṣu̱ jagma̍yaḥ |
1.89.7c a̱gni̱ji̱hvā mana̍va̱ḥ sūra̍cakṣaso̱ viśve̍ no de̱vā ava̱sā ga̍manni̱ha ||

pṛṣa̍t-aśvāḥ | ma̱ruta̍ḥ | pṛśni̍-mātaraḥ | śu̱bha̱m-yāvā̍naḥ | vi̱dathe̍ṣu | jagma̍yaḥ |
a̱gni̱-ji̱hvāḥ | mana̍vaḥ | sūra̍-cakṣasaḥ | viśve̍ | na̱ḥ | de̱vāḥ | ava̍sā | ā | ga̱ma̱n | i̱ha ||1.89.7||

1.89.8a bha̱draṁ karṇe̍bhiḥ śṛṇuyāma devā bha̱draṁ pa̍śyemā̱kṣabhi̍ryajatrāḥ |
1.89.8c sthi̱rairaṅgai̍stuṣṭu̱vāṁsa̍sta̱nūbhi̱rvya̍śema de̱vahi̍ta̱ṁ yadāyu̍ḥ ||

bha̱dram | karṇe̍bhiḥ | śṛ̱ṇu̱yā̱ma̱ | de̱vā̱ḥ | bha̱dram | pa̱śye̱ma̱ | a̱kṣa-bhi̍ḥ | ya̱ja̱trā̱ḥ |
sthi̱raiḥ | aṅgai̍ḥ | tu̱stu̱-vāṁsa̍ḥ | ta̱nūbhi̍ḥ | vi | a̱śe̱ma̱ | de̱va-hi̍tam | yat | āyu̍ḥ ||1.89.8||

1.89.9a śa̱taminnu śa̱rado̱ anti̍ devā̱ yatrā̍ naśca̱krā ja̱rasa̍ṁ ta̱nūnā̍m |
1.89.9c pu̱trāso̱ yatra̍ pi̱taro̱ bhava̍nti̱ mā no̍ ma̱dhyā rī̍riṣa̱tāyu̱rganto̍ḥ ||

śa̱tam | it | nu | śa̱rada̍ḥ | anti̍ | de̱vā̱ḥ | yatra̍ | na̱ḥ | ca̱kra | ja̱rasa̍m | ta̱nūnā̍m |
pu̱trāsa̍ḥ | yatra̍ | pi̱tara̍ḥ | bhava̍nti | mā | na̱ḥ | ma̱dhyā | ri̱ri̱ṣa̱ta̱ | āyu̍ḥ | ganto̍ḥ ||1.89.9||

1.89.10a adi̍ti̱rdyauradi̍tira̱ntari̍kṣa̱madi̍tirmā̱tā sa pi̱tā sa pu̱traḥ |
1.89.10c viśve̍ de̱vā adi̍ti̱ḥ pañca̱ janā̱ adi̍tirjā̱tamadi̍ti̱rjani̍tvam ||

adi̍tiḥ | dyauḥ | adi̍tiḥ | a̱ntari̍kṣam | adi̍tiḥ | mā̱tā | saḥ | pi̱tā | saḥ | pu̱traḥ |
viśve̍ | de̱vāḥ | adi̍tiḥ | pañca̍ | janā̍ḥ | adi̍tiḥ | jā̱tam | adi̍tiḥ | jani̍-tvam ||1.89.10||


1.90.1a ṛ̱ju̱nī̱tī no̱ varu̍ṇo mi̱tro na̍yatu vi̱dvān |
1.90.1c a̱rya̱mā de̱vaiḥ sa̱joṣā̍ḥ ||

ṛ̱ju̱-nī̱tī | na̱ḥ | varu̍ṇaḥ | mi̱traḥ | na̱ya̱tu̱ | vi̱dvān |
a̱rya̱mā | de̱vaiḥ | sa̱-joṣā̍ḥ ||1.90.1||

1.90.2a te hi vasvo̱ vasa̍vānā̱ste apra̍mūrā̱ maho̍bhiḥ |
1.90.2c vra̱tā ra̍kṣante vi̱śvāhā̍ ||

te | hi | vasva̍ḥ | vasa̍vānāḥ | te | apra̍-mūrāḥ | maha̍ḥ-bhiḥ |
vra̱tā | ra̱kṣa̱nte̱ | vi̱śvāhā̍ ||1.90.2||

1.90.3a te a̱smabhya̱ṁ śarma̍ yaṁsanna̱mṛtā̱ martye̍bhyaḥ |
1.90.3c bādha̍mānā̱ apa̱ dviṣa̍ḥ ||

te | a̱smabhya̍m | śarma̍ | ya̱ṁsa̱n | a̱mṛtā̍ḥ | martye̍bhyaḥ |
bādha̍mānāḥ | apa̍ | dviṣa̍ḥ ||1.90.3||

1.90.4a vi na̍ḥ pa̱thaḥ su̍vi̱tāya̍ ci̱yantvindro̍ ma̱ruta̍ḥ |
1.90.4c pū̱ṣā bhago̱ vandyā̍saḥ ||

vi | na̱ḥ | pa̱thaḥ | su̱vi̱tāya̍ | ci̱yantu̍ | indra̍ḥ | ma̱ruta̍ḥ |
pū̱ṣā | bhaga̍ḥ | vandyā̍saḥ ||1.90.4||

1.90.5a u̱ta no̱ dhiyo̱ goa̍grā̱ḥ pūṣa̱nviṣṇa̱veva̍yāvaḥ |
1.90.5c kartā̍ naḥ svasti̱mata̍ḥ ||

u̱ta | na̱ḥ | dhiya̍ḥ | go-a̍grāḥ | pūṣa̍n | viṣṇo̱ iti̍ | eva̍-yāvaḥ |
karta̍ | na̱ḥ | sva̱sti̱-mata̍ḥ ||1.90.5||

1.90.6a madhu̱ vātā̍ ṛtāya̱te madhu̍ kṣaranti̱ sindha̍vaḥ |
1.90.6c mādhvī̍rnaḥ sa̱ntvoṣa̍dhīḥ ||

madhu̍ | vātā̍ḥ | ṛ̱ta̱-ya̱te | madhu̍ | kṣa̱ra̱nti̱ | sindha̍vaḥ |
mādhvī̍ḥ | na̱ḥ | sa̱ntu̱ | oṣa̍dhīḥ ||1.90.6||

1.90.7a madhu̱ nakta̍mu̱toṣaso̱ madhu̍ma̱tpārthi̍va̱ṁ raja̍ḥ |
1.90.7c madhu̱ dyaura̍stu naḥ pi̱tā ||

madhu̍ | nakta̍m | u̱ta | u̱ṣasa̍ḥ | madhu̍-mat | pārthi̍vam | raja̍ḥ |
madhu̍ | dyauḥ | a̱stu̱ | na̱ḥ | pi̱tā ||1.90.7||

1.90.8a madhu̍mānno̱ vana̱spati̱rmadhu̍mām̐ astu̱ sūrya̍ḥ |
1.90.8c mādhvī̱rgāvo̍ bhavantu naḥ ||

madhu̍-mān | na̱ḥ | vana̱spati̍ḥ | madhu̍-mān | a̱stu̱ | sūrya̍ḥ |
mādhvī̍ḥ | gāva̍ḥ | bha̱va̱ntu̱ | na̱ḥ ||1.90.8||

1.90.9a śaṁ no̍ mi̱traḥ śaṁ varu̍ṇa̱ḥ śaṁ no̍ bhavatvarya̱mā |
1.90.9c śaṁ na̱ indro̱ bṛha̱spati̱ḥ śaṁ no̱ viṣṇu̍rurukra̱maḥ ||

śam | na̱ḥ | mi̱traḥ | śam | varu̍ṇa̱ḥ | śam | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | a̱rya̱mā |
śam | na̱ḥ | indra̍ḥ | bṛha̱spati̍ḥ | śam | na̱ḥ | viṣṇu̍ḥ | u̱ru̱-kra̱maḥ ||1.90.9||


1.91.1a tvaṁ so̍ma̱ pra ci̍kito manī̱ṣā tvaṁ raji̍ṣṭha̱manu̍ neṣi̱ panthā̍m |
1.91.1c tava̱ praṇī̍tī pi̱taro̍ na indo de̱veṣu̱ ratna̍mabhajanta̱ dhīrā̍ḥ ||

tvam | so̱ma̱ | pra | ci̱ki̱ta̱ḥ | ma̱nī̱ṣā | tvam | raji̍ṣṭham | anu̍ | ne̱ṣi̱ | panthā̍m |
tava̍ | pra-nī̍tī | pi̱tara̍ḥ | na̱ḥ | i̱ndo̱ iti̍ | de̱veṣu̍ | ratna̍m | a̱bha̱ja̱nta̱ | dhīrā̍ḥ ||1.91.1||

1.91.2a tvaṁ so̍ma̱ kratu̍bhiḥ su̱kratu̍rbhū̱stvaṁ dakṣai̍ḥ su̱dakṣo̍ vi̱śvave̍dāḥ |
1.91.2c tvaṁ vṛṣā̍ vṛṣa̱tvebhi̍rmahi̱tvā dyu̱mnebhi̍rdyu̱mnya̍bhavo nṛ̱cakṣā̍ḥ ||

tvam | so̱ma̱ | kratu̍-bhiḥ | su̱-kratu̍ḥ | bhū̱ḥ | tvam | dakṣai̍ḥ | su̱-dakṣa̍ḥ | vi̱śva-ve̍dāḥ |
tvam | vṛṣā̍ | vṛ̱ṣa̱-tvebhi̍ḥ | ma̱hi̱-tvā | dyu̱mnebhi̍ḥ | dyu̱mnī | a̱bha̱va̱ḥ | nṛ̱-cakṣā̍ḥ ||1.91.2||

1.91.3a rājño̱ nu te̱ varu̍ṇasya vra̱tāni̍ bṛ̱hadga̍bhī̱raṁ tava̍ soma̱ dhāma̍ |
1.91.3c śuci̱ṣṭvama̍si pri̱yo na mi̱tro da̱kṣāyyo̍ arya̱mevā̍si soma ||

rājña̍ḥ | nu | te̱ | varu̍ṇasya | vra̱tāni̍ | bṛ̱hat | ga̱bhī̱ram | tava̍ | so̱ma̱ | dhāma̍ |
śuci̍ḥ | tvam | a̱si̱ | pri̱yaḥ | na | mi̱traḥ | da̱kṣāyya̍ḥ | a̱rya̱mā-i̍va | a̱si̱ | so̱ma̱ ||1.91.3||

1.91.4a yā te̱ dhāmā̍ni di̱vi yā pṛ̍thi̱vyāṁ yā parva̍te̱ṣvoṣa̍dhīṣva̱psu |
1.91.4c tebhi̍rno̱ viśvai̍ḥ su̱manā̱ ahe̍ḻa̱nrāja̍ntsoma̱ prati̍ ha̱vyā gṛ̍bhāya ||

yā | te̱ | dhāmā̍ni | di̱vi | yā | pṛ̱thi̱vyām | yā | parva̍teṣu | oṣa̍dhīṣu | a̱p-su |
tebhi̍ḥ | na̱ḥ | viśvai̍ḥ | su̱-manā̍ḥ | ahe̍ḻan | rāja̍n | so̱ma̱ | prati̍ | ha̱vyā | gṛ̱bhā̱ya̱ ||1.91.4||

1.91.5a tvaṁ so̍māsi̱ satpa̍ti̱stvaṁ rājo̱ta vṛ̍tra̱hā |
1.91.5c tvaṁ bha̱dro a̍si̱ kratu̍ḥ ||

tvam | so̱ma̱ | a̱si̱ | sat-pa̍tiḥ | tvam | rājā̍ | u̱ta | vṛ̱tra̱-hā |
tvam | bha̱draḥ | a̱si̱ | kratu̍ḥ ||1.91.5||

1.91.6a tvaṁ ca̍ soma no̱ vaśo̍ jī̱vātu̱ṁ na ma̍rāmahe |
1.91.6c pri̱yasto̍tro̱ vana̱spati̍ḥ ||

tvam | ca̱ | so̱ma̱ | na̱ḥ | vaśa̍ḥ | jī̱vātu̍m | na | ma̱rā̱ma̱he̱ |
pri̱ya-sto̍traḥ | vana̱spati̍ḥ ||1.91.6||

1.91.7a tvaṁ so̍ma ma̱he bhaga̱ṁ tvaṁ yūna̍ ṛtāya̱te |
1.91.7c dakṣa̍ṁ dadhāsi jī̱vase̍ ||

tvam | so̱ma̱ | ma̱he | bhaga̍m | tvam | yūne̍ | ṛ̱ta̱-ya̱te |
dakṣa̍m | da̱dhā̱si̱ | jī̱vase̍ ||1.91.7||

1.91.8a tvaṁ na̍ḥ soma vi̱śvato̱ rakṣā̍ rājannaghāya̱taḥ |
1.91.8c na ri̍ṣye̱ttvāva̍ta̱ḥ sakhā̍ ||

tvam | na̱ḥ | so̱ma̱ | vi̱śvata̍ḥ | rakṣa̍ | rā̱ja̱n | a̱gha̱-ya̱taḥ |
na | ri̱ṣye̱t | tvā-va̍taḥ | sakhā̍ ||1.91.8||

1.91.9a soma̱ yāste̍ mayo̱bhuva̍ ū̱taya̱ḥ santi̍ dā̱śuṣe̍ |
1.91.9c tābhi̍rno'vi̱tā bha̍va ||

soma̍ | yāḥ | te̱ | ma̱ya̱ḥ-bhuva̍ḥ | ū̱taya̍ḥ | santi̍ | dā̱śuṣe̍ |
tābhi̍ḥ | na̱ḥ | a̱vi̱tā | bha̱va̱ ||1.91.9||

1.91.10a i̱maṁ ya̱jñami̱daṁ vaco̍ jujuṣā̱ṇa u̱pāga̍hi |
1.91.10c soma̱ tvaṁ no̍ vṛ̱dhe bha̍va ||

i̱mam | ya̱jñam | i̱dam | vaca̍ḥ | ju̱ju̱ṣā̱ṇaḥ | u̱pa̱-āga̍hi |
soma̍ | tvam | na̱ḥ | vṛ̱dhe | bha̱va̱ ||1.91.10||

1.91.11a soma̍ gī̱rbhiṣṭvā̍ va̱yaṁ va̱rdhayā̍mo vaco̱vida̍ḥ |
1.91.11c su̱mṛ̱ḻī̱ko na̱ ā vi̍śa ||

soma̍ | gī̱ḥ-bhiḥ | tvā̱ | va̱yam | va̱rdhayā̍maḥ | va̱ca̱ḥ-vida̍ḥ |
su̱-mṛ̱ḻī̱kaḥ | na̱ḥ | ā | vi̱śa̱ ||1.91.11||

1.91.12a ga̱ya̱sphāno̍ amīva̱hā va̍su̱vitpu̍ṣṭi̱vardha̍naḥ |
1.91.12c su̱mi̱traḥ so̍ma no bhava ||

ga̱ya̱-sphāna̍ḥ | a̱mī̱va̱-hā | va̱su̱-vit | pu̱ṣṭi̱-vardha̍naḥ |
su̱-mi̱traḥ | so̱ma̱ | na̱ḥ | bha̱va̱ ||1.91.12||

1.91.13a soma̍ rāra̱ndhi no̍ hṛ̱di gāvo̱ na yava̍se̱ṣvā |
1.91.13c marya̍ iva̱ sva o̱kye̍ ||

soma̍ | ra̱ra̱ndhi | na̱ḥ | hṛ̱di | gāva̍ḥ | na | yava̍seṣu | ā |
marya̍ḥ-iva | sve | o̱kye̍ ||1.91.13||

1.91.14a yaḥ so̍ma sa̱khye tava̍ rā̱raṇa̍ddeva̱ martya̍ḥ |
1.91.14c taṁ dakṣa̍ḥ sacate ka̱viḥ ||

yaḥ | so̱ma̱ | sa̱khye | tava̍ | ra̱raṇa̍t | de̱va̱ | martya̍ḥ |
tam | dakṣa̍ḥ | sa̱ca̱te̱ | ka̱viḥ ||1.91.14||

1.91.15a u̱ru̱ṣyā ṇo̍ a̱bhiśa̍ste̱ḥ soma̱ ni pā̱hyaṁha̍saḥ |
1.91.15c sakhā̍ su̱śeva̍ edhi naḥ ||

u̱ru̱ṣya | na̱ḥ | a̱bhi-śa̍steḥ | soma̍ | ni | pā̱hi̱ | aṁha̍saḥ |
sakhā̍ | su̱-śeva̍ḥ | e̱dhi̱ | na̱ḥ ||1.91.15||

1.91.16a ā pyā̍yasva̱ same̍tu te vi̱śvata̍ḥ soma̱ vṛṣṇya̍m |
1.91.16c bhavā̱ vāja̍sya saṁga̱the ||

ā | pyā̱ya̱sva̱ | sam | e̱tu̱ | te̱ | vi̱śvata̍ḥ | so̱ma̱ | vṛṣṇya̍m |
bhava̍ | vāja̍sya | sa̱m-ga̱the ||1.91.16||

1.91.17a ā pyā̍yasva madintama̱ soma̱ viśve̍bhira̱ṁśubhi̍ḥ |
1.91.17c bhavā̍ naḥ su̱śrava̍stama̱ḥ sakhā̍ vṛ̱dhe ||

ā | pyā̱ya̱sva̱ | ma̱di̱n-ta̱ma̱ | soma̍ | viśve̍bhiḥ | a̱ṁśu-bhi̍ḥ |
bhava̍ | na̱ḥ | su̱śrava̍ḥ-tamaḥ | sakhā̍ | vṛ̱dhe ||1.91.17||

1.91.18a saṁ te̱ payā̍ṁsi̱ samu̍ yantu̱ vājā̱ḥ saṁ vṛṣṇyā̍nyabhimāti̱ṣāha̍ḥ |
1.91.18c ā̱pyāya̍māno a̱mṛtā̍ya soma di̱vi śravā̍ṁsyutta̱māni̍ dhiṣva ||

sam | te̱ | payā̍ṁsi | sam | ū̱m̐ iti̍ | ya̱ntu̱ | vājā̍ḥ | sam | vṛṣṇyā̍ni | a̱bhi̱mā̱ti̱-saha̍ḥ |
ā̱-pyāya̍mānaḥ | a̱mṛtā̍ya | so̱ma̱ | di̱vi | śravā̍ṁsi | u̱t-ta̱māni̍ | dhi̱ṣva̱ ||1.91.18||

1.91.19a yā te̱ dhāmā̍ni ha̱viṣā̱ yaja̍nti̱ tā te̱ viśvā̍ pari̱bhūra̍stu ya̱jñam |
1.91.19c ga̱ya̱sphāna̍ḥ pra̱tara̍ṇaḥ su̱vīro'vī̍rahā̱ pra ca̍rā soma̱ duryā̍n ||

yā | te̱ | dhāmā̍ni | ha̱viṣā̍ | yaja̍nti | tā | te̱ | viśvā̍ | pa̱ri̱-bhūḥ | a̱stu̱ | ya̱jñam |
ga̱ya̱-sphāna̍ḥ | pra̱-tara̍ṇaḥ | su̱-vīra̍ḥ | avī̍ra-hā | pra | ca̱ra̱ | so̱ma̱ | duryā̍n ||1.91.19||

1.91.20a somo̍ dhe̱nuṁ somo̱ arva̍ntamā̱śuṁ somo̍ vī̱raṁ ka̍rma̱ṇya̍ṁ dadāti |
1.91.20c sā̱da̱nya̍ṁ vida̱thya̍ṁ sa̱bheya̍ṁ pitṛ̱śrava̍ṇa̱ṁ yo dadā̍śadasmai ||

soma̍ḥ | dhe̱num | soma̍ḥ | arva̍ntam | ā̱śum | soma̍ḥ | vī̱ram | ka̱rma̱ṇya̍m | da̱dā̱ti̱ |
sa̱da̱nya̍m | vi̱da̱thya̍m | sa̱bheya̍m | pi̱tṛ̱-śrava̍ṇam | yaḥ | dadā̍śat | a̱smai̱ ||1.91.20||

1.91.21a aṣā̍ḻhaṁ yu̱tsu pṛta̍nāsu̱ papri̍ṁ sva̱rṣāma̱psāṁ vṛ̱jana̍sya go̱pām |
1.91.21c bha̱re̱ṣu̱jāṁ su̍kṣi̱tiṁ su̱śrava̍sa̱ṁ jaya̍nta̱ṁ tvāmanu̍ madema soma ||

aṣā̍ḻham | yu̱t-su | pṛta̍nāsu | papri̍m | sva̱ḥ-sām | a̱psām | vṛ̱jana̍sya | go̱pām |
bha̱re̱ṣu̱-jām | su̱-kṣi̱tim | su̱-śrava̍sam | jaya̍ntam | tvām | anu̍ | ma̱de̱ma̱ | so̱ma̱ ||1.91.21||

1.91.22a tvami̱mā oṣa̍dhīḥ soma̱ viśvā̱stvama̱po a̍janaya̱stvaṁ gāḥ |
1.91.22c tvamā ta̍tantho̱rva1̱̍ntari̍kṣa̱ṁ tvaṁ jyoti̍ṣā̱ vi tamo̍ vavartha ||

tvam | i̱māḥ | oṣa̍dhīḥ | so̱ma̱ | viśvā̍ḥ | tvam | a̱paḥ | a̱ja̱na̱ya̱ḥ | tvam | gāḥ |
tvam | ā | ta̱ta̱ntha̱ | u̱ru | a̱ntari̍kṣam | tvam | jyoti̍ṣā | vi | tama̍ḥ | va̱va̱rtha̱ ||1.91.22||

1.91.23a de̱vena̍ no̱ mana̍sā deva soma rā̱yo bhā̱gaṁ sa̍hasāvanna̱bhi yu̍dhya |
1.91.23c mā tvā ta̍na̱dīśi̍ṣe vī̱rya̍syo̱bhaye̍bhya̱ḥ pra ci̍kitsā̱ gavi̍ṣṭau ||

de̱vena̍ | na̱ḥ | mana̍sā | de̱va̱ | so̱ma̱ | rā̱yaḥ | bhā̱gam | sa̱ha̱sā̱-va̱n | a̱bhi | yu̱dhya̱ |
mā | tvā̱ | ā | ta̱na̱t | īśi̍ṣe | vī̱rya̍sya | u̱bhaye̍bhyaḥ | pra | ci̱ki̱tsa̱ | go-i̍ṣṭau ||1.91.23||


1.92.1a e̱tā u̱ tyā u̱ṣasa̍ḥ ke̱tuma̍krata̱ pūrve̱ ardhe̱ raja̍so bhā̱numa̍ñjate |
1.92.1c ni̱ṣkṛ̱ṇvā̱nā āyu̍dhānīva dhṛ̱ṣṇava̱ḥ prati̱ gāvo'ru̍ṣīryanti mā̱tara̍ḥ ||

e̱tāḥ | ū̱m̐ iti̍ | tyāḥ | u̱ṣasa̍ḥ | ke̱tum | a̱kra̱ta̱ | pūrve̍ | ardhe̍ | raja̍saḥ | bhā̱num | a̱ñja̱te̱ |
ni̱ḥ-kṛ̱ṇvā̱nāḥ | āyu̍dhāni-iva | dhṛ̱ṣṇava̍ḥ | prati̍ | gāva̍ḥ | aru̍ṣīḥ | ya̱nti̱ | mā̱tara̍ḥ ||1.92.1||

1.92.2a uda̍paptannaru̱ṇā bhā̱navo̱ vṛthā̍ svā̱yujo̱ aru̍ṣī̱rgā a̍yukṣata |
1.92.2c akra̍nnu̱ṣāso̍ va̱yunā̍ni pū̱rvathā̱ ruśa̍ntaṁ bhā̱numaru̍ṣīraśiśrayuḥ ||

ut | a̱pa̱pta̱n | a̱ru̱ṇāḥ | bhā̱nava̍ḥ | vṛthā̍ | su̱-ā̱yuja̍ḥ | aru̍ṣīḥ | gāḥ | a̱yu̱kṣa̱ta̱ |
akra̍n | u̱ṣasa̍ḥ | va̱yunā̍ni | pū̱rva-thā̍ | ruśa̍ntam | bhā̱num | aru̍ṣīḥ | a̱śi̱śra̱yu̱ḥ ||1.92.2||

1.92.3a arca̍nti̱ nārī̍ra̱paso̱ na vi̱ṣṭibhi̍ḥ samā̱nena̱ yoja̍ne̱nā pa̍rā̱vata̍ḥ |
1.92.3c iṣa̱ṁ vaha̍ntīḥ su̱kṛte̍ su̱dāna̍ve̱ viśvedaha̱ yaja̍mānāya sunva̱te ||

arca̍nti | nārī̍ḥ | a̱pasa̍ḥ | na | vi̱ṣṭi-bhi̍ḥ | sa̱mā̱nena̍ | yoja̍nena | ā | pa̱rā̱-vata̍ḥ |
iṣa̱m | vaha̍ntīḥ | su̱-kṛte̍ | su̱-dāna̍ve | viśvā̍ | it | aha̍ | yaja̍mānāya | su̱nva̱te ||1.92.3||

1.92.4a adhi̱ peśā̍ṁsi vapate nṛ̱tūri̱vāpo̍rṇute̱ vakṣa̍ u̱sreva̱ barja̍ham |
1.92.4c jyoti̱rviśva̍smai̱ bhuva̍nāya kṛṇva̱tī gāvo̱ na vra̱jaṁ vyu1̱̍ṣā ā̍va̱rtama̍ḥ ||

adhi̍ | peśā̍ṁsi | va̱pa̱te̱ | nṛ̱tūḥ-i̍va | apa̍ | ū̱rṇu̱te̱ | vakṣa̍ḥ | u̱srā-i̍va | barja̍ham |
jyoti̍ḥ | viśva̍smai | bhuva̍nāya | kṛ̱ṇva̱tī | gāva̍ḥ | na | vra̱jam | vi | u̱ṣāḥ | ā̱va̱rityā̍vaḥ | tama̍ḥ ||1.92.4||

1.92.5a pratya̱rcī ruśa̍dasyā adarśi̱ vi ti̍ṣṭhate̱ bādha̍te kṛ̱ṣṇamabhva̍m |
1.92.5c svaru̱ṁ na peśo̍ vi̱dathe̍ṣva̱ñjañci̱traṁ di̱vo du̍hi̱tā bhā̱numa̍śret ||

prati̍ | a̱rciḥ | ruśa̍t | a̱syā̱ḥ | a̱da̱rśi̱ | vi | ti̱ṣṭha̱te̱ | bādha̍te | kṛ̱ṣṇam | abhva̍m |
svaru̍m | na | peśa̍ḥ | vi̱dathe̍ṣu | a̱ñjan | ci̱tram | di̱vaḥ | du̱hi̱tā | bhā̱num | a̱śre̱t ||1.92.5||

1.92.6a atā̍riṣma̱ tama̍saspā̱rama̱syoṣā u̱cchantī̍ va̱yunā̍ kṛṇoti |
1.92.6c śri̱ye chando̱ na sma̍yate vibhā̱tī su̱pratī̍kā saumana̱sāyā̍jīgaḥ ||

atā̍riṣma | tama̍saḥ | pā̱ram | a̱sya | u̱ṣāḥ | u̱cchantī̍ | va̱yunā̍ | kṛ̱ṇo̱ti̱ |
śri̱ye | chanda̍ḥ | na | sma̱ya̱te̱ | vi̱-bhā̱tī | su̱-pratī̍kā | sau̱ma̱na̱sāya̍ | a̱jī̱ga̱riti̍ ||1.92.6||

1.92.7a bhāsva̍tī ne̱trī sū̱nṛtā̍nāṁ di̱vaḥ sta̍ve duhi̱tā gota̍mebhiḥ |
1.92.7c pra̱jāva̍to nṛ̱vato̱ aśva̍budhyā̱nuṣo̱ goa̍grā̱m̐ upa̍ māsi̱ vājā̍n ||

bhāsva̍tī | ne̱trī | sū̱nṛtā̍nām | di̱vaḥ | sta̱ve̱ | du̱hi̱tā | gota̍mebhiḥ |
pra̱jā-va̍taḥ | nṛ̱-vata̍ḥ | aśva̍-budhyān | uṣa̍ḥ | go-a̍grān | upa̍ | mā̱si̱ | vājā̍n ||1.92.7||

1.92.8a uṣa̱stama̍śyāṁ ya̱śasa̍ṁ su̱vīra̍ṁ dā̱sapra̍vargaṁ ra̱yimaśva̍budhyam |
1.92.8c su̱daṁsa̍sā̱ śrava̍sā̱ yā vi̱bhāsi̱ vāja̍prasūtā subhage bṛ̱hanta̍m ||

uṣa̍ḥ | tam | a̱śyām | ya̱śasa̍m | su̱-vīra̍m | dā̱sa-pra̍vargam | ra̱yim | aśva̍-budhyam |
su̱-daṁsa̍sā | śrava̍sā | yā | vi̱-bhāsi̍ | vāja̍-prasūtā | su̱-bha̱ge̱ | bṛ̱hanta̍m ||1.92.8||

1.92.9a viśvā̍ni de̱vī bhuva̍nābhi̱cakṣyā̍ pratī̱cī cakṣu̍rurvi̱yā vi bhā̍ti |
1.92.9c viśva̍ṁ jī̱vaṁ ca̱rase̍ bo̱dhaya̍ntī̱ viśva̍sya̱ vāca̍mavidanmanā̱yoḥ ||

viśvā̍ni | de̱vī | bhuva̍nā | a̱bhi̱-cakṣya̍ | pra̱tī̱cī | cakṣu̍ḥ | u̱rvi̱yā | vi | bhā̱ti̱ |
viśva̍m | jī̱vam | ca̱rase̍ | bo̱dhaya̍ntī | viśva̍sya | vāca̍m | a̱vi̱da̱t | ma̱nā̱yoḥ ||1.92.9||

1.92.10a puna̍ḥpuna̱rjāya̍mānā purā̱ṇī sa̍mā̱naṁ varṇa̍ma̱bhi śumbha̍mānā |
1.92.10c śva̱ghnīva̍ kṛ̱tnurvija̍ āminā̱nā marta̍sya de̱vī ja̱raya̱ntyāyu̍ḥ ||

puna̍ḥ-punaḥ | jāya̍mānā | pu̱rā̱ṇī | sa̱mā̱nam | varṇa̍m | a̱bhi | śumbha̍mānā |
śva̱ghnī-i̍va | kṛ̱tnuḥ | vija̍ḥ | ā̱-mi̱nā̱nā | marta̍sya | de̱vī | ja̱raya̍ntī | āyu̍ḥ ||1.92.10||

1.92.11a vyū̱rṇva̱tī di̱vo antā̍m̐ abo̱dhyapa̱ svasā̍raṁ sanu̱taryu̍yoti |
1.92.11c pra̱mi̱na̱tī ma̍nu̱ṣyā̍ yu̱gāni̱ yoṣā̍ jā̱rasya̱ cakṣa̍sā̱ vi bhā̍ti ||

vi̱-ū̱rṇva̱tī | di̱vaḥ | antā̍n | a̱bo̱dhi̱ | apa̍ | svasā̍ram | sa̱nu̱taḥ | yu̱yo̱ti̱ |
pra̱-mi̱na̱tī | ma̱nu̱ṣyā̍ | yu̱gāni̍ | yoṣā̍ | jā̱rasya̍ | cakṣa̍sā | vi | bhā̱ti̱ ||1.92.11||

1.92.12a pa̱śūnna ci̱trā su̱bhagā̍ prathā̱nā sindhu̱rna kṣoda̍ urvi̱yā vya̍śvait |
1.92.12c ami̍natī̱ daivyā̍ni vra̱tāni̱ sūrya̍sya ceti ra̱śmibhi̍rdṛśā̱nā ||

pa̱śūn | na | ci̱trā | su̱-bhagā̍ | pra̱thā̱nā | sindhu̍ḥ | na | kṣoda̍ḥ | u̱rvi̱yā | vi | a̱śvai̱t |
ami̍natī | daivyā̍ni | vra̱tāni̍ | sūrya̍sya | ce̱ti̱ | ra̱śmi-bhi̍ḥ | dṛ̱śā̱nā ||1.92.12||

1.92.13a uṣa̱stacci̱tramā bha̍rā̱smabhya̍ṁ vājinīvati |
1.92.13c yena̍ to̱kaṁ ca̱ tana̍yaṁ ca̱ dhāma̍he ||

uṣa̍ḥ | tat | ci̱tram | ā | bha̱ra̱ | a̱smabhya̍m | vā̱ji̱nī̱-va̱ti̱ |
yena̍ | to̱kam | ca̱ | tana̍yam | ca̱ | dhāma̍he ||1.92.13||

1.92.14a uṣo̍ a̱dyeha go̍ma̱tyaśvā̍vati vibhāvari |
1.92.14c re̱vada̱sme vyu̍ccha sūnṛtāvati ||

uṣa̍ḥ | a̱dya | i̱ha | go̱-ma̱ti̱ | aśva̍-vati | vi̱bhā̱-va̱ri̱ |
re̱vat | a̱sme iti̍ | vi | u̱ccha̱ | sū̱nṛ̱tā̱-va̱ti̱ ||1.92.14||

1.92.15a yu̱kṣvā hi vā̍jinīva̱tyaśvā̍m̐ a̱dyāru̱ṇām̐ u̍ṣaḥ |
1.92.15c athā̍ no̱ viśvā̱ saubha̍gā̱nyā va̍ha ||

yu̱kṣva | hi | vā̱ji̱nī̱-va̱ti̱ | aśvā̍n | a̱dya | a̱ru̱ṇān | u̱ṣa̱ḥ |
atha̍ | na̱ḥ | viśvā̍ | saubha̍gāni | ā | va̱ha̱ ||1.92.15||

1.92.16a aśvi̍nā va̱rtira̱smadā goma̍ddasrā̱ hira̍ṇyavat |
1.92.16c a̱rvāgratha̱ṁ sama̍nasā̱ ni ya̍cchatam ||

aśvi̍nā | va̱rtiḥ | a̱smat | ā | go-ma̍t | da̱srā̱ | hira̍ṇya-vat |
a̱rvāk | ratha̍m | sa-ma̍nasā | ni | ya̱ccha̱ta̱m ||1.92.16||

1.92.17a yāvi̱tthā śloka̱mā di̱vo jyoti̱rjanā̍ya ca̱krathu̍ḥ |
1.92.17c ā na̱ ūrja̍ṁ vahatamaśvinā yu̱vam ||

yau | i̱tthā | śloka̍m | ā | di̱vaḥ | jyoti̍ḥ | janā̍ya | ca̱krathu̍ḥ |
ā | na̱ḥ | ūrja̍m | va̱ha̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ | yu̱vam ||1.92.17||

1.92.18a eha de̱vā ma̍yo̱bhuvā̍ da̱srā hira̍ṇyavartanī |
1.92.18c u̱ṣa̱rbudho̍ vahantu̱ soma̍pītaye ||

ā | i̱ha | de̱vā | ma̱ya̱ḥ-bhuvā̍ | da̱srā | hira̍ṇyavartanī̱ iti̱ hira̍ṇya-vartanī |
u̱ṣa̱ḥ-budha̍ḥ | va̱ha̱ntu̱ | soma̍-pītaye ||1.92.18||


1.93.1a agnī̍ṣomāvi̱maṁ su me̍ śṛṇu̱taṁ vṛ̍ṣaṇā̱ hava̍m |
1.93.1c prati̍ sū̱ktāni̍ haryata̱ṁ bhava̍taṁ dā̱śuṣe̱ maya̍ḥ ||

agnī̍ṣomau | i̱mam | su | me̱ | śṛ̱ṇu̱tam | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | hava̍m |
prati̍ | su̱-u̱ktāni̍ | ha̱rya̱ta̱m | bhava̍tam | dā̱śuṣe̍ | maya̍ḥ ||1.93.1||

1.93.2a agnī̍ṣomā̱ yo a̱dya vā̍mi̱daṁ vaca̍ḥ sapa̱ryati̍ |
1.93.2c tasmai̍ dhattaṁ su̱vīrya̱ṁ gavā̱ṁ poṣa̱ṁ svaśvya̍m ||

agnī̍ṣomā | yaḥ | a̱dya | vā̱m | i̱dam | vaca̍ḥ | sa̱pa̱ryati̍ |
tasmai̍ | dha̱tta̱m | su̱-vīrya̍m | gavā̍m | poṣa̍m | su̱-aśvya̍m ||1.93.2||

1.93.3a agnī̍ṣomā̱ ya āhu̍ti̱ṁ yo vā̱ṁ dāśā̍ddha̱viṣkṛ̍tim |
1.93.3c sa pra̱jayā̍ su̱vīrya̱ṁ viśva̱māyu̱rvya̍śnavat ||

agnī̍ṣomā | yaḥ | ā-hu̍tim | yaḥ | vā̱m | dāśā̍t | ha̱viḥ-kṛ̍tim |
saḥ | pra̱-jayā̍ | su̱-vīrya̍m | viśva̍m | āyu̍ḥ | vi | a̱śna̱va̱t ||1.93.3||

1.93.4a agnī̍ṣomā̱ ceti̱ tadvī̱rya̍ṁ vā̱ṁ yadamu̍ṣṇītamava̱saṁ pa̱ṇiṁ gāḥ |
1.93.4c avā̍tirata̱ṁ bṛsa̍yasya̱ śeṣo'vi̍ndata̱ṁ jyoti̱reka̍ṁ ba̱hubhya̍ḥ ||

agnī̍ṣomā | ceti̍ | tat | vī̱rya̍m | vā̱m | yat | amu̍ṣṇītam | a̱va̱sam | pa̱ṇim | gāḥ |
ava̍ | a̱ti̱ra̱ta̱m | bṛsa̍yasya | śeṣa̍ḥ | avi̍ndatam | jyoti̍ḥ | eka̍m | ba̱hu-bhya̍ḥ ||1.93.4||

1.93.5a yu̱vame̱tāni̍ di̱vi ro̍ca̱nānya̱gniśca̍ soma̱ sakra̍tū adhattam |
1.93.5c yu̱vaṁ sindhū̍m̐ra̱bhiśa̍sterava̱dyādagnī̍ṣomā̱vamu̍ñcataṁ gṛbhī̱tān ||

yu̱vam | e̱tāni̍ | di̱vi | ro̱ca̱nāni̍ | a̱gniḥ | ca̱ | so̱ma̱ | sakra̍tū̱ iti̱ sa-kra̍tū | a̱dha̱tta̱m |
yu̱vam | sindhū̍n | a̱bhi-śa̍steḥ | a̱va̱dyāt | agnī̍ṣomau | amu̍ñcatam | gṛ̱bhī̱tān ||1.93.5||

1.93.6a ānyaṁ di̱vo mā̍ta̱riśvā̍ jabhā̱rāma̍thnāda̱nyaṁ pari̍ śye̱no adre̍ḥ |
1.93.6c agnī̍ṣomā̱ brahma̍ṇā vāvṛdhā̱noruṁ ya̱jñāya̍ cakrathuru lo̱kam ||

ā | a̱nyam | di̱vaḥ | mā̱ta̱riśvā̍ | ja̱bhā̱ra̱ | ama̍thnāt | a̱nyam | pari̍ | śye̱naḥ | adre̍ḥ |
agnī̍ṣomā | brahma̍ṇā | va̱vṛ̱dhā̱nā | u̱rum | ya̱jñāya̍ | ca̱kra̱thu̱ḥ | ū̱m̐ iti̍ | lo̱kam ||1.93.6||

1.93.7a agnī̍ṣomā ha̱viṣa̱ḥ prasthi̍tasya vī̱taṁ harya̍taṁ vṛṣaṇā ju̱ṣethā̍m |
1.93.7c su̱śarmā̍ṇā̱ svava̍sā̱ hi bhū̱tamathā̍ dhatta̱ṁ yaja̍mānāya̱ śaṁ yoḥ ||

agnī̍ṣomā | ha̱viṣa̍ḥ | pra-sthi̍tasya | vī̱tam | harya̍tam | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | ju̱ṣethā̍m |
su̱-śarmā̍ṇā | su̱-ava̍sā | hi | bhū̱tam | atha̍ | dha̱tta̱m | yaja̍mānāya | śam | yoḥ ||1.93.7||

1.93.8a yo a̱gnīṣomā̍ ha̱viṣā̍ sapa̱ryādde̍va̱drīcā̱ mana̍sā̱ yo ghṛ̱tena̍ |
1.93.8c tasya̍ vra̱taṁ ra̍kṣataṁ pā̱tamaṁha̍so vi̱śe janā̍ya̱ mahi̱ śarma̍ yacchatam ||

yaḥ | a̱gnīṣomā̍ | ha̱viṣā̍ | sa̱pa̱ryāt | de̱va̱drīcā̍ | mana̍sā | yaḥ | ghṛ̱tena̍ |
tasya̍ | vra̱tam | ra̱kṣa̱ta̱m | pā̱tam | aṁha̍saḥ | vi̱śe | janā̍ya | mahi̍ | śarma̍ | ya̱ccha̱ta̱m ||1.93.8||

1.93.9a agnī̍ṣomā̱ save̍dasā̱ sahū̍tī vanata̱ṁ gira̍ḥ |
1.93.9c saṁ de̍va̱trā ba̍bhūvathuḥ ||

agnī̍ṣomā | sa-ve̍dasā | sahū̍tī̱ iti̱ sa-hū̍tī | va̱na̱ta̱m | gira̍ḥ |
sam | de̱va̱-trā | ba̱bhū̱va̱thu̱ḥ ||1.93.9||

1.93.10a agnī̍ṣomāva̱nena̍ vā̱ṁ yo vā̍ṁ ghṛ̱tena̱ dāśa̍ti |
1.93.10c tasmai̍ dīdayataṁ bṛ̱hat ||

agnī̍ṣomau | a̱nena̍ | vā̱m | yaḥ | vā̱m | ghṛ̱tena̍ | dāśa̍ti |
tasmai̍ | dī̱da̱ya̱ta̱m | bṛ̱hat ||1.93.10||

1.93.11a agnī̍ṣomāvi̱māni̍ no yu̱vaṁ ha̱vyā ju̍joṣatam |
1.93.11c ā yā̍ta̱mupa̍ na̱ḥ sacā̍ ||

agnī̍ṣomau | i̱māni̍ | na̱ḥ | yu̱vam | ha̱vyā | ju̱jo̱ṣa̱ta̱m |
ā | yā̱ta̱m | upa̍ | na̱ḥ | sacā̍ ||1.93.11||

1.93.12a agnī̍ṣomā pipṛ̱tamarva̍to na̱ ā pyā̍yantāmu̱sriyā̍ havya̱sūda̍ḥ |
1.93.12c a̱sme balā̍ni ma̱ghava̍tsu dhattaṁ kṛṇu̱taṁ no̍ adhva̱raṁ śru̍ṣṭi̱manta̍m ||

agnī̍ṣomā | pi̱pṛ̱tam | arva̍taḥ | na̱ḥ | ā | pyā̱ya̱ntā̱m | u̱sriyā̍ḥ | ha̱vya̱-sūda̍ḥ |
a̱sme iti̍ | balā̍ni | ma̱ghava̍t-su | dha̱tta̱m | kṛ̱ṇu̱tam | na̱ḥ | a̱dhva̱ram | śru̱ṣṭi̱-manta̍m ||1.93.12||


1.94.1a i̱maṁ stoma̱marha̍te jā̱tave̍dase̱ ratha̍miva̱ saṁ ma̍hemā manī̱ṣayā̍ |
1.94.1c bha̱drā hi na̱ḥ prama̍tirasya sa̱ṁsadyagne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

i̱mam | stoma̍m | arha̍te | jā̱ta-ve̍dase | ratha̍m-iva | sam | ma̱he̱ma̱ | ma̱nī̱ṣayā̍ |
bha̱drā | hi | na̱ḥ | pra-ma̍tiḥ | a̱sya̱ | sa̱m-sadi̍ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.94.1||

1.94.2a yasmai̱ tvamā̱yaja̍se̱ sa sā̍dhatyana̱rvā kṣe̍ti̱ dadha̍te su̱vīrya̍m |
1.94.2c sa tū̍tāva̱ naina̍maśnotyaṁha̱tiragne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

yasmai̍ | tvam | ā̱-yaja̍se | saḥ | sā̱dha̱ti̱ | a̱na̱rvā | kṣe̱ti̱ | dadha̍te | su̱-vīrya̍m |
saḥ | tū̱tā̱va̱ | na | e̱na̱m | a̱śno̱ti̱ | a̱ṁha̱tiḥ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.94.2||

1.94.3a śa̱kema̍ tvā sa̱midha̍ṁ sā̱dhayā̱ dhiya̱stve de̱vā ha̱vira̍da̱ntyāhu̍tam |
1.94.3c tvamā̍di̱tyām̐ ā va̍ha̱ tānhyu1̱̍śmasyagne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

śa̱kema̍ | tvā̱ | sa̱m-idha̍m | sā̱dhaya̍ | dhiya̍ḥ | tve̱ iti̍ | de̱vāḥ | ha̱viḥ | a̱da̱nti̱ | ā-hu̍tam |
tvam | ā̱di̱tyān | ā | va̱ha̱ | tān | hi | u̱śmasi̍ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.94.3||

1.94.4a bharā̍me̱dhmaṁ kṛ̱ṇavā̍mā ha̱vīṁṣi̍ te ci̱taya̍nta̱ḥ parva̍ṇāparvaṇā va̱yam |
1.94.4c jī̱vāta̍ve prata̱raṁ sā̍dhayā̱ dhiyo'gne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

bharā̍ma | i̱dhmam | kṛ̱ṇavā̍ma | ha̱vīṁṣi̍ | te̱ | ci̱taya̍ntaḥ | parva̍ṇā-parvaṇā | va̱yam |
jī̱vāta̍ve | pra̱-ta̱ram | sā̱dha̱ya̱ | dhiya̍ḥ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.94.4||

1.94.5a vi̱śāṁ go̱pā a̍sya caranti ja̱ntavo̍ dvi̱pacca̱ yadu̱ta catu̍ṣpada̱ktubhi̍ḥ |
1.94.5c ci̱traḥ pra̍ke̱ta u̱ṣaso̍ ma̱hām̐ a̱syagne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

vi̱śām | go̱pāḥ | a̱sya̱ | ca̱ra̱nti̱ | ja̱ntava̍ḥ | dvi̱-pat | ca̱ | yat | u̱ta | catu̍ḥ-pat | a̱ktu-bhi̍ḥ |
ci̱traḥ | pra̱-ke̱taḥ | u̱ṣasa̍ḥ | ma̱hān | a̱si̱ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.94.5||

1.94.6a tvama̍dhva̱ryuru̱ta hotā̍si pū̱rvyaḥ pra̍śā̱stā potā̍ ja̱nuṣā̍ pu̱rohi̍taḥ |
1.94.6c viśvā̍ vi̱dvām̐ ārtvi̍jyā dhīra puṣya̱syagne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

tvam | a̱dhva̱ryuḥ | u̱ta | hotā̍ | a̱si̱ | pū̱rvyaḥ | pra̱-śā̱stā | potā̍ | ja̱nuṣā̍ | pu̱raḥ-hi̍taḥ |
viśvā̍ | vi̱dvān | ārtvi̍jyā | dhī̱ra̱ | pu̱ṣya̱si̱ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.94.6||

1.94.7a yo vi̱śvata̍ḥ su̱pratī̍kaḥ sa̱dṛṅṅasi̍ dū̱re ci̱tsanta̱ḻidi̱vāti̍ rocase |
1.94.7c rātryā̍ści̱dandho̱ ati̍ deva paśya̱syagne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

yaḥ | vi̱śvata̍ḥ | su̱-pratī̍kaḥ | sa̱-dṛṅ | asi̍ | dū̱re | ci̱t | san | ta̱ḻit-i̍va | ati̍ | ro̱ca̱se̱ |
rātryā̍ḥ | ci̱t | andha̍ḥ | ati̍ | de̱va̱ | pa̱śya̱si̱ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.94.7||

1.94.8a pūrvo̍ devā bhavatu sunva̱to ratho̱'smāka̱ṁ śaṁso̍ a̱bhya̍stu dū̱ḍhya̍ḥ |
1.94.8c tadā jā̍nīto̱ta pu̍ṣyatā̱ vaco'gne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

pūrva̍ḥ | de̱vā̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | su̱nva̱taḥ | ratha̍ḥ | a̱smāka̍m | śaṁsa̍ḥ | a̱bhi | a̱stu̱ | du̱ḥ-dhya̍ḥ |
tat | ā | jā̱nī̱ta̱ | u̱ta | pu̱ṣya̱ta̱ | vaca̍ḥ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.94.8||

1.94.9a va̱dhairdu̱ḥśaṁsā̱m̐ apa̍ dū̱ḍhyo̍ jahi dū̱re vā̱ ye anti̍ vā̱ ke ci̍da̱triṇa̍ḥ |
1.94.9c athā̍ ya̱jñāya̍ gṛṇa̱te su̱gaṁ kṛ̱dhyagne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

va̱dhaiḥ | du̱ḥ-śaṁsā̍n | apa̍ | du̱ḥ-dhya̍ḥ | ja̱hi̱ | dū̱re | vā̱ | ye | anti̍ | vā̱ | ke | ci̱t | a̱triṇa̍ḥ |
atha̍ | ya̱jñāya̍ | gṛ̱ṇa̱te̱ | su̱-gam | kṛ̱dhi̱ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.94.9||

1.94.10a yadayu̍kthā aru̱ṣā rohi̍tā̱ rathe̱ vāta̍jūtā vṛṣa̱bhasye̍va te̱ rava̍ḥ |
1.94.10c ādi̍nvasi va̱nino̍ dhū̱make̍tu̱nāgne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

yat | ayu̍kthāḥ | a̱ru̱ṣā | rohi̍tā | rathe̍ | vāta̍-jūtā | vṛ̱ṣa̱bhasya̍-iva | te̱ | rava̍ḥ |
āt | i̱nva̱si̱ | va̱nina̍ḥ | dhū̱ma-ke̍tunā | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.94.10||

1.94.11a adha̍ sva̱nādu̱ta bi̍bhyuḥ pata̱triṇo̍ dra̱psā yatte̍ yava̱sādo̱ vyasthi̍ran |
1.94.11c su̱gaṁ tatte̍ tāva̱kebhyo̱ rathe̱bhyo'gne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

adha̍ | sva̱nāt | u̱ta | bi̱bhyu̱ḥ | pa̱ta̱triṇa̍ḥ | dra̱psāḥ | yat | te̱ | ya̱va̱sa̱-ada̍ḥ | vi | asthi̍ran |
su̱-gam | tat | te̱ | tā̱va̱kebhya̍ḥ | ra̱the̱bhyaḥ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.94.11||

1.94.12a a̱yaṁ mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ dhāya̍se'vayā̱tāṁ ma̱rutā̱ṁ heḻo̱ adbhu̍taḥ |
1.94.12c mṛ̱ḻā su no̱ bhūtve̍ṣā̱ṁ mana̱ḥ puna̱ragne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

a̱yam | mi̱trasya̍ | varu̍ṇasya | dhāya̍se | a̱va̱-yā̱tām | ma̱rutā̍m | heḻa̍ḥ | adbhu̍taḥ |
mṛ̱ḻa | su | na̱ḥ | bhūtu̍ | e̱ṣā̱m | mana̍ḥ | puna̍ḥ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.94.12||

1.94.13a de̱vo de̱vānā̍masi mi̱tro adbhu̍to̱ vasu̱rvasū̍nāmasi̱ cāru̍radhva̱re |
1.94.13c śarma̍ntsyāma̱ tava̍ sa̱pratha̍sta̱me'gne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

de̱vaḥ | de̱vānā̍m | a̱si̱ | mi̱traḥ | adbhu̍taḥ | vasu̍ḥ | vasū̍nām | a̱si̱ | cāru̍ḥ | a̱dhva̱re |
śarma̍n | syā̱ma̱ | tava̍ | sa̱pratha̍ḥ-tame | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.94.13||

1.94.14a tatte̍ bha̱draṁ yatsami̍ddha̱ḥ sve dame̱ somā̍huto̱ jara̍se mṛḻa̱yatta̍maḥ |
1.94.14c dadhā̍si̱ ratna̱ṁ dravi̍ṇaṁ ca dā̱śuṣe'gne̍ sa̱khye mā ri̍ṣāmā va̱yaṁ tava̍ ||

tat | te̱ | bha̱dram | yat | sam-i̍ddhaḥ | sve | dame̍ | soma̍-āhutaḥ | jara̍se | mṛ̱ḻa̱yat-ta̍maḥ |
dadhā̍si | ratna̍m | dravi̍ṇam | ca̱ | dā̱śuṣe̍ | agne̍ | sa̱khye | mā | ri̱ṣā̱ma̱ | va̱yam | tava̍ ||1.94.14||

1.94.15a yasmai̱ tvaṁ su̍draviṇo̱ dadā̍śo'nāgā̱stvama̍dite sa̱rvatā̍tā |
1.94.15c yaṁ bha̱dreṇa̱ śava̍sā co̱dayā̍si pra̱jāva̍tā̱ rādha̍sā̱ te syā̍ma ||

yasmai̍ | tvam | su̱-dra̱vi̱ṇa̱ḥ | dadā̍śaḥ | a̱nā̱gā̱ḥ-tvam | a̱di̱te̱ | sa̱rva-tā̍tā |
yam | bha̱dreṇa̍ | śava̍sā | co̱dayā̍si | pra̱jā-va̍tā | rādha̍sā | te̱ | syā̱ma̱ ||1.94.15||

1.94.16a sa tvama̍gne saubhaga̱tvasya̍ vi̱dvāna̱smāka̱māyu̱ḥ pra ti̍re̱ha de̍va |
1.94.16c tanno̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱madi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

saḥ | tvam | a̱gne̱ | sau̱bha̱ga̱-tvasya̍ | vi̱dvān | a̱smāka̍m | āyu̍ḥ | pra | ti̱ra̱ | i̱ha | de̱va̱ |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.94.16||


1.95.1a dve virū̍pe carata̱ḥ svarthe̍ a̱nyānyā̍ va̱tsamupa̍ dhāpayete |
1.95.1c hari̍ra̱nyasyā̱ṁ bhava̍ti sva̱dhāvā̍ñchu̱kro a̱nyasyā̍ṁ dadṛśe su̱varcā̍ḥ ||

dve iti̍ | virū̍pe̱ iti̱ vi-rū̍pe | ca̱ra̱ta̱ḥ | svarthe̱ iti̍ su̱-arthe̍ | a̱nyā-a̍nyā | va̱tsam | upa̍ | dhā̱pa̱ye̱te̱ iti̍ |
hari̍ḥ | a̱nyasyā̍m | bhava̍ti | sva̱dhā-vā̍n | śu̱kraḥ | a̱nyasyā̍m | da̱dṛ̱śe̱ | su̱-varcā̍ḥ ||1.95.1||

1.95.2a daśe̱maṁ tvaṣṭu̍rjanayanta̱ garbha̱mata̍ndrāso yuva̱tayo̱ vibhṛ̍tram |
1.95.2c ti̱gmānī̍ka̱ṁ svaya̍śasa̱ṁ jane̍ṣu vi̱roca̍māna̱ṁ pari̍ ṣīṁ nayanti ||

daśa̍ | i̱mam | tvaṣṭu̍ḥ | ja̱na̱ya̱nta̱ | garbha̍m | ata̍ndrāsaḥ | yu̱va̱taya̍ḥ | vi-bhṛ̍tram |
ti̱gma-a̍nīkam | sva-ya̍śasam | jane̍ṣu | vi̱-roca̍mānam | pari̍ | sī̱m | na̱ya̱nti̱ ||1.95.2||

1.95.3a trīṇi̱ jānā̱ pari̍ bhūṣantyasya samu̱dra eka̍ṁ di̱vyeka̍ma̱psu |
1.95.3c pūrvā̱manu̱ pra diśa̱ṁ pārthi̍vānāmṛ̱tūnpra̱śāsa̱dvi da̍dhāvanu̱ṣṭhu ||

trīṇi̍ | jānā̍ | pari̍ | bhū̱ṣa̱nti̱ | a̱sya̱ | sa̱mu̱dre | eka̍m | di̱vi | eka̍m | a̱p-su |
pūrvā̍m | anu̍ | pra | diśa̍m | pārthi̍vānām | ṛ̱tūn | pra̱-śāsa̍t | vi | da̱dhau̱ | a̱nu̱ṣṭhu ||1.95.3||

1.95.4a ka i̱maṁ vo̍ ni̱ṇyamā ci̍keta va̱tso mā̱tṝrja̍nayata sva̱dhābhi̍ḥ |
1.95.4c ba̱hvī̱nāṁ garbho̍ a̱pasā̍mu̱pasthā̍nma̱hānka̱virniśca̍rati sva̱dhāvā̍n ||

kaḥ | i̱mam | va̱ḥ | ni̱ṇyam | ā | ci̱ke̱ta̱ | va̱tsaḥ | mā̱tṝḥ | ja̱na̱ya̱ta̱ | sva̱dhābhi̍ḥ |
ba̱hvī̱nām | garbha̍ḥ | a̱pasā̍m | u̱pa-sthā̍t | ma̱hān | ka̱viḥ | niḥ | ca̱ra̱ti̱ | sva̱dhā-vā̍n ||1.95.4||

1.95.5a ā̱viṣṭyo̍ vardhate̱ cāru̍rāsu ji̱hmānā̍mū̱rdhvaḥ svaya̍śā u̱pasthe̍ |
1.95.5c u̱bhe tvaṣṭu̍rbibhyatu̱rjāya̍mānātpratī̱cī si̱ṁhaṁ prati̍ joṣayete ||

ā̱viḥ-tya̍ḥ | va̱rdha̱te̱ | cāru̍ḥ | ā̱su̱ | ji̱hmānā̍m | ū̱rdhvaḥ | sva-ya̍śāḥ | u̱pa-sthe̍ |
u̱bhe iti̍ | tvaṣṭu̍ḥ | bi̱bhya̱tu̱ḥ | jāya̍mānāt | pra̱tī̱cī iti̍ | si̱ṁham | prati̍ | jo̱ṣa̱ye̱te̱ iti̍ ||1.95.5||

1.95.6a u̱bhe bha̱dre jo̍ṣayete̱ na mene̱ gāvo̱ na vā̱śrā upa̍ tasthu̱revai̍ḥ |
1.95.6c sa dakṣā̍ṇā̱ṁ dakṣa̍patirbabhūvā̱ñjanti̱ yaṁ da̍kṣiṇa̱to ha̱virbhi̍ḥ ||

u̱bhe iti̍ | bha̱dre iti̍ | jo̱ṣa̱ye̱te̱ iti̍ | na | mene̱ iti̍ | gāva̍ḥ | na | vā̱śrāḥ | upa̍ | ta̱sthu̱ḥ | evai̍ḥ |
saḥ | dakṣā̍ṇām | dakṣa̍-patiḥ | ba̱bhū̱va̱ | a̱ñjanti̍ | yam | da̱kṣi̱ṇa̱taḥ | ha̱viḥ-bhi̍ḥ ||1.95.6||

1.95.7a udya̍ṁyamīti savi̱teva̍ bā̱hū u̱bhe sicau̍ yatate bhī̱ma ṛ̱ñjan |
1.95.7c ucchu̱kramatka̍majate si̱masmā̱nnavā̍ mā̱tṛbhyo̱ vasa̍nā jahāti ||

ut | ya̱ṁya̱mī̱ti̱ | sa̱vi̱tā-i̍va | bā̱hū iti̍ | u̱bhe iti̍ | sicau̍ | ya̱ta̱te̱ | bhī̱maḥ | ṛ̱ñjan |
ut | śu̱kram | atka̍m | a̱ja̱te̱ | si̱masmā̍t | navā̍ | mā̱tṛ-bhya̍ḥ | vasa̍nā | ja̱hā̱ti̱ ||1.95.7||

1.95.8a tve̱ṣaṁ rū̱paṁ kṛ̍ṇuta̱ utta̍ra̱ṁ yatsa̍ṁpṛñcā̱naḥ sada̍ne̱ gobhi̍ra̱dbhiḥ |
1.95.8c ka̱virbu̱dhnaṁ pari̍ marmṛjyate̱ dhīḥ sā de̱vatā̍tā̱ sami̍tirbabhūva ||

tve̱ṣam | rū̱pam | kṛ̱ṇu̱te̱ | ut-ta̍ram | yat | sa̱m-pṛ̱ñcā̱naḥ | sada̍ne̱ | gobhi̍ḥ | a̱t-bhiḥ |
ka̱viḥ | bu̱dhnam | pari̍ | ma̱rmṛ̱jya̱te̱ | dhīḥ | sā | de̱va-tā̍tā | sam-i̍tiḥ | ba̱bhū̱va̱ ||1.95.8||

1.95.9a u̱ru te̱ jraya̱ḥ parye̍ti bu̱dhnaṁ vi̱roca̍mānaṁ mahi̱ṣasya̱ dhāma̍ |
1.95.9c viśve̍bhiragne̱ svaya̍śobhiri̱ddho'da̍bdhebhiḥ pā̱yubhi̍ḥ pāhya̱smān ||

u̱ru | te̱ | jraya̍ḥ | pari̍ | e̱ti̱ | bu̱dhnam | vi̱-roca̍mānam | ma̱hi̱ṣasya̍ | dhāma̍ |
viśve̍bhiḥ | a̱gne̱ | svaya̍śaḥ-bhiḥ | i̱ddhaḥ | ada̍bdhebhiḥ | pā̱yu-bhi̍ḥ | pā̱hi̱ | a̱smān ||1.95.9||

1.95.10a dhanva̱ntsrota̍ḥ kṛṇute gā̱tumū̱rmiṁ śu̱krairū̱rmibhi̍ra̱bhi na̍kṣati̱ kṣām |
1.95.10c viśvā̱ sanā̍ni ja̱ṭhare̍ṣu dhatte̱'ntarnavā̍su carati pra̱sūṣu̍ ||

dhanva̍n | srota̍ḥ | kṛ̱ṇu̱te̱ | ga̱tum | ū̱rmim | śu̱kraiḥ | ū̱rmi-bhi̍ḥ | a̱bhi | na̱kṣa̱ti̱ | kṣām |
viśvā̍ | sanā̍ni | ja̱ṭhare̍ṣu | dha̱tte̱ | a̱ntaḥ | navā̍su | ca̱ra̱ti̱ | pra̱-sūṣu̍ ||1.95.10||

1.95.11a e̱vā no̍ agne sa̱midhā̍ vṛdhā̱no re̱vatpā̍vaka̱ śrava̍se̱ vi bhā̍hi |
1.95.11c tanno̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱madi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

e̱va | na̱ḥ | a̱gne̱ | sa̱m-idhā̍ | vṛ̱dhā̱naḥ | re̱vat | pā̱va̱ka̱ | śrava̍se | vi | bhā̱hi̱ |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.95.11||


1.96.1a sa pra̱tnathā̱ saha̍sā̱ jāya̍mānaḥ sa̱dyaḥ kāvyā̍ni̱ baḻa̍dhatta̱ viśvā̍ |
1.96.1c āpa̍śca mi̱traṁ dhi̱ṣaṇā̍ ca sādhande̱vā a̱gniṁ dhā̍rayandraviṇo̱dām ||

saḥ | pra̱tna-thā̍ | saha̍sā | jāya̍mānaḥ | sa̱dyaḥ | kāvyā̍ni | baṭ | a̱dha̱tta̱ | viśvā̍ |
āpa̍ḥ | ca̱ | mi̱tram | dhi̱ṣaṇā̍ | ca̱ | sā̱dha̱n | de̱vāḥ | a̱gnim | dhā̱ra̱ya̱n | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dām ||1.96.1||

1.96.2a sa pūrva̍yā ni̱vidā̍ ka̱vyatā̱yori̱māḥ pra̱jā a̍janaya̱nmanū̍nām |
1.96.2c vi̱vasva̍tā̱ cakṣa̍sā̱ dyāma̱paśca̍ de̱vā a̱gniṁ dhā̍rayandraviṇo̱dām ||

saḥ | pūrva̍yā | ni̱-vidā̍ | ka̱vyatā̍ | ā̱yoḥ | i̱māḥ | pra̱-jāḥ | a̱ja̱na̱ya̱t | manū̍nām |
vi̱vasva̍tā | cakṣa̍sā | dyām | a̱paḥ | ca̱ | de̱vāḥ | a̱gnim | dhā̱ra̱ya̱n | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dām ||1.96.2||

1.96.3a tamī̍ḻata pratha̱maṁ ya̍jña̱sādha̱ṁ viśa̱ ārī̱rāhu̍tamṛñjasā̱nam |
1.96.3c ū̱rjaḥ pu̱traṁ bha̍ra̱taṁ sṛ̱pradā̍nuṁ de̱vā a̱gniṁ dhā̍rayandraviṇo̱dām ||

tam | i̱ḻa̱ta̱ | pra̱tha̱mam | ya̱jña̱-sādha̍m | viśa̍ḥ | ārī̍ḥ | ā-hu̍tam | ṛ̱ñja̱sā̱nam |
ū̱rjaḥ | pu̱tram | bha̱ra̱tam | sṛ̱pra-dā̍num | de̱vāḥ | a̱gnim | dhā̱ra̱ya̱n | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dām ||1.96.3||

1.96.4a sa mā̍ta̱riśvā̍ puru̱vāra̍puṣṭirvi̱dadgā̱tuṁ tana̍yāya sva̱rvit |
1.96.4c vi̱śāṁ go̱pā ja̍ni̱tā roda̍syorde̱vā a̱gniṁ dhā̍rayandraviṇo̱dām ||

saḥ | mā̱ta̱riśvā̍ | pu̱ru̱vāra̍-puṣṭiḥ | vi̱dat | gā̱tum | tana̍yāya | sva̱ḥ-vit |
vi̱śām | go̱pāḥ | ja̱ni̱tā | roda̍syoḥ | de̱vāḥ | a̱gnim | dhā̱ra̱ya̱n | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dām ||1.96.4||

1.96.5a nakto̱ṣāsā̱ varṇa̍mā̱memyā̍ne dhā̱paye̍te̱ śiśu̱meka̍ṁ samī̱cī |
1.96.5c dyāvā̱kṣāmā̍ ru̱kmo a̱ntarvi bhā̍ti de̱vā a̱gniṁ dhā̍rayandraviṇo̱dām ||

nakto̱ṣasā̍ | varṇa̍m | ā̱memyā̍ne̱ ityā̱-memyā̍ne | dhā̱paye̍te̱ iti̍ | śiśu̍m | eka̍m | sa̱mī̱cī iti̍ sa̱m-ī̱cī |
dyāvā̱kṣāmā̍ | ru̱kmaḥ | a̱ntaḥ | vi | bhā̱ti̱ | de̱vāḥ | a̱gnim | dhā̱ra̱ya̱n | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dām ||1.96.5||

1.96.6a rā̱yo bu̱dhnaḥ sa̱ṁgama̍no̱ vasū̍nāṁ ya̱jñasya̍ ke̱turma̍nma̱sādha̍no̱ veḥ |
1.96.6c a̱mṛ̱ta̱tvaṁ rakṣa̍māṇāsa enaṁ de̱vā a̱gniṁ dhā̍rayandraviṇo̱dām ||

rā̱yaḥ | bu̱dhnaḥ | sa̱m-gama̍naḥ | vasū̍nām | ya̱jñasya̍ | ke̱tuḥ | ma̱nma̱-sādha̍naḥ | veriti̱ veḥ |
a̱mṛ̱ta̱-tvam | rakṣa̍māṇāsaḥ | e̱na̱m | de̱vāḥ | a̱gnim | dhā̱ra̱ya̱n | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dām ||1.96.6||

1.96.7a nū ca̍ pu̱rā ca̱ sada̍naṁ rayī̱ṇāṁ jā̱tasya̍ ca̱ jāya̍mānasya ca̱ kṣām |
1.96.7c sa̱taśca̍ go̱pāṁ bhava̍taśca̱ bhūre̍rde̱vā a̱gniṁ dhā̍rayandraviṇo̱dām ||

nu | ca̱ | pu̱rā | ca̱ | sada̍nam | ra̱yī̱ṇām | jā̱tasya̍ | ca̱ | jāya̍mānasya | ca̱ | kṣām |
sa̱taḥ | ca̱ | go̱pām | bhava̍taḥ | ca̱ | bhūre̍ḥ | de̱vāḥ | a̱gnim | dhā̱ra̱ya̱n | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dām ||1.96.7||

1.96.8a dra̱vi̱ṇo̱dā dravi̍ṇasastu̱rasya̍ draviṇo̱dāḥ sana̍rasya̱ pra ya̍ṁsat |
1.96.8c dra̱vi̱ṇo̱dā vī̱rava̍tī̱miṣa̍ṁ no draviṇo̱dā rā̍sate dī̱rghamāyu̍ḥ ||

dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dāḥ | dravi̍ṇasaḥ | tu̱rasya̍ | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dāḥ | sana̍rasya | pra | ya̱ṁsa̱t |
dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dāḥ | vī̱ra-va̍tīm | iṣa̍m | na̱ḥ | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dāḥ | rā̱sa̱te̱ | dī̱rgham | āyu̍ḥ ||1.96.8||

1.96.9a e̱vā no̍ agne sa̱midhā̍ vṛdhā̱no re̱vatpā̍vaka̱ śrava̍se̱ vi bhā̍hi |
1.96.9c tanno̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱madi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

e̱va | na̱ḥ | a̱gne̱ | sa̱m-idhā̍ | vṛ̱dhā̱naḥ | re̱vat | pā̱va̱ka̱ | śrava̍se | vi | bhā̱hi̱ |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.96.9||


1.97.1a apa̍ na̱ḥ śośu̍cada̱ghamagne̍ śuśu̱gdhyā ra̱yim |
1.97.1c apa̍ na̱ḥ śośu̍cada̱gham ||

apa̍ | na̱ḥ | śośu̍cat | a̱gham | agne̍ | śu̱śu̱gdhi | ā | ra̱yim |
apa̍ | na̱ḥ | śośu̍cat | a̱gham ||1.97.1||

1.97.2a su̱kṣe̱tri̱yā su̍gātu̱yā va̍sū̱yā ca̍ yajāmahe |
1.97.2c apa̍ na̱ḥ śośu̍cada̱gham ||

su̱-kṣe̱tri̱yā | su̱gā̱tu̱-yā | va̱su̱-yā | ca̱ | ya̱jā̱ma̱he̱ |
apa̍ | na̱ḥ | śośu̍cat | a̱gham ||1.97.2||

1.97.3a pra yadbhandi̍ṣṭha eṣā̱ṁ prāsmākā̍saśca sū̱raya̍ḥ |
1.97.3c apa̍ na̱ḥ śośu̍cada̱gham ||

pra | yat | bhandi̍ṣṭhaḥ | e̱ṣā̱m | pra | a̱smākā̍saḥ | ca̱ | sū̱raya̍ḥ |
apa̍ | na̱ḥ | śośu̍cat | a̱gham ||1.97.3||

1.97.4a pra yatte̍ agne sū̱rayo̱ jāye̍mahi̱ pra te̍ va̱yam |
1.97.4c apa̍ na̱ḥ śośu̍cada̱gham ||

pra | yat | te̱ | a̱gne̱ | sū̱raya̍ḥ | jāye̍mahi | pra | te̱ | va̱yam |
apa̍ | na̱ḥ | śośu̍cat | a̱gham ||1.97.4||

1.97.5a pra yada̱gneḥ saha̍svato vi̱śvato̱ yanti̍ bhā̱nava̍ḥ |
1.97.5c apa̍ na̱ḥ śośu̍cada̱gham ||

pra | yat | a̱gneḥ | saha̍svataḥ | vi̱śvata̍ḥ | yanti̍ | bhā̱nava̍ḥ |
apa̍ | na̱ḥ | śośu̍cat | a̱gham ||1.97.5||

1.97.6a tvaṁ hi vi̍śvatomukha vi̱śvata̍ḥ pari̱bhūrasi̍ |
1.97.6c apa̍ na̱ḥ śośu̍cada̱gham ||

tvam | hi | vi̱śva̱ta̱ḥ-mu̱kha̱ | vi̱śvata̍ḥ | pa̱ri̱-bhūḥ | asi̍ |
apa̍ | na̱ḥ | śośu̍cat | a̱gham ||1.97.6||

1.97.7a dviṣo̍ no viśvatomu̱khāti̍ nā̱veva̍ pāraya |
1.97.7c apa̍ na̱ḥ śośu̍cada̱gham ||

dviṣa̍ḥ | na̱ḥ | vi̱śva̱ta̱ḥ-mu̱kha̱ | ati̍ | nā̱vā-i̍va | pā̱ra̱ya̱ |
apa̍ | na̱ḥ | śośu̍cat | a̱gham ||1.97.7||

1.97.8a sa na̱ḥ sindhu̍miva nā̱vayāti̍ parṣā sva̱staye̍ |
1.97.8c apa̍ na̱ḥ śośu̍cada̱gham ||

saḥ | na̱ḥ | sindhu̍m-iva | nā̱vayā̍ | ati̍ | pa̱rṣa̱ | sva̱staye̍ |
apa̍ | na̱ḥ | śośu̍cat | a̱gham ||1.97.8||


1.98.1a vai̱śvā̱na̱rasya̍ suma̱tau syā̍ma̱ rājā̱ hi ka̱ṁ bhuva̍nānāmabhi̱śrīḥ |
1.98.1c i̱to jā̱to viśva̍mi̱daṁ vi ca̍ṣṭe vaiśvāna̱ro ya̍tate̱ sūrye̍ṇa ||

vai̱śvā̱na̱rasya̍ | su̱-ma̱tau | syā̱ma̱ | rājā̍ | hi | ka̱m | bhuva̍nānām | a̱bhi̱-śrīḥ |
i̱taḥ | jā̱taḥ | viśva̍m | i̱dam | vi | ca̱ṣṭe̱ | vai̱śvā̱na̱raḥ | ya̱ta̱te̱ | sūrye̍ṇa ||1.98.1||

1.98.2a pṛ̱ṣṭo di̱vi pṛ̱ṣṭo a̱gniḥ pṛ̍thi̱vyāṁ pṛ̱ṣṭo viśvā̱ oṣa̍dhī̱rā vi̍veśa |
1.98.2c vai̱śvā̱na̱raḥ saha̍sā pṛ̱ṣṭo a̱gniḥ sa no̱ divā̱ sa ri̱ṣaḥ pā̍tu̱ nakta̍m ||

pṛ̱ṣṭaḥ | di̱vi | pṛ̱ṣṭaḥ | a̱gniḥ | pṛ̱thi̱vyām | pṛ̱ṣṭaḥ | viśvā̍ḥ | oṣa̍dhīḥ | ā | vi̱ve̱śa̱ |
vai̱śvā̱na̱raḥ | saha̍sā | pṛ̱ṣṭaḥ | a̱gniḥ | saḥ | na̱ḥ | divā̍ | saḥ | ri̱ṣaḥ | pā̱tu̱ | nakta̍m ||1.98.2||

1.98.3a vaiśvā̍nara̱ tava̱ tatsa̱tyama̍stva̱smānrāyo̍ ma̱ghavā̍naḥ sacantām |
1.98.3c tanno̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱madi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

vaiśvā̍nara | tava̍ | tat | sa̱tyam | a̱stu̱ | a̱smān | rāya̍ḥ | ma̱gha-vā̍naḥ | sa̱ca̱ntā̱m |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.98.3||


1.99.1a jā̱tave̍dase sunavāma̱ soma̍marātīya̱to ni da̍hāti̱ veda̍ḥ |
1.99.1c sa na̍ḥ parṣa̱dati̍ du̱rgāṇi̱ viśvā̍ nā̱veva̱ sindhu̍ṁ duri̱tātya̱gniḥ ||

jā̱ta-ve̍dase | su̱na̱vā̱ma̱ | soma̍m | a̱rā̱ti̱-ya̱taḥ | ni | da̱hā̱ti̱ | veda̍ḥ |
saḥ | na̱ḥ | pa̱rṣa̱t | ati̍ | du̱ḥ-gāni̍ | viśvā̍ | nā̱vā-i̍va | sindhu̍m | du̱ḥ-i̱tā | ati̍ | a̱gniḥ ||1.99.1||


1.100.1a sa yo vṛṣā̱ vṛṣṇye̍bhi̱ḥ samo̍kā ma̱ho di̱vaḥ pṛ̍thi̱vyāśca̍ sa̱mrāṭ |
1.100.1c sa̱tī̱nasa̍tvā̱ havyo̱ bhare̍ṣu ma̱rutvā̍nno bhava̱tvindra̍ ū̱tī ||

saḥ | yaḥ | vṛṣā̍ | vṛṣṇye̍bhiḥ | sam-o̍kāḥ | ma̱haḥ | di̱vaḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | ca̱ | sa̱m-rāṭ |
sa̱tī̱na-sa̍tvā | havya̍ḥ | bhare̍ṣu | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.1||

1.100.2a yasyānā̍pta̱ḥ sūrya̍syeva̱ yāmo̱ bhare̍bhare vṛtra̱hā śuṣmo̱ asti̍ |
1.100.2c vṛṣa̍ntama̱ḥ sakhi̍bhi̱ḥ svebhi̱revai̍rma̱rutvā̍nno bhava̱tvindra̍ ū̱tī ||

yasya̍ | anā̍ptaḥ | sūrya̍sya-iva | yāma̍ḥ | bhare̍-bhare | vṛ̱tra̱-hā | śuṣma̍ḥ | asti̍ |
vṛṣa̍n-tamaḥ | sakhi̍-bhiḥ | svebhi̍ḥ | evai̍ḥ | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.2||

1.100.3a di̱vo na yasya̱ reta̍so̱ dughā̍nā̱ḥ panthā̍so̱ yanti̱ śava̱sāpa̍rītāḥ |
1.100.3c ta̱raddve̍ṣāḥ sāsa̱hiḥ pauṁsye̍bhirma̱rutvā̍nno bhava̱tvindra̍ ū̱tī ||

di̱vaḥ | na | yasya̍ | reta̍saḥ | dughā̍nāḥ | panthā̍saḥ | yanti̍ | śava̍sā | apa̍ri-itāḥ |
ta̱rat-dve̍ṣāḥ | sa̱sa̱hiḥ | pauṁsye̍bhiḥ | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.3||

1.100.4a so aṅgi̍robhi̱raṅgi̍rastamo bhū̱dvṛṣā̱ vṛṣa̍bhi̱ḥ sakhi̍bhi̱ḥ sakhā̱ san |
1.100.4c ṛ̱gmibhi̍rṛ̱gmī gā̱tubhi̱rjyeṣṭho̍ ma̱rutvā̍nno bhava̱tvindra̍ ū̱tī ||

saḥ | aṅgi̍raḥ-bhiḥ | aṅgi̍raḥ-tamaḥ | bhū̱t | vṛṣā̍ | vṛṣa̍-bhiḥ | sakhi̍-bhiḥ | sakhā̍ | san |
ṛ̱gmi-bhi̍ḥ | ṛ̱gmī | gā̱tu-bhi̍ḥ | jyeṣṭha̍ḥ | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.4||

1.100.5a sa sū̱nubhi̱rna ru̱drebhi̱rṛbhvā̍ nṛ̱ṣāhye̍ sāsa̱hvām̐ a̱mitrā̍n |
1.100.5c sanī̍ḻebhiḥ śrava̱syā̍ni̱ tūrva̍nma̱rutvā̍nno bhava̱tvindra̍ ū̱tī ||

saḥ | sū̱nu-bhi̍ḥ | na | ru̱drebhi̍ḥ | ṛbhvā̍ | nṛ̱-sahye̍ | sa̱sa̱hvān | a̱mitrā̍n |
sa-nī̍ḻebhiḥ | śra̱va̱syā̍ni | tūrva̍n | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.5||

1.100.6a sa ma̍nyu̱mīḥ sa̱mada̍nasya ka̱rtāsmāke̍bhi̱rnṛbhi̱ḥ sūrya̍ṁ sanat |
1.100.6c a̱sminnaha̱ntsatpa̍tiḥ puruhū̱to ma̱rutvā̍nno bhava̱tvindra̍ ū̱tī ||

saḥ | ma̱nyu̱-mīḥ | sa̱-mada̍nasya | ka̱rtā | a̱smāke̍bhiḥ | nṛ-bhi̍ḥ | sūrya̍m | sa̱na̱t |
a̱smin | aha̍n | sat-pa̍tiḥ | pu̱ru̱-hū̱taḥ | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.6||

1.100.7a tamū̱tayo̍ raṇaya̱ñchūra̍sātau̱ taṁ kṣema̍sya kṣi̱taya̍ḥ kṛṇvata̱ trām |
1.100.7c sa viśva̍sya ka̱ruṇa̍syeśa̱ eko̍ ma̱rutvā̍nno bhava̱tvindra̍ ū̱tī ||

tam | ū̱taya̍ḥ | ra̱ṇa̱ya̱n | śūra̍-sātau | tam | kṣema̍sya | kṣi̱taya̍ḥ | kṛ̱ṇva̱ta̱ | trām |
saḥ | viśva̍sya | ka̱ruṇa̍sya | ī̱śe̱ | eka̍ḥ | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.7||

1.100.8a tama̍psanta̱ śava̍sa utsa̱veṣu̱ naro̱ nara̱mava̍se̱ taṁ dhanā̍ya |
1.100.8c so a̱ndhe ci̱ttama̍si̱ jyoti̍rvidanma̱rutvā̍nno bhava̱tvindra̍ ū̱tī ||

tam | a̱psa̱nta̱ | śava̍saḥ | u̱t-sa̱veṣu̍ | nara̍ḥ | nara̍m | ava̍se | tam | dhanā̍ya |
saḥ | a̱ndhe | ci̱t | tama̍si | jyoti̍ḥ | vi̱da̱t | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.8||

1.100.9a sa sa̱vyena̍ yamati̱ vrādha̍taści̱tsa da̍kṣi̱ṇe saṁgṛ̍bhītā kṛ̱tāni̍ |
1.100.9c sa kī̱riṇā̍ ci̱tsani̍tā̱ dhanā̍ni ma̱rutvā̍nno bhava̱tvindra̍ ū̱tī ||

saḥ | sa̱vyena̍ | ya̱ma̱ti̱ | vrādha̍taḥ | ci̱t | saḥ | da̱kṣi̱ṇe | sam-gṛ̍bhītā | kṛ̱tāni̍ |
saḥ | kī̱riṇā̍ | ci̱t | sani̍tā | dhanā̍ni | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.9||

1.100.10a sa grāme̍bhi̱ḥ sani̍tā̱ sa rathe̍bhirvi̱de viśvā̍bhiḥ kṛ̱ṣṭibhi̱rnva1̱̍dya |
1.100.10c sa pauṁsye̍bhirabhi̱bhūraśa̍stīrma̱rutvā̍nno bhava̱tvindra̍ ū̱tī ||

saḥ | grāme̍bhiḥ | sani̍tā | saḥ | rathe̍bhiḥ | vi̱de | viśvā̍bhiḥ | kṛ̱ṣṭi-bhi̍ḥ | nu | a̱dya |
saḥ | pauṁsye̍bhiḥ | a̱bhi̱-bhūḥ | aśa̍stīḥ | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.10||

1.100.11a sa jā̱mibhi̱ryatsa̱majā̍ti mī̱ḻhe'jā̍mibhirvā puruhū̱ta evai̍ḥ |
1.100.11c a̱pāṁ to̱kasya̱ tana̍yasya je̱ṣe ma̱rutvā̍nno bhava̱tvindra̍ ū̱tī ||

saḥ | jā̱mi-bhi̍ḥ | yat | sa̱m-ajā̍ti | mī̱ḻhe | ajā̍mi-bhiḥ | vā̱ | pu̱ru̱-hū̱taḥ | evai̍ḥ |
a̱pām | to̱kasya̍ | tana̍yasya | je̱ṣe | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.11||

1.100.12a sa va̍jra̱bhṛdda̍syu̱hā bhī̱ma u̱graḥ sa̱hasra̍cetāḥ śa̱tanī̍tha̱ ṛbhvā̍ |
1.100.12c ca̱mrī̱ṣo na śava̍sā̱ pāñca̍janyo ma̱rutvā̍nno bhava̱tvindra̍ ū̱tī ||

saḥ | va̱jra̱-bhṛt | da̱syu̱-hā | bhī̱maḥ | u̱graḥ | sa̱hasra̍-cetāḥ | śa̱ta-nī̍thaḥ | ṛbhvā̍ |
ca̱mrī̱ṣaḥ | na | śava̍sā | pāñca̍-janyaḥ | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.12||

1.100.13a tasya̱ vajra̍ḥ krandati̱ smatsva̱rṣā di̱vo na tve̱ṣo ra̱vatha̱ḥ śimī̍vān |
1.100.13c taṁ sa̍cante sa̱naya̱staṁ dhanā̍ni ma̱rutvā̍nno bhava̱tvindra̍ ū̱tī ||

tasya̍ | vajra̍ḥ | kra̱nda̱ti̱ | smat | sva̱ḥ-sāḥ | di̱vaḥ | na | tve̱ṣaḥ | ra̱vatha̍ḥ | śimī̍-vān |
tam | sa̱ca̱nte̱ | sa̱naya̍ḥ | tam | dhanā̍ni | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.13||

1.100.14a yasyāja̍sra̱ṁ śava̍sā̱ māna̍mu̱kthaṁ pa̍ribhu̱jadroda̍sī vi̱śvata̍ḥ sīm |
1.100.14c sa pā̍riṣa̱tkratu̍bhirmandasā̱no ma̱rutvā̍nno bhava̱tvindra̍ ū̱tī ||

yasya̍ | aja̍sram | śava̍sā | māna̍m | u̱ktham | pa̱ri̱-bhu̱jat | roda̍sī̱ iti̍ | vi̱śvata̍ḥ | sī̱m |
saḥ | pā̱ri̱ṣa̱t | kratu̍-bhiḥ | ma̱nda̱sā̱naḥ | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.14||

1.100.15a na yasya̍ de̱vā de̱vatā̱ na martā̱ āpa̍śca̱na śava̍so̱ anta̍mā̱puḥ |
1.100.15c sa pra̱rikvā̱ tvakṣa̍sā̱ kṣmo di̱vaśca̍ ma̱rutvā̍nno bhava̱tvindra̍ ū̱tī ||

na | yasya̍ | de̱vāḥ | de̱vatā̍ | na | martā̍ḥ | āpa̍ḥ | ca̱na | śava̍saḥ | anta̍m | ā̱puḥ |
saḥ | pra̱-rikvā̍ | tvakṣa̍sā | kṣmaḥ | di̱vaḥ | ca̱ | ma̱rutvā̍n | na̱ḥ | bha̱va̱tu̱ | indra̍ḥ | ū̱tī ||1.100.15||

1.100.16a ro̱hicchyā̱vā su̱mada̍ṁśurlalā̱mīrdyu̱kṣā rā̱ya ṛ̱jrāśva̍sya |
1.100.16c vṛṣa̍ṇvanta̱ṁ bibhra̍tī dhū̱rṣu ratha̍ṁ ma̱ndrā ci̍keta̱ nāhu̍ṣīṣu vi̱kṣu ||

ro̱hit | śyā̱vā | su̱mat-a̍ṁśuḥ | la̱lā̱mīḥ | dyu̱kṣā | rā̱ye | ṛ̱jra-a̍śvasya |
vṛṣa̍ṇ-vantam | bibhra̍tī | dhū̱ḥ-su | ratha̍m | ma̱ndrā | ci̱ke̱ta̱ | nāhu̍ṣīṣu | vi̱kṣu ||1.100.16||

1.100.17a e̱tattyatta̍ indra̱ vṛṣṇa̍ u̱kthaṁ vā̍rṣāgi̱rā a̱bhi gṛ̍ṇanti̱ rādha̍ḥ |
1.100.17c ṛ̱jrāśva̱ḥ praṣṭi̍bhiramba̱rīṣa̍ḥ sa̱hade̍vo̱ bhaya̍mānaḥ su̱rādhā̍ḥ ||

e̱tat | tyat | te̱ | i̱ndra̱ | vṛṣṇe̍ | u̱ktham | vā̱rṣā̱gi̱rāḥ | a̱bhi | gṛ̱ṇa̱nti̱ | rādha̍ḥ |
ṛ̱jra-a̍śvaḥ | praṣṭi̍-bhiḥ | a̱mba̱rīṣa̍ḥ | sa̱ha-de̍vaḥ | bhaya̍mānaḥ | su̱-rādhā̍ḥ ||1.100.17||

1.100.18a dasyū̱ñchimyū̍m̐śca puruhū̱ta evai̍rha̱tvā pṛ̍thi̱vyāṁ śarvā̱ ni ba̍rhīt |
1.100.18c sana̱tkṣetra̱ṁ sakhi̍bhiḥ śvi̱tnyebhi̱ḥ sana̱tsūrya̱ṁ sana̍da̱paḥ su̱vajra̍ḥ ||

dasyū̍n | śimyū̍n | ca̱ | pu̱ru̱-hū̱taḥ | evai̍ḥ | ha̱tvā | pṛ̱thi̱vyām | śarvā̍ | ni | ba̱rhī̱t |
sana̍t | kṣetra̍m | sakhi̍-bhiḥ | śvi̱tnyebhi̍ḥ | sana̍t | sūrya̍m | sana̍t | a̱paḥ | su̱-vajra̍ḥ ||1.100.18||

1.100.19a vi̱śvāhendro̍ adhiva̱ktā no̍ a̱stvapa̍rihvṛtāḥ sanuyāma̱ vāja̍m |
1.100.19c tanno̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱madi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

vi̱śvāhā̍ | indra̍ḥ | a̱dhi̱-va̱ktā | na̱ḥ | a̱stu̱ | apa̍ri-hvṛtāḥ | sa̱nu̱yā̱ma̱ | vāja̍m |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.100.19||


1.101.1a pra ma̱ndine̍ pitu̱mada̍rcatā̱ vaco̱ yaḥ kṛ̱ṣṇaga̍rbhā ni̱raha̍nnṛ̱jiśva̍nā |
1.101.1c a̱va̱syavo̱ vṛṣa̍ṇa̱ṁ vajra̍dakṣiṇaṁ ma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||

pra | ma̱ndine̍ | pi̱tu̱-mat | a̱rca̱ta̱ | vaca̍ḥ | yaḥ | kṛ̱ṣṇa-ga̍rbhāḥ | ni̱ḥ-aha̍n | ṛ̱jiśva̍nā |
a̱va̱syava̍ḥ | vṛṣa̍ṇam | vajra̍-dakṣiṇam | ma̱rutva̍ntam | sa̱khyāya̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||1.101.1||

1.101.2a yo vya̍ṁsaṁ jāhṛṣā̱ṇena̍ ma̱nyunā̱ yaḥ śamba̍ra̱ṁ yo aha̱npipru̍mavra̱tam |
1.101.2c indro̱ yaḥ śuṣṇa̍ma̱śuṣa̱ṁ nyāvṛ̍ṇaṅma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||

yaḥ | vi-a̍ṁsam | ja̱hṛ̱ṣā̱ṇena̍ | ma̱nyunā̍ | yaḥ | śamba̍ram | yaḥ | aha̍n | pipru̍m | a̱vra̱tam |
indra̍ḥ | yaḥ | śuṣṇa̍m | a̱śuṣa̍m | ni | avṛ̍ṇak | ma̱rutva̍ntam | sa̱khyāya̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||1.101.2||

1.101.3a yasya̱ dyāvā̍pṛthi̱vī pauṁsya̍ṁ ma̱hadyasya̍ vra̱te varu̍ṇo̱ yasya̱ sūrya̍ḥ |
1.101.3c yasyendra̍sya̱ sindha̍va̱ḥ saśca̍ti vra̱taṁ ma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||

yasya̍ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | pauṁsya̍m | ma̱hat | yasya̍ | vra̱te | varu̍ṇaḥ | yasya̍ | sūrya̍ḥ |
yasya̍ | indra̍sya | sindha̍vaḥ | saśca̍ti | vra̱tam | ma̱rutva̍ntam | sa̱khyāya̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||1.101.3||

1.101.4a yo aśvā̍nā̱ṁ yo gavā̱ṁ gopa̍tirva̱śī ya ā̍ri̱taḥ karma̍ṇikarmaṇi sthi̱raḥ |
1.101.4c vī̱ḻości̱dindro̱ yo asu̍nvato va̱dho ma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||

yaḥ | aśvā̍nām | yaḥ | gavā̍m | go-pa̍tiḥ | va̱śī | yaḥ | ā̱ri̱taḥ | karma̍ṇi-karmaṇi | sthi̱raḥ |
vī̱ḻoḥ | ci̱t | indra̍ḥ | yaḥ | asu̍nvataḥ | va̱dhaḥ | ma̱rutva̍ntam | sa̱khyāya̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||1.101.4||

1.101.5a yo viśva̍sya̱ jaga̍taḥ prāṇa̱taspati̱ryo bra̱hmaṇe̍ pratha̱mo gā avi̍ndat |
1.101.5c indro̱ yo dasyū̱m̐radha̍rām̐ a̱vāti̍ranma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||

yaḥ | viśva̍sya | jaga̍taḥ | prā̱ṇa̱taḥ | pati̍ḥ | yaḥ | bra̱hmaṇe̍ | pra̱tha̱maḥ | gāḥ | avi̍ndat |
indra̍ḥ | yaḥ | dasyū̍n | adha̍rān | a̱va̱-ati̍rat | ma̱rutva̍ntam | sa̱khyāya̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||1.101.5||

1.101.6a yaḥ śūre̍bhi̱rhavyo̱ yaśca̍ bhī̱rubhi̱ryo dhāva̍dbhirhū̱yate̱ yaśca̍ ji̱gyubhi̍ḥ |
1.101.6c indra̱ṁ yaṁ viśvā̱ bhuva̍nā̱bhi sa̍ṁda̱dhurma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||

yaḥ | śūre̍bhiḥ | havya̍ḥ | yaḥ | ca̱ | bhī̱ru-bhi̍ḥ | yaḥ | dhāva̍t-bhiḥ | hū̱yate̍ | yaḥ | ca̱ | ji̱gyubhi̍ḥ |
indra̍m | yam | viśvā̍ | bhuva̍nā | a̱bhi | sa̱m-da̱dhuḥ | ma̱rutva̍ntam | sa̱khyāya̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||1.101.6||

1.101.7a ru̱drāṇā̍meti pra̱diśā̍ vicakṣa̱ṇo ru̱drebhi̱ryoṣā̍ tanute pṛ̱thu jraya̍ḥ |
1.101.7c indra̍ṁ manī̱ṣā a̱bhya̍rcati śru̱taṁ ma̱rutva̍ntaṁ sa̱khyāya̍ havāmahe ||

ru̱drāṇā̍m | e̱ti̱ | pra̱-diśā̍ | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ | ru̱drebhi̍ḥ | yoṣā̍ | ta̱nu̱te̱ | pṛ̱thu | jraya̍ḥ |
indra̍m | ma̱nī̱ṣā | a̱bhi | a̱rca̱ti̱ | śru̱tam | ma̱rutva̍ntam | sa̱khyāya̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||1.101.7||

1.101.8a yadvā̍ marutvaḥ para̱me sa̱dhasthe̱ yadvā̍va̱me vṛ̱jane̍ mā̱dayā̍se |
1.101.8c ata̱ ā yā̍hyadhva̱raṁ no̱ acchā̍ tvā̱yā ha̱viśca̍kṛmā satyarādhaḥ ||

yat | vā̱ | ma̱ru̱tva̱ḥ | pa̱ra̱me | sa̱dha-sthe̍ | yat | vā̱ | a̱va̱me | vṛ̱jane̍ | mā̱dayā̍se |
ata̍ḥ | ā | yā̱hi̱ | a̱dhva̱ram | na̱ḥ | accha̍ | tvā̱-yā | ha̱viḥ | ca̱kṛ̱ma̱ | sa̱tya̱-rā̱dha̱ḥ ||1.101.8||

1.101.9a tvā̱yendra̱ soma̍ṁ suṣumā sudakṣa tvā̱yā ha̱viśca̍kṛmā brahmavāhaḥ |
1.101.9c adhā̍ niyutva̱ḥ saga̍ṇo ma̱rudbhi̍ra̱sminya̱jñe ba̱rhiṣi̍ mādayasva ||

tvā̱-yā | i̱ndra̱ | soma̍m | su̱su̱ma̱ | su̱-da̱kṣa̱ | tvā̱-yā | ha̱viḥ | ca̱kṛ̱ma̱ | bra̱hma̱-vā̱ha̱ḥ |
adha̍ | ni̱-yu̱tva̱ḥ | sa-ga̍ṇaḥ | ma̱rut-bhi̍ḥ | a̱smin | ya̱jñe | ba̱rhiṣi̍ | mā̱da̱ya̱sva̱ ||1.101.9||

1.101.10a mā̱daya̍sva̱ hari̍bhi̱rye ta̍ indra̱ vi ṣya̍sva̱ śipre̱ vi sṛ̍jasva̱ dhene̍ |
1.101.10c ā tvā̍ suśipra̱ hara̍yo vahantū̱śanha̱vyāni̱ prati̍ no juṣasva ||

mā̱daya̍sva | hari̍-bhiḥ | ye | te̱ | i̱ndra̱ | vi | sya̱sva̱ | śipre̱ iti̍ | vi | sṛ̱ja̱sva̱ | dhene̱ iti̍ |
ā | tvā̱ | su̱-śi̱pra̱ | hara̍yaḥ | va̱ha̱ntu̱ | u̱śan | ha̱vyāni̍ | prati̍ | na̱ḥ | ju̱ṣa̱sva̱ ||1.101.10||

1.101.11a ma̱rutsto̍trasya vṛ̱jana̍sya go̱pā va̱yamindre̍ṇa sanuyāma̱ vāja̍m |
1.101.11c tanno̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱madi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

ma̱rut-sto̍trasya | vṛ̱jana̍sya | go̱pāḥ | va̱yam | indre̍ṇa | sa̱nu̱yā̱ma̱ | vāja̍m |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.101.11||


1.102.1a i̱māṁ te̱ dhiya̱ṁ pra bha̍re ma̱ho ma̱hīma̱sya sto̱tre dhi̱ṣaṇā̱ yatta̍ āna̱je |
1.102.1c tamu̍tsa̱ve ca̍ prasa̱ve ca̍ sāsa̱himindra̍ṁ de̱vāsa̱ḥ śava̍sāmada̱nnanu̍ ||

i̱mām | te̱ | dhiya̍m | pra | bha̱re̱ | ma̱haḥ | ma̱hīm | a̱sya | sto̱tre | dhi̱ṣaṇā̍ | yat | te̱ | ā̱na̱je |
tam | u̱t-sa̱ve | ca̱ | pra̱-sa̱ve | ca̱ | sa̱sa̱him | indra̍m | de̱vāsa̍ḥ | śava̍sā | a̱ma̱da̱n | anu̍ ||1.102.1||

1.102.2a a̱sya śravo̍ na̱dya̍ḥ sa̱pta bi̍bhrati̱ dyāvā̱kṣāmā̍ pṛthi̱vī da̍rśa̱taṁ vapu̍ḥ |
1.102.2c a̱sme sū̍ryācandra̱masā̍bhi̱cakṣe̍ śra̱ddhe kami̍ndra carato vitartu̱ram ||

a̱sya | śrava̍ḥ | na̱dya̍ḥ | sa̱pta | bi̱bhra̱ti̱ | dyāvā̱kṣāmā̍ | pṛ̱thi̱vī | da̱rśa̱tam | vapu̍ḥ |
a̱sme iti̍ | sū̱ryā̱ca̱ndra̱masā̍ | a̱bhi̱-cakṣe̍ | śra̱ddhe | kam | i̱ndra̱ | ca̱ra̱ta̱ḥ | vi̱-ta̱rtu̱ram ||1.102.2||

1.102.3a taṁ smā̱ ratha̍ṁ maghava̱nprāva̍ sā̱taye̱ jaitra̱ṁ yaṁ te̍ anu̱madā̍ma saṁga̱me |
1.102.3c ā̱jā na̍ indra̱ mana̍sā puruṣṭuta tvā̱yadbhyo̍ maghava̱ñcharma̍ yaccha naḥ ||

tam | sma̱ | ratha̍m | ma̱gha̱-va̱n | pra | a̱va̱ | sā̱taye̍ | jaitra̍m | yam | te̱ | a̱nu̱-madā̍ma | sa̱m-ga̱me |
ā̱jā | na̱ḥ | i̱ndra̱ | mana̍sā | pu̱ru̱-stu̱ta̱ | tvā̱yat-bhya̍ḥ | ma̱gha̱-va̱n | śarma̍ | ya̱ccha̱ | na̱ḥ ||1.102.3||

1.102.4a va̱yaṁ ja̍yema̱ tvayā̍ yu̱jā vṛta̍ma̱smāka̱maṁśa̱muda̍vā̱ bhare̍bhare |
1.102.4c a̱smabhya̍mindra̱ vari̍vaḥ su̱gaṁ kṛ̍dhi̱ pra śatrū̍ṇāṁ maghava̱nvṛṣṇyā̍ ruja ||

va̱yam | ja̱ye̱ma̱ | tvayā̍ | yu̱jā | vṛta̍m | a̱smāka̍m | aṁśa̍m | ut | a̱va̱ | bhare̍-bhare |
a̱smabhya̍m | i̱ndra̱ | vari̍vaḥ | su̱-gam | kṛ̱dhi̱ | pra | śatrū̍ṇām | ma̱gha̱-va̱n | vṛṣṇyā̍ | ru̱ja̱ ||1.102.4||

1.102.5a nānā̱ hi tvā̱ hava̍mānā̱ janā̍ i̱me dhanā̍nāṁ dharta̱rava̍sā vipa̱nyava̍ḥ |
1.102.5c a̱smāka̍ṁ smā̱ ratha̱mā ti̍ṣṭha sā̱taye̱ jaitra̱ṁ hī̍ndra̱ nibhṛ̍ta̱ṁ mana̱stava̍ ||

nānā̍ | hi | tvā̱ | hava̍mānāḥ | janā̍ḥ | i̱me | dhanā̍nām | dha̱rta̱ḥ | ava̍sā | vi̱pa̱nyava̍ḥ |
a̱smāka̍m | sma̱ | ratha̍m | ā | ti̱ṣṭha̱ | sā̱taye̍ | jaitra̍m | hi | i̱ndra̱ | ni-bhṛ̍tam | mana̍ḥ | tava̍ ||1.102.5||

1.102.6a go̱jitā̍ bā̱hū ami̍takratuḥ si̱maḥ karma̍nkarmañcha̱tamū̍tiḥ khajaṁka̱raḥ |
1.102.6c a̱ka̱lpa indra̍ḥ prati̱māna̱moja̱sāthā̱ janā̱ vi hva̍yante siṣā̱sava̍ḥ ||

go̱-jitā̍ | bā̱hū iti̍ | ami̍ta-kratuḥ | si̱maḥ | karma̍n-karman | śa̱tam-ū̍tiḥ | kha̱ja̱m-ka̱raḥ |
a̱ka̱lpaḥ | indra̍ḥ | pra̱ti̱-māna̍m | oja̍sā | atha̍ | janā̍ḥ | vi | hva̱ya̱nte̱ | si̱sā̱sava̍ḥ ||1.102.6||

1.102.7a utte̍ śa̱tānma̍ghava̱nnucca̱ bhūya̍sa̱ utsa̱hasrā̍dririce kṛ̱ṣṭiṣu̱ śrava̍ḥ |
1.102.7c a̱mā̱traṁ tvā̍ dhi̱ṣaṇā̍ titviṣe ma̱hyadhā̍ vṛ̱trāṇi̍ jighnase puraṁdara ||

ut | te̱ | śa̱tāt | ma̱gha̱-va̱n | ut | ca̱ | bhūya̍saḥ | ut | sa̱hasrā̍t | ri̱ri̱ce̱ | kṛ̱ṣṭiṣu̍ | śrava̍ḥ |
a̱mā̱tram | tvā̱ | dhi̱ṣaṇā̍ | ti̱tvi̱ṣe̱ | ma̱hī | adha̍ | vṛ̱trāṇi̍ | ji̱ghna̱se̱ | pu̱ra̱m-da̱ra̱ ||1.102.7||

1.102.8a tri̱vi̱ṣṭi̱dhātu̍ prati̱māna̱moja̍sasti̱sro bhūmī̍rnṛpate̱ trīṇi̍ roca̱nā |
1.102.8c atī̱daṁ viśva̱ṁ bhuva̍naṁ vavakṣithāśa̱truri̍ndra ja̱nuṣā̍ sa̱nāda̍si ||

tri̱vi̱ṣṭi̱-dhātu̍ | pra̱ti̱-māna̍m | oja̍saḥ | ti̱sraḥ | bhūmī̍ḥ | nṛ̱-pa̱te̱ | trīṇi̍ | ro̱ca̱nā |
ati̍ | i̱dam | viśva̍m | bhuva̍nam | va̱va̱kṣi̱tha̱ | a̱śa̱truḥ | i̱ndra̱ | ja̱nuṣā̍ | sa̱nāt | a̱si̱ ||1.102.8||

1.102.9a tvāṁ de̱veṣu̍ pratha̱maṁ ha̍vāmahe̱ tvaṁ ba̍bhūtha̱ pṛta̍nāsu sāsa̱hiḥ |
1.102.9c semaṁ na̍ḥ kā̱rumu̍pama̱nyumu̱dbhida̱mindra̍ḥ kṛṇotu prasa̱ve ratha̍ṁ pu̱raḥ ||

tvām | de̱veṣu̍ | pra̱tha̱mam | ha̱vā̱ma̱he̱ | tvam | ba̱bhū̱tha̱ | pṛta̍nāsu | sa̱sa̱hiḥ |
saḥ | i̱mam | na̱ḥ | kā̱rum | u̱pa̱-ma̱nyum | u̱t-bhida̍m | indra̍ḥ | kṛ̱ṇo̱tu̱ | pra̱-sa̱ve | ratha̍m | pu̱raḥ ||1.102.9||

1.102.10a tvaṁ ji̍getha̱ na dhanā̍ rurodhi̱thārbhe̍ṣvā̱jā ma̍ghavanma̱hatsu̍ ca |
1.102.10c tvāmu̱gramava̍se̱ saṁ śi̍śīma̱syathā̍ na indra̱ hava̍neṣu codaya ||

tvam | ji̱ge̱tha̱ | na | dhanā̍ | ru̱ro̱dhi̱tha̱ | arbhe̍ṣu | ā̱jā | ma̱gha̱-va̱n | ma̱hat-su̍ | ca̱ |
tvām | u̱gram | ava̍se | sam | śi̱śī̱ma̱si̱ | atha̍ | na̱ḥ | i̱ndra̱ | hava̍neṣu | co̱da̱ya̱ ||1.102.10||

1.102.11a vi̱śvāhendro̍ adhiva̱ktā no̍ a̱stvapa̍rihvṛtāḥ sanuyāma̱ vāja̍m |
1.102.11c tanno̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱madi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

vi̱śvāhā̍ | indra̱ḥ | a̱dhi̱-va̱ktā | na̱ḥ | a̱stu̱ | apa̍ri-hvṛtāḥ | sa̱nu̱yā̱ma̱ | vāja̍m |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.102.11||


1.103.1a tatta̍ indri̱yaṁ pa̍ra̱maṁ pa̍rā̱cairadhā̍rayanta ka̱vaya̍ḥ pu̱redam |
1.103.1c kṣa̱medama̱nyaddi̱vya1̱̍nyada̍sya̱ samī̍ pṛcyate sama̱neva̍ ke̱tuḥ ||

tat | te̱ | i̱ndri̱yam | pa̱ra̱mam | pa̱rā̱caiḥ | adhā̍rayanta | ka̱vaya̍ḥ | pu̱rā | i̱dam |
kṣa̱mā | i̱dam | a̱nyat | di̱vi | a̱nyat | a̱sya̱ | sam | ī̱miti̍ | pṛ̱cya̱te̱ | sa̱ma̱nā-i̍va | ke̱tuḥ ||1.103.1||

1.103.2a sa dhā̍rayatpṛthi̱vīṁ pa̱pratha̍cca̱ vajre̍ṇa ha̱tvā nira̱paḥ sa̍sarja |
1.103.2c aha̱nnahi̱mabhi̍nadrauhi̱ṇaṁ vyaha̱nvya̍ṁsaṁ ma̱ghavā̱ śacī̍bhiḥ ||

saḥ | dhā̱ra̱ya̱t | pṛ̱thi̱vīm | pa̱pratha̍t | ca̱ | vajre̍ṇa | ha̱tvā | niḥ | a̱paḥ | sa̱sa̱rja̱ |
aha̍n | ahi̍m | abhi̍nat | rau̱hi̱ṇam | vi | aha̍n | vi-a̍ṁsam | ma̱gha-vā̍ | śacī̍bhiḥ ||1.103.2||

1.103.3a sa jā̱tūbha̍rmā śra̱ddadhā̍na̱ oja̱ḥ puro̍ vibhi̱ndanna̍cara̱dvi dāsī̍ḥ |
1.103.3c vi̱dvānva̍jri̱ndasya̍ve he̱tima̱syārya̱ṁ saho̍ vardhayā dyu̱mnami̍ndra ||

saḥ | jā̱tū-bha̍rmā | śra̱t-dadhā̍naḥ | oja̍ḥ | pura̱ḥ | vi̱-bhi̱ndan | a̱ca̱ra̱t | vi | dāsī̍ḥ |
vi̱dvān | va̱jri̱n | dasya̍ve | he̱tim | a̱sya̱ | ārya̍m | saha̍ḥ | va̱rdha̱ya̱ | dyu̱mnam | i̱ndra̱ ||1.103.3||

1.103.4a tadū̱cuṣe̱ mānu̍ṣe̱mā yu̱gāni̍ kī̱rtenya̍ṁ ma̱ghavā̱ nāma̱ bibhra̍t |
1.103.4c u̱pa̱pra̱yanda̍syu̱hatyā̍ya va̱jrī yaddha̍ sū̱nuḥ śrava̍se̱ nāma̍ da̱dhe ||

tat | ū̱cuṣe̍ | mānu̍ṣā | i̱mā | yu̱gāni̍ | kī̱rtenya̍m | ma̱gha-vā̍ | nāma̍ | bibhra̍t |
u̱pa̱-pra̱yan | da̱syu̱-hatyā̍ya | va̱jrī | yat | ha̱ | sū̱nuḥ | śrava̍se | nāma̍ | da̱dhe ||1.103.4||

1.103.5a tada̍sye̱daṁ pa̍śyatā̱ bhūri̍ pu̱ṣṭaṁ śradindra̍sya dhattana vī̱ryā̍ya |
1.103.5c sa gā a̍vinda̱tso a̍vinda̱daśvā̱ntsa oṣa̍dhī̱ḥ so a̱paḥ sa vanā̍ni ||

tat | a̱sya̱ | i̱dam | pa̱śya̱ta̱ | bhūri̍ | pu̱ṣṭam | śrat | indra̍sya | dha̱tta̱na̱ | vī̱ryā̍ya |
saḥ | gāḥ | a̱vi̱nda̱t | saḥ | a̱vi̱nda̱t | aśvā̍n | saḥ | oṣa̍dhīḥ | saḥ | a̱paḥ | saḥ | vanā̍ni ||1.103.5||

1.103.6a bhūri̍karmaṇe vṛṣa̱bhāya̱ vṛṣṇe̍ sa̱tyaśu̍ṣmāya sunavāma̱ soma̍m |
1.103.6c ya ā̱dṛtyā̍ paripa̱nthīva̱ śūro'ya̍jvano vi̱bhaja̱nneti̱ veda̍ḥ ||

bhūri̍-karmaṇe | vṛ̱ṣa̱bhāya̍ | vṛśṇe̍ | sa̱tya-śu̍ṣmāya | su̱na̱vā̱ma̱ | soma̍m |
yaḥ | ā̱-dṛtya̍ | pa̱ri̱pa̱nthī-i̍va | śūra̍ḥ | aya̍jvanaḥ | vi̱-bhaja̍n | eti̍ | veda̍ḥ ||1.103.6||

1.103.7a tadi̍ndra̱ preva̍ vī̱rya̍ṁ cakartha̱ yatsa̱santa̱ṁ vajre̱ṇābo̍dha̱yo'hi̍m |
1.103.7c anu̍ tvā̱ patnī̍rhṛṣi̱taṁ vaya̍śca̱ viśve̍ de̱vāso̍ amada̱nnanu̍ tvā ||

tat | i̱ndra̱ | pra-i̍va | vī̱rya̍m | ca̱ka̱rtha̱ | yat | sa̱santa̍m | vajre̍ṇa | abo̍dhayaḥ | ahi̍m |
anu̍ | tvā̱ | patnī̍ḥ | hṛ̱ṣi̱tam | vaya̍ḥ | ca̱ | viśve̍ | de̱vāsa̍ḥ | a̱ma̱da̱n | anu̍ | tvā̱ ||1.103.7||

1.103.8a śuṣṇa̱ṁ pipru̱ṁ kuya̍vaṁ vṛ̱trami̍ndra ya̱dāva̍dhī̱rvi pura̱ḥ śamba̍rasya |
1.103.8c tanno̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱madi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

śuṣṇa̍m | pipru̍m | kuya̍vam | vṛ̱tram | i̱ndra̱ | ya̱dā | ava̍dhīḥ | vi | pura̍ḥ | śamba̍rasya |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.103.8||


1.104.1a yoni̍ṣṭa indra ni̱ṣade̍ akāri̱ tamā ni ṣī̍da svā̱no nārvā̍ |
1.104.1c vi̱mucyā̱ vayo̍'va̱sāyāśvā̍ndo̱ṣā vasto̱rvahī̍yasaḥ prapi̱tve ||

yoni̍ḥ | te̱ | i̱ndra̱ | ni̱-sade̍ | a̱kā̱ri̱ | tam | ā | ni | sī̱da̱ | svā̱naḥ | na | arvā̍ |
vi̱-mucya̍ | vaya̍ḥ | a̱va̱-sāya̍ | aśvā̍n | do̱ṣā | vasto̍ḥ | vahī̍yasaḥ | pra̱-pi̱tve ||1.104.1||

1.104.2a o tye nara̱ indra̍mū̱taye̍ gu̱rnū ci̱ttāntsa̱dyo adhva̍no jagamyāt |
1.104.2c de̱vāso̍ ma̱nyuṁ dāsa̍sya ścamna̱nte na̱ ā va̍kṣantsuvi̱tāya̱ varṇa̍m ||

o iti̍ | tye | nara̍ḥ | indra̍m | ū̱taye̍ | gu̱ḥ | nu | ci̱t | tān | sa̱dyaḥ | adhva̍naḥ | ja̱ga̱myā̱t |
de̱vāsa̍ḥ | ma̱nyum | dāsa̍sya | śca̱mna̱n | te | na̱ḥ | ā | va̱kṣa̱n | su̱vi̱tāya̍ | varṇa̍m ||1.104.2||

1.104.3a ava̱ tmanā̍ bharate̱ keta̍vedā̱ ava̱ tmanā̍ bharate̱ phena̍mu̱dan |
1.104.3c kṣī̱reṇa̍ snāta̱ḥ kuya̍vasya̱ yoṣe̍ ha̱te te syā̍tāṁ prava̱ṇe śiphā̍yāḥ ||

ava̍ | tmanā̍ | bha̱ra̱te̱ | keta̍-vedāḥ | ava̍ | tmanā̍ | bha̱ra̱te̱ | phena̍m | u̱dan |
kṣī̱reṇa̍ | snā̱ta̱ḥ | kuya̍vasya | yoṣe̱ iti̍ | ha̱te iti̍ | te iti̍ | syā̱tā̱m | pra̱va̱ṇe | śiphā̍yāḥ ||1.104.3||

1.104.4a yu̱yopa̱ nābhi̱rupa̍rasyā̱yoḥ pra pūrvā̍bhistirate̱ rāṣṭi̱ śūra̍ḥ |
1.104.4c a̱ñja̱sī ku̍li̱śī vī̱rapa̍tnī̱ payo̍ hinvā̱nā u̱dabhi̍rbharante ||

yu̱yopa̍ | nābhi̍ḥ | upa̍rasya | ā̱yoḥ | pra | pūrvā̍bhiḥ | ti̱ra̱te̱ | rāṣṭi̍ | śūra̍ḥ |
a̱ñja̱sī | ku̱li̱śī | vī̱ra-pa̍tnī | paya̍ḥ | hi̱nvā̱nāḥ | u̱da-bhi̍ḥ | bha̱ra̱nte̱ ||1.104.4||

1.104.5a prati̱ yatsyā nīthāda̍rśi̱ dasyo̱roko̱ nācchā̱ sada̍naṁ jāna̱tī gā̍t |
1.104.5c adha̍ smā no maghavañcarkṛ̱tādinmā no̍ ma̱gheva̍ niṣṣa̱pī parā̍ dāḥ ||

prati̍ | yat | syā | nīthā̍ | ada̍rśi | dasyo̍ḥ | oka̍ḥ | na | accha̍ | sada̍nam | jā̱na̱tī | gā̱t |
adha̍ | sma̱ | na̱ḥ | ma̱gha̱-va̱n | ca̱rkṛ̱tāt | it | mā | na̱ḥ | ma̱ghā-i̍va | ni̱ṣṣa̱pī | parā̍ | dā̱ḥ ||1.104.5||

1.104.6a sa tvaṁ na̍ indra̱ sūrye̱ so a̱psva̍nāgā̱stva ā bha̍ja jīvaśa̱ṁse |
1.104.6c mānta̍rā̱ṁ bhuja̱mā rī̍riṣo na̱ḥ śraddhi̍taṁ te maha̱ta i̍ndri̱yāya̍ ||

saḥ | tvam | na̱ḥ | i̱ndra̱ | sūrye̍ | saḥ | a̱p-su | a̱nā̱gā̱ḥ-tve | ā | bha̱ja̱ | jī̱va̱-śa̱ṁse |
mā | anta̍rām | bhuja̍m | ā | ri̱ri̱ṣa̱ḥ | na̱ḥ | śraddhi̍tam | te̱ | ma̱ha̱te | i̱ndri̱yāya̍ ||1.104.6||

1.104.7a adhā̍ manye̱ śratte̍ asmā adhāyi̱ vṛṣā̍ codasva maha̱te dhanā̍ya |
1.104.7c mā no̱ akṛ̍te puruhūta̱ yonā̱vindra̱ kṣudhya̍dbhyo̱ vaya̍ āsu̱tiṁ dā̍ḥ ||

adha̍ | ma̱nye̱ | śrat | te̱ | a̱smai̱ | a̱dhā̱yi̱ | vṛṣā̍ | co̱da̱sva̱ | ma̱ha̱te | dhanā̍ya |
mā | na̱ḥ | akṛ̍te | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | yonau̍ | indra̍ | kṣudhya̍t-bhyaḥ | vaya̍ḥ | ā̱-su̱tim | dā̱ḥ ||1.104.7||

1.104.8a mā no̍ vadhīrindra̱ mā parā̍ dā̱ mā na̍ḥ pri̱yā bhoja̍nāni̱ pra mo̍ṣīḥ |
1.104.8c ā̱ṇḍā mā no̍ maghavañchakra̱ nirbhe̱nmā na̱ḥ pātrā̍ bhetsa̱hajā̍nuṣāṇi ||

mā | na̱ḥ | va̱dhī̱ḥ | i̱ndra̱ | mā | parā̍ | dā̱ḥ | mā | na̱ḥ | pri̱yā | bhoja̍nāni | pra | mo̱ṣī̱ḥ |
ā̱ṇḍā | mā | na̱ḥ | ma̱gha̱-va̱n | śa̱kra̱ | niḥ | bhe̱t | mā | na̱ḥ | pātrā̍ | bhe̱t | sa̱ha-jā̍nuṣāṇi ||1.104.8||

1.104.9a a̱rvāṅehi̱ soma̍kāmaṁ tvāhura̱yaṁ su̱tastasya̍ pibā̱ madā̍ya |
1.104.9c u̱ru̱vyacā̍ ja̱ṭhara̱ ā vṛ̍ṣasva pi̱teva̍ naḥ śṛṇuhi hū̱yamā̍naḥ ||

a̱rvāṅ | ā | i̱hi̱ | soma̍-kāmam | tvā̱ | ā̱hu̱ḥ | a̱yam | su̱taḥ | tasya̍ | pi̱ba̱ | madā̍ya |
u̱ru̱-vyacā̍ḥ | ja̱ṭhare̍ | ā | vṛ̱ṣa̱sva̱ | pi̱tā-i̍va | na̱ḥ | śṛ̱ṇu̱hi̱ | hū̱yamā̍naḥ ||1.104.9||


1.105.1a ca̱ndramā̍ a̱psva1̱̍ntarā su̍pa̱rṇo dhā̍vate di̱vi |
1.105.1c na vo̍ hiraṇyanemayaḥ pa̱daṁ vi̍ndanti vidyuto vi̱ttaṁ me̍ a̱sya ro̍dasī ||

ca̱ndramā̍ḥ | a̱p-su | a̱ntaḥ | ā | su̱-pa̱rṇaḥ | dhā̱va̱te̱ | di̱vi |
na | va̱ḥ | hi̱ra̱ṇya̱-ne̱ma̱ya̱ḥ | pa̱dam | vi̱nda̱nti̱ | vi̱-dyu̱ta̱ḥ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.1||

1.105.2a artha̱midvā u̍ a̱rthina̱ ā jā̱yā yu̍vate̱ pati̍m |
1.105.2c tu̱ñjāte̱ vṛṣṇya̱ṁ paya̍ḥ pari̱dāya̱ rasa̍ṁ duhe vi̱ttaṁ me̍ a̱sya ro̍dasī ||

artha̍m | it | vai | ū̱m̐ iti̍ | a̱rthina̍ḥ | ā | jā̱yā | yu̱va̱te̱ | pati̍m |
tu̱ñjāte̱ iti̍ | vṛṣṇya̍m | paya̍ḥ | pa̱ri̱-dāya̍ | rasa̍m | du̱he̱ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.2||

1.105.3a mo ṣu de̍vā a̱daḥ sva1̱̍rava̍ pādi di̱vaspari̍ |
1.105.3c mā so̱myasya̍ śa̱ṁbhuva̱ḥ śūne̍ bhūma̱ kadā̍ ca̱na vi̱ttaṁ me̍ a̱sya ro̍dasī ||

mo iti̍ | su | de̱vā̱ḥ | a̱daḥ | sva̍ḥ | ava̍ | pā̱di̱ | di̱vaḥ | pari̍ |
mā | so̱myasya̍ | śa̱m-bhuva̍ḥ | śūne̍ | bhū̱ma̱ | kadā̍ | ca̱na | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.3||

1.105.4a ya̱jñaṁ pṛ̍cchāmyava̱maṁ sa taddū̱to vi vo̍cati |
1.105.4c kva̍ ṛ̱taṁ pū̱rvyaṁ ga̱taṁ kastadbi̍bharti̱ nūta̍no vi̱ttaṁ me̍ a̱sya ro̍dasī ||

ya̱jñam | pṛ̱cchā̱mi̱ | a̱va̱mam | saḥ | tat | dū̱taḥ | vi | vo̱ca̱ti̱ |
kva̍ | ṛ̱tam | pū̱rvyam | ga̱tam | kaḥ | tat | bi̱bha̱rti̱ | nūta̍naḥ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.4||

1.105.5a a̱mī ye de̍vā̱ḥ sthana̍ tri̱ṣvā ro̍ca̱ne di̱vaḥ |
1.105.5c kadva̍ ṛ̱taṁ kadanṛ̍ta̱ṁ kva̍ pra̱tnā va̱ āhu̍tirvi̱ttaṁ me̍ a̱sya ro̍dasī ||

a̱mī iti̍ | ye | de̱vā̱ḥ | sthana̍ | tri̱ṣu | ā | ro̱ca̱ne | di̱vaḥ |
kat | va̱ḥ | ṛ̱tam | kat | anṛ̍tam | kva̍ | pra̱tnā | va̱ḥ | ā-hu̍tiḥ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.5||

1.105.6a kadva̍ ṛ̱tasya̍ dharṇa̱si kadvaru̍ṇasya̱ cakṣa̍ṇam |
1.105.6c kada̍rya̱mṇo ma̱haspa̱thāti̍ krāmema dū̱ḍhyo̍ vi̱ttaṁ me̍ a̱sya ro̍dasī ||

kat | va̱ḥ | ṛ̱tasya̍ | dha̱rṇa̱si | kat | varu̍ṇasya | cakṣa̍ṇam |
kat | a̱rya̱mṇaḥ | ma̱haḥ | pa̱thā | ati̍ | krā̱me̱ma̱ | du̱ḥ-dhya̍ḥ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.6||

1.105.7a a̱haṁ so a̍smi̱ yaḥ pu̱rā su̱te vadā̍mi̱ kāni̍ cit |
1.105.7c taṁ mā̍ vyantyā̱dhyo̱3̱̍ vṛko̱ na tṛ̱ṣṇaja̍ṁ mṛ̱gaṁ vi̱ttaṁ me̍ a̱sya ro̍dasī ||

a̱ham | saḥ | a̱smi̱ | yaḥ | pu̱rā | su̱te | vadā̍mi | kāni̍ | ci̱t |
tam | mā̱ | vya̱nti̱ | ā̱-dhya̍ḥ | vṛka̍ḥ | na | tṛ̱ṣṇa-ja̍m | mṛ̱gam | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.7||

1.105.8a saṁ mā̍ tapantya̱bhita̍ḥ sa̱patnī̍riva̱ parśa̍vaḥ |
1.105.8c mūṣo̱ na śi̱śnā vya̍danti mā̱dhya̍ḥ sto̱tāra̍ṁ te śatakrato vi̱ttaṁ me̍ a̱sya ro̍dasī ||

sam | mā̱ | ta̱pa̱nti̱ | a̱bhita̍ḥ | sa̱patnī̍ḥ-iva | parśa̍vaḥ |
mūṣa̍ḥ | na | śi̱śnā | vi | a̱da̱nti̱ | mā̱ | ā̱-dhya̍ḥ | sto̱tāra̍m | te̱ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.8||

1.105.9a a̱mī ye sa̱pta ra̱śmaya̱statrā̍ me̱ nābhi̱rāta̍tā |
1.105.9c tri̱tastadve̍dā̱ptyaḥ sa jā̍mi̱tvāya̍ rebhati vi̱ttaṁ me̍ a̱sya ro̍dasī ||

a̱mī iti̍ | ye | sa̱pta | ra̱śmaya̍ḥ | tatra̍ | me̱ | nābhi̍ḥ | ā-ta̍tā |
tri̱taḥ | tat | ve̱da̱ | ā̱ptyaḥ | saḥ | jā̱mi̱-tvāya̍ | re̱bha̱ti̱ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.9||

1.105.10a a̱mī ye pañco̱kṣaṇo̱ madhye̍ ta̱sthurma̱ho di̱vaḥ |
1.105.10c de̱va̱trā nu pra̱vācya̍ṁ sadhrīcī̱nā ni vā̍vṛturvi̱ttaṁ me̍ a̱sya ro̍dasī ||

a̱mī iti̍ | ye | pañca̍ | u̱kṣaṇa̍ḥ | madhye̍ | ta̱sthuḥ | ma̱haḥ | di̱vaḥ |
de̱va̱-trā | nu | pra̱-vācya̍m | sa̱dhrī̱cī̱nāḥ | ni | va̱vṛ̱tu̱ḥ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.10||

1.105.11a su̱pa̱rṇā e̱ta ā̍sate̱ madhya̍ ā̱rodha̍ne di̱vaḥ |
1.105.11c te se̍dhanti pa̱tho vṛka̱ṁ tara̍ntaṁ ya̱hvatī̍ra̱po vi̱ttaṁ me̍ a̱sya ro̍dasī ||

su̱-pa̱rṇāḥ | e̱te | ā̱sa̱te̱ | madhye̍ | ā̱-rodha̍ne | di̱vaḥ |
te | se̱dha̱nti̱ | pa̱thaḥ | vṛka̍m | tara̱nta̱m | ya̱hvatī̍ḥ | a̱paḥ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.11||

1.105.12a navya̱ṁ tadu̱kthya̍ṁ hi̱taṁ devā̍saḥ supravāca̱nam |
1.105.12c ṛ̱tama̍rṣanti̱ sindha̍vaḥ sa̱tyaṁ tā̍tāna̱ sūryo̍ vi̱ttaṁ me̍ a̱sya ro̍dasī ||

navya̍m | tat | u̱kthya̍m | hi̱tam | devā̍saḥ | su̱-pra̱vā̱ca̱nam |
ṛ̱tam | a̱rṣa̱nti̱ | sindha̍vaḥ | sa̱tyam | ta̱tā̱na̱ | sūrya̍ḥ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.12||

1.105.13a agne̱ tava̱ tyadu̱kthya̍ṁ de̱veṣva̱styāpya̍m |
1.105.13c sa na̍ḥ sa̱tto ma̍nu̱ṣvadā de̱vānya̍kṣi vi̱duṣṭa̍ro vi̱ttaṁ me̍ a̱sya ro̍dasī ||

agne̍ | tava̍ | tyat | u̱kthya̍m | de̱veṣu̍ | a̱sti̱ | āpya̍m |
saḥ | na̱ḥ | sa̱ttaḥ | ma̱nu̱ṣvat | ā | de̱vān | ya̱kṣi̱ | vi̱duḥ-ta̍raḥ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.13||

1.105.14a sa̱tto hotā̍ manu̱ṣvadā de̱vām̐ acchā̍ vi̱duṣṭa̍raḥ |
1.105.14c a̱gnirha̱vyā su̍ṣūdati de̱vo de̱veṣu̱ medhi̍ro vi̱ttaṁ me̍ a̱sya ro̍dasī ||

sa̱ttaḥ | hotā̍ | ma̱nu̱ṣvat | ā | de̱vān | accha̍ | vi̱duḥ-ta̍raḥ |
a̱gniḥ | ha̱vyā | su̱sū̱da̱ti̱ | de̱vaḥ | de̱veṣu̍ | medhi̍raḥ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.14||

1.105.15a brahmā̍ kṛṇoti̱ varu̍ṇo gātu̱vida̱ṁ tamī̍mahe |
1.105.15c vyū̍rṇoti hṛ̱dā ma̱tiṁ navyo̍ jāyatāmṛ̱taṁ vi̱ttaṁ me̍ a̱sya ro̍dasī ||

brahma̍ | kṛ̱ṇo̱ti̱ | varu̍ṇaḥ | gā̱tu̱-vida̍m | tam | ī̱ma̱he̱ |
vi | ū̱rṇo̱ti̱ | hṛ̱dā | ma̱tim | navya̍ḥ | jā̱ya̱tā̱m | ṛ̱tam | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.15||

1.105.16a a̱sau yaḥ panthā̍ ādi̱tyo di̱vi pra̱vācya̍ṁ kṛ̱taḥ |
1.105.16c na sa de̍vā ati̱krame̱ taṁ ma̍rtāso̱ na pa̍śyatha vi̱ttaṁ me̍ a̱sya ro̍dasī ||

a̱sau | yaḥ | panthā̍ḥ | ā̱di̱tyaḥ | di̱vi | pra̱-vācya̍m | kṛ̱taḥ |
na | saḥ | de̱vā̱ḥ | a̱ti̱-krame̍ | tam | ma̱rtā̱sa̱ḥ | na | pa̱śya̱tha̱ | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.16||

1.105.17a tri̱taḥ kūpe'va̍hito de̱vānha̍vata ū̱taye̍ |
1.105.17c tacchu̍śrāva̱ bṛha̱spati̍ḥ kṛ̱ṇvanna̍ṁhūra̱ṇādu̱ru vi̱ttaṁ me̍ a̱sya ro̍dasī ||

tri̱taḥ | kūpe̍ | ava̍-hitaḥ | de̱vān | ha̱va̱te̱ | ū̱taye̍ |
tat | śu̱śrā̱va̱ | bṛha̱spati̍ḥ | kṛ̱ṇvan | a̱ṁhū̱ra̱ṇāt | u̱ru | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.17||

1.105.18a a̱ru̱ṇo mā̍ sa̱kṛdvṛka̍ḥ pa̱thā yanta̍ṁ da̱darśa̱ hi |
1.105.18c ujji̍hīte ni̱cāyyā̱ taṣṭe̍va pṛṣṭyāma̱yī vi̱ttaṁ me̍ a̱sya ro̍dasī ||

a̱ru̱ṇaḥ | mā̱ | sa̱kṛt | vṛka̍ḥ | pa̱thā | yanta̍m | da̱darśa̍ | hi |
ut | ji̱hī̱te̱ | ni̱-cāyya̍ | taṣṭā̍-iva | pṛ̱ṣṭi̱-ā̱ma̱yī | vi̱ttam | me̱ | a̱sya | ro̱da̱sī̱ iti̍ ||1.105.18||

1.105.19a e̱nāṅgū̱ṣeṇa̍ va̱yamindra̍vanto̱'bhi ṣyā̍ma vṛ̱jane̱ sarva̍vīrāḥ |
1.105.19c tanno̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱madi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

e̱nā | ā̱ṅgū̱ṣeṇa̍ | va̱yam | indra̍-vantaḥ | a̱bhi | syā̱ma̱ | vṛ̱jane̍ | sarva̍-vīrāḥ |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.105.19||


1.106.1a indra̍ṁ mi̱traṁ varu̍ṇama̱gnimū̱taye̱ māru̍ta̱ṁ śardho̱ adi̍tiṁ havāmahe |
1.106.1c ratha̱ṁ na du̱rgādva̍savaḥ sudānavo̱ viśva̍smānno̱ aṁha̍so̱ niṣpi̍partana ||

indra̍m | mi̱tram | varu̍ṇam | a̱gnim | ū̱taye̍ | māru̍tam | śardha̍ḥ | adi̍tim | ha̱vā̱ma̱he̱ |
ratha̍m | na | du̱ḥ-gāt | va̱sa̱va̱ḥ | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | viśva̍smāt | na̱ḥ | aṁha̍saḥ | niḥ | pi̱pa̱rta̱na̱ ||1.106.1||

1.106.2a ta ā̍dityā̱ ā ga̍tā sa̱rvatā̍taye bhū̱ta de̍vā vṛtra̱tūrye̍ṣu śa̱ṁbhuva̍ḥ |
1.106.2c ratha̱ṁ na du̱rgādva̍savaḥ sudānavo̱ viśva̍smānno̱ aṁha̍so̱ niṣpi̍partana ||

te | ā̱di̱tyā̱ḥ | ā | ga̱ta̱ | sa̱rva-tā̍taye | bhū̱ta | de̱vā̱ḥ | vṛ̱tra̱-tūrye̍ṣu | śa̱m-bhuva̍ḥ |
ratha̍m | na | du̱ḥ-gāt | va̱sa̱va̱ḥ | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | viśva̍smāt | na̱ḥ | aṁha̍saḥ | niḥ | pi̱pa̱rta̱na̱ ||1.106.2||

1.106.3a ava̍ntu naḥ pi̱tara̍ḥ supravāca̱nā u̱ta de̱vī de̱vapu̍tre ṛtā̱vṛdhā̍ |
1.106.3c ratha̱ṁ na du̱rgādva̍savaḥ sudānavo̱ viśva̍smānno̱ aṁha̍so̱ niṣpi̍partana ||

ava̍ntu | na̱ḥ | pi̱tara̍ḥ | su̱-pra̱vā̱ca̱nāḥ | u̱ta | de̱vī iti̍ | de̱vapu̍tre̱ iti̍ de̱va-pu̍tre | ṛ̱ta̱-vṛdhā̍ |
ratha̍m | na | du̱ḥ-gāt | va̱sa̱va̱ḥ | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | viśva̍smāt | na̱ḥ | aṁha̍saḥ | niḥ | pi̱pa̱rta̱na̱ ||1.106.3||

1.106.4a narā̱śaṁsa̍ṁ vā̱jina̍ṁ vā̱jaya̍nni̱ha kṣa̱yadvī̍raṁ pū̱ṣaṇa̍ṁ su̱mnairī̍mahe |
1.106.4c ratha̱ṁ na du̱rgādva̍savaḥ sudānavo̱ viśva̍smānno̱ aṁha̍so̱ niṣpi̍partana ||

narā̱śaṁsa̍m | vā̱jina̍m | vā̱jaya̍n | i̱ha | kṣa̱yat-vī̍ram | pū̱ṣaṇa̍m | su̱mnaiḥ | ī̱ma̱he̱ |
ratha̍m | na | du̱ḥ-gāt | va̱sa̱va̱ḥ | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | viśva̍smāt | na̱ḥ | aṁha̍saḥ | niḥ | pi̱pa̱rta̱na̱ ||1.106.4||

1.106.5a bṛha̍spate̱ sada̱minna̍ḥ su̱gaṁ kṛ̍dhi̱ śaṁ yoryatte̱ manu̍rhita̱ṁ tadī̍mahe |
1.106.5c ratha̱ṁ na du̱rgādva̍savaḥ sudānavo̱ viśva̍smānno̱ aṁha̍so̱ niṣpi̍partana ||

bṛha̍spate | sada̍m | it | na̱ḥ | su̱-gam | kṛ̱dhi̱ | śam | yoḥ | yat | te̱ | manu̍ḥ-hitam | tat | ī̱ma̱he̱ |
ratha̍m | na | du̱ḥ-gāt | va̱sa̱va̱ḥ | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | viśva̍smāt | na̱ḥ | aṁha̍saḥ | niḥ | pi̱pa̱rta̱na̱ ||1.106.5||

1.106.6a indra̱ṁ kutso̍ vṛtra̱haṇa̱ṁ śacī̱pati̍ṁ kā̱ṭe nibā̍ḻha̱ ṛṣi̍rahvadū̱taye̍ |
1.106.6c ratha̱ṁ na du̱rgādva̍savaḥ sudānavo̱ viśva̍smānno̱ aṁha̍so̱ niṣpi̍partana ||

indra̍m | kutsa̍ḥ | vṛ̱tra̱-hana̍m | śacī̱3̱̍-pati̍m | kā̱ṭe | ni-bā̍ḻhaḥ | ṛṣi̍ḥ | a̱hva̱t | ū̱taye̍ |
ratha̍m | na | du̱ḥ-gāt | va̱sa̱va̱ḥ | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | viśva̍smāt | na̱ḥ | aṁha̍saḥ | niḥ | pi̱pa̱rta̱na̱ ||1.106.6||

1.106.7a de̱vairno̍ de̱vyadi̍ti̱rni pā̍tu de̱vastrā̱tā trā̍yatā̱mapra̍yucchan |
1.106.7c tanno̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱madi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

de̱vaiḥ | na̱ḥ | de̱vī | adi̍tiḥ | ni | pā̱tu̱ | de̱vaḥ | trā̱tā | trā̱ya̱tā̱m | apra̍-yucchan |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.106.7||


1.107.1a ya̱jño de̱vānā̱ṁ pratye̍ti su̱mnamādi̍tyāso̱ bhava̍tā mṛḻa̱yanta̍ḥ |
1.107.1c ā vo̱'rvācī̍ suma̱tirva̍vṛtyāda̱ṁhości̱dyā va̍rivo̱vitta̱rāsa̍t ||

ya̱jñaḥ | de̱vānā̍m | prati̍ | e̱ti̱ | su̱mnam | ādi̍tyāsaḥ | bhava̍ta | mṛ̱ḻa̱yanta̍ḥ |
ā | va̱ḥ | a̱rvācī̍ | su̱-ma̱tiḥ | va̱vṛ̱tyā̱t | a̱ṁhoḥ | ci̱t | yā | va̱ri̱vo̱vit-ta̍rā | asa̍t ||1.107.1||

1.107.2a upa̍ no de̱vā ava̱sā ga̍ma̱ntvaṅgi̍rasā̱ṁ sāma̍bhiḥ stū̱yamā̍nāḥ |
1.107.2c indra̍ indri̱yairma̱ruto̍ ma̱rudbhi̍rādi̱tyairno̱ adi̍ti̱ḥ śarma̍ yaṁsat ||

upa̍ | na̱ḥ | de̱vāḥ | ava̍sā | ā | ga̱ma̱ntu̱ | aṅgi̍rasām | sāma̍-bhiḥ | stū̱yamā̍nāḥ |
indra̍ḥ | i̱ndri̱yaiḥ | ma̱ruta̍ḥ | ma̱rut-bhi̍ḥ | ā̱di̱tyaiḥ | na̱ḥ | adi̍tiḥ | śarma̍ | ya̱ṁsa̱t ||1.107.2||

1.107.3a tanna̱ indra̱stadvaru̍ṇa̱stada̱gnistada̍rya̱mā tatsa̍vi̱tā cano̍ dhāt |
1.107.3c tanno̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱madi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

tat | na̱ḥ | indra̍ḥ | tat | varu̍ṇaḥ | tat | a̱gniḥ | tat | a̱rya̱mā | tat | sa̱vi̱tā | cana̍ḥ | dhā̱t |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.107.3||


1.108.1a ya i̍ndrāgnī ci̱trata̍mo̱ ratho̍ vāma̱bhi viśvā̍ni̱ bhuva̍nāni̱ caṣṭe̍ |
1.108.1c tenā yā̍taṁ sa̱ratha̍ṁ tasthi̱vāṁsāthā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||

yaḥ | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | ci̱tra-ta̍maḥ | ratha̍ḥ | vā̱m | a̱bhi | viśvā̍ni | bhuva̍nāni | caṣṭe̍ |
tena̍ | ā | yā̱ta̱m | sa̱-ratha̍m | ta̱sthi̱-vāṁsā̍ | atha̍ | soma̍sya | pi̱ba̱ta̱m | su̱tasya̍ ||1.108.1||

1.108.2a yāva̍di̱daṁ bhuva̍na̱ṁ viśva̱mastyu̍ru̱vyacā̍ vari̱matā̍ gabhī̱ram |
1.108.2c tāvā̍m̐ a̱yaṁ pāta̍ve̱ somo̍ a̱stvara̍mindrāgnī̱ mana̍se yu̱vabhyā̍m ||

yāva̍t | ida̱m | bhuva̍nam | viśva̍m | asti̍ | u̱ru̱-vyacā̍ | va̱ri̱matā̍ | ga̱bhī̱ram |
tāvā̍n | a̱yam | pāta̍ve | soma̍ḥ | a̱stu̱ | ara̍m | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | mana̍se | yu̱va-bhyā̍m ||1.108.2||

1.108.3a ca̱krāthe̱ hi sa̱dhrya1̱̍ṅnāma̍ bha̱draṁ sa̍dhrīcī̱nā vṛ̍trahaṇā u̱ta stha̍ḥ |
1.108.3c tāvi̍ndrāgnī sa̱dhrya̍ñcā ni̱ṣadyā̱ vṛṣṇa̱ḥ soma̍sya vṛṣa̱ṇā vṛ̍ṣethām ||

ca̱krāthe̱ iti̍ | hi | sa̱dhrya̍k | nāma̍ | bha̱dram | sa̱dhrī̱cī̱nā | vṛ̱tra̱-ha̱nau̱ | u̱ta | stha̱ḥ |
tau | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | sa̱dhrya̍ñcā | ni̱-sadya̍ | vṛṣṇa̍ḥ | soma̍sya | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | ā | vṛ̱ṣe̱thā̱m ||1.108.3||

1.108.4a sami̍ddheṣva̱gniṣvā̍najā̱nā ya̱tasru̍cā ba̱rhiru̍ tistirā̱ṇā |
1.108.4c tī̱vraiḥ somai̱ḥ pari̍ṣiktebhira̱rvāgendrā̍gnī saumana̱sāya̍ yātam ||

sam-i̍ddheṣu | a̱gniṣu̍ | ā̱na̱jā̱nā | ya̱ta-sru̍cā | ba̱rhiḥ | ū̱m̐ iti̍ | ti̱sti̱rā̱ṇā |
tī̱vraiḥ | somai̍ḥ | pari̍-siktebhiḥ | a̱rvāk | ā | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | sau̱ma̱na̱sāya̍ | yā̱ta̱m ||1.108.4||

1.108.5a yānī̍ndrāgnī ca̱krathu̍rvī̱ryā̍ṇi̱ yāni̍ rū̱pāṇyu̱ta vṛṣṇyā̍ni |
1.108.5c yā vā̍ṁ pra̱tnāni̍ sa̱khyā śi̱vāni̱ tebhi̱ḥ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||

yāni̍ | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | ca̱krathu̍ḥ | vī̱ryā̍ṇi | yāni̍ | rū̱pāṇi̍ | u̱ta | vṛṣṇyā̍ni |
yā | vā̱m | pra̱tnāni̍ | sa̱khyā | śi̱vāni̍ | tebhi̍ḥ | soma̍sya | pi̱ba̱ta̱m | su̱tasya̍ ||1.108.5||

1.108.6a yadabra̍vaṁ pratha̱maṁ vā̍ṁ vṛṇā̱no̱3̱̍'yaṁ somo̱ asu̍rairno vi̱havya̍ḥ |
1.108.6c tāṁ sa̱tyāṁ śra̱ddhāma̱bhyā hi yā̱tamathā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||

yat | abra̍vam | pra̱tha̱mam | vā̱m | vṛ̱ṇā̱naḥ | a̱yam | soma̍ḥ | asu̍raiḥ | na̱ḥ | vi̱-havya̍ḥ |
tām | sa̱tyām | śra̱ddhām | a̱bhi | ā | hi | yā̱tam | atha̍ | soma̍sya | pi̱ba̱ta̱m | su̱tasya̍ ||1.108.6||

1.108.7a yadi̍ndrāgnī̱ mada̍tha̱ḥ sve du̍ro̱ṇe yadbra̱hmaṇi̱ rāja̍ni vā yajatrā |
1.108.7c ata̱ḥ pari̍ vṛṣaṇā̱vā hi yā̱tamathā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||

yat | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | mada̍thaḥ | sve | du̱ro̱ṇe | yat | bra̱hmaṇi̍ | rāja̍ni | vā̱ | ya̱ja̱trā̱ |
ata̍ḥ | pari̍ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | ā | hi | yā̱tam | atha̍ | soma̍sya | pi̱ba̱ta̱m | su̱tasya̍ ||1.108.7||

1.108.8a yadi̍ndrāgnī̱ yadu̍ṣu tu̱rvaśe̍ṣu̱ yaddru̱hyuṣvanu̍ṣu pū̱ruṣu̱ sthaḥ |
1.108.8c ata̱ḥ pari̍ vṛṣaṇā̱vā hi yā̱tamathā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||

yat | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | yadu̍ṣu | tu̱rvaśe̍ṣu | yat | dru̱hyuṣu̍ | anu̍ṣu | pū̱ruṣu̍ | sthaḥ |
ata̍ḥ | pari̍ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | ā | hi | yā̱tam | atha̍ | soma̍sya | pi̱ba̱ta̱m | su̱tasya̍ ||1.108.8||

1.108.9a yadi̍ndrāgnī ava̱masyā̍ṁ pṛthi̱vyāṁ ma̍dhya̱masyā̍ṁ para̱masyā̍mu̱ta sthaḥ |
1.108.9c ata̱ḥ pari̍ vṛṣaṇā̱vā hi yā̱tamathā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||

yat | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | a̱va̱masyā̍m | pṛ̱thi̱vyām | ma̱dhya̱masyā̍m | pa̱ra̱masyā̍m | u̱ta | sthaḥ |
ata̍ḥ | pari̍ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | ā | hi | yā̱tam | atha̍ | soma̍sya | pi̱ba̱ta̱m | su̱tasya̍ ||1.108.9||

1.108.10a yadi̍ndrāgnī para̱masyā̍ṁ pṛthi̱vyāṁ ma̍dhya̱masyā̍mava̱masyā̍mu̱ta sthaḥ |
1.108.10c ata̱ḥ pari̍ vṛṣaṇā̱vā hi yā̱tamathā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||

yat | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | pa̱ra̱masyā̍m | pṛ̱thi̱vyām | ma̱dhya̱masyā̍m | a̱va̱masyā̍m | u̱ta | sthaḥ |
ata̍ḥ | pari̍ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | ā | hi | yā̱tam | atha̍ | soma̍sya | pi̱ba̱ta̱m | su̱tasya̍ ||1.108.10||

1.108.11a yadi̍ndrāgnī di̱vi ṣṭho yatpṛ̍thi̱vyāṁ yatparva̍te̱ṣvoṣa̍dhīṣva̱psu |
1.108.11c ata̱ḥ pari̍ vṛṣaṇā̱vā hi yā̱tamathā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||

yat | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | di̱vi | sthaḥ | yat | pṛ̱thi̱vyām | yat | parva̍teṣu | oṣa̍dhīṣu | a̱p-su |
ata̍ḥ | pari̍ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | ā | hi | yā̱tam | atha̍ | soma̍sya | pi̱ba̱ta̱m | su̱tasya̍ ||1.108.11||

1.108.12a yadi̍ndrāgnī̱ udi̍tā̱ sūrya̍sya̱ madhye̍ di̱vaḥ sva̱dhayā̍ mā̱daye̍the |
1.108.12c ata̱ḥ pari̍ vṛṣaṇā̱vā hi yā̱tamathā̱ soma̍sya pibataṁ su̱tasya̍ ||

yat | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | ut-i̍tā | sūrya̍sya | madhye̍ | di̱vaḥ | sva̱dhayā̍ | mā̱daye̍the̱ iti̍ |
ata̍ḥ | pari̍ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | ā | hi | yā̱tam | atha̍ | soma̍sya | pi̱ba̱ta̱m | su̱tasya̍ ||1.108.12||

1.108.13a e̱vendrā̍gnī papi̱vāṁsā̍ su̱tasya̱ viśvā̱smabhya̱ṁ saṁ ja̍yata̱ṁ dhanā̍ni |
1.108.13c tanno̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱madi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

e̱va | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | pa̱pi̱-vāṁsā̍ | su̱tasya̍ | viśvā̍ | a̱smabhya̍m | sam | ja̱yata̱m | dhanā̍ni |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.108.13||


1.109.1a vi hyakhya̱ṁ mana̍sā̱ vasya̍ i̱cchannindrā̍gnī jñā̱sa u̱ta vā̍ sajā̱tān |
1.109.1c nānyā yu̱vatprama̍tirasti̱ mahya̱ṁ sa vā̱ṁ dhiya̍ṁ vāja̱yantī̍matakṣam ||

vi | hi | akhya̍m | mana̍sā | vasya̍ḥ | i̱cchan | indrā̍gnī̱ iti̍ | jñā̱saḥ | u̱ta | vā̱ | sa̱-jā̱tān |
na | a̱nyā | yu̱vat | pra-ma̍tiḥ | a̱sti̱ | mahya̍m | saḥ | vā̱m | dhiya̍m | vā̱ja̱-yantī̍m | a̱ta̱kṣa̱m ||1.109.1||

1.109.2a aśra̍va̱ṁ hi bhū̍ri̱dāva̍ttarā vā̱ṁ vijā̍māturu̱ta vā̍ ghā syā̱lāt |
1.109.2c athā̱ soma̍sya̱ praya̍tī yu̱vabhyā̱mindrā̍gnī̱ stoma̍ṁ janayāmi̱ navya̍m ||

aśra̍vam | hi | bhū̱ri̱dāva̍t-tarā | vā̱m | vi-jā̍mātuḥ | u̱ta | vā̱ | gha̱ | syā̱lāt |
atha̍ | soma̍sya | pra-ya̍tī | yu̱va-bhyā̍m | indrā̍gnī̱ iti̍ | stoma̍m | ja̱na̱yā̱mi̱ | navya̍m ||1.109.2||

1.109.3a mā cche̍dma ra̱śmīm̐riti̱ nādha̍mānāḥ pitṝ̱ṇāṁ śa̱ktīra̍nu̱yaccha̍mānāḥ |
1.109.3c i̱ndrā̱gnibhyā̱ṁ kaṁ vṛṣa̍ṇo madanti̱ tā hyadrī̍ dhi̱ṣaṇā̍yā u̱pasthe̍ ||

mā | che̱dma̱ | ra̱śmīn | iti̍ | nādha̍mānāḥ | pi̱tṝ̱ṇām | śa̱ktīḥ | a̱nu̱-yaccha̍mānāḥ |
i̱ndrā̱gni-bhyā̍m | kam | vṛṣa̍ṇaḥ | ma̱da̱nti̱ | tā | hi | adrī̱ iti̍ | dhi̱ṣaṇā̍yāḥ | u̱pa-sthe̍ ||1.109.3||

1.109.4a yu̱vābhyā̍ṁ de̱vī dhi̱ṣaṇā̱ madā̱yendrā̍gnī̱ soma̍muśa̱tī su̍noti |
1.109.4c tāva̍śvinā bhadrahastā supāṇī̱ ā dhā̍vata̱ṁ madhu̍nā pṛ̱ṅktama̱psu ||

yu̱vābhyā̍m | de̱vī | dhi̱ṣaṇā̍ | madā̍ya | indrā̍gnī̱ iti̍ | soma̍m | u̱śa̱tī | su̱no̱ti̱ |
tau | a̱śvi̱nā̱ | bha̱dra̱-ha̱stā̱ | su̱pā̱ṇī̱ iti̍ su-pāṇī | ā | dhā̱va̱ta̱m | madhu̍nā | pṛ̱ṅktam | a̱p-su ||1.109.4||

1.109.5a yu̱vāmi̍ndrāgnī̱ vasu̍no vibhā̱ge ta̱vasta̍mā śuśrava vṛtra̱hatye̍ |
1.109.5c tāvā̱sadyā̍ ba̱rhiṣi̍ ya̱jñe a̱sminpra ca̍rṣaṇī mādayethāṁ su̱tasya̍ ||

yu̱vām | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | vasu̍naḥ | vi̱-bhā̱ge | ta̱vaḥ-ta̍mā | śu̱śra̱va̱ | vṛ̱tra̱-hatye̍ |
tau | ā̱-sadya̍ | ba̱rhiṣi̍ | ya̱jñe | a̱smin | pra | ca̱rṣa̱ṇī̱ iti̍ | mā̱da̱ye̱thā̱m | su̱tasya̍ ||1.109.5||

1.109.6a pra ca̍rṣa̱ṇibhya̍ḥ pṛtanā̱have̍ṣu̱ pra pṛ̍thi̱vyā ri̍ricāthe di̱vaśca̍ |
1.109.6c pra sindhu̍bhya̱ḥ pra gi̱ribhyo̍ mahi̱tvā prendrā̍gnī̱ viśvā̱ bhuva̱nātya̱nyā ||

pra | ca̱rṣa̱ṇi-bhya̍ḥ | pṛ̱ta̱nā̱-have̍ṣu | pra | pṛ̱thi̱vyāḥ | ri̱ri̱cā̱the̱ iti̍ | di̱vaḥ | ca̱ |
pra | sindhu̍-bhyaḥ | pra | gi̱ri-bhya̍ḥ | ma̱hi̱-tvā | pra | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | viśvā̍ | bhuva̍nā | ati̍ | a̱nyā ||1.109.6||

1.109.7a ā bha̍rata̱ṁ śikṣa̍taṁ vajrabāhū a̱smām̐ i̍ndrāgnī avata̱ṁ śacī̍bhiḥ |
1.109.7c i̱me nu te ra̱śmaya̱ḥ sūrya̍sya̱ yebhi̍ḥ sapi̱tvaṁ pi̱taro̍ na̱ āsa̍n ||

ā | bha̱ra̱ta̱m | śikṣa̍tam | va̱jra̱bā̱hū̱ iti̍ vajra-bāhū | a̱smān | i̱ndrā̱gnī̱ | a̱va̱ta̱m | śacī̍bhiḥ |
i̱me | nu | te | ra̱śmaya̍ḥ | sūrya̍sya | yebhi̍ḥ | sa̱-pi̱tvam | pi̱tara̍ḥ | na̱ḥ | āsa̍n ||1.109.7||

1.109.8a pura̍ṁdarā̱ śikṣa̍taṁ vajrahastā̱smām̐ i̍ndrāgnī avata̱ṁ bhare̍ṣu |
1.109.8c tanno̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱madi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

pura̍m-darā | śikṣa̍tam | va̱jra̱-ha̱stā̱ | a̱smān | i̱ndrā̱gnī̱ iti̍ | a̱va̱ta̱m | bhare̍ṣu |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.109.8||


1.110.1a ta̱taṁ me̱ apa̱stadu̍ tāyate̱ puna̱ḥ svādi̍ṣṭhā dhī̱tiru̱cathā̍ya śasyate |
1.110.1c a̱yaṁ sa̍mu̱dra i̱ha vi̱śvade̍vya̱ḥ svāhā̍kṛtasya̱ samu̍ tṛpṇuta ṛbhavaḥ ||

ta̱tam | me̱ | apa̍ḥ | tat | ū̱m̐ iti̍ | tā̱ya̱te̱ | puna̱riti̍ | svādi̍ṣṭhā | dhī̱tiḥ | u̱cathā̍ya | śa̱sya̱te̱ |
a̱yam | sa̱mu̱draḥ | i̱ha | vi̱śva-de̍vya̱ḥ | svāhā̍-kṛtasya | sam | ū̱m̐ iti̍ | tṛ̱pṇu̱ta̱ | ṛ̱bha̱va̱ḥ ||1.110.1||

1.110.2a ā̱bho̱gaya̱ṁ pra yadi̱cchanta̱ aita̱nāpā̍kā̱ḥ prāñco̱ mama̱ ke ci̍dā̱paya̍ḥ |
1.110.2c saudha̍nvanāsaścari̱tasya̍ bhū̱manāga̍cchata savi̱turdā̱śuṣo̍ gṛ̱ham ||

ā̱-bho̱gaya̍m | pra | yat | i̱cchanta̍ḥ | aita̍na | apā̍kāḥ | prāñca̍ḥ | mama̍ | ke | ci̱t | ā̱paya̍ḥ |
saudha̍nvanāsaḥ | ca̱ri̱tasya̍ | bhū̱manā̍ | aga̍cchata | sa̱vi̱tuḥ | dā̱śuṣa̍ḥ | gṛ̱ham ||1.110.2||

1.110.3a tatsa̍vi̱tā vo̍'mṛta̱tvamāsu̍va̱dago̍hya̱ṁ yacchra̱vaya̍nta̱ aita̍na |
1.110.3c tyaṁ ci̍ccama̱samasu̍rasya̱ bhakṣa̍ṇa̱meka̱ṁ santa̍makṛṇutā̱ catu̍rvayam ||

tat | sa̱vi̱tā | va̱ḥ | a̱mṛ̱ta̱-tvam | ā | a̱su̱va̱t | ago̍hyam | yat | śra̱vaya̍ntaḥ | aita̍na |
tyam | ci̱t | ca̱ma̱sam | asu̍rasya | bhakṣa̍ṇam | eka̍m | santa̍m | a̱kṛ̱ṇu̱ta̱ | catu̍ḥ-vayam ||1.110.3||

1.110.4a vi̱ṣṭvī śamī̍ taraṇi̱tvena̍ vā̱ghato̱ martā̍sa̱ḥ santo̍ amṛta̱tvamā̍naśuḥ |
1.110.4c sau̱dha̱nva̱nā ṛ̱bhava̱ḥ sūra̍cakṣasaḥ saṁvatsa̱re sama̍pṛcyanta dhī̱tibhi̍ḥ ||

vi̱ṣṭvī | śamī̍ | ta̱ra̱ṇi̱-tvena̍ | vā̱ghata̍ḥ | martā̍saḥ | santa̍ḥ | a̱mṛ̱ta̱-tvam | ā̱na̱śu̱ḥ |
sau̱dha̱nva̱nāḥ | ṛ̱bhava̍ḥ | sūra̍-cakṣasaḥ | sa̱ṁva̱tsa̱re | sam | a̱pṛ̱cya̱nta̱ | dhī̱ti-bhi̍ḥ ||1.110.4||

1.110.5a kṣetra̍miva̱ vi ma̍mu̱steja̍nena̱m̐ eka̱ṁ pātra̍mṛ̱bhavo̱ jeha̍mānam |
1.110.5c upa̍stutā upa̱maṁ nādha̍mānā̱ ama̍rtyeṣu̱ śrava̍ i̱cchamā̍nāḥ ||

kṣetra̍m-iva | vi | ma̱mu̱ḥ | teja̍nena | eka̍m | pātra̍m | ṛ̱bhava̍ḥ | jeha̍mānam |
upa̍-stutāḥ | u̱pa̱-mam | nādha̍mānāḥ | ama̍rtyeṣu | śrava̍ḥ | i̱cchamā̍nāḥ ||1.110.5||

1.110.6a ā ma̍nī̱ṣāma̱ntari̍kṣasya̱ nṛbhya̍ḥ sru̱ceva̍ ghṛ̱taṁ ju̍havāma vi̱dmanā̍ |
1.110.6c ta̱ra̱ṇi̱tvā ye pi̱tura̍sya saści̱ra ṛ̱bhavo̱ vāja̍maruhandi̱vo raja̍ḥ ||

ā | mā̱nī̱ṣām | a̱ntari̍kṣasya | nṛ-bhya̍ḥ | sru̱cā-i̍va | ghṛ̱tam | ju̱ha̱vā̱ma̱ | vi̱dmanā̍ |
ta̱ra̱ṇi̱-tvā | ye | pi̱tuḥ | a̱sya̱ | sa̱ści̱re | ṛ̱bhava̍ḥ | vāja̍m | a̱ru̱ha̱n | di̱vaḥ | raja̍ḥ ||1.110.6||

1.110.7a ṛ̱bhurna̱ indra̱ḥ śava̍sā̱ navī̍yānṛ̱bhurvāje̍bhi̱rvasu̍bhi̱rvasu̍rda̱diḥ |
1.110.7c yu̱ṣmāka̍ṁ devā̱ ava̱sāha̍ni pri̱ye̱3̱̍'bhi ti̍ṣṭhema pṛtsu̱tīrasu̍nvatām ||

ṛ̱bhuḥ | na̱ḥ | indra̍ḥ | śava̍sā | navī̍yān | ṛ̱bhuḥ | vāje̍bhiḥ | vasu̍-bhiḥ | vasu̍ḥ | da̱diḥ |
yu̱ṣmāka̍m | de̱vā̱ḥ | ava̍sā | aha̍ni | pri̱ye | a̱bhi | ti̱ṣṭhe̱ma̱ | pṛ̱tsu̱tīḥ | asu̍nvatām ||1.110.7||

1.110.8a niścarma̍ṇa ṛbhavo̱ gāma̍piṁśata̱ saṁ va̱tsenā̍sṛjatā mā̱tara̱ṁ puna̍ḥ |
1.110.8c saudha̍nvanāsaḥ svapa̱syayā̍ naro̱ jivrī̱ yuvā̍nā pi̱tarā̍kṛṇotana ||

niḥ | carma̍ṇaḥ | ṛ̱bha̱va̱ḥ | gām | a̱pi̱ṁśa̱ta̱ | sam | va̱tsena̍ | a̱sṛ̱ja̱ta̱ | mā̱tara̍m | puna̱riti̍ |
saudha̍nvanāsaḥ | su̱-a̱pa̱syayā̍ | na̱ra̱ḥ | jivrī̱ iti̍ | yuvā̍nā | pi̱tarā̍ | a̱kṛ̱ṇo̱ta̱na̱ ||1.110.8||

1.110.9a vāje̍bhirno̱ vāja̍sātāvaviḍḍhyṛbhu̱mām̐ i̍ndra ci̱tramā da̍rṣi̱ rādha̍ḥ |
1.110.9c tanno̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱madi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

vāje̍bhiḥ | na̱ḥ | vāja̍-sātau | a̱vi̱ḍḍhi̱ | ṛ̱bhu̱-mān | i̱ndra̱ | ci̱tram | ā | da̱rṣi̱ | rādha̍ḥ |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.110.9||


1.111.1a takṣa̱nratha̍ṁ su̱vṛta̍ṁ vidma̱nāpa̍sa̱stakṣa̱nharī̍ indra̱vāhā̱ vṛṣa̍ṇvasū |
1.111.1c takṣa̍npi̱tṛbhyā̍mṛ̱bhavo̱ yuva̱dvaya̱stakṣa̍nva̱tsāya̍ mā̱tara̍ṁ sacā̱bhuva̍m ||

takṣa̍n | ratha̍m | su̱-vṛta̍m | vi̱dma̱nā-a̍pasaḥ | takṣa̍n | harī̱ iti̍ | i̱ndra̱-vāhā̍ | vṛṣa̍ṇvasū̱ iti̱ vṛṣa̍ṇ-vasū |
takṣa̍n | pi̱tṛ-bhyā̍m | ṛ̱bhava̍ḥ | yuva̍t | vaya̍ḥ | takṣa̍n | va̱tsāya̍ | mā̱tara̍m | sa̱cā̱-bhuva̍m ||1.111.1||

1.111.2a ā no̍ ya̱jñāya̍ takṣata ṛbhu̱madvaya̱ḥ kratve̱ dakṣā̍ya supra̱jāva̍tī̱miṣa̍m |
1.111.2c yathā̱ kṣayā̍ma̱ sarva̍vīrayā vi̱śā tanna̱ḥ śardhā̍ya dhāsathā̱ svi̍ndri̱yam ||

ā | na̱ḥ | ya̱jñāya̍ | ta̱kṣa̱ta̱ | ṛ̱bhu̱-mat | vaya̍ḥ | ṛtve̍ | dakṣā̍ya | su̱-pra̱jāva̍tīm | iṣa̍m |
yathā̍ | kṣayā̍ma | sarva̍-vīrayā | vi̱śā | tat | na̱ḥ | śardhā̍ya | dhā̱sa̱tha̱ | su | i̱ndri̱yam ||1.111.2||

1.111.3a ā ta̍kṣata sā̱tima̱smabhya̍mṛbhavaḥ sā̱tiṁ rathā̍ya sā̱timarva̍te naraḥ |
1.111.3c sā̱tiṁ no̱ jaitrī̱ṁ saṁ ma̍heta vi̱śvahā̍ jā̱mimajā̍mi̱ṁ pṛta̍nāsu sa̱kṣaṇi̍m ||

ā | ta̱kṣa̱ta̱ | sā̱tim | a̱smabhya̍m | ṛ̱bha̱va̱ḥ | sā̱tim | rathā̍ya | sā̱tim | arva̍te | na̱ra̱ḥ |
sā̱tim | na̱ḥ | jaitrī̍m | sam | ma̱he̱ta̱ | vi̱śva-hā̍ | jā̱mim | ajā̍mim | pṛta̍nāsu | sa̱kṣaṇi̍m ||1.111.3||

1.111.4a ṛ̱bhu̱kṣaṇa̱mindra̱mā hu̍va ū̱taya̍ ṛ̱bhūnvājā̍nma̱ruta̱ḥ soma̍pītaye |
1.111.4c u̱bhā mi̱trāvaru̍ṇā nū̱nama̱śvinā̱ te no̍ hinvantu sā̱taye̍ dhi̱ye ji̱ṣe ||

ṛ̱bhu̱kṣaṇa̍m | indra̍m | ā | hu̱ve̱ | ū̱taye̍ | ṛ̱bhūn | vājā̍n | ma̱ruta̍ḥ | soma̍-pītaye |
u̱bhā | mi̱trāvaru̍ṇā | nū̱nam | a̱śvinā̍ | te | na̱ḥ | hi̱nva̱ntu̱ | sā̱taye̍ | dhi̱ye | ji̱ṣe ||1.111.4||

1.111.5a ṛ̱bhurbharā̍ya̱ saṁ śi̍śātu sā̱tiṁ sa̍marya̱jidvājo̍ a̱smām̐ a̍viṣṭu |
1.111.5c tanno̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱madi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

ṛ̱bhuḥ | bharā̍ya | sam | śi̱śā̱tu̱ | sā̱tim | sa̱ma̱rya̱-jit | vāja̍ḥ | a̱smān | a̱vi̱ṣṭu̱ |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.111.5||


1.112.1a īḻe̱ dyāvā̍pṛthi̱vī pū̱rvaci̍ttaye̱'gniṁ gha̱rmaṁ su̱ruca̱ṁ yāma̍nni̱ṣṭaye̍ |
1.112.1c yābhi̱rbhare̍ kā̱ramaṁśā̍ya̱ jinva̍tha̱stābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

īḻe̍ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | pū̱rva-ci̍ttaye | a̱gnim | gha̱rmam | su̱-ruca̍m | yāma̍n | i̱ṣṭaye̍ |
yābhi̍ḥ | bhare̍ | kā̱ram | aṁśā̍ya | jinva̍thaḥ | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.1||

1.112.2a yu̱vordā̱nāya̍ su̱bharā̍ asa̱ścato̱ ratha̱mā ta̍sthurvaca̱saṁ na manta̍ve |
1.112.2c yābhi̱rdhiyo'va̍tha̱ḥ karma̍nni̱ṣṭaye̱ tābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yu̱voḥ | dā̱nāya̍ | su̱-bharā̍ḥ | a̱sa̱ścata̍ḥ | ratha̍m | ā | ta̱sthu̱ḥ | va̱ca̱sam | na | manta̍ve |
yābhi̍ḥ | dhiya̍ḥ | ava̍thaḥ | karma̍n | i̱ṣṭaye̍ | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.2||

1.112.3a yu̱vaṁ tāsā̍ṁ di̱vyasya̍ pra̱śāsa̍ne vi̱śāṁ kṣa̍yatho a̱mṛta̍sya ma̱jmanā̍ |
1.112.3c yābhi̍rdhe̱numa̱svaṁ1̱̍ pinva̍tho narā̱ tābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yu̱vam | tāsā̍m | di̱vyasya̍ | pra̱-śāsa̍ne | vi̱śām | kṣa̱ya̱tha̱ḥ | a̱mṛta̍sya | ma̱jmanā̍ |
yābhi̍ḥ | dhe̱num | a̱sva̍m | pinva̍thaḥ | na̱rā̱ | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.3||

1.112.4a yābhi̱ḥ pari̍jmā̱ tana̍yasya ma̱jmanā̍ dvimā̱tā tū̱rṣu ta̱raṇi̍rvi̱bhūṣa̍ti |
1.112.4c yābhi̍stri̱mantu̱rabha̍vadvicakṣa̱ṇastābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | pari̍-jmā | tana̍yasya | ma̱jmanā̍ | dvi̱-mā̱tā | tū̱rṣu | ta̱raṇi̍ḥ | vi̱-bhūṣa̍ti |
yābhi̍ḥ | tri̱-mantu̍ḥ | abha̍vat | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.4||

1.112.5a yābhī̍ re̱bhaṁ nivṛ̍taṁ si̱tama̱dbhya udvanda̍na̱maira̍yata̱ṁ sva̍rdṛ̱śe |
1.112.5c yābhi̱ḥ kaṇva̱ṁ pra siṣā̍santa̱māva̍ta̱ṁ tābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | re̱bham | ni-vṛ̍tam | si̱tam | a̱t-bhyaḥ | ut | vanda̍nam | aira̍yatam | sva̍ḥ | dṛ̱śe |
yābhi̍ḥ | kaṇva̍m | pra | sisā̍santam | āva̍tam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.5||

1.112.6a yābhi̱ranta̍ka̱ṁ jasa̍māna̱māra̍ṇe bhu̱jyuṁ yābhi̍ravya̱thibhi̍rjiji̱nvathu̍ḥ |
1.112.6c yābhi̍ḥ ka̱rkandhu̍ṁ va̱yya̍ṁ ca̱ jinva̍tha̱stābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | anta̍kam | jasa̍mānam | ā̱-ara̍ṇe | bhu̱jyum | yābhi̍ḥ | a̱vya̱thi-bhi̍ḥ | ji̱ji̱nvathu̍ḥ |
yābhi̍ḥ | ka̱rkandhu̍m | va̱yya̍m | ca̱ | jinva̍thaḥ | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.6||

1.112.7a yābhi̍ḥ śuca̱ntiṁ dha̍na̱sāṁ su̍ṣa̱ṁsada̍ṁ ta̱ptaṁ gha̱rmamo̱myāva̍nta̱matra̍ye |
1.112.7c yābhi̱ḥ pṛśni̍guṁ puru̱kutsa̱māva̍ta̱ṁ tābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | śu̱ca̱ntim | dha̱na̱-sām | su̱-sa̱ṁsada̍m | ta̱ptam | gha̱rmam | o̱myā-va̍ntam | atra̍ye |
yābhi̍ḥ | pṛṣni̍-gum | pu̱ru̱-kutsa̍m | āva̍tam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.7||

1.112.8a yābhi̱ḥ śacī̍bhirvṛṣaṇā parā̱vṛja̱ṁ prāndhaṁ śro̱ṇaṁ cakṣa̍sa̱ eta̍ve kṛ̱thaḥ |
1.112.8c yābhi̱rvarti̍kāṁ grasi̱tāmamu̍ñcata̱ṁ tābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | śacī̍bhiḥ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | pa̱rā̱-vṛja̍m | pra | a̱ndham | śro̱ṇam | cakṣa̍se | eta̍ve | kṛ̱thaḥ |
yābhi̍ḥ | varti̍kām | gra̱si̱tām | amu̍ñcatam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.8||

1.112.9a yābhi̱ḥ sindhu̱ṁ madhu̍manta̱masa̍ścata̱ṁ vasi̍ṣṭha̱ṁ yābhi̍rajarā̱vaji̍nvatam |
1.112.9c yābhi̱ḥ kutsa̍ṁ śru̱tarya̱ṁ narya̱māva̍ta̱ṁ tābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | sindhu̍m | madhu̍-mantam | asa̍ścatam | vasi̍ṣṭham | yābhi̍ḥ | a̱ja̱rau̱ | aji̍nvatam |
yābhi̍ḥ | kutsa̍m | śru̱tarya̍m | narya̍m | āva̍tam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.9||

1.112.10a yābhi̍rvi̱śpalā̍ṁ dhana̱sāma̍tha̱rvya̍ṁ sa̱hasra̍mīḻha ā̱jāvaji̍nvatam |
1.112.10c yābhi̱rvaśa̍ma̱śvyaṁ pre̱ṇimāva̍ta̱ṁ tābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | vi̱śpalā̍m | dha̱na̱-sām | a̱tha̱rvya̍m | sa̱hasra̍-mīḻhe | ā̱jau | aji̍nvatam |
yābhi̍ḥ | vaśa̍m | a̱śvyam | pre̱ṇim | āva̍tam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.10||

1.112.11a yābhi̍ḥ sudānū auśi̱jāya̍ va̱ṇije̍ dī̱rghaśra̍vase̱ madhu̱ kośo̱ akṣa̍rat |
1.112.11c ka̱kṣīva̍ntaṁ sto̱tāra̱ṁ yābhi̱rāva̍ta̱ṁ tābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | su̱dā̱nū̱ iti̍ su-dānū | au̱śi̱jāya̍ | va̱ṇije̍ | dī̱rgha-śra̍vase | madhu̍ | kośa̍ḥ | akṣa̍rat |
ka̱kṣīva̍ntam | sto̱tāra̍m | yābhi̍ḥ | āva̍tam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.11||

1.112.12a yābhī̍ ra̱sāṁ kṣoda̍so̱dnaḥ pi̍pi̱nvathu̍rana̱śvaṁ yābhī̱ ratha̱māva̍taṁ ji̱ṣe |
1.112.12c yābhi̍stri̱śoka̍ u̱sriyā̍ u̱dāja̍ta̱ tābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | ra̱sām | kṣoda̍sā | u̱dnaḥ | pi̱pi̱nvathu̍ḥ | a̱na̱śvam | yābhi̍ḥ | ratha̍m | āva̍tam | ji̱ṣe |
yābhi̍ḥ | tri̱-śoka̍ḥ | u̱sriyā̍ḥ | u̱t-āja̍ta | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.12||

1.112.13a yābhi̱ḥ sūrya̍ṁ pariyā̱thaḥ pa̍rā̱vati̍ mandhā̱tāra̱ṁ kṣaitra̍patye̱ṣvāva̍tam |
1.112.13c yābhi̱rvipra̱ṁ pra bha̱radvā̍ja̱māva̍ta̱ṁ tābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | sūrya̍m | pa̱ri̱-yā̱thaḥ | pa̱rā̱-vati̍ | ma̱ndhā̱tāra̍m | kṣaitra̍-patyeṣu | āva̍tam |
yābhi̍ḥ | vipra̍m | pra | bha̱rat-vā̍jam | āva̍tam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.13||

1.112.14a yābhi̍rma̱hāma̍tithi̱gvaṁ ka̍śo̱juva̱ṁ divo̍dāsaṁ śambara̱hatya̱ āva̍tam |
1.112.14c yābhi̍ḥ pū̱rbhidye̍ tra̱sada̍syu̱māva̍ta̱ṁ tābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | ma̱hām | a̱ti̱thi̱-gvam | ka̱śa̱ḥ-juva̍m | diva̍ḥ-dāsam | śa̱mba̱ra̱-hatye̍ | āva̍tam |
yābhi̍ḥ | pū̱ḥ-bhidye̍ | tra̱sada̍syum | āva̍tam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.14||

1.112.15a yābhi̍rva̱mraṁ vi̍pipā̱namu̍pastu̱taṁ ka̱liṁ yābhi̍rvi̱ttajā̍niṁ duva̱syatha̍ḥ |
1.112.15c yābhi̱rvya̍śvamu̱ta pṛthi̱māva̍ta̱ṁ tābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | va̱mram | vi̱-pi̱pā̱nam | u̱pa̱-stu̱tam | ka̱lim | yābhi̍ḥ | vi̱tta-jā̍nim | du̱va̱syatha̍ḥ |
yābhi̍ḥ | vi-a̍śvam | u̱ta | pṛthi̍m | āva̍tam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.15||

1.112.16a yābhi̍rnarā śa̱yave̱ yābhi̱ratra̍ye̱ yābhi̍ḥ pu̱rā mana̍ve gā̱tumī̱ṣathu̍ḥ |
1.112.16c yābhi̱ḥ śārī̱rāja̍ta̱ṁ syūma̍raśmaye̱ tābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | na̱rā̱ | śa̱yave̍ | yābhi̍ḥ | atra̍ye | yābhi̍ḥ | pu̱rā | mana̍ve | gā̱tum | ī̱ṣathu̍ḥ |
yābhi̍ḥ | śārī̍ḥ | āja̍tam | syūma̍-raśmaye | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.16||

1.112.17a yābhi̱ḥ paṭha̍rvā̱ jaṭha̍rasya ma̱jmanā̱gnirnādī̍decci̱ta i̱ddho ajma̱nnā |
1.112.17c yābhi̱ḥ śaryā̍ta̱mava̍tho mahādha̱ne tābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | paṭha̍rvā | jaṭha̍rasya | ma̱jmanā̍ | a̱gniḥ | na | adī̍det | ci̱taḥ | i̱ddhaḥ | ajma̍n | ā |
yābhi̍ḥ | śaryā̍tam | ava̍thaḥ | ma̱hā̱-dha̱ne | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.17||

1.112.18a yābhi̍raṅgiro̱ mana̍sā nira̱ṇyatho'gra̱ṁ gaccha̍tho viva̱re goa̍rṇasaḥ |
1.112.18c yābhi̱rmanu̱ṁ śūra̍mi̱ṣā sa̱māva̍ta̱ṁ tābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | a̱ṅgi̱ra̱ḥ | mana̍sā | ni̱-ra̱ṇyatha̍ḥ | agra̍m | gaccha̍thaḥ | vi̱-va̱re | go-a̍rṇasaḥ |
yābhi̍ḥ | manu̱m | śūra̍m | i̱ṣā | sa̱m-āva̍tam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.18||

1.112.19a yābhi̱ḥ patnī̍rvima̱dāya̍ nyū̱hathu̱rā gha̍ vā̱ yābhi̍raru̱ṇīraśi̍kṣatam |
1.112.19c yābhi̍ḥ su̱dāsa̍ ū̱hathu̍ḥ sude̱vyaṁ1̱̍ tābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | patnī̍ḥ | vi̱-ma̱dāya̍ | ni̱-ū̱hathu̍ḥ | ā | gha̱ | vā̱ | yābhi̍ḥ | a̱ru̱ṇīḥ | aśi̍kṣatam |
yābhi̍ḥ | su̱-dāse̍ | ū̱hathu̍ḥ | su̱-de̱vya̍m | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.19||

1.112.20a yābhi̱ḥ śaṁtā̍tī̱ bhava̍tho dadā̱śuṣe̍ bhu̱jyuṁ yābhi̱rava̍tho̱ yābhi̱radhri̍gum |
1.112.20c o̱myāva̍tīṁ su̱bharā̍mṛta̱stubha̱ṁ tābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | śaṁtā̍tī̱ iti̱ śam-tā̍tī | bhava̍thaḥ | da̱dā̱śuṣe̍ | bhu̱jyum | yābhi̍ḥ | ava̍thaḥ | yābhi̍ḥ | adhri̍-gum |
o̱myā-va̍tīm | su̱-bharā̍m | ṛ̱ta̱-stubha̍m | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.20||

1.112.21a yābhi̍ḥ kṛ̱śānu̱masa̍ne duva̱syatho̍ ja̱ve yābhi̱ryūno̱ arva̍nta̱māva̍tam |
1.112.21c madhu̍ pri̱yaṁ bha̍ratho̱ yatsa̱raḍbhya̱stābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | kṛ̱śānu̍m | asa̍ne | du̱va̱syatha̍ḥ | ja̱ve | yābhi̍ḥ | yūna̍ḥ | arva̍ntam | āva̍tam |
madhu̍ | pri̱yam | bha̱ra̱tha̱ḥ | yat | sa̱raṭ-bhya̍ḥ | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.21||

1.112.22a yābhi̱rnara̍ṁ goṣu̱yudha̍ṁ nṛ̱ṣāhye̱ kṣetra̍sya sā̱tā tana̍yasya̱ jinva̍thaḥ |
1.112.22c yābhī̱ rathā̱m̐ ava̍tho̱ yābhi̱rarva̍ta̱stābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | nara̍m | go̱ṣu̱-yudha̍m | nṛ̱-sahye̍ | kṣetra̍sya | sā̱tā | tana̍yasya | jinva̍thaḥ |
yābhi̍ḥ | rathā̍n | ava̍thaḥ | yābhi̍ḥ | arva̍taḥ | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.22||

1.112.23a yābhi̱ḥ kutsa̍mārjune̱yaṁ śa̍takratū̱ pra tu̱rvīti̱ṁ pra ca̍ da̱bhīti̱māva̍tam |
1.112.23c yābhi̍rdhva̱santi̍ṁ puru̱ṣanti̱māva̍ta̱ṁ tābhi̍rū̱ ṣu ū̱tibhi̍raśvi̱nā ga̍tam ||

yābhi̍ḥ | kutsa̍m | ā̱rju̱ne̱yam | śa̱ta̱kra̱tū̱ iti̍ śata-kratū | pra | tu̱rvīti̍m | pra | ca̱ | da̱bhīti̍m | āva̍tam |
yābhi̍ḥ | dhva̱santi̍m | pu̱ru̱-santi̍m | āva̍tam | tābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | ū̱ti-bhi̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā | ga̱ta̱m ||1.112.23||

1.112.24a apna̍svatīmaśvinā̱ vāca̍ma̱sme kṛ̱taṁ no̍ dasrā vṛṣaṇā manī̱ṣām |
1.112.24c a̱dyū̱tye'va̍se̱ ni hva̍ye vāṁ vṛ̱dhe ca̍ no bhavata̱ṁ vāja̍sātau ||

apna̍svatīm | a̱śvi̱nā̱ | vāca̍m | a̱sme iti̍ | kṛ̱tam | na̱ḥ | da̱srā̱ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | ma̱nī̱ṣām |
a̱dyū̱tye̍ | ava̍se | ni | hva̱ye̱ | vā̱m | vṛ̱dhe | ca̱ | na̱ḥ | bha̱va̱ta̱m | vāja̍-sātau ||1.112.24||

1.112.25a dyubhi̍ra̱ktubhi̱ḥ pari̍ pātama̱smānari̍ṣṭebhiraśvinā̱ saubha̍gebhiḥ |
1.112.25c tanno̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱madi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

dyu-bhi̍ḥ | a̱ktu-bhi̍ḥ | pari̍ | pā̱ta̱m | a̱smān | ari̍ṣṭebhiḥ | a̱śvi̱nā̱ | saubha̍gebhiḥ |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.112.25||


1.113.1a i̱daṁ śreṣṭha̱ṁ jyoti̍ṣā̱ṁ jyoti̱rāgā̍cci̱traḥ pra̍ke̱to a̍janiṣṭa̱ vibhvā̍ |
1.113.1c yathā̱ prasū̍tā savi̱tuḥ sa̱vāya̍m̐ e̱vā rātryu̱ṣase̱ yoni̍māraik ||

i̱dam | śreṣṭha̍m | jyoti̍ṣām | jyoti̍ḥ | ā | a̱gā̱t | ci̱traḥ | pra̱-ke̱taḥ | a̱ja̱ni̱ṣṭa̱ | vi-bhvā̍ |
yathā̍ | pra-sū̍tā | sa̱vi̱tuḥ | sa̱vāya̍ | e̱va | rātrī̍ | u̱ṣase̍ | yoni̍m | a̱rai̱k ||1.113.1||

1.113.2a ruśa̍dvatsā̱ ruśa̍tī śve̱tyāgā̱dārai̍gu kṛ̱ṣṇā sada̍nānyasyāḥ |
1.113.2c sa̱mā̱naba̍ndhū a̱mṛte̍ anū̱cī dyāvā̱ varṇa̍ṁ carata āminā̱ne ||

ruśa̍t-vatsā | ruśa̍tī | śve̱tyā | ā | a̱gā̱t | arai̍k | ū̱m̐ iti̍ | kṛ̱ṣṇā | sada̍nāni | a̱syā̱ḥ |
sa̱mā̱naba̍ndhū̱ iti̍ sa̱mā̱na-ba̍ndhū | a̱mṛte̱ iti̍ | a̱nū̱cī iti̍ | dyāvā̍ | varṇa̍m | ca̱ra̱ta̱ḥ | ā̱mi̱nā̱ne ityā̍-mi̱nā̱ne ||1.113.2||

1.113.3a sa̱mā̱no adhvā̱ svasro̍rana̱ntastama̱nyānyā̍ carato de̱vaśi̍ṣṭe |
1.113.3c na me̍thete̱ na ta̍sthatuḥ su̱meke̱ nakto̱ṣāsā̱ sama̍nasā̱ virū̍pe ||

sa̱mā̱naḥ | adhvā̍ | svasro̍ḥ | a̱na̱ntaḥ | tam | a̱nyā-a̍nyā | ca̱ra̱ta̱ḥ | de̱vaśi̍ṣṭe̱ iti̍ de̱va-śi̍ṣṭe |
na | me̱the̱te̱ iti̍ | na | ta̱stha̱tu̱ḥ | su̱meke̱ iti̍ su̱-meke̍ | nakto̱ṣāsā̍ | sa-ma̍nasā | virū̍pe̱ iti̱ vi-rū̍pe ||1.113.3||

1.113.4a bhāsva̍tī ne̱trī sū̱nṛtā̍nā̱mace̍ti ci̱trā vi duro̍ na āvaḥ |
1.113.4c prārpyā̱ jaga̱dvyu̍ no rā̱yo a̍khyadu̱ṣā a̍jīga̱rbhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||

bhāsva̍tī | ne̱trī | sū̱nṛtā̍nām | ace̍ti | ci̱trā | vi | dura̍ḥ | na̱ḥ | ā̱va̱rityā̍vaḥ |
pra̱-arpya̍ | jaga̍t | vi | ū̱m̐ iti̍ | na̱ḥ | rā̱yaḥ | a̱khya̱t | u̱ṣāḥ | a̱jī̱ga̱ḥ | bhuva̍nāni | viśvā̍ ||1.113.4||

1.113.5a ji̱hma̱śye̱3̱̍ cari̍tave ma̱ghonyā̍bho̱gaya̍ i̱ṣṭaye̍ rā̱ya u̍ tvam |
1.113.5c da̱bhraṁ paśya̍dbhya urvi̱yā vi̱cakṣa̍ u̱ṣā a̍jīga̱rbhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||

ji̱hma̱-śye̍ | cari̍tave | ma̱ghonī̍ | ā̱-bho̱gaye̍ | i̱ṣṭaye̍ | rā̱ye | ū̱m̐ iti̍ | tva̱m |
da̱bhram | paśya̍t-bhyaḥ | u̱rvi̱yā | vi̱-cakṣe̍ | u̱ṣāḥ | a̱jī̱ga̱ḥ | bhuva̍nāni | viśvā̍ ||1.113.5||

1.113.6a kṣa̱trāya̍ tva̱ṁ śrava̍se tvaṁ mahī̱yā i̱ṣṭaye̍ tva̱martha̍miva tvami̱tyai |
1.113.6c visa̍dṛśā jīvi̱tābhi̍pra̱cakṣa̍ u̱ṣā a̍jīga̱rbhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||

kṣa̱trāya̍ | tva̱m | śrava̍se | tva̱m | ma̱hī̱yai | i̱ṣṭaye̍ | tva̱m | artha̍m-iva | tva̱m | i̱tyai |
vi-sa̍dṛśā | jī̱vi̱tā | a̱bhi̱-pra̱cakṣe̍ | u̱ṣāḥ | a̱jī̱ga̱ḥ | bhuva̍nāni | viśvā̍ ||1.113.6||

1.113.7a e̱ṣā di̱vo du̍hi̱tā pratya̍darśi vyu̱cchantī̍ yuva̱tiḥ śu̱kravā̍sāḥ |
1.113.7c viśva̱syeśā̍nā̱ pārthi̍vasya̱ vasva̱ uṣo̍ a̱dyeha su̍bhage̱ vyu̍ccha ||

e̱ṣā | di̱vaḥ | du̱hi̱tā | prati̍ | a̱da̱rśi̱ | vi̱-u̱cchantī̍ | yu̱va̱tiḥ | śu̱kra-vā̍sāḥ |
viśva̍sya | īśā̍nā | pārthi̍vasya | vasva̍ḥ | uṣa̍ḥ | a̱dya | i̱ha | su̱-bha̱ge̱ | vi | u̱ccha̱ ||1.113.7||

1.113.8a pa̱rā̱ya̱tī̱nāmanve̍ti̱ pātha̍ āyatī̱nāṁ pra̍tha̱mā śaśva̍tīnām |
1.113.8c vyu̱cchantī̍ jī̱vamu̍dī̱raya̍ntyu̱ṣā mṛ̱taṁ kaṁ ca̱na bo̱dhaya̍ntī ||

pa̱rā̱-ya̱tī̱nām | anu̍ | e̱ti̱ | pātha̍ḥ | ā̱-ya̱tī̱nām | pra̱tha̱mā | śaśva̍tīnām |
vi̱-u̱cchantī̍ | jī̱vam | u̱t-ī̱raya̍ntī | u̱ṣāḥ | mṛ̱tam | kam | ca̱na | bo̱dhaya̍ntī ||1.113.8||

1.113.9a uṣo̱ yada̱gniṁ sa̱midhe̍ ca̱kartha̱ vi yadāva̱ścakṣa̍sā̱ sūrya̍sya |
1.113.9c yanmānu̍ṣānya̱kṣyamā̍ṇā̱m̐ ajī̍ga̱stadde̱veṣu̍ cakṛṣe bha̱dramapna̍ḥ ||

uṣa̍ḥ | yat | a̱gnim | sa̱m-idhe̍ | ca̱kartha̍ | vi | yat | āva̍ḥ | cakṣa̍sā | sūrya̍sya |
yat | mānu̍ṣān | ya̱kṣyamā̍ṇān | ajī̍ga̱riti̍ | tat | de̱veṣu̍ | ca̱kṛ̱ṣe̱ | bha̱dram | apna̍ḥ ||1.113.9||

1.113.10a kiyā̱tyā yatsa̱mayā̱ bhavā̍ti̱ yā vyū̱ṣuryāśca̍ nū̱naṁ vyu̱cchān |
1.113.10c anu̱ pūrvā̍ḥ kṛpate vāvaśā̱nā pra̱dīdhyā̍nā̱ joṣa̍ma̱nyābhi̍reti ||

kiya̍ti | ā | yat | sa̱mayā̍ | bhavā̍ti | yāḥ | vi̱-ū̱ṣuḥ | yāḥ | ca̱ | nū̱nam | vi̱-u̱cchān |
anu̍ | pūrvā̍ḥ | kṛ̱pa̱te̱ | vā̱va̱śā̱nā | pra̱-dīdhyā̍nā | joṣa̍m | a̱nyābhi̍ḥ | e̱ti̱ ||1.113.10||

1.113.11a ī̱yuṣṭe ye pūrva̍tarā̱mapa̍śyanvyu̱cchantī̍mu̱ṣasa̱ṁ martyā̍saḥ |
1.113.11c a̱smābhi̍rū̱ nu pra̍ti̱cakṣyā̍bhū̱do te ya̍nti̱ ye a̍pa̱rīṣu̱ paśyā̍n ||

ī̱yuḥ | te | ye | pūrva̍-tarām | apa̍śyan | vi̱-u̱cchantī̍m | u̱ṣasa̍m | martyā̍saḥ |
a̱smābhi̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | nu | pra̱ti̱-cakṣyā̍ | a̱bhū̱t | o iti̍ | te | ya̱nti̱ | ye | a̱pa̱rīṣu̍ | paśyā̍n ||1.113.11||

1.113.12a yā̱va̱yaddve̍ṣā ṛta̱pā ṛ̍te̱jāḥ su̍mnā̱varī̍ sū̱nṛtā̍ ī̱raya̍ntī |
1.113.12c su̱ma̱ṅga̱līrbibhra̍tī de̱vavī̍timi̱hādyoṣa̱ḥ śreṣṭha̍tamā̱ vyu̍ccha ||

yā̱va̱yat-dve̍ṣāḥ | ṛ̱ta̱-pāḥ | ṛ̱te̱-jāḥ | su̱mna̱-varī̍ | sū̱nṛtā̍ḥ | ī̱raya̍ntī |
su̱-ma̱ṅga̱līḥ | bibhra̍tī | de̱va-vī̍tim | i̱ha | a̱dya | u̱ṣa̱ḥ | śreṣṭha̍-tamā | vi | u̱ccha̱ ||1.113.12||

1.113.13a śaśva̍tpu̱roṣā vyu̍vāsa de̱vyatho̍ a̱dyedaṁ vyā̍vo ma̱ghonī̍ |
1.113.13c atho̱ vyu̍cchā̱dutta̍rā̱m̐ anu̱ dyūna̱jarā̱mṛtā̍ carati sva̱dhābhi̍ḥ ||

śaśva̍t | pu̱rā | u̱ṣāḥ | vi | u̱vā̱sa̱ | de̱vī | atho̱ iti̍ | a̱dya | i̱dam | vi | ā̱va̱ḥ | ma̱ghonī̍ |
atho̱ iti̍ | vi | u̱cchā̱t | ut-ta̍rān | anu̍ | dyūn | a̱jarā̍ | a̱mṛtā̍ | ca̱ra̱ti̱ | sva̱dhābhi̍ḥ ||1.113.13||

1.113.14a vya1̱̍ñjibhi̍rdi̱va ātā̍svadyau̱dapa̍ kṛ̱ṣṇāṁ ni̱rṇija̍ṁ de̱vyā̍vaḥ |
1.113.14c pra̱bo̱dhaya̍ntyaru̱ṇebhi̱raśvai̱roṣā yā̍ti su̱yujā̱ rathe̍na ||

vi | a̱ñji-bhi̍ḥ | di̱vaḥ | ātā̍su | a̱dyau̱t | apa̍ | kṛ̱ṣṇām | ni̱ḥ-nija̍m | de̱vī | ā̱va̱rityā̍vaḥ |
pra̱-bo̱dhaya̍ntī | a̱ru̱ṇebhi̍ḥ | aśvai̍ḥ | ā | u̱ṣāḥ | yā̱ti̱ | su̱-yujā̍ | rathe̍na ||1.113.14||

1.113.15a ā̱vaha̍ntī̱ poṣyā̱ vāryā̍ṇi ci̱traṁ ke̱tuṁ kṛ̍ṇute̱ ceki̍tānā |
1.113.15c ī̱yuṣī̍ṇāmupa̱mā śaśva̍tīnāṁ vibhātī̱nāṁ pra̍tha̱moṣā vya̍śvait ||

ā̱-vaha̍ntī | poṣyā̍ | vāryā̍ṇi | ci̱tram | ke̱tum | kṛ̱ṇu̱te̱ | ceki̍tānā |
ī̱yuṣī̍ṇām | u̱pa̱-mā | śaśva̍tīnām | vi̱-bhā̱tī̱nām | pra̱tha̱mā | u̱ṣāḥ | vi | a̱śvai̱t ||1.113.15||

1.113.16a udī̍rdhvaṁ jī̱vo asu̍rna̱ āgā̱dapa̱ prāgā̱ttama̱ ā jyoti̍reti |
1.113.16c ārai̱kpanthā̱ṁ yāta̍ve̱ sūryā̱yāga̍nma̱ yatra̍ prati̱ranta̱ āyu̍ḥ ||

ut | ī̱rdhva̱m | jī̱vaḥ | asu̍ḥ | na̱ḥ | ā | a̱gā̱t | apa̍ | pra | a̱gā̱t | tama̍ḥ | ā | jyoti̍ḥ | e̱ti̱ |
arai̍k | panthā̍m | yāta̍ve | sūryā̍ya | aga̍nma | yatra̍ | pra̱-ti̱rante̍ | āyu̍ḥ ||1.113.16||

1.113.17a syūma̍nā vā̱ca udi̍yarti̱ vahni̱ḥ stavā̍no re̱bha u̱ṣaso̍ vibhā̱tīḥ |
1.113.17c a̱dyā tadu̍ccha gṛṇa̱te ma̍ghonya̱sme āyu̱rni di̍dīhi pra̱jāva̍t ||

syūma̍nā | vā̱caḥ | ut | i̱ya̱rti̱ | vahni̍ḥ | stavā̍naḥ | re̱bhaḥ | u̱ṣasa̍ḥ | vi̱-bhā̱tīḥ |
a̱dya | tat | u̱ccha̱ | gṛ̱ṇa̱te | ma̱gho̱ni̱ | a̱sme iti̍ | āyu̍ḥ | ni | di̱dī̱hi̱ | pra̱jā-va̍t ||1.113.17||

1.113.18a yā goma̍tīru̱ṣasa̱ḥ sarva̍vīrā vyu̱cchanti̍ dā̱śuṣe̱ martyā̍ya |
1.113.18c vā̱yori̍va sū̱nṛtā̍nāmuda̱rke tā a̍śva̱dā a̍śnavatsoma̱sutvā̍ ||

yāḥ | go-ma̍tīḥ | u̱ṣasa̍ḥ | sarva̍-vīrāḥ | vi̱-u̱cchanti̍ | dā̱śuṣe̍ | martyā̍ya |
vā̱yoḥ-i̍va | sū̱nṛtā̍nām | u̱t-a̱rke | tāḥ | a̱śva̱-dāḥ | a̱śna̱va̱t | so̱ma̱-sutvā̍ ||1.113.18||

1.113.19a mā̱tā de̱vānā̱madi̍te̱ranī̍kaṁ ya̱jñasya̍ ke̱turbṛ̍ha̱tī vi bhā̍hi |
1.113.19c pra̱śa̱sti̱kṛdbrahma̍ṇe no̱ vyu1̱̍cchā no̱ jane̍ janaya viśvavāre ||

mā̱tā | de̱vānā̍m | adi̍teḥ | anī̍kam | ya̱jñasya̍ | ke̱tuḥ | bṛ̱ha̱tī | vi | bhā̱hi̱ |
pra̱śa̱sti̱-kṛt | brahma̍ṇe | na̱ḥ | vi | u̱ccha̱ | ā | na̱ḥ | jane̍ | ja̱na̱ya̱ | vi̱śva̱-vā̱re̱ ||1.113.19||

1.113.20a yacci̱tramapna̍ u̱ṣaso̱ vaha̍ntījā̱nāya̍ śaśamā̱nāya̍ bha̱dram |
1.113.20c tanno̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱madi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

yat | ci̱tram | apna̍ḥ | u̱ṣasa̍ḥ | vaha̍nti | ī̱jā̱nāya̍ | śa̱śa̱mā̱nāya̍ | bha̱dram |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.113.20||


1.114.1a i̱mā ru̱drāya̍ ta̱vase̍ kapa̱rdine̍ kṣa̱yadvī̍rāya̱ pra bha̍rāmahe ma̱tīḥ |
1.114.1c yathā̱ śamasa̍ddvi̱pade̱ catu̍ṣpade̱ viśva̍ṁ pu̱ṣṭaṁ grāme̍ a̱sminna̍nātu̱ram ||

i̱māḥ | ru̱drāya̍ | ta̱vase̍ | ka̱pa̱rdine̍ | kṣa̱yat-vī̍rāya | pra | bha̱rā̱ma̱he̱ | ma̱tīḥ |
yathā̍ | śam | asa̍t | dvi̱-pade̍ | catu̍ḥ-pade | viśva̍m | pu̱ṣṭam | grāme̍ | a̱smin | a̱nā̱tu̱ram ||1.114.1||

1.114.2a mṛ̱ḻā no̍ rudro̱ta no̱ maya̍skṛdhi kṣa̱yadvī̍rāya̱ nama̍sā vidhema te |
1.114.2c yacchaṁ ca̱ yośca̱ manu̍rāye̱je pi̱tā tada̍śyāma̱ tava̍ rudra̱ praṇī̍tiṣu ||

mṛ̱ḻa | na̱ḥ | ru̱dra̱ | u̱ta | na̱ḥ | maya̍ḥ | kṛ̱dhi̱ | kṣa̱yat-vī̍rāya | nama̍sā | vi̱dhe̱ma̱ | te̱ |
yat | śam | ca̱ | yoḥ | ca̱ | manu̍ḥ | ā̱-ye̱je | pi̱tā | tat | a̱śyā̱ma̱ | tava̍ | ru̱dra̱ | pra-nī̍tiṣu ||1.114.2||

1.114.3a a̱śyāma̍ te suma̱tiṁ de̍vaya̱jyayā̍ kṣa̱yadvī̍rasya̱ tava̍ rudra mīḍhvaḥ |
1.114.3c su̱mnā̱yannidviśo̍ a̱smāka̱mā ca̱rāri̍ṣṭavīrā juhavāma te ha̱viḥ ||

a̱śyāma̍ | te̱ | su̱-ma̱tim | de̱va̱-ya̱jyayā̍ | kṣa̱yat-vī̍rasya | tava̍ | ru̱dra̱ | mī̱ḍhva̱ḥ |
su̱mna̱-yan | it | viśa̍ḥ | a̱smāka̍m | ā | ca̱ra̱ | ari̍ṣṭa-vīrāḥ | ju̱ha̱vā̱ma̱ | te̱ | ha̱viḥ ||1.114.3||

1.114.4a tve̱ṣaṁ va̱yaṁ ru̱draṁ ya̍jña̱sādha̍ṁ va̱ṅkuṁ ka̱vimava̍se̱ ni hva̍yāmahe |
1.114.4c ā̱re a̱smaddaivya̱ṁ heḻo̍ asyatu suma̱timidva̱yama̱syā vṛ̍ṇīmahe ||

tve̱ṣam | va̱yam | ru̱dram | ya̱jña̱-sādha̍m | va̱ṅkum | ka̱vim | ava̍se | ni | hva̱yā̱ma̱he̱ |
ā̱re | a̱smat | daivya̍m | heḻa̍ḥ | a̱sya̱tu̱ | su̱-ma̱tim | it | va̱yam | a̱sya̱ | ā | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ ||1.114.4||

1.114.5a di̱vo va̍rā̱hama̍ru̱ṣaṁ ka̍pa̱rdina̍ṁ tve̱ṣaṁ rū̱paṁ nama̍sā̱ ni hva̍yāmahe |
1.114.5c haste̱ bibhra̍dbheṣa̱jā vāryā̍ṇi̱ śarma̱ varma̍ ccha̱rdira̱smabhya̍ṁ yaṁsat ||

di̱vaḥ | va̱rā̱ham | a̱ru̱ṣam | ka̱pa̱rdina̍m | tve̱ṣam | rū̱pam | nama̍sā | ni | hva̱yā̱ma̱he̱ |
haste̍ | bibhra̍t | bhe̱ṣa̱jā | vāryā̍ṇi | śarma̍ | varma̍ | cha̱rdiḥ | a̱smabhya̍m | ya̱ṁsa̱t ||1.114.5||

1.114.6a i̱daṁ pi̱tre ma̱rutā̍mucyate̱ vaca̍ḥ svā̱doḥ svādī̍yo ru̱drāya̱ vardha̍nam |
1.114.6c rāsvā̍ ca no amṛta marta̱bhoja̍na̱ṁ tmane̍ to̱kāya̱ tana̍yāya mṛḻa ||

i̱dam | pi̱tre | ma̱rutā̍m | u̱cya̱te̱ | vaca̍ḥ | svā̱doḥ | svādī̍yaḥ | ru̱drāya̍ | vardha̍nam |
rāsva̍ | ca̱ | na̱ḥ | a̱mṛ̱ta̱ | ma̱rta̱-bhoja̍nam | tmane̍ | to̱kāya̍ | tana̍yāya | mṛ̱ḻa̱ ||1.114.6||

1.114.7a mā no̍ ma̱hānta̍mu̱ta mā no̍ arbha̱kaṁ mā na̱ ukṣa̍ntamu̱ta mā na̍ ukṣi̱tam |
1.114.7c mā no̍ vadhīḥ pi̱tara̱ṁ mota mā̱tara̱ṁ mā na̍ḥ pri̱yāsta̱nvo̍ rudra rīriṣaḥ ||

mā | na̱ḥ | ma̱hānta̍m | u̱ta | mā | na̱ḥ | a̱rbha̱kam | mā | na̱ḥ | ukṣa̍ntam | u̱ta | mā | na̱ḥ | u̱kṣi̱tam |
mā | na̱ḥ | va̱dhī̱ḥ | pi̱tara̍m | mā | u̱ta | mā̱tara̍m | mā | na̱ḥ | pri̱yāḥ | ta̱nva̍ḥ | ru̱dra̱ | ri̱ri̱ṣa̱ḥ ||1.114.7||

1.114.8a mā na̍sto̱ke tana̍ye̱ mā na̍ ā̱yau mā no̱ goṣu̱ mā no̱ aśve̍ṣu rīriṣaḥ |
1.114.8c vī̱rānmā no̍ rudra bhāmi̱to va̍dhīrha̱viṣma̍nta̱ḥ sada̱mittvā̍ havāmahe ||

mā | na̱ḥ | to̱ke | tana̍ye | mā | na̱ḥ | ā̱yau | mā | na̱ḥ | goṣu̍ | mā | na̱ḥ | aśve̍ṣu | ri̱ri̱ṣa̱ḥ |
vī̱rān | mā | na̱ḥ | ru̱dra̱ | bhā̱mi̱taḥ | va̱dhī̱ḥ | ha̱viṣma̍ntaḥ | sada̍m | it | tvā̱ | ha̱vā̱ma̱he̱ ||1.114.8||

1.114.9a upa̍ te̱ stomā̍npaśu̱pā i̱vāka̍ra̱ṁ rāsvā̍ pitarmarutāṁ su̱mnama̱sme |
1.114.9c bha̱drā hi te̍ suma̱tirmṛ̍ḻa̱yatta̱māthā̍ va̱yamava̱ itte̍ vṛṇīmahe ||

upa̍ | te̱ | stomā̍n | pa̱śu̱pāḥ-i̍va | ā | a̱ka̱ra̱m | rāsva̍ | pi̱ta̱ḥ | ma̱ru̱tā̱m | su̱mnam | a̱sme iti̍ |
bha̱drā | hi | te̱ | su̱-ma̱tiḥ | mṛ̱ḻa̱yat-ta̍mā | atha̍ | va̱yam | ava̍ḥ | it | te̱ | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ ||1.114.9||

1.114.10a ā̱re te̍ go̱ghnamu̱ta pū̍ruṣa̱ghnaṁ kṣaya̍dvīra su̱mnama̱sme te̍ astu |
1.114.10c mṛ̱ḻā ca̍ no̱ adhi̍ ca brūhi de̱vādhā̍ ca na̱ḥ śarma̍ yaccha dvi̱barhā̍ḥ ||

ā̱re | te̱ | go̱-ghnam | u̱ta | pu̱ru̱ṣa̱-ghnam | kṣaya̍t-vīra | su̱mnam | a̱sme iti̍ | te̱ | a̱stu̱ |
mṛ̱ḻa | ca̱ | na̱ḥ | adhi̍ | ca̱ | brū̱hi̱ | de̱va̱ | adha̍ | ca̱ | na̱ḥ | śarma̍ | ya̱ccha̱ | dvi̱-barhā̍ḥ ||1.114.10||

1.114.11a avo̍cāma̱ namo̍ asmā ava̱syava̍ḥ śṛ̱ṇotu̍ no̱ hava̍ṁ ru̱dro ma̱rutvā̍n |
1.114.11c tanno̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱madi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

avo̍cāma | nama̍ḥ | a̱smai̱ | a̱va̱syava̍ḥ | śṛ̱ṇotu̍ | na̱ḥ | hava̍m | ru̱draḥ | ma̱rutvā̍n |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.114.11||


1.115.1a ci̱traṁ de̱vānā̱muda̍gā̱danī̍ka̱ṁ cakṣu̍rmi̱trasya̱ varu̍ṇasyā̱gneḥ |
1.115.1c āprā̱ dyāvā̍pṛthi̱vī a̱ntari̍kṣa̱ṁ sūrya̍ ā̱tmā jaga̍tasta̱sthuṣa̍śca ||

ci̱tram | de̱vānā̍m | ut | a̱gā̱t | anī̍kam | cakṣu̍ḥ | mi̱trasya̍ | varu̍ṇasya | a̱gneḥ |
ā | a̱prā̱ḥ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | a̱ntari̍kṣam | sūrya̍ḥ | ā̱tmā | jaga̍taḥ | ta̱sthuṣa̍ḥ | ca̱ ||1.115.1||

1.115.2a sūryo̍ de̱vīmu̱ṣasa̱ṁ roca̍mānā̱ṁ maryo̱ na yoṣā̍ma̱bhye̍ti pa̱ścāt |
1.115.2c yatrā̱ naro̍ deva̱yanto̍ yu̱gāni̍ vitanva̱te prati̍ bha̱drāya̍ bha̱dram ||

sūrya̍ḥ | de̱vīm | u̱ṣasa̍m | roca̍mānām | marya̍ḥ | na | yoṣā̍m | a̱bhi | e̱ti̱ | pa̱ścāt |
yatra̍ | nara̍ḥ | de̱va̱-yanta̍ḥ | yu̱gāni̍ | vi̱-ta̱nva̱te | prati̍ | bha̱drāya̍ | bha̱dram ||1.115.2||

1.115.3a bha̱drā aśvā̍ ha̱rita̱ḥ sūrya̍sya ci̱trā eta̍gvā anu̱mādyā̍saḥ |
1.115.3c na̱ma̱syanto̍ di̱va ā pṛ̱ṣṭhama̍sthu̱ḥ pari̱ dyāvā̍pṛthi̱vī ya̍nti sa̱dyaḥ ||

bha̱drāḥ | aśvā̍ḥ | ha̱rita̍ḥ | sūrya̍sya | ci̱trāḥ | eta̍-gvāḥ | a̱nu̱-mādyā̍saḥ |
na̱ma̱syanta̍ḥ | di̱vaḥ | ā | pṛ̱ṣṭham | a̱sthu̱ḥ | pari̍ | dyāvā̍pṛthi̱vī | ya̱nti̱ | sa̱dyaḥ ||1.115.3||

1.115.4a tatsūrya̍sya deva̱tvaṁ tanma̍hi̱tvaṁ ma̱dhyā karto̱rvita̍ta̱ṁ saṁ ja̍bhāra |
1.115.4c ya̱dedayu̍kta ha̱rita̍ḥ sa̱dhasthā̱dādrātrī̱ vāsa̍stanute si̱masmai̍ ||

tat | sūrya̍sya | de̱va̱-tvam | tat | ma̱hi̱-tvam | ma̱dhyā | karto̍ḥ | vi-ta̍tam | sam | ja̱bhā̱ra̱ |
ya̱dā | it | ayu̍kta | ha̱rita̍ḥ | sa̱dha-sthā̍t | āt | rātrī̍ | vāsa̍ḥ | ta̱nu̱te̱ | si̱masmai̍ ||1.115.4||

1.115.5a tanmi̱trasya̱ varu̍ṇasyābhi̱cakṣe̱ sūryo̍ rū̱paṁ kṛ̍ṇute̱ dyoru̱pasthe̍ |
1.115.5c a̱na̱ntama̱nyadruśa̍dasya̱ pāja̍ḥ kṛ̱ṣṇama̱nyaddha̱rita̱ḥ saṁ bha̍ranti ||

tat | mi̱trasya̍ | varu̍ṇasya | a̱bhi̱-cakṣe̍ | sūrya̍ḥ | rū̱pam | kṛ̱ṇu̱te̱ | dyoḥ | u̱pa-sthe̍ |
a̱na̱ntam | a̱nyat | ruśa̍t | a̱sya̱ | pāja̍ḥ | kṛ̱ṣṇam | a̱nyat | ha̱rita̍ḥ | sam | bha̱ra̱nti̱ ||1.115.5||

1.115.6a a̱dyā de̍vā̱ udi̍tā̱ sūrya̍sya̱ niraṁha̍saḥ pipṛ̱tā nira̍va̱dyāt |
1.115.6c tanno̍ mi̱tro varu̍ṇo māmahantā̱madi̍ti̱ḥ sindhu̍ḥ pṛthi̱vī u̱ta dyauḥ ||

a̱dya | de̱vā̱ḥ | ut-i̍tā | sūrya̍sya | niḥ | aṁha̍saḥ | pi̱pṛ̱ta | niḥ | a̱va̱dyāt |
tat | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | ma̱ma̱ha̱ntā̱m | adi̍tiḥ | sindhu̍ḥ | pṛ̱thi̱vī | u̱ta | dyauḥ ||1.115.6||


1.116.1a nāsa̍tyābhyāṁ ba̱rhiri̍va̱ pra vṛ̍ñje̱ stomā̍m̐ iyarmya̱bhriye̍va̱ vāta̍ḥ |
1.116.1c yāvarbha̍gāya vima̱dāya̍ jā̱yāṁ se̍nā̱juvā̍ nyū̱hatū̱ rathe̍na ||

nāsa̍tyābhyām | ba̱rhiḥ-i̍va | pra | vṛ̱ñje̱ | stomā̍n | i̱ya̱rmi̱ | a̱bhriyā̍-iva | vāta̍ḥ |
yau | arbha̍gāya | vi̱-ma̱dāya̍ | jā̱yām | se̱nā̱-juvā̍ | ni̱-ū̱hatu̍ḥ | rathe̍na ||1.116.1||

1.116.2a vī̱ḻu̱patma̍bhirāśu̱hema̍bhirvā de̱vānā̍ṁ vā jū̱tibhi̱ḥ śāśa̍dānā |
1.116.2c tadrāsa̍bho nāsatyā sa̱hasra̍mā̱jā ya̱masya̍ pra̱dhane̍ jigāya ||

vī̱ḻu̱patma̍-bhiḥ | ā̱śu̱hema̍-bhiḥ | vā̱ | de̱vānā̍m | vā̱ | jū̱ti-bhi̍ḥ | śāśa̍dānā |
tat | rāsa̍bhaḥ | nā̱sa̱tyā̱ | sa̱hasra̍m | ā̱jā | ya̱masya̍ | pra̱-dhane̍ | ji̱gā̱ya̱ ||1.116.2||

1.116.3a tugro̍ ha bhu̱jyuma̍śvinodame̱ghe ra̱yiṁ na kaści̍nmamṛ̱vām̐ avā̍hāḥ |
1.116.3c tamū̍hathurnau̱bhirā̍tma̱nvatī̍bhirantarikṣa̱prudbhi̱rapo̍dakābhiḥ ||

tugra̍ḥ | ha̱ | bhu̱jyum | a̱śvi̱nā̱ | u̱da̱-me̱ghe | ra̱yim | na | kaḥ | ci̱t | ma̱mṛ̱-vān | ava̍ | a̱hā̱ḥ |
tam | ū̱ha̱thu̱ḥ | nau̱bhiḥ | ā̱tma̱n-vatī̍bhiḥ | a̱nta̱ri̱kṣa̱prut-bhi̍ḥ | apa̍-udakābhiḥ ||1.116.3||

1.116.4a ti̱sraḥ kṣapa̱strirahā̍ti̱vraja̍dbhi̱rnāsa̍tyā bhu̱jyumū̍hathuḥ pata̱ṁgaiḥ |
1.116.4c sa̱mu̱drasya̱ dhanva̍nnā̱rdrasya̍ pā̱re tri̱bhī rathai̍ḥ śa̱tapa̍dbhi̱ḥ ṣaḻa̍śvaiḥ ||

ti̱sraḥ | kṣapa̍ḥ | triḥ | ahā̍ | a̱ti̱vraja̍t-bhiḥ | nāsa̍tyā | bhu̱jyum | ū̱ha̱thu̱ḥ | pa̱ta̱ṅgaiḥ |
sa̱mu̱drasya̍ | dhanva̍n | ā̱rdrasya̍ | pā̱re | tri̱-bhiḥ | rathai̍ḥ | śa̱tapa̍t-bhiḥ | ṣaṭ-a̍śvaiḥ ||1.116.4||

1.116.5a a̱nā̱ra̱mbha̱ṇe tada̍vīrayethāmanāsthā̱ne a̍grabha̱ṇe sa̍mu̱dre |
1.116.5c yada̍śvinā ū̱hathu̍rbhu̱jyumasta̍ṁ śa̱tāri̍trā̱ṁ nāva̍mātasthi̱vāṁsa̍m ||

a̱nā̱ra̱mbha̱ṇe | tat | a̱vī̱ra̱ye̱thā̱m | a̱nā̱sthā̱ne | a̱gra̱bha̱ṇe | sa̱mu̱dre |
yat | a̱śvi̱nau̱ | ū̱hathu̍ḥ | bhu̱jyum | asta̍m | śa̱ta-a̍ritrān | nāva̍m | ā̱ta̱sthi̱-vāṁsa̍m ||1.116.5||

1.116.6a yama̍śvinā da̱dathu̍ḥ śve̱tamaśva̍ma̱ghāśvā̍ya̱ śaśva̱ditsva̱sti |
1.116.6c tadvā̍ṁ dā̱traṁ mahi̍ kī̱rtenya̍ṁ bhūtpai̱dvo vā̱jī sada̱middhavyo̍ a̱ryaḥ ||

yam | a̱śvi̱nā̱ | da̱dathu̍ḥ | śve̱tam | aśva̍m | a̱gha-a̍śvāya | śaśva̍t | it | sva̱sti |
tat | vā̱m | dā̱tram | mahi̍ | kī̱rtenya̍m | bhū̱t | pai̱dvaḥ | vā̱jī | sada̍m | it | havya̍ḥ | a̱ryaḥ ||1.116.6||

1.116.7a yu̱vaṁ na̍rā stuva̱te pa̍jri̱yāya̍ ka̱kṣīva̍te aradata̱ṁ pura̍ṁdhim |
1.116.7c kā̱ro̱ta̱rāccha̱phādaśva̍sya̱ vṛṣṇa̍ḥ śa̱taṁ ku̱mbhām̐ a̍siñcata̱ṁ surā̍yāḥ ||

yu̱vam | na̱rā̱ | stu̱va̱te | pa̱jri̱yāya̍ | ka̱kṣīva̍te | a̱ra̱da̱ta̱m | pura̍m-dhim |
kā̱ro̱ta̱rāt | śa̱phāt | aśva̍sya | vṛṣṇa̍ḥ | śa̱tam | ku̱mbhān | a̱si̱ñca̱ta̱m | surā̍yāḥ ||1.116.7||

1.116.8a hi̱menā̱gniṁ ghra̱ṁsama̍vārayethāṁ pitu̱matī̱mūrja̍masmā adhattam |
1.116.8c ṛ̱bīse̱ atri̍maśvi̱nāva̍nīta̱munni̍nyathu̱ḥ sarva̍gaṇaṁ sva̱sti ||

hi̱mena̍ | a̱gnim | ghra̱ṁsam | a̱vā̱ra̱ye̱thā̱m | pi̱tu̱-matī̍m | ūrja̍m | a̱smai̱ | a̱dha̱tta̱m |
ṛ̱bīse̍ | atri̍m | a̱śvi̱nā̱ | ava̍-nītam | ut | ni̱nya̱thu̱ḥ | sarva̍-gaṇam | sva̱sti ||1.116.8||

1.116.9a parā̍va̱taṁ nā̍satyānudethāmu̱ccābu̍dhnaṁ cakrathurji̱hmabā̍ram |
1.116.9c kṣara̱nnāpo̱ na pā̱yanā̍ya rā̱ye sa̱hasrā̍ya̱ tṛṣya̍te̱ gota̍masya ||

parā̍ | a̱va̱tam | nā̱sa̱tyā̱ | a̱nu̱de̱thā̱m | u̱ccā-bu̍dhnam | ca̱kra̱thu̱ḥ | ji̱hma-bā̍ram |
kṣara̍n | āpa̍ḥ | na | pā̱yanā̍ya | rā̱ye | sa̱hasrā̍ya | tṛṣya̍te | gota̍masya ||1.116.9||

1.116.10a ju̱ju̱ruṣo̍ nāsatyo̱ta va̱vriṁ prāmu̍ñcataṁ drā̱pimi̍va̱ cyavā̍nāt |
1.116.10c prāti̍rataṁ jahi̱tasyāyu̍rda̱srāditpati̍makṛṇutaṁ ka̱nīnā̍m ||

ju̱ju̱ruṣa̍ḥ | nā̱sa̱tyā̱ | u̱ta | va̱vrim | pra | a̱mu̱ñca̱ta̱m | drā̱pim-i̍va | cyavā̍nāt |
pra | a̱ti̱ra̱ta̱m | ja̱hi̱tasya̍ | āyu̍ḥ | da̱srā̱ | āt | it | pati̍m | a̱kṛ̱ṇu̱ta̱m | ka̱nīnā̍m ||1.116.10||

1.116.11a tadvā̍ṁ narā̱ śaṁsya̱ṁ rādhya̍ṁ cābhiṣṭi̱mannā̍satyā̱ varū̍tham |
1.116.11c yadvi̱dvāṁsā̍ ni̱dhimi̱vāpa̍gūḻha̱mudda̍rśa̱tādū̱pathu̱rvanda̍nāya ||

tat | vā̱m | na̱rā̱ | śaṁsya̍m | rādhya̍m | ca̱ | a̱bhi̱ṣṭi̱-mat | nā̱sa̱tyā̱ | varū̍tham |
yat | vi̱dvāṁsā̍ | ni̱dhim-i̍va | apa̍-gūḻham | ut | da̱rśa̱tāt | ū̱pathu̍ḥ | vanda̍nāya ||1.116.11||

1.116.12a tadvā̍ṁ narā sa̱naye̱ daṁsa̍ u̱gramā̱viṣkṛ̍ṇomi tanya̱turna vṛ̱ṣṭim |
1.116.12c da̱dhyaṅha̱ yanmadhvā̍tharva̱ṇo vā̱maśva̍sya śī̱rṣṇā pra yadī̍mu̱vāca̍ ||

tat | vā̱m | na̱rā̱ | sa̱naye̍ | daṁsa̍ḥ | u̱gram | ā̱viḥ | kṛ̱ṇo̱mi̱ | ṯnya̱tuḥ | na | vṛ̱ṣṭim |
da̱dhyaṅ | ha̱ | yat | madhu̍ | ā̱tha̱rva̱ṇaḥ | vā̱m | aśva̍sya | sī̱rṣṇā | pra | yat | ī̱m | u̱vāca̍ ||1.116.12||

1.116.13a ajo̍havīnnāsatyā ka̱rā vā̍ṁ ma̱he yāma̍npurubhujā̱ pura̍ṁdhiḥ |
1.116.13c śru̱taṁ tacchāsu̍riva vadhrima̱tyā hira̍ṇyahastamaśvināvadattam ||

ajo̍havīt | nā̱sa̱tyā̱ | ka̱rā | vā̱m | ma̱he | yāma̍n | pu̱ru̱-bhu̱jā̱ | pura̍m-dhiḥ |
śru̱tam | tat | śāsu̍ḥ-iva | va̱dhri̱-ma̱tyāḥ | hira̍ṇya-hastam | a̱śvi̱nau̱ | a̱da̱tta̱m ||1.116.13||

1.116.14a ā̱sno vṛka̍sya̱ varti̍kāma̱bhīke̍ yu̱vaṁ na̍rā nāsatyāmumuktam |
1.116.14c u̱to ka̱viṁ pu̍rubhujā yu̱vaṁ ha̱ kṛpa̍māṇamakṛṇutaṁ vi̱cakṣe̍ ||

ā̱snaḥ | vṛka̍sya | varti̍kām | a̱bhīke̍ | yu̱vam | na̱rā̱ | nā̱sa̱tyā̱ | a̱mu̱mu̱kta̱m |
u̱to iti̍ | ka̱vim | pu̱ru̱-bhu̱jā̱ | yu̱vam | ha̱ | kṛpa̍māṇam | a̱kṛ̱ṇu̱ta̱m | vi̱-cakṣe̍ ||1.116.14||

1.116.15a ca̱ritra̱ṁ hi veri̱vācche̍di pa̱rṇamā̱jā khe̱lasya̱ pari̍takmyāyām |
1.116.15c sa̱dyo jaṅghā̱māya̍sīṁ vi̱śpalā̍yai̱ dhane̍ hi̱te sarta̍ve̱ pratya̍dhattam ||

ca̱ritra̍m | hi | veḥ-i̍va | acche̍di | pa̱rṇam | ā̱jā | khe̱lasya̍ | pari̍-takmyāyām |
sa̱dyaḥ | jaṅghā̍m | āya̍sīm | vi̱śpalā̍yai | dhane̍ | hi̱te | sarta̍ve | prati̍ | a̱dha̱tta̱m ||1.116.15||

1.116.16a śa̱taṁ me̱ṣānvṛ̱kye̍ cakṣadā̱namṛ̱jrāśva̱ṁ taṁ pi̱tāndhaṁ ca̍kāra |
1.116.16c tasmā̍ a̱kṣī nā̍satyā vi̱cakṣa̱ ādha̍ttaṁ dasrā bhiṣajāvana̱rvan ||

śa̱tam | me̱ṣān | vṛ̱kye̍ | ca̱kṣa̱dā̱nam | ṛ̱jra-a̍śvam | tam | pi̱tā | a̱ndham | ca̱kā̱ra̱ |
tasmai̍ | a̱kṣī iti̍ | nā̱sa̱tyā̱ | vi̱-cakṣe̍ | ā | a̱dha̱tta̱m | da̱srā̱ | bhi̱ṣa̱jau̱ | a̱na̱rvan ||1.116.16||

1.116.17a ā vā̱ṁ ratha̍ṁ duhi̱tā sūrya̍sya̱ kārṣme̍vātiṣṭha̱darva̍tā̱ jaya̍ntī |
1.116.17c viśve̍ de̱vā anva̍manyanta hṛ̱dbhiḥ samu̍ śri̱yā nā̍satyā sacethe ||

ā | vā̱m | ratha̍m | du̱hi̱tā | sūrya̍sya | kārṣma̍-iva | a̱ti̱ṣṭha̱t | arva̍tā | jaya̍ntī |
viśve̍ | de̱vāḥ | anu̍ | a̱ma̱nya̱nta̱ | hṛ̱t-bhiḥ | sam | ū̱m̐ iti̍ | śri̱yā | nā̱sa̱tyā̱ | sa̱ce̱the̱ iti̍ ||1.116.17||

1.116.18a yadayā̍ta̱ṁ divo̍dāsāya va̱rtirbha̱radvā̍jāyāśvinā̱ haya̍ntā |
1.116.18c re̱vadu̍vāha saca̱no ratho̍ vāṁ vṛṣa̱bhaśca̍ śiṁśu̱māra̍śca yu̱ktā ||

yat | ayā̍tam | diva̍ḥ-dāsāya | va̱rtiḥ | bha̱rat-vā̍jāya | a̱śvi̱nā̱ | haya̍ntā |
re̱vat | u̱vā̱ha̱ | sa̱ca̱naḥ | ratha̍ḥ | vā̱m | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | ca̱ | śi̱ṁśu̱māra̍ḥ | ca̱ | yu̱ktā ||1.116.18||

1.116.19a ra̱yiṁ su̍kṣa̱traṁ sva̍pa̱tyamāyu̍ḥ su̱vīrya̍ṁ nāsatyā̱ vaha̍ntā |
1.116.19c ā ja̱hnāvī̱ṁ sama̍na̱sopa̱ vājai̱strirahno̍ bhā̱gaṁ dadha̍tīmayātam ||

ra̱yim | su̱-kṣa̱tram | su̱-a̱pa̱tyam | āyu̍ḥ | su̱-vīrya̍m | nā̱sa̱tyā̱ | vaha̍ntā |
ā | ja̱hnāvī̍m | sa-ma̍nasā | upa̍ | vājai̍ḥ | triḥ | ahna̍ḥ | bhā̱gam | dadha̍tīm | a̱yā̱ta̱m ||1.116.19||

1.116.20a pari̍viṣṭaṁ jāhu̱ṣaṁ vi̱śvata̍ḥ sīṁ su̱gebhi̱rnakta̍mūhathū̱ rajo̍bhiḥ |
1.116.20c vi̱bhi̱ndunā̍ nāsatyā̱ rathe̍na̱ vi parva̍tām̐ ajara̱yū a̍yātam ||

pari̍-viṣṭam | jā̱hu̱ṣam | vi̱śvata̍ḥ | sī̱m | su̱-gebhi̍ḥ | nakta̍m | ū̱ha̱thu̱ḥ | raja̍ḥ-bhiḥ |
vi̱-bhi̱ndunā̍ | nā̱sa̱tyā̱ | rathe̍na | vi | parva̍tān | a̱ja̱ra̱yū iti̍ | a̱yā̱ta̱m ||1.116.20||

1.116.21a eka̍syā̱ vasto̍rāvata̱ṁ raṇā̍ya̱ vaśa̍maśvinā sa̱naye̍ sa̱hasrā̍ |
1.116.21c nira̍hataṁ du̱cchunā̱ indra̍vantā pṛthu̱śrava̍so vṛṣaṇā̱varā̍tīḥ ||

eka̍syāḥ | vasto̍ḥ | ā̱va̱ta̱m | raṇā̍ya | vaśa̍m | a̱śvi̱nā̱ | sa̱naye̍ | sa̱hasrā̍ |
niḥ | a̱ha̱ta̱m | du̱cchunā̍ḥ | indra̍-vantā | pṛ̱thu̱-śrava̍saḥ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | arā̍tīḥ ||1.116.21||

1.116.22a śa̱rasya̍ cidārca̱tkasyā̍va̱tādā nī̱cādu̱ccā ca̍krathu̱ḥ pāta̍ve̱ vāḥ |
1.116.22c śa̱yave̍ cinnāsatyā̱ śacī̍bhi̱rjasu̍raye sta̱rya̍ṁ pipyathu̱rgām ||

śa̱rasya̍ | ci̱t | ā̱rca̱t-kasya̍ | a̱va̱tāt | ā | nī̱cāt | u̱ccā | ca̱kra̱thu̱ḥ | pāta̍ve | vāriti̱ vāḥ |
śa̱yave̍ | ci̱t | nā̱sa̱tyā̱ | śacī̍bhiḥ | jasu̍raye | sta̱rya̍m | pi̱pya̱thu̱ḥ | gām ||1.116.22||

1.116.23a a̱va̱sya̱te stu̍va̱te kṛ̍ṣṇi̱yāya̍ ṛjūya̱te nā̍satyā̱ śacī̍bhiḥ |
1.116.23c pa̱śuṁ na na̱ṣṭami̍va̱ darśa̍nāya viṣṇā̱pva̍ṁ dadathu̱rviśva̍kāya ||

a̱va̱sya̱te | stu̱va̱te | kṛ̱ṣṇi̱yāya̍ | ṛ̱ju̱-ya̱te | nā̱sa̱tyā̱ | śacī̍bhiḥ |
pa̱śum | na | na̱ṣṭam-i̍va | darśa̍nāya | vi̱ṣṇā̱pva̍m | da̱da̱thu̱ḥ | viśva̍kāya ||1.116.23||

1.116.24a daśa̱ rātrī̱raśi̍venā̱ nava̱ dyūnava̍naddhaṁ śnathi̱tama̱psva1̱̍ntaḥ |
1.116.24c vipru̍taṁ re̱bhamu̱dani̱ pravṛ̍kta̱munni̍nyathu̱ḥ soma̍miva sru̱veṇa̍ ||

daśa̍ | rātrī̍ḥ | aśi̍vena | nava̍ | dyūn | ava̍-naddham | śna̱thi̱tam | a̱p-su | a̱ntariti̍ |
vi-pru̍tam | re̱bham | u̱dani̍ | pra-vṛ̍ktam | ut | ni̱nya̱thu̱ḥ | soma̍m-iva | sru̱veṇa̍ ||1.116.24||

1.116.25a pra vā̱ṁ daṁsā̍ṁsyaśvināvavocama̱sya pati̍ḥ syāṁ su̱gava̍ḥ su̱vīra̍ḥ |
1.116.25c u̱ta paśya̍nnaśnu̱vandī̱rghamāyu̱rasta̍mi̱vejja̍ri̱māṇa̍ṁ jagamyām ||

pra | vā̱m | daṁsā̍ṁsi | a̱śvi̱nau̱ | a̱vo̱ca̱m | a̱sya | pati̍ḥ | syā̱m | su̱-gava̍ḥ | su̱-vīra̍ḥ |
u̱ta | paśya̍n | a̱śnu̱van | dī̱rgham | āyu̍ḥ | asta̍m-iva | it | ja̱ri̱māṇa̍m | ja̱ga̱myā̱m ||1.116.25||


1.117.1a madhva̱ḥ soma̍syāśvinā̱ madā̍ya pra̱tno hotā vi̍vāsate vām |
1.117.1c ba̱rhiṣma̍tī rā̱tirviśri̍tā̱ gīri̱ṣā yā̍taṁ nāsa̱tyopa̱ vājai̍ḥ ||

madhva̍ḥ | soma̍sya | a̱śvi̱nā̱ | madā̍ya | pra̱tnaḥ | hotā̍ | ā | vi̱vā̱sa̱te̱ | vā̱m |
ba̱rhiṣma̍tī | rā̱tiḥ | vi-śri̍tā | gīḥ | i̱ṣā | yā̱ta̱m | nā̱sa̱tyā̱ | upa̍ | vājai̍ḥ ||1.117.1||

1.117.2a yo vā̍maśvinā̱ mana̍so̱ javī̍yā̱nratha̱ḥ svaśvo̱ viśa̍ ā̱jigā̍ti |
1.117.2c yena̱ gaccha̍thaḥ su̱kṛto̍ duro̱ṇaṁ tena̍ narā va̱rtira̱smabhya̍ṁ yātam ||

yaḥ | vā̱m | a̱śvi̱nā̱ | mana̍saḥ | javī̍yān | ratha̍ḥ | su̱-aśva̍ḥ | viśa̍ḥ | ā̱-jigā̍ti |
yena̍ | gaccha̍thaḥ | su̱-kṛta̍ḥ | du̱ro̱ṇam | tena̍ | na̱rā̱ | va̱rtiḥ | a̱smabhya̍m | yā̱ta̱m ||1.117.2||

1.117.3a ṛṣi̍ṁ narā̱vaṁha̍sa̱ḥ pāñca̍janyamṛ̱bīsā̱datri̍ṁ muñcatho ga̱ṇena̍ |
1.117.3c mi̱nantā̱ dasyo̱raśi̍vasya mā̱yā a̍nupū̱rvaṁ vṛ̍ṣaṇā co̱daya̍ntā ||

ṛṣi̍m | na̱rau̱ | aṁha̍saḥ | pāñca̍-janyam | ṛ̱bīsā̍t | atri̍m | mu̱ñca̱tha̱ḥ | ga̱ṇena̍ |
mi̱nantā̍ | dasyo̍ḥ | aśi̍vasya | mā̱yāḥ | a̱nu̱-pū̱rvam | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | co̱daya̍ntā ||1.117.3||

1.117.4a aśva̱ṁ na gū̱ḻhama̍śvinā du̱revai̱rṛṣi̍ṁ narā vṛṣaṇā re̱bhama̱psu |
1.117.4c saṁ taṁ ri̍ṇītho̱ vipru̍ta̱ṁ daṁso̍bhi̱rna vā̍ṁ jūryanti pū̱rvyā kṛ̱tāni̍ ||

aśva̍m | na | gū̱ḻham | a̱śvi̱nā̱ | du̱ḥ-evai̍ḥ | ṛṣi̍m | na̱rā̱ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | re̱bham | a̱p-su |
sam | tam | ri̱ṇī̱tha̱ḥ | vi-pru̍tam | daṁsa̍ḥ-bhiḥ | na | vā̱m | jū̱rya̱nti̱ | pū̱rvyā | kṛ̱tāni̍ ||1.117.4||

1.117.5a su̱ṣu̱pvāṁsa̱ṁ na nirṛ̍teru̱pasthe̱ sūrya̱ṁ na da̍srā̱ tama̍si kṣi̱yanta̍m |
1.117.5c śu̱bhe ru̱kmaṁ na da̍rśa̱taṁ nikhā̍ta̱mudū̍pathuraśvinā̱ vanda̍nāya ||

su̱su̱pvāṁsa̍m | na | niḥ-ṛ̍teḥ | u̱pa-sthe̍ | sūrya̍m | na | da̱srā̱ | tama̍si | kṣi̱yanta̍m |
śu̱bhe | ru̱kmam | na | da̱rśa̱tam | ni-khā̍tam | ut | ū̱pa̱thu̱ḥ | a̱śvi̱nā̱ | vanda̍nāya ||1.117.5||

1.117.6a tadvā̍ṁ narā̱ śaṁsya̍ṁ pajri̱yeṇa̍ ka̱kṣīva̍tā nāsatyā̱ pari̍jman |
1.117.6c śa̱phādaśva̍sya vā̱jino̱ janā̍ya śa̱taṁ ku̱mbhām̐ a̍siñcata̱ṁ madhū̍nām ||

tat | vā̱m | na̱rā̱ | śaṁsya̍m | pa̱jri̱yeṇa̍ | ka̱kṣīva̍tā | nā̱sa̱tyā̱ | pari̍-jman |
śa̱phāt | aśva̍sya | vā̱jina̍ḥ | janā̍ya | śa̱tam | ku̱mbhān | a̱si̱ñca̱ta̱m | madhū̍nām ||1.117.6||

1.117.7a yu̱vaṁ na̍rā stuva̱te kṛ̍ṣṇi̱yāya̍ viṣṇā̱pva̍ṁ dadathu̱rviśva̍kāya |
1.117.7c ghoṣā̍yai citpitṛ̱ṣade̍ duro̱ṇe pati̱ṁ jūrya̍ntyā aśvināvadattam ||

yu̱vam | na̱rā̱ | stu̱va̱te | kṛ̱ṣṇi̱yāya̍ | vi̱ṣṇā̱pva̍m | da̱da̱thu̱ḥ | viśva̍kāya |
ghoṣā̍yai | ci̱t | pi̱tṛ̱-sade̍ | du̱ro̱ṇe | pati̍m | jūrya̍ntyai | a̱śvi̱nau̱ | a̱da̱tta̱m ||1.117.7||

1.117.8a yu̱vaṁ śyāvā̍ya̱ ruśa̍tīmadattaṁ ma̱haḥ kṣo̱ṇasyā̍śvinā̱ kaṇvā̍ya |
1.117.8c pra̱vācya̱ṁ tadvṛ̍ṣaṇā kṛ̱taṁ vā̱ṁ yannā̍rṣa̱dāya̱ śravo̍ a̱dhyadha̍ttam ||

yu̱vam | śyāvā̍ya | ruśa̍tīm | a̱da̱tta̱m | ma̱haḥ | kṣo̱ṇasya̍ | a̱śvi̱nā̱ | kaṇvā̍ya |
pra̱-vācya̍m | tat | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | kṛ̱tam | vā̱m | yat | nā̱rsa̱dāya̍ | śrava̍ḥ | a̱dhi̱-adha̍ttam ||1.117.8||

1.117.9a pu̱rū varpā̍ṁsyaśvinā̱ dadhā̍nā̱ ni pe̱dava̍ ūhathurā̱śumaśva̍m |
1.117.9c sa̱ha̱sra̱sāṁ vā̱jina̱mapra̍tītamahi̱hana̍ṁ śrava̱syaṁ1̱̍ taru̍tram ||

pu̱ru | varpā̍ṁsi | a̱śvi̱nā̱ | dadhā̍nā | ni | pe̱dave̍ | ū̱ha̱thu̱ḥ | ā̱śum | aśva̍m |
sa̱ha̱sra̱-sām | vā̱jina̍m | apra̍ti-itam | a̱hi̱-hana̍m | śra̱va̱sya̍m | taru̍tram ||1.117.9||

1.117.10a e̱tāni̍ vāṁ śrava̱syā̍ sudānū̱ brahmā̍ṅgū̱ṣaṁ sada̍na̱ṁ roda̍syoḥ |
1.117.10c yadvā̍ṁ pa̱jrāso̍ aśvinā̱ hava̍nte yā̱tami̱ṣā ca̍ vi̱duṣe̍ ca̱ vāja̍m ||

e̱tāni̍ | vā̱m | śra̱va̱syā̍ | su̱dā̱nū̱ iti̍ su-dānū | brahma̍ | ā̱ṅgū̱ṣam | sada̍nam | roda̍syoḥ |
yat | vā̱m | pa̱jrāsa̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | hava̍nte | yā̱tam | i̱ṣā | ca̱ | vi̱duṣe̍ | ca̱ | vāja̍m ||1.117.10||

1.117.11a sū̱normāne̍nāśvinā gṛṇā̱nā vāja̱ṁ viprā̍ya bhuraṇā̱ rada̍ntā |
1.117.11c a̱gastye̱ brahma̍ṇā vāvṛdhā̱nā saṁ vi̱śpalā̍ṁ nāsatyāriṇītam ||

sū̱noḥ | māne̍na | a̱śvi̱nā̱ | gṛ̱ṇā̱nā | vāja̍m | viprā̍ya | bhu̱ra̱ṇā̱ | rada̍ntā |
a̱gastye̍ | brahma̍ṇā | va̱vṛ̱dhā̱nā | sam | vi̱śpalā̍m | nā̱sa̱tyā̱ | a̱ri̱ṇī̱ta̱m ||1.117.11||

1.117.12a kuha̱ yāntā̍ suṣṭu̱tiṁ kā̱vyasya̱ divo̍ napātā vṛṣaṇā śayu̱trā |
1.117.12c hira̍ṇyasyeva ka̱laśa̱ṁ nikhā̍ta̱mudū̍pathurdaśa̱me a̍śvi̱nāha̍n ||

kuha̍ | yāntā̍ | su̱-stu̱tim | kā̱vyasya̍ | diva̍ḥ | na̱pā̱tā̱ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | śa̱yu̱-trā |
hira̍ṇyasya-iva | ka̱laśa̍m | ni-khā̍tam | ut | ū̱pa̱thu̱ḥ | da̱śa̱me | a̱śvi̱nā̱ | aha̍n ||1.117.12||

1.117.13a yu̱vaṁ cyavā̍namaśvinā̱ jara̍nta̱ṁ puna̱ryuvā̍naṁ cakrathu̱ḥ śacī̍bhiḥ |
1.117.13c yu̱vo ratha̍ṁ duhi̱tā sūrya̍sya sa̱ha śri̱yā nā̍satyāvṛṇīta ||

yu̱vam | cyavā̍nam | a̱śvi̱nā̱ | jara̍ntam | puna̍ḥ | yuvā̍nam | ca̱kra̱thu̱ḥ | śacī̍bhiḥ |
yu̱voḥ | ratha̍m | du̱hi̱tā | sūrya̍sya | sa̱ha | śri̱yā | nā̱sa̱tyā̱ | a̱vṛ̱ṇī̱ta̱ ||1.117.13||

1.117.14a yu̱vaṁ tugrā̍ya pū̱rvyebhi̱revai̍ḥ punarma̱nyāva̍bhavataṁ yuvānā |
1.117.14c yu̱vaṁ bhu̱jyumarṇa̍so̱ niḥ sa̍mu̱drādvibhi̍rūhathurṛ̱jrebhi̱raśvai̍ḥ ||

yu̱vam | tugrā̍ya | pū̱rvyebhi̍ḥ | evai̍ḥ | pu̱na̱ḥ-ma̱nyau | a̱bha̱va̱ta̱m | yu̱vā̱nā̱ |
yu̱vam | bhu̱jyum | arṇa̍saḥ | niḥ | sa̱mu̱drāt | vi-bhi̍ḥ | ū̱ha̱thu̱ḥ | ṛ̱jrebhi̍ḥ | aśvai̍ḥ ||1.117.14||

1.117.15a ajo̍havīdaśvinā tau̱gryo vā̱ṁ proḻha̍ḥ samu̱drama̍vya̱thirja̍ga̱nvān |
1.117.15c niṣṭamū̍hathuḥ su̱yujā̱ rathe̍na̱ mano̍javasā vṛṣaṇā sva̱sti ||

ajo̍havīt | a̱śvi̱nā̱ | tau̱gryaḥ | vā̱m | pra-ū̍ḻhaḥ | sa̱mu̱dram | a̱vya̱thiḥ | ja̱ga̱nvān |
niḥ | tam | ū̱ha̱thu̱ḥ | su̱-yujā̍ | rathe̍na | mana̍ḥ-javasā | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | sva̱sti ||1.117.15||

1.117.16a ajo̍havīdaśvinā̱ varti̍kā vāmā̱sno yatsī̱mamu̍ñcata̱ṁ vṛka̍sya |
1.117.16c vi ja̱yuṣā̍ yayathu̱ḥ sānvadre̍rjā̱taṁ vi̱ṣvāco̍ ahataṁ vi̱ṣeṇa̍ ||

ajo̍havīt | a̱śvi̱nā̱ | varti̍kā | vā̱m | ā̱snaḥ | yat | sī̱m | amu̍ñcatam | vṛka̍sya |
vi | ja̱yuṣā̍ | ya̱ya̱thu̱ḥ | sānu̍ | adre̍ḥ | jā̱tam | vi̱ṣvāca̍ḥ | a̱ha̱ta̱m | vi̱ṣeṇa̍ ||1.117.16||

1.117.17a śa̱taṁ me̱ṣānvṛ̱kye̍ māmahā̱naṁ tama̱ḥ praṇī̍ta̱maśi̍vena pi̱trā |
1.117.17c ākṣī ṛ̱jrāśve̍ aśvināvadhatta̱ṁ jyoti̍ra̱ndhāya̍ cakrathurvi̱cakṣe̍ ||

śa̱tam | me̱ṣān | vṛ̱kye̍ | ma̱ma̱hā̱nam | tama̍ḥ | pra-nī̍tam | aśi̍vena | pi̱trā |
ā | a̱kṣī iti̍ | ṛ̱jra-a̍śve | a̱śvi̱nau̱ | a̱dha̱tta̱m | jyoti̍ḥ | a̱ndhāya̍ | ca̱kra̱thu̱ḥ | vi̱-cakṣe̍ ||1.117.17||

1.117.18a śu̱nama̱ndhāya̱ bhara̍mahvaya̱tsā vṛ̱kīra̍śvinā vṛṣaṇā̱ nareti̍ |
1.117.18c jā̱raḥ ka̱nīna̍ iva cakṣadā̱na ṛ̱jrāśva̍ḥ śa̱tameka̍ṁ ca me̱ṣān ||

śu̱nam | a̱ndhāya̍ | bhara̍m | a̱hva̱ya̱t | sā | vṛ̱kīḥ | a̱śvi̱nā̱ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | narā̍ | iti̍ |
jā̱raḥ | ka̱nīna̍ḥ-iva | ca̱kṣa̱dā̱naḥ | ṛ̱jra-a̍śvaḥ | śa̱tam | eka̍m | ca̱ | me̱ṣān ||1.117.18||

1.117.19a ma̱hī vā̍mū̱tira̍śvinā mayo̱bhūru̱ta srā̱maṁ dhi̍ṣṇyā̱ saṁ ri̍ṇīthaḥ |
1.117.19c athā̍ yu̱vāmida̍hvaya̱tpura̍ṁdhi̱rāga̍cchataṁ sīṁ vṛṣaṇā̱vavo̍bhiḥ ||

ma̱hī | vā̱m | ū̱tiḥ | a̱śvi̱nā̱ | ma̱ya̱ḥ-bhūḥ | u̱ta | srā̱mam | dhi̱ṣṇyā̱ | sam | ri̱ṇī̱tha̱ḥ |
atha̍ | yu̱vām | it | a̱hva̱ya̱t | pura̍m-dhiḥ | ā | a̱ga̱ccha̱ta̱m | sī̱m | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | ava̍ḥ-bhiḥ ||1.117.19||

1.117.20a adhe̍nuṁ dasrā sta̱ryaṁ1̱̍ viṣa̍ktā̱mapi̍nvataṁ śa̱yave̍ aśvinā̱ gām |
1.117.20c yu̱vaṁ śacī̍bhirvima̱dāya̍ jā̱yāṁ nyū̍hathuḥ purumi̱trasya̱ yoṣā̍m ||

adhe̍num | da̱srā̱ | sta̱rya̍m | vi-sa̍ktām | api̍nvatam | śa̱yave̍ | a̱śvi̱nā̱ | gām |
yu̱vam | śacī̍bhiḥ | vi̱-ma̱dāya̍ | jā̱yām | ni | ū̱ha̱thu̱ḥ | pu̱ru̱-mi̱trasya̍ | yoṣā̍m ||1.117.20||

1.117.21a yava̱ṁ vṛke̍ṇāśvinā̱ vapa̱nteṣa̍ṁ du̱hantā̱ manu̍ṣāya dasrā |
1.117.21c a̱bhi dasyu̱ṁ baku̍reṇā̱ dhama̍nto̱ru jyoti̍ścakrathu̱rāryā̍ya ||

yava̍m | vṛke̍ṇa | a̱śvi̱na̱ | vapa̍ntā | iṣa̍m | du̱hantā̍ | manu̍ṣāya | da̱srā̱ |
a̱bhi | dasyu̍m | baku̍reṇa | dhama̍ntā | u̱ru | jyoti̍ḥ | ca̱kra̱thu̱ḥ | āryā̍ya ||1.117.21||

1.117.22a ā̱tha̱rva̱ṇāyā̍śvinā dadhī̱ce'śvya̱ṁ śira̱ḥ pratyai̍rayatam |
1.117.22c sa vā̱ṁ madhu̱ pra vo̍cadṛtā̱yantvā̱ṣṭraṁ yadda̍srāvapika̱kṣya̍ṁ vām ||

ā̱tha̱rva̱ṇāya̍ | a̱śvi̱nā̱ | da̱dhī̱ce | aśvya̍m | śira̍ḥ | prati̍ | ai̱ra̱ya̱ta̱m |
saḥ | vā̱m | madhu̍ | pra | vo̱ca̱t | ṛ̱ta̱-yan | tvā̱ṣṭram | yat | da̱srau̱ | a̱pi̱-ka̱kṣya̍m | vā̱m ||1.117.22||

1.117.23a sadā̍ kavī suma̱timā ca̍ke vā̱ṁ viśvā̱ dhiyo̍ aśvinā̱ prāva̍taṁ me |
1.117.23c a̱sme ra̱yiṁ nā̍satyā bṛ̱hanta̍mapatya̱sāca̱ṁ śrutya̍ṁ rarāthām ||

sadā̍ | ka̱vī̱ iti̍ | su̱-ma̱tim | ā | ca̱ke̱ | vā̱m | viśvā̍ḥ | dhiya̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | pra | a̱va̱ta̱m | me̱ |
a̱sme iti̍ | ra̱yim | nā̱sa̱tyā̱ | bṛ̱hanta̍m | a̱pa̱tya̱-sāca̍m | śrutya̍m | ra̱rā̱thā̱m ||1.117.23||

1.117.24a hira̍ṇyahastamaśvinā̱ rarā̍ṇā pu̱traṁ na̍rā vadhrima̱tyā a̍dattam |
1.117.24c tridhā̍ ha̱ śyāva̍maśvinā̱ vika̍sta̱mujjī̱vasa̍ airayataṁ sudānū ||

hira̍ṇya-hastam | a̱śvi̱nā̱ | rarā̍ṇā | pu̱tram | na̱rā̱ | va̱dhri̱-ma̱tyāḥ | a̱da̱tta̱m |
tridhā̍ | ha̱ | śyāva̍m | a̱śvi̱nā̱ | vi-ka̍stam | ut | jī̱vase̍ | ai̱ra̱ya̱ta̱m | su̱dā̱nū̱ iti̍ su-dānū ||1.117.24||

1.117.25a e̱tāni̍ vāmaśvinā vī̱ryā̍ṇi̱ pra pū̱rvyāṇyā̱yavo̍'vocan |
1.117.25c brahma̍ kṛ̱ṇvanto̍ vṛṣaṇā yu̱vabhyā̍ṁ su̱vīrā̍so vi̱datha̱mā va̍dema ||

e̱tāni̍ | vā̱m | a̱śvi̱nā̱ | vī̱ryā̍ṇi | pra | pū̱rvyāṇi̍ | ā̱yava̍ḥ | a̱vo̱ca̱n |
brahma̍ | kṛ̱ṇvanta̍ḥ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | yu̱va-bhyā̍m | su̱-vīrā̍saḥ | vi̱datha̍m | ā | va̱de̱ma̱ ||1.117.25||


1.118.1a ā vā̱ṁ ratho̍ aśvinā śye̱napa̍tvā sumṛḻī̱kaḥ svavā̍m̐ yātva̱rvāṅ |
1.118.1c yo martya̍sya̱ mana̍so̱ javī̍yāntrivandhu̱ro vṛ̍ṣaṇā̱ vāta̍raṁhāḥ ||

ā | vā̱m | ratha̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | śye̱na-pa̍tvā | su̱-mṛ̱ḻī̱kaḥ | sva-vā̍n | yā̱tu̱ | a̱rvāṅ |
yaḥ | martya̍sya | mana̍saḥ | javī̍yān | tri̱-va̱ndhu̱raḥ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | vāta̍-raṁhāḥ ||1.118.1||

1.118.2a tri̱va̱ndhu̱reṇa̍ tri̱vṛtā̱ rathe̍na trica̱kreṇa̍ su̱vṛtā yā̍tama̱rvāk |
1.118.2c pinva̍ta̱ṁ gā jinva̍ta̱marva̍to no va̱rdhaya̍tamaśvinā vī̱rama̱sme ||

tri̱-va̱ndhu̱reṇa̍ | tri̱-vṛtā̍ | rathe̍na | tri̱-ca̱kreṇa̍ | su̱-vṛtā̍ | ā | yā̱ta̱m | a̱rvāk |
pinva̍tam | gāḥ | jinva̍tam | arva̍taḥ | na̱ḥ | va̱rdhaya̍tam | a̱śvi̱nā̱ | vī̱ram | a̱sme iti̍ ||1.118.2||

1.118.3a pra̱vadyā̍manā su̱vṛtā̱ rathe̍na̱ dasrā̍vi̱maṁ śṛ̍ṇuta̱ṁ śloka̱madre̍ḥ |
1.118.3c kima̱ṅga vā̱ṁ pratyava̍rti̱ṁ gami̍ṣṭhā̱hurviprā̍so aśvinā purā̱jāḥ ||

pra̱vat-yā̍manā | su̱-vṛtā̍ | rathe̍na | dasrau̍ | i̱mam | śṛ̱ṇu̱ta̱m | śloka̍m | adre̍ḥ |
kim | a̱ṅga | vā̱m | prati̍ | ava̍rtim | gami̍ṣṭhā | ā̱huḥ | viprā̍saḥ | a̱śvi̱nā̱ | pu̱rā̱-jāḥ ||1.118.3||

1.118.4a ā vā̍ṁ śye̱nāso̍ aśvinā vahantu̱ rathe̍ yu̱ktāsa̍ ā̱śava̍ḥ pata̱ṁgāḥ |
1.118.4c ye a̱pturo̍ di̱vyāso̱ na gṛdhrā̍ a̱bhi prayo̍ nāsatyā̱ vaha̍nti ||

ā | vā̱m | śye̱nāsa̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | va̱ha̱ntu̱ | rathe̍ | yu̱ktāsa̍ḥ | ā̱śava̍ḥ | pa̱ta̱ṅgāḥ |
ye | a̱p-tura̍ḥ | di̱vyāsa̍ḥ | na | gṛdhrā̍ḥ | a̱bhi | praya̍ḥ | nā̱sa̱tyā̱ | vaha̍nti ||1.118.4||

1.118.5a ā vā̱ṁ ratha̍ṁ yuva̱tisti̍ṣṭha̱datra̍ ju̱ṣṭvī na̍rā duhi̱tā sūrya̍sya |
1.118.5c pari̍ vā̱maśvā̱ vapu̍ṣaḥ pata̱ṁgā vayo̍ vahantvaru̱ṣā a̱bhīke̍ ||

ā | vā̱m | ratha̍m | yu̱va̱tiḥ | ti̱ṣṭha̱t | atra̍ | ju̱ṣṭvī | na̱rā̱ | du̱hi̱tā | sūrya̍sya |
pari̍ | vā̱m | aśvā̍ḥ | vapu̍ṣaḥ | pa̱ta̱ṅgāḥ | vaya̍ḥ | va̱ha̱ntu̱ | a̱ru̱ṣāḥ | a̱bhīke̍ ||1.118.5||

1.118.6a udvanda̍namairataṁ da̱ṁsanā̍bhi̱rudre̱bhaṁ da̍srā vṛṣaṇā̱ śacī̍bhiḥ |
1.118.6c niṣṭau̱gryaṁ pā̍rayathaḥ samu̱drātpuna̱ścyavā̍naṁ cakrathu̱ryuvā̍nam ||

ut | vanda̍nam | ai̱ra̱ta̱m | da̱ṁsanā̍bhiḥ | ut | re̱bham | da̱srā̱ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | śacī̍bhiḥ |
niḥ | tau̱gryam | pā̱ra̱ya̱tha̱ḥ | sa̱mu̱drāt | puna̱riti̍ | cyavā̍nam | ca̱kra̱thu̱ḥ | yuvā̍nam ||1.118.6||

1.118.7a yu̱vamatra̱ye'va̍nītāya ta̱ptamūrja̍mo̱māna̍maśvināvadhattam |
1.118.7c yu̱vaṁ kaṇvā̱yāpi̍riptāya̱ cakṣu̱ḥ pratya̍dhattaṁ suṣṭu̱tiṁ ju̍juṣā̱ṇā ||

yu̱vam | atra̍ye | ava̍-nītāya | ta̱ptam | ūrja̍m | o̱māna̍m | a̱śvi̱nau̱ | a̱dha̱tta̱m |
yu̱vam | kaṇvā̍ya | api̍-riptāya | cakṣu̍ḥ | prati̍ | a̱dha̱tta̱m | su̱-stu̱tim | ju̱ju̱ṣā̱ṇā ||1.118.7||

1.118.8a yu̱vaṁ dhe̱nuṁ śa̱yave̍ nādhi̱tāyāpi̍nvatamaśvinā pū̱rvyāya̍ |
1.118.8c amu̍ñcata̱ṁ varti̍kā̱maṁha̍so̱ niḥ prati̱ jaṅghā̍ṁ vi̱śpalā̍yā adhattam ||

yu̱vam | dhe̱num | śa̱yave̍ | nā̱dhi̱tāya̍ | api̍nvatam | a̱śvi̱nā̱ | pū̱rvyāya̍ |
amu̍ñcatam | varti̍kām | aṁha̍saḥ | niḥ | prati̍ | jaṅghā̍m | vi̱śpalā̍yāḥ | a̱dha̱tta̱m ||1.118.8||

1.118.9a yu̱vaṁ śve̱taṁ pe̱dava̱ indra̍jūtamahi̱hana̍maśvinādatta̱maśva̍m |
1.118.9c jo̱hūtra̍ma̱ryo a̱bhibhū̍timu̱graṁ sa̍hasra̱sāṁ vṛṣa̍ṇaṁ vī̱ḍva̍ṅgam ||

yu̱vam | śve̱tam | pe̱dave̍ | indra̍-jūtam | a̱hi̱-hana̍m | a̱śvi̱nā̱ | a̱da̱tta̱m | aśva̍m |
jo̱hūtra̍m | a̱ryaḥ | a̱bhi-bhū̍tim | u̱gram | sa̱ha̱sra̱-sām | vṛṣa̍ṇam | vī̱ḻu-a̍ṅgam ||1.118.9||

1.118.10a tā vā̍ṁ narā̱ svava̍se sujā̱tā havā̍mahe aśvinā̱ nādha̍mānāḥ |
1.118.10c ā na̱ upa̱ vasu̍matā̱ rathe̍na̱ giro̍ juṣā̱ṇā su̍vi̱tāya̍ yātam ||

tā | vā̱m | na̱rā̱ | su | ava̍se | su̱-jā̱tā | havā̍mahe | a̱śvi̱nā̱ | nādha̍mānāḥ |
ā | na̱ḥ | upa̍ | vasu̍-matā | rathe̍na | gira̍ḥ | ju̱ṣā̱ṇā | su̱vi̱tāya̍ | yā̱ta̱m ||1.118.10||

1.118.11a ā śye̱nasya̱ java̍sā̱ nūta̍nenā̱sme yā̍taṁ nāsatyā sa̱joṣā̍ḥ |
1.118.11c have̱ hi vā̍maśvinā rā̱taha̍vyaḥ śaśvatta̱māyā̍ u̱ṣaso̱ vyu̍ṣṭau ||

ā | śye̱nasya̍ | java̍sā | nūta̍nena | a̱sme iti̍ | ya̱ta̱m | nā̱sa̱tyā̱ | sa̱joṣā̍ḥ |
have̍ | hi | vā̱m | a̱śvi̱nā̱ | rā̱ta-ha̍vyaḥ | śa̱śva̱t-ta̱māyā̍ḥ | u̱ṣasa̍ḥ | vi-u̍ṣṭau ||1.118.11||


1.119.1a ā vā̱ṁ ratha̍ṁ purumā̱yaṁ ma̍no̱juva̍ṁ jī̱rāśva̍ṁ ya̱jñiya̍ṁ jī̱vase̍ huve |
1.119.1c sa̱hasra̍ketuṁ va̱nina̍ṁ śa̱tadva̍suṁ śruṣṭī̱vāna̍ṁ varivo̱dhāma̱bhi praya̍ḥ ||

ā | vā̱m | ratha̍m | pu̱ru̱-mā̱yam | ma̱na̱ḥ-juva̍m | jī̱ra-a̍śvam | ya̱jñiya̍m | jī̱vase̍ | hu̱ve̱ |
sa̱hasra̍-ketum | va̱nina̍m | śa̱tat-va̍sum | śru̱ṣṭī̱-vāna̍m | va̱ri̱va̱ḥ-dhām | a̱bhi | praya̍ḥ ||1.119.1||

1.119.2a ū̱rdhvā dhī̱tiḥ pratya̍sya̱ prayā̍ma̱nyadhā̍yi̱ śasma̱ntsama̍yanta̱ ā diśa̍ḥ |
1.119.2c svadā̍mi gha̱rmaṁ prati̍ yantyū̱taya̱ ā vā̍mū̱rjānī̱ ratha̍maśvināruhat ||

ū̱rdhvā | dhī̱tiḥ | prati̍ | a̱sya̱ | pra-yā̍mani | adhā̍yi | śasma̍n | sam | a̱ya̱nte̱ | ā | diśa̍ḥ |
svadā̍mi | gha̱rmam | prati̍ | ya̱nti̱ | ū̱taya̍ḥ | ā | vā̱m | ū̱rjānī̍ | ratha̍m | a̱śvi̱nā̱ | a̱ru̱ha̱t ||1.119.2||

1.119.3a saṁ yanmi̱thaḥ pa̍spṛdhā̱nāso̱ agma̍ta śu̱bhe ma̱khā ami̍tā jā̱yavo̱ raṇe̍ |
1.119.3c yu̱voraha̍ prava̱ṇe ce̍kite̱ ratho̱ yada̍śvinā̱ vaha̍thaḥ sū̱rimā vara̍m ||

sam | yat | mi̱thaḥ | pa̱spṛ̱dhā̱nāsa̍ḥ | agma̍ta | śu̱bhe | ma̱khāḥ | ami̍tāḥ | jā̱yava̍ḥ | raṇe̍ |
yu̱voḥ | aha̍ | pra̱va̱ṇe | ce̱ki̱te̱ | ratha̍ḥ | yat | a̱śvi̱nā̱ | vaha̍thaḥ | sū̱rim | ā | vara̍m ||1.119.3||

1.119.4a yu̱vaṁ bhu̱jyuṁ bhu̱ramā̍ṇa̱ṁ vibhi̍rga̱taṁ svayu̍ktibhirni̱vaha̍ntā pi̱tṛbhya̱ ā |
1.119.4c yā̱si̱ṣṭaṁ va̱rtirvṛ̍ṣaṇā vije̱nyaṁ1̱̍ divo̍dāsāya̱ mahi̍ ceti vā̱mava̍ḥ ||

yu̱vam | bhu̱jyum | bhu̱ramā̍ṇam | vi-bhi̍ḥ | ga̱tam | svayu̍kti-bhiḥ | ni̱-vaha̍ntā | pi̱tṛ-bhya̍ḥ | ā |
yā̱si̱ṣṭam | va̱rtiḥ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | vi̱-je̱nya̍m | diva̍ḥ-dāsāya | mahi̍ | ce̱ti̱ | vā̱m | ava̍ḥ ||1.119.4||

1.119.5a yu̱vora̍śvinā̱ vapu̍ṣe yuvā̱yuja̱ṁ ratha̱ṁ vāṇī̍ yematurasya̱ śardhya̍m |
1.119.5c ā vā̍ṁ pati̱tvaṁ sa̱khyāya̍ ja̱gmuṣī̱ yoṣā̍vṛṇīta̱ jenyā̍ yu̱vāṁ patī̍ ||

yu̱voḥ | a̱śvi̱nā̱ | vapu̍ṣe | yu̱vā̱-yuja̍m | ratha̍m | vāṇī̱ iti̍ | ye̱ma̱tu̱ḥ | a̱sya̱ | śardhya̍m |
ā | vā̱m | pa̱ti̱-tvam | sa̱khyāya̍ | ja̱gmuṣī̍ | yoṣā̍ | a̱vṛ̱ṇī̱ta̱ | jenyā̍ | yu̱vām | patī̱ iti̍ ||1.119.5||

1.119.6a yu̱vaṁ re̱bhaṁ pari̍ṣūteruruṣyatho hi̱mena̍ gha̱rmaṁ pari̍tapta̱matra̍ye |
1.119.6c yu̱vaṁ śa̱yora̍va̱saṁ pi̍pyathu̱rgavi̱ pra dī̱rgheṇa̱ vanda̍nastā̱ryāyu̍ṣā ||

yu̱vam | re̱bham | pari̍-sūteḥ | u̱ru̱ṣya̱tha̱ḥ | hi̱mena̍ | gha̱rmam | pari̍-taptam | atra̍ye |
yu̱vam | śa̱yoḥ | a̱va̱sam | pi̱pya̱thu̱ḥ | gavi̍ | pra | dī̱rgheṇa̍ | vanda̍naḥ | tā̱ri̱ | āyu̍ṣā ||1.119.6||

1.119.7a yu̱vaṁ vanda̍na̱ṁ nirṛ̍taṁ jara̱ṇyayā̱ ratha̱ṁ na da̍srā kara̱ṇā sami̍nvathaḥ |
1.119.7c kṣetrā̱dā vipra̍ṁ janatho vipa̱nyayā̱ pra vā̱matra̍ vidha̱te da̱ṁsanā̍ bhuvat ||

yu̱vam | vanda̍nam | niḥ-ṛ̍tam | ja̱ra̱ṇyayā̍ | ratha̍m | na | da̱srā̱ | ka̱ra̱ṇā | sam | i̱nva̱tha̱ḥ |
kṣetrā̍t | ā | vipra̍m | ja̱na̱tha̱ḥ | vi̱pa̱nyayā̍ | pra | vā̱m | atra̍ | vi̱dha̱te | da̱ṁsanā̍ | bhu̱va̱t ||1.119.7||

1.119.8a aga̍cchata̱ṁ kṛpa̍māṇaṁ parā̱vati̍ pi̱tuḥ svasya̱ tyaja̍sā̱ nibā̍dhitam |
1.119.8c sva̍rvatīri̱ta ū̱tīryu̱voraha̍ ci̱trā a̱bhīke̍ abhavanna̱bhiṣṭa̍yaḥ ||

aga̍cchatam | kṛpa̍māṇam | pa̱rā̱-vati̍ | pi̱tuḥ | svasya̍ | tyaja̍sā | ni-bā̍dhitam |
sva̍ḥ-vatīḥ | i̱taḥ | ū̱tīḥ | yu̱voḥ | aha̍ | ci̱trāḥ | a̱bhīke̍ | a̱bha̱va̱n | a̱bhiṣṭa̍yaḥ ||1.119.8||

1.119.9a u̱ta syā vā̱ṁ madhu̍ma̱nmakṣi̍kārapa̱nmade̱ soma̍syauśi̱jo hu̍vanyati |
1.119.9c yu̱vaṁ da̍dhī̱co mana̱ ā vi̍vāsa̱tho'thā̱ śira̱ḥ prati̍ vā̱maśvya̍ṁ vadat ||

u̱ta | syā | vā̱m | madhu̍-mat | makṣi̍kā | a̱ra̱pa̱t | made̍ | soma̍sya | au̱śi̱jaḥ | hu̱va̱nya̱ti̱ |
yu̱vam | da̱dhī̱caḥ | mana̍ḥ | ā | vi̱vā̱sa̱tha̱ḥ | atha̍ | śira̍ḥ | prati̍ | vā̱m | aśvya̍m | va̱da̱t ||1.119.9||

1.119.10a yu̱vaṁ pe̱dave̍ puru̱vāra̍maśvinā spṛ̱dhāṁ śve̱taṁ ta̍ru̱tāra̍ṁ duvasyathaḥ |
1.119.10c śaryai̍ra̱bhidyu̱ṁ pṛta̍nāsu du̱ṣṭara̍ṁ ca̱rkṛtya̱mindra̍miva carṣaṇī̱saha̍m ||

yu̱vam | pe̱dave̍ | pu̱ru̱-vāra̍m | a̱śvi̱nā̱ | spṛ̱dhām | śve̱tam | ta̱ru̱tāra̍m | du̱va̱sya̱tha̱ḥ |
śaryai̍ḥ | a̱bhi-dyu̍m | pṛta̍nāsu | du̱stara̍m | ca̱rkṛtya̍m | indra̍m-iva | ca̱rṣa̱ṇi̱-saha̍m ||1.119.10||


1.120.1a kā rā̍dha̱ddhotrā̍śvinā vā̱ṁ ko vā̱ṁ joṣa̍ u̱bhayo̍ḥ |
1.120.1c ka̱thā vi̍dhā̱tyapra̍cetāḥ ||

kā | rā̱dha̱t | hotrā̍ | a̱śvi̱nā̱ | vā̱m | kaḥ | vā̱m | joṣe̍ | u̱bhayo̍ḥ |
ka̱thā | vi̱dhā̱ti̱ | apra̍-cetāḥ ||1.120.1||

1.120.2a vi̱dvāṁsā̱viddura̍ḥ pṛcche̱davi̍dvāni̱tthāpa̍ro ace̱tāḥ |
1.120.2c nū ci̱nnu marte̱ akrau̍ ||

vi̱dvāṁsau̍ | it | dura̍ḥ | pṛ̱cche̱t | avi̍dvān | i̱tthā | apa̍raḥ | a̱ce̱tāḥ |
nu | ci̱t | nu | marte̍ | akrau̍ ||1.120.2||

1.120.3a tā vi̱dvāṁsā̍ havāmahe vā̱ṁ tā no̍ vi̱dvāṁsā̱ manma̍ vocetama̱dya |
1.120.3c prārca̱ddaya̍māno yu̱vāku̍ḥ ||

tā | vi̱dvāṁsā̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ | vā̱m | tā | na̱ḥ | vi̱dvāṁsā̍ | manma̍ | vo̱ce̱ta̱m | a̱dya |
pra | ā̱rca̱t | daya̍mānaḥ | yu̱vāku̍ḥ ||1.120.3||

1.120.4a vi pṛ̍cchāmi pā̱kyā̱3̱̍ na de̱vānvaṣa̍ṭkṛtasyādbhu̱tasya̍ dasrā |
1.120.4c pā̱taṁ ca̱ sahya̍so yu̱vaṁ ca̱ rabhya̍so naḥ ||

vi | pṛ̱cchā̱mi̱ | pā̱kyā̍ | na | de̱vān | vaṣa̍ṭ-kṛtasya | a̱dbhu̱tasya̍ | da̱srā̱ |
pā̱tam | ca̱ | sahya̍saḥ | yu̱vam | ca̱ | rabhya̍saḥ | na̱ḥ ||1.120.4||

1.120.5a pra yā ghoṣe̱ bhṛga̍vāṇe̱ na śobhe̱ yayā̍ vā̱cā yaja̍ti pajri̱yo vā̍m |
1.120.5c praiṣa̱yurna vi̱dvān ||

pra | yā | ghoṣe̍ | bhṛga̍vāṇe | na | śobhe̍ | yayā̍ | vā̱cā | yaja̍ti | pa̱jri̱yaḥ | vā̱m |
pra | i̱ṣa̱-yuḥ | na | vi̱dvān ||1.120.5||

1.120.6a śru̱taṁ gā̍ya̱traṁ taka̍vānasyā̱haṁ ci̱ddhi ri̱rebhā̍śvinā vām |
1.120.6c ākṣī śu̍bhaspatī̱ dan ||

śru̱tam | gā̱ya̱tram | taka̍vānasya | a̱ham | ci̱t | hi | ri̱rebha̍ | a̱śvi̱nā̱ | vā̱m |
ā | a̱kṣī iti̍ | śu̱bha̱ḥ | pa̱tī̱ iti̍ | dan ||1.120.6||

1.120.7a yu̱vaṁ hyāsta̍ṁ ma̱ho ranyu̱vaṁ vā̱ yanni̱rata̍taṁsatam |
1.120.7c tā no̍ vasū sugo̱pā syā̍taṁ pā̱taṁ no̱ vṛkā̍daghā̱yoḥ ||

yu̱vam | hi | āsta̍m | ma̱haḥ | ran | yu̱vam | vā̱ | yat | ni̱ḥ-ata̍taṁsatam |
tā | na̱ḥ | va̱sū̱ iti̍ | su̱-go̱pā | syā̱ta̱m | pā̱tam | na̱ḥ | vṛkā̍t | a̱gha̱-yoḥ ||1.120.7||

1.120.8a mā kasmai̍ dhātama̱bhya̍mi̱triṇe̍ no̱ mākutrā̍ no gṛ̱hebhyo̍ dhe̱navo̍ guḥ |
1.120.8c sta̱nā̱bhujo̱ aśi̍śvīḥ ||

mā | kasmai̍ | dhā̱ta̱m | a̱bhi | a̱mi̱triṇe̍ | na̱ḥ | mā | a̱kutra̍ | na̱ḥ | gṛ̱hebhya̍ḥ | dhe̱nava̍ḥ | gu̱ḥ |
sta̱na̱-bhuja̍ḥ | aśi̍śvīḥ ||1.120.8||

1.120.9a du̱hī̱yanmi̱tradhi̍taye yu̱vāku̍ rā̱ye ca̍ no mimī̱taṁ vāja̍vatyai |
1.120.9c i̱ṣe ca̍ no mimītaṁ dhenu̱matyai̍ ||

du̱hī̱yan | mi̱tra-dhi̍taye | yu̱vāku̍ | rā̱ye | ca̱ | na̱ḥ | mi̱mī̱tam | vāja̍-vatyai |
i̱ṣe | ca̱ | na̱ḥ | mi̱mī̱ta̱m | dhe̱nu̱-matyai̍ ||1.120.9||

1.120.10a a̱śvino̍rasana̱ṁ ratha̍mana̱śvaṁ vā̱jinī̍vatoḥ |
1.120.10c tenā̱haṁ bhūri̍ cākana ||

a̱śvino̍ḥ | a̱sa̱na̱m | ratha̍m | a̱na̱śvam | vā̱jinī̍-vatoḥ |
tena̍ | a̱ham | bhūri̍ | cā̱ka̱na̱ ||1.120.10||

1.120.11a a̱yaṁ sa̍maha mā tanū̱hyāte̱ janā̱m̐ anu̍ |
1.120.11c so̱ma̱peya̍ṁ su̱kho ratha̍ḥ ||

a̱yam | sa̱ma̱ha̱ | mā̱ | ta̱nu̱ | ū̱hyāte̍ | janā̍n | anu̍ |
so̱ma̱-peya̍m | su̱-khaḥ | ratha̍ḥ ||1.120.11||

1.120.12a adha̱ svapna̍sya̱ nirvi̱de'bhu̍ñjataśca re̱vata̍ḥ |
1.120.12c u̱bhā tā basri̍ naśyataḥ ||

adha̍ | svapna̍sya | niḥ | vi̱de̱ | abhu̍ñjataḥ | ca̱ | re̱vata̍ḥ |
u̱bhā | tā | basri̍ | na̱śya̱ta̱ḥ ||1.120.12||


1.121.1a kadi̱tthā nṝm̐ḥ pātra̍ṁ devaya̱tāṁ śrava̱dgiro̱ aṅgi̍rasāṁ tura̱ṇyan |
1.121.1c pra yadāna̱ḍviśa̱ ā ha̱rmyasyo̱ru kra̍ṁsate adhva̱re yaja̍traḥ ||

kat | i̱tthā | nṝn | pātra̍m | de̱va̱-ya̱tām | śrava̍t | gira̍ḥ | aṅgi̍rasām | tu̱ra̱ṇyan |
pra | yat | āna̍ṭ | viśa̍ḥ | ā | ha̱rmyasa̍ | u̱ru | kra̱ṁsa̱te̱ | a̱dhva̱re | yaja̍traḥ ||1.121.1||

1.121.2a stambhī̍ddha̱ dyāṁ sa dha̱ruṇa̍ṁ pruṣāyadṛ̱bhurvājā̍ya̱ dravi̍ṇa̱ṁ naro̱ goḥ |
1.121.2c anu̍ sva̱jāṁ ma̍hi̱ṣaśca̍kṣata̱ vrāṁ menā̱maśva̍sya̱ pari̍ mā̱tara̱ṁ goḥ ||

stambhī̍t | ha̱ | dyām | saḥ | dha̱ruṇa̍m | pru̱ṣā̱ya̱t | ṛ̱bhuḥ | vājā̍ya | dravi̍ṇam | nara̍ḥ | goḥ |
anu̍ | sva̱-jām | ma̱hi̱ṣaḥ | ca̱kṣa̱ta̱ | vrām | menā̍m | aśva̍sya | pari̍ | mā̱tara̍m | goḥ ||1.121.2||

1.121.3a nakṣa̱ddhava̍maru̱ṇīḥ pū̱rvyaṁ rāṭ tu̱ro vi̱śāmaṅgi̍rasā̱manu̱ dyūn |
1.121.3c takṣa̱dvajra̱ṁ niyu̍taṁ ta̱stambha̱ddyāṁ catu̍ṣpade̱ naryā̍ya dvi̱pāde̍ ||

nakṣa̍t | hava̍m | a̱ru̱ṇīḥ | pū̱rvyam | rāṭ | tu̱raḥ | vi̱śām | aṅgi̍rasām | anu̍ | dyūn |
takṣa̍t | vajra̍m | ni-yu̍tam | ta̱stambha̍t | dyām | catu̍ḥ-pade | naryā̍ya | dvi̱-pāde̍ ||1.121.3||

1.121.4a a̱sya made̍ sva̱rya̍ṁ dā ṛ̱tāyāpī̍vṛtamu̱sriyā̍ṇā̱manī̍kam |
1.121.4c yaddha̍ pra̱sarge̍ trika̱kumni̱varta̱dapa̱ druho̱ mānu̍ṣasya̱ duro̍ vaḥ ||

a̱sya | made̍ | sva̱rya̍m | dā̱ḥ | ṛ̱tāya̍ | api̍-vṛtam | u̱sriyā̍ṇām | anī̍kam |
yat | ha̱ | pra̱-sarge̍ | tri̱-ka̱kup | ni̱-varta̍t | apa̍ | druha̍ḥ | mānu̍ṣasya | dura̍ḥ | va̱riti̍ ||1.121.4||

1.121.5a tubhya̱ṁ payo̱ yatpi̱tarā̱vanī̍tā̱ṁ rādha̍ḥ su̱reta̍stu̱raṇe̍ bhura̱ṇyū |
1.121.5c śuci̱ yatte̱ rekṇa̱ āya̍janta saba̱rdughā̍yā̱ḥ paya̍ u̱sriyā̍yāḥ ||

tubhya̍m | paya̍ḥ | yat | pi̱tarau̍ | anī̍tām | rādha̍ḥ | su̱-reta̍ḥ | tu̱raṇe̍ | bhu̱ra̱ṇyū iti̍ |
śuci̍ | yat | te̱ | rekṇa̍ḥ | ā | aya̍janta | sa̱ba̱ḥ-dughā̍yāḥ | paya̍ḥ | u̱sriyā̍yāḥ ||1.121.5||

1.121.6a adha̱ pra ja̍jñe ta̱raṇi̍rmamattu̱ pra ro̍cya̱syā u̱ṣaso̱ na sūra̍ḥ |
1.121.6c indu̱ryebhi̱rāṣṭa̱ svedu̍havyaiḥ sru̱veṇa̍ si̱ñcañja̱raṇā̱bhi dhāma̍ ||

adha̍ | pra | ja̱jñe̱ | ta̱raṇi̍ḥ | ma̱ma̱ttu̱ | pra | ro̱ci̱ | a̱syāḥ | u̱ṣasa̍ḥ | na | sūra̍ḥ |
indu̍ḥ | yebhi̍ḥ | āṣṭa̍ | sva̱-idu̍havyaiḥ | sru̱veṇa̍ | si̱ñcan | ja̱raṇā̍ | a̱bhi | dhāma̍ ||1.121.6||

1.121.7a svi̱dhmā yadva̱nadhi̍tirapa̱syātsūro̍ adhva̱re pari̱ rodha̍nā̱ goḥ |
1.121.7c yaddha̍ pra̱bhāsi̱ kṛtvyā̱m̐ anu̱ dyūnana̍rviśe pa̱śviṣe̍ tu̱rāya̍ ||

su̱-i̱dhmā | yat | va̱na-dhi̍tiḥ | a̱pa̱syāt | sūra̍ḥ | a̱dhva̱re | pari̍ | rodha̍nā | goḥ |
yat | ha̱ | pra̱-bhāsi̍ | kṛtvyā̍n | anu̍ | dyūn | ana̍rviśe | pa̱śu̱-iṣe̍ | tu̱rāya̍ ||1.121.7||

1.121.8a a̱ṣṭā ma̱ho di̱va ādo̱ harī̍ i̱ha dyu̍mnā̱sāha̍ma̱bhi yo̍dhā̱na utsa̍m |
1.121.8c hari̱ṁ yatte̍ ma̱ndina̍ṁ du̱kṣanvṛ̱dhe gora̍bhasa̱madri̍bhirvā̱tāpya̍m ||

a̱ṣṭā | ma̱haḥ | di̱vaḥ | āda̍ḥ | harī̱ iti̍ | i̱ha | dyu̱mna̱-saha̍m | a̱bhi | yo̱dhā̱naḥ | utsa̍m |
hari̍m | yat | te̱ | ma̱ndina̍m | dhu̱kṣan | vṛ̱dhe | go-ra̍bhasam | adri̍-bhiḥ | vā̱tāpya̍m ||1.121.8||

1.121.9a tvamā̍ya̱saṁ prati̍ vartayo̱ gordi̱vo aśmā̍na̱mupa̍nīta̱mṛbhvā̍ |
1.121.9c kutsā̍ya̱ yatra̍ puruhūta va̱nvañchuṣṇa̍mana̱ntaiḥ pa̍ri̱yāsi̍ va̱dhaiḥ ||

tvam | ā̱ya̱sam | prati̍ | va̱rta̱ya̱ḥ | goḥ | di̱vaḥ | aśmā̍nam | upa̍-nītam | ṛbhvā̍ |
kutsā̍ya | yatra̍ | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | va̱nvan | śuṣṇa̍m | a̱na̱ntaiḥ | pa̱ri̱-yāsi̍ | va̱dhaiḥ ||1.121.9||

1.121.10a pu̱rā yatsūra̱stama̍so̱ apī̍te̱stama̍drivaḥ phali̱gaṁ he̱tima̍sya |
1.121.10c śuṣṇa̍sya ci̱tpari̍hita̱ṁ yadojo̍ di̱vaspari̱ sugra̍thita̱ṁ tadāda̍ḥ ||

pu̱rā | yat | sūra̍ḥ | tama̍saḥ | api̍-iteḥ | tam | a̱dri̱-va̱ḥ | pha̱li̱-gam | he̱tim | a̱sya̱ |
śuṣṇa̍sya | ci̱t | pari̍-hitam | yat | oja̍ḥ | di̱vaḥ | pari̍ | su-gra̍thitam | tat | ā | a̱da̱ritya̍daḥ ||1.121.10||

1.121.11a anu̍ tvā ma̱hī pāja̍sī aca̱kre dyāvā̱kṣāmā̍ madatāmindra̱ karma̍n |
1.121.11c tvaṁ vṛ̱tramā̱śayā̍naṁ si̱rāsu̍ ma̱ho vajre̍ṇa siṣvapo va̱rāhu̍m ||

anu̍ | tvā̱ | ma̱hī iti̍ | pāja̍sī̱ iti̍ | a̱ca̱kre iti̍ | dyāvā̱kṣāmā̍ | ma̱da̱tā̱m | i̱ndra̱ | karma̍n |
tvam | vṛ̱tram | ā̱-śayā̍nam | si̱rāsu̍ | ma̱haḥ | vajre̍ṇa | si̱sva̱pa̱ḥ | va̱rāhu̍m ||1.121.11||

1.121.12a tvami̍ndra̱ naryo̱ yām̐ avo̱ nṝntiṣṭhā̱ vāta̍sya su̱yujo̱ vahi̍ṣṭhān |
1.121.12c yaṁ te̍ kā̱vya u̱śanā̍ ma̱ndina̱ṁ dādvṛ̍tra̱haṇa̱ṁ pārya̍ṁ tatakṣa̱ vajra̍m ||

tvam | i̱ndra̱ | narya̍ḥ | yān | ava̍ḥ | nṝn | tiṣṭha̍ | vāta̍sya | su̱-yuja̍ḥ | vahi̍ṣṭhān |
yam | te̱ | kā̱vyaḥ | u̱śanā̍ | ma̱ndina̍m | dāt | vṛ̱tra̱-hana̍m | pārya̍m | ta̱ta̱kṣa̱ | vajra̍m ||1.121.12||

1.121.13a tvaṁ sūro̍ ha̱rito̍ rāmayo̱ nṝnbhara̍cca̱krameta̍śo̱ nāyami̍ndra |
1.121.13c prāsya̍ pā̱raṁ na̍va̱tiṁ nā̱vyā̍nā̱mapi̍ ka̱rtama̍varta̱yo'ya̍jyūn ||

tvam | sūra̍ḥ | ha̱rita̍ḥ | ra̱ma̱ya̱ḥ | nṝn | bhara̍t | ca̱kram | eta̍śaḥ | na | a̱yam | i̱ndra̱ |
pra̱-asya̍ | pā̱ram | na̱va̱tim | nā̱vyā̍nām | api̍ | ka̱rtam | a̱va̱rta̱ya̱ḥ | aya̍jyūn ||1.121.13||

1.121.14a tvaṁ no̍ a̱syā i̍ndra du̱rhaṇā̍yāḥ pā̱hi va̍jrivo duri̱tāda̱bhīke̍ |
1.121.14c pra no̱ vājā̍nra̱thyo̱3̱̍ aśva̍budhyāni̱ṣe ya̍ndhi̱ śrava̍se sū̱nṛtā̍yai ||

tvam | na̱ḥ | a̱syāḥ | i̱ndra̱ | du̱ḥ-hanā̍yāḥ | pā̱hi | va̱jri̱-va̱ḥ | du̱ḥ-i̱tāt | a̱bhīke̍ |
pra | na̱ḥ | vājā̍n | ra̱thya̍ḥ | aśva̍-budhyān | i̱ṣe | ya̱ndhi̱ | śrava̍se | sū̱nṛtā̍yai ||1.121.14||

1.121.15a mā sā te̍ a̱smatsu̍ma̱tirvi da̍sa̱dvāja̍pramaha̱ḥ samiṣo̍ varanta |
1.121.15c ā no̍ bhaja maghava̱ngoṣva̱ryo maṁhi̍ṣṭhāste sadha̱māda̍ḥ syāma ||

mā | sā | te̱ | a̱smat | su̱-ma̱tiḥ | vi | da̱sa̱t | vāja̍-pramahaḥ | sam | iṣa̍ḥ | va̱ra̱nta̱ |
ā | na̱ḥ | bha̱ja̱ | ma̱gha̱-va̱n | goṣu̍ | a̱ryaḥ | maṁhi̍ṣṭhāḥ | te̱ | sa̱dha̱-māda̍ḥ | syā̱ma̱ ||1.121.15||


1.122.1a pra va̱ḥ pānta̍ṁ raghumanya̱vo'ndho̍ ya̱jñaṁ ru̱drāya̍ mī̱ḻhuṣe̍ bharadhvam |
1.122.1c di̱vo a̍sto̱ṣyasu̍rasya vī̱rairi̍ṣu̱dhyeva̍ ma̱ruto̱ roda̍syoḥ ||

pra | va̱ḥ | pānta̍m | ra̱ghu̱-ma̱nya̱va̱ḥ | andha̍ḥ | ya̱jñam | ru̱drāya̍ | mī̱ḻhuṣe̍ | bha̱ra̱dhva̱m |
di̱vaḥ | a̱sto̱ṣi̱ | asu̍rasya | vī̱raiḥ | i̱ṣu̱dhyā-i̍va | ma̱ruta̍ḥ | roda̍syoḥ ||1.122.1||

1.122.2a patnī̍va pū̱rvahū̍tiṁ vāvṛ̱dhadhyā̍ u̱ṣāsā̱naktā̍ puru̱dhā vidā̍ne |
1.122.2c sta̱rīrnātka̱ṁ vyu̍ta̱ṁ vasā̍nā̱ sūrya̍sya śri̱yā su̱dṛśī̱ hira̍ṇyaiḥ ||

patnī̍-iva | pū̱rva-hū̍tim | va̱vṛ̱dhadhyai̍ | u̱ṣasā̱naktā̍ | pu̱ru̱dhā | vidā̍ne̱ iti̍ |
sta̱rīḥ | na | atka̍m | vi-u̍tam | vasā̍nā | sūrya̍sya | śri̱yā | su̱-dṛśī̍ | hira̍ṇyaiḥ ||1.122.2||

1.122.3a ma̱mattu̍ na̱ḥ pari̍jmā vasa̱rhā ma̱mattu̱ vāto̍ a̱pāṁ vṛṣa̍ṇvān |
1.122.3c śi̱śī̱tami̍ndrāparvatā yu̱vaṁ na̱stanno̱ viśve̍ varivasyantu de̱vāḥ ||

ma̱mattu̍ | na̱ḥ | pari̍-jmā | va̱sa̱rhā | ma̱mattu̍ | vāta̍ḥ | a̱pām | vṛṣa̍ṇ-vān |
śi̱śī̱tam | i̱ndrā̱pa̱rva̱tā̱ | yu̱vam | na̱ḥ | tat | na̱ḥ | viśve̍ | va̱ri̱va̱sya̱ntu̱ | de̱vāḥ ||1.122.3||

1.122.4a u̱ta tyā me̍ ya̱śasā̍ śveta̱nāyai̱ vyantā̱ pāntau̍śi̱jo hu̱vadhyai̍ |
1.122.4c pra vo̱ napā̍tama̱pāṁ kṛ̍ṇudhva̱ṁ pra mā̱tarā̍ rāspi̱nasyā̱yoḥ ||

u̱ta | tyā | me̱ | ya̱śasā̍ | śve̱ta̱nāyai̍ | vyantā̍ | pāntā̍ | au̱śi̱ja̱ḥ | hu̱vadhyai̍ |
pra | va̱ḥ | napā̍tam | a̱pām | kṛ̱ṇu̱dhva̱m | pra | mā̱tarā̍ | rā̱spi̱nasya̍ | ā̱yoḥ ||1.122.4||

1.122.5a ā vo̍ ruva̱ṇyumau̍śi̱jo hu̱vadhyai̱ ghoṣe̍va̱ śaṁsa̱marju̍nasya̱ naṁśe̍ |
1.122.5c pra va̍ḥ pū̱ṣṇe dā̱vana̱ ām̐ acchā̍ voceya va̱sutā̍tima̱gneḥ ||

ā | va̱ḥ | ru̱va̱ṇyum | au̱śi̱jaḥ | hu̱vadhyai̍ | ghoṣā̍-iva | śaṁsa̍m | arju̍nasya | naṁśe̍ |
pra | va̱ḥ | pū̱ṣṇe | dā̱vane̍ | ā | accha̍ | vo̱ce̱ya̱ | va̱su-tā̍tim | a̱gneḥ ||1.122.5||

1.122.6a śru̱taṁ me̍ mitrāvaruṇā̱ have̱mota śru̍ta̱ṁ sada̍ne vi̱śvata̍ḥ sīm |
1.122.6c śrotu̍ na̱ḥ śrotu̍rātiḥ su̱śrotu̍ḥ su̱kṣetrā̱ sindhu̍ra̱dbhiḥ ||

śru̱tam | me̱ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | havā̍ | i̱mā | u̱ta | śru̱ta̱m | sada̍ne | vi̱śvata̍ḥ | sī̱m |
śrotu̍ | na̱ḥ | śrotu̍-rātiḥ | su̱-śrotu̍ḥ | su̱-kṣetrā̍ | sindhu̍ḥ | a̱t-bhiḥ ||1.122.6||

1.122.7a stu̱ṣe sā vā̍ṁ varuṇa mitra rā̱tirgavā̍ṁ śa̱tā pṛ̱kṣayā̍meṣu pa̱jre |
1.122.7c śru̱tara̍the pri̱yara̍the̱ dadhā̍nāḥ sa̱dyaḥ pu̱ṣṭiṁ ni̍rundhā̱nāso̍ agman ||

stu̱ṣe | sā | vā̱m | va̱ru̱ṇa̱ | mi̱tra̱ | rā̱tiḥ | gavā̍m | śa̱tā | pṛ̱kṣa-yā̍meṣu | pa̱jre |
śru̱ta-ra̍the | pri̱ya-ra̍the | dadhā̍nāḥ | sa̱dyaḥ | pu̱ṣṭim | ni̱-ru̱ndhā̱nāsa̍ḥ | a̱gma̱n ||1.122.7||

1.122.8a a̱sya stu̍ṣe̱ mahi̍maghasya̱ rādha̱ḥ sacā̍ sanema̱ nahu̍ṣaḥ su̱vīrā̍ḥ |
1.122.8c jano̱ yaḥ pa̱jrebhyo̍ vā̱jinī̍vā̱naśvā̍vato ra̱thino̱ mahya̍ṁ sū̱riḥ ||

a̱sya | stu̱ṣe̱ | mahi̍-maghasya | rādha̍ḥ | sacā̍ | sa̱ne̱ma̱ | nahu̍ṣaḥ | su̱-vīrā̍ḥ |
jana̍ḥ | yaḥ | pa̱jrebhya̍ḥ | vā̱jinī̍-vān | aśva̍-vataḥ | ra̱thina̍ḥ | mahya̍m | sū̱riḥ ||1.122.8||

1.122.9a jano̱ yo mi̍trāvaruṇāvabhi̱dhruga̱po na vā̍ṁ su̱notya̍kṣṇayā̱dhruk |
1.122.9c sva̱yaṁ sa yakṣma̱ṁ hṛda̍ye̱ ni dha̍tta̱ āpa̱ yadī̱ṁ hotrā̍bhirṛ̱tāvā̍ ||

jana̍ḥ | yaḥ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇau̱ | a̱bhi̱-dhruk | a̱paḥ | na | vā̱m | su̱noti̍ | a̱kṣṇa̱yā̱-dhruk |
sva̱yam | saḥ | yakṣma̍m | hṛda̍ye | ni | dha̱tte̱ | āpa̍ | yat | ī̱m | hotrā̍bhiḥ | ṛ̱ta-vā̍ ||1.122.9||

1.122.10a sa vrādha̍to̱ nahu̍ṣo̱ daṁsu̍jūta̱ḥ śardha̍staro na̱rāṁ gū̱rtaśra̍vāḥ |
1.122.10c visṛ̍ṣṭarātiryāti bāḻha̱sṛtvā̱ viśvā̍su pṛ̱tsu sada̱micchūra̍ḥ ||

saḥ | vrādha̍taḥ | nahu̍ṣaḥ | dam-su̍jūtaḥ | śardha̍ḥ-taraḥ | na̱rām | gū̱rta-śra̍vāḥ |
visṛ̍ṣṭa-rātiḥ | yā̱ti̱ | bā̱ḻha̱-sṛtvā̍ | viśvā̍su | pṛ̱t-su | sada̍m | it | śūra̍ḥ ||1.122.10||

1.122.11a adha̱ gmantā̱ nahu̍ṣo̱ hava̍ṁ sū̱reḥ śrotā̍ rājāno a̱mṛta̍sya mandrāḥ |
1.122.11c na̱bho̱juvo̱ yanni̍ra̱vasya̱ rādha̱ḥ praśa̍staye mahi̱nā ratha̍vate ||

adha̍ | gmanta̍ | nahu̍ṣaḥ | hava̍m | sū̱reḥ | śrota̍ | rā̱jā̱na̱ḥ | a̱mṛta̍sya | ma̱ndrā̱ḥ |
na̱bha̱ḥ-juva̍ḥ | yat | ni̱ra̱vasya̍ | rādha̍ḥ | pra-śa̍staye | ma̱hi̱nā | ratha̍-vate ||1.122.11||

1.122.12a e̱taṁ śardha̍ṁ dhāma̱ yasya̍ sū̱reritya̍voca̱ndaśa̍tayasya̱ naṁśe̍ |
1.122.12c dyu̱mnāni̱ yeṣu̍ va̱sutā̍tī rā̱ranviśve̍ sanvantu prabhṛ̱theṣu̱ vāja̍m ||

e̱tam | śardha̍m | dhā̱ma̱ | yasya̍ | sū̱reḥ | iti̍ | a̱vo̱ca̱n | daśa̍-tayasya | naṁśe̍ |
dyu̱mnāni̍ | yeṣu̍ | va̱su-tā̍tiḥ | ra̱ran | viśve̍ | sa̱nva̱ntu̱ | pra̱-bhṛ̱theṣu̍ | vāja̍m ||1.122.12||

1.122.13a mandā̍mahe̱ daśa̍tayasya dhā̱serdviryatpañca̱ bibhra̍to̱ yantyannā̍ |
1.122.13c kimi̱ṣṭāśva̍ i̱ṣṭara̍śmire̱ta ī̍śā̱nāsa̱staru̍ṣa ṛñjate̱ nṝn ||

mandā̍mahe | daśa̍-tayasya | dhā̱seḥ | dviḥ | yat | pañca̍ | bibhra̍taḥ | yanti̍ | annā̍ |
kim | i̱ṣṭa-a̍śvaḥ | i̱ṣṭa-ra̍śmiḥ | e̱te | ī̱śā̱nāsa̍ḥ | taru̍ṣaḥ | ṛ̱ñja̱te̱ | nṝn ||1.122.13||

1.122.14a hira̍ṇyakarṇaṁ maṇigrīva̱marṇa̱stanno̱ viśve̍ varivasyantu de̱vāḥ |
1.122.14c a̱ryo gira̍ḥ sa̱dya ā ja̱gmuṣī̱rosrāścā̍kantū̱bhaye̍ṣva̱sme ||

hira̍ṇya-karṇam | ma̱ṇi̱-grī̱va̱m | arṇa̍ḥ | tat | na̱ḥ | viśve̍ | va̱ri̱va̱sya̱ntu̱ | de̱vāḥ |
a̱ryaḥ | gira̍ḥ | sa̱dyaḥ | ā | ja̱gmuṣī̍ḥ | ā | u̱srāḥ | cā̱ka̱ntu̱ | u̱bhaye̍ṣu | a̱sme iti̍ ||1.122.14||

1.122.15a ca̱tvāro̍ mā maśa̱rśāra̍sya̱ śiśva̱strayo̱ rājña̱ āya̍vasasya ji̱ṣṇoḥ |
1.122.15c ratho̍ vāṁ mitrāvaruṇā dī̱rghāpsā̱ḥ syūma̍gabhasti̱ḥ sūro̱ nādyau̍t ||

ca̱tvāra̍ḥ | mā̱ | ma̱śa̱rśāra̍sya | śiśva̍ḥ | traya̍ḥ | rājña̍ḥ | āya̍vasasya | ji̱ṣṇoḥ |
ratha̍ḥ | vā̱m | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | dī̱rgha-a̍psāḥ | syūma̍-gabhastiḥ | sūra̍ḥ | na | a̱dyau̱t ||1.122.15||


1.123.1a pṛ̱thū ratho̱ dakṣi̍ṇāyā ayo̱jyaina̍ṁ de̱vāso̍ a̱mṛtā̍so asthuḥ |
1.123.1c kṛ̱ṣṇāduda̍sthāda̱ryā̱3̱̍ vihā̍yā̱ściki̍tsantī̱ mānu̍ṣāya̱ kṣayā̍ya ||

pṛ̱thuḥ | ratha̍ḥ | dakṣi̍ṇāyāḥ | a̱yo̱ji̱ | ā | e̱na̱m | de̱vāsa̍ḥ | a̱mṛtā̍saḥ | a̱sthu̱ḥ |
kṛ̱ṣṇāt | ut | a̱sthā̱t | a̱ryā̍ | vi-hā̍yāḥ | ciki̍tsantī | mānu̍ṣāya | kṣayā̍ya ||1.123.1||

1.123.2a pūrvā̱ viśva̍smā̱dbhuva̍nādabodhi̱ jaya̍ntī̱ vāja̍ṁ bṛha̱tī sanu̍trī |
1.123.2c u̱ccā vya̍khyadyuva̱tiḥ pu̍na̱rbhūroṣā a̍ganpratha̱mā pū̱rvahū̍tau ||

pūrvā̍ | viśva̍smāt | bhuva̍nāt | a̱bo̱dhi̱ | jaya̍ntī | vāja̍m | bṛ̱ha̱tī | sanu̍trī |
u̱ccā | vi | a̱khya̱t | yu̱va̱tiḥ | pu̱na̱ḥ-bhūḥ | ā | u̱ṣāḥ | a̱ga̱n | pra̱tha̱mā | pū̱rva-hū̍tau ||1.123.2||

1.123.3a yada̱dya bhā̱gaṁ vi̱bhajā̍si̱ nṛbhya̱ uṣo̍ devi martya̱trā su̍jāte |
1.123.3c de̱vo no̱ atra̍ savi̱tā damū̍nā̱ anā̍gaso vocati̱ sūryā̍ya ||

yat | a̱dya | bhā̱gam | vi̱-bhajā̍si | nṛ-bhya̍ḥ | uṣa̍ḥ | de̱vi̱ | ma̱rtya̱-trā | su̱-jā̱te̱ |
de̱vaḥ | na̱ḥ | atra̍ | sa̱vi̱tā | damū̍nāḥ | anā̍gasaḥ | vo̱ca̱ti̱ | sūryā̍ya ||1.123.3||

1.123.4a gṛ̱haṁgṛ̍hamaha̱nā yā̱tyacchā̍ di̱vedi̍ve̱ adhi̱ nāmā̱ dadhā̍nā |
1.123.4c siṣā̍santī dyota̱nā śaśva̱dāgā̱dagra̍magra̱midbha̍jate̱ vasū̍nām ||

gṛ̱ham-gṛ̍ham | a̱ha̱nā | yā̱ti̱ | accha̍ | di̱ve-di̍ve | adhi̍ | nāma̍ | dadhā̍nā |
sisā̍santī | dyo̱ta̱nā | śaśva̍t | ā | a̱gā̱t | agra̍m-agram | it | bha̱ja̱te̱ | vasū̍nām ||1.123.4||

1.123.5a bhaga̍sya̱ svasā̱ varu̍ṇasya jā̱miruṣa̍ḥ sūnṛte pratha̱mā ja̍rasva |
1.123.5c pa̱ścā sa da̍ghyā̱ yo a̱ghasya̍ dhā̱tā jaye̍ma̱ taṁ dakṣi̍ṇayā̱ rathe̍na ||

bhaga̍sya | svasā̍ | varu̍ṇasya | jā̱miḥ | uṣa̍ḥ | sū̱nṛ̱te̱ | pra̱tha̱mā | ja̱ra̱sva̱ |
pa̱ścā | saḥ | da̱dhyā̱ḥ | yaḥ | a̱ghasya̍ | dhā̱tā | jaye̍ma | tam | dakṣi̍ṇayā | rathe̍na ||1.123.5||

1.123.6a udī̍ratāṁ sū̱nṛtā̱ utpura̍ṁdhī̱ruda̱gnaya̍ḥ śuśucā̱nāso̍ asthuḥ |
1.123.6c spā̱rhā vasū̍ni̱ tama̱sāpa̍gūḻhā̱viṣkṛ̍ṇvantyu̱ṣaso̍ vibhā̱tīḥ ||

ut | ī̱ra̱tā̱m | sū̱nṛtā̍ḥ | ut | pura̍m-dhīḥ | ut | a̱gnaya̍ḥ | śu̱śu̱cā̱nāsa̍ḥ | a̱sthu̱ḥ |
spā̱rhā | vasū̍ni | tama̍sā | apa̍-gūḻhā | ā̱viḥ | kṛ̱ṇva̱nti̱ | u̱ṣasa̍ḥ | vi̱-bhā̱tīḥ ||1.123.6||

1.123.7a apā̱nyadetya̱bhya1̱̍nyade̍ti̱ viṣu̍rūpe̱ aha̍nī̱ saṁ ca̍rete |
1.123.7c pa̱ri̱kṣito̱stamo̍ a̱nyā guhā̍ka̱radyau̍du̱ṣāḥ śośu̍catā̱ rathe̍na ||

apa̍ | a̱nyat | eti̍ | a̱bhi | a̱nyat | e̱ti̱ | viṣu̍rūpe̱ iti̱ viṣu̍-rūpe | aha̍nī̱ iti̍ | sam | ca̱re̱te̱ iti̍ |
pa̱ri̱-kṣito̍ḥ | tama̍ḥ | a̱nyā | guhā̍ | a̱ka̱ḥ | adyau̍t | u̱ṣāḥ | śośu̍catā | rathe̍na ||1.123.7||

1.123.8a sa̱dṛśī̍ra̱dya sa̱dṛśī̱ridu̱ śvo dī̱rghaṁ sa̍cante̱ varu̍ṇasya̱ dhāma̍ |
1.123.8c a̱na̱va̱dyāstri̱ṁśata̱ṁ yoja̍nā̱nyekai̍kā̱ kratu̱ṁ pari̍ yanti sa̱dyaḥ ||

sa̱-dṛśī̍ḥ | a̱dya | sa̱-dṛśī̍ḥ | it | ū̱m̐ iti̍ | śvaḥ | dī̱rgham | sa̱ca̱nte̱ | varu̍ṇasya | dhāma̍ |
a̱na̱va̱dyāḥ | tri̱ṁśata̍m | yoja̍nāni | ekā̍-ekā | kratu̍m | pari̍ | ya̱nti̱ | sa̱dyaḥ ||1.123.8||

1.123.9a jā̱na̱tyahna̍ḥ pratha̱masya̱ nāma̍ śu̱krā kṛ̱ṣṇāda̍janiṣṭa śvitī̱cī |
1.123.9c ṛ̱tasya̱ yoṣā̱ na mi̍nāti̱ dhāmāha̍raharniṣkṛ̱tamā̱cara̍ntī ||

jā̱na̱tī | ahna̍ḥ | pra̱tha̱masya̍ | nāma̍ | śu̱krā | kṛ̱ṣṇāt | a̱ja̱ni̱ṣṭa̱ | śvi̱tī̱cī |
ṛ̱tasya̍ | yoṣā̍ | na | mi̱nā̱ti̱ | dhāma̍ | aha̍ḥ-ahaḥ | ni̱ḥ-kṛ̱tam | ā̱-cara̍ntī ||1.123.9||

1.123.10a ka̱nye̍va ta̱nvā̱3̱̍ śāśa̍dānā̱m̐ eṣi̍ devi de̱vamiya̍kṣamāṇam |
1.123.10c sa̱ṁsmaya̍mānā yuva̱tiḥ pu̱rastā̍dā̱virvakṣā̍ṁsi kṛṇuṣe vibhā̱tī ||

ka̱nyā̍-iva | ta̱nvā̍ | śāśa̍dānā | eṣi̍ | de̱vi̱ | de̱vam | iya̍kṣamāṇam |
sa̱m-smaya̍mānā | yu̱va̱tiḥ | pu̱rastā̍t | ā̱viḥ | vakṣā̍ṁsi | kṛ̱ṇu̱ṣe̱ | vi̱-bhā̱tī ||1.123.10||

1.123.11a su̱sa̱ṁkā̱śā mā̱tṛmṛ̍ṣṭeva̱ yoṣā̱vista̱nva̍ṁ kṛṇuṣe dṛ̱śe kam |
1.123.11c bha̱drā tvamu̍ṣo vita̱raṁ vyu̍ccha̱ na tatte̍ a̱nyā u̱ṣaso̍ naśanta ||

su̱-sa̱ṅkā̱śā | mā̱tṛmṛ̍ṣṭā-iva | yoṣā̍ | ā̱viḥ | ta̱nva̍m | kṛ̱ṇu̱ṣe̱ | dṛ̱śe | kam |
bha̱drā | tvam | u̱ṣa̱ḥ | vi̱-ta̱ram | vi | u̱ccha̱ | na | tat | te̱ | a̱nyāḥ | u̱ṣasa̍ḥ | na̱śa̱nta̱ ||1.123.11||

1.123.12a aśvā̍vatī̱rgoma̍tīrvi̱śvavā̍rā̱ yata̍mānā ra̱śmibhi̱ḥ sūrya̍sya |
1.123.12c parā̍ ca̱ yanti̱ puna̱rā ca̍ yanti bha̱drā nāma̱ vaha̍mānā u̱ṣāsa̍ḥ ||

aśva̍-vatīḥ | go-ma̍tīḥ | vi̱śva-vā̍rāḥ | yata̍mānāḥ | ra̱śmi-bhi̍ḥ | sūrya̍sya |
parā̍ | ca̱ | yanti̍ | puna̍ḥ | ā | ca̱ | ya̱nti̱ | bha̱drā | nāma̍ | vaha̍mānāḥ | u̱ṣasa̍ḥ ||1.123.12||

1.123.13a ṛ̱tasya̍ ra̱śmima̍nu̱yaccha̍mānā bha̱draṁbha̍dra̱ṁ kratu̍ma̱smāsu̍ dhehi |
1.123.13c uṣo̍ no a̱dya su̱havā̱ vyu̍cchā̱smāsu̱ rāyo̍ ma̱ghava̍tsu ca syuḥ ||

ṛ̱tasya̍ | ra̱śmim | a̱nu̱-yaccha̍mānā | bha̱dram-bha̍dram | kratu̍m | a̱smāsu̍ | dhe̱hi̱ |
uṣa̍ḥ | na̱ḥ | a̱dya | su̱-havā̍ | vi | u̱ccha̱ | a̱smāsu̍ | rāya̍ḥ | ma̱ghava̍t-su | ca̱ | syu̱riti̍ syuḥ ||1.123.13||


1.124.1a u̱ṣā u̱cchantī̍ samidhā̱ne a̱gnā u̱dyantsūrya̍ urvi̱yā jyoti̍raśret |
1.124.1c de̱vo no̱ atra̍ savi̱tā nvartha̱ṁ prāsā̍vīddvi̱patpra catu̍ṣpadi̱tyai ||

u̱ṣāḥ | u̱cchantī̍ | sa̱m-i̱dhā̱ne | a̱gnau | u̱t-yan | sūrya̍ḥ | u̱rvi̱yā | jyoti̍ḥ | a̱śre̱t |
de̱vaḥ | na̱ḥ | atra̍ | sa̱vi̱tā | nu | artha̍m | pra | a̱sā̱vī̱t | dvi̱-pat | pra | catu̍ḥ-pat | i̱tyai ||1.124.1||

1.124.2a ami̍natī̱ daivyā̍ni vra̱tāni̍ pramina̱tī ma̍nu̱ṣyā̍ yu̱gāni̍ |
1.124.2c ī̱yuṣī̍ṇāmupa̱mā śaśva̍tīnāmāyatī̱nāṁ pra̍tha̱moṣā vya̍dyaut ||

ami̍natī | daivyā̍ni | vra̱tāni̍ | pra̱-mi̱na̱tī | ma̱nu̱ṣyā̍ | yu̱gāni̍ |
ī̱yuṣī̍ṇām | u̱pa̱mā | śaśva̍tīnām | ā̱-ya̱tī̱nām | pra̱tha̱mā | u̱ṣāḥ | vi | a̱dyau̱t ||1.124.2||

1.124.3a e̱ṣā di̱vo du̍hi̱tā pratya̍darśi̱ jyoti̱rvasā̍nā sama̱nā pu̱rastā̍t |
1.124.3c ṛ̱tasya̱ panthā̱manve̍ti sā̱dhu pra̍jāna̱tīva̱ na diśo̍ mināti ||

e̱ṣā | di̱vaḥ | du̱hi̱tā | prati̍ | a̱da̱rśi̱ | jyoti̍ḥ | vasā̍nā | sa̱ma̱nā | pu̱rastā̍t |
ṛ̱tasya̍ | panthā̍m | anu̍ | e̱ti̱ | sā̱dhu | pra̱jā̱na̱tī-i̍va | na | diśa̍ḥ | mi̱nā̱ti̱ ||1.124.3||

1.124.4a upo̍ adarśi śu̱ndhyuvo̱ na vakṣo̍ no̱dhā i̍vā̱vira̍kṛta pri̱yāṇi̍ |
1.124.4c a̱dma̱sanna sa̍sa̱to bo̱dhaya̍ntī śaśvatta̱māgā̱tpuna̍re̱yuṣī̍ṇām ||

upo̱ iti̍ | a̱da̱rśi̱ | śu̱ndhyuva̍ḥ | na | vakṣa̍ḥ | no̱dhāḥ-i̍va | ā̱viḥ | a̱kṛ̱ta̱ | pri̱yāṇi̍ |
a̱dma̱-sat | na | sa̱sa̱taḥ | bo̱dhaya̍ntī | śa̱śva̱t-ta̱mā | ā | a̱gā̱t | puna̍ḥ | ā̱-ī̱yuṣī̍ṇām ||1.124.4||

1.124.5a pūrve̱ ardhe̱ raja̍so a̱ptyasya̱ gavā̱ṁ jani̍tryakṛta̱ pra ke̱tum |
1.124.5c vyu̍ prathate vita̱raṁ varī̍ya̱ obhā pṛ̱ṇantī̍ pi̱troru̱pasthā̍ ||

pūrve̍ | ardhe̍ | raja̍saḥ | a̱ptyasya̍ | gavā̍m | jani̍trī | a̱kṛ̱ta̱ | pra | ke̱tum |
vi | ū̱m̐ iti̍ | pra̱tha̱te̱ | vi̱-ta̱ram | varī̍yaḥ | ā | u̱bhā | pṛ̱ṇantī̍ | pi̱troḥ | u̱pa-sthā̍ ||1.124.5||

1.124.6a e̱vede̱ṣā pu̍ru̱tamā̍ dṛ̱śe kaṁ nājā̍mi̱ṁ na pari̍ vṛṇakti jā̱mim |
1.124.6c a̱re̱pasā̍ ta̱nvā̱3̱̍ śāśa̍dānā̱ nārbhā̱dīṣa̍te̱ na ma̱ho vi̍bhā̱tī ||

e̱va | it | e̱ṣā | pu̱ru̱-tamā̍ | dṛ̱śe | kam | na | ajā̍mim | na | pari̍ | vṛ̱ṇa̱kti̱ | jā̱mim |
a̱re̱pasā̍ | ta̱nvā̍ | śāśa̍dānā | na | arbhā̍t | īṣa̍te | na | ma̱haḥ | vi̱-bhā̱tī ||1.124.6||

1.124.7a a̱bhrā̱teva̍ pu̱ṁsa e̍ti pratī̱cī ga̍rtā̱rugi̍va sa̱naye̱ dhanā̍nām |
1.124.7c jā̱yeva̱ patya̍ uśa̱tī su̱vāsā̍ u̱ṣā ha̱sreva̱ ni ri̍ṇīte̱ apsa̍ḥ ||

a̱bhrā̱tā-i̍va | pu̱ṁsaḥ | e̱ti̱ | pra̱tī̱cī | ga̱rta̱-ā̱rugi̍va | sa̱naye̍ | dhanā̍nām |
jā̱yā-i̍va | patye̍ | u̱śa̱tī | su̱-vāsā̍ḥ | u̱ṣāḥ | ha̱srā-i̍va | ni | ri̱ṇī̱te̱ | apsa̍ḥ ||1.124.7||

1.124.8a svasā̱ svasre̱ jyāya̍syai̱ yoni̍mārai̱gapai̍tyasyāḥ prati̱cakṣye̍va |
1.124.8c vyu̱cchantī̍ ra̱śmibhi̱ḥ sūrya̍syā̱ñjya̍ṅkte samana̱gā i̍va̱ vrāḥ ||

svasā̍ | svasre̍ | jyāya̍syai | yoni̍m | a̱rai̱k | apa̍ | e̱ti̱ | a̱syā̱ḥ | pra̱ti̱cakṣya̍-iva |
vi̱-u̱cchantī̍ | ra̱śmi-bhi̍ḥ | sūrya̍sya | a̱ñji | a̱ṅkte̱ | sa̱ma̱na̱gāḥ-i̍va | vrāḥ ||1.124.8||

1.124.9a ā̱sāṁ pūrvā̍sā̱maha̍su̱ svasṝ̍ṇā̱mapa̍rā̱ pūrvā̍ma̱bhye̍ti pa̱ścāt |
1.124.9c tāḥ pra̍tna̱vannavya̍sīrnū̱nama̱sme re̱vadu̍cchantu su̱dinā̍ u̱ṣāsa̍ḥ ||

ā̱sām | pūrvā̍sām | aha̍-su | svasṝ̍ṇām | apa̍rā | pūrvā̍m | a̱bhi | e̱ti̱ | pa̱ścāt |
tāḥ | pra̱tna̱-vat | navya̍sīḥ | nū̱nam | a̱sme iti̍ | re̱vat | u̱ccha̱ntu̱ | su̱-dinā̍ḥ | u̱ṣasa̍ḥ ||1.124.9||

1.124.10a pra bo̍dhayoṣaḥ pṛṇa̱to ma̍gho̱nyabu̍dhyamānāḥ pa̱ṇaya̍ḥ sasantu |
1.124.10c re̱vadu̍ccha ma̱ghava̍dbhyo maghoni re̱vatsto̱tre sū̍nṛte jā̱raya̍ntī ||

pra | bo̱dha̱ya̱ | u̱ṣa̱ḥ | pṛ̱ṇa̱taḥ | ma̱gho̱ni̱ | abu̍dhyamānāḥ | pa̱ṇaya̍ḥ | sa̱sa̱ntu̱ |
re̱vat | u̱ccha̱ | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | ma̱gho̱ni̱ | re̱vat | sto̱tre | sū̱nṛ̱te̱ | ja̱raya̍ntī ||1.124.10||

1.124.11a ave̱yama̍śvaidyuva̱tiḥ pu̱rastā̍dyu̱ṅkte gavā̍maru̱ṇānā̱manī̍kam |
1.124.11c vi nū̱namu̍cchā̱dasa̍ti̱ pra ke̱turgṛ̱haṁgṛ̍ha̱mupa̍ tiṣṭhāte a̱gniḥ ||

ava̍ | i̱yam | a̱śvai̱t | yu̱va̱tiḥ | pu̱rastā̍t | yu̱ṅkte | gavā̍m | a̱ru̱ṇānā̍m | anī̍kam |
vi | nū̱nam | u̱cchā̱t | asa̍ti | pra | ke̱tuḥ | gṛ̱ham-gṛ̍ham | upa̍ | ti̱ṣṭhā̱te̱ | a̱gniḥ ||1.124.11||

1.124.12a utte̱ vaya̍ścidvasa̱tera̍papta̱nnara̍śca̱ ye pi̍tu̱bhājo̱ vyu̍ṣṭau |
1.124.12c a̱mā sa̱te va̍hasi̱ bhūri̍ vā̱mamuṣo̍ devi dā̱śuṣe̱ martyā̍ya ||

ut | te̱ | vaya̍ḥ | ci̱t | va̱sa̱teḥ | a̱pa̱pta̱n | nara̍ḥ | ca̱ | ye | pi̱tu̱-bhāja̍ḥ | vi-u̍ṣṭau |
a̱mā | sa̱te | va̱ha̱si̱ | bhūri̍ | vā̱mam | uṣa̍ḥ | de̱vi̱ | dā̱śuṣe̍ | martyā̍ya ||1.124.12||

1.124.13a asto̍ḍhvaṁ stomyā̱ brahma̍ṇā̱ me'vī̍vṛdhadhvamuśa̱tīru̍ṣāsaḥ |
1.124.13c yu̱ṣmāka̍ṁ devī̱rava̍sā sanema saha̱sriṇa̍ṁ ca śa̱tina̍ṁ ca̱ vāja̍m ||

asto̍ḍhvam | sto̱myā̱ḥ | brahma̍ṇā | me̱ | avī̍vṛdhadhvam | u̱śa̱tīḥ | u̱ṣa̱sa̱ḥ |
yu̱ṣmāka̍m | de̱vī̱ḥ | ava̍sā | sa̱ne̱ma̱ | sa̱ha̱sriṇa̍m | ca̱ | śa̱tina̍m | ca̱ | vāja̍m ||1.124.13||


1.125.1a prā̱tā ratna̍ṁ prāta̱ritvā̍ dadhāti̱ taṁ ci̍ki̱tvānpra̍ti̱gṛhyā̱ ni dha̍tte |
1.125.1c tena̍ pra̱jāṁ va̱rdhaya̍māna̱ āyū̍ rā̱yaspoṣe̍ṇa sacate su̱vīra̍ḥ ||

prā̱tariti̍ | ratna̍m | prā̱ta̱ḥ-itvā̍ | da̱dhā̱ti̱ | tam | ci̱ki̱tvān | pra̱ti̱-gṛhya̍ | ni | dha̱tte̱ |
tena̍ | pra̱-jām | va̱rdhaya̍mānaḥ | āyu̍ḥ | rā̱yaḥ | poṣe̍ṇa | sa̱ca̱te̱ | su̱-vīra̍ḥ ||1.125.1||

1.125.2a su̱gura̍satsuhira̱ṇyaḥ svaśvo̍ bṛ̱hada̍smai̱ vaya̱ indro̍ dadhāti |
1.125.2c yastvā̱yanta̱ṁ vasu̍nā prātaritvo mu̱kṣīja̍yeva̱ padi̍mutsi̱nāti̍ ||

su̱-guḥ | a̱sa̱t | su̱-hi̱ra̱ṇyaḥ | su̱-aśva̍ḥ | bṛ̱hat | a̱smai̱ | vaya̍ḥ | indra̍ḥ | da̱dhā̱ti̱ |
yaḥ | tvā̱ | ā̱-yanta̍m | vasu̍nā | prā̱ta̱ḥ-i̱tva̱ḥ | mu̱kṣīja̍yā-iva | padi̍m | u̱t-si̱nāti̍ ||1.125.2||

1.125.3a āya̍ma̱dya su̱kṛta̍ṁ prā̱tari̱cchanni̱ṣṭeḥ pu̱traṁ vasu̍matā̱ rathe̍na |
1.125.3c a̱ṁśoḥ su̱taṁ pā̍yaya matsa̱rasya̍ kṣa̱yadvī̍raṁ vardhaya sū̱nṛtā̍bhiḥ ||

āya̍m | a̱dya | su̱-kṛta̍m | prā̱taḥ | i̱cchan | i̱ṣṭeḥ | pu̱tram | vasu̍-matā | rathe̍na |
a̱ṁśoḥ | su̱tam | pā̱ya̱ya̱ | ma̱tsa̱rasya̍ | kṣa̱yat-vī̍ram | va̱rdha̱ya̱ | sū̱nṛtā̍bhiḥ ||1.125.3||

1.125.4a upa̍ kṣaranti̱ sindha̍vo mayo̱bhuva̍ ījā̱naṁ ca̍ ya̱kṣyamā̍ṇaṁ ca dhe̱nava̍ḥ |
1.125.4c pṛ̱ṇanta̍ṁ ca̱ papu̍riṁ ca śrava̱syavo̍ ghṛ̱tasya̱ dhārā̱ upa̍ yanti vi̱śvata̍ḥ ||

upa̍ | kṣa̱ra̱nti̱ | sindha̍vaḥ | ma̱ya̱ḥ-bhuva̍ḥ | ī̱jā̱nam | ca̱ | ya̱kṣyamā̍ṇam | ca̱ | dhe̱nava̍ḥ |
pṛ̱ṇanta̍m | ca̱ | papu̍rim | ca̱ | śra̱va̱syava̍ḥ | ghṛ̱tasya̍ | dhārā̍ḥ | upa̍ | ya̱nti̱ | vi̱śvata̍ḥ ||1.125.4||

1.125.5a nāka̍sya pṛ̱ṣṭhe adhi̍ tiṣṭhati śri̱to yaḥ pṛ̱ṇāti̱ sa ha̍ de̱veṣu̍ gacchati |
1.125.5c tasmā̱ āpo̍ ghṛ̱tama̍rṣanti̱ sindha̍va̱stasmā̍ i̱yaṁ dakṣi̍ṇā pinvate̱ sadā̍ ||

nāka̍sya | pṛ̱ṣṭhe | adhi̍ | ti̱ṣṭha̱ti̱ | śri̱taḥ | yaḥ | pṛ̱ṇāti̍ | saḥ | ha̱ | de̱veṣu̍ | ga̱ccha̱ti̱ |
tasmai̍ | āpa̍ḥ | ghṛ̱tam | a̱rṣa̱nti̱ | sindha̍vaḥ | tasmai̍ | i̱yam | dakṣi̍ṇā | pi̱nva̱te̱ | sadā̍ ||1.125.5||

1.125.6a dakṣi̍ṇāvatā̱midi̱māni̍ ci̱trā dakṣi̍ṇāvatāṁ di̱vi sūryā̍saḥ |
1.125.6c dakṣi̍ṇāvanto a̱mṛta̍ṁ bhajante̱ dakṣi̍ṇāvanta̱ḥ pra ti̍ranta̱ āyu̍ḥ ||

dakṣi̍ṇā-vatām | it | i̱māni̍ | ci̱trā | dakṣi̍ṇā-vatām | di̱vi | sūryā̍saḥ |
dakṣi̍ṇā-vantaḥ | a̱mṛta̍m | bha̱ja̱nte̱ | dakṣi̍ṇā-vantaḥ | pra | ti̱ra̱nte̱ | āyu̍ḥ ||1.125.6||

1.125.7a mā pṛ̱ṇanto̱ duri̍ta̱mena̱ āra̱nmā jā̍riṣuḥ sū̱raya̍ḥ suvra̱tāsa̍ḥ |
1.125.7c a̱nyasteṣā̍ṁ pari̱dhira̍stu̱ kaści̱dapṛ̍ṇantama̱bhi saṁ ya̍ntu̱ śokā̍ḥ ||

mā | pṛ̱ṇanta̍ḥ | duḥ-i̍tam | ena̍ḥ | ā | a̱ra̱n | mā | jā̱ri̱ṣu̱ḥ | sū̱raya̍ḥ | su̱-vra̱tāsa̍ḥ |
a̱nyaḥ | teṣā̍m | pa̱ri̱-dhiḥ | a̱stu̱ | kaḥ | ci̱t | apṛ̍ṇantam | a̱bhi | sam | ya̱ntu̱ | śokā̍ḥ ||1.125.7||


1.126.1a ama̍ndā̱ntstomā̱npra bha̍re manī̱ṣā sindhā̱vadhi̍ kṣiya̱to bhā̱vyasya̍ |
1.126.1c yo me̍ sa̱hasra̱mami̍mīta sa̱vāna̱tūrto̱ rājā̱ śrava̍ i̱cchamā̍naḥ ||

ama̍ndān | stomā̍n | pra | bha̱re̱ | ma̱nī̱ṣā | sindhau̍ | adhi̍ | kṣi̱ya̱taḥ | bhā̱vyasya̍ |
yaḥ | me̱ | sa̱hasra̍m | ami̍mīta | sa̱vān | a̱tūrta̍ḥ | rājā̍ | śrava̍ḥ | i̱cchamā̍naḥ ||1.126.1||

1.126.2a śa̱taṁ rājño̱ nādha̍mānasya ni̱ṣkāñcha̱tamaśvā̱npraya̍tāntsa̱dya āda̍m |
1.126.2c śa̱taṁ ka̱kṣīvā̱m̐ asu̍rasya̱ gonā̍ṁ di̱vi śravo̱'jara̱mā ta̍tāna ||

śa̱tam | rājña̍ḥ | nādha̍mānasya | ni̱ṣkān | śa̱tam | aśvā̍n | pra-ya̍tān | sa̱dyaḥ | āda̍m |
śa̱tam | ka̱kṣīvā̍n | asu̍rasya | gonā̍m | di̱vi | śrava̍ḥ | a̱jara̍m | ā | ta̱tā̱na̱ ||1.126.2||

1.126.3a upa̍ mā śyā̱vāḥ sva̱naye̍na da̱ttā va̱dhūma̍nto̱ daśa̱ rathā̍so asthuḥ |
1.126.3c ṣa̱ṣṭiḥ sa̱hasra̱manu̱ gavya̱māgā̱tsana̍tka̱kṣīvā̍m̐ abhipi̱tve ahnā̍m ||

upa̍ | mā̱ | śyā̱vāḥ | sva̱naye̍na | da̱ttāḥ | va̱dhū-ma̍ntaḥ | daśa̍ | rathā̍saḥ | a̱sthu̱ḥ |
ṣa̱ṣṭiḥ | sa̱hasra̍m | anu̍ | gavya̍m | ā | a̱gā̱t | sana̍t | ka̱kṣīvā̍n | a̱bhi̱-pi̱tve | ahnā̍m ||1.126.3||

1.126.4a ca̱tvā̱ri̱ṁśaddaśa̍rathasya̱ śoṇā̍ḥ sa̱hasra̱syāgre̱ śreṇi̍ṁ nayanti |
1.126.4c ma̱da̱cyuta̍ḥ kṛśa̱nāva̍to̱ atyā̍nka̱kṣīva̍nta̱ uda̍mṛkṣanta pa̱jrāḥ ||

ca̱tvā̱ri̱ṁśat | daśa̍-rathasya | śoṇā̍ḥ | sa̱hasra̍sya | agre̍ | śreṇi̍m | na̱ya̱nti̱ |
ma̱da̱-cyuta̍ḥ | kṛ̱śa̱na-va̍taḥ | atyā̍n | ka̱kṣīva̍ntaḥ | ut | a̱mṛ̱kṣa̱nta̱ | pa̱jrāḥ ||1.126.4||

1.126.5a pūrvā̱manu̱ praya̍ti̱mā da̍de va̱strīnyu̱ktām̐ a̱ṣṭāva̱ridhā̍yaso̱ gāḥ |
1.126.5c su̱bandha̍vo̱ ye vi̱śyā̍ iva̱ vrā ana̍svanta̱ḥ śrava̱ aiṣa̍nta pa̱jrāḥ ||

pūrvā̍m | anu̍ | pra-ya̍tim | ā | da̱de̱ | va̱ḥ | trīn | yu̱ktān | a̱ṣṭau | a̱ri-dhā̍yasaḥ | gāḥ |
su̱-bandha̍vaḥ | ye | vi̱śyā̍ḥ-iva | vrāḥ | ana̍svantaḥ | śrava̍ḥ | aiṣa̍nta | pa̱jrāḥ ||1.126.5||

1.126.6a āga̍dhitā̱ pari̍gadhitā̱ yā ka̍śī̱keva̱ jaṅga̍he |
1.126.6c dadā̍ti̱ mahya̱ṁ yādu̍rī̱ yāśū̍nāṁ bho̱jyā̍ śa̱tā ||

ā-ga̍dhitā | pari̍-gadhitā | yā | ka̱śī̱kā-i̍va | jaṅga̍he |
dadā̍ti | mahya̍m | yādu̍rī | yāśū̍nām | bho̱jyā̍ | śa̱tā ||1.126.6||

1.126.7a upo̍pa me̱ parā̍ mṛśa̱ mā me̍ da̱bhrāṇi̍ manyathāḥ |
1.126.7c sarvā̱hama̍smi roma̱śā ga̱ndhārī̍ṇāmivāvi̱kā ||

upa̍-upa | me̱ | parā̍ | mṛ̱śa̱ | mā | me̱ | da̱bhrāṇi̍ | ma̱nya̱thā̱ḥ |
sarvā̍ | a̱ham | a̱smi̱ | ro̱ma̱śā | ga̱ndhārī̍ṇām-iva | a̱vi̱kā ||1.126.7||


1.127.1a a̱gniṁ hotā̍raṁ manye̱ dāsva̍nta̱ṁ vasu̍ṁ sū̱nuṁ saha̍so jā̱tave̍dasa̱ṁ vipra̱ṁ na jā̱tave̍dasam |
1.127.1d ya ū̱rdhvayā̍ svadhva̱ro de̱vo de̱vācyā̍ kṛ̱pā |
1.127.1f ghṛ̱tasya̱ vibhrā̍ṣṭi̱manu̍ vaṣṭi śo̱ciṣā̱juhvā̍nasya sa̱rpiṣa̍ḥ ||

a̱gnim | hotā̍ram | ma̱nye̱ | dāsva̍ntam | vasu̍m | sū̱num | saha̍saḥ | jā̱ta-ve̍dasam | vipra̍m | na | jā̱ta-ve̍dasam |
yaḥ | ū̱rdhvayā̍ | su̱-a̱dhva̱raḥ | de̱vaḥ | de̱vācyā̍ | kṛ̱pā |
ghṛ̱tasya̍ | vi-bhrā̍ṣṭim | anu̍ | va̱ṣṭi̱ | śo̱ciṣā̍ | ā̱-juhvā̍nasya | sa̱rpiṣa̍ḥ ||1.127.1||

1.127.2a yaji̍ṣṭhaṁ tvā̱ yaja̍mānā huvema̱ jyeṣṭha̱maṅgi̍rasāṁ vipra̱ manma̍bhi̱rvipre̍bhiḥ śukra̱ manma̍bhiḥ |
1.127.2d pari̍jmānamiva̱ dyāṁ hotā̍raṁ carṣaṇī̱nām |
1.127.2f śo̱ciṣke̍śa̱ṁ vṛṣa̍ṇa̱ṁ yami̱mā viśa̱ḥ prāva̍ntu jū̱taye̱ viśa̍ḥ ||

yaji̍ṣṭham | tvā̱ | yaja̍mānāḥ | hu̱ve̱ma̱ | jyeṣṭha̍m | aṅgi̍rasām | vi̱pra̱ | manma̍-bhiḥ | vipre̍bhiḥ | śu̱kra̱ | manma̍-bhiḥ |
pari̍jmānam-iva | dyām | hotā̍ram | ca̱rṣa̱ṇī̱nām |
śo̱ciḥ-ke̍śam | vṛṣa̍ṇam | yam | i̱māḥ | viśa̍ḥ | pra | a̱va̱ntu̱ | jū̱taye̍ | viśa̍ḥ ||1.127.2||

1.127.3a sa hi pu̱rū ci̱doja̍sā vi̱rukma̍tā̱ dīdyā̍no̱ bhava̍ti druhaṁta̱raḥ pa̍ra̱śurna dru̍haṁta̱raḥ |
1.127.3d vī̱ḻu ci̱dyasya̱ samṛ̍tau̱ śruva̱dvane̍va̱ yatsthi̱ram |
1.127.3f ni̱ḥṣaha̍māṇo yamate̱ nāya̍te dhanvā̱sahā̱ nāya̍te ||

saḥ | hi | pu̱ru | ci̱t | oja̍sā | vi̱rukma̍tā | dīdyā̍naḥ | bhava̍ti | dru̱ha̱m-ta̱raḥ | pa̱ra̱śuḥ | na | dru̱ha̱m-ta̱raḥ |
vī̱ḻu | ci̱t | yasya̍ | sam-ṛ̍tau | śruva̍t | vanā̍-iva | yat | sthi̱ram |
ni̱ḥ-saha̍māṇaḥ | ya̱ma̱te̱ | na | a̱ya̱te̱ | dha̱nva̱-sahā̍ | na | a̱ya̱te̱ ||1.127.3||

1.127.4a dṛ̱ḻhā ci̍dasmā̱ anu̍ du̱ryathā̍ vi̱de teji̍ṣṭhābhira̱raṇi̍bhirdā̱ṣṭyava̍se̱'gnaye̍ dā̱ṣṭyava̍se |
1.127.4d pra yaḥ pu̱rūṇi̱ gāha̍te̱ takṣa̱dvane̍va śo̱ciṣā̍ |
1.127.4f sthi̱rā ci̱dannā̱ ni ri̍ṇā̱tyoja̍sā̱ ni sthi̱rāṇi̍ ci̱doja̍sā ||

dṛ̱ḻhā | ci̱t | a̱smai̱ | anu̍ | du̱ḥ | yathā̍ | vi̱de | teji̍ṣṭhābhiḥ | a̱raṇi̍-bhiḥ | dā̱ṣṭi̱ | ava̍se | a̱gnaye̍ | dā̱ṣṭi̱ | ava̍se |
pra | yaḥ | pu̱rūṇi̍ | gāha̍te | takṣa̍t | vanā̍-iva | śo̱ciṣā̍ |
sthi̱rā | ci̱t | annā̍ | ni | ri̱ṇā̱ti̱ | oja̍sā | ni | sthi̱rāṇi̍ | ci̱t | oja̍sā ||1.127.4||

1.127.5a tama̍sya pṛ̱kṣamupa̍rāsu dhīmahi̱ nakta̱ṁ yaḥ su̱darśa̍taro̱ divā̍tarā̱daprā̍yuṣe̱ divā̍tarāt |
1.127.5d āda̱syāyu̱rgrabha̍ṇavadvī̱ḻu śarma̱ na sū̱nave̍ |
1.127.5f bha̱ktamabha̍kta̱mavo̱ vyanto̍ a̱jarā̍ a̱gnayo̱ vyanto̍ a̱jarā̍ḥ ||

tam | a̱sya̱ | pṛ̱kṣam | upa̍rāsu | dhī̱ma̱hi̱ | nakta̍m | yaḥ | su̱darśa̍-taraḥ | divā̍-tarāt | apra̍-āyuṣe | divā̍-tarāt |
āt | a̱sya̱ | āyu̍ḥ | grabha̍ṇa-vat | vī̱ḻu̱ | śarma̍ | na | sū̱nave̍ |
bha̱ktam | abha̍ktam | ava̍ḥ | vyanta̍ḥ | a̱jarā̍ḥ | a̱gnaya̍ḥ | vyanta̍ḥ | a̱jarā̍ḥ ||1.127.5||

1.127.6a sa hi śardho̱ na māru̍taṁ tuvi̱ṣvaṇi̱rapna̍svatīṣū̱rvarā̍svi̱ṣṭani̱rārta̍nāsvi̱ṣṭani̍ḥ |
1.127.6d āda̍ddha̱vyānyā̍da̱dirya̱jñasya̍ ke̱tura̱rhaṇā̍ |
1.127.6f adha̍ smāsya̱ harṣa̍to̱ hṛṣī̍vato̱ viśve̍ juṣanta̱ panthā̱ṁ nara̍ḥ śu̱bhe na panthā̍m ||

saḥ | hi | śardha̍ḥ | na | māru̍tam | tu̱vi̱-svaṇi̍ḥ | apna̍svatīṣu | u̱rvarā̍su | i̱ṣṭani̍ḥ | ārta̍nāsu | i̱ṣṭani̍ḥ |
āda̍t | ha̱vyāni̍ | ā̱-da̱diḥ | ya̱jñasya̍ | ke̱tuḥ | a̱rhaṇā̍ |
adha̍ | sma̱ | a̱sya̱ | harṣa̍taḥ | hṛṣī̍vataḥ | viśve̍ | ju̱ṣa̱nta̱ | panthā̍m | nara̍ḥ | śu̱bhe | na | panthā̍m ||1.127.6||

1.127.7a dvi̱tā yadī̍ṁ kī̱stāso̍ a̱bhidya̍vo nama̱syanta̍ upa̱voca̍nta̱ bhṛga̍vo ma̱thnanto̍ dā̱śā bhṛga̍vaḥ |
1.127.7d a̱gnirī̍śe̱ vasū̍nā̱ṁ śuci̱ryo dha̱rṇire̍ṣām |
1.127.7f pri̱yām̐ a̍pi̱dhīm̐rva̍niṣīṣṭa̱ medhi̍ra̱ ā va̍niṣīṣṭa̱ medhi̍raḥ ||

dvi̱tā | yat | ī̱m | kī̱stāsa̍ḥ | a̱bhi-dya̍vaḥ | na̱ma̱syanta̍ḥ | u̱pa̱-voca̍nta | bhṛga̍vaḥ | ma̱thnanta̍ḥ | dā̱śā | bhṛga̍vaḥ |
a̱gniḥ | ī̱śe̱ | vasū̍nām | śuci̍ḥ | yaḥ | dha̱rṇiḥ | e̱ṣā̱m |
pri̱yān | a̱pi̱-dhīn | va̱ni̱ṣī̱ṣṭa̱ | medhi̍raḥ | ā | va̱ni̱ṣī̱śṭa̱ | medhi̍raḥ ||1.127.7||

1.127.8a viśvā̍sāṁ tvā vi̱śāṁ pati̍ṁ havāmahe̱ sarvā̍sāṁ samā̱naṁ daṁpa̍tiṁ bhu̱je sa̱tyagi̍rvāhasaṁ bhu̱je |
1.127.8d ati̍thi̱ṁ mānu̍ṣāṇāṁ pi̱turna yasyā̍sa̱yā |
1.127.8f a̱mī ca̱ viśve̍ a̱mṛtā̍sa̱ ā vayo̍ ha̱vyā de̱veṣvā vaya̍ḥ ||

viśvā̍sām | tvā̱ | vi̱śām | pati̍m | ha̱vā̱ma̱he̱ | sarvā̍sām | sa̱mā̱nam | dam-pa̍tim | bhu̱je | sa̱tya-gi̍rvāhasam | bhu̱je |
ati̍thim | mānu̍ṣāṇām | pi̱tuḥ | na | yasya̍ | ā̱sa̱yā |
a̱mī iti̍ | ca̱ | viśve̍ | a̱mṛtā̍saḥ | ā | vaya̍ḥ | ha̱vyā | de̱veṣu̍ | ā | vaya̍ḥ ||1.127.8||

1.127.9a tvama̍gne̱ saha̍sā̱ saha̍ntamaḥ śu̱ṣminta̍mo jāyase de̱vatā̍taye ra̱yirna de̱vatā̍taye |
1.127.9d śu̱ṣminta̍mo̱ hi te̱ mado̍ dyu̱mninta̍ma u̱ta kratu̍ḥ |
1.127.9f adha̍ smā te̱ pari̍ carantyajara śruṣṭī̱vāno̱ nāja̍ra ||

tvam | a̱gne̱ | saha̍sā | saha̍n-tamaḥ | śu̱ṣmin-ta̍maḥ | jā̱ya̱se̱ | de̱va-tā̍taye | ra̱yiḥ | na | de̱va-tā̍taye |
śu̱ṣmin-ta̍maḥ | hi | te̱ | mada̍ḥ | dyu̱mnin-ta̍maḥ | u̱ta | kratu̍ḥ |
adha̍ | sma̱ | te̱ | pari̍ | ca̱ra̱nti̱ | a̱ja̱ra̱ | śru̱ṣṭī̱-vāna̍ḥ | na | a̱ja̱ra̱ ||1.127.9||

1.127.10a pra vo̍ ma̱he saha̍sā̱ saha̍svata uṣa̱rbudhe̍ paśu̱ṣe nāgnaye̱ stomo̍ babhūtva̱gnaye̍ |
1.127.10d prati̱ yadī̍ṁ ha̱viṣmā̱nviśvā̍su̱ kṣāsu̱ jogu̍ve |
1.127.10f agre̍ re̱bho na ja̍rata ṛṣū̱ṇāṁ jūrṇi̱rhota̍ ṛṣū̱ṇām ||

pra | va̱ḥ | ma̱he | saha̍sā | saha̍svate | u̱ṣa̱ḥ-budhe̍ | pa̱śu̱-se | na | a̱gnaye̍ | stoma̍ḥ | ba̱bhū̱tu̱ | a̱gnaye̍ |
prati̍ | yat | ī̱m | ha̱viṣmā̍n | viśvā̍su | kṣāsu̍ | jogu̍ve |
agre̍ | re̱bhaḥ | na | ja̱ra̱te̱ | ṛ̱ṣū̱ṇām | jūrṇi̍ḥ | hotā̍ | ṛ̱ṣū̱ṇām ||1.127.10||

1.127.11a sa no̱ nedi̍ṣṭha̱ṁ dadṛ̍śāna̱ ā bha̱rāgne̍ de̱vebhi̱ḥ saca̍nāḥ suce̱tunā̍ ma̱ho rā̱yaḥ su̍ce̱tunā̍ |
1.127.11d mahi̍ śaviṣṭha naskṛdhi sa̱ṁcakṣe̍ bhu̱je a̱syai |
1.127.11f mahi̍ sto̱tṛbhyo̍ maghavantsu̱vīrya̱ṁ mathī̍ru̱gro na śava̍sā ||

saḥ | na̱ḥ | nedi̍ṣṭham | dadṛ̍śānaḥ | ā | bha̱ra̱ | agne̍ | de̱vebhi̍ḥ | sa-ca̍nāḥ | su̱-ce̱tunā̍ | ma̱haḥ | rā̱yaḥ | su̱-ce̱tunā̍ |
mahi̍ | śa̱vi̱ṣṭha̱ | na̱ḥ | kṛ̱dhi̱ | sa̱m-cakṣe̍ | bhu̱je | a̱syai |
mahi̍ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | ma̱gha̱-va̱n | su̱-vīrya̍m | mathī̍ḥ | u̱graḥ | na | śava̍sā ||1.127.11||


1.128.1a a̱yaṁ jā̍yata̱ manu̍ṣo̱ dharī̍maṇi̱ hotā̱ yaji̍ṣṭha u̱śijā̱manu̍ vra̱tama̱gniḥ svamanu̍ vra̱tam |
1.128.1d vi̱śvaśru̍ṣṭiḥ sakhīya̱te ra̱yiri̍va śravasya̱te |
1.128.1f ada̍bdho̱ hotā̱ ni ṣa̍dadi̱ḻaspa̱de pari̍vīta i̱ḻaspa̱de ||

a̱yam | jā̱ya̱ta̱ | manu̍ṣaḥ | dharī̍maṇi | hotā̍ | yaji̍ṣṭhaḥ | u̱śijā̍m | anu̍ | vra̱tam | a̱gniḥ | svam | anu̍ | vra̱tam |
vi̱śva-śru̍ṣṭiḥ | sa̱khi̱-ya̱te | ra̱yiḥ-i̍va | śra̱va̱sya̱te |
ada̍bdhaḥ | hotā̍ | ni | sa̱da̱t | i̱ḻaḥ | pa̱de | pari̍-vītaḥ | i̱ḻaḥ | pa̱de ||1.128.1||

1.128.2a taṁ ya̍jña̱sādha̱mapi̍ vātayāmasyṛ̱tasya̍ pa̱thā nama̍sā ha̱viṣma̍tā de̱vatā̍tā ha̱viṣma̍tā |
1.128.2d sa na̍ ū̱rjāmu̱pābhṛ̍tya̱yā kṛ̱pā na jū̍ryati |
1.128.2f yaṁ mā̍ta̱riśvā̱ mana̍ve parā̱vato̍ de̱vaṁ bhāḥ pa̍rā̱vata̍ḥ ||

tam | ya̱jña̱-sādha̍m | api̍ | vā̱ta̱yā̱ma̱si̱ | ṛ̱tasya̍ | pa̱thā | nama̍sā | ha̱viṣma̍tā | de̱va-tā̍tā | ha̱viṣma̍tā |
saḥ | na̱ḥ | ū̱rjām | u̱pa̱-ābhṛ̍ti | a̱yā | kṛ̱pā | na | jū̱rya̱ti̱ |
yam | mā̱ta̱riśvā̍ | mana̍ve | pa̱rā̱-vata̍ḥ | de̱vam | bhāriti̱ bhāḥ | pa̱rā̱-vata̍ḥ ||1.128.2||

1.128.3a eve̍na sa̱dyaḥ parye̍ti̱ pārthi̍vaṁ muhu̱rgī reto̍ vṛṣa̱bhaḥ kani̍krada̱ddadha̱dreta̱ḥ kani̍kradat |
1.128.3d śa̱taṁ cakṣā̍ṇo a̱kṣabhi̍rde̱vo vane̍ṣu tu̱rvaṇi̍ḥ |
1.128.3f sado̱ dadhā̍na̱ upa̍reṣu̱ sānu̍ṣva̱gniḥ pare̍ṣu̱ sānu̍ṣu ||

eve̍na | sa̱dyaḥ | pari̍ | e̱ti̱ | pārthi̍vam | mu̱hu̱ḥ-gīḥ | reta̍ḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | kani̍kradat | dadha̍t | reta̍ḥ | kani̍kradat |
śa̱tam | cakṣā̍ṇaḥ | a̱kṣa-bhi̍ḥ | de̱vaḥ | vane̍ṣu | tu̱rvaṇi̍ḥ |
sada̍ḥ | dadhā̍naḥ | upa̍reṣu | sānu̍ṣu | a̱gniḥ | pare̍ṣu | sānu̍ṣu ||1.128.3||

1.128.4a sa su̱kratu̍ḥ pu̱rohi̍to̱ dame̍dame̱'gnirya̱jñasyā̍dhva̱rasya̍ cetati̱ kratvā̍ ya̱jñasya̍ cetati |
1.128.4d kratvā̍ ve̱dhā i̍ṣūya̱te viśvā̍ jā̱tāni̍ paspaśe |
1.128.4f yato̍ ghṛta̱śrīrati̍thi̱rajā̍yata̱ vahni̍rve̱dhā ajā̍yata ||

saḥ | su̱-kratu̍ḥ | pu̱raḥ-hi̍taḥ | dame̍-dame | a̱gniḥ | ya̱jñasya̍ | a̱dhva̱rasya̍ | ce̱ta̱ti̱ | kratvā̍ | ya̱jñasya̍ | ce̱ta̱ti̱ |
kratvā̍ | ve̱dhāḥ | i̱ṣu̱-ya̱te | viśvā̍ | jā̱tāni̍ | pa̱spa̱śe̱ |
yata̍ḥ | ghṛ̱ta̱-śrīḥ | ati̍thiḥ | ajā̍yata | vahni̍ḥ | ve̱dhāḥ | ajā̍yata ||1.128.4||

1.128.5a kratvā̱ yada̍sya̱ tavi̍ṣīṣu pṛ̱ñcate̱'gnerave̍ṇa ma̱rutā̱ṁ na bho̱jye̍ṣi̱rāya̱ na bho̱jyā̍ |
1.128.5d sa hi ṣmā̱ dāna̱minva̍ti̱ vasū̍nāṁ ca ma̱jmanā̍ |
1.128.5f sa na̍strāsate duri̱tāda̍bhi̱hruta̱ḥ śaṁsā̍da̱ghāda̍bhi̱hruta̍ḥ ||

kratvā̍ | yat | a̱sya̱ | tavi̍ṣīṣu | pṛ̱ñcate̍ | a̱gneḥ | ave̍na | ma̱rutā̍m | na | bho̱jyā̍ | i̱ṣi̱rāya̍ | na | bho̱jyā̍ |
saḥ | hi | sma̱ | dāna̍m | inva̍ti | vasū̍nām | ca̱ | ma̱jmanā̍ |
saḥ | na̱ḥ | trā̱sa̱te̱ | du̱ḥ-i̱tāt | a̱bhi̱-hruta̍ḥ | śaṁsā̍t | a̱ghāt | a̱bhi̱-hruta̍ḥ ||1.128.5||

1.128.6a viśvo̱ vihā̍yā ara̱tirvasu̍rdadhe̱ haste̱ dakṣi̍ṇe ta̱raṇi̱rna śi̍śrathacchrava̱syayā̱ na śi̍śrathat |
1.128.6d viśva̍smā̱ idi̍ṣudhya̱te de̍va̱trā ha̱vyamohi̍ṣe |
1.128.6f viśva̍smā̱ itsu̱kṛte̱ vāra̍mṛṇvatya̱gnirdvārā̱ vyṛ̍ṇvati ||

viśva̍ḥ | vi-hā̍yāḥ | a̱ra̱tiḥ | vasu̍ḥ | da̱dhe̱ | haste̍ | dakṣi̍ṇe | ta̱raṇi̍ḥ | na | śi̱śra̱tha̱t | śra̱va̱syayā̍ | na | śi̱śra̱tha̱t |
viśva̍smai̱ | it | i̱ṣu̱dhya̱te | de̱va̱-trā | ha̱vyam | ā | ū̱hi̱ṣe̱ |
viśva̍smai | it | su̱-kṛte̍ | vāra̍m | ṛ̱ṇva̱ti̱ | a̱gniḥ | dvārā̍ | vi | ṛ̱ṇva̱ti̱ ||1.128.6||

1.128.7a sa mānu̍ṣe vṛ̱jane̱ śaṁta̍mo hi̱to̱3̱̍'gnirya̱jñeṣu̱ jenyo̱ na vi̱śpati̍ḥ pri̱yo ya̱jñeṣu̍ vi̱śpati̍ḥ |
1.128.7d sa ha̱vyā mānu̍ṣāṇāmi̱ḻā kṛ̱tāni̍ patyate |
1.128.7f sa na̍strāsate̱ varu̍ṇasya dhū̱rterma̱ho de̱vasya̍ dhū̱rteḥ ||

saḥ | mānu̍ṣe | vṛ̱jane̍ | śam-ta̍maḥ | hi̱taḥ | a̱gniḥ | ya̱jñeṣu̍ | jenya̍ḥ | na | vi̱śpati̍ḥ | pri̱yaḥ | ya̱jñeṣu̍ | vi̱śpati̍ḥ |
saḥ | ha̱vyā | mānu̍ṣāṇām | i̱ḻā | kṛ̱tāni̍ | pa̱tya̱te̱ |
saḥ | na̱ḥ | trā̱sa̱te̱ | varu̍ṇasya | dhū̱rteḥ | ma̱haḥ | de̱vasya̍ | dhū̱rteḥ ||1.128.7||

1.128.8a a̱gniṁ hotā̍ramīḻate̱ vasu̍dhitiṁ pri̱yaṁ ceti̍ṣṭhamara̱tiṁ nye̍rire havya̱vāha̱ṁ nye̍rire |
1.128.8d vi̱śvāyu̍ṁ vi̱śvave̍dasa̱ṁ hotā̍raṁ yaja̱taṁ ka̱vim |
1.128.8f de̱vāso̍ ra̱ṇvamava̍se vasū̱yavo̍ gī̱rbhī ra̱ṇvaṁ va̍sū̱yava̍ḥ ||

a̱gnim | hotā̍ram | ī̱ḻa̱te̱ | vasu̍-dhitim | pri̱yam | ceti̍ṣṭham | a̱ra̱tim | ni | e̱ri̱re̱ | ha̱vya̱-vāha̍m | ni | e̱ri̱re̱ |
vi̱śva-ā̍yum | vi̱śva-ve̍dasam | hotā̍ram | ya̱ja̱tam | ka̱vim |
de̱vāsa̍ḥ | ra̱ṇvam | ava̍se | va̱su̱-yava̍ḥ | gī̱ḥ-bhiḥ | ra̱ṇvam | va̱su̱-yava̍ḥ ||1.128.8||


1.129.1a yaṁ tvaṁ ratha̍mindra me̱dhasā̍taye'pā̱kā santa̍miṣira pra̱ṇaya̍si̱ prāna̍vadya̱ naya̍si |
1.129.1d sa̱dyaści̱ttama̱bhiṣṭa̍ye̱ karo̱ vaśa̍śca vā̱jina̍m |
1.129.1f sāsmāka̍manavadya tūtujāna ve̱dhasā̍mi̱māṁ vāca̱ṁ na ve̱dhasā̍m ||

yam | tvam | ratha̍m | i̱ndra̱ | me̱dha-sā̍taye | a̱pā̱kā | santa̍m | i̱ṣi̱ra̱ | pra̱-naya̍si | pra | a̱na̱va̱dya̱ | naya̍si |
sa̱dyaḥ | ci̱t | tam | a̱bhiṣṭa̍ye | kara̍ḥ | vaśa̍ḥ | ca̱ | vā̱jina̍m |
saḥ | a̱smāka̍m | a̱na̱va̱dya̱ | tū̱tu̱jā̱na̱ | ve̱dhasā̍m | i̱mām | vāca̍m | na | ve̱dhasā̍m ||1.129.1||

1.129.2a sa śru̍dhi̱ yaḥ smā̱ pṛta̍nāsu̱ kāsu̍ cidda̱kṣāyya̍ indra̱ bhara̍hūtaye̱ nṛbhi̱rasi̱ pratū̍rtaye̱ nṛbhi̍ḥ |
1.129.2d yaḥ śūrai̱ḥ sva1̱̍ḥ sani̍tā̱ yo viprai̱rvāja̱ṁ taru̍tā |
1.129.2f tamī̍śā̱nāsa̍ iradhanta vā̱jina̍ṁ pṛ̱kṣamatya̱ṁ na vā̱jina̍m ||

saḥ | śru̱dhi̱ | yaḥ | sma̱ | pṛta̍nāsu | kāsu̍ | ci̱t | da̱kṣāyya̍ḥ | i̱ndra̱ | bhara̍-hūtaye | nṛ-bhi̍ḥ | a̱si̱ | pra-tū̍rtaye | nṛ-bhi̍ḥ |
yaḥ | śūrai̍ḥ | sva1̱̍riti̱ sva̍ḥ | sani̍tā | yaḥ | viprai̍ḥ | vāja̍m | taru̍tā |
tam | ī̱śā̱nāsa̍ḥ | i̱ra̱dha̱nta̱ | vā̱jina̍m | pṛ̱kṣam | atya̍m | na | vā̱jina̍m ||1.129.2||

1.129.3a da̱smo hi ṣmā̱ vṛṣa̍ṇa̱ṁ pinva̍si̱ tvaca̱ṁ kaṁ ci̍dyāvīra̱raru̍ṁ śūra̱ martya̍ṁ parivṛ̱ṇakṣi̱ martya̍m |
1.129.3d indro̱ta tubhya̱ṁ taddi̱ve tadru̱drāya̱ svaya̍śase |
1.129.3f mi̱trāya̍ voca̱ṁ varu̍ṇāya sa̱pratha̍ḥ sumṛḻī̱kāya̍ sa̱pratha̍ḥ ||

da̱smaḥ | hi | sma̱ | vṛṣa̍ṇam | pinva̍si | tvaca̍m | kam | ci̱t | yā̱vī̱ḥ | a̱raru̍m | śū̱ra̱ | martya̍m | pa̱ri̱-vṛ̱ṇakṣi̍ | martya̍m |
indra̍ | u̱ta | tubhya̍m | tat | di̱ve | tat | ru̱drāya̍ | sva-ya̍śase |
mi̱trāya̍ | voca̍m | varu̍ṇāya | sa̱-pratha̍ḥ | su̱-mṛ̱ḻī̱kāya̍ | sa̱-pratha̍ḥ ||1.129.3||

1.129.4a a̱smāka̍ṁ va̱ indra̍muśmasī̱ṣṭaye̱ sakhā̍yaṁ vi̱śvāyu̍ṁ prā̱saha̱ṁ yuja̱ṁ vāje̍ṣu prā̱saha̱ṁ yuja̍m |
1.129.4d a̱smāka̱ṁ brahmo̱taye'vā̍ pṛ̱tsuṣu̱ kāsu̍ cit |
1.129.4f na̱hi tvā̱ śatru̱ḥ stara̍te stṛ̱ṇoṣi̱ yaṁ viśva̱ṁ śatru̍ṁ stṛ̱ṇoṣi̱ yam ||

a̱smāka̍m | va̱ḥ | indra̍m | u̱śma̱si̱ | i̱ṣṭaye̍ | sakhā̍ya | vi̱śva-ā̍yum | pra̱-saha̍m | yuja̍m | vāje̍ṣu | pra̱-saha̍m | yuja̍m |
a̱smāka̍m | brahma̍ | ū̱taye̍ | ava̍ | pṛ̱tsuṣu̍ | kāsu̍ | ci̱t |
na̱hi | tvā̱ | śatru̍ḥ | stara̍te | stṛ̱ṇoṣi̍ | yam | viśva̍m | śatru̍m | stṛ̱ṇoṣi̍ | yam ||1.129.4||

1.129.5a ni ṣū na̱māti̍mati̱ṁ kaya̍sya ci̱tteji̍ṣṭhābhira̱raṇi̍bhi̱rnotibhi̍ru̱grābhi̍rugro̱tibhi̍ḥ |
1.129.5d neṣi̍ ṇo̱ yathā̍ pu̱rāne̱nāḥ śū̍ra̱ manya̍se |
1.129.5f viśvā̍ni pū̱rorapa̍ parṣi̱ vahni̍rā̱sā vahni̍rno̱ accha̍ ||

ni | su | na̱ma̱ | ati̍-matim | kaya̍sya | ci̱t | teji̍ṣṭhābhiḥ | a̱raṇi̍-bhiḥ | na | ū̱ti-bhi̍ḥ | u̱grābhi̍ḥ | u̱gra̱ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
neṣi̍ | na̱ḥ | yathā̍ | pu̱rā | a̱ne̱nāḥ | śū̱ra̱ | manya̍se |
viśvā̍ni | pū̱roḥ | apa̍ | pa̱rṣi̱ | vahni̍ḥ | ā̱sā | vahni̍ḥ | na̱ḥ | accha̍ ||1.129.5||

1.129.6a pra tadvo̍ceya̱ṁ bhavyā̱yenda̍ve̱ havyo̱ na ya i̱ṣavā̱nmanma̱ reja̍ti rakṣo̱hā manma̱ reja̍ti |
1.129.6d sva̱yaṁ so a̱smadā ni̱do va̱dhaira̍jeta durma̱tim |
1.129.6f ava̍ sraveda̱ghaśa̍ṁso'vata̱ramava̍ kṣu̱drami̍va sravet ||

pra | tat | vo̱ce̱ya̱m | bhavyā̍ya | inda̍ve | havya̍ḥ | na | yaḥ | i̱ṣa-vā̍n | manma̍ | reja̍ti | ra̱kṣa̱ḥ-hā | manma̍ | reja̍ti |
sva̱yam | saḥ | a̱smat | ā | ni̱daḥ | va̱dhaiḥ | a̱je̱ta̱ | du̱ḥ-ma̱tim |
ava̍ | sra̱ve̱t | a̱gha-śa̍ṁsaḥ | a̱va̱-ta̱ram | ava̍ | kṣu̱dram-i̍va | sra̱ve̱t ||1.129.6||

1.129.7a va̱nema̱ taddhotra̍yā ci̱tantyā̍ va̱nema̍ ra̱yiṁ ra̍yivaḥ su̱vīrya̍ṁ ra̱ṇvaṁ santa̍ṁ su̱vīrya̍m |
1.129.7d du̱rmanmā̍naṁ su̱mantu̍bhi̱remi̱ṣā pṛ̍cīmahi |
1.129.7f ā sa̱tyābhi̱rindra̍ṁ dyu̱mnahū̍tibhi̱ryaja̍traṁ dyu̱mnahū̍tibhiḥ ||

va̱nema̍ | tat | hotra̍yā | ci̱tantyā̍ | va̱nema̍ | ra̱yim | ra̱yi̱-va̱ḥ | su̱-vīrya̍m | ra̱ṇvam | santa̍m | su̱-vīrya̍m |
du̱ḥ-manmā̍nam | su̱mantu̍-bhiḥ | ā | ī̱m | i̱ṣā | pṛ̱cī̱ma̱hi̱ |
ā | sa̱tyābhi̍ḥ | indra̍m | dyu̱mnahū̍ti-bhiḥ | yaja̍tram | dyu̱mnahū̍ti-bhiḥ ||1.129.7||

1.129.8a praprā̍ vo a̱sme svaya̍śobhirū̱tī pa̍riva̱rga indro̍ durmatī̱nāṁ darī̍mandurmatī̱nām |
1.129.8d sva̱yaṁ sā ri̍ṣa̱yadhyai̱ yā na̍ upe̱ṣe a̱traiḥ |
1.129.8f ha̱tema̍sa̱nna va̍kṣati kṣi̱ptā jū̱rṇirna va̍kṣati ||

pra-pra̍ | va̱ḥ | a̱sme iti̍ | svaya̍śaḥ-bhiḥ | ū̱tī | pa̱ri̱-va̱rge | indra̍ḥ | du̱ḥ-ma̱tī̱nām | darī̍man | du̱ḥ-ma̱tī̱nām |
sva̱yam | sā | ri̱ṣa̱yadhyai̱ | yā | na̱ḥ | u̱pa̱-ī̱ṣe | a̱traiḥ |
ha̱tā | ī̱m | a̱sa̱t | na | va̱kṣa̱ti̱ | kṣi̱ptā | jū̱rṇiḥ | na | va̱kṣa̱ti̱ ||1.129.8||

1.129.9a tvaṁ na̍ indra rā̱yā parī̍ṇasā yā̱hi pa̱thām̐ a̍ne̱hasā̍ pu̱ro yā̍hyara̱kṣasā̍ |
1.129.9d saca̍sva naḥ parā̱ka ā saca̍svāstamī̱ka ā |
1.129.9f pā̱hi no̍ dū̱rādā̱rāda̱bhiṣṭi̍bhi̱ḥ sadā̍ pāhya̱bhiṣṭi̍bhiḥ ||

tvam | na̱ḥ | i̱ndra̱ | rā̱yā | parī̍ṇasā | yā̱hi | pa̱thā | a̱ne̱hasā̍ | pu̱raḥ | yā̱hi | a̱ra̱kṣasā̍ |
saca̍sva | naḥ | pa̱rā̱ke | ā | saca̍sva | a̱sta̱m-ī̱ke | ā |
pā̱hi | na̱ḥ | dū̱rāt | ā̱rāt | a̱bhiṣṭi̍-bhiḥ | sadā̍ | pā̱hi̱ | a̱bhiṣṭi̍-bhiḥ ||1.129.9||

1.129.10a tvaṁ na̍ indra rā̱yā tarū̍ṣaso̱graṁ ci̍ttvā mahi̱mā sa̍kṣa̱dava̍se ma̱he mi̱traṁ nāva̍se |
1.129.10d oji̍ṣṭha̱ trāta̱ravi̍tā̱ ratha̱ṁ kaṁ ci̍damartya |
1.129.10f a̱nyama̱smadri̍riṣe̱ḥ kaṁ ci̍dadrivo̱ riri̍kṣantaṁ cidadrivaḥ ||

tvam | na̱ḥ | i̱ndra̱ | rā̱yā | taru̍ṣasā | u̱gram | ci̱t | tvā̱ | ma̱hi̱mā | sa̱kṣa̱t | ava̍se | ma̱he | mi̱tram | na | ava̍se |
oji̍ṣṭha | trāta̍ḥ | avi̍ta̱riti̍ | ratha̍m | kam | ci̱t | a̱ma̱rtya̱ |
a̱nyam | a̱smat | ri̱ri̱ṣe̱ḥ | kam | ci̱t | a̱dri̱-va̱ḥ | riri̍kṣantam | ci̱t | a̱dri̱-va̱ḥ ||1.129.10||

1.129.11a pā̱hi na̍ indra suṣṭuta sri̱dho̍'vayā̱tā sada̱middu̍rmatī̱nāṁ de̱vaḥ sandu̍rmatī̱nām |
1.129.11d ha̱ntā pā̱pasya̍ ra̱kṣasa̍strā̱tā vipra̍sya̱ māva̍taḥ |
1.129.11f adhā̱ hi tvā̍ jani̱tā jīja̍nadvaso rakṣo̱haṇa̍ṁ tvā̱ jīja̍nadvaso ||

pā̱hi | na̱ḥ | i̱ndra̱ | su̱-stu̱ta̱ | sri̱dhaḥ | a̱va̱-yā̱tā | sada̍m | it | du̱ḥ-ma̱tī̱nām | de̱vaḥ | san | du̱ḥ-ma̱tī̱nām |
ha̱ntā | pā̱pasya̍ | ra̱kṣasa̍ḥ | trā̱tā | vipra̍sya | mā-va̍taḥ |
adha̍ | hi | tvā̱ | ja̱ni̱tā | jīja̍nat | va̱so̱ iti̍ | ra̱kṣa̱ḥ-hana̍m | tvā̱ | jīja̍nat | va̱so̱ iti̍ ||1.129.11||


1.130.1a endra̍ yā̱hyupa̍ naḥ parā̱vato̱ nāyamacchā̍ vi̱dathā̍nīva̱ satpa̍ti̱rasta̱ṁ rāje̍va̱ satpa̍tiḥ |
1.130.1d havā̍mahe tvā va̱yaṁ praya̍svantaḥ su̱te sacā̍ |
1.130.1f pu̱trāso̱ na pi̱tara̱ṁ vāja̍sātaye̱ maṁhi̍ṣṭha̱ṁ vāja̍sātaye ||

ā | i̱ndra̱ | yā̱hi̱ | upa̍ | na̱ḥ | pa̱rā̱-vata̍ḥ | na | a̱yam | accha̍ | vi̱dathā̍ni-iva | sat-pa̍tiḥ | asta̍m | rājā̍-iva | sat-pa̍tiḥ |
havā̍mahe | tvā̱ | va̱yam | praya̍svantaḥ | su̱te | sacā̍ |
pu̱trāsa̍ḥ | na | pi̱tara̍m | vāja̍-sātaye | maṁhi̍ṣṭham | vāja̍-sātaye ||1.130.1||

1.130.2a pibā̱ soma̍mindra suvā̱namadri̍bhi̱ḥ kośe̍na si̱ktama̍va̱taṁ na vaṁsa̍gastātṛṣā̱ṇo na vaṁsa̍gaḥ |
1.130.2d madā̍ya harya̱tāya̍ te tu̱viṣṭa̍māya̱ dhāya̍se |
1.130.2f ā tvā̍ yacchantu ha̱rito̱ na sūrya̱mahā̱ viśve̍va̱ sūrya̍m ||

piba̍ | soma̍m | i̱ndra̱ | su̱vā̱nam | adri̍-bhiḥ | kośe̍na | si̱ktam | a̱va̱tam | na | vaṁsa̍gaḥ | ta̱tṛ̱ṣā̱ṇaḥ | na | vaṁsa̍gaḥ |
madā̍ya | ha̱rya̱tāya̍ | te̱ | tu̱viḥ-ta̍māya | dhāya̍se |
ā | tvā̱ | ya̱ccha̱ntu̱ | ha̱rita̍ḥ | na | sūrya̍m | ahā̍ | viśvā̍-iva | sūrya̍m ||1.130.2||

1.130.3a avi̍ndaddi̱vo nihi̍ta̱ṁ guhā̍ ni̱dhiṁ verna garbha̱ṁ pari̍vīta̱maśma̍nyana̱nte a̱ntaraśma̍ni |
1.130.3d vra̱jaṁ va̱jrī gavā̍miva̱ siṣā̍sa̱nnaṅgi̍rastamaḥ |
1.130.3f apā̍vṛṇo̱diṣa̱ indra̱ḥ parī̍vṛtā̱ dvāra̱ iṣa̱ḥ parī̍vṛtāḥ ||

avi̍ndat | di̱vaḥ | ni-hi̍tam | guhā̍ | ni̱-dhim | veḥ | na | garbha̍m | pari̍-vītam | aśma̍ni | a̱na̱nte | a̱ntaḥ | aśma̍ni |
vra̱jam | va̱jrī | gavā̍m-iva | sisā̍san | aṅgi̍raḥ-tamaḥ |
apa̍ | a̱vṛ̱ṇo̱t | iṣa̍ḥ | indra̍ḥ | pari̍-vṛtāḥ | dvāra̍ḥ | iṣa̍ḥ | pari̍-vṛtāḥ ||1.130.3||

1.130.4a dā̱dṛ̱hā̱ṇo vajra̱mindro̱ gabha̍styo̱ḥ kṣadme̍va ti̱gmamasa̍nāya̱ saṁ śya̍dahi̱hatyā̍ya̱ saṁ śya̍t |
1.130.4d sa̱ṁvi̱vyā̱na oja̍sā̱ śavo̍bhirindra ma̱jmanā̍ |
1.130.4f taṣṭe̍va vṛ̱kṣaṁ va̱nino̱ ni vṛ̍ścasi para̱śveva̱ ni vṛ̍ścasi ||

dā̱dṛ̱hā̱ṇaḥ | vajra̍m | indra̍ḥ | gabha̍styoḥ | kṣadma̍-iva | ti̱gmam | asa̍nāya | sam | śya̱t | a̱hi̱-hatyā̍ya | sam | śya̱t |
sa̱m-vi̱vyā̱naḥ | oja̍sā | śava̍ḥ-bhiḥ | i̱ndra̱ | ma̱jmanā̍ |
taṣṭā̍-iva | vṛ̱kṣam | va̱nina̍ḥ | ni | vṛ̱śca̱si̱ | pa̱ra̱śvā-i̍va | ni | vṛ̱śca̱si̱ ||1.130.4||

1.130.5a tvaṁ vṛthā̍ na̱dya̍ indra̱ sarta̱ve'cchā̍ samu̱drama̍sṛjo̱ rathā̍m̐ iva vājaya̱to rathā̍m̐ iva |
1.130.5d i̱ta ū̱tīra̍yuñjata samā̱namartha̱makṣi̍tam |
1.130.5f dhe̱nūri̍va̱ mana̍ve vi̱śvado̍haso̱ janā̍ya vi̱śvado̍hasaḥ ||

tvam | vṛthā̍ | na̱dya̍ḥ | i̱ndra̱ | sarta̍ve | accha̍ | sa̱mu̱dram | a̱sṛ̱ja̱ḥ | rathā̍n-iva | vā̱ja̱-ya̱taḥ | rathā̍n-iva |
i̱taḥ | ū̱tīḥ | a̱yu̱ñja̱ta̱ | sa̱mā̱nam | artha̍m | akṣi̍tam |
dhe̱nūḥ-i̍va | mana̍ve | vi̱śva-do̍hasaḥ | janā̍ya | vi̱śva-do̍hasaḥ ||1.130.5||

1.130.6a i̱māṁ te̱ vāca̍ṁ vasū̱yanta̍ ā̱yavo̱ ratha̱ṁ na dhīra̱ḥ svapā̍ atakṣiṣuḥ su̱mnāya̱ tvāma̍takṣiṣuḥ |
1.130.6d śu̱mbhanto̱ jenya̍ṁ yathā̱ vāje̍ṣu vipra vā̱jina̍m |
1.130.6f atya̍miva̱ śava̍se sā̱taye̱ dhanā̱ viśvā̱ dhanā̍ni sā̱taye̍ ||

i̱mām | te̱ | vāca̍m | va̱su̱-yanta̍ḥ | ā̱yava̍ḥ | ratha̍m | na | dhīra̍ḥ | su̱-apā̍ḥ | a̱ta̱kṣi̱ṣu̱ḥ | su̱mnāya̍ | tvām | a̱ta̱kṣi̱ṣu̱ḥ |
śu̱mbhanta̍ḥ | jenya̍m | yathā̍ | vāje̍ṣu | vi̱pra̱ | vā̱jina̍m |
atya̍m-iva | śava̍se | sā̱taye̍ | dhanā̍ | viśvā̍ | dhanā̍ni | sā̱taye̍ ||1.130.6||

1.130.7a bhi̱natpuro̍ nava̱timi̍ndra pū̱rave̱ divo̍dāsāya̱ mahi̍ dā̱śuṣe̍ nṛto̱ vajre̍ṇa dā̱śuṣe̍ nṛto |
1.130.7d a̱ti̱thi̱gvāya̱ śamba̍raṁ gi̱reru̱gro avā̍bharat |
1.130.7f ma̱ho dhanā̍ni̱ daya̍māna̱ oja̍sā̱ viśvā̱ dhanā̱nyoja̍sā ||

bhi̱nat | pura̍ḥ | na̱va̱tim | i̱ndra̱ | pū̱rave̍ | diva̍ḥ-dāsāya | mahi̍ | dā̱śuṣe̍ | nṛ̱to̱ iti̍ | vajre̍ṇa | dā̱śuṣe̍ | nṛ̱to̱ iti̍ |
a̱ti̱thi̱-gvāya̍ | śamba̍ram | gi̱reḥ | u̱graḥ | ava̍ | a̱bha̱ra̱t |
ma̱haḥ | dhanā̍ni | daya̍mānaḥ | oja̍sā | viśvā̍ | dhanā̍ni | oja̍sā ||1.130.7||

1.130.8a indra̍ḥ sa̱matsu̱ yaja̍māna̱mārya̱ṁ prāva̱dviśve̍ṣu śa̱tamū̍tirā̱jiṣu̱ sva̍rmīḻheṣvā̱jiṣu̍ |
1.130.8d mana̍ve̱ śāsa̍davra̱tāntvaca̍ṁ kṛ̱ṣṇāma̍randhayat |
1.130.8f dakṣa̱nna viśva̍ṁ tatṛṣā̱ṇamo̍ṣati̱ nya̍rśasā̱namo̍ṣati ||

indra̍ḥ | sa̱mat-su̍ | yaja̍mānam | ārya̍m | pra | ā̱va̱t | viśve̍ṣu | śa̱tam-ū̍tiḥ | ā̱jiṣu̍ | sva̍ḥ-mīḻheṣu | ā̱jiṣu̍ |
mana̍ve | śāsa̍t | a̱vra̱tān | tvaca̍m | kṛ̱ṣṇām | a̱ra̱ndha̱ya̱t |
dhakṣa̍t | na | viśva̍m | ta̱tṛ̱ṣā̱ṇam | o̱ṣa̱ti̱ | ni | a̱rśa̱sā̱nam | o̱ṣa̱ti̱ ||1.130.8||

1.130.9a sūra̍śca̱kraṁ pra vṛ̍hajjā̱ta oja̍sā prapi̱tve vāca̍maru̱ṇo mu̍ṣāyatīśā̱na ā mu̍ṣāyati |
1.130.9d u̱śanā̱ yatpa̍rā̱vato'ja̍gannū̱taye̍ kave |
1.130.9f su̱mnāni̱ viśvā̱ manu̍ṣeva tu̱rvaṇi̱rahā̱ viśve̍va tu̱rvaṇi̍ḥ ||

sūra̍ḥ | ca̱kram | pra | vṛ̱ha̱t | jā̱taḥ | oja̍sā | pra̱-pi̱tve | vāca̍m | a̱ru̱ṇaḥ | mu̱ṣā̱ya̱ti̱ | ī̱śā̱naḥ | ā | mu̱ṣā̱ya̱ti̱ |
u̱śanā̍ | yat | pa̱rā̱-vata̍ḥ | aja̍gan | ū̱taye̍ | ka̱ve̱ |
su̱mnāni̍ | viśvā̍ | manu̍ṣā-iva | tu̱rvaṇi̍ḥ | ahā̍ | viśvā̍-iva | tu̱rvaṇi̍ḥ ||1.130.9||

1.130.10a sa no̱ navye̍bhirvṛṣakarmannu̱kthaiḥ purā̍ṁ dartaḥ pā̱yubhi̍ḥ pāhi śa̱gmaiḥ |
1.130.10b di̱vo̱dā̱sebhi̍rindra̱ stavā̍no vāvṛdhī̱thā aho̍bhiriva̱ dyauḥ ||

saḥ | na̱ḥ | navye̍bhiḥ | vṛ̱ṣa̱-ka̱rma̱n | u̱kthaiḥ | purā̍m | da̱rta̱riti̍ dartaḥ | pā̱yu-bhi̍ḥ | pā̱hi̱ | śa̱gmaiḥ |
di̱va̱ḥ-dā̱sebhi̍ḥ | i̱ndra̱ | stavā̍naḥ | va̱vṛ̱dhī̱thāḥ | aho̍bhiḥ-iva | dyauḥ ||1.130.10||


1.131.1a indrā̍ya̱ hi dyaurasu̍ro̱ ana̍mna̱tendrā̍ya ma̱hī pṛ̍thi̱vī varī̍mabhirdyu̱mnasā̍tā̱ varī̍mabhiḥ |
1.131.1d indra̱ṁ viśve̍ sa̱joṣa̍so de̱vāso̍ dadhire pu̱raḥ |
1.131.1f indrā̍ya̱ viśvā̱ sava̍nāni̱ mānu̍ṣā rā̱tāni̍ santu̱ mānu̍ṣā ||

indrā̍ya | hi | dyauḥ | asu̍raḥ | ana̍mnata | indrā̍ya | ma̱hī | pṛ̱thi̱vī | varī̍ma-bhiḥ | dyu̱mna-sā̍tā | varī̍ma-bhiḥ |
indra̍m | viśve̍ | sa̱-joṣa̍saḥ | de̱vāsa̍ḥ | da̱dhi̱re̱ | pu̱raḥ |
indrā̍ya | viśvā̍ | sava̍nāni | mānu̍ṣā | rā̱tāni̍ | sa̱ntu̱ | mānu̍ṣā ||1.131.1||

1.131.2a viśve̍ṣu̱ hi tvā̱ sava̍neṣu tu̱ñjate̍ samā̱nameka̱ṁ vṛṣa̍maṇyava̱ḥ pṛtha̱ksva̍ḥ sani̱ṣyava̱ḥ pṛtha̍k |
1.131.2d taṁ tvā̱ nāva̱ṁ na pa̱rṣaṇi̍ṁ śū̱ṣasya̍ dhu̱ri dhī̍mahi |
1.131.2f indra̱ṁ na ya̱jñaiści̱taya̍nta ā̱yava̱ḥ stome̍bhi̱rindra̍mā̱yava̍ḥ ||

viśve̍ṣu | hi | tvā̱ | sava̍neṣu | tu̱ñjate̍ | sa̱mā̱nam | eka̍m | vṛṣa̍-manyavaḥ | pṛtha̍k | sva1̱̍riti̱ sva̍ḥ | sa̱ni̱ṣyava̍ḥ | pṛtha̍k |
tam | tvā̱ | nāva̍m | na | pa̱rṣaṇi̍m | śū̱ṣasya̍ | dhu̱ri | dhī̱ma̱hi̱ |
indra̍m | na | ya̱jñaiḥ | ci̱taya̍ntaḥ | ā̱yava̍ḥ | stome̍bhiḥ | indra̍m | ā̱yava̍ḥ ||1.131.2||

1.131.3a vi tvā̍ tatasre mithu̱nā a̍va̱syavo̍ vra̱jasya̍ sā̱tā gavya̍sya ni̱ḥsṛja̱ḥ sakṣa̍nta indra ni̱ḥsṛja̍ḥ |
1.131.3d yadga̱vyantā̱ dvā janā̱ sva1̱̍ryantā̍ sa̱mūha̍si |
1.131.3f ā̱viṣkari̍kra̱dvṛṣa̍ṇaṁ sacā̱bhuva̱ṁ vajra̍mindra sacā̱bhuva̍m ||

vi | tvā̱ | ta̱ta̱sre̱ | mi̱thu̱nāḥ | a̱va̱syava̍ḥ | vra̱jasya̍ | sā̱tā | gavya̍sya | ni̱ḥ-sṛja̍ḥ | sakṣa̍ntaḥ | i̱ndra̱ | ni̱ḥ-sṛja̍ḥ |
yat | ga̱vyantā̍ | dvā | janā̍ | sva̍ḥ | yantā̍ | sa̱m-ūha̍si |
ā̱viḥ | kari̍krat | vṛṣa̍ṇam | sa̱cā̱-bhuva̍m | vajra̍m | i̱ndra̱ | sa̱cā̱-bhuva̍m ||1.131.3||

1.131.4a vi̱duṣṭe̍ a̱sya vī̱rya̍sya pū̱rava̱ḥ puro̱ yadi̍ndra̱ śāra̍dīra̱vāti̍raḥ sāsahā̱no a̱vāti̍raḥ |
1.131.4d śāsa̱stami̍ndra̱ martya̱maya̍jyuṁ śavasaspate |
1.131.4f ma̱hīma̍muṣṇāḥ pṛthi̱vīmi̱mā a̱po ma̍ndasā̱na i̱mā a̱paḥ ||

vi̱duḥ | te̱ | a̱sya | vī̱rya̍sya | pū̱rava̍ḥ | pura̍ḥ | yat | i̱ndra̱ | śāra̍dīḥ | a̱va̱-ati̍raḥ | sa̱sa̱hā̱naḥ | a̱va̱-ati̍raḥ |
śāsa̍ḥ | tam | i̱ndra̱ | martya̍m | aya̍jyum | śa̱va̱sa̱ḥ | pa̱te̱ |
ma̱hīm | a̱mu̱ṣṇā̱ḥ | pṛ̱thi̱vīm | i̱māḥ | a̱paḥ | ma̱nda̱sā̱naḥ | i̱māḥ | a̱paḥ ||1.131.4||

1.131.5a āditte̍ a̱sya vī̱rya̍sya carkira̱nmade̍ṣu vṛṣannu̱śijo̱ yadāvi̍tha sakhīya̱to yadāvi̍tha |
1.131.5d ca̱kartha̍ kā̱rame̍bhya̱ḥ pṛta̍nāsu̱ prava̍ntave |
1.131.5f te a̱nyāma̍nyāṁ na̱dya̍ṁ saniṣṇata śrava̱syanta̍ḥ saniṣṇata ||

āt | it | te̱ | a̱sya | vī̱rya̍sya | ca̱rki̱ra̱n | made̍ṣu | vṛ̱ṣa̱n | u̱śija̍ḥ | yat | āvi̍tha | sa̱khi̱-ya̱taḥ | yat | āvi̍tha |
ca̱kartha̍ | kā̱ram | e̱bhya̱ḥ | pṛta̍nāsu | pra-va̍ntave |
te | a̱nyām-a̍nyām | na̱dya̍m | sa̱ni̱ṣṇa̱ta̱ | śra̱va̱syanta̍ḥ | sa̱ni̱ṣṇa̱ta̱ ||1.131.5||

1.131.6a u̱to no̍ a̱syā u̱ṣaso̍ ju̱ṣeta̱ hya1̱̍rkasya̍ bodhi ha̱viṣo̱ havī̍mabhi̱ḥ sva̍rṣātā̱ havī̍mabhiḥ |
1.131.6d yadi̍ndra̱ hanta̍ve̱ mṛdho̱ vṛṣā̍ vajri̱ñcike̍tasi |
1.131.6f ā me̍ a̱sya ve̱dhaso̱ navī̍yaso̱ manma̍ śrudhi̱ navī̍yasaḥ ||

u̱to iti̍ | na̱ḥ | a̱syāḥ | u̱ṣasa̍ḥ | ju̱ṣeta̍ | hi | a̱rkasya̍ | bo̱dhi̱ | ha̱viṣa̍ḥ | havī̍ma-bhiḥ | sva̍ḥ-sātā | havī̍ma-bhiḥ |
yat | i̱ndra̱ | hanta̍ve | mṛdha̍ḥ | vṛṣā̍ | va̱jri̱n | cike̍tasi |
ā | me̱ | a̱sya | ve̱dhasa̍ḥ | navī̍yasaḥ | manma̍ | śru̱dhi̱ | navī̍yasaḥ ||1.131.6||

1.131.7a tvaṁ tami̍ndra vāvṛdhā̱no a̍sma̱yura̍mitra̱yanta̍ṁ tuvijāta̱ martya̱ṁ vajre̍ṇa śūra̱ martya̍m |
1.131.7d ja̱hi yo no̍ aghā̱yati̍ śṛṇu̱ṣva su̱śrava̍stamaḥ |
1.131.7f ri̱ṣṭaṁ na yāma̱nnapa̍ bhūtu durma̱tirviśvāpa̍ bhūtu durma̱tiḥ ||

tvam | tam | i̱ndra̱ | va̱vṛ̱dhā̱naḥ | a̱sma̱-yuḥ | a̱mi̱tra̱-yanta̍m | tu̱vi̱-jā̱ta̱ | martya̍m | vajre̍ṇa | śū̱ra̱ | martya̍m |
ja̱hi | yaḥ | na̱ḥ | a̱gha̱-yati̍ | śṛ̱ṇu̱ṣva | su̱śrava̍ḥ-tamaḥ |
ri̱ṣṭam | na | yāma̍n | apa̍ | bhū̱tu̱ | du̱ḥ-ma̱tiḥ | viśvā̍ | apa̍ | bhū̱tu̱ | du̱ḥ-ma̱tiḥ ||1.131.7||


1.132.1a tvayā̍ va̱yaṁ ma̍ghava̱npūrvye̱ dhana̱ indra̍tvotāḥ sāsahyāma pṛtanya̱to va̍nu̱yāma̍ vanuṣya̱taḥ |
1.132.1d nedi̍ṣṭhe a̱sminnaha̱nyadhi̍ vocā̱ nu su̍nva̱te |
1.132.1f a̱sminya̱jñe vi ca̍yemā̱ bhare̍ kṛ̱taṁ vā̍ja̱yanto̱ bhare̍ kṛ̱tam ||

tvayā̍ | va̱yam | ma̱gha̱-va̱n | pūrvye̍ | dhane̍ | indra̍tvā-ūtāḥ | sa̱sa̱hyā̱ma̱ | pṛ̱ta̱nya̱taḥ | va̱nu̱yāma̍ | va̱nu̱ṣya̱taḥ |
nedi̍ṣṭhe | a̱smin | aha̍ni | adhi̍ | vo̱ca̱ | nu | su̱nva̱te |
a̱smin | ya̱jñe | vi | ca̱ye̱ma̱ | bhare̍ | kṛ̱tam | vā̱ja̱-yanta̍ḥ | bhare̍ | kṛ̱tam ||1.132.1||

1.132.2a sva̱rje̱ṣe bhara̍ ā̱prasya̱ vakma̍nyuṣa̱rbudha̱ḥ svasmi̱nnañja̍si krā̱ṇasya̱ svasmi̱nnañja̍si |
1.132.2d aha̱nnindro̱ yathā̍ vi̱de śī̱rṣṇāśī̍rṣṇopa̱vācya̍ḥ |
1.132.2f a̱sma̱trā te̍ sa̱dhrya̍ksantu rā̱tayo̍ bha̱drā bha̱drasya̍ rā̱taya̍ḥ ||

sva̱ḥ-je̱ṣe | bhare̍ | ā̱prasya̍ | vakma̍ni | u̱ṣa̱ḥ-budha̍ḥ | svasmi̍n | añja̍si | krā̱ṇasya̍ | svasmi̍n | añja̍si |
aha̍n | indra̍ḥ | yathā̍ | vi̱de | śī̱rṣṇā-śī̍rṣṇā | u̱pa̱-vācya̍ḥ |
a̱sma̱-trā | te̱ | sa̱dhrya̍k | sa̱ntu̱ | rā̱taya̍ḥ | bha̱drāḥ | bha̱drasya̍ | rā̱taya̍ḥ ||1.132.2||

1.132.3a tattu praya̍ḥ pra̱tnathā̍ te śuśukva̱naṁ yasmi̍nya̱jñe vāra̱makṛ̍ṇvata̱ kṣaya̍mṛ̱tasya̱ vāra̍si̱ kṣaya̍m |
1.132.3d vi tadvo̍ce̱radha̍ dvi̱tāntaḥ pa̍śyanti ra̱śmibhi̍ḥ |
1.132.3f sa ghā̍ vide̱ anvindro̍ ga̱veṣa̍ṇo bandhu̱kṣidbhyo̍ ga̱veṣa̍ṇaḥ ||

tat | tu | praya̍ḥ | pra̱tna-thā̍ | te̱ | śu̱śu̱kva̱nam | yasmi̍n | ya̱jñe | vāra̍m | akṛ̍ṇvata | kṣaya̍m | ṛ̱tasya̍ | vāḥ | a̱si̱ | kṣaya̍m |
vi | tat | vo̱ce̱ḥ | adha̍ | dvi̱tā | a̱ntariti̍ | pa̱śya̱nti̱ | ra̱śmi-bhi̍ḥ |
saḥ | gha̱ | vi̱de̱ | anu̍ | indra̍ḥ | go̱-eṣa̍ṇaḥ | ba̱ndhu̱kṣit-bhya̍ḥ | go̱-eṣa̍ṇaḥ ||1.132.3||

1.132.4a nū i̱tthā te̍ pū̱rvathā̍ ca pra̱vācya̱ṁ yadaṅgi̍ro̱bhyo'vṛ̍ṇo̱rapa̍ vra̱jamindra̱ śikṣa̱nnapa̍ vra̱jam |
1.132.4d aibhya̍ḥ samā̱nyā di̱śāsmabhya̍ṁ jeṣi̱ yotsi̍ ca |
1.132.4f su̱nvadbhyo̍ randhayā̱ kaṁ ci̍davra̱taṁ hṛ̍ṇā̱yanta̍ṁ cidavra̱tam ||

nu | i̱tthā | te̱ | pū̱rva-thā̍ | ca̱ | pra̱-vācya̍m | yat | aṅgi̍raḥ-bhyaḥ | avṛ̍ṇoḥ | apa̍ | vra̱jam | indra̍ | śikṣa̍n | apa̍ | vra̱jam |
ā | e̱bhya̱ḥ | sa̱mā̱nyā | di̱śā | a̱smabhya̍m | je̱ṣi̱ | yotsi̍ | ca̱ |
su̱nvat-bhya̍ḥ | ra̱ndha̱ya̱ | kam | ci̱t | a̱vra̱tam | hṛ̱ṇā̱yanta̍m | ci̱t | a̱vra̱tam ||1.132.4||

1.132.5a saṁ yajjanā̱nkratu̍bhi̱ḥ śūra̍ ī̱kṣaya̱ddhane̍ hi̱te ta̍ruṣanta śrava̱syava̱ḥ pra ya̍kṣanta śrava̱syava̍ḥ |
1.132.5d tasmā̱ āyu̍ḥ pra̱jāva̱didbādhe̍ arca̱ntyoja̍sā |
1.132.5f indra̍ o̱kya̍ṁ didhiṣanta dhī̱tayo̍ de̱vām̐ acchā̱ na dhī̱taya̍ḥ ||

sam | yat | janā̍n | kratu̍-bhiḥ | śūra̍ḥ | ī̱kṣaya̍t | dhane̍ | hi̱te | ta̱ru̱ṣa̱nta̱ | śra̱va̱syava̍ḥ | pra | ya̱kṣa̱nta̱ | śra̱va̱syava̍ḥ |
tasmai̍ | āyu̍ḥ | pra̱jā-va̍t | it | bādhe̍ | a̱rca̱nti̱ | oja̍sā |
indre̍ | o̱kya̍m | di̱dhi̱ṣa̱nta̱ | dhī̱taya̍ḥ | de̱vān | accha̍ | na | dhī̱taya̍ḥ ||1.132.5||

1.132.6a yu̱vaṁ tami̍ndrāparvatā puro̱yudhā̱ yo na̍ḥ pṛta̱nyādapa̱ taṁta̱middha̍ta̱ṁ vajre̍ṇa̱ taṁta̱middha̍tam |
1.132.6d dū̱re ca̱ttāya̍ cchantsa̱dgaha̍na̱ṁ yadina̍kṣat |
1.132.6f a̱smāka̱ṁ śatrū̱npari̍ śūra vi̱śvato̍ da̱rmā da̍rṣīṣṭa vi̱śvata̍ḥ ||

yu̱vam | tam | i̱ndrā̱pa̱rva̱tā̱ | pu̱ra̱ḥ-yudhā̍ | yaḥ | na̱ḥ | pṛ̱ta̱nyāt | apa̍ | tam-ta̍m | it | ha̱ta̱m | vajre̍ṇa | tam-ta̍m | it | ha̱ta̱m |
dū̱re | ca̱ttāya̍ | cha̱ntsa̱t | gaha̍nam | yat | ina̍kṣat |
a̱smāka̍m | śatrū̍n | pari̍ | śū̱ra̱ | vi̱śvata̍ḥ | da̱rmā | da̱rṣī̱ṣṭa̱ | vi̱śvata̍ḥ ||1.132.6||


1.133.1a u̱bhe pu̍nāmi̱ roda̍sī ṛ̱tena̱ druho̍ dahāmi̱ saṁ ma̱hīra̍ni̱ndrāḥ |
1.133.1c a̱bhi̱vlagya̱ yatra̍ ha̱tā a̱mitrā̍ vailasthā̱naṁ pari̍ tṛ̱ḻhā aśe̍ran ||

u̱bhe iti̍ | pu̱nā̱mi̱ | roda̍sī̱ iti̍ | ṛ̱tena̍ | druha̍ḥ | da̱hā̱mi̱ | sam | ma̱hīḥ | a̱ni̱ndrāḥ |
a̱bhi̱-vlagya̍ | yatra̍ | ha̱tāḥ | a̱mitrā̍ḥ | vai̱la̱-sthā̱nam | pari̍ | tṛ̱ḻhāḥ | aśe̍ran ||1.133.1||

1.133.2a a̱bhi̱vlagyā̍ cidadrivaḥ śī̱rṣā yā̍tu̱matī̍nām |
1.133.2c chi̱ndhi va̍ṭū̱riṇā̍ pa̱dā ma̱hāva̍ṭūriṇā pa̱dā ||

a̱bhi̱-vlagya̍ | ci̱t | a̱dri̱-va̱ḥ | śī̱rṣā | yā̱tu̱-matī̍nām |
chi̱ndhi | va̱ṭū̱riṇā̍ | pa̱dā | ma̱hā-va̍ṭūriṇā | pa̱dā ||1.133.2||

1.133.3a avā̍sāṁ maghavañjahi̱ śardho̍ yātu̱matī̍nām |
1.133.3c vai̱la̱sthā̱na̱ke a̍rma̱ke ma̱hāvai̍lasthe arma̱ke ||

ava̍ | ā̱sā̱m | ma̱gha̱-va̱n | ja̱hi̱ | śardha̍ḥ | yā̱tu̱-matī̍nām |
vai̱la̱-sthā̱na̱ke | a̱rbha̱ke | ma̱hā-vai̍lasthe | a̱rbha̱ke ||1.133.3||

1.133.4a yāsā̍ṁ ti̱sraḥ pa̍ñcā̱śato̍'bhivla̱ṅgaira̱pāva̍paḥ |
1.133.4c tatsu te̍ manāyati ta̱katsu te̍ manāyati ||

yāsā̍m | ti̱sraḥ | pa̱ñcā̱śata̍ḥ | a̱bhi̱-vla̱ṅgaiḥ | a̱pa̱-ava̍paḥ |
tat | su | te̱ | ma̱nā̱ya̱ti̱ | ta̱kat | su | te̱ | ma̱nā̱ya̱ti̱ ||1.133.4||

1.133.5a pi̱śaṅga̍bhṛṣṭimambhṛ̱ṇaṁ pi̱śāci̍mindra̱ saṁ mṛ̍ṇa |
1.133.5c sarva̱ṁ rakṣo̱ ni ba̍rhaya ||

pi̱śaṅga̍-bhṛṣṭim | a̱mbhṛ̱ṇam | pi̱śāci̍m | i̱ndra̱ | sam | mṛ̱ṇa̱ |
sarva̍m | rakṣa̍ḥ | ni | ba̱rha̱ya̱ ||1.133.5||

1.133.6a a̱varma̱ha i̍ndra dādṛ̱hi śru̱dhī na̍ḥ śu̱śoca̱ hi dyauḥ kṣā na bhī̱ṣām̐ a̍drivo ghṛ̱ṇānna bhī̱ṣām̐ a̍drivaḥ |
1.133.6d śu̱ṣminta̍mo̱ hi śu̱ṣmibhi̍rva̱dhairu̱grebhi̱rīya̍se |
1.133.6f apū̍ruṣaghno apratīta śūra̱ satva̍bhistrisa̱ptaiḥ śū̍ra̱ satva̍bhiḥ ||

a̱vaḥ | ma̱haḥ | i̱ndra̱ | da̱dṛ̱hi | śru̱dhi | na̱ḥ | śu̱śoca̍ | hi | dyauḥ | kṣāḥ | na | bhī̱ṣā | a̱dri̱-va̱ḥ | ghṛ̱ṇāt | na | bhī̱ṣā | a̱dri̱-va̱ḥ |
śu̱ṣmin-ta̍maḥ | hi | śu̱ṣmi-bhi̍ḥ | va̱dhaiḥ | u̱grebhi̍ḥ | īya̍se |
apu̍ruṣa-ghnaḥ | a̱pra̱ti̱-i̱ta̱ | śū̱ra̱ | satva̍-bhiḥ | tri̱-sa̱ptaiḥ | śū̱ra̱ | satva̍-bhiḥ ||1.133.6||

1.133.7a va̱noti̱ hi su̱nvankṣaya̱ṁ parī̍ṇasaḥ sunvā̱no hi ṣmā̱ yaja̱tyava̱ dviṣo̍ de̱vānā̱mava̱ dviṣa̍ḥ |
1.133.7d su̱nvā̱na itsi̍ṣāsati sa̱hasrā̍ vā̱jyavṛ̍taḥ |
1.133.7f su̱nvā̱nāyendro̍ dadātyā̱bhuva̍ṁ ra̱yiṁ da̍dātyā̱bhuva̍m ||

va̱noti̍ | hi | su̱nvan | kṣaya̍m | parī̍ṇasaḥ | su̱nvā̱naḥ | hi | sma̱ | yaja̍ti | ava̍ | dviṣa̍ḥ | de̱vānā̍m | ava̍ | dviṣa̍ḥ |
su̱nvā̱naḥ | it | si̱sā̱sa̱ti̱ | sa̱hasrā̍ | vā̱jī | avṛ̍taḥ |
su̱nvā̱nāya̍ | indra̍ḥ | da̱dā̱ti̱ | ā̱-bhuva̍m | ra̱yim | da̱dā̱ti̱ | ā̱-bhuva̍m ||1.133.7||


1.134.1a ā tvā̱ juvo̍ rārahā̱ṇā a̱bhi prayo̱ vāyo̱ vaha̍ntvi̱ha pū̱rvapī̍taye̱ soma̍sya pū̱rvapī̍taye |
1.134.1d ū̱rdhvā te̱ anu̍ sū̱nṛtā̱ mana̍stiṣṭhatu jāna̱tī |
1.134.1f ni̱yutva̍tā̱ rathe̱nā yā̍hi dā̱vane̱ vāyo̍ ma̱khasya̍ dā̱vane̍ ||

ā | tvā̱ | juva̍ḥ | ra̱ra̱hā̱ṇāḥ | a̱bhi | praya̍ḥ | vāyo̱ iti̍ | vaha̍ntu | i̱ha | pū̱rva-pī̍taye | soma̍sya | pū̱rva-pī̍taye |
ū̱rdhvā | te̱ | anu̍ | sū̱nṛtā̍ | mana̍ḥ | ti̱ṣṭha̱tu̱ | jā̱na̱tī |
ni̱yutva̍tā | rathe̍na | ā | yā̱hi̱ | dā̱vane̍ | vāyo̱ iti̍ | ma̱khasya̍ | dā̱vane̍ ||1.134.1||

1.134.2a manda̍ntu tvā ma̱ndino̍ vāya̱vinda̍vo̱'smatkrā̱ṇāsa̱ḥ sukṛ̍tā a̱bhidya̍vo̱ gobhi̍ḥ krā̱ṇā a̱bhidya̍vaḥ |
1.134.2d yaddha̍ krā̱ṇā i̱radhyai̱ dakṣa̱ṁ saca̍nta ū̱taya̍ḥ |
1.134.2f sa̱dhrī̱cī̱nā ni̱yuto̍ dā̱vane̱ dhiya̱ upa̍ bruvata ī̱ṁ dhiya̍ḥ ||

manda̍ntu | tvā̱ | ma̱ndina̍ḥ | vāyo̱ iti̍ | inda̍vaḥ | a̱smat | krā̱ṇāsa̍ḥ | su-kṛ̍tāḥ | a̱bhi-dya̍vaḥ | go-bhi̍ḥ | krā̱ṇāḥ | a̱bhi-dya̍vaḥ |
yat | ha̱ | krā̱ṇāḥ | i̱radhyai̍ | dakṣa̍m | saca̍nte | ū̱taya̍ḥ |
sa̱dhrī̱cī̱nāḥ | ni̱-yuta̍ḥ | dā̱vane̍ | dhiya̍ḥ | upa̍ | bru̱va̱te̱ | ī̱m | dhiya̍ḥ ||1.134.2||

1.134.3a vā̱yuryu̍ṅkte̱ rohi̍tā vā̱yura̍ru̱ṇā vā̱yū rathe̍ aji̱rā dhu̱ri voḻha̍ve̱ vahi̍ṣṭhā dhu̱ri voḻha̍ve |
1.134.3d pra bo̍dhayā̱ pura̍ṁdhiṁ jā̱ra ā sa̍sa̱tīmi̍va |
1.134.3f pra ca̍kṣaya̱ roda̍sī vāsayo̱ṣasa̱ḥ śrava̍se vāsayo̱ṣasa̍ḥ ||

vā̱yuḥ | yu̱ṅkte̱ | rohi̍tā | vā̱yuḥ | a̱ru̱ṇā | vā̱yuḥ | rathe̍ | a̱ji̱rā | dhu̱ri | voḻha̍ve | vahi̍ṣṭhā | dhu̱ri | voḻha̍ve |
pra | bo̱dha̱ya̱ | pura̍m-dhim | jā̱raḥ | ā | sa̱sa̱tīm-i̍va |
pra | ca̱kṣa̱ya̱ | roda̍sī̱ iti̍ | vā̱sa̱ya̱ | u̱ṣasa̍ḥ | śrava̍se | vā̱sa̱ya̱ | u̱ṣasa̍ḥ ||1.134.3||

1.134.4a tubhya̍mu̱ṣāsa̱ḥ śuca̍yaḥ parā̱vati̍ bha̱drā vastrā̍ tanvate̱ daṁsu̍ ra̱śmiṣu̍ ci̱trā navye̍ṣu ra̱śmiṣu̍ |
1.134.4d tubhya̍ṁ dhe̱nuḥ sa̍ba̱rdughā̱ viśvā̱ vasū̍ni dohate |
1.134.4f aja̍nayo ma̱ruto̍ va̱kṣaṇā̍bhyo di̱va ā va̱kṣaṇā̍bhyaḥ ||

tubhya̍m | u̱ṣasa̍ḥ | śuca̍yaḥ | pa̱rā̱-vati̍ | bha̱drā | vastrā̍ | ta̱nva̱te̱ | dam-su̍ | ra̱śmiṣu̍ | ci̱trā | navye̍ṣu | ra̱śmiṣu̍ |
tubhya̍m | dhe̱nuḥ | sa̱ba̱ḥ-dughā̍ | viśvā̍ | vasū̍ni | do̱ha̱te̱ |
aja̍nayaḥ | ma̱ruta̍ḥ | va̱kṣaṇā̍bhyaḥ | di̱vaḥ | ā | va̱kṣaṇā̍bhyaḥ ||1.134.4||

1.134.5a tubhya̍ṁ śu̱krāsa̱ḥ śuca̍yastura̱ṇyavo̱ made̍ṣū̱grā i̍ṣaṇanta bhu̱rvaṇya̱pāmi̍ṣanta bhu̱rvaṇi̍ |
1.134.5d tvāṁ tsā̱rī dasa̍māno̱ bhaga̍mīṭṭe takva̱vīye̍ |
1.134.5f tvaṁ viśva̍smā̱dbhuva̍nātpāsi̱ dharma̍ṇāsu̱ryā̍tpāsi̱ dharma̍ṇā ||

tubhya̍m | śu̱krāsa̍ | śuca̍yaḥ | tu̱ra̱ṇyava̍ḥ | made̍ṣu | u̱grāḥ | i̱ṣa̱ṇa̱nta̱ | bhu̱rvaṇi̍ | a̱pām | i̱ṣa̱nta̱ | bhu̱rvaṇi̍ |
tvām | tsā̱rī | dasa̍mānaḥ | bhaga̍m | ī̱ṭṭe̱ | ta̱kva̱-vīye̍ |
tvam | viśva̍smāt | bhuva̍nāt | pā̱si̱ | dharma̍ṇā | a̱su̱ryā̍t | pā̱si̱ | dharma̍ṇā ||1.134.5||

1.134.6a tvaṁ no̍ vāyaveṣā̱mapū̍rvya̱ḥ somā̍nāṁ pratha̱maḥ pī̱tima̍rhasi su̱tānā̍ṁ pī̱tima̍rhasi |
1.134.6d u̱to vi̱hutma̍tīnāṁ vi̱śāṁ va̍va̱rjuṣī̍ṇām |
1.134.6f viśvā̱ itte̍ dhe̱navo̍ duhra ā̱śira̍ṁ ghṛ̱taṁ du̍hrata ā̱śira̍m ||

tvam | na̱ḥ | vā̱yo̱ iti̍ | e̱ṣā̱m | apū̍rvyaḥ | somā̍nām | pra̱tha̱maḥ | pī̱tim | a̱rha̱si̱ | su̱tānā̍m | pī̱tim | a̱rha̱si̱ |
u̱to iti̍ | vi̱hutma̍tīnām | vi̱śām | va̱va̱rjuṣī̍ṇām |
viśvā̍ḥ | it | te̱ | dhe̱nava̍ḥ | du̱hre̱ | ā̱-śira̍m | ghṛ̱tam | du̱hra̱te̱ | ā̱-śira̍m ||1.134.6||


1.135.1a stī̱rṇaṁ ba̱rhirupa̍ no yāhi vī̱taye̍ sa̱hasre̍ṇa ni̱yutā̍ niyutvate śa̱tinī̍bhirniyutvate |
1.135.1d tubhya̱ṁ hi pū̱rvapī̍taye de̱vā de̱vāya̍ yemi̱re |
1.135.1f pra te̍ su̱tāso̱ madhu̍manto asthira̱nmadā̍ya̱ kratve̍ asthiran ||

stī̱rṇam | ba̱rhiḥ | upa̍ | na̱ḥ | yā̱hi̱ | vī̱taye̍ | sa̱hasre̍ṇa | ni̱-yutā̍ | ni̱yu̱tva̱te̱ | śa̱tinī̍bhiḥ | ni̱yu̱tva̱te̱ |
tubhya̍m | hi | pū̱rva-pī̍taye | de̱vāḥ | de̱vāya̍ | ye̱mi̱re |
pra | te̱ | su̱tāsa̍ḥ | madhu̍-mantaḥ | a̱sthi̱ra̱n | madā̍ya | kratve̍ | a̱sthi̱ra̱n ||1.135.1||

1.135.2a tubhyā̱yaṁ soma̱ḥ pari̍pūto̱ adri̍bhiḥ spā̱rhā vasā̍na̱ḥ pari̱ kośa̍marṣati śu̱krā vasā̍no arṣati |
1.135.2d tavā̱yaṁ bhā̱ga ā̱yuṣu̱ somo̍ de̱veṣu̍ hūyate |
1.135.2f vaha̍ vāyo ni̱yuto̍ yāhyasma̱yurju̍ṣā̱ṇo yā̍hyasma̱yuḥ ||

tubhya̍ | a̱yam | soma̍ḥ | pari̍-pūtaḥ | adri̍-bhiḥ | spā̱rhā | vasā̍naḥ | pari̍ | kośa̍m | a̱rṣa̱ti̱ | śu̱krā | vasā̍naḥ | a̱rṣa̱ti̱ |
tava̍ | a̱yam | bhā̱gaḥ | ā̱yuṣu̍ | soma̍ḥ | de̱veṣu̍ | hū̱ya̱te̱ |
vaha̍ | vā̱yo̱ iti̍ | ni̱-yuta̍ḥ | yā̱hi̱ | a̱sma̱-yuḥ | ju̱ṣā̱ṇaḥ | yā̱hi̱ | a̱sma̱-yuḥ ||1.135.2||

1.135.3a ā no̍ ni̱yudbhi̍ḥ śa̱tinī̍bhiradhva̱raṁ sa̍ha̱sriṇī̍bhi̱rupa̍ yāhi vī̱taye̱ vāyo̍ ha̱vyāni̍ vī̱taye̍ |
1.135.3d tavā̱yaṁ bhā̱ga ṛ̱tviya̱ḥ sara̍śmi̱ḥ sūrye̱ sacā̍ |
1.135.3f a̱dhva̱ryubhi̱rbhara̍māṇā ayaṁsata̱ vāyo̍ śu̱krā a̍yaṁsata ||

ā | na̱ḥ | ni̱yut-bhi̍ḥ | śa̱tinī̍bhiḥ | a̱dhva̱ram | sa̱ha̱sriṇī̍bhiḥ | upa̍ | yā̱hi̱ | vī̱taye̍ | vāyo̱ iti̍ | ha̱vyāni̍ | vī̱taye̍ |
tava̍ | a̱yam | bhā̱gaḥ | ṛ̱tviya̍ḥ | sa-ra̍śmiḥ | sūrye̍ | sacā̍ |
a̱dhva̱ryu-bhi̍ḥ | bhara̍māṇāḥ | a̱ya̱ṁsa̱ta̱ | vāyo̱ iti̍ | śu̱krāḥ | a̱ya̱ṁsa̱ta̱ ||1.135.3||

1.135.4a ā vā̱ṁ ratho̍ ni̱yutvā̍nvakṣa̱dava̍se̱'bhi prayā̍ṁsi̱ sudhi̍tāni vī̱taye̱ vāyo̍ ha̱vyāni̍ vī̱taye̍ |
1.135.4d piba̍ta̱ṁ madhvo̱ andha̍saḥ pūrva̱peya̱ṁ hi vā̍ṁ hi̱tam |
1.135.4f vāya̱vā ca̱ndreṇa̱ rādha̱sā ga̍ta̱mindra̍śca̱ rādha̱sā ga̍tam ||

ā | vā̱m | ratha̍ḥ | ni̱yutvā̍n | va̱kṣa̱t | ava̍se | a̱bhi | prayā̍ṁsi | su-dhi̍tāni | vī̱taye̍ | vāyo̱ iti̍ | ha̱vyāni̍ | vī̱taye̍ |
piba̍tam | madhva̍ḥ | andha̍saḥ | pū̱rva̱-peya̍m | hi | vā̱m | hi̱tam |
vāyo̱ iti̍ | ā | ca̱ndreṇa̍ | rādha̍sā | ā | ga̱ta̱m | indra̍ḥ | ca̱ | rādha̍sā | ā | ga̱ta̱m ||1.135.4||

1.135.5a ā vā̱ṁ dhiyo̍ vavṛtyuradhva̱rām̐ upe̱mamindu̍ṁ marmṛjanta vā̱jina̍mā̱śumatya̱ṁ na vā̱jina̍m |
1.135.5d teṣā̍ṁ pibatamasma̱yū ā no̍ gantami̱hotyā |
1.135.5f indra̍vāyū su̱tānā̱madri̍bhiryu̱vaṁ madā̍ya vājadā yu̱vam ||

ā | vā̱m | dhiya̍ḥ | va̱vṛ̱tyu̱ḥ | a̱dhva̱rān | upa̍ | i̱mam | indu̍m | ma̱rmṛ̱ja̱nta̱ | vā̱jina̍m | ā̱śum | atya̍m | na | vā̱jina̍m |
teṣā̍m | pi̱ba̱ta̱m | a̱sma̱yū itya̍sma̱-yū | ā | na̱ḥ | ga̱nta̱m | i̱ha | ū̱tyā |
indra̍vāyū̱ iti̍ | su̱tānā̍m | adri̍-bhiḥ | yu̱vam | madā̍ya | vā̱ja̱-dā̱ | yu̱vam ||1.135.5||

1.135.6a i̱me vā̱ṁ somā̍ a̱psvā su̱tā i̱hādhva̱ryubhi̱rbhara̍māṇā ayaṁsata̱ vāyo̍ śu̱krā a̍yaṁsata |
1.135.6d e̱te vā̍ma̱bhya̍sṛkṣata ti̱raḥ pa̱vitra̍mā̱śava̍ḥ |
1.135.6f yu̱vā̱yavo'ti̱ romā̍ṇya̱vyayā̱ somā̍so̱ atya̱vyayā̍ ||

i̱me | vā̱m | somā̍ḥ | a̱p-su | ā | su̱tāḥ | i̱ha | a̱dhva̱ryu-bhi̍ḥ | bhara̍māṇāḥ | a̱ya̱ṁsa̱ta̱ | vāyo̱ iti̍ | śu̱krāḥ | a̱ya̱ṁsa̱ta̱ |
e̱te | vā̱m | a̱bhi | a̱sṛ̱kṣa̱ta̱ | ti̱raḥ | pa̱vitra̍m | ā̱śava̍ḥ |
yu̱vā̱-yava̍ḥ | ati̍ | romā̍ṇi | a̱vyayā̍ | somā̍saḥ | ati̍ | a̱vyayā̍ ||1.135.6||

1.135.7a ati̍ vāyo sasa̱to yā̍hi̱ śaśva̍to̱ yatra̱ grāvā̱ vada̍ti̱ tatra̍ gacchataṁ gṛ̱hamindra̍śca gacchatam |
1.135.7d vi sū̱nṛtā̱ dadṛ̍śe̱ rīya̍te ghṛ̱tamā pū̱rṇayā̍ ni̱yutā̍ yātho adhva̱ramindra̍śca yātho adhva̱ram ||

ati̍ | vā̱yo̱ iti̍ | sa̱sa̱taḥ | yā̱hi̱ | śaśva̍taḥ | yatra̍ | grāvā̍ | vada̍ti | tatra̍ | ga̱ccha̱ta̱m | gṛ̱ham | indra̍ḥ | ca̱ | ga̱ccha̱ta̱m |
vi | sū̱nṛtā̍ | dadṛ̍śe | rīya̍te | ghṛ̱tam | ā | pū̱rṇayā̍ | ni̱-yutā̍ | yā̱tha̱ḥ | a̱dhva̱ram | indra̍ḥ | ca̱ | yā̱tha̱ḥ | a̱dhva̱ram ||1.135.7||

1.135.8a atrāha̱ tadva̍hethe̱ madhva̱ āhu̍ti̱ṁ yama̍śva̱tthamu̍pa̱tiṣṭha̍nta jā̱yavo̱'sme te sa̍ntu jā̱yava̍ḥ |
1.135.8d sā̱kaṁ gāva̱ḥ suva̍te̱ pacya̍te̱ yavo̱ na te̍ vāya̱ upa̍ dasyanti dhe̱navo̱ nāpa̍ dasyanti dhe̱nava̍ḥ ||

atra̍ | aha̍ | tat | va̱he̱the̱ iti̍ | madhva̍ḥ | ā-hu̍tim | yam | a̱śva̱ttham | u̱pa̱-tiṣṭha̍nta | jā̱yava̍ḥ | a̱sme iti̍ | te | sa̱ntu̱ | jā̱yava̍ḥ |
sā̱kam | gāva̍ḥ | suva̍te | pacya̍te | yava̍ḥ | na | te̱ | vā̱yo̱ iti̍ | upa̍ | da̱sya̱nti̱ | dhe̱nava̍ḥ | na | apa̍ | da̱sya̱nti̱ | dhe̱nava̍ḥ ||1.135.8||

1.135.9a i̱me ye te̱ su vā̍yo bā̱hvo̍jaso̱'ntarna̱dī te̍ pa̱taya̍ntyu̱kṣaṇo̱ mahi̱ vrādha̍nta u̱kṣaṇa̍ḥ |
1.135.9d dhanva̍ñci̱dye a̍nā̱śavo̍ jī̱rāści̱dagi̍raukasaḥ |
1.135.9f sūrya̍syeva ra̱śmayo̍ durni̱yanta̍vo̱ hasta̍yordurni̱yanta̍vaḥ ||

i̱me | ye | te̱ | su | vā̱yo̱ iti̍ | bā̱hu-o̍jasaḥ | a̱ntaḥ | na̱dī iti̍ | te̱ | pa̱taya̍nti | u̱kṣaṇa̍ḥ | mahi̍ | vrādha̍ntaḥ | u̱kṣaṇa̍ḥ |
dhanva̍n | ci̱t | ye | a̱nā̱śava̍ḥ | jī̱rāḥ | ci̱t | agi̍rā-okasaḥ |
sūrya̍sya-iva | ra̱śmaya̍ḥ | du̱ḥ-ni̱yanta̍vaḥ | hasta̍yoḥ | du̱ḥ-ni̱yanta̍vaḥ ||1.135.9||


1.136.1a pra su jyeṣṭha̍ṁ nici̱rābhyā̍ṁ bṛ̱hannamo̍ ha̱vyaṁ ma̱tiṁ bha̍ratā mṛḻa̱yadbhyā̱ṁ svādi̍ṣṭhaṁ mṛḻa̱yadbhyā̍m |
1.136.1d tā sa̱mrājā̍ ghṛ̱tāsu̍tī ya̱jñeya̍jña̱ upa̍stutā |
1.136.1f athai̍noḥ kṣa̱traṁ na kuta̍śca̱nādhṛṣe̍ deva̱tvaṁ nū ci̍dā̱dhṛṣe̍ ||

pra | su | jyeṣṭha̍m | ni̱-ci̱rābhyā̍m | bṛ̱hat | nama̍ḥ | ha̱vyam | ma̱tim | bha̱ra̱ta̱ | mṛ̱ḻa̱yat-bhyā̍m | svādi̍ṣṭham | mṛ̱ḻa̱yat-bhyā̍m |
tā | sa̱m-rājā̍ | ghṛ̱tāsu̍tī̱ iti̍ ghṛ̱ta-ā̍sutī | ya̱jñe-ya̍jñe | upa̍-stutā |
atha̍ | e̱no̱ḥ | kṣa̱tram | na | kuta̍ḥ | ca̱na | ā̱-dhṛṣe̍ | de̱va̱-tvam | nu | ci̱t | ā̱-dhṛṣe̍ ||1.136.1||

1.136.2a ada̍rśi gā̱turu̱rave̱ varī̍yasī̱ panthā̍ ṛ̱tasya̱ sama̍yaṁsta ra̱śmibhi̱ścakṣu̱rbhaga̍sya ra̱śmibhi̍ḥ |
1.136.2d dyu̱kṣaṁ mi̱trasya̱ sāda̍namarya̱mṇo varu̍ṇasya ca |
1.136.2f athā̍ dadhāte bṛ̱hadu̱kthyaṁ1̱̍ vaya̍ upa̱stutya̍ṁ bṛ̱hadvaya̍ḥ ||

ada̍rśi | gā̱tuḥ | u̱rave̍ | varī̍yasī | panthā̍ḥ | ṛ̱tasya̍ | sam | a̱ya̱ṁsta̱ | ra̱śmi-bhi̍ḥ | cakṣu̍ḥ | bhaga̍sya | ra̱śmi-bhi̍ḥ |
dyu̱kṣam | mi̱trasya̍ | sāda̍nam | a̱rya̱mṇaḥ | varu̍ṇasya | ca̱ |
atha̍ | da̱dhā̱te̱ iti̍ | bṛ̱hat | u̱kthya̍m | vaya̍ḥ | u̱pa̱-stutya̍m | bṛ̱hat | vaya̍ḥ ||1.136.2||

1.136.3a jyoti̍ṣmatī̱madi̍tiṁ dhāra̱yatkṣi̍ti̱ṁ sva̍rvatī̱mā sa̍cete di̱vedi̍ve jāgṛ̱vāṁsā̍ di̱vedi̍ve |
1.136.3d jyoti̍ṣmatkṣa̱tramā̍śāte ādi̱tyā dānu̍na̱spatī̍ |
1.136.3f mi̱trastayo̱rvaru̍ṇo yāta̱yajja̍no'rya̱mā yā̍ta̱yajja̍naḥ ||

jyoti̍ṣmatīm | adi̍tim | dhā̱ra̱yat-kṣi̍tim | sva̍ḥ-vatīm | ā | sa̱ce̱te̱ iti̍ | di̱ve-di̍ve | jā̱gṛ̱-vāṁsā̍ | di̱ve-di̍ve |
jyoti̍ṣmat | kṣa̱tram | ā̱śā̱te̱ iti̍ | ā̱di̱tyā | dānu̍naḥ | patī̱ iti̍ |
mi̱traḥ | tayo̍ḥ | varu̍ṇaḥ | yā̱ta̱yat-ja̍naḥ | a̱rya̱mā | yā̱ta̱yat-ja̍naḥ ||1.136.3||

1.136.4a a̱yaṁ mi̱trāya̱ varu̍ṇāya̱ śaṁta̍ma̱ḥ somo̍ bhūtvava̱pāne̱ṣvābha̍go de̱vo de̱veṣvābha̍gaḥ |
1.136.4d taṁ de̱vāso̍ juṣerata̱ viśve̍ a̱dya sa̱joṣa̍saḥ |
1.136.4f tathā̍ rājānā karatho̱ yadīma̍ha̱ ṛtā̍vānā̱ yadīma̍he ||

a̱yam | mi̱trāya̍ | varu̍ṇāya | śam-ta̍maḥ | soma̍ḥ | bhū̱tu̱ | a̱va̱-pāne̍ṣu | ā-bha̍gaḥ | de̱vaḥ | de̱veṣu̍ | ā-bha̍gaḥ |
tam | de̱vāsa̍ḥ | ju̱ṣe̱ra̱ta̱ | viśve̍ | a̱dya | sa̱-joṣa̍saḥ |
tathā̍ | rā̱jā̱nā̱ | ka̱ra̱tha̱ḥ | yat | īma̍he | ṛta̍-vānā | yat | īma̍he ||1.136.4||

1.136.5a yo mi̱trāya̱ varu̍ṇā̱yāvi̍dha̱jjano̍'na̱rvāṇa̱ṁ taṁ pari̍ pāto̱ aṁha̍so dā̱śvāṁsa̱ṁ marta̱maṁha̍saḥ |
1.136.5d tama̍rya̱mābhi ra̍kṣatyṛjū̱yanta̱manu̍ vra̱tam |
1.136.5f u̱kthairya e̍noḥ pari̱bhūṣa̍ti vra̱taṁ stomai̍rā̱bhūṣa̍ti vra̱tam ||

yaḥ | mi̱trāya̍ | varu̍ṇāya | avi̍dhat | jana̍ḥ | a̱na̱rvāṇa̍m | tam | pari̍ | pā̱ta̱ḥ | aṁha̍saḥ | dā̱śvāṁsa̍m | marta̍m | aṁha̍saḥ |
tam | a̱rya̱mā | a̱bhi | ra̱kṣa̱ti̱ | ṛ̱ju̱-yanta̍m | anu̍ | vra̱tam |
u̱kthaiḥ | yaḥ | e̱no̱ḥ | pa̱ri̱-bhūṣa̍ti | vra̱tam | stomai̍ḥ | ā̱-bhūṣa̍ti | vra̱tam ||1.136.5||

1.136.6a namo̍ di̱ve bṛ̍ha̱te roda̍sībhyāṁ mi̱trāya̍ voca̱ṁ varu̍ṇāya mī̱ḻhuṣe̍ sumṛḻī̱kāya̍ mī̱ḻhuṣe̍ |
1.136.6d indra̍ma̱gnimupa̍ stuhi dyu̱kṣama̍rya̱maṇa̱ṁ bhaga̍m |
1.136.6f jyogjīva̍ntaḥ pra̱jayā̍ sacemahi̱ soma̍syo̱tī sa̍cemahi ||

nama̍ḥ | di̱ve | bṛ̱ha̱te | roda̍sībhyām | mi̱trāya̍ | vo̱ca̱m | varu̍ṇāya | mī̱ḻhuṣe̍ | su̱-mṛ̱ḻī̱kāya̍ | mī̱ḻhuṣe̍ |
indra̍m | a̱gnim | upa̍ | stu̱hi̱ | dyu̱kṣam | a̱rya̱maṇa̍m | bhaga̍m |
jyok | jīva̍ntaḥ | pra̱-jayā̍ | sa̱ce̱ma̱hi̱ | soma̍sya | ū̱tī | sa̱ce̱ma̱hi̱ ||1.136.6||

1.136.7a ū̱tī de̱vānā̍ṁ va̱yamindra̍vanto maṁsī̱mahi̱ svaya̍śaso ma̱rudbhi̍ḥ |
1.136.7c a̱gnirmi̱tro varu̍ṇa̱ḥ śarma̍ yaṁsa̱ntada̍śyāma ma̱ghavā̍no va̱yaṁ ca̍ ||

ū̱tī | de̱vānā̍m | va̱yam | indra̍-vantaḥ | ma̱ṁsī̱mahi̍ | sva-ya̍śasaḥ | ma̱rut-bhi̍ḥ |
a̱gniḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | śarma̍ | ya̱ṁsa̱n | tat | a̱śyā̱ma̱ | ma̱gha-vā̍naḥ | va̱yam | ca̱ ||1.136.7||


1.137.1a su̱ṣu̱mā yā̍ta̱madri̍bhi̱rgośrī̍tā matsa̱rā i̱me somā̍so matsa̱rā i̱me |
1.137.1d ā rā̍jānā divispṛśāsma̱trā ga̍nta̱mupa̍ naḥ |
1.137.1f i̱me vā̍ṁ mitrāvaruṇā̱ gavā̍śira̱ḥ somā̍ḥ śu̱krā gavā̍śiraḥ ||

su̱ṣu̱ma | ā | yā̱ta̱m | adri̍-bhiḥ | go-śrī̍tāḥ | ma̱tsa̱rāḥ | i̱me | somā̍saḥ | ma̱tsa̱rāḥ | i̱me |
ā | rā̱jā̱nā̱ | di̱vi̱-spṛ̱śā̱ | a̱sma̱-trā | ga̱nta̱m | upa̍ | na̱ḥ |
i̱me | vā̱m | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | go-ā̍śiraḥ | somā̍ḥ | śu̱krāḥ | go-ā̍śiraḥ ||1.137.1||

1.137.2a i̱ma ā yā̍ta̱minda̍va̱ḥ somā̍so̱ dadhyā̍śiraḥ su̱tāso̱ dadhyā̍śiraḥ |
1.137.2d u̱ta vā̍mu̱ṣaso̍ bu̱dhi sā̱kaṁ sūrya̍sya ra̱śmibhi̍ḥ |
1.137.2f su̱to mi̱trāya̱ varu̍ṇāya pī̱taye̱ cāru̍rṛ̱tāya̍ pī̱taye̍ ||

i̱me | ā | yā̱ta̱m | inda̍vaḥ | somā̍saḥ | dadhi̍-āśiraḥ | su̱tāsa̍ḥ | dadhi̍-āśiraḥ |
u̱ta | vā̱m | u̱ṣasa̍ḥ | bu̱dhi | sā̱kam | sūrya̍sya | ra̱śmi-bhi̍ḥ |
su̱taḥ | mi̱trāya̍ | varu̍ṇāya | pī̱taye̍ | cāru̍ḥ | ṛ̱tāya̍ | pī̱taye̍ ||1.137.2||

1.137.3a tāṁ vā̍ṁ dhe̱nuṁ na vā̍sa̱rīma̱ṁśuṁ du̍ha̱ntyadri̍bhi̱ḥ soma̍ṁ duha̱ntyadri̍bhiḥ |
1.137.3d a̱sma̱trā ga̍nta̱mupa̍ no̱'rvāñcā̱ soma̍pītaye |
1.137.3f a̱yaṁ vā̍ṁ mitrāvaruṇā̱ nṛbhi̍ḥ su̱taḥ soma̱ ā pī̱taye̍ su̱taḥ ||

tām | vā̱m | dhe̱num | na | vā̱sa̱rīm | a̱ṁśum | du̱ha̱nti̱ | adri̍-bhiḥ | soma̍m | du̱ha̱nti̱ | adri̍-bhiḥ |
a̱sma̱-trā | ga̱nta̱m | upa̍ | na̱ḥ | a̱rvāñcā̍ | soma̍-pītaye |
a̱yam | vā̱m | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | nṛ-bhi̍ḥ | su̱taḥ | soma̍ḥ | ā | pī̱taye̍ | su̱taḥ ||1.137.3||


1.138.1a prapra̍ pū̱ṣṇastu̍vijā̱tasya̍ śasyate mahi̱tvama̍sya ta̱vaso̱ na ta̍ndate sto̱trama̍sya̱ na ta̍ndate |
1.138.1d arcā̍mi sumna̱yanna̱hamantyū̍tiṁ mayo̱bhuva̍m |
1.138.1f viśva̍sya̱ yo mana̍ āyuyu̱ve ma̱kho de̱va ā̍yuyu̱ve ma̱khaḥ ||

pra-pra̍ | pū̱ṣṇaḥ | tu̱vi̱-jā̱tasya̍ | śa̱sya̱te̱ | ma̱hi̱-tvam | a̱sya̱ | ta̱vasa̍ḥ | na | ta̱nda̱te̱ | sto̱tram | a̱sya̱ | na | ta̱nda̱te̱ |
arcā̍mi | su̱mna̱-yan | a̱ham | anti̍-ūtim | ma̱ya̱ḥ-bhuva̍m |
viśva̍sya | yaḥ | mana̍ḥ | ā̱-yu̱yu̱ve | ma̱khaḥ | de̱vaḥ | ā̱-yu̱yu̱ve | ma̱khaḥ ||1.138.1||

1.138.2a pra hi tvā̍ pūṣannaji̱raṁ na yāma̍ni̱ stome̍bhiḥ kṛ̱ṇva ṛ̱ṇavo̱ yathā̱ mṛdha̱ uṣṭro̱ na pī̍paro̱ mṛdha̍ḥ |
1.138.2d hu̱ve yattvā̍ mayo̱bhuva̍ṁ de̱vaṁ sa̱khyāya̱ martya̍ḥ |
1.138.2f a̱smāka̍māṅgū̱ṣāndyu̱mnina̍skṛdhi̱ vāje̍ṣu dyu̱mnina̍skṛdhi ||

pra | hi | tvā̱ | pū̱ṣa̱n | a̱ji̱ram | na | yāma̍ni | stome̍bhiḥ | kṛ̱ṇve | ṛ̱ṇava̍ḥ | yathā̍ | mṛdha̍ḥ | uṣṭra̍ḥ | na | pī̱pa̱ra̱ḥ | mṛdha̍ḥ |
hu̱ve | yat | tvā̱ | ma̱ya̱ḥ-bhuva̍m | de̱vam | sa̱khyāya̍ | martya̍ḥ |
a̱smāka̍m | ā̱ṅgū̱ṣān | dyu̱mnina̍ḥ | kṛ̱dhi̱ | vāje̍ṣu | dyu̱mnina̍ḥ | kṛ̱dhi̱ ||1.138.2||

1.138.3a yasya̍ te pūṣantsa̱khye vi̍pa̱nyava̱ḥ kratvā̍ ci̱tsanto'va̍sā bubhujri̱ra iti̱ kratvā̍ bubhujri̱re |
1.138.3d tāmanu̍ tvā̱ navī̍yasīṁ ni̱yuta̍ṁ rā̱ya ī̍mahe |
1.138.3f ahe̍ḻamāna uruśaṁsa̱ sarī̍ bhava̱ vāje̍vāje̱ sarī̍ bhava ||

yasya̍ | te̱ | pū̱ṣa̱n | sa̱khye | vi̱pa̱nyava̍ḥ | kratvā̍ | ci̱t | santa̍ḥ | ava̍sā | bu̱bhu̱jri̱re | iti̍ | kratvā̍ | bu̱bhu̱jri̱re |
tām | anu̍ | tvā̱ | navī̍yasīm | ni̱-yuta̍m | rā̱yaḥ | ī̱ma̱he̱ |
ahe̍ḻamānaḥ | u̱ru̱-śa̱ṁsa̱ | sarī̍ | bha̱va̱ | vāje̍-vāje | sarī̍ | bha̱va̱ ||1.138.3||

1.138.4a a̱syā ū̱ ṣu ṇa̱ upa̍ sā̱taye̍ bhu̱vo'he̍ḻamāno rari̱vām̐ a̍jāśva śravasya̱tāma̍jāśva |
1.138.4d o ṣu tvā̍ vavṛtīmahi̱ stome̍bhirdasma sā̱dhubhi̍ḥ |
1.138.4f na̱hi tvā̍ pūṣannati̱manya̍ āghṛṇe̱ na te̍ sa̱khyama̍pahnu̱ve ||

a̱syāḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | na̱ḥ | upa̍ | sā̱taye̍ | bhu̱va̱ḥ | ahe̍ḻamānaḥ | ra̱ri̱-vān | a̱ja̱-a̱śva̱ | śra̱va̱sya̱tām | a̱ja̱-a̱śva̱ |
o iti̍ | su | tvā̱ | va̱vṛ̱tī̱ma̱hi̱ | stome̍-bhiḥ | da̱sma̱ | sā̱dhu-bhi̍ḥ |
na̱hi | tvā̱ | pū̱ṣa̱n | a̱ti̱-manye̍ | ā̱ghṛ̱ṇe̱ | na | te̱ | sa̱khyam | a̱pa̱-hnu̱ve ||1.138.4||


1.139.1a astu̱ śrauṣa̍ṭ pu̱ro a̱gniṁ dhi̱yā da̍dha̱ ā nu tacchardho̍ di̱vyaṁ vṛ̍ṇīmaha indravā̱yū vṛ̍ṇīmahe |
1.139.1d yaddha̍ krā̱ṇā vi̱vasva̍ti̱ nābhā̍ sa̱ṁdāyi̱ navya̍sī |
1.139.1f adha̱ pra sū na̱ upa̍ yantu dhī̱tayo̍ de̱vām̐ acchā̱ na dhī̱taya̍ḥ ||

astu̍ | śrauṣa̍ṭ | pu̱raḥ | a̱gnim | dhi̱yā | da̱dhe̱ | ā | nu | tat | śardha̍ḥ | di̱vyam | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ | i̱ndra̱vā̱yū iti̍ | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ |
yat | ha̱ | krā̱ṇā | vi̱vasva̍ti | nābhā̍ | sa̱m-dāyi̍ | navya̍sī |
adha̍ | pra | su | na̱ḥ | upa̍ | ya̱ntu̱ | dhī̱taya̍ḥ | de̱vān | accha̍ | na | dhī̱taya̍ḥ ||1.139.1||

1.139.2a yaddha̱ tyanmi̍trāvaruṇāvṛ̱tādadhyā̍da̱dāthe̱ anṛ̍ta̱ṁ svena̍ ma̱nyunā̱ dakṣa̍sya̱ svena̍ ma̱nyunā̍ |
1.139.2d yu̱vori̱tthādhi̱ sadma̱svapa̍śyāma hira̱ṇyaya̍m |
1.139.2f dhī̱bhiśca̱na mana̍sā̱ svebhi̍ra̱kṣabhi̱ḥ soma̍sya̱ svebhi̍ra̱kṣabhi̍ḥ ||

yat | ha̱ | tyat | mi̱trā̱va̱ru̱ṇau̱ | ṛ̱tāt | adhi̍ | ā̱da̱dāthe̱ ityā̍-da̱dāthe̍ | anṛ̍tam | svena̍ | ma̱nyunā̍ | dakṣa̍sya | svena̍ | ma̱nyunā̍ |
yu̱voḥ | i̱tthā | adhi̍ | sadma̍-su | apa̍śyāma | hi̱ra̱ṇyaya̍m |
dhī̱bhiḥ | ca̱na | mana̍sā | svebhi̍ḥ | a̱kṣa-bhi̍ḥ | soma̍sya | svebhi̍ḥ | a̱kṣa-bhi̍ḥ ||1.139.2||

1.139.3a yu̱vāṁ stome̍bhirdeva̱yanto̍ aśvināśrā̱vaya̍nta iva̱ śloka̍mā̱yavo̍ yu̱vāṁ ha̱vyābhyā̱3̱̍yava̍ḥ |
1.139.3d yu̱vorviśvā̱ adhi̱ śriya̱ḥ pṛkṣa̍śca viśvavedasā |
1.139.3f pru̱ṣā̱yante̍ vāṁ pa̱vayo̍ hira̱ṇyaye̱ rathe̍ dasrā hira̱ṇyaye̍ ||

yu̱vām | stome̍bhiḥ | de̱va̱-yanta̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | ā̱śrā̱vaya̍ntaḥ-iva | śloka̍m | ā̱yava̍ḥ | yu̱vām | ha̱vyā | a̱bhi | ā̱yava̍ḥ |
yu̱voḥ | viśvā̍ḥ | adhi̍ | śriya̍ḥ | pṛkṣa̍ḥ | ca̱ | vi̱śva̱-ve̱da̱sā̱ |
pru̱ṣā̱yante̍ | vā̱m | pa̱vaya̍ḥ | hi̱ra̱ṇyaye̍ | rathe̍ | da̱srā̱ | hi̱ra̱ṇyaye̍ ||1.139.3||

1.139.4a ace̍ti dasrā̱ vyu1̱̍ nāka̍mṛṇvatho yu̱ñjate̍ vāṁ ratha̱yujo̱ divi̍ṣṭiṣvadhva̱smāno̱ divi̍ṣṭiṣu |
1.139.4d adhi̍ vā̱ṁ sthāma̍ va̱ndhure̱ rathe̍ dasrā hira̱ṇyaye̍ |
1.139.4f pa̱theva̱ yantā̍vanu̱śāsa̍tā̱ rajo'ñja̍sā̱ śāsa̍tā̱ raja̍ḥ ||

ace̍ti | da̱srā̱ | vi | ū̱m̐ iti̍ | nāka̍m | ṛ̱ṇva̱tha̱ḥ | yu̱ñjate̍ | vā̱m | ra̱tha̱-yuja̍ḥ | divi̍ṣṭiśu | a̱dhva̱smāna̍ḥ | divi̍ṣṭiṣu |
adhi̍ | vā̱m | sthāma̍ | va̱ndhure̍ | rathe̍ | da̱srā̱ | hi̱ra̱ṇyaye̍ |
pa̱thā-i̍va | yantau̍ | a̱nu̱-śāsa̍tā | raja̍ḥ | añja̍sā | śāsa̍tā | raja̍ḥ ||1.139.4||

1.139.5a śacī̍bhirnaḥ śacīvasū̱ divā̱ nakta̍ṁ daśasyatam |
1.139.5c mā vā̍ṁ rā̱tirupa̍ dasa̱tkadā̍ ca̱nāsmadrā̱tiḥ kadā̍ ca̱na ||

śacī̍bhiḥ | na̱ḥ | śa̱cī̱va̱sū̱ iti̍ śacī-vasū | divā̍ | nakta̍m | da̱śa̱sya̱ta̱m |
mā | vā̱m | rā̱tiḥ | upa̍ | da̱sa̱t | kadā̍ | ca̱na | a̱smat | rā̱tiḥ | kadā̍ | ca̱na ||1.139.5||

1.139.6a vṛṣa̍nnindra vṛṣa̱pāṇā̍sa̱ inda̍va i̱me su̱tā adri̍ṣutāsa u̱dbhida̱stubhya̍ṁ su̱tāsa̍ u̱dbhida̍ḥ |
1.139.6d te tvā̍ mandantu dā̱vane̍ ma̱he ci̱trāya̱ rādha̍se |
1.139.6f gī̱rbhirgi̍rvāha̱ḥ stava̍māna̱ ā ga̍hi sumṛḻī̱ko na̱ ā ga̍hi ||

vṛṣa̍n | i̱ndra̱ | vṛ̱ṣa̱-pānā̍saḥ | inda̍vaḥ | i̱me | su̱tāḥ | adri̍-sutāsaḥ | u̱t-bhida̍ḥ | tubhya̍m | su̱tāsa̍ḥ | u̱t-bhida̍ḥ |
te | tvā̱ | ma̱nda̱ntu̱ | dā̱vane̍ | ma̱he | ci̱trāya̍ | rādha̍se |
gī̱ḥ-bhiḥ | gi̱rvā̱ha̱ḥ | stava̍mānaḥ | ā | ga̱hi̱ | su̱-mṛ̱ḻī̱kaḥ | na̱ḥ | ā | ga̱hi̱ ||1.139.6||

1.139.7a o ṣū ṇo̍ agne śṛṇuhi̱ tvamī̍ḻi̱to de̱vebhyo̍ bravasi ya̱jñiye̍bhyo̱ rāja̍bhyo ya̱jñiye̍bhyaḥ |
1.139.7d yaddha̱ tyāmaṅgi̍robhyo dhe̱nuṁ de̍vā̱ ada̍ttana |
1.139.7f vi tāṁ du̍hre arya̱mā ka̱rtarī̱ sacā̍m̐ e̱ṣa tāṁ ve̍da me̱ sacā̍ ||

o iti̍ | su | na̱ḥ | a̱gne̱ | śṛ̱ṇu̱hi̱ | tvam | ī̱ḻi̱taḥ | de̱vebhya̍ḥ | bra̱va̱si̱ | ya̱jñiye̍bhyaḥ | rāja̍-bhyaḥ | ya̱jñiye̍bhyaḥ |
yat | ha̱ | tyām | aṅgi̍raḥ-bhyaḥ | dhe̱num | de̱vā̱ḥ | ada̍ttana |
vi | tām | du̱hre̱ | a̱rya̱mā | ka̱rtari̍ | sacā̍ | e̱ṣaḥ | tām | ve̱da̱ | me̱ | sacā̍ ||1.139.7||

1.139.8a mo ṣu vo̍ a̱smada̱bhi tāni̱ pauṁsyā̱ sanā̍ bhūvandyu̱mnāni̱ mota jā̍riṣura̱smatpu̱rota jā̍riṣuḥ |
1.139.8d yadva̍ści̱traṁ yu̱geyu̍ge̱ navya̱ṁ ghoṣā̱dama̍rtyam |
1.139.8f a̱smāsu̱ tanma̍ruto̱ yacca̍ du̱ṣṭara̍ṁ didhṛ̱tā yacca̍ du̱ṣṭara̍m ||

mo iti̍ | su | va̱ḥ | a̱smat | a̱bhi | tāni̍ | pauṁsyā̍ | sanā̍ | bhū̱va̱n | dyu̱mnāni̍ | mā | u̱ta | jā̱ri̱ṣu̱ḥ | a̱smat | pu̱rā | u̱ta | jā̱ri̱ṣu̱ḥ |
yat | va̱ḥ | ci̱tram | yu̱ge-yu̍ge | navya̍m | ghoṣā̍t | ama̍rtyam |
a̱smāsu̍ | tat | ma̱ru̱ta̱ḥ | yat | ca̱ | du̱stara̍m | di̱dhṛ̱ta | yat | ca̱ | du̱stara̍m ||1.139.8||

1.139.9a da̱dhyaṅha̍ me ja̱nuṣa̱ṁ pūrvo̱ aṅgi̍rāḥ pri̱yame̍dha̱ḥ kaṇvo̱ atri̱rmanu̍rvidu̱ste me̱ pūrve̱ manu̍rviduḥ |
1.139.9d teṣā̍ṁ de̱veṣvāya̍tira̱smāka̱ṁ teṣu̱ nābha̍yaḥ |
1.139.9f teṣā̍ṁ pa̱dena̱ mahyā na̍me gi̱rendrā̱gnī ā na̍me gi̱rā ||

da̱dhyaṅ | ha̱ | me̱ | ja̱nuṣa̍m | pūrva̍ḥ | aṅgi̍rāḥ | pri̱ya-me̍dhaḥ | kaṇva̍ḥ | atri̍ḥ | manu̍ḥ | vi̱du̱ḥ | te | me̱ | pūrve̍ | manu̍ḥ | vi̱du̱ḥ |
teṣā̍m | de̱veṣu̍ | ā-ya̍tiḥ | a̱smāka̍m | teṣu̍ | nābha̍yaḥ |
teṣā̍m | pa̱dena̍ | mahi̍ | ā | na̱me̱ | gi̱rā | i̱ndrā̱gnī iti̍ | ā | na̱me̱ | gi̱rā ||1.139.9||

1.139.10a hotā̍ yakṣadva̱nino̍ vanta̱ vārya̱ṁ bṛha̱spati̍ryajati ve̱na u̱kṣabhi̍ḥ puru̱vāre̍bhiru̱kṣabhi̍ḥ |
1.139.10d ja̱gṛ̱bhmā dū̱raā̍diśa̱ṁ śloka̱madre̱radha̱ tmanā̍ |
1.139.10f adhā̍rayadara̱rindā̍ni su̱kratu̍ḥ pu̱rū sadmā̍ni su̱kratu̍ḥ ||

hotā̍ | ya̱kṣa̱t | va̱nina̍ḥ | va̱nta̱ | vārya̍m | bṛha̱spati̍ḥ | ya̱ja̱ti̱ | ve̱naḥ | u̱kṣa-bhi̍ḥ | pu̱ru̱-vāre̍bhiḥ | u̱kṣa-bhi̍ḥ |
ja̱gṛ̱bhma | dū̱re-ā̍diśam | śloka̍m | adre̍ḥ | adha̍ | tmanā̍ |
adhā̍rayat | a̱ra̱rindā̍ni | su̱-kratu̍ḥ | pu̱ru | sadmā̍ni | su̱-kratu̍ḥ ||1.139.10||

1.139.11a ye de̍vāso di̱vyekā̍daśa̱ stha pṛ̍thi̱vyāmadhyekā̍daśa̱ stha |
1.139.11c a̱psu̱kṣito̍ mahi̱naikā̍daśa̱ stha te de̍vāso ya̱jñami̱maṁ ju̍ṣadhvam ||

ye | de̱vā̱sa̱ḥ | di̱vi | ekā̍daśa | stha | pṛ̱thi̱vyām | adhi̍ | ekā̍daśa | stha |
a̱psu̱-kṣita̍ḥ | ma̱hi̱nā | ekā̍daśa | stha | te | de̱vā̱sa̱ḥ | ya̱jñam | i̱mam | ju̱ṣa̱dhva̱m ||1.139.11||


1.140.1a ve̱di̱ṣade̍ pri̱yadhā̍māya su̱dyute̍ dhā̱simi̍va̱ pra bha̍rā̱ yoni̍ma̱gnaye̍ |
1.140.1c vastre̍ṇeva vāsayā̱ manma̍nā̱ śuci̍ṁ jyo̱tīra̍thaṁ śu̱krava̍rṇaṁ tamo̱hana̍m ||

ve̱di̱-sade̍ | pri̱ya-dhā̍māya | su̱-dyute̍ | dhā̱sim-i̍va | pra | bha̱ra̱ | yoni̍m | a̱gnaye̍ |
vastre̍ṇa-iva | vā̱sa̱ya̱ | manma̍nā | śuci̍m | jyo̱tiḥ-ra̍tham | śu̱kra-va̍rṇam | ta̱ma̱ḥ-hana̍m ||1.140.1||

1.140.2a a̱bhi dvi̱janmā̍ tri̱vṛdanna̍mṛjyate saṁvatsa̱re vā̍vṛdhe ja̱gdhamī̱ puna̍ḥ |
1.140.2c a̱nyasyā̱sā ji̱hvayā̱ jenyo̱ vṛṣā̱ nya1̱̍nyena̍ va̱nino̍ mṛṣṭa vāra̱ṇaḥ ||

a̱bhi | dvi̱-janmā̍ | tri̱-vṛt | anna̍m | ṛ̱jya̱te̱ | sa̱ṁva̱tsa̱re | va̱vṛ̱dhe̱ | ja̱gdham | ī̱miti̍ | puna̱riti̍ |
a̱nyasya̍ | ā̱sā | ji̱hvayā̍ | jenya̍ḥ | vṛṣā̍ | ni | a̱nyena̍ | va̱nina̍ḥ | mṛ̱ṣṭa̱ | vā̱ra̱ṇaḥ ||1.140.2||

1.140.3a kṛ̱ṣṇa̱prutau̍ vevi̱je a̍sya sa̱kṣitā̍ u̱bhā ta̍rete a̱bhi mā̱tarā̱ śiśu̍m |
1.140.3c prā̱cāji̍hvaṁ dhva̱saya̍ntaṁ tṛṣu̱cyuta̱mā sācya̱ṁ kupa̍ya̱ṁ vardha̍naṁ pi̱tuḥ ||

kṛ̱ṣṇa̱-prutau̍ | ve̱vi̱je iti̍ | a̱sya̱ | sa̱-kṣitau̍ | u̱bhā | ta̱re̱te̱ iti̍ | a̱bhi | mā̱tarā̍ | śiśu̍m |
prā̱cā-ji̍hvam | dhva̱saya̍ntam | tṛ̱ṣu̱-cyuta̍m | ā | sācya̍m | kupa̍yam | vardha̍nam | pi̱tuḥ ||1.140.3||

1.140.4a mu̱mu̱kṣvo̱3̱̍ mana̍ve mānavasya̱te ra̍ghu̱druva̍ḥ kṛ̱ṣṇasī̍tāsa ū̱ juva̍ḥ |
1.140.4c a̱sa̱ma̱nā a̍ji̱rāso̍ raghu̱ṣyado̱ vāta̍jūtā̱ upa̍ yujyanta ā̱śava̍ḥ ||

mu̱mu̱kṣva̍ḥ | mana̍ve | mā̱na̱va̱sya̱te | ra̱ghu̱-druva̍ḥ | kṛ̱ṣṇa-sī̍tāsaḥ | ū̱m̐ iti̍ | juva̍ḥ |
a̱sa̱ma̱nāḥ | a̱ji̱rāsa̍ḥ | ra̱ghu̱-syada̍ḥ | vāta̍-jūtāḥ | upa̍ | yu̱jya̱nte̱ | ā̱śava̍ḥ ||1.140.4||

1.140.5a āda̍sya̱ te dhva̱saya̍nto̱ vṛthe̍rate kṛ̱ṣṇamabhva̱ṁ mahi̱ varpa̱ḥ kari̍krataḥ |
1.140.5c yatsī̍ṁ ma̱hīma̱vani̱ṁ prābhi marmṛ̍śadabhiśva̱santsta̱naya̱nneti̱ nāna̍dat ||

āt | a̱sya̱ | te | dhva̱saya̍ntaḥ | vṛthā̍ | ī̱ra̱te̱ | kṛ̱ṣṇam | abhva̍m | mahi̍ | varpa̍ḥ | kari̍krataḥ |
yat | sī̱m | ma̱hīm | a̱vani̍m | pra | a̱bhi | marmṛ̍śat | a̱bhi̱-śva̱san | sta̱naya̍n | eti̍ | nāna̍dat ||1.140.5||

1.140.6a bhūṣa̱nna yo'dhi̍ ba̱bhrūṣu̱ namna̍te̱ vṛṣe̍va̱ patnī̍ra̱bhye̍ti̱ roru̍vat |
1.140.6c o̱jā̱yamā̍nasta̱nva̍śca śumbhate bhī̱mo na śṛṅgā̍ davidhāva du̱rgṛbhi̍ḥ ||

bhūṣa̍n | na | yaḥ | adhi̍ | ba̱bhrūṣu̍ | namna̍te | vṛṣā̍-iva | patnī̍ḥ | a̱bhi | e̱ti̱ | roru̍vat |
o̱jā̱yamā̍naḥ | ta̱nva̍ḥ | ca̱ | śu̱mbha̱te̱ | bhī̱maḥ | na | śṛṅgā̍ | da̱vi̱dhā̱va̱ | du̱ḥ-gṛbhi̍ḥ ||1.140.6||

1.140.7a sa sa̱ṁstiro̍ vi̱ṣṭira̱ḥ saṁ gṛ̍bhāyati jā̱nanne̱va jā̍na̱tīrnitya̱ ā śa̍ye |
1.140.7c puna̍rvardhante̱ api̍ yanti de̱vya̍ma̱nyadvarpa̍ḥ pi̱troḥ kṛ̍ṇvate̱ sacā̍ ||

saḥ | sa̱m-stira̍ḥ | vi̱-stira̍ḥ | sam | gṛ̱bhā̱ya̱ti̱ | jā̱nan | e̱va | jā̱na̱tīḥ | nitya̍ḥ | ā | śa̱ye̱ |
puna̍ḥ | va̱rdha̱nte̱ | api̍ | ya̱nti̱ | de̱vya̍m | a̱nyat | varpa̍ḥ | pi̱troḥ | kṛ̱ṇva̱te̱ | sacā̍ ||1.140.7||

1.140.8a tama̱gruva̍ḥ ke̱śinī̱ḥ saṁ hi re̍bhi̱ra ū̱rdhvāsta̍sthurma̱mruṣī̱ḥ prāyave̱ puna̍ḥ |
1.140.8c tāsā̍ṁ ja̱rāṁ pra̍mu̱ñcanne̍ti̱ nāna̍da̱dasu̱ṁ para̍ṁ ja̱naya̍ñjī̱vamastṛ̍tam ||

tam | a̱gruva̍ḥ | ke̱śinī̍ḥ | sam | hi | re̱bhi̱re | ū̱rdhvāḥ | ta̱sthu̱ḥ | ma̱mruṣī̍ḥ | pra | ā̱yave̍ | puna̱riti̍ |
tāsā̍m | ja̱rām | pra̱-mu̱ñcan | e̱ti̱ | nāna̍dat | asu̍m | para̍m | ja̱naya̍n | jī̱vam | astṛ̍tam ||1.140.8||

1.140.9a a̱dhī̱vā̱saṁ pari̍ mā̱tū ri̱hannaha̍ tuvi̱grebhi̱ḥ satva̍bhiryāti̱ vi jraya̍ḥ |
1.140.9c vayo̱ dadha̍tpa̱dvate̱ reri̍ha̱tsadānu̱ śyenī̍ sacate varta̱nīraha̍ ||

a̱dhī̱vā̱sam | pari̍ | mā̱tuḥ | ri̱han | aha̍ | tu̱vi̱-grebhi̍ḥ | satva̍-bhiḥ | yā̱ti̱ | vi | jraya̍ḥ |
vaya̍ḥ | dadha̍t | pa̱t-vate̍ | reri̍hat | sadā̍ | anu̍ | śyenī̍ | sa̱ca̱te̱ | va̱rta̱niḥ | aha̍ ||1.140.9||

1.140.10a a̱smāka̍magne ma̱ghava̍tsu dīdi̱hyadha̱ śvasī̍vānvṛṣa̱bho damū̍nāḥ |
1.140.10c a̱vāsyā̱ śiśu̍matīradīde̱rvarme̍va yu̱tsu pa̍ri̱jarbhu̍rāṇaḥ ||

a̱smāka̍m | a̱gne̱ | ma̱ghava̍t-su | dī̱di̱hi̱ | adha̍ | śvasī̍vān | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | damū̍nāḥ |
a̱va̱-asya̍ | śiśu̍-matīḥ | a̱dī̱de̱ḥ | varma̍-iva | yu̱t-su | pa̱ri̱-jarbhu̍rāṇaḥ ||1.140.10||

1.140.11a i̱dama̍gne̱ sudhi̍ta̱ṁ durdhi̍tā̱dadhi̍ pri̱yādu̍ ci̱nmanma̍na̱ḥ preyo̍ astu te |
1.140.11c yatte̍ śu̱kraṁ ta̱nvo̱3̱̍ roca̍te̱ śuci̱ tenā̱smabhya̍ṁ vanase̱ ratna̱mā tvam ||

i̱dam | a̱gne̱ | su-dhi̍tam | duḥ-dhi̍tāt | adhi̍ | pri̱yāt | ū̱m̐ iti̍ | ci̱t | manma̍naḥ | preya̍ḥ | a̱stu̱ | te̱ |
yat | te̱ | śu̱kram | ta̱nva̍ḥ | roca̍te | śuci̍ | tena̍ | a̱smabhya̍m | va̱na̱se̱ | ratna̍m | ā | tvam ||1.140.11||

1.140.12a rathā̍ya̱ nāva̍mu̱ta no̍ gṛ̱hāya̱ nityā̍ritrāṁ pa̱dvatī̍ṁ rāsyagne |
1.140.12c a̱smāka̍ṁ vī̱rām̐ u̱ta no̍ ma̱ghono̱ janā̍m̐śca̱ yā pā̱rayā̱ccharma̱ yā ca̍ ||

rathā̍ya | nāva̍m | u̱ta | na̱ḥ | gṛ̱hāya̍ | nitya̍-aritrām | pa̱t-vatī̍m | rā̱si̱ | a̱gne̱ |
a̱smāka̍m | vī̱rān | u̱ta | na̱ḥ | ma̱ghona̍ḥ | janā̍n | ca̱ | yā | pā̱rayā̍t | śarma̍ | yā | ca̱ ||1.140.12||

1.140.13a a̱bhī no̍ agna u̱kthamijju̍guryā̱ dyāvā̱kṣāmā̱ sindha̍vaśca̱ svagū̍rtāḥ |
1.140.13c gavya̱ṁ yavya̱ṁ yanto̍ dī̱rghāheṣa̱ṁ vara̍maru̱ṇyo̍ varanta ||

a̱bhi | na̱ḥ | a̱gne̱ | u̱ktham | it | ju̱gu̱ryā̱ḥ | dyāvā̱kṣāmā̍ | sindha̍vaḥ | ca̱ | sva-gū̍rtāḥ |
gavya̍m | yavya̍m | yanta̍ḥ | dī̱rghā | ahā̍ | iṣa̍m | vara̍m | a̱ru̱ṇya̍ḥ | va̱ra̱nta̱ ||1.140.13||


1.141.1a baḻi̱tthā tadvapu̍ṣe dhāyi darśa̱taṁ de̱vasya̱ bharga̱ḥ saha̍so̱ yato̱ jani̍ |
1.141.1c yadī̱mupa̱ hvara̍te̱ sādha̍te ma̱tirṛ̱tasya̱ dhenā̍ anayanta sa̱sruta̍ḥ ||

baṭ | i̱tthā | tat | vapu̍ṣe | dhā̱yi̱ | da̱rśa̱tam | de̱vasya̍ | bharga̍ḥ | saha̍saḥ | yata̍ḥ | jani̍ |
yat | ī̱m | upa̍ | hvara̍te | sādha̍te | ma̱tiḥ | ṛ̱tasya̍ | dhenā̍ḥ | a̱na̱ya̱nta̱ | sa̱-sruta̍ḥ ||1.141.1||

1.141.2a pṛ̱kṣo vapu̍ḥ pitu̱mānnitya̱ ā śa̍ye dvi̱tīya̱mā sa̱ptaśi̍vāsu mā̱tṛṣu̍ |
1.141.2c tṛ̱tīya̍masya vṛṣa̱bhasya̍ do̱hase̱ daśa̍pramatiṁ janayanta̱ yoṣa̍ṇaḥ ||

pṛ̱kṣaḥ | vapu̍ḥ | pi̱tu̱-mān | nitya̍ḥ | ā | śa̱ye̱ | dvi̱tīya̍m | ā | sa̱pta-śi̍vāsu | mā̱tṛṣu̍ |
tṛ̱tīya̍m | a̱sya̱ | vṛ̱ṣa̱bhasya̍ | do̱hase̍ | daśa̍-pramatim | ja̱na̱ya̱nta̱ | yoṣa̍ṇaḥ ||1.141.2||

1.141.3a niryadī̍ṁ bu̱dhnānma̍hi̱ṣasya̱ varpa̍sa īśā̱nāsa̱ḥ śava̍sā̱ kranta̍ sū̱raya̍ḥ |
1.141.3c yadī̱manu̍ pra̱divo̱ madhva̍ ādha̱ve guhā̱ santa̍ṁ māta̱riśvā̍ mathā̱yati̍ ||

niḥ | yat | ī̱m | bu̱dhnāt | ma̱hi̱ṣasya̍ | varpa̍saḥ | ī̱śā̱nāsa̍ḥ | śava̍sā | kranta̍ | sū̱raya̍ḥ |
yat | ī̱m | anu̍ | pra̱-diva̍ḥ | madhva̍ḥ | ā̱-dha̱ve | guhā̍ | santa̍m | mā̱ta̱riśvā̍ | ma̱thā̱yati̍ ||1.141.3||

1.141.4a pra yatpi̱tuḥ pa̍ra̱mānnī̱yate̱ paryā pṛ̱kṣudho̍ vī̱rudho̱ daṁsu̍ rohati |
1.141.4c u̱bhā yada̍sya ja̱nuṣa̱ṁ yadinva̍ta̱ ādidyavi̍ṣṭho abhavadghṛ̱ṇā śuci̍ḥ ||

pra | yat | pi̱tuḥ | pa̱ra̱māt | nī̱yate̍ | pari̍ | ā | pṛ̱kṣudha̍ḥ | vī̱rudha̍ḥ | dam-su̍ | ro̱ha̱ti̱ |
u̱bhā | yat | a̱sya̱ | ja̱nuṣa̍m | yat | inva̍taḥ | āt | it | yavi̍ṣṭhaḥ | a̱bha̱va̱t | ghṛ̱ṇā | śuci̍ḥ ||1.141.4||

1.141.5a ādinmā̱tṝrāvi̍śa̱dyāsvā śuci̱rahi̍ṁsyamāna urvi̱yā vi vā̍vṛdhe |
1.141.5c anu̱ yatpūrvā̱ aru̍hatsanā̱juvo̱ ni navya̍sī̱ṣvava̍rāsu dhāvate ||

āt | it | mā̱tṝḥ | ā | a̱vi̱śa̱t | yāsu̍ | ā | śuci̍ḥ | ahi̍ṁsyamānaḥ | u̱rvi̱yā | vi | va̱vṛ̱dhe̱ |
anu̍ | yat | pūrvā̍ḥ | aru̍hat | sa̱nā̱-juva̍ḥ | ni | navya̍sīṣu | ava̍rāsu | dhā̱va̱te̱ ||1.141.5||

1.141.6a ādiddhotā̍raṁ vṛṇate̱ divi̍ṣṭiṣu̱ bhaga̍miva papṛcā̱nāsa̍ ṛñjate |
1.141.6c de̱vānyatkratvā̍ ma̱jmanā̍ puruṣṭu̱to marta̱ṁ śaṁsa̍ṁ vi̱śvadhā̱ veti̱ dhāya̍se ||

āt | it | hotā̍ram | vṛ̱ṇa̱te̱ | divi̍ṣṭiṣu | bhaga̍m-iva | pa̱pṛ̱cā̱nāsa̍ḥ | ṛ̱ñja̱te̱ |
de̱vān | yat | kratvā̍ | ma̱jmanā̍ | pu̱ru̱-stu̱taḥ | marta̍m | śaṁsa̍m | vi̱śvadhā̍ | veti̍ | dhāya̍se ||1.141.6||

1.141.7a vi yadasthā̍dyaja̱to vāta̍codito hvā̱ro na vakvā̍ ja̱raṇā̱ anā̍kṛtaḥ |
1.141.7c tasya̱ patma̍nda̱kṣuṣa̍ḥ kṛ̱ṣṇaja̍ṁhasa̱ḥ śuci̍janmano̱ raja̱ ā vya̍dhvanaḥ ||

vi | yat | asthā̍t | ya̱ja̱taḥ | vāta̍-coditaḥ | hvā̱raḥ | na | vakvā̍ | ja̱raṇā̍ḥ | anā̍kṛtaḥ |
tasya̍ | patma̍n | dha̱kṣuṣa̍ḥ | kṛ̱ṣṇa-ja̍ṁhasaḥ | śuci̍-janmanaḥ | raja̍ḥ | ā | vi-a̍dhvanaḥ ||1.141.7||

1.141.8a ratho̱ na yā̱taḥ śikva̍bhiḥ kṛ̱to dyāmaṅge̍bhiraru̱ṣebhi̍rīyate |
1.141.8c āda̍sya̱ te kṛ̱ṣṇāso̍ dakṣi sū̱raya̱ḥ śūra̍syeva tve̱ṣathā̍dīṣate̱ vaya̍ḥ ||

ratha̍ḥ | na | yā̱taḥ | śikva̍-bhiḥ | kṛ̱taḥ | dyām | aṅge̍bhiḥ | a̱ru̱ṣebhi̍ḥ | ī̱ya̱te̱ |
āt | a̱sya̱ | te | kṛ̱ṣṇāsa̍ḥ | dha̱kṣi̱ | sū̱raya̍ḥ | śūra̍sya-iva | tve̱ṣathā̍t | ī̱ṣa̱te̱ | vaya̍ḥ ||1.141.8||

1.141.9a tvayā̱ hya̍gne̱ varu̍ṇo dhṛ̱tavra̍to mi̱traḥ śā̍śa̱dre a̍rya̱mā su̱dāna̍vaḥ |
1.141.9c yatsī̱manu̱ kratu̍nā vi̱śvathā̍ vi̱bhura̱rānna ne̱miḥ pa̍ri̱bhūrajā̍yathāḥ ||

tvayā̍ | hi | a̱gne̱ | varu̍ṇaḥ | dhṛ̱ta-vra̍taḥ | mi̱traḥ | śā̱śa̱dre | a̱rya̱mā | su̱-dāna̍vaḥ |
yat | sī̱m | anu̍ | kratu̍nā | vi̱śva-thā̍ | vi̱-bhuḥ | a̱rān | na | ne̱miḥ | pa̱ri̱-bhūḥ | ajā̍yathāḥ ||1.141.9||

1.141.10a tvama̍gne śaśamā̱nāya̍ sunva̱te ratna̍ṁ yaviṣṭha de̱vatā̍timinvasi |
1.141.10c taṁ tvā̱ nu navya̍ṁ sahaso yuvanva̱yaṁ bhaga̱ṁ na kā̱re ma̍hiratna dhīmahi ||

tvam | a̱gne̱ | śa̱śa̱mā̱nāya̍ | su̱nva̱te | ratna̍m | ya̱vi̱ṣṭha̱ | de̱va-tā̍tim | i̱nva̱si̱ |
tvam | tvā̱ | nu | navya̍m | sa̱ha̱sa̱ḥ | yu̱va̱n | va̱yam | bhaga̍m | na | kā̱re | ma̱hi̱-ra̱tna̱ | dhī̱ma̱hi̱ ||1.141.10||

1.141.11a a̱sme ra̱yiṁ na svartha̱ṁ damū̍nasa̱ṁ bhaga̱ṁ dakṣa̱ṁ na pa̍pṛcāsi dharṇa̱sim |
1.141.11c ra̱śmīm̐ri̍va̱ yo yama̍ti̱ janma̍nī u̱bhe de̱vānā̱ṁ śaṁsa̍mṛ̱ta ā ca̍ su̱kratu̍ḥ ||

a̱sme iti̍ | ra̱yim | na | su̱-artha̍m | damū̍nasam | bhaga̍n | dakṣa̍m | na | pa̱pṛ̱cā̱si̱ | dha̱rṇa̱sim |
ra̱śmīn-i̍va | yaḥ | yama̍ti | janma̍nī̱ iti̍ | u̱bhe iti̍ | de̱vānā̍m | śaṁsa̍m | ṛ̱te | ā | ca̱ | su̱-kratu̍ḥ ||1.141.11||

1.141.12a u̱ta na̍ḥ su̱dyotmā̍ jī̱rāśvo̱ hotā̍ ma̱ndraḥ śṛ̍ṇavacca̱ndrara̍thaḥ |
1.141.12c sa no̍ neṣa̱nneṣa̍tamai̱ramū̍ro̱'gnirvā̱maṁ su̍vi̱taṁ vasyo̱ accha̍ ||

u̱ta | na̱ḥ | su̱-dyotmā̍ | jī̱ra-a̍śvaḥ | hotā̍ | ma̱ndraḥ | śṛ̱ṇa̱va̱t | ca̱ndra-ra̍thaḥ |
saḥ | na̱ḥ | ne̱ṣa̱t | neṣa̍-tamaiḥ | amū̍raḥ | a̱gniḥ | vā̱mam | su̱-vi̱tam | vasya̍ḥ | accha̍ ||1.141.12||

1.141.13a astā̍vya̱gniḥ śimī̍vadbhira̱rkaiḥ sāmrā̍jyāya prata̱raṁ dadhā̍naḥ |
1.141.13c a̱mī ca̱ ye ma̱ghavā̍no va̱yaṁ ca̱ miha̱ṁ na sūro̱ ati̱ niṣṭa̍tanyuḥ ||

astā̍vi | a̱gniḥ | śimī̍vat-bhiḥ | a̱rkaiḥ | sām-rā̍jyāya | pra̱-ta̱ram | dadhā̍naḥ |
a̱mī iti̍ | ca̱ | ye | ma̱gha-vā̍naḥ | va̱yam | ca̱ | miha̍m | na | sūra̍ḥ | ati̍ | niḥ | ta̱ta̱nyu̱ḥ ||1.141.13||


1.142.1a sami̍ddho agna̱ ā va̍ha de̱vām̐ a̱dya ya̱tasru̍ce |
1.142.1c tantu̍ṁ tanuṣva pū̱rvyaṁ su̱taso̍māya dā̱śuṣe̍ ||

sam-i̍ddhaḥ | a̱gne̱ | ā | va̱ha̱ | de̱vān | a̱dya | ya̱ta-sru̍ce |
tantu̍m | ta̱nu̱ṣva̱ | pū̱rvyam | su̱ta-so̍māya | dā̱śuṣe̍ ||1.142.1||

1.142.2a ghṛ̱tava̍nta̱mupa̍ māsi̱ madhu̍mantaṁ tanūnapāt |
1.142.2c ya̱jñaṁ vipra̍sya̱ māva̍taḥ śaśamā̱nasya̍ dā̱śuṣa̍ḥ ||

ghṛ̱ta-va̍ntam | upa̍ | mā̱si̱ | madhu̍-mantam | ta̱nū̱-na̱pā̱t |
ya̱jñam | vipra̍sya | mā-va̍taḥ | śa̱śa̱mā̱nasya̍ | dā̱śuṣa̍ḥ ||1.142.2||

1.142.3a śuci̍ḥ pāva̱ko adbhu̍to̱ madhvā̍ ya̱jñaṁ mi̍mikṣati |
1.142.3c narā̱śaṁsa̱strirā di̱vo de̱vo de̱veṣu̍ ya̱jñiya̍ḥ ||

śuci̍ḥ | pā̱va̱kaḥ | adbhu̍taḥ | madhvā̍ | ya̱jñam | mi̱mi̱kṣa̱ti̱ |
narā̱śaṁsa̍ḥ | triḥ | ā | di̱vaḥ | de̱vaḥ | de̱veṣu̍ | ya̱jñiya̍ḥ ||1.142.3||

1.142.4a ī̱ḻi̱to a̍gna̱ ā va̱hendra̍ṁ ci̱trami̱ha pri̱yam |
1.142.4c i̱yaṁ hi tvā̍ ma̱tirmamācchā̍ sujihva va̱cyate̍ ||

ī̱ḻi̱taḥ | a̱gne̱ | ā | va̱ha̱ | indra̍m | ci̱tram | i̱ha | pri̱yam |
i̱yam | hi | tvā̱ | ma̱tiḥ | mama̍ | accha̍ | su̱-ji̱hva̱ | va̱cyate̍ ||1.142.4||

1.142.5a stṛ̱ṇā̱nāso̍ ya̱tasru̍co ba̱rhirya̱jñe sva̍dhva̱re |
1.142.5c vṛ̱ñje de̱vavya̍castama̱mindrā̍ya̱ śarma̍ sa̱pratha̍ḥ ||

stṛ̱ṇā̱nāsa̍ḥ | ya̱ta-sru̍caḥ | ba̱rhiḥ | ya̱jñe | su̱-a̱dhva̱re |
vṛ̱ñje | de̱vavya̍caḥ-tamam | indrā̍ya | śarma̍ | sa̱-pratha̍ḥ ||1.142.5||

1.142.6a vi śra̍yantāmṛtā̱vṛdha̍ḥ pra̱yai de̱vebhyo̍ ma̱hīḥ |
1.142.6c pā̱va̱kāsa̍ḥ puru̱spṛho̱ dvāro̍ de̱vīra̍sa̱ścata̍ḥ ||

vi | śra̱ya̱ntā̱m | ṛ̱ta̱-vṛdha̍ḥ | pra̱-yai | de̱vebhya̍ḥ | ma̱hīḥ |
pā̱va̱kāsa̍ḥ | pu̱ru̱-spṛha̍ḥ | dvāra̍ḥ | de̱vīḥ | a̱sa̱ścata̍ḥ ||1.142.6||

1.142.7a ā bhanda̍māne̱ upā̍ke̱ nakto̱ṣāsā̍ su̱peśa̍sā |
1.142.7c ya̱hvī ṛ̱tasya̍ mā̱tarā̱ sīda̍tāṁ ba̱rhirā su̱mat ||

ā | bhanda̍māne̱ iti̍ | upā̍ke̱ iti̍ | nakto̱ṣasā̍ | su̱-peśa̍sā |
ya̱hvī iti̍ | ṛ̱tasya̍ | mā̱tarā̍ | sīda̍tām | ba̱rhiḥ | ā | su̱-mat ||1.142.7||

1.142.8a ma̱ndraji̍hvā jugu̱rvaṇī̱ hotā̍rā̱ daivyā̍ ka̱vī |
1.142.8c ya̱jñaṁ no̍ yakṣatāmi̱maṁ si̱dhrama̱dya di̍vi̱spṛśa̍m ||

ma̱ndra-ji̍hvā | ju̱gu̱rvaṇī̱ iti̍ | hotā̍rā | daivyā̍ | ka̱vī iti̍ |
ya̱jñam | na̱ḥ | ya̱kṣa̱tā̱m | i̱mam | si̱dhram | a̱dya | di̱vi̱-spṛśa̍m ||1.142.8||

1.142.9a śuci̍rde̱veṣvarpi̍tā̱ hotrā̍ ma̱rutsu̱ bhāra̍tī |
1.142.9c iḻā̱ sara̍svatī ma̱hī ba̱rhiḥ sī̍dantu ya̱jñiyā̍ḥ ||

śuci̍ḥ | de̱veṣu̍ | arpi̍tā | hotrā̍ | ma̱rut-su̍ | bhāra̍tī |
iḻā̍ | sara̍svatī | ma̱hī | ba̱rhiḥ | sī̱da̱ntu̱ | ya̱jñiyā̍ḥ ||1.142.9||

1.142.10a tanna̍stu̱rīpa̱madbhu̍taṁ pu̱ru vāra̍ṁ pu̱ru tmanā̍ |
1.142.10c tvaṣṭā̱ poṣā̍ya̱ vi ṣya̍tu rā̱ye nābhā̍ no asma̱yuḥ ||

tat | na̱ḥ | tu̱rīpa̍m | adbhu̍tam | pu̱ru | vā̱ | ara̍m | pu̱ru | tmanā̍ |
tvaṣṭā̍ | poṣā̍ya | vi | sya̱tu̱ | rā̱ye | nābhā̍ | na̱ḥ | a̱sma̱-yuḥ ||1.142.10||

1.142.11a a̱va̱sṛ̱jannupa̱ tmanā̍ de̱vānya̍kṣi vanaspate |
1.142.11c a̱gnirha̱vyā su̍ṣūdati de̱vo de̱veṣu̱ medhi̍raḥ ||

a̱va̱-sṛ̱jan | upa̍ | tmanā̍ | de̱vān | ya̱kṣi̱ | va̱na̱spa̱te̱ |
a̱gniḥ | ha̱vyā | su̱sū̱da̱ti̱ | de̱vaḥ | de̱veṣu̍ | medhi̍raḥ ||1.142.11||

1.142.12a pū̱ṣa̱ṇvate̍ ma̱rutva̍te vi̱śvade̍vāya vā̱yave̍ |
1.142.12c svāhā̍ gāya̱trave̍pase ha̱vyamindrā̍ya kartana ||

pū̱ṣa̱ṇ-vate̍ | ma̱rutva̍te | vi̱śva-de̍vāya | vā̱yave̍ |
svāhā̍ | gā̱ya̱tra-ve̍pase | ha̱vyam | indrā̍ya | ka̱rta̱na̱ ||1.142.12||

1.142.13a svāhā̍kṛtā̱nyā ga̱hyupa̍ ha̱vyāni̍ vī̱taye̍ |
1.142.13c indrā ga̍hi śru̱dhī hava̱ṁ tvāṁ ha̍vante adhva̱re ||

svāhā̍-kṛtāni | ā | ga̱hi̱ | upa̍ | ha̱vyāni̍ | vī̱taye̍ |
indra̍ | ā | ga̱hi̱ | śru̱dhi | hava̍m | tvām | ha̱va̱nte̱ | a̱dhva̱re ||1.142.13||


1.143.1a pra tavya̍sī̱ṁ navya̍sīṁ dhī̱tima̱gnaye̍ vā̱co ma̱tiṁ saha̍saḥ sū̱nave̍ bhare |
1.143.1c a̱pāṁ napā̱dyo vasu̍bhiḥ sa̱ha pri̱yo hotā̍ pṛthi̱vyāṁ nyasī̍dadṛ̱tviya̍ḥ ||

pra | tavya̍sīm | navya̍sīm | dhī̱tim | a̱gnaye̍ | vā̱caḥ | ma̱tim | saha̍saḥ | sū̱nave̍ | bha̱re̱ |
a̱pām | napā̍t | yaḥ | vasu̍-bhiḥ | sa̱ha | pri̱yaḥ | hotā̍ | pṛ̱thi̱vyām | ni | asī̍dat | ṛ̱tviya̍ḥ ||1.143.1||

1.143.2a sa jāya̍mānaḥ para̱me vyo̍manyā̱vira̱gnira̍bhavanmāta̱riśva̍ne |
1.143.2c a̱sya kratvā̍ samidhā̱nasya̍ ma̱jmanā̱ pra dyāvā̍ śo̱ciḥ pṛ̍thi̱vī a̍rocayat ||

saḥ | jāya̍mānaḥ | pa̱ra̱me | vi-o̍mani | ā̱viḥ | a̱gniḥ | a̱bha̱va̱t | mā̱ta̱riśva̍ne |
a̱sya | kratvā̍ | sa̱m-i̱dhā̱nasya̍ | ma̱jmanā̍ | pra | dyāvā̍ | śo̱ciḥ | pṛ̱thi̱vī iti̍ | a̱ro̱ca̱ya̱t ||1.143.2||

1.143.3a a̱sya tve̱ṣā a̱jarā̍ a̱sya bhā̱nava̍ḥ susa̱ṁdṛśa̍ḥ su̱pratī̍kasya su̱dyuta̍ḥ |
1.143.3c bhātva̍kṣaso̱ atya̱kturna sindha̍vo̱'gne re̍jante̱ asa̍santo a̱jarā̍ḥ ||

a̱sya | tve̱ṣāḥ | a̱jarā̍ḥ | a̱sya | bhā̱nava̍ḥ | su̱-sa̱ṁdṛśa̍ḥ | su̱-pratī̍kasya | su̱-dyuta̍ḥ |
bhā-tva̍kṣasaḥ | ati̍ | a̱ktuḥ | na | sindha̍vaḥ | a̱gneḥ | re̱ja̱nte̱ | asa̍santaḥ | a̱jarā̍ḥ ||1.143.3||

1.143.4a yame̍ri̱re bhṛga̍vo vi̱śvave̍dasa̱ṁ nābhā̍ pṛthi̱vyā bhuva̍nasya ma̱jmanā̍ |
1.143.4c a̱gniṁ taṁ gī̱rbhirhi̍nuhi̱ sva ā dame̱ ya eko̱ vasvo̱ varu̍ṇo̱ na rāja̍ti ||

yam | ā̱-ī̱ri̱re̱ | bhṛga̍vaḥ | vi̱śva-ve̍dasam | nābhā̍ | pṛ̱thi̱vyāḥ | bhuva̍nasya | ma̱jmanā̍ |
a̱gnim | tam | gī̱ḥ-bhiḥ | hi̱nu̱hi̱ | sve | ā | dame̍ | yaḥ | eka̍ḥ | vasva̍ḥ | varu̍ṇaḥ | na | rāja̍ti ||1.143.4||

1.143.5a na yo varā̍ya ma̱rutā̍miva sva̱naḥ sene̍va sṛ̱ṣṭā di̱vyā yathā̱śani̍ḥ |
1.143.5c a̱gnirjambhai̍stigi̱taira̍tti̱ bharva̍ti yo̱dho na śatrū̱ntsa vanā̱ nyṛ̍ñjate ||

na | yaḥ | varā̍ya | ma̱rutā̍m-iva | sva̱naḥ | senā̍-iva | sṛ̱ṣṭā | di̱vyā | yathā̍ | a̱śani̍ḥ |
a̱gniḥ | jambhai̍ḥ | ti̱gi̱taiḥ | a̱tti̱ | bharva̍ti | yo̱dhaḥ | na | śatrū̍n | saḥ | vanā̍ | ni | ṛ̱ñja̱te̱ ||1.143.5||

1.143.6a ku̱vinno̍ a̱gniru̱catha̍sya̱ vīrasa̱dvasu̍ṣku̱vidvasu̍bhi̱ḥ kāma̍mā̱vara̍t |
1.143.6c co̱daḥ ku̱vittu̍tu̱jyātsā̱taye̱ dhiya̱ḥ śuci̍pratīka̱ṁ tama̱yā dhi̱yā gṛ̍ṇe ||

ku̱vit | na̱ḥ | a̱gniḥ | u̱catha̍sya | vīḥ | asa̍t | vasu̍ḥ | ku̱vit | vasu̍-bhiḥ | kāma̍m | ā̱-vara̍t |
co̱daḥ | ku̱vit | tu̱tu̱jyāt | sā̱taye̍ | dhiya̍ḥ | śuci̍-pratīkam | tam | a̱yā | dhi̱yā | gṛ̱ṇe̱ ||1.143.6||

1.143.7a ghṛ̱tapra̍tīkaṁ va ṛ̱tasya̍ dhū̱rṣada̍ma̱gniṁ mi̱traṁ na sa̍midhā̱na ṛ̍ñjate |
1.143.7c indhā̍no a̱kro vi̱dathe̍ṣu̱ dīdya̍cchu̱krava̍rṇā̱mudu̍ no yaṁsate̱ dhiya̍m ||

ghṛ̱ta-pra̍tīkam | va̱ḥ | ṛ̱tasya̍ | dhū̱ḥ-sada̍m | a̱gnim | mi̱tram | na | sa̱m-i̱dhā̱naḥ | ṛ̱ñja̱te̱ |
indhā̍naḥ | a̱kraḥ | vi̱dathe̍ṣu | dīdya̍t | śu̱kra-va̍rṇām | ut | ū̱m̐ iti̍ | na̱ḥ | ya̱ṁsa̱te̱ | dhiya̍m ||1.143.7||

1.143.8a apra̍yuccha̱nnapra̍yucchadbhiragne śi̱vebhi̍rnaḥ pā̱yubhi̍ḥ pāhi śa̱gmaiḥ |
1.143.8c ada̍bdhebhi̱radṛ̍pitebhiri̱ṣṭe'ni̍miṣadbhi̱ḥ pari̍ pāhi no̱ jāḥ ||

apra̍-yucchan | apra̍yucchat-bhiḥ | a̱gne̱ | śi̱vebhi̍ḥ | na̱ḥ | pā̱yu-bhi̍ḥ | pā̱hi̱ | śa̱gmaiḥ |
ada̍bdhebhiḥ | adṛ̍pitebhiḥ | i̱ṣṭe̱ | ani̍miṣat-bhiḥ | pari̍ | pā̱hi̱ | na̱ḥ | jāḥ ||1.143.8||


1.144.1a eti̱ pra hotā̍ vra̱tama̍sya mā̱yayo̱rdhvāṁ dadhā̍na̱ḥ śuci̍peśasa̱ṁ dhiya̍m |
1.144.1c a̱bhi sruca̍ḥ kramate dakṣiṇā̱vṛto̱ yā a̍sya̱ dhāma̍ pratha̱maṁ ha̱ niṁsa̍te ||

eti̍ | pra | hotā̍ | vra̱tam | a̱sya̱ | mā̱yayā̍ | ū̱rdhvām | dadhā̍naḥ | śuci̍-peśasam | dhiya̍m |
a̱bhi | sruca̍ḥ | kra̱ma̱te̱ | da̱kṣi̱ṇā̱-ā̱vṛta̍ḥ | yāḥ | a̱sya̱ | dhāma̍ | pra̱tha̱mam | ha̱ | niṁsa̍te ||1.144.1||

1.144.2a a̱bhīmṛ̱tasya̍ do̱hanā̍ anūṣata̱ yonau̍ de̱vasya̱ sada̍ne̱ parī̍vṛtāḥ |
1.144.2c a̱pāmu̱pasthe̱ vibhṛ̍to̱ yadāva̍sa̱dadha̍ sva̱dhā a̍dhaya̱dyābhi̱rīya̍te ||

a̱bhi | ī̱m | ṛ̱tasya̍ | do̱hanā̍ḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | yonau̍ | de̱vasya̍ | sada̍ne | pari̍-vṛtāḥ |
a̱pām | u̱pa-sthe̍ | vi-bhṛ̍taḥ | yat | ā | ava̍sat | adha̍ | sva̱dhāḥ | a̱dha̱ya̱t | yābhi̍ḥ | īya̍te ||1.144.2||

1.144.3a yuyū̍ṣata̱ḥ sava̍yasā̱ tadidvapu̍ḥ samā̱namartha̍ṁ vi̱tari̍tratā mi̱thaḥ |
1.144.3c ādī̱ṁ bhago̱ na havya̱ḥ sama̱smadā voḻhu̱rna ra̱śmīntsama̍yaṁsta̱ sāra̍thiḥ ||

yuyū̍ṣataḥ | sa-va̍yasā | tat | it | vapu̍ḥ | sa̱mā̱nam | artha̍m | vi̱-tari̍tratā | mi̱thaḥ |
āt | īm | bhaga̍ḥ | na | havya̍ḥ | sam | a̱smat | ā | voḻhu̍ḥ | na | ra̱śmīn | sam | a̱ya̱ṁsta̱ | sāra̍thiḥ ||1.144.3||

1.144.4a yamī̱ṁ dvā sava̍yasā sapa̱ryata̍ḥ samā̱ne yonā̍ mithu̱nā samo̍kasā |
1.144.4c divā̱ na nakta̍ṁ pali̱to yuvā̍jani pu̱rū cara̍nna̱jaro̱ mānu̍ṣā yu̱gā ||

yam | ī̱m | dvā | sa-va̍yasā | sa̱pa̱ryata̍ḥ | sa̱mā̱ne | yonā̍ | mi̱thu̱nā | sam-o̍kasā |
divā̍ | na | nakta̍m | pa̱li̱taḥ | yuvā̍ | a̱ja̱ni̱ | pu̱ru | cara̍n | a̱jara̍ḥ | mānu̍ṣā | yu̱gā ||1.144.4||

1.144.5a tamī̍ṁ hinvanti dhī̱tayo̱ daśa̱ vriśo̍ de̱vaṁ martā̍sa ū̱taye̍ havāmahe |
1.144.5c dhano̱radhi̍ pra̱vata̱ ā sa ṛ̍ṇvatyabhi̱vraja̍dbhirva̱yunā̱ navā̍dhita ||

tam | ī̱m | hi̱nva̱nti̱ | dhī̱taya̍ḥ | daśa̍ | vriśa̍ḥ | de̱vam | martā̍saḥ | ū̱taye̍ | ha̱vā̱ma̱he̱ |
dhano̍ḥ | adhi̍ | pra̱-vata̍ḥ | ā | saḥ | ṛ̱ṇva̱ti̱ | a̱bhi̱vraja̍t-bhiḥ | va̱yunā̍ | navā̍ | a̱dhi̱ta̱ ||1.144.5||

1.144.6a tvaṁ hya̍gne di̱vyasya̱ rāja̍si̱ tvaṁ pārthi̍vasya paśu̱pā i̍va̱ tmanā̍ |
1.144.6c enī̍ ta e̱te bṛ̍ha̱tī a̍bhi̱śriyā̍ hira̱ṇyayī̱ vakva̍rī ba̱rhirā̍śāte ||

tvam | hi | a̱gne̱ | di̱vyasya̍ | rāja̍si | tvam | pārthi̍vasya | pa̱śu̱pāḥ-i̍va | tmanā̍ |
enī̱ iti̍ | te̱ | e̱te iti̍ | bṛ̱ha̱tī iti̍ | a̱bhi̱-śriyā̍ | hi̱ra̱ṇyayī̱ iti̍ | vakva̍rī̱ iti̍ | ba̱rhiḥ | ā̱śā̱te̱ iti̍ ||1.144.6||

1.144.7a agne̍ ju̱ṣasva̱ prati̍ harya̱ tadvaco̱ mandra̱ svadhā̍va̱ ṛta̍jāta̱ sukra̍to |
1.144.7c yo vi̱śvata̍ḥ pra̱tyaṅṅasi̍ darśa̱to ra̱ṇvaḥ saṁdṛ̍ṣṭau pitu̱mām̐ i̍va̱ kṣaya̍ḥ ||

agne̍ | ju̱ṣasva̍ | prati̍ | ha̱rya̱ | tat | vaca̍ḥ | mandra̍ | svadhā̍-vaḥ | ṛta̍-jāta | sukra̍to̱ iti̱ su-kra̍to |
yaḥ | vi̱śvata̍ḥ | pra̱tyaṅ | asi̍ | da̱rśa̱taḥ | ra̱ṇvaḥ | sam-dṛ̍ṣṭau | pi̱tu̱mān-i̍va | kṣaya̍ḥ ||1.144.7||


1.145.1a taṁ pṛ̍cchatā̱ sa ja̍gāmā̱ sa ve̍da̱ sa ci̍ki̱tvām̐ ī̍yate̱ sā nvī̍yate |
1.145.1c tasmi̍ntsanti pra̱śiṣa̱stasmi̍nni̱ṣṭaya̱ḥ sa vāja̍sya̱ śava̍saḥ śu̱ṣmiṇa̱spati̍ḥ ||

tam | pṛ̱ccha̱ta̱ | saḥ | ja̱gā̱ma̱ | saḥ | ve̱da̱ | saḥ | ci̱ki̱tvān | ī̱ya̱te̱ | saḥ | nu | ī̱ya̱te̱ |
tasmi̍n | sa̱nti̱ | pra̱-śiṣa̍ḥ | tasmi̍n | i̱ṣṭaya̍ḥ | saḥ | vāja̍sya | śava̍saḥ | śu̱ṣmiṇa̍ḥ | pati̍ḥ ||1.145.1||

1.145.2a tamitpṛ̍cchanti̱ na si̱mo vi pṛ̍cchati̱ svene̍va̱ dhīro̱ mana̍sā̱ yadagra̍bhīt |
1.145.2c na mṛ̍ṣyate pratha̱maṁ nāpa̍ra̱ṁ vaco̱'sya kratvā̍ sacate̱ apra̍dṛpitaḥ ||

tam | it | pṛ̱ccha̱nti̱ | na | si̱maḥ | vi | pṛ̱ccha̱ti̱ | svena̍-va | dhīra̍ḥ | mana̍sā | yat | agra̍bhīt |
na | mṛ̱ṣya̱te̱ | pra̱tha̱mam | na | apa̍ram | vaca̍ḥ | a̱sya | kratvā̍ | sa̱ca̱te̱ | apra̍-dṛpitaḥ ||1.145.2||

1.145.3a tamidga̍cchanti ju̱hva1̱̍stamarva̍tī̱rviśvā̱nyeka̍ḥ śṛṇava̱dvacā̍ṁsi me |
1.145.3c pu̱ru̱prai̱ṣastatu̍riryajña̱sādha̱no'cchi̍droti̱ḥ śiśu̱rāda̍tta̱ saṁ rabha̍ḥ ||

tam | it | ga̱ccha̱nti̱ | ju̱hva̍ḥ | tam | arva̍tīḥ | viśvā̍ni | eka̍ḥ | śṛ̱ṇa̱va̱t | vacā̍ṁsi | me̱ |
pu̱ru̱-prai̱ṣaḥ | tatu̍riḥ | ya̱jña̱-sādha̍naḥ | acchi̍dra-ūtiḥ | śiśu̍ḥ | ā | a̱da̱tta̱ | sam | rabha̍ḥ ||1.145.3||

1.145.4a u̱pa̱sthāya̍ṁ carati̱ yatsa̱māra̍ta sa̱dyo jā̱tasta̍tsāra̱ yujye̍bhiḥ |
1.145.4c a̱bhi śvā̱ntaṁ mṛ̍śate nā̱ndye̍ mu̱de yadī̱ṁ gaccha̍ntyuśa̱tīra̍piṣṭhi̱tam ||

u̱pa̱-sthāya̍m | ca̱ra̱ti̱ | yat | sa̱m-āra̍ta | sa̱dyaḥ | jā̱taḥ | ta̱tsā̱ra̱ | yujye̍bhiḥ |
a̱bhi | śvā̱ntam | mṛ̱śa̱te̱ | nā̱ndye̍ | mu̱de | yat | ī̱m | gaccha̍nti | u̱śa̱tīḥ | a̱pi̱-sthi̱tam ||1.145.4||

1.145.5a sa ī̍ṁ mṛ̱go apyo̍ vana̱rgurupa̍ tva̱cyu̍pa̱masyā̱ṁ ni dhā̍yi |
1.145.5c vya̍bravīdva̱yunā̱ martye̍bhyo̱'gnirvi̱dvām̐ ṛ̍ta̱ciddhi sa̱tyaḥ ||

saḥ | ī̱m | mṛ̱gaḥ | apya̍ḥ | va̱na̱rguḥ | upa̍ | tva̱ci | u̱pa̱-masyā̍m | ni | dhā̱yi̱ |
vi | a̱bra̱vī̱t | va̱yunā̍ | martye̍bhyaḥ | a̱gniḥ | vi̱dvān | ṛ̱ta̱-cit | hi | sa̱tyaḥ ||1.145.5||


1.146.1a tri̱mū̱rdhāna̍ṁ sa̱ptara̍śmiṁ gṛṇī̱ṣe'nū̍nama̱gniṁ pi̱troru̱pasthe̍ |
1.146.1c ni̱ṣa̱ttama̍sya̱ cara̍to dhru̱vasya̱ viśvā̍ di̱vo ro̍ca̱nāpa̍pri̱vāṁsa̍m ||

tri̱-mū̱rdhāna̍m | sa̱pta-ra̍śmim | gṛ̱ṇī̱ṣe̱ | anū̍nam | a̱gnim | pi̱troḥ | u̱pa-sthe̍ |
ni̱-sa̱ttam | a̱sya̱ | cara̍taḥ | dhru̱vasya̍ | viśvā̍ | di̱vaḥ | ro̱ca̱nā | ā̱pa̱pri̱-vāṁsa̍m ||1.146.1||

1.146.2a u̱kṣā ma̱hām̐ a̱bhi va̍vakṣa ene a̱jara̍stasthāvi̱taū̍tirṛ̱ṣvaḥ |
1.146.2c u̱rvyāḥ pa̱do ni da̍dhāti̱ sānau̍ ri̱hantyūdho̍ aru̱ṣāso̍ asya ||

u̱kṣā | ma̱hān | a̱bhi | va̱va̱kṣe̱ | e̱ne̱ iti̍ | a̱jara̍ḥ | ta̱sthau̱ | i̱taḥ-ū̍tiḥ | ṛ̱ṣvaḥ |
u̱rvyāḥ | pa̱daḥ | ni | da̱dhā̱ti̱ | sānau̍ | ri̱hanti̍ | ūdha̍ḥ | a̱ru̱ṣāsa̍ḥ | a̱sya̱ ||1.146.2||

1.146.3a sa̱mā̱naṁ va̱tsama̱bhi sa̱ṁcara̍ntī̱ viṣva̍gdhe̱nū vi ca̍rataḥ su̱meke̍ |
1.146.3c a̱na̱pa̱vṛ̱jyām̐ adhva̍no̱ mimā̍ne̱ viśvā̱nketā̱m̐ adhi̍ ma̱ho dadhā̍ne ||

sa̱mā̱nam | va̱tsam | a̱bhi | sa̱ṁcara̍ntī̱ iti̍ sa̱m-cara̍ntī | viṣva̍k | dhe̱nū iti̍ | vi | ca̱ra̱ta̱ḥ | su̱meke̱ iti̍ su̱-meke̍ |
a̱na̱pa̱-vṛ̱jyān | adhva̍naḥ | mimā̍ne̱ iti̍ | viśvā̍n | ketā̍n | adhi̍ | ma̱haḥ | dadhā̍ne̱ iti̍ ||1.146.3||

1.146.4a dhīrā̍saḥ pa̱daṁ ka̱vayo̍ nayanti̱ nānā̍ hṛ̱dā rakṣa̍māṇā aju̱ryam |
1.146.4c siṣā̍santa̱ḥ parya̍paśyanta̱ sindhu̍mā̱vire̍bhyo abhava̱tsūryo̱ nṝn ||

dhīrā̍saḥ | pa̱dam | ka̱vaya̍ḥ | na̱ya̱nti̱ | nānā̍ | hṛ̱dā | rakṣa̍māṇāḥ | a̱ju̱ryam |
sisā̍santaḥ | pari̍ | a̱pa̱śya̱nta̱ | sindhu̍m | ā̱viḥ | e̱bhya̱ḥ | a̱bha̱va̱t | sūrya̍ḥ | nṝn ||1.146.4||

1.146.5a di̱dṛ̱kṣeṇya̱ḥ pari̱ kāṣṭhā̍su̱ jenya̍ ī̱ḻenyo̍ ma̱ho arbhā̍ya jī̱vase̍ |
1.146.5c pu̱ru̱trā yadabha̍va̱tsūrahai̍bhyo̱ garbhe̍bhyo ma̱ghavā̍ vi̱śvada̍rśataḥ ||

di̱dṛ̱kṣeṇya̍ḥ | pari̍ | kāṣṭhā̍su | jenya̍ḥ | ī̱ḻenya̍ḥ | ma̱haḥ | arbhā̍ya | jī̱vase̍ |
pu̱ru̱-trā | yat | abha̍vat | sūḥ | aha̍ | e̱bhya̱ḥ | garbhe̍bhyaḥ | ma̱gha-vā̍ | vi̱śva-da̍rśataḥ ||1.146.5||


1.147.1a ka̱thā te̍ agne śu̱caya̍nta ā̱yorda̍dā̱śurvāje̍bhirāśuṣā̱ṇāḥ |
1.147.1c u̱bhe yatto̱ke tana̍ye̱ dadhā̍nā ṛ̱tasya̱ sāma̍nra̱ṇaya̍nta de̱vāḥ ||

ka̱thā | te̱ | a̱gne̱ | śu̱caya̍ntaḥ | ā̱yoḥ | da̱dā̱śuḥ | vāje̍bhiḥ | ā̱śu̱ṣā̱ṇāḥ |
u̱bhe iti̍ | yat | to̱ke iti̍ | tana̍ye | dadhā̍nāḥ | ṛ̱tasya̍ | sāma̍n | ra̱ṇaya̍nta | de̱vāḥ ||1.147.1||

1.147.2a bodhā̍ me a̱sya vaca̍so yaviṣṭha̱ maṁhi̍ṣṭhasya̱ prabhṛ̍tasya svadhāvaḥ |
1.147.2c pīya̍ti tvo̱ anu̍ tvo gṛṇāti va̱ndāru̍ste ta̱nva̍ṁ vande agne ||

bodha̍ | me̱ | a̱sya | vaca̍saḥ | ya̱vi̱ṣṭha̱ | maṁhi̍ṣṭhasya | pra-bhṛ̍tasya | sva̱dhā̱-va̱ḥ |
pīya̍ti | tva̱ḥ | anu̍ | tva̱ḥ | gṛ̱ṇā̱ti̱ | va̱ndāru̍ḥ | te̱ | ta̱nva̍m | va̱nde̱ | a̱gne̱ ||1.147.2||

1.147.3a ye pā̱yavo̍ māmate̱yaṁ te̍ agne̱ paśya̍nto a̱ndhaṁ du̍ri̱tādara̍kṣan |
1.147.3c ra̱rakṣa̱ tāntsu̱kṛto̍ vi̱śvave̍dā̱ dipsa̍nta̱ idri̱pavo̱ nāha̍ debhuḥ ||

ye | pā̱yava̍ḥ | mā̱ma̱te̱yam | te̱ | a̱gne̱ | paśya̍ntaḥ | a̱ndham | du̱ḥ-i̱tāt | ara̍kṣan |
ra̱rakṣa̍ | tān | su̱-kṛta̍ḥ | vi̱śva-ve̍dāḥ | dipsa̍ntaḥ | it | ri̱pava̍ḥ | na | aha̍ | de̱bhu̱ḥ ||1.147.3||

1.147.4a yo no̍ agne̱ ara̍rivām̐ aghā̱yura̍rātī̱vā ma̱rcaya̍ti dva̱yena̍ |
1.147.4c mantro̍ gu̱ruḥ puna̍rastu̱ so a̍smā̱ anu̍ mṛkṣīṣṭa ta̱nva̍ṁ duru̱ktaiḥ ||

yaḥ | na̱ḥ | a̱gne̱ | ara̍ri-vān | a̱gha̱-yuḥ | a̱rā̱ti̱-vā | ma̱rcaya̍ti | dva̱yena̍ |
mantra̍ḥ | gu̱ruḥ | puna̍ḥ | a̱stu̱ | saḥ | a̱smai̱ | anu̍ | mṛ̱kṣī̱ṣṭa̱ | ta̱nva̍m | du̱ḥ-u̱ktaiḥ ||1.147.4||

1.147.5a u̱ta vā̱ yaḥ sa̍hasya pravi̱dvānmarto̱ marta̍ṁ ma̱rcaya̍ti dva̱yena̍ |
1.147.5c ata̍ḥ pāhi stavamāna stu̱vanta̱magne̱ māki̍rno duri̱tāya̍ dhāyīḥ ||

u̱ta | vā̱ | yaḥ | sa̱ha̱sya̱ | pra̱-vi̱dvān | marta̍ḥ | marta̍m | ma̱rcaya̍ti | dva̱yena̍ |
ata̍ḥ | pā̱hi̱ | sta̱va̱mā̱na̱ | stu̱vanta̍m | agne̍ | māki̍ḥ | na̱ḥ | du̱ḥ-i̱tāya̍ | dhā̱yī̱ḥ ||1.147.5||


1.148.1a mathī̱dyadī̍ṁ vi̱ṣṭo mā̍ta̱riśvā̱ hotā̍raṁ vi̱śvāpsu̍ṁ vi̱śvade̍vyam |
1.148.1c ni yaṁ da̱dhurma̍nu̱ṣyā̍su vi̱kṣu sva1̱̍rṇa ci̱traṁ vapu̍ṣe vi̱bhāva̍m ||

mathī̍t | yat | ī̱m | vi̱ṣṭaḥ | mā̱ta̱riśvā̍ | hotā̍ram | vi̱śva-a̍psum | vi̱śva-de̍vyam |
ni | yam | da̱dhuḥ | ma̱nu̱ṣyā̍su | vi̱kṣu | sva̍ḥ | na | ci̱tram | vapu̍ṣe | vi̱bhā-va̍m ||1.148.1||

1.148.2a da̱dā̱naminna da̍dabhanta̱ manmā̱gnirvarū̍tha̱ṁ mama̱ tasya̍ cākan |
1.148.2c ju̱ṣanta̱ viśvā̍nyasya̱ karmopa̍stuti̱ṁ bhara̍māṇasya kā̱roḥ ||

da̱dā̱nam | it | na | da̱da̱bha̱nta̱ | manma̍ | a̱gniḥ | varū̍tham | mama̍ | tasya̍ | cā̱ka̱n |
ju̱ṣanta̍ | viśvā̍ni | a̱sya̱ | karma̍ | upa̍-stutim | bhara̍māṇasya | kā̱roḥ ||1.148.2||

1.148.3a nitye̍ ci̱nnu yaṁ sada̍ne jagṛ̱bhre praśa̍stibhirdadhi̱re ya̱jñiyā̍saḥ |
1.148.3c pra sū na̍yanta gṛ̱bhaya̍nta i̱ṣṭāvaśvā̍so̱ na ra̱thyo̍ rārahā̱ṇāḥ ||

nitye̍ | ci̱t | nu | yam | sada̍ne | ja̱gṛ̱bhre | praśa̍sti-bhiḥ | da̱dhi̱re | ya̱jñiyā̍saḥ |
pra | su | na̱ya̱nta̱ | gṛ̱bhaya̍ntaḥ | i̱ṣṭau | aśvā̍saḥ | na | ra̱thya̍ḥ | ra̱ra̱hā̱ṇāḥ ||1.148.3||

1.148.4a pu̱rūṇi̍ da̱smo ni ri̍ṇāti̱ jambhai̱rādro̍cate̱ vana̱ ā vi̱bhāvā̍ |
1.148.4c āda̍sya̱ vāto̱ anu̍ vāti śo̱cirastu̱rna śaryā̍masa̱nāmanu̱ dyūn ||

pu̱rūṇi̍ | da̱smaḥ | ni | ri̱ṇā̱ti̱ | jambhai̍ḥ | āt | ro̱ca̱te̱ | vane̍ | ā | vi̱bhā-vā̍ |
āt | a̱sya̱ | vāta̍ḥ | anu̍ | vā̱ti̱ | śo̱ciḥ | astu̍ḥ | na | śaryā̍m | a̱sa̱nām | anu̍ | dyūn ||1.148.4||

1.148.5a na yaṁ ri̱pavo̱ na ri̍ṣa̱ṇyavo̱ garbhe̱ santa̍ṁ reṣa̱ṇā re̱ṣaya̍nti |
1.148.5c a̱ndhā a̍pa̱śyā na da̍bhannabhi̱khyā nityā̍sa īṁ pre̱tāro̍ arakṣan ||

na | yam | ri̱pava̍ḥ | na | ri̱ṣa̱ṇyava̍ḥ | garbhe̍ | santa̍m | re̱ṣa̱ṇāḥ | re̱ṣaya̍nti |
a̱ndhāḥ | a̱pa̱śyāḥ | na | da̱bha̱n | a̱bhi̱-khyā | nityā̍saḥ | ī̱m | pre̱tāra̍ḥ | a̱ra̱kṣa̱n ||1.148.5||


1.149.1a ma̱haḥ sa rā̱ya eṣa̍te̱ pati̱rdanni̱na i̱nasya̱ vasu̍naḥ pa̱da ā |
1.149.1c upa̱ dhraja̍nta̱madra̍yo vi̱dhannit ||

ma̱haḥ | saḥ | rā̱yaḥ | ā | ī̱ṣa̱te̱ | pati̍ḥ | dan | i̱naḥ | i̱nasya̍ | vasu̍naḥ | pa̱de | ā |
upa̍ | dhraja̍ntam | adra̍yaḥ | vi̱dhan | it ||1.149.1||

1.149.2a sa yo vṛṣā̍ na̱rāṁ na roda̍syo̱ḥ śravo̍bhi̱rasti̍ jī̱vapī̍tasargaḥ |
1.149.2c pra yaḥ sa̍srā̱ṇaḥ śi̍śrī̱ta yonau̍ ||

saḥ | yaḥ | vṛṣā̍ | na̱rām | na | roda̍syoḥ | śrava̍ḥ-bhiḥ | asti̍ | jī̱vapī̍ta-sargaḥ |
pra | yaḥ | sa̱srā̱ṇaḥ | śi̱śrī̱ta | yonau̍ ||1.149.2||

1.149.3a ā yaḥ pura̱ṁ nārmi̍ṇī̱madī̍de̱datya̍ḥ ka̱virna̍bha̱nyo̱3̱̍ nārvā̍ |
1.149.3c sūro̱ na ru̍ru̱kvāñcha̱tātmā̍ ||

ā | yaḥ | pura̍m | nārmi̍ṇīm | adī̍det | atya̍ḥ | ka̱viḥ | na̱bha̱nya̍ḥ | na | ārvā̍ |
sūra̍ḥ | na | ru̱ru̱kvān | śa̱ta-ā̍tmā ||1.149.3||

1.149.4a a̱bhi dvi̱janmā̱ trī ro̍ca̱nāni̱ viśvā̱ rajā̍ṁsi śuśucā̱no a̍sthāt |
1.149.4c hotā̱ yaji̍ṣṭho a̱pāṁ sa̱dhasthe̍ ||

a̱bhi | dvi̱-janmā̍ | trī | ro̱ca̱nāni̍ | viśvā̍ | rajā̍ṁsi | śu̱śu̱cā̱naḥ | a̱sthā̱t |
hotā̍ | yaji̍ṣṭhaḥ | a̱pām | sa̱dha-sthe̍ ||1.149.4||

1.149.5a a̱yaṁ sa hotā̱ yo dvi̱janmā̱ viśvā̍ da̱dhe vāryā̍ṇi śrava̱syā |
1.149.5c marto̱ yo a̍smai su̱tuko̍ da̱dāśa̍ ||

a̱yam | saḥ | hotā̍ | yaḥ | dvi̱-janmā̍ | viśvā̍ | da̱dhe | vāryā̍ṇi | śra̱va̱syā |
marta̍ḥ | yaḥ | a̱smai̱ | su̱-tuka̍ḥ | da̱dāśa̍ ||1.149.5||


1.150.1a pu̱ru tvā̍ dā̱śvānvo̍ce̱'rira̍gne̱ tava̍ svi̱dā |
1.150.1c to̱dasye̍va śara̱ṇa ā ma̱hasya̍ ||

pu̱ru | tvā̱ | dā̱śvān | vo̱ce̱ | a̱riḥ | a̱gne̱ | tava̍ | svi̱t | ā |
to̱dasya̍-iva | śa̱ra̱ṇe | ā | ma̱hasya̍ ||1.150.1||

1.150.2a vya̍ni̱nasya̍ dha̱nina̍ḥ praho̱ṣe ci̱dara̍ruṣaḥ |
1.150.2c ka̱dā ca̱na pra̱jiga̍to̱ ade̍vayoḥ ||

vi | a̱ni̱nasya̍ | dha̱nina̍ḥ | pra̱-ho̱ṣe | ci̱t | ara̍ruṣaḥ |
ka̱dā | ca̱na | pra̱-jiga̍taḥ | ade̍va-yoḥ ||1.150.2||

1.150.3a sa ca̱ndro vi̍pra̱ martyo̍ ma̱ho vrādha̍ntamo di̱vi |
1.150.3c praprette̍ agne va̱nuṣa̍ḥ syāma ||

saḥ | ca̱ndraḥ | vi̱pra̱ | martya̍ḥ | ma̱haḥ | vrādha̍n-tamaḥ | di̱vi |
pra-pra̍ | it | te̱ | a̱gne̱ | va̱nuṣa̍ḥ | syā̱ma̱ ||1.150.3||


1.151.1a mi̱traṁ na yaṁ śimyā̱ goṣu̍ ga̱vyava̍ḥ svā̱dhyo̍ vi̱dathe̍ a̱psu jīja̍nan |
1.151.1c are̍jetā̱ṁ roda̍sī̱ pāja̍sā gi̱rā prati̍ pri̱yaṁ ya̍ja̱taṁ ja̱nuṣā̱mava̍ḥ ||

mi̱tram | na | yam | śimyā̍ | goṣu̍ | ga̱vyava̍ḥ | su̱-ā̱dhya̍ḥ | vi̱dathe̍ | a̱p-su | jīja̍nan |
are̍jetām | roda̍sī̱ iti̍ | pāja̍sā | gi̱rā | prati̍ | pri̱yam | ya̱ja̱tam | ja̱nuṣā̍m | ava̍ḥ ||1.151.1||

1.151.2a yaddha̱ tyadvā̍ṁ purumī̱ḻhasya̍ so̱mina̱ḥ pra mi̱trāso̱ na da̍dhi̱re svā̱bhuva̍ḥ |
1.151.2c adha̱ kratu̍ṁ vidataṁ gā̱tumarca̍ta u̱ta śru̍taṁ vṛṣaṇā pa̱styā̍vataḥ ||

yat | ha̱ | tyat | vā̱m | pu̱ru̱-mī̱ḻhasya̍ | so̱mina̍ḥ | pra | mi̱trāsa̍ḥ | na | da̱dhi̱re | su̱-ā̱bhuva̍ḥ |
adha̍ | kratu̍m | vi̱da̱ta̱m | gā̱tum | arca̍te | u̱ta | śru̱ta̱m | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | pa̱stya̍-vataḥ ||1.151.2||

1.151.3a ā vā̍ṁ bhūṣankṣi̱tayo̱ janma̱ roda̍syoḥ pra̱vācya̍ṁ vṛṣaṇā̱ dakṣa̍se ma̱he |
1.151.3c yadī̍mṛ̱tāya̱ bhara̍tho̱ yadarva̍te̱ pra hotra̍yā̱ śimyā̍ vītho adhva̱ram ||

ā | vā̱m | bhū̱ṣa̱n | kṣi̱taya̍ḥ | janma̍ | roda̍syoḥ | pra̱-vācya̍m | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | dakṣa̍se | ma̱he |
yat | ī̱m | ṛ̱tāya̍ | bhara̍thaḥ | yat | arva̍te | pra | hotra̍yā | śimyā̍ | vī̱tha̱ḥ | a̱dhva̱ram ||1.151.3||

1.151.4a pra sā kṣi̱tira̍sura̱ yā mahi̍ pri̱ya ṛtā̍vānāvṛ̱tamā gho̍ṣatho bṛ̱hat |
1.151.4c yu̱vaṁ di̱vo bṛ̍ha̱to dakṣa̍mā̱bhuva̱ṁ gāṁ na dhu̱ryupa̍ yuñjāthe a̱paḥ ||

pra | sā | kṣi̱tiḥ | a̱su̱rā̱ | yā | mahi̍ | pri̱yā | ṛta̍-vānau | ṛ̱tam | ā | gho̱ṣa̱tha̱ḥ | bṛ̱hat |
yu̱vam | di̱vaḥ | bṛ̱ha̱taḥ | dakṣa̍m | ā̱-bhuva̍m | gām | na | dhu̱ri | upa̍ | yu̱ñjā̱the̱ iti̍ | a̱paḥ ||1.151.4||

1.151.5a ma̱hī atra̍ mahi̱nā vāra̍mṛṇvatho're̱ṇava̱stuja̱ ā sadma̍ndhe̱nava̍ḥ |
1.151.5c svara̍nti̱ tā u̍pa̱ratā̍ti̱ sūrya̱mā ni̱mruca̍ u̱ṣasa̍stakva̱vīri̍va ||

ma̱hī iti̍ | atra̍ | ma̱hi̱nā | vāra̍m | ṛ̱ṇva̱tha̱ḥ | a̱re̱ṇava̍ḥ | tuja̍ḥ | ā | sadma̍n | dhe̱nava̍ḥ |
svara̍nti | tāḥ | u̱pa̱ra-tā̍ti | sūrya̍m | ā | ni̱-mruca̍ḥ | u̱ṣasa̍ḥ | ta̱kva̱vīḥ-i̍va ||1.151.5||

1.151.6a ā vā̍mṛ̱tāya̍ ke̱śinī̍ranūṣata̱ mitra̱ yatra̱ varu̍ṇa gā̱tumarca̍thaḥ |
1.151.6c ava̱ tmanā̍ sṛ̱jata̱ṁ pinva̍ta̱ṁ dhiyo̍ yu̱vaṁ vipra̍sya̱ manma̍nāmirajyathaḥ ||

ā | vā̱m | ṛ̱tāya̍ | ke̱śinī̍ḥ | a̱nū̱ṣa̱ta̱ | mitra̍ | yatra̍ | varu̍ṇa | gā̱tum | arca̍thaḥ |
ava̍ | tmanā̍ | sṛ̱jata̍m | pinva̍tam | dhiya̍ḥ | yu̱vam | vipra̍sya | manma̍nām | i̱ra̱jya̱tha̱ḥ ||1.151.6||

1.151.7a yo vā̍ṁ ya̱jñaiḥ śa̍śamā̱no ha̱ dāśa̍ti ka̱virhotā̱ yaja̍ti manma̱sādha̍naḥ |
1.151.7c upāha̱ taṁ gaccha̍tho vī̱tho a̍dhva̱ramacchā̱ gira̍ḥ suma̱tiṁ ga̍ntamasma̱yū ||

yaḥ | vā̱m | ya̱jñaiḥ | śa̱śa̱mā̱naḥ | ha̱ | dāśa̍ti | ka̱viḥ | hotā̍ | yaja̍ti | ma̱nma̱-sādha̍naḥ |
upa̍ | aha̍ | tam | gaccha̍thaḥ | vī̱thaḥ | a̱dhva̱ram | accha̍ | gira̍ḥ | su̱-ma̱tim | ga̱nta̱m | a̱sma̱yū itya̍sma̱-yū ||1.151.7||

1.151.8a yu̱vāṁ ya̱jñaiḥ pra̍tha̱mā gobhi̍rañjata̱ ṛtā̍vānā̱ mana̍so̱ na prayu̍ktiṣu |
1.151.8c bhara̍nti vā̱ṁ manma̍nā sa̱ṁyatā̱ giro'dṛ̍pyatā̱ mana̍sā re̱vadā̍śāthe ||

yu̱vām | ya̱jñaiḥ | pra̱tha̱mā | gobhi̍ḥ | a̱ñja̱te̱ | ṛta̍-vānā | mana̍saḥ | na | pra-yu̍ktiṣu |
bhara̍nti | vā̱m | manma̍nā | sa̱m-yatā̍ | gira̍ḥ | adṛ̍pyatā | mana̍sā | re̱vat | ā̱śā̱the̱ iti̍ ||1.151.8||

1.151.9a re̱vadvayo̍ dadhāthe re̱vadā̍śāthe̱ narā̍ mā̱yābhi̍ri̱taū̍ti̱ māhi̍nam |
1.151.9c na vā̱ṁ dyāvo'ha̍bhi̱rnota sindha̍vo̱ na de̍va̱tvaṁ pa̱ṇayo̱ nāna̍śurma̱gham ||

re̱vat | vaya̍ḥ | da̱dhā̱the̱ iti̍ | re̱vat | ā̱śā̱the̱ iti̍ | narā̍ | mā̱yābhi̍ḥ | i̱taḥ-ū̍ti | māhi̍nam |
na | vā̱m | dyāva̍ḥ | aha̍-bhiḥ | na | u̱ta | sindha̍vaḥ | na | de̱va̱-tvam | pa̱ṇaya̍ḥ | na | ā̱na̱śu̱ḥ | ma̱gham ||1.151.9||


1.152.1a yu̱vaṁ vastrā̍ṇi pīva̱sā va̍sāthe yu̱voracchi̍drā̱ manta̍vo ha̱ sargā̍ḥ |
1.152.1c avā̍tirata̱manṛ̍tāni̱ viśva̍ ṛ̱tena̍ mitrāvaruṇā sacethe ||

yu̱vam | vastrā̍ṇi | pī̱va̱sā | va̱sā̱the̱ iti̍ | yu̱voḥ | acchi̍drāḥ | manta̍vaḥ | ha̱ | sargā̍ḥ |
ava̍ | a̱ti̱ra̱ta̱m | anṛ̍tāni | viśvā̍ | ṛ̱tena̍ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | sa̱ce̱the̱ iti̍ ||1.152.1||

1.152.2a e̱tacca̱na tvo̱ vi ci̍ketadeṣāṁ sa̱tyo mantra̍ḥ kaviśa̱sta ṛghā̍vān |
1.152.2c tri̱raśri̍ṁ hanti̱ catu̍raśriru̱gro de̍va̱nido̱ ha pra̍tha̱mā a̍jūryan ||

e̱tat | ca̱na | tva̱ḥ | vi | ci̱ke̱ta̱t | e̱ṣā̱m | sa̱tyaḥ | mantra̍ḥ | ka̱vi̱-śa̱staḥ | ṛghā̍vān |
tri̱ḥ-aśri̍m | ha̱nti̱ | catu̍ḥ-aśriḥ | u̱graḥ | de̱va̱-nida̍ḥ | ha̱ | pra̱tha̱māḥ | a̱jū̱rya̱n ||1.152.2||

1.152.3a a̱pāde̍ti pratha̱mā pa̱dvatī̍nā̱ṁ kastadvā̍ṁ mitrāvaru̱ṇā ci̍keta |
1.152.3c garbho̍ bhā̱raṁ bha̍ra̱tyā ci̍dasya ṛ̱taṁ pipa̱rtyanṛ̍ta̱ṁ ni tā̍rīt ||

a̱pāt | e̱ti̱ | pra̱tha̱mā | pa̱t-vatī̍nām | kaḥ | tat | vā̱m | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | ā | ci̱ke̱ta̱ |
garbha̍ḥ | bhā̱ram | bha̱ra̱ti̱ | ā | ci̱t | a̱sya̱ | ṛ̱tam | pipa̍rti | anṛ̍tam | ni | tā̱rīt ||1.152.3||

1.152.4a pra̱yanta̱mitpari̍ jā̱raṁ ka̱nīnā̱ṁ paśyā̍masi̱ nopa̍ni̱padya̍mānam |
1.152.4c ana̍vapṛgṇā̱ vita̍tā̱ vasā̍naṁ pri̱yaṁ mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ dhāma̍ ||

pra̱-yanta̍m | it | pari̍ | jā̱ram | ka̱nīnā̍m | paśyā̍masi | na | u̱pa̱-ni̱padya̍mānam |
ana̍va-pṛgṇā | vi-ta̍tā | vasā̍nam | pri̱yam | mi̱trasya̍ | varu̍ṇasya | dhāma̍ ||1.152.4||

1.152.5a a̱na̱śvo jā̱to a̍nabhī̱śurarvā̱ kani̍kradatpatayadū̱rdhvasā̍nuḥ |
1.152.5c a̱citta̱ṁ brahma̍ jujuṣu̱ryuvā̍na̱ḥ pra mi̱tre dhāma̱ varu̍ṇe gṛ̱ṇanta̍ḥ ||

a̱na̱śvaḥ | jā̱taḥ | a̱na̱bhī̱śuḥ | arvā̍ | kani̍kradat | pa̱ta̱ya̱t | ū̱rdhva-sā̍nuḥ |
a̱citta̍m | brahma̍ | ju̱ju̱ṣu̱ḥ | yuvā̍naḥ | pra | mi̱tre | dhāma̍ | varu̍ṇe | gṛ̱ṇanta̍ḥ ||1.152.5||

1.152.6a ā dhe̱navo̍ māmate̱yamava̍ntīrbrahma̱priya̍ṁ pīpaya̱ntsasmi̱nnūdha̍n |
1.152.6c pi̱tvo bhi̍kṣeta va̱yunā̍ni vi̱dvānā̱sāvivā̍sa̱nnadi̍timuruṣyet ||

ā | dhe̱nava̍ḥ | mā̱ma̱te̱yam | ava̍ntīḥ | bra̱hma̱-priya̍m | pī̱pa̱ya̱n | sasmi̍n | ūdha̍n |
pi̱tvaḥ | bhi̱kṣe̱ta̱ | va̱yunā̍ni | vi̱dvān | ā̱sā | ā̱-vivā̍san | adi̍tim | u̱ru̱ṣye̱t ||1.152.6||

1.152.7a ā vā̍ṁ mitrāvaruṇā ha̱vyaju̍ṣṭi̱ṁ nama̍sā devā̱vava̍sā vavṛtyām |
1.152.7c a̱smāka̱ṁ brahma̱ pṛta̍nāsu sahyā a̱smāka̍ṁ vṛ̱ṣṭirdi̱vyā su̍pā̱rā ||

ā | vā̱m | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | ha̱vya-ju̍ṣṭim | nama̍sā | de̱vau̱ | ava̍sā | va̱vṛ̱tyā̱m |
a̱smāka̍m | brahma̍ | pṛta̍nāsu | sa̱hyā̱ḥ | a̱smāka̍m | vṛ̱ṣṭiḥ | di̱vyā | su̱-pā̱rā ||1.152.7||


1.153.1a yajā̍mahe vāṁ ma̱haḥ sa̱joṣā̍ ha̱vyebhi̍rmitrāvaruṇā̱ namo̍bhiḥ |
1.153.1c ghṛ̱tairghṛ̍tasnū̱ adha̱ yadvā̍ma̱sme a̍dhva̱ryavo̱ na dhī̱tibhi̱rbhara̍nti ||

yajā̍mahe | vā̱m | ma̱haḥ | sa̱-joṣā̍ḥ | ha̱vyebhi̍ḥ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | nama̍ḥ-bhiḥ |
ghṛ̱taiḥ | ghṛ̱ta̱snū̱ iti̍ ghṛta-snū | adha̍ | yat | vā̱m | a̱sme iti̍ | a̱dhva̱ryava̍ḥ | na | dhī̱ti-bhi̍ḥ | bhara̍nti ||1.153.1||

1.153.2a prastu̍tirvā̱ṁ dhāma̱ na prayu̍kti̱rayā̍mi mitrāvaruṇā suvṛ̱ktiḥ |
1.153.2c a̱nakti̱ yadvā̍ṁ vi̱dathe̍ṣu̱ hotā̍ su̱mnaṁ vā̍ṁ sū̱rirvṛ̍ṣaṇā̱viya̍kṣan ||

pra-stu̍tiḥ | vā̱m | dhāma̍ | na | pra-yu̍ktiḥ | ayā̍mi | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | su̱-vṛ̱ktiḥ |
a̱nakti̍ | yat | vā̱m | vi̱dathe̍ṣu | hotā̍ | su̱mnam | vā̱m | sū̱riḥ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | iya̍kṣan ||1.153.2||

1.153.3a pī̱pāya̍ dhe̱nuradi̍tirṛ̱tāya̱ janā̍ya mitrāvaruṇā havi̱rde |
1.153.3c hi̱noti̱ yadvā̍ṁ vi̱dathe̍ sapa̱ryantsa rā̱taha̍vyo̱ mānu̍ṣo̱ na hotā̍ ||

pī̱pāya̍ | dhe̱nuḥ | adi̍tiḥ | ṛ̱tāya̍ | janā̍ya | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | ha̱vi̱ḥ-de |
hi̱noti̍ | yat | vā̱m | vi̱dathe̍ | sa̱pa̱ryan | saḥ | rā̱ta-ha̍vyaḥ | mānu̍ṣaḥ | na | hotā̍ ||1.153.3||

1.153.4a u̱ta vā̍ṁ vi̱kṣu madyā̱svandho̱ gāva̱ āpa̍śca pīpayanta de̱vīḥ |
1.153.4c u̱to no̍ a̱sya pū̱rvyaḥ pati̱rdanvī̱taṁ pā̱taṁ paya̍sa u̱sriyā̍yāḥ ||

u̱ta | vā̱m | vi̱kṣu | madyā̍su | andha̍ḥ | gāva̍ḥ | āpa̍ḥ | ca̱ | pī̱pa̱ya̱nta̱ | de̱vīḥ |
u̱to iti̍ | na̱ḥ | a̱sya | pū̱rvyaḥ | pati̍ḥ | dan | vī̱tam | pā̱tam | paya̍saḥ | u̱sriyā̍yāḥ ||1.153.4||


1.154.1a viṣṇo̱rnu ka̍ṁ vī̱ryā̍ṇi̱ pra vo̍ca̱ṁ yaḥ pārthi̍vāni vima̱me rajā̍ṁsi |
1.154.1c yo aska̍bhāya̱dutta̍raṁ sa̱dhastha̍ṁ vicakramā̱ṇastre̱dhoru̍gā̱yaḥ ||

viṣṇo̍ḥ | nu | ka̱m | vī̱ryā̍ṇi | pra | vo̱ca̱m | yaḥ | pārthi̍vāni | vi̱-ma̱me | rajā̍ṁsi |
yaḥ | aska̍bhāyat | ut-ta̍ram | sa̱dha-stha̍m | vi̱-ca̱kra̱mā̱ṇaḥ | tre̱dhā | ū̱ru̱-gā̱yaḥ ||1.154.1||

1.154.2a pra tadviṣṇu̍ḥ stavate vī̱rye̍ṇa mṛ̱go na bhī̱maḥ ku̍ca̱ro gi̍ri̱ṣṭhāḥ |
1.154.2c yasyo̱ruṣu̍ tri̱ṣu vi̱krama̍ṇeṣvadhikṣi̱yanti̱ bhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||

pra | tat | viṣṇu̍ḥ | sta̱va̱te̱ | vī̱rye̍ṇa | mṛ̱gaḥ | na | bhī̱maḥ | ku̱ca̱raḥ | gi̱ri̱-sthāḥ |
yasya̍ | u̱ruṣu̍ | tri̱ṣu | vi̱-krama̍ṇeṣu | a̱dhi̱-kṣi̱yanti̍ | bhuva̍nāni | viśvā̍ ||1.154.2||

1.154.3a pra viṣṇa̍ve śū̱ṣame̍tu̱ manma̍ giri̱kṣita̍ urugā̱yāya̱ vṛṣṇe̍ |
1.154.3c ya i̱daṁ dī̱rghaṁ praya̍taṁ sa̱dhastha̱meko̍ vima̱me tri̱bhiritpa̱debhi̍ḥ ||

pra | viṣṇa̍ve | śū̱ṣam | e̱tu̱ | manma̍ | gi̱ri̱-kṣite̍ | u̱ru̱-gā̱yāya̍ | vṛṣṇe̍ |
yaḥ | i̱dam | dī̱rgham | pra-ya̍tam | sa̱dha-stha̍m | eka̍ḥ | vi̱-ma̱me | tri̱-bhiḥ | it | pa̱de-bhi̍ḥ ||1.154.3||

1.154.4a yasya̱ trī pū̱rṇā madhu̍nā pa̱dānyakṣī̍yamāṇā sva̱dhayā̱ mada̍nti |
1.154.4c ya u̍ tri̱dhātu̍ pṛthi̱vīmu̱ta dyāmeko̍ dā̱dhāra̱ bhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||

yasya̍ | trī | pū̱rṇā | madhu̍nā | pa̱dāni̍ | akṣī̍yamāṇā | sva̱dhayā̍ | mada̍nti |
yaḥ | ū̱m̐ iti̍ | tri̱-dhātu̍ | pṛ̱thi̱vīm | u̱ta | dyām | eka̍ḥ | dā̱dhāra̍ | bhuva̍nāni | viśvā̍ ||1.154.4||

1.154.5a tada̍sya pri̱yama̱bhi pātho̍ aśyā̱ṁ naro̱ yatra̍ deva̱yavo̱ mada̍nti |
1.154.5c u̱ru̱kra̱masya̱ sa hi bandhu̍ri̱tthā viṣṇo̍ḥ pa̱de pa̍ra̱me madhva̱ utsa̍ḥ ||

tat | a̱sya̱ | pri̱yam | a̱bhi | pātha̍ḥ | a̱śyā̱m | nara̍ḥ | yatra̍ | de̱va̱-yava̍ḥ | mada̍nti |
u̱ru̱-kra̱masya̍ | saḥ | hi | bandhu̍ḥ | i̱tthā | viṣṇo̍ḥ | pa̱de | pa̱ra̱me | madhva̍ḥ | utsa̍ḥ ||1.154.5||

1.154.6a tā vā̱ṁ vāstū̍nyuśmasi̱ gama̍dhyai̱ yatra̱ gāvo̱ bhūri̍śṛṅgā a̱yāsa̍ḥ |
1.154.6c atrāha̱ tadu̍rugā̱yasya̱ vṛṣṇa̍ḥ para̱maṁ pa̱damava̍ bhāti̱ bhūri̍ ||

tā | vā̱m | vāstū̍ni | u̱śma̱si̱ | gama̍dhyai | yatra̍ | gāva̍ḥ | bhūri̍-śṛṅgāḥ | a̱yāsa̍ḥ |
atra̍ | aha̍ | tat | u̱ru̱-gā̱yasya̍ | vṛṣṇa̍ḥ | pa̱ra̱mam | pa̱dam | ava̍ | bhā̱ti̱ | bhūri̍ ||1.154.6||


1.155.1a pra va̱ḥ pānta̱mandha̍so dhiyāya̱te ma̱he śūrā̍ya̱ viṣṇa̍ve cārcata |
1.155.1c yā sānu̍ni̱ parva̍tānā̱madā̍bhyā ma̱hasta̱sthatu̱rarva̍teva sā̱dhunā̍ ||

pra | va̱ḥ | pānta̍m | andha̍saḥ | dhi̱yā̱-ya̱te | ma̱he | śūrā̍ya | viṣṇa̍ve | ca̱ | a̱rca̱ta̱ |
yā | sānu̍ni | parva̍tānām | adā̍bhyā | ma̱haḥ | ta̱sthatu̍ḥ | arva̍tā-iva | sā̱dhunā̍ ||1.155.1||

1.155.2a tve̱ṣami̱tthā sa̱mara̍ṇa̱ṁ śimī̍vato̱rindrā̍viṣṇū suta̱pā vā̍muruṣyati |
1.155.2c yā martyā̍ya pratidhī̱yamā̍na̱mitkṛ̱śāno̱rastu̍rasa̱nāmu̍ru̱ṣyatha̍ḥ ||

tve̱ṣam | i̱tthā | sa̱m-ara̍ṇam | śimī̍-vatoḥ | indrā̍viṣṇū̱ iti̍ | su̱ta̱-pāḥ | vā̱m | u̱ru̱ṣya̱ti̱ |
yā | martyā̍ya | pra̱ti̱-dhī̱yamā̍nam | it | kṛ̱śāno̍ḥ | astu̍ḥ | a̱sa̱nām | u̱ru̱ṣyatha̍ḥ ||1.155.2||

1.155.3a tā ī̍ṁ vardhanti̱ mahya̍sya̱ pauṁsya̱ṁ ni mā̱tarā̍ nayati̱ reta̍se bhu̱je |
1.155.3c dadhā̍ti pu̱tro'va̍ra̱ṁ para̍ṁ pi̱turnāma̍ tṛ̱tīya̱madhi̍ roca̱ne di̱vaḥ ||

tāḥ | ī̱m | va̱rdha̱nti̱ | mahi̍ | a̱sya̱ | pauṁsya̍m | ni | mā̱tarā̍ | na̱ya̱ti̱ | reta̍se | bhu̱je |
dadhā̍ti | pu̱traḥ | ava̍ram | para̍m | pi̱tuḥ | nāma̍ | tṛ̱tīya̍m | adhi̍ | ro̱ca̱ne | di̱vaḥ ||1.155.3||

1.155.4a tatta̱dida̍sya̱ pauṁsya̍ṁ gṛṇīmasī̱nasya̍ trā̱tura̍vṛ̱kasya̍ mī̱ḻhuṣa̍ḥ |
1.155.4c yaḥ pārthi̍vāni tri̱bhiridvigā̍mabhiru̱ru krami̍ṣṭorugā̱yāya̍ jī̱vase̍ ||

tat-ta̍t | it | a̱sya̱ | pauṁsya̍m | gṛ̱ṇī̱ma̱si̱ | i̱nasya̍ | trā̱tuḥ | a̱vṛ̱kasya̍ | mī̱ḻhuṣa̍ḥ |
yaḥ | pārthi̍vāni | tri̱-bhiḥ | it | vigā̍ma-bhiḥ | u̱ru | krami̍ṣṭa | u̱ru̱-gā̱yāya̍ | jī̱vase̍ ||1.155.4||

1.155.5a dve ida̍sya̱ krama̍ṇe sva̱rdṛśo̍'bhi̱khyāya̱ martyo̍ bhuraṇyati |
1.155.5c tṛ̱tīya̍masya̱ naki̱rā da̍dharṣati̱ vaya̍śca̱na pa̱taya̍ntaḥ pata̱triṇa̍ḥ ||

dve iti̍ | it | a̱sya̱ | krama̍ṇe̱ iti̍ | sva̱ḥ-dṛśa̍ḥ | a̱bhi̱-khyāya̍ | martya̍ḥ | bhu̱ra̱ṇya̱ti̱ |
tṛ̱tīya̍m | a̱sya̱ | naki̍ḥ | ā | da̱dha̱rṣa̱ti̱ | vaya̍ḥ | ca̱na | pa̱taya̍ntaḥ | pa̱ta̱triṇa̍ḥ ||1.155.5||

1.155.6a ca̱turbhi̍ḥ sā̱kaṁ na̍va̱tiṁ ca̱ nāma̍bhiśca̱kraṁ na vṛ̱ttaṁ vyatī̍m̐ravīvipat |
1.155.6c bṛ̱haccha̍rīro vi̱mimā̍na̱ ṛkva̍bhi̱ryuvāku̍māra̱ḥ pratye̍tyāha̱vam ||

ca̱tuḥ-bhi̍ḥ | sā̱kam | na̱va̱tim | ca̱ | nāma̍-bhiḥ | ca̱kram | na | vṛ̱ttam | vyatī̍n | a̱vī̱vi̱pa̱t |
bṛ̱hat-śa̍rīraḥ | vi̱-mimā̍naḥ | ṛkva̍-bhiḥ | yuvā̍ | aku̍māraḥ | prati̍ | e̱ti̱ | ā̱-ha̱vam ||1.155.6||


1.156.1a bhavā̍ mi̱tro na śevyo̍ ghṛ̱tāsu̍ti̱rvibhū̍tadyumna eva̱yā u̍ sa̱prathā̍ḥ |
1.156.1c adhā̍ te viṣṇo vi̱duṣā̍ ci̱dardhya̱ḥ stomo̍ ya̱jñaśca̱ rādhyo̍ ha̱viṣma̍tā ||

bhava̍ | mi̱traḥ | na | śevya̍ḥ | ghṛ̱ta-ā̍sutiḥ | vibhū̍ta-dyumnaḥ | e̱va̱-yāḥ | ū̱m̐ iti̍ | sa̱-prathā̍ḥ |
adha̍ | te̱ | vi̱ṣṇo̱ iti̍ | vi̱duṣā̍ | ci̱t | ardhya̍ḥ | stoma̍ḥ | ya̱jñaḥ | ca̱ | rādhya̍ḥ | ha̱viṣma̍tā ||1.156.1||

1.156.2a yaḥ pū̱rvyāya̍ ve̱dhase̱ navī̍yase su̱majjā̍naye̱ viṣṇa̍ve̱ dadā̍śati |
1.156.2c yo jā̱tama̍sya maha̱to mahi̱ brava̱tsedu̱ śravo̍bhi̱ryujya̍ṁ cida̱bhya̍sat ||

yaḥ | pū̱rvyāya̍ | ve̱dhase̍ | navī̍yase | su̱mat-jā̍naye | viṣṇa̍ve | dadā̍śati |
yaḥ | jā̱tam | a̱sya̱ | ma̱ha̱taḥ | mahi̍ | brava̍t | saḥ | it | ū̱m̐ iti̍ | śrava̍ḥ-bhiḥ | yujya̍m | ci̱t | a̱bhi | a̱sa̱t ||1.156.2||

1.156.3a tamu̍ stotāraḥ pū̱rvyaṁ yathā̍ vi̱da ṛ̱tasya̱ garbha̍ṁ ja̱nuṣā̍ pipartana |
1.156.3c āsya̍ jā̱nanto̱ nāma̍ cidvivaktana ma̱haste̍ viṣṇo suma̱tiṁ bha̍jāmahe ||

tam | ū̱m̐ iti̍ | sto̱tā̱ra̱ḥ | pū̱rvyam | yathā̍ | vi̱da | ṛ̱tasya̍ | garbha̍m | ja̱nuṣā̍ | pi̱pa̱rta̱na̱ |
ā | a̱sya̱ | jā̱nanta̍ḥ | nāma̍ | ci̱t | vi̱va̱kta̱na̱ | ma̱haḥ | te̱ | vi̱ṣṇo̱ iti̍ | su̱-ma̱tim | bha̱jā̱ma̱he̱ ||1.156.3||

1.156.4a tama̍sya̱ rājā̱ varu̍ṇa̱stama̱śvinā̱ kratu̍ṁ sacanta̱ māru̍tasya ve̱dhasa̍ḥ |
1.156.4c dā̱dhāra̱ dakṣa̍mutta̱mama̍ha̱rvida̍ṁ vra̱jaṁ ca̱ viṣṇu̱ḥ sakhi̍vām̐ aporṇu̱te ||

tam | a̱sya̱ | rājā̍ | varu̍ṇaḥ | tam | a̱śvinā̍ | kratu̍m | sa̱ca̱nta̱ | māru̍tasya | ve̱dhasa̍ḥ |
dā̱dhāra̍ | dakṣa̍m | u̱t-ta̱mam | a̱ha̱ḥ-vida̍m | va̱rjam | ca̱ | viṣṇu̍ḥ | sakhi̍-vān | a̱pa̱-ū̱rṇu̱te ||1.156.4||

1.156.5a ā yo vi̱vāya̍ sa̱cathā̍ya̱ daivya̱ indrā̍ya̱ viṣṇu̍ḥ su̱kṛte̍ su̱kṛtta̍raḥ |
1.156.5c ve̱dhā a̍jinvattriṣadha̱stha ārya̍mṛ̱tasya̍ bhā̱ge yaja̍māna̱mābha̍jat ||

ā | yaḥ | vi̱vāya̍ | sa̱cathā̍ya | daivya̍ḥ | indrā̍ya | viṣṇu̍ḥ | su̱-kṛte̍ | su̱kṛt-ta̍raḥ |
ve̱dhāḥ | a̱ji̱nva̱t | tri̱-sa̱dha̱sthaḥ | ārya̍m | ṛ̱tasya̍ | bhā̱ge | yaja̍mānam | ā | a̱bha̱ja̱t ||1.156.5||


1.157.1a abo̍dhya̱gnirjma ude̍ti̱ sūryo̱ vyu1̱̍ṣāśca̱ndrā ma̱hyā̍vo a̱rciṣā̍ |
1.157.1c āyu̍kṣātāma̱śvinā̱ yāta̍ve̱ ratha̱ṁ prāsā̍vīdde̱vaḥ sa̍vi̱tā jaga̱tpṛtha̍k ||

abo̍dhi | a̱gniḥ | jmaḥ | ut | e̱ti̱ | sūrya̍ḥ | vi | u̱ṣāḥ | ca̱ndrā | ma̱hī | ā̱va̱ḥ | a̱rciṣā̍ |
ayu̍kṣātām | a̱śvinā̍ | yāta̍ve | ratha̍m | pra | a̱sā̱vī̱t | de̱vaḥ | sa̱vi̱tā | jaga̍t | pṛtha̍k ||1.157.1||

1.157.2a yadyu̱ñjāthe̱ vṛṣa̍ṇamaśvinā̱ ratha̍ṁ ghṛ̱tena̍ no̱ madhu̍nā kṣa̱tramu̍kṣatam |
1.157.2c a̱smāka̱ṁ brahma̱ pṛta̍nāsu jinvataṁ va̱yaṁ dhanā̱ śūra̍sātā bhajemahi ||

yat | yu̱ñjāthe̱ iti̍ | vṛṣa̍ṇam | a̱śvi̱nā̱ | ratha̍m | ghṛ̱tena̍ | na̱ḥ | madhu̍nā | kṣa̱tram | u̱kṣa̱ta̱m |
a̱smāka̍m | brahma̍ | pṛta̍nāsu | ji̱nva̱ta̱m | va̱yam | dhanā̍ | śūra̍-sātā | bha̱je̱ma̱hi̱ ||1.157.2||

1.157.3a a̱rvāṅtri̍ca̱kro ma̍dhu̱vāha̍no̱ ratho̍ jī̱rāśvo̍ a̱śvino̍ryātu̱ suṣṭu̍taḥ |
1.157.3c tri̱va̱ndhu̱ro ma̱ghavā̍ vi̱śvasau̍bhaga̱ḥ śaṁ na̱ ā va̍kṣaddvi̱pade̱ catu̍ṣpade ||

a̱rvāṅ | tri̱-ca̱kraḥ | ma̱dhu̱-vāha̍naḥ | ratha̍ḥ | jī̱ra-a̍śvaḥ | a̱śvino̍ḥ | yā̱tu̱ | su-stu̍taḥ |
tri̱-va̱ndhu̱raḥ | ma̱gha-vā̍ | vi̱śva-sau̍bhagaḥ | śam | na̱ḥ | ā | va̱kṣa̱t | dvi̱-pade̍ | catu̍ḥ-pade ||1.157.3||

1.157.4a ā na̱ ūrja̍ṁ vahatamaśvinā yu̱vaṁ madhu̍matyā na̱ḥ kaśa̍yā mimikṣatam |
1.157.4c prāyu̱stāri̍ṣṭa̱ṁ nī rapā̍ṁsi mṛkṣata̱ṁ sedha̍ta̱ṁ dveṣo̱ bhava̍taṁ sacā̱bhuvā̍ ||

ā | na̱ḥ | ūrja̍m | va̱ha̱ta̱m | a̱śvi̱nā̱ | yu̱vam | madhu̍-matyā | na̱ḥ | kaśa̍yā | mi̱mi̱kṣa̱ta̱m |
pra | āyu̍ḥ | tāri̍ṣṭam | niḥ | rapā̍ṁsi | mṛ̱kṣa̱ta̱m | sedha̍tam | dveṣa̍ḥ | bhava̍tam | sa̱cā̱-bhuvā̍ ||1.157.4||

1.157.5a yu̱vaṁ ha̱ garbha̱ṁ jaga̍tīṣu dhattho yu̱vaṁ viśve̍ṣu̱ bhuva̍neṣva̱ntaḥ |
1.157.5c yu̱vama̱gniṁ ca̍ vṛṣaṇāva̱paśca̱ vana̱spatī̍m̐raśvinā̱vaira̍yethām ||

yu̱vam | ha̱ | garbha̍m | jaga̍tīṣu | dha̱ttha̱ḥ | yu̱vam | viśve̍ṣu | bhuva̍neṣu | a̱ntariti̍ |
yu̱vam | a̱gnim | ca̱ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | a̱paḥ | ca̱ | vana̱spatī̍n | a̱śvi̱nau̱ | aira̍yethām ||1.157.5||

1.157.6a yu̱vaṁ ha̍ stho bhi̱ṣajā̍ bheṣa̱jebhi̱ratho̍ ha stho ra̱thyā̱3̱̍ rāthye̍bhiḥ |
1.157.6c atho̍ ha kṣa̱tramadhi̍ dhattha ugrā̱ yo vā̍ṁ ha̱viṣmā̱nmana̍sā da̱dāśa̍ ||

yu̱vam | ha̱ | stha̱ḥ | bhi̱ṣajā̍ | bhe̱ṣa̱jebhi̍ḥ | atho̱ iti̍ | ha̱ | stha̱ḥ | ra̱thyā̍ | rathye̍bhi̱riti̱ rathye̍bhiḥ |
atho̱ iti̍ | ha̱ | kṣa̱tram | adhi̍ | dha̱ttha̱ | u̱grā̱ | yaḥ | vā̱m | ha̱viṣmā̍n | mana̍sā | da̱dāśa̍ ||1.157.6||


1.158.1a vasū̍ ru̱drā pu̍ru̱mantū̍ vṛ̱dhantā̍ daśa̱syata̍ṁ no vṛṣaṇāva̱bhiṣṭau̍ |
1.158.1c dasrā̍ ha̱ yadrekṇa̍ auca̱thyo vā̱ṁ pra yatsa̱srāthe̱ aka̍vābhirū̱tī ||

vasū̱ iti̍ | ru̱drā | pu̱ru̱mantū̱ iti̍ pu̱ru̱-mantū̍ | vṛ̱dhantā̍ | da̱śa̱syata̍m | na̱ḥ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | a̱bhiṣṭau̍ |
dasrā̍ | ha̱ | yat | rekṇa̍ḥ | au̱ca̱thyaḥ | vā̱m | pra | yat | sa̱srāthe̱ iti̍ | aka̍vābhiḥ | ū̱tī ||1.158.1||

1.158.2a ko vā̍ṁ dāśatsuma̱taye̍ cida̱syai vasū̱ yaddhethe̱ nama̍sā pa̱de goḥ |
1.158.2c ji̱gṛ̱tama̱sme re̱vatī̱ḥ pura̍ṁdhīḥ kāma̱preṇe̍va̱ mana̍sā̱ cara̍ntā ||

kaḥ | vā̱m | dā̱śa̱t | su̱-ma̱taye̍ | ci̱t | a̱syai | vasū̱ iti̍ | yat | dhethe̱ iti̍ | nama̍sā | pa̱de | goḥ |
ji̱gṛ̱tam | a̱sme iti̍ | re̱vatī̍ḥ | pura̍m-dhīḥ | kā̱ma̱preṇa̍-iva | mana̍sā | cara̍ntā ||1.158.2||

1.158.3a yu̱kto ha̱ yadvā̍ṁ tau̱gryāya̍ pe̱rurvi madhye̱ arṇa̍so̱ dhāyi̍ pa̱jraḥ |
1.158.3c upa̍ vā̱mava̍ḥ śara̱ṇaṁ ga̍meya̱ṁ śūro̱ nājma̍ pa̱taya̍dbhi̱revai̍ḥ ||

yu̱ktaḥ | ha̱ | yat | vā̱m | tau̱gryāya̍ | pe̱ruḥ | vi | madhye̍ | arṇa̍saḥ | dhāyi̍ | pa̱jraḥ |
upa̍ | vā̱m | ava̍ḥ | śa̱ra̱ṇam | ga̱me̱ya̱m | śūra̍ḥ | na | ajma̍ | pa̱taya̍t-bhiḥ | evai̍ḥ ||1.158.3||

1.158.4a upa̍stutirauca̱thyamu̍ruṣye̱nmā māmi̱me pa̍ta̱triṇī̱ vi du̍gdhām |
1.158.4c mā māmedho̱ daśa̍tayaści̱to dhā̱kpra yadvā̍ṁ ba̱ddhastmani̱ khāda̍ti̱ kṣām ||

upa̍-stutiḥ | au̱ca̱thyam | u̱ru̱ṣye̱t | mā | mām | i̱me iti̍ | pa̱ta̱triṇī̱ iti̍ | vi | du̱gdhā̱m |
mā | mām | edha̍ḥ | daśa̍-tayaḥ | ci̱taḥ | dhā̱k | pra | yat | vā̱m | ba̱ddhaḥ | tmani̍ | khāda̍ti | kṣām ||1.158.4||

1.158.5a na mā̍ garanna̱dyo̍ mā̱tṛta̍mā dā̱sā yadī̱ṁ susa̍mubdhama̱vādhu̍ḥ |
1.158.5c śiro̱ yada̍sya traita̱no vi̱takṣa̍tsva̱yaṁ dā̱sa uro̱ aṁsā̱vapi̍ gdha ||

na | mā̱ | ga̱ra̱n | na̱dya̍ḥ | mā̱tṛ-ta̍māḥ | dā̱sāḥ | yat | ī̱m | su-sa̍mubdham | a̱va̱-adhu̍ḥ |
śira̍ḥ | yat | a̱sya̱ | trai̱ta̱naḥ | vi̱-takṣa̍t | sva̱yam | dā̱saḥ | ura̍ḥ | aṁsau̍ | api̍ | gdheti̍ gdha ||1.158.5||

1.158.6a dī̱rghata̍mā māmate̱yo ju̍ju̱rvānda̍śa̱me yu̱ge |
1.158.6c a̱pāmartha̍ṁ ya̱tīnā̍ṁ bra̱hmā bha̍vati̱ sāra̍thiḥ ||

dī̱rgha-ta̍māḥ | mā̱ma̱te̱yaḥ | ju̱ju̱rvān | da̱śa̱me | yu̱ge |
a̱pām | artha̍m | ya̱tīnā̍m | bra̱hmā | bha̱va̱ti̱ | sāra̍thiḥ ||1.158.6||


1.159.1a pra dyāvā̍ ya̱jñaiḥ pṛ̍thi̱vī ṛ̍tā̱vṛdhā̍ ma̱hī stu̍ṣe vi̱dathe̍ṣu̱ prace̍tasā |
1.159.1c de̱vebhi̱rye de̱vapu̍tre su̱daṁsa̍se̱tthā dhi̱yā vāryā̍ṇi pra̱bhūṣa̍taḥ ||

pra | dyāvā̍ | ya̱jñaiḥ | pṛ̱thi̱vī iti̍ | ṛ̱ta̱-vṛdhā̍ | ma̱hī iti̍ | stu̱ṣe̱ | vi̱dathe̍ṣu | pra-ce̍tasā |
de̱vebhi̍ḥ | ye iti̍ | de̱va-pu̍tre̱ iti̍ de̱va-pu̍tre | su̱-daṁsa̍sā | i̱tthā | dhi̱yā | vāryā̍ṇi | pra̱-bhūṣa̍taḥ ||1.159.1||

1.159.2a u̱ta ma̍nye pi̱tura̱druho̱ mano̍ mā̱turmahi̱ svata̍va̱staddhavī̍mabhiḥ |
1.159.2c su̱reta̍sā pi̱tarā̱ bhūma̍ cakraturu̱ru pra̱jāyā̍ a̱mṛta̱ṁ varī̍mabhiḥ ||

u̱ta | ma̱nye̱ | pi̱tuḥ | a̱druha̍ḥ | mana̍ḥ | mā̱tuḥ | mahi̍ | sva-ta̍vaḥ | tat | havī̍ma-bhiḥ |
su̱-reta̍sā | pi̱tarā̍ | bhūma̍ | ca̱kra̱tu̱ḥ | u̱ru | pra̱-jāyā̍ḥ | a̱mṛta̍m | varī̍ma-bhiḥ ||1.159.2||

1.159.3a te sū̱nava̱ḥ svapa̍saḥ su̱daṁsa̍so ma̱hī ja̍jñurmā̱tarā̍ pū̱rvaci̍ttaye |
1.159.3c sthā̱tuśca̍ sa̱tyaṁ jaga̍taśca̱ dharma̍ṇi pu̱trasya̍ pāthaḥ pa̱damadva̍yāvinaḥ ||

te | sū̱nava̍ḥ | su̱-apa̍saḥ | su̱-daṁsa̍saḥ | ma̱hī iti̍ | ja̱jñu̱ḥ | mā̱tarā̍ | pū̱rva-ci̍ttaye |
sthā̱tuḥ | ca̱ | sa̱tyam | jaga̍taḥ | ca̱ | dharma̍ṇi | pu̱trasya̍ | pā̱tha̱ḥ | pa̱dam | adva̍yāvinaḥ ||1.159.3||

1.159.4a te mā̱yino̍ mamire su̱prace̍taso jā̱mī sayo̍nī mithu̱nā samo̍kasā |
1.159.4c navya̍ṁnavya̱ṁ tantu̱mā ta̍nvate di̱vi sa̍mu̱dre a̱ntaḥ ka̱vaya̍ḥ sudī̱taya̍ḥ ||

te | mā̱yina̍ḥ | ma̱mi̱re̱ | su̱-prace̍tasaḥ | jā̱mī iti̍ | sayo̍nī̱ iti̱ sa-yo̍nī | mi̱thu̱nā | sam-o̍kasā |
navya̍m-navyam | tantu̍m | ā | ta̱nva̱te | di̱vi | sa̱mu̱dre | a̱ntariti̍ | ka̱vaya̍ḥ | su̱-dī̱taya̍ḥ ||1.159.4||

1.159.5a tadrādho̍ a̱dya sa̍vi̱turvare̍ṇyaṁ va̱yaṁ de̱vasya̍ prasa̱ve ma̍nāmahe |
1.159.5c a̱smabhya̍ṁ dyāvāpṛthivī suce̱tunā̍ ra̱yiṁ dha̍tta̱ṁ vasu̍mantaṁ śata̱gvina̍m ||

tat | rādha̍ḥ | a̱dya | sa̱vi̱tuḥ | vare̍ṇyam | va̱yam | de̱vasya̍ | pra̱-sa̱ve | ma̱nā̱ma̱he̱ |
a̱smabhya̍m | dyā̱vā̱pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | su̱-ce̱tunā̍ | ra̱yim | dha̱tta̱m | vasu̍-mantam | śa̱ta̱-gvina̍m ||1.159.5||


1.160.1a te hi dyāvā̍pṛthi̱vī vi̱śvaśa̍mbhuva ṛ̱tāva̍rī̱ raja̍so dhāra̱yatka̍vī |
1.160.1c su̱janma̍nī dhi̱ṣaṇe̍ a̱ntarī̍yate de̱vo de̱vī dharma̍ṇā̱ sūrya̱ḥ śuci̍ḥ ||

te iti̍ | hi | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | vi̱śva-śa̍mbhuvā | ṛ̱tava̍rī̱ ityṛ̱ta-va̍rī | raja̍saḥ | dhā̱ra̱yatka̍vī̱ iti̍ dhā̱ra̱yat-ka̍vī |
su̱janma̍nī̱ iti̍ su̱-janma̍nī | dhi̱ṣaṇe̱ iti̍ | a̱ntaḥ | ī̱ya̱te̱ | de̱vaḥ | de̱vī iti̍ | dharma̍ṇā | sūrya̍ḥ | śuci̍ḥ ||1.160.1||

1.160.2a u̱ru̱vyaca̍sā ma̱hinī̍ asa̱ścatā̍ pi̱tā mā̱tā ca̱ bhuva̍nāni rakṣataḥ |
1.160.2c su̱dhṛṣṭa̍me vapu̱ṣye̱3̱̍ na roda̍sī pi̱tā yatsī̍ma̱bhi rū̱pairavā̍sayat ||

u̱ru̱-vyaca̍sā | ma̱hinī̱ iti̍ | a̱sa̱ścatā̍ | pi̱tā | mā̱tā | ca̱ | bhuva̍nāni | ra̱kṣa̱ta̱ḥ |
su̱dhṛṣṭa̍me̱ iti̍ su̱-dhṛṣṭa̍me | va̱pu̱ṣye̱3̱̍ iti̍ | na | roda̍sī̱ iti̍ | pi̱tā | yat | sī̱m | a̱bhi | rū̱paiḥ | avā̍sayat ||1.160.2||

1.160.3a sa vahni̍ḥ pu̱traḥ pi̱troḥ pa̱vitra̍vānpu̱nāti̱ dhīro̱ bhuva̍nāni mā̱yayā̍ |
1.160.3c dhe̱nuṁ ca̱ pṛśni̍ṁ vṛṣa̱bhaṁ su̱reta̍saṁ vi̱śvāhā̍ śu̱kraṁ payo̍ asya dukṣata ||

saḥ | vahni̍ḥ | pu̱traḥ | pi̱troḥ | pa̱vitra̍-vān | pu̱nāti̍ | dhīra̍ḥ | bhuva̍nāni | mā̱yayā̍ |
dhe̱num | ca̱ | pṛśni̍m | vṛ̱ṣa̱bham | su̱-reta̍sam | vi̱śvāhā̍ | śu̱kram | paya̍ḥ | a̱sya̱ | dhu̱kṣa̱ta̱ ||1.160.3||

1.160.4a a̱yaṁ de̱vānā̍ma̱pasā̍ma̱pasta̍mo̱ yo ja̱jāna̱ roda̍sī vi̱śvaśa̍mbhuvā |
1.160.4c vi yo ma̱me raja̍sī sukratū̱yayā̱jare̍bhi̱ḥ skambha̍nebhi̱ḥ samā̍nṛce ||

a̱yam | de̱vānā̍m | a̱pasā̍m | a̱paḥ-ta̍maḥ | yaḥ | ja̱jāna̍ | roda̍sī̱ iti̍ | vi̱śva-śa̍mbhuvā |
vi | yaḥ | ma̱me | raja̍sī̱ iti̍ | su̱kra̱tu̱-yayā̍ | a̱jare̍bhiḥ | skambha̍nebhiḥ | sam | ā̱nṛ̱ce̱ ||1.160.4||

1.160.5a te no̍ gṛṇā̱ne ma̍hinī̱ mahi̱ śrava̍ḥ kṣa̱traṁ dyā̍vāpṛthivī dhāsatho bṛ̱hat |
1.160.5c yenā̱bhi kṛ̱ṣṭīsta̱tanā̍ma vi̱śvahā̍ pa̱nāyya̱mojo̍ a̱sme sami̍nvatam ||

te iti̍ | na̱ḥ | gṛ̱ṇā̱ne iti̍ | ma̱hi̱nī̱ iti̍ | mahi̍ | śrava̍ḥ | kṣa̱tram | dyā̱vā̱pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | dhā̱sa̱tha̱ḥ | bṛ̱hat |
yena̍ | a̱bhi | kṛ̱ṣṭīḥ | ta̱tanā̍ma | vi̱śvahā̍ | pa̱nāyya̍m | oja̍ḥ | a̱sme iti̍ | sam | i̱nva̱ta̱m ||1.160.5||


1.161.1a kimu̱ śreṣṭha̱ḥ kiṁ yavi̍ṣṭho na̱ āja̍ga̱nkimī̍yate dū̱tyaṁ1̱̍ kadyadū̍ci̱ma |
1.161.1c na ni̍ndima cama̱saṁ yo ma̍hāku̱lo'gne̍ bhrāta̱rdruṇa̱ idbhū̱timū̍dima ||

kim | ū̱m̐ iti̍ | śreṣṭha̍ḥ | kim | yavi̍ṣṭhaḥ | na̱ḥ | ā | a̱ja̱ga̱n | kim | ī̱ya̱te̱ | dū̱tya̍m | kat | yat | ū̱ci̱ma |
na | ni̱ndi̱ma̱ | ca̱ma̱sam | yaḥ | ma̱hā̱-ku̱laḥ | agne̍ | bhrā̱ta̱ḥ | druṇa̍ḥ | it | bhū̱tim | ū̱di̱ma̱ ||1.161.1||

1.161.2a eka̍ṁ cama̱saṁ ca̱tura̍ḥ kṛṇotana̱ tadvo̍ de̱vā a̍bruva̱ntadva̱ āga̍mam |
1.161.2c saudha̍nvanā̱ yadye̱vā ka̍ri̱ṣyatha̍ sā̱kaṁ de̱vairya̱jñiyā̍so bhaviṣyatha ||

eka̍m | ca̱ma̱sam | ca̱tura̍ḥ | kṛ̱ṇo̱ta̱na̱ | tat | va̱ḥ | de̱vāḥ | a̱bru̱va̱n | tat | va̱ḥ | ā | a̱ga̱ma̱m |
saudha̍nvanāḥ | yadi̍ | e̱va | ka̱ri̱ṣyatha̍ | sā̱kam | de̱vaiḥ | ya̱jñiyā̍saḥ | bha̱vi̱ṣya̱tha̱ ||1.161.2||

1.161.3a a̱gniṁ dū̱taṁ prati̱ yadabra̍vīta̱nāśva̱ḥ kartvo̱ ratha̍ u̱teha kartva̍ḥ |
1.161.3c dhe̱nuḥ kartvā̍ yuva̱śā kartvā̱ dvā tāni̍ bhrāta̱ranu̍ vaḥ kṛ̱tvyema̍si ||

a̱gnim | dū̱tam | prati̍ | yat | abra̍vītana | aśva̍ḥ | kartva̍ḥ | ratha̍ḥ | u̱ta | i̱ha | kartva̍ḥ |
dhe̱nuḥ | kartvā̍ | yu̱va̱śā | kartvā̍ | dvā | tāni̍ | bhrā̱ta̱ḥ | anu̍ | va̱ḥ | kṛ̱tvī | ā | i̱ma̱si̱ ||1.161.3||

1.161.4a ca̱kṛ̱vāṁsa̍ ṛbhava̱stada̍pṛcchata̱ kveda̍bhū̱dyaḥ sya dū̱to na̱ āja̍gan |
1.161.4c ya̱dāvākhya̍ccama̱sāñca̱tura̍ḥ kṛ̱tānādittvaṣṭā̱ gnāsva̱ntarnyā̍naje ||

ca̱kṛ̱-vāṁsa̍ḥ | ṛ̱bha̱va̱ḥ | tat | a̱pṛ̱ccha̱ta̱ | kva̍ | it | a̱bhū̱t | yaḥ | syaḥ | dū̱taḥ | na̱ḥ | ā | aja̍gan |
ya̱dā | a̱va̱-akhya̍t | ca̱ma̱sān | ca̱tura̍ḥ | kṛ̱tān | āt | it | tvaṣṭā̍ | gnāsu̍ | a̱ntaḥ | ni | ā̱na̱je̱ ||1.161.4||

1.161.5a hanā̍mainā̱m̐ iti̱ tvaṣṭā̱ yadabra̍vīccama̱saṁ ye de̍va̱pāna̱mani̍ndiṣuḥ |
1.161.5c a̱nyā nāmā̍ni kṛṇvate su̱te sacā̍m̐ a̱nyaire̍nānka̱nyā̱3̱̍ nāma̍bhiḥ sparat ||

hanā̍ma | e̱nā̱n | iti̍ | tvaṣṭā̍ | yat | abra̍vīt | ca̱ma̱sam | ye | de̱va̱-pāna̍m | ani̍ndiṣuḥ |
a̱nyā | nāmā̍ni | kṛ̱ṇva̱te̱ | su̱te | sacā̍ | a̱nyaiḥ | e̱nā̱n | ka̱nyā̍ | nāma̍-bhiḥ | spa̱ra̱t ||1.161.5||

1.161.6a indro̱ harī̍ yuyu̱je a̱śvinā̱ ratha̱ṁ bṛha̱spati̍rvi̱śvarū̍pā̱mupā̍jata |
1.161.6c ṛ̱bhurvibhvā̱ vājo̍ de̱vām̐ a̍gacchata̱ svapa̍so ya̱jñiya̍ṁ bhā̱gamai̍tana ||

indra̍ḥ | harī̍ | yu̱yu̱je | a̱śvinā̍ | ratha̍m | bṛha̱spati̍ḥ | vi̱śva-rū̍pām | upa̍ | ā̱ja̱ta̱ |
ṛ̱bhuḥ | vi-bhvā̍ | vāja̍ḥ | de̱vān | a̱ga̱ccha̱ta̱ | su̱-apa̍saḥ | ya̱jñiya̍m | bhā̱gam | ai̱ta̱na̱ ||1.161.6||

1.161.7a niścarma̍ṇo̱ gāma̍riṇīta dhī̱tibhi̱ryā jara̍ntā yuva̱śā tākṛ̍ṇotana |
1.161.7c saudha̍nvanā̱ aśvā̱daśva̍matakṣata yu̱ktvā ratha̱mupa̍ de̱vām̐ a̍yātana ||

niḥ | carma̍ṇaḥ | gām | a̱ri̱ṇī̱ta̱ | dhī̱ti-bhi̍ḥ | yā | jara̍ntā | yu̱va̱śā | tā | a̱kṛ̱ṇo̱ta̱na̱ |
saudha̍nvanāḥ | aśvā̍t | aśva̍m | a̱ta̱kṣa̱ta̱ | yu̱ktvā | ratha̍m | upa̍ | de̱vān | a̱yā̱ta̱na̱ ||1.161.7||

1.161.8a i̱damu̍da̱kaṁ pi̍ba̱tetya̍bravītane̱daṁ vā̍ ghā pibatā muñja̱neja̍nam |
1.161.8c saudha̍nvanā̱ yadi̱ tanneva̱ harya̍tha tṛ̱tīye̍ ghā̱ sava̍ne mādayādhvai ||

i̱dam | u̱da̱kam | pi̱ba̱ta̱ | iti̍ | a̱bra̱vī̱ta̱na̱ | i̱dam | vā̱ | gha̱ | pi̱ba̱ta̱ | mu̱ñja̱-neja̍nam |
saudha̍nvanāḥ | yadi̍ | tat | na-i̍va | harya̍tha | tṛ̱tīye̍ | gha̱ | sava̍ne | mā̱da̱yā̱dhvai̱ ||1.161.8||

1.161.9a āpo̱ bhūyi̍ṣṭhā̱ ityeko̍ abravīda̱gnirbhūyi̍ṣṭha̱ itya̱nyo a̍bravīt |
1.161.9c va̱dha̱ryantī̍ṁ ba̱hubhya̱ḥ praiko̍ abravīdṛ̱tā vada̍ntaścama̱sām̐ a̍piṁśata ||

āpa̍ḥ | bhūyi̍ṣṭhāḥ | iti̍ | eka̍ḥ | a̱bra̱vī̱t | a̱gniḥ | bhūyi̍ṣṭhaḥ | iti̍ | a̱nyaḥ | a̱bra̱vī̱t |
va̱dha̱ḥ-yantī̍m | ba̱hu-bhya̍ḥ | pra | eka̍ḥ | a̱bra̱vī̱t | ṛ̱tā | vada̍ntaḥ | ca̱ma̱sān | a̱pi̱ṁśa̱ta̱ ||1.161.9||

1.161.10a śro̱ṇāmeka̍ uda̱kaṁ gāmavā̍jati mā̱ṁsameka̍ḥ piṁśati sū̱nayābhṛ̍tam |
1.161.10c ā ni̱mruca̱ḥ śakṛ̱deko̱ apā̍bhara̱tkiṁ svi̍tpu̱trebhya̍ḥ pi̱tarā̱ upā̍vatuḥ ||

śro̱ṇām | eka̍ḥ | u̱da̱kam | gām | ava̍ | a̱ja̱ti̱ | mā̱ṁsam | eka̍ḥ | pi̱ṁśa̱ti̱ | sū̱nayā̍ | ā-bhṛ̍tam |
ā | ni̱-mruca̍ḥ | śakṛ̍t | eka̍ḥ | apa̍ | a̱bha̱ra̱t | kim | svi̱t | pu̱trebhya̍ḥ | pi̱tarau̍ | upa̍ | ā̱va̱tu̱ḥ ||1.161.10||

1.161.11a u̱dvatsva̍smā akṛṇotanā̱ tṛṇa̍ṁ ni̱vatsva̱paḥ sva̍pa̱syayā̍ naraḥ |
1.161.11c ago̍hyasya̱ yadasa̍stanā gṛ̱he tada̱dyedamṛ̍bhavo̱ nānu̍ gacchatha ||

u̱dvat-su̍ | a̱smai̱ | a̱kṛ̱ṇo̱ta̱na̱ | tṛṇa̍m | ni̱vat-su̍ | a̱paḥ | su̱-a̱pa̱syayā̍ | na̱ra̱ḥ |
ago̍hyasya | yat | asa̍stana | gṛ̱he | tat | a̱dya | i̱dam | ṛ̱bha̱va̱ḥ | na | anu̍ | ga̱ccha̱tha̱ ||1.161.11||

1.161.12a sa̱ṁmīlya̱ yadbhuva̍nā pa̱ryasa̍rpata̱ kva̍ svittā̱tyā pi̱tarā̍ va āsatuḥ |
1.161.12c aśa̍pata̱ yaḥ ka̱rasna̍ṁ va āda̱de yaḥ prābra̍vī̱tpro tasmā̍ abravītana ||

sa̱m-mīlya̍ | yat | bhuva̍nā | pa̱ri̱-asa̍rpata | kva̍ | svi̱t | tā̱tyā | pi̱tarā̍ | va̱ḥ | ā̱sa̱tu̱ḥ |
aśa̍pata | yaḥ | ka̱rasna̍m | va̱ḥ | ā̱-da̱de | yaḥ | pra | abra̍vīt | pro iti̍ | tasmai̍ | a̱bra̱vī̱ta̱na̱ ||1.161.12||

1.161.13a su̱ṣu̱pvāṁsa̍ ṛbhava̱stada̍pṛccha̱tāgo̍hya̱ ka i̱daṁ no̍ abūbudhat |
1.161.13c śvāna̍ṁ ba̱sto bo̍dhayi̱tāra̍mabravītsaṁvatsa̱ra i̱dama̱dyā vya̍khyata ||

su̱su̱pvāṁsa̍ḥ | ṛ̱bha̱va̱ḥ | tat | a̱pṛ̱ccha̱ta̱ | ago̍hya | kaḥ | i̱dam | na̱ḥ | a̱bū̱bu̱dha̱t |
śvāna̍m | ba̱staḥ | bo̱dha̱yi̱tāra̍m | a̱bra̱vī̱t | sa̱ṁva̱tsa̱re | i̱dam | a̱dya | vi | a̱khya̱ta̱ ||1.161.13||

1.161.14a di̱vā yā̍nti ma̱ruto̱ bhūmyā̱gnira̱yaṁ vāto̍ a̱ntari̍kṣeṇa yāti |
1.161.14c a̱dbhiryā̍ti̱ varu̍ṇaḥ samu̱drairyu̱ṣmām̐ i̱cchanta̍ḥ śavaso napātaḥ ||

di̱vā | yā̱nti̱ | ma̱ruta̍ḥ | bhūmyā̍ | a̱gniḥ | a̱yam | vāta̍ḥ | a̱ntari̍kṣeṇa | yā̱ti̱ |
a̱t-bhiḥ | yā̱ti̱ | varu̍ṇaḥ | sa̱mu̱draiḥ | yu̱ṣmān | i̱cchanta̍ḥ | śa̱va̱sa̱ḥ | na̱pā̱ta̱ḥ ||1.161.14||


1.162.1a mā no̍ mi̱tro varu̍ṇo arya̱māyurindra̍ ṛbhu̱kṣā ma̱ruta̱ḥ pari̍ khyan |
1.162.1c yadvā̱jino̍ de̱vajā̍tasya̱ sapte̍ḥ prava̱kṣyāmo̍ vi̱dathe̍ vī̱ryā̍ṇi ||

mā | na̱ḥ | mi̱traḥ | varu̍ṇaḥ | a̱rya̱mā | ā̱yuḥ | indra̍ḥ | ṛ̱bhu̱kṣāḥ | ma̱ruta̍ḥ | pari̍ | khya̱n |
yat | vā̱jina̍ḥ | de̱va-jā̍tasya | sapte̍ḥ | pra̱-va̱kṣyāma̍ḥ | vi̱dathe̍ | vī̱ryā̍ṇi ||1.162.1||

1.162.2a yanni̱rṇijā̱ rekṇa̍sā̱ prāvṛ̍tasya rā̱tiṁ gṛ̍bhī̱tāṁ mu̍kha̱to naya̍nti |
1.162.2c suprā̍ṅa̱jo memya̍dvi̱śvarū̍pa indrāpū̱ṣṇoḥ pri̱yamapye̍ti̱ pātha̍ḥ ||

yat | ni̱ḥ-nijā̍ | rekṇa̍sā | prāvṛ̍tasya | rā̱tim | gṛ̱bhī̱tām | mu̱kha̱taḥ | naya̍nti |
su-prā̍ṅ | a̱jaḥ | memya̍t | vi̱śva-rū̍paḥ | i̱ndrā̱pū̱ṣṇoḥ | pri̱yam | api̍ | e̱ti̱ | pātha̍ḥ ||1.162.2||

1.162.3a e̱ṣa cchāga̍ḥ pu̱ro aśve̍na vā̱jinā̍ pū̱ṣṇo bhā̱go nī̍yate vi̱śvade̍vyaḥ |
1.162.3c a̱bhi̱priya̱ṁ yatpu̍ro̱ḻāśa̱marva̍tā̱ tvaṣṭede̍naṁ sauśrava̱sāya̍ jinvati ||

e̱ṣaḥ | chāga̍ḥ | pu̱raḥ | aśve̍na | vā̱jinā̍ | pū̱ṣṇaḥ | bhā̱gaḥ | nī̱ya̱te̱ | vi̱śva-de̍vyaḥ |
a̱bhi̱-priya̍m | yat | pu̱ro̱ḻāśa̍m | arva̍tā | tvaṣṭā̍ | it | e̱na̱m | sau̱śra̱va̱sāya̍ | ji̱nva̱ti̱ ||1.162.3||

1.162.4a yaddha̍vi̱ṣya̍mṛtu̱śo de̍va̱yāna̱ṁ trirmānu̍ṣā̱ḥ paryaśva̱ṁ naya̍nti |
1.162.4c atrā̍ pū̱ṣṇaḥ pra̍tha̱mo bhā̱ga e̍ti ya̱jñaṁ de̱vebhya̍ḥ prative̱daya̍nna̱jaḥ ||

yat | ha̱vi̱ṣya̍m | ṛ̱tu̱-śaḥ | de̱va̱-yāna̍m | triḥ | mānu̍ṣāḥ | pari̍ | aśva̍m | naya̍nti |
atra̍ | pū̱ṣṇaḥ | pra̱tha̱maḥ | bhā̱gaḥ | e̱ti̱ | ya̱jñam | de̱vebhya̍ḥ | pra̱ti̱-ve̱daya̍n | a̱jaḥ ||1.162.4||

1.162.5a hotā̍dhva̱ryurāva̍yā agnimi̱ndho grā̍vagrā̱bha u̱ta śaṁstā̱ suvi̍praḥ |
1.162.5c tena̍ ya̱jñena̱ sva̍raṁkṛtena̱ svi̍ṣṭena va̱kṣaṇā̱ ā pṛ̍ṇadhvam ||

hotā̍ | a̱dhva̱ryuḥ | ā-va̍yāḥ | a̱gni̱m-i̱ndhaḥ | grā̱va̱-grā̱bhaḥ | u̱ta | śaṁstā̍ | su-vi̍praḥ |
tena̍ | ya̱jñena̍ | su-a̍raṁkṛtena | su-i̍ṣṭena | va̱kṣaṇā̍ḥ | ā | pṛ̱ṇa̱dhva̱m ||1.162.5||

1.162.6a yū̱pa̱vra̱skā u̱ta ye yū̍pavā̱hāśca̱ṣāla̱ṁ ye a̍śvayū̱pāya̱ takṣa̍ti |
1.162.6c ye cārva̍te̱ paca̍naṁ sa̱ṁbhara̍ntyu̱to teṣā̍ma̱bhigū̍rtirna invatu ||

yū̱pa̱-vra̱skāḥ | u̱ta | ye | yū̱pa̱-vā̱hāḥ | ca̱ṣāla̍m | ye | a̱śva̱-yū̱pāya̍ | takṣa̍ti |
ye | ca̱ | arva̍te | paca̍nam | sa̱m-bhara̍nti | u̱to iti̍ | teṣā̍m | a̱bhi-gū̍rtiḥ | na̱ḥ | i̱nva̱tu̱ ||1.162.6||

1.162.7a upa̱ prāgā̍tsu̱manme̍'dhāyi̱ manma̍ de̱vānā̱māśā̱ upa̍ vī̱tapṛ̍ṣṭhaḥ |
1.162.7c anve̍na̱ṁ viprā̱ ṛṣa̍yo madanti de̱vānā̍ṁ pu̱ṣṭe ca̍kṛmā su̱bandhu̍m ||

upa̍ | pra | a̱gā̱t | su̱-mat | me̱ | a̱dhā̱yi̱ | manma̍ | de̱vānā̍m | āśā̍ḥ | upa̍ | vī̱ta-pṛ̍ṣṭhaḥ |
anu̍ | e̱na̱m | viprā̍ḥ | ṛṣa̍yaḥ | ma̱da̱nti̱ | de̱vānā̍m | pu̱ṣṭe | ca̱kṛ̱ma̱ | su̱-bandhu̍m ||1.162.7||

1.162.8a yadvā̱jino̱ dāma̍ sa̱ṁdāna̱marva̍to̱ yā śī̍rṣa̱ṇyā̍ raśa̱nā rajju̍rasya |
1.162.8c yadvā̍ ghāsya̱ prabhṛ̍tamā̱sye̱3̱̍ tṛṇa̱ṁ sarvā̱ tā te̱ api̍ de̱veṣva̍stu ||

yat | vā̱jina̍ḥ | dāma̍ | sa̱m-dāna̍m | arva̍taḥ | yā | śī̱rṣa̱ṇyā̍ | ra̱śa̱nā | rajju̍ḥ | a̱sya̱ |
yat | vā̱ | gha̱ | a̱sya̱ | pra-bhṛ̍tam | ā̱sye̍ | tṛṇa̍m | sarvā̍ | tā | te̱ | api̍ | de̱veṣu̍ | a̱stu̱ ||1.162.8||

1.162.9a yadaśva̍sya kra̱viṣo̱ makṣi̱kāśa̱ yadvā̱ svarau̱ svadhi̍tau ri̱ptamasti̍ |
1.162.9c yaddhasta̍yoḥ śami̱turyanna̱kheṣu̱ sarvā̱ tā te̱ api̍ de̱veṣva̍stu ||

yat | aśva̍sya | kra̱viṣa̍ḥ | makṣi̍kā | āśa̍ | yat | vā̱ | svarau̍ | sva-dhi̍tau | ri̱ptam | asti̍ |
yat | hasta̍yoḥ | śa̱mi̱tuḥ | yat | na̱kheṣu̍ | sarvā̍ | tā | te̱ | api̍ | de̱veṣu̍ | a̱stu̱ ||1.162.9||

1.162.10a yadūva̍dhyamu̱dara̍syāpa̱vāti̱ ya ā̱masya̍ kra̱viṣo̍ ga̱ndho asti̍ |
1.162.10c su̱kṛ̱tā taccha̍mi̱tāra̍ḥ kṛṇvantū̱ta medha̍ṁ śṛta̱pāka̍ṁ pacantu ||

yat | ūva̍dhyam | u̱dara̍sya | a̱pa̱-vāti̍ | yaḥ | ā̱masya̍ | kra̱viṣa̍ḥ | ga̱ndhaḥ | asti̍ |
su̱-kṛ̱tā | tat | śa̱mi̱tāra̍ḥ | kṛ̱ṇva̱ntu̱ | u̱ta | medha̍m | śṛ̱ta̱-pāka̍m | pa̱ca̱ntu̱ ||1.162.10||

1.162.11a yatte̱ gātrā̍da̱gninā̍ pa̱cyamā̍nāda̱bhi śūla̱ṁ niha̍tasyāva̱dhāva̍ti |
1.162.11c mā tadbhūmyā̱mā śri̍ṣa̱nmā tṛṇe̍ṣu de̱vebhya̱stadu̱śadbhyo̍ rā̱tama̍stu ||

yat | te̱ | gātrā̍t | a̱gninā̍ | pa̱cyamā̍nāt | a̱bhi | śūla̍m | ni-ha̍tasya | a̱va̱-dhāva̍ti |
mā | tat | bhūmyā̍m | ā | śri̱ṣa̱t | mā | tṛṇe̍ṣu | de̱vebhya̍ḥ | tat | u̱śat-bhya̍ḥ | rā̱tam | a̱stu̱ ||1.162.11||

1.162.12a ye vā̱jina̍ṁ pari̱paśya̍nti pa̱kvaṁ ya ī̍mā̱huḥ su̍ra̱bhirnirha̱reti̍ |
1.162.12c ye cārva̍to māṁsabhi̱kṣāmu̱pāsa̍ta u̱to teṣā̍ma̱bhigū̍rtirna invatu ||

ye | vā̱jina̍m | pa̱ri̱-paśya̍nti | pa̱kvam | ye | ī̱m | ā̱huḥ | su̱ra̱bhiḥ | niḥ | ha̱ra̱ | iti̍ |
ye | ca̱ | arva̍taḥ | mā̱ṁsa̱-bhi̱kṣām | u̱pa̱-āsa̍te | u̱to iti̍ | teṣā̍m | a̱bhi-gū̍rtiḥ | na̱ḥ | i̱nva̱tu̱ ||1.162.12||

1.162.13a yannīkṣa̍ṇaṁ mā̱m̐spaca̍nyā u̱khāyā̱ yā pātrā̍ṇi yū̱ṣṇa ā̱seca̍nāni |
1.162.13c ū̱ṣma̱ṇyā̍pi̱dhānā̍ carū̱ṇāma̱ṅkāḥ sū̱nāḥ pari̍ bhūṣa̱ntyaśva̍m ||

yat | ni̱-īkṣa̍ṇam | mā̱ṁspaca̍nyāḥ | u̱khāyā̍ḥ | yā | pātrā̍ṇi | yū̱ṣṇaḥ | ā̱-seca̍nāni |
ū̱ṣma̱ṇyā̍ | a̱pi̱-dhānā̍ | ca̱rū̱ṇām | a̱ṅkāḥ | sū̱nāḥ | pari̍ | bhū̱ṣa̱nti̱ | aśva̍m ||1.162.13||

1.162.14a ni̱krama̍ṇaṁ ni̱ṣada̍naṁ vi̱varta̍na̱ṁ yacca̱ paḍbī̍śa̱marva̍taḥ |
1.162.14c yacca̍ pa̱pau yacca̍ ghā̱siṁ ja̱ghāsa̱ sarvā̱ tā te̱ api̍ de̱veṣva̍stu ||

ni̱-krama̍ṇam | ni̱-sada̍nam | vi̱-varta̍nam | yat | ca̱ | paḍbī̍śam | arva̍taḥ |
yat | ca̱ | pa̱pau | yat | ca̱ | ghā̱sim | ja̱ghāsa̍ | sarvā̍ | tā | te̱ | api̍ | de̱veṣu̍ | a̱stu̱ ||1.162.14||

1.162.15a mā tvā̱gnirdhva̍nayīddhū̱maga̍ndhi̱rmokhā bhrāja̍ntya̱bhi vi̍kta̱ jaghri̍ḥ |
1.162.15c i̱ṣṭaṁ vī̱tama̱bhigū̍rta̱ṁ vaṣa̍ṭkṛta̱ṁ taṁ de̱vāsa̱ḥ prati̍ gṛbhṇa̱ntyaśva̍m ||

mā | tvā̱ | a̱gniḥ | dhva̱na̱yī̱t | dhū̱ma-ga̍ndhiḥ | mā | u̱khā | bhrāja̍ntī | a̱bhi | vi̱kta̱ | jaghri̍ḥ |
i̱ṣṭam | vī̱tam | a̱bhi-gū̍rtam | vaṣa̍ṭ-kṛtam | tam | de̱vāsa̍ḥ | prati̍ | gṛ̱bhṇa̱nti̱ | aśva̍m ||1.162.15||

1.162.16a yadaśvā̍ya̱ vāsa̍ upastṛ̱ṇantya̍dhīvā̱saṁ yā hira̍ṇyānyasmai |
1.162.16c sa̱ṁdāna̱marva̍nta̱ṁ paḍbī̍śaṁ pri̱yā de̱veṣvā yā̍mayanti ||

yat | aśvā̍ya | vāsa̍ḥ | u̱pa̱-stṛ̱ṇanti̍ | a̱dhī̱vā̱sam | yā | hira̍ṇyāni | a̱smai̱ |
sa̱m-dāna̍m | arva̍ntam | paḍbī̍śam | pri̱yā | de̱veṣu̍ | ā | ya̱ma̱ya̱nti̱ ||1.162.16||

1.162.17a yatte̍ sā̱de maha̍sā̱ śūkṛ̍tasya̱ pārṣṇyā̍ vā̱ kaśa̍yā vā tu̱toda̍ |
1.162.17c sru̱ceva̱ tā ha̱viṣo̍ adhva̱reṣu̱ sarvā̱ tā te̱ brahma̍ṇā sūdayāmi ||

yat | te̱ | sā̱de | maha̍sā | śūkṛ̍tasya | pārṣṇyā̍ | vā̱ | kaśa̍yā | vā̱ | tu̱toda̍ |
sru̱cā-i̍va | tā | ha̱viṣa̍ḥ | a̱dhva̱reṣu̍ | sarvā̍ | tā | te̱ | brahma̍ṇā | sū̱da̱yā̱mi̱ ||1.162.17||

1.162.18a catu̍striṁśadvā̱jino̍ de̱vaba̍ndho̱rvaṅkrī̱raśva̍sya̱ svadhi̍ti̱ḥ same̍ti |
1.162.18c acchi̍drā̱ gātrā̍ va̱yunā̍ kṛṇota̱ paru̍ṣparuranu̱ghuṣyā̱ vi śa̍sta ||

catu̍ḥ-triṁśat | vā̱jina̍ḥ | de̱va-ba̍ndhoḥ | vaṅkrī̍ḥ | aśva̍sya | sva-dhi̍tiḥ | sam | e̱ti̱ |
acchi̍drā | gātrā̍ | va̱yunā̍ | kṛ̱ṇo̱ta̱ | paru̍ḥ-paruḥ | a̱nu̱-ghuṣya̍ | vi | śa̱sta̱ ||1.162.18||

1.162.19a eka̱stvaṣṭu̱raśva̍syā viśa̱stā dvā ya̱ntārā̍ bhavata̱statha̍ ṛ̱tuḥ |
1.162.19c yā te̱ gātrā̍ṇāmṛtu̱thā kṛ̱ṇomi̱ tātā̱ piṇḍā̍nā̱ṁ pra ju̍homya̱gnau ||

eka̍ḥ | tvaṣṭu̍ḥ | aśva̍sya | vi̱-śa̱stā | dvā | ya̱ntārā̍ | bha̱va̱ta̱ḥ | tathā̍ | ṛ̱tuḥ |
yā | te̱ | gātrā̍ṇām | ṛ̱tu̱-thā | kṛ̱ṇomi̍ | tā-tā̍ | piṇḍā̍nām | pra | ju̱ho̱mi̱ | a̱gnau ||1.162.19||

1.162.20a mā tvā̍ tapatpri̱ya ā̱tmāpi̱yanta̱ṁ mā svadhi̍tista̱nva1̱̍ ā ti̍ṣṭhipatte |
1.162.20c mā te̍ gṛ̱dhnura̍viśa̱stāti̱hāya̍ chi̱drā gātrā̍ṇya̱sinā̱ mithū̍ kaḥ ||

mā | tvā̱ | ta̱pa̱t | pri̱yaḥ | ā̱tmā | a̱pi̱-yanta̍m | mā | sva-dhi̍tiḥ | ta̱nva̍ḥ | ā | ti̱sthi̱pa̱t | te̱ |
mā | te̱ | gṛ̱dhnuḥ | a̱vi̱-śa̱stā | a̱ti̱-hāya̍ | chi̱drā | gātrā̍ṇi | a̱sinā̍ | mithu̍ | ka̱riti̍ kaḥ ||1.162.20||

1.162.21a na vā u̍ e̱tanmri̍yase̱ na ri̍ṣyasi de̱vām̐ ide̍ṣi pa̱thibhi̍ḥ su̱gebhi̍ḥ |
1.162.21c harī̍ te̱ yuñjā̱ pṛṣa̍tī abhūtā̱mupā̍sthādvā̱jī dhu̱ri rāsa̍bhasya ||

na | vai | ū̱m̐ iti̍ | e̱tat | mri̱ya̱se̱ | na | ri̱ṣya̱si̱ | de̱vān | it | e̱ṣi̱ | pa̱thi-bhi̍ḥ | su̱-gebhi̍ḥ |
harī̱ iti̍ | te̱ | yuñjā̍ | pṛṣa̍tī̱ iti̍ | a̱bhū̱tā̱m | upa̍ | a̱sthā̱t | vā̱jī | dhu̱ri | rāsa̍bhasya ||1.162.21||

1.162.22a su̱gavya̍ṁ no vā̱jī svaśvya̍ṁ pu̱ṁsaḥ pu̱trām̐ u̱ta vi̍śvā̱puṣa̍ṁ ra̱yim |
1.162.22c a̱nā̱gā̱stvaṁ no̱ adi̍tiḥ kṛṇotu kṣa̱traṁ no̱ aśvo̍ vanatāṁ ha̱viṣmā̍n ||

su̱-gavya̍m | na̱ḥ | vā̱jī | su̱-aśvya̍m | pu̱ṁsaḥ | pu̱trān | u̱ta | vi̱śva̱-puṣa̍m | ra̱yim |
a̱nā̱gā̱ḥ-tvam | na̱ḥ | adi̍tiḥ | kṛ̱ṇo̱tu̱ | kṣa̱tram | na̱ḥ | aśva̍ḥ | va̱na̱tā̱m | ha̱viṣmā̍n ||1.162.22||


1.163.1a yadakra̍ndaḥ pratha̱maṁ jāya̍māna u̱dyantsa̍mu̱drādu̱ta vā̱ purī̍ṣāt |
1.163.1c śye̱nasya̍ pa̱kṣā ha̍ri̱ṇasya̍ bā̱hū u̍pa̱stutya̱ṁ mahi̍ jā̱taṁ te̍ arvan ||

yat | akra̍ndaḥ | pra̱tha̱mam | jāya̍mānaḥ | u̱t-yan | sa̱mu̱drāt | u̱ta | vā̱ | purī̍ṣāt |
śye̱nasya̍ | pa̱kṣā | ha̱ri̱ṇasya̍ | bā̱hū iti̍ | u̱pa̱-stutya̍m | mahi̍ | jā̱tam | te̱ | a̱rva̱n ||1.163.1||

1.163.2a ya̱mena̍ da̱ttaṁ tri̱ta e̍namāyuna̱gindra̍ eṇaṁ pratha̱mo adhya̍tiṣṭhat |
1.163.2c ga̱ndha̱rvo a̍sya raśa̱nāma̍gṛbhṇā̱tsūrā̱daśva̍ṁ vasavo̱ nira̍taṣṭa ||

ya̱mena̍ | da̱ttam | tri̱taḥ | e̱na̱m | a̱yu̱na̱k | indra̍ḥ | e̱na̱m | pra̱tha̱maḥ | adhi̍ | a̱ti̱ṣṭha̱t |
ga̱ndha̱rvaḥ | a̱sya̱ | ra̱śa̱nām | a̱gṛ̱bhṇā̱t | sūrā̍t | aśva̍m | va̱sa̱va̱ḥ | niḥ | a̱ta̱ṣṭa̱ ||1.163.2||

1.163.3a asi̍ ya̱mo asyā̍di̱tyo a̍rva̱nnasi̍ tri̱to guhye̍na vra̱tena̍ |
1.163.3c asi̱ some̍na sa̱mayā̱ vipṛ̍kta ā̱huste̱ trīṇi̍ di̱vi bandha̍nāni ||

asi̍ | ya̱maḥ | asi̍ | ā̱di̱tyaḥ | a̱rva̱n | asi̍ | tri̱taḥ | guhye̍na | vra̱tena̍ |
asi̍ | some̍na | sa̱mayā̍ | vi-pṛ̍ktaḥ | ā̱huḥ | te̱ | trīṇi̍ | di̱vi | bandha̍nāni ||1.163.3||

1.163.4a trīṇi̍ ta āhurdi̱vi bandha̍nāni̱ trīṇya̱psu trīṇya̱ntaḥ sa̍mu̱dre |
1.163.4c u̱teva̍ me̱ varu̍ṇaśchantsyarva̱nyatrā̍ ta ā̱huḥ pa̍ra̱maṁ ja̱nitra̍m ||

trīṇi̍ | te̱ | ā̱hu̱ḥ | di̱vi | bandha̍nāni | trīṇi̍ | a̱p-su | trīṇi̍ | a̱ntariti̍ | sa̱mu̱dre |
u̱ta-i̍va | me̱ | varu̍ṇaḥ | cha̱ntsi̱ | a̱rva̱n | yatra̍ | te̱ | ā̱huḥ | pa̱ra̱mam | ja̱nitra̍m ||1.163.4||

1.163.5a i̱mā te̍ vājinnava̱mārja̍nānī̱mā śa̱phānā̍ṁ sani̱turni̱dhānā̍ |
1.163.5c atrā̍ te bha̱drā ra̍śa̱nā a̍paśyamṛ̱tasya̱ yā a̍bhi̱rakṣa̍nti go̱pāḥ ||

i̱mā | te̱ | vā̱ji̱n | a̱va̱-mārja̍nāni | i̱mā | śa̱phānā̍m | sa̱ni̱tuḥ | ni̱-dhānā̍ |
atra̍ | te̱ | bha̱drāḥ | ra̱śa̱nāḥ | a̱pa̱śya̱m | ṛ̱tasya̍ | yāḥ | a̱bhi̱-rakṣa̍nti | go̱pāḥ ||1.163.5||

1.163.6a ā̱tmāna̍ṁ te̱ mana̍sā̱rāda̍jānāma̱vo di̱vā pa̱taya̍ntaṁ pata̱ṁgam |
1.163.6c śiro̍ apaśyaṁ pa̱thibhi̍ḥ su̱gebhi̍rare̱ṇubhi̱rjeha̍mānaṁ pata̱tri ||

ā̱tmāna̍m | te̱ | mana̍sā | ā̱rāt | a̱jā̱nā̱m | a̱vaḥ | di̱vā | pa̱taya̍ntam | pa̱ta̱ṅgam |
śira̍ḥ | a̱pa̱śya̱m | pa̱thi-bhi̍ḥ | su̱-gebhi̍ḥ | a̱re̱ṇu-bhi̍ḥ | jeha̍mānam | pa̱ta̱tri ||1.163.6||

1.163.7a atrā̍ te rū̱pamu̍tta̱mama̍paśya̱ṁ jigī̍ṣamāṇami̱ṣa ā pa̱de goḥ |
1.163.7c ya̱dā te̱ marto̱ anu̱ bhoga̱māna̱ḻādidgrasi̍ṣṭha̱ oṣa̍dhīrajīgaḥ ||

atra̍ | te̱ | rū̱pam | u̱t-ta̱mam | a̱pa̱śya̱m | jigī̍ṣamāṇam | i̱ṣaḥ | ā | pa̱de | goḥ |
ya̱dā | te̱ | marta̍ḥ | anu̍ | bhoga̍m | āna̍ṭ | āt | it | grasi̍ṣṭhaḥ | oṣa̍dhīḥ | a̱jī̱ga̱riti̍ ||1.163.7||

1.163.8a anu̍ tvā̱ ratho̱ anu̱ maryo̍ arva̱nnanu̱ gāvo'nu̱ bhaga̍ḥ ka̱nīnā̍m |
1.163.8c anu̱ vrātā̍sa̱stava̍ sa̱khyamī̍yu̱ranu̍ de̱vā ma̍mire vī̱rya̍ṁ te ||

anu̍ | tvā̱ | ratha̍ḥ | anu̍ | marya̍ḥ | a̱rva̱n | anu̍ | gāva̍ḥ | anu̍ | bhaga̍ḥ | ka̱nīnā̍m |
anu̍ | vrātā̍saḥ | tava̍ | sa̱khyam | ī̱yu̱ḥ | anu̍ | de̱vāḥ | ma̱mi̱re̱ | vī̱rya̍m | te̱ ||1.163.8||

1.163.9a hira̍ṇyaśṛ̱ṅgo'yo̍ asya̱ pādā̱ mano̍javā̱ ava̍ra̱ indra̍ āsīt |
1.163.9c de̱vā ida̍sya havi̱radya̍māya̱nyo arva̍ntaṁ pratha̱mo a̱dhyati̍ṣṭhat ||

hira̍ṇya-śṛṅgaḥ | aya̍ḥ | a̱sya̱ | pādā̍ḥ | mana̍ḥ-javāḥ | ava̍raḥ | indra̍ḥ | ā̱sī̱t |
de̱vāḥ | it | a̱sya̱ | ha̱vi̱ḥ-adya̍m | ā̱ya̱n | yaḥ | arva̍ntam | pra̱tha̱maḥ | a̱dhi̱-ati̍ṣṭhat ||1.163.9||

1.163.10a ī̱rmāntā̍sa̱ḥ sili̍kamadhyamāsa̱ḥ saṁ śūra̍ṇāso di̱vyāso̱ atyā̍ḥ |
1.163.10c ha̱ṁsā i̍va śreṇi̱śo ya̍tante̱ yadākṣi̍ṣurdi̱vyamajma̱maśvā̍ḥ ||

ī̱rma-a̍ntāsaḥ | sili̍ka-madhyamāsaḥ | sam | śūra̍ṇāsaḥ | di̱vyāsa̍ḥ | atyā̍ḥ |
ha̱ṁsāḥ-i̍va | śre̱ṇi̱-śaḥ | ya̱ta̱nte̱ | yat | ākṣi̍ṣuḥ | di̱vyam | ajma̍m | aśvā̍ḥ ||1.163.10||

1.163.11a tava̱ śarī̍raṁ patayi̱ṣṇva̍rva̱ntava̍ ci̱ttaṁ vāta̍ iva̱ dhrajī̍mān |
1.163.11c tava̱ śṛṅgā̍ṇi̱ viṣṭhi̍tā puru̱trāra̍ṇyeṣu̱ jarbhu̍rāṇā caranti ||

tava̍ | śarī̍ram | pa̱ta̱yi̱ṣṇu | a̱rva̱n | tava̍ | ci̱ttam | vāta̍ḥ-iva | dhrajī̍mān |
tava̍ | śṛṅgā̍ṇi | vi-sthi̍tā | pu̱ru̱-trā | ara̍ṇyeṣu | jarbhu̍rāṇā | ca̱ra̱nti̱ ||1.163.11||

1.163.12a upa̱ prāgā̱cchasa̍naṁ vā̱jyarvā̍ deva̱drīcā̱ mana̍sā̱ dīdhyā̍naḥ |
1.163.12c a̱jaḥ pu̱ro nī̍yate̱ nābhi̍ra̱syānu̍ pa̱ścātka̱vayo̍ yanti re̱bhāḥ ||

upa̍ | pra | a̱gā̱t | śasa̍nam | vā̱jī | arvā̍ | de̱va̱drīcā̍ | mana̍sā | dīdhyā̍naḥ |
a̱jaḥ | pu̱raḥ | nī̱ya̱te̱ | nābhi̍ḥ | a̱sya̱ | anu̍ | pa̱ścāt | ka̱vaya̍ḥ | ya̱nti̱ | re̱bhāḥ ||1.163.12||

1.163.13a upa̱ prāgā̍tpara̱maṁ yatsa̱dhastha̱marvā̱m̐ acchā̍ pi̱tara̍ṁ mā̱tara̍ṁ ca |
1.163.13c a̱dyā de̱vāñjuṣṭa̍tamo̱ hi ga̱myā athā śā̍ste dā̱śuṣe̱ vāryā̍ṇi ||

upa̍ | pra | a̱gā̱t | pa̱ra̱mam | yat | sa̱dha-stha̍m | arvā̍n | accha̍ | pi̱tara̍m | mā̱tara̍m | ca̱ |
a̱dya | de̱vān | juṣṭa̍-tamaḥ | hi | ga̱myāḥ | atha̍ | ā | śā̱ste̱ | dā̱śuṣe̍ | vāryā̍ṇi ||1.163.13||


1.164.1a a̱sya vā̱masya̍ pali̱tasya̱ hotu̱stasya̱ bhrātā̍ madhya̱mo a̱styaśna̍ḥ |
1.164.1c tṛ̱tīyo̱ bhrātā̍ ghṛ̱tapṛ̍ṣṭho a̱syātrā̍paśyaṁ vi̱śpati̍ṁ sa̱ptapu̍tram ||

a̱sya | vā̱masya̍ | pa̱li̱tasya̍ | hotu̍ḥ | tasya̍ | bhrātā̍ | ma̱dhya̱maḥ | a̱sti̱ | aśna̍ḥ |
tṛ̱tīya̍ḥ | bhrātā̍ | ghṛ̱ta-pṛ̍ṣṭhaḥ | a̱sya̱ | atra̍ | a̱pa̱śya̱m | vi̱śpati̍m | sa̱pta-pu̍tram ||1.164.1||

1.164.2a sa̱pta yu̍ñjanti̱ ratha̱meka̍cakra̱meko̱ aśvo̍ vahati sa̱ptanā̍mā |
1.164.2c tri̱nābhi̍ ca̱krama̱jara̍mana̱rvaṁ yatre̱mā viśvā̱ bhuva̱nādhi̍ ta̱sthuḥ ||

sa̱pta | yu̱ñja̱nti̱ | ratha̍m | eka̍-cakram | eka̍ḥ | aśva̍ḥ | va̱ha̱ti̱ | sa̱pta-nā̍mā |
tri̱-nābhi̍ | ca̱kram | a̱jara̍m | a̱na̱rvam | yatra̍ | i̱mā | viśvā̍ | bhuva̍nā | adhi̍ | ta̱sthuḥ ||1.164.2||

1.164.3a i̱maṁ ratha̱madhi̱ ye sa̱pta ta̱sthuḥ sa̱ptaca̍kraṁ sa̱pta va̍ha̱ntyaśvā̍ḥ |
1.164.3c sa̱pta svasā̍ro a̱bhi saṁ na̍vante̱ yatra̱ gavā̱ṁ nihi̍tā sa̱pta nāma̍ ||

i̱mam | ratha̍m | adhi̍ | ye | sa̱pta | ta̱sthuḥ | sa̱pta-ca̍kram | sa̱pta | va̱ha̱nti̱ | aśvā̍ḥ |
sa̱pta | svasā̍raḥ | a̱bhi | sam | na̱va̱nte̱ | yatra̍ | gavā̍m | ni-hi̍tā | sa̱pta | nāma̍ ||1.164.3||

1.164.4a ko da̍darśa pratha̱maṁ jāya̍mānamastha̱nvanta̱ṁ yada̍na̱sthā bibha̍rti |
1.164.4c bhūmyā̱ asu̱rasṛ̍gā̱tmā kva̍ svi̱tko vi̱dvāṁsa̱mupa̍ gā̱tpraṣṭu̍me̱tat ||

kaḥ | da̱da̱rśa̱ | pra̱tha̱mam | jāya̍mānam | a̱stha̱n-vanta̍m | yat | a̱na̱sthā | bibha̍rti |
bhūmyā̍ḥ | asu̍ḥ | asṛ̍k | ā̱tmā | kva̍ | svi̱t | kaḥ | vi̱dvāṁsa̍m | upa̍ | gā̱t | praṣṭu̍m | e̱tat ||1.164.4||

1.164.5a pāka̍ḥ pṛcchāmi̱ mana̱sāvi̍jānande̱vānā̍me̱nā nihi̍tā pa̱dāni̍ |
1.164.5c va̱tse ba̱ṣkaye'dhi̍ sa̱pta tantū̱nvi ta̍tnire ka̱vaya̱ ota̱vā u̍ ||

pāka̍ḥ | pṛ̱cchā̱mi̱ | mana̍sā | avi̍-jānan | de̱vānā̍m | e̱nā | ni-hi̍tā | pa̱dāni̍ |
va̱tse | ba̱ṣkaye̍ | adhi̍ | sa̱pta | tantū̍n | vi | ta̱tni̱re̱ | ka̱vaya̍ḥ | ota̱vai | ū̱m̐ iti̍ ||1.164.5||

1.164.6a aci̍kitvāñciki̱tuṣa̍ści̱datra̍ ka̱vīnpṛ̍cchāmi vi̱dmane̱ na vi̱dvān |
1.164.6c vi yasta̱stambha̱ ṣaḻi̱mā rajā̍ṁsya̱jasya̍ rū̱pe kimapi̍ svi̱deka̍m ||

aci̍kitvān | ci̱ki̱tuṣa̍ḥ | ci̱t | atra̍ | ka̱vīn | pṛ̱cchā̱mi̱ | vi̱dmane̍ | na | vi̱dvān |
vi | yaḥ | ta̱stambha̍ | ṣaṭ | i̱mā | rajā̍ṁsi | a̱jasya̍ | rū̱pe | kim | api̍ | svi̱t | eka̍m ||1.164.6||

1.164.7a i̱ha bra̍vītu̱ ya ī̍ma̱ṅga vedā̱sya vā̱masya̱ nihi̍taṁ pa̱daṁ veḥ |
1.164.7c śī̱rṣṇaḥ kṣī̱raṁ du̍hrate̱ gāvo̍ asya va̱vriṁ vasā̍nā uda̱kaṁ pa̱dāpu̍ḥ ||

i̱ha | bra̱vī̱tu̱ | yaḥ | ī̱m | a̱ṅga | veda̍ | a̱sya | vā̱masya̍ | ni-hi̍tam | pa̱dam | veriti̱ veḥ |
śī̱rṣṇaḥ | kṣī̱ram | du̱hra̱te̱ | gāva̍ḥ | a̱sya̱ | va̱vrim | vasā̍nāḥ | u̱da̱kam | pa̱dā | a̱pu̱ḥ ||1.164.7||

1.164.8a mā̱tā pi̱tara̍mṛ̱ta ā ba̍bhāja dhī̱tyagre̱ mana̍sā̱ saṁ hi ja̱gme |
1.164.8c sā bī̍bha̱tsurgarbha̍rasā̱ nivi̍ddhā̱ nama̍svanta̱ idu̍pavā̱kamī̍yuḥ ||

mā̱tā | pi̱tara̍m | ṛ̱te | ā | ba̱bhā̱ja̱ | dhī̱tī | agre̍ | mana̍sā | sam | hi | ja̱gme |
sā | bī̱bha̱tsuḥ | garbha̍-rasā | ni-vi̍ddhā | nama̍svantaḥ | it | u̱pa̱-vā̱kam | ī̱yu̱ḥ ||1.164.8||

1.164.9a yu̱ktā mā̱tāsī̍ddhu̱ri dakṣi̍ṇāyā̱ ati̍ṣṭha̱dgarbho̍ vṛja̱nīṣva̱ntaḥ |
1.164.9c amī̍medva̱tso anu̱ gāma̍paśyadviśvarū̱pya̍ṁ tri̱ṣu yoja̍neṣu ||

yu̱ktā | mā̱tā | ā̱sī̱t | dhu̱ri | dakṣi̍ṇāyāḥ | ati̍ṣṭhat | garbha̍ḥ | vṛ̱ja̱nīṣu̍ | a̱ntariti̍ |
amī̍met | va̱tsaḥ | anu̍ | gām | a̱pa̱śya̱t | vi̱śva̱-rū̱pya̍m | tri̱ṣu | yoja̍neṣu ||1.164.9||

1.164.10a ti̱sro mā̱tṝstrīnpi̱tṝnbibhra̱deka̍ ū̱rdhvasta̍sthau̱ nemava̍ glāpayanti |
1.164.10c ma̱ntraya̍nte di̱vo a̱muṣya̍ pṛ̱ṣṭhe vi̍śva̱vida̱ṁ vāca̱mavi̍śvaminvām ||

ti̱sraḥ | mā̱tṝḥ | trīn | pi̱tṝn | bibhra̍t | eka̍ḥ | ū̱rdhvaḥ | ta̱sthau̱ | na | ī̱m | ava̍ | gla̱pa̱ya̱nti̱ |
ma̱ntraya̍nte | di̱vaḥ | a̱muṣya̍ | pṛ̱ṣṭhe | vi̱śva̱-vida̍m | vāca̍m | avi̍śva-minvām ||1.164.10||

1.164.11a dvāda̍śāraṁ na̱hi tajjarā̍ya̱ varva̍rti ca̱kraṁ pari̱ dyāmṛ̱tasya̍ |
1.164.11c ā pu̱trā a̍gne mithu̱nāso̱ atra̍ sa̱pta śa̱tāni̍ viṁśa̱tiśca̍ tasthuḥ ||

dvāda̍śa-aram | na̱hi | tat | jarā̍ya | varva̍rti | ca̱kram | pari̍ | dyām | ṛ̱tasya̍ |
ā | pu̱trāḥ | a̱gne̱ | mi̱thu̱nāsa̍ḥ | atra̍ | sa̱pta | śa̱tāni̍ | vi̱ṁśa̱tiḥ | ca̱ | ta̱sthu̱ḥ ||1.164.11||

1.164.12a pañca̍pādaṁ pi̱tara̱ṁ dvāda̍śākṛtiṁ di̱va ā̍hu̱ḥ pare̱ ardhe̍ purī̱ṣiṇa̍m |
1.164.12c athe̱me a̱nya upa̍re vicakṣa̱ṇaṁ sa̱ptaca̍kre̱ ṣaḻa̍ra āhu̱rarpi̍tam ||

pañca̍-pādam | pi̱tara̍m | dvāda̍śa-ākṛtim | di̱vaḥ | ā̱hu̱ḥ | pare̍ | ardhe̍ | pu̱rī̱ṣiṇa̍m |
atha̍ | i̱me | a̱nye | upa̍re | vi̱-ca̱kṣa̱ṇam | sa̱pta-ca̍kre | ṣaṭ-a̍re | ā̱hu̱ḥ | arpi̍tam ||1.164.12||

1.164.13a pañcā̍re ca̱kre pa̍ri̱varta̍māne̱ tasmi̱nnā ta̍sthu̱rbhuva̍nāni̱ viśvā̍ |
1.164.13c tasya̱ nākṣa̍stapyate̱ bhūri̍bhāraḥ sa̱nāde̱va na śī̍ryate̱ sanā̍bhiḥ ||

pañca̍-are | ca̱kre | pa̱ri̱-varta̍māne | tasmi̍n | ā | ta̱sthu̱ḥ | bhuva̍nāni | viśvā̍ |
tasya̍ | na | akṣa̍ḥ | ta̱pya̱te̱ | bhūri̍-bhāraḥ | sa̱nāt | e̱va | na | śī̱rya̱te̱ | sa-nā̍bhiḥ ||1.164.13||

1.164.14a sane̍mi ca̱krama̱jara̱ṁ vi vā̍vṛta uttā̱nāyā̱ṁ daśa̍ yu̱ktā va̍hanti |
1.164.14c sūrya̍sya̱ cakṣū̱ raja̍sai̱tyāvṛ̍ta̱ṁ tasmi̱nnārpi̍tā̱ bhuva̍nāni̱ viśvā̍ ||

sa-ne̍mi | ca̱kram | a̱jara̍m | vi | va̱vṛ̱te̱ | u̱ttā̱nāyā̍m | daśa̍ | yu̱ktāḥ | va̱ha̱nti̱ |
sūrya̍sya | cakṣu̍ḥ | raja̍sā | e̱ti̱ | ā-vṛ̍tam | tasmi̍n | ārpi̍tā | bhuva̍nāni | viśvā̍ ||1.164.14||

1.164.15a sā̱ka̱ṁjānā̍ṁ sa̱ptatha̍māhureka̱jaṁ ṣaḻidya̱mā ṛṣa̍yo deva̱jā iti̍ |
1.164.15c teṣā̍mi̱ṣṭāni̱ vihi̍tāni dhāma̱śaḥ sthā̱tre re̍jante̱ vikṛ̍tāni rūpa̱śaḥ ||

sā̱ka̱m-jānā̍m | sa̱ptatha̍m | ā̱hu̱ḥ | e̱ka̱-jam | ṣaṭ | it | ya̱māḥ | ṛṣa̍yaḥ | de̱va̱-jāḥ | iti̍ |
teṣā̍m | i̱ṣṭāni̍ | vi-hi̍tāni | dhā̱ma̱-śaḥ | sthā̱tre | re̱ja̱nte̱ | vi-kṛ̍tāni | rū̱pa̱-śaḥ ||1.164.15||

1.164.16a striya̍ḥ sa̱tīstām̐ u̍ me pu̱ṁsa ā̍hu̱ḥ paśya̍dakṣa̱ṇvānna vi ce̍tada̱ndhaḥ |
1.164.16c ka̱viryaḥ pu̱traḥ sa ī̱mā ci̍keta̱ yastā vi̍jā̱nātsa pi̱tuṣpi̱tāsa̍t ||

striya̍ḥ | sa̱tīḥ | tān | ū̱m̐ iti̍ | me̱ | pu̱ṁsaḥ | ā̱hu̱ḥ | paśya̍t | a̱kṣa̱ṇ-vān | na | vi | ce̱ta̱t | a̱ndhaḥ |
ka̱viḥ | yaḥ | pu̱traḥ | saḥ | ī̱m | ā | ci̱ke̱ta̱ | yaḥ | tā | vi̱-jā̱nāt | saḥ | pi̱tuḥ | pi̱tā | a̱sa̱t ||1.164.16||

1.164.17a a̱vaḥ pare̍ṇa pa̱ra e̱nāva̍reṇa pa̱dā va̱tsaṁ bibhra̍tī̱ gauruda̍sthāt |
1.164.17c sā ka̱drīcī̱ kaṁ svi̱dardha̱ṁ parā̍gā̱tkva̍ svitsūte na̱hi yū̱the a̱ntaḥ ||

a̱vaḥ | pare̍ṇa | pa̱raḥ | e̱nā | ava̍reṇa | pa̱dā | va̱tsam | bibhra̍tī | gauḥ | ut | a̱sthā̱t |
sā | ka̱drīcī̍ | kam | svi̱t | ardha̍m | parā̍ | a̱gā̱t | kva̍ | svi̱t | sū̱te̱ | na̱hi | yū̱the | a̱ntariti̍ ||1.164.17||

1.164.18a a̱vaḥ pare̍ṇa pi̱tara̱ṁ yo a̍syānu̱veda̍ pa̱ra e̱nāva̍reṇa |
1.164.18c ka̱vī̱yamā̍na̱ḥ ka i̱ha pra vo̍cadde̱vaṁ mana̱ḥ kuto̱ adhi̱ prajā̍tam ||

a̱vaḥ | pare̍ṇa | pi̱tara̍m | yaḥ | a̱sya̱ | a̱nu̱-veda̍ | pa̱raḥ | e̱nā | ava̍reṇa |
ka̱vi̱-yamā̍naḥ | kaḥ | i̱ha | pra | vo̱ca̱t | de̱vam | mana̍ḥ | kuta̍ḥ | adhi̍ | pra-jā̍tam ||1.164.18||

1.164.19a ye a̱rvāñca̱stām̐ u̱ parā̍ca āhu̱rye parā̍ñca̱stām̐ u̍ a̱rvāca̍ āhuḥ |
1.164.19c indra̍śca̱ yā ca̱krathu̍ḥ soma̱ tāni̍ dhu̱rā na yu̱ktā raja̍so vahanti ||

ye | a̱rvāñca̍ḥ | tān | ū̱m̐ iti̍ | parā̍caḥ | ā̱hu̱ḥ | ye | parā̍ñcaḥ | tān | ū̱m̐ iti̍ | a̱rvāca̍ḥ | ā̱hu̱ḥ |
indra̍ḥ | ca̱ | yā | ca̱krathu̍ḥ | so̱ma̱ | tāni̍ | dhu̱rā | na | yu̱ktāḥ | raja̍saḥ | va̱ha̱nti̱ ||1.164.19||

1.164.20a dvā su̍pa̱rṇā sa̱yujā̱ sakhā̍yā samā̱naṁ vṛ̱kṣaṁ pari̍ ṣasvajāte |
1.164.20c tayo̍ra̱nyaḥ pippa̍laṁ svā̱dvattyana̍śnanna̱nyo a̱bhi cā̍kaśīti ||

dvā | su̱-pa̱rṇā | sa̱-yujā̍ | sakhā̍yā | sa̱ma̱nam | vṛ̱kṣam | pari̍ | sa̱sva̱jā̱te̱ iti̍ |
tayo̍ḥ | a̱nyaḥ | pippa̍lam | svā̱du | atti̍ | ana̍śnan | a̱nyaḥ | a̱bhi | cā̱ka̱śī̱ti̱ ||1.164.20||

1.164.21a yatrā̍ supa̱rṇā a̱mṛta̍sya bhā̱gamani̍meṣaṁ vi̱dathā̍bhi̱svara̍nti |
1.164.21c i̱no viśva̍sya̱ bhuva̍nasya go̱pāḥ sa mā̱ dhīra̱ḥ pāka̱matrā vi̍veśa ||

yatra̍ | su̱-pa̱rṇāḥ | a̱mṛta̍sya | bhā̱gam | ani̍-meṣam | vi̱dathā̍ | a̱bhi̱-svara̍nti |
i̱naḥ | viśva̍sya | bhuva̍nasya | go̱pāḥ | saḥ | mā̱ | dhīra̍ḥ | pāka̍m | atra̍ | ā | vi̱ve̱śa̱ ||1.164.21||

1.164.22a yasmi̍nvṛ̱kṣe ma̱dhvada̍ḥ supa̱rṇā ni̍vi̱śante̱ suva̍te̱ cādhi̱ viśve̍ |
1.164.22c tasyedā̍hu̱ḥ pippa̍laṁ svā̱dvagre̱ tannonna̍śa̱dyaḥ pi̱tara̱ṁ na veda̍ ||

yasmi̍n | vṛ̱kṣe | ma̱dhu̱-ada̍ḥ | su̱-pa̱rṇāḥ | ni̱-vi̱śante̍ | suva̍te | ca̱ | adhi̍ | viśve̍ |
tasya̍ | it | ā̱hu̱ḥ | pippa̍lam | svā̱du | agre̍ | tat | na | ut | na̱śa̱t | yaḥ | pi̱tara̍m | na | veda̍ ||1.164.22||

1.164.23a yadgā̍ya̱tre adhi̍ gāya̱tramāhi̍ta̱ṁ traiṣṭu̍bhādvā̱ traiṣṭu̍bhaṁ ni̱rata̍kṣata |
1.164.23c yadvā̱ jaga̱jjaga̱tyāhi̍taṁ pa̱daṁ ya ittadvi̱duste a̍mṛta̱tvamā̍naśuḥ ||

yat | gā̱ya̱tre | adhi̍ | gā̱ya̱tram | ā-hi̍tam | traistu̍bhāt | vā̱ | traistu̍bham | ni̱ḥ-ata̍kṣata |
yat | vā̱ | jaga̍t | jaga̍ti | ā-hi̍tam | pa̱dam | ye | it | tat | vi̱duḥ | te | a̱mṛ̱ta̱-tvam | ā̱na̱śu̱ḥ ||1.164.23||

1.164.24a gā̱ya̱treṇa̱ prati̍ mimīte a̱rkama̱rkeṇa̱ sāma̱ traiṣṭu̍bhena vā̱kam |
1.164.24c vā̱kena̍ vā̱kaṁ dvi̱padā̱ catu̍ṣpadā̱kṣare̍ṇa mimate sa̱pta vāṇī̍ḥ ||

gā̱ya̱treṇa̍ | prati̍ | mi̱mī̱te̱ | a̱rkam | a̱rkeṇa̍ | sāma̍ | traistu̍bhena | vā̱kam |
vā̱kena̍ | vā̱kam | dvi̱-padā̍ | catu̍ḥ-padā | a̱kṣare̍ṇa | mi̱ma̱te̱ | sa̱pta | vāṇī̍ḥ ||1.164.24||

1.164.25a jaga̍tā̱ sindhu̍ṁ di̱vya̍stabhāyadrathaṁta̱re sūrya̱ṁ parya̍paśyat |
1.164.25c gā̱ya̱trasya̍ sa̱midha̍sti̱sra ā̍hu̱stato̍ ma̱hnā pra ri̍rice mahi̱tvā ||

jaga̍tā | sindhu̍m | di̱vi | a̱sta̱bhā̱ya̱t | ra̱tha̱m-ta̱re | sūrya̍m | pari̍ | a̱pa̱śya̱t |
gā̱ya̱trasya̍ | sa̱m-idha̍ḥ | ti̱sraḥ | ā̱hu̱ḥ | tata̍ḥ | ma̱hrā | pra | ri̱ri̱ce̱ | ma̱hi̱-tvā ||1.164.25||

1.164.26a upa̍ hvaye su̱dughā̍ṁ dhe̱nume̱tāṁ su̱hasto̍ go̱dhugu̱ta do̍hadenām |
1.164.26c śreṣṭha̍ṁ sa̱vaṁ sa̍vi̱tā sā̍viṣanno̱'bhī̍ddho gha̱rmastadu̱ ṣu pra vo̍cam ||

upa̍ | hva̱ye̱ | su̱-dughā̍m | dhe̱num | e̱tām | su̱-hasta̍ḥ | go̱-dhuk | u̱ta | do̱ha̱t | e̱nā̱m |
śreṣṭha̍m | sa̱vam | sa̱vi̱tā | sā̱vi̱ṣa̱t | na̱ḥ | a̱bhi-i̍ddhaḥ | gha̱rmaḥ | tat | ū̱m̐ iti̍ | su | pra | vo̱ca̱m ||1.164.26||

1.164.27a hi̱ṅkṛ̱ṇva̱tī va̍su̱patnī̱ vasū̍nāṁ va̱tsami̱cchantī̱ mana̍sā̱bhyāgā̍t |
1.164.27c du̱hāma̱śvibhyā̱ṁ payo̍ a̱ghnyeyaṁ sā va̍rdhatāṁ maha̱te saubha̍gāya ||

hi̱ṅ-kṛ̱ṇva̱tī | va̱su̱-patnī̍ | vasū̍nām | va̱tsam | i̱cchantī̍ | mana̍sā | a̱bhi | ā | a̱gā̱t |
du̱hām | a̱śvi-bhyā̍m | paya̍ḥ | a̱ghnyā | i̱yam | sā | va̱rdha̱tā̱m | ma̱ha̱te | saubha̍gāya ||1.164.27||

1.164.28a gaura̍mīme̱danu̍ va̱tsaṁ mi̱ṣanta̍ṁ mū̱rdhāna̱ṁ hiṅṅa̍kṛṇo̱nmāta̱vā u̍ |
1.164.28c sṛkvā̍ṇaṁ gha̱rmama̱bhi vā̍vaśā̱nā mimā̍ti mā̱yuṁ paya̍te̱ payo̍bhiḥ ||

gauḥ | a̱mī̱me̱t | anu̍ | va̱tsam | mi̱ṣanta̍m | mū̱rdhāna̍m | hiṅ | a̱kṛ̱ṇo̱t | māta̱vai | ū̱m̐ iti̍ |
sṛkvā̍ṇam | gha̱rmam | a̱bhi | vā̱va̱śā̱nā | mimā̍ti | mā̱yum | paya̍te | paya̍ḥ-bhiḥ ||1.164.28||

1.164.29a a̱yaṁ sa śi̍ṅkte̱ yena̱ gaura̱bhīvṛ̍tā̱ mimā̍ti mā̱yuṁ dhva̱sanā̱vadhi̍ śri̱tā |
1.164.29c sā ci̱ttibhi̱rni hi ca̱kāra̱ martya̍ṁ vi̱dyudbhava̍ntī̱ prati̍ va̱vrimau̍hata ||

a̱yam | saḥ | śi̱ṅkte̱ | yena̍ | gauḥ | a̱bhi-vṛ̍tā | mimā̍ti | mā̱yum | dhva̱sanau̍ | adhi̍ | śri̱tā |
sā | ci̱tti-bhi̍ḥ | ni | hi | ca̱kāra̍ | martya̍m | vi̱-dyut | bhava̍ntī | prati̍ | va̱vrim | au̱ha̱ta̱ ||1.164.29||

1.164.30a a̱naccha̍ye tu̱ragā̍tu jī̱vameja̍ddhru̱vaṁ madhya̱ ā pa̱styā̍nām |
1.164.30c jī̱vo mṛ̱tasya̍ carati sva̱dhābhi̱rama̍rtyo̱ martye̍nā̱ sayo̍niḥ ||

a̱nat | śa̱ye̱ | tu̱ra-gā̍tu | jī̱vam | eja̍t | dhru̱vam | madhye̍ | ā | pa̱styā̍nām |
jī̱vaḥ | mṛ̱tasya̍ | ca̱ra̱ti̱ | sva̱dhābhi̍ḥ | ama̍rtyaḥ | martye̍na | sa-yo̍niḥ ||1.164.30||

1.164.31a apa̍śyaṁ go̱pāmani̍padyamāna̱mā ca̱ parā̍ ca pa̱thibhi̱ścara̍ntam |
1.164.31c sa sa̱dhrīcī̱ḥ sa viṣū̍cī̱rvasā̍na̱ ā va̍rīvarti̱ bhuva̍neṣva̱ntaḥ ||

apa̍śyam | go̱pām | ani̍-padyamānam | ā | ca̱ | parā̍ | ca̱ | pa̱thi-bhi̍ḥ | cara̍ntam |
saḥ | sa̱dhrīcī̍ḥ | saḥ | viṣū̍cīḥ | vasā̍naḥ | ā | va̱rī̱va̱rti̱ | bhuva̍neṣu | a̱ntariti̍ ||1.164.31||

1.164.32a ya ī̍ṁ ca̱kāra̱ na so a̱sya ve̍da̱ ya ī̍ṁ da̱darśa̱ hiru̱ginnu tasmā̍t |
1.164.32c sa mā̱turyonā̱ pari̍vīto a̱ntarba̍hupra̱jā nirṛ̍ti̱mā vi̍veśa ||

yaḥ | ī̱m | ca̱kāra̍ | na | saḥ | a̱sya | ve̱da̱ | yaḥ | ī̱m | da̱darśa̍ | hiru̍k | it | nu | tasmā̍t |
saḥ | mā̱tuḥ | yonā̍ | pari̍-vītaḥ | a̱ntaḥ | ba̱hu̱-pra̱jāḥ | niḥ-ṛ̍tim | ā | vi̱ve̱śa̱ ||1.164.32||

1.164.33a dyaurme̍ pi̱tā ja̍ni̱tā nābhi̱ratra̱ bandhu̍rme mā̱tā pṛ̍thi̱vī ma̱hīyam |
1.164.33c u̱ttā̱nayo̍śca̱mvo̱3̱̍ryoni̍ra̱ntaratrā̍ pi̱tā du̍hi̱turgarbha̱mādhā̍t ||

dyauḥ | me̱ | pi̱tā | ja̱ni̱tā | nābhi̍ḥ | atra̍ | bandhu̍ḥ | me̱ | mā̱tā | pṛ̱thi̱vī | ma̱hī | i̱yam |
u̱ttā̱nayo̍ḥ | ca̱mvo̍ḥ | yoni̍ḥ | a̱ntaḥ | atra̍ | pi̱tā | du̱hi̱tuḥ | garbha̍m | ā | a̱dhā̱t ||1.164.33||

1.164.34a pṛ̱cchāmi̍ tvā̱ para̱manta̍ṁ pṛthi̱vyāḥ pṛ̱cchāmi̱ yatra̱ bhuva̍nasya̱ nābhi̍ḥ |
1.164.34c pṛ̱cchāmi̍ tvā̱ vṛṣṇo̱ aśva̍sya̱ reta̍ḥ pṛ̱cchāmi̍ vā̱caḥ pa̍ra̱maṁ vyo̍ma ||

pṛ̱cchāmi̍ | tvā̱ | para̍m | anta̍m | pṛ̱thi̱vyāḥ | pṛ̱cchāmi̍ | yatra̍ | bhuva̍nasya | nābhi̍ḥ |
pṛ̱cchāmi̍ | tvā̱ | vṛṣṇa̍ḥ | aśva̍sya | reta̍ḥ | pṛ̱cchāmi̍ | vā̱caḥ | pa̱ra̱mam | vi-o̍ma ||1.164.34||

1.164.35a i̱yaṁ vedi̱ḥ paro̱ anta̍ḥ pṛthi̱vyā a̱yaṁ ya̱jño bhuva̍nasya̱ nābhi̍ḥ |
1.164.35c a̱yaṁ somo̱ vṛṣṇo̱ aśva̍sya̱ reto̍ bra̱hmāyaṁ vā̱caḥ pa̍ra̱maṁ vyo̍ma ||

i̱yam | vedi̍ḥ | para̍ḥ | anta̍ḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | a̱yam | ya̱jñaḥ | bhuva̍nasya | nābhi̍ḥ |
a̱yam | soma̍ḥ | vṛṣṇa̍ḥ | aśva̍sya | reta̍ḥ | bra̱hmā | a̱yam | vā̱caḥ | pa̱ra̱mam | vi-o̍ma ||1.164.35||

1.164.36a sa̱ptārdha̍ga̱rbhā bhuva̍nasya̱ reto̱ viṣṇo̍stiṣṭhanti pra̱diśā̱ vidha̍rmaṇi |
1.164.36c te dhī̱tibhi̱rmana̍sā̱ te vi̍pa̱ścita̍ḥ pari̱bhuva̱ḥ pari̍ bhavanti vi̱śvata̍ḥ ||

sa̱pta | a̱rdha̱-ga̱rbhāḥ | bhuva̍nasya | reta̍ḥ | viṣṇo̍ḥ | ti̱ṣṭha̱nti̱ | pra̱-diśā̍ | vi-dha̍rmaṇi |
te | dhī̱ti-bhi̍ḥ | mana̍sā | te | vi̱pa̱ḥ-cita̍ḥ | pa̱ri̱-bhuva̍ḥ | pari̍ | bha̱va̱nti̱ | vi̱śvata̍ḥ ||1.164.36||

1.164.37a na vi jā̍nāmi̱ yadi̍ve̱damasmi̍ ni̱ṇyaḥ saṁna̍ddho̱ mana̍sā carāmi |
1.164.37c ya̱dā māga̍nprathama̱jā ṛ̱tasyādidvā̱co a̍śnuve bhā̱gama̱syāḥ ||

na | vi | jā̱nā̱mi̱ | yat-i̍va | i̱dam | asmi̍ | ni̱ṇyaḥ | sam-na̍ddhaḥ | mana̍sā | ca̱rā̱mi̱ |
ya̱dā | mā̱ | ā | aga̍n | pra̱tha̱ma̱-jāḥ | ṛ̱tasya̍ | āt | it | vā̱caḥ | a̱śnu̱ve̱ | bhā̱gam | a̱syāḥ ||1.164.37||

1.164.38a apā̱ṅprāṅe̍ti sva̱dhayā̍ gṛbhī̱to'ma̍rtyo̱ martye̍nā̱ sayo̍niḥ |
1.164.38c tā śaśva̍ntā viṣū̱cīnā̍ vi̱yantā̱ nya1̱̍nyaṁ ci̱kyurna ni ci̍kyura̱nyam ||

apā̍ṅ | prāṅ | e̱ti̱ | sva̱dhayā̍ | gṛ̱bhī̱taḥ | ama̍rtyaḥ | martye̍na | sa-yo̍niḥ |
tā | śaśva̍ntā | vi̱ṣū̱cīnā̍ | vi̱-yantā̍ | ni | a̱nyam | ci̱kyuḥ | na | ni | ci̱kyu̱ḥ | a̱nyam ||1.164.38||

1.164.39a ṛ̱co a̱kṣare̍ para̱me vyo̍ma̱nyasmi̍nde̱vā adhi̱ viśve̍ niṣe̱duḥ |
1.164.39c yastanna veda̱ kimṛ̱cā ka̍riṣyati̱ ya ittadvi̱dusta i̱me samā̍sate ||

ṛ̱caḥ | a̱kṣare̍ | pa̱ra̱me | vi-o̍man | yasmi̍n | de̱vāḥ | adhi̍ | viśve̍ | ni̱-se̱duḥ |
yaḥ | tat | na | veda̍ | kim | ṛ̱cā | ka̱ri̱ṣya̱ti̱ | ye | it | tat | vi̱duḥ | te | i̱me | sam | ā̱sa̱te̱ ||1.164.39||

1.164.40a sū̱ya̱va̱sādbhaga̍vatī̱ hi bhū̱yā atho̍ va̱yaṁ bhaga̍vantaḥ syāma |
1.164.40c a̱ddhi tṛṇa̍maghnye viśva̱dānī̱ṁ piba̍ śu̱ddhamu̍da̱kamā̱cara̍ntī ||

su̱ya̱va̱sa̱-at | bhaga̍-vatī | hi | bhū̱yāḥ | atho̱ iti̍ | va̱yam | bhaga̍-vantaḥ | syā̱ma̱ |
a̱ddhi | tṛṇa̍m | a̱ghnye̱ | vi̱śva̱-dānī̍m | piba̍ | śu̱ddham | u̱da̱kam | ā̱-cara̍ntī ||1.164.40||

1.164.41a gau̱rīrmi̍māya sali̱lāni̱ takṣa̱tyeka̍padī dvi̱padī̱ sā catu̍ṣpadī |
1.164.41c a̱ṣṭāpa̍dī̱ nava̍padī babhū̱vuṣī̍ sa̱hasrā̍kṣarā para̱me vyo̍man ||

gau̱rīḥ | mi̱mā̱ya̱ | sa̱li̱lāni̍ | takṣa̍tī | eka̍-padī | dvi̱-padī̍ | sā | catu̍ḥ-padī |
a̱ṣṭā-pa̍dī | nava̍-padī | ba̱bhū̱vuṣī̍ | sa̱hasra̍-akṣarā | pa̱ra̱me | vi-o̍man ||1.164.41||

1.164.42a tasyā̍ḥ samu̱drā adhi̱ vi kṣa̍ranti̱ tena̍ jīvanti pra̱diśa̱ścata̍sraḥ |
1.164.42c tata̍ḥ kṣaratya̱kṣara̱ṁ tadviśva̱mupa̍ jīvati ||

tasyā̍ḥ | sa̱mu̱drāḥ | adhi̍ | vi | kṣa̱ra̱nti̱ | tena̍ | jī̱va̱nti̱ | pra̱-diśa̍ḥ | cata̍sraḥ |
tata̍ḥ | kṣa̱ra̱ti̱ | a̱kṣara̍m | tat | viśva̍m | upa̍ | jī̱va̱ti̱ ||1.164.42||

1.164.43a śa̱ka̱maya̍ṁ dhū̱mamā̱rāda̍paśyaṁ viṣū̱vatā̍ pa̱ra e̱nāva̍reṇa |
1.164.43c u̱kṣāṇa̱ṁ pṛśni̍mapacanta vī̱rāstāni̱ dharmā̍ṇi pratha̱mānyā̍san ||

śa̱ka̱-maya̍m | dhū̱mam | ā̱rāt | a̱pa̱śya̱m | vi̱ṣu̱-vatā̍ | pa̱raḥ | e̱nā | ava̍reṇa |
u̱kṣāṇa̍m | pṛśni̍m | a̱pa̱ca̱nta̱ | vī̱rāḥ | tāni̍ | dharmā̍ṇi | pra̱tha̱māni̍ | ā̱sa̱n ||1.164.43||

1.164.44a traya̍ḥ ke̱śina̍ ṛtu̱thā vi ca̍kṣate saṁvatsa̱re va̍pata̱ eka̍ eṣām |
1.164.44c viśva̱meko̍ a̱bhi ca̍ṣṭe̱ śacī̍bhi̱rdhrāji̱reka̍sya dadṛśe̱ na rū̱pam ||

traya̍ḥ | ke̱śina̍ḥ | ṛ̱tu̱-thā | vi | ca̱kṣa̱te̱ | sa̱ṁva̱tsa̱re | va̱pa̱te̱ | eka̍ḥ | e̱ṣā̱m |
viśva̍m | eka̍ḥ | a̱bhi | ca̱ṣṭe̱ | śacī̍bhiḥ | dhrāji̍ḥ | eka̍sya | da̱dṛ̱śe̱ | na | rū̱pam ||1.164.44||

1.164.45a ca̱tvāri̱ vākpari̍mitā pa̱dāni̱ tāni̍ vidurbrāhma̱ṇā ye ma̍nī̱ṣiṇa̍ḥ |
1.164.45c guhā̱ trīṇi̱ nihi̍tā̱ neṅga̍yanti tu̱rīya̍ṁ vā̱co ma̍nu̱ṣyā̍ vadanti ||

ca̱tvāri̍ | vāk | pari̍-mitā | pa̱dāni̍ | tāni̍ | vi̱du̱ḥ | brā̱hma̱ṇāḥ | ye | ma̱nī̱ṣiṇa̍ḥ |
guhā̍ | trīṇi̍ | ni-hi̍tā | na | i̱ṅga̱ya̱nti̱ | tu̱rīya̍m | vā̱caḥ | ma̱nu̱ṣyā̍ḥ | va̱da̱nti̱ ||1.164.45||

1.164.46a indra̍ṁ mi̱traṁ varu̍ṇama̱gnimā̍hu̱ratho̍ di̱vyaḥ sa su̍pa̱rṇo ga̱rutmā̍n |
1.164.46c eka̱ṁ sadviprā̍ bahu̱dhā va̍dantya̱gniṁ ya̱maṁ mā̍ta̱riśvā̍namāhuḥ ||

indra̍m | mi̱tram | varu̍ṇam | a̱gnim | ā̱hu̱ḥ | atho̱ iti̍ | di̱vyaḥ | saḥ | su̱-pa̱rṇaḥ | ga̱rutmā̍n |
eka̍m | sat | viprā̍ḥ | ba̱hu̱-dhā | va̱da̱nti̱ | a̱gnim | ya̱mam | mā̱ta̱riśvā̍nam | ā̱hu̱ḥ ||1.164.46||

1.164.47a kṛ̱ṣṇaṁ ni̱yāna̱ṁ hara̍yaḥ supa̱rṇā a̱po vasā̍nā̱ diva̱mutpa̍tanti |
1.164.47c ta āva̍vṛtra̱ntsada̍nādṛ̱tasyādidghṛ̱tena̍ pṛthi̱vī vyu̍dyate ||

kṛ̱ṣṇam | ni̱-yāna̍m | hara̍yaḥ | su̱-pa̱rṇāḥ | a̱paḥ | vasā̍nāḥ | diva̍m | ut | pa̱ta̱nti̱ |
te | ā | a̱va̱vṛ̱tra̱n | sada̍nāt | ṛ̱tasya̍ | āt | it | ghṛ̱tena̍ | pṛ̱thi̱vī | vi | u̱dya̱te̱ ||1.164.47||

1.164.48a dvāda̍śa pra̱dhaya̍śca̱krameka̱ṁ trīṇi̱ nabhyā̍ni̱ ka u̱ tacci̍keta |
1.164.48c tasmi̍ntsā̱kaṁ tri̍śa̱tā na śa̱ṅkavo̍'rpi̱tāḥ ṣa̱ṣṭirna ca̍lāca̱lāsa̍ḥ ||

dvāda̍śa | pra̱-dhaya̍ḥ | ca̱kram | eka̍m | trīṇi̍ | nabhyā̍ni | kaḥ | ū̱m̐ iti̍ | tat | ci̱ke̱ta̱ |
tasmi̍n | sā̱kam | tri̱-śa̱tāḥ | na | śa̱ṅkava̍ḥ | a̱rpi̱tāḥ | ṣa̱ṣṭiḥ | na | ca̱lā̱ca̱lāsa̍ḥ ||1.164.48||

1.164.49a yaste̱ stana̍ḥ śaśa̱yo yo ma̍yo̱bhūryena̱ viśvā̱ puṣya̍si̱ vāryā̍ṇi |
1.164.49c yo ra̍tna̱dhā va̍su̱vidyaḥ su̱datra̱ḥ sara̍svati̱ tami̱ha dhāta̍ve kaḥ ||

yaḥ | te̱ | stana̍ḥ | śa̱śa̱yaḥ | yaḥ | ma̱ya̱ḥ-bhūḥ | yena̍ | viśvā̍ | puṣya̍si | vāryā̍ṇi |
yaḥ | ra̱tna̱-dhāḥ | va̱su̱-vit | yaḥ | su̱-datra̍ḥ | sara̍svati | tam | i̱ha | dhāta̍ve | ka̱riti̍ kaḥ ||1.164.49||

1.164.50a ya̱jñena̍ ya̱jñama̍yajanta de̱vāstāni̱ dharmā̍ṇi pratha̱mānyā̍san |
1.164.50c te ha̱ nāka̍ṁ mahi̱māna̍ḥ sacanta̱ yatra̱ pūrve̍ sā̱dhyāḥ santi̍ de̱vāḥ ||

ya̱jñena̍ | ya̱jñam | a̱ya̱ja̱nta̱ | de̱vāḥ | tāni̍ | dharmā̍ṇi | pra̱tha̱māni̍ | ā̱san |
te | ha̱ | nāka̍m | ma̱hi̱māna̍ḥ | sa̱ca̱nta̱ | yatra̍ | pūrve̍ | sā̱dhyāḥ | santi̍ | de̱vāḥ ||1.164.50||

1.164.51a sa̱mā̱name̱tadu̍da̱kamuccaityava̱ cāha̍bhiḥ |
1.164.51c bhūmi̍ṁ pa̱rjanyā̱ jinva̍nti̱ diva̍ṁ jinvantya̱gnaya̍ḥ ||

sa̱mā̱nam | e̱tat | u̱da̱kam | ut | ca̱ | eti̍ | ava̍ | ca̱ | aha̍-bhiḥ |
bhūmi̍m | pa̱rjanyā̍ḥ | jinva̍nti | diva̍m | ji̱nva̱nti̱ | a̱gnaya̍ḥ ||1.164.51||

1.164.52a di̱vyaṁ su̍pa̱rṇaṁ vā̍ya̱saṁ bṛ̱hanta̍ma̱pāṁ garbha̍ṁ darśa̱tamoṣa̍dhīnām |
1.164.52c a̱bhī̱pa̱to vṛ̱ṣṭibhi̍sta̱rpaya̍nta̱ṁ sara̍svanta̱mava̍se johavīmi ||

di̱vyam | su̱-pa̱rṇam | vā̱ya̱sam | bṛ̱hanta̍m | a̱pām | garbha̍m | da̱rśa̱tam | oṣa̍dhīnām |
a̱bhī̱pa̱taḥ | vṛ̱ṣṭi-bhi̍ḥ | ta̱rpaya̍ntam | sara̍svantam | ava̍se | jo̱ha̱vī̱mi̱ ||1.164.52||


1.165.1a kayā̍ śu̱bhā sava̍yasa̱ḥ sanī̍ḻāḥ samā̱nyā ma̱ruta̱ḥ saṁ mi̍mikṣuḥ |
1.165.1c kayā̍ ma̱tī kuta̱ etā̍sa e̱te'rca̍nti̱ śuṣma̱ṁ vṛṣa̍ṇo vasū̱yā ||

kayā̍ | śu̱bhā | sa-va̍yasaḥ | sa-nī̍ḻāḥ | sa̱mā̱nyā | ma̱ruta̍ḥ | sam | mi̱mi̱kṣu̱ḥ |
kayā̍ | ma̱tī | kuta̍ḥ | ā-i̍tāsaḥ | e̱te | arca̍nti | śuṣma̍m | vṛṣa̍ṇaḥ | va̱su̱-yā ||1.165.1||

1.165.2a kasya̱ brahmā̍ṇi jujuṣu̱ryuvā̍na̱ḥ ko a̍dhva̱re ma̱ruta̱ ā va̍varta |
1.165.2c śye̱nām̐ i̍va̱ dhraja̍to a̱ntari̍kṣe̱ kena̍ ma̱hā mana̍sā rīramāma ||

kasya̍ | brahmā̍ṇi | ju̱ju̱ṣu̱ḥ | yuvā̍naḥ | kaḥ | a̱dhva̱re | ma̱ruta̍ḥ | ā | va̱va̱rta̱ |
śye̱nān-i̍va | dhraja̍taḥ | a̱ntari̍kṣe | kena̍ | ma̱hā | mana̍sā | rī̱ra̱mā̱ma̱ ||1.165.2||

1.165.3a kuta̱stvami̍ndra̱ māhi̍na̱ḥ sanneko̍ yāsi satpate̱ kiṁ ta̍ i̱tthā |
1.165.3c saṁ pṛ̍cchase samarā̱ṇaḥ śu̍bhā̱nairvo̱cestanno̍ harivo̱ yatte̍ a̱sme ||

kuta̍ḥ | tvam | i̱ndra̱ | māhi̍naḥ | san | eka̍ḥ | yā̱si̱ | sa̱t-pa̱te̱ | kim | te̱ | i̱tthā |
sam | pṛ̱ccha̱se̱ | sa̱m-a̱rā̱ṇaḥ | śu̱bhā̱naiḥ | vo̱ceḥ | tat | na̱ḥ | ha̱ri̱-va̱ḥ | yat | te̱ | a̱sme iti̍ ||1.165.3||

1.165.4a brahmā̍ṇi me ma̱taya̱ḥ śaṁ su̱tāsa̱ḥ śuṣma̍ iyarti̱ prabhṛ̍to me̱ adri̍ḥ |
1.165.4c ā śā̍sate̱ prati̍ haryantyu̱kthemā harī̍ vahata̱stā no̱ accha̍ ||

brahmā̍ṇi | me̱ | ma̱taya̍ḥ | śam | su̱tāsa̍ḥ | śuṣma̍ḥ | i̱ya̱rti̱ | pra-bhṛ̍taḥ | me̱ | adri̍ḥ |
ā | śā̱sa̱te̱ | prati̍ | ha̱rya̱nti̱ | u̱kthā | i̱mā | harī̱ iti̍ | va̱ha̱ta̱ḥ | tā | na̱ḥ | accha̍ ||1.165.4||

1.165.5a ato̍ va̱yama̍nta̱mebhi̍ryujā̱nāḥ svakṣa̍trebhista̱nva1̱̍ḥ śumbha̍mānāḥ |
1.165.5c maho̍bhi̱retā̱m̐ upa̍ yujmahe̱ nvindra̍ sva̱dhāmanu̱ hi no̍ ba̱bhūtha̍ ||

ata̍ḥ | va̱yam | a̱nta̱mebhi̍ḥ | yu̱jā̱nāḥ | sva-kṣa̍trebhiḥ | ta̱nva̍ḥ | śumbha̍mānāḥ |
maha̍ḥ-bhiḥ | etā̍n | upa̍ | yu̱jma̱he̱ | nu | indra̍ | sva̱dhām | anu̍ | hi | na̱ḥ | ba̱bhūtha̍ ||1.165.5||

1.165.6a kva1̱̍ syā vo̍ marutaḥ sva̱dhāsī̱dyanmāmeka̍ṁ sa̱madha̍ttāhi̱hatye̍ |
1.165.6c a̱haṁ hyu1̱̍grasta̍vi̱ṣastuvi̍ṣmā̱nviśva̍sya̱ śatro̱rana̍maṁ vadha̱snaiḥ ||

kva̍ | syā | va̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | sva̱dhā | ā̱sī̱t | yat | mām | eka̍m | sa̱m-adha̍tta | a̱hi̱-hatye̍ |
a̱ham | hi | u̱graḥ | ta̱vi̱ṣaḥ | tuvi̍ṣmān | viśva̍sya | śatro̍ḥ | ana̍mam | va̱dha̱-snaiḥ ||1.165.6||

1.165.7a bhūri̍ cakartha̱ yujye̍bhira̱sme sa̍mā̱nebhi̍rvṛṣabha̱ pauṁsye̍bhiḥ |
1.165.7c bhūrī̍ṇi̱ hi kṛ̱ṇavā̍mā śavi̱ṣṭhendra̱ kratvā̍ maruto̱ yadvaśā̍ma ||

bhūri̍ | ca̱ka̱rtha̱ | yujye̍bhiḥ | a̱sme iti̍ | sa̱mā̱nebhi̍ḥ | vṛ̱ṣa̱bha̱ | pauṁsye̍bhiḥ |
bhūrī̍ṇi | hi | kṛ̱ṇavā̍ma | śa̱vi̱ṣṭha̱ | indra̍ | kratvā̍ | ma̱ru̱ta̱ḥ | yat | vaśā̍ma ||1.165.7||

1.165.8a vadhī̍ṁ vṛ̱traṁ ma̍ruta indri̱yeṇa̱ svena̱ bhāme̍na tavi̱ṣo ba̍bhū̱vān |
1.165.8c a̱hame̱tā mana̍ve vi̱śvaśca̍ndrāḥ su̱gā a̱paśca̍kara̱ vajra̍bāhuḥ ||

vadhī̍m | vṛ̱tram | ma̱ru̱ta̱ḥ | i̱ndri̱yeṇa̍ | svena̍ | bhāme̍na | ta̱vi̱ṣaḥ | ba̱bhū̱vān |
a̱ham | e̱tāḥ | mana̍ve | vi̱śva-ca̍ndrāḥ | su̱-gāḥ | a̱paḥ | ca̱ka̱ra̱ | vajra̍-bāhuḥ ||1.165.8||

1.165.9a anu̍tta̱mā te̍ maghava̱nnaki̱rnu na tvāvā̍m̐ asti de̱vatā̱ vidā̍naḥ |
1.165.9c na jāya̍māno̱ naśa̍te̱ na jā̱to yāni̍ kari̱ṣyā kṛ̍ṇu̱hi pra̍vṛddha ||

anu̍ttam | ā | te̱ | ma̱gha̱-va̱n | naki̍ḥ | nu | na | tvā-vā̍n | a̱sti̱ | de̱vatā̍ | vidā̍naḥ |
na | jāya̍mānaḥ | naśa̍te | na | jā̱taḥ | yāni̍ | ka̱ri̱ṣyā | kṛ̱ṇu̱hi | pra̱-vṛ̱ddha̱ ||1.165.9||

1.165.10a eka̍sya cinme vi̱bhva1̱̍stvojo̱ yā nu da̍dhṛ̱ṣvānkṛ̱ṇavai̍ manī̱ṣā |
1.165.10c a̱haṁ hyu1̱̍gro ma̍ruto̱ vidā̍no̱ yāni̱ cyava̱mindra̱ idī̍śa eṣām ||

eka̍sya | ci̱t | me̱ | vi̱-bhu | a̱stu̱ | oja̍ḥ | yā | nu | da̱dhṛ̱ṣvān | kṛ̱ṇavai̍ | ma̱nī̱ṣā |
a̱ham | hi | u̱graḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | vidā̍naḥ | yāni̍ | cyava̍m | indra̍ḥ | it | ī̱śe̱ | e̱ṣā̱m ||1.165.10||

1.165.11a ama̍ndanmā maruta̱ḥ stomo̱ atra̱ yanme̍ nara̱ḥ śrutya̱ṁ brahma̍ ca̱kra |
1.165.11c indrā̍ya̱ vṛṣṇe̱ suma̍khāya̱ mahya̱ṁ sakhye̱ sakhā̍yasta̱nve̍ ta̱nūbhi̍ḥ ||

ama̍ndat | mā̱ | ma̱ru̱ta̱ḥ | stoma̍ḥ | atra̍ | yat | me̱ | na̱ra̱ḥ | śrutya̍m | brahma̍ | ca̱kra |
indrā̍ya | vṛṣṇe̍ | su-ma̍khāya | mahya̍m | sakhye̍ | sakhā̍yaḥ | ta̱nve̍ | ta̱nūbhi̍ḥ ||1.165.11||

1.165.12a e̱vede̱te prati̍ mā̱ roca̍mānā̱ ane̍dya̱ḥ śrava̱ eṣo̱ dadhā̍nāḥ |
1.165.12c sa̱ṁcakṣyā̍ marutaśca̱ndrava̍rṇā̱ acchā̍nta me cha̱dayā̍thā ca nū̱nam ||

e̱va | it | e̱te | prati̍ | mā̱ | roca̍mānāḥ | ane̍dyaḥ | śrava̍ḥ | ā | iṣa̍ḥ | dadhā̍nāḥ |
sa̱m-cakṣya̍ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ca̱ndra-va̍rṇāḥ | acchā̍nta | me̱ | cha̱dayā̍tha | ca̱ | nū̱nam ||1.165.12||

1.165.13a ko nvatra̍ maruto māmahe va̱ḥ pra yā̍tana̱ sakhī̱m̐racchā̍ sakhāyaḥ |
1.165.13c manmā̍ni citrā apivā̱taya̍nta e̱ṣāṁ bhū̍ta̱ nave̍dā ma ṛ̱tānā̍m ||

kaḥ | nu | atra̍ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ma̱ma̱he̱ | va̱ḥ | pra | yā̱ta̱na̱ | sakhī̱n | accha̍ | sa̱khā̱ya̱ḥ |
manmā̍ni | ci̱trā̱ḥ | a̱pi̱-vā̱taya̍ntaḥ | e̱ṣām | bhū̱ta̱ | nave̍dāḥ | me̱ | ṛ̱tānā̍m ||1.165.13||

1.165.14a ā yaddu̍va̱syāddu̱vase̱ na kā̱rura̱smāñca̱kre mā̱nyasya̍ me̱dhā |
1.165.14c o ṣu va̍rtta maruto̱ vipra̱macche̱mā brahmā̍ṇi jari̱tā vo̍ arcat ||

ā | yat | du̱va̱syāt | du̱vase̍ | na | kā̱ruḥ | a̱smān | ca̱kre | mā̱nyasya̍ | me̱dhā |
o iti̍ | su | va̱rtta̱ | ma̱ru̱ta̱ḥ | vipra̍m | accha̍ | i̱mā | brahmā̍ṇi | ja̱ri̱tā | va̱ḥ | a̱rca̱t ||1.165.14||

1.165.15a e̱ṣa va̱ḥ stomo̍ maruta i̱yaṁ gīrmā̍ndā̱ryasya̍ mā̱nyasya̍ kā̱roḥ |
1.165.15c eṣā yā̍sīṣṭa ta̱nve̍ va̱yāṁ vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

e̱ṣaḥ | va̱ḥ | stoma̍ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | i̱yam | gīḥ | mā̱ndā̱ryasya̍ | mā̱nyasya̍ | kā̱roḥ |
ā | i̱ṣā | yā̱sī̱ṣṭa̱ | ta̱nve̍ | va̱yām | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.165.15||


1.166.1a tannu vo̍cāma rabha̱sāya̱ janma̍ne̱ pūrva̍ṁ mahi̱tvaṁ vṛ̍ṣa̱bhasya̍ ke̱tave̍ |
1.166.1c ai̱dheva̱ yāma̍nmarutastuviṣvaṇo yu̱dheva̍ śakrāstavi̱ṣāṇi̍ kartana ||

tat | nu | vo̱cā̱ma̱ | ra̱bha̱sāya̍ | janma̍ne | pūrva̍m | ma̱hi̱tvam | vṛ̱ṣa̱bhasya̍ | ke̱tave̍ |
ai̱dhā-i̍va | yāma̍n | ma̱ru̱ta̱ḥ | tu̱vi̱-sva̱ṇa̱ḥ | yu̱dhā-i̍va | śa̱krā̱ḥ | ta̱vi̱ṣāṇi̍ | ka̱rta̱na̱ ||1.166.1||

1.166.2a nitya̱ṁ na sū̱nuṁ madhu̱ bibhra̍ta̱ upa̱ krīḻa̍nti krī̱ḻā vi̱dathe̍ṣu̱ ghṛṣva̍yaḥ |
1.166.2c nakṣa̍nti ru̱drā ava̍sā nama̱svina̱ṁ na ma̍rdhanti̱ svata̍vaso havi̱ṣkṛta̍m ||

nitya̍m | na | sū̱num | madhu̍ | bibhra̍taḥ | upa̍ | krīḻa̍nti | krī̱ḻāḥ | vi̱dathe̍ṣu | ghṛṣva̍yaḥ |
nakṣa̍nti | ru̱drāḥ | ava̍sā | na̱ma̱svina̍m | na | ma̱rdha̱nti̱ | sva-ta̍vasaḥ | ha̱vi̱ḥ-kṛta̍m ||1.166.2||

1.166.3a yasmā̱ ūmā̍so a̱mṛtā̱ arā̍sata rā̱yaspoṣa̍ṁ ca ha̱viṣā̍ dadā̱śuṣe̍ |
1.166.3c u̱kṣantya̍smai ma̱ruto̍ hi̱tā i̍va pu̱rū rajā̍ṁsi̱ paya̍sā mayo̱bhuva̍ḥ ||

yasmai̍ | ūmā̍saḥ | a̱mṛtā̍ḥ | arā̍sata | rā̱yaḥ | poṣa̍m | ca̱ | ha̱viṣā̍ | da̱dā̱śuṣe̍ |
u̱kṣanti̍ | a̱smai̱ | ma̱ruta̍ḥ | hi̱tāḥ-i̍va | pu̱ru | rajā̍ṁsi | paya̍sā | ma̱ya̱ḥ-bhuva̍ḥ ||1.166.3||

1.166.4a ā ye rajā̍ṁsi̱ tavi̍ṣībhi̱ravya̍ta̱ pra va̱ evā̍sa̱ḥ svaya̍tāso adhrajan |
1.166.4c bhaya̍nte̱ viśvā̱ bhuva̍nāni ha̱rmyā ci̱tro vo̱ yāma̱ḥ praya̍tāsvṛ̱ṣṭiṣu̍ ||

ā | ye | rajā̍ṁsi | tavi̍ṣībhiḥ | avya̍ta | pra | va̱ḥ | evā̍saḥ | sva-ya̍tāsaḥ | a̱dhra̱ja̱n |
bhaya̍nte | viśvā̍ | bhuva̍nāni | ha̱rmyā | ci̱traḥ | va̱ḥ | yāma̍ḥ | pra-ya̍tāsu | ṛ̱ṣṭiṣu̍ ||1.166.4||

1.166.5a yattve̱ṣayā̍mā na̱daya̍nta̱ parva̍tāndi̱vo vā̍ pṛ̱ṣṭhaṁ naryā̱ acu̍cyavuḥ |
1.166.5c viśvo̍ vo̱ ajma̍nbhayate̱ vana̱spatī̍ rathī̱yantī̍va̱ pra ji̍hīta̱ oṣa̍dhiḥ ||

yat | tve̱ṣa-yā̍māḥ | na̱daya̍nta | parva̍tān | di̱vaḥ | vā̱ | pṛ̱ṣṭham | naryā̍ḥ | acu̍cyavuḥ |
viśva̍ḥ | va̱ḥ | ajma̍n | bha̱ya̱te̱ | vana̱spati̍ḥ | ra̱thi̱yantī̍-iva | pra | ji̱hī̱te̱ | oṣa̍dhiḥ ||1.166.5||

1.166.6a yū̱yaṁ na̍ ugrā marutaḥ suce̱tunāri̍ṣṭagrāmāḥ suma̱tiṁ pi̍partana |
1.166.6c yatrā̍ vo di̱dyudrada̍ti̱ krivi̍rdatī ri̱ṇāti̍ pa̱śvaḥ sudhi̍teva ba̱rhaṇā̍ ||

yū̱yam | na̱ḥ | u̱grā̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | su̱-ce̱tunā̍ | ari̍ṣṭa-grāmāḥ | su̱-ma̱tim | pi̱pa̱rta̱na̱ |
yatra̍ | va̱ḥ | di̱dyut | rada̍ti | krivi̍ḥ-datī | ri̱ṇāti̍ | pa̱śvaḥ | sudhi̍tā-iva | ba̱rhaṇā̍ ||1.166.6||

1.166.7a pra ska̱mbhade̍ṣṇā anava̱bhrarā̍dhaso'lātṛ̱ṇāso̍ vi̱dathe̍ṣu̱ suṣṭu̍tāḥ |
1.166.7c arca̍ntya̱rkaṁ ma̍di̱rasya̍ pī̱taye̍ vi̱durvī̱rasya̍ pratha̱māni̱ pauṁsyā̍ ||

pra | ska̱mbha-de̍ṣṇāḥ | a̱na̱va̱bhra-rā̍dhasaḥ | a̱lā̱tṛ̱ṇāsa̍ḥ | vi̱dathe̍ṣu | su-stu̍tāḥ |
arca̍nti | a̱rkam | ma̱di̱rasya̍ | pī̱taye̍ | vi̱duḥ | vī̱rasya̍ | pra̱tha̱māni̍ | pauṁsyā̍ ||1.166.7||

1.166.8a śa̱tabhu̍jibhi̱stama̱bhihru̍tera̱ghātpū̱rbhī ra̍kṣatā maruto̱ yamāva̍ta |
1.166.8c jana̱ṁ yamu̍grāstavaso virapśinaḥ pā̱thanā̱ śaṁsā̱ttana̍yasya pu̱ṣṭiṣu̍ ||

śa̱tabhu̍ji-bhiḥ | tam | a̱bhi-hru̍teḥ | a̱ghāt | pū̱ḥ-bhiḥ | ra̱kṣa̱ta̱ | ma̱ru̱ta̱ḥ | yam | āva̍ta |
jana̍m | yam | u̱grā̱ḥ | ta̱va̱sa̱ḥ | vi̱-ra̱pśi̱na̱ḥ | pā̱thana̍ | śaṁsā̍t | tana̍yasya | pu̱ṣṭiṣu̍ ||1.166.8||

1.166.9a viśvā̍ni bha̱drā ma̍ruto̱ rathe̍ṣu vo mitha̱spṛdhye̍va tavi̱ṣāṇyāhi̍tā |
1.166.9c aṁse̱ṣvā va̱ḥ prapa̍theṣu khā̱dayo'kṣo̍ vaśca̱krā sa̱mayā̱ vi vā̍vṛte ||

viśvā̍ni | bha̱drā | ma̱ru̱ta̱ḥ | rathe̍ṣu | va̱ḥ | mi̱tha̱spṛdhyā̍-iva | ta̱vi̱ṣāṇi̍ | ā-hi̍tā |
aṁse̍ṣu | ā | va̱ḥ | pra-pa̍theṣu | khā̱daya̍ḥ | akṣa̍ḥ | va̱ḥ | ca̱krā | sa̱mayā̍ | vi | va̱vṛ̱te̱ ||1.166.9||

1.166.10a bhūrī̍ṇi bha̱drā narye̍ṣu bā̱huṣu̱ vakṣa̍ḥsu ru̱kmā ra̍bha̱sāso̍ a̱ñjaya̍ḥ |
1.166.10c aṁse̱ṣvetā̍ḥ pa̱viṣu̍ kṣu̱rā adhi̱ vayo̱ na pa̱kṣānvyanu̱ śriyo̍ dhire ||

bhūrī̍ṇi | bha̱drā | narye̍ṣu | bā̱huṣu̍ | vakṣa̍ḥ-su | ru̱kmāḥ | ra̱bha̱sāsa̍ḥ | a̱ñjaya̍ḥ |
aṁse̍ṣu | etā̍ḥ | pa̱viṣu̍ | kṣu̱rāḥ | adhi̍ | vaya̍ḥ | na | pa̱kṣān | vi | anu̍ | śriya̍ḥ | dhi̱re̱ ||1.166.10||

1.166.11a ma̱hānto̍ ma̱hnā vi̱bhvo̱3̱̍ vibhū̍tayo dūre̱dṛśo̱ ye di̱vyā i̍va̱ stṛbhi̍ḥ |
1.166.11c ma̱ndrāḥ su̍ji̱hvāḥ svari̍tāra ā̱sabhi̱ḥ saṁmi̍ślā̱ indre̍ ma̱ruta̍ḥ pari̱ṣṭubha̍ḥ ||

ma̱hānta̍ḥ | ma̱hnā | vi̱-bhva̍ḥ | vi-bhū̍tayaḥ | dū̱re̱-dṛśa̍ḥ | ye | di̱vyāḥ-i̍va | stṛ-bhi̍ḥ |
ma̱ndrāḥ | su̱-ji̱hvāḥ | svari̍tāraḥ | ā̱sa-bhi̍ḥ | sam-mi̍ślāḥ | indre̍ | ma̱ruta̍ḥ | pa̱ri̱-stubha̍ḥ ||1.166.11||

1.166.12a tadva̍ḥ sujātā maruto mahitva̱naṁ dī̱rghaṁ vo̍ dā̱tramadi̍teriva vra̱tam |
1.166.12c indra̍śca̱na tyaja̍sā̱ vi hru̍ṇāti̱ tajjanā̍ya̱ yasmai̍ su̱kṛte̱ arā̍dhvam ||

tat | va̱ḥ | su̱-jā̱tā̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ma̱hi̱-tva̱nam | dī̱rgham | va̱ḥ | dā̱tram | adi̍teḥ-iva | vra̱tam |
indra̍ḥ | ca̱na | tyaja̍sā | vi | hru̱ṇā̱ti̱ | tat | janā̍ya | yasmai̍ | su̱-kṛte̍ | arā̍dhvam ||1.166.12||

1.166.13a tadvo̍ jāmi̱tvaṁ ma̍ruta̱ḥ pare̍ yu̱ge pu̱rū yacchaṁsa̍mamṛtāsa̱ āva̍ta |
1.166.13c a̱yā dhi̱yā mana̍ve śru̱ṣṭimāvyā̍ sā̱kaṁ naro̍ da̱ṁsanai̱rā ci̍kitrire ||

tat | va̱ḥ | jā̱mi̱-tvam | ma̱ru̱ta̱ḥ | pare̍ | yu̱ge | pu̱ru | yat | śaṁsa̍m | a̱mṛ̱tā̱sa̱ḥ | āva̍ta |
a̱yā | dhi̱yā | mana̍ve | śru̱ṣṭim | āvya̍ | sā̱kam | nara̍ḥ | da̱ṁsanai̍ḥ | ā | ci̱ki̱tri̱re̱ ||1.166.13||

1.166.14a yena̍ dī̱rghaṁ ma̍rutaḥ śū̱śavā̍ma yu̱ṣmāke̍na̱ parī̍ṇasā turāsaḥ |
1.166.14c ā yatta̱tana̍nvṛ̱jane̱ janā̍sa e̱bhirya̱jñebhi̱stada̱bhīṣṭi̍maśyām ||

yena̍ | dī̱rgham | ma̱ru̱ta̱ḥ | śū̱śavā̍ma | yu̱ṣmāke̍na | parī̍ṇasā | tu̱rā̱sa̱ḥ |
ā | yat | ta̱tana̍m | vṛ̱jane̍ | janā̍saḥ | e̱bhiḥ | ya̱jñebhi̍ḥ | tat | a̱bhi | iṣṭi̍m | a̱śyā̱m ||1.166.14||

1.166.15a e̱ṣa va̱ḥ stomo̍ maruta i̱yaṁ gīrmā̍ndā̱ryasya̍ mā̱nyasya̍ kā̱roḥ |
1.166.15c eṣā yā̍sīṣṭa ta̱nve̍ va̱yāṁ vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

e̱ṣaḥ | va̱ḥ | stoma̍ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | i̱yam | gīḥ | mā̱ndā̱ryasya̍ | mā̱nyasya̍ | kā̱roḥ |
ā | i̱ṣā | yā̱sī̱ṣṭa̱ | ta̱nve̍ | va̱yām | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.166.15||


1.167.1a sa̱hasra̍ṁ ta indro̱tayo̍ naḥ sa̱hasra̱miṣo̍ harivo gū̱rtata̍māḥ |
1.167.1c sa̱hasra̱ṁ rāyo̍ māda̱yadhyai̍ saha̱sriṇa̱ upa̍ no yantu̱ vājā̍ḥ ||

sa̱hasra̍m | te̱ | i̱ndra̱ | ū̱taya̍ḥ | na̱ḥ | sa̱hasra̍m | iṣa̍ḥ | ha̱ri̱-va̱ḥ | gū̱rta-ta̍māḥ |
sa̱hasra̍m | rāya̍ḥ | mā̱da̱yadhyai̍ | sa̱ha̱sriṇa̍ḥ | upa̍ | na̱ḥ | ya̱ntu̱ | vājā̍ḥ ||1.167.1||

1.167.2a ā no'vo̍bhirma̱ruto̍ yā̱ntvacchā̱ jyeṣṭhe̍bhirvā bṛ̱haddi̍vaiḥ sumā̱yāḥ |
1.167.2c adha̱ yade̍ṣāṁ ni̱yuta̍ḥ para̱māḥ sa̍mu̱drasya̍ ciddha̱naya̍nta pā̱re ||

ā | na̱ḥ | ava̍ḥ-bhiḥ | ma̱ruta̍ḥ | yā̱ntu̱ | accha̍ | jyeṣṭhe̍bhiḥ | vā̱ | bṛ̱hat-di̍vaiḥ | su̱-mā̱yāḥ |
adha̍ | yat | e̱ṣā̱m | ni̱-yuta̍ḥ | pa̱ra̱māḥ | sa̱mu̱drasya̍ | ci̱t | dha̱naya̍nta | pā̱re ||1.167.2||

1.167.3a mi̱myakṣa̱ yeṣu̱ sudhi̍tā ghṛ̱tācī̱ hira̍ṇyanirṇi̱gupa̍rā̱ na ṛ̱ṣṭiḥ |
1.167.3c guhā̱ cara̍ntī̱ manu̍ṣo̱ na yoṣā̍ sa̱bhāva̍tī vida̱thye̍va̱ saṁ vāk ||

mi̱myakṣa̍ | yeṣu̍ | su-dhi̍tā | ghṛ̱tācī̍ | hira̍ṇya-nirnik | upa̍rā | na | ṛ̱ṣṭiḥ |
guhā̍ | cara̍ntī | manu̍ṣaḥ | na | yoṣā̍ | sa̱bhā-va̍tī | vi̱da̱thyā̍-iva | sam | vāk ||1.167.3||

1.167.4a parā̍ śu̱bhrā a̱yāso̍ ya̱vyā sā̍dhāra̱ṇyeva̍ ma̱ruto̍ mimikṣuḥ |
1.167.4c na ro̍da̱sī apa̍ nudanta gho̱rā ju̱ṣanta̱ vṛdha̍ṁ sa̱khyāya̍ de̱vāḥ ||

parā̍ | śu̱bhrāḥ | a̱yāsa̍ḥ | ya̱vyā | sā̱dhā̱ra̱ṇyā-i̍va | ma̱ruta̍ḥ | mi̱mi̱kṣu̱ḥ |
na | ro̱da̱sī iti̍ | apa̍ | nu̱da̱nta̱ | gho̱rāḥ | ju̱ṣanta̍ | vṛdha̍m | sa̱khyāya̍ | de̱vāḥ ||1.167.4||

1.167.5a joṣa̱dyadī̍masu̱ryā̍ sa̱cadhyai̱ viṣi̍tastukā roda̱sī nṛ̱maṇā̍ḥ |
1.167.5c ā sū̱ryeva̍ vidha̱to ratha̍ṁ gāttve̱ṣapra̍tīkā̱ nabha̍so̱ netyā ||

joṣa̍t | yat | ī̱m | a̱su̱ryā̍ | sa̱cadhyai̍ | visi̍ta-stukā | ro̱da̱sī | nṛ̱-manā̍ḥ |
ā | sū̱ryā-i̍va | vi̱dha̱taḥ | ratha̍m | gā̱t | tve̱ṣa-pra̍tīkā | nabha̍saḥ | na | i̱tyā ||1.167.5||

1.167.6a āsthā̍payanta yuva̱tiṁ yuvā̍naḥ śu̱bhe nimi̍ślāṁ vi̱dathe̍ṣu pa̱jrām |
1.167.6c a̱rko yadvo̍ maruto ha̱viṣmā̱ngāya̍dgā̱thaṁ su̱taso̍mo duva̱syan ||

ā | a̱sthā̱pa̱ya̱nta̱ | yu̱va̱tim | yuvā̍naḥ | śu̱bhe | ni-mi̍ślām | vi̱dathe̍ṣu | pa̱jrām |
a̱rkaḥ | yat | va̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ha̱viṣmā̍n | gāya̍t | gā̱tham | su̱ta-so̍maḥ | du̱va̱syan ||1.167.6||

1.167.7a pra taṁ vi̍vakmi̱ vakmyo̱ ya e̍ṣāṁ ma̱rutā̍ṁ mahi̱mā sa̱tyo asti̍ |
1.167.7c sacā̱ yadī̱ṁ vṛṣa̍maṇā aha̱ṁyuḥ sthi̱rā ci̱jjanī̱rvaha̍te subhā̱gāḥ ||

pra | tam | vi̱va̱kmi̱ | vakmya̍ḥ | yaḥ | e̱ṣā̱m | ma̱rutā̍m | ma̱hi̱mā | sa̱tyaḥ | asti̍ |
sacā̍ | yat | ī̱m | vṛṣa̍-manāḥ | a̱ha̱m-yuḥ | sthi̱rā | ci̱t | janī̍ḥ | vaha̍te | su̱-bhā̱gāḥ ||1.167.7||

1.167.8a pānti̍ mi̱trāvaru̍ṇāvava̱dyāccaya̍ta īmarya̱mo apra̍śastān |
1.167.8c u̱ta cya̍vante̱ acyu̍tā dhru̱vāṇi̍ vāvṛ̱dha ī̍ṁ maruto̱ dāti̍vāraḥ ||

pānti̍ | mi̱trāvaru̍ṇau | a̱va̱dyāt | caya̍te | ī̱m | a̱rya̱mo iti̍ | apra̍-śastān |
u̱ta | cya̱va̱nte̱ | acyu̍tā | dhru̱vāṇi̍ | va̱vṛ̱dhe | ī̱m | ma̱ru̱ta̱ḥ | dāti̍-vāraḥ ||1.167.8||

1.167.9a na̱hī nu vo̍ maruto̱ antya̱sme ā̱rāttā̍cci̱cchava̍so̱ anta̍mā̱puḥ |
1.167.9c te dhṛ̱ṣṇunā̱ śava̍sā śūśu̱vāṁso'rṇo̱ na dveṣo̍ dhṛṣa̱tā pari̍ ṣṭhuḥ ||

na̱hi | nu | va̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | anti̍ | a̱sme iti̍ | ā̱rāttā̍t | ci̱t | śava̍saḥ | anta̍m | ā̱puḥ |
te | dhṛ̱ṣṇunā̍ | śava̍sā | śū̱śu̱-vāṁsa̍ḥ | arṇa̍ḥ | na | dveṣa̍ḥ | dhṛ̱ṣa̱tā | pari̍ | sthu̱ḥ ||1.167.9||

1.167.10a va̱yama̱dyendra̍sya̱ preṣṭhā̍ va̱yaṁ śvo vo̍cemahi sama̱rye |
1.167.10c va̱yaṁ pu̱rā mahi̍ ca no̱ anu̱ dyūntanna̍ ṛbhu̱kṣā na̱rāmanu̍ ṣyāt ||

va̱yam | a̱dya | indra̍sya | preṣṭhā̍ḥ | va̱yam | śvaḥ | vo̱ce̱ma̱hi̱ | sa̱-ma̱rye |
va̱yam | pu̱rā | mahi̍ | ca̱ | na̱ḥ | anu̍ | dyūn | tat | na̱ḥ | ṛ̱bhu̱kṣāḥ | na̱rām | anu̍ | syā̱t ||1.167.10||

1.167.11a e̱ṣa va̱ḥ stomo̍ maruta i̱yaṁ gīrmā̍ndā̱ryasya̍ mā̱nyasya̍ kā̱roḥ |
1.167.11c eṣā yā̍sīṣṭa ta̱nve̍ va̱yāṁ vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

e̱ṣaḥ | va̱ḥ | stoma̍ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | i̱yam | gīḥ | mā̱ndā̱ryasya̍ | mā̱nyasya̍ | kā̱roḥ |
ā | i̱ṣā | yā̱sī̱ṣṭa̱ | ta̱nve̍ | va̱yām | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.167.11||


1.168.1a ya̱jñāya̍jñā vaḥ sama̱nā tu̍tu̱rvaṇi̱rdhiya̍ṁdhiyaṁ vo deva̱yā u̍ dadhidhve |
1.168.1c ā vo̱'rvāca̍ḥ suvi̱tāya̱ roda̍syorma̱he va̍vṛtyā̱mava̍se suvṛ̱ktibhi̍ḥ ||

ya̱jñā-ya̍jñā | va̱ḥ | sa̱ma̱nā | tu̱tu̱rvaṇi̍ḥ | dhiya̍m-dhiyam | va̱ḥ | de̱va̱-yāḥ | ū̱m̐ iti̍ | da̱dhi̱dhve̱ |
ā | va̱ḥ | a̱rvāca̍ḥ | su̱vi̱tāya̍ | roda̍syoḥ | ma̱he | va̱vṛ̱tyā̱m | ava̍se | su̱vṛ̱kti-bhi̍ḥ ||1.168.1||

1.168.2a va̱vrāso̱ na ye sva̱jāḥ svata̍vasa̱ iṣa̱ṁ sva̍rabhi̱jāya̍nta̱ dhūta̍yaḥ |
1.168.2c sa̱ha̱sriyā̍so a̱pāṁ normaya̍ ā̱sā gāvo̱ vandyā̍so̱ nokṣaṇa̍ḥ ||

va̱vrāsa̍ḥ | na | ye | sva̱-jāḥ | sva-ta̍vasaḥ | iṣa̍m | sva̍ḥ | a̱bhi̱-jāya̍nta | dhūta̍yaḥ |
sa̱ha̱sriyā̍saḥ | a̱pām | na | ū̱rmaya̍ḥ | ā̱sā | gāva̍ḥ | vandyā̍saḥ | na | u̱kṣaṇa̍ḥ ||1.168.2||

1.168.3a somā̍so̱ na ye su̱tāstṛ̱ptāṁśa̍vo hṛ̱tsu pī̱tāso̍ du̱vaso̱ nāsa̍te |
1.168.3c aiṣā̱maṁse̍ṣu ra̱mbhiṇī̍va rārabhe̱ haste̍ṣu khā̱diśca̍ kṛ̱tiśca̱ saṁ da̍dhe ||

somā̍saḥ | na | ye | su̱tāḥ | tṛ̱pta-a̍ṁśavaḥ | hṛ̱t-su | pī̱tāsa̍ḥ | du̱vasa̍ḥ | na | āsa̍te |
ā | e̱ṣā̱m | aṁse̍ṣu | ra̱mbhiṇī̍-iva | ra̱ra̱bhe̱ | haste̍ṣu | khā̱diḥ | ca̱ | kṛ̱tiḥ | ca̱ | sam | da̱dhe̱ ||1.168.3||

1.168.4a ava̱ svayu̍ktā di̱va ā vṛthā̍ yayu̱rama̍rtyā̱ḥ kaśa̍yā codata̱ tmanā̍ |
1.168.4c a̱re̱ṇava̍stuvijā̱tā a̍cucyavurdṛ̱ḻhāni̍ cinma̱ruto̱ bhrāja̍dṛṣṭayaḥ ||

ava̍ | sva-yu̍ktāḥ | di̱vaḥ | ā | vṛthā̍ | ya̱yu̱ḥ | ama̍rtyāḥ | kaśa̍yā | co̱da̱ta̱ | tmanā̍ |
a̱re̱ṇava̍ḥ | tu̱vi̱-jā̱tāḥ | a̱cu̱cya̱vu̱ḥ | dṛ̱ḻhāni̍ | ci̱t | ma̱ruta̍ḥ | bhrāja̍t-ṛṣṭayaḥ ||1.168.4||

1.168.5a ko vo̱'ntarma̍ruta ṛṣṭividyuto̱ reja̍ti̱ tmanā̱ hanve̍va ji̱hvayā̍ |
1.168.5c dha̱nva̱cyuta̍ i̱ṣāṁ na yāma̍ni puru̱praiṣā̍ aha̱nyo̱3̱̍ naita̍śaḥ ||

kaḥ | va̱ḥ | a̱ntaḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ṛ̱ṣṭi̱-vi̱dyu̱ta̱ḥ | reja̍ti | tmanā̍ | hanvā̍-iva | ji̱hvayā̍ |
dha̱nva̱-cyuta̍ḥ | i̱ṣām | na | yāma̍ni | pu̱ru̱-praiṣā̍ḥ | a̱ha̱nya̍ḥ | na | eta̍śaḥ ||1.168.5||

1.168.6a kva̍ svida̱sya raja̍so ma̱haspara̱ṁ kvāva̍raṁ maruto̱ yasmi̍nnāya̱ya |
1.168.6c yaccyā̱vaya̍tha vithu̱reva̱ saṁhi̍ta̱ṁ vyadri̍ṇā patatha tve̱ṣama̍rṇa̱vam ||

kva̍ | svi̱t | a̱sya | raja̍saḥ | ma̱haḥ | para̍m | kva̍ | ava̍ram | ma̱ru̱ta̱ḥ | yasmi̍n | ā̱-ya̱ya |
yat | cya̱vaya̍tha | vi̱thu̱rā-i̍va | sam-hi̍tam | vi | adri̍ṇā | pa̱ta̱tha̱ | tve̱ṣam | a̱rṇa̱vam ||1.168.6||

1.168.7a sā̱tirna vo'ma̍vatī̱ sva̍rvatī tve̱ṣā vipā̍kā maruta̱ḥ pipi̍ṣvatī |
1.168.7c bha̱drā vo̍ rā̱tiḥ pṛ̍ṇa̱to na dakṣi̍ṇā pṛthu̱jrayī̍ asu̱rye̍va̱ jañja̍tī ||

sā̱tiḥ | na | va̱ḥ | ama̍-vatī | sva̍ḥ-vatī | tve̱ṣā | vi-pā̍kā | ma̱ru̱ta̱ḥ | pipi̍ṣvatī |
bha̱drā | va̱ḥ | rā̱tiḥ | pṛ̱ṇa̱taḥ | na | dakṣi̍ṇā | pṛ̱thu̱-jrayī̍ | a̱su̱ryā̍-iva | jañja̍tī ||1.168.7||

1.168.8a prati̍ ṣṭobhanti̱ sindha̍vaḥ pa̱vibhyo̱ yada̱bhriyā̱ṁ vāca̍mudī̱raya̍nti |
1.168.8c ava̍ smayanta vi̱dyuta̍ḥ pṛthi̱vyāṁ yadī̍ ghṛ̱taṁ ma̱ruta̍ḥ pruṣṇu̱vanti̍ ||

prati̍ | sto̱bha̱nti̱ | sindha̍vaḥ | pa̱vi-bhya̍ḥ | yat | a̱bhriyā̍m | vāca̍m | u̱t-ī̱raya̍nti |
ava̍ | sma̱ya̱nta̱ | vi̱-dyuta̍ḥ | pṛ̱thi̱vyām | yadi̍ | ghṛ̱tam | ma̱ruta̍ḥ | pru̱ṣṇu̱vanti̍ ||1.168.8||

1.168.9a asū̍ta̱ pṛśni̍rmaha̱te raṇā̍ya tve̱ṣama̱yāsā̍ṁ ma̱rutā̱manī̍kam |
1.168.9c te sa̍psa̱rāso̍'janaya̱ntābhva̱māditsva̱dhāmi̍ṣi̱rāṁ parya̍paśyan ||

asū̍ta | pṛśni̍ḥ | ma̱ha̱te | raṇā̍ya | tve̱ṣam | a̱yāsā̍m | ma̱rutā̍m | anī̍kam |
te | sa̱psa̱rāsa̍ḥ | a̱ja̱na̱ya̱nta̱ | abhva̍m | āt | it | sva̱dhām | i̱ṣi̱rām | pari̍ | a̱pa̱śya̱n ||1.168.9||

1.168.10a e̱ṣa va̱ḥ stomo̍ maruta i̱yaṁ gīrmā̍ndā̱ryasya̍ mā̱nyasya̍ kā̱roḥ |
1.168.10c eṣā yā̍sīṣṭa ta̱nve̍ va̱yāṁ vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

e̱ṣaḥ | va̱ḥ | stoma̍ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | i̱yam | gīḥ | mā̱ndā̱ryasya̍ | mā̱nyasya̍ | kā̱roḥ |
ā | i̱ṣā | yā̱sī̱ṣṭa̱ | ta̱nve̍ | va̱yām | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.168.10||


1.169.1a ma̱haści̱ttvami̍ndra ya̱ta e̱tānma̱haści̍dasi̱ tyaja̍so varū̱tā |
1.169.1c sa no̍ vedho ma̱rutā̍ṁ ciki̱tvāntsu̱mnā va̍nuṣva̱ tava̱ hi preṣṭhā̍ ||

ma̱haḥ | ci̱t | tvam | i̱ndra̱ | ya̱taḥ | e̱tān | ma̱haḥ | ci̱t | a̱si̱ | tyaja̍saḥ | va̱rū̱tā |
saḥ | na̱ḥ | ve̱dha̱ḥ | ma̱rutā̍m | ci̱ki̱tvān | su̱mnā | va̱nu̱ṣva̱ | tava̍ | hi | preṣṭhā̍ ||1.169.1||

1.169.2a ayu̍jranta indra vi̱śvakṛ̍ṣṭīrvidā̱nāso̍ ni̱ṣṣidho̍ martya̱trā |
1.169.2c ma̱rutā̍ṁ pṛtsu̱tirhāsa̍mānā̱ sva̍rmīḻhasya pra̱dhana̍sya sā̱tau ||

ayu̍jran | te | i̱ndra̱ | vi̱śva-kṛ̍ṣṭīḥ | vi̱dā̱nāsa̍ḥ | ni̱ḥ-sidha̍ḥ | ma̱rtya̱-trā |
ma̱rutā̍m | pṛ̱tsu̱tiḥ | hāsa̍mānā | sva̍ḥ-mīḻhasya | pra̱-dhana̍sya | sā̱tau ||1.169.2||

1.169.3a amya̱ksā ta̍ indra ṛ̱ṣṭira̱sme sane̱myabhva̍ṁ ma̱ruto̍ junanti |
1.169.3c a̱gniści̱ddhi ṣmā̍ta̱se śu̍śu̱kvānāpo̱ na dvī̱paṁ dadha̍ti̱ prayā̍ṁsi ||

amya̍k | sā | te̱ | i̱ndra̱ | ṛ̱ṣṭiḥ | a̱sme iti̍ | sane̍mi | abhva̍m | ma̱ruta̍ḥ | ju̱na̱nti̱ |
a̱gniḥ | ci̱t | hi | sma̱ | a̱ta̱se | śu̱śu̱kvān | āpa̍ḥ | na | dvī̱pam | dadha̍ti | prayā̍ṁsi ||1.169.3||

1.169.4a tvaṁ tū na̍ indra̱ taṁ ra̱yiṁ dā̱ oji̍ṣṭhayā̱ dakṣi̍ṇayeva rā̱tim |
1.169.4c stuta̍śca̱ yāste̍ ca̱kana̍nta vā̱yoḥ stana̱ṁ na madhva̍ḥ pīpayanta̱ vājai̍ḥ ||

tvam | tu | na̱ḥ | i̱ndra̱ | tam | ra̱yim | dā̱ḥ | oji̍ṣṭhayā | dakṣi̍ṇayā-iva | rā̱tim |
stuta̍ḥ | ca̱ | yāḥ | te̱ | ca̱kana̍nta | vā̱yoḥ | stana̍m | na | madhva̍ḥ | pī̱pa̱ya̱nta̱ | vājai̍ḥ ||1.169.4||

1.169.5a tve rāya̍ indra to̱śata̍māḥ praṇe̱tāra̱ḥ kasya̍ cidṛtā̱yoḥ |
1.169.5c te ṣu ṇo̍ ma̱ruto̍ mṛḻayantu̱ ye smā̍ pu̱rā gā̍tū̱yantī̍va de̱vāḥ ||

tve iti̍ | rāya̍ḥ | i̱ndra̱ | to̱śa-ta̍māḥ | pra̱-ne̱tāra̍ḥ | kasya̍ | ci̱t | ṛ̱ta̱-yoḥ |
te | su | na̱ḥ | ma̱ruta̍ḥ | mṛ̱ḻa̱ya̱ntu̱ | ye | sma̱ | pu̱rā | gā̱tu̱yanti̍-iva | de̱vāḥ ||1.169.5||

1.169.6a prati̱ pra yā̍hīndra mī̱ḻhuṣo̱ nṝnma̱haḥ pārthi̍ve̱ sada̍ne yatasva |
1.169.6c adha̱ yade̍ṣāṁ pṛthubu̱dhnāsa̱ etā̍stī̱rthe nāryaḥ pauṁsyā̍ni ta̱sthuḥ ||

prati̍ | pra | yā̱hi̱ | i̱ndra̱ | mī̱ḻhuṣa̍ḥ | nṝn | ma̱haḥ | pārthi̍ve | sada̍ne | ya̱ta̱sva̱ |
adha̍ | yat | e̱ṣā̱m | pṛ̱thu̱-bu̱dhnāsa̍ḥ | etā̍ḥ | tī̱rthe | na | a̱ryaḥ | pauṁsyā̍ni | ta̱sthuḥ ||1.169.6||

1.169.7a prati̍ gho̱rāṇā̱metā̍nāma̱yāsā̍ṁ ma̱rutā̍ṁ śṛṇva āya̱tāmu̍pa̱bdiḥ |
1.169.7c ye martya̍ṁ pṛtanā̱yanta̱mūmai̍rṛṇā̱vāna̱ṁ na pa̱taya̍nta̱ sargai̍ḥ ||

prati̍ | gho̱rāṇā̍m | etā̍nām | a̱yāsā̍m | ma̱rutā̍m | śṛ̱ṇve̱ | ā̱-ya̱tām | u̱pa̱bdiḥ |
ye | martya̍m | pṛ̱ta̱nā̱-yanta̍m | ūmai̍ḥ | ṛ̱ṇa̱-vāna̍m | na | pa̱taya̍nta | sargai̍ḥ ||1.169.7||

1.169.8a tvaṁ māne̍bhya indra vi̱śvaja̍nyā̱ radā̍ ma̱rudbhi̍ḥ śu̱rudho̱ goa̍grāḥ |
1.169.8c stavā̍nebhiḥ stavase deva de̱vairvi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

tvam | māne̍bhyaḥ | i̱ndra̱ | vi̱śva-ja̍nyā | rada̍ | ma̱rut-bhi̍ḥ | śu̱rudha̍ḥ | go-a̍grāḥ |
stavā̍nebhiḥ | sta̱va̱se̱ | de̱va̱ | de̱vaiḥ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.169.8||


1.170.1a na nū̱namasti̱ no śvaḥ kastadve̍da̱ yadadbhu̍tam |
1.170.1c a̱nyasya̍ ci̱ttama̱bhi sa̍ṁca̱reṇya̍mu̱tādhī̍ta̱ṁ vi na̍śyati ||

na | nū̱nam | asti̍ | no iti̍ | śvaḥ | kaḥ | tat | ve̱da̱ | yat | adbhu̍tam |
a̱nyasya̍ | ci̱ttam | a̱bhi | sa̱m-ca̱reṇya̍m | u̱ta | ā-dhī̍tam | vi | na̱śya̱ti̱ ||1.170.1||

1.170.2a kiṁ na̍ indra jighāṁsasi̱ bhrāta̍ro ma̱ruta̱stava̍ |
1.170.2c tebhi̍ḥ kalpasva sādhu̱yā mā na̍ḥ sa̱mara̍ṇe vadhīḥ ||

kim | na̱ḥ | i̱ndra̱ | ji̱ghā̱ṁsa̱si̱ | bhrāta̍raḥ | ma̱ruta̍ḥ | tava̍ |
tebhi̍ḥ | ka̱lpa̱sva̱ | sā̱dhu̱-yā | mā | na̱ḥ | sa̱m-ara̍ṇe | va̱dhī̱ḥ ||1.170.2||

1.170.3a kiṁ no̍ bhrātaragastya̱ sakhā̱ sannati̍ manyase |
1.170.3c vi̱dmā hi te̱ yathā̱ mano̱'smabhya̱minna di̍tsasi ||

kim | na̱ḥ | bhrā̱ta̱ḥ | a̱ga̱stya̱ | sakhā̍ | san | ati̍ | ma̱nya̱se̱ |
vi̱dma | hi | te̱ | yathā̍ | mana̍ḥ | a̱smabhya̍m | it | na | di̱tsa̱si̱ ||1.170.3||

1.170.4a ara̍ṁ kṛṇvantu̱ vedi̱ṁ sama̱gnimi̍ndhatāṁ pu̱raḥ |
1.170.4c tatrā̱mṛta̍sya̱ ceta̍naṁ ya̱jñaṁ te̍ tanavāvahai ||

ara̍m | kṛ̱ṇva̱ntu̱ | vedi̍m | sam | a̱gnim | i̱ndha̱tā̱m | pu̱raḥ |
tatra̍ | a̱mṛta̍sya | ceta̍nam | ya̱jñam | te̱ | ta̱na̱vā̱va̱hai̱ ||1.170.4||

1.170.5a tvamī̍śiṣe vasupate̱ vasū̍nā̱ṁ tvaṁ mi̱trāṇā̍ṁ mitrapate̱ dheṣṭha̍ḥ |
1.170.5c indra̱ tvaṁ ma̱rudbhi̱ḥ saṁ va̍da̱svādha̱ prāśā̍na ṛtu̱thā ha̱vīṁṣi̍ ||

tvam | ī̱śi̱ṣe̱ | va̱su̱-pa̱te̱ | vasū̍nām | tvam | mi̱trāṇā̍m | mi̱tra̱-pa̱te̱ | dheṣṭha̍ḥ |
indra̍ | tvam | ma̱rut-bhi̍ḥ | sam | va̱da̱sva̱ | adha̍ | pra | a̱śā̱na̱ | ṛ̱tu̱-thā | ha̱vīṁṣi̍ ||1.170.5||


1.171.1a prati̍ va e̱nā nama̍sā̱hame̍mi sū̱ktena̍ bhikṣe suma̱tiṁ tu̱rāṇā̍m |
1.171.1c ra̱rā̱ṇatā̍ maruto ve̱dyābhi̱rni heḻo̍ dha̱tta vi mu̍cadhva̱maśvā̍n ||

prati̍ | va̱ḥ | e̱nā | nama̍sā | a̱ham | e̱mi̱ | su̱-u̱ktena̍ | bhi̱kṣe̱ | su̱-ma̱tim | tu̱rāṇā̍m |
ra̱rā̱ṇatā̍ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ve̱dyābhi̍ḥ | ni | heḻa̍ḥ | dha̱tta | vi | mu̱ca̱dhva̱m | aśvā̍n ||1.171.1||

1.171.2a e̱ṣa va̱ḥ stomo̍ maruto̱ nama̍svānhṛ̱dā ta̱ṣṭo mana̍sā dhāyi devāḥ |
1.171.2c upe̱mā yā̍ta̱ mana̍sā juṣā̱ṇā yū̱yaṁ hi ṣṭhā nama̍sa̱ idvṛ̱dhāsa̍ḥ ||

e̱ṣaḥ | va̱ḥ | stoma̍ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | nama̍svān | hṛ̱dā | ta̱ṣṭaḥ | mana̍sā | dhā̱yi̱ | de̱vā̱ḥ |
upa̍ | ī̱m | ā | yā̱ta̱ | mana̍sā | ju̱ṣā̱ṇāḥ | yū̱yam | hi | stha | nama̍saḥ | it | vṛ̱dhāsa̍ḥ ||1.171.2||

1.171.3a stu̱tāso̍ no ma̱ruto̍ mṛḻayantū̱ta stu̱to ma̱ghavā̱ śaṁbha̍viṣṭhaḥ |
1.171.3c ū̱rdhvā na̍ḥ santu ko̱myā vanā̱nyahā̍ni̱ viśvā̍ maruto jigī̱ṣā ||

stu̱tāsa̍ḥ | na̱ḥ | ma̱ruta̍ḥ | mṛ̱ḻa̱ya̱ntu̱ | u̱ta | stu̱taḥ | ma̱gha-vā̍ | śam-bha̍viṣṭhaḥ |
ū̱rdhvā | na̱ḥ | sa̱ntu̱ | ko̱myā | vanā̍ni | ahā̍ni | viśvā̍ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ji̱gī̱ṣā ||1.171.3||

1.171.4a a̱smāda̱haṁ ta̍vi̱ṣādīṣa̍māṇa̱ indrā̍dbhi̱yā ma̍ruto̱ reja̍mānaḥ |
1.171.4c yu̱ṣmabhya̍ṁ ha̱vyā niśi̍tānyāsa̱ntānyā̱re ca̍kṛmā mṛ̱ḻatā̍ naḥ ||

a̱smāt | a̱ham | ta̱vi̱ṣāt | īṣa̍māṇaḥ | indrā̍t | bhi̱yā | ma̱ru̱ta̱ḥ | reja̍mānaḥ |
yu̱ṣmabhya̍m | ha̱vyā | ni-śi̍tāni | ā̱sa̱n | tāni̍ | ā̱re | ca̱kṛ̱ma̱ | mṛ̱ḻata̍ | na̱ḥ ||1.171.4||

1.171.5a yena̱ mānā̍saści̱taya̍nta u̱srā vyu̍ṣṭiṣu̱ śava̍sā̱ śaśva̍tīnām |
1.171.5c sa no̍ ma̱rudbhi̍rvṛṣabha̱ śravo̍ dhā u̱gra u̱grebhi̱ḥ sthavi̍raḥ saho̱dāḥ ||

yena̍ | mānā̍saḥ | ci̱taya̍nte | u̱srāḥ | vi-u̍ṣṭiṣu | śava̍sā | śaśva̍tīnām |
saḥ | na̱ḥ | ma̱rut-bhi̍ḥ | vṛ̱ṣa̱bha̱ | śrava̍ḥ | dhā̱ḥ | u̱graḥ | u̱grebhi̍ḥ | sthavi̍raḥ | sa̱ha̱ḥ-dāḥ ||1.171.5||

1.171.6a tvaṁ pā̍hīndra̱ sahī̍yaso̱ nṝnbhavā̍ ma̱rudbhi̱rava̍yātaheḻāḥ |
1.171.6c su̱pra̱ke̱tebhi̍ḥ sāsa̱hirdadhā̍no vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

tvam | pā̱hi̱ | i̱ndra̱ | sahī̍yasaḥ | nṝn | bhava̍ | ma̱rut-bhi̍ḥ | ava̍yāta-heḻāḥ |
su̱-pra̱ke̱tebhi̍ḥ | sa̱sa̱hiḥ | dadhā̍naḥ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.171.6||


1.172.1a ci̱tro vo̍'stu̱ yāma̍ści̱tra ū̱tī su̍dānavaḥ |
1.172.1c maru̍to̱ ahi̍bhānavaḥ ||

ci̱traḥ | va̱ḥ | a̱stu̱ | yāma̍ḥ | ci̱traḥ | ū̱tī | su̱-dā̱na̱va̱ḥ |
maru̍taḥ | ahi̍-bhānavaḥ ||1.172.1||

1.172.2a ā̱re sā va̍ḥ sudānavo̱ maru̍ta ṛñja̱tī śaru̍ḥ |
1.172.2c ā̱re aśmā̱ yamasya̍tha ||

ā̱re | sā | va̱ḥ | su̱-dā̱na̱va̱ḥ | maru̍taḥ | ṛ̱ñja̱tī | śaru̍ḥ |
ā̱re | aśmā̍ | yam | asya̍tha ||1.172.2||

1.172.3a tṛ̱ṇa̱ska̱ndasya̱ nu viśa̱ḥ pari̍ vṛṅkta sudānavaḥ |
1.172.3c ū̱rdhvānna̍ḥ karta jī̱vase̍ ||

tṛ̱ṇa̱-ska̱ndasya̍ | nu | viśa̍ḥ | pari̍ | vṛ̱ṅkta̱ | su̱-dā̱na̱va̱ḥ |
ū̱rdhvān | na̱ḥ | ka̱rta̱ | jī̱vase̍ ||1.172.3||


1.173.1a gāya̱tsāma̍ nabha̱nyaṁ1̱̍ yathā̱ verarcā̍ma̱ tadvā̍vṛdhā̱naṁ sva̍rvat |
1.173.1c gāvo̍ dhe̱navo̍ ba̱rhiṣyada̍bdhā̱ ā yatsa̱dmāna̍ṁ di̱vyaṁ vivā̍sān ||

gāya̍t | sāma̍ | na̱bha̱nya̍m | yathā̍ | veḥ | arcā̍ma | tat | va̱vṛ̱dhā̱nam | sva̍ḥ-vat |
gāva̍ḥ | dhe̱nava̍ḥ | ba̱rhiṣi̍ | ada̍bdhāḥ | ā | yat | sa̱dmāna̍m | di̱vyam | vivā̍sān ||1.173.1||

1.173.2a arca̱dvṛṣā̱ vṛṣa̍bhi̱ḥ svedu̍havyairmṛ̱go nāśno̱ ati̱ yajju̍gu̱ryāt |
1.173.2c pra ma̍nda̱yurma̱nāṁ gū̍rta̱ hotā̱ bhara̍te̱ maryo̍ mithu̱nā yaja̍traḥ ||

arca̍t | vṛṣā̍ | vṛṣa̍-bhiḥ | sva̱-idu̍havyaiḥ | mṛ̱gaḥ | na | aśna̍ḥ | ati̍ | yat | ju̱gu̱ryāt |
pra | ma̱nda̱yuḥ | ma̱nām | gū̱rta̱ | hotā̍ | bhara̍te | marya̍ḥ | mi̱thu̱nā | yaja̍traḥ ||1.173.2||

1.173.3a nakṣa̱ddhotā̱ pari̱ sadma̍ mi̱tā yanbhara̱dgarbha̱mā śa̱rada̍ḥ pṛthi̱vyāḥ |
1.173.3c kranda̱daśvo̱ naya̍māno ru̱vadgaura̱ntardū̱to na roda̍sī cara̱dvāk ||

nakṣa̍t | hotā̍ | pari̍ | sadma̍ | mi̱tā | yan | bhara̍t | garbha̍m | ā | śa̱rada̍ḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ |
kranda̍t | aśva̍ḥ | naya̍mānaḥ | ru̱vat | gauḥ | a̱ntaḥ | dū̱taḥ | na | roda̍sī̱ iti̍ | ca̱ra̱t | vāk ||1.173.3||

1.173.4a tā ka̱rmāṣa̍tarāsmai̱ pra cyau̱tnāni̍ deva̱yanto̍ bharante |
1.173.4c jujo̍ṣa̱dindro̍ da̱smava̍rcā̱ nāsa̍tyeva̱ sugmyo̍ rathe̱ṣṭhāḥ ||

tā | ka̱rma̱ | aṣa̍-tarā | a̱smai̱ | pra | cyau̱tnāni̍ | de̱va̱-yanta̍ḥ | bha̱ra̱nte̱ |
jujo̍ṣat | indra̍ḥ | da̱sma-va̍rcāḥ | nāsa̍tyā-iva | sugmya̍ḥ | ra̱the̱-sthāḥ ||1.173.4||

1.173.5a tamu̍ ṣṭu̱hīndra̱ṁ yo ha̱ satvā̱ yaḥ śūro̍ ma̱ghavā̱ yo ra̍the̱ṣṭhāḥ |
1.173.5c pra̱tī̱caści̱dyodhī̍yā̱nvṛṣa̍ṇvānvava̱vruṣa̍ści̱ttama̍so viha̱ntā ||

tam | u̱m̐ iti̍ | stu̱hi̱ | indra̍m | yaḥ | ha̱ | satvā̍ | yaḥ | śūra̍ḥ | ma̱gha-vā̍ | yaḥ | ra̱the̱-sthāḥ |
pra̱tī̱caḥ | ci̱t | yodhī̍yān | vṛṣa̍ṇ-vān | va̱va̱vruṣa̍ḥ | ci̱t | tama̍saḥ | vi̱-ha̱ntā ||1.173.5||

1.173.6a pra yadi̱tthā ma̍hi̱nā nṛbhyo̱ astyara̱ṁ roda̍sī ka̱kṣye̱3̱̍ nāsmai̍ |
1.173.6c saṁ vi̍vya̱ indro̍ vṛ̱jana̱ṁ na bhūmā̱ bharti̍ sva̱dhāvā̍m̐ opa̱śami̍va̱ dyām ||

pra | yat | i̱tthā | ma̱hi̱nā | nṛ-bhya̍ḥ | asti̍ | ara̍m | roda̍sī̱ iti̍ | ka̱kṣye̱3̱̍ iti̍ | na | a̱smai̱ |
sam | vi̱vye̱ | indra̍ḥ | vṛ̱jana̍m | na | bhūma̍ | bharti̍ | sva̱dhā-vā̍n | o̱pa̱śam-i̍va | dyām ||1.173.6||

1.173.7a sa̱matsu̍ tvā śūra sa̱tāmu̍rā̱ṇaṁ pra̍pa̱thinta̍maṁ paritaṁsa̱yadhyai̍ |
1.173.7c sa̱joṣa̍sa̱ indra̱ṁ made̍ kṣo̱ṇīḥ sū̱riṁ ci̱dye a̍nu̱mada̍nti̱ vājai̍ḥ ||

sa̱mat-su̍ | tvā̱ | śū̱ra̱ | sa̱tām | u̱rā̱ṇam | pra̱pa̱thin-ta̍mam | pa̱ri̱-ta̱ṁsa̱yadhyai̍ |
sa̱-joṣa̍saḥ | indra̍m | made̍ | kṣo̱ṇīḥ | sū̱rim | ci̱t | ye | a̱nu̱-mada̍nti | vājai̍ḥ ||1.173.7||

1.173.8a e̱vā hi te̱ śaṁ sava̍nā samu̱dra āpo̱ yatta̍ ā̱su mada̍nti de̱vīḥ |
1.173.8c viśvā̍ te̱ anu̱ joṣyā̍ bhū̱dgauḥ sū̱rīm̐ści̱dyadi̍ dhi̱ṣā veṣi̱ janā̍n ||

e̱va | hi | te̱ | śam | sava̍nā | sa̱mu̱dre | āpa̍ḥ | yat | te̱ | ā̱su | mada̍nti | de̱vīḥ |
viśvā̍ | te̱ | anu̍ | joṣyā̍ | bhū̱t | gauḥ | sū̱rīn | ci̱t | yadi̍ | dhi̱ṣā | veṣi̍ | janā̍n ||1.173.8||

1.173.9a asā̍ma̱ yathā̍ suṣa̱khāya̍ ena svabhi̱ṣṭayo̍ na̱rāṁ na śaṁsai̍ḥ |
1.173.9c asa̱dyathā̍ na̱ indro̍ vandane̱ṣṭhāstu̱ro na karma̱ naya̍māna u̱kthā ||

asā̍ma | yathā̍ | su̱-sa̱khāya̍ḥ | e̱na̱ | su̱-a̱bhi̱ṣṭaya̍ḥ | na̱rām | na | śaṁsai̍ḥ |
asa̍t | yathā̍ | na̱ḥ | indra̍ḥ | va̱nda̱ne̱-sthāḥ | tu̱raḥ | na | karma̍ | naya̍mānaḥ | u̱kthā ||1.173.9||

1.173.10a viṣpa̍rdhaso na̱rāṁ na śaṁsai̍ra̱smākā̍sa̱dindro̱ vajra̍hastaḥ |
1.173.10c mi̱trā̱yuvo̱ na pūrpa̍ti̱ṁ suśi̍ṣṭau madhyā̱yuva̱ upa̍ śikṣanti ya̱jñaiḥ ||

vi-spa̍rdhasaḥ | na̱rām | na | śaṁsai̍ḥ | a̱smāka̍ | a̱sa̱t | indra̍ḥ | vajra̍-hastaḥ |
mi̱tra̱-yuva̍ḥ | na | pūḥ-pa̍tim | su-śi̍ṣṭau | ma̱dhya̱-yuva̍ḥ | upa̍ | śi̱kṣa̱nti̱ | ya̱jñaiḥ ||1.173.10||

1.173.11a ya̱jño hi ṣmendra̱ṁ kaści̍dṛ̱ndhañju̍hurā̱ṇaści̱nmana̍sā pari̱yan |
1.173.11c tī̱rthe nācchā̍ tātṛṣā̱ṇamoko̍ dī̱rgho na si̱dhramā kṛ̍ṇo̱tyadhvā̍ ||

ya̱jñaḥ | hi | sma̱ | indra̍m | kaḥ | ci̱t | ṛ̱ndhan | ju̱hu̱rā̱ṇaḥ | ci̱t | mana̍sā | pa̱ri̱-yan |
tī̱rthe | na | accha̍ | ta̱tṛ̱ṣā̱ṇam | oka̍ḥ | dī̱rghaḥ | na | si̱dhram | ā | kṛ̱ṇo̱ti̱ | adhvā̍ ||1.173.11||

1.173.12a mo ṣū ṇa̍ i̱ndrātra̍ pṛ̱tsu de̱vairasti̱ hi ṣmā̍ te śuṣminnava̱yāḥ |
1.173.12c ma̱haści̱dyasya̍ mī̱ḻhuṣo̍ ya̱vyā ha̱viṣma̍to ma̱ruto̱ vanda̍te̱ gīḥ ||

mo iti̍ | su | na̱ḥ | i̱ndra̱ | atra̍ | pṛ̱t-su | de̱vaiḥ | asti̍ | hi | sma̱ | te̱ | śu̱ṣmi̱n | a̱va̱-yāḥ |
ma̱haḥ | ci̱t | yasya̍ | mī̱ḻhuṣa̍ḥ | ya̱vyā | ha̱viṣma̍taḥ | ma̱ruta̍ḥ | vanda̍te | gīḥ ||1.173.12||

1.173.13a e̱ṣa stoma̍ indra̱ tubhya̍ma̱sme e̱tena̍ gā̱tuṁ ha̍rivo vido naḥ |
1.173.13c ā no̍ vavṛtyāḥ suvi̱tāya̍ deva vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

e̱ṣaḥ | stoma̍ḥ | i̱ndra̱ | tubhya̍m | a̱sme iti̍ | e̱tena̍ | gā̱tum | ha̱ri̱-va̱ḥ | vi̱da̱ḥ | na̱ḥ |
ā | na̱ḥ | va̱vṛ̱tyā̱ḥ | su̱vi̱tāya̍ | de̱va̱ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.173.13||


1.174.1a tvaṁ rāje̍ndra̱ ye ca̍ de̱vā rakṣā̱ nṝnpā̱hya̍sura̱ tvama̱smān |
1.174.1c tvaṁ satpa̍tirma̱ghavā̍ na̱staru̍tra̱stvaṁ sa̱tyo vasa̍vānaḥ saho̱dāḥ ||

tvam | rājā̍ | i̱ndra̱ | ye | ca̱ | de̱vāḥ | rakṣa̍ | nṝn | pā̱hi | a̱su̱ra̱ | tvam | a̱smān |
tvam | sat-pa̍tiḥ | ma̱gha-vā̍ | na̱ḥ | taru̍traḥ | tvam | sa̱tyaḥ | vasa̍vānaḥ | sa̱ha̱ḥ-dāḥ ||1.174.1||

1.174.2a dano̱ viśa̍ indra mṛ̱dhravā̍caḥ sa̱pta yatpura̱ḥ śarma̱ śāra̍dī̱rdart |
1.174.2c ṛ̱ṇora̱po a̍nava̱dyārṇā̱ yūne̍ vṛ̱traṁ pu̍ru̱kutsā̍ya randhīḥ ||

dana̍ḥ | viśa̍ḥ | i̱ndra̱ | mṛ̱dhra-vā̍caḥ | sa̱pta | yat | pura̍ḥ | śarma̍ | śāra̍dīḥ | dart |
ṛ̱ṇoḥ | a̱paḥ | a̱na̱va̱dya̱ | arṇā̍ḥ | yūne̍ | vṛ̱tram | pu̱ru̱-kutsā̍ya | ra̱ndhī̱ḥ ||1.174.2||

1.174.3a ajā̱ vṛta̍ indra̱ śūra̍patnī̱rdyāṁ ca̱ yebhi̍ḥ puruhūta nū̱nam |
1.174.3c rakṣo̍ a̱gnima̱śuṣa̱ṁ tūrva̍yāṇaṁ si̱ṁho na dame̱ apā̍ṁsi̱ vasto̍ḥ ||

aja̍ | vṛta̍ḥ | i̱ndra̱ | śūra̍-patnīḥ | dyām | ca̱ | yebhi̍ḥ | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | nū̱nam |
rakṣo̱ iti̍ | a̱gnim | a̱śuṣa̍m | tūrva̍yāṇam | si̱ṁhaḥ | na | dame̍ | apā̍ṁsi | vasto̍ḥ ||1.174.3||

1.174.4a śeṣa̱nnu ta i̍ndra̱ sasmi̱nyonau̱ praśa̍staye̱ pavī̍ravasya ma̱hnā |
1.174.4c sṛ̱jadarṇā̱ṁsyava̱ yadyu̱dhā gāstiṣṭha̱ddharī̍ dhṛṣa̱tā mṛ̍ṣṭa̱ vājā̍n ||

śeṣa̍n | nu | te | i̱ndra̱ | sasmi̍n | yonau̍ | pra-śa̍staye | pavī̍ravasya | ma̱hnā |
sṛ̱jat | arṇā̍ṁsi | ava̍ | yat | yu̱dhā | gāḥ | tiṣṭha̍t | harī̱ iti̍ | dhṛ̱ṣa̱tā | mṛ̱ṣṭa̱ | vājā̍n ||1.174.4||

1.174.5a vaha̱ kutsa̍mindra̱ yasmi̍ñcā̱kantsyū̍ma̱nyū ṛ̱jrā vāta̱syāśvā̍ |
1.174.5c pra sūra̍śca̱kraṁ vṛ̍hatāda̱bhīke̱'bhi spṛdho̍ yāsiṣa̱dvajra̍bāhuḥ ||

vaha̍ | kutsa̍m | i̱ndra̱ | yasmi̍n | cā̱kan | syū̱ma̱nyū iti̍ | ṛ̱jrā | vāta̍sya | aśvā̍ |
pra | sūra̍ḥ | ca̱kram | vṛ̱ha̱tā̱t | a̱bhīke̍ | a̱bhi | spṛdha̍ḥ | yā̱si̱ṣa̱t | vajra̍-bāhuḥ ||1.174.5||

1.174.6a ja̱gha̱nvām̐ i̍ndra mi̱trerū̍ñco̱dapra̍vṛddho harivo̱ adā̍śūn |
1.174.6c pra ye paśya̍nnarya̱maṇa̱ṁ sacā̱yostvayā̍ śū̱rtā vaha̍mānā̱ apa̍tyam ||

ja̱gha̱nvān | i̱ndra̱ | mi̱trerū̍n | co̱da-pra̍vṛddhaḥ | ha̱ri̱-va̱ḥ | adā̍śūn |
pra | ye | paśya̍n | a̱rya̱maṇa̍m | sacā̍ | ā̱yoḥ | tvayā̍ | śū̱rtāḥ | vaha̍mānāḥ | apa̍tyam ||1.174.6||

1.174.7a rapa̍tka̱viri̍ndrā̱rkasā̍tau̱ kṣāṁ dā̱sāyo̍pa̱barha̍ṇīṁ kaḥ |
1.174.7c kara̍tti̱sro ma̱ghavā̱ dānu̍citrā̱ ni du̍ryo̱ṇe kuya̍vācaṁ mṛ̱dhi śre̍t ||

rapa̍t | ka̱viḥ | i̱ndra̱ | a̱rka-sā̍tau | kṣām | dā̱sāya̍ | u̱pa̱-barha̍ṇīm | ka̱riti̍ kaḥ |
kara̍t | ti̱sraḥ | ma̱gha-vā̍ | dānu̍-citrāḥ | ni | du̱ryo̱ṇe | kuya̍vācam | mṛ̱dhi | śre̱t ||1.174.7||

1.174.8a sanā̱ tā ta̍ indra̱ navyā̱ āgu̱ḥ saho̱ nabho'vi̍raṇāya pū̱rvīḥ |
1.174.8c bhi̱natpuro̱ na bhido̱ ade̍vīrna̱namo̱ vadha̱rade̍vasya pī̱yoḥ ||

sanā̍ | tā | te̱ | i̱ndra̱ | navyā̍ḥ | ā | a̱gu̱ḥ | saha̍ḥ | nabha̍ḥ | avi̍-raṇāya | pū̱rvīḥ |
bhi̱nat | pura̍ḥ | na | bhida̍ḥ | ade̍vīḥ | na̱nama̍ḥ | vadha̍ḥ | ade̍vasya | pī̱yoḥ ||1.174.8||

1.174.9a tvaṁ dhuni̍rindra̱ dhuni̍matīrṛ̱ṇora̱paḥ sī̱rā na srava̍ntīḥ |
1.174.9c pra yatsa̍mu̱dramati̍ śūra̱ parṣi̍ pā̱rayā̍ tu̱rvaśa̱ṁ yadu̍ṁ sva̱sti ||

tvam | dhuni̍ḥ | i̱ndra̱ | dhuni̍-matīḥ | ṛ̱ṇoḥ | a̱paḥ | sī̱rāḥ | na | srava̍ntīḥ |
pra | yat | sa̱mu̱dram | ati̍ | śū̱ra̱ | parṣi̍ | pā̱raya̍ | tu̱rvaśa̍m | yadu̍m | sva̱sti ||1.174.9||

1.174.10a tvama̱smāka̍mindra vi̱śvadha̍ syā avṛ̱kata̍mo na̱rāṁ nṛ̍pā̱tā |
1.174.10c sa no̱ viśvā̍sāṁ spṛ̱dhāṁ sa̍ho̱dā vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

tvam | a̱smāka̍m | i̱ndra̱ | vi̱śvadha̍ | syā̱ḥ | a̱vṛ̱ka-ta̍maḥ | na̱rām | nṛ̱-pā̱tā |
saḥ | na̱ḥ | viśvā̍sām | spṛ̱dhām | sa̱ha̱ḥ-dāḥ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.174.10||


1.175.1a matsyapā̍yi te̱ maha̱ḥ pātra̍syeva harivo matsa̱ro mada̍ḥ |
1.175.1c vṛṣā̍ te̱ vṛṣṇa̱ indu̍rvā̱jī sa̍hasra̱sāta̍maḥ ||

matsi̍ | apā̍yi | te̱ | maha̍ḥ | pātra̍sya-iva | ha̱ri̱-vaḥ | ma̱tsa̱raḥ | mada̍ḥ |
vṛṣā̍ | te̱ | vṛṣṇe̍ | indu̍ḥ | vā̱jī | sa̱ha̱sra̱-sāta̍maḥ ||1.175.1||

1.175.2a ā na̍ste gantu matsa̱ro vṛṣā̱ mado̱ vare̍ṇyaḥ |
1.175.2c sa̱hāvā̍m̐ indra sāna̱siḥ pṛ̍tanā̱ṣāḻama̍rtyaḥ ||

ā | na̱ḥ | te̱ | ga̱ntu̱ | ma̱tsa̱raḥ | vṛṣā̍ | mada̍ḥ | vare̍ṇyaḥ |
sa̱ha-vā̍n | i̱ndra̱ | sā̱na̱siḥ | pṛ̱ta̱nā̱ṣāṭ | ama̍rtyaḥ ||1.175.2||

1.175.3a tvaṁ hi śūra̱ḥ sani̍tā co̱dayo̱ manu̍ṣo̱ ratha̍m |
1.175.3c sa̱hāvā̱ndasyu̍mavra̱tamoṣa̱ḥ pātra̱ṁ na śo̱ciṣā̍ ||

tvam | hi | śūra̍ḥ | sani̍tā | co̱daya̍ḥ | manu̍ṣaḥ | ratha̍m |
sa̱ha-vā̍n | dasyu̍m | a̱vra̱tam | oṣa̍ḥ | pātra̍m | na | śo̱ciṣā̍ ||1.175.3||

1.175.4a mu̱ṣā̱ya sūrya̍ṁ kave ca̱kramīśā̍na̱ oja̍sā |
1.175.4c vaha̱ śuṣṇā̍ya va̱dhaṁ kutsa̱ṁ vāta̱syāśvai̍ḥ ||

mu̱ṣā̱ya | sūrya̍m | ka̱ve̱ | ca̱kram | īśā̍naḥ | oja̍sā |
vaha̍ | śuṣṇā̍ya | va̱dham | kutsa̍m | vāta̍sya | aśvai̍ḥ ||1.175.4||

1.175.5a śu̱ṣminta̍mo̱ hi te̱ mado̍ dyu̱mninta̍ma u̱ta kratu̍ḥ |
1.175.5c vṛ̱tra̱ghnā va̍rivo̱vidā̍ maṁsī̱ṣṭhā a̍śva̱sāta̍maḥ ||

śu̱ṣmin-ta̍maḥ | hi | te̱ | mada̍ḥ | dyu̱mnin-ta̍maḥ | u̱ta | kratu̍ḥ |
vṛ̱tra̱-ghnā | va̱ri̱va̱ḥ-vidā̍ | ma̱ṁsī̱ṣṭhāḥ | a̱śva̱-sāta̍maḥ ||1.175.5||

1.175.6a yathā̱ pūrve̍bhyo jari̱tṛbhya̍ indra̱ maya̍ i̱vāpo̱ na tṛṣya̍te ba̱bhūtha̍ |
1.175.6c tāmanu̍ tvā ni̱vida̍ṁ johavīmi vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

yathā̍ | pūrve̍bhyaḥ | ja̱ri̱tṛ-bhya̍ḥ | i̱ndra̱ | maya̍ḥ-iva | āpa̍ḥ | na | tṛṣya̍te | ba̱bhūtha̍ |
tām | anu̍ | tvā̱ | ni̱-vida̍m | jo̱ha̱vī̱mi̱ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.175.6||


1.176.1a matsi̍ no̱ vasya̍ïṣṭaya̱ indra̍mindo̱ vṛṣā vi̍śa |
1.176.1c ṛ̱ghā̱yamā̍ṇa invasi̱ śatru̱manti̱ na vi̍ndasi ||

matsi̍ | na̱ḥ | vasya̍ḥ-iṣṭaye | indra̍m | i̱ndo̱ iti̍ | vṛṣā̍ | ā | vi̱śa̱ |
ṛ̱ghā̱yamā̍ṇaḥ | i̱nva̱si̱ | śatru̍m | anti̍ | na | vi̱nda̱si̱ ||1.176.1||

1.176.2a tasmi̱nnā ve̍śayā̱ giro̱ ya eka̍ścarṣaṇī̱nām |
1.176.2c anu̍ sva̱dhā yamu̱pyate̱ yava̱ṁ na carkṛ̍ṣa̱dvṛṣā̍ ||

tasmi̍n | ā | ve̱śa̱ya̱ | gira̍ḥ | yaḥ | eka̍ḥ | ca̱rṣa̱ṇī̱nām |
anu̍ | sva̱dhā | yam | u̱pyate̍ | yava̍m | na | carkṛ̍ṣat | vṛṣā̍ ||1.176.2||

1.176.3a yasya̱ viśvā̍ni̱ hasta̍yo̱ḥ pañca̍ kṣitī̱nāṁ vasu̍ |
1.176.3c spā̱śaya̍sva̱ yo a̍sma̱dhrugdi̱vyevā̱śani̍rjahi ||

yasya̍ | viśvā̍ni | hasta̍yoḥ | pañca̍ | kṣi̱tī̱nām | vasu̍ |
spā̱śaya̍sva | yaḥ | a̱sma̱-dhruk | di̱vyā-i̍va | a̱śani̍ḥ | ja̱hi̱ ||1.176.3||

1.176.4a asu̍nvantaṁ samaṁ jahi dū̱ṇāśa̱ṁ yo na te̱ maya̍ḥ |
1.176.4c a̱smabhya̍masya̱ veda̍naṁ da̱ddhi sū̱riści̍dohate ||

asu̍nvantam | sa̱ma̱m | ja̱hi̱ | du̱ḥ-naśa̍m | yaḥ | na | te̱ | maya̍ḥ |
a̱smabhya̍m | a̱sya̱ | veda̍nam | da̱ddhi | sū̱riḥ | ci̱t | o̱ha̱te̱ ||1.176.4||

1.176.5a āvo̱ yasya̍ dvi̱barha̍so̱'rkeṣu̍ sānu̱ṣagasa̍t |
1.176.5c ā̱jāvindra̍syendo̱ prāvo̱ vāje̍ṣu vā̱jina̍m ||

āva̍ḥ | yasya̍ | dvi̱-barha̍saḥ | a̱rkeṣu̍ | sā̱nu̱ṣak | asa̍t |
ā̱jau | indra̍sya | i̱ndo̱ iti̍ | pra | ā̱va̱ḥ | vāje̍ṣu | vā̱jina̍m ||1.176.5||

1.176.6a yathā̱ pūrve̍bhyo jari̱tṛbhya̍ indra̱ maya̍ i̱vāpo̱ na tṛṣya̍te ba̱bhūtha̍ |
1.176.6c tāmanu̍ tvā ni̱vida̍ṁ johavīmi vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

yathā̍ | pūrve̍bhyaḥ | ja̱ri̱tṛ-bhya̍ḥ | i̱ndra̱ | maya̍ḥ-iva | āpa̍ḥ | na | tṛṣya̍te | ba̱bhūtha̍ |
tām | anu̍ | tvā̱ | ni̱-vida̍m | jo̱ha̱vī̱mi̱ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.176.6||


1.177.1a ā ca̍rṣaṇi̱prā vṛ̍ṣa̱bho janā̍nā̱ṁ rājā̍ kṛṣṭī̱nāṁ pu̍ruhū̱ta indra̍ḥ |
1.177.1c stu̱taḥ śra̍va̱syannava̱sopa̍ ma̱drigyu̱ktvā harī̱ vṛṣa̱ṇā yā̍hya̱rvāṅ ||

ā | ca̱rṣa̱ṇi̱-prāḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | janā̍nām | rājā̍ | kṛ̱ṣṭī̱nām | pu̱ru̱-hū̱taḥ | indra̍ḥ |
stu̱taḥ | śra̱va̱syan | ava̍sā | upa̍ | ma̱drik | yu̱ktvā | harī̱ iti̍ | vṛ̱ṣa̱ṇā | ā | yā̱hi̱ | a̱rvāṅ ||1.177.1||

1.177.2a ye te̱ vṛṣa̍ṇo vṛṣa̱bhāsa̍ indra brahma̱yujo̱ vṛṣa̍rathāso̱ atyā̍ḥ |
1.177.2c tām̐ ā ti̍ṣṭha̱ tebhi̱rā yā̍hya̱rvāṅhavā̍mahe tvā su̱ta i̍ndra̱ some̍ ||

ye | te̱ | vṛṣa̍ṇaḥ | vṛ̱ṣa̱bhāsa̍ḥ | i̱ndra̱ | bra̱hma̱-yuja̍ḥ | vṛṣa̍-rathāsaḥ | atyā̍ḥ |
tān | ā | ti̱ṣṭha̱ | tebhi̍ḥ | ā | yā̱hi̱ | a̱rvāṅ | havā̍mahe | tvā̱ | su̱te | i̱ndra̱ | some̍ ||1.177.2||

1.177.3a ā ti̍ṣṭha̱ ratha̱ṁ vṛṣa̍ṇa̱ṁ vṛṣā̍ te su̱taḥ soma̱ḥ pari̍ṣiktā̱ madhū̍ni |
1.177.3c yu̱ktvā vṛṣa̍bhyāṁ vṛṣabha kṣitī̱nāṁ hari̍bhyāṁ yāhi pra̱vatopa̍ ma̱drik ||

ā | ti̱ṣṭha̱ | ratha̍m | vṛṣa̍ṇam | vṛṣā̍ | te̱ | su̱taḥ | soma̍ḥ | pari̍-siktā | madhū̍ni |
yu̱ktvā | vṛṣa̍-bhyām | vṛ̱ṣa̱bha̱ | kṣi̱tī̱nām | hari̍-bhyām | yā̱hi̱ | pra̱-vatā̍ | upa̍ | ma̱drik ||1.177.3||

1.177.4a a̱yaṁ ya̱jño de̍va̱yā a̱yaṁ mi̱yedha̍ i̱mā brahmā̍ṇya̱yami̍ndra̱ soma̍ḥ |
1.177.4c stī̱rṇaṁ ba̱rhirā tu śa̍kra̱ pra yā̍hi̱ pibā̍ ni̱ṣadya̱ vi mu̍cā̱ harī̍ i̱ha ||

a̱yam | ya̱jñaḥ | de̱va̱-yāḥ | a̱yam | mi̱yedha̍ḥ | i̱mā | brahmā̍ṇi | a̱yam | i̱ndra̱ | soma̍ḥ |
stī̱rṇam | ba̱rhiḥ | ā | tu | śa̱kra̱ | pra | yā̱hi̱ | piba̍ | ni̱-sadya̍ | vi | mu̱ca̱ | harī̱ iti̍ | i̱ha ||1.177.4||

1.177.5a o suṣṭu̍ta indra yāhya̱rvāṅupa̱ brahmā̍ṇi mā̱nyasya̍ kā̱roḥ |
1.177.5c vi̱dyāma̱ vasto̱rava̍sā gṛ̱ṇanto̍ vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

o iti̍ | su-stu̍taḥ | i̱ndra̱ | yā̱hi̱ | a̱rvāṅ | upa̍ | brahmā̍ṇi | mā̱nyasya̍ | kā̱roḥ |
vi̱dyāma̍ | vasto̍ḥ | ava̍sā | gṛ̱ṇanta̍ḥ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.177.5||


1.178.1a yaddha̱ syā ta̍ indra śru̱ṣṭirasti̱ yayā̍ ba̱bhūtha̍ jari̱tṛbhya̍ ū̱tī |
1.178.1c mā na̱ḥ kāma̍ṁ ma̱haya̍nta̱mā dha̱gviśvā̍ te aśyā̱ṁ paryāpa̍ ā̱yoḥ ||

yat | ha̱ | syā | te̱ | i̱ndra̱ | śru̱ṣṭiḥ | asti̍ | yayā̍ | ba̱bhūtha̍ | ja̱ri̱tṛ-bhya̍ḥ | ū̱tī |
mā | na̱ḥ | kāma̍m | ma̱haya̍ntam | ā | dha̱k | viśvā̍ | te̱ | a̱śyā̱m | pari̍ | āpa̍ḥ | ā̱yoḥ ||1.178.1||

1.178.2a na ghā̱ rājendra̱ ā da̍bhanno̱ yā nu svasā̍rā kṛ̱ṇava̍nta̱ yonau̍ |
1.178.2c āpa̍ścidasmai su̱tukā̍ aveṣa̱ngama̍nna̱ indra̍ḥ sa̱khyā vaya̍śca ||

na | gha̱ | rājā̍ | indra̍ḥ | ā | da̱bha̱t | na̱ḥ | yā | nu | svasā̍rā | kṛ̱ṇava̍nta | yonau̍ |
āpa̍ḥ | ci̱t | a̱smai̱ | su̱-tukā̍ḥ | a̱ve̱ṣa̱n | gama̍t | na̱ḥ | indra̍ḥ | sa̱khyā | vaya̍ḥ | ca̱ ||1.178.2||

1.178.3a jetā̱ nṛbhi̱rindra̍ḥ pṛ̱tsu śūra̱ḥ śrotā̱ hava̱ṁ nādha̍mānasya kā̱roḥ |
1.178.3c prabha̍rtā̱ ratha̍ṁ dā̱śuṣa̍ upā̱ka udya̍ntā̱ giro̱ yadi̍ ca̱ tmanā̱ bhūt ||

jetā̍ | nṛ-bhi̍ḥ | indra̍ḥ | pṛ̱t-su | śūra̍ḥ | śrotā̍ | hava̍m | nādha̍mānasya | kā̱roḥ |
pra-bha̍rtā | ratha̍m | dā̱śuṣa̍ḥ | u̱pā̱ke | ut-ya̍ntā | gira̍ḥ | yadi̍ | ca̱ | tmanā̍ | bhūt ||1.178.3||

1.178.4a e̱vā nṛbhi̱rindra̍ḥ suśrava̱syā pra̍khā̱daḥ pṛ̱kṣo a̱bhi mi̱triṇo̍ bhūt |
1.178.4c sa̱ma̱rya i̱ṣaḥ sta̍vate̱ vivā̍ci satrāka̱ro yaja̍mānasya̱ śaṁsa̍ḥ ||

e̱va | nṛ-bhi̍ḥ | indra̍ḥ | su̱-śra̱va̱syā | pra̱-khā̱daḥ | pṛ̱kṣaḥ | a̱bhi | mi̱triṇa̍ḥ | bhū̱t |
sa̱-ma̱rye | i̱ṣaḥ | sta̱va̱te̱ | vi-vā̍ci | sa̱trā̱-ka̱raḥ | yaja̍mānasya | śaṁsa̍ḥ ||1.178.4||

1.178.5a tvayā̍ va̱yaṁ ma̍ghavannindra̱ śatrū̍na̱bhi ṣyā̍ma maha̱to manya̍mānān |
1.178.5c tvaṁ trā̱tā tvamu̍ no vṛ̱dhe bhū̍rvi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

tvayā̍ | va̱yam | ma̱gha̱-va̱n | i̱ndra̱ | śatrū̍n | a̱bhi | syā̱ma̱ | ma̱ha̱taḥ | manya̍mānān |
tvam | trā̱tā | tvam | ū̱m̐ iti̍ | na̱ḥ | vṛ̱dhe | bhū̱ḥ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.178.5||


1.179.1a pū̱rvīra̱haṁ śa̱rada̍ḥ śaśramā̱ṇā do̱ṣā vasto̍ru̱ṣaso̍ ja̱raya̍ntīḥ |
1.179.1c mi̱nāti̱ śriya̍ṁ jari̱mā ta̱nūnā̱mapyū̱ nu patnī̱rvṛṣa̍ṇo jagamyuḥ ||

pū̱rvīḥ | a̱ham | śa̱rada̍ḥ | śa̱śra̱mā̱ṇā | do̱ṣāḥ | vasto̍ḥ | u̱ṣasa̍ḥ | ja̱raya̍ntīḥ |
mi̱nāti̍ | śriya̍m | ja̱ri̱mā | ta̱nūnā̍m | api̍ | ū̱m̐ iti̍ | nu | patnī̍ḥ | vṛṣa̍ṇaḥ | ja̱ga̱myu̱ḥ ||1.179.1||

1.179.2a ye ci̱ddhi pūrva̍ ṛta̱sāpa̱ āsa̍ntsā̱kaṁ de̱vebhi̱rava̍dannṛ̱tāni̍ |
1.179.2c te ci̱davā̍surna̱hyanta̍mā̱puḥ samū̱ nu patnī̱rvṛṣa̍bhirjagamyuḥ ||

ye | ci̱t | hi | pūrve̍ | ṛ̱ta̱-sāpa̍ḥ | āsa̍n | sā̱kam | de̱vebhi̍ḥ | ava̍dan | ṛ̱tāni̍ |
te | ci̱t | ava̍ | a̱su̱ḥ | na̱hi | anta̍m | ā̱puḥ | sam | ū̱m̐ iti̍ | nu | patnī̍ḥ | vṛṣa̍-bhiḥ | ja̱ga̱myu̱ḥ ||1.179.2||

1.179.3a na mṛṣā̍ śrā̱ntaṁ yadava̍nti de̱vā viśvā̱ itspṛdho̍ a̱bhya̍śnavāva |
1.179.3c jayā̱vedatra̍ śa̱tanī̍thamā̱jiṁ yatsa̱myañcā̍ mithu̱nāva̱bhyajā̍va ||

na | mṛṣā̍ | śrā̱ntam | yat | ava̍nti | de̱vāḥ | viśvā̍ḥ | it | spṛdha̍ḥ | a̱bhi | a̱śna̱vā̱va̱ |
jayā̍va | it | atra̍ | śa̱ta-nī̍tham | ā̱jim | yat | sa̱myañcā̍ | mi̱thu̱nau | a̱bhi | ajā̍va ||1.179.3||

1.179.4a na̱dasya̍ mā rudha̱taḥ kāma̱ āga̍nni̱ta ājā̍to a̱muta̱ḥ kuta̍ścit |
1.179.4c lopā̍mudrā̱ vṛṣa̍ṇa̱ṁ nī ri̍ṇāti̱ dhīra̱madhī̍rā dhayati śva̱santa̍m ||

na̱dasya̍ | mā̱ | ru̱dha̱taḥ | kāma̍ḥ | ā | a̱ga̱n | i̱taḥ | ā-jā̍taḥ | a̱muta̍ḥ | kuta̍ḥ | ci̱t |
lopā̍mudrā | vṛṣa̍ṇam | niḥ | ri̱ṇā̱ti̱ | dhīra̍m | adhī̍rā | dha̱ya̱ti̱ | śva̱santa̍m ||1.179.4||

1.179.5a i̱maṁ nu soma̱manti̍to hṛ̱tsu pī̱tamupa̍ bruve |
1.179.5c yatsī̱māga̍ścakṛ̱mā tatsu mṛ̍ḻatu pulu̱kāmo̱ hi martya̍ḥ ||

i̱mam | nu | soma̍m | anti̍taḥ | hṛ̱t-su | pī̱tam | upa̍ | bru̱ve̱ |
yat | sī̱m | āga̍ḥ | ca̱kṛ̱ma | tat | su | mṛ̱ḻa̱tu̱ | pu̱lu̱-kāma̍ḥ | hi | martya̍ḥ ||1.179.5||

1.179.6a a̱gastya̱ḥ khana̍mānaḥ kha̱nitrai̍ḥ pra̱jāmapa̍tya̱ṁ bala̍mi̱cchamā̍naḥ |
1.179.6c u̱bhau varṇā̱vṛṣi̍ru̱graḥ pu̍poṣa sa̱tyā de̱veṣvā̱śiṣo̍ jagāma ||

a̱gastya̍ḥ | khana̍mānaḥ | kha̱nitrai̍ḥ | pra̱-jām | apa̍tyam | bala̍m | i̱cchamā̍naḥ |
u̱bhau | varṇau̍ | ṛṣi̍ḥ | u̱graḥ | pu̱po̱ṣa̱ | sa̱tyāḥ | de̱veṣu̍ | ā̱-śiṣa̍ḥ | ja̱gā̱ma̱ ||1.179.6||


1.180.1a yu̱vo rajā̍ṁsi su̱yamā̍so̱ aśvā̱ ratho̱ yadvā̱ṁ paryarṇā̍ṁsi̱ dīya̍t |
1.180.1c hi̱ra̱ṇyayā̍ vāṁ pa̱vaya̍ḥ pruṣāya̱nmadhva̱ḥ piba̍ntā u̱ṣasa̍ḥ sacethe ||

yu̱voḥ | rajā̍ṁsi | su̱-yamā̍saḥ | aśvā̍ḥ | ratha̍ḥ | yat | vā̱m | pari̍ | arṇā̍ṁsi | dīya̍t |
hi̱ra̱ṇyayā̍ḥ | vām | pa̱vaya̍ḥ | pru̱ṣā̱ya̱n | madhva̍ḥ | piba̍ntau | u̱ṣasa̍ḥ | sa̱ce̱the̱ iti̍ ||1.180.1||

1.180.2a yu̱vamatya̱syāva̍ nakṣatho̱ yadvipa̍tmano̱ narya̍sya̱ praya̍jyoḥ |
1.180.2c svasā̱ yadvā̍ṁ viśvagūrtī̱ bharā̍ti̱ vājā̱yeṭṭe̍ madhupāvi̱ṣe ca̍ ||

yu̱vam | atya̍sya | ava̍ | na̱kṣa̱tha̱ḥ | yat | vi-pa̍tmanaḥ | narya̍sya | pra-ya̍jyoḥ |
svasā̍ | yat | vā̱m | vi̱śva̱gū̱rtī̱ iti̍ viśva-gūrtī | bharā̍ti | vājā̍ya | īṭṭe̍ | ma̱dhu̱-pau̱ | i̱ṣe | ca̱ ||1.180.2||

1.180.3a yu̱vaṁ paya̍ u̱sriyā̍yāmadhattaṁ pa̱kvamā̱māyā̱mava̱ pūrvya̱ṁ goḥ |
1.180.3c a̱ntaryadva̱nino̍ vāmṛtapsū hvā̱ro na śuci̱ryaja̍te ha̱viṣmā̍n ||

yu̱vam | paya̍ḥ | u̱sriyā̍yām | a̱dha̱tta̱m | pa̱kvam | ā̱māyā̍m | ava̍ | pūrvya̍m | goḥ |
a̱ntaḥ | yat | va̱nina̍ḥ | vā̱m | ṛ̱ta̱psū̱ ityṛ̍ta-psū | hvā̱raḥ | na | śuci̍ḥ | yaja̍te | ha̱viṣmā̍n ||1.180.3||

1.180.4a yu̱vaṁ ha̍ gha̱rmaṁ madhu̍manta̱matra̍ye̱'po na kṣodo̍'vṛṇītame̱ṣe |
1.180.4c tadvā̍ṁ narāvaśvinā̱ paśva̍ïṣṭī̱ rathye̍va ca̱krā prati̍ yanti̱ madhva̍ḥ ||

yu̱vam | ha̱ | gha̱rmam | madhu̍-mantam | atra̍ye | a̱paḥ | na | kṣoda̍ḥ | a̱vṛ̱ṇī̱ta̱m | e̱ṣe |
tat | vā̱m | na̱rau̱ | a̱śvi̱nā̱ | paśva̍ḥ-iṣṭiḥ | rathyā̍-iva | ca̱krā | prati̍ | ya̱nti̱ | madhva̍ḥ ||1.180.4||

1.180.5a ā vā̍ṁ dā̱nāya̍ vavṛtīya dasrā̱ gorohe̍ṇa tau̱gryo na jivri̍ḥ |
1.180.5c a̱paḥ kṣo̱ṇī sa̍cate̱ māhi̍nā vāṁ jū̱rṇo vā̱makṣu̱raṁha̍so yajatrā ||

ā | vā̱m | dā̱nāya̍ | va̱vṛ̱tī̱ya̱ | da̱srā̱ | goḥ | ohe̍na | tau̱gryaḥ | na | jivri̍ḥ |
a̱paḥ | kṣo̱ṇī iti̍ | sa̱ca̱te̱ | māhi̍nā | vā̱m | jū̱rṇaḥ | vā̱m | akṣu̍ḥ | aṁha̍saḥ | ya̱ja̱trā̱ ||1.180.5||

1.180.6a ni yadyu̱vethe̍ ni̱yuta̍ḥ sudānū̱ upa̍ sva̱dhābhi̍ḥ sṛjatha̱ḥ pura̍ṁdhim |
1.180.6c preṣa̱dveṣa̱dvāto̱ na sū̱rirā ma̱he da̍de suvra̱to na vāja̍m ||

ni | yat | yu̱vethe̱ iti̍ | ni̱-yuta̍ḥ | su̱dā̱nū̱ iti̍ su-dānū | upa̍ | sva̱dhābhi̍ḥ | sṛ̱ja̱tha̱ḥ | pura̍m-dhim |
preṣa̍t | veṣa̍t | vāta̍ḥ | na | sū̱riḥ | ā | ma̱he | da̱de̱ | su̱-vra̱taḥ | na | vāja̍m ||1.180.6||

1.180.7a va̱yaṁ ci̱ddhi vā̍ṁ jari̱tāra̍ḥ sa̱tyā vi̍pa̱nyāma̍he̱ vi pa̱ṇirhi̱tāvā̍n |
1.180.7c adhā̍ ci̱ddhi ṣmā̍śvināvanindyā pā̱tho hi ṣmā̍ vṛṣaṇā̱vanti̍devam ||

va̱yam | ci̱t | hi | vā̱m | ja̱ri̱tāra̍ḥ | sa̱tyāḥ | vi̱pa̱nyāma̍he | vi | pa̱ṇiḥ | hi̱ta-vā̍n |
adha̍ | ci̱t | hi | sma̱ | a̱śvi̱nau̱ | a̱ni̱ndyā̱ | pā̱thaḥ | hi | sma̱ | vṛ̱ṣa̱ṇau̱ | anti̍-devam ||1.180.7||

1.180.8a yu̱vāṁ ci̱ddhi ṣmā̍śvinā̱vanu̱ dyūnviru̍drasya pra̱srava̍ṇasya sā̱tau |
1.180.8c a̱gastyo̍ na̱rāṁ nṛṣu̱ praśa̍sta̱ḥ kārā̍dhunīva citayatsa̱hasrai̍ḥ ||

yu̱vām | ci̱t | hi | sma̱ | a̱śvi̱nau̱ | anu̍ | dyūn | vi-ru̍drasya | pra̱-srava̍ṇasya | sā̱tau |
a̱gastya̍ḥ | na̱rām | nṛṣu̍ | pra-śa̍staḥ | kārā̍dhunī-iva | ci̱ta̱ya̱t | sa̱hasrai̍ḥ ||1.180.8||

1.180.9a pra yadvahe̍the mahi̱nā ratha̍sya̱ pra spa̍ndrā yātho̱ manu̍ṣo̱ na hotā̍ |
1.180.9c dha̱ttaṁ sū̱ribhya̍ u̱ta vā̱ svaśvya̱ṁ nāsa̍tyā rayi̱ṣāca̍ḥ syāma ||

pra | yat | vahe̍the̱ iti̍ | ma̱hi̱nā | ratha̍sya | pra | spa̱ndrā̱ | yā̱tha̱ḥ | manu̍ṣaḥ | na | hotā̍ |
dha̱ttam | sū̱ri-bhya̍ḥ | u̱ta | vā̱ | su̱-aśvya̍m | nāsa̍tyā | ra̱yi̱-sāca̍ḥ | syā̱ma̱ ||1.180.9||

1.180.10a taṁ vā̱ṁ ratha̍ṁ va̱yama̱dyā hu̍vema̱ stomai̍raśvinā suvi̱tāya̱ navya̍m |
1.180.10c ari̍ṣṭanemi̱ṁ pari̱ dyāmi̍yā̱naṁ vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

tam | vā̱m | ratha̍m | va̱yam | a̱dya | hu̱ve̱ma̱ | stomai̍ḥ | a̱śvi̱nā̱ | su̱vi̱tāya̍ | navya̍m |
ari̍ṣṭa-nemim | pari̍ | dyām | i̱yā̱nam | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.180.10||


1.181.1a kadu̱ preṣṭā̍vi̱ṣāṁ ra̍yī̱ṇāma̍dhva̱ryantā̱ yadu̍nninī̱tho a̱pām |
1.181.1c a̱yaṁ vā̍ṁ ya̱jño a̍kṛta̱ praśa̍sti̱ṁ vasu̍dhitī̱ avi̍tārā janānām ||

kat | ū̱m̐ iti̍ | preṣṭhau̍ | i̱ṣām | ra̱yī̱ṇām | a̱dhva̱ryantā̍ | yat | u̱t-ni̱nī̱thaḥ | a̱pām |
a̱yam | vā̱m | ya̱jñaḥ | a̱kṛ̱ta̱ | pra-śa̍stim | vasu̍dhitī̱ iti̱ vasu̍-dhitī | avi̍tārā | ja̱nā̱nā̱m ||1.181.1||

1.181.2a ā vā̱maśvā̍sa̱ḥ śuca̍yaḥ paya̱spā vāta̍raṁhaso di̱vyāso̱ atyā̍ḥ |
1.181.2c ma̱no̱juvo̱ vṛṣa̍ṇo vī̱tapṛ̍ṣṭhā̱ eha sva̱rājo̍ a̱śvinā̍ vahantu ||

ā | vā̱m | aśvā̍saḥ | śuca̍yaḥ | pa̱ya̱ḥ-pāḥ | vāta̍-raṁhasaḥ | di̱vyāsa̍ḥ | atyā̍ḥ |
ma̱na̱ḥ-juva̍ḥ | vṛṣa̍ṇaḥ | vī̱ta-pṛ̍ṣṭhāḥ | ā | i̱ha | sva̱-rāja̍ḥ | a̱śvinā̍ | va̱ha̱ntu̱ ||1.181.2||

1.181.3a ā vā̱ṁ ratho̱'vani̱rna pra̱vatvā̍ntsṛ̱prava̍ndhuraḥ suvi̱tāya̍ gamyāḥ |
1.181.3c vṛṣṇa̍ḥ sthātārā̱ mana̍so̱ javī̍yānahaṁpū̱rvo ya̍ja̱to dhi̍ṣṇyā̱ yaḥ ||

ā | vā̱m | ratha̍ḥ | a̱vani̍ḥ | na | pra̱vatvā̍n | sṛ̱pra-va̍ndhuraḥ | su̱vi̱tāya̍ | ga̱myā̱ḥ |
vṛṣṇa̍ḥ | sthā̱tā̱rā̱ | mana̍saḥ | javī̍yān | a̱ha̱m-pū̱rvaḥ | ya̱ja̱taḥ | dhi̱ṣṇyā̱ | yaḥ ||1.181.3||

1.181.4a i̱heha̍ jā̱tā sama̍vāvaśītāmare̱pasā̍ ta̱nvā̱3̱̍ nāma̍bhi̱ḥ svaiḥ |
1.181.4c ji̱ṣṇurvā̍ma̱nyaḥ suma̍khasya sū̱rirdi̱vo a̱nyaḥ su̱bhaga̍ḥ pu̱tra ū̍he ||

i̱ha-i̍ha | jā̱tā | sam | a̱vā̱va̱śī̱tā̱m | a̱re̱pasā̍ | ta̱nvā̍ | nāma̍-bhiḥ | svaiḥ |
ji̱ṣṇuḥ | vā̱m | a̱nyaḥ | su-ma̍khasya | sū̱riḥ | di̱vaḥ | a̱nyaḥ | su̱-bhaga̍ḥ | pu̱traḥ | ū̱he̱ ||1.181.4||

1.181.5a pra vā̍ṁ nice̱ruḥ ka̍ku̱ho vaśā̱m̐ anu̍ pi̱śaṅga̍rūpa̱ḥ sada̍nāni gamyāḥ |
1.181.5c harī̍ a̱nyasya̍ pī̱paya̍nta̱ vājai̍rma̱thrā rajā̍ṁsyaśvinā̱ vi ghoṣai̍ḥ ||

pra | vā̱m | ni̱-ce̱ruḥ | ka̱ku̱haḥ | vaśā̍n | anu̍ | pi̱śaṅga̍-rūpaḥ | sada̍nāni | ga̱myā̱ḥ |
harī̱ iti̍ | a̱nyasya̍ | pī̱paya̍nta | vājai̍ḥ | ma̱thrā | rajā̍ṁsi | a̱śvi̱nā̱ | vi | ghoṣai̍ḥ ||1.181.5||

1.181.6a pra vā̍ṁ śa̱radvā̍nvṛṣa̱bho na ni̱ṣṣāṭ pū̱rvīriṣa̍ścarati̱ madhva̍ i̱ṣṇan |
1.181.6c evai̍ra̱nyasya̍ pī̱paya̍nta̱ vājai̱rveṣa̍ntīrū̱rdhvā na̱dyo̍ na̱ āgu̍ḥ ||

pra | vā̱m | śa̱rat-vā̍n | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | na | ni̱ṣṣāṭ | pū̱rvīḥ | iṣa̍ḥ | ca̱ra̱ti̱ | madhva̍ḥ | i̱ṣṇan |
evai̍ḥ | a̱nyasya̍ | pī̱paya̍nta | vājai̍ḥ | veṣa̍ntīḥ | ū̱rdhvāḥ | na̱dya̍ḥ | na̱ḥ | ā | a̱gu̱ḥ ||1.181.6||

1.181.7a asa̍rji vā̱ṁ sthavi̍rā vedhasā̱ gīrbā̱ḻhe a̍śvinā tre̱dhā kṣara̍ntī |
1.181.7c upa̍stutāvavata̱ṁ nādha̍māna̱ṁ yāma̱nnayā̍mañchṛṇuta̱ṁ hava̍ṁ me ||

asa̍rji | vā̱m | sthavi̍rā | ve̱dha̱sā̱ | gīḥ | bā̱ḻhe | a̱śvi̱nā̱ | tre̱dhā | kṣara̍ntī |
upa̍-stutau | a̱va̱ta̱m | nādha̍mānam | yāma̍n | ayā̍man | śṛ̱ṇu̱ta̱m | hava̍m | me̱ ||1.181.7||

1.181.8a u̱ta syā vā̱ṁ ruśa̍to̱ vapsa̍so̱ gīstri̍ba̱rhiṣi̱ sada̍si pinvate̱ nṝn |
1.181.8c vṛṣā̍ vāṁ me̱gho vṛ̍ṣaṇā pīpāya̱ gorna seke̱ manu̍ṣo daśa̱syan ||

u̱ta | syā | vā̱m | ruśa̍taḥ | vapsa̍saḥ | gīḥ | tri̱-ba̱rhiṣi̍ | sada̍si | pi̱nva̱te̱ | nṝn |
vṛṣā̍ | vā̱m | me̱ghaḥ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | pī̱pā̱ya̱ | goḥ | na | seke̍ | manu̍ṣaḥ | da̱śa̱syan ||1.181.8||

1.181.9a yu̱vāṁ pū̱ṣevā̍śvinā̱ pura̍ṁdhira̱gnimu̱ṣāṁ na ja̍rate ha̱viṣmā̍n |
1.181.9c hu̱ve yadvā̍ṁ variva̱syā gṛ̍ṇā̱no vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

yu̱vām | pū̱ṣā-i̍va | a̱śvi̱nā̱ | pura̍m-dhiḥ | a̱gnim | u̱ṣām | na | ja̱ra̱te̱ | ha̱viṣmā̍n |
hu̱ve | yat | vā̱m | va̱ri̱va̱syā | gṛ̱ṇā̱naḥ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.181.9||


1.182.1a abhū̍di̱daṁ va̱yuna̱mo ṣu bhū̍ṣatā̱ ratho̱ vṛṣa̍ṇvā̱nmada̍tā manīṣiṇaḥ |
1.182.1c dhi̱ya̱ṁji̱nvā dhiṣṇyā̍ vi̱śpalā̍vasū di̱vo napā̍tā su̱kṛte̱ śuci̍vratā ||

abhū̍t | i̱dam | va̱yuna̍m | o iti̍ | su | bhū̱ṣa̱ta̱ | ratha̍ḥ | vṛṣa̍ṇ-vān | mada̍ta | ma̱nī̱ṣi̱ṇa̱ḥ |
dhi̱ya̱m-ji̱nvā | dhiṣṇyā̍ | vi̱śpalā̍vasū̱ iti̍ | di̱vaḥ | napā̍tā | su̱-kṛte̍ | śuci̍-vratā ||1.182.1||

1.182.2a indra̍tamā̱ hi dhiṣṇyā̍ ma̱rutta̍mā da̱srā daṁsi̍ṣṭhā ra̱thyā̍ ra̱thīta̍mā |
1.182.2c pū̱rṇaṁ ratha̍ṁ vahethe̱ madhva̱ āci̍ta̱ṁ tena̍ dā̱śvāṁsa̱mupa̍ yātho aśvinā ||

indra̍-tamā | hi | dhiṣṇyā̍ | ma̱rut-ta̍mā | da̱srā | daṁsi̍ṣṭhā | ra̱thyā̍ | ra̱thi-ta̍mā |
pū̱rṇam | ratha̍m | va̱he̱the̱ iti̍ | madhva̍ḥ | ā-ci̍tam | tena̍ | dā̱śvāṁsa̍m | upa̍ | yā̱tha̱ḥ | a̱śvi̱nā̱ ||1.182.2||

1.182.3a kimatra̍ dasrā kṛṇutha̱ḥ kimā̍sāthe̱ jano̱ yaḥ kaści̱daha̍virmahī̱yate̍ |
1.182.3c ati̍ kramiṣṭaṁ ju̱rata̍ṁ pa̱ṇerasu̱ṁ jyoti̱rviprā̍ya kṛṇutaṁ vaca̱syave̍ ||

kim | atra̍ | da̱srā̱ | kṛ̱ṇu̱tha̱ḥ | kim | ā̱sā̱the̱ iti̍ | jana̍ḥ | yaḥ | kaḥ | ci̱t | aha̍viḥ | ma̱hī̱yate̍ |
ati̍ | kra̱mi̱ṣṭa̱m | ju̱rata̍m | pa̱ṇeḥ | asu̍m | jyoti̍ḥ | viprā̍ya | kṛ̱ṇu̱ta̱m | va̱ca̱syave̍ ||1.182.3||

1.182.4a ja̱mbhaya̍tama̱bhito̱ rāya̍ta̱ḥ śuno̍ ha̱taṁ mṛdho̍ vi̱dathu̱stānya̍śvinā |
1.182.4c vāca̍ṁvācaṁ jari̱tū ra̱tninī̍ṁ kṛtamu̱bhā śaṁsa̍ṁ nāsatyāvata̱ṁ mama̍ ||

ja̱mbhaya̍tam | a̱bhita̍ḥ | rāya̍taḥ | śuna̍ḥ | ha̱tam | mṛdha̍ḥ | vi̱dathu̍ḥ | tāni̍ | a̱śvi̱nā̱ |
vāca̍m-vācam | ja̱ri̱tuḥ | ra̱tninī̍m | kṛ̱ta̱m | u̱bhā | saṁsa̍m | nā̱sa̱tyā̱ | a̱va̱ta̱m | mama̍ ||1.182.4||

1.182.5a yu̱vame̱taṁ ca̍krathu̱ḥ sindhu̍ṣu pla̱vamā̍tma̱nvanta̍ṁ pa̱kṣiṇa̍ṁ tau̱gryāya̱ kam |
1.182.5c yena̍ deva̱trā mana̍sā nirū̱hathu̍ḥ supapta̱nī pe̍tathu̱ḥ kṣoda̍so ma̱haḥ ||

yu̱vam | e̱tam | ca̱kra̱tu̱ḥ | sindhu̍ṣu | pla̱vam | ā̱tma̱n-vanta̍m | pa̱kṣiṇa̍m | tau̱gryāya̍ | kam |
yena̍ | de̱va̱-trā | mana̍sā | ni̱ḥ-ū̱hathu̍ḥ | su̱-pa̱pta̱ni | pe̱ta̱thu̱ḥ | kṣoda̍saḥ | ma̱haḥ ||1.182.5||

1.182.6a ava̍viddhaṁ tau̱gryama̱psva1̱̍ntara̍nārambha̱ṇe tama̍si̱ pravi̍ddham |
1.182.6c cata̍sro̱ nāvo̱ jaṭha̍lasya̱ juṣṭā̱ uda̱śvibhyā̍miṣi̱tāḥ pā̍rayanti ||

ava̍-viddham | tau̱gryam | a̱p-su | a̱ntaḥ | a̱nā̱ra̱mbha̱ṇe | tama̍si | pra-vi̍ddham |
cata̍sraḥ | nāva̍ḥ | jaṭha̍lasya | juṣṭā̍ḥ | ut | a̱śvi-bhyā̍m | i̱ṣi̱tāḥ | pā̱ra̱ya̱nti̱ ||1.182.6||

1.182.7a kaḥ svi̍dvṛ̱kṣo niṣṭhi̍to̱ madhye̱ arṇa̍so̱ yaṁ tau̱gryo nā̍dhi̱taḥ pa̱ryaṣa̍svajat |
1.182.7c pa̱rṇā mṛ̱gasya̍ pa̱taro̍rivā̱rabha̱ uda̍śvinā ūhathu̱ḥ śroma̍tāya̱ kam ||

kaḥ | svi̱t | vṛ̱kṣaḥ | niḥ-sthi̍taḥ | madhye̍ | arṇa̍saḥ | yam | tau̱gryaḥ | nā̱dhi̱taḥ | pa̱ri̱-asa̍svajat |
pa̱rṇā | mṛ̱gasya̍ | pa̱taro̍ḥ-iva | ā̱-rabhe̍ | ut | a̱śvi̱nau̱ | ū̱ha̱thu̱ḥ | śroma̍tāya | kam ||1.182.7||

1.182.8a tadvā̍ṁ narā nāsatyā̱vanu̍ ṣyā̱dyadvā̱ṁ mānā̍sa u̱catha̱mavo̍can |
1.182.8c a̱smāda̱dya sada̍saḥ so̱myādā vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

tat | vā̱m | na̱rā̱ | nā̱sa̱tyau̱ | anu̍ | syā̱t | yat | vā̱m | mānā̍saḥ | u̱catha̍m | avo̍can |
a̱smāt | a̱dya | sada̍saḥ | so̱myāt | ā | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.182.8||


1.183.1a taṁ yu̍ñjāthā̱ṁ mana̍so̱ yo javī̍yāntrivandhu̱ro vṛ̍ṣaṇā̱ yastri̍ca̱kraḥ |
1.183.1c yeno̍payā̱thaḥ su̱kṛto̍ duro̱ṇaṁ tri̱dhātu̍nā patatho̱ virna pa̱rṇaiḥ ||

tam | yu̱ñjā̱thā̱m | mana̍saḥ | yaḥ | javī̍yān | tri̱-va̱ndhu̱raḥ | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | yaḥ | tri̱-ca̱kraḥ |
yena̍ | u̱pa̱-yā̱thaḥ | su̱-kṛta̍ḥ | du̱ro̱ṇam | tri̱-dhātu̍nā | pa̱ta̱tha̱ḥ | viḥ | na | pa̱rṇaiḥ ||1.183.1||

1.183.2a su̱vṛdratho̍ vartate̱ yanna̱bhi kṣāṁ yattiṣṭha̍tha̱ḥ kratu̍ma̱ntānu̍ pṛ̱kṣe |
1.183.2c vapu̍rvapu̱ṣyā sa̍catāmi̱yaṁ gīrdi̱vo du̍hi̱troṣasā̍ sacethe ||

su̱-vṛt | ratha̍ḥ | va̱rta̱te̱ | yan | a̱bhi | kṣām | yat | tiṣṭha̍thaḥ | kratu̍-mantā | anu̍ | pṛ̱kṣe |
vapu̍ḥ | va̱pu̱ṣyā | sa̱ca̱tā̱m | i̱yam | gīḥ | di̱vaḥ | du̱hi̱trā | u̱ṣasā̍ | sa̱ce̱the̱ iti̍ ||1.183.2||

1.183.3a ā ti̍ṣṭhataṁ su̱vṛta̱ṁ yo ratho̍ vā̱manu̍ vra̱tāni̱ varta̍te ha̱viṣmā̍n |
1.183.3c yena̍ narā nāsatyeṣa̱yadhyai̍ va̱rtiryā̱thastana̍yāya̱ tmane̍ ca ||

ā | ti̱ṣṭha̱ta̱m | su̱-vṛta̍m | yaḥ | ratha̍ḥ | vā̱m | anu̍ | vra̱tāni̍ | varta̍te | ha̱viṣmā̍n |
yena̍ | na̱rā̱ | nā̱sa̱tyā̱ | i̱ṣa̱yadhyai̍ | va̱rtiḥ | yā̱thaḥ | tana̍yāya | tmane̍ | ca̱ ||1.183.3||

1.183.4a mā vā̱ṁ vṛko̱ mā vṛ̱kīrā da̍dharṣī̱nmā pari̍ varktamu̱ta māti̍ dhaktam |
1.183.4c a̱yaṁ vā̍ṁ bhā̱go nihi̍ta i̱yaṁ gīrdasrā̍vi̱me vā̍ṁ ni̱dhayo̱ madhū̍nām ||

mā | vā̱m | vṛka̍ḥ | mā | vṛ̱kīḥ | ā | da̱dha̱rṣī̱t | mā | pari̍ | va̱rkta̱m | u̱ta | mā | ati̍ | dha̱kta̱m |
a̱yam | vā̱m | bhā̱gaḥ | ni-hi̍taḥ | i̱yam | gīḥ | dasrau̍ | i̱me | vā̱m | ni̱-dhaya̍ḥ | madhū̍nām ||1.183.4||

1.183.5a yu̱vāṁ gota̍maḥ purumī̱ḻho atri̱rdasrā̱ hava̱te'va̍se ha̱viṣmā̍n |
1.183.5c diśa̱ṁ na di̱ṣṭāmṛ̍jū̱yeva̱ yantā me̱ hava̍ṁ nāsa̱tyopa̍ yātam ||

yu̱vām | gota̍maḥ | pu̱ru̱-mī̱ḻhaḥ | atri̍ḥ | dasrā̍ | hava̍te | ava̍se | ha̱viṣmā̍n |
diśa̍m | na | di̱ṣṭām | ṛ̱ju̱yā-i̍va | yantā̍ | ā | me̱ | hava̍m | nā̱sa̱tyā̱ | upa̍ | yā̱ta̱m ||1.183.5||

1.183.6a atā̍riṣma̱ tama̍saspā̱rama̱sya prati̍ vā̱ṁ stomo̍ aśvināvadhāyi |
1.183.6c eha yā̍taṁ pa̱thibhi̍rdeva̱yānai̍rvi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

atā̍riṣma | tama̍saḥ | pā̱ram | a̱sya | prati̍ | vā̱m | stoma̍ḥ | a̱śvi̱nau̱ | a̱dhā̱yi̱ |
ā | i̱ha | yā̱ta̱m | pa̱thi-bhi̍ḥ | de̱va̱-yānai̍ḥ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.183.6||


1.184.1a tā vā̍ma̱dya tāva̍pa̱raṁ hu̍vemo̱cchantyā̍mu̱ṣasi̱ vahni̍ru̱kthaiḥ |
1.184.1c nāsa̍tyā̱ kuha̍ ci̱tsantā̍va̱ryo di̱vo napā̍tā su̱dāsta̍rāya ||

tā | vā̱m | a̱dya | tau | a̱pa̱ram | hu̱ve̱ma̱ | u̱cchantyā̍m | u̱ṣasi̍ | vahni̍ḥ | u̱kthaiḥ |
nāsa̍tyā | kuha̍ | ci̱t | santau̍ | a̱ryaḥ | di̱vaḥ | napā̍tā | su̱dāḥ-ta̍rāya ||1.184.1||

1.184.2a a̱sme ū̱ ṣu vṛ̍ṣaṇā mādayethā̱mutpa̱ṇīm̐rha̍tamū̱rmyā mada̍ntā |
1.184.2c śru̱taṁ me̱ accho̍ktibhirmatī̱nāmeṣṭā̍ narā̱ nice̍tārā ca̱ karṇai̍ḥ ||

a̱sme iti̍ | ū̱m̐ iti̍ | su | vṛ̱ṣa̱ṇā̱ | mā̱da̱ye̱thā̱m | ut | pa̱ṇīn | ha̱ta̱m | ū̱rmyā | mada̍ntā |
śru̱tam | me̱ | accho̍kti-bhiḥ | ma̱tī̱nām | eṣṭā̍ | na̱rā̱ | ni-ce̍tārā | ca̱ | karṇai̍ḥ ||1.184.2||

1.184.3a śri̱ye pū̍ṣanniṣu̱kṛte̍va de̱vā nāsa̍tyā vaha̱tuṁ sū̱ryāyā̍ḥ |
1.184.3c va̱cyante̍ vāṁ kaku̱hā a̱psu jā̱tā yu̱gā jū̱rṇeva̱ varu̍ṇasya̱ bhūre̍ḥ ||

śri̱ye | pū̱ṣa̱n | i̱ṣu̱kṛtā̍-iva | de̱vā | nāsa̍tyā | va̱ha̱tum | sū̱ryāyā̍ḥ |
va̱cyante̍ | vām | ka̱ku̱hāḥ | a̱p-su | jā̱tāḥ | yu̱gā | jū̱rṇā-i̍va | varu̍ṇasya | bhūre̍ḥ ||1.184.3||

1.184.4a a̱sme sā vā̍ṁ mādhvī rā̱tira̍stu̱ stoma̍ṁ hinotaṁ mā̱nyasya̍ kā̱roḥ |
1.184.4c anu̱ yadvā̍ṁ śrava̱syā̍ sudānū su̱vīryā̍ya carṣa̱ṇayo̱ mada̍nti ||

a̱sme iti̍ | sā | vā̱m | mā̱dhvī̱ iti̍ | rā̱tiḥ | a̱stu̱ | stoma̍m | hi̱no̱ta̱m | mā̱nyasya̍ | kā̱roḥ |
anu̍ | yat | vā̱m | śra̱va̱syā̍ | su̱dā̱nū̱ iti̍ su-dānū | su̱-vīryā̍ya | ca̱rṣa̱ṇaya̍ḥ | mada̍nti ||1.184.4||

1.184.5a e̱ṣa vā̱ṁ stomo̍ aśvināvakāri̱ māne̍bhirmaghavānā suvṛ̱kti |
1.184.5c yā̱taṁ va̱rtistana̍yāya̱ tmane̍ cā̱gastye̍ nāsatyā̱ mada̍ntā ||

e̱ṣaḥ | vā̱m | stoma̍ḥ | a̱śvi̱nau̱ | a̱kā̱ri̱ | māne̍bhiḥ | ma̱gha̱-vā̱nā̱ | su̱-vṛ̱kti |
yā̱tam | va̱rtiḥ | tana̍yāya | tmane̍ | ca̱ | a̱gastye̍ | nā̱sa̱tyā̱ | mada̍ntā ||1.184.5||

1.184.6a atā̍riṣma̱ tama̍saspā̱rama̱sya prati̍ vā̱ṁ stomo̍ aśvināvadhāyi |
1.184.6c eha yā̍taṁ pa̱thibhi̍rdeva̱yānai̍rvi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

atā̍riṣma | tama̍saḥ | pā̱ram | a̱sya | prati̍ | vā̱m | stoma̍ḥ | a̱śvi̱nau̱ | a̱dhā̱yi̱ |
ā | i̱ha | yā̱ta̱m | pa̱thi-bhi̍ḥ | de̱va̱-yānai̍ḥ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.184.6||


1.185.1a ka̱ta̱rā pūrvā̍ kata̱rāpa̍rā̱yoḥ ka̱thā jā̱te ka̍vaya̱ḥ ko vi ve̍da |
1.185.1c viśva̱ṁ tmanā̍ bibhṛto̱ yaddha̱ nāma̱ vi va̍rtete̱ aha̍nī ca̱kriye̍va ||

ka̱ta̱rā | pūrvā̍ | ka̱ta̱rā | apa̍rā | a̱yoḥ | ka̱thā | jā̱te iti̍ | ka̱va̱ya̱ḥ | kaḥ | vi | ve̱da̱ |
viśva̍m | tmanā̍ | bi̱bhṛ̱ta̱ḥ | yat | ha̱ | nāma̍ | vi | va̱rte̱te̱ | aha̍nī̱ iti̍ | ca̱kriyā̍-iva ||1.185.1||

1.185.2a bhūri̱ṁ dve aca̍rantī̱ cara̍ntaṁ pa̱dvanta̱ṁ garbha̍ma̱padī̍ dadhāte |
1.185.2c nitya̱ṁ na sū̱nuṁ pi̱troru̱pasthe̱ dyāvā̱ rakṣa̍taṁ pṛthivī no̱ abhvā̍t ||

bhūri̍ | dve iti̍ | aca̍rantī̱ iti̍ | cara̍ntam | pa̱t-vanta̍m | garbha̍m | a̱padī̱ iti̍ | da̱dhā̱te̱ iti̍ |
nitya̍m | na | sū̱num | pi̱troḥ | u̱pa-sthe̍ | dyāvā̍ | rakṣa̍tam | pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | na̱ḥ | abhvā̍t ||1.185.2||

1.185.3a a̱ne̱ho dā̱tramadi̍terana̱rvaṁ hu̱ve sva̍rvadava̱dhaṁ nama̍svat |
1.185.3c tadro̍dasī janayataṁ jari̱tre dyāvā̱ rakṣa̍taṁ pṛthivī no̱ abhvā̍t ||

a̱ne̱haḥ | dā̱tram | adi̍teḥ | a̱na̱rvam | hu̱ve | sva̍ḥ-vat | a̱va̱dham | nama̍svat |
tat | ro̱da̱sī̱ iti̍ | ja̱na̱ya̱ta̱m | ja̱ri̱tre | dyāvā̍ | rakṣa̍tam | pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | na̱ḥ | abhvā̍t ||1.185.3||

1.185.4a ata̍pyamāne̱ ava̱sāva̍ntī̱ anu̍ ṣyāma̱ roda̍sī de̱vapu̍tre |
1.185.4c u̱bhe de̱vānā̍mu̱bhaye̍bhi̱rahnā̱ṁ dyāvā̱ rakṣa̍taṁ pṛthivī no̱ abhvā̍t ||

ata̍pyamāne̱ iti̍ | ava̍sā | ava̍ntī̱ iti̍ | anu̍ | syā̱ma̱ | roda̍sī̱ iti̍ | de̱vapu̍tre̱ iti̍ de̱va-pu̍tre |
u̱bhe iti̍ | de̱vānā̍m | u̱bhaye̍bhiḥ | ahnā̍m | dyāvā̍ | rakṣa̍tam | pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | na̱ḥ | abhvā̍t ||1.185.4||

1.185.5a sa̱ṁgaccha̍māne yuva̱tī sama̍nte̱ svasā̍rā jā̱mī pi̱troru̱pasthe̍ |
1.185.5c a̱bhi̱jighra̍ntī̱ bhuva̍nasya̱ nābhi̱ṁ dyāvā̱ rakṣa̍taṁ pṛthivī no̱ abhvā̍t ||

sa̱ṁgaccha̍māne̱ iti̍ sa̱m-gaccha̍māne | yu̱va̱tī iti̍ | sama̍nte̱ iti̱ sam-a̍nte | svasā̍rā | jā̱mī iti̍ | pi̱troḥ | u̱pa-sthe̍ |
a̱bhi̱jighra̍ntī̱ itya̍bhi̱-jighra̍ntī | bhuva̍nasya | nābhi̍m | dyāvā̍ | rakṣa̍tam | pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | na̱ḥ | abhvā̍t ||1.185.5||

1.185.6a u̱rvī sadma̍nī bṛha̱tī ṛ̱tena̍ hu̱ve de̱vānā̱mava̍sā̱ jani̍trī |
1.185.6c da̱dhāte̱ ye a̱mṛta̍ṁ su̱pratī̍ke̱ dyāvā̱ rakṣa̍taṁ pṛthivī no̱ abhvā̍t ||

u̱rvī iti̍ | sadma̍nī̱ iti̍ | bṛ̱ha̱tī iti̍ | ṛ̱tena̍ | hu̱ve | de̱vānā̍m | ava̍sā | jani̍trī̱ iti̍ |
da̱dhāte̱ iti̍ | ye iti̍ | a̱mṛta̍m | su̱pratī̍ke̱ iti̍ su̱-pratī̍ke | dyāvā̍ | rakṣa̍tam | pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | na̱ḥ | abhvā̍t ||1.185.6||

1.185.7a u̱rvī pṛ̱thvī ba̍hu̱le dū̱rea̍nte̱ upa̍ bruve̱ nama̍sā ya̱jñe a̱smin |
1.185.7c da̱dhāte̱ ye su̱bhage̍ su̱pratū̍rtī̱ dyāvā̱ rakṣa̍taṁ pṛthivī no̱ abhvā̍t ||

u̱rvī iti̍ | pṛ̱thvī iti̍ | ba̱hu̱le iti̍ | dū̱rea̍nte̱ iti̍ dū̱re-a̍nte | upa̍ | bru̱ve̱ | nama̍sā | ya̱jñe | a̱smin |
da̱dhāte̱ iti̍ | ye iti̍ | su̱bhage̱ iti̍ su̱-bhage̍ | su̱pratū̍rtī̱ iti̍ su̱-pratū̍rtī | dyāvā̍ | rakṣa̍tam | pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | na̱ḥ | abhvā̍t ||1.185.7||

1.185.8a de̱vānvā̱ yacca̍kṛ̱mā kacci̱dāga̱ḥ sakhā̍yaṁ vā̱ sada̱mijjāspa̍tiṁ vā |
1.185.8c i̱yaṁ dhīrbhū̍yā ava̱yāna̍meṣā̱ṁ dyāvā̱ rakṣa̍taṁ pṛthivī no̱ abhvā̍t ||

de̱vān | vā̱ | yat | ca̱kṛ̱ma | kat | ci̱t | āga̍ḥ | sakhā̍yam | vā̱ | sada̍m | it | jāḥ-pa̍tim | vā̱ |
i̱yam | dhīḥ | bhū̱yā̱ḥ | a̱va̱-yāna̍m | eṣā̍m | dyāvā̍ | rakṣa̍tam | pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | na̱ḥ | abhvā̍t ||1.185.8||

1.185.9a u̱bhā śaṁsā̱ naryā̱ māma̍viṣṭāmu̱bhe māmū̱tī ava̍sā sacetām |
1.185.9c bhūri̍ cida̱ryaḥ su̱dāsta̍rāye̱ṣā mada̍nta iṣayema devāḥ ||

u̱bhā | śaṁsā̍ | naryā̍ | mām | a̱vi̱ṣṭā̱m | u̱bhe iti̍ | mām | ū̱tī iti̍ | ava̍sā | sa̱ce̱tā̱m |
bhūri̍ | ci̱t | a̱ryaḥ | su̱dāḥ-ta̍rāya | i̱ṣā | mada̍ntaḥ | i̱ṣa̱ye̱ma̱ | de̱vā̱ḥ ||1.185.9||

1.185.10a ṛ̱taṁ di̱ve tada̍vocaṁ pṛthi̱vyā a̍bhiśrā̱vāya̍ pratha̱maṁ su̍me̱dhāḥ |
1.185.10c pā̱tāma̍va̱dyāddu̍ri̱tāda̱bhīke̍ pi̱tā mā̱tā ca̍ rakṣatā̱mavo̍bhiḥ ||

ṛ̱tam | di̱ve | tat | a̱vo̱ca̱m | pṛ̱thi̱vyai | a̱bhi̱-śrā̱vāya̍ | pra̱tha̱mam | su̱-me̱dhāḥ |
pā̱tām | a̱va̱dyāt | du̱ḥ-i̱tāt | a̱bhīke̍ | pi̱tā | mā̱tā | ca̱ | ra̱kṣa̱tā̱m | ava̍ḥ-bhiḥ ||1.185.10||

1.185.11a i̱daṁ dyā̍vāpṛthivī sa̱tyama̍stu̱ pita̱rmāta̱ryadi̱hopa̍bru̱ve vā̍m |
1.185.11c bhū̱taṁ de̱vānā̍mava̱me avo̍bhirvi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

i̱dam | dyā̱vā̱pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | sa̱tyam | a̱stu̱ | pita̍ḥ | māta̍ḥ | yat | i̱ha | u̱pa̱-bru̱ve | vā̱m |
bhū̱tam | de̱vānā̍m | a̱va̱me iti̍ | ava̍ḥ-bhiḥ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.185.11||


1.186.1a ā na̱ iḻā̍bhirvi̱dathe̍ suśa̱sti vi̱śvāna̍raḥ savi̱tā de̱va e̍tu |
1.186.1c api̱ yathā̍ yuvāno̱ matsa̍thā no̱ viśva̱ṁ jaga̍dabhipi̱tve ma̍nī̱ṣā ||

ā | na̱ḥ | iḻā̍bhiḥ | vi̱dathe̍ | su̱-śa̱sti | vi̱śvāna̍raḥ | sa̱vi̱tā | de̱vaḥ | e̱tu̱ |
api̍ | yathā̍ | yu̱vā̱na̱ḥ | matsa̍tha | na̱ḥ | viśva̍m | jaga̍t | a̱bhi̱-pi̱tve | ma̱nī̱ṣā ||1.186.1||

1.186.2a ā no̱ viśva̱ āskrā̍ gamantu de̱vā mi̱tro a̍rya̱mā varu̍ṇaḥ sa̱joṣā̍ḥ |
1.186.2c bhuva̱nyathā̍ no̱ viśve̍ vṛ̱dhāsa̱ḥ kara̍ntsu̱ṣāhā̍ vithu̱raṁ na śava̍ḥ ||

ā | na̱ḥ | viśve̍ | āskrā̍ḥ | ga̱ma̱ntu̱ | de̱vāḥ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | varu̍ṇaḥ | sa̱-joṣā̍ḥ |
bhuva̍n | yathā̍ | na̱ḥ | viśve̍ | vṛ̱dhāsa̍ḥ | kara̍n | su̱-sahā̍ | vi̱thu̱ram | na | śava̍ḥ ||1.186.2||

1.186.3a preṣṭha̍ṁ vo̱ ati̍thiṁ gṛṇīṣe̱'gniṁ śa̱stibhi̍stu̱rvaṇi̍ḥ sa̱joṣā̍ḥ |
1.186.3c asa̱dyathā̍ no̱ varu̍ṇaḥ sukī̱rtiriṣa̍śca parṣadarigū̱rtaḥ sū̱riḥ ||

preṣṭha̍m | va̱ḥ | ati̍thim | gṛ̱ṇī̱ṣe̱ | a̱gnim | śa̱sti-bhi̍ḥ | tu̱rvaṇi̍ḥ | sa̱-joṣā̍ḥ |
asa̍t | yathā̍ | na̱ḥ | varu̍ṇaḥ | su̱-kī̱rtiḥ | iṣa̍ḥ | ca̱ | pa̱rṣa̱t | a̱ri̱-gū̱rtaḥ | sū̱riḥ ||1.186.3||

1.186.4a upa̍ va̱ eṣe̱ nama̍sā jigī̱ṣoṣāsā̱naktā̍ su̱dughe̍va dhe̱nuḥ |
1.186.4c sa̱mā̱ne aha̍nvi̱mimā̍no a̱rkaṁ viṣu̍rūpe̱ paya̍si̱ sasmi̱nnūdha̍n ||

upa̍ | va̱ḥ | ā | i̱ṣe̱ | nama̍sā | ji̱gī̱ṣā | u̱ṣasā̱naktā̍ | su̱dughā̍-iva | dhe̱nuḥ |
sa̱mā̱ne | aha̍n | vi̱-mimā̍naḥ | a̱rkam | viṣu̍-rūpe | paya̍si | sasmi̍n | ūdha̍n ||1.186.4||

1.186.5a u̱ta no'hi̍rbu̱dhnyo̱3̱̍ maya̍ska̱ḥ śiśu̱ṁ na pi̱pyuṣī̍va veti̱ sindhu̍ḥ |
1.186.5c yena̱ napā̍tama̱pāṁ ju̱nāma̍ mano̱juvo̱ vṛṣa̍ṇo̱ yaṁ vaha̍nti ||

u̱ta | na̱ḥ | ahi̍ḥ | bu̱dhnya̍ḥ | maya̍ḥ | ka̱riti̍ kaḥ | śiśu̍m | na | pi̱pyuṣī̍-iva | ve̱ti̱ | sindhu̍ḥ |
yena̍ | napā̍tam | a̱pām | ju̱nāma̍ | ma̱na̱ḥ-juva̍ḥ | vṛṣa̍ṇaḥ | yam | vaha̍nti ||1.186.5||

1.186.6a u̱ta na̍ ī̱ṁ tvaṣṭā ga̱ntvacchā̱ smatsū̱ribhi̍rabhipi̱tve sa̱joṣā̍ḥ |
1.186.6c ā vṛ̍tra̱hendra̍ścarṣaṇi̱prāstu̱viṣṭa̍mo na̱rāṁ na̍ i̱ha ga̍myāḥ ||

u̱ta | na̱ḥ | ī̱m | tvaṣṭā̍ | ā | ga̱ntu̱ | accha̍ | smat | sū̱ri-bhi̍ḥ | a̱bhi̱-pi̱tve | sa̱-joṣā̍ḥ |
ā | vṛ̱tra̱-hā | indra̍ḥ | ca̱rṣa̱ṇi̱-prāḥ | tu̱viḥ-ta̍maḥ | na̱rām | na̱ḥ | i̱ha | ga̱myā̱ḥ ||1.186.6||

1.186.7a u̱ta na̍ īṁ ma̱tayo'śva̍yogā̱ḥ śiśu̱ṁ na gāva̱staru̍ṇaṁ rihanti |
1.186.7c tamī̱ṁ giro̱ jana̍yo̱ na patnī̍ḥ sura̱bhiṣṭa̍maṁ na̱rāṁ na̍santa ||

u̱ta | na̱ḥ | ī̱m | ma̱taya̍ḥ | aśva̍-yogāḥ | śiśu̍m | na | gāva̍ḥ | taru̍ṇam | ri̱ha̱nti̱ |
tam | ī̱m | gira̍ḥ | jana̍yaḥ | na | patnī̍ḥ | su̱ra̱bhiḥ-ta̍mam | na̱rām | na̱sa̱nta̱ ||1.186.7||

1.186.8a u̱ta na̍ īṁ ma̱ruto̍ vṛ̱ddhase̍nā̱ḥ smadroda̍sī̱ sama̍nasaḥ sadantu |
1.186.8c pṛṣa̍daśvāso̱'vana̍yo̱ na rathā̍ ri̱śāda̍so mitra̱yujo̱ na de̱vāḥ ||

u̱ta | na̱ḥ | ī̱m | ma̱ruta̍ḥ | vṛ̱ddha-se̍nāḥ | smat | roda̍sī̱ iti̍ | sa-ma̍nasaḥ | sa̱da̱ntu̱ |
pṛṣa̍t-aśvāsaḥ | a̱vana̍yaḥ | na | rathā̍ḥ | ri̱śāda̍saḥ | mi̱tra̱-yuja̍ḥ | na | de̱vāḥ ||1.186.8||

1.186.9a pra nu yade̍ṣāṁ mahi̱nā ci̍ki̱tre pra yu̍ñjate pra̱yuja̱ste su̍vṛ̱kti |
1.186.9c adha̱ yade̍ṣāṁ su̱dine̱ na śaru̱rviśva̱meri̍ṇaṁ pruṣā̱yanta̱ senā̍ḥ ||

pra | nu | yat | e̱ṣā̱m | ma̱hi̱nā | ci̱ki̱tre | pra | yu̱ñja̱te̱ | pra̱-yuja̍ḥ | te | su̱-vṛ̱kti |
adha̍ | yat | e̱ṣā̱m | su̱-dine̍ | na | śaru̍ḥ | viśva̍m | ā | iri̍ṇam | pru̱ṣā̱yanta̍ | senā̍ḥ ||1.186.9||

1.186.10a pro a̱śvinā̱vava̍se kṛṇudhva̱ṁ pra pū̱ṣaṇa̱ṁ svata̍vaso̱ hi santi̍ |
1.186.10c a̱dve̱ṣo viṣṇu̱rvāta̍ ṛbhu̱kṣā acchā̍ su̱mnāya̍ vavṛtīya de̱vān ||

pro iti̍ | a̱śvinau̍ | ava̍se | kṛ̱ṇu̱dhva̱m | pra | pū̱ṣaṇa̍m | sva-ta̍vasaḥ | hi | santi̍ |
a̱dve̱ṣaḥ | viṣṇu̍ḥ | vāta̍ḥ | ṛ̱bhu̱kṣāḥ | accha̍ | su̱mnāya̍ | va̱vṛ̱tī̱ya̱ | de̱vān ||1.186.10||

1.186.11a i̱yaṁ sā vo̍ a̱sme dīdhi̍tiryajatrā api̱prāṇī̍ ca̱ sada̍nī ca bhūyāḥ |
1.186.11c ni yā de̱veṣu̱ yata̍te vasū̱yurvi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

i̱yam | sā | va̱ḥ | a̱sme iti̍ | dīdhi̍tiḥ | ya̱ja̱trā̱ḥ | a̱pi̱-prāṇī̍ | ca̱ | sada̍nī | ca̱ | bhū̱yā̱ḥ |
ni | yā | de̱veṣu̍ | yata̍te | va̱su̱-yuḥ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.186.11||


1.187.1a pi̱tuṁ nu sto̍ṣaṁ ma̱ho dha̱rmāṇa̱ṁ tavi̍ṣīm |
1.187.1c yasya̍ tri̱to vyoja̍sā vṛ̱traṁ vipa̍rvama̱rdaya̍t ||

pi̱tum | nu | sto̱ṣa̱m | ma̱haḥ | dha̱rmāṇa̍m | tavi̍ṣīm |
yasya̍ | tri̱taḥ | vi | oja̍sā | vṛ̱tram | vi-pa̍rvam | a̱rdaya̍t ||1.187.1||

1.187.2a svādo̍ pito̱ madho̍ pito va̱yaṁ tvā̍ vavṛmahe |
1.187.2c a̱smāka̍mavi̱tā bha̍va ||

svādo̱ iti̍ | pito̱ iti̍ | madho̱ iti̍ | pi̱to̱ iti̍ | va̱yam | tvā̱ | va̱vṛ̱ma̱he̱ |
a̱smāka̍m | a̱vi̱tā | bha̱va̱ ||1.187.2||

1.187.3a upa̍ naḥ pita̱vā ca̍ra śi̱vaḥ śi̱vābhi̍rū̱tibhi̍ḥ |
1.187.3c ma̱yo̱bhura̍dviṣe̱ṇyaḥ sakhā̍ su̱śevo̱ adva̍yāḥ ||

upa̍ | na̱ḥ | pi̱to̱ iti̍ | ā | ca̱ra̱ | śi̱vaḥ | śi̱vābhi̍ḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ |
ma̱ya̱ḥ-bhuḥ | a̱dvi̱ṣe̱ṇyaḥ | sakhā̍ | su̱-śeva̍ḥ | adva̍yāḥ ||1.187.3||

1.187.4a tava̱ tye pi̍to̱ rasā̱ rajā̱ṁsyanu̱ viṣṭhi̍tāḥ |
1.187.4c di̱vi vātā̍ iva śri̱tāḥ ||

tava̍ | tye | pi̱to̱ iti̍ | rasā̍ḥ | rajā̍ṁsi | anu̍ | vi-sthi̍tāḥ |
di̱vi | vātā̍ḥ-iva | śri̱tāḥ ||1.187.4||

1.187.5a tava̱ tye pi̍to̱ dada̍ta̱stava̍ svādiṣṭha̱ te pi̍to |
1.187.5c pra svā̱dmāno̱ rasā̍nāṁ tuvi̱grīvā̍ iverate ||

tava̍ | tye | pi̱to̱ iti̍ | dada̍taḥ | tava̍ | svā̱di̱ṣṭha̱ | te | pi̱to̱ iti̍ |
pra | svā̱dmāna̍ḥ | rasā̍nām | tu̱vi̱grīvā̍ḥ-iva | ī̱ra̱te̱ ||1.187.5||

1.187.6a tve pi̍to ma̱hānā̍ṁ de̱vānā̱ṁ mano̍ hi̱tam |
1.187.6c akā̍ri̱ cāru̍ ke̱tunā̱ tavāhi̱mava̍sāvadhīt ||

tve iti̍ | pi̱to̱ iti̍ | ma̱hānā̍m | de̱vānā̍m | mana̍ḥ | hi̱tam |
akā̍ri | cāru̍ | ke̱tunā̍ | tava̍ | ahi̍m | ava̍sā | a̱va̱dhī̱t ||1.187.6||

1.187.7a yada̱do pi̍to̱ aja̍ganvi̱vasva̱ parva̍tānām |
1.187.7c atrā̍ cinno madho pi̱to'ra̍ṁ bha̱kṣāya̍ gamyāḥ ||

yat | a̱daḥ | pi̱to̱ iti̍ | aja̍gan | vi̱vasva̍ | parva̍tānām |
atra̍ | ci̱t | na̱ḥ | ma̱dho̱ iti̍ | pi̱to̱ iti̍ | ara̍m | bha̱kṣāya̍ | ga̱myā̱ḥ ||1.187.7||

1.187.8a yada̱pāmoṣa̍dhīnāṁ pari̱ṁśamā̍ri̱śāma̍he |
1.187.8c vātā̍pe̱ pīva̱ idbha̍va ||

yat | a̱pām | oṣa̍dhīnām | pa̱ri̱ṁśam | ā̱-ri̱śāma̍he |
vātā̍pe | pīva̍ḥ | it | bha̱va̱ ||1.187.8||

1.187.9a yatte̍ soma̱ gavā̍śiro̱ yavā̍śiro̱ bhajā̍mahe |
1.187.9c vātā̍pe̱ pīva̱ idbha̍va ||

yat | te̱ | so̱ma̱ | go-ā̍śiraḥ | yava̍-āśiraḥ | bhajā̍mahe |
vātā̍pe | pīva̍ḥ | it | bha̱va̱ ||1.187.9||

1.187.10a ka̱ra̱mbha o̍ṣadhe bhava̱ pīvo̍ vṛ̱kka u̍dāra̱thiḥ |
1.187.10c vātā̍pe̱ pīva̱ idbha̍va ||

ka̱ra̱mbhaḥ | o̱ṣa̱dhe̱ | bha̱va̱ | pīva̍ḥ | vṛ̱kkaḥ | u̱dā̱ra̱thiḥ |
vātā̍pe | pīva̍ḥ | it | bha̱va̱ ||1.187.10||

1.187.11a taṁ tvā̍ va̱yaṁ pi̍to̱ vaco̍bhi̱rgāvo̱ na ha̱vyā su̍ṣūdima |
1.187.11c de̱vebhya̍stvā sadha̱māda̍ma̱smabhya̍ṁ tvā sadha̱māda̍m ||

tvam | tvā̱ | va̱yam | pi̱to̱ iti̍ | vaca̍ḥ-bhiḥ | gāva̍ḥ | na | ha̱vyā | su̱sū̱di̱ma̱ |
de̱vebhya̍ḥ | tvā̱ | sa̱dha̱-māda̍m | a̱smabhya̍m | tvā̱ | sa̱dha̱-māda̍m ||1.187.11||


1.188.1a sami̍ddho a̱dya rā̍jasi de̱vo de̱vaiḥ sa̍hasrajit |
1.188.1c dū̱to ha̱vyā ka̱virva̍ha ||

sam-i̍ddhaḥ | a̱dya | rā̱ja̱si̱ | de̱vaḥ | de̱vaiḥ | sa̱ha̱sra̱-ji̱t |
dū̱taḥ | ha̱vyā | ka̱viḥ | va̱ha̱ ||1.188.1||

1.188.2a tanū̍napādṛ̱taṁ ya̱te madhvā̍ ya̱jñaḥ sama̍jyate |
1.188.2c dadha̍tsaha̱sriṇī̱riṣa̍ḥ ||

tanū̍-napāt | ṛ̱tam | ya̱te | madhvā̍ | ya̱jñaḥ | sam | a̱jya̱te̱ |
dadha̍t | sa̱ha̱sriṇī̍ḥ | iṣa̍ḥ ||1.188.2||

1.188.3a ā̱juhvā̍no na̱ īḍyo̍ de̱vām̐ ā va̍kṣi ya̱jñiyā̍n |
1.188.3c agne̍ sahasra̱sā a̍si ||

ā̱-juhvā̍naḥ | na̱ḥ | īḍya̍ḥ | de̱vān | ā | va̱kṣi̱ | ya̱jñiyā̍n |
agne̍ | sa̱ha̱sra̱-sāḥ | a̱si̱ ||1.188.3||

1.188.4a prā̱cīna̍ṁ ba̱rhiroja̍sā sa̱hasra̍vīramastṛṇan |
1.188.4c yatrā̍dityā vi̱rāja̍tha ||

prā̱cīna̍m | ba̱rhiḥ | oja̍sā | sa̱hasra̍-vīram | a̱stṛ̱ṇa̱n |
yatra̍ | ā̱di̱tyā̱ḥ | vi̱-rāja̍tha ||1.188.4||

1.188.5a vi̱rāṭ sa̱mrāḍvi̱bhvīḥ pra̱bhvīrba̱hvīśca̱ bhūya̍sīśca̱ yāḥ |
1.188.5c duro̍ ghṛ̱tānya̍kṣaran ||

vi̱-rāṭ | sa̱m-rāṭ | vi̱-bhvīḥ | pra̱-bhvīḥ | ba̱hvīḥ | ca̱ | bhūya̍sīḥ | ca̱ | yāḥ |
dura̍ḥ | ghṛ̱tāni̍ | a̱kṣa̱ra̱n ||1.188.5||

1.188.6a su̱ru̱kme hi su̱peśa̱sādhi̍ śri̱yā vi̱rāja̍taḥ |
1.188.6c u̱ṣāsā̱veha sī̍datām ||

su̱ru̱kme iti̍ su̱-ru̱kme | hi | su̱-peśa̍sā | adhi̍ | śri̱yā | vi̱-rāja̍taḥ |
u̱ṣasau̍ | ā | i̱ha | sī̱da̱tā̱m ||1.188.6||

1.188.7a pra̱tha̱mā hi su̱vāca̍sā̱ hotā̍rā̱ daivyā̍ ka̱vī |
1.188.7c ya̱jñaṁ no̍ yakṣatāmi̱mam ||

pra̱tha̱mā | hi | su̱-vāca̍sā | hotā̍rā | daivyā̍ | ka̱vī iti̍ |
ya̱jñam | na̱ḥ | ya̱kṣa̱tā̱m | i̱mam ||1.188.7||

1.188.8a bhāra̱tīḻe̱ sara̍svati̱ yā va̱ḥ sarvā̍ upabru̱ve |
1.188.8c tā na̍ścodayata śri̱ye ||

bhāra̍ti | iḻe̍ | sara̍svati | yāḥ | va̱ḥ | sarvā̍ḥ | u̱pa̱-bru̱ve |
tāḥ | na̱ḥ | co̱da̱ya̱ta̱ | śri̱ye ||1.188.8||

1.188.9a tvaṣṭā̍ rū̱pāṇi̱ hi pra̱bhuḥ pa̱śūnviśvā̍ntsamāna̱je |
1.188.9c teṣā̍ṁ naḥ sphā̱timā ya̍ja ||

tvaṣṭā̍ | rū̱pāṇi̍ | hi | pra̱-bhuḥ | pa̱śūn | viśvā̍n | sa̱m-ā̱na̱je |
teṣā̍m | na̱ḥ | sphā̱tim | ā | ya̱ja̱ ||1.188.9||

1.188.10a upa̱ tmanyā̍ vanaspate̱ pātho̍ de̱vebhya̍ḥ sṛja |
1.188.10c a̱gnirha̱vyāni̍ siṣvadat ||

upa̍ | tmanyā̍ | va̱na̱spa̱te̱ | pātha̍ḥ | de̱vebhya̍ḥ | sṛ̱ja̱ |
a̱gniḥ | ha̱vyāni̍ | si̱sva̱da̱t ||1.188.10||

1.188.11a pu̱ro̱gā a̱gnirde̱vānā̍ṁ gāya̱treṇa̱ sama̍jyate |
1.188.11c svāhā̍kṛtīṣu rocate ||

pu̱ra̱ḥ-gāḥ | a̱gniḥ | de̱vānā̍m | gā̱ya̱treṇa̍ | sam | a̱jya̱te̱ |
svāhā̍-kṛtīṣu | ro̱ca̱te̱ ||1.188.11||


1.189.1a agne̱ naya̍ su̱pathā̍ rā̱ye a̱smānviśvā̍ni deva va̱yunā̍ni vi̱dvān |
1.189.1c yu̱yo̱dhya1̱̍smajju̍hurā̱ṇameno̱ bhūyi̍ṣṭhāṁ te̱ nama̍üktiṁ vidhema ||

agne̍ | naya̍ | su̱-pathā̍ | rā̱ye | a̱smān | viśvā̍ni | de̱va̱ | va̱yunā̍ni | vi̱dvān |
yu̱yo̱dhi | a̱smat | ju̱hu̱rā̱ṇam | ena̍ḥ | bhūyi̍ṣṭhām | te̱ | nama̍ḥ-uktim | vi̱dhe̱ma̱ ||1.189.1||

1.189.2a agne̱ tvaṁ pā̍rayā̱ navyo̍ a̱smāntsva̱stibhi̱rati̍ du̱rgāṇi̱ viśvā̍ |
1.189.2c pūśca̍ pṛ̱thvī ba̍hu̱lā na̍ u̱rvī bhavā̍ to̱kāya̱ tana̍yāya̱ śaṁ yoḥ ||

agne̍ | tvam | pā̱ra̱ya̱ | navya̍ḥ | a̱smān | sva̱sti-bhi̍ḥ | ati̍ | du̱ḥ-gāṇi̍ | viśvā̍ |
pūḥ | ca̱ | pṛ̱thvī | ba̱hu̱lā | na̱ḥ | u̱rvī | bhava̍ | to̱kāya̍ | tana̍yāya | śam | yoḥ ||1.189.2||

1.189.3a agne̱ tvama̱smadyu̍yo̱dhyamī̍vā̱ ana̍gnitrā a̱bhyama̍nta kṛ̱ṣṭīḥ |
1.189.3c puna̍ra̱smabhya̍ṁ suvi̱tāya̍ deva̱ kṣāṁ viśve̍bhira̱mṛte̍bhiryajatra ||

agne̍ | tvam | a̱smat | yu̱yo̱dhi̱ | amī̍vāḥ | ana̍gni-trāḥ | a̱bhi | ama̍nta | kṛ̱ṣṭīḥ |
puna̍ḥ | a̱smabhya̍m | su̱vi̱tāya̍ | de̱va̱ | kṣām | viśve̍bhiḥ | a̱mṛte̍bhiḥ | ya̱ja̱tra̱ ||1.189.3||

1.189.4a pā̱hi no̍ agne pā̱yubhi̱raja̍srairu̱ta pri̱ye sada̍na̱ ā śu̍śu̱kvān |
1.189.4c mā te̍ bha̱yaṁ ja̍ri̱tāra̍ṁ yaviṣṭha nū̱naṁ vi̍da̱nmāpa̱raṁ sa̍hasvaḥ ||

pā̱hi | na̱ḥ | a̱gne̱ | pā̱yu-bhi̍ḥ | aja̍sraiḥ | u̱ta | pri̱ye | sada̍ne | ā | śu̱śu̱kvān |
mā | te̱ | bha̱yam | ja̱ri̱tāra̍m | ya̱vi̱ṣṭha̱ | nū̱nam | vi̱da̱t | mā | a̱pa̱ram | sa̱ha̱sva̱ḥ ||1.189.4||

1.189.5a mā no̍ a̱gne'va̍ sṛjo a̱ghāyā̍vi̱ṣyave̍ ri̱pave̍ du̱cchunā̍yai |
1.189.5c mā da̱tvate̱ daśa̍te̱ mādate̍ no̱ mā rīṣa̍te sahasāva̱nparā̍ dāḥ ||

mā | na̱ḥ | a̱gne̱ | ava̍ | sṛ̱ja̱ḥ | a̱ghāya̍ | a̱vi̱ṣyave̍ | ri̱pave̍ | du̱cchunā̍yai |
mā | da̱tvate̍ | daśa̍te | mā | a̱date̍ | na̱ḥ | mā | riṣa̍te | sa̱ha̱sā̱-va̱n | parā̍ | dā̱ḥ ||1.189.5||

1.189.6a vi gha̱ tvāvā̍m̐ ṛtajāta yaṁsadgṛṇā̱no a̍gne ta̱nve̱3̱̍ varū̍tham |
1.189.6c viśvā̍driri̱kṣoru̱ta vā̍ nini̱tsora̍bhi̱hrutā̱masi̱ hi de̍va vi̱ṣpaṭ ||

vi | gha̱ | tvā-vā̍n | ṛ̱ta̱-jā̱ta̱ | ya̱ṁsa̱t | gṛ̱ṇa̱naḥ | a̱gne̱ | ta̱nve̍ | varū̍tham |
viśvā̍t | ri̱ri̱kṣoḥ | u̱ta | vā̱ | ni̱ni̱tsoḥ | a̱bhi̱-hrutā̍m | asi̍ | hi | de̱va̱ | vi̱ṣpaṭ ||1.189.6||

1.189.7a tvaṁ tām̐ a̍gna u̱bhayā̱nvi vi̱dvānveṣi̍ prapi̱tve manu̍ṣo yajatra |
1.189.7c a̱bhi̱pi̱tve mana̍ve̱ śāsyo̍ bhūrmarmṛ̱jenya̍ u̱śigbhi̱rnākraḥ ||

tvam | tām | a̱gne̱ | u̱bhayā̍n | vi | vi̱dvān | veṣi̍ | pra̱-pi̱tve | manu̍ṣaḥ | ya̱ja̱tra̱ |
a̱bhi̱-pi̱tve | mana̍ve | śāsya̍ḥ | bhū̱ḥ | ma̱rmṛ̱jenya̍ḥ | u̱śik-bhi̍ḥ | na | a̱kraḥ ||1.189.7||

1.189.8a avo̍cāma ni̱vaca̍nānyasmi̱nmāna̍sya sū̱nuḥ sa̍hasā̱ne a̱gnau |
1.189.8c va̱yaṁ sa̱hasra̱mṛṣi̍bhiḥ sanema vi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

avo̍cāma | ni̱-vaca̍nāni | a̱smi̱n | māna̍sya | sū̱nuḥ | sa̱ha̱sā̱ne | a̱gnau |
va̱yam | sa̱hasra̍m | ṛṣi̍-bhiḥ | sa̱ne̱ma̱ | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.189.8||


1.190.1a a̱na̱rvāṇa̍ṁ vṛṣa̱bhaṁ ma̱ndraji̍hva̱ṁ bṛha̱spati̍ṁ vardhayā̱ navya̍ma̱rkaiḥ |
1.190.1c gā̱thā̱nya̍ḥ su̱ruco̱ yasya̍ de̱vā ā̍śṛ̱ṇvanti̱ nava̍mānasya̱ martā̍ḥ ||

a̱na̱rvāṇa̍m | vṛ̱ṣa̱bham | ma̱ndra-ji̍hvam | bṛha̱spati̍m | va̱rdha̱ya̱ | navya̍m | a̱rkaiḥ |
gā̱thā̱nya̍ḥ | su̱-ruca̍ḥ | yasya̍ | de̱vāḥ | ā̱-śṛ̱ṇvanti̍ | nava̍mānasya | martā̍ḥ ||1.190.1||

1.190.2a tamṛ̱tviyā̱ upa̱ vāca̍ḥ sacante̱ sargo̱ na yo de̍vaya̱tāmasa̍rji |
1.190.2c bṛha̱spati̱ḥ sa hyañjo̱ varā̍ṁsi̱ vibhvābha̍va̱tsamṛ̱te mā̍ta̱riśvā̍ ||

tam | ṛ̱tviyā̍ḥ | upa̍ | vāca̍ḥ | sa̱ca̱nte̱ | sarga̍ḥ | na | yaḥ | de̱va̱-ya̱tām | asa̍rji |
bṛha̱spati̍ḥ | saḥ | hi | añja̍ḥ | varā̍ṁsi | vi-bhvā̍ | abha̍vat | sam | ṛ̱te | mā̱ta̱riśvā̍ ||1.190.2||

1.190.3a upa̍stuti̱ṁ nama̍sa̱ udya̍tiṁ ca̱ śloka̍ṁ yaṁsatsavi̱teva̱ pra bā̱hū |
1.190.3c a̱sya kratvā̍ha̱nyo̱3̱̍ yo asti̍ mṛ̱go na bhī̱mo a̍ra̱kṣasa̱stuvi̍ṣmān ||

upa̍-stutim | nama̍saḥ | ut-ya̍tim | ca̱ | śloka̍m | ya̱ṁsa̱t | sa̱vi̱tā-i̍va | pra | bā̱hū iti̍ |
a̱sya | kratvā̍ | a̱ha̱nya̍ḥ | yaḥ | asti̍ | mṛ̱gaḥ | na | bhī̱maḥ | a̱ra̱kṣasa̍ḥ | tuvi̍ṣmān ||1.190.3||

1.190.4a a̱sya śloko̍ di̱vīya̍te pṛthi̱vyāmatyo̱ na ya̍ṁsadyakṣa̱bhṛdvice̍tāḥ |
1.190.4c mṛ̱gāṇā̱ṁ na he̱tayo̱ yanti̍ ce̱mā bṛha̱spate̱rahi̍māyām̐ a̱bhi dyūn ||

a̱sya | śloka̍ḥ | di̱vi | ī̱ya̱te̱ | pṛ̱thi̱vyām | atya̍ḥ | na | ya̱ṁsa̱t | ya̱kṣa̱-bhṛt | vi-ce̍tāḥ |
mṛ̱gāṇā̍m | na | he̱taya̍ḥ | yanti̍ | ca̱ | i̱māḥ | bṛha̱spate̍ḥ | ahi̍-māyān | a̱bhi | dyūn ||1.190.4||

1.190.5a ye tvā̍ devosri̱kaṁ manya̍mānāḥ pā̱pā bha̱dramu̍pa̱jīva̍nti pa̱jrāḥ |
1.190.5c na dū̱ḍhye̱3̱̍ anu̍ dadāsi vā̱maṁ bṛha̍spate̱ caya̍sa̱ itpiyā̍rum ||

ye | tvā̱ | de̱va̱ | u̱sri̱kam | manya̍mānāḥ | pā̱pāḥ | bha̱dram | u̱pa̱-jīva̍nti | pa̱jrāḥ |
na | du̱ḥ-dhye̍ | anu̍ | da̱dā̱si̱ | vā̱mam | bṛha̍spate | caya̍se | it | piyā̍rum ||1.190.5||

1.190.6a su̱praitu̍ḥ sū̱yava̍so̱ na panthā̍ durni̱yantu̱ḥ pari̍prīto̱ na mi̱traḥ |
1.190.6c a̱na̱rvāṇo̍ a̱bhi ye cakṣa̍te̱ no'pī̍vṛtā aporṇu̱vanto̍ asthuḥ ||

su̱-praitu̍ḥ | su̱-yava̍saḥ | na | panthā̍ḥ | du̱ḥ-ni̱yantu̍ḥ | pari̍-prītaḥ | na | mi̱traḥ |
a̱na̱rvāṇa̍ḥ | a̱bhi | ye | cakṣa̍te | na̱ḥ | api̍-vṛtāḥ | a̱pa̱-ū̱rṇu̱vanta̍ḥ | a̱sthu̱ḥ ||1.190.6||

1.190.7a saṁ yaṁ stubho̱'vana̍yo̱ na yanti̍ samu̱draṁ na sra̱vato̱ rodha̍cakrāḥ |
1.190.7c sa vi̱dvām̐ u̱bhaya̍ṁ caṣṭe a̱ntarbṛha̱spati̱stara̱ āpa̍śca̱ gṛdhra̍ḥ ||

sam | yam | stubha̍ḥ | a̱vana̍yaḥ | na | yanti̍ | sa̱mu̱dram | na | sra̱vata̍ḥ | rodha̍-cakrāḥ |
saḥ | vi̱dvān | u̱bhaya̍m | ca̱ṣṭe̱ | a̱ntaḥ | bṛha̱spati̍ḥ | tara̍ḥ | āpa̍ḥ | ca̱ | gṛdhra̍ḥ ||1.190.7||

1.190.8a e̱vā ma̱hastu̍vijā̱tastuvi̍ṣmā̱nbṛha̱spati̍rvṛṣa̱bho dhā̍yi de̱vaḥ |
1.190.8c sa na̍ḥ stu̱to vī̱rava̍ddhātu̱ goma̍dvi̱dyāme̱ṣaṁ vṛ̱jana̍ṁ jī̱radā̍num ||

e̱va | ma̱haḥ | tu̱vi̱-jā̱taḥ | tuvi̍ṣmān | bṛha̱spati̍ḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | dhā̱yi̱ | de̱vaḥ |
saḥ | na̱ḥ | stu̱taḥ | vī̱ra-va̍t | dhā̱tu̱ | go-ma̍t | vi̱dyāma̍ | i̱ṣam | vṛ̱jana̍m | jī̱ra-dā̍num ||1.190.8||


1.191.1a kaṅka̍to̱ na kaṅka̱to'tho̍ satī̱naka̍ṅkataḥ |
1.191.1c dvāviti̱ pluṣī̱ iti̱ nya1̱̍dṛṣṭā̍ alipsata ||

kaṅka̍taḥ | na | kaṅka̍taḥ | atho̱ iti̍ | sa̱tī̱na-ka̍ṅkataḥ |
dvau | iti̍ | pluṣī̱ iti̍ | iti̍ | ni | a̱dṛṣṭā̍ḥ | a̱li̱psa̱ta̱ ||1.191.1||

1.191.2a a̱dṛṣṭā̍nhantyāya̱tyatho̍ hanti parāya̱tī |
1.191.2c atho̍ avaghna̱tī ha̱ntyatho̍ pinaṣṭi piṁṣa̱tī ||

a̱dṛṣṭā̍n | ha̱nti̱ | ā̱-ya̱tī | atho̱ iti̍ | ha̱nti̱ | pa̱rā̱-ya̱tī |
atho̱ iti̍ | a̱va̱-ghna̱tī | ha̱nti̱ | atho̱ iti̍ | pi̱na̱ṣṭi̱ | pi̱ṁṣa̱tī ||1.191.2||

1.191.3a śa̱rāsa̱ḥ kuśa̍rāso da̱rbhāsa̍ḥ sai̱ryā u̱ta |
1.191.3c mau̱ñjā a̱dṛṣṭā̍ vairi̱ṇāḥ sarve̍ sā̱kaṁ nya̍lipsata ||

śa̱rāsa̍ḥ | kuśa̍rāsaḥ | da̱rbhāsa̍ḥ | sai̱ryāḥ | u̱ta |
mau̱ñjāḥ | a̱dṛṣṭā̍ḥ | vai̱ri̱ṇāḥ | sarve̍ | sā̱kam | ni | a̱li̱psa̱ta̱ ||1.191.3||

1.191.4a ni gāvo̍ go̱ṣṭhe a̍sada̱nni mṛ̱gāso̍ avikṣata |
1.191.4c ni ke̱tavo̱ janā̍nā̱ṁ nya1̱̍dṛṣṭā̍ alipsata ||

ni | gāva̍ḥ | go̱-sthe | a̱sa̱da̱n | ni | mṛ̱gāsa̍ḥ | a̱vi̱kṣa̱ta̱ |
ni | ke̱tava̍ḥ | janā̍nām | ni | a̱dṛṣṭā̍ḥ | a̱li̱psa̱ta̱ ||1.191.4||

1.191.5a e̱ta u̱ tye pratya̍dṛśranprado̱ṣaṁ taska̍rā iva |
1.191.5c adṛ̍ṣṭā̱ viśva̍dṛṣṭā̱ḥ prati̍buddhā abhūtana ||

e̱te | ū̱m̐ iti̍ | tye | prati̍ | a̱dṛ̱śra̱n | pra̱-do̱ṣam | taska̍rāḥ-iva |
adṛ̍ṣṭāḥ | viśva̍-dṛṣṭāḥ | prati̍-buddhāḥ | a̱bhū̱ta̱na̱ ||1.191.5||

1.191.6a dyaurva̍ḥ pi̱tā pṛ̍thi̱vī mā̱tā somo̱ bhrātādi̍ti̱ḥ svasā̍ |
1.191.6c adṛ̍ṣṭā̱ viśva̍dṛṣṭā̱stiṣṭha̍te̱laya̍tā̱ su ka̍m ||

dyauḥ | va̱ḥ | pi̱tā | pṛ̱thi̱vī | mā̱tā | soma̍ḥ | bhrātā̍ | adi̍tiḥ | svasā̍ |
adṛ̍ṣṭāḥ | viśva̍-dṛṣṭāḥ | tiṣṭha̍ta | i̱laya̍ta | su | ka̱m ||1.191.6||

1.191.7a ye aṁsyā̱ ye aṅgyā̍ḥ sū̱cīkā̱ ye pra̍kaṅka̱tāḥ |
1.191.7c adṛ̍ṣṭā̱ḥ kiṁ ca̱neha va̱ḥ sarve̍ sā̱kaṁ ni ja̍syata ||

ye | aṁsyā̍ḥ | ye | aṅgyā̍ḥ | sū̱cīkā̍ḥ | ye | pra̱-ka̱ṅka̱tāḥ |
adṛ̍ṣṭāḥ | kim | ca̱na | i̱ha | va̱ḥ | sarve̍ | sā̱kam | ni | ja̱sya̱ta̱ ||1.191.7||

1.191.8a utpu̱rastā̱tsūrya̍ eti vi̱śvadṛ̍ṣṭo adṛṣṭa̱hā |
1.191.8c a̱dṛṣṭā̱ntsarvā̍ñja̱mbhaya̱ntsarvā̍śca yātudhā̱nya̍ḥ ||

ut | pu̱rastā̍t | sūrya̍ḥ | e̱ti̱ | vi̱śva-dṛ̍ṣṭaḥ | a̱dṛ̱ṣṭa̱-hā |
a̱dṛṣṭā̍n | sarvā̍n | ja̱mbhaya̍n | sarvā̍ḥ | ca̱ | yā̱tu̱-dhā̱nya̍ḥ ||1.191.8||

1.191.9a uda̍paptada̱sau sūrya̍ḥ pu̱ru viśvā̍ni̱ jūrva̍n |
1.191.9c ā̱di̱tyaḥ parva̍tebhyo vi̱śvadṛ̍ṣṭo adṛṣṭa̱hā ||

ut | a̱pa̱pta̱t | a̱sau | sūrya̍ḥ | pu̱ru | viśvā̍ni | jūrva̍n |
ā̱di̱tyaḥ | parva̍tebhyaḥ | vi̱śva-dṛ̍ṣṭaḥ | a̱dṛ̱ṣṭa̱-hā ||1.191.9||

1.191.10a sūrye̍ vi̱ṣamā sa̍jāmi̱ dṛti̱ṁ surā̍vato gṛ̱he |
1.191.10c so ci̱nnu na ma̍rāti̱ no va̱yaṁ ma̍rāmā̱re a̍sya̱ yoja̍naṁ hari̱ṣṭhā madhu̍ tvā madhu̱lā ca̍kāra ||

sūrye̍ | vi̱ṣam | ā | sa̱jā̱mi̱ | dṛti̍m | surā̍-vataḥ | gṛ̱he |
saḥ | ci̱t | nu | na | ma̱rā̱ti̱ | no iti̍ | va̱yam | ma̱rā̱ma̱ | ā̱re | a̱sya̱ | yoja̍nam | ha̱ri̱-sthāḥ | madhu̍ | tvā̱ | ma̱dhu̱lā | ca̱kā̱ra̱ ||1.191.10||

1.191.11a i̱ya̱tti̱kā śa̍kunti̱kā sa̱kā ja̍ghāsa te vi̱ṣam |
1.191.11c so ci̱nnu na ma̍rāti̱ no va̱yaṁ ma̍rāmā̱re a̍sya̱ yoja̍naṁ hari̱ṣṭhā madhu̍ tvā madhu̱lā ca̍kāra ||

i̱ya̱tti̱kā | śa̱ku̱nti̱kā | sa̱kā | ja̱ghā̱sa̱ | te̱ | vi̱ṣam |
so iti̍ | ci̱t | nu | na | ma̱rā̱ti̱ | no iti̍ | va̱yam | ma̱rā̱ma̱ | ā̱re | a̱sya̱ | yoja̍nam | ha̱ri̱-sthāḥ | madhu̍ | tvā̱ | ma̱dhu̱lā | ca̱kā̱ra̱ ||1.191.11||

1.191.12a triḥ sa̱pta vi̍ṣpuliṅga̱kā vi̱ṣasya̱ puṣya̍makṣan |
1.191.12c tāści̱nnu na ma̍ranti̱ no va̱yaṁ ma̍rāmā̱re a̍sya̱ yoja̍naṁ hari̱ṣṭhā madhu̍ tvā madhu̱lā ca̍kāra ||

triḥ | sa̱pta | vi̱ṣpu̱li̱ṅga̱kāḥ | vi̱ṣasya̍ | puṣya̍m | a̱kṣa̱n |
tāḥ | ci̱t | nu | na | ma̱ra̱nti̱ | no iti̍ | va̱yam | ma̱rā̱ma̱ | ā̱re | a̱sya̱ | yoja̍nam | ha̱ri̱-sthāḥ | madhu̍ | tvā̱ | ma̱dhu̱lā | ca̱kā̱ra̱ ||1.191.12||

1.191.13a na̱vā̱nāṁ na̍vatī̱nāṁ vi̱ṣasya̱ ropu̍ṣīṇām |
1.191.13c sarvā̍sāmagrabha̱ṁ nāmā̱re a̍sya̱ yoja̍naṁ hari̱ṣṭhā madhu̍ tvā madhu̱lā ca̍kāra ||

na̱vā̱nām | na̱va̱tī̱nām | vi̱ṣasya̍ | ropu̍ṣīṇām |
sarvā̍sām | a̱gra̱bha̱m | nāma̍ | ā̱re | a̱sya̱ | yoja̍nam | ha̱ri̱-sthāḥ | madhu̍ | tvā̱ | ma̱dhu̱lā | ca̱kā̱ra̱ ||1.191.13||

1.191.14a triḥ sa̱pta ma̍yū̱rya̍ḥ sa̱pta svasā̍ro a̱gruva̍ḥ |
1.191.14c tāste̍ vi̱ṣaṁ vi ja̍bhrira uda̱kaṁ ku̱mbhinī̍riva ||

triḥ | sa̱pta | ma̱yū̱rya̍ḥ | sa̱pta | svasā̍raḥ | a̱gruva̍ḥ |
tāḥ | te̱ | vi̱ṣam | vi | ja̱bhri̱re̱ | u̱da̱kam | ku̱mbhinī̍ḥ-iva ||1.191.14||

1.191.15a i̱ya̱tta̱kaḥ ku̍ṣumbha̱kasta̱kaṁ bhi̍na̱dmyaśma̍nā |
1.191.15c tato̍ vi̱ṣaṁ pra vā̍vṛte̱ parā̍cī̱ranu̍ sa̱ṁvata̍ḥ ||

i̱ya̱tta̱kaḥ | ku̱ṣu̱mbha̱kaḥ | ta̱kam | bhi̱na̱dmi̱ | aśma̍nā |
tata̍ḥ | vi̱ṣam | pra | va̱vṛ̱te̱ | parā̍cīḥ | anu̍ | sa̱m-vata̍ḥ ||1.191.15||

1.191.16a ku̱ṣu̱mbha̱kastada̍bravīdgi̱reḥ pra̍vartamāna̱kaḥ |
1.191.16c vṛści̍kasyāra̱saṁ vi̱ṣama̍ra̱saṁ vṛ̍ścika te vi̱ṣam ||

ku̱ṣu̱mbha̱kaḥ | tat | a̱bra̱vī̱t | gi̱reḥ | pra̱-va̱rta̱mā̱na̱kaḥ |
vṛści̍kasya | a̱ra̱sam | vi̱ṣam | a̱ra̱sam | vṛ̱ści̱ka̱ | te̱ | vi̱ṣam ||1.191.16||


2.1.1a tvama̍gne̱ dyubhi̱stvamā̍śuśu̱kṣaṇi̱stvama̱dbhyastvamaśma̍na̱spari̍ |
2.1.1c tvaṁ vane̍bhya̱stvamoṣa̍dhībhya̱stvaṁ nṛ̱ṇāṁ nṛ̍pate jāyase̱ śuci̍ḥ ||

tvam | a̱gne̱ | dyu-bhi̍ḥ | tvam | ā̱śu̱śu̱kṣaṇi̍ḥ | tvam | a̱t-bhyaḥ | tvam | aśma̍naḥ | pari̍ |
tvam | vane̍bhyaḥ | tvam | oṣa̍dhībhyaḥ | tvam | nṛ̱ṇām | nṛ̱-pa̱te̱ | jā̱ya̱se̱ | śuci̍ḥ ||2.1.1||

2.1.2a tavā̍gne ho̱traṁ tava̍ po̱tramṛ̱tviya̱ṁ tava̍ ne̱ṣṭraṁ tvama̱gnidṛ̍tāya̱taḥ |
2.1.2c tava̍ praśā̱straṁ tvama̍dhvarīyasi bra̱hmā cāsi̍ gṛ̱hapa̍tiśca no̱ dame̍ ||

tava̍ | a̱gne̱ | ho̱tram | tava̍ | po̱tram | ṛ̱tviya̍m | tava̍ | ne̱ṣṭram | tvam | a̱gnit | ṛ̱ta̱-ya̱taḥ |
tava̍ | pra̱-śā̱stram | tvam | a̱dhva̱ri̱-ya̱si̱ | bra̱hmā | ca̱ | asi̍ | gṛ̱ha-pa̍tiḥ | ca̱ | na̱ḥ | dame̍ ||2.1.2||

2.1.3a tvama̍gna̱ indro̍ vṛṣa̱bhaḥ sa̱tāma̍si̱ tvaṁ viṣṇu̍rurugā̱yo na̍ma̱sya̍ḥ |
2.1.3c tvaṁ bra̱hmā ra̍yi̱vidbra̍hmaṇaspate̱ tvaṁ vi̍dhartaḥ sacase̱ pura̍ṁdhyā ||

tvam | a̱gne̱ | indra̍ḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | sa̱tām | a̱si̱ | tvam | viṣṇu̍ḥ | u̱ru̱-gā̱yaḥ | na̱ma̱sya̍ḥ |
tvam | bra̱hmā | ra̱yi̱-vit | bra̱hma̱ṇa̱ḥ | pa̱te̱ | tvam | vi̱dha̱rta̱riti̍ vi-dhartaḥ | sa̱ca̱se̱ | pura̍m-dhyā ||2.1.3||

2.1.4a tvama̍gne̱ rājā̱ varu̍ṇo dhṛ̱tavra̍ta̱stvaṁ mi̱tro bha̍vasi da̱sma īḍya̍ḥ |
2.1.4c tvama̍rya̱mā satpa̍ti̱ryasya̍ sa̱ṁbhuja̱ṁ tvamaṁśo̍ vi̱dathe̍ deva bhāja̱yuḥ ||

tvam | a̱gne̱ | rājā̍ | varu̍ṇaḥ | dhṛ̱ta-vra̍taḥ | tvam | mi̱traḥ | bha̱va̱si̱ | da̱smaḥ | īḍya̍ḥ |
tvam | a̱rya̱mā | sat-pa̍tiḥ | yasya̍ | sa̱m-bhuja̍m | tvam | aṁśa̍ḥ | vi̱dathe̍ | de̱va̱ | bhā̱ja̱yuḥ ||2.1.4||

2.1.5a tvama̍gne̱ tvaṣṭā̍ vidha̱te su̱vīrya̱ṁ tava̱ gnāvo̍ mitramahaḥ sajā̱tya̍m |
2.1.5c tvamā̍śu̱hemā̍ rariṣe̱ svaśvya̱ṁ tvaṁ na̱rāṁ śardho̍ asi purū̱vasu̍ḥ ||

tvam | a̱gne̱ | tvaṣṭā̍ | vi̱dha̱te | su̱-vīrya̍m | tava̍ | gnāva̍ḥ | mi̱tra̱-ma̱ha̱ḥ | sa̱-jā̱tya̍m |
tvam | ā̱śu̱-hemā̍ | ra̱ri̱ṣe̱ | su̱-aśvya̍m | tvam | na̱rām | śardha̍ḥ | a̱si̱ | pu̱ru̱-vasu̍ḥ ||2.1.5||

2.1.6a tvama̍gne ru̱dro asu̍ro ma̱ho di̱vastvaṁ śardho̱ māru̍taṁ pṛ̱kṣa ī̍śiṣe |
2.1.6c tvaṁ vātai̍raru̱ṇairyā̍si śaṁga̱yastvaṁ pū̱ṣā vi̍dha̱taḥ pā̍si̱ nu tmanā̍ ||

tvam | a̱gne̱ | ru̱draḥ | asu̍raḥ | ma̱haḥ | di̱vaḥ | tvam | śardha̍ḥ | māru̍tam | pṛ̱kṣaḥ | ī̱śi̱ṣe̱ |
tvam | vātai̍ḥ | a̱ru̱ṇaiḥ | yā̱si̱ | śa̱m-ga̱yaḥ | tvam | pū̱ṣā | vi̱dha̱taḥ | pā̱si̱ | nu | tmanā̍ ||2.1.6||

2.1.7a tvama̍gne draviṇo̱dā a̍ra̱ṁkṛte̱ tvaṁ de̱vaḥ sa̍vi̱tā ra̍tna̱dhā a̍si |
2.1.7c tvaṁ bhago̍ nṛpate̱ vasva̍ īśiṣe̱ tvaṁ pā̱yurdame̱ yaste'vi̍dhat ||

tvam | a̱gne̱ | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-dāḥ | a̱ra̱m-kṛte̍ | tvam | de̱vaḥ | sa̱vi̱tā | ra̱tna̱-dhāḥ | a̱si̱ |
tvam | bhaga̍ḥ | nṛ̱-pa̱te̱ | vasva̍ḥ | ī̱śi̱ṣe̱ | tvam | pā̱yuḥ | dame̍ | yaḥ | te̱ | avi̍dhat ||2.1.7||

2.1.8a tvāma̍gne̱ dama̱ ā vi̱śpati̱ṁ viśa̱stvāṁ rājā̍naṁ suvi̱datra̍mṛñjate |
2.1.8c tvaṁ viśvā̍ni svanīka patyase̱ tvaṁ sa̱hasrā̍ṇi śa̱tā daśa̱ prati̍ ||

tvām | a̱gne̱ | dame̍ | ā | vi̱śpati̍m | viśa̍ḥ | tvām | rājā̍nam | su̱-vi̱datra̍m | ṛ̱ñja̱te̱ |
tvam | viśvā̍ni | su̱-a̱nī̱ka̱ | pa̱tya̱se̱ | tvam | sa̱hasrā̍ṇi | śa̱tā | daśa̍ | prati̍ ||2.1.8||

2.1.9a tvāma̍gne pi̱tara̍mi̱ṣṭibhi̱rnara̱stvāṁ bhrā̱trāya̱ śamyā̍ tanū̱ruca̍m |
2.1.9c tvaṁ pu̱tro bha̍vasi̱ yaste'vi̍dha̱ttvaṁ sakhā̍ su̱śeva̍ḥ pāsyā̱dhṛṣa̍ḥ ||

tvām | a̱gne̱ | pi̱tara̍m | i̱ṣṭi-bhi̍ḥ | nara̍ḥ | tvām | bhrā̱trāya̍ | śamyā̍ | ta̱nū̱-ruca̍m |
tvam | pu̱traḥ | bha̱va̱si̱ | yaḥ | te̱ | avi̍dhat | tvam | sakhā̍ | su̱-śeva̍ḥ | pā̱si̱ | ā̱-dhṛṣa̍ḥ ||2.1.9||

2.1.10a tvama̍gna ṛ̱bhurā̱ke na̍ma̱sya1̱̍stvaṁ vāja̍sya kṣu̱mato̍ rā̱ya ī̍śiṣe |
2.1.10c tvaṁ vi bhā̱syanu̍ dakṣi dā̱vane̱ tvaṁ vi̱śikṣu̍rasi ya̱jñamā̱tani̍ḥ ||

tvam | a̱gne̱ | ṛ̱bhuḥ | ā̱ke | na̱ma̱sya̍ḥ | tvam | vāja̍sya | kṣu̱-mata̍ḥ | rā̱yaḥ | ī̱śi̱ṣe̱ |
tvam | vi | bhā̱si̱ | anu̍ | dha̱kṣi̱ | dā̱vane̍ | tvam | vi̱-śikṣu̍ḥ | a̱si̱ | ya̱jñam | ā̱-tani̍ḥ ||2.1.10||

2.1.11a tvama̍gne̱ adi̍tirdeva dā̱śuṣe̱ tvaṁ hotrā̱ bhāra̍tī vardhase gi̱rā |
2.1.11c tvamiḻā̍ śa̱tahi̍māsi̱ dakṣa̍se̱ tvaṁ vṛ̍tra̱hā va̍supate̱ sara̍svatī ||

tvam | a̱gne̱ | adi̍tiḥ | de̱va̱ | dā̱śuṣe̍ | tvam | hotrā̍ | bhāra̍tī | va̱rdha̱se̱ | gi̱rā |
tvam | iḻā̍ | śa̱ta-hi̍mā | a̱si̱ | dakṣa̍se | tvam | vṛ̱tra̱-hā | va̱su̱-pa̱te̱ | sara̍svatī ||2.1.11||

2.1.12a tvama̍gne̱ subhṛ̍ta utta̱maṁ vaya̱stava̍ spā̱rhe varṇa̱ ā sa̱ṁdṛśi̱ śriya̍ḥ |
2.1.12c tvaṁ vāja̍ḥ pra̱tara̍ṇo bṛ̱hanna̍si̱ tvaṁ ra̱yirba̍hu̱lo vi̱śvata̍spṛ̱thuḥ ||

tvam | a̱gne̱ | su-bhṛ̍taḥ | u̱t-ta̱mam | vaya̍ḥ | tava̍ | spā̱rhe | varṇe̍ | ā | sa̱m-dṛśi̍ | śriya̍ḥ |
tvam | vāja̍ḥ | pra̱-tara̍ṇaḥ | bṛ̱han | a̱si̱ | tvam | ra̱yiḥ | ba̱hu̱laḥ | vi̱śvata̍ḥ | pṛ̱thuḥ ||2.1.12||

2.1.13a tvāma̍gna ādi̱tyāsa̍ ā̱syaṁ1̱̍ tvāṁ ji̱hvāṁ śuca̍yaścakrire kave |
2.1.13c tvāṁ rā̍ti̱ṣāco̍ adhva̱reṣu̍ saścire̱ tve de̱vā ha̱vira̍da̱ntyāhu̍tam ||

tvām | a̱gne̱ | ā̱di̱tyāsa̍ḥ | ā̱sya̍m | tvām | ji̱hvām | śuca̍yaḥ | ca̱kri̱re̱ | ka̱ve̱ |
tvām | rā̱ti̱-sāca̍ḥ | a̱dhva̱reṣu̍ | sa̱ści̱re̱ | tve iti̍ | de̱vāḥ | ha̱viḥ | a̱da̱nti̱ | ā-hu̍tam ||2.1.13||

2.1.14a tve a̍gne̱ viśve̍ a̱mṛtā̍so a̱druha̍ ā̱sā de̱vā ha̱vira̍da̱ntyāhu̍tam |
2.1.14c tvayā̱ martā̍saḥ svadanta āsu̱tiṁ tvaṁ garbho̍ vī̱rudhā̍ṁ jajñiṣe̱ śuci̍ḥ ||

tve iti̍ | a̱gne̱ | viśve̍ | a̱mṛtā̍saḥ | a̱druha̍ḥ | ā̱sā | de̱vāḥ | ha̱viḥ | a̱da̱nti̱ | ā-hu̍tam |
tvayā̍ | martā̍saḥ | sva̱da̱nte̱ | ā̱-su̱tim | tvam | garbha̍ḥ | vī̱rudhā̍m | ja̱jñi̱ṣe̱ | śuci̍ḥ ||2.1.14||

2.1.15a tvaṁ tāntsaṁ ca̱ prati̍ cāsi ma̱jmanāgne̍ sujāta̱ pra ca̍ deva ricyase |
2.1.15c pṛ̱kṣo yadatra̍ mahi̱nā vi te̱ bhuva̱danu̱ dyāvā̍pṛthi̱vī roda̍sī u̱bhe ||

tvam | tān | sam | ca̱ | prati̍ | ca̱ | a̱si̱ | ma̱jmanā̍ | agne̍ | su̱-jā̱ta̱ | pra | ca̱ | de̱va̱ | ri̱cya̱se̱ |
pṛ̱kṣaḥ | yat | atra̍ | ma̱hi̱nā | vi | te̱ | bhuva̍t | anu̍ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | roda̍sī̱ iti̍ | u̱bhe iti̍ ||2.1.15||

2.1.16a ye sto̱tṛbhyo̱ goa̍grā̱maśva̍peśasa̱magne̍ rā̱timu̍pasṛ̱janti̍ sū̱raya̍ḥ |
2.1.16c a̱smāñca̱ tām̐śca̱ pra hi neṣi̱ vasya̱ ā bṛ̱hadva̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

ye | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | go-a̍grām | aśva̍-peśasam | agne̍ | rā̱tim | u̱pa̱-sṛ̱janti̍ | sū̱raya̍ḥ |
a̱smān | ca̱ | tān | ca̱ | pra | hi | neṣi̍ | vasya̍ḥ | ā | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.1.16||


2.2.1a ya̱jñena̍ vardhata jā̱tave̍dasama̱gniṁ ya̍jadhvaṁ ha̱viṣā̱ tanā̍ gi̱rā |
2.2.1c sa̱mi̱dhā̱naṁ su̍pra̱yasa̱ṁ sva̍rṇaraṁ dyu̱kṣaṁ hotā̍raṁ vṛ̱jane̍ṣu dhū̱rṣada̍m ||

ya̱jñena̍ | va̱rdha̱ta̱ | jā̱ta-ve̍dasam | a̱gnim | ya̱ja̱dhva̱m | ha̱viṣā̍ | tanā̍ | gi̱rā |
sa̱m-i̱dhā̱nam | su̱-pra̱yasa̍m | sva̍ḥ-naram | dyu̱kṣam | hotā̍ram | vṛ̱jane̍ṣu | dhū̱ḥ-sada̍m ||2.2.1||

2.2.2a a̱bhi tvā̱ naktī̍ru̱ṣaso̍ vavāśi̱re'gne̍ va̱tsaṁ na svasa̍reṣu dhe̱nava̍ḥ |
2.2.2c di̱va i̱veda̍ra̱tirmānu̍ṣā yu̱gā kṣapo̍ bhāsi puruvāra sa̱ṁyata̍ḥ ||

a̱bhi | tvā̱ | naktī̍ḥ | u̱ṣasa̍ḥ | va̱vā̱śi̱re̱ | agne̍ | va̱tsam | na | svasa̍reṣu | dhe̱nava̍ḥ |
di̱vaḥ-i̍va | it | a̱ra̱tiḥ | mānu̍ṣā | yu̱gā | ā | kṣapa̍ḥ | bhā̱si̱ | pu̱ru̱-vā̱ra̱ | sa̱m-yata̍ḥ ||2.2.2||

2.2.3a taṁ de̱vā bu̱dhne raja̍saḥ su̱daṁsa̍saṁ di̱vaspṛ̍thi̱vyora̍ra̱tiṁ nye̍rire |
2.2.3c ratha̍miva̱ vedya̍ṁ śu̱kraśo̍ciṣama̱gniṁ mi̱traṁ na kṣi̱tiṣu̍ pra̱śaṁsya̍m ||

taṁ | de̱vāḥ | bu̱dhne | raja̍saḥ | su̱-daṁsa̍sam | di̱vaḥpṛ̍thi̱vyoḥ | a̱ra̱tim | ni | e̱ri̱re̱ |
ratha̍m-iva | vedya̍m | śu̱kra-śo̍ciṣam | a̱gnim | mi̱tram | na | kṣi̱tiṣu̍ | pra̱-śaṁsya̍m ||2.2.3||

2.2.4a tamu̱kṣamā̍ṇa̱ṁ raja̍si̱ sva ā dame̍ ca̱ndrami̍va su̱ruca̍ṁ hvā̱ra ā da̍dhuḥ |
2.2.4c pṛśnyā̍ḥ pata̱raṁ ci̱taya̍ntama̱kṣabhi̍ḥ pā̱tho na pā̱yuṁ jana̍sī u̱bhe anu̍ ||

tam | u̱kṣamā̍ṇam | raja̍si | sve | ā | dame̍ | ca̱ndram-i̍va | su̱-ruca̍m | hvā̱re | ā | da̱dhu̱ḥ |
pṛśnyā̍ḥ | pa̱ta̱ram | ci̱taya̍ntam | a̱kṣa-bhi̍ḥ | pā̱thaḥ | na | pā̱yum | jana̍sī̱ iti̍ | u̱bhe iti̍ | anu̍ ||2.2.4||

2.2.5a sa hotā̱ viśva̱ṁ pari̍ bhūtvadhva̱raṁ tamu̍ ha̱vyairmanu̍ṣa ṛñjate gi̱rā |
2.2.5c hi̱ri̱śi̱pro vṛ̍dhasā̱nāsu̱ jarbhu̍ra̱ddyaurna stṛbhi̍ścitaya̱droda̍sī̱ anu̍ ||

saḥ | hotā̍ | viśva̍m | pari̍ | bhū̱tu̱ | a̱dhva̱ram | tam | ū̱m̐ iti̍ | ha̱vyaiḥ | manu̍ṣaḥ | ṛ̱ñja̱te̱ | gi̱rā |
hi̱ri̱-śi̱praḥ | vṛ̱dha̱sā̱nāsu̍ | jarbhu̍rat | dyauḥ | na | stṛ-bhi̍ḥ | ci̱ta̱ya̱t | roda̍sī̱ iti̍ | anu̍ ||2.2.5||

2.2.6a sa no̍ re̱vatsa̍midhā̱naḥ sva̱staye̍ saṁdada̱svānra̱yima̱smāsu̍ dīdihi |
2.2.6c ā na̍ḥ kṛṇuṣva suvi̱tāya̱ roda̍sī̱ agne̍ ha̱vyā manu̍ṣo deva vī̱taye̍ ||

saḥ | na̱ḥ | re̱vat | sa̱m-i̱dhā̱naḥ | sva̱staye̍ | sa̱m-da̱da̱svān | ra̱yim | a̱smāsu̍ | dī̱di̱hi̱ |
ā | na̱ḥ | kṛ̱ṇu̱ṣva̱ | su̱vi̱tāya̍ | roda̍sī̱ iti̍ | agne̍ | ha̱vyā | manu̍ṣaḥ | de̱va̱ | vī̱taye̍ ||2.2.6||

2.2.7a dā no̍ agne bṛha̱to dāḥ sa̍ha̱sriṇo̍ du̱ro na vāja̱ṁ śrutyā̱ apā̍ vṛdhi |
2.2.7c prācī̱ dyāvā̍pṛthi̱vī brahma̍ṇā kṛdhi̱ sva1̱̍rṇa śu̱kramu̱ṣaso̱ vi di̍dyutaḥ ||

dāḥ | na̱ḥ | a̱gne̱ | bṛ̱ha̱taḥ | dāḥ | sa̱ha̱sriṇa̍ḥ | du̱raḥ | na | vāja̍m | śrutyai̍ | apa̍ | vṛ̱dhi̱ |
prācī̱ iti̍ | dyāvā̍pṛthi̱vī iti̍ | brahma̍ṇā | kṛ̱dhi̱ | sva̍ḥ | na | śu̱kram | u̱ṣasa̍ḥ | vi | di̱dyu̱ta̱ḥ ||2.2.7||

2.2.8a sa i̍dhā̱na u̱ṣaso̱ rāmyā̱ anu̱ sva1̱̍rṇa dī̍dedaru̱ṣeṇa̍ bhā̱nunā̍ |
2.2.8c hotrā̍bhira̱gnirmanu̍ṣaḥ svadhva̱ro rājā̍ vi̱śāmati̍thi̱ścāru̍rā̱yave̍ ||

saḥ | i̱dhā̱naḥ | u̱ṣasa̍ḥ | rāmyā̍ḥ | anu̍ | sva̍ḥ | na | dī̱de̱t | a̱ru̱ṣeṇa̍ | bhā̱nunā̍ |
hotrā̍bhiḥ | a̱gniḥ | manu̍ṣaḥ | su̱-a̱dhva̱raḥ | rājā̍ | vi̱śām | ati̍thiḥ | cāru̍ḥ | ā̱yave̍ ||2.2.8||

2.2.9a e̱vā no̍ agne a̱mṛte̍ṣu pūrvya̱ dhīṣpī̍pāya bṛ̱haddi̍veṣu̱ mānu̍ṣā |
2.2.9c duhā̍nā dhe̱nurvṛ̱jane̍ṣu kā̱rave̱ tmanā̍ śa̱tina̍ṁ puru̱rūpa̍mi̱ṣaṇi̍ ||

e̱va | na̱ḥ | a̱gne̱ | a̱mṛte̍ṣu | pū̱rvya̱ | dhīḥ | pī̱pā̱ya̱ | bṛ̱hat-di̍veṣu | mānu̍ṣā |
duhā̍nā | dhe̱nuḥ | vṛ̱jane̍ṣu | kā̱rave̍ | tmanā̍ | śa̱tina̍m | pu̱ru̱-rūpa̍m | i̱ṣaṇi̍ ||2.2.9||

2.2.10a va̱yama̍gne̱ arva̍tā vā su̱vīrya̱ṁ brahma̍ṇā vā citayemā̱ janā̱m̐ ati̍ |
2.2.10c a̱smāka̍ṁ dyu̱mnamadhi̱ pañca̍ kṛ̱ṣṭiṣū̱ccā sva1̱̍rṇa śu̍śucīta du̱ṣṭara̍m ||

va̱yam | a̱gne̱ | arva̍tā | vā | su̱-vīrya̍m | brahma̍ṇā | vā | ci̱ta̱ye̱ma̱ | janā̍n | ati̍ |
a̱smāka̍m | dyu̱mnam | adhi̍ | pañca̍ | kṛ̱ṣṭiṣu̍ | u̱ccā | sva̍ḥ | na | śu̱śu̱cī̱ta̱ | du̱stara̍m ||2.2.10||

2.2.11a sa no̍ bodhi sahasya pra̱śaṁsyo̱ yasmi̍ntsujā̱tā i̱ṣaya̍nta sū̱raya̍ḥ |
2.2.11c yama̍gne ya̱jñamu̍pa̱yanti̍ vā̱jino̱ nitye̍ to̱ke dī̍di̱vāṁsa̱ṁ sve dame̍ ||

saḥ | na̱ḥ | bo̱dhi̱ | sa̱ha̱sya̱ | pra̱-śaṁsya̍ḥ | yasmi̍n | su̱-jā̱tāḥ | i̱ṣaya̍nta | sū̱raya̍ḥ |
yam | a̱gne̱ | ya̱jñam | u̱pa̱-yanti̍ | vā̱jina̍ḥ | nitye̍ | to̱ke | dī̱di̱-vāṁsa̍m | sve | dame̍ ||2.2.11||

2.2.12a u̱bhayā̍so jātavedaḥ syāma te sto̱tāro̍ agne sū̱raya̍śca̱ śarma̍ṇi |
2.2.12c vasvo̍ rā̱yaḥ pu̍ruśca̱ndrasya̱ bhūya̍saḥ pra̱jāva̍taḥ svapa̱tyasya̍ śagdhi naḥ ||

u̱bhayā̍saḥ | jā̱ta̱-ve̱da̱ḥ | syā̱ma̱ | te̱ | sto̱tāra̍ḥ | a̱gne̱ | sū̱raya̍ḥ | ca̱ | śarma̍ṇi |
vasva̍ḥ | rā̱yaḥ | pu̱ru̱-ca̱ndrasya̍ | bhūya̍saḥ | pra̱jā-va̍taḥ | su̱-a̱pa̱tyasya̍ | śa̱gdhi̱ | na̱ḥ ||2.2.12||

2.2.13a ye sto̱tṛbhyo̱ goa̍grā̱maśva̍peśasa̱magne̍ rā̱timu̍pasṛ̱janti̍ sū̱raya̍ḥ |
2.2.13c a̱smāñca̱ tām̐śca̱ pra hi neṣi̱ vasya̱ ā bṛ̱hadva̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

ye | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | go-a̍grām | aśva̍-peśasam | agne̍ | rā̱tim | u̱pa̱-sṛ̱janti̍ | sū̱raya̍ḥ |
a̱smān | ca̱ | tān | ca̱ | pra | hi | neṣi̍ | vasya̍ḥ | ā | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.2.13||


2.3.1a sami̍ddho a̱gnirnihi̍taḥ pṛthi̱vyāṁ pra̱tyaṅviśvā̍ni̱ bhuva̍nānyasthāt |
2.3.1c hotā̍ pāva̱kaḥ pra̱diva̍ḥ sume̱dhā de̱vo de̱vānya̍jatva̱gnirarha̍n ||

sam-i̍ddhaḥ | a̱gniḥ | ni-hi̍taḥ | pṛ̱thi̱vyām | pra̱tyaṅ | viśvā̍ni | bhuva̍nāni | a̱sthā̱t |
hotā̍ | pā̱va̱kaḥ | pra̱-diva̍ḥ | su̱-me̱dhāḥ | de̱vaḥ | de̱vān | ya̱ja̱tu̱ | a̱gniḥ | arha̍n ||2.3.1||

2.3.2a narā̱śaṁsa̱ḥ prati̱ dhāmā̍nya̱ñjanti̱sro diva̱ḥ prati̍ ma̱hnā sva̱rciḥ |
2.3.2c ghṛ̱ta̱pruṣā̱ mana̍sā ha̱vyamu̱ndanmū̱rdhanya̱jñasya̱ sama̍naktu de̱vān ||

narā̱śaṁsa̍ḥ | prati̍ | dhāmā̍ni | a̱ñjan | ti̱sraḥ | diva̍ḥ | prati̍ | ma̱hnā | su̱-a̱rciḥ |
ghṛ̱ta̱-pruṣā̍ | mana̍sā | ha̱vyam | u̱ndan | mū̱rdhan | ya̱jñasya̍ | sam | a̱na̱ktu̱ | de̱vān ||2.3.2||

2.3.3a ī̱ḻi̱to a̍gne̱ mana̍sā no̱ arha̍nde̱vānya̍kṣi̱ mānu̍ṣā̱tpūrvo̍ a̱dya |
2.3.3c sa ā va̍ha ma̱rutā̱ṁ śardho̱ acyu̍ta̱mindra̍ṁ naro barhi̱ṣada̍ṁ yajadhvam ||

ī̱ḻi̱taḥ | a̱gne̱ | mana̍sā | na̱ḥ | arha̍n | de̱vān | ya̱kṣi̱ | mānu̍ṣāt | pūrva̍ḥ | a̱dya |
saḥ | ā | va̱ha̱ | ma̱rutā̍m | śardha̍ḥ | acyu̍tam | indra̍m | na̱ra̱ḥ | ba̱rhi̱-sada̍m | ya̱ja̱dhva̱m ||2.3.3||

2.3.4a deva̍ barhi̱rvardha̍mānaṁ su̱vīra̍ṁ stī̱rṇaṁ rā̱ye su̱bhara̱ṁ vedya̱syām |
2.3.4c ghṛ̱tenā̱ktaṁ va̍savaḥ sīdate̱daṁ viśve̍ devā ādityā ya̱jñiyā̍saḥ ||

deva̍ | ba̱rhi̱ḥ | vardha̍mānam | su̱-vīra̍m | stī̱rṇam | rā̱ye | su̱-bhara̍m | vedī̱ iti̍ | a̱syām |
ghṛ̱tena̍ | a̱ktam | va̱sa̱va̱ḥ | sī̱da̱ta̱ | i̱dam | viśve̍ | de̱vā̱ḥ | ā̱di̱tyā̱ḥ | ya̱jñiyā̍saḥ ||2.3.4||

2.3.5a vi śra̍yantāmurvi̱yā hū̱yamā̍nā̱ dvāro̍ de̱vīḥ su̍prāya̱ṇā namo̍bhiḥ |
2.3.5c vyaca̍svatī̱rvi pra̍thantāmaju̱ryā varṇa̍ṁ punā̱nā ya̱śasa̍ṁ su̱vīra̍m ||

vi | śra̱ya̱ntā̱m | u̱rvi̱yā | hū̱yamā̍nāḥ | dvāra̍ḥ | de̱vīḥ | su̱pra̱-a̱ya̱nāḥ | nama̍ḥ-bhiḥ |
vyaca̍svatīḥ | vi | pra̱tha̱ntā̱m | a̱ju̱ryāḥ | varṇa̍m | pu̱nā̱nāḥ | ya̱śasa̍m | su̱-vīra̍m ||2.3.5||

2.3.6a sā̱dhvapā̍ṁsi sa̱natā̍ na ukṣi̱te u̱ṣāsā̱naktā̍ va̱yye̍va raṇvi̱te |
2.3.6c tantu̍ṁ ta̱taṁ sa̱ṁvaya̍ntī samī̱cī ya̱jñasya̱ peśa̍ḥ su̱dughe̱ paya̍svatī ||

sā̱dhu | apā̍ṁsi | sa̱natā̍ | na̱ḥ | u̱kṣi̱te iti̍ | u̱ṣasā̱naktā̍ | va̱yyā̍-iva | ra̱ṇvi̱te iti̍ |
tantu̍m | ta̱tam | sa̱ṁvaya̍ntī̱ iti̍ sa̱m-vaya̍ntī | sa̱mī̱cī iti̍ sa̱m-ī̱cī | ya̱jñasya̍ | peśa̍ḥ | su̱dughe̱ iti̍ su̱-dughe̍ | paya̍svatī̱ iti̍ ||2.3.6||

2.3.7a daivyā̱ hotā̍rā pratha̱mā vi̱duṣṭa̍ra ṛ̱ju ya̍kṣata̱ḥ samṛ̱cā va̱puṣṭa̍rā |
2.3.7c de̱vānyaja̍ntāvṛtu̱thā sama̍ñjato̱ nābhā̍ pṛthi̱vyā adhi̱ sānu̍ṣu tri̱ṣu ||

daivyā̍ | hotā̍rā | pra̱tha̱mā | vi̱duḥ-ta̍rā | ṛ̱ju | ya̱kṣa̱ta̱ḥ | sam | ṛ̱cā | va̱puḥ-ta̍rā |
de̱vān | yaja̍ntau | ṛ̱tu̱-thā | sam | a̱ñja̱ta̱ḥ | nābhā̍ | pṛ̱thi̱vyāḥ | adhi̍ | sānu̍ṣu | tri̱ṣu ||2.3.7||

2.3.8a sara̍svatī sā̱dhaya̍ntī̱ dhiya̍ṁ na̱ iḻā̍ de̱vī bhāra̍tī vi̱śvatū̍rtiḥ |
2.3.8c ti̱sro de̱vīḥ sva̱dhayā̍ ba̱rhiredamacchi̍draṁ pāntu śara̱ṇaṁ ni̱ṣadya̍ ||

sara̍svatī | sā̱dhaya̍ntī | dhiya̍m | na̱ḥ | iḻā̍ | de̱vī | bhāra̍tī | vi̱śva-tū̍rtiḥ |
ti̱sraḥ | de̱vīḥ | sva̱dhayā̍ | ba̱rhiḥ | ā | i̱dam | acchi̍dram | pā̱ntu̱ | śa̱ra̱ṇam | ni̱-sadya̍ ||2.3.8||

2.3.9a pi̱śaṅga̍rūpaḥ su̱bharo̍ vayo̱dhāḥ śru̱ṣṭī vī̱ro jā̍yate de̱vakā̍maḥ |
2.3.9c pra̱jāṁ tvaṣṭā̱ vi ṣya̍tu̱ nābhi̍ma̱sme athā̍ de̱vānā̱mapye̍tu̱ pātha̍ḥ ||

pi̱śaṅga̍-rūpaḥ | su̱-bhara̍ḥ | va̱ya̱ḥ-dhāḥ | śru̱ṣṭī | vī̱raḥ | jā̱ya̱te̱ | de̱va-kā̍maḥ |
pra̱-jām | tvaṣṭā̍ | vi | sya̱tu̱ | nābhi̍m | a̱sme iti̍ | atha̍ | de̱vānā̍m | api̍ | e̱tu̱ | pātha̍ḥ ||2.3.9||

2.3.10a vana̱spati̍ravasṛ̱jannupa̍ sthāda̱gnirha̱viḥ sū̍dayāti̱ pra dhī̱bhiḥ |
2.3.10c tridhā̱ sama̍ktaṁ nayatu prajā̱nande̱vebhyo̱ daivya̍ḥ śami̱topa̍ ha̱vyam ||

vana̱spati̍ḥ | a̱va̱-sṛ̱jan | upa̍ | sthā̱t | a̱gniḥ | ha̱viḥ | sū̱da̱yā̱ti̱ | pra | dhī̱bhiḥ |
tridhā̍ | sam-a̍ktam | na̱ya̱tu̱ | pra̱-jā̱nan | de̱vebhya̍ḥ | daivya̍ḥ | śa̱mi̱tā | upa̍ | ha̱vyam ||2.3.10||

2.3.11a ghṛ̱taṁ mi̍mikṣe ghṛ̱tama̍sya̱ yoni̍rghṛ̱te śri̱to ghṛ̱tamva̍sya̱ dhāma̍ |
2.3.11c a̱nu̱ṣva̱dhamā va̍ha mā̱daya̍sva̱ svāhā̍kṛtaṁ vṛṣabha vakṣi ha̱vyam ||

ghṛ̱tam | mi̱mi̱kṣe̱ | ghṛ̱tam | a̱sya̱ | yoni̍ḥ | ghṛ̱te | śri̱taḥ | ghṛ̱tam | ū̱m̐ iti̍ | a̱sya̱ | dhāma̍ |
a̱nu̱-sva̱dham | ā | va̱ha̱ | mā̱daya̍sva | svāhā̍-kṛtam | vṛ̱ṣa̱bha̱ | va̱kṣi̱ | ha̱vyam ||2.3.11||


2.4.1a hu̱ve va̍ḥ su̱dyotmā̍naṁ suvṛ̱ktiṁ vi̱śāma̱gnimati̍thiṁ supra̱yasa̍m |
2.4.1c mi̱tra i̍va̱ yo di̍dhi̱ṣāyyo̱ bhūdde̱va āde̍ve̱ jane̍ jā̱tave̍dāḥ ||

hu̱ve | va̱ḥ | su̱-dyotmā̍nam | su̱-vṛ̱ktim | vi̱śām | a̱gnim | ati̍thim | su̱-pra̱yasa̍m |
mi̱traḥ-i̍va | yaḥ | di̱dhi̱ṣāyya̍ḥ | bhūt | de̱vaḥ | ā-de̍ve | jane̍ | jā̱ta-ve̍dāḥ ||2.4.1||

2.4.2a i̱maṁ vi̱dhanto̍ a̱pāṁ sa̱dhasthe̍ dvi̱tāda̍dhu̱rbhṛga̍vo vi̱kṣvā̱3̱̍yoḥ |
2.4.2c e̱ṣa viśvā̍nya̱bhya̍stu̱ bhūmā̍ de̱vānā̍ma̱gnira̍ra̱tirjī̱rāśva̍ḥ ||

i̱mam | vi̱dhanta̍ḥ | a̱pām | sa̱dha-sthe̍ | dvi̱tā | a̱da̱dhu̱ḥ | bhṛga̍vaḥ | vi̱kṣu | ā̱yoḥ |
e̱ṣaḥ | viśvā̍ni | a̱bhi | a̱stu̱ | bhūma̍ | de̱vānā̍m | a̱gniḥ | a̱ra̱tiḥ | jī̱ra-a̍śvaḥ ||2.4.2||

2.4.3a a̱gniṁ de̱vāso̱ mānu̍ṣīṣu vi̱kṣu pri̱yaṁ dhu̍ḥ kṣe̱ṣyanto̱ na mi̱tram |
2.4.3c sa dī̍dayaduśa̱tīrūrmyā̱ ā da̱kṣāyyo̱ yo dāsva̍te̱ dama̱ ā ||

a̱gnim | de̱vāsa̍ḥ | mānu̍ṣīṣu | vi̱kṣu | pri̱yam | dhu̱ḥ | kṣe̱ṣyanta̍ḥ | na | mi̱tram |
saḥ | dī̱da̱ya̱t | u̱śa̱tīḥ | ūrmyā̍ḥ | ā | da̱kṣāyya̍ḥ | yaḥ | dāsva̍te | dame̍ | ā ||2.4.3||

2.4.4a a̱sya ra̱ṇvā svasye̍va pu̱ṣṭiḥ saṁdṛ̍ṣṭirasya hiyā̱nasya̱ dakṣo̍ḥ |
2.4.4c vi yo bhari̍bhra̱doṣa̍dhīṣu ji̱hvāmatyo̱ na rathyo̍ dodhavīti̱ vārā̍n ||

a̱sya | ra̱ṇvā | svasya̍-iva | pu̱ṣṭiḥ | sam-dṛ̍ṣṭiḥ | a̱sya̱ | hi̱yā̱nasya̍ | dhakṣo̍ḥ |
vi | yaḥ | bhari̍bhrat | oṣa̍dhīṣu | ji̱hvām | atya̍ḥ | na | rathya̍ḥ | do̱dha̱vī̱ti̱ | vārā̍n ||2.4.4||

2.4.5a ā yanme̱ abhva̍ṁ va̱nada̱ḥ pana̍nto̱śigbhyo̱ nāmi̍mīta̱ varṇa̍m |
2.4.5c sa ci̱treṇa̍ cikite̱ raṁsu̍ bhā̱sā ju̍ju̱rvām̐ yo muhu̱rā yuvā̱ bhūt ||

ā | yat | me̱ | abhva̍m | va̱nada̍ḥ | pana̍nta | u̱śik-bhya̍ḥ | na | a̱mi̱mī̱ta̱ | varṇa̍m |
saḥ | ci̱treṇa̍ | ci̱ki̱te̱ | ram-su̍ | bhā̱sā | ju̱ju̱rvān | yaḥ | muhu̍ḥ | ā | yuvā̍ | bhūt ||2.4.5||

2.4.6a ā yo vanā̍ tātṛṣā̱ṇo na bhāti̱ vārṇa pa̱thā rathye̍va svānīt |
2.4.6c kṛ̱ṣṇādhvā̱ tapū̍ ra̱ṇvaści̍keta̱ dyauri̍va̱ smaya̍māno̱ nabho̍bhiḥ ||

ā | yaḥ | vanā̍ | ta̱tṛ̱ṣā̱ṇaḥ | na | bhāti̍ | vāḥ | na | pa̱thā | rathyā̍-iva | svā̱nī̱t |
kṛ̱ṣṇa-a̍dhvā | tapu̍ḥ | ra̱ṇvaḥ | ci̱ke̱ta̱ | dyauḥ-i̍va | smaya̍mānaḥ | nabha̍ḥ-bhiḥ ||2.4.6||

2.4.7a sa yo vyasthā̍da̱bhi dakṣa̍du̱rvīṁ pa̱śurnaiti̍ sva̱yurago̍pāḥ |
2.4.7c a̱gniḥ śo̱ciṣmā̍m̐ ata̱sānyu̱ṣṇankṛ̱ṣṇavya̍thirasvadaya̱nna bhūma̍ ||

saḥ | yaḥ | vi | asthā̍t | a̱bhi | dhakṣa̍t | u̱rvīṁ | pa̱śuḥ | na | e̱ti̱ | sva̱-yuḥ | ago̍pāḥ |
a̱gniḥ | śo̱ciṣmā̍n | a̱ta̱sāni̍ | u̱ṣṇan | kṛ̱ṣṇa-vya̍thiḥ | a̱sva̱da̱ya̱t | na | bhūma̍ ||2.4.7||

2.4.8a nū te̱ pūrva̱syāva̍so̱ adhī̍tau tṛ̱tīye̍ vi̱dathe̱ manma̍ śaṁsi |
2.4.8c a̱sme a̍gne sa̱ṁyadvī̍raṁ bṛ̱hanta̍ṁ kṣu̱manta̱ṁ vāja̍ṁ svapa̱tyaṁ ra̱yiṁ dā̍ḥ ||

nu | te̱ | pūrva̍sya | ava̍saḥ | adhi̍-itau | tṛ̱tīye̍ | vi̱dathe̍ | manma̍ | śa̱ṁsi̱ |
a̱sme iti̍ | a̱gne̱ | sa̱ṁyat-vī̍ram | bṛ̱hanta̍m | kṣu̱-manta̍m | vāja̍m | su̱-a̱pa̱tyam | ra̱yim | dā̱ḥ ||2.4.8||

2.4.9a tvayā̱ yathā̍ gṛtsama̱dāso̍ agne̱ guhā̍ va̱nvanta̱ upa̍rām̐ a̱bhi ṣyuḥ |
2.4.9c su̱vīrā̍so abhimāti̱ṣāha̱ḥ smatsū̱ribhyo̍ gṛṇa̱te tadvayo̍ dhāḥ ||

tvayā̍ | yathā̍ | gṛ̱tsa̱-ma̱dāsa̍ḥ | a̱gne̱ | guhā̍ | va̱nvanta̍ḥ | upa̍rān | a̱bhi | syuriti̱ syuḥ |
su̱-vīrā̍saḥ | a̱bhi̱mā̱ti̱-saha̍ḥ | smat | sū̱ri-bhya̍ḥ | gṛ̱ṇa̱te | tat | vaya̍ḥ | dhā̱ḥ ||2.4.9||


2.5.1a hotā̍janiṣṭa̱ ceta̍naḥ pi̱tā pi̱tṛbhya̍ ū̱taye̍ |
2.5.1c pra̱yakṣa̱ñjenya̱ṁ vasu̍ śa̱kema̍ vā̱jino̱ yama̍m ||

hotā̍ | a̱ja̱ni̱ṣṭa̱ | ceta̍naḥ | pi̱tā | pi̱tṛ-bhya̍ḥ | ū̱taye̍ |
pra̱-yakṣa̍n | jenya̍m | vasu̍ | śa̱kema̍ | vā̱jina̍ḥ | yama̍m ||2.5.1||

2.5.2a ā yasmi̍ntsa̱pta ra̱śmaya̍sta̱tā ya̱jñasya̍ ne̱tari̍ |
2.5.2c ma̱nu̱ṣvaddaivya̍maṣṭa̱maṁ potā̱ viśva̱ṁ tadi̍nvati ||

ā | yasmi̍n | sa̱pta | ra̱śmaya̍ḥ | ta̱tāḥ | ya̱jñasya̍ | ne̱tari̍ |
ma̱nu̱ṣvat | daivya̍m | a̱ṣṭa̱mam | potā̍ | viśva̍m | tat | i̱nva̱ti̱ ||2.5.2||

2.5.3a da̱dha̱nve vā̱ yadī̱manu̱ voca̱dbrahmā̍ṇi̱ veru̱ tat |
2.5.3c pari̱ viśvā̍ni̱ kāvyā̍ ne̱miśca̱krami̍vābhavat ||

da̱dha̱nve | vā̱ | yat | ī̱m | anu̍ | voca̍t | brahmā̍ṇi | veḥ | ū̱m̐ iti̍ | tat |
pari̍ | viśvā̍ni | kāvyā̍ | ne̱miḥ | ca̱kram-i̍va | a̱bha̱va̱t ||2.5.3||

2.5.4a sā̱kaṁ hi śuci̍nā̱ śuci̍ḥ praśā̱stā kratu̱nāja̍ni |
2.5.4c vi̱dvām̐ a̍sya vra̱tā dhru̱vā va̱yā i̱vānu̍ rohate ||

sā̱kam | hi | śuci̍nā | śuci̍ḥ | pra̱-śā̱stā | kratu̍nā | aja̍ni |
vi̱dvān | a̱sya̱ | vra̱tā | dhru̱vā | va̱yāḥ-i̍va | anu̍ | ro̱ha̱te̱ ||2.5.4||

2.5.5a tā a̍sya̱ varṇa̍mā̱yuvo̱ neṣṭu̍ḥ sacanta dhe̱nava̍ḥ |
2.5.5c ku̱vitti̱sṛbhya̱ ā vara̱ṁ svasā̍ro̱ yā i̱daṁ ya̱yuḥ ||

tāḥ | a̱sya̱ | varṇa̍m | ā̱yuva̍ḥ | neṣṭu̍ḥ | sa̱ca̱nta̱ | dhe̱nava̍ḥ |
ku̱vit | ti̱sṛ-bhya̍ḥ | ā | vara̍m | svasā̍raḥ | yāḥ | i̱dam | ya̱yuḥ ||2.5.5||

2.5.6a yadī̍ mā̱turupa̱ svasā̍ ghṛ̱taṁ bhara̱ntyasthi̍ta |
2.5.6c tāsā̍madhva̱ryurāga̍tau̱ yavo̍ vṛ̱ṣṭīva̍ modate ||

yadi̍ | mā̱tuḥ | upa̍ | svasā̍ | ghṛ̱tam | bhara̍ntī | asthi̍ta |
tāsā̍m | a̱dhva̱ryuḥ | ā-ga̍tau | yava̍ḥ | vṛ̱ṣṭī-i̍va | mo̱da̱te̱ ||2.5.6||

2.5.7a svaḥ svāya̱ dhāya̍se kṛṇu̱tāmṛ̱tvigṛ̱tvija̍m |
2.5.7c stoma̍ṁ ya̱jñaṁ cādara̍ṁ va̱nemā̍ rari̱mā va̱yam ||

svaḥ | svāya̍ | dhāya̍se | kṛ̱ṇu̱tām | ṛ̱tvik | ṛ̱tvija̍m |
stoma̍m | ya̱jñam | ca̱ | āt | ara̍m | va̱nema̍ | ra̱ri̱ma | va̱yam ||2.5.7||

2.5.8a yathā̍ vi̱dvām̐ ara̱ṁ kara̱dviśve̍bhyo yaja̱tebhya̍ḥ |
2.5.8c a̱yama̍gne̱ tve api̱ yaṁ ya̱jñaṁ ca̍kṛ̱mā va̱yam ||

yathā̍ | vi̱dvān | ara̍m | kara̍t | viśve̍bhyaḥ | ya̱ja̱tebhya̍ḥ |
a̱yam | a̱gne̱ | tve iti̍ | api̍ | yam | ya̱jñam | ca̱kṛ̱ma | va̱yam ||2.5.8||


2.6.1a i̱māṁ me̍ agne sa̱midha̍mi̱māmu̍pa̱sada̍ṁ vaneḥ |
2.6.1c i̱mā u̱ ṣu śru̍dhī̱ gira̍ḥ ||

i̱mām | me̱ | a̱gne̱ | sa̱m-idha̍m | i̱mām | u̱pa̱-sada̍m | va̱ne̱riti̍ vaneḥ |
i̱māḥ | ū̱m̐ iti̍ | su | śru̱dhi̱ | gira̍ḥ ||2.6.1||

2.6.2a a̱yā te̍ agne vidhe̱morjo̍ napā̱daśva̍miṣṭe |
2.6.2c e̱nā sū̱ktena̍ sujāta ||

a̱yā | te̱ | a̱gne̱ | vi̱dhe̱ma̱ | ūrja̍ḥ | na̱pā̱t | aśva̍m-iṣṭe |
e̱nā | su̱-u̱ktena̍ | su̱-jā̱ta̱ ||2.6.2||

2.6.3a taṁ tvā̍ gī̱rbhirgirva̍ṇasaṁ draviṇa̱syuṁ dra̍viṇodaḥ |
2.6.3c sa̱pa̱ryema̍ sapa̱ryava̍ḥ ||

tam | tvā̱ | gī̱ḥ-bhiḥ | girva̍ṇasam | dra̱vi̱ṇa̱syum | dra̱vi̱ṇa̱ḥ-da̱ḥ |
sa̱pa̱ryema̍ | sa̱pa̱ryava̍ḥ ||2.6.3||

2.6.4a sa bo̍dhi sū̱rirma̱ghavā̱ vasu̍pate̱ vasu̍dāvan |
2.6.4c yu̱yo̱dhya1̱̍smaddveṣā̍ṁsi ||

saḥ | bo̱dhi̱ | sū̱riḥ | ma̱gha-vā̍ | vasu̍-pate | vasu̍-dāvan |
yu̱yo̱dhi | a̱smat | dveṣā̍ṁsi ||2.6.4||

2.6.5a sa no̍ vṛ̱ṣṭiṁ di̱vaspari̱ sa no̱ vāja̍mana̱rvāṇa̍m |
2.6.5c sa na̍ḥ saha̱sriṇī̱riṣa̍ḥ ||

saḥ | na̱ḥ | vṛ̱ṣṭim | di̱vaḥ | pari̍ | saḥ | na̱ḥ | vāja̍m | a̱na̱rvāṇa̍m |
saḥ | na̱ḥ | sa̱ha̱sriṇī̍ḥ | iṣa̍ḥ ||2.6.5||

2.6.6a īḻā̍nāyāva̱syave̱ yavi̍ṣṭha dūta no gi̱rā |
2.6.6c yaji̍ṣṭha hota̱rā ga̍hi ||

īḻā̍nāya | a̱va̱syave̍ | yavi̍ṣṭha | dū̱ta̱ | na̱ḥ | gi̱rā |
yaji̍ṣṭha | ho̱ta̱ḥ | ā | ga̱hi̱ ||2.6.6||

2.6.7a a̱ntarhya̍gna̱ īya̍se vi̱dvāñjanmo̱bhayā̍ kave |
2.6.7c dū̱to janye̍va̱ mitrya̍ḥ ||

a̱ntaḥ | hi | a̱gne̱ | īya̍se | vi̱dvān | janma̍ | u̱bhayā̍ | ka̱ve̱ |
dū̱taḥ | janyā̍-iva | mitrya̍ḥ ||2.6.7||

2.6.8a sa vi̱dvām̐ ā ca̍ piprayo̱ yakṣi̍ cikitva ānu̱ṣak |
2.6.8c ā cā̱smintsa̍tsi ba̱rhiṣi̍ ||

saḥ | vi̱dvān | ā | ca̱ | pi̱pra̱ya̱ḥ | yakṣi̍ | ci̱ki̱tva̱ḥ | ā̱nu̱ṣak |
ā | ca̱ | a̱smin | sa̱tsi̱ | ba̱rhiṣi̍ ||2.6.8||


2.7.1a śreṣṭha̍ṁ yaviṣṭha bhāra̱tāgne̍ dyu̱manta̱mā bha̍ra |
2.7.1c vaso̍ puru̱spṛha̍ṁ ra̱yim ||

śreṣṭha̍m | ya̱vi̱ṣṭha̱ | bhā̱ra̱ta̱ | agne̍ | dyu̱-manta̍m | ā | bha̱ra̱ |
vaso̱ iti̍ | pu̱ru̱-spṛha̍m | ra̱yim ||2.7.1||

2.7.2a mā no̱ arā̍tirīśata de̱vasya̱ martya̍sya ca |
2.7.2c parṣi̱ tasyā̍ u̱ta dvi̱ṣaḥ ||

mā | na̱ḥ | arā̍tiḥ | ī̱śa̱ta̱ | de̱vasya̍ | martya̍sya | ca̱ |
parṣi̍ | tasyā̍ḥ | u̱ta | dvi̱ṣaḥ ||2.7.2||

2.7.3a viśvā̍ u̱ta tvayā̍ va̱yaṁ dhārā̍ uda̱nyā̍ iva |
2.7.3c ati̍ gāhemahi̱ dviṣa̍ḥ ||

viśvā̍ḥ | u̱ta | tvayā̍ | va̱yam | dhārā̍ḥ | u̱da̱nyā̍ḥ-iva |
ati̍ | gā̱he̱ma̱hi̱ | dviṣa̍ḥ ||2.7.3||

2.7.4a śuci̍ḥ pāvaka̱ vandyo'gne̍ bṛ̱hadvi ro̍case |
2.7.4c tvaṁ ghṛ̱tebhi̱rāhu̍taḥ ||

śuci̍ḥ | pā̱va̱ka̱ | vandya̍ḥ | agne̍ | bṛ̱hat | vi | ro̱ca̱se̱ |
tvam | ghṛ̱tebhi̍ḥ | ā-hu̍taḥ ||2.7.4||

2.7.5a tvaṁ no̍ asi bhāra̱tāgne̍ va̱śābhi̍ru̱kṣabhi̍ḥ |
2.7.5c a̱ṣṭāpa̍dībhi̱rāhu̍taḥ ||

tvam | na̱ḥ | a̱si̱ | bhā̱ra̱ta̱ | agne̍ | va̱śābhi̍ḥ | u̱kṣa-bhi̍ḥ |
a̱ṣṭā-pa̍dībhiḥ | ā-hu̍taḥ ||2.7.5||

2.7.6a drva̍nnaḥ sa̱rpirā̍sutiḥ pra̱tno hotā̱ vare̍ṇyaḥ |
2.7.6c saha̍saspu̱tro adbhu̍taḥ ||

dru-a̍nnaḥ | sa̱rpiḥ-ā̍sutiḥ | pra̱tnaḥ | hotā̍ | vare̍ṇyaḥ |
saha̍saḥ | pu̱traḥ | adbhu̍taḥ ||2.7.6||


2.8.1a vā̱ja̱yanni̍va̱ nū rathā̱nyogā̍m̐ a̱gnerupa̍ stuhi |
2.8.1c ya̱śasta̍masya mī̱ḻhuṣa̍ḥ ||

vā̱ja̱yan-i̍va | nu | rathā̍n | yogā̍n | a̱gneḥ | upa̍ | stu̱hi̱ |
ya̱śaḥ-ta̍masya | mī̱ḻhuṣa̍ḥ ||2.8.1||

2.8.2a yaḥ su̍nī̱tho da̍dā̱śuṣe̍'ju̱ryo ja̱raya̍nna̱rim |
2.8.2c cāru̍pratīka̱ āhu̍taḥ ||

yaḥ | su̱-nī̱thaḥ | da̱dā̱śuṣe̍ | a̱ju̱ryaḥ | ja̱raya̍n | a̱rim |
cāru̍-pratīkaḥ | ā-hu̍taḥ ||2.8.2||

2.8.3a ya u̍ śri̱yā dame̱ṣvā do̱ṣoṣasi̍ praśa̱syate̍ |
2.8.3c yasya̍ vra̱taṁ na mīya̍te ||

yaḥ | ū̱m̐ iti̍ | śri̱yā | dame̍ṣu | ā | do̱ṣā | u̱ṣasi̍ | pra̱-śa̱syate̍ |
yasya̍ | vra̱tam | na | mīya̍te ||2.8.3||

2.8.4a ā yaḥ sva1̱̍rṇa bhā̱nunā̍ ci̱tro vi̱bhātya̱rciṣā̍ |
2.8.4c a̱ñjā̱no a̱jarai̍ra̱bhi ||

ā | yaḥ | sva̍ḥ | na | bhā̱nunā̍ | ci̱traḥ | vi̱-bhāti̍ | a̱rciṣā̍ |
a̱ñjā̱naḥ | a̱jarai̍ḥ | a̱bhi ||2.8.4||

2.8.5a atri̱manu̍ sva̱rājya̍ma̱gnimu̱kthāni̍ vāvṛdhuḥ |
2.8.5c viśvā̱ adhi̱ śriyo̍ dadhe ||

atri̍m | anu̍ | sva̱-rājya̍m | a̱gnim | u̱kthāni̍ | va̱vṛ̱dhu̱ḥ |
viśvā̍ḥ | adhi̍ | śriya̍ḥ | da̱dhe̱ ||2.8.5||

2.8.6a a̱gnerindra̍sya̱ soma̍sya de̱vānā̍mū̱tibhi̍rva̱yam |
2.8.6c ari̍ṣyantaḥ sacemahya̱bhi ṣyā̍ma pṛtanya̱taḥ ||

a̱gneḥ | indra̍sya | soma̍sya | de̱vānā̍m | ū̱ti-bhi̍ḥ | va̱yam |
ari̍ṣyantaḥ | sa̱ce̱ma̱hi̱ | a̱bhi | syā̱ma̱ | pṛ̱ta̱nya̱taḥ ||2.8.6||


2.9.1a ni hotā̍ hotṛ̱ṣada̍ne̱ vidā̍nastve̱ṣo dī̍di̱vām̐ a̍sadatsu̱dakṣa̍ḥ |
2.9.1c ada̍bdhavratapramati̱rvasi̍ṣṭhaḥ sahasraṁbha̱raḥ śuci̍jihvo a̱gniḥ ||

ni | hotā̍ | ho̱tṛ̱-sada̍ne | vidā̍naḥ | tve̱ṣaḥ | dī̱di̱-vān | a̱sa̱da̱t | su̱-dakṣa̍ḥ |
ada̍bdhavrata-pramatiḥ | vasi̍ṣṭhaḥ | sa̱ha̱sra̱m-bha̱raḥ | śuci̍-jihvaḥ | a̱gniḥ ||2.9.1||

2.9.2a tvaṁ dū̱tastvamu̍ naḥ para̱spāstvaṁ vasya̱ ā vṛ̍ṣabha praṇe̱tā |
2.9.2c agne̍ to̱kasya̍ na̱stane̍ ta̱nūnā̱mapra̍yuccha̱ndīdya̍dbodhi go̱pāḥ ||

tvam | dū̱taḥ | tvam | ū̱m̐ iti̍ | na̱ḥ | pa̱ra̱ḥ-pāḥ | tvam | vasya̍ḥ | ā | vṛ̱ṣa̱bha̱ | pra̱-ne̱tā |
agne̍ | to̱kasya̍ | na̱ḥ | tane̍ | ta̱nūnā̍m | apra̍-yucchan | dīdya̍t | bo̱dhi̱ | go̱pāḥ ||2.9.2||

2.9.3a vi̱dhema̍ te para̱me janma̍nnagne vi̱dhema̱ stomai̱rava̍re sa̱dhasthe̍ |
2.9.3c yasmā̱dyone̍ru̱dāri̍thā̱ yaje̱ taṁ pra tve ha̱vīṁṣi̍ juhure̱ sami̍ddhe ||

vi̱dhema̍ | te | pa̱ra̱me | janma̍n | a̱gne̱ | vi̱dhema̍ | stomai̍ḥ | ava̍re | sa̱dha-sthe̍ |
yasmā̍t | yone̍ḥ | u̱t-āri̍tha | yaje̍ | tam | pra | tve iti̍ | ha̱vīṁṣi̍ | ju̱hu̱re̱ | sam-i̍ddhe ||2.9.3||

2.9.4a agne̱ yaja̍sva ha̱viṣā̱ yajī̍yāñchru̱ṣṭī de̱ṣṇama̱bhi gṛ̍ṇīhi̱ rādha̍ḥ |
2.9.4c tvaṁ hyasi̍ rayi̱patī̍ rayī̱ṇāṁ tvaṁ śu̱krasya̱ vaca̍so ma̱notā̍ ||

agne̍ | yaja̍sva | ha̱viṣā̍ | yajī̍yān | śru̱ṣṭī | de̱ṣṇam | a̱bhi | gṛ̱ṇī̱hi̱ | rādha̍ḥ |
tvam | hi | asi̍ | ra̱yi̱-pati̍ḥ | ra̱yī̱ṇām | tvam | śu̱krasya̍ | vaca̍saḥ | ma̱notā̍ ||2.9.4||

2.9.5a u̱bhaya̍ṁ te̱ na kṣī̍yate vasa̱vya̍ṁ di̱vedi̍ve̱ jāya̍mānasya dasma |
2.9.5c kṛ̱dhi kṣu̱manta̍ṁ jari̱tāra̍magne kṛ̱dhi pati̍ṁ svapa̱tyasya̍ rā̱yaḥ ||

u̱bhaya̍m | te̱ | na | kṣī̱ya̱te̱ | va̱sa̱vya̍m | di̱ve-di̍ve | jāya̍mānasya | da̱sma̱ |
kṛ̱dhi | kṣu̱-manta̍m | ja̱ri̱tāra̍m | a̱gne̱ | kṛ̱dhi | pati̍m | su̱-a̱pa̱tyasya̍ | rā̱yaḥ ||2.9.5||

2.9.6a sainānī̍kena suvi̱datro̍ a̱sme yaṣṭā̍ de̱vām̐ āya̍jiṣṭhaḥ sva̱sti |
2.9.6c ada̍bdho go̱pā u̱ta na̍ḥ para̱spā agne̍ dyu̱madu̱ta re̱vaddi̍dīhi ||

saḥ | e̱nā | anī̍kena | su̱-vi̱datra̍ḥ | a̱sme iti̍ | yaṣṭā̍ | de̱vān | ā-ya̍jiṣṭhaḥ | sva̱sti |
ada̍bdhaḥ | go̱pāḥ | u̱ta | na̱ḥ | pa̱ra̱ḥ-pāḥ | agne̍ | dyu̱-mat | u̱ta | re̱vat | di̱dī̱hi̱ ||2.9.6||


2.10.1a jo̱hūtro̍ a̱gniḥ pra̍tha̱maḥ pi̱teve̱ḻaspa̱de manu̍ṣā̱ yatsami̍ddhaḥ |
2.10.1c śriya̱ṁ vasā̍no a̱mṛto̱ vice̍tā marmṛ̱jenya̍ḥ śrava̱sya1̱̍ḥ sa vā̱jī ||

jo̱hūtra̍ḥ | a̱gniḥ | pra̱tha̱maḥ | pi̱tā-i̍va | i̱ḻaḥ | pa̱de | manu̍ṣā | yat | sam-i̍ddhaḥ |
śriya̍m | vasā̍naḥ | a̱mṛta̍ḥ | vi-ce̍tāḥ | ma̱rmṛ̱jenya̍ḥ | śra̱va̱sya̍ḥ | saḥ | vā̱jī ||2.10.1||

2.10.2a śrū̱yā a̱gniści̱trabhā̍nu̱rhava̍ṁ me̱ viśvā̍bhirgī̱rbhira̱mṛto̱ vice̍tāḥ |
2.10.2c śyā̱vā ratha̍ṁ vahato̱ rohi̍tā vo̱tāru̱ṣāha̍ cakre̱ vibhṛ̍traḥ ||

śru̱yāḥ | a̱gniḥ | ci̱tra-bhā̍nuḥ | hava̍m | me̱ | viśvā̍bhiḥ | gī̱ḥ-bhiḥ | a̱mṛta̍ḥ | vi-ce̍tāḥ |
śyā̱vā | ratha̍m | va̱ha̱ta̱ḥ | rohi̍tā | vā̱ | u̱ta | a̱ru̱ṣā | aha̍ | ca̱kre̱ | vi-bhṛ̍traḥ ||2.10.2||

2.10.3a u̱ttā̱nāyā̍majanaya̱ntsuṣū̍ta̱ṁ bhuva̍da̱gniḥ pu̍ru̱peśā̍su̱ garbha̍ḥ |
2.10.3c śiri̍ṇāyāṁ cida̱ktunā̱ maho̍bhi̱rapa̍rīvṛto vasati̱ prace̍tāḥ ||

u̱ttā̱nāyā̍m | a̱ja̱na̱ya̱n | su-sū̍tam | bhuva̍t | a̱gniḥ | pu̱ru̱-peśā̍su | garbha̍ḥ |
śiri̍ṇāyām | ci̱t | a̱ktunā̍ | maha̍ḥ-bhiḥ | apa̍ri-vṛtaḥ | va̱sa̱ti̱ | pra-ce̍tāḥ ||2.10.3||

2.10.4a jigha̍rmya̱gniṁ ha̱viṣā̍ ghṛ̱tena̍ pratikṣi̱yanta̱ṁ bhuva̍nāni̱ viśvā̍ |
2.10.4c pṛ̱thuṁ ti̍ra̱ścā vaya̍sā bṛ̱hanta̱ṁ vyaci̍ṣṭha̱mannai̍ rabha̱saṁ dṛśā̍nam ||

jigha̍rmi | a̱gnim | ha̱viṣā̍ | ghṛ̱tena̍ | pra̱ti̱-kṣi̱yanta̍m | bhuva̍nāni | viśvā̍ |
pṛ̱thum | ti̱ra̱ścā | vaya̍sā | bṛ̱hanta̍m | vyaci̍ṣṭham | annai̍ḥ | ra̱bha̱sam | dṛśā̍nam ||2.10.4||

2.10.5a ā vi̱śvata̍ḥ pra̱tyañca̍ṁ jigharmyara̱kṣasā̱ mana̍sā̱ tajju̍ṣeta |
2.10.5c marya̍śrīḥ spṛha̱yadva̍rṇo a̱gnirnābhi̱mṛśe̍ ta̱nvā̱3̱̍ jarbhu̍rāṇaḥ ||

ā | vi̱śvata̍ḥ | pra̱tyañca̍m | ji̱gha̱rmi̱ | a̱ra̱kṣasā̍ | mana̍sā | tat | ju̱ṣe̱ta̱ |
marya̍-śrīḥ | spṛ̱ha̱yat-va̍rṇaḥ | a̱gniḥ | na | a̱bhi̱-mṛśe̍ | ta̱nvā̍ | jarbhu̍rāṇaḥ ||2.10.5||

2.10.6a jñe̱yā bhā̱gaṁ sa̍hasā̱no vare̍ṇa̱ tvādū̍tāso manu̱vadva̍dema |
2.10.6c anū̍nama̱gniṁ ju̱hvā̍ vaca̱syā ma̍dhu̱pṛca̍ṁ dhana̱sā jo̍havīmi ||

jñe̱yāḥ | bhā̱gam | sa̱ha̱sā̱naḥ | vare̍ṇa | tvā-dū̍tāsaḥ | ma̱nu̱-vat | va̱de̱ma̱ |
anū̍nam | a̱gnim | ju̱hvā̍ | va̱ca̱syā | ma̱dhu̱-pṛca̍m | dha̱na̱-sāḥ | jo̱ha̱vī̱mi̱ ||2.10.6||


2.11.1a śru̱dhī hava̍mindra̱ mā ri̍ṣaṇya̱ḥ syāma̍ te dā̱vane̱ vasū̍nām |
2.11.1c i̱mā hi tvāmūrjo̍ va̱rdhaya̍nti vasū̱yava̱ḥ sindha̍vo̱ na kṣara̍ntaḥ ||

śru̱dhi | hava̍m | i̱ndra̱ | mā | ri̱ṣa̱ṇya̱ḥ | syāma̍ | te̱ | dā̱vane̍ | vasū̍nām |
i̱māḥ | hi | tvām | ūrja̍ḥ | va̱rdhaya̍nti | va̱su̱-yava̍ḥ | sindha̍vaḥ | na | kṣara̍ntaḥ ||2.11.1||

2.11.2a sṛ̱jo ma̱hīri̍ndra̱ yā api̍nva̱ḥ pari̍ṣṭhitā̱ ahi̍nā śūra pū̱rvīḥ |
2.11.2c ama̍rtyaṁ ciddā̱saṁ manya̍māna̱mavā̍bhinadu̱kthairvā̍vṛdhā̱naḥ ||

sṛ̱jaḥ | ma̱hīḥ | i̱ndra̱ | yāḥ | api̍nvaḥ | pari̍-sthitāḥ | ahi̍nā | śū̱ra̱ | pū̱rvīḥ |
ama̍rtyam | ci̱t | dā̱sam | manya̍mānam | ava̍ | a̱bhi̱na̱t | u̱kthaiḥ | va̱vṛ̱dhā̱naḥ ||2.11.2||

2.11.3a u̱ktheṣvinnu śū̍ra̱ yeṣu̍ cā̱kantstome̍ṣvindra ru̱driye̍ṣu ca |
2.11.3c tubhyede̱tā yāsu̍ mandasā̱naḥ pra vā̱yave̍ sisrate̱ na śu̱bhrāḥ ||

u̱ktheṣu̍ | it | nu | śū̱ra̱ | yeṣu̍ | cā̱kan | stome̍ṣu | i̱ndra̱ | ru̱driye̍ṣu | ca̱ |
tubhya̍ | it | e̱tāḥ | yāsu̍ | ma̱nda̱sā̱naḥ | pra | vā̱yave̍ | si̱sra̱te̱ | na | śu̱bhrāḥ ||2.11.3||

2.11.4a śu̱bhraṁ nu te̱ śuṣma̍ṁ va̱rdhaya̍ntaḥ śu̱bhraṁ vajra̍ṁ bā̱hvordadhā̍nāḥ |
2.11.4c śu̱bhrastvami̍ndra vāvṛdhā̱no a̱sme dāsī̱rviśa̱ḥ sūrye̍ṇa sahyāḥ ||

śu̱bhram | nu | te̱ | śuṣma̍m | va̱rdhaya̍ntaḥ | śu̱bhram | vajra̍m | bā̱hvoḥ | dadhā̍nāḥ |
śu̱bhraḥ | tvam | i̱ndra̱ | va̱vṛ̱dhā̱naḥ | a̱sme iti̍ | dāsī̍ḥ | viśa̍ḥ | sūrye̍ṇa | sa̱hyā̱ḥ ||2.11.4||

2.11.5a guhā̍ hi̱taṁ guhya̍ṁ gū̱ḻhama̱psvapī̍vṛtaṁ mā̱yina̍ṁ kṣi̱yanta̍m |
2.11.5c u̱to a̱po dyāṁ ta̍sta̱bhvāṁsa̱maha̱nnahi̍ṁ śūra vī̱rye̍ṇa ||

guhā̍ | hi̱tam | guhya̍m | gū̱ḻham | a̱p-su | api̍-vṛtam | mā̱yina̍m | kṣi̱yanta̍m |
u̱to iti̍ | a̱paḥ | dyām | ta̱sta̱bhvāṁsa̍m | aha̍n | ahi̍m | śū̱ra̱ | vī̱rye̍ṇa ||2.11.5||

2.11.6a stavā̱ nu ta̍ indra pū̱rvyā ma̱hānyu̱ta sta̍vāma̱ nūta̍nā kṛ̱tāni̍ |
2.11.6c stavā̱ vajra̍ṁ bā̱hvoru̱śanta̱ṁ stavā̱ harī̱ sūrya̍sya ke̱tū ||

stava̍ | nu | te̱ | i̱ndra̱ | pū̱rvyā | ma̱hāni̍ | u̱ta | sta̱vā̱ma̱ | nūta̍nā | kṛ̱tāni̍ |
stava̍ | vajra̍m | bā̱hvoḥ | u̱śanta̍m | stava̍ | harī̱ iti̍ | sūrya̍sya | ke̱tū iti̍ ||2.11.6||

2.11.7a harī̱ nu ta̍ indra vā̱jaya̍ntā ghṛta̱ścuta̍ṁ svā̱rama̍svārṣṭām |
2.11.7c vi sa̍ma̱nā bhūmi̍raprathi̱ṣṭāra̍ṁsta̱ parva̍taścitsari̱ṣyan ||

harī̱ iti̍ | nu | te̱ | i̱ndra̱ | vā̱jaya̍ntā | ghṛ̱ta̱-ścuta̍m | svā̱ram | a̱svā̱rṣṭā̱m |
vi | sa̱ma̱nā | bhūmi̍ḥ | a̱pra̱thi̱ṣṭa̱ | ara̍ṁsta | parva̍taḥ | ci̱t | sa̱ri̱ṣyan ||2.11.7||

2.11.8a ni parva̍taḥ sā̱dyapra̍yuccha̱ntsaṁ mā̱tṛbhi̍rvāvaśā̱no a̍krān |
2.11.8c dū̱re pā̱re vāṇī̍ṁ va̱rdhaya̍nta̱ indre̍ṣitāṁ dha̱mani̍ṁ papratha̱nni ||

ni | parva̍taḥ | sā̱di̱ | apra̍-yucchan | sam | mā̱tṛ-bhi̍ḥ | vā̱va̱śā̱naḥ | a̱krā̱n |
dū̱re | pā̱re | vāṇī̍m | va̱rdhaya̍ntaḥ | indra̍-iṣitām | dha̱mani̍m | pa̱pra̱tha̱n | ni ||2.11.8||

2.11.9a indro̍ ma̱hāṁ sindhu̍mā̱śayā̍naṁ māyā̱vina̍ṁ vṛ̱trama̍sphura̱nniḥ |
2.11.9c are̍jetā̱ṁ roda̍sī bhiyā̱ne kani̍kradato̱ vṛṣṇo̍ asya̱ vajrā̍t ||

indra̍ḥ | ma̱hām | sindhu̍m | ā̱-śayā̍nam | mā̱yā̱-vina̍m | vṛ̱tram | a̱sphu̱ra̱t | niḥ |
are̍jetām | roda̍sī̱ iti̍ | bhi̱yā̱ne iti̍ | kani̍kradataḥ | vṛṣṇa̍ḥ | a̱sya̱ | vajrā̍t ||2.11.9||

2.11.10a aro̍ravī̱dvṛṣṇo̍ asya̱ vajro'mā̍nuṣa̱ṁ yanmānu̍ṣo ni̱jūrvā̍t |
2.11.10c ni mā̱yino̍ dāna̱vasya̍ mā̱yā apā̍dayatpapi̱vāntsu̱tasya̍ ||

aro̍ravīt | vṛṣṇa̍ḥ | a̱sya̱ | vajra̍ḥ | amā̍nuṣam | yat | mānu̍ṣaḥ | ni̱-jūrvā̍t |
ni | mā̱yina̍ḥ | dā̱na̱vasya̍ | mā̱yāḥ | apā̍dayat | pa̱pi̱-vān | su̱tasya̍ ||2.11.10||

2.11.11a pibā̍pi̱bedi̍ndra śūra̱ soma̱ṁ manda̍ntu tvā ma̱ndina̍ḥ su̱tāsa̍ḥ |
2.11.11c pṛ̱ṇanta̍ste ku̱kṣī va̍rdhayantvi̱tthā su̱taḥ pau̱ra indra̍māva ||

piba̍-piba | it | i̱ndra̱ | śū̱ra̱ | soma̍m | manda̍ntu | tvā | ma̱ndina̍ḥ | su̱tāsa̍ḥ |
pṛ̱ṇanta̍ḥ | te̱ | ku̱kṣī iti̍ | va̱rdha̱ya̱ntu̱ | i̱tthā | su̱taḥ | pau̱raḥ | indra̍m | ā̱va̱ ||2.11.11||

2.11.12a tve i̱ndrāpya̍bhūma̱ viprā̱ dhiya̍ṁ vanema ṛta̱yā sapa̍ntaḥ |
2.11.12c a̱va̱syavo̍ dhīmahi̱ praśa̍stiṁ sa̱dyaste̍ rā̱yo dā̱vane̍ syāma ||

tve iti̍ | i̱ndra̱ | api̍ | a̱bhū̱ma̱ | viprā̍ḥ | dhiya̍m | va̱ne̱ma̱ | ṛ̱ta̱-yā | sapa̍ntaḥ |
a̱va̱syava̍ḥ | dhī̱ma̱hi̱ | pra-śa̍stim | sa̱dyaḥ | te̱ | rā̱yaḥ | dā̱vane̍ | syā̱ma̱ ||2.11.12||

2.11.13a syāma̱ te ta̍ indra̱ ye ta̍ ū̱tī a̍va̱syava̱ ūrja̍ṁ va̱rdhaya̍ntaḥ |
2.11.13c śu̱ṣminta̍ma̱ṁ yaṁ cā̱kanā̍ma devā̱sme ra̱yiṁ rā̍si vī̱rava̍ntam ||

syāma̍ | te | te̱ | i̱ndra̱ | ye | te̱ | ū̱tī | a̱va̱syava̍ḥ | ūrja̍m | va̱rdhaya̍ntaḥ |
śu̱ṣmin-ta̍mam | yam | cā̱kanā̍ma | de̱va̱ | a̱sme iti̍ | ra̱yim | rā̱si̱ | vī̱ra-va̍ntam ||2.11.13||

2.11.14a rāsi̱ kṣaya̱ṁ rāsi̍ mi̱trama̱sme rāsi̱ śardha̍ indra̱ māru̍taṁ naḥ |
2.11.14c sa̱joṣa̍so̱ ye ca̍ mandasā̱nāḥ pra vā̱yava̍ḥ pā̱ntyagra̍ṇītim ||

rāsi̍ | kṣaya̍m | rāsi̍ | mi̱tram | a̱sme iti̍ | rāsi̍ | śardha̍ḥ | i̱ndra̱ | māru̍tam | na̱ḥ |
sa̱-joṣa̍saḥ | ye | ca̱ | ma̱nda̱sā̱nāḥ | pra | vā̱yava̍ḥ | pā̱nti̱ | agra̍-nītim ||2.11.14||

2.11.15a vyantvinnu yeṣu̍ mandasā̱nastṛ̱patsoma̍ṁ pāhi dra̱hyadi̍ndra |
2.11.15c a̱smāntsu pṛ̱tsvā ta̍ru̱trāva̍rdhayo̱ dyāṁ bṛ̱hadbhi̍ra̱rkaiḥ ||

vyantu̍ | it | nu | yeṣu̍ | ma̱nda̱sā̱naḥ | tṛ̱pat | soma̍m | pā̱hi̱ | dra̱hyat | i̱ndra̱ |
a̱smān | su | pṛ̱t-su | ā | ta̱ru̱tra̱ | ava̍rdhayaḥ | dyām | bṛ̱hat-bhi̍ḥ | a̱rkaiḥ ||2.11.15||

2.11.16a bṛ̱hanta̱ innu ye te̍ tarutro̱kthebhi̍rvā su̱mnamā̱vivā̍sān |
2.11.16c stṛ̱ṇā̱nāso̍ ba̱rhiḥ pa̱styā̍va̱ttvotā̱ idi̍ndra̱ vāja̍magman ||

bṛ̱hanta̍ḥ | it | nu | ye | te̱ | ta̱ru̱tra̱ | u̱kthebhi̍ḥ | vā̱ | su̱mnam | ā̱-vivā̍sān |
stṛ̱ṇā̱nāsa̍ḥ | ba̱rhiḥ | pa̱stya̍-vat | tvā-ū̍tāḥ | it | i̱ndra̱ | vāja̍m | a̱gma̱n ||2.11.16||

2.11.17a u̱greṣvinnu śū̍ra mandasā̱nastrika̍drukeṣu pāhi̱ soma̍mindra |
2.11.17c pra̱dodhu̍va̱cchmaśru̍ṣu prīṇā̱no yā̱hi hari̍bhyāṁ su̱tasya̍ pī̱tim ||

u̱greṣu̍ | it | nu | śū̱ra̱ | ma̱nda̱sā̱naḥ | tri-ka̍drukeṣu | pā̱hi̱ | soma̍m | i̱ndra̱ |
pra̱-dodhu̍vat | śmaśru̍ṣu | prī̱ṇā̱naḥ | yā̱hi | hari̍-bhyām | su̱tasya̍ | pī̱tim ||2.11.17||

2.11.18a dhi̱ṣvā śava̍ḥ śūra̱ yena̍ vṛ̱trama̱vābhi̍na̱ddānu̍maurṇavā̱bham |
2.11.18c apā̍vṛṇo̱rjyoti̱rāryā̍ya̱ ni sa̍vya̱taḥ sā̍di̱ dasyu̍rindra ||

dhi̱ṣva | śava̍ḥ | śū̱ra̱ | yena̍ | vṛ̱tram | a̱va̱-abhi̍nat | dānu̍m | au̱rṇa̱-vā̱bham |
apa̍ | a̱vṛ̱ṇo̱ḥ | jyoti̍ḥ | āryā̍ya | ni | sa̱vya̱taḥ | sā̱di̱ | dasyu̍ḥ | i̱ndra̱ ||2.11.18||

2.11.19a sane̍ma̱ ye ta̍ ū̱tibhi̱stara̍nto̱ viśvā̱ḥ spṛdha̱ ārye̍ṇa̱ dasyū̍n |
2.11.19c a̱smabhya̱ṁ tattvā̱ṣṭraṁ vi̱śvarū̍pa̱mara̍ndhayaḥ sā̱khyasya̍ tri̱tāya̍ ||

sane̍ma | ye | te̱ | ū̱ti-bhi̍ḥ | tara̍ntaḥ | viśvā̍ḥ | spṛdha̍ḥ | ārye̍ṇa | dasyū̍n |
a̱smabhya̍m | tat | tvā̱ṣṭram | vi̱śva-rū̍pam | ara̍ndhayaḥ | sā̱khyasya̍ | tri̱tāya̍ ||2.11.19||

2.11.20a a̱sya su̍vā̱nasya̍ ma̱ndina̍stri̱tasya̱ nyarbu̍daṁ vāvṛdhā̱no a̍staḥ |
2.11.20c ava̍rtaya̱tsūryo̱ na ca̱kraṁ bhi̱nadva̱lamindro̱ aṅgi̍rasvān ||

a̱sya | su̱vā̱nasya̍ | ma̱ndina̍ḥ | tri̱tasya̍ | ni | arbu̍dam | va̱vṛ̱dhā̱naḥ | a̱sta̱ritya̍staḥ |
ava̍rtayat | sūrya̍ḥ | na | ca̱kram | bhi̱nat | va̱lam | indra̍ḥ | aṅgi̍rasvān ||2.11.20||

2.11.21a nū̱naṁ sā te̱ prati̱ vara̍ṁ jari̱tre du̍hī̱yadi̍ndra̱ dakṣi̍ṇā ma̱ghonī̍ |
2.11.21c śikṣā̍ sto̱tṛbhyo̱ māti̍ dha̱gbhago̍ no bṛ̱hadva̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

nū̱nam | sā | te̱ | prati̍ | vara̍m | ja̱ri̱tre | du̱hī̱yat | i̱ndra̱ | dakṣi̍ṇā | ma̱ghonī̍ |
śikṣa̍ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | mā | ati̍ | dha̱k | bhaga̍ḥ | na̱ḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.11.21||


2.12.1a yo jā̱ta e̱va pra̍tha̱mo mana̍svānde̱vo de̱vānkratu̍nā pa̱ryabhū̍ṣat |
2.12.1c yasya̱ śuṣmā̱droda̍sī̱ abhya̍setāṁ nṛ̱mṇasya̍ ma̱hnā sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yaḥ | jā̱taḥ | e̱va | pra̱tha̱maḥ | mana̍svān | de̱vaḥ | de̱vān | kratu̍nā | pa̱ri̱-abhū̍ṣat |
yasya̍ | śuṣmā̍t | roda̍sī̱ iti̍ | abhya̍setām | nṛ̱mṇasya̍ | ma̱hnā | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.12.1||

2.12.2a yaḥ pṛ̍thi̱vīṁ vyatha̍mānā̱madṛ̍ṁha̱dyaḥ parva̍tā̱npraku̍pitā̱m̐ ara̍mṇāt |
2.12.2c yo a̱ntari̍kṣaṁ vima̱me varī̍yo̱ yo dyāmasta̍bhnā̱tsa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yaḥ | pṛ̱thi̱vīm | vyatha̍mānām | adṛ̍ṁhat | yaḥ | parva̍tān | pra-ku̍pitān | ara̍mṇāt |
yaḥ | a̱ntari̍kṣam | vi̱-ma̱me | varī̍yaḥ | yaḥ | dyām | asta̍bhnāt | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.12.2||

2.12.3a yo ha̱tvāhi̱mari̍ṇātsa̱pta sindhū̱nyo gā u̱dāja̍dapa̱dhā va̱lasya̍ |
2.12.3c yo aśma̍nora̱ntara̱gniṁ ja̱jāna̍ sa̱ṁvṛksa̱matsu̱ sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yaḥ | ha̱tvā | ahi̍m | ari̍ṇāt | sa̱pta | sindhū̍n | yaḥ | gāḥ | u̱t-āja̍t | a̱pa̱-dhā | va̱lasya̍ |
yaḥ | aśma̍noḥ | a̱ntaḥ | a̱gnim | ja̱jāna̍ | sa̱m-vṛk | sa̱mat-su̍ | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.12.3||

2.12.4a yene̱mā viśvā̱ cyava̍nā kṛ̱tāni̱ yo dāsa̱ṁ varṇa̱madha̍ra̱ṁ guhāka̍ḥ |
2.12.4c śva̱ghnīva̱ yo ji̍gī̱vām̐lla̱kṣamāda̍da̱ryaḥ pu̱ṣṭāni̱ sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yena̍ | i̱mā | viśvā̍ | cyava̍nā | kṛ̱tāni̍ | yaḥ | dāsa̍m | varṇa̍m | adha̍ram | guhā̍ | aka̱rityaka̍ḥ |
śva̱ghnī-i̍va | yaḥ | ji̱gī̱vān | la̱kṣam | āda̍t | a̱ryaḥ | pu̱ṣṭāni̍ | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.12.4||

2.12.5a yaṁ smā̍ pṛ̱cchanti̱ kuha̱ seti̍ gho̱ramu̱temā̍hu̱rnaiṣo a̱stītye̍nam |
2.12.5c so a̱ryaḥ pu̱ṣṭīrvija̍ i̱vā mi̍nāti̱ śrada̍smai dhatta̱ sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yam | sma̱ | pṛ̱cchanti̍ | kuha̍ | saḥ | iti̍ | gho̱ram | u̱ta | ī̱m | ā̱hu̱ḥ | na | e̱ṣaḥ | a̱sti̱ | iti̍ | e̱na̱m |
saḥ | a̱ryaḥ | pu̱ṣṭīḥ | vija̍ḥ-iva | ā | mi̱nā̱ti̱ | śrat | a̱smai̱ | dha̱tta̱ | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.12.5||

2.12.6a yo ra̱dhrasya̍ codi̱tā yaḥ kṛ̱śasya̱ yo bra̱hmaṇo̱ nādha̍mānasya kī̱reḥ |
2.12.6c yu̱ktagrā̍vṇo̱ yo̍'vi̱tā su̍śi̱praḥ su̱taso̍masya̱ sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yaḥ | ra̱dhrasya̍ | co̱di̱tā | yaḥ | kṛ̱śasya̍ | yaḥ | bra̱hmaṇa̍ḥ | nādha̍mānasya | kī̱reḥ |
yu̱kta-grā̍vṇaḥ | yaḥ | a̱vi̱tā | su̱-śi̱praḥ | su̱ta-so̍masya | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.12.6||

2.12.7a yasyāśvā̍saḥ pra̱diśi̱ yasya̱ gāvo̱ yasya̱ grāmā̱ yasya̱ viśve̱ rathā̍saḥ |
2.12.7c yaḥ sūrya̱ṁ ya u̱ṣasa̍ṁ ja̱jāna̱ yo a̱pāṁ ne̱tā sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yasya̍ | aśvā̍saḥ | pra̱-diśi̍ | yasya̍ | gāva̍ḥ | yasya̍ | grāmā̍ḥ | yasya̍ | viśve̍ | rathā̍saḥ |
yaḥ | sūrya̍m | yaḥ | u̱ṣasa̍m | ja̱jāna̍ | yaḥ | a̱pām | ne̱tā | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.12.7||

2.12.8a yaṁ kranda̍sī saṁya̱tī vi̱hvaye̍te̱ pare'va̍ra u̱bhayā̍ a̱mitrā̍ḥ |
2.12.8c sa̱mā̱naṁ ci̱dratha̍mātasthi̱vāṁsā̱ nānā̍ havete̱ sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yam | kranda̍sī̱ iti̍ | sa̱ṁya̱tī iti̍ sa̱m-ya̱tī | vi̱hvaye̍te̱ iti̍ vi̱-hvaye̍te | pare̍ | ava̍re | u̱bhayā̍ḥ | a̱mitrā̍ḥ |
sa̱mā̱nam | ci̱t | ratha̍m | ā̱ta̱sthi̱-vāṁsā̍ | nānā̍ | ha̱ve̱te̱ iti̍ | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.12.8||

2.12.9a yasmā̱nna ṛ̱te vi̱jaya̍nte̱ janā̍so̱ yaṁ yudhya̍mānā̱ ava̍se̱ hava̍nte |
2.12.9c yo viśva̍sya prati̱māna̍ṁ ba̱bhūva̱ yo a̍cyuta̱cyutsa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yasmā̍t | na | ṛ̱te | vi̱-jaya̍nte | janā̍saḥ | yam | yudhya̍mānāḥ | ava̍se | hava̍nte |
yaḥ | viśva̍sya | pra̱ti̱-māna̍m | ba̱bhūva̍ | yaḥ | a̱cyu̱ta̱-cyut | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.12.9||

2.12.10a yaḥ śaśva̍to̱ mahyeno̱ dadhā̍nā̱nama̍nyamānā̱ñcharvā̍ ja̱ghāna̍ |
2.12.10c yaḥ śardha̍te̱ nānu̱dadā̍ti śṛ̱dhyāṁ yo dasyo̍rha̱ntā sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yaḥ | śaśva̍taḥ | mahi̍ | ena̍ḥ | dadhā̍nān | ama̍nyamānān | śarvā̍ | ja̱ghāna̍ |
yaḥ | śardha̍te | na | a̱nu̱-dadā̍ti | śṛ̱dhyām | yaḥ | dasyo̍ḥ | ha̱ntā | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.12.10||

2.12.11a yaḥ śamba̍ra̱ṁ parva̍teṣu kṣi̱yanta̍ṁ catvāri̱ṁśyāṁ śa̱radya̱nvavi̍ndat |
2.12.11c o̱jā̱yamā̍na̱ṁ yo ahi̍ṁ ja̱ghāna̱ dānu̱ṁ śayā̍na̱ṁ sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yaḥ | śamba̍ram | parva̍teṣu | kṣi̱yanta̍m | ca̱tvā̱ri̱ṁśyām | śa̱radi̍ | a̱nu̱-avi̍ndat |
o̱jā̱yamā̍nam | yaḥ | ahi̍m | ja̱ghāna̍ | dānu̍m | śayā̍nam | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.12.11||

2.12.12a yaḥ sa̱ptara̍śmirvṛṣa̱bhastuvi̍ṣmāna̱vāsṛ̍ja̱tsarta̍ve sa̱pta sindhū̍n |
2.12.12c yo rau̍hi̱ṇamasphu̍ra̱dvajra̍bāhu̱rdyāmā̱roha̍nta̱ṁ sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yaḥ | sa̱pta-ra̍śmiḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | tuvi̍ṣmān | a̱va̱-asṛ̍jat | sarta̍ve | sa̱pta | sindhū̍n |
yaḥ | rau̱hi̱ṇam | asphu̍rat | vajra̍-bāhuḥ | dyām | ā̱-roha̍ntam | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.12.12||

2.12.13a dyāvā̍ cidasmai pṛthi̱vī na̍mete̱ śuṣmā̍ccidasya̱ parva̍tā bhayante |
2.12.13c yaḥ so̍ma̱pā ni̍ci̱to vajra̍bāhu̱ryo vajra̍hasta̱ḥ sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

dyāvā̍ | ci̱t | a̱smai̱ | pṛ̱thi̱vī iti̍ | na̱me̱te̱ iti̍ | śuṣmā̍t | ci̱t | a̱sya̱ | parva̍tāḥ | bha̱ya̱nte̱ |
yaḥ | so̱ma̱-pāḥ | ni̱-ci̱taḥ | vajra̍-bāhuḥ | yaḥ | vajra̍-hastaḥ | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.12.13||

2.12.14a yaḥ su̱nvanta̱mava̍ti̱ yaḥ paca̍nta̱ṁ yaḥ śaṁsa̍nta̱ṁ yaḥ śa̍śamā̱namū̱tī |
2.12.14c yasya̱ brahma̱ vardha̍na̱ṁ yasya̱ somo̱ yasye̱daṁ rādha̱ḥ sa ja̍nāsa̱ indra̍ḥ ||

yaḥ | su̱nvanta̍m | ava̍ti | yaḥ | paca̍ntam | yaḥ | śaṁsa̍ntam | yaḥ | śa̱śa̱mā̱nam | ū̱tī |
yasya̍ | brahma̍ | vardha̍nam | yasya̍ | soma̍ḥ | yasya̍ | i̱dam | rādha̍ḥ | saḥ | ja̱nā̱sa̱ḥ | indra̍ḥ ||2.12.14||

2.12.15a yaḥ su̍nva̱te paca̍te du̱dhra ā ci̱dvāja̱ṁ darda̍rṣi̱ sa kilā̍si sa̱tyaḥ |
2.12.15c va̱yaṁ ta̍ indra vi̱śvaha̍ pri̱yāsa̍ḥ su̱vīrā̍so vi̱datha̱mā va̍dema ||

yaḥ | su̱nva̱te | paca̍te | du̱dhraḥ | ā | ci̱t | vāja̍m | darda̍rṣi | saḥ | kila̍ | a̱si̱ | sa̱tyaḥ |
va̱yam | te̱ | i̱ndra̱ | vi̱śvaha̍ | pri̱yāsa̍ḥ | su̱-vīrā̍saḥ | vi̱datha̍m | ā | va̱de̱ma̱ ||2.12.15||


2.13.1a ṛ̱turjani̍trī̱ tasyā̍ a̱paspari̍ ma̱kṣū jā̱ta āvi̍śa̱dyāsu̱ vardha̍te |
2.13.1c tadā̍ha̱nā a̍bhavatpi̱pyuṣī̱ payo̱ṁ'śoḥ pī̱yūṣa̍ṁ pratha̱maṁ tadu̱kthya̍m ||

ṛ̱tuḥ | jani̍trī | tasyā̍ḥ | a̱paḥ | pari̍ | ma̱kṣu | jā̱taḥ | ā | a̱vi̱śa̱t | yāsu̍ | vardha̍te |
tat | ā̱ha̱nāḥ | a̱bha̱va̱t | pi̱pyuṣī̍ | paya̍ḥ | a̱ṁśoḥ | pī̱yūṣa̍m | pra̱tha̱mam | tat | u̱kthya̍m ||2.13.1||

2.13.2a sa̱dhrīmā ya̍nti̱ pari̱ bibhra̍tī̱ḥ payo̍ vi̱śvapsnyā̍ya̱ pra bha̍ranta̱ bhoja̍nam |
2.13.2c sa̱mā̱no adhvā̍ pra̱vatā̍manu̱ṣyade̱ yastākṛ̍ṇoḥ pratha̱maṁ sāsyu̱kthya̍ḥ ||

sa̱dhrī | ī̱m | ā | ya̱nti̱ | pari̍ | bibhra̍tīḥ | paya̍ḥ | vi̱śva-psnyā̍ya | pra | bha̱ra̱nta̱ | bhoja̍nam |
sa̱mā̱naḥ | adhvā̍ | pra̱-vatā̍m | a̱nu̱-syade̍ | yaḥ | tā | akṛ̍ṇoḥ | pra̱tha̱mam | saḥ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.13.2||

2.13.3a anveko̍ vadati̱ yaddadā̍ti̱ tadrū̱pā mi̱nantada̍pā̱ eka̍ īyate |
2.13.3c viśvā̱ eka̍sya vi̱nuda̍stitikṣate̱ yastākṛ̍ṇoḥ pratha̱maṁ sāsyu̱kthya̍ḥ ||

anu̍ | eka̍ḥ | va̱da̱ti̱ | yat | dadā̍ti | tat | rū̱pā | mi̱nan | tat-a̍pāḥ | eka̍ḥ | ī̱ya̱te̱ |
viśvā̍ḥ | eka̍sya | vi̱-nuda̍ḥ | ti̱ti̱kṣa̱te̱ | yaḥ | tā | akṛ̍ṇoḥ | pra̱tha̱mam | saḥ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.13.3||

2.13.4a pra̱jābhya̍ḥ pu̱ṣṭiṁ vi̱bhaja̍nta āsate ra̱yimi̍va pṛ̱ṣṭhaṁ pra̱bhava̍ntamāya̱te |
2.13.4c asi̍nva̱ndaṁṣṭrai̍ḥ pi̱tura̍tti̱ bhoja̍na̱ṁ yastākṛ̍ṇoḥ pratha̱maṁ sāsyu̱kthya̍ḥ ||

pra̱-jābhya̍ḥ | pu̱ṣṭim | vi̱-bhaja̍ntaḥ | ā̱sa̱te̱ | ra̱yim-i̍va | pṛ̱ṣṭham | pra̱-bhava̍ntam | ā̱-ya̱te |
asi̍nvan | daṁṣṭrai̍ḥ | pi̱tuḥ | a̱tti̱ | bhoja̍nam | yaḥ | tā | akṛ̍ṇoḥ | pra̱tha̱mam | saḥ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.13.4||

2.13.5a adhā̍kṛṇoḥ pṛthi̱vīṁ sa̱ṁdṛśe̍ di̱ve yo dhau̍tī̱nāma̍hiha̱nnāri̍ṇakpa̱thaḥ |
2.13.5c taṁ tvā̱ stome̍bhiru̱dabhi̱rna vā̱jina̍ṁ de̱vaṁ de̱vā a̍jana̱ntsāsyu̱kthya̍ḥ ||

adha̍ | a̱kṛ̱ṇo̱ḥ | pṛ̱thi̱vīm | sa̱m-dṛśe̍ | di̱ve | yaḥ | dhau̱tī̱nām | a̱hi̱-ha̱n | ari̍ṇak | pa̱thaḥ |
tam | tvā̱ | stome̍bhiḥ | u̱da-bhi̍ḥ | na | vā̱jina̍m | de̱vam | de̱vāḥ | a̱ja̱na̱n | saḥ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.13.5||

2.13.6a yo bhoja̍naṁ ca̱ daya̍se ca̱ vardha̍namā̱rdrādā śuṣka̱ṁ madhu̍maddu̱dohi̍tha |
2.13.6c sa śe̍va̱dhiṁ ni da̍dhiṣe vi̱vasva̍ti̱ viśva̱syaika̍ īśiṣe̱ sāsyu̱kthya̍ḥ ||

yaḥ | bhoja̍nam | ca̱ | daya̍se | ca̱ | vardha̍nam | ā̱rdrāt | ā | śuṣka̍m | madhu̍-mat | du̱dohi̍tha |
saḥ | śe̱va̱-dhim | ni | da̱dhi̱ṣe̱ | vi̱vasva̍ti | viśva̍sya | eka̍ḥ | ī̱śi̱ṣe̱ | saḥ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.13.6||

2.13.7a yaḥ pu̱ṣpiṇī̍śca pra̱sva̍śca̱ dharma̱ṇādhi̱ dāne̱ vya1̱̍vanī̱radhā̍rayaḥ |
2.13.7c yaścāsa̍mā̱ aja̍no di̱dyuto̍ di̱va u̱rurū̱rvām̐ a̱bhita̱ḥ sāsyu̱kthya̍ḥ ||

yaḥ | pu̱ṣpiṇī̍ḥ | ca̱ | pra̱-sva̍ḥ | ca̱ | dharma̍ṇā | adhi̍ | dāne̍ | vi | a̱vanī̍ḥ | adhā̍rayaḥ |
yaḥ | ca̱ | asa̍māḥ | aja̍naḥ | di̱dyuta̍ḥ | di̱vaḥ | u̱ruḥ | ū̱rvān | a̱bhita̍ḥ | saḥ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.13.7||

2.13.8a yo nā̍rma̱raṁ sa̱hava̍su̱ṁ niha̍ntave pṛ̱kṣāya̍ ca dā̱save̍śāya̱ cāva̍haḥ |
2.13.8c ū̱rjaya̍ntyā̱ apa̍riviṣṭamā̱sya̍mu̱taivādya pu̍rukṛ̱tsāsyu̱kthya̍ḥ ||

yaḥ | nā̱rma̱ram | sa̱ha-va̍sum | ni-ha̍ntave | pṛ̱kṣāya̍ | ca̱ | dā̱sa-ve̍śāya | ca̱ | ava̍haḥ |
ū̱rjaya̍ntyāḥ | apa̍ri-viṣṭam | ā̱sya̍m | u̱ta | e̱va | a̱dya | pu̱ru̱-kṛ̱t | saḥ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.13.8||

2.13.9a śa̱taṁ vā̱ yasya̱ daśa̍ sā̱kamādya̱ eka̍sya śru̱ṣṭau yaddha̍ co̱damāvi̍tha |
2.13.9c a̱ra̱jjau dasyū̱ntsamu̍nabda̱bhīta̍ye suprā̱vyo̍ abhava̱ḥ sāsyu̱kthya̍ḥ ||

śa̱tam | vā̱ | yasya̍ | daśa̍ | sā̱kam | ā | adya̍ḥ | eka̍sya | śru̱ṣṭau | yat | ha̱ | co̱dam | āvi̍tha |
a̱ra̱jjau | dasyū̍n | sam | u̱na̱p | da̱bhīta̍ye | su̱pra̱-a̱vya̍ḥ | a̱bha̱va̱ḥ | saḥ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.13.9||

2.13.10a viśvedanu̍ rodha̱nā a̍sya̱ pauṁsya̍ṁ da̱dura̍smai dadhi̱re kṛ̱tnave̱ dhana̍m |
2.13.10c ṣaḻa̍stabhnā vi̱ṣṭira̱ḥ pañca̍ sa̱ṁdṛśa̱ḥ pari̍ pa̱ro a̍bhava̱ḥ sāsyu̱kthya̍ḥ ||

viśvā̍ | it | anu̍ | ro̱dha̱nāḥ | a̱sya̱ | pauṁsya̍m | da̱duḥ | a̱smai̱ | da̱dhi̱re | kṛ̱tnave̍ | dhana̍m |
ṣaṭ | a̱sta̱bhnā̱ḥ | vi̱-stira̍ḥ | pañca̍ | sa̱m-dṛśa̍ḥ | pari̍ | pa̱raḥ | a̱bha̱va̱ḥ | saḥ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.13.10||

2.13.11a su̱pra̱vā̱ca̱naṁ tava̍ vīra vī̱ryaṁ1̱̍ yadeke̍na̱ kratu̍nā vi̱ndase̱ vasu̍ |
2.13.11c jā̱tūṣṭhi̍rasya̱ pra vaya̱ḥ saha̍svato̱ yā ca̱kartha̱ sendra̱ viśvā̍syu̱kthya̍ḥ ||

su̱-pra̱vā̱ca̱nam | tava̍ | vī̱ra̱ | vī̱rya̍m | yat | eke̍na | kratu̍nā | vi̱ndase̍ | vasu̍ |
jā̱tū-sthi̍rasya | pra | vaya̍ḥ | saha̍svataḥ | yā | ca̱kartha̍ | saḥ | i̱ndra̱ | viśvā̍ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.13.11||

2.13.12a ara̍maya̱ḥ sara̍pasa̱starā̍ya̱ kaṁ tu̱rvīta̍ye ca va̱yyā̍ya ca sru̱tim |
2.13.12c nī̱cā santa̱muda̍nayaḥ parā̱vṛja̱ṁ prāndhaṁ śro̱ṇaṁ śra̱vaya̱ntsāsyu̱kthya̍ḥ ||

ara̍mayaḥ | sara̍-apasaḥ | tarā̍ya | kam | tu̱rvīta̍ye | ca̱ | va̱yyā̍ya | ca̱ | sru̱tim |
nī̱cā | santa̍m | ut | a̱na̱ya̱ḥ | pa̱rā̱-vṛja̍m | pra | a̱ndham | śro̱ṇam | śra̱vaya̍n | saḥ | a̱si̱ | u̱kthya̍ḥ ||2.13.12||

2.13.13a a̱smabhya̱ṁ tadva̍so dā̱nāya̱ rādha̱ḥ sama̍rthayasva ba̱hu te̍ vasa̱vya̍m |
2.13.13c indra̱ yacci̱traṁ śra̍va̱syā anu̱ dyūnbṛ̱hadva̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

a̱smabhya̍m | tat | va̱so̱ iti̍ | dā̱nāya̍ | rādha̍ḥ | sam | a̱rtha̱ya̱sva̱ | ba̱hu | te̱ | va̱sa̱vya̍m |
indra̍ | yat | ci̱tram | śra̱va̱syāḥ | anu̍ | dyūn | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.13.13||


2.14.1a adhva̍ryavo̱ bhara̱tendrā̍ya̱ soma̱māma̍trebhiḥ siñcatā̱ madya̱mandha̍ḥ |
2.14.1c kā̱mī hi vī̱raḥ sada̍masya pī̱tiṁ ju̱hota̱ vṛṣṇe̱ tadide̱ṣa va̍ṣṭi ||

adhva̍ryavaḥ | bhara̍ta | indrā̍ya | soma̍m | ā | ama̍trebhiḥ | si̱ñca̱ta̱ | madya̍m | andha̍ḥ |
kā̱mī | hi | vī̱raḥ | sada̍m | a̱sya̱ | pī̱tim | ju̱hota̍ | vṛṣṇe̍ | tat | it | e̱ṣaḥ | va̱ṣṭi̱ ||2.14.1||

2.14.2a adhva̍ryavo̱ yo a̱po va̍vri̱vāṁsa̍ṁ vṛ̱traṁ ja̱ghānā̱śanye̍va vṛ̱kṣam |
2.14.2c tasmā̍ e̱taṁ bha̍rata tadva̱śāya̍m̐ e̱ṣa indro̍ arhati pī̱tima̍sya ||

adhva̍ryavaḥ | yaḥ | a̱paḥ | va̱vri̱-vāṁsa̍m | vṛ̱tram | ja̱ghāna̍ | a̱śanyā̍-iva | vṛ̱kṣam |
tasmai̍ | e̱tam | bha̱ra̱ta̱ | ta̱t-va̱śāya̍ | e̱ṣaḥ | indra̍ḥ | a̱rha̱ti̱ | pī̱tim | a̱sya̱ ||2.14.2||

2.14.3a adhva̍ryavo̱ yo dṛbhī̍kaṁ ja̱ghāna̱ yo gā u̱dāja̱dapa̱ hi va̱laṁ vaḥ |
2.14.3c tasmā̍ e̱tama̱ntari̍kṣe̱ na vāta̱mindra̱ṁ somai̱rorṇu̍ta̱ jūrna vastrai̍ḥ ||

adhva̍ryavaḥ | yaḥ | dṛbhī̍kam | ja̱ghāna̍ | yaḥ | gāḥ | u̱t-āja̍t | apa̍ | hi | va̱lam | variti̱ vaḥ |
tasmai̍ | e̱tam | a̱ntari̍kṣe | na | vāta̍m | indra̍m | somai̱ḥ | ā | ū̱rṇu̱ta̱ | jūḥ | na | vastrai̍ḥ ||2.14.3||

2.14.4a adhva̍ryavo̱ ya ura̍ṇaṁ ja̱ghāna̱ nava̍ ca̱khvāṁsa̍ṁ nava̱tiṁ ca̍ bā̱hūn |
2.14.4c yo arbu̍da̱mava̍ nī̱cā ba̍bā̱dhe tamindra̱ṁ soma̍sya bhṛ̱the hi̍nota ||

adhva̍ryavaḥ | yaḥ | ura̍ṇam | ja̱ghāna̍ | nava̍ | ca̱khvāṁsa̍m | na̱va̱tim | ca̱ | bā̱hūn |
yaḥ | arbu̍dam | ava̍ | nī̱cā | ba̱bā̱dhe | tam | indra̍m | soma̍sya | bhṛ̱the | hi̱no̱ta̱ ||2.14.4||

2.14.5a adhva̍ryavo̱ yaḥ svaśna̍ṁ ja̱ghāna̱ yaḥ śuṣṇa̍ma̱śuṣa̱ṁ yo vya̍ṁsam |
2.14.5c yaḥ pipru̱ṁ namu̍ci̱ṁ yo ru̍dhi̱krāṁ tasmā̱ indrā̱yāndha̍so juhota ||

adhva̍ryavaḥ | yaḥ | su | aśna̍m | ja̱ghāna̍ | yaḥ | śuṣṇa̍m | a̱śuṣa̍m | yaḥ | vi-a̍ṁsam |
yaḥ | pipru̍m | namu̍cim | yaḥ | ru̱dhi̱-krām | tasmai̍ | indrā̍ya | andha̍saḥ | ju̱ho̱ta̱ ||2.14.5||

2.14.6a adhva̍ryavo̱ yaḥ śa̱taṁ śamba̍rasya̱ puro̍ bi̱bhedāśma̍neva pū̱rvīḥ |
2.14.6c yo va̱rcina̍ḥ śa̱tamindra̍ḥ sa̱hasra̍ma̱pāva̍pa̱dbhara̍tā̱ soma̍masmai ||

adhva̍ryavaḥ | yaḥ | śa̱tam | śamba̍rasya | pura̍ḥ | bi̱bheda̍ | aśma̍nā-iva | pū̱rvīḥ |
yaḥ | va̱rcina̍ḥ | śa̱tam | indra̍ḥ | sa̱hasra̍m | a̱pa̱-ava̍pat | bhara̍ta | soma̍m | a̱smai̱ ||2.14.6||

2.14.7a adhva̍ryavo̱ yaḥ śa̱tamā sa̱hasra̱ṁ bhūmyā̍ u̱pasthe'va̍pajjagha̱nvān |
2.14.7c kutsa̍syā̱yora̍tithi̱gvasya̍ vī̱rānnyāvṛ̍ṇa̱gbhara̍tā̱ soma̍masmai ||

adhva̍ryavaḥ | yaḥ | śa̱tam | ā | sa̱hasra̍m | bhūmyā̍ḥ | u̱pa-sthe̍ | ava̍pat | ja̱gha̱nvān |
kutsa̍sya | ā̱yoḥ | a̱ti̱thi̱-gvasya̍ | vī̱rān | ni | avṛ̍ṇak | bhara̍ta | soma̍m | a̱smai̱ ||2.14.7||

2.14.8a adhva̍ryavo̱ yanna̍raḥ kā̱mayā̍dhve śru̱ṣṭī vaha̍nto naśathā̱ tadindre̍ |
2.14.8c gabha̍stipūtaṁ bharata śru̱tāyendrā̍ya̱ soma̍ṁ yajyavo juhota ||

adhva̍ryavaḥ | yat | na̱ra̱ḥ | kā̱mayā̍dhve | śru̱ṣṭī | vaha̍ntaḥ | na̱śa̱tha̱ | tat | indre̍ |
gabha̍sti-pūtam | bha̱ra̱ta̱ | śru̱tāya̍ | indrā̍ya̱ | soma̍m | ya̱jya̱va̱ḥ | ju̱ho̱ta̱ ||2.14.8||

2.14.9a adhva̍ryava̱ḥ karta̍nā śru̱ṣṭima̍smai̱ vane̱ nipū̍ta̱ṁ vana̱ unna̍yadhvam |
2.14.9c ju̱ṣā̱ṇo hastya̍ma̱bhi vā̍vaśe va̱ indrā̍ya̱ soma̍ṁ madi̱raṁ ju̍hota ||

adhva̍ryavaḥ | karta̍na | śru̱ṣṭim | a̱smai̱ | vane̍ | ni-pū̍tam | vane̍ | ut | na̱ya̱dhva̱m |
ju̱ṣā̱ṇaḥ | hastya̍m | a̱bhi | vā̱va̱śe̱ | va̱ḥ | indrā̍ya̱ | soma̍m | ma̱di̱ram | ju̱ho̱ta̱ ||2.14.9||

2.14.10a adhva̍ryava̱ḥ paya̱sodha̱ryathā̱ goḥ some̍bhirīṁ pṛṇatā bho̱jamindra̍m |
2.14.10c vedā̱hama̍sya̱ nibhṛ̍taṁ ma e̱tadditsa̍nta̱ṁ bhūyo̍ yaja̱taści̍keta ||

adhva̍ryavaḥ | paya̍sā | ūdha̍ḥ | yathā̍ | goḥ | some̍bhiḥ | ī̱m | pṛ̱ṇa̱ta̱ | bho̱jam | indra̍m |
veda̍ | a̱ham | a̱sya̱ | ni-bhṛ̍tam | me̱ | e̱tat | ditsa̍ntam | bhūya̍ḥ | ya̱ja̱taḥ | ci̱ke̱ta̱ ||2.14.10||

2.14.11a adhva̍ryavo̱ yo di̱vyasya̱ vasvo̱ yaḥ pārthi̍vasya̱ kṣamya̍sya̱ rājā̍ |
2.14.11c tamūrda̍ra̱ṁ na pṛ̍ṇatā̱ yave̱nendra̱ṁ some̍bhi̱stadapo̍ vo astu ||

adhva̍ryavaḥ | yaḥ | di̱vyasya̍ | vasva̍ḥ | yaḥ | pārthi̍vasya | kṣamya̍sya | rājā̍ |
tam | ūrda̍ram | na | pṛ̱ṇa̱ta̱ | yave̍na | indra̍m | some̍bhiḥ | tat | apa̍ḥ | va̱ḥ | a̱stu̱ ||2.14.11||

2.14.12a a̱smabhya̱ṁ tadva̍so dā̱nāya̱ rādha̱ḥ sama̍rthayasva ba̱hu te̍ vasa̱vya̍m |
2.14.12c indra̱ yacci̱traṁ śra̍va̱syā anu̱ dyūnbṛ̱hadva̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

a̱smabhya̍m | tat | va̱so̱ iti̍ | dā̱nāya̍ | rādha̍ḥ | sam | a̱rtha̱ya̱sva̱ | ba̱hu | te̱ | va̱sa̱vya̍m |
indra̍ | yat | ci̱tram | śra̱va̱syāḥ | anu̍ | dyūn | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.14.12||


2.15.1a pra ghā̱ nva̍sya maha̱to ma̱hāni̍ sa̱tyā sa̱tyasya̱ kara̍ṇāni vocam |
2.15.1c trika̍drukeṣvapibatsu̱tasyā̱sya made̱ ahi̱mindro̍ jaghāna ||

pra | gha̱ | nu | a̱sya̱ | ma̱ha̱taḥ | ma̱hāni̍ | sa̱tyā | sa̱tyasya̍ | kara̍ṇāni | vo̱ca̱m |
tri-ka̍drukeṣu | a̱pi̱ba̱t | su̱tasya̍ | a̱sya | made̍ | ahi̍m | indra̍ḥ | ja̱ghā̱na̱ ||2.15.1||

2.15.2a a̱va̱ṁśe dyāma̍stabhāyadbṛ̱hanta̱mā roda̍sī apṛṇada̱ntari̍kṣam |
2.15.2c sa dhā̍rayatpṛthi̱vīṁ pa̱pratha̍cca̱ soma̍sya̱ tā mada̱ indra̍ścakāra ||

a̱va̱ṁśe | dyām | a̱sta̱bhā̱ya̱t | bṛ̱hanta̍m | ā | roda̍sī̱ iti̍ | a̱pṛ̱ṇa̱t | a̱ntari̍kṣam |
saḥ | dhā̱ra̱ya̱t | pṛ̱thi̱vīm | pa̱pratha̍t | ca̱ | soma̍sya | tā | made̍ | indra̍ḥ | ca̱kā̱ra̱ ||2.15.2||

2.15.3a sadme̍va̱ prāco̱ vi mi̍māya̱ mānai̱rvajre̍ṇa̱ khānya̍tṛṇanna̱dīnā̍m |
2.15.3c vṛthā̍sṛjatpa̱thibhi̍rdīrghayā̱thaiḥ soma̍sya̱ tā mada̱ indra̍ścakāra ||

sadma̍-iva | prāca̍ḥ | vi | mi̱mā̱ya̱ | mānai̍ḥ | vajre̍ṇa | khāni̍ | a̱tṛ̱ṇa̱t | na̱dīnā̍m |
vṛthā̍ | a̱sṛ̱ja̱t | pa̱thi-bhi̍ḥ | dī̱rgha̱-yā̱thaiḥ | soma̍sya | tā | made̍ | indra̍ḥ | ca̱kā̱ra̱ ||2.15.3||

2.15.4a sa pra̍vo̱ḻhṝnpa̍ri̱gatyā̍ da̱bhīte̱rviśva̍madhā̱gāyu̍dhami̱ddhe a̱gnau |
2.15.4c saṁ gobhi̱raśvai̍rasṛja̱drathe̍bhi̱ḥ soma̍sya̱ tā mada̱ indra̍ścakāra ||

saḥ | pra̱-vo̱ḻhṝn | pa̱ri̱-gatya̍ | da̱bhīte̍ḥ | viśva̍m | a̱dhā̱k | āyu̍dham | i̱ddhe | a̱gnau |
sam | gobhi̍ḥ | aśvai̍ḥ | a̱sṛ̱ja̱t | rathe̍bhiḥ | soma̍sya | tā | made̍ | indra̍ḥ | ca̱kā̱ra̱ ||2.15.4||

2.15.5a sa ī̍ṁ ma̱hīṁ dhuni̱meto̍raramṇā̱tso a̍snā̱tṝna̍pārayatsva̱sti |
2.15.5c ta u̱tsnāya̍ ra̱yima̱bhi pra ta̍sthu̱ḥ soma̍sya̱ tā mada̱ indra̍ścakāra ||

saḥ | ī̱m | ma̱hīm | dhuni̍m | eto̍ḥ | a̱ra̱mṇā̱t | saḥ | a̱snā̱tṝn | a̱pā̱ra̱ya̱t | sva̱sti |
te | u̱t-snāya̍ | ra̱yim | a̱bhi | pra | ta̱sthu̱ḥ | soma̍sya | tā | made̍ | indra̍ḥ | ca̱kā̱ra̱ ||2.15.5||

2.15.6a soda̍ñca̱ṁ sindhu̍mariṇānmahi̱tvā vajre̱ṇāna̍ u̱ṣasa̱ḥ saṁ pi̍peṣa |
2.15.6c a̱ja̱vaso̍ ja̱vinī̍bhirvivṛ̱ścantsoma̍sya̱ tā mada̱ indra̍ścakāra ||

saḥ | uda̍ñcam | sindhu̍m | a̱ri̱ṇā̱t | ma̱hi̱-tvā | vajre̍ṇa | ana̍ḥ | u̱ṣasa̍ḥ | sam | pi̱pe̱ṣa̱ |
a̱ja̱vasa̍ḥ | ja̱vinī̍bhiḥ | vi̱-vṛ̱ścan | soma̍sya | tā | made̍ | indra̍ḥ | ca̱kā̱ra̱ ||2.15.6||

2.15.7a sa vi̱dvām̐ a̍pago̱haṁ ka̱nīnā̍mā̱virbhava̱nnuda̍tiṣṭhatparā̱vṛk |
2.15.7c prati̍ śro̱ṇaḥ sthā̱dvya1̱̍naga̍caṣṭa̱ soma̍sya̱ tā mada̱ indra̍ścakāra ||

saḥ | vi̱dvān | a̱pa̱-go̱ham | ka̱nīnā̍m | ā̱viḥ | bhava̍n | ut | a̱ti̱ṣṭha̱t | pa̱rā̱-vṛk |
prati̍ | śro̱ṇaḥ | sthā̱t | vi | a̱nak | a̱ca̱ṣṭa̱ | soma̍sya | tā | made̍ | indra̍ḥ | ca̱kā̱ra̱ ||2.15.7||

2.15.8a bhi̱nadva̱lamaṅgi̍robhirgṛṇā̱no vi parva̍tasya dṛṁhi̱tānyai̍rat |
2.15.8c ri̱ṇagrodhā̍ṁsi kṛ̱trimā̍ṇyeṣā̱ṁ soma̍sya̱ tā mada̱ indra̍ścakāra ||

bhi̱nat | va̱lam | aṅgi̍raḥ-bhiḥ | gṛ̱ṇā̱naḥ | vi | parva̍tasya | dṛ̱ṁhi̱tāni̍ | ai̱ra̱t |
ri̱ṇak | rodhā̍ṁsi | kṛ̱trimā̍ṇi | e̱ṣā̱m | soma̍sya | tā | made̍ | indra̍ḥ | ca̱kā̱ra̱ ||2.15.8||

2.15.9a svapne̍nā̱bhyupyā̱ cumu̍ri̱ṁ dhuni̍ṁ ca ja̱ghantha̱ dasyu̱ṁ pra da̱bhīti̍māvaḥ |
2.15.9c ra̱mbhī ci̱datra̍ vivide̱ hira̍ṇya̱ṁ soma̍sya̱ tā mada̱ indra̍ścakāra ||

svapne̍na | a̱bhi̱-upya̍ | cumu̍rim | dhuni̍m | ca̱ | ja̱ghantha̍ | dasyu̍m | pra | da̱bhīti̍m | ā̱va̱ḥ |
ra̱mbhī | ci̱t | atra̍ | vi̱vi̱de̱ | hira̍ṇyam | soma̍sya | tā | made̍ | indra̍ḥ | ca̱kā̱ra̱ ||2.15.9||

2.15.10a nū̱naṁ sā te̱ prati̱ vara̍ṁ jari̱tre du̍hī̱yadi̍ndra̱ dakṣi̍ṇā ma̱ghonī̍ |
2.15.10c śikṣā̍ sto̱tṛbhyo̱ māti̍ dha̱gbhago̍ no bṛ̱hadva̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

nū̱nam | sā | te̱ | prati̍ | vara̍m | ja̱ri̱tre | du̱hī̱yat | i̱ndra̱ | dakṣi̍ṇā | ma̱ghonī̍ |
śikṣa̍ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | mā | ati̍ | dha̱k | bhaga̍ḥ | na̱ḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.15.10||


2.16.1a pra va̍ḥ sa̱tāṁ jyeṣṭha̍tamāya suṣṭu̱tima̱gnāvi̍va samidhā̱ne ha̱virbha̍re |
2.16.1c indra̍maju̱ryaṁ ja̱raya̍ntamukṣi̱taṁ sa̱nādyuvā̍na̱mava̍se havāmahe ||

pra | va̱ḥ | sa̱tām | jyeṣṭha̍-tamāya | su̱-stu̱tim | a̱gnau-i̍va | sa̱m-i̱dhā̱ne | ha̱viḥ | bha̱re̱ |
indra̍m | a̱ju̱ryam | ja̱raya̍ntam | u̱kṣi̱tam | sa̱nāt | yuvā̍nam | ava̍se | ha̱vā̱ma̱he̱ ||2.16.1||

2.16.2a yasmā̱dindrā̍dbṛha̱taḥ kiṁ ca̱nemṛ̱te viśvā̍nyasmi̱ntsaṁbhṛ̱tādhi̍ vī̱ryā̍ |
2.16.2c ja̱ṭhare̱ soma̍ṁ ta̱nvī̱3̱̍ saho̱ maho̱ haste̱ vajra̱ṁ bhara̍ti śī̱rṣaṇi̱ kratu̍m ||

yasmā̍t | indrā̍t | bṛ̱ha̱taḥ | kim | ca̱na | ī̱m | ṛ̱te | viśvā̍ni | a̱smi̱n | sam-bhṛ̍tā | adhi̍ | vī̱ryā̍ |
ja̱ṭhare̍ | soma̍m | ta̱nvi̍ | saha̍ḥ | maha̍ḥ | haste̍ | vajra̍m | bhara̍ti | śī̱rṣaṇi̍ | kratu̍m ||2.16.2||

2.16.3a na kṣo̱ṇībhyā̍ṁ pari̱bhve̍ ta indri̱yaṁ na sa̍mu̱draiḥ parva̍tairindra te̱ ratha̍ḥ |
2.16.3c na te̱ vajra̱manva̍śnoti̱ kaśca̱na yadā̱śubhi̱ḥ pata̍si̱ yoja̍nā pu̱ru ||

na | kṣo̱ṇībhyā̍m | pa̱ri̱-bhve̍ | te̱ | i̱ndri̱yam | na | sa̱mu̱draiḥ | parva̍taiḥ | i̱ndra̱ | te̱ | ratha̍ḥ |
na | te̱ | vajra̍m | anu̍ | a̱śno̱ti̱ | kaḥ | ca̱na | yat | ā̱śu-bhi̍ḥ | pata̍si | yoja̍nā | pu̱ru ||2.16.3||

2.16.4a viśve̱ hya̍smai yaja̱tāya̍ dhṛ̱ṣṇave̱ kratu̱ṁ bhara̍nti vṛṣa̱bhāya̱ saśca̍te |
2.16.4c vṛṣā̍ yajasva ha̱viṣā̍ vi̱duṣṭa̍ra̱ḥ pibe̍ndra̱ soma̍ṁ vṛṣa̱bheṇa̍ bhā̱nunā̍ ||

viśve̍ | hi | a̱smai̱ | ya̱ja̱tāya̍ | dhṛ̱ṣṇave̍ | kratu̍m | bhara̍nti | vṛ̱ṣa̱bhāya̍ | saśca̍te |
vṛṣā̍ | ya̱ja̱sva̱ | ha̱viṣā̍ | vi̱duḥ-ta̍raḥ | piba̍ | i̱ndra̱ | soma̍m | vṛ̱ṣa̱bheṇa̍ | bhā̱nunā̍ ||2.16.4||

2.16.5a vṛṣṇa̱ḥ kośa̍ḥ pavate̱ madhva̍ ū̱rmirvṛ̍ṣa̱bhānnā̍ya vṛṣa̱bhāya̱ pāta̍ve |
2.16.5c vṛṣa̍ṇādhva̱ryū vṛ̍ṣa̱bhāso̱ adra̍yo̱ vṛṣa̍ṇa̱ṁ soma̍ṁ vṛṣa̱bhāya̍ suṣvati ||

vṛṣṇa̱ḥ | kośa̍ḥ | pa̱va̱te̱ | madhva̍ḥ | ū̱rmiḥ | vṛ̱ṣa̱bha-a̍nnāya | vṛ̱ṣa̱bhāya̍ | pāta̍ve |
vṛṣa̍ṇā | a̱dhva̱ryū iti̍ | vṛ̱ṣa̱bhāsa̍ḥ | adra̍yaḥ | vṛṣa̍ṇam | soma̍m | vṛ̱ṣa̱bhāya̍ | su̱sva̱ti̱ ||2.16.5||

2.16.6a vṛṣā̍ te̱ vajra̍ u̱ta te̱ vṛṣā̱ ratho̱ vṛṣa̍ṇā̱ harī̍ vṛṣa̱bhāṇyāyu̍dhā |
2.16.6c vṛṣṇo̱ mada̍sya vṛṣabha̱ tvamī̍śiṣa̱ indra̱ soma̍sya vṛṣa̱bhasya̍ tṛpṇuhi ||

vṛṣā̍ | te̱ | vajra̍ḥ | u̱ta | te̱ | vṛṣā̍ | ratha̍ḥ | vṛṣa̍ṇā | harī̱ iti̍ | vṛ̱ṣa̱bhāṇi̍ | āyu̍dhā |
vṛṣṇa̍ḥ | mada̍sya | vṛ̱ṣa̱bha̱ | tvam | ī̱śi̱ṣe̱ | indra̍ | soma̍sya | vṛ̱ṣa̱bhasya̍ | tṛ̱pṇu̱hi̱ ||2.16.6||

2.16.7a pra te̱ nāva̱ṁ na sama̍ne vaca̱syuva̱ṁ brahma̍ṇā yāmi̱ sava̍neṣu̱ dādhṛ̍ṣiḥ |
2.16.7c ku̱vinno̍ a̱sya vaca̍so ni̱bodhi̍ṣa̱dindra̱mutsa̱ṁ na vasu̍naḥ sicāmahe ||

pra | te̱ | nāva̍m | na | sama̍ne | va̱ca̱syuva̍m | brahma̍ṇā | yā̱mi̱ | sava̍neṣu | dadhṛ̍ṣiḥ |
ku̱vit | na̱ḥ | a̱sya | vaca̍saḥ | ni̱-bodhi̍ṣat | indra̍m | utsa̍m | na | vasu̍naḥ | si̱cā̱ma̱he̱ ||2.16.7||

2.16.8a pu̱rā sa̍ṁbā̱dhāda̱bhyā va̍vṛtsva no dhe̱nurna va̱tsaṁ yava̍sasya pi̱pyuṣī̍ |
2.16.8c sa̱kṛtsu te̍ suma̱tibhi̍ḥ śatakrato̱ saṁ patnī̍bhi̱rna vṛṣa̍ṇo nasīmahi ||

pu̱rā | sa̱m-bā̱dhāt | a̱bhi | ā | va̱vṛ̱tsva̱ | na̱ḥ | dhe̱nuḥ | na | va̱tsam | yava̍sasya | pi̱pyuṣī̍ |
sa̱kṛt | su | te̱ | su̱ma̱ti-bhi̍ḥ | śa̱ta̱kra̱to̱ iti̍ śata-krato | sam | patnī̍bhiḥ | na | vṛṣa̍ṇaḥ | na̱sī̱ma̱hi̱ ||2.16.8||

2.16.9a nū̱naṁ sā te̱ prati̱ vara̍ṁ jari̱tre du̍hī̱yadi̍ndra̱ dakṣi̍ṇā ma̱ghonī̍ |
2.16.9c śikṣā̍ sto̱tṛbhyo̱ māti̍ dha̱gbhago̍ no bṛ̱hadva̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

nū̱nam | sā | te̱ | prati̍ | vara̍m | ja̱ri̱tre | du̱hī̱yat | i̱ndra̱ | dakṣi̍ṇā | ma̱ghonī̍ |
śikṣa̍ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | mā | ati̍ | dha̱k | bhaga̍ḥ | na̱ḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.16.9||


2.17.1a tada̍smai̱ navya̍maṅgira̱svada̍rcata̱ śuṣmā̱ yada̍sya pra̱tnatho̱dīra̍te |
2.17.1c viśvā̱ yadgo̱trā saha̍sā̱ parī̍vṛtā̱ made̱ soma̍sya dṛṁhi̱tānyaira̍yat ||

tat | a̱smai̱ | navya̍m | a̱ṅgi̱ra̱svat | a̱rca̱ta̱ | śuṣmā̍ḥ | yat | a̱sya̱ | pra̱tna-thā̍ | u̱t-īra̍te |
viśvā̍ | yat | go̱trā | saha̍sā | pari̍-vṛtā | made̍ | soma̍sya | dṛ̱ṁhi̱tāni̍ | aira̍yat ||2.17.1||

2.17.2a sa bhū̍tu̱ yo ha̍ pratha̱māya̱ dhāya̍sa̱ ojo̱ mimā̍no mahi̱māna̱māti̍rat |
2.17.2c śūro̱ yo yu̱tsu ta̱nva̍ṁ pari̱vyata̍ śī̱rṣaṇi̱ dyāṁ ma̍hi̱nā pratya̍muñcata ||

saḥ | bhū̱tu̱ | yaḥ | ha̱ | pra̱tha̱māya̍ | dhāya̍se | oja̍ḥ | mimā̍naḥ | ma̱hi̱māna̍m | ā | ati̍rat |
śūra̍ḥ | yaḥ | yu̱t-su | ta̱nva̍m | pa̱ri̱-vyata̍ | śī̱rṣaṇi̍ | dyām | ma̱hi̱nā | prati̍ | a̱mu̱ñca̱ta̱ ||2.17.2||

2.17.3a adhā̍kṛṇoḥ pratha̱maṁ vī̱rya̍ṁ ma̱hadyada̱syāgre̱ brahma̍ṇā̱ śuṣma̱maira̍yaḥ |
2.17.3c ra̱the̱ṣṭhena̱ harya̍śvena̱ vicyu̍tā̱ḥ pra jī̱raya̍ḥ sisrate sa̱dhrya1̱̍kpṛtha̍k ||

adha̍ | a̱kṛ̱ṇo̱ḥ | pra̱tha̱mam | vī̱rya̍m | ma̱hat | yat | a̱sya̱ | agre̍ | brahma̍ṇā | śuṣma̍m | aira̍yaḥ |
ra̱the̱-sthena̍ | hari̍-aśvena | vi-cyu̍tāḥ | pra | jī̱raya̍ḥ | si̱sra̱te̱ | sa̱dhrya̍k | pṛtha̍k ||2.17.3||

2.17.4a adhā̱ yo viśvā̱ bhuva̍nā̱bhi ma̱jmane̍śāna̱kṛtprava̍yā a̱bhyava̍rdhata |
2.17.4c ādroda̍sī̱ jyoti̍ṣā̱ vahni̱rāta̍no̱tsīvya̱ntamā̍ṁsi̱ dudhi̍tā̱ sama̍vyayat ||

adha̍ | yaḥ | viśvā̍ | bhuva̍nā | a̱bhi | ma̱jmanā̍ | ī̱śā̱na̱-kṛt | pra-va̍yāḥ | a̱bhi | ava̍rdhata |
āt | roda̍sī̱ iti̍ | jyoti̍ṣā | vahni̍ḥ | ā | a̱ta̱no̱t | sīvya̍n | tamā̍ṁsi | dudhi̍tā | sam | a̱vya̱ya̱t ||2.17.4||

2.17.5a sa prā̱cīnā̱nparva̍tāndṛṁha̱doja̍sādharā̱cīna̍makṛṇoda̱pāmapa̍ḥ |
2.17.5c adhā̍rayatpṛthi̱vīṁ vi̱śvadhā̍yasa̱masta̍bhnānmā̱yayā̱ dyāma̍va̱srasa̍ḥ ||

saḥ | prā̱cīnā̍n | parva̍tān | dṛ̱ṁha̱t | oja̍sā | a̱dha̱rā̱cīna̍m | a̱kṛ̱ṇo̱t | a̱pām | apa̍ḥ |
adhā̍rayat | pṛ̱thi̱vīm | vi̱śva-dhā̍yasam | asta̍bhnāt | mā̱yayā̍ | dyām | a̱va̱-srasa̍ḥ ||2.17.5||

2.17.6a sāsmā̱ ara̍ṁ bā̱hubhyā̱ṁ yaṁ pi̱tākṛ̍ṇo̱dviśva̍smā̱dā ja̱nuṣo̱ veda̍sa̱spari̍ |
2.17.6c yenā̍ pṛthi̱vyāṁ ni krivi̍ṁ śa̱yadhyai̱ vajre̍ṇa ha̱tvyavṛ̍ṇaktuvi̱ṣvaṇi̍ḥ ||

saḥ | a̱smai̱ | ara̍m | bā̱hu-bhyā̍m | yam | pi̱tā | akṛ̍ṇot | viśva̍smāt | ā | ja̱nuṣa̍ḥ | veda̍saḥ | pari̍ |
yena̍ | pṛ̱thi̱vyām | ni | krivi̍m | śa̱yadhyai̍ | vajre̍ṇa | ha̱tvī | avṛ̍ṇak | tu̱vi̱-svani̍ḥ ||2.17.6||

2.17.7a a̱mā̱jūri̍va pi̱troḥ sacā̍ sa̱tī sa̍mā̱nādā sada̍sa̱stvāmi̍ye̱ bhaga̍m |
2.17.7c kṛ̱dhi pra̍ke̱tamupa̍ mā̱syā bha̍ra da̱ddhi bhā̱gaṁ ta̱nvo̱3̱̍ yena̍ mā̱maha̍ḥ ||

a̱mā̱jūḥ-i̍va | pi̱troḥ | sacā̍ | sa̱tī | sa̱mā̱nāt | ā | sada̍saḥ | tvām | i̱ye̱ | bhaga̍m |
kṛ̱dhi | pra̱-ke̱tam | upa̍ | mā̱si̱ | ā | bha̱ra̱ | da̱ddhi | bhā̱gam | ta̱nva̍ḥ | yena̍ | ma̱maha̍ḥ ||2.17.7||

2.17.8a bho̱jaṁ tvāmi̍ndra va̱yaṁ hu̍vema da̱diṣṭvami̱ndrāpā̍ṁsi̱ vājā̍n |
2.17.8c a̱vi̱ḍḍhī̍ndra ci̱trayā̍ na ū̱tī kṛ̱dhi vṛ̍ṣannindra̱ vasya̍so naḥ ||

bho̱jam | tvām | i̱ndra̱ | va̱yam | hu̱ve̱ma̱ | da̱diḥ | tvam | i̱ndra̱ | apā̍ṁsi | vājā̍n |
a̱vi̱ḍḍhi | i̱ndra̱ | ci̱trayā̍ | na̱ḥ | ū̱tī | kṛ̱dhi | vṛ̱ṣa̱n | i̱ndra̱ | vasya̍saḥ | na̱ḥ ||2.17.8||

2.17.9a nū̱naṁ sā te̱ prati̱ vara̍ṁ jari̱tre du̍hī̱yadi̍ndra̱ dakṣi̍ṇā ma̱ghonī̍ |
2.17.9c śikṣā̍ sto̱tṛbhyo̱ māti̍ dha̱gbhago̍ no bṛ̱hadva̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

nū̱nam | sā | te̱ | prati̍ | vara̍m | ja̱ri̱tre | du̱hī̱yat | i̱ndra̱ | dakṣi̍ṇā | ma̱ghonī̍ |
śikṣa̍ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | mā | ati̍ | dha̱k | bhaga̍ḥ | na̱ḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.17.9||


2.18.1a prā̱tā ratho̱ navo̍ yoji̱ sasni̱ścatu̍ryugastrika̱śaḥ sa̱ptara̍śmiḥ |
2.18.1c daśā̍ritro manu̱ṣya̍ḥ sva̱rṣāḥ sa i̱ṣṭibhi̍rma̱tibhī̱ raṁhyo̍ bhūt ||

prā̱tariti̍ | ratha̍ḥ | nava̍ḥ | yo̱ji̱ | sasni̍ḥ | catu̍ḥ-yugaḥ | tri̱-ka̱śaḥ | sa̱pta-ra̍śmiḥ |
daśa̍-aritraḥ | ma̱nu̱ṣya̍ḥ | sva̱ḥ-sāḥ | saḥ | i̱ṣṭi-bhi̍ḥ | ma̱ti-bhi̍ḥ | raṁhya̍ḥ | bhū̱t ||2.18.1||

2.18.2a sāsmā̱ ara̍ṁ pratha̱maṁ sa dvi̱tīya̍mu̱to tṛ̱tīya̱ṁ manu̍ṣa̱ḥ sa hotā̍ |
2.18.2c a̱nyasyā̱ garbha̍ma̱nya ū̍ jananta̱ so a̱nyebhi̍ḥ sacate̱ jenyo̱ vṛṣā̍ ||

saḥ | a̱smai̱ | ara̍m | pra̱tha̱mam | saḥ | dvi̱tīya̍m | u̱to iti̍ | tṛ̱tīya̍m | manu̍ṣaḥ | saḥ | hotā̍ |
a̱nyasyā̍ḥ | garbha̍m | a̱nye | ū̱m̐ iti̍ | ja̱na̱nta̱ | saḥ | a̱nyebhi̍ḥ | sa̱ca̱te̱ | jenya̍ḥ | vṛṣā̍ ||2.18.2||

2.18.3a harī̱ nu ka̱ṁ ratha̱ indra̍sya yojamā̱yai sū̱ktena̱ vaca̍sā̱ nave̍na |
2.18.3c mo ṣu tvāmatra̍ ba̱havo̱ hi viprā̱ ni rī̍rama̱nyaja̍mānāso a̱nye ||

harī̱ iti̍ | nu | ka̱m | rathe̍ | indra̍sya | yo̱ja̱m | ā̱-yai | su̱-u̱ktena̍ | vaca̍sā | nave̍na |
mo iti̍ | su | tvām | atra̍ | ba̱hava̍ḥ | hi | viprā̍ḥ | ni | rī̱ra̱ma̱n | yaja̍mānāsaḥ | a̱nye ||2.18.3||

2.18.4a ā dvābhyā̱ṁ hari̍bhyāmindra yā̱hyā ca̱turbhi̱rā ṣa̱ḍbhirhū̱yamā̍naḥ |
2.18.4c āṣṭā̱bhirda̱śabhi̍ḥ soma̱peya̍ma̱yaṁ su̱taḥ su̍makha̱ mā mṛdha̍skaḥ ||

ā | dvābhyā̍m | hari̍-bhyām | i̱ndra̱ | yā̱hi̱ | ā | ca̱tuḥ-bhi̍ḥ | ā | ṣa̱ṭ-bhiḥ | hū̱yamā̍naḥ |
ā | a̱ṣṭā̱bhiḥ | da̱śa-bhi̍ḥ | so̱ma̱-peya̍m | a̱yam | su̱taḥ | su̱-ma̱kha̱ | mā | mṛdha̍ḥ | ka̱riti̍ kaḥ ||2.18.4||

2.18.5a ā vi̍ṁśa̱tyā tri̱ṁśatā̍ yāhya̱rvāṅā ca̍tvāri̱ṁśatā̱ hari̍bhiryujā̱naḥ |
2.18.5c ā pa̍ñcā̱śatā̍ su̱rathe̍bhiri̱ndrā ṣa̱ṣṭyā sa̍pta̱tyā so̍ma̱peya̍m ||

ā | vi̱ṁśa̱tyā | tri̱ṁśatā̍ | yā̱hi̱ | a̱rvāṅ | ā | ca̱tvā̱ri̱ṁśatā̍ | hari̍-bhiḥ | yu̱jā̱naḥ |
ā | pa̱ñcā̱śatā̍ | su̱-rathe̍bhiḥ | i̱ndra̱ | ā | ṣa̱ṣṭyā | sa̱pta̱tyā | so̱ma̱-peya̍m ||2.18.5||

2.18.6a āśī̱tyā na̍va̱tyā yā̍hya̱rvāṅā śa̱tena̱ hari̍bhiru̱hyamā̍naḥ |
2.18.6c a̱yaṁ hi te̍ śu̱naho̍treṣu̱ soma̱ indra̍ tvā̱yā pari̍ṣikto̱ madā̍ya ||

ā | a̱śī̱tyā | na̱va̱tyā | yā̱hi̱ | a̱rvāṅ | ā | śa̱tena̍ | hari̍-bhiḥ | u̱hyamā̍naḥ |
a̱yam | hi | te̱ | śu̱na-ho̍treṣu | soma̍ḥ | indra̍ | tvā̱-yā | pari̍-siktaḥ | madā̍ya ||2.18.6||

2.18.7a mama̱ brahme̍ndra yā̱hyacchā̱ viśvā̱ harī̍ dhu̱ri dhi̍ṣvā̱ ratha̍sya |
2.18.7c pu̱ru̱trā hi vi̱havyo̍ ba̱bhūthā̱smiñchū̍ra̱ sava̍ne mādayasva ||

mama̍ | brahma̍ | i̱ndra̱ | yā̱hi̱ | accha̍ | viśvā̍ | harī̱ iti̍ | dhu̱ri | dhi̱ṣva̱ | ratha̍sya |
pu̱ru̱-trā | hi | vi̱-havya̍ḥ | ba̱bhūtha̍ | a̱smin | śū̱ra̱ | sava̍ne | mā̱da̱ya̱sva̱ ||2.18.7||

2.18.8a na ma̱ indre̍ṇa sa̱khyaṁ vi yo̍ṣada̱smabhya̍masya̱ dakṣi̍ṇā duhīta |
2.18.8c upa̱ jyeṣṭhe̱ varū̍the̱ gabha̍stau prā̱yeprā̍ye jigī̱vāṁsa̍ḥ syāma ||

na | me̱ | indre̍ṇa | sa̱khyam | vi | yo̱ṣa̱t | a̱smabhya̍m | a̱sya̱ | dakṣi̍ṇā | du̱hī̱ta̱ |
upa̍ | jyeṣṭhe̍ | varū̍the | gabha̍stau | prā̱ye-prā̍ye | ji̱gī̱vāṁsa̍ḥ | syā̱ma̱ ||2.18.8||

2.18.9a nū̱naṁ sā te̱ prati̱ vara̍ṁ jari̱tre du̍hī̱yadi̍ndra̱ dakṣi̍ṇā ma̱ghonī̍ |
2.18.9c śikṣā̍ sto̱tṛbhyo̱ māti̍ dha̱gbhago̍ no bṛ̱hadva̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

nū̱nam | sā | te̱ | prati̍ | vara̍m | ja̱ri̱tre | du̱hī̱yat | i̱ndra̱ | dakṣi̍ṇā | ma̱ghonī̍ |
śikṣa̍ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | mā | ati̍ | dha̱k | bhaga̍ḥ | na̱ḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.18.9||


2.19.1a apā̍yya̱syāndha̍so̱ madā̍ya̱ manī̍ṣiṇaḥ suvā̱nasya̱ praya̍saḥ |
2.19.1c yasmi̱nnindra̍ḥ pra̱divi̍ vāvṛdhā̱na oko̍ da̱dhe bra̍hma̱ṇyanta̍śca̱ nara̍ḥ ||

apā̍yi | a̱sya | andha̍saḥ | madā̍ya | manī̍ṣiṇaḥ | su̱vā̱nasya̍ | praya̍saḥ |
yasmi̍n | indra̍ḥ | pra̱-divi̍ | va̱vṛ̱dhā̱naḥ | oka̍ḥ | da̱dhe | bra̱hma̱ṇyanta̍ḥ | ca̱ | nara̍ḥ ||2.19.1||

2.19.2a a̱sya ma̍ndā̱no madhvo̱ vajra̍ha̱sto'hi̱mindro̍ arṇo̱vṛta̱ṁ vi vṛ̍ścat |
2.19.2c pra yadvayo̱ na svasa̍rā̱ṇyacchā̱ prayā̍ṁsi ca na̱dīnā̱ṁ cakra̍manta ||

a̱sya | ma̱ndā̱naḥ | madhva̍ḥ | vajra̍-hastaḥ | ahi̍m | indra̍ḥ | a̱rṇa̱ḥ-vṛta̍m | vi | vṛ̱śca̱t |
pra | yat | vaya̍ḥ | na | svasa̍rāṇi | accha̍ | prayā̍ṁsi | ca̱ | na̱dīnā̍m | cakra̍manta ||2.19.2||

2.19.3a sa māhi̍na̱ indro̱ arṇo̍ a̱pāṁ praira̍yadahi̱hācchā̍ samu̱dram |
2.19.3c aja̍naya̱tsūrya̍ṁ vi̱dadgā a̱ktunāhnā̍ṁ va̱yunā̍ni sādhat ||

saḥ | māhi̍naḥ | indra̍ḥ | arṇa̍ḥ | a̱pām | pra | ai̱ra̱ya̱t | a̱hi̱-hā | accha̍ | sa̱mu̱dram |
aja̍nayat | sūrya̍m | vi̱dat | gāḥ | a̱ktunā̍ | ahnā̍m | va̱yunā̍ni | sā̱dha̱t ||2.19.3||

2.19.4a so a̍pra̱tīni̱ mana̍ve pu̱rūṇīndro̍ dāśaddā̱śuṣe̱ hanti̍ vṛ̱tram |
2.19.4c sa̱dyo yo nṛbhyo̍ ata̱sāyyo̱ bhūtpa̍spṛdhā̱nebhya̱ḥ sūrya̍sya sā̱tau ||

saḥ | a̱pra̱tīni̍ | mana̍ve | pu̱rūṇi̍ | indra̍ḥ | dā̱śa̱t | dā̱śuṣe̍ | hanti̍ | vṛ̱tram |
sa̱dyaḥ | yaḥ | nṛ-bhya̍ḥ | a̱ta̱sāyya̍ḥ | bhūt | pa̱spṛ̱dhā̱nebhya̍ḥ | sūrya̍sya | sā̱tau ||2.19.4||

2.19.5a sa su̍nva̱ta indra̱ḥ sūrya̱mā de̱vo ri̍ṇa̱ṅmartyā̍ya sta̱vān |
2.19.5c ā yadra̱yiṁ gu̱hada̍vadyamasmai̱ bhara̱daṁśa̱ṁ naita̍śo daśa̱syan ||

saḥ | su̱nva̱te | indra̍ḥ | sūrya̍m | ā | de̱vaḥ | ri̱ṇa̱k | martyā̍ya | sta̱vān |
ā | yat | ra̱yim | gu̱hat-a̍vadyam | a̱smai̱ | bhara̍t | aṁśa̍m | na | eta̍śaḥ | da̱śa̱syan ||2.19.5||

2.19.6a sa ra̍ndhayatsa̱diva̱ḥ sāra̍thaye̱ śuṣṇa̍ma̱śuṣa̱ṁ kuya̍va̱ṁ kutsā̍ya |
2.19.6c divo̍dāsāya nava̱tiṁ ca̱ navendra̱ḥ puro̱ vyai̍ra̱cchamba̍rasya ||

saḥ | ra̱ndha̱ya̱t | sa̱-diva̍ḥ | sāra̍thaye | śuṣṇa̍m | a̱śuṣa̍m | kuya̍vam | kutsā̍ya |
diva̍ḥ-dāsāya | na̱va̱tim | ca̱ | nava̍ | indra̍ḥ | pura̍ḥ | vi | ai̱ra̱t | śamba̍rasya ||2.19.6||

2.19.7a e̱vā ta̍ indro̱catha̍mahema śrava̱syā na tmanā̍ vā̱jaya̍ntaḥ |
2.19.7c a̱śyāma̱ tatsāpta̍māśuṣā̱ṇā na̱namo̱ vadha̱rade̍vasya pī̱yoḥ ||

e̱va | te̱ | i̱ndra̱ | u̱catha̍m | a̱he̱ma̱ | śra̱va̱syā | na | tmanā̍ | vā̱jaya̍ntaḥ |
a̱śyāma̍ | tat | sāpta̍m | ā̱śu̱ṣā̱ṇāḥ | na̱nama̍ḥ | vadha̍ḥ | ade̍vasya | pī̱yoḥ ||2.19.7||

2.19.8a e̱vā te̍ gṛtsama̱dāḥ śū̍ra̱ manmā̍va̱syavo̱ na va̱yunā̍ni takṣuḥ |
2.19.8c bra̱hma̱ṇyanta̍ indra te̱ navī̍ya̱ iṣa̱mūrja̍ṁ sukṣi̱tiṁ su̱mnama̍śyuḥ ||

e̱va | te̱ | gṛ̱tsa̱-ma̱dāḥ | śū̱ra̱ | manma̍ | a̱va̱syava̍ḥ | na | va̱yunā̍ni | ta̱kṣu̱ḥ |
bra̱hma̱ṇyanta̍ḥ | i̱ndra̱ | te̱ | navī̍yaḥ | iṣa̍m | ūrja̍m | su̱-kṣi̱tim | su̱mnam | a̱śyu̱ḥ ||2.19.8||

2.19.9a nū̱naṁ sā te̱ prati̱ vara̍ṁ jari̱tre du̍hī̱yadi̍ndra̱ dakṣi̍ṇā ma̱ghonī̍ |
2.19.9c śikṣā̍ sto̱tṛbhyo̱ māti̍ dha̱gbhago̍ no bṛ̱hadva̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

nū̱nam | sā | te̱ | prati̍ | vara̍m | ja̱ri̱tre | du̱hī̱yat | i̱ndra̱ | dakṣi̍ṇā | ma̱ghonī̍ |
śikṣa̍ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | mā | ati̍ | dha̱k | bhaga̍ḥ | na̱ḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.19.9||


2.20.1a va̱yaṁ te̱ vaya̍ indra vi̱ddhi ṣu ṇa̱ḥ pra bha̍rāmahe vāja̱yurna ratha̍m |
2.20.1c vi̱pa̱nyavo̱ dīdhya̍to manī̱ṣā su̱mnamiya̍kṣanta̱stvāva̍to̱ nṝn ||

va̱yam | te̱ | vaya̍ḥ | i̱ndra̱ | vi̱ddhi | su | na̱ḥ | pra | bha̱rā̱ma̱he̱ | vā̱ja̱-yuḥ | na | ratha̍m |
vi̱pa̱nyava̍ḥ | dīdhya̍taḥ | ma̱nī̱ṣā | su̱mnam | iya̍kṣantaḥ | tvā-va̍taḥ | nṝn ||2.20.1||

2.20.2a tvaṁ na̍ indra̱ tvābhi̍rū̱tī tvā̍ya̱to a̍bhiṣṭi̱pāsi̱ janā̍n |
2.20.2c tvami̱no dā̱śuṣo̍ varū̱tetthādhī̍ra̱bhi yo nakṣa̍ti tvā ||

tvam | na̱ḥ | i̱ndra̱ | tvābhi̍ḥ | ū̱tī | tvā̱-ya̱taḥ | a̱bhi̱ṣṭi̱-pā | a̱si̱ | janā̍n |
tvam | i̱naḥ | dā̱śuṣa̍ḥ | va̱rū̱tā | i̱tthā-dhī̍ḥ | a̱bhi | yaḥ | nakṣa̍ti | tvā̱ ||2.20.2||

2.20.3a sa no̱ yuvendro̍ jo̱hūtra̱ḥ sakhā̍ śi̱vo na̱rāma̍stu pā̱tā |
2.20.3c yaḥ śaṁsa̍nta̱ṁ yaḥ śa̍śamā̱namū̱tī paca̍ntaṁ ca stu̱vanta̍ṁ ca pra̱ṇeṣa̍t ||

saḥ | na̱ḥ | yuvā̍ | indra̍ḥ | jo̱hūtra̍ḥ | sakhā̍ | śi̱vaḥ | na̱rām | a̱stu̱ | pā̱tā |
yaḥ | śaṁsa̍ntam | yaḥ | śa̱śa̱mā̱nam | ū̱tī | paca̍ntam | ca̱ | stu̱vanta̍m | ca̱ | pra̱-neṣa̍t ||2.20.3||

2.20.4a tamu̍ stuṣa̱ indra̱ṁ taṁ gṛ̍ṇīṣe̱ yasmi̍npu̱rā vā̍vṛ̱dhuḥ śā̍śa̱duśca̍ |
2.20.4c sa vasva̱ḥ kāma̍ṁ pīparadiyā̱no bra̍hmaṇya̱to nūta̍nasyā̱yoḥ ||

tam | ū̱m̐ iti̍ | stu̱ṣe̱ | indra̍m | tam | gṛ̱ṇī̱ṣe̱ | yasmi̍n | pu̱rā | va̱vṛ̱dhuḥ | śā̱śa̱duḥ | ca̱ |
saḥ | vasva̍ḥ | kāma̍m | pī̱pa̱ra̱t | i̱yā̱naḥ | bra̱hma̱ṇya̱taḥ | nūta̍nasya | ā̱yoḥ ||2.20.4||

2.20.5a so aṅgi̍rasāmu̱cathā̍ juju̱ṣvānbrahmā̍ tūto̱dindro̍ gā̱tumi̱ṣṇan |
2.20.5c mu̱ṣṇannu̱ṣasa̱ḥ sūrye̍ṇa sta̱vānaśna̍sya cicchiśnathatpū̱rvyāṇi̍ ||

saḥ | aṅgi̍rasām | u̱cathā̍ | ju̱ju̱ṣvān | brahma̍ | tū̱to̱t | indra̍ḥ | gā̱tum | i̱ṣṇan |
mu̱ṣṇan | u̱ṣasa̍ḥ | sūrye̍ṇa | sta̱vān | aśna̍sya | ci̱t | śi̱śna̱tha̱t | pū̱rvyāṇi̍ ||2.20.5||

2.20.6a sa ha̍ śru̱ta indro̱ nāma̍ de̱va ū̱rdhvo bhu̍va̱nmanu̍ṣe da̱smata̍maḥ |
2.20.6c ava̍ pri̱yama̍rśasā̱nasya̍ sā̱hvāñchiro̍ bharaddā̱sasya̍ sva̱dhāvā̍n ||

saḥ | ha̱ | śru̱taḥ | indra̍ḥ | nāma̍ | de̱vaḥ | ū̱rdhvaḥ | bhu̱va̱t | manu̍ṣe | da̱sma-ta̍maḥ |
ava̍ | pri̱yam | a̱rśa̱sā̱nasya̍ | sa̱hvān | śira̍ḥ | bha̱ra̱t | dā̱sasya̍ | sva̱dhā-vā̍n ||2.20.6||

2.20.7a sa vṛ̍tra̱hendra̍ḥ kṛ̱ṣṇayo̍nīḥ puraṁda̱ro dāsī̍rairaya̱dvi |
2.20.7c aja̍naya̱nmana̍ve̱ kṣāma̱paśca̍ sa̱trā śaṁsa̱ṁ yaja̍mānasya tūtot ||

saḥ | vṛ̱tra̱-hā | indra̍ḥ | kṛ̱ṣṇa-yo̍nīḥ | pu̱ra̱m-da̱raḥ | dāsī̍ḥ | ai̱ra̱ya̱t | vi |
aja̍nayat | mana̍ve | kṣā̱m | a̱paḥ | ca̱ | sa̱trā | śaṁsa̍m | yaja̍mānasya | tū̱to̱t ||2.20.7||

2.20.8a tasmai̍ tava̱sya1̱̍manu̍ dāyi sa̱trendrā̍ya de̱vebhi̱rarṇa̍sātau |
2.20.8c prati̱ yada̍sya̱ vajra̍ṁ bā̱hvordhurha̱tvī dasyū̱npura̱ āya̍sī̱rni tā̍rīt ||

tasmai̍ | ta̱va̱sya̍m | anu̍ | dā̱yi̱ | sa̱trā | indrā̍ya | de̱vebhi̍ḥ | arṇa̍-sātau |
prati̍ | yat | a̱sya̱ | vajra̍m | bā̱hvoḥ | dhuḥ | ha̱tvī | dasyū̍n | pura̍ḥ | āya̍sīḥ | ni | tā̱rī̱t ||2.20.8||

2.20.9a nū̱naṁ sā te̱ prati̱ vara̍ṁ jari̱tre du̍hī̱yadi̍ndra̱ dakṣi̍ṇā ma̱ghonī̍ |
2.20.9c śikṣā̍ sto̱tṛbhyo̱ māti̍ dha̱gbhago̍ no bṛ̱hadva̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

nū̱nam | sā | te̱ | prati̍ | vara̍m | ja̱ri̱tre | du̱hī̱yat | i̱ndra̱ | dakṣi̍ṇā | ma̱ghonī̍ |
śikṣa̍ | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | mā | ati̍ | dha̱k | bhaga̍ḥ | na̱ḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.20.9||


2.21.1a vi̱śva̱jite̍ dhana̱jite̍ sva̱rjite̍ satrā̱jite̍ nṛ̱jita̍ urvarā̱jite̍ |
2.21.1c a̱śva̱jite̍ go̱jite̍ a̱bjite̍ bha̱rendrā̍ya̱ soma̍ṁ yaja̱tāya̍ harya̱tam ||

vi̱śva̱-jite̍ | dha̱na̱-jite̍ | sva̱ḥ-jite̍ | sa̱trā̱-jite̍ | nṛ̱-jite̍ | u̱rva̱rā̱-jite̍ |
a̱śva̱-jite̍ | go̱-jite̍ | a̱p-jite̍ | bha̱ra̱ | indrā̍ya | soma̍m | ya̱ja̱tāya̍ | ha̱rya̱tam ||2.21.1||

2.21.2a a̱bhi̱bhuve̍'bhibha̱ṅgāya̍ vanva̱te'ṣā̍ḻhāya̱ saha̍mānāya ve̱dhase̍ |
2.21.2c tu̱vi̱graye̱ vahna̍ye du̱ṣṭarī̍tave satrā̱sāhe̱ nama̱ indrā̍ya vocata ||

a̱bhi̱-bhuve̍ | a̱bhi̱-bha̱ṅgāya̍ | va̱nva̱te | aṣā̍ḻhāya | saha̍mānāya | ve̱dhase̍ |
tu̱vi̱-graye̍ | vahna̍ye | du̱starī̍tave | sa̱trā̱-sahe̍ | nama̍ḥ | indrā̍ya | vo̱ca̱ta̱ ||2.21.2||

2.21.3a sa̱trā̱sā̱ho ja̍nabha̱kṣo ja̍naṁsa̱haścyava̍no yu̱dhmo anu̱ joṣa̍mukṣi̱taḥ |
2.21.3c vṛ̱ta̱ṁca̱yaḥ sahu̍rirvi̱kṣvā̍ri̱ta indra̍sya voca̱ṁ pra kṛ̱tāni̍ vī̱ryā̍ ||

sa̱trā̱-sa̱haḥ | ja̱na̱-bha̱kṣaḥ | ja̱na̱m-sa̱haḥ | cyava̍naḥ | yu̱dhmaḥ | anu̍ | joṣa̍m | u̱kṣi̱taḥ |
vṛ̱ta̱m-ca̱yaḥ | sahu̍riḥ | vi̱kṣu | ā̱ri̱taḥ | indra̍sya | voca̍m | pra | kṛ̱tāni̍ | vī̱ryā̍ ||2.21.3||

2.21.4a a̱nā̱nu̱do vṛ̍ṣa̱bho dodha̍to va̱dho ga̍mbhī̱ra ṛ̱ṣvo asa̍maṣṭakāvyaḥ |
2.21.4c ra̱dhra̱co̱daḥ śnatha̍no vīḻi̱taspṛ̱thurindra̍ḥ suya̱jña u̱ṣasa̱ḥ sva̍rjanat ||

a̱na̱nu̱-daḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | dodha̍taḥ | va̱dhaḥ | ga̱mbhī̱raḥ | ṛ̱ṣvaḥ | asa̍maṣṭa-kāvyaḥ |
ra̱dhra̱-co̱daḥ | śnatha̍naḥ | vī̱ḻi̱taḥ | pṛ̱thuḥ | indra̍ḥ | su̱-ya̱jñaḥ | u̱ṣasa̍ḥ | sva̍ḥ | ja̱na̱t ||2.21.4||

2.21.5a ya̱jñena̍ gā̱tuma̱pturo̍ vividrire̱ dhiyo̍ hinvā̱nā u̱śijo̍ manī̱ṣiṇa̍ḥ |
2.21.5c a̱bhi̱svarā̍ ni̱ṣadā̱ gā a̍va̱syava̱ indre̍ hinvā̱nā dravi̍ṇānyāśata ||

ya̱jñena̍ | gā̱tum | a̱p-tura̍ḥ | vi̱vi̱dri̱re̱ | dhiya̍ḥ | hi̱nvā̱nāḥ | u̱śija̍ḥ | ma̱nī̱ṣiṇa̍ḥ |
a̱bhi̱-svarā̍ | ni̱-sadā̍ | gāḥ | a̱va̱syava̍ḥ | indre̍ | hi̱nvā̱nāḥ | dravi̍ṇāni | ā̱śa̱ta̱ ||2.21.5||

2.21.6a indra̱ śreṣṭhā̍ni̱ dravi̍ṇāni dhehi̱ citti̱ṁ dakṣa̍sya subhaga̱tvama̱sme |
2.21.6c poṣa̍ṁ rayī̱ṇāmari̍ṣṭiṁ ta̱nūnā̍ṁ svā̱dmāna̍ṁ vā̱caḥ su̍dina̱tvamahnā̍m ||

indra̍ | śreṣṭhā̍ni | dravi̍ṇāni | dhe̱hi̱ | citti̍m | dakṣa̍sya | su̱bha̱ga̱-tvam | a̱sme iti̍ |
poṣa̍m | ra̱yī̱ṇām | ari̍ṣṭim | ta̱nūnā̍m | svā̱dmāna̍m | vā̱caḥ | su̱di̱na̱-tvam | ahnā̍m ||2.21.6||


2.22.1a trika̍drukeṣu mahi̱ṣo yavā̍śiraṁ tuvi̱śuṣma̍stṛ̱patsoma̍mapiba̱dviṣṇu̍nā su̱taṁ yathāva̍śat |
2.22.1e sa ī̍ṁ mamāda̱ mahi̱ karma̱ karta̍ve ma̱hāmu̱ruṁ saina̍ṁ saścadde̱vo de̱vaṁ sa̱tyamindra̍ṁ sa̱tya indu̍ḥ ||

tri-ka̍drukeṣu | ma̱hi̱ṣaḥ | yava̍-āśiram | tu̱vi̱-śuṣma̍ḥ | tṛ̱pat | soma̍m | a̱pi̱ba̱t | viṣṇu̍nā | su̱tam | yathā̍ | ava̍śat |
saḥ | ī̱m | ma̱mā̱da̱ | mahi̍ | karma̍ | karta̍ve | ma̱hām | u̱rum | saḥ | e̱na̱m | sa̱śca̱t | de̱vaḥ | de̱vam | sa̱tyam | indra̍m | sa̱tyaḥ | indu̍ḥ ||2.22.1||

2.22.2a adha̱ tviṣī̍mām̐ a̱bhyoja̍sā̱ krivi̍ṁ yu̱dhābha̍va̱dā roda̍sī apṛṇadasya ma̱jmanā̱ pra vā̍vṛdhe |
2.22.2e adha̍ttā̱nyaṁ ja̱ṭhare̱ prema̍ricyata̱ saina̍ṁ saścadde̱vo de̱vaṁ sa̱tyamindra̍ṁ sa̱tya indu̍ḥ ||

adha̍ | tviṣi̍-mān | a̱bhi | oja̍sā | krivi̍m | yu̱dhā | a̱bha̱va̱t | ā | roda̍sī̱ iti̍ | a̱pṛ̱ṇa̱t | a̱sya̱ | ma̱jmanā̍ | pra | va̱vṛ̱dhe̱ |
adha̍tta | a̱nyam | ja̱ṭhare̍ | pra | ī̱m | a̱ri̱cya̱ta̱ | saḥ | e̱na̱m | sa̱śca̱t | de̱vaḥ | de̱vam | sa̱tyam | indra̍m | sa̱tyaḥ | indu̍ḥ ||2.22.2||

2.22.3a sā̱kaṁ jā̱taḥ kratu̍nā sā̱kamoja̍sā vavakṣitha sā̱kaṁ vṛ̱ddho vī̱ryai̍ḥ sāsa̱hirmṛdho̱ vica̍rṣaṇiḥ |
2.22.3e dātā̱ rādha̍ḥ stuva̱te kāmya̱ṁ vasu̱ saina̍ṁ saścadde̱vo de̱vaṁ sa̱tyamindra̍ṁ sa̱tya indu̍ḥ ||

sā̱kam | jā̱taḥ | kratu̍nā | sā̱kam | oja̍sā | va̱va̱kṣi̱tha̱ | sā̱kam | vṛ̱ddhaḥ | vī̱ryai̍ḥ | sa̱sa̱hiḥ | mṛdha̍ḥ | vi-ca̍rṣaṇiḥ |
dātā̍ | rādha̍ḥ | stu̱va̱te | kāmya̍m | vasu̍ | saḥ | e̱na̱m | sa̱śca̱t | de̱vaḥ | de̱vam | sa̱tyam | indra̍m | sa̱tyaḥ | indu̍ḥ ||2.22.3||

2.22.4a tava̱ tyannarya̍ṁ nṛ̱to'pa̍ indra pratha̱maṁ pū̱rvyaṁ di̱vi pra̱vācya̍ṁ kṛ̱tam |
2.22.4c yadde̱vasya̱ śava̍sā̱ prāri̍ṇā̱ asu̍ṁ ri̱ṇanna̱paḥ |
2.22.4e bhuva̱dviśva̍ma̱bhyāde̍va̱moja̍sā vi̱dādūrja̍ṁ śa̱takra̍turvi̱dādiṣa̍m ||

tava̍ | tyat | narya̍m | nṛ̱to̱ iti̍ | apa̍ḥ | i̱ndra̱ | pra̱tha̱mam | pū̱rvyam | di̱vi | pra̱-vācya̍m | kṛ̱tam |
yat | de̱vasya̍ | śava̍sā | pra | ari̍ṇāḥ | asu̍m | ri̱ṇan | a̱paḥ |
bhuva̍t | viśva̍m | a̱bhi | ade̍vam | oja̍sā | vi̱dāt | ūrja̍m | śa̱ta-kra̍tuḥ | vi̱dāt | iṣa̍m ||2.22.4||


2.23.1a ga̱ṇānā̍ṁ tvā ga̱ṇapa̍tiṁ havāmahe ka̱viṁ ka̍vī̱nāmu̍pa̱maśra̍vastamam |
2.23.1c jye̱ṣṭha̱rāja̱ṁ brahma̍ṇāṁ brahmaṇaspata̱ ā na̍ḥ śṛ̱ṇvannū̱tibhi̍ḥ sīda̱ sāda̍nam ||

ga̱ṇānā̍m | tvā̱ | ga̱ṇa-pa̍tim | ha̱vā̱ma̱he̱ | ka̱vim | ka̱vī̱nām | u̱pa̱maśra̍vaḥ-tamam |
jye̱ṣṭha̱-rāja̍m | brahma̍ṇām | bra̱hma̱ṇa̱ḥ | pa̱te̱ | ā | na̱ḥ | śṛ̱ṇvan | ū̱ti-bhi̍ḥ | sī̱da̱ | sada̍nam ||2.23.1||

2.23.2a de̱vāści̍tte asurya̱ prace̍taso̱ bṛha̍spate ya̱jñiya̍ṁ bhā̱gamā̍naśuḥ |
2.23.2c u̱srā i̍va̱ sūryo̱ jyoti̍ṣā ma̱ho viśve̍ṣā̱mijja̍ni̱tā brahma̍ṇāmasi ||

de̱vāḥ | ci̱t | te̱ | a̱su̱rya̱ | pra-ce̍tasaḥ | bṛha̍spate | ya̱jñiya̍m | bhā̱gam | ā̱na̱śu̱ḥ |
u̱srāḥ-i̍va | sūrya̍ḥ | jyoti̍ṣā | ma̱haḥ | viśve̍ṣām | it | ja̱ni̱tā | brahma̍ṇām | a̱si̱ ||2.23.2||

2.23.3a ā vi̱bādhyā̍ pari̱rāpa̱stamā̍ṁsi ca̱ jyoti̍ṣmanta̱ṁ ratha̍mṛ̱tasya̍ tiṣṭhasi |
2.23.3c bṛha̍spate bhī̱mama̍mitra̱dambha̍naṁ rakṣo̱haṇa̍ṁ gotra̱bhida̍ṁ sva̱rvida̍m ||

ā | vi̱-bādhya̍ | pa̱ri̱-rapa̍ḥ | tamā̍ṁsi | ca̱ | jyoti̍ṣmantam | ratha̍m | ṛ̱tasya̍ | ti̱ṣṭha̱si̱ |
bṛha̍spate | bhī̱mam | a̱mi̱tra̱-dambha̍nam | ra̱kṣa̱ḥ-hana̍m | go̱tra̱-bhida̍m | sva̱ḥ-vida̍m ||2.23.3||

2.23.4a su̱nī̱tibhi̍rnayasi̱ trāya̍se̱ jana̱ṁ yastubhya̱ṁ dāśā̱nna tamaṁho̍ aśnavat |
2.23.4c bra̱hma̱dviṣa̱stapa̍no manyu̱mīra̍si̱ bṛha̍spate̱ mahi̱ tatte̍ mahitva̱nam ||

su̱nī̱ti-bhi̍ḥ | na̱ya̱si̱ | trāya̍se | jana̍m | yaḥ | tubhya̍m | dāśā̍t | na | tam | aṁha̍ḥ | a̱śna̱va̱t |
bra̱hma̱-dviṣa̍ḥ | tapa̍naḥ | ma̱nyu̱-mīḥ | a̱si̱ | bṛha̍spate | mahi̍ | tat | te̱ | ma̱hi̱-tva̱nam ||2.23.4||

2.23.5a na tamaṁho̱ na du̍ri̱taṁ kuta̍śca̱na nārā̍tayastitiru̱rna dva̍yā̱vina̍ḥ |
2.23.5c viśvā̱ ida̍smāddhva̱raso̱ vi bā̍dhase̱ yaṁ su̍go̱pā rakṣa̍si brahmaṇaspate ||

na | tam | aṁha̍ḥ | na | du̱ḥ-i̱tam | kuta̍ḥ | ca̱na | na | arā̍tayaḥ | ti̱ti̱ru̱ḥ | na | dva̱yā̱vina̍ḥ |
viśvā̍ḥ | it | a̱smā̱t | dhva̱rasa̍ḥ | vi | bā̱dha̱se̱ | yam | su̱-go̱pāḥ | rakṣa̍si | bra̱hma̱ṇa̱ḥ | pa̱te̱ ||2.23.5||

2.23.6a tvaṁ no̍ go̱pāḥ pa̍thi̱kṛdvi̍cakṣa̱ṇastava̍ vra̱tāya̍ ma̱tibhi̍rjarāmahe |
2.23.6c bṛha̍spate̱ yo no̍ a̱bhi hvaro̍ da̱dhe svā taṁ ma̍rmartu du̱cchunā̱ hara̍svatī ||

tvam | na̱ḥ | go̱pāḥ | pa̱thi̱-kṛt | vi̱-ca̱kṣa̱ṇaḥ | tava̍ | vra̱tāya̍ | ma̱ti-bhi̍ḥ | ja̱rā̱ma̱he̱ |
bṛha̍spate | yaḥ | na̱ḥ | a̱bhi | hvara̍ḥ | da̱dhe | svā | tam | ma̱rma̱rtu̱ | du̱cchunā̍ | hara̍svatī ||2.23.6||

2.23.7a u̱ta vā̱ yo no̍ ma̱rcayā̱danā̍gaso'rātī̱vā marta̍ḥ sānu̱ko vṛka̍ḥ |
2.23.7c bṛha̍spate̱ apa̱ taṁ va̍rtayā pa̱thaḥ su̱gaṁ no̍ a̱syai de̱vavī̍taye kṛdhi ||

u̱ta | vā̱ | yaḥ | na̱ḥ | ma̱rcayā̍t | anā̍gasaḥ | a̱rā̱tī̱-vā | marta̍ḥ | sā̱nu̱kaḥ | vṛka̍ḥ |
bṛha̍spate | apa̍ | tam | va̱rta̱ya̱ | pa̱thaḥ | su̱-gam | na̱ḥ | a̱syai | de̱va-vī̍taye | kṛ̱dhi̱ ||2.23.7||

2.23.8a trā̱tāra̍ṁ tvā ta̱nūnā̍ṁ havāma̱he'va̍spartaradhiva̱ktāra̍masma̱yum |
2.23.8c bṛha̍spate deva̱nido̱ ni ba̍rhaya̱ mā du̱revā̱ utta̍raṁ su̱mnamunna̍śan ||

trā̱tāra̍m | tvā̱ | ta̱nūnā̍m | ha̱vā̱ma̱he̱ | ava̍-spartaḥ | a̱dhi̱-va̱ktāra̍m | a̱sma̱-yum |
bṛha̍spate | de̱va̱-nida̍ḥ | ni | ba̱rha̱ya̱ | mā | du̱ḥ-evā̍ḥ | ut-ta̍ram | su̱mnam | ut | na̱śa̱n ||2.23.8||

2.23.9a tvayā̍ va̱yaṁ su̱vṛdhā̍ brahmaṇaspate spā̱rhā vasu̍ manu̱ṣyā da̍dīmahi |
2.23.9c yā no̍ dū̱re ta̱ḻito̱ yā arā̍tayo̱'bhi santi̍ ja̱mbhayā̱ tā a̍na̱pnasa̍ḥ ||

tvayā̍ | va̱yam | su̱-vṛdhā̍ | bra̱hma̱ṇa̱ḥ | pa̱te̱ | spā̱rhā | vasu̍ | ma̱nu̱ṣyā̍ | ā | da̱dī̱ma̱hi̱ |
yāḥ | na̱ḥ | dū̱re | ta̱ḻita̍ḥ | yāḥ | arā̍tayaḥ | a̱bhi | santi̍ | ja̱mbhaya̍ | tāḥ | a̱na̱pnasa̍ḥ ||2.23.9||

2.23.10a tvayā̍ va̱yamu̍tta̱maṁ dhī̍mahe̱ vayo̱ bṛha̍spate̱ papri̍ṇā̱ sasni̍nā yu̱jā |
2.23.10c mā no̍ du̱ḥśaṁso̍ abhidi̱psurī̍śata̱ pra su̱śaṁsā̍ ma̱tibhi̍stāriṣīmahi ||

tvayā̍ | va̱yam | u̱t-ta̱mam | dhī̱ma̱he̱ | vaya̍ḥ | bṛha̍spate | papri̍ṇā | sasni̍nā | yu̱jā |
mā | na̱ḥ | du̱ḥ-śaṁsa̍ḥ | a̱bhi̱-di̱psuḥ | ī̱śa̱ta̱ | pra | su̱-śaṁsā̍ḥ | ma̱ti-bhi̍ḥ | tā̱ri̱ṣī̱ma̱hi̱ ||2.23.10||

2.23.11a a̱nā̱nu̱do vṛ̍ṣa̱bho jagmi̍rāha̱vaṁ niṣṭa̍ptā̱ śatru̱ṁ pṛta̍nāsu sāsa̱hiḥ |
2.23.11c asi̍ sa̱tya ṛ̍ṇa̱yā bra̍hmaṇaspata u̱grasya̍ ciddami̱tā vī̍ḻuha̱rṣiṇa̍ḥ ||

a̱na̱nu̱-daḥ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | jagmi̍ḥ | ā̱-ha̱vam | niḥ-ta̍ptā | śatru̍m | pṛta̍nāsu | sa̱sa̱hiḥ |
asi̍ | sa̱tyaḥ | ṛ̱ṇa̱-yāḥ | bra̱hma̱ṇa̱ḥ | pa̱te̱ | u̱grasya̍ | ci̱t | da̱mi̱tā | vī̱ḻu̱-ha̱rṣiṇa̍ḥ ||2.23.11||

2.23.12a ade̍vena̱ mana̍sā̱ yo ri̍ṣa̱ṇyati̍ śā̱sāmu̱gro manya̍māno̱ jighā̍ṁsati |
2.23.12c bṛha̍spate̱ mā praṇa̱ktasya̍ no va̱dho ni ka̍rma ma̱nyuṁ du̱reva̍sya̱ śardha̍taḥ ||

ade̍vena | mana̍sā | yaḥ | ri̱ṣa̱ṇyati̍ | śā̱sām | u̱graḥ | maya̍mānaḥ | jighā̍ṁsati |
bṛha̍spate | mā | praṇa̍k | tasya̍ | na̱ḥ | va̱dhaḥ | ni | ka̱rma̱ | ma̱nyum | du̱ḥ-eva̍sya | śardha̍taḥ ||2.23.12||

2.23.13a bhare̍ṣu̱ havyo̱ nama̍sopa̱sadyo̱ gantā̱ vāje̍ṣu̱ sani̍tā̱ dhana̍ṁdhanam |
2.23.13c viśvā̱ ida̱ryo a̍bhidi̱psvo̱3̱̍ mṛdho̱ bṛha̱spati̱rvi va̍varhā̱ rathā̍m̐ iva ||

bhare̍ṣu | havya̍ḥ | nama̍sā | u̱pa̱-sadya̍ḥ | gantā̍ | vāje̍ṣu | sani̍tā | dhana̍m-dhanam |
viśvā̍ḥ | it | a̱ryaḥ | a̱bhi̱-di̱psva̍ḥ | mṛdha̍ḥ | bṛha̱spati̍ḥ | vi | va̱va̱rha̱ | rathā̍n-iva ||2.23.13||

2.23.14a teji̍ṣṭhayā tapa̱nī ra̱kṣasa̍stapa̱ ye tvā̍ ni̱de da̍dhi̱re dṛ̱ṣṭavī̍ryam |
2.23.14c ā̱vistatkṛ̍ṣva̱ yadasa̍tta u̱kthyaṁ1̱̍ bṛha̍spate̱ vi pa̍ri̱rāpo̍ ardaya ||

teji̍ṣṭhayā | ta̱pa̱nī | ra̱kṣasa̍ḥ | ta̱pa̱ | ye | tvā̱ | ni̱de | da̱dhi̱re | dṛ̱ṣṭa-vī̍ryam |
ā̱viḥ | tat | kṛ̱ṣva̱ | yat | asa̍t | te̱ | u̱kthya̍m | bṛha̍spate | vi | pa̱ri̱-rapa̍ḥ | a̱rda̱ya̱ ||2.23.14||

2.23.15a bṛha̍spate̱ ati̱ yada̱ryo arhā̍ddyu̱madvi̱bhāti̱ kratu̍ma̱jjane̍ṣu |
2.23.15c yaddī̱daya̱cchava̍sa ṛtaprajāta̱ tada̱smāsu̱ dravi̍ṇaṁ dhehi ci̱tram ||

bṛha̍spate | ati̍ | yat | a̱ryaḥ | arhā̍t | dyu̱-mat | vi̱-bhāti̍ | kratu̍-mat | jane̍ṣu |
yat | dī̱daya̍t | śava̍sā | ṛ̱ta̱-pra̱jā̱ta̱ | tat | a̱smāsu̍ | dravi̍ṇam | dhe̱hi̱ | ci̱tram ||2.23.15||

2.23.16a mā na̍ḥ ste̱nebhyo̱ ye a̱bhi dru̱haspa̱de ni̍rā̱miṇo̍ ri̱pavo'nne̍ṣu jāgṛ̱dhuḥ |
2.23.16c ā de̱vānā̱moha̍te̱ vi vrayo̍ hṛ̱di bṛha̍spate̱ na pa̱raḥ sāmno̍ viduḥ ||

mā | na̱ḥ | ste̱nebhya̍ḥ | ye | a̱bhi | dru̱haḥ | pa̱de | ni̱rā̱miṇa̍ḥ | ri̱pava̍ḥ | anne̍ṣu | ja̱gṛ̱dhuḥ |
ā | de̱vānā̍m | oha̍te | vi | vraya̍ḥ | hṛ̱di | bṛha̍spate | na | pa̱raḥ | sāmna̍ḥ | vi̱du̱ḥ ||2.23.16||

2.23.17a viśve̍bhyo̱ hi tvā̱ bhuva̍nebhya̱spari̱ tvaṣṭāja̍na̱tsāmna̍ḥsāmnaḥ ka̱viḥ |
2.23.17c sa ṛ̍ṇa̱cidṛ̍ṇa̱yā brahma̍ṇa̱spati̍rdru̱ho ha̱ntā ma̱ha ṛ̱tasya̍ dha̱rtari̍ ||

viśve̍bhyaḥ | hi | tvā̱ | bhuva̍nebhyaḥ | pari̍ | tvaṣṭā̍ | aja̍nat | sāmna̍ḥ-sāmnaḥ | ka̱viḥ |
saḥ | ṛ̱ṇa̱-cit | ṛ̱ṇa̱-yāḥ | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ | dru̱haḥ | ha̱ntā | ma̱haḥ | ṛ̱tasya̍ | dha̱rtari̍ ||2.23.17||

2.23.18a tava̍ śri̱ye vya̍jihīta̱ parva̍to̱ gavā̍ṁ go̱tramu̱dasṛ̍jo̱ yada̍ṅgiraḥ |
2.23.18c indre̍ṇa yu̱jā tama̍sā̱ parī̍vṛta̱ṁ bṛha̍spate̱ nira̱pāmau̍bjo arṇa̱vam ||

tava̍ | śri̱ye | vi | a̱ji̱hī̱ta̱ | parva̍taḥ | gavā̍m | go̱tram | u̱t-asṛ̍jaḥ | yat | a̱ṅgi̱ra̱ḥ |
indre̍ṇa | yu̱jā | tama̍sā | pari̍-vṛtam | bṛha̍spate | niḥ | a̱pām | au̱bja̱ḥ | a̱rṇa̱vam ||2.23.18||

2.23.19a brahma̍ṇaspate̱ tvama̱sya ya̱ntā sū̱ktasya̍ bodhi̱ tana̍yaṁ ca jinva |
2.23.19c viśva̱ṁ tadbha̱draṁ yadava̍nti de̱vā bṛ̱hadva̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

brahma̍ṇaḥ | pa̱te̱ | tvam | a̱sya | ya̱ntā | su̱-u̱ktasya̍ | bo̱dhi̱ | tana̍yam | ca̱ | ji̱nva̱ |
viśva̍m | tat | bha̱dram | yat | ava̍nti | de̱vāḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.23.19||


2.24.1a semāma̍viḍḍhi̱ prabhṛ̍ti̱ṁ ya īśi̍ṣe̱'yā vi̍dhema̱ nava̍yā ma̱hā gi̱rā |
2.24.1c yathā̍ no mī̱ḍhvāntstava̍te̱ sakhā̱ tava̱ bṛha̍spate̱ sīṣa̍dha̱ḥ sota no̍ ma̱tim ||

saḥ | i̱mām | a̱vi̱ḍḍhi̱ | pra-bhṛ̍tim | yaḥ | īśi̍ṣe | a̱yā | vi̱dhe̱ma̱ | nava̍yā | ma̱hā | gi̱rā |
yathā̍ | na̱ḥ | mī̱ḍhvān | stava̍te | sakhā̍ | tava̍ | bṛha̍spate | sīsa̍dhaḥ | saḥ | u̱ta | na̱ḥ | ma̱tim ||2.24.1||

2.24.2a yo nantvā̱nyana̍ma̱nnyoja̍so̱tāda̍rdarma̱nyunā̱ śamba̍rāṇi̱ vi |
2.24.2c prācyā̍vaya̱dacyu̍tā̱ brahma̍ṇa̱spati̱rā cāvi̍śa̱dvasu̍manta̱ṁ vi parva̍tam ||

yaḥ | nantvā̍ni | ana̍mat | ni | oja̍sā | u̱ta | a̱da̱rda̱ḥ | ma̱nyunā̍ | śamba̍rāṇi | vi |
pra | a̱cya̱va̱ya̱t | acyu̍tā | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ | ā | ca̱ | avi̍śat | vasu̍-mantam | vi | parva̍tam ||2.24.2||

2.24.3a tadde̱vānā̍ṁ de̱vata̍māya̱ kartva̱maśra̍thnandṛ̱ḻhāvra̍danta vīḻi̱tā |
2.24.3c udgā ā̍ja̱dabhi̍na̱dbrahma̍ṇā va̱lamagū̍ha̱ttamo̱ vya̍cakṣaya̱tsva̍ḥ ||

tat | de̱vānā̍m | de̱va-ta̍māya | kartva̍m | aśra̍thnan | dṛ̱ḻhā | avra̍danta | vī̱ḻi̱tā |
ut | gāḥ | ā̱ja̱t | abhi̍nat | brahma̍ṇā | va̱lam | agū̍hat | tama̍ḥ | vi | a̱ca̱kṣa̱ya̱t | sva1̱̍riti̱ sva̍ḥ ||2.24.3||

2.24.4a aśmā̍syamava̱taṁ brahma̍ṇa̱spati̱rmadhu̍dhārama̱bhi yamoja̱sātṛ̍ṇat |
2.24.4c tame̱va viśve̍ papire sva̱rdṛśo̍ ba̱hu sā̱kaṁ si̍sicu̱rutsa̍mu̱driṇa̍m ||

aśma̍-āsyam | a̱va̱tam | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ | madhu̍-dhāram | a̱bhi | yam | oja̍sā | atṛ̍ṇat |
tam | e̱va | viśve̍ | pa̱pi̱re̱ | sva̱ḥ-dṛśa̍ḥ | ba̱hu | sā̱kam | si̱si̱cu̱ḥ | utsa̍m | u̱driṇa̍m ||2.24.4||

2.24.5a sanā̱ tā kā ci̱dbhuva̍nā̱ bhavī̍tvā mā̱dbhiḥ śa̱radbhi̱rduro̍ varanta vaḥ |
2.24.5c aya̍tantā carato a̱nyada̍nya̱didyā ca̱kāra̍ va̱yunā̱ brahma̍ṇa̱spati̍ḥ ||

sanā̍ | tā | kā | ci̱t | bhuva̍nā | bhavī̍tvā | mā̱t-bhiḥ | śa̱rat-bhi̍ḥ | dura̍ḥ | va̱ra̱nta̱ | va̱ḥ |
aya̍tantā | ca̱ra̱ta̱ḥ | a̱nyat-a̍nyat | it | yā | ca̱kāra̍ | va̱yunā̍ | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ ||2.24.5||

2.24.6a a̱bhi̱nakṣa̍nto a̱bhi ye tamā̍na̱śurni̱dhiṁ pa̍ṇī̱nāṁ pa̍ra̱maṁ guhā̍ hi̱tam |
2.24.6c te vi̱dvāṁsa̍ḥ prati̱cakṣyānṛ̍tā̱ puna̱ryata̍ u̱ āya̱ntadudī̍yurā̱viśa̍m ||

a̱bhi̱-nakṣa̍ntaḥ | a̱bhi | ye | tam | ā̱na̱śuḥ | ni̱-dhim | pa̱ṇī̱nām | pa̱ra̱mam | guhā̍ | hi̱tam |
te | vi̱dvāṁsa̍ḥ | pra̱ti̱-cakṣya̍ | anṛ̍tā | puna̍ḥ | yata̍ḥ | ū̱m̐ iti̍ | āya̍n | tat | ut | ī̱yuḥ | ā̱-viśa̍m ||2.24.6||

2.24.7a ṛ̱tāvā̍naḥ prati̱cakṣyānṛ̍tā̱ puna̱rāta̱ ā ta̍sthuḥ ka̱vayo̍ ma̱haspa̱thaḥ |
2.24.7c te bā̱hubhyā̍ṁ dhami̱tama̱gnimaśma̍ni̱ naki̱ḥ ṣo a̱styara̍ṇo ja̱hurhi tam ||

ṛ̱ta-vā̍naḥ | pra̱ti̱-cakṣya̍ | anṛ̍tā | puna̍ḥ | ā | ata̍ḥ | ā | ta̱sthu̱ḥ | ka̱vaya̍ḥ | ma̱haḥ | pa̱thaḥ |
te | bā̱hu-bhyā̍m | dha̱mi̱tam | a̱gnim | aśma̍ni | naki̍ḥ | saḥ | a̱sti̱ | ara̍ṇaḥ | ju̱huḥ | hi | tam ||2.24.7||

2.24.8a ṛ̱tajye̍na kṣi̱preṇa̱ brahma̍ṇa̱spati̱ryatra̱ vaṣṭi̱ pra tada̍śnoti̱ dhanva̍nā |
2.24.8c tasya̍ sā̱dhvīriṣa̍vo̱ yābhi̱rasya̍ti nṛ̱cakṣa̍so dṛ̱śaye̱ karṇa̍yonayaḥ ||

ṛ̱ta-jye̍na | kṣi̱preṇa̍ | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ | yatra̍ | vaṣṭi̍ | pra | tat | a̱śno̱ti̱ | dhanva̍nā |
tasya̍ | sā̱dhvīḥ | iṣa̍vaḥ | yābhi̍ḥ | asya̍ti | nṛ̱-cakṣa̍saḥ | dṛ̱śaye̍ | karṇa̍-yonayaḥ ||2.24.8||

2.24.9a sa sa̍ṁna̱yaḥ sa vi̍na̱yaḥ pu̱rohi̍ta̱ḥ sa suṣṭu̍ta̱ḥ sa yu̱dhi brahma̍ṇa̱spati̍ḥ |
2.24.9c cā̱kṣmo yadvāja̱ṁ bhara̍te ma̱tī dhanāditsūrya̍stapati tapya̱turvṛthā̍ ||

saḥ | sa̱m-na̱yaḥ | saḥ | vi̱-na̱yaḥ | pu̱raḥ-hi̍taḥ | saḥ | su-stu̍taḥ | saḥ | yu̱dhi | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ |
cā̱kṣmaḥ | yat | vāja̍m | bhara̍te | ma̱tī | dhanā̍ | āt | it | sūrya̍ḥ | ta̱pa̱ti̱ | ta̱pya̱tuḥ | vṛthā̍ ||2.24.9||

2.24.10a vi̱bhu pra̱bhu pra̍tha̱maṁ me̱hanā̍vato̱ bṛha̱spate̍ḥ suvi̱datrā̍ṇi̱ rādhyā̍ |
2.24.10c i̱mā sā̱tāni̍ ve̱nyasya̍ vā̱jino̱ yena̱ janā̍ u̱bhaye̍ bhuñja̱te viśa̍ḥ ||

vi̱-bhu | pra̱-bhu | pra̱tha̱mam | me̱hanā̍-vataḥ | bṛha̱spate̍ḥ | su̱-vi̱datrā̍ṇi | rādhyā̍ |
i̱mā | sā̱tāni̍ | ve̱nyasya̍ | vā̱jina̍ḥ | yena̍ | janā̍ḥ | u̱bhaye̍ | bhu̱ñja̱te | viśa̍ḥ ||2.24.10||

2.24.11a yo'va̍re vṛ̱jane̍ vi̱śvathā̍ vi̱bhurma̱hāmu̍ ra̱ṇvaḥ śava̍sā va̱vakṣi̍tha |
2.24.11c sa de̱vo de̱vānprati̍ paprathe pṛ̱thu viśvedu̱ tā pa̍ri̱bhūrbrahma̍ṇa̱spati̍ḥ ||

yaḥ | ava̍re | vṛ̱jane̍ | vi̱śva-thā̍ | vi̱-bhuḥ | ma̱hām | ū̱m̐ iti̍ | ra̱ṇvaḥ | śava̍sā | va̱vakṣi̍tha |
saḥ | de̱vaḥ | de̱vān | prati̍ | pa̱pra̱the̱ | pṛ̱thu | viśvā̍ | it | ū̱m̐ iti̍ | tā | pa̱ri̱-bhūḥ | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ ||2.24.11||

2.24.12a viśva̍ṁ sa̱tyaṁ ma̍ghavānā yu̱voridāpa̍śca̱na pra mi̍nanti vra̱taṁ vā̍m |
2.24.12c acche̍ndrābrahmaṇaspatī ha̱virno'nna̱ṁ yuje̍va vā̱jinā̍ jigātam ||

viśva̍m | sa̱tyam | ma̱gha̱-vā̱nā̱ | yu̱voḥ | it | āpa̍ḥ | ca̱na | pra | mi̱na̱nti̱ | vra̱tam | vā̱m |
accha̍ | i̱ndrā̱bra̱hma̱ṇa̱spa̱tī̱ iti̍ | ha̱viḥ | na̱ḥ | anna̍m | yujā̍-iva | vā̱jinā̍ | ji̱gā̱ta̱m ||2.24.12||

2.24.13a u̱tāśi̍ṣṭhā̱ anu̍ śṛṇvanti̱ vahna̍yaḥ sa̱bheyo̱ vipro̍ bharate ma̱tī dhanā̍ |
2.24.13c vī̱ḻu̱dveṣā̱ anu̱ vaśa̍ ṛ̱ṇamā̍da̱diḥ sa ha̍ vā̱jī sa̍mi̱the brahma̍ṇa̱spati̍ḥ ||

u̱ta | āśi̍ṣṭhāḥ | anu̍ | śṛ̱ṇva̱nti̱ | vahna̍yaḥ | sa̱bheya̍ḥ | vipra̍ḥ | bha̱ra̱te̱ | ma̱tī | dhanā̍ |
vī̱ḻu̱-dveṣā̍ḥ | anu̍ | vaśā̍ | ṛ̱ṇam | ā̱-da̱diḥ | saḥ | ha̱ | vā̱jī | sa̱m-i̱the | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ ||2.24.13||

2.24.14a brahma̍ṇa̱spate̍rabhavadyathāva̱śaṁ sa̱tyo ma̱nyurmahi̱ karmā̍ kariṣya̱taḥ |
2.24.14c yo gā u̱dāja̱tsa di̱ve vi cā̍bhajanma̱hīva̍ rī̱tiḥ śava̍sāsara̱tpṛtha̍k ||

brahma̍ṇaḥ | pate̍ḥ | a̱bha̱va̱t | ya̱thā̱-va̱śam | sa̱tyaḥ | ma̱nyuḥ | mahi̍ | karma̍ | ka̱ri̱ṣya̱taḥ |
yaḥ | gāḥ | u̱t-āja̍t | saḥ | di̱ve | vi | ca̱ | a̱bha̱ja̱t | ma̱hī-i̍va | rī̱tiḥ | śava̍sā | a̱sa̱ra̱t | pṛtha̍k ||2.24.14||

2.24.15a brahma̍ṇaspate su̱yama̍sya vi̱śvahā̍ rā̱yaḥ syā̍ma ra̱thyo̱3̱̍ vaya̍svataḥ |
2.24.15c vī̱reṣu̍ vī̱rām̐ upa̍ pṛṅdhi na̱stvaṁ yadīśā̍no̱ brahma̍ṇā̱ veṣi̍ me̱ hava̍m ||

brahma̍ṇaḥ | pa̱te̱ | su̱-yama̍sya | vi̱śvahā̍ | rā̱yaḥ | syā̱ma̱ | ra̱thya̍ḥ | vaya̍svataḥ |
vī̱reṣu̍ | vī̱rān | upa̍ | pṛ̱ṅdhi̱ | na̱ḥ | tvam | yat | īśā̍naḥ | brahma̍ṇā | veṣi̍ | me̱ | hava̍m ||2.24.15||

2.24.16a brahma̍ṇaspate̱ tvama̱sya ya̱ntā sū̱ktasya̍ bodhi̱ tana̍yaṁ ca jinva |
2.24.16c viśva̱ṁ tadbha̱draṁ yadava̍nti de̱vā bṛ̱hadva̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

brahma̍ṇaḥ | pa̱te̱ | tvam | a̱sya | ya̱ntā | su̱-u̱ktasya̍ | bo̱dhi̱ | tana̍yam | ca̱ | ji̱nva̱ |
viśva̍m | tat | bha̱dram | yat | ava̍nti | de̱vāḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.24.16||


2.25.1a indhā̍no a̱gniṁ va̍navadvanuṣya̱taḥ kṛ̱tabra̍hmā śūśuvadrā̱taha̍vya̱ it |
2.25.1c jā̱tena̍ jā̱tamati̱ sa pra sa̍rsṛte̱ yaṁya̱ṁ yuja̍ṁ kṛṇu̱te brahma̍ṇa̱spati̍ḥ ||

indhā̍naḥ | a̱gnim | va̱na̱va̱t | va̱nu̱ṣya̱taḥ | kṛ̱ta-bra̍hmā | śū̱śu̱va̱t | rā̱ta-ha̍vyaḥ | it |
jā̱tena̍ | jā̱tam | ati̍ | saḥ | pra | sa̱rsṛ̱te̱ | yam-ya̍m | yuja̍m | kṛ̱ṇu̱te | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ ||2.25.1||

2.25.2a vī̱rebhi̍rvī̱rānva̍navadvanuṣya̱to gobhī̍ ra̱yiṁ pa̍pratha̱dbodha̍ti̱ tmanā̍ |
2.25.2c to̱kaṁ ca̱ tasya̱ tana̍yaṁ ca vardhate̱ yaṁya̱ṁ yuja̍ṁ kṛṇu̱te brahma̍ṇa̱spati̍ḥ ||

vī̱rebhi̍ḥ | vī̱rān | va̱na̱va̱t | va̱nu̱ṣya̱taḥ | gobhi̍ḥ | ra̱yim | pa̱pra̱tha̱t | bodha̍ti | tmanā̍ |
to̱kam | ca̱ | tasya̍ | tana̍yam | ca̱ | va̱rdha̱te̱ | yam-ya̍m | yuja̍m | kṛ̱ṇu̱te | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ ||2.25.2||

2.25.3a sindhu̱rna kṣoda̱ḥ śimī̍vām̐ ṛghāya̱to vṛṣe̍va̱ vadhrī̍m̐ra̱bhi va̱ṣṭyoja̍sā |
2.25.3c a̱gneri̍va̱ prasi̍ti̱rnāha̱ varta̍ve̱ yaṁya̱ṁ yuja̍ṁ kṛṇu̱te brahma̍ṇa̱spati̍ḥ ||

sindhu̍ḥ | na | kṣoda̍ḥ | śimī̍-vān | ṛ̱ghā̱ya̱taḥ | vṛṣā̍-iva | vadhrī̍n | a̱bhi | va̱ṣṭi̱ | oja̍sā |
a̱gneḥ-i̍va | pra-si̍tiḥ | na | aha̍ | varta̍ve | yam-ya̍m | yuja̍m | kṛ̱ṇu̱te | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ ||2.25.3||

2.25.4a tasmā̍ arṣanti di̱vyā a̍sa̱ścata̱ḥ sa satva̍bhiḥ pratha̱mo goṣu̍ gacchati |
2.25.4c ani̍bhṛṣṭataviṣirha̱ntyoja̍sā̱ yaṁya̱ṁ yuja̍ṁ kṛṇu̱te brahma̍ṇa̱spati̍ḥ ||

tasmai̍ | a̱rṣa̱nti̱ | di̱vyāḥ | a̱sa̱ścata̍ḥ | saḥ | satva̍-bhiḥ | pra̱tha̱maḥ | goṣu̍ | ga̱ccha̱ti̱ |
ani̍bhṛṣṭa-taviṣiḥ | ha̱nti̱ | oja̍sā | yam-ya̍m | yuja̍m | kṛ̱ṇu̱te | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ ||2.25.4||

2.25.5a tasmā̱ idviśve̍ dhunayanta̱ sindha̱vo'cchi̍drā̱ śarma̍ dadhire pu̱rūṇi̍ |
2.25.5c de̱vānā̍ṁ su̱mne su̱bhaga̱ḥ sa e̍dhate̱ yaṁya̱ṁ yuja̍ṁ kṛṇu̱te brahma̍ṇa̱spati̍ḥ ||

tasmai̍ | it | viśve̍ | dhu̱na̱ya̱nta̱ | sindha̍vaḥ | acchi̍drā | śarma̍ | da̱dhi̱re̱ | pu̱rūṇi̍ |
de̱vānā̍m | su̱mne | su̱-bhaga̍ḥ | saḥ | e̱dha̱te̱ | yam-ya̍m | yuja̍m | kṛ̱ṇu̱te | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ ||2.25.5||


2.26.1a ṛ̱juricchaṁso̍ vanavadvanuṣya̱to de̍va̱yannidade̍vayantama̱bhya̍sat |
2.26.1c su̱prā̱vīridva̍navatpṛ̱tsu du̱ṣṭara̱ṁ yajvedaya̍jyo̱rvi bha̍jāti̱ bhoja̍nam ||

ṛ̱juḥ | it | śaṁsa̍ḥ | va̱na̱va̱t | va̱nu̱ṣya̱taḥ | de̱va̱-yan | it | ade̍va-yantam | a̱bhi | a̱sa̱t |
su̱pra̱-a̱vīḥ | it | va̱na̱va̱t | pṛ̱t-su | du̱stara̍m | yajvā̍ | it | aya̍jyoḥ | vi | bha̱jā̱ti̱ | bhoja̍nam ||2.26.1||

2.26.2a yaja̍sva vīra̱ pra vi̍hi manāya̱to bha̱draṁ mana̍ḥ kṛṇuṣva vṛtra̱tūrye̍ |
2.26.2c ha̱viṣkṛ̍ṇuṣva su̱bhago̱ yathāsa̍si̱ brahma̍ṇa̱spate̱rava̱ ā vṛ̍ṇīmahe ||

yaja̍sva | vī̱ra̱ | pra | vi̱hi̱ | ma̱nā̱ya̱taḥ | bha̱dram | mana̍ḥ | kṛ̱ṇu̱ṣva̱ | vṛ̱tra̱-tūrye̍ |
ha̱viḥ | kṛ̱ṇu̱ṣva̱ | su̱-bhaga̍ḥ | yathā̍ | asa̍si | brahma̍ṇaḥ | pate̍ḥ | ava̍ḥ | ā | vṛ̱ṇī̱ma̱he̱ ||2.26.2||

2.26.3a sa ijjane̍na̱ sa vi̱śā sa janma̍nā̱ sa pu̱trairvāja̍ṁ bharate̱ dhanā̱ nṛbhi̍ḥ |
2.26.3c de̱vānā̱ṁ yaḥ pi̱tara̍mā̱vivā̍sati śra̱ddhāma̍nā ha̱viṣā̱ brahma̍ṇa̱spati̍m ||

saḥ | it | jane̍na | saḥ | vi̱śā | saḥ | janma̍nā | saḥ | pu̱traiḥ | vāja̍m | bha̱ra̱te̱ | dhanā̍ | nṛ-bhi̍ḥ |
de̱vānā̍m | yaḥ | pi̱tara̍m | ā̱-vivā̍sati | śra̱ddhā-ma̍nāḥ | ha̱viṣā̍ | brahma̍ṇaḥ | pati̍m ||2.26.3||

2.26.4a yo a̍smai ha̱vyairghṛ̱tava̍dbhi̱ravi̍dha̱tpra taṁ prā̱cā na̍yati̱ brahma̍ṇa̱spati̍ḥ |
2.26.4c u̱ru̱ṣyatī̱maṁha̍so̱ rakṣa̍tī ri̱ṣo̱ṁ3̱̍'hości̍dasmā uru̱cakri̱radbhu̍taḥ ||

yaḥ | a̱smai̱ | ha̱vyaiḥ | ghṛ̱tava̍t-bhiḥ | avi̍dhat | pra | tam | prā̱cā | na̱ya̱ti̱ | brahma̍ṇaḥ | pati̍ḥ |
u̱ru̱ṣyati̍ | ī̱m | aṁha̍saḥ | rakṣa̍ti | ri̱ṣaḥ | a̱ṁhoḥ | ci̱t | a̱smai̱ | u̱ru̱-cakri̍ḥ | adbhu̍taḥ ||2.26.4||


2.27.1a i̱mā gira̍ ādi̱tyebhyo̍ ghṛ̱tasnū̍ḥ sa̱nādrāja̍bhyo ju̱hvā̍ juhomi |
2.27.1c śṛ̱ṇotu̍ mi̱tro a̍rya̱mā bhago̍ nastuvijā̱to varu̍ṇo̱ dakṣo̱ aṁśa̍ḥ ||

i̱māḥ | gira̍ḥ | ā̱di̱tyebhya̍ḥ | ghṛ̱ta-snū̍ḥ | sa̱nāt | rāja̍-bhyaḥ | ju̱hvā̍ | ju̱ho̱mi̱ |
śṛ̱ṇotu̍ | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | bhaga̍ḥ | na̱ḥ | tu̱vi̱-jā̱taḥ | varu̍ṇaḥ | dakṣa̍ḥ | aṁśa̍ḥ ||2.27.1||

2.27.2a i̱maṁ stoma̱ṁ sakra̍tavo me a̱dya mi̱tro a̍rya̱mā varu̍ṇo juṣanta |
2.27.2c ā̱di̱tyāsa̱ḥ śuca̍yo̱ dhāra̍pūtā̱ avṛ̍jinā anava̱dyā ari̍ṣṭāḥ ||

i̱mam | stoma̍m | sa-kra̍tavaḥ | me̱ | a̱dya | mi̱traḥ | a̱rya̱mā | varu̍ṇaḥ | ju̱ṣa̱nta̱ |
ā̱di̱tyāsa̍ḥ | śuca̍yaḥ | dhāra̍-pūtāḥ | avṛ̍jināḥ | a̱na̱va̱dyāḥ | ari̍ṣṭāḥ ||2.27.2||

2.27.3a ta ā̍di̱tyāsa̍ u̱ravo̍ gabhī̱rā ada̍bdhāso̱ dipsa̍nto bhūrya̱kṣāḥ |
2.27.3c a̱ntaḥ pa̍śyanti vṛji̱nota sā̱dhu sarva̱ṁ rāja̍bhyaḥ para̱mā ci̱danti̍ ||

te | ā̱di̱tyāsa̍ḥ | u̱rava̍ḥ | ga̱bhī̱rāḥ | ada̍bdhāsaḥ | dipsa̍ntaḥ | bhū̱ri̱-a̱kṣāḥ |
a̱ntariti̍ | pa̱śya̱nti̱ | vṛ̱ji̱nā | u̱ta | sā̱dhu | sarva̍m | rāja̍-bhyaḥ | pa̱ra̱mā | ci̱t | anti̍ ||2.27.3||

2.27.4a dhā̱raya̍nta ādi̱tyāso̱ jaga̱tsthā de̱vā viśva̍sya̱ bhuva̍nasya go̱pāḥ |
2.27.4c dī̱rghādhi̍yo̱ rakṣa̍māṇā asu̱rya̍mṛ̱tāvā̍na̱ścaya̍mānā ṛ̱ṇāni̍ ||

dhā̱raya̍ntaḥ | ā̱di̱tyāsa̍ḥ | jaga̍t | sthāḥ | de̱vāḥ | viśva̍sya | bhuva̍nasya | go̱pāḥ |
dī̱rgha-dhi̍yaḥ | rakṣa̍māṇāḥ | a̱su̱rya̍m | ṛ̱ta-vā̍naḥ | caya̍mānāḥ | ṛ̱ṇāni̍ ||2.27.4||

2.27.5a vi̱dyāmā̍dityā̱ ava̍so vo a̱sya yada̍ryamanbha̱ya ā ci̍nmayo̱bhu |
2.27.5c yu̱ṣmāka̍ṁ mitrāvaruṇā̱ praṇī̍tau̱ pari̱ śvabhre̍va duri̱tāni̍ vṛjyām ||

vi̱dyām | ā̱di̱tyā̱ḥ | ava̍saḥ | va̱ḥ | a̱sya | yat | a̱rya̱ma̱n | bha̱ye | ā | ci̱t | ma̱ya̱ḥ-bhu |
yu̱ṣmāka̍m | mi̱trā̱va̱ruṇā̱ | pra-nī̍tau | pari̍ | śvabhrā̍-iva | du̱ḥ-i̱tāni̍ | vṛ̱jyā̱m ||2.27.5||

2.27.6a su̱go hi vo̍ aryamanmitra̱ panthā̍ anṛkṣa̱ro va̍ruṇa sā̱dhurasti̍ |
2.27.6c tenā̍dityā̱ adhi̍ vocatā no̱ yaccha̍tā no duṣpari̱hantu̱ śarma̍ ||

su̱-gaḥ | hi | va̱ḥ | a̱rya̱ma̱n | mi̱tra̱ | panthā̍ḥ | a̱nṛ̱kṣa̱raḥ | va̱ru̱ṇa̱ | sā̱dhuḥ | asti̍ |
tena̍ | ā̱di̱tyā̱ḥ | adhi̍ | vo̱ca̱ta̱ | na̱ḥ | yaccha̍ta | na̱ḥ | du̱ḥ-pa̱ri̱hantu̍ | śarma̍ ||2.27.6||

2.27.7a pipa̍rtu no̱ adi̍tī̱ rāja̍pu̱trāti̱ dveṣā̍ṁsyarya̱mā su̱gebhi̍ḥ |
2.27.7c bṛ̱hanmi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ śarmopa̍ syāma puru̱vīrā̱ ari̍ṣṭāḥ ||

pipa̍rtu | na̱ḥ | adi̍tiḥ | rāja̍-putrā | ati̍ | dveṣā̍ṁsi | a̱rya̱mā | su̱-gebhi̍ḥ |
bṛ̱hat | mi̱trasya̍ | varu̍ṇasya | śarma̍ | upa̍ | syā̱ma̱ | pu̱ru̱-vīrā̍ḥ | ari̍ṣṭāḥ ||2.27.7||

2.27.8a ti̱sro bhūmī̍rdhāraya̱ntrīm̐ru̱ta dyūntrīṇi̍ vra̱tā vi̱dathe̍ a̱ntare̍ṣām |
2.27.8c ṛ̱tenā̍dityā̱ mahi̍ vo mahi̱tvaṁ tada̍ryamanvaruṇa mitra̱ cāru̍ ||

ti̱sraḥ | bhūmī̍ḥ | dhā̱ra̱ya̱n | trīn | u̱ta | dyūn | trīṇi̍ | vra̱tā | vi̱dathe̍ | a̱ntaḥ | e̱ṣā̱m |
ṛ̱tena̍ | ā̱di̱tyā̱ḥ | mahi̍ | va̱ḥ | ma̱hi̱-tvam | tat | a̱rya̱ma̱n | va̱ru̱ṇa̱ | mi̱tra̱ | cāru̍ ||2.27.8||

2.27.9a trī ro̍ca̱nā di̱vyā dhā̍rayanta hira̱ṇyayā̱ḥ śuca̍yo̱ dhāra̍pūtāḥ |
2.27.9c asva̍pnajo animi̱ṣā ada̍bdhā uru̱śaṁsā̍ ṛ̱jave̱ martyā̍ya ||

trī | ro̱ca̱nā | di̱vyā | dhā̱ra̱ya̱nta̱ | hi̱ra̱ṇyayā̍ḥ | śuca̍yaḥ | dhāra̍-pūtāḥ |
asva̍pna-jaḥ | a̱ni̱-mi̱ṣāḥ | ada̍bdhāḥ | u̱ru̱-śaṁsā̍ḥ | ṛ̱jave̍ | martyā̍ya ||2.27.9||

2.27.10a tvaṁ viśve̍ṣāṁ varuṇāsi̱ rājā̱ ye ca̍ de̱vā a̍sura̱ ye ca̱ martā̍ḥ |
2.27.10c śa̱taṁ no̍ rāsva śa̱rado̍ vi̱cakṣe̱'śyāmāyū̍ṁṣi̱ sudhi̍tāni̱ pūrvā̍ ||

tvam | viśve̍ṣām | va̱ru̱ṇa̱ | a̱si̱ | rājā̍ | ye | ca̱ | de̱vāḥ | a̱su̱ra̱ | ye | ca̱ | martā̍ḥ |
śa̱tam | na̱ḥ | rā̱sva̱ | śa̱rada̍ḥ | vi̱-cakṣe̍ | a̱śyāma̍ | āyū̍ṁṣi | su-dhi̍tāni | pūrvā̍ ||2.27.10||

2.27.11a na da̍kṣi̱ṇā vi ci̍kite̱ na sa̱vyā na prā̱cīna̍mādityā̱ nota pa̱ścā |
2.27.11c pā̱kyā̍ cidvasavo dhī̱ryā̍ cidyu̱ṣmānī̍to̱ abha̍ya̱ṁ jyoti̍raśyām ||

na | da̱kṣi̱ṇā | vi | ci̱ki̱te̱ | na | sa̱vyā | na | prā̱cīna̍m | ā̱di̱tyā̱ḥ | na | u̱ta | pa̱ścā |
pā̱kyā̍ | ci̱t | va̱sa̱va̱ḥ | dhī̱ryā̍ | ci̱t | yu̱ṣmā-nī̍taḥ | abha̍yam | jyoti̍ḥ | a̱śyā̱m ||2.27.11||

2.27.12a yo rāja̍bhya ṛta̱nibhyo̍ da̱dāśa̱ yaṁ va̱rdhaya̍nti pu̱ṣṭaya̍śca̱ nityā̍ḥ |
2.27.12c sa re̱vānyā̍ti pratha̱mo rathe̍na vasu̱dāvā̍ vi̱dathe̍ṣu praśa̱staḥ ||

yaḥ | rāja̍-bhyaḥ | ṛ̱ta̱ni-bhya̍ḥ | da̱dāśa̍ | yam | va̱rdhaya̍nti | pu̱ṣṭaya̍ḥ | ca̱ | nityā̍ḥ |
saḥ | re̱vān | yā̱ti̱ | pra̱tha̱maḥ | rathe̍na | va̱su̱-dāvā̍ | vi̱dathe̍ṣu | pra̱-śa̱staḥ ||2.27.12||

2.27.13a śuci̍ra̱paḥ sū̱yava̍sā̱ ada̍bdha̱ upa̍ kṣeti vṛ̱ddhava̍yāḥ su̱vīra̍ḥ |
2.27.13c naki̱ṣṭaṁ ghna̱ntyanti̍to̱ na dū̱rādya ā̍di̱tyānā̱ṁ bhava̍ti̱ praṇī̍tau ||

śuci̍ḥ | a̱paḥ | su̱-yava̍sāḥ | ada̍bdhaḥ | upa̍ | kṣe̱ti̱ | vṛ̱ddha-va̍yāḥ | su̱-vīra̍ḥ |
naki̍ḥ | tam | ghna̱nti̱ | anti̍taḥ | na | dū̱rāt | yaḥ | ā̱di̱tyānā̍m | bhava̍ti | pra-nī̍tau ||2.27.13||

2.27.14a adi̍te̱ mitra̱ varu̍ṇo̱ta mṛ̍ḻa̱ yadvo̍ va̱yaṁ ca̍kṛ̱mā kacci̱dāga̍ḥ |
2.27.14c u̱rva̍śyā̱mabha̍ya̱ṁ jyoti̍rindra̱ mā no̍ dī̱rghā a̱bhi na̍śa̱ntami̍srāḥ ||

adi̍te | mitra̍ | varu̍ṇa | u̱ta | mṛ̱ḻa̱ | yat | va̱ḥ | va̱yam | ca̱kṛ̱ma | kat | ci̱t | āga̍ḥ |
u̱ru | a̱śyā̱m | abha̍yam | jyoti̍ḥ | i̱ndra̱ | mā | na̱ḥ | dī̱rghāḥ | a̱bhi | na̱śa̱n | tami̍srāḥ ||2.27.14||

2.27.15a u̱bhe a̍smai pīpayataḥ samī̱cī di̱vo vṛ̱ṣṭiṁ su̱bhago̱ nāma̱ puṣya̍n |
2.27.15c u̱bhā kṣayā̍vā̱jaya̍nyāti pṛ̱tsūbhāvardhau̍ bhavataḥ sā̱dhū a̍smai ||

u̱bhe iti̍ | a̱smai̱ | pī̱pa̱ya̱ta̱ḥ | sa̱mī̱cī iti̍ sa̱m-ī̱cī | di̱vaḥ | vṛ̱ṣṭim | su̱-bhaga̍ḥ | nāma̍ | puṣya̍n |
u̱bhā | kṣayau̍ | ā̱-jaya̍n | yā̱ti̱ | pṛ̱t-su | u̱bhau | ardhau̍ | bha̱va̱ta̱ḥ | sā̱dhū iti̍ | a̱smai̱ ||2.27.15||

2.27.16a yā vo̍ mā̱yā a̍bhi̱druhe̍ yajatrā̱ḥ pāśā̍ ādityā ri̱pave̱ vicṛ̍ttāḥ |
2.27.16c a̱śvīva̱ tām̐ ati̍ yeṣa̱ṁ rathe̱nāri̍ṣṭā u̱rāvā śarma̍ntsyāma ||

yāḥ | va̱ḥ | mā̱yāḥ | a̱bhi̱-druhe̍ | ya̱ja̱trā̱ḥ | pāśā̍ḥ | ā̱di̱tyā̱ḥ | ri̱pave̍ | vi-cṛ̍ttāḥ |
a̱śvī-i̍va | tān | ati̍ | ye̱ṣa̱m | rathe̍na | ari̍ṣṭāḥ | u̱rau | ā | śarma̍n | syā̱ma̱ ||2.27.16||

2.27.17a māhaṁ ma̱ghono̍ varuṇa pri̱yasya̍ bhūri̱dāvna̱ ā vi̍da̱ṁ śūna̍mā̱peḥ |
2.27.17c mā rā̱yo rā̍jantsu̱yamā̱dava̍ sthāṁ bṛ̱hadva̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

mā | a̱ham | ma̱ghona̍ḥ | va̱ru̱ṇa̱ | pri̱yasya̍ | bhū̱ri̱-dāvna̍ḥ | ā | vi̱da̱m | śūna̍m | ā̱peḥ |
mā | rā̱yaḥ | rā̱jan | su̱-yamā̍t | ava̍ | sthā̱m | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.27.17||


2.28.1a i̱daṁ ka̱verā̍di̱tyasya̍ sva̱rājo̱ viśvā̍ni̱ sāntya̱bhya̍stu ma̱hnā |
2.28.1c ati̱ yo ma̱ndro ya̱jathā̍ya de̱vaḥ su̍kī̱rtiṁ bhi̍kṣe̱ varu̍ṇasya̱ bhūre̍ḥ ||

i̱dam | ka̱veḥ | ā̱di̱tyasya̍ | sva̱-rāja̍ḥ | viśvā̍ni | santi̍ | a̱bhi | a̱stu̱ | ma̱hnā |
ati̍ | yaḥ | ma̱ndraḥ | ya̱jathā̍ya | de̱vaḥ | su̱-kī̱rtim | bhi̱kṣe̱ | varu̍ṇasya | bhūre̍ḥ ||2.28.1||

2.28.2a tava̍ vra̱te su̱bhagā̍saḥ syāma svā̱dhyo̍ varuṇa tuṣṭu̱vāṁsa̍ḥ |
2.28.2c u̱pāya̍na u̱ṣasā̱ṁ goma̍tīnāma̱gnayo̱ na jara̍māṇā̱ anu̱ dyūn ||

tava̍ | vra̱te | su̱-bhagā̍saḥ | syā̱ma̱ | su̱-ā̱dhya̍ḥ | va̱ru̱ṇa̱ | tu̱stu̱-vāṁsa̍ḥ |
u̱pa̱-aya̍ne | u̱ṣasā̍m | go-ma̍tīnām | a̱gnaya̍ḥ | na | jara̍māṇāḥ | anu̍ | dyūn ||2.28.2||

2.28.3a tava̍ syāma puru̱vīra̍sya̱ śarma̍nnuru̱śaṁsa̍sya varuṇa praṇetaḥ |
2.28.3c yū̱yaṁ na̍ḥ putrā aditeradabdhā a̱bhi kṣa̍madhva̱ṁ yujyā̍ya devāḥ ||

tava̍ | syā̱ma̱ | pu̱ru̱-vīra̍sya | śarma̍n | u̱ru̱-śaṁsa̍sya | va̱ru̱ṇa̱ | pra̱ne̱ta̱riti̍ pra-netaḥ |
yū̱yam | na̱ḥ | pu̱trā̱ḥ | a̱di̱te̱ḥ | a̱da̱bdhā̱ḥ | a̱bhi | kṣa̱ma̱dhva̱m | yujyā̍ya | de̱vā̱ḥ ||2.28.3||

2.28.4a pra sī̍mādi̱tyo a̍sṛjadvidha̱rtām̐ ṛ̱taṁ sindha̍vo̱ varu̍ṇasya yanti |
2.28.4c na śrā̍myanti̱ na vi mu̍cantye̱te vayo̱ na pa̍ptū raghu̱yā pari̍jman ||

pra | sī̱m | ā̱di̱tyaḥ | a̱sṛ̱ja̱t | vi̱-dha̱rtā | ṛ̱tam | sindha̍vaḥ | varu̍ṇasya | ya̱nti̱ |
na | śrā̱mya̱nti̱ | na | vi | mu̱ca̱nti̱ | e̱te | vaya̍ḥ | na | pa̱ptu̱ḥ | ra̱ghu̱-yā | pari̍-jman ||2.28.4||

2.28.5a vi macchra̍thāya raśa̱nāmi̱vāga̍ ṛ̱dhyāma̍ te varuṇa̱ khāmṛ̱tasya̍ |
2.28.5c mā tantu̍śchedi̱ vaya̍to̱ dhiya̍ṁ me̱ mā mātrā̍ śārya̱pasa̍ḥ pu̱ra ṛ̱toḥ ||

vi | mat | śra̱tha̱ya̱ | ra̱śa̱nām-i̍va | āga̍ḥ | ṛ̱dhyāma̍ | te̱ | va̱ru̱ṇa̱ | khām | ṛ̱tasya̍ |
mā | tantu̍ḥ | che̱di̱ | vaya̍taḥ | dhiya̍m | me̱ | mā | mātrā̍ | śā̱ri̱ | a̱pasa̍ḥ | pu̱rā | ṛ̱toḥ ||2.28.5||

2.28.6a apo̱ su mya̍kṣa varuṇa bhi̱yasa̱ṁ matsamrā̱ḻṛtā̱vo'nu̍ mā gṛbhāya |
2.28.6c dāme̍va va̱tsādvi mu̍mu̱gdhyaṁho̍ na̱hi tvadā̱re ni̱miṣa̍śca̱neśe̍ ||

apo̱ iti̍ | su | mya̱kṣa̱ | va̱ru̱ṇa̱ | bhi̱yasa̍m | mat | sam-rā̍ṭ | ṛta̍-vaḥ | anu̍ | mā̱ | gṛ̱bhā̱ya̱ |
dāma̍-iva | va̱tsāt | vi | mu̱mu̱gdhi̱ | aṁha̍ḥ | na̱hi | tvat | ā̱re | ni̱-miṣa̍ḥ | ca̱na | īśe̍ ||2.28.6||

2.28.7a mā no̍ va̱dhairva̍ruṇa̱ ye ta̍ i̱ṣṭāvena̍ḥ kṛ̱ṇvanta̍masura bhrī̱ṇanti̍ |
2.28.7c mā jyoti̍ṣaḥ pravasa̱thāni̍ ganma̱ vi ṣū mṛdha̍ḥ śiśratho jī̱vase̍ naḥ ||

mā | na̱ḥ | va̱dhaiḥ | va̱ru̱ṇa̱ | ye | te̱ | i̱ṣṭau | ena̍ḥ | kṛ̱ṇvanta̍m | a̱su̱ra̱ | bhrī̱ṇanti̍ |
mā | jyoti̍ṣaḥ | pra̱-va̱sa̱thāni̍ | ga̱nma̱ | vi | su | mṛdha̍ḥ | śi̱śra̱tha̱ḥ | jī̱vase̍ | na̱ḥ ||2.28.7||

2.28.8a nama̍ḥ pu̱rā te̍ varuṇo̱ta nū̱namu̱tāpa̱raṁ tu̍vijāta bravāma |
2.28.8c tve hi ka̱ṁ parva̍te̱ na śri̱tānyapra̍cyutāni dūḻabha vra̱tāni̍ ||

nama̍ḥ | pu̱rā | te̱ | va̱ru̱ṇa̱ | u̱ta | nū̱nam | u̱ta | a̱pa̱ram | tu̱vi̱-jā̱ta̱ | bra̱vā̱ma̱ |
tve iti̍ | hi | ka̱m | parva̍te | na | śri̱tāni̍ | apra̍-cyutāni | du̱ḥ-da̱bha̱ | vra̱tāni̍ ||2.28.8||

2.28.9a para̍ ṛ̱ṇā sā̍vī̱radha̱ matkṛ̍tāni̱ māhaṁ rā̍janna̱nyakṛ̍tena bhojam |
2.28.9c avyu̍ṣṭā̱ innu bhūya̍sīru̱ṣāsa̱ ā no̍ jī̱vānva̍ruṇa̱ tāsu̍ śādhi ||

parā̍ | ṛ̱ṇā | sā̱vī̱ḥ | adha̍ | mat-kṛ̍tāni | mā | a̱ham | rā̱ja̱n | a̱nya-kṛ̍tena | bho̱ja̱m |
avi̍-uṣṭāḥ | it | nu | bhūya̍sīḥ | u̱ṣasa̍ḥ | ā | na̱ḥ | jī̱vān | va̱ru̱ṇa̱ | tāsu̍ | śā̱dhi̱ ||2.28.9||

2.28.10a yo me̍ rāja̱nyujyo̍ vā̱ sakhā̍ vā̱ svapne̍ bha̱yaṁ bhī̱rave̱ mahya̱māha̍ |
2.28.10c ste̱no vā̱ yo dipsa̍ti no̱ vṛko̍ vā̱ tvaṁ tasmā̍dvaruṇa pāhya̱smān ||

yaḥ | me̱ | rā̱ja̱n | yujya̍ḥ | vā̱ | sakhā̍ | vā̱ | svapne̍ | bha̱yam | bhī̱rave̍ | mahya̍m | āha̍ |
ste̱naḥ | vā̱ | yaḥ | dipsa̍ti | na̱ḥ | vṛka̍ḥ | vā̱ | tvam | tasmā̍t | va̱ru̱ṇa̱ | pā̱hi̱ | a̱smān ||2.28.10||

2.28.11a māhaṁ ma̱ghono̍ varuṇa pri̱yasya̍ bhūri̱dāvna̱ ā vi̍da̱ṁ śūna̍mā̱peḥ |
2.28.11c mā rā̱yo rā̍jantsu̱yamā̱dava̍ sthāṁ bṛ̱hadva̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

mā | a̱ham | ma̱ghona̍ḥ | va̱ru̱ṇa̱ | pri̱yasya̍ | bhū̱ri̱-dāvna̍ḥ | ā | vi̱da̱m | śūna̍m | ā̱peḥ |
mā | rā̱yaḥ | rā̱jan | su̱-yamā̍t | ava̍ | sthā̱m | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.28.11||


2.29.1a dhṛta̍vratā̱ ādi̍tyā̱ iṣi̍rā ā̱re matka̍rta raha̱sūri̱vāga̍ḥ |
2.29.1c śṛ̱ṇva̱to vo̱ varu̍ṇa̱ mitra̱ devā̍ bha̱drasya̍ vi̱dvām̐ ava̍se huve vaḥ ||

dhṛta̍-vratāḥ | ādi̍tyāḥ | iṣi̍rāḥ | ā̱re | mat | ka̱rta̱ | ra̱ha̱sūḥ-i̍va | āga̍ḥ |
śṛ̱ṇva̱taḥ | va̱ḥ | varu̍ṇa | mitra̍ | devā̍ḥ | bha̱drasya̍ | vi̱dvān | ava̍se | hu̱ve̱ | va̱ḥ ||2.29.1||

2.29.2a yū̱yaṁ de̍vā̱ḥ prama̍tiryū̱yamojo̍ yū̱yaṁ dveṣā̍ṁsi sanu̱taryu̍yota |
2.29.2c a̱bhi̱kṣa̱ttāro̍ a̱bhi ca̱ kṣama̍dhvama̱dyā ca̍ no mṛ̱ḻaya̍tāpa̱raṁ ca̍ ||

yū̱yam | de̱vā̱ḥ | pra-ma̍tiḥ | yū̱yam | oja̍ḥ | yū̱yam | dveṣā̍ṁsi | sa̱nu̱taḥ | yu̱yo̱ta̱ |
a̱bhi̱-kṣa̱ttāra̍ḥ | a̱bhi | ca̱ | kṣama̍dhvam | a̱dya | ca̱ | na̱ḥ | mṛ̱ḻaya̍ta | a̱pa̱ram | ca̱ ||2.29.2||

2.29.3a kimū̱ nu va̍ḥ kṛṇavā̱māpa̍reṇa̱ kiṁ sane̍na vasava̱ āpye̍na |
2.29.3c yū̱yaṁ no̍ mitrāvaruṇādite ca sva̱stimi̍ndrāmaruto dadhāta ||

kim | ū̱m̐ iti̍ | nu | va̱ḥ | kṛ̱ṇa̱vā̱ma̱ | apa̍reṇa | kim | sane̍na | va̱sa̱va̱ḥ | āpye̍na |
yū̱yam | na̱ḥ | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | a̱di̱te̱ | ca̱ | sva̱stim | i̱ndrā̱ma̱ru̱ta̱ḥ | da̱dhā̱ta̱ ||2.29.3||

2.29.4a ha̱ye de̍vā yū̱yamidā̱paya̍ḥ stha̱ te mṛ̍ḻata̱ nādha̍mānāya̱ mahya̍m |
2.29.4c mā vo̱ ratho̍ madhyama̱vāḻṛ̱te bhū̱nmā yu̱ṣmāva̍tsvā̱piṣu̍ śramiṣma ||

ha̱ye | de̱vā̱ḥ | yū̱yam | it | ā̱paya̍ḥ | stha̱ | te | mṛ̱ḻa̱ta̱ | nādha̍mānāya | mahya̍m |
mā | va̱ḥ | ratha̍ḥ | ma̱dhya̱ma̱-vāṭ | ṛ̱te | bhū̱t | mā | yu̱ṣmāva̍t-su | ā̱piṣu̍ | śra̱mi̱ṣma̱ ||2.29.4||

2.29.5a pra va̱ eko̍ mimaya̱ bhūryāgo̱ yanmā̍ pi̱teva̍ kita̱vaṁ śa̍śā̱sa |
2.29.5c ā̱re pāśā̍ ā̱re a̱ghāni̍ devā̱ mā mādhi̍ pu̱tre vimi̍va grabhīṣṭa ||

pra | va̱ḥ | eka̍ḥ | mi̱ma̱ya̱ | bhūri̍ | āga̍ḥ | yat | mā̱ | pi̱tā-i̍va | ki̱ta̱vam | śa̱śā̱sa |
ā̱re | pāśā̍ḥ | ā̱re | a̱ghāni̍ | de̱vā̱ḥ | mā | mā̱ | adhi̍ | pu̱tre | vim-i̍va | gra̱bhī̱ṣṭa̱ ||2.29.5||

2.29.6a a̱rvāñco̍ a̱dyā bha̍vatā yajatrā̱ ā vo̱ hārdi̱ bhaya̍māno vyayeyam |
2.29.6c trādhva̍ṁ no devā ni̱juro̱ vṛka̍sya̱ trādhva̍ṁ ka̱rtāda̍va̱pado̍ yajatrāḥ ||

a̱rvāñca̍ḥ | a̱dya | bha̱va̱ta̱ | ya̱ja̱trā̱ḥ | ā | va̱ḥ | hārdi̍ | bhaya̍mānaḥ | vya̱ye̱ya̱m |
trādhva̍m | na̱ḥ | de̱vā̱ḥ | ni̱-jura̍ḥ | vṛka̍sya | trādhva̍m | ka̱rtāt | a̱va̱-pada̍ḥ | ya̱ja̱trā̱ḥ ||2.29.6||

2.29.7a māhaṁ ma̱ghono̍ varuṇa pri̱yasya̍ bhūri̱dāvna̱ ā vi̍da̱ṁ śūna̍mā̱peḥ |
2.29.7c mā rā̱yo rā̍jantsu̱yamā̱dava̍ sthāṁ bṛ̱hadva̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

mā | a̱ham | ma̱ghona̍ḥ | va̱ru̱ṇa̱ | pri̱yasya̍ | bhū̱ri̱-dāvna̍ḥ | ā | vi̱da̱m | śūna̍m | ā̱peḥ |
mā | rā̱yaḥ | rā̱jan | su̱-yamā̍t | ava̍ | sthā̱m | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.29.7||


2.30.1a ṛ̱taṁ de̱vāya̍ kṛṇva̱te sa̍vi̱tra indrā̍yāhi̱ghne na ra̍manta̱ āpa̍ḥ |
2.30.1c aha̍raharyātya̱ktura̱pāṁ kiyā̱tyā pra̍tha̱maḥ sarga̍ āsām ||

ṛ̱tam | de̱vāya̍ | kṛ̱ṇva̱te | sa̱vi̱tre | indrā̍ya | a̱hi̱-ghne | na | ra̱ma̱nte̱ | āpa̍ḥ |
aha̍ḥ-ahaḥ | yā̱ti̱ | a̱ktuḥ | a̱pām | kiya̍ti | ā | pra̱tha̱maḥ | sarga̍ḥ | ā̱sā̱m ||2.30.1||

2.30.2a yo vṛ̱trāya̱ sina̱matrābha̍riṣya̱tpra taṁ jani̍trī vi̱duṣa̍ uvāca |
2.30.2c pa̱tho rada̍ntī̱ranu̱ joṣa̍masmai di̱vedi̍ve̱ dhuna̍yo ya̱ntyartha̍m ||

yaḥ | vṛ̱trāya̍ | sina̍m | atra̍ | abha̍riṣyat | pra | tam | jani̍trī | vi̱duṣe̍ | u̱vā̱ca̱ |
pa̱thaḥ | rada̍ntīḥ | anu̍ | joṣa̍m | a̱smai̱ | di̱ve-di̍ve | dhuna̍yaḥ | ya̱nti̱ | artha̍m ||2.30.2||

2.30.3a ū̱rdhvo hyasthā̱dadhya̱ntari̱kṣe'dhā̍ vṛ̱trāya̱ pra va̱dhaṁ ja̍bhāra |
2.30.3c miha̱ṁ vasā̍na̱ upa̱ hīmadu̍drotti̱gmāyu̍dho ajaya̱cchatru̱mindra̍ḥ ||

ū̱rdhvaḥ | hi | asthā̍t | adhi̍ | a̱ntari̍kṣe | adha̍ | vṛ̱trāya̍ | pra | va̱dham | ja̱bhā̱ra̱ |
miha̍m | vasā̍naḥ | upa̍ | hi | ī̱m | adu̍drot | ti̱gma-ā̍yudhaḥ | a̱ja̱ya̱t | śatru̍m | indra̍ḥ ||2.30.3||

2.30.4a bṛha̍spate̱ tapu̱ṣāśne̍va vidhya̱ vṛka̍dvaraso̱ asu̍rasya vī̱rān |
2.30.4c yathā̍ ja̱ghantha̍ dhṛṣa̱tā pu̱rā ci̍de̱vā ja̍hi̱ śatru̍ma̱smāka̍mindra ||

bṛha̍spate | tapu̍ṣā | aśnā̍-iva | vi̱dhya̱ | vṛka̍-dvarasaḥ | asu̍rasya | vī̱rān |
yathā̍ | ja̱ghantha̍ | dhṛ̱ṣa̱tā | pu̱rā | ci̱t | e̱va | ja̱hi̱ | śatru̍m | a̱smāka̍m | i̱ndra̱ ||2.30.4||

2.30.5a ava̍ kṣipa di̱vo aśmā̍namu̱ccā yena̱ śatru̍ṁ mandasā̱no ni̱jūrvā̍ḥ |
2.30.5c to̱kasya̍ sā̱tau tana̍yasya̱ bhūre̍ra̱smām̐ a̱rdhaṁ kṛ̍ṇutādindra̱ gonā̍m ||

ava̍ | kṣi̱pa̱ | di̱vaḥ | aśmā̍nam | u̱ccā | yena̍ | śatru̍m | ma̱nda̱sā̱naḥ | ni̱-jūrvā̍ḥ |
to̱kasya̍ | sā̱tau | tana̍yasya | bhūre̍ḥ | a̱smān | a̱rdham | kṛ̱ṇu̱tā̱t | i̱ndra̱ | gonā̍m ||2.30.5||

2.30.6a pra hi kratu̍ṁ vṛ̱hatho̱ yaṁ va̍nu̱tho ra̱dhrasya̍ stho̱ yaja̍mānasya co̱dau |
2.30.6c indrā̍somā yu̱vama̱smām̐ a̍viṣṭama̱sminbha̱yasthe̍ kṛṇutamu lo̱kam ||

pra | hi | kratu̍m | vṛ̱hatha̍ḥ | yam | va̱nu̱thaḥ | ra̱dhrasya̍ | stha̱ḥ | yaja̍mānasya | co̱dau |
indrā̍somā | yu̱vam | a̱smān | a̱vi̱ṣṭa̱m | a̱smin | bha̱ya-sthe̍ | kṛ̱ṇu̱ta̱m | ū̱m̐ iti̍ | lo̱kam ||2.30.6||

2.30.7a na mā̍ tama̱nna śra̍ma̱nnota ta̍ndra̱nna vo̍cāma̱ mā su̍no̱teti̱ soma̍m |
2.30.7c yo me̍ pṛ̱ṇādyo dada̱dyo ni̱bodhā̱dyo mā̍ su̱nvanta̱mupa̱ gobhi̱rāya̍t ||

na | mā̱ | ta̱ma̱t | na | śra̱ma̱t | na | u̱ta | ta̱ndra̱t | na | vo̱cā̱ma̱ | mā | su̱no̱ta̱ | iti̍ | soma̍m |
yaḥ | me̱ | pṛ̱ṇāt | yaḥ | dada̍t | yaḥ | ni̱-bodhā̍t | yaḥ | mā̱ | su̱nvanta̍m | upa̍ | gobhi̍ḥ | ā | aya̍t ||2.30.7||

2.30.8a sara̍svati̱ tvama̱smām̐ a̍viḍḍhi ma̱rutva̍tī dhṛṣa̱tī je̍ṣi̱ śatrū̍n |
2.30.8c tyaṁ ci̱cchardha̍ntaṁ taviṣī̱yamā̍ṇa̱mindro̍ hanti vṛṣa̱bhaṁ śaṇḍi̍kānām ||

sara̍svati | tvam | a̱smān | a̱vi̱ḍḍhi̱ | ma̱rutva̍tī | dhṛ̱ṣa̱tī | je̱ṣi̱ | śatrū̍n |
tyam | ci̱t | śardha̍ntam | ta̱vi̱ṣī̱-yamā̍ṇam | indra̍ḥ | ha̱nti̱ | vṛ̱ṣa̱bham | śaṇḍi̍kānām ||2.30.8||

2.30.9a yo na̱ḥ sanu̍tya u̱ta vā̍ jigha̱tnura̍bhi̱khyāya̱ taṁ ti̍gi̱tena̍ vidhya |
2.30.9c bṛha̍spata̱ āyu̍dhairjeṣi̱ śatrū̍ndru̱he rīṣa̍nta̱ṁ pari̍ dhehi rājan ||

yaḥ | na̱ḥ | sanu̍tyaḥ | u̱ta | vā̱ | ji̱gha̱tnuḥ | a̱bhi̱-khyāya̍ | tam | ti̱gi̱tena̍ | vi̱dhya̱ |
bṛha̍spate | āyu̍dhaiḥ | je̱ṣi̱ | śatrū̍n | dru̱he | riṣa̍ntam | pari̍ | dhe̱hi̱ | rā̱ja̱n ||2.30.9||

2.30.10a a̱smāke̍bhi̱ḥ satva̍bhiḥ śūra̱ śūrai̍rvī̱ryā̍ kṛdhi̱ yāni̍ te̱ kartvā̍ni |
2.30.10c jyoga̍bhūva̱nnanu̍dhūpitāso ha̱tvī teṣā̱mā bha̍rā no̱ vasū̍ni ||

a̱smāke̍bhiḥ | satva̍-bhiḥ | śū̱ra̱ | śūrai̍ḥ | vī̱ryā̍ | kṛ̱dhi̱ | yāni̍ | te̱ | kartvā̍ni |
jyok | a̱bhū̱va̱n | anu̍-dhūpitāsaḥ | ha̱tvī | teṣā̍m | ā | bha̱ra̱ | na̱ḥ | vasū̍ni ||2.30.10||

2.30.11a taṁ va̱ḥ śardha̱ṁ māru̍taṁ sumna̱yurgi̱ropa̍ bruve̱ nama̍sā̱ daivya̱ṁ jana̍m |
2.30.11c yathā̍ ra̱yiṁ sarva̍vīra̱ṁ naśā̍mahā apatya̱sāca̱ṁ śrutya̍ṁ di̱vedi̍ve ||

tam | va̱ḥ | śardha̍m | māru̍tam | su̱mna̱-yuḥ | gi̱rā | upa̍ | bru̱ve̱ | nama̍sā | daivya̍m | jana̍m |
yathā̍ | ra̱yim | sarva̍-vīram | naśā̍mahai | a̱pa̱tya̱-sāca̍m | śrutya̍m | di̱ve-di̍ve ||2.30.11||


2.31.1a a̱smāka̍ṁ mitrāvaruṇāvata̱ṁ ratha̍mādi̱tyai ru̱drairvasu̍bhiḥ sacā̱bhuvā̍ |
2.31.1c pra yadvayo̱ na papta̱nvasma̍na̱spari̍ śrava̱syavo̱ hṛṣī̍vanto vana̱rṣada̍ḥ ||

a̱smāka̍m | mi̱trā̱va̱ru̱ṇā̱ | a̱va̱ta̱m | ratha̍m | ā̱di̱tyaiḥ | ru̱draiḥ | vasu̍-bhiḥ | sa̱cā̱-bhuvā̍ |
pra | yat | vaya̍ḥ | na | papta̍n | vasma̍naḥ | pari̍ | śra̱va̱syava̍ḥ | hṛṣī̍-vantaḥ | va̱na̱-sada̍ḥ ||2.31.1||

2.31.2a adha̍ smā na̱ uda̍vatā sajoṣaso̱ ratha̍ṁ devāso a̱bhi vi̱kṣu vā̍ja̱yum |
2.31.2c yadā̱śava̱ḥ padyā̍bhi̱stitra̍to̱ raja̍ḥ pṛthi̱vyāḥ sānau̱ jaṅgha̍nanta pā̱ṇibhi̍ḥ ||

adha̍ | sma̱ | na̱ḥ | ut | a̱va̱ta̱ | sa̱-jo̱ṣa̱sa̱ḥ | ratha̍m | de̱vā̱sa̱ḥ | a̱bhi | vi̱kṣu | vā̱ja̱-yum |
yat | ā̱śava̍ḥ | padyā̍bhiḥ | titra̍taḥ | raja̍ḥ | pṛ̱thi̱vyāḥ | sānau̍ | jaṅgha̍nanta | pā̱ṇi-bhi̍ḥ ||2.31.2||

2.31.3a u̱ta sya na̱ indro̍ vi̱śvaca̍rṣaṇirdi̱vaḥ śardhe̍na̱ māru̍tena su̱kratu̍ḥ |
2.31.3c anu̱ nu sthā̍tyavṛ̱kābhi̍rū̱tibhī̱ ratha̍ṁ ma̱he sa̱naye̱ vāja̍sātaye ||

u̱ta | syaḥ | na̱ḥ | indra̍ḥ | vi̱śva-ca̍rṣaṇiḥ | di̱vaḥ | śardhe̍na | māru̍tena | su̱-kratu̍ḥ |
anu̍ | nu | sthā̱ti̱ | a̱vṛ̱kābhi̍ḥ | ū̱ti-bhi̍ḥ | ratha̍m | ma̱he | sa̱naye̍ | vāja̍-sātaye ||2.31.3||

2.31.4a u̱ta sya de̱vo bhuva̍nasya sa̱kṣaṇi̱stvaṣṭā̱ gnābhi̍ḥ sa̱joṣā̍ jūjuva̱dratha̍m |
2.31.4c iḻā̱ bhago̍ bṛhaddi̱vota roda̍sī pū̱ṣā pura̍ṁdhira̱śvinā̱vadhā̱ patī̍ ||

u̱ta | syaḥ | de̱vaḥ | bhuva̍nasya | sa̱kṣaṇi̍ḥ | tvaṣṭā̍ | gnābhi̍ḥ | sa̱-joṣā̍ḥ | jū̱ju̱va̱t | ratha̍m |
iḻā̍ | bhaga̍ḥ | bṛ̱ha̱t-di̱vā | u̱ta | roda̍sī̱ iti̍ | pū̱ṣā | pura̍m-dhiḥ | a̱śvinau̍ | adha̍ | patī̱ iti̍ ||2.31.4||

2.31.5a u̱ta tye de̱vī su̱bhage̍ mithū̱dṛśo̱ṣāsā̱naktā̱ jaga̍tāmapī̱juvā̍ |
2.31.5c stu̱ṣe yadvā̍ṁ pṛthivi̱ navya̍sā̱ vaca̍ḥ sthā̱tuśca̱ vaya̱striva̍yā upa̱stire̍ ||

u̱ta | tye iti̍ | de̱vī iti̍ | su̱bhage̱ iti̍ su̱-bhage̍ | mi̱thu̱-dṛśā̍ | u̱ṣasā̱naktā̍ | jaga̍tām | a̱pi̱-juvā̍ |
stu̱ṣe | yat | vā̱m | pṛ̱thi̱vi̱ | navya̍sā | vaca̍ḥ | sthā̱tuḥ | ca̱ | vaya̍ḥ | tri-va̍yāḥ | u̱pa̱-stire̍ ||2.31.5||

2.31.6a u̱ta va̱ḥ śaṁsa̍mu̱śijā̍miva śma̱syahi̍rbu̱dhnyo̱3̱̍'ja eka̍pādu̱ta |
2.31.6c tri̱ta ṛ̍bhu̱kṣāḥ sa̍vi̱tā cano̍ dadhe̱'pāṁ napā̍dāśu̱hemā̍ dhi̱yā śami̍ ||

u̱ta | va̱ḥ | śaṁsa̍m | u̱śijā̍m-iva | śma̱si̱ | ahi̍ḥ | bu̱dhnya̍ḥ | a̱jaḥ | eka̍-pāt | u̱ta |
tri̱taḥ | ṛ̱bhu̱kṣāḥ | sa̱vi̱tā | cana̍ḥ | da̱dhe̱ | a̱pām | napā̍t | ā̱śu̱-hemā̍ | dhi̱yā | śami̍ ||2.31.6||

2.31.7a e̱tā vo̍ va̱śmyudya̍tā yajatrā̱ ata̍kṣannā̱yavo̱ navya̍se̱ sam |
2.31.7c śra̱va̱syavo̱ vāja̍ṁ cakā̱nāḥ sapti̱rna rathyo̱ aha̍ dhī̱tima̍śyāḥ ||

e̱tā | va̱ḥ | va̱śmi̱ | ut-ya̍tā | ya̱ja̱trā̱ḥ | ata̍kṣan | ā̱yava̍ḥ | navya̍se | sam |
śra̱va̱syava̍ḥ | vāja̍m | ca̱kā̱nāḥ | sapti̍ḥ | na | rathya̍ḥ | aha̍ | dhī̱tim | a̱śyā̱ḥ ||2.31.7||


2.32.1a a̱sya me̍ dyāvāpṛthivī ṛtāya̱to bhū̱tama̍vi̱trī vaca̍sa̱ḥ siṣā̍sataḥ |
2.32.1c yayo̱rāyu̍ḥ prata̱raṁ te i̱daṁ pu̱ra upa̍stute vasū̱yurvā̍ṁ ma̱ho da̍dhe ||

a̱sya | me̱ | dyā̱vā̱pṛ̱thi̱vī̱ iti̍ | ṛ̱ta̱-ya̱taḥ | bhū̱tam | a̱vi̱trī iti̍ | vaca̍saḥ | sisā̍sataḥ |
yayo̍ḥ | āyu̍ḥ | pra̱-ta̱ram | te iti̍ | i̱dam | pu̱raḥ | upa̍stute̱ ityupa̍-stute | va̱su̱-yuḥ | vā̱ | ma̱haḥ | da̱dhe̱ ||2.32.1||

2.32.2a mā no̱ guhyā̱ ripa̍ ā̱yoraha̍ndabha̱nmā na̍ ā̱bhyo rī̍radho du̱cchunā̍bhyaḥ |
2.32.2c mā no̱ vi yau̍ḥ sa̱khyā vi̱ddhi tasya̍ naḥ sumnāya̱tā mana̍sā̱ tattve̍mahe ||

mā | na̱ḥ | guhyā̍ḥ | ripa̍ḥ | ā̱yoḥ | aha̍n | da̱bha̱n | mā | na̱ḥ | ā̱bhyaḥ | rī̱ra̱dha̱ḥ | du̱cchunā̍bhyaḥ |
mā | na̱ḥ | vi | yau̱ḥ | sa̱khyā | vi̱ddhi | tasya̍ | na̱ḥ | su̱mna̱-ya̱tā | mana̍sā | tat | tvā̱ | ī̱ma̱he̱ ||2.32.2||

2.32.3a ahe̍ḻatā̱ mana̍sā śru̱ṣṭimā va̍ha̱ duhā̍nāṁ dhe̱nuṁ pi̱pyuṣī̍masa̱ścata̍m |
2.32.3c padyā̍bhirā̱śuṁ vaca̍sā ca vā̱jina̱ṁ tvāṁ hi̍nomi puruhūta vi̱śvahā̍ ||

ahe̍ḻatā | mana̍sā | śru̱ṣṭim | ā | va̱ha̱ | duhā̍nām | dhe̱num | pi̱pyuṣī̍m | a̱sa̱ścata̍m |
padyā̍bhiḥ | ā̱śum | vaca̍sā | ca̱ | vā̱jina̍m | tvām | hi̱no̱mi̱ | pu̱ru̱-hū̱ta̱ | vi̱śvahā̍ ||2.32.3||

2.32.4a rā̱kāma̱haṁ su̱havā̍ṁ suṣṭu̱tī hu̍ve śṛ̱ṇotu̍ naḥ su̱bhagā̱ bodha̍tu̱ tmanā̍ |
2.32.4c sīvya̱tvapa̍ḥ sū̱cyācchi̍dyamānayā̱ dadā̍tu vī̱raṁ śa̱tadā̍yamu̱kthya̍m ||

rā̱kām | a̱ham | su̱-havā̍m | su̱-stu̱tī | hu̱ve̱ | śṛ̱ṇotu̍ | na̱ḥ | su̱-bhagā̍ | bodha̍tu | tmanā̍ |
sīvya̍tu | apa̍ḥ | sū̱cyā | acchi̍dyamānayā | dadā̍tu | vī̱ram | śa̱ta-dā̍yam | u̱kthya̍m ||2.32.4||

2.32.5a yāste̍ rāke suma̱taya̍ḥ su̱peśa̍so̱ yābhi̱rdadā̍si dā̱śuṣe̱ vasū̍ni |
2.32.5c tābhi̍rno a̱dya su̱manā̍ u̱pāga̍hi sahasrapo̱ṣaṁ su̍bhage̱ rarā̍ṇā ||

yāḥ | te̱ | rā̱ke̱ | su̱-ma̱taya̍ḥ | su̱-peśa̍saḥ | yābhi̍ḥ | dadā̍si | dā̱śuṣe̍ | vasū̍ni |
tābhi̍ḥ | na̱ḥ | a̱dya | su̱-manā̍ḥ | u̱pa̱-āga̍hi | sa̱ha̱sra̱-po̱ṣam | su̱-bha̱ge̱ | rarā̍ṇā ||2.32.5||

2.32.6a sinī̍vāli̱ pṛthu̍ṣṭuke̱ yā de̱vānā̱masi̱ svasā̍ |
2.32.6c ju̱ṣasva̍ ha̱vyamāhu̍taṁ pra̱jāṁ de̍vi didiḍḍhi naḥ ||

sinī̍vāli | pṛthu̍-stuke | yā | de̱vānā̍m | asi̍ | svasā̍ |
ju̱ṣasva̍ | ha̱vyam | ā-hu̍tam | pra̱-jām | de̱vi̱ | di̱di̱ḍḍhi̱ | na̱ḥ ||2.32.6||

2.32.7a yā su̍bā̱huḥ sva̍ṅgu̱riḥ su̱ṣūmā̍ bahu̱sūva̍rī |
2.32.7c tasyai̍ vi̱śpatnyai̍ ha̱viḥ si̍nīvā̱lyai ju̍hotana ||

yā | su̱-bā̱huḥ | su̱-a̱ṅgu̱riḥ | su̱-sūmā̍ | ba̱hu̱-sūva̍rī |
tasyai̍ | vi̱śpatnyai̍ | ha̱viḥ | si̱nī̱vā̱lyai | ju̱ho̱ta̱na̱ ||2.32.7||

2.32.8a yā gu̱ṅgūryā si̍nīvā̱lī yā rā̱kā yā sara̍svatī |
2.32.8c i̱ndrā̱ṇīma̍hva ū̱taye̍ varuṇā̱nīṁ sva̱staye̍ ||

yā | gu̱ṅgūḥ | yā | si̱nī̱vā̱lī | yā | rā̱kā | yā | sara̍svatī |
i̱ndrā̱ṇīm | a̱hve̱ | ū̱taye̍ | va̱ru̱ṇā̱nīm | sva̱staye̍ ||2.32.8||


2.33.1a ā te̍ pitarmarutāṁ su̱mname̍tu̱ mā na̱ḥ sūrya̍sya sa̱ṁdṛśo̍ yuyothāḥ |
2.33.1c a̱bhi no̍ vī̱ro arva̍ti kṣameta̱ pra jā̍yemahi rudra pra̱jābhi̍ḥ ||

ā | te̱ | pi̱ta̱ḥ | ma̱ru̱tā̱m | su̱mnam | e̱tu̱ | mā | na̱ḥ | sūrya̍sya | sa̱m-dṛśa̍ḥ | yu̱yo̱thā̱ḥ |
a̱bhi | na̱ḥ | vī̱raḥ | arva̍ti | kṣa̱me̱ta̱ | pra | jā̱ye̱ma̱hi̱ | ru̱dra̱ | pra̱-jābhi̍ḥ ||2.33.1||

2.33.2a tvāda̍ttebhī rudra̱ śaṁta̍mebhiḥ śa̱taṁ himā̍ aśīya bheṣa̱jebhi̍ḥ |
2.33.2c vya1̱̍smaddveṣo̍ vita̱raṁ vyaṁho̱ vyamī̍vāścātayasvā̱ viṣū̍cīḥ ||

tvā-da̍ttebhiḥ | ru̱dra̱ | śam-ta̍mebhiḥ | śa̱tam | himā̍ḥ | a̱śī̱ya̱ | bhe̱ṣa̱jebhi̍ḥ |
vi | a̱smat | dveṣa̍ḥ | vi̱-ta̱ram | vi | aṁha̍ḥ | vi | amī̍vāḥ | cā̱ta̱ya̱sva̱ | viṣū̍cīḥ ||2.33.2||

2.33.3a śreṣṭho̍ jā̱tasya̍ rudra śri̱yāsi̍ ta̱vasta̍masta̱vasā̍ṁ vajrabāho |
2.33.3c parṣi̍ ṇaḥ pā̱ramaṁha̍saḥ sva̱sti viśvā̍ a̱bhī̍tī̱ rapa̍so yuyodhi ||

śreṣṭha̍ḥ | jā̱tasya̍ | ru̱dra̱ | śri̱yā | a̱si̱ | ta̱vaḥ-ta̍maḥ | ta̱vasā̍m | va̱jra̱bā̱ho̱ iti̍ vajra-bāho |
parṣi̍ | na̱ḥ | pā̱ram | aṁha̍saḥ | sva̱sti | viśvā̍ḥ | a̱bhi-i̍tīḥ | rapa̍saḥ | yu̱yo̱dhi̱ ||2.33.3||

2.33.4a mā tvā̍ rudra cukrudhāmā̱ namo̍bhi̱rmā duṣṭu̍tī vṛṣabha̱ mā sahū̍tī |
2.33.4c unno̍ vī̱rām̐ a̍rpaya bheṣa̱jebhi̍rbhi̱ṣakta̍maṁ tvā bhi̱ṣajā̍ṁ śṛṇomi ||

mā | tvā̱ | ru̱dra̱ | cu̱kru̱dhā̱ma̱ | nama̍ḥ-bhiḥ | mā | duḥ-stu̍tī | vṛ̱ṣa̱bha̱ | mā | sa-hū̍tī |
ut | na̱ḥ | vī̱rān | a̱rpa̱ya̱ | bhe̱ṣa̱jebhi̍ḥ | bhi̱ṣak-ta̍mam | tvā̱ | bhi̱ṣajā̍m | śṛ̱ṇo̱mi̱ ||2.33.4||

2.33.5a havī̍mabhi̱rhava̍te̱ yo ha̱virbhi̱rava̱ stome̍bhī ru̱draṁ di̍ṣīya |
2.33.5c ṛ̱dū̱dara̍ḥ su̱havo̱ mā no̍ a̱syai ba̱bhruḥ su̱śipro̍ rīradhanma̱nāyai̍ ||

havī̍ma-bhiḥ | hava̍te | yaḥ | ha̱viḥ-bhi̍ḥ | ava̍ | stome̍bhiḥ | ru̱dram | di̱ṣī̱ya̱ |
ṛ̱dū̱dara̍ḥ | su̱-hava̍ḥ | mā | na̱ḥ | a̱syai | ba̱bhruḥ | su̱-śipra̍ḥ | rī̱ra̱dha̱t | ma̱nāyai̍ ||2.33.5||

2.33.6a unmā̍ mamanda vṛṣa̱bho ma̱rutvā̱ntvakṣī̍yasā̱ vaya̍sā̱ nādha̍mānam |
2.33.6c ghṛṇī̍va cchā̱yāma̍ra̱pā a̍śī̱yā vi̍vāseyaṁ ru̱drasya̍ su̱mnam ||

ut | mā̱ | ma̱ma̱nda̱ | vṛ̱ṣa̱bhaḥ | ma̱rutvā̍n | tvakṣī̍yasā | vaya̍sā | nādha̍mānam |
ghṛṇi̍-iva | chā̱yām | a̱ra̱pāḥ | a̱śī̱ya̱ | ā | vi̱vā̱se̱ya̱m | ru̱drasya̍ | su̱mnam ||2.33.6||

2.33.7a kva1̱̍ sya te̍ rudra mṛḻa̱yāku̱rhasto̱ yo asti̍ bheṣa̱jo jalā̍ṣaḥ |
2.33.7c a̱pa̱bha̱rtā rapa̍so̱ daivya̍syā̱bhī nu mā̍ vṛṣabha cakṣamīthāḥ ||

kva̍ | syaḥ | te̱ | ru̱dra̱ | mṛ̱ḻa̱yāku̍ḥ | hasta̍ḥ | yaḥ | asti̍ | bhe̱ṣa̱jaḥ | jalā̍ṣaḥ |
a̱pa̱-bha̱rtā | rapa̍saḥ | daivya̍sya | a̱bhi | nu | mā̱ | vṛ̱ṣa̱bha̱ | ca̱kṣa̱mī̱thā̱ḥ ||2.33.7||

2.33.8a pra ba̱bhrave̍ vṛṣa̱bhāya̍ śvitī̱ce ma̱ho ma̱hīṁ su̍ṣṭu̱timī̍rayāmi |
2.33.8c na̱ma̱syā ka̍lmalī̱kina̱ṁ namo̍bhirgṛṇī̱masi̍ tve̱ṣaṁ ru̱drasya̱ nāma̍ ||

pra | ba̱bhrave̍ | vṛ̱ṣa̱bhāya̍ | śvi̱tī̱ce | ma̱haḥ | ma̱hīm | su̱-stu̱tim | ī̱ra̱yā̱mi̱ |
na̱ma̱sya | ka̱lma̱lī̱kina̍m | nama̍ḥ-bhiḥ | gṛ̱ṇī̱masi̍ | tve̱ṣam | ru̱drasya̍ | nāma̍ ||2.33.8||

2.33.9a sthi̱rebhi̱raṅgai̍ḥ puru̱rūpa̍ u̱gro ba̱bhruḥ śu̱krebhi̍ḥ pipiśe̱ hira̍ṇyaiḥ |
2.33.9c īśā̍nāda̱sya bhuva̍nasya̱ bhūre̱rna vā u̍ yoṣadru̱drāda̍su̱rya̍m ||

sthi̱rebhi̍ḥ | aṅgai̍ḥ | pu̱ru̱-rūpa̍ḥ | u̱graḥ | ba̱bhruḥ | śu̱krebhi̍ḥ | pi̱pi̱śe̱ | hira̍ṇyaiḥ |
īśā̍nāt | a̱sya | bhuva̍nasya | bhūre̍ḥ | na | vai | ū̱m̐ iti̍ | yo̱ṣa̱t | ru̱drāt | a̱su̱rya̍m ||2.33.9||

2.33.10a arha̍nbibharṣi̱ sāya̍kāni̱ dhanvārha̍nni̱ṣkaṁ ya̍ja̱taṁ vi̱śvarū̍pam |
2.33.10c arha̍nni̱daṁ da̍yase̱ viśva̱mabhva̱ṁ na vā ojī̍yo rudra̱ tvada̍sti ||

arha̍n | bi̱bha̱rṣi̱ | sāya̍kāni | dhanva̍ | arha̍n | ni̱ṣkam | ya̱ja̱tam | vi̱śva-rū̍pam |
arha̍n | i̱dam | da̱ya̱se̱ | viśva̍m | abhva̍m | na | vai | ojī̍yaḥ | ru̱dra̱ | tvat | a̱sti̱ ||2.33.10||

2.33.11a stu̱hi śru̱taṁ ga̍rta̱sada̱ṁ yuvā̍naṁ mṛ̱gaṁ na bhī̱mamu̍paha̱tnumu̱gram |
2.33.11c mṛ̱ḻā ja̍ri̱tre ru̍dra̱ stavā̍no̱'nyaṁ te̍ a̱smanni va̍pantu̱ senā̍ḥ ||

stu̱hi | śru̱tam | ga̱rta̱-sada̍m | yuvā̍nam | mṛ̱gam | na | bhī̱mam | u̱pa̱-ha̱tnum | u̱gram |
mṛ̱ḻa | ja̱ri̱tre | ru̱dra̱ | stavā̍naḥ | a̱nyam | te̱ | a̱smat | ni | va̱pa̱ntu̱ | senā̍ḥ ||2.33.11||

2.33.12a ku̱mā̱raści̍tpi̱tara̱ṁ vanda̍māna̱ṁ prati̍ nānāma rudropa̱yanta̍m |
2.33.12c bhūre̍rdā̱tāra̱ṁ satpa̍tiṁ gṛṇīṣe stu̱tastvaṁ bhe̍ṣa̱jā rā̍sya̱sme ||

ku̱mā̱raḥ | ci̱t | pi̱tara̍m | vanda̍mānam | prati̍ | na̱nā̱ma̱ | ru̱dra̱ | u̱pa̱-yanta̍m |
bhūre̍ḥ | dā̱tāra̍m | sat-pa̍tim | gṛ̱ṇī̱ṣe̱ | stu̱taḥ | tvam | bhe̱ṣa̱jā | rā̱si̱ | a̱sme iti̍ ||2.33.12||

2.33.13a yā vo̍ bheṣa̱jā ma̍ruta̱ḥ śucī̍ni̱ yā śaṁta̍mā vṛṣaṇo̱ yā ma̍yo̱bhu |
2.33.13c yāni̱ manu̱ravṛ̍ṇītā pi̱tā na̱stā śaṁ ca̱ yośca̍ ru̱drasya̍ vaśmi ||

yā | va̱ḥ | bhe̱ṣa̱jā | ma̱ru̱ta̱ḥ | śucī̍ni | yā | śam-ta̍mā | vṛ̱ṣa̱ṇa̱ḥ | yā | ma̱ya̱ḥ-bhu |
yāni̍ | manu̍ḥ | avṛ̍ṇīta | pi̱tā | na̱ḥ | tā | śam | ca̱ | yoḥ | ca̱ | ru̱drasya̍ | va̱śmi̱ ||2.33.13||

2.33.14a pari̍ ṇo he̱tī ru̱drasya̍ vṛjyā̱ḥ pari̍ tve̱ṣasya̍ durma̱tirma̱hī gā̍t |
2.33.14c ava̍ sthi̱rā ma̱ghava̍dbhyastanuṣva̱ mīḍhva̍sto̱kāya̱ tana̍yāya mṛḻa ||

pari̍ | na̱ḥ | he̱tiḥ | ru̱drasya̍ | vṛ̱jyā̱ḥ | pari̍ | tve̱ṣasya̍ | du̱ḥ-ma̱tiḥ | ma̱hī | gā̱t |
ava̍ | sthi̱rā | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | ta̱nu̱ṣva̱ | mīḍhva̍ḥ | to̱kāya̍ | tana̍yāya | mṛ̱ḻa̱ ||2.33.14||

2.33.15a e̱vā ba̍bhro vṛṣabha cekitāna̱ yathā̍ deva̱ na hṛ̍ṇī̱ṣe na haṁsi̍ |
2.33.15c ha̱va̱na̱śrunno̍ rudre̱ha bo̍dhi bṛ̱hadva̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

e̱va | ba̱bhro̱ iti̍ | vṛ̱ṣa̱bha̱ | ce̱ki̱tā̱na̱ | yathā̍ | de̱va̱ | na | hṛ̱ṇī̱ṣe | na | haṁsi̍ |
ha̱va̱na̱-śrut | na̱ḥ | ru̱dra̱ | i̱ha | bo̱dhi̱ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.33.15||


2.34.1a dhā̱rā̱va̱rā ma̱ruto̍ dhṛ̱ṣṇvo̍jaso mṛ̱gā na bhī̱māstavi̍ṣībhira̱rcina̍ḥ |
2.34.1c a̱gnayo̱ na śu̍śucā̱nā ṛ̍jī̱ṣiṇo̱ bhṛmi̱ṁ dhama̍nto̱ apa̱ gā a̍vṛṇvata ||

dhā̱rā̱va̱rāḥ | ma̱ruta̍ḥ | ghṛ̱ṣṇu-o̍jasaḥ | mṛ̱gāḥ | na | bhī̱māḥ | tavi̍ṣībhiḥ | a̱rcina̍ḥ |
a̱gnaya̍ḥ | na | śu̱śu̱cā̱nāḥ | ṛ̱jī̱ṣiṇa̍ḥ | bhṛmi̍m | dhama̍ntaḥ | apa̍ | gāḥ | a̱vṛ̱ṇva̱ta̱ ||2.34.1||

2.34.2a dyāvo̱ na stṛbhi̍ścitayanta khā̱dino̱ vya1̱̍bhriyā̱ na dyu̍tayanta vṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
2.34.2c ru̱dro yadvo̍ maruto rukmavakṣaso̱ vṛṣāja̍ni̱ pṛśnyā̍ḥ śu̱kra ūdha̍ni ||

dyāva̍ḥ | na | stṛ-bhi̍ḥ | ci̱ta̱ya̱nta̱ | khā̱dina̍ḥ | vi | a̱bhriyā̍ḥ | na | dyu̱ta̱ya̱nta̱ | vṛ̱ṣṭaya̍ḥ |
ru̱draḥ | yat | va̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | ru̱kma̱-va̱kṣa̱sa̱ḥ | vṛṣā̍ | aja̍ni | pṛśnyā̍ḥ | śu̱kre | ūdha̍ni ||2.34.2||

2.34.3a u̱kṣante̱ aśvā̱m̐ atyā̍m̐ ivā̱jiṣu̍ na̱dasya̱ karṇai̍sturayanta ā̱śubhi̍ḥ |
2.34.3c hira̍ṇyaśiprā maruto̱ davi̍dhvataḥ pṛ̱kṣaṁ yā̍tha̱ pṛṣa̍tībhiḥ samanyavaḥ ||

u̱kṣante̍ | aśvā̍n | atyā̍n-iva | ā̱jiṣu̍ | na̱dasya̍ | karṇai̍ḥ | tu̱ra̱ya̱nte̱ | ā̱śu-bhi̍ḥ |
hira̍ṇya-śiprāḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | davi̍dhvataḥ | pṛ̱kṣam | yā̱tha̱ | pṛṣa̍tībhiḥ | sa̱-ma̱nya̱va̱ḥ ||2.34.3||

2.34.4a pṛ̱kṣe tā viśvā̱ bhuva̍nā vavakṣire mi̱trāya̍ vā̱ sada̱mā jī̱radā̍navaḥ |
2.34.4c pṛṣa̍daśvāso anava̱bhrarā̍dhasa ṛji̱pyāso̱ na va̱yune̍ṣu dhū̱rṣada̍ḥ ||

pṛ̱kṣe | tā | viśvā̍ | bhuva̍nā | va̱va̱kṣi̱re̱ | mi̱trāya̍ | vā̱ | sada̍m | ā | jī̱ra-dā̍navaḥ |
pṛṣa̍t-aśvāsaḥ | a̱na̱va̱bhra-rā̍dhasaḥ | ṛ̱ji̱pyāsa̍ḥ | na | va̱yune̍ṣu | dhū̱ḥ-sada̍ḥ ||2.34.4||

2.34.5a indha̍nvabhirdhe̱nubhī̍ ra̱pśadū̍dhabhiradhva̱smabhi̍ḥ pa̱thibhi̍rbhrājadṛṣṭayaḥ |
2.34.5c ā ha̱ṁsāso̱ na svasa̍rāṇi gantana̱ madho̱rmadā̍ya marutaḥ samanyavaḥ ||

indha̍nva-bhiḥ | dhe̱nu-bhi̍ḥ | ra̱pśadū̍dha-bhiḥ | a̱dhva̱sma-bhi̍ḥ | pa̱thi-bhi̍ḥ | bhrā̱ja̱t-ṛ̱ṣṭa̱ya̱ḥ |
ā | ha̱ṁsāsa̍ḥ | na | svasa̍rāṇi | ga̱nta̱na̱ | madho̍ḥ | madā̍ya | ma̱ru̱ta̱ḥ | sa̱-ma̱nya̱va̱ḥ ||2.34.5||

2.34.6a ā no̱ brahmā̍ṇi marutaḥ samanyavo na̱rāṁ na śaṁsa̱ḥ sava̍nāni gantana |
2.34.6c aśvā̍miva pipyata dhe̱numūdha̍ni̱ kartā̱ dhiya̍ṁ jari̱tre vāja̍peśasam ||

ā | na̱ḥ | brahmā̍ṇi | ma̱ru̱ta̱ḥ | sa̱-ma̱nya̱va̱ḥ | na̱rām | na | śaṁsa̍ḥ | sava̍nāni | ga̱nta̱na̱ |
aśvā̍m-iva | pi̱pya̱ta̱ | dhe̱num | ūdha̍ni | karta̍ | dhiya̍m | ja̱ri̱tre | vāja̍-peśasam ||2.34.6||

2.34.7a taṁ no̍ dāta maruto vā̱jina̱ṁ ratha̍ āpā̱naṁ brahma̍ ci̱taya̍ddi̱vedi̍ve |
2.34.7c iṣa̍ṁ sto̱tṛbhyo̍ vṛ̱jane̍ṣu kā̱rave̍ sa̱niṁ me̱dhāmari̍ṣṭaṁ du̱ṣṭara̱ṁ saha̍ḥ ||

tam | na̱ḥ | dā̱ta̱ | ma̱ru̱ta̱ḥ | vā̱jina̍m | rathe̍ | ā̱pā̱nam | brahma̍ | ci̱taya̍t | di̱ve-di̍ve |
iṣa̍m | sto̱tṛ-bhya̍ḥ | vṛ̱jane̍ṣu | kā̱rave̍ | sa̱nim | me̱dhām | ari̍ṣṭam | du̱stara̍m | saha̍ḥ ||2.34.7||

2.34.8a yadyu̱ñjate̍ ma̱ruto̍ ru̱kmava̍kṣa̱so'śvā̱nrathe̍ṣu̱ bhaga̱ ā su̱dāna̍vaḥ |
2.34.8c dhe̱nurna śiśve̱ svasa̍reṣu pinvate̱ janā̍ya rā̱taha̍viṣe ma̱hīmiṣa̍m ||

yat | yu̱ñjate̍ | ma̱ruta̍ḥ | ru̱kma-va̍kṣasaḥ | aśvā̍n | rathe̍ṣu | bhage̍ | ā | su̱-dāna̍vaḥ |
dhe̱nuḥ | na | śiśve̍ | svasa̍reṣu | pi̱nva̱te̱ | janā̍ya | rā̱ta-ha̍viṣe | ma̱hīm | iṣa̍m ||2.34.8||

2.34.9a yo no̍ maruto vṛ̱katā̍ti̱ martyo̍ ri̱purda̱dhe va̍savo̱ rakṣa̍tā ri̱ṣaḥ |
2.34.9c va̱rtaya̍ta̱ tapu̍ṣā ca̱kriyā̱bhi tamava̍ rudrā a̱śaso̍ hantanā̱ vadha̍ḥ ||

yaḥ | na̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | vṛ̱ka-tā̍ti | martya̍ḥ | ri̱puḥ | da̱dhe | va̱sa̱va̱ḥ | rakṣa̍ta | ri̱ṣaḥ |
va̱rtaya̍ta | vapu̍ṣā | ca̱kriyā̍ | a̱bhi | tam | ava̍ | ru̱drā̱ḥ | a̱śasa̍ḥ | ha̱nta̱na̱ | vadha̱riti̍ ||2.34.9||

2.34.10a ci̱traṁ tadvo̍ maruto̱ yāma̍ cekite̱ pṛśnyā̱ yadūdha̱rapyā̱payo̍ du̱huḥ |
2.34.10c yadvā̍ ni̱de nava̍mānasya rudriyāstri̱taṁ jarā̍ya jura̱tāma̍dābhyāḥ ||

ci̱tram | tat | va̱ḥ | ma̱ru̱ta̱ḥ | yāma̍ | ce̱ki̱te̱ | pṛśnyā̍ḥ | yat | ūdha̍ḥ | api̍ | ā̱paya̍ḥ | du̱huḥ |
yat | vā̱ | ni̱de | nava̍mānasya | ru̱dri̱yā̱ḥ | tri̱tam | jarā̍ya | ju̱ra̱tām | a̱dā̱bhyā̱ḥ ||2.34.10||

2.34.11a tānvo̍ ma̱ho ma̱ruta̍ eva̱yāvno̱ viṣṇo̍re̱ṣasya̍ prabhṛ̱the ha̍vāmahe |
2.34.11c hira̍ṇyavarṇānkaku̱hānya̱tasru̍co brahma̱ṇyanta̱ḥ śaṁsya̱ṁ rādha̍ īmahe ||

tān | va̱ḥ | ma̱haḥ | ma̱ruta̍ḥ | e̱va̱-yāvna̍ḥ | viṣṇo̍ḥ | e̱ṣasya̍ | pra̱-bhṛ̱the | ha̱vā̱ma̱he̱ |
hira̍ṇya-varṇān | ka̱ku̱hān | ya̱ta-sru̍caḥ | bra̱hma̱ṇyanta̍ḥ | śaṁsya̍m | rādha̍ḥ | ī̱ma̱he̱ ||2.34.11||

2.34.12a te daśa̍gvāḥ pratha̱mā ya̱jñamū̍hire̱ te no̍ hinvantū̱ṣaso̱ vyu̍ṣṭiṣu |
2.34.12c u̱ṣā na rā̱mīra̍ru̱ṇairapo̍rṇute ma̱ho jyoti̍ṣā śuca̱tā goa̍rṇasā ||

te | daśa̍-gvāḥ | pra̱tha̱māḥ | ya̱jñam | ū̱hi̱re̱ | te | na̱ḥ | hi̱nva̱ntu̱ | u̱ṣasa̍ḥ | vi-u̍ṣṭiṣu |
u̱ṣāḥ | na | rā̱mīḥ | a̱ru̱ṇaiḥ | apa̍ | ū̱rṇu̱te̱ | ma̱haḥ | jyoti̍ṣā | śu̱ca̱tā | go-a̍rṇasā ||2.34.12||

2.34.13a te kṣo̱ṇībhi̍raru̱ṇebhi̱rnāñjibhī̍ ru̱drā ṛ̱tasya̱ sada̍neṣu vāvṛdhuḥ |
2.34.13c ni̱megha̍mānā̱ atye̍na̱ pāja̍sā suśca̱ndraṁ varṇa̍ṁ dadhire su̱peśa̍sam ||

te | kṣo̱ṇībhi̍ḥ | a̱ru̱ṇebhi̍ḥ | na | a̱ñji-bhi̍ḥ | ru̱drāḥ | ṛ̱tasya̍ | sada̍neṣu | va̱vṛ̱dhu̱ḥ |
ni̱-megha̍mānāḥ | atye̍na | pāja̍sā | su̱-ca̱ndram | varṇa̍m | da̱dhi̱re̱ | su̱-peśa̍sam ||2.34.13||

2.34.14a tām̐ i̍yā̱no mahi̱ varū̍thamū̱taya̱ upa̱ ghede̱nā nama̍sā gṛṇīmasi |
2.34.14c tri̱to na yānpañca̱ hotṝ̍na̱bhiṣṭa̍ya āva̱varta̱dava̍rāñca̱kriyāva̍se ||

tān | i̱yā̱naḥ | mahi̍ | varū̍tham | ū̱taye̍ | upa̍ | gha̱ | it | e̱nā | nama̍sā | gṛ̱ṇī̱ma̱si̱ |
tri̱taḥ | na | yān | pañca̍ | hotṝ̍n | a̱bhiṣṭa̍ye | ā̱-va̱varta̍t | ava̍rān | ca̱kriyā̍ | ava̍se ||2.34.14||

2.34.15a yayā̍ ra̱dhraṁ pā̱raya̱thātyaṁho̱ yayā̍ ni̱do mu̱ñcatha̍ vandi̱tāra̍m |
2.34.15c a̱rvācī̱ sā ma̍ruto̱ yā va̍ ū̱tiro ṣu vā̱śreva̍ suma̱tirji̍gātu ||

yayā̍ | ra̱dhram | pā̱raya̍tha | ati̍ | aṁha̍ḥ | yayā̍ | ni̱daḥ | mu̱ñcatha̍ | va̱ndi̱tāra̍m |
a̱rvācī̍ | sā | ma̱ru̱ta̱ḥ | yā | va̱ḥ | ū̱tiḥ | o iti̍ | su | vā̱śrā-i̍va | su̱-ma̱tiḥ | ji̱gā̱tu̱ ||2.34.15||


2.35.1a upe̍masṛkṣi vāja̱yurva̍ca̱syāṁ cano̍ dadhīta nā̱dyo giro̍ me |
2.35.1c a̱pāṁ napā̍dāśu̱hemā̍ ku̱vitsa su̱peśa̍saskarati̱ joṣi̍ṣa̱ddhi ||

upa̍ | ī̱m | a̱sṛ̱kṣi̱ | vā̱ja̱-yuḥ | va̱ca̱syām | cana̍ḥ | da̱dhī̱ta̱ | nā̱dyaḥ | gira̍ḥ | me̱ |
a̱pām | napā̍t | ā̱śu̱-hemā̍ | ku̱vit | saḥ | su̱-peśa̍saḥ | ka̱ra̱ti̱ | joṣi̍ṣat | hi ||2.35.1||

2.35.2a i̱maṁ sva̍smai hṛ̱da ā suta̍ṣṭa̱ṁ mantra̍ṁ vocema ku̱vida̍sya̱ veda̍t |
2.35.2c a̱pāṁ napā̍dasu̱rya̍sya ma̱hnā viśvā̍nya̱ryo bhuva̍nā jajāna ||

i̱mam | su | a̱smai̱ | hṛ̱daḥ | ā | su-ta̍ṣṭam | mantra̍m | vo̱ce̱ma̱ | ku̱vit | a̱sya̱ | veda̍t |
a̱pām | napā̍t | a̱su̱rya̍sya | ma̱hnā | viśvā̍ni | a̱ryaḥ | bhuva̍nā | ja̱jā̱na̱ ||2.35.2||

2.35.3a sama̱nyā yantyupa̍ yantya̱nyāḥ sa̍mā̱namū̱rvaṁ na̱dya̍ḥ pṛṇanti |
2.35.3c tamū̱ śuci̱ṁ śuca̍yo dīdi̱vāṁsa̍ma̱pāṁ napā̍ta̱ṁ pari̍ tasthu̱rāpa̍ḥ ||

sam | a̱nyāḥ | yanti̍ | upa̍ | ya̱nti̱ | a̱nyāḥ | sa̱mā̱nam | ū̱rvam | na̱dya̍ḥ | pṛ̱ṇa̱nti̱ |
tam | ū̱m̐ iti̍ | śuci̍m | śuca̍yaḥ | dī̱di̱-vāṁsa̍m | a̱pām | napā̍tam | pari̍ | ta̱sthu̱ḥ | āpa̍ḥ ||2.35.3||

2.35.4a tamasme̍rā yuva̱tayo̱ yuvā̍naṁ marmṛ̱jyamā̍nā̱ḥ pari̍ ya̱ntyāpa̍ḥ |
2.35.4c sa śu̱krebhi̱ḥ śikva̍bhī re̱vada̱sme dī̱dāyā̍ni̱dhmo ghṛ̱tani̍rṇiga̱psu ||

tam | asme̍rāḥ | yu̱va̱taya̍ḥ | yuvā̍nam | ma̱rmṛ̱jyamā̍nāḥ | pari̍ | ya̱nti̱ | āpa̍ḥ |
saḥ | śu̱krebhi̍ḥ | śikva̍-bhiḥ | re̱vat | a̱sme iti̍ | dī̱dāya̍ | a̱ni̱dhmaḥ | ghṛ̱ta-ni̍rnik | a̱p-su ||2.35.4||

2.35.5a a̱smai ti̱sro a̍vya̱thyāya̱ nārī̍rde̱vāya̍ de̱vīrdi̍dhiṣa̱ntyanna̍m |
2.35.5c kṛtā̍ i̱vopa̱ hi pra̍sa̱rsre a̱psu sa pī̱yūṣa̍ṁ dhayati pūrva̱sūnā̍m ||

a̱smai | ti̱sraḥ | a̱vya̱thyāya̍ | nārī̍ḥ | de̱vāya̍ | de̱vīḥ | di̱dhi̱ṣa̱nti̱ | anna̍m |
kṛtā̍-iva | upa̍ | hi | pra̱-sa̱rsre | a̱p-su | saḥ | pī̱yūṣa̍m | dha̱ya̱ti̱ | pū̱rva̱-sūnā̍m ||2.35.5||

2.35.6a aśva̱syātra̱ jani̍mā̱sya ca̱ sva̍rdru̱ho ri̱ṣaḥ sa̱ṁpṛca̍ḥ pāhi sū̱rīn |
2.35.6c ā̱māsu̍ pū̱rṣu pa̱ro a̍pramṛ̱ṣyaṁ nārā̍tayo̱ vi na̍śa̱nnānṛ̍tāni ||

aśva̍sya | atra̍ | jani̍ma | a̱sya | ca̱ | sva̍ḥ | dru̱haḥ | ri̱ṣaḥ | sa̱m-pṛca̍ḥ | pā̱hi̱ | sū̱rīn |
ā̱māsu̍ | pū̱rṣu | pa̱raḥ | a̱pra̱-mṛ̱ṣyam | na | arā̍tayaḥ | vi | na̱śa̱n | na | anṛ̍tāni ||2.35.6||

2.35.7a sva ā dame̍ su̱dughā̱ yasya̍ dhe̱nuḥ sva̱dhāṁ pī̍pāya su̱bhvanna̍matti |
2.35.7c so a̱pāṁ napā̍dū̱rjaya̍nna̱psva1̱̍ntarva̍su̱deyā̍ya vidha̱te vi bhā̍ti ||

sve | ā | dame̍ | su̱-dughā̍ | yasya̍ | dhe̱nuḥ | sva̱dhām | pī̱pā̱ya̱ | su̱-bhu | anna̍m | a̱tti̱ |
saḥ | a̱pām | napā̍t | ū̱rjaya̍n | a̱p-su | a̱ntaḥ | va̱su̱-deyā̍ya | vi̱dha̱te | vi | bhā̱ti̱ ||2.35.7||

2.35.8a yo a̱psvā śuci̍nā̱ daivye̍na ṛ̱tāvāja̍sra urvi̱yā vi̱bhāti̍ |
2.35.8c va̱yā ida̱nyā bhuva̍nānyasya̱ pra jā̍yante vī̱rudha̍śca pra̱jābhi̍ḥ ||

yaḥ | a̱p-su | ā | śuci̍nā | daivye̍na | ṛ̱ta-vā̍ | aja̍sraḥ | u̱rvi̱yā | vi̱-bhāti̍ |
va̱yāḥ | it | a̱nyā | bhuva̍nāni | a̱sya̱ | pra | jā̱ya̱nte̱ | vī̱rudha̍ḥ | ca̱ | pra̱-jābhi̍ḥ ||2.35.8||

2.35.9a a̱pāṁ napā̱dā hyasthā̍du̱pastha̍ṁ ji̱hmānā̍mū̱rdhvo vi̱dyuta̱ṁ vasā̍naḥ |
2.35.9c tasya̱ jyeṣṭha̍ṁ mahi̱māna̱ṁ vaha̍ntī̱rhira̍ṇyavarṇā̱ḥ pari̍ yanti ya̱hvīḥ ||

a̱pām | napā̍t | ā | hi | asthā̍t | u̱pa-stha̍m | ji̱hmānā̍m | ū̱rdhvaḥ | vi̱-dyuta̍m | vasā̍naḥ |
tasya̍ | jyeṣṭha̍m | ma̱hi̱māna̍m | vaha̍ntīḥ | hira̍ṇya-varṇāḥ | pari̍ | ya̱nti̱ | ya̱hvīḥ ||2.35.9||

2.35.10a hira̍ṇyarūpa̱ḥ sa hira̍ṇyasaṁdṛga̱pāṁ napā̱tsedu̱ hira̍ṇyavarṇaḥ |
2.35.10c hi̱ra̱ṇyayā̱tpari̱ yone̍rni̱ṣadyā̍ hiraṇya̱dā da̍da̱tyanna̍masmai ||

hira̍ṇya-rūpaḥ | saḥ | hira̍ṇya-saṁdṛk | a̱pām | napā̍t | saḥ | it | ū̱m̐ iti̍ | hira̍ṇya-varṇaḥ |
hi̱ra̱ṇyayā̍t | pari̍ | yone̍ḥ | ni̱-sadya̍ | hi̱ra̱ṇya̱-dāḥ | da̱da̱ti̱ | anna̍m | a̱smai̱ ||2.35.10||

2.35.11a tada̱syānī̍kamu̱ta cāru̱ nāmā̍pī̱cya̍ṁ vardhate̱ naptu̍ra̱pām |
2.35.11c yami̱ndhate̍ yuva̱taya̱ḥ sami̱tthā hira̍ṇyavarṇaṁ ghṛ̱tamanna̍masya ||

tat | a̱sya̱ | anī̍kam | u̱ta | cāru̍ | nāma̍ | a̱pī̱cya̍m | va̱rdha̱te̱ | naptu̍ḥ | a̱pām |
yam | i̱ndhate̍ | yu̱va̱taya̍ḥ | sam | i̱tthā | hira̍ṇya-varṇam | ghṛ̱tam | anna̍m | a̱sya̱ ||2.35.11||

2.35.12a a̱smai ba̍hū̱nāma̍va̱māya̱ sakhye̍ ya̱jñairvi̍dhema̱ nama̍sā ha̱virbhi̍ḥ |
2.35.12c saṁ sānu̱ mārjmi̱ didhi̍ṣāmi̱ bilmai̱rdadhā̱myannai̱ḥ pari̍ vanda ṛ̱gbhiḥ ||

a̱smai | ba̱hū̱nām | a̱va̱māya̍ | sakhye̍ | ya̱jñaiḥ | vi̱dhe̱ma̱ | nama̍sā | ha̱viḥ-bhi̍ḥ |
sam | sānu̍ | mārjmi̍ | didhi̍ṣāmi | bilmai̍ḥ | dadhā̍mi | annai̍ḥ | pari̍ | va̱nde̱ | ṛ̱k-bhiḥ ||2.35.12||

2.35.13a sa ī̱ṁ vṛṣā̍janaya̱ttāsu̱ garbha̱ṁ sa ī̱ṁ śiśu̍rdhayati̱ taṁ ri̍hanti |
2.35.13c so a̱pāṁ napā̱dana̍bhimlātavarṇo̱'nyasye̍ve̱ha ta̱nvā̍ viveṣa ||

saḥ | ī̱m | vṛṣā̍ | a̱ja̱na̱ya̱t | tāsu̍ | garbha̍m | saḥ | ī̱m | śiśu̍ḥ | dha̱ya̱ti̱ | tam | ri̱ha̱nti̱ |
saḥ | a̱pām | napā̍t | ana̍bhimlāta-varṇaḥ | a̱nyasya̍-iva | i̱ha | ta̱nvā̍ | vi̱ve̱ṣa̱ ||2.35.13||

2.35.14a a̱sminpa̱de pa̍ra̱me ta̍sthi̱vāṁsa̍madhva̱smabhi̍rvi̱śvahā̍ dīdi̱vāṁsa̍m |
2.35.14c āpo̱ naptre̍ ghṛ̱tamanna̱ṁ vaha̍ntīḥ sva̱yamatkai̱ḥ pari̍ dīyanti ya̱hvīḥ ||

a̱smin | pa̱de | pa̱ra̱me | ta̱sthi̱-vāṁsa̍m | a̱dhva̱sma-bhi̍ḥ | vi̱śvahā̍ | dī̱di̱-vāṁsa̍m |
āpa̍ḥ | naptre̍ | ghṛ̱tam | anna̍m | vaha̍ntīḥ | sva̱yam | atkai̍ḥ | pari̍ | dī̱ya̱nti̱ | ya̱hvīḥ ||2.35.14||

2.35.15a ayā̍ṁsamagne sukṣi̱tiṁ janā̱yāyā̍ṁsamu ma̱ghava̍dbhyaḥ suvṛ̱ktim |
2.35.15c viśva̱ṁ tadbha̱draṁ yadava̍nti de̱vā bṛ̱hadva̍dema vi̱dathe̍ su̱vīrā̍ḥ ||

ayā̍ṁsam | a̱gne̱ | su̱-kṣi̱tim | janā̍ya | ayā̍ṁsam | ū̱m̐ iti̍ | ma̱ghava̍t-bhyaḥ | su̱-vṛ̱ktim |
viśva̍m | tat | bha̱dram | yat | ava̍nti | de̱vāḥ | bṛ̱hat | va̱de̱ma̱ | vi̱dathe̍ | su̱-vīrā̍ḥ ||2.35.15||


2.36.1a tubhya̍ṁ hinvā̱no va̍siṣṭa̱ gā a̱po'dhu̍kṣantsī̱mavi̍bhi̱radri̍bhi̱rnara̍ḥ |
2.36.1c pibe̍ndra̱ svāhā̱ prahu̍ta̱ṁ vaṣa̍ṭkṛtaṁ ho̱trādā soma̍ṁ pratha̱mo ya īśi̍ṣe ||

tubhya̍m | hi̱nvā̱naḥ | va̱si̱ṣṭa̱ | gāḥ | a̱paḥ | adhu̍kṣan | sī̱m | avi̍-bhiḥ | adri̍-bhiḥ | nara̍ḥ |
piba̍ | i̱ndra̱ | svāhā̍ | pra-hu̍tam | vaṣa̍ṭ-kṛtam | ho̱trāt | ā | soma̍m | pra̱tha̱maḥ | yaḥ | īśi̍ṣe ||2.36.1||

2.36.2a ya̱jñaiḥ saṁmi̍ślā̱ḥ pṛṣa̍tībhirṛ̱ṣṭibhi̱ryāma̍ñchu̱bhrāso̍ a̱ñjiṣu̍ pri̱yā u̱ta |
2.36.2c ā̱sadyā̍ ba̱rhirbha̍ratasya sūnavaḥ po̱trādā soma̍ṁ pibatā divo naraḥ ||

ya̱jñaiḥ | sam-mi̍ślāḥ | pṛṣa̍tībhiḥ | ṛ̱ṣṭi-bhi̍ḥ | yāma̍n | śu̱bhrāsa̍ḥ | a̱ñjiṣu̍ | pri̱yāḥ | u̱ta |
ā̱-sadya̍ | ba̱rhiḥ | bha̱ra̱ta̱sya̱ | sū̱na̱va̱ḥ | po̱t